சு – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சுகிர் 3
சுகிரொடு 1
சுட்ட 7
சுட்ட_இழாய் 1
சுட்டவர்க்கும் 1
சுட்டவும் 1
சுட்டி 8
சுட்டிய 4
சுட்டின் 1
சுட்டினும் 1
சுட்டு 9
சுட்டு_இனத்து 1
சுட்டுநர் 1
சுட்டுபு 1
சுட்டுவிரல் 1
சுட 2
சுடச்சுட 1
சுடப்படினும் 1
சுடர் 180
சுடர்_நுதல் 1
சுடர்_நுதால் 1
சுடர்_இழாய் 3
சுடர்ந்து 2
சுடர்வர 4
சுடர்விடு 3
சுடர 3
சுடரிய 1
சுடரின் 5
சுடரினும் 1
சுடரும் 7
சுடருள் 1
சுடரே 2
சுடரொடு 4
சுடல் 1
சுடலை 2
சுடின் 1
சுடினும் 1
சுடு 26
சுடுக 1
சுடுகின்றே 1
சுடுதரும்-மன்னோ 1
சுடுதல் 1
சுடுதலோ 1
சுடும் 9
சுடுமண் 1
சுடுவான் 1
சுடுவேன் 1
சுண்ண 1
சுண்ணத்தர் 1
சுண்ணம் 1
சுண்ணமும் 1
சுணங்கறை 2
சுணங்கறையதுவே 1
சுணங்கின் 15
சுணங்கினள் 1
சுணங்கினாய் 1
சுணங்கு 24
சுணங்கும் 3
சுணங்கே 2
சுணங்கொடு 1
சுதை 5
சுதையின் 1
சும்மை 5
சும்மைய 1
சும்மையர் 1
சும்மையான் 1
சும்மையொடு 3
சுமக்க 1
சுமட்டினள் 1
சுமட்டு 1
சுமந்த 6
சுமந்து 16
சுமப்ப 1
சுர 15
சுரக்க 1
சுரக்கும் 10
சுரத்தல் 1
சுரத்தலின் 1
சுரத்தலும் 1
சுரத்து 20
சுரந்த 4
சுரந்தன 1
சுரந்து 6
சுரப்ப 1
சுரபுன்னை 1
சுரபுன்னையும் 1
சுரம் 129
சுரமே 1
சுரன் 31
சுரனே 10
சுரி 26
சுரிகை 1
சுரிதக 1
சுரிந்த 1
சுரிந்து 1
சுரியல் 5
சுருக்கத்து 1
சுருக்கமும் 1
சுருக்கி 7
சுருக்கிய 1
சுருக்கினெம் 1
சுருங்க 1
சுருங்கி 2
சுருங்கிய 1
சுருங்கின்று 1
சுருங்கு 1
சுருட்டி 1
சுருணை 1
சுருதியும் 1
சுரும்பின் 2
சுரும்பு 50
சுரும்பும் 1
சுருள் 1
சுரை 18
சுரைய 1
சுரையர் 1
சுரையின் 1
சுவர் 21
சுவர 1
சுவல் 52
சுவல 4
சுவை 17
சுவை-தொறும் 1
சுவைக்கு 1
சுவைக்கும் 1
சுவைத்த 1
சுவைத்தனன் 1
சுவைத்திட்ட 1
சுவைத்து 3
சுவைப்ப 2
சுவைமை 1
சுவைய 4
சுவையின் 1
சுவையினள் 1
சுழல் 2
சுழல்பு 1
சுழல்வது-மன் 1
சுழல 1
சுழலும் 6
சுழற்றி 1
சுழற்று 1
சுழற்றும் 1
சுழற்றுவார் 1
சுழன்று 1
சுழன்றும் 1
சுழி 11
சுழியின் 1
சுள்ளி 2
சுளகா 1
சுளகின் 1
சுளகு 2
சுளை 17
சுளைய 1
சுளையும் 1
சுளையொடு 1
சுற்ற 7
சுற்றத்தார்-கண்ணே 1
சுற்றத்தால் 2
சுற்றத்து 6
சுற்றப்பட 1
சுற்றப்படும் 1
சுற்றம் 15
சுற்றமா 2
சுற்றமும் 2
சுற்றமொடு 20
சுற்றமோடு 5
சுற்றி 10
சுற்றிய 12
சுற்றியது 1
சுற்றினர் 1
சுற்று 3
சுற்றுபு 1
சுற்றும் 4
சுற்றுவன 1
சுற்றொடு 1
சுற 1
சுறவம் 2
சுறவின் 2
சுறவு 7
சுறவு_இனத்து 1
சுறவு_இனம் 2
சுறவும் 1
சுறவொடு 1
சுறா 19
சுறாஅ 1
சுறாஅ_கொடியான் 1
சுனை 92
சுனை-தொறும் 1
சுனை-தோறும் 1
சுனைய 3
சுனையவும் 2
சுனையான் 1
சுனையின் 1
சுனையும் 2
சுனையுள் 1
சுனையே 1

சுகிர் (3)

குரல் ஓர்த்து தொடுத்த சுகிர் புரி நரம்பின் – மலை 23
சுகிர் புரி நரம்பின் சீறியாழ் பண்ணி – புறம் 109/15
ஊன் சுகிர் வலந்த தெண் கண் ஒற்றி – புறம் 381/13
மேல்


சுகிரொடு (1)

பாணர் நரம்பின் சுகிரொடு வய_மான் – புறம் 318/5
மேல்


சுட்ட (7)

தீயினால் சுட்ட புண் உள் ஆறும் ஆறாதே – குறள் 13/17
நாவினால் சுட்ட வடு – குறள் 13/18
காழின் சுட்ட கோழ் ஊன் கொழும் குறை – பொரு 105
யாஅம் கொன்ற மரம் சுட்ட இயவில் – குறு 198/1
சூழ்பு ஆங்கே சுட்ட_இழாய் கரப்பென்-மன் கை நீவி – கலி 29/15
சுடர் சுட்ட சுரத்து ஏறி – புறம் 136/18
முயல் சுட்ட ஆயினும் தருகுவேம் புகுதந்து – புறம் 319/8
மேல்


சுட்ட_இழாய் (1)

சூழ்பு ஆங்கே சுட்ட_இழாய் கரப்பென்-மன் கை நீவி – கலி 29/15
மேல்


சுட்டவர்க்கும் (1)

புல்_இனத்தார்க்கும் குடம் சுட்டவர்க்கும் எம் – கலி 107/2
மேல்


சுட்டவும் (1)

துன்னுநர் சுட்டவும் சுட்டு அறிவுறுத்தவும் – பரி 19/54
மேல்


சுட்டி (8)

நான்முக ஒருவர் சுட்டி காண்வர – திரு 165
வறிது உகு நெஞ்சினள் பிறிது ஒன்று சுட்டி
வெய்ய உயிர்த்தனள் யாயே – நற் 368/8,9
கரையா வெம் நோக்கத்தான் கை சுட்டி பெண்டின் – பரி 9/35
ஆர் அஞர் உறுநர் அரு நிறம் சுட்டி
கூர் எஃகு எறிஞரின் அலைத்தல் ஆனாது – அகம் 71/11,12
வெம் வரை அத்தம் சுட்டி பையென – அகம் 189/7
கான யானை வெண் கோடு சுட்டி
மன்று ஓடு புதல்வன் புன் தலை நீவும் – அகம் 245/11,12
நச்சி சென்ற இரவலர் சுட்டி
தொடுத்து உண கிடப்பினும் கிடக்கும் அஃதான்று – புறம் 156/3,4
கையின் சுட்டி பையென எண்ணி – புறம் 257/9
மேல்


சுட்டிய (4)

இருவர் சுட்டிய பல் வேறு தொல் குடி – திரு 178
பகைவர் சுட்டிய படை கொள் நோன் விரல் – முல் 77
தொன்மை சுட்டிய வண்மையோனே – புறம் 330/7
பொதுமை சுட்டிய மூவர் உலகமும் – புறம் 357/2
மேல்


சுட்டின் (1)

தொல் நில கிழமை சுட்டின் நன் மதி – புறம் 32/7
மேல்


சுட்டினும் (1)

சுட்டினும் பனிக்கும் சுரம் தவ பலவே – மலை 398
மேல்


சுட்டு (9)

நிண ஊன் சுட்டு உருக்கு அமைய – மது 755
துன்னுநர் சுட்டவும் சுட்டு அறிவுறுத்தவும் – பரி 19/54
நீர் ஆர் நிழல குடம் சுட்டு_இனத்து உள்ளும் – கலி 109/3
புல்_இனத்து ஆயனை நீ ஆயின் குடம் சுட்டு
நல்_இனத்து ஆயர் எமர் – கலி 113/9,10
குடி பதிப்பெயர்ந்த சுட்டு உடை முதுபாழ் – அகம் 77/6
வஞ்சி விறகின் சுட்டு வாய் உறுக்கும் – அகம் 216/4
ஒழி மடல் விறகின் கழு மீன் சுட்டு
வெம் கள் தொலைச்சியும் அமையார் தெங்கின் – புறம் 29/14,15
தான் ஞெலி தீயின் விரைவனன் சுட்டு நின் – புறம் 150/12
சுட்டு குவி என செத்தோர் பயிரும் – புறம் 240/8
மேல்


சுட்டு_இனத்து (1)

நீர் ஆர் நிழல குடம் சுட்டு_இனத்து உள்ளும் – கலி 109/3
மேல்


சுட்டுநர் (1)

சுட்டுநர் பனிக்கும் சூர் உடை முதலைய – அகம் 72/8
மேல்


சுட்டுபு (1)

சுட்டுபு நக்கி ஆங்கு காதலர் – குறு 60/4
மேல்


சுட்டுவிரல் (1)

மூக்கின் உச்சி சுட்டுவிரல் சேர்த்தி – நற் 149/2
மேல்


சுட (2)

சுட சுடரும் பொன் போல் ஒளிவிடும் துன்பம் – குறள் 27/13
முனை சுட எழுந்த மங்குல் மா புகை – புறம் 103/6
மேல்


சுடச்சுட (1)

சுடச்சுட நோற்கிற்பவர்க்கு – குறள் 27/14
மேல்


சுடப்படினும் (1)

எரியான் சுடப்படினும் உய்வு உண்டாம் உய்யார் – குறள் 90/11
மேல்


சுடர் (180)

சுரும்பும் மூசா சுடர் பூ காந்தள் – திரு 43
சூர் முதல் தடிந்த சுடர் இலை நெடு வேல் – திரு 46
செம் பொறி வாங்கிய மொய்ம்பின் சுடர் விடுபு – திரு 105
சுடர் கால் மாறிய செவ்வி நோக்கி – சிறு 171
சுடர் கடை பறவை பெயர் படு வத்தம் – பெரும் 305
இரவில் மாட்டிய இலங்கு சுடர் ஞெகிழி – பெரும் 349
சுறவு வாய் அமைத்த சுரும்பு சூழ் சுடர் நுதல் – பெரும் 385
வெண் திரை கிழித்த விளங்கு சுடர் நெடும் கோட்டு – பெரும் 430
பாவை_விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல – முல் 85
சூடு_உற்ற சுடர் பூவின் – மது 225
முள் தாள சுடர் தாமரை – மது 249
சுடர் பூ கொன்றை தாஅய நீழல் – மது 277
செல் சுடர் பசு வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 411
மாசு அற விளங்கிய யாக்கையர் சூழ் சுடர்
வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து – மது 456,457
சூடு_உறு நன் பொன் சுடர் இழை புனைநரும் – மது 512
ஒண் சுடர் உருப்பு ஒளி மழுங்க சினம் தணிந்து – மது 545
நெடும் சுடர் விளக்கம் கொளீஇ நெடு நகர் – மது 556
ஒண் சுடர் விளக்கத்து பலர் உடன் துவன்றி – மது 580
ஒண் சுடர் விளக்கம் முந்துற மடையொடு – மது 607
சுடர் பொழிந்து ஏறிய விளங்கு கதிர் ஞாயிற்று – மது 702
கடவுள் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ் தாமரை – மது 710
பாண்டில்_விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல – நெடு 175
இன் இசை முரசின் சுடர் பூண் சேஎய் – குறி 51
தும்பை துழாஅய் சுடர் பூ தோன்றி – குறி 90
மாசு அறு சுடர் நுதல் நீவி நீடு நினைந்து – குறி 182
பூ தொடி மகளிர் சுடர் தலை கொளுவி – குறி 224
சுடர் நுதல் மட நோக்கின் – பட் 21
வரி அணி சுடர் வான் பொய்கை – பட் 38
கொடும் திமில் பரதவர் குரூஉ சுடர் எண்ணவும் – பட் 112
சூழியின் பொலிந்த சுடர் பூ இலஞ்சி – மலை 228
பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக – நற் 0/4
சுடர் முழுது எறிப்ப திரங்கி செழும் காய் – நற் 26/5
படு_சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை – நற் 33/1
எல் இமிழ் பனி கடல் மல்கு சுடர் கொளீஇ – நற் 67/8
படர் வந்து நலியும் சுடர் செல் மாலை – நற் 78/5
சுடர் புரை திரு நுதல் பசப்ப – நற் 108/8
செல் சுடர் மழுங்க சிவந்து வாங்கு மண்டிலம் – நற் 117/5
இருந்தனை சென்மோ வழங்குக சுடர் என – நற் 146/6
வானம் மூழ்கிய வயங்கு ஒளி நெடும் சுடர்
கதிர் காய்ந்து எழுந்து அகம் கனலி ஞாயிற்று – நற் 163/9,10
வளி பொர கற்றை தாஅய் நளி சுடர்
நீல் நிற விசும்பின் மீனொடு புரைய – நற் 199/8,9
செல் சுடர் நெடும் கொடி போல – நற் 202/10
எவன் இனைபு வாடுதி சுடர் நுதல் குறு_மகள் – நற் 208/4
மீன் நிணம் தொகுத்த ஊன் நெய் ஒண் சுடர்
நீல் நிற பரப்பில் தயங்கு திரை உதைப்ப – நற் 215/5,6
கங்குல் மாட்டிய கனை கதிர் ஒண் சுடர்
முதிரா ஞாயிற்று எதிர் ஒளி கடுக்கும் – நற் 219/7,8
சுரும்பு இமிர் சுடர் நுதல் நோக்கி – நற் 245/11
வெம் சுடர் கரந்த கமம் சூல் வானம் – நற் 261/3
சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர் – நற் 300/1
நீடு சுரி இணர சுடர் வீ கொன்றை – நற் 302/2
கல் சுடர் சேரும் கதிர் மாய் மாலை – நற் 321/5
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர – நற் 369/1
நிழல் திகழ் சுடர் தொடி ஞெகிழ ஏங்கி – நற் 371/6
திண் திமில் பரதவர் ஒண் சுடர் கொளீஇ – நற் 388/4
நெஞ்சு பக எறிந்த அம் சுடர் நெடு வேல் – குறு 0/4
இளம் பிறை அன்ன விளங்கு சுடர் நேமி – குறு 189/3
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர – குறு 195/1
சுடர் செல் வானம் சேப்ப படர் கூர்ந்து – குறு 234/1
தண் குரல் எழிலி ஒண் சுடர் இமைப்ப – குறு 314/2
பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் – குறு 353/5
மீன் படு சுடர் ஒளி வெரூஉம் – குறு 357/7
சுடர் வாய் நெடு வேல் காளையொடு – குறு 378/4
சுடர் துயர் எடுப்பும் புன்கண் மாலை – குறு 398/5
நலம் பெறு சுடர் நுதல் தேம்ப – ஐங் 56/3
கவின் பெறு சுடர்_நுதல் தந்தை ஊரே – ஐங் 94/5
சுடர் நுதல் பசப்ப சாஅய் படர் மெலிந்து – ஐங் 107/2
வண்டு இமிர் சுடர் நுதல் குறு_மகள் – ஐங் 254/3
சுடர் தொடி குறு_மகள் இனைய – ஐங் 305/3
சுடர் பூண் விளங்கும் ஏந்து எழில் அகலம் – ஐங் 353/2
அலமரு நோக்கின் நலம் வரு சுடர் நுதல் – ஐங் 375/4
சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – ஐங் 395/2
ஒண் சுடர் பாண்டில் செம் சுடர் போல – ஐங் 405/1
ஒண் சுடர் பாண்டில் செம் சுடர் போல – ஐங் 405/1
பாணர் முல்லை பாட சுடர் இழை – ஐங் 408/1
சுடர் தொடி மடவரல் புணர்ந்தனம் யாமே – ஐங் 416/5
அடர் பொன் என்ன சுடர் இதழ் பகரும் – ஐங் 430/2
நன் பொன் அன்ன சுடர் இணர் – ஐங் 436/2
ஒண் சுடர் தோன்றியும் தளவமும் உடைத்தே – ஐங் 440/3
காண்குவெம் தில்ல அவள் கவின் பெறு சுடர் நுதல் – ஐங் 443/3
காமர் சுடர் நுதல் விளங்கும் – ஐங் 466/4
மை அறு சுடர் நுதல் விளங்க கறுத்தோர் – ஐங் 474/1
சுடர் நுதல் அசை நடை உள்ளலும் உரியள் – பதி 16/13
கொண்ட தீயின் சுடர் எழு-தோறும் – பதி 21/6
கடும் கால் ஒற்றலின் சுடர் சிறந்து உருத்து – பதி 25/6
செம் சுடர் கொண்ட குருதி மன்றத்து – பதி 35/8
சுடர் வீ வாகை கடி முதல் தடிந்த – பதி 40/15
காடு தலைக்கொண்ட நாடு காண் அவிர் சுடர்
அழல் விடுபு மரீஇய மைந்தின் – பதி 40/29,30
வரை சேர்பு எழுந்த சுடர் வீ வேங்கை – பதி 41/8
குன்று வறம் கூர சுடர் சினம் திகழ – பதி 43/13
சுடர் நிமிர் அவிர் தொடி செறித்த முன்கை – பதி 46/2
பாண்டில் விளக்கு பரூஉ சுடர் அழல – பதி 47/6
சுடர் நுதல் மட நோக்கின் – பதி 51/19
ஞாயிறு பல்கிய மாயமொடு சுடர் திகழ்பு – பதி 62/6
நிலம் பயம் பொழிய சுடர் சினம் தணிய – பதி 69/13
கற்பு இறைகொண்ட கமழும் சுடர் நுதல் – பதி 70/15
பொங்கு பிசிர் நுடக்கிய செம் சுடர் நிகழ்வின் – பதி 72/14
தொடி சுடர் வரும் வலி முன்கை – பதி 80/6
மின் உமிழ்ந்து அன்ன சுடர் இழை ஆயத்து – பதி 81/26
சுடர் வீ வாகை நன்னன் தேய்த்து – பதி 88/10
வாழ்நாள் அறியும் வயங்கு சுடர் நோக்கத்து – பதி 89/18
விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் – பரி 1/15
திகழ் ஒளி ஒண் சுடர் வளப்பாடு கொளலும் – பரி 2/64
வெம் சுடர் ஒளியும் நீ திங்களுள் அளியும் நீ – பரி 3/67
தோள் அணி தோடு சுடர் இழை நித்திலம் – பரி 10/115
மின் அவிர் சுடர் மணி ஆயிரம் விரித்த – பரி 13/28
சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர் படையோயே – பரி 14/18
வெண் சுடர் வேல் வேள் விரை மயில் வேல் ஞாயிறு நின் – பரி 18/26
ஒண் சுடர் ஓடை களிறு ஏய்க்கும் நின் குன்றத்து – பரி 18/27
என்றூழ் உற வரும் இரு சுடர் நேமி – பரி 19/46
ஒன்றிய சுடர் நிலை உள்படுவோரும் – பரி 19/47
விரி கதிர் முற்றா விரி சுடர் ஒத்தி – பரி 19/100
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 21/54
சுடர் மதி கதிர் என தூ நரையோரும் – பரி 23/43
நலம் பெறும் சுடர்_நுதால் எம்மொடு நீ வரின் – கலி 13/14
சுடர் காய் சுரம் போகும் நும்மை யாம் எம்_கண் – கலி 22/20
சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/20
கதிர் விரி கனை சுடர் கவின் கொண்ட நனம் சாரல் – கலி 44/1
சுடர் உற_உற நீண்ட சுரும்பு இமிர் அடுக்கத்த – கலி 45/16
சொல்லும் சொல் கேட்டீ சுடர்_இழாய் பல் மாணும் – கலி 47/8
சுடர் தொடீஇ கேளாய் தெருவில் நாம் ஆடும் – கலி 51/1
அடர் பொன் சிரகத்தால் வாக்கி சுடர்_இழாய் – கலி 51/7
கார் எதிர் தளிர் மேனி கவின் பெறு சுடர் நுதல் – கலி 58/3
சுடர் விரி வினை வாய்ந்த தூதையும் பாவையும் – கலி 59/5
சுணங்கு அணி வன முலை சுடர் கொண்ட நறு நுதல் – கலி 60/1
சுடர் தொடீ போற்றாய் களை நின் முதுக்குறைமை போற்றி கேள் – கலி 62/9
சுடர் நோக்கி மலர்ந்து ஆங்கே படின் கூம்பும் மலர் போல் என் – கலி 78/15
சுடர் விரிந்து அன்ன சுரி நெற்றி காரி – கலி 101/21
பகல் நுங்கியது போல படு_சுடர் கல் சேர – கலி 119/2
இருள் தூர்பு புலம்பு ஊர கனை சுடர் கல் சேர – கலி 120/3
ஒண் சுடர் கல் சேர உலகு ஊரும் தகையது – கலி 121/1
ஒண் சுடர் ஞாயிற்று விளக்கத்தான் ஒளி சாம்பும் – கலி 121/17
பிறை ஏர் சுடர் நுதல் பசலை – கலி 125/23
பொன் மலை சுடர் சேர புலம்பிய இடன் நோக்கி – கலி 126/1
படு_சுடர் மாலையொடு பைதல் நோய் உழப்பாளை – கலி 130/18
பாயின பசலையால் பகல் கொண்ட சுடர் போன்றாள் – கலி 132/10
பாய் இருள் அற நீக்கும் நோய் தபு நெடும் சுடர்
தீயினால் சுடுதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/20,21
படரும் பனை ஈன்ற மாவும் சுடர் இழை – கலி 138/12
அருள் இலை வாழி சுடர்
ஈண்டு நீர் ஞாலத்துள் எம் கேள்வர் இல் ஆயின் – கலி 143/43,44
சுடர் பூ தாமரை நீர் முதிர் பழனத்து – அகம் 6/16
ஒண் சுடர் நல் இல் அரும் கடி நீவி – அகம் 7/8
அம் சுடர் நெடும் கொடி பொற்ப தோன்றி – அகம் 11/5
சூழி யானை சுடர் பூண் நன்னன் – அகம் 15/10
அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக – அகம் 19/17
ஞான்று தோன்று அவிர் சுடர் மான்றால் பட்டு என – அகம் 39/13
சுடர் நிமிர் மின்னொடு வலன் ஏர்பு இரங்கி – அகம் 43/2
அகன் சுடர் கல் சேர்பு மறைய மனை_வயின் – அகம் 47/9
பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 48/23
சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர் இலை நெடு வேல் – அகம் 59/10
மீன் கொள் பரதவர் கொடும் திமில் நளி சுடர்
வான் தோய் புணரி மிசை கண்டு ஆங்கு – அகம் 65/11,12
சுடர் மணி பெரும் பூண் ஆஅய் கானத்து – அகம் 69/18
வைகு சுடர் விளங்கும் வான் தோய் வியல் நகர் – அகம் 87/13
நெடும் சுடர் விளக்கம் நோக்கி வந்து நம் – அகம் 88/6
நிவந்த பள்ளி நெடும் சுடர் விளக்கத்து – அகம் 93/14
கொழு மீன் கொள்பவர் இருள் நீங்கு ஒண் சுடர்
ஓடா பூட்கை வேந்தன் பாசறை – அகம் 100/7,8
ஓடை ஒண் சுடர் ஒப்ப தோன்றும் – அகம் 100/10
யாமம் கொள்பவர் நாட்டிய நளி சுடர்
வான்_அக மீனின் விளங்கி தோன்றும் – அகம் 114/10,11
சுடர் பூ கொன்றை ஊழ்_உறு விளை நெற்று – அகம் 115/11
சுடர் நிமிர் நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – அகம் 143/7
சூர் உடை சிலம்பில் சுடர் பூ வேய்ந்து – அகம் 158/8
சுடர் இன்று தமியளும் பனிக்கும் வெருவர – அகம் 158/12
ஒண் சுடர் முதிரா இளம் கதிர் அமையத்து – அகம் 187/19
மதி இருப்பு அன்ன மாசு அறு சுடர் நுதல் – அகம் 192/1
பல் கதிர் வாங்கிய படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 213/12
சுடர் கொள் அகலின் சுருங்கு பிணி அவிழ – அகம் 235/8
சுடர் தெற வருந்திய அரும் சுரம் இறந்து ஆங்கு – அகம் 291/21
கனை சுடர் அமையத்து வழங்கல் செல்லாது – அகம் 309/14
மழுகு சுடர் மண்டிலம் மா மலை மறைய – அகம் 363/3
சுடர் புரை தோன்றி புதல் தலை கொளாஅ – அகம் 364/6
இலங்கு சுடர் மண்டிலம் புலம் தலைப்பெயர்ந்து – அகம் 367/1
சுடர் கெழு மண்டிலம் அழுங்க ஞாயிறு – அகம் 378/14
தண் கதிர் மதியம் போலவும் தெறு சுடர்
ஒண் கதிர் ஞாயிறு போலவும் – புறம் 6/27,28
செல் சுடர் ஞாயிற்று செக்கரின் தோன்ற – புறம் 16/8
இனிது உருண்ட சுடர் நேமி – புறம் 17/7
யாமம் கொள்பவர் சுடர் நிழல் கதூஉம் – புறம் 37/9
முந்நீர் நாப்பண் திமில் சுடர் போல – புறம் 60/1
இரு சுடர் தம்முள் நோக்கி ஒரு சுடர் – புறம் 65/7
இரு சுடர் தம்முள் நோக்கி ஒரு சுடர்
புன்கண் மாலை மலை மறைந்து ஆங்கு – புறம் 65/7,8
சுடர் சுட்ட சுரத்து ஏறி – புறம் 136/18
விடர் புலி பொறித்த கோட்டை சுடர் பூண் – புறம் 174/17
ஒளிறு வாள் மன்னர் ஒண் சுடர் நெடு நகர் – புறம் 177/1
உளம் கழி சுடர் படை ஏந்தி நம் பெரு விறல் – புறம் 308/8
இயங்கிய இரு சுடர் கண் என பெயரிய – புறம் 365/2
மேல்


சுடர்_நுதல் (1)

கவின் பெறு சுடர்_நுதல் தந்தை ஊரே – ஐங் 94/5
மேல்


சுடர்_நுதால் (1)

நலம் பெறும் சுடர்_நுதால் எம்மொடு நீ வரின் – கலி 13/14
மேல்


சுடர்_இழாய் (3)

சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/20
சொல்லும் சொல் கேட்டீ சுடர்_இழாய் பல் மாணும் – கலி 47/8
அடர் பொன் சிரகத்தால் வாக்கி சுடர்_இழாய்
உண்ணு நீர் ஊட்டி வா என்றாள் என யானும் – கலி 51/7,8
மேல்


சுடர்ந்து (2)

கண் பொருபு சுடர்ந்து அடர்ந்து இடந்து – பரி 18/24
சுடர்ந்து இலங்கு எல் வளை நெகிழ்ந்த நம்_வயின் – அகம் 68/12
மேல்


சுடர்வர (4)

வலி கெழு தட கை தொடியொடு சுடர்வர
சோறு அமைவு_உற்ற நீர் உடை கலிங்கம் – மது 720,721
வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 16/16,17
வயங்கு கதிர் விரிந்து வான்_அகம் சுடர்வர
வறிது வடக்கு இறைஞ்சிய சீர் கால் வெள்ளி – பதி 24/23,24
மா இரும் கங்குலும் விழு தொடி சுடர்வர
தோள் பிணி மீகையர் புகல் சிறந்து நாளும் – பதி 81/10,11
மேல்


சுடர்விடு (3)

விளக்கின் அன்ன சுடர்விடு தாமரை – நற் 310/1
சூடு நிலை உற்று சுடர்விடு தோற்றம் – பதி 74/14
சுடர்விடு பசும் பூண் சூர்ப்பு அமை முன்கை – புறம் 153/3
மேல்


சுடர (3)

வேய் பயில் அடுக்கம் சுடர மின்னி – நற் 393/6
மாகம் சுடர மா விசும்பு உகக்கும் – பதி 88/37
பொன் எறி பிதிரின் சுடர வாங்கி – அகம் 72/4
மேல்


சுடரிய (1)

செம் தீ சுடரிய ஊழியும் பனியொடு – பரி 2/8
மேல்


சுடரின் (5)

பகல் எரி சுடரின் மேனி சாயவும் – நற் 128/1
நெய் உமிழ் சுடரின் கால் பொர சில்கி – அகம் 17/20
விடு பொறி சுடரின் மின்னி அவர் – அகம் 73/16
கை விடு சுடரின் தோன்றும் – அகம் 153/18
ஏர்தரு சுடரின் எதிர்கொண்டு ஆஅங்கு – புறம் 155/5
மேல்


சுடரினும் (1)

ஏமுற விளங்கிய சுடரினும்
வாய்மை சான்ற நின் சொல் நயந்தோர்க்கே – நற் 283/7,8
மேல்


சுடரும் (7)

சுட சுடரும் பொன் போல் ஒளிவிடும் துன்பம் – குறள் 27/13
படரும் பைபய பெயரும் சுடரும்
என்றூழ் மா மலை மறையும் இன்று அவர் – குறு 215/1,2
சுடரும் பாண்டில் திரு நாறு விளக்கத்து – பதி 52/13
சுருதியும் பூவும் சுடரும் கூடி – பரி 18/52
சொல்லர் சுடரும் கனம் குழை காதினர் – கலி 103/8
முதிரா திங்களொடு சுடரும் சென்னி – அகம் 0/11
சுடரும் சுருங்கின்று ஒளியே பாடு எழுந்து – புறம் 397/4
மேல்


சுடருள் (1)

சுடருள் இருள் தோன்றி அற்று – கலி 41/38
மேல்


சுடரே (2)

ஈண்டு நீர் மிசை தோன்றி இருள் சீக்கும் சுடரே போல் – கலி 100/1
மை இல் சுடரே மலை சேர்தி நீ ஆயின் – கலி 142/41
மேல்


சுடரொடு (4)

மனை மாண் சுடரொடு படர் பொழுது எனவே – நற் 3/9
சுடரொடு சூழ்வரு தாரகை மேரு – பரி 19/19
சுடரொடு திரிதரும் நெருஞ்சி போல – அகம் 336/18
கால் உணவு ஆக சுடரொடு கொட்கும் – புறம் 43/3
மேல்


சுடல் (1)

விடின் சுடல் ஆற்றுமோ தீ – குறள் 116/18
மேல்


சுடலை (2)

ஏதிலாளர் சுடலை போல – குறு 231/3
என்பு படு சுடலை வெண் நீறு அவிப்ப – புறம் 356/6
மேல்


சுடின் (1)

தொடின் சுடின் அல்லது காம நோய் போல – குறள் 116/17
மேல்


சுடினும் (1)

நோய் எரி ஆக சுடினும் சுழற்றி என் – கலி 142/51
மேல்


சுடு (26)

நீடு கொடி இலையினர் கோடு சுடு நூற்றினர் – மது 401
பொன் சுடு நெருப்பின் நிலம் உக்கு என்ன – மது 682
ஊர் சுடு விளக்கின் தந்த ஆயமும் – மது 692
சுடு மண் தசும்பின் மத்தம் தின்ற – நற் 84/6
அகில் சுடு கானவன் உவல் சுடு கமழ் புகை – நற் 282/7
அகில் சுடு கானவன் உவல் சுடு கமழ் புகை – நற் 282/7
கொழு மீன் சுடு புகை மறுகினுள் மயங்கி – நற் 311/6
சுடு புன மருங்கில் கலித்த ஏனல் – குறு 291/1
சுடு பொன் அன்ன கொன்றை சூடி – ஐங் 432/2
நிணம் சுடு புகையொடு கனல் சினம் தவிராது – பதி 43/32
முனை சுடு கனை எரி எரித்தலின் பெரிதும் – பதி 48/10
போர் சுடு கமழ் புகை மாதிரம் மறைப்ப – பதி 71/10
சுடு நீர் வினை குழையின் ஞால சிவந்த – பரி 12/87
சுடு பொன் ஞெகிழத்து முத்து அரி சென்று ஆர்ப்ப – பரி 21/18
காலவை சுடு பொன் வளைஇய ஈர்_அமை_சுற்றொடு – கலி 85/1
கழுவொடு சுடு படை சுருக்கிய தோல் கண் – கலி 106/1
உள்ளம் பொத்திய உரம் சுடு கூர் எரி – அகம் 279/7
கலம் சுடு புகையின் தோன்றும் நாட – அகம் 308/6
முதை சுவல் மூழ்கிய கான் சுடு குரூஉ புகை – அகம் 359/14
நாடு சுடு கமழ் புகை எறித்தலானே – புறம் 6/22
ஊர் சுடு விளக்கத்து அழு விளி கம்பலை – புறம் 7/8
எல்லு பட இட்ட சுடு தீ விளக்கம் – புறம் 16/7
மீன் சுடு புகையின் புலவு நாறு நெடும் கொடி – புறம் 52/9
அடு தீ அல்லது சுடு தீ அறியாது – புறம் 70/8
கடையோர் விடு வாய் பிசிரொடு சுடு கிழங்கு நுகர – புறம் 225/3
இடு திரை மணலினும் பலரே சுடு பிண – புறம் 363/4
மேல்


சுடுக (1)

இடுக ஒன்றோ சுடுக ஒன்றோ – புறம் 239/20
மேல்


சுடுகின்றே (1)

காமரு வையை சுடுகின்றே கூடல் – பரி 24/4
மேல்


சுடுதரும்-மன்னோ (1)

வகையினால் உள்ளம் சுடுதரும்-மன்னோ
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மாதர் – கலி 139/27,28
மேல்


சுடுதல் (1)

சாயலின் சுடுதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/19
மேல்


சுடுதலோ (1)

தீயினால் சுடுதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/21
மேல்


சுடும் (9)

தன் நெஞ்சே தன்னை சுடும்
உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுகின் உலகத்தார் – குறள் 30/6,7
ஏம புணையை சுடும்
சினத்தை பொருள் என்று கொண்டவன் கேடு – குறள் 31/12,13
உள்ளினும் உள்ளம் சுடும்
மருவுக மாசு அற்றார் கேண்மை ஒன்று ஈத்தும் – குறள் 80/18,19
குலம் சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலம் சுடும் – குறள் 102/17
குலம் சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலம் சுடும்
நாண் இன்மை நின்ற கடை – குறள் 102/17,18
உள்ளினும் உள்ளம் சுடும்
எனைத்தும் நினைப்பினும் காயார் அனைத்து அன்றோ – குறள் 121/14,15
சுடும் இறை ஆற்றிசின் அடி சேர்ந்து சாற்றுமின் – பரி 8/79
எரி பொத்தி என் நெஞ்சம் சுடும் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/11
நீருள் புகினும் சுடும்
ஓஒ கடலே எற்றம் இலாட்டி என் ஏமுற்றாள் என்று இ நோய் – கலி 144/62,63
மேல்


சுடுமண் (1)

சுடுமண் ஓங்கிய நெடு நகர் வரைப்பின் – பெரும் 405
மேல்


சுடுவான் (1)

சுடுவான் போல நோக்கும் – நற் 175/8
மேல்


சுடுவேன் (1)

காட்டாயேல் மண்_அகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் – கலி 144/43
மேல்


சுண்ண (1)

அ யானை தான் சுண்ண நீறு ஆடி நறு நறா நீர் உண்டு – கலி 97/10
மேல்


சுண்ணத்தர் (1)

பலர் தொகுபு இடித்த தாது உகு சுண்ணத்தர்
தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர் பசும் காய் – மது 399,400
மேல்


சுண்ணம் (1)

புன் காய் சுண்ணம் புடைத்த மார்பின் – பெரும் 221
மேல்


சுண்ணமும் (1)

சாந்தும் கமழ் தாரும் கோதையும் சுண்ணமும்
கூந்தலும் பித்தையும் சோர்ந்தன பூவினும் அல்லால் – பரி 24/84,85
மேல்


சுணங்கறை (2)

கேள் அணங்கு உற மனை கிளந்து உள சுணங்கறை
சுணங்கறை பயனும் ஊடல் உள்ளதுவே – பரி 9/21,22
சுணங்கறை பயனும் ஊடல் உள்ளதுவே – பரி 9/22
மேல்


சுணங்கறையதுவே (1)

நாள் அணிந்து உவக்கும் சுணங்கறையதுவே
கேள் அணங்கு உற மனை கிளந்து உள சுணங்கறை – பரி 9/20,21
மேல்


சுணங்கின் (15)

களி சுரும்பு அரற்றும் சுணங்கின் சுணங்கு பிதிர்ந்து – சிறு 24
தளிர் ஏர் மேனி தாய சுணங்கின்
அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை – நெடு 148,149
பொன் பொதிந்து அன்ன சுணங்கின்
இரும் சூழ் ஓதி பெரும் தோளாட்கே – நற் 26/8,9
விதிர்த்து விட்டு அன்ன அம் நுண் சுணங்கின்
ஐம்பால் வகுத்த கூந்தல் செம் பொறி – நற் 160/5,6
ஒண் பொறி சுணங்கின் ஐது பட தாஅம் – நற் 191/4
பணை தோள் அரும்பிய சுணங்கின் கணை கால் – நற் 262/6
அரும்பிய சுணங்கின் அம் பகட்டு இள முலை – குறு 71/2
பஞ்சாய் கூந்தல் பசு மலர் சுணங்கின்
தண் புனல் ஆடி தன் நலம் மேம்பட்டனள் – ஐங் 76/1,2
வேங்கை வென்ற சுணங்கின்
தேம் பாய் கூந்தல் மாஅயோளே – ஐங் 324/4,5
பரந்த சுணங்கின் பணை தோளாள் பண்பு – கலி 141/16
ஆக வன முலை அரும்பிய சுணங்கின்
மாசு இல் கற்பின் புதல்வன் தாய் என – அகம் 6/12,13
ஐய அரும்பிய சுணங்கின் வை எயிற்று – அகம் 230/4
புள்ளி தொய்யில் பொறி படு சுணங்கின்
ஒள் இழை மகளிர் உயர் பிறை தொழூஉம் – அகம் 239/8,9
குரும்பை மென் முலை அரும்பிய சுணங்கின்
நுசுப்பு அழித்து ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 253/22,23
கதிர்த்து ஒளி திகழும் நுண் பல் சுணங்கின்
மா கண் மலர்ந்த முலையள் தன்னையும் – புறம் 352/13,14
மேல்


சுணங்கினள் (1)

ஆகத்து அரும்பிய மாசு அறு சுணங்கினள்
நன் மணல் வியல் இடை நடந்த – அகம் 174/12,13
மேல்


சுணங்கினாய் (1)

தகை இணர் இள வேங்கை மலர் அன்ன சுணங்கினாய்
மத வலி மிகு கடாஅத்து அவன் யானை மருப்பினும் – கலி 57/17,18
மேல்


சுணங்கு (24)

அணங்கு என உருத்த சுணங்கு அணி ஆகத்து – பொரு 35
களி சுரும்பு அரற்றும் சுணங்கின் சுணங்கு பிதிர்ந்து – சிறு 24
தொய்யில் பொறித்த சுணங்கு எதிர் இள முலை – மது 416
சுணங்கு அணி வன முலை அணங்கு கொள திமிரி – நற் 9/6
சுணங்கு அணிவு_உற்ற விளங்கு பூணள் – நற் 20/8
சுணங்கு அணி ஆகம் அடைய முயங்கி – நற் 52/4
சுணங்கு அணி வன முலை முயங்கல் உள்ளி – நற் 319/9
சுணங்கு வளர் இள முலை மடந்தைக்கு – ஐங் 149/2
சுணங்கு என நினைதி நீயே – ஐங் 363/3
நுண் எழில் மாமை சுணங்கு அணி ஆகம் தம் – கலி 4/17
தாய சுணங்கு போல் தளிர் மிசை தாது உக – கலி 35/4
சுணங்கு அணி வன முலை சுடர் கொண்ட நறு நுதல் – கலி 60/1
முற்று எழில் கொண்ட சுணங்கு அணி பூண் ஆகம் – கலி 64/27
ஐய பிதிர்ந்த சுணங்கு அணி மென் முலை மேல் – கலி 111/16
சுணங்கு அணி வன முலை நலம் பாராட்டி – அகம் 87/14
சுணங்கு சூழ் ஆகத்து அணங்கு என உருத்த – அகம் 161/12
சுணங்கு இடை வரித்த தொய்யிலை நினைந்தே – அகம் 177/20
சில் சுணங்கு அணிந்த செறிந்து வீங்கு இள முலை – அகம் 302/13
நன் நிறத்து எழுந்த சுணங்கு அணி வன முலை – அகம் 319/9
சில் சுணங்கு அணிந்த பல் பூண் மென் முலை – அகம் 343/2
சுணங்கு அணி முற்றத்து ஆரம் போலவும் – அகம் 362/12
உருத்த பல சுணங்கு அணிந்த – புறம் 337/21
சுணங்கு அணி வன முலை அவளொடு நாளை – புறம் 341/10
சுணங்கு அணிந்து எழிலிய அணந்து ஏந்து இள முலை – புறம் 354/8
மேல்


சுணங்கும் (3)

சுணங்கும் சில தோன்றினவே அணங்கு என – குறு 337/4
மைந்து உடை மார்பில் சுணங்கும் நினைத்து காண் – கலி 18/4
ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கும் வம்பு விட – அகம் 150/2
மேல்


சுணங்கே (2)

செய்ய வாயினள் மார்பினள் சுணங்கே – ஐங் 255/4
அணி நல் ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கே – புறம் 350/11
மேல்


சுணங்கொடு (1)

பொன் அவிர் சுணங்கொடு செறிய வீங்கிய – அகம் 279/4
மேல்


சுதை (5)

வான் சுதை வண்ணம் கொளல் – குறள் 72/8
வெள்ளி அன்ன விளங்கு சுதை உரீஇ – நெடு 110
ஆய் சுதை மாடத்து அணி நிலாமுற்றத்துள் – கலி 96/19
சுதை விரிந்து அன்ன பல் பூ மராஅம் – அகம் 211/2
புது பிறை அன்ன சுதை செய் மாடத்து – புறம் 378/6
மேல்


சுதையின் (1)

மாரி சுதையின் ஈர்ம் புறத்து அன்ன – அகம் 346/2
மேல்


சும்மை (5)

இழுமென் சும்மை இடன் உடை வரைப்பின் – பொரு 65
கலி கொள் சும்மை ஒலி கொள் ஆயம் – மது 264
கால் உறு கடலின் ஒலிக்கும் சும்மை
இலை வேய் குரம்பை உழை அதள் பள்ளி – மது 309,310
மகிழ்ந்தோர் ஆடும் கலி கொள் சும்மை
ஓவு கண்டு அன்ன இரு பெரு நியமத்து – மது 364,365
கலி சும்மை வியல் ஆங்கண் – புறம் 22/19
மேல்


சும்மைய (1)

கலி சும்மைய கரை கலக்கு_உறுந்து – புறம் 343/4
மேல்


சும்மையர் (1)

கல்லென் சும்மையர் ஞெரேரென புகுதந்து – அகம் 86/18
மேல்


சும்மையான் (1)

ஒலி கொண்ட சும்மையான் மண மனை குறித்து எம் இல் – கலி 68/18
மேல்


சும்மையொடு (3)

கடல் என கார் என ஒலிக்கும் சும்மையொடு
மலை என மழை என மாடம் ஓங்கி – மலை 483,484
ஊரே ஒலிவரும் சும்மையொடு மலிபு தொகுபு ஈண்டி – நற் 348/3
பாடு இமிழ் கடலின் எழுந்த சும்மையொடு
பெரும் களிற்று தட கை புரைய கால் வீழ்த்து – அகம் 334/4,5
மேல்


சுமக்க (1)

செறுநரை காணின் சுமக்க இறுவரை – குறள் 49/15
மேல்


சுமட்டினள் (1)

இவள் தான் திருத்தா சுமட்டினள் ஏனை தோள் வீசி – கலி 109/13
மேல்


சுமட்டு (1)

புகர் வாய் குழிசி பூ சுமட்டு இரீஇ – பெரும் 159
மேல்


சுமந்த (6)

பொலம் கலம் சுமந்த பூண் தாங்கு இள முலை – அகம் 16/9
பூ கலுழ் சுமந்த தீம் புனல் கான்யாற்று – அகம் 133/10
நோன் கதிர் சுமந்த ஆழி ஆழ் மருங்கில் – அகம் 339/2
ஞாயிறு சுமந்த கோடு திரள் கொண்மூ – புறம் 35/17
நஞ்சு உடை வால் எயிற்று ஐம் தலை சுமந்த
வேக வெம் திறல் நாகம் புக்கு என – புறம் 37/1,2
அலங்கு கதிர் சுமந்த கலங்கல் சூழி – புறம் 375/1
மேல்


சுமந்து (16)

வேறு பல் துகிலின் நுடங்கி அகில் சுமந்து
ஆர முழு_முதல் உருட்டி வேரல் – திரு 296,297
மாரி குன்றம் மழை சுமந்து அன்ன – பெரும் 49
குறு நுரை சுமந்து நறு மலர் உந்தி – நற் 68/4
அலர் சுமந்து ஒழிக இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 149/10
படர் சுமந்து எழுதரு பையுள் மாலை – குறு 195/2
கை சுமந்து அலறும் பூசல் மாதிரத்து – பதி 31/3
நிலம் இழி நிவப்பின் நீள் நிரை பல சுமந்து
உரு எழு கூளியர் உண்டு மகிழ்ந்து ஆட – பதி 36/11,12
மெய் புதை அரணம் எண்ணாது எஃகு சுமந்து
முன் சமத்து எழுதரும் வன்கண் ஆடவர் – பதி 52/6,7
சந்தம் பூழிலொடு பொங்கு நுரை சுமந்து
தெண் கடல் முன்னிய வெண் தலை செம் புனல் – பதி 87/2,3
தண் கமழ் கோதை சூடி பூண் சுமந்து
திருவில் குலைஇ திரு மணி புரையும் – பதி 88/31,32
வரை புரை உருவின் நுரை பல சுமந்து
பூ வேய்ந்து பொழில் பரந்து – பரி 7/41,42
செறுவே விடு மலர் சுமந்து பூ நீர் நிறைதலின் – பரி 16/11
ஏந்து இலை சுமந்து சாந்தம் விரைஇ – பரி 17/2
அஞ்சுவம் தமியம் என்னாது மஞ்சு சுமந்து
ஆடு கழை நரலும் அணங்கு உடை கவாஅன் – அகம் 72/10,11
ஈங்கு எவன் செய்தியோ பாண பூண் சுமந்து
அம் பகட்டு எழிலிய செம் பொறி ஆகத்து – புறம் 68/4,5
பொன் அன்ன வீ சுமந்து
மணி அன்ன நீர் கடல் படரும் – புறம் 137/10,11
மேல்


சுமப்ப (1)

பவழம் புனைந்த பருதி சுமப்ப
கவழம் அறியா நின் கை புனை வேழம் – கலி 80/5,6
மேல்


சுர (15)

இடி சுர நிவப்பின் இயவு கொண்டு ஒழுகி – மலை 20
அரும் சுர கவலைய என்னாய் நெடும் சேண் – நற் 105/6
மாரி எண்கின் மலை சுர நீள் இடை – நற் 192/5
அரும் சுர கவலை அஞ்சுவரு நனம் தலை – நற் 298/5
அரும் சுர கவலை வருதலின் வருந்திய – நற் 352/9
அரும் சுர வைப்பின் கானம் – குறு 154/7
மல்கு சுனை உலர்ந்த நல்கூர் சுர முதல் – குறு 347/1
வெம் சுர கவலை நீந்தி – ஐங் 323/3
மலை உறு தீயில் சுர முதல் தோன்றும் – ஐங் 338/3
சுர நனி இனிய ஆகுக தில்ல – ஐங் 371/3
அரும் சுர கவலைய அதர் படு மருங்கின் – அகம் 17/17
அரும் சுர கவலை நீந்தி என்றும் – அகம் 53/12
சுர முதல் வருத்தம் மர முதல் வீட்டி – அகம் 301/9
அரும் சுர கவலை அசைஇய கோடியர் – அகம் 359/8
கட்சி மஞ்ஞையின் சுர முதல் சேர்ந்த – புறம் 60/4
மேல்


சுரக்க (1)

உரை செல சுரக்க அவன் பாடல் சால் வளனே – புறம் 396/31
மேல்


சுரக்கும் (10)

வீற்று வளம் சுரக்கும் அவன் நாடு படு வல்சியும் – மலை 68
புலவோர்க்கு சுரக்கும் அவன் ஈகை மாரியும் – மலை 72
வீயாது சுரக்கும் அவன் நாள்_மகிழ் இருக்கையும் – மலை 76
தான் வீழ் பெடைக்கு பயிரிடூஉ சுரக்கும்
சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே – நற் 31/4,5
நசையின் வாழ்நர்க்கு நன் கலம் சுரக்கும்
பொய்யா வாய் வாள் புனை கழல் பிட்டன் – அகம் 143/11,12
நெடும் தேர் களிற்றொடு சுரக்கும் கொடும் பூண் – அகம் 249/8
சூழாது சுரக்கும் நன்னன் நன் நாட்டு – அகம் 349/8
எவ்வம் சுரக்கும் பைதல் மாக்களொடு – புறம் 41/15
வரையாது சுரக்கும் வள்ளியோய் நின்னே – புறம் 204/14
உள்ளியது சுரக்கும் ஓம்பா ஈகை – புறம் 323/3
மேல்


சுரத்தல் (1)

கலம் செல சுரத்தல் அல்லது கனவினும் – பதி 44/5
மேல்


சுரத்தலின் (1)

இனிது புறந்தந்து அவர்க்கு இன் மகிழ் சுரத்தலின்
சுரம் பல கடவும் கரை வாய் பருதி – பதி 46/7,8
மேல்


சுரத்தலும் (1)

நின் சுரத்தலும் வண்மையும் மாரி உள – பரி 4/27
மேல்


சுரத்து (20)

இடை சுரத்து எழிலி உறைத்து என மார்பின் – நற் 394/7
தவறு எனின் தவறோ இலவே வெம் சுரத்து
உலந்த வம்பலர் உவல் இடு பதுக்கை – குறு 77/2,3
தாங்கு அரு நீர் சுரத்து எறிந்து வாங்கு விசை – குறு 304/3
தண்ணிய ஆயின சுரத்து இடை யாறே – ஐங் 322/5
ஒள் எரி மேய்ந்த சுரத்து இடை – ஐங் 356/3
நணிய ஆயின சுரத்து இடை ஆறே – ஐங் 359/5
கோள் சுரும்பு அரற்றும் நாள் சுரத்து அமன்ற – ஐங் 383/1
கண்டனெம் அம்ம சுரத்து இடை அவளை – ஐங் 387/4
கண்டனெம் மன்ற சுரத்து இடை யாமே – ஐங் 390/4
சுரத்து இடை அயர்ச்சியை ஆறுகம் மடந்தை – ஐங் 396/3
வரை ஓங்கு அரும் சுரத்து ஆரிடை செல்வோர் – கலி 6/2
ஆள் வழக்கு அற்ற சுரத்து இடை கதிர் தெற – அகம் 51/1
நாள் ஆ உய்த்த நாம வெம் சுரத்து
நடை மெலிந்து ஒழிந்த சேண் படர் கன்றின் – அகம் 131/7,8
தேக்கு அமல் சோலை கடறு ஓங்கு அரும் சுரத்து
யாத்த தூணி தலை திறந்தவை போல் – அகம் 225/9,10
விளி படு பூசல் வெம் சுரத்து இரட்டும் – அகம் 239/6
அரும் சுரத்து அல்கியேமே இரும் புலி – அகம் 261/12
சுடர் சுட்ட சுரத்து ஏறி – புறம் 136/18
ஊரீர் போல சுரத்து இடை இருந்தனிர் – புறம் 141/4
சுரத்து இடை நல்கியோனே விடர் சிமை – புறம் 152/30
இடை சுரத்து இறுத்த மள்ள விளர்த்த – புறம் 254/3
மேல்


சுரந்த (4)

சுரந்த என் மென் முலை பால் பழுது ஆக நீ – கலி 84/4
சுரந்த வான் பொழிந்து அற்றா சூழ நின்று யாவர்க்கும் – கலி 100/11
பகு வாய் பாளை குவி முலை சுரந்த
அரி நிற கலுழி ஆர மாந்தி – அகம் 157/2,3
சுரந்த காவிரி மரம் கொல் மலி நீர் – புறம் 68/9
மேல்


சுரந்தன (1)

வாடு முலை ஊறி சுரந்தன
ஓடா பூட்கை விடலை தாய்க்கே – புறம் 295/7,8
மேல்


சுரந்து (6)

மழை சுரந்து அன்ன ஈகை நல்கி – மலை 580
யாண்டு பிழைப்பு அறியாது பய மழை சுரந்து
நோய் இல் மாந்தர்க்கு ஊழி ஆக – பதி 21/30,31
ஓம்பா ஈகையின் வண் மகிழ் சுரந்து
கோடியர் பெரும் கிளை வாழ ஆடு இயல் – பதி 42/13,14
களிறு கலி_மான் தேரொடு சுரந்து
நன் கலன் ஈயும் நகை சால் இருக்கை – பதி 94/2,3
மழை சுரந்து அளித்து ஓம்பும் நல் ஊழி யாவர்க்கும் – கலி 99/5
மழை சுரந்து அன்ன ஈகை வண் மகிழ் – அகம் 238/13
மேல்


சுரப்ப (1)

வானம் பொழுதொடு சுரப்ப கானம் – பதி 89/1
மேல்


சுரபுன்னை (1)

நல் இணர் நாகம் நறவம் சுரபுன்னை
எல்லாம் கமழும் இருசார் கரை கலிழ – பரி 12/80,81
மேல்


சுரபுன்னையும் (1)

கரையன சுரபுன்னையும்
வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை தண் பதம் – பரி 11/17,18
மேல்


சுரம் (129)

அரும் சுரம் இறந்த அம்பர் பருந்து பட – பெரும் 117
சுரம் போழ்ந்த இகல் ஆற்றல் – மது 58
பாலை சான்ற சுரம் சேர்ந்து ஒருசார் – மது 314
சுரம் செல் கோடியர் முழவின் தூங்கி – மலை 143
சுட்டினும் பனிக்கும் சுரம் தவ பலவே – மலை 398
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு வல்சி ஆகும் – நற் 43/5
எவ்வம் மிகூஉம் அரும் சுரம் இறந்து – நற் 46/9
கழி சுரம் நிவக்கும் இரும் சிறை இவுளி – நற் 63/9
வெயில் வீற்றிருந்த வெம்பு அலை அரும் சுரம்
ஏகுவர் என்ப தாமே தம்_வயின் – நற் 84/9,10
அஞ்சுவர பனிக்கும் வெம் சுரம் இறந்தோர் – நற் 99/3
திமில் மேற்கொண்டு திரை சுரம் நீந்தி – நற் 111/6
ஆள் பெறல் நசைஇ நாள் சுரம் விலங்கி – நற் 126/4
பல் சுரம் உழந்த நல்கூர் பரிய – நற் 135/6
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு அல்கு நிழல் ஆகும் – நற் 137/8
அரும் சுரம் எளிய-மன் நினக்கே பருந்து பட – நற் 141/7
அரும் சுரம் இறப்ப என்ப – நற் 148/11
பன் மலை அரும் சுரம் இறப்பின் நம் விட்டு – நற் 171/6
ஒதுக்கு அரும் வெம் சுரம் இறந்தனர் மற்றவர் – நற் 177/3
அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப தன் – நற் 179/9
பெரு மலை அரும் சுரம் நெருநல் சென்றனள் – நற் 184/3
சுரம் செல் கோடியர் கதுமென இசைக்கும் – நற் 212/3
வெம் முனை அரும் சுரம் முன்னியோர்க்கே – நற் 224/11
உரம் புரி உள்ளமொடு சுரம் பல நீந்தி – நற் 246/5
வெம் மலை அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு – நற் 277/11
நாள் சுரம் உழந்த வாள் கேழ் ஏற்றையொடு – நற் 279/5
துன் அரும் கவலை அரும் சுரம் இறந்தோர் – நற் 387/5
மலை உடை அரும் சுரம் என்ப நம் – குறு 39/3
சுரம் பல விலங்கிய அரும் பொருள் – குறு 59/5
சுரம் செல் யானை கல் உறு கோட்டின் – குறு 169/1
சுரம் செல் மாக்கட்கு உயவு துணை ஆகும் – குறு 207/4
சுரம் தலைப்பட்ட நெல்லி அம் பசும் காய் – குறு 209/1
பிறங்கு மலை அரும் சுரம் இறந்தவர் படர்ந்து – குறு 329/4
இன்னா அரும் சுரம் இறத்தல் – குறு 363/5
அரும் சுரம் செல்வோர் சென்னி கூட்டும் – ஐங் 301/2
போகில்_தனை தடுக்கும் வேனில் அரும் சுரம்
தண்ணிய இனிய ஆக – ஐங் 303/2,3
வெல் போர் குருசில் நீ வியன் சுரம் இறப்பின் – ஐங் 306/1
குன்று உடை அரும் சுரம் செலவு அயர்ந்தனையே – ஐங் 307/2
வேனில் திங்கள் வெம் சுரம் இறந்து – ஐங் 309/1
நீள் இடை அரும் சுரம் என்ப நம் – ஐங் 314/4
அரும் சுரம் இறந்தோர் தேஎத்து – ஐங் 317/3
கவலை அரும் சுரம் போயினர் – ஐங் 320/4
வெம்பு அலை அரும் சுரம் நலியாது – ஐங் 325/3
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி நம்மொடு – ஐங் 329/2
கதிர் தெறு வெம் சுரம் நினைக்கும் – ஐங் 330/4
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஒழிந்தோர் உள்ள – ஐங் 331/3
அரும் சுரம் செல்வோர் அருந்தினர் கழியும் – ஐங் 351/2
வெம் சுரம் அரிய என்னார் – ஐங் 352/4
வெம் சுரம் என் மகள் உய்த்த – ஐங் 373/4
திருந்து கழல் காளையொடு அரும் சுரம் கழிவோள் – ஐங் 382/2
வேறு பல் அரும் சுரம் இறந்தனள் அவள் என – ஐங் 385/3
வெம் சுரம் இறந்த அம்_சில்_ஓதி – ஐங் 394/3
இன்னா அரும் சுரம் தீர்ந்தனம் மென்மெல – ஐங் 395/3
சுரம் நனி வாராநின்றனள் என்பது – ஐங் 397/3
சுரம் நனி இனிய ஆகுக என்று – ஐங் 398/3
சுரம் பல கடவும் கரை வாய் பருதி – பதி 46/8
பனி சுரம் படரும் பாண்_மகன் உவப்ப – பதி 59/3
தூறு அதர்பட்ட ஆறு மயங்கு அரும் சுரம்
இறந்து நீர் செய்யும் பொருளினும் யாம் நுமக்கு – கலி 5/3,4
விறல் மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம்
சொல்லாது இறப்ப துணிந்தனிர்க்கு ஒரு பொருள் – கலி 8/6,7
ஆண் எழில் அண்ணலோடு அரும் சுரம் முன்னிய – கலி 9/10
உலகு போல் உலறிய உயர் மர வெம் சுரம்
இடை கொண்டு பொருள்_வயின் இறத்தி நீ என கேட்பின் – கலி 10/7,8
புயல் துளி மாறிய போக்கு அரு வெம் சுரம்
எல்_வளை எம்மொடு நீ வரின் யாழ நின் – கலி 13/9,10
பகல் முனி வெம் சுரம் உள்ளல் அறிந்தேன் – கலி 19/5
துணி கயம் துகள் பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம்
கிளி புரை கிளவியாய் நின் அடிக்கு எளியவோ – கலி 20/6,7
சுடர் காய் சுரம் போகும் நும்மை யாம் எம்_கண் – கலி 22/20
விலங்கு மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம்
தனியே இறப்ப யான் ஒழிந்து இருத்தல் – கலி 23/3,4
நெடு மலை வெம் சுரம் போகி நடு நின்று – கலி 24/11
குழுவொடு புணர்ந்து போம் குன்று அழல் வெம் சுரம்
இறத்திரால் ஐய மற்று இவள் நிலைமை கேட்டீ-மின் – கலி 25/11,12
நீள் சுரம் போகியார் வல்லை வந்து அளித்தலும் – கலி 145/14
விசும்பு உற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு வெம் சுரம்
இறந்து தாம் எண்ணிய எய்துதல் வேட்கையால் – கலி 150/6,7
சுரம் புல்லென்ற ஆற்ற அலங்கு சினை – அகம் 1/15
இ சுரம் படர்தந்தோளே ஆயிடை – அகம் 7/13
நெறி கெட விலங்கிய நீயிர் இ சுரம்
அறிதலும் அறிதிரோ என்னுநர் பெறினே – அகம் 8/17,18
சுரம் செல் மள்ளர் சுரியல் தூற்றும் – அகம் 21/13
போக்கு அரும் கவலைய புலவு நாறு அரும் சுரம்
துணிந்து பிறள் ஆயினள் ஆயினும் அணிந்து_அணிந்து – அகம் 35/10,11
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி கைம்மிக்கு – அகம் 47/8
ஆறு கடி கொள்ளும் அரும் சுரம் பணை தோள் – அகம் 65/17
கொடு வில் எயினர் கோள் சுரம் படர – அகம் 79/14
இரும் கழி இட்டு சுரம் நீந்தி இரவின் – அகம் 80/2
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி சிறந்த – அகம் 81/10
வலம் சுரி மராஅத்து சுரம் கமழ் புது வீ – அகம் 83/1
அரும் சுரம் செல்வோர் நெஞ்சம் துண்ணென – அகம் 87/9
சுரம் பல கடந்தோர்க்கு இரங்குப என்னார் – அகம் 95/10
அரும் சுரம் இறந்த கொடியோர்க்கு அல்கலும் – அகம் 97/8
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி தம்_வயின் – அகம் 103/10
சுரம் கெழு கவலை கோட்பால் பட்டு என – அகம் 109/9
அரும் சுரம் அரிய அல்ல வார் கோல் – அகம் 129/14
வெம் மலை அரும் சுரம் நீந்தி ஐய – அகம் 143/8
அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப பெரும் சீர் – அகம் 145/10
சுரம் பல கடந்த நம்_வயின் படர்ந்து நனி – அகம் 169/8
வெம் சுரம் இறந்த காதலர் நெஞ்சு உணர – அகம் 175/6
சுரம் செல விரும்பினிர் ஆயின் இன் நகை – அகம் 179/10
அரும் சுரம் இவர்ந்த அசைவு இல் நோன் தாள் – அகம் 191/6
அரும் சுரம் இறந்த என் பெரும் தோள் குறு_மகள் – அகம் 195/1
பள்ளி கொள்ளும் பனி சுரம் நீந்தி – அகம் 197/15
பன் மலை அரும் சுரம் போகிய தனக்கு யான் – அகம் 203/11
வெம் சுரம் போழ்ந்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 207/7
இன்னா அரும் சுரம் நீந்தி நீயே – அகம் 212/11
அழல் அவிர் அரும் சுரம் நெடிய என்னாது – அகம் 213/10
அரும் சுரம் சேறல் அயர்ந்தனென் யானே – அகம் 221/14
வெம் சுரம் இறந்தனர் ஆயினும் நெஞ்சு உருக – அகம் 231/9
திரை சுரம் உழந்த திண் திமில் விளக்கில் – அகம் 240/5
கொலை வல் யானை சுரம் கடி கொள்ளும் – அகம் 247/9
நறை வாய் வாடல் நாறும் நாள் சுரம்
அரி ஆர் சிலம்பின் சீறடி சிவப்ப – அகம் 257/2,3
நீடு நிலை யாஅத்து கோடு கொள் அரும் சுரம்
கொண்டனன் கழிந்த வன்கண் காளைக்கு – அகம் 263/8,9
வெம் முனை அரும் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 265/22
ஓங்கல் வெற்பின் சுரம் பல இறந்தோர் – அகம் 267/13
இளையர் பதி பெயரும் அரும் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 269/13
குறும் பொறை மருங்கின் கோள் சுரம் நீந்தி – அகம் 271/5
வெம் மலை அரும் சுரம் நம் இவண் ஒழிய – அகம் 275/13
ஈரம் இல் வெம் சுரம் இறந்தோர் நம்_வயின் – அகம் 277/12
சுடர் தெற வருந்திய அரும் சுரம் இறந்து ஆங்கு – அகம் 291/21
வேனில் வெம் சுரம் தமியர் தாமே – அகம் 293/9
சுரம் இறந்து ஏகினும் நீடலர் – அகம் 311/13
மலை கவின் அழிந்த கனை கடற்று அரும் சுரம்
வெய்ய மன்ற நின் வை எயிறு_உணீஇய – அகம் 325/10,11
இன்னா வெம் சுரம் நன் நசை துரப்ப – அகம் 327/5
வாள் வாய் அன்ன வறும் சுரம் இறந்தே – அகம் 331/14
புலம்பு வீற்றிருந்த நிலம் பகு வெம் சுரம்
அரிய அல்ல-மன் நமக்கே விரி தார் – அகம் 335/8,9
வெம் அறை மருங்கின் வியன் சுரம்
எவ்வம் கூர இறந்தனம் யாமே – அகம் 361/15,16
இன்னா வெம் சுரம் இறந்தோர் முன்னிய – அகம் 363/15
என்றூழ் வெம் சுரம் தந்த நீயே – அகம் 365/9
அறியா தேஎத்து அரும் சுரம் மடுத்த – அகம் 369/20
அரும் சுரம் நீந்திய வருத்தமொடு கையற்று – அகம் 373/5
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 375/16
அரும் சுரம் நீந்திய நம்மினும் பொருந்தார் – அகம் 381/13
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஆள் செத்து ஓர்க்கும் – அகம் 395/12
இருள் நீர் இட்டு சுரம் நீந்தி துறை கெழு – அகம் 400/18
நெடிய என்னாது சுரம் பல கடந்து – புறம் 47/2
வன் கலை தெவிட்டும் அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு – புறம் 161/11
சுரம் பல வந்த எமக்கும் அருளி – புறம் 256/4
மேல்


சுரமே (1)

இன்னா மன்ற சுரமே
இனிய மன்ற யான் ஒழிந்தோள் பண்பே – ஐங் 326/4,5
மேல்


சுரன் (31)

சுரன் முதல் மராஅத்த வரி நிழல் அசைஇ – சிறு 12
சுரன் முதல் வந்த உரன் மாய் மாலை – நற் 3/6
சுரன் முதல் வருந்திய வருத்தம் பைபய – நற் 41/3
கொல் களிற்று ஒருத்தல் சுரன் இறந்தோரே – நற் 92/9
பெரும் கல் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – நற் 274/9
சுரன் இறந்து அரிய என்னார் உரன் அழிந்து – நற் 333/5
மரம் பயில் இறும்பின் ஆர்ப்ப சுரன் இழிபு – குறு 155/5
பைதல் ஒரு கழை நீடிய சுரன் இறந்து – குறு 180/4
நீர் இல் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – குறு 211/7
நெடு வரை மருங்கின் சுரன் இறந்தோரே – குறு 215/7
புன் தாள் ஓமைய சுரன் இறந்தோரே – குறு 260/8
இன்னா வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – குறு 314/6
என்றூழ் நீடிய சுரன் இறந்தோரே – ஐங் 336/4
அரிய சுரன் வந்தனரே – ஐங் 354/3
சுரன் அணி கொண்ட கானம் காணூஉ – ஐங் 357/2
கல் உடை நெடு நெறி போழ்ந்து சுரன் அறுப்ப – பதி 19/2
சுரன் வழக்கு அற்றது என்னாது உரம் சிறந்து – அகம் 119/10
வேங்கட வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – அகம் 141/29
பெரும் கை எண்கின் சுரன் இறந்தோரே – அகம் 171/15
சுரன் நமக்கு எளிய-மன்னே நன் மனை – அகம் 193/11
வேனில் நீடிய சுரன் இறந்தோரே – அகம் 201/19
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 205/24
சுரன் இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் மிக நனி – அகம் 233/12
சுரன் இடை விலங்கிய மரன் ஓங்கு இயவின் – அகம் 289/4
கண நிரை மணியின் ஆர்க்கும் சுரன் இறந்து – அகம் 303/18
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 349/14
மரம் நிழல் அற்ற இயவின் சுரன் இறந்து – அகம் 353/15
என்றூழ் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – அகம் 391/14
சுரன் முதல் இருந்த சில் வளை விறலி – புறம் 103/4
சுரன் உழந்து வருந்திய ஒக்கல் பசித்து என – புறம் 143/8
முன்_நாள் நண்பகல் சுரன் உழந்து வருந்தி – புறம் 395/22
மேல்


சுரனே (10)

மான் நோக்கு இண்டு இவர் ஈங்கைய சுரனே
வை எயிற்று ஐயள் மடந்தை முன் உற்று – நற் 2/6,7
சுரனே சென்றனர் காதலர் உரன் அழிந்து – குறு 140/3
மட மா அரிவை போகிய சுரனே – குறு 378/5
வெயில் முளி சோலைய வேய் உயர் சுரனே
அன்ன ஆரிடையானும் – ஐங் 327/3,4
பிறை நுதல் குறு_மகள் போகிய சுரனே – ஐங் 371/5
வென் வேல் விடலை முன்னிய சுரனே – ஐங் 388/5
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 17/22
பகலும் அஞ்சும் பனி கடும் சுரனே – அகம் 68/21
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 153/19
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 187/24
மேல்


சுரி (26)

சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி – பொரு 160
சுரி முகிழ் முசுண்டையொடு முல்லை தாஅய் – மது 281
எண்ணெய் நீவிய சுரி வளர் நறும் காழ் – குறி 107
கழனி காவலர் சுரி நந்து உடைக்கும் – நற் 280/7
நீடு சுரி இணர சுடர் வீ கொன்றை – நற் 302/2
சிலம்பு அணி கொண்ட வலம் சுரி மராஅத்து – குறு 22/3
சுரி வளை பொலிந்த தோளும் செற்றும் – குறு 260/3
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி – குறு 281/4
சோலை வாழை சுரி நுகும்பு இனைய – குறு 308/1
வலம் சுரி மராஅம் வேய்ந்து நம் – ஐங் 348/2
வலம் சுரி வால் இணர் கொய்தற்கு நின்ற – ஐங் 383/3
சுற்று அமை வில்லர் சுரி வளர் பித்தையர் – கலி 4/2
சுடர் விரிந்து அன்ன சுரி நெற்றி காரி – கலி 101/21
தெள்ளிதின் விளங்கும் சுரி நெற்றி காரியும் – கலி 105/10
தளை பிணி அவிழா சுரி முக பகன்றை – அகம் 24/3
உள் ஊன் வாடிய சுரி மூக்கு நொள்ளை – அகம் 53/8
வலம் சுரி மராஅத்து சுரம் கமழ் புது வீ – அகம் 83/1
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி – அகம் 83/2
வலம் சுரி தோகை ஞாளி மகிழும் – அகம் 122/8
செலீஇய பெயர்வோள் வணர் சுரி ஐம்பால் – அகம் 152/3
வினை வயின் பிரிதல் யாவது வணர் சுரி
வடியா பித்தை வன்கண் ஆடவர் – அகம் 161/1,2
சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு பட சூடி – அகம் 213/5
அரி_இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால் – அகம் 223/12
சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ – அகம் 235/9
வணர் சுரி முச்சி முழுதும் மன் புரள – அகம் 390/5
சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூடி – புறம் 100/6
மேல்


சுரிகை (1)

சுரிகை நுழைந்த சுற்று வீங்கு செறிவு உடை – பெரும் 73
மேல்


சுரிதக (1)

சுரிதக உருவின ஆகி பெரிய – நற் 86/6
மேல்


சுரிந்த (1)

தகர் மருப்பு ஏய்ப்ப சுற்றுபு சுரிந்த
சுவல் மாய் பித்தை செம் கண் மழவர் – அகம் 101/4,5
மேல்


சுரிந்து (1)

சுரிந்து வணர் பித்தை பொலிய சூடி – அகம் 127/14
மேல்


சுரியல் (5)

சுரியல் அம் சென்னி பூ செய் கண்ணி – பதி 27/4
சுரம் செல் மள்ளர் சுரியல் தூற்றும் – அகம் 21/13
சுரியல் அம் பொருநனை காண்டிரோ என – அகம் 76/9
தோட்டு இரும் சுரியல் மணந்த பித்தை – அகம் 236/15
அரியல் வான் குழல் சுரியல் தங்க – புறம் 307/6
மேல்


சுருக்கத்து (1)

சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு – குறள் 97/6
மேல்


சுருக்கமும் (1)

சுருக்கமும் ஆக்கமும் சூள் உறல் வையை – பரி 6/73
மேல்


சுருக்கி (7)

செம் கேழ் வட்டம் சுருக்கி கொடும் தறி – நெடு 58
நேர் சீர் சுருக்கி காய கலப்பையிர் – மலை 13
ஞெலி_கோல் கல பை அதளொடு சுருக்கி
பறி புறத்து இட்ட பால் நொடை இடையன் – நற் 142/3,4
பொறி படு தட கை சுருக்கி பிறிது ஓர் – நற் 318/6
கண் அறுத்து இயற்றிய தூம்பொடு சுருக்கி
காவில் தகைத்த துறை கூடு கலப்பையர் – பதி 41/4,5
நல் யாழ் ஆகுளி பதலையொடு சுருக்கி
செல்லாமோ தில் சில் வளை விறலி – புறம் 64/1,2
நாரும் போழும் கிணையோடு சுருக்கி
ஏரின்_வாழ்நர் குடி முறை புகாஅ – புறம் 375/5,6
மேல்


சுருக்கிய (1)

கழுவொடு சுடு படை சுருக்கிய தோல் கண் – கலி 106/1
மேல்


சுருக்கினெம் (1)

காவினெம் கலனே சுருக்கினெம் கல பை – புறம் 206/10
மேல்


சுருங்க (1)

மதி நிறைவு அழிவதின் வரவு சுருங்க
எண் மதி நிறை உவா இருள் மதி போல – பரி 11/36,37
மேல்


சுருங்கி (2)

சுரை அம்பு மூழ்க சுருங்கி புரையோர் தம் – கலி 6/3
ஈங்கு உரு சுருங்கி
இயலுவாய் நின்னோடு உசாவுவேன் நின்றீத்தை – கலி 94/3,4
மேல்


சுருங்கிய (1)

கோள் சுறா எறிந்து என சுருங்கிய நரம்பின் – நற் 207/8
மேல்


சுருங்கின்று (1)

சுடரும் சுருங்கின்று ஒளியே பாடு எழுந்து – புறம் 397/4
மேல்


சுருங்கு (1)

சுடர் கொள் அகலின் சுருங்கு பிணி அவிழ – அகம் 235/8
மேல்


சுருட்டி (1)

ஏந்து கை சுருட்டி தோட்டி நீவி – பதி 53/19
மேல்


சுருணை (1)

கனை இரும் சுருணை கனி காழ் நெடு வேல் – அகம் 113/15
மேல்


சுருதியும் (1)

சுருதியும் பூவும் சுடரும் கூடி – பரி 18/52
மேல்


சுரும்பின் (2)

பூ மேம்பாடு உற்ற புனை சுரும்பின் சேம – பரி 10/36
கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின் – பரி 11/127
மேல்


சுரும்பு (50)

சுரும்பு உண தொடுத்த பெரும் தண் மா தழை – திரு 203
களி சுரும்பு அரற்றும் சுணங்கின் சுணங்கு பிதிர்ந்து – சிறு 24
பெரும் கல் நாடன் பேகனும் சுரும்பு உண – சிறு 87
சுறவு வாய் அமைத்த சுரும்பு சூழ் சுடர் நுதல் – பெரும் 385
பெரும் பல் குவளை சுரும்பு படு பன் மலர் – மது 566
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் புகல் மறவர் – மது 596
சினை தலைமணந்த சுரும்பு படு செம் தீ – மது 700
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு நயந்து இறுத்த – குறி 148
சுரும்பு இமிர் அடுக்கம் புலம்ப களிறு அட்டு – நற் 112/3
சுரும்பு உண விரிந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 168/1
அரும்பு அவிழ் அலரி சுரும்பு உண் பல் போது – நற் 214/4
சுரும்பு இமிர் சுடர் நுதல் நோக்கி – நற் 245/11
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு பட முடித்த – நற் 366/6
சுரும்பு உண மலர்ந்த வாசம் கீழ்ப்பட – குறு 309/2
சுனை பூ குவளை சுரும்பு ஆர் கண்ணியன் – குறு 321/2
சுரும்பு பசி களையும் பெரும் புனல் ஊர – ஐங் 65/2
சுரும்பு உண களித்த புகர் முக வேழம் – ஐங் 239/1
சுரும்பு களித்து ஆலும் இரும் சினை – ஐங் 342/2
கோள் சுரும்பு அரற்றும் நாள் சுரத்து அமன்ற – ஐங் 383/1
களி சுரும்பு அரற்றும் காமர் புதலின் – ஐங் 416/3
சுரும்பு ஆர் சோலை பெரும் பெயல் கொல்லி – பதி 81/24
சுரும்பு ஆர்க்கும் சூர் நறா ஏந்தினாள் கண் நெய்தல் – பரி 7/62
காவே சுரும்பு இமிர் தாதொடு தலைத்தலை மிகூஉம் – பரி 16/14
தோயின அறல் ஆயின் சுரும்பு ஆர்க்கும் சினை ஆயின் – கலி 28/16
பன் மலர் சினை உக சுரும்பு இமிர்ந்து வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 34/6
தளை அவிழ் பூ சினை சுரும்பு யாழ் போல இசைப்பவும் – கலி 34/16
வடி நரம்பு இசைப்ப போல் வண்டொடு சுரும்பு ஆர்ப்ப – கலி 36/3
சுடர் உற_உற நீண்ட சுரும்பு இமிர் அடுக்கத்த – கலி 45/16
சுரும்பு இமிர் பூ கோதை அம் நல்லாய் யான் நின் – கலி 64/12
சுரும்பு ஆர் கண்ணிக்கு சூழ் நூலாக – கலி 85/14
சுரும்பு ஆற்றுப்படுத்த மணி மருள் மாலை – கலி 85/16
சுரும்பு இமிர் கானம் நாம் பாடினம் பரவுதும் – கலி 106/48
சிறு வெதிர் குழல் போல சுரும்பு இமிர்ந்து இம்மென – கலி 119/8
சுரும்பு ஆர்க்கும் குரலினோடு இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 123/2
சுரும்பு உண விரிந்த பெரும் தண் கோதை – அகம் 131/4
சுரும்பு இமிர் ஆய் மலர் வேய்ந்த – அகம் 136/28
சோலை அடுக்கத்து சுரும்பு உண விரிந்த – அகம் 152/16
சுரும்பு உண ஒலிவரும் இரும் பல் கூந்தல் – அகம் 161/10
அரும்பு அலைத்து இயற்றிய சுரும்பு ஆர் கண்ணி – அகம் 180/6
சுரும்பு இமிர் மலர கானம் பிற்பட – அகம் 184/6
சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு பட சூடி – அகம் 213/5
சுரும்பு வாய் திறந்த பொன் புரை நுண் தாது – அகம் 242/2
சுரும்பு சூழ் அலரி தைஇ வேய்ந்த நின் – அகம் 257/7
சுரும்பு உண மலர்ந்த பெரும் தண் நெய்தல் – அகம் 290/14
சுரும்பு இமிர்பு ஊத பிடவு தளை அவிழ – அகம் 304/11
சுரும்பு ஆர் கூந்தல் பெரும் தோள் இவள்_வயின் – அகம் 319/10
திருந்து வேல் இளையர் சுரும்பு உண மலை-மார் – அகம் 345/12
வருந்தும்-கொல் அளியள் தானே சுரும்பு உண – அகம் 381/18
சுரும்பு ஆர் தேறல் சுற்றம் மறப்ப – புறம் 65/3
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் பெயர் நும் முன் – புறம் 174/18
மேல்


சுரும்பும் (1)

சுரும்பும் மூசா சுடர் பூ காந்தள் – திரு 43
மேல்


சுருள் (1)

பூண்டதை சுருள் உடை வள்ளி இடை இடுபு இழைத்த – பரி 21/10
மேல்


சுரை (18)

வீங்கு சுரை ஞெமுங்க வாங்கி தீம் பால் – நற் 57/5
கடும் சுரை நல் ஆன் நடுங்கு தலை குழவி – குறு 132/4
சுரை பொழி தீம் பால் ஆர மாந்தி – குறு 187/2
வெண் பூ வேளையொடு பைம் சுரை கலித்து – பதி 15/9
சொரி சுரை கவரும் நெய் வழிபு உராலின் – பதி 47/5
வெண் பூ வேளையொடு சுரை தலைமயக்கிய – பதி 90/29
சுரை அம்பு மூழ்க சுருங்கி புரையோர் தம் – கலி 6/3
தாம்பு அசை குழவி வீங்கு சுரை மடிய – அகம் 54/7
அல்கு வன் சுரை பெய்த வல்சியர் – அகம் 113/11
மடை அமை திண் சுரை மா காழ் வேலொடு – அகம் 119/13
எறிவிடத்து உலையா செறி சுரை வெள் வேல் – அகம் 216/13
செறி சுரை வெள் வேல் மழவர் தாங்கிய – அகம் 269/4
சுரை இவர் பொதியில் அம் குடி சீறூர் – அகம் 287/5
ஆண் குரல் விளிக்கும் சேண் பால் வியன் சுரை
படு மணி இன நிரை உணீஇய கோவலர் – அகம் 321/6,7
உரல் முகம் காட்டிய சுரை நிறை கொள்ளை – அகம் 393/12
சுரை தழீஇய இரும் காழொடு – புறம் 97/6
பீரை நாறிய சுரை இவர் மருங்கின் – புறம் 116/6
சிறியிலை உடையின் சுரை உடை வால் முள் – புறம் 324/4
மேல்


சுரைய (1)

வீங்கு மென் சுரைய ஏற்று_இனம் தரூஉம் – அகம் 105/15
மேல்


சுரையர் (1)

நெய் உமிழ் சுரையர் நெடும் திரி கொளீஇ – முல் 48
மேல்


சுரையின் (1)

உளி வாய் சுரையின் மிளிர மிண்டி – பெரும் 92
மேல்


சுவர் (21)

காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த – சிறு 133
நெடும் சுவர் பறைந்த புகை சூழ் கொட்டில் – பெரும் 189
விண் தோய் மாடத்து விளங்கு சுவர் உடுத்த – பெரும் 369
செம்பு இயன்று அன்ன செம் சுவர் புனைந்து – மது 485
திண் சுவர் நல் இல் கதவம் கரைய – மது 667
செம்பு இயன்று அன்ன செய்வு_உறு நெடும் சுவர்
உருவ பல் பூ ஒரு கொடி வளைஇ – நெடு 112,113
ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திணை இருந்து – பட் 263
படும்-கொல் வாழி நெடும் சுவர் பல்லி – நற் 169/3
நெடும் சுவர் பல்லியும் பாங்கில் தேற்றும் – நற் 246/2
வினை இடை விலங்கல போலும் புனை சுவர்
பாவை அன்ன பழி தீர் காட்சி – நற் 252/6,7
உயர் புகழ் நல் இல் ஒண் சுவர் பொருந்தி – நற் 333/10
சுவர் வாய் பற்றும் நின் படர் சேண் நீங்க – குறு 358/3
நெடும் சுவர் நல் இல் மருண்ட – ஐங் 386/3
ஓவு உறழ் நெடும் சுவர் நாள் பல எழுதி – பதி 68/17
நாள் இழை நெடும் சுவர் நோக்கி நோய் உழந்து – அகம் 61/4
இட்டிகை நெடும் சுவர் விட்டம் வீழ்ந்து என – அகம் 167/13
திண் சுவர் நோக்கி நினைந்து கண் பனி – அகம் 289/10
எழுது சுவர் நினைந்த அழுது வார் மழை கண் – அகம் 351/11
காழ் புனைந்து இயற்றிய வனப்பு அமை நோன் சுவர்
பாவையும் பலி என பெறாஅ நோய் பொர – அகம் 369/7,8
இல் எலி மடிந்த தொல் சுவர் வரைப்பின் – புறம் 211/19
நெடும் சுவர் நல் இல் புலம்ப கடை கழிந்து – புறம் 373/11
மேல்


சுவர (1)

புற்று உடை சுவர புதல் இவர் பொதியில் – அகம் 307/11
மேல்


சுவல் (52)

ஓங்கு எயில் கதவம் உருமு சுவல் சொறியும் – சிறு 80
சுவல் விளை நெல்லின் செ அவிழ் சொன்றி – பெரும் 131
உறி கா ஊர்ந்த மறு படு மயிர் சுவல்
மேம் பால் உரைத்த ஓரி ஓங்கு மிசை – பெரும் 171,172
பச்சூன் பெய்த சுவல் பிணி பைம் தோல் – பெரும் 283
நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையள் கைய – முல் 14
சுவல் மிசை அமைத்த கையன் முகன் அமர்ந்து – நெடு 183
சுவல் விளை நெல்லின் அவரை அம் புளிங்கூழ் – மலை 436
வலையோர் தந்த இரும் சுவல் வாளை – மலை 455
பொலம் படை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி – மலை 574
புது மலர் தீண்டிய பூ நாறு குரூஉ சுவல்
கடு மான் பரிய கதழ் பரி கடைஇ – நற் 149/6,7
வன் சுவல் பராரை முருக்கி கன்றொடு – நற் 202/3
புலி பொறி கொண்ட பூ நாறு குரூஉ சுவல்
வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ – நற் 249/5,6
தட மருப்பு எருமை பிணர் சுவல் இரும் போத்து – நற் 330/1
பிணர் சுவல் பன்றி தோல் முலை பிணவொடு – நற் 336/1
முதை சுவல் கிளைத்த பூழி மிக பல – நற் 389/9
இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஊர – நற் 400/4
முதை சுவல் கலித்த முற்றா இளம் புல் – குறு 204/3
செவ்வி கொள் வரகின் செம் சுவல் கலித்த – குறு 282/1
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவியொடு – பதி 62/3
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவி – பதி 64/9
சூடி அசையும் சுவல் மிசை தானையின் – பரி 19/25
கொலை உழுவை தோல் அசைஇ கொன்றை தார் சுவல் புரள – கலி 1/11
நெறிப்பட சுவல் அசைஇ வேறு ஓரா நெஞ்சத்து – கலி 9/3
சுவல் மிசை தாதொடு தாழ அகல்-மதி – கலி 56/4
சாந்து அழி வேரை சுவல் தாழ்ந்த கண்ணியை – கலி 96/3
பால் பிரியா ஐம்_கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல்
மேல் விரித்து யாத்த சிகழிகை செ உளை – கலி 96/8,9
சுவல் மிசை கோல் அசைத்த கையன் அயலது – கலி 101/40
குரங்கு உளை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி – அகம் 4/8
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 36/13
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 57/14
முதை சுவல் கலித்த மூரி செந்தினை – அகம் 88/1
சுவல் மாய் பித்தை செம் கண் மழவர் – அகம் 101/5
கொய் சுவல் புரவி கை கவர் வயங்கு பரி – அகம் 124/10
மிளை நாட்டு அத்தத்து ஈர்ம் சுவல் கலித்த – அகம் 133/16
ஓடு பரி மெலியா கொய் சுவல் புரவி – அகம் 154/11
வார் கயிற்று ஒழுகை நோன் சுவல் கொளீஇ – அகம் 173/9
ஊன் கிழித்து அன்ன செம் சுவல் நெடும் சால் – அகம் 194/4
படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெண் மணி – அகம் 214/11
கொய் சுவல் புரவி கைவண் கோமான் – அகம் 270/8
ஈர்ம் தண் எருமை சுவல் படு முது போத்து – அகம் 316/3
முதை சுவல் மூழ்கிய கான் சுடு குரூஉ புகை – அகம் 359/14
கரும் கால் வேங்கை செம் சுவல் வரகின் – அகம் 367/6
சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி – அகம் 379/11
முதை சுவல் கலித்த ஈர் இலை நெடும் தோட்டு – அகம் 393/4
வீங்கு சுவல் மொசிய தாங்கு நுகம் தழீஇ – அகம் 400/10
வெப்புள் விளைந்த வேங்கை செம் சுவல்
கார் பெயல் கலித்த பெரும் பாட்டு ஈரத்து – புறம் 120/1,2
சுவல் அழுந்த பல காய – புறம் 139/1
சுவல் பூண் ஞான் மிசை பொலிய – புறம் 166/12
நெய்ம்மிதி அருந்திய கொய் சுவல் எருத்தின் – புறம் 299/4
இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஆங்கண் – புறம் 322/8
கொய் சுவல் புரவி முகக்குவம் எனினே – புறம் 368/7
கடும் தேர் அள்ளற்கு அசாவா நோன் சுவல்
பகடே அத்தை யான் வேண்டி வந்தது என – புறம் 399/27,28
மேல்


சுவல (4)

கொடி படு சுவல இடுமயிர் புரவியும் – மது 391
எல்லு முயல் எறிந்த வேட்டுவன் சுவல
பல் வேறு பண்ட தொடை மறந்து இல்லத்து – நற் 59/3,4
பரல் மண் சுவல முரண் நிலம் உடைத்த – அகம் 21/21
உரன் உடை சுவல பகடு பல பரப்பி – அகம் 159/3
மேல்


சுவை (17)

சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம் என்று ஐந்தின் – குறள் 3/13
உடல் சுவை உண்டார் மனம் – குறள் 26/6
செவியின் சுவை உணரா வாய் உணர்வின் மாக்கள் – குறள் 42/19
இன் சுவை மூரல் பெறுகுவிர் ஞாங்கர் – பெரும் 196
அரும் கடி தீம் சுவை அமுதொடு பிறவும் – பெரும் 475
நெல்லி அம் புளி சுவை கனவிய ஆஅங்கு – நற் 87/4
பிரசம் கலந்த வெண் சுவை தீம் பால் – நற் 110/1
சுவை காய் நெல்லி போக்கு அரும் பொங்கர் – நற் 271/5
மிஞிறு புறம் மூசவும் தீம் சுவை திரியாது – பதி 60/4
செய நின்ற பண்ணினுள் செவி சுவை கொள்ளாது – கலி 142/3
அத்த நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் – அகம் 241/13
செல் உயிர் நிறுத்த சுவை காய் நெல்லி – அகம் 271/7
சிறியிலை நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் – அகம் 291/16
காஞ்சி அம் குறும் தறி குத்தி தீம் சுவை
மென் கழை கரும்பின் நன் பல மிடைந்து – அகம் 346/6,7
புளி சுவை வேட்ட செம் கண் ஆடவர் – புறம் 177/8
இரும்பு சுவை கொண்ட விழுப்புண் நோய் தீர்ந்து – புறம் 180/4
கண் கேள்வி சுவை நாவின் – புறம் 382/13
மேல்


சுவை-தொறும் (1)

சுவை-தொறும் அழூஉம் தன் மகத்து முகம் நோக்கி – புறம் 164/5
மேல்


சுவைக்கு (1)

சுவைக்கு இனிது ஆகிய குய் உடை அடிசில் – புறம் 127/7
மேல்


சுவைக்கும் (1)

மட மான் அசா இனம் திரங்கு மரல் சுவைக்கும்
காடு உடன்கழிதல் அறியின் தந்தை – அகம் 49/12,13
மேல்


சுவைத்த (1)

பேதை யானை சுவைத்த
கூழை மூங்கில் குவட்டு இடையதுவே – குறு 179/6,7
மேல்


சுவைத்தனன் (1)

பால் இல் வறு முலை சுவைத்தனன் பெறாஅன் – புறம் 160/19
மேல்


சுவைத்திட்ட (1)

களிறு சுவைத்திட்ட கோது உடை ததரல் – அகம் 257/16
மேல்


சுவைத்து (3)

வெண் நார் கொண்டு கை சுவைத்து அண்ணாந்து – குறு 307/7
சேறு சுவைத்து தம் செல் உயிர் தாங்கும் – கலி 13/8
பாஅல் இன்மையின் பல் பாடு சுவைத்து
முலை கோள் மறந்த புதல்வனொடு – புறம் 211/20,21
மேல்


சுவைப்ப (2)

கன்று வாய் சுவைப்ப முன்றில் தூங்கும் – அகம் 87/2
தே மொழி புதல்வர் திரங்கு முலை சுவைப்ப
வைகுநர் ஆகுதல் அறிந்தும் – அகம் 316/15,16
மேல்


சுவைமை (1)

சுவைமை இசைமை தோற்றம் நாற்றம் ஊறு – பரி 13/14
மேல்


சுவைய (4)

அவை_அவை முனிகுவம் எனினே சுவைய
வேறு பல் உருவின் விரகு தந்து இரீஇ – பொரு 107,108
மிளகு பெய்து அனைய சுவைய புன் காய் – நற் 66/1
தேன் தேர் சுவைய திரள் அரை மாஅத்து – அகம் 348/2
பல் சோற்றான் இன் சுவைய
நல்குரவின் பசி துன்பின் நின் – புறம் 382/9,10
மேல்


சுவையின் (1)

நீர் குடி சுவையின் தீவிய மிழற்றி – அகம் 54/16
மேல்


சுவையினள் (1)

விழுக்கொடு விரைஇய வெள் நிண சுவையினள்
குடர் தலை மாலை சூடி உண தின – புறம் 371/22,23
மேல்


சுழல் (2)

சுழல் விழி பசும் கண் சூர்த்த நோக்கின் – திரு 48
சுழல் மரம் சொலித்த சுளகு அலை வெண் காழ் – அகம் 393/10
மேல்


சுழல்பு (1)

தாங்கவும் தகைவரை நில்லா நீர் சுழல்பு
ஏந்து எழில் மழை கண் கலுழ்தலின் அன்னை – நற் 17/4,5
மேல்


சுழல்வது-மன் (1)

ஓடி சுழல்வது-மன்
பேர் ஊர் மறுகில் பெரும் துயில் சான்றீரே – கலி 146/41,42
மேல்


சுழல (1)

நெடு வெண் களரி நீறு முகந்து சுழல
கடு வெயில் திருகிய வேனில் வெம் காட்டு – அகம் 353/9,10
மேல்


சுழலும் (6)

சுழலும் இசை வேண்டி வேண்டா உயிரார் – குறள் 78/13
குமிழி சுழலும் குண்டு கய முடுக்கர் – மலை 213
வனை கல திகிரியின் குமிழி சுழலும்
துனை செலல் தலைவாய் ஓவு இறந்து வரிக்கும் – மலை 474,475
கண் உள போல சுழலும் மாதோ – நற் 48/2
சுற்றி சுழலும் என் நெஞ்சு – கலி 110/11
அகல் பெய் குன்றியின் சுழலும் கண்ணன் – புறம் 300/4
மேல்


சுழற்றி (1)

நோய் எரி ஆக சுடினும் சுழற்றி என் – கலி 142/51
மேல்


சுழற்று (1)

முளி புல் மீமிசை வளி சுழற்று உறாஅ – அகம் 39/8
மேல்


சுழற்றும் (1)

எறி வளி சுழற்றும் அத்தம் சிறிது அசைந்து – அகம் 329/8
மேல்


சுழற்றுவார் (1)

தோள் வளை ஆழி சுழற்றுவார்
மென் சீர் மயில் இயலவர் – பரி 9/55,56
மேல்


சுழன்று (1)

உருப்பு அவிர்பு உளரிய சுழன்று வரு கோடை – அகம் 101/14
மேல்


சுழன்றும் (1)

சுழன்றும் ஏர் பின்னது உலகம் அதனால் – குறள் 104/1
மேல்


சுழி (11)

நெடும் சுழி பட்ட நாவாய் போல – மது 379
ஒடுங்கு இரும் குட்டத்து அரும் சுழி வழங்கும் – குறி 256
நெடும் சுழி பட்ட கடுங்கண் வேழத்து – மலை 325
வில் சுழி பட்ட நாம பூசல் – நற் 65/7
கரும் கல் கான்யாற்று அரும் சுழி வழங்கும் – நற் 292/7
வெம் சுழி பட்ட மகற்கு கரை நின்றார் – கலி 140/25
கராஅம் துஞ்சும் கல் உயர் மறி சுழி
மராஅ யானை மதம் தப ஒற்றி – அகம் 18/3,4
நெடும் சுழி நீத்தம் மண்ணுநள் போல – அகம் 62/10
கன்று கால் ஒய்யும் கடும் சுழி நீத்தம் – அகம் 68/17
கொடும் சுழி புகாஅர் தெய்வம் நோக்கி – அகம் 110/4
அவல மறு சுழி மறுகலின் – புறம் 238/18
மேல்


சுழியின் (1)

நீர் பெயர் சுழியின் நிறைந்த கொப்பூழ் – பொரு 37
மேல்


சுள்ளி (2)

எரி புரை எறுழம் சுள்ளி கூவிரம் – குறி 66
சுள்ளி அம் பேரியாற்று வெண் நுரை கலங்க – அகம் 149/8
மேல்


சுளகா (1)

கோடு உலக்கை ஆக நல் சேம்பின் இலை சுளகா
ஆடு கழை நெல்லை அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் – கலி 41/2,3
மேல்


சுளகின் (1)

நீறு ஆடு சுளகின் சீறிடம் நீக்கி – புறம் 249/12
மேல்


சுளகு (2)

சுழல் மரம் சொலித்த சுளகு அலை வெண் காழ் – அகம் 393/10
சுளகு இடை உணங்கல் செவ்வி கொண்டு உடன் – புறம் 321/3
மேல்


சுளை (17)

ஆசினி முது சுளை கலாவ மீமிசை – திரு 301
சிறு சுளை பெரும் பழம் கடுப்ப மிரியல் – பெரும் 78
தாழ் கோள் பலவின் சூழ் சுளை பெரும் பழம் – பெரும் 356
வண் கோள் பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் – மலை 337
சுளை உடை முன்றில் மனையோள் கங்குல் – நற் 77/6
வேர் கொண்டு தூங்கும் கொழும் சுளை பெரும் பழம் – நற் 213/3
கொழும் சுளை பலவின் பயம் கெழு கவாஅன் – நற் 326/1
முன்றில் பலவின் படு சுளை மரீஇ – நற் 373/1
கலை கை தொட்ட கமழ் சுளை பெரும் பழம் – குறு 342/1
ஆய் சுளை பலவின் மேய் கலை உதிர்த்த – அகம் 7/20
தீம் பழ பலவின் சுளை விளை தேறல் – அகம் 182/3
பார்ப்பின் தந்தை பழ சுளை தொடினும் – அகம் 288/13
பயிர்ப்பு உறு பலவின் எதிர் சுளை அளைஇ – அகம் 348/4
தீம் சுளை பலவின் தொழுதி உம்பல் – அகம் 357/9
இரண்டே தீம் சுளை பலவின் பழம் ஊழ்க்கும்மே – புறம் 109/5
தீம் சுளை பலவின் மா மலை கிழவன் – புறம் 129/4
தீம் சுளை பலவின் நாஞ்சில் பொருநன் – புறம் 380/8
மேல்


சுளைய (1)

செம் சுளைய கனி மாந்தி – பொரு 192
மேல்


சுளையும் (1)

சேறும் நாற்றமும் பலவின் சுளையும்
வேறு பட கவினிய தேம் மா கனியும் – மது 527,528
மேல்


சுளையொடு (1)

சாரல் பலவின் சுளையொடு ஊழ் படு – அகம் 2/3
மேல்


சுற்ற (7)

கல்லென் சுற்ற கடும் குரல் அவித்து எம் – குறி 151
இலங்கு வளை விறலியர் நின் புறம் சுற்ற
கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல் – மலை 46,47
தொலையா கொள்கை சுற்றம் சுற்ற
வேள்வியில் கடவுள் அருத்தினை கேள்வி – பதி 70/17,18
கெழீஇ கேளிர் சுற்ற நின்னை – பரி 14/23
விளங்கு தொடி முன்கை வளைந்து புறம் சுற்ற
நின் மார்பு அடைதலின் இனிது ஆகின்றே – அகம் 58/8,9
நுண் கோல் அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற
முயங்கல் இயையாது ஆயினும் என்றும் – அகம் 338/9,10
சிறு பொன் நன் கலம் சுற்ற இரீஇ – புறம் 160/9
மேல்


சுற்றத்தார்-கண்ணே (1)

சுற்றத்தார்-கண்ணே உள – குறள் 53/2
மேல்


சுற்றத்தால் (2)

சுற்றத்தால் சுற்றப்பட ஒழுகல் செல்வம் தான் – குறள் 53/7
சுற்றத்தால் சுற்றப்படும் – குறள் 53/10
மேல்


சுற்றத்து (6)

நல்லிதின் இயக்கும் அவன் சுற்றத்து ஒழுக்கமும் – மலை 80
உயர்ந்த கட்டில் உரும்பு இல் சுற்றத்து
அகன்ற தாயத்து அஃகிய நுட்பத்து – மலை 550,551
கணம்_கொள் சுற்றத்து அண்ணலை வணங்கி – பரி 23/86
கல்லா கடுவன் கணம் மலி சுற்றத்து
மெல் விரல் மந்தி குறை கூறும் செம்மற்றே – கலி 40/15,16
சூர் நவை முருகன் சுற்றத்து அன்ன நின் – புறம் 23/4
பைதல் சுற்றத்து பசி பகை ஆகி – புறம் 212/7
மேல்


சுற்றப்பட (1)

சுற்றத்தால் சுற்றப்பட ஒழுகல் செல்வம் தான் – குறள் 53/7
மேல்


சுற்றப்படும் (1)

சுற்றத்தால் சுற்றப்படும்
பெரும் கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின் – குறள் 53/10,11
மேல்


சுற்றம் (15)

கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம் – குறள் 17/11
விருப்பு அறா சுற்றம் இயையின் அருப்பு அறா – குறள் 53/3
தமர் ஆகி தன் துறந்தார் சுற்றம் அமராமை – குறள் 53/17
வினை செய்வார் தம் சுற்றம் வேண்டாதார் என்று ஆங்கு – குறள் 59/7
விழுமிய பெரியோர் சுற்றம் ஆக – மது 227
கல்லென் சுற்றம் கை கவியா குறுகி – நற் 57/4
தேரொடு சுற்றம் உலகு உடன் மூய – பதி 42/20
தொலையா கொள்கை சுற்றம் சுற்ற – பதி 70/17
படையொடும் கொண்டு பெயர்வானை சுற்றம்
இடை நெறி தாக்கு_உற்றது ஏய்ப்ப அடல் மதுரை – பரி 11/47,48
கூளி சுற்றம் குழீஇ இருந்து ஆங்கு – அகம் 233/10
நான்மறை முதல்வர் சுற்றம் ஆக – புறம் 26/13
நகை புறன் ஆக நின் சுற்றம்
இசை புறன் ஆக நீ ஓம்பிய பொருளே – புறம் 29/25,26
பெற்றது மகிழ்ந்து சுற்றம் அருத்தி – புறம் 47/4
சுரும்பு ஆர் தேறல் சுற்றம் மறப்ப – புறம் 65/3
தன் அமர் சுற்றம் தலைத்தலை இனைய – புறம் 230/8
மேல்


சுற்றமா (2)

சுற்றமா சூழ்ந்துவிடும் – குறள் 46/2
சுற்றமா சுற்றும் உலகு – குறள் 103/10
மேல்


சுற்றமும் (2)

அவை யாமும் எம் சுற்றமும் பரவுதும் – பரி 17/52
தொடி மாண் சுற்றமும் எம்மும் உள்ளாள் – அகம் 17/6
மேல்


சுற்றமொடு (20)

கல்லென் சுற்றமொடு கால்கிளர்ந்து திரிதரும் – பெரும் 21
செல்நாய் அன்ன கரு வில் சுற்றமொடு
கேளா மன்னர் கடி புலம் புக்கு – பெரும் 139,140
கணம்_கொள் சுற்றமொடு கை புணர்ந்து ஆடும் – பெரும் 234
சுற்றமொடு தூ அறுத்தலின் – மது 188
புலவு புனிறு தீர்ந்து பொலிந்த சுற்றமொடு
வள மனை மகளிர் குள நீர் அயர – மது 602,603
பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து இனிது விளங்கி – மது 770
உரை செல வெறுத்த அவன் நீங்கா சுற்றமொடு
புரை தவ உயரிய மழை மருள் பல் தோல் – மலை 376,377
அமர்பு மெய் ஆர்த்த சுற்றமொடு
நுகர்தற்கு இனிது நின் பெரும் கலி மகிழ்வே – பதி 12/24,25
போர் நிழல் புகன்ற சுற்றமொடு ஊர்முகத்து – பதி 40/1
பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து தோன்றலை – பதி 90/18
காமரு சுற்றமொடு ஒருங்கு நின் அடியுறை – பரி 1/65
எல்லேம் பிரியற்க எம் சுற்றமொடு ஒருங்கே – பரி 23/88
மகிழ் துணை சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி – அகம் 346/15
கலி கொள் சுற்றமொடு கரிகால் காண – அகம் 376/5
திரியா சுற்றமொடு முழுது சேண் விளங்கி – புறம் 2/19
வரிசை அறியா கல்லென் சுற்றமொடு
பரிவு தப எடுக்கும் பிண்டம் நச்சின் – புறம் 184/8,9
கல்லென் சுற்றமொடு கையழிந்து புலவர் – புறம் 240/12
வேந்து தொழில் அயரும் அரும் தலை சுற்றமொடு
நெடு நகர் வந்து என விடு கணை மொசித்த – புறம் 285/7,8
புலி கணத்து அன்ன கடுங்கண் சுற்றமொடு
மாற்றம் மாறான் மறலிய சினத்தன் – புறம் 341/6,7
காடு கண் மறைத்த கல்லென் சுற்றமொடு
இல் என்று இல் வயின் பெயர மெல்ல – புறம் 362/19,20
மேல்


சுற்றமோடு (5)

உரும்பு இல் சுற்றமோடு இருந்தோன் குறுகி – பெரும் 447
செய்த மேவல் அமர்ந்த சுற்றமோடு
ஒன்றுமொழிந்து அடங்கிய கொள்கை என்றும் – பதி 15/28,29
வம்பு களைவு அறியா சுற்றமோடு அம்பு தெரிந்து – பதி 19/9
மேவரு சுற்றமோடு உண்டு இனிது நுகரும் – பதி 48/16
பிரியாது இருக்க எம் சுற்றமோடு உடனே – பரி 18/56
மேல்


சுற்றி (10)

மருதம் சான்ற தண் பணை சுற்றி
ஒருசார் சிறுதினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப – மது 270,271
பல் வேறு பூ திரள் தண்டலை சுற்றி
அழுந்துபட்டு இருந்த பெரும்பாண் இருக்கையும் – மது 341,342
மட மொழியவர் உடன் சுற்றி
கடி சுனையுள் குளித்து ஆடுநரும் – பரி 9/60,61
விரல் முறை சுற்றி மோக்கலும் மோந்தனன் – கலி 54/8
ஏற்றின் அரி பரிபு அறுப்பன சுற்றி
எரி திகழ் கணிச்சியோன் சூடிய பிறை கண் – கலி 103/24,25
கோட்டொடு சுற்றி குடர் வலந்த ஏற்றின் முன் – கலி 103/28
சுற்றி சுழலும் என் நெஞ்சு – கலி 110/11
பருதி அம் குப்பை சுற்றி பகல் செல – அகம் 37/15
சிலை மாண் வல் வில் சுற்றி பல மாண் – அகம் 69/15
வான் போழ் வல் வில் சுற்றி நோன் சிலை – அகம் 281/5
மேல்


சுற்றிய (12)

குறும் கால் காஞ்சி சுற்றிய நெடும் கொடி – பெரும் 375
துறுகல் சுற்றிய சோலை வாழை – மலை 131
சுற்றிய பிணர சூழ் கழி இறவின் – நற் 101/2
காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின் – பரி 9/28
சூர் நிரந்து சுற்றிய மா தபுத்த வேலோய் நின் – பரி 18/4
நலம்பெற சுற்றிய குரல் அமை ஒரு காழ் – கலி 54/7
விரி நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி – கலி 64/3
கையதை அலவன் கண் பெற அடங்க சுற்றிய
பல உறு கண்ணுள் சில கோல் அவிர் தொடி – கலி 85/6,7
வேலி சுற்றிய வால் வீ முல்லை – அகம் 314/19
நரந்த பல் காழ் கோதை சுற்றிய
ஐது அமை பாணி வணர் கோட்டு சீறியாழ் – புறம் 302/4,5
பல் ஊர் சுற்றிய கழனி – புறம் 387/35
கழி சுற்றிய விளை கழனி – புறம் 396/3
மேல்


சுற்றியது (1)

ஓதம் சுற்றியது ஊர் என ஒருசார் – பரி 7/29
மேல்


சுற்றினர் (1)

மெல் நூல்_ஏணி பன் மாண் சுற்றினர்
நிலன் அகழ் உளியர் கலன் நசைஇ கொட்கும் – மது 640,641
மேல்


சுற்று (3)

சுரிகை நுழைந்த சுற்று வீங்கு செறிவு உடை – பெரும் 73
சுற்று அமை வில்லன் செயலை தோன்றும் – நற் 376/7
சுற்று அமை வில்லர் சுரி வளர் பித்தையர் – கலி 4/2
மேல்


சுற்றுபு (1)

தகர் மருப்பு ஏய்ப்ப சுற்றுபு சுரிந்த – அகம் 101/4
மேல்


சுற்றும் (4)

சுற்றமா சுற்றும் உலகு – குறள் 103/10
புடைப்பின் சுற்றும் பூ தலை சிறு கோல் – நற் 110/3
மனை நடு வயலை வேழம் சுற்றும்
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நாணி – ஐங் 11/1,2
கருங்கையின் ஆயத்தார் சுற்றும் எறிந்து – பரி 16/20
மேல்


சுற்றுவன (1)

நறும் காழ் ஆரம் சுற்றுவன அகைப்ப – நற் 5/4
மேல்


சுற்றொடு (1)

காலவை சுடு பொன் வளைஇய ஈர்_அமை_சுற்றொடு – கலி 85/1
மேல்


சுற (1)

சுற வழங்கும் இரும் பௌவத்து – பொரு 203
மேல்


சுறவம் (2)

இற ஆர் இன குருகு ஒலிப்ப சுறவம்
கழி சேர் மருங்கின் கணை கால் நீடி – நற் 27/8,9
திருந்து வாய் சுறவம் நீர் கான்று ஒய்யென – நற் 132/2
மேல்


சுறவின் (2)

சினை சுறவின் கோடு நட்டு – பட் 86
வாள் வாய் சுறவின் பனி துறை நீந்தி – அகம் 187/21
மேல்


சுறவு (7)

சுறவு வாய் அமைத்த சுரும்பு சூழ் சுடர் நுதல் – பெரும் 385
சலம் புகன்று சுறவு கலித்த – மது 112
சுறவு கோட்டு அன்ன முள் இலை தாழை – நற் 19/2
சுறவு மருப்பு அன்ன முள் தோடு ஒசிய – நற் 131/5
சுறவு_இனம் கலித்த நிறை இரும் பரப்பின் – நற் 223/7
கொல் ஏற்று சுறவு_இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை – கலி 123/9
சுறவு_இனத்து அன்ன வாளோர் மொய்ப்ப – புறம் 13/7
மேல்


சுறவு_இனத்து (1)

சுறவு_இனத்து அன்ன வாளோர் மொய்ப்ப – புறம் 13/7
மேல்


சுறவு_இனம் (2)

சுறவு_இனம் கலித்த நிறை இரும் பரப்பின் – நற் 223/7
கொல் ஏற்று சுறவு_இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை – கலி 123/9
மேல்


சுறவும் (1)

துறையும் மான்றன்று பொழுதே சுறவும்
ஓதம் மல்கலின் மாறு ஆயினவே – அகம் 300/16,17
மேல்


சுறவொடு (1)

வாள் வாய் சுறவொடு வய மீன் கெண்டி – நற் 111/7
மேல்


சுறா (19)

நிண சுறா அறுத்த உணக்கல் வேண்டி – நற் 45/6
துணை சுறா வழங்கலும் வழங்கும் ஆயிடை – நற் 67/7
கோள் சுறா வழங்கும் வாள் கேழ் இரும் கழி – நற் 78/1
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் திமில் பரதவர் – நற் 199/6
கோள் சுறா எறிந்து என சுருங்கிய நரம்பின் – நற் 207/8
கோள் சுறா குறித்த முன்பொடு – நற் 215/11
கடு முரண் எறி சுறா வழங்கும் – நற் 303/11
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் தாள் தந்தை – நற் 392/1
வய சுறா வழங்கு நீர் அத்தம் – குறு 230/5
வய சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும் – குறு 269/3
எறி சுறா கலித்த இலங்கு நீர் பரப்பின் – குறு 318/1
சுறா ஏறு எழுதிய மோதிரம் தொட்டாள் – கலி 84/23
ஒருத்தி அரி ஆர் ஞெகிழத்து அணி சுறா தட்ப – கலி 92/38
எறி சுறா வான் மருப்பு கோத்து நெறிசெய்த – கலி 131/7
கழி சுறா எறிந்த புண் தாள் அத்திரி – அகம் 120/10
வாள் சுறா வழங்கும் வளை மேய் பெரும் துறை – அகம் 150/7
வய சுறா எறிந்து என வலவன் அழிப்ப – அகம் 190/12
கோள் சுறா கிழித்த கொடு முடி நெடு வலை – அகம் 340/21
இலங்கு இரும் பரப்பின் எறி சுறா நீக்கி – அகம் 350/10
மேல்


சுறாஅ (1)

சுறாஅ_கொடியான் கொடுமையை நீயும் – கலி 147/42
மேல்


சுறாஅ_கொடியான் (1)

சுறாஅ_கொடியான் கொடுமையை நீயும் – கலி 147/42
மேல்


சுனை (92)

கண் போல் மலர்ந்த காமரு சுனை மலர் – திரு 75
குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி – திரு 199
நெடும் பெரும் சிமையத்து நீல பைம் சுனை
ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற்ப – திரு 253,254
சுனை வறந்து அன்ன இருள் தூங்கு வறு வாய் – பெரும் 10
பளிங்கு சொரிவு அன்ன பாய் சுனை குடைவு_உழி – குறி 57
பழு மிளகு உக்க பாறை நெடும் சுனை
முழு_முதல் கொக்கின் தீம் கனி உதிர்ந்து என – குறி 187,188
அகளத்து அன்ன நிறை சுனை புறவின் – மலை 104
குவளை அம் பைம் சுனை அசைவு விட பருகி – மலை 251
அகல் வாய் பைம் சுனை பயிர் கால்யாப்ப – நற் 5/2
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க – நற் 7/1
கடவுள் கல் சுனை அடை இறந்து அவிழ்ந்த – நற் 34/1
சுனை பாய்ந்து ஆடிற்றும் இலன் என நினைவு இலை – நற் 147/9
குண்டு நீர் நெடும் சுனை நோக்கி கவிழ்ந்து தன் – நற் 151/10
சுனை பூ குற்றும் தொடலை தைஇயும் – நற் 173/1
குறும் சுனை குவளை அடைச்சி நாம் புணரிய – நற் 204/3
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க – நற் 268/1
வீ சுனை சிறு நீர் குடியினள் கழிந்த – நற் 271/7
நீர் கொள் நெடும் சுனை அமைந்து வார்ந்து உறைந்து என் – நற் 273/7
நாள்_மலர் புரையும் மேனி பெரும் சுனை
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் – நற் 301/2,3
ஓங்கு வரை சாரல் தீம் சுனை ஆடி – நற் 317/8
வெற்பு அணி நறு வீ கல் சுனை உறைப்ப – நற் 334/4
தெண் நீர் மணி சுனை ஆடின் – நற் 339/11
அம் கண் அறைய அகல் வாய் பைம் சுனை
உண்கண் ஒப்பின் நீலம் அடைச்சி – நற் 357/7,8
அதலை குன்றத்து அகல் வாய் குண்டு சுனை
குவளையொடு பொதிந்த குளவி நாறு நறு நுதல் – குறு 59/2,3
சுனை பூ குற்று தொடலை தைஇ – குறு 142/1
பாரி பறம்பில் பனி சுனை தெண் நீர் – குறு 196/3
குண்டு நீர் பைம் சுனை பூத்த குவளை – குறு 291/6
ஓங்கு மலை பைம் சுனை பருகும் நாடன் – குறு 317/4
சுனை பூ குவளை சுரும்பு ஆர் கண்ணியன் – குறு 321/2
சுனை பாய் சோர்வு இடை நோக்கி சினை இழிந்து – குறு 335/3
குன்ற நாட தகுமோ பைம் சுனை
குவளை தண் தழை இவள் ஈண்டு வருந்த – குறு 342/4,5
சுனை பூ குவளை தொடலை தந்தும் – குறு 346/4
மல்கு சுனை உலர்ந்த நல்கூர் சுர முதல் – குறு 347/1
அறு சுனை மருங்கின் மறுகுபு வெந்த – குறு 356/3
பைம் கண் மா சுனை பல் பிணி அவிழ்ந்த – குறு 366/4
அம்ம வாழி தோழி பைம் சுனை
பாசடை நிவந்த பனி மலர் குவளை – ஐங் 225/1,2
பைம் சுனை பூத்த பகு வாய் குவளையும் – ஐங் 299/2
குன்றக நெடும் சுனை குவளை போல – ஐங் 500/2
தீம் சுனை நீர் மலர் மலைந்து மதம் செருக்கி – பதி 70/8
தீம் சுனை நிலைஇய திரு மா மருங்கின் – பதி 85/6
நிவந்து ஓங்கு இமயத்து நீல பைம் சுனை
பயந்தோர் என்ப பதுமத்து பாயல் – பரி 5/48,49
அருவி தாழ் மாலை சுனை
முதல்வ நின் யானை முழக்கம் கேட்ட – பரி 8/16,17
வீழ் தும்பி வண்டொடு மிஞிறு ஆர்ப்ப சுனை மலர – பரி 8/23
பைம் சுனை பாஅய் எழு பாவையர் – பரி 8/112
தடாகம் ஏற்ற தண் சுனை பாங்கர் – பரி 9/77
நீர் மலி நிறை சுனை பூ மலர்ந்தனவே – பரி 14/2
சுனை எலாம் நீலம் மலர சுனை சூழ் – பரி 15/30
சுனை எலாம் நீலம் மலர சுனை சூழ் – பரி 15/30
சுனை மலர் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா – பரி 17/38
கார் ததும்பு நீர் ததும்புவன சுனை
ஏர் ததும்புவன பூ அணி செறிவு – பரி 18/32,33
கூனி வளைத்த சுனை
புரி உறு நரம்பும் இயலும் புணர்ந்து – பரி 18/50,51
சினை போழ் பல்லவன் தீம் சுனை உதிர்ப்ப – பரி 19/68
சுனை கழிந்து தூங்குவன நீரின் மலர் – பரி 20/101
தாழ் நீர் இமிழ் சுனை நாப்பண் குளித்து அவண் – பரி 21/39
கடைஇய ஆற்று இடை நீர் நீத்த வறும் சுனை
அடையொடு வாடிய அணி மலர் தகைப்பன – கலி 3/8,9
இவட்கே சுனை மாண் நீலம் கார் எதிர்பவை போல் – கலி 7/11
கடு நவை ஆர் ஆற்று அறு சுனை முற்றி – கலி 12/3
கடி சுனை கவினிய காந்தள் அம் குலையினை – கலி 45/2
மால் வரை மலி சுனை மலர் ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/9
இனையள் என்று எடுத்து அரற்றும் அயல் முன்னர் நின் சுனை
கனை பெயல் நீலம் போல் கண் பனி கலுழ்பவால் – கலி 48/14,15
தடி கண் புரையும் குறும் சுனை ஆடி – கலி 108/41
அறு நீர் பைம் சுனை ஆம் அற புலர்தலின் – அகம் 1/12
பாறை நெடும் சுனை விளைந்த தேறல் – அகம் 2/4
இன் தீம் பைம் சுனை ஈர் அணி பொலிந்த – அகம் 59/13
சுனை பூ நீத்து சினை பூ படர – அகம் 71/4
தீம் பெரும் பைம் சுனை பூத்த – அகம் 78/23
சூர் சுனை துழைஇ நீர் பயம் காணாது – அகம் 91/4
கை தோய்த்து உயிர்க்கும் வறும் சுனை
மை தோய் சிமைய மலை முதல் ஆறே – அகம் 119/19,20
குறும் சுனை குவளை வண்டு பட சூடி – அகம் 128/9
செருப்பு உடை அடியர் தெண் சுனை மண்டும் – அகம் 129/13
துளி தலை தலைஇய சாரல் நளி சுனை
கூம்பு முகை அவிழ்த்த குறும் சிறை பறவை – அகம் 132/9,10
அகல் அறை நெடும் சுனை துவலையின் மலர்ந்த – அகம் 143/14
வண்டு பட நீடிய குண்டு சுனை நீலத்து – அகம் 149/17
சுனை கொள் தீம் நீர் சோற்று உலை கூட்டும் – அகம் 169/7
பறை கண் அன்ன நிறை சுனை பருகி – அகம் 178/3
ஏர் மலர் நிறை சுனை உறையும் – அகம் 198/16
கல் முகை நெடும் சுனை நம்மொடு ஆடி – அகம் 228/5
நிலம் நீர் அற்று நீள் சுனை வறப்ப – அகம் 295/1
பல் இதழ் நீலம் படு சுனை குற்றும் – அகம் 302/5
மல்லல் அறைய மலிர் சுனை குவளை – அகம் 308/11
சேண் உற சென்று வறும் சுனை ஒல்கி – அகம் 315/9
வறும் சுனை முகந்த கோடை தெள் விளி – அகம் 321/2
புலி புக்கு ஈனும் வறும் சுனை
பனி படு சிமைய பல் மலை இறந்தே – அகம் 329/13,14
நீடு நீர் நெடும் சுனை ஆயமொடு ஆடாய் – அகம் 358/7
பகு வாய் பைம் சுனை மா உண மலிர – அகம் 364/8
கடி சுனை தெளிந்த மணி மருள் தீம் நீர் – அகம் 368/10
ஆய் சுனை நிகர் மலர் போன்ம் என நசைஇ – அகம் 371/12
ஆங்கண் இரும் சுனை நீரொடு முகவா – அகம் 393/13
தீம் நீர் பெரும் குண்டு சுனை பூத்த குவளை – புறம் 116/1
குவளை பைம் சுனை பருகி அயல – புறம் 132/5
பாரி பறம்பின் பனி சுனை தெண் நீர் – புறம் 176/9
பாரி பறம்பின் பனி சுனை போல – புறம் 337/6
மேல்


சுனை-தொறும் (1)

கண் போல் நீலம் சுனை-தொறும் மலர – நற் 161/2
மேல்


சுனை-தோறும் (1)

பறை கண் அன்ன நிறை சுனை-தோறும்
துளி படு மொக்குள் துள்ளுவன சால – அகம் 324/6,7
மேல்


சுனைய (3)

குட வரை சுனைய மா இதழ் குவளை – நற் 105/8
எறும்பி அளையின் குறும் பல் சுனைய
உலை_கல் அன்ன பாறை ஏறி – குறு 12/1,2
இட்டு வாய் சுனைய பகு வாய் தேரை – குறு 193/2
மேல்


சுனையவும் (2)

மலையவும் நிலத்தவும் சினையவும் சுனையவும்
வண்ணவண்ணத்த மலர் ஆய்பு விரைஇய – குறி 113,114
பாடல் சால் சிறப்பின் சினையவும் சுனையவும்
நாடினர் கொயல் வேண்டா நயந்து தாம் கொடுப்ப போல் – கலி 28/1,2
மேல்


சுனையான் (1)

அறை அணிந்த அரும் சுனையான்
நற உண் வண்டாய் நரம்பு உளர்நரும் – பரி 9/62,63
மேல்


சுனையின் (1)

உதிர்த்த சுனையின் எடுத்த தலைய – பரி 19/69
மேல்


சுனையும் (2)

பூ அமன்றன்று சுனையும் அன்று – கலி 55/12
கண் என மலர்ந்த சுனையும் வண் பறை – அகம் 38/11
மேல்


சுனையுள் (1)

கடி சுனையுள் குளித்து ஆடுநரும் – பரி 9/61
மேல்


சுனையே (1)

மீன் கண் அற்று அதன் சுனையே ஆங்கு – புறம் 109/10
மேல்