ஊ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஊஉங்கு 2
ஊஉர் 1
ஊஉன் 2
ஊக்க 4
ஊக்கத்த 1
ஊக்கத்தர் 1
ஊக்கத்தான் 1
ஊக்கத்தின் 2
ஊக்கம் 8
ஊக்கமொடு 2
ஊக்கலர் 1
ஊக்கலை 2
ஊக்காது 1
ஊக்கார் 2
ஊக்கி 6
ஊக்கிய 2
ஊக்கின் 2
ஊக்கினன் 1
ஊக்கு 5
ஊக்குநர் 2
ஊக்கும் 6
ஊக்குமாம் 1
ஊக 2
ஊகம் 4
ஊகமொடு 1
ஊகின் 1
ஊங்கண் 1
ஊங்கணோர் 1
ஊங்கலங்கடையே 1
ஊங்காய் 1
ஊங்காள் 1
ஊங்கி 2
ஊங்கு 8
ஊங்கு_ஊங்கு 1
ஊங்கும் 3
ஊங்கே 14
ஊங்கோ 1
ஊசல் 16
ஊசலின் 1
ஊசலை 1
ஊசி 6
ஊசியின் 1
ஊட்ட 4
ஊட்டல் 1
ஊட்டலென் 1
ஊட்டா 1
ஊட்டி 19
ஊட்டிய 4
ஊட்டியும் 2
ஊட்டின 1
ஊட்டினை 1
ஊட்டு 7
ஊட்டு_உறு 3
ஊட்டுதும் 1
ஊட்டும் 9
ஊட்டுவார் 1
ஊட்டுவாள் 1
ஊட்டுவோளே 1
ஊடல் 11
ஊடல்-கண் 1
ஊடலின் 4
ஊடலும் 1
ஊடலை 1
ஊடாமை 1
ஊடாளோ 1
ஊடி 8
ஊடி_ஊடி 1
ஊடியவரை 1
ஊடியார் 2
ஊடிவிடும் 1
ஊடின்றும் 1
ஊடினள் 1
ஊடினார் 1
ஊடினாள் 1
ஊடினும் 1
ஊடு 2
ஊடுக-மன்னோ 1
ஊடுதல் 3
ஊடுபோவது 1
ஊடும் 1
ஊடுவென் 1
ஊண் 17
ஊணும் 1
ஊணூர் 4
ஊத 16
ஊதல் 2
ஊதல 1
ஊதலின் 1
ஊதா 2
ஊதாய் 1
ஊதி 7
ஊதிய 3
ஊதியம் 6
ஊதியமும் 1
ஊது 16
ஊது-தொறும் 1
ஊதும் 21
ஊதுலை 1
ஊதை 12
ஊதையின் 1
ஊதையும் 1
ஊதையொடு 4
ஊமன் 3
ஊமும் 1
ஊமை 1
ஊர் 225
ஊர்-தொறும் 3
ஊர்-மதி 5
ஊர்_வயின் 3
ஊர்_அல்_அம்_சேரி 1
ஊர்_ஊர் 2
ஊர்_ஊர்பு 1
ஊர்க்கு 6
ஊர்க்கும் 1
ஊர்க்கே 12
ஊர்க 1
ஊர்குவோர் 1
ஊர்கொண்டன்றே 1
ஊர்கொண்டு 1
ஊர்த்து 1
ஊர்த்தே 1
ஊர்தர 6
ஊர்தரும் 2
ஊர்தல் 2
ஊர்தலும் 2
ஊர்தி 8
ஊர்தியான் 1
ஊர்தியும் 1
ஊர்தியொடு 1
ஊர்ந்த 13
ஊர்ந்தது 1
ஊர்ந்ததை 1
ஊர்ந்தன்றே 1
ஊர்ந்தனன் 1
ஊர்ந்தாயும் 3
ஊர்ந்தார் 1
ஊர்ந்தான்-இடை 1
ஊர்ந்து 26
ஊர்ந்தும் 1
ஊர்ந்துவிடல் 1
ஊர்ப 1
ஊர்பவர் 1
ஊர்பு 21
ஊர்பு_ஊர்பு 1
ஊர்முகத்து 1
ஊர்வது 2
ஊர்வான் 1
ஊர்வு 1
ஊர்வோர் 1
ஊர்வோனும் 1
ஊர 73
ஊரது 1
ஊரரும் 1
ஊரல் 4
ஊரவர் 5
ஊரவர்க்கு 1
ஊரவிர் 1
ஊரவும் 3
ஊரற்கு 4
ஊரன் 66
ஊரன்-மன் 1
ஊரன்_தன் 2
ஊரனும் 1
ஊரனை 6
ஊரனொடு 4
ஊரா 4
ஊராண்மை 1
ஊராண்மைக்கு 1
ஊராது 1
ஊராயின் 1
ஊரார் 3
ஊரார்க்கு 1
ஊராரை 1
ஊரானே 2
ஊரிய 1
ஊரின் 10
ஊரின்_ஊரின் 2
ஊரினும் 1
ஊரீர் 4
ஊருடன் 1
ஊருணி 1
ஊரும் 18
ஊரும்மே 2
ஊருள் 2
ஊரே 85
ஊரேம் 1
ஊரொடு 2
ஊரோ 2
ஊரோர் 1
ஊரோளே 1
ஊழ் 70
ஊழ்_உற்ற 1
ஊழ்_உற்று 1
ஊழ்_உற 1
ஊழ்_உறு 12
ஊழ்_உறுபு 2
ஊழ்_ஊழ் 4
ஊழ்க்கும்மே 1
ஊழ்த்த 8
ஊழ்த்தல் 1
ஊழ்த்தன 1
ஊழ்த்து 4
ஊழ்த்தும் 1
ஊழ்ப்ப 5
ஊழ்ப்படு 1
ஊழ்ப்பவும் 1
ஊழ 1
ஊழா 1
ஊழால் 2
ஊழி 23
ஊழியின் 1
ஊழியும் 5
ஊழியையே 1
ஊழிற்று 1
ஊழின் 9
ஊழின்_ஊழின் 1
ஊழையும் 1
ஊற்றம் 1
ஊற்று 6
ஊற்று_களத்தே 1
ஊற்றுக்கோல் 1
ஊற 1
ஊறல் 4
ஊறலின் 1
ஊறா 1
ஊறாது 1
ஊறி 1
ஊறிய 4
ஊறு 33
ஊறுக 1
ஊறுபட 1
ஊறுபாடு 1
ஊறும் 8
ஊன் 68
ஊன்_சோற்று 1
ஊன்_சோறும் 1
ஊன்றலும் 1
ஊன்றவும் 1
ஊன்றி 9
ஊன்றிய 8
ஊன்றினிர் 1
ஊன்றினும் 1
ஊன்று 6
ஊன்றுபு 1
ஊன்றும் 6
ஊனத்து 2
ஊனம் 1
ஊனும் 1
ஊனை 1
ஊனொடு 1

ஊஉங்கு (2)

சிறப்பு ஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தின் ஊஉங்கு
ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு – குறள் 4/1,2
அறத்தின் ஊஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை – குறள் 4/3
மேல்


ஊஉர் (1)

ஊஉர் அலர் எழ சேரி கல்லென – குறு 262/1
மேல்


ஊஉன் (2)

கோழ் ஊஉன் குறை கொழு வல்சி – மது 141
ஊஉன் அன்மையின் உண்ணாது உகுத்து என – மலை 148
மேல்


ஊக்க (4)

முயங்கிய கைகளை ஊக்க பசந்தது – குறள் 124/15
பூ கண் ஆயம் ஊக்க ஊங்காள் – நற் 90/7
தையால் நன்று என்று அவன் ஊக்க கை நெகிழ்பு – கலி 37/16
தான் அமர் துணைவன் ஊக்க ஊங்கி – அகம் 385/15
மேல்


ஊக்கத்த (1)

மைந்து மலி ஊக்கத்த கந்து கால் கீழ்ந்து – பதி 94/8
மேல்


ஊக்கத்தர் (1)

நெஞ்சு புகல் ஊக்கத்தர் மெய் தயங்கு உயக்கத்து – பதி 68/7
மேல்


ஊக்கத்தான் (1)

உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள் – பரி 10/66
மேல்


ஊக்கத்தின் (2)

உடை தம் வலி அறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி – குறள் 48/5
தானையின் ஊழி தா ஊக்கத்தின்
போன நிலம் எல்லாம் போர் ஆர் வயல் புகுத – பரி 22/10,11
மேல்


ஊக்கம் (8)

அஞ்சாமை ஈகை அறிவு ஊக்கம் இ நான்கும் – குறள் 39/3
ஊக்கம் உடையான் ஒடுக்கம் பொரு தகர் – குறள் 49/11
ஊக்கம் அழிந்து விடும் – குறள் 50/16
உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃது இலார் – குறள் 60/1
ஆக்கம் இழந்தேம் என்று அல்லாவார் ஊக்கம்
ஒருவந்தம் கைத்து உடையார் – குறள் 60/5,6
ஊக்கம் உடையான் உழை – குறள் 60/8
ஊக்கம் அழிப்பது அரண் – குறள் 75/8
இடம் சிறிது என்னும் ஊக்கம் துரப்ப – புறம் 8/3
மேல்


ஊக்கமொடு (2)

உரும் என சிலைக்கும் ஊக்கமொடு பைம் கால் – அகம் 61/6
ஆள்வினைக்கு எதிரிய ஊக்கமொடு புகல் சிறந்து – அகம் 93/3
மேல்


ஊக்கலர் (1)

உயர்ந்த உதவி ஊக்கலர் தம்-மின் – மது 743
மேல்


ஊக்கலை (2)

முரண் மிகு சிறப்பின் உயர்ந்த ஊக்கலை
பலர் மொசிந்து ஓம்பிய திரள் பூ கடம்பின் – பதி 11/11,12
பகை வெம்மையின் அசையா ஊக்கலை
வேறு புலத்து இறுத்த விறல் வெம் தானையொடு – பதி 94/5,6
மேல்


ஊக்காது (1)

படை கொண்டார் நெஞ்சம் போல் நன்று ஊக்காது ஒன்றன் – குறள் 26/5
மேல்


ஊக்கார் (2)

ஊக்கார் அறிவுடையார் – குறள் 47/6
கடல் கொளப்படாஅது உடலுநர் ஊக்கார்
கழல் புனை திருந்து அடி காரி நின் நாடே – புறம் 122/1,2
மேல்


ஊக்கி (6)

உடை தம் வலி அறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி
இடை-கண் முரிந்தார் பலர் – குறள் 48/5,6
பசும் காழ் அல்குல் பற்றுவனன் ஊக்கி
செலவுடன் விடுகோ தோழி பல உடன் – நற் 222/5,6
ஐய சிறிது என்னை ஊக்கி என கூற – கலி 37/15
கால்கோள் என்று ஊக்கி கதுமென நோக்கி – கலி 83/15
மொய்ம்பின் ஊக்கி மெய் கொண்டனனே – புறம் 274/7
நோக்கினர் செகுக்கும் காளை ஊக்கி
வேலின் அட்ட களிறு பெயர்த்து எண்ணின் – புறம் 302/8,9
மேல்


ஊக்கிய (2)

நீர் நசைக்கு ஊக்கிய உயவல் யானை – நற் 171/1
நீர் நசைக்கு ஊக்கிய உயவல் யானை – ஐங் 377/1
மேல்


ஊக்கின் (2)

நுனி கொம்பர் ஏறினார் அஃது இறந்து ஊக்கின்
உயிர்க்கு இறுதி ஆகிவிடும் – குறள் 48/11,12
மிகல் ஊக்கின் ஊக்குமாம் கேடு – குறள் 86/16
மேல்


ஊக்கினன் (1)

தான் ஊக்கினன் அ ஊசலை வந்தே – கலி 131/46
மேல்


ஊக்கு (5)

ஊர் காப்பாளர் ஊக்கு அரும் கணையினர் – மது 647
ஊக்கு அரும் கவலை நீந்தி மற்று இவள் – நற் 325/6
ஒடுங்கா தெவ்வர் ஊக்கு அற கடைஇ – பதி 31/32
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 29/19
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 231/8
மேல்


ஊக்குநர் (2)

உள்ளம் அழிய ஊக்குநர் மிடல் தபுத்து – பதி 13/18
மதில் வாய் தோன்றல் ஈயாது தம் பழி ஊக்குநர்
குண்டு கண் அகழிய குறும் தாள் ஞாயில் – பதி 71/11,12
மேல்


ஊக்கும் (6)

மிகல் ஊக்கும் தன்மையவர் – குறள் 86/10
வாழை மென் தோடு வார்பு_உறுபு ஊக்கும்
நெல் விளை கழனி நேர் கண் செறுவின் – நற் 400/1,2
புரவு ஊக்கும் உள்ளத்தேன் என்னை இரவு ஊக்கும் – கலி 141/13
புரவு ஊக்கும் உள்ளத்தேன் என்னை இரவு ஊக்கும்
இன்னா இடும்பை செய்தாள் அம்ம சான்றீர் – கலி 141/13,14
கொடு வில் எயினர் குறும்பிற்கு ஊக்கும்
கடு வினை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் – அகம் 319/3,4
வான் நீர்க்கு ஊக்கும் தானை ஆனாது – புறம் 17/37
மேல்


ஊக்குமாம் (1)

மிகல் ஊக்கின் ஊக்குமாம் கேடு – குறள் 86/16
மேல்


ஊக (2)

கடும் பல் ஊக கறை விரல் ஏற்றை – குறு 373/5
ஊக நுண் கோல் செறித்த அம்பின் – புறம் 324/5
மேல்


ஊகம் (4)

பைம் கண் ஊகம் பாம்பு பிடித்து அன்ன – சிறு 221
ஊகம் வேய்ந்த உயர் நிலை வரைப்பின் – பெரும் 122
கரு விரல் ஊகம் பார்ப்போடு இரிய – மலை 208
நரை முக ஊகம் பார்ப்பொடு பனிப்ப – குறு 249/2
மேல்


ஊகமொடு (1)

நரை முக ஊகமொடு உகளும் வரை அமல் – புறம் 383/19
மேல்


ஊகின் (1)

கான ஊகின் கழன்று உகு முது வீ – புறம் 307/5
மேல்


ஊங்கண் (1)

இடூஉ ஊங்கண் இனிய படூஉம் – நற் 246/1
மேல்


ஊங்கணோர் (1)

தூங்கு எயில் எறிந்த நின் ஊங்கணோர் நினைப்பின் – புறம் 39/6
மேல்


ஊங்கலங்கடையே (1)

பசலை ஆகா ஊங்கலங்கடையே – குறு 339/7
மேல்


ஊங்காய் (1)

கடைஇ யான் இகுப்ப நீடு ஊங்காய் தட மென் தோள் – கலி 131/13
மேல்


ஊங்காள் (1)

பூ கண் ஆயம் ஊக்க ஊங்காள்
அழுதனள் பெயரும் அம் சில் ஓதி – நற் 90/7,8
மேல்


ஊங்கி (2)

அதனின் ஊங்கி இல்லை உயிர்க்கு – குறள் 13/4
தான் அமர் துணைவன் ஊக்க ஊங்கி
உள்ளாது கழிந்த முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 385/15,16
மேல்


ஊங்கு (8)

மறத்தலின் ஊங்கு இல்லை கேடு – குறள் 4/4
பொருளும் அதனின் ஊங்கு இல் – குறள் 65/8
உண்ணலின் ஊங்கு இனியது இல் – குறள் 107/10
வாங்க_வாங்க நின்று ஊங்கு அஞர் நிலையே – நற் 30/10
வாங்கு விசை தூண்டில் ஊங்கு_ஊங்கு ஆகி – நற் 199/7
வாங்கு விசை தூண்டில் ஊங்கு_ஊங்கு ஆகி – நற் 199/7
நகுதலும் தகுதி ஈங்கு ஊங்கு நின் கிளப்ப – பரி 4/5
இரும் கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு என தங்கான் – பரி 16/27
மேல்


ஊங்கு_ஊங்கு (1)

வாங்கு விசை தூண்டில் ஊங்கு_ஊங்கு ஆகி – நற் 199/7
மேல்


ஊங்கும் (3)

நல் இனத்தின் ஊங்கும் துணை இல்லை தீ இனத்தின் – குறள் 46/19
ஐது ஏய்ந்து இல்லா ஊங்கும் நம்மொடு – நற் 145/5
அன்றை ஞான்றினோடு இன்றின் ஊங்கும்
இரப்ப சிந்தியேன் நிரப்பு அடு புணையின் – புறம் 376/17,18
மேல்


ஊங்கே (14)

உரவு நீர் சேர்ப்பனொடு மணவா ஊங்கே – நற் 31/12
மான் அமர் நோக்கம் காணா ஊங்கே – நற் 101/9
தேரோர் நம்மொடு நகாஅ ஊங்கே – நற் 135/9
அரி மதர் மழை கண் காணா ஊங்கே – நற் 160/10
மெய் தோய் முயக்கம் காணா ஊங்கே – நற் 199/11
நளி கடல் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே – நற் 299/9
விரிநீர் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே – குறு 226/7
உணர்ந்தேன் மன்ற அவர் உணரா ஊங்கே – குறு 297/7
அறிவேன் தோழி அவர் காணா ஊங்கே – குறு 352/6
வான் தோய் வெற்பன் மணவா ஊங்கே – குறு 357/8
தண்ணம் துறைவன் தணவா ஊங்கே
வால் இழை மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – குறு 386/2,3
வரம்பு இல் தானை பரவா ஊங்கே – பதி 29/15
முழவு தோள் என் ஐயை காணா ஊங்கே – புறம் 88/6
வென் வேல் அண்ணல் காணா ஊங்கே
நின்னினும் புல்லியேம்-மன்னே இனியே – புறம் 141/7,8
மேல்


ஊங்கோ (1)

இன்றின் ஊங்கோ கேளலம் திரள் அரை – புறம் 76/3
மேல்


ஊசல் (16)

பூ குழை ஊசல் பொறை சால் காதின் – பொரு 30
ஊசல் உறு தொழில் பூசல் கூட்டா – நற் 90/10
ஊசல் ஒண் குழை உடை வாய்த்து அன்ன – நற் 286/1
ஓங்கு கழை ஊசல் தூங்கி வேங்கை – நற் 334/3
கரும் கால் வேங்கை ஊசல் தூங்கி – நற் 368/2
ஊசல் மேவல் சே இழை மகளிர் – பதி 43/2
ஊசல் ஊர்ந்து ஆட ஒரு ஞான்று வந்தானை – கலி 37/14
வீழ் ஊசல் தூங்க பெறின் – கலி 131/11
மாழை மட மான் பிணை இயல் வென்றாய் நின் ஊசல்
கடைஇ யான் இகுப்ப நீடு ஊங்காய் தட மென் தோள் – கலி 131/12,13
சேய் உயர் ஊசல் சீர் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 131/24
அசை வரல் ஊசல் சீர் அழித்து ஒன்று பாடித்தை – கலி 131/34
தாழை வீழ் கயிற்று ஊசல் தூங்கி – அகம் 20/6
ஊசல் மாறிய மருங்கும் பாய்பு உடன் – அகம் 38/8
ஓங்கு சினை தொடுத்த ஊசல் பாம்பு என – அகம் 68/6
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு ஊசல் ஆக – அகம் 368/4
இரும் பணை தொடுத்த பலர் ஆடு ஊசல்
ஊர்ந்து இழி கயிற்றின் செலவர வருந்தி – அகம் 372/7,8
மேல்


ஊசலின் (1)

வழி நார் ஊசலின் கோடை தூக்கு-தொறும் – நற் 162/10
மேல்


ஊசலை (1)

தான் ஊக்கினன் அ ஊசலை வந்தே – கலி 131/46
மேல்


ஊசி (6)

சிரல் பெயர்ந்து அன்ன நெடு வெள் ஊசி
நெடு வசி பரந்த வடு வாழ் மார்பின் – பதி 42/3,4
குவி முகிழ் ஊசி வெண் தோடு கொண்டு – பதி 70/7
ஊசி போகிய சூழ் செய் மாலையன் – அகம் 48/9
அரம் தின் ஊசி திரள் நுதி அன்ன – அகம் 199/8
உச்சி கொண்ட ஊசி வெண் தோட்டு – புறம் 100/4
பாசி செல்லாது ஊசி துன்னாது – புறம் 229/9
மேல்


ஊசியின் (1)

போழ் தூண்டு ஊசியின் விரைந்தன்று மாதோ – புறம் 82/4
மேல்


ஊட்ட (4)

வாள் நுதல் அரிவை மகன் முலை ஊட்ட
தான் அவள் சிறுபுறம் கவையினன் நன்று – ஐங் 404/1,2
அரும் கவட்டு உயர் சினை பிள்ளை ஊட்ட
விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழும் கண் ஊன் தடி – அகம் 193/8,9
முளி சினை மராஅத்து பொளி பிளந்து ஊட்ட
புலம்பு வீற்றிருந்த நிலம் பகு வெம் சுரம் – அகம் 335/7,8
அம் தண் காவிரி வந்து கவர்பு ஊட்ட
தோடு கொள் வேலின் தோற்றம் போல – புறம் 35/8,9
மேல்


ஊட்டல் (1)

வெள்ளி வெண் கலத்து ஊட்டல் அன்றி – புறம் 390/18
மேல்


ஊட்டலென் (1)

உளைவு இலை ஊட்டலென் தீம் பால் பெருகும் அளவு எல்லாம் – கலி 83/5
மேல்


ஊட்டா (1)

ஊட்டா கழியும் எனின் – குறள் 38/16
மேல்


ஊட்டி (19)

ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி
திறல் சால் வென்றியொடு தெவ்வு புலம் அகற்றி – சிறு 245,246
ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி
மங்குல் வானத்து திங்கள் ஏய்க்கும் – பெரும் 479,480
தண்ணம் துவர் பல ஊட்டி சலம் குடைவார் – பரி 10/90
புனையா பூ நீர் ஊட்டி புனை கவரி சார்த்தா – பரி 19/86
பிடி ஊட்டி பின் உண்ணும் களிறு எனவும் உரைத்தனரே – கலி 11/9
மை எழில் மலர் உண்கண் மரு ஊட்டி மகிழ் கொள்ள – கலி 27/17
பல் நீரால் பாய் புனல் பரந்து ஊட்டி இறந்த பின் – கலி 34/2
உண்ணு நீர் ஊட்டி வா என்றாள் என யானும் – கலி 51/8
தரு மணல் தாழ பெய்து இல் பூவல் ஊட்டி
எருமை பெடையோடு எமர் ஈங்கு அயரும் – கலி 114/12,13
மருவு ஊட்டி மாறியதன் கொண்டு எனக்கு – கலி 144/14
ஊட்டி அன்ன ஒண் தளிர் செயலை – அகம் 68/5
பொதி வயிற்று இளம் காய் பேடை ஊட்டி
போகில் பிளந்திட்ட பொங்கல் வெண் காழ் – அகம் 129/8,9
புனை மாண் இஞ்சி பூவல் ஊட்டி
மனை மணல் அடுத்து மாலை நாற்றி – அகம் 195/3,4
முளை தருபு ஊட்டி வேண்டு குளகு அருத்த – அகம் 218/2
நுந்தை பாடும் உண் என்று ஊட்டி
பிறந்ததன் கொண்டும் சிறந்தவை செய்து யான் – அகம் 219/7,8
ஆர நீர் ஊட்டி புரப்போர் – அகம் 383/13
ஊட்டி அன்ன ஊன் புரள் அம்பொடு – அகம் 388/24
விளை வயல் கவர்பு ஊட்டி
மனை மரம் விறகு ஆக – புறம் 16/4,5
புடை நடுகல்லின் நாள்_பலி ஊட்டி
நன் நீராட்டி நெய் நறை கொளீஇய – புறம் 329/2,3
மேல்


ஊட்டிய (4)

கா எரி_ஊட்டிய கவர் கணை தூணி – சிறு 238
ஓவ_மாக்கள் ஒள் அரக்கு ஊட்டிய
துகிலிகை அன்ன துய் தலை பாதிரி – நற் 118/7,8
திருந்திய யாக்கையுள் மருத்துவன் ஊட்டிய
மருந்து போல் மருந்து ஆகி மனன் உவப்ப – கலி 17/19,20
பசை விரல் புலைத்தி நெடிது பிசைந்து ஊட்டிய
பூ துகில் இமைக்கும் பொலன் காழ் அல்குல் – அகம் 387/6,7
மேல்


ஊட்டியும் (2)

அம் செம் சீறடி பஞ்சி ஊட்டியும்
என் புறந்தந்து நின் பாராட்டி – அகம் 389/7,8
உறும் இடத்து உதவாது உவர் நிலம் ஊட்டியும்
வரையா மரபின் மாரி போல – புறம் 142/2,3
மேல்


ஊட்டின (1)

வில் கடிந்து ஊட்டின பெயரும் – நற் 92/8
மேல்


ஊட்டினை (1)

ஏம நன் நாடு ஒள் எரி_ஊட்டினை – புறம் 16/17
மேல்


ஊட்டு (7)

ஊட்டு உளை துயல்வர ஓரி நுடங்க – பொரு 164
உள்ளகம் புரையும் ஊட்டு_உறு பச்சை – பெரும் 6
ஊட்டு_உறு பல் மயிர் விரைஇ வய_மான் – நெடு 128
வேந்து ஊட்டு அரவத்து நின் பெண்டிர் காணாமை – கலி 108/59
ஊட்டு அரு மரபின் அஞ்சு வரு பேஎய் – அகம் 142/10
ஊட்டு_உறு பஞ்சி பிசிர் பரந்து அன்ன – அகம் 283/14
நகை முக மகளிர் ஊட்டு உகிர் கடுக்கும் – அகம் 317/5
மேல்


ஊட்டு_உறு (3)

உள்ளகம் புரையும் ஊட்டு_உறு பச்சை – பெரும் 6
ஊட்டு_உறு பல் மயிர் விரைஇ வய_மான் – நெடு 128
ஊட்டு_உறு பஞ்சி பிசிர் பரந்து அன்ன – அகம் 283/14
மேல்


ஊட்டுதும் (1)

மிக ஏற்றுதும் மலர் ஊட்டுதும் அவி – பரி 8/80
மேல்


ஊட்டும் (9)

வெண் கோயில் மாசு ஊட்டும்
தண் கேணி தகை முற்றத்து – பட் 50,51
பொன் புரை கவளம் புறந்தருபு ஊட்டும்
மா மலை விடர்_அகம் கவைஇ காண்வர – நற் 202/6,7
வளி பரந்து ஊட்டும் விளிவு இல் நாற்றமொடு – நற் 335/6
பல் வளம் பகர்பு ஊட்டும் பயன் நிலம் பைது அற – கலி 20/1
முற்றா மூங்கில் முளை தருபு ஊட்டும்
வென் வேல் திரையன் வேங்கட நெடு வரை – அகம் 85/8,9
மரை கடிந்து ஊட்டும் வரை_அக சீறூர் – அகம் 107/18
கலன் இலர் ஆயினும் கொன்று புள் ஊட்டும்
கல்லா இளையர் கலித்த கவலை – அகம் 375/4,5
சினம் கழி மூதா கன்று மடுத்து ஊட்டும்
உள்ளியது சுரக்கும் ஓம்பா ஈகை – புறம் 323/2,3
நீள் நெடும் பந்தர் ஊண் முறை ஊட்டும்
இல் பொலி மகடூஉ போல சிற்சில – புறம் 331/8,9
மேல்


ஊட்டுவார் (1)

உண்ணா நறவினை ஊட்டுவார் ஒண்_தொடியார் – பரி 10/94
மேல்


ஊட்டுவாள் (1)

உதிர்த்து பின் உற ஊட்டுவாள் விருப்பும் – பரி 21/26
மேல்


ஊட்டுவோளே (1)

உண்ணா பாவையை ஊட்டுவோளே – ஐங் 128/3
மேல்


ஊடல் (11)

ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவை காமம் – குறள் 111/17
ஊடல் உணங்க விடுவாரோடு என் நெஞ்சம் – குறள் 131/19
புணர்தலின் ஊடல் இனிது – குறள் 133/12
ஊடல் உறுவேன் தோழி நீடு – நற் 217/7
வல்லவர் ஊடல் உணர்த்தர நல்லாய் – பரி 6/102
ஊடல் அறியா உவகையள் போலவும் – பரி 7/18
சுணங்கறை பயனும் ஊடல் உள்ளதுவே – பரி 9/22
யாம குறை ஊடல் இன் நசை தேன் நுகர்வோர் – பரி 10/32
கூடுவார் ஊடல் ஒழிப்பார் உணர்குவார் – பரி 24/20
கூடாமுன் ஊடல் கொடிய திறம் கூடினால் – பரி 24/55
ஊடல் யாங்கு வந்தன்று என யாழ நின் – அகம் 39/20
மேல்


ஊடல்-கண் (1)

ஊடல்-கண் சென்றேன்-மன் தோழி அது மறந்து – குறள் 129/7
மேல்


ஊடலின் (4)

ஊடலின் உண்டு ஆங்கு ஓர் இன்பம் புணர்வது – குறள் 131/13
ஊடலின் தோன்றும் சிறு துனி நல் அளி – குறள் 133/3
ஊடலின் தோற்றவர் வென்றார் அது மன்னும் – குறள் 133/13
சிகை கிடந்த ஊடலின் செம் கண் சேப்பு ஊர – பரி 7/70
மேல்


ஊடலும் (1)

ஊடலும் உடையமோ உயர் மணல் சேர்ப்ப – நற் 131/3
மேல்


ஊடலை (1)

மணம் கமழ் ஐம்பாலார் ஊடலை ஆங்கே – கலி 131/39
மேல்


ஊடாமை (1)

தினை துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனை துணையும் – குறள் 129/3
மேல்


ஊடாளோ (1)

ஊடாளோ ஊர்த்து அலர் வந்து ஊர்ந்து – பரி 24/56
மேல்


ஊடி (8)

புணர்ந்து ஊடி நிற்பேம் எனல் – குறள் 126/20
ஊடி இருந்தேமா தும்மினார் யாம் தம்மை – குறள் 132/3
ஊடி பெறுகுவம்-கொல்லோ நுதல் வெயர்ப்ப – குறள் 133/15
புல்லாது ஊடி புலந்து நின்றவள் – பரி 12/67
ஊடி_ஊடி உணர்த்த புகன்று – பரி 24/76
ஊடி_ஊடி உணர்த்த புகன்று – பரி 24/76
ஊடி இருப்பேன் ஆயின் நீடாது – கலி 75/19
உண்துறை உடைந்த பூ புனல் சாய்ப்ப புலந்து ஊடி
பண்பு உடை நன் நாட்டு பகை தலை வந்து என – கலி 78/3,4
மேல்


ஊடி_ஊடி (1)

ஊடி_ஊடி உணர்த்த புகன்று – பரி 24/76
மேல்


ஊடியவரை (1)

ஊடியவரை உணராமை வாடிய – குறள் 131/7
மேல்


ஊடியார் (2)

ஊடியார் நலம் தேம்ப ஒடியெறிந்து அவர்_வயின் – கலி 68/12
ஊடியார் எறிதர ஒளி விட்ட அரக்கினை – கலி 72/16
மேல்


ஊடிவிடும் (1)

இல்லாளின் ஊடிவிடும்
இலம் என்று அசைஇ இருப்பாரை காணின் – குறள் 104/18,19
மேல்


ஊடின்றும் (1)

உள் கொண்டு ஊடின்றும் இலையோ மடந்தை – நற் 237/5
மேல்


ஊடினள் (1)

ஊடினள் சிறு துனி செய்து எம் – அகம் 306/14
மேல்


ஊடினார் (1)

ஊடினார் வையை அகத்து – பரி 20/67
மேல்


ஊடினாள் (1)

யாரினும் காதலம் என்றேனா ஊடினாள்
யாரினும் யாரினும் என்று – குறள் 132/7,8
மேல்


ஊடினும் (1)

ஊடினும் இனிய கூறும் இன் நகை – பதி 16/11
மேல்


ஊடு (2)

வீடு உறு நுண் துகில் ஊடு வந்து இமைக்கும் – நற் 366/2
புனல் ஊடு நாடு அறிய பூ மாலை அப்பி – பரி 24/53
மேல்


ஊடுக-மன்னோ (1)

ஊடுக-மன்னோ ஒளி_இழை யாம் இரப்ப – குறள் 133/17
மேல்


ஊடுதல் (3)

இல்லை தவறு அவர்க்கு-ஆயினும் ஊடுதல்
வல்லது அவர் அளிக்குமாறு – குறள் 133/1,2
ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கு இன்பம் – குறள் 133/19
ஊடுதல் என்னோ இனி – கலி 87/13
மேல்


ஊடுபோவது (1)

புனல் ஊடுபோவது ஓர் பூ மாலை கொண்டை – பரி 24/51
மேல்


ஊடும் (1)

ஊடும் மென் சிறு கிளி உணர்ப்பவள் முகம் போல – கலி 72/4
மேல்


ஊடுவென் (1)

ஊடுவென் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/12
மேல்


ஊண் (17)

பழி அஞ்சி பாத்து ஊண் உடைத்து ஆயின் வாழ்க்கை – குறள் 5/7
பாத்து ஊண் மரீஇயவனை பசி என்னும் – குறள் 23/13
உடை செல்வம் ஊண் ஒளி கல்வி என்று ஐந்தும் – குறள் 94/17
ஊண் உடை எச்சம் உயிர்க்கு எல்லாம் வேறு அல்ல – குறள் 102/3
கை செய்து ஊண் மாலையவர் – குறள் 104/10
உயிர்ப்பிடம் பெறாஅது ஊண் முனிந்து ஒரு நாள் – பொரு 119
பல் வேறு பண்டமோடு ஊண் மலிந்து கவினி – மது 503
கை ஊண் இருக்கையின் தோன்றும் நாடன் – நற் 22/7
நிறை பெயல் அறியா குறைத்து ஊண் அல்லில் – நற் 33/5
உணங்கு ஊண் ஆயத்து ஓர் ஆன் தெண் மணி – நற் 37/2
வேட்ட செந்நாய் கிளைத்து ஊண் மிச்சில் – குறு 56/1
அல்கு அறை கொண்டு ஊண் அமலை சிறுகுடி – கலி 50/13
ஊண் யாதும் இலள் ஆகி உயிரினும் சிறந்த தன் – கலி 147/8
ஊண் ஒலி அரவம் தானும் கேட்கும் – புறம் 173/4
நீள் நெடும் பந்தர் ஊண் முறை ஊட்டும் – புறம் 331/8
ஊண் ஒலி அரவமொடு கைதூவாளே – புறம் 334/7
ஊண் முறை ஈத்தல் அன்றியும் கோள் முறை – புறம் 392/18
மேல்


ஊணும் (1)

ஊனும் ஊணும் முனையின் இனிது என – புறம் 381/1
மேல்


ஊணூர் (4)

ஏஎர் தழும்பன் ஊணூர் ஆங்கண் – நற் 300/10
பழம் பல் நெல்லின் ஊணூர் ஆங்கண் – அகம் 220/13
கடி மதில் வரைப்பின் ஊணூர் உம்பர் – அகம் 227/18
வாய்மொழி தழும்பன் ஊணூர் அன்ன – புறம் 348/5
மேல்


ஊத (16)

தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத
படு மணி கலி_மா கடைஇ – நற் 235/8,9
இரும் களி பிரசம் ஊத அவர் – நற் 311/10
வரி வண்டு ஊத வாய் நெகிழ்ந்தனவே – குறு 260/2
வண்டு தாது ஊத தேரை தெவிட்ட – ஐங் 494/1
பேதை மட நோக்கம் பிறிது ஆக ஊத
நுடங்கு நொசி நுசுப்பார் நூழில் தலைக்கொள்ள – பரி 9/48,49
பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர் வந்து ஊத
கொண்டிய வண்டு கதுப்பின் குரல் ஊத – பரி 10/119,120
கொண்டிய வண்டு கதுப்பின் குரல் ஊத
தென் திசை நோக்கி திரிதர்_வாய் மண்டு கால் சார்வா – பரி 10/120,121
ஒருதிறம் பண் ஆர் தும்பி பரந்து இசை ஊத
ஒருதிறம் மண் ஆர் முழவின் இசை எழ – பரி 17/12,13
முரல் குரல் தும்பி அவிழ் மலர் ஊத
யாணர் வண்டு_இனம் யாழ் இசை பிறக்க – பரி 21/34,35
இரங்கு இசை மிஞிறொடு தும்பி தாது ஊத
தூது அவர் விடுதரார் துறப்பார்-கொல் நோ_தக – கலி 33/23,24
கயன் அணி பொதும்பருள் கடி மலர் தேன் ஊத
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப – கலி 36/6,7
சுரும்பு ஆர்க்கும் குரலினோடு இரும் தும்பி இயைபு ஊத
ஒருங்கு உடன் இம்மென இமிர்தலின் பாடலோடு – கலி 123/2,3
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத
செரு மிகு நேமியான் தார் போல பெரும் கடல் – கலி 127/3,4
முல்லை நறு மலர் தாது நயந்து ஊத
எல்லை போகிய புல்லென் மாலை – அகம் 234/13,14
வண்டு_இனம் மலர் பாய்ந்து ஊத மீமிசை – அகம் 260/2
சுரும்பு இமிர்பு ஊத பிடவு தளை அவிழ – அகம் 304/11
மேல்


ஊதல் (2)

சுனை மலர் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா – பரி 17/38
ஊதல் வேண்டுமால் சிறிதே வேட்டொடு – அகம் 318/13
மேல்


ஊதல (1)

பொறி வரி இன வண்டு ஊதல கழியும் – அகம் 166/6
மேல்


ஊதலின் (1)

வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ – நற் 249/6
மேல்


ஊதா (2)

தாது உண் வேட்கையின் போது தெரிந்து ஊதா
வண்டு ஓர் அன்ன அவன் தண்டா காட்சி – நற் 25/9,10
பாணர் சென்னியும் வண்டு சென்று ஊதா
விறலியர் முன்கையும் தொடியின் பொலியா – புறம் 244/1,2
மேல்


ஊதாய் (1)

நாற்றம் இன்மையின் பசலை ஊதாய்
சிறு குறும் பறவைக்கு ஓடி விரைவுடன் – நற் 277/8,9
மேல்


ஊதி (7)

கள் கமழ் நெய்தல் ஊதி எல் பட – திரு 74
தாமரை தண் தாது ஊதி மீமிசை – நற் 1/3
தாறு படு பீரம் ஊதி வேறுபட – நற் 277/7
வேனில் ஓர் இணர் தேனோடு ஊதி
ஆராது பெயரும் தும்பி – குறு 211/5,6
பாய்ந்து ஊதி படர் தீர்ந்து பண்டு தாம் மரீஇய – கலி 66/7
வேங்கை விரி இணர் ஊதி காந்தள் – அகம் 132/11
ஐயவி சிதறி ஆம்பல் ஊதி
இசை மணி எறிந்து காஞ்சி பாடி – புறம் 281/4,5
மேல்


ஊதிய (3)

காந்தள் ஊதிய மணி நிற தும்பி – நற் 17/10
மலர்ந்த காந்தள் மாறாது ஊதிய
கடும் பறை தும்பி சூர் நசை தாஅய் – பதி 67/19,20
தண் தாது ஊதிய வண்டு இனம் களி சிறந்து – அகம் 170/6
மேல்


ஊதியம் (6)

ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு – குறள் 24/2
முதல் இலார்க்கு ஊதியம் இல்லை மதலை ஆம் – குறள் 45/17
ஊதியம் என்பது ஒருவற்கு பேதையார் – குறள் 80/13
ஊதியம் போகவிடல் – குறள் 84/2
பேதைமை அல்லது ஊதியம் இல் என – புறம் 28/5
யானும் பெற்றது ஊதியம் பேறு யாது என்னேன் – புறம் 154/6
மேல்


ஊதியமும் (1)

ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல் – குறள் 47/2
மேல்


ஊது (16)

ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அகழும் – நற் 125/4
ஊது வண்டு இமிரும் கோதை மார்பின் – நற் 187/8
ஊது உலை பெய்த பகு வாய் தெண் மணி – குறு 155/4
வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 31/7
பூ ஊது வண்டு இனம் யாழ் கொண்ட கொளை கேண்-மின் – பரி 11/125
ஊது சீர் தீம் குழல் இயம்ப மலர் மிசை – பரி 22/40
தாது ஊது தும்பி தவிர்பு அல இயம்ப – பரி 22/41
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முகம் – கலி 48/3
வண்டு ஊது சாந்தம் வடு கொள நீவிய – கலி 93/1
வண்டு ஊது பனி மலர் ஆரும் ஊர – அகம் 46/6
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அசைஇ – அகம் 55/7
உள் ஊது ஆவியின் பைப்பய நுணுகி – அகம் 71/14
இரும்பு ஊது குருகின் இடந்து இரை தேரும் – அகம் 81/5
வீ கமழ் நெடு வழி ஊது வண்டு இரிய – அகம் 124/12
குருகு ஊது மிதி உலை பிதிர்வின் பொங்கி – அகம் 202/6
தாழ் பூ கோதை ஊது வண்டு இரீஇ – அகம் 298/12
மேல்


ஊது-தொறும் (1)

அரவ வண்டு இனம் ஊது-தொறும் குரவத்து – அகம் 317/10
மேல்


ஊதும் (21)

இம்மென் பெரும் களத்து இயவர் ஊதும்
ஆம்பல் அம் குழலின் ஏங்கி – நற் 113/10,11
தண் கமழ் புது மலர் ஊதும்
வண்டு என மொழிப மகன் என்னாரே – நற் 290/8,9
மலி தாது ஊதும் தேனோடு ஒன்றி – நற் 323/8
நறும் தாது ஊதும் குறும் சிறை தும்பி – குறு 239/4
வண்டு தாது ஊதும் ஊரன் – ஐங் 89/3
போது அவிழ் முச்சி ஊதும் வண்டே – ஐங் 93/5
தாது ஆர் பிரசம் ஊதும்
போது ஆர் புறவின் நாடு கிழவோனே – ஐங் 406/3,4
தண் நறும் கடம்பின் கமழ் தாது ஊதும்
வண்ண வண்டு இமிர் குரல் பண்ணை போன்றனவே – பரி 14/3,4
சுனை மலர் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா – பரி 17/38
வானில் அணித்த வரி ஊதும் பல் மலரால் – பரி 18/49
ஏந்து மருப்பின் இன வண்டு இமிர்பு ஊதும்
சாந்த மரத்தின் இயன்ற உலக்கையால் – கலி 43/2,3
இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி – கலி 78/2
மணி மாலை ஊதும் குழல் – கலி 101/35
கல்லா கோவலர் ஊதும்
வல் வாய் சிறு குழல் வருத்தா_காலே – அகம் 74/16,17
முதை புனம் காவலர் நினைத்திருந்து ஊதும்
கரும் கோட்டு ஓசையொடு ஒருங்கு வந்து இசைக்கும் – அகம் 94/10,11
அணி மலர் நறும் தாது ஊதும் தும்பி – அகம் 108/16
கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி – அகம் 138/18
கனை எரி பிறப்ப ஊதும்
நினையா மாக்கள் தீம் குழல் கேட்டே – அகம் 305/15,16
பொன் மருள் நறும் தாது ஊதும் தும்பி – அகம் 388/8
பல் ஆன் கோவலர் கல்லாது ஊதும்
சிறு வெதிர் தீம் குழல் புலம் கொள் தெள் விளி – அகம் 399/11,12
சிறு வெள் ஆம்பல் ஞாங்கர் ஊதும்
கைவள் ஈகை பண்ணன் சிறுகுடி – புறம் 70/12,13
மேல்


ஊதுலை (1)

அசைவரல் வாடை தூக்கலின் ஊதுலை
விசை வாங்கு தோலின் வீங்குபு ஞெகிழும் – அகம் 96/6,7
மேல்


ஊதை (12)

ஊதை தூற்றும் உரவு நீர் சேர்ப்ப – நற் 15/3
கோதையும் எல்லாம் ஊதை வெண் மணலே – நற் 278/9
ஊதை தூற்றும் கூதிர் யாமத்து – குறு 86/4
ஊதை அம் குளிரொடு பேது உற்று மயங்கிய – குறு 197/3
ஊதை தூற்றும் உரவு நீர் சேர்ப்ப – குறு 397/3
வடு அடு நுண் அயிர் ஊதை உஞற்றும் – பதி 51/8
ஊதை அவிழ்த்த உடை இதழ் ஒண் நீலம் – பரி 11/22
ஊதை ஊர்தர உறை சிறை வேதியர் – பரி 11/84
ஊதை அம் சேர்ப்பனை அலைப்பேன் போலவும் – கலி 128/19
ஊதை ஈட்டிய உயர் மணல் அடைகரை – அகம் 60/9
கூதிர் அற்சிரத்து ஊதை தூற்ற – அகம் 183/13
பால் கண்டு அன்ன ஊதை வெண் மணல் – அகம் 400/15
மேல்


ஊதையின் (1)

வரும் கடல் ஊதையின் பனிக்கும் – பதி 60/11
மேல்


ஊதையும் (1)

ஓதமும் ஒலி ஓவு இன்றே ஊதையும்
தாது உளர் கானல் தவ்வென்றன்றே – நற் 319/1,2
மேல்


ஊதையொடு (4)

அயிர் துகள் முகந்த ஆனா ஊதையொடு
எல்லியும் இரவும் என்னாது கல்லென – நற் 163/2,3
இன்னாது அலைக்கும் ஊதையொடு ஓரும் – நற் 183/7
கையற வந்த தைவரல் ஊதையொடு
இன்னா உறையுட்டு ஆகும் – குறு 55/3,4
பொங்கு வரல் ஊதையொடு புணரி அலைப்பவும் – அகம் 190/9
மேல்


ஊமன் (3)

கை இல் ஊமன் கண்ணின் காக்கும் – குறு 58/4
உயர்திணை ஊமன் போல – குறு 224/5
கண் இல் ஊமன் கடல் பட்டு ஆங்கு – புறம் 238/16
மேல்


ஊமும் (1)

கூனும் குறளும் ஊமும் செவிடும் – புறம் 28/2
மேல்


ஊமை (1)

ஊமை எண்கின் குடா அடி குருளை – மலை 501
மேல்


ஊர் (225)

யாதானும் நாடு ஆமால் ஊர் ஆமால் என் ஒருவன் – குறள் 40/13
ஏதிலர் என்னும் இ ஊர்
உவந்து உறைவர் உள்ளத்துள் என்றும் இகந்து உறைவர் – குறள் 113/18,19
ஏதிலர் என்னும் இ ஊர் – குறள் 113/20
அலர் எமக்கு ஈந்தது இ ஊர்
உறாஅதோ ஊர் அறிந்த கௌவை அதனை – குறள் 115/4,5
உறாஅதோ ஊர் அறிந்த கௌவை அதனை – குறள் 115/5
கௌவை எடுக்கும் இ ஊர் – குறள் 115/20
இன்னாது இனன் இல் ஊர் வாழ்தல் அதனினும் – குறள் 116/15
ஊர்_ஊர் கொண்ட சீர் கெழு விழவினும் – திரு 220
ஊர்_ஊர் கொண்ட சீர் கெழு விழவினும் – திரு 220
அறாஅ யாணர் அகன் தலை பேர் ஊர்
சாறு கழி வழி நாள் சோறு நசை_உறாது – பொரு 1,2
வரை ஊர் பாம்பின் பூண்டு புடை தூங்க – பெரும் 72
ஊர் கொண்ட உயர் கொற்றவ – மது 88
ஊர் இருந்த வழி பாழ் ஆக – மது 158
ஊர் காப்பாளர் ஊக்கு அரும் கணையினர் – மது 647
ஊர் சுடு விளக்கின் தந்த ஆயமும் – மது 692
நீர் செத்து அயின்ற தோகை வியல் ஊர்
சாறு கொள் ஆங்கண் விழவு_களம் நந்தி – குறி 191,192
கயிறு ஊர் பாணியின் தளரும் சாரல் – குறி 194
தன் நிலை தீர்ந்தன்றும் இலனே கொன் ஊர்
மாய வரவின் இயல்பு நினைஇ தேற்றி – குறி 245,246
குறும் பல் ஊர் நெடும் சோணாட்டு – பட் 28
அரும் கடி வரைப்பின் ஊர் கவின் அழிய – பட் 269
சிறு பாசடைய செப்பு ஊர் நெய்தல் – நற் 23/7
எம் ஊர் வந்து எம் உண்துறை துழைஇ – நற் 70/4
சினை கெளிற்று ஆர்கையை அவர் ஊர் பெயர்தி – நற் 70/5
கழனி நல் ஊர் மகிழ்நர்க்கு என் – நற் 70/8
கண்டல் வேலிய ஊர் அவன் – நற் 74/10
இம்மென் பேர் அலர் நும் ஊர் புன்னை – நற் 76/6
ஊர்_அல்_அம்_சேரி சீறூர் வல்லோன் – நற் 77/8
ஊர் குறு_மாக்கள் மேற்கொண்டு கழியும் – நற் 80/3
எம் ஊர் வாயில் உண்துறை தடைஇய – நற் 83/1
மனையோட்கு உரைப்பல் என்றலின் முனை ஊர்
பல் ஆ நெடு நிரை வில்லின் ஒய்யும் – நற் 100/7,8
குறிஞ்சி நல் ஊர் பெண்டிர் – நற் 116/11
பாம்பு ஊர் மதியின் நுதல் ஒளி கரப்பவும் – நற் 128/2
புணர்ந்து இனிது நுகர்ந்த சாரல் நல் ஊர்
விரவு மலர் உதிர வீசி – நற் 139/8,9
நல் ஏமுறுவல் என பல் ஊர் திரிதரு – நற் 146/2
வாழ்வோர் போகிய பேர் ஊர்
பாழ் காத்திருந்த தனி மகன் போன்றே – நற் 153/9,10
ஊர் ஆன் கன்றொடு புகுதும் நாடன் – நற் 171/5
எயில் ஊர் பல் தோல் போல – நற் 197/11
தன் ஊர் இட_வயின் தொழுவேன் நுண் பல் – நற் 198/5
தந்தை_தன் ஊர் இதுவே – நற் 198/11
யார்க்கு நொந்து உரைக்கோ யானே ஊர் கடல் – நற் 211/1
முயங்கு என கலுழ்ந்த இ ஊர்
எற்று ஆவது-கொல் யாம் மற்றொன்று செயினே – நற் 239/11,12
கழுது கால்கிளர ஊர் மடிந்தன்றே – நற் 255/1
உறை மயக்கு_உற்ற ஊர் துஞ்சு யாமத்து – நற் 262/3
ஊர் அலர் தூற்றும் கௌவையும் நாண் விட்டு – நற் 263/3
ஊர் மடி கங்குலும் துயில் மறந்ததுவே – நற் 287/11
கூதள நறும் பொழில் புலம்ப ஊர்_வயின் – நற் 313/8
இனிதே தெய்ய எம் முனிவு இல் நல் ஊர்
இனி வரின் தவறும் இல்லை எனையதூஉம் – நற் 331/9,10
ஈர் மணி இன் குரல் ஊர் நணி இயம்ப – நற் 364/8
அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி – நற் 365/4
ஓரை மகளிரும் ஊர் எய்தினரே – நற் 398/5
நால் ஊர் கோசர் நன் மொழி போல – குறு 15/3
தேம் ஊர் ஒண்_நுதல் நின்னோடும் செலவே – குறு 22/5
ஊர் துஞ்சு யாமமும் விடியலும் என்று இ – குறு 32/2
தன் ஊர் மன்றத்து என்னன்-கொல்லோ – குறு 33/2
எக்கர் நண்ணிய எம் ஊர் வியன் துறை – குறு 53/5
கொன் முனை இரவு ஊர் போல – குறு 91/7
ஊர் பாழ்த்து அன்ன ஓமை அம் பெரும் காடு – குறு 124/2
கொன் ஊர் துஞ்சினும் யாம் துஞ்சலமே – குறு 138/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர்
பிரிந்தோர் புணர்ப்போர் இருந்தனர்-கொல்லோ – குறு 146/1,2
ஏழ் ஊர் பொது வினைக்கு ஓர் ஊர் யாத்த – குறு 172/5
ஏழ் ஊர் பொது வினைக்கு ஓர் ஊர் யாத்த – குறு 172/5
அவள் பழி நுவலும் இ ஊர்
ஆங்கு உணர்ந்தமையின் ஈங்கு ஏகும்-மார் உளேனே – குறு 173/6,7
பேர் ஊர் கொண்ட ஆர் கலி விழவில் – குறு 223/1
ஓர் ஊர் வாழினும் சேரி வாரார் – குறு 231/1
சீறூரோளே மடந்தை வேறு ஊர்
வேந்து விடு தொழிலொடு செலினும் – குறு 242/4,5
எல் ஊர் சேர்தரும் ஏறு உடை இனத்து – குறு 275/3
துஞ்சு ஊர் யாமத்தானும் என் – குறு 302/7
நின் ஊர் நெய்தல் அனையேம் பெரும – குறு 309/6
புன்னை அம் சேரி இ ஊர்
கொன் அலர் தூற்றும் தன் கொடுமையானே – குறு 320/7,8
ஊர் வயின் பெயரும் புன்கண் மாலை – குறு 344/6
அம் தண் பொய்கை எந்தை எம் ஊர்
கடும் பாம்பு வழங்கும் தெருவில் – குறு 354/4,5
ஊர் உண் கேணி உண்துறை தொக்க – குறு 399/1
தண் துறை ஊரன்_தன் ஊர்
கொண்டனன் செல்க என வேட்டேமே – ஐங் 7/5,6
துஞ்சு ஊர் யாமத்தும் துயில் அறியலரே – ஐங் 13/4
பிள்ளை தின்னும் முதலைத்து அவன் ஊர்
எய்தினன் ஆகின்று-கொல்லோ மகிழ்நன் – ஐங் 24/2,3
கடன் அன்று என்னும்-கொல்லோ நம் ஊர்
முடம் முதிர் மருதத்து பெரும் துறை – ஐங் 31/2,3
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர்
பொய்கை பூத்த புழை கால் ஆம்பல் – ஐங் 34/1,2
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர்
பொய்கை ஆம்பல் நார் உரி மென் கால் – ஐங் 35/1,2
பெண்டிர் ஊர் இறைகொண்டனன் என்ப – ஐங் 40/3
வெண் பூ பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப அதனால் – ஐங் 41/2
பொன் போல் செய்யும் ஊர் கிழவோனே – ஐங் 41/4
இ ஊர் மங்கையர் தொகுத்து இனி – ஐங் 62/3
எ ஊர் நின்றன்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 62/4
பேர் ஊர் அலர் எழ நீர் அலை கலங்கி – ஐங் 77/2
தணந்தனை ஆகி உய்ம்மோ நும் ஊர்
ஒண் தொடி முன்கை ஆயமும் – ஐங் 83/2,3
நுந்தை நும் ஊர் வருதும் – ஐங் 92/3
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர்
நீல் நிற பெரும் கடல் புள்ளின் ஆனாது – ஐங் 102/1,2
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர்
பலர் மடி பொழுதின் நலம் மிக சாஅய் – ஐங் 104/1,2
என் ஐ என்றும் யாமே இ ஊர்
பிறிது ஒன்றாக கூறும் – ஐங் 110/3,4
தில்லை வேலி இ ஊர்
கல்லென் கௌவை எழாஅ_காலே – ஐங் 131/2,3
அரும்பு மலி கானல் இ ஊர்
அலர் ஆகின்று அவர் அருளும் ஆறே – ஐங் 132/2,3
நின் ஒன்று வினவுவல் பாண நும் ஊர்
திண் தேர் கொண்கனை நயந்தோர் – ஐங் 137/1,2
பண்பு இலை மன்ற பாண இ ஊர்
அன்பு இல கடிய கழறி – ஐங் 138/1,2
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர்
பார்ப்பன குறு_மகள் போல தாமும் – ஐங் 202/1,2
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர்
நனிந்து வந்து உறையும் நறும் தண் மார்பன் – ஐங் 222/1,2
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர்
நிரந்து இலங்கு அருவிய நெடு மலை நாடன் – ஐங் 228/1,2
நும் ஊர் செல்கம் எழுகமோ தெய்யோ – ஐங் 236/4
யாங்கு எனப்படுவது நும் ஊர் தெய்யோ – ஐங் 237/4
பொய்யா மரபின் ஊர் முது வேலன் – ஐங் 245/1
நெடு வரை படப்பை நும் ஊர்
கடு வரல் அருவி காணினும் அழுமே – ஐங் 251/3,4
அடுக்கல் நல் ஊர் அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 298/2
தட்டை தீயின் ஊர் அலர் எழவே – ஐங் 340/4
நும் ஒன்று இரந்தனென் மொழிவல் எம் ஊர்
யாய் நயந்து எடுத்த ஆய் நலம் கவின – ஐங் 384/2,3
கல் கெழு சிறப்பின் நம் ஊர்
எல் விருந்து ஆகி புகுகம் நாமே – ஐங் 396/4,5
இனம் தோடு அகல ஊர் உடன் எழுந்து – பதி 19/16
ஊர் பாட்டு எண்ணில் பைம் தலை துமிய – பதி 46/9
வேந்து ஊர் யானை வெண் கோடு கொண்டு – பதி 68/9
ஊர் எரி கவர உருத்து எழுந்து உரைஇ – பதி 71/9
உரை சிறை பறை எழ ஊர் ஒலித்தன்று – பரி 6/24
ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ – பரி 6/37
உரையோடு இழிந்து உராய் ஊர் இடை ஓடி – பரி 6/56
உர உரும் உடன்று ஆர்ப்ப ஊர் பொறை கொள்ளாது – பரி 7/2
ஓதம் சுற்றியது ஊர் என ஒருசார் – பரி 7/29
ஊர் உடன் ஆடும் கடை – பரி 7/76
விறல் வெய்யோன் ஊர் மயில் வேல் நிழல் நோக்கி – பரி 8/67
ஊர் மன்னும் அஞ்சி ஒளிப்பார் அவர் நிலை – பரி 10/64
ஊர்_ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று உயர் மதிலில் – பரி 20/14
ஊர்_ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று உயர் மதிலில் – பரி 20/14
நீர் ஊர் அரவத்தால் துயில் உணர்பு எழீஇ – பரி 20/15
ஊர் களிற்று அன்ன செம்மலோரும் – பரி 23/35
ஊர் அணி கோலம் ஒருவர் ஒருவரின் – பரி 24/7
பூவொடு புரையும் சீர் ஊர் பூவின் – பரி 30/2
கோழியின் எழாது எம் பேர் ஊர் துயிலே – பரி 30/11
அல்குநர் போகிய ஊர் ஓர் அன்னர் – கலி 23/11
கல் மிசை மயில் ஆல கறங்கி ஊர் அலர் தூற்ற – கலி 27/13
வான் ஊர் மதியம் வரை சேரின் அ வரை – கலி 39/9
ஊர் அலர் தூற்றலின் ஒளி ஓடி நறு நுதல் – கலி 53/14
ஊர் கால் நிவந்த பொதும்பருள் நீர் கால் – கலி 56/1
மறுத்து இ ஊர் மன்றத்து மடல்_ஏறி – கலி 58/22
சிறிது ஆங்கே மாணா ஊர் அம்பல் அலரின் அலர்க என – கலி 60/27
மல்லல் ஊர் ஆங்கண் படுமே நறு_நுதல் – கலி 61/23
இ ஊர் பலி நீ பெறாஅமல் கொள்வேன் – கலி 65/18
ஞாங்கர் மலர் சூழ்தந்து ஊர் புகுந்த வரி வண்டு – கலி 66/2
ஓர் ஊர் தொக்கு இருந்த நின் பெண்டிருள் நேர் ஆகி – கலி 68/7
நினையுபு வருந்தும் இ நெடுந்தகை திறத்து இ ஊர்
இனையள் என்று எடுத்து ஓதற்கு அனையையோ நீ என – கலி 76/3,4
தான் நயந்து இருந்தது இ ஊர் ஆயின் எவன்-கொலோ – கலி 76/21
வாங்கு எழில் நல்லாரும் மைந்தரும் மல்லல் ஊர்
ஆங்கண் அயர்வர் தழூஉ – கலி 104/61,62
அலர் செய்துவிட்டது இ ஊர்
ஒன்றி புகர் இனத்து ஆய மகற்கு ஒள்_இழாய் – கலி 105/65,66
யார்க்கும் அணங்கு ஆதல் சான்றாள் என்று ஊர் பெண்டிர் – கலி 109/22
ஊர் அலர் எடுத்து அரற்ற உள்ளாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/5
இணைபு இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/9
இன்று இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/13
மல்லல் ஊர் மறுகின் கண் இவள் பாடும் இஃது ஒத்தன் – கலி 138/10
கண்டும் கண்ணோடாது இ ஊர்
தாங்கா சினத்தொடு காட்டி உயிர் செகுக்கும் – கலி 140/20,21
உணர்ந்தும் உணராது இ ஊர்
வெம் சுழி பட்ட மகற்கு கரை நின்றார் – கலி 140/24,25
அறிந்தும் அறியாது இ ஊர்
ஆங்க – கலி 140/28,29
ஊர் அலர் தூற்றும் இ உய்யா விழுமத்து – கலி 143/48
ஓஒ கடலே ஊர் தலைக்கொண்டு கனலும் கடும் தீயுள் – கலி 144/59
பேர் ஊர் மறுகில் பெரும் துயில் சான்றீரே – கலி 146/42
உறாஅ தகை செய்து இ ஊர் உள்ளான்-கொல்லோ – கலி 147/39
ஞாயிறு படினும் ஊர் சேய்த்து எனாது – அகம் 9/15
ஊர் எழுந்து அன்ன உரு கெழு செலவின் – அகம் 17/11
கவ்வை நல் அணங்கு உற்ற இ ஊர்
கொடிது அறி பெண்டிர் சொல் கொண்டு அன்னை – அகம் 20/11,12
கூஉம் கணஃது எம் ஊர் என – அகம் 38/17
ஊர் மடி கங்குலில் நோன் தளை பரிந்து – அகம் 46/2
ஊர்_வயின் பெயரும் பொழுதில் சேர்பு உடன் – அகம் 64/13
நம் இல் புலம்பின் தம் ஊர் தமியர் – அகம் 78/11
கௌவை மேவலர் ஆகி இ ஊர்
நிரைய பெண்டிர் இன்னா கூறுவ – அகம் 95/11,12
ஊர் எழுந்து உலறிய பீர் எழு முதுபாழ் – அகம் 167/10
ஊர் முழுதும் நுவலும் நின் காணிய சென்மே – அகம் 176/26
தேர் ஊர் தெருவில் ததும்பும் – அகம் 189/14
ஊர் இழந்தன்று தன் வீழ்வு உறு பொருளே – அகம் 189/15
ஊர் கண்டு அன்ன ஆரம் வாங்கி – அகம் 191/5
துஞ்சு ஊர் யாமத்து முயங்கினள் பெயர்வோள் – அகம் 198/11
ஊர் என உணரா சிறுமையொடு நீர் உடுத்து – அகம் 200/3
தான் இவண் வந்த_காலை நம் ஊர்
கானல் அம் பெரும் துறை கவின் பாராட்டி – அகம் 210/8,9
பாழ் ஊர் குரம்பையின் தோன்றும் ஆங்கண் – அகம் 229/6
புறவு அடைந்திருந்த உறைவு இன் நல் ஊர்
கழி படர் உழந்த பனி வார் உண்கண் – அகம் 234/15,16
எல் ஊர் எறிந்து பல் ஆ தழீஇய – அகம் 239/5
கறங்கு நுண் துவலையின் ஊர் உழை அணிய – அகம் 243/4
இ ஊர் அம்பல் எவனோ வள் வார் – அகம் 249/2
ஊர் நணி தந்தனை உவகை யாம் பெறவே – அகம் 254/20
பொரு புனல் வைப்பின் நம் ஊர் ஆங்கண் – அகம் 255/10
ஊர் முது கோசர் நவைத்த சிறுமையின் – அகம் 262/6
நீர் திகழ் கண்ணியர் ஊர்_வயின் பெயர்தர – அகம் 264/6
பனி ஊர் அழல் கொடி கடுப்ப தோன்றும் – அகம் 265/2
நும் ஊர் உள்ளுவை நோகோ யானே – அகம் 270/15
நனி பெரும் பரப்பின் நம் ஊர் முன்துறை – அகம் 278/10
ஊர் குறு_மகளிர் குறு_வழி விறந்த – அகம் 286/5
ஊர் இஃது என்னாஅர் ஊறு இல் வாழ்க்கை – அகம் 301/8
பல் ஊர் பெயர்வனர் ஆடி ஒல்லென – அகம் 301/21
ஊர் கொள்கல்லா மகளிர் தர_தர – அகம் 316/9
இம்மென் பேர் அலர் இ ஊர் நம்_வயின் – அகம் 323/1
ஏதில் மன்னர் ஊர் கொள – அகம் 346/24
கல் ஊர் பாம்பின் தோன்றும் – அகம் 349/13
துஞ்சு ஊர் யாமத்து தெவிட்டல் ஓம்பி – அகம் 360/12
ஊர் யாது என்ன நணி_நணி ஒதுங்கி – அகம் 380/2
சாரல் பேர் ஊர் முன்துறை இழிதரும் – அகம் 382/11
ஊர் இல்ல உயவு அரிய – புறம் 3/17
ஊர் சுடு விளக்கத்து அழு விளி கம்பலை – புறம் 7/8
தாங்கா உறையுள் நல் ஊர் கெழீஇய – புறம் 24/17
கடி_மரம் தடியும் ஓசை தன் ஊர்
நெடு மதில் வரைப்பின் கடி மனை இயம்ப – புறம் 36/9,10
தந்தை தம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 78/11
ஊர் கொள வந்த பொருநனொடு – புறம் 82/5
கல்லென் பேர் ஊர் விழவு உடை ஆங்கண் – புறம் 84/4
என் ஐக்கு ஊர் இஃது அன்மையானும் – புறம் 85/1
ஊர் குறு_மாக்கள் வெண் கோடு கழாஅலின் – புறம் 94/1
ஊர் குறு_மாக்கள் ஆட கலங்கும் – புறம் 104/2
பாழ் ஊர் கிணற்றின் தூர்க என் செவியே – புறம் 132/3
பாழ் ஊர் நெருஞ்சி பசலை வான் பூ – புறம் 155/4
ஈவோர் உண்மையும் காண் இனி நின் ஊர்
கடி_மரம் வருந்த தந்து யாம் பிணித்த – புறம் 162/4,5
தண் புனல் படப்பை எம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 166/29
ஓர் ஊர் உண்மையின் இகழ்ந்தோர் போல – புறம் 176/10
உண்ணா மருங்குல் காட்டி தன் ஊர்
கரும் கை கொல்லனை இரக்கும் – புறம் 180/11,12
முன் ஊர் பழுனிய கோளி ஆலத்து – புறம் 254/7
ஊர் பெரிது இகந்தன்றும் இலனே அரண் என – புறம் 257/6
ஊர் புறம் நிறைய தருகுவன் யார்க்கும் – புறம் 258/8
முன் ஊர் பூசலின் தோன்றி தன் ஊர் – புறம் 260/12
முன் ஊர் பூசலின் தோன்றி தன் ஊர்
நெடு நிரை தழீஇய மீளியாளர் – புறம் 260/12,13
ஊர் நனி இறந்த பார் முதிர் பறந்தலை – புறம் 265/1
ஊர் புறங்கொடாஅ நெடுந்தகை – புறம் 272/7
பேர் ஊர் அட்ட கள்ளிற்கு – புறம் 300/5
வேந்து ஊர் யானைக்கு அல்லது – புறம் 301/15
வேந்து ஊர் யானை ஏந்து முகத்ததுவே – புறம் 308/5
உழுது ஊர் காளை ஊழ் கோடு அன்ன – புறம் 322/1
ஊர் முது வேலி பார்நடை வெருகின் – புறம் 326/1
ஒக்கல் ஒற்கம் சொலிய தன் ஊர்
சிறு புல்லாளர் முகத்து அவை கூறி – புறம் 327/5,6
பிறர் வேல் போலாது ஆகி இ ஊர்
மறவன் வேலோ பெருந்தகை உடைத்தே – புறம் 332/1,2
சிறிது புறப்பட்டன்றோ இலளே தன் ஊர்
வேட்ட குடி-தொறும் கூட்டு – புறம் 333/13,14
ஊர் கவின் இழப்பவும் வருவது-கொல்லோ – புறம் 354/7
பல் ஊர் சுற்றிய கழனி – புறம் 387/35
குன்றக நல் ஊர் மன்றத்து பிணிக்கும் – புறம் 389/10
முன் ஊர் பொதியில் சேர்ந்த மென் நடை – புறம் 390/19
ஊர் உண் கேணி பகட்டு இலை பாசி – புறம் 392/13
துறை-தொறும் பிணிக்கும் நல் ஊர்
உறைவு இன் யாணர் நாடு கிழவோனே – புறம் 400/21,22
மேல்


ஊர்-தொறும் (3)

மெல் அவல் இருந்த ஊர்-தொறும் நல் யாழ் – மலை 450
வடி நவில் நவியம் பாய்தலின் ஊர்-தொறும்
கடி_மரம் துளங்கிய காவும் நெடு நகர் – புறம் 23/8,9
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஊர்-தொறும்
மீன் சுடு புகையின் புலவு நாறு நெடும் கொடி – புறம் 52/8,9
மேல்


ஊர்-மதி (5)

முள் இட்டு ஊர்-மதி வலவ நின் – ஐங் 481/3
வள்பு தெரிந்து ஊர்-மதி வலவ நின் – ஐங் 486/4
ஊர்-மதி வலவ தேரே சீர் மிகுபு – அகம் 154/13
வல் விரைந்து ஊர்-மதி நல் வலம் பெறுந – அகம் 234/9
நெடும் தேர் ஊர்-மதி வலவ – அகம் 244/13
மேல்


ஊர்_வயின் (3)

கூதள நறும் பொழில் புலம்ப ஊர்_வயின்
மீள்குவம் போல தோன்றும் தோடு புலர்ந்து – நற் 313/8,9
ஊர்_வயின் பெயரும் பொழுதில் சேர்பு உடன் – அகம் 64/13
நீர் திகழ் கண்ணியர் ஊர்_வயின் பெயர்தர – அகம் 264/6
மேல்


ஊர்_அல்_அம்_சேரி (1)

ஊர்_அல்_அம்_சேரி சீறூர் வல்லோன் – நற் 77/8
மேல்


ஊர்_ஊர் (2)

ஊர்_ஊர் கொண்ட சீர் கெழு விழவினும் – திரு 220
ஊர்_ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று உயர் மதிலில் – பரி 20/14
மேல்


ஊர்_ஊர்பு (1)

ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ – பரி 6/37
மேல்


ஊர்க்கு (6)

பொய்கை ஊர்க்கு போவோய் ஆகி – நற் 200/7
தேடுவார் ஊர்க்கு திரிவார் இலர் ஆகி – பரி 24/23
இரு முந்நீர் வையம் பிடித்து என்னை யான் ஊர்க்கு
ஒரு நிலையும் ஆற்ற இயையா அரு மரபின் – பரி 24/94,95
திருந்து_இழாய் கேளாய் நம் ஊர்க்கு எல்லாம் சாலும் – கலி 65/1
காட்சி அழுங்க நம் ஊர்க்கு எலாஅம் – கலி 65/26
பனி பட செல்வாய் நும் ஊர்க்கு
இனி செல்வேம் யாம் – கலி 108/44,45
மேல்


ஊர்க்கும் (1)

ஊர்க்கும் அணித்தே பொய்கை பொய்கைக்கு – குறு 113/1
மேல்


ஊர்க்கே (12)

இரும் கழி சேர்ப்பின் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 4/12
தெண் கடல் சேர்ப்பன் வாழ் சிறு நல் ஊர்க்கே – நற் 49/10
உடை கடல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 67/12
இன் கல் யாணர் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 344/12
உயவு நோய் அறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கே – குறு 28/5
அழிவது எவன்-கொல் இ பேதை ஊர்க்கே
பெரும் பூண் பொறையன் பேஎம் முதிர் கொல்லி – குறு 89/3,4
சிறியரும் பெரியரும் வாழும் ஊர்க்கே
நாள் இடை படாஅ நளி நீர் நீத்தத்து – குறு 368/5,6
நகு_தக்கு அன்று இ அழுங்கல் ஊர்க்கே
இனி யான் – கலி 23/5,6
பெரும் கல் வேலி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 132/14
கரும் கோல் குறிஞ்சி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 308/16
தெண் கடல் பரப்பின் எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 340/24
அணங்கு ஆயினள் தான் பிறந்த ஊர்க்கே – புறம் 349/7
மேல்


ஊர்க (1)

ஊர்க பாக ஒருவினை கழிய – அகம் 44/6
மேல்


ஊர்குவோர் (1)

நீர் அணி காண்போர் நிரை மாடம் ஊர்குவோர்
பேர் அணி நிற்போர் பெரும் பூசல் தாக்குவோர் – பரி 10/27,28
மேல்


ஊர்கொண்டன்றே (1)

நெடு வெண் திங்களும் ஊர்கொண்டன்றே – அகம் 2/17
மேல்


ஊர்கொண்டு (1)

உருவ வான் மதி ஊர்கொண்டு ஆங்கு – சிறு 251
மேல்


ஊர்த்து (1)

ஊடாளோ ஊர்த்து அலர் வந்து ஊர்ந்து – பரி 24/56
மேல்


ஊர்த்தே (1)

முந்நூறு ஊர்த்தே தண் பறம்பு நன் நாடு – புறம் 110/3
மேல்


ஊர்தர (6)

களிறு மாய் செருந்தியொடு கண்பு அமன்று ஊர்தர
நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல் – மது 172,173
தைவரல் அசை வளி மெய் பாய்ந்து ஊர்தர
செய்வு_உறு பாவை அன்ன என் – குறு 195/5,6
மாயா பல் புகழ் வியல் விசும்பு ஊர்தர
வாள் வலியுறுத்து செம்மை பூஉண்டு – பதி 90/10,11
ஊதை ஊர்தர உறை சிறை வேதியர் – பரி 11/84
விரி கதிர் மண்டிலம் வியல் விசும்பு ஊர்தர
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி – கலி 71/1,2
பொன் ஏர் பசலை ஊர்தர பொறி வரி – அகம் 229/13
மேல்


ஊர்தரும் (2)

தேம் கமழ் திரு நுதல் ஊர்தரும் பசப்பே – குறு 205/7
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர ஊர்தரும் புனல் – பரி 24/64
மேல்


ஊர்தல் (2)

மடல் ஊர்தல் யாமத்தும் உள்ளுவேன்-மன்ற – குறள் 114/11
நிறன் ஓடி பசப்பு ஊர்தல் உண்டு என – கலி 16/21
மேல்


ஊர்தலும் (2)

நெடிய மொழிதலும் கடிய ஊர்தலும்
செல்வம் அன்று தன் செய்_வினை பயனே – நற் 210/5,6
கை வளை நெகிழ்தலும் மெய் பசப்பு ஊர்தலும்
மை படு சிலம்பின் ஐவனம் வித்தி – குறு 371/1,2
மேல்


ஊர்தி (8)

கால் கிளர்ந்து அன்ன ஊர்தி கால் முளை – பதி 91/6
துலங்கு மான் மேல் ஊர்தி துயில் ஏற்பாய் மற்று ஆண்டை – கலி 13/16
முன் இயங்கு ஊர்தி பின்னிலை ஈயாது – அகம் 44/5
ஒரு கால் ஊர்தி பருதி_அம்_செல்வன் – அகம் 360/2
ஊர்தி வால் வெள் ஏறே சிறந்த – புறம் 1/3
வலவன் ஏவா வான ஊர்தி
எய்துப என்ப தம் செய்_வினை முடித்து என – புறம் 27/8,9
பிணிமுக ஊர்தி ஒண் செய்யோனும் என – புறம் 56/8
உயவல் ஊர்தி பயலை பார்ப்பான் – புறம் 305/2
மேல்


ஊர்தியான் (1)

உருவ ஏற்று ஊர்தியான் ஒள் அணி நக்கு அன்ன நின் – கலி 150/13
மேல்


ஊர்தியும் (1)

சேவல் ஊர்தியும் செம் கண் மாஅல் – பரி 3/60
மேல்


ஊர்தியொடு (1)

ஊர்தியொடு நல்கியோனே சீர் கொள – புறம் 399/32
மேல்


ஊர்ந்த (13)

உறி கா ஊர்ந்த மறு படு மயிர் சுவல் – பெரும் 171
அம் மாசு ஊர்ந்த அவிர் நூல் கலிங்கமொடு – நெடு 146
கொண்கன் ஊர்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – குறு 212/1
முல்லை ஊர்ந்த கல் உயர்பு ஏறி – குறு 275/1
நெடு மலை நாடன் ஊர்ந்த மாவே – ஐங் 202/4
கடும் பரி புரவி ஊர்ந்த நின் – பதி 41/26
சேண் இகந்து கல் ஊர்ந்த மாண் இழை வையை – பரி 11/39
மணி வரை ஊர்ந்த மங்குல் ஞாயிற்று – பரி 13/1
பிணிமுகம் ஊர்ந்த வெல் போர் இறைவ – பரி 17/49
காதலித்து ஊர்ந்த நின் காம குதிரையை – கலி 96/18
மிக நன்று இனி அறிந்தேன் இன்று நீ ஊர்ந்த குதிரை – கலி 96/32
வானம் ஊர்ந்த வயங்கு ஒளி மண்டிலம் – அகம் 11/1
உதுவ காண் அவர் ஊர்ந்த தேரே – அகம் 330/11
மேல்


ஊர்ந்தது (1)

ஊர்ந்தது ஏறே சேர்ந்தோள் உமையே – அகம் 0/7
மேல்


ஊர்ந்ததை (1)

ஊர்ந்ததை எரி புரை ஓடை இடை இமைக்கும் சென்னி – பரி 21/1
மேல்


ஊர்ந்தன்றே (1)

பீர் இவர் மலரின் பசப்பு ஊர்ந்தன்றே
கண்ணும் தண் பனி வைகின அன்னோ – நற் 197/2,3
மேல்


ஊர்ந்தனன் (1)

ஓங்கு இயல களிறு ஊர்ந்தனன்
தீம் செறி தசும்பு தொலைச்சினன் – புறம் 239/15,16
மேல்


ஊர்ந்தாயும் (3)

தழீஇக்கொண்டு ஊர்ந்தாயும் நீ – கலி 97/23
உவா அணி ஊர்ந்தாயும் நீ – கலி 97/25
நீர்க்கு விட்டு ஊர்ந்தாயும் நீ – கலி 97/27
மேல்


ஊர்ந்தார் (1)

அம்பி ஊர்ந்து ஆங்கு ஊர்ந்தார் ஏறு – கலி 106/25
மேல்


ஊர்ந்தான்-இடை (1)

பொறுத்தானொடு ஊர்ந்தான்-இடை
வீழ் நாள் படாஅமை நன்று ஆற்றின் அஃது ஒருவன் – குறள் 4/14,15
மேல்


ஊர்ந்து (26)

ஊர்ந்து பெயர் பெற்ற எழில் நடை பாகரொடு – சிறு 258
மலையன் மா ஊர்ந்து போகி புலையன் – நற் 77/1
மா இரு முள்ளூர் மன்னன் மா ஊர்ந்து
எல்லி தரீஇய இன நிரை – நற் 291/7,8
மா என மதித்து மடல்_ஊர்ந்து ஆங்கு – நற் 342/1
மடல்_மா_ஊர்ந்து மாலை சூடி – நற் 377/1
ஊர்ந்து இன்புறாஅர் ஆயினும் கையின் – குறு 61/2
கடும் சின விறல் வேள் களிறு ஊர்ந்து ஆங்கு – பதி 11/6
கவை தலை பேய்_மகள் கழுது ஊர்ந்து இயங்க – பதி 13/15
செ உளைய மா ஊர்ந்து
நெடும் கொடிய தேர் மிசையும் – பதி 34/4,5
ஒளிறு நிலை உயர் மருப்பு ஏந்திய களிறு ஊர்ந்து
மான மைந்தரொடு மன்னர் ஏத்த நின் – பதி 42/18,19
சேய் உயர் பிணிமுகம் ஊர்ந்து அமர் உழக்கி – பரி 5/2
வேத மா பூண் வைய தேர் ஊர்ந்து
நாகம் நாணா மலை வில் ஆக – பரி 5/23,24
ஊடாளோ ஊர்த்து அலர் வந்து ஊர்ந்து
என ஆங்கு – பரி 24/56,57
பாம்பு சேர் மதி போல பசப்பு ஊர்ந்து தொலைந்த_கால் – கலி 15/17
ஊசல் ஊர்ந்து ஆட ஒரு ஞான்று வந்தானை – கலி 37/14
மலி திரை ஊர்ந்து தன் மண் கடல் வௌவலின் – கலி 104/1
அம்பி ஊர்ந்து ஆங்கு ஊர்ந்தார் ஏறு – கலி 106/25
ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து என் எவ்வ நோய் – கலி 139/10
அணி நிலை பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து ஒருத்தி – கலி 141/5
வருந்த மா ஊர்ந்து மறுகின் கண் பாட – கலி 141/22
அளிய என் உள்ளத்து உயவு தேர் ஊர்ந்து
விளியா நோய் செய்து இறந்த அன்பு இலவனை – கலி 144/37,38
ஒல்லை எம் காதலர் கொண்டு கடல் ஊர்ந்து காலை நாள் – கலி 145/32
பனை ஈன்ற மா ஊர்ந்து அவன் வர காமன் – கலி 147/59
கழனி கரும்பின் சாய் புறம் ஊர்ந்து
பழன யாமை பசு வெயில் கொள்ளும் – அகம் 306/6,7
ஊர்ந்து இழி கயிற்றின் செலவர வருந்தி – அகம் 372/8
காரி ஊர்ந்து பேர் அமர் கடந்த – புறம் 158/6
மேல்


ஊர்ந்தும் (1)

உண்டும் தின்றும் ஊர்ந்தும் ஆடுகம் – புறம் 166/30
மேல்


ஊர்ந்துவிடல் (1)

பெருமிதம் ஊர்ந்துவிடல்
அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமை-தான் – குறள் 98/18,19
மேல்


ஊர்ப (1)

மா என மடலும் ஊர்ப பூ என – குறு 17/1
மேல்


ஊர்பவர் (1)

பாடு ஏற்று கொள்பவர் பாய்ந்து மேல் ஊர்பவர்
கோடு இடை நுழைபவர் கோள் சாற்றுபவரொடு – கலி 104/55,56
மேல்


ஊர்பு (21)

பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப – பெரும் 238
விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து – நெடு 161
எல்லை செல்ல ஏழ் ஊர்பு இறைஞ்சி – குறி 215
மாலை கட்டில் மார்பு ஊர்பு இழிய – நற் 269/3
மட நோக்கு ஆயமொடு உடன் ஊர்பு ஏறி – நற் 331/5
ஏர் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு – ஐங் 101/2
ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ – பரி 6/37
வெள்ள நீர் நீத்தத்துள் ஊர்பு_ஊர்பு உழக்குநரும் – பரி 11/53
வெள்ள நீர் நீத்தத்துள் ஊர்பு_ஊர்பு உழக்குநரும் – பரி 11/53
உம்பர் உறையும் ஒளி கிளர் வான் ஊர்பு ஆடும் – பரி 11/70
இருள் தூங்கு இறுவரை ஊர்பு இழிபு ஆடும் – கலி 43/13
ஊர்பு எழு கிளர்பு உளர் புயல் மங்குலின் நறை பொங்க – கலி 105/25
மல்லல் நீர் திரை ஊர்பு மால் இருள் மதி சீப்ப – கலி 148/5
கல் ஊர்பு இழிதரும் புல் சாய் சிறு நெறி – அகம் 65/15
மிடை ஊர்பு இழிய கண்டனென் இவள் என – அகம் 158/6
புன் தலை புதல்வன் ஊர்பு இழிந்து ஆங்கு – அகம் 197/12
இனம் சால் வேழம் கன்று ஊர்பு இழிதர – அகம் 197/14
ஆம் ஊர்பு இழிதரு காமர் சென்னி – அகம் 205/18
பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகு வாய் மண்டிலத்து – அகம் 269/17
ஆய் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு – அகம் 330/14
காய் சினம் தவிராது கடல் ஊர்பு எழுதரும் – புறம் 59/5
மேல்


ஊர்பு_ஊர்பு (1)

வெள்ள நீர் நீத்தத்துள் ஊர்பு_ஊர்பு உழக்குநரும் – பரி 11/53
மேல்


ஊர்முகத்து (1)

போர் நிழல் புகன்ற சுற்றமொடு ஊர்முகத்து
இறாஅலியரோ பெரும நின் தானை – பதி 40/1,2
மேல்


ஊர்வது (2)

அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் – குறள் 63/2
மேனி பசப்பு ஊர்வது
விளக்கு அற்றம் பார்க்கும் இருளே போல் கொண்கன் – குறள் 119/10,11
மேல்


ஊர்வான் (1)

ஊர்வான் போல் தோன்றும் அவன் – கலி 103/39
மேல்


ஊர்வு (1)

வருடை மட மறி ஊர்வு இடை துஞ்சும் – கலி 50/4
மேல்


ஊர்வோர் (1)

மா மலி ஊர்வோர் வய பிடி உந்துவோர் – பரி 10/29
மேல்


ஊர்வோனும் (1)

புள் மிசை கொடியோனும் புங்கவம் ஊர்வோனும்
மலர் மிசை முதல்வனும் மற்று அவன் இடை தோன்றி – பரி 8/2,3
மேல்


ஊர (73)

மாசு ஊர மாய்ந்து கெடும் – குறள் 61/2
நன் பல் ஊர நாட்டொடு நன் பல் – பொரு 170
குறும் பல் ஊர யாம் செல்லும் ஆறே – நற் 9/12
நீத்தல் ஓம்பு-மதி பூ கேழ் ஊர
இன் கடும் கள்ளின் இழை அணி நெடும் தேர் – நற் 10/4,5
வலவன் வள்பு ஆய்ந்து ஊர
நிலவு விரிந்தன்றால் கானலானே – நற் 11/8,9
மீனொடு பெயரும் யாணர் ஊர
நெடிய மொழிதலும் கடிய ஊர்தலும் – நற் 210/4,5
கயல் கணம் கலித்த பொய்கை ஊர
முனிவு இல் பரத்தையை என் துறந்து அருளாய் – நற் 230/5,6
குன்று சேர் வெண் மணல் துஞ்சும் ஊர
வெய்யை போல முயங்குதி முனை எழ – நற் 260/4,5
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை மகளிரை – நற் 330/6
சிறு மெல் ஆகம் பெரும் பசப்பு ஊர
இன்னேம் ஆக என் கண்டு நாணி – நற் 358/2,3
இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஊர
நின் இன்று அமைகுவென் ஆயின் இவண் நின்று – நற் 400/4,5
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர
ஒரு நின் பாணன் பொய்யன் ஆக – குறு 127/3,4
அடும்பு இவர் மணல் கோடு ஊர நெடும் பனை – குறு 248/5
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை அரிவை – ஐங் 42/2
யாணர் ஊர நின்னினும் – ஐங் 43/3
அரிகால் பெரும் பயறு நிறைக்கும் ஊர
மாண் இழை ஆயம் அறியும் நின் – ஐங் 47/3,4
யாண்டு கழி வெண்ணெல் நிறைக்கும் ஊர
வேண்டேம் பெரும நின் பரத்தை – ஐங் 48/3,4
யாணர் ஊர நின் பாண்_மகன் – ஐங் 49/3
வஞ்சி ஓங்கிய யாணர் ஊர
தஞ்சம் அருளாய் நீயே நின் – ஐங் 50/2,3
கூர் உகிர் பேடை வயாஅம் ஊர
புளிங்காய் வேட்கைத்து அன்று நின் – ஐங் 51/2,3
பழன ஊர நீ உற்ற சூளே – ஐங் 53/4
கழனி ஊர நின் மொழிவல் என்றும் – ஐங் 60/2
வாளை நாள் இரை பெறூஉம் ஊர
எம் நலம் தொலைவது ஆயினும் – ஐங் 63/2,3
சுரும்பு பசி களையும் பெரும் புனல் ஊர
புதல்வனை ஈன்ற எம் மேனி – ஐங் 65/2,3
தாமரை போல மலரும் ஊர
பேணாளோ நின் பெண்டே – ஐங் 68/2,3
மா நீர் பொய்கை யாணர் ஊர
தூயர் நறியர் நின் பெண்டிர் – ஐங் 70/3,4
மலர் அணி வாயில் பொய்கை ஊர நீ – ஐங் 81/3
மறு இல் யாணர் மலி கேழ் ஊர நீ – ஐங் 85/3
நீள் வயல் நண்ணி இமிழும் ஊர
எம் இவண் நல்குதல் அரிது – ஐங் 86/2,3
யாணர் ஊர நின் மனையோள் – ஐங் 87/3
திண் பிணி அம்பியின் தோன்றும் ஊர
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும் – ஐங் 98/2,3
சிகை கிடந்த ஊடலின் செம் கண் சேப்பு ஊர
வகை தொடர்ந்த ஆடலுள் நல்லவர் தம்முள் – பரி 7/70,71
பிணி நெகிழ பைம் துகில் நோக்கம் சிவப்பு ஊர
பூ கொடி போல நுடங்குவாள் ஆங்கு தன் – பரி 21/58,59
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர ஊர்தரும் புனல் – பரி 24/64
வாடுபு வனப்பு ஓடி வணங்கு இறை வளை ஊர
ஆடு எழில் அழிவு அஞ்சாது அகன்றவர் திறத்து இனி – கலி 16/2,3
வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக – கலி 31/3
பூ பொய்கை மறந்து உள்ளா புனல் அணி நல் ஊர
அணை மென் தோள் யாம் வாட அமர் துணை புணர்ந்து நீ – கலி 66/8,9
புது மொழி கூட்டுண்ணும் புரிசை சூழ் புனல் ஊர
ஊரன்-மன் உரன் அல்லன் நமக்கு என்ன உடன் வாளாது – கலி 68/5,6
மே தக திரிதரூஉம் மிகு புனல் நல் ஊர
தெள் அரி சிலம்பு ஆர்ப்ப தெருவின் கண் தாக்கி நின் – கலி 69/7,8
பன் மலர் இடை புகூஉம் பழனம் சேர் ஊர கேள் – கலி 70/6
தனி மலர் தளைவிடூஉம் தண் துறை நல் ஊர
ஒரு நீ பிறர் இல்லை அவன் பெண்டிர் என உரைத்து – கலி 71/8,9
வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர
கண்ணி நீ கடி கொண்டார் கனை-தொறும் யாம் அழ – கலி 72/8,9
வண் பிணி தளைவிடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர
நோ_தக்காய் என நின்னை நொந்தீவார் இல்_வழி – கலி 73/5,6
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர
அன்பு இலன் அறன் இலன் எனப்படான் என ஏத்தி – கலி 74/5,6
செம் விரல் சிவப்பு ஊர சேண் சென்றாய் என்று அவன் – கலி 76/6
அக இதழ் தண் பனி உறைத்தரும் ஊர கேள் – கலி 77/7
பறை தவிர்பு அசைவிடூஉம் பாய் புனல் நல் ஊர
நீங்கும்_கால் நிறம் சாய்ந்து புணரும்_கால் புகழ் பூத்து – கலி 78/10,11
தகைபெறு கழனி அம் தண் துறை ஊர கேள் – கலி 79/6
பிறை நுதல் பசப்பு ஊர பெரு விதுப்பு உற்றாளை – கலி 99/10
இலங்கு கோல் அவிர் தொடி இறை ஊர காணும்_கால் – கலி 100/14
பழி தபு வாள் முகம் பசப்பு ஊர காணும்_கால் – கலி 100/18
தேர் ஊர செம்மாந்தது போல் மதைஇனள் – கலி 109/5
இருள் தூர்பு புலம்பு ஊர கனை சுடர் கல் சேர – கலி 120/3
செறி வளை தோள் ஊர இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/13
வாள் நுதல் பசப்பு ஊர இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/17
புலம்பு ஊர புல்லென்ற வனப்பினாள் விலங்கு ஆக – கலி 147/5
நாள் கயம் உழக்கும் பூ கேழ் ஊர
வரு புனல் வையை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 36/8,9
வண்டு ஊது பனி மலர் ஆரும் ஊர
யாரையோ நின் புலக்கேம் வார்_உற்று – அகம் 46/6,7
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர
ஒண் தொடி ஆயத்துள்ளும் நீ நயந்து – அகம் 96/8,9
புகை புரை அம் மஞ்சு ஊர
நுகர் குயில் அகவும் குரல் கேட்போர்க்கே – அகம் 97/22,23
ஆய் கரும்பு அடுக்கும் பாய் புனல் ஊர
பெரிய நாண் இலை மன்ற பொரி என – அகம் 116/4,5
தீம் புனல் ஊர திறவிது ஆக – அகம் 156/7
நீர் மலி மண் அளை செறியும் ஊர
மனை நகு வயலை மரன் இவர் கொழும் கொடி – அகம் 176/12,13
விடியல் வைகறை இடூஉம் ஊர
தொடுகலம் குறுக வாரல் தந்தை – அகம் 196/7,8
நோய் மலி வருத்தமொடு நுதல் பசப்பு ஊர
நாம் அழ துறந்தனர் ஆயினும் தாமே – அகம் 205/6,7
நாண் இலை மன்ற யாணர் ஊர
அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவை – அகம் 226/2,3
மலி நீர் அகல் வயல் யாணர் ஊர
போது ஆர் கூந்தல் நீ வெய்யோளொடு – அகம் 246/4,5
ஆம்பல் மெல் அடை ஒடுங்கும் ஊர
பொய்யால் அறிவென் நின் மாயம் அதுவே – அகம் 256/7,8
தாழ் சினை உறங்கும் தண் துறை ஊர
விழையா உள்ளம் விழையும் ஆயினும் – அகம் 286/7,8
நெல் உடை மறுகின் நன்னர் ஊர
இதுவோ மற்று நின் செம்மல் மாண்ட – அகம் 306/8,9
ஆக மேனி அம் பசப்பு ஊர
அழிவு பெரிது உடையை ஆகி அவர்_வயின் – அகம் 333/2,3
பார்வல் இருக்கும் பயம் கேழ் ஊர
யாம் அது பேணின்றோ இலமே நீ நின் – அகம் 346/11,12
வாளை நாள் இரை தேரும் ஊர
நாணினென் பெரும யானே பாணன் – அகம் 386/2,3
மேல்


ஊரது (1)

ஊரது நிலைமையும் இதுவே மற்றே – புறம் 355/3
மேல்


ஊரரும் (1)

மரம் தலை தோன்றா ஊரரும் அல்லர் – குறு 203/2
மேல்


ஊரல் (4)

உயவும் கோதை ஊரல் அம் தித்தி – பதி 52/17
உரு அழிக்கும் அ குதிரை ஊரல் நீ ஊரின் பரத்தை – கலி 96/37
உரைத்த சந்தின் ஊரல் இரும் கதுப்பு – அகம் 102/3
ஊரல் அம் வாய் உருத்த தித்தி – அகம் 326/1
மேல்


ஊரவர் (5)

ஊரவர் கௌவை எரு ஆக அன்னை சொல் – குறள் 115/13
காணார்-கொல் இ ஊரவர் – குறள் 122/20
நாடி நின் தூது ஆடி துறை செல்லாள் ஊரவர்
ஆடை கொண்டு ஒலிக்கும் நின் புலைத்தி காட்டு என்றாளோ – கலி 72/13,14
ஊரவர் உடன் நக திரிதரும் – கலி 74/15
ஊரவர் கவ்வை உளைந்தீயாய் அல்கல் நின் – கலி 95/14
மேல்


ஊரவர்க்கு (1)

ஊரவர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆகி என் – கலி 145/45
மேல்


ஊரவிர் (1)

வினவன்-மின் ஊரவிர் என்னை எஞ்ஞான்றும் – கலி 147/53
மேல்


ஊரவும் (3)

கொல்லை நெடு வழி கோபம் ஊரவும்
முல்லை சான்ற முல்லை அம் புறவின் – சிறு 168,169
வங்க பாண்டியில் திண் தேர் ஊரவும்
வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் – பரி 20/17,18
கய_மா பேணி கலவாது ஊரவும்
மகளிர் கோதை மைந்தர் புனையவும் – பரி 20/19,20
மேல்


ஊரற்கு (4)

வாளை பிறழும் ஊரற்கு நாளை – நற் 310/4
தண் அக மண் அளை செல்லும் ஊரற்கு
எல் வளை நெகிழ சாஅய் – ஐங் 27/2,3
தண் சேறு களவன் வரிக்கும் ஊரற்கு
ஒண் தொடி நெகிழ சாஅய் – ஐங் 28/2,3
இரும் பூ உறைக்கும் ஊரற்கு இவள் – ஐங் 30/3
மேல்


ஊரன் (66)

குண்டு நீர் ஆம்பல் தண் துறை ஊரன்
தேம் கமழ் ஐம்பால் பற்றி என் வயின் – நற் 100/3,4
விரவு வெள் அரிசியின் தாஅம் ஊரன்
பலர் பெறல் நசைஇ நம் இல் வாரலனே – நற் 180/3,4
தண் துறை ஊரன் தண்டா பரத்தமை – நற் 280/4
ஓய் நடை முது பகடு ஆரும் ஊரன்
தொடர்பு நீ வெஃகினை ஆயின் என் சொல் – நற் 290/3,4
தாமரைக்கு இறைஞ்சும் தண் துறை ஊரன்
சிறு வளை விலை என பெரும் தேர் பண்ணி எம் – நற் 300/4,5
யாணர் ஊரன் காணுநன் ஆயின் – நற் 390/7
பழன வாளை கதூஉம் ஊரன்
எம் இல் பெருமொழி கூறி தம் இல் – குறு 8/2,3
காஞ்சி ஊரன் கொடுமை – குறு 10/4
மல்லல் ஊரன் எல்லினன் பெரிது என – குறு 45/3
பொய்கை ஊரன் கேண்மை – குறு 61/5
யாணர் ஊரன் பாணன் வாயே – குறு 85/6
தண் துறை ஊரன் பெண்டினை ஆயின் – குறு 91/3
பாஅல் பைம் பயிர் ஆரும் ஊரன்
திரு மனை பல் கடம்பூண்ட – குறு 181/5,6
வாளை நாள் இரை பெறூஉம் ஊரன்
பொன் கோல் அவிர் தொடி தன் கெழு தகுவி – குறு 364/2,3
யாணர் ஊரன் வாழ்க – ஐங் 1/5
தண் துறை ஊரன் கேண்மை – ஐங் 2/5
பூ கஞல் ஊரன்_தன் மனை – ஐங் 3/5
கழனி ஊரன் மார்பு – ஐங் 4/5
தண் துறை ஊரன் தேர் எம் – ஐங் 5/5
தண் துறை ஊரன் வரைக – ஐங் 6/5
தண் துறை ஊரன்_தன் ஊர் – ஐங் 7/5
பூ கஞல் ஊரன் சூள் இவண் – ஐங் 8/5
தண் துறை ஊரன் கேண்மை – ஐங் 9/5
தண் துறை ஊரன் தன்னோடு – ஐங் 10/5
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நாணி – ஐங் 11/2
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நன்றும் – ஐங் 12/2
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் – ஐங் 13/3
வேழ மூதூர் ஊரன்
ஊரன் ஆயினும் ஊரன் அல்லன்னே – ஐங் 15/3,4
ஊரன் ஆயினும் ஊரன் அல்லன்னே – ஐங் 15/4
ஊரன் ஆயினும் ஊரன் அல்லன்னே – ஐங் 15/4
விசும்பு ஆடு குருகின் தோன்றும் ஊரன்
புதுவோர் மேவலன் ஆகலின் – ஐங் 17/2,3
கரும்பின் அலமரும் கழனி ஊரன்
பொருந்து மலர் அன்ன என் கண் அழ – ஐங் 18/2,3
ஊரன் ஆகலின் கலங்கி – ஐங் 19/4
தண் துறை ஊரன் தெளிப்பவும் – ஐங் 21/3
முள்ளி வேர் அளை செல்லும் ஊரன்
நல்ல சொல்லி மணந்து இனி – ஐங் 22/2,3
பூ குற்று எய்திய புனல் அணி ஊரன்
தேற்றம் செய்து நம் புணர்ந்து இனி – ஐங் 23/2,3
கழனி ஊரன் மார்பு பலர்க்கு – ஐங் 25/3
வள்ளை மென் கால் அறுக்கும் ஊரன்
எம்மும் பிறரும் அறியான் – ஐங் 26/2,3
கழனி ஊரன் மார்பு உற மரீஇ – ஐங் 29/3
அம்ம வாழி தோழி ஊரன்
நம் மறந்து அமைகுவன் ஆயின் நாம் மறந்து – ஐங் 36/1,2
அம்ம வாழி தோழி ஊரன்
வெம் முலை அடைய முயங்கி நம் வயின் – ஐங் 39/1,2
தண் துறை ஊரன் பண்டு எனப்படற்கே – ஐங் 83/4
வண்டு தாது ஊதும் ஊரன்
பெண்டு என விரும்பின்று அவள் தன் பண்பே – ஐங் 89/3,4
கழனி ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 91/3
புனல் முற்று ஊரன் பகலும் – ஐங் 95/3
கழனி ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 96/3
பழன ஊரன் பாயல் இன் துணையே – ஐங் 96/4
பொய்கை ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 97/3
பூ கஞல் ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 99/3
யாணர் ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 100/3
குறும் பொறை நாடன் நல் வயல் ஊரன்
தண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிந்து என பண்டையின் – ஐங் 183/2,3
நல் வயல் ஊரன் நறும் தண் மார்பே – ஐங் 459/5
போர் முற்று ஒன்று அறியாத புரிசை சூழ் புனல் ஊரன்
நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால் – கலி 67/5,6
உயர்ந்த போரின் ஒலி நல் ஊரன்
புதுவோர் புணர்தல் வெய்யன் ஆயின் – கலி 75/9,10
முனை நல் ஊரன் புனை நெடும் தேரே – அகம் 14/21
தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம் – அகம் 56/8
தண் துறை ஊரன் எம் சேரி வந்து என – அகம் 76/2
துறை கேழ் ஊரன் பெண்டு தன் கொழுநனை – அகம் 106/5
கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடும் தேர் – அகம் 146/5
துறுகல் மந்தியின் தோன்றும் ஊரன்
மாரி ஈங்கை மா தளிர் அன்ன – அகம் 206/6,7
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் எம்மை – அகம் 216/5
மயங்கு மழை துவலையின் தாஅம் ஊரன்
காமம் பெருமை அறியேன் நன்றும் – அகம் 236/8,9
போர் செறி மள்ளரின் புகுதரும் ஊரன்
தேர் தர வந்த தெரி இழை நெகிழ் தோள் – அகம் 316/7,8
தீம் பெரும் பொய்கை துறை கேழ் ஊரன்
தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர் – அகம் 336/10,11
தெண் கண் கிணையின் பிறழும் ஊரன்
இடை நெடும் தெருவில் கதுமென கண்டு என் – அகம் 356/4,5
நாடன் என்கோ ஊரன் என்கோ – புறம் 49/1
மேல்


ஊரன்-மன் (1)

ஊரன்-மன் உரன் அல்லன் நமக்கு என்ன உடன் வாளாது – கலி 68/6
மேல்


ஊரன்_தன் (2)

பூ கஞல் ஊரன்_தன் மனை – ஐங் 3/5
தண் துறை ஊரன்_தன் ஊர் – ஐங் 7/5
மேல்


ஊரனும் (1)

அகன் துறை ஊரனும் வந்தனன் – நற் 40/11
மேல்


ஊரனை (6)

கொண்டு செல் பாண நின் தண் துறை ஊரனை
பாடு மனை பாடல் கூடாது நீடு நிலை – நற் 380/9,10
பூ கஞல் ஊரனை உள்ளி – ஐங் 16/3
துறை நணி ஊரனை உள்ளி என் – ஐங் 20/4
ஊரின் ஊரனை நீ தர வந்த – ஐங் 54/4
தண் துறை ஊரனை எவ்வை எம்_வயின் – ஐங் 88/2
அம் வயல் நண்ணிய வளம் கேழ் ஊரனை
புலத்தல் கூடுமோ தோழி அல்கல் – அகம் 26/4,5
மேல்


ஊரனொடு (4)

யாணர் ஊரனொடு வதிந்த – குறு 107/6
வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு
இருப்பின் இரு மருங்கினமே கிடப்பின் – குறு 370/2,3
பெரும் களிற்று செவியின் அலைக்கும் ஊரனொடு
எழுந்த கௌவையோ பெரிதே நட்பே – அகம் 186/6,7
சாஅய் ஒதுங்கும் துறை கேழ் ஊரனொடு
ஆவது ஆக இனி நாண் உண்டோ – அகம் 276/5,6
மேல்


ஊரா (4)

ஊரா நல் தேர் உருட்டிய புதல்வர் – பெரும் 249
உரு இல் பேஎய் ஊரா தேரொடு – அகம் 67/15
ஊரா குதிரை கிழவ கூர் வேல் – புறம் 168/14
பாணி நெடும் தேர் வல்லரோடு ஊரா
வம்பு அணி யானை வேந்து தலைவரினும் – புறம் 333/16,17
மேல்


ஊராண்மை (1)

ஊராண்மை மற்று அதன் எஃகு – குறள் 78/6
மேல்


ஊராண்மைக்கு (1)

ஊராண்மைக்கு ஒத்த படிறு உடைத்து எம் மனை – கலி 89/2
மேல்


ஊராது (1)

ஊராது ஏந்திய குதிரை கூர் வேல் – புறம் 158/8
மேல்


ஊராயின் (1)

அண்ண அணித்து ஊராயின் நண்பகல் போழ்து ஆயின் – கலி 108/36
மேல்


ஊரார் (3)

ஊரார் பெண்டு என மொழிய என்னை – ஐங் 113/3
கொல் ஏறு கொண்டான் இவள் கேள்வன் என்று ஊரார்
சொல்லும் சொல் கேளா அளை மாறி யாம் வரும் – கலி 106/43,44
அழி_தக மாஅம் தளிர் கொண்ட போழ்தினான் இ ஊரார்
தாஅம் தளிர் சூடி தம் நலம் பாடுப – கலி 143/27,28
மேல்


ஊரார்க்கு (1)

மறை பெறல் ஊரார்க்கு அரிது அன்றால் எம் போல் – குறள் 118/19
மேல்


ஊராரை (1)

ஊராரை உச்சி மிதித்து – கலி 104/76
மேல்


ஊரானே (2)

துறைவன் தம் ஊரானே
மறை அலர் ஆகி மன்றத்தஃதே – குறு 97/3,4
முல்லை வேலி நல் ஊரானே – புறம் 144/14
மேல்


ஊரிய (1)

ஊரிய நெருஞ்சி நீறு ஆடு பறந்தலை – பதி 13/16
மேல்


ஊரின் (10)

சாறு கொள் ஊரின் புகல்வேன் மன்ற – குறு 41/2
நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின் – குறு 130/3
நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின் – குறு 130/3
பகை முக ஊரின் துஞ்சலோ இலளே – குறு 292/8
உவல் இடு பதுக்கை ஊரின் தோன்றும் – குறு 297/4
ஊரின் ஊரனை நீ தர வந்த – ஐங் 54/4
உரு அழிக்கும் அ குதிரை ஊரல் நீ ஊரின் பரத்தை – கலி 96/37
வள்பு வலித்து ஊரின் அல்லது முள் உறின் – அகம் 104/4
நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின் – அகம் 236/17
நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின் – அகம் 236/17
மேல்


ஊரின்_ஊரின் (2)

நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின்
குடிமுறை_குடிமுறை தேரின் – குறு 130/3,4
நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின்
கடல் கொண்டன்று என புனல் ஒளித்தன்று என – அகம் 236/17,18
மேல்


ஊரினும் (1)

கபிலன் பெற்ற ஊரினும் பலவே – பதி 85/13
மேல்


ஊரீர் (4)

நுமக்கு எவன் போலுமோ ஊரீர் எமக்கும் எம் – கலி 145/23
வினை கொண்டு என் காம நோய் நீக்கிய ஊரீர்
எனைத்தானும் எள்ளினும் எள்ளலன் கேள்வன் – கலி 145/51,52
நெல்லும் உப்பும் நேரே ஊரீர்
கொள்ளீரோ என சேரி-தொறும் நுவலும் – அகம் 390/8,9
ஊரீர் போல சுரத்து இடை இருந்தனிர் – புறம் 141/4
மேல்


ஊருடன் (1)

ஊருடன் இரவலர்க்கு அருளி தேருடன் – புறம் 201/2
மேல்


ஊருணி (1)

ஊருணி நீர் நிறைந்து அற்றே உலகு அவாம் – குறள் 22/9
மேல்


ஊரும் (18)

மேனி மேல் ஊரும் பசப்பு – குறள் 119/4
பசலை ஊரும் அன்னோ பல் நாள் – நற் 326/7
கண் அகன் வைப்பின் நாடும் ஊரும்
ஒண் நுதல் அரிவை நலம் பாராட்டி – நற் 377/2,3
விருந்தின் ஊரும் பெரும் செம்மலனே – குறு 33/4
அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழிமே – குறு 51/6
மார்பின் ஊரும் மகிழ் நகை இன்ப – ஐங் 410/3
நுதல் ஊரும் பசப்பு ஆயின் நுணங்கு_இறை அளி என்னோ – கலி 28/15
பேர் ஊரும் சிற்றூரும் கௌவை எடுப்பவள் போல் – கலி 109/6
ஒண் சுடர் கல் சேர உலகு ஊரும் தகையது – கலி 121/1
ஏதில மொழியும் இ ஊரும் ஆகலின் – அகம் 132/3
கரும் கோட்டு இருப்பை ஊரும்
பெரும் கை எண்கின் சுரன் இறந்தோரே – அகம் 171/14,15
ஊரும் சேரியும் உடன் இயைந்து அலர் எழ – அகம் 220/1
நிரை வளை ஊரும் தோள் என – அகம் 255/18
அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழியும் – அகம் 282/13
ஊரும் சேரியும் ஓராங்கு அலர் எழ – அகம் 383/2
முந்நூறு ஊரும் பரிசிலர் பெற்றனர் – புறம் 110/4
வாடா யாணர் நாடும் ஊரும்
பாடுநர்க்கு அருகா ஆஅய் அண்டிரன் – புறம் 240/2,3
செல்வன் ஊரும் மா வாராதே – புறம் 273/4
மேல்


ஊரும்மே (2)

மை இல் வாள் முகம் பசப்பு ஊரும்மே
நீயே வினை மாண் காழகம் வீங்க கட்டி – கலி 7/8,9
இலங்கு ஏர் எல் வளை இறை ஊரும்மே
என நின் – கலி 7/16,17
மேல்


ஊருள் (2)

நச்சப்படாதவன் செல்வம் நடு ஊருள்
நச்சு மரம் பழுத்து அற்று – குறள் 101/15,16
வேர் துளங்கின நம் ஊருள் மரனே – புறம் 347/11
மேல்


ஊரே (85)

நாணும் விட்டேம் அலர்க இ ஊரே – நற் 15/10
தான் என் இழந்தது இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 36/9
வெண் மணல் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – நற் 38/10
உள்ளினள் உறைவோள் ஊரே முல்லை – நற் 59/8
புறவிற்று அம்ம நீ நயந்தோள் ஊரே
எல்லி விட்டு அன்று வேந்து என சொல்லுபு – நற் 121/5,6
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – நற் 142/11
அலர் சுமந்து ஒழிக இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 149/10
குன்ற வேலி தம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 176/11
அலர் எழுந்தன்று இ ஊரே பலருளும் – நற் 191/7
உயவு புணர்ந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 203/11
இன்னாது அன்றே அவர் இல் ஊரே
எரி மருள் வேங்கை கடவுள் காக்கும் – நற் 216/5,6
பெண்டிரும் உடைத்து இ அம்பல் ஊரே – நற் 223/9
ஈ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – நற் 264/9
கல் அகத்தது எம் ஊரே செல்லாது – நற் 276/7
கல்லென்றன்றால் ஊரே அதற்கொண்டு – நற் 320/7
கலம் பெறு விறலி ஆடும் இ ஊரே – நற் 328/11
ஊரே ஒலிவரும் சும்மையொடு மலிபு தொகுபு ஈண்டி – நற் 348/3
கண்டல் வேலி கழி நல் ஊரே – நற் 372/13
உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 375/9
நொதுமல் கழறும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 12/6
அறிக தில் அம்ம இ ஊரே மறுகில் – குறு 14/4
இனியது கேட்டு இன்புறுக இ ஊரே
முனாஅது – குறு 34/3,4
துறை அணிந்தன்று அவர் ஊரே இறை இறந்து – குறு 50/3
சில் நாட்டு அம்ம இ சிறு நல் ஊரே – குறு 55/5
மடல் தாழ் பெண்ணை எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 81/8
பேர் அமர் கண்ணி இருந்த ஊரே
நெடும் சேண் ஆரிடையதுவே நெஞ்சே – குறு 131/2,3
யாங்கு அறிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 140/5
கவலை மாக்கட்டு இ பேதை ஊரே – குறு 159/7
செல்லல் ஐஇய உது எம் ஊரே
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து தீம் தேன் கிழித்த – குறு 179/3,4
ஏமுற்றன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 214/7
நிரை கோல் குறும்_தொடி தந்தை ஊரே – குறு 233/7
புல் வேய் குரம்பை நல்லோள் ஊரே – குறு 235/5
அளிதோ தானே இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 276/8
நம் திறத்து இரங்கும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 289/8
இனி விழவு ஆயிற்று என்னும் இ ஊரே – குறு 295/6
பெரும் தோள் கொடிச்சி இருந்த ஊரே – குறு 335/7
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 345/7
இன்னும் அற்றோ இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 351/8
அலர் எழுந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 372/7
கூடினும் மயங்கிய மையல் ஊரே – குறு 374/7
புதுவோர்த்து அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 385/7
யாறு அணிந்தன்று நின் ஊரே
பசப்பு அணிந்தனவால் மகிழ்ந என் கண்ணே – ஐங் 45/3,4
அலர் தொடங்கின்றால் ஊரே மலர – ஐங் 75/2
கவின் பெறு சுடர்_நுதல் தந்தை ஊரே – ஐங் 94/5
செல்வ கொண்கன் செல்வனஃது ஊரே – ஐங் 104/4
யான் எவன் செய்கோ பொய்க்கும் இ ஊரே – ஐங் 154/4
உறைவு இனிது அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – ஐங் 181/5
கடல் அணிந்தன்று அவர் ஊரே
கடலினும் பெரிது எமக்கு அவர் உடை நட்பே – ஐங் 184/3,4
கல் அகத்தது எம் ஊரே
அம்பல் சேரி அலர் ஆங்கட்டே – ஐங் 279/4,5
காதலி உறையும் நனி நல் ஊரே – ஐங் 291/4
மிக பெரிது புலம்பின்று தோழி நம் ஊரே – ஐங் 398/5
புலி என்று ஓர்க்கும் இ கலி கேழ் ஊரே
என ஆங்கு – கலி 52/18,19
ஒலி அவிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – அகம் 70/17
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து_இழை ஊரே – அகம் 94/14
கைதை அம் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 100/18
நலம் நல்கு ஒருத்தி இருந்த ஊரே
கோடு உழு களிற்றின் தொழுதி ஈண்டி – அகம் 109/3,4
நிரை நிலை ஞாயில் நெடு மதில் ஊரே – அகம் 124/16
என்னும் நோக்கும் இ அழுங்கல் ஊரே – அகம் 180/15
வரு திமில் எண்ணும் துறைவனொடு ஊரே
ஒரு தன் கொடுமையின் அலர் பாடும்மே – அகம் 190/3,4
சிறு நல் ஒருத்தி பெரு நல் ஊரே – அகம் 239/15
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – அகம் 274/14
அம் மா அரிவை உறைவு இன் ஊரே – அகம் 284/13
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 310/17
உவ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 350/15
ஆற்றேன் தெய்ய அலர்க இ ஊரே – அகம் 370/16
புன்_புல வைப்பின் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 394/16
நீடு இரும் பெண்ணை நம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 400/26
அஃது எம் ஊரே அவன் எம் இறைவன் – புறம் 48/5
இரு பால் பட்ட இ மையல் ஊரே – புறம் 83/6
உறையுள் முனியும் அவன் செல்லும் ஊரே – புறம் 96/9
சான்றோர் பலர் யான் வாழும் ஊரே – புறம் 191/7
யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் – புறம் 192/1
பசித்தன்று அம்ம பெருந்தகை ஊரே
மனை உறை குரீஇ கறை அணல் சேவல் – புறம் 318/3,4
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே – புறம் 320/18
செரு வெம் குருசில் ஓம்பும் ஊரே – புறம் 321/10
கண்படை ஈயா வேலோன் ஊரே – புறம் 322/10
உறை கழிப்பு அறியா வேலோன் ஊரே – புறம் 323/6
தாங்கா ஈகை நெடுந்தகை ஊரே – புறம் 325/15
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே – புறம் 329/9
ஊரே மனையோள் – புறம் 334/5
மென் புனல் வைப்பின் இ தண் பணை ஊரே – புறம் 341/18
படை மயங்கு ஆரிடை நெடு நல் ஊரே – புறம் 343/17
பன்னல் வேலி இ பணை நல் ஊரே – புறம் 345/20
ஏமம் சால் சிறப்பின் இ பணை நல் ஊரே – புறம் 351/12
குறும்பு அடு குண்டு அகழ் நீள் மதில் ஊரே – புறம் 379/18
மேல்


ஊரேம் (1)

ஊரேம் என்னும் இ பேர் ஏமுறுநர் – நற் 220/7
மேல்


ஊரொடு (2)

தேரும் செல் புறம் மறையும் ஊரொடு
யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தேம் பட – நற் 187/6,7
துறை நணி மருதத்து இறுக்கும் ஊரொடு
நிறை சால் விழு பொருள் தருதல் ஒன்றோ – புறம் 344/3,4
மேல்


ஊரோ (2)

அழுங்கல் ஊரோ அறன் இன்று அதனால் – நற் 63/5
ஊரோ நன்று-மன் மரந்தை – குறு 166/3
மேல்


ஊரோர் (1)

ஊரோர் எடுத்த அம்பல் அம் சினை – அகம் 273/13
மேல்


ஊரோளே (1)

தம் ஊரோளே நன்_நுதல் யாமே – அகம் 24/10
மேல்


ஊழ் (70)

பேதை படுக்கும் இழவு_ஊழ் அறிவு அகற்றும் – குறள் 38/3
ஆகல்_ஊழ் உற்ற-கடை – குறள் 38/4
கிளி கடி மரபின ஊழ்_ஊழ் வாங்கி – குறி 44
கிளி கடி மரபின ஊழ்_ஊழ் வாங்கி – குறி 44
நூழிலும் இழுக்கும் ஊழ் அடி முட்டமும் – குறி 258
ஊழ் மலர் ஒழி முகை உயர் முகம் தோய – மலை 130
ஊழ்_உற்று அலமரு உந்தூழ் அகல் அறை – மலை 133
மறந்து அமைகல்லா பழனும் ஊழ் இறந்து – மலை 263
குறியவும் நெடியவும் ஊழ் இழிபு புதுவோர் – மலை 288
கலை நின்று விளிக்கும் கானம் ஊழ் இறந்து – மலை 405
மனை நடு மௌவலொடு ஊழ் முகை அவிழ – நற் 115/6
நுண் கொடி பீரத்து ஊழ்_உறு பூ என – நற் 326/6
வீழ் தாழ் தாழை ஊழ்_உறு கொழு முகை – குறு 228/1
ஊழ்_உறு தீம் கனி உதிர்ப்ப கீழ் இருந்து – குறு 278/5
சொல்லிய பருவமோ இதுவே பல் ஊழ்
புன் புற பெடையொடு பயிரி இன் புறவு – குறு 285/4,5
தித்தி குறங்கின் ஊழ் மாறு அலைப்ப – குறு 293/6
எரி பூ இலவத்து ஊழ் கழி பன் மலர் – ஐங் 368/1
பல் ஊழ் நினைப்பினும் நல்லென்று ஊழ – ஐங் 374/1
பல் ஊழ் மறுகி வினவுவோயே – ஐங் 390/2
விசும்பில் ஊழி ஊழ்_ஊழ் செல்ல – பரி 2/4
விசும்பில் ஊழி ஊழ்_ஊழ் செல்ல – பரி 2/4
உந்து வளி கிளர்ந்த ஊழ்_ஊழ் ஊழியும் – பரி 2/7
உந்து வளி கிளர்ந்த ஊழ்_ஊழ் ஊழியும் – பரி 2/7
ஊழ் ஆரத்து ஓய் கரை நூக்கி புனல் தந்த – பரி 9/27
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி – பரி 10/18
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி – பரி 10/18
கை ஊழ் தடுமாற்றம் நன்று – பரி 17/46
ஊழ்_உற முரசின் ஒலி செய்வோரும் – பரி 19/45
உருவம் மிகு தோன்றி ஊழ் இணர் நறவம் – பரி 19/78
பல் ஊழ் இவை இவை நினைப்பின் வல்லோன் – பரி 21/27
தோள் ஊழ் பெயர்ப்பவள் கண் – பரி 21/65
எனல் ஊழ் வகை எய்திற்று என்று ஏற்றுக்கொண்ட – பரி 24/52
கூற்று ஊழ் போல் குறைபடூஉம் வாழ்நாளும் நிலையுமோ – கலி 17/12
முதிர் இணர் ஊழ் கொண்ட முழவு தாள் எரிவேங்கை – கலி 44/4
ஊழ்_உறு கோடல் போல் எல் வளை உகுபவால் – கலி 48/11
பல் ஊழ் பெயர்ந்து என்னை நோக்கும் மற்று யான் நோக்கின் – கலி 61/5
பல் ஊழ் தயிர் கடைய தாஅய புள்ளி மேல் – கலி 106/37
கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்_உற்ற கோடல் வீ – கலி 121/13
எல்லையும் இரவும் துயில் துறந்து பல் ஊழ்
அரும் படர் அவல நோய் செய்தான்_கண் பெறல் நசைஇ – கலி 123/16,17
ஊழ் செய்து இரவும் பகலும் போல் வேறு ஆகி – கலி 145/15
ஊழ்_உறு தீம் கனி உண்ணுநர் தடுத்த – அகம் 2/2
சாரல் பலவின் சுளையொடு ஊழ் படு – அகம் 2/3
நீள் அரை இலவத்து ஊழ் கழி பன் மலர் – அகம் 17/18
நீர் நிறம் கரப்ப ஊழ்_உறுபு உதிர்ந்து – அகம் 18/1
உரைப்ப போல ஊழ் கொள்பு கூவ – அகம் 25/8
கரு நனை அவிழ்ந்த ஊழ்_உறு முருக்கின் – அகம் 41/2
ஏந்து முலை முற்றம் வீங்க பல் ஊழ்
சே_இழை தெளிர்ப்ப கவைஇ நாளும் – அகம் 51/11,12
வனைந்து வரல் இள முலை ஞெமுங்க பல் ஊழ்
விளங்கு தொடி முன்கை வளைந்து புறம் சுற்ற – அகம் 58/7,8
ஊழ்_உறு விளை நெற்று உதிர காழியர் – அகம் 89/7
புன் கால் முருங்கை ஊழ் கழி பன் மலர் – அகம் 101/15
சுடர் பூ கொன்றை ஊழ்_உறு விளை நெற்று – அகம் 115/11
நெடும் கால் மாஅத்து ஊழ்_உறு வெண் பழம் – அகம் 117/15
வாழை வான் பூ ஊழ்_உறுபு உதிர்ந்த – அகம் 134/10
ஊழ் அடி ஒதுங்கினும் உயங்கும் ஐம்பால் – அகம் 145/18
ஊழ்_உறு நறு வீ கடுப்ப கேழ் கொள – அகம் 174/11
வேலினும் பல் ஊழ் மின்னி முரசு என – அகம் 175/12
அடித்து என உருத்த தித்தி பல் ஊழ்
நொடித்து என சிவந்த மெல் விரல் திருகுபு – அகம் 176/23,24
பிடி மடிந்து அன்ன கல் மிசை ஊழ் இழிபு – அகம் 178/6
வரை சேர் மராஅத்து ஊழ் மலர் பெயல் செத்து – அகம் 199/3
ஊழ்_உறு தோன்றி ஒண் பூ தளைவிட – அகம் 217/10
முகிழ்த்து வரல் இள முலை மூழ்க பல் ஊழ்
முயங்கல் இயைவது-மன்னோ தோழி – அகம் 242/16,17
ஒண் தொடி செறித்த முன்கை ஊழ் கொள்பு – அகம் 369/2
பல் ஊழ் புக்கு பயன் நிரை கவர – அகம் 377/5
ஊழ்_உறு மலரின் பாழ் பட முற்றிய – அகம் 398/4
பரூஉ கள் மண்டையொடு ஊழ் மாறு பெயர – புறம் 125/3
மாறு கொள் முதலையொடு ஊழ் மாறு பெயரும் – புறம் 283/4
உழுது ஊர் காளை ஊழ் கோடு அன்ன – புறம் 322/1
ஊழ் இரந்து உண்ணும் உயவல் வாழ்வை – புறம் 375/7
உறுவரும் சிறுவரும் ஊழ் மாறு உய்க்கும் – புறம் 381/23
பாதிரி ஊழ் முகை அவிழ் விடுத்து அன்ன – புறம் 399/7
மேல்


ஊழ்_உற்ற (1)

கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்_உற்ற கோடல் வீ – கலி 121/13
மேல்


ஊழ்_உற்று (1)

ஊழ்_உற்று அலமரு உந்தூழ் அகல் அறை – மலை 133
மேல்


ஊழ்_உற (1)

ஊழ்_உற முரசின் ஒலி செய்வோரும் – பரி 19/45
மேல்


ஊழ்_உறு (12)

நுண் கொடி பீரத்து ஊழ்_உறு பூ என – நற் 326/6
வீழ் தாழ் தாழை ஊழ்_உறு கொழு முகை – குறு 228/1
ஊழ்_உறு தீம் கனி உதிர்ப்ப கீழ் இருந்து – குறு 278/5
ஊழ்_உறு கோடல் போல் எல் வளை உகுபவால் – கலி 48/11
ஊழ்_உறு தீம் கனி உண்ணுநர் தடுத்த – அகம் 2/2
கரு நனை அவிழ்ந்த ஊழ்_உறு முருக்கின் – அகம் 41/2
ஊழ்_உறு விளை நெற்று உதிர காழியர் – அகம் 89/7
சுடர் பூ கொன்றை ஊழ்_உறு விளை நெற்று – அகம் 115/11
நெடும் கால் மாஅத்து ஊழ்_உறு வெண் பழம் – அகம் 117/15
ஊழ்_உறு நறு வீ கடுப்ப கேழ் கொள – அகம் 174/11
ஊழ்_உறு தோன்றி ஒண் பூ தளைவிட – அகம் 217/10
ஊழ்_உறு மலரின் பாழ் பட முற்றிய – அகம் 398/4
மேல்


ஊழ்_உறுபு (2)

நீர் நிறம் கரப்ப ஊழ்_உறுபு உதிர்ந்து – அகம் 18/1
வாழை வான் பூ ஊழ்_உறுபு உதிர்ந்த – அகம் 134/10
மேல்


ஊழ்_ஊழ் (4)

கிளி கடி மரபின ஊழ்_ஊழ் வாங்கி – குறி 44
விசும்பில் ஊழி ஊழ்_ஊழ் செல்ல – பரி 2/4
உந்து வளி கிளர்ந்த ஊழ்_ஊழ் ஊழியும் – பரி 2/7
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி – பரி 10/18
மேல்


ஊழ்க்கும்மே (1)

இரண்டே தீம் சுளை பலவின் பழம் ஊழ்க்கும்மே
மூன்றே கொழும் கொடி வள்ளி கிழங்கு வீழ்க்கும்மே – புறம் 109/5,6
மேல்


ஊழ்த்த (8)

கொம்பு சேர் கொடி இணர் ஊழ்த்த
வம்ப மாரியை கார் என மதித்தே – குறு 66/4,5
நுண் முள் ஈங்கை செ அரும்பு ஊழ்த்த
வண்ண துய்ம் மலர் உதிர தண்ணென்று – குறு 110/5,6
அணி மிகு மென் கொம்பு ஊழ்த்த
மணி மருள் பூவின் பாடு நனி கேட்டே – குறு 138/4,5
பருதி_அம்_செல்வன் போல் நனை ஊழ்த்த செருந்தியும் – கலி 26/2
உணர்ந்தவர் ஈகை போல் இணர் ஊழ்த்த மரத்தொடும் – கலி 32/11
கார் முற்றி இணர் ஊழ்த்த கமழ் தோட்ட மலர் வேய்ந்து – கலி 67/1
மீன் கண்டு அன்ன மெல் அரும்பு ஊழ்த்த
முடவு முதிர் புன்னை தடவு நிலை மா சினை – அகம் 10/2,3
கோடைக்கு ஊழ்த்த கமழ் நறும் தீம் கனி – அகம் 348/3
மேல்


ஊழ்த்தல் (1)

நீள் நிழல் தளிர் போல நிறன் ஊழ்த்தல் அறிவேன் நும் – கலி 20/17
மேல்


ஊழ்த்தன (1)

துணர் காய் கொன்றை குழல் பழம் ஊழ்த்தன
அதிர் பெயற்கு எதிரிய சிதர் கொள் தண் மலர் – ஐங் 458/1,2
மேல்


ஊழ்த்து (4)

கழை வளர் நெல்லின் அரி உலை ஊழ்த்து
வழை அமை சாரல் கமழ துழைஇ – மலை 180,181
விரி சடை பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப – பரி 9/5
மணி போல அரும்பு ஊழ்த்து மரம் எல்லாம் மலர் வேய – கலி 33/6
துணரியது கொளாஅ ஆகி பழம் ஊழ்த்து
பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ் – புறம் 381/8,9
மேல்


ஊழ்த்தும் (1)

இணர் ஊழ்த்தும் நாறா மலர் அனையர் கற்றது – குறள் 65/19
மேல்


ஊழ்ப்ப (5)

கொன்றை கொடி இணர் ஊழ்ப்ப கொடி மலர் – பரி 8/24
மாதரார் முறுவல் போல் மண மௌவல் முகை ஊழ்ப்ப
காதலர் புணர்ந்தவர் கதுப்பு போல் கழல்குபு – கலி 27/4,5
புது மலர் கோங்கம் பொன் என தாது ஊழ்ப்ப
தமியார் புறத்து எறிந்து எள்ளி முனிய வந்து – கலி 33/12,13
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப
இரும் குயில் ஆல பெரும் துறை கவின் பெற – கலி 36/7,8
பற்று விடு விரலின் பயறு காய் ஊழ்ப்ப
அற்சிரம் நின்றன்றால் பொழுதே முற்பட – அகம் 339/4,5
மேல்


ஊழ்ப்படு (1)

ஊழ்ப்படு முது காய் உழை_இனம் கவரும் – குறு 68/2
மேல்


ஊழ்ப்பவும் (1)

அலர் அரும்பு ஊழ்ப்பவும் வாராதோரே – அகம் 273/17
மேல்


ஊழ (1)

பல் ஊழ் நினைப்பினும் நல்லென்று ஊழ
மிளி முன்பின் காளை காப்ப – ஐங் 374/1,2
மேல்


ஊழா (1)

மின் ஈன்ற விளங்கு இணர் ஊழா
ஒரு நிலை பொய்கையோடு ஒக்கும் நின் குன்றின் – பரி 8/14,15
மேல்


ஊழால் (2)

ஆகு_ஊழால் தோன்றும் அசைவு இன்மை கைப்பொருள் – குறள் 38/1
போகு_ஊழால் தோன்றும் மடி – குறள் 38/2
மேல்


ஊழி (23)

ஊழி பெயரினும் தாம் பெயரார் சான்றாண்மைக்கு – குறள் 99/17
தாமரை பயந்த தா இல் ஊழி
நான்முக ஒருவர் சுட்டி காண்வர – திரு 164,165
நல் ஊழி அடி படர – மது 21
செல்கம் எழுமோ சிறக்க நின் ஊழி
மருங்கு மறைத்த திருந்து இழை பணை தோள் – நற் 93/6,7
வெள்ள வரம்பின் ஊழி போகியும் – ஐங் 281/1
நோய் இல் மாந்தர்க்கு ஊழி ஆக – பதி 21/31
ஊழி உய்த்த உரவோர் உம்பல் – பதி 22/11
ஆயிர வெள்ள ஊழி
வாழி ஆத வாழிய பலவே – பதி 63/20,21
திறை கொண்டு பெயர்தி வாழ்க நின் ஊழி
உரவரும் மடவரும் அறிவு தெரிந்து எண்ணி – பதி 71/24,25
நன் பல் ஊழி நடுவு நின்று ஒழுக – பதி 89/8
ஊழி அனைய ஆக ஊழி – பதி 90/53
ஊழி அனைய ஆக ஊழி
வெள்ள வரம்பின ஆக என உள்ளி – பதி 90/53,54
விசும்பில் ஊழி ஊழ்_ஊழ் செல்ல – பரி 2/4
ஊழி ஒரு வினை உணர்த்தலின் முதுமைக்கு – பரி 2/17
ஊழி யாவரும் உணரா – பரி 2/18
ஊழி ஆழி_கண் இரு நிலம் உரு கெழு – பரி 3/23
நால் வகை ஊழி எண் நவிற்றும் சிறப்பினை – பரி 3/80
தானையின் ஊழி தா ஊக்கத்தின் – பரி 22/10
மழை சுரந்து அளித்து ஓம்பும் நல் ஊழி யாவர்க்கும் – கலி 99/5
தொல் ஊழி தடுமாறி தொகல் வேண்டும் பருவத்தால் – கலி 129/1
அரைசனோடு உடன் மாய்ந்த நல் ஊழி செல்வம் போல் – கலி 130/4
அன்ன ஆக நின் ஊழி நின்னை – புறம் 135/19
ஊழி வாழி பூழியர் பெருமகன் – புறம் 387/28
மேல்


ஊழியின் (1)

நாள் இடை சேப்பின் ஊழியின் நெடிதே – ஐங் 482/4
மேல்


ஊழியும் (5)

உரு அறிவாரா ஒன்றன் ஊழியும்
உந்து வளி கிளர்ந்த ஊழ்_ஊழ் ஊழியும் – பரி 2/6,7
உந்து வளி கிளர்ந்த ஊழ்_ஊழ் ஊழியும்
செம் தீ சுடரிய ஊழியும் பனியொடு – பரி 2/7,8
செம் தீ சுடரிய ஊழியும் பனியொடு – பரி 2/8
தண் பெயல் தலைஇய ஊழியும் அவையிற்று – பரி 2/9
உள்ளீடு ஆகிய இரு நிலத்து ஊழியும்
நெய்தலும் குவளையும் ஆம்பலும் சங்கமும் – பரி 2/12,13
மேல்


ஊழியையே (1)

வரைந்து நீ பெற்ற நல் ஊழியையே – மது 782
மேல்


ஊழிற்று (1)

ஊழிற்று ஆக நின் செய்கை விழவின் – புறம் 29/22
மேல்


ஊழின் (9)

ஊழின் பெரு வலி யா உள மற்று ஒன்று – குறள் 38/19
ஊழின்_ஊழின் வாய் வெய்து ஒற்றி – பொரு 106
ஊழின்_ஊழின் வாய் வெய்து ஒற்றி – பொரு 106
உரு கெழு தாயம் ஊழின் எய்தி – பட் 227
வாழலென் வாழி தோழி ஊழின்
உரும் இசை அறியா சிறு செம் நாவின் – நற் 364/6,7
வீழ் உறை இனிய சிதறி ஊழின்
கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்து_இடித்து – குறு 270/2,3
தொடி மாண் உலக்கை ஊழின் போக்கி – அகம் 393/11
கூழும் சோறும் கடைஇ ஊழின்
உள் இல் வரும் கலம் திறந்து அழ கண்டு – புறம் 160/20,21
ஊழின் உருப்ப எருக்கிய மகளிர் – புறம் 237/10
மேல்


ஊழின்_ஊழின் (1)

ஊழின்_ஊழின் வாய் வெய்து ஒற்றி – பொரு 106
மேல்


ஊழையும் (1)

ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவு இன்றி – குறள் 62/19
மேல்


ஊற்றம் (1)

நின் ஊற்றம் பிறர் அறியாது – புறம் 366/8
மேல்


ஊற்று (6)

ஒற்கத்தின் ஊற்று ஆம் துணை – குறள் 42/8
ஊற்று நீர் போல மிகும் – குறள் 117/2
வல் ஊற்று உவரி தோண்டி தொல்லை – பெரும் 98
கல் ஊற்று ஈண்டல கயன் அற வாங்கி – நற் 186/1
ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் – கலி 103/41
உ காண் இஃதோ உடம்பு உயிர்க்கு ஊற்று ஆக – கலி 146/22
மேல்


ஊற்று_களத்தே (1)

ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் – கலி 103/41
மேல்


ஊற்றுக்கோல் (1)

இழுக்கல் உடை உழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே – குறள் 42/9
மேல்


ஊற (1)

பணைத்து ஏந்து இள முலை அமுதம் ஊற
புலவு புனிறு தீர்ந்து பொலிந்த சுற்றமொடு – மது 601,602
மேல்


ஊறல் (4)

பரல் அவல் ஊறல் சிறு நீர் மருங்கின் – நற் 333/3
பார் உடை மருங்கின் ஊறல் மண்டிய – அகம் 79/4
உடை_கண் நீடு அமை ஊறல் உண்ட – அகம் 399/7
செறு கிளைத்திட்ட கலுழ் கண் ஊறல்
முறையின் உண்ணும் நிறையா வாழ்க்கை – புறம் 325/4,5
மேல்


ஊறலின் (1)

கலை தொடு பெரும் பழம் புண் கூர்ந்து ஊறலின்
மலை முழுதும் கமழும் மாதிரம்-தோறும் – மலை 292,293
மேல்


ஊறா (1)

ஊறா வறு முலை கொளீஇய கால் திருத்தி – நெடு 158
மேல்


ஊறாது (1)

ஊறாது இட்ட உவலை கூவல் – அகம் 21/23
மேல்


ஊறி (1)

வாடு முலை ஊறி சுரந்தன – புறம் 295/7
மேல்


ஊறிய (4)

வால் எயிறு ஊறிய நீர் – குறள் 113/2
வால் எயிறு ஊறிய வசை இல் தீம் நீர் – குறு 267/4
சிரறு சில ஊறிய நீர் வாய் பத்தல் – பதி 22/13
வை ஏர் வால் எயிறு ஊறிய நீரே – அகம் 237/17
மேல்


ஊறு (33)

சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம் என்று ஐந்தின் – குறள் 3/13
பின் ஊறு இரங்கிவிடும் – குறள் 54/10
ஊறு ஒரால் உற்ற பின் ஒல்காமை இ இரண்டின் – குறள் 67/3
ஊறு எய்தி உள்ளப்படும் – குறள் 67/10
உறுப்பு அமைந்து ஊறு அஞ்சா வெல் படை வேந்தன் – குறள் 77/1
உலைவு இடத்து ஊறு அஞ்சா வன்கண் தொலைவு இடத்து – குறள் 77/3
ஒண் கதிர் ஞாயிற்று ஊறு அளவா திரிதரும் – மது 385
உயர்ந்து ஓங்கு பெரு மலை ஊறு இன்று ஏறலின் – மலை 41
மாறுகொள ஒழுகின ஊறு நீர் உயவை – மலை 136
ஊறு நிரம்பிய ஆறு அவர் முந்துற – மலை 284
மாறா மைந்தின் ஊறு பட தாக்கி – மலை 332
ஊன்றினிர் கழி-மின் ஊறு தவ பலவே – மலை 372
ஊறு இலர் ஆகுதல் உள்ளாம் மாறே – நற் 164/11
உரும் உடன்று எறியினும் ஊறு பல தோன்றினும் – நற் 201/9
நாறு கொள் பிரசம் ஊறு நாடற்கு – நற் 268/5
காதல் குழவிக்கு ஊறு முலை மடுக்கும் – ஐங் 92/2
நிறம் பெயர் கண்ணி பருந்து ஊறு அளப்ப – பதி 51/32
விசும்பு ஆடு மரபின் பருந்து ஊறு அளப்ப – பதி 74/15
சுவைமை இசைமை தோற்றம் நாற்றம் ஊறு
அவையும் நீயே அடு போர் அண்ணால் – பரி 13/14,15
உறல் ஊறு கமழ் கடாத்து ஒல்கிய எழில் வேழம் – கலி 8/4
ஊறு நீர் அடங்கலின் உண் கயம் காணாது – கலி 13/7
உடையதை எவன்-கொல் என்று ஊறு அளந்தவர்_வயின் – கலி 17/3
ஊறு நீர் அமிழ்து ஏய்க்கும் எயிற்றாய் நீ உணல் வேட்பின் – கலி 20/11
ஊறு அஞ்சி நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/19
ஊறு இல் வழிகளும் பயில வழங்குநர் – அகம் 18/11
உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து – அகம் 107/13
யாறு சேர்ந்து அன்ன ஊறு நீர் படாஅர் – அகம் 178/7
ஏறு புணர் உவகைய ஊறு இல உகள – அகம் 234/11
ஊறு படு கவலைய ஆறு பல நீந்தி – அகம் 247/10
ஊர் இஃது என்னாஅர் ஊறு இல் வாழ்க்கை – அகம் 301/8
ஊறு அறியா மெய் யாக்கையொடு – புறம் 167/6
ஊறு இன்று ஆகி ஆறு இனிது படுமே – புறம் 185/3
பிழிவது போல பிட்டை ஊறு உவப்ப – புறம் 373/6
மேல்


ஊறுக (1)

பால் பல ஊறுக பகடு பல சிறக்க – ஐங் 3/2
மேல்


ஊறுபட (1)

கரும் கால் வேங்கை ஊறுபட மறலி – நற் 217/4
மேல்


ஊறுபாடு (1)

ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு – குறள் 95/10
மேல்


ஊறும் (8)

தொட்டு அனைத்து ஊறும் மணல் கேணி மாந்தர்க்கு – குறள் 40/11
கற்று அனைத்து ஊறும் அறிவு – குறள் 40/12
இரவு நீ வருதலின் ஊறும் அஞ்சுவல் – குறு 217/2
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் கமழ் அகில் – குறு 286/2
இதழ் அழிந்து ஊறும் கண்பனி மதர் எழில் – குறு 348/4
முள் உறழ் முளை எயிற்று அமிழ்து ஊறும் தீ நீரை – கலி 4/13
ஆறு செல் வம்பலர் அசை விட ஊறும்
புடையல் அம் கழல் கால் புல்லி குன்றத்து – அகம் 295/12,13
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் – அகம் 335/25
மேல்


ஊன் (68)

தன் ஊன் பெருக்கற்கு தான் பிறிது ஊன் உண்பான் – குறள் 26/1
தன் ஊன் பெருக்கற்கு தான் பிறிது ஊன் உண்பான் – குறள் 26/1
ஆங்கு இல்லை ஊன் தின்பவர்க்கு – குறள் 26/4
பொருள் அல்லது அ ஊன் தினல் – குறள் 26/8
உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை ஊன் உண்ண – குறள் 26/9
விலை பொருட்டால் ஊன் தருவார் இல் – குறள் 26/12
உயிரின் தலைப்பிரிந்த ஊன்
அவி சொரிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன் – குறள் 26/16,17
மருந்தோ மற்று ஊன் ஓம்பும் வாழ்க்கை பெருந்தகைமை – குறள் 97/15
உரிவை தைஇய ஊன் கெடு மார்பின் – திரு 129
காழின் சுட்ட கோழ் ஊன் கொழும் குறை – பொரு 105
எல்லையும் இரவும் ஊன் தின்று மழுங்கி – பொரு 118
வல்லோன் அட்ட பல் ஊன் கொழும் குறை – பெரும் 472
ஆடு_உற்ற ஊன் சோறு – மது 35
புகழ் பட பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும் – மது 533
நோன் குறட்டு அன்ன ஊன் சாய் மார்பின் – மது 742
நிண ஊன் சுட்டு உருக்கு அமைய – மது 755
ஊன் பொரிக்கும் ஒலி முன்றில் – பட் 177
தூவல் கலித்த புது முகை ஊன் செத்து – மலை 146
தேனினர் கிழங்கினர் ஊன் ஆர் வட்டியர் – மலை 152
விளர் ஊன் அம் புகை எறிந்த நெற்றி – நற் 41/8
மை ஊன் தெரிந்த நெய் வெண் புழுக்கல் – நற் 83/5
மீன் நிணம் தொகுத்த ஊன் நெய் ஒண் சுடர் – நற் 215/5
ஊன் தின் பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 322/5
ஊன் நசைஇ பருந்து இருந்து உகக்கும் – குறு 285/7
நிண ஊன் வல்சி படு புள் ஓப்பும் – ஐங் 365/2
மை ஊன் பெய்த வெண்ணெல் வெண் சோறு – பதி 12/17
சோறு வேறு என்னா ஊன் துவை அடிசில் – பதி 45/13
செ ஊன் தோன்றா வெண் துவை முதிரை – பதி 55/7
வால் ஊன் வல்சி மழவர் மெய்ம்மறை – பதி 55/8
புள்ளி_இரலை தோல் ஊன் உதிர்த்து – பதி 74/10
ஊன் வினை கடுக்கும் தோன்றல பெரிது எழுந்து – பதி 92/6
ஊன் பதித்து அன்ன வெருவரு செம் செவி – அகம் 51/5
உள் ஊன் வாடிய சுரி மூக்கு நொள்ளை – அகம் 53/8
விளர் ஊன் தின்ற வீங்கு சிலை மறவர் – அகம் 89/10
நோன் சிலை மழவர் ஊன் புழுக்கு அயரும் – அகம் 119/9
ஊன் பொதி அவிழா கோட்டு உகிர் குருளை – அகம் 147/3
உவலை கண்ணியர் ஊன் புழுக்கு அயரும் – அகம் 159/10
புலி தொலைத்து உண்ட பெரும் களிற்று ஒழி ஊன்
கலி கெழு மறவர் காழ் கோத்து ஒழிந்ததை – அகம் 169/3,4
சாந்த ஞெகிழியின் ஊன் புழுக்கு அயரும் – அகம் 172/13
விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழும் கண் ஊன் தடி – அகம் 193/9
ஊன் கிழித்து அன்ன செம் சுவல் நெடும் சால் – அகம் 194/4
ஊன் இல் யானை உயங்கும் வேனில் – அகம் 233/5
விளர் ஊன் தின்ற வேட்கை நீங்க – அகம் 265/15
ஊன் நசை பிணவின் உறு பசி களைஇயர் – அகம் 285/4
பாம்பு ஊன் தேம்பும் வறம் கூர் கடத்து இடை – அகம் 313/12
ஊன் புழுக்கு அயரும் முன்றில் – அகம் 315/17
ஊன் நசை பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 367/9
உவர் உண பறைந்த ஊன் தலை சிறாஅரொடு – அகம் 387/4
ஊட்டி அன்ன ஊன் புரள் அம்பொடு – அகம் 388/24
பெரும் பொளி சேய அரை நோக்கி ஊன் செத்து – அகம் 397/12
பூ நாற்றத்த புகை கொளீஇ ஊன் துவை – புறம் 14/13
ஊன்_சோற்று அமலை பாண் கடும்பு அருத்தும் – புறம் 33/14
ஊன் நசை உள்ளம் துரப்ப இசை குறித்து – புறம் 52/3
குழவி இறப்பினும் ஊன் தடி பிறப்பினும் – புறம் 74/1
மை ஊன் மொசித்த ஒக்கலொடு துறை நீர் – புறம் 96/7
ஊன் உற மூழ்கி உரு இழந்தனவே – புறம் 97/3
அட்டு ஆன்று ஆனா கொழும் துவை ஊன்_சோறும் – புறம் 113/2
உண்ணாமையின் ஊன் வாடி – புறம் 136/6
நெய் உலை சொரிந்த மை ஊன் ஓசை – புறம் 261/8
ஒறுவாய் பட்ட தெரியல் ஊன் செத்து – புறம் 271/6
புள் ஊன் தின்ற புலவு நாறு கய வாய் – புறம் 324/2
விளர் ஊன் தின்ற வெம் புலால் மெய்யர் – புறம் 359/5
ஊன் சுகிர் வலந்த தெண் கண் ஒற்றி – புறம் 381/13
நெய் குய்ய ஊன் நவின்ற – புறம் 382/8
தன் புகழ் ஏத்தினென் ஆக ஊன் புலந்து – புறம் 383/5
தின்ற நன் பல் ஊன் தோண்டவும் – புறம் 384/21
ஊன் கொண்ட வெண் மண்டை – புறம் 386/5
அமிழ்து அன மரபின் ஊன் துவை அடிசில் – புறம் 390/17
மேல்


ஊன்_சோற்று (1)

ஊன்_சோற்று அமலை பாண் கடும்பு அருத்தும் – புறம் 33/14
மேல்


ஊன்_சோறும் (1)

அட்டு ஆன்று ஆனா கொழும் துவை ஊன்_சோறும்
பெட்டு ஆங்கு ஈயும் பெரு வளம் பழுனி – புறம் 113/2,3
மேல்


ஊன்றலும் (1)

கேளிர் கேடு பல ஊன்றலும் நாளும் – அகம் 173/2
மேல்


ஊன்றவும் (1)

கேள் கேடு ஊன்றவும் கிளைஞர் ஆரவும் – அகம் 93/1
மேல்


ஊன்றி (9)

உடுப்பு முக முழு கொழு மூழ்க ஊன்றி
தொடுப்பு எறிந்து உழுத துளர் படு துடவை – பெரும் 200,201
கிடுகு நிரைத்து எஃகு ஊன்றி
நடுகல்லின் அரண் போல – பட் 78,79
வறன் உழு நாஞ்சில் போல் மருப்பு ஊன்றி நிலம் சேர – கலி 8/5
மேயும் நிரை முன்னர் கோல் ஊன்றி நின்றாய் ஓர் – கலி 108/11
கல் அடைபு கதிர் ஊன்றி கண் பயம் கெட பெயர – கலி 148/3
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றி தோன்றும் – அகம் 79/8
புல் வேய் குரம்பை புலர ஊன்றி
முன்றில் நீடிய முழவு உறழ் பலவில் – அகம் 172/10,11
திருந்து இழை முன்கை அணல் அசைத்து ஊன்றி
இருந்து அணை மீது பொருந்து_உழி கிடக்கை – அகம் 351/13,14
தொடி தலை விழு தண்டு ஊன்றி நடுக்கு_உற்று – புறம் 243/12
மேல்


ஊன்றிய (8)

ஐந்து சால்பு ஊன்றிய தூண் – குறள் 99/6
விழு தண்டு ஊன்றிய மழு தின் வன் கை – பெரும் 170
வானம் ஊன்றிய மதலை போல – பெரும் 346
காழ் ஊன்றிய கவி கிடுகின் – பட் 167
மேல் ஊன்றிய துகில் கொடியும் – பட் 168
குறவர் ஊன்றிய குரம்பை புதைய – அகம் 12/9
படி முழம் ஊன்றிய நெடு நல் யானை – அகம் 119/18
தண்டு கால் ஊன்றிய தனி நிலை இடையன் – அகம் 274/8
மேல்


ஊன்றினிர் (1)

ஊன்றினிர் கழி-மின் ஊறு தவ பலவே – மலை 372
மேல்


ஊன்றினும் (1)

இலங்கு வால் மருப்பின் நுதி மடுத்து ஊன்றினும்
ஓடல் செல்லா பீடு உடையாளர் – புறம் 287/6,7
மேல்


ஊன்று (6)

கவை தாம்பு தொடுத்த காழ் ஊன்று அல்குல் – பெரும் 244
விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப – மலை 140
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும் – அகம் 67/11
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும் – அகம் 131/12
விரல் ஊன்று வடுவின் தோன்றும் – அகம் 155/15
ஊன்று சால் மருங்கின் ஈன்றதன் பயனே – புறம் 35/26
மேல்


ஊன்றுபு (1)

கை ஊன்றுபு இழிதரு களிறு எறிந்தன்றே – நற் 114/12
மேல்


ஊன்றும் (6)

பட்டு பாடு ஊன்றும் களிறு – குறள் 60/14
துன்பம் துடைத்து ஊன்றும் தூண் – குறள் 62/10
ஒல்லும் வாய் ஊன்றும் நிலை – குறள் 79/18
இடுக்கண் கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்து ஊன்றும்
நல் ஆள் இலாத குடி – குறள் 103/19,20
புக்கு அகலம் புல்லின் நெஞ்சு ஊன்றும் புறம் புல்லின் – கலி 94/19
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றும் சூளை – புறம் 228/3
மேல்


ஊனத்து (2)

ஊனத்து அழித்த வால் நிண கொழும் குறை – பதி 21/10
எஃகு உற சிவந்த ஊனத்து யாவரும் – பதி 24/21
மேல்


ஊனம் (1)

எஃகு ஆடு ஊனம் கடுப்ப மெய் சிதைந்து – பதி 67/17
மேல்


ஊனும் (1)

ஊனும் ஊணும் முனையின் இனிது என – புறம் 381/1
மேல்


ஊனை (1)

ஊனை குறித்த உயிர் எல்லாம் நாண் என்னும் – குறள் 102/5
மேல்


ஊனொடு (1)

செம் கோட்டு ஆமான் ஊனொடு காட்ட – பதி 30/10
மேல்