ஔ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஔவைக்கு 1

ஔவைக்கு (1)

அமிழ்து விளை தீம் கனி ஔவைக்கு ஈந்த – சிறு 101