ச – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சகடத்து 1
சகடம் 5
சகடமும் 1
சங்கமும் 1
சடை 13
சடையோடு 2
சண்பக 1
சண்பகம் 4
சதுக்கத்து 1
சதுக்கமும் 1
சந்தம் 1
சந்தனம் 1
சந்தியும் 1
சந்தின் 2
சந்தின 1
சந்து 2
சமத்தானே 1
சமத்து 11
சமம் 35
சமழ்ப்பு 1
சமன் 2
சமைப்பின் 1
சரணத்தர் 1
சருமத்தின் 1
சல 1
சலத்தால் 1
சலதாரி 1
சலம் 4
சவட்டி 2
சவட்டும் 1
சனம் 2

சகடத்து (1)

ஆரை வேய்ந்த அறை வாய் சகடத்து
ஊர் இஃது என்னாஅர் ஊறு இல் வாழ்க்கை – அகம் 301/7,8
மேல்


சகடம் (5)

ஆரை வேய்ந்த அறை வாய் சகடம்
வேழம் காவலர் குரம்பை ஏய்ப்ப – பெரும் 50,51
கண நிரை கிளர்க்கும் நெடு நெறி சகடம்
மணல் மடுத்து உரறும் ஓசை கழனி – நற் 4/9,10
இரும் கரை நின்ற உப்பு ஒய் சகடம்
பெரும் பெயல் தலைய வீந்து ஆங்கு இவள் – குறு 165/3,4
சகடம் மண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்து – அகம் 136/5
சகடம் பண்டம் பெரிது பெய்தன்றே – புறம் 102/2
மேல்


சகடமும் (1)

சகடமும் தண்டு ஆர் சிவிகையும் பண்ணி – பரி 10/17
மேல்


சங்கமும் (1)

நெய்தலும் குவளையும் ஆம்பலும் சங்கமும்
மை இல் கமலமும் வெள்ளமும் நுதலிய – பரி 2/13,14
மேல்


சடை (13)

அவிர் சடை முனிவர் அங்கி வேட்கும் – பட் 54
விரி சடை பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப – பரி 9/5
எரி சடை எழில் வேழம் தலை என கீழ் இருந்து – பரி 11/2
தேறு நீர் சடை கரந்து திரிபுரம் தீமடுத்து – கலி 1/2
இமைய வில் வாங்கிய ஈர்ம் சடை அந்தணன் – கலி 38/1
மிக்கு ஒளிர் தாழ் சடை மேவரும் பிறை நுதல் – கலி 104/11
பிறங்கு நீர் சடை கரந்தான் அணி அன்ன நின் நிறம் – கலி 150/9
எரி அகைந்து அன்ன அவிர்ந்து விளங்கு புரி சடை
முதிரா திங்களொடு சுடரும் சென்னி – அகம் 0/10,11
தாழ் சடை பொலிந்த அரும் தவத்தோற்கே – புறம் 1/13
அவிர் சடை முனிவரும் மருள கொடும் சிறை – புறம் 43/4
ஏற்று வலன் உயரிய எரி மருள் அவிர் சடை
மாற்று அரும் கணிச்சி மணி மிடற்றோனும் – புறம் 56/1,2
நன்று ஆய்ந்த நீள் நிமிர் சடை
முது முதல்வன் வாய் போகாது – புறம் 166/1,2
புறம் தாழ் புரி சடை புலர்த்துவோனே – புறம் 251/7
மேல்


சடையோடு (2)

நீடிய சடையோடு ஆடா மேனி – நற் 141/4
தில்லை அன்ன புல்லென் சடையோடு
அள் இலை தாளி கொய்யுமோனே – புறம் 252/2,3
மேல்


சண்பக (1)

வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை தண் பதம் – பரி 11/18
மேல்


சண்பகம் (4)

பெரும் தண் சண்பகம் செரீஇ கரும் தகட்டு – திரு 27
செருந்தி அதிரல் பெரும் தண் சண்பகம்
கரந்தை குளவி கடி கமழ் கலி மா – குறி 75,76
மல்லிகை மௌவல் மணம் கமழ் சண்பகம்
அல்லி கழுநீர் அரவிந்தம் ஆம்பல் – பரி 12/77,78
பெரும் தண் சண்பகம் போல ஒருங்கு அவர் – கலி 150/21
மேல்


சதுக்கத்து (1)

ஆர் இரும் சதுக்கத்து அஞ்சுவர குழறும் – நற் 319/5
மேல்


சதுக்கமும் (1)

சதுக்கமும் சந்தியும் புது பூ கடம்பும் – திரு 225
மேல்


சந்தம் (1)

சந்தம் பூழிலொடு பொங்கு நுரை சுமந்து – பதி 87/2
மேல்


சந்தனம் (1)

பொதிர்த்த முலை இடை பூசி சந்தனம்
உதிர்த்து பின் உற ஊட்டுவாள் விருப்பும் – பரி 21/25,26
மேல்


சந்தியும் (1)

சதுக்கமும் சந்தியும் புது பூ கடம்பும் – திரு 225
மேல்


சந்தின் (2)

குறவர் தந்த சந்தின் ஆரமும் – அகம் 13/4
உரைத்த சந்தின் ஊரல் இரும் கதுப்பு – அகம் 102/3
மேல்


சந்தின (1)

சிறியிலை சந்தின வாடு பெரும் காட்டே – நற் 7/9
மேல்


சந்து (2)

சந்து நீவி புல் முடிந்து இடு-மின் – மலை 393
அந்துவன் பாடிய சந்து கெழு நெடு வரை – அகம் 59/12
மேல்


சமத்தானே (1)

அரசு பட கடக்கும் அரும் சமத்தானே – ஐங் 426/4
மேல்


சமத்து (11)

முரசு உடை பெரும் சமத்து அரசு பட கடந்து – பதி 41/19
முன் சமத்து எழுதரும் வன்கண் ஆடவர் – பதி 52/7
அரும் சமத்து அரு நிலை தாங்கிய புகர் நுதல் – பதி 71/20
ஒளிறு வாள் பொருப்பன் உடல் சமத்து இறுத்த – பரி 22/1
அ வழி முழக்கு என இடி என முன் சமத்து ஆர்ப்ப – கலி 101/10
பொருந்தா மன்னர் அரும் சமத்து உயர்த்த – அகம் 77/17
அரும் சமத்து எதிர்ந்த பெரும் செய் ஆடவர் – அகம் 188/5
வெல் போர் வழுதி செல் சமத்து உயர்த்த – அகம் 312/12
முன் சமத்து எதிர்ந்த தன் தோழற்கு வருமே – புறம் 275/9
அரும் சமம் ததைய தாக்கி பெரும் சமத்து
அண்ணல் யானை அணிந்த – புறம் 326/13,14
பொன் அம் திகிரி முன் சமத்து உருட்டி – புறம் 365/5
மேல்


சமம் (35)

செறுநர் தேய்த்து செல் சமம் முருக்கி – திரு 99
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – சிறு 112
சாணம் தின்ற சமம் தாங்கு தட கை – மது 593
சினைஇய வேந்தன் செல் சமம் கடுப்ப – குறி 229
முனை கெட சென்று முன் சமம் முருக்கி – பட் 238
பெரும் சமம் ததைந்த செரு புகல் மறவர் – பதி 30/41
முரைசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 34/10
வெண் தோடு நிரைஇய வேந்து உடை அரும் சமம்
கொன்று புறம்பெற்று மன்பதை நிரப்பி – பதி 40/10,11
முரசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 43/9
வேல் உடை குழூஉ சமம் ததைய நூறி – பதி 66/5
சமம் ததைந்த வேல் – பதி 70/3
களிறு உடை பெரும் சமம் ததைய எஃகு உயர்த்து – பதி 76/1
செல் சமம் தொலைத்த வினை நவில் யானை – பதி 82/4
யாழின் இளி குரல் சமம் கொள்வோரும் – பரி 19/42
பொரு சமம் கடந்த புகழ் சால் வேழம் – பரி 21/2
செல் சமம் கடந்த வில் கெழு தட கை – அகம் 25/19
களிறு உடை அரும் சமம் ததைய நூறும் – அகம் 46/12
அரும் சமம் கடந்து படிமம் வவ்விய – அகம் 149/12
கடாஅ யானை குழூஉ சமம் ததைய – அகம் 220/4
செல் சமம் கடந்த செல்லா நல் இசை – அகம் 231/11
வில் ஈண்டு அரும் சமம் ததைய நூறி – அகம் 387/13
முன்பு துரந்து சமம் தாங்கவும் – புறம் 14/4
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – புறம் 39/11
அரும் சமம் சிதைய தாக்கி முரசமொடு – புறம் 72/8
அரும் சமம் ததைய நூறி நீ – புறம் 93/14
விரைந்து வந்து சமம் தாங்கிய – புறம் 125/13
அரும் சமம் ததைய தாக்கி நன்றும் – புறம் 126/21
அரும் சமம் வருகுவது ஆயின் – புறம் 139/14
சமம் கண் கூடி தாம் வேட்பவ்வே – புறம் 270/4
அரும் சமம் தாங்கி முன் நின்று எறிந்த – புறம் 284/5
இரும் சமம் கடத்தல் ஏனோர்க்கும் எளிதே – புறம் 309/2
ஒளிறு வாள் அரும் சமம் முருக்கி – புறம் 312/5
அரும் சமம் ததைய தாக்கி பெரும் சமத்து – புறம் 326/13
பொரு சமம் கடந்த உரு கெழு நெடு வேல் – புறம் 337/17
அரும் சமம் கடக்கும் ஆற்றல் அவன் – புறம் 397/26
மேல்


சமழ்ப்பு (1)

தந்த கள்வன் சமழ்ப்பு முகம் காண்-மின் – பரி 20/36
மேல்


சமன் (2)

சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒரு-பால் – குறள் 12/15
எ வழி பட்டாய் சமன் ஆக இ எள்ளல் – கலி 97/5
மேல்


சமைப்பின் (1)

மனைவியர் நிறை_வயின் வசி தடி சமைப்பின்
சாலார் தானே தரிக்க என அவர் அவி – பரி 5/39,40
மேல்


சரணத்தர் (1)

தாளித நொய் நூல் சரணத்தர் மேகலை – பரி 10/10
மேல்


சருமத்தின் (1)

தொட்டதை தைப்பு அமை சருமத்தின் தாள் இயை தாமரை – பரி 21/3
மேல்


சல (1)

சல படையான் இரவில் தாக்கியது எல்லாம் – பரி 6/57
மேல்


சலத்தால் (1)

சலத்தால் பொருள் செய்து ஏமாக்கல் பசு மண் – குறள் 66/19
மேல்


சலதாரி (1)

தணிவு_உற தாங்கிய தனி நிலை சலதாரி
மணி மிடற்று அண்ணற்கு மதி ஆரல் பிறந்தோய் நீ – பரி 9/6,7
மேல்


சலம் (4)

சலம் பற்றி சால்பு இல செய்யார் மாசு அற்ற – குறள் 96/11
சலம் புகன்று சுறவு கலித்த – மது 112
தண்ணம் துவர் பல ஊட்டி சலம் குடைவார் – பரி 10/90
சலம் புரி தண்டு ஏந்தினவை – பரி 15/58
மேல்


சவட்டி (2)

பஞ்சாய் கோரை பல்லின் சவட்டி
புணர் நார் பெய்த புனைவு இன் கண்ணி – பெரும் 217,218
வம்ப வடுகர் பைம் தலை சவட்டி
கொன்ற யானை கோட்டின் தோன்றும் – அகம் 375/14,15
மேல்


சவட்டும் (1)

மன்பதை சவட்டும் கூற்ற முன்ப – பதி 84/7
மேல்


சனம் (2)

புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான் சனம் மண்டி – பரி 10/9
பல் சனம் நாணி பதைபதைப்பு மன்னவர் – பரி 10/59
மேல்