சொ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சொரி 8
சொரிதர 1
சொரிதரும் 1
சொரிதலின் 2
சொரிந்த 15
சொரிந்தன்றே 1
சொரிந்து 14
சொரிபு 1
சொரிய 2
சொரியினும் 1
சொரியும் 3
சொரியும்மே 1
சொரிவது 1
சொரிவன 1
சொரிவு 1
சொல் 149
சொல்_கண் 1
சொல்_இடம் 1
சொல்மலை 1
சொல்ல 8
சொல்லகிற்றா 1
சொல்லர் 2
சொல்லல் 9
சொல்லலும் 2
சொல்லலை-கொல்லோ 1
சொல்லவும் 4
சொல்லள் 1
சொல்லற்க 3
சொல்லன் 2
சொல்லா 4
சொல்லாட்டி 1
சொல்லாட 2
சொல்லாடார் 1
சொல்லாடி 1
சொல்லாதார் 2
சொல்லாதி 1
சொல்லாது 6
சொல்லாமை 1
சொல்லாய் 1
சொல்லாயோ 1
சொல்லார் 3
சொல்லால் 2
சொல்லாள் 3
சொல்லான் 3
சொல்லி 27
சொல்லிக்காட்டி 1
சொல்லிய 15
சொல்லியது 2
சொல்லியாள் 1
சொல்லியும் 1
சொல்லில் 2
சொல்லின் 14
சொல்லின்-கண் 1
சொல்லினம் 1
சொல்லினவும் 1
சொல்லினான் 2
சொல்லினும் 6
சொல்லினுள் 2
சொல்லினேன் 1
சொல்லினையே 1
சொல்லீர் 1
சொல்லு-தோறு 1
சொல்லு-மதி 1
சொல்லுக 7
சொல்லுதல் 3
சொல்லுதல்_உற்று 1
சொல்லுநர் 1
சொல்லுப 1
சொல்லுபு 2
சொல்லும் 19
சொல்லுவ 1
சொல்லுவது 1
சொல்லுவாய் 1
சொல்லுவார் 2
சொல்லுவான் 1
சொல்லுள்ளும் 1
சொல்லே 1
சொல்லேம் 1
சொல்லை 4
சொல்லோ 3
சொல்வன்மை 1
சொலல் 4
சொலவர்க்கு 1
சொலன் 2
சொலாது 1
சொலால் 2
சொலித்த 1
சொலித்து 1
சொலிய 4
சொலியின் 1
சொலின் 3
சொலினதே 1
சொலினும் 1
சொலும் 1
சொற்கள் 2
சொற்கு 1
சொற்றதூஉம் 1
சொறிந்த 1
சொறிந்ததூஉம் 1
சொறியும் 1
சொன்றி 7
சொன்றியொடு 1

சொரி (8)

செம்பு சொரி பானையின் மின்னி எ வாயும் – நற் 153/3
சோறு சொரி குடையின் கூம்பு முகை அவிழ – நற் 335/5
சொரி சுரை கவரும் நெய் வழிபு உராலின் – பதி 47/5
பொலம் சொரி வழுதியின் புனல் இறை பரப்பி – பரி 10/127
வில்லு சொரி பகழியின் மென் மலர் தாயின – பரி 18/40
சொரி முத்தம் காழ் சோர்வ போன்றன மற்றும் – கலி 82/14
ஒலி கழை பிசைந்த ஞெலி சொரி ஒண் பொறி – அகம் 39/6
சொரி புறம் உரிஞிய நெறி அயல் மரா அத்து – அகம் 121/8
மேல்


சொரிதர (1)

வரி நுதல் எழில் வேழம் பூ நீர் மேல் சொரிதர
புரி நெகிழ் தாமரை மலர் அம் கண் வீறு எய்தி – கலி 44/5,6
மேல்


சொரிதரும் (1)

முடங்கு இறை சொரிதரும் மா திரள் அருவி – முல் 87
மேல்


சொரிதலின் (2)

வளையோர் உவப்ப தருவனர் சொரிதலின்
பலம் பெறு நசையொடு பதி வயின் தீர்ந்த நும் – மலை 410,411
செல் கதிர் ஞாயிறு செயிர் சினம் சொரிதலின்
தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் – கலி 20/2,3
மேல்


சொரிந்த (15)

பாத்தியுள் நீர் சொரிந்த அற்று – குறள் 72/16
பரூஉ காழ் ஆரம் சொரிந்த முத்தமொடு – மது 681
வேய் கொள் அரிசி மிதவை சொரிந்த
சுவல் விளை நெல்லின் அவரை அம் புளிங்கூழ் – மலை 435,436
கைவல் வினைவன் தையுபு சொரிந்த
சுரிதக உருவின ஆகி பெரிய – நற் 86/5,6
வான் இகுபு சொரிந்த வயங்கு பெயல் கடை நாள் – நற் 142/1
பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல – குறு 169/4
நீரொடு சொரிந்த மிச்சில் யாவர்க்கும் – குறு 233/5
முள் எயிற்று பாண்_மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த
அகன் பெரு வட்டி நிறைய மனையோள் – ஐங் 47/1,2
வராஅல் சொரிந்த வட்டியுள் மனையோள் – ஐங் 48/2
அருவி சொரிந்த திரையின் துரந்து – பரி 20/103
சில் வளை சொரிந்த மெல் இறை முன்கை – அகம் 19/15
நீரொடு சொரிந்த ஈர் இதழ் அலரி – அகம் 86/15
நிதியம் சொரிந்த நீவி போல – அகம் 313/11
மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள் – புறம் 33/2
நெய் உலை சொரிந்த மை ஊன் ஓசை – புறம் 261/8
மேல்


சொரிந்தன்றே (1)

மா மழை இடியூஉ தளி சொரிந்தன்றே
வாள் நுதல் பசப்ப செலவு அயர்ந்தனையே – ஐங் 423/1,2
மேல்


சொரிந்து (14)

அவி சொரிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன் – குறள் 26/17
கருவி வானம் துளி சொரிந்து ஆங்கு – பெரும் 24
கை ஏந்து ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து
பரூஉ திரி கொளீஇய குரூஉ தலை நிமிர் எரி – நெடு 102,103
சில் மீன் சொரிந்து பல் நெல் பெறூஉம் – ஐங் 49/2
ஆர் கலி வானம் தளி சொரிந்து ஆங்கு – பதி 43/18
கருவி வானம் தண் தளி சொரிந்து என – பதி 76/10
பவள செப்பில் பொன் சொரிந்து அன்ன – அகம் 25/11
அயிலை துழந்த அம் புளி சொரிந்து
கொழு மீன் தடியொடு குறு_மகள் கொடுக்கும் – அகம் 60/5,6
நேர் கால் முது கொடி குழைப்ப நீர் சொரிந்து
காலை வானத்து கடும் குரல் கொண்மூ – அகம் 174/6,7
அவிர் கதிர் முத்தமொடு வலம்புரி சொரிந்து
தழை அணி பொலிந்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 201/5,6
அதிர் குரல் ஏறோடு துளி சொரிந்து ஆங்கு – புறம் 160/3
வம்ப பெரும் பெயல் வரைந்து சொரிந்து இறந்து என – புறம் 325/2
பூவும் பொன்னும் புனல் பட சொரிந்து
பாசிழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – புறம் 367/5,6
மாரி அன்ன வண்மையின் சொரிந்து
வேனில் அன்ன என் வெப்பு நீங்க – புறம் 397/16,17
மேல்


சொரிபு (1)

அளறு சொரிபு நிலம் சோர – பரி 2/47
மேல்


சொரிய (2)

குடர் சொரிய குத்தி குலைப்பதன் தோற்றம் காண் – கலி 101/23
வருநர்க்கு வரையாது தருவனர் சொரிய
இரும் பனம் குடையின் மிசையும் – புறம் 177/15,16
மேல்


சொரியினும் (1)

சொரியினும் போகா தம – குறள் 38/12
மேல்


சொரியும் (3)

தாய் பயிர் பிள்ளை வாய் பட சொரியும்
கானல் அம் படப்பை ஆனா வண் மகிழ் – நற் 91/7,8
வல் வாய் பேடைக்கு சொரியும் ஆங்கண் – அகம் 215/15
இடை புல பெரு வழி சொரியும்
கடல் பல் தாரத்த நாடு கிழவோயே – புறம் 30/14,15
மேல்


சொரியும்மே (1)

திணி நெடும் குன்றம் தேன் சொரியும்மே
வான் கண் அற்று அவன் மலையே வானத்து – புறம் 109/8,9
மேல்


சொரிவது (1)

பளிங்கு சொரிவது போல் பாறை வரிப்ப – அகம் 108/5
மேல்


சொரிவன (1)

சோர்ந்த போல சொரிவன பயிற்றி – அகம் 374/6
மேல்


சொரிவு (1)

பளிங்கு சொரிவு அன்ன பாய் சுனை குடைவு_உழி – குறி 57
மேல்


சொல் (149)

அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னா சொல் நான்கும் – குறள் 4/9
சொல் காத்து சோர்வு இலாள் பெண் – குறள் 6/12
சொல் கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு – குறள் 7/10
மழலை சொல் கேளாதவர் – குறள் 7/12
என் நோற்றான்-கொல் எனும் சொல் – குறள் 7/20
இன் சொல் ஆல் ஈரம் அளைஇ படிறு இல ஆம் – குறள் 10/1
செம் பொருள் கண்டார் வாய் சொல்
அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமர்ந்து – குறள் 10/2,3
பண்பின் தலைப்பிரிய சொல்
சிறுமையுள் நீங்கிய இன் சொல் மறுமையும் – குறள் 10/14,15
சிறுமையுள் நீங்கிய இன் சொல் மறுமையும் – குறள் 10/15
இன் சொல் இனிது ஈன்றல் காண்பான் எவன்-கொலோ – குறள் 10/17
வன் சொல் வழங்குவது – குறள் 10/18
சொல் கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா – குறள் 12/17
சோகாப்பர் சொல் இழுக்கு பட்டு – குறள் 13/14
ஒன்றானும் தீ சொல் பொருள் பயன் உண்டாயின் – குறள் 13/15
இன்னா சொல் நோற்கிற்பவர் – குறள் 16/18
இன்னா சொல் நோற்பாரின் பின் – குறள் 16/20
முன் இன்று பின் நோக்கா சொல்
அறம் சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறம் சொல்லும் – குறள் 19/8,9
புன் சொல் உரைப்பான் பொறை – குறள் 19/18
பண்பு இல் சொல் பல்லார் அகத்து – குறள் 20/8
பயன் இல் சொல் பாராட்டுவானை மகன் எனல் – குறள் 20/11
பெரும் பயன் இல்லாத சொல்
பொருள் தீர்ந்த பொச்சாந்தும் சொல்லார் மருள் தீர்ந்த – குறள் 20/16,17
சொல்லில் பயன் இலா சொல் – குறள் 20/20
செவி கைப்ப சொல் பொறுக்கும் பண்பு உடை வேந்தன் – குறள் 39/17
கல்லாதான் சொல் காமுறுதல் முலை இரண்டும் – குறள் 41/3
ஒழுக்கம் உடையார் வாய் சொல்
எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும் – குறள் 42/10,11
இன்னான் எனப்படும் சொல்
மனத்து உளது போல காட்டி ஒருவற்கு – குறள் 46/6,7
இறை கடியன் என்று உரைக்கும் இன்னா சொல் வேந்தன் – குறள் 57/7
சொல் தொக்க தேறப்படும் – குறள் 59/18
இடி புரிந்து எள்ளும் சொல் கேட்பர் மடி புரிந்து – குறள் 61/13
வேட்ப மொழிவது ஆம் சொல்
திறன் அறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும் – குறள் 65/6,7
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – குறள் 65/9
வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து – குறள் 65/10
வேட்ப தாம் சொல்லி பிறர் சொல் பயன் கோடல் – குறள் 65/11
சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து – குறள் 72/14
சொல் வேறு பட்டார் தொடர்பு – குறள் 82/18
நட்டார் போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார் சொல்
ஒல்லை உணரப்படும் – குறள் 83/11,12
சொல் வணக்கம் ஒன்னார்-கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம் – குறள் 83/13
சொல் ஏர் உழவர் பகை – குறள் 88/4
இன் சொல் இழுக்கு தரும் – குறள் 92/2
நகை ஈகை இன் சொல் இகழாமை நான்கும் – குறள் 96/5
குலத்தில் பிறந்தார் வாய் சொல்
நலம் வேண்டின் நாண் உடைமை வேண்டும் குலம் வேண்டின் – குறள் 96/18,19
சொல் பிறக்கும் சோர்வு தரும் – குறள் 105/8
சொல் பொருள் சோர்வு படும் – குறள் 105/12
உறாஅதவர் போல் சொலினும் செறாஅர் சொல்
ஒல்லை உணரப்படும் – குறள் 110/11,12
ஊரவர் கௌவை எரு ஆக அன்னை சொல்
நீர் ஆக நீளும் இ நோய் – குறள் 115/13,14
அளித்து அஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்த சொல்
தேறியாக்கு உண்டோ தவறு – குறள் 116/7,8
வீழ்வாரின் இன் சொல் பெறாஅது உலகத்து – குறள் 120/15
உவலை கண்ணி வன் சொல் இளைஞர் – மது 311
சொல்_இடம் பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் பெயர்ந்தது – நற் 25/7
வருந்தினன் என்பது ஓர் வாய்_சொல் தேறாய் – நற் 32/4
சொல்லின் சொல் எதிர் கொள்ளாய் யாழ நின் – நற் 39/1
சொல் வெளிப்படாமை மெல்ல என் நெஞ்சில் – நற் 61/6
சொல் இனி மடந்தை என்றனென் அதன்_எதிர் – நற் 155/8
சேரி அம் பெண்டிர் சிறு சொல் நம்பி – நற் 175/7
பொய் பொதி கொடும் சொல் ஓம்பு-மின் எனவே – நற் 200/11
சொல் எதிர் கொள்ளாள் இளையள் அனையோள் – நற் 201/3
இன் சொல் மேவலைப்பட்ட என் நெஞ்சு உண – நற் 204/5
சொல் எதிர் பெறாஅய் உயங்கி மெல்ல – நற் 254/4
வாய்மை சான்ற நின் சொல் நயந்தோர்க்கே – நற் 283/8
சொல் புடைபெயர்தலோ இலரே வானம் – நற் 289/3
தொடர்பு நீ வெஃகினை ஆயின் என் சொல்
கொள்ளல் மாதோ முள் எயிற்றோயே – நற் 290/4,5
யாங்கு வருவது-கொல்லோ தீம் சொல்
செறி தோட்டு எல் வளை குறு_மகள் – நற் 306/9,10
காமர் நனி சொல் சொல்லி – நற் 396/10
நள்ளென்றன்றே யாமம் சொல் அவிந்து – குறு 6/1
நசை ஆகு பண்பின் ஒரு சொல்
இசையாது-கொல்லோ காதலர் தமக்கே – குறு 48/6,7
நின் சொல் கொண்ட என் சொல் தேறி – குறு 81/2
நின் சொல் கொண்ட என் சொல் தேறி – குறு 81/2
கண்டன-மன் எம் கண்ணே அவன் சொல்
கேட்டன-மன் எம் செவியே மற்று அவன் – குறு 299/5,6
நீயே அஞ்சல் என்ற என் சொல் அஞ்சலையே – குறு 300/5
தன் சொல் உணர்ந்தோர் அறியலன் என்றும் – ஐங் 38/2
தன் சொல் உணர்ந்தோர் மேனி – ஐங் 41/3
செவியின் கேட்பினும் சொல் இறந்து வெகுள்வோள் – ஐங் 84/1
கானல் அம் துறைவற்கு சொல் உகுப்போயே – ஐங் 136/3
துறைவன் சொல்லிய சொல் என் – ஐங் 165/3
வன்கண் கானவன் மென் சொல் மட_மகள் – ஐங் 283/1
இது என் பூவைக்கு இனிய சொல் பூவை என்று – ஐங் 375/3
மென் சொல் கலப்பையர் திருந்து தொடை வாழ்த்த – பதி 15/26
சொல் பெயர் நாட்டம் கேள்வி நெஞ்சம் என்று – பதி 21/1
அச்சம் பொய் சொல் அன்பு மிக உடைமை – பதி 22/2
இன் களி வழாஅ மென் சொல் அமர்ந்து – பதி 40/25
சொல் பல நாட்டை தொல் கவின் அழித்த – பதி 43/10
கிளந்த சொல் நீ பொய்ப்பு அறியலையே – பதி 63/7
பெருந்தகைக்கு அமர்ந்த மென் சொல் திரு முகத்து – பதி 81/30
துனியல் மலர் உண்கண் சொல் வேறு நாற்றம் – பரி 8/53
நீடன் மின் வாரும் என்பவர் சொல் போன்றனவே – பரி 14/9
நெறி மணல் நேடினர் செல்ல சொல் ஏற்று – பரி 20/43
மைந்து உற்றாய் வெம் சொல் மட மயில் சாயலை – பரி 20/69
அ சொல் நல்லவை நாணாமல் – பரி 20/74
சொல் வரை தங்கினர் காதலோரே – கலி 2/29
ஏதிலார் கூறும் சொல் பொருள் ஆக மதித்தாயோ – கலி 14/13
பொருந்தி யான் தான் வேட்ட பொருள்_வயின் நினைந்த சொல்
திருந்திய யாக்கையுள் மருத்துவன் ஊட்டிய – கலி 17/18,19
அஞ்சியது ஆங்கே அணங்கு_ஆகும் என்னும் சொல்
இன் தீம் கிளவியாய் வாய் மன்ற நின் கேள் – கலி 24/2,3
போய் இன்று சொல் என் உயிர் – கலி 24/17
புலன் நாவில் பிறந்த சொல் புதிது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/18
சொல்லும் சொல் கேட்டீ சுடர்_இழாய் பல் மாணும் – கலி 47/8
அன்னான் சொல் நம்புண்டல் யார்க்கும் இங்கு அரிது ஆயின் – கலி 47/10
ஏழையர் என பலர் கூறும் சொல் பழி ஆயின் – கலி 47/16
கூறும் சொல் வாய் என கொண்டு அதன் பண்பு உணராம் – கலி 60/24
கூறும் சொல் கேளான் நலிதரும் பண்டு நாம் – கலி 62/17
மால் தீர்க்கும் அவன் மார்பு என்று எழுந்த சொல் நோவேமோ – கலி 68/13
செருக்கினால் வந்து ஈங்கு சொல் உகுத்தீவாயோ – கலி 69/19
கௌவை நோய் உற்றவர் காணாது கடுத்த சொல்
ஒவ்வா என்று உணராய் நீ ஒரு நிலையே உரைத்ததை – கலி 76/8,9
விடுந்தவர் விரகு இன்றி எடுத்த சொல் பொய்யாக – கலி 76/12
புரிபு நம் ஆயத்தார் பொய்யாக எடுத்த சொல்
உரிது என உணராய் நீ உலமந்தாய் போன்றதை – கலி 76/16,17
அம் தீம் சொல் நல்லார் அணிந்த கலம் காட்டி – கலி 83/28
ஏந்து எழில் மார்ப எதிர் அல்ல நின் வாய் சொல்
பாய்ந்து ஆய்ந்த தானை பரிந்து ஆனா மைந்தினை – கலி 96/1,2
அன்னை கடும் சொல் அறியாதாய் போல நீ – கலி 97/1
நல்கி நீ தெளித்த சொல் நசை என தேறியாள் – கலி 100/9
நெட்டு இரும் கூந்தலாய் கண்டை இஃது ஓர் சொல்
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு – கலி 105/57,58
வழூஉ சொல் கோவலர் தத்தம் இன நிரை – கலி 106/4
சொல்லும் சொல் கேளா அளை மாறி யாம் வரும் – கலி 106/44
சொல்லாட்டி நின்னொடு சொல் ஆற்றுகிற்பார் யார் – கலி 108/18
நீ மருட்டும் சொல்_கண் மருள்வார்க்கு உரை அவை – கலி 108/47
சொல் அறியா பேதை மடவை மற்று எல்லா – கலி 114/8
அறிவு எனப்படுவது பேதையார் சொல் நோன்றல் – கலி 133/10
வல்லார் முன் சொல் வல்லேன் என்னை பிறர் முன்னர் – கலி 141/19
கல் போல் பிரியலம் என்ற சொல் தாம் – அகம் 1/6
மனையோள் சொல் எதிர் சொல்லல் செல்லேன் – அகம் 14/14
நாவொடு நவிலா நகைபடு தீம் சொல்
யாவரும் விழையும் பொலம் தொடி புதல்வனை – அகம் 16/4,5
கொடிது அறி பெண்டிர் சொல் கொண்டு அன்னை – அகம் 20/12
மழலை இன் சொல் பயிற்றும் – அகம் 34/17
வன்புறை இன் சொல் நன் பல பயிற்றும் – அகம் 74/13
இன் சொல் அளைஇ பெயர்ந்தனன் தோழி – அகம் 102/15
எள்ளல் நெஞ்சத்து ஏஎ சொல் நாணி – அகம் 111/2
தொகு சொல் கோடியர் தூம்பின் உயிர்க்கும் – அகம் 111/9
அம்பல் ஒழுக்கமும் ஆகியர் வெம் சொல்
சேரி அம் பெண்டிர் எள்ளினும் எள்ளுக – அகம் 115/3,4
வல் உரை கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள் – அகம் 122/4
அம் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்_மகள் – அகம் 126/9
இன் சொல் பிணிப்ப நம்பி நம்_கண் – அகம் 153/6
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 205/24
சொல் இனி தெய்ய யாம் தெளியுமாறே – அகம் 220/22
கலங்கா மனத்தை ஆகி என் சொல்
நயந்தனை கொண்மோ நெஞ்சு அமர் தகுவி – அகம் 259/11,12
மழலை இன் சொல் கழறல் இன்றி – அகம் 275/7
சொல் பழுது ஆகும் என்றும் அஞ்சாது – அகம் 281/3
செய்வோர் ஏ சொல் வாட காதலர் – அகம் 323/2
அன்பு உரைத்து அடங்க கூறிய இன் சொல்
வாய்த்தன வாழி தோழி வேட்டோர்க்கு – அகம் 332/11,12
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 349/14
பல் பொருள் வேட்கையின் சொல் வரை நீவி – அகம் 379/17
விறல் மலை நாடன் சொல் நயந்தோயே – அகம் 382/13
மெல் இறை முன்கை பற்றிய சொல் இறந்து – அகம் 396/8
நிலம் பெயரினும் நின் சொல் பெயரல் – புறம் 3/14
சிறு_சொல் சொல்லிய சினம் கெழு வேந்தரை – புறம் 72/7
இல்லோர் சொல் மலை நல்லியக்கோடனை – புறம் 176/7
தேற்றா புன் சொல் நோற்றிசின் பெரும – புறம் 202/16
அம் சொல் நுண் தேர்ச்சி புலவர் நாவில் – புறம் 235/13
இரும் இடை மிடைந்த சில சொல்
பெரு மூதாளரேம் ஆகிய எமக்கே – புறம் 243/13,14
சொல் வலை வேட்டுவன் ஆயினன் முன்னே – புறம் 252/5
முளவு_மா தொலைச்சிய முழு_சொல் ஆடவர் – புறம் 325/6
சொல் நிழல் இன்மையின் நன் நிழல் சேர – புறம் 373/15
மேல்


சொல்_கண் (1)

நீ மருட்டும் சொல்_கண் மருள்வார்க்கு உரை அவை – கலி 108/47
மேல்


சொல்_இடம் (1)

சொல்_இடம் பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் பெயர்ந்தது – நற் 25/7
மேல்


சொல்மலை (1)

அந்தணர் வெறுக்கை அறிந்தோர் சொல்மலை
மங்கையர் கணவ மைந்தர் ஏறே – திரு 263,264
மேல்


சொல்ல (8)

பல சொல்ல காமுறுவர் மன்ற மாசு அற்ற – குறள் 65/17
சொல்ல பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்பு போல் – குறள் 108/15
சேறும் நாம் என சொல்ல சே_இழை – நற் 24/6
ஒல்லுவ சொல்லாது உரை வழுவ சொல்ல
உறைத்தும் செறுத்தும் உணர்த்துவானை – பரி 12/65,66
சொல்ல தளரும் கிளியும் அன்று – கலி 55/14
கடியர் தமக்கு யார் சொல்ல தக்கார் மாற்று – கலி 88/5
சொல்ல கேட்டனை ஆயின் வல்லே – கலி 135/16
சொல்ல வல்லிற்றும் இலனே அல்லாந்து – அகம் 32/15
மேல்


சொல்லகிற்றா (1)

சொல்லகிற்றா மெல் இயலோயே – குறு 368/4
மேல்


சொல்லர் (2)

நின்ற சொல்லர் நீடு தோன்று இனியர் – நற் 1/1
சொல்லர் சுடரும் கனம் குழை காதினர் – கலி 103/8
மேல்


சொல்லல் (9)

பயன் இல பல்லார் முன் சொல்லல் நயன் இல – குறள் 20/3
சில சொல்லல் தேற்றாதவர் – குறள் 65/18
அவை அறியார் சொல்லல் மேற்கொள்பவர் சொல்லின் – குறள் 72/5
உணர்வது உடையார் முன் சொல்லல் வளர்வதன் – குறள் 72/15
சொல்லல் பாணி நின்றனன் ஆக – குறி 152
சொல்லல் ஓம்பு என்றார் எமர் – கலி 112/4
சொல்லல் ஓம்பு என்றமை அன்றி அவனை நீ – கலி 112/18
மனையோள் சொல் எதிர் சொல்லல் செல்லேன் – அகம் 14/14
சொல்லல் வேண்டுமால் அலவ பல் கால் – அகம் 170/8
மேல்


சொல்லலும் (2)

சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு – குறள் 64/8
சொல்லலும் பழியோ மெல்லியலீர் என – குறி 145
மேல்


சொல்லலை-கொல்லோ (1)

சொல்லலை-கொல்லோ நீயே வல்லை – நற் 310/8
மேல்


சொல்லவும் (4)

சொல்லவும் சொல்லீர் ஆயின் கல்லென – நற் 213/7
சொல்லவும் ஆகாது அஃகியோனே – குறு 346/8
செல்லல் என்று யான் சொல்லவும் ஒல்லாய் – அகம் 21/6
சொல்லவும் தேறீர் ஆயின் மெல் இயல் – புறம் 97/22
மேல்


சொல்லள் (1)

மறுத்த சொல்லள் ஆகி – அகம் 207/16
மேல்


சொல்லற்க (3)

கண் நின்று கண் அற சொல்லினும் சொல்லற்க
முன் இன்று பின் நோக்கா சொல் – குறள் 19/7,8
சொல்லுக சொல்லில் பயன் உடைய சொல்லற்க
சொல்லில் பயன் இலா சொல் – குறள் 20/19,20
புல் அவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல் அவையுள் – குறள் 72/17
மேல்


சொல்லன் (2)

காட்சிக்கு எளியன் கடும் சொல்லன் அல்லனேல் – குறள் 39/11
கடும் சொல்லன் கண் இலன் ஆயின் நெடும் செல்வம் – குறள் 57/11
மேல்


சொல்லா (4)

கேட்பினும் சொல்லா விடல் – குறள் 70/14
சொல்லா நலத்தது சால்பு – குறள் 99/8
சொல்லா முன்னர் நில்லா ஆகி – குறு 256/6
சொல்லா வேண்டா தோன்றல் முந்து அறிந்த – புறம் 361/21
மேல்


சொல்லாட்டி (1)

சொல்லாட்டி நின்னொடு சொல் ஆற்றுகிற்பார் யார் – கலி 108/18
மேல்


சொல்லாட (2)

சொல்லாட சோர்வுபடும் – குறள் 41/10
சொல்லாட போஒம் உயிர் – குறள் 107/20
மேல்


சொல்லாடார் (1)

சொல்லாடார் சோரவிடல் – குறள் 82/16
மேல்


சொல்லாடி (1)

இவளை சொல்லாடி காண்பேன் தகைத்து – கலி 56/13
மேல்


சொல்லாதார் (2)

நன்கு செல சொல்லாதார்
கல்லாதவரின் கடை என்ப கற்று அறிந்தும் – குறள் 73/16,17
கற்ற செல சொல்லாதார் – குறள் 73/20
மேல்


சொல்லாதி (1)

சொல்லாதி
நின்னை தகைத்தனென் அல்லல் காண்-மன் – கலி 108/19,20
மேல்


சொல்லாது (6)

சொல்லாது இருக்க பெறின் – குறள் 41/6
சொல்லாது பெயர்தந்தேனே பல் பொறி – ஐங் 355/3
ஒல்லுவ சொல்லாது உரை வழுவ சொல்ல – பரி 12/65
சொல்லாது இறப்ப துணிந்தனிர்க்கு ஒரு பொருள் – கலி 8/7
சொல்லாது இருப்பேன் ஆயின் ஒல்லென – கலி 75/15
செல்க என சொல்லாது ஒழிக என விலக்கும் – புறம் 246/2
மேல்


சொல்லாமை (1)

பயன் இல சொல்லாமை நன்று – குறள் 20/14
மேல்


சொல்லாய் (1)

அல்லாரை அல்லார் செறுப்பவும் ஓர் சொல்லாய்
செம்மை புது புனல் – பரி 9/75,76
மேல்


சொல்லாயோ (1)

நினைத்து ஒன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்து ஒன்றும் – குறள் 125/1
மேல்


சொல்லார் (3)

அரும் பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார்
பெரும் பயன் இல்லாத சொல் – குறள் 20/15,16
பொருள் தீர்ந்த பொச்சாந்தும் சொல்லார் மருள் தீர்ந்த – குறள் 20/17
பிழைத்து உணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லார் இழைத்து உணர்ந்து – குறள் 42/13
மேல்


சொல்லால் (2)

சொல்லால் தரப்பட்டவள் – கலி 102/12
சில சொல்லால் பல கேள்வியர் – புறம் 360/2
மேல்


சொல்லாள் (3)

அதன் எதிர் சொல்லாள் ஆகி அல்லாந்து – நற் 55/8
சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து – நற் 398/8
யாம் பல புணர்ப்ப சொல்லாள் காம்பொடு – அகம் 385/7
மேல்


சொல்லான் (3)

அறன் அறிந்து ஆன்று அமைந்த சொல்லான் எஞ்ஞான்றும் – குறள் 64/9
எ நாடோ என நாடும் சொல்லான்
யாரீரோ என பேரும் சொல்லான் – புறம் 150/22,23
யாரீரோ என பேரும் சொல்லான்
பிறர்_பிறர் கூற வழி கேட்டிசினே – புறம் 150/23,24
மேல்


சொல்லி (27)

பக சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர் நக சொல்லி – குறள் 19/13
பக சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர் நக சொல்லி
நட்பு ஆடல் தேற்றாதவர் – குறள் 19/13,14
எண் பொருள ஆக செல சொல்லி தான் பிறர்வாய் – குறள் 43/7
வேட்ப தாம் சொல்லி பிறர் சொல் பயன் கோடல் – குறள் 65/11
தொக சொல்லி தூவாத நீக்கி நக சொல்லி – குறள் 69/9
தொக சொல்லி தூவாத நீக்கி நக சொல்லி
நன்றி பயப்பது ஆம் தூது – குறள் 69/9,10
கற்று கண் அஞ்சான் செல சொல்லி காலத்தால் – குறள் 69/11
வேட்பன சொல்லி வினை இல எஞ்ஞான்றும் – குறள் 70/13
கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற – குறள் 73/7
அழ சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்கு அறிய – குறள் 80/9
காம நோய் சொல்லி இரவு – குறள் 128/20
கல்லா இளைஞர் சொல்லி காட்ட – பொரு 100
எல்லி வந்தன்றோ தேர் என சொல்லி
அலர் எழுந்தன்று இ ஊரே பலருளும் – நற் 191/6,7
காமர் நனி சொல் சொல்லி
ஏமம் என்று அருளாய் நீ மயங்கினையே – நற் 396/10,11
நல்ல சொல்லி மணந்து இனி – ஐங் 22/3
நல்ல-மன் அளியதாம் என சொல்லி
காணுநர் கை புடைத்து இரங்க – பதி 19/25,26
இனிய சொல்லி இன்_ஆங்கு பெயர்ப்பது – கலி 14/8
செவ்விய தீவிய சொல்லி அவற்றொடு – கலி 19/1
சேய் நின்று செய்யாத சொல்லி சினவல் நின் – கலி 81/27
மண்டாத சொல்லி தொடாஅல் தொடீஇய நின் – கலி 90/2
அணை மென் தோளாய் செய்யாத சொல்லி சினவுவது ஈங்கு எவன் – கலி 91/6
வினவுவார்க்கு ஏதில சொல்லி கனவு போல் – கலி 144/6
சிறிய சொல்லி பெரிய புலப்பினும் – அகம் 144/8
ஏதம் சொல்லி பேது பெரிது உறலே – அகம் 236/21
இகழ்ந்த சொல்லும் சொல்லி சிவந்த – அகம் 306/11
சொல்லி கழிந்த வல் வில் காளை – அகம் 388/15
வேட்டது சொல்லி வேந்தனை தொடுத்தலும் – புறம் 275/2
மேல்


சொல்லிக்காட்டி (1)

சொல்லிக்காட்டி சோர்வு இன்றி விளக்கி – மலை 79
மேல்


சொல்லிய (15)

சொல்லிய வண்ணம் செயல் – குறள் 67/8
சொல்லிய பருவம் கழிந்தன்று எல்லையும் – நற் 364/1
சொல்லிய வன்மை தெளிய காட்டி – குறு 283/3
சொல்லிய பருவமோ இதுவே பல் ஊழ் – குறு 285/4
துறைவன் சொல்லிய சொல் என் – ஐங் 165/3
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி – கலி 31/23
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி – கலி 33/29
சொல்லிய ஆறு எல்லாம் மாறுமாறு யான் பெயர்ப்ப – கலி 111/20
சொல்லிய சொல்லும் வியம் கொள கூறு – கலி 114/11
சொல்லிய அளவை நீடாது வல்லென – அகம் 254/18
சொல்லிய அளவை தான் பெரிது கலுழ்ந்து – அகம் 300/9
புறவின் அல்லல் சொல்லிய கறை அடி – புறம் 39/1
சிறு_சொல் சொல்லிய சினம் கெழு வேந்தரை – புறம் 72/7
பண்ட சாகாட்டு ஆழ்ச்சி சொல்லிய
விரி மணல் ஞெமர கல் பக நடக்கும் – புறம் 90/7,8
சொல்லிய சொல்லோ சிலவே அதற்கே – புறம் 305/4
மேல்


சொல்லியது (2)

சொல்லியது உரை-மதி நீயே – ஐங் 478/4
தன் உயிர் கொடுத்தனன் சொல்லியது அமையாது – அகம் 396/6
மேல்


சொல்லியாள் (1)

சொல்லியாள் அன்றே வனப்பு – கலி 109/8
மேல்


சொல்லியும் (1)

அரிய வஞ்சினம் சொல்லியும் பல் மாண் – அகம் 175/7
மேல்


சொல்லில் (2)

சொல்லுக சொல்லில் பயன் உடைய சொல்லற்க – குறள் 20/19
சொல்லில் பயன் இலா சொல் – குறள் 20/20
மேல்


சொல்லின் (14)

அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
தொகை அறிந்த தூய்மையவர் – குறள் 72/1,2
இடை தெரிந்து நன்கு உணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
நடை தெரிந்த நன்மையவர் – குறள் 72/3,4
அவை அறியார் சொல்லல் மேற்கொள்பவர் சொல்லின்
வகை அறியார் வல்லதூஉம் இல் – குறள் 72/5,6
வகை அறிந்து வல் அவை வாய்சோரார் சொல்லின்
தொகை அறிந்த தூய்மையவர் – குறள் 73/1,2
கல்_அக வெற்பன் சொல்லின் தேறி – நற் 36/4
சொல்லின் சொல் எதிர் கொள்ளாய் யாழ நின் – நற் 39/1
சொல்லின் தெளிப்பவும் தெளிதல் செல்லாய் – நற் 164/5
சொல்லின் எவனோ தோழி கொல்லை – குறு 141/3
சொல்லின் எவன் ஆம் தோழி பல் வரி – குறு 185/4
சொல்லின் எவனோ மற்றே வெல் வேல் – ஐங் 399/3
சொல்லின் மறாதீவாள்-மன்னோ இவள் – கலி 61/10
நின்னொடு சொல்லின் ஏதமோ இல்லை-மன் – கலி 113/12
சொல்லின் எவனோ பாண எல்லி – அகம் 50/10
சில சொல்லின் பல கூந்தல் நின் – புறம் 166/16
மேல்


சொல்லின்-கண் (1)

காத்து ஓம்பல் சொல்லின்-கண் சோர்வு – குறள் 65/4
மேல்


சொல்லினம் (1)

சொல்லினம் ஆயின் செல்வர்-கொல்லோ – குறு 350/3
மேல்


சொல்லினவும் (1)

நின்னை யான் சொல்லினவும் பேணாய் நினைஇ – கலி 116/13
மேல்


சொல்லினான் (2)

சொல்லினான் தேறற்பாற்று அன்று – குறள் 83/10
சொல்லினான் எய்தமை அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/9
மேல்


சொல்லினும் (6)

கண் நின்று கண் அற சொல்லினும் சொல்லற்க – குறள் 19/7
நயன் இல சொல்லினும் சொல்லுக சான்றோர் – குறள் 20/13
நட்டார் போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார் சொல் – குறள் 83/11
நன் பொருள் நன்கு உணர்ந்து சொல்லினும் நல்கூர்ந்தார் – குறள் 105/11
இவை மொழியாம் என சொல்லினும் அவை நீ – குறு 306/2
சொல்லினும் அறியாதாய் நின் தவறு இல்லானும் – கலி 58/16
மேல்


சொல்லினுள் (2)

கல்லினுள் மணியும் நீ சொல்லினுள் வாய்மை நீ – பரி 3/64
வில்லினும் கடிது அவர் சொல்லினுள் பிறந்த நோய் – கலி 137/12
மேல்


சொல்லினேன் (1)

சொல்லினேன் இரக்கும் அளவை – ஐங் 364/3
மேல்


சொல்லினையே (1)

அருள் இல் சொல்லும் நீ சொல்லினையே
நன்னர் நறு நுதல் நயந்தனை நீவி – கலி 21/5,6
மேல்


சொல்லீர் (1)

சொல்லவும் சொல்லீர் ஆயின் கல்லென – நற் 213/7
மேல்


சொல்லு-தோறு (1)

சொல்லு-மதி பாண சொல்லு-தோறு இனிய – ஐங் 479/1
மேல்


சொல்லு-மதி (1)

சொல்லு-மதி பாண சொல்லு-தோறு இனிய – ஐங் 479/1
மேல்


சொல்லுக (7)

நயன் இல சொல்லினும் சொல்லுக சான்றோர் – குறள் 20/13
சொல்லுக சொல்லில் பயன் உடைய சொல்லற்க – குறள் 20/19
திறன் அறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும் – குறள் 65/7
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – குறள் 65/9
அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின் – குறள் 72/1
இடை தெரிந்து நன்கு உணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின் – குறள் 72/3
சொல்லுக பாணியேம் என்றார் அறைக என்றார் பாரித்தார் – கலி 102/13
மேல்


சொல்லுதல் (3)

சொல்லுதல் வல்லார் பெறின் – குறள் 65/16
சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரிய ஆம் – குறள் 67/7
சொல்லுதல்_உற்று உரைக்கல்லாதவர் போல – கலி 61/4
மேல்


சொல்லுதல்_உற்று (1)

சொல்லுதல்_உற்று உரைக்கல்லாதவர் போல – கலி 61/4
மேல்


சொல்லுநர் (1)

வல்லிதின் வணங்கி சொல்லுநர் பெறினே – நற் 68/6
மேல்


சொல்லுப (1)

சொல்லுப அன்ன முல்லை வெண் முகையே – குறு 358/7
மேல்


சொல்லுபு (2)

எல்லி விட்டு அன்று வேந்து என சொல்லுபு
பரியல் வாழ்க நின் கண்ணி காண்வர – நற் 121/6,7
இறைவன் ஆகலின் சொல்லுபு குறுகி – புறம் 152/19
மேல்


சொல்லும் (19)

உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர் சொல்லும்
இன்னா சொல் நோற்பாரின் பின் – குறள் 16/19,20
அறம் சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறம் சொல்லும் – குறள் 19/9
அறம் சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறம் சொல்லும்
புன்மையால் காணப்படும் – குறள் 19/9,10
நயன் இலன் என்பது சொல்லும் பயன் இல – குறள் 20/5
செவி சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்து ஒழுகல் – குறள் 70/7
செறாஅ சிறு சொல்லும் செற்றார் போல் நோக்கும் – குறள் 110/13
தொன் முரண் சொல்லும் துன் அரும் சாரல் – குறு 88/3
பண்பு இல சொல்லும் தேறுதல் செத்தே – ஐங் 267/5
புல்லிய சொல்லும் பொருளும் போலவும் – பரி 15/12
அருள் இல் சொல்லும் நீ சொல்லினையே – கலி 21/5
ஒன்று இரப்பான் போல் எளிவந்தும் சொல்லும் உலகம் – கலி 47/1
சொல்லும் சொல் கேட்டீ சுடர்_இழாய் பல் மாணும் – கலி 47/8
இயலும் சொல்லும் நோக்குபு நினைஇ – கலி 55/8
சொல்லும் சொல் கேளா அளை மாறி யாம் வரும் – கலி 106/44
சொல்லிய சொல்லும் வியம் கொள கூறு – கலி 114/11
அன்னை சொல்லும் உய்கம் என்னதூஉம் – அகம் 65/2
இகழ்ந்த சொல்லும் சொல்லி சிவந்த – அகம் 306/11
என் வாய் சொல்லும் அன்ன ஒன்னார் – புறம் 92/4
செம் முது பெண்டின் சொல்லும் நிரம்பா – புறம் 280/7
மேல்


சொல்லுவ (1)

நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும் – குறள் 124/3
மேல்


சொல்லுவது (1)

சொல்லுவது உடையேன் கேண்-மின் மற்று ஐஇய – கலி 8/8
மேல்


சொல்லுவாய் (1)

இன்றி அமையேன் என்று இன்னவும் சொல்லுவாய்
நின்றாய் நீ சென்றீ எமர் காண்பர் நாளையும் – கலி 110/21,22
மேல்


சொல்லுவார் (2)

நன்கு செல சொல்லுவார்
அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர் – குறள் 72/18,19
கற்ற செல சொல்லுவார்
பகையகத்து சாவார் எளியர் அரியர் – குறள் 73/4,5
மேல்


சொல்லுவான் (1)

பல்லார் முனிய பயன் இல சொல்லுவான்
எல்லாரும் எள்ளப்படும் – குறள் 20/1,2
மேல்


சொல்லுள்ளும் (1)

எழுதாக்கற்பின் நின் சொல்லுள்ளும்
பிரிந்தோர் புணர்க்கும் பண்பின் – குறு 156/5,6
மேல்


சொல்லே (1)

உள் யாதும் இல்லது ஓர் போர்வை அம் சொல்லே – நற் 310/11
மேல்


சொல்லேம் (1)

சொல்லேம் ஆதலின் அல்லாந்து கலங்கி – குறி 143
மேல்


சொல்லை (4)

திறன் அறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும் – குறள் 65/7
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – குறள் 65/9
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை
வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து – குறள் 65/9,10
நல்ல என்னும் சொல்லை மன்னிய – குறு 357/4
மேல்


சொல்லோ (3)

துறைவன் சொல்லோ பிற ஆயினவே – குறு 316/8
துறைவன் சொல்லோ பிற ஆயினவே – ஐங் 162/4
சொல்லிய சொல்லோ சிலவே அதற்கே – புறம் 305/4
மேல்


சொல்வன்மை (1)

அன்பு அறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூது உரைப்பார்க்கு – குறள் 69/3
மேல்


சொலல் (4)

வழுக்கியும் வாயால் சொலல்
உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பல கற்றும் – குறள் 14/18,19
தீமை இலாத சொலல்
பொய்ம்மையும் வாய்மை இடத்த புரை தீர்ந்த – குறள் 30/2,3
சொலல் வல்லன் சோர்வு இலன் அஞ்சான் அவனை – குறள் 65/13
வேண்டுப வேட்ப சொலல்
வேட்பன சொல்லி வினை இல எஞ்ஞான்றும் – குறள் 70/12,13
மேல்


சொலவர்க்கு (1)

இன்புறூஉம் இன் சொலவர்க்கு
பணிவு உடையன் இன் சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு – குறள் 10/8,9
மேல்


சொலன் (2)

இன் சொலன் ஆக பெறின் – குறள் 10/4
பணிவு உடையன் இன் சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு – குறள் 10/9
மேல்


சொலாது (1)

குருத்து இறுபு உக்க வருத்தம் சொலாது
தூம்பு உடை துய் தலை கூம்புபு திரங்கிய – அகம் 333/9,10
மேல்


சொலால் (2)

இன் சொலால் ஈத்து அளிக்க வல்லாற்கு தன் சொலால் – குறள் 39/13
இன் சொலால் ஈத்து அளிக்க வல்லாற்கு தன் சொலால்
தான் கண்டனைத்து இ உலகு – குறள் 39/13,14
மேல்


சொலித்த (1)

சுழல் மரம் சொலித்த சுளகு அலை வெண் காழ் – அகம் 393/10
மேல்


சொலித்து (1)

காம்பு சொலித்து அன்ன அறுவை உடீஇ – சிறு 236
மேல்


சொலிய (4)

படு கடும் களிற்றின் வருத்தம் சொலிய
பிடி படி முறுக்கிய பெரு மர பூசல் – அகம் 8/10,11
நால் முலை பிணவல் சொலிய கான் ஒழிந்து – அகம் 248/4
உண்ணா பிணவின் உயக்கம் சொலிய
நாள்_இரை தரீஇய எழுந்த நீர்நாய் – அகம் 336/3,4
ஒக்கல் ஒற்கம் சொலிய தன் ஊர் – புறம் 327/5
மேல்


சொலியின் (1)

கழை படு சொலியின் இழை அணி வாரா – புறம் 383/10
மேல்


சொலின் (3)

நாடி இனிய சொலின்
நயன் ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன் ஈன்று – குறள் 10/12,13
நீர்மை உடையார் சொலின்
பயன் இல் சொல் பாராட்டுவானை மகன் எனல் – குறள் 20/10,11
நிறத்து எறி புன் சொலின் திறத்து அஞ்சுவலே – நற் 229/4
மேல்


சொலினதே (1)

இன் சொலினதே அறம் – குறள் 10/6
மேல்


சொலினும் (1)

உறாஅதவர் போல் சொலினும் செறாஅர் சொல் – குறள் 110/11
மேல்


சொலும் (1)

கொடுத்தலும் இன் சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய – குறள் 53/9
மேல்


சொற்கள் (2)

கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள்
என்ன பயனும் இல – குறள் 110/19,20
திருந்துபு நீ கற்ற சொற்கள் யாம் கேட்ப – கலி 81/13
மேல்


சொற்கு (1)

சேறும் என்ற சிறு சொற்கு இவட்கே – அகம் 143/9
மேல்


சொற்றதூஉம் (1)

சொறிந்ததூஉம் சொற்றதூஉம் பற்றாள் நிறம் திரிந்தாள் – பரி 12/52
மேல்


சொறிந்த (1)

மரை ஏறு சொறிந்த மா தாள் கந்தின் – அகம் 287/4
மேல்


சொறிந்ததூஉம் (1)

சொறிந்ததூஉம் சொற்றதூஉம் பற்றாள் நிறம் திரிந்தாள் – பரி 12/52
மேல்


சொறியும் (1)

ஓங்கு எயில் கதவம் உருமு சுவல் சொறியும்
தூங்கு எயில் எறிந்த தொடி விளங்கு தட கை – சிறு 80,81
மேல்


சொன்றி (7)

சுவல் விளை நெல்லின் செ அவிழ் சொன்றி
ஞமலி தந்த மனவு சூல் உடும்பின் – பெரும் 131,132
குறும் தாள் வரகின் குறள் அவிழ் சொன்றி
புகர் இணர் வேங்கை வீ கண்டு அன்ன – பெரும் 193,194
இழித்து ஆனா பல சொன்றி
உண்டு ஆனா கூர் நறவின் – மது 212,213
சாறு அயர்ந்து அன்ன மிடாஅ சொன்றி
வருநர்க்கு வரையா வள நகர் பொற்ப – குறி 201,202
அடங்கா சொன்றி அம் பல் யாணர் – நற் 281/5
வரை கோள் அறியா சொன்றி
நிரை கோல் குறும்_தொடி தந்தை ஊரே – குறு 233/6,7
கண்டு மதி மருளும் வாடா சொன்றி
வயங்கு கதிர் விரிந்து வான்_அகம் சுடர்வர – பதி 24/22,23
மேல்


சொன்றியொடு (1)

புன்_புல வரகின் சொன்றியொடு பெறூஉம் – புறம் 197/12
மேல்