க – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கஃசா 1
கஃடு 1
கங்கன் 1
கங்கு 1
கங்குல் 45
கங்குல்-தோறு 1
கங்குலான் 5
கங்குலானே 2
கங்குலில் 2
கங்குலின் 2
கங்குலும் 17
கங்கை 8
கச்சம் 1
கச்சியோனே 1
கச்சின் 2
கச்சினர் 1
கச்சினன் 2
கச்சினனே 1
கச்சு 2
கச்சை 5
கசடு 6
கசிந்த 1
கசிந்தவர் 1
கசிந்து 2
கசிபு 1
கசிவு 2
கசிவு_உற்ற 1
கசிவொடு 1
கஞ்சக 1
கஞ்சி 1
கஞல் 4
கஞல 4
கஞலி 2
கஞலிய 9
கஞன்ற 1
கட்கு 6
கட்கும் 2
கட்சி 8
கட்சியில் 2
கட்சியின் 1
கட்டதனொடு 1
கட்டழித்து 1
கட்டளை 10
கட்டி 15
கட்டிய 6
கட்டில் 7
கட்டிலில் 1
கட்டிலொடு 1
கட்டின் 2
கட்டு 5
கட்டுண்டார் 1
கட்டுரை 1
கட்டுவட 1
கட்டூர் 7
கட்பின் 1
கட 2
கடக்க 1
கடக்கிற்பார் 1
கடக்கு 1
கடக்கும் 13
கடகம் 1
கடகமொடு 1
கடத்தல் 3
கடத்தவும் 1
கடத்தளோ 1
கடத்திர் 1
கடத்து 14
கடந்த 40
கடந்ததூஉம் 1
கடந்து 45
கடந்தே 1
கடந்தோய் 1
கடந்தோர்க்கு 1
கடப்பாட்டாளன் 1
கடப்பாடு 1
கடப்பு 4
கடப்பே 1
கடம் 5
கடம்படுவோரும் 1
கடம்பன் 1
கடம்பின் 12
கடம்பு 10
கடம்பு_அமர்_செல்வன் 1
கடம்பும் 4
கடம்பூண்ட 1
கடம்பொடு 1
கடமா 2
கடமான் 2
கடல் 298
கடல்-மன்னும் 1
கடல்_கெழு_செல்வி 1
கடல்_சிறு_காக்கை 1
கடல்_மரம் 1
கடல்_வயின் 1
கடல்_அக 1
கடல 1
கடலவும் 5
கடலன் 1
கடலா 2
கடலால் 1
கடலில் 1
கடலின் 8
கடலினும் 5
கடலும் 3
கடலுள் 1
கடலே 6
கடலை 3
கடலொடு 2
கடலோடு 1
கடவ 2
கடவது 3
கடவர் 1
கடவர்க்கு 1
கடவரை 1
கடவலின் 1
கடவன் 1
கடவன 1
கடவனும் 1
கடவாதோர் 1
கடவி 1
கடவின் 2
கடவினர் 1
கடவினன் 1
கடவு 2
கடவு-மதி 13
கடவு_உறூஉம் 1
கடவுக 1
கடவுட்கு 5
கடவுட்கும் 1
கடவுண்மை 1
கடவுதி 1
கடவுநர் 1
கடவுபு 3
கடவும் 6
கடவுவோரும் 1
கடவுள் 74
கடவுளது 1
கடவுளர் 3
கடவுளவை 1
கடவுளும் 3
கடவுளை 4
கடவை 1
கடற்கரை 1
கடற்கரையது 10
கடற்கு 4
கடற்ற 1
கடற்றவும் 1
கடற்றில் 2
கடற்று 5
கடறு 9
கடன் 52
கடனும் 1
கடனே 9
கடா 3
கடா_உறுப்ப 1
கடாத்த 1
கடாத்தால் 1
கடாத்து 2
கடாத்தொடு 2
கடாம் 3
கடாவ 1
கடாவா 1
கடாவின் 2
கடாஅ 15
கடாஅ_உறுக்கும் 1
கடாஅத்த 1
கடாஅத்து 8
கடாஅம் 17
கடாஅய் 2
கடாஅய 1
கடாஅயார் 1
கடி 156
கடி_மகள் 1
கடி_மர 1
கடி_மரத்தான் 1
கடி_மரம் 6
கடிகம் 2
கடிகல்லாய் 3
கடிகுவென் 1
கடிகுவேம் 1
கடிகை 5
கடிகை_நூல் 1
கடிகையும் 1
கடித்தது 1
கடிதல் 5
கடிதலின் 2
கடிதலும் 1
கடிது 19
கடிதுமாம் 1
கடிந்த 7
கடிந்ததும் 1
கடிந்ததோ 1
கடிந்தன்று 1
கடிந்தனம் 1
கடிந்தீவார் 1
கடிந்து 12
கடிந்தும் 1
கடிந்தோன் 1
கடிப்பகை 1
கடிப்படுகுவள் 1
கடிப்படுத்தனள் 1
கடிப்படுத்தனை 1
கடிப்பின் 2
கடிப்பு 12
கடிய 16
கடியர் 1
கடியவும் 2
கடியவே 1
கடியன் 1
கடியாதோளே 1
கடியின்னே 1
கடியுநர் 1
கடியும் 13
கடியையால் 1
கடிவாள் 1
கடீஇயர் 3
கடீஇயாற்கு 1
கடு 95
கடு_மா 1
கடு_மீன் 1
கடுக்கும் 29
கடுக்கை 3
கடுக 1
கடுகி 2
கடுகிய 3
கடுகினும் 2
கடுகுபு 2
கடுகுவர் 1
கடுங்கண் 30
கடுங்கண்ண 1
கடுங்கோ 1
கடுத்த 2
கடுத்தது 2
கடுத்தலும் 1
கடுத்தனள் 2
கடுத்து 1
கடுத்தும் 1
கடுத்தோள் 1
கடுத்தோள்_வயின் 1
கடுப்ப 82
கடுப்பு 4
கடுப்பு_உடை_பறவை 1
கடுப்பும் 1
கடும் 237
கடும்-குரை 1
கடும்-குரையம் 1
கடும்-குரையள் 1
கடும்பின் 4
கடும்பினது 2
கடும்பு 9
கடும்புடன் 1
கடும்பும் 1
கடும்பே 5
கடும்பொடு 4
கடும்பொடும் 2
கடும்போடு 1
கடுமைய 1
கடுமையின் 1
கடுமையொடு 1
கடுவன் 12
கடுவனும் 2
கடுவனொடு 1
கடுவனோடு 2
கடுவொடு 1
கடை 97
கடை_கோல் 1
கடைக்கண் 1
கடைக்கண்ணால் 1
கடைக்கூட்ட 2
கடைக்கூட்டுதிர் 1
கடைக்கொளவே 1
கடைகொள 1
கடைகொளப்படுதலின் 1
கடைசியர் 1
கடைத்தும் 2
கடைந்த 3
கடைந்து 2
கடைநரும் 1
கடைப்படாஅ 1
கடைப்பிடித்த 1
கடைப்பிடித்து 1
கடைமுகத்து 1
கடைமுறை 1
கடைய 3
கடையரே 1
கடையல் 1
கடையானே 1
கடையின் 1
கடையும் 2
கடையே 1
கடையோர் 1
கடைஇ 24
கடைஇய 6
கண் 791
கண்_கண் 1
கண்_குத்தி_கள்வனை 1
கண்_அகத்து 3
கண்கள் 1
கண்களும் 1
கண்களோ 1
கண்கூடிய 1
கண்கூடு 6
கண்ட 40
கண்டது 14
கண்டதூஉம் 2
கண்டம் 2
கண்டமை 1
கண்டல் 12
கண்டவர் 5
கண்டவர்க்கு 1
கண்டவற்றுள் 1
கண்டவன் 1
கண்டவிடத்தே 1
கண்டவிர் 1
கண்டன்று 1
கண்டன்றும் 1
கண்டன்றே 1
கண்டன்றோ 2
கண்டன-மன் 1
கண்டனம் 12
கண்டனர் 1
கண்டனள் 2
கண்டனன் 1
கண்டனிர் 1
கண்டனெம் 3
கண்டனென் 8
கண்டனைத்து 1
கண்டனையர் 1
கண்டனையேம் 1
கண்டனையோ 1
கண்டாய் 5
கண்டாயும் 3
கண்டாயோ 3
கண்டார் 10
கண்டார்-கண் 1
கண்டார்க்கு 4
கண்டாரை 2
கண்டால் 2
கண்டான் 1
கண்டி 1
கண்டிகும் 16
கண்டிகுமே 5
கண்டிகை 1
கண்டிசின் 13
கண்டிசினால் 1
கண்டிசினே 1
கண்டிசினோரே 1
கண்டிரும் 1
கண்டிரோ 1
கண்டீ 2
கண்டீயாய் 1
கண்டீர் 1
கண்டீரக்கோன் 1
கண்டீரோ 1
கண்டு 141
கண்டு_உழி 1
கண்டும் 15
கண்டே 19
கண்டேம் 2
கண்டேன் 5
கண்டேனால் 1
கண்டை 11
கண்டைகா 1
கண்டோர் 12
கண்டோர்க்கு 1
கண்ண் 1
கண்ண 10
கண்ணஃதே 1
கண்ணஞ்சா 1
கண்ணடி 1
கண்ணதுவே 1
கண்ணர் 8
கண்ணவர் 1
கண்ணவரோடும் 1
கண்ணழி 1
கண்ணள் 19
கண்ணளா 1
கண்ணளோ 1
கண்ணன் 3
கண்ணன்_எழினி 1
கண்ணாட்கு 1
கண்ணாது 1
கண்ணாய் 1
கண்ணார் 5
கண்ணார்க்கும் 1
கண்ணாரொடு 1
கண்ணாரோடு 1
கண்ணால் 4
கண்ணாள் 3
கண்ணாளை 1
கண்ணி 123
கண்ணிக்கு 1
கண்ணிடத்து 1
கண்ணிய 3
கண்ணியது 3
கண்ணியர் 10
கண்ணியன் 15
கண்ணியால் 1
கண்ணியான் 1
கண்ணியின் 1
கண்ணியும் 11
கண்ணியை 6
கண்ணியொடு 1
கண்ணியோடு 1
கண்ணில் 1
கண்ணிலி 1
கண்ணிற்கு 1
கண்ணின் 20
கண்ணினம் 2
கண்ணினால் 2
கண்ணினான் 2
கண்ணினும் 5
கண்ணினை 1
கண்ணீர் 14
கண்ணீரும் 1
கண்ணுக்கு 1
கண்ணும் 33
கண்ணுள் 3
கண்ணுள்_வினைஞரும் 1
கண்ணுள்ளின் 1
கண்ணுளர் 1
கண்ணுளர்க்கு 1
கண்ணுற்ற 1
கண்ணுறுதலின் 1
கண்ணுறை 4
கண்ணே 51
கண்ணேம் 5
கண்ணேன் 2
கண்ணை 6
கண்ணொடு 12
கண்ணோ 2
கண்ணோட்டத்து 1
கண்ணோட்டம் 9
கண்ணோட்டமும் 1
கண்ணோட 1
கண்ணோடாதவர் 1
கண்ணோடாது 5
கண்ணோடி 1
கண்ணோடிய 1
கண்ணோடினாய் 1
கண்ணோடு 1
கண்துஞ்சும் 1
கண்துஞ்சேன் 1
கண்பட 1
கண்படல் 2
கண்படா 3
கண்படு 2
கண்படுக்கும் 3
கண்படுதல் 1
கண்படுதலும் 1
கண்படுப்ப 1
கண்படுப்பினும் 1
கண்படை 7
கண்பனி 1
கண்பாடு 1
கண்பாயல் 1
கண்பின் 2
கண்பு 2
கண்புதைத்து 1
கண்புதைத்தோயே 1
கண்மாற 1
கண்மாறலோ 1
கண்மாறாது 1
கண்மாறிய 4
கண்மாறிவிடின் 1
கண்மாறின்றே 1
கண்மாறினும் 1
கண்மாறு 1
கண்வாங்கு 1
கண்விடு 1
கண்விடுத்து 1
கண 23
கணஃது 1
கணக்கு 2
கணத்தர் 1
கணத்து 4
கணந்துள் 2
கணம் 49
கணம்_கொண்டு 3
கணம்_கொள் 17
கணம்_கொள்பு 1
கணம்_கொள 2
கணவ 13
கணவர் 2
கணவன் 15
கணவனை 1
கணவிர 1
கணவிரி 1
கணவீர 1
கணனும் 1
கணனொடு 1
கணாட்டி 1
கணி 3
கணிகாரம் 1
கணிகை 1
கணிச்சி 7
கணிச்சியால் 1
கணிச்சியில் 1
கணிச்சியின் 1
கணிச்சியும் 2
கணிச்சியொடு 1
கணிச்சியோன் 3
கணிற்கு 1
கணீர் 1
கணும் 2
கணை 80
கணையமொடு 1
கணையர் 1
கணையன் 2
கணையின் 2
கணையினர் 1
கணையினும் 1
கணையோர் 1
கணோட்டமும் 1
கணோயே 1
கணோளே 1
கத 12
கதம் 5
கதம்பட்ட 1
கதவ 5
கதவம் 16
கதவர் 1
கதவவால் 1
கதவின் 8
கதவு 9
கதவே 1
கதழ் 26
கதழ்ந்து 2
கதழ்பு 2
கதழ்வு 1
கதழ்வு_உற்று 1
கதழ்வை 1
கதழும் 4
கதற 1
கதறு 1
கதன் 5
கதி 2
கதிக்கும் 1
கதித்த 1
கதித்து 1
கதியாதி 2
கதியிற்றே 1
கதிர் 229
கதிர்_செல்வன் 1
கதிர்கள் 1
கதிர்த்த 2
கதிர்த்து 1
கதிர்ப்பவும் 1
கதிர்பட 1
கதிர 3
கதிரும் 1
கதிரே 1
கதிரொடு 2
கதிரொடும் 1
கதிரோன் 1
கதுப்ப 1
கதுப்பில் 2
கதுப்பின் 30
கதுப்பினள் 2
கதுப்பினாய் 2
கதுப்பினாள் 2
கதுப்பினுள் 2
கதுப்பு 23
கதுப்பு_அகம் 2
கதுப்பும் 6
கதுப்பே 1
கதுப்பொடு 3
கதுப்போடு 1
கதுப்போடே 1
கதுமென 23
கதுவலின் 1
கதுவாய் 8
கதுவி 1
கதுவிய 2
கதுவும் 1
கதூஉ 1
கதூஉம் 5
கந்தத்து 1
கந்தம் 1
கந்தரத்தால் 1
கந்தன் 1
கந்தா 1
கந்தாரம் 1
கந்தின் 2
கந்து 15
கபில 1
கபிலரும் 1
கபிலன் 4
கம்பம் 1
கம்பமொடு 1
கம்பலத்து 1
கம்பலும் 1
கம்பலை 19
கம்பலைத்தன்று 1
கம்புள் 5
கம்மியர் 2
கம்மியன் 6
கம்மென்றன்றே 2
கம்மென 6
கமண்டலத்து 1
கமம் 21
கமலமும் 1
கமழ் 191
கமழ்ந்து 1
கமழ்பு 1
கமழ 13
கமழாது 1
கமழும் 68
கமழும்_கால் 1
கமுகின் 5
கய 27
கய_மா 1
கயத்து 16
கயந்தலை 3
கயம் 69
கயம்-தோறு 1
கயமும் 1
கயமுனி 2
கயல் 25
கயலின் 1
கயலொடு 1
கயவர் 6
கயவரும் 1
கயவாய் 1
கயன் 5
கயில் 2
கயிற்றின் 4
கயிற்று 7
கயிறு 26
கயிறும் 1
கரக்கிற்பென்-மன்-கொலோ 1
கரக்கினும் 1
கரக்கும் 5
கரகத்து 1
கரகம் 1
கரகமும் 1
கரண்டை 1
கரத்தல் 4
கரத்தலும் 1
கரந்த 13
கரந்ததூஉம் 1
கரந்தனம் 1
கரந்தனள் 1
கரந்தாளை 1
கரந்தான் 1
கரந்து 28
கரந்தே 1
கரந்தை 8
கரப்ப 7
கரப்பவர்க்கு 1
கரப்பவன் 1
கரப்பவும் 8
கரப்பவும்_கரப்பவும் 1
கரப்பன் 1
கரப்பாக்கு 2
கரப்பாடும்மே 1
கரப்பார் 2
கரப்பின் 1
கரப்பினும் 2
கரப்பு 6
கரப்பென்-மன் 1
கரப்பொடு 1
கரம்பை 6
கரவா 2
கரவாது 5
கரவு 5
கராமும் 2
கராஅத்து 1
கராஅம் 4
கரி 25
கரிகால் 4
கரிகால்வளவ 1
கரிகால்வளவன் 1
கரிகால்வளவனொடு 1
கரிதோ 1
கரிந்த 1
கரிந்து 1
கரிபு 1
கரியவும் 1
கரியா 1
கரியார் 1
கரியும் 1
கரியே 1
கரு 30
கரு_மறி 1
கரு_முக 1
கருக்காயும் 1
கருக்கின் 1
கருக்கு 1
கருகி 1
கருங்கை 1
கருங்கையின் 1
கருத 1
கருதி 13
கருதிய 1
கருதியது 1
கருதியாய்க்கு 1
கருதின் 1
கருதினும் 1
கருதுப 1
கருதுபவர் 1
கருதுபு 1
கருதும் 2
கருதுவிர் 1
கருப்பு 1
கருப்பை 3
கரும் 145
கரும்_கூத்து 1
கரும்பனூரன் 2
கரும்பில் 1
கரும்பின் 35
கரும்பினும் 1
கரும்பு 25
கரும்புக்கு 1
கரும்பே 1
கரும்பொடு 2
கரும்போடு 1
கருமணியின் 1
கருமத்தான் 1
கருமம் 6
கருமமா 1
கருமமே 1
கருமை 2
கருவி 24
கருவித்து 1
கருவிய 10
கருவியர் 1
கருவியான் 2
கருவியின் 2
கருவியும் 2
கருவியை 1
கருவியொடு 2
கருவில் 1
கருவிளை 7
கருவின் 1
கருவூர் 1
கருவொடு 2
கருனை 4
கரை 94
கரை_வலம் 1
கரைந்த 2
கரைந்தீமே 1
கரைந்து 3
கரைபு 2
கரைய 7
கரையது 2
கரையவர் 1
கரையவும் 1
கரையன 1
கரையா 1
கரையும் 3
கரையே 1
கரையொடு 1
கல் 273
கல்_அக 4
கல்_அகத்து 1
கல்ல 1
கல்லகார 1
கல்லவும் 2
கல்லா 46
கல்லாத 1
கல்லாதவர் 3
கல்லாதவரின் 1
கல்லாதவரும் 2
கல்லாதவாறு 1
கல்லாதார் 1
கல்லாதான் 2
கல்லாது 2
கல்லாமை 1
கல்லார் 2
கல்லார்-கண் 1
கல்லான் 1
கல்லின் 2
கல்லினும் 2
கல்லினுள் 1
கல்லும் 2
கல்லுறுத்து 1
கல்லென் 27
கல்லென்றவ்வே 2
கல்லென்றன்றால் 1
கல்லென்று 1
கல்லென 34
கல்லே 2
கல்வி 6
கல்வியென் 1
கல 13
கலக்கத்துள் 1
கலக்கத்தை 1
கலக்கத்தோடு 1
கலக்கி 1
கலக்கிய 4
கலக்கினன் 1
கலக்கு 8
கலக்கு_உற்றன்றால் 1
கலக்கு_உற்றன 1
கலக்கு_உற 3
கலக்கு_உறு 1
கலக்கு_உறுந்து 1
கலக்கு_உறூஉம் 1
கலங்க 17
கலங்கல் 6
கலங்களுள் 1
கலங்கன்-மின் 1
கலங்கா 3
கலங்காது 2
கலங்கி 29
கலங்கிய 16
கலங்கியாள் 1
கலங்கின்று 1
கலங்கின 1
கலங்கினர் 2
கலங்கினள் 1
கலங்கினாள் 1
கலங்கினேன் 1
கலங்கு 13
கலங்குபு 1
கலங்கும் 2
கலங்குமே 1
கலங்குவள் 1
கலங்குவார் 1
கலத்தர் 1
கலத்தல் 2
கலத்தன்-மன்னே 2
கலத்தில் 3
கலத்தின் 1
கலத்தினும் 2
கலத்து 16
கலத்தும் 1
கலத்துள் 1
கலத்தேம் 1
கலத்தை 1
கலத்தொடு 2
கலந்த 13
கலந்தவர் 1
கலந்தவை 1
கலந்தன்றால் 1
கலந்தனவே 1
கலந்தார்க்கு 1
கலந்து 32
கலந்தோர் 1
கலப்ப 1
கலப்பு 2
கலப்பென் 1
கலப்பேன்-கொல் 1
கலப்பை 1
கலப்பையர் 4
கலப்பையிர் 1
கலப்போடு 1
கலம் 108
கலம்_கலம் 1
கலவ 2
கலவத்து 1
கலவம் 2
கலவாது 1
கலவி 1
கலவு 2
கலவை 2
கலவையொடு 1
கலன் 15
கலனும் 2
கலனே 1
கலாபம் 2
கலாவ 6
கலாவத்து 3
கலாவம் 2
கலாவலின் 1
கலாவும் 1
கலாஅ 1
கலி 108
கலி_மா 19
கலி_மாவும் 1
கலி_மான் 8
கலிக்கும் 1
கலிங்கத்தள் 1
கலிங்கத்து 3
கலிங்கத்துள் 1
கலிங்கம் 19
கலிங்கமும் 1
கலிங்கமொடு 3
கலித்த 41
கலித்து 6
கலிப்ப 1
கலிப்பினும் 1
கலியினனே 1
கலில் 1
கலிலும் 1
கலிழ் 8
கலிழ்ந்து 3
கலிழ்பு 1
கலிழ்மே 1
கலிழ்வே 1
கலிழ்வோள் 1
கலிழ 2
கலிழி 1
கலிழும் 9
கலிழை 1
கலுழ் 17
கலுழ்தல் 1
கலுழ்தலின் 2
கலுழ்தி 1
கலுழ்ந்த 4
கலுழ்ந்தமையின் 1
கலுழ்ந்தன 2
கலுழ்ந்து 6
கலுழ்ந்தே 1
கலுழ்பவள் 1
கலுழ்பவால் 1
கலுழ்பு 5
கலுழ்வது 1
கலுழ 10
கலுழவும் 2
கலுழா 1
கலுழா_கால் 1
கலுழி 6
கலுழும் 13
கலுழுமால் 2
கலை 43
கலை_மான் 1
கலையின் 1
கலையும் 1
கலையே 2
கலையொடு 1
கலைஇ 2
கலைஇய 5
கவ்வி 1
கவ்விது 1
கவ்விய 1
கவ்வியது 1
கவ்வியும் 1
கவ்வும் 1
கவ்வை 13
கவ்வையான் 1
கவ்வையின் 3
கவ்வையை 1
கவசம் 1
கவட்ட 1
கவட்டு 12
கவடு 3
கவண் 4
கவணர் 1
கவணின் 2
கவணை 2
கவணையர் 1
கவணையில் 1
கவணையின் 1
கவணையும் 1
கவயத்து 1
கவர் 44
கவர்க 1
கவர்கொண்ட 1
கவர்த்த 1
கவர்தல் 1
கவர்தலின் 3
கவர்ந்த 5
கவர்ந்தது 1
கவர்ந்து 9
கவர்பு 10
கவர்பு_உற 1
கவர்வின் 1
கவர்வு 1
கவர்வு_உற்றன 1
கவர 10
கவரி 6
கவரிமா 1
கவரிய 1
கவரியின் 2
கவரும் 28
கவல் 1
கவல்பு 1
கவலை 57
கவலைத்தாய் 1
கவலைத்து 1
கவலைய 10
கவலையால் 1
கவவ 1
கவவவும் 1
கவவி 2
கவவியார்க்கு 1
கவவின் 3
கவவினளே 1
கவவு 12
கவவொடு 1
கவழ 1
கவழம் 2
கவளம் 13
கவளமொடு 1
கவற்ற 3
கவற்றும் 1
கவறு 2
கவறும் 2
கவாஅன் 33
கவி 20
கவிக்கும் 1
கவிகை 1
கவித்த 1
கவித்து 3
கவிதல் 1
கவிதை 1
கவிந்து 1
கவிப்ப 1
கவிய 1
கவியா 3
கவியும் 1
கவிர் 6
கவிரம் 1
கவிழ் 6
கவிழ்ந்த 7
கவிழ்ந்தன 1
கவிழ்ந்து 7
கவிழவும் 1
கவிழும் 1
கவின் 145
கவின்ற 1
கவின்று 1
கவின 3
கவினி 12
கவினிய 9
கவினினை 1
கவினும் 2
கவினே 19
கவினை 1
கவினையாய் 1
கவினொடும் 1
கவுதமன் 1
கவுரியர் 3
கவுள் 19
கவுள 6
கவுளன் 1
கவுளும் 1
கவை 37
கவை_மக 1
கவை_முள்_கருவியின் 1
கவையினன் 3
கவையினனாக 1
கவைஇ 9
கவைஇய 11
கவைஇயினள் 1
கவைஇயினளே 1
கவைஇயினன் 1
கழகத்து 1
கழகத்து-காலை 1
கழகமும் 1
கழங்கின் 8
கழங்கினான் 1
கழங்கு 9
கழங்கும் 3
கழங்கே 1
கழஞ்சின் 1
கழல் 87
கழல்குபு 1
கழல்பு 3
கழல 2
கழலன் 1
கழலின் 1
கழலினர் 1
கழலினன் 2
கழலே 1
கழலொடு 2
கழலோயே 1
கழலோன் 1
கழற்றுவான் 1
கழற 3
கழறல் 3
கழறலிர்-மன்னோ 1
கழறலின் 1
கழறாது 1
கழறி 3
கழறிய 1
கழறு 1
கழறுதல் 1
கழறுப 1
கழறுபு 1
கழறும் 3
கழறும்_காலை 1
கழறுவ 1
கழறுவல் 1
கழறுவோரே 1
கழன்ற 3
கழன்று 4
கழனி 66
கழனிய 1
கழனியின் 1
கழனியும் 1
கழாலின் 2
கழாஅ 6
கழாஅத்தலையை 1
கழாஅது 2
கழாஅர் 6
கழாஅலவும் 1
கழாஅலின் 2
கழி 168
கழி-மின் 18
கழி_கல_மகடூஉ 1
கழி_கல_மகளிர் 1
கழிக்கின் 1
கழிக்கும் 2
கழிக 6
கழிகல்லாத 1
கழித்த 6
கழித்தன 1
கழித்திடுதல் 1
கழித்து 3
கழிதந்தோயே 1
கழிதல் 3
கழிதலும் 1
கழிந்த 28
கழிந்ததற்கு 1
கழிந்தது 1
கழிந்தமை 1
கழிந்தவை 1
கழிந்தன்று 2
கழிந்தன்று-மன்னே 1
கழிந்தன்றே 2
கழிந்தன 1
கழிந்தனர் 1
கழிந்தனவே 1
கழிந்து 14
கழிந்தோர் 1
கழிந்தோர்க்கு 1
கழிந்தோரே 1
கழிப்ப 1
கழிப்பி 18
கழிப்பிய 5
கழிப்பினம் 1
கழிப்பு 2
கழிப 1
கழிப-மன்னே 1
கழிபட 1
கழிபு 2
கழிய 24
கழியல 1
கழியாமையே 2
கழியாமோ 1
கழியாள் 1
கழியின் 4
கழியினும் 5
கழியுநர்க்கு 1
கழியும் 22
கழியுமோ 1
கழியே 3
கழியொடு 1
கழில 1
கழிவது 3
கழிவது-கொல்லோ 1
கழிவே 1
கழிவோள் 1
கழீஇ 8
கழீஇய 9
கழீஇயின்று 1
கழு 4
கழுகின் 1
கழுகு 1
கழுகொடு 1
கழுத்தின் 1
கழுத்தினும் 1
கழுத்து 1
கழுதில் 4
கழுதின் 1
கழுது 10
கழுதை 7
கழுதொடு 1
கழுந்தின் 1
கழுநீர் 8
கழும 3
கழுமலத்து 1
கழுமலம் 2
கழுமிய 2
கழுவ 1
கழுவாயும் 1
கழுவு 3
கழுவு_உறு 3
கழுவுள் 4
கழுவொடு 1
கழூஉ 2
கழூஉம் 2
கழை 101
கழைபட 1
கழையின் 1
கள் 74
கள்வ 1
கள்வர் 9
கள்வரும் 1
கள்வரை 1
கள்வன் 9
கள்வன்_பால் 1
கள்வனால் 1
கள்வனும் 1
கள்வனை 1
கள்வனோ 1
கள்வார்க்கு 1
கள்வி 2
கள்வியை 1
கள்வேம் 1
கள்ளத்தால் 1
கள்ளம் 2
கள்ளர் 1
கள்ளாமை 1
கள்ளார்க்கு 1
கள்ளி 23
கள்ளிற்கு 1
கள்ளின் 30
கள்ளினும் 2
கள்ளுக்கு 1
கள்ளும் 4
கள்ளூர் 1
கள்ளே 2
கள்ளை 2
கள்ளொடு 3
கள்ளோர் 1
கள 9
களங்கள்-தொறும் 1
களங்கனி 4
களங்காய்க்கண்ணி 2
களத்த 1
களத்தான் 1
களத்தானும் 1
களத்தானே 1
களத்தின் 2
களத்தினின் 1
களத்து 31
களத்தே 2
களத்தோனே 1
களம் 70
களம்-தொறும் 3
களம்-தோறும் 2
களமர் 7
களமர்க்கு 1
களமரொடு 1
களமா 2
களர் 6
களர்-தொறும் 1
களர 1
களரி 17
களரில் 1
களரின் 3
களவர் 1
களவன் 12
களவனொடு 1
களவி 1
களவிற்கு 1
களவின்-கண் 2
களவினால் 1
களவினில் 1
களவு 16
களவுடன் 1
களவும் 2
களவே 1
களன் 10
களனும் 1
களனொடு 1
களாவொடு 1
களி 41
களி-தொறும் 1
களித்த 1
களித்தலும் 1
களித்தார்க்கு 1
களித்தானை 2
களித்து 3
களிப்பர் 1
களிப்பிக்கும் 1
களியாளற்கு 1
களியான் 1
களியும் 1
களிற்றால் 1
களிற்றின் 14
களிற்றினர் 1
களிற்றினிர் 1
களிற்றினும் 1
களிற்று 69
களிற்றொடு 13
களிற்றொடும் 1
களிற்றோடு 1
களிறு 184
களிறும் 15
களிறே 9
களிறொடு 7
களை 7
களை-மதி 2
களை-மார் 1
களைக 2
களைகலம் 1
களைகுவை-மன் 1
களைஞர் 3
களைஞரும் 1
களைஞரோ 3
களைதலை 1
களைதாரா 1
களைந்த 11
களைந்தது 1
களைந்தன்றும் 1
களைந்தன்றே 1
களைந்தனரே 1
களைந்தனவே 1
களைந்தனன் 1
களைந்தீ-மின் 1
களைந்தீவாய் 1
களைந்து 11
களைந்தென 1
களைந்தோள் 1
களைந்தோனே 1
களைநர் 2
களைப 1
களைமா 1
களைமே 1
களைமோ 1
களைய 1
களையல் 1
களையா 6
களையாது 1
களையார் 4
களையாள் 1
களையினும் 1
களையினோ 1
களையுநர் 5
களையும் 4
களைவதாம் 1
களைவார் 1
களைவு 2
களைவோர் 1
களைவோன் 1
களைஇய 3
களைஇயர் 6
கற்க 2
கற்சிறை 1
கற்ப 4
கற்பவை 1
கற்பித்தார் 1
கற்பித்தான் 1
கற்பின் 33
கற்பினாட்கு 1
கற்பினாள் 3
கற்பினின் 1
கற்பினும் 1
கற்பு 6
கற்பு_உற்று 1
கற்பே 1
கற்பொடு 3
கற்ற 11
கற்றதன் 1
கற்றதனால் 1
கற்றது 2
கற்றல் 1
கற்றனன் 1
கற்றார் 6
கற்றாரும் 1
கற்றாருள் 1
கற்றாரொடு 1
கற்றான் 1
கற்றிலன்-ஆயினும் 1
கற்று 15
கற்றும் 2
கற்றை 3
கற்றோர் 2
கற்றோர்க்கு 1
கறக்குந்து 1
கறங்க 33
கறங்கி 1
கறங்கு 20
கறங்கும் 6
கறந்த 2
கறவா 1
கறவை 8
கறவையின் 1
கறாஅ 1
கறி 19
கறி_சோறு 1
கறிக்கும் 6
கறித்த 2
கறித்து 1
கறிய 1
கறியொடு 1
கறியொடும் 1
கறீஇ 1
கறுக்குந 1
கறுத்த 3
கறுத்து 2
கறுத்தோர் 8
கறுப்ப 3
கறுவு 2
கறுழ் 1
கறை 18
கறை_மிடற்று_அண்ணல் 1
கறைத்தோல் 1
கறைப்பட்டு 1
கன்மார் 1
கன்றி 1
கன்றிடின் 1
கன்றிய 3
கன்றிற்கு 1
கன்றின் 2
கன்று 52
கன்று_வயின் 1
கன்றும் 1
கன்றொடு 11
கன்றோடு 1
கன்னம் 3
கன்னல் 3
கன்னி 1
கன்னிமை 2
கன்னியர் 1
கன 1
கனம் 13
கனம்_குழாஅய் 1
கனம்_குழை 1
கனல் 5
கனல்புடன் 1
கனல 1
கனலி 8
கனலியர் 1
கனலியும் 3
கனலியை 1
கனலியொடு 1
கனலின் 1
கனலும் 10
கனவ 1
கனவிய 1
கனவில் 5
கனவின் 8
கனவினால் 4
கனவினான் 8
கனவினுக்கு 1
கனவினும் 11
கனவினுள் 1
கனவு 10
கனவு-கொல் 1
கனவும் 6
கனவுவார் 1
கனவே 1
கனவோ 1
கனற்ற 1
கனற்றலோ 1
கனற்றி 1
கனற்றுபு 1
கனன்று 2
கனா 2
கனி 52
கனிக்கு 1
கனிந்த 2
கனிந்து 3
கனிய 1
கனியா 2
கனியின் 1
கனியும் 2
கனிவது 1
கனை 60
கனை-தொறும் 1
கனைக்கும் 1
கனைத்த 2
கனைத்து 1
கனைந்து 3
கனையல் 1
கனையும் 1
கனைஇ 1

கஃசா (1)

தொடி புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்து எருவும் – குறள் 104/13
மேல்


கஃடு (1)

யாம் கஃடு உண்டு என வறிது மாசு இன்று – புறம் 319/4
மேல்


கங்கன் (1)

துன் அரும் கடும் திறல் கங்கன் கட்டி – அகம் 44/8
மேல்


கங்கு (1)

எம்மோர் ஆக்க கங்கு உண்டே – புறம் 396/25
மேல்


கங்குல் (45)

பானாள் கொண்ட கங்குல் இடையது – மது 631
நினைத்-தொறும் கலுழுமால் இவளே கங்குல்
அளை செறி உழுவையும் ஆளியும் உளியமும் – குறி 251,252
நள்ளென் கங்குல் கள்வன் போல – நற் 40/10
சுளை உடை முன்றில் மனையோள் கங்குல்
ஒலி வெள் அருவி ஒலியின் துஞ்சும் – நற் 77/6,7
கங்குல் மாட்டிய கனை கதிர் ஒண் சுடர் – நற் 219/7
நள்ளென் கங்குல் புள் ஒலி கேள்-தொறும் – நற் 287/9
கழிவது ஆக கங்குல் என்று – நற் 314/7
ஆர் இருள் கங்குல் அவர்_வயின் – குறு 153/4
துயில் இன் கங்குல் துயில் அவர் மறந்தனர் – குறு 254/4
வயவு பெடை அகவும் பானாள் கங்குல்
மன்றம் போழும் இன் மணி நெடும் தேர் – குறு 301/4,5
நள்ளென் கங்குல் நம் ஓர் அன்னள் – குறு 312/4
பல்லோர் துஞ்சும் பானாள் கங்குல்
யாங்கு வந்தனையோ ஓங்கல் வெற்ப – குறு 355/4,5
கங்குல் வெள்ளம் கடலினும் பெரிதே – குறு 387/5
நள்ளென் கங்குல் நளி மனை நெடு நகர் – ஐங் 324/3
கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம் – கலி 29/21
மன்பதை எல்லாம் மடிந்த இரும் கங்குல்
அம் துகில் போர்வை அணி பெற தைஇ நம் – கலி 65/3,4
ஆர் இருள் என்னான் அரும் கங்குல் வந்து தன் – கலி 101/30
நளி இரும் கங்குல் நம் துயர் அறியாது – கலி 128/4
மாந்தர் கடி கொண்ட கங்குல் கனவினால் – கலி 142/33
கங்குல் வருதலும் உரியை பைம் புதல் – அகம் 2/15
கங்குல் ஓதை கலி மகிழ் உழவர் – அகம் 37/2
மன் உயிர் மடிந்த பானாள் கங்குல்
காடு தேர் வேட்டத்து விளிவு இடம் பெறாஅது – அகம் 58/2,3
பலர் மடி கங்குல் நெடும் புறநிலையே – அகம் 58/14
ஆர் இருள் கங்குல் அணையொடு பொருந்தி – அகம் 82/16
ஓர் இல் கூடிய உடன்புணர் கங்குல்
கொடும் புறம் வளைஇ கோடி கலிங்கத்து – அகம் 86/20,21
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல்
குஞ்சரம் நடுங்க தாக்கி கொடு வரி – அகம் 92/2,3
வான் என பூத்த பானாள் கங்குல்
மறி துரூஉ தொகுத்த பறி புற இடையன் – அகம் 94/3,4
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல்
ஆர் உயிர் துப்பின் கோள் மா வழங்கும் – அகம் 108/8,9
இரை நசைஇ பரிக்கும் அரைநாள் கங்குல்
ஈன்று அணி வயவு பிண பசித்து என மற புலி – அகம் 112/4,5
பனி அடூஉ நின்ற பானாள் கங்குல்
தனியோர் மதுகை தூக்காய் தண்ணென – அகம் 125/11,12
நள்ளென் கங்குல் நடுங்கு துணை ஆயவர் – அகம் 129/2
கானவர் மடிந்த கங்குல்
மான் அதர் சிறு நெறி வருதல் நீயே – அகம் 168/13,14
உரவு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல்
தனியை வந்த ஆறு நினைந்து அல்கலும் – அகம் 182/10,11
இன்னா கழியும் கங்குல் என்று நின் – அகம் 237/6
தொழில் மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல்
எறி திரை திவலை தூஉம் சிறு கோட்டு – அகம் 252/11,12
கடி மனை மாடத்து கங்குல் வீச – அகம் 255/16
காய் சின யானை கங்குல் சூழ – அகம் 264/13
புலவு நாறு புகர் நுதல் கழுவ கங்குல்
அருவி தந்த அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – அகம் 272/2,3
பருவம் செய்த பானாள் கங்குல்
ஆடு தலை துருவின் தோடு ஏமார்ப்ப – அகம் 274/3,4
கங்குல் உயவு துணை ஆகிய – அகம் 298/22
நெடு வகிர் விழுப்புண் கழாஅ கங்குல்
ஆலி அழி துளி பொழிந்த வைகறை – அகம் 308/2,3
மயங்கு துளி பொழிந்த பானாள் கங்குல்
ஆரா காமம் அடூஉ நின்று அலைப்ப – அகம் 322/2,3
நளி இரும் கங்குல் புணர் குறி வாய்த்த – அகம் 325/3
நனவின் இயன்றது ஆயினும் கங்குல்
கனவின் அற்று அதன் கழிவே அதனால் – அகம் 379/8,9
நின்_வயின் கிளக்குவம் ஆயின் கங்குல்
துயில் மடிந்து அன்ன தூங்கு இருள் இறும்பின் – புறம் 126/6,7
மேல்


கங்குல்-தோறு (1)

கனவும் கங்குல்-தோறு இனிய நனவும் – அகம் 141/2
மேல்


கங்குலான் (5)

கண் அடைஇய கடை கங்குலான்
மாஅ காவிரி மணம் கூட்டும் – பட் 115,116
மாலை மலை மணந்து மண் துயின்ற கங்குலான்
வான் ஆற்றும் மழை தலைஇ மரன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் – பரி 20/7,8
ஆங்கு அவை விருந்து ஆற்ற பகல் அல்கி கங்குலான்
வீங்கு இறை வடு கொள வீழுநர் புணர்ந்தவர் – கலி 66/4,5
காணாமை இருள் பரப்பி கையற்ற கங்குலான்
மாணா நோய் செய்தான்_கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/6,7
கடை தோன்றிய கடை கங்குலான்
பலர் துஞ்சவும் தான் துஞ்சான் – புறம் 400/5,6
மேல்


கங்குலானே (2)

தழங்கு குரல் உருமின் கங்குலானே – நற் 371/9
துறையும் துஞ்சாது கங்குலானே – அகம் 250/14
மேல்


கங்குலில் (2)

ஊர் மடி கங்குலில் நோன் தளை பரிந்து – அகம் 46/2
மாறா வரு பனி கலுழும் கங்குலில்
ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇயர் – அகம் 195/16,17
மேல்


கங்குலின் (2)

வீழ் பெயல் கங்குலின் விளி ஓர்த்த ஒடுக்கத்தால் – கலி 48/8
துனி கண் அகல வளைஇ கங்குலின்
இனிதின் இயைந்த நண்பு அவர் முனிதல் – அகம் 328/6,7
மேல்


கங்குலும் (17)

கடவுள் வழங்கும் கையறு கங்குலும்
அச்சம் அறியாது ஏமம் ஆகிய – மது 651,652
நள்ளென் கங்குலும் வருமரோ – நற் 145/10
கங்குலும் கையறவு தந்தன்று – நற் 152/8
ஊர் மடி கங்குலும் துயில் மறந்ததுவே – நற் 287/11
கனை இரும் கங்குலும் கண்படை இலெனே – நற் 348/8
ஒரு தான் அன்றே கங்குலும் உடைத்தே – குறு 122/4
நள்ளென் கங்குலும் கேட்கும் நின் குரலே – குறு 163/5
நடுநாள் கங்குலும் வருதி – ஐங் 296/3
மா இரும் கங்குலும் விழு தொடி சுடர்வர – பதி 81/10
கனவினால் அழிவு_உற்று கங்குலும் அரற்றா_கால் – கலி 53/19
பாம்பு மதன் அழியும் பானாள் கங்குலும்
அரிய அல்ல-மன் இகுளை பெரிய – அகம் 8/4,5
பனி இரும் கங்குலும் தமியள் நீந்தி – அகம் 24/9
பானாள் கங்குலும் பகலும் – அகம் 57/18
இன்னாது உயங்கும் கங்குலும்
நும் ஊர் உள்ளுவை நோகோ யானே – அகம் 270/14,15
நள்ளென் கங்குலும் பகலும் இயைந்து_இயைந்து – அகம் 279/6
பானாள் கங்குலும் பெரும் புன் மாலையும் – அகம் 297/1
பகலும் கங்குலும் மயங்கி பையென – அகம் 307/3
மேல்


கங்கை (8)

பொன் கொழித்து இழிதரும் போக்கு அரும் கங்கை
பெரு நீர் போகும் இரியல் மாக்கள் – பெரும் 431,432
கங்கை அம் பேரியாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மது 696
கங்கை வாரியும் காவிரி பயனும் – பட் 190
கங்கை வங்கம் போகுவர்-கொல்லோ – நற் 189/5
கங்கை அம் பேர் யாற்று கரை இறந்து இழிதரும் – நற் 369/9
மீன் ஆரம் பூத்த வியன் கங்கை நந்திய – பரி 16/36
சீர் மிகு பாடலி குழீஇ கங்கை
நீர் முதல் கரந்த நிதியம்-கொல்லோ – அகம் 265/5,6
மன்பதை எல்லாம் சென்று உண கங்கை
கரை பொரு மலி நீர் நிறைந்து தோன்றி ஆங்கு – புறம் 161/6,7
மேல்


கச்சம் (1)

கச்சம் தின்ற கழல் தயங்கு திருந்து அடி – மது 436
மேல்


கச்சியோனே (1)

கச்சியோனே கைவண் தோன்றல் – பெரும் 420
மேல்


கச்சின் (2)

விரவு வரி கச்சின் வெண் கை ஒள் வாள் – பெரும் 71
விரவு வரி கச்சின் பூண்ட மங்கையர் – முல் 47
மேல்


கச்சினர் (1)

நிறம் கவர்பு புனைந்த நீல கச்சினர்
மெல் நூல்_ஏணி பன் மாண் சுற்றினர் – மது 639,640
மேல்


கச்சினன் (2)

கச்சினன் கழலினன் செச்சை கண்ணியன் – திரு 208
கச்சினன் கழலினன் தேம் தார் மார்பினன் – அகம் 76/7
மேல்


கச்சினனே (1)

தண் பனி வைகிய வரி கச்சினனே – ஐங் 206/5
மேல்


கச்சு (2)

சிறு மணி தொடர்ந்து பெரும் கச்சு நிறீஇ – நற் 220/1
கரும் கச்சு யாத்த காண்பின் அம் வயிற்று – அகம் 376/8
மேல்


கச்சை (5)

பூ விரி கச்சை புகழோன் தன்முன் – சிறு 239
நுண் வினை கச்சை தயக்கு அற கட்டி – குறி 125
அரை செறி கச்சை யாப்பு அழித்து அசைஇ – நற் 21/2
நீல கச்சை பூ ஆர் ஆடை – புறம் 274/1
கவர் பரி கச்சை நன் மான் – புறம் 377/24
மேல்


கசடு (6)

கற்க கசடு அற கற்பவை கற்ற பின் – குறள் 40/1
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற – குறள் 72/13
கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடு அற – குறள் 85/9
கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி – பொரு 70
களைக என அறியா கசடு இல் நெஞ்சத்து – பதி 44/6
ஐயம் அறாஅர் கசடு ஈண்டு காட்சி – புறம் 214/2
மேல்


கசிந்த (1)

புள் உற்று கசிந்த தீம் தேன் கல் அளை – நற் 168/3
மேல்


கசிந்தவர் (1)

காழின் குத்தி கசிந்தவர் அலைப்ப – நற் 360/7
மேல்


கசிந்து (2)

தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து
என்றூழ் நிறுப்ப நீள் இடை ஒழிய – நற் 226/5,6
மூதில் பெண்டிர் கசிந்து அழ நாணி – புறம் 19/15
மேல்


கசிபு (1)

பசி படு மருங்குலை கசிபு கைதொழாஅ – புறம் 260/6
மேல்


கசிவு (2)

கசிவு_உற்ற என் பல் கிளையொடு – புறம் 136/8
பசி தின திரங்கிய கசிவு உடை யாக்கை – புறம் 160/4
மேல்


கசிவு_உற்ற (1)

கசிவு_உற்ற என் பல் கிளையொடு – புறம் 136/8
மேல்


கசிவொடு (1)

கண் பொறி போகிய கசிவொடு உரன் அழிந்து – புறம் 161/13
மேல்


கஞ்சக (1)

கஞ்சக நறு முறி அளைஇ பைம் துணர் – பெரும் 308
மேல்


கஞ்சி (1)

சோறு வாக்கிய கொழும் கஞ்சி
யாறு போல பரந்து ஒழுகி – பட் 44,45
மேல்


கஞல் (4)

பூ கஞல் ஊரன்_தன் மனை – ஐங் 3/5
பூ கஞல் ஊரன் சூள் இவண் – ஐங் 8/5
பூ கஞல் ஊரனை உள்ளி – ஐங் 16/3
பூ கஞல் ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 99/3
மேல்


கஞல (4)

பன் மலர் காயாம் குறும் சினை கஞல
கார் தொடங்கின்றே காலை வல் விரைந்து – நற் 242/4,5
பூ அமல் தளவமொடு தேம் கமழ்பு கஞல
வம்பு பெய்யுமால் மழையே வம்பு அன்று – குறு 382/3,4
வதுவை நாற்றம் புதுவது கஞல
மா நனை கொழுதிய மணி நிற இரும் குயில் – அகம் 25/5,6
புது மலர் கஞல இன்று பெயரின் – புறம் 147/8
மேல்


கஞலி (2)

வெருக்கு பல் உருவின் முல்லையொடு கஞலி
வாடை வந்ததன் தலையும் நோய் பொர – குறு 240/3,4
துவர புலர்ந்து தூ மலர் கஞலி
தகரம் நாறும் தண் நறும் கதுப்பின் – அகம் 141/12,13
மேல்


கஞலிய (9)

நறும் போது கஞலிய நாகு முதிர் நாகத்து – சிறு 108
இறும்பூது கஞலிய இன் குரல் விறலியர் – மலை 358
பன் மலர் கஞலிய வெறி கமழ் வேலி – நற் 339/10
கானே பூ மலர் கஞலிய பொழில் அகம்-தோறும் – நற் 348/5
ஏனோன் போல் நிறம் கிளர்பு கஞலிய ஞாழலும் – கலி 26/4
பூ மலர் கஞலிய கடு வரல் கான்யாற்று – அகம் 18/2
இறும்பூது கஞலிய ஆய் மலர் நாறி – அகம் 152/18
போர் புரி எருத்தம் போல கஞலிய
பொங்கு அழல் முருக்கின் ஒண் குரல் மாந்தி – அகம் 277/16,17
ஆடு சினை ஒழித்த கோடு இணர் கஞலிய
குறும் பொறை அயலது நெடும் தாள் வேங்கை – அகம் 368/5,6
மேல்


கஞன்ற (1)

நீர் நீவி கஞன்ற பூ கமழும்_கால் நின் மார்பில் – கலி 126/10
மேல்


கட்கு (6)

கண்டு தண்டா கட்கு இன்பத்து – மது 16
காணுநர் வயாஅம் கட்கு இன் சேயாற்றின் – மலை 476
கடு வரல் கலுழி கட்கு இன் சேயாற்று – மலை 555
கட்கு இன் புது மலர் முள் பயந்து ஆங்கு – குறு 202/3
கதிர் வார் காய் நெல் கட்கு இனிது இறைஞ்ச – அகம் 294/10
கேள்விக்கு இனியை கட்கு இன்னாயே – புறம் 167/4
மேல்


கட்கும் (2)

பரு இலை குளவியொடு பசு மரல் கட்கும்
காந்தள் அம் சிலம்பில் சிறுகுடி பசித்து என – குறு 100/2,3
சிறு மாண் நெய்தல் ஆம்பலொடு கட்கும்
மலங்கு மிளிர் செறுவின் தளம்பு தடிந்து இட்ட – புறம் 61/2,3
மேல்


கட்சி (8)

கறை அணல் குறும்பூழ் கட்சி சேக்கும் – பெரும் 205
வேங்கை வீ உகும் ஓங்கு மலை கட்சி
மயில் அறிபு அறியா-மன்னோ – நற் 13/7,8
கமழ் பூ பொதும்பர் கட்சி சேர – நற் 117/4
கான மஞ்ஞை கட்சி சேக்கும் – நற் 276/6
மணி வரை கட்சி மட மயில் ஆலும் நம் – ஐங் 250/2
கட்சி மஞ்ஞையின் சுர முதல் சேர்ந்த – புறம் 60/4
கட்சி காணா கடமான் நல் ஏறு – புறம் 157/10
கட்சி காணா கடமா நல் ஏறு – புறம் 202/2
மேல்


கட்சியில் (2)

கலவ மஞ்ஞை கட்சியில் தளரினும் – மலை 235
தடவின் ஓங்கு சினை கட்சியில் பிரிந்தோர் – குறு 160/3
மேல்


கட்சியின் (1)

நனவு_உறு கட்சியின் நன் மயில் ஆல – அகம் 392/17
மேல்


கட்டதனொடு (1)

களை கட்டதனொடு நேர் – குறள் 55/20
மேல்


கட்டழித்து (1)

தகை வனப்பு உற்ற கண்ணழி கட்டழித்து
ஒலி பல் கூந்தல் அணி பெற புனைஇ – நற் 313/3,4
மேல்


கட்டளை (10)

கருமமே கட்டளை கல் – குறள் 51/10
சால்பிற்கு கட்டளை யாது எனின் தோல்வி – குறள் 99/11
பொன் காண் கட்டளை கடுப்ப கண்பின் – பெரும் 220
நேர் வாய் கட்டளை திரியாது திண் நிலை – நெடு 62
கட்டளை அன்ன வட்டு அரங்கு இழைத்து – நற் 3/3
உரை திகழ் கட்டளை கடுப்ப மா சினை – குறு 192/4
கட்டளை அன்ன மணி நிற தும்பி – ஐங் 215/1
கட்டளை அன்ன கேழல் மாந்தும் – ஐங் 263/2
கட்டளை வலிப்ப நின் தானை உதவி – பதி 81/17
பொன் உரை கட்டளை கடுப்ப காண்வர – அகம் 178/11
மேல்


கட்டி (15)

நெய் விலை கட்டி பசும்_பொன் கொள்ளாள் – பெரும் 164
பொன் புனை வாளொடு பொலிய கட்டி
திண் தேர் பிரம்பின் புரளும் தானை – மது 434,435
மெல் இரு முச்சி கவின் பெற கட்டி
எரி அவிர் உருவின் அம் குழை செயலை – குறி 104,105
நுண் வினை கச்சை தயக்கு அற கட்டி
இயல் அணி பொலிந்த ஈகை வான் கழல் – குறி 125,126
குருதி ஒண் பூ உரு கெழ கட்டி
பெரு வரை அடுக்கம் பொற்ப சூர்_மகள் – நற் 34/3,4
வல் வேல் கட்டி நன் நாட்டு உம்பர் – குறு 11/6
தேம் பூம் கட்டி என்றனிர் இனியே – குறு 196/2
பருதி போகிய புடை கிளை கட்டி
எஃகு உடை இரும்பின் உள் அமைத்து வல்லோன் – பதி 74/12,13
அழல் வினை அமைந்த நிழல் விடு கட்டி
கட்டளை வலிப்ப நின் தானை உதவி – பதி 81/16,17
கட்டி புழுக்கின் கொங்கர் கோவே – பதி 90/25
நீயே வினை மாண் காழகம் வீங்க கட்டி
புனை மாண் மரீஇய அம்பு தெரிதியே – கலி 7/9,10
செறிய கட்டி ஈர் இடை தாழ்ந்த – கலி 85/9
பிடி அமை நூலொடு பெய்ம் மணி கட்டி
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் ஆவிரம் கண்ணி – கலி 140/6,7
துன் அரும் கடும் திறல் கங்கன் கட்டி
பொன் அணி வல் வில் புன்றுறை என்று ஆங்கு – அகம் 44/8,9
போர் அடு தானை கட்டி
பொராஅது ஓடிய ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 226/16,17
மேல்


கட்டிய (6)

மருங்கில் கட்டிய நிலன் நேர்பு துகிலினன் – திரு 214
உச்சி கட்டிய கூழை ஆவின் – நற் 109/8
கண்ணி கட்டிய கதிர அன்ன – நற் 200/1
பொன் செய் புனை இழை கட்டிய மகளிர் – குறு 21/2
கட்டிய கயில் அணி காழ் கொள்வோரும் – பரி 12/18
குடுமி கட்டிய படப்பையொடு மிளிர – அகம் 41/5
மேல்


கட்டில் (7)

உயர்ந்த கட்டில் உரும்பு இல் சுற்றத்து – மலை 550
மாலை கட்டில் மார்பு ஊர்பு இழிய – நற் 269/3
கெட்ட இடத்து உவந்த உதவி கட்டில்
வீறு பெற்று மறந்த மன்னன் போல – குறு 225/3,4
குறும் கால் கட்டில் நறும் பூ சேக்கை – குறு 359/3
மாலை முன்றில் குறும் கால் கட்டில்
மனையோள் துணைவி ஆக புதல்வன் – ஐங் 410/1,2
அணங்கு உடை மரபின் கட்டில் மேல் இருந்து – பதி 79/14
கட்டில் நிணக்கும் இழிசினன் கையது – புறம் 82/3
மேல்


கட்டிலில் (1)

கால்_கழி_கட்டிலில் கிடப்பி – புறம் 286/4
மேல்


கட்டிலொடு (1)

வெள்ளி நோன் படை கட்டிலொடு கவிழவும் – புறம் 41/10
மேல்


கட்டின் (2)

கட்டின் கேட்கும் ஆயின் வெற்பில் – நற் 288/7
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின்
நீர் நிலை நிவப்பின் கீழும் மேலது – புறம் 6/5,6
மேல்


கட்டு (5)

பெண் தகையான் பேர் அமர் கட்டு
கண்டார் உயிர் உண்ணும் தோற்றத்தான் பெண் தகை – குறள் 109/6,7
கவின் முகை கட்டு அவிழ்ப்ப தும்பி கட்டு யாழின் – பரி 18/36
கவின் முகை கட்டு அவிழ்ப்ப தும்பி கட்டு யாழின் – பரி 18/36
ஆர் எயில் அவர் கட்டு ஆகவும் நுமது என – புறம் 203/10
கொய்து கட்டு அழித்த வேங்கையின் – புறம் 224/16
மேல்


கட்டுண்டார் (1)

போர் தோற்று கட்டுண்டார் கை போல்வ கார் தோற்றும் – பரி 18/34
மேல்


கட்டுரை (1)

பல பல கட்டுரை பண்டையின் பாராட்டி – கலி 14/7
மேல்


கட்டுவட (1)

கட்டுவட கழலினர் மட்டு மாலையர் – பரி 12/24
மேல்


கட்டூர் (7)

துறந்து வந்தனையே அரும் தொழில் கட்டூர்
நல் ஏறு தழீஇ நாகு பெயர் காலை – ஐங் 445/2,3
வேறு புலத்து இறுத்த கட்டூர் நாப்பண் – பதி 68/2
ஆர் இறை அஞ்சா வெருவரு கட்டூர்
பல் கொடி நுடங்கும் முன்பின் செறுநர் – பதி 82/2,3
விரவு மொழி கட்டூர் வயவர் வேந்தே – பதி 90/30
அன்று அவர் குழீஇய அளப்பு அரும் கட்டூர்
பருந்து பட பண்ணி பழையன் பட்டு என – அகம் 44/10,11
விரவு மொழி கட்டூர் வேண்டுவழி கொளீஇ – அகம் 212/14
கடல் கிளர்ந்து அன்ன கட்டூர் நாப்பண் – புறம் 295/1
மேல்


கட்பின் (1)

கரும்பின் எந்திரம் கட்பின் ஓதை – மது 258
மேல்


கட (2)

கட வரை நிற்குமோ காமம் கொடி இயலாய் – பரி 20/94
விண்ட கட கரி மேகமொடு அதிர – பரி 23/51
மேல்


கடக்க (1)

மாற்றாரை கடக்க எம் மறம் கெழு கோவே – கலி 106/50
மேல்


கடக்கிற்பார் (1)

ஆணை கடக்கிற்பார் யார் – கலி 81/28
மேல்


கடக்கு (1)

பருந்து பட கடக்கு ஒள் வாள் மறவர் – மலை 489
மேல்


கடக்கும் (13)

அமர் கடக்கும் வியன் தானை – மது 39
கூப்பிடு கடக்கும் கூர் நல் அம்பின் – மலை 421
நுகம் பட கடக்கும் பல் வேல் எழினி – குறு 80/5
அரசு பட கடக்கும் அரும் சமத்தானே – ஐங் 426/4
அமர் கோள் நேர் இகந்து ஆர் எயில் கடக்கும்
பெரும் பல் யானை குட்டுவன் – பதி 29/13,14
அரைசு பட கடக்கும் ஆற்றல் – பதி 34/11
ஒளிறு வேல் அழுவம் களிறு பட கடக்கும்
மா வண் கடலன் விளங்கில் அன்ன எம் – அகம் 81/12,13
களிறு தொடூஉ கடக்கும் கான்யாற்று அத்தம் – அகம் 137/3
வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை – அகம் 208/17
ஆர் அமர் கடக்கும் வேலும் அவன் இறை – புறம் 172/9
அரைசு பட கடக்கும் உரை சால் தோன்றல் நின் – புறம் 211/6
மண்டு அமர் கடக்கும் தானை – புறம் 226/5
அரும் சமம் கடக்கும் ஆற்றல் அவன் – புறம் 397/26
மேல்


கடகம் (1)

முடியொடு கடகம் சேர்த்தி நெடிது நினைந்து – முல் 76
மேல்


கடகமொடு (1)

மடை செறி முன்கை கடகமொடு ஈத்தனன் – புறம் 150/21
மேல்


கடத்தல் (3)

சென்று அமர் கடத்தல் யாவது வந்தோர் – புறம் 93/2
நல் அமர் கடத்தல் எளிது-மன் நமக்கு என – புறம் 125/15
இரும் சமம் கடத்தல் ஏனோர்க்கும் எளிதே – புறம் 309/2
மேல்


கடத்தவும் (1)

கல்லவும் கடத்தவும் கமழ் கண்ணி மலைந்தனர் – கலி 103/4
மேல்


கடத்தளோ (1)

என்ன கடத்தளோ மற்றே தன் முகத்து – அகம் 176/21
மேல்


கடத்திர் (1)

கானம் கடத்திர் என கேட்பின் யான் ஒன்று – கலி 7/3
மேல்


கடத்து (14)

கல்லென் கடத்து இடை கடலின் இரைக்கும் – மலை 415
புறவு அணி கொண்ட பூ நாறு கடத்து இடை – நற் 48/5
கானம் வெம்பிய வறம் கூர் கடத்து இடை – நற் 186/4
பெயல் மழை துறந்த புலம்பு உறு கடத்து
கவை முட கள்ளி காய் விடு கடு நொடி – குறு 174/1,2
கள்ளி அம் கடத்து இடை கேழல் பார்க்கும் – ஐங் 323/2
நெல்லி நீடிய கல் காய் கடத்து இடை – ஐங் 334/2
கல் உயர் கடத்து இடை கதிர் மணி பெறூஉம் – பதி 21/22
கடத்து இடை பிடவின் தொடை குலை சேக்கும் – பதி 66/17
காணேம் அல்லேம் கண்டனம் கடத்து இடை – கலி 9/9
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 29/19
கள்ளி அம் காட்ட கடத்து இடை உழிஞ்சில் – அகம் 53/7
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 231/8
உதிர்த்த கோடை உட்கு வரு கடத்து இடை – அகம் 267/5
பாம்பு ஊன் தேம்பும் வறம் கூர் கடத்து இடை – அகம் 313/12
மேல்


கடந்த (40)

மண்டு அமர் கடந்த நின் வென்று ஆடு அகலத்து – திரு 272
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – சிறு 112
இரு நிலம் கடந்த திரு மறு மார்பின் – பெரும் 29
பேர் அமர் கடந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – பெரும் 416
கணம்_கொள் அவுணர் கடந்த பொலம் தார் – மது 590
ஓம்பு அரண் கடந்த அடு போர் செழியன் – நற் 39/9
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை – நற் 150/3
ஆர் அரண் கடந்த மாரி வண் மகிழ் – நற் 190/2
வங்கா கடந்த செம் கால் பேடை – குறு 151/1
ஆர் அரண் கடந்த சீர் கெழு தானை – ஐங் 459/3
ஆர் அரண் கடந்த தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 24/4
பல் செரு கடந்த கொல் களிற்று யானை – பதி 46/10
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை – பதி 52/10
மலைத்த தெவ்வர் மறம் தப கடந்த
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும – பதி 65/3,4
கொன்று அமர் கடந்த வெம் திறல் தட கை – பதி 86/2
திணி நிலம் கடந்த கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி – பரி 3/54
பொரு சமம் கடந்த புகழ் சால் வேழம் – பரி 21/2
அரசு பட கடந்த ஆனா சீற்றத்தவன் – பரி 22/3
செல் சமம் கடந்த வில் கெழு தட கை – அகம் 25/19
வேத்து அமர் கடந்த வென்றி நல் வேல் – அகம் 27/15
நல் அமர் கடந்த நாண் உடை மறவர் – அகம் 67/8
உயிர் திறம் பெயர நல் அமர் கடந்த
தறுகணாளர் குடர் தரீஇ தெறுவர – அகம் 77/9,10
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை – அகம் 93/8
ஒளிறு வாள் நல் அமர் கடந்த ஞான்றை – அகம் 96/16
உடலுநர் கடந்த கடல் அம் தானை – அகம் 138/6
முனை முரண் உடைய கடந்த வென் வேல் – அகம் 152/10
சுரம் பல கடந்த நம்_வயின் படர்ந்து நனி – அகம் 169/8
ஓம்பு அரண் கடந்த வீங்கு பெரும் தானை – அகம் 181/4
நேரா எழுவர் அடிப்பட கடந்த
ஆலங்கானத்து ஆர்ப்பினும் பெரிது என – அகம் 209/5,6
செல் சமம் கடந்த செல்லா நல் இசை – அகம் 231/11
பல் செரு கடந்த செல் உறழ் தட கை – அகம் 342/9
முனை அரண் கடந்த வினை வல் தானை – அகம் 381/14
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – புறம் 39/11
நேரார் கடந்த முரண் மிகு திருவின் – புறம் 43/9
சென்று அமர் கடந்த நின் ஆற்றல் தோன்ற – புறம் 66/4
களம் பட கடந்த கழல் தொடி தட கை – புறம் 91/2
உறு முரண் கடந்த ஆற்றல் – புறம் 135/21
காரி ஊர்ந்து பேர் அமர் கடந்த
மாரி ஈகை மற போர் மலையனும் – புறம் 158/6,7
ஆண்மை தோன்ற ஆடவர் கடந்த
வல் வேல் சாத்தன் மாய்ந்த பின்றை – புறம் 242/4,5
பொரு சமம் கடந்த உரு கெழு நெடு வேல் – புறம் 337/17
மேல்


கடந்ததூஉம் (1)

அருப்பம் பேணாது அமர் கடந்ததூஉம்
துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி – புறம் 224/1,2
மேல்


கடந்து (45)

பீடு அழிய கடந்து அட்டு அவர் – மது 186
வெடி பட கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த – மது 233
கடந்து அடு வாய் வாள் இளம் பல் கோசர் – மது 773
நுகம் பட கடந்து நூழிலாட்டி – மலை 87
அமர் கடந்து மலைந்த தும்பை பகைவர் – பதி 14/8
வியல் இரும் பரப்பின் மா நிலம் கடந்து
புலவர் ஏத்த ஓங்கு புகழ் நிறீஇ – பதி 20/13,14
மல்லல் உள்ளமொடு வம்பு அமர் கடந்து
செரு மிகு முன்பின் மறவரொடு தலைச்சென்று – பதி 36/3,4
முரசு உடை பெரும் சமத்து அரசு பட கடந்து
வெவ்வர் ஓச்சம் பெருக தெவ்வர் – பதி 41/19,20
மைந்து உடை நல் அமர் கடந்து வலம் தரீஇ – பதி 42/9
மன்பதை மருள அரசு பட கடந்து
முந்து வினை எதிர்வர பெறுதல் காணியர் – பதி 42/16,17
பெரிய ஆயினும் அமர் கடந்து பெற்ற – பதி 44/3
குண்டு கண் அகழிய மதில் பல கடந்து
பண்டும்_பண்டும் தாம் உள் அழித்து உண்ட – பதி 45/7,8
அருப்பம் அமைஇய அமர் கடந்து உருத்த – பதி 50/13
மண் புனை இஞ்சி மதில் கடந்து அல்லது – பதி 58/6
உடை நிலை நல் அமர் கடந்து மறம் கெடுத்து – பதி 70/9
பொருவேம் என்றவர் மதம் தப கடந்து
செரு மேம்பட்ட செயிர் தீர் அண்ணல் – பரி 1/29,30
எள்ளுநர் கடந்து அட்ட இகல் நேமியவை – பரி 1/61
கடந்து அவை அமைந்த கழலின் நிழலவை – பரி 13/48
கடந்து அட்டான் கேழ் இருங்குன்று – பரி 15/45
மண்டு அமர் பல கடந்து மதுகையால் நீறு அணிந்து – கலி 1/8
கடந்து அடு முன்பொடு முக்கண்ணான் மூ எயிலும் – கலி 2/4
ஒன்னாதார் கடந்து அடூஉம் உரவு நீர் மா கொன்ற – கலி 27/15
கன்றிய தெவ்வர் கடந்து களம் கொள்ளும் – கலி 86/13
தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை – கலி 101/31
அரைசு பட கடந்து அட்டு ஆற்றின் தந்த – கலி 105/1
ஆள் இடூஉ கடந்து வாள் அமர் உழக்கி – அகம் 78/20
வறன்_உறல் அம் கோடு உதிர வலம் கடந்து
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை – அகம் 97/2,3
தேம் பிழி நறும் கள் மகிழின் முனை கடந்து
வீங்கு மென் சுரைய ஏற்று_இனம் தரூஉம் – அகம் 105/14,15
அரும் சமம் கடந்து படிமம் வவ்விய – அகம் 149/12
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து உயர்த்த – அகம் 175/11
கடந்து அடு தானை சேரலாதனை – புறம் 8/5
வெப்பு உடைய அரண் கடந்து
துப்பு உறுவர் புறம்பெற்றிசினே – புறம் 11/8,9
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து அட்ட – புறம் 23/16
ஓம்பாது கடந்து அட்டு அவர் – புறம் 40/2
நெடிய என்னாது சுரம் பல கடந்து
வடியா நாவின் வல்லாங்கு பாடி – புறம் 47/2,3
களம் புகு மல்லன் கடந்து அடு நிலையே – புறம் 80/9
கடி மதில் அரண் பல கடந்து
நெடுமான்_அஞ்சி நீ அருளல் மாறே – புறம் 92/5,6
வேலே குறும்பு அடைந்த அரண் கடந்து அவர் – புறம் 97/4
சென்று அமர் கடந்து நின் ஆற்றல் தோற்றிய – புறம் 99/10
கடந்து அடு தானை மூவிரும் கூடி – புறம் 110/1
கடந்து அட்டு வென்றோனும் நின் கூறும்மே – புறம் 125/10
ஆன்_இனம் கலித்த அதர் பல கடந்து
மான்_இனம் கலித்த மலை பின் ஒழிய – புறம் 138/1,2
நீயே அமர் காணின் அமர் கடந்து அவர் – புறம் 167/1
நாளும் ஆனான் கடந்து அட்டு என்றும் நின் – புறம் 227/6
உரு கெழு மன்னர் ஆர் எயில் கடந்து
நிணம் படு குருதி பெரும் பாட்டு ஈரத்து – புறம் 392/6,7
மேல்


கடந்தே (1)

மன் மீக்கூறுநர் மறம் தப கடந்தே – பதி 11/25
மேல்


கடந்தோய் (1)

எழுவர் நல் வலம் கடந்தோய் நின் – புறம் 19/17
மேல்


கடந்தோர்க்கு (1)

சுரம் பல கடந்தோர்க்கு இரங்குப என்னார் – அகம் 95/10
மேல்


கடப்பாட்டாளன் (1)

கடப்பாட்டாளன் உடை பொருள் போல – குறு 143/5
மேல்


கடப்பாடு (1)

கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரி மாட்டு – குறள் 22/1
மேல்


கடப்பு (4)

விசும்பு கடப்பு அன்ன பொலம் படை கலி_மா – நற் 361/3
கணையினும் நோய் செய்தல் கடப்பு அன்றோ கனம் குழாய் – கலி 57/15
துணங்கையாய் என வந்த கவ்வையின் கடப்பு அன்றோ – கலி 66/18
உலகு கடப்பு அன்ன புள் இயல் கலி_மா – அகம் 64/2
மேல்


கடப்பே (1)

பாடுவன்-மன்னால் பகைவரை கடப்பே – புறம் 53/15
மேல்


கடம் (5)

கடம் முதிர் சோலைய காடு இறந்தேற்கே – ஐங் 328/4
வெம் துகள் ஆகிய வெயில் கடம் நீந்தி – ஐங் 330/1
நிலை உயர் கடவுட்கு கடம் பூண்டு தன் மாட்டு – கலி 46/16
இன்னும் கடம் பூண்டு ஒரு_கால் நீ வந்தை உடம்பட்டாள் – கலி 63/12
வெண் தேர் ஓடும் கடம் காய் மருங்கில் – அகம் 179/2
மேல்


கடம்படுவோரும் (1)

கரு வயிறு உறுக என கடம்படுவோரும்
செய்_பொருள் வாய்க்கா என செவி சார்த்துவோரும் – பரி 8/106,107
மேல்


கடம்பன் (1)

துடியன் பாணன் பறையன் கடம்பன் என்று – புறம் 335/7
மேல்


கடம்பின் (12)

துறு நீர் கடம்பின் துணை ஆர் கோதை – சிறு 69
வண்ண கடம்பின் நறு மலர் அன்ன – பெரும் 203
கார் மலர் குறிஞ்சி சூடி கடம்பின்
சீர் மிகு நெடுவேள் பேணி தழூஉ பிணையூஉ – மது 613,614
திணி நிலை கடம்பின் திரள் அரை வளைஇய – குறி 176
கார் நறும் கடம்பின் கண்ணி சூடி – நற் 34/8
பலர் மொசிந்து ஓம்பிய திரள் பூ கடம்பின்
கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய் – பதி 11/12,13
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து – பதி 88/6
உருள் இணர் கடம்பின் ஒலி தாரோயே – பரி 5/81
தண் நறும் கடம்பின் கமழ் தாது ஊதும் – பரி 14/3
உருள் இணர் கடம்பின் ஒன்றுபடு கமழ் தார் – பரி 21/11
உருள் இணர் கடம்பின் நெடுவேட்கு எடுத்த – பரி 21/50
கார் நறும் கடம்பின் பாசிலை தெரியல் – புறம் 23/3
மேல்


கடம்பு (10)

கடம்பு அமர் நெடுவேள் அன்ன மீளி – பெரும் 75
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின வேந்தே – பதி 12/3
கடம்பு அறுத்து இயற்றிய வலம்படு வியன் பணை – பதி 17/5
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின் – பதி 20/4
கடம்பு_அமர்_செல்வன் கடி நகர் பேண – பரி 8/126
புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து – பரி 19/2
கடம்பு அமர் அணி நிலை பகர்ந்தேம் – பரி 19/104
முந்நீர் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இமயத்து – அகம் 127/4
மால் கடல் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இயற்றிய – அகம் 347/4
கடம்பு கொடி யாத்து கண்ணி சூட்டி – அகம் 382/3
மேல்


கடம்பு_அமர்_செல்வன் (1)

கடம்பு_அமர்_செல்வன் கடி நகர் பேண – பரி 8/126
மேல்


கடம்பும் (4)

சதுக்கமும் சந்தியும் புது பூ கடம்பும்
மன்றமும் பொதியிலும் கந்து உடை நிலையினும் – திரு 225,226
ஆலமும் கடம்பும் நல் யாற்று நடுவும் – பரி 4/67
ஆலும் கடம்பும் அணி-மார் விலங்கிட்ட – கலி 106/28
கடம்பும் களிறும் பாடி நுடங்குபு – அகம் 138/11
மேல்


கடம்பூண்ட (1)

திரு மனை பல் கடம்பூண்ட
பெரு முது பெண்டிரேம் ஆகிய நமக்கே – குறு 181/6,7
மேல்


கடம்பொடு (1)

வெண் போழ் கடம்பொடு சூடி இன் சீர் – அகம் 98/16
மேல்


கடமா (2)

கல்லென் கானத்து கடமா ஆட்டி – குறு 179/1
கட்சி காணா கடமா நல் ஏறு – புறம் 202/2
மேல்


கடமான் (2)

வரு விசை தவிர்த்த கடமான் கொழும் குறை – மலை 175
கட்சி காணா கடமான் நல் ஏறு – புறம் 157/10
மேல்


கடல் (298)

பிறவி பெரும் கடல் நீந்துவர் நீந்தார் – குறள் 1/19
கடல் ஓடா கால் வல் நெடு தேர் கடல் ஓடும் – குறள் 50/11
கடல் ஓடா கால் வல் நெடு தேர் கடல் ஓடும் – குறள் 50/11
கடல் அன்ன காமம் உழந்தும் மடல் ஏறா – குறள் 114/13
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடும்-கால் – குறள் 117/11
படல் ஆற்றா பைதல் உழக்கும் கடல் ஆற்றா – குறள் 118/9
பலர் புகழ் ஞாயிறு கடல் கண்டு ஆஅங்கு – திரு 2
பார் முதிர் பனி கடல் கலங்க உள் புக்கு – திரு 45
கருவி வானம் கடல் கோள் மறப்பவும் – பொரு 236
அரவ கடல் தானை அதிகனும் கரவாது – சிறு 103
விரி கடல் வேலி வியல்_அகம் விளங்க – சிறு 114
கானல் வெண் மணல் கடல் உலாய் நிமிர்தர – சிறு 150
தண் கடல் வரைப்பில் தாங்குநர் பெறாது – பெரும் 18
புலவு கடல் உடுத்த வானம் சூடிய – பெரும் 409
கல் வீழ் அருவி கடல் படர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 427
குண கடல் வரைப்பின் முந்நீர் நாப்பண் – பெரும் 441
உரவு கடல் முகந்த பருவ வானத்து – பெரும் 483
நூலோர் புகழ்ந்த மாட்சிய மால் கடல்
வளை கண்டு அன்ன வால் உளை புரவி – பெரும் 487,488
பாடு இமிழ் பனி கடல் பருகி வலன் ஏர்பு – முல் 4
தெண் கடல் குண்டு அகழி – மது 86
விரி கடல் வியன் தானையொடு – மது 180
முழங்கு கடல் ஏணி மலர் தலை உலகமொடு – மது 199
அதனால் குண கடல் கொண்டு குட கடல் முற்றி – மது 238
அதனால் குண கடல் கொண்டு குட கடல் முற்றி – மது 238
முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம் – மது 315
இரும் கடல் வான் கோது புரைய வார்_உற்று – மது 407
தெண் கடல் திரையின் அசை வளி புடைப்ப – மது 450
தண் கடல் நாடன் ஒண் பூ கோதை – மது 524
பெரும் கடல் குட்டத்து புலவு திரை ஓதம் – மது 540
பாடு ஆன்று அவிந்த பனி கடல் புரைய – மது 629
கங்கை அம் பேரியாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மது 696
மலை தலைய கடல் காவிரி – பட் 6
கடல் இறவின் சூடு தின்றும் – பட் 63
பாய் இரும் பனி கடல் வேட்டம் செல்லாது – பட் 92
தீது நீங்க கடல் ஆடியும் – பட் 99
மலை பொழிந்த நீர் கடல் பரப்பவும் – பட் 127
தென் கடல் முத்தும் குண கடல் துகிரும் – பட் 189
தென் கடல் முத்தும் குண கடல் துகிரும் – பட் 189
மலை அகழ்க்குவனே கடல் தூர்க்குவனே – பட் 271
மீமிசை நல் யாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மலை 52
கடல் என கார் என ஒலிக்கும் சும்மையொடு – மலை 483
கடல் மண்டு அழுவத்து கயவாய் கடுப்ப – மலை 528
கானல் அம் சிறுகுடி கடல் மேம் பரதவர் – நற் 4/1
மால் கடல் திரையின் இழிதரும் அருவி – நற் 17/2
கடல்_மரம் கவிழ்ந்து என கலங்கி உடன் வீழ்பு – நற் 30/8
நீல் நிற பெரும் கடல் கலங்க உள் புக்கு – நற் 45/2
தெண் கடல் சேர்ப்பன் வாழ் சிறு நல் ஊர்க்கே – நற் 49/10
உரவு கடல் உழந்த பெரு வலை பரதவர் – நற் 63/1
எல் இமிழ் பனி கடல் மல்கு சுடர் கொளீஇ – நற் 67/8
உடை கடல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 67/12
சிறு வீ ஞாழல் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை – நற் 74/5
வெண் புறம் மொசிய வார்க்கும் தெண் கடல்
கண்டல் வேலிய ஊர் அவன் – நற் 74/9,10
கடல் விளை அமுதம் பெயற்கு ஏற்று ஆஅங்கு – நற் 88/4
பாடு இமிழ் பனி கடல் துழைஇ பெடையோடு – நற் 91/3
மறந்து கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – நற் 99/6
அறிதலும் அறிதியோ பாக பெரும் கடல்
எறி திரை கொழீஇய எக்கர் வெறி கொள – நற் 106/1,2
மா கடல் முகந்து மணி நிறத்து அருவி – நற் 112/6
தடம் கடல் வாயில் உண்டு சில் நீர் என – நற் 115/4
பெரும் கடல் முழங்க கானல் மலர – நற் 117/1
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 153/1
பெரும் கடல் பரப்பின் அமர்ந்து உறை அணங்கோ – நற் 155/6
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் மலி கடல்
சில் குடி பாக்கம் கல்லென – நற் 159/10,11
வருந்து-மன் அளிய தாமே பெரும் கடல்
நீல் நிற புன்னை தமி ஒண் கைதை – நற் 163/7,8
நெடும் கடல் அலைத்த கொடும் திமில் பரதவர் – நற் 175/1
யார்க்கு நொந்து உரைக்கோ யானே ஊர் கடல்
ஓதம் சென்ற உப்பு உடை செறுவில் – நற் 211/1,2
துறு கடல் தலைய தோடு பொதி தாழை – நற் 211/7
குண கடல் இவர்ந்து குரூஉ கதிர் பரப்பி – நற் 215/1
அலவனொடு பெயரும் புலவு திரை நளி கடல்
பெரு மீன் கொள்ளும் சிறுகுடி பரதவர் – நற் 219/5,6
பெரும் கடல் பரப்பின் இரும் புறம் தோய – நற் 231/3
பெரும் கடல் சேர்ப்பன் தொழுது நின்றதுவே – நற் 245/12
கடல் பெயர்ந்து அனைய ஆகி – நற் 259/9
முட முதிர் நாரை கடல் மீன் ஒய்யும் – நற் 263/7
கடல் அம் காக்கை செ வாய் சேவல் – நற் 272/1
நளி கடல் முகந்து செறி_தக இருளி – நற் 289/4
நளி கடல் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே – நற் 299/9
உண்டு-கொல் வாழி தோழி தெண் கடல்
வன் கை பரதவர் இட்ட செம் கோல் – நற் 303/8,9
கடல் ஆடு வியல் இடை பேர் அணி பொலிந்த – நற் 307/3
கருவி மா மழை கடல் முகந்தனவே – நற் 329/11
திண் திமில் எண்ணும் தண் கடல் சேர்ப்ப – நற் 331/8
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 346/1
முழங்கு கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – நற் 347/1
நிலம் தாழ் மருங்கின் தெண் கடல் மேய்ந்த – நற் 356/1
தெண் கடல் நாட்டு செல்வென் யான் என – நற் 363/2
வருவை ஆயினோ நன்றே பெரும் கடல்
இரவு தலை மண்டிலம் பெயர்ந்து என உரவு திரை – நற் 375/6,7
கண்படல் ஈயாது பெருகும் தெண் கடல்
முழங்கு திரை முழவின் பாணியின் பைபய – நற் 378/2,3
கடல் மீன் தந்து கானல் குவைஇ – நற் 388/6
புள் இமிழ் பெரும் கடல் கொள்ளான் சென்று என – நற் 392/2
கடல் கெழு மாந்தை அன்ன எம் – நற் 395/9
விரி திரை பெரும் கடல் வளைஇய உலகமும் – குறு 101/1
குண கடல் திரையது பறை தபு நாரை – குறு 128/1
மா கடல் நடுவண் எண் நாள் பக்கத்து – குறு 129/3
தண் கடல் படு திரை பெயர்த்தலின் வெண் பறை – குறு 166/1
கடல் பாடு அவிந்து கானல் மயங்கி – குறு 177/1
கலங்கு கடல் துவலை ஆழி நனைப்ப – குறு 205/4
தெண் கடல் அடைகரை தெளிர் மணி ஒலிப்ப – குறு 212/2
நெஞ்சிற்கு அணியரோ தண் கடல் நாட்டே – குறு 228/6
தண் கடல் சேர்ப்ப நீ உண்ட என் நலனே – குறு 236/6
மா கடல் திரையின் முழங்கி வலன் ஏர்பு – குறு 237/5
கடல் ஆழ் கலத்தின் தோன்றி – குறு 240/6
புள் இமிழ் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை – குறு 243/4
கடல் அம் கானல் ஆயம் ஆய்ந்த என் – குறு 245/1
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – குறு 246/1
நீல் நிற பெரும் கடல் புக்கனன் யாயும் – குறு 269/4
கடல் உடன் ஆடியும் கானல் அல்கியும் – குறு 294/1
கடல் சூழ் மண்டிலம் பெறினும் – குறு 300/7
அடைகரை தாழை குழீஇ பெரும் கடல்
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் துறைவ – குறு 303/2,3
தெண் கடல் சேர்ப்பனை கண்ட பின்னே – குறு 306/6
அலர் யாங்கு ஒழிவ தோழி பெரும் கடல்
புலவு நாறு அகன் துறை வலவன் தாங்கவும் – குறு 311/1,2
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – குறு 313/1
எழுதரு மதியம் கடல் கண்டு ஆங்கு – குறு 315/1
உரவு கடல் பொருத விரவு மணல் அடைகரை – குறு 316/4
பெரும் கடல் பரதவர் கோள்_மீன் உணங்கலின் – குறு 320/1
கடல் ஆடு மகளிர் கானல் இழைத்த – குறு 326/2
நீல் நிற பெரும் கடல் புள்ளின் ஆனாது – ஐங் 102/2
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை முழங்கு கடல்
திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும் – ஐங் 105/1,2
தன் கடல் வளையினும் இலங்கும் இவள் – ஐங் 106/3
தண் கடல் படு திரை கேள்-தொறும் – ஐங் 107/3
முண்டகம் மலரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் – ஐங் 108/2
தண்ணென் பெரும் கடல் திரை பாய்வோளே – ஐங் 123/3
நுண் பொடி அளைஇ கடல் தூர்ப்போளே – ஐங் 124/3
தெண் கடல் பெரும் திரை மூழ்குவோளே – ஐங் 126/3
தெண் கடல் சேர்ப்பனொடு வாரான் – ஐங் 157/4
உரவு கடல் ஒலி திரை போல – ஐங் 172/3
தண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிந்து என பண்டையின் – ஐங் 183/3
கடல் அணிந்தன்று அவர் ஊரே – ஐங் 184/3
எம்மொடு வந்து கடல் ஆடு மகளிரும் – ஐங் 187/2
கடல் கோடு செறிந்த வளை வார் முன்கை – ஐங் 191/1
கோடு புலம் கொட்ப கடல் எழுந்து முழங்க – ஐங் 192/1
கடல் கோடு அறுத்த அரம் போழ் அம் வளை – ஐங் 194/1
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 195/2
தண் கடல் சேர்ப்ப வரைந்தனை கொண்மோ – ஐங் 196/4
செறி வளை நெகிழ்த்தோன் எறி கடல் நாடே – ஐங் 199/4
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி – பதி 11/3
கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் – பதி 14/19
துளங்கு பிசிர் உடைய மா கடல் நீக்கி – பதி 17/4
கடல் ஒலி கொண்டு செழு நகர் வரைப்பின் – பதி 21/12
தண் கடல் படப்பை மென்பாலனவும் – பதி 30/8
குன்று தலைமணந்து குழூஉ கடல் உடுத்த – பதி 31/1
படும் திரை பனி கடல் உழந்த தாளே – பதி 41/27
மா இரும் தெண் கடல் மலி திரை பௌவத்து – பதி 42/21
முழங்கு திரை பனி கடல் மறுத்திசினோரே – பதி 45/22
உடை திரை பரப்பில் படு கடல் ஓட்டிய – பதி 46/12
நின் மலை பிறந்து நின் கடல் மண்டும் – பதி 48/13
கடல் சேர் கானல் குட புலம் முன்னி – பதி 51/3
வண்டு இறைகொண்ட தண் கடல் பரப்பின் – பதி 51/6
தண் கடல் படப்பை நன் நாட்டு பொருந – பதி 55/6
வரும் கடல் ஊதையின் பனிக்கும் – பதி 60/11
தெண் கடல் முத்தமொடு நன் கலம் பெறுகுவை – பதி 67/4
கால் கடிப்பு ஆக கடல் ஒலித்து ஆங்கு – பதி 68/1
கடல் போல் தானை கடும் குரல் முரசம் – பதி 69/3
பெரும் கடல் நீந்திய மரம் வலி_உறுக்கும் – பதி 76/4
தெண் கடல் முன்னிய வெண் தலை செம் புனல் – பதி 87/3
தெண் கடல் வளைஇய மலர் தலை உலகத்து – பதி 88/3
வளை கடல் முழவின் தொண்டியோர் பொருந – பதி 88/21
தண் கடல் படப்பை நாடு கிழவோயே – பதி 88/42
கடல் இகுப்ப வேல் இட்டும் – பதி 90/20
உரவு கடல் அன்ன தாங்கு அரும் தானையொடு – பதி 90/31
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி – பதி 91/8
கடல் தரு மணியொடும் முத்து யாத்த நேர்_அணி – பரி 1/17
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் – பரி 3/55
பாய் இரும் பனி கடல் பார் துகள் பட புக்கு – பரி 5/1
நிறை கடல் முகந்து உராய் நிறைந்து நீர் துளும்பும் தம் – பரி 6/1
காலொடு மயங்கிய கலிழ் கடல் என – பரி 8/31
மால் கடல் குடிக்கும் மழை குரல் என – பரி 8/32
செல வரை காணா கடல் தலை கூட – பரி 10/2
நளி கடல் முன்னியது போலும் தீம் நீர் – பரி 12/7
கடல் குறைபடுத்த நீர் கல் குறைபட எறிந்து – பரி 20/1
காலை கடல் படிந்து காய் கதிரோன் போய வழி – பரி 20/6
வையை மடுத்தால் கடல் என தெய்ய – பரி 20/42
மண்ணுவ மணி பொன் மலைய கடல்
பண்ணியம் மாசு அறு பயம் தரு காருக – பரி 23/23,24
கடல் நிரை திரையின் கரு நரையோரும் – பரி 23/42
மகர மறி கடல் வைத்து நிறுத்து – பரி 23/72
கரையொடு கடல் இடை வரையொடு கடல் இடை நிரை_நிரை நீர் தரு நுரை – பரி 24/65
கரையொடு கடல் இடை வரையொடு கடல் இடை நிரை_நிரை நீர் தரு நுரை – பரி 24/65
நுரையுடன் மதகு-தொறு இழிதரு புனல் கரை புரளிய செலும் மறி கடல்
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/66,67
மண்டு நீர் ஆரா மலி கடல் போலும் நின் – கலி 73/19
சூடின இரும் கடல் முத்தமும் பல் மணி பிறவும் ஆங்கு – கலி 85/12
மலி திரை ஊர்ந்து தன் மண் கடல் வௌவலின் – கலி 104/1
மா கடல் கலக்கு_உற மா கொன்ற மடங்கா போர் – கலி 104/13
பார் வளர் முத்தமொடு படு கடல் பயந்த – கலி 105/4
தெண் கடல் அழுவத்து திரை நீக்கா எழுதரூஉம் – கலி 121/2
பெரும் கடல் துயில் கொள்ளும் வண்டு இமிர் நறும் கானல் – கலி 123/5
செரு மிகு நேமியான் தார் போல பெரும் கடல்
வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 127/4,5
பாய் திரை பாடு ஓவா பரப்பு நீர் பனி கடல்
தூ அற துறந்தனன் துறைவன் என்று அவன் திறம் – கலி 129/8,9
பெரும் கடல் தெய்வம் நீர் நோக்கி தெளித்து என் – கலி 131/1
துறைய கலம் வாய் சூழும் துணி கடல் தண் சேர்ப்ப – கலி 132/7
இரும் கடல் ஒலித்து ஆங்கே இரவு காண்பது போல – கலி 134/5
பெரும் கடல் ஓத நீர் வீங்குபு கரை சேர – கலி 134/6
கவலை கொள் நெஞ்சினேன் கலுழ் தர கடல் நோக்கி – கலி 134/13
கவறு உற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூ கடல் சேர்ப்ப – கலி 136/4
காம கடல் அகப்பட்டு – கலி 139/17
ஒல்லை எம் காதலர் கொண்டு கடல் ஊர்ந்து காலை நாள் – கலி 145/32
பெரும் கடல் புல்லென கானல் புலம்ப – கலி 145/38
கனை இருள் வானம் கடல் முகந்து என் மேல் – கலி 145/55
கடல் போல் தோன்றல காடு இறந்தோரே – அகம் 1/19
வான் கடல் பரப்பில் தூவற்கு எதிரிய – அகம் 10/1
தன் கடல் பிறந்த முத்தின் ஆரமும் – அகம் 13/1
கடல் பாடு அழிய இன மீன் முகந்து – அகம் 30/2
நீல் நிற பெரும் கடல் பாடு எழுந்து ஒலிப்ப – அகம் 40/2
கடல் முகந்து கொண்ட கமம் சூல் மா மழை – அகம் 43/1
கடல் கால்கிளர்ந்த வென்றி நல் வேல் – அகம் 45/16
கடல் பாடு அவிந்து தோணி நீங்கி – அகம் 50/1
பெரும் கடல் பரப்பில் சே இறா நடுங்க – அகம் 60/1
வந்தோய் மன்ற தண் கடல் சேர்ப்ப – அகம் 80/3
பெரும் கடல் முழக்கிற்று ஆகி யாணர் – அகம் 90/10
கொண்டல் இரவின் இரும் கடல் மடுத்த – அகம் 100/6
தொடலை ஆயமொடு கடல் உடன் ஆடியும் – அகம் 110/6
கடல் மருள் பெரும் படை கலங்க தாக்கி – அகம் 116/16
கழை மாய் காவிரி கடல் மண்டு பெருந்துறை – அகம் 123/11
பெரும் கடல் ஓதம் போல – அகம் 123/13
தோளா முத்தின் தெண் கடல் பொருநன் – அகம் 137/13
உடலுநர் கடந்த கடல் அம் தானை – அகம் 138/6
பெரும் கடல் வேட்டத்து சிறுகுடி பரதவர் – அகம் 140/1
கடல் மீன் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து – அகம் 142/20
கடல் கண்டு அன்ன மாக விசும்பின் – அகம் 162/3
கடல் விளை அமிழ்தின் கணம் சால் உமணர் – அகம் 169/6
கடல்_சிறு_காக்கை காமர் பெடையொடு – அகம் 170/10
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் பரப்பின் – அகம் 176/1
பனி துறை பெரும் கடல் இறந்து நீர் பருகி – அகம் 183/6
வைகு கடல் அம்பியின் தோன்றும் – அகம் 187/23
பெரும் கடல் முகந்த இரும் கிளை கொண்மூ – அகம் 188/1
உழை கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்_தலை – அகம் 190/10
கடல் போல் கானம் பிற்பட பிறர் போல் – அகம் 199/13
உரு கெழு பெரும் கடல் உவவு கிளர்ந்து ஆங்கு – அகம் 201/9
கடல் போல் தானை கலி_மா வழுதி – அகம் 204/2
புண் உமிழ் குருதி புலவு கடல் மறுப்பட – அகம் 210/3
படை நிலா இலங்கும் கடல் மருள் தானை – அகம் 212/15
கடல் ஆடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும் – அகம் 216/8
முழங்கு கடல் ஓதம் காலை கொட்கும் – அகம் 220/12
படு கடல் புக்க பாடல் சால் சிறப்பின் – அகம் 222/11
கடல் கொண்டன்று என புனல் ஒளித்தன்று என – அகம் 236/18
இனி புலம்பின்றே கானலும் நளி கடல்
திரை சுரம் உழந்த திண் திமில் விளக்கில் – அகம் 240/4,5
புலவு திரை பெரும் கடல் நீர் இடை போழ – அகம் 255/2
தயங்கு திரை பெரும் கடல் உலகு தொழ தோன்றி – அகம் 263/1
குண கடல் முகந்த கொள்ளை வானம் – அகம் 278/1
கடல் நீர் உப்பின் கணம் சால் உமணர் – அகம் 295/9
மல்கு கடல் தோன்றி ஆங்கு மல்கு பட – அகம் 298/3
சூளும் பொய்யோ கடல் அறி கரியே – அகம் 320/14
சிறுகுடி பரதவர் பெரும் கடல் மடுத்த – அகம் 330/15
தண் கடல் அசை வளி எறி-தொறும் வினை விட்டு – அகம் 340/22
தெண் கடல் பரப்பின் எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 340/24
மால் கடல் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இயற்றிய – அகம் 347/4
அந்தி வானமொடு கடல் அணி கொளாஅ – அகம் 360/8
கடல் அம் தானை கைவண் சோழர் – அகம் 369/13
கடல்_கெழு_செல்வி கரை நின்று ஆங்கு – அகம் 370/12
மா கடல் முகந்து மாதிரத்து இருளி – அகம் 374/1
குட கடல் சேரும் படர் கூர் மாலையும் – அகம் 378/15
நின் கடல் பிறந்த ஞாயிறு பெயர்த்தும் நின் – புறம் 2/9
வெண் தலை புணரி குட கடல் குளிக்கும் – புறம் 2/10
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற – புறம் 3/2
மா கடல் நிவந்து எழுதரும் – புறம் 4/15
குணாஅது கரை பொரு தொடு கடல் குணக்கும் – புறம் 6/3
கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர் – புறம் 6/12
உடலுநர் உட்க வீங்கி கடல் என – புறம் 17/36
இமிழ் கடல் வளைஇய ஈண்டு அகல் கிடக்கை – புறம் 19/1
தெண் கடல் திரை மிசை பாயுந்து – புறம் 24/3
நளி கடல் இரும் குட்டத்து – புறம் 26/1
கடல் பல் தாரத்த நாடு கிழவோயே – புறம் 30/15
குண கடல் பின்னது ஆக குட கடல் – புறம் 31/13
குண கடல் பின்னது ஆக குட கடல்
வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப – புறம் 31/13,14
தானையும் கடல் என முழங்கும் கூர் நுனை – புறம் 42/3
மலையின் இழிந்து மா கடல் நோக்கி – புறம் 42/19
பாடு இமிழ் பனி கடல் சேர்ப்பன் என்கோ – புறம் 49/2
கடல் வளர் புரி வளை புரையும் மேனி – புறம் 56/3
காய் சினம் தவிராது கடல் ஊர்பு எழுதரும் – புறம் 59/5
அவன் தானும் நிலம் திரைக்கும் கடல் தானை – புறம் 97/14
கடல் கொளப்படாஅது உடலுநர் ஊக்கார் – புறம் 122/1
சினம் மிகு தானை வானவன் குட கடல்
பொலம் தரு நாவாய் ஓட்டிய அ வழி – புறம் 126/14,15
குட கடல் ஓட்டிய ஞான்றை – புறம் 130/6
மணி அன்ன நீர் கடல் படரும் – புறம் 137/11
தெண் கடல் வளாகம் பொதுமை இன்றி – புறம் 189/1
கடல் கண்டு அன்ன ஒண் படை தானையொடு – புறம் 197/3
பெரும் கடல் நீரினும் அ கடல் மணலினும் – புறம் 198/19
பெரும் கடல் நீரினும் அ கடல் மணலினும் – புறம் 198/19
இரும் கடல் உடுத்த இ வையகத்து அரும் திறல் – புறம் 201/17
தெண் நீர் பரப்பின் இமிழ் திரை பெரும் கடல்
உண்ணார் ஆகுப நீர் வேட்டோரே – புறம் 204/5,6
கடல்_வயின் குழீஇய அண்ணல் அம் கொண்மூ – புறம் 205/11
அகல் அடை அரியல் மாந்தி தெண் கடல்
படு திரை இன் சீர் பாணி தூங்கும் – புறம் 209/4,5
கடல் மண்டு புனலின் இழுமென சென்று – புறம் 237/18
கண் இல் ஊமன் கடல் பட்டு ஆங்கு – புறம் 238/16
கண்கூடு இறுத்த கடல் மருள் பாசறை – புறம் 294/2
கடல் கிளர்ந்து அன்ன கட்டூர் நாப்பண் – புறம் 295/1
கடல் மண்டு தோணியின் படை முகம் போழ – புறம் 299/3
இரும் கடல் தானை வேந்தர் – புறம் 332/9
கடல் ஆடி கயம் பாய்ந்து – புறம் 339/7
மலை தாரமும் கடல் தாரமும் – புறம் 343/7
முழங்கு கடல் முழவின் முசிறி அன்ன – புறம் 343/10
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் தானை – புறம் 351/4
கை பெய்த நீர் கடல் பரப்ப – புறம் 362/12
இரும் கடல் உடுத்த இ பெரும் கண் மா நிலம் – புறம் 363/1
பெரு மழை கடல் பரந்து ஆஅங்கு யானும் – புறம் 375/13
கடல் பயந்த கதிர் முத்தமும் – புறம் 377/17
கடல் ஒலி கொண்ட தானை – புறம் 377/29
கடல் தானை – புறம் 380/3
மிசை பெய்த நீர் கடல் பரந்து முத்து ஆகுந்து – புறம் 380/6
கடல் படை அடல் கொண்டி – புறம் 382/1
எறி திரை பெரும் கடல் இறுதி கண் செலினும் – புறம் 397/23
கடல் நடுவண் கண்டு அன்ன என் – புறம் 400/3
மேல்


கடல்-மன்னும் (1)

காம கடல்-மன்னும் உண்டே அது நீந்தும் – குறள் 117/7
மேல்


கடல்_கெழு_செல்வி (1)

கடல்_கெழு_செல்வி கரை நின்று ஆங்கு – அகம் 370/12
மேல்


கடல்_சிறு_காக்கை (1)

கடல்_சிறு_காக்கை காமர் பெடையொடு – அகம் 170/10
மேல்


கடல்_மரம் (1)

கடல்_மரம் கவிழ்ந்து என கலங்கி உடன் வீழ்பு – நற் 30/8
மேல்


கடல்_வயின் (1)

கடல்_வயின் குழீஇய அண்ணல் அம் கொண்மூ – புறம் 205/11
மேல்


கடல்_அக (1)

கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் – பதி 14/19
மேல்


கடல (1)

கழிய காவி குற்றும் கடல
வெண் தலை புணரி ஆடியும் நன்றே – குறு 144/1,2
மேல்


கடலவும் (5)

மலையவும் கடலவும் மாண் பயம் தரூஉம் – பெரும் 67
கடலவும் கல்லவும் யாற்றவும் பிறவும் – பதி 15/16
கடலவும் காட்டவும் அரண் வலியார் நடுங்க – பதி 30/31
கல் மிசையவ்வும் கடலவும் பிறவும் – பதி 50/12
மலையவும் கடலவும் பண்ணியம் பகுக்கும் – பதி 59/15
மேல்


கடலன் (1)

மா வண் கடலன் விளங்கில் அன்ன எம் – அகம் 81/13
மேல்


கடலா (2)

குண குட கடலா எல்லை – மது 71
குண குட கடலா எல்லை – புறம் 17/2
மேல்


கடலால் (1)

கண்ணீர் கடலால் கனை துளி வீசாயோ – கலி 145/21
மேல்


கடலில் (1)

கடலில் பரிக்கும் துறைவனொடு ஒரு நாள் – குறு 401/4
மேல்


கடலின் (8)

நன்மை கடலின் பெரிது – குறள் 11/6
கால் உறு கடலின் ஒலிக்கும் சும்மை – மது 309
கல்லென் கடத்து இடை கடலின் இரைக்கும் – மலை 415
திரை தபு கடலின் இனிது கண்படுப்ப – நற் 18/7
பால் மலி கடலின் பரந்து பட்டன்றே – நற் 348/2
கடலின் நாரை இரற்றும் – ஐங் 114/3
கால் உறு கடலின் கடிய உரற – பதி 69/4
பாடு இமிழ் கடலின் எழுந்த சும்மையொடு – அகம் 334/4
மேல்


கடலினும் (5)

காதல் தானும் கடலினும் பெரிதே – நற் 166/10
கங்குல் வெள்ளம் கடலினும் பெரிதே – குறு 387/5
கடலினும் பெரிது எமக்கு அவர் உடை நட்பே – ஐங் 184/4
கடலினும் உரைஇ கரை பொழியும்மே – அகம் 128/4
ஆர்ப்பு எழு கடலினும் பெரிது அவன் களிறே – புறம் 81/1
மேல்


கடலும் (3)

நெடும் கடலும் தன் நீர்மை குன்றும் தடிந்து எழிலி – குறள் 2/13
கடலும் கானலும் தோன்றும் – குறு 81/7
கடலும் கானமும் பல பயம் உதவ – பதி 22/6
மேல்


கடலுள் (1)

தங்கார் பொதுவர் கடலுள் பரதவர் – கலி 106/24
மேல்


கடலே (6)

ஆனாது அலைக்கும் கடலே மீன் அருந்தி – நற் 382/3
யார் அணங்கு உற்றனை கடலே பூழியர் – குறு 163/1
ஓஒ கடலே தெற்றென கண் உள்ளே தோன்ற இமை எடுத்து – கலி 144/55
ஓஒ கடலே ஊர் தலைக்கொண்டு கனலும் கடும் தீயுள் – கலி 144/59
ஓஒ கடலே எற்றம் இலாட்டி என் ஏமுற்றாள் என்று இ நோய் – கலி 144/63
கடலே கால் தந்த கலம் எண்ணுவோர் – புறம் 386/14
மேல்


கடலை (3)

உறாஅர்க்கு உறு நோய் உரைப்பாய் கடலை
செறாஅய் வாழிய நெஞ்சு – குறள் 120/19,20
கார் மலர் பூவை கடலை இருள் மணி – பரி 13/43
நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு – புறம் 120/14
மேல்


கடலொடு (2)

கடலொடு உழந்த பனி துறை பரதவ – பதி 48/4
கடலொடு புலம்புவோள் கலங்கு அஞர் தீர – கலி 144/68
மேல்


கடலோடு (1)

குண குட கடலோடு ஆயிடை மணந்த – பதி 51/15
மேல்


கடவ (2)

காமம் கடவ உள்ளம் இனைப்ப – ஐங் 237/1
களிறொடு நெடும் தேர் வேண்டினும் கடவ
உப்பு ஒய் சாகாட்டு உமணர் காட்ட – புறம் 313/4,5
மேல்


கடவது (3)

கடவது அறிந்த இன் குரல் விறலியர் – மலை 536
கண்ணிய ஆண்மை கடவது அன்று என – குறு 341/5
கடவது அன்மையின் கையறவு உடைத்து என – புறம் 38/15
மேல்


கடவர் (1)

கடவர் மீதும் இரப்போர்க்கு ஈயும் – புறம் 315/2
மேல்


கடவர்க்கு (1)

தொடுத்த கடவர்க்கு கொடுத்த மிச்சில் – புறம் 327/3
மேல்


கடவரை (1)

கண்ட பொழுதே கடவரை போல நீ – கலி 108/22
மேல்


கடவலின் (1)

செப்பல் வன்மையின் செறித்து யான் கடவலின்
முத்தினும் மணியினும் பொன்னினும் அத்துணை – குறி 12,13
மேல்


கடவன் (1)

கடவன் பாரி கைவண்மையே – புறம் 106/5
மேல்


கடவன (1)

கடவன கழிப்பு இவள் தந்தையும் செய்யான் – புறம் 336/2
மேல்


கடவனும் (1)

கள்வனும் கடவனும் புணைவனும் தானே – குறு 318/8
மேல்


கடவாதோர் (1)

மென் முலை முற்றம் கடவாதோர் என – அகம் 279/5
மேல்


கடவி (1)

ஏமுறு கடும் திண் தேர் கடவி
நாம் அமர் காதலர் துணை தந்தார் விரைந்தே – கலி 27/25,26
மேல்


கடவின் (2)

யான் தன் கடவின் யாங்கு ஆவது-கொல் – குறு 276/6
வல்லை நெடும் தேர் கடவின்
அல்லல் அரு நோய் ஒழித்தல் எமக்கு எளிதே – ஐங் 425/3,4
மேல்


கடவினர் (1)

கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே – கலி 33/31
மேல்


கடவினன் (1)

கடும் பரிய மா கடவினன்
நெடும் தெருவில் தேர் வழங்கினன் – புறம் 239/13,14
மேல்


கடவு (2)

கடு மா கடவு_உறூஉம் கோல் போல் எனைத்தும் – கலி 50/19
திண் தேர் வலவ கடவு என கடைஇ – அகம் 74/11
மேல்


கடவு-மதி (13)

வல்லை கடவு-மதி தேரே சென்றிக – நற் 321/8
கடு மா கடவு-மதி பாக நெடு நீர் – குறு 250/4
வல் விரைத்து கடவு-மதி பாக வெள் வேல் – ஐங் 482/2
முன் உற கடவு-மதி பாக – ஐங் 483/3
கடிய கடவு-மதி பாக – ஐங் 484/3
பருவரல் தீர கடவு-மதி தேரே – ஐங் 488/4
வண் பரி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 489/5
ஆய் மணி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 490/4
இயங்கு ஒலி நெடும் திண் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – கலி 135/20
நூல் அறி வலவ கடவு-மதி உவ காண் – அகம் 114/8
காலை எய்த கடவு-மதி மாலை – அகம் 124/13
நெடி இடை பின் பட கடவு-மதி என்று யான் – அகம் 254/17
ஈண்டே காண கடவு-மதி பூ கேழ் – அகம் 334/15
மேல்


கடவு_உறூஉம் (1)

கடு மா கடவு_உறூஉம் கோல் போல் எனைத்தும் – கலி 50/19
மேல்


கடவுக (1)

கடவுக காண்குவம் பாக மதவு நடை – அகம் 54/6
மேல்


கடவுட்கு (5)

கணம் கெழு கடவுட்கு உயர் பலி தூஉய் – நற் 358/6
கடி உண் கடவுட்கு இட்ட செழும் குரல் – குறு 105/2
நிலை உயர் கடவுட்கு கடம் பூண்டு தன் மாட்டு – கலி 46/16
நிலை துறை கடவுட்கு உளப்பட ஓச்சி – அகம் 156/15
இல் உறை கடவுட்கு ஓக்குதும் பலியே – அகம் 282/18
மேல்


கடவுட்கும் (1)

கடியும் உணவு என்ன கடவுட்கும் தொடேன் – புறம் 399/26
மேல்


கடவுண்மை (1)

கடவுண்மை கொண்டு ஒழுகுவார் – கலி 93/9
மேல்


கடவுதி (1)

கொன்னே கடவுதி ஆயின் என்னதூஉம் – ஐங் 366/3
மேல்


கடவுநர் (1)

பலர் புகு வாயில் அடைப்ப கடவுநர்
வருவீர் உளீரோ எனவும் – குறு 118/3,4
மேல்


கடவுபு (3)

மடவை மன்ற நீ என கடவுபு
துனியல் வாழி தோழி சான்றோர் – குறு 252/5,6
கடவுபு கை தங்கா நெஞ்சு என்னும் தம்மோடு – கலி 77/23
புரி உளை கலி_மான் தேர் கடவுபு
விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே – கலி 124/20,21
மேல்


கடவும் (6)

இகல் மீ கடவும் இரு பெரு வேந்தர் – குறி 27
விலங்கு வளி கடவும் துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 45/20
சுரம் பல கடவும் கரை வாய் பருதி – பதி 46/8
கடும் சிலை கடவும் தழங்கு குரல் முரசம் – பதி 68/3
கேள்வி அந்தணர் கடவும்
வேள்வி ஆவியின் உயிர்க்கும் என் நெஞ்சே – கலி 36/25,26
கடவும் என்ப பெரிதே அது கேட்டு – புறம் 304/8
மேல்


கடவுவோரும் (1)

கடு மா கடவுவோரும் களிறு மேல் கொள்வோரும் – பரி 12/28
மேல்


கடவுள் (74)

ஆல்_கெழு_கடவுள் புதல்வ மால் வரை – திரு 256
காடு உறை கடவுள் கடன் கழிப்பிய பின்றை – பொரு 52
கடவுள் மால் வரை கண்விடுத்து அன்ன – சிறு 205
கடவுள் ஒண் பூ அடைதல் ஓம்பி – பெரும் 290
அரும் திறல் கடவுள் வாழ்த்தி சிறிது நும் – பெரும் 391
தொன் முது கடவுள் பின்னர் மேய – மது 41
சிறந்து புறங்காக்கும் கடவுள் பள்ளியும் – மது 467
கடவுள் வழங்கும் கையறு கங்குலும் – மது 651
கடவுள் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ் தாமரை – மது 710
வேறு பல் உருவின் கடவுள் பேணி – குறி 6
மீமிசை கடவுள் வாழ்த்தி கைதொழுது – குறி 209
பராவு அரு மரபின் கடவுள் காணின் – மலை 230
கடவுள் ஓங்கிய காடு ஏசு கவலை – மலை 396
அரும் திறல் கடவுள் பழிச்சிய பின்றை – மலை 538
கடவுள் கல் சுனை அடை இறந்து அவிழ்ந்த – நற் 34/1
கடவுள் ஆயினும் ஆக – நற் 34/10
கடவுள் முது மரத்து உடன் உறை பழகிய – நற் 83/2
கடவுள் ஓங்கு வரை பேண்-மார் வேட்டு எழுந்து – நற் 165/4
தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் சீறியாழ் – நற் 189/3
எரி மருள் வேங்கை கடவுள் காக்கும் – நற் 216/6
பலி பெறு கடவுள் பேணி கலி சிறந்து – நற் 251/8
தொன்று உறை கடவுள் சேர்ந்த பராரை – நற் 303/3
நெடு வீழ் இட்ட கடவுள் ஆலத்து – நற் 343/4
மன்ற மராஅத்த பேஎம் முதிர் கடவுள்
கொடியோர் தெறூஉம் என்ப யாவதும் – குறு 87/1,2
கடவுள் நண்ணிய பாலோர் போல – குறு 203/4
கடவுள் கற்பின் அவன் எதிர் பேணி – குறு 252/4
அரும் திறல் கடவுள் அல்லன் – ஐங் 182/3
கறி வளர் சிலம்பின் கடவுள் பேணி – ஐங் 243/1
குன்ற குறவன் கடவுள் பேணி – ஐங் 257/1
மலை உறை கடவுள் குலமுதல் வழுத்தி – ஐங் 259/3
காடே கடவுள் மேன புறவே – பதி 13/20
உரு கெழு மரபின் கடவுள் பேணியர் – பதி 21/5
அரும் திறல் மரபின் கடவுள் பேணியர் – பதி 30/34
கடவுள் அஞ்சி வானத்து இழைத்த – பதி 31/18
கைவல் இளையர் கடவுள் பழிச்ச – பதி 41/6
கடவுள் நிலைய கல் ஓங்கு நெடு வரை – பதி 43/6
கடவுள் வாகை துய் வீ ஏய்ப்ப – பதி 66/15
வேள்வியில் கடவுள் அருத்தினை கேள்வி – பதி 70/18
கடவுள் அயிரையின் நிலைஇ – பதி 79/18
கடவுள் பெயரிய கானமொடு கல் உயர்ந்து – பதி 88/2
நூறு_ஆயிரம் கை ஆறு அறி கடவுள்
அனைத்தும் அல்ல பல அடுக்கல் ஆம்பல் – பரி 3/43,44
காஅய் கடவுள் சேஎய் செவ்வேள் – பரி 5/13
கடவுள் ஒரு மீன் சாலினி ஒழிய – பரி 5/44
கடவுள் கடி நகர்-தோறும் இவனை – கலி 84/6
அவருள் எ கடவுள் மற்று அ கடவுளை செப்பீ-மன் – கலி 93/10
அ கடவுள் மற்று அ கடவுள் அது ஒக்கும் – கலி 93/13
அ கடவுள் மற்று அ கடவுள் அது ஒக்கும் – கலி 93/13
படர் அணி அந்தி பசும்_கண்_கடவுள் – கலி 101/24
தெறல் அரு மரபின் கடவுள் பேணி – அகம் 13/3
கடவுள் வாழ்த்தி பையுள் மெய் நிறுத்து – அகம் 14/16
அணங்கு அரும் கடவுள் அன்னோள் நின் – அகம் 16/18
வல் ஆண் பதுக்கை கடவுள் பேண்-மார் – அகம் 35/7
கடவுள் எழுதிய பாவையின் – அகம் 62/15
அரும் திறல் கடவுள் செல்லூர் குணாஅது – அகம் 90/9
கைதொழு மரபின் கடவுள் சான்ற – அகம் 125/14
கடி நகர் புனைந்து கடவுள் பேணி – அகம் 136/6
கடவுள் காந்தளுள்ளும் பல உடன் – அகம் 152/17
எழுது அணி கடவுள் போகலின் புல்லென்று – அகம் 167/15
கடவுள் கற்பொடு குடிக்கு விளக்கு ஆகிய – அகம் 184/1
நிலை பெறு கடவுள் ஆக்கிய – அகம் 209/16
கடவுள் மரத்த முள் மிடை குடம்பை – அகம் 270/12
கடவுள் போகிய கரும் தாள் கந்தத்து – அகம் 307/12
கடவுள் கற்பின் மடவோள் கூற – அகம் 314/15
கடவுள் ஓங்கு வரைக்கு ஓக்கி குறவர் – அகம் 348/8
அரும் தெறல் மரபின் கடவுள் காப்ப – அகம் 372/1
தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் தேற்றி – அகம் 396/7
கலி கெழு கடவுள் கந்தம் கைவிட – புறம் 52/12
கடவுள் பேணேம் என்னா ஆங்கு – புறம் 106/3
கடவுள் பேணிய குறவர் மாக்கள் – புறம் 143/3
அரும் திறல் கடவுள் காக்கும் உயர் சிமை – புறம் 158/11
கடவுள் சான்ற கற்பின் சே இழை – புறம் 198/3
ஆல்_அமர்_கடவுள் அன்ன நின் செல்வம் – புறம் 198/9
கடவுள் ஆலத்து தடவு சினை பல் பழம் – புறம் 199/1
கள்ளி நீழல் கடவுள் வாழ்த்தி – புறம் 260/5
மேல்


கடவுளது (1)

காரி உண்டி கடவுளது இயற்கையும் – மலை 83
மேல்


கடவுளர் (3)

கடவுளர் கண் தங்கினேன் – கலி 93/7
கண்ட கடவுளர் தம்முளும் நின்னை – கலி 93/29
நெட்டு இரும் கூந்தல் கடவுளர் எல்லார்க்கும் – கலி 93/35
மேல்


கடவுளவை (1)

நின்னில் சிறந்த நிறை கடவுளவை
அன்னோர் அல்லா வேறும் உள அவை – பரி 4/63,64
மேல்


கடவுளும் (3)

நிலை பெறு கடவுளும் விழை_தக பேணி – பதி 21/15
காமர் கடவுளும் ஆளும் கற்பின் – பதி 65/9
நெல் உகுத்து பரவும் கடவுளும் இலவே – புறம் 335/12
மேல்


கடவுளை (4)

அவருள் எ கடவுள் மற்று அ கடவுளை செப்பீ-மன் – கலி 93/10
செறி முறை வந்த கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/20
பூ பலி விட்ட கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/24
மாரி இறுத்த கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/28
மேல்


கடவை (1)

கடவை மிடைந்த துடவை அம் சிறுதினை – குறு 392/4
மேல்


கடற்கரை (1)

கடற்கரை மெலிக்கும் காவிரி பேரியாற்று – அகம் 126/5
மேல்


கடற்கரையது (10)

பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 161/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 162/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 163/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 164/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 165/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 166/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 167/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 168/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 169/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 170/1
மேல்


கடற்கு (4)

குண கடற்கு இவர்தரும் குரூஉ புனல் உந்தி – மது 245
இலங்கு திரை பெரும் கடற்கு எல்லை தோன்றினும் – குறு 373/2
இரும் கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு என தங்கான் – பரி 16/27
தன் இறந்து வாராமை விலக்கலின் பெரும் கடற்கு
ஆழி அனையன் மாதோ என்றும் – புறம் 330/3,4
மேல்


கடற்ற (1)

கோடு காய் கடற்ற காடு இறந்தோரே – அகம் 395/15
மேல்


கடற்றவும் (1)

விண் உயர்ந்து ஓங்கிய கடற்றவும் பிறவும் – பதி 30/29
மேல்


கடற்றில் (2)

எழுந்த கடற்றில் நன் பொன் கொழிப்ப – மது 274
கடற்றில் கலித்த முட சினை வெட்சி – குறு 209/5
மேல்


கடற்று (5)

வெம் கடற்று அடை முதல் படு முடை தழீஇ – நற் 164/8
எரி சினம் தவழ்ந்த இரும் கடற்று அடை முதல் – அகம் 75/4
மலை கவின் அழிந்த கனை கடற்று அரும் சுரம் – அகம் 325/10
வேனில் நீடிய வெம் கடற்று அடை முதல் – அகம் 389/17
கடற்று அடை மருங்கின் கணிச்சியின் குழித்த – அகம் 399/6
மேல்


கடறு (9)

கடுங்கண் கானவர் கடறு கூட்டுண்ணும் – பெரும் 116
கொடும் சிலை மறவர் கடறு கூட்டுண்ணும் – குறு 331/3
கல் பிறங்கு வைப்பின் கடறு அரை யாத்த நின் – பதி 53/4
பல் பயம் நிலைஇய கடறு உடை வைப்பின் – பதி 78/7
தேக்கு அமல் சோலை கடறு ஓங்கு அரும் சுரத்து – அகம் 225/9
கடறு உழந்து இவணம் ஆக படர் உழந்து – அகம் 279/9
இரும் கடறு வளைஇய குன்றத்து அன்னது ஓர் – புறம் 140/7
கடறு மணி கிளர சிதறு பொன் மிளிர – புறம் 202/3
மலை பயந்த மணியும் கடறு பயந்த பொன்னும் – புறம் 377/16
மேல்


கடன் (52)

கடன் அறி காட்சியவர் – குறள் 22/16
உழை இருந்தான் கூறல் கடன்
பழுது எண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்துள் தெவ் ஓர் – குறள் 64/16,17
கடன் அறிந்து காலம் கருதி இடன் அறிந்து – குறள் 69/13
உப்பு ஆதல் சான்றோர் கடன்
பழகிய நட்பு எவன் செய்யும் கெழுதகைமை – குறள் 81/4,5
கடன் என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன் அறிந்து – குறள் 99/1
கடன் என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன் அறிந்து – குறள் 99/1
கரப்பு இலா நெஞ்சின் கடன் அறிவார் முன் நின்று – குறள் 106/5
காடு உறை கடவுள் கடன் கழிப்பிய பின்றை – பொரு 52
கைவல் பாண்_மகன் கடன் அறிந்து இயக்க – சிறு 37
கேள்வி அந்தணர் அரும் கடன் இறுத்த – பெரும் 315
கொடை கடன் இறுத்த கூம்பா உள்ளத்து – பெரும் 446
புலவர் பூண் கடன் ஆற்றி பகைவர் – பெரும் 450
கடன் அறி மரபின் கைதொழூஉ பழிச்சி – பெரும் 463
கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும் – மலை 89
கொடை கடன் இறுத்த செம்மலோய் என – மலை 543
கடன் அறி மன்னர் குடை_நிழல் போல – நற் 146/4
அதிர் குரல் எழிலி முதிர் கடன் தீர – நற் 228/2
கடன் நிலை குன்றலும் இலர் என்று உடன் அமர்ந்து – நற் 327/5
உடன் உயிர் போகுக தில்ல கடன் அறிந்து – குறு 57/4
தம் கடன் இறீஇயர் எண்ணி இடம்-தொறும் – குறு 255/6
கடன் அறி மாக்கள் போல இடன் விட்டு – குறு 265/4
நவ்வி நாள் மறி கவ்வி கடன் கழிக்கும் – குறு 282/3
கடன் அன்று என்னும்-கொல்லோ நம் ஊர் – ஐங் 31/2
கொடை கடன் அமர்ந்த கோடா நெஞ்சினன் – பதி 20/23
ஆண் கடன் நிறுத்த நின் பூண் கிளர் வியன் மார்பு – பதி 31/14
கடன் அறி மரபின் கைவல் பாண – பதி 67/3
தொல் கடன் இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 70/22
அரும் கடன் இறுத்த செரு புகல் முன்ப – பதி 74/22
கடன் அறி காரிய கண்ணவரோடும் நின் – பரி 19/22
விடும் கடன் வேளாளர்க்கு இன்று படர்ந்து யாம் – பரி 20/63
கடன் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/20
உண் கடன் வழிமொழிந்து இரக்கும்_கால் முகனும் தாம் – கலி 22/1
நோவென் தோழி கடன் நமக்கு எனவே – கலி 75/33
சான்றவர்க்கு எல்லாம் கடன் ஆனால் இ இருந்த – கலி 139/3
கொடை கடன் ஏன்ற கோடா நெஞ்சின் – அகம் 168/6
குடி கடன் ஆகலின் குறை வினை முடி-மார் – அகம் 375/12
செல்லல் மகிழ்ந நின் செய் கடன் உடையென்-மன் – அகம் 376/1
தாய் தன் செம்மல் கண்டு கடன் இறுப்ப – அகம் 397/2
அந்தி அந்தணர் அரும் கடன் இறுக்கும் – புறம் 2/22
தென் புலம் வாழ்நர்க்கு அரும் கடன் இறுக்கும் – புறம் 9/3
கையது கடன் நிறை யாழே மெய்யது – புறம் 69/1
புரவு கடன் பூண்ட வண்மை யானே – புறம் 149/5
உரும் உரறு கருவியொடு பெயல் கடன் இறுத்து – புறம் 161/4
ஆண்_கடன் உடைமையின் பாண்_கடன் ஆற்றிய – புறம் 201/14
ஆண்_கடன் உடைமையின் பாண்_கடன் ஆற்றிய – புறம் 201/14
பாண்_கடன் இறுக்கும் வள்ளியோய் – புறம் 203/11
பூண் கடன் எந்தை நீ இரவலர் புரவே – புறம் 203/12
அரும் கடன் இறுத்த பெருஞ்செயாளனை – புறம் 282/2
அரும் கடன் இறும்-மார் வயவர் எறிய – புறம் 282/5
வரகு கடன் இரக்கும் நெடுந்தகை – புறம் 327/7
கடன் அறியாளர் பிற நாட்டு இன்மையின் – புறம் 393/5
கைவல் சீறியாழ் கடன் அறிந்து இயக்க – புறம் 398/5
மேல்


கடனும் (1)

கடனும் பூணாம் கை நூல் யாவாம் – குறு 218/2
மேல்


கடனே (9)

நாடு புறந்தருதல் நினக்கு-மார் கடனே – பதி 59/19
துயர் நிலை தீர்த்தல் நும் தலை கடனே – கலி 139/37
போற்றார் அம்ம பெரியோர் தம் கடனே – புறம் 140/10
வேல் மிகு தானை வேந்தற்கு கடனே – புறம் 186/4
ஈன்று புறந்தருதல் என் தலை கடனே
சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே – புறம் 312/1,2
சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே
வேல் வடித்து கொடுத்தல் கொல்லற்கு கடனே – புறம் 312/2,3
வேல் வடித்து கொடுத்தல் கொல்லற்கு கடனே
நல்_நடை நல்கல் வேந்தற்கு கடனே – புறம் 312/3,4
நல்_நடை நல்கல் வேந்தற்கு கடனே
ஒளிறு வாள் அரும் சமம் முருக்கி – புறம் 312/4,5
களிறு எறிந்து பெயர்தல் காளைக்கு கடனே – புறம் 312/6
மேல்


கடா (3)

காலை ஞாயிற்று கதிர் கடா_உறுப்ப – சிறு 10
இகழ் கடும் கடா களிற்று அண்ணலவரோடு – பரி 23/65
நாள் கடா அழித்த நனம் தலை குப்பை – புறம் 353/9
மேல்


கடா_உறுப்ப (1)

காலை ஞாயிற்று கதிர் கடா_உறுப்ப
பாலை நின்ற பாலை நெடு வழி – சிறு 10,11
மேல்


கடாத்த (1)

வாய் இழி கடாத்த வால் மருப்பு ஒருத்தலோடு – கலி 46/3
மேல்


கடாத்தால் (1)

எழில் மருப்பு எழில் வேழம் இகுதரு கடாத்தால்
தொழில் மாறி தலை வைத்த தோட்டி கைநிமிர்ந்து ஆங்கு – கலி 138/1,2
மேல்


கடாத்து (2)

உறல் ஊறு கமழ் கடாத்து ஒல்கிய எழில் வேழம் – கலி 8/4
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாத்து
பொறி நுதல் பொலிந்த வய களிற்று ஒருத்தல் – அகம் 78/3,4
மேல்


கடாத்தொடு (2)

தேம் பாய் கடாத்தொடு காழ் கைநீவி – பதி 53/17
காய் சினம் சிறந்த வாய் புகு கடாத்தொடு
முன் நிலை பொறாஅது முரணி பொன் இணர் – அகம் 227/6,7
மேல்


கடாம் (3)

சிறந்தது கல் அறை கடாம் கானலும் போலவும் – பரி 15/11
கடி_மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும் – கலி 48/5
ஓங்கு உயர் எழில் யானை கனை கடாம் கமழ் நாற்றம் – கலி 66/3
மேல்


கடாவ (1)

அங்குசம் கடாவ ஒரு கை இரு கை – திரு 110
மேல்


கடாவா (1)

வண்டு இசை கடாவா தண் பனம் போந்தை – பதி 70/6
மேல்


கடாவின் (2)

அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின்
அகன் கண் தடாரி தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 370/17,18
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின்
மதியத்து அன்ன என் விசி_உறு தடாரி – புறம் 371/16,17
மேல்


கடாஅ (15)

கடாஅ உருவொடு கண் அஞ்சாது யாண்டும் – குறள் 59/9
கடாஅ களிற்றின் மேல் கண் படாம் மாதர் – குறள் 109/13
கந்து நீத்து உழிதரும் கடாஅ யானையும் – மது 383
கன்று கடாஅ_உறுக்கும் மகாஅர் ஓதை – மலை 339
கடாஅ யானை கண நிரை அலற – பதி 20/12
கடாஅ யானை முழங்கும் – பதி 94/9
கடாஅ களிற்றினும் கண்ணஞ்சா ஏற்றை – கலி 101/36
கடாஅ யானை கொட்கும் பாசறை – அகம் 144/13
கடாஅ யானை கவுள் மருங்கு உறழ – அகம் 205/17
கடாஅ யானை குழூஉ சமம் ததைய – அகம் 220/4
படாஅ ஆகும் எம் கண்ணே கடாஅ
வான் மருப்பு அசைத்தல் செல்லாது யானை தன் – அகம் 391/10,11
கடாஅ யானை கலி_மான் பேகன் – புறம் 141/12
கடாஅ யானை கழல் கால் பேகன் – புறம் 142/4
கடாஅ யானை கலி_மான் பேக – புறம் 145/3
கடாஅ யானை கால்_வழி அன்ன என் – புறம் 368/14
மேல்


கடாஅ_உறுக்கும் (1)

கன்று கடாஅ_உறுக்கும் மகாஅர் ஓதை – மலை 339
மேல்


கடாஅத்த (1)

களி திகழ் கடாஅத்த கடும் களிறு அகத்தவா – கலி 25/5
மேல்


கடாஅத்து (8)

கடும் சினத்த கமழ் கடாஅத்து
அளறு பட்ட நறும் சென்னிய – மது 44,45
ஈர் நறும் கமழ் கடாஅத்து இனம் பிரி ஒருத்தல் – கலி 21/2
மத வலி மிகு கடாஅத்து அவன் யானை மருப்பினும் – கலி 57/18
வயம் திகழ்பு இழிதரும் வாய் புகு கடாஅத்து
மீளி மொய்ம்பொடு நிலன் எறியா குறுகி – அகம் 93/17,18
வண்டு படு கடாஅத்து உயர் மருப்பு யானை – அகம் 148/3
துன் அரும் திறல் கமழ் கடாஅத்து
எயிறு படை ஆக எயில் கதவு இடாஅ – புறம் 3/8,9
மிஞிறு ஆர்க்கும் கமழ் கடாஅத்து
அயறு சோரும் இரும் சென்னிய – புறம் 22/6,7
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாஅத்து
அண்ணல் யானை அடு_களத்து ஒழிய – புறம் 93/12,13
மேல்


கடாஅம் (17)

சினம் திகழ் கடாஅம் செருக்கி மரம் கொல்பு – குறி 164
மலை படு கடாஅம் மாதிரத்து இயம்ப – மலை 348
கடாஅம் கழீஇய கதன் அடங்கு யானை – நற் 18/8
கடாஅம் செருக்கிய கடும் சின முன்பின் – நற் 103/3
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி – பதி 16/7
கடாஅம் சென்னிய கடுங்கண் யானை – பதி 25/2
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி – பதி 82/5
இலங்கு தொடி மருப்பின் கடாஅம் வார்ந்து – பதி 92/1
நீட்டித்தாய் என்று கடாஅம் கடும் திண் தேர் – கலி 66/24
கடாஅம் படும் இடத்து ஓம்பு – கலி 97/31
கவுள் மலிபு இழிதரும் காமர் கடாஅம்
இரும் சிறை தொழுதி ஆர்ப்ப யாழ் செத்து – அகம் 88/10,11
கடாஅம் மாறிய யானை போல – அகம் 125/8
இரும் கவுள் கடாஅம் கனவும் – அகம் 132/13
மிஞிறு ஆர் கடாஅம் கரந்து விடு கவுள – அகம் 207/8
பெரும் பெயல் கடாஅம் செருக்கி வள மலை – அகம் 298/9
மையல் அம் கடாஅம் செருக்கி மதம் சிறந்து – அகம் 307/8
துன் அரும் கடாஅம் போல – புறம் 94/4
மேல்


கடாஅய் (2)

கடும் சினம் கடாஅய் முழங்கும் மந்திரத்து – பதி 30/33
திறன் இல் வெம் சூள் அறி கரி கடாஅய்
முறி ஆர் பெரும் கிளை செறிய பற்றி – அகம் 256/18,19
மேல்


கடாஅய (1)

எல்லா கடாஅய கண்ணால் கலைஇய நோய் செய்யும் – கலி 112/5
மேல்


கடாஅயார் (1)

கடாஅயார் நல்லாரை காணின் விலக்கி நயந்து அவர் – கலி 112/8
மேல்


கடி (156)

தம் நெஞ்சத்து எம்மை கடி கொண்டார் நாணார்-கொல் – குறள் 121/9
அந்தணர் அருகா அரும் கடி வியல் நகர் – சிறு 187
கொடியோர் இன்று அவன் கடி உடை வியன் புலம் – பெரும் 41
தொடர் நாய் யாத்த துன் அரும் கடி நகர் – பெரும் 125
கேளா மன்னர் கடி புலம் புக்கு – பெரும் 140
கடி மதில் எறிந்து குடுமி கொள்ளும் – பெரும் 451
அரும் கடி தீம் சுவை அமுதொடு பிறவும் – பெரும் 475
அரும் கடி மூதூர் மருங்கில் போகி – முல் 7
நெறி அறிந்த கடி வாலுவன் – மது 36
கடி காவின் நிலை தொலைச்சி – மது 153
தினை விளை சாரல் கிளி கடி பூசல் – மது 291
அரும் கடி மா மலை தழீஇ ஒருசார் – மது 301
அரும் கடி வேலன் முருகொடு வளைஇ – மது 611
கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர் – நெடு 49
ஆடவர் குறுகா அரும் கடி வரைப்பின் – நெடு 107
நெடும் தேர் எந்தை அரும் கடி நீவி – குறி 20
கிளி கடி மரபின ஊழ்_ஊழ் வாங்கி – குறி 44
கரந்தை குளவி கடி கமழ் கலி மா – குறி 76
ஆரம் காழ்வை கடி இரும் புன்னை – குறி 93
பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர் – பட் 57
அரும் கடி பெரும் காப்பின் – பட் 133
கடி அரண் தொலைத்த கதவு கொல் மருப்பின் – பட் 229
பேய் கண் அன்ன பிளிறு கடி முரசம் – பட் 236
அரும் கடி வரைப்பின் ஊர் கவின் அழிய – பட் 269
கடி கவர்பு ஒலிக்கும் வல் வாய் எல்லரி – மலை 10
நிரை இதழ் குவளை கடி வீ தொடினும் – மலை 189
கிளி கடி மகளிர் விளி படு பூசல் – மலை 329
அரும் கடி வாயில் அயிராது புகு-மின் – மலை 491
இடிப்பு மெய்யது ஒன்று உடைத்தே கடி கொள – நற் 23/3
நெடு நா ஒண் மணி கடி மனை இரட்ட – நற் 40/1
அறன் இல் அன்னை அரும் கடி படுப்ப – நற் 63/6
உரும் இடை கடி இடி கரையும் – நற் 65/8
எந்தை ஓம்பும் கடி உடை வியல் நகர் – நற் 98/8
கடி உடை வியல் நகர் காவல் நீவியும் – நற் 156/2
பெறல் அரும்-குரையள் அரும் கடி காப்பினள் – நற் 201/2
கடி உடை வியல் நகர் கானவர் துஞ்சார் – நற் 255/3
பெய்ம் மணல் முற்றம் கடி கொண்டு – நற் 268/8
அரும் கடி அயர்ந்தனள் காப்பே எந்தை – நற் 295/4
கடி உடை வியல் நகர் காண்வர தோன்ற – நற் 305/3
களிறு தொலைத்து உரறும் கடி இடி மழை செத்து – நற் 344/10
கடி பதம் கமழும் கூந்தல் – நற் 346/10
அரும் கடி அன்னை காவல் நீவி – நற் 365/1
கடி உண் கடவுட்கு இட்ட செழும் குரல் – குறு 105/2
கடி உடை மரம்-தொறும் படு வலை மாட்டும் – குறு 342/3
மாரி கடி கொள காவலர் கடுக – ஐங் 29/1
அன்னை அரும் கடி வந்து நின்றோனே – ஐங் 115/4
நன் மனை அரும் கடி அயர – ஐங் 292/4
கடி புகுவனர் போல் மள்ளரும் உடைத்தே – ஐங் 432/3
கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய் – பதி 11/13
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 20/17
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 22/24
கடி_மரத்தான் களிறு அணைத்து – பதி 33/3
கறுத்த தெவ்வர் கடி முனை அலற – பதி 39/4
சுடர் வீ வாகை கடி முதல் தடிந்த – பதி 40/15
கடி ஏர் பூட்டுநர் கடுக்கை மலைய – பதி 43/16
கிளி கடி மேவலர் புறவு-தொறும் நுவல – பதி 78/6
எடுத்தேறு ஏய கடி புடை அதிரும் – பதி 84/1
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 92/12
கடம்பு_அமர்_செல்வன் கடி நகர் பேண – பரி 8/126
கடி சுனையுள் குளித்து ஆடுநரும் – பரி 9/61
கடி மலர் பிண்டி தன் காதில் செரீஇ – பரி 12/88
விசும்பு கடி விட்டன்று விழவு புனல் ஆங்க – பரி 12/99
விடை அரை அசைத்த வேலன் கடி_மரம் – பரி 17/3
கடி நகர் சூழ் நுவலும்_கால் – பரி 19/29
கடி மதில் பெய்யும் பொழுது – பரி 20/107
களமர் உழவர் கடி மறுகு பிறசார் – பரி 23/27
கடி புகு வேரி கதவம் இல் தோட்டி – பரி 23/32
ஆறு கடி கொள்ளும் வேறு புலம் படர்ந்து – கலி 21/3
புலம் கடி கவணையின் பூ சினை உதிர்க்கும் – கலி 23/2
கடி மனை காத்து ஓம்ப வல்லுவள்-கொல்லோ – கலி 24/9
கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம் – கலி 29/21
கயன் அணி பொதும்பருள் கடி மலர் தேன் ஊத – கலி 36/6
காந்தள் கடி கமழும் கண்வாங்கு இரும் சிலம்பின் – கலி 39/16
கடி சுனை கவினிய காந்தள் அம் குலையினை – கலி 45/2
கடி_மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும் – கலி 48/5
அரும் கடி நீவாமை கூறின் நன்று என – கலி 54/17
கடி கய தாமரை கமழ் முகை கரை மாவின் – கலி 72/7
கண்ணி நீ கடி கொண்டார் கனை-தொறும் யாம் அழ – கலி 72/9
கடி உடை மார்பின் சிறு கண்ணும் உட்காள் – கலி 82/29
கடவுள் கடி நகர்-தோறும் இவனை – கலி 84/6
கடி அரணம் பாயா நின் கை புனை வேழம் – கலி 86/7
கடி கயம் பாயும் அலந்து – கலி 92/44
ஆங்க கடி காவில் கால் ஒற்ற ஒல்கி ஒசியா – கலி 92/51
தீது இன்று பொலிக என தெய்வ கடி அயர்-மார் – கலி 105/6
கார் எதிர் கலி ஒலி கடி இடி உருமின் இயம் கறங்க – கலி 105/24
கார் ஆர பெய்த கடி கொள் வியன் புலத்து – கலி 109/1
கடி கொள் இரும் காப்பில் புல் இனத்து ஆயர் – கலி 110/1
கொல் ஏற்று சுறவு_இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை – கலி 123/9
கடி மலர் புன்னை கீழ் காரிகை தோற்றாளை – கலி 135/6
மாந்தர் கடி கொண்ட கங்குல் கனவினால் – கலி 142/33
அரும் கடி காவலர் சோர்_பதன் ஒற்றி – அகம் 2/14
கடி உடை நனம் தலை ஈன்று இளைப்பட்ட – அகம் 3/3
ஒண் சுடர் நல் இல் அரும் கடி நீவி – அகம் 7/8
பாழி அன்ன கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 15/11
நெடு_மொழி தந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 17/7
கடி கொண்டனளே தோழி பெரும் துறை – அகம் 20/13
கடி மதில் கதவம் பாய்தலின் தொடி பிளந்து – அகம் 24/11
அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 49/14
அரும் கடி படுக்குவள் அறன் இல் யாயே – அகம் 60/15
ஆறு கடி கொள்ளும் அரும் சுரம் பணை தோள் – அகம் 65/17
கடி புலம் கவர்ந்த கன்று உடை கொள்ளையர் – அகம் 101/10
அரும் கடி காப்பின் அஞ்சு வரு மூதூர் – அகம் 114/12
கிளி கடி பாடலும் ஒழிந்தனள் – அகம் 118/13
கடி நகர் புனைந்து கடவுள் பேணி – அகம் 136/6
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர் – அகம் 141/14
அரும் கடி காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி – அகம் 162/7
மா இரு விசும்பில் கடி இடி பயிற்றி – அகம் 175/13
கிளி கடி மகளிரின் விளி பட பயிரும் – அகம் 194/15
கடி மிளை புறவின் பூத்த முல்லையொடு – அகம் 216/10
அரும் கடி நெடும் தூண் போல யாவரும் – அகம் 220/8
அரும் கடி வியன் நகர் நோக்கி – அகம் 224/17
கடி மதில் வரைப்பின் ஊணூர் உம்பர் – அகம் 227/18
கடி உடை வியல் நகர் காவல் கண்ணி – அகம் 232/13
பனி கடி கொண்ட பண்பு இல் வாடை – அகம் 235/15
கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை – அகம் 244/5
கொலை வல் யானை சுரம் கடி கொள்ளும் – அகம் 247/9
அரும் கடி அன்னையும் துயில் மறந்தனளே – அகம் 252/14
கடி மனை மாடத்து கங்குல் வீச – அகம் 255/16
நன்னன் உதியன் அரும் கடி பாழி – அகம் 258/1
பெரும் பெயர் எந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 268/12
கடி இலம் புகூஉம் கள்வன் போல – அகம் 276/4
மார்பு கடி கொள்ளேன் ஆயின் ஆர்வு_உற்று – அகம் 276/12
கடி உடை வியல் நகர் ஓம்பினள் உறையும் – அகம் 298/16
காவலர் கரந்து கடி புனம் துழைஇய – அகம் 308/14
வனை கழை உடைந்த கவண் விசை கடி இடி – அகம் 309/13
அரும் கடி காப்பின் அகல் நகர் ஒரு சிறை – அகம் 311/2
அரும் கடி வியல் நகர் சிலம்பும் கழியாள் – அகம் 315/8
கடி கொள வழங்கார் ஆறே ஆயிடை – அகம் 362/6
கடி சுனை தெளிந்த மணி மருள் தீம் நீர் – அகம் 368/10
அரும் கடி படுவலும் என்றி மற்று நீ – அகம் 370/7
கல்லா யானை கடி புனல் கற்று என – அகம் 376/2
எம் அம்பு கடி விடுதும் நும் அரண் சேர்-மின் என – புறம் 9/5
கடி துறை நீர் களிறு படீஇ – புறம் 16/6
அம்பு துஞ்சும் கடி அரணால் – புறம் 20/16
கதிர் நுழைகல்லா மரம் பயில் கடி மிளை – புறம் 21/5
கடி_மரம் துளங்கிய காவும் நெடு நகர் – புறம் 23/9
கடி மதில் பாயும் நின் களிறு அடங்கலவே – புறம் 31/8
கடி_மரம் தடியும் ஓசை தன் ஊர் – புறம் 36/9
நெடு மதில் வரைப்பின் கடி மனை இயம்ப – புறம் 36/10
கடி_மரம் தடிதல் ஓம்பு நின் – புறம் 57/10
கடி மதில் அரண் பல கடந்து – புறம் 92/5
கடி உடை வியன் நகரவ்வே அவ்வே – புறம் 95/3
கடி_மரம் வருந்த தந்து யாம் பிணித்த – புறம் 162/5
அரும் கடி பெரும் காலை – புறம் 166/24
புலாஅல் அம்பின் போர் அரும் கடி மிளை – புறம் 181/5
அரும் கடி முனை அரண் போல – புறம் 210/14
கடி காவில் பூ சூடினன் – புறம் 239/2
முழவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 247/8
கடி உடை வியன் நகர் காண்வர பொலிந்த – புறம் 272/4
வடி மாண் எஃகம் கடி முகத்து ஏந்தி – புறம் 275/5
நெடு நகர் வரைப்பின் கடி நறை புகைஇ – புறம் 281/6
களிறும் கடி_மரம் சேரா சேர்ந்த – புறம் 336/4
அன்னோ பெரும் பேது உற்றன்று இ அரும் கடி மூதூர் – புறம் 336/7
அரும் கடி வியன் நகர் குறுகல் வேண்டி – புறம் 383/6
கனவினும் குறுகா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 390/6
நெடும் கை வேண்மான் அரும் கடி பிடவூர் – புறம் 395/20
மேல்


கடி_மகள் (1)

கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை – அகம் 244/5
மேல்


கடி_மர (1)

கடி_மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும் – கலி 48/5
மேல்


கடி_மரத்தான் (1)

கடி_மரத்தான் களிறு அணைத்து – பதி 33/3
மேல்


கடி_மரம் (6)

விடை அரை அசைத்த வேலன் கடி_மரம்
பரவினர் உரையொடு பண்ணிய இசையினர் – பரி 17/3,4
கடி_மரம் துளங்கிய காவும் நெடு நகர் – புறம் 23/9
கடி_மரம் தடியும் ஓசை தன் ஊர் – புறம் 36/9
கடி_மரம் தடிதல் ஓம்பு நின் – புறம் 57/10
கடி_மரம் வருந்த தந்து யாம் பிணித்த – புறம் 162/5
களிறும் கடி_மரம் சேரா சேர்ந்த – புறம் 336/4
மேல்


கடிகம் (2)

சிறு கிளி கடிகம் சென்றும் இ – நற் 288/9
படு கிளி கடிகம் சேறும் அடு போர் – குறு 198/5
மேல்


கடிகல்லாய் (3)

காதலர் புணர்ந்தவர் காரிகை கடிகல்லாய்
மாலை நீ தையென கோவலர் தனி குழல் இசை கேட்டு – கலி 118/12,13
பொய் தீர்ந்த புணர்ச்சியுள் புது நலம் கடிகல்லாய்
மாலை நீ தகை மிக்க தாழ் சினை பதி சேர்ந்து புள் ஆர்ப்ப – கலி 118/16,17
முகை முகம் திறந்து அன்ன முறுவலும் கடிகல்லாய்
என ஆங்கு – கலி 118/20,21
மேல்


கடிகுவென் (1)

விளரி கொட்பின் வெள் நரி கடிகுவென்
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக வேந்தே – புறம் 291/4,5
மேல்


கடிகுவேம் (1)

அகலம் கடிகுவேம் என்பவை யார்க்கானும் – பரி 20/92
மேல்


கடிகை (5)

வலம்புரி வளையொடு கடிகை_நூல் யாத்து – நெடு 142
கால் எறி கடிகை கண் அயின்று அன்ன – குறு 267/3
நீல மணி கடிகை வல்லிகை யாப்பின் கீழ் – கலி 96/10
தனி மணி இரட்டும் தாள் உடை கடிகை
நுழை நுதி நெடு வேல் குறும் படை மழவர் – அகம் 35/3,4
தொடை அமை பீலி பொலிந்த கடிகை
மடை அமை திண் சுரை மா காழ் வேலொடு – அகம் 119/12,13
மேல்


கடிகை_நூல் (1)

வலம்புரி வளையொடு கடிகை_நூல் யாத்து – நெடு 142
மேல்


கடிகையும் (1)

அமிர்து இயன்று அன்ன தீம் சேற்று கடிகையும்
புகழ் பட பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும் – மது 532,533
மேல்


கடித்தது (1)

சீத்தை பயம் இன்றி ஈங்கு கடித்தது நன்றே – கலி 96/30
மேல்


கடிதல் (5)

குடி புறங்காத்து ஓம்பி குற்றம் கடிதல்
வடு அன்று வேந்தன் தொழில் – குறள் 55/17,18
சிறு கிளி கடிதல் பிறக்கு யாவணதோ – நற் 306/2
கடிதல் மறப்பித்தாய் ஆயின் இனி நீ – கலி 50/10
சிறு கிளி கடிதல் தேற்றாள் இவள் என – அகம் 28/12
தன் பகை கடிதல் அன்றியும் சேர்ந்தோர் – புறம் 400/15
மேல்


கடிதலின் (2)

சிறு பல் பிள்ளையொடு குடம்பை கடிதலின்
துவலையின் நனைந்த புறத்தது அயலது – நற் 181/5,6
தினை கிளி கடிதலின் பகலும் ஒல்லும் – குறு 217/1
மேல்


கடிதலும் (1)

பசி பகை கடிதலும் வல்லன் மாதோ – புறம் 400/16
மேல்


கடிது (19)

கடிது ஓச்சி மெல்ல எறிக நெடிது ஆக்கம் – குறள் 57/3
காற்று என்ன கடிது கொட்பவும் – மது 52
கால் என்ன கடிது உராஅய் – மது 125
கடிது இடி உருமின் பாம்பு பை அவிய – குறு 391/3
கார் மழையின் கடிது முழங்க – பதி 80/4
கடிது இவளை காவார் விடுதல் கொடி இயல் – கலி 56/10
வாய்வாளேன் நிற்ப கடிது அகன்று கைமாறி – கலி 65/15
கடிது அரற்றி பூசல் தொடங்கினன் ஆங்கே – கலி 65/22
கடிது என உணராமை கடிந்ததோ நினக்கே – கலி 99/21
வில்லினும் கடிது அவர் சொல்லினுள் பிறந்த நோய் – கலி 137/12
பகைமையின் கடிது அவர் தகைமையின் நலியும் நோய் – கலி 137/17
தீயினும் கடிது அவர் சாயலின் கனலும் நோய் – கலி 137/22
கடிது இடி வெரீஇய கமம் சூல் வெண்_குருகு – அகம் 141/19
கடிது இடி உருமொடு கதழ் உறை சிதறி – அகம் 162/5
மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி – அகம் 191/8
கடிது வந்து இறுத்த கண் இல் வாடை – அகம் 243/8
மடி விடு வீளை கடிது சென்று இசைப்ப – அகம் 274/9
கை உள போலும் கடிது அண்மையவே – புறம் 260/11
கெடுக சிந்தை கடிது இவள் துணிவே – புறம் 279/1
மேல்


கடிதுமாம் (1)

கனவில் புணர்ச்சி கடிதுமாம் அன்றோ – கலி 39/37
மேல்


கடிந்த (7)

கடிந்த கடிந்து ஒரார் செய்தார்க்கு அவை தாம் – குறள் 66/15
கடும் சினம் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை – திரு 135
அல்லது கடிந்த அறம் புரி செங்கோல் – பெரும் 36
பெயர்த்தும் கடிந்த செறுவில் பூக்கும் – குறு 309/5
புனம் உண்டு கடிந்த பைம் கண் யானை – குறு 333/2
மறம் கடிந்த அரும் கற்பின் – புறம் 166/13
விலங்கு பகை கடிந்த கலங்கா செங்கோல் – புறம் 230/4
மேல்


கடிந்ததும் (1)

கடிந்ததும் இலையாய் நீ கழறிய வந்ததை – கலி 76/13
மேல்


கடிந்ததோ (1)

கடிது என உணராமை கடிந்ததோ நினக்கே – கலி 99/21
மேல்


கடிந்தன்று (1)

நக்கு விளையாடலும் கடிந்தன்று
ஐது ஏகு அம்ம மெய் தோய் நட்பே – குறு 401/5,6
மேல்


கடிந்தனம் (1)

கண்டே கடிந்தனம் செலவே ஒண்_தொடி – அகம் 5/26
மேல்


கடிந்தீவார் (1)

கனற்றி நீ செய்வது கடிந்தீவார் இல்_வழி – கலி 73/10
மேல்


கடிந்து (12)

கடிந்த கடிந்து ஒரார் செய்தார்க்கு அவை தாம் – குறள் 66/15
தூக்கம் கடிந்து செயல் – குறள் 67/16
கிளை மலி சிறுதினை கிளி கடிந்து அசைஇ – நற் 25/6
வில் கடிந்து ஊட்டின பெயரும் – நற் 92/8
நிலம் கண் வாட நாஞ்சில் கடிந்து நீ – பதி 19/17
காக்கை கடிந்து ஒழுகல் கூடுமோ கூடா – பரி 20/87
இன கிளி யாம் கடிந்து ஓம்பும் புனத்து அயல் – கலி 37/13
மரை கடிந்து ஊட்டும் வரை_அக சீறூர் – அகம் 107/18
உறு புலி உரற குத்தி விறல் கடிந்து
சிறுதினை பெரும் புனம் வவ்வும் நாட – அகம் 148/5,6
வண்டு கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் அணி கொள – அகம் 257/9
பொலம் பூண் நன்னன் புனனாடு கடிந்து என – அகம் 396/2
கொடிது கடிந்து கோல் திருத்தி – புறம் 17/5
மேல்


கடிந்தும் (1)

கொலை கடிந்தும் களவு நீக்கியும் – பட் 199
மேல்


கடிந்தோன் (1)

செம் தார் கிள்ளை நம்மொடு கடிந்தோன்
பண்பு தர வந்தமை அறியாள் நுண் கேழ் – அகம் 242/6,7
மேல்


கடிப்பகை (1)

கடிப்பகை அனைத்தும் கேள்வி போகா – மலை 22
மேல்


கடிப்படுகுவள் (1)

அலரின் அரும் கடிப்படுகுவள் அதனால் – நற் 223/5
மேல்


கடிப்படுத்தனள் (1)

அரும் கடிப்படுத்தனள் யாயே கடும் செலல் – அகம் 150/6
மேல்


கடிப்படுத்தனை (1)

அரும் கடிப்படுத்தனை ஆயினும் சிறந்து இவள் – நற் 351/2
மேல்


கடிப்பின் (2)

பறை அறை கடிப்பின் அறை அறையா துயல்வர – நற் 46/7
கண் திரள் நீள் அமை கடிப்பின் தொகுத்து – அகம் 331/6
மேல்


கடிப்பு (12)

கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்து_இடித்து – குறு 270/3
கடிப்பு கண் உறூஉம் தொடி தோள் இயவர் – பதி 17/7
கடிப்பு உடை வலத்தர் தொடி தோள் ஓச்ச – பதி 19/8
இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ – பதி 40/3
எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு புடை வியன்_கண் – பதி 41/23
கால் கடிப்பு ஆக கடல் ஒலித்து ஆங்கு – பதி 68/1
முரசு கடிப்பு அடைய அரும் துறை போகி – பதி 76/3
கடிப்பு இகு காதில் கனம் குழை தொடர – பரி 23/33
இன் இசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இரங்க – அகம் 251/9
முரசு கடிப்பு இகுப்பவும் வால் வளை துவைப்பவும் – புறம் 158/1
விழு கடிப்பு அறைந்த முழு குரல் முரசம் – புறம் 366/1
வாள் மின் நாக வயங்கு கடிப்பு அமைந்த – புறம் 369/4
மேல்


கடிய (16)

கன்று கோள் ஒழிய கடிய வீசி – நெடு 11
நெடிய மொழிதலும் கடிய ஊர்தலும் – நற் 210/5
வணர் குரல் சிறுதினை கடிய
புணர்வது-கொல்லோ நாளையும் நமக்கே – நற் 373/8,9
கான மஞ்ஞை கடிய ஏங்கும் – குறு 194/3
கடிய கழறல் ஓம்பு-மதி தொடியோள் – குறு 296/6
அன்பு இல கடிய கழறி – ஐங் 138/2
கடு நனி கடிய என்ப – ஐங் 335/4
கடிய கடவு-மதி பாக – ஐங் 484/3
மயிர் புதை மா கண் கடிய கழற – பதி 29/12
கால் உறு கடலின் கடிய உரற – பதி 69/4
கண் ஒளிர் எஃகின் கடிய மின்னி அவன் – பரி 22/7
கானம் கடிய என்னார் நாம் அழ – அகம் 27/3
கடிய கூறி கைபிணி விடாஅ – அகம் 32/12
சிறு கண் பன்றி பெரு நிரை கடிய
முதை புனம் காவலர் நினைத்திருந்து ஊதும் – அகம் 94/9,10
கடிய கதழும் நெடு வரை படப்பை – புறம் 202/4
கடிய கூறும் வேந்தே தந்தையும் – புறம் 349/2
மேல்


கடியர் (1)

கடியர் தமக்கு யார் சொல்ல தக்கார் மாற்று – கலி 88/5
மேல்


கடியவும் (2)

பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி கடியவும்
சோலை சிறு கிளி உன்னு நாட – ஐங் 282/2,3
கன்றி அதனை கடியவும் கைநீவி – கலி 86/31
மேல்


கடியவே (1)

கடியவே கனம்_குழாஅய் காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/7
மேல்


கடியன் (1)

இறை கடியன் என்று உரைக்கும் இன்னா சொல் வேந்தன் – குறள் 57/7
மேல்


கடியாதோளே (1)

இல் உய்த்து நடுதலும் கடியாதோளே – குறு 361/6
மேல்


கடியின்னே (1)

கிளி கடியின்னே
அகல் அள்ளல் புள் இரீஇயுந்து – புறம் 395/14,15
மேல்


கடியுநர் (1)

காவலும் கடியுநர் போல்வர் – ஐங் 289/3
மேல்


கடியும் (13)

ஆமா கடியும் கானவர் பூசல் – மது 293
கரும் கால் செந்தினை கடியும் உண்டன – நற் 122/2
தினை கிளி கடியும் பெரும் கல் நாடன் – நற் 328/3
புன கிளி கடியும் பூ கண் பேதை – குறு 142/2
படு கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 291/2
உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 360/6
பைம் புற சிறு கிளி கடியும் நாட – ஐங் 283/3
ஐவன சிறு கிளி கடியும் நாட – ஐங் 285/3
காய்த்த அவரை படு கிளி கடியும்
யாணர் ஆகிய நன் மலை நாடன் – ஐங் 286/2,3
பறந்தவை மூச கடிவாள் கடியும்
இடம் தேற்றாள் சோர்ந்தனள் கை – கலி 92/49,50
படி ஞிமிறு கடியும் களிறே தோழி – அகம் 59/9
வாய் பகை கடியும் மண்ணொடு கடும் திறல் – அகம் 101/6
கடியும் உணவு என்ன கடவுட்கும் தொடேன் – புறம் 399/26
மேல்


கடியையால் (1)

கடியையால் நெடுந்தகை செருவத்தானே – பதி 51/37
மேல்


கடிவாள் (1)

பறந்தவை மூச கடிவாள் கடியும் – கலி 92/49
மேல்


கடீஇயர் (3)

செம் வாய் பாசினம் கடீஇயர் கொடிச்சி – நற் 134/4
வளை வாய் சிறு கிளி விளை தினை கடீஇயர்
செல்க என்றோளே அன்னை என நீ – குறு 141/1,2
சிறுதினை படு கிளி கடீஇயர் பன் மாண் – அகம் 32/5
மேல்


கடீஇயாற்கு (1)

காண்டல் காதல் கைம்மிக கடீஇயாற்கு
யாங்கு ஆகுவம்-கொல் தோழி காந்தள் – நற் 313/5,6
மேல்


கடு (95)

கடு மொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன் – குறள் 57/13
படு மணி இரட்டும் மருங்கின் கடு நடை – திரு 80
கல் காயும் கடு வேனிலொடு – மது 106
கவை அடி கடு நோக்கத்து – மது 162
விறல் இழை நெகிழ்த்த வீவு அரும் கடு நோய் – குறி 3
உடு உறும் பகழி வாங்கி கடு விசை – குறி 170
கடு கலித்து எழுந்த கண் அகன் சிலம்பில் – மலை 14
முன்னோன் வாங்கிய கடு விசை கணை கோல் – மலை 380
கடு வரல் கலுழி கட்கு இன் சேயாற்று – மலை 555
கல் அலைத்து இழிதரும் கடு வரல் கான்யாற்று – நற் 7/3
கடு மான் புல்லிய காடு இறந்தோரே – நற் 14/11
கடு மா பூண்ட நெடும் தேர் – நற் 91/11
கடு நடை யானை கன்றொடு வருந்த – நற் 105/4
இடு நீறு ஆடிய கடு நடை ஒருத்தல் – நற் 126/3
கடு மான் பரிய கதழ் பரி கடைஇ – நற் 149/7
கடு மா வழங்குதல் அறிந்தும் – நற் 257/9
கடு முரண் எறி சுறா வழங்கும் – நற் 303/11
கடு வெயில் கொதித்த கல் விளை உப்பு – நற் 354/8
கயிறு கடை யாத்த கடு நடை எறி_உளி – நற் 388/3
சென்றிசின் வாழியோ பனி கடு நாளே – நற் 394/6
கடு நவைப்படீஇயரோ நீயே நெடு நீர் – குறு 107/5
கடு விசை உருமின் கழறு குரல் அளைஇ – குறு 158/2
கவை முட கள்ளி காய் விடு கடு நொடி – குறு 174/2
கடு மா கடவு-மதி பாக நெடு நீர் – குறு 250/4
சிலை மாண் கடு விசை கலை நிறத்து அழுத்தி – குறு 272/5
கடு மா நெடும் தேர் நேமி போகிய – குறு 336/4
கடு வளி தொகுத்த நெடு வெண் குப்பை – குறு 372/2
முன்னர் தோன்றும் பனி கடு நாளே – குறு 380/7
கதிர் இலை நெடு வேல் கடு மான் கிள்ளி – ஐங் 78/1
கடு வரல் அருவி காணினும் அழுமே – ஐங் 251/4
கடு மா தாக்கின் அறியேன் யானே – ஐங் 296/4
கல் புடை மருங்கில் கடு முடை பார்க்கும் – ஐங் 335/3
கடு நனி கடிய என்ப – ஐங் 335/4
கடு மான் திண் தேர் கடைஇ – ஐங் 360/4
ஆண்டலை வழங்கும் கான் உணங்கு கடு நெறி – பதி 25/8
காடு உறு கடு நெறி ஆக மன்னிய – பதி 26/11
கடு மா மறவர் கதழ் தொடை மறப்ப – பதி 28/4
களிறு பரந்து இயல கடு மா தாங்க – பதி 49/4
ஓடு_உறு கடு முரண் துமிய சென்று – பதி 78/11
களிறு பாய்ந்து இயல கடு மா தாங்க – பதி 81/6
மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை – பரி 1/24
கடு நவை அணங்கும் கடுப்பும் நல்கலும் – பரி 4/49
கடு மா கடவுவோரும் களிறு மேல் கொள்வோரும் – பரி 12/28
கடு மா களிறு அணைத்து கைவிடு நீர் போலும் – பரி 20/105
கடு நவை ஆர் ஆற்று அறு சுனை முற்றி – கலி 12/3
கடு விசை கவணையில் கல் கை விடுதலின் – கலி 41/10
கடு மா கடவு_உறூஉம் கோல் போல் எனைத்தும் – கலி 50/19
கடு வய நாகு போல் நோக்கி தொழு வாயில் – கலி 116/6
கூற்று நக்கது போலும் உட்குவரு கடு மாலை – கலி 120/9
வல்லவன் தைஇய வாக்கு அமை கடு விசை – கலி 137/10
சூரல் அம் கடு வளி எடுப்ப ஆர் உற்று – அகம் 1/17
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை – அகம் 3/9
பூ மலர் கஞலிய கடு வரல் கான்யாற்று – அகம் 18/2
கடு வளி உருத்திய கொடி விடு கூர் எரி – அகம் 47/5
நெடு நீர் இரும் கழி கடு_மீன் கலிப்பினும் – அகம் 50/2
கடு நீர் வரித்த செம் நில மருங்கின் – அகம் 64/8
விலங்கு வெம் கடு வளி எடுப்ப – அகம் 71/17
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை – அகம் 97/3
கனை விசை கடு வளி எடுத்தலின் துணை செத்து – அகம் 121/13
கடு மான் தேர் ஒலி கேட்பின் – அகம் 134/13
கடு நவை படீஇயர் மாதோ களி மயில் – அகம் 145/14
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் – அகம் 181/11
கிளை பாராட்டும் கடு நடை வய களிறு – அகம் 218/1
காய் சின கடு வளி எடுத்தலின் வெம் காட்டு – அகம் 223/6
கொடு நுகத்து யாத்த தலைய கடு நடை – அகம் 224/4
ஏர் தரு கடு நீர் தெருவு-தொறு ஒழுக – அகம் 264/8
கடு விசை கவணின் எறிந்த சிறு கல் – அகம் 292/11
கடு வளி எடுத்த கால் கழி தேக்கு இலை – அகம் 299/5
கடு வினை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் – அகம் 319/4
கூர் உளி கடு விசை மாட்டலின் பாய்பு உடன் – அகம் 340/20
மீது அழி கடு நீர் நோக்கி பைப்பய – அகம் 346/10
கடு வெயில் திருகிய வேனில் வெம் காட்டு – அகம் 353/10
கடு நடை புரவி வழிவாய் ஓட – அகம் 354/7
கல் அதர் மருங்கில் கடு வளி உதிர்ப்ப – அகம் 363/7
கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 372/10
வல் வாய் கவணின் கடு வெடி ஒல்லென – அகம் 392/15
கடு ஒடுங்கு எயிற்ற அரவு தலை பனிப்ப – புறம் 17/38
கடு முரண் முதலைய நெடு நீர் இலஞ்சி – புறம் 37/10
கொடு மர மறவர் பெரும கடு மான் – புறம் 43/11
களம் கொள் யானை கடு மான் பொறைய – புறம் 53/5
கடு மான் கோதை துப்பு எதிர்ந்து எழுந்த – புறம் 54/8
கடு வளி தொகுப்ப ஈண்டிய – புறம் 55/22
கைவள் ஈகை கடு மான் பேக – புறம் 143/6
கடு மான் தோன்றல் செல்வல் யானே – புறம் 162/7
கழல் புனை திருந்து அடி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 167/10
கைவள் ஈகை கடு மான் கொற்ற – புறம் 168/17
கடு_மா பார்க்கும் கல்லா ஒருவற்கும் – புறம் 189/4
கடு மான் மாற மறவாதீமே – புறம் 198/27
மான் கணம் தொலைச்சிய கடு விசை கத நாய் – புறம் 205/8
கடு மான் தோன்றல் நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 206/6
கல் ஆயினையே கடு மான் தோன்றல் – புறம் 265/5
கடு மான் வேந்தர் காலை வந்து எம் – புறம் 350/5
கண் ஆர் கண்ணி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 355/5
கடு மா கடைஇய விடு பரி வடிம்பின் – புறம் 378/4
விடு-மதி அத்தை கடு மான் தோன்றல் – புறம் 382/16
மேல்


கடு_மா (1)

கடு_மா பார்க்கும் கல்லா ஒருவற்கும் – புறம் 189/4
மேல்


கடு_மீன் (1)

நெடு நீர் இரும் கழி கடு_மீன் கலிப்பினும் – அகம் 50/2
மேல்


கடுக்கும் (29)

பொன் உரை கடுக்கும் திதலையர் இன் நகை – திரு 145
மாயோள் முன்கை ஆய் தொடி கடுக்கும்
கண்கூடு இருக்கை திண் பிணி திவவின் – பொரு 14,15
கால் என கடுக்கும் கவின் பெறு தேரும் – மது 388
வெறி_களம் கடுக்கும் வியல் அறை-தோறும் – மலை 150
துஞ்சு_மரம் கடுக்கும் மாசுணம் விலங்கி – மலை 261
முதிரா ஞாயிற்று எதிர் ஒளி கடுக்கும்
கானல் அம் பெரும் துறை சேர்ப்பன் – நற் 219/8,9
சிறுபுறம் கடுக்கும் பெரும் கை வேழம் – நற் 228/6
தூங்கு தோல் கடுக்கும் தூ வெள் அருவி – குறு 235/2
நீரின் பிரியா பரூஉ திரி கடுக்கும்
பேர் இலை பகன்றை பொதி அவிழ் வான் பூ – குறு 330/3,4
ஒள் இதழ் அவிழ் அகம் கடுக்கும் சீறடி – பதி 52/19
நாள் மழை குழூஉ சிமை கடுக்கும் தோன்றல் – பதி 66/11
சாய் அறல் கடுக்கும் தாழ் இரும் கூந்தல் – பதி 74/3
கவை மரம் கடுக்கும் கவலைய மருப்பின் – பதி 74/9
ஊன் வினை கடுக்கும் தோன்றல பெரிது எழுந்து – பதி 92/6
கார் மழை முழக்கு இசை கடுக்கும்
முனை நல் ஊரன் புனை நெடும் தேரே – அகம் 14/20,21
பெண்ணை அம் பேரியாற்று நுண் அறல் கடுக்கும்
நெறி இரும் கதுப்பின் என் பேதைக்கு – அகம் 35/16,17
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும்
மொழிபெயர் தேஎம் தரும்-மார் மன்னர் – அகம் 67/11,12
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும்
வெருவரு தகுந கானம் நம்மொடு – அகம் 131/12,13
இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும்
மா மூது அள்ளல் அழுந்திய சாகாட்டு – அகம் 140/11,12
நீர் திரள் கடுக்கும் மாசு இல் வெள்ளி – அகம் 142/16
வெறி அயர் வியன் களம் கடுக்கும்
பெரு வரை நண்ணிய சாரலானே – அகம் 182/17,18
அரி_இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால் – அகம் 223/12
தெண் நீர் ஆலி கடுக்கும் முத்தமொடு – அகம் 282/7
நகை முக மகளிர் ஊட்டு உகிர் கடுக்கும்
முதிரா பல் இதழ் உதிர பாய்ந்து உடன் – அகம் 317/5,6
அவிர் அறல் கடுக்கும் அம் மென் – புறம் 25/13
ஆடு_களம் கடுக்கும் அக நாட்டையே – புறம் 28/14
எழுமரம் கடுக்கும் தாள் தோய் தட கை – புறம் 90/10
இரும் புலி வரி புறம் கடுக்கும்
பெரும் கல் வைப்பின் நாடு கிழவோயே – புறம் 202/20,21
ஈன்ற அரவின் நா உரு கடுக்கும் என் – புறம் 393/15
மேல்


கடுக்கை (3)

கடி ஏர் பூட்டுநர் கடுக்கை மலைய – பதி 43/16
இணர் ததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதின் – அகம் 393/15
ஒல்கு நிலை கடுக்கை அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 399/10
மேல்


கடுக (1)

மாரி கடி கொள காவலர் கடுக
வித்திய வெண் முளை களவன் அறுக்கும் – ஐங் 29/1,2
மேல்


கடுகி (2)

உறை கடுகி ஒல்லை கெடும் – குறள் 57/8
காய் கதிர் திருகலின் கனைந்து கால் கடுகி
ஆடு தளிர் இருப்பை கூடு குவி வான் பூ – அகம் 135/7,8
மேல்


கடுகிய (3)

ஆர் இருள் கடுகிய அஞ்சுவரு சிறு நெறி – நற் 85/6
உரவு திரை கடுகிய உருத்து எழு வெள்ளம் – பதி 72/10
காய் கதிர் கடுகிய கவின் அழி பிறங்கல் – அகம் 399/16
மேல்


கடுகினும் (2)

காவலர் கடுகினும் கத நாய் குரைப்பினும் – குறி 240
கால் பொருது இடிப்பினும் கதழ் உறை கடுகினும்
உரும் உடன்று எறியினும் ஊறு பல தோன்றினும் – நற் 201/8,9
மேல்


கடுகுபு (2)

கழலோன் காப்ப கடுகுபு போகி – குறு 356/2
கடுகுபு கதிர் மூட்டி காய் சினம் தெறுதலின் – கலி 8/3
மேல்


கடுகுவர் (1)

துஞ்சா கண்ணர் காவலர் கடுகுவர்
இலங்கு வேல் இளையர் துஞ்சின் வை எயிற்று – அகம் 122/6,7
மேல்


கடுங்கண் (30)

கடுங்கண் கானவர் கடறு கூட்டுண்ணும் – பெரும் 116
காய் சின முன்பின் கடுங்கண் கூளியர் – மது 691
நெடும் சுழி பட்ட கடுங்கண் வேழத்து – மலை 325
துணையின் தீர்ந்த கடுங்கண் யானை – நற் 108/2
கடுங்கண் வய புலி ஒடுங்கும் நாடன் – நற் 322/7
கடுங்கண் வேழத்து கோடு நொடுத்து உண்ணும் – குறு 100/4
கடுங்கண் யானை கானம் நீந்தி – குறு 331/4
கடுங்கண் காளையொடு நெடும் தேர் ஏறி – ஐங் 385/1
கடாஅம் சென்னிய கடுங்கண் யானை – பதி 25/2
அற்றம் பார்த்து அல்கும் கடுங்கண் மறவர் தாம் – கலி 4/3
கடுங்கண் உழுவை அடி போல வாழை – கலி 43/24
ஒடுங்கா வயத்தின் கொடும் கேழ் கடுங்கண்
இரும் புலி கொள்-மார் நிறுத்த வலையுள் ஓர் – கலி 65/23,24
கடுங்கண் பன்றியின் நடுங்காது துணிந்து – அகம் 18/6
கடுங்கண் கறவையின் சிறுபுறம் நோக்கி – அகம் 49/5
கடுங்கண் யானை நெடும் கை சேர்த்தி – அகம் 63/4
கடுங்கண் மறவர் கல் கெழு குறும்பின் – அகம் 87/7
கடுங்கண் மழவர் களவு உழவு எழுந்த – அகம் 91/11
ஒடுங்கு அளை புலம்ப போகி கடுங்கண்
வாள் வரி வய புலி கல் முழை உரற – அகம் 168/11,12
கடுங்கண் மறவர் பகழி மாய்த்து என – அகம் 297/6
பயம் நிரை தழீஇய கடுங்கண் மழவர் – அகம் 309/2
திமிலோன் தந்த கடுங்கண் வய மீன் – அகம் 320/2
கணையோர் அஞ்சா கடுங்கண் காளையொடு – அகம் 321/12
பிறை உறழ் மருப்பின் கடுங்கண் பன்றி – அகம் 322/10
தடிந்து உடன் வீழ்த்த கடுங்கண் மழவர் – அகம் 337/11
கடுங்கண் ஆடவர் ஏ முயல் கிடக்கை – அகம் 365/7
கடுங்கண் கேழல் உழுத பூழி – புறம் 168/4
கடுங்கண் கேழல் இடம் பட வீழ்ந்து என – புறம் 190/6
களம் கொண்டு கனலும் கடுங்கண் யானை – புறம் 200/7
கடுங்கண் யானை காப்பனர் அன்றி – புறம் 337/15
புலி கணத்து அன்ன கடுங்கண் சுற்றமொடு – புறம் 341/6
மேல்


கடுங்கண்ண (1)

கடுங்கண்ண கொல் களிற்றால் – புறம் 14/1
மேல்


கடுங்கோ (1)

பொறையன் கடுங்கோ பாடி சென்ற – அகம் 142/5
மேல்


கடுத்த (2)

போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்த பின் – குறள் 70/5
கௌவை நோய் உற்றவர் காணாது கடுத்த சொல் – கலி 76/8
மேல்


கடுத்தது (2)

கடுத்தது காட்டும் முகம் – குறள் 71/12
கடுத்தது பிழைக்குவது ஆயின் தொடுத்த – அகம் 215/7
மேல்


கடுத்தலும் (1)

கடுத்தலும் தணிதலும் இன்றே யானை – குறு 136/3
மேல்


கடுத்தனள் (2)

கொன் ஒன்று கடுத்தனள் அன்னையது நிலையே – ஐங் 194/4
பிறிது ஒன்று கடுத்தனள் ஆகி வேம்பின் – அகம் 138/4
மேல்


கடுத்து (1)

கனை கதிர் தெறுதலின் கடுத்து எழுந்த காம்பு தீ – கலி 150/3
மேல்


கடுத்தும் (1)

நெஞ்சு நடுக்கு_உற கேட்டும் கடுத்தும் தாம் – கலி 24/1
மேல்


கடுத்தோள் (1)

புனை இரும் கதுப்பின் நீ கடுத்தோள்_வயின் – அகம் 166/8
மேல்


கடுத்தோள்_வயின் (1)

புனை இரும் கதுப்பின் நீ கடுத்தோள்_வயின்
அனையேன் ஆயின் அணங்குக என் என – அகம் 166/8,9
மேல்


கடுப்ப (82)

தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப கோங்கின் – திரு 34
கான குமிழின் கனி நிறம் கடுப்ப
புகழ் வினை பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து – சிறு 225,226
விசி வீங்கு இன் இயம் கடுப்ப கயிறு பிணித்து – பெரும் 56
சிறு சுளை பெரும் பழம் கடுப்ப மிரியல் – பெரும் 78
பருவ வானத்து பா மழை கடுப்ப
கரு வை வேய்ந்த கவின் குடி சீறூர் – பெரும் 190,191
பொன் காண் கட்டளை கடுப்ப கண்பின் – பெரும் 220
அந்தி வானத்து ஆடு மழை கடுப்ப
வெண் கோட்டு இரும் பிணம் குருதி ஈர்ப்ப – பெரும் 413,414
முக்கோல் அசை நிலை கடுப்ப நல் போர் – முல் 38
வல்லோன் தைஇய வெறி_களம் கடுப்ப
முல்லை சான்ற புறவு அணிந்து ஒருசார் – மது 284,285
பூ தலை முழவின் நோன் தலை கடுப்ப
பிடகை பெய்த கமழ் நறும் பூவினர் – மது 396,397
இரு தலை வந்த பகை முனை கடுப்ப
இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து_உயிர்த்து – மது 402,403
தெண் திரை அவிர் அறல் கடுப்ப ஒண் பல் – மது 519
விழைவு கொள் கம்பலை கடுப்ப பல உடன் – மது 526
தாழ்பு அயல் கனை குரல் கடுப்ப பண்ணு பெயர்த்து – மது 560
வரு புனல் கற்சிறை கடுப்ப இடை அறுத்து – மது 725
தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்ப
புடை திரண்டு இருந்த குடத்த இடை திரண்டு – நெடு 120,121
வாளை பகு வாய் கடுப்ப வணக்கு_உறுத்து – நெடு 143
புனையா ஓவியம் கடுப்ப புனைவு இல் – நெடு 147
முத்து ஆர் மருப்பின் இறங்கு கை கடுப்ப
துய் தலை வாங்கிய புனிறு தீர் பெரும் குரல் – குறி 36,37
அணங்கு உறு மகளிர் ஆடு_களம் கடுப்ப
திணி நிலை கடம்பின் திரள் அரை வளைஇய – குறி 175,176
சினைஇய வேந்தன் செல் சமம் கடுப்ப
துனைஇய மாலை துன்னுதல் காணூஉ – குறி 229,230
விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து – மலை 2
கார் கோள் பலவின் காய் துணர் கடுப்ப
நேர் சீர் சுருக்கி காய கலப்பையிர் – மலை 12,13
அடங்கு மயிர் ஒழுகிய அம் வாய் கடுப்ப
அகடு சேர்பு பொருந்தி அளவினில் திரியாது – மலை 32,33
பொய் பொரு கயமுனி முயங்கு கை கடுப்ப
கொய் பதம் உற்றன குலவு குரல் ஏனல் – மலை 107,108
வயவு பிடி முழந்தாள் கடுப்ப குழி-தொறும் – மலை 127
விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப
குடிஞை இரட்டு நெடு மலை அடுக்கத்து – மலை 140,141
கடல் மண்டு அழுவத்து கயவாய் கடுப்ப
நோனா செருவின் நெடும் கடை துவன்றி – மலை 528,529
திரை பிதிர் கடுப்ப முகடு உகந்து ஏறி – நற் 89/2
முற்றா மஞ்சள் பசும் புறம் கடுப்ப
சுற்றிய பிணர சூழ் கழி இறவின் – நற் 101/1,2
உருக்கு_உறு கொள்கலம் கடுப்ப விருப்பு_உற – நற் 124/7
பல் பொறி அரவின் செல் புறம் கடுப்ப
யாற்று அறல் நுணங்கிய நாள் பத வேனில் – நற் 157/3,4
விருந்தின் பாணர் விளர் இசை கடுப்ப
வலம்புரி வான் கோடு நரலும் இலங்கு நீர் – நற் 172/7,8
நிரைத்த யானை முகத்து வரி கடுப்ப
போது பொதி உடைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – நற் 176/5,6
ஏறு பிரி மட பிணை கடுப்ப வேறுபட்டு – நற் 204/9
விசும்பு ஆடு ஆய் மயில் கடுப்ப யான் இன்று – நற் 222/4
பொருத யானை வெண் கோடு கடுப்ப
வாழை ஈன்ற வை ஏந்து கொழு முகை – நற் 225/2,3
கோதை மகளிர் குழூஉ நிரை கடுப்ப
வண்டு வாய் திறப்ப விண்ட பிடவம் – நற் 238/2,3
பொறி வரி நன் மான் புகர் முகம் கடுப்ப
தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல் – நற் 248/2,3
சிறு நா ஒண் மணி தெள் இசை கடுப்ப
இன மீன் ஆர்கை ஈண்டு புள் ஒலி குரல் – நற் 267/9,10
பொன் செய் ஓடை புனை நலம் கடுப்ப
புழல் காய் கொன்றை கோடு அணி கொடி இணர் – நற் 296/3,4
விழவு ஒழி வியன் களம் கடுப்ப தெறுவர – நற் 306/7
பொன் செய் கம்மியன் கைவினை கடுப்ப
தகை வனப்பு உற்ற கண்ணழி கட்டழித்து – நற் 313/2,3
பூ பொறி ஒருத்தல் ஏந்து கை கடுப்ப
தோடு தலை வாங்கிய நீடு குரல் பைம் தினை – நற் 317/2,3
அளம் போகு ஆகுலம் கடுப்ப
கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் நட்பே – நற் 354/10,11
உரை திகழ் கட்டளை கடுப்ப மா சினை – குறு 192/4
பொருத யானை புகர் முகம் கடுப்ப
மன்ற துறுகல் மீமிசை பல உடன் – குறு 284/1,2
சூர் உடை அடுக்கத்து ஆரம் கடுப்ப
வேனிலானே தண்ணியள் பனியே – குறு 376/2,3
நாரை நல் இனம் கடுப்ப மகளிர் – ஐங் 186/1
எஃகு ஆடு ஊனம் கடுப்ப மெய் சிதைந்து – பதி 67/17
கழுவு_உறு கலிங்கம் கடுப்ப சூடி – பதி 76/13
நீர் வார் நிகர் மலர் கடுப்ப ஓ மறந்து – அகம் 11/12
வாங்கு அமை கண் இடை கடுப்ப யாய் – அகம் 18/17
ஏறு பெறு பாம்பின் பைம் துணி கடுப்ப
நெறி அயல் திரங்கும் அத்தம் வெறி கொள – அகம் 119/6,7
புதல் இவர் பீரின் எதிர் மலர் கடுப்ப
பசலை பாய்ந்த நுதலேன் ஆகி – அகம் 135/2,3
களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்ப காண்வர – அகம் 162/22
இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மென – அகம் 172/3
ஊழ்_உறு நறு வீ கடுப்ப கேழ் கொள – அகம் 174/11
பொன் உரை கட்டளை கடுப்ப காண்வர – அகம் 178/11
கரை பாய் வெண் திரை கடுப்ப பல உடன் – அகம் 199/1
புலி உரி வரி அதள் கடுப்ப கலி சிறந்து – அகம் 205/19
பேடி பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப
நகுவர பணைத்த திரி மருப்பு எருமை – அகம் 206/2,3
கார் மலர் கடுப்ப நாறும் – அகம் 208/23
உரவு கார் கடுப்ப மறலி மைந்து உற்று – அகம் 212/13
திரிமர குரல் இசை கடுப்ப வரி மணல் – அகம் 224/13
புலி பொறி கடுப்ப தோன்றலின் கய வாய் – அகம் 228/11
ஆர் கலி விழவு_களம் கடுப்ப நாளும் – அகம் 232/11
பனி ஊர் அழல் கொடி கடுப்ப தோன்றும் – அகம் 265/2
சிறு பல் மின்மினி கடுப்ப எ வாயும் – அகம் 291/8
தாது உண் தும்பி முரல் இசை கடுப்ப
பரியினது உயிர்க்கும் அம்பினர் வெருவர – அகம் 291/11,12
அறு நூல் பளிங்கின் துளை காசு கடுப்ப
வறு நிலத்து உதிரும் அத்தம் கதுமென – அகம் 315/12,13
யானை செல் இனம் கடுப்ப வானத்து – அகம் 323/9
செம் வரை கொழி நீர் கடுப்ப அரவின் – அகம் 327/12
வயங்கு சிறை அன்னத்து நிரை பறை கடுப்ப
நால் உடன் பூண்ட கால் நவில் புரவி – அகம் 334/10,11
கை மாண் தோணி கடுப்ப பையென – அகம் 344/5
ஆடு தகை எழில் நலம் கடுப்ப கூடி – அகம் 358/4
ஆடு கொடி கடுப்ப தோன்றும் – அகம் 358/14
உடை வளை கடுப்ப மலர்ந்த காந்தள் – புறம் 90/1
மென் மயில் புனிற்று பெடை கடுப்ப நீடி – புறம் 120/6
யாழ் பத்தர் புறம் கடுப்ப
இழை வலந்த பல் துன்னத்து – புறம் 136/1,2
தூ விரி கடுப்ப துவன்றி மீமிசை – புறம் 154/11
துகில் விரி கடுப்ப நுடங்கி தண்ணென – புறம் 337/9
மேல்


கடுப்பு (4)

கடுப்பு_உடை_பறவை சாதி அன்ன – பெரும் 229
கால் கடுப்பு அன்ன கடும் செலல் இவுளி – அகம் 224/5
பாப்பு கடுப்பு அன்ன தோப்பி வான் கோட்டு – அகம் 348/7
தேள் கடுப்பு அன்ன நாட்படு தேறல் – புறம் 392/16
மேல்


கடுப்பு_உடை_பறவை (1)

கடுப்பு_உடை_பறவை சாதி அன்ன – பெரும் 229
மேல்


கடுப்பும் (1)

கடு நவை அணங்கும் கடுப்பும் நல்கலும் – பரி 4/49
மேல்


கடும் (237)

காட்சிக்கு எளியன் கடும் சொல்லன் அல்லனேல் – குறள் 39/11
கடும் சொல்லன் கண் இலன் ஆயின் நெடும் செல்வம் – குறள் 57/11
கல்லார் பிணிக்கும் கடும் கோல் அது அல்லது – குறள் 57/19
காம கடும் புனல் உய்க்குமே நாணொடு – குறள் 114/7
காம கடும் புனல் நீந்தி கரை காணேன் – குறள் 117/13
கழல் கண் கூகையொடு கடும் பாம்பு தூங்க – திரு 49
கடும் சினம் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை – திரு 135
அழல் என உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – திரு 149
கடும் தெற்று மூடையின் இடம் கெட கிடக்கும் – பொரு 245
கண் ஆர் கண்ணி கடும் தேர் செழியன் – சிறு 65
கடும் சூல் முண்டகம் கதிர் மணி கழாஅலவும் – சிறு 148
காய் சினம் திருகிய கடும் திறல் வேனில் – பெரும் 3
கடும் துடி தூங்கும் கணை கால் பந்தர் – பெரும் 124
கடும் சூல் மந்தி கவரும் காவில் – பெரும் 395
வெண் திரை பரப்பின் கடும் சூர் கொன்ற – பெரும் 457
தெறல் அரும் கடும் துப்பின் – மது 32
கடும் சினத்த கமழ் கடாஅத்து – மது 44
வாம் பரிய கடும் திண் தேர் – மது 51
கடும் காலொடு கரை சேர – மது 78
கடும் சினத்த களிறு பரப்பி – மது 179
கடும் காற்று எடுப்ப கல் பொருது உரைஇ – மது 378
கடும் களிறு ஓட்டலின் காணுநர் இட்ட – மது 597
கடும் கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர – மது 599
கடும் சூல் மகளிர் பேணி கைதொழுது – மது 609
கடும் களிறு கவளம் கைப்ப நெடும் தேர் – மது 659
கயல் அறல் எதிர கடும் புனல் சாஅய் – நெடு 18
கல்லென் சுற்ற கடும் குரல் அவித்து எம் – குறி 151
நீர் அகம் பனிக்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – மலை 81
பகல் நிலை தளர்க்கும் கவண் உமிழ் கடும் கல் – மலை 206
மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடும் கணை – மலை 226
கடும் பறை கோடியர் மகாஅர் அன்ன – மலை 236
தேஎம் தேறா கடும் பரி கடும்பொடு – மலை 364
இன் கடும் கள்ளின் இழை அணி நெடும் தேர் – நற் 10/5
நெடும் சினை புன்னை கடும் சூல் வெண்_குருகு – நற் 31/10
கடும் தேர் செல்வன் காதல் மகனே – நற் 45/5
கடும் குரல் ஏறொடு கனை துளி தலைஇ – நற் 51/4
அஞ்சு வர கடும் குரல் பயிற்றாதீமே – நற் 83/9
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்க காண்_தக – நற் 86/4
கடாஅம் செருக்கிய கடும் சின முன்பின் – நற் 103/3
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் திமில் பரதவர் – நற் 199/6
கடும் குரல் பம்பை கத நாய் வடுகர் – நற் 212/5
முருகு உறழ் முன்பொடு கடும் சினம் செருக்கி – நற் 225/1
நெடு நீர் அருவிய கடும் பாட்டு ஆங்கண் – நற் 251/1
கடும் சூல் வயவொடு கானல் எய்தாது – நற் 263/5
கடும் சூல் வதிந்த காமர் பேடைக்கு – நற் 272/4
கனை பெயல் பொழிந்து கடும் குரல் பயிற்றி – நற் 289/5
ஐயம் இன்றி கடும் கவவினளே – நற் 297/11
கடும் கதிர் ஞாயிறு மலை மறைந்தன்றே – நற் 338/1
கல்லா யானை கடும் தேர் செழியன் – நற் 340/2
கடும் தேர் ஏறியும் காலின் சென்றும் – நற் 349/1
கடும் செம் மூதாய் கண்டும் கொண்டும் – நற் 362/5
சிறை அடு கடும் புனல் அன்ன என் – நற் 369/10
கடும்பு உடை கடும் சூல் நம் குடிக்கு உதவி – நற் 370/2
கடும் பகட்டு யானை நெடுமான்_அஞ்சி – நற் 381/7
கடும் பெயல் பொழியும் கலி கெழு வானே – நற் 387/11
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் தாள் தந்தை – நற் 392/1
கடும் சூல் வய பிடி கன்று ஈன்று உயங்க – நற் 393/2
கானவன் எறிந்த கடும் செலல் ஞெகிழி – நற் 393/5
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் குட்டுவன் – நற் 395/4
வெம் திறல் கடும் வளி பொங்கர் போந்து என – குறு 39/1
காலை எழுந்து கடும் தேர் பண்ணி – குறு 45/1
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்கு அஞர் உறவே – குறு 76/6
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் அஞ்சி – குறு 91/6
கடும் புனல் தொடுத்த நடுங்கு அஞர் அள்ளல் – குறு 103/1
கடும் சுரை நல் ஆன் நடுங்கு தலை குழவி – குறு 132/4
நெடும் கை வன் மான் கடும் பகை உழந்த – குறு 141/4
கடும் புனல் அடைகரை நெடும் கயத்து இட்ட – குறு 171/2
கடும் சூல் மகளிர் போல நீர் கொண்டு – குறு 287/5
இன் கடும் கள்ளின் அகுதை தந்தை – குறு 298/5
கரும் கால் அன்றில் காமர் கடும் சூல் – குறு 301/3
நில்லாது கழிந்த கல்லென் கடும் தேர் – குறு 311/3
இன் கடும் கள்ளின் மணம் இல கமழும் – குறு 330/5
தூற்றும் துவலை பனி கடும் திங்கள் – குறு 344/2
கடும் பாம்பு வழங்கும் தெருவில் – குறு 354/5
கடும் பல் ஊக கறை விரல் ஏற்றை – குறு 373/5
மழை முழங்கு கடும் குரல் ஓர்க்கும் – குறு 396/6
கடும் பகல் வருதி கையறு மாலை – ஐங் 183/4
நின் நயந்து உறைவி கடும் சூல் சிறுவன் – ஐங் 309/3
கடும் கதிர் ஞாயிறு கல் பக தெறுதலின் – ஐங் 322/2
இடும்பை உறுவி நின் கடும் சூல் மகளே – ஐங் 386/4
கடும் பரி நெடும் தேர் கால் வல் புரவி – ஐங் 422/1
கடும் சின வேந்தன் தொழில் எதிர்ந்தனனே – ஐங் 448/2
கடும் சின விறல் வேள் களிறு ஊர்ந்து ஆங்கு – பதி 11/6
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின வேந்தே – பதி 12/3
ஈத்து கை தண்டா கை கடும் துப்பின் – பதி 15/36
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி – பதி 16/7
கடும் கால் கொட்கும் நன் பெரும் பரப்பின் – பதி 17/12
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின் – பதி 20/4
வயிரிய மாக்கள் கடும் பசி நீங்க – பதி 23/6
கடும் கால் ஒற்றலின் சுடர் சிறந்து உருத்து – பதி 25/6
கடும் பரி கதழ் சிறகு அகைப்ப நீ – பதி 25/12
முரண் மிகு கடும் குரல் விசும்பு அடைபு அதிர – பதி 30/32
கடும் சினம் கடாஅய் முழங்கும் மந்திரத்து – பதி 30/33
கடும் சின வேந்தே நின் தழங்கு குரல் முரசே – பதி 30/44
மிக்கு எழு கடும் தார் துய் தலை சென்று – பதி 32/4
யானை பட்ட வாள் மயங்கு கடும் தார் – பதி 36/6
காலன் அனைய கடும் சின முன்ப – பதி 39/8
கால் உளை கடும் பிசிர் உடைய வால் உளை – பதி 41/25
கடும் பரி புரவி ஊர்ந்த நின் – பதி 41/26
எஃகு துரந்து எழுதரும் கை கவர் கடும் தார் – பதி 49/6
கடும் சினத்த மிடல் தபுக்கும் – பதி 51/27
மடங்கல் வண்ணம் கொண்ட கடும் திறல் – பதி 62/8
கடும் பறை தும்பி சூர் நசை தாஅய் – பதி 67/20
கடும் சிலை கடவும் தழங்கு குரல் முரசம் – பதி 68/3
கடல் போல் தானை கடும் குரல் முரசம் – பதி 69/3
கடும் சின வேந்தர் செம்மல் தொலைத்த – பதி 70/10
கடும் தேறு உறு கிளை மொசிந்தன துஞ்சும் – பதி 71/6
கடும் பரி நெடும் தேர் மீமிசை நுடங்கு கொடி – பதி 80/14
கடும் சிலை கழறி விசும்பு அடையூ நிவந்து – பதி 81/4
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி – பதி 82/5
போர் அரும் கடும் சினம் எதிர்ந்து – பதி 83/8
கழிந்தோர் உடற்றும் கடும் தூ அஞ்சா – பதி 90/5
கண் அதிர்பு முழங்கும் கடும் குரல் முரசமொடு – பதி 91/5
கால் கிளர்ந்து அன்ன கடும் செலவு இவுளி – பதி 92/4
கடும் சூர் மா முதல் தடிந்து அறுத்த வேல் – பரி 9/70
கண்ட பொழுதில் கடும் புனல் கை வாங்க – பரி 11/107
இகழ் கடும் கடா களிற்று அண்ணலவரோடு – பரி 23/65
கூறாமல் குறித்ததன் மேற்செல்லும் கடும் கூளி – கலி 1/3
காழ் வரை நில்லா கடும் களிற்று ஒருத்தல் – கலி 2/26
கடும் தாம் பதிபு ஆங்கு கை தெறப்பட்டு – கலி 12/5
கணை தொடை நாணும் கடும் துடி ஆர்ப்பின் – கலி 15/4
உருத்த கடும் சினத்து ஓடா மறவர் – கலி 15/7
களி திகழ் கடாஅத்த கடும் களிறு அகத்தவா – கலி 25/5
ஏமுறு கடும் திண் தேர் கடவி – கலி 27/25
கடும் புனல் கால் பட்டு கலுழ் தேறி கவின் பெற – கலி 31/1
முகை வெண் பல் நுதி பொர முற்றிய கடும் பனி – கலி 31/20
கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே – கலி 33/31
காமர் கடும் திண் தேர் பொருப்பன் – கலி 35/24
காமர் கடும் புனல் கலந்து எம்மோடு ஆடுவாள் – கலி 39/1
கடும் சூல் வயாவிற்கு அமர்ந்து நெடும் சினை – கலி 40/27
தாழ் செறி கடும் காப்பின் தாய் முன்னர் நின் சாரல் – கலி 48/10
காழ் வரை நில்லா கடும் களிறு அன்னோன் – கலி 55/20
நீட்டித்தாய் என்று கடாஅம் கடும் திண் தேர் – கலி 66/24
கல்லா குறள கடும் பகல் வந்து எம்மை – கலி 94/14
அன்னை கடும் சொல் அறியாதாய் போல நீ – கலி 97/1
கணம்_கொள் பல் பொறி கடும் சின புகரும் – கலி 105/16
கடும் சூல் ஆ நாகு போல் நின் கண்டு நாளும் – கலி 110/14
தோழி நாம் காணாமை உண்ட கடும் கள்ளை மெய் கூர – கலி 115/1
மெல்லியான் பருவத்து மேல் நின்ற கடும் பகை – கலி 120/22
பாய் பரி கடும் திண் தேர் களையினோ இடனே – கலி 121/23
கடும் பனி அறல் இகு கயல் ஏர் கண் பனி மல்க – கலி 127/8
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு பதம் கண்டு – கலி 127/10
கடும் பனி கைம்மிக கையாற்றுள் ஆழ்ந்து ஆங்கே – கலி 134/16
காம கடும் பகையின் தோன்றினேற்கு ஏமம் – கலி 139/24
ஓஒ கடலே ஊர் தலைக்கொண்டு கனலும் கடும் தீயுள் – கலி 144/59
கொள்வது போலும் கடும் பகல் ஞாயிறே – கலி 145/26
படு கடும் களிற்றின் வருத்தம் சொலிய – அகம் 8/10
யாயே கண்ணினும் கடும் காதலளே – அகம் 12/1
கடும் கதிர் திருகிய வேய் பயில் பிறங்கல் – அகம் 17/15
கடும் குரல் குடிஞைய நெடும் பெரும் குன்றம் – அகம் 19/5
நெடும் கரை கான்யாற்று கடும் புனல் சாஅய் – அகம் 25/1
துன் அரும் கடும் திறல் கங்கன் கட்டி – அகம் 44/8
கடும் கதிர் எறித்த விடுவாய் நிறைய – அகம் 53/3
கடும் புனல் மலிந்த காவிரி பேரியாற்று – அகம் 62/9
கறவை தந்த கடும் கால் மறவர் – அகம் 63/12
வேட்ட கள்வர் விசி_உறு கடும் கண் – அகம் 63/17
கன்று கால் ஒய்யும் கடும் சுழி நீத்தம் – அகம் 68/17
பகலும் அஞ்சும் பனி கடும் சுரனே – அகம் 68/21
இன் கடும் கள்ளின் அஃதை களிற்றொடு – அகம் 76/3
கடும் சூல் மட பிடி நடுங்கும் சாரல் – அகம் 78/6
கடும் பரி புரவி கைவண் பாரி – அகம் 78/22
ஆடு-தொறு கனையும் அம் வாய் கடும் துடி – அகம் 79/13
கண கலை இகுக்கும் கடும் குரல் தூம்பொடு – அகம் 82/5
கடும் கை கானவன் கழுது மிசை கொளீஇய – அகம் 88/5
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் கோதை – அகம் 93/20
வாய் பகை கடியும் மண்ணொடு கடும் திறல் – அகம் 101/6
நன்னால்கு பூண்ட கடும் பரி நெடும் தேர் – அகம் 104/6
கடும் சூள் தருகுவன் நினக்கே கானல் – அகம் 110/5
நாம் நகை உடையம் நெஞ்சே கடும் தெறல் – அகம் 121/1
வல் உரை கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள் – அகம் 122/4
இன் கடும் கள்ளின் உறந்தை ஆங்கண் – அகம் 137/6
காடு கவின் ஒழிய கடும் கதிர் தெறுதலின் – அகம் 143/2
கடும் பரி குதிரை ஆஅய் எயினன் – அகம் 148/7
கடும் பகல் வழங்காத ஆஅங்கு இடும்பை – அகம் 148/10
அரும் கடிப்படுத்தனள் யாயே கடும் செலல் – அகம் 150/6
முருகன் அன்ன சீற்றத்து கடும் திறல் – அகம் 158/16
கனை குரல் கடும் துடி பாணி தூங்கி – அகம் 159/9
காலை வானத்து கடும் குரல் கொண்மூ – அகம் 174/7
கடும் பகல் வருதல் வேண்டும் தெய்ய – அகம் 182/13
தெம் முனை சிதைத்த கடும் பரி புரவி – அகம் 187/6
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் பூண்ட கடும் பரி – அகம் 194/17
கடும் தேர் திதியன் அழுந்தை கொடும் குழை – அகம் 196/11
கடும் சூல் மட பிடி தழீஇய வெண் கோட்டு – அகம் 197/13
கைதை அம் படு சினை கடும் தேர் விலங்க – அகம் 210/12
கடும் சின வேந்தன் ஏவலின் எய்தி – அகம் 211/11
நடுங்குதும் பிரியின் யாம் கடும் பனி உழந்தே – அகம் 217/20
கால் கடுப்பு அன்ன கடும் செலல் இவுளி – அகம் 224/5
கடும் பரி நன் மான் கொடிஞ்சி நெடும் தேர் – அகம் 230/11
நனி கடும் சிவப்பொடு நாமம் தோற்றி – அகம் 235/14
கடும் கால் ஒட்டகத்து அல்கு பசி தீர்க்கும் – அகம் 245/18
கடும் காற்று எடுக்கும் நெடும் பெரும் குன்றத்து – அகம் 258/6
வல் வாய் கடும் துடி பாணியும் கேட்டே – அகம் 261/15
கனை குரல் இசைக்கும் விரை செலல் கடும் கணை – அகம் 281/7
குன்று கோடு அகைய கடும் கதிர் தெறுதலின் – அகம் 295/2
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் செழியன் – அகம் 296/11
கடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி நின்ற – அகம் 310/1
ஒளிறு வேல் தானை கடும் தேர் திதியன் – அகம் 322/8
பை பட இடிக்கும் கடும் குரல் ஏற்றொடு – அகம் 323/11
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண் – அகம் 326/4
மழை தவழ் சிலம்பில் கடும் சூல் ஈன்று – அகம் 328/12
கடும் செலல் கொடும் திமில் போல – அகம் 330/16
கொடிஞ்சி நெடும் தேர் கடும் பரி தவிராது – அகம் 334/12
கடும் பரி புரவியொடு களிறு பல வவ்வி – அகம் 346/23
நெடும் கண் ஆடு அமை பழுநி கடும் திறல் – அகம் 348/6
கடும் பரி புரவி நெடும் தேர் அஞ்சி – அகம் 352/12
கடும் பகட்டு யானை சோழர் மருகன் – அகம் 356/12
வெருவரு கடும் திறல் இரு பெரும் தெய்வத்து – அகம் 360/6
கடும் காற்று எறிய போகிய துரும்பு உடன் – அகம் 366/4
கடும் திறல் அணங்கின் நெடும் பெரும் குன்றத்து – அகம் 378/22
கைவல் யானை கடும் தேர் சோழர் – அகம் 385/3
கடும் பகட்டு ஒருத்தல் நடுங்க குத்தி – அகம் 397/10
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண் – புறம் 15/1
ஒண் படை கடும் தார் முன்பு தலைக்கொள்-மார் – புறம் 15/14
ஒன்னார் உட்கும் துன் அரும் கடும் திறல் – புறம் 39/5
கடும் சினத்த கொல் களிறும் – புறம் 55/7
கடும்பின் கடும் பசி களையுநர் காணாது – புறம் 68/2
கடும் கள் பருகுநர் நடுங்கு கை உகத்த – புறம் 68/15
நெடும் கடை நிற்றலும் இலையே கடும் பகல் – புறம் 69/17
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து – புறம் 78/2
இன் கடும் கள்ளின் ஆமூர் ஆங்கண் – புறம் 80/1
கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ – புறம் 141/3
காரென் ஒக்கல் கடும் பசி இரவல – புறம் 141/6
கடும்பின் கடும் பசி தீர யாழ நின் – புறம் 163/3
வலி துரந்து சிலைக்கும் வன் கண் கடும் துடி – புறம் 170/6
இடும்பை கொள் பருவரல் தீர கடும் திறல் – புறம் 174/4
கணிச்சி கூர்ம் படை கடும் திறல் ஒருவன் – புறம் 195/4
பணிந்து கூட்டுண்ணும் தணிப்பு அரும் கடும் திறல் – புறம் 198/13
கடும் பசி கலக்கிய இடும்பை கூர் நெஞ்சமொடு – புறம் 230/9
கடும் பரிய மா கடவினன் – புறம் 239/13
கடும் தெறல் செம் தீ வேட்டு – புறம் 251/6
வில் உமிழ் கடும் கணை மூழ்க – புறம் 263/7
கடும் பகட்டு யானை வேந்தர் – புறம் 265/8
கடும் தெற்று மூடையின் – புறம் 285/5
கடும் பரி நன் மான் வாங்கு_வயின் ஒல்கி – புறம் 368/5
கடும் தெறல் இராமன் உடன்புணர் சீதையை – புறம் 378/18
கான் கெழு நாடன் கடும் தேர் அவியன் என – புறம் 383/21
கடும் தேர் அள்ளற்கு அசாவா நோன் சுவல் – புறம் 399/27
மேல்


கடும்-குரை (1)

கடும்-குரை அருமைய காடு எனின் அல்லது – கலி 13/25
மேல்


கடும்-குரையம் (1)

பனி கடும்-குரையம் செல்லாதீம் என – குறு 350/2
மேல்


கடும்-குரையள் (1)

கவவு கடும்-குரையள் காமர் வனப்பினள் – குறு 132/1
மேல்


கடும்பின் (4)

இடம் கவர் கடும்பின் அரசு தலை பனிப்ப – பதி 12/2
கடும்பின் அடு கலம் நிறை ஆக நெடும் கொடி – புறம் 32/1
கடும்பின் கடும் பசி களையுநர் காணாது – புறம் 68/2
கடும்பின் கடும் பசி தீர யாழ நின் – புறம் 163/3
மேல்


கடும்பினது (2)

பெரிதால் அத்தை என் கடும்பினது இடும்பை – புறம் 169/7
பாணர் காண்க இவன் கடும்பினது இடும்பை – புறம் 173/2
மேல்


கடும்பு (9)

கொடும் பறை கோடியர் கடும்பு உடன் வாழ்த்தும் – மது 523
கடும்பு ஆட்டு வருடையொடு தாவுவன உகளும் – நற் 119/7
கடும்பு உடை கடும் சூல் நம் குடிக்கு உதவி – நற் 370/2
சேர்ந்தவர் தம் கடும்பு ஆர்த்தும் – புறம் 22/27
ஊன்_சோற்று அமலை பாண் கடும்பு அருத்தும் – புறம் 33/14
கேடு இன்று ஆக பாடுநர் கடும்பு என – புறம் 160/10
பண் அமை நல் யாழ் பாண் கடும்பு அருத்தி – புறம் 170/13
உண்ணா வறும் கடும்பு உய்தல் வேண்டின் – புறம் 181/7
இரும் பாண் ஒக்கல் கடும்பு புரந்ததூஉம் – புறம் 224/3
மேல்


கடும்புடன் (1)

கண்டோர் மருள கடும்புடன் அருந்தி – மலை 468
மேல்


கடும்பும் (1)

பாடுநர் கடும்பும் பையென்றனவே – புறம் 238/7
மேல்


கடும்பே (5)

வருந்தலும் உண்டு என் பைதல் அம் கடும்பே – புறம் 139/15
சென்றது-மன் எம் கண்ணுள் அம் கடும்பே
பனி நீர் பூவா மணி மிடை குவளை – புறம் 153/6,7
களிறு இன்று பெயரல பரிசிலர் கடும்பே – புறம் 205/14
இன்றும் வரும்-கொல் பாணரது கடும்பே – புறம் 264/7
புலம்பல் போயின்று பூத்த என் கடும்பே – புறம் 380/15
மேல்


கடும்பொடு (4)

பை தீர் கடும்பொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் – பெரும் 105
வசை இல் வான் திணை புரையோர் கடும்பொடு
விருந்து உண்டு எஞ்சிய மிச்சில் பெருந்தகை – குறி 205,206
கன்று எரி ஒள் இணர் கடும்பொடு மலைந்து – மலை 159
தேஎம் தேறா கடும் பரி கடும்பொடு
காஅய் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல் – மலை 364,365
மேல்


கடும்பொடும் (2)

கடும்பொடும் கடும்பொடும் பரவுதும் – பரி 2/75
கடும்பொடும் கடும்பொடும் பரவுதும் – பரி 2/75
மேல்


கடும்போடு (1)

இம்மென் கடும்போடு இனியிர் ஆகுவிர் – மலை 286
மேல்


கடுமைய (1)

கண்ணீர் நனைக்கும் கடுமைய காடு என்றால் – கலி 6/6
மேல்


கடுமையின் (1)

பனி கடுமையின் நனி பெரிது அழுங்கி – நற் 281/9
மேல்


கடுமையொடு (1)

தெறல் கடுமையொடு பிறவும் இ உலகத்து – பதி 22/3
மேல்


கடுவன் (12)

நெடும் கழை கொம்பர் கடுவன் உகளினும் – மலை 237
வாரற்க தில்ல தோழி கடுவன்
முறி ஆர் பெரும் கிளை அறிதல் அஞ்சி – நற் 151/5,6
கல்லா கடுவன் நடுங்க முள் எயிற்று – நற் 233/1
கொடியர் வாழி தோழி கடுவன்
ஊழ்_உறு தீம் கனி உதிர்ப்ப கீழ் இருந்து – குறு 278/4,5
மந்தி கணவன் கல்லா கடுவன்
ஒண் கேழ் வய புலி குழுமலின் விரைந்து உடன் – ஐங் 274/1,2
குரங்கின் தலைவன் குரு மயிர் கடுவன்
சூரல் அம் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 275/1,2
மந்தி காதலன் முறி மேய் கடுவன்
தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 276/1,2
கல்லா கடுவன் கணம் மலி சுற்றத்து – கலி 40/15
அறியாது உண்ட கடுவன் அயலது – அகம் 2/5
பல் கிளை தலைவன் கல்லா கடுவன்
பாடு இமிழ் அருவி பாறை மருங்கின் – அகம் 352/2,3
முள் புற முது கனி பெற்ற கடுவன்
துய் தலை மந்தியை கையிடூஉ பயிரும் – புறம் 158/23,24
கனி கவர்ந்து உண்ட கரு விரல் கடுவன்
செம் முக மந்தியொடு சிறந்து சேண் விளங்கி – புறம் 200/2,3
மேல்


கடுவனும் (2)

கடுவனும் அறியும் அ கொடியோனையே – குறு 26/8
கடுவனும் அறியா காடு இறந்தோளே – ஐங் 374/4
மேல்


கடுவனொடு (1)

கல்லா கடுவனொடு நல் வரை ஏறி – நற் 22/3
மேல்


கடுவனோடு (2)

கல்லா மந்தி கடுவனோடு உகளும் – ஐங் 277/2
கல்லா மந்தி கடுவனோடு உகளும் – அகம் 378/21
மேல்


கடுவொடு (1)

கடுவொடு ஒடுங்கிய தூம்பு உடை வால் எயிற்று – திரு 148
மேல்


கடை (97)

அறன் கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன் கடை – குறள் 15/3
அறன் கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன் கடை
நின்றாரின் பேதையார் இல் – குறள் 15/3,4
கொன்று ஆகும் ஆக்கம் கடை
கொலை வினையர் ஆகிய மாக்கள் புலை வினையர் – குறள் 33/16,17
புல்லறிவு ஆண்மை கடை
கூத்தாட்டு அவை குழாத்த அற்றே பெரும் செல்வம் – குறள் 34/2,3
கடை கொட்க செய் தக்கது ஆண்மை இடை கொட்கின் – குறள் 67/5
கல்லாதவரின் கடை என்ப கற்று அறிந்தும் – குறள் 73/17
பண்பு ஆற்றார் ஆதல் கடை
நகல் வல்லர் அல்லார்க்கு மா இரு ஞாலம் – குறள் 100/16,17
நாண் இன்மை நின்ற கடை
நாண் அகத்து இல்லார் இயக்கம் மர_பாவை – குறள் 102/18,19
பலர் நாண நீத்த கடை
தாம் வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம் வேண்டும் – குறள் 115/18,19
கொலை வில் புருவத்து கொழும் கடை மழை கண் – பொரு 26
மயிர்_குறை_கருவி மாண் கடை அன்ன – பொரு 29
மடவோர் காட்சி நாணி கடை அடைத்து – சிறு 138
அடையா வாயில் அவன் அரும் கடை குறுகி – சிறு 206
பிறை பிறந்து அன்ன பின் ஏந்து கவை கடை
நெடும் பணை திரள் தோள் மடந்தை முன்கை – பெரும் 11,12
வரை தேன் புரையும் கவை கடை புதையொடு – பெரும் 123
சுடர் கடை பறவை பெயர் படு வத்தம் – பெரும் 305
கடை கால்யாத்த பல் குடி கெழீஇ – பெரும் 399
நொடை நவில் நெடும் கடை அடைத்து மட மதர் – மது 622
பல் வேறு பண்ணிய கடை மெழுக்கு_உறுப்ப – மது 661
அளந்து கடை அறியா வளம் கெழு தாரமொடு – மது 697
வரி கடை பிரசம் மூசுவன மொய்ப்ப – மது 717
செ விரல் கடை கண் சேர்த்தி சில தெறியா – நெடு 165
கண் அடைஇய கடை கங்குலான் – பட் 115
கொடும் கால் மாடத்து நெடும் கடை துவன்றி – பட் 261
கரும் கடை எஃகம் சாத்திய புதவின் – மலை 490
நோனா செருவின் நெடும் கடை துவன்றி – மலை 529
தலை மருப்பு ஏய்ப்ப கடை மணி சிவந்த நின் – நற் 39/6
அழி துளி கழிப்பிய வழி பெயல் கடை நாள் – நற் 89/4
ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன் – நற் 91/5
வான் இகுபு சொரிந்த வயங்கு பெயல் கடை நாள் – நற் 142/1
வீழ் கடை திரள் காய் ஒருங்கு உடன் தின்று – நற் 271/6
இள நலம் இல்_கடை ஒழிய – நற் 295/8
பெரும் கடை இறந்து மன்றம் போகி – நற் 365/2
கயிறு கடை யாத்த கடு நடை எறி_உளி – நற் 388/3
கடை புணை கொளினே கடை புணை கொள்ளும் – குறு 222/2
கடை புணை கொளினே கடை புணை கொள்ளும் – குறு 222/2
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – குறு 222/6
சிதட்டு காய் எண்ணின் சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 261/2
ஆசு இல் தெருவின் ஆசு இல் வியன் கடை
செந்நெல் அமலை வெண்மை வெள் இழுது – குறு 277/1,2
மின் இடை நடுங்கும் கடை பெயல் வாடை – குறு 277/6
வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் – குறு 298/6
வந்த வாடை சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 332/1
பின்பனி கடை நாள் தண் பனி அற்சிரம் – குறு 338/5
அளந்து கடை அறியினும் அளப்பு அரும்-குரையை நின் – பதி 24/16
பயம் கடை அறியா வளம் கெழு சிறப்பின் – பதி 89/6
முதல் முறை இடை முறை கடை முறை தொழிலில் – பரி 3/71
ஊர் உடன் ஆடும் கடை
புரி நரம்பு இன் கொளை புகல் பாலை ஏழும் – பரி 7/76,77
வில்லின் கடை மகரம் மேவ பாம்பு ஒல்லை – பரி 11/9
கடை அழிய நீண்டு அகன்ற கண்ணாளை காளை – பரி 11/46
கடை நாள் இது என்று அறிந்தாரும் இல்லை – கலி 12/15
துவ்வாமை வந்த கடை – கலி 22/22
கடை என கலுழும் நோய் கைம்மிக என் தோழி – கலி 45/14
நீங்காய் இகவாய் நெடும் கடை நில்லாதி – கலி 79/21
வெரூஉதும் காணும் கடை
தெரி_இழாய் செய் தவறு இல்_வழி யாங்கு சினவுவாய் – கலி 87/2,3
சிறுகாலை இல் கடை வந்து குறி செய்த – கலி 97/3
குழீஇ அவாவினால் தேம்புவார் இல் கடை ஆறா – கலி 97/24
நெய் கடை பாலின் பயன் யாதும் இன்று ஆகி – கலி 110/17
மதி மருள நீத்த_கடை – கலி 147/16
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் – அகம் 24/5
புலம்_கடை மடங்க தெறுதலின் ஞொள்கி – அகம் 31/2
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – அகம் 42/3
மாண் தொழில் மா மணி கறங்க கடை கழிந்து – அகம் 66/10
கடை மணி உகு நீர் துடைத்த ஆடவர் – அகம் 131/9
கோடு கடை கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – அகம் 135/9
ஆர் தளி பொழிந்த வார் பெயல் கடை நாள் – அகம் 139/5
பிறன் கடை செலாஅ செல்வமும் இரண்டும் – அகம் 155/2
தண் மழை பொழிந்த தாழ் பெயல் கடை நாள் – அகம் 163/2
யாம இரவின் நெடும் கடை நின்று – அகம் 208/1
பால் கடை நுரையின் பரூஉ மிதப்பு அன்ன – அகம் 224/6
வினை பொருள் ஆக தவிரலர் கடை சிவந்து – அகம் 237/15
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் – அகம் 269/14
கடை_கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி – அகம் 274/5
அம் கலுழ் கொண்ட செம் கடை மழை கண் – அகம் 295/20
இரும் பிடி பரிசிலர் போல கடை நின்று – அகம் 311/1
வெண் மணல் நிவந்த பொலம் கடை நெடு நகர் – அகம் 325/2
ஒன்று பத்து அடுக்கிய கோடி கடை இரீஇய – புறம் 18/5
யானை வால் மருப்பு எறிந்த வெண் கடை
கோல் நிறை துலாஅம்_புக்கோன் மருக – புறம் 39/2,3
பிறன் கடை மறப்ப நல்குவன் செலினே – புறம் 68/19
நெடும் கடை நிற்றலும் இலையே கடும் பகல் – புறம் 69/17
குறத்தி மாட்டிய வறல் கடை கொள்ளி – புறம் 108/1
ஞாலம் காவலர் கடை தலை – புறம் 225/13
கடை குளத்து கயம் காய – புறம் 229/4
நீடு வாழ்க என்று யான் நெடும் கடை குறுகி – புறம் 237/1
பசித்த பாணர் உண்டு கடை தப்பலின் – புறம் 327/4
கழாஅ தலையர் கரும் கடை நெடு வேல் – புறம் 345/17
நெடும் சுவர் நல் இல் புலம்ப கடை கழிந்து – புறம் 373/11
ஒரு நாள் இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடை தலை – புறம் 376/21
நெடும் கடை நின்று பகடு பல வாழ்த்தி – புறம் 383/4
தன் கடை தோன்றினும் இலனே பிறன் கடை – புறம் 385/3
தன் கடை தோன்றினும் இலனே பிறன் கடை
அகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளி – புறம் 385/3,4
மருவ இன் நகர் அகன் கடை தலை – புறம் 387/17
வந்ததன் கொண்டு நெடும் கடை நின்ற – புறம் 390/11
கொடும் பூண் எழினி நெடும் கடை நின்று யான் – புறம் 392/2
தன் கடை தோன்றி என் உறவு இசைத்தலின் – புறம் 395/24
நெடும் கடை தோன்றியேனே அது நயந்து – புறம் 397/11
கடை தோன்றிய கடை கங்குலான் – புறம் 400/5
கடை தோன்றிய கடை கங்குலான் – புறம் 400/5
மேல்


கடை_கோல் (1)

கடை_கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி – அகம் 274/5
மேல்


கடைக்கண் (1)

சிலரும் பலரும் கடைக்கண் நோக்கி – நற் 149/1
மேல்


கடைக்கண்ணால் (1)

கடைக்கண்ணால் கொல்வான் போல் நோக்கி நகை கூட்டம் – கலி 51/15
மேல்


கடைக்கூட்ட (2)

கையாறு கடைக்கூட்ட கலக்கு_உறூஉம் பொழுது-மன் – கலி 31/7
காம நோய் கடைக்கூட்ட வாழும் நாள் முனிந்தாளை – கலி 99/13
மேல்


கடைக்கூட்டுதிர் (1)

செலவு கடைக்கூட்டுதிர் ஆயின் பல புலந்து – பொரு 175
மேல்


கடைக்கொளவே (1)

அனை பெரும் காமம் ஈண்டு கடைக்கொளவே – குறு 99/6
மேல்


கடைகொள (1)

செல்வம் கடைகொள சாஅய் சான்றவர் – கலி 61/2
மேல்


கடைகொளப்படுதலின் (1)

தன் நலம் கடைகொளப்படுதலின் மற்று இவள் – கலி 7/19
மேல்


கடைசியர் (1)

கொண்டை கூழை தண் தழை கடைசியர்
சிறு மாண் நெய்தல் ஆம்பலொடு கட்கும் – புறம் 61/1,2
மேல்


கடைத்தும் (2)

செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் உலகத்து – குறள் 64/13
பல நல்ல கற்ற கடைத்தும் மனம் நல்லர் – குறள் 83/5
மேல்


கடைந்த (3)

கை புனை செப்பம் கடைந்த மார்பின் – சிறு 53
திகழ் ஒளி முந்நீர் கடைந்த அ-கால் வெற்பு – பரி 23/70
தீம் தயிர் கடைந்த திரள் கால் மத்தம் – அகம் 87/1
மேல்


கடைந்து (2)

மருப்பு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ – அகம் 267/7
கோடு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ – அகம் 331/2
மேல்


கடைநரும் (1)

கோடு போழ் கடைநரும் திரு மணி குயினரும் – மது 511
மேல்


கடைப்படாஅ (1)

அறன் கடைப்படாஅ வாழ்க்கையும் என்றும் – அகம் 155/1
மேல்


கடைப்பிடித்த (1)

அறம் கடைப்பிடித்த செங்கோலுடன் அமர் – அகம் 338/3
மேல்


கடைப்பிடித்து (1)

அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறு அல்ல – குறள் 95/7
மேல்


கடைமுகத்து (1)

காவல் மன்னர் கடைமுகத்து உகுக்கும் – புறம் 331/11
மேல்


கடைமுறை (1)

ஆய்ந்து ஆய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை
தான் சாம் துயரம் தரும் – குறள் 80/3,4
மேல்


கடைய (3)

பாண் யாழ் கடைய வாங்கி பாங்கர் – நற் 186/6
அமுது கடைய இரு வயின் நாண் ஆகி – பரி 23/74
பல் ஊழ் தயிர் கடைய தாஅய புள்ளி மேல் – கலி 106/37
மேல்


கடையரே (1)

கடையரே கல்லாதவர் – குறள் 40/10
மேல்


கடையல் (1)

கடையல் அம் குரல வாள் வரி உழுவை – அகம் 277/5
மேல்


கடையானே (1)

நெய்தல் கேளல்-மார் நெடும் கடையானே – புறம் 389/17
மேல்


கடையின் (1)

காமம் கடையின் காதலர் படர்ந்து – குறு 340/1
மேல்


கடையும் (2)

மேவினும் மேவா_கடையும் அஃது எல்லாம் – கலி 62/3
காப்பும் பூண்டிசின் கடையும் போகலை – அகம் 7/5
மேல்


கடையே (1)

புலவி அஃது எவனோ அன்பு இலம்_கடையே – குறு 93/4
மேல்


கடையோர் (1)

கடையோர் விடு வாய் பிசிரொடு சுடு கிழங்கு நுகர – புறம் 225/3
மேல்


கடைஇ (24)

கலந்தோர் உவப்ப எயில் பல கடைஇ
மறம் கலங்க தலைச்சென்று – மது 220,221
கால் இயக்கு அன்ன கதழ் பரி கடைஇ
காலோர் காப்ப கால் என கழியும் – மது 440,441
கடு மான் பரிய கதழ் பரி கடைஇ
நடுநாள் வரூஉம் இயல் தேர் கொண்கனொடு – நற் 149/7,8
கலி_மா கடைஇ வந்து எம் சேரி – நற் 150/7
படு மணி கலி_மா கடைஇ
நெடு_நீர் சேர்ப்பன் வரூஉம் ஆறே – நற் 235/9,10
உயிர் செல கடைஇ புணர் துணை – நற் 338/11
விடேஎன் விடுக்குவென் ஆயின் கடைஇ
கவவு கை தாங்கும் மதுகைய குவவு முலை – நற் 350/6,7
விரி உளை நன் மா கடைஇ
பரியாது வருவர் இ பனி படு நாளே – நற் 367/11,12
கடு மான் திண் தேர் கடைஇ
நெடு மான் நோக்கி நின் உள்ளி யாம் வரவே – ஐங் 360/4,5
விரையுபு கடைஇ நாம் செல்லின் – ஐங் 422/3
கார் செய் கானம் கவின் பட கடைஇ
மயங்கு மலர் அகலம் நீ இனிது முயங்க – ஐங் 465/2,3
வடி மணி நெடும் தேர் கடைஇ
வருவர் இன்று நம் காதலோரே – ஐங் 468/4,5
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ
சென்றவர் தருகுவல் என்னும் – ஐங் 474/3,4
விரை செலல் நெடும் தேர் கடைஇ
வரை_அக நாடன் வந்த மாறே – ஐங் 498/4,5
ஒடுங்கா தெவ்வர் ஊக்கு அற கடைஇ
புறக்கொடை எறியார் நின் மற படை கொள்ளுநர் – பதி 31/32,33
கடைஇ யான் இகுப்ப நீடு ஊங்காய் தட மென் தோள் – கலி 131/13
திண் தேர் வலவ கடவு என கடைஇ
இன்றே வருவர் ஆன்றிகம் பனி என – அகம் 74/11,12
இன மணி புரவி நெடும் தேர் கடைஇ
மின் இலை பொலிந்த விளங்கு இணர் அவிழ் பொன் – அகம் 80/10,11
சேயர் என்னாது அன்பு மிக கடைஇ
எய்த வந்தனவால் தாமே நெய்தல் – அகம் 83/11,12
கதழ் பரி திண் தேர் கடைஇ வந்து – அகம் 180/4
அடு போர் மிஞிலி செரு வேல் கடைஇ
முருகு உறழ் முன்பொடு பொருது களம் சிவப்ப – அகம் 181/5,6
விரி உளை நன் மான் கடைஇ
வருதும் என்று அவர் தெளித்த போழ்தே – அகம் 194/18,19
நிரை செலல் இவுளி விரைவு உடன் கடைஇ
அகல் இரு விசும்பில் பகல் செல சென்று – அகம் 363/1,2
கூழும் சோறும் கடைஇ ஊழின் – புறம் 160/20
மேல்


கடைஇய (6)

களிறு கடைஇய தாள் – பதி 70/1
கடைஇய ஆற்று இடை நீர் நீத்த வறும் சுனை – கலி 3/8
கடைஇய நின் மார்பு தோயலம் என்னும் – கலி 77/21
ஒரு தனி அன்றில் உயவு குரல் கடைஇய
உள்ளே கனலும் உள்ளம் மெல்லென – அகம் 305/13,14
களிறு கடைஇய தாள் – புறம் 7/1
கடு மா கடைஇய விடு பரி வடிம்பின் – புறம் 378/4
மேல்


கண் (791)

கண் நின்று கண் அற சொல்லினும் சொல்லற்க – குறள் 19/7
கண் நின்று கண் அற சொல்லினும் சொல்லற்க – குறள் 19/7
கண் என்ப வாழும் உயிர்க்கு – குறள் 40/4
கண் உடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்து இரண்டு – குறள் 40/5
சூழ்வார் கண் ஆக ஒழுகலான் மன்னவன் – குறள் 45/9
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா – குறள் 50/19
கடும் சொல்லன் கண் இலன் ஆயின் நெடும் செல்வம் – குறள் 57/11
பண் என் ஆம் பாடற்கு இயைபு இன்றேல் கண் என் ஆம் – குறள் 58/5
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்
உள போல் முகத்து எவன் செய்யும் அளவினால் – குறள் 58/6,7
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்
கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃது இன்றேல் – குறள் 58/8,9
கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண் இலர் கண் உடையார் – குறள் 58/13
கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண் இலர் கண் உடையார் – குறள் 58/13
தெற்று என்க மன்னவன் கண்
எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும் – குறள் 59/2,3
கடாஅ உருவொடு கண் அஞ்சாது யாண்டும் – குறள் 59/9
கற்று கண் அஞ்சான் செல சொல்லி காலத்தால் – குறள் 69/11
என்ன பயத்தவோ கண்
அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம் – குறள் 71/10,11
பகைமையும் கேண்மையும் கண் உரைக்கும் கண்ணின் – குறள் 71/17
கண் அல்லது இல்லை பிற – குறள் 71/20
விழித்த கண் வேல் கொண்டு எறிய அழித்து இமைப்பின் – குறள் 78/9
புரந்தார் கண் நீர் மல்க சாகில் பின் சாக்காடு – குறள் 78/19
கள் ஒற்றி கண் சாய்பவர் – குறள் 93/14
கரப்பு இலார் வையகத்து உண்மையான் கண் நின்று – குறள் 106/9
இரப்பாரை இல் ஆயின் ஈர் கண் மா ஞாலம் – குறள் 106/15
கரவாது உவந்து ஈயும் கண் அன்னார்-கண்ணும் – குறள் 107/1
பேதைக்கு அமர்த்தன கண்
கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல் – குறள் 109/8,9
செய்யல-மன் இவள் கண்
கடாஅ களிற்றின் மேல் கண் படாம் மாதர் – குறள் 109/12,13
கடாஅ களிற்றின் மேல் கண் படாம் மாதர் – குறள் 109/13
கண் களவு கொள்ளும் சிறு நோக்கம் காமத்தின் – குறள் 110/3
குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒரு கண்
சிறக்கணித்தான் போல நகும் – குறள் 110/9,10
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் – குறள் 110/19
மலர் காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள் கண்
பலர் காணும் பூ ஒக்கும் என்று – குறள் 112/3,4
மாண்_இழை கண் ஒவ்வேம் என்று – குறள் 112/8
கண் உள்ளார் காதலவராக கண்ணும் – குறள் 113/13
படல் ஒல்லா பேதைக்கு என் கண்
கடல் அன்ன காமம் உழந்தும் மடல் ஏறா – குறள் 114/12,13
இன் கண் உடைத்து அவர் பார்வல் பிரிவு அஞ்சும் – குறள் 116/3
நீந்தல-மன்னோ என் கண் – குறள் 117/20
கண் தாம் கலுழ்வது எவன்-கொலோ தண்டா நோய் – குறள் 118/1
உய்வு இல் நோய் என் கண் நிறுத்து – குறள் 118/8
காம நோய் செய்த என் கண்
ஓஒ இனிதே எமக்கு இ நோய் செய்த கண் – குறள் 118/10,11
ஓஒ இனிதே எமக்கு இ நோய் செய்த கண்
தாஅம் இதற்பட்டது – குறள் 118/11,12
வேண்டி அவர் கண்ட கண்
பேணாது பெட்டார் உளர்-மன்னோ மற்று அவர் – குறள் 118/14,15
காணாது அமைவு இல கண்
வாரா-கால் துஞ்சா வரின் துஞ்சா ஆயிடை – குறள் 118/16,17
ஆர் அஞர் உற்றன கண்
மறை பெறல் ஊரார்க்கு அரிது அன்றால் எம் போல் – குறள் 118/18,19
நறு மலர் நாணின கண்
நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும் – குறள் 124/2,3
பசந்து பனி வாரும் கண்
தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும் – குறள் 124/4,5
பேதை பெரு மழை கண்
கண்ணின் பசப்போ பருவரல் எய்தின்றே – குறள் 124/18,19
காமம் என ஒன்றோ கண் இன்று என் நெஞ்சத்தை – குறள் 126/3
காண்க-மன் கொண்கனை கண் ஆர கண்ட பின் – குறள் 127/9
கண் அன்ன கேளிர் வரின் – குறள் 127/14
கண் நிறைந்த காரிகை காம்பு ஏர் தோள் பேதைக்கு – குறள் 128/3
காணாது அமையல கண்
ஊடல்-கண் சென்றேன்-மன் தோழி அது மறந்து – குறள் 129/6,7
கண் நிறை நீர் கொண்டனள் – குறள் 132/10
சுழல் விழி பசும் கண் சூர்த்த நோக்கின் – திரு 48
கழல் கண் கூகையொடு கடும் பாம்பு தூங்க – திரு 49
கண் தொட்டு உண்ட கழி முடை கரும் தலை – திரு 53
கண் போல் மலர்ந்த காமரு சுனை மலர் – திரு 75
உமை அமர்ந்து விளங்கும் இமையா மு கண்
மூவெயில் முருக்கிய முரண் மிகு செல்வனும் – திரு 153,154
அளை வாழ் அலவன் கண் கண்டு அன்ன – பொரு 9
கொலை வில் புருவத்து கொழும் கடை மழை கண்
இலவு இதழ் புரையும் இன் மொழி துவர் வாய் – பொரு 26,27
கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி – பொரு 70
கண் ஆர் கண்ணி கரிகால்வளவன் – பொரு 148
கண் ஆர் கண்ணி கடும் தேர் செழியன் – சிறு 65
சிறு கண் யானையொடு பெரும் தேர் எய்தி – சிறு 142
கொங்கு கவர் நீல செம் கண் சேவல் – சிறு 184
பைம் கண் ஊகம் பாம்பு பிடித்து அன்ன – சிறு 221
கரு வில் ஓச்சிய கண் அகன் எறுழ் தோள் – பெரும் 74
கார் ஏறு பொருத கண் அகன் செறுவின் – பெரும் 210
நறவு பெயர்த்து அமர்த்த நல் எழில் மழை கண்
மடவரல் மகளிரொடு பகல் விளையாடி – பெரும் 386,387
தேம் படு கவுள சிறு கண் யானை – முல் 31
கழுநீர் பொலிந்த கண் அகன் பொய்கை – மது 171
வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி – மது 190
படு கண் முரசம் காலை இயம்ப – மது 232
மட கண் பிணையொடு மறுகுவன உகள – மது 276
கண் விடுபு உடையூஉ தட்டை கவின் அழிந்து – மது 305
அரம் போழ்ந்து அறுத்த கண் நேர் இலங்கு வளை – மது 316
கொழு மீன் குறைஇய துடி கண் துணியல் – மது 320
அம் கண் மால் விசும்பு புதைய வளி போழ்ந்து – மது 384
செய்யர் செயிர்த்த நோக்கினர் மட கண்
ஐஇய கலுழும் மாமையர் வை எயிற்று – மது 412,413
கண் பொருபு உகூஉம் ஒண் பூ கலிங்கம் – மது 433
பாயல் வளர்வோர் கண் இனிது மடுப்ப – மது 630
கண் மாறு ஆடவர் ஒடுக்கம் ஒற்றி – மது 642
கண் பொரா எறிக்கும் மின்னுக்கொடி புரைய – மது 665
மா கண் முரசம் ஓவு இல கறங்க – மது 733
அம் கண் அகல் வயல் ஆர் பெயல் கலித்த – நெடு 21
பூ குழைக்கு அமர்ந்த ஏந்து எழில் மழை கண்
மடவரல் மகளிர் பிடகை பெய்த – நெடு 38,39
தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து – நெடு 127
வேட்டம் பொறித்து வியன் கண் கானத்து – நெடு 129
நெடு நீர் வார் குழை களைந்தென குறும் கண்
வாயுறை அழுத்திய வறிது வீழ் காதின் – நெடு 139,140
செ விரல் கடை கண் சேர்த்தி சில தெறியா – நெடு 165
வான் கண் கழீஇய அகல் அறை குவைஇ – குறி 98
மட மதர் மழை கண் இளையீர் இறந்த – குறி 141
ஈரிய கலுழும் இவள் பெரு மதர் மழை கண்
ஆகத்து அரி பனி உறைப்ப நாளும் – குறி 248,249
கண் அடைஇய கடை கங்குலான் – பட் 115
பேய் கண் அன்ன பிளிறு கடி முரசம் – பட் 236
மா கண் அகல் அறை அதிர்வன முழங்க – பட் 237
கராஅம் கலித்த கண் அகன் பொய்கை – பட் 242
கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர் தூம்பின் – மலை 6
கடு கலித்து எழுந்த கண் அகன் சிலம்பில் – மலை 14
மலர் போல் மழை கண் மங்கையர் கணவன் – மலை 58
பெயலொடு வைகிய வியன் கண் இரும் புனத்து – மலை 99
விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப – மலை 140
சிறு கண் பன்றி பழுதுளி போக்கி – மலை 153
குரூஉ கண் இறடி பொம்மல் பெறுகுவிர் – மலை 169
முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவல் போழ்வில் – மலை 198
வழும்பு கண் புதைத்த நுண் நீர் பாசி – மலை 221
மிகுத்து பதம் கொண்ட பரூஉ கண் பொதியினிர் – மலை 252
வான்_கண் விரிந்த விடியல் ஏற்றெழுந்து – மலை 257
கயம் கண்டு அன்ன அகன் பை அம் கண்
மைந்து மலி சினத்த களிறு மதன் அழிக்கும் – மலை 259,260
அகன் கண் பாறை துவன்றி கல்லென – மலை 276
கழை கண் உடைக்கும் கரும்பின் ஏத்தமும் – மலை 341
குரூஉ கண் பிணையல் கோதை மகளிர் – மலை 349
விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே – மலை 351
நின்று நோக்கினும் கண் வாள் வௌவும் – மலை 369
சிலை ஒலி வெரீஇய செம் கண் மரை விடை – மலை 406
முரம்பு கண் உடைந்த நடவை தண்ணென – மலை 432
வெண் எறிந்து இயற்றிய மா கண் அமலை – மலை 441
பிடி கை அன்ன செம் கண் வராஅல் – மலை 457
துடி கண் அன்ன குறையொடு விரைஇ – மலை 458
ஞெண்டு ஆடு செறுவில் தராய்_கண் வைத்த – மலை 460
செம் கண் எருமை இனம் பிரி ஒருத்தல் – மலை 472
அரவு குறும்பு எறிந்த சிறு கண் தீர்வை – மலை 504
மட கண் மரையான் பெரும் செவி குழவி – மலை 506
வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை – மலை 509
நேமியின் செல்லும் நெய் கண் இறாஅல் – மலை 525
மழை எதிர் படு கண் முழவு கண் இகுப்ப – மலை 532
மழை எதிர் படு கண் முழவு கண் இகுப்ப – மலை 532
கழை வளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிர – மலை 533
பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக – நற் 0/4
அம் கண் அரில் வலை உணக்கும் துறைவனொடு – நற் 4/4
மயங்கு இதழ் மழை கண் பயந்த தூதே – நற் 5/9
குவளை அன்ன ஏந்து எழில் மழை கண்
திதலை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகட்கு – நற் 6/3,4
அல்கு படர் உழந்த அரி மதர் மழை கண்
பல் பூ பகை தழை நுடங்கும் அல்குல் – நற் 8/1,2
கண் போல் நெய்தல் போர்வில் பூக்கும் – நற் 8/8
வழிபடு தெய்வம் கண் கண்டு ஆஅங்கு – நற் 9/2
பகழி அன்ன சே அரி மழை கண்
நல்ல பெரும் தோளோயே கொல்லன் – நற் 13/4,5
கனம் குழைக்கு அமர்த்த சே அரி மழை கண்
அமர்ந்து இனிது நோக்கமொடு செகுத்தனென் – நற் 16/9,10
ஏந்து எழில் மழை கண் கலுழ்தலின் அன்னை – நற் 17/5
கயம் கண் அற்ற பைது அறு காலை – நற் 22/9
கண் போல் பூத்தமை கண்டு நுண் பல – நற் 27/10
என் கை கொண்டு தன் கண் ஒற்றியும் – நற் 28/1
ஆடு கழை நிவந்த பைம் கண் மூங்கில் – நற் 28/7
பேர் அமர் மழை கண் ஈரிய கலுழ – நற் 29/9
காமம்-கொல் இவள் கண் பசந்ததுவே – நற் 35/12
நீர் சூழ் மா மலர் அன்ன கண் அழ – நற் 37/5
பைம் கண் யானை பரூஉ தாள் உதைத்த – நற் 41/1
பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்தலின் – நற் 43/9
நீர் அலை சிவந்த பேர் அமர் மழை கண்
குறியா நோக்கமொடு முறுவல் நல்கி – நற் 44/2,3
கண் உள போல சுழலும் மாதோ – நற் 48/2
கண் கோள் ஆக நோக்கி பண்டும் – நற் 55/6
கண் களி பெறூஉம் கவின் பெறு காலை – நற் 56/3
கண்_அகத்து எழுதிய குரீஇ போல – நற் 58/3
கரும் கண் வராஅல் பெரும் தடி மிளிர்வையொடு – நற் 60/4
சே அரி பரந்த மா இதழ் மழை கண்
உறாஅ நோக்கம் உற்ற என் – நற் 75/8,9
உருவு கண் எறிப்ப நோக்கல் ஆற்றலெனே – நற் 82/5
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் – நற் 82/7
தேயா வளை வாய் தெண் கண் கூர் உகிர் – நற் 83/3
ஆய் மலர் மழை கண் தெண் பனி உறைப்பவும் – நற் 85/1
பூ கண் ஆயம் ஊக்க ஊங்காள் – நற் 90/7
ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன் – நற் 91/5
வேட்ட சீறூர் அகன் கண் கேணி – நற் 92/5
மயிர் கண் முரசினோரும் முன் – நற் 93/11
கழை கண் இரும் பொறை ஏறி விசைத்து எழுந்து – நற் 95/5
செய்ம்ம் மேவல் சிறு கண் பன்றி – நற் 98/2
பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய் – நற் 103/6
அயர்ந்த ஆயம் கண் இனிது படீஇயர் – நற் 115/2
வாழலென் வாழி தோழி என்_கண் – நற் 117/9
சேவலொடு கெழீஇய செம் கண் இரும் குயில் – நற் 118/3
நிலம் கண்டு அன்ன அகன் கண் பாசறை – நற் 125/10
வடு இன்று நிறைந்த மான் தேர் தெண் கண்
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் ஆர்ப்ப – நற் 130/1,2
கண் அறிவுடைமை அல்லது நுண் வினை – நற் 138/8
பெரும் கண் ஆயம் உவப்ப தந்தை – நற் 140/5
செம் கண் இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – நற் 148/9
கண் உடை சிறு கோல் பற்றி – நற் 150/10
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு தொழில் உதவி – நற் 157/1
கனை இருள் மன்னும் கண் கொல்லும்மே – நற் 158/4
அரி மதர் மழை கண் காணா ஊங்கே – நற் 160/10
கண் போல் நீலம் சுனை-தொறும் மலர – நற் 161/2
அமர் கண் ஆமான் அரு நிறம் முள்காது – நற் 165/1
பெரும் சினை தொடுத்த கொழும் கண் இறாஅல் – நற் 168/2
மட கண் தகர கூந்தல் பணை தோள் – நற் 170/1
பறவை இழைத்த பல் கண் இறாஅல் – நற் 185/9
வலை மான் மழை கண் குறு_மகள் – நற் 190/8
அரிகால் மாறிய அம் கண் அகல் வயல் – நற் 210/1
கண் உறு விழுமம் கை போல் உதவி – நற் 216/3
முழவு கண் புலரா விழவு உடை ஆங்கண் – நற் 220/6
பூ கண் புதல்வன் உறங்கு_வயின் ஒல்கி – நற் 221/11
செம் கண் இரும் குயில் எதிர் குரல் பயிற்றும் – நற் 224/5
கண் அழிந்து உலறிய பன் மர நெடு நெறி – நற் 224/9
கண் தூர்பு விரிந்த கனை இருள் நடுநாள் – நற் 228/3
சிறு கண் யானை பெரும் கை ஈர் இனம் – நற் 232/1
விழி கண் பேதையொடு இனன் இரிந்து ஓட – நற் 242/8
பொதும்பு-தோறு அல்கும் பூ கண் இரும் குயில் – நற் 243/4
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண்
முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசை கத நாய் – நற் 252/9,10
நேர் கண் சிறு தடி நீரின் மாற்றி – நற் 254/10
கண் கவர் வரி நிழல் வதியும் – நற் 256/10
பச்சிறா கவர்ந்த பசும் கண் காக்கை – நற் 258/8
தண் புன கருவிளை கண் போல் மா மலர் – நற் 262/1
திரு முகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும் – நற் 269/6
கண் போல் நீலம் தண் கமழ் சிறக்கும் – நற் 273/8
கண் நேர் ஒப்பின கமழ் நறு நெய்தல் – நற் 283/2
பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்த – நற் 287/2
அருகாது ஆகி அவன்_கண் நெஞ்சம் – நற் 287/8
பூ கண் ஆயம் காண்-தொறும் எம் போல் – நற் 293/5
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண்
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் செம் தார் – நற் 301/3,4
களிறு உதைத்து ஆடிய கவிழ் கண் இடு நீறு – நற் 302/7
கரும் கண் வெம் முலை ஞெமுங்க புல்லி – நற் 314/6
கண் அகன் விசும்பின் மதி என உணர்ந்த நின் – நற் 316/5
கண் இனிது ஆக கோட்டியும் தேரலள் – நற் 342/6
புதல்வன் ஈன்ற பூ கண் மடந்தை – நற் 355/1
என் கண் ஓடி அளி-மதி – நற் 355/10
நின் கண் அல்லது பிறிது யாதும் இலளே – நற் 355/11
அம் கண் அறைய அகல் வாய் பைம் சுனை – நற் 357/7
கொடும் கண் காக்கை கூர் வாய் பேடை – நற் 367/1
கரும் கண் கருனை செந்நெல் வெண் சோறு – நற் 367/3
கண் அகன் வைப்பின் நாடும் ஊரும் – நற் 377/2
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் – நற் 386/1
துறு கண் கண்ணி கானவர் உழுத – நற் 386/2
பேர் அமர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே – நற் 391/10
துணையதின் முயன்ற தீம் கண் நுங்கின் – நற் 392/4
பெண்ணை வேலி உழை கண் சீறூர் – நற் 392/6
மாண் எழில் மலர் கண் தெண் பனி கொளவே – நற் 398/10
நெல் விளை கழனி நேர் கண் செறுவின் – நற் 400/2
தன் கண் கண்டது பொய்க்குவது அன்றே – குறு 26/5
மட கண் குழவி அலம்வந்து அன்ன – குறு 64/3
கரும் கண் தா கலை பெரும்பிறிது உற்று என – குறு 69/1
அழாஅல் என்று நம் அழுத கண் துடைப்பார் – குறு 82/2
சிறை பனி உடைந்த சே அரி மழை கண்
பொறை அரு நோயொடு புலம்பு அலை கலங்கி – குறு 86/1,2
சிறு கண் பெரும் களிறு வய புலி தாக்கி – குறு 88/2
கரும் கண் தெய்வம் குட வரை எழுதிய – குறு 89/5
பைம் கண் செந்நாய் படு பதம் பார்க்கும் – குறு 141/6
புன கிளி கடியும் பூ கண் பேதை – குறு 142/2
துயில் கண் மாக்களொடு நெட்டு இரா உடைத்தே – குறு 145/5
கழுது கண் பனிப்ப வீசும் அதன்_தலை – குறு 161/2
அறை மடி கரும்பின் கண் இடை அன்ன – குறு 180/3
மயில் கண் அன்ன மாண் முடி பாவை – குறு 184/5
கண் வலை படூஉம் கானலானே – குறு 184/7
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண்
துளி தலை தலைஇய தளிர் அன்னோளே – குறு 222/6,7
சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் – குறு 255/4
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோயே – குறு 259/4
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான் – குறு 261/3
அஞ்சுவரு பொழுதினானும் என் கண்
துஞ்சா வாழி தோழி காவலர் – குறு 261/5,6
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு பய பெரு வளம் – குறு 267/1
கால் எறி கடிகை கண் அயின்று அன்ன – குறு 267/3
இமை கண் ஏது ஆகின்றோ ஞெமை தலை – குறு 285/6
பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி – குறு 286/4
கண் தர வந்த காம ஒள் எரி – குறு 305/1
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் அதனால் – குறு 321/6
அமர் கண் ஆமான் அம் செவி குழவி – குறு 322/1
புனம் உண்டு கடிந்த பைம் கண் யானை – குறு 333/2
பைம் கண் மந்தி பார்ப்பொடு கவரும் – குறு 335/4
எறி கண் பேது உறல் ஆய் கோடு இட்டு – குறு 358/2
மட கண் மரையா நோக்கி வெய்து_உற்று – குறு 363/3
கண் பொர மற்று அதன்-கண் அவர் – குறு 364/7
பைம் கண் மா சுனை பல் பிணி அவிழ்ந்த – குறு 366/4
சிறுதினை விளைந்த வியன் கண் இரும் புனத்து – குறு 375/3
கண் அகன் தூ மணி பெறூஉம் நாடன் – குறு 379/3
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் வேந்தர் – குறு 380/1
பூ சினை இருந்த போழ் கண் மஞ்ஞை – குறு 391/7
களையார் ஆயினும் கண் இனிது படீஇயர் – குறு 395/5
கண் கலிழ் உகு பனி அரக்குவோரே – குறு 398/8
முரம்பு கண் உடைய ஏகி கரம்பை – குறு 400/4
பொருந்து மலர் அன்ன என் கண் அழ – ஐங் 18/3
மாரி மலரின் கண் பனி உகுமே – ஐங் 19/5
வேப்பு நனை அன்ன நெடும் கண் களவன் – ஐங் 30/1
செ விரல் சிவந்த சே அரி மழை கண்
செ வாய் குறு_மகள் இனைய – ஐங் 52/2,3
கரும் கோட்டு எருமை செம் கண் புனிற்று ஆ – ஐங் 92/1
மிதிப்ப நக்க கண் போல் நெய்தல் – ஐங் 151/3
விலங்கு அரி நெடும் கண் ஞெகிழ்-மதி – ஐங் 200/3
அறை மலர் நெடும் கண் ஆர்ந்தன பனியே – ஐங் 208/5
பேர் அமர் மழை கண் கழில தன் – ஐங் 214/4
அலங்கு மழை பொழிந்த அகன் கண் அருவி – ஐங் 220/1
மயங்கு இதழ் மழை கண் கலிழும் அன்னாய் – ஐங் 220/5
புது மலர் மழை கண் புலம்பிய நோய்க்கே – ஐங் 243/4
ஆய் அரி நெடும் கண் கலிழ – ஐங் 257/3
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தலொடு – ஐங் 266/1
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் – ஐங் 267/1
பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி கடியவும் – ஐங் 282/2
கண் போல் மலர்தலும் அரிது இவள் – ஐங் 299/4
கரும் கண் காக்கையொடு கழுகு விசும்பு அகவ – ஐங் 314/2
சிறு கண் யானை ஆள் வீழ்த்து திரிதரும் – ஐங் 314/3
பாயல் கொண்ட பனி மலர் நெடும் கண்
பூசல் கேளார் சேயர் என்ப – ஐங் 315/1,2
கண் பொர விளங்கிய கதிர் தெறு வைப்பின் – ஐங் 319/1
சிறு கண் யானை நிலம் தொடல் செல்லா – ஐங் 327/2
செம் கண் இரும் குயில் அறையும் பொழுதே – ஐங் 346/3
சிறு கண் யானை திரிதரும் – ஐங் 355/4
சிறு கண் யானை உறு பகை நினையாது – ஐங் 362/2
பேர் அமர் மலர் கண் மடந்தை நீயே – ஐங் 427/1
முரம்பு கண் உடைய திரியும் திகிரியொடு – ஐங் 449/1
நீர் தொடங்கினவால் நெடும் கண் அவர் – ஐங் 453/4
மாண் நலம் இழந்த என் கண் போன்றனவே – ஐங் 458/4
கண் என கருவிளை மலர பொன் என – ஐங் 464/1
அம் கண் இரு விசும்பு அதிர ஏறொடு – ஐங் 469/3
பனி மலர் நெடும் கண் பசலை பாய – ஐங் 477/1
நீள் வரி நெடும் கண் வாள் வனப்பு உற்றன – ஐங் 498/2
இரும் கண் எருமை நிரை தடுக்குநவும் – பதி 13/4
தொல் கவின் அழிந்த கண் அகன் வைப்பின் – பதி 15/8
கோடு உறழ்ந்து எடுத்த கொடும் கண் இஞ்சி – பதி 16/1
கடிப்பு கண் உறூஉம் தொடி தோள் இயவர் – பதி 17/7
மண்_உறு முரசம் கண் பெயர்த்து இயவர் – பதி 19/7
நிலம் கண் வாட நாஞ்சில் கடிந்து நீ – பதி 19/17
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண்
அலங்கிய காந்தள் இலங்கு நீர் அழுவத்து – பதி 21/35,36
கழல் கண் கூகை குழறு குரல் பாணி – பதி 22/36
கரும் கண் பேய்_மகள் வழங்கும் – பதி 22/37
கண் பனி மலிர் நிறை தாங்கி கை புடையூ – பதி 26/8
பைம் கண் யானை புணர் நிரை துமிய – பதி 28/2
அகன் கண் வைப்பின் ஆடு-மன் அளிய – பதி 29/10
மயிர் புதை மா கண் கடிய கழற – பதி 29/12
கரும் கண் பேய்_மகள் கை புடையூஉ நடுங்க – பதி 30/36
கரும் கண் காக்கையொடு பருந்து இருந்து ஆர – பதி 30/39
கண் பொரு திகிரி கமழ் குரல் துழாஅய் – பதி 31/8
புன் கால் உன்னம் சாய தெண் கண்
வறிது கூட்டு அரியல் இரவலர் தடுப்ப – பதி 40/17,18
கண் அறுத்து இயற்றிய தூம்பொடு சுருக்கி – பதி 41/4
எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு புடை வியன்_கண் – பதி 41/23
விழுமியோர் துவன்றிய அகன் கண் நாட்பின் – பதி 45/5
குண்டு கண் அகழிய மதில் பல கடந்து – பதி 45/7
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 49/14
வண் பிணி அவிழ்ந்த கண் போல் நெய்தல் – பதி 51/17
தூ கணை கிழித்த மா கண் தண்ணுமை – பதி 51/33
ஈர் இதழ் மழை கண் பேர் இயல் அரிவை – பதி 52/18
கோள் வல் முதலைய குண்டு கண் அகழி – பதி 53/8
ஏந்து எழில் மழை கண் வனைந்து வரல் இள முலை – பதி 54/4
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 54/13
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே – பதி 58/19
நட்டோர்க்கு அல்லது கண் அஞ்சலையே – பதி 63/3
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே – பதி 66/20
அமர்_கண் அமைந்த அவிர் நிண பரப்பின் – பதி 67/8
நெறி படு மருப்பின் இரும் கண் மூரியொடு – பதி 67/15
அறாஅ யாணர் அகன் கண் செறுவின் – பதி 71/1
குண்டு கண் அகழிய குறும் தாள் ஞாயில் – பதி 71/12
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோயே – பதி 76/15
வெல் போர் வேந்தர் முரசு கண் போழ்ந்து அவர் – பதி 79/12
போர்ப்பு_உறு முரசம் கண் அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 84/2
இரும் கண் யானையொடு அரும் கலம் தெறுத்து – பதி 91/1
கண் அதிர்பு முழங்கும் கடும் குரல் முரசமொடு – பதி 91/5
கண் வேட்டனவே முரசம் கண் உற்று – பதி 92/8
கண் வேட்டனவே முரசம் கண் உற்று – பதி 92/8
அம் கண் வானத்து அணி நிலா திகழ்தரும் – பரி 1/44
ஊழி ஆழி_கண் இரு நிலம் உரு கெழு – பரி 3/23
சேவல் ஊர்தியும் செம் கண் மாஅல் – பரி 3/60
செம் கண் காரி கரும் கண் வெள்ளை – பரி 3/81
செம் கண் காரி கரும் கண் வெள்ளை – பரி 3/81
பொன் கண் பச்சை பைம் கண் மாஅல் – பரி 3/82
பொன் கண் பச்சை பைம் கண் மாஅல் – பரி 3/82
செயிர் தீர் செம் கண் செல்வ நின் புகழ – பரி 4/10
பாகம் உண்ட பைம் கண் பார்ப்பான் – பரி 5/27
இரும் கண் வெள் யாட்டு எழில் மறி கொடுத்தோன் – பரி 5/62
தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்_கண் – பரி 6/29
இரும்பு ஈர் வடி ஒத்து மை விளங்கும் கண் ஒளியால் – பரி 7/58
சுரும்பு ஆர்க்கும் சூர் நறா ஏந்தினாள் கண் நெய்தல் – பரி 7/62
கூர் நறா ஆர்ந்தவள் கண்
கண் இயல் கண்டு ஏத்தி காரிகை நீர் நோக்கினை – பரி 7/64,65
கண் இயல் கண்டு ஏத்தி காரிகை நீர் நோக்கினை – பரி 7/65
சிகை கிடந்த ஊடலின் செம் கண் சேப்பு ஊர – பரி 7/70
திருமருத முன்துறை சேர் புனல் கண் துய்ப்பார் – பரி 7/83
வடு வகிர் வென்ற கண் மா தளிர் மேனி – பரி 8/38
பின்னும் மலர் கண் புனல் – பரி 10/99
கண் ஆரும் சாயல் கழி துரப்போரை – பரி 11/54
நேர்_இழை நின்று_உழி கண் நிற்ப நீர் அவன் – பரி 11/109
பண்டாரம் காமன் படை உவள் கண் காண்-மின் – பரி 11/123
அறாஅ மைந்தின் செறாஅ செம் கண்
செரு மிகு திகிரி_செல்வ வெல் போர் – பரி 13/58,59
படு கண் இமிழ் கொளை பயின்றனர் ஆடும் – பரி 16/12
ஒருதிறம் கண் ஆர் குழலின் கரைபு எழ – பரி 17/11
கண் பொருபு சுடர்ந்து அடர்ந்து இடந்து – பரி 18/24
பொய்தல் மகளிர் கண் காண இகுத்தந்து இ – பரி 20/59
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 21/54
தோள் ஊழ் பெயர்ப்பவள் கண்
மாறு அமர் அட்டவை மற வேல் பெயர்ப்பவை – பரி 21/65,66
கண் ஒளிர் எஃகின் கடிய மின்னி அவன் – பரி 22/7
கார் அணி கூந்தல் கயல் கண் கவிர் இதழ் – பரி 22/29
தீரமும் வையையும் சேர்கின்ற கண் கவின் – பரி 22/35
மண் கணை முழவின் இன் கண் இமிழ்விற்கு – பரி 22/36
கண் வீற்றிருக்கும் கயம் – பரி 23/13
தொடங்கல்_கண் தோன்றிய முதியவன் முதலாக – கலி 2/1
பாடு இன்றி பசந்த கண் பைதல பனி மல்க – கலி 16/1
நலன் உடையார் மொழி கண் தாவார் தாம் தம் நலம் – கலி 22/6
சுடர் காய் சுரம் போகும் நும்மை யாம் எம்_கண் – கலி 22/20
தணக்கும்_கால் கலுழ்பு ஆனா கண் எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/14
தோடு அவிழ் கமழ் கண்ணி தையுபு புனைவார் கண்
தோடு உற தாழ்ந்து துறை_துறை கவின் பெற – கலி 28/3,4
பூ எழில் இழந்த கண் புலம்பு கொண்டு அமையாது – கலி 28/18
மே தக இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதின் கண்
சேயார் கண் சென்ற என் நெஞ்சினை சில்_மொழி – கலி 29/9,10
சேயார் கண் சென்ற என் நெஞ்சினை சில்_மொழி – கலி 29/10
போழ்து உள்ளார் துறந்தார் கண் புரி வாடும் கொள்கையை – கலி 29/14
தொடி நிலை நெகிழ்த்தார் கண் தோயும் என் ஆர் உயிர் – கலி 29/18
யாறு கண் விழித்த போல் கயம் நந்தி கவின் பெற – கலி 33/2
உகுவன போலும் வளை என் கண் போல் – கலி 33/19
முன் ஒன்று தமக்கு ஆற்றி முயன்றவர் இறுதி_கண் – கலி 34/4
பொறை தளர்பு பனி வாரும் கண் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/15
கண் உறு பூசல் கை களைந்த ஆங்கே – கலி 34/24
கண் நிலா நீர் மல்க கவவி நாம் விடுத்த_கால் – கலி 35/11
பனி அறல் வாரும் என் கண்
மலை இடை போயினர் வரல் நசைஇ நோயொடு – கலி 36/15,16
கண் நின்று கூறுதல் ஆற்றான் அவன் ஆயின் – கலி 37/8
அவரும் தெரி கணை நோக்கி சிலை நோக்கி கண் சேந்து – கலி 39/23
இருவர் கண் குற்றமும் இல்லையால் என்று – கலி 39/25
நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன – கலி 39/45
நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன – கலி 39/45
அகவினம் பாடுவாம் தோழி அமர் கண்
நகை மொழி நல்லவர் நாணும் நிலை போல் – கலி 40/1,2
தீம் கண் கரும்பின் கழை வாங்கும் உற்றாரின் – கலி 40/28
வரை மிசை மேல் தொடுத்த நெய் கண் இறாஅல் – கலி 42/22
கண் பொதி பாளை கழன்று உகும் பண்பிற்றே – கலி 43/17
புரி நெகிழ் தாமரை மலர் அம் கண் வீறு எய்தி – கலி 44/6
நல்லார்_கண் தோன்றும் அடக்கமும் உடையன் – கலி 47/4
நினை துயர் உழப்பவள் பாடு இல் கண் பழி உண்டோ – கலி 48/13
கனை பெயல் நீலம் போல் கண் பனி கலுழ்பவால் – கலி 48/15
பொன் உரை மணி அன்ன மாமை கண் பழி உண்டோ – கலி 48/17
மின் ஓரும் கண் ஆக இடி என்னாய் பெயல் என்னாய் – கலி 49/12
அயல் அலர் தூற்றலின் ஆய் நலன் இழந்த கண்
கயல் உமிழ் நீர் போல கண் பனி கலுழா_கால் – கலி 53/10,11
கயல் உமிழ் நீர் போல கண் பனி கலுழா_கால் – கலி 53/11
செறாஅ செம் கண் புதைய வைத்து – கலி 54/10
தெரிகல்லா இடையின்_கண் கண் கவர்பு ஒருங்கு ஓட – கலி 57/5
தெரிகல்லா இடையின்_கண் கண் கவர்பு ஒருங்கு ஓட – கலி 57/5
கண் ஆர்ந்த நலத்தாரை கதுமென கண்டவர்க்கு – கலி 60/5
என் செய்தான்-கொல்லோ இஃது ஒத்தன் தன்_கண் – கலி 60/9
தெருவின் கண் காரணம் இன்றி கலங்குவார் கண்டு நீ – கலி 60/12
ஆறு விலங்கி தெருவின் கண் நின்று ஒருவன் – கலி 60/23
மணி முகம் மா மழை நின் பின் ஒப்ப பின்னின்_கண் – கலி 64/2
அரவு கண் அணி உறழ் ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப – கலி 64/4
தெள் அரி சிலம்பு ஆர்ப்ப தெருவின் கண் தாக்கி நின் – கலி 69/8
பல நாளும் படாத கண் பாயல் கொண்டு இயைபவால் – கலி 70/8
நீர் இதழ் புலரா கண் இமை கூம்ப இயைபவால் – கலி 70/16
அடுத்து தன் பொய் உண்டார் புணர்ந்த நின் எருத்தின்_கண் – கலி 71/15
கண் பொர ஒளி விட்ட வெள்ளிய வள்ளத்தான் – கலி 73/3
அமர் கண் மகளிர் அலப்பிய அ நோய் – கலி 75/7
பூ கண் மகளிர் புனை நலம் சிதைக்கும் – கலி 75/31
அரி மதர் மழை கண் நீர் அலர் முலை மேல் தெறிப்ப போல் – கலி 77/4
பொன் என பசந்த கண் போது எழில் நலம் செல – கலி 77/12
தொல் நலம் இழந்த கண் துயில் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/13
பூ கண் புதல்வனை பொய் பல பாராட்டி – கலி 79/20
பயந்த எம் கண் ஆர யாம் காண நல்கி – கலி 80/3
ஏதிலார் கண் சாய நுந்தை வியல் மார்பில் – கலி 80/24
யாதொன்றும் எம் கண் மறுத்தரவு இல் ஆயின் – கலி 81/34
அடக்கம் இல் போழ்தின்_கண் தந்தை காமுற்ற – கலி 82/10
எம் இல் வருதியோ எல்லா நீ தன் மெய் கண்
அம் தீம் சொல் நல்லார் அணிந்த கலம் காட்டி – கலி 83/27,28
தந்தை இறை தொடி மற்று இவன் தன் கை_கண் – கலி 84/31
கையதை அலவன் கண் பெற அடங்க சுற்றிய – கலி 85/6
கலந்து கண் நோக்கு ஆர காண்பு இன் துகிர் மேல் – கலி 86/5
பாடு இல் கண் பாயல் கொள – கலி 87/16
ஆய்_இழாய் நின்_கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 88/8
என்_கண் எவனோ தவறு – கலி 88/9
கடவுளர் கண் தங்கினேன் – கலி 93/7
மதுரை பெரு முற்றம் போல நின் மெய் கண்
குதிரையோ வீறியது – கலி 96/23,24
குதிரை உடல் அணி போல நின் மெய் கண்
குதிரையோ கவ்வியது – கலி 96/28,29
வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி – கலி 99/19
மேல் பாட்டு உலண்டின் நிறன் ஒக்கும் புன் குரு கண்
நோக்கு அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சா குத்தி – கலி 101/15,16
படர் அணி அந்தி பசும்_கண்_கடவுள் – கலி 101/24
வேளாண்மை செய்தன கண்
ஆங்கு ஏறும் வருந்தின ஆயரும் புண் கூர்ந்தார் – கலி 101/46,47
கண் அகன் இரு விசும்பில் கதழ் பெயல் கலந்து ஏற்ற – கலி 102/1
சாற்றுள் பெடை அன்னார் கண் பூத்து நோக்கும் வாய் எல்லாம் – கலி 102/15
எரி திகழ் கணிச்சியோன் சூடிய பிறை கண்
உருவ மாலை போல – கலி 103/25,26
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொள்வான் வரி குழை – கலி 104/23
செற்றார் கண் சாய யான் சாராது அமைகல்லேன் – கலி 104/66
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொண்டேன் யான் என்னும் – கலி 104/71
அணங்கு உடை வச்சிரத்தோன் ஆயிரம் கண் ஏய்க்கும் – கலி 105/15
பாடு இல ஆய_மகள் கண்
நறு_நுதால் என்-கொல் ஐம்_கூந்தல் உளர – கலி 105/52,53
எம் கண் எமரோ பொறுப்பர் பொறாதார் – கலி 105/59
தம் கண் பொடிவது எவன் – கலி 105/60
கண் உடை கோலள் அலைத்ததற்கு என்னை – கலி 105/63
கழுவொடு சுடு படை சுருக்கிய தோல் கண்
இமிழ் இசை மண்டை உறியொடு தூக்கி – கலி 106/1,2
அகல் அல்குல் தோள் கண் என மூ வழி பெருகி – கலி 108/2
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் கவின் பெறு பெண் நீர்மை – கலி 108/37
தடி கண் புரையும் குறும் சுனை ஆடி – கலி 108/41
மா மருண்டு அன்ன மழை கண் சிற்றாய்த்தியர் – கலி 108/46
நீ மருட்டும் சொல்_கண் மருள்வார்க்கு உரை அவை – கலி 108/47
காமுற்று செல்வாய் ஓர் கண்_குத்தி_கள்வனை – கலி 108/49
வல்லர் எமர்_கண் செயல் – கலி 112/11
அவன் கண் அடை சூழ்ந்தார் நின்னை அகன் கண் – கலி 115/18
அவன் கண் அடை சூழ்ந்தார் நின்னை அகன் கண்
வரைப்பில் மணல் தாழ பெய்து திரைப்பில் – கலி 115/18,19
நீ நீங்கு கன்று சேர்ந்தார்_கண் கத ஈற்று ஆ சென்று ஆங்கு – கலி 116/8
கண் பாயல் பெற்ற போல் கணை கால மலர் கூம்ப – கலி 119/5
மாலை நீ உள்ளம் கொண்டு அகன்றவர் துணை தாரா பொழுதின்_கண் – கலி 120/10
மாலை நீ கந்து ஆதல் சான்றவர் களைதாரா பொழுதின்_கண் – கலி 120/16
வெந்தது ஓர் புண்ணின் கண் வேல் கொண்டு நுழைப்பான் போல் – கலி 120/17
மாணா நோய் செய்தான்_கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/7
அல்லல் நோய் செய்தான்_கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/10
செறி வளை நெகிழ்த்தான்_கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/13
அரும் படர் அவல நோய் செய்தான்_கண் பெறல் நசைஇ – கலி 123/17
நின்று நீர் உக கலுழும் நெடும் பெரும் கண் அல்லா_கால் – கலி 124/16
கடும் பனி அறல் இகு கயல் ஏர் கண் பனி மல்க – கலி 127/8
பல் வயின் உயிர் எல்லாம் படைத்தான்_கண் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 129/2
நோய் தெற உழப்பார்_கண் இமிழ்தியோ எம் போல – கலி 129/10
கல்லாது முதிர்ந்தவன் கண் இல்லா நெஞ்சம் போல் – கலி 130/6
கரை கவர் கொடும் கழி கண் கவர் புள் இனம் – கலி 131/31
வழிபட்ட தெய்வம் தான் வலி என சார்ந்தார்_கண் – கலி 132/21
குடிமை கண் பெரியது ஓர் குற்றமாய் கிடவாதோ – கலி 135/8
வாய்மை கண் பெரியது ஓர் வஞ்சமாய் கிடவாதோ – கலி 135/11
புகழ்மை கண் பெரியது ஓர் புகர் ஆகி கிடவாதோ – கலி 135/14
மல்லல் ஊர் மறுகின் கண் இவள் பாடும் இஃது ஒத்தன் – கலி 138/10
பாம்பும் அவை படில் உய்யுமாம் பூ கண்
வணர்ந்து ஒலி ஐம்பாலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/22,23
என் கண் இடும்பை அறீஇயினென் நும் கண் – கலி 140/30
என் கண் இடும்பை அறீஇயினென் நும் கண்
தெருள்_உற நோக்கி தெரியும்_கால் இன்ன – கலி 140/30,31
வருந்த மா ஊர்ந்து மறுகின் கண் பாட – கலி 141/22
அருகுவித்து ஒருவரை அகற்றலின் தெரிவார்_கண் – கலி 142/2
நெய்தல் மலர் அன்ன கண்
கோடு வாய் கூடா பிறையை பிறிது ஒன்று – கலி 142/23,24
பழி தபு ஞாயிறே பாடு அறியாதார் கண்
கழிய கதழ்வை என கேட்டு நின்னை – கலி 143/22,23
பேர் அஞர் செய்த என் கண்
தன் உயிர் போல தழீஇ உலகத்து – கலி 143/51,52
ஓஒ கடலே தெற்றென கண் உள்ளே தோன்ற இமை எடுத்து – கலி 144/55
வீழ்வார் கண் தோன்றும் தடுமாற்றம் ஞாலத்துள் – கலி 145/16
நினைப்பினும் கண் உள்ளே தோன்றும் அனைத்தற்கே – கலி 145/53
கலைஇய கண் புருவம் தோள் நுசுப்பு ஏஎர் – கலி 147/18
பறாஅ பருந்தின் கண் பற்றி புணர்ந்தான் – கலி 147/37
உறாஅ அரைச நின் ஓலை_கண் கொண்டீ – கலி 147/43
கண் இனைபு கலுழ்பு ஏங்கினள் – கலி 147/62
கல் அடைபு கதிர் ஊன்றி கண் பயம் கெட பெயர – கலி 148/3
நலம் கொண்டு நல்காதார் நனி நீத்த புலம்பின் கண்
அலந்தவர்க்கு அணங்கு ஆதல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/14,15
கற்பித்தான் நெஞ்சு அழுங்க பகர்ந்து உண்ணான் விச்சை_கண் – கலி 149/4
வாழை ஓங்கிய தாழ் கண் அசும்பில் – அகம் 8/9
கை கவியா சென்று கண் புதையா குறுகி – அகம் 9/21
பாகல் ஆர்கை பறை கண் பீலி – அகம் 15/4
வாங்கு அமை கண் இடை கடுப்ப யாய் – அகம் 18/17
மென் புனிற்று அம் பிணவு பசித்து என பைம் கண்
செந்நாய் ஏற்றை கேழல் தாக்க – அகம் 21/17,18
மண் கண் குளிர்ப்ப வீசி தண் பெயல் – அகம் 23/1
சிறு கண் யானை நெடு நா ஒண் மணி – அகம் 24/13
மா கண் அடைய மார்பு_அகம் பொருந்தி – அகம் 26/8
நெடும் கயிறு வலந்த குறும் கண் அம் வலை – அகம் 30/1
கண் உமிழ் கழுகின் கானம் நீந்தி – அகம் 31/11
மலர் பாடு ஆன்ற மை எழில் மழை கண்
தெளியா நோக்கம் உள்ளினை உளி வாய் – அகம் 33/9,10
கண் என மலர்ந்த சுனையும் வண் பறை – அகம் 38/11
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண்
தளிர் ஏர் மேனி மாஅயோயே – அகம் 42/3,4
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான் – அகம் 46/1
அமை கண் விடு நொடி கண கலை அகற்றும் – அகம் 47/7
ஒண் செங்கழுநீர் கண் போல் ஆய் இதழ் – அகம் 48/8
கண் நிறை நீர் கொடு கரக்கும் – அகம் 50/13
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோள்_வயின் – அகம் 51/9
மா இதழ் மழை கண் மாஅயோளொடு – அகம் 62/5
வேட்ட கள்வர் விசி_உறு கடும் கண்
சே கோள் அறையும் தண்ணுமை – அகம் 63/17,18
நாடு கண் அகற்றிய உதியஞ்சேரல் – அகம் 65/5
பூ கண் புதல்வனை நோக்கி நெடும் தேர் – அகம் 66/12
இமிழ் கண் முழவின் இன் சீர் அவர் மனை – அகம் 66/22
குறும் கண் அம் வலை பயம் பாராட்டி – அகம் 70/3
கொழும் கண் அயிலை பகுக்கும் துறைவன் – அகம் 70/4
வளை வாய் பருந்தின் வான் கண் பேடை – அகம் 79/12
மண் பக வறந்த ஆங்கண் கண் பொர – அகம் 81/6
ஏந்து எழில் மழை கண் எம் காதலி குணனே – அகம் 83/14
நெருப்பின் அன்ன சிறு கண் பன்றி – அகம் 84/6
அயிர்_கண் படாஅர் துஞ்சு புறம் புதைய – அகம் 84/7
கன்று பசி களைஇய பைம் கண் யானை – அகம் 85/7
கரும் கண் கோசர் நியமம் ஆயினும் – அகம் 90/12
பாசி தின்ற பைம் கண் யானை – அகம் 91/5
வேய் கண் உடைந்த வெயில் அவிர் நனம் தலை – அகம் 91/7
நெடு மலை அடுக்கம் கண் கெட மின்னி – அகம் 92/1
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் சாரல் – அகம் 92/4
சிறு கண் பன்றி பெரு நிரை கடிய – அகம் 94/9
நுணங்கு கண் சிறு கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு – அகம் 97/10
கண் பனி நிறுத்தல் எளிதோ குரவு மலர்ந்து – அகம் 97/16
சுவல் மாய் பித்தை செம் கண் மழவர் – அகம் 101/5
படாஅ பைம் கண் பாடு பெற்று ஒய்யென – அகம் 102/8
கார் கதம்பட்ட கண் அகன் விசும்பின் – அகம் 108/6
பெண்கோள் ஒழுக்கம் கண் கொள நோக்கி – அகம் 112/17
அரி மதர் மழை கண் அமை புரை பணை தோள் – அகம் 114/14
மதர் எழில் மழை கண் கலுழ இவளே – அகம் 120/6
வளை கண் சேவல் வாளாது மடியின் – அகம் 122/15
படாஅ பைம் கண் பா அடி கய வாய் – அகம் 125/7
அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண்
ஒல்கு இயல் கொடிச்சியை நல்கினை ஆயின் – அகம் 132/6,7
எழுது எழில் மழை கண் கலுழ நோய் கூர்ந்து – அகம் 135/4
அம் கண் இரு விசும்பு விளங்க திங்கள் – அகம் 136/4
மதர் கயல் மலைப்பின் அன்ன கண் எமக்கு – அகம் 140/10
தொடி கண் வடு கொள முயங்கினள் – அகம் 142/25
கண் பனி கலுழ்ந்தன நோகோ யானே – அகம் 143/16
அமர் கண் அஞ்ஞையை அலைத்த கையே – அகம் 145/22
மட கண் எருமை மாண் நாகு தழீஇ – அகம் 146/3
கண் பனி ஆகத்து உறைப்ப கண் பசந்து – அகம் 146/11
கண் பனி ஆகத்து உறைப்ப கண் பசந்து – அகம் 146/11
அரி மதர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே – அகம் 149/19
கண் உருத்து எழுதரு முலையும் நோக்கி – அகம் 150/3
கனைத்த நெய்தல் கண் போல் மா மலர் – அகம் 150/8
வேய் அமை கண் இடை புரைஇ – அகம் 152/23
இன் சொல் பிணிப்ப நம்பி நம்_கண் – அகம் 153/6
உறு வளி ஒலி கழை கண் உறுபு தீண்டலின் – அகம் 153/9
மண் ஆர் முழவின் கண்_அகத்து அசைத்த – அகம் 155/14
செரு வேட்டு சிலைக்கும் செம் கண் ஆடவர் – அகம் 157/4
மிஞிறு மூசு கவுள சிறு கண் யானை – அகம் 159/16
கொடுமுடி காக்கும் குரூஉ கண் நெடு மதில் – அகம் 159/18
வாள் முகத்து அலமரும் மா இதழ் மழை கண்
முகை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 162/11,12
களிறு உயிர்த்து அன்ன கண் அழி துவலை – அகம் 163/7
விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம் – அகம் 164/3
பால் நாய் துன்னிய பறை கண் சிற்றில் – அகம் 167/17
கயல் உமிழ் நீரின் கண் பனி வார – அகம் 169/12
இரும் கழி மலர்ந்த கண் போல் நெய்தல் – அகம் 170/4
கண் விட தெறிக்கும் மண்ணா முத்தம் – அகம் 173/14
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் பரப்பின் – அகம் 176/1
வேப்பு நனை அன்ன நெடும் கண் நீர் ஞெண்டு – அகம் 176/8
பெரும் புலம்பு உறுதல் ஓம்பு-மதி சிறு கண்
இரும் பிடி தட கை மான நெய் அருந்து – அகம் 177/3,4
பறை கண் அன்ன நிறை சுனை பருகி – அகம் 178/3
கண் இனிது படுக்கும் நன் மலை நாடனொடு – அகம் 178/13
சிறு கண் யானை நெடும் கை நீட்டி – அகம் 179/4
கான் புலந்து கழியும் கண் அகன் பரப்பின் – அகம் 179/6
கை செய் பாவை துறை_கண் இறுக்கும் – அகம் 181/19
பூ கண் வேங்கை பொன் இணர் மிலைந்து – அகம் 182/1
பனை வெளிறு அருந்து பைம் கண் யானை – அகம் 187/18
விசும்பு கண் அழிய வேனில் நீடி – அகம் 189/2
கயம் கண் அற்ற கல் ஓங்கு வைப்பின் – அகம் 189/3
அலமரல் மழை கண் அமர்ந்து நோக்காள் – அகம் 190/5
விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழும் கண் ஊன் தடி – அகம் 193/9
ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇயர் – அகம் 195/17
துடி கண் கொழும் குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி – அகம் 196/3
கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல் தெறுவர – அகம் 196/9
தெண் கண் உவரி குறை குட முகவை – அகம் 207/11
அம் கண் விசும்பின் விளங்கு ஞாயிற்று – அகம் 208/10
படாஅ ஆகும் எம் கண் என நீயும் – அகம் 218/9
கண் என மலர்ந்த மா இதழ் குவளை – அகம் 228/4
வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின் – அகம் 228/8
பல் இதழ் மழை கண் பாவை மாய்ப்ப – அகம் 229/12
செம் கண் இரும் குயில் நயவர கூஉம் – அகம் 229/19
சிறு கரு நெய்தல் கண் போல் மா மலர் – அகம் 230/2
அலமரல் மழை கண் மல்கு பனி வார நின் – அகம் 233/1
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் பண் அமை நெடும் தேர் – அகம் 234/8
மட கண் ஆமான் மாதிரத்து அலற – அகம் 238/6
புலி என உலம்பும் செம் கண் ஆடவர் – அகம் 239/3
கடிது வந்து இறுத்த கண் இல் வாடை – அகம் 243/8
பல் இதழ் மழை கண் நல்_அகம் சிவப்ப – அகம் 244/9
வாய்மொழி தந்தையை கண் களைந்து அருளாது – அகம் 262/5
கயம் கண் வறப்ப பாஅய் நன் நிலம் – அகம் 263/3
கண் பனி கலுழ்ந்து யாம் ஒழிய பொறை அடைந்து – அகம் 265/11
நீர் பெயர்ந்து ஆடிய ஏந்து எழில் மழை கண்
நோக்கு-தொறும் நோக்கு-தொறும் தவிர்வு இலை ஆகி – அகம் 266/6,7
கண் பனி துடை-மார் வந்தனர் விரைந்தே – அகம் 269/25
கண் இடை புரையும் நெடு மென் பணை தோள் – அகம் 271/15
வண்டலும் காண்டிரோ கண் உடையீரே – அகம் 275/19
சிறு கண் பன்றி வரு_திறம் பார்க்கும் – அகம் 277/8
பனி பொரு மழை கண் சிவப்ப பானாள் – அகம் 278/11
கண் திரள் முத்தம் கொண்டு ஞாங்கர் – அகம் 280/12
கண் பொருது இமைக்கும் திண் மணி கிளர்ப்ப – அகம் 282/5
கண் அகை இளம் குழை கால் முதல் கவினி – அகம் 283/10
பசும் கண் வானம் பாய் தளி பொழிந்து என – அகம் 283/12
நாள்_பலி மறந்த நரை கண் இட்டிகை – அகம் 287/6
திண் சுவர் நோக்கி நினைந்து கண் பனி – அகம் 289/10
அம் கண் பெண்ணை அன்பு உற நரலும் – அகம் 290/7
நல் எழில் மழை கண் நம் காதலி – அகம் 291/24
குயில் கண் அன்ன குரூஉ காய் முற்றி – அகம் 293/6
அம் கலுழ் கொண்ட செம் கடை மழை கண்
மணம் கமழ் ஐம்பால் மடந்தை நின் – அகம் 295/20,21
அரி மதர் மழை கண் மாஅயோளொடு – அகம் 296/3
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் பல உடன் – அகம் 299/7
நீரொடு பொருத ஈர் இதழ் மழை கண்
இகுதரு தெண் பனி ஆகத்து உறைப்ப – அகம் 299/14,15
நீர் செறி நுங்கின் கண் சிதர்ந்தவை போல் – அகம் 304/2
ஆய் இதழ் மழை கண் நோய் உற நோக்கி – அகம் 306/12
பெயல் உறு மலரின் கண் பனி வார – அகம் 307/4
புலவு புழுக்கு உண்ட வான் கண் அகல் அறை – அகம் 309/6
அரி மதர் மழை கண் சிவப்ப நாளை – அகம் 312/6
குளித்து பொரு கயலின் கண் பனி மல்க – அகம் 313/4
கண் துணை ஆக நோக்கி நெருநையும் – அகம் 315/4
கோடை உதிர்த்த குவி கண் பசும் காய் – அகம் 315/11
விடு நிலம் உடைத்த கலுழ் கண் கூவல் – அகம் 321/8
பறை கண் அன்ன நிறை சுனை-தோறும் – அகம் 324/6
சிரல் சிறகு ஏய்ப்ப அறல்_கண் வரித்த – அகம் 324/10
வள் உயிர் மா கிணை கண் அவிந்து ஆங்கு – அகம் 325/9
வாள் கண் வானத்து என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 325/18
பேர் அமர் மழை கண் பெரும் தோள் சிறு நுதல் – அகம் 326/2
பிழையல கண் அவள் நோக்கியோர் திறத்தே – அகம் 326/13
களர் கால் யாத்த கண் அகல் பரப்பின் – அகம் 327/11
மை நிற உருவின் மணி கண் காக்கை – அகம் 327/15
துனி கண் அகல வளைஇ கங்குலின் – அகம் 328/6
கண் திரள் நீள் அமை கடிப்பின் தொகுத்து – அகம் 331/6
பேர் அமர் மழை கண் புலம் கொண்டு ஒழிய – அகம் 337/3
வெண் பரல் இமைக்கும் கண் பறி கவலை – அகம் 337/16
கவை படு நெஞ்சம் கண்_கண் அகைய – அகம் 339/8
கவை படு நெஞ்சம் கண்_கண் அகைய – அகம் 339/8
கண் பொரி கவலைய கானத்து ஆங்கண் – அகம் 343/9
மகிழின் மகிழ்ந்த அரி மதர் மழை கண்
சின் மொழி பொலிந்த துவர் வாய் – அகம் 343/17,18
கல் கண் சீக்கும் அத்தம் – அகம் 345/20
மண் ஆர் முழவின் கண் அதிர்ந்து இயம்ப – அகம் 346/14
பண் அமை முரசின் கண் அதிர்ந்து அன்ன – அகம் 347/5
நெடும் கண் ஆடு அமை பழுநி கடும் திறல் – அகம் 348/6
ஏந்து எழில் மழை கண் இவள் குறை ஆக – அகம் 350/8
எழுது சுவர் நினைந்த அழுது வார் மழை கண்
விலங்கு வீழ் அரி பனி பொலம் குழை தெறிப்ப – அகம் 351/11,12
தெண் கண் கிணையின் பிறழும் ஊரன் – அகம் 356/4
ஆய் இதழ் மழை கண் அமர்த்த நோக்கே – அகம் 357/16
கண் நேர் இதழ தண் நறும் குவளை – அகம் 358/5
தூ மலர் தாமரை பூவின் அம் கண்
மா இதழ் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன – அகம் 361/1,2
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண்
அணி வளை முன்கை ஆய் இதழ் மடந்தை – அகம் 361/3,4
பைம் கண் வல்லியம் கல் அளை செறிய – அகம் 362/4
காயல் சிறு தடி கண் கெட பாய்தலின் – அகம் 366/5
குவி அடி வெருகின் பைம் கண் ஏற்றை – அகம் 367/8
ஆய் இதழ் மழை கண் மல்க நோய் கூர்ந்து – அகம் 373/13
இரும் கண் ஆடு அமை தயங்க இருக்கும் – அகம் 378/10
அரி மதர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே – அகம் 381/21
அரி மதர் மழை கண் கலுழ செல்வீர் – அகம் 387/2
வரி புற இதலின் மணி கண் பேடை – அகம் 387/10
அகன் கண் பாறை செம் வயின் தெறீஇ – அகம் 393/7
நீரொடு நிறைந்த பேர் அமர் மழை கண்
பனி வார் எவ்வம் தீர இனி வரின் – அகம் 395/3,4
அலமரல் மழை கண் தெண் பனி மல்க – அகம் 398/8
உடை_கண் நீடு அமை ஊறல் உண்ட – அகம் 399/7
வேய் கண் உடைந்த சிமைய – அகம் 399/17
சிறு தலை நவ்வி பெரும் கண் மா பிணை – புறம் 2/21
பார்வல் இருக்கை கவி கண் நோக்கின் – புறம் 3/19
சிறு கண் யானை செவ்விதின் ஏவி – புறம் 6/13
கண் ஒளிர்வரூஉம் கவின் சாபத்து – புறம் 7/4
வித்தி வான் நோக்கும் புன்_புலம் கண் அகன் – புறம் 18/24
நில வரை இறந்த குண்டு கண் அகழி – புறம் 21/2
ஆடு கண் கரும்பின் வெண் பூ நுடங்கும் – புறம் 35/10
கண் பொர விளங்கும் நின் விண் பொரு வியன் குடை – புறம் 35/19
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை – புறம் 35/23
காவலர் பழிக்கும் இ கண் அகன் ஞாலம் – புறம் 35/29
கராஅம் கலித்த குண்டு கண் அகழி – புறம் 37/7
கண் ஆர் கண்ணி கலி_மான் வளவ – புறம் 39/12
புதல்வர் பூ கண் முத்தி மனையோட்கு – புறம் 41/14
கதிர் விடு மணியின் கண் பொரு மாடத்து – புறம் 53/2
பிறை நுதல் விளங்கும் ஒரு கண் போல – புறம் 55/5
அம் கண் விசும்பின் ஆர் இருள் அகற்றும் – புறம் 56/22
பழன வாளை பரூஉ கண் துணியல் – புறம் 61/4
குறை கண் நெடு போர் ஏறி விசைத்து எழுந்து – புறம் 61/10
இடம் கெட ஈண்டிய வியன் கண் பாசறை – புறம் 62/11
தோல் கண் மறைப்ப ஒருங்கு மாய்ந்தனரே – புறம் 63/6
விசித்து வினை மாண்ட மயிர் கண் முரசம் – புறம் 63/7
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை – புறம் 64/3
இரும் கண் குழிசி கவிழ்ந்து இழுது பறப்ப – புறம் 65/2
நுண் கோல் தகைத்த தெண் கண் மா கிணை – புறம் 70/3
கண் போல் நண்பின் கேளிரொடு கலந்த – புறம் 71/15
வளி பொரு தெண் கண் கேட்பின் – புறம் 89/8
கண் திரள் நோன் காழ் திருத்தி நெய் அணிந்து – புறம் 95/2
செறுவர் நோக்கிய கண் தன் – புறம் 100/10
வான் கண் அற்று அவன் மலையே வானத்து – புறம் 109/9
மீன் கண் அற்று அதன் சுனையே ஆங்கு – புறம் 109/10
ஏந்து எழில் மழை கண் இன் நகை மகளிர் – புறம் 116/3
மனை தலை மகவை ஈன்ற அமர் கண்
ஆமா நெடு வரை நன் புல் ஆர – புறம் 117/4,5
பாடு இன் தெண் கண் கனி செத்து அடிப்பின் – புறம் 128/3
தெண் நீரின் கண் மல்கி – புறம் 136/7
கண் அன்ன மலர் பூக்குந்து – புறம் 137/8
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை – புறம் 147/5
கண் விடு தூம்பின் களிற்று உயிர் தொடு-மின் – புறம் 152/15
பதலை ஒரு கண் பையென இயக்கு-மின் – புறம் 152/17
நூல் விரித்து அன்ன கதுப்பினள் கண் துயின்று – புறம் 159/4
குப்பை கீரை கொய் கண் அகைத்த – புறம் 159/9
கரி புனம் மயக்கிய அகன் கண் கொல்லை – புறம் 159/16
கண் பொறி போகிய கசிவொடு உரன் அழிந்து – புறம் 161/13
நீரொடு நிறைந்த ஈர் இதழ் மழை கண் என் – புறம் 164/6
வலி துரந்து சிலைக்கும் வன் கண் கடும் துடி – புறம் 170/6
சிறு கண் யானை வெண் கோடு பயந்த – புறம் 170/10
இருள் கண் கெடுத்த பருதி ஞாலத்து – புறம் 174/3
கல் கண் பொடிய கானம் வெம்ப – புறம் 174/24
வெளிறு கண் போக பன் நாள் திரங்கி – புறம் 177/2
புளி சுவை வேட்ட செம் கண் ஆடவர் – புறம் 177/8
கரும் கண் எயிற்றி காதல் மகனொடு – புறம் 181/2
மேல்_பால் ஒருவனும் அவன் கண் படுமே – புறம் 183/10
குறு நறு முஞ்ஞை கொழும் கண் குற்று அடகு – புறம் 197/11
அன்னோர் கவிக்கும் கண் அகன் தாழி – புறம் 228/12
திண் பிணி முரசும் கண் கிழிந்து உருளவும் – புறம் 229/19
சீர் கெழு நோன் தாள் அகுதை_கண் தோன்றிய – புறம் 233/3
கண் இல் ஊமன் கடல் பட்டு ஆங்கு – புறம் 238/16
முழவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 247/8
மெழுகும் ஆப்பி கண் கலுழ் நீரானே – புறம் 249/14
கழை கண் நெடு வரை அருவி ஆடி – புறம் 251/4
அ வயிற்று அகன்ற மார்பின் பைம் கண்
குச்சின் நிரைத்த குரூஉ மயிர் மோவாய் – புறம் 257/2,3
புது கண் மாக்கள் செது கண் ஆர – புறம் 261/9
புது கண் மாக்கள் செது கண் ஆர – புறம் 261/9
பெரும் களிற்று அடியின் தோன்றும் ஒரு கண்
இரும் பறை இரவல சேறி ஆயின் – புறம் 263/1,2
புத்து அகல் கொண்ட புலி கண் வெப்பர் – புறம் 269/4
சமம் கண் கூடி தாம் வேட்பவ்வே – புறம் 270/4
கரும் குரல் நொச்சி கண் ஆர் குரூஉ தழை – புறம் 271/2
இரும் காழ் அன்ன திரங்கு கண் வறு முலை – புறம் 276/2
சிறப்பு உடை செம் கண் புகைய ஓர் – புறம் 311/6
சிறு கண் யானை வேந்து விழுமுறவே – புறம் 316/12
செம் கண் சில் நீர் பெய்த சீறில் – புறம் 319/2
பெரும் கண் குறு முயல் கரும் கலன் உடைய – புறம் 322/5
செறு கிளைத்திட்ட கலுழ் கண் ஊறல் – புறம் 325/4
விழுக்கு நிணம் பெய்த தயிர் கண் விதவை – புறம் 326/10
கரும் கண் கொண்ட நெருங்கல் வெம் முலை – புறம் 345/10
கண் மடல் கொண்ட தீம் தேன் இரிய – புறம் 348/2
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை – புறம் 349/5
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் தானை – புறம் 351/4
மா கண் மலர்ந்த முலையள் தன்னையும் – புறம் 352/14
கண் ஆர் கண்ணி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 355/5
காடு கண் மறைத்த கல்லென் சுற்றமொடு – புறம் 362/19
இரும் கடல் உடுத்த இ பெரும் கண் மா நிலம் – புறம் 363/1
காயம் கனிந்த கண் அகன் கொழும் குறை – புறம் 364/5
இயங்கிய இரு சுடர் கண் என பெயரிய – புறம் 365/2
செம் கண் மகளிரொடு சிறு துளி அளைஇ – புறம் 366/14
தெடாரி தெண் கண் தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 368/15
கணை துளி பொழிந்த கண் அகன் கிடக்கை – புறம் 369/9
ஆர் பதம் கண் என மாதிரம் துழைஇ – புறம் 370/4
அகன் கண் தடாரி தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 370/18
அகன் கண் அதிர ஆகுளி தொடாலின் – புறம் 371/18
கணை காற்று எடுத்த கண் அகன் பாசறை – புறம் 373/4
மட கண் மயில் இயல் மறலி ஆங்கு – புறம் 373/10
வெம் புண் அறிநர் கண்டு கண் அலைப்ப – புறம் 373/23
அம் கண் மா கிணை அதிர ஒற்ற – புறம் 373/31
தெண் கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 374/6
மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா – புறம் 374/10
குறும் தாள் ஏற்றை கொளும் கண் அம் விளர் – புறம் 379/8
ஊன் சுகிர் வலந்த தெண் கண் ஒற்றி – புறம் 381/13
கண் கேள்வி சுவை நாவின் – புறம் 382/13
எனதே கிடை காழ் அன்ன தெண் கண் மா கிணை – புறம் 382/18
கண்_அகத்து யாத்த நுண் அரி சிறு கோல் – புறம் 382/19
அம் கண் குறு முயல் வெருவ அயல – புறம் 384/5
அகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளி – புறம் 385/4
தெண் கண் மா கிணை இயக்கி என்றும் – புறம் 387/4
நீர் நுங்கின் கண் வலிப்ப – புறம் 389/1
ஒரு கண் மா கிணை ஒற்றுபு கொடாஅ – புறம் 392/5
ஒரு கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 394/7
சிறு கண் யானை பெறல் அரும் தித்தன் – புறம் 395/18
பசும் கண் கருனை சூட்டொடு மாந்தி – புறம் 395/37
மீ நீரான் கண் அன்ன மலர் பூக்குந்து – புறம் 396/2
பொய்கையும் போடு கண் விழித்தன பைபய – புறம் 397/3
தெண் கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 397/10
எறி திரை பெரும் கடல் இறுதி கண் செலினும் – புறம் 397/23
வள் பரிந்து கிடந்த என் தெண் கண் மா கிணை – புறம் 399/23
மேல்


கண்_கண் (1)

கவை படு நெஞ்சம் கண்_கண் அகைய – அகம் 339/8
மேல்


கண்_குத்தி_கள்வனை (1)

காமுற்று செல்வாய் ஓர் கண்_குத்தி_கள்வனை
நீ எவன் செய்தி பிறர்க்கு – கலி 108/49,50
மேல்


கண்_அகத்து (3)

கண்_அகத்து எழுதிய குரீஇ போல – நற் 58/3
மண் ஆர் முழவின் கண்_அகத்து அசைத்த – அகம் 155/14
கண்_அகத்து யாத்த நுண் அரி சிறு கோல் – புறம் 382/19
மேல்


கண்கள் (1)

துரந்து புனல் தூவ தூ மலர் கண்கள்
அமைந்தன ஆங்கண் அவருள் ஒருத்தி – பரி 7/52,53
மேல்


கண்களும் (1)

கையால் புதைபெறூஉம் கண்களும் கண்களோ – கலி 39/43
மேல்


கண்களோ (1)

கையால் புதைபெறூஉம் கண்களும் கண்களோ
என்னை-மன் நின் கண்ணால் காண்பென்-மன் யான் – கலி 39/43,44
மேல்


கண்கூடிய (1)

களிறு கண்கூடிய வாள் மயங்கு ஞாட்பின் – அகம் 322/7
மேல்


கண்கூடு (6)

கண்கூடு இருக்கை திண் பிணி திவவின் – பொரு 15
கரு இருந்து அன்ன கண்கூடு செறி துளை – பெரும் 8
களிறு மலைந்து அன்ன கண்கூடு துறுகல் – மலை 384
கழும முடித்து கண்கூடு கூழை – கலி 56/3
கண்கூடு இறுத்த கடல் மருள் பாசறை – புறம் 294/2
கணை துளி பொழிந்த கண்கூடு பாசறை – புறம் 372/4
மேல்


கண்ட (40)

இடம் கண்ட பின் அல்லது – குறள் 50/2
பேஎய் கண்ட அன்னது உடைத்து – குறள் 57/10
கலங்காது கண்ட வினை-கண் துளங்காது – குறள் 67/15
குன்று ஏறி யானை போர் கண்ட அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று – குறள் 76/15
கண்டான் ஆம் தான் கண்ட ஆறு – குறள் 85/18
வேண்டி அவர் கண்ட கண் – குறள் 118/14
கண்ட பொழுதே இனிது – குறள் 122/10
காண்க-மன் கொண்கனை கண் ஆர கண்ட பின் – குறள் 127/9
பழி காணேன் கண்ட இடத்து – குறள் 129/10
உறாஅதவர் கண்ட கண்ணும் அவரை – குறள் 130/3
அணைய கண்ட அம் குடி குறவர் – நற் 108/3
தமியே கண்ட தண்டலையும் தெறுவர – நற் 305/4
பெரும் தேன் கண்ட இரும் கால் முடவன் – குறு 60/2
குரால் ஆன் படு துயர் இராவில் கண்ட
உயர்திணை ஊமன் போல – குறு 224/4,5
குன்ற நாடன் கண்ட எம் கண்ணே – குறு 241/7
தாம் அறி செம்மை சான்றோர் கண்ட
கடன் அறி மாக்கள் போல இடன் விட்டு – குறு 265/3,4
தெண் கடல் சேர்ப்பனை கண்ட பின்னே – குறு 306/6
புலி நோக்கு உறழ் நிலை கண்ட
கலி கெழு குறும்பூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – குறு 328/7,8
அறன் இலாளன் கண்ட பொழுதில் – ஐங் 118/2
யாறு ஆடு மேனி அணி கண்ட தன் அன்பன் – பரி 7/73
கண்ட பொழுதில் கடும் புனல் கை வாங்க – பரி 11/107
திண் தேர் வழியின் செல நிறுப்பார் கண்ட
கரும்பு கவழம் மடுப்பார் நிரந்து – பரி 19/33,34
துணிபு நீ செல கண்ட ஆற்று இடை அ மரத்து – கலி 3/16
பொலிக என புகுந்த நின் புலையனை கண்ட யாம் – கலி 68/19
கண்ட கனவு என காணாது மாறு_உற்று – கலி 90/23
பொய் கூறேன் அன்ன வகையால் யான் கண்ட கனவு தான் – கலி 92/59
கண்ட கடவுளர் தம்முளும் நின்னை – கலி 93/29
கண்ட பொழுதே கடவரை போல நீ – கலி 108/22
ஓடு புறம் கண்ட ஞான்றை – அகம் 116/18
முன் தான் கண்ட ஞான்றினும் – அகம் 178/21
பேஎய் கண்ட கனவின் பன் மாண் – அகம் 303/2
ஓடு புறம் கண்ட தாள் தோய் தட கை – அகம் 312/11
நீ மெய் கண்ட தீமை காணின் – புறம் 10/3
நீ அவன் கண்ட பின்றை பூவின் – புறம் 69/19
ஓடு கழல் கம்பலை கண்ட
செரு வெம் சேஎய் பெரு விறல் நாடே – புறம் 120/20,21
செரு புகல் மறவர் செல் புறம் கண்ட
எள் அறு சிறப்பின் முள்ளூர் மீமிசை – புறம் 174/12,13
அறம் அற கண்ட நெறி மாண் அவையத்து – புறம் 224/4
இன்புறு புணர் நிலை கண்ட மனையோள் – புறம் 320/6
நிலம் சேர் மதர் அணி கண்ட குரங்கின் – புறம் 378/20
மண்டைய கண்ட மான் வறை கருனை – புறம் 398/24
மேல்


கண்டது (14)

ஒப்பாரி யாம் கண்டது இல் – குறள் 108/2
கண்டது மன்னும் ஒரு நாள் அலர் மன்னும் – குறள் 115/11
தாம் காட்ட யாம் கண்டது
தெரிந்து உணரா நோக்கிய உண்கண் பரிந்து உணரா – குறள் 118/2,3
காமம் செப்பாது கண்டது மொழிமோ – குறு 2/2
தன் கண் கண்டது பொய்க்குவது அன்றே – குறு 26/5
நொந்தன ஆயின் கண்டது மொழிவல் – குறு 273/4
ஒண்_தொடி நீ கண்டது எவனோ தவறு – கலி 90/4
கண்டது நோயும் வடுவும் கரந்து மகிழ் செருக்கி – கலி 90/5
அல்கல் கனவு-கொல் நீ கண்டது
கனை பெயல் தண் துளி வீசும் பொழுதில் குறி வந்தாள் – கலி 90/21,22
கண்டது எவன் மற்று நீ – கலி 92/15
கண்டது உடன் அமர் ஆயமொடு அ விசும்பு ஆயும் – கலி 92/16
கண்டது எவன் மற்று உரை – கலி 93/4
நனவு என புல்லும்_கால் காணாளாய் கண்டது
கனவு என உணர்ந்து பின் கையற்று கலங்குமே – கலி 126/16,17
கண்டது நோனான் ஆகி திண் தேர் – அகம் 44/12
மேல்


கண்டதூஉம் (2)

நனவினான் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவும் தான் – குறள் 122/9
கரை கண்டதூஉம் இலை – கலி 98/29
மேல்


கண்டம் (2)

நெடும் காழ் கண்டம் கோலி அகம் நேர்பு – முல் 44
வசித்ததை கண்டம் ஆக மாதவர் – பரி 5/38
மேல்


கண்டமை (1)

குறும்பூழ் போர் கண்டமை கேட்டேன் நீ என்றும் – கலி 95/8
மேல்


கண்டல் (12)

கண்டல் வேலி நும் துறை கிழவோற்கே – நற் 54/11
கண்டல் வேலிய ஊர் அவன் – நற் 74/10
புலவு திரை உதைத்த கொடும் தாள் கண்டல்
சேர்ப்பு ஏர் ஈர் அளை அலவன் பார்க்கும் – நற் 123/9,10
கண்டல் வேலி காமர் சிறுகுடி – நற் 191/5
கண்டல் வேலி கழி சூழ் படப்பை – நற் 207/1
கானல் கண்டல் கழன்று உகு பைம் காய் – நற் 345/1
கண்டல் வேலி கழி சூழ் படப்பை – நற் 363/1
கண்டல் வேலி கழி நல் ஊரே – நற் 372/13
கண்டல் வேர் அளை செலீஇயர் அண்டர் – குறு 117/3
அழுவம் நின்ற அலர் வேர் கண்டல்
கழி பெயர் மருங்கின் ஒல்கி ஓதம் – குறு 340/4,5
கண்டல் தண் தாது திரை நுரை தூவாரும் – பரி 10/101
கண்டல் கானல் குருகு_இனம் ஒலிப்ப – அகம் 260/3
மேல்


கண்டவர் (5)

கண்டவர் இல் என உலகத்துள் உணராதார் – கலி 125/1
இன களிறு செல கண்டவர்
மதில் கதவம் எழு செல்லவும் – புறம் 98/3,4
இன நன் மா செல கண்டவர்
கவை முள்ளின் புழை அடைப்பவும் – புறம் 98/7,8
தோல் செறிப்பு இல் நின் வேல் கண்டவர்
தோள் கழியொடு பிடி செறிப்பவும் – புறம் 98/10,11
மற மைந்தர் மைந்து கண்டவர்
புண் படு குருதி அம்பு ஒடுக்கவும் – புறம் 98/13,14
மேல்


கண்டவர்க்கு (1)

கண் ஆர்ந்த நலத்தாரை கதுமென கண்டவர்க்கு
உள் நின்ற நோய் மிக உயிர் எஞ்சு துயர் செய்தல் – கலி 60/5,6
மேல்


கண்டவற்றுள் (1)

யாம் மெய்யா கண்டவற்றுள் இல்லை எனைத்து ஒன்றும் – குறள் 30/19
மேல்


கண்டவன் (1)

இடை தங்க கண்டவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/10
மேல்


கண்டவிடத்தே (1)

கழிந்தவை உள்ளாது கண்டவிடத்தே
அழிந்து நின் பேணி கொளலின் இழிந்ததோ – கலி 72/24,25
மேல்


கண்டவிர் (1)

கண்டவிர் எல்லாம் கதுமென வந்து ஆங்கே – கலி 140/1
மேல்


கண்டன்று (1)

வௌவி கொளலும் அறன் என கண்டன்று
அறனும் அது கண்டு அற்று ஆயின் திறன் இன்றி – கலி 62/15,16
மேல்


கண்டன்றும் (1)

வாழ கண்டன்றும் இலமே தாழாது – புறம் 61/17
மேல்


கண்டன்றே (1)

ஆயம் எல்லாம் உடன் கண்டன்றே – குறு 311/7
மேல்


கண்டன்றோ (2)

யான் கண்டன்றோ இலனே பானாள் – குறு 311/4
மிகுதி கண்டன்றோ இலெனே நீ நின் – அகம் 379/16
மேல்


கண்டன-மன் (1)

கண்டன-மன் எம் கண்ணே அவன் சொல் – குறு 299/5
மேல்


கண்டனம் (12)

கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி – நற் 182/7
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி – நற் 235/7
பரந்தன நடக்க யாம் கண்டனம் மாதோ – நற் 384/8
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி – குறு 275/2
நின் நயந்து வருவேம் கண்டனம் புல் மிக்கு – பதி 23/11
பெரும் சின குட்டுவன் கண்டனம் வரற்கே – பதி 49/17
புரவு எதிர்கொள்வனை கண்டனம் வரற்கே – பதி 57/15
காணேம் அல்லேம் கண்டனம் கடத்து இடை – கலி 9/9
புகழ் மேம்படுநனை கண்டனம் எனவே – புறம் 48/9
சேய்த்து காணாது கண்டனம் அதனால் – புறம் 196/9
தொடலை ஆகவும் கண்டனம் இனியே – புறம் 271/4
பருந்து கொண்டு உகப்ப யாம் கண்டனம்
மறம் புகல் மைந்தன் மலைந்த மாறே – புறம் 271/7,8
மேல்


கண்டனர் (1)

தட மருப்பு யானை கண்டனர் தோழி – குறு 255/5
மேல்


கண்டனள் (2)

உள்ளத்து நினைப்பானை கண்டனள் திரு நுதலும் – பரி 18/8
இல் வந்து நின்றோன் கண்டனள் அன்னை – அகம் 248/14
மேல்


கண்டனன் (1)

யான் கண்டனன் அவன் ஆடு ஆகுதலே – புறம் 85/8
மேல்


கண்டனிர் (1)

கண்டனிர் ஆயின் கழறலிர்-மன்னோ – அகம் 130/2
மேல்


கண்டனெம் (3)

கண்டனெம் அல்லமோ மகிழ்ந நின் பெண்டே – ஐங் 69/1
கண்டனெம் அம்ம சுரத்து இடை அவளை – ஐங் 387/4
கண்டனெம் மன்ற சுரத்து இடை யாமே – ஐங் 390/4
மேல்


கண்டனென் (8)

கண்டனென் மகிழ்ந கண்டு எவன் செய்கோ – நற் 30/1
கண்டனென் செல்கு வந்தனென் கால்கொண்டு – பதி 76/9
வந்தனென் பெரும கண்டனென் செலற்கே – பதி 94/1
நாடுவேன் கண்டனென் சிற்றிலுள் கண்டு ஆங்கே – கலி 142/25
அவர் திறம் செல்வேன் கண்டனென் யானே – அகம் 14/17
மிடை ஊர்பு இழிய கண்டனென் இவள் என – அகம் 158/6
கால முன்ப நின் கண்டனென் வருவல் – புறம் 23/17
கண்டனென் மன்ற சோர்க என் கண்ணே – புறம் 261/5
மேல்


கண்டனைத்து (1)

தான் கண்டனைத்து இ உலகு – குறள் 39/14
மேல்


கண்டனையர் (1)

யான் கண்டனையர் என் இளையரும் வேந்தனும் – புறம் 191/4
மேல்


கண்டனையேம் (1)

நீ கண்டனையேம் என்றனர் நீயும் – பதி 63/14
மேல்


கண்டனையோ (1)

நீ கண்டனையோ கண்டார் கேட்டனையோ – குறு 75/1
மேல்


கண்டாய் (5)

வேட்டதே கண்டாய் கனா – கலி 92/22
கையொடு கண்டாய் பிழைத்தேன் அருள் இனி – கலி 95/28
இன்று கண்டாய் போல் எவன் எம்மை பொய்ப்பது நீ – கலி 97/21
கரந்ததூஉம் கையொடு கோள்பட்டாம் கண்டாய் நம் – கலி 115/3
கானல் அம் சேர்ப்பனை கண்டாய் போல – கலி 128/6
மேல்


கண்டாயும் (3)

ஈகை போர் கண்டாயும் போறி மெய் எண்ணின் – கலி 95/12
பார்வை போர் கண்டாயும் போறி நின் தோள் மேலாம் – கலி 95/17
ஒட்டிய போர் கண்டாயும் போறி முகம் தானே – கலி 95/21
மேல்


கண்டாயோ (3)

செறி முறை வந்த கடவுளை கண்டாயோ
நறும் தண் தகரமும் நானமும் நாறும் – கலி 93/20,21
பூ பலி விட்ட கடவுளை கண்டாயோ
ஈர் அணிக்கு ஏற்ற ஒடியா படிவத்து – கலி 93/24,25
மாரி இறுத்த கடவுளை கண்டாயோ
கண்ட கடவுளர் தம்முளும் நின்னை – கலி 93/28,29
மேல்


கண்டார் (10)

செம் பொருள் கண்டார் வாய் சொல் – குறள் 10/2
கற்று ஈண்டு மெய் பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர் – குறள் 36/11
கண்டார் உயிர் உண்ணும் தோற்றத்தான் பெண் தகை – குறள் 109/7
கண்டார் மகிழ் செய்தல் இன்று – குறள் 109/20
நீ கண்டனையோ கண்டார் கேட்டனையோ – குறு 75/1
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மட நல்லாய் நின் கண்டார்
பேது உறூஉம் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ – கலி 56/17,18
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார்
உயிர் வாங்கும் என்பதை உணர்தியோ உணராயோ – கலி 56/25,26
கோயிலுள் கண்டார் நகாமை வேண்டுவல் – கலி 94/39
மென் தோள் தட கையின் வாங்கி தன் கண்டார்
நலம் கவளம் கொள்ளும் நகை முக வேழத்தை – கலி 97/19,20
ஈர்த்து உய்ப்ப கண்டார் உளர் – கலி 98/26
மேல்


கண்டார்-கண் (1)

அறம் பொருள் கண்டார்-கண் இல் – குறள் 15/2
மேல்


கண்டார்க்கு (4)

கண்டார்க்கு தாக்கு அணங்கு இ காரிகை காண்-மின் – பரி 11/122
வணங்கு இறை வால் எயிற்று அம் நல்லாய் நின் கண்டார்க்கு
அணங்கு ஆகும் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ – கலி 56/21,22
பறிமுறை நேர்ந்த நகார் ஆக கண்டார்க்கு
இறு முறை செய்யும் உருவொடு நும் இல் – கலி 93/18,19
துனையுநர் விழை_தக்க சிறப்பு போல் கண்டார்க்கு
நனவினுள் உதவாது நள்ளிருள் வேறு ஆகும் – கலி 145/1,2
மேல்


கண்டாரை (2)

அரும் படர் கண்டாரை செய்து ஆங்கு இயலும் – கலி 64/5
மாயமோ கைப்படுக்கப்பட்டாய் நீ கண்டாரை
வாய் ஆக யாம் கூற வேட்டு ஈவாய் கேள் இனி – கலி 93/15,16
மேல்


கண்டால் (2)

கலந்து உணர்த்தும் காதலர் கண்டால் புலந்து உணராய் – குறள் 125/11
கண்டால் கொண்டு மனை திருந்து அடி வாழ்த்தி – புறம் 390/25
மேல்


கண்டான் (1)

கண்டான் ஆம் தான் கண்ட ஆறு – குறள் 85/18
மேல்


கண்டி (1)

கண்டி நுண் கோல் கொண்டு களம் வாழ்த்தும் – பதி 43/27
மேல்


கண்டிகும் (16)

ஐய குறு_மகள் கண்டிகும் வைகி – நற் 20/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 121/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 122/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 123/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 124/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 125/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 126/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 127/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 128/1
தண்ணம் துறைவன் கண்டிகும்
அம் மா மேனி எம் தோழியது துயரே – ஐங் 158/4,5
ஒண் தொடி மடவரல் கண்டிகும் கொண்க – ஐங் 194/2
நெடும் தோள் அண்ணல் கண்டிகும் யாமே – ஐங் 198/4
மெல் இயல் அரிவை கண்டிகும்
மல்லல் ஆகிய மணம் கமழ் புறவே – ஐங் 414/3,4
கண்டிகும் மடவரல் புறவின் மாவே – ஐங் 419/4
இன்று எவன்-கொல்லோ கண்டிகும் மற்று அவன் – அகம் 102/16
இழை நிலை நெகிழ்ந்த மள்ளன் கண்டிகும்
கழை கண் நெடு வரை அருவி ஆடி – புறம் 251/3,4
மேல்


கண்டிகுமே (5)

பலர் புகழ் செல்வம் இனிது கண்டிகுமே
கவிர் ததை சிலம்பில் துஞ்சும் கவரி – பதி 11/20,21
வளம் வீங்கு பெருக்கம் இனிது கண்டிகுமே
உண்மரும் தின்மரும் வரை கோள் அறியாது – பதி 24/17,18
தொலையா கற்ப நின் நிலை கண்டிகுமே
நிணம் சுடு புகையொடு கனல் சினம் தவிராது – பதி 43/31,32
நாள்_மகிழ் இருக்கை இனிது கண்டிகுமே
தீம் தொடை நரம்பின் பாலை வல்லோன் – பதி 65/13,14
குவவு குரை இருக்கை இனிது கண்டிகுமே
காலை மாரி பெய்து தொழில் ஆற்றி – பதி 84/20,21
மேல்


கண்டிகை (1)

நேர் மணி நேர் முக்காழ் பற்பல கண்டிகை
தார் மணி பூண்ட தமனிய மேகலை – கலி 96/14,15
மேல்


கண்டிசின் (13)

பண்டும் இற்றே கண்டிசின் தெய்ய – நற் 35/8
குறிப்பின் கண்டிசின் யானே நெறிப்பட – நற் 177/4
கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை – நற் 202/8
கண்டிசின் தோழி அவர் உண்ட என் நலனே – குறு 112/5
கண்டிசின் தோழி பொருள் பிரிந்தோரே – குறு 220/7
கண்டிசின் வாழி தோழி தெண் திரை – குறு 240/5
பண்டை அற்றோ கண்டிசின் நுதலே – குறு 249/5
கண்டிசின் பாண பண்பு உடைத்து அம்ம – குறு 359/1
பொன்னினும் சிவந்தன்று கண்டிசின் நுதலே – ஐங் 105/4
அம் கலிழ் ஆகம் கண்டிசின் நினைந்தே – ஐங் 106/4
கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை – அகம் 99/11
இது நன் காலம் கண்டிசின் பகைவர் – அகம் 164/11
கண்டிசின் மகளே கெழீஇ இயைவெனை – அகம் 369/1
மேல்


கண்டிசினால் (1)

அது கண்டிசினால் யானே என்று நனி – நற் 128/5
மேல்


கண்டிசினே (1)

மெல்லம்புலம்ப யான் கண்டிசினே
கல்லென் புள்ளின் கானல் அம் தொண்டி – நற் 195/4,5
மேல்


கண்டிசினோரே (1)

நகாரோ பெரும நின் கண்டிசினோரே – ஐங் 85/5
மேல்


கண்டிரும் (1)

அயம் திகழ் சிலம்ப கண்டிரும்
பயந்தன மாதோ நீ நயந்தோள் கண்ணே – ஐங் 264/3,4
மேல்


கண்டிரோ (1)

வாடையும் கண்டிரோ வந்து நின்றதுவே – நற் 229/11
மேல்


கண்டீ (2)

என்னோ துவள் கண்டீ
எய்தும் களவு இனி நின் மார்பின் தார் வாட – பரி 6/64,65
தெய்வத்தான் கண்டீ தெளிக்கு – கலி 91/8
மேல்


கண்டீயாய் (1)

தேற்ற கண்டீயாய் தெளிக்கு – கலி 88/16
மேல்


கண்டீர் (1)

படை இடுவான்-மன் கண்டீர் காமன் மடை அடும் – கலி 109/19
மேல்


கண்டீரக்கோன் (1)

கண்டீரக்கோன் ஆகலின் நன்றும் – புறம் 151/6
மேல்


கண்டீரோ (1)

இவர் யாவர் ஏமுற்றார் கண்டீரோ ஓஒ – கலி 147/12
மேல்


கண்டு (141)

தெருளாதான் மெய் பொருள் கண்டு அற்றால் தேரின் – குறள் 25/17
புறம் குன்றி கண்டு அனையரேனும் அகம் குன்றி – குறள் 28/13
தாம் இன்புறுவது உலகு இன்புற கண்டு
காமுறுவர் கற்று அறிந்தார் – குறள் 40/17,18
உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு – குறள் 67/13
கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அறியும் ஐம்புலனும் – குறள் 111/1
அறி-தொறு அறியாமை கண்டு அற்றால் காமம் – குறள் 111/19
ஒள்_நுதல் செய்தது கண்டு – குறள் 124/20
கலத்தல் உறுவது கண்டு
நிணம் தீயில் இட்ட அன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ – குறள் 126/18,19
பலர் புகழ் ஞாயிறு கடல் கண்டு ஆஅங்கு – திரு 2
மயில் கண்டு அன்ன மட நடை மகளிரொடு – திரு 205
முந்து நீ கண்டு_உழி முகன் அமர்ந்து ஏத்தி – திரு 251
அளை வாழ் அலவன் கண் கண்டு அன்ன – பொரு 9
களர் வளர் ஈந்தின் காழ் கண்டு அன்ன – பெரும் 130
புகர் இணர் வேங்கை வீ கண்டு அன்ன – பெரும் 194
வளை கண்டு அன்ன வால் உளை புரவி – பெரும் 488
கண்டு தண்டா கட்கு இன்பத்து – மது 16
வை கண்டு அன்ன புல் முளி அம் காட்டு – மது 307
நிலனும் வளனும் கண்டு அமைகல்லா – மது 343
ஓவு கண்டு அன்ன இரு பெரு நியமத்து – மது 365
கயம் கண்டு அன்ன வயங்கு உடை நகரத்து – மது 484
நன்றும் தீதும் கண்டு ஆய்ந்து அடக்கி – மது 496
குறும் பல் குழுவின் குன்று கண்டு அன்ன – மது 501
வரை கண்டு அன்ன தோன்றல வரை சேர்பு – நெடு 108
மணி கண்டு அன்ன மா திரள் திண் காழ் – நெடு 111
கயம் கண்டு அன்ன அகன் பை அம் கண் – மலை 259
மழை கண்டு அன்ன ஆலை-தொறும் ஞெரேரென – மலை 340
வழிபடு தெய்வம் கண் கண்டு ஆஅங்கு – நற் 9/2
கண் போல் பூத்தமை கண்டு நுண் பல – நற் 27/10
கண்டனென் மகிழ்ந கண்டு எவன் செய்கோ – நற் 30/1
நீயும் கண்டு நுமரொடும் எண்ணி – நற் 32/5
மலை கண்டு அன்ன நிலை புணர் நிவப்பின் – நற் 60/1
நிலம் கண்டு அன்ன அகன் கண் பாசறை – நற் 125/10
மணி கண்டு அன்ன மா நிற கருவிளை – நற் 221/1
மெல்லம்புலம்பன் கண்டு நிலைசெல்லா – நற் 263/8
ஓவு கண்டு அன்ன இல் வரை இழைத்த – நற் 268/4
நன் நுதல் பரந்த பசலை கண்டு அன்னை – நற் 288/5
கண்டு ஆங்கு உரையாய் கொண்மோ பாண – நற் 291/6
கொன்ற யானை கோடு கண்டு அன்ன – நற் 294/6
ஆகம் அடைதந்தோளே அது கண்டு
ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசும் கலம் – நற் 308/8,9
இன்னேம் ஆக என் கண்டு நாணி – நற் 358/3
உள்ளினென் உறையும் என் கண்டு மெல்ல – நற் 370/9
முறி கண்டு அன்ன மெல்லென் சீறடி – குறு 278/2
எழுதரு மதியம் கடல் கண்டு ஆங்கு – குறு 315/1
காம்பு கண்டு அன்ன தூம்பு உடை வேழத்து – ஐங் 20/3
என் கண்டு நயந்து நீ நல்கா_காலே – ஐங் 178/4
பெரும் துறை கண்டு இவள் அணங்கியோனே – ஐங் 182/4
பகைவர் நாடும் கண்டு வந்திசினே – பதி 15/15
யாணர் நன் நாடும் கண்டு மதி மருண்டனென் – பதி 15/34
நாடு கண்டு அன்ன கணை துஞ்சு விலங்கல் – பதி 16/2
கண்டு மதி மருளும் வாடா சொன்றி – பதி 24/22
அந்தி மாலை விசும்பு கண்டு அன்ன – பதி 35/7
நாறுபு நிகழும் யாறு கண்டு அழிந்து – பரி 6/43
கண் இயல் கண்டு ஏத்தி காரிகை நீர் நோக்கினை – பரி 7/65
மட பிடி கண்டு வய கரி மால்_உற்று – பரி 10/42
பவள வளை செறித்தாள் கண்டு அணிந்தாள் பச்சை – பரி 11/101
பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி – பரி 11/128
சென்று தொழுகல்லீர் கண்டு பணி-மின்மே – பரி 15/34
கண்டு மயர் அறுக்கும் காமக்கடவுள் – பரி 15/37
பேது உற்ற இதனை கண்டு யான் நோக்க நீ எம்மை – பரி 18/12
கெடு வளை பூண்டவள் மேனியில் கண்டு
நொந்து அவள் மாற்றாள் இவள் என நோக்க – பரி 20/34,35
வரி மலி அர உரி வள்பு கண்டு அன்ன – பரி 21/6
அரு நிலை நீரின் அவள் துயர் கண்டு
கொழுநன் மகிழ் தூங்கி கொய் பூ புனல் வீழ்ந்து – பரி 21/43,44
இகல் பல செல்வம் விளைத்தவள் கண்டு இப்பால் – பரி 24/32
ஏதிலாள் கூந்தலிடை கண்டு மற்று அது – பரி 24/35
அறத்தொடு நின்றேனை கண்டு திறப்பட – கலி 39/21
கண்டு அறியாதேன் போல் கரக்கிற்பென்-மன்-கொலோ – கலி 39/41
கனவில் கண்டு கதுமென வெரீஇ – கலி 49/4
பின்னு விட்டு இருளிய ஐம்பால் கண்டு என் பால – கலி 59/8
தெருவின் கண் காரணம் இன்றி கலங்குவார் கண்டு நீ – கலி 60/12
அறனும் அது கண்டு அற்று ஆயின் திறன் இன்றி – கலி 62/16
மதி நிழல் நீருள் கண்டு அது என உவந்து ஓடி – கலி 70/4
துன்ன தன் எதிர் வரூஉம் துணை கண்டு மிக நாணி – கலி 70/5
ஒடுங்கி யாம் புகல் ஒல்லேம் பெயர்தர அவன் கண்டு
நெடும் கய மலர் வாங்கி நெறித்து தந்தனைத்தற்கோ – கலி 76/10,11
அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப – கலி 84/22
பரிசு அழிந்து யாழ நின் மேனி கண்டு யானும் – கலி 91/14
கேளாளன் ஆகாமை இல்லை அவன் கண்டு
வேளாண்மை செய்தன கண் – கலி 101/45,46
கடும் சூல் ஆ நாகு போல் நின் கண்டு நாளும் – கலி 110/14
அன்னையோ மன்றத்து கண்டு ஆங்கே சான்றார் மகளிரை – கலி 110/20
வதுவை அயர்வாரை கண்டு மதி அறியா – கலி 114/4
உள் ஆன்ற ஒலியவாய் இருப்ப கண்டு அவை கானல் – கலி 126/8
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு பதம் கண்டு
எறி திரை இமிழ் கானல் எதிர்கொண்டாள் என்பதோ – கலி 127/10,11
கனவில் கண்டு யான் செய்தது கேள் இனி – கலி 128/9
தனியவர் இடும்பை கண்டு இனைதியோ எம் போல – கலி 129/18
நாடுவேன் கண்டனென் சிற்றிலுள் கண்டு ஆங்கே – கலி 142/25
பாயல் கொண்டு உள்ளாதவரை வர கண்டு
மாயவன் மார்பில் திரு போல் அவள் சேர – கலி 145/63,64
காதலன் மன்ற அவனை வர கண்டு ஆங்கு – கலி 147/67
மீன் கண்டு அன்ன மெல் அரும்பு ஊழ்த்த – அகம் 10/2
கொண்டனள் நின்றோள் கண்டு நிலை செல்லேன் – அகம் 16/11
நாணி நின்றோள் நிலை கண்டு யானும் – அகம் 16/16
மகன்_வயின் பெயர்தந்தேனே அது கண்டு
யாமும் காதலம் அவற்கு என சாஅய் – அகம் 26/21,22
நிலம் கிளை நினைவினை நின்ற நின் கண்டு
இன்_நகை இனையம் ஆகவும் எம் வயின் – அகம் 39/18,19
குன்று கண்டு அன்ன கோட்ட யாவையும் – அகம் 42/7
வினவி நிற்றந்தோனே அவன் கண்டு
எம்முள்_எம்முள் மெய்ம் மறைபு ஒடுங்கி – அகம் 48/14,15
மணி கண்டு அன்ன துணி கயம் துளங்க – அகம் 56/2
எம் மனை புகுதந்தோனே அது கண்டு
மெய் மலி உவகை மறையினென் எதிர் சென்று – அகம் 56/12,13
வான் தோய் புணரி மிசை கண்டு ஆங்கு – அகம் 65/12
கழி பிணி கறைத்தோல் நிரை கண்டு அன்ன – அகம் 67/13
பொறி கண்டு அழிக்கும் ஆவண மாக்களின் – அகம் 77/8
அறிவர் உறுவிய அல்லல் கண்டு அருளி – அகம் 98/26
என மொழிந்தனனே ஒருவன் அவன் கண்டு
இறைஞ்சிய முகத்தேம் புறம் சேர்பு பொருந்தி – அகம் 110/14,15
கடல் கண்டு அன்ன மாக விசும்பின் – அகம் 162/3
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் பரப்பின் – அகம் 176/1
கழை கண்டு அன்ன தூம்பு உடை திரள் கால் – அகம் 176/3
ஊர் கண்டு அன்ன ஆரம் வாங்கி – அகம் 191/5
பறை கண்டு அன்ன பா அடி நோன் தாள் – அகம் 211/3
நின்று தலை இறைஞ்சியோளே அது கண்டு
யாம் முந்துறுதல் செல்லேம் ஆயிடை – அகம் 261/10,11
இன் உயிர் செகுப்ப கண்டு சினம் மாறிய – அகம் 262/11
மெய் மலி உவகையன் அ நிலை கண்டு
முருகு என உணர்ந்து முகமன் கூறி – அகம் 272/12,13
சிறியிலை நெல்லி காய் கண்டு அன்ன – அகம் 284/1
முன்றில் சிறு நிறை நீர் கண்டு உண்ணும் – அகம் 284/6
என் கண்டு பெயரும்_காலை யாழ நின் – அகம் 318/11
இடை நெடும் தெருவில் கதுமென கண்டு என் – அகம் 356/5
இரும் சேற்று அள்ளல் எறி செரு கண்டு
நரை மூதாளர் கை பிணி விடுத்து – அகம் 366/9,10
இவை கண்டு இனைவதன் தலையும் நினைவிலேன் – அகம் 369/9
தாய் தன் செம்மல் கண்டு கடன் இறுப்ப – அகம் 397/2
பால் கண்டு அன்ன ஊதை வெண் மணல் – அகம் 400/15
கால் கண்டு அன்ன வழிபட போகி – அகம் 400/16
நூற்று இதழ் அலரின் நிறை கண்டு அன்ன – புறம் 27/2
மலரா மாலை பந்து கண்டு அன்ன – புறம் 33/13
இன்று கண்டு ஆங்கு காண்குவம் என்றும் – புறம் 40/8
களிறு கண்டு அழூஉம் அழாஅல் மறந்த – புறம் 46/5
உச்சி நின்ற உவவு மதி கண்டு
கட்சி மஞ்ஞையின் சுர முதல் சேர்ந்த – புறம் 60/3,4
குடுமி கோமான் கண்டு
நெடு நீர் புற்கை நீத்தனம் வரற்கே – புறம் 64/6,7
உள் இல் வரும் கலம் திறந்து அழ கண்டு
மற புலி உரைத்தும் மதியம் காட்டியும் – புறம் 160/21,22
கடல் கண்டு அன்ன ஒண் படை தானையொடு – புறம் 197/3
வெளில் பாழ் ஆக கண்டு கலுழ்ந்து ஆங்கு – புறம் 220/4
அது கண்டு யாமும் பிறரும் பல் வேறு இரவலர் – புறம் 229/13
விருந்து கண்டு ஒளிக்கும் திருந்தா வாழ்க்கை – புறம் 266/11
அது கண்டு பரந்தோர் எல்லாம் புகழ தலை பணிந்து – புறம் 285/13
சிறப்பு உடையாளன் மாண்பு கண்டு அருளி – புறம் 295/6
பேர் உயிர் கொள்ளும் மாதோ அது கண்டு
வெம் சின யானை வேந்தனும் இ களத்து – புறம் 307/10,11
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் தானை – புறம் 351/4
குன்று கண்டு அன்ன நிலை பல் போர்பு – புறம் 353/8
எல்லார் புறனும் தான் கண்டு உலகத்து – புறம் 356/7
வெம் புண் அறிநர் கண்டு கண் அலைப்ப – புறம் 373/23
கனவில் கண்டு ஆங்கு வருந்தாது நிற்ப – புறம் 377/19
தாங்காது பொழிதந்தோனே அது கண்டு
இலம்பாடு உழந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 378/12,13
வெள் அகடு கண்டு அன்ன – புறம் 387/2
அகடு நனை வேங்கை வீ கண்டு அன்ன – புறம் 390/21
ஆங்கு நின்ற என் கண்டு
சிறிதும் நில்லான் பெரிதும் கூறான் – புறம் 395/26,27
கடல் நடுவண் கண்டு அன்ன என் – புறம் 400/3
மேல்


கண்டு_உழி (1)

முந்து நீ கண்டு_உழி முகன் அமர்ந்து ஏத்தி – திரு 251
மேல்


கண்டும் (15)

பெய கண்டும் நஞ்சு உண்டு அமைவர் நயத்தக்க – குறள் 58/19
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே – குறள் 130/1
கண்ண் தண்ண் என கண்டும் கேட்டும் – மலை 352
கண்டும் கழல் தொடி வலித்த என் – நற் 25/11
வீங்கு நீர் வார கண்டும்
தகுமோ பெரும தவிர்க நும் செலவே – நற் 325/8,9
கடும் செம் மூதாய் கண்டும் கொண்டும் – நற் 362/5
இன்னே கண்டும் துறக்குவர்-கொல்லோ – குறு 287/2
இருவை நீள் புனம் கண்டும்
பிரிதல் தேற்றா பேர் அன்பினவே – ஐங் 284/3,4
கண்டும் நின் மொழி தேறும் பெண்டிரும் ஏமுற்றார் – கலி 74/9
முந்தைய கண்டும் எழுகல்லாத என் முன்னர் – கலி 84/29
அடல் ஏற்று எருத்து இறுத்தார் கண்டும் மற்று இன்றும் – கலி 102/31
கண்டும் கண்ணோடாது இ ஊர் – கலி 140/20
பொதி அவிழ் தண் மலர் கண்டும் நன்றும் – அகம் 400/23
இரும் கிளை சிறாஅர் காண்டும் கண்டும்
மற்றும்_மற்றும் வினவுதும் தெற்றென – புறம் 173/9,10
அருகில் கண்டும் அறியார் போல – புறம் 207/3
மேல்


கண்டே (19)

மணி ஏர் நொச்சியும் தெற்றியும் கண்டே – நற் 184/9
மதன் இல் மா மெய் பசலையும் கண்டே – நற் 244/11
நெருங்கு ஏர் எல் வளை ஓடுவ கண்டே – நற் 258/11
வேங்கை முன்றில் குரவையும் கண்டே – நற் 276/10
சூர் நசைந்த அனையை யாய் நடுங்கல் கண்டே
நரந்தம் நாறும் குவை இரும் கூந்தல் – குறு 52/2,3
இரும் பல் கூந்தல் இயல் அணி கண்டே – குறு 165/5
பழி தீர் மாண் நலம் தொலைவன கண்டே – குறு 258/8
அம் சாய் கூந்தல் ஆய்வது கண்டே – ஐங் 383/6
சிறு_தேர் உருட்டும் தளர் நடை கண்டே – ஐங் 403/5
பெருந்தகை மீளி வருவானை கண்டே
இரும் துகில் தானையின் ஒற்றி பொருந்தலை – பரி 16/22,23
ஒரு கை மணல் கொண்டு மேல் தூவ கண்டே
கடிது அரற்றி பூசல் தொடங்கினன் ஆங்கே – கலி 65/21,22
கண்டே எம் புதல்வனை கொள்ளாதி நின் சென்னி – கலி 79/15
கண்டே கடிந்தனம் செலவே ஒண்_தொடி – அகம் 5/26
தேர் வழங்கு தெருவில் தமியோன் கண்டே
கூர் எயிற்று அரிவை குறுகினள் யாவரும் – அகம் 16/6,7
ஏதில் வேலற்கு உலந்தமை கண்டே – அகம் 22/21
பகல் வந்து பெயர்ந்த வாள்_நுதல் கண்டே – அகம் 386/15
குவை இரும் கூந்தல் கொய்தல் கண்டே – புறம் 25/14
ஓடா பூட்கை நின் கிழமையோன் கண்டே – புறம் 165/15
பேர் இசை மூதூர் மன்றம் கண்டே – புறம் 220/7
மேல்


கண்டேம் (2)

கள்வரை காணாது கண்டேம் என்பார் போல – கலி 81/26
குறும்பூழ் போர் கண்டேம் அனைத்து அல்லது யாதும் – கலி 95/6
மேல்


கண்டேன் (5)

கண்டேன் நின் மாயம் களவு ஆதல் பொய் நகா – கலி 90/1
இறைகொண்டு இருந்து அன்ன நல்லாரை கண்டேன்
துறை கொண்டு உயர் மணல் மேல் ஒன்றி நிறைவதை – கலி 92/19,20
வண்டலவர் கண்டேன் யான் – கலி 92/54
கனவினால் கண்டேன் தோழி காண்_தக – கலி 128/23
வேல் கெழு குருசில் கண்டேன் ஆதலின் – புறம் 198/10
மேல்


கண்டேனால் (1)

எல்லிற்று போழ்து ஆயின் ஈதோளி கண்டேனால்
செல் என்று நின்னை விடுவேன் யான் மற்று எனக்கு – கலி 117/13,14
மேல்


கண்டை (11)

விரிந்து ஒலி கூந்தலாய் கண்டை எமக்கு – கலி 64/6
ஏஎ எல்லா மொழிவது கண்டை இஃது ஒத்தன் தொய்யில் – கலி 64/8
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/32
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/36
மேல் தோன்றி நின்ற பொதுவன் தகை கண்டை
ஏற்று எருமை நெஞ்சம் வடிம்பின் இடந்து இட்டு – கலி 103/42,43
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/46
காயாம் பூ கண்ணி பொதுவன் தகை கண்டை
மேவார் விடுத்தந்த கூந்தல் குதிரையை – கலி 103/52,53
வாடா வெகுளி எழில் ஏறு கண்டை இஃது ஒன்று – கலி 104/42
நெட்டு இரும் கூந்தலாய் கண்டை இஃது ஓர் சொல் – கலி 105/57
மோரோடு வந்தாள் தகை கண்டை யாரோடும் – கலி 109/7
திளைத்தற்கு எளியமா கண்டை அளைக்கு எளியாள் – கலி 110/5
மேல்


கண்டைகா (1)

மிடை பாயும் வெள் ஏறு கண்டைகா
வாள் பொரு வானத்து அரவின் வாய் கோட்பட்டு – கலி 105/44,45
மேல்


கண்டோர் (12)

கண்டோர் மருளும் வண்டு சூழ் நிலையும் – பொரு 97
வானவ மகளிர் மான கண்டோர்
நெஞ்சு நடுக்கு_உறூஉ கொண்டி மகளிர் – மது 582,583
உண்டற்கு இனிய பழனும் கண்டோர்
மலைதற்கு இனிய பூவும் காட்டி – மலை 282,283
கண்டோர் மருள கடும்புடன் அருந்தி – மலை 468
கண்டோர் எல்லாம் அமர்ந்து இனிதின் நோக்கி – மலை 495
தீமை கண்டோர் திறத்தும் பெரியோர் – நற் 116/1
கண்டோர் தண்டா நலத்தை தெண் திரை – நற் 155/5
நலம் மிகு புது புனல் ஆட கண்டோர்
ஒருவரும் இருவரும் அல்லர் – ஐங் 64/2,3
கண்டோர் தண்டா நலம் கொண்டனனே – ஐங் 278/5
வெல் புகழ் குட்டுவன் கண்டோர்
செல்குவம் என்னார் பாடுபு பெயர்ந்தே – பதி 46/13,14
மலர் தார் மார்பன் நின்றோன் கண்டோர்
பலர் தில் வாழி தோழி அவருள் – அகம் 82/14,15
இகல் கண்டோர் மிகல் சாய்-மார் – புறம் 166/5
மேல்


கண்டோர்க்கு (1)

கண்ணாது உடன் வீழும் காரிகை கண்டோர்க்கு
தம்மொடு நிற்குமோ நெஞ்சு – பரி 27/2,3
மேல்


கண்ண் (1)

கண்ண் தண்ண் என கண்டும் கேட்டும் – மலை 352
மேல்


கண்ண (10)

மட கண்ண மயில் ஆல – பொரு 190
திறவா கண்ண சாய் செவி குருளை – சிறு 130
திளையா கண்ண வளைகுபு நெரிதர – குறி 132
நொச்சி மா அரும்பு அன்ன கண்ண
எக்கர் ஞெண்டின் இரும் கிளை தொழுதி – நற் 267/1,2
கன்று காணாது புன் கண்ண செவி சாய்த்து – அகம் 63/10
இட்டு அரும் கண்ண படுகுழி இயவின் – அகம் 128/13
குன்றி அன்ன கண்ண குரூஉ மயிர் – அகம் 133/1
குறு விழி கண்ண கூரல் அம் குறு முயல் – அகம் 284/2
துஞ்சா கண்ண வட புலத்து அரசே – புறம் 31/17
மொக்குள் அன்ன பொகுட்டு விழி கண்ண
கரும் பிடர் தலைய பெரும் செவி குறு முயல் – புறம் 333/2,3
மேல்


கண்ணஃதே (1)

கூஉம் கண்ணஃதே தெய்ய ஆங்க – அகம் 310/13
மேல்


கண்ணஞ்சா (1)

கடாஅ களிற்றினும் கண்ணஞ்சா ஏற்றை – கலி 101/36
மேல்


கண்ணடி (1)

மாசு அற கண்ணடி வயக்கி வண்ணமும் – பரி 12/20
மேல்


கண்ணதுவே (1)

வலன் உயர் நெடு வேல் என் ஐ கண்ணதுவே – புறம் 309/7
மேல்


கண்ணர் (8)

துஞ்சா கண்ணர் அஞ்சா கொள்கையர் – மது 644
துறையினும் துஞ்சா கண்ணர்
பெண்டிரும் உடைத்து இ அம்பல் ஊரே – நற் 223/8,9
ஞெகிழ் தோள் கலுழ்ந்த கண்ணர்
மலர் தீய்ந்து அனையர் நின் நயந்தோரே – நற் 315/11,12
சாலகத்து ஒல்கிய கண்ணர் உயர் சீர்த்தி – கலி 83/13
பல்லர் பெரு மழை கண்ணர் மடம் சேர்ந்த – கலி 103/7
துஞ்சா கண்ணர் காவலர் கடுகுவர் – அகம் 122/6
புல்லென் கண்ணர் புறத்தில் பெயர – புறம் 78/8
புல்லென் கண்ணர் புரவலர் காணாது – புறம் 240/11
மேல்


கண்ணவர் (1)

பனித்து பனி வாரும் கண்ணவர் நெஞ்சம் – பரி 6/85
மேல்


கண்ணவரோடும் (1)

கடன் அறி காரிய கண்ணவரோடும் நின் – பரி 19/22
மேல்


கண்ணழி (1)

தகை வனப்பு உற்ற கண்ணழி கட்டழித்து – நற் 313/3
மேல்


கண்ணள் (19)

புகை உண்டு அமர்த்த கண்ணள் தகைபெற – நற் 120/6
துஞ்சா கண்ணள் துயர் அட சாஅய் – நற் 303/6
அழுத கண்ணள் ஆகி – குறு 366/6
புது புனல் ஆடி அமர்த்த கண்ணள்
யார் மகள் இவள் என பற்றிய மகிழ்ந – ஐங் 79/1,2
கவிழ்ந்த கண்ணள் எம் அணங்கியோளே – ஐங் 259/6
அழுத கண்ணள் ஆய் நலம் சிதைய – ஐங் 330/3
புள் ஒலிக்கு அமர்த்த கண்ணள் வெள் வேல் – ஐங் 382/1
துணை அமை தோழியர்க்கு அமர்த்த கண்ணள்
மனை ஆங்கு பெயர்ந்தாள் என் அறிவு அகப்படுத்தே – கலி 57/23,24
ஒருத்தி இறந்த களியான் இதழ் மறைந்த கண்ணள்
பறந்தவை மூச கடிவாள் கடியும் – கலி 92/48,49
விலங்கு அமர் கண்ணள் விரல் விளி பயிற்றி – அகம் 54/20
பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறையும் – அகம் 104/15
பொருந்தா கண்ணள் வெய்ய உயிர்க்கும் என்று – அகம் 201/11
கலுழ்ந்த கண்ணள் காதலன் கெடுத்த – அகம் 236/19
துஞ்சா கண்ணள் அலமரும் நீயே – அகம் 270/11
கலுழ்ந்த கண்ணள் எம் அணங்கு அன்னாளே – அகம் 366/16
ஆய் மட கண்ணள் தாய் முகம் நோக்கி – அகம் 383/11
பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறைய – அகம் 396/12
பேர் அஞர் கண்ணள் பெரும் காடு நோக்கி – புறம் 247/6
அழுதல் ஆனா கண்ணள்
மெழுகும் ஆப்பி கண் கலுழ் நீரானே – புறம் 249/13,14
மேல்


கண்ணளா (1)

இகழ் மலர் கண்ணளா துறப்பாயால் மற்று நின் – கலி 135/13
மேல்


கண்ணளோ (1)

கண்ணளோ ஆயர்_மகள் – கலி 109/12
மேல்


கண்ணன் (3)

புவ்வ_தாமரை புரையும் கண்ணன்
வௌவல் கார் இருள் மயங்கு மணி மேனியன் – பரி 15/49,50
மறம் மிகு தானை கண்ணன்_எழினி – அகம் 197/7
அகல் பெய் குன்றியின் சுழலும் கண்ணன்
பேர் ஊர் அட்ட கள்ளிற்கு – புறம் 300/4,5
மேல்


கண்ணன்_எழினி (1)

மறம் மிகு தானை கண்ணன்_எழினி
தேம் முது குன்றம் இறந்தனர் ஆயினும் – அகம் 197/7,8
மேல்


கண்ணாட்கு (1)

நிறை ஆனாது இழிதரூஉம் நீர் நீந்து கண்ணாட்கு
வாராய் நீ புறம்மாற வருந்திய மேனியாட்கு – கலி 121/10,11
மேல்


கண்ணாது (1)

கண்ணாது உடன் வீழும் காரிகை கண்டோர்க்கு – பரி 27/2
மேல்


கண்ணாய் (1)

ஏந்தி எதிர் இதழ் நீலம் பிணைந்து அன்ன கண்ணாய்
குதிரை வழங்கி வருவல் – கலி 96/5,6
மேல்


கண்ணார் (5)

அறை பறை கண்ணார் அகத்து – குறள் 118/20
பூ அன்ன கண்ணார் அகத்து – குறள் 131/10
தத்து அரி கண்ணார் தலைத்தலை வருமே – பரி 16/10
மை வளம் பூத்த மலர் ஏர் மழை கண்ணார்
கை வளம் பூத்த வடுவொடு காணாய் நீ – பரி 18/16,17
வை வேல் நுதி அன்ன கண்ணார் துணை ஆக – பரி 35/3
மேல்


கண்ணார்க்கும் (1)

பேர் அமர் கண்ணார்க்கும் படு வலை இது என – கலி 74/14
மேல்


கண்ணாரொடு (1)

அரி உண்ட கண்ணாரொடு ஆடவர் கூடி – பரி 23/53
மேல்


கண்ணாரோடு (1)

பனி மலர் கண்ணாரோடு ஆட நகை மலர் – பரி 8/48
மேல்


கண்ணால் (4)

செம் கண்ணால் செயிர்த்து நோக்கி – பட் 280
என்னை-மன் நின் கண்ணால் காண்பென்-மன் யான் – கலி 39/44
எல்லா கடாஅய கண்ணால் கலைஇய நோய் செய்யும் – கலி 112/5
கையாறு செய்தானை காணின் கலுழ் கண்ணால்
பையென நோக்குவேன் தாழ் தானை பற்றுவேன் – கலி 147/48,49
மேல்


கண்ணாள் (3)

மலர் அன்ன கண்ணாள் முகம் ஒத்தி ஆயின் – குறள் 112/17
ஒள் அமர் கண்ணாள் குணம் – குறள் 113/10
மலர் அன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது – குறள் 115/3
மேல்


கண்ணாளை (1)

கடை அழிய நீண்டு அகன்ற கண்ணாளை காளை – பரி 11/46
மேல்


கண்ணி (123)

பெரும் தண் கண்ணி மிலைந்த சென்னியன் – திரு 44
குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி
இணைத்த கோதை அணைத்த கூந்தல் – திரு 199,200
கண் ஆர் கண்ணி கரிகால்வளவன் – பொரு 148
நறும் பூ கண்ணி குறவர் சூட – பொரு 219
செய் பூ கண்ணி செவி முதல் திருத்தி – சிறு 54
கண் ஆர் கண்ணி கடும் தேர் செழியன் – சிறு 65
குறிஞ்சி கோமான் கொய் தளிர் கண்ணி
செல் இசை நிலைஇய பண்பின் – சிறு 267,268
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் – பெரும் 60
பல் பூ மிடைந்த படலை கண்ணி
ஒன்று அமர் உடுக்கை கூழ் ஆர் இடையன் – பெரும் 174,175
புணர் நார் பெய்த புனைவு இன் கண்ணி
ஈர் உடை இரும் தலை ஆர சூடி – பெரும் 218,219
தேம் பாய் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி – முல் 71
நகை தாழ் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி – முல் 78
உவலை கண்ணி வன் சொல் இளைஞர் – மது 311
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் புகல் மறவர் – மது 596
நீடு இதழ் கண்ணி நீர் அலை கலாவ – நெடு 6
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் – நெடு 31
தண் நறும் தொடையல் வெண் போழ் கண்ணி
நலம் பெறு சென்னி நாம் உற மிலைச்சி – குறி 115,116
மைந்தர் கண்ணி மகளிர் சூடவும் – பட் 109
தேம் பாய் கண்ணி தேர் வீசு கவி கை – மலை 399
தளிரொடு மிடைந்த காமரு கண்ணி
திரங்கு மரல் நாரில் பொலிய சூடி – மலை 430,431
பகன்றை கண்ணி பழையர் மகளிர் – மலை 459
வண்டு பட கமழும் தேம் பாய் கண்ணி
திண் தேர் நன்னற்கும் அயினி சான்ம் என – மலை 466,467
கார் நறும் கடம்பின் கண்ணி சூடி – நற் 34/8
கொழும் குரல் கோடல் கண்ணி செழும் பல – நற் 44/7
பரியல் வாழ்க நின் கண்ணி காண்வர – நற் 121/7
பூ வேய் கண்ணி அது பொருந்தும் மாறே – நற் 122/11
வில்லா பூவின் கண்ணி சூடி – நற் 146/1
மலை செம்_காந்தள் கண்ணி தந்தும் – நற் 173/2
கண்ணி கட்டிய கதிர அன்ன – நற் 200/1
குறு முகிழ் எருக்கம் கண்ணி சூடி – நற் 220/2
நீர் அலை கலைஇய கண்ணி
சாரல் நாடனொடு ஆடிய நாளே – நற் 357/9,10
துறு கண் கண்ணி கானவர் உழுத – நற் 386/2
ஒல்லா செம் தொடை ஒரீஇய கண்ணி
கல்லா மழவர் வில் இடை விலங்கிய – நற் 387/3,4
குல்லை கண்ணி வடுகர் முனையது – குறு 11/5
பேர் அமர் கண்ணி இருந்த ஊரே – குறு 131/2
பல் ஆன் கோவலர் கண்ணி
சொல்லுப அன்ன முல்லை வெண் முகையே – குறு 358/6,7
கண்ணி மருப்பின் அண்ணல் நல் ஏறு – குறு 363/1
பகன்றை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர் – ஐங் 87/1
பேர் அமர் கண்ணி ஆடுகம் விரைந்தே – ஐங் 412/4
குருந்த கண்ணி கோவலர் – ஐங் 439/2
பனி மலர் கண்ணி கூறியது எமக்கே – ஐங் 479/5
பேர் அமர் கண்ணி நின் பிரிந்து உறைநர் – ஐங் 496/3
நெடுஞ்சேரலாதன் வாழ்க அவன் கண்ணி
வாய்ப்பு அறியலனே வெயில் துகள் அனைத்தும் – பதி 20/5,6
முல்லை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர் – பதி 21/20
குவியல் கண்ணி மழவர் மெய்ம்மறை – பதி 21/24
சுரியல் அம் சென்னி பூ செய் கண்ணி
அரியல் ஆர்கையர் இனிது கூடு இயவர் – பதி 27/4,5
காந்தள் அம் கண்ணி கொலை வில் வேட்டுவர் – பதி 30/9
செயல் அமை கண்ணி சேரலர் வேந்தே – பதி 38/8
பொன் அம் கண்ணி பொலம் தேர் நன்னன் – பதி 40/14
நிறம் பெயர் கண்ணி பருந்து ஊறு அளப்ப – பதி 51/32
யாங்கு வல்லுநையோ வாழ்க நின் கண்ணி
அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர் – பதி 52/27,28
உள்ளியது முடித்தி வாழ்க நின் கண்ணி
வீங்கு இறை தடைஇய அமை மருள் பணை தோள் – பதி 54/2,3
வல்லான் அல்லன் வாழ்க அவன் கண்ணி
வலம் படு முரசம் துவைப்ப வாள் உயர்த்து – பதி 56/3,4
கண்ணி கண்ணிய வயவர் பெருமகன் – பதி 58/8
சினம் செல தணியுமோ வாழ்க நின் கண்ணி
பல் வேறு வகைய நனம் தலை ஈண்டிய – பதி 59/13,14
காந்தள் அம் கண்ணி செழும் குடி செல்வர் – பதி 81/22
தளிர் செரீஇ கண்ணி பறித்து – பரி 7/45
இகலின் இகந்தாளை அ வேள் தலை கண்ணி
திருந்து அடி தோய திறை கொடுப்பானை – பரி 9/36,37
தார் தார் பிணக்குவார் கண்ணி ஓச்சி தடுமாறுவார் – பரி 9/45
கல்லகார பூவால் கண்ணி தொடுத்தாளை – பரி 11/103
காரிகை ஆக தன் கண்ணி திருத்தினாள் – பரி 12/91
அதிரல் அம் கண்ணி நீ அன்பன் எற்கு அன்பன் – பரி 20/81
தோடு அவிழ் கமழ் கண்ணி தையுபு புனைவார் கண் – கலி 28/3
அணி நகை இடையிட்ட ஈகை அம் கண்ணி போல் – கலி 32/4
கண்ணி நீ கடி கொண்டார் கனை-தொறும் யாம் அழ – கலி 72/9
இதழ் வனப்பு இழந்த நின் கண்ணி வந்து உரையா_கால் – கலி 73/9
விடரி அம் கண்ணி பொதுவனை சாடி – கலி 101/22
பண் அமை இன் சீர் குரவையுள் தெண் கண்ணி
திண் தோள் திறல் ஒளி மாய போர் மா மேனி – கலி 102/35,36
கல்லவும் கடத்தவும் கமழ் கண்ணி மலைந்தனர் – கலி 103/4
காயாம் பூ கண்ணி பொதுவன் தகை கண்டை – கலி 103/52
மலர் அணி கண்ணி பொதுவனோடு எண்ணி – கலி 105/64
அவன் கண்ணி அன்றோ அது – கலி 107/13
கை புனை கண்ணி முடித்தாள் என்று யாய் கேட்பின் – கலி 107/15
கண்ணி தந்திட்டது என கேட்டு திண்ணிதா – கலி 107/31
காயாம் பூ கண்ணி கரும் துவர் ஆடையை – கலி 108/10
கண்ணி எடுக்கல்லா கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் – கலி 109/10
குருந்தம் பூ கண்ணி பொதுவன் மற்று என்னை – கலி 111/7
அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும் – கலி 115/17
பிணையல் அம் கண்ணி மிலைந்து மணி ஆர்ப்ப – கலி 139/9
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் ஆவிரம் கண்ணி
நெடியோன்_மகன் நயந்து தந்து ஆங்கு அனைய – கலி 140/7,8
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி ஒண் கழல் – அகம் 1/1
களம் நன்கு இழைத்து கண்ணி சூட்டி – அகம் 22/8
முருகு முரண்கொள்ளும் தேம் பாய் கண்ணி
பரியல் நாயொடு பன் மலை படரும் – அகம் 28/6,7
பிணையல் அம் கண்ணி பெரும் பூண் சென்னி – அகம் 44/14
ஆரம் கண்ணி அடு போர் சோழர் – அகம் 93/4
அரும்பு அலைத்து இயற்றிய சுரும்பு ஆர் கண்ணி
பின்னு புறம் தாழ கொன்னே சூட்டி – அகம் 180/6,7
வண் தோட்டு தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி
தோல் புதை சிரற்று அடி கோல் உடை உமணர் – அகம் 191/3,4
பல் இளம் கோசர் கண்ணி அயரும் – அகம் 216/11
கடி உடை வியல் நகர் காவல் கண்ணி
முருகு என வேலன் தரூஉம் – அகம் 232/13,14
செம் பூ கரந்தை புனைந்த கண்ணி
வரி வண்டு ஆர்ப்ப சூட்டி கழல் கால் – அகம் 269/11,12
குளவியொடு மிடைந்த கூதளம் கண்ணி
அசையா நாற்றம் அசை வளி பகர – அகம் 272/8,9
குவி இணர் எருக்கின் ததர் பூ கண்ணி
ஆடூஉ சென்னி தகைப்ப மகடூஉ – அகம் 301/11,12
இனிது செய்தனையால் வாழ்க நின் கண்ணி
வேலி சுற்றிய வால் வீ முல்லை – அகம் 314/18,19
கண்ணி வாடிய மண்ணா மருங்குல் – அகம் 343/6
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி நெய்தல் – அகம் 370/10
கடம்பு கொடி யாத்து கண்ணி சூட்டி – அகம் 382/3
கண்ணி கார் நறும் கொன்றை காமர் – புறம் 1/1
வாடுக இறைவ நின் கண்ணி ஒன்னார் – புறம் 6/21
மெல் இணர் கண்ணி மிலைந்த மைந்தர் – புறம் 24/8
கண் ஆர் கண்ணி கலி_மான் வளவ – புறம் 39/12
பாசிலை தொடுத்த உவலை கண்ணி
மாசு உண் உடுக்கை மடி வாய் இடையன் – புறம் 54/10,11
செறிய தொடுத்த தேம் பாய் கண்ணி
ஒலியல் மாலையொடு பொலிய சூடி – புறம் 76/6,7
யார்-கொல் வாழ்க அவன் கண்ணி தார் பூண்டு – புறம் 77/6
செறிய தொடுத்த கண்ணி
கவி கை மள்ளன் கைப்பட்டோரே – புறம் 81/4,5
வழை பூ கண்ணி வாய் வாள் அண்டிரன் – புறம் 131/2
கோடல் கண்ணி குறவர் பெருமகன் – புறம் 157/7
கூவிளம் கண்ணி கொடும் பூண் எழினியும் – புறம் 158/9
நறை நார் தொடுத்த வேங்கை அம் கண்ணி
வடி நவில் அம்பின் வில்லோர் பெரும – புறம் 168/15,16
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் பெயர் நும் முன் – புறம் 174/18
விடுத்தனென் வாழ்க நின் கண்ணி தொடுத்த – புறம் 198/11
ஒலியல் கண்ணி புலிகடிமாஅல் – புறம் 201/15
ஒலியல் கண்ணி புலிகடிமாஅல் – புறம் 202/10
வளவன் என்னும் வண்டு மூசு கண்ணி
இனையோன் கொண்டனை ஆயின் – புறம் 227/9,10
பகல் இடம் கண்ணி பலரொடும் கூடி – புறம் 249/8
வல ஆர் கண்ணி இளையர் திளைப்ப – புறம் 253/2
உவலை கண்ணி துடியன் வந்து என – புறம் 269/6
பீலி கண்ணி பெருந்தகை மறவன் – புறம் 274/2
மயிலை கண்ணி பெரும் தோள் குறு_மகள் – புறம் 342/2
காஞ்சி பனி முறி ஆரம் கண்ணி
கணி மேவந்தவள் அல்குல் அம் வரியே – புறம் 344/8,9
ஓவு உறழ் இரும் புறம் காவல் கண்ணி
கரும் கண் கொண்ட நெருங்கல் வெம் முலை – புறம் 345/9,10
ஈகை கண்ணி இலங்க தைஇ – புறம் 353/3
கண் ஆர் கண்ணி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 355/5
தொடை அமை கண்ணி திருந்து வேல் தட கை – புறம் 378/3
மேல்


கண்ணிக்கு (1)

சுரும்பு ஆர் கண்ணிக்கு சூழ் நூலாக – கலி 85/14
மேல்


கண்ணிடத்து (1)

குழைவான் கண்ணிடத்து ஈண்டி தண்ணென – நற் 229/9
மேல்


கண்ணிய (3)

கண்ணிய ஆண்மை கடவது அன்று என – குறு 341/5
கண்ணி கண்ணிய வயவர் பெருமகன் – பதி 58/8
அறிந்தோர் யார் அவன் கண்ணிய பொருளே – புறம் 301/10
மேல்


கண்ணியது (3)

எவன்-கொல் தோழி அன்னை கண்ணியது
வான் உற நிவந்த பெரு மலை கவாஅன் – நற் 53/3,4
கண்ணியது உணரா அளவை ஒண்_நுதல் – அகம் 5/6
இது நீ கண்ணியது ஆயின் இரு நிலத்து – புறம் 52/7
மேல்


கண்ணியர் (10)

வேங்கை கண்ணியர் எருது எறி களமர் – நற் 125/9
நாறு இணர் கொன்றை வெண் போழ் கண்ணியர்
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் – பதி 67/13,14
கண்ணியர் தாரர் கமழ் நறும் கோதையர் – பரி 16/50
கயல் புரை கண்ணியர் கமழ் துகள் உதிர்த்த – பரி 21/48
செறி வினை பொலிந்த செம் பூ கண்ணியர்
ஈர் அமை வெட்சி இதழ் புனை கோதையர் – பரி 22/21,22
கை புனை தாரினர் கண்ணியர்
ஐ எனும் ஆவியர் ஆடையர் – பரி 24/11,12
அணி கொள மலைந்த கண்ணியர் தொகுபு உடன் – கலி 101/6
உவலை கண்ணியர் ஊன் புழுக்கு அயரும் – அகம் 159/10
நீர் திகழ் கண்ணியர் ஊர்_வயின் பெயர்தர – அகம் 264/6
வண்டு படு கண்ணியர் மகிழும் சீறூர் – அகம் 368/15
மேல்


கண்ணியன் (15)

வெண்கூதாளம் தொடுத்த கண்ணியன்
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் மார்பின் – திரு 192,193
கச்சினன் கழலினன் செச்சை கண்ணியன்
குழலன் கோட்டன் குறும் பல் இயத்தன் – திரு 208,209
கூதளம் ததைந்த கண்ணியன் யாவதும் – நற் 119/9
கண்ணியன் கழலன் தாரன் தண்ணென – நற் 128/8
இல்லமொடு மிடைந்த ஈர்ம் தண் கண்ணியன்
சுற்று அமை வில்லன் செயலை தோன்றும் – நற் 376/6,7
சுனை பூ குவளை சுரும்பு ஆர் கண்ணியன்
நடுநாள் வந்து நம் மனை பெயரும் – குறு 321/2,3
கண்ணியன் வில்லன் வரும் என்னை நோக்குபு – கலி 37/3
பகலிட கண்ணியன் பைதல் குழலன் – கலி 101/39
தாரன் மாலையன் மலைந்த கண்ணியன்
மார்பினஃதே மை இல் நுண் ஞாண் – அகம் 0/2,3
விரி இணர் வேங்கை வண்டு படு கண்ணியன்
தெரி இதழ் குவளை தேம் பாய் தாரன் – அகம் 38/1,2
பக்கம் சேர்த்திய செச்சை கண்ணியன்
குயம் மண்டு ஆகம் செம் சாந்து நீவி – அகம் 48/10,11
வண்டு பட தொடுத்த நீர் வார் கண்ணியன்
ஐது படு கொள்ளி அங்கை காய – அகம் 94/6,7
தாரன் கண்ணியன் எஃகு உடை வலத்தன் – அகம் 102/11
தாரன் கண்ணியன் சேர வந்து ஒருவன் – அகம் 250/7
வேங்கை கண்ணியன் இழிதரும் நாடற்கு – அகம் 282/10
மேல்


கண்ணியால் (1)

கண்ணியால் குறிகொண்டாள் காய்குவள் அல்லளோ – கலி 79/18
மேல்


கண்ணியான் (1)

புது_திங்கள் கண்ணியான் பொன் பூண் ஞான்று அன்ன நின் – கலி 150/17
மேல்


கண்ணியின் (1)

கண்ணியின் மலரும் தண் நறும் புறவில் – அகம் 34/2
மேல்


கண்ணியும் (11)

தாரும் கண்ணியும் காட்டி ஒருமைய – நற் 150/8
குவி முகிழ் எருக்கம் கண்ணியும் சூடுப – குறு 17/2
சூட்டும் கண்ணியும் மோட்டு வலையமும் – பரி 20/30
ஒள் இதழ் சோர்ந்த நின் கண்ணியும் நல்லார் – கலி 88/12
தெரி மலர் கண்ணியும் தாரும் நயந்தார் – கலி 91/3
முல்லை ஒரு காழும் கண்ணியும் மெல்_இயால் – கலி 115/5
கள்ளும் கண்ணியும் கையுறை ஆக – அகம் 156/13
நின்ன கண்ணியும் ஆர் மிடைந்தன்றே நின்னொடு – புறம் 45/3
பொருவோன் கண்ணியும் ஆர் மிடைந்தன்றே – புறம் 45/4
வால் நார் தொடுத்த கண்ணியும் கலனும் – புறம் 153/8
கோட்டம் கண்ணியும் கொடும் திரை ஆடையும் – புறம் 275/1
மேல்


கண்ணியை (6)

நெய்தல் அம் கண்ணியை நேர்தல் நாம் பெறினே – ஐங் 135/3
நக்கு அலர் துழாஅய் நாறு இணர் கண்ணியை
பொன்னின் தோன்றிய புனை மறு மார்ப – பரி 4/58,59
தாமரை கண்ணியை தண் நறும் சாந்தினை – கலி 52/7
கரி கூறும் கண்ணியை ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/14
சாந்து அழி வேரை சுவல் தாழ்ந்த கண்ணியை
யாங்கு சென்று ஈங்கு வந்தீத்தந்தாய் கேள் இனி – கலி 96/3,4
முருகு முரண் கொள்ளும் உருவ கண்ணியை
எரி தின் கொல்லை இறைஞ்சிய ஏனல் – அகம் 288/4,5
மேல்


கண்ணியொடு (1)

மரல் வகுந்து தொடுத்த செம் பூ கண்ணியொடு
அணி மயில் பீலி சூட்டி பெயர் பொறித்து – புறம் 264/2,3
மேல்


கண்ணியோடு (1)

எள்ளலான் அம் மென் பணை தோள் நுமர் வேய்ந்த கண்ணியோடு
எம் இல் வருதியோ எல்லா நீ தன் மெய் கண் – கலி 83/26,27
மேல்


கண்ணில் (1)

கண்ணில் காண நண்ணு வழி இரீஇ – பொரு 76
மேல்


கண்ணிலி (1)

காலன் என்னும் கண்ணிலி உய்ப்ப – புறம் 240/5
மேல்


கண்ணிற்கு (1)

கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃது இன்றேல் – குறள் 58/9
மேல்


கண்ணின் (20)

பகைமையும் கேண்மையும் கண் உரைக்கும் கண்ணின்
வகைமை உணர்வார் பெறின் – குறள் 71/17,18
யாம் கண்ணின் காண நகுப அறிவில்லார் – குறள் 114/19
கண்ணின் பசப்போ பருவரல் எய்தின்றே – குறள் 124/19
கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல் – குறள் 129/19
பெண் இயலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொது உண்பர் – குறள் 132/1
தண்ணென உண்டு கண்ணின் நோக்கி – நற் 53/9
மண் ஆர் கண்ணின் அதிரும் – நற் 100/11
மண் ஆர் கண்ணின் இம்மென இமிரும் – நற் 139/6
தண்ணம் துறைவன் தேரே கண்ணின்
காணவும் இயைந்தன்று-மன்னே நாணி – நற் 178/6,7
கயம் மூழ்கு மகளிர் கண்ணின் மானும் – குறு 9/6
கை இல் ஊமன் கண்ணின் காக்கும் – குறு 58/4
கண்ணின் காண நண்ணு_வழி இருந்தும் – குறு 203/3
கண்ணின் காணின் என் ஆகுவள்-கொல் – ஐங் 84/2
கண்ணின் உவந்து நெஞ்சு அவிழ்பு அறியா – பதி 20/8
காமம் கனைந்து எழ கண்ணின் களி எழ – பரி 10/63
காரிகை மது ஒருவரின் ஒருவர் கண்ணின் கவர்பு_உற – பரி 11/68
நீரும் அவட்கு துணை கண்ணின் நீர் விட்டோய் – பரி 24/44
துனி சிறந்து இழிதரும் கண்ணின் நீர் அறல் வார – கலி 71/4
தண்ணுமை கண்ணின் அலைஇயர் தன் வயிறே – அகம் 106/13
நீர் வார் கண்ணின் கருவிளை மலர – அகம் 294/5
மேல்


கண்ணினம் (2)

காவல் கண்ணினம் ஆயின் ஆய்_இழை – நற் 344/4
காவல் கண்ணினம் தினையே நாளை – அகம் 92/7
மேல்


கண்ணினால் (2)

விடாஅது சென்றாரை கண்ணினால் காண – குறள் 121/19
இள மாங்காய் போழ்ந்து அன்ன கண்ணினால் என் நெஞ்சம் – கலி 108/28
மேல்


கண்ணினான் (2)

பெண்ணினான் பெண்மை உடைத்து என்ப கண்ணினான்
காம நோய் சொல்லி இரவு – குறள் 128/19,20
அந்தர வான் யாற்று ஆயிரம் கண்ணினான்
இந்திரன் ஆடும் தகைத்து – பரி 24/96,97
மேல்


கண்ணினும் (5)

கண்ணினும் கனவினும் காட்டி இ நோய் – நற் 173/5
கண்ணினும் கதவ நின் முலையே – ஐங் 361/4
ஒண் நுதல் மகளிர் துனித்த கண்ணினும்
இரவலர் புன்கண் அஞ்சும் – பதி 57/13,14
கண்ணினும் முகத்தினும் நகுபவள் பெண் இன்றி – கலி 142/8
யாயே கண்ணினும் கடும் காதலளே – அகம் 12/1
மேல்


கண்ணினை (1)

பெருந்தகை இழந்த கண்ணினை பெரிதும் – அகம் 59/2
மேல்


கண்ணீர் (14)

அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றே – குறள் 56/9
கண்ணீர் அருவி ஆக – நற் 88/8
இமை தீய்ப்பு அன்ன கண்ணீர் தாங்கி – குறு 4/2
கண்ணீர் நனைக்கும் கடுமைய காடு என்றால் – கலி 6/6
பெருமான் நகை முகம் காட்டு என்பாள் கண்ணீர்
சொரி முத்தம் காழ் சோர்வ போன்றன மற்றும் – கலி 82/13,14
கண்ணீர் துடையா கவிழ்ந்து நிலன் நோக்கி – கலி 144/4
கண்ணீர் அழலால் தெளித்து – கலி 144/44
கண்ணீர் கடலால் கனை துளி வீசாயோ – கலி 145/21
கொடியன் எம் இறை என கண்ணீர் பரப்பி – புறம் 72/11
இகுத்த கண்ணீர் நிறுத்தல் செல்லாள் – புறம் 143/13
முகை புரை விரலின் கண்ணீர் துடையா – புறம் 144/9
கண்ணீர் தடுத்த தண் நறும் பந்தர் – புறம் 250/3
ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிதே கண்ணீர்
நோன் கழை துயல்வரும் வெதிரத்து – புறம் 277/4,5
நெஞ்சு அமர் காதலர் அழுத கண்ணீர்
என்பு படு சுடலை வெண் நீறு அவிப்ப – புறம் 356/5,6
மேல்


கண்ணீரும் (1)

அழுத கண்ணீரும் அனைத்து – குறள் 83/16
மேல்


கண்ணுக்கு (1)

கண்ணுக்கு இனியர் செவிக்கு இன்னாரே – புறம் 167/7
மேல்


கண்ணும் (33)

கண் உள்ளார் காதலவராக கண்ணும்
எழுதேம் கரப்பாக்கு அறிந்து – குறள் 113/13,14
அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும்
பிரிவு ஓர் இடத்து உண்மையான் – குறள் 116/5,6
கண்ணும் கொள சேறி நெஞ்சே இவை என்னை – குறள் 125/7
வாள் அற்று புற்கென்ற கண்ணும் அவர் சென்ற – குறள் 127/1
உறாஅதவர் கண்ட கண்ணும் அவரை – குறள் 130/3
மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி – மலை 382
கண்ணும் படுமோ என்றிசின் யானே – நற் 61/10
கண்ணும் நுதலும் நீவி முன் நின்று – நற் 71/5
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும் – நற் 84/1
கண்ணும் தண் பனி வைகின அன்னோ – நற் 197/3
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும் – நற் 219/1
பனி மலி கண்ணும் பண்டு போலா – நற் 237/2
கண்ணும் காட்சி தௌவின என் நீத்து – நற் 397/3
பூவொடு புரையும் கண்ணும் வேய் என – குறு 226/1
பட்ட மாரி படாஅ_கண்ணும் – குறு 289/6
நீர் நீடு ஆடின் கண்ணும் சிவக்கும் – குறு 354/1
நுண் ஏர் புருவத்த கண்ணும் ஆடும் – ஐங் 218/1
வடி நலன் இழந்த என் கண்ணும் நோக்கி – ஐங் 475/2
வையை உடைந்த மடை அடைத்த_கண்ணும் – பரி 6/82
அனற்றினை துன்பு அவிய நீ அடைந்த_கண்ணும் – பரி 6/84
கண்ணும் கழிய சிவந்தன அன்ன வகை – பரி 10/96
அடியும் கையும் கண்ணும் வாயும் – பரி 13/52
யார் கண்ணும் இகந்து செய்து இசை கெட்டான் இறுதி போல் – கலி 10/3
நுதலும் முகனும் தோளும் கண்ணும்
இயலும் சொல்லும் நோக்குபு நினைஇ – கலி 55/7,8
கண்ணும் நீர் ஆக நடுங்கினன் இன் நகாய் – கலி 60/8
கடி உடை மார்பின் சிறு கண்ணும் உட்காள் – கலி 82/29
கண்ணும் நுதலும் கவுளும் கவவியார்க்கு – கலி 83/17
ஐயம் தீர்ந்து யார்_கண்ணும் அரும் தவ முதல்வன் போல் – கலி 100/7
பழி தீர் கண்ணும் படுகுவ-மன்னே – அகம் 11/15
தகை வனப்பு இழந்த கண்ணும் வகை இல – அகம் 69/2
கண்ணும் நுதலும் நீவி தண்ணென – அகம் 165/9
மா மலர் வண்ணம் இழந்த கண்ணும்
பூ நெகிழ் அணையின் சாஅய தோளும் – அகம் 197/1,2
நிலை பெறு நடுகல் ஆகிய கண்ணும்
இடம் கொடுத்து அளிப்ப மன்ற உடம்போடு – புறம் 223/3,4
மேல்


கண்ணுள் (3)

கண்ணுள்_வினைஞரும் பிறரும் கூடி – மது 518
பல உறு கண்ணுள் சில கோல் அவிர் தொடி – கலி 85/7
சென்றது-மன் எம் கண்ணுள் அம் கடும்பே – புறம் 153/6
மேல்


கண்ணுள்_வினைஞரும் (1)

கண்ணுள்_வினைஞரும் பிறரும் கூடி – மது 518
மேல்


கண்ணுள்ளின் (1)

கண்ணுள்ளின் போகார் இமைப்பின் பருவரார் – குறள் 113/11
மேல்


கண்ணுளர் (1)

கலம் பெறு கண்ணுளர் ஒக்கல் தலைவ – மலை 50
மேல்


கண்ணுளர்க்கு (1)

வயிரியர் கண்ணுளர்க்கு ஓம்பாது வீசி – பதி 20/16
மேல்


கண்ணுற்ற (1)

இரு பெரு வேந்தரும் இகலி கண்ணுற்ற
பொரு_களம் போலும் தொழூஉ – கலி 105/48,49
மேல்


கண்ணுறுதலின் (1)

உருமு கண்ணுறுதலின் உயர் குரல் ஒலி ஓடி – கலி 45/5
மேல்


கண்ணுறை (4)

மத்திகை கண்ணுறை ஆக கவின் பெற்ற – கலி 96/12
அரும் சீர்த்தி பெரும் கண்ணுறை
நெய்ம் மலி ஆவுதி பொங்க பன் மாண் – புறம் 15/18,19
புது நெல் வெண் சோற்று கண்ணுறை ஆக – புறம் 61/5
அடகின் கண்ணுறை ஆக யாம் சில – புறம் 140/4
மேல்


கண்ணே (51)

ஒண்_தொடி கண்ணே உள – குறள் 111/2
எழுதும்-கால் கோல் காணா கண்ணே போல் கொண்கன் – குறள் 129/9
தன் வரைத்து அன்றியும் கலுழ்ந்தன கண்ணே – நற் 12/10
கண்ணே காமம் கரப்பு அரியவ்வே – நற் 23/9
மல்கு புனல் பரந்த மலர் ஏர் கண்ணே – நற் 33/12
கண்ணே கதவ அல்ல நண்ணார் – நற் 39/7
மாய குறு_மகள் மலர் ஏர் கண்ணே – நற் 66/11
தோளே தொடி கொட்பு ஆனா கண்ணே
வாள் ஈர் வடியின் வடிவு இழந்தனவே – நற் 133/1,2
மார்பு உற படுத்தல் மரீஇய கண்ணே – நற் 171/11
ஈரிய கலுழும் நீ நயந்தோள் கண்ணே – நற் 195/9
மா இதழ் மா மலர் புரைஇய கண்ணே – நற் 317/10
மலர் என மரீஇ வரூஉம் இவள் கண்ணே – நற் 326/10
எழுது எழில் சிதைய அழுத கண்ணே
தேர் வண் சோழர் குடந்தை_வாயில் – நற் 379/6,7
பசலை ஆர்ந்த நம் குவளை அம் கண்ணே – குறு 13/5
நாண் இல மன்ற எம் கண்ணே நாள் நேர்பு – குறு 35/1
காலே பரி தப்பினவே கண்ணே
நோக்கி_நோக்கி வாள் இழந்தனவே – குறு 44/1,2
குரீஇ ஓப்புவாள் பெரு மழை கண்ணே – குறு 72/5
துயில் துறந்தனவால் தோழி எம் கண்ணே – குறு 186/4
குன்ற நாடன் கண்ட எம் கண்ணே – குறு 241/7
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே – குறு 243/5
தேர் விலங்கினவால் தெரிவை கண்ணே – குறு 256/8
அது புலந்து அழுத கண்ணே சாரல் – குறு 291/5
கண்டன-மன் எம் கண்ணே அவன் சொல் – குறு 299/5
துயில் துறந்தனவால் தோழி என் கண்ணே – குறு 301/8
பெரும் கல் நாட நீ நயந்தோள் கண்ணே – குறு 365/6
ஏதிலாளற்கு பசந்த என் கண்ணே – ஐங் 34/4
பசப்பு அணிந்தனவால் மகிழ்ந என் கண்ணே – ஐங் 45/4
தவ நனி சிவந்தன மகிழ்ந நின் கண்ணே – ஐங் 80/4
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 142/3
நல்ல ஆயின நல்லோள் கண்ணே – ஐங் 166/4
என் செய பசக்கும் தோழி என் கண்ணே – ஐங் 169/5
தகை பெரிது உடைய காதலி கண்ணே – ஐங் 188/4
நல்லன ஆயின தோழி என் கண்ணே – ஐங் 189/4
பெயல் ஆனா என் கண்ணே தெய்யோ – ஐங் 232/4
பயந்தன மாதோ நீ நயந்தோள் கண்ணே – ஐங் 264/4
பனி பயந்தன நீ நயந்தோள் கண்ணே – ஐங் 266/4
கயத்து வளர் குவளையின் அமர்த்த கண்ணே – ஐங் 277/5
உடைத்து எழு வெள்ளம் ஆகிய கண்ணே – ஐங் 358/4
செய்யோள் இள முலை படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 450/4
பீடு கெழு செல்வம் மரீஇய கண்ணே – பதி 50/26
கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணை பிணையல் – பரி 2/53
அரும் துயர் தரும் இவள் பனி வார் கண்ணே – அகம் 77/19
பனியொடு கலுழும் இவள் கண்ணே அதனால் – அகம் 182/12
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்ட என் கண்ணே – அகம் 290/16
போது ஆர் கூந்தல் நம் காதலி கண்ணே – அகம் 371/14
ஆழல-மன்னோ தோழி என் கண்ணே – அகம் 375/18
படாஅ ஆகும் எம் கண்ணே கடாஅ – அகம் 391/10
பாடி நின்ற பசி நாள் கண்ணே
கோடை காலத்து கொழு நிழல் ஆகி – புறம் 237/2,3
தோடு கொள் முரசும் கிழிந்தன கண்ணே
ஆள் இல் வரை போல் யானையும் மருப்பு இழந்தனவே – புறம் 238/8,9
கண்டனென் மன்ற சோர்க என் கண்ணே
வையம் காவலர் வளம் கெழு திரு நகர் – புறம் 261/5,6
துஞ்சா கண்ணே துயிலும் வேட்கும் – புறம் 280/4
மேல்


கண்ணேம் (5)

உள்ளகம் சிவந்த கண்ணேம் வள் இதழ் – குறி 61
பொருந்தா கண்ணேம் புலம்பு வந்து உறுதர – அகம் 167/6
பனி வார் கண்ணேம் வைகுதும் இனியே – அகம் 168/2
பனி வார் கண்ணேம் ஆகி இனி அது – அகம் 243/13
நீர் வார் கண்ணேம் தொழுது நின் பழிச்சி – புறம் 113/6
மேல்


கண்ணேன் (2)

நீர் வார் கண்ணேன் கலுழும் என்னினும் – நற் 143/4
பனி வார் கண்ணேன் ஆகி நோய் அட – அகம் 252/7
மேல்


கண்ணை (6)

அல்கு பெரு நலத்து அமர்த்த கண்ணை
காடே நிழல் கவின் இழந்த அழல் கவர் மரத்த – நற் 256/2,3
நீர் வார் கண்ணை நீ இவண் ஒழிய – குறு 22/1
பசந்தனள் பெரிது என சிவந்த கண்ணை
கொன்னே கடவுதி ஆயின் என்னதூஉம் – ஐங் 366/2,3
எரி மலர் சினைஇய கண்ணை பூவை – பரி 1/6
புல்லென் கண்ணை புலம்பு கொண்டு உலகத்து – அகம் 258/12
தவிர்த்த தேரை விளர்த்த கண்ணை
வினவல் ஆனா வெல் போர் அண்ணல் – புறம் 353/5,6
மேல்


கண்ணொடு (12)

மண்ணோடு இயைந்த மரத்து அனையர் கண்ணொடு
இயைந்து கண்ணோடாதவர் – குறள் 58/11,12
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் – குறள் 110/19
கண்ணொடு வாரா என் நார் இல் நெஞ்சே – நற் 98/12
விளிவு இல கலுழும் கண்ணொடு பெரிது அழிந்து – நற் 208/3
பாடு இல கலுழும் கண்ணொடு சாஅய் – நற் 327/2
பாடு இல கலிழும் கண்ணொடு புலம்பி – குறு 11/2
நீர் மலி கண்ணொடு நினைப்பு ஆகின்றே – குறு 105/6
கண்ணொடு தொடுத்து என நோக்கியும் அமையார் என் – கலி 4/18
நோக்கின் பிணி கொள்ளும் கண்ணொடு மேல் நாள் நீ – கலி 93/23
நீர் வார் கண்ணொடு நெகிழ் தோளேனே – அகம் 82/18
இகு பனி உறைக்கும் கண்ணொடு இனைபு ஆங்கு – அகம் 164/9
நீர் மலி கண்ணொடு நெடிது நினைந்து ஒற்றி – அகம் 227/4
மேல்


கண்ணோ (2)

கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல் – குறள் 109/9
அது தக்கது வேற்றுமை என் கண்ணோ ஓராதி தீது இன்மை – கலி 88/15
மேல்


கண்ணோட்டத்து (1)

கண்ணோட்டத்து உள்ளது உலகியல் அஃது இலார் – குறள் 58/3
மேல்


கண்ணோட்டம் (9)

கண்ணோட்டம் என்னும் கழி பெரும் காரிகை – குறள் 58/1
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் – குறள் 58/6
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் – குறள் 58/8
கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃது இன்றேல் – குறள் 58/9
கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண் இலர் கண் உடையார் – குறள் 58/13
கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல் – குறள் 58/14
அன்பு நாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையொடு – குறள் 99/5
சினனே காமம் கழி கண்ணோட்டம்
அச்சம் பொய் சொல் அன்பு மிக உடைமை – பதி 22/1,2
முன்னோர் போல்க இவர் பெரும் கண்ணோட்டம்
யாண்டும் நாளும் பெருகி ஈண்டு திரை – புறம் 198/17,18
மேல்


கண்ணோட்டமும் (1)

பழம் கண்ணோட்டமும் நலிய – அகம் 66/25
மேல்


கண்ணோட (1)

கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு – குறள் 58/15
மேல்


கண்ணோடாதவர் (1)

இயைந்து கண்ணோடாதவர்
கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண் இலர் கண் உடையார் – குறள் 58/12,13
மேல்


கண்ணோடாது (5)

ஓர்ந்து கண்ணோடாது இறை புரிந்து யார் மாட்டும் – குறள் 55/1
வரைவு இன்றி செறும் பொழுதில் கண்ணோடாது உயிர் வௌவும் – கலி 8/16
முறை எனப்படுவது கண்ணோடாது உயிர் வௌவல் – கலி 133/13
கண்டும் கண்ணோடாது இ ஊர் – கலி 140/20
நொதுமலாளர் அது கண்ணோடாது
அழல் சினை வேங்கை நிழல் தவிர்ந்து அசைஇ – அகம் 398/16,17
மேல்


கண்ணோடி (1)

ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார்-கண்ணும் கண்ணோடி
பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை – குறள் 58/17,18
மேல்


கண்ணோடிய (1)

கூற்று கண்ணோடிய வெருவரு பறந்தலை – புறம் 19/16
மேல்


கண்ணோடினாய் (1)

கண்ணோடினாய் போறி நீ – கலி 144/26
மேல்


கண்ணோடு (1)

நிரை இதழ் பொருந்தா கண்ணோடு இரவில் – குறு 353/4
மேல்


கண்துஞ்சும் (1)

மீன் கண்துஞ்சும் பொழுதும் – நற் 319/10
மேல்


கண்துஞ்சேன் (1)

யான் கண்துஞ்சேன் யாது-கொல் நிலையே – நற் 319/11
மேல்


கண்பட (1)

கண்பட நீர் ஆழ்ந்தன்றே தந்தை – நற் 198/4
மேல்


கண்படல் (2)

கண்படல் ஈயாது பெருகும் தெண் கடல் – நற் 378/2
பனிய கண்படல் ஒல்லா படர் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/13
மேல்


கண்படா (3)

கலந்த நோய் கைம்மிக கண்படா என்_வயின் – கலி 46/23
பூ எழில் உண்கண் பனி பரப்ப கண்படா
ஞாயர் பால் உண்டி சில – கலி 85/27,28
கனவினான் காணிய கண்படா ஆயின் – கலி 147/57
மேல்


கண்படு (2)

பெரும் தேன் கண்படு வரையில் முது மால்பு – குறு 273/5
கண்படு பாயல் கை ஒடுங்கு அசை நிலை – அகம் 187/20
மேல்


கண்படுக்கும் (3)

ஆம் இழி சிலம்பின் அரிது கண்படுக்கும்
மா மலை நாடன் கேண்மை – குறு 308/5,6
நறு வீ அடுக்கத்து மகிழ்ந்து கண்படுக்கும்
குறியா இன்பம் எளிதின் நின் மலை – அகம் 2/7,8
எஃகு உறு மாந்தரின் இனைந்து கண்படுக்கும்
பைது அற வெம்பிய பாழ் சேர் அத்தம் – அகம் 371/8,9
மேல்


கண்படுதல் (1)

மறந்து கண்படுதல் யாவது புறம் தாழ் – அகம் 223/10
மேல்


கண்படுதலும் (1)

பூ கண்படுதலும் அஞ்சுவல் தாங்கிய – கலி 48/22
மேல்


கண்படுப்ப (1)

திரை தபு கடலின் இனிது கண்படுப்ப
கடாஅம் கழீஇய கதன் அடங்கு யானை – நற் 18/7,8
மேல்


கண்படுப்பினும் (1)

சிறிது கண்படுப்பினும் காண்குவென் மன்ற – ஐங் 324/2
மேல்


கண்படை (7)

மண்டு அமர் நசையொடு கண்படை பெறாஅது – முல் 67
கண்படை பெறாஅது தண் புலர் விடியல் – நற் 60/3
நள்ளென் யாமத்தும் கண்படை பெறேஎன் – நற் 178/8
கனை இரும் கங்குலும் கண்படை இலெனே – நற் 348/8
கண்படை பெறேன் கனவ ஒண் படை – அகம் 55/9
அடு புகழ் மேவலொடு கண்படை இலனே – அகம் 214/7
கண்படை ஈயா வேலோன் ஊரே – புறம் 322/10
மேல்


கண்பனி (1)

இதழ் அழிந்து ஊறும் கண்பனி மதர் எழில் – குறு 348/4
மேல்


கண்பாடு (1)

யாது ஒன்றும் கண்பாடு அரிது – குறள் 105/18
மேல்


கண்பாயல் (1)

கண்பாயல் கொண்டு உள்ளா காதலவன் செய்த – கலி 145/24
மேல்


கண்பின் (2)

பொன் காண் கட்டளை கடுப்ப கண்பின்
புன் காய் சுண்ணம் புடைத்த மார்பின் – பெரும் 220,221
காமரு பழன கண்பின் அன்ன – புறம் 334/1
மேல்


கண்பு (2)

களிறு மாய் செருந்தியொடு கண்பு அமன்று ஊர்தர – மது 172
கண்பு மலி பழனம் கமழ துழைஇ – மலை 454
மேல்


கண்புதைத்து (1)

தாமரை கண்புதைத்து அஞ்சி தளர்ந்து அதனோடு ஒழுகலான் – கலி 39/2
மேல்


கண்புதைத்தோயே (1)

நலம் பெறு கையின் என் கண்புதைத்தோயே
பாயல் இன் துணை ஆகிய பணை தோள் – ஐங் 293/2,3
மேல்


கண்மாற (1)

கனை பெயல் நடுநாள் யான் கண்மாற குறி பெறாஅன் – கலி 46/18
மேல்


கண்மாறலோ (1)

அருள் கண்மாறலோ மாறுக அந்தில் – அகம் 144/6
மேல்


கண்மாறாது (1)

விருந்து கண்மாறாது உணீஇய பாசவர் – பதி 21/9
மேல்


கண்மாறிய (4)

மழை கண்மாறிய வெம் காட்டு ஆரிடை – அகம் 337/18
பலி கண்மாறிய பாழ்படு பொதியில் – புறம் 52/13
பெயல் கண்மாறிய உவகையர் சாரல் – புறம் 143/4
அன்பு கண்மாறிய அறன் இல் காட்சியொடு – புறம் 210/2
மேல்


கண்மாறிவிடின் (1)

நல்காள் கண்மாறிவிடின் என செல்வான் நாம் – கலி 61/24
மேல்


கண்மாறின்றே (1)

தண்ணம் துறைவனொடு கண்மாறின்றே – குறு 125/7
மேல்


கண்மாறினும் (1)

கழிந்தது பொழிந்து என வான் கண்மாறினும்
தொல்லது விளைந்து என நிலம் வளம் கரப்பினும் – புறம் 203/1,2
மேல்


கண்மாறு (1)

கண்மாறு இலியர் என் பெரும் கிளை புரவே – புறம் 388/16
மேல்


கண்வாங்கு (1)

காந்தள் கடி கமழும் கண்வாங்கு இரும் சிலம்பின் – கலி 39/16
மேல்


கண்விடு (1)

சிலம்பின் வெதிரத்து கண்விடு கழை கோல் – ஐங் 278/1
மேல்


கண்விடுத்து (1)

கடவுள் மால் வரை கண்விடுத்து அன்ன – சிறு 205
மேல்


கண (23)

காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த – சிறு 133
கரு நனை காயா கண மயில் அவிழவும் – சிறு 165
நிவந்த யானை கண நிரை கவர்ந்த – மது 744
கண நிரை கிளர்க்கும் நெடு நெறி சகடம் – நற் 4/9
கய கண கொக்கின் அன்ன கூம்பு முகை – நற் 230/2
கண மா தொலைச்சி தன் ஐயர் தந்த – ஐங் 365/1
அமிழ்து திகழ் கருவிய கண மழை தலைஇ – பதி 17/11
கடாஅ யானை கண நிரை அலற – பதி 20/12
புன் புற புறவின் கண நிரை அலற – பதி 39/11
கோடு எழுந்து ஆடும் கண மணி காணிகா – கலி 105/40
அமை கண் விடு நொடி கண கலை அகற்றும் – அகம் 47/7
கான மட மரை கண நிரை கவரும் – அகம் 69/8
கண கலை இகுக்கும் கடும் குரல் தூம்பொடு – அகம் 82/5
கண கலை இகுக்கும் கறி இவர் சிலம்பின் – அகம் 112/14
மேக்கு எழு பெரும் சினை ஏறி கண கலை – அகம் 205/21
கண நிரை மணியின் ஆர்க்கும் சுரன் இறந்து – அகம் 303/18
கண நிரை அன்ன பல் கால் குறும் பொறை – அகம் 337/6
கண நரி இனனொடு குழீஇ நிணன் அருந்தும் – அகம் 375/6
கண நிரை வாழ்க்கை தான் நன்று-கொல்லோ – அகம் 390/4
கண மழை பொழிந்த கான் படி இரவில் – அகம் 392/12
கண மழை துறந்த கான் மயங்கு அழுவம் – அகம் 397/5
கண நரியோடு கழுது களம் படுப்ப – புறம் 369/16
கண நரி திரிதரும் ஆங்கண் நிணன் அருந்து – புறம் 373/37
மேல்


கணஃது (1)

கூஉம் கணஃது எம் ஊர் என – அகம் 38/17
மேல்


கணக்கு (2)

கணக்கு ஆய் வகையின் வருந்தி என் – குறு 261/7
கரும்பு கரு_முக கணக்கு அளிப்போரும் – பரி 19/39
மேல்


கணத்தர் (1)

அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர்
அல்லார் முன் கோட்டி கொளல் – குறள் 72/19,20
மேல்


கணத்து (4)

பிடி கணத்து அன்ன குதிர் உடை முன்றில் – பெரும் 186
புலி கணத்து அன்ன நாய் தொடர் விட்டு – அகம் 158/15
புலி கணத்து அன்ன கடுங்கண் சுற்றமொடு – புறம் 341/6
மலை கணத்து அன்ன மாடம் சிலம்ப என் – புறம் 390/7
மேல்


கணந்துள் (2)

நெடும் கால் கணந்துள் அம் புலம்பு கொள் தெள் விளி – நற் 212/2
நெடும் கால் கணந்துள் ஆள் அறிவுறீஇ – குறு 350/5
மேல்


கணம் (49)

கணம் ஏயும் காத்தல் அரிது – குறள் 3/18
அம் சிறை வண்டின் அரி கணம் ஒலிக்கும் – திரு 76
பிடி கணம் சிதறும் பெயல் மழை தட கை – சிறு 124
கணம்_கொள் சுற்றமொடு கை புணர்ந்து ஆடும் – பெரும் 234
கணம் சால் வேழம் கதழ்வு_உற்று ஆஅங்கு – பெரும் 259
பிடி கணம் மறந்த வேழம் வேழத்து – முல் 69
கணம்_கொள் அவுணர் கடந்த பொலம் தார் – மது 590
மான் கணம் மர முதல் தெவிட்ட ஆன் கணம் – குறி 217
மான் கணம் மர முதல் தெவிட்ட ஆன் கணம்
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதர – குறி 217,218
கணம்_கொள் கூளியொடு கதுப்பு இகுத்து அசைஇ – பட் 259
கணம்_கொள் தோகையின் கதுப்பு இகுத்து அசைஇ – மலை 44
நுணங்கு துகில் நுடக்கம் போல கணம்_கொள – நற் 15/2
கணம்_கொள் குப்பை உணங்கு திறன் நோக்கி – நற் 101/3
மரல் மேற்கொண்டு மான் கணம் தகை-மார் – நற் 111/4
கணம்_கொள் உமணர் உயங்கு_வயின் ஒழித்த – நற் 138/3
பொலம் தொடி போல மின்னி கணம்_கொள் – நற் 197/9
கயல் கணம் கலித்த பொய்கை ஊர – நற் 230/5
இன மயில் மட கணம் போல – நற் 248/8
கணம் நாறு பெரும் தொடை புரளும் மார்பின் – நற் 254/8
நுணங்கு நுண் பனுவல் போல கணம்_கொள – நற் 353/2
கணம் கெழு கடவுட்கு உயர் பலி தூஉய் – நற் 358/6
பாசறை மீமிசை கணம்_கொள்பு ஞாயிற்று – நற் 396/6
தொகு செம் நெற்றி கணம்_கொள் சேவல் – குறு 107/2
கணம்_கொள் சிமைய உணங்கும் கானல் – குறு 372/3
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – ஐங் 183/1
குன்று கெழு கானத்த பண்பு இல் மா கணம்
கொடிதே காதலி பிரிதல் – ஐங் 332/3,4
மா மலை முழக்கின் மான் கணம் பனிப்ப – பதி 50/1
மா மலையின் கணம்_கொண்டு அவர் – பதி 80/2
கணம்_கொள் சுற்றத்து அண்ணலை வணங்கி – பரி 23/86
கல்லா கடுவன் கணம் மலி சுற்றத்து – கலி 40/15
கணம் குழை நல்லவர் கதுப்பு அறல் அணை துஞ்சி – கலி 71/19
ஒருத்தி கணம்_கொண்டு அவை மூச கை ஆற்றாள் பூண்ட – கலி 92/45
கணம்_கொள் பல் பொறி கடும் சின புகரும் – கலி 105/16
கணம்_கொள் இடு மணல் காவி வருந்த – கலி 131/37
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – அகம் 22/2
கடல் விளை அமிழ்தின் கணம் சால் உமணர் – அகம் 169/6
கணம்_கொள் வண்டின் அம் சிறை தொழுதி – அகம் 204/6
தெறி நடை மரை கணம் இரிய மனையோள் – அகம் 224/11
கணம்_கொள் ஆயமொடு புணர்ந்து விளையாட – அகம் 250/5
கணம் சால் கோவலர் நெடு விளி பயிர் அறிந்து – அகம் 253/12
கடல் நீர் உப்பின் கணம் சால் உமணர் – அகம் 295/9
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை – புறம் 35/23
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை – புறம் 64/3
மற புலி உடலின் மான் கணம் உளவோ – புறம் 90/3
மழை கணம் சேக்கும் மா மலை கிழவன் – புறம் 131/1
மான் கணம் தொலைச்சிய குருதி அம் கழல் கால் – புறம் 150/5
அணங்கு உடை அவுணர் கணம்_கொண்டு ஒளித்து என – புறம் 174/1
மான் கணம் தொலைச்சிய கடு விசை கத நாய் – புறம் 205/8
அணங்கு உருத்து அன்ன கணம்_கொள் தானை – புறம் 362/6
மேல்


கணம்_கொண்டு (3)

மா மலையின் கணம்_கொண்டு அவர் – பதி 80/2
ஒருத்தி கணம்_கொண்டு அவை மூச கை ஆற்றாள் பூண்ட – கலி 92/45
அணங்கு உடை அவுணர் கணம்_கொண்டு ஒளித்து என – புறம் 174/1
மேல்


கணம்_கொள் (17)

கணம்_கொள் சுற்றமொடு கை புணர்ந்து ஆடும் – பெரும் 234
கணம்_கொள் அவுணர் கடந்த பொலம் தார் – மது 590
கணம்_கொள் கூளியொடு கதுப்பு இகுத்து அசைஇ – பட் 259
கணம்_கொள் தோகையின் கதுப்பு இகுத்து அசைஇ – மலை 44
கணம்_கொள் குப்பை உணங்கு திறன் நோக்கி – நற் 101/3
கணம்_கொள் உமணர் உயங்கு_வயின் ஒழித்த – நற் 138/3
பொலம் தொடி போல மின்னி கணம்_கொள்
இன் இசை முரசின் இரங்கி மன்னர் – நற் 197/9,10
தொகு செம் நெற்றி கணம்_கொள் சேவல் – குறு 107/2
கணம்_கொள் சிமைய உணங்கும் கானல் – குறு 372/3
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – ஐங் 183/1
கணம்_கொள் சுற்றத்து அண்ணலை வணங்கி – பரி 23/86
கணம்_கொள் பல் பொறி கடும் சின புகரும் – கலி 105/16
கணம்_கொள் இடு மணல் காவி வருந்த – கலி 131/37
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – அகம் 22/2
கணம்_கொள் வண்டின் அம் சிறை தொழுதி – அகம் 204/6
கணம்_கொள் ஆயமொடு புணர்ந்து விளையாட – அகம் 250/5
அணங்கு உருத்து அன்ன கணம்_கொள் தானை – புறம் 362/6
மேல்


கணம்_கொள்பு (1)

பாசறை மீமிசை கணம்_கொள்பு ஞாயிற்று – நற் 396/6
மேல்


கணம்_கொள (2)

நுணங்கு துகில் நுடக்கம் போல கணம்_கொள
ஊதை தூற்றும் உரவு நீர் சேர்ப்ப – நற் 15/2,3
நுணங்கு நுண் பனுவல் போல கணம்_கொள
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் நெடு வரை – நற் 353/2,3
மேல்


கணவ (13)

மங்கையர் கணவ மைந்தர் ஏறே – திரு 264
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி கொடும்_குழை கணவ
பல களிற்று தொழுதியொடு வெல் கொடி நுடங்கும் – பதி 14/15,16
திருந்திய இயல் மொழி திருந்து இழை கணவ
குலை இழிபு அறியா சாபத்து வயவர் – பதி 24/11,12
வாள்_நுதல் கணவ மள்ளர் ஏறே – பதி 38/10
அன்னோர் பெரும நன்_நுதல் கணவ
அண்ணல் யானை அடு போர் குட்டுவ – பதி 42/7,8
ஆன்றோள் கணவ சான்றோர் புரவல – பதி 55/1
சேண் நாறு நறு நுதல் சே_இழை கணவ
பாணர் புரவல பரிசிலர் வெறுக்கை – பதி 65/10,11
புரையோள் கணவ பூண் கிளர் மார்ப – பதி 70/16
சேண் நாறு நல் இசை சே_இழை கணவ
மாகம் சுடர மா விசும்பு உகக்கும் – பதி 88/36,37
வண்டு ஆர் கூந்தல் ஒண்_தொடி கணவ
நின் நாள் திங்கள் அனைய ஆக திங்கள் – பதி 90/50,51
திருவின் கணவ பெரு விறல் மள்ள – பரி 3/90
செயிர் தீர் கற்பின் சே_இழை கணவ
பொன் ஓடை புகர் அணி நுதல் – புறம் 3/6,7
அறம் பாடின்றே ஆய்_இழை கணவ
காலை அந்தியும் மாலை அந்தியும் – புறம் 34/7,8
மேல்


கணவர் (2)

கணவர் உவப்ப புதல்வர் பயந்து – மது 600
தாம் வேண்டு காதல் கணவர் எதிர்ப்பட – பரி 10/35
மேல்


கணவன் (15)

மறு இல் கற்பின் வாள்_நுதல் கணவன்
கார்கோள் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – திரு 6,7
மலர் போல் மழை கண் மங்கையர் கணவன்
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின் – மலை 58,59
வலிக்கு வரம்பு ஆகிய கணவன் ஓம்பலின் – மலை 308
கொடியோள் கணவன் படர்ந்திகும் எனினே – மலை 424
மாயா வேட்டம் போகிய கணவன்
பொய்யா மரபின் பிணவு நினைந்து இரங்கும் – நற் 103/7,8
நல்லோள் கணவன் இவன் என – குறு 14/5
எழால் உற வீழ்ந்து என கணவன் காணாது – குறு 151/2
இனிது என கணவன் உண்டலின் – குறு 167/5
மந்தி கணவன் கல்லா கடுவன் – ஐங் 274/1
பாவை அன்ன நல்லோள் கணவன்
பொன்னின் அன்ன பூவின் சிறியிலை – பதி 61/4,5
கணவன் ஓம்பும் கானல் அம் சேர்ப்பன் – அகம் 160/8
ஒலி இரும் கதுப்பின் ஆய்_இழை கணவன்
கிளி மரீஇய வியன் புனத்து – புறம் 138/8,9
பெரும் தோள் கணவன் மாய்ந்து என அரும்பு அற – புறம் 246/13
மனைக்கு விளக்கு ஆகிய வாள்_நுதல் கணவன்
முனைக்கு வரம்பு ஆகிய வென் வேல் நெடுந்தகை – புறம் 314/1,2
கணவன் எழுதலும் அஞ்சி கலையே – புறம் 320/7
மேல்


கணவனை (1)

நீ ஆகியர் எம் கணவனை
யான் ஆகியர் நின் நெஞ்சு நேர்பவளே – குறு 49/4,5
மேல்


கணவிர (1)

கணவிர மாலை இடூஉ கழிந்து அன்ன – அகம் 31/9
மேல்


கணவிரி (1)

சினை வளர் வேங்கை கணவிரி காந்தள் – பரி 11/20
மேல்


கணவீர (1)

பெரும் தண் கணவீர நறும் தண் மாலை – திரு 236
மேல்


கணனும் (1)

பதினெண்_கணனும் ஏத்தவும் படுமே – புறம் 1/10
மேல்


கணனொடு (1)

கான மஞ்ஞை கணனொடு சேப்ப – புறம் 127/4
மேல்


கணாட்டி (1)

அறம் புலந்து பழிக்கும் அளை கணாட்டி
எவ்வ நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆக – ஐங் 393/2,3
மேல்


கணி (3)

கார் அரும்பு அவிழ்ந்த கணி வாய் வேங்கை – நற் 373/6
கணி வாய் பல்லிய காடு இறந்தோரே – அகம் 151/15
கணி மேவந்தவள் அல்குல் அம் வரியே – புறம் 344/9
மேல்


கணிகாரம் (1)

கணிகாரம் கொட்கும்-கொல் என்று ஆங்கு அணி செல – கலி 143/5
மேல்


கணிகை (1)

மாய பொய் கூட்டி மயக்கும் விலை கணிகை
பெண்மை பொதுமை பிணையிலி ஐம் புலத்தை – பரி 20/49,50
மேல்


கணிச்சி (7)

காம கணிச்சி உடைக்கும் நிறை என்னும் – குறள் 126/1
பொன் செய் கணிச்சி திண் பிணி உடைத்து – பதி 22/12
சீறு அரு முன்பினோன் கணிச்சி போல் கோடு சீஇ – கலி 101/8
வல் வாய் கணிச்சி கூழ் ஆர் கோவலர் – அகம் 21/22
நீயே மருந்து இல் கணிச்சி வருந்த வட்டித்து – புறம் 42/22
மாற்று அரும் கணிச்சி மணி மிடற்றோனும் – புறம் 56/2
கணிச்சி கூர்ம் படை கடும் திறல் ஒருவன் – புறம் 195/4
மேல்


கணிச்சியால் (1)

காம கணிச்சியால் கையறவு வட்டித்து – பரி 10/33
மேல்


கணிச்சியில் (1)

கணிச்சியில் குழித்த கூவல் நண்ணி – நற் 240/7
மேல்


கணிச்சியின் (1)

கடற்று அடை மருங்கின் கணிச்சியின் குழித்த – அகம் 399/6
மேல்


கணிச்சியும் (2)

செறி இலை ஈட்டியும் குடாரியும் கணிச்சியும்
தெறு கதிர் கனலியும் மாலையும் மணியும் – பரி 5/66,67
மடங்கலும் கணிச்சியும் காலனும் கூற்றும் – கலி 105/20
மேல்


கணிச்சியொடு (1)

கையது கணிச்சியொடு மழுவே மூவாய் – அகம் 0/5
மேல்


கணிச்சியோன் (3)

சீறு அரும் கணிச்சியோன் சினவலின் அ எயில் – கலி 2/6
எரி திகழ் கணிச்சியோன் சூடிய பிறை கண் – கலி 103/25
பெரும் பெயர் கணிச்சியோன் மணி மிடற்று அணி போல – கலி 105/13
மேல்


கணிற்கு (1)

நன் மலர் மழை கணிற்கு எளியவால் பனியே – குறு 329/7
மேல்


கணீர் (1)

புன் கணீர் பூசல் தரும் – குறள் 8/2
மேல்


கணும் (2)

பூ கணும் இமையார் நோக்குபு மறைய – அகம் 136/9
பூ கணும் நுதலும் பசப்ப நோய் கூர்ந்து – அகம் 329/1
மேல்


கணை (80)

கணை கொடிது யாழ் கோடு செவ்விது ஆங்கு அன்ன – குறள் 28/17
கணை கால் வாங்கிய நுசுப்பின் பணை தோள் – திரு 14
கா எரி_ஊட்டிய கவர் கணை தூணி – சிறு 238
பொரு கணை தொலைச்சிய புண் தீர் மார்பின் – பெரும் 70
இரும்பு தலை யாத்த திருந்து கணை விழு கோல் – பெரும் 91
சாபம் சார்த்திய கணை துஞ்சு வியல் நகர் – பெரும் 121
கடும் துடி தூங்கும் கணை கால் பந்தர் – பெரும் 124
களைஞர் தந்த கணை கால் நெய்தல் – பெரும் 213
பெயல் உறழ கணை சிதறி – மது 183
வில்லை கவைஇ கணை தாங்கு மார்பின் – மது 728
காழ் மண்டு எஃகமொடு கணை அலை கலங்கி – மது 739
கணை விடு புடையூ கானம் கல்லென – குறி 160
மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடும் கணை
தாரொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை – மலை 226,227
முன்னோன் வாங்கிய கடு விசை கணை கோல் – மலை 380
கழி சேர் மருங்கின் கணை கால் நீடி – நற் 27/9
எய் கணை நிழலின் கழியும் இ உலகத்து – நற் 46/2
கணை கால் மா மலர் கரப்ப மல்கு கழி – நற் 67/6
பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல் – நற் 138/6
வெறி கொள் சாபத்து எறி கணை வெரீஇ – நற் 228/7
கணை கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது – நற் 230/3
பணை தோள் அரும்பிய சுணங்கின் கணை கால் – நற் 262/6
கழி சேறு ஆடிய கணை கால் அத்திரி – நற் 278/7
இரவின் வருதல் அன்றியும் உரவு கணை
வன் கை கானவன் வெம் சிலை வணக்கி – நற் 285/2,3
செம் கணை தொடுத்த செயிர் நோக்கு ஆடவர் – நற் 298/2
செம் கணை செறித்த வன்கண் ஆடவர் – நற் 329/6
கணை கால் ஏனல் கைம்மிக கவர்தலின் – நற் 336/2
கால் அணைந்து எதிரிய கணை கோட்டு வாளை – நற் 340/4
பாசடை நிவந்த கணை கால் நெய்தல் – குறு 9/4
கணை கோட்டு வாளை கமம் சூல் மட நாகு – குறு 164/1
விடு கணை வில்லொடு பற்றி கோடு இவர்பு – குறு 274/3
கன்னி விடியல் கணை கால் ஆம்பல் – ஐங் 68/1
நாடு கண்டு அன்ன கணை துஞ்சு விலங்கல் – பதி 16/2
கதவம் காக்கும் கணை எழு அன்ன – பதி 45/10
தூ கணை கிழித்த மா கண் தண்ணுமை – பதி 51/33
உதிர்பு அதிர்பு அலம் தொடா அமர் வென்ற கணை
பொருவேம் என்றவர் மதம் தப கடந்து – பரி 1/28,29
விடும் கணை ஒப்பின் கதழ் உறை சிதறூஉ – பரி 22/6
மண் கணை முழவின் இன் கண் இமிழ்விற்கு – பரி 22/36
கணை தொடை நாணும் கடும் துடி ஆர்ப்பின் – கலி 15/4
கணை கழிகல்லாத கல் பிறங்கு ஆரிடை – கலி 20/21
அவரும் தெரி கணை நோக்கி சிலை நோக்கி கண் சேந்து – கலி 39/23
காமர் நடக்கும் நடை காண் கவர் கணை
சாமனார் தம்முன் செலவு காண் – கலி 94/33,34
கண் பாயல் பெற்ற போல் கணை கால மலர் கூம்ப – கலி 119/5
வெள்ள மான் நிறம் நோக்கி கணை தொடுக்கும் கொடியான் போல் – கலி 120/11
கணை இரப்பேன் கால் புல்லிக்கொண்டு – கலி 147/60
கழி பிணி கறை தோல் பொழி கணை உதைப்பு – அகம் 24/14
கணை வலம் தெரிந்து துணை படர்ந்து உள்ளி – அகம் 38/4
வரி புனை வில்லன் ஒரு கணை தெரிந்து கொண்டு – அகம் 48/12
பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல் – அகம் 70/11
காலை தந்த கணை கோட்டு வாளைக்கு – அகம் 126/8
கணை கால் அம் பிணை காமர் புணர் நிலை – அகம் 134/12
விடு வாய் செம் கணை கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 179/7
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் – அகம் 181/11
நீடு கழை கரும்பின் கணை கால் வான் பூ – அகம் 217/4
கொடு வில் கானவர் கணை இட தொலைந்தோர் – அகம் 231/5
கிளை விரி கரும்பின் கணை கால் வான் பூ – அகம் 235/12
கனை குரல் இசைக்கும் விரை செலல் கடும் கணை
முரண் மிகு வடுகர் முன் உற மோரியர் – அகம் 281/7,8
கணை கால் அம் பிணை ஏறு புறம் நக்க – அகம் 287/10
சிலை ஏறட்ட கணை வீழ் வம்பலர் – அகம் 289/1
நீங்கா வம்பலர் கணை இட தொலைந்தோர் – அகம் 313/13
நீடு வெயில் உழந்த குறி இறை கணை கால் – அகம் 335/12
கொடு நுகம் நுழைந்த கணை கால் அத்திரி – அகம் 350/6
தண் சேற்று அடைஇய கணை கால் நெய்தல் – அகம் 360/4
அணை அணைந்து இனையை ஆகல் கணை அரை – அகம் 363/5
கணை இட கழிந்த தன் வீழ் துணை உள்ளி – அகம் 371/3
கணை கழிந்து அன்ன நோன் கால் வண் பரி – அகம் 400/14
கணை பொருது கவி வண் கையால் – புறம் 7/3
எய் கணை கிழித்த பகட்டு எழில் மார்பின் – புறம் 13/3
ஒரு கணை கொண்டு மூ எயில் உடற்றி – புறம் 55/2
கணை பொருத துளை தோலன்னே – புறம் 97/16
கணை கோட்டு வாளை மீ நீர் பிறழ – புறம் 249/2
செருப்பு இடை சிறு பரல் அன்னன் கணை கால் – புறம் 257/1
விடு கணை நீத்தம் துடி புணை ஆக – புறம் 260/14
வில் உமிழ் கடும் கணை மூழ்க – புறம் 263/7
நெடு நகர் வந்து என விடு கணை மொசித்த – புறம் 285/8
கயம் தலை சிறாஅர் கணை விளையாடும் – புறம் 325/12
கைம்_மா எல்லாம் கணை இட தொலைந்தன – புறம் 368/3
கணை துளி பொழிந்த கண் அகன் கிடக்கை – புறம் 369/9
வரு கணை வாளி அன்பு இன்று தலைஇ – புறம் 371/11
கணை துளி பொழிந்த கண்கூடு பாசறை – புறம் 372/4
கணை காற்று எடுத்த கண் அகன் பாசறை – புறம் 373/4
மேல்


கணையமொடு (1)

பிடித்து எறி வெள் வேல் கணையமொடு வித்தி – புறம் 369/13
மேல்


கணையர் (1)

கணையர் கிணையர் கை புனை கவணர் – நற் 108/4
மேல்


கணையன் (2)

கணையன் அகப்பட கழுமலம் தந்த – அகம் 44/13
கணையன் நாணிய ஆங்கு மறையினள் – அகம் 386/8
மேல்


கணையின் (2)

வில் உமிழ் கணையின் சென்று சேண் படவே – குறு 231/6
உடு உறு கணையின் போகி சாரல் – அகம் 292/12
மேல்


கணையினர் (1)

ஊர் காப்பாளர் ஊக்கு அரும் கணையினர்
தேர் வழங்கு தெருவில் நீர் திரண்டு ஒழுக – மது 647,648
மேல்


கணையினும் (1)

கணையினும் நோய் செய்தல் கடப்பு அன்றோ கனம் குழாய் – கலி 57/15
மேல்


கணையோர் (1)

கணையோர் அஞ்சா கடுங்கண் காளையொடு – அகம் 321/12
மேல்


கணோட்டமும் (1)

அறிவும் ஈரமும் பெரும் கணோட்டமும்
சோறு படுக்கும் தீயோடு – புறம் 20/6,7
மேல்


கணோயே (1)

காண்குவம் வம்மோ பூ கணோயே – ஐங் 469/5
மேல்


கணோளே (1)

நீங்கினளோ என் பூ கணோளே – ஐங் 375/6
மேல்


கத (12)

காவலர் கடுகினும் கத நாய் குரைப்பினும் – குறி 240
கடும் குரல் பம்பை கத நாய் வடுகர் – நற் 212/5
முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசை கத நாய் – நற் 252/10
நீ நீங்கு கன்று சேர்ந்தார்_கண் கத ஈற்று ஆ சென்று ஆங்கு – கலி 116/8
காட்டீயாய் ஆயின் கத நாய் கொளுவுவேன் – கலி 144/20
கயிறு இடு கத சே போல மதம் மிக்கு – அகம் 36/7
கல்லா நீள்மொழி கத நாய் வடுகர் – அகம் 107/11
கற்று உரி குடம்பை கத நாய் வடுகர் – அகம் 381/7
கான் உறை வாழ்க்கை கத நாய் வேட்டுவன் – புறம் 33/1
இன மலி கத சே களனொடு வேண்டினும் – புறம் 171/8
மான் கணம் தொலைச்சிய கடு விசை கத நாய் – புறம் 205/8
பாறு இறைகொண்ட பறந்தலை மா கத
கள்ளி போகிய களரி மருங்கின் – புறம் 360/15,16
மேல்


கதம் (5)

கதம் காத்து கற்று அடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி – குறள் 13/19
கதம் பெரிது உடையள் யாய் அழுங்கலோ இலளே – நற் 150/11
களிறு கோள் பிழைத்த கதம் சிறந்து எழு புலி – ஐங் 218/3
கொல் ஏறு போலும் கதம்
நெட்டு இரும் கூந்தலாய் கண்டை இஃது ஓர் சொல் – கலி 105/56,57
கதிர் கதம் கற்ற ஏ கல் நெறி இடை – அகம் 177/8
மேல்


கதம்பட்ட (1)

கார் கதம்பட்ட கண் அகன் விசும்பின் – அகம் 108/6
மேல்


கதவ (5)

கண்ணே கதவ அல்ல நண்ணார் – நற் 39/7
போர் அமை கதவ புரை-தொறும் தூவ – நற் 132/4
கண்ணினும் கதவ நின் முலையே – ஐங் 361/4
முலையினும் கதவ நின் தட மென் தோளே – ஐங் 361/5
நன் நகர் வாயில் கதவ வெளில் சார்ந்து – கலி 97/16
மேல்


கதவம் (16)

ஓங்கு எயில் கதவம் உருமு சுவல் சொறியும் – சிறு 80
திண் சுவர் நல் இல் கதவம் கரைய – மது 667
போர் வாய் கதவம் தாழொடு துறப்ப – நெடு 63
துணை மாண் கதவம் பொருத்தி இணை மாண்டு – நெடு 81
தூங்கு எயில் கதவம் காவல் கொண்ட – பதி 31/19
கதவம் காக்கும் கணை எழு அன்ன – பதி 45/10
கடி புகு வேரி கதவம் இல் தோட்டி – பரி 23/32
களையா நின் குறி வந்து எம் கதவம் சேர்ந்து அசைத்த கை – கலி 68/8
போர் ஆர் கதவம் மிதித்தது அமையுமோ – கலி 90/12
கடி மதில் கதவம் பாய்தலின் தொடி பிளந்து – அகம் 24/11
வீழா கதவம் அசையினன் புகுதந்து – அகம் 102/13
எழுதி அன்ன திண் நிலை கதவம்
கழுது வழங்கு அரைநாள் காவலர் மடிந்து என – அகம் 311/3,4
கதவம் முயறலும் முயல்ப அதாஅன்று – அகம் 356/15
ஏழ் எயில் கதவம் எறிந்து கைக்கொண்டு நின் – புறம் 33/8
களிறே எழூஉ தாங்கிய கதவம் மலைத்து அவர் – புறம் 97/8
மதில் கதவம் எழு செல்லவும் – புறம் 98/4
மேல்


கதவர் (1)

கல்லா கதவர் தன் ஐயர் ஆகவும் – நற் 127/5
மேல்


கதவவால் (1)

கதவவால் தக்கதோ காழ் கொண்ட இள முலை – கலி 57/19
மேல்


கதவின் (8)

செற்றை வாயில் செறி கழி கதவின்
கற்றை வேய்ந்த கழி தலை சாம்பின் – பெரும் 149,150
நெய் பட கரிந்த திண் போர் கதவின்
மழை ஆடும் மலையின் நிவந்த மாடமொடு – மது 354,355
புலி பொறி போர் கதவின்
திரு துஞ்சும் திண் காப்பின் – பட் 40,41
முழு வலி முள் எயிறு அழுத்திய கதவின்
கானல் அம் தொண்டி பொருநன் வென் வேல் – நற் 18/3,4
வன்கண் கதவின் வெண்மணி வாயில் – அகம் 211/14
திறவாது அடைத்த திண் நிலை கதவின்
நீள் மதில் ஒரு சிறை ஒடுங்குதல் – புறம் 44/14,15
பாடுநர்க்கு அடைத்த கதவின் ஆடு மழை – புறம் 151/10
எழு விட்டு அமைத்த திண் நிலை கதவின்
அரை மண் இஞ்சி நாள்_கொடி நுடங்கும் – புறம் 341/4,5
மேல்


கதவு (9)

நாணு தாழ் வீழ்த்த கதவு
காமம் என ஒன்றோ கண் இன்று என் நெஞ்சத்தை – குறள் 126/2,3
கடி அரண் தொலைத்த கதவு கொல் மருப்பின் – பட் 229
உரவு களிறு போல் வந்து இரவு கதவு முயறல் – குறு 244/2
குழூஉ நிலை புதவின் கதவு மெய் காணின் – பதி 53/16
பொருந்து நோன் கதவு ஒற்றி புலம்பி யாம் உலமர – கலி 83/2
அயில் திணி நெடும் கதவு அமைத்து அடைத்து அணி கொண்ட – கலி 135/3
பெரும் கதவு பொருத யானை மருப்பின் – அகம் 26/6
எயிறு படை ஆக எயில் கதவு இடாஅ – புறம் 3/9
களிறே கதவு எறியா சிவந்து உராஅய் – புறம் 4/10
மேல்


கதவே (1)

திறப்பல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் கதவே – குறு 321/8
மேல்


கதழ் (26)

கால் இயக்கு அன்ன கதழ் பரி கடைஇ – மது 440
மலை தலைவந்த மரையான் கதழ் விடை – மலை 331
கடு மான் பரிய கதழ் பரி கடைஇ – நற் 149/7
கால் பொருது இடிப்பினும் கதழ் உறை கடுகினும் – நற் 201/8
கதழ் பரி நெடும் தேர் வரவு ஆண்டு அழுங்க – நற் 203/9
நீர் மலி கதழ் பெயல் தலைஇய – நற் 205/10
காண்-தொறும் பொலியும் கதழ் வாய் வேழம் – நற் 217/2
கல் பொருது இரங்கும் கதழ் வீழ் அருவி – குறு 134/5
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ – ஐங் 474/3
கடும் பரி கதழ் சிறகு அகைப்ப நீ – பதி 25/12
கடு மா மறவர் கதழ் தொடை மறப்ப – பதி 28/4
கால் மயங்கு கதழ் உறை ஆலியொடு சிதறி – பதி 50/2
கால் கிளர்ந்து அன்ன கதழ் பரி புரவி – பதி 80/13
கார் மலி கதழ் பெயல் தலைஇ ஏற்ற – பரி 14/1
விடும் கணை ஒப்பின் கதழ் உறை சிதறூஉ – பரி 22/6
கை புனை அரக்கு இல்லை கதழ் எரி சூழ்ந்து ஆங்கு – கலி 25/4
கண் அகன் இரு விசும்பில் கதழ் பெயல் கலந்து ஏற்ற – கலி 102/1
பல ஆன் பொதுவர் கதழ் விடை கோள் காண்-மார் – கலி 103/5
தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை – கலி 103/40
கருவி வானம் கதழ் உறை சிதறி – அகம் 4/6
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள் – அகம் 140/5
கடிது இடி உருமொடு கதழ் உறை சிதறி – அகம் 162/5
கதழ் பரி திண் தேர் கடைஇ வந்து – அகம் 180/4
கழங்கு உறழ் ஆலியொடு கதழ் உறை சிதறி – அகம் 334/8
கதழ் பரிய கலி_மாவும் – புறம் 55/8
கதழ் இசை வன்கணினர் – புறம் 377/27
மேல்


கதழ்ந்து (2)

களங்கனி அன்ன கதழ்ந்து கிளர் உருவின் – மலை 36
கனை செலல் முன்பொடு கதழ்ந்து வரல் போற்றி – மலை 473
மேல்


கதழ்பு (2)

மதில் கொல் யானையின் கதழ்பு நெறி வந்த – ஐங் 78/2
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி – பரி 10/18
மேல்


கதழ்வு (1)

கணம் சால் வேழம் கதழ்வு_உற்று ஆஅங்கு – பெரும் 259
மேல்


கதழ்வு_உற்று (1)

கணம் சால் வேழம் கதழ்வு_உற்று ஆஅங்கு – பெரும் 259
மேல்


கதழ்வை (1)

கழிய கதழ்வை என கேட்டு நின்னை – கலி 143/23
மேல்


கதழும் (4)

தலை இறும்பு கதழும் நாறு கொடி புறவின் – மலை 407
கயிறு அரி எருத்தின் கதழும் துறைவன் – குறு 117/4
மலை மாசு கழிய கதழும் அருவி இழியும் – பரி 6/5
கடிய கதழும் நெடு வரை படப்பை – புறம் 202/4
மேல்


கதற (1)

மற புலி உரற வாரணம் கதற
நனவு_உறு கட்சியின் நன் மயில் ஆல – அகம் 392/16,17
மேல்


கதறு (1)

கள்ளி நீழல் கதறு வதிய – அகம் 337/17
மேல்


கதன் (5)

களிறு கதன் அடக்கிய வெளிறு இல் கந்தின் – பெரும் 396
கடாஅம் கழீஇய கதன் அடங்கு யானை – நற் 18/8
கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சாடி – கலி 101/28
காரி கதன் அஞ்சான் கொள்பவன் ஈர் அரி – கலி 104/21
காரி கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவற்கே – கலி 104/74
மேல்


கதி (2)

கொடை தக்காய் நீ ஆயின் நெறி அல்லா கதி ஓடி – கலி 136/11
கால் இயல் கலி_மா கதி இன்றி வைகவும் – புறம் 229/21
மேல்


கதிக்கும் (1)

நிழலொடு கதிக்கும் நிணம் புரி முது நரி – நற் 352/5
மேல்


கதித்த (1)

புனிற்று நிரை கதித்த பொறிய முது பாறு – நற் 329/4
மேல்


கதித்து (1)

கதித்து எழு மாதிரம் கல்லென ஒலிப்ப – பதி 92/9
மேல்


கதியாதி (2)

கள்வனால் தங்கியது அல்லால் கதியாதி
ஒள்_இழாய் யான் தீது இலேன் – கலி 83/24,25
ஐயத்தால் என்னை கதியாதி தீது இன்மை – கலி 91/7
மேல்


கதியிற்றே (1)

கதியிற்றே காரின் குரல் – பரி 8/18
மேல்


கதிர் (229)

பல் கதிர் விரிந்தன்று ஒரு முகம் ஒரு முகம் – திரு 92
இரு சீர் பாணிக்கு ஏற்ப விரி கதிர்
வெள்ளி முளைத்த நள்ளிருள் விடியல் – பொரு 71,72
பவ்வ மீமிசை பகல் கதிர் பரப்பி – பொரு 135
கான கோழி கதிர் குத்த – பொரு 222
எல்லை_தருநன் பல் கதிர் பரப்பி – பொரு 233
காலை ஞாயிற்று கதிர் கடா_உறுப்ப – சிறு 10
கடும் சூல் முண்டகம் கதிர் மணி கழாஅலவும் – சிறு 148
இளம் கதிர் ஞாயிறு எள்ளும் தோற்றத்து – சிறு 243
பருவ வானத்து பால் கதிர் பரப்பி – சிறு 250
பகல் கான்று எழுதரு பல் கதிர் பருதி – பெரும் 2
நீங்கா யாணர் வாங்கு கதிர் கழனி – பெரும் 228
ஓங்கு நிலை கரும்பொடு கதிர் மிடைந்து யாத்த – முல் 32
வானம் வாய்த்த வாங்கு கதிர் வரகின் – முல் 98
களிறு மாய்க்கும் கதிர் கழனி – மது 247
குறும் கதிர் தோரை நெடும் கால் ஐயவி – மது 287
முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம் – மது 315
ஒண் கதிர் ஞாயிற்று ஊறு அளவா திரிதரும் – மது 385
வெயில் கதிர் மழுங்கிய படர் கூர் ஞாயிற்று – மது 431
திண் கதிர் மதாணி ஒண் குறு_மாக்களை – மது 461
சுடர் பொழிந்து ஏறிய விளங்கு கதிர் ஞாயிற்று – மது 702
இலங்கு கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 703
திண் காழ் ஆரம் நீவி கதிர் விடும் – மது 715
வண் தோட்டு நெல்லின் வரு கதிர் வணங்க – நெடு 22
விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம் – நெடு 73
உரவு கதிர் தெறூஉம் உருப்பு அவிர் அமயத்து – குறி 45
பல் கதிர் மண்டிலம் கல் சேர்பு மறைய – குறி 216
காய் செந்நெல் கதிர் அருந்து – பட் 13
காய் சினத்த கதிர்_செல்வன் – பட் 122
செல் கதிர் நுழையா செழு நகர் வரைப்பின் – பட் 183
வாதி கை அன்ன கவை கதிர் இறைஞ்சி – மலை 112
கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்து கழி-மின் – மலை 375
இளம் கதிர் ஞாயிற்று களங்கள்-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 464
பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக – நற் 0/4
சேய் விசும்பு இவர்ந்த செழும் கதிர் மண்டிலம் – நற் 67/1
பல் கதிர் மண்டிலம் பகல் செய்து ஆற்றி – நற் 69/1
மயிர் நிரைத்து அன்ன வார் கோல் வாங்கு கதிர்
செந்நெல் அம் செறுவின் அன்னம் துஞ்சும் – நற் 73/7,8
வடி கதிர் திரித்த வல் ஞாண் பெரு வலை – நற் 74/1
விரி கதிர் பொன் கலத்து ஒரு கை ஏந்தி – நற் 110/2
கவை கதிர் கறித்த காமர் மட பிணை – நற் 121/3
இலங்கு கதிர் மழுங்கி எல் விசும்பு படர – நற் 152/3
கதிர் காய்ந்து எழுந்து அகம் கனலி ஞாயிற்று – நற் 163/10
செம்_கதிர்_செல்வன் தெறுதலின் மண் பக – நற் 164/2
விரி கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன நின் – நற் 192/10
பளிங்கு செறிந்து அன்ன பல் கதிர் இடையிடை – நற் 196/1
குண கடல் இவர்ந்து குரூஉ கதிர் பரப்பி – நற் 215/1
ஞாயிறு ஞான்று கதிர் மழுங்கின்றே – நற் 218/1
கங்குல் மாட்டிய கனை கதிர் ஒண் சுடர் – நற் 219/7
கதிர் கால் வெம்ப கல் காய் ஞாயிற்று – நற் 258/3
தெறு கதிர் இன் துயில் பசு வாய் திறக்கும் – நற் 275/5
இரும் கதிர் நெல்லின் யாணரஃதே – நற் 311/2
கல் சுடர் சேரும் கதிர் மாய் மாலை – நற் 321/5
கடும் கதிர் ஞாயிறு மலை மறைந்தன்றே – நற் 338/1
நிலவே நீல் நிற விசும்பில் பல் கதிர் பரப்பி – நற் 348/1
பசும் கதிர் மதியத்து அகல் நிலா போல – நற் 377/7
உறு கதிர் இள வெயில் உண்ணும் நாடன் – நற் 396/7
விரி கதிர் ஞாயிறும் குடக்கு வாங்கும்மே – நற் 398/2
ஆய் கதிர் நெல்லின் வரம்பு அணை துயிற்றி – குறு 238/2
வாங்கு கதிர் தொகுப்ப கூம்பி ஐயென – குறு 376/4
கதிர் சினம் தணிந்த கையறு மாலை – குறு 387/2
செந்நெல் அம் செறுவில் கதிர் கொண்டு களவன் – ஐங் 27/1
பகலின் தோன்றும் பல் கதிர் தீயின் – ஐங் 57/1
கதிர் இலை நெடு வேல் கடு மான் கிள்ளி – ஐங் 78/1
நெடும் கதிர் நெல்லின் நாள் மேயல் ஆரும் – ஐங் 95/2
இலங்கு கதிர் முத்தம் இருள் கெட இமைக்கும் – ஐங் 193/2
கண் பொர விளங்கிய கதிர் தெறு வைப்பின் – ஐங் 319/1
கடும் கதிர் ஞாயிறு கல் பக தெறுதலின் – ஐங் 322/2
கதிர் தெறு வெம் சுரம் நினைக்கும் – ஐங் 330/4
வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர – பதி 16/16
கல் உயர் கடத்து இடை கதிர் மணி பெறூஉம் – பதி 21/22
வயங்கு கதிர் விரிந்து வான்_அகம் சுடர்வர – பதி 24/23
தெறு கதிர் திகழ்தரும் உரு கெழு ஞாயிற்று – பதி 52/29
அலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 58/18
பாய் இருள் நீங்க பல் கதிர் பரப்பி – பதி 59/5
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 66/19
வயங்கு கதிர் வயிரொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப – பதி 67/6
இலங்கு கதிர் திகிரி முந்திசினோரே – பதி 69/17
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 76/14
திங்களும் தெறு கதிர் கனலியும் நீ – பரி 1/45
மாசு இல் ஆயிரம் கதிர் ஞாயிறும் தொகூஉம் – பரி 3/22
அணி நிழல் வயங்கு ஒளி ஈர் எண் தீம் கதிர்
பிறை வளர் நிறை மதி உண்டி – பரி 3/51,52
விரி கதிர் மணி பூணவற்கு தான் ஈத்தது – பரி 5/32
தெறு கதிர் கனலியும் மாலையும் மணியும் – பரி 5/67
தொகு கதிர் முத்து தொடை கலிழ்பு மழுக – பரி 6/16
விரி கதிர் மதியமொடு வியல் விசும்பு புணர்ப்ப – பரி 11/1
மிதுனம் அடைய விரி கதிர் வேனில் – பரி 11/12
விரி கதிர் முற்றா விரி சுடர் ஒத்தி – பரி 19/100
சுடர் மதி கதிர் என தூ நரையோரும் – பரி 23/43
உடன்ற_கால் முகம் போல ஒண் கதிர் தெறுதலின் – கலி 2/5
கடுகுபு கதிர் மூட்டி காய் சினம் தெறுதலின் – கலி 8/3
எறித்தரு கதிர் தாங்கி ஏந்திய குடை நீழல் – கலி 9/1
வேரொடு மரம் வெம்ப விரி கதிர் தெறுதலின் – கலி 10/4
கல் மிசை வேய் வாட கனை கதிர் தெறுதலான் – கலி 11/14
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம் – கலி 15/16
கனை கதிர் கனலியை காமுறல் இயைவதோ – கலி 16/12
நீள் கதிர் அவிர் மதி நிறைவு போல் நிலையாது – கலி 17/7
செல் கதிர் ஞாயிறு செயிர் சினம் சொரிதலின் – கலி 20/2
வீழ் கதிர் விடுத்த பூ விருந்து உண்ணும் இரும் தும்பி – கலி 29/16
பயம் கெழு பல் கதிர் பால் போலும் பொழுதொடு – கலி 31/11
கதிர் விரி கனை சுடர் கவின் கொண்ட நனம் சாரல் – கலி 44/1
விடியல் வெம் கதிர் காயும் வேய் அமல் அகல் அறை – கலி 45/1
தீம் கதிர் விட்டது போல முகன் அமர்ந்து – கலி 56/5
விரி கதிர் மண்டிலம் வியல் விசும்பு ஊர்தர – கலி 71/1
வள் இதழ் உற நீடி வயங்கிய ஒரு கதிர்
அவை புகழ் அரங்கின் மேல் ஆடுவாள் அணி நுதல் – கலி 79/3,4
கயம் தலை மின்னும் கதிர் விடு மு காழ் – கலி 80/2
சேகா கதிர் விரி வைகலில் கை வாரூஉ கொண்ட – கலி 96/22
காண்_தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும் – கலி 100/4
தொல் கதிர் திகிரியால் பரவுதும் ஒல்கா – கலி 104/78
பல் கதிர் ஞாயிறு பகல் ஆற்றி மலை சேர – கலி 118/4
அகன் ஞாலம் விளக்கும் தன் பல் கதிர் வாய் ஆக – கலி 119/1
தண் கதிர் மதியத்து அணி நிலா நிறைத்தர – கலி 121/3
உரவு கதிர் தெறும் என ஓங்கு திரை விரைபு தன் – கலி 127/20
எல் உறு தெறு கதிர் மடங்கி தன் கதிர் மாய – கலி 129/3
எல் உறு தெறு கதிர் மடங்கி தன் கதிர் மாய – கலி 129/3
நிரை கதிர் கனலி பாடொடு பகல் செல – கலி 130/5
கல் சேர்பு ஞாயிறு கதிர் வாங்கி மறைதலின் – கலி 134/4
கதிர் பகா ஞாயிறே கல் சேர்தி ஆயின் – கலி 142/37
கைவிளக்கு ஆக கதிர் சில தாராய் என் – கலி 142/43
வளியே எதிர்போம் பல கதிர் ஞாயிற்று – கலி 144/40
நிரை கதிர் ஞாயிற்றை நாடு என்றேன் யானும் – கலி 146/29
காணினும் என்னை அறிதிர் கதிர் பற்றி – கலி 147/26
பல் கதிர் சாம்பி பகல் ஒழிய பட்டீமோ – கலி 147/34
செல் கதிர் ஞாயிறே நீ – கலி 147/35
கல் அடைபு கதிர் ஊன்றி கண் பயம் கெட பெயர – கலி 148/3
கனை கதிர் தெறுதலின் கடுத்து எழுந்த காம்பு தீ – கலி 150/3
அழல் போல் வெம் கதிர் பைது அற தெறுதலின் – அகம் 1/10
உதிர்வன படூஉம் கதிர் தெறு கவாஅன் – அகம் 5/11
கடும் கதிர் திருகிய வேய் பயில் பிறங்கல் – அகம் 17/15
வயங்கு கதிர் கரந்த வாடை வைகறை – அகம் 24/6
கதிர் மருங்கு அறியாது அஞ்சுவர பாஅய் – அகம் 43/7
ஆள் வழக்கு அற்ற சுரத்து இடை கதிர் தெற – அகம் 51/1
கடும் கதிர் எறித்த விடுவாய் நிறைய – அகம் 53/3
பசு நிலா விரிந்த பல் கதிர் மதியின் – அகம் 57/11
வெருகு இருள் நோக்கி அன்ன கதிர் விடுபு – அகம் 73/3
செழும் செய் நெல்லின் விளை கதிர் கொண்டு – அகம் 78/17
கதிர் தெற கவிழ்ந்த உலறு தலை நோன் சினை – அகம் 81/7
தெறு கதிர் ஞாயிறு நடு நின்று காய்தலின் – அகம் 89/1
விளங்கு பகல் உதவிய பல் கதிர் ஞாயிறு – அகம் 91/1
பகல் இடை நின்ற பல் கதிர் ஞாயிற்று – அகம் 101/13
உரவு கதிர் மழுங்கிய கல் சேர் ஞாயிறு – அகம் 114/4
கல் சேர்ந்தன்றே பல் கதிர் ஞாயிறு – அகம் 120/5
இவர் திரை தந்த ஈர்ம் கதிர் முத்தம் – அகம் 130/9
காய் கதிர் திருகலின் கனைந்து கால் கடுகி – அகம் 135/7
பெரும் செய் நெல்லின் வாங்கு கதிர் முறித்து – அகம் 141/17
காடு கவின் ஒழிய கடும் கதிர் தெறுதலின் – அகம் 143/2
தெறு கதிர் உலைஇய வேனில் வெம் காட்டு – அகம் 153/8
செழும் செய் நெல்லின் சேய் அரி புனிற்று கதிர்
மூதா தின்றல் அஞ்சி காவலர் – அகம் 156/3,4
கதிர் கை ஆக வாங்கி ஞாயிறு – அகம் 164/1
அலங்கு கதிர் வேய்ந்த அழல் திகழ் நனம் தலை – அகம் 169/2
செல் கதிர் மழுகிய புலம்பு கொள் மாலை – அகம் 169/10
நேர் கதிர் நிரைத்த நேமி_அம்_செல்வன் – அகம் 175/14
கதிர் கதம் கற்ற ஏ கல் நெறி இடை – அகம் 177/8
ஒண் கதிர் உருப்பம் புதைய ஓராங்கு – அகம் 181/8
செல் கதிர் மழுகிய உருவ ஞாயிற்று – அகம் 184/15
ஒண் சுடர் முதிரா இளம் கதிர் அமையத்து – அகம் 187/19
கவை கதிர் இரும் புறம் கதூஉ உண்ட – அகம் 194/10
கதிர் மாய் மாலை ஆண் குரல் விளிக்கும் – அகம் 199/12
அவிர் கதிர் முத்தமொடு வலம்புரி சொரிந்து – அகம் 201/5
ஒண் கதிர் தெறாமை சிறகரின் கோலி – அகம் 208/11
பல் கதிர் வாங்கிய படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 213/12
பகல் உடன் கரந்த பல் கதிர் வானம் – அகம் 214/2
விடு கதிர் நெடு வேல் இமைக்கும் பாசறை – அகம் 214/6
நெடும் கதிர் கழனி தண் சாய்க்கானத்து – அகம் 220/18
அலங்கு கதிர் திகிரி ஆழி போழ – அகம் 224/14
பகல் செய் பல் கதிர் பருதி_அம்_செல்வன் – அகம் 229/1
பல் கதிர் ஆழி மெல் வழி அறுப்ப – அகம் 234/6
இடை நிலம் நெரிதரு நெடும் கதிர் பல் சூட்டு – அகம் 236/5
இரும் கதிர் அலமரும் கழனி கரும்பின் – அகம் 237/11
பீள் விரிந்து இறைஞ்சிய பிறங்கு கதிர் கழனி – அகம் 243/6
கதிர் மூக்கு ஆரல் களவன் ஆக – அகம் 246/2
வயங்கு கதிர் விரிந்த உரு கெழு மண்டிலம் – அகம் 263/2
வாணன் சிறுகுடி வணங்கு கதிர் நெல்லின் – அகம் 269/22
தண் கதிர் மண்டிலம் அவிர் அற சாஅய் – அகம் 277/1
ஒண் கதிர் திகிரி உருளிய குறைத்த – அகம் 281/11
கதிர் வார் காய் நெல் கட்கு இனிது இறைஞ்ச – அகம் 294/10
குன்று கோடு அகைய கடும் கதிர் தெறுதலின் – அகம் 295/2
பயம் கெழு திருவின் பல் கதிர் ஞாயிறு – அகம் 298/1
கதிர் கால் அம் பிணை உணீஇய புகல் ஏறு – அகம் 321/4
வயங்கு கதிர் மழுங்க பாஅய் பாம்பின் – அகம் 323/10
இரும் கதிர் கழனி பெரும் கவின் அன்ன – அகம் 326/6
நினைதலும் செய்தியோ எம்மே கனை கதிர்
ஆவி அம் வரி நீர் என நசைஇ – அகம் 327/8,9
நோன் கதிர் சுமந்த ஆழி ஆழ் மருங்கில் – அகம் 339/2
அறிவுறூஉம்-கொல்லோ தானே கதிர் தெற – அகம் 351/5
நெடும் கதிர் நெல்லின் வல்லம் கிழவோன் – அகம் 356/13
கவை கதிர் வரகின் யாணர் பைம் தாள் – அகம் 359/13
பல் கதிர் மழுகிய கல் சேர் அமையத்து – அகம் 367/2
ஒலி கதிர் கழனி கழாஅர் முன்துறை – அகம் 376/4
அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம் – அகம் 381/5
கவை கதிர் வரகின் சீறூர் ஆங்கண் – அகம் 384/6
கவை கதிர் வரகின் கால் தொகு பொங்கழி – அகம் 393/5
நன்று-மன் வாழி தோழி தெறு கதிர்
ஈரம் நைத்த நீர் அறு நனம் தலை – அகம் 395/5,6
காய் கதிர் கடுகிய கவின் அழி பிறங்கல் – அகம் 399/16
தண் கதிர் மதியம் போலவும் தெறு சுடர் – புறம் 6/27
ஒண் கதிர் ஞாயிறு போலவும் – புறம் 6/28
பகல் விளங்குதியால் பல் கதிர் விரித்தே – புறம் 8/10
கதிர் நுழைகல்லா மரம் பயில் கடி மிளை – புறம் 21/5
பாஅல் நின்று கதிர் சோரும் – புறம் 22/10
அலங்கு செந்நெல் கதிர் வேய்ந்த – புறம் 22/14
படுபு அறியலனே பல்_கதிர