சை – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சையம் 1

சையம் (1)

புரை கெழு சையம் பொழி மழை தாழ – பரி 11/14