து – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

துகள் 42
துகளன் 1
துகளினை 1
துகிர் 4
துகிரின் 2
துகிரும் 2
துகில் 39
துகிலிகை 1
துகிலின் 1
துகிலினன் 1
துச்சில் 4
துஞ்ச 3
துஞ்சல் 2
துஞ்சலமே 1
துஞ்சலும் 2
துஞ்சலை-மன் 1
துஞ்சலோ 1
துஞ்சவும் 1
துஞ்சா 23
துஞ்சாது 8
துஞ்சாதேனே 2
துஞ்சாம் 1
துஞ்சாய் 1
துஞ்சாயோ 1
துஞ்சார் 1
துஞ்சாள் 3
துஞ்சான் 2
துஞ்சி 16
துஞ்சிய 1
துஞ்சின் 3
துஞ்சினள் 1
துஞ்சினார் 1
துஞ்சினும் 1
துஞ்சு 31
துஞ்சு_மர 1
துஞ்சு_மரம் 2
துஞ்சுக 1
துஞ்சுதியோ 2
துஞ்சுநர் 1
துஞ்சும் 48
துஞ்சும்-கால் 1
துஞ்சும்-கொல் 1
துஞ்சுவது 1
துஞ்சுவோனே 1
துஞ்சேன் 1
துட்கென்றன்று 1
துடக்கலின் 1
துடக்கி 2
துடக்கிய 1
துடரி 1
துடவை 5
துடி 25
துடிப்படுத்து 1
துடிய 1
துடியர் 1
துடியரோ 1
துடியன் 3
துடியின் 2
துடுப்பின் 4
துடுப்பு 5
துடுப்பொடு 1
துடுமென 4
துடை-தொறும் 2
துடை-மார் 1
துடைக்கும் 2
துடைத்த 1
துடைத்தவர் 1
துடைத்து 5
துடைப்ப 1
துடைப்பார் 1
துடையா 3
துடையாள் 1
துடையினள் 1
துடையூ 1
துண்ணென 1
துணங்கை 13
துணங்கைக்கு 1
துணங்கையாய் 1
துணங்கையானும் 1
துணங்கையுள் 2
துணர் 13
துணர்ந்த 1
துணர்ந்து 2
துணர 1
துணரிய 1
துணரியது 1
துணி 23
துணிக்கும் 1
துணிக 1
துணிகிற்றல் 1
துணிகுவர்-கொல்லோ 1
துணிகுவன் 2
துணிதந்து 1
துணிதல் 4
துணிந்த 4
துணிந்தது 1
துணிந்ததுவே 1
துணிந்தவள் 1
துணிந்தனிர் 1
துணிந்தனிர்க்கு 1
துணிந்து 7
துணிந்தே 2
துணிந்தோன் 1
துணிபு 2
துணிய 4
துணியல் 2
துணியின் 3
துணியும் 2
துணிவாம் 1
துணிவினோன் 1
துணிவு 13
துணிவுடைமை 1
துணிவே 3
துணை 178
துணை_உற 1
துணைக்கு 2
துணைத்த 1
துணைத்து 1
துணைதரு 1
துணைப்ப 4
துணைமை 1
துணைய 2
துணையதின் 1
துணையர்-ஆயினும் 1
துணையா 4
துணையாம் 1
துணையாருள் 1
துணையாரை 1
துணையிலள் 1
துணையிலோரும் 1
துணையின் 1
துணையும் 6
துணையே 5
துணையொடு 14
துணையொடும் 1
துணையோடு 6
துணையோர் 3
துணைவன் 1
துணைவி 1
துணைவியர் 1
துத்தி 2
துதி 1
துதிய 1
துதை 8
துதைந்த 3
துதைந்து 1
துதைபு 1
துதைய 1
துதைஇ 1
துப்பார்க்கு 2
துப்பில் 1
துப்பின் 26
துப்பினை 1
துப்பு 21
துப்புரவு 3
துப்பொடு 3
தும்பி 40
தும்பியும் 3
தும்பை 19
தும்மல் 2
தும்மினார் 1
தும்மினீர் 1
தும்மினேன் 1
தும்மு 1
தும்மும் 1
துமிக்கும் 2
துமித்த 4
துமித்து 3
துமிந்து 3
துமிப்ப 4
துமிபு 1
துமிய 19
துய் 28
துய்க்க 1
துய்க்கும் 1
துய்த்த 1
துய்த்தல் 2
துய்த்தலும் 1
துய்த்து 2
துய்த்தும் 1
துய்ப்ப 1
துய்ப்பதூஉம் 1
துய்ப்பார் 1
துய்ப்பேம் 1
துய்ம் 2
துயர் 66
துயர்_உற்ற 1
துயரத்து 1
துயரம் 18
துயரமொடு 4
துயரால் 2
துயரும் 1
துயரே 2
துயல் 3
துயல்வந்து 2
துயல்வர 20
துயல்வரும் 9
துயல்வரும்-தோறும் 1
துயல்வரூஉம் 2
துயல்வு 1
துயில் 78
துயிலா 1
துயிலின் 1
துயிலும் 3
துயிலே 5
துயிலோ 1
துயிற்ற 1
துயிற்றி 2
துயிற்றுக 1
துயிற்றும் 1
துயின்ற 1
துயின்று 1
துரக்கும் 3
துரக்குவன் 1
துரத்தலின் 2
துரந்த 1
துரந்த_காலை 1
துரந்து 9
துரப்ப 11
துரப்பு 1
துரப்போரை 1
துராஅய் 1
துரீஇ 1
துருத்தி 2
துருத்திய 1
துருத்தியின் 1
துருத்தியும் 2
துருத்தியுள் 2
துரும்பு 2
துரும்பும் 1
துருவின் 5
துருவை 2
துருவையொடு 1
துரூஉ 2
துலங்கு 1
துலாஅம் 1
துலாஅம்_புக்கோன் 1
துலை 1
துவ்வா 3
துவ்வாதவர்க்கும் 1
துவ்வாமை 2
துவ்வாய் 1
துவ்வாள் 1
துவ்வான் 2
துவண்ட 1
துவர் 31
துவர 6
துவரா 3
துவரி 1
துவரின 1
துவரினர் 1
துவரை 1
துவலை 19
துவலைய 1
துவலையின் 6
துவலையொடு 2
துவள் 1
துவளா 1
துவற்றலின் 1
துவற்றும் 1
துவன்றவும் 1
துவன்றி 18
துவன்றிய 9
துவன்று 5
துவன்றுபு 1
துவன்றும் 2
துவை 7
துவைக்கும் 2
துவைத்த 1
துவைத்து 4
துவைப்ப 2
துவைப்பவும் 1
துவைப்பின் 1
துவையர் 1
துவையா 1
துழந்த 4
துழந்து 3
துழந்தும் 1
துழவும் 6
துழவுவோள் 1
துழவை 1
துழாய் 1
துழாயோன் 1
துழாவும் 1
துழாஅய் 4
துழைஇ 17
துழைஇய 6
துள்ளல் 1
துள்ளல்_உறும் 1
துள்ளிய 1
துள்ளு 2
துள்ளுநர் 1
துள்ளுபு 1
துள்ளுவன 2
துளக்கி 1
துளக்கு 2
துளக்கும் 1
துளங்க 2
துளங்கல் 1
துளங்கா 2
துளங்காது 1
துளங்காமை 1
துளங்கி 2
துளங்கிய 2
துளங்கின 1
துளங்கினவே 1
துளங்கு 26
துளர் 4
துளர்ந்து 1
துளவம் 1
துளவினவை 1
துளி 63
துளிக்கு 3
துளிப்ப 1
துளியின் 2
துளியினும் 1
துளுநாட்டு 1
துளும்பும் 1
துளை 15
துளைக்கு 1
துளைபட 1
துளைய 1
துளையினை 1
துளையொடு 1
துற்ற 1
துற்றவ 1
துற்றவும் 1
துற்றி 1
துற்றிய 1
துற்றும் 1
துறக்க 1
துறக்கத்தவளொடு 1
துறக்கத்தின் 1
துறக்கத்து 3
துறக்கப்பட்டோர் 1
துறக்கம் 7
துறக்கமும் 1
துறக்குநர் 1
துறக்கும் 2
துறக்குவர்-கொல்லோ 1
துறக்குவன் 3
துறத்தல் 5
துறத்தலின் 8
துறத்தி 1
துறந்த 22
துறந்த_காலை 1
துறந்ததன் 1
துறந்ததை 3
துறந்தமை 1
துறந்தவர் 2
துறந்தவள் 1
துறந்தனர் 1
துறந்தனவால் 2
துறந்தனள்-கொல் 1
துறந்தனன் 3
துறந்தார் 11
துறந்தார்க்கு 1
துறந்தார்க்கும் 1
துறந்தாரின் 1
துறந்தாரை 2
துறந்தான் 2
துறந்தானை 4
துறந்து 45
துறந்தே 3
துறந்தோர் 8
துறந்தோன் 1
துறப்ப 3
துறப்பது 1
துறப்பர் 1
துறப்பாயால் 3
துறப்பாயேல் 1
துறப்பார்-கொல் 1
துறப்பார்-மன் 1
துறப்பான் 2
துறப்பின் 1
துறப்பு 1
துறப்போர் 1
துறவற்க 1
துறவாமை 1
துறவார் 3
துறு 7
துறுகல் 23
துறை 191
துறை-தொறும் 3
துறை-தோறும் 2
துறை_கண் 1
துறை_துறை 2
துறை_துறை-தோறும் 2
துறைப்பட்ட 1
துறைபோகலின் 1
துறைபோகிய 6
துறைபோதல் 1
துறைய 1
துறையவாய் 1
துறையின் 1
துறையினும் 1
துறையும் 7
துறையும்-மார் 2
துறையூர் 1
துறையே 4
துறைவ 11
துறைவற்கு 10
துறைவன் 49
துறைவனை 7
துறைவனொடு 7
துறைவனோடு 2
துன் 25
துன்பங்கள் 1
துன்பத்தில் 1
துன்பத்திற்கு 1
துன்பத்துள் 4
துன்பம் 14
துன்பமும் 2
துன்பின் 1
துன்பு 1
துன்புற்றார் 1
துன்புறு 3
துன்புறுவி 1
துன்புறூஉம் 2
துன்ன 2
துன்னத்து 1
துன்னல் 5
துன்னலம் 2
துன்னலும் 1
துன்னற்க 1
துன்னா 3
துன்னாது 2
துன்னாமை 1
துன்னார் 3
துன்னான் 1
துன்னி 10
துன்னிய 3
துன்னியார் 2
துன்னியோரே 1
துன்னு-தொறும் 1
துன்னுகம் 1
துன்னுதல் 3
துன்னுநர் 1
துனி 34
துனிக்கும் 1
துனித்த 2
துனித்தனை 1
துனித்தே 1
துனிப்ப 1
துனிப்பவள் 1
துனிப்பென் 1
துனியல் 3
துனியும் 3
துனை 11
துனை-மின் 1
துனைஇ 1
துனைஇய 1
துனைதந்தார் 1
துனைதந்து 1
துனைதர 3
துனைதரு 1
துனைதரும் 2
துனைந்து 3
துனையுநர் 1

துகள் (42)

துவர முடித்த துகள் அறும் முச்சி – திரு 26
அண்ணல் யானை அருவி துகள் அவிப்ப – சிறு 200
பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப – பெரும் 238
மா எடுத்த மலி குரூஉ துகள்
அகல் வானத்து வெயில் கரப்பவும் – மது 49,50
தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து – நெடு 127
தேர் ஓட துகள் கெழுமி – பட் 47
துகள் அற துணிந்த மணி மருள் தெண் நீர் – மலை 250
புன் புறா உயவும் வெம் துகள் இயவின் – நற் 66/5
புலர்வு_இடத்து உதிர்த்த துகள் படு கூழை – நற் 140/4
அயிர் துகள் முகந்த ஆனா ஊதையொடு – நற் 163/2
இருள் புரை கூந்தல் பொங்கு துகள் ஆடி – நற் 270/3
துகள் சூழ் யானையின் பொலிய தோன்றும் – குறு 279/6
துளர் எறி நுண் துகள் களைஞர் தங்கை – குறு 392/5
வெம் துகள் ஆகிய வெயில் கடம் நீந்தி – ஐங் 330/1
போது ஆர் நறும் துகள் கவினி புறவில் – ஐங் 416/1
வாய்ப்பு அறியலனே வெயில் துகள் அனைத்தும் – பதி 20/6
பாய் இரும் பனி கடல் பார் துகள் பட புக்கு – பரி 5/1
எண்ணெய் கழல இழை துகள் பிசைவார் – பரி 10/91
வாச நறு நெய் ஆடி வான் துகள்
மாசு அற கண்ணடி வயக்கி வண்ணமும் – பரி 12/19,20
கயல் புரை கண்ணியர் கமழ் துகள் உதிர்த்த – பரி 21/48
துணி கயம் துகள் பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம் – கலி 20/6
துகள் அறு வாள் முகம் ஒப்ப மலர்ந்த – கலி 64/15
உதிர் துகள் உக்க நின் ஆடை ஒலிப்ப – கலி 81/31
துகள் தபு காட்சி அவையத்தார் ஓலை – கலி 94/42
நறையொடு துகள் எழ நல்லவர் அணி நிற்ப – கலி 101/12
எழுந்தது துகள்
ஏற்றனர் மார்பு – கலி 102/21,22
தூர்பு எழு துதை புதை துகள் விசும்பு உற எய்த – கலி 105/28
கயம் துகள் ஆகிய பயம் தபு கானம் – அகம் 11/6
துய்த்த வாய துகள் நிலம் பரக்க – அகம் 15/14
பொங்கழி முகந்த தா இல் நுண் துகள்
மங்குல் வானின் மாதிரம் மறைப்ப – அகம் 37/3,4
சேதா எடுத்த செம் நில குரூஉ துகள்
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றி தோன்றும் – அகம் 79/7,8
சகடம் மண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்து – அகம் 136/5
புலவு களம் துழைஇய துகள் வாய் கோடை – அகம் 249/14
துகள் அற விளைந்த தோப்பி பருகி – அகம் 265/16
மகளிர் மாங்காட்டு அற்றே துகள் அற – அகம் 288/15
பகடு அயா கொள்ளும் வெம் முனை துகள் தொகுத்து – அகம் 329/7
தாது துகள் உதிர்த்த தாழை அம் கூந்தல் – அகம் 353/19
தண் கமழ் சாந்தம் நுண் துகள் அணிய – அகம் 354/10
துகள் அறு கேள்வி உயர்ந்தோர் புக்கில் – புறம் 221/6
தூ இயல் கொள்கை துகள் அறு மகளிரொடு – புறம் 224/6
தேர் ஓட துகள் கெழுமின தெருவு – புறம் 345/2
குருதி துகள் ஆடிய களம் கிழவோயே – புறம் 371/27
மேல்


துகளன் (1)

ஆ தர கழுமிய துகளன்
காய்தலும் உண்டு அ கள் வெய்யோனே – புறம் 258/10,11
மேல்


துகளினை (1)

குறி பெற்றார் குரல் கூந்தல் கோடு உளர்ந்த துகளினை
என ஆங்கு – கலி 72/20,21
மேல்


துகிர் (4)

தூசு உடை துகிர் மேனி – பட் 148
இலங்கு நீர் முத்தமொடு வார் துகிர் எடுக்கும் – பதி 30/7
மை இல் செம் துகிர் கோவை அவற்றின் மேல் – கலி 85/4
கலந்து கண் நோக்கு ஆர காண்பு இன் துகிர் மேல் – கலி 86/5
மேல்


துகிரின் (2)

பெய் புல மூதாய் புகர் நிற துகிரின்
மை அற விளங்கிய ஆன் ஏற்று அவிர் பூண் – கலி 85/10,11
வாங்கு துளை துகிரின் ஈங்கை பூப்ப – அகம் 243/2
மேல்


துகிரும் (2)

தென் கடல் முத்தும் குண கடல் துகிரும்
கங்கை வாரியும் காவிரி பயனும் – பட் 189,190
பொன்னும் துகிரும் முத்தும் மன்னிய – புறம் 218/1
மேல்


துகில் (39)

படாஅ முலை மேல் துகில்
ஒள் நுதற்கு ஓஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள் – குறள் 109/14,15
கோபத்து அன்ன தோயா பூ துகில்
பல் காசு நிரைத்த சில் காழ் அல்குல் – திரு 15,16
துகில் அணி அல்குல் துளங்கு இயல் மகளிர் – சிறு 262
துணங்கை அம் பூதம் துகில் உடுத்தவை போல் – பெரும் 235
பைம் காழ் அல்குல் நுண் துகில் நுடங்க – பெரும் 329
துகில் முடித்து போர்த்த தூங்கல் ஓங்கு நடை – முல் 53
ஆவுதி மண்ணி அவிர் துகில் முடித்து – மது 494
பூ துகில் மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல் – நெடு 145
புடை வீழ் அம் துகில் இட_வயின் தழீஇ – நெடு 181
அவிர் துகில் புரையும் அம் வெள் அருவி – குறி 55
பட்டு நீக்கி துகில் உடுத்தும் – பட் 107
மேல் ஊன்றிய துகில் கொடியும் – பட் 168
நுணங்கு துகில் நுடக்கம் போல கணம்_கொள – நற் 15/2
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் – நற் 43/1
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் – நற் 99/2
அம் துகில் தலையில் துடையினள் நம் புலந்து – நற் 120/8
வீடு உறு நுண் துகில் ஊடு வந்து இமைக்கும் – நற் 366/2
பூ துகில் அல்குல் தேம் பாய் கூந்தல் – பதி 54/5
கை வளை ஆழி தொய்யகம் புனை துகில்
மேகலை காஞ்சி வாகுவலயம் – பரி 7/46,47
மீ பால் வெண் துகில் போர்க்குநர் பூ பால் – பரி 10/79
வெண் துகில் சூழ்ப்ப குழல் முறுக்குநர் – பரி 10/80
துகில் சேர் மலர் போல் மணி நீர் நிறைந்தன்று – பரி 12/93
துகில் பொசி புனலின் கரை கார் ஏற்றன்று – பரி 12/98
அணி வனப்பு அமைந்த பூ துகில் புனை முடி – பரி 13/2
இரும் துகில் தானையின் ஒற்றி பொருந்தலை – பரி 16/23
தேம் படு மலர் குழை பூ துகில் வடி மணி – பரி 17/1
உரி மாண் புனை கலம் ஒண் துகில் தாங்கி – பரி 19/12
பிணி நெகிழ பைம் துகில் நோக்கம் சிவப்பு ஊர – பரி 21/58
நறவு அணி பூ துகில் நன் பல ஏந்தி – பரி 22/19
அம் துகில் போர்வை அணி பெற தைஇ நம் – கலி 65/4
உரு எஞ்சாது இடை காட்டும் உடை கழல் அம் துகில்
அரி பொலி கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஓவா அடி தட்ப – கலி 81/5,6
தைஇய பூ துகில் ஐது கழல் ஒரு திரை – கலி 85/5
வேல் வலான் உடை தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் ஏய்ப்ப – கலி 105/17
யானை கொண்ட துகில் கொடி போல – அகம் 111/4
துகில் ஆய் செய்கை பா விரிந்து அன்ன – அகம் 293/4
பூ துகில் இமைக்கும் பொலன் காழ் அல்குல் – அகம் 387/7
துகில் விரி கடுப்ப நுடங்கி தண்ணென – புறம் 337/9
புகை விரிந்து அன்ன பொங்கு துகில் உடீஇ – புறம் 398/20
புரையோன் மேனி பூ துகில் கலிங்கம் – புறம் 398/28
மேல்


துகிலிகை (1)

துகிலிகை அன்ன துய் தலை பாதிரி – நற் 118/8
மேல்


துகிலின் (1)

வேறு பல் துகிலின் நுடங்கி அகில் சுமந்து – திரு 296
மேல்


துகிலினன் (1)

மருங்கில் கட்டிய நிலன் நேர்பு துகிலினன்
முழவு உறழ் தட கையின் இயல ஏந்தி – திரு 214,215
மேல்


துச்சில் (4)

துச்சில் இருந்த உயிர்க்கு – குறள் 34/20
தூது_உண்_அம்_புறவொடு துச்சில் சேக்கும் – பட் 58
செல் விருந்து ஆற்றி துச்சில் இருத்த – அகம் 203/16
துணையொடு துச்சில் இருக்கும்-கொல்லோ – அகம் 321/11
மேல்


துஞ்ச (3)

புனிறு நாறு செவிலியொடு புதல்வன் துஞ்ச
ஐயவி அணிந்த நெய்யாட்டு ஈர் அணி – நற் 40/6,7
தம் புகழ் கேட்டார் போல் தலை சாய்த்து மரம் துஞ்ச
முறுவல் கொள்பவை போல முகை அவிழ்பு புதல் நந்த – கலி 119/6,7
நாடு வறம் கூர நாஞ்சில் துஞ்ச
கோடை நீடிய பைது அறு காலை – அகம் 42/5,6
மேல்


துஞ்சல் (2)

துஞ்சல் உறூஉம் பகல் புகு மாலை – பதி 72/8
மைந்து மலி உள்ளமொடு துஞ்சல் செல்லாது – அகம் 75/3
மேல்


துஞ்சலமே (1)

கொன் ஊர் துஞ்சினும் யாம் துஞ்சலமே
எம் இல் அயலது ஏழில் உம்பர் – குறு 138/1,2
மேல்


துஞ்சலும் (2)

நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள் – குறள் 105/17
துஞ்சலும் இலர் பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சி – புறம் 182/4
மேல்


துஞ்சலை-மன் (1)

யாமம் நீ துஞ்சலை-மன்
எதிர்கொள்ளும் ஞாலம் துயில் ஆராது ஆங்கண் – கலி 146/37,38
மேல்


துஞ்சலோ (1)

பகை முக ஊரின் துஞ்சலோ இலளே – குறு 292/8
மேல்


துஞ்சவும் (1)

பலர் துஞ்சவும் தான் துஞ்சான் – புறம் 400/6
மேல்


துஞ்சா (23)

வாரா-கால் துஞ்சா வரின் துஞ்சா ஆயிடை – குறள் 118/17
வாரா-கால் துஞ்சா வரின் துஞ்சா ஆயிடை – குறள் 118/17
எந்திரம் சிலைக்கும் துஞ்சா கம்பலை – பெரும் 260
துஞ்சா கண்ணர் அஞ்சா கொள்கையர் – மது 644
துஞ்சா முழவின் மூதூர் வாயில் – குறி 236
துஞ்சா துயரத்து அஞ்சு பிடி பூசல் – நற் 14/9
நெஞ்சு நடுக்கு_உறூஉம் துஞ்சா மறவர் – நற் 18/6
துஞ்சா காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி – நற் 98/9
துறையினும் துஞ்சா கண்ணர் – நற் 223/8
துஞ்சா கண்ணள் துயர் அட சாஅய் – நற் 303/6
சென்றோர் கொடுமை எற்றி துஞ்சா
நோயினும் நோய் ஆகின்றே கூவல் – குறு 224/2,3
துஞ்சா வாழி தோழி காவலர் – குறு 261/6
துஞ்சா வேந்தரும் துஞ்சுக – பதி 81/36
துஞ்சா கம்பலை – பரி 8/111
நெஞ்சத்துள் ஓடி ஒளித்து ஆங்கே துஞ்சா நோய் – கலி 144/57
துனை பரி துரக்கும் துஞ்சா செலவின் – அகம் 9/16
துஞ்சா முழவின் கோவல் கோமான் – அகம் 35/14
துணை ஒன்று பிரியினும் துஞ்சா காண் என – அகம் 50/12
துஞ்சா கண்ணர் காவலர் கடுகுவர் – அகம் 122/6
துஞ்சா முழவின் துய்த்து இயல் வாழ்க்கை – அகம் 145/16
துஞ்சா கண்ணள் அலமரும் நீயே – அகம் 270/11
துஞ்சா கண்ண வட புலத்து அரசே – புறம் 31/17
துஞ்சா கண்ணே துயிலும் வேட்கும் – புறம் 280/4
மேல்


துஞ்சாது (8)

துஞ்சாது அலமரு பொழுதின் – நற் 83/8
துஞ்சாது உறைநரொடு உசாவா – குறு 145/4
அல்லல் நெஞ்சமோடு அல்கலும் துஞ்சாது
பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ – குறு 381/2,3
துஞ்சாது அலமரல் நாம் எதிர்ந்தனமே – ஐங் 448/6
தான் வேண்டுபவரோடு துஞ்சும்-கொல் துஞ்சாது
வானும் நிலனும் திசையும் துழாவும் என் – கலி 145/42,43
விழவு இன்று ஆயினும் துஞ்சாது ஆகும் – அகம் 122/2
துறையும் துஞ்சாது கங்குலானே – அகம் 250/14
துஞ்சாது உறைவி இவள் உவந்ததுவே – அகம் 298/23
மேல்


துஞ்சாதேனே (2)

ஓர் யான் மன்ற துஞ்சாதேனே – குறு 6/4
அஞ்சுவரு நோயொடு துஞ்சாதேனே – அகம் 45/19
மேல்


துஞ்சாம் (1)

துஞ்சாம் ஆகலும் அறிவோர் – நற் 281/10
மேல்


துஞ்சாய் (1)

சோறு பட நடத்தி நீ துஞ்சாய் மாறே – புறம் 22/38
மேல்


துஞ்சாயோ (1)

துஞ்சாயோ என் குறு_மகள் என்றலின் – நற் 61/5
மேல்


துஞ்சார் (1)

கடி உடை வியல் நகர் கானவர் துஞ்சார்
வய களிறு பொருத வாள் வரி உழுவை – நற் 255/3,4
மேல்


துஞ்சாள் (3)

துஞ்சாள் ஆகுதல் நோகோ யானே – ஐங் 107/4
தோள் துணை ஆக துயிற்ற துஞ்சாள்
வேட்ட கள்வர் விசி_உறு கடும் கண் – அகம் 63/16,17
வல் உரை கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள்
பிணி கோள் அரும் சிறை அன்னை துஞ்சின் – அகம் 122/4,5
மேல்


துஞ்சான் (2)

நடுநாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான்
கடு_மா பார்க்கும் கல்லா ஒருவற்கும் – புறம் 189/3,4
பலர் துஞ்சவும் தான் துஞ்சான்
உலகு காக்கும் உயர் கொள்கை – புறம் 400/6,7
மேல்


துஞ்சி (16)

முள் தாள் தாமரை துஞ்சி வைகறை – திரு 73
நயந்த காதலர் கவவு பிணி துஞ்சி
புலர்ந்து விரி விடியல் எய்த விரும்பி – மது 663,664
கோதையின் பொலிந்த சேக்கை துஞ்சி
திருந்து துயில் எடுப்ப இனிதின் எழுந்து – மது 713,714
ஏமாப்ப இனிது துஞ்சி
கிளை கலித்து பகை பேணாது – பட் 195,196
பனி சேண் நீங்க இனிது உடன் துஞ்சி
புலரி விடியல் புள் ஓர்த்து கழி-மின் – மலை 447,448
மகிழ்நன் மார்பில் துஞ்சி அவிழ் இணர் – நற் 20/2
அரிவை தோள் அணை துஞ்சி
கழிந்த நாள் இவண் வாழும் நாளே – குறு 323/6,7
வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல – குறு 338/3
சிறு நனி நீ துஞ்சி ஏற்பினும் அஞ்சும் – கலி 12/8
கணம் குழை நல்லவர் கதுப்பு அறல் அணை துஞ்சி
அணங்கு போல் கமழும் நின் அலர் மார்பு காணிய – கலி 71/19,20
தேன் உடை குவி குலை துஞ்சி யானை – அகம் 132/12
உலகு தொழில் உலந்து நாஞ்சில் துஞ்சி
மழை கால் நீங்கிய மாக விசும்பில் – அகம் 141/5,6
தோள் புலம்பு அகல துஞ்சி நம்மொடு – அகம் 187/1
நெருநையும் கமழ் பொழில் துஞ்சி இன்றும் – அகம் 296/4
கூந்தல் மெல் அணை துஞ்சி பொழுது பட – அகம் 308/13
தூங்கு சேற்று அள்ளல் துஞ்சி பொழுது பட – அகம் 316/4
மேல்


துஞ்சிய (1)

துஞ்சிய வெய்யள் நோகோ யானே – ஐங் 205/5
மேல்


துஞ்சின் (3)

கயல் உண்கண் யான் இரப்ப துஞ்சின் கலந்தார்க்கு – குறள் 122/3
பிணி கோள் அரும் சிறை அன்னை துஞ்சின்
துஞ்சா கண்ணர் காவலர் கடுகுவர் – அகம் 122/5,6
இலங்கு வேல் இளையர் துஞ்சின் வை எயிற்று – அகம் 122/7
மேல்


துஞ்சினள் (1)

சிறந்த செல்வத்து அன்னையும் துஞ்சினள்
கெடுத்துப்படு நன் கலம் எடுத்து கொண்டு ஆங்கு – நற் 182/4,5
மேல்


துஞ்சினார் (1)

துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறு அல்லர் எஞ்ஞான்றும் – குறள் 93/11
மேல்


துஞ்சினும் (1)

கொன் ஊர் துஞ்சினும் யாம் துஞ்சலமே – குறு 138/1
மேல்


துஞ்சு (31)

துளி மழை பொழியும் வளி துஞ்சு நெடும் கோட்டு – சிறு 106
சாபம் சார்த்திய கணை துஞ்சு வியல் நகர் – பெரும் 121
இன் துயில் இரியும் பொன் துஞ்சு வியல் நகர் – பெரும் 440
மந்தி சீக்கும் மா துஞ்சு முன்றில் – பெரும் 497
துஞ்சு_மரம் கடுக்கும் மாசுணம் விலங்கி – மலை 261
துஞ்சு பதம் பெற்ற துய் தலை மந்தி – நற் 57/3
துஞ்சு களிறு எடுப்பும் தம் பெரும் கல் நாட்டே – நற் 125/12
துஞ்சு பிடி வருடும் அத்தம் – நற் 162/11
துஞ்சு பிடி மருங்கின் மஞ்சு பட காணாது – நற் 222/8
உறை மயக்கு_உற்ற ஊர் துஞ்சு யாமத்து – நற் 262/3
ஊர் துஞ்சு யாமமும் விடியலும் என்று இ – குறு 32/2
துஞ்சு களிறு இவரும் குன்ற நாடன் – குறு 36/2
துஞ்சு ஊர் யாமத்தானும் என் – குறு 302/7
துஞ்சு ஊர் யாமத்தும் துயில் அறியலரே – ஐங் 13/4
துஞ்சு மனை நெடு நகர் வருதி – ஐங் 60/3
நாடு கண்டு அன்ன கணை துஞ்சு விலங்கல் – பதி 16/2
துஞ்சு_மர குழாஅம் துவன்றி புனிற்று_மகள் – பதி 16/3
துஞ்சு_மரம் துவன்றிய மலர் அகன் பறந்தலை – பதி 22/21
நெஞ்சு மலி உவகையர் துஞ்சு பதி பெயர – பதி 31/10
பிடி துஞ்சு அன்ன அறை மேல நுங்கின் – கலி 108/40
மெல்கிடு கவுள துஞ்சு புறம் காக்கும் – அகம் 34/8
அயிர்_கண் படாஅர் துஞ்சு புறம் புதைய – அகம் 84/7
துஞ்சு ஊர் யாமத்து முயங்கினள் பெயர்வோள் – அகம் 198/11
துஞ்சு ஊர் யாமத்து தெவிட்டல் ஓம்பி – அகம் 360/12
விழை_தக ஓங்கிய கழை துஞ்சு மருங்கின் – அகம் 392/26
புலி துஞ்சு வியன் புலத்து அற்றே – புறம் 54/13
வலி துஞ்சு தட கை அவன் உடை நாடே – புறம் 54/14
அறம் துஞ்சு உறந்தை பொருநனை இவனே – புறம் 58/9
துஞ்சு புலி இடறிய சிதடன் போல – புறம் 73/7
புலி துஞ்சு நெடு வரை குடிஞையோடு இரட்டும் – புறம் 170/7
வலி துஞ்சு தட கை வாய் வாள் குட்டுவன் – புறம் 394/3
மேல்


துஞ்சு_மர (1)

துஞ்சு_மர குழாஅம் துவன்றி புனிற்று_மகள் – பதி 16/3
மேல்


துஞ்சு_மரம் (2)

துஞ்சு_மரம் கடுக்கும் மாசுணம் விலங்கி – மலை 261
துஞ்சு_மரம் துவன்றிய மலர் அகன் பறந்தலை – பதி 22/21
மேல்


துஞ்சுக (1)

துஞ்சா வேந்தரும் துஞ்சுக
விருந்தும் ஆக நின் பெரும் தோட்கே – பதி 81/36,37
மேல்


துஞ்சுதியோ (2)

துஞ்சுதியோ இல தூ இலாட்டி – நற் 154/7
துஞ்சுதியோ மெல் அம்_சில்_ஓதி என – நற் 370/7
மேல்


துஞ்சுநர் (1)

நனவின் வாயே போல துஞ்சுநர்
கனவு ஆண்டு மருட்டலும் உண்டே இவள் தான் – அகம் 158/10,11
மேல்


துஞ்சும் (48)

அதளோன் துஞ்சும் காப்பின் உதள – பெரும் 151
அமளி துஞ்சும் அழகு உடை நல் இல் – பெரும் 252
திரு துஞ்சும் திண் காப்பின் – பட் 41
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் – மலை 478
தண் நறும் சிலம்பில் துஞ்சும்
சிறியிலை சந்தின வாடு பெரும் காட்டே – நற் 7/8,9
செந்நெல் அம் செறுவின் அன்னம் துஞ்சும்
பூ கெழு படப்பை சாய்க்காட்டு அன்ன என் – நற் 73/8,9
ஒலி வெள் அருவி ஒலியின் துஞ்சும்
ஊர்_அல்_அம்_சேரி சீறூர் வல்லோன் – நற் 77/7,8
பேரூர் துஞ்சும் யாரும் இல்லை – நற் 132/1
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் மலி கடல் – நற் 159/10
சிறு தீ விளக்கில் துஞ்சும் நறு மலர் – நற் 175/4
குன்று சேர் வெண் மணல் துஞ்சும் ஊர – நற் 260/4
முதிர் கறி யாப்பின் துஞ்சும் நாடன் – நற் 297/8
கழை வளர் சாரல் துஞ்சும் நாடன் – நற் 386/5
நனம் தலை உலகமும் துஞ்சும்
ஓர் யான் மன்ற துஞ்சாதேனே – குறு 6/3,4
உயவு நோய் அறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கே – குறு 28/5
சில ஆகுக நீ துஞ்சும் நாளே – குறு 91/8
மென் நடை மரையா துஞ்சும்
நன் மலை நாட நின் அலது இலளே – குறு 115/5,6
யாஅ வரி நிழல் துஞ்சும்
மா இரும் சோலை மலை இறந்தோரே – குறு 232/5,6
பல்லோர் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து – குறு 244/1
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் துறைவ – குறு 303/3
பல்லோர் துஞ்சும் பானாள் கங்குல் – குறு 355/4
செம்பின் அன்ன பார்ப்பு பல துஞ்சும்
யாணர் ஊர நின்னினும் – ஐங் 43/2,3
இரும் கழி துவலை ஒலியின் துஞ்சும்
துறைவன் துறந்து என துறந்து என் – ஐங் 163/2,3
வன் கல் அடுக்கத்து துஞ்சும் நாடன் – ஐங் 261/2
கவிர் ததை சிலம்பில் துஞ்சும் கவரி – பதி 11/21
முழு வலி துஞ்சும் நோய் தபு நோன் தொடை – பதி 44/9
நன் கல வெறுக்கை துஞ்சும் பந்தர் – பதி 55/4
கடும் தேறு உறு கிளை மொசிந்தன துஞ்சும்
செழும் கூடு கிளைத்த இளம் துணை மகாரின் – பதி 71/6,7
கறங்கு வெள் அருவி ஓலின் துஞ்சும்
பிறங்கு இரும் சோலை நன் மலை நாடன் – கலி 42/3,4
நெடு வரை மருங்கின் துஞ்சும் யானை – கலி 49/2
வருடை மட மறி ஊர்வு இடை துஞ்சும்
இருள் தூங்கு சோலை இலங்கு நீர் வெற்ப – கலி 50/4,5
புதல்வன் புல்லி பொய் துயில் துஞ்சும்
ஆங்க – கலி 75/25,26
கராஅம் துஞ்சும் கல் உயர் மறி சுழி – அகம் 18/3
கோடு உயர் திணி மணல் துஞ்சும் துறைவ – அகம் 30/11
கடல் மீன் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து – அகம் 142/20
வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்கு பாட்டி – அகம் 196/4
விழு நிதி துஞ்சும் வீறு பெறு திரு நகர் – அகம் 227/19
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும்
சாரல் நாடன் சாயல் மார்பே – அகம் 328/14,15
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் நாடன் – அகம் 332/9
குப்பை வார் மணல் எக்கர் துஞ்சும்
யாணர் வேனில்-மன் இது – அகம் 341/11,12
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் – அகம் 378/1
முத்தீ விளக்கில் துஞ்சும்
பொன் கோட்டு இமயமும் பொதியமும் போன்றே – புறம் 2/23,24
அம்பு துஞ்சும் கடி அரணால் – புறம் 20/16
அறம் துஞ்சும் செங்கோலையே – புறம் 20/17
கழை மிசை துஞ்சும் கல்_அக வெற்ப – புறம் 200/5
கன்று உடை மரையா துஞ்சும் சீறூர் – புறம் 297/4
காமரு காஞ்சி துஞ்சும்
ஏமம் சால் சிறப்பின் இ பணை நல் ஊரே – புறம் 351/11,12
இனிது துஞ்சும் திரு நகர் வரைப்பின் – புறம் 377/3
மேல்


துஞ்சும்-கால் (1)

துஞ்சும்-கால் தோள் மேலர் ஆகி விழிக்கும்-கால் – குறள் 122/15
மேல்


துஞ்சும்-கொல் (1)

தான் வேண்டுபவரோடு துஞ்சும்-கொல் துஞ்சாது – கலி 145/42
மேல்


துஞ்சுவது (1)

துஞ்சுவது போல இருளி விண் பக – அகம் 139/1
மேல்


துஞ்சுவோனே (1)

நாள் செருக்கு அனந்தர் துஞ்சுவோனே
அவன் எம் இறைவன் யாம் அவன் பாணர் – புறம் 316/3,4
மேல்


துஞ்சேன் (1)

நெஞ்சு ஆறு கொண்டாள் அதன் கொண்டும் துஞ்சேன்
அணி அலங்கு ஆவிரை பூவோடு எருக்கின் – கலி 139/7,8
மேல்


துட்கென்றன்று (1)

துட்கென்றன்று என் தூ நெஞ்சம் – குறு 157/2
மேல்


துடக்கலின் (1)

செறி அரில் துடக்கலின் பரீஇ புரி அவிழ்ந்து – அகம் 248/11
மேல்


துடக்கி (2)

தூண்டிலா விட்டு துடக்கி தான் வேண்டியார் – கலி 85/23
அருவி ஆம்பல் அகல் அடை துடக்கி
அசைவரல் வாடை தூக்கலின் ஊதுலை – அகம் 96/5,6
மேல்


துடக்கிய (1)

குறும் தொடி துடக்கிய நெடும் தொடர் விடுத்தது – அகம் 176/17
மேல்


துடரி (1)

தீம் புளி களாவொடு துடரி முனையின் – புறம் 177/9
மேல்


துடவை (5)

தொடுப்பு எறிந்து உழுத துளர் படு துடவை
அரி புகு பொழுதின் இரியல்_போகி – பெரும் 201,202
தொய்யாது வித்திய துளர் படு துடவை
ஐயவி அமன்ற வெண் கால் செறுவில் – மலை 122,123
புனவன் துடவை பொன் போல் சிறுதினை – குறு 105/1
புனவன் துடவை பொன் போல் சிறுதினை – குறு 133/1
கடவை மிடைந்த துடவை அம் சிறுதினை – குறு 392/4
மேல்


துடி (25)

துடி அடி அன்ன தூங்கு நடை குழவியொடு – பொரு 125
துடி குடிஞை குடி பாக்கத்து – பொரு 210
கடும் துடி தூங்கும் கணை கால் பந்தர் – பெரும் 124
கொழு மீன் குறைஇய துடி கண் துணியல் – மது 320
தொடுதோல் அடியர் துடி பட குழீஇ – பட் 265
துடி கண் அன்ன குறையொடு விரைஇ – மலை 458
பெரும் துடி கறங்க பிற புலம் புக்கு அவர் – நற் 77/2
தொகு புனல் பரந்த என துடி பட ஒருசார் – பரி 7/28
சீர் தகு கேள்வன் உருட்டும் துடி சீரான் – பரி 21/60
வாளி புரள்பவை போலும் துடி சீர்க்கு – பரி 21/64
துடி சீர் நடத்த வளி நடன் – பரி 22/42
துடி அடி கயந்தலை கலக்கிய சில் நீரை – கலி 11/8
கணை தொடை நாணும் கடும் துடி ஆர்ப்பின் – கலி 15/4
உருள் துடி மகுளியின் பொருள் தெரிந்து இசைக்கும் – அகம் 19/4
ஆடு-தொறு கனையும் அம் வாய் கடும் துடி
கொடு வில் எயினர் கோள் சுரம் படர – அகம் 79/13,14
படு புலா கமழும் ஞாட்பில் துடி இகுத்து – அகம் 89/14
கனை குரல் கடும் துடி பாணி தூங்கி – அகம் 159/9
துடி கண் கொழும் குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி – அகம் 196/3
வல் வாய் கடும் துடி பாணியும் கேட்டே – அகம் 261/15
பெரும் துடி வள்பின் வீங்குபு நெகிழா – அகம் 372/12
வலி துரந்து சிலைக்கும் வன் கண் கடும் துடி
புலி துஞ்சு நெடு வரை குடிஞையோடு இரட்டும் – புறம் 170/6,7
விடு கணை நீத்தம் துடி புணை ஆக – புறம் 260/14
துடி எறியும் புலைய – புறம் 287/1
துடி அடி குழவிய பிடி இடை மிடைந்த – புறம் 369/26
அத்த குடிஞை துடி மருள் தீம் குரல் – புறம் 370/6
மேல்


துடிப்படுத்து (1)

நடுகல் பீலி சூட்டி துடிப்படுத்து
தோப்பி கள்ளொடு துரூஉ பலி கொடுக்கும் – அகம் 35/8,9
மேல்


துடிய (1)

துடிய பாண பாடு வல் விறலி – புறம் 280/8
மேல்


துடியர் (1)

சிறாஅஅர் துடியர் பாடு வல் மகாஅஅர் – புறம் 291/1
மேல்


துடியரோ (1)

நுந்தையும் யாயும் துடியரோ நின்னே – ஐங் 98/4
மேல்


துடியன் (3)

உவலை கண்ணி துடியன் வந்து என – புறம் 269/6
துடியன் கையது வேலே அடி புணர் – புறம் 285/2
துடியன் பாணன் பறையன் கடம்பன் என்று – புறம் 335/7
மேல்


துடியின் (2)

துடியின் அடி பெயர்த்து தோள் அசைத்து தூக்கி – பரி 21/19
பூசல் துடியின் புணர்பு பிரிந்து இசைப்ப – அகம் 62/7
மேல்


துடுப்பின் (4)

காந்தள் அம் துடுப்பின் கவி குலை அன்ன – பட் 153
காந்தள் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி – மலை 336
தொடி தோள் துடுப்பின் துழந்த வல்சியின் – புறம் 26/10
ஆனா மண்டை வன்னி அம் துடுப்பின்
ஈனா வேண்மாள் இடம் துழந்து அட்ட – புறம் 372/7,8
மேல்


துடுப்பு (5)

தொடி தோள் கை துடுப்பு ஆக – மது 34
துடுப்பு என புரையும் நின் திரண்ட நேர் அரி முன்கை – கலி 59/4
களி பட்டான் நிலையே போல் தடவுபு துடுப்பு ஈன்று – கலி 101/3
நீடு இதழ் நெடும் துடுப்பு ஒசிய தண்ணென – அகம் 78/9
பல் துடுப்பு எடுத்த அலங்கு குலை காந்தள் – அகம் 108/15
மேல்


துடுப்பொடு (1)

துடுப்பொடு சிவணிய களி கொள் வெண் சோறு – புறம் 328/11
மேல்


துடுமென (4)

தூங்கு நீர் குட்டத்து துடுமென வீழும் – நற் 280/3
நெடு நீர் தண் கயம் துடுமென பாய்ந்து – நற் 330/3
நெடு நீர் பொய்கை துடுமென விழூஉம் – ஐங் 61/2
நெடு நீர் குட்டத்து துடுமென பாய்ந்து – புறம் 243/9
மேல்


துடை-தொறும் (2)

துடை-தொறும் துடை-தொறும் கலங்கி – ஐங் 358/3
துடை-தொறும் துடை-தொறும் கலங்கி – ஐங் 358/3
மேல்


துடை-மார் (1)

கண் பனி துடை-மார் வந்தனர் விரைந்தே – அகம் 269/25
மேல்


துடைக்கும் (2)

வேங்கை முதலொடு துடைக்கும்
ஓங்கு மலை நாடன் வரூஉம் ஆறே – நற் 158/8,9
வான் துடைக்கும் வகைய போல – புறம் 38/2
மேல்


துடைத்த (1)

கடை மணி உகு நீர் துடைத்த ஆடவர் – அகம் 131/9
மேல்


துடைத்தவர் (1)

விழுமம் துடைத்தவர் நட்பு – குறள் 11/14
மேல்


துடைத்து (5)

துன்பம் துடைத்து ஊன்றும் தூண் – குறள் 62/10
வயல் விளை இன் குளகு உண்ணாது நுதல் துடைத்து
அயில் நுனை மருப்பின் தம் கை இடை கொண்டு என – முல் 33,34
ஐந்து இருள் அற நீக்கி நான்கினுள் துடைத்து தம் – பரி 4/1
துடைத்து நீ வேண்டினும் வெல்லாது கொண்டு ஆடும் – கலி 95/20
பேணி துடைத்து அன்ன மேனியாய் கோங்கின் – கலி 117/2
மேல்


துடைப்ப (1)

வேலும் இலங்கு இலை துடைப்ப பலகையும் – நற் 177/5
மேல்


துடைப்பார் (1)

அழாஅல் என்று நம் அழுத கண் துடைப்பார்
யார் ஆகுவர்-கொல் தோழி சாரல் – குறு 82/2,3
மேல்


துடையா (3)

குருதி துடையா குறுகி மருவ இனியர் – பரி 16/29
கண்ணீர் துடையா கவிழ்ந்து நிலன் நோக்கி – கலி 144/4
முகை புரை விரலின் கண்ணீர் துடையா
யாம் அவன் கிளைஞரேம் அல்லேம் கேள் இனி – புறம் 144/9,10
மேல்


துடையாள் (1)

குரும்பையின் முலை பட்ட பூ நீர் துடையாள்
பெருந்தகை மீளி வருவானை கண்டே – பரி 16/21,22
மேல்


துடையினள் (1)

அம் துகில் தலையில் துடையினள் நம் புலந்து – நற் 120/8
மேல்


துடையூ (1)

நிலம் புடைப்பு அன்ன ஆர்ப்பொடு விசும்பு துடையூ
வான் தோய் வெல் கொடி தேர் மிசை நுடங்க – பதி 44/1,2
மேல்


துண்ணென (1)

அரும் சுரம் செல்வோர் நெஞ்சம் துண்ணென
குன்று சேர் கவலை இசைக்கும் அத்தம் – அகம் 87/9,10
மேல்


துணங்கை (13)

நிணம் தின் வாயள் துணங்கை தூங்க – திரு 56
துணங்கை அம் பூதம் துகில் உடுத்தவை போல் – பெரும் 235
துணங்கை அம் செல்விக்கு அணங்கு நொடித்து ஆங்கு – பெரும் 459
இணை ஒலி இமிழ் துணங்கை சீர் – மது 26
துணங்கை அம் சீர் தழூஉ மறப்ப – மது 160
துணங்கை அம் தழூஉவின் மணம் கமழ் சேரி – மது 329
விழவு அயர் துணங்கை தழூஉகம் செல்ல – நற் 50/3
துணங்கை நாளும் வந்தன அ வரை – குறு 364/6
கலி கெழு துணங்கை ஆடிய மருங்கின் – பதி 13/5
பிணம் பிறங்கு அழுவத்து துணங்கை ஆடி – பதி 45/12
துணங்கை ஆடிய வலம் படு கோமான் – பதி 57/4
கொன்று தோள் ஓச்சிய வென்று ஆடு துணங்கை
மீ பிணத்து உருண்ட தேயா ஆழியின் – பதி 77/4,5
முழவு இமிழ் துணங்கை தூங்கும் விழவின் – அகம் 336/16
மேல்


துணங்கைக்கு (1)

முழா இமிழ் துணங்கைக்கு தழூஉ புணை ஆக – பதி 52/14
மேல்


துணங்கையாய் (1)

துணங்கையாய் என வந்த கவ்வையின் கடப்பு அன்றோ – கலி 66/18
மேல்


துணங்கையானும் (1)

மகளிர் தழீஇய துணங்கையானும்
யாண்டும் காணேன் மாண் தக்கோனை – குறு 31/2,3
மேல்


துணங்கையுள் (2)

தமர் பாடும் துணங்கையுள் அரவம் வந்து எடுப்புமே – கலி 70/14
நிரை தொடி நல்லவர் துணங்கையுள் தலைக்கொள்ள – கலி 73/16
மேல்


துணர் (13)

கறி கொடி கரும் துணர் சாய பொறி புற – திரு 309
கஞ்சக நறு முறி அளைஇ பைம் துணர்
நெடு மர கொக்கின் நறு வடி விதிர்த்த – பெரும் 308,309
கார் கோள் பலவின் காய் துணர் கடுப்ப – மலை 12
கரும் கொடி மிளகின் காய் துணர் பசும் கறி – மலை 521
வேனில் முருக்கின் விளை துணர் அன்ன – நற் 73/1
வாங்கு சினை மருத தூங்கு துணர் உதிரும் – நற் 350/3
துணர் தே கொக்கின் தீம் பழம் கதூஉம் – குறு 164/2
சாரல் பலவின் கொழும் துணர் நறும் பழம் – ஐங் 214/1
துணர் காய் கொன்றை குழல் பழம் ஊழ்த்தன – ஐங் 458/1
நறு வடி மாவின் பைம் துணர் உழக்கி – கலி 41/14
கிளி போல் காய கிளை துணர் வடித்து – அகம் 37/8
மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூ துணர்
தாது இன் துவலை தளிர் வார்ந்து அன்ன – அகம் 41/13,14
வாடல் உழுஞ்சில் விளை நெற்று அம் துணர்
ஆடு_கள பறையின் அரிப்பன ஒலிப்ப – அகம் 45/1,2
மேல்


துணர்ந்த (1)

விரி சினை துணர்ந்த நாகு இள வேங்கையின் – புறம் 352/12
மேல்


துணர்ந்து (2)

கோடு துணர்ந்து அன்ன குருகு ஒழுக்கு எண்ணி – நற் 159/4
மணி துணர்ந்து அன்ன மா குரல் நொச்சி – புறம் 272/1
மேல்


துணர (1)

பிரசம் தூங்க பெரும் பழம் துணர
வரை வெள் அருவி மாலையின் இழிதர – நற் 93/1,2
மேல்


துணரிய (1)

பைம் பாகல் பழம் துணரிய
செம் சுளைய கனி மாந்தி – பொரு 191,192
மேல்


துணரியது (1)

துணரியது கொளாஅ ஆகி பழம் ஊழ்த்து – புறம் 381/8
மேல்


துணி (23)

அறை வாய் குறும் துணி அயில் உளி பொருத – சிறு 52
துணி மழை தவழும் துயல் கழை நெடும் கோட்டு – சிறு 265
துணி நீர் மெல் அவல் தொய்யிலொடு மலர – மது 283
துணி நீர் பௌவம் துணையோடு ஆடி – நற் 245/4
துணி நீர் அருவி நம்மோடு ஆடல் – ஐங் 224/3
ஒழுகை உய்த்தோய் கொழு இல் பைம் துணி
வைத்தலை மறந்த துய் தலை கூகை – பதி 44/17,18
இணை பிரி அணி துணி பணி எரி புரைய – பரி 1/14
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் – பரி 1/19
துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு – பரி 1/21
துணி புனல் ஆக துறை வேண்டும் மைந்தின் – பரி 6/30
துணி பிணர் மருப்பின் நீர் எக்குவோரும் – பரி 11/57
சோபன நிலை அது துணி பரங்குன்றத்து – பரி 19/56
துணி கயம் துகள் பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம் – கலி 20/6
துணி நீரால் தூ மதி_நாளால் அணிபெற – கலி 32/6
துணி கய நிழல் நோக்கி துதைபு உடன் வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 33/5
தாள் எழு துணி பிணி இசை தவிர்பு இன்றி தலைச்சென்று – கலி 104/45
தோள் வலி துணி பிணி துறந்து இறந்து எய்தி மெய் சாய்ந்து – கலி 104/46
துறைய கலம் வாய் சூழும் துணி கடல் தண் சேர்ப்ப – கலி 132/7
மணி கண்டு அன்ன துணி கயம் துளங்க – அகம் 56/2
ஏறு பெறு பாம்பின் பைம் துணி கடுப்ப – அகம் 119/6
துணிகுவர்-கொல்லோ தாமே துணி கொள – அகம் 119/15
துணி நீர் இலஞ்சி கொண்ட பெரு மீன் – அகம் 236/2
துணி கயம் துன்னிய தூ மணல் எக்கர் – அகம் 355/6
மேல்


துணிக்கும் (1)

கல்லும் மரனும் துணிக்கும் கூர்மை – மது 635
மேல்


துணிக (1)

எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் – குறள் 47/13
மேல்


துணிகிற்றல் (1)

தமியரே துணிகிற்றல் பெண்டிர்க்கும் அரிது ஆயின் – கலி 47/13
மேல்


துணிகுவர்-கொல்லோ (1)

துணிகுவர்-கொல்லோ தாமே துணி கொள – அகம் 119/15
மேல்


துணிகுவன் (2)

தான் அது துணிகுவன் அல்லன் யான் என் – குறு 230/2
துணிகுவன் போலாம் நாணு மிக உடையன் – அகம் 380/11
மேல்


துணிதந்து (1)

தோள் நெகிழ்பு உற்ற துயரால் துணிதந்து ஓர் – கலி 37/11
மேல்


துணிதல் (4)

துளி உடை தொழுவின் துணிதல் அற்றத்து – நற் 109/7
சூழாது துணிதல் அல்லது வறிது உடன் – பதி 72/2
துன் அரும் கானமும் துணிதல் ஆற்றாய் – அகம் 181/1
எனை பெரும் சிறப்பினோடு ஈங்கு இது துணிதல்
அதனினும் மருட்கை உடைத்தே பிறன் நாட்டு – புறம் 217/2,3
மேல்


துணிந்த (4)

எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் – குறள் 47/13
எமியேம் துணிந்த ஏமம் சால் அரு வினை – குறி 32
துகள் அற துணிந்த மணி மருள் தெண் நீர் – மலை 250
செலவர துணிந்த சேண் விளங்கு எல் வளை – அகம் 242/13
மேல்


துணிந்தது (1)

துணிந்தது பிறிது ஆக துணிவு இலள் இவள் என – கலி 69/10
மேல்


துணிந்ததுவே (1)

மீள்வாம் எனினும் நீ துணிந்ததுவே – நற் 103/11
மேல்


துணிந்தவள் (1)

அரிது என்னாள் துணிந்தவள் ஆய் நலம் பெயர்தர – கலி 124/19
மேல்


துணிந்தனிர் (1)

இறப்ப துணிந்தனிர் கேண்-மின் மற்று ஐஇய – கலி 2/10
மேல்


துணிந்தனிர்க்கு (1)

சொல்லாது இறப்ப துணிந்தனிர்க்கு ஒரு பொருள் – கலி 8/7
மேல்


துணிந்து (7)

இருள் துணிந்து அன்ன ஏனம் காணின் – மலை 247
மணி துணிந்து அன்ன மா இரும் பரப்பின் – நற் 159/1
கடுங்கண் பன்றியின் நடுங்காது துணிந்து
நாம அரும் துறை பேர்தந்து யாமத்து – அகம் 18/6,7
துணிந்து பிறள் ஆயினள் ஆயினும் அணிந்து_அணிந்து – அகம் 35/11
இருள் துணிந்து அன்ன குவவு மயிர் குருளை – அகம் 201/17
ஈங்கு யான் வருந்தவும் நீங்குதல் துணிந்து
வாழ்தல் வல்லுநர் ஆயின் காதலர் – அகம் 329/2,3
காடும் கானமும் அவனொடு துணிந்து
நாடும் தேயமும் நனி பல இறந்த – அகம் 383/3,4
மேல்


துணிந்தே (2)

சிறுமை பெருமையின் காணாது துணிந்தே – நற் 50/11
நும்மின் தகுமோ என்றனை துணிந்தே – குறு 296/8
மேல்


துணிந்தோன் (1)

துணிந்தோன் மன்ற துனை வெம் காளை – அகம் 397/9
மேல்


துணிபு (2)

துணிபு நீ செல கண்ட ஆற்று இடை அ மரத்து – கலி 3/16
எழு-மதி நெஞ்சே துணிபு முந்துறுத்தே – புறம் 237/20
மேல்


துணிய (4)

மா இரும் பரப்பு_அகம் துணிய நோக்கி – நற் 31/1
நாம மன்னர் துணிய நூறி – பதி 88/8
அறன் இல் கூற்றம் திறன் இன்று துணிய
பிறன் ஆயினன்-கொல் இறீஇயர் என் உயிர் என – புறம் 210/8,9
அறன் இல் கூற்றம் திறன் இன்று துணிய
ஊழின் உருப்ப எருக்கிய மகளிர் – புறம் 237/9,10
மேல்


துணியல் (2)

கொழு மீன் குறைஇய துடி கண் துணியல்
விழுமிய நாவாய் பெரு_நீர் ஓச்சுநர் – மது 320,321
பழன வாளை பரூஉ கண் துணியல்
புது நெல் வெண் சோற்று கண்ணுறை ஆக – புறம் 61/4,5
மேல்


துணியின் (3)

நளிந்து பலர் வழங்கா செப்பம் துணியின்
முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவல் போழ்வில் – மலை 197,198
துணியின் எவனோ தோழி நம் மறையே – குறு 333/6
வெளிற்று பனம் துணியின் வீற்று_வீற்று கிடப்ப – புறம் 35/22
மேல்


துணியும் (2)

அறு வேறு துணியும் அறுவர் ஆகி – பரி 5/53
இன்ன துணியும் புலவியும் ஏற்பிக்கும் – பரி 20/96
மேல்


துணிவாம் (1)

மணியுள் பரந்த நீர் போல துணிவாம்
கலம் சிதை இல்லத்து காழ் கொண்டு தேற்ற – கலி 142/63,64
மேல்


துணிவினோன் (1)

துன்னல் போகிய துணிவினோன் என – புறம் 23/14
மேல்


துணிவு (13)

வேண்டும் பனுவல் துணிவு
துறந்தார் பெருமை துணை கூறின் வையத்து – குறள் 3/2,3
எ பால் நூலோர்க்கும் துணிவு
அச்சம் உடையார்க்கு அரண் இல்லை ஆங்கு இல்லை – குறள் 54/6,7
துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவு ஆற்றி – குறள் 67/17
சூழ்ச்சி முடிவு துணிவு எய்தல் அ துணிவு – குறள் 68/1
சூழ்ச்சி முடிவு துணிவு எய்தல் அ துணிவு
தாழ்ச்சியுள் செய்யும் வினை – குறள் 68/1,2
தூய்மை துணைமை துணிவு உடைமை இ மூன்றும் – குறள் 69/15
துப்பு துறைபோகிய துணிவு உடை ஆண்மை – பதி 14/6
துணிந்தது பிறிது ஆக துணிவு இலள் இவள் என – கலி 69/10
துணிவு இல் கொள்கையர் ஆகி இனியே – அகம் 205/5
அவள் துணிவு அறிந்தனென் ஆயின் அன்னோ – அகம் 263/10
துன்னலும் தகுமோ துணிவு இல் நெஞ்சே – அகம் 327/6
துணிவு உடை உள்ளமொடு துதைந்த முன்பின் – அகம் 369/19
நீங்கா நெஞ்சத்து துணிவு இல்லோரே – புறம் 214/3
மேல்


துணிவுடைமை (1)

தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இ மூன்றும் – குறள் 39/5
மேல்


துணிவே (3)

நன்றே நெஞ்சம் நயந்த நின் துணிவே – குறு 347/6
பழுது அன்று அம்ம இ ஆய்_இழை துணிவே – குறு 366/7
கெடுக சிந்தை கடிது இவள் துணிவே
மூதின் மகளிர் ஆதல் தகுமே – புறம் 279/1,2
மேல்


துணை (178)

துறந்தார் பெருமை துணை கூறின் வையத்து – குறள் 3/3
பொன்றும்-கால் பொன்றா துணை
அறத்து ஆறு இது என வேண்டா சிவிகை – குறள் 4/12,13
நல் ஆற்றின் நின்ற துணை
துறந்தார்க்கும் துவ்வாதவர்க்கும் இறந்தார்க்கும் – குறள் 5/2,3
இல்வாழ்வான் என்பான் துணை
தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று ஆங்கு – குறள் 5/4,5
வளத்தக்காள் வாழ்க்கை_துணை – குறள் 6/2
மறத்திற்கும் அஃதே துணை
என்பு இலதனை வெயில் போல காயுமே – குறள் 8/12,13
துணை துணை வேள்வி பயன் – குறள் 9/14
துணை துணை வேள்வி பயன் – குறள் 9/14
தினை துணை நன்றி செயினும் பனை துணையா – குறள் 11/7
தேரினும் அஃதே துணை
ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம் – குறள் 14/4,5
தேரினும் அஃதே துணை
அருள் சேர்ந்த நெஞ்சினார்க்கு இல்லை இருள் சேர்ந்த – குறள் 25/4,5
துறந்தார் துறந்தார் துணை – குறள் 31/20
ஒற்கத்தின் ஊற்று ஆம் துணை
இழுக்கல் உடை உழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே – குறள் 42/8,9
நல் இனத்தின் ஊங்கும் துணை இல்லை தீ இனத்தின் – குறள் 46/19
துணை வலியும் தூக்கி செயல் – குறள் 48/2
அஞ்சாமை அல்லால் துணை வேண்டா எஞ்சாமை – குறள் 50/13
திறன் அறிந்தான் தேர்ச்சி துணை
மதி_நுட்பம் நூலொடு உடையார்க்கு அதி நுட்பம் – குறள் 64/10,11
துணை நலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினை நலம் – குறள் 66/1
அன்பு இலன் ஆன்ற துணை இலன் தான் துவ்வான் – குறள் 87/3
தன் துணை இன்றால் பகை இரண்டால் தான் ஒருவன் – குறள் 88/9
என் அல்லது இல்லை துணை
கொடியார் கொடுமையின் தாம் கொடிய இ நாள் – குறள் 117/16,17
வன்கண்ணதோ நின் துணை
பனி அரும்பி பைதல் கொள் மாலை துனி அரும்பி – குறள் 123/4,5
பணை நீங்கி பைம் தொடி சோரும் துணை நீங்கி – குறள் 124/7
உரன் நசைஇ உள்ளம் துணை அக சென்றார் – குறள் 127/5
துன்பத்திற்கு யாரே துணை ஆவார் தாம் உடைய – குறள் 130/17
நெஞ்சம் துணை அல்வழி – குறள் 130/18
இணைப்பு_உறு பிணையல் வளைஇ துணை தக – திரு 30
துணை_உற அறுத்து தூங்க நாற்றி – திரு 237
துறு நீர் கடம்பின் துணை ஆர் கோதை – சிறு 69
ஏம இன் துணை தழீஇ இறகு உளர்ந்து – சிறு 76
துணை புணர் தொழில நால்கு உடன் பூட்டி – பெரும் 489
காதல் இன் துணை புணர்-மார் ஆய் இதழ் – மது 550
வீழ் துணை தழீஇ வியல் விசும்பு கமழ – மது 561
துணை மாண் கதவம் பொருத்தி இணை மாண்டு – நெடு 81
துணை புணர் அன்ன தூ நிற தூவி – நெடு 132
பின் அமை நெடு வீழ் தாழ துணை துறந்து – நெடு 137
துணை அறை மாலையின் கை பிணி விடேஎம் – குறி 177
துணை புணர் ஏற்றின் எம்மொடு வந்து – குறி 235
துணை புணர்ந்த மட மங்கையர் – பட் 106
தொடுத்த வாளியர் துணை புணர் கானவர் – மலை 17
தீ துணை ஆக சேந்தனிர் கழி-மின் – மலை 420
கெடு துணை ஆகிய தவறோ வை எயிற்று – நற் 26/7
துணை சுறா வழங்கலும் வழங்கும் ஆயிடை – நற் 67/7
வீழ் துணை பயிரும் கையறு முரல் குரல் – நற் 71/9
எவ்வ நோய் பிறிது உயவு துணை இன்றே – நற் 130/12
மை படு சிறு நெறி எஃகு துணை ஆக – நற் 168/9
இன் துணை பிரிந்தோர் நாடி – நற் 208/11
துணை இலை தமியை சேக்குவை அல்லை – நற் 254/9
துணை புணர் அன்றில் உயவு குரல் கேள்-தொறும் – நற் 303/5
உயிர் செல கடைஇ புணர் துணை
பயிர்தல் ஆனா பைதல் அம் குருகே – நற் 338/11,12
துணை நன்கு உடையள் மடந்தை யாமே – நற் 341/6
துணை இலேம் தமியேம் பாசறையேமே – நற் 341/10
செம் கால் பல்லி தன் துணை பயிரும் – குறு 16/4
அருளும் அன்பும் நீக்கி துணை துறந்து – குறு 20/1
எள்ளார் அம்ம துணை பிரிந்தோரே – குறு 147/5
துணை இலர் அளியர் பெண்டிர் இஃது எவனே – குறு 158/6
துதை மென் தூவி துணை புறவு இரிக்கும் – குறு 174/3
சுரம் செல் மாக்கட்கு உயவு துணை ஆகும் – குறு 207/4
குறும் பொறை மருங்கின் அமர் துணை தழீஇ – குறு 215/5
துணை மலர் பிணையல் அன்ன இவர் – குறு 229/6
பகலும் மாலை துணை இலோர்க்கே – குறு 234/6
அஞ்சுவது அறியாது அமர் துணை தழீஇ – குறு 237/1
இன்னா இரவின் இன் துணை ஆகிய – குறு 266/2
ஆய்ந்த அலவன் துன்புறு துணை பரி – குறு 316/6
மடவரல் அரிவை நின் மார்பு அமர் இன் துணை
மன்ற மரையா இரிய ஏறு அட்டு – குறு 321/4,5
இனிதோ பெரும இன் துணை பிரிந்தே – குறு 363/6
புனல் ஆடு மகளிர்க்கு புணர் துணை உதவும் – ஐங் 15/2
கரந்தை அம் செறுவில் துணை துறந்து களவன் – ஐங் 26/1
அலமரல் ஆயமோடு அமர் துணை தழீஇ – ஐங் 64/1
புனல் ஆடு புணர் துணை ஆயினள் எமக்கே – ஐங் 72/5
நல_தகு மகளிர்க்கு தோள் துணை ஆகி – ஐங் 80/2
துதி கால் அன்னம் துணை செத்து மிதிக்கும் – ஐங் 106/2
துணை நனி இழக்குவென் மடமையானே – ஐங் 269/5
பாயல் இன் துணை ஆகிய பணை தோள் – ஐங் 293/3
பாவை அன்ன நின் துணை பிரிந்து வருமே – ஐங் 307/4
எம் வெம் காதலி பண்பு துணை பெற்றே – ஐங் 325/4
மட வரல் இன் துணை ஒழிய – ஐங் 328/3
யாஅம் துணை புணர்ந்து உறைதும் – ஐங் 333/4
துணை இலள் கலிழும் நெஞ்சின் – ஐங் 378/4
இன் துணை இனிது பாராட்ட – ஐங் 387/5
கையறு நெஞ்சிற்கு உயவு துணை ஆக – ஐங் 477/3
தோள் துணை ஆக வந்தனர் – ஐங் 496/4
ஐந்து உடன் போற்றி அவை துணை ஆக – பதி 21/2
அமர் துணை பிரியாது பாத்து உண்டு மாக்கள் – பதி 22/9
இளம் துணை புதல்வர் நல் வளம் பயந்த – பதி 57/10
இளம் துணை புதல்வரின் முதியர் பேணி – பதி 70/21
செழும் கூடு கிளைத்த இளம் துணை மகாரின் – பதி 71/7
இன்பம் பெருக தோன்றி தம் துணை
துறையின் எஞ்சாமை நிறைய கற்று – பதி 90/3,4
எழாஅ துணை தோள் பூழியர் மெய்ம்மறை – பதி 90/27
துற்றவ துற்றும் துணை இதழ் வாய் தொட்டி – பரி 20/51
துணை அணை கேள்வனை துனிப்பவள் நிலையும் – பரி 21/22
நீரும் அவட்கு துணை கண்ணின் நீர் விட்டோய் – பரி 24/44
நீயும் அவட்கு துணை
பணிவு இல் உயர் சிறப்பின் பஞ்சவன் கூடல் – பரி 24/45,46
வை வேல் நுதி அன்ன கண்ணார் துணை ஆக – பரி 35/3
தொல் இயல் வழாஅமை துணை என புணர்ந்தவள் – கலி 2/17
துன்பம் துணை ஆக நாடின் அது அல்லது – கலி 6/10
துணை மலர் எழில் நீலத்து ஏந்து எழில் மலர் உண்கண் – கலி 14/2
நாம் அமர் காதலர் துணை தந்தார் விரைந்தே – கலி 27/26
மல்கிய துருத்தியுள் மகிழ் துணை புணர்ந்து அவர் – கலி 35/13
துணை அமை தோழியர்க்கு அமர்த்த கண்ணள் – கலி 57/23
அணை மென் தோள் யாம் வாட அமர் துணை புணர்ந்து நீ – கலி 66/9
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மடந்தை தன் துணை ஆக – கலி 69/4
துன்ன தன் எதிர் வரூஉம் துணை கண்டு மிக நாணி – கலி 70/5
துணை மலர் கோதையார் வைகலும் பாராட்ட – கலி 70/9
துணை புணர் அன்னத்தின் தூவி மெல் அணை அசைஇ – கலி 72/2
துணை இன்றி தளைவிட்ட தாமரை தனி மலர் – கலி 77/2
இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி – கலி 78/2
தொல் நலம் இழந்தோள் நீ துணை என புணர்ந்தவள் – கலி 100/20
மாலை நீ உள்ளம் கொண்டு அகன்றவர் துணை தாரா பொழுதின்_கண் – கலி 120/10
தூங்கு நீர் இமிழ் திரை துணை ஆகி ஒலிக்குமே – கலி 121/8
ஆர் இருள் துணை ஆகி அசை வளி அலைக்குமே – கலி 121/12
இன் துணை நீ நீப்ப இரவினுள் துணை ஆகி – கலி 121/15
இன் துணை நீ நீப்ப இரவினுள் துணை ஆகி – கலி 121/15
தன் துணை பிரிந்து அயாஅம் தனி குருகு உசாவுமே – கலி 121/16
இன் துணை பிரிந்தாரை உடையையோ நீ – கலி 129/15
தன் துணை இல்லாள் வருந்தினாள்-கொல் என – கலி 131/27
இன் துணை அன்றில் இரவின் அகவாவே – கலி 131/28
விரவு பல் உருவின வீழ் பெடை துணை ஆக – கலி 132/2
துணை புணர்ந்து எழுதரும் தூ நிற வலம்புரி – கலி 135/1
உற்றது உசாவும் துணை
என்று யான் பாட கேட்டு – கலி 138/25,26
துன்பத்தில் துணை ஆய மடல் இனி இவள் பெற – கலி 138/28
எம் கேள்வன் தருதலும் தருகல்லாய் துணை அல்லை – கலி 148/17
தூ நீர் பயந்த துணை அமை பிணையல் – அகம் 5/23
சாயல் இன் துணை இவள் பிரிந்து உறையின் – அகம் 13/14
இன் துணை படர்ந்த கொள்கையொடு ஒராங்கு – அகம் 15/17
இளம் துணை ஆயமொடு கழங்கு உடன் ஆடினும் – அகம் 17/2
அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக – அகம் 19/17
துணை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 21/2
துணை புணர் உவகையர் பரத மாக்கள் – அகம் 30/3
மார்பு துணை ஆக துயிற்றுக தில்ல – அகம் 35/13
மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே – அகம் 37/18
கணை வலம் தெரிந்து துணை படர்ந்து உள்ளி – அகம் 38/4
இன் துணை பிரியும் மடமையோரே – அகம் 43/15
நெடு நிலை வியன் நகர் வீழ் துணை பயிரும் – அகம் 47/12
துணை ஒன்று பிரியினும் துஞ்சா காண் என – அகம் 50/12
தண் கயத்து அமன்ற வண்டு படு துணை மலர் – அகம் 59/1
தோள் துணை ஆக துயிற்ற துஞ்சாள் – அகம் 63/16
அருள் புரி நெஞ்சமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 72/18
துணை பயிர்ந்து அகவும் துணைதரு தண் கார் – அகம் 85/13
நள்ளென் யாமத்து உயவு துணை ஆக – அகம் 103/12
மாலை இன் துணை ஆகி காலை – அகம் 107/19
துணை ஈர் ஓதி என் தோழியும் வருமே – அகம் 107/22
கனை விசை கடு வளி எடுத்தலின் துணை செத்து – அகம் 121/13
நள்ளென் கங்குல் நடுங்கு துணை ஆயவர் – அகம் 129/2
பணை கவின் அழியாது துணை புணர்ந்து என்றும் – அகம் 178/15
கொழும் கோல் வேழத்து புணை துணை ஆக – அகம் 186/8
தவிர்வு இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 202/12
செப்புவல் வாழியோ துணை உடையீர்க்கே – அகம் 217/15
வரும்-கொல் தோழி நம் இன் உயிர் துணை என – அகம் 224/15
பல புலந்து உறையும் துணை இல் வாழ்க்கை – அகம் 243/10
செக்கர் தோன்ற துணை புணர் அன்றில் – அகம் 260/6
இளம் துணை மகளிரொடு ஈர் அணி கலைஇ – அகம் 266/5
தவல் இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 277/4
படிவ நெஞ்சமொடு பகல் துணை ஆக – அகம் 287/2
துணை புறா இரிக்கும் தூய் மழை நனம் தலை – அகம் 287/9
கங்குல் உயவு துணை ஆகிய – அகம் 298/22
பெண் துணை சான்றனள் இவள் என பன் மாண் – அகம் 315/3
கண் துணை ஆக நோக்கி நெருநையும் – அகம் 315/4
இன்னா வேனில் இன் துணை ஆர – அகம் 335/6
துணை ஈர் ஓதி மாஅயோள் வயின் – அகம் 338/8
வயவு உறு நெஞ்சத்து உயவு துணை ஆக – அகம் 338/11
மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே – அகம் 341/13
பெயர் படை கொள்ளார்க்கு உயவு துணை ஆகி – அகம் 343/14
மகிழ் துணை சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி – அகம் 346/15
இன் துணை பயிரும் குன்ற நாடன் – அகம் 352/7
துணை ஏர் எதிர் மலர் உண்கண் – அகம் 363/18
செயிர் தீர் இன் துணை புணர்ந்திசினோர்க்கே – அகம் 367/16
கணை இட கழிந்த தன் வீழ் துணை உள்ளி – அகம் 371/3
துணை வேண்டா செரு வென்றி – புறம் 16/10
கழல் கனி வகுத்த துணை சில் ஓதி – புறம் 97/23
எ துணை ஆயினும் ஈதல் நன்று என – புறம் 141/13
நிலைக்கு ஒத்த நின் துணை துணைவியர் – புறம் 166/17
துணை அளவு அறிந்து நல்கினர் விடினே – புறம் 208/9
துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி – புறம் 224/2
தன் துணை ஆயம் மறந்தனன்-கொல்லோ – புறம் 229/24
மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 315/3
வெள் வாய் வேட்டுவர் வீழ் துணை மகாஅர் – புறம் 324/3
புணை கைவிட்டோர்க்கு அரிதே துணை அழ – புறம் 357/6
மேல்


துணை_உற (1)

துணை_உற அறுத்து தூங்க நாற்றி – திரு 237
மேல்


துணைக்கு (2)

இல்ல துணைக்கு உப்பால் எய்த இறை யமன் – பரி 11/8
தாழை வேர் அளை வீழ் துணைக்கு இடூஉம் – அகம் 380/6
மேல்


துணைத்த (1)

துணைத்த கோதை பணை பெரும் தோளினர் – குறு 326/1
மேல்


துணைத்து (1)

இனை துணைத்து என்பது ஒன்று இல்லை விருந்தின் – குறள் 9/13
மேல்


துணைதரு (1)

துணை பயிர்ந்து அகவும் துணைதரு தண் கார் – அகம் 85/13
மேல்


துணைப்ப (4)

தண் நறும் கழுநீர் துணைப்ப இழை புனையூஉ – மது 551
நனம் தலை அழுவம் நம்மொடு துணைப்ப
வல்லாங்கு வருதும் என்னாது அல்குவர – அகம் 79/9,10
யான் போது துணைப்ப தகரம் மண்ணாள் – அகம் 117/11
தணி அமர் அழுவம் தம்மொடு துணைப்ப
துணிகுவர்-கொல்லோ தாமே துணி கொள – அகம் 119/14,15
மேல்


துணைமை (1)

தூய்மை துணைமை துணிவு உடைமை இ மூன்றும் – குறள் 69/15
மேல்


துணைய (2)

குறு நெடும் துணைய குன்றமும் உடைத்தே – அகம் 99/14
குறு நெடும் துணைய மறி புடை ஆட – அகம் 371/4
மேல்


துணையதின் (1)

துணையதின் முயன்ற தீம் கண் நுங்கின் – நற் 392/4
மேல்


துணையர்-ஆயினும் (1)

எனை துணையர்-ஆயினும் என்னாம் தினை துணையும் – குறள் 15/7
மேல்


துணையா (4)

தினை துணை நன்றி செயினும் பனை துணையா
கொள்வர் பயன் தெரிவார் – குறள் 11/7,8
தினை துணையாம் குற்றம் வரினும் பனை துணையா
கொள்வர் பழி நாணுவார் – குறள் 44/5,6
இன் துணையா கொள்க அவற்றின் ஒன்று – குறள் 88/10
உள்ளிய உள்ளமொடு உலை நசை துணையா
உலகம் எல்லாம் ஒரு_பால் பட்டு என – புறம் 393/7,8
மேல்


துணையாம் (1)

தினை துணையாம் குற்றம் வரினும் பனை துணையா – குறள் 44/5
மேல்


துணையாருள் (1)

துணையாருள் தகைபெற்ற தொல் நலம் இழந்து இனி – கலி 124/11
மேல்


துணையாரை (1)

இடிக்கும் துணையாரை ஆள்வாரை யாரே – குறள் 45/13
மேல்


துணையிலள் (1)

பிணையல் அம் தழை தைஇ துணையிலள்
விழவு_களம் பொலிய வந்து நின்றனளே – நற் 170/3,4
மேல்


துணையிலோரும் (1)

துப்பு கொளல் வேண்டிய துணையிலோரும்
கல் வீழ் அருவி கடல் படர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 426,427
மேல்


துணையின் (1)

துணையின் தீர்ந்த கடுங்கண் யானை – நற் 108/2
மேல்


துணையும் (6)

எனை துணையர்-ஆயினும் என்னாம் தினை துணையும்
தேரான் பிறன் இல் புகல் – குறள் 15/7,8
பொன்றும் துணையும் புகழ் – குறள் 16/12
சாம் துணையும் கல்லாதவாறு – குறள் 40/14
தினை துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனை துணையும் – குறள் 129/3
தினை துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனை துணையும்
காமம் நிறைய வரின் – குறள் 129/3,4
வண்ணமும் துணையும் பொரீஇ எண்ணாது – குறி 31
மேல்


துணையே (5)

செல்லாதீமோ சிறு பிடி துணையே
வேற்று முனை வெம்மையின் சாத்து வந்து இறுத்து என – குறு 390/2,3
பழன ஊரன் பாயல் இன் துணையே – ஐங் 96/4
அறியா தேஎத்து ஆற்றிய துணையே – அகம் 35/18
உலந்து_உழி உலக்கும் நெஞ்சு அறி துணையே – புறம் 324/14
மாண்ட அன்றே ஆண்டுகள் துணையே
வைத்தது அன்றே வெறுக்கை – புறம் 357/4,5
மேல்


துணையொடு (14)

உள்ளார்-கொல்லோ தோழி துணையொடு
வேனில் ஓதி பாடு நடை வழலை – நற் 92/1,2
காமர் துணையொடு சேவல் சேர – நற் 162/2
தாம் அமர் துணையொடு வண்டு இமிரும்மே – நற் 348/6
இன்புறு துணையொடு மறுவந்து உகள – குறு 65/2
கானல் அம் பெரும் துறை துணையொடு கொட்கும் – ஐங் 158/3
துறுகல் அடுக்கத்து துணையொடு வதியும் – ஐங் 262/2
பூத்த பொங்கர் துணையொடு வதிந்த – அகம் 4/10
துணையொடு திளைக்கும் காப்பு உடை வரைப்பில் – அகம் 34/13
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய – அகம் 139/12
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய – அகம் 154/9
நெடு நீர் பொய்கை துணையொடு புணரும் – அகம் 246/3
துணையொடு குறும் பறை பயிற்றி மேல் செல – அகம் 254/6
இன் துயில் எழுந்து துணையொடு போகி – அகம் 284/5
துணையொடு துச்சில் இருக்கும்-கொல்லோ – அகம் 321/11
மேல்


துணையொடும் (1)

குறு நெடும் துணையொடும் கூமை வீதலின் – புறம் 393/2
மேல்


துணையோடு (6)

பிற புல துணையோடு உறை புலத்து அல்கி – நற் 181/2
துணி நீர் பௌவம் துணையோடு ஆடி – நற் 245/4
பரல் அவல் படு நீர் மாந்தி துணையோடு
இரலை நன் மான் நெறி முதல் உகளும் – குறு 250/1,2
மகளிர் அன்ன துணையோடு வதியும் – ஐங் 94/2
குளவி மேய்ந்த மந்தி துணையோடு
வரை மிசை உகளும் நாட நீ வரின் – ஐங் 279/2,3
தத்தம் துணையோடு ஒருங்கு உடன் ஆடும் – பரி 16/9
மேல்


துணையோர் (3)

துணையோர் ஆய்ந்த இணை ஈர் ஓதி – திரு 20
இன்னே வருகுவர் இன் துணையோர் என – நெடு 155
துணையோர் செல்வமும் யாமும் வருந்துதும் – ஐங் 50/1
மேல்


துணைவன் (1)

தான் அமர் துணைவன் ஊக்க ஊங்கி – அகம் 385/15
மேல்


துணைவி (1)

மனையோள் துணைவி ஆக புதல்வன் – ஐங் 410/2
மேல்


துணைவியர் (1)

நிலைக்கு ஒத்த நின் துணை துணைவியர்
தமக்கு அமைந்த தொழில் கேட்ப – புறம் 166/17,18
மேல்


துத்தி (2)

பைத்த பாம்பின் துத்தி ஏய்ப்ப – பொரு 69
துத்தி பாந்தள் பைத்து அகல் அல்குல் – குறு 294/5
மேல்


துதி (1)

துதி கால் அன்னம் துணை செத்து மிதிக்கும் – ஐங் 106/2
மேல்


துதிய (1)

தூங்கு தோல் துதிய வள் உகிர் கதுவலின் – அகம் 8/3
மேல்


துதை (8)

இணர் துதை மாஅத்த புணர் குயில் விளி-தொறும் – நற் 157/5
துதை மென் தூவி துணை புறவு இரிக்கும் – குறு 174/3
ஒளிறு வாள் மன்னர் துதை நிலை கொன்று – பதி 76/2
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை – கலி 40/19
தூர்பு எழு துதை புதை துகள் விசும்பு உற எய்த – கலி 105/28
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/50
தோடு அமை முழவின் துதை குரல் ஆக – அகம் 82/4
அழல் அகைந்து அன்ன காமர் துதை மயிர் – அகம் 277/14
மேல்


துதைந்த (3)

தூது_உண்_அம்_புறவு என துதைந்த நின் எழில் நலம் – கலி 56/16
துணிவு உடை உள்ளமொடு துதைந்த முன்பின் – அகம் 369/19
துதைந்த தூவி அம் புதாஅம் சேக்கும் – புறம் 391/16
மேல்


துதைந்து (1)

தோள் இடை புகுதந்தும் துதைந்து பாடு ஏற்றும் – கலி 105/32
மேல்


துதைபு (1)

துணி கய நிழல் நோக்கி துதைபு உடன் வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 33/5
மேல்


துதைய (1)

அன்னவை பிறவும் பன் மலர் துதைய
தழையும் கோதையும் இழையும் என்று இவை – கலி 102/4,5
மேல்


துதைஇ (1)

விளிப்பது கவரும் தீம் குழல் துதைஇ
நடுவு நின்று இசைக்கும் அரி குரல் தட்டை – மலை 8,9
மேல்


துப்பார்க்கு (2)

துப்பார்க்கு துப்பு ஆய துப்பு ஆக்கி துப்பார்க்கு – குறள் 2/3
துப்பார்க்கு துப்பு ஆய துப்பு ஆக்கி துப்பார்க்கு
துப்பு ஆயதூஉம் மழை – குறள் 2/3,4
மேல்


துப்பில் (1)

அறியாது எதிர்ந்து துப்பில் குறை_உற்று – பதி 59/11
மேல்


துப்பின் (26)

யாண்டு சென்று யாண்டும் உளர் ஆகார் வெம் துப்பின்
வேந்து செறப்பட்டவர் – குறள் 90/9,10
துப்பின் எவன் ஆவர்-மன்-கொல் துயர் வரவு – குறள் 117/9
உறு புலி துப்பின் ஓவியர் பெருமகன் – சிறு 122
தெறல் அரும் கடும் துப்பின்
விறல் விளங்கிய விழு சூர்ப்பின் – மது 32,33
தென்னவன் பெயரிய துன் அரும் துப்பின்
தொன் முது கடவுள் பின்னர் மேய – மது 40,41
அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின்
கோழ் ஊஉன் குறை கொழு வல்சி – மது 140,141
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின்
பகை புறங்கண்ட பல் வேல் இளைஞரின் – குறி 128,129
அரிமா அன்ன அணங்கு உடை துப்பின்
திருமாவளவன் தெவ்வர்க்கு ஓக்கிய – பட் 298,299
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின்
இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்கு – மலை 59,60
முரண் கொள் துப்பின் செ வேல் மலையன் – குறு 312/2
ஈத்து கை தண்டா கை கடும் துப்பின்
புரை_வயின் புரை_வயின் பெரிய நல்கி – பதி 15/36,37
நாடல் சான்ற துப்பின் பணை தோள் – பதி 59/17
வேய் உறழ் மென் தோள் துயில் பெறும் வெம் துப்பின்
சேஎய் சினன் அஞ்சான் சார்பவன் என்று ஆங்கு – கலி 104/24,25
துப்பின் அன்ன செம் கோட்டு இயவின் – அகம் 9/8
முனை திறை கொடுக்கும் துப்பின் தன் மலை – அகம் 13/2
மடி பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின்
ஏனல் அம் சிறுதினை சேணோன் கையதை – அகம் 73/13,14
உளை மான் துப்பின் ஓங்கு தினை பெரும் புனத்து – அகம் 102/1
கெடல் அரும் துப்பின் விடு தொழில் முடி-மார் – அகம் 105/11
ஆர் உயிர் துப்பின் கோள் மா வழங்கும் – அகம் 108/9
துன் அரும் துப்பின் வென் வேல் பொறையன் – அகம் 338/13
உடல் அரும் துப்பின் ஒன்றுமொழி வேந்தரை – புறம் 25/5
கெடாஅ துப்பின் நின் பகை எதிர்ந்தோரே – புறம் 27/19
துன் அரும் துப்பின் வய_மான் தோன்றல் – புறம் 44/10
தொன்று உறை துப்பின் நின் பகைஞரும் அல்லர் – புறம் 213/5
மாற்று அரும் துப்பின் மாற்றோர் பாசறை – புறம் 309/5
அடல் அரும் துப்பின்
குருந்தே முல்லை என்று – புறம் 335/1,2
மேல்


துப்பினை (1)

ஒளித்த துப்பினை ஆதலின் வெளிப்பட – புறம் 30/10
மேல்


துப்பு (21)

துப்பார்க்கு துப்பு ஆய துப்பு ஆக்கி துப்பார்க்கு – குறள் 2/3
துப்பார்க்கு துப்பு ஆய துப்பு ஆக்கி துப்பார்க்கு – குறள் 2/3
துப்பு ஆயதூஉம் மழை – குறள் 2/4
துன்பத்துள் துப்பு ஆயார் நட்பு – குறள் 11/12
என் பரியும் ஏதிலான் துப்பு
அஞ்சும் அறியான் அமைவு இலன் ஈகலான் – குறள் 87/4,5
துப்பு கொளல் வேண்டிய துணையிலோரும் – பெரும் 426
தொன்று கறுத்து உறையும் துப்பு தர வந்த – மது 347
களிற்று துப்பு அஞ்சா புலி அதள் இதணத்து – நற் 351/7
அத்த செயலை துப்பு உறழ் ஒண் தளிர் – ஐங் 273/1
துப்பு துறைபோகிய துணிவு உடை ஆண்மை – பதி 14/6
அறியாமையான் மறந்து துப்பு எதிர்ந்த நின் – பதி 15/14
துப்பு துவர் போக பெரும் கிளை உவப்ப – பதி 32/5
துப்பு துறைபோகிய வெப்பு உடை தும்பை – பதி 39/3
துப்பு துறைபோகிய கொற்ற வேந்தே – பதி 62/9
துப்பு அமை துவர் நீர் துறை மறை அழுத்திய – பரி 21/4
மணி புரை வயங்கலுள் துப்பு எறிந்தவை போல – கலி 33/3
துப்பு உறுவர் புறம்பெற்றிசினே – புறம் 11/9
கடு மான் கோதை துப்பு எதிர்ந்து எழுந்த – புறம் 54/8
உறு துப்பு அஞ்சாது உடல் சினம் செருக்கி – புறம் 72/6
மூவருள் ஒருவன் துப்பு ஆகியர் என – புறம் 122/5
துப்பு எதிர்ந்தோர்க்கே உள்ளா சேய்மையன் – புறம் 380/9
மேல்


துப்புரவு (3)

துறந்தார்க்கு துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்-கொல் – குறள் 27/5
துறப்பார்-மன் துப்புரவு இல்லார் உறல்-பால – குறள் 38/15
துப்புரவு இல்லார் துவர துறவாமை – குறள் 105/19
மேல்


துப்பொடு (3)

தொன்றுபடு துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ – நற் 247/1
தொன்று உறை துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ – நற் 294/5
நின்ற துப்பொடு நின் குறித்து எழுந்த – புறம் 213/14
மேல்


தும்பி (40)

காமரு தும்பி காமரம் செப்பும் – சிறு 77
தாது உண் தும்பி போது முரன்று ஆங்கு – மது 655
காந்தள் ஊதிய மணி நிற தும்பி
தீம் தொடை நரம்பின் இமிரும் – நற் 17/10,11
நறும் தாது ஆடிய தும்பி பசும் கேழ் – நற் 25/3
கிளை செத்து மொய்த்த தும்பி பழம் செத்து – நற் 35/3
கொடியை வாழி தும்பி இ நோய் – நற் 277/1
கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அம் சிறை தும்பி
காமம் செப்பாது கண்டது மொழிமோ – குறு 2/1,2
ஆராது பெயரும் தும்பி
நீர் இல் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – குறு 211/6,7
நறும் தாது ஊதும் குறும் சிறை தும்பி
பாம்பு உமிழ் மணியின் தோன்றும் – குறு 239/4,5
அம்ம வாழியோ மணி சிறை தும்பி
நன் மொழிக்கு அச்சம் இல்லை அவர் நாட்டு – குறு 392/1,2
அறு சில் கால அம் சிறை தும்பி
நூற்று இதழ் தாமரை பூ சினை சீக்கும் – ஐங் 20/1,2
கட்டளை அன்ன மணி நிற தும்பி
இட்டிய குயின்ற துறை வயின் செலீஇயர் – ஐங் 215/1,2
கடும் பறை தும்பி சூர் நசை தாஅய் – பதி 67/20
வீழ் தும்பி வண்டொடு மிஞிறு ஆர்ப்ப சுனை மலர – பரி 8/23
தண் தும்பி இனம் காண்-மின் தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை – பரி 11/130
கனை வரல் ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்-மின் – பரி 11/132
ஒருதிறம் பண் ஆர் தும்பி பரந்து இசை ஊத – பரி 17/12
கவின் முகை கட்டு அவிழ்ப்ப தும்பி கட்டு யாழின் – பரி 18/36
தும்பி தொடர் கதுப்ப தும்பி தொடர் ஆட்டி – பரி 19/30
தும்பி தொடர் கதுப்ப தும்பி தொடர் ஆட்டி – பரி 19/30
முரல் குரல் தும்பி அவிழ் மலர் ஊத – பரி 21/34
தாது ஊது தும்பி தவிர்பு அல இயம்ப – பரி 22/41
வீழ் கதிர் விடுத்த பூ விருந்து உண்ணும் இரும் தும்பி
யாழ் கொண்ட இமிழ் இசை இயல் மாலை அலைத்தரூஉம் – கலி 29/16,17
இரும் தும்பி இறைகொள எதிரிய வேனிலான் – கலி 30/4
இரங்கு இசை மிஞிறொடு தும்பி தாது ஊத – கலி 33/23
தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர – கலி 36/4
முகையின் மேல் தும்பி இருக்கும் பகை எனின் – கலி 43/9
மாஅல் அம் சிறை மணி நிற தும்பி
வாய் இழி கடாத்த வால் மருப்பு ஒருத்தலோடு – கலி 46/2,3
இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி
உண்துறை உடைந்த பூ புனல் சாய்ப்ப புலந்து ஊடி – கலி 78/2,3
நிறை புனல் நீங்க வந்து அ தும்பி அ மலர் – கலி 78/9
சுரும்பு ஆர்க்கும் குரலினோடு இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 123/2
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 127/3
அணி மலர் நறும் தாது ஊதும் தும்பி
கை ஆடு வட்டின் தோன்றும் – அகம் 108/16,17
கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி
நன் நிறம் மருளும் அரு விடர் – அகம் 138/18,19
அம் பணை நெடும் தோள் தங்கி தும்பி
அரி_இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால் – அகம் 223/11,12
புதல் இவர் ஆடு அமை தும்பி குயின்ற – அகம் 225/5
குழல் இசை தும்பி ஆர்க்கும் ஆங்கண் – அகம் 245/16
தாது உண் தும்பி முரல் இசை கடுப்ப – அகம் 291/11
துவைத்து எழு தும்பி தவிர் இசை விளரி – அகம் 317/12
பொன் மருள் நறும் தாது ஊதும் தும்பி
இன் இசை ஓரா இருந்தனம் ஆக – அகம் 388/8,9
மேல்


தும்பியும் (3)

வண்டொடு தும்பியும் வண் தொடை யாழ் ஆர்ப்ப – பரி 23/50
முகை சூழும் தும்பியும் போன்ம் – கலி 105/42
நடுநாள் வந்து தும்பியும் துவைக்கும் – புறம் 280/2
மேல்


தும்பை (19)

வாடா தும்பை வயவர் பெருமகன் – பெரும் 101
புரையோர்க்கு தொடுத்த பொலம் பூ தும்பை
நீர் யார் என்னாது முறை கருதுபு சூட்டி – மது 737,738
தும்பை துழாஅய் சுடர் பூ தோன்றி – குறி 90
தும்பை மாலை இள முலை – ஐங் 127/2
அமர் கடந்து மலைந்த தும்பை பகைவர் – பதி 14/8
துப்பு துறைபோகிய வெப்பு உடை தும்பை
கறுத்த தெவ்வர் கடி முனை அலற – பதி 39/3,4
தும்பை சூடாது மலைந்த மாட்சி – பதி 42/6
பொலம் பூ தும்பை பொறி கிளர் தூணி – பதி 45/1
தொலையா தும்பை தெவ்_வழி விளங்க – பதி 52/8
தும்பை சான்ற மெய் தயங்கு உயக்கத்து – பதி 79/15
துவைத்த தும்பை நனவு_உற்று வினவும் – பதி 88/23
வித்தக தும்பை விளைத்தலான் வென் வேலாற்கு – பரி 9/68
நிலம் தலைக்கொண்ட பொலம் பூ தும்பை
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து ஒழிய – புறம் 2/14,15
ஆடு கொள குழைந்த தும்பை புலவர் – புறம் 21/10
பொலம் தோட்டு பைம் தும்பை
மிசை அலங்கு உளைய பனை போழ் செரீஇ – புறம் 22/20,21
அலர் பூ தும்பை அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 96/1
பொலம் தும்பை கழல் பாண்டில் – புறம் 97/15
கமழ் பூ தும்பை நுதல் அசைத்தோனே – புறம் 283/13
ஒளிறு ஒள் வாட குழைந்த பைம் தும்பை
எறிந்து இலை முறிந்த கதுவாய் வேலின் – புறம் 347/3,4
மேல்


தும்மல் (2)

நினைப்பவர் போன்று நினையார்-கொல் தும்மல்
சினைப்பது போன்று கெடும் – குறள் 121/5,6
தும்மல் போல் தோன்றிவிடும் – குறள் 126/6
மேல்


தும்மினார் (1)

ஊடி இருந்தேமா தும்மினார் யாம் தம்மை – குறள் 132/3
மேல்


தும்மினீர் (1)

யார் உள்ளி தும்மினீர் என்று – குறள் 132/14
மேல்


தும்மினேன் (1)

வழுத்தினாள் தும்மினேன் ஆக அழித்து அழுதாள் – குறள் 132/13
மேல்


தும்மு (1)

தும்மு செறுப்ப அழுதாள் நுமர் உள்ளல் – குறள் 132/15
மேல்


தும்மும் (1)

துய் தலை மந்தி தும்மும் நாட – நற் 326/4
மேல்


துமிக்கும் (2)

பை உடை இரும் தலை துமிக்கும் ஏற்றொடு – குறு 268/4
தாங்குநர் தட கை யானை தொடி கோடு துமிக்கும்
எஃகு உடை வலத்தர் நின் படை வழி வாழ்நர் – பதி 51/29,30
மேல்


துமித்த (4)

தூம்பு உடை திரள் தாள் துமித்த வினைஞர் – பெரும் 231
வேளா பார்ப்பான் வாள் அரம் துமித்த
வளை களைந்து ஒழிந்த கொழுந்தின் அன்ன – அகம் 24/1,2
திருந்து வாள் வயவர் அரும் தலை துமித்த
படு புலா கமழும் ஞாட்பில் துடி இகுத்து – அகம் 89/13,14
வண்டு உண் நறு வீ துமித்த நேமி – அகம் 324/11
மேல்


துமித்து (3)

முகடு துமித்து அடுக்கிய பழம் பல் உணவின் – பெரும் 246
கொடும் கால் புன்னை கோடு துமித்து இயற்றிய – பெரும் 266
விடேஎன் தொடீஇய செல்வார் துமித்து எதிர் மண்டும் – கலி 116/5
மேல்


துமிந்து (3)

தலை துமிந்து எஞ்சிய மெய் ஆடு பறந்தலை – பதி 35/6
தலை துமிந்து எஞ்சிய ஆள் மலி யூபமொடு – பதி 67/10
தூம்பு உடை தட கை வாயொடு துமிந்து
நாஞ்சில் ஒப்ப நிலம் மிசை புரள – புறம் 19/10,11
மேல்


துமிப்ப (4)

தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப
வந்தன்று பெருவிறல் தேரே – நற் 181/11,12
விசும்பு வீழ் கொள்ளியின் பைம் பயிர் துமிப்ப
கால் இயல் செலவின் மாலை எய்தி – குறு 189/4,5
வாள் முகம் துமிப்ப வள் இதழ் குறைந்த – குறு 227/2
நோன் சூட்டு ஆழி ஈர் நிலம் துமிப்ப
ஈண்டே காண கடவு-மதி பூ கேழ் – அகம் 334/14,15
மேல்


துமிபு (1)

சோறு வாய்த்து ஒழிந்தோர் உள்ளியும் தோல் துமிபு
வை நுனை பகழி மூழ்கலின் செவி சாய்த்து – முல் 72,73
மேல்


துமிய (19)

வாழை முழு_முதல் துமிய தாழை – திரு 307
பாம்பு பதைப்பு அன்ன பரூஉ கை துமிய
தேம் பாய் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி – முல் 70,71
பொருந்தா தெவ்வர் இரும் தலை துமிய
பருந்து பட கடக்கு ஒள் வாள் மறவர் – மலை 488,489
அடும்பு கொடி துமிய ஆழி போழ்ந்து அவர் – நற் 338/2
வெம் சின அரவின் பைம் தலை துமிய
நரை உரும் உரரும் அரை இருள் நடுநாள் – குறு 190/4,5
தாழ் இருள் துமிய மின்னி தண்ணென – குறு 270/1
கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய் – பதி 11/13
பைம் கண் யானை புணர் நிரை துமிய
உரம் துரந்து எறிந்த கறை அடி கழல் கால் – பதி 28/2,3
நெடுமிடல் சாய கொடு மிடல் துமிய
பெரு மலை யானையொடு புலம் கெட இறுத்து – பதி 32/10,11
ஊர் பாட்டு எண்ணில் பைம் தலை துமிய
பல் செரு கடந்த கொல் களிற்று யானை – பதி 46/9,10
ஓடு_உறு கடு முரண் துமிய சென்று – பதி 78/11
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணி – அகம் 45/10
முழு_முதல் துமிய உரும் எறிந்தன்றே – அகம் 68/7
வன்_புலம் துமிய போகி கொங்கர் – அகம் 79/5
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணிய – அகம் 145/12
உத்தி அரவின் பை தலை துமிய
உர உரும் உரறும் உட்குவரு நனம் தலை – அகம் 202/10,11
நுண் கொடி மின்னின் பைம் பயிர் துமிய
தளவ முல்லையொடு தலைஇ தண்ணென – அகம் 254/14,15
ஆர் இருள் துமிய வெள் வேல் ஏந்தி – அகம் 298/11
அணங்கு உடை அரவின் அரும் தலை துமிய
நின்று காண்பு அன்ன நீள் மலை மிளிர – புறம் 211/2,3
மேல்


துய் (28)

துய் தலை வாங்கிய புனிறு தீர் பெரும் குரல் – குறி 37
வெண் புடை கொண்ட துய் தலை பழனின் – மலை 178
துய் மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்ன – மலை 418
துஞ்சு பதம் பெற்ற துய் தலை மந்தி – நற் 57/3
துய் தலை மந்தி வன் பறழ் தூங்க – நற் 95/4
துய் தலை இதழ பைம் குருக்கத்தியொடு – நற் 97/6
துய் தலை இறவொடு தொகை மீன் பெறீஇயர் – நற் 111/2
துகிலிகை அன்ன துய் தலை பாதிரி – நற் 118/8
துய் தலை புது மலர் துளி தலை கலாவ – நற் 193/2
துய் தலை புனிற்று குரல் பால் வார்பு இறைஞ்சி – நற் 206/1
நெய் வார்ந்து அன்ன துய் அடங்கு நரம்பின் – நற் 300/8
துய் தலை மந்தி தும்மும் நாட – நற் 326/4
பெரும் சே_இறவின் துய் தலை முடங்கல் – நற் 358/8
மிக்கு எழு கடும் தார் துய் தலை சென்று – பதி 32/4
துய் வீ வாகை நுண் கொடி உழிஞை – பதி 43/23
வைத்தலை மறந்த துய் தலை கூகை – பதி 44/18
கடவுள் வாகை துய் வீ ஏய்ப்ப – பதி 66/15
துய் தலை வெண் காழ் பெறூஉம் – அகம் 7/21
இழுதின் அன்ன தீம் புழல் துய் வாய் – அகம் 9/5
அத்த பாதிரி துய் தலை புது வீ – அகம் 191/1
எஃகு உறு பஞ்சி துய் பட்டு அன்ன – அகம் 217/2
வட்ட கழங்கின் தாஅய் துய் தலை – அகம் 241/14
துய் அவிழ் பனி மலர் உதிர வீசி – அகம் 252/10
துய் தலை பூவின் புதல் இவர் ஈங்கை – அகம் 294/6
முள் கொம்பு ஈங்கை துய் தலை புது வீ – அகம் 306/3
தூம்பு உடை துய் தலை கூம்புபு திரங்கிய – அகம் 333/10
துய் தலை முடங்கு இறா தெறிக்கும் பொற்பு உடை – அகம் 376/16
துய் தலை மந்தியை கையிடூஉ பயிரும் – புறம் 158/24
மேல்


துய்க்க (1)

துய்க்க துவர பசித்து – குறள் 95/8
மேல்


துய்க்கும் (1)

விளைந்தார் வினையின் விழு பயன் துய்க்கும்
துளங்கா விழு சீர் துறக்கம் புரையும் – பரி 23/46,47
மேல்


துய்த்த (1)

துய்த்த வாய துகள் நிலம் பரக்க – அகம் 15/14
மேல்


துய்த்தல் (2)

தொகுத்தார்க்கும் துய்த்தல் அரிது – குறள் 38/14
பதி பிழைப்பு அறியாது துய்த்தல் எய்தி – பதி 15/30
மேல்


துய்த்தலும் (1)

ஈதலும் துய்த்தலும் இல்லோர்க்கு இல் என – குறு 63/1
மேல்


துய்த்து (2)

பல ஒலி கூந்தலாள் பண்பு எல்லாம் துய்த்து
துறந்தானை உள்ளி அழூஉம் அவனை – கலி 145/7,8
துஞ்சா முழவின் துய்த்து இயல் வாழ்க்கை – அகம் 145/16
மேல்


துய்த்தும் (1)

வெண் நிலவின் பயன் துய்த்தும்
கண் அடைஇய கடை கங்குலான் – பட் 114,115
மேல்


துய்ப்ப (1)

தொல்_வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல் – கலி 118/3
மேல்


துய்ப்பதூஉம் (1)

கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய – குறள் 101/9
மேல்


துய்ப்பார் (1)

திருமருத முன்துறை சேர் புனல் கண் துய்ப்பார்
தாமம் தலை புனை பேஎம் நீர் வையை – பரி 7/83,84
மேல்


துய்ப்பேம் (1)

துய்ப்பேம் எனினே தப்புந பலவே – புறம் 189/8
மேல்


துய்ம் (2)

வண்ண துய்ம் மலர் உதிர தண்ணென்று – குறு 110/6
வண்ண துய்ம் மலர் உதிர – குறு 380/6
மேல்


துயர் (66)

மாலை உழக்கும் துயர்
மடல் ஊர்தல் யாமத்தும் உள்ளுவேன்-மன்ற – குறள் 114/10,11
துப்பின் எவன் ஆவர்-மன்-கொல் துயர் வரவு – குறள் 117/9
எற்று என்னை உற்ற துயர்
நாண் என ஒன்றோ அறியலம் காமத்தான் – குறள் 126/12,13
செறி_தொடி செய்து இறந்த கள்ளம் உறு துயர்
தீர்க்கும் மருந்து ஒன்று உடைத்து – குறள் 128/9,10
துனி கூர் எவ்வமொடு துயர் ஆற்றுப்படுப்ப – சிறு 39
உறு துயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்_மகள் – முல் 13
இன் துயில் வதியுநன் காணாள் துயர் உழந்து – முல் 80
துயர் மருங்கு அறிந்தனள் போல அன்னை – நற் 61/4
அரும் துயர் அவலம் தீர்க்கும் – நற் 140/10
துயர் மருங்கு அறியா அன்னைக்கு இ நோய் – நற் 244/6
துஞ்சா கண்ணள் துயர் அட சாஅய் – நற் 303/6
யான் செய்தன்று இவள் துயர் என அன்பின் – நற் 309/3
அரும் துயர் உழத்தலின் உண்மை சான்ம் என – நற் 381/1
அரும் துயர் உழந்த_காலை – நற் 384/10
தூஉம் துவலை துயர் கூர் வாடையும் – குறு 103/4
குரால் ஆன் படு துயர் இராவில் கண்ட – குறு 224/4
துயர் பொறுக்கல்லேன் தோழி நோய்க்கே – குறு 224/6
நாள் துயர் கெட பின் நீடலர் மாதோ – குறு 253/4
அரும் துயர் உழத்தலும் ஆற்றாம் அதன்_தலை – குறு 302/2
மயங்கு துயர்_உற்ற மையல் வேழம் – குறு 308/3
தூற்றும் திவலை துயர் கூர் காலை – குறு 398/2
சுடர் துயர் எடுப்பும் புன்கண் மாலை – குறு 398/5
அன்னையும் அரும் துயர் உழந்தனள் அதனால் – ஐங் 242/2
உறு துயர் அவலமொடு உயிர் செல சாஅய் – ஐங் 313/2
துறந்ததன் கொண்டு துயர் அட சாஅய் – ஐங் 393/1
மாண்பு இல் கொள்கையொடு மயங்கு துயர் செய்த – ஐங் 394/1
பெரும் கை தொழுதியின் வன் துயர் கழிப்பி – பதி 76/6
இடு துனி கை ஆறா என் துயர் கூர – பரி 8/78
அரு நிலை நீரின் அவள் துயர் கண்டு – பரி 21/43
தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார் – கலி 16/5
ஒளி_இழாய் ஈங்கு நாம் துயர் கூர பொருள்_வயின் – கலி 16/13
தொல் எழில் தொலைபு இவள் துயர் உழப்ப துறந்து நீ – கலி 17/5
அரும் துயர் களைஞர் வந்தனர் – கலி 29/25
துயர் அறு கிளவியோடு அயர்ந்தீகம் விருந்தே – கலி 32/19
சேயேன்-மன் யானும் துயர் உழப்பேன் ஆயிடை – கலி 37/7
அரும் துயர் ஆர் அஞர் தீர்க்கும் – கலி 44/20
நினை துயர் உழப்பவள் பாடு இல் கண் பழி உண்டோ – கலி 48/13
அரும் துயர் அவலம் தூக்கின் – கலி 48/23
நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்-மன் – கலி 53/17
உள் நின்ற நோய் மிக உயிர் எஞ்சு துயர் செய்தல் – கலி 60/6
மருந்து இன்று யான் உற்ற துயர் ஆயின் எல்லா – கலி 107/27
துனி கொள் துயர் தீர காதலர் துனைதர – கலி 120/21
நளி இரும் கங்குல் நம் துயர் அறியாது – கலி 128/4
என் துயர் அறிந்தனை நரறியோ எம் போல – கலி 129/14
அரும் துயர் நீக்குவேன் போல்-மன் பொருந்துபு – கலி 131/3
வித்தத்தால் தோற்றான் போல் வெய் துயர் உழப்பவோ – கலி 136/8
உடை பொதி இழந்தான் போல் உறு துயர் உழப்பவோ – கலி 136/12
சிறு_வித்தம் இட்டான் போல் செறி துயர் உழப்பவோ – கலி 136/16
துயர் நிலை தீர்த்தல் நும் தலை கடனே – கலி 139/37
மகளிர் தோள் சேர்ந்த மாந்தர் துயர் கூர நீத்தலும் – கலி 145/13
ஒள் வளை ஓட துறந்து துயர் செய்த – கலி 145/36
ஆய்_இழை உற்ற துயர் – கலி 145/66
துன்புற்றார் துயர் செய்தல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/11
அரும் துயர் தரும் இவள் பனி வார் கண்ணே – அகம் 77/19
நடுங்கு துயர் களைந்த நன்னராளன் – அகம் 88/7
சேய ஆயினும் நடுங்கு துயர் தருமே – அகம் 152/24
அன்னையும் அரும் துயர் உற்றனள் அலரே – அகம் 209/2
முறி புரை எழில் நலத்து என் மகள் துயர் மருங்கு – அகம் 242/8
அரும் துயர் உடையள் இவள் என விரும்பி – அகம் 244/10
நாம் படர் கூரும் அரும் துயர் கேட்பின் – அகம் 251/4
நலம் கவர் பசலை நலியவும் நம் துயர்
அறியார்-கொல்லோ தாமே அறியினும் – அகம் 273/5,6
தன் துயர் வெளிப்பட தவறு இல் நம் துயர் – அகம் 330/4
தன் துயர் வெளிப்பட தவறு இல் நம் துயர்
அறியாமையின் அயர்ந்த நெஞ்சமொடு – அகம் 330/4,5
துயர் செய்து ஆற்றாய் ஆகி பெயர்பு ஆங்கு – அகம் 365/10
அரும் துயர் உழக்கும் நின் திருந்து இழை அரிவை – புறம் 146/7
அரும் துயர் உழக்கும் என் பெரும் துன்புறுவி நின் – புறம் 161/14
மேல்


துயர்_உற்ற (1)

மயங்கு துயர்_உற்ற மையல் வேழம் – குறு 308/3
மேல்


துயரத்து (1)

துஞ்சா துயரத்து அஞ்சு பிடி பூசல் – நற் 14/9
மேல்


துயரம் (18)

தான் சாம் துயரம் தரும் – குறள் 80/4
துயரம் உறீஇயினள் எம்மே அகல் வயல் – நற் 8/5
நினைக்கு உறு பெரும் துயரம் ஆகிய நோயே – நற் 123/12
நாம் உறு துயரம் செய்யலர் என்னும் – நற் 133/7
காமம் கைம்மிக கையறு துயரம்
காணவும் நல்காய் ஆயின் பாணர் – நற் 185/2,3
நம் உறு துயரம் களையார் ஆயினும் – நற் 216/4
எவ்வம் கூர்ந்த ஏமுறு துயரம்
வெம்மையின் தான் வருத்து_உறீஇ நம்_வயின் – நற் 273/2,3
துன்புறு துயரம் நீங்க – ஐங் 102/3
அரவு உறு துயரம் எய்துப தொண்டி – ஐங் 173/2
கெடல் அரும் துயரம் நல்கி – ஐங் 195/3
நம் உறு துயரம் நோக்கி அன்னை – ஐங் 241/1
யாம் உறு துயரம் அவள் அறியினோ நன்றே – ஐங் 441/4
தண்ணீர் பெறாஅ தடுமாற்று அரும் துயரம்
கண்ணீர் நனைக்கும் கடுமைய காடு என்றால் – கலி 6/5,6
நின் தலை வருந்தியாள் துயரம்
சென்றனை களைமோ பூண்க நின் தேரே – கலி 133/18,19
நிரை_தொடி துயரம் நீங்கின்றால் விரைந்தே – கலி 134/27
ஆழ் துயரம் எல்லாம் மறந்தனள் பேதை – கலி 147/68
துயரம் செய்து நம் அருளார் ஆயினும் – அகம் 40/9
தணிவு அரும் துயரம் செய்தோன் – அகம் 278/14
மேல்


துயரமொடு (4)

ஆனா துயரமொடு வருந்தி பானாள் – குறு 145/3
துனி மலி துயரமொடு அரும் படர் உழப்போள் – ஐங் 477/2
தொல் நலம் இழந்த துயரமொடு என்னதூஉம் – அகம் 197/4
ஏமுறு துயரமொடு யாம் இவண் ஒழிய – அகம் 318/10
மேல்


துயரால் (2)

தோள் நெகிழ்பு உற்ற துயரால் துணிதந்து ஓர் – கலி 37/11
நிறை வளை கொட்பித்தான் செய்த துயரால்
இறை இறை பொத்திற்று தீ – கலி 145/57,58
மேல்


துயரும் (1)

ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇயர் – அகம் 195/17
மேல்


துயரே (2)

அம் மா மேனி எம் தோழியது துயரே – ஐங் 158/5
இன்னும் ஆனாது நன்_நுதல் துயரே – ஐங் 258/5
மேல்


துயல் (3)

துணி மழை தவழும் துயல் கழை நெடும் கோட்டு – சிறு 265
கோடு உளர் குரல் பொலி ஒலி துயல் இரும் கூந்தல் – பரி 22/46
குளவி தண் புதல் குருதியொடு துயல் வர – அகம் 182/7
மேல்


துயல்வந்து (2)

குருதியொடு துயல்வந்து அன்ன நின் – அகம் 27/16
காலொடு துயல்வந்து அன்ன நின் – அகம் 357/15
மேல்


துயல்வர (20)

வாடா மாலை ஓடையொடு துயல்வர
படு மணி இரட்டும் மருங்கின் கடு நடை – திரு 79,80
ஊட்டு உளை துயல்வர ஓரி நுடங்க – பொரு 164
துளங்கு இயல் அசைவர கலிங்கம் துயல்வர
செறி தொடி தெளிர்ப்ப வீசி மறுகில் – நற் 20/4,5
பறை அறை கடிப்பின் அறை அறையா துயல்வர
வெம் வளி வழங்கும் வேய் பயில் அழுவத்து – நற் 46/7,8
வாடா மாலை துயல்வர ஓடி – நற் 90/5
ஆடு மயில் பீலியின் வாடையொடு துயல்வர
உறை மயக்கு_உற்ற ஊர் துஞ்சு யாமத்து – நற் 262/2,3
ஒலி நெடும் பீலி துயல்வர இயலி – குறு 264/2
நலம் பெறு கமழ் சென்னி நகையொடு துயல்வர
உரு எஞ்சாது இடை காட்டும் உடை கழல் அம் துகில் – கலி 81/4,5
மணி கிளர் ஆரம் தாரொடு துயல்வர
உயங்கினள் உயிர்க்கும் என் தோழிக்கு – கலி 135/18,19
நிரம்பு அகன் செறுவில் வரம்பு அணையா துயல்வர
புலம்பொடு வந்த பொழுது கொள் வாடை – அகம் 13/20,21
செம் சூட்டு ஒண் குழை வண் காது துயல்வர
அகம் மலி உவகையள் ஆகி முகன் இகுத்து – அகம் 86/27,28
ஓடை குன்றத்து கோடையொடு துயல்வர
மழை என மருண்ட மம்மர் பல உடன் – அகம் 111/6,7
இடன் இல் சிறுபுறத்து இழையொடு துயல்வர
கடல் மீன் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து – அகம் 142/19,20
கோடை பூளையின் வாடையொடு துயல்வர
பாசிலை பொதுளிய புதல்-தொறும் பகன்றை – அகம் 217/5,6
ஏற்று இமில் கயிற்றின் எழில் வந்து துயல்வர
இல் வந்து நின்றோன் கண்டனள் அன்னை – அகம் 248/13,14
நலம் கேழ் மா குரல் குழையொடு துயல்வர
பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகு வாய் மண்டிலத்து – அகம் 269/16,17
ஏதில் வேலன் கோதை துயல்வர
தூங்கும் ஆயின் அதூஉம் நாணுவல் – அகம் 292/5,6
இரு வகிர் ஈருளின் ஈரிய துயல்வர
அவரை பைம் பூ பயில அகல் வயல் – அகம் 294/8,9
வண்ண மார்பின் வன முலை துயல்வர
செறி நடை பிடியொடு களிறு புணர்ந்து என்ன – அகம் 301/15,16
தண் அரும் பைம் தார் துயல்வர அந்தி – அகம் 370/11
மேல்


துயல்வரும் (9)

செயலை தண் தளிர் துயல்வரும் காதினன் – திரு 207
சிறு குழை துயல்வரும் காதின் பணை தோள் – பெரும் 161
பூவொடு துயல்வரும் மால் வரை நாடனை – நற் 225/5
திதலை அல்குல் துயல்வரும் கூந்தல் – ஐங் 72/2
வளி பொர துயல்வரும் தளி பொழி மலரின் – அகம் 146/10
பூ மலி இரும் கழி துயல்வரும் அடையொடு – அகம் 400/20
நோன் கழை துயல்வரும் வெதிரத்து – புறம் 277/5
குருதியொடு துயல்வரும் மார்பின் – புறம் 288/8
பைம் தழை துயல்வரும் செறு விறல் – புறம் 339/9
மேல்


துயல்வரும்-தோறும் (1)

துயல்வரும்-தோறும் திருந்து அடி கலாவ – குறி 127
மேல்


துயல்வரூஉம் (2)

நகை தாழ்பு துயல்வரூஉம் வகை அமை பொலம் குழை – திரு 86
அணி முலை துயல்வரூஉம் ஆரம் போல – சிறு 2
மேல்


துயல்வு (1)

திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை – குறு 294/6
மேல்


துயில் (78)

நெடு நீர் மறவி மடி துயில் நான்கும் – குறள் 61/9
ஓங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்து அன்ன – சிறு 154
இன் துயில் இரியும் பொன் துஞ்சு வியல் நகர் – பெரும் 440
இன் துயில் வதியுநன் காணாள் துயர் உழந்து – முல் 80
கம்புள் சேவல் இன் துயில் இரிய – மது 254
நெஞ்சு ஏமாப்ப இன் துயில் துறந்து – மது 575
திருந்து துயில் எடுப்ப இனிதின் எழுந்து – மது 714
நீ துயில் எழினும் நிலவு வெளிப்படினும் – குறி 241
வேய் புரை மென் தோள் இன் துயில் என்றும் – குறி 242
கூட்டு நிழல் துயில் வதியும் – பட் 15
தூஉ எக்கர் துயில் மடிந்து – பட் 117
முழவு துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண் – மலை 350
ஓங்கல் அம் சினை தூங்கு துயில் பொழுதின் – நற் 87/2
மெல் இறை பணை தோள் துயில் அமர்வோயே – நற் 121/12
துயில் இடைப்படூஉம் தன்மையது ஆயினும் – நற் 240/5
பைம் தாது எருவின் வைகு துயில் மடியும் – நற் 271/2
தெறு கதிர் இன் துயில் பசு வாய் திறக்கும் – நற் 275/5
ஊர் மடி கங்குலும் துயில் மறந்ததுவே – நற் 287/11
கலி கெழு பாக்கம் துயில் மடிந்தன்றே – நற் 303/2
அம் சில் ஓதி என் தோழி தோள் துயில்
நெஞ்சின் இன்புறாய் ஆயினும் அது நீ – நற் 355/8,9
பொய்கை நீர்நாய் வைகு துயில் ஏற்கும் – நற் 390/2
ஏம இன் துயில் எடுப்பியோயே – குறு 107/7
துயில் கண் மாக்களொடு நெட்டு இரா உடைத்தே – குறு 145/5
இன் துயில் எடுப்புதி கனவே – குறு 147/4
துயில் துறந்தனவால் தோழி எம் கண்ணே – குறு 186/4
இன் துயில் முனிநர் சென்ற ஆறே – குறு 213/7
ஆர் துயில் இயம்பும் நாடன் – குறு 247/6
துயில் இன் கங்குல் துயில் அவர் மறந்தனர் – குறு 254/4
துயில் இன் கங்குல் துயில் அவர் மறந்தனர் – குறு 254/4
துயில் துறந்தனவால் தோழி என் கண்ணே – குறு 301/8
பயில் இருள் நடுநாள் துயில் அரிது ஆகி – குறு 329/5
அன்னை முயங்க துயில் இன்னாதே – குறு 353/7
துஞ்சு ஊர் யாமத்தும் துயில் அறியலரே – ஐங் 13/4
பனி துயில் செய்யும் இன் சாயற்றே – ஐங் 14/4
இரவினானும் துயில் அறியேனே – ஐங் 172/4
இரவினானும் இன் துயில் அறியாது – ஐங் 173/1
முரசு முழங்கு நெடு நகர் அரசு துயில் ஈயாது – பதி 12/7
புரையோர் உண்கண் துயில் இன் பாயல் – பதி 16/18
பாடு அரிது இயைந்த சிறு துயில் இயலாது – பதி 50/24
நீர் ஊர் அரவத்தால் துயில் உணர்பு எழீஇ – பரி 20/15
ஏம இன் துயில் எழுதல் அல்லதை – பரி 30/9
துலங்கு மான் மேல் ஊர்தி துயில் ஏற்பாய் மற்று ஆண்டை – கலி 13/16
அணை மருள் இன் துயில் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 14/1
துயில் இன்றி யாம் நீந்த தொழுவை அம் புனல் ஆடி – கலி 30/5
சிறுகுடி துயில் எழூஉம் சேண் உயர் விறல் வெற்ப – கலி 45/7
யாமத்தும் துயில் அலள் அலமரும் என் தோழி – கலி 45/18
புதல்வன் புல்லி பொய் துயில் துஞ்சும் – கலி 75/25
தொல் நலம் இழந்த கண் துயில் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/13
ஒள் இழை வார்_உறு கூந்தல் துயில் பெறும் வை மருப்பின் – கலி 104/20
வேய் உறழ் மென் தோள் துயில் பெறும் வெம் துப்பின் – கலி 104/24
யாம நடுநாள் துயில் கொண்டு ஒளித்த – கலி 122/21
பெரும் கடல் துயில் கொள்ளும் வண்டு இமிர் நறும் கானல் – கலி 123/5
எல்லையும் இரவும் துயில் துறந்து பல் ஊழ் – கலி 123/16
எதிர்கொள்ளும் ஞாலம் துயில் ஆராது ஆங்கண் – கலி 146/38
பேர் ஊர் மறுகில் பெரும் துயில் சான்றீரே – கலி 146/42
இரவு துயில் மடிந்த தானை – அகம் 24/17
இன் துயில் மார்பில் சென்ற என் நெஞ்சே – அகம் 40/17
பண்பு உடை ஆகத்து இன் துயில் பெறவே – அகம் 44/19
அன்னையும் கனை துயில் மடிந்தனள் அதன்_தலை – அகம் 68/9
அலர் முலை ஆகத்து இன் துயில் மறந்தே – அகம் 69/20
தூங்கு நடை குழவி துயில் புறங்காப்ப – அகம் 168/10
பெரும் தோள் இன் துயில் கைவிடுகலனே – அகம் 193/14
இருள் ஐம்_கூந்தல் இன் துயில் மறந்தே – அகம் 233/15
குயில் குரல் கற்ற வேனிலும் துயில் துறந்து – அகம் 237/5
இன் துயில் அமர்ந்தனை ஆயின் வண்டு பட – அகம் 240/12
அரும் கடி அன்னையும் துயில் மறந்தனளே – அகம் 252/14
மடி துயில் முனைஇய வள் உகிர் யாமை – அகம் 256/2
புணர் துயில் எடுப்பும் புனல் தெளி காலையும் – அகம் 279/13
இன் துயில் எழுந்து துணையொடு போகி – அகம் 284/5
துயில் துறந்தனள்-கொல் அளியள் தானே – அகம் 373/19
எய்திய கனை துயில் ஏல்-தொறும் திருகி – அகம் 379/14
ஏமுறு புணர்ச்சி இன் துயில் மறந்தே – அகம் 393/26
துயில் மடிந்து அன்ன தூங்கு இருள் இறும்பின் – புறம் 126/7
மட மான் பெரு நிரை வைகு துயில் எடுப்பி – புறம் 247/3
யார்க்கும் ஈய்ந்து துயில் ஏற்பினனே – புறம் 317/7
கைம்_மான் வேட்டுவன் கனை துயில் மடிந்து என – புறம் 320/3
இன் துயில் பெறுக தில் நீயே வளம் சால் – புறம் 391/19
செய் தார் மார்ப எழு-மதி துயில் என – புறம் 397/9
மேல்


துயிலா (1)

முழவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 247/8
மேல்


துயிலின் (1)

தாம் வீழ்வார் மென் தோள் துயிலின் இனிது-கொல் – குறள் 111/5
மேல்


துயிலும் (3)

துயிலும் கோதை துளங்கு இயல் விறலியர் – பதி 49/2
முலை இடை துயிலும் மறந்தீத்தோய் என – கலி 128/14
துஞ்சா கண்ணே துயிலும் வேட்கும் – புறம் 280/4
மேல்


துயிலே (5)

மற்றும் கூடும் மனை மடி துயிலே – நற் 360/11
கோழியின் எழாது எம் பேர் ஊர் துயிலே – பரி 30/11
இருள் மென் கூந்தல் ஏமுறு துயிலே – அகம் 92/13
மண் ஆர் கூந்தல் மரீஇய துயிலே – அகம் 223/16
வரு முலை முற்றத்து ஏமுறு துயிலே – அகம் 263/15
மேல்


துயிலோ (1)

எல்லாம் துயிலோ எடுப்புக நின் பெண்டிர் – கலி 70/21
மேல்


துயிற்ற (1)

தோள் துணை ஆக துயிற்ற துஞ்சாள் – அகம் 63/16
மேல்


துயிற்றி (2)

மன் உயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்து இரா – குறள் 117/15
ஆய் கதிர் நெல்லின் வரம்பு அணை துயிற்றி
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 238/2,3
மேல்


துயிற்றுக (1)

மார்பு துணை ஆக துயிற்றுக தில்ல – அகம் 35/13
மேல்


துயிற்றும் (1)

யான் உற்ற எவ்வம் உரைப்பின் பலர் துயிற்றும்
யாமம் நீ துஞ்சலை-மன் – கலி 146/36,37
மேல்


துயின்ற (1)

மாலை மலை மணந்து மண் துயின்ற கங்குலான் – பரி 20/7
மேல்


துயின்று (1)

நூல் விரித்து அன்ன கதுப்பினள் கண் துயின்று
முன்றில் போகா முதுர்வினள் யாயும் – புறம் 159/4,5
மேல்


துரக்கும் (3)

துனை பரி துரக்கும் செலவினர் – முல் 102
பின் நின்று துரக்கும் நெஞ்சம் நின் வாய் – அகம் 3/13
துனை பரி துரக்கும் துஞ்சா செலவின் – அகம் 9/16
மேல்


துரக்குவன் (1)

தன்னும் துரக்குவன் போலும் ஒன்னலர் – புறம் 274/4
மேல்


துரத்தலின் (2)

செம்மல் உள்ளம் துரத்தலின் கறுத்தோர் – அகம் 81/11
இல் உணா துரத்தலின் இல் மறந்து உறையும் – புறம் 160/17
மேல்


துரந்த (1)

ஓச்சினன் துரந்த_காலை மற்றவன் – புறம் 308/9
மேல்


துரந்த_காலை (1)

ஓச்சினன் துரந்த_காலை மற்றவன் – புறம் 308/9
மேல்


துரந்து (9)

உரம் துரந்து எறிந்த கறை அடி கழல் கால் – பதி 28/3
எஃகு துரந்து எழுதரும் கை கவர் கடும் தார் – பதி 49/6
துரந்து புனல் தூவ தூ மலர் கண்கள் – பரி 7/52
அருவி சொரிந்த திரையின் துரந்து
நெடு மால் கருங்கை நடு வழி போந்து – பரி 20/103,104
குன்று பின் ஒழிய போகி உரம் துரந்து
ஞாயிறு படினும் ஊர் சேய்த்து எனாது – அகம் 9/14,15
முன்பு துரந்து சமம் தாங்கவும் – புறம் 14/4
வலி துரந்து சிலைக்கும் வன் கண் கடும் துடி – புறம் 170/6
மேல்வரும் களிற்றொடு வேல் துரந்து இனியே – புறம் 274/3
தோடு உகைத்து எழுதரூஉ துரந்து எறி ஞாட்பின் – புறம் 295/3
மேல்


துரப்ப (11)

மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப
கோட்டு இணர் வேம்பின் ஏட்டு இலை மிடைந்த – பெரும் 58,59
காமர் நெஞ்சம் துரப்ப யாம் தன் – நற் 250/5
அள்ளல் பட்டு துள்ளுபு துரப்ப
நல் எருது முயலும் அளறு போகு விழுமத்து – பதி 27/12,13
அரும் பொருள் வேட்கையின் உள்ளம் துரப்ப
பிரிந்து உறை சூழாதி ஐய விரும்பி நீ – கலி 18/1,2
ஆசை உள்ளம் அசைவு இன்று துரப்ப
நீ செலற்கு உரியை நெஞ்சே வேய் போல் – அகம் 199/15,16
இன்னா வெம் சுரம் நன் நசை துரப்ப
துன்னலும் தகுமோ துணிவு இல் நெஞ்சே – அகம் 327/5,6
இடம் சிறிது என்னும் ஊக்கம் துரப்ப
ஒடுங்கா உள்ளத்து ஓம்பா ஈகை – புறம் 8/3,4
ஊன் நசை உள்ளம் துரப்ப இசை குறித்து – புறம் 52/3
இன்மை துரப்ப இசை தர வந்து நின் – புறம் 126/17
உள்ளம் துரப்ப வந்தனென் எள்_உற்று – புறம் 160/16
இன்மை துரப்ப இசைதர வந்து நின் – புறம் 161/21
மேல்


துரப்பு (1)

துளை வாய் தூர்ந்த துரப்பு அமை ஆணி – பொரு 10
மேல்


துரப்போரை (1)

கண் ஆரும் சாயல் கழி துரப்போரை
வண்ண நீர் கரந்த வட்டு விட்டு எறிவோரும் – பரி 11/54,55
மேல்


துராஅய் (1)

துராஅய் துற்றிய துருவை அம் புழுக்கின் – பொரு 103
மேல்


துரீஇ (1)

குளித்தானை தீ துரீஇ அற்று – குறள் 93/18
மேல்


துருத்தி (2)

வீ மலி கான்யாற்றின் துருத்தி குறுகி – பரி 10/30
பெறல் அரும் பொழுதோடு பிறங்கு இணர் துருத்தி சூழ்ந்து – கலி 30/15
மேல்


துருத்திய (1)

கடி_மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும் – கலி 48/5
மேல்


துருத்தியின் (1)

விசைத்து வாங்கு துருத்தியின் வெய்ய உயிரா – அகம் 224/3
மேல்


துருத்தியும் (2)

காடும் காவும் கவின் பெறு துருத்தியும்
யாறும் குளனும் வேறு பல் வைப்பும் – திரு 223,224
கான் அல் அம் காவும் கயமும் துருத்தியும் தேன் – பரி 16/17
மேல்


துருத்தியுள் (2)

இரு முந்நீர் துருத்தியுள்
முரணியோர் தலைச்சென்று – பதி 20/2,3
மல்கிய துருத்தியுள் மகிழ் துணை புணர்ந்து அவர் – கலி 35/13
மேல்


துரும்பு (2)

கடும் காற்று எறிய போகிய துரும்பு உடன் – அகம் 366/4
துரும்பு படு சிதாஅர் நீக்கி தன் அரை – புறம் 398/19
மேல்


துரும்பும் (1)

வையும் துரும்பும் நீக்கி பைது அற – பெரும் 239
மேல்


துருவின் (5)

துருவின் அன்ன புன் தலை மகாரோடு – மலை 217
ஆடு தலை துருவின் தோடு தலைப்பெயர்க்கும் – நற் 169/6
உருவ துருவின் நாள் மேயல் ஆரும் – நற் 192/4
ஆடு தலை துருவின் தோடு ஏமார்ப்ப – அகம் 274/4
சிறு தலை துருவின் பழுப்பு உறு விளை தயிர் – அகம் 394/2
மேல்


துருவை (2)

துராஅய் துற்றிய துருவை அம் புழுக்கின் – பொரு 103
தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ – மலை 414
மேல்


துருவையொடு (1)

கொடு முக துருவையொடு வெள்ளை சேக்கும் – பெரும் 153
மேல்


துரூஉ (2)

தோப்பி கள்ளொடு துரூஉ பலி கொடுக்கும் – அகம் 35/9
மறி துரூஉ தொகுத்த பறி புற இடையன் – அகம் 94/4
மேல்


துலங்கு (1)

துலங்கு மான் மேல் ஊர்தி துயில் ஏற்பாய் மற்று ஆண்டை – கலி 13/16
மேல்


துலாஅம் (1)

கோல் நிறை துலாஅம்_புக்கோன் மருக – புறம் 39/3
மேல்


துலாஅம்_புக்கோன் (1)

கோல் நிறை துலாஅம்_புக்கோன் மருக – புறம் 39/3
மேல்


துலை (1)

துலை அல்லார்-கண்ணும் கொளல் – குறள் 99/12
மேல்


துவ்வா (3)

துவ்வா நறவின் சாய் இனத்தானே – பதி 60/12
உழுந்தினும் துவ்வா குறு வட்டா நின்னின் – கலி 94/27
தொடு குழி மருங்கில் துவ்வா கலங்கல் – அகம் 121/4
மேல்


துவ்வாதவர்க்கும் (1)

துறந்தார்க்கும் துவ்வாதவர்க்கும் இறந்தார்க்கும் – குறள் 5/3
மேல்


துவ்வாமை (2)

துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்-மாட்டும் – குறள் 10/7
துவ்வாமை வந்த கடை – கலி 22/22
மேல்


துவ்வாய் (1)

துனி செய்து துவ்வாய் காண் மற்று – குறள் 130/8
மேல்


துவ்வாள் (1)

துவ்வாள் ஆகிய என் வெய்யோளும் – புறம் 159/14
மேல்


துவ்வான் (2)

அன்பு இலன் ஆன்ற துணை இலன் தான் துவ்வான்
என் பரியும் ஏதிலான் துப்பு – குறள் 87/3,4
ஏதம் பெரும் செல்வம் தான் துவ்வான் தக்கார்க்கு ஒன்று – குறள் 101/11
மேல்


துவண்ட (1)

நீரின் துவண்ட சேஎய் குன்றம் காமர் – பரி 6/69
மேல்


துவர் (31)

இலவு இதழ் புரையும் இன் மொழி துவர் வாய் – பொரு 27
துவர் செய் ஆடை செம் தொடை மறவர் – நற் 33/6
சில் மொழி துவர் வாய் நகைக்கு மகிழ்ந்தோயே – நற் 190/9
பால் ஆர் துவர் வாய் பைம் பூண் புதல்வன் – நற் 269/2
தே கொக்கு அருந்தும் முள் எயிற்று துவர் வாய் – குறு 26/6
ஆம்பல் நாறும் தேம் பொதி துவர் வாய் – குறு 300/2
இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – ஐங் 185/2
சிலை வில் பகழி செம் துவர் ஆடை – ஐங் 363/1
அமிர்து பொதி துவர் வாய் அமர்த்த நோக்கின் – பதி 16/12
துப்பு துவர் போக பெரும் கிளை உவப்ப – பதி 32/5
அமிழ்து பொதி துவர் வாய் அசை நடை விறலியர் – பதி 51/21
தண்ணம் துவர் பல ஊட்டி சலம் குடைவார் – பரி 10/90
வாச மண துவர் வாய் கொள்வோரும் – பரி 12/22
துப்பு அமை துவர் நீர் துறை மறை அழுத்திய – பரி 21/4
பொறிவி யாற்றுறி துவர் புகை சாந்தம் – பரி 22/17
தொய்யகம் தாழ்ந்த கதுப்பு போல் துவர் மணல் – கலி 28/6
மை அற விளங்கிய துவர் மணல் அது அது – கலி 32/2
இன் நகை இலங்கு எயிற்று தே மொழி துவர் செம் வாய் – கலி 55/4
அம் துவர் ஆடை பொதுவனோடு ஆய்ந்த – கலி 102/37
காயாம் பூ கண்ணி கரும் துவர் ஆடையை – கலி 108/10
நீடு இலை தாழை துவர் மணல் கானலுள் – கலி 144/27
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – அகம் 27/10
எயிறு கெழு துவர் வாய் இன் நகை அழுங்க – அகம் 29/13
முள் எயிற்று துவர் வாய் முறுவல் அழுங்க – அகம் 39/3
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – அகம் 62/2
செயிர் தீர் கொள்கை சில் மொழி துவர் வாய் – அகம் 75/10
நகை மாண்டு இலங்கும் நலம் கெழு துவர் வாய் – அகம் 162/13
முருந்து என திரண்ட முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 179/11
முளை ஓர் அன்ன முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 212/5
சின் மொழி பொலிந்த துவர் வாய் – அகம் 343/18
உள்ளாது கழிந்த முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 385/16
மேல்


துவர (6)

துய்க்க துவர பசித்து – குறள் 95/8
துப்புரவு இல்லார் துவர துறவாமை – குறள் 105/19
துவர முடித்த துகள் அறும் முச்சி – திரு 26
துன்னல் சிதாஅர் துவர நீக்கி – பொரு 81
துவர புலர்ந்து தூ மலர் கஞலி – அகம் 141/12
தொன்றுபடு சிதாஅர் துவர நீக்கி – புறம் 393/16
மேல்


துவரா (3)

தகரம் நீவிய துவரா கூந்தல் – பதி 89/16
யாமே பிரிவு இன்று இயைந்த துவரா நட்பின் – அகம் 12/4
துனி இன்று இயைந்த துவரா நட்பின் – அகம் 241/1
மேல்


துவரி (1)

பின் இரும் கூந்தல் பிழிவனம் துவரி
உள்ளகம் சிவந்த கண்ணேம் வள் இதழ் – குறி 60,61
மேல்


துவரின (1)

அவரை ஆய் மலர் உதிர துவரின
வாங்கு துளை துகிரின் ஈங்கை பூப்ப – அகம் 243/1,2
மேல்


துவரினர் (1)

துவரினர் அருளிய துறையே அதுவே – நற் 96/6
மேல்


துவரை (1)

உவரா ஈகை துவரை ஆண்டு – புறம் 201/10
மேல்


துவலை (19)

அகல் இரு விசும்பில் துவலை கற்ப – நெடு 20
துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து – நெடு 34
கல்லென் துவலை தூவலின் யாவரும் – நெடு 64
தூஉ அன்ன துவலை துவற்றலின் – மலை 363
நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப – நற் 142/5
வடந்தை துவலை தூவ குடம்பை – நற் 152/6
தூஉம் துவலை துயர் கூர் வாடையும் – குறு 103/4
கலங்கு கடல் துவலை ஆழி நனைப்ப – குறு 205/4
தூற்றும் துவலை பனி கடும் திங்கள் – குறு 344/2
துவலை தண் துளி வீசி – ஐங் 141/2
இரும் கழி துவலை ஒலியின் துஞ்சும் – ஐங் 163/2
ஆரா துவலை அளித்தது போலும் நீ – கலி 71/25
சிதரல் அம் துவலை தூவலின் மலரும் – அகம் 24/4
தாது இன் துவலை தளிர் வார்ந்து அன்ன – அகம் 41/14
களிறு உயிர்த்து அன்ன கண் அழி துவலை
முளரி கரியும் முன்பனி பானாள் – அகம் 163/7,8
துவலை தூவல் கழிய அகல் வயல் – அகம் 217/3
நுண் பல துவலை புதல் மிசை நனைக்கும் – அகம் 262/15
நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப – அகம் 274/7
புள்ளி நுண் துவலை பூ அகம் நிறைய – அகம் 294/3
மேல்


துவலைய (1)

நுண் பல் துவலைய தண் பனி நாளே – அகம் 13/24
மேல்


துவலையின் (6)

துவலையின் நனைந்த புறத்தது அயலது – நற் 181/6
அகல் அறை நெடும் சுனை துவலையின் மலர்ந்த – அகம் 143/14
மயங்கு மழை துவலையின் மறுகு உடன் பனிக்கும் – அகம் 166/3
மயங்கு மழை துவலையின் தாஅம் ஊரன் – அகம் 236/8
கறங்கு நுண் துவலையின் ஊர் உழை அணிய – அகம் 243/4
சிறு வெள் அருவி துவலையின் மலர்ந்த – அகம் 345/15
மேல்


துவலையொடு (2)

பொங்கு பிதிர் துவலையொடு மங்குல் தைஇ – குறு 55/2
அருவி துவலையொடு மயங்கும் – அகம் 359/15
மேல்


துவள் (1)

என்னோ துவள் கண்டீ – பரி 6/64
மேல்


துவளா (1)

தோள் தாழ்பு தழை மலர் துவளா வல்லியின் – பரி 22/48
மேல்


துவற்றலின் (1)

தூஉ அன்ன துவலை துவற்றலின்
தேஎம் தேறா கடும் பரி கடும்பொடு – மலை 363,364
மேல்


துவற்றும் (1)

தோள் அதிர்பு அகம் சேர துவற்றும் இ சில் மழை – கலி 31/16
மேல்


துவன்றவும் (1)

பிணம் தின் யாக்கை பேய்_மகள் துவன்றவும்
கொடும் கால் மாடத்து நெடும் கடை துவன்றி – பட் 260,261
மேல்


துவன்றி (18)

இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி
புலவு நுனை பகழியும் சிலையும் மான – பெரும் 268,269
ஒண் சுடர் விளக்கத்து பலர் உடன் துவன்றி
நீல் நிற விசும்பில் அமர்ந்தனர் ஆடும் – மது 580,581
அவரும் பிறரும் துவன்றி
பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நின் புகழ்ந்து ஏத்த – மது 777,778
கொடும் கால் மாடத்து நெடும் கடை துவன்றி
விருந்து உண்டு ஆனா பெரும் சோற்று அட்டில் – பட் 261,262
அகன் கண் பாறை துவன்றி கல்லென – மலை 276
முறி மேய் யாக்கை கிளையொடு துவன்றி
சிறுமை உற்ற களையா பூசல் – மலை 313,314
அவலவும் மிசையவும் துவன்றி பல உடன் – மலை 346
நோனா செருவின் நெடும் கடை துவன்றி
வானத்து அன்ன வளம் மலி யானை – மலை 529,530
தழை அணி பொலிந்த ஆயமொடு துவன்றி
விழவொடு வருதி நீயே இஃதோ – குறு 295/2,3
துஞ்சு_மர குழாஅம் துவன்றி புனிற்று_மகள் – பதி 16/3
தா இல் உள்ளமொடு துவன்றி ஆய்பு உடன் – கலி 105/8
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி
உப்பு ஒய் உமணர் அரும் துறை போக்கும் – அகம் 30/4,5
காம்பு அமல் இறும்பில் பாம்பு பட துவன்றி
கொடு விரல் உளியம் கெண்டும் – அகம் 88/13,14
தூ உடை பொலிந்து மேவர துவன்றி
மழை பட்டு அன்ன மணல் மலி பந்தர் – அகம் 136/15,16
இரும் கிளை கொண்மூ ஒருங்குடன் துவன்றி
காலை வந்தன்றால் காரே மாலை – அகம் 183/9,10
இன் தீம் குரல துவன்றி மென் சீர் – அகம் 358/3
தூ விரி கடுப்ப துவன்றி மீமிசை – புறம் 154/11
படை அமை மறவரொடு துவன்றி கல்லென – புறம் 351/3
மேல்


துவன்றிய (9)

தூ மலர் துவன்றிய கரை பொரு நிவப்பின் – மலை 51
அகல் மலை இறும்பில் துவன்றிய யானை – மலை 205
ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை முள்ளூர் – நற் 170/6
ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை இமயம் – பதி 11/23
துஞ்சு_மரம் துவன்றிய மலர் அகன் பறந்தலை – பதி 22/21
விழுமியோர் துவன்றிய அகன் கண் நாட்பின் – பதி 45/5
நன் மரம் துவன்றிய நாடு பல தரீஇ – பதி 85/1
பழ விறல் மூதூர் பலருடன் துவன்றிய
விழவு உடன் அயர வருக தில் அம்ம – அகம் 141/10,11
நீயே முன் யான் அறியுமோனே துவன்றிய
கயத்து இட்ட வித்து வறத்தின் சாவாது – புறம் 137/4,5
மேல்


துவன்று (5)

ஆடு துவன்று விழவின் நாடு ஆர்த்தன்றே – மது 428
தூங்கு நாவாய் துவன்று இருக்கை – பட் 174
தொல் கொண்டி துவன்று இருக்கை – பட் 212
தொடர்ந்து செல் அமையத்து துவன்று உயிர் உணீஇய – கலி 105/21
தொடை அமை பகழி துவன்று நிலை வடுகர் – அகம் 295/15
மேல்


துவன்றுபு (1)

தொய்யா வெறுக்கையொடு துவன்றுபு குழீஇ – பெரும் 434
மேல்


துவன்றும் (2)

வாங்கு மடல் குடம்பை தூங்கு இருள் துவன்றும்
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை – நற் 123/3,4
முழு_முதல் மிசைய கோடு-தொறும் துவன்றும்
அயிரை நெடு வரை போல – பதி 70/25,26
மேல்


துவை (7)

சோறு வேறு என்னா ஊன் துவை அடிசில் – பதி 45/13
செ ஊன் தோன்றா வெண் துவை முதிரை – பதி 55/7
பூ நாற்றத்த புகை கொளீஇ ஊன் துவை
கறி_சோறு உண்டு வருந்து தொழில் அல்லது – புறம் 14/13,14
அட்டு ஆன்று ஆனா கொழும் துவை ஊன்_சோறும் – புறம் 113/2
குய் கொள் கொழும் துவை நெய் உடை அடிசில் – புறம் 160/7
குய் குரல் மலிந்த கொழும் துவை அடிசில் – புறம் 250/1
அமிழ்து அன மரபின் ஊன் துவை அடிசில் – புறம் 390/17
மேல்


துவைக்கும் (2)

கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறு உடை பெரு நிரை – மலை 573
நடுநாள் வந்து தும்பியும் துவைக்கும்
நெடு நகர் வரைப்பின் விளக்கும் நில்லா – புறம் 280/2,3
மேல்


துவைத்த (1)

துவைத்த தும்பை நனவு_உற்று வினவும் – பதி 88/23
மேல்


துவைத்து (4)

துவைத்து எழு தும்பி தவிர் இசை விளரி – அகம் 317/12
வாடு புலம் புக்கு என கோடு துவைத்து அகற்றி – அகம் 399/9
தோல் துவைத்து அம்பின் துளை தோன்றுவ – புறம் 4/5
துவைத்து எழு குருதி நில மிசை பரப்ப – புறம் 370/13
மேல்


துவைப்ப (2)

வலம் படு முரசம் துவைப்ப வாள் உயர்த்து – பதி 56/4
தீ அழல் துவைப்ப திரிய விட்டெறிந்து – பரி 5/3
மேல்


துவைப்பவும் (1)

முரசு கடிப்பு இகுப்பவும் வால் வளை துவைப்பவும்
அரசு உடன் பொருத அண்ணல் நெடு வரை – புறம் 158/1,2
மேல்


துவைப்பின் (1)

கால் உறு துவைப்பின் கவிழ் கனைத்து இறைஞ்சி – மலை 117
மேல்


துவையர் (1)

கனி குய்யான் கொழும் துவையர்
தாழ் உவந்து தழூஉ மொழியர் – புறம் 360/5,6
மேல்


துவையா (1)

கோடு துவையா கோள் வாய் நாயொடு – நற் 276/1
மேல்


துழந்த (4)

கூவல் துழந்த தடம் தாள் நாரை – பதி 51/4
அயிலை துழந்த அம் புளி சொரிந்து – அகம் 60/5
சே இறா துழந்த நுரை பிதிர் படு திரை – அகம் 270/5
தொடி தோள் துடுப்பின் துழந்த வல்சியின் – புறம் 26/10
மேல்


துழந்து (3)

கிளர் இழை அரிவை நெய் துழந்து அட்ட – நற் 41/7
தான் துழந்து அட்ட தீம் புளி பாகர் – குறு 167/4
ஈனா வேண்மாள் இடம் துழந்து அட்ட – புறம் 372/8
மேல்


துழந்தும் (1)

இட்டும் தொட்டும் கவ்வியும் துழந்தும்
நெய் உடை அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும் – புறம் 188/4,5
மேல்


துழவும் (6)

உணங்கு தினை துழவும் கை போல் ஞாழல் – நற் 267/4
பூ உடை குட்டம் துழவும் துறைவன் – நற் 272/6
இரும் கழி துழவும் பனி தலை பரதவர் – நற் 372/11
பனி கழி துழவும் பானாள் தனித்து ஓர் – குறு 246/3
வெண் கோட்டு யானை விளி பட துழவும்
அகல் வாய் பாந்தள் படாஅர் – அகம் 68/19,20
ஆறு கொள் மருங்கின் மாதிரம் துழவும்
கவலை நெஞ்சத்து அவலம் தீர – புறம் 174/21,22
மேல்


துழவுவோள் (1)

செம் களம் துழவுவோள் சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 278/7
மேல்


துழவை (1)

அவையா அரிசி அம் களி துழவை
மலர் வாய் பிழாவில் புலர ஆற்றி – பெரும் 275,276
மேல்


துழாய் (1)

மண் மிசை அவிழ் துழாய் மலர் தரு செல்வத்து – பரி 8/1
மேல்


துழாயோன் (1)

நாறு இணர் துழாயோன் நல்கின் அல்லதை – பரி 15/15
மேல்


துழாவும் (1)

வானும் நிலனும் திசையும் துழாவும் என் – கலி 145/43
மேல்


துழாஅய் (4)

தும்பை துழாஅய் சுடர் பூ தோன்றி – குறி 90
கண் பொரு திகிரி கமழ் குரல் துழாஅய்
அலங்கல் செல்வன் சேவடி பரவி – பதி 31/8,9
நக்கு அலர் துழாஅய் நாறு இணர் கண்ணியை – பரி 4/58
புரி மலர் துழாஅய் மேவல் மார்பினோய் – பரி 13/61
மேல்


துழைஇ (17)

வழை அமை சாரல் கமழ துழைஇ
நறு மலர் அணிந்த நாறு இரு முச்சி – மலை 181,182
கண்பு மலி பழனம் கமழ துழைஇ
வலையோர் தந்த இரும் சுவல் வாளை – மலை 454,455
பாய் இரும் பனி கழி துழைஇ பைம் கால் – நற் 31/3
எம் ஊர் வந்து எம் உண்துறை துழைஇ
சினை கெளிற்று ஆர்கையை அவர் ஊர் பெயர்தி – நற் 70/4,5
பாடு இமிழ் பனி கடல் துழைஇ பெடையோடு – நற் 91/3
நிறை நீர் புனிற்று புலம் துழைஇ ஆனாய் – நற் 193/3
தேர் திகழ் வறும் புலம் துழைஇ நீர் நயந்து – நற் 352/7
பொன்னின் அன்ன பூ சினை துழைஇ
கமழ் தாது ஆடிய கவின் பெறு தோகை – நற் 396/4,5
பாசடை பனி கழி துழைஇ புன்னை – பதி 30/3
புணர் திரை பரப்பு_அகம் துழைஇ தந்த – அகம் 80/5
சூர் சுனை துழைஇ நீர் பயம் காணாது – அகம் 91/4
புலவு நாறு இரும் கழி துழைஇ பல உடன் – அகம் 180/10
படர் மலி எவ்வமொடு மாதிரம் துழைஇ
மனை மருண்டு இருந்த என்னினும் நனை மகிழ் – அகம் 189/11,12
மை படு விடர்_அகம் துழைஇ ஒய்யென – அகம் 192/10
மாதிரம் துழைஇ மதி மருண்டு அலந்த – அகம் 222/9
நெல் ஒலி பாசவல் துழைஇ கல்லென – அகம் 243/7
ஆர் பதம் கண் என மாதிரம் துழைஇ
வேர் உழந்து உலறி மருங்கு செத்து ஒழிய வந்து – புறம் 370/4,5
மேல்


துழைஇய (6)

இரும் கழி துழைஇய ஈர்ம் புற நாரை – நற் 127/1
வறும் கயம் துழைஇய இலங்கு மருப்பு யானை – குறு 215/4
அரணம் காணாது மாதிரம் துழைஇய
நனம் தலை பைஞ்ஞிலம் வருக இ நிழல் என – பதி 17/8,9
புலவு களம் துழைஇய துகள் வாய் கோடை – அகம் 249/14
காவலர் கரந்து கடி புனம் துழைஇய
பெரும் களிற்று ஒருத்தலின் பெயர்குவை – அகம் 308/14,15
நெடும் கழி துழைஇய குறும் கால் அன்னம் – அகம் 320/8
மேல்


துள்ளல் (1)

பேயும் பேயும் துள்ளல்_உறும் என – கலி 94/38
மேல்


துள்ளல்_உறும் (1)

பேயும் பேயும் துள்ளல்_உறும் என – கலி 94/38
மேல்


துள்ளிய (1)

நெய் துள்ளிய வறை முகக்கவும் – புறம் 386/3
மேல்


துள்ளு (2)

உள்ளூர் குரீஇ துள்ளு நடை சேவல் – குறு 85/2
துள்ளு பெயல் கழிந்த பின்றை புகை உற – அகம் 294/2
மேல்


துள்ளுநர் (1)

துள்ளுநர் காண்-மார் தொடர்ந்து உயிர் வௌவலின் – கலி 4/5
மேல்


துள்ளுபு (1)

அள்ளல் பட்டு துள்ளுபு துரப்ப – பதி 27/12
மேல்


துள்ளுவன (2)

துளி படு மொக்குள் துள்ளுவன சால – அகம் 324/7
உள்ளூர் குறும் புதல் துள்ளுவன உகளும் – புறம் 333/4
மேல்


துளக்கி (1)

மன் உயிர் அழிய யாண்டு பல துளக்கி
மண் உடை ஞாலம் புரவு எதிர்கொண்ட – பதி 18/8,9
மேல்


துளக்கு (2)

துளக்கு அற்ற காட்சியவர் – குறள் 70/18
நானிலம் துளக்கு அற முழு_முதல் நாற்றிய – பரி 13/35
மேல்


துளக்கும் (1)

இமயமும் துளக்கும் பண்பினை – குறு 158/5
மேல்


துளங்க (2)

மணி கண்டு அன்ன துணி கயம் துளங்க
இரும்பு இயன்று அன்ன கரும் கோட்டு எருமை – அகம் 56/2,3
இரும் கயம் துளங்க கால் உறு-தொறும் – அகம் 186/5
மேல்


துளங்கல் (1)

தொல்லோர் மாய்ந்து என துளங்கல் செல்லாது – புறம் 58/4
மேல்


துளங்கா (2)

தொல் பசி அறியா துளங்கா இருக்கை – பெரும் 253
துளங்கா விழு சீர் துறக்கம் புரையும் – பரி 23/47
மேல்


துளங்காது (1)

கலங்காது கண்ட வினை-கண் துளங்காது
தூக்கம் கடிந்து செயல் – குறள் 67/15,16
மேல்


துளங்காமை (1)

இரு நிலம் துளங்காமை வட_வயின் நிவந்து ஓங்கி – பரி 9/1
மேல்


துளங்கி (2)

எனை பல் யானையும் அம்பொடு துளங்கி
விளைக்கும் வினை இன்றி படை ஒழிந்தனவே – புறம் 63/1,2
அம்பொடு துளங்கி ஆண்டு ஒழிந்தன்றே – புறம் 260/24
மேல்


துளங்கிய (2)

கடி_மரம் துளங்கிய காவும் நெடு நகர் – புறம் 23/9
கம்பமொடு துளங்கிய இலக்கம் போல – புறம் 260/23
மேல்


துளங்கின (1)

வேர் துளங்கின நம் ஊருள் மரனே – புறம் 347/11
மேல்


துளங்கினவே (1)

தாம் மாய்ந்தனரே குடை துளங்கினவே
உரை சால் சிறப்பின் முரசு ஒழிந்தனவே – புறம் 62/8,9
மேல்


துளங்கு (26)

துகில் அணி அல்குல் துளங்கு இயல் மகளிர் – சிறு 262
துறை முற்றிய துளங்கு இருக்கை – மது 85
துளங்கு இயல் மெலிந்த கல் பொரு சீறடி – மலை 43
இனத்தின் தீர்ந்த துளங்கு இமில் நல் ஏறு – மலை 330
துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல் – மலை 463
துளங்கு இயல் அசைவர கலிங்கம் துயல்வர – நற் 20/4
வளி பாய்ந்து அட்ட துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 11/2
துளங்கு பிசிர் உடைய மா கடல் நீக்கி – பதி 17/4
அம்பு களைவு அறியா தூங்கு துளங்கு இருக்கை – பதி 24/13
துளங்கு குடி விழு திணை திருத்தி முரசு கொண்டு – பதி 31/13
துளங்கு குடி திருத்திய வலம்படு வென்றியும் – பதி 32/7
துளங்கு குடி திருத்திய வலம் படு வென்றியும் – பதி 37/7
சாந்து புறத்து எறிந்த தசும்பு துளங்கு இருக்கை – பதி 42/11
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் ஆண்டு இனிது கழிந்த – பதி 44/21
விலங்கு வளி கடவும் துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 45/20
துயிலும் கோதை துளங்கு இயல் விறலியர் – பதி 49/2
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் கலங்க கால் பொர – பதி 51/1
துளங்கு இரும் குட்டம் தொலைய வேல் இட்டு – பதி 88/5
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/50
துளங்கு இமில் நல் ஏற்று இனம் பல களம் புகும் – கலி 106/9
துளங்கு நடை மரையா வலம்பட தொலைச்சி – அகம் 3/7
துளங்கு மர புள்ளின் துறக்கும் பொழுதே – அகம் 71/18
சாந்தம் புதைத்த ஏந்து துளங்கு எழில் இமில் – அகம் 249/6
இனம் தலை தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்று – அகம் 253/13
பதவு மேயல் அருந்து துளங்கு இமில் நல் ஏறு – அகம் 341/7
துளங்கு இயலான் பணை எருத்தின் – புறம் 15/7
மேல்


துளர் (4)

தொடுப்பு எறிந்து உழுத துளர் படு துடவை – பெரும் 201
தொய்யாது வித்திய துளர் படு துடவை – மலை 122
துளர் எறி நுண் துகள் களைஞர் தங்கை – குறு 392/5
கோடு உடை கையர் துளர் எறி வினைஞர் – அகம் 184/13
மேல்


துளர்ந்து (1)

மரம் கொல் கானவன் புனம் துளர்ந்து வித்திய – குறு 214/1
மேல்


துளவம் (1)

துளவம் சூடிய அறிதுயிலோனும் – பரி 13/30
மேல்


துளவினவை (1)

கள் அணி பசும் துளவினவை கரும் குன்று அனையவை – பரி 15/54
மேல்


துளி (63)

விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்று ஆங்கே – குறள் 2/11
துளி இன்மை ஞாலத்திற்கு எற்று அற்றே வேந்தன் – குறள் 56/13
நீல் நிற விசும்பின் மலி துளி பொழிய ஒரு கை – திரு 116
துளி மழை பொழியும் வளி துஞ்சு நெடும் கோட்டு – சிறு 106
கருவி வானம் துளி சொரிந்து ஆங்கு – பெரும் 24
குளிர் கொள் சினைய குரூஉ துளி தூங்க – நெடு 28
துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து – நெடு 34
இரும் சேற்று தெருவின் எறி துளி விதிர்ப்ப – நெடு 180
தவ்வென்று அசைஇ தா துளி மறைப்ப – நெடு 185
தூ துளி பொழிந்த பொய்யா வானின் – மலை 75
மகுளி பாயாது மலி துளி தழாலின் – மலை 103
நும் இயம் தொடுதல் ஓம்பு-மின் மயங்கு துளி
மாரி தலையும் அவன் மல்லல் வெற்பே – மலை 232,233
கடும் குரல் ஏறொடு கனை துளி தலைஇ – நற் 51/4
நுண் துளி மாறிய உலவை அம் காட்டு – நற் 76/2
அழி துளி கழிப்பிய வழி பெயல் கடை நாள் – நற் 89/4
துளி உடை தொழுவின் துணிதல் அற்றத்து – நற் 109/7
துளி பெயல் பொறித்த புள்ளி தொல் கரை – நற் 114/7
துய் தலை புது மலர் துளி தலை கலாவ – நற் 193/2
அழி துளி பொழிந்த இன் குரல் எழிலி – நற் 247/3
நெடு வான் மின்னி குறும் துளி தலைஇ – நற் 274/1
அழி துளி தலைஇய பொழுதில் புலையன் – நற் 347/5
நுண் உறை அழி துளி தலைஇய – குறு 35/4
துளி தலை தலைஇய தளிர் அன்னோளே – குறு 222/7
துவலை தண் துளி வீசி – ஐங் 141/2
நுண் பல் அழி துளி பொழியும் நாட – ஐங் 251/2
ஆர் குரல் எழிலி அழி துளி சிதறி – ஐங் 411/1
அழி துளி தலைஇய புறவின் காண்வர – ஐங் 418/2
பொங்கு பெயல் கனை துளி கார் எதிர்ந்தன்றே – ஐங் 448/4
புயல் துளி மாறிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 13/9
கல் மிசை உருப்பு அற கனை துளி சிதறு என – கலி 16/7
துளி மாறு பொழுதின் இ உலகம் போலும் நின் – கலி 25/28
துளி நசை வேட்கையான் மிசை பாடும் புள்ளின் தன் – கலி 46/20
பெயல் துளி முகிழ் என பெருத்த நின் இள முலை – கலி 56/24
கனை பெயல் தண் துளி வீசும் பொழுதில் குறி வந்தாள் – கலி 90/22
துளி இடை மின்னு போல் தோன்றி ஒருத்தி – கலி 139/5
கண்ணீர் கடலால் கனை துளி வீசாயோ – கலி 145/21
துளி தலை தலைஇய மணி ஏர் ஐம்பால் – அகம் 8/15
இன் இசை உருமொடு கனை துளி தலைஇ – அகம் 58/1
துளி தலைக்கொண்ட நளி பெயல் நடுநாள் – அகம் 72/2
துளி தலை தலைஇய சாரல் நளி சுனை – அகம் 132/9
பெரும் பெயல் அழி துளி பொழிதல் ஆனாது – அகம் 214/4
பரூஉ உறை பல் துளி சிதறி வான் நவின்று – அகம் 218/4
மழை துளி மறந்த அம் குடி சீறூர் – அகம் 225/13
இகு பெயல் அழி துளி தலைஇ வானம் – அகம் 274/2
தண் துளி அசை வளி தைவரும் நாட – அகம் 298/6
பரூஉ பெயல் அழி துளி தலைஇ வான் நவின்று – அகம் 304/4
குரூஉ துளி பொழிந்த பெரும் புலர் வைகறை – அகம் 304/5
ஆலி அழி துளி பொழிந்த வைகறை – அகம் 308/3
மயங்கு துளி பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 322/2
ஆலி அழி துளி தலைஇ – அகம் 323/12
துளி படு மொக்குள் துள்ளுவன சால – அகம் 324/7
குருதி செம் கோட்டு அழி துளி கழாஅ – அகம் 332/5
இன் குரல் அழி துளி தலைஇ நன் பல – அகம் 374/9
அதிர் குரல் ஏறோடு துளி சொரிந்து ஆங்கு – புறம் 160/3
வானம் தண் துளி தலைஇ ஆனாது – புறம் 192/7
துளி நசை புள்ளின் நின் அளி நசைக்கு இரங்கி நின் – புறம் 198/25
செம் கண் மகளிரொடு சிறு துளி அளைஇ – புறம் 366/14
கணை துளி பொழிந்த கண் அகன் கிடக்கை – புறம் 369/9
கணை துளி பொழிந்த கண்கூடு பாசறை – புறம் 372/4
தேர் மா அழி துளி தலைஇ நாம் உற – புறம் 373/3
படு மாரி துளி போல – புறம் 386/2
தண் துளி பல பொழிந்து எழிலி இசைக்கும் – புறம் 391/1
துளி பதன் அறிந்து பொழிய – புறம் 391/20
மேல்


துளிக்கு (3)

தண் துளிக்கு ஏற்ற மலர் போன்றவ்வே – குறு 291/8
தண் துளிக்கு ஏற்ற பைம் கொடி முல்லை – குறு 382/1
தண் துளிக்கு ஏற்ற பல உழு செம் செய் – அகம் 26/24
மேல்


துளிப்ப (1)

மங்குல் அற்கமொடு பொங்குபு துளிப்ப
வாடையொடு நிவந்த ஆய் இதழ் தோன்றி – அகம் 235/6,7
மேல்


துளியின் (2)

பகல் பெயல் துளியின் மின்னு நிமிர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 484
துளியின் உழந்த தோய்வு அரும் சிமை-தொறும் – பரி 7/13
மேல்


துளியினும் (1)

நுண் பல் துளியினும் வாழிய பலவே – புறம் 34/23
மேல்


துளுநாட்டு (1)

தோகை காவின் துளுநாட்டு அன்ன – அகம் 15/5
மேல்


துளும்பும் (1)

நிறை கடல் முகந்து உராய் நிறைந்து நீர் துளும்பும் தம் – பரி 6/1
மேல்


துளை (15)

துளை வாய் தூர்ந்த துரப்பு அமை ஆணி – பொரு 10
கரு இருந்து அன்ன கண்கூடு செறி துளை
உருக்கி அன்ன பொருத்து_உறு போர்வை – பெரும் 8,9
துளை அரை சீறுரல் தூங்க தூக்கி – பெரும் 54
சிறு துளை கொடு நுகம் நெறிபட நிரைத்த – பெரும் 62
செம் தீ தோட்ட கரும் துளை குழலின் – பெரும் 179
குரல் வார்ந்து அன்ன நுண் துளை இரீஇ – மலை 25
இலங்கு துளை செறிய ஆணி முடுக்கி – மலை 27
ஆடு அமை குயின்ற அவிர் துளை மருங்கின் – அகம் 82/1
அகலா அம் துளை கோடை முகத்தலின் – அகம் 225/6
கழல் துளை முத்தின் செம் நிலத்து உதிர – அகம் 225/12
வாங்கு துளை துகிரின் ஈங்கை பூப்ப – அகம் 243/2
அறு நூல் பளிங்கின் துளை காசு கடுப்ப – அகம் 315/12
தோல் துவைத்து அம்பின் துளை தோன்றுவ – புறம் 4/5
கணை பொருத துளை தோலன்னே – புறம் 97/16
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ – புறம் 235/10
மேல்


துளைக்கு (1)

விரல் செறி தூம்பின் விடு துளைக்கு ஏற்ப – பரி 21/33
மேல்


துளைபட (1)

தேன் செய் இறாஅல் துளைபட போகி – கலி 41/13
மேல்


துளைய (1)

உழுது காண் துளைய ஆகி ஆர் கழல்பு – அகம் 9/6
மேல்


துளையினை (1)

பிணி நெகிழ் துளையினை தெளி ஒளி திகழ் ஞெகிழ் தெரி அரி – பரி 23/62
மேல்


துளையொடு (1)

தொன்றுபடு துளையொடு பரு இழை போகி – புறம் 376/10
மேல்


துற்ற (1)

கூவை துற்ற நால் கால் பந்தர் – புறம் 29/19
மேல்


துற்றவ (1)

துற்றவ துற்றும் துணை இதழ் வாய் தொட்டி – பரி 20/51
மேல்


துற்றவும் (1)

வெம் கதிர் கனலி துற்றவும் பிறவும் – புறம் 41/6
மேல்


துற்றி (1)

கொடு வாய் இரும்பின் கோள் இரை துற்றி
ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை – அகம் 36/2,3
மேல்


துற்றிய (1)

துராஅய் துற்றிய துருவை அம் புழுக்கின் – பொரு 103
மேல்


துற்றும் (1)

துற்றவ துற்றும் துணை இதழ் வாய் தொட்டி – பரி 20/51
மேல்


துறக்க (1)

வேண்டின் உண்டாக துறக்க துறந்த பின் – குறள் 35/3
மேல்


துறக்கத்தவளொடு (1)

சாறு கொள் துறக்கத்தவளொடு
மாறு கொள்வது போலும் மயில் கொடி வதுவை – பரி 19/6,7
மேல்


துறக்கத்தின் (1)

ஒரீஇ துறக்கத்தின் வழீஇ ஆன்றோர் – கலி 139/34
மேல்


துறக்கத்து (3)

மறு இல் துறக்கத்து அமரர்_செல்வன்_தன் – பரி 5/69
துறக்கத்து எழிலை தன் நீர் நிழல் காட்டும் – பரி 12/84
மாண்ட மனம் பெற்றார் மாசு இல் துறக்கத்து
வேண்டிய வேண்டி ஆங்கு எய்துதல் வாய் எனின் – கலி 143/45,46
மேல்


துறக்கப்பட்டோர் (1)

தோள் நலம் உண்டு துறக்கப்பட்டோர்
வேள் நீர் உண்ட குடை ஓர் அன்னர் – கலி 23/8,9
மேல்


துறக்கம் (7)

பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் – பெரும் 388
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் – பட் 104
ஏறுதல் எளிதோ வீறு பெறு துறக்கம்
அரிதின் பெறு துறக்கம் மாலிருங்குன்றம் – பரி 15/16,17
அரிதின் பெறு துறக்கம் மாலிருங்குன்றம் – பரி 15/17
துளங்கா விழு சீர் துறக்கம் புரையும் – பரி 23/47
தொல்_வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல் – கலி 118/3
துறக்கம் எய்திய தொய்யா நல் இசை – அகம் 233/7
மேல்


துறக்கமும் (1)

உரிது அமர் துறக்கமும் உரிமை நன்கு உடைத்து – பரி 13/13
மேல்


துறக்குநர் (1)

கொடும்_குழாய் துறக்குநர் அல்லர் – கலி 13/26
மேல்


துறக்கும் (2)

நுண் தாது உண்டு வறும் பூ துறக்கும்
மென் சிறை வண்டு இனம் மான புணர்ந்தோர் – மது 573,574
துளங்கு மர புள்ளின் துறக்கும் பொழுதே – அகம் 71/18
மேல்


துறக்குவர்-கொல்லோ (1)

இன்னே கண்டும் துறக்குவர்-கொல்லோ
முந்நால் திங்கள் நிறை பொறுத்து அசைஇ – குறு 287/2,3
மேல்


துறக்குவன் (3)

துறக்குவன் அல்லன் துறக்குவன் அல்லன் – கலி 41/35
துறக்குவன் அல்லன் துறக்குவன் அல்லன் – கலி 41/35
தொடர் வரை வெற்பன் துறக்குவன் அல்லன் – கலி 41/36
மேல்


துறத்தல் (5)

துறத்தல் வல்லியோர் புள்_வாய் தூதே – குறு 266/5
இன்னள் ஆக துறத்தல்
நும்மின் தகுமோ என்றனை துணிந்தே – குறு 296/7,8
நன்_நுதல் நலன் உண்டு துறத்தல் கொண்க – கலி 133/16
உடன் உறை பழமையின் துறத்தல் செல்லாது – அகம் 307/13
நயன் அற துறத்தல் வல்லியோரே – அகம் 398/15
மேல்


துறத்தலின் (8)

நல் அணி நயந்து நீ துறத்தலின்
பல்லோர் அறிய பசந்தன்று நுதலே – ஐங் 55/3,4
இனிய செய்து அகன்று நீ இன்னாதா துறத்தலின்
பனி இவள் படர் என பரவாமை ஒல்லும்-மன் – கலி 53/12,13
அஞ்சல் என்று அகன்று நீ அருளாது துறத்தலின்
நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்-மன் – கலி 53/16,17
அகல நீ துறத்தலின் அழுது ஓவா உண்கண் எம் – கலி 70/11
வாராய் நீ துறத்தலின் வருந்திய எமக்கு ஆங்கே – கலி 70/15
ஊர் அலர் எடுத்து அரற்ற உள்ளாய் நீ துறத்தலின்
கூரும் தன் எவ்வ நோய் என்னையும் மறைத்தாள்-மன் – கலி 124/5,6
இணைபு இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின்
புணை இல்லா எவ்வ நோய் என்னையும் மறைத்தாள்-மன் – கலி 124/9,10
இன்று இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின்
நின்ற தன் எவ்வ நோய் என்னையும் மறைத்தாள்-மன் – கலி 124/13,14
மேல்


துறத்தி (1)

நலன் உண்டு துறத்தி ஆயின் – குறு 384/3
மேல்


துறந்த (22)

வேண்டின் உண்டாக துறக்க துறந்த பின் – குறள் 35/3
பொழி மழை துறந்த புகை வேய் குன்றத்து – பெரும் 19
மா சினை துறந்த கோல் முதிர் பெரும் பழம் – நற் 116/7
மறந்தனம் துறந்த காழ் முளை அகைய – நற் 172/2
கொன்று ஆற்று துறந்த மாக்களின் அடு பிணன் – நற் 329/2
பெயல் மழை துறந்த புலம்பு உறு கடத்து – குறு 174/1
எம் தோள் துறந்த_காலை எவன்-கொல் – ஐங் 109/3
மறையினின் மணந்து ஆங்கே மருவு அற துறந்த பின் – கலி 53/8
அளி புறம்மாறி அருளான் துறந்த அ – கலி 145/48
துன்னி அகல துறந்த அணியளாய் – கலி 146/5
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை – அகம் 3/9
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை – அகம் 97/3
இரும் புலி துறந்த ஏற்று மான் உணங்கல் – அகம் 107/5
நல்காது துறந்த காதலர் என்றும் – அகம் 113/9
நிலம் தின துறந்த நிதியத்து அன்ன – அகம் 127/10
மணிப்புறா துறந்த மரம் சோர் மாடத்து – அகம் 167/14
நல்கா காதலர் நலன் உண்டு துறந்த
பாழ் படு மேனி நோக்கி நோய் பொர – அகம் 217/16,17
கண மழை துறந்த கான் மயங்கு அழுவம் – அகம் 397/5
நெய்யொடு துறந்த மை இரும் கூந்தல் – புறம் 147/6
நறு விரை துறந்த நாறா நரை தலை – புறம் 270/5
நறு விரை துறந்த நறை வெண் கூந்தல் – புறம் 276/1
யாரும் இல் ஒரு சிறை முடத்தொடு துறந்த
வாழா வான் பகடு ஏய்ப்ப தெறுவர் – புறம் 307/8,9
மேல்


துறந்த_காலை (1)

எம் தோள் துறந்த_காலை எவன்-கொல் – ஐங் 109/3
மேல்


துறந்ததன் (1)

துறந்ததன் கொண்டு துயர் அட சாஅய் – ஐங் 393/1
மேல்


துறந்ததை (3)

இடும்பையோடு இனைபு ஏங்க இவளை நீ துறந்ததை
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு பதம் கண்டு – கலி 127/9,10
செறி வளை தோள் ஊர இவளை நீ துறந்ததை
காண் வர இயன்ற இ கவின் பெறு பனி துறை – கலி 127/13,14
வாள் நுதல் பசப்பு ஊர இவளை நீ துறந்ததை
அதனால் – கலி 127/17,18
மேல்


துறந்தமை (1)

துறைவன் துறந்தமை தூற்றா-கொல் முன்கை – குறள் 116/13
மேல்


துறந்தவர் (2)

துறந்தவர் ஆண்டு_ஆண்டு உறைகுவர்-கொல்லோ யாவது – கலி 36/21
இனையல் வாழி தோழி நம் துறந்தவர்
நீடலர் ஆகி வருவர் வல்லென – அகம் 298/20,21
மேல்


துறந்தவள் (1)

அன்பு அற மாறி யாம் உள்ள துறந்தவள்
பண்பும் அறிதிரோ என்று வருவாரை – கலி 19/8,9
மேல்


துறந்தனர் (1)

நாம் அழ துறந்தனர் ஆயினும் தாமே – அகம் 205/7
மேல்


துறந்தனவால் (2)

துயில் துறந்தனவால் தோழி எம் கண்ணே – குறு 186/4
துயில் துறந்தனவால் தோழி என் கண்ணே – குறு 301/8
மேல்


துறந்தனள்-கொல் (1)

துயில் துறந்தனள்-கொல் அளியள் தானே – அகம் 373/19
மேல்


துறந்தனன் (3)

துறை கெழு கொண்கன் துறந்தனன் எனவே – நற் 211/9
எம் தோள் துறந்தனன் ஆயின் – ஐங் 108/3
தூ அற துறந்தனன் துறைவன் என்று அவன் திறம் – கலி 129/9
மேல்


துறந்தார் (11)

துறந்தார் பெருமை துணை கூறின் வையத்து – குறள் 3/3
நெஞ்சின் துறவார் துறந்தார் போல் வஞ்சித்து – குறள் 28/11
துறந்தார் துறந்தார் துணை – குறள் 31/20
துறந்தார் துறந்தார் துணை – குறள் 31/20
தலைப்பட்டார் தீர துறந்தார் மயங்கி – குறள் 35/15
தமர் ஆகி தன் துறந்தார் சுற்றம் அமராமை – குறள் 53/17
துறந்தார் படிவத்தர் ஆகி இறந்து ஆராய்ந்து – குறள் 59/11
துறந்தார் அவர் என்பார் இல் – குறள் 119/16
தொய்யில் துறந்தார் அவர் என தம்_வயின் – கலி 24/15
போழ்து உள்ளார் துறந்தார் கண் புரி வாடும் கொள்கையை – கலி 29/14
காதல் செய்து அருளாது துறந்தார் மாட்டு ஏது இன்றி – கலி 122/3
மேல்


துறந்தார்க்கு (1)

துறந்தார்க்கு துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்-கொல் – குறள் 27/5
மேல்


துறந்தார்க்கும் (1)

துறந்தார்க்கும் துவ்வாதவர்க்கும் இறந்தார்க்கும் – குறள் 5/3
மேல்


துறந்தாரின் (1)

துறந்தாரின் தூய்மை உடையர் இறந்தார் வாய் – குறள் 16/17
மேல்


துறந்தாரை (2)

துன்னா துறந்தாரை நெஞ்சத்து உடையேமோ – குறள் 125/19
மாலை நீ தூ அற துறந்தாரை நினைத்தலின் கயம் பூத்த – கலி 118/9
மேல்


துறந்தான் (2)

தோள் நலம் உண்டு துறந்தான் என ஒருத்தி – பரி 12/46
துன்னான் துறந்தான் மலை – கலி 41/34
மேல்


துறந்தானை (4)

அழிய துறந்தானை சீறும்_கால் என்னை – கலி 143/25
பேணான் துறந்தானை நாடும் இடம் விடாய் ஆயின் – கலி 144/45
துறந்தானை நாடி தருகிற்பாய் ஆயின் நினக்கு ஒன்று – கலி 144/49
துறந்தானை உள்ளி அழூஉம் அவனை – கலி 145/8
மேல்


துறந்து (45)

நெஞ்சு ஏமாப்ப இன் துயில் துறந்து
பழம் தேர் வாழ்க்கை பறவை போல – மது 575,576
பின் அமை நெடு வீழ் தாழ துணை துறந்து
நன் நுதல் உலறிய சின் மெல் ஓதி – நெடு 137,138
உறை துறந்து இருந்த புறவில் தனாது – நற் 164/1
முனிவு இல் பரத்தையை என் துறந்து அருளாய் – நற் 230/6
அத்தம் இறந்தனர் ஆயினும் நம் துறந்து
அல்கலர் வாழி தோழி உது காண் – நற் 329/8,9
தோலா காதலர் துறந்து நம் அருளார் – நற் 339/1
இல்லை-கொல் வாழி தோழி நம் துறந்து
அரும் பொருள் கூட்டம் வேண்டி – நற் 343/8,9
அருளும் அன்பும் நீக்கி துணை துறந்து
பொருள் வயின் பிரிவோர் உரவோர் ஆயின் – குறு 20/1,2
நின் துறந்து அமைகுவென் ஆயின் என் துறந்து – குறு 137/2
நின் துறந்து அமைகுவென் ஆயின் என் துறந்து
இரவலர் வாரா வைகல் – குறு 137/2,3
அத்தம் அரிய என்னார் நம் துறந்து
பொருள்_வயின் பிரிவார் ஆயின் இ உலகத்து – குறு 174/4,5
திரை வந்து பெயரும் என்ப நம் துறந்து
நெடும் சேண் நாட்டார் ஆயினும் – குறு 228/4,5
கரந்தை அம் செறுவில் துணை துறந்து களவன் – ஐங் 26/1
துறைவன் துறந்து என துறந்து என் – ஐங் 163/3
துறைவன் துறந்து என துறந்து என் – ஐங் 163/3
அரும் பொருள் வேட்கையம் ஆகி நின் துறந்து
பெரும் கல் அதர் இடை பிரிந்த_காலை – ஐங் 359/1,2
யாமே நின் துறந்து அமையலம் – ஐங் 423/3
வென் வேல் வேந்தன் அரும் தொழில் துறந்து இனி – ஐங் 426/1
துறந்து வந்தனையே அரும் தொழில் கட்டூர் – ஐங் 445/2
துறந்து அமைகல்லார் காதலர் – ஐங் 457/3
நின் துறந்து அமைகுவர் அல்லர் – ஐங் 461/4
தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார் – கலி 16/5
துன்னி நம் காதலர் துறந்து ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/6
தொல் எழில் தொலைபு இவள் துயர் உழப்ப துறந்து நீ – கலி 17/5
துறந்து உள்ளார் அவர் என துனி கொள்ளல் எல்லா நீ – கலி 35/8
நலம் நீப்ப துறந்து எம்மை நல்காய் நீ விடுதலின் – கலி 70/7
நெஞ்சிலார் தோய்தற்கு அரிய உயிர் துறந்து
நைவாரா ஆய_மகள் தோள் – கலி 103/66,67
தோள் வலி துணி பிணி துறந்து இறந்து எய்தி மெய் சாய்ந்து – கலி 104/46
எல்லையும் இரவும் துயில் துறந்து பல் ஊழ் – கலி 123/16
தோள் துறந்து அருளாதவர் போல் நின்று – கலி 128/1
தாழ்பு துறந்து தொடி நெகிழ்த்தான் போகிய கானம் – கலி 145/18
ஒள் வளை ஓட துறந்து துயர் செய்த – கலி 145/36
அறம் துறந்து ஆய்_இழாய் ஆக்கத்தில் பிரிந்தவர் – கலி 150/8
காதல் வேண்டி என் துறந்து
போதல் செல்லா என் உயிரொடு புலந்தே – அகம் 55/16,17
உறை துறந்து எழிலி நீங்கலின் பறைபு உடன் – அகம் 67/3
நலம் துறந்து உறைநர் சென்ற ஆறே – அகம் 67/18
அத்தம் ஆர் அழுவம் நம் துறந்து அருளார் – அகம் 183/3
பெரும் கையற்ற நெஞ்சமொடு நம் துறந்து
இரும்பின் இன் உயிர் உடையோர் போல – அகம் 185/3,4
அகன்று உறை மகளிர் அணி துறந்து நடுங்க – அகம் 217/12
பீடு கெழு மருங்கின் ஓடு மழை துறந்து என – அகம் 233/4
குயில் குரல் கற்ற வேனிலும் துயில் துறந்து
இன்னா கழியும் கங்குல் என்று நின் – அகம் 237/5,6
குழல் குரல் பாவை இரங்க நம் துறந்து
ஒண் தொடி நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு – அகம் 265/9,10
வந்து நின்றனரே காதலர் நம் துறந்து
என் உழியது-கொல் தானே பன் நாள் – அகம் 317/21,22
வெறி கொள் பாவையின் பொலிந்த என் அணி துறந்து
ஆடு_மகள் போல பெயர்தல் – அகம் 370/14,15
தன் புரந்து எடுத்த என் துறந்து உள்ளாள் – அகம் 383/1
மேல்


துறந்தே (3)

என் பயக்கும்மோ நம் விட்டு துறந்தே – ஐங் 268/5
யாங்கு வல்லுநையோ ஈங்கு இவள் துறந்தே – ஐங் 285/5
முந்நீர் வரைப்பு_அகம் முழுது உடன் துறந்தே – புறம் 363/18
மேல்


துறந்தோர் (8)

இன்னம் ஆக நம் துறந்தோர் நட்பு எவன் – நற் 64/3
துறந்தோர் தேஎத்து இருந்து நனி வருந்தி – நற் 382/5
எமியம் ஆக ஈங்கு துறந்தோர்
தமியர் ஆக இனியர்-கொல்லோ – குறு 172/3,4
அம் வரி வாட துறந்தோர்
வன்பர் ஆக தாம் சென்ற நாட்டே – குறு 180/6,7
இன்னம் ஆகவும் இங்கு நம் துறந்தோர்
அறவர் அல்லர் அவர் என பல புலந்து – அகம் 85/3,4
பிரிதல் வல்லியர் இது நம் துறந்தோர்
மறந்தும் அமைகுவர்-கொல் என்று எண்ணி – அகம் 223/1,2
நன் மாண் ஆகம் புலம்ப துறந்தோர்
அருள் இலர் வாழி தோழி பொருள் புரிந்து – அகம் 247/2,3
நீங்கா வஞ்சினம் செய்து நம் துறந்தோர்
உள்ளார் ஆயினும் உளனே அவர் நாட்டு – அகம் 378/18,19
மேல்


துறந்தோன் (1)

துறந்தோன் மன்ற மறம் கெழு குருசில் – ஐங் 471/3
மேல்


துறப்ப (3)

தென் புல மருங்கில் சாந்தொடு துறப்ப
கூந்தல் மகளிர் கோதை புனையார் – நெடு 52,53
போர் வாய் கதவம் தாழொடு துறப்ப
கல்லென் துவலை தூவலின் யாவரும் – நெடு 63,64
நுண் தாது உண்டு வண்டு_இனம் துறப்ப
வெருவரு கடும் திறல் இரு பெரும் தெய்வத்து – அகம் 360/5,6
மேல்


துறப்பது (1)

நலம் கொண்டு துறப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 24/5
மேல்


துறப்பர் (1)

நாணால் உயிரை துறப்பர் உயிர் பொருட்டால் – குறள் 102/13
மேல்


துறப்பாயால் (3)

தொடி நெகிழ்ந்த தோள் அளா துறப்பாயால் மற்று நின் – கலி 135/7
நோய் மலி நிலையளா துறப்பாயால் மற்று நின் – கலி 135/10
இகழ் மலர் கண்ணளா துறப்பாயால் மற்று நின் – கலி 135/13
மேல்


துறப்பாயேல் (1)

வல்லை நீ துறப்பாயேல் வகை வாடும் இவள் என – கலி 3/10
மேல்


துறப்பார்-கொல் (1)

தூது அவர் விடுதரார் துறப்பார்-கொல் நோ_தக – கலி 33/24
மேல்


துறப்பார்-மன் (1)

துறப்பார்-மன் துப்புரவு இல்லார் உறல்-பால – குறள் 38/15
மேல்


துறப்பான் (2)

வண்டின் துறப்பான் மலை – கலி 40/25
தன் மெய் துறப்பான் மலை – கலி 43/27
மேல்


துறப்பின் (1)

ஒரு நாள் துறைவன் துறப்பின்
பல் நாள் வரூஉம் இன்னாமைத்தே – குறு 326/4,5
மேல்


துறப்பு (1)

துனி செய்து நீடினும் துறப்பு அஞ்சி கலுழ்பவள் – கலி 10/15
மேல்


துறப்போர் (1)

கையற துறப்போர் கழறுவ போல – நற் 243/7
மேல்


துறவற்க (1)

மறவற்க மாசு அற்றார் கேண்மை துறவற்க
துன்பத்துள் துப்பு ஆயார் நட்பு – குறள் 11/11,12
மேல்


துறவாமை (1)

துப்புரவு இல்லார் துவர துறவாமை
உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று – குறள் 105/19,20
மேல்


துறவார் (3)

நெஞ்சின் துறவார் துறந்தார் போல் வஞ்சித்து – குறள் 28/11
எல்லை-கண் நின்றார் துறவார் தொலைவிடத்தும் – குறள் 81/11
நாண் துறவார் நாண் ஆள்பவர் – குறள் 102/14
மேல்


துறு (7)

துறு நீர் கடம்பின் துணை ஆர் கோதை – சிறு 69
துறு கல் மீமிசை குறுவன குழீஇ – நற் 206/3
துறு கடல் தலைய தோடு பொதி தாழை – நற் 211/7
வெறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல் வினை – நற் 308/6
துறு கண் கண்ணி கானவர் உழுத – நற் 386/2
துறு காழ் வல்சியர் தொழு அறை வௌவி – அகம் 253/16
துறு கல் நண்ணிய கறி இவர் படப்பை – அகம் 272/10
மேல்


துறுகல் (23)

தூறு இவர் துறுகல் போல போர் வேட்டு – பட் 234
துறுகல் சுற்றிய சோலை வாழை – மலை 131
களிறு மலைந்து அன்ன கண்கூடு துறுகல்
தளி பொழி கானம் தலை தவ பலவே – மலை 384,385
துறுகல் மீமிசை உறுகண் அஞ்சா – நற் 104/3
துறுகல் அயல தூ மணல் அடைகரை – நற் 243/2
பெரும் பெயல் உழந்த இரும் பிணர் துறுகல்
பைதல் ஒரு தலை சேக்கும் நாடன் – குறு 13/2,3
துறுகல் அயலது மாணை மா கொடி – குறு 36/1
கரும் கால் வேங்கை வீ உகு துறுகல்
இரும் புலி குருளையின் தோன்றும் காட்டு இடை – குறு 47/1,2
கேழ் இரும் துறுகல் கெழு மலை நாடன் – குறு 111/5
மழை கழூஉ மறந்த மா இரும் துறுகல்
துகள் சூழ் யானையின் பொலிய தோன்றும் – குறு 279/5,6
மன்ற துறுகல் மீமிசை பல உடன் – குறு 284/2
தண் நறும் துறுகல் ஓங்கிய மலையே – குறு 367/7
புலவு சேர் துறுகல் ஏறி அவர் நாட்டு – ஐங் 210/2
இரும் பிணர் துறுகல் பிடி செத்து தழூஉம் நின் – ஐங் 239/2
துறுகல் அடுக்கத்து துணையொடு வதியும் – ஐங் 262/2
துறுகல் அடுக்கத்து வில்லோர் மாற்றி – ஐங் 267/2
குறவர் முன்றில் மா தீண்டு துறுகல்
கல்லா மந்தி கடுவனோடு உகளும் – ஐங் 277/1,2
துறுகல் அடுக்கத்ததுவே பணை தோள் – ஐங் 291/2
இரும் பிணர் துறுகல் தீண்டி வளி பொர – அகம் 57/7
துறுகல் விடர் அளை பிணவு பசி கூர்ந்து என – அகம் 147/5
துறுகல் மந்தியின் தோன்றும் ஊரன் – அகம் 206/6
மா தகட்டு ஒள் வீ தாய துறுகல்
இரும் புலி வரி புறம் கடுக்கும் – புறம் 202/19,20
துறுகல் மறையினும் உய்குவை போலாய் – புறம் 300/2
மேல்


துறை (191)

செயிர்த்து எழு தெவ்வர் திறை துறை போகிய – பொரு 120
துறை_துறை-தோறும் பொறை உயிர்த்து ஒழுகி – பொரு 239
துறை ஆடு மகளிர்க்கு தோள் புணை ஆகிய – சிறு 117
பாடு துறை முற்றிய பயன் தெரி கேள்வி – சிறு 228
துறை பிறக்கு ஒழிய போகி கறை அடி – பெரும் 351
பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை
செவ்வி கொள்பவரோடு அசைஇ அ வயின் – பெரும் 389,390
துறை முற்றிய துளங்கு இருக்கை – மது 85
அவிர் அறல் வையை துறை_துறை-தோறும் – மது 340
பனி துறை குவவு மணல் முனைஇ மென் தளிர் – மது 586
பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை
துணை புணர்ந்த மட மங்கையர் – பட் 105,106
துறை பல முற்றிய பை தீர் பாணரொடு – மலை 40
நிலை துறை வழீஇய மதன் அழி மாக்கள் – மலை 280
துறை கெழு மாந்தை அன்ன இவள் நலம் – நற் 35/7
அகன் துறை ஊரனும் வந்தனன் – நற் 40/11
தொடியோர் மடிந்து என துறை புலம்பின்றே – நற் 49/2
கண்டல் வேலி நும் துறை கிழவோற்கே – நற் 54/11
நீடு நீர் பனி துறை சேர்ப்பன் – நற் 58/10
ஒளிறு வெள் அருவி ஒண் துறை மடுத்து – நற் 65/4
மால் வரை மறைய துறை புலம்பின்றே – நற் 67/2
துறை போகு அறுவை தூ மடி அன்ன – நற் 70/2
துறை மேய் இப்பி ஈர்ம் புறத்து உறைக்கும் – நற் 87/7
குண்டு நீர் ஆம்பல் தண் துறை ஊரன் – நற் 100/3
துறை நணி இருந்த பாக்கமும் உறை நனி – நற் 101/5
உரவு திரை கொழீஇய பூ மலி பெரும் துறை
நிலவு குவித்து அன்ன மோட்டு மணல் இடி_கரை – நற் 159/2,3
துறை கெழு கொண்க நீ நல்கின் – நற் 172/9
துறை கெழு கொண்கன் துறந்தனன் எனவே – நற் 211/9
கானல் அம் பெரும் துறை சேர்ப்பன் – நற் 219/9
துறை புலம்பு உடைத்தே தோழி பண்டும் – நற் 231/5
தண் துறை ஊரன் தண்டா பரத்தமை – நற் 280/4
பல வினை நாவாய் தோன்றும் பெரும் துறை
கலி மடை கள்ளின் சாடி அன்ன எம் – நற் 295/6,7
தாமரைக்கு இறைஞ்சும் தண் துறை ஊரன் – நற் 300/4
பார் துறை புணரி அலைத்தலின் புடை கொண்டு – நற் 315/2
பொறி அறு பிணை கூட்டும் துறை மணல் கொண்டு – நற் 363/5
கொண்டு செல் பாண நின் தண் துறை ஊரனை – நற் 380/9
துறை அணிந்தன்று அவர் ஊரே இறை இறந்து – குறு 50/3
எக்கர் நண்ணிய எம் ஊர் வியன் துறை
நேர் இறை முன்கை பற்றி – குறு 53/5,6
பெரும் புனல் வந்த இரும் துறை விரும்பி – குறு 80/2
தண் துறை ஊரன் பெண்டினை ஆயின் – குறு 91/3
வளம் கெழு சோழர் உறந்தை பெரும் துறை
நுண் மணல் அறல் வார்ந்து அன்ன – குறு 116/2,3
உறை பதி அன்று இ துறை கெழு சிறுகுடி – குறு 145/1
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை
வெள் வீ தாழை திரை அலை – குறு 163/3,4
துறை நீர் இரும் கழி புல்லென்றன்றே – குறு 177/2
குருகு என மலரும் பெரும் துறை
விரிநீர் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே – குறு 226/6,7
பலர் ஆடு பெரும் துறை மருதொடு பிணித்த – குறு 258/3
புலவு நாறு அகன் துறை வலவன் தாங்கவும் – குறு 311/2
வழி வழக்கு அறுக்கும் கானல் அம் பெரும் துறை
இன மீன் இரும் கழி நீந்தி நீ நின் – குறு 324/2,3
வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு – குறு 370/2
தண் துறை ஊரன் கேண்மை – ஐங் 2/5
தண் துறை ஊரன் தேர் எம் – ஐங் 5/5
தண் துறை ஊரன் வரைக – ஐங் 6/5
தண் துறை ஊரன்_தன் ஊர் – ஐங் 7/5
தண் துறை ஊரன் கேண்மை – ஐங் 9/5
தண் துறை ஊரன் தன்னோடு – ஐங் 10/5
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நாணி – ஐங் 11/2
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நன்றும் – ஐங் 12/2
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் – ஐங் 13/3
அணி துறை வீரன் மார்பே – ஐங் 14/3
துறை நணி ஊரனை உள்ளி என் – ஐங் 20/4
தண் துறை ஊரன் தெளிப்பவும் – ஐங் 21/3
முடம் முதிர் மருதத்து பெரும் துறை
உடன் ஆடு ஆயமோடு உற்ற சூளே – ஐங் 31/3,4
மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூ பெரும் துறை
பெண்டிரோடு ஆடும் என்ப தன் – ஐங் 33/2,3
துறை எவன் அணங்கும் யாம் உற்ற நோயே – ஐங் 53/1
பலர் ஆடு பெரும் துறை மலரொடு வந்த – ஐங் 69/2
தண்ணென்றிசினே பெரும் துறை புனலே – ஐங் 73/4
தொல் நிலை மருதத்து பெரும் துறை
நின்னோடு ஆடினள் தண் புனல் அதுவே – ஐங் 75/3,4
தண் துறை ஊரன் பண்டு எனப்படற்கே – ஐங் 83/4
வண் துறை நயவரும் வள மலர் பொய்கை – ஐங் 88/1
தண் துறை ஊரனை எவ்வை எம்_வயின் – ஐங் 88/2
துறை கெழு கொண்கன் பிரிந்து என – ஐங் 140/2
எக்கர் ஞாழல் புள் இமிழ் அகன் துறை
இனிய செய்த நின்று பின் – ஐங் 143/1,2
கானல் அம் பெரும் துறை துணையொடு கொட்கும் – ஐங் 158/3
துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும் – ஐங் 168/2
வண்டு இமிர் பனி துறை தொண்டி ஆங்கண் – ஐங் 172/2
அணங்கு உடை பனி துறை தொண்டி அன்ன – ஐங் 174/1
அலவன் தாக்க துறை இறா பிறழும் – ஐங் 179/2
துறை கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – ஐங் 180/4
துறை கெழு கொண்கன் நல்கின் – ஐங் 181/4
பெரும் துறை கண்டு இவள் அணங்கியோனே – ஐங் 182/4
கொற்கை கோமான் கொற்கை அம் பெரும் துறை
வைகறை மலரும் நெய்தல் போல – ஐங் 188/2,3
பாடு இமிழ் பனி துறை ஓடு கலம் உகைக்கும் – ஐங் 192/2
துறை கெழு கொண்க நீ தந்த – ஐங் 193/3
குறும் துறை வினவி நின்ற – ஐங் 198/3
கானல் அம் பெரும் துறை கலி திரை திளைக்கும் – ஐங் 199/1
இட்டிய குயின்ற துறை வயின் செலீஇயர் – ஐங் 215/2
உயர் கரை கான்யாற்று அவிர் மணல் அகன் துறை
வேனில் பாதிரி விரி மலர் குவைஇ – ஐங் 361/1,2
மணல் மலி பெரும் துறை ததைந்த காஞ்சியொடு – பதி 23/19
துறை நணி மருதம் ஏறி தெறும்-மார் – பதி 27/6
இணர் ததை ஞாழல் கரை கெழு பெரும் துறை
மணி கலத்து அன்ன மா இதழ் நெய்தல் – பதி 30/1,2
உண்ணா பைஞ்ஞிலம் பனி துறை மண்ணி – பதி 31/6
நெடு நீர துறை கலங்க – பதி 33/4
காவில் தகைத்த துறை கூடு கலப்பையர் – பதி 41/5
கடலொடு உழந்த பனி துறை பரதவ – பதி 48/4
காஞ்சி அம் பெரும் துறை மணலினும் பலவே – பதி 48/18
கமழும் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை
தண் கடல் படப்பை நன் நாட்டு பொருந – பதி 55/5,6
முரசு கடிப்பு அடைய அரும் துறை போகி – பதி 76/3
பனி துறை பகன்றை பாங்கு உடை தெரியல் – பதி 76/12
துணி புனல் ஆக துறை வேண்டும் மைந்தின் – பரி 6/30
வலியர் அல்லோர் துறை_துறை அயர – பரி 6/39
வலியர் அல்லோர் துறை_துறை அயர – பரி 6/39
வயவர் அரி மலர் துறை என்கோ – பரி 11/25
திருமருத நீர் பூ துறை
ஆம் நாள் நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல் – பரி 11/30,31
முனி துறை முதல்வியர் முறைமை காட்ட – பரி 11/82
தொட்டு ஆர்த்தும் இன்ப துறை பொதுவி கெட்டதை – பரி 20/58
துப்பு அமை துவர் நீர் துறை மறை அழுத்திய – பரி 21/4
மருந்து ஆகும் தீம் நீர் மலி துறை மேய – பரி 23/4
முற்று இன்று வையை துறை
துறை ஆடும் காதலர் தோள் புணை ஆக – பரி 24/27,28
துறை ஆடும் காதலர் தோள் புணை ஆக – பரி 24/28
அகல் அல்கும் வையை துறை
காதலான் மார்பின் கமழ் தார் புனல் வாங்கி – பரி 24/33,34
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர ஊர்தரும் புனல் – பரி 24/64
தோடு உற தாழ்ந்து துறை_துறை கவின் பெற – கலி 28/4
தோடு உற தாழ்ந்து துறை_துறை கவின் பெற – கலி 28/4
அலர் தாய துறை நண்ணி அயிர் வரித்து அறல் வார – கலி 35/6
இரும் குயில் ஆல பெரும் துறை கவின் பெற – கலி 36/8
தனி மலர் தளைவிடூஉம் தண் துறை நல் ஊர – கலி 71/8
நாடி நின் தூது ஆடி துறை செல்லாள் ஊரவர் – கலி 72/13
அகன் துறை அணி பெற புதலொடு தாழ்ந்த – கலி 73/1
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர – கலி 74/5
தகைபெறு கழனி அம் தண் துறை ஊர கேள் – கலி 79/6
துறை கொண்டு உயர் மணல் மேல் ஒன்றி நிறைவதை – கலி 92/20
மறை ஏற்றின் மேல் இருந்து ஆடி துறை அம்பி – கலி 103/38
எறி திரை தந்திட இழிந்த மீன் இன் துறை
மறி திரை வருந்தாமல் கொண்டு ஆங்கு நெறி தாழ்ந்து – கலி 121/20,21
காண் வர இயன்ற இ கவின் பெறு பனி துறை
யாமத்து வந்து நின் குறி வாய்த்தாள் என்பதோ – கலி 127/14,15
மேனி சிதைத்தான் துறை
மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் மதைஇய நோக்கு எழில் உண்கண் – கலி 131/20,21
மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் துறை
கரை கவர் கொடும் கழி கண் கவர் புள் இனம் – கலி 131/30,31
வணங்கி உணர்ப்பான் துறை
என நாம் – கலி 131/40,41
நாம அரும் துறை பேர்தந்து யாமத்து – அகம் 18/7
கடி கொண்டனளே தோழி பெரும் துறை
எல்லையும் இரவும் என்னாது கல்லென – அகம் 20/13,14
அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை
தண் கயம் நண்ணிய பொழில்-தொறும் காஞ்சி – அகம் 25/2,3
கொற்கை அம் பெரும் துறை முத்தின் அன்ன – அகம் 27/9
உப்பு ஒய் உமணர் அரும் துறை போக்கும் – அகம் 30/5
துறை விட்டு அன்ன தூ மயிர் எகினம் – அகம் 34/12
வரு புனல் வையை வார் மணல் அகன் துறை
திரு மருது ஓங்கிய விரி மலர் காவில் – அகம் 36/9,10
தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம் – அகம் 56/8
வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை
அண்டர் மகளிர் தண் தழை உடீஇயர் – அகம் 59/4,5
கானல் அம் பெரும் துறை கவினி மா நீர் – அகம் 70/10
தண் துறை ஊரன் எம் சேரி வந்து என – அகம் 76/2
தளை அவிழ் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை
சில் செவித்து ஆகிய புணர்ச்சி அலர் எழ – அகம் 90/3,4
துறை அணி மருதமொடு இகல் கொள ஓங்கி – அகம் 97/19
துறை கேழ் ஊரன் பெண்டு தன் கொழுநனை – அகம் 106/5
அறு துறை அயிர் மணல் படு_கரை போகி – அகம் 113/20
புன்கு அவிழ் அகன் துறை பொலிய ஒண் நுதல் – அகம் 116/6
தலை நாள் மா மலர் தண் துறை தயங்க – அகம் 126/4
வாள் சுறா வழங்கும் வளை மேய் பெரும் துறை
கனைத்த நெய்தல் கண் போல் மா மலர் – அகம் 150/7,8
நிலை துறை கடவுட்கு உளப்பட ஓச்சி – அகம் 156/15
பகடு துறை ஏற்றத்து உமண் விளி வெரீஇ – அகம் 173/10
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் – அகம் 181/11
கை செய் பாவை துறை_கண் இறுக்கும் – அகம் 181/19
பனி துறை பெரும் கடல் இறந்து நீர் பருகி – அகம் 183/6
வாள் வாய் சுறவின் பனி துறை நீந்தி – அகம் 187/21
பழையர் மகளிர் பனி துறை பரவ – அகம் 201/7
கானல் அம் பெரும் துறை கவின் பாராட்டி – அகம் 210/9
மத்தி நாட்டிய கல் கெழு பனி துறை
நீர் ஒலித்த அன்ன பேஎர் – அகம் 211/15,16
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் எம்மை – அகம் 216/5
கழாஅர் பெரும் துறை விழவின் ஆடும் – அகம் 222/5
அணங்கு உடை பனி துறை கைதொழுது ஏத்தி – அகம் 240/8
கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை நீகான் – அகம் 255/5
நொடி விடு கல்லின் போகி அகன் துறை
பகு வாய் நிறைய நுங்கின் கள்ளின் – அகம் 256/3,4
கானல் அம் பெரும் துறை நோக்கி இவளே – அகம் 270/7
சாஅய் ஒதுங்கும் துறை கேழ் ஊரனொடு – அகம் 276/5
கானல் அம் பெரும் துறை பரதவன் எமக்கே – அகம் 280/14
தாழ் சினை உறங்கும் தண் துறை ஊர – அகம் 286/7
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை
எல்லை தண் பொழில் சென்று என செலீஇயர் – அகம் 300/4,5
துறை மீன் வழங்கும் பெரு நீர் பொய்கை – அகம் 316/1
தடவு நிலை புன்னை தாது அணி பெரும் துறை
நடுங்கு அயிர் போழ்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – அகம் 320/10,11
அரும் துறை முற்றிய கரும் கோட்டு சீறியாழ் – அகம் 331/10
வாளையொடு உழப்ப துறை கலுழ்ந்தமையின் – அகம் 336/5
தீம் பெரும் பொய்கை துறை கேழ் ஊரன் – அகம் 336/10
வழங்கல் ஆனா பெரும் துறை
முழங்கு இரு முந்நீர் திரையினும் பலவே – அகம் 338/20,21
மேல் துறை கொளீஇய கழாலின் கீழ் துறை – அகம் 356/1
மேல் துறை கொளீஇய கழாலின் கீழ் துறை
உகு வார் அருந்த பகு வாய் யாமை – அகம் 356/1,2
பாம்பு உடை விடர பனி நீர் இட்டு துறை
தேம் கலந்து ஒழுக யாறு நிறைந்தனவே – அகம் 362/1,2
இரு நீர் பரப்பின் பனி துறை பரதவர் – அகம் 366/6
மதி உடை வலவன் ஏவலின் இகு துறை
புனல் பாய்ந்து அன்ன வாம் மான் திண் தேர் – அகம் 400/12,13
இருள் நீர் இட்டு சுரம் நீந்தி துறை கெழு – அகம் 400/18
கடி துறை நீர் களிறு படீஇ – புறம் 16/6
பாடு துறை முற்றிய கொற்ற வேந்தே – புறம் 21/11
கரும்பில் கொண்ட தேனும் பெரும் துறை
நீர் தரு மகளிர் குற்ற குவளையும் – புறம் 42/15,16
நெடுவேள் நிலைஇய காமர் வியன் துறை
கடு வளி தொகுப்ப ஈண்டிய – புறம் 55/21,22
குமரி அம் பெரும் துறை அயிரை மாந்தி – புறம் 67/6
உமணர் வெரூஉம் துறை அன்னன்னே – புறம் 84/6
நீர் துறை படியும் பெரும் களிறு போல – புறம் 94/2
கொல் துறை குற்றில மாதோ என்றும் – புறம் 95/5
மை ஊன் மொசித்த ஒக்கலொடு துறை நீர் – புறம் 96/7
மீன்_இனம் கலித்த துறை பல நீந்தி – புறம் 138/3
தொல் நாள்_மீன் துறை படிய – புறம் 229/8
பனி துறை பகன்றை நறை கொள் மா மலர் – புறம் 235/18
உயர் சினை மருத துறை உற தாழ்ந்து – புறம் 243/6
துறை நனி கெழீஇ கம்புள் ஈனும் – புறம் 297/7
துறை நணி மருதத்து இறுக்கும் ஊரொடு – புறம் 344/3
கலம் கழாஅலின் துறை கலக்கு_உற்றன – புறம் 345/4
வருந்தல-மன் எம் பெரும் துறை மரனே – புறம் 348/10
மேல்


துறை-தொறும் (3)

துறை-தொறும் பரக்கும் பன் மணல் சேர்ப்பனை – குறு 51/3
அணி மலர் துறை-தொறும் வரிக்கும் – ஐங் 117/3
துறை-தொறும் பிணிக்கும் நல் ஊர் – புறம் 400/21
மேல்


துறை-தோறும் (2)

துறை_துறை-தோறும் பொறை உயிர்த்து ஒழுகி – பொரு 239
அவிர் அறல் வையை துறை_துறை-தோறும் – மது 340
மேல்


துறை_கண் (1)

கை செய் பாவை துறை_கண் இறுக்கும் – அகம் 181/19
மேல்


துறை_துறை (2)

வலியர் அல்லோர் துறை_துறை அயர – பரி 6/39
தோடு உற தாழ்ந்து துறை_துறை கவின் பெற – கலி 28/4
மேல்


துறை_துறை-தோறும் (2)

துறை_துறை-தோறும் பொறை உயிர்த்து ஒழுகி – பொரு 239
அவிர் அறல் வையை துறை_துறை-தோறும்
பல் வேறு பூ திரள் தண்டலை சுற்றி – மது 340,341
மேல்


துறைப்பட்ட (1)

நாள் துறைப்பட்ட மோட்டு இரு வராஅல் – அகம் 196/2
மேல்


துறைபோகலின் (1)

தான் முன்னிய துறைபோகலின்
பல் ஒளியர் பணிபு ஒடுங்க – பட் 273,274
மேல்


துறைபோகிய (6)

நல் வேள்வி துறைபோகிய
தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர் – மது 760,761
பல் கேள்வி துறைபோகிய
தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர் – பட் 169,170
துப்பு துறைபோகிய துணிவு உடை ஆண்மை – பதி 14/6
துப்பு துறைபோகிய வெப்பு உடை தும்பை – பதி 39/3
துப்பு துறைபோகிய கொற்ற வேந்தே – பதி 62/9
காவற்கு அமைந்த அரசு துறைபோகிய
வீறு சால் புதல்வன் பெற்றனை இவணர்க்கு – பதி 74/20,21
மேல்


துறைபோதல் (1)

துறைபோதல் ஒல்லுமோ தூ ஆகாது ஆங்கே – கலி 67/20
மேல்


துறைய (1)

துறைய கலம் வாய் சூழும் துணி கடல் தண் சேர்ப்ப – கலி 132/7
மேல்


துறையவாய் (1)

போஒய வண்டினால் புல்லென்ற துறையவாய்
பாயல் கொள்பவை போல கய மலர் வாய் கூம்ப – கலி 134/7,8
மேல்


துறையின் (1)

துறையின் எஞ்சாமை நிறைய கற்று – பதி 90/4
மேல்


துறையினும் (1)

துறையினும் துஞ்சா கண்ணர் – நற் 223/8
மேல்


துறையும் (7)

துறையும் ஆலமும் தொல் வலி மராஅமும் – கலி 101/13
துறையும் துஞ்சாது கங்குலானே – அகம் 250/14
துறையும் மான்றன்று பொழுதே சுறவும் – அகம் 300/16
களிறு படிந்து உண்டு என கலங்கிய துறையும்
கார் நறும் கடம்பின் பாசிலை தெரியல் – புறம் 23/2,3
பெருமித பகட்டுக்கு துறையும் உண்டோ – புறம் 90/9
மூவேழ் துறையும் முறையுளி கழிப்பி – புறம் 152/20
மூ_ஏழ் துறையும் முட்டு இன்று போகிய – புறம் 166/8
மேல்


துறையும்-மார் (2)

சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே – நற் 31/5
சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே – நற் 311/7
மேல்


துறையூர் (1)

தண் புனல் வாயில் துறையூர் முன்துறை – புறம் 136/25
மேல்


துறையே (4)

துவரினர் அருளிய துறையே அதுவே – நற் 96/6
பயலை செய்தன பனி படு துறையே – ஐங் 141/3
துறையே முத்து நேர்பு புணர் காழ் மத்தக நித்திலம் – பரி 16/5
துறையே மருங்கின் போகிய மா கவை மருப்பின் – அகம் 350/3
மேல்


துறைவ (11)

அகல் வரி சிறு_மனை அணியும் துறைவ
வல்லோர் ஆய்ந்த தொல் கவின் தொலைய – நற் 283/3,4
முழவு முதல் பிணிக்கும் துறைவ நன்றும் – நற் 315/8
வெளிய விரியும் துறைவ என்றும் – நற் 345/5
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் துறைவ
தொல் நிலை நெகிழ்ந்த வளையன் ஈங்கு – குறு 303/3,4
ஈங்ஙனம் வருபவோ தேம் பாய் துறைவ
சிறு நா ஒண் மணி விளரி ஆர்ப்ப – குறு 336/2,3
நொந்ததன் தலையும் நோய் மிகும் துறைவ
பண்டையின் மிக பெரிது இனைஇ – ஐங் 160/3,4
நீர் வார் கூந்தல் உளரும் துறைவ
பொங்கு கழி நெய்தல் உறைப்ப இ உறை – ஐங் 186/2,3
தண்ணம் துறைவ தகாஅய் காண் நீ – கலி 125/19
பூ மலர்ந்தவை போல புள் அல்கும் துறைவ கேள் – கலி 133/5
பயில் திரை நடு நன்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் – கலி 135/5
கோடு உயர் திணி மணல் துஞ்சும் துறைவ
பெருமை என்பது கெடுமோ ஒரு நாள் – அகம் 30/11,12
மேல்


துறைவற்கு (10)

தண் பெரும் பௌவ நீர் துறைவற்கு நீயும் – நற் 291/5
தண்ணம் துறைவற்கு உரைக்குநர் பெறினே – குறு 310/7
உரும் இசை புணரி உடைதரும் துறைவற்கு
உரிமை செப்பினர் நமரே விரி அலர் – குறு 351/4,5
ஓங்கு திரை வெண் மணல் உடைக்கும் துறைவற்கு
ஊரார் பெண்டு என மொழிய என்னை – ஐங் 113/2,3
கானல் அம் துறைவற்கு சொல் உகுப்போயே – ஐங் 136/3
தனி குருகு உறங்கும் துறைவற்கு
இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 144/2,3
நறிய கமழும் துறைவற்கு
இனிய மன்ற என் மாமை கவினே – ஐங் 146/2,3
கள் கமழ்ந்து ஆனா துறைவற்கு
நெக்க நெஞ்சம் நேர்கல்லேனே – ஐங் 151/4,5
ஓதமொடு பெயரும் துறைவற்கு
பைஞ்சாய் பாவை ஈன்றனென் யானே – ஐங் 155/4,5
கரும் கோட்டு புன்னை தங்கும் துறைவற்கு
பயந்த நுதல் அழிய சாஅய் – ஐங் 161/2,3
மேல்


துறைவன் (49)

துறைவன் துறந்தமை தூற்றா-கொல் முன்கை – குறள் 116/13
தண்ணம் துறைவன் முன்_நாள் நம்மொடு – நற் 138/5
கைதை அம் கானல் துறைவன் மாவே – நற் 163/12
தண்ணம் துறைவன் தூதொடும் வந்த – நற் 167/5
தண்ணம் துறைவன் தேரே கண்ணின் – நற் 178/6
பைபய இமைக்கும் துறைவன்
மெய் தோய் முயக்கம் காணா ஊங்கே – நற் 199/10,11
மணம் கமழ் நறு வீ வரிக்கும் துறைவன்
தன்னொடு புணர்த்த இன் அமர் கானல் – நற் 267/5,6
பூ உடை குட்டம் துழவும் துறைவன்
நல்காமையின் நசை பழுது ஆக – நற் 272/6,7
தண்ணம் துறைவன் சாயல் மார்பே – நற் 327/9
கிளை குருகு இரியும் துறைவன் வளை கோட்டு – நற் 372/5
தண்ணம் துறைவன் நாண – நற் 382/8
பெரிய மகிழும் துறைவன் எம் – நற் 388/9
தண்ணம் துறைவன் கொடுமை – குறு 9/7
துறைவன் தம் ஊரானே – குறு 97/3
புணரி இகு திரை தரூஉம் துறைவன்
புணரிய இருந்த ஞான்றும் – குறு 109/2,3
கயிறு அரி எருத்தின் கதழும் துறைவன்
வாராது அமையினும் அமைக – குறு 117/4,5
தண்ணம் துறைவன் காணின் முன் நின்று – குறு 296/5
துறைவன் சொல்லோ பிற ஆயினவே – குறு 316/8
வெறி அயர் களத்தினின் தோன்றும் துறைவன்
குறியான் ஆயினும் குறிப்பினும் பிறிது ஒன்று – குறு 318/3,4
ஒரு நாள் துறைவன் துறப்பின் – குறு 326/4
குணில் வாய் முரசின் இரங்கும் துறைவன்
நல்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே – குறு 328/3,4
தண்ணம் துறைவன் தொடுத்து நம் நலம் – குறு 349/3
தண்ணம் துறைவன் தணவா ஊங்கே – குறு 386/2
ஞாழல் பூக்கும் தண்ணம் துறைவன்
இவட்கு அமைந்தனனால் தானே – ஐங் 103/2,3
தண்ணம் துறைவன் வந்து என – ஐங் 105/3
நீர் படர் தூம்பின் பூ கெழு துறைவன்
எம் தோள் துறந்த_காலை எவன்-கொல் – ஐங் 109/2,3
சினை கயல் மாய்க்கும் துறைவன் கேண்மை – ஐங் 111/3
தண்ணம் துறைவன் மறைஇ – ஐங் 115/3
ஓதம் வாங்கும் துறைவன்
மாயோள் பசலை நீக்கினன் இனியே – ஐங் 145/2,3
ஒண் தழை அயரும் துறைவன்
தண் தழை விலை என நல்கினன் நாடே – ஐங் 147/2,3
புணரி திளைக்கும் துறைவன்
புணர்வின் இன்னான் அரும் புணர்வினனே – ஐங் 150/2,3
துறைவன் வரையும் என்ப – ஐங் 152/4
போர்வின் பெறூஉம் துறைவன் கேண்மை – ஐங் 153/4
தெண் கழி பரக்கும் துறைவன்
எனக்கோ காதலன் அனைக்கோ வேறே – ஐங் 156/4,5
தண்ணம் துறைவன் கண்டிகும் – ஐங் 158/4
துறைவன் சொல்லோ பிற ஆயினவே – ஐங் 162/4
துறைவன் துறந்து என துறந்து என் – ஐங் 163/3
தண்ணம் துறைவன் தகுதி – ஐங் 164/3
துறைவன் சொல்லிய சொல் என் – ஐங் 165/3
இரும் கழி இன கெடிறு ஆரும் துறைவன்
நல்குவன் போல கூறி – ஐங் 167/2,3
தண்ணம் துறைவன் நல்கின் – ஐங் 168/3
புன்னை அம் பூ சினை சேக்கும் துறைவன்
நெஞ்சத்து உண்மை அறிந்தும் – ஐங் 169/3,4
இரும் கழி நெய்தல் சிதைக்கும் துறைவன்
நல்லன் என்றி ஆயின் – ஐங் 170/2,3
துறைவன் பிரிந்து என நெகிழ்ந்தன – ஐங் 192/3
தூ அற துறந்தனன் துறைவன் என்று அவன் திறம் – கலி 129/9
அக மடல் சேக்கும் துறைவன்
இன் துயில் மார்பில் சென்ற என் நெஞ்சே – அகம் 40/16,17
கொழும் கண் அயிலை பகுக்கும் துறைவன்
நம்மொடு புணர்ந்த கேண்மை முன்னே – அகம் 70/4,5
நிரை திமில் மருங்கில் படர்தரும் துறைவன்
பானாள் இரவில் நம் பணை தோள் உள்ளி – அகம் 210/6,7
முன்_நாள் போகிய துறைவன் நெருநை – அகம் 380/3
மேல்


துறைவனை (7)

நெய் கனி பசும் காய் தூங்கும் துறைவனை
இனி அறிந்திசினே கொண்கன் ஆகுதல் – நற் 278/5,6
குறிய ஆகும் துறைவனை
பெரிய கூறி யாய் அறிந்தனளே – குறு 248/6,7
பொன் நிறம் விரியும் பூ கெழு துறைவனை
என் ஐ என்றும் யாமே இ ஊர் – ஐங் 110/2,3
புள் இறை கூரும் துறைவனை
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 142/2,3
வீ இனிது கமழும் துறைவனை
நீ இனிது முயங்குதி காதலோயே – ஐங் 148/2,3
இரை உயிர் செகுத்து உண்ணா துறைவனை யாம் பாடும் – கலி 131/33
பறைஇய தளரும் துறைவனை நீயே – அகம் 170/7
மேல்


துறைவனொடு (7)

அம் கண் அரில் வலை உணக்கும் துறைவனொடு
அலரே அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை – நற் 4/4,5
புன்னை ஓங்கிய துறைவனொடு அன்னை – நற் 175/5
தண்ணம் துறைவனொடு கண்மாறின்றே – குறு 125/7
எக்கர்-தொறும் பரிக்கும் துறைவனொடு ஒரு நாள் – குறு 320/4
விலங்கு திரை உடைதரும் துறைவனொடு
இலங்கு எயிறு தோன்ற நக்கதன் பயனே – குறு 381/6,7
கடலில் பரிக்கும் துறைவனொடு ஒரு நாள் – குறு 401/4
வரு திமில் எண்ணும் துறைவனொடு ஊரே – அகம் 190/3
மேல்


துறைவனோடு (2)

பூ கமழ் பொதும்பர் சேக்கும் துறைவனோடு
யாத்தேம் யாத்தன்று நட்பே – குறு 313/3,4
கானல் சேக்கும் துறைவனோடு
யான் எவன் செய்கோ பொய்க்கும் இ ஊரே – ஐங் 154/3,4
மேல்


துன் (25)

தொடர் நாய் யாத்த துன் அரும் கடி நகர் – பெரும் 125
தென்னவன் பெயரிய துன் அரும் துப்பின் – மது 40
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின் – குறி 128
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின் – மலை 59
துன் அரும் கானம் என்னாய் நீயே – நற் 205/5
துன் அரும் கவலை அரும் சுரம் இறந்தோர் – நற் 387/5
தொன் முரண் சொல்லும் துன் அரும் சாரல் – குறு 88/3
துன் அரும் நெடு வரை ததும்ப அருவி – குறு 365/3
மன் உயிர் அறியா துன் அரும் பொதியில் – குறு 376/1
முனை எரி பரப்பிய துன் அரும் சீற்றமொடு – பதி 15/2
துன் அரூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/15
துன் அரும் கடும் திறல் கங்கன் கட்டி – அகம் 44/8
துன் அரும் கானம் துன்னுதல் நன்று என – அகம் 77/2
நெறி கெட வீழ்ந்த துன் அரும் கூர் இருள் – அகம் 138/16
துனை எரி பரந்த துன் அரும் வியன் காட்டு – அகம் 179/3
துன் அரும் கானமும் துணிதல் ஆற்றாய் – அகம் 181/1
துன் அரும் துப்பின் வென் வேல் பொறையன் – அகம் 338/13
துன் அரும் திறல் கமழ் கடாஅத்து – புறம் 3/8
உன்ன மரத்த துன் அரும் கவலை – புறம் 3/23
ஒன்னார் உட்கும் துன் அரும் கடும் திறல் – புறம் 39/5
துன் அரும் துப்பின் வய_மான் தோன்றல் – புறம் 44/10
துன் அரும் கடாஅம் போல – புறம் 94/4
துன் அரும் சிறப்பின் உயர்ந்த செல்வர் – புறம் 165/3
இன் இசை கேட்ட துன் அரும் மறவர் – புறம் 270/9
துன் அரும் பரிசில் தரும் என – புறம் 394/17
மேல்


துன்பங்கள் (1)

துன்பங்கள் சென்று படும் – குறள் 105/10
மேல்


துன்பத்தில் (1)

துன்பத்தில் துணை ஆய மடல் இனி இவள் பெற – கலி 138/28
மேல்


துன்பத்திற்கு (1)

துன்பத்திற்கு யாரே துணை ஆவார் தாம் உடைய – குறள் 130/17
மேல்


துன்பத்துள் (4)

துன்பத்துள் துப்பு ஆயார் நட்பு – குறள் 11/12
துன்பத்துள் துன்பம் கெடின் – குறள் 37/18
இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள்
துன்பம் உறுதல் இலன் – குறள் 63/17,18
துன்பத்துள் துன்பம் கெடின் – குறள் 86/8
மேல்


துன்பம் (14)

சுட சுடரும் பொன் போல் ஒளிவிடும் துன்பம்
சுடச்சுட நோற்கிற்பவர்க்கு – குறள் 27/13,14
அவா இல்லார்க்கு இல் ஆகும் துன்பம் அஃது உண்டேல் – குறள் 37/15
துன்பத்துள் துன்பம் கெடின் – குறள் 37/18
துன்பம் துடைத்து ஊன்றும் தூண் – குறள் 62/10
துன்பம் உறுதல் இலன் – குறள் 63/16
துன்பம் உறுதல் இலன் – குறள் 63/18
துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவு ஆற்றி – குறள் 67/17
துன்பத்துள் துன்பம் கெடின் – குறள் 86/8
இழ-தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதே போல் துன்பம்
உழ-தொறூஉம் காது அற்று உயிர் – குறள் 94/19,20
துன்பம் உறாஅ வரின் – குறள் 106/4
துன்பம் அதனின் பெரிது – குறள் 117/12
துன்பம் வளர வரும் – குறள் 123/6
மன்பது மறுக்க துன்பம் களைவோன் – பரி 15/52
துன்பம் துணை ஆக நாடின் அது அல்லது – கலி 6/10
மேல்


துன்பமும் (2)

இன்பமும் துன்பமும் உடைத்தே – நற் 304/9
நட்டோர் இன்மையும் கேளிர் துன்பமும்
ஒட்டாது உறையுநர் பெருக்கமும் காணூஉ – அகம் 279/1,2
மேல்


துன்பின் (1)

நல்குரவின் பசி துன்பின் நின் – புறம் 382/10
மேல்


துன்பு (1)

அனற்றினை துன்பு அவிய நீ அடைந்த_கண்ணும் – பரி 6/84
மேல்


துன்புற்றார் (1)

துன்புற்றார் துயர் செய்தல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/11
மேல்


துன்புறு (3)

ஆய்ந்த அலவன் துன்புறு துணை பரி – குறு 316/6
துன்புறு துயரம் நீங்க – ஐங் 102/3
துன்புறு தகுவன ஆங்கண் புன் கோட்டு – அகம் 257/18
மேல்


துன்புறுவி (1)

அரும் துயர் உழக்கும் என் பெரும் துன்புறுவி நின் – புறம் 161/14
மேல்


துன்புறூஉம் (2)

துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்-மாட்டும் – குறள் 10/7
துன்புறூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/11
மேல்


துன்ன (2)

துன்ன சென்று செப்புநர் பெறினே – குறு 98/2
துன்ன தன் எதிர் வரூஉம் துணை கண்டு மிக நாணி – கலி 70/5
மேல்


துன்னத்து (1)

இழை வலந்த பல் துன்னத்து
இடை புரை பற்றி பிணி விடாஅ – புறம் 136/2,3
மேல்


துன்னல் (5)

துன்னல் சிதாஅர் துவர நீக்கி – பொரு 81
துன்னல் சிதாஅர் நீக்கி தூய – பொரு 154
துன்னல் போகின்றால் பொழிலே யாம் எம் – குறு 113/4
துன்னல் போகிய துணிவினோன் என – புறம் 23/14
துன்னல் போகிய பெரும் பெயர் மூதூர் – புறம் 398/11
மேல்


துன்னலம் (2)

துன்னலம் பெரும பிறர் தோய்ந்த மார்பே – ஐங் 63/4
துன்னலம் மாதோ எனினும் அஃது ஒல்லாய் – அகம் 258/4
மேல்


துன்னலும் (1)

துன்னலும் தகுமோ துணிவு இல் நெஞ்சே – அகம் 327/6
மேல்


துன்னற்க (1)

துன்னற்க தீவினை பால் – குறள் 21/18
மேல்


துன்னா (3)

துன்னா துறந்தாரை நெஞ்சத்து உடையேமோ – குறள் 125/19
நெல் உழு பகட்டொடு கறவை துன்னா
ஏழக தகரோடு எகினம் கொட்கும் – பெரும் 325,326
சிறிய துனித்தனை துன்னா செய்து அமர்ந்தனை – கலி 122/4
மேல்


துன்னாது (2)

மனை உறை கோழியொடு ஞமலி துன்னாது
வளை வாய் கிள்ளை மறை விளி பயிற்றும் – பெரும் 299,300
பாசி செல்லாது ஊசி துன்னாது
அளக்கர் திணை விளக்கு ஆக – புறம் 229/9,10
மேல்


துன்னாமை (1)

இன்னா என தான் உணர்ந்தவை துன்னாமை
வேண்டும் பிறன்-கண் செயல் – குறள் 32/11,12
மேல்


துன்னார் (3)

பெரும் பயன் கழியினும் மாந்தர் துன்னார்
இரும் கால் வீயும் பெரு மர குழாமும் – மலை 264,265
துனி தீர் கூட்டமொடு துன்னார் ஆயினும் – நற் 216/1
நும்மோர் அன்னோர் துன்னார் இவை என – நற் 386/7
மேல்


துன்னான் (1)

துன்னான் துறந்தான் மலை – கலி 41/34
மேல்


துன்னி (10)

துன்னியார் துன்னி செயின் – குறள் 50/8
நன் நுதல் பசத்தல் ஆவது துன்னி
கனவில் காணும் இவளே – ஐங் 234/2,3
துன்னி துன்னி வழிபடுவதன் பயம் – பரி 14/30
துன்னி துன்னி வழிபடுவதன் பயம் – பரி 14/30
துன்னி நம் காதலர் துறந்து ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/6
துன்னி தந்து ஆங்கே நகை குறித்து எம்மை – கலி 110/4
துன்னி அகல துறந்த அணியளாய் – கலி 146/5
மாயா உள்ளமொடு பரிசில் துன்னி
கனி பதம் பார்க்கும் காலை அன்றே – புறம் 139/9,10
முன்னே தந்தனென் என்னாது துன்னி
வைகலும் செலினும் பொய்யலன் ஆகி – புறம் 171/3,4
நிலவன்மாரோ புரவலர் துன்னி
பெரிய ஓதினும் சிறிய உணரா – புறம் 375/18,19
மேல்


துன்னிய (3)

பால் நாய் துன்னிய பறை கண் சிற்றில் – அகம் 167/17
துணி கயம் துன்னிய தூ மணல் எக்கர் – அகம் 355/6
என் என உரைக்கோ யானே துன்னிய
பெரு வரை இழிதரும் நெடு வெள் அருவி – அகம் 358/11,12
மேல்


துன்னியார் (2)

துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினார் – குறள் 19/15
துன்னியார் துன்னி செயின் – குறள் 50/8
மேல்


துன்னியோரே (1)

என் ஆகுவர்-கொல் என் துன்னியோரே
மாரி இரவின் மரம் கவிழ் பொழுதின் – புறம் 238/13,14
மேல்


துன்னு-தொறும் (1)

உரவு சினம் செருக்கி துன்னு-தொறும் வெகுளும் – குறி 130
மேல்


துன்னுகம் (1)

அம் மா அரிவையை துன்னுகம் விரைந்தே – அகம் 154/15
மேல்


துன்னுதல் (3)

துனைஇய மாலை துன்னுதல் காணூஉ – குறி 230
துன்னுதல் ஓம்பி திறவது இல் முன்னி நீ – கலி 82/32
துன் அரும் கானம் துன்னுதல் நன்று என – அகம் 77/2
மேல்


துன்னுநர் (1)

துன்னுநர் சுட்டவும் சுட்டு அறிவுறுத்தவும் – பரி 19/54
மேல்


துனி (34)

சீர் உடை செல்வர் சிறு துனி மாரி – குறள் 101/19
பனி அரும்பி பைதல் கொள் மாலை துனி அரும்பி – குறள் 123/5
துனி செய்து துவ்வாய் காண் மற்று – குறள் 130/8
ஊடலின் தோன்றும் சிறு துனி நல் அளி – குறள் 133/3
துனி இல் காட்சி முனிவர் முன் புக – திரு 137
துனி கூர் எவ்வமொடு துயர் ஆற்றுப்படுப்ப – சிறு 39
துனி தீர் காதலின் இனிது அமர்ந்து உறையும் – மலை 485
இனிது-மன் அளிதோ தானே துனி தீர்ந்து – நற் 101/6
துனி தீர் கூட்டமொடு துன்னார் ஆயினும் – நற் 216/1
நனி பெரிது இனியன் ஆயினும் துனி படர்ந்து – நற் 217/6
துனி இல் நன் மொழி இனிய கூறியும் – நற் 254/3
துனி கூர் மனத்தள் முனி படர் உழக்கும் – நற் 262/5
இது மற்று எவனோ தோழி துனி இடை – குறு 181/1
செறி துனி பெருகிய நெஞ்சமொடு பெரு_நீர் – குறு 290/4
துனி தீர் கொள்கை தன் புதல்வனொடு பொலிந்தே – ஐங் 408/4
துனி மலி துயரமொடு அரும் படர் உழப்போள் – ஐங் 477/2
துனி நீங்கி ஆடல் தொடங்கு துனி நனி – பரி 6/97
துனி நீங்கி ஆடல் தொடங்கு துனி நனி – பரி 6/97
இடு துனி கை ஆறா என் துயர் கூர – பரி 8/78
துனி செய்து நீடினும் துறப்பு அஞ்சி கலுழ்பவள் – கலி 10/15
இனி அறிந்தேன் அது துனி ஆகுதலே – கலி 14/9
துறந்து உள்ளார் அவர் என துனி கொள்ளல் எல்லா நீ – கலி 35/8
துனி சிறந்து இழிதரும் கண்ணின் நீர் அறல் வார – கலி 71/4
துனி கொள் துயர் தீர காதலர் துனைதர – கலி 120/21
துனி இல் கொள்கையொடு அவர் நமக்கு உவந்த – அகம் 98/2
துனி தீர் கொள்கை நம் காதலி இனிது உற – அகம் 124/7
துனி தீர் முயக்கம் பெற்றோள் போல – அகம் 144/10
எமியம் ஆக துனி உளம் கூர – அகம் 163/3
பெரும் துனி மேவல் நல்கூர் குறு_மகள் – அகம் 229/10
துனி இன்று இயைந்த துவரா நட்பின் – அகம் 241/1
இனிதினின் புணர்க்குவென்-மன்னோ துனி இன்று – அகம் 263/13
ஊடினள் சிறு துனி செய்து எம் – அகம் 306/14
துனி கொள் பருவரல் தீர வந்தோய் – அகம் 314/17
துனி கண் அகல வளைஇ கங்குலின் – அகம் 328/6
மேல்


துனிக்கும் (1)

இகல் தலைக்கொண்டு துனிக்கும் தவறு இலர் இ – பரி 9/24
மேல்


துனித்த (2)

ஒண் நுதல் மகளிர் துனித்த கண்ணினும் – பதி 57/13
மங்கையர் துனித்த வாள் முகத்து எதிரே – புறம் 6/24
மேல்


துனித்தனை (1)

சிறிய துனித்தனை துன்னா செய்து அமர்ந்தனை – கலி 122/4
மேல்


துனித்தே (1)

கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல் – குறள் 129/19
மேல்


துனிப்ப (1)

அளிப்ப துனிப்ப ஆங்காங்கு ஆடுப – பரி 6/104
மேல்


துனிப்பவள் (1)

துணை அணை கேள்வனை துனிப்பவள் நிலையும் – பரி 21/22
மேல்


துனிப்பென் (1)

துனிப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/16
மேல்


துனியல் (3)

துனியல் வாழி தோழி சான்றோர் – குறு 252/6
துனியல் மலர் உண்கண் சொல் வேறு நாற்றம் – பரி 8/53
துனியல் நனி நீ நின் சூள் – பரி 8/55
மேல்


துனியும் (3)

சிறுமையும் செல்லா துனியும் வறுமையும் – குறள் 77/17
துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம் – குறள் 131/11
எல்லா துனியும் இறப்ப தன் காதலன் – பரி 12/73
மேல்


துனை (11)

துனை பரி துரக்கும் செலவினர் – முல் 102
துனை பறை நிவக்கும் புள்_இனம் மான – மலை 55
துனை செலல் தலைவாய் ஓவு இறந்து வரிக்கும் – மலை 475
சேய் ஆறு சென்று துனை பரி அசாவாது – குறு 269/1
துனை வரி வண்டின் இனம் – கலி 92/29
துனை வரு நெஞ்சமொடு வருந்தினள் பெரிதே – கலி 149/16
துனை பரி துரக்கும் துஞ்சா செலவின் – அகம் 9/16
துனை எரி பரந்த துன் அரும் வியன் காட்டு – அகம் 179/3
துனை கால் அன்ன புனை தேர் கோசர் – அகம் 251/7
தூவல் கள்ளின் துனை தேர் எந்தை – அகம் 298/15
துணிந்தோன் மன்ற துனை வெம் காளை – அகம் 397/9
மேல்


துனை-மின் (1)

தொன்று ஒழுகு மரபின் நும் மருப்பு இகுத்து துனை-மின்
பண்டு நற்கு அறியா புலம் பெயர் புதுவிர் – மலை 391,392
மேல்


துனைஇ (1)

வினையே நினைந்த உள்ளமொடு துனைஇ
செல்ப என்ப காதலர் – நற் 296/7,8
மேல்


துனைஇய (1)

துனைஇய மாலை துன்னுதல் காணூஉ – குறி 230
மேல்


துனைதந்தார் (1)

மாலை தாழ் வியன் மார்பர் துனைதந்தார்
கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே – கலி 33/30,31
மேல்


துனைதந்து (1)

மனை_வயின் இருப்பவர்-மன்னே துனைதந்து
இரப்போர் ஏந்து கை நிறைய புரப்போர் – அகம் 389/10,11
மேல்


துனைதர (3)

துனி கொள் துயர் தீர காதலர் துனைதர
மெல்லியான் பருவத்து மேல் நின்ற கடும் பகை – கலி 120/21,22
கெடல் அரும் காதலர் துனைதர பிணி நீங்கி – கலி 144/69
மென் நடை பேடை துனைதர தன் சேர்ந்த – கலி 147/65
மேல்


துனைதரு (1)

துனைதரு போழ்தின் நீந்தலோ அரிதே – அகம் 364/14
மேல்


துனைதரும் (2)

துனைதரும் வம்பலர் காணாது அ சினம் – நற் 126/5
உயிர் செல துனைதரும் மாலை – நற் 364/11
மேல்


துனைந்து (3)

நீர் துனைந்து அன்ன செலவின் – பதி 91/9
புணர்த்திய இச்சத்து பெருக்கத்தின் துனைந்து
சினை வளர் வாளையின் கிளையொடு கெழீஇ – பரி 7/37,38
துனைந்து ஆடுவார் ஆய் கோதையர் – பரி 7/43
மேல்


துனையுநர் (1)

துனையுநர் விழை_தக்க சிறப்பு போல் கண்டார்க்கு – கலி 145/1
மேல்