தா – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தா 29
தா_மா_இருவரும் 1
தாஅ 1
தாஅம் 26
தாஅய் 47
தாஅய 7
தாஅயது 1
தாஅர் 1
தாஅல் 1
தாஅழ்ந்த 1
தாக்க 4
தாக்கலின் 3
தாக்கற்கு 1
தாக்கான் 1
தாக்கி 25
தாக்கிய 3
தாக்கியது 1
தாக்கிற்றே 1
தாக்கின் 1
தாக்கினும் 1
தாக்கு 7
தாக்கு_உற்றது 1
தாக்கு_உறுதலின் 1
தாக்குபு 1
தாக்கும் 1
தாக்குவேன்-கொல் 1
தாக்குவோர் 1
தாக்குறின் 1
தாங்க 4
தாங்கல் 7
தாங்கலும் 1
தாங்கலோ 1
தாங்கவும் 6
தாங்கா 5
தாங்காது 10
தாங்கி 26
தாங்கிய 22
தாங்கு 16
தாங்கு-மதி 2
தாங்குதல் 3
தாங்குதலும் 1
தாங்குந்து 1
தாங்குநர் 3
தாங்குபு 1
தாங்கும் 14
தாங்குவார் 1
தாங்குவென் 1
தாட்கு 2
தாடி 2
தாதின் 5
தாது 109
தாது_உண்_பறவை 1
தாதை 2
தாதையும் 1
தாதொடு 3
தாதொடும் 1
தாம் 118
தாம்பின் 2
தாம்பு 4
தாமம் 2
தாமரை 83
தாமரைக்கண்ணான் 1
தாமரைக்கண்ணான்_உலகு 1
தாமரைக்கு 1
தாமரையினாள் 1
தாமரையொடு 1
தாமும் 3
தாமே 48
தாய் 33
தாய்க்கே 3
தாய 15
தாயத்து 5
தாயம் 6
தாயமொடு 1
தாயர் 5
தாயரும் 1
தாயரொடு 2
தாயானும் 1
தாயிர் 1
தாயிற்றே 1
தாயின் 1
தாயின 3
தாயினவே 1
தாயும் 4
தாயே 13
தாயை 1
தாயோ 2
தார் 145
தாரகை 1
தாரத்த 1
தாரம் 6
தாரமும் 4
தாரமொடு 3
தாரர் 3
தாரல் 1
தாரலன் 1
தாரவர் 1
தாரன் 5
தாரா 2
தாராது 1
தாராதோயே 1
தாராய் 2
தாராயோ 1
தாரான் 1
தாரின் 2
தாரினர் 1
தாரும் 9
தாரே 2
தாரொடு 5
தாரோடு 1
தாரோயே 1
தாலம் 1
தாலாட்ட 1
தாலி 5
தாவ 1
தாவல் 1
தாவன 1
தாவா 2
தாவாத 1
தாவாது 2
தாவார் 1
தாவு 3
தாவு_உறீஇ 1
தாவுபு 2
தாவும் 1
தாவுவன 1
தாழ் 86
தாழ்ச்சியுள் 1
தாழ்த்ததை 1
தாழ்த்து 1
தாழ்தரும் 1
தாழ்ந்த 23
தாழ்ந்தன்றே 1
தாழ்ந்தன-கொல் 1
தாழ்ந்தாய் 1
தாழ்ந்து 5
தாழ்ந்துபட்டனவே 1
தாழ்ப்பிக்கும் 1
தாழ்பு 15
தாழ்வின் 1
தாழ்வு 6
தாழ்வு_உழி 1
தாழ 12
தாழா 1
தாழாது 8
தாழி 8
தாழிய 1
தாழியும் 1
தாழும் 1
தாழை 44
தாழையொடு 1
தாழொடு 2
தாள் 172
தாள 2
தாளம் 3
தாளமும் 1
தாளாண்மை 3
தாளி 3
தாளித 1
தாளின் 4
தாளும் 1
தாளே 5
தாளை 1
தாறு 4
தான் 191
தானம் 2
தானவர் 1
தானாய் 1
தானும் 12
தானே 104
தானேயும் 1
தானை 106
தானைக்கு 1
தானையர் 1
தானையன் 1
தானையால் 1
தானையான் 3
தானையானே 1
தானையின் 3
தானையும் 3
தானையொடு 14
தானையோடு 3
தானையோய் 1

தா (29)

தா இல் விளக்கம் தரும் – குறள் 86/6
தா இல் கொள்கை தம் தொழில் முடி-மார் – திரு 89
தாமரை பயந்த தா இல் ஊழி – திரு 164
தா இல் கொள்கை மடந்தையொடு சில் நாள் – திரு 175
தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை – மது 445
தவ்வென்று அசைஇ தா துளி மறைப்ப – நெடு 185
தாது அவிழ் அலரி தா சினை பிளந்து – குறி 149
தா இல் பெரும் பெயல் தலைஇய யாமத்து – நற் 261/5
தா இன்று கழிக என் கொள்ளா கூற்றே – நற் 271/12
கரும் கண் தா கலை பெரும்பிறிது உற்று என – குறு 69/1
கொடுத்து அவை தா என கூறலின் – குறு 349/6
பாயல் உய்யுமோ தோன்றல் தா இன்று – பதி 16/14
தருக என விழையா தா இல் நெஞ்சத்து – பதி 38/14
தூ எதிர்ந்து பெறாஅ தா இல் மள்ளரொடு – பதி 81/34
தா_மா_இருவரும் தருமனும் மடங்கலும் – பரி 3/8
தானையின் ஊழி தா ஊக்கத்தின் – பரி 22/10
தா தா என்றாளுக்கு தானே புறன் தந்து – பரி 24/36
தா தா என்றாளுக்கு தானே புறன் தந்து – பரி 24/36
கோல் தா நினக்கு அவள் யார் ஆகும் எல்லா – கலி 82/25
தா இல் உள்ளமொடு துவன்றி ஆய்பு உடன் – கலி 105/8
தா இல் தாள் நிழல் தவிர்ந்தன்றால் உலகே – அகம் 0/16
பொங்கழி முகந்த தா இல் நுண் துகள் – அகம் 37/3
தா இல் நன் பொன் தைஇய பாவை – அகம் 212/1
வாய் செல வணக்கிய தா பரி நெடும் தேர் – அகம் 314/10
நின்னது தா என நிலை தளர – புறம் 136/11
தன் மலை பிறந்த தா இல் நன் பொன் – புறம் 152/28
தோல் தா தோல் தா என்றி தோலொடு – புறம் 300/1
தோல் தா தோல் தா என்றி தோலொடு – புறம் 300/1
தா இன்று உதவும் பண்பின் பேயொடு – புறம் 373/36
மேல்


தா_மா_இருவரும் (1)

தா_மா_இருவரும் தருமனும் மடங்கலும் – பரி 3/8
மேல்


தாஅ (1)

தாஅ தாள் இணை மெல்ல ஒதுங்க – அகம் 134/8
மேல்


தாஅம் (26)

தாஅம் இதற்பட்டது – குறள் 118/12
கம்பலத்து அன்ன பைம் பயிர் தாஅம்
வெள்ளில் வல்சி வேற்று நாட்டு ஆரிடை – நற் 24/4,5
மணல் ஆடு கழங்கின் அறை மிசை தாஅம்
ஏர்தரல் உற்ற இயக்கு அரும் கவலை – நற் 79/3,4
கல் சேர் சிறு நெறி மல்க தாஅம்
பெரும் காடு இறந்தும் எய்த வந்தனவால் – நற் 113/3,4
புது வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅம்
மணம் கமழ் கானல் மாண் நலம் இழந்த – நற் 167/8,9
விரவு வெள் அரிசியின் தாஅம் ஊரன் – நற் 180/3
ஒண் பொறி சுணங்கின் ஐது பட தாஅம்
கண்டல் வேலி காமர் சிறுகுடி – நற் 191/4,5
பொன் மருள் நறு வீ கல் மிசை தாஅம்
நன் மலை நாட நயந்தனை அருளாய் – நற் 257/6,7
பொன் செய் காசின் ஒண் பழம் தாஅம்
குமிழ் தலைமயங்கிய குறும் பல் அத்தம் – நற் 274/4,5
வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம்
காமர் சிறுகுடி புலம்பினும் அவர்_காண் – நற் 299/4,5
தாஅம் தேரலர்-கொல்லோ சேய் நாட்டு – நற் 302/6
களிறு வழங்கு சிறு நெறி புதைய தாஅம்
பிறங்கு மலை அரும் சுரம் இறந்தவர் படர்ந்து – குறு 329/3,4
பொன் மலி புது வீ தாஅம் அவர் நாட்டு – ஐங் 208/3
இரும் கல் வியல் அறை வரிப்ப தாஅம்
நன் மலை நாடன் பிரிந்து என – ஐங் 219/2,3
அணி போல் பொறுத்தாரும் தாஅம் பணிபு இல் சீர் – பரி 23/81
தாஅம் தளிர் சூடி தம் நலம் பாடுப – கலி 143/28
அறை மிசை தாஅம் அத்த நீள் இடை – அகம் 115/12
கொல் புன குருந்தொடு கல் அறை தாஅம்
மிளை நாட்டு அத்தத்து ஈர்ம் சுவல் கலித்த – அகம் 133/15,16
கோடு கடை கழங்கின் அறை மிசை தாஅம்
காடு இறந்தனரே காதலர் அடு போர் – அகம் 135/9,10
கழங்கு உறழ் தோன்றல பழம் குழி தாஅம்
இன் களி நறவின் இயல் தேர் நன்னன் – அகம் 173/15,16
மயங்கு மழை துவலையின் தாஅம் ஊரன் – அகம் 236/8
தாஅம் பட்ட தனி முதிர் பெரும் கலை – அகம் 241/10
உதிர்வன தாஅம் அத்தம் தவிர்வு இன்று – அகம் 291/17
அரலை வெண் காழ் ஆலியின் தாஅம்
காடு மிக நெடிய என்னார் கோடியர் – அகம் 309/8,9
நன் மலர் நறு வீ தாஅம்
புன்னை நறும் பொழில் செய்த நம் குறியே – அகம் 360/18,19
பொலம் செய் காசின் பொற்ப தாஅம்
அத்தம் நண்ணி அதர் பார்த்து இருந்த – அகம் 363/8,9
மேல்


தாஅய் (47)

சுரி முகிழ் முசுண்டையொடு முல்லை தாஅய்
மணி மருள் நெய்தல் உறழ காமர் – மது 281,282
தாது சூழ் கோங்கின் பூ மலர் தாஅய்
கோதையின் ஒழுகும் விரி நீர் நல் வரல் – மது 338,339
தண் கமழ் அலரி தாஅய் நன் பல – குறி 197
வெறி ஆடு மகளிரொடு செறிய தாஅய்
குழல் அகவ யாழ் முரல – பட் 155,156
நெருப்பின் அன்ன பல் இதழ் தாஅய்
வெறி_களம் கடுக்கும் வியல் அறை-தோறும் – மலை 149,150
எறி பொன் பிதிரின் சிறு பல தாஅய்
வேங்கை வீ உகும் ஓங்கு மலை கட்சி – நற் 13/6,7
வெண் கோட்டு அரும் சிறை தாஅய் கரைய – நற் 67/4
இதுவே நறு வீ ஞாழல் மா மலர் தாஅய்
புன்னை ததைந்த வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 96/1,2
வளி பொர கற்றை தாஅய் நளி சுடர் – நற் 199/8
வறப்பின் மா நீர் முண்டகம் தாஅய் சேறு புலர்ந்து – நற் 311/3
நல் உரை இகந்து புல் உரை தாஅய்
பெயல் நீர்க்கு ஏற்ற பசும் கலம் போல – குறு 29/1,2
செவ்வி மருதின் செம்மலொடு தாஅய்
துறை அணிந்தன்று அவர் ஊரே இறை இறந்து – குறு 50/2,3
மீமிசை தாஅய் வீசும் வளி கலந்து – குறு 200/2
நல் அடி பொறிப்ப தாஅய்
சென்று என கேட்ட நம் ஆர்வலர் பலரே – குறு 207/6,7
கொன்றை ஒள் வீ தாஅய் செல்வர் – குறு 233/2
நறு வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅய்
வெறி அயர் களத்தினின் தோன்றும் துறைவன் – குறு 318/2,3
சிறு வீ முல்லை கொம்பின் தாஅய்
இதழ் அழிந்து ஊறும் கண்பனி மதர் எழில் – குறு 348/3,4
மலை முதல் சிறு நெறி மணல் மிக தாஅய்
தண் மழை தலைய ஆகுக நம் நீத்து – குறு 378/2,3
தாஅய் இழந்த தழு வரி குருளையொடு – ஐங் 268/1
நுண் மழை தளித்து என நறு மலர் தாஅய்
தண்ணிய ஆயினும் வெய்ய மன்ற – ஐங் 328/1,2
புது பூ அதிரல் தாஅய்
கதுப்பு அறல் அணியும் காமர் பொழுதே – ஐங் 345/2,3
செம் நில மருங்கில் பன் மலர் தாஅய்
புலம்பு தீர்ந்து இனிய ஆயின புறவே – ஐங் 495/1,2
கடும் பறை தும்பி சூர் நசை தாஅய்
பறை பண் அழியும் பாடு சால் நெடு வரை – பதி 67/20,21
நளி இரும் சோலை நரந்தம் தாஅய்
ஒளிர் சினை வேங்கை விரிந்த இணர் உதிரலொடு – பரி 7/11,12
தளி பொழி சாரல் ததர் மலர் தாஅய்
ஒளி திகழ் உத்தி உரு கெழு நாகம் – பரி 12/3,4
வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம் வான் மலர் தாஅய்
அம் தண் புனல் வையை யாறு என கேட்டு – பரி 12/9,10
பவழத்து அன்ன வெம் பூ தாஅய்
கார் மலிந்தன்று நின் குன்று போர் மலிந்து – பரி 14/16,17
மலர் மார்பின் சோர்ந்த மலர் இதழ் தாஅய்
மீன் ஆரம் பூத்த வியன் கங்கை நந்திய – பரி 16/35,36
காயாம் செம்மல் தாஅய் பல உடன் – அகம் 14/2
நெடும் கால் முருங்கை வெண் பூ தாஅய்
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 53/4,5
வெண் களர் அரி மணல் நன் பல தாஅய்
வண்டு போது அவிழ்க்கும் தண் கமழ் புறவில் – அகம் 74/7,8
சிதர் ஆர் செம்மல் தாஅய் மதர் எழில் – அகம் 99/3
உதிர் வீ அம் சினை தாஅய் எதிர் வீ – அகம் 99/7
ஆலி அன்ன வால் வீ தாஅய்
வை வால் ஓதி மை அணல் ஏய்ப்ப – அகம் 125/4,5
முல்லை வீ கழல் தாஅய் வல்லோன் – அகம் 134/5
கமழ் இதழ் அலரி தாஅய் வேலன் – அகம் 182/16
தண் மழை ஆலியின் தாஅய் உழவர் – அகம் 211/5
மணி ஏர் அரும்பின் பொன் வீ தாஅய்
வியல் அறை வரிக்கும் முன்றில் குறவர் – அகம் 232/8,9
வட்ட கழங்கின் தாஅய் துய் தலை – அகம் 241/14
வெதிர் படு வெண்ணெல் வெ அறை தாஅய்
உகிர் நெரி ஓசையின் பொங்குவன பொரியும் – அகம் 267/11,12
வாள் இலங்கு அருவி தாஅய் நாளை – அகம் 278/7
அகல் இடம் செல்லுநர் அறிவு கெட தாஅய்
கவலை கரக்கும் காடு அகல் அத்தம் – அகம் 299/8,9
மா இரும் கொல்லி உச்சி தாஅய்
ததைந்து செல் அருவியின் அலர் எழ பிரிந்தோர் – அகம் 303/6,7
காயாம் செம்மல் தாஅய் பல உடன் – அகம் 304/14
வளி சினை உதிர்த்தலின் வெறி கொள்பு தாஅய்
சிரல் சிறகு ஏய்ப்ப அறல்_கண் வரித்த – அகம் 324/9,10
முத்தின் அன்ன வெள் வீ தாஅய்
அலகின் அன்ன அரி நிறத்து ஆலி – அகம் 335/20,21
ஆறு நனி அறிந்தன்றோ இலெனே தாஅய்
முயல் பறழ் உகளும் முல்லை அம் புறவில் – அகம் 384/4,5
மேல்


தாஅய (7)

சுடர் பூ கொன்றை தாஅய நீழல் – மது 277
தண் சேறு தாஅய மதன் உடை நோன் தாள் – நற் 8/7
கால் எறுழ் ஒள் வீ தாஅய
முருகு அமர் மா மலை பிரிந்து என பிரிமே – ஐங் 308/3,4
பல் ஊழ் தயிர் கடைய தாஅய புள்ளி மேல் – கலி 106/37
வேங்கை தாஅய தேம் பாய் தோற்றம் – அகம் 12/10
வெறி அயர் களத்து சிறு பல தாஅய
விரவு வீ உறைத்த ஈர் நறும் புறவின் – அகம் 114/2,3
அணங்கு உடை வன முலை தாஅய நின் – அகம் 177/19
மேல்


தாஅயது (1)

தாஅயது எல்லாம் ஒருங்கு – குறள் 61/20
மேல்


தாஅர் (1)

வார்ந்து இலங்கு வால் எயிற்று பொலிந்த தாஅர்
சில் வளை பல் கூந்தலளே அவளே – நற் 198/7,8
மேல்


தாஅல் (1)

தாஅல் அம் சிறை நொ பறை வாவல் – குறு 172/1
மேல்


தாஅழ்ந்த (1)

வாரி நெறிப்பட்டு இரும் புறம் தாஅழ்ந்த
ஓரி புதல்வன் அழுதனன் என்பவோ – கலி 114/1,2
மேல்


தாக்க (4)

பார் தாக்க பக்கு விடும் – குறள் 107/16
அலவன் தாக்க துறை இறா பிறழும் – ஐங் 179/2
எடுத்த வேய் எக்கி நூக்கு உயர்பு தாக்க
தொடுத்த தேன் சோரும் வரை போலும் தோற்றம் – பரி 16/45,46
செந்நாய் ஏற்றை கேழல் தாக்க
இரியல் பிணவல் தீண்டலின் பரீஇ – அகம் 21/18,19
மேல்


தாக்கலின் (3)

அணங்கு உடை யாளி தாக்கலின் பல உடன் – பெரும் 258
நொதுமலாளன் கதுமென தாக்கலின்
கேட்போர் உளர்-கொல் இல்லை-கொல் போற்று என – நற் 50/5,6
பெரும் களிறு உழுவை தாக்கலின் இரும் பிடி – நற் 144/1
மேல்


தாக்கற்கு (1)

தாக்கற்கு பேரும் தகைத்து – குறள் 49/12
மேல்


தாக்கான் (1)

வாளில் தாக்கான்
வேந்து புறங்கொடுத்த வீய்ந்து உகு பறந்தலை – புறம் 373/18,19
மேல்


தாக்கி (25)

இளநீர் விழு குலை உதிர தாக்கி
கறி கொடி கரும் துணர் சாய பொறி புற – திரு 308,309
அத்தம் செல்வோர் அலற தாக்கி
கைப்பொருள் வௌவும் களவு ஏர் வாழ்க்கை – பெரும் 39,40
மாறா மைந்தின் ஊறு பட தாக்கி
கோவலர் குறவரோடு ஒருங்கு இயைந்து ஆர்ப்ப – மலை 332,333
பூ நுதல் இரும் பிடி புலம்ப தாக்கி
தாழ் நீர் நனம் தலை பெரும் களிறு அடூஉம் – நற் 36/2,3
கொல் முரண் இரும் புலி அரும் புழை தாக்கி
செம் மறு கொண்ட வெண் கோட்டு யானை – நற் 151/2,3
புகர் முக வேழம் புலம்ப தாக்கி
குருதி பருகிய கொழும் கவுள் கய வாய் – நற் 158/6,7
புகர் முகம் சிதைய தாக்கி களிறு அட்டு – நற் 383/4
சிறு கண் பெரும் களிறு வய புலி தாக்கி
தொன் முரண் சொல்லும் துன் அரும் சாரல் – குறு 88/2,3
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப தாக்கி
கல் பொருது இரங்கும் கதழ் வீழ் அருவி – குறு 134/4,5
அருள் வயினான் தூங்கு மணி கையால் தாக்கி
நிரை வளை ஆற்று இரும் சூள் – பரி 8/88,89
தண்டம் இரண்டும் தலைஇ தாக்கி நின்றவை – பரி 10/60
கொடு_வரி தாக்கி வென்ற வருத்தமொடு – கலி 49/1
தெள் அரி சிலம்பு ஆர்ப்ப தெருவின் கண் தாக்கி நின் – கலி 69/8
நோக்கும்_கால் நோக்கின் அணங்கு ஆக்கும் சாயலாய் தாக்கி
இன மீன் இகல் மாற வென்ற சின மீன் – கலி 131/5,6
அலங்கு கழை நரல தாக்கி விலங்கு எழுந்து – அகம் 47/4
குஞ்சரம் நடுங்க தாக்கி கொடு வரி – அகம் 92/3
கடல் மருள் பெரும் படை கலங்க தாக்கி
இரங்கு இசை முரசம் ஒழிய பரந்து அவர் – அகம் 116/16,17
இரும் கழி புகாஅர் பொருந்த தாக்கி
வய சுறா எறிந்து என வலவன் அழிப்ப – அகம் 190/11,12
இகல் அடு கற்பின் மிஞிலியொடு தாக்கி
தன் உயிர் கொடுத்தனன் சொல்லியது அமையாது – அகம் 396/5,6
ஆரியர் அலற தாக்கி பேர் இசை – அகம் 396/16
ஆர் அமர் அலற தாக்கி தேரோடு – புறம் 71/4
அரும் சமம் சிதைய தாக்கி முரசமொடு – புறம் 72/8
அச்சொடு தாக்கி பார் உற்று இயங்கிய – புறம் 90/6
அரும் சமம் ததைய தாக்கி நன்றும் – புறம் 126/21
அரும் சமம் ததைய தாக்கி பெரும் சமத்து – புறம் 326/13
மேல்


தாக்கிய (3)

வெண்ணி தாக்கிய வெருவரு நோன் தாள் – பொரு 147
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் – பெரும் 448
ஆய் பொறி உழுவை தாக்கிய பொழுதின் – கலி 46/4
மேல்


தாக்கியது (1)

சல படையான் இரவில் தாக்கியது எல்லாம் – பரி 6/57
மேல்


தாக்கிற்றே (1)

ஆயத்தில் கூடு என்று அரற்றெடுப்ப தாக்கிற்றே
சேய் உற்ற கார் நீர் வரவு – பரி 11/113,114
மேல்


தாக்கின் (1)

கடு மா தாக்கின் அறியேன் யானே – ஐங் 296/4
மேல்


தாக்கினும் (1)

யானை தாக்கினும் அரவு மேல் செலினும் – பெரும் 134
மேல்


தாக்கு (7)

ஓக்கினாள் நோக்கு எதிர் நோக்குதல் தாக்கு அணங்கு – குறள் 109/3
புள்ளினிர் மன்ற என் தாக்கு_உறுதலின் – மலை 66
தாக்கு அணங்கு ஆவது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 23/4
கொடி மேல் இருந்தவன் தாக்கு இரையது பாம்பு – பரி 4/48
இடை நெறி தாக்கு_உற்றது ஏய்ப்ப அடல் மதுரை – பரி 11/48
கண்டார்க்கு தாக்கு அணங்கு இ காரிகை காண்-மின் – பரி 11/122
மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய – அகம் 7/4
மேல்


தாக்கு_உற்றது (1)

இடை நெறி தாக்கு_உற்றது ஏய்ப்ப அடல் மதுரை – பரி 11/48
மேல்


தாக்கு_உறுதலின் (1)

புள்ளினிர் மன்ற என் தாக்கு_உறுதலின்
ஆற்றின் அளவும் அசையும் நன் புலமும் – மலை 66,67
மேல்


தாக்குபு (1)

தாக்குபு தம்முள் பெயர்த்து ஒற்றி எ வாயும் – கலி 106/11
மேல்


தாக்கும் (1)

தனம் தரு நன் கலம் சிதைய தாக்கும்
சிறு வெள் இறவின் குப்பை அன்ன – அகம் 152/7,8
மேல்


தாக்குவேன்-கொல் (1)

முட்டுவேன்-கொல் தாக்குவேன்-கொல்
ஓரேன் யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு – குறு 28/1,2
மேல்


தாக்குவோர் (1)

பேர் அணி நிற்போர் பெரும் பூசல் தாக்குவோர்
மா மலி ஊர்வோர் வய பிடி உந்துவோர் – பரி 10/28,29
மேல்


தாக்குறின் (1)

வெரூஉம் புலி தாக்குறின்
உரம் ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை அஃது இல்லர் – குறள் 60/18,19
மேல்


தாங்க (4)

நேர்பு உடை நெஞ்சம் தாங்க தாங்கி – நற் 15/6
களிறு பரந்து இயல கடு மா தாங்க
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப – பதி 49/4,5
களிறு பாய்ந்து இயல கடு மா தாங்க
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப – பதி 81/6,7
தாங்க அரும் காமத்தை தணந்து நீ புறம்மாற – கலி 121/7
மேல்


தாங்கல் (7)

நயம் பெரிது உடைமையின் தாங்கல் செல்லாது – நற் 88/7
மீன் குடை நாற்றம் தாங்கல் செல்லாது – நற் 326/3
தழை அணி அல்குல் தாங்கல் செல்லா – குறு 159/1
தாங்கல் ஒல்லுமோ பூ குழையோய் என – குறு 256/5
தாங்கல் ஆகா ஆங்கு நின் களிறே – பதி 53/21
சில நாள் தாங்கல் வேண்டும் என்று நின் – அகம் 173/6
தாங்கல் ஒல்லுமோ மற்றே ஆங்கு நின் – அகம் 333/5
மேல்


தாங்கலும் (1)

ஆண் அணி புகுதலும் அழி படை தாங்கலும்
வாள் மீக்கூற்றத்து வயவர் ஏத்த – சிறு 211,212
மேல்


தாங்கலோ (1)

பரத்தைமை தாங்கலோ இலென் என வறிது நீ – அகம் 316/10
மேல்


தாங்கவும் (6)

தாங்கவும் தகைவரை நில்லா நீர் சுழல்பு – நற் 17/4
தாங்கவும் தகை வரை நில்லா ஆங்கண் – நற் 249/8
யாம் எம் காமம் தாங்கவும் தாம் தம் – குறு 241/1
புலவு நாறு அகன் துறை வலவன் தாங்கவும்
நில்லாது கழிந்த கல்லென் கடும் தேர் – குறு 311/2,3
முன்பு துரந்து சமம் தாங்கவும்
பார் உடைத்த குண்டு அகழி – புறம் 14/4,5
நிமிர் பரிய மா தாங்கவும்
ஆவம் சேர்ந்த புறத்தை தேர் மிசை – புறம் 14/7,8
மேல்


தாங்கா (5)

உள்ளம் தாங்கா வெள்ளம் நீந்தி – குறு 29/3
தாங்கா சினத்தொடு காட்டி உயிர் செகுக்கும் – கலி 140/21
தாங்கா உறையுள் நல் ஊர் கெழீஇய – புறம் 24/17
தாங்கா ஈகை நெடுந்தகை ஊரே – புறம் 325/15
அல்குல் தாங்கா அசைஇ மெல்லென – புறம் 361/17
மேல்


தாங்காது (10)

தாங்காது மன்னோ பொறை – குறள் 99/20
சிதரல் பெரும் பெயல் சிறத்தலின் தாங்காது
குண கடற்கு இவர்தரும் குரூஉ புனல் உந்தி – மது 244,245
தாங்காது புகழ்ந்த தூங்கு கொளை முழவின் – பதி 43/30
என பலவும் தாங்காது வாய் பாடி நிற்ப – கலி 65/19
ஆங்கு அவிந்து ஒழியும் என் புலவி தாங்காது
அவ்வவ் இடத்தான் அவை_அவை காண – கலி 75/29,30
தாங்கு-மதி வலவ என்று இழிந்தனன் தாங்காது
மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண – அகம் 66/13,14
தீம் ஆயினள் இவள் ஆயின் தாங்காது
நொதுமலர் போல பிரியின் கதுமென – அகம் 300/10,11
நீயே ஐயவி புகைப்பவும் தாங்காது ஒய்யென – புறம் 98/15
யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தாங்காது
படு மழை உருமின் இறங்கு முரசின் – புறம் 350/3,4
தாங்காது பொழிதந்தோனே அது கண்டு – புறம் 378/12
மேல்


தாங்கி (26)

பொறை ஒருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி இறைவற்கு – குறள் 74/5
தார் தாங்கி செல்வது தானை தலைவந்த – குறள் 77/13
இலை இல் மராத்த எவ்வம் தாங்கி
வலை வலந்து அன்ன மென் நிழல் மருங்கில் – பொரு 50,51
நேர்பு உடை நெஞ்சம் தாங்க தாங்கி
மாசு இல் கற்பின் மடவோள் குழவி – நற் 15/6,7
யானே பெண்மை தட்ப நுண்ணிதின் தாங்கி
கைவல் கம்மியன் கவின் பெற கழாஅ – நற் 94/3,4
பூண் மலி நெடும் தேர் புரவி தாங்கி
தான் நம் அணங்குதல் அறியான் நம்மின் – நற் 245/8,9
இமை தீய்ப்பு அன்ன கண்ணீர் தாங்கி
அமைதற்கு அமைந்த நம் காதலர் – குறு 4/2,3
தாங்கும் அளவை தாங்கி
காமம் நெரிதர கை நில்லாதே – குறு 149/5,6
கண் பனி மலிர் நிறை தாங்கி கை புடையூ – பதி 26/8
தாங்கி இ உலகம் தந்து அடிப்படுத்ததை நடுவண் – பரி 4/23
அரவு செறி உவவு மதி என அங்கையில் தாங்கி
ஏறி மகர வலயம் அணி திகழ் நுதலியர் – பரி 10/76,77
தாய் அ திறம் அறியாள் தாங்கி தனி சேறல் – பரி 11/112
தகரமும் ஞாழலும் தாரமும் தாங்கி
நளி கடல் முன்னியது போலும் தீம் நீர் – பரி 12/6,7
உரி மாண் புனை கலம் ஒண் துகில் தாங்கி
புரி மாண் புரவியர் போக்கு அமை தேரர் – பரி 19/12,13
எறித்தரு கதிர் தாங்கி ஏந்திய குடை நீழல் – கலி 9/1
நசை கொண்டு தம் நீழல் சேர்ந்தாரை தாங்கி தம் – கலி 26/15
மயங்கு நோய் தாங்கி மகன் எதிர்வந்து – கலி 82/16
மாலை பகை தாங்கி யான் – கலி 145/34
தம் நயந்து உறைவோர் தாங்கி தாம் நயந்து – அகம் 151/1
அன்னை அல்லல் தாங்கி நின் ஐயர் – அகம் 259/16
வரு படை தாங்கி பெயர் புறத்து ஆர்த்து – புறம் 35/24
தெறு கதிர் கனலி வெம்மை தாங்கி
கால் உணவு ஆக சுடரொடு கொட்கும் – புறம் 43/2,3
வரு தார் தாங்கி அமர் மிகல் யாவது – புறம் 62/1
வரு தார் தாங்கி பின் ஒதுங்கின்றே – புறம் 80/4
இறை உறு விழுமம் தாங்கி அமர்_அகத்து – புறம் 180/3
அரும் சமம் தாங்கி முன் நின்று எறிந்த – புறம் 284/5
மேல்


தாங்கிய (22)

உறுநர் தாங்கிய மதன் உடை நோன் தாள் – திரு 4
பருமம் தாங்கிய பணிந்து ஏந்து அல்குல் – திரு 146
சாவம் தாங்கிய சாந்து புலர் திணி தோள் – சிறு 98
ஒருதான் தாங்கிய உரன் உடை நோன் தாள் – சிறு 115
புணர் பொறை தாங்கிய வடு ஆழ் நோன் புறத்து – பெரும் 79
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – நெடு 136
உறு முரண் தாங்கிய தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 66/10
அரும் சமத்து அரு நிலை தாங்கிய புகர் நுதல் – பதி 71/20
தணிவு_உற தாங்கிய தனி நிலை சலதாரி – பரி 9/6
நில வரை தாங்கிய நிலைமையின் பெயரா – பரி 15/2
பூ கண்படுதலும் அஞ்சுவல் தாங்கிய
அரும் துயர் அவலம் தூக்கின் – கலி 48/22,23
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – அகம் 75/12
தளர் அடி தாங்கிய சென்றது இன்றே – அகம் 128/15
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – அகம் 206/9
செறி சுரை வெள் வேல் மழவர் தாங்கிய
தறுகணாளர் நல் இசை நிறும்-மார் – அகம் 269/4,5
எவ்வம் தாங்கிய இடும்பை நெஞ்சத்து – அகம் 305/10
களிறே எழூஉ தாங்கிய கதவம் மலைத்து அவர் – புறம் 97/8
விரைந்து வந்து சமம் தாங்கிய
வல் வேல் மலையன் அல்லன் ஆயின் – புறம் 125/13,14
கூழை தாங்கிய அகல் யாற்று – புறம் 169/4
வேந்து உறு விழுமம் தாங்கிய
பூம் பொறி கழல் கால் நெடுந்தகை புண்ணே – புறம் 281/8,9
வரு படை தாங்கிய கிளர் தார் அகலம் – புறம் 282/4
பீடு பெறு தொல் குடி பாடு பல தாங்கிய
மூதிலாளருள்ளும் காதலின் – புறம் 289/4,5
மேல்


தாங்கு (16)

தமிழ் நிலைபெற்ற தாங்கு அரு மரபின் – சிறு 66
தாங்கு அரு மரபின் தன்னும் தந்தை – சிறு 127
வலம்புரி பொறித்த மா தாங்கு தட கை – முல் 2
சாணம் தின்ற சமம் தாங்கு தட கை – மது 593
வில்லை கவைஇ கணை தாங்கு மார்பின் – மது 728
மா தாங்கு எறுழ் தோள் மறவர் தம்-மின் – மது 729
இனியே தாங்கு நின் அவலம் என்றிர் அது மற்று – நற் 184/4
தாங்கு அரு நீர் சுரத்து எறிந்து வாங்கு விசை – குறு 304/3
பூண் தாங்கு இள முலை அணங்கியோனே – ஐங் 250/5
உரவு கடல் அன்ன தாங்கு அரும் தானையொடு – பதி 90/31
வேண்டு வழி நடந்து தாங்கு தடை பொருது – பரி 7/19
நீர் நிரந்து ஏற்ற நிலம் தாங்கு அழுவத்து – பரி 18/3
பொலம் கலம் சுமந்த பூண் தாங்கு இள முலை – அகம் 16/9
பூண் தாங்கு ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே – அகம் 159/21
வீங்கு சுவல் மொசிய தாங்கு நுகம் தழீஇ – அகம் 400/10
யாங்கு அறிந்தனனோ தாங்கு அரும் காவலன் – புறம் 208/5
மேல்


தாங்கு-மதி (2)

காமம் தாங்கு-மதி என்போர் தாம் அஃது – குறு 290/1
தாங்கு-மதி வலவ என்று இழிந்தனன் தாங்காது – அகம் 66/13
மேல்


தாங்குதல் (3)

காமம் கைம்மிகின் தாங்குதல் எளிதோ – நற் 39/3
தாங்குதல் வலித்தன்று ஆயின் – கலி 137/27
தாங்குதல் தேற்றா இடும்பைக்கு உயிர்ப்பு ஆக – கலி 139/11
மேல்


தாங்குதலும் (1)

தார் தாங்குதலும் ஆற்றார் வெடிபட்டு – புறம் 93/3
மேல்


தாங்குந்து (1)

தீம் குரவை கொளை தாங்குந்து
உள் இலோர்க்கு வலி ஆகுவன் – புறம் 396/9,10
மேல்


தாங்குநர் (3)

தண் கடல் வரைப்பில் தாங்குநர் பெறாது – பெரும் 18
தாங்குநர் தட கை யானை தொடி கோடு துமிக்கும் – பதி 51/29
தாங்குநர் தகைத்த ஒள் வாள் – பதி 55/20
மேல்


தாங்குபு (1)

விசும்பு இவர்கல்லாது தாங்குபு புணரி – குறு 287/6
மேல்


தாங்கும் (14)

அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை – குறள் 16/1
போர் தாங்கும் தன்மை அறிந்து – குறள் 77/14
பரிசிலர் தாங்கும் உரு கெழு நெடு வேஎள் – திரு 273
கவவு கை தாங்கும் மதுகைய குவவு முலை – நற் 350/7
தாங்கும் அளவை தாங்கி – குறு 149/5
தாங்கும் நீள் நிலை ஓங்கு இருங்குன்றம் – பரி 15/14
அடி தாங்கும் அளவு இன்றி அழல் அன்ன வெம்மையால் – கலி 11/6
சேறு சுவைத்து தம் செல் உயிர் தாங்கும்
புயல் துளி மாறிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 13/8,9
பிணி தெறல் உயக்கத்த பெரும் களிற்று இனம் தாங்கும்
மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக – கலி 20/4,5
மாண் எழில் வேய் வென்ற தோளாய் நீ வரின் தாங்கும்
மாண் நிழல் இல ஆண்டை மரம் என கூறுவீர் – கலி 20/15,16
வறும் கை வம்பலர் தாங்கும் பண்பின் – அகம் 15/6
நண்ணா தெவ்வர் தாங்கும்
பெண்ணை அம் படப்பை நாடு கிழவோயே – புறம் 126/22,23
வேந்து தலைவரினும் தாங்கும்
தாங்கா ஈகை நெடுந்தகை ஊரே – புறம் 325/14,15
அரசு வரின் தாங்கும் வல்லாளன்னே – புறம் 327/8
மேல்


தாங்குவார் (1)

தம் நாண் தாம் தாங்குவார் என் நோற்றனர்-கொல் – கலி 39/33
மேல்


தாங்குவென் (1)

யாங்கனம் தாங்குவென் மற்றே ஓங்கு செலல் – நற் 381/6
மேல்


தாட்கு (2)

பொருந்து மயிர் ஒழுகிய திருந்து தாட்கு ஒப்ப – பொரு 41
இறைவன் தாட்கு உதவாதே அதனால் – புறம் 18/26
மேல்


தாடி (2)

மருப்பின் திரிந்து மறிந்து வீழ் தாடி
உருத்த கடும் சினத்து ஓடா மறவர் – கலி 15/6,7
இரும் கவின் இல்லா பெரும் புன் தாடி
கடுங்கண் மறவர் பகழி மாய்த்து என – அகம் 297/5,6
மேல்


தாதின் (5)

பொன் நேர் தாதின் புன்னையொடு கமழும் – நற் 235/3
தாதின் செய்த தண் பனி பாவை – குறு 48/1
தாதின் அனையர் தண் தமிழ் குடிகள் – பரி 30/5
தாதின் அல்லி அவிர் இதழ் புரையும் – அகம் 16/2
இணர் ததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதின்
குடவர் புழுக்கிய பொங்கு அவிழ் புன்கம் – அகம் 393/15,16
மேல்


தாது (109)

வேங்கை நுண் தாது அப்பி காண்வர – திரு 36
தாது சூழ் கோங்கின் பூ மலர் தாஅய் – மது 338
பலர் தொகுபு இடித்த தாது உகு சுண்ணத்தர் – மது 399
தாது அணி தாமரை போது பிடித்து ஆங்கு – மது 463
நுண் தாது உண்டு வறும் பூ துறக்கும் – மது 573
தாது உண் தும்பி போது முரன்று ஆங்கு – மது 655
தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து – மது 711
தாது படு தண் நிழல் இருந்தனம் ஆக – குறி 106
தாது அவிழ் அலரி தா சினை பிளந்து – குறி 149
ஓங்கு வரை மருங்கின் நுண் தாது உறைக்கும் – பட் 152
தாது எரு ததைந்த முற்றம் முன்னி – மலை 531
தாமரை தண் தாது ஊதி மீமிசை – நற் 1/3
நறும் தாது ஆடிய தும்பி பசும் கேழ் – நற் 25/3
தாது உண் வேட்கையின் போது தெரிந்து ஊதா – நற் 25/9
நுண் தாது உறைக்கும் வண்டு_இனம் ஓப்பி – நற் 27/2
புது மணல் கானல் புன்னை நுண் தாது
கொண்டல் அசை வளி தூக்கு-தொறும் குருகின் – நற் 74/7,8
பொன் நேர் நுண் தாது புன்னை தூஉம் – நற் 78/3
அம் பூ தாது உக்கு அன்ன – நற் 157/9
எறி திரை உதைத்தலின் பொங்கி தாது சோர்பு – நற் 203/5
பொன்னின் அன்ன நறும் தாது உதிர – நற் 249/4
பைம் தாது எருவின் வைகு துயில் மடியும் – நற் 271/2
பொன்னின் அன்ன தாது படு பன் மலர் – நற் 278/3
தயங்கு இரும் கோடை தூக்கலின் நுண் தாது
வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம் – நற் 299/3,4
கரும் கோட்டு புன்னை மலர் தாது அருந்தி – நற் 311/9
தாது உளர் கானல் தவ்வென்றன்றே – நற் 319/2
மலி தாது ஊதும் தேனோடு ஒன்றி – நற் 323/8
தாது எரு மறுகின் ஆ புறம் தீண்டும் – நற் 343/3
அலங்கு குலை காந்தள் தீண்டி தாது உக – நற் 359/2
நீடு சினை புன்னை நறும் தாது உதிர – நற் 375/1
கமழ் தாது ஆடிய கவின் பெறு தோகை – நற் 396/5
பயறு போல் இணர பைம் தாது படீஇயர் – குறு 10/2
எருவின் நுண் தாது குடைவன ஆடி – குறு 46/4
நறும் தாது கொழுதும் பொழுதும் – குறு 192/5
நறும் தாது ஊதும் குறும் சிறை தும்பி – குறு 239/4
அல்கு_உறு பொழுதில் தாது முகை தயங்க – குறு 273/1
காமர் மாஅத்து தாது அமர் பூவின் – குறு 306/4
தாது சேர் நிகர் மலர் கொய்யும் – குறு 311/6
பசு முகை தாது நாறும் நறு நுதல் – குறு 323/5
தாது ஏர் வண்ணம் கொண்டன – ஐங் 34/3
தாது உண் வண்டினும் பலரே – ஐங் 67/4
தாது உண் பறவை வந்து எம் – ஐங் 82/3
வண்டு தாது ஊதும் ஊரன் – ஐங் 89/3
தாது உண் வெறுக்கைய ஆகி இவள் – ஐங் 93/4
புன்னை நுண் தாது உறைத்தரு நெய்தல் – ஐங் 189/1
தாது ஆர் பிரசம் ஊதும் – ஐங் 406/3
தாது ஆர்ந்து – ஐங் 416/2
தாது ஆர் பிரசம் மொய்ப்ப – ஐங் 417/3
வண்டு தாது ஊத தேரை தெவிட்ட – ஐங் 494/1
தாது எரு மறுத்த கலி அழி மன்றத்து – பதி 13/17
கண்டல் தண் தாது திரை நுரை தூவாரும் – பரி 10/101
தண் நறும் கடம்பின் கமழ் தாது ஊதும் – பரி 14/3
சுனை மலர் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா – பரி 17/38
தாது ஊது தும்பி தவிர்பு அல இயம்ப – பரி 22/41
தாது உண் பறவை அனையர் பரிசில்_வாழ்நர் – பரி 30/6
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் – கலி 17/15
தாது தேர் பறவையின் அருந்து இறல் கொடுக்கும்_கால் – கலி 22/7
விரிந்து ஆனா சினை-தொறூஉம் வேண்டும் தாது அமர்ந்து ஆடி – கலி 30/2
தாது அவிழ் வேனிலோ வந்தன்று வாரார் நம் – கலி 33/8
புது மலர் கோங்கம் பொன் என தாது ஊழ்ப்ப – கலி 33/12
இரங்கு இசை மிஞிறொடு தும்பி தாது ஊத – கலி 33/23
விரி காஞ்சி தாது ஆடி இரும் குயில் விளிப்பவும் – கலி 34/8
தாய சுணங்கு போல் தளிர் மிசை தாது உக – கலி 35/4
தண் அருவி நறு முல்லை தாது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/10
புன வேங்கை தாது உறைக்கும் பொன் அறை முன்றில் – கலி 39/34
பெண்டிர் நலம் வௌவி தண் சாரல் தாது உண்ணும் – கலி 40/24
தாது சூழ் தாமரை தனி மலர் புறம் சேர்பு – கலி 69/2
ஞெகிழ் தொடி இளையவர் இடை முலை தாது சோர்ந்து – கலி 73/8
நெய்தல் தாது அமர்ந்து ஆடி பாசடை சேப்பினுள் – கலி 74/2
தண் தளிர் தகை பூத்த தாது எழில் நலம் செல – கலி 77/8
தாது தேர் வண்டின் கிளை பட தைஇய – கலி 80/25
முடி உதிர் பூ தாது மொய்ம்பின ஆக – கலி 88/2
தாது எரு மன்றத்து அயர்வர் தழூஉ – கலி 103/62
காஞ்சி தாது உக்கு அன்ன தாது எரு மன்றத்து – கலி 108/60
காஞ்சி தாது உக்கு அன்ன தாது எரு மன்றத்து – கலி 108/60
தாது சூழ் கூந்தல் தகைபெற தைஇய – கலி 111/12
கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்_உற்ற கோடல் வீ – கலி 121/13
தாது_உண்_பறவை பேது உறல் அஞ்சி – அகம் 4/11
பைம் தாது அணிந்த போது மலி எக்கர் – அகம் 25/4
சினை பூ கோங்கின் நுண் தாது பகர்நர் – அகம் 25/10
தாது இன் துவலை தளிர் வார்ந்து அன்ன – அகம் 41/14
காஞ்சி நுண் தாது ஈர்ம் புறத்து உறைப்ப – அகம் 56/6
தண் நறும் பைம் தாது உறைக்கும் – அகம் 80/12
அணி மலர் நறும் தாது ஊதும் தும்பி – அகம் 108/16
தாது உறு குவளை போது பிணி அவிழ – அகம் 125/6
நுண் தாது பொதிந்த செம் கால் கொழு முகை – அகம் 130/3
தண் கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழ – அகம் 154/7
தாது எரு மறுகின் மூதூர் ஆங்கண் – அகம் 165/4
தண் தாது ஊதிய வண்டு இனம் களி சிறந்து – அகம் 170/6
அலங்கு குலை அலரி தீண்டி தாது உக – அகம் 178/10
பொன் நேர் நுண் தாது நோக்கி – அகம் 180/14
போது அவிழ் அலரி கொழுதி தாது அருந்து – அகம் 229/17
புன்னை நுண் தாது பொன்னின் நொண்டு – அகம் 230/7
முல்லை நறு மலர் தாது நயந்து ஊத – அகம் 234/13
சுரும்பு வாய் திறந்த பொன் புரை நுண் தாது
மணி மருள் கலவத்து உறைப்ப அணி மிக்கு – அகம் 242/2,3
தாது ஆர் காஞ்சி தண் பொழில் அகல் யாறு – அகம் 246/6
வண்டு இமிர் இணர நுண் தாது வரிப்ப – அகம் 250/3
தாது உண் தும்பி முரல் இசை கடுப்ப – அகம் 291/11
போது அவிழ் நறும் தாது அணிந்த கூந்தல் – அகம் 296/2
தடவு நிலை புன்னை தாது அணி பெரும் துறை – அகம் 320/10
பொன் தகை நுண் தாது உறைப்ப தொக்கு உடன் – அகம் 341/10
தாது துகள் உதிர்த்த தாழை அம் கூந்தல் – அகம் 353/19
தாது உகு தண் பொழில் அல்கி காதலர் – அகம் 355/7
நுண் தாது உண்டு வண்டு_இனம் துறப்ப – அகம் 360/5
நன் பொன் அன்ன நறும் தாது உதிர – அகம் 378/4
பொன் மருள் நறும் தாது ஊதும் தும்பி – அகம் 388/8
தாது செய் பாவை அன்ன தையல் – அகம் 392/6
தாது எரு மறுகின் பாசறை பொலிய – புறம் 33/11
தாது எரு மறுகின் போதொடு பொதுளிய – புறம் 215/2
தாது எரு மறுகின் மாசுண இருந்து – புறம் 311/3
மேல்


தாது_உண்_பறவை (1)

தாது_உண்_பறவை பேது உறல் அஞ்சி – அகம் 4/11
மேல்


தாதை (2)

இருவர் தாதை இலங்கு பூண் மாஅல் – பரி 1/31
அலர்ந்த புகழோன் தாதை ஆகலின் – பரி 4/14
மேல்


தாதையும் (1)

தாமரை பூவினுள் பிறந்தோனும் தாதையும்
நீ என பொழியுமால் அந்தணர் அரு மறை – பரி 3/13,14
மேல்


தாதொடு (3)

நுண் முள் வேலி தாதொடு பொதுளிய – நற் 277/6
காவே சுரும்பு இமிர் தாதொடு தலைத்தலை மிகூஉம் – பரி 16/14
சுவல் மிசை தாதொடு தாழ அகல்-மதி – கலி 56/4
மேல்


தாதொடும் (1)

தாதொடும் தளிரொடும் தண் அறல் தகைபெற – கலி 27/6
மேல்


தாம் (118)

மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரை தாம் தம் – குறள் 16/15
ஈத்து உவக்கும் இன்பம் அறியார்-கொல் தாம் உடைமை – குறள் 23/15
ஒருமை-கண் தாம் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு – குறள் 40/15
தாம் இன்புறுவது உலகு இன்புற கண்டு – குறள் 40/17
இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாம் தம் – குறள் 54/17
வேட்ப தாம் சொல்லி பிறர் சொல் பயன் கோடல் – குறள் 65/11
கடிந்த கடிந்து ஒரார் செய்தார்க்கு அவை தாம்
முடிந்தாலும் பீழை தரும் – குறள் 66/15,16
கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற – குறள் 73/7
அறிவிலார் தாம் தம்மை பீழிக்கும் பீழை – குறள் 85/5
ஊழி பெயரினும் தாம் பெயரார் சான்றாண்மைக்கு – குறள் 99/17
தேவர் அனையர் கயவர் அவரும் தாம்
மேவன செய்து ஒழுகலான் – குறள் 108/5,6
அறை பறை அன்னர் கயவர் தாம் கேட்ட – குறள் 108/11
தாம் வீழ்வார் மென் தோள் துயிலின் இனிது-கொல் – குறள் 111/5
யாம் பட்ட தாம் படாவாறு – குறள் 114/20
தாம் வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம் வேண்டும் – குறள் 115/19
கொடியார் கொடுமையின் தாம் கொடிய இ நாள் – குறள் 117/17
கண் தாம் கலுழ்வது எவன்-கொலோ தண்டா நோய் – குறள் 118/1
தாம் காட்ட யாம் கண்டது – குறள் 118/2
கதுமென தாம் நோக்கி தாமே கலுழும் – குறள் 118/5
தாம் வீழ்வார் தம் வீழப்பெற்றவர் பெற்றாரே – குறள் 120/1
வீழப்படுவார் கெழீஇயிலர் தாம் வீழ்வார் – குறள் 120/7
தாம் காதல் கொள்ளா-கடை – குறள் 120/10
எனைத்து ஒன்று இனிதே காண் காமம் தாம் வீழ்வார் – குறள் 121/3
துன்பத்திற்கு யாரே துணை ஆவார் தாம் உடைய – குறள் 130/17
தஞ்சம் தமர் அல்லர் ஏதிலார் தாம் உடைய – குறள் 130/19
தவறு இலர்-ஆயினும் தாம் வீழ்வார் மென் தோள் – குறள் 133/9
தாம் வரம்பு ஆகிய தலைமையர் காமமொடு – திரு 134
காமர் உருவின் தாம் வேண்டு பண்ணியம் – மது 422
ஓம்பினர் தழீஇ தாம் புணர்ந்து முயங்கி – மது 462
வானமும் நிலனும் தாம் முழுது உணரும் – மது 479
தாம் மேஎம் தோன்றிய நாற்பெருங்குழுவும் – மது 510
தாம் வர தெளித்த பருவம் காண்வர – நற் 99/4
தாம் அறிந்து உணர்க என்ப மாதோ – நற் 116/2
நீ அவண் வருதல் ஆற்றாய் என தாம்
தொடங்கி ஆள்வினை பிரிந்தோர் இன்றே – நற் 148/2,3
கிளியும் தாம் அறிபவ்வே எனக்கே – நற் 209/6
தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து – நற் 226/5
தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து – நற் 226/5
தாம் நம் உழையர் ஆகவும் நாம் நம் – நற் 281/8
தாம் மொழி வன்மையின் பொய்த்தனர் வாழிய – நற் 314/8
தாம் அமர் துணையொடு வண்டு இமிரும்மே – நற் 348/6
செம்மல் நெஞ்சமொடு தாம் வந்து பெயர்ந்த – நற் 392/8
அன்பு உடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே – குறு 40/5
தாம் பசந்தன என் தட மென் தோளே – குறு 121/6
வன்பர் ஆக தாம் சென்ற நாட்டே – குறு 180/7
தாம் புணர்ந்தமையின் பிரிந்தோர் உள்ள – குறு 191/3
யாம் எம் காமம் தாங்கவும் தாம் தம் – குறு 241/1
தாம் அறி செம்மை சான்றோர் கண்ட – குறு 265/3
காமம் தாங்கு-மதி என்போர் தாம் அஃது – குறு 290/1
தாம் நீர் நனம் தலை புலம்ப – குறு 391/8
தாம் வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 270/5
அறம் புரி செங்கோல் மன்னனின் தாம் நனி – ஐங் 290/1
பண்டும்_பண்டும் தாம் உள் அழித்து உண்ட – பதி 45/8
இன்னார் உறையுள் தாம் பெறின் அல்லது – பதி 68/8
பாடும் வகையே எம் பாடல் தாம் அ – பரி 3/29
தளிர் அறிந்தாய் தாம் இவை – பரி 6/62
தாம் வீழ்வார் ஆகம் தழுவுவோர் தழுவு எதிராது – பரி 10/31
தாம் வேண்டு காதல் கணவர் எதிர்ப்பட – பரி 10/35
தாம் வேண்டும் பட்டினம் எய்தி கரை சேரும் – பரி 10/38
தாம் வீழ் காமம் வித்துபு விளைக்கும் – பரி 15/24
தாம் அமர் காதலரொடு ஆட புணர்வித்தல் – பரி 20/110
அறாஅது அணிந்தாரும் தாம்
மிகாஅ மறலிய மே வலி எல்லாம் – பரி 23/77,78
புகாஅ எதிர் பூண்டாரும் தாம்
மணி புரை மா மலை ஞாறிய ஞாலம் – பரி 23/79,80
தொல் புகழ் தந்தாரும் தாம்
அணங்கு உடை அரும் தலை ஆயிரம் விரித்த – பரி 23/84,85
அற்றம் பார்த்து அல்கும் கடுங்கண் மறவர் தாம்
கொள்ளும் பொருள் இலர் ஆயினும் வம்பலர் – கலி 4/3,4
மரீஇ தாம் கொண்டாரை கொண்ட_கால் போலாது – கலி 8/12
தம் உளே புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர் – கலி 9/7
மலையுளே பிறப்பினும் மலைக்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/13
நீருளே பிறப்பினும் நீர்க்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/16
யாழுளே பிறப்பினும் யாழ்க்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/19
கடும் தாம் பதிபு ஆங்கு கை தெறப்பட்டு – கலி 12/5
உண் கடன் வழிமொழிந்து இரக்கும்_கால் முகனும் தாம்
கொண்டது கொடுக்கும்_கால் முகனும் வேறு ஆகுதல் – கலி 22/1,2
நலன் உடையார் மொழி கண் தாவார் தாம் தம் நலம் – கலி 22/6
நெஞ்சு நடுக்கு_உற கேட்டும் கடுத்தும் தாம்
அஞ்சியது ஆங்கே அணங்கு_ஆகும் என்னும் சொல் – கலி 24/1,2
தாம் இடை கொண்டது அது ஆயின் தம் இன்றி – கலி 24/13
நாடினர் கொயல் வேண்டா நயந்து தாம் கொடுப்ப போல் – கலி 28/2
தாம் பிரிந்து உறைதல் ஆற்றலர் – கலி 28/23
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி – கலி 31/23
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி – கலி 33/29
தாம் பிழையார் கேள்வர் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும் – கலி 39/18
தாம் பிழையார் தாம் தொடுத்த கோல் – கலி 39/19
தாம் பிழையார் தாம் தொடுத்த கோல் – கலி 39/19
தம் நாண் தாம் தாங்குவார் என் நோற்றனர்-கொல் – கலி 39/33
பாய்ந்து ஊதி படர் தீர்ந்து பண்டு தாம் மரீஇய – கலி 66/7
பிறை புரை ஏர்_நுதால் தாம் எண்ணியவை எல்லாம் – கலி 67/19
கள்ளர் படர்தந்தது போல தாம் எம்மை – கலி 81/23
தாம் வந்தார் தம் பாலவரோடு தம்மை – கலி 85/30
மறை நின்று தாம் மன்ற வந்தீத்தனர் – கலி 86/28
தாம் கொடி அன்ன தகையார் எழுந்தது ஓர் – கலி 92/25
கொலை ஏற்று கோட்டு இடை தாம் வீழ்வார் மார்பின் – கலி 103/72
தங்காது தகைவு இன்றி தாம் செய்யும் வினைகளுள் – கலி 125/2
அரிதினின் தோன்றிய யாக்கை புரிபு தாம்
வேட்டவை செய்து ஆங்கு காட்டி மற்று ஆங்கே – கலி 141/1,2
புது நலம் பூ வாடி அற்று தாம் வீழ்வார் – கலி 147/15
இறந்து தாம் எண்ணிய எய்துதல் வேட்கையால் – கலி 150/7
கல் போல் பிரியலம் என்ற சொல் தாம்
மறந்தனர்-கொல்லோ தோழி சிறந்த – அகம் 1/6,7
யான் ஓம் என்னவும் ஒல்லார் தாம் மற்று – அகம் 26/10
தீம் பால் படுதல் தாம் அஞ்சினரே ஆயிடை – அகம் 26/16
தாம் பாராட்டிய_காலையும் உள்ளார் – அகம் 59/15
என் ஆகுவர்-கொல் அளியர் தாம் என – அகம் 78/12
தம் நயந்து உறைவோர் தாங்கி தாம் நயந்து – அகம் 151/1
நோய் நாம் உழக்குவம் ஆயினும் தாம் தம் – அகம் 155/5
தாம் வேண்டு உருவின் அணங்கு-மார் வருமே – அகம் 158/9
சென்று தாம் நீடலோ இலரே என்றும் – அகம் 213/19
தாம் பழி உடையர் அல்லர் நாளும் – அகம் 267/14
தாம் அட்டு உண்டு தமியர் ஆகி – அகம் 316/14
தளிர் ஏர் அன்ன தாம் அரு மதுகையள் – அகம் 319/13
வரைந்து தாம் பிணித்த தொல் கவின் தொலைய – அகம் 349/2
ஒரு தாம் ஆகிய உரவோர் உம்பல் – புறம் 18/4
தாம் அறிகுவர் தமக்கு உறுதி யாம் அவன் – புறம் 61/15
தாம் மாய்ந்தனரே குடை துளங்கினவே – புறம் 62/8
தாம் இரந்து உண்ணும் அளவை – புறம் 74/6
தாம் வந்து எய்தா அளவை ஒய்யென – புறம் 150/11
தம் புகழ் நிறீஇ தாம் மாய்ந்தனரே – புறம் 165/2
பய குறை இல்லை தாம் வாழும் நாளே – புறம் 188/7
வள்ளியோர் செவி முதல் வயங்கு மொழி வித்தி தாம்
உள்ளியது முடிக்கும் உரன் உடை உள்ளத்து – புறம் 206/2,3
சிலையின் மாற்றியோனே அவை தாம்
மிக பல ஆயினும் என் ஆம் எனைத்தும் – புறம் 257/10,11
சமம் கண் கூடி தாம் வேட்பவ்வே – புறம் 270/4
தொன்று தாம் உடுத்த அம் பகை தெரியல் – புறம் 280/12
ஒரு தாம் ஆகிய பெருமையோரும் – புறம் 366/4
மேல்


தாம்பின் (2)

தாம்பின் பிணித்து மனை நிறீஇ யாய் தந்த – கலி 111/2
தாம்பின் ஒரு தலை பற்றினை ஈங்கு எம்மை – கலி 116/2
மேல்


தாம்பு (4)

நெடும் தாம்பு தொடுத்த குறும் தறி முன்றில் – பெரும் 152
கவை தாம்பு தொடுத்த காழ் ஊன்று அல்குல் – பெரும் 244
சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் – முல் 12
தாம்பு அசை குழவி வீங்கு சுரை மடிய – அகம் 54/7
மேல்


தாமம் (2)

தாமம் தலை புனை பேஎம் நீர் வையை – பரி 7/84
சூடு நறவொடு தாமம் முகிழ் விரிய – பரி 23/55
மேல்


தாமரை (83)

முள் தாள் தாமரை துஞ்சி வைகறை – திரு 73
தாமரை பயந்த தா இல் ஊழி – திரு 164
எரி அகைந்து அன்ன ஏடு இல் தாமரை
சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி – பொரு 159,160
திரு முகம் அவிழ்ந்த தெய்வ தாமரை
ஆசு இல் அங்கை அரக்கு தோய்ந்து அன்ன – சிறு 73,74
முள் அரை தாமரை முகிழ் விரி நாள்_போது – சிறு 183
முள் அரை தாமரை புல் இதழ் புரையும் – பெரும் 114
தாமரை பொகுட்டின் காண்வர தோன்றி – பெரும் 404
ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை
நீடு இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி – பெரும் 481,482
பொலம் தாமரை பூ சூட்டியும் – மது 103
முள் தாள சுடர் தாமரை
கள் கமழும் நறு நெய்தல் – மது 249,250
தாது அணி தாமரை போது பிடித்து ஆங்கு – மது 463
கடவுள் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ் தாமரை
தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து – மது 710,711
தாழை தளவம் முள் தாள் தாமரை
ஞாழல் மௌவல் நறும் தண் கொகுடி – குறி 80,81
தலைவன் தாமரை மலைய விறலியர் – மலை 569
தாமரை தண் தாது ஊதி மீமிசை – நற் 1/3
பழன தாமரை பனி மலர் முணைஇ – நற் 260/2
விளக்கின் அன்ன சுடர்விடு தாமரை
களிற்று செவி அன்ன பாசடை தயங்க – நற் 310/1,2
தாமரை புரையும் காமர் சேவடி – குறு 0/1
உரு கெழு தாமரை வான் முகை வெரூஉம் – குறு 127/2
குண்டு நீர் தாமரை கொங்கின் அன்ன – குறு 300/3
அலங்கு வெயில் பொதிந்த தாமரை
உள் அகத்து அன்ன சிறு வெம்மையளே – குறு 376/5,6
மலர்ந்த பொய்கை முகைந்த தாமரை
தண் துறை ஊரன் வரைக – ஐங் 6/4,5
நூற்று இதழ் தாமரை பூ சினை சீக்கும் – ஐங் 20/2
கழனி தாமரை மலரும் – ஐங் 53/3
தாமரை போல மலரும் ஊர – ஐங் 68/2
கழனி தாமரை மலரும் – ஐங் 94/4
போது அவிழ் தாமரை அன்ன நின் – ஐங் 424/3
அழல் மலி தாமரை ஆம்பலொடு மலர்ந்து – பதி 19/20
அழல் மருள் பூவின் தாமரை வளை_மகள் – பதி 23/23
பைம் பொன் தாமரை பாணர் சூட்டி – பதி 48/1
வள் இதழ் தாமரை நெய்தலொடு அரிந்து – பதி 78/4
கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணை பிணையல் – பரி 2/53
தாமரை பூவினுள் பிறந்தோனும் தாதையும் – பரி 3/13
தாமரை பொகுட்டு நின் நேமி நிழலே – பரி 3/94
நின்னில் தோன்றிய நிரை இதழ் தாமரை
அன்ன நாட்டத்து அளப்ப அரியவை – பரி 4/60,61
நின் ஈன்ற நிரை இதழ் தாமரை
மின் ஈன்ற விளங்கு இணர் ஊழா – பரி 8/13,14
ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முக தாமரை
தாள் தாமரை தோள் தமனிய கய மலர் – பரி 8/113,114
தாள் தாமரை தோள் தமனிய கய மலர் – பரி 8/114
செ வாய் ஆம்பல் செல் நீர் தாமரை
புனல் தாமரையொடு புலம் வேறுபாடுறா – பரி 8/116,117
எரி மலர் தாமரை இறை வீழ்த்த பெரு வாரி – பரி 9/4
அடை இறந்து அவிழ்ந்த வள் இதழ் தாமரை
அடியும் கையும் கண்ணும் வாயும் – பரி 13/51,52
புவ்வ_தாமரை புரையும் கண்ணன் – பரி 15/49
தொட்டதை தைப்பு அமை சருமத்தின் தாள் இயை தாமரை
துப்பு அமை துவர் நீர் துறை மறை அழுத்திய – பரி 21/3,4
ஒருசார் தண் நறும் தாமரை பூவின் இடையிடை – பரி 23/10
மாயோன் கொப்பூழ் மலர்ந்த தாமரை
பூவொடு புரையும் சீர் ஊர் பூவின் – பரி 30/1,2
ஓர் இரா வைகலுள் தாமரை பொய்கையுள் – கலி 5/14
மெல் இயல் மே வந்த சீறடி தாமரை
அல்லி சேர் ஆய் இதழ் அரக்கு தோய்ந்தவை போல – கலி 13/11,12
குளன் அணி தாமரை பாசரும்பு ஏய்க்கும் – கலி 22/15
தாமரை கண்புதைத்து அஞ்சி தளர்ந்து அதனோடு ஒழுகலான் – கலி 39/2
புரி நெகிழ் தாமரை மலர் அம் கண் வீறு எய்தி – கலி 44/6
தாமரை கண்ணியை தண் நறும் சாந்தினை – கலி 52/7
தளை நெகிழ் பிணி நிவந்த பாசடை தாமரை
முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்து கோல் அவிர் தொடி – கலி 59/1,2
தாது சூழ் தாமரை தனி மலர் புறம் சேர்பு – கலி 69/2
பனி ஒரு திறம் வார பாசடை தாமரை
தனி மலர் தளைவிடூஉம் தண் துறை நல் ஊர – கலி 71/7,8
கடி கய தாமரை கமழ் முகை கரை மாவின் – கலி 72/7
பகன்றை பூ உற நீண்ட பாசடை தாமரை
கண் பொர ஒளி விட்ட வெள்ளிய வள்ளத்தான் – கலி 73/2,3
செய்து இயற்றியது போல வயல் பூத்த தாமரை
மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம் – கலி 74/3,4
துணை இன்றி தளைவிட்ட தாமரை தனி மலர் – கலி 77/2
பன் மலர் பழனத்த பாசடை தாமரை
இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி – கலி 78/1,2
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன் – கலி 79/2
பூ தாமரை போது தந்த விரவு தார் – கலி 112/2
சுடர் பூ தாமரை நீர் முதிர் பழனத்து – அகம் 6/16
நாய் உடை முது நீர் கலித்த தாமரை
தாதின் அல்லி அவிர் இதழ் புரையும் – அகம் 16/1,2
அம் தூம்பு வள்ளை மயக்கி தாமரை
வண்டு ஊது பனி மலர் ஆரும் ஊர – அகம் 46/5,6
தட மருப்பு எருமை தாமரை முனையின் – அகம் 91/15
எரி அகைந்து அன்ன தாமரை பழனத்து – அகம் 106/1
எரி அகைந்து அன்ன தாமரை இடையிடை – அகம் 116/1
பூத்த தாமரை புள் இமிழ் பழனத்து – அகம் 176/7
மீன் முதிர் இலஞ்சி கலித்த தாமரை
நீர் மிசை நிவந்த நெடும் தாள் அகல் இலை – அகம் 186/3,4
தூ மலர் தாமரை பூவின் அம் கண் – அகம் 361/1
ஒள் அழல் புரிந்த தாமரை
வெள்ளி நாரால் பூ பெற்றிசினே – புறம் 11/17,18
பாணர் தாமரை மலையவும் புலவர் – புறம் 12/1
சேற்று வளர் தாமரை பயந்த ஒண் கேழ் – புறம் 27/1
புய்த்து எறி கரும்பின் விடு கழை தாமரை
பூ போது சிதைய வீழ்ந்து என கூத்தர் – புறம் 28/12,13
அழல் புரிந்த அடர் தாமரை
ஐது அடர்ந்த நூல் பெய்து – புறம் 29/1,2
ஆடு வண்டு இமிரா தாமரை
சூடாய் ஆதல் அதனினும் இலையே – புறம் 69/20,21
வாடா தாமரை சூட்டிய விழு சீர் – புறம் 126/3
பாணன் சூடிய பசும்_பொன் தாமரை
மாண் இழை விறலி மாலையொடு விளங்க – புறம் 141/1,2
வள் இதழ் அவிழ்ந்த தாமரை
நள் இரும் பொய்கையும் தீயும் ஓர் அற்றே – புறம் 246/14,15
வாடா தாமரை சூட்டுவன் நினக்கே – புறம் 319/15
பொலம் தாமரை பூ பாணரொடு – புறம் 361/12
எரி மருள் தாமரை பெரு மலர் தயங்க – புறம் 364/3
செறுவில் பூத்த சே இதழ் தாமரை
அறு தொழில் அந்தணர் அறம் புரிந்து எடுத்த – புறம் 397/19,20
மேல்


தாமரைக்கண்ணான் (1)

தாமரைக்கண்ணான்_உலகு – குறள் 111/6
மேல்


தாமரைக்கண்ணான்_உலகு (1)

தாமரைக்கண்ணான்_உலகு
நீங்கின் தெறூஉம் குறுகும்-கால் தண் என்னும் – குறள் 111/6,7
மேல்


தாமரைக்கு (1)

தாமரைக்கு இறைஞ்சும் தண் துறை ஊரன் – நற் 300/4
மேல்


தாமரையினாள் (1)

தாள் உளான் தாமரையினாள்
பொறி இன்மை யார்க்கும் பழி அன்று அறிவு அறிந்து – குறள் 62/14,15
மேல்


தாமரையொடு (1)

புனல் தாமரையொடு புலம் வேறுபாடுறா – பரி 8/117
மேல்


தாமும் (3)

தாமும் அவரும் ஓராங்கு விளங்க – மது 464
பார்ப்பன குறு_மகள் போல தாமும்
குடுமி தலைய மன்ற – ஐங் 202/2,3
தாமும் பிறரும் உளர் போல் சேறல் – அகம் 336/15
மேல்


தாமே (48)

தாமே தமியர் உணல் – குறள் 23/18
பிற்பகல் தாமே வரும் – குறள் 32/18
கதுமென தாம் நோக்கி தாமே கலுழும் – குறள் 118/5
செல்ப என்ப தாமே செ வரி – நற் 73/6
ஏகுவர் என்ப தாமே தம்_வயின் – நற் 84/10
செல்ப என்ப தாமே சென்று – நற் 129/4
வருந்து-மன் அளிய தாமே பெரும் கடல் – நற் 163/7
எ வினை செய்வர்-கொல் தாமே வெம் வினை – நற் 189/6
வந்தனர் பெயர்வர்-கொல் தாமே அல்கல் – நற் 207/6
கொன்னும் நம்பும்-குரையர் தாமே
சிறந்த அன்பினர் சாயலும் உரியர் – நற் 208/7,8
தாமே ஒப்புரவு அறியின் தே மொழி – நற் 220/8
வாடல-கொல்லோ தாமே அவன் மலை – நற் 359/7
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஆரியர் – குறு 7/3
சேர்ந்தனர்-கொல்லோ தாமே யாம் தமக்கு – குறு 79/6
அளிய தாமே கொடும் சிறை பறவை – குறு 92/2
நமக்கு உரைத்தோரும் தாமே
அழாஅல் தோழி அழுங்குவர் செலவே – குறு 135/3,4
மறந்தனர்-கொல்லோ தாமே களிறு தன் – குறு 307/4
தாமே செல்ப ஆயின் கானத்து – குறு 348/1
அறை புனல் வால் வளை நல்லவோ தாமே – ஐங் 193/4
அரிய தாமே செ வாய் பைம் கிளி – ஐங் 284/1
இறந்தோர் மன்ற தாமே பிறங்கு மலை – ஐங் 316/3
அறன் இல மன்ற தாமே விறல் மிசை – ஐங் 332/2
வல்லா-கொல்லோ தாமே அவண – ஐங் 333/2
இனிய மன்ற தாமே
பனி இரும் குன்றம் சென்றோர்க்கு பொருளே – ஐங் 337/3,4
யார்-கொல் அளியர் தாமே வார் சிறை – ஐங் 381/3
அளியவோ அளிய தாமே ஒளி பசந்து – ஐங் 455/3
பெரும் பாழ் ஆகும்-மன் அளிய தாமே – பதி 22/38
வல்ல-கொல் செல்ல தாமே கல்லென – அகம் 17/10
அளியரோ அளியர் தாமே அளி இன்று – அகம் 43/13
யாமே எமியம் ஆக தாமே
பசு நிலா விரிந்த பல் கதிர் மதியின் – அகம் 57/10,11
நோற்றோர் மன்ற தாமே கூற்றம் – அகம் 61/1
எய்த வந்தனவால் தாமே நெய்தல் – அகம் 83/12
துணிகுவர்-கொல்லோ தாமே துணி கொள – அகம் 119/15
நாம் அழ துறந்தனர் ஆயினும் தாமே
வாய்மொழி நிலைஇய சேண் விளங்கு நல் இசை – அகம் 205/7,8
உள்ளுப தில்ல தாமே பணை தோள் – அகம் 253/21
அறிந்தனர்-கொல்லோ தாமே ஓங்கு நடை – அகம் 264/12
அறியார்-கொல்லோ தாமே அறியினும் – அகம் 273/6
வேனில் வெம் சுரம் தமியர் தாமே
செல்ப என்ப தோழி யாமே – அகம் 293/9,10
ஏகுவர்-கொல்லோ தாமே பாய் கொள்பு – அகம் 329/9
என்ன ஆம்-கொல் தாமே தெண் நீர் – அகம் 371/11
மெல்லிய பெரும தாமே நல்லவர்க்கு – புறம் 14/16
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஊர்-தொறும் – புறம் 52/8
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஆர் நார் – புறம் 81/3
அளியர் தாமே ஆர்க என்னா – புறம் 237/8
அளிய தாமே சிறு வெள் ஆம்பல் – புறம் 248/1
யார் ஆகுவர்-கொல் தாமே நேர்_இழை – புறம் 337/20
அளியர் தாமே இவள் தன்னைமாரே – புறம் 345/12
தாமே ஆண்ட ஏமம் காவலர் – புறம் 363/3
மேல்


தாய் (33)

சான்றோன் என கேட்ட தாய்
மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை – குறள் 7/18,19
தாய் வயிற்று_இருந்து தாயம் எய்தி – பொரு 132
தாய் முலை தழுவிய குழவி போலவும் – பட் 96
பிண்ட நெல்லின் தாய் மனை ஒழிய – நற் 26/4
தாய் பயிர் பிள்ளை வாய் பட சொரியும் – நற் 91/7
கன்று தாய் மருளும் குன்ற நாடன் – நற் 359/3
தாய் காண் விருப்பின் அன்ன – குறு 132/5
தாய் இல் முட்டை போல உள் கிடந்து – குறு 152/2
புதல்வன் தாய் அவன் புறம் கவைஇயினளே – குறு 359/6
தாய் உடன்று அலைக்கும்_காலையும் வாய்விட்டு – குறு 397/4
தாய் சா பிறக்கும் புள்ளி களவனொடு – ஐங் 24/1
தாய் முகம் நோக்கி வளர்ந்திசின் ஆங்கு – ஐங் 44/2
புதல்வன் கவைஇய தாய் புறம் முயங்கி – ஐங் 402/1
தண்டி தண்டின் தாய் செல்வாரும் – பரி 10/100
தாய் அருகா நின்று தவ தை_நீராடுதல் – பரி 11/91
தாய் அ திறம் அறியாள் தாங்கி தனி சேறல் – பரி 11/112
தாய் உயிர் பெய்த பாவை போல – கலி 22/5
தாழ் செறி கடும் காப்பின் தாய் முன்னர் நின் சாரல் – கலி 48/10
தொடக்கத்து தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் – கலி 82/11
வழிமுறை தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் – கலி 82/15
குழவியை பார்த்து உறூஉம் தாய் போல் உலகத்து – கலி 99/4
மாசு இல் கற்பின் புதல்வன் தாய் என – அகம் 6/13
மகன் தாய் ஆதல் புரைவது ஆங்கு எனவே – அகம் 16/19
தாய் ஓம்பு ஆய் நலம் வேண்டாதோளே – அகம் 146/13
சிறு குளகு அருந்து தாய் முலை பெறாஅ – அகம் 292/3
பண்பு இல் கோவலர் தாய் பிரித்து யாத்த – அகம் 293/11
மதி சூழ் மீனின் தாய் வழிப்படூஉம் – அகம் 297/15
தாய் உடை நெடு நகர் தமர் பாராட்ட – அகம் 310/7
ஆய் மட கண்ணள் தாய் முகம் நோக்கி – அகம் 383/11
தாய் தன் செம்மல் கண்டு கடன் இறுப்ப – அகம் 397/2
தாய் இல் தூவா குழவி போல – புறம் 4/18
தாய் வாழியர் நின் பயந்திசினோரே – புறம் 137/15
தாய் இல் தூவா குழவி போல ஆங்கு அ – புறம் 379/15
மேல்


தாய்க்கே (3)

மேவன செய்யும் தன் புதல்வன் தாய்க்கே – குறு 8/6
பொய் வல் காளையை ஈன்ற தாய்க்கே – ஐங் 399/5
ஓடா பூட்கை விடலை தாய்க்கே – புறம் 295/8
மேல்


தாய (15)

கலை தாய உயர் சிமையத்து – மது 332
தளிர் ஏர் மேனி தாய சுணங்கின் – நெடு 148
அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் – மலை 290
வேங்கை தாய ஓங்கு மலை அடுக்கத்து – நற் 28/6
முல்லை தாய கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 343/1
செருந்தி தாய இரும் கழி சேர்ப்பன் – ஐங் 112/2
நெடும் தேர் திகிரி தாய வியன் களத்து – பதி 35/4
தாய தோன்றி தீ என மலரா – பரி 11/21
தாய சுணங்கு போல் தளிர் மிசை தாது உக – கலி 35/4
மலர் தாய பொழில் நண்ணி மணி நீர கயம் நிற்ப – கலி 35/5
அலர் தாய துறை நண்ணி அயிர் வரித்து அறல் வார – கலி 35/6
முல்லையும் தாய பாட்டம்_கால் தோழி நம் – கலி 111/4
ஞாலம் மூன்று அடி தாய முதல்வற்கு முது முறை – கலி 124/1
மா தகட்டு ஒள் வீ தாய துறுகல் – புறம் 202/19
வெண் காழ் தாய வண் கால் பந்தர் – புறம் 324/10
மேல்


தாயத்து (5)

அகன்ற தாயத்து அஃகிய நுட்பத்து – மலை 551
முரசு உடை தாயத்து அரசு பல ஓட்டி – பதி 44/20
நாடு கெழு தாயத்து நனம் தலை அருப்பத்து – பதி 45/9
பிறிது சென்று மலர் தாயத்து
பலர் நாப்பண் மீக்கூறலின் – புறம் 17/22,23
முரசு கெழு தாயத்து அரசோ தஞ்சம் – புறம் 73/3
மேல்


தாயம் (6)

தாய் வயிற்று_இருந்து தாயம் எய்தி – பொரு 132
உரு கெழு தாயம் ஊழின் எய்தி – பட் 227
தாயம் ஆகலும் உரித்தே போது அவிழ் – நற் 327/7
பால் தர வந்த பழ விறல் தாயம்
எய்தினம் ஆயின் எய்தினம் சிறப்பு என – புறம் 75/2,3
எழு பொறி நாட்டத்து எழாஅ தாயம்
வழு இன்று எய்தியும் அமையாய் செரு வேட்டு – புறம் 99/7,8
நுந்தை தாயம் நிறைவு_உற எய்திய – புறம் 202/9
மேல்


தாயமொடு (1)

பற்றல் தேற்றா பயம் கெழு தாயமொடு
அன்ன ஆக நின் ஊழி நின்னை – புறம் 135/18,19
மேல்


தாயர் (5)

இன்னே வருகுவர் தாயர் என்போள் – முல் 16
தாயர் என்னும் பெயரே வல்லாறு – ஐங் 380/3
வேற்று ஆனா தாயர் எதிர்கொள்ள மாற்றாத – கலி 83/23
வாயில் வரை இறந்து போத்தந்து தாயர்
தெருவில் தவிர்ப்ப தவிர்ந்தனன் மற்று அவர் – கலி 84/14,15
ஈனா தாயர் மடுப்பவும் உண்ணாள் – அகம் 105/6
மேல்


தாயரும் (1)

என் ஓர் அன்ன தாயரும் காண – அகம் 385/2
மேல்


தாயரொடு (2)

உடன்பட்டு ஓரா தாயரொடு ஒழிபு உடன் – நற் 310/7
அலையா தாயரொடு நற்பாலோரே – குறு 246/8
மேல்


தாயானும் (1)

அறம் சாரா நல்குரவு ஈன்ற தாயானும்
பிறன் போல நோக்கப்படும் – குறள் 105/13,14
மேல்


தாயிர் (1)

மாண் இழை மடவரல் தாயிர் நீர் போறிர் – கலி 9/11
மேல்


தாயிற்றே (1)

தாயிற்றே தண்ணம் புனல் – பரி 6/10
மேல்


தாயின் (1)

தாயின் நன்று பலர்க்கு ஈத்து – புறம் 361/6
மேல்


தாயின (3)

மெல் இணர் வேங்கை வியல் அறை தாயின
அழுகை மகளிர்க்கு உழுவை செப்ப – பரி 14/11,12
வில்லு சொரி பகழியின் மென் மலர் தாயின
வல்லு போர் வல்லாய் மலை மேல் மரம் – பரி 18/40,41
தடி குறை இறுபு இறுபு தாயின கிடப்ப – கலி 104/53
மேல்


தாயினவே (1)

ஆறு வனப்பு எய்த அலர் தாயினவே
வேந்து விட்டனனே மா விரைந்தனவே – ஐங் 483/1,2
மேல்


தாயும் (4)

யானும் தாயும் மடுப்ப தேனொடு – நற் 179/5
ஆயமும் அணி இழந்து அழுங்கின்று தாயும்
இன் தோள் தாராய் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 165/7,8
சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் திரியும் – புறம் 183/4
ஒழித்த தாயும் அவர்க்கு உரித்தன்றே – புறம் 213/11
மேல்


தாயே (13)

தன் திறம் பெறுக இவள் ஈன்ற தாயே – நற் 8/10
வன்கண் காளையை ஈன்ற தாயே – நற் 293/9
அந்தோ தானே அளியள் தாயே
நொந்து அழி அவலமொடு என் ஆகுவள்-கொல் – நற் 324/1,2
மறுவரும் சிறுவன் தாயே
தெறுவது அம்ம இ திணை பிறத்தல்லே – குறு 45/4,5
எம்மொடு புலக்கும் அவன் புதல்வன் தாயே – ஐங் 90/4
அம்பு அமை வல் வில் விடலை தாயே – ஐங் 373/5
புறவு அணி நாடன் புதல்வன் தாயே – ஐங் 405/4
குரும்பை மணி பூண் புதல்வன் தாயே – ஐங் 442/5
வயிறு மாசு இலீயர் அவன் ஈன்ற தாயே – பதி 20/27
திருந்து வேல் விடலையொடு வரும் என தாயே
புனை மாண் இஞ்சி பூவல் ஊட்டி – அகம் 195/2,3
சிறுவர் தாயே பேரில்_பெண்டே – புறம் 270/6
பகை வளர்த்து இருந்த இ பண்பு இல் தாயே – புறம் 336/12
குவளை உண்கண் இவளை தாயே
ஈனாள் ஆயினள் ஆயின் ஆனாது – புறம் 348/6,7
மேல்


தாயை (1)

நீயும் தாயை இவற்கு என யான் தன் – அகம் 16/13
மேல்


தாயோ (2)

புதல்வன் தாயோ இருவரும் கவைஇயினள் – ஐங் 409/2
ஈன்ற தாயோ வேண்டாள் அல்லள் – புறம் 346/2
மேல்


தார் (145)

தார் தாங்கி செல்வது தானை தலைவந்த – குறள் 77/13
உருள் பூ தண் தார் புரளும் மார்பினன் – திரு 11
பொலம் தார் மார்பின் நெடியோன் உம்பல் – மது 61
கணம்_கொள் அவுணர் கடந்த பொலம் தார்
மாயோன் மேய ஓண நன்_நாள் – மது 590,591
பொய்யா நல் இசை நிறுத்த புனை தார்
பெரும் பெயர் மாறன் தலைவனாக – மது 771,772
தொன்றுபடு நறும் தார் பூணொடு பொலிய – குறி 122
புனை தார் பொலிந்த வண்டு படு மார்பின் – மலை 56
புள் உயிர் கொட்பின் வள் உயிர் மணி தார்
கடு மா பூண்ட நெடும் தேர் – நற் 91/10,11
படு வண்டு ஆர்க்கும் பைம் தார் மார்பின் – நற் 173/8
தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப – நற் 181/11
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி – நற் 190/4
தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத – நற் 235/8
பற்றாய் வாழி எம் நெஞ்சே நல் தார்
பொன் தேர் செழியன் கூடல் ஆங்கண் – நற் 298/8,9
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் செம் தார்
கிளி ஓர் அன்ன கிளவி பணை தோள் – நற் 301/4,5
தண் கமழ் நறும் தார் விறலோன் மார்பே – நற் 304/10
வைகலும் இனையம் ஆகவும் செய் தார்
பசும் பூண் வேந்தர் அழிந்த பாசறை – நற் 349/5,6
நல் தார் மார்பன் காண்குறின் சிறிய – நற் 376/8
மணி அணி பெரும் தார் மரபில் பூட்டி – குறு 182/2
தார் மணி அன்ன ஒண் பூ கொழுதி – குறு 243/2
ஒண் தார் அகலமும் உண்ணுமோ பலியே – குறு 362/7
தண் தார் அகலம் தலைத்தலை கொளவே – ஐங் 33/4
மகிழ்நன் மார்பின் அவிழ் இணர் நறும் தார்
தாது உண் பறவை வந்து எம் – ஐங் 82/2,3
கை புனை நறும் தார் கமழும் மார்பன் – ஐங் 182/2
யாங்கு வந்தனையோ பூ தார் மார்ப – ஐங் 362/3
மார்பு மலி பைம் தார் ஓடையொடு விளங்கும் – பதி 11/17
தார் அணி எருத்தின் வாரல் வள் உகிர் – பதி 12/4
தார் அணிந்து எழிலிய தொடி சிதை மருப்பின் – பதி 15/22
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 23/10
போர் எதிர் வேந்தர் தார் அழிந்து ஒராலின் – பதி 23/17
ஆர் அரண் கடந்த தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 24/4
வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 31/7
மிக்கு எழு கடும் தார் துய் தலை சென்று – பதி 32/4
யானை பட்ட வாள் மயங்கு கடும் தார்
மாவும் மாக்களும் படு பிணம் உணீஇயர் – பதி 36/6,7
தார் மிகு மைந்தின் நார்முடிச்சேரல் – பதி 40/16
இஞ்சி வீ விராய பைம் தார் பூட்டி – பதி 42/10
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 43/11
எஃகு துரந்து எழுதரும் கை கவர் கடும் தார்
வெல் போர் வேந்தரும் வேளிரும் ஒன்றுமொழிந்து – பதி 49/6,7
அரணம் ஆகிய வெருவரு புனல் தார்
கல் மிசையவ்வும் கடலவும் பிறவும் – பதி 50/11,12
நனம் தலை வேந்தர் தார் அழிந்து அலற – பதி 55/17
களிறு நிலை முணைஇய தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 64/7
உறு முரண் தாங்கிய தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 66/10
தார் புரிந்து அன்ன வாள் உடை விழவின் – பதி 66/13
பொலம் தார் யானை இயல் தேர் பொறைய – பதி 75/3
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் – பரி 1/19
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார்
அன்னவர் பட அல்லா அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ – பரி 3/55,56
எய்தும் களவு இனி நின் மார்பின் தார் வாட – பரி 6/65
காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின் – பரி 9/28
தார் தார் பிணக்குவார் கண்ணி ஓச்சி தடுமாறுவார் – பரி 9/45
தார் தார் பிணக்குவார் கண்ணி ஓச்சி தடுமாறுவார் – பரி 9/45
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை – பரி 11/63
நிறனொடு மாறும் தார் புள்ளு பொறி புனை கொடி – பரி 13/4
எரி நகை இடை இடுபு இழைத்த நறும் தார்
புரி மலர் துழாஅய் மேவல் மார்பினோய் – பரி 13/60,61
நாள்_மலர் கொன்றையும் பொலம் தார் போன்றன – பரி 14/10
தார் மார்பின் தகை இயலார் – பரி 17/35
தார் போலும் மாலை தலை நிறையால் தண் மணல் – பரி 19/17
வண் தார் புரவி வழி நீங்க வாங்குவார் – பரி 19/32
மைந்தர் தண் தார் மகளிர் பெய்யவும் – பரி 20/21
தகை வகை தைஇயினார் தார்
வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக – பரி 20/28,29
உருள் இணர் கடம்பின் ஒன்றுபடு கமழ் தார்
அமர்ந்ததை புரையோர் நாவில் புகழ் நலம் முற்றி – பரி 21/11,12
தார் ஆர் முடியர் தகை கெழு மார்பினர் – பரி 22/23
தார் அணி மைந்தர் தவ பயன் சான்ம் என – பரி 22/28
தார் அணி கொண்ட உவகை தலைக்கூடி – பரி 24/6
காதலான் மார்பின் கமழ் தார் புனல் வாங்கி – பரி 24/34
கொலை உழுவை தோல் அசைஇ கொன்றை தார் சுவல் புரள – கலி 1/11
கொடு மிடல் நாஞ்சிலான் தார் போல் மராத்து – கலி 36/1
நீள் நாக நறும் தண் தார் தயங்க பாய்ந்து அருளினால் – கலி 39/3
பூ தண் தார் புலர் சாந்தின் தென்னவன் உயர் கூடல் – கலி 57/8
தார் கொண்டாள் தலை கோதை தடுமாறி பூண்ட நின் – கலி 66/15
தார் முற்றியது போல தகை பூத்த வையை தன் – கலி 67/3
முகை வாய்த்த முலை பாய குழைந்த நின் தார் எள்ள – கலி 68/14
தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி – கலி 88/19
நாறு இணர் பைம் தார் பரிந்தது அமையுமோ – கலி 90/16
தண் தார் அகலம் புகும் – கலி 92/41
நல் தார் அகலத்துக்கு ஓர் சார மேவிய – கலி 93/34
தார் மணி பூண்ட தமனிய மேகலை – கலி 96/15
தார் போல் தழீஇயவன் – கலி 103/35
ஒரு_குழையவன் மார்பில் ஒண் தார் போல் ஒளி மிக – கலி 105/11
பூ தாமரை போது தந்த விரவு தார்
கல்லா பொதுவனை நீ மாறு நின்னொடு – கலி 112/2,3
சாயல் இன் மார்பில் கமழ் தார் குழைத்த நின் – கலி 112/23
விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே – கலி 124/21
தார் நாற்றம் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/11
செரு மிகு நேமியான் தார் போல பெரும் கடல் – கலி 127/4
மல்லரை மறம் சாய்த்த மலர் தண் தார் அகலத்தோன் – கலி 134/1
புன வரை இட்ட வயங்கு தார் பீலி – கலி 140/5
ஏந்து எழில் ஆகத்து பூ தார் குழைய – அகம் 6/10
செம் தார் பைம் கிளி முன்கை ஏந்தி – அகம் 34/14
அலந்தனென் உழல்வென்-கொல்லோ பொலம் தார்
கடல் கால்கிளர்ந்த வென்றி நல் வேல் – அகம் 45/15,16
தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம் – அகம் 56/8
நிரை தார் மார்பன் நெருநல் ஒருத்தியொடு – அகம் 66/7
ஆரா காதலொடு தார் இடை குழையாது – அகம் 75/13
கச்சினன் கழலினன் தேம் தார் மார்பினன் – அகம் 76/7
மலர் தார் மார்பன் நின்றோன் கண்டோர் – அகம் 82/14
புனை தார் வேந்தன் பாசறையேமே – அகம் 84/17
அலர் ஆகின்றால் தானே மலர் தார்
மை அணி யானை மற போர் செழியன் – அகம் 116/12,13
பனி படு நறும் தார் குழைய நம்மொடு – அகம் 144/9
தார் ஆர் மார்ப நீ தணந்த ஞான்றே – அகம் 150/14
தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப – அகம் 154/12
தார் பூண் களிற்றின் தலை புணை தழீஇ – அகம் 166/12
போர் அடங்கு அகலம் பொருந்திய தார் போல் – அகம் 175/15
தார் மணி பல உடன் இயம்ப – அகம் 184/18
எய்யா வரி வில் அன்ன பைம் தார்
செம் வாய் சிறு கிளி சிதைய வாங்கி – அகம் 192/4,5
ஆரா காதலொடு தார் இடை குழைய – அகம் 206/10
குரூஉ பூ பைம் தார் அருக்கிய பூசல் – அகம் 208/16
வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு மலி தார்
தித்தன்_வெளியன் உறந்தை நாள்_அவை – அகம் 226/13,14
செம் தார் கிள்ளை நம்மொடு கடிந்தோன் – அகம் 242/6
பொன் கோட்டு செறித்து பொலம் தார் பூட்டி – அகம் 249/5
தோகை தூவி தொடை தார் மழவர் – அகம் 249/12
தார் மணி மா அறிவுறாஅ – அகம் 254/19
தண் நறும் கமழ் தார் பரீஇயினள் நும்மொடு – அகம் 306/13
பெரும் தார் கமழும் விருந்து ஒலி கதுப்பின் – அகம் 314/20
அமிழ்தத்து அன்ன கமழ் தார் மார்பின் – அகம் 332/13
அரிய அல்ல-மன் நமக்கே விரி தார்
ஆடு கொள் முரசின் அடு போர் செழியன் – அகம் 335/9,10
புகழ் குறி கொண்ட பொலம் தார் அகலத்து – அகம் 354/9
மங்கையர் பல பாராட்ட செம் தார்
கிள்ளையும் தீம் பால் உண்ணா மயில் இயல் – அகம் 369/3,4
தண் அரும் பைம் தார் துயல்வர அந்தி – அகம் 370/11
தேன் இமிர் நறும் தார் வானவன் உடற்றிய – அகம் 381/15
மலைத்தல் போகிய சிலை தார் மார்ப – புறம் 10/10
ஒண் படை கடும் தார் முன்பு தலைக்கொள்-மார் – புறம் 15/14
சிலை தார் முரசும் கறங்க – புறம் 36/12
ஒலி நெடும் பீலி ஒண் பொறி மணி தார்
பொலம் குழை உழிஞையொடு பொலிய சூட்டி – புறம் 50/3,4
வேந்து மேம்பட்ட பூ தார் மாற – புறம் 55/6
சிலை தார் அகலம் மலைக்குநர் உளர் எனின் – புறம் 61/14
வரு தார் தாங்கி அமர் மிகல் யாவது – புறம் 62/1
பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார்
ஒள் எரி புரையும் உரு கெழு பசும் பூண் – புறம் 69/14,15
யார்-கொல் வாழ்க அவன் கண்ணி தார் பூண்டு – புறம் 77/6
வரு தார் தாங்கி பின் ஒதுங்கின்றே – புறம் 80/4
யாவிர் ஆயினும் கூழை தார் கொண்டு – புறம் 88/1
போர் அடு திருவின் பொலம் தார் அஞ்சி – புறம் 91/4
தார் தாங்குதலும் ஆற்றார் வெடிபட்டு – புறம் 93/3
பொலம் பைம் தார் கெட பரிதலின் – புறம் 97/12
தண் தார் அகலம் நோக்கின மலர்ந்தே – புறம் 155/8
நீ தோன்றினையே நிரை தார் அண்ணல் – புறம் 174/23
தார் அணி யானை சேட்டு இரும் கோவே – புறம் 201/13
கலங்கினேன் அல்லனோ யானே பொலம் தார்
தேர் வண் கிள்ளி போகிய – புறம் 220/5,6
இரந்தன்று ஆகல் வேண்டும் பொலம் தார்
மண்டு அமர் கடக்கும் தானை – புறம் 226/4,5
திண் தேர் இரவலர்க்கு ஈத்த தண் தார்
அண்டிரன் வரூஉம் என்ன ஒண் தொடி – புறம் 241/1,2
பரிசிலர் செல்வம் அன்றியும் விரி தார்
கடும் பகட்டு யானை வேந்தர் – புறம் 265/7,8
வரு படை தாங்கிய கிளர் தார் அகலம் – புறம் 282/4
நிரை தார் மார்பின் நின் கேள்வனை பிறரே – புறம் 294/9
தண்ணடை மன்னர் தார் உடை புரவி – புறம் 299/5
பலர் குறை செய்த மலர் தார் அண்ணற்கு – புறம் 311/4
புனல் அம் கள்ளின் பொலம் தார் குட்டுவன் – புறம் 343/9
நல் தார் கள்ளின் சோழன் கோயில் – புறம் 378/5
மலர் தார் அண்ணல் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 393/9
செய் தார் மார்ப எழு-மதி துயில் என – புறம் 397/9
மேல்


தாரகை (1)

சுடரொடு சூழ்வரு தாரகை மேரு – பரி 19/19
மேல்


தாரத்த (1)

கடல் பல் தாரத்த நாடு கிழவோயே – புறம் 30/15
மேல்


தாரம் (6)

தீம் பல் தாரம் முனையின் சேம்பின் – பெரும் 361
வடி சேறு விளைந்த தீம் பழ தாரம்
தூவல் கலித்த இவர் நனை வளர் கொடி – மலை 513,514
வரையா தாரம் வரு விருந்து அயரும் – நற் 135/3
ஆண்டு நீர் பெற்ற தாரம் ஈண்டு இவர் – பதி 48/5
வருநர் வரையா செழும் பல் தாரம்
கொள_கொள குறையாது தலைத்தலை சிறப்ப – பதி 88/26,27
கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா மேல் சினை – அகம் 171/12
மேல்


தாரமும் (4)

தகரமும் ஞாழலும் தாரமும் தாங்கி – பரி 12/6
மூவேறு தாரமும் ஒருங்குடன் கொண்டு – அகம் 282/8
மலை தாரமும் கடல் தாரமும் – புறம் 343/7
மலை தாரமும் கடல் தாரமும்
தலைப்பெய்து வருநர்க்கு ஈயும் – புறம் 343/7,8
மேல்


தாரமொடு (3)

பல் வேறு தாரமொடு கல்_அகத்து ஈண்டி – மது 290
அளந்து கடை அறியா வளம் கெழு தாரமொடு
புத்தேள்_உலகம் கவினி காண்வர – மது 697,698
ஏறி தரூஉம் இலங்கு மலை தாரமொடு
வேய் பெயல் விளையுள் தே கள் தேறல் – மலை 170,171
மேல்


தாரர் (3)

அணி அணி ஆகிய தாரர் கருவியர் – பரி 6/31
கண்ணியர் தாரர் கமழ் நறும் கோதையர் – பரி 16/50
தெரி மலர் தாரர் தெரு இருள் சீப்ப நின் – பரி 19/14
மேல்


தாரல் (1)

வாரல் எம் சேரி தாரல் நின் தாரே – குறு 258/1
மேல்


தாரலன் (1)

தாளின் கொள்ளலிர் வாளின் தாரலன்
யான் அறிகுவன் அது கொள்ளும் ஆறே – புறம் 109/13,14
மேல்


தாரவர் (1)

அலர் தண் தாரவர் காதில் – பரி 7/44
மேல்


தாரன் (5)

கண்ணியன் கழலன் தாரன் தண்ணென – நற் 128/8
தாரன் மாலையன் மலைந்த கண்ணியன் – அகம் 0/2
தெரி இதழ் குவளை தேம் பாய் தாரன்
அம் சிலை இடவது ஆக வெம் செலல் – அகம் 38/2,3
தாரன் கண்ணியன் எஃகு உடை வலத்தன் – அகம் 102/11
தாரன் கண்ணியன் சேர வந்து ஒருவன் – அகம் 250/7
மேல்


தாரா (2)

மாலை நீ உள்ளம் கொண்டு அகன்றவர் துணை தாரா பொழுதின்_கண் – கலி 120/10
படை பழி தாரா மைந்தினன் ஆகலும் – புறம் 157/3
மேல்


தாராது (1)

இவள் நலம் தாராது அமைகுவர் அல்லர் – புறம் 351/7
மேல்


தாராதோயே (1)

மென்_புல கொண்கனை தாராதோயே – ஐங் 138/3
மேல்


தாராய் (2)

கைவிளக்கு ஆக கதிர் சில தாராய் என் – கலி 142/43
இன் தோள் தாராய் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 165/8
மேல்


தாராயோ (1)

நலம் தாராயோ என தொடுப்பேன் போலவும் – கலி 128/11
மேல்


தாரான் (1)

வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல் – கலி 57/16
மேல்


தாரின் (2)

மரா மலர் தாரின் மாண் வர தோன்றி – பரி 15/20
தாரின் வாய் கொண்டு முயங்கி பிடி மாண்டு – கலி 95/15
மேல்


தாரினர் (1)

கை புனை தாரினர் கண்ணியர் – பரி 24/11
மேல்


தாரும் (9)

தழையும் தாரும் தந்தனன் இவன் என – நற் 80/5
தாரும் கண்ணியும் காட்டி ஒருமைய – நற் 150/8
மாறு மென் மலரும் தாரும் கோதையும் – பரி 6/46
சாந்தும் கமழ் தாரும் கோதையும் சுண்ணமும் – பரி 24/84
தெரி மலர் கண்ணியும் தாரும் நயந்தார் – கலி 91/3
தாரும் ததர் பட்ட சாந்தமும் சேரி – கலி 91/12
தாரும் தையின தழையும் தொடுத்தன – அகம் 259/2
தாரும் தானையும் பற்றி ஆரியர் – அகம் 276/9
வண்ண மார்பின் தாரும் கொன்றை – புறம் 1/2
மேல்


தாரே (2)

வாரல் எம் சேரி தாரல் நின் தாரே
அலர் ஆகின்றால் பெரும காவிரி – குறு 258/1,2
ஒல்லா முயக்கு இடை குழைக என் தாரே – புறம் 73/14
மேல்


தாரொடு (5)

தாரொடு பொலிய ஒரு கை – திரு 113
ததைந்த கோதை தாரொடு பொலிய – மது 265
தாரொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை – மலை 227
தலை இறுபு தாரொடு புரள – பரி 2/41
மணி கிளர் ஆரம் தாரொடு துயல்வர – கலி 135/18
மேல்


தாரோடு (1)

கிண்கிணி மணி தாரோடு ஒலித்து ஆர்ப்ப ஒண் தொடி – கலி 74/13
மேல்


தாரோயே (1)

உருள் இணர் கடம்பின் ஒலி தாரோயே – பரி 5/81
மேல்


தாலம் (1)

பெரும் தோள் தாலம் பூசல் மேவர – புறம் 120/15
மேல்


தாலாட்ட (1)

வரை அழி வால் அருவி வா தாலாட்ட
கரை அழி வால் அருவி கால் பாராட்ட – பரி 6/52,53
மேல்


தாலி (5)

புலி பல் தாலி புதல்வன் புல்லி – குறு 161/3
வரி வெண் தாலி வலை செத்து வெரூஉம் – ஐங் 166/2
புலி பல் கோத்த புலம்பு மணி தாலி
ஒலி குழை செயலை உடை மாண் அல்குல் – அகம் 7/18,19
பொன் உடை தாலி என் மகன் ஒற்றி – அகம் 54/18
தாலி களைந்தன்றும் இலனே பால் விட்டு – புறம் 77/7
மேல்


தாவ (1)

பரி உடை வயங்கு தாள் பந்தின் தாவ
தாங்கவும் தகை வரை நில்லா ஆங்கண் – நற் 249/7,8
மேல்


தாவல் (1)

தாவல் உய்யுமோ மற்றே தாவாது – பதி 41/17
மேல்


தாவன (1)

தண் கார் ஆலியின் தாவன உதிரும் – அகம் 101/16
மேல்


தாவா (2)

தாவா வஞ்சினம் உரைத்தது – குறு 36/5
தாவா விருப்பொடு கன்று யாத்து_உழி செல்லும் – கலி 81/36
மேல்


தாவாத (1)

ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு – கலி 86/29
மேல்


தாவாது (2)

தாவாது ஆகும் மலி பெறு வயவே – பதி 36/2
தாவல் உய்யுமோ மற்றே தாவாது
வஞ்சினம் முடித்த ஒன்றுமொழி மறவர் – பதி 41/17,18
மேல்


தாவார் (1)

நலன் உடையார் மொழி கண் தாவார் தாம் தம் நலம் – கலி 22/6
மேல்


தாவு (3)

தமனியம் வளைஇய தாவு இல் விளங்கு இழை – மது 704
அரண்கள் தாவு_உறீஇ அணங்கு நிகழ்ந்து அன்ன – பதி 44/13
தண்டு தழுவா தாவு நீர் வையையுள் – பரி 11/106
மேல்


தாவு_உறீஇ (1)

அரண்கள் தாவு_உறீஇ அணங்கு நிகழ்ந்து அன்ன – பதி 44/13
மேல்


தாவுபு (2)

தாவுபு தெறிக்கும் ஆன் மேல் – புறம் 259/6
தாவுபு உகளும் மாவே பூவே – புறம் 302/2
மேல்


தாவும் (1)

மணி நிற இரும் புதல் தாவும் நாட – அகம் 202/8
மேல்


தாவுவன (1)

கடும்பு ஆட்டு வருடையொடு தாவுவன உகளும் – நற் 119/7
மேல்


தாழ் (86)

அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர் – குறள் 8/1
நாணு தாழ் வீழ்த்த கதவு – குறள் 126/2
தாழ் பெரும் தட கை உயர்த்த யானை – திரு 158
தாழ் தாழை தண் தண்டலை – பொரு 181
தளிர் புன்கின் தாழ் காவின் – பொரு 196
தோள் தாழ் குளத்த கோடு காத்திருக்கும் – பெரும் 273
தாழ் கோள் பலவின் சூழ் சுளை பெரும் பழம் – பெரும் 356
நிழல் தாழ் வார் மணல் நீர் முகத்து உறைப்ப – பெரும் 379
நகை தாழ் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி – முல் 78
வரை தாழ் அருவி பொருப்பின் பொருந – மது 42
ஒண் குழை புணரிய வண் தாழ் காதின் – மது 709
தவ பள்ளி தாழ் காவின் – பட் 53
தாழ் உடை தண் பணியத்து – பட் 164
தாழ் நீர் நனம் தலை பெரும் களிறு அடூஉம் – நற் 36/3
வீழ் தாழ் தாழை பூ கமழ் கானல் – நற் 78/4
பூண்க தில் பாக நின் தேரே பூண் தாழ்
ஆக வன முலை கரை_வலம் தெறிப்ப – நற் 81/5,6
பூண் தாழ் ஆகம் நாண் அட வருந்திய – நற் 93/9
ஞாழல் அம் சினை தாழ் இணர் கொழுதி – நற் 106/7
தாழ் நீர் நனம் தலை அழுந்துபட பாஅய் – நற் 112/7
சிறு தாழ் செறித்த மெல் விரல் சேப்ப – நற் 120/4
தண்ணிய கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் – நற் 137/1
புறன் அழிந்து ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – நற் 295/2
தாழ் நறும் கதுப்பில் பையென முள்கும் – நற் 337/8
நிலம் தாழ் மருங்கின் தெண் கடல் மேய்ந்த – நற் 356/1
நனை முதிர் புன்கின் பூ தாழ் வெண் மணல் – குறு 53/2
மடல் தாழ் பெண்ணை எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 81/8
தண்டொடு பிடித்த தாழ் கமண்டலத்து – குறு 156/3
பிறங்கு குரல் இறடி காக்கும் புறம் தாழ்
அம் சில் ஓதி அசை இயல் கொடிச்சி – குறு 214/2,3
வீழ் தாழ் தாழை ஊழ்_உறு கொழு முகை – குறு 228/1
தாழ் இருள் துமிய மின்னி தண்ணென – குறு 270/1
தழை தாழ் அல்குல் இவள் புலம்பு அகல – குறு 345/4
தாழ் இரும் கூந்தல் வம்-மதி விரைந்தே – ஐங் 411/4
கார் மலர் கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் – பதி 21/33
தாழ் அடும்பு மலைந்த புணரி வளை ஞரல – பதி 30/6
வளை தலை மாத்த தாழ் கரும் பாசவர் – பதி 67/16
சாய் அறல் கடுக்கும் தாழ் இரும் கூந்தல் – பதி 74/3
மலி நீர் அதர் பல கெழுவு தாழ் வரை – பரி 6/6
அருவி தாழ் மாலை சுனை – பரி 8/16
அரி மலர் மீ போர்வை ஆரம் தாழ் மார்பின் – பரி 11/26
நீல் நெய் தாழ் கோதையவர் விலக்க நில்லாது – பரி 11/124
தாழ் நீர் இமிழ் சுனை நாப்பண் குளித்து அவண் – பரி 21/39
தாழ் கதுப்பு அணிகுவர் காதலர் மற்று அவர் – கலி 4/11
மாலை தாழ் வியன் மார்பர் துனைதந்தார் – கலி 33/30
தகை கொண்ட ஏனலுள் தாழ் குரல் உரீஇ – கலி 40/3
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை – கலி 40/19
தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே – கலி 40/23
தாழ் இரும் கூந்தல் என் தோழியை கை கவியா – கலி 42/29
இலங்கு தாழ் அருவியோடு அணி கொண்ட நின் மலை – கலி 46/25
தாழ் செறி கடும் காப்பின் தாய் முன்னர் நின் சாரல் – கலி 48/10
ஒருத்தி அடி தாழ் கலிங்கம் தழீஇ ஒரு கை – கலி 92/42
முடி தாழ் இரும் கூந்தல் பற்றி பூ வேய்ந்த – கலி 92/43
தொய்யக தோட்டி குழை தாழ் வடி மணி – கலி 97/13
சார் சார் நெறி தாழ் இரும் கூந்தல் நின் பெண்டிர் எல்லாம் – கலி 97/28
மிக்கு ஒளிர் தாழ் சடை மேவரும் பிறை நுதல் – கலி 104/11
மாலை நீ தகை மிக்க தாழ் சினை பதி சேர்ந்து புள் ஆர்ப்ப – கலி 118/17
தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை – கலி 118/19
தாழ் நீர முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய் – கலி 131/22
நறு வீ தாழ் புன்னை கீழ் நயந்து நீ அளித்த_கால் – கலி 136/13
பையென நோக்குவேன் தாழ் தானை பற்றுவேன் – கலி 147/49
வாழை ஓங்கிய தாழ் கண் அசும்பில் – அகம் 8/9
தாழ் மென் கூந்தல் தட மென் பணை தோள் – அகம் 21/4
உறை இறந்து ஒளிரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 46/8
தாழ் பெயல் பெரு_நீர் வலன் ஏர்பு வளைஇ – அகம் 84/3
தாழ் இரும் கூந்தல் நம் காதலி – அகம் 87/15
தண் பல் அருவி தாழ் நீர் ஒரு சிறை – அகம் 92/10
மாழ்கி அன்ன தாழ் பெரும் செவிய – அகம் 104/10
வண்டு படுபு இருளிய தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 131/3
தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப – அகம் 154/12
தண் மழை பொழிந்த தாழ் பெயல் கடை நாள் – அகம் 163/2
தாழ் இரும் கதுப்பின் காவிரி வவ்வலின் – அகம் 222/8
மறந்து கண்படுதல் யாவது புறம் தாழ்
அம் பணை நெடும் தோள் தங்கி தும்பி – அகம் 223/10,11
புயல் என ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 225/15
நுசுப்பு அழித்து ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 253/23
தண் மழை தவழும் தாழ் நீர் நனம் தலை – அகம் 258/5
தாழ் சினை உறங்கும் தண் துறை ஊர – அகம் 286/7
தாழ் பூ கோதை ஊது வண்டு இரீஇ – அகம் 298/12
கழல் இலை உகுத்த கால் பொரு தாழ் சினை – அகம் 351/6
தாழ் சினை மருதம் தகைபெற கவினிய – அகம் 366/1
தாழ் பெரும் தட கை தலைஇய கானத்து – அகம் 392/1
தாழ் சடை பொலிந்த அரும் தவத்தோற்கே – புறம் 1/13
நீ நீடு வாழிய நெடுந்தகை தாழ் நீர் – புறம் 55/19
விழுமியோன் பெறுகுவன் ஆயின் தாழ் நீர் – புறம் 75/7
தாள் தாழ் படு மணி இரட்டும் பூ நுதல் – புறம் 165/6
புறம் தாழ் புரி சடை புலர்த்துவோனே – புறம் 251/7
தாழ் உவந்து தழூஉ மொழியர் – புறம் 360/6
காவிரி அணையும் தாழ் நீர் படப்பை – புறம் 385/8
மேல்


தாழ்ச்சியுள் (1)

தாழ்ச்சியுள் செய்யும் வினை – குறள் 68/2
மேல்


தாழ்த்ததை (1)

புனை புணை ஏற தாழ்த்ததை தளிர் இவை – பரி 6/68
மேல்


தாழ்த்து (1)

வாழ்த்தினேம் பரவுதும் தாழ்த்து தலை நினை யாம் – பரி 9/83
மேல்


தாழ்தரும் (1)

செவி இறந்து தாழ்தரும் கவுளன் வில்லொடு – புறம் 257/4
மேல்


தாழ்ந்த (23)

இல்லாள்-கண் தாழ்ந்த இயல்பு இன்மை எஞ்ஞான்றும் – குறள் 91/5
ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் – திரு 104
எருத்தம் தாழ்ந்த விரவு பூ தெரியல் – மது 718
பொன் எறி மணியின் சிறுபுறம் தாழ்ந்த எம் – குறி 59
வீழ் தாழை தாள் தாழ்ந்த
வெண்கூதாளத்து தண் பூ கோதையர் – பட் 84,85
பொன் நேர் மேனி மணியின் தாழ்ந்த
நன் நெடும் கூந்தல் நரையொடு முடிப்பினும் – நற் 10/2,3
வரையின் தாழ்ந்த வால் வெள் அருவி – குறு 284/6
ஓங்கல் வெண் மணல் தாழ்ந்த புன்னை – குறு 311/5
உறி தாழ்ந்த கரகமும் உரை சான்ற முக்கோலும் – கலி 9/2
தொய்யகம் தாழ்ந்த கதுப்பு போல் துவர் மணல் – கலி 28/6
அகன் துறை அணி பெற புதலொடு தாழ்ந்த
பகன்றை பூ உற நீண்ட பாசடை தாமரை – கலி 73/1,2
பொலம் பிறையுள் தாழ்ந்த புனை வினை உருள் கலன் – கலி 81/3
செறிய கட்டி ஈர் இடை தாழ்ந்த
பெய் புல மூதாய் புகர் நிற துகிரின் – கலி 85/9,10
சாந்து அழி வேரை சுவல் தாழ்ந்த கண்ணியை – கலி 96/3
வேல் வலான் உடை தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் ஏய்ப்ப – கலி 105/17
சாந்து உளர் கூழை முடியா நிலம் தாழ்ந்த
பூ கரை நீலம் தழீஇ தளர்பு ஒல்கி – கலி 115/13,14
படு சினை தாழ்ந்த பயில் இணர் எக்கர் – அகம் 11/9
தண் பெயல் எழிலி தாழ்ந்த போழ்தே – அகம் 175/18
தாழ்ந்த போல நனி அணி வந்து – அகம் 374/5
நீர் தாழ்ந்த குறும் காஞ்சி – புறம் 18/7
ஆரம் தாழ்ந்த அணி கிளர் மார்பின் – புறம் 59/1
ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 152/10
அருவி தாழ்ந்த பெரு வரை போல – புறம் 198/1
மேல்


தாழ்ந்தன்றே (1)

காமம் தருவது ஓர் கை தாழ்ந்தன்றே – குறு 308/7
மேல்


தாழ்ந்தன-கொல் (1)

சிறுபுறம் புதைய நெறிபு தாழ்ந்தன-கொல்
நெடும் கால் மாஅத்து ஊழ்_உறு வெண் பழம் – அகம் 117/14,15
மேல்


தாழ்ந்தாய் (1)

தாழ்ந்தாய் போல் வந்து தகவு இல செய்யாது – கலி 69/22
மேல்


தாழ்ந்து (5)

தாழ்ந்து ஒலி கதுப்பின் வீழ்ந்த காலொடு – நற் 197/6
தோடு உற தாழ்ந்து துறை_துறை கவின் பெற – கலி 28/4
மறி திரை வருந்தாமல் கொண்டு ஆங்கு நெறி தாழ்ந்து
சாயினள் வருந்தியாள் இடும்பை – கலி 121/21,22
சில மழை போல் தாழ்ந்து இருண்ட கூந்தல் அவற்றை – கலி 147/19
உயர் சினை மருத துறை உற தாழ்ந்து
நீர் நணி படி கோடு ஏறி சீர் மிக – புறம் 243/6,7
மேல்


தாழ்ந்துபட்டனவே (1)

தண் அறல் பருகி தாழ்ந்துபட்டனவே
அனைய-கொல் வாழி தோழி மனைய – அகம் 23/9,10
மேல்


தாழ்ப்பிக்கும் (1)

அருகு பதியாக அம்பியின் தாழ்ப்பிக்கும்
குருகு இரை தேர கிடக்கும் பொழி காரில் – பரி 6/75,76
மேல்


தாழ்பு (15)

நகை தாழ்பு துயல்வரூஉம் வகை அமை பொலம் குழை – திரு 86
தாழ்பு அயல் கனை குரல் கடுப்ப பண்ணு பெயர்த்து – மது 560
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால் – நற் 96/5
புறம் தாழ்பு இருண்ட கூந்தல் போதின் – நற் 284/1
பெயல் தாழ்பு இருளிய புலம்பு கொள் மாலையும் – குறு 314/3
முருக்கு தாழ்பு எழிலிய நெருப்பு உறழ் அடைகரை – பதி 23/20
தோள் தாழ்பு தழை மலர் துவளா வல்லியின் – பரி 22/48
நீள் தாழ்பு தோகை நித்தில அரி சிலம்பு – பரி 22/49
யாழ் வரை தங்கிய ஆங்கு தாழ்பு நின் – கலி 2/27
காணிய வா வாழி தோழி வரை தாழ்பு
வாள் நிறம் கொண்ட அருவித்தே நம் அருளா – கலி 42/10,11
தாழ்பு துறந்து தொடி நெகிழ்த்தான் போகிய கானம் – கலி 145/18
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால் – அகம் 126/20
கேட்டனள்-கொல்லோ தானே தோள் தாழ்பு
சுரும்பு உண ஒலிவரும் இரும் பல் கூந்தல் – அகம் 161/9,10
மனை உறை கோழி அணல் தாழ்பு அன்ன – அகம் 187/14
தோள் தாழ்பு இருளிய குவை இரும் கூந்தல் – அகம் 197/10
மேல்


தாழ்வின் (1)

தாழ்வின் நொச்சி சூழ்வன மலரும் – அகம் 23/11
மேல்


தாழ்வு (6)

நன்றி-கண் தங்கியான் தாழ்வு
சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒரு-பால் – குறள் 12/14,15
தள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்வு இலா – குறள் 74/1
கீழ் தாழ்வு அன்ன வீழ் கோள் பலவின் – குறு 257/3
தாழ்வு_உழி உய்யாது தான் வேண்டும் ஆறு உய்ப்ப – பரி 11/110
தாழ்வு இல் உள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப – அகம் 29/4
தாழ்வு இல் ஓங்கு சினை தொடுத்த வீழ் கயிற்று – அகம் 38/7
மேல்


தாழ்வு_உழி (1)

தாழ்வு_உழி உய்யாது தான் வேண்டும் ஆறு உய்ப்ப – பரி 11/110
மேல்


தாழ (12)

மகர_பகு_வாய் தாழ மண்_உறுத்து – திரு 25
பின் அமை நெடு வீழ் தாழ துணை துறந்து – நெடு 137
புரை கெழு சையம் பொழி மழை தாழ
நெரிதரூஉம் வையை புனல் – பரி 11/14,15
சுவல் மிசை தாதொடு தாழ அகல்-மதி – கலி 56/4
கை புனை முக்காழ் கயம் தலை தாழ
பொலம் செய் மழுவொடு வாள் அணி கொண்ட – கலி 86/2,3
பூ கரை நீலம் புடை தாழ மெய் அசைஇ பாங்கரும் – கலி 111/3
தரு மணல் தாழ பெய்து இல் பூவல் ஊட்டி – கலி 114/12
வரைப்பில் மணல் தாழ பெய்து திரைப்பில் – கலி 115/19
தாழ கூறிய தகை சால் நன் மொழி – அகம் 29/11
பின்னு புறம் தாழ கொன்னே சூட்டி – அகம் 180/7
தழூஉ பிணர் எருத்தம் தாழ பூட்டிய – அகம் 253/14
நீர் வார் கூந்தல் இரும் புறம் தாழ
பேர் அஞர் கண்ணள் பெரும் காடு நோக்கி – புறம் 247/5,6
மேல்


தாழா (1)

தாழா ஈகை தகை வெய்யோயே – புறம் 369/28
மேல்


தாழாது (8)

தாழாது உஞற்றுபவர் – குறள் 62/20
தாழாது உஞற்றுபவர்க்கு – குறள் 103/8
நூழை நுழையும் பொழுதில் தாழாது
பாங்கர் பக்கத்து பல்லி பட்டு என – நற் 98/4,5
தாழாது எழுந்து நீ சென்றது அமையுமோ – கலி 90/14
தாழாது உறைக்கும் தட மலர் தண் தாழை – கலி 131/10
ஆழல் வாழி தோழி தாழாது
உரும் என சிலைக்கும் ஊக்கமொடு பைம் கால் – அகம் 61/5,6
வாழேம் என்றலும் அரிதே தாழாது
செறுத்த செய்யுள் செய் செம் நாவின் – புறம் 53/10,11
வாழ கண்டன்றும் இலமே தாழாது
திருந்து அடி பொருந்த வல்லோர் – புறம் 61/17,18
மேல்


தாழி (8)

மா இரும் தாழி கவிப்ப – நற் 271/11
மன்னர் மறைத்த தாழி
வன்னி மன்றத்து விளங்கிய காடே – பதி 44/22,23
தாழி முதல் கலித்த கோழ் இலை பருத்தி – அகம் 129/7
தாழி குவளை வாடு மலர் சூட்டி – அகம் 165/11
ஓங்கு நிலை தாழி மல்க சார்த்தி – அகம் 275/1
அன்னோர் கவிக்கும் கண் அகன் தாழி
வனைதல் வேட்டனை ஆயின் எனையதூஉம் – புறம் 228/12,13
கவி செம் தாழி குவி புறத்து இருந்த – புறம் 238/1
வியல் மலர் அகன் பொழில் ஈம தாழி
அகலிது ஆக வனைமோ – புறம் 256/5,6
மேல்


தாழிய (1)

தாழிய பெரும் காடு எய்திய ஞான்றே – புறம் 364/13
மேல்


தாழியும் (1)

தாழியும் மலர் பல அணியா கேழ் கொள – அகம் 369/6
மேல்


தாழும் (1)

தனித்தே தாழும் இ தனியில் நெஞ்சே – கலி 67/17
மேல்


தாழை (44)

வாழை முழு_முதல் துமிய தாழை
இளநீர் விழு குலை உதிர தாக்கி – திரு 307,308
தாழ் தாழை தண் தண்டலை – பொரு 181
அலை நீர் தாழை அன்னம் பூப்பவும் – சிறு 146
தாழை முடித்து தருப்பை வேய்ந்த – பெரும் 264
வீழ் இல் தாழை குழவி தீம் நீர் – பெரும் 357
நிலவு கானல் முழவு தாழை
குளிர் பொதும்பர் நளி தூவல் – மது 114,115
தாழை தளவம் முள் தாள் தாமரை – குறி 80
வீழ் தாழை தாள் தாழ்ந்த – பட் 84
மடல் தாழை மலர் மலைந்தும் – பட் 88
வால் இணர் மடல் தாழை
வேலாழி வியன் தெருவில் – பட் 118,119
சுறவு கோட்டு அன்ன முள் இலை தாழை
பெரும் களிற்று மருப்பின் அன்ன அரும்பு முதிர்பு – நற் 19/2,3
வீழ் தாழ் தாழை பூ கமழ் கானல் – நற் 78/4
திரை முதிர் அரைய தடம் தாள் தாழை
சுறவு மருப்பு அன்ன முள் தோடு ஒசிய – நற் 131/4,5
தடம் தாள் தாழை முள் உடை நெடும் தோட்டு – நற் 203/2
கோடு வார்ந்து அன்ன வெண் பூ தாழை
எறி திரை உதைத்தலின் பொங்கி தாது சோர்பு – நற் 203/4,5
துறு கடல் தலைய தோடு பொதி தாழை
வண்டு படு வான் போது வெரூஉம் – நற் 211/7,8
அரவு வாள் வாய முள் இலை தாழை
பொன் நேர் தாதின் புன்னையொடு கமழும் – நற் 235/2,3
தடம் தாள் தாழை குடம்பை நோனா – நற் 270/1
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தாழை வான் பூ – நற் 299/2
பல் பூ கானல் முள் இலை தாழை
சோறு சொரி குடையின் கூம்பு முகை அவிழ – நற் 335/4,5
வெள் வீ தாழை திரை அலை – குறு 163/4
தடவு நிலை தாழை சேர்ப்பற்கு – குறு 219/6
தயங்கு திரை பொருத தாழை வெண் பூ – குறு 226/5
வீழ் தாழ் தாழை ஊழ்_உறு கொழு முகை – குறு 228/1
வாள் போல் வாய கொழு மடல் தாழை
மாலை வேல் நாட்டு வேலி ஆகும் – குறு 245/3,4
அடைகரை தாழை குழீஇ பெரும் கடல் – குறு 303/2
தாழை தைஇய தயங்கு திரை கொடும் கழி – குறு 345/5
கமழும் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை – பதி 55/5
வாடை தூக்க வணங்கிய தாழை
ஆடு கோட்டு இருந்த அசை நடை நாரை – கலி 128/2,3
தாழாது உறைக்கும் தட மலர் தண் தாழை
வீழ் ஊசல் தூங்க பெறின் – கலி 131/10,11
நீர் மலி கரகம் போல் பழம் தூங்கு முட தாழை
பூ மலர்ந்தவை போல புள் அல்கும் துறைவ கேள் – கலி 133/4,5
முட தாழை முடுக்கருள் அளித்த_கால் வித்தாயம் – கலி 136/9
நீடு இலை தாழை துவர் மணல் கானலுள் – கலி 144/27
தாழை வீழ் கயிற்று ஊசல் தூங்கி – அகம் 20/6
தாழை தளர தூக்கி மாலை – அகம் 40/6
தளை அவிழ் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை – அகம் 90/3
பேஎய் தலைய பிணர் அரை தாழை
எயிறு உடை நெடும் தோடு காப்ப பல உடன் – அகம் 130/5,6
தாழை மணந்து ஞாழலொடு கெழீஇ – அகம் 180/12
எக்கர் தாழை மடல்_வயினானும் – அகம் 330/13
முன்றில் தாழை தூங்கும் – அகம் 340/23
தாது துகள் உதிர்த்த தாழை அம் கூந்தல் – அகம் 353/19
தாழை வேர் அளை வீழ் துணைக்கு இடூஉம் – அகம் 380/6
குலை இறைஞ்சிய கோள் தாழை
அகல் வயல் மலை வேலி – புறம் 17/9,10
ஓங்கு மணல் குலவு தாழை
தீம் நீரோடு உடன் விராஅய் – புறம் 24/14,15
மேல்


தாழையொடு (1)

முன்றில் தாழையொடு கமழும் – நற் 49/9
மேல்


தாழொடு (2)

போர் வாய் கதவம் தாழொடு துறப்ப – நெடு 63
தாழொடு குயின்ற போர் அமை புணர்ப்பின் – நெடு 84
மேல்


தாள் (172)

நல் தாள் தொழாஅர் எனின் – குறள் 1/4
தனக்கு உவமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் – குறள் 1/13
அற ஆழி அந்தணன் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் – குறள் 1/15
தாள் ஆற்றி தந்த பொருள் எல்லாம் தக்கார்க்கு – குறள் 22/3
தாள் உளான் தாமரையினாள் – குறள் 62/14
தெள் நீர் அடு புற்கை-ஆயினும் தாள் தந்தது – குறள் 107/9
உறுநர் தாங்கிய மதன் உடை நோன் தாள்
செறுநர் தேய்த்த செல் உறழ் தட கை – திரு 4,5
பைம் தாள் குவளை தூ இதழ் கிள்ளி – திரு 22
முள் தாள் தாமரை துஞ்சி வைகறை – திரு 73
மத வலி நிலைஇய மா தாள் கொழு விடை – திரு 232
பீடு கெழு திருவின் பெரும் பெயர் நோன் தாள்
முரசு முழங்கு தானை மூவரும் கூடி – பொரு 53,54
வெண்ணி தாக்கிய வெருவரு நோன் தாள்
கண் ஆர் கண்ணி கரிகால்வளவன் – பொரு 147,148
தாள் நிழல் மருங்கின் அணுகுபு குறுகி – பொரு 149
ஒருதான் தாங்கிய உரன் உடை நோன் தாள்
நறு வீ நாகமும் அகிலும் ஆரமும் – சிறு 115,116
கவை தாள் அலவன் கலவையொடு பெறுகுவிர் – சிறு 195
பிணன் உகைத்து சிவந்த பேர் உகிர் பணை தாள்
அண்ணல் யானை அருவி துகள் அவிப்ப – சிறு 199,200
மா செலவு ஒழிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள்
வாள் முக பாண்டில் வலவனொடு தரீஇ – சிறு 259,260
அரும் பொருள் அருத்தும் திருந்து தொடை நோன் தாள்
அடி புதை அரணம் எய்தி படம் புக்கு – பெரும் 68,69
பார்வை யாத்த பறை தாள் விளவின் – பெரும் 95
களிற்று தாள் புரையும் திரி மர பந்தர் – பெரும் 187
குறும் தாள் வரகின் குறள் அவிழ் சொன்றி – பெரும் 193
கவை தாள் அலவன் அளற்று அளை சிதைய – பெரும் 208
தூம்பு உடை திரள் தாள் துமித்த வினைஞர் – பெரும் 231
செழும் கன்று யாத்த சிறு தாள் பந்தர் – பெரும் 297
குழி நிறுத்து ஓம்பிய குறும் தாள் ஏற்றை – பெரும் 344
மழை வீழ்ந்து அன்ன மா தாள் கமுகின் – பெரும் 363
மாஅ தாள் உயர் மருப்பின் – மது 178
வாள் உழந்து அதன் தாள் வாழ்த்தி – மது 222
வாள் வலம் புணர்ந்த நின் தாள் வலம் வாழ்த்த – மது 727
தசம் நான்கு எய்திய பணை மருள் நோன் தாள்
இகல் மீக்கூறும் ஏந்து எழில் வரி நுதல் – நெடு 115,116
மணி புறத்து இட்ட மா தாள் பிடியொடு – நெடு 178
தாழை தளவம் முள் தாள் தாமரை – குறி 80
கொடும் தாள் முதலையும் இடங்கரும் கராமும் – குறி 257
வீழ் தாழை தாள் தாழ்ந்த – பட் 84
கூர் உகிர் ஞமலி கொடும் தாள் ஏற்றை – பட் 140
முடி உடை கரும் தலை புரட்டும் முன் தாள்
உகிர் உடை அடிய ஓங்கு எழில் யானை – பட் 230,231
மன் எயில் கதுவும் மதன் உடை நோன் தாள்
மா தானை மற மொய்ம்பின் – பட் 278,279
இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு – மலை 90
அரலை உக்கன நெடும் தாள் ஆசினி – மலை 139
நோனா செருவின் வலம் படு நோன் தாள்
மான விறல் வேள் வயிரியம் எனினே – மலை 163,164
மீமிசை கொண்ட கவர் பரி கொடும் தாள்
வரை வாழ் வருடை வன் தலை மா தகர் – மலை 502,503
பரல் தவழ் உடும்பின் கொடும் தாள் ஏற்றை – மலை 508
தண் சேறு தாஅய மதன் உடை நோன் தாள்
கண் போல் நெய்தல் போர்வில் பூக்கும் – நற் 8/7,8
பைம் கண் யானை பரூஉ தாள் உதைத்த – நற் 41/1
ஆதி போகிய அசைவு இல் நோன் தாள்
மன்னர் மதிக்கும் மாண் வினை புரவி – நற் 81/2,3
பனி அரும்பு உடைந்த பெரும் தாள் புன்னை – நற் 87/6
உடங்கு இரை தேரும் தடம் தாள் நாரை – நற் 91/4
பைம் தாள் செந்தினை படு கிளி ஓப்பும் – நற் 104/6
புலவு திரை உதைத்த கொடும் தாள் கண்டல் – நற் 123/9
திரை முதிர் அரைய தடம் தாள் தாழை – நற் 131/4
பெரும் களிறு தொலைத்த முட தாள் ஓமை – நற் 137/7
குறும் பொறை அயல நெடும் தாள் வேங்கை – நற் 157/8
ஆள் இல் அத்த தாள் அம் போந்தை – நற் 174/2
தோடு அமை தூவி தடம் தாள் நாரை – நற் 178/2
தடம் தாள் தாழை முள் உடை நெடும் தோட்டு – நற் 203/2
பெரும் போது அவிழ்ந்த கரும் தாள் புன்னை – நற் 231/7
பரி உடை வயங்கு தாள் பந்தின் தாவ – நற் 249/7
கழுநீர் மேய்ந்த கரும் தாள் எருமை – நற் 260/1
தடம் தாள் தாழை குடம்பை நோனா – நற் 270/1
பொருத யானை புல் தாள் ஏய்ப்ப – நற் 279/6
பணை தாள் ஓமை படு சினை பயந்த – நற் 318/2
தாள் வலி ஆகிய வன்கண் இருக்கை – நற் 346/6
வருந்தல் வாழி வேண்டு அன்னை கரும் தாள்
வேங்கை அம் கவட்டு இடை சாந்தின் செய்த – நற் 351/5,6
இறைஞ்சிய குரல பைம் தாள் செந்தினை – நற் 376/2
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் தாள் தந்தை – நற் 392/1
தினை தாள் அன்ன சிறு பசும் கால – குறு 25/3
குறும் தாள் கூதளி ஆடிய நெடு வரை – குறு 60/1
பொரி தாள் ஓமை வளி பொரு நெடும் சினை – குறு 79/2
குறும் பொறை தடைஇய நெடும் தாள் வேங்கை – குறு 134/3
கரும்பு மருள் முதல பைம் தாள் செந்தினை – குறு 198/2
பொரு களிறு மிதித்த நெரி தாள் வேங்கை – குறு 208/2
புன் தாள் ஓமைய சுரன் இறந்தோரே – குறு 260/8
குறும் தாள் நாள்_மலர் நாறும் – குறு 270/7
கொடும் தாள் முதலை கோள் வல் ஏற்றை – குறு 324/1
தடம் தாள் நாரை இருக்கும் எக்கர் – குறு 349/2
வளையோய் உவந்திசின் விரைவு_உறு கொடும் தாள்
அளை வாழ் அலவன் கூர் உகிர் வரித்த – குறு 351/1,2
கரும் தாள் எருமை கன்று வெரூஉம் – ஐங் 97/2
செய்வினை பொலிந்த செறி கழல் நோன் தாள்
மை அணல் காளையொடு பைய இயலி – ஐங் 389/1,2
தடம் தாள் நாரை இரிய அயிரை – பதி 29/4
அடங்கிய புடையல் பொலன் கழல் நோன் தாள்
ஒடுங்கா தெவ்வர் ஊக்கு அற கடைஇ – பதி 31/31,32
தடம் தாள் நாரை படிந்து இரை கவரும் – பதி 32/12
வடி மணி அணைத்த பணை மருள் நோன் தாள்
கடி_மரத்தான் களிறு அணைத்து – பதி 33/2,3
கூவல் துழந்த தடம் தாள் நாரை – பதி 51/4
உறு முரண் சிதைத்த நின் நோன் தாள் வாழ்த்தி – பதி 64/14
மணம் கமழ் மார்ப நின் தாள் நிழலோரே – பதி 68/20
களிறு கடைஇய தாள்
மா உடற்றிய வடிம்பு – பதி 70/1,2
குண்டு கண் அகழிய குறும் தாள் ஞாயில் – பதி 71/12
வாய்மொழி புலவ நின் தாள் நிழல் தொழுதே – பரி 1/68
நின்னின் சிறந்த நின் தாள் இணையவை – பரி 4/62
தாள் தொழு தண் பரங்குன்று – பரி 8/82
தாள் தாமரை தோள் தமனிய கய மலர் – பரி 8/114
ஏணிப்படுகால் இறுகிறுக தாள் இடீஇ – பரி 10/11
தொட்டதை தைப்பு அமை சருமத்தின் தாள் இயை தாமரை – பரி 21/3
பாஅல் அம் செவி பணை தாள் மா நிரை – கலி 5/1
தாள் நிழல் கைவிட்டு யான் தவிர்தலை சூழ்வலோ – கலி 20/18
தாள் வலம்பட வென்று தகை நன் மா மேல்கொண்டு – கலி 31/13
தகையவர் கை செறித்த தாள் போல காந்தள் – கலி 43/8
முதிர் இணர் ஊழ் கொண்ட முழவு தாள் எரிவேங்கை – கலி 44/4
தாள் எழு துணி பிணி இசை தவிர்பு இன்றி தலைச்சென்று – கலி 104/45
தாள் இலான் குடியே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/9
தா இல் தாள் நிழல் தவிர்ந்தன்றால் உலகே – அகம் 0/16
தொடங்கு வினை தவிரா அசைவு இல் நோன் தாள்
கிடந்து உயிர் மறுகுவது ஆயினும் இடம் படின் – அகம் 29/1,2
தனி மணி இரட்டும் தாள் உடை கடிகை – அகம் 35/3
தண்ணுமை வெரீஇய தடம் தாள் நாரை – அகம் 40/14
நீள் எரி பரந்த நெடும் தாள் யாத்து – அகம் 51/2
தாள் வலம்படுப்ப சேண் புலம் படர்ந்தோர் – அகம் 61/3
மா தாள் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன – அகம் 62/4
முடங்கு தாள் உதைத்த பொலம் கெழு பூழி – அகம் 63/5
கரும் தாள் மிடற்ற செம் பூழ் சேவல் – அகம் 63/7
போர் வல் இளையர் தாள் வலம் வாழ்த்த – அகம் 74/2
தடம் தாள் ஆம்பல் மலரொடு கூட்டி – அகம் 78/18
கொடும் தாள் முதலையொடு கோட்டு_மீன் வழங்கும் – அகம் 80/1
கொடும் தாள் யாமை பார்ப்பொடு கவரும் – அகம் 117/16
கழி சுறா எறிந்த புண் தாள் அத்திரி – அகம் 120/10
விசும்பு உற நிவந்த மா தாள் இகணை – அகம் 131/1
புன் தாள் வெள்ளெலி மோவாய் ஏற்றை – அகம் 133/2
தாஅ தாள் இணை மெல்ல ஒதுங்க – அகம் 134/8
தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப – அகம் 154/12
படப்பை நின்ற முட தாள் புன்னை – அகம் 180/13
நீர் மிசை நிவந்த நெடும் தாள் அகல் இலை – அகம் 186/4
அரும் சுரம் இவர்ந்த அசைவு இல் நோன் தாள்
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் – அகம் 191/6,7
குறும் பொறை எழுந்த நெடும் தாள் யாஅத்து – அகம் 193/7
பறை கண்டு அன்ன பா அடி நோன் தாள்
திண் நிலை மருப்பின் வய களிறு உரி-தொறும் – அகம் 211/3,4
பைம் தாள் செந்தினை கொடும் குரல் வியன் புனம் – அகம் 242/5
மரை ஏறு சொறிந்த மா தாள் கந்தின் – அகம் 287/4
கடவுள் போகிய கரும் தாள் கந்தத்து – அகம் 307/12
ஓடு புறம் கண்ட தாள் தோய் தட கை – அகம் 312/11
வீழ் பிடி கெடுத்த நெடும் தாள் யானை – அகம் 359/10
கவை கதிர் வரகின் யாணர் பைம் தாள்
முதை சுவல் மூழ்கிய கான் சுடு குரூஉ புகை – அகம் 359/13,14
குறும் பொறை அயலது நெடும் தாள் வேங்கை – அகம் 368/6
பணை தாள் யானை பரூஉ புறம் உரிஞ்ச – அகம் 373/3
தாள் கை பூட்டிய தனி நிலை இருக்கையொடு – அகம் 373/8
தாள் களம் கொள கழல் பறைந்தன – புறம் 4/3
களிறு கடைஇய தாள்
கழல் உரீஇய திருந்து அடி – புறம் 7/1,2
வலிய ஆகும் நின் தாள் தோய் தட கை – புறம் 14/11
வாளின் வாழ்நர் தாள் வலம் வாழ்த்த – புறம் 24/29
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடேன் ஆயின் – புறம் 34/17
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடும் காலே – புறம் 39/18
தாள் தோய் தட கை தகை மாண் வழுதி – புறம் 59/2
படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள்
நெடு நல் யானையும் தேரும் மாவும் – புறம் 72/3,4
மண்டு அமர் பரிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள்
விழுமியோன் பெறுகுவன் ஆயின் தாழ் நீர் – புறம் 75/6,7
வணங்கு தொடை பொலிந்த வலி கெழு நோன் தாள்
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து – புறம் 78/1,2
எழுமரம் கடுக்கும் தாள் தோய் தட கை – புறம் 90/10
ஆயிடை உடன்றோர் உய்தல் யாவது தடம் தாள்
பிணி கதிர் நெல்லின் செம்மல் மூதூர் – புறம் 97/17,18
தாள் படு சின்னீர் களிறு அட்டு வீழ்க்கும் – புறம் 104/3
கரும் தாள் போகி ஒருங்கு பீள் விரிந்து – புறம் 120/7
அசைவு இல் நோன் தாள் நசை வளன் ஏத்தி – புறம் 148/2
தாள் படு செல்வம் காண்-தொறும் மருள – புறம் 161/15
தாள் நிழல் வாழ்நர் நன் கலம் மிகுப்ப – புறம் 161/30
தாள் தாழ் படு மணி இரட்டும் பூ நுதல் – புறம் 165/6
வாழ்வோர் வாழ அவன் தாள் வாழியவே – புறம் 171/15
தமக்கு என முயலா நோன் தாள்
பிறர்க்கு என முயலுநர் உண்மையானே – புறம் 182/8,9
தாள் உளம் தபுத்த வாள் மிகு தானை – புறம் 205/5
தாள் இலாளர் வேளார் அல்லர் – புறம் 207/5
மண்டு அமர் அட்ட மதன் உடை நோன் தாள்
வெண்குடை விளக்கும் விறல் கெழு வேந்தே – புறம் 213/1,2
ஏமம் ஆகும் நின் தாள் நிழல் மயங்காது – புறம் 213/21
சீர் கெழு நோன் தாள் அகுதை_கண் தோன்றிய – புறம் 233/3
வான் ஏறு புரையும் நின் தாள் நிழல் வாழ்க்கை – புறம் 265/6
படப்பை கொண்ட குறும் தாள் உடும்பின் – புறம் 326/9
தூ மயிர் குறும் தாள் நெடும் செவி குறு முயல் – புறம் 334/2
படு மணி மருங்கின பணை தாள் யானையும் – புறம் 351/1
தாள் சேருநர்க்கு இனிது ஈத்தும் – புறம் 361/10
பணை மருள் நெடும் தாள் பல் பிணர் தட கை – புறம் 371/19
யானே பெறுக அவன் தாள் நிழல் வாழ்க்கை – புறம் 379/1
குறும் தாள் ஏற்றை கொளும் கண் அம் விளர் – புறம் 379/8
மண்டு உற்ற மலிர் நோன் தாள்
தண் சோழ நாட்டு பொருநன் – புறம் 382/2,3
அவன் பாடுதும் அவன் தாள் வாழிய என – புறம் 382/7
வேண்டியது உணர்ந்தோன் தாள் வாழியவே – புறம் 386/25
பிணர் மருப்பு யானை செரு மிகு நோன் தாள்
செல்வக்கடுங்கோ வாழியாதன் – புறம் 387/29,30
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடுகம் பலவே – புறம் 393/25
குள_மீனோடும் தாள் புகையினும் – புறம் 395/35
திருந்து கழல் நோன் தாள் தண் நிழலேமே – புறம் 397/27
மேல்


தாள (2)

முள் தாள சுடர் தாமரை – மது 249
அதிர் குரல் வித்தகர் ஆக்கிய தாள
விதி கூட்டிய இய மென் நடை போல – பரி 10/24,25
மேல்


தாளம் (3)

குற குறு_மாக்கள் தாளம் கொட்டும் அ – நற் 95/6
பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி – பரி 11/128
கொண்ட இன் இசை தாளம் கொளை சீர்க்கும் விரித்து ஆடும் – பரி 11/129
மேல்


தாளமும் (1)

பாடுவார் பாணி சீரும் ஆடுவார் அரங்க தாளமும்
மஞ்சு ஆடு மலை முழக்கும் – பரி 8/109,110
மேல்


தாளாண்மை (3)

தாளாண்மை என்னும் தகைமை-கண் தங்கிற்றே – குறள் 62/5
தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை பேடி கை – குறள் 62/7
தாளாண்மை கூறும் பொதுவன் நமக்கு ஒரு நாள் – கலி 101/44
மேல்


தாளி (3)

தாளி தண் பவர் நாள் ஆ மேயும் – குறு 104/3
அள் இலை தாளி கொய்யுமோனே – புறம் 252/3
தாளி முதல் நீடிய சிறு நறு முஞ்ஞை – புறம் 328/14
மேல்


தாளித (1)

தாளித நொய் நூல் சரணத்தர் மேகலை – பரி 10/10
மேல்


தாளின் (4)

ஆள் இல் பெண்டிர் தாளின் செய்த – நற் 353/1
தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை – கலி 101/31
தாளின் தந்து தம் புகழ் நிறீஇ – புறம் 18/3
தாளின் கொள்ளலிர் வாளின் தாரலன் – புறம் 109/13
மேல்


தாளும் (1)

தாளும் தோளும் எருத்தொடு பெரியை – பரி 13/54
மேல்


தாளே (5)

படும் திரை பனி கடல் உழந்த தாளே – பதி 41/27
நினைக்க வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 70/19
வருந்த வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 101/10
புரத்தல் வல்லன் வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 103/12
ஆங்கு அமைந்தன்றால் வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 395/40
மேல்


தாளை (1)

தாளை வணங்கா தலை – குறள் 1/18
மேல்


தாறு (4)

தாறு களைந்து ஏறு என்று ஏற்றி வீறு பெறு – பொரு 167
தாறு அடு களிற்றின் வீறு பெற ஓச்சி – குறி 150
தாறு படு பீரம் ஊதி வேறுபட – நற் 277/7
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடு_மகள் – அகம் 151/9
மேல்


தான் (191)

தான் அமிழ்தம் என்று உணர்தல் பாற்று – குறள் 2/2
தான் நல்காது ஆகிவிடின் – குறள் 2/14
தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று ஆங்கு – குறள் 5/5
விருந்து புறத்ததா தான் உண்டல் சாவா – குறள் 9/3
தீ பால தான் பிறர்-கண் செய்யற்க நோய் பால – குறள் 21/11
தன்னை தான் காதலன் ஆயின் எனைத்து ஒன்றும் – குறள் 21/17
வலியார் முன் தன்னை நினைக்க தான் தன்னின் – குறள் 25/19
தன் ஊன் பெருக்கற்கு தான் பிறிது ஊன் உண்பான் – குறள் 26/1
தன் உயிர் தான் அற பெற்றானை ஏனைய – குறள் 27/15
தான் அறி குற்றப்படின் – குறள் 28/4
தன்னை தான் காக்கின் சினம் காக்க காவா-கால் – குறள் 31/9
இன்னா என தான் உணர்ந்தவை துன்னாமை – குறள் 32/11
தன் உயிர்க்கு இன்னாமை தான் அறிவான் என்-கொலோ – குறள் 32/15
தன் உயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான் பிறிது – குறள் 33/13
தான் வேண்டும் ஆற்றான் வரும் – குறள் 37/14
சூழினும் தான் முந்துறும் – குறள் 38/20
தான் கண்டனைத்து இ உலகு – குறள் 39/14
எண் பொருள ஆக செல சொல்லி தான் பிறர்வாய் – குறள் 43/7
தக்கார் இனத்தனாய் தான் ஒழுக வல்லனை – குறள் 45/11
அறிந்து ஆற்றி செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினை தான்
சிறந்தான் என்று ஏவல்-பாற்று அன்று – குறள் 52/9,10
சுற்றத்தால் சுற்றப்பட ஒழுகல் செல்வம் தான்
பெற்றத்தால் பெற்ற பயன் – குறள் 53/7,8
உள்ளியது எய்தல் எளிது-மன் மற்றும் தான்
உள்ளியது உள்ள பெறின் – குறள் 54/19,20
காயினும் தான் முந்துறும் – குறள் 71/14
புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சி தான்
நட்பு ஆம் கிழமை தரும் – குறள் 79/9,10
தான் சாம் துயரம் தரும் – குறள் 80/4
ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்கு உரைத்தும் தான் அடங்கா – குறள் 84/7
தான் புக்கு அழுந்தும் அளறு – குறள் 84/10
ஏவவும் செய்கலான் தான் தேறான் அ உயிர் – குறள் 85/15
காணாதான் காட்டுவான் தான் காணான் காணாதான் – குறள் 85/17
கண்டான் ஆம் தான் கண்ட ஆறு – குறள் 85/18
அன்பு இலன் ஆன்ற துணை இலன் தான் துவ்வான் – குறள் 87/3
தன் துணை இன்றால் பகை இரண்டால் தான் ஒருவன் – குறள் 88/9
தன்னை தான் கொண்டு ஒழுகின் உண்டு – குறள் 98/8
இறப்பே புரிந்த தொழிற்று ஆம் சிறப்பும் தான்
சீர்_அல்லவர்-கண் படின் – குறள் 98/13,14
சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின் இரு நிலம் தான்
தாங்காது மன்னோ பொறை – குறள் 99/19,20
ஏதம் பெரும் செல்வம் தான் துவ்வான் தக்கார்க்கு ஒன்று – குறள் 101/11
பிறர் நாண தக்கது தான் நாணான் ஆயின் – குறள் 102/15
மடி தற்று தான் முந்துறும் – குறள் 103/6
நல் ஆண்மை என்பது ஒருவற்கு தான் பிறந்த – குறள் 103/11
தான் நோக்கி மெல்ல நகும் – குறள் 110/8
நனவினான் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவும் தான்
கண்ட பொழுதே இனிது – குறள் 122/9,10
என்னினும் தான் விதுப்பு உற்று – குறள் 129/20
வான் தோய் நிவப்பின் தான் வந்து எய்தி – திரு 288
ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி – சிறு 245
ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி – பெரும் 479
வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா – பட் 5
தான் முன்னிய துறைபோகலின் – பட் 273
நயந்தனிர் சென்ற நும்மினும் தான் பெரிது – மலை 559
நும்மொடு வரவு தான் அயரவும் – நற் 12/9
நினைந்து கை நெகிழ்ந்த அனைத்தற்கு தான் தன் – நற் 29/8
தான் வீழ் பெடைக்கு பயிரிடூஉ சுரக்கும் – நற் 31/4
தான் என் இழந்தது இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 36/9
யான் அஃது அஞ்சினென் கரப்பவும் தான் அஃது – நற் 53/1
யான் யாய் அஞ்சுவல் எனினும் தான் என் – நற் 72/6
சேறும் மடந்தை என்றலின் தான் தன் – நற் 113/6
வண்டல் ஆயமொடு பண்டு தான் ஆடிய – நற் 127/6
தான் யாங்கு என்னும் அறன் இல் அன்னை – நற் 145/7
தான் அறிந்தன்றோ இலளே பானாள் – நற் 175/6
தான் செய் குறி நிலை இனிய கூறி – நற் 204/8
தான் நம் அணங்குதல் அறியான் நம்மின் – நற் 245/9
தான் அணங்கு உற்றமை கூறி கானல் – நற் 245/10
வெம்மையின் தான் வருத்து_உறீஇ நம்_வயின் – நற் 273/3
தான் அது பொறுத்தல் யாவது கானல் – நற் 354/1
தான் அது பொய்ப்பின் யான் எவன் செய்கோ – குறு 25/2
குருகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்றே – குறு 25/5
தகாஅன் போல தான் தீது மொழியானும் – குறு 26/4
தான் வந்தன்றே தளி தரு தண் கார் – குறு 65/3
யாம் அஃது அயர்கம் சேறும் தான் அஃது – குறு 80/3
ஆம்பல் மலரினும் தான் தண்ணியளே – குறு 84/5
தான் மணந்து அனையம் என விடுகம் தூதே – குறு 106/6
தான் குறி வாயா தப்பற்கு – குறு 121/5
ஒரு தான் அன்றே கங்குலும் உடைத்தே – குறு 122/4
தான் அறிந்தன்றோ இலளே பானாள் – குறு 142/3
பொழுதோ தான் வந்தன்றே மெழுகு ஆன்று – குறு 155/3
தான் துழந்து அட்ட தீம் புளி பாகர் – குறு 167/4
தான் அது துணிகுவன் அல்லன் யான் என் – குறு 230/2
தான் நாணினன் இஃது ஆகா ஆறே – குறு 265/8
தான் தந்தனன் யாய் காத்து ஓம்பல்லே – குறு 294/8
யான் தன் அறிவல் தான் அறியலளே – குறு 337/5
நல் அகம் நயந்து தான் உயங்கி – குறு 346/7
யான் தன் அடக்கவும் தான் அடங்கலளே – ஐங் 68/4
தான் வர காண்குவம் நாமே – ஐங் 112/3
தான் வந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 134/3
தான் வந்தனன் எம் காதலோனே – ஐங் 157/5
தான் எம் அருளாள் ஆயினும் – ஐங் 298/3
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 341/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 342/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 343/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 344/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 345/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 346/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 347/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 348/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 349/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 350/1
தான் அவள் சிறுபுறம் கவையினன் நன்று – ஐங் 404/2
அம் தீம் கிளவி தான் தர எம் வயின் – ஐங் 490/1
தான் தர உண்ட நனை நறவு மகிழ்ந்து – பதி 40/19
தன்னொடு புரையுநர் தான் அறிகுநளே – பதி 93/3
விரி கதிர் மணி பூணவற்கு தான் ஈத்தது – பரி 5/32
தான் மலர்ந்தன்றே – பரி 6/59
புலத்தலின் சிறந்தது கற்பே அது தான்
இரத்தலும் ஈதலும் இவை உள்ளீடா – பரி 9/16,17
தாழ்வு_உழி உய்யாது தான் வேண்டும் ஆறு உய்ப்ப – பரி 11/110
தண் தும்பி இனம் காண்-மின் தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை – பரி 11/130
தான் நாற்றம் கலந்து உடன் தழீஇ வந்து தரூஉம் வையை – பரி 20/11
தன் நாற்றம் மீது தடம் பொழில் தான் யாற்று – பரி 20/12
ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும் – பரி 21/62
தான் தோன்றாது இ வையை ஆறு – பரி 24/87
உலகம் ஒரு நிறையா தான் ஓர் நிறையா – பரி 29/1
தான் வாட வாடாத தன்மைத்தே தென்னவன் – பரி 29/3
நாடும்_கால் நினைப்பது ஒன்று உடையேன்-மன் அதுவும் தான்
தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார் – கலி 16/4,5
பொருந்தி யான் தான் வேட்ட பொருள்_வயின் நினைந்த சொல் – கலி 17/18
கிழவர் இன்னோர் என்னாது பொருள் தான்
பழ வினை மருங்கின் பெயர்பு பெயர்பு உறையும் – கலி 21/10,11
முன்னத்தின் காட்டுதல் அல்லது தான் உற்ற – கலி 37/4
அவனும் தான்
ஏனல் இதணத்து அகில் புகை உண்டு இயங்கும் – கலி 39/7,8
வானின் இலங்கும் அருவித்தே தான் உற்ற – கலி 41/19
நின்னை யான் பிறர் முன்னர் பழி கூறல் தான் நாணி – கலி 44/10
ஓரும் நீ நிலையலை என கூறல் தான் நாணி – கலி 44/13
மாய நின் பண்பு இன்மை பிறர் கூறல் தான் நாணி – கலி 44/16
மறையில் தான் மருவு_உற மணந்த நட்பு அருகலான் – கலி 45/22
மாறினென் என கூறி மனம் கொள்ளும் தான் என்ப – கலி 46/11
வருந்தினென் என பல வாய்விடூஉம் தான் என்ப – கலி 46/15
புனை_இழாய் என் பழி நினக்கு உரைக்கும் தான் என்ப – கலி 46/19
நனவில் தான் செய்தது மனத்தது ஆகலின் – கலி 49/3
நின் முகம் தான் பெறின் அல்லது கொன்னே – கலி 60/20
ஓர் இல் தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்த புண் – கலி 71/11
இகலி இருப்பேன் ஆயின் தான் தன் – கலி 75/23
தான் நயந்து இருந்தது இ ஊர் ஆயின் எவன்-கொலோ – கலி 76/21
நாம் கொண்ட குறிப்பு இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான்
எரி இதழ் சோர்ந்து உக ஏதிலார் புணர்ந்தமை – கலி 78/12,13
தொடர் நீப்பின் தொகும் இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான்
அலர் நாணி கரந்த நோய் கைம்மிக பிறர் கூந்தல் – கலி 78/16,17
செலின் நந்தி செறின் சாம்பும் இவள் என்னும் தகையோ தான்
முடி உற்ற கோதை போல் யாம் வாட ஏதிலார் – கலி 78/20,21
தான் யாரோ என்று வினவிய நோய்ப்பாலேன் – கலி 84/40
தூண்டிலா விட்டு துடக்கி தான் வேண்டியார் – கலி 85/23
பொய் கூறேன் அன்ன வகையால் யான் கண்ட கனவு தான்
நன் வாயா காண்டை நறு_நுதால் பன் மாணும் – கலி 92/59,60
அறிந்தேன் குதிரை தான்
பால் பிரியா ஐம்_கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல் – கலி 96/7,8
அ யானை தான் சுண்ண நீறு ஆடி நறு நறா நீர் உண்டு – கலி 97/10
நெடிது சேண் இகந்தவை காணினும் தான் உற்ற – கலி 99/18
பொய் கூறாய் என நின்னை புகழ்வது கெடாதோ தான்
நல்கி நீ தெளித்த சொல் நசை என தேறியாள் – கலி 100/8,9
இரந்தது நசை வாட்டாய் என்பது கெடாதோ தான்
கலங்கு அஞர் உற்று நின் கமழ் மார்பு நசைஇயாள் – கலி 100/12,13
முறை செய்தி என நின்னை மொழிவது கெடாதோ தான்
அழி படர் வருத்த நின் அளி வேண்டி கலங்கியாள் – கலி 100/16,17
இவள் தான் திருத்தா சுமட்டினள் ஏனை தோள் வீசி – கலி 109/13
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள் – கலி 109/21
ஒரு மணம் தான் அறியும் ஆயின் எனைத்தும் – கலி 114/17
நல் ஆற்றின் உயிர் காத்து நடுக்கு அற தான் செய்த – கலி 118/2
தான் அவர்_பால் பட்டது ஆயின் – கலி 122/23
அன்று தான் ஈர்த்த கரும்பு அணி வாட என் – கலி 131/29
தான் ஊக்கினன் அ ஊசலை வந்தே – கலி 131/46
வழிபட்ட தெய்வம் தான் வலி என சார்ந்தார்_கண் – கலி 132/21
அறிந்தனிர் ஆயின் சான்றவிர் தான் தவம் – கலி 139/33
தான் வேண்டுபவரோடு துஞ்சும்-கொல் துஞ்சாது – கலி 145/42
மெல்லியல் ஓரும் தான் வாழலளே – அகம் 12/14
என் ஆகுவள்-கொல் அளியள் தான் என – அகம் 73/7
யான் பெயர்க என்ன நோக்கி தான் தன் – அகம் 110/23
அளியள் தான் நின் அளி அலது இலளே – அகம் 118/14
தான் வரும் என்ப தட மென் தோளி – அகம் 121/10
கனவு ஆண்டு மருட்டலும் உண்டே இவள் தான்
சுடர் இன்று தமியளும் பனிக்கும் வெருவர – அகம் 158/11,12
முன் தான் கண்ட ஞான்றினும் – அகம் 178/21
தான் இவண் வந்த_காலை நம் ஊர் – அகம் 210/8
தான் புனல் அடைகரை படுத்த வராஅல் – அகம் 216/2
யாம் தன் கழறும்_காலை தான் தன் – அகம் 275/6
நம்மினும் தான் தலைமயங்கிய – அகம் 284/12
சொல்லிய அளவை தான் பெரிது கலுழ்ந்து – அகம் 300/9
நாம் எதிர்கொள்ளாம் ஆயின் தான் அது – அகம் 380/10
தான் அமர் துணைவன் ஊக்க ஊங்கி – அகம் 385/15
கண நிரை வாழ்க்கை தான் நன்று-கொல்லோ – அகம் 390/4
தான் வேண்டு மருங்கின் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு – புறம் 52/4
அரிசி வேண்டினெம் ஆக தான் பிற – புறம் 140/5
தான் ஞெலி தீயின் விரைவனன் சுட்டு நின் – புறம் 150/12
தான் உயிர் செகுத்த மான் நிண புழுக்கோடு – புறம் 152/26
பிறர் கையறவு தான் நாணுதலும் – புறம் 157/2
தான் வேண்டி ஆங்கு தன் இறை உவப்ப – புறம் 171/6
ஏமம் ஆக தான் முந்துறுமே – புறம் 178/11
யாம் தன் இரக்கும்_காலை தான் எம் – புறம் 180/10
அல்லது செய்தல் ஓம்பு-மின் அது தான்
எல்லாரும் உவப்பது அன்றியும் – புறம் 195/7,8
ஈங்கனம் செல்க தான் என என்னை – புறம் 208/4
யாம் பாட தான் மகிழ்ந்து உண்ணும்-மன்னே – புறம் 235/3
அம்பொடு வேல் நுழை வழி எல்லாம் தான் நிற்கும்-மன்னே – புறம் 235/7
பிறரை தான் இரப்பு அறியலன் – புறம் 239/8
படைக்கு நோய் எல்லாம் தான் ஆயினனே – புறம் 276/6
ஒரு காழ் மாலை தான் மலைந்தனனே – புறம் 291/8
தோன்றவும் வல்லன் தான் தோன்றும்_காலே – புறம் 315/7
உண்போன் தான் நறும் கள்ளின் இட சில – புறம் 347/1
அணங்கு ஆயினள் தான் பிறந்த ஊர்க்கே – புறம் 349/7
எல்லார் புறனும் தான் கண்டு உலகத்து – புறம் 356/7
பிறர்க்கு உவமம் தான் அல்லது – புறம் 377/10
யாம் தன் அறியுநம் ஆக தான் பெரிது – புறம் 381/6
யான் தண்டவும் தான் தண்டான் – புறம் 384/13
புன் தலை பொருநன் அளியன் தான் என – புறம் 390/12
யான் அது பெயர்த்தனென் ஆக தான் அது – புறம் 394/13
யான் உண அருளல் அன்றியும் தான் உண் – புறம் 398/23
பலர் துஞ்சவும் தான் துஞ்சான் – புறம் 400/6
மேல்


தானம் (2)

தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியன் உலகம் – குறள் 2/17
தானம் செய்வாரின் தலை – குறள் 30/10
மேல்


தானவர் (1)

போரெழுந்து உடன்று இரைத்து உரைஇய தானவர்
சிரம் உமிழ் புனல் பொழிபு இழிந்து உரம் – பரி 1/26,27
மேல்


தானாய் (1)

மன்பதை எல்லாம் தானாய்
தன் புறம் காண்போர் காண்பு அறியாதே – புறம் 356/8,9
மேல்


தானும் (12)

யானும் ஆற்றேன் அது தானும் வந்தன்று – நற் 124/3
காதல் தானும் கடலினும் பெரிதே – நற் 166/10
தானும் சூடினன் இளைஞரும் மலைந்தனர் – நற் 361/2
யாம் தன் படர்ந்தமை அறியான் தானும்
வேனில் ஆன் ஏறு போல – குறு 74/3,4
கான நீள் இடை தானும் நம்மொடு – குறு 347/4
தானும் மலைந்தான் எமக்கும் தழை ஆயின – ஐங் 201/2
குன்று கெழு நாடன் தானும்
வந்தனன் வந்தன்று தோழி என் நலனே – ஐங் 263/3,4
பொன் தேரான் தானும் பொலம் புரிசை கூடலும் – பரி 24/26
அவன் தானும் நிலம் திரைக்கும் கடல் தானை – புறம் 97/14
தோற்றோன் தானும் நின் கூறும்மே – புறம் 125/16
ஊண் ஒலி அரவம் தானும் கேட்கும் – புறம் 173/4
தானும் உண்ணான் உலகமும் கெடுமே – புறம் 184/11
மேல்


தானே (104)

தண் பதத்தான் தானே கெடும் – குறள் 55/16
பெரு மிறை தானே தமக்கு – குறள் 85/14
சூழாமல் தானே முடிவு எய்தும் தம் குடியை – குறள் 103/7
தன் நோய்க்கு தானே மருந்து – குறள் 111/4
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே யான் தன் – நற் 29/6
அழி_தக்கன்றால் தானே கொண்கன் – நற் 72/5
அதனினும் கொடியள் தானே மதனின் – நற் 97/5
இனிது-மன் அளிதோ தானே துனி தீர்ந்து – நற் 101/6
அளிதோ தானே தோழி அல்கல் – நற் 114/5
இனிது மன்று அம்ம தானே பனி படு – நற் 135/5
வழு இலள் அம்ம தானே குழீஇ – நற் 143/6
யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தேம் பட – நற் 187/7
போயின்று-கொல்லோ தானே படப்பை – நற் 205/8
தானே யானே புணர்ந்த மாறே – நற் 219/10
அருளான்-கொல்லோ தானே கானவன் – நற் 228/5
யாம் தன் உழையம் ஆகவும் தானே
எதிர்த்த தித்தி முற்றா முலையள் – நற் 312/6,7
என் ஆகுவ-கொல் தானே எந்தை – நற் 317/7
அந்தோ தானே அளியள் தாயே – நற் 324/1
செல்வன் செல்லும்-கொல் தானே உயர் வரை – நற் 344/8
யாங்கு வந்தனள்-கொல் அளியள் தானே – நற் 352/12
யாரும் இல்லை தானே கள்வன் – குறு 25/1
வருக தில் அம்ம தானே
அளியளோ அளியள் என் நெஞ்சு அமர்ந்தோளே – குறு 56/4,5
அளிதோ தானே நாணே நம்மொடு – குறு 149/1
என் மலைந்தனன்-கொல் தானே தன் மலை – குறு 161/5
அளிதோ தானே காமம் – குறு 212/4
தானே இருக்க தன் மனை யானே – குறு 262/3
அளிதோ தானே இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 276/8
கள்வனும் கடவனும் புணைவனும் தானே – குறு 318/8
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே – குறு 337/6,7
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே ஏந்திய – குறு 356/5
அளிதோ தானே நாணே – குறு 395/7
யார் அவள் மகிழ்ந தானே தேரொடு – ஐங் 66/2
இவட்கு அமைந்தனனால் தானே
தனக்கு அமைந்தன்று இவள் மாமை கவினே – ஐங் 103/3,4
வருவது-கொல்லோ தானே வாராது – ஐங் 295/1
மறுதருவது-கொல் தானே செறி தொடி – ஐங் 329/3
கொலை வினை மேவற்று தானை தானே
இகல் வினை மேவலன் தண்டாது வீசும் – பதி 60/1,2
இன்னாது அம்ம அது தானே பன் மா – பதி 83/6
தீம் தண் சாயலன் மன்ற தானே – பதி 86/13
சாலார் தானே தரிக்க என அவர் அவி – பரி 5/40
தா தா என்றாளுக்கு தானே புறன் தந்து – பரி 24/36
ஒட்டிய போர் கண்டாயும் போறி முகம் தானே
கொட்டி கொடுக்கும் குறிப்பு – கலி 95/21,22
தானே புகுதந்தோனே யான் அது – அகம் 66/18
சென்றனன்-கொல்லோ தானே குன்றத்து – அகம் 88/8
வல்லுநள்-கொல்லோ தானே தேம் பெய்து – அகம் 89/19
தானே சென்ற நலனும் – அகம் 103/14
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே தேம் பெய்து – அகம் 105/4
அலர் ஆகின்றால் தானே மலர் தார் – அகம் 116/12
என் ஆகுவள்-கொல் தானே பல் நாள் – அகம் 118/11
யார்-கொல் அளியள் தானே எம் போல் – அகம் 146/8
வெம்பும்-மன் அளியள் தானே இனியே – அகம் 153/4
வல்லுநள்-கொல்லோ தானே எல்லி – அகம் 153/13
கேட்டனள்-கொல்லோ தானே தோள் தாழ்பு – அகம் 161/9
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 169/14
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே வேங்கை – அகம் 174/10
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே விசும்பின் – அகம் 192/3
யான் இ வறு மனை ஒழிய தானே
அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை – அகம் 203/7,8
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே ஓங்கு விடை – அகம் 214/10
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 224/18
அளிதோ தானே எவன் ஆவது-கொல் – அகம் 239/1
என் ஆவது-கொல் தானே பொன் என – அகம் 272/16
வந்தன்று அம்ம தானே
வாரார் தோழி நம் காதலோரே – அகம் 277/19,20
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே தீம் தொடை – அகம் 279/10
தருகுவன்-கொல்லோ தானே விரி திரை – அகம் 280/11
நோம்-கொல் அளியள் தானே தூங்கு நிலை – அகம் 287/3
புல்லென் மாலையொடு பொரும்-கொல் தானே – அகம் 289/17
யான் எவன் உளனோ தோழி தானே
பராரை பெண்ணை சேக்கும் கூர் வாய் – அகம் 305/11,12
சேக்குவள்-கொல்லோ தானே தேக்கின் – அகம் 315/15
என் உழியது-கொல் தானே பன் நாள் – அகம் 317/22
எய்தின்று-கொல்லோ தானே எய்தியும் – அகம் 330/9
நோம்-கொல் அளியள் தானே யாக்கைக்கு – அகம் 339/11
நகை நன்று அம்ம தானே இறை மிசை – அகம் 346/1
என் ஆவது-கொல் தானே முன்றில் – அகம் 348/1
அறிவுறூஉம்-கொல்லோ தானே கதிர் தெற – அகம் 351/5
யாண்டு உறைவது-கொல் தானே மாண்ட – அகம் 354/12
தானே வந்தன்று ஆயின் ஆனாது – அகம் 355/9
துயில் துறந்தனள்-கொல் அளியள் தானே – அகம் 373/19
வருந்தும்-கொல் அளியள் தானே சுரும்பு உண – அகம் 381/18
நகை நன்று அம்ம தானே அவனொடு – அகம் 400/1
அளிதோ தானே அது பெறல் அரும்-குரைத்தே – புறம் 5/8
பெருமைத்து ஆக நின் ஆயுள் தானே
நீர் தாழ்ந்த குறும் காஞ்சி – புறம் 18/6,7
பெரும் கலக்கு_உற்றன்றால் தானே காற்றோடு – புறம் 41/16
என் ஆவது-கொல் தானே கழனி – புறம் 63/11
நொய்தால் அம்ம தானே மை அற்று – புறம் 75/10
அளிதோ தானே பாரியது பறம்பே – புறம் 109/1
அளிதோ தானே பேர் இரும் குன்றே – புறம் 111/1
யார்-கொல் அளியள் தானே நெருநல் – புறம் 143/7
என் ஆவது-கொல் அளியது தானே – புறம் 217/13
இறந்தோன் தானே அளித்து இ உலகம் – புறம் 224/11
அளிதோ தானே யாண்டு உண்டு-கொல்லோ – புறம் 243/11
தெருமரும் அம்ம தானே தன் கொழுநன் – புறம் 247/7
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் அளியள் தானே – புறம் 254/11
யார்-கொலோ அளியன் தானே தேரின் – புறம் 257/5
உரி களை அரவம் மான தானே
அரிது_செல்_உலகில் சென்றனன் உடம்பே – புறம் 260/20,21
மன்றுள் என்பது கெட தானே பாங்கற்கு – புறம் 283/7
அளியள் தானே பூ_விலை_பெண்டே – புறம் 293/6
எமக்கே கலங்கல் தருமே தானே
தேறல் உண்ணும்-மன்னே நன்றும் – புறம் 298/1,2
குடியும் மன்னும் தானே கொடி எடுத்து – புறம் 314/5
சிறையும் தானே தன் இறை விழுமுறினே – புறம் 314/7
அறன் இலள் மன்ற தானே விறல் மலை – புறம் 336/8
வருந்தின்று-கொல்லோ தானே பருந்து உயிர்த்து – புறம் 343/15
என் ஆவது-கொல் தானே
பன்னல் வேலி இ பணை நல் ஊரே – புறம் 345/19,20
என் ஆவது-கொல் தானே
விளங்கு உறு பராரைய ஆயினும் வேந்தர் – புறம் 347/8,9
யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தாங்காது – புறம் 350/3
என் ஆவது-கொல் தானே தெண் நீர் – புறம் 351/8
மேல்


தானேயும் (1)

தானேயும் சாலும் கரி – குறள் 106/20
மேல்


தானை (106)

தார் தாங்கி செல்வது தானை தலைவந்த – குறள் 77/13
அடல் தகையும் ஆற்றலும் இல் எனினும் தானை
படை தகையான் பாடு பெறும் – குறள் 77/15,16
நிலை மக்கள் சால உடைத்து எனினும் தானை
தலைமக்கள் இல்வழி இல் – குறள் 77/19,20
தானை கொண்ட அன்னது உடைத்து – குறள் 109/4
வானோர் வணங்கு வில் தானை தலைவ – திரு 260
முரசு முழங்கு தானை மூவரும் கூடி – பொரு 54
அரவ கடல் தானை அதிகனும் கரவாது – சிறு 103
முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும் – பெரும் 33
ஓடா தானை ஒண் தொழில் கழல் கால் – பெரும் 102
அமர் கடக்கும் வியன் தானை
தென்னவன் பெயரிய துன் அரும் துப்பின் – மது 39,40
திண் தேர் பிரம்பின் புரளும் தானை
கச்சம் தின்ற கழல் தயங்கு திருந்து அடி – மது 435,436
எரி நிமிர்ந்து அன்ன தானை நாப்பண் – மது 734
மா தானை மற மொய்ம்பின் – பட் 279
தெறல் அரும் தானை பொறையன் பாசறை – நற் 18/5
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை
வழுதி வாழிய பல என தொழுது ஈண்டு – நற் 150/3,4
வேல் கெழு தானை செழியன் பாசறை – நற் 387/8
வில் கெழு தானை விச்சியர் பெருமகன் – குறு 328/5
மாற்று அரும் தானை நோக்கி – ஐங் 451/3
ஆர் அரண் கடந்த சீர் கெழு தானை
வெல் போர் வேந்தனொடு சென்ற – ஐங் 459/3,4
வென்று அடு தானை வேந்தனொடு – ஐங் 482/3
போர் அடு தானை சேரலாத – பதி 11/16
வேல் கெழு தானை வெருவரு தோன்றல் – பதி 22/16
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 23/10
வரம்பு இல் தானை பரவா ஊங்கே – பதி 29/15
சூர் நிகழ்ந்து அற்று நின் தானை
போர் மிகு குருசில் நீ மாண்டனை பலவே – பதி 31/35,36
இறாஅலியரோ பெரும நின் தானை
இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ – பதி 40/2,3
வந்து இறைகொண்டன்று தானை அந்தில் – பதி 40/6
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 43/11
அனைய பண்பின் தானை மன்னர் – பதி 45/17
நில்லா தானை இறை கிழவோயே – பதி 54/17
கொலை வினை மேவற்று தானை தானே – பதி 60/1
செரு மிகு தானை வெல் போரோயே – பதி 63/12
கடல் போல் தானை கடும் குரல் முரசம் – பதி 69/3
கட்டளை வலிப்ப நின் தானை உதவி – பதி 81/17
கொல_கொல குறையா தானை சான்றோர் – பதி 82/13
நிலன் உற நிமிர் தானை நெடு நிரை நிவப்பு அன்ன – பரி 7/7
அரிவையது தானை என்கோ கள் உண்ணூஉ – பரி 11/28
செரு வேல் தானை செல்வ நின் அடியுறை – பரி 18/54
ஒடுங்கார் உடன்றவன் தானை வில் விசை – பரி 22/5
தானை தலைத்தலை வந்து மைந்து உற்று – பரி 22/16
இணை படை தானை அரசோடு உறினும் – கலி 15/3
பாய்ந்து ஆய்ந்த தானை பரிந்து ஆனா மைந்தினை – கலி 96/2
நிரை தொடீஇ பொய்யா வாள் தானை புனை கழல் கால் தென்னவன் – கலி 98/30
குடி புறங்காத்து ஓம்பும் செங்கோலான் வியன் தானை
விடு_வழி விடு_வழி சென்று ஆங்கு அவர் – கலி 130/19,20
பையென நோக்குவேன் தாழ் தானை பற்றுவேன் – கலி 147/49
இரவு துயில் மடிந்த தானை
உரவு சின வேந்தன் பாசறையேமே – அகம் 24/17,18
முரண் செறிந்து இருந்த தானை இரண்டும் – அகம் 44/3
ஒளிறு வாள் தானை கொற்ற செழியன் – அகம் 46/13
களிறு கெழு தானை பொறையன் கொல்லி – அகம் 62/13
வினை வயின் பெயர்க்கும் தானை
புனை தார் வேந்தன் பாசறையேமே – அகம் 84/16,17
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை
வாடா வேம்பின் வழுதி கூடல் – அகம் 93/8,9
ஒளிறு வாள் தானை கொற்ற செழியன் – அகம் 106/10
உடலுநர் கடந்த கடல் அம் தானை
திருந்து இலை நெடு வேல் தென்னவன் பொதியில் – அகம் 138/6,7
நிறை அரும் தானை வெல் போர் மாந்தரம் – அகம் 142/4
வெள்ள தானை அதிகன் கொன்று உவந்து – அகம் 142/13
சினம் கெழு தானை தித்தன்_வெளியன் – அகம் 152/5
வில் கெழு தானை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 162/21
ஓம்பு அரண் கடந்த வீங்கு பெரும் தானை
அடு போர் மிஞிலி செரு வேல் கடைஇ – அகம் 181/4,5
மறம் மிகு தானை கண்ணன்_எழினி – அகம் 197/7
கடல் போல் தானை கலி_மா வழுதி – அகம் 204/2
வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை
அகுதை கிளைதந்து ஆங்கு மிகு பெயல் – அகம் 208/17,18
படை நிலா இலங்கும் கடல் மருள் தானை
மட்டு அவிழ் தெரியல் மற போர் குட்டுவன் – அகம் 212/15,16
போர் அடு தானை கட்டி – அகம் 226/16
மா கெழு தானை வம்ப மோரியர் – அகம் 251/12
மறம் கெழு தானை கொற்ற குறும்பியன் – அகம் 262/9
அஞ்சுவர இறுத்த தானை
வெம் சின வேந்தன் பாசறையோரே – அகம் 264/14,15
பணை கெழு வேந்தர் பல் படை தானை
தோல் நிரைத்து அனைய ஆகி வலன் ஏர்பு – அகம் 278/2,3
மறம் மிகு தானை பசும் பூண் பொறையன் – அகம் 303/4
ஒளிறு வேல் தானை கடும் தேர் திதியன் – அகம் 322/8
மறம் கெழு தானை அரசருள்ளும் – அகம் 338/2
சால் பெரும் தானை சேரலாதன் – அகம் 347/3
கடல் அம் தானை கைவண் சோழர் – அகம் 369/13
முனை அரண் கடந்த வினை வல் தானை
தேன் இமிர் நறும் தார் வானவன் உடற்றிய – அகம் 381/14,15
கடந்து அடு தானை சேரலாதனை – புறம் 8/5
புலம் கெட இறுக்கும் வரம்பு இல் தானை
துணை வேண்டா செரு வென்றி – புறம் 16/9,10
வான் நீர்க்கு ஊக்கும் தானை ஆனாது – புறம் 17/37
முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும் – புறம் 35/4
சினம் கெழு தானை செம்பியன் மருக – புறம் 37/6
வியன் தானை விறல் வேந்தே – புறம் 38/4
வேல் ஈண்டு தானை விழுமியோர் தொலைய – புறம் 41/2
அடங்கா தானை வேந்தர் உடங்கு இயைந்து – புறம் 71/2
அவன் தானும் நிலம் திரைக்கும் கடல் தானை
பொலம் தும்பை கழல் பாண்டில் – புறம் 97/14,15
கடந்து அடு தானை மூவிரும் கூடி – புறம் 110/1
வலம் படு தானை வேந்தர் – புறம் 116/18
வீயா திருவின் விறல் கெழு தானை
மூவருள் ஒருவன் துப்பு ஆகியர் என – புறம் 122/4,5
சினம் மிகு தானை வானவன் குட கடல் – புறம் 126/14
நிறை அரும் தானை வேந்தரை – புறம் 156/5
எறித்து எறி தானை முன்னரை எனாஅ – புறம் 169/2
வேல் மிகு தானை வேந்தற்கு கடனே – புறம் 186/4
மண் கெழு தானை ஒண் பூண் வேந்தர் – புறம் 197/7
உடலுநர் உட்கும் தானை
கெடல் அரும்-குரைய நாடு கிழவோயே – புறம் 201/19,20
தாள் உளம் தபுத்த வாள் மிகு தானை
வெள் வீ வேலி கோடை_பொருந – புறம் 205/5,6
மண்டு அமர் கடக்கும் தானை
திண் தேர் வளவன் கொண்ட கூற்றே – புறம் 226/5,6
நிலவரை சூட்டிய நீள் நெடும் தானை
புலவர் புகழ்ந்த பொய்யா நல் இசை – புறம் 228/6,7
போர் அடு தானை எவ்வி மார்பின் – புறம் 233/6
வம்ப வேந்தன் தானை
இம்பர் நின்றும் காண்டிரோ வரவே – புறம் 287/13,14
முரசு முழங்கு தானை நும் அரசும் ஓம்பு-மின் – புறம் 301/5
வலம் படு தானை வேந்தற்கு – புறம் 324/13
வேந்து உடை தானை முனை கெட நெரிதர – புறம் 330/1
இரும் கடல் தானை வேந்தர் – புறம் 332/9
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் தானை
வென்று எறி முரசின் வேந்தர் என்றும் – புறம் 351/4,5
அணங்கு உருத்து அன்ன கணம்_கொள் தானை
கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு முன்பின் – புறம் 362/6,7
மைந்தர் ஆடிய மயங்கு பெரும் தானை
கொங்கு புறம்பெற்ற கொற்ற வேந்தே – புறம் 373/7,8
கடல் ஒலி கொண்ட தானை
அடல் வெம் குருசில் மன்னிய நெடிதே – புறம் 377/29,30
கடல் தானை
இன் இசைய விறல் வென்றி – புறம் 380/3,4
பிணி முரசு இரங்கும் பீடு கெழு தானை
அண்ணல் யானை வழுதி – புறம் 388/14,15
மேல்


தானைக்கு (1)

நிறை அழிந்து எழுதரு தானைக்கு
சிறையும் தானே தன் இறை விழுமுறினே – புறம் 314/6,7
மேல்


தானையர் (1)

மீளி வேல் தானையர் புகுதந்தார் – கலி 31/24
மேல்


தானையன் (1)

புலா களம் செய்த கலாஅ தானையன்
பிறங்கு நிலை மாடத்து உறந்தையோனே – புறம் 69/11,12
மேல்


தானையால் (1)

மறம் மிகு மலி ஒலி மாறு அடு தானையால்
திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும் – பரி 13/31,32
மேல்


தானையான் (3)

தானையான் வையை வனப்பு – பரி 7/50
போர் அடு தானையான் யாறு – பரி 12/86
பரி நிமிர் தானையான் பாசறை நீர்த்தே – பரி 19/35
மேல்


தானையானே (1)

யானை காண்பல் அவன் தானையானே – பதி 77/12
மேல்


தானையின் (3)

இரும் துகில் தானையின் ஒற்றி பொருந்தலை – பரி 16/23
சூடி அசையும் சுவல் மிசை தானையின்
பாடிய நாவின் பரந்த உவகையின் – பரி 19/25,26
தானையின் ஊழி தா ஊக்கத்தின் – பரி 22/10
மேல்


தானையும் (3)

தாரும் தானையும் பற்றி ஆரியர் – அகம் 276/9
தானையும் கடல் என முழங்கும் கூர் நுனை – புறம் 42/3
வாள் அமர் உழந்த நின் தானையும்
சீர் மிகு செல்வமும் ஏந்துகம் பலவே – புறம் 161/31,32
மேல்


தானையொடு (14)

வேண்டு புலம் கவர்ந்த ஈண்டு பெரும் தானையொடு
விசயம் வெல் கொடி உயரி வலன் ஏர்பு – முல் 90,91
விரி கடல் வியன் தானையொடு
முருகு உறழ பகை தலைச்சென்று – மது 180,181
நீர் ஒலித்து அன்ன நிலவு வேல் தானையொடு
புலவு பட கொன்று மிடை தோல் ஓட்டி – மது 369,370
செய் அரண் சிதைத்த செரு மிகு தானையொடு
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ – ஐங் 474/2,3
மூழ்த்து இறுத்த வியன் தானையொடு
புலம் கெட நெரிதரும் வரம்பு இல் வெள்ளம் – பதி 33/5,6
உரவு கடல் அன்ன தாங்கு அரும் தானையொடு
மாண் வினை சாபம் மார்பு உற வாங்கி – பதி 90/31,32
வேறு புலத்து இறுத்த விறல் வெம் தானையொடு
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய – பதி 94/6,7
நிலம் வகுந்து உறாஅ ஈண்டிய தானையொடு
இன்றே புகுதல் வாய்வது நன்றே – அகம் 124/4,5
வெருவரு தானையொடு வேண்டு புலத்து இறுத்த – அகம் 125/17
வெள்ள தானையொடு வேறு புலத்து இறுத்த – அகம் 346/21
முனை கொல் தானையொடு முன் வந்து இறுப்ப – அகம் 392/22
பருந்து அருந்து உற்ற தானையொடு செரு முனிந்து – புறம் 62/6
கடல் கண்டு அன்ன ஒண் படை தானையொடு
மலை மாறு மலைக்கும் களிற்றினர் எனாஅ – புறம் 197/3,4
வேந்து பீடு அழித்த ஏந்து வேல் தானையொடு
ஆற்றல் என்பதன் தோற்றம் கேள் இனி – புறம் 225/5,6
மேல்


தானையோடு (3)

அடங்கா தானையோடு உடன்று மேல்வந்த – பெரும் 418
வேறு புலத்து இறுக்கும் தானையோடு
சோறு பட நடத்தி நீ துஞ்சாய் மாறே – புறம் 22/37,38
முரசு எழுந்து இரங்கும் தானையோடு தலைச்சென்று – புறம் 211/5
மேல்


தானையோய் (1)

நிலம் திரைப்பு அன்ன தானையோய் நினக்கே – பதி 91/10
மேல்