தி – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

திகழ் 54
திகழ்தர 1
திகழ்தரும் 6
திகழ்ந்த 1
திகழ்ந்து 1
திகழ்பு 3
திகழ்வது 1
திகழ்வர 1
திகழ 3
திகழும் 3
திகிரி 14
திகிரி_செல்வ 1
திகிரிக்கு 1
திகிரியா 1
திகிரியால் 1
திகிரியின் 2
திகிரியொடு 1
திகிரியோனே 1
திகை 1
திகைத்து 1
திங்கள் 46
திங்களில் 1
திங்களின் 1
திங்களும் 7
திங்களுள் 4
திங்களை 1
திங்களொடு 1
திங்காள் 1
திசை 30
திசை_திசை 2
திசையதுவே 1
திசையும் 4
திசையே 1
திட்டை 1
திட்பம் 6
திடன் 1
திண் 88
திண்ணிதா 1
திண்ணிதின் 1
திண்ணிய 1
திண்ணியர் 1
திண்ணை 1
திண்மை 3
திணி 31
திணிந்த 1
திணிந்து 2
திணை 16
திணையும் 1
தித்தன் 8
தித்தன்_வெளியன் 2
தித்தி 11
தித்தியம் 1
திதலை 26
திதலையர் 2
திதலையின் 1
திதியற்கு 1
திதியன் 7
திதியனொடு 1
திதியின் 1
திமிர் 1
திமிர்ந்து 1
திமிரி 3
திமிரும் 1
திமில் 27
திமிலர் 1
திமிலின் 2
திமிலே 1
திமிலோன் 1
திரங்க 4
திரங்கி 4
திரங்கிய 7
திரங்கு 10
திரங்கும் 1
திரண்ட 10
திரண்டு 7
திரள் 53
திரள்பு 1
திரி 30
திரித்த 3
திரித்திட்டோன் 1
திரித்து 1
திரிதர் 1
திரிதர்_வாய் 1
திரிதர 5
திரிதரு 4
திரிதரும் 23
திரிதரும்-கொல்லோ 1
திரிதருவாய் 1
திரிதரூஉம் 2
திரிந்த 5
திரிந்தனவே 1
திரிந்தாள் 1
திரிந்து 14
திரிநரும் 1
திரிப்ப 1
திரிபு 6
திரிபுரம் 2
திரிமர 1
திரிய 3
திரியா 4
திரியாது 6
திரியான் 1
திரியின் 1
திரியினும் 2
திரியீர் 1
திரியும் 2
திரிவார் 1
திரிவு 2
திரீஇ 1
திரு 133
திரு_நுதல் 2
திரு_நுதற்கு 1
திரு_மறு_மார்ப 1
திரு_வரை 1
திரு_வில் 1
திருகலின் 1
திருகி 5
திருகிய 6
திருகுபு 2
திருகுவான் 1
திருத்தா 2
திருத்தி 9
திருத்திய 4
திருத்தியும் 1
திருத்தினர் 1
திருத்தினாள் 1
திருத்து 1
திருத்து_உறு 1
திருத்தும் 2
திருத்துவர் 1
திருத்துவாள் 1
திருத்துவோரும் 1
திருந்த 1
திருந்தா 2
திருந்தாத 1
திருந்தார் 1
திருந்திய 2
திருந்து 89
திருந்து_நூல் 1
திருந்து_இழாய் 2
திருந்து_இழை 6
திருந்து_இழைக்கு 1
திருந்துக 1
திருந்துபு 2
திருமருத 5
திருமறு 1
திருமறு_மார்பன் 1
திருமாவளவன் 1
திருமாவுண்ணி 1
திருவ 1
திருவில் 6
திருவின் 16
திருவினும் 1
திருவினை 2
திருவே 2
திரை 162
திரை_அகம் 1
திரைக்கும் 1
திரைப்பில் 1
திரைப்பு 1
திரைய 1
திரையது 1
திரையன் 3
திரையின் 5
திரையினும் 1
தில் 28
தில்ல 38
தில்லை 4
தில்லையோடு 1
திலக 1
திலகத்தள் 1
திலகம் 8
திலகமொடு 1
திவலை 4
திவலையின் 1
திவவின் 6
திவவு 1
திளைக்கும் 9
திளைத்தற்கு 1
திளைத்து 1
திளைப்ப 5
திளைப்பவும் 1
திளைப்பினும் 1
திளையா 1
திளைஇ 1
திற்றி 5
திற 1
திறக்கும் 4
திறங்கள் 1
திறத்த 1
திறத்தல் 2
திறத்தின் 1
திறத்தினும் 1
திறத்து 15
திறத்தும் 1
திறத்தே 6
திறத்தோர்க்கும் 1
திறந்த 12
திறந்தவை 1
திறந்தன 1
திறந்து 9
திறந்தும் 1
திறந்தே 1
திறப்ப 3
திறப்பட 2
திறப்படு 1
திறப்பல் 1
திறப்பவும் 1
திறப்பின் 1
திறப்போர் 1
திறம் 48
திறம்பிய 1
திறமால் 1
திறமே 1
திறல் 51
திறலினர் 1
திறலொடு 1
திறவது 1
திறவர் 1
திறவா 1
திறவாது 1
திறவிது 1
திறவோர் 3
திறன் 35
திறனா 1
திறை 21
திறையர் 1
திறையான் 1
திறையே 2
தின் 15
தின்பவர்க்கு 1
தின்ம் 1
தின்மரும் 1
தின்ற 17
தின்றதன் 1
தின்றல் 1
தின்றவர் 1
தின்றியோ 1
தின்று 9
தின்றும் 3
தின்னும் 4
தின்னூஉ 1
தின 13
தினப்படல் 1
தினல் 2
தினிய 1
தினை 46
தினையும் 2
தினையே 7

திகழ் (54)

சீர் திகழ் சிலம்பு_அகம் சிலம்ப பாடி – திரு 40
கழல் தொடி தட கை காரியும் நிழல் திகழ்
நீலம் நாகம் நல்கிய கலிங்கம் – சிறு 95,96
உரவு சினம் கனலும் ஒளி திகழ் நெடு வேல் – சிறு 102
சினம் திகழ் கடாஅம் செருக்கி மரம் கொல்பு – குறி 164
இயங்குநர் மடிந்த அயம் திகழ் சிறு நெறி – நற் 257/8
திங்களும் திகழ் வான் ஏர்தரும் இமிழ் நீர் – நற் 335/1
தேர் திகழ் வறும் புலம் துழைஇ நீர் நயந்து – நற் 352/7
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் – நற் 365/7
நிழல் திகழ் சுடர் தொடி ஞெகிழ ஏங்கி – நற் 371/6
ஒளி திகழ் விளக்கத்து ஈன்ற மட பிடி – நற் 399/6
பவழத்து அன்ன மேனி திகழ் ஒளி – குறு 0/2
ஆர் களிறு மிதித்த நீர் திகழ் சிலம்பில் – குறு 52/1
உரை திகழ் கட்டளை கடுப்ப மா சினை – குறு 192/4
நீர் திகழ் சிலம்பின் ஓராங்கு விரிந்த – குறு 282/5
ஏர் திகழ் ஒண்_நுதல் பசத்தல் – ஐங் 225/4
அயம் திகழ் சிலம்ப கண்டிரும் – ஐங் 264/3
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன் – பதி 16/15
அமிழ்து திகழ் கருவிய கண மழை தலைஇ – பதி 17/11
நிறம் திகழ் பாசிழை உயர்திணை மகளிரும் – பதி 73/5
தீது களைந்து எஞ்சிய திகழ் விடு பாண்டில் – பதி 74/11
நின்னது திகழ் ஒளி சிறப்பு இருள் திரு மணி – பரி 2/52
திகழ் ஒளி ஒண் சுடர் வளப்பாடு கொளலும் – பரி 2/64
மணி திகழ் உருபின் மாஅயோயே – பரி 3/3
திகழ் பொறி பீலி அணி மயில் கொடுத்தோன் – பரி 5/60
ஏறி மகர வலயம் அணி திகழ் நுதலியர் – பரி 10/77
ஒளி திகழ் தகை வகை செறி பொறி – பரி 11/64
ஒளி திகழ் உத்தி உரு கெழு நாகம் – பரி 12/4
ஐ வளம் பூத்த அணி திகழ் குன்றின் மேல் – பரி 18/15
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 21/54
பிணி நெகிழ் துளையினை தெளி ஒளி திகழ் ஞெகிழ் தெரி அரி – பரி 23/62
மணி மயில் தொழில் எழில் இகல் மலி திகழ் பிறிது – பரி 23/64
திகழ் ஒளி முந்நீர் கடைந்த அ-கால் வெற்பு – பரி 23/70
மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக – கலி 20/5
களி திகழ் கடாஅத்த கடும் களிறு அகத்தவா – கலி 25/5
ஒளி திகழ் ஞெகிழியர் கவணையர் வில்லர் – கலி 52/13
திகழ் ஒளி முத்து அங்கு அரும்பு ஆக தைஇ – கலி 80/4
எரி திகழ் கணிச்சியோன் சூடிய பிறை கண் – கலி 103/25
திகழ் மலர் புன்னை கீழ் திரு நலம் தோற்றாளை – கலி 135/12
அயம் திகழ் நறும் கொன்றை அலங்கல் அம் தெரியலான் – கலி 150/1
அலங்கு கதிர் வேய்ந்த அழல் திகழ் நனம் தலை – அகம் 169/2
வாரணம் உரறும் நீர் திகழ் சிலம்பில் – அகம் 172/1
கார் பயம் பொழிந்த நீர் திகழ் காலை – அகம் 234/1
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் – அகம் 262/14
நீர் திகழ் கண்ணியர் ஊர்_வயின் பெயர்தர – அகம் 264/6
நீர் திகழ் சிலம்பின் நன் பொன் அகழ்வோன் – அகம் 282/4
பயன் திகழ் வைப்பின் பிறர் அகன் தலை நாடே – புறம் 7/13
மீன் திகழ் விசும்பில் பாய் இருள் அகல – புறம் 25/1
நிலவு திகழ் மதியமொடு நிலம் சேர்ந்து ஆஅங்கு – புறம் 25/4
ஒளி திகழ் ஓடை பொலிய மருங்கின் – புறம் 161/18
ஒளி திகழ் முத்தம் விறலியர்க்கு ஈந்து – புறம் 170/11
ஒளி திகழ் திருந்து மணி நளி இருள் அகற்றும் – புறம் 172/7
நீர் திகழ் கழனி நாடு கெழு பெரு விறல் – புறம் 266/6
பிணம் தின் குறு நரி நிணம் திகழ் பல்ல – புறம் 359/3
நிலவு திகழ் ஆரம் முகக்குவம் எனவே – புறம் 372/13
மேல்


திகழ்தர (1)

வெண்குடை மதியம் மேல் நிலா திகழ்தர
கண்கூடு இறுத்த கடல் மருள் பாசறை – புறம் 294/1,2
மேல்


திகழ்தரும் (6)

மணியுள் திகழ்தரும் நூல் போல் மடந்தை – குறள் 128/5
தெறு கதிர் திகழ்தரும் உரு கெழு ஞாயிற்று – பதி 52/29
அம் கண் வானத்து அணி நிலா திகழ்தரும்
திங்களும் தெறு கதிர் கனலியும் நீ – பரி 1/44,45
கடி_மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும்
பெரும் களிற்று இனத்தொடு வீங்கு எருத்து எறுழ் முன்பின் – கலி 48/5,6
முகிழ் நிலா திகழ்தரும் மூவா திங்கள் – அகம் 54/17
பலரும் அறிய திகழ்தரும் அவலமும் – அகம் 95/3
மேல்


திகழ்ந்த (1)

அகல் ஆங்கண் இருள் நீங்கி அணி நிலா திகழ்ந்த பின் – கலி 143/1
மேல்


திகழ்ந்து (1)

அழல் திகழ்ந்து இமைக்கும் அஞ்சுவரு நெடு வேல் – சிறு 94
மேல்


திகழ்பு (3)

ஞாயிறு பல்கிய மாயமொடு சுடர் திகழ்பு
ஒல்லா மயலொடு பாடு இமிழ்பு உழிதரும் – பதி 62/6,7
திகழ்பு எழ வாங்கி தம் சீர் சிரத்து ஏற்றி – பரி 23/71
வயம் திகழ்பு இழிதரும் வாய் புகு கடாஅத்து – அகம் 93/17
மேல்


திகழ்வது (1)

அணியுள் திகழ்வது ஒன்று உண்டு – குறள் 128/6
மேல்


திகழ்வர (1)

கேழல் திகழ்வர கோலமொடு பெயரிய – பரி 2/16
மேல்


திகழ (3)

குன்று வறம் கூர சுடர் சினம் திகழ
அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும் – பதி 43/13,14
தேசும் ஒளியும் திகழ நோக்கி – பரி 12/21
நீர் வார் மருங்கின் ஈர் அணி திகழ
இன்னும் வாரார் ஆயின் நன்_நுதல் – அகம் 139/15,16
மேல்


திகழும் (3)

ஒண் குழை திகழும் ஒளி கெழு திரு முகம் – மது 448
நித்தம் திகழும் நேர் இறை முன்கையால் – பரி 12/43
கதிர்த்து ஒளி திகழும் நுண் பல் சுணங்கின் – புறம் 352/13
மேல்


திகிரி (14)

இலங்கு மணி மிடைந்த பொலம் கல திகிரி
கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் – பதி 14/18,19
கண் பொரு திகிரி கமழ் குரல் துழாஅய் – பதி 31/8
நெடும் தேர் திகிரி தாய வியன் களத்து – பதி 35/4
இலங்கு கதிர் திகிரி முந்திசினோரே – பதி 69/17
செரு மிகு திகிரி_செல்வ வெல் போர் – பரி 13/59
வலம் படு திகிரி வாய் நீவுதியே – கலி 7/14
செக்கர் அம் புள்ளி திகிரி அலவனொடு யான் – கலி 146/23
விசும்பு உடன் விளங்கும் விரை செலல் திகிரி
கடும் கதிர் எறித்த விடுவாய் நிறைய – அகம் 53/2,3
பொன் புனை திகிரி திரிதர குறைத்த – அகம் 69/11
அலங்கு கதிர் திகிரி ஆழி போழ – அகம் 224/14
ஒண் கதிர் திகிரி உருளிய குறைத்த – அகம் 281/11
அரண் அடு திகிரி ஏந்திய தோளே – புறம் 99/14
திண் கதிர் திகிரி திரிதர குறைத்த – புறம் 175/7
பொன் அம் திகிரி முன் சமத்து உருட்டி – புறம் 365/5
மேல்


திகிரி_செல்வ (1)

செரு மிகு திகிரி_செல்வ வெல் போர் – பரி 13/59
மேல்


திகிரிக்கு (1)

அறம் தெரி திகிரிக்கு வழியடை ஆகும் – பதி 22/4
மேல்


திகிரியா (1)

இரு நிலம் திகிரியா பெரு மலை – புறம் 228/14
மேல்


திகிரியால் (1)

தொல் கதிர் திகிரியால் பரவுதும் ஒல்கா – கலி 104/78
மேல்


திகிரியின் (2)

வனை கல திகிரியின் குமிழி சுழலும் – மலை 474
பொன் புனை திகிரியின் பொய் ஆகியரோ – புறம் 233/4
மேல்


திகிரியொடு (1)

முரம்பு கண் உடைய திரியும் திகிரியொடு
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து – ஐங் 449/1,2
மேல்


திகிரியோனே (1)

தீது அற விளங்கிய திகிரியோனே – நற் 0/7
மேல்


திகை (1)

திகை முழுது கமழ முகில் அகடு கழி மதியின் – பரி 10/74
மேல்


திகைத்து (1)

செறி நகை சித்தம் திகைத்து
ஆயத்து ஒருத்தி அவளை அமர் காமம் – பரி 20/47,48
மேல்


திங்கள் (46)

திங்கள் போல திசை விளக்கும்மே ஒரு முகம் – திரு 98
எண் நாள் திங்கள் வடிவிற்று ஆகி – பொரு 11
குழவி திங்கள் கோள் நேர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 384
மங்குல் வானத்து திங்கள் ஏய்க்கும் – பெரும் 480
பன் மீன் நடுவண் திங்கள் போலவும் – மது 769
எமதும் உண்டு ஓர் மதி_நாள் திங்கள்
உரறு குரல் வெம் வளி எடுப்ப நிழல் தப – நற் 62/7,8
தைஇ திங்கள் தண் கயம் படியும் – நற் 80/7
அறு_மீன் பயந்த அறம் செய் திங்கள்
செல் சுடர் நெடும் கொடி போல – நற் 202/9,10
பசு வெண் திங்கள் தோன்றி ஆங்கு – குறு 129/4
தொல்லை திங்கள் நெடு வெண்ணிலவின் – குறு 193/4
தைஇ திங்கள் தண்ணிய தரினும் – குறு 196/4
முந்நால் திங்கள் நிறை பொறுத்து அசைஇ – குறு 287/3
தூற்றும் துவலை பனி கடும் திங்கள்
புலம் பயிர் அருந்த அண்ணல் ஏற்றொடு – குறு 344/2,3
வேனில் திங்கள் வெம் சுரம் இறந்து – ஐங் 309/1
நாள் கோள் திங்கள் ஞாயிறு கனை அழல் – பதி 14/3
மாசி நின்ற மா கூர் திங்கள்
பனி சுரம் படரும் பாண்_மகன் உவப்ப – பதி 59/2,3
பல் மீன் நாப்பண் திங்கள் போல – பதி 90/17
நின் நாள் திங்கள் அனைய ஆக திங்கள் – பதி 90/51
நின் நாள் திங்கள் அனைய ஆக திங்கள்
யாண்டு ஓர் அனைய ஆக யாண்டே – பதி 90/51,52
நின் தண்மையும் சாயலும் திங்கள் உள – பரி 4/26
மா இரும் திங்கள் மறு நிறை ஆதிரை – பரி 11/77
மழை நுழை திங்கள் போல் தோன்றும் இழை நெகிழ – கலி 42/23
ஐய திங்கள் குழவி வருக என யான் நின்னை – கலி 80/18
கொலைவன் சூடிய குழவி திங்கள் போல் – கலி 103/15
வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள்
மறு போல் பொருந்தியவன் – கலி 103/48,49
திங்கள் அரவு உறின் தீர்க்கலார் ஆயினும் – கலி 140/17
புது_திங்கள் கண்ணியான் பொன் பூண் ஞான்று அன்ன நின் – கலி 150/17
முகிழ் நிலா திகழ்தரும் மூவா திங்கள்
பொன் உடை தாலி என் மகன் ஒற்றி – அகம் 54/17,18
கோள் கால் நீங்கிய கொடு வெண் திங்கள்
கேடு இல் விழு புகழ் நாள் தலைவந்து என – அகம் 86/6,7
திங்கள் கல் சேர்பு கனை இருள் மடியின் – அகம் 122/12
அம் கண் இரு விசும்பு விளங்க திங்கள்
சகடம் மண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்து – அகம் 136/4,5
திங்கள் அன்ன நின் திரு முகத்து – அகம் 253/25
நிலம் கொண்டனவால் திங்கள் அம் கதிரே – அகம் 362/15
பன் மீன் நாப்பண் திங்கள் போலவும் – புறம் 13/6
திங்கள் புத்தேள் திரிதரும் உலகத்து – புறம் 27/14
திங்கள் அன்ன தண் பெரும் சாயலும் – புறம் 55/16
திங்கள் அனையை எம்மனோர்க்கே – புறம் 59/7
தைஇ திங்கள் தண் கயம் போல – புறம் 70/6
திங்கள் வலித்த கால் அன்னோனே – புறம் 87/4
இசை விளங்கு கவி கை நெடியோய் திங்கள்
நாள் நிறை மதியத்து அனையை இருள் – புறம் 102/6,7
அற்றை திங்கள் அ வெண் நிலவில் – புறம் 112/1
இற்றை திங்கள் இ வெண் நிலவில் – புறம் 112/3
எண் நாள் திங்கள் அனைய கொடும் கரை – புறம் 118/2
திங்கள் அன்ன வெண்குடை – புறம் 231/5
குணக்கு எழு திங்கள் கனை இருள் அகற்ற – புறம் 376/8
மாக விசும்பின் வெண் திங்கள்
மூ_ஐந்தால் முறை முற்ற – புறம் 400/1,2
மேல்


திங்களில் (1)

எதிர் செல் வெண் மழை பொழியும் திங்களில்
முதிர் காய் வள்ளி அம் காடு பிறக்கு ஒழிய – முல் 100,101
மேல்


திங்களின் (1)

விரி கதிர வெண் திங்களின்
விளங்கி தோன்றுக அவன் கலங்கா நல் இசை – புறம் 396/27,28
மேல்


திங்களும் (7)

இரவு செய்யும் வெண் திங்களும்
மை தீர்ந்து கிளர்ந்து விளங்க – மது 8,9
கோடை திங்களும் பனிப்போள் – நற் 312/8
திங்களும் திகழ் வான் ஏர்தரும் இமிழ் நீர் – நற் 335/1
திங்களும் தெறு கதிர் கனலியும் நீ – பரி 1/45
ஞாயிறும் திங்களும் அறனும் ஐவரும் – பரி 3/5
நெடு வெண் திங்களும் ஊர்கொண்டன்றே – அகம் 2/17
திங்களும் நுழையா எந்திர படு புழை – புறம் 177/5
மேல்


திங்களுள் (4)

வெம் சுடர் ஒளியும் நீ திங்களுள் அளியும் நீ – பரி 3/67
திங்களுள் தீ தோன்றி அற்று – கலி 41/24
திங்களுள் தோன்றி இருந்த குறு முயால் – கலி 144/18
வெண் திங்களுள் வெயில் வேண்டினும் – புறம் 38/8
மேல்


திங்களை (1)

திங்களை பாம்பு கொண்டு அற்று – குறள் 115/12
மேல்


திங்களொடு (1)

முதிரா திங்களொடு சுடரும் சென்னி – அகம் 0/11
மேல்


திங்காள் (1)

நிலவு உமிழ் வான் திங்காள் ஆய்_தொடி கொட்ப – கலி 145/47
மேல்


திசை (30)

திங்கள் போல திசை விளக்கும்மே ஒரு முகம் – திரு 98
திசை திரிந்து தெற்கு ஏகினும் – பட் 2
விசும்பு மெய் ஆக திசை கை ஆக – நற் 0/3
குட திசை மாய்ந்து குணம் முதல் தோன்றி – பதி 22/32
வட திசை எல்லை இமயம் ஆக – பதி 43/7
பெரும் கலி வங்கம் திசை திரிந்து ஆங்கு – பதி 52/4
நாதர் பன்னொருவரும் நன் திசை காப்போரும் – பரி 8/7
திசை அறி நீகானும் போன்ம் – பரி 10/55
தென் திசை நோக்கி திரிதர்_வாய் மண்டு கால் சார்வா – பரி 10/121
தெய்வம் பேணி திசை தொழுதனிர் செல்-மின் – பரி 15/48
தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம் – பரி 16/18
தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம் – பரி 16/18
திசை நாறிய குன்று அமர்ந்து ஆண்டு_ஆண்டு – பரி 17/29
திசை_திசை தேன் ஆர்க்கும் திருமருத முன்துறை – கலி 26/13
திசை_திசை தேன் ஆர்க்கும் திருமருத முன்துறை – கலி 26/13
தே மூசு நனை கவுள் திசை காவல்கொளற்கு ஒத்த – கலி 48/2
தென் திசை மாதிரம் முன்னிய வரவிற்கு – அகம் 281/9
திசை இரு_நான்கும் உற்கம் உற்கவும் – புறம் 41/4
வெம்_கதிர்_செல்வன் போலவும் குட திசை
தண் கதிர் மதியம் போலவும் – புறம் 56/23,24
தென் திசை மருங்கின் வெள்ளி ஓடினும் – புறம் 117/2
ஒரு திசை ஒருவனை உள்ளி நால் திசை – புறம் 121/1
ஒரு திசை ஒருவனை உள்ளி நால் திசை
பலரும் வருவர் பரிசில்_மாக்கள் – புறம் 121/1,2
தென் திசை ஆஅய் குடி இன்று ஆயின் – புறம் 132/8
எ திசை செலினும் அ திசை சோறே – புறம் 206/13
எ திசை செலினும் அ திசை சோறே – புறம் 206/13
குண திசை நின்று குட முதல் செலினும் – புறம் 386/20
குட திசை நின்று குண முதல் செலினும் – புறம் 386/21
வட திசை நின்று தென்_வயின் செலினும் – புறம் 386/22
தென் திசை நின்று குறுகாது நீடினும் – புறம் 386/23
தெறு கதிர் கனலி தென் திசை தோன்றினும் – புறம் 397/24
மேல்


திசை_திசை (2)

தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம் – பரி 16/18
திசை_திசை தேன் ஆர்க்கும் திருமருத முன்துறை – கலி 26/13
மேல்


திசையதுவே (1)

வட திசையதுவே வான் தோய் இமயம் – புறம் 132/7
மேல்


திசையும் (4)

நால் திசையும் நடுக்கு_உறூஉம் மடங்கல் காலை – கலி 120/8
வானும் நிலனும் திசையும் துழாவும் என் – கலி 145/43
வளி வழங்கு திசையும்
வறிது நிலைஇய காயமும் என்று ஆங்கு – புறம் 20/3,4
வளி திரிதரு திசையும்
வறிது நிலைஇய காயமும் என்று இவை – புறம் 30/4,5
மேல்


திசையே (1)

கேள் இனி வேளை நீ முன்னிய திசையே
மிகு வளம் பழுநிய யாணர் வைப்பின் – மலை 94,95
மேல்


திட்டை (1)

வரி மணல் அகன் திட்டை
இரும் கிளை இனன் ஒக்கல் – பட் 60,61
மேல்


திட்பம் (6)

வினை திட்பம் என்பது ஒருவன் மன திட்பம் – குறள் 67/1
வினை திட்பம் என்பது ஒருவன் மன திட்பம்
மற்றைய எல்லாம் பிற – குறள் 67/1,2
வீறு எய்தி மாண்டார் வினை திட்பம் வேந்தன்-கண் – குறள் 67/9
எனை திட்பம் எய்திய-கண்ணும் வினை திட்பம் – குறள் 67/19
எனை திட்பம் எய்திய-கண்ணும் வினை திட்பம்
வேண்டாரை வேண்டாது உலகு – குறள் 67/19,20
கூறுக மாதோ நின் கழங்கின் திட்பம்
மாறா வரு பனி கலுழும் கங்குலில் – அகம் 195/15,16
மேல்


திடன் (1)

திடன் இன்றி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/19
மேல்


திண் (88)

நுண் பூண் ஆகம் திளைப்ப திண் காழ் – திரு 32
அந்தர பல் இயம் கறங்க திண் காழ் – திரு 119
கண்கூடு இருக்கை திண் பிணி திவவின் – பொரு 15
திண் தேர் குழித்த குண்டு நெடும் தெருவில் – பெரும் 397
கூட திண் இசை வெரீஇ மாடத்து – பெரும் 438
இரவு பகல் செய்யும் திண் பிடி ஒள் வாள் – முல் 46
திரு மணி விளக்கம் காட்டி திண் ஞாண் – முல் 63
வாம் பரிய கடும் திண் தேர் – மது 51
நெய் பட கரிந்த திண் போர் கதவின் – மது 354
திண் தேர் பிரம்பின் புரளும் தானை – மது 435
திண் காழ் ஏற்ற வியல் இரு விலோதம் – மது 449
திண் கதிர் மதாணி ஒண் குறு_மாக்களை – மது 461
திண் சுவர் நல் இல் கதவம் கரைய – மது 667
திண் காழ் ஆரம் நீவி கதிர் விடும் – மது 715
நேர் வாய் கட்டளை திரியாது திண் நிலை – நெடு 62
மணி கண்டு அன்ன மா திரள் திண் காழ் – நெடு 111
திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலை ஆக – நெடு 160
திரு துஞ்சும் திண் காப்பின் – பட் 41
செறிவு உடை திண் காப்பு ஏறி வாள் கழித்து – பட் 226
திண் வார் விசித்த முழவொடு ஆகுளி – மலை 3
திண் தேர் நன்னற்கும் அயினி சான்ம் என – மலை 467
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி – நற் 8/9
வண்டு இமிர் இன் இசை கறங்க திண் தேர் – நற் 323/9
திண் திமில் எண்ணும் தண் கடல் சேர்ப்ப – நற் 331/8
திண் திமில் விளக்கம் எண்ணும் – நற் 372/12
திண் திமில் பரதவர் ஒண் சுடர் கொளீஇ – நற் 388/4
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி முன்துறை – குறு 128/2
உண்டு-மன் வாழிய நெஞ்சே திண் தேர் – குறு 199/2
திண் தேர் நள்ளி கானத்து அண்டர் – குறு 210/1
திண் தேர் தென்னவன் நன் நாட்டு உள்ளதை – ஐங் 54/1
திண் பிணி அம்பியின் தோன்றும் ஊர – ஐங் 98/2
திண் தேர் கொண்கனை நயந்தோர் – ஐங் 137/2
கடு மான் திண் தேர் கடைஇ – ஐங் 360/4
திண் தோள் வல் வில் காளையொடு – ஐங் 390/3
திண் பிணி எஃகம் புலியுறை கழிப்ப – பதி 19/4
பொன் செய் கணிச்சி திண் பிணி உடைத்து – பதி 22/12
ஒன்று இரண்டு அல பல கழிந்து திண் தேர் – பதி 41/15
கொள்வார் கோல் கொள்ள கொடி திண் தேர் ஏறுவோர் – பரி 11/51
திண் தேர் வழியின் செல நிறுப்பார் கண்ட – பரி 19/33
திண் தேர் புரவி வங்கம் பூட்டவும் – பரி 20/16
வங்க பாண்டியில் திண் தேர் ஊரவும் – பரி 20/17
ஏமுறு கடும் திண் தேர் கடவி – கலி 27/25
அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின் – கலி 30/19
பகை வென்று திறை கொண்ட பாய் திண் தேர் மிசையவர் – கலி 31/17
கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே – கலி 33/31
காமர் கடும் திண் தேர் பொருப்பன் – கலி 35/24
நீட்டித்தாய் என்று கடாஅம் கடும் திண் தேர் – கலி 66/24
பெரு மணி திண் தேர் குறு_மக்கள் நாப்பண் – கலி 83/10
செல்வு_உறு திண் தேர் கொடும் சினை கைப்பற்றி – கலி 85/18
உத்தி ஒரு காழ் நூல் உத்தரிய திண் பிடி – கலி 96/13
பூட்டு மான் திண் தேர் புடைத்த மறுகு எல்லாம் – கலி 98/5
இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய் – கலி 99/7
திண் தோள் திறல் ஒளி மாய போர் மா மேனி – கலி 102/36
பாய் பரி கடும் திண் தேர் களையினோ இடனே – கலி 121/23
அணி சிறை இன குருகு ஒலிக்கும்_கால் நின் திண் தேர் – கலி 126/6
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு பதம் கண்டு – கலி 127/10
இயங்கு ஒலி நெடும் திண் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – கலி 135/20
கண்டது நோனான் ஆகி திண் தேர் – அகம் 44/12
தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம் – அகம் 56/8
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி அன்ன எம் – அகம் 60/7
திண் தேர் வலவ கடவு என கடைஇ – அகம் 74/11
மை படு திண் தோள் மலிர வாட்டி – அகம் 89/11
மடை அமை திண் சுரை மா காழ் வேலொடு – அகம் 119/13
திண் தேர் செழியன் பொருப்பின் கவாஅன் – அகம் 137/14
இர வந்தன்றால் திண் தேர் கரவாது – அகம் 160/15
கதழ் பரி திண் தேர் கடைஇ வந்து – அகம் 180/4
திண் நிலை எயிற்ற செந்நாய் எடுத்தலின் – அகம் 199/9
திண் நிலை மருப்பின் வய களிறு உரி-தொறும் – அகம் 211/4
திரை சுரம் உழந்த திண் திமில் விளக்கில் – அகம் 240/5
திண் கால் உறியன் பானையன் அதளன் – அகம் 274/6
கண் பொருது இமைக்கும் திண் மணி கிளர்ப்ப – அகம் 282/5
திண் சுவர் நோக்கி நினைந்து கண் பனி – அகம் 289/10
எழுதி அன்ன திண் நிலை கதவம் – அகம் 311/3
விண் பொர கழித்த திண் பிடி ஒள் வாள் – அகம் 338/17
வண்டு இமிர் நறும் சாந்து அணிகுவம் திண் திமில் – அகம் 340/18
புனல் பாய்ந்து அன்ன வாம் மான் திண் தேர் – அகம் 400/13
திண் திமில் வன் பரதவர் – புறம் 24/4
நிலை திரிபு எறிய திண் மடை கலங்கி – புறம் 25/8
திறவாது அடைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 44/14
திண் பிணி முரசம் இழுமென முழங்க – புறம் 93/1
திண் கதிர் திகிரி திரிதர குறைத்த – புறம் 175/7
திண் தேர் அண்ணல் நின் பாராட்டி – புறம் 198/6
திறவோர் புகழ்ந்த திண் அன்பினனே – புறம் 221/4
திண் தேர் வளவன் கொண்ட கூற்றே – புறம் 226/6
திண் பிணி முரசும் கண் கிழிந்து உருளவும் – புறம் 229/19
திண் தேர் இரவலர்க்கு ஈத்த தண் தார் – புறம் 241/1
திண் பிணி முரசம் இடை புலத்து இரங்க – புறம் 288/4
எழு விட்டு அமைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 341/4
மேல்


திண்ணிதா (1)

கண்ணி தந்திட்டது என கேட்டு திண்ணிதா
தெய்வ மால் காட்டிற்று இவட்கு என நின்னை அ – கலி 107/31,32
மேல்


திண்ணிதின் (1)

திண்ணிதின் மாண்டன்று தேரே – ஐங் 449/3
மேல்


திண்ணிய (1)

கானம் திண்ணிய மலை போன்றிசினே – நற் 240/10
மேல்


திண்ணியர் (1)

திண்ணியர் ஆக பெறின் – குறள் 67/12
மேல்


திண்ணை (1)

கொடும் திண்ணை பல் தகைப்பின் – பட் 143
மேல்


திண்மை (3)

திண்மை உண்டாக பெறின் – குறள் 6/8
உயர்வு அகலம் திண்மை அருமை இ நான்கின் – குறள் 75/5
திண்மை உண்டாக பெறின் – குறள் 99/16
மேல்


திணி (31)

வல வயின் உயரிய பலர் புகழ் திணி தோள் – திரு 152
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் குட்டுவன் – சிறு 49
சாவம் தாங்கிய சாந்து புலர் திணி தோள் – சிறு 98
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – சிறு 112
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் – பெரும் 60
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் – நெடு 31
திணி நிலை கடம்பின் திரள் அரை வளைஇய – குறி 176
மண் திணி ஞாலம் விளங்க கம்மியர் – நற் 153/2
உரவு திரை பொருத திணி மணல் அடைகரை – குறு 175/2
திணி நிலை கோங்கம் பயந்த – ஐங் 343/2
நிலம் பெறு திணி தோள் உயர ஓச்சி – பதி 45/11
திணி நிலம் கடந்த கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி – பரி 3/54
அயில் திணி நெடும் கதவு அமைத்து அடைத்து அணி கொண்ட – கலி 135/3
அயிர் திணி அடைகரை ஒலிப்ப வாங்கி – அகம் 30/7
கோடு உயர் திணி மணல் துஞ்சும் துறைவ – அகம் 30/11
முழவு உறழ் திணி தோள் நெடுவேள் ஆவி – அகம் 61/15
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் செழியன் – அகம் 209/4
கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை நீகான் – அகம் 255/5
திணி மணல் அடைகரை அலவன் ஆட்டி – அகம் 280/3
மறம் சாய்த்து எழுந்த வலன் உயர் திணி தோள் – அகம் 338/4
எழூஉ திணி தோள் சோழர் பெருமகன் – அகம் 375/10
விரி திரை முந்நீர் மண் திணி கிடக்கை – அகம் 379/6
ஒதுக்கு இன் திணி மணல் புது பூ பள்ளி – புறம் 33/20
மண் திணி கிடக்கை தண் தமிழ் கிழவர் – புறம் 35/3
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – புறம் 39/11
எழு உறழ் திணி தோள் வழு இன்றி மலைந்தோர் – புறம் 61/16
வன் திணி நீள் முளை போல சென்று அவண் – புறம் 73/10
திணி நெடும் குன்றம் தேன் சொரியும்மே – புறம் 109/8
இனி நினைந்து இரக்கம் ஆகின்று திணி மணல் – புறம் 243/1
திணி நிலை அலற கூவை போழ்ந்து தன் – புறம் 275/4
தெற்றி பாவை திணி மணல் அயரும் – புறம் 283/10
மேல்


திணிந்த (1)

மண் திணிந்த நிலனும் – புறம் 2/1
மேல்


திணிந்து (2)

இருள் திணிந்து அன்ன ஈர்ம் தண் கொழு நிழல் – குறு 123/1
இருள் திணிந்து அன்ன குரூஉ திரள் பரூஉ புகை – புறம் 228/2
மேல்


திணை (16)

நீல் நிற முல்லை பல் திணை நுவல – பொரு 221
வசை இல் வான் திணை புரையோர் கடும்பொடு – குறி 205
ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திணை இருந்து – பட் 263
மேம்பட வெறுத்த அவன் தொல் திணை மூதூர் – மலை 401
தெறுவது அம்ம இ திணை பிறத்தல்லே – குறு 45/5
முன் திணை முதல்வர் போல நின்று நீ – பதி 14/20
துளங்கு குடி விழு திணை திருத்தி முரசு கொண்டு – பதி 31/13
முன் திணை முதல்வர்க்கு ஓம்பினர் உறைந்து – பதி 72/4
முன் திணை முதல்வர் போல நின்று – பதி 85/5
வலஞ்சுழி உந்திய திணை பிரி புதல்வர் – பரி 16/7
ஒழுகு பலி மறந்த மெழுகா புன் திணை
பால் நாய் துன்னிய பறை கண் சிற்றில் – அகம் 167/16,17
ஆடு குடி மூத்த விழு திணை சிறந்த – புறம் 24/28
வேற்றுமை இல்லா விழு திணை பிறந்து – புறம் 27/3
வசை இல் விழு திணை பிறந்த – புறம் 159/27
அளக்கர் திணை விளக்கு ஆக – புறம் 229/10
விளங்கு திணை வேந்தர் களம்-தொறும் சென்று – புறம் 373/28
மேல்


திணையும் (1)

ஐம் பால் திணையும் கவினி அமைவர – மது 326
மேல்


தித்தன் (8)

வீரை வேண்மான் வெளியன் தித்தன்
முரசு முதல் கொளீஇய மாலை விளக்கின் – நற் 58/5,6
மழை வளம் தரூஉம் மா வண் தித்தன்
பிண்ட நெல்லின் உறந்தை ஆங்கண் – அகம் 6/4,5
நொச்சி வேலி தித்தன் உறந்தை – அகம் 122/21
சினம் கெழு தானை தித்தன்_வெளியன் – அகம் 152/5
தித்தன்_வெளியன் உறந்தை நாள்_அவை – அகம் 226/14
பொரல் அரும் தித்தன் காண்க தில் அம்ம – புறம் 80/6
மா வண் தித்தன் வெண்ணெல் வேலி – புறம் 352/9
சிறு கண் யானை பெறல் அரும் தித்தன்
செல்லா நல் இசை உறந்தை குணாது – புறம் 395/18,19
மேல்


தித்தன்_வெளியன் (2)

சினம் கெழு தானை தித்தன்_வெளியன்
இரங்கு நீர் பரப்பின் கானல் அம் பெருந்துறை – அகம் 152/5,6
தித்தன்_வெளியன் உறந்தை நாள்_அவை – அகம் 226/14
மேல்


தித்தி (11)

நுண் பல் தித்தி மாஅயோளே – நற் 157/10
எதிர்த்த தித்தி ஏர் இள வன முலை – நற் 160/4
எதிர்த்த தித்தி முற்றா முலையள் – நற் 312/7
தித்தி குறங்கின் ஊழ் மாறு அலைப்ப – குறு 293/6
நுண் பல் தித்தி மாஅயோயே – குறு 300/4
உயவும் கோதை ஊரல் அம் தித்தி
ஈர் இதழ் மழை கண் பேர் இயல் அரிவை – பதி 52/17,18
நுணங்கு எழில் ஒண் தித்தி நுழை நொசி மட மருங்குல் – கலி 60/3
நுண் பல் தித்தி மாஅயோளே – அகம் 41/16
அடித்து என உருத்த தித்தி பல் ஊழ் – அகம் 176/23
ஊரல் அம் வாய் உருத்த தித்தி
பேர் அமர் மழை கண் பெரும் தோள் சிறு நுதல் – அகம் 326/1,2
தித்தி குறங்கில் திருந்த உரிஞ – அகம் 385/10
மேல்


தித்தியம் (1)

அழல் எழு தித்தியம் மடுத்த யாமை – அகம் 361/11
மேல்


திதலை (26)

திதலை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகட்கு – நற் 6/4
திதலை அல்குல் குறு_மகள் – நற் 77/11
திதலை அல்குலும் பல பாராட்டி – நற் 84/2
நுதலும் பசலை பாயின்று திதலை
சில் பொறி அணிந்த பல் காழ் அல்குல் – நற் 133/3,4
திதலை அல்குல் தே மொழியாட்கே – நற் 161/12
திதலை எஃகின் சேந்தன் தந்தை – நற் 190/3
கோடு ஏந்து அல்குல் அரும்பிய திதலை
வார்ந்து இலங்கு வால் எயிற்று பொலிந்த தாஅர் – நற் 198/6,7
திதலை அல்குல் நலம் பாராட்டிய – நற் 307/4
திதலை அல்குல் முது பெண்டு ஆகி – நற் 370/6
திதலை மென் முலை தீம் பால் பிலிற்ற – நற் 380/3
திதலை அல்குல் என் மாமை கவினே – குறு 27/5
நுதல் பசப்பு இவர்ந்து திதலை வாடி – குறு 185/1
திதலை அல்குல் நின் மகள் – ஐங் 29/4
திதலை அல்குல் துயல்வரும் கூந்தல் – ஐங் 72/2
திதலை மாமை தேய – ஐங் 231/3
மா ஈன்ற தளிர் மிசை மாயவள் திதலை போல் – கலி 29/7
ஈன்றவள் திதலை போல் ஈர் பெய்யும் தளிரொடும் – கலி 32/7
திதலை அணிந்த தேம் கொள் மென் முலை – அகம் 26/13
திதலை அல்குல் எம் காதலி – அகம் 54/21
புதல்வன் பயந்த திதலை அம் வயிற்று – அகம் 86/11
நுதலும் தோளும் திதலை அல்குலும் – அகம் 119/1
திதலை மாமை தளிர் வனப்பு அழுங்க – அகம் 135/1
திதலை அல்குல் அம் வரி வாடவும் – அகம் 183/2
திதலை அல்குல் குறு_மகள் அவனொடு – அகம் 189/9
திதலை அல்குல் வரியும் வாடின – அகம் 227/2
வரி கிளர் பணை தோள் வயிறு அணி திதலை
அரியலாட்டியர் அல்கு மனை வரைப்பில் – அகம் 245/8,9
மேல்


திதலையர் (2)

பொன் உரை கடுக்கும் திதலையர் இன் நகை – திரு 145
ஈர்க்கின் அரும்பிய திதலையர் கூர் எயிற்று – மது 708
மேல்


திதலையின் (1)

திதலையின் வரிப்ப ஓடி விரைந்து தன் – அகம் 176/11
மேல்


திதியற்கு (1)

செரு இயல் நன் மான் திதியற்கு உரைத்து அவர் – அகம் 262/10
மேல்


திதியன் (7)

பொதியின் செல்வன் பொலம் தேர் திதியன்
இன் இசை இயத்தின் கறங்கும் – அகம் 25/20,21
சேரல் செம்பியன் சினம் கெழு திதியன்
போர் வல் யானை பொலம் பூண் எழினி – அகம் 36/15,16
அன்னி குறுக்கை பறந்தலை திதியன்
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணி – அகம் 45/9,10
அன்னி குறுக்கை பறந்தலை திதியன்
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணிய – அகம் 145/11,12
கடும் தேர் திதியன் அழுந்தை கொடும் குழை – அகம் 196/11
ஒளிறு வேல் தானை கடும் தேர் திதியன்
வரு புனல் இழிதரு மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 322/8,9
நாள்_அவை இருந்த நனை மகிழ் திதியன்
வேளிரொடு பொரீஇய கழித்த – அகம் 331/12,13
மேல்


திதியனொடு (1)

திதியனொடு பொருத அன்னி போல – அகம் 126/16
மேல்


திதியின் (1)

திதியின் சிறாரும் விதியின் மக்களும் – பரி 3/6
மேல்


திமிர் (1)

பொரி பூ புன்கின் முறி திமிர் பொழுதே – ஐங் 347/3
மேல்


திமிர்ந்து (1)

முறி திமிர்ந்து உதிர்த்த கையள் – நற் 106/8
மேல்


திமிரி (3)

சுணங்கு அணி வன முலை அணங்கு கொள திமிரி
நிழல் காண்-தோறும் நெடிய வைகி – நற் 9/6,7
தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி
தங்கார் பொதுவர் கடலுள் பரதவர் – கலி 106/23,24
எச்சில் ஈர்ம் கை வில் புறம் திமிரி
புலம் புக்கனனே புல் அணல் காளை – புறம் 258/5,6
மேல்


திமிரும் (1)

கை இடை வைத்தது மெய் இடை திமிரும்
முனி உடை கவளம் போல நனி பெரிது – நற் 360/8,9
மேல்


திமில் (27)

நிரை திமில் வேட்டுவர் கரை சேர் கம்பலை – மது 116
கொடும் திமில் பரதவர் குரூஉ சுடர் எண்ணவும் – பட் 112
திமில் மேற்கொண்டு திரை சுரம் நீந்தி – நற் 111/6
நெடும் கடல் அலைத்த கொடும் திமில் பரதவர் – நற் 175/1
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் திமில் பரதவர் – நற் 199/6
எந்தை திமில் இது நுந்தை திமில் என – நற் 331/6
எந்தை திமில் இது நுந்தை திமில் என – நற் 331/6
திண் திமில் எண்ணும் தண் கடல் சேர்ப்ப – நற் 331/8
திண் திமில் விளக்கம் எண்ணும் – நற் 372/12
திண் திமில் பரதவர் ஒண் சுடர் கொளீஇ – நற் 388/4
கொடும் திமில் பரதவர் கோட்டு_மீன் எறிய – குறு 304/4
புனல் பொருது மெலிந்தார் திமில் விட – பரி 10/71
இவர் திமில் எறி திரை ஈண்டி வந்து அலைத்த_கால் – கலி 136/1
நிரை திமில் களிறு ஆக திரை ஒலி பறை ஆக – கலி 149/1
பழம் திமில் கொன்ற புது வலை பரதவர் – அகம் 10/10
நெடும் திமில் தொழிலொடு வைகிய தந்தைக்கு – அகம் 60/3
மீன் கொள் பரதவர் கொடும் திமில் நளி சுடர் – அகம் 65/11
கொடும் திமில் பரதவர் வேட்டம் வாய்த்து என – அகம் 70/1
வரு திமில் எண்ணும் துறைவனொடு ஊரே – அகம் 190/3
நிரை திமில் மருங்கில் படர்தரும் துறைவன் – அகம் 210/6
திரை சுரம் உழந்த திண் திமில் விளக்கில் – அகம் 240/5
திரை பாடு அவிய திமில் தொழில் மறப்ப – அகம் 260/4
கடும் செலல் கொடும் திமில் போல – அகம் 330/16
வண்டு இமிர் நறும் சாந்து அணிகுவம் திண் திமில்
எல்லு தொழில் மடுத்த வல் வினை பரதவர் – அகம் 340/18,19
வலம்புரி மூழ்கிய வான் திமில் பரதவர் – அகம் 350/11
திண் திமில் வன் பரதவர் – புறம் 24/4
முந்நீர் நாப்பண் திமில் சுடர் போல – புறம் 60/1
மேல்


திமிலர் (1)

பரந்து ஓங்கு வரைப்பின் வன் கை திமிலர்
கொழு மீன் குறைஇய துடி கண் துணியல் – மது 319,320
மேல்


திமிலின் (2)

வெய்ய திமிலின் விரை புனலோடு ஓய்வாரும் – பரி 10/102
கரை பொரு முந்நீர் திமிலின் போழ்ந்து அவர் – புறம் 303/7
மேல்


திமிலே (1)

பன் மீன் வேட்டத்து என் ஐயர் திமிலே – குறு 123/5
மேல்


திமிலோன் (1)

திமிலோன் தந்த கடுங்கண் வய மீன் – அகம் 320/2
மேல்


திரங்க (4)

மட மான் அம் பிணை மறியொடு திரங்க
நீர் மருங்கு அறுத்த நிரம்பா இயவின் – ஐங் 326/2,3
இரும் பணை திரங்க பெரும் பயல் ஒளிப்ப – பதி 43/12
மூங்கில் இள முளை திரங்க காம்பின் – அகம் 241/6
கான வேம்பின் காய் திரங்க
கயம் களியும் கோடை ஆயினும் – புறம் 389/2,3
மேல்


திரங்கி (4)

சுடர் முழுது எறிப்ப திரங்கி செழும் காய் – நற் 26/5
பாஅல் இன்மையின் தோலொடு திரங்கி
இல்லி தூர்த்த பொல்லா வறு முலை – புறம் 164/3,4
வெளிறு கண் போக பன் நாள் திரங்கி
பாடி பெற்ற பொன் அணி யானை – புறம் 177/2,3
நோவாதோன்_வயின் திரங்கி
வாயா வன் கனிக்கு உலமருவோரே – புறம் 207/10,11
மேல்


திரங்கிய (7)

பீளொடு திரங்கிய நெல்லிற்கு – நற் 22/10
நெடும் கழை திரங்கிய நீர் இல் ஆரிடை – குறு 331/1
தூம்பு உடை துய் தலை கூம்புபு திரங்கிய
வேனில் வெளிற்று பனை போல கை எடுத்து – அகம் 333/10,11
பசி தின திரங்கிய ஒக்கலும் உவப்ப – புறம் 159/21
பசி தின திரங்கிய கசிவு உடை யாக்கை – புறம் 160/4
பசி தின திரங்கிய இரும் பேர் ஒக்கற்கு – புறம் 370/3
வரி மரல் திரங்கிய கானம் பிற்பட – புறம் 370/10
மேல்


திரங்கு (10)

திரங்கு மரல் நாரில் பொலிய சூடி – மலை 431
கழை திரங்கு ஆரிடை அவனொடு செலவே – குறு 396/7
மழை பெயல் மாறிய கழை திரங்கு அத்தம் – பதி 41/14
மட மான் அசா இனம் திரங்கு மரல் சுவைக்கும் – அகம் 49/12
திரங்கு மரல் கவ்விய கையறு தொகுநிலை – அகம் 199/7
மழை பெயல் மறந்த கழை திரங்கு இயவில் – அகம் 245/5
தே மொழி புதல்வர் திரங்கு முலை சுவைப்ப – அகம் 316/15
மா தவ பரிக்கும் மரல் திரங்கு நனம் தலை – அகம் 327/10
மழை கரந்து ஒளித்த கழை திரங்கு அடுக்கத்து – அகம் 347/10
இரும் காழ் அன்ன திரங்கு கண் வறு முலை – புறம் 276/2
மேல்


திரங்கும் (1)

நெறி அயல் திரங்கும் அத்தம் வெறி கொள – அகம் 119/7
மேல்


திரண்ட (10)

தே மொழி திரண்ட மென் தோள் மா மலை – குறு 72/3
நெடிய திரண்ட தோள் வளை ஞெகிழ்த்த – குறு 252/1
தடையின திரண்ட தோள் தகை வாட சிதைத்ததை – கலி 45/15
வேய் என திரண்ட தோள் வெறி கமழ் வணர் ஐம்பால் – கலி 57/1
துடுப்பு என புரையும் நின் திரண்ட நேர் அரி முன்கை – கலி 59/4
குன்ற வேயின் திரண்ட என் – அகம் 15/18
முருந்து என திரண்ட முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 179/11
தடையின மன்னும் தண்ணிய திரண்ட
பெரும் தோள் அரிவை ஒழிய குடாஅது – அகம் 199/17,18
தடைஇ திரண்ட நின் தோள் சேர்பு அல்லதை – அகம் 218/8
சாய் இறை திரண்ட தோள் பாராட்டி – அகம் 282/14
மேல்


திரண்டு (7)

நீர் திரண்டு அன்ன கோதை பிறக்கு இட்டு – மது 562
தேர் வழங்கு தெருவில் நீர் திரண்டு ஒழுக – மது 648
நுண் நீர் தெவிள வீங்கி புடை திரண்டு
தெண் நீர் பசும் காய் சேறு கொள முற்ற – நெடு 25,26
புடை திரண்டு இருந்த குடத்த இடை திரண்டு – நெடு 121
புடை திரண்டு இருந்த குடத்த இடை திரண்டு
உள்ளி நோன் முதல் பொருத்தி அடி அமைத்து – நெடு 121,122
மெல்லிய ஆகலின் மேவர திரண்டு
நல்ல என்னும் சொல்லை மன்னிய – குறு 357/3,4
திரண்டு நீடு தட கை என் ஐ இளையோற்கு – புறம் 96/2
மேல்


திரள் (53)

இரும் பிடி தட கையின் செறிந்து திரள் குறங்கின் – பொரு 40
நெடும் பணை திரள் தோள் மடந்தை முன்கை – பெரும் 12
தூம்பு உடை திரள் தாள் துமித்த வினைஞர் – பெரும் 231
திரள் அரை பெண்ணை நுங்கொடு பிறவும் – பெரும் 360
புடை சூழ் தெங்கின் மு புடை திரள் காய் – பெரும் 364
புனல் கால்கழீஇய பொழில்-தொறும் திரள் கால் – பெரும் 380
தெரி கொள் அரிசி திரள் நெடும் புழுக்கல் – பெரும் 474
முடங்கு இறை சொரிதரும் மா திரள் அருவி – முல் 87
பல் வேறு பூ திரள் தண்டலை சுற்றி – மது 341
மணி கண்டு அன்ன மா திரள் திண் காழ் – நெடு 111
நுண் சேறு வழித்த நோன் நிலை திரள் கால் – நெடு 157
நீள் திரள் தட கை நிலம் மிசை புரள – நெடு 170
திணி நிலை கடம்பின் திரள் அரை வளைஇய – குறி 176
வனை புனை எழில் முலை வாங்கு அமை திரள் தோள் – மலை 57
முத்து உடை மருப்பின் முழு வலி மிகு திரள்
வளை உடைந்து அன்ன வள் இதழ் காந்தள் – மலை 518,519
நீர் வளர் ஆம்பல் தூம்பு உடை திரள் கால் – நற் 6/1
சிறை நாள் ஈங்கை உறை நனி திரள் வீ – நற் 79/1
வீழ் கடை திரள் காய் ஒருங்கு உடன் தின்று – நற் 271/6
நெய்யோடு இமைக்கும் ஐயவி திரள் காழ் – நற் 370/3
ஏந்து எழில் மலர தூம்பு உடை திரள் கால் – குறு 178/2
நனை முதிர் ஞாழல் தினை மருள் திரள் வீ – குறு 397/1
ஓங்கு பூ வேழத்து தூம்பு உடை திரள் கால் – ஐங் 16/1
பலர் மொசிந்து ஓம்பிய திரள் பூ கடம்பின் – பதி 11/12
நுணங்கு அமை திரள் என நுண் இழை அணை என – கலி 56/19
இணை திரள் மருப்பு ஆக எறி வளி பாகனா – கலி 135/2
தெண் நீர்க்கு ஏற்ற திரள் கால் குவளை – அகம் 27/13
பராரை நெல்லி அம் புளி திரள் காய் – அகம் 69/7
தீம் தயிர் கடைந்த திரள் கால் மத்தம் – அகம் 87/1
ஆலி ஒப்பின் தூம்பு உடை திரள் வீ – அகம் 95/7
நீர் திரள் கடுக்கும் மாசு இல் வெள்ளி – அகம் 142/16
பனை திரள் அன்ன பரேர் எறுழ் தட கை – அகம் 148/1
கழை கண்டு அன்ன தூம்பு உடை திரள் கால் – அகம் 176/3
தீம் புளி பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து – அகம் 196/6
அரம் தின் ஊசி திரள் நுதி அன்ன – அகம் 199/8
வாங்கு சினை மலிந்த திரள் அரை மராஅத்து – அகம் 221/7
புன் கால் பாதிரி அரி நிற திரள் வீ – அகம் 237/1
அத்த நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் – அகம் 241/13
அசைவு உடை நெஞ்சத்து உயவு திரள் நீடி – அகம் 273/12
திரள் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ – அகம் 275/11
கண் திரள் முத்தம் கொண்டு ஞாங்கர் – அகம் 280/12
சிறியிலை நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் – அகம் 291/16
கண் திரள் நீள் அமை கடிப்பின் தொகுத்து – அகம் 331/6
தேன் தேர் சுவைய திரள் அரை மாஅத்து – அகம் 348/2
அரை சேர் யாத்த வெண் திரள் வினை விறல் – அகம் 375/9
நிறை திரள் முழவு தோள் கையகத்து ஒழிந்த – அகம் 386/6
அரி மயிர் திரள் முன்கை – புறம் 11/1
பசு மண் குரூஉ திரள் போல அவன் – புறம் 32/9
ஞாயிறு சுமந்த கோடு திரள் கொண்மூ – புறம் 35/17
இன்றின் ஊங்கோ கேளலம் திரள் அரை – புறம் 76/3
கண் திரள் நோன் காழ் திருத்தி நெய் அணிந்து – புறம் 95/2
கோல் திரள் முன்கை குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 113/8
இருள் திணிந்து அன்ன குரூஉ திரள் பரூஉ புகை – புறம் 228/2
பல் ஆ திரள் நிரை பெயர்தர பெயர்தந்து – புறம் 263/5
மேல்


திரள்பு (1)

அவலும் மிசையும் நீர் திரள்பு ஈண்டி – மது 240
மேல்


திரி (30)

களிற்று தாள் புரையும் திரி மர பந்தர் – பெரும் 187
நெய் உமிழ் சுரையர் நெடும் திரி கொளீஇ – முல் 48
திரி மருப்பு இரலையொடு மட மான் உகள – முல் 99
பல் வேறு பண்ணியம் தழீஇ திரி விலைஞர் – மது 405
இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர் திரி கொளீஇ – நெடு 42
பரூஉ திரி கொளீஇய குரூஉ தலை நிமிர் எரி – நெடு 103
திரி புரி நரம்பின் தீம் தொடை ஓர்க்கும் – பட் 254
திரி மருப்பு எருமை இருள் நிற மை ஆன் – குறு 279/1
நீரின் பிரியா பரூஉ திரி கடுக்கும் – குறு 330/3
திரி மருப்பு இரலை அண்ணல் நல் ஏறு – குறு 338/1
பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் – குறு 353/5
திரி காய் விடத்தரொடு கார் உடை போகி – பதி 13/14
பாடு வலம் திரி பண்பின் பழ மதி – பரி 19/24
திரி மருப்பு ஏறொடு தேர் அறற்கு ஓட – கலி 13/4
திரி உமிழ் நெய்யே போல் தெண் பனி உறைக்கும்_கால் – கலி 15/21
திரி குதிரை ஏறிய செல் – கலி 96/39
திரி மருப்பு இரலை புல் அருந்து உகள – அகம் 14/6
இரு திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலை – அகம் 34/4
ஒண் தொடி மகளிர் வெண் திரி கொளாஅலின் – அகம் 47/10
திரி மருப்பு இரலைய காடு இறந்தோரே – அகம் 133/18
ஒழி குலை அன்ன திரி மருப்பு ஏற்றொடு – அகம் 134/11
வெண் புறக்கு உடைய திரி மருப்பு இரலை – அகம் 139/10
திரி மருப்பு இரலை தெள் அறல் பருகி – அகம் 154/8
தெள் அறல் பருகிய திரி மருப்பு எழில் கலை – அகம் 184/11
நகுவர பணைத்த திரி மருப்பு எருமை – அகம் 206/3
திரி வயின் தெவுட்டும் சேண் புல குடிஞை – அகம் 283/6
வலம் திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலையொடு – அகம் 304/9
திரி மருப்பு இரலை பைம் பயிர் உகள – அகம் 314/6
புன்கண் கொண்ட திரி மருப்பு இரலை – அகம் 371/5
ஒரு சிறை கொளீஇய திரி வாய் வலம்புரி – புறம் 225/12
மேல்


திரித்த (3)

வடி கதிர் திரித்த வல் ஞாண் பெரு வலை – நற் 74/1
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் – புறம் 370/17
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் – புறம் 371/16
மேல்


திரித்திட்டோன் (1)

திரித்திட்டோன் இ உலகு ஏழும் மருள – பரி 5/35
மேல்


திரித்து (1)

இரும்பு திரித்து அன்ன மா இரு மருப்பின் – அகம் 4/3
மேல்


திரிதர் (1)

தென் திசை நோக்கி திரிதர்_வாய் மண்டு கால் சார்வா – பரி 10/121
மேல்


திரிதர்_வாய் (1)

தென் திசை நோக்கி திரிதர்_வாய் மண்டு கால் சார்வா – பரி 10/121
மேல்


திரிதர (5)

கடும் கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர
கணவர் உவப்ப புதல்வர் பயந்து – மது 599,600
இரு கோட்டு அறுவையர் வேண்டு வயின் திரிதர
வெள்ளி வள்ளி வீங்கு இறை பணை தோள் – நெடு 35,36
அ வழி என்றும் யான் காணேன் திரிதர
எ வழி பட்டாய் சமன் ஆக இ எள்ளல் – கலி 97/4,5
பொன் புனை திகிரி திரிதர குறைத்த – அகம் 69/11
திண் கதிர் திகிரி திரிதர குறைத்த – புறம் 175/7
மேல்


திரிதரு (4)

உலகம் உவப்ப வலன் ஏர்பு திரிதரு
பலர் புகழ் ஞாயிறு கடல் கண்டு ஆஅங்கு – திரு 1,2
நல் ஏமுறுவல் என பல் ஊர் திரிதரு
நெடு மா பெண்ணை மடல்_மானோயே – நற் 146/2,3
வளி திரிதரு திசையும் – புறம் 30/4
கொல் ஏறு திரிதரு மன்றம் போலவும் – புறம் 309/4
மேல்


திரிதரும் (23)

வெம் தெறல் கனலியொடு மதி வலம் திரிதரும்
தண் கடல் வரைப்பில் தாங்குநர் பெறாது – பெரும் 17,18
கல்லென் சுற்றமொடு கால்கிளர்ந்து திரிதரும்
புல்லென் யாக்கை புலவு வாய் பாண – பெரும் 21,22
ஒண் கதிர் ஞாயிற்று ஊறு அளவா திரிதரும்
செம் கால் அன்னத்து சேவல் அன்ன – மது 385,386
மொய்ம்பு இறந்து திரிதரும் ஒரு பெரும் தெரியல் – மது 437
விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து – நெடு 161
சிலரொடு திரிதரும் வேந்தன் – நெடு 187
நீல் நிற விசும்பின் வலன் ஏர்பு திரிதரும்
நாள்_மீன் விராய கோள்_மீன் போல – பட் 67,68
ஆர் கலி நல் ஏறு திரிதரும்
கார் செய் மாலை வரூஉம் போழ்தே – நற் 37/10,11
வண்டு சூழ் வட்டியள் திரிதரும்
தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே – நற் 97/8,9
மறுகுடன் திரிதரும் சிறு குறு_மாக்கள் – நற் 220/4
சிறு கண் யானை ஆள் வீழ்த்து திரிதரும்
நீள் இடை அரும் சுரம் என்ப நம் – ஐங் 314/3,4
சிறு கண் யானை திரிதரும்
நெறி விலங்கு அதர கானத்தானே – ஐங் 355/4,5
தேரொடு திரிதரும் பாகனை பழிப்பேமோ – கலி 68/17
ஊரவர் உடன் நக திரிதரும்
தேர் ஏமுற்றன்று நின்னினும் பெரிதே – கலி 74/15,16
நெஞ்சம் பிணித்தல் தொழிலா திரிதரும்
நுந்தை பால் உண்டி சில – கலி 85/24,25
திரிதரும் கொல் களிறும் போன்ம் – கலி 104/44
உலகுடன் திரிதரும் பலர் புகழ் நல் இசை – அகம் 78/15
சுடரொடு திரிதரும் நெருஞ்சி போல – அகம் 336/18
சிலை ஆய்ந்து திரிதரும் நாடன் – அகம் 348/13
அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம் – அகம் 381/5
திங்கள் புத்தேள் திரிதரும் உலகத்து – புறம் 27/14
செம் செவி எருவை திரிதரும்
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே – புறம் 370/26,27
கண நரி திரிதரும் ஆங்கண் நிணன் அருந்து – புறம் 373/37
மேல்


திரிதரும்-கொல்லோ (1)

காணான் திரிதரும்-கொல்லோ மணி மிடற்று – கலி 142/27
மேல்


திரிதருவாய் (1)

நின்னின் விடாஅ நிழல் போல் திரிதருவாய்
என் நீ பெறாதது ஈது என் – கலி 61/8,9
மேல்


திரிதரூஉம் (2)

நிலன் நாவில் திரிதரூஉம் நீள் மாட கூடலார் – கலி 35/17
மே தக திரிதரூஉம் மிகு புனல் நல் ஊர – கலி 69/7
மேல்


திரிந்த (5)

கலம் தீமையால் திரிந்த அற்று – குறள் 100/20
தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை – நெடு 68
எரி திரிந்த அன்ன பொன் புனை உடுக்கையை – பரி 1/10
மதியொடு பாம்பு மடுப்பேன் மதி திரிந்த
என் அல்லல் தீராய் எனின் – கலி 144/22,23
திரிந்த வாய் வாள் திருத்தா – புறம் 284/7
மேல்


திரிந்தனவே (1)

மடை கலங்கி நிலை திரிந்தனவே
களிறே எழூஉ தாங்கிய கதவம் மலைத்து அவர் – புறம் 97/7,8
மேல்


திரிந்தாள் (1)

சொறிந்ததூஉம் சொற்றதூஉம் பற்றாள் நிறம் திரிந்தாள்
நெஞ்சத்தை நீத்தாள் நெறி செல்வான் பின் நிறை – பரி 12/52,53
மேல்


திரிந்து (14)

மோப்ப குழையும் அனிச்சம் முகம் திரிந்து
நோக்க குழையும் விருந்து – குறள் 9/19,20
நிலத்து இயல்பான் நீர் திரிந்து அற்று ஆகும் மாந்தர்க்கு – குறள் 46/3
அறியாமையின் நெறி திரிந்து ஒராஅது – பொரு 58
திசை திரிந்து தெற்கு ஏகினும் – பட் 2
நிலம் புடைபெயரினும் நீர் திரிந்து பிறழினும் – குறு 373/1
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப – பதி 49/5
பெரும் கலி வங்கம் திசை திரிந்து ஆங்கு – பதி 52/4
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப – பதி 81/7
அரசு புறத்து இறுப்பினும் அதிர்வு இலர் திரிந்து
வாயில் கொள்ளா மைந்தினர் வயவர் – பதி 81/8,9
திணி நிலம் கடந்த கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி – பரி 3/54
மருப்பின் திரிந்து மறிந்து வீழ் தாடி – கலி 15/6
திறன் இல் ஒருவனை நாட்டி முறை திரிந்து
மெலி_கோல் செய்தேன் ஆகுக மலி புகழ் – புறம் 71/8,9
வளர தொடினும் வௌவுபு திரிந்து
விளரி உறுதரும் தீம் தொடை நினையா – புறம் 260/1,2
தெண் நீர் படுவினும் தெருவினும் திரிந்து
மண் முழுது அழுங்க செல்லினும் செல்லும் ஆங்கு – புறம் 332/7,8
மேல்


திரிநரும் (1)

திரிநரும் ஆர்த்து நடுநரும் ஈண்டி – பரி 23/16
மேல்


திரிப்ப (1)

ஐ இரு வட்டமொடு எஃகு வலம் திரிப்ப ஒரு கை – திரு 111
மேல்


திரிபு (6)

பிரிகுவர் என பெரிது அழியாது திரிபு உறீஇ – கலி 13/24
நெறி அறி செறி குறி புரி திரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇ – கலி 39/47
கோடு அழிய கொண்டானை ஆட்டி திரிபு உழக்கும் – கலி 104/41
சென்று வழிப்படூஉம் திரிபு இல் சூழ்ச்சியின் – அகம் 113/2
ஒரு திறம் நினைத்தல் செல்லாய் திரிபு நின்று – அகம் 379/23
நிலை திரிபு எறிய திண் மடை கலங்கி – புறம் 25/8
மேல்


திரிபுரம் (2)

செல் விடை பாகன் திரிபுரம் செற்று_உழி – பரி 23/82
தேறு நீர் சடை கரந்து திரிபுரம் தீமடுத்து – கலி 1/2
மேல்


திரிமர (1)

திரிமர குரல் இசை கடுப்ப வரி மணல் – அகம் 224/13
மேல்


திரிய (3)

தீ அழல் துவைப்ப திரிய விட்டெறிந்து – பரி 5/3
கால் திரிய ஆர்க்கும் புகை – பரி 10/125
தலை நாள்_மீன் நிலை திரிய
நிலை நாள்_மீன் அதன்_எதிர் ஏர்தர – புறம் 229/6,7
மேல்


திரியா (4)

அறத்தின் திரியா பதி – பரி 23/21
உயிர் திரியா மாட்டிய தீ – கலி 142/40
திரியா சுற்றமொடு முழுது சேண் விளங்கி – புறம் 2/19
அறன் நிலை திரியா அன்பின் அவையத்து – புறம் 71/7
மேல்


திரியாது (6)

நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம் – குறள் 13/7
நேர் வாய் கட்டளை திரியாது திண் நிலை – நெடு 62
அகடு சேர்பு பொருந்தி அளவினில் திரியாது
கவடு பட கவைஇய சென்று வாங்கு உந்தி – மலை 33,34
அமைவர பண்ணி அருள் நெறி திரியாது
இசை பெறு திருவின் வேத்தவை ஏற்ப – மலை 38,39
வருவதோர் காலை இன்முகம் திரியாது
கடவுள் கற்பின் அவன் எதிர் பேணி – குறு 252/3,4
மிஞிறு புறம் மூசவும் தீம் சுவை திரியாது
அரம் போழ்கல்லா மரம் படு தீம் கனி – பதி 60/4,5
மேல்


திரியான் (1)

என்னொடு திரியான் ஆயின் வென் வேல் – அகம் 336/19
மேல்


திரியின் (1)

நெய் தோய் திரியின் தண் சிதர் உறைப்ப – நற் 279/4
மேல்


திரியினும் (2)

காழ் பெயல் அல்குல் காசு முறை திரியினும்
மாண் நலம் கையற கலுழும் என் – நற் 66/9,10
நாஅல் வேத நெறி திரியினும்
திரியா சுற்றமொடு முழுது சேண் விளங்கி – புறம் 2/18,19
மேல்


திரியீர் (1)

உடன் நிலை திரியீர் ஆயின் இமிழ் திரை – புறம் 58/21
மேல்


திரியும் (2)

முரம்பு கண் உடைய திரியும் திகிரியொடு – ஐங் 449/1
சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் திரியும்
ஒரு குடி பிறந்த பல்லோருள்ளும் – புறம் 183/4,5
மேல்


திரிவார் (1)

தேடுவார் ஊர்க்கு திரிவார் இலர் ஆகி – பரி 24/23
மேல்


திரிவு (2)

தொடி திரிவு அன்ன தொண்டு படு திவவின் – மலை 21
திறத்தின் திரிவு இல்லா அந்தணர் ஈண்டி – பரி 23/20
மேல்


திரீஇ (1)

ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ
சேரி இளையர் செல அரு நிலையர் – பரி 6/37,38
மேல்


திரு (133)

அழுக்காறு என ஒரு பாவி திரு செற்று – குறள் 17/15
திறன் அறிந்து ஆங்கே திரு
இறல் ஈனும் எண்ணாது வெஃகின் விறல் ஈனும் – குறள் 18/18,19
பேர் அறிவாளன் திரு
பயன் மரம் உள்ளூர் பழுத்து அற்றால் செல்வம் – குறள் 22/10,11
இரு வேறு உலகத்து இயற்கை திரு வேறு – குறள் 38/7
கல்லார்-கண் பட்ட திரு
மேல் பிறந்தார்-ஆயினும் கல்லாதார் கீழ் பிறந்தும் – குறள் 41/16,17
நினைப்பானை நீங்கும் திரு
நாள்-தோறும் நாடுக மன்னன் வினை செய்வான் – குறள் 52/18,19
சீறின் சிறுகும் திரு
செரு வந்த போழ்தில் சிறை செய்யா வேந்தன் – குறள் 57/16,17
திரு நீக்கப்பட்டார் தொடர்பு – குறள் 92/20
கருமத்தான் நாணுதல் நாணு திரு_நுதல் – குறள் 102/1
நன்று அறிவாரின் கயவர் திரு உடையர் – குறள் 108/3
திரு_நுதற்கு இல்லை இடம் – குறள் 113/6
திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் – திரு 24
திரு வீற்றிருந்த தீது தீர் நியமத்து – திரு 70
முடியொடு விளங்கிய முரண் மிகு திரு மணி – திரு 84
எருத்தம் ஏறிய திரு கிளர் செல்வனும் – திரு 159
அறல் போல் கூந்தல் பிறை போல் திரு நுதல் – பொரு 25
திரு கிளர் கோயில் ஒரு சிறை தங்கி – பொரு 90
திரு முகம் அவிழ்ந்த தெய்வ தாமரை – சிறு 73
மதி ஏக்கறூஉம் மாசு அறு திரு முகத்து – சிறு 157
இரு நிலம் கடந்த திரு மறு மார்பின் – பெரும் 29
திரு மணி விளக்கம் காட்டி திண் ஞாண் – முல் 63
பயன் அறவு அறியா வளம் கெழு திரு நகர் – மது 216
ஆழ்ந்த குழும்பில் திரு மணி கிளர – மது 273
ஒண் குழை திகழும் ஒளி கெழு திரு முகம் – மது 448
பல் வேறு திரு மணி முத்தமொடு பொன் கொண்டு – மது 505
கோடு போழ் கடைநரும் திரு மணி குயினரும் – மது 511
திரு நிலைபெற்ற தீது தீர் சிறப்பின் – நெடு 89
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து – நெடு 90
திரு துஞ்சும் திண் காப்பின் – பட் 41
திரு நிலைஇய பெரு மன் எயில் – பட் 291
திரு மழை தலைஇய இருள் நிற விசும்பின் – மலை 1
செரு மிக்கு புகலும் திரு ஆர் மார்பன் – மலை 356
பரூஉ பளிங்கு உதிர்த்த பல உறு திரு மணி – மலை 516
திரு நகர் முற்றம் அணுகல் வேண்டி – மலை 548
திரு மணி புரையும் மேனி மடவோள் – நற் 8/3
திரு முகம் இறைஞ்சி நாணுதி கதுமென – நற் 39/2
திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் – நற் 62/6
சுடர் புரை திரு நுதல் பசப்ப – நற் 108/8
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து – நற் 143/2
திரு நுதல் பொலிந்த தேம் பாய் ஓதி – நற் 160/7
பிறை ஏர் திரு நுதல் பாஅய பசப்பே – நற் 167/11
பெரு நிலம் கிளரினும் திரு நல உருவின் – நற் 201/10
திரு மணி வரன்றும் குன்றம் கொண்டு இவள் – நற் 234/3
பிறை வனப்பு உற்ற மாசு அறு திரு நுதல் – நற் 250/7
திரு மணி அரவு தேர்ந்து உழல – நற் 255/10
திரு உடை வியல் நகர் வரு விருந்து அயர்-மார் – நற் 258/4
திரு முகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும் – நற் 269/6
அளகம் சேர்ந்த திரு_நுதல் – நற் 377/8
நில வரை நிவந்த பல உறு திரு மணி – நற் 399/5
தருமோ தோழி நின் திரு நுதல் கவினே – நற் 399/10
திரு மனை பல் கடம்பூண்ட – குறு 181/6
தேம் கமழ் திரு நுதல் ஊர்தரும் பசப்பே – குறு 205/7
பெரு வரை அன்ன திரு விறல் வியல் மார்பு – ஐங் 220/3
மென் தோள் நெகிழவும் திரு நுதல் பசப்பவும் – ஐங் 230/3
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பெரும் திரு உறுக என – ஐங் 355/2
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 14/11
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன் – பதி 16/15
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 16/17
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – பதி 21/35
திரு உடைத்து அம்ம பெரு விறல் பகைவர் – பதி 28/1
வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 31/7
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 40/13
திறல் விடு திரு மணி இலங்கு மார்பின் – பதி 46/3
சுடரும் பாண்டில் திரு நாறு விளக்கத்து – பதி 52/13
அலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 58/18
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 66/19
விருந்தின் வாழ்க்கையொடு பெரும் திரு அற்று என – பதி 71/19
நலம் பெறு திரு மணி கூட்டும் நல் தோள் – பதி 74/16
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 76/14
பெருந்தகைக்கு அமர்ந்த மென் சொல் திரு முகத்து – பதி 81/30
தீம் சுனை நிலைஇய திரு மா மருங்கின் – பதி 85/6
திருவில் குலைஇ திரு மணி புரையும் – பதி 88/32
திரு ஞெமிர்ந்து அமர்ந்த மார்பினை மார்பில் – பரி 1/8
திரு_மறு_மார்ப நீ அருளல் வேண்டும் – பரி 1/39
நின்னது திகழ் ஒளி சிறப்பு இருள் திரு மணி – பரி 2/52
திரு மணி திரை பாடு அவிந்த முந்நீர் – பரி 4/6
கொடி சேரா திரு கோவை காழ்கொள – பரி 6/15
சேறு ஆடு மேனி திரு நிலத்து உய்ப்ப சிரம் மிதித்து – பரி 7/74
ஏழ் உலகும் ஆளி திரு_வரை மேல் அன்பு அளிதோ – பரி 8/64
கேழ் இலார் மாண் நலம் உண்கோ திரு உடையார் – பரி 9/31
இரு திரு மாந்தரும் இன்னினியோரும் – பரி 10/21
திரு வரை அகலம் தொழுவோர்க்கு – பரி 13/12
உள்ளத்து நினைப்பானை கண்டனள் திரு நுதலும் – பரி 18/8
திரு நய_தக்க வயல் – பரி 23/17
சீர்த்து விளங்கி திரு பூத்தல் அல்லது – பரி 33/2
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம் – கலி 15/16
திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திரு தகும் அ திரு – கலி 38/20
திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திரு தகும் அ திரு
புறங்கூற்று தீர்ப்பது ஓர் பொருள் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/20,21
திரு நயந்து இருந்து அன்ன தேம் கமழ் விறல் வெற்ப – கலி 44/7
திரு முகம் இறைஞ்சினள் வீழ்பவற்கு இனைபவள் – கலி 77/3
பெரும் திரு நிலைஇய வீங்கு சோற்று அகல் மனை – கலி 83/1
திரு மா மெய் தீண்டலர் என்று கருமமா – கலி 102/10
திரு நுதல் ஆயத்தார் தம்முள் புணர்ந்த – கலி 114/16
திகழ் மலர் புன்னை கீழ் திரு நலம் தோற்றாளை – கலி 135/12
மாயவன் மார்பில் திரு போல் அவள் சேர – கலி 145/64
திரு வீழ் மார்பின் தென்னவன் மறவன் – அகம் 13/6
வளம் கெழு திரு நகர் பந்து சிறிது எறியினும் – அகம் 17/1
திரு மணி ஒளிர்வரும் பூணன் வந்து – அகம் 32/2
திரு மருது ஓங்கிய விரி மலர் காவில் – அகம் 36/10
திரு நகர் வரைப்பு_அகம் புலம்ப அவனொடு – அகம் 63/2
திரு மணி விளக்கின் பெறுகுவை – அகம் 92/12
திரு மா வியல் நகர் கருவூர் முன்துறை – அகம் 93/21
திரு நகர் அடங்கிய மாசு இல் கற்பின் – அகம் 114/13
வளம் கெழு திரு நகர் புலம்ப போகி – அகம் 117/4
திரு மணி உமிழ்ந்த நாகம் காந்தள் – அகம் 138/17
திரு நுதல் பசப்ப நீங்கும் – அகம் 186/19
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றம் – அகம் 187/9
அருவி தந்த அரவு உமிழ் திரு மணி – அகம் 192/11
எரி மருள் கதிர திரு மணி இமைக்கும் – அகம் 213/14
விழு நிதி துஞ்சும் வீறு பெறு திரு நகர் – அகம் 227/19
தேம் பாய் ஓதி திரு நுதல் நீவி – அகம் 240/10
திங்கள் அன்ன நின் திரு முகத்து – அகம் 253/25
திரு நுதல் குறு_மகள் அணி நலம் வவ்விய – அகம் 256/16
திரு நுதல் பொலிந்த என் பேதை – அகம் 263/14
திரு மணி விளக்கின் அலைவாய் – அகம் 266/20
திரு நுதல் மகளிர் குரவை அயரும் – அகம் 269/20
நலம் கெழு திரு முகம் இறைஞ்சி நிலம் கிளையா – அகம் 299/13
தீது இலாட்டி திரு நுதல் பசப்பே – அகம் 354/14
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – அகம் 361/3
தேம் கமழ் திரு நுதல் திலகம் தைஇயும் – அகம் 389/3
திரு_வில் அல்லது கொலை வில் அறியார் – புறம் 20/10
மண்_உறு திரு மணி புரையும் மேனி – புறம் 56/5
திரு தகு சேஎய் நின் பெற்றிசினோர்க்கே – புறம் 125/20
வான் கதிர் திரு மணி விளங்கும் சென்னி – புறம் 150/6
திரு வீழ் நுண் பூண் பாண்டியன் மறவன் – புறம் 179/5
புல்லென்றனையால் வளம் கெழு திரு நகர் – புறம் 250/6
வையம் காவலர் வளம் கெழு திரு நகர் – புறம் 261/6
திரு நய_தக்க பண்பின் இவள் நலனே – புறம் 342/5
முழவு மருள் திரு மணி மிடைந்த நின் – புறம் 368/17
இனிது துஞ்சும் திரு நகர் வரைப்பின் – புறம் 377/3
திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை – புறம் 379/16
திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை – புறம் 379/16
திரு மலர் அன்ன புது மடி கொளீஇ – புறம் 390/15
மேல்


திரு_நுதல் (2)

கருமத்தான் நாணுதல் நாணு திரு_நுதல்
நல்லவர் நாணு பிற – குறள் 102/1,2
அளகம் சேர்ந்த திரு_நுதல்
கழறுபு மெலிக்கும் நோய் ஆகின்றே – நற் 377/8,9
மேல்


திரு_நுதற்கு (1)

திரு_நுதற்கு இல்லை இடம் – குறள் 113/6
மேல்


திரு_மறு_மார்ப (1)

திரு_மறு_மார்ப நீ அருளல் வேண்டும் – பரி 1/39
மேல்


திரு_வரை (1)

ஏழ் உலகும் ஆளி திரு_வரை மேல் அன்பு அளிதோ – பரி 8/64
மேல்


திரு_வில் (1)

திரு_வில் அல்லது கொலை வில் அறியார் – புறம் 20/10
மேல்


திருகலின் (1)

காய் கதிர் திருகலின் கனைந்து கால் கடுகி – அகம் 135/7
மேல்


திருகி (5)

கை கவர் முயக்கம் மெய் உற திருகி
ஏங்கு உயிர்ப்பட்ட வீங்கு முலை ஆகம் – நற் 240/3,4
எயிறு தீ பிறப்ப திருகி
நடுங்குதும் பிரியின் யாம் கடும் பனி உழந்தே – அகம் 217/19,20
பருகு அன்ன காதலொடு திருகி
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கத்து – அகம் 305/6,7
எய்திய கனை துயில் ஏல்-தொறும் திருகி
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கின் – அகம் 379/14,15
விசும்பு தீ பிறப்ப திருகி பசும் கொடி – புறம் 37/3
மேல்


திருகிய (6)

காய் சினம் திருகிய கடும் திறல் வேனில் – பெரும் 3
கொல் பிணி திருகிய மார்பு கவர் முயக்கத்து – பதி 50/20
கடும் கதிர் திருகிய வேய் பயில் பிறங்கல் – அகம் 17/15
பயம் கெட திருகிய பைது அறு காலை – அகம் 263/4
கடு வெயில் திருகிய வேனில் வெம் காட்டு – அகம் 353/10
உரவு சினம் திருகிய உரு கெழு ஞாயிறு – புறம் 25/3
மேல்


திருகுபு (2)

நொடித்து என சிவந்த மெல் விரல் திருகுபு
கூர் நுனை மழுகிய எயிற்றள் – அகம் 176/24,25
திருகுபு முயங்கல் இன்றி அவண் நீடார் – அகம் 399/5
மேல்


திருகுவான் (1)

தோளின் திருகுவான் போன்ம் – கலி 101/32
மேல்


திருத்தா (2)

இவள் தான் திருத்தா சுமட்டினள் ஏனை தோள் வீசி – கலி 109/13
திரிந்த வாய் வாள் திருத்தா
தனக்கு இரிந்தானை பெயர் புறம் நகுமே – புறம் 284/7,8
மேல்


திருத்தி (9)

செய் பூ கண்ணி செவி முதல் திருத்தி
நோன் பகட்டு உமணர் ஒழுகையொடு வந்த – சிறு 54,55
தேம் பாய் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி
சோறு வாய்த்து ஒழிந்தோர் உள்ளியும் தோல் துமிபு – முல் 71,72
நகை தாழ் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி
அரசு இருந்து பனிக்கும் முரசு முழங்கு பாசறை – முல் 78,79
ஊறா வறு முலை கொளீஇய கால் திருத்தி
புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை – நெடு 158,159
துளங்கு குடி விழு திணை திருத்தி முரசு கொண்டு – பதி 31/13
திருத்தி கொண்ட அம்பினர் நோன் சிலை – அகம் 171/10
செறி தொடி திருத்தி பாறு மயிர் நீவி – அகம் 300/7
கொடிது கடிந்து கோல் திருத்தி
படுவது உண்டு பகல் ஆற்றி – புறம் 17/5,6
கண் திரள் நோன் காழ் திருத்தி நெய் அணிந்து – புறம் 95/2
மேல்


திருத்திய (4)

துளங்கு குடி திருத்திய வலம்படு வென்றியும் – பதி 32/7
துளங்கு குடி திருத்திய வலம் படு வென்றியும் – பதி 37/7
வளம் தலைமயங்கிய பைதிரம் திருத்திய
களங்காய்க்கண்ணி நார்முடி சேரல் – பதி 38/3,4
திறன் இலோர் திருத்திய தீது தீர் கொள்கை – பரி 1/42
மேல்


திருத்தியும் (1)

நீடு நினைந்து தேற்றியும் ஓடு வளை திருத்தியும்
மையல் கொண்டும் ஒய்யென உயிர்த்தும் – முல் 82,83
மேல்


திருத்தினர் (1)

நன் மாண் எல் வளை திருத்தினர் ஆயின் – அகம் 173/7
மேல்


திருத்தினாள் (1)

காரிகை ஆக தன் கண்ணி திருத்தினாள்
நேர் இறை முன்கை நல்லவள் கேள் காண்-மின் – பரி 12/91,92
மேல்


திருத்து (1)

செரு படை மிளிர்ந்த திருத்து_உறு பைம் சாலி – புறம் 369/12
மேல்


திருத்து_உறு (1)

செரு படை மிளிர்ந்த திருத்து_உறு பைம் சாலி – புறம் 369/12
மேல்


திருத்தும் (2)

புன் தலை பாறு மயிர் திருத்தும்
குன்ற நாடன் இரவினானே – நற் 151/11,12
சிதையும் கலத்தை பயினான் திருத்தும்
திசை அறி நீகானும் போன்ம் – பரி 10/54,55
மேல்


திருத்துவர் (1)

ஒள் இழை திருத்துவர் காதலர் மற்று அவர் – கலி 4/15
மேல்


திருத்துவாள் (1)

அழல் புனை அவிர் இழை திருத்துவாள் குறிப்பும் – பரி 21/24
மேல்


திருத்துவோரும் (1)

பொன் அடர் பூ புனை திருத்துவோரும்
அகில் கெழு சாந்தம் மாற்றி ஆற்ற – பரி 12/12,13
மேல்


திருந்த (1)

தித்தி குறங்கில் திருந்த உரிஞ – அகம் 385/10
மேல்


திருந்தா (2)

விருந்து கண்டு ஒளிக்கும் திருந்தா வாழ்க்கை – புறம் 266/11
திருந்தா மூரி பரந்து பட கெண்டி – புறம் 391/5
மேல்


திருந்தாத (1)

திருந்தாத செயின் அல்லால் இல்லையோ நினக்கு – கலி 148/19
மேல்


திருந்தார் (1)

மறம் திருந்தார் என்னாய் நீ மலை இடை வந்த_கால் – கலி 38/18
மேல்


திருந்திய (2)

திருந்திய இயல் மொழி திருந்து இழை கணவ – பதி 24/11
திருந்திய யாக்கையுள் மருத்துவன் ஊட்டிய – கலி 17/19
மேல்


திருந்து (89)

திருந்து காழ் அல்குல் திளைப்ப உடீஇ – திரு 204
பொருந்து மயிர் ஒழுகிய திருந்து தாட்கு ஒப்ப – பொரு 41
களிற்று தழும்பு இருந்த கழல் தயங்கு திருந்து அடி – சிறு 123
கொழும் சூட்டு அருந்திய திருந்து நிலை ஆரத்து – பெரும் 46
அரும் பொருள் அருத்தும் திருந்து தொடை நோன் தாள் – பெரும் 68
இரும்பு தலை யாத்த திருந்து கணை விழு கோல் – பெரும் 91
கச்சம் தின்ற கழல் தயங்கு திருந்து அடி – மது 436
திருந்து துயில் எடுப்ப இனிதின் எழுந்து – மது 714
துயல்வரும்-தோறும் திருந்து அடி கலாவ – குறி 127
திருந்து கோல் எல் வளை தெழிப்ப நாணு மறந்து – குறி 167
திருந்து வேல் அண்ணற்கு விருந்து இறை சான்ம் என – மலை 319
திருந்து அமை விளைந்த தே கள் தேறல் – மலை 522
திருந்து இழை மகளிர் விரிச்சி நிற்ப – நற் 40/4
மருங்கு மறைத்த திருந்து இழை பணை தோள் – நற் 93/7
திருந்து வாய் சுறவம் நீர் கான்று ஒய்யென – நற் 132/2
திருந்து கோல் எல் வளை வேண்டி யான் அழவும் – நற் 136/1
இரந்தோர் உளர்-கொல் தோழி திருந்து இழை – நற் 225/6
வருந்தும்-கொல்லோ திருந்து இழை அரிவை – நற் 321/7
திருந்து_இழை பணை தோள் பெறுநர் போலும் – நற் 333/8
விருந்து அயர் விருப்பினள் திருந்து இழையோளே – நற் 361/9
திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 366/3
திருந்து இழை அரிவை தே மொழி நிலையே – நற் 374/9
திருந்து இழை அல்குற்கு பெரும் தழை உதவி – குறு 214/4
திருந்து இறை பணை தோள் உள்ளாதோரே – குறு 279/8
திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை – குறு 294/6
திருந்து இழை பணை தோள் ஞெகிழ – ஐங் 39/3
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து இழை அரிவை – ஐங் 231/2
திருந்து இழை அரிவை நின் நலம் உள்ளி – ஐங் 355/1
திருந்து கழல் காளையொடு அரும் சுரம் கழிவோள் – ஐங் 382/2
மென் சொல் கலப்பையர் திருந்து தொடை வாழ்த்த – பதி 15/26
திருந்திய இயல் மொழி திருந்து இழை கணவ – பதி 24/11
திருந்து தொழில் வயவர் சீறிய நாடே – பதி 26/14
திருந்து கோல் ஞமன் தன் மெய்யின் பிரிவித்து – பரி 5/61
மருந்து_உரை இருவரும் திருந்து_நூல் எண்மரும் – பரி 8/5
திருந்து அடி தோய திறை கொடுப்பானை – பரி 9/37
தெய்வ விழவும் திருந்து விருந்து அயர்வும் – பரி 17/42
தெவ்வு குன்றத்து திருந்து வேல் அழுத்தி – பரி 19/102
திருந்து அடி தலை உற பரவுதும் தொழுது – பரி 23/6
திருந்து எயிறு இலங்கு நின் தே மொழி படர்ந்தே – கலி 29/26
மருந்து பிறிது யாதும் இல்லேல் திருந்து_இழாய் – கலி 60/21
அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் நோய் தீர்க்கும் – கலி 63/10
திருந்து இழை மென் தோள் இழைத்த மற்று இஃதோ – கலி 64/13
திருந்து_இழாய் கேளாய் நம் ஊர்க்கு எல்லாம் சாலும் – கலி 65/1
திருந்து அடி நூபுரம் ஆர்ப்ப இயலி விருப்பினால் – கலி 83/16
திருந்து இழை மென் தோள் மணந்தவன் செய்த – கலி 131/2
திருந்து_இழைக்கு ஒத்த கிளவி கேட்டு ஆங்கே – கலி 141/23
கழல் புனை திருந்து அடி கள்வர் கோமான் – அகம் 61/11
திருந்து இலை எஃகம் போல – அகம் 77/18
திருந்து வாள் வயவர் அரும் தலை துமித்த – அகம் 89/13
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து_இழை ஊரே – அகம் 94/14
திருந்து இழை பணை தோள் தேன் நாறு கதுப்பின் – அகம் 129/15
திருந்து இலை நெடு வேல் தென்னவன் பொதியில் – அகம் 138/7
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 169/14
குவளை உண்கண் கலுழவும் திருந்து_இழை – அகம் 183/1
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் – அகம் 191/7
திருந்து வேல் விடலையொடு வரும் என தாயே – அகம் 195/2
திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன தட மென் தோளே – அகம் 206/16
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 224/18
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் கவின் சாய – அகம் 255/17
திருந்து கோல் ஆய் தொடி ஞெகிழின் – அகம் 271/16
திருந்து கழல் சேவடி நசைஇ படர்ந்து ஆங்கு – அகம் 309/11
விருந்தும் பெறுகுநள் போலும் திருந்து இழை – அகம் 324/1
திருந்து வேல் இளையர் சுரும்பு உண மலை-மார் – அகம் 345/12
திருந்து அரை நிவந்த கரும் கால் வேங்கை – அகம் 349/10
திருந்து இழை முன்கை அணல் அசைத்து ஊன்றி – அகம் 351/13
திருந்து இழை பணை தோள் வருந்த நீடி – அகம் 357/11
திருந்து இழை அரிவை விருந்து எதிர்கொளவே – அகம் 374/18
விருந்து ஏர் பெற்றனள் திருந்து இழையோளே – அகம் 384/14
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 387/1
திருந்து அரை ஞெமைய பெரும் புன குன்றத்து – அகம் 395/13
திருந்து சிறை வளை வாய் பருந்து இருந்து உயவும் – புறம் 3/22
கழல் உரீஇய திருந்து அடி – புறம் 7/2
திருந்து அரை நோன் வெளில் வருந்த ஒற்றி – புறம் 44/3
திருந்து அடி பொருந்த வல்லோர் – புறம் 61/18
கழல் புனை திருந்து அடி காரி நின் நாடே – புறம் 122/2
அரும் துயர் உழக்கும் நின் திருந்து இழை அரிவை – புறம் 146/7
பெரும் கல் நாடன் பேகனும் திருந்து மொழி – புறம் 158/12
திருந்து வேல் குமணன் நல்கிய வளனே – புறம் 163/9
விருந்து உற்ற நின் திருந்து ஏந்து நிலை – புறம் 166/25
கழல் புனை திருந்து அடி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 167/10
அரும் தொழில் முடியரோ திருந்து வேல் கொற்றன் – புறம் 171/7
ஒளி திகழ் திருந்து மணி நளி இருள் அகற்றும் – புறம் 172/7
திருந்து வேல் நாகன் கூறினர் பலரே – புறம் 179/12
திருந்து இலை நெடு வேல் வடித்திசின் எனவே – புறம் 180/13
தொடை அமை கண்ணி திருந்து வேல் தட கை – புறம் 378/3
திருந்து தொழில் பல பகடு – புறம் 387/11
திருந்து கழல் சேவடி குறுகல் வேண்டி – புறம் 387/18
கண்டால் கொண்டு மனை திருந்து அடி வாழ்த்தி – புறம் 390/25
திருந்து கழல் நோன் தாள் தண் நிழலேமே – புறம் 397/27
மேல்


திருந்து_நூல் (1)

மருந்து_உரை இருவரும் திருந்து_நூல் எண்மரும் – பரி 8/5
மேல்


திருந்து_இழாய் (2)

மருந்து பிறிது யாதும் இல்லேல் திருந்து_இழாய்
என் செய்வாம்-கொல் இனி நாம் பொன் செய்வாம் – கலி 60/21,22
திருந்து_இழாய் கேளாய் நம் ஊர்க்கு எல்லாம் சாலும் – கலி 65/1
மேல்


திருந்து_இழை (6)

திருந்து_இழை பணை தோள் பெறுநர் போலும் – நற் 333/8
திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 366/3
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து_இழை ஊரே – அகம் 94/14
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 169/14
குவளை உண்கண் கலுழவும் திருந்து_இழை
திதலை அல்குல் அம் வரி வாடவும் – அகம் 183/1,2
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 224/18
மேல்


திருந்து_இழைக்கு (1)

திருந்து_இழைக்கு ஒத்த கிளவி கேட்டு ஆங்கே – கலி 141/23
மேல்


திருந்துக (1)

திருந்துக மாதோ நும் செலவு என வெய்து_உயிரா – அகம் 299/19
மேல்


திருந்துபு (2)

திருந்துபு நீ கற்ற சொற்கள் யாம் கேட்ப – கலி 81/13
வருந்துவள் இவள் என திருந்துபு நோக்கி – அகம் 119/3
மேல்


திருமருத (5)

திருமருத முன்துறை சேர் புனல் கண் துய்ப்பார் – பரி 7/83
திருமருத நீர் பூ துறை – பரி 11/30
தீம் புனல் வையை திருமருத முன்துறையால் – பரி 22/45
திருமருத முன்துறை முற்றம் குறுகி – பரி 24/72
திசை_திசை தேன் ஆர்க்கும் திருமருத முன்துறை – கலி 26/13
மேல்


திருமறு (1)

திருமறு_மார்பன் போல் திறல் சான்ற காரியும் – கலி 104/10
மேல்


திருமறு_மார்பன் (1)

திருமறு_மார்பன் போல் திறல் சான்ற காரியும் – கலி 104/10
மேல்


திருமாவளவன் (1)

திருமாவளவன் தெவ்வர்க்கு ஓக்கிய – பட் 299
மேல்


திருமாவுண்ணி (1)

ஒரு முலை அறுத்த திருமாவுண்ணி
கேட்டோர் அனையர் ஆயினும் – நற் 216/9,10
மேல்


திருவ (1)

கெடல் அரும் திருவ உண்மோ – புறம் 366/16
மேல்


திருவில் (6)

தேர் செலவு அழுங்க திருவில் கோலி – ஐங் 428/1
திருவில் குலைஇ திரு மணி புரையும் – பதி 88/32
எருவை கோப்ப எழில் அணி திருவில்
வானில் அணித்த வரி ஊதும் பல் மலரால் – பரி 18/48,49
மலை மிசை குலைஇய உரு கெழு திருவில்
பணை முழங்கு எழிலி பௌவம் வாங்கி – அகம் 84/1,2
திருவில் தேஎத்து குலைஇ உரு கெழு – அகம் 175/16
நாடு கெழு திருவில் பசும் பூண் செழியன் – புறம் 76/9
மேல்


திருவின் (16)

பீடு கெழு திருவின் பெரும் பெயர் நோன் தாள் – பொரு 53
விளங்கு பெரும் திருவின் மான விறல் வேள் – மது 344
இசை பெறு திருவின் வேத்தவை ஏற்ப – மலை 39
சாறு படு திருவின் நனை மகிழானே – பதி 65/17
வேறு படு திருவின் நின் வழி வாழியர் – பதி 74/4
கொற்ற திருவின் உரவோர் உம்பல் – பதி 90/24
திருவின் கணவ பெரு விறல் மள்ள – பரி 3/90
சிலம்பாறு அணிந்த சீர் கெழு திருவின்
சோலையொடு தொடர் மொழி மாலிருங்குன்றம் – பரி 15/22,23
முன்னுவர் ஓட்டிய முரண் மிகு திருவின்
மறம் மிகு தானை கண்ணன்_எழினி – அகம் 197/6,7
பயம் கெழு திருவின் பல் கதிர் ஞாயிறு – அகம் 298/1
பலர் புகழ் திருவின் பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 338/5
நேரார் கடந்த முரண் மிகு திருவின்
தேர் வண் கிள்ளி தம்பி வார் கோல் – புறம் 43/9,10
போர் அடு திருவின் பொலம் தார் அஞ்சி – புறம் 91/4
வீயா திருவின் விறல் கெழு தானை – புறம் 122/4
முற்றிய திருவின் மூவர் ஆயினும் – புறம் 205/1
பீடு இன்று பெருகிய திருவின்
பாடு இல் மன்னரை பாடன்மார் எமரே – புறம் 375/20,21
மேல்


திருவினும் (1)

திருவினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ – கலி 8/14
மேல்


திருவினை (2)

பருவத்தொடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவினை
தீராமை ஆர்க்கும் கயிறு – குறள் 49/3,4
முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்று இன்மை – குறள் 62/11
மேல்


திருவே (2)

முரசு கெழு வேந்தர் அரசு கெழு திருவே – புறம் 75/12
விட்டோரை விடாஅள் திருவே
விடாஅதோர் இவள் விடப்பட்டோரே – புறம் 358/6,7
மேல்


திரை (162)

திரை பிறழிய இரும் பௌவத்து – பொரு 178
ஓங்கு திரை ஒலி வெரீஇ – பொரு 206
வீங்கு திரை கொணர்ந்த விரை மர விறகின் – சிறு 155
திரை தரு மரபின் உரவோன் உம்பல் – பெரும் 31
வெண் திரை கிழித்த விளங்கு சுடர் நெடும் கோட்டு – பெரும் 430
வெண் திரை பரப்பின் கடும் சூர் கொன்ற – பெரும் 457
ஓங்கு திரை வியன் பரப்பின் – மது 1
திரை இடு மணலினும் பலரே உரை செல – மது 236
தெண் திரை அவிர் அறல் கடுப்ப ஒண் பல் – மது 519
பெரும் கடல் குட்டத்து புலவு திரை ஓதம் – மது 540
நுரை உடை கலுழி பாய்தலின் உரவு திரை
அடும் கரை வாழையின் நடுங்க பெருந்தகை – குறி 178,179
அலவன் ஆட்டியும் உரவு திரை உழக்கியும் – பட் 101
தீம் புகார் திரை முன்துறை – பட் 173
திரை பட குழிந்த கல் அகழ் கிடங்கின் – மலை 91
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர் – நற் 15/1
திரை தபு கடலின் இனிது கண்படுப்ப – நற் 18/7
திரை அணல் கொடும் கவுள் நிறைய முக்கி – நற் 22/5
ஒழி திரை வரித்த வெண் மணல் அடைகரை – நற் 27/3
உலவு திரை ஓதம் வெரூஉம் – நற் 31/11
பொங்கு திரை பொருத வார் மணல் அடைகரை – நற் 35/1
படு திரை கொழீஇய பால் நிற எக்கர் – நற் 49/1
தெண் திரை மணி புறம் தைவரும் – நற் 54/10
அவல நெஞ்சினம் பெயர உயர் திரை
நீடு நீர் பனி துறை சேர்ப்பன் – நற் 58/9,10
திரை தரு புணரியின் கழூஉம் – நற் 63/10
மலி திரை சேர்ப்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – நற் 63/11
உரைத்தனம் வருகம் எழு-மதி புணர் திரை
கடல் விளை அமுதம் பெயற்கு ஏற்று ஆஅங்கு – நற் 88/3,4
திரை பிதிர் கடுப்ப முகடு உகந்து ஏறி – நற் 89/2
பொம்மல் படு திரை நம்மோடு ஆடி – நற் 96/4
எறி திரை கொழீஇய எக்கர் வெறி கொள – நற் 106/2
திமில் மேற்கொண்டு திரை சுரம் நீந்தி – நற் 111/6
பொரு திரை நிவப்பின் வரும் யாறு அஞ்சுவல் – நற் 114/8
புலவு திரை உதைத்த கொடும் தாள் கண்டல் – நற் 123/9
திரை முதிர் அரைய தடம் தாள் தாழை – நற் 131/4
முழங்கு திரை புது மணல் அழுந்த கொட்கும் – நற் 135/7
முழங்கு திரை இன் சீர் தூங்கும் – நற் 138/10
கண்டோர் தண்டா நலத்தை தெண் திரை
பெரும் கடல் பரப்பின் அமர்ந்து உறை அணங்கோ – நற் 155/5,6
உரவு திரை கொழீஇய பூ மலி பெரும் துறை – நற் 159/2
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் மலி கடல் – நற் 159/10
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர் – நற் 203/1
எறி திரை உதைத்தலின் பொங்கி தாது சோர்பு – நற் 203/5
திரை எழு பௌவம் முன்னிய – நற் 207/11
எறி திரை தொகுத்த எக்கர் நெடும் கோட்டு – நற் 211/6
நீல் நிற பரப்பில் தயங்கு திரை உதைப்ப – நற் 215/6
அலவனொடு பெயரும் புலவு திரை நளி கடல் – நற் 219/5
உரவு திரை பொருத பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 235/1
வண்டல் தைஇயும் வரு திரை உதைத்தும் – நற் 254/1
அரிய போல காண்பேன் விரி திரை
கடல் பெயர்ந்து அனைய ஆகி – நற் 259/8,9
இன்னை ஆகுதல் தகுமோ ஓங்கு திரை
முந்நீர் மீமிசை பலர் தொழ தோன்றி – நற் 283/5,6
வில் எறி பஞ்சி போல மல்கு திரை
வளி பொரு வயங்கு பிசிர் பொங்கும் – நற் 299/7,8
பொங்கு திரை புணரியும் பாடு ஓவாதே – நற் 335/2
இரவு தலை மண்டிலம் பெயர்ந்து என உரவு திரை
எறிவன போல வரூஉம் – நற் 375/7,8
முழங்கு திரை முழவின் பாணியின் பைபய – நற் 378/3
உடை திரை திவலை அரும்பும் தீம் நீர் – குறு 5/3
மா கழி மணி பூ கூம்ப தூ திரை
பொங்கு பிதிர் துவலையொடு மங்குல் தைஇ – குறு 55/1,2
நிலவும் இருளும் போல புலவு திரை
கடலும் கானலும் தோன்றும் – குறு 81/6,7
விரி திரை பெரும் கடல் வளைஇய உலகமும் – குறு 101/1
புணரி இகு திரை தரூஉம் துறைவன் – குறு 109/2
திரை தோய் வாங்கு சினை இருக்கும் – குறு 125/6
வெள் வீ தாழை திரை அலை – குறு 163/4
தண் கடல் படு திரை பெயர்த்தலின் வெண் பறை – குறு 166/1
உரவு திரை பொருத திணி மணல் அடைகரை – குறு 175/2
தயங்கு திரை பொருத தாழை வெண் பூ – குறு 226/5
திரை வந்து பெயரும் என்ப நம் துறந்து – குறு 228/4
கண்டிசின் வாழி தோழி தெண் திரை
கடல் ஆழ் கலத்தின் தோன்றி – குறு 240/5,6
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் துறைவ – குறு 303/3
ஓங்கு வரல் விரி திரை களையும் – குறு 316/7
எறி திரை திவலை ஈர்ம் புறம் நனைப்ப – குறு 334/2
தாழை தைஇய தயங்கு திரை கொடும் கழி – குறு 345/5
இலங்கு திரை பெரும் கடற்கு எல்லை தோன்றினும் – குறு 373/2
விலங்கு திரை உடைதரும் துறைவனொடு – குறு 381/6
திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும் – ஐங் 105/2
தண் கடல் படு திரை கேள்-தொறும் – ஐங் 107/3
ஓங்கு திரை வெண் மணல் உடைக்கும் துறைவற்கு – ஐங் 113/2
தெண் திரை பௌவம் பாய்ந்து நின்றோளே – ஐங் 121/3
தண்ணென் பெரும் கடல் திரை பாய்வோளே – ஐங் 123/3
தெண் திரை பாவை வௌவ – ஐங் 125/2
தெண் கடல் பெரும் திரை மூழ்குவோளே – ஐங் 126/3
திரை இமிழ் இன் இசை அளைஇ அயலது – ஐங் 171/1
உரவு கடல் ஒலி திரை போல – ஐங் 172/3
இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடும் கோட்டு – ஐங் 177/2
கானல் அம் பெரும் துறை கலி திரை திளைக்கும் – ஐங் 199/1
வெண் திரை முந்நீர் வளைஇய உலகத்து – பதி 31/21
படும் திரை பனி கடல் உழந்த தாளே – பதி 41/27
மா இரும் தெண் கடல் மலி திரை பௌவத்து – பதி 42/21
முழங்கு திரை பனி கடல் மறுத்திசினோரே – பதி 45/22
உடை திரை பரப்பில் படு கடல் ஓட்டிய – பதி 46/12
கொல் களிற்று உரவு திரை பிறழ அ வில் பிசிர – பதி 50/8
கால் திரை எடுத்த முழங்கு குரல் வேலி – பதி 63/17
உரவு திரை கடுகிய உருத்து எழு வெள்ளம் – பதி 72/10
வளர் திரை மண்ணிய கிளர் பொறி நாப்பண் – பரி 2/32
திரு மணி திரை பாடு அவிந்த முந்நீர் – பரி 4/6
திரை சிறை உடைத்தன்று கரை சிறை அறைக எனும் – பரி 6/23
நில்லாள் திரை மூழ்கி நீங்கி எழுந்து என் மேல் – பரி 6/88
திரை இரும் பனி பௌவம் செவ்விதா அற முகந்து – பரி 7/1
சேம திரை வீழ்த்து சென்று அமளி சேர்குவோர் – பரி 10/34
கண்டல் தண் தாது திரை நுரை தூவாரும் – பரி 10/101
பாய் திரை உந்தி தருதலான் ஆய் கோல் – பரி 11/24
திரை நுரை மென் பொகுட்டு தேம் மண சாந்தின் – பரி 11/27
திரை ஆர்க்கும் இ தீம் புனல் – பரி 16/49
புது நீர புதல் ஒற்ற புணர் திரை பிதிர் மல்க – கலி 72/5
தைஇய பூ துகில் ஐது கழல் ஒரு திரை
கையதை அலவன் கண் பெற அடங்க சுற்றிய – கலி 85/5,6
போர்த்த சினத்தான் புருவ திரை இடா – கலி 98/23
மலி திரை ஊர்ந்து தன் மண் கடல் வௌவலின் – கலி 104/1
விரி திரை நீக்குவான் வியன் குறிப்பு ஒத்தனர் – கலி 106/19
தெண் கடல் அழுவத்து திரை நீக்கா எழுதரூஉம் – கலி 121/2
தூங்கு நீர் இமிழ் திரை துணை ஆகி ஒலிக்குமே – கலி 121/8
எறி திரை தந்திட இழிந்த மீன் இன் துறை – கலி 121/20
மறி திரை வருந்தாமல் கொண்டு ஆங்கு நெறி தாழ்ந்து – கலி 121/21
நீல நீர் உடை போல தகைபெற்ற வெண் திரை
வால் எக்கர் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 124/3,4
இமிழ் திரை கொண்க கொடியை காண் நீ – கலி 125/11
எறி திரை இமிழ் கானல் எதிர்கொண்டாள் என்பதோ – கலி 127/11
உரவு கதிர் தெறும் என ஓங்கு திரை விரைபு தன் – கலி 127/20
பாய் திரை பாடு ஓவா பரப்பு நீர் பனி கடல் – கலி 129/8
திரை உற பொன்றிய புலவு மீன் அல்லதை – கலி 131/32
பிணங்கு இரு மோட்ட திரை வந்து அளிக்கும் – கலி 131/38
உரவு நீர் திரை பொர ஓங்கிய எக்கர் மேல் – கலி 132/1
திரை தர புணை பெற்று தீது இன்றி உய்ந்து ஆங்கு – கலி 134/25
பயில் திரை நடு நன்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் – கலி 135/5
இவர் திமில் எறி திரை ஈண்டி வந்து அலைத்த_கால் – கலி 136/1
யாமத்தும் எல்லையும் எவ்வ திரை அலைப்ப – கலி 139/14
திரை தரும் முந்நீர் வளாஅகம் எல்லாம் – கலி 146/28
மல்லல் நீர் திரை ஊர்பு மால் இருள் மதி சீப்ப – கலி 148/5
நிரை திமில் களிறு ஆக திரை ஒலி பறை ஆக – கலி 149/1
உடை திரை பிதிர்வின் பொங்கி முன் – அகம் 1/18
குரூஉ திரை புணரி உடைதரும் எக்கர் – அகம் 10/9
புணர் திரை பரப்பு_அகம் துழைஇ தந்த – அகம் 80/5
பெரும் திரை முழக்கமொடு இயக்கு அவிந்து இருந்த – அகம் 100/5
இவர் திரை தந்த ஈர்ம் கதிர் முத்தம் – அகம் 130/9
ஞெலி_கோல் சிறு தீ மாட்டி ஒலி திரை
கடல் விளை அமிழ்தின் கணம் சால் உமணர் – அகம் 169/5,6
குவவு திரை அருந்து கொள்ளைய குடக்கு ஏர்பு – அகம் 183/7
திரை உழந்து அசைஇய நிரை வளை ஆயமொடு – அகம் 190/1
கரை பாய் வெண் திரை கடுப்ப பல உடன் – அகம் 199/1
பொம்மல் படு திரை கம்மென உடைதரும் – அகம் 200/8
திரை பயில் அழுவம் உழக்கி உரன் அழிந்து – அகம் 210/5
ஓங்கு திரை பௌவம் நீங்க ஓட்டிய – அகம் 212/19
திரை சுரம் உழந்த திண் திமில் விளக்கில் – அகம் 240/5
மல்கு திரை உழந்த ஒல்கு நிலை புன்னை – அகம் 250/2
எறி திரை திவலை தூஉம் சிறு கோட்டு – அகம் 252/12
புலவு திரை பெரும் கடல் நீர் இடை போழ – அகம் 255/2
திரை பாடு அவிய திமில் தொழில் மறப்ப – அகம் 260/4
தயங்கு திரை பெரும் கடல் உலகு தொழ தோன்றி – அகம் 263/1
சே இறா துழந்த நுரை பிதிர் படு திரை
பராஅரை புன்னை வாங்கு சினை தோயும் – அகம் 270/5,6
தருகுவன்-கொல்லோ தானே விரி திரை
கண் திரள் முத்தம் கொண்டு ஞாங்கர் – அகம் 280/11,12
தெண் திரை பரப்பின் தொண்டி முன்துறை – அகம் 290/13
ஓங்கு திரை பரப்பின் வாங்கு விசை கொளீஇ – அகம் 320/1
எறி திரை ஓதம் தரல் ஆனாதே – அகம் 350/2
விரி திரை முந்நீர் மண் திணி கிடக்கை – அகம் 379/6
தெண் கடல் திரை மிசை பாயுந்து – புறம் 24/3
உடன் நிலை திரியீர் ஆயின் இமிழ் திரை
பௌவம் உடுத்த இ பயம் கெழு மா நிலம் – புறம் 58/21,22
திரை பொரு முந்நீர் கரை நணி செலினும் – புறம் 154/1
விடுதல் வேண்டுவல் அத்தை படு திரை
நீர் சூழ் நிலவரை உயர நின் – புறம் 160/28,29
கயல் முள் அன்ன நரை முதிர் திரை கவுள் – புறம் 195/2
யாண்டும் நாளும் பெருகி ஈண்டு திரை
பெரும் கடல் நீரினும் அ கடல் மணலினும் – புறம் 198/18,19
தெண் நீர் பரப்பின் இமிழ் திரை பெரும் கடல் – புறம் 204/5
படு திரை இன் சீர் பாணி தூங்கும் – புறம் 209/5
எலி பார்த்து ஒற்றாது ஆகும் மலி திரை
கடல் மண்டு புனலின் இழுமென சென்று – புறம் 237/17,18
வரை அளந்து அறியா திரை அரு நீத்தத்து – புறம் 238/17
கரையவர் மருள திரை_அகம் பிதிர – புறம் 243/8
திரை வளை முன்கை பற்றி – புறம் 255/5
கோட்டம் கண்ணியும் கொடும் திரை ஆடையும் – புறம் 275/1
இடு திரை மணலினும் பலரே சுடு பிண – புறம் 363/4
எறி திரை பெரும் கடல் இறுதி கண் செலினும் – புறம் 397/23
மேல்


திரை_அகம் (1)

கரையவர் மருள திரை_அகம் பிதிர – புறம் 243/8
மேல்


திரைக்கும் (1)

அவன் தானும் நிலம் திரைக்கும் கடல் தானை – புறம் 97/14
மேல்


திரைப்பில் (1)

வரைப்பில் மணல் தாழ பெய்து திரைப்பில்
வதுவையும் ஈங்கே அயர்ப அதுவேயாம் – கலி 115/19,20
மேல்


திரைப்பு (1)

நிலம் திரைப்பு அன்ன தானையோய் நினக்கே – பதி 91/10
மேல்


திரைய (1)

வரைய சாந்தமும் திரைய முத்தமும் – புறம் 58/11
மேல்


திரையது (1)

குண கடல் திரையது பறை தபு நாரை – குறு 128/1
மேல்


திரையன் (3)

பல் வேல் திரையன் படர்குவிர் ஆயின் – பெரும் 37
வென் வேல் திரையன் வேங்கட நெடு வரை – அகம் 85/9
செல்லா நல் இசை பொலம் பூண் திரையன்
பல் பூ கானல் பவத்திரி அன இவள் – அகம் 340/6,7
மேல்


திரையின் (5)

தெண் கடல் திரையின் அசை வளி புடைப்ப – மது 450
மால் கடல் திரையின் இழிதரும் அருவி – நற் 17/2
மா கடல் திரையின் முழங்கி வலன் ஏர்பு – குறு 237/5
அருவி சொரிந்த திரையின் துரந்து – பரி 20/103
கடல் நிரை திரையின் கரு நரையோரும் – பரி 23/42
மேல்


திரையினும் (1)

முழங்கு இரு முந்நீர் திரையினும் பலவே – அகம் 338/21
மேல்


தில் (28)

இன்னே முடிக தில் அம்ம மின் அவிர் – நெடு 168
பூண்க தில் பாக நின் தேரே பூண் தாழ் – நற் 81/5
எமக்கே வருக தில் விருந்தே சிவப்பு ஆன்று – நற் 120/10
படுக தில் அம்ம யான் நினக்கு உரைத்து என – நற் 277/2
பெறுக தில் அம்ம யானே பெற்று ஆங்கு – குறு 14/3
அறிக தில் அம்ம இ ஊரே மறுகில் – குறு 14/4
வருக தில் அம்ம தானே – குறு 56/4
மறந்தனரோ தில் மறவா நம்மே – ஐங் 319/4
செல்லாயோ தில் சில் வளை விறலி – பதி 40/21
செல்லாமோ தில் சில் வளை விறலி – பதி 57/6
செல்லாமோ தில் பாண்_மகள் காணியர் – பதி 60/3
பொலம் பூண் வேந்தர் பலர் தில் அம்ம – பதி 64/2
பலர் தில் வாழி தோழி அவருள் – அகம் 82/15
விழவு உடன் அயர வருக தில் அம்ம – அகம் 141/11
மாய்க தில் வாழிய நெஞ்சே நாளும் – அகம் 258/8
வருக தில் அம்ம எம் சேரி சேர – அகம் 276/7
செலவு விருப்பு_உறுதல் ஒழிக தில் அம்ம – அகம் 340/5
வாய்க்க தில் வாழி தோழி வாயாது – அகம் 347/9
நோய் இலன் ஆகி பெயர்க தில் அம்ம – புறம் 13/9
செல்லாமோ தில் சில் வளை விறலி – புறம் 64/2
பொரல் அரும் தித்தன் காண்க தில் அம்ம – புறம் 80/6
என்றும் காண்க தில் அம்ம யாமே குடாஅது – புறம் 166/26
அதனால் ஒழிக தில் அத்தை நின் மறனே வல் விரைந்து – புறம் 213/19
நோய் இலன் ஆயின் நன்று-மன் தில் என – புறம் 229/15
வருக தில் வல்லே வருக தில் வல் என – புறம் 284/1
வருக தில் வல்லே வருக தில் வல் என – புறம் 284/1
விருந்து எதிர் பெறுக தில் யானே என்னையும் – புறம் 306/5
இன் துயில் பெறுக தில் நீயே வளம் சால் – புறம் 391/19
மேல்


தில்ல (38)

செல்வேம் தில்ல எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என – மலை 567
வாரற்க தில்ல தோழி சாரல் – நற் 85/7
வாரற்க தில்ல தோழி கடுவன் – நற் 151/5
வாரார் ஆயினோ நன்று-மன் தில்ல
உயர் வரை அடுக்கத்து ஒளிறுபு மின்னி – நற் 255/7,8
நன் மனை அறியின் நன்று-மன் தில்ல
செம்மல் நெஞ்சமொடு தாம் வந்து பெயர்ந்த – நற் 392/7,8
உடன் உயிர் போகுக தில்ல கடன் அறிந்து – குறு 57/4
நிறுக்கல் ஆற்றினோ நன்று-மன் தில்ல
ஞாயிறு காயும் வெவ் அறை மருங்கில் – குறு 58/2,3
பிரிவு இன்று ஆயின் நன்று-மன் தில்ல
குறும் பொறை தடைஇய நெடும் தாள் வேங்கை – குறு 134/2,3
வாரற்க தில்ல வருகுவள் யாயே – குறு 198/8
நல்லோர் நல்ல பலவால் தில்ல
தழலும் தட்டையும் முறியும் தந்து இவை – குறு 223/3,4
உசாவுநர் பெறினே நன்று-மன் தில்ல
வய சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும் – குறு 269/2,3
வாரற்க தில்ல தோழி சாரல் – குறு 360/4
ஆற்றுக தில்ல யாமே – ஐங் 12/3
தோற்க தில்ல என் தட மென் தோளே – ஐங் 12/4
தீயேன் தில்ல மலை கிழவோர்க்கே – ஐங் 204/5
அறியுமோ தில்ல செறி எயிற்றோயே – ஐங் 241/4
மென் தோள் கொடிச்சியை பெறற்கு அரிது தில்ல
பைம் புற படு கிளி ஒப்பலர் – ஐங் 260/2,3
சுர நனி இனிய ஆகுக தில்ல
அற நெறி இது என தெளிந்த என் – ஐங் 371/3,4
செல்வேம் தில்ல யாமே செற்றார் – ஐங் 429/2
காண்குவெம் தில்ல அவள் கவின் பெறு சுடர் நுதல் – ஐங் 443/3
பெரும் தோள் மடவரல் காண்குவெம் தில்ல
நீள் மதில் அரணம் பாய்ந்து என தொடி பிளந்து – ஐங் 444/1,2
நெஞ்சமும் எஞ்சும்-மன் தில்ல எஞ்சி – கலி 118/23
முதுமை எள்ளல் அஃது அமைகும் தில்ல
சுடர் பூ தாமரை நீர் முதிர் பழனத்து – அகம் 6/15,16
அறிந்த மாக்கட்டு ஆகுக தில்ல
தோழிமாரும் யானும் புலம்ப – அகம் 15/8,9
பிரியாய் ஆயின் நன்று-மன் தில்ல
அன்று நம் அறியாய் ஆயினும் இன்று நம் – அகம் 33/17,18
மார்பு துணை ஆக துயிற்றுக தில்ல
துஞ்சா முழவின் கோவல் கோமான் – அகம் 35/13,14
வாரற்க தில்ல தோழி கழனி – அகம் 40/12
அஃது அறிகிற்பினோ நன்று-மன் தில்ல
அறுவை தோயும் ஒரு பெரும் குடுமி – அகம் 195/11,12
விழு நிதி எளிதினின் எய்துக தில்ல
மழை கால் அற்சிரத்து மால் இருள் நீங்கி – அகம் 205/14,15
வலன் ஆக என்றலும் நன்று-மன் தில்ல
கடுத்தது பிழைக்குவது ஆயின் தொடுத்த – அகம் 215/6,7
செல்வர் ஆயினும் நன்று-மன் தில்ல
வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின் – அகம் 228/7,8
அறியுநம் ஆயின் நன்று-மன் தில்ல
பனி வார் கண்ணேம் ஆகி இனி அது – அகம் 243/12,13
உள்ளுப தில்ல தாமே பணை தோள் – அகம் 253/21
வருந்துக தில்ல யாய் ஓம்பிய நலனே – அகம் 276/15
ஒரு பதி வாழ்தல் ஆற்றுப தில்ல
பொன் அவிர் சுணங்கொடு செறிய வீங்கிய – அகம் 279/3,4
பசலை மாய்தல் எளிது-மன் தில்ல
சென்ற தேஎத்து செய்_வினை முற்றி – அகம் 333/19,20
முள்ளும் நோவ உறாற்க தில்ல
ஈவோர் அரிய இ உலகத்து – புறம் 171/13,14
நுமக்கு அரிது ஆகுக தில்ல எமக்கு எம் – புறம் 246/12
மேல்


தில்லை (4)

தில்லை பாலை கல் இவர் முல்லை – குறி 77
தில்லை அம் பொதும்பில் பள்ளிகொள்ளும் – நற் 195/3
தில்லை வேலி இ ஊர் – ஐங் 131/2
தில்லை அன்ன புல்லென் சடையோடு – புறம் 252/2
மேல்


தில்லையோடு (1)

மா மலர் முண்டகம் தில்லையோடு ஒருங்கு உடன் – கலி 133/1
மேல்


திலக (1)

ஒண் நுதல் யாத்த திலக அவிர் ஓடை – கலி 97/11
மேல்


திலகத்தள் (1)

நன் நுதல் நீத்த திலகத்தள் மின்னி – கலி 143/3
மேல்


திலகம் (8)

திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் – திரு 24
போங்கம் திலகம் தேம் கமழ் பாதிரி – குறி 74
நாகம் திலகம் நறும் காழ் ஆரம் – மலை 520
திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் – நற் 62/6
நெற்றி விழியா நிறை திலகம் இட்டாளே – பரி 11/99
செய்யாட்கு இழைத்த திலகம் போல் சீர்க்கு ஒப்ப – பரி 32/1
ஒருத்தி தெரி முத்தம் சேர்ந்த திலகம்
ஒருத்தி அரி மாண் அவிர் குழை ஆய் காது வாங்க – கலி 92/35,36
தேம் கமழ் திரு நுதல் திலகம் தைஇயும் – அகம் 389/3
மேல்


திலகமொடு (1)

மாக விசும்பின் திலகமொடு பதித்த – அகம் 253/24
மேல்


திவலை (4)

உடை திரை திவலை அரும்பும் தீம் நீர் – குறு 5/3
எறி திரை திவலை ஈர்ம் புறம் நனைப்ப – குறு 334/2
தூற்றும் திவலை துயர் கூர் காலை – குறு 398/2
எறி திரை திவலை தூஉம் சிறு கோட்டு – அகம் 252/12
மேல்


திவலையின் (1)

இறகு எறி திவலையின் பனிக்கும் பாக்கத்து – நற் 127/2
மேல்


திவவின் (6)

செவி நேர்பு வைத்த செய்வு_உறு திவவின்
நல் யாழ் நவின்ற நயன் உடை நெஞ்சின் – திரு 140,141
கண்கூடு இருக்கை திண் பிணி திவவின்
ஆய் தினை அரிசி அவையல் அன்ன – பொரு 15,16
அம் கோட்டு செறிந்த அவிழ்ந்து வீங்கு திவவின்
மணி நிரைத்து அன்ன வனப்பின் வாய் அமைத்து – சிறு 222,223
குறும் தொடி ஏய்க்கும் மெலிந்து வீங்கு திவவின்
மணி வார்ந்து அன்ன மா இரு மருப்பின் – பெரும் 13,14
தொடி திரிவு அன்ன தொண்டு படு திவவின்
கடிப்பகை அனைத்தும் கேள்வி போகா – மலை 21,22
அழியா விழவின் இழியா திவவின்
வயிரிய மாக்கள் பண் அமைத்து எழீஇ – பதி 29/7,8
மேல்


திவவு (1)

திவவு மெய்நிறுத்து செவ்வழி பண்ணி – மது 604
மேல்


திளைக்கும் (9)

கலையொடு திளைக்கும் வரை_அக நாடன் – நற் 334/5
புணரி திளைக்கும் புள் இமிழ் கானல் – குறு 299/2
புணரி திளைக்கும் துறைவன் – ஐங் 150/2
இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடும் கோட்டு – ஐங் 177/2
கானல் அம் பெரும் துறை கலி திரை திளைக்கும்
வான் உயர் நெடு மணல் ஏறி ஆனாது – ஐங் 199/1,2
தெரி கோதை நல்லார் தம் கேளிர் திளைக்கும்
உரு கெழு தோற்றம் உரைக்கும்_கால் நாளும் – பரி 11/58,59
துணையொடு திளைக்கும் காப்பு உடை வரைப்பில் – அகம் 34/13
தோல் முலை பிணவொடு திளைக்கும்
வேனில் நீடிய சுரன் இறந்தோரே – அகம் 201/18,19
புகழ் சால் சிறப்பின் அம்பு மிக திளைக்கும்
கொலைவன் யார்-கொலோ கொலைவன் மற்று இவன் – புறம் 152/7,8
மேல்


திளைத்தற்கு (1)

திளைத்தற்கு எளியமா கண்டை அளைக்கு எளியாள் – கலி 110/5
மேல்


திளைத்து (1)

தீர் தொழில் தனி கலை திளைத்து விளையாட – புறம் 320/5
மேல்


திளைப்ப (5)

நுண் பூண் ஆகம் திளைப்ப திண் காழ் – திரு 32
திருந்து காழ் அல்குல் திளைப்ப உடீஇ – திரு 204
கல்லா மாந்தரொடு நகுவனர் திளைப்ப
புடை அமை பொலிந்த வகை அமை செப்பில் – மது 420,421
கமழ் நறும் சாந்தின் அவரவர் திளைப்ப
நணி_நணித்து ஆயினும் சேஎய் சேய்த்து – பரி 17/24,25
வல ஆர் கண்ணி இளையர் திளைப்ப
நாகாஅல் என வந்த மாறே எழா நெல் – புறம் 253/2,3
மேல்


திளைப்பவும் (1)

முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும்
செம் சாந்து சிதைந்த மார்பின் ஒண் பூண் – பட் 296,297
மேல்


திளைப்பினும் (1)

ஒண்_நுதல் ஆயத்தார் ஓராங்கு திளைப்பினும்
முள் நுனை தோன்றாமை முறுவல் கொண்டு அடக்கி தன் – கலி 142/6,7
மேல்


திளையா (1)

திளையா கண்ண வளைகுபு நெரிதர – குறி 132
மேல்


திளைஇ (1)

தைஇயினர் மகிழ்ந்து திளைஇ விளையாடும் – கலி 102/6
மேல்


திற்றி (5)

அழித்து ஆனா கொழும் திற்றி
இழித்து ஆனா பல சொன்றி – மது 211,212
எறிக திற்றி ஏற்று-மின் புழுக்கே – பதி 18/2
இரும் கல் முடுக்கர் திற்றி கெண்டும் – அகம் 97/5
விழவு அயர்ந்து அன்ன கொழும் பல் திற்றி
எழாஅ பாணன் நன் நாட்டு உம்பர் – அகம் 113/16,17
நாகு ஆ வீழ்த்து திற்றி தின்ற – அகம் 249/13
மேல்


திற (1)

உறு வளி ஆற்ற சிறு வரை திற என – அகம் 136/22
மேல்


திறக்கும் (4)

தெறு கதிர் இன் துயில் பசு வாய் திறக்கும்
பேதை நெய்தல் பெரு நீர் சேர்ப்பற்கு – நற் 275/5,6
வண்டு வாய் திறக்கும் பொழுதில் பண்டும் – குறு 265/2
வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு – குறு 370/2
வண்டு வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம் – அகம் 183/12
மேல்


திறங்கள் (1)

நீத்தான் திறங்கள் பகர்ந்து – கலி 131/14
மேல்


திறத்த (1)

அலகை தவிர்த்த எண் அரும் திறத்த
மலை படு கடாஅம் மாதிரத்து இயம்ப – மலை 347,348
மேல்


திறத்தல் (2)

அறவை ஆயின் நினது என திறத்தல்
மறவை ஆயின் போரொடு திறத்தல் – புறம் 44/11,12
மறவை ஆயின் போரொடு திறத்தல்
அறவையும் மறவையும் அல்லை ஆக – புறம் 44/12,13
மேல்


திறத்தின் (1)

திறத்தின் திரிவு இல்லா அந்தணர் ஈண்டி – பரி 23/20
மேல்


திறத்தினும் (1)

புதுவது புனைந்த திறத்தினும்
வதுவை நாளினும் இனியனால் எமக்கே – அகம் 352/16,17
மேல்


திறத்து (15)

இன்னும் ஓவார் என் திறத்து அலரே – நற் 116/12
பண்பு இல் ஆரிடை வரூஉம் நம் திறத்து
அருளான்-கொல்லோ தானே கானவன் – நற் 228/4,5
நிறத்து எறி புன் சொலின் திறத்து அஞ்சுவலே – நற் 229/4
அவர் திறத்து இரங்கும் நம்மினும் – குறு 289/7
நம் திறத்து இரங்கும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 289/8
கவவு கை விட பெறும் பொருள் திறத்து
அவவு கைவிடுதல் அது மனும் பொருளே – கலி 14/18,19
ஆடு எழில் அழிவு அஞ்சாது அகன்றவர் திறத்து இனி – கலி 16/3
வேட்டோர் திறத்து விரும்பிய நின் பாகனும் – கலி 66/23
நினையுபு வருந்தும் இ நெடுந்தகை திறத்து இ ஊர் – கலி 76/3
எவ்வம் மிகுதர எம் திறத்து எஞ்ஞான்றும் – கலி 110/16
அ திறத்து நீ நீங்க அணி வாடி அ ஆயம் – கலி 136/7
வீங்கு இழை மாதர் திறத்து ஒன்று நீங்காது – கலி 139/12
இன்று வரல் உரைமோ சென்றிசினோர் திறத்து என – அகம் 34/15
நின் திறத்து அவலம் வீட இன்று இவண் – அகம் 340/12
என் திறத்து அவலம் கொள்ளல் இனியே – புறம் 253/1
மேல்


திறத்தும் (1)

தீமை கண்டோர் திறத்தும் பெரியோர் – நற் 116/1
மேல்


திறத்தே (6)

நட்டு நாடார் தம் ஒட்டியோர் திறத்தே – நற் 32/9
அறன் ஓடி விலங்கின்று அவர் ஆள்வினை திறத்தே – கலி 16/22
நயம் பற்று விடின் இல்லை நசைஇயோர் திறத்தே – கலி 59/26
வருந்துவம் அல்லமோ பிரிந்திசினோர் திறத்தே – அகம் 183/15
பிழையல கண் அவள் நோக்கியோர் திறத்தே – அகம் 326/13
வாள் மிசை கிடந்த ஆண்மையோன் திறத்தே – புறம் 270/13
மேல்


திறத்தோர்க்கும் (1)

புகழ் சால் சிறப்பின் இரு திறத்தோர்க்கும்
அமுது கடைய இரு வயின் நாண் ஆகி – பரி 23/73,74
மேல்


திறந்த (12)

மலர திறந்த வாயில் பலர் உண – குறி 203
களிற்று முகம் திறந்த கல்லா விழு தொடை – நற் 389/4
முகை தலை திறந்த நாற்றம் புதல் மிசை – குறு 382/2
அரு நிறம் திறந்த புண் உமிழ் குருதியின் – பதி 11/8
புள்ளொடு பெயரிய பொருப்பு புடை திறந்த வேல் – பரி 21/9
முகை தலை திறந்த வேனில் – அகம் 105/16
வண்டு வாய் திறந்த வாங்கு கழி நெய்தல் – அகம் 130/12
களிற்று முகம் திறந்த கவுள் உடை பகழி – அகம் 132/4
பெய்து புறம் திறந்த பொங்கல் வெண் மழை – அகம் 217/1
சுரும்பு வாய் திறந்த பொன் புரை நுண் தாது – அகம் 242/2
முகை வாய் திறந்த நகை வாய் முல்லை – அகம் 244/4
உலகு புக திறந்த வாயில் – புறம் 234/5
மேல்


திறந்தவை (1)

யாத்த தூணி தலை திறந்தவை போல் – அகம் 225/10
மேல்


திறந்தன (1)

முள் எயிற்று முறுவல் திறந்தன
பல் இதழ் உண்கணும் பரந்தவால் பனியே – நற் 155/9,10
மேல்


திறந்து (9)

திறந்து மோந்து அன்ன சிறந்து கமழ் நாற்றத்து – மது 567
பொன் பெய் பேழை மூய் திறந்து அன்ன – குறு 233/3
நகில் முகடு மெழுகிய அளறு மடை திறந்து
திகை முழுது கமழ முகில் அகடு கழி மதியின் – பரி 10/73,74
நெடு நிலா திறந்து உண்ண நிரை இதழ் வாய் விட்ட – கலி 29/20
முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் நகை திறந்து
நன் நகர் வாயில் கதவ வெளில் சார்ந்து – கலி 97/15,16
முகை முகம் திறந்து அன்ன முறுவலும் கடிகல்லாய் – கலி 118/20
திறந்து நம் புணர்ந்து நும்மின் சிறந்தோர் – அகம் 311/5
உள் இல் வரும் கலம் திறந்து அழ கண்டு – புறம் 160/21
திறந்து மறந்து கூட்டு முதல் – புறம் 396/19
மேல்


திறந்தும் (1)

வான் வாய் திறந்தும் வண் புனல் பெறாஅது – அகம் 179/5
மேல்


திறந்தே (1)

முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை திறந்தே – நற் 179/10
மேல்


திறப்ப (3)

முல்லை முகை வாய் திறப்ப பல் வயின் – நற் 69/5
வண்டு வாய் திறப்ப விண்ட பிடவம் – நற் 238/3
முயங்கல் விருப்பொடு முகம் புதை திறப்ப
அஞ்சினள் உயிர்த்த_காலை யாழ நின் – அகம் 86/23,24
மேல்


திறப்பட (2)

அறத்தொடு நின்றேனை கண்டு திறப்பட
என் ஐயர்க்கு உய்த்து உரைத்தாள் யாய் – கலி 39/21,22
பிறர்க்கு தீது அறிந்தன்றோ இன்றே திறப்பட
நண்ணார் நாண அண்ணாந்து ஏகி – புறம் 47/7,8
மேல்


திறப்படு (1)

திறப்படு இலாஅதவர் – குறள் 64/20
மேல்


திறப்பல் (1)

திறப்பல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் கதவே – குறு 321/8
மேல்


திறப்பவும் (1)

மட்டு வாய் திறப்பவும் மை விடை வீழ்ப்பவும் – புறம் 113/1
மேல்


திறப்பின் (1)

மண் கொள் புற்றத்து அருப்பு உழை திறப்பின்
ஆ கொள் மூதூர் களவர் பெருமகன் – அகம் 342/5,6
மேல்


திறப்போர் (1)

நெஞ்சம் திறப்போர் நின் காண்குவரே – புறம் 175/2
மேல்


திறம் (48)

திறம் தெரிந்து தேறப்படும் – குறள் 51/2
எள்ளின் இளிவாம் என்று எண்ணி அவர் திறம்
உள்ளும் உயிர் காதல் நெஞ்சு – குறள் 130/15,16
ஒரு திறம் சாரா அரைநாள் அமயத்து – நெடு 75
பல திறம் பெயர்பவை கேட்குவிர்_மாதோ – மலை 291
தன் திறம் பெறுக இவள் ஈன்ற தாயே – நற் 8/10
நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப – நற் 142/5
வம்ப மாக்கள் உயிர் திறம் பெயர்த்து என – நற் 164/7
திறம் புரி கொள்கையொடு இறந்து செயின் அல்லது – நற் 252/3
வம்ப மாக்கள் வரு_திறம் நோக்கி – நற் 298/1
கரும்பு உடை பணை தோள் நோக்கியும் ஒரு திறம்
பற்றாய் வாழி எம் நெஞ்சே நல் தார் – நற் 298/7,8
திறம் புரி கொள்கை அந்தணீர் தொழுவல் என்று – ஐங் 387/2
நிலம் திறம் பெயரும் காலை ஆயினும் – பதி 63/6
வை எயிற்று எய்யா மகளிர் திறம் இனி – பரி 9/33
தாய் அ திறம் அறியாள் தாங்கி தனி சேறல் – பரி 11/112
கூடாமுன் ஊடல் கொடிய திறம் கூடினால் – பரி 24/55
என் திறம் யாதும் வினவல் வினவின் – கலி 19/10
திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திரு தகும் அ திரு – கலி 38/20
சிறந்தமை நாம் நன்கு அறிந்தனம் ஆயின் அவன் திறம்
கொல் யானை கோட்டால் வெதிர் நெல் குறுவாம் நாம் – கலி 42/6,7
ஓர்வு_உற்று ஒரு திறம் ஒல்காத நேர்கோல் – கலி 42/14
கூடி அவர் திறம் பாட என் தோழிக்கு – கலி 43/29
ஆங்கு ஆக அ திறம் அல்லா_கால் வேங்கை வீ – கலி 64/26
பனி ஒரு திறம் வார பாசடை தாமரை – கலி 71/7
நோய் சேர்ந்த திறம் பண்ணி நின் பாணன் எம் மனை – கலி 77/18
திறம் வேறு செய்தியின் நூல் நெறி பிழையாது – கலி 99/3
உறை வரை நிறுத்த கோல் உயிர் திறம் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 100/15
தூ அற துறந்தனன் துறைவன் என்று அவன் திறம்
நோய் தெற உழப்பார்_கண் இமிழ்தியோ எம் போல – கலி 129/9,10
தேயா நோய் செய்தான் திறம் கிளந்து நாம் பாடும் – கலி 131/23
திறம் சேரார் செய்யும் தொழில்கள் அறைந்தன்று – கலி 141/4
அவர் திறம் செல்வேன் கண்டனென் யானே – அகம் 14/17
வளை வாய் பேடை வரு_திறம் பயிரும் – அகம் 33/6
நனி பசந்தனள் என வினவுதி அதன் திறம்
யானும் தெற்றென உணரேன் மேல் நாள் – அகம் 48/3,4
யாதோ மற்று அம் மா திறம் படர் என – அகம் 48/13
உயிர் திறம் பெயர நல் அமர் கடந்த – அகம் 77/9
புருவை பன்றி வரு_திறம் நோக்கி – அகம் 88/4
உணங்கு திறம் பெயர்ந்த வெண் கல் அமிழ்தம் – அகம் 207/2
ஆறு செல் வம்பலர் வரு_திறம் காண்-மார் – அகம் 263/6
திறம் வேறு ஆகல் எற்று என்று ஒற்றி – அகம் 267/3
நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப – அகம் 274/7
சிறு கண் பன்றி வரு_திறம் பார்க்கும் – அகம் 277/8
படை உடை கையர் வரு_திறம் நோக்கி – அகம் 337/8
ஒரு திறம் நினைத்தல் செல்லாய் திரிபு நின்று – அகம் 379/23
பெண் உரு ஒரு திறம் ஆகின்று அ உரு – புறம் 1/7
தெரி கோல் ஞமன்ன் போல ஒரு திறம்
பற்றல் இலியரோ நின் திறம் சிறக்க – புறம் 6/9,10
பற்றல் இலியரோ நின் திறம் சிறக்க – புறம் 6/10
அதன் திறம் அத்தை யான் உரைக்க வந்தது – புறம் 28/7
உட்பகை ஒரு திறம் பட்டு என புள் பகைக்கு – புறம் 68/11
திறம் புரி பசும் புல் பரப்பினர் கிடப்பி – புறம் 93/8
நறவு உண் செம் வாய் நா திறம் பெயர்ப்ப – புறம் 364/6
மேல்


திறம்பிய (1)

நடுவுநிலை திறம்பிய நயம் இல் ஒரு கை – பரி 3/34
மேல்


திறமால் (1)

உள்ளுவன்-மன் யான் உரைப்பது அவர் திறமால்
கள்ளம் பிறவோ பசப்பு – குறள் 119/7,8
மேல்


திறமே (1)

அன்றோ தோழி அவர் சென்ற திறமே – நற் 286/9
மேல்


திறல் (51)

அழல் என உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல்
பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை – திரு 149,150
தெய்வம் சான்ற திறல் விளங்கு உருவின் – திரு 287
அரும் திறல் அணங்கின் ஆவியர் பெருமகன் – சிறு 86
திறல் வேல் நுதியின் பூத்த கேணி – சிறு 172
திறல் சால் வென்றியொடு தெவ்வு புலம் அகற்றி – சிறு 246
காய் சினம் திருகிய கடும் திறல் வேனில் – பெரும் 3
அரும் திறல் கடவுள் வாழ்த்தி சிறிது நும் – பெரும் 391
அடு திறல் உயர் புகழ் வேந்தே – மது 130
பணை கெழு பெரும் திறல் பல் வேல் மன்னர் – மது 234
உரு கெழு திறல் உயர் கோட்டத்து – பட் 36
தென்னவன் திறல் கெட சீறி மன்னர் – பட் 277
நீர் அகம் பனிக்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல்
பேர் இசை நவிரம் மேஎய் உறையும் – மலை 81,82
அரும் திறல் கடவுள் பழிச்சிய பின்றை – மலை 538
வெம் திறல் இளையவர் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு – நற் 111/5
வெம் திறல் கடும் வளி பொங்கர் போந்து என – குறு 39/1
அரும் திறல் கடவுள் அல்லன் – ஐங் 182/3
வெம் திறல் வெள் வேல் விடலை முந்துறவே – ஐங் 393/5
அரும் திறல் மரபின் கடவுள் பேணியர் – பதி 30/34
வெம் திறல் வேந்தே இ உலகத்தோர்க்கே – பதி 37/13
திறல் விடு திரு மணி இலங்கு மார்பின் – பதி 46/3
மடங்கல் வண்ணம் கொண்ட கடும் திறல்
துப்பு துறைபோகிய கொற்ற வேந்தே – பதி 62/8,9
கொன்று அமர் கடந்த வெம் திறல் தட கை – பதி 86/2
ஐம் தலை உயிரிய அணங்கு உடை அரும் திறல்
மைந்து உடை ஒருவனும் மடங்கலும் நீ – பரி 1/46,47
பருதி வலவ பொரு திறல் மல்ல – பரி 3/89
திறல் சான்ற பெரு வனப்பு இழப்பதை அருளுவார் – கலி 26/18
திண் தோள் திறல் ஒளி மாய போர் மா மேனி – கலி 102/36
திருமறு_மார்பன் போல் திறல் சான்ற காரியும் – கலி 104/10
துன் அரும் கடும் திறல் கங்கன் கட்டி – அகம் 44/8
அரும் திறல் கடவுள் செல்லூர் குணாஅது – அகம் 90/9
வாய் பகை கடியும் மண்ணொடு கடும் திறல்
தீ படு சிறு கோல் வில்லொடு பற்றி – அகம் 101/6,7
முருகன் அன்ன சீற்றத்து கடும் திறல்
எந்தையும் இல்லன் ஆக – அகம் 158/16,17
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை கனை திறல்
செம் தீ அணங்கிய செழு நிண கொழும் குறை – அகம் 237/8,9
அறல் மருள் கூந்தலின் மறையினள் திறல் மாண்டு – அகம் 299/18
நெடும் கண் ஆடு அமை பழுநி கடும் திறல்
பாப்பு கடுப்பு அன்ன தோப்பி வான் கோட்டு – அகம் 348/6,7
வெருவரு கடும் திறல் இரு பெரும் தெய்வத்து – அகம் 360/6
கடும் திறல் அணங்கின் நெடும் பெரும் குன்றத்து – அகம் 378/22
அடும் திறல் அத்தி ஆடு அணி நசைஇ – அகம் 396/13
துன் அரும் திறல் கமழ் கடாஅத்து – புறம் 3/8
வேக வெம் திறல் நாகம் புக்கு என – புறம் 37/2
ஒன்னார் உட்கும் துன் அரும் கடும் திறல்
தூங்கு எயில் எறிந்த நின் ஊங்கணோர் நினைப்பின் – புறம் 39/5,6
ஞாயிற்று அன்ன வெம் திறல் ஆண்மையும் – புறம் 55/15
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து – புறம் 78/2
யாம் பொருதும் என்றல் ஓம்பு-மின் ஓங்கு திறல்
ஒளிறு இலங்கு நெடு வேல் மழவர் பெருமகன் – புறம் 88/2,3
அரும் திறல் கடவுள் காக்கும் உயர் சிமை – புறம் 158/11
இடும்பை கொள் பருவரல் தீர கடும் திறல்
அஞ்சன உருவன் தந்து நிறுத்து ஆங்கு – புறம் 174/4,5
கணிச்சி கூர்ம் படை கடும் திறல் ஒருவன் – புறம் 195/4
பணிந்து கூட்டுண்ணும் தணிப்பு அரும் கடும் திறல்
நின் ஓர் அன்ன நின் புதல்வர் என்றும் – புறம் 198/13,14
இரும் கடல் உடுத்த இ வையகத்து அரும் திறல்
பொன் படு மால் வரை கிழவ வென் வேல் – புறம் 201/17,18
வெம் திறல் கூற்றம் பெரும் பேது உறுப்ப – புறம் 238/10
வெம் திறல் எஃகம் நெஞ்சு வடு விளைப்ப – புறம் 303/4
வெம் திறல் வியன் களம் பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 370/19
மேல்


திறலினர் (1)

தீ எழுந்து அன்ன திறலினர் தீ பட – திரு 171
மேல்


திறலொடு (1)

தீ உமிழ் திறலொடு முடி மிசை அணவர – பரி 1/2
மேல்


திறவது (1)

துன்னுதல் ஓம்பி திறவது இல் முன்னி நீ – கலி 82/32
மேல்


திறவர் (1)

செய்பொருள் திறவர் ஆகி புல் இலை – அகம் 69/6
மேல்


திறவா (1)

திறவா கண்ண சாய் செவி குருளை – சிறு 130
மேல்


திறவாது (1)

திறவாது அடைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 44/14
மேல்


திறவிது (1)

தீம் புனல் ஊர திறவிது ஆக – அகம் 156/7
மேல்


திறவோர் (3)

திறவோர் செய்_வினை அறவது ஆகும் – குறு 247/2
முறை வழிப்படூஉம் என்பது திறவோர்
காட்சியின் தெளிந்தனம் ஆகலின் மாட்சியின் – புறம் 192/10,11
திறவோர் புகழ்ந்த திண் அன்பினனே – புறம் 221/4
மேல்


திறன் (35)

திறன் அல்ல தன் பிறர் செய்யினும் நோ நொந்து – குறள் 16/13
திறன் அறிந்து ஆங்கே திரு – குறள் 18/18
திறன் தெரிந்து கூறப்படும் – குறள் 19/12
திறன் அறிந்து தேர்ந்து கொளல் – குறள் 45/2
திறன் அறிந்தான் தேர்ச்சி துணை – குறள் 64/10
திறன் அறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும் – குறள் 65/7
அறன் ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறன் அறிந்து – குறள் 76/7
அறனொடு புணர்ந்த திறன் அறி செங்கோல் – பொரு 230
கணம்_கொள் குப்பை உணங்கு திறன் நோக்கி – நற் 101/3
திறன் இலோர் திருத்திய தீது தீர் கொள்கை – பரி 1/42
பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி – பரி 11/128
திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும் – பரி 13/32
தெய்வத்து திறன் நோக்கி தெருமரல் தே_மொழி – கலி 16/19
தீராமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/13
தெருளாமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/17
அறனும் அது கண்டு அற்று ஆயின் திறன் இன்றி – கலி 62/16
திறன் அல்ல யாம் கழற யாரை நகும் இ – கலி 86/26
அணை தோளாய் தீயாரை போல திறன் இன்று உடற்றுதி – கலி 87/9
வேல் நுதி புரை விறல் திறன் நுதி மருப்பின் மாறு அஞ்சான் – கலி 104/34
வருந்திய செல்லல் தீர்த்த திறன் அறி ஒருவன் – கலி 129/23
தீண்டற்கு அருளி திறன் அறிந்து எழீஇ – கலி 136/19
திறன் இலார் எடுத்த தீ மொழி எல்லாம் – கலி 144/71
ஓய் பசி பிடியொடு ஒரு திறன் ஒடுங்க – அகம் 91/6
மறை திறன் அறியாள் ஆகி ஒய்யென – அகம் 136/25
அறன் நெறி பிழையா திறன் அறி மன்னர் – அகம் 188/4
திறன் இல் வெம் சூள் அறி கரி கடாஅய் – அகம் 256/18
திறன் இல் சிதாஅர் வறுமை நோக்கி – அகம் 337/12
திறன் வேறு கிடக்கை நோக்கி நல் போர் – அகம் 386/7
திறன் அறி வயவரொடு தெவ்வர் தேய அ – புறம் 20/12
செரு செய் முன்ப நின் வரு_திறன் நோக்கி – புறம் 41/12
திறன் இல் ஒருவனை நாட்டி முறை திரிந்து – புறம் 71/8
பதன் அன்று புக்கு திறன் அன்று மொழியினும் – புறம் 124/2
அறன் இல் கூற்றம் திறன் இன்று துணிய – புறம் 210/8
அறன் இல் கூற்றம் திறன் இன்று துணிய – புறம் 237/9
வள்ளியோர் காணாது உய் திறன் உள்ளி – புறம் 370/1
மேல்


திறனா (1)

இரு திறனா நீக்கும் பொதுவர் – கலி 106/17
மேல்


திறை (21)

செயிர்த்து எழு தெவ்வர் திறை துறை போகிய – பொரு 120
பணியார் தேஎம் பணித்து திறை கொள்-மார் – மது 230
பகை வெம் காதலர் திறை தரு முயற்சி – ஐங் 452/3
பணிந்து திறை பகர கொள்ளுநை ஆதலின் – பதி 17/3
வாடா யாணர் நாடு திறை கொடுப்ப – பதி 53/2
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 59/12
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 62/12
தொன்று திறை தந்த களிற்றொடு நெல்லின் – பதி 66/7
திறை கொண்டு பெயர்தி வாழ்க நின் ஊழி – பதி 71/24
திருந்து அடி தோய திறை கொடுப்பானை – பரி 9/37
பகை வென்று திறை கொண்ட பாய் திண் தேர் மிசையவர் – கலி 31/17
ஏற்றவர் புலம் கெட திறை கொண்டு – கலி 106/49
பொருந்தாதார் போர் வல் வழுதிக்கு அரும் திறை
போல கொடுத்தார் தமர் – கலி 141/24,25
முனை திறை கொடுக்கும் துப்பின் தன் மலை – அகம் 13/2
தம் திறை கொடுத்து தமர் ஆயினரே – அகம் 44/2
அரும் திறை கொடுப்பவும் கொள்ளான் சினம் சிறந்து – அகம் 84/15
வந்து திறை கொடுத்து வணங்கினர் வழிமொழிந்து – அகம் 124/2
பணி திறை தந்த பாடு சால் நன் கலம் – அகம் 127/7
நாடு திறை கொண்டனம் ஆயின் பாக – அகம் 334/3
திறை கொண்டு பெயர்க்கும் செம்மலும் உடைத்தே – புறம் 156/6
பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின் – புறம் 387/12
மேல்


திறையர் (1)

முனை கவர்ந்து கொண்ட திறையர் வினை முடித்து – முல் 19
மேல்


திறையான் (1)

வேந்து தந்த பணி திறையான்
சேர்ந்தவர் தம் கடும்பு ஆர்த்தும் – புறம் 22/26,27
மேல்


திறையே (2)

இடுக திறையே புரவு எதிர்ந்தோற்கு என – பதி 80/10
இறுக்கல் வேண்டும் திறையே மறுப்பின் – புறம் 97/20
மேல்


தின் (15)

நிணம் தின் வாயள் துணங்கை தூங்க – திரு 56
விழு தண்டு ஊன்றிய மழு தின் வன் கை – பெரும் 170
பிணம் தின் யாக்கை பேய்_மகள் துவன்றவும் – பட் 260
நிற புண் கூர்ந்த நிலம் தின் மருப்பின் – மலை 245
ஊன் தின் பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 322/5
அத்த பலவின் வெயில் தின் சிறு காய் – ஐங் 351/1
நிலம் தின் சிதாஅர் களைந்த பின்றை – பதி 12/20
அரம் தின் வாய் போன்ம் போன்ம் போன்ம் – பரி 10/98
அரம் தின் ஊசி திரள் நுதி அன்ன – அகம் 199/8
மழை முழங்கு அரவம் கேட்ட கழை தின்
மாஅல் யானை புலி செத்து வெரீஇ – அகம் 232/2,3
எரி தின் கொல்லை இறைஞ்சிய ஏனல் – அகம் 288/5
கழை தின் யாக்கை விழை களிறு தைவர – அகம் 328/13
கழை தின் யானை கால் அகப்பட்ட – புறம் 73/9
தின் பழம் பசீஇ பாண – புறம் 321/8
பிணம் தின் குறு நரி நிணம் திகழ் பல்ல – புறம் 359/3
மேல்


தின்பவர்க்கு (1)

ஆங்கு இல்லை ஊன் தின்பவர்க்கு
படை கொண்டார் நெஞ்சம் போல் நன்று ஊக்காது ஒன்றன் – குறள் 26/4,5
மேல்


தின்ம் (1)

இரும் பேர் ஒக்கலொடு தின்ம் என தருதலின் – புறம் 150/13
மேல்


தின்மரும் (1)

உண்மரும் தின்மரும் வரை கோள் அறியாது – பதி 24/18
மேல்


தின்ற (17)

கச்சம் தின்ற கழல் தயங்கு திருந்து அடி – மது 436
கோணம் தின்ற வடு ஆழ் முகத்த – மது 592
சாணம் தின்ற சமம் தாங்கு தட கை – மது 593
பொலம் தொடி தின்ற மயிர் வார் முன்கை – நெடு 141
பாசம் தின்ற தேய் கால் மத்தம் – நற் 12/2
சுடு மண் தசும்பின் மத்தம் தின்ற
பிறவா வெண்ணெய் உருப்பிடத்து அன்ன – நற் 84/6,7
கன்று உடை புனிற்று ஆ தின்ற மிச்சில் – நற் 290/2
குவை உடை பசும் கழை தின்ற கய வாய் – குறு 179/5
நெல்லி தின்ற முள் எயிறு தயங்க – குறு 262/4
விளர் ஊன் தின்ற வீங்கு சிலை மறவர் – அகம் 89/10
பாசி தின்ற பைம் கண் யானை – அகம் 91/5
கொழுப்பு ஆ தின்ற கூர்ம் படை மழவர் – அகம் 129/12
நாகு ஆ வீழ்த்து திற்றி தின்ற
புலவு களம் துழைஇய துகள் வாய் கோடை – அகம் 249/13,14
விளர் ஊன் தின்ற வேட்கை நீங்க – அகம் 265/15
புள் ஊன் தின்ற புலவு நாறு கய வாய் – புறம் 324/2
விளர் ஊன் தின்ற வெம் புலால் மெய்யர் – புறம் 359/5
தின்ற நன் பல் ஊன் தோண்டவும் – புறம் 384/21
மேல்


தின்றதன் (1)

புனல் தரு பசும் காய் தின்றதன் தப்பற்கு – குறு 292/2
மேல்


தின்றல் (1)

மூதா தின்றல் அஞ்சி காவலர் – அகம் 156/4
மேல்


தின்றவர் (1)

புன் காழ் நெல்லி பைம் காய் தின்றவர்
நீர் குடி சுவையின் தீவிய மிழற்றி – அகம் 54/15,16
மேல்


தின்றியோ (1)

தையால் தம்பலம் தின்றியோ என்று தன் – கலி 65/13
மேல்


தின்று (9)

எல்லையும் இரவும் ஊன் தின்று மழுங்கி – பொரு 118
தின்று ஆனா இன வைகல் – மது 214
இல் எழு வயலை ஈற்று ஆ தின்று என – நற் 179/1
வீழ் கடை திரள் காய் ஒருங்கு உடன் தின்று
வீ சுனை சிறு நீர் குடியினள் கழிந்த – நற் 271/6,7
கரும் கல் வியல் அறை கிடப்பி வயிறு தின்று
இரும் புலி துறந்த ஏற்று மான் உணங்கல் – அகம் 107/4,5
உழுத நோன் பகடு அழி தின்று ஆங்கு – புறம் 125/7
நிணம் தின்று செருக்கிய நெருப்பு தலை நெடு வேல் – புறம் 200/6
பச்சூன் தின்று பைம் நிணம் பெருத்த – புறம் 258/4
உழவு ஒழி பெரும் பகடு அழி தின்று ஆங்கு – புறம் 366/13
மேல்


தின்றும் (3)

கடல் இறவின் சூடு தின்றும்
வயல் ஆமை புழுக்கு உண்டும் – பட் 63,64
உண்டும் தின்றும் ஊர்ந்தும் ஆடுகம் – புறம் 166/30
உண்டும் தின்றும் இரப்போர்க்கு ஈய்ந்தும் – புறம் 364/7
மேல்


தின்னும் (4)

தின்னும் அவர் காணல் உற்று – குறள் 125/8
பிள்ளை தின்னும் முதலைத்து அவன் ஊர் – ஐங் 24/2
தன் பார்ப்பு தின்னும் அன்பு இல் முதலையொடு – ஐங் 41/1
நின்னை அருள் இல் அணங்கான் மெய் வேல் தின்னும்
விறல் வெய்யோன் ஊர் மயில் வேல் நிழல் நோக்கி – பரி 8/66,67
மேல்


தின்னூஉ (1)

மரம் தின்னூஉ வரை உதிர்க்கும் – மது 62
மேல்


தின (13)

நிலம் தின கிடந்த நிதியமோடு அனைத்தும் – மலை 575
பசி தின அல்கும் பனி நீர் சேர்ப்ப – ஐங் 159/3
பசி தின வருத்தம் பைது அறு குன்றத்து – ஐங் 305/2
இகல் இடும் பனி தின எவ்வத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்கே – கலி 134/12
நிலம் தின துறந்த நிதியத்து அன்ன – அகம் 127/10
நின்று தின விளிந்த அம் பணை நெடு வேய் – அகம் 173/13
வெயில் தின வருந்திய நீடு மருப்பு ஒருத்தல் – அகம் 207/9
பிசைந்து தின வாடிய முலையள் பெரிது அழிந்து – புறம் 159/8
பசி தின திரங்கிய ஒக்கலும் உவப்ப – புறம் 159/21
பசி தின திரங்கிய கசிவு உடை யாக்கை – புறம் 160/4
பசி தின திரங்கிய இரும் பேர் ஒக்கற்கு – புறம் 370/3
குடர் தலை மாலை சூடி உண தின
ஆனா பெரு வளம் செய்தோன் வானத்து – புறம் 371/23,24
நிலம் தின சிதைந்த சிதாஅர் களைந்து – புறம் 385/6
மேல்


தினப்படல் (1)

தேரை தினப்படல் ஓம்பு – கலி 147/32
மேல்


தினல் (2)

பொருள் அல்லது அ ஊன் தினல்
உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை ஊன் உண்ண – குறள் 26/8,9
தினல் பொருட்டால் கொல்லாது உலகு எனின் யாரும் – குறள் 26/11
மேல்


தினிய (1)

தினிய இருந்தது என் நெஞ்சு – குறள் 130/12
மேல்


தினை (46)

தினை துணை நன்றி செயினும் பனை துணையா – குறள் 11/7
எனை துணையர்-ஆயினும் என்னாம் தினை துணையும் – குறள் 15/7
தினை துணையாம் குற்றம் வரினும் பனை துணையா – குறள் 44/5
தினை துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனை துணையும் – குறள் 129/3
ஆய் தினை அரிசி அவையல் அன்ன – பொரு 16
மனை கோழி தினை கவர – பொரு 223
பசும் தினை மூரல் பாலொடும் பெறுகுவிர் – பெரும் 168
தினை விளை சாரல் கிளி கடி பூசல் – மது 291
தினை குறு_மகளிர் இசை படு வள்ளையும் – மலை 342
கொடிச்சி காக்கும் அடுக்கல் பைம் தினை
முந்து விளை பெரும் குரல் கொண்ட மந்தி – நற் 22/1,2
நீடு இலை விளை தினை கொடும் கால் நிமிர – நற் 44/6
தினை உண் கேழல் இரிய புனவன் – நற் 119/1
மென் தினை நெடும் போர் புரி-மார் – நற் 125/11
உணங்கு தினை துழவும் கை போல் ஞாழல் – நற் 267/4
வாரல் மென் தினை புலர்வு குரல் மாந்தி – நற் 304/1
தந்தை வித்திய மென் தினை பைபய – நற் 306/1
தோடு தலை வாங்கிய நீடு குரல் பைம் தினை
பவள செம் வாய் பைம் கிளி கவரும் – நற் 317/3,4
தினை கிளி கடியும் பெரும் கல் நாடன் – நற் 328/3
தினை தாள் அன்ன சிறு பசும் கால – குறு 25/3
வளை வாய் சிறு கிளி விளை தினை கடீஇயர் – குறு 141/1
தினை கிளி கடிதலின் பகலும் ஒல்லும் – குறு 217/1
தினை பிடி உண்ணும் பெரும் கல் நாட – குறு 225/2
மறி குரல் அறுத்து தினை பிரப்பு இரீஇ – குறு 263/1
தினை புன மருங்கில் படு கிளி ஓப்பியும் – குறு 346/5
அவர் தினை புனம் மேய்ந்து ஆங்கு – குறு 394/5
நனை முதிர் ஞாழல் தினை மருள் திரள் வீ – குறு 397/1
மென் தினை மேய்ந்த தறுகண் பன்றி – ஐங் 261/1
குன்ற குறவர் கொய் தினை பைம் கால் – ஐங் 284/2
மென் தினை நுவணை உண்டு தட்டையின் – ஐங் 285/2
தினை பாய் கிள்ளை வெரூஉம் நாட – ஐங் 287/2
பைம் தினை உணங்கல் செம்பூழ் கவரும் – ஐங் 469/1
மென் தினை நுவணை முறை_முறை பகுக்கும் – பதி 30/24
குருவி ஆர்ப்ப குரல் குவிந்தன தினை
எருவை கோப்ப எழில் அணி திருவில் – பரி 18/47,48
தினை காலுள் யாய் விட்ட கன்று மேய்க்கிற்பதோ – கலி 108/33
உளை மான் துப்பின் ஓங்கு தினை பெரும் புனத்து – அகம் 102/1
மென் தினை புன்கம் உதிர்த்த மண்டையொடு – அகம் 237/10
தினை கள் உண்ட தெறி கோல் மறவர் – அகம் 284/8
யானை வவ்வின தினை என நோனாது – அகம் 348/11
தோடு வளர் பைம் தினை நீடு குரல் காக்கும் – அகம் 368/3
தினை மேய் யானை இனன் இரிந்து ஓட – அகம் 392/13
மென் தினை யாணர்த்து நந்தும்-கொல்லோ – புறம் 119/4
தினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப அவரை – புறம் 120/10
புனை தினை அயிலும் நாட சின போர் – புறம் 143/5
தினை அனைத்து ஆயினும் இனிது அவர் – புறம் 208/8
மான் அதள் பெய்த உணங்கு தினை வல்சி – புறம் 320/10
குரல் உணங்கு விதை தினை உரல் வாய் பெய்து – புறம் 333/12
மேல்


தினையும் (2)

வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் – புறம் 328/3
வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் – புறம் 333/9
மேல்


தினையே (7)

நீடினை விளைமோ வாழிய தினையே – நற் 251/11
கொய் பதம் கொள்ளும் நாம் கூஉம் தினையே – நற் 313/11
உணங்கல-கொல்லோ நின் தினையே உவ காண் – ஐங் 207/2
புன்_புல மயக்கத்து விளைந்தன தினையே – ஐங் 260/4
கொய்யா முன்னும் குரல் வார்பு தினையே
அருவி ஆன்ற பைம் கால்-தோறும் – அகம் 28/3,4
காவல் கண்ணினம் தினையே நாளை – அகம் 92/7
கரும் கால் வரகே இரும் கதிர் தினையே
சிறு கொடி கொள்ளே பொறி கிளர் அவரையொடு – புறம் 335/4,5
மேல்