உ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

உ 3
உக்க 9
உக்க-கால் 1
உக்கத்து 1
உக்கம் 1
உக்கன்றே 1
உக்கன 1
உக்கு 11
உக்குவிடும் 1
உக 15
உகக்கும் 7
உகத்த 1
உகத்தவை 1
உகந்த 1
உகந்தனர் 1
உகந்து 7
உகப்ப 2
உகவை 1
உகள 13
உகளவும் 2
உகளி 1
உகளினும் 2
உகளுந்து 1
உகளும் 19
உகாஅ 2
உகாஅத்து 1
உகாஅமை 1
உகாஅய் 2
உகிர் 44
உகிர 1
உகிரின் 1
உகிரினை 1
உகிரும் 2
உகு 30
உகுக்கும் 2
உகுத்த 8
உகுத்தரும் 1
உகுத்தலின் 1
உகுத்தற்கு 1
உகுத்தீவாயோ 1
உகுத்து 3
உகுத்தும் 1
உகுதர 1
உகுதல் 1
உகுப்ப 3
உகுப்பவும் 1
உகுப்போயே 1
உகுபவால் 1
உகுபவை 1
உகும் 2
உகுமே 1
உகுவ 1
உகுவது 1
உகுவன 1
உகூஉம் 1
உகை 1
உகைக்கும் 1
உகைத்த 2
உகைத்து 2
உகைப்ப 1
உகைப்போன் 1
உச்சி 13
உச்சியின் 1
உசாதிர் 1
உசாவா 2
உசாவுகோ 1
உசாவுநர் 1
உசாவும் 2
உசாவுமே 1
உசாவுவம் 1
உசாவுவேன் 1
உசாஅம் 1
உஞற்றி 1
உஞற்று 2
உஞற்றுபவர் 1
உஞற்றுபவர்க்கு 1
உஞற்றும் 1
உட்க 5
உட்காள் 1
உட்கி 1
உட்கிற்று 2
உட்கு 1
உட்கும் 6
உட்குவர 1
உட்குவரு 5
உட்கை 1
உட்கொண்டு 1
உட்கொளல் 1
உட்பகை 1
உட்பகையும் 1
உட்பட 2
உட்பொருளும் 1
உடங்கு 7
உடம் 1
உடம்பட்ட 1
உடம்பட்டாள் 1
உடம்பட்டு 1
உடம்பட 1
உடம்படினும் 1
உடம்படுதலின் 2
உடம்படுநரின் 1
உடம்படுவாரா 1
உடம்படுவி 1
உடம்பாடு 2
உடம்பிடி 1
உடம்பில் 1
உடம்பின் 5
உடம்பினர் 1
உடம்பினுள் 1
உடம்பு 11
உடம்புணர்பு 1
உடம்பும் 4
உடம்பே 3
உடம்பொடு 4
உடம்பொடும் 1
உடம்போடு 2
உடல் 10
உடல்_அகம் 1
உடலி 1
உடலின் 1
உடலினேன் 1
உடலுநர் 6
உடலுநள் 1
உடலும் 1
உடலுமோரே 1
உடலே 1
உடற்கு 1
உடற்றி 1
உடற்றிசினோர்க்கே 1
உடற்றிய 2
உடற்றியோர் 1
உடற்றியோரே 3
உடற்றுதி 1
உடற்றுநர் 1
உடற்றுபவர் 1
உடற்றும் 2
உடன் 214
உடன்கழிதல் 1
உடன்சென்று 1
உடன்பட்டு 1
உடன்புணர் 3
உடன்புணர்ந்து 1
உடன்வயிற்றுள்ளும் 1
உடன்ற 2
உடன்ற_கால் 1
உடன்றவர் 2
உடன்றவன் 1
உடன்றவை 1
உடன்றனள் 2
உடன்றனிர் 1
உடன்று 19
உடன்றோர் 2
உடனாக 1
உடனே 3
உடாஅ 1
உடாஅள் 1
உடீஇ 12
உடீஇயர் 1
உடு 3
உடுக்கும் 1
உடுக்கை 10
உடுக்கையர் 1
உடுக்கையள் 1
உடுக்கையை 2
உடுக்கையோன் 1
உடுத்த 14
உடுத்தவை 2
உடுத்து 2
உடுத்தும் 2
உடுப்பதூஉம் 2
உடுப்பவரே 1
உடுப்பவை 2
உடுப்பின் 1
உடுப்பு 1
உடும்பில் 1
உடும்பின் 3
உடும்பு 5
உடை 493
உடை-மதி 1
உடை_கண் 1
உடைக்கும் 7
உடைக 1
உடைத்த 4
உடைத்ததை 1
உடைத்தலின் 1
உடைத்தலோ 1
உடைத்தன்று 1
உடைத்தாய் 1
உடைத்தால் 2
உடைத்து 64
உடைத்தே 33
உடைத்தோ 3
உடைத்தோய் 1
உடைதரும் 6
உடைந்த 12
உடைந்ததே 1
உடைந்தன்று 1
உடைந்தனன் 1
உடைந்து 6
உடைப்பின் 1
உடைபு 1
உடைமை 26
உடைமையம் 1
உடைமையால் 1
உடைமையின் 9
உடைமையும் 5
உடைமையுள் 1
உடைய 43
உடையது 6
உடையதை 1
உடையம் 5
உடையமோ 3
உடையர் 15
உடையர்-ஆயினும் 2
உடையரேனும் 1
உடையரோ 4
உடையவ்வே 1
உடையவர் 2
உடையவர்க்கு 1
உடையவன் 2
உடையவால் 2
உடையவை 2
உடையள் 10
உடையள்-கொல் 1
உடையளோ 1
உடையன் 13
உடையன்-மன்னே 1
உடையாட்கு 1
உடையார் 18
உடையார்-கண்ணே 1
உடையார்க்கு 8
உடையாள 1
உடையாளர் 4
உடையாளன் 3
உடையான் 8
உடையான்-கட்டே 2
உடையான்-கண் 2
உடையானை 1
உடையின் 1
உடையீர்க்கே 1
உடையீரும் 1
உடையீரே 1
உடையும் 7
உடையூ 1
உடையூஉ 1
உடையென்-மன் 1
உடையேம் 3
உடையேமோ 1
உடையேன் 13
உடையேன்-கொல்லோ 1
உடையேன்-மன் 1
உடையேன்-மன்னே 2
உடையேனே 1
உடையை 9
உடையையால் 1
உடையையும் 1
உடையையோ 5
உடையோய் 2
உடையோயே 1
உடையோர் 12
உடையோர்க்கு 3
உடையோர்க்கே 2
உடையோரே 1
உடையோன் 1
உடையோனே 1
உடைவதன் 1
உடைவதன்_தலையும் 1
உண் 40
உண்-மதி 1
உண்-மார் 3
உண்-மின் 1
உண்க 7
உண்கட்கும் 1
உண்கண் 143
உண்கண்ணாய் 1
உண்கண்ணார் 2
உண்கண்ணும் 2
உண்கணாய் 1
உண்கணார் 1
உண்கணும் 6
உண்கு 6
உண்கும் 3
உண்குவம் 2
உண்குவை 1
உண்கோ 1
உண்ட 50
உண்டதன் 2
உண்டது 1
உண்டல் 5
உண்டலின் 2
உண்டலும் 2
உண்டற்கு 2
உண்டன 1
உண்டனம் 1
உண்டனள்-கொல்லோ 1
உண்டனன்-கொல் 1
உண்டனிர் 1
உண்டனை 2
உண்டாக 4
உண்டாகிய 1
உண்டாகும் 4
உண்டாதல் 1
உண்டாம் 5
உண்டாம்-கொல் 2
உண்டாமோ 1
உண்டாயின் 2
உண்டாயினும் 1
உண்டார் 5
உண்டார்-கண் 1
உண்டால் 2
உண்டான் 1
உண்டானை 1
உண்டி 11
உண்டிகை 1
உண்டியர் 1
உண்டியேன் 1
உண்டீத்தை 1
உண்டு 130
உண்டு-கொல் 2
உண்டு-கொல்லோ 1
உண்டு-மன் 1
உண்டும் 4
உண்டே 7
உண்டேல் 6
உண்டோ 41
உண்டோர் 1
உண்டோரே 1
உண்ண 4
உண்ணலின் 1
உண்ணலும் 1
உண்ணவும் 1
உண்ணற்க 1
உண்ணா 17
உண்ணாது 12
உண்ணாதும் 1
உண்ணாதோளே 1
உண்ணாமை 3
உண்ணாமையின் 2
உண்ணாய் 1
உண்ணார் 4
உண்ணாள் 7
உண்ணான் 4
உண்ணிய 1
உண்ணின் 2
உண்ணு 3
உண்ணுநர் 3
உண்ணும் 38
உண்ணும்-மன்னே 2
உண்ணுமோ 1
உண்ணுவ 1
உண்ணூஉ 1
உண்ணேன் 1
உண்துறை 15
உண்துறை_அணங்கு 1
உண்ப 1
உண்பது 3
உண்பதூஉம் 2
உண்பர் 2
உண்பவர் 3
உண்பவள் 1
உண்பவோ 1
உண்பார் 2
உண்பான் 1
உண்பான்-கண் 1
உண்போர் 1
உண்போன் 1
உண்ம் 2
உண்மரும் 1
உண்மை 10
உண்மையான் 3
உண்மையானே 1
உண்மையின் 5
உண்மையும் 7
உண்மையோ 3
உண்மோ 1
உண 32
உணக்கல் 1
உணக்கிய 1
உணக்கின் 1
உணக்கும் 2
உணங்க 5
உணங்கல் 10
உணங்கல-கொல்லோ 1
உணங்கலின் 1
உணங்கிய 1
உணங்கு 10
உணங்கும் 5
உணப்பட்ட 1
உணப்பட்டாள் 1
உணப்பட்டு 1
உணப்பட்டோர் 2
உணர் 3
உணர்-மின் 1
உணர்க 3
உணர்கல்லாள் 1
உணர்குவார் 1
உணர்குவென் 1
உணர்கோ 1
உணர்ச்சி 3
உணர்ச்சியுள் 1
உணர்த்த 3
உணர்த்தர 1
உணர்த்தல் 1
உணர்த்தலின் 1
உணர்த்தலும் 1
உணர்த்திய 2
உணர்த்தியும் 1
உணர்த்தினவும் 1
உணர்த்து 1
உணர்த்தும் 2
உணர்த்துவானை 1
உணர்தல் 3
உணர்தலும் 1
உணர்தியோ 2
உணர்ந்த 10
உணர்ந்தமை 1
உணர்ந்தமையின் 1
உணர்ந்தவர் 1
உணர்ந்தவை 1
உணர்ந்தனள்-கொல் 1
உணர்ந்தனள்-கொல்லோ 1
உணர்ந்தனை 3
உணர்ந்தனையே 1
உணர்ந்தார் 1
உணர்ந்தாரை 1
உணர்ந்திசினோரே 1
உணர்ந்தீயாய் 1
உணர்ந்து 26
உணர்ந்தும் 3
உணர்ந்தேன் 2
உணர்ந்தோர் 2
உணர்ந்தோர்க்கு 1
உணர்ந்தோரே 1
உணர்ந்தோன் 1
உணர்ப்பவள் 1
உணர்ப்பான் 1
உணர்ப்பித்தல் 1
உணர்பு 1
உணர்வது 1
உணர்வார் 5
உணர்வாரை 1
உணர்வானை 1
உணர்வின் 1
உணர்வினால் 1
உணர்வினும் 1
உணர்வு 3
உணர்வோர் 1
உணர 8
உணரப்படும் 3
உணரா 13
உணராதாய் 2
உணராதார் 1
உணராது 1
உணராதோரே 1
உணராம் 1
உணராமை 3
உணராய் 4
உணராயோ 1
உணரார் 3
உணராவே 1
உணராள் 2
உணரான் 1
உணரிய 1
உணரின் 1
உணரும் 9
உணரேன் 4
உணல் 5
உணலினும் 1
உணவின் 9
உணவினோர் 1
உணவினோரும் 1
உணவு 7
உணவும் 1
உணா 7
உணா_கால் 1
உணாவும் 1
உணில் 1
உணின் 2
உணினே 1
உணீஇய 17
உணீஇயர் 6
உத்தரிய 1
உத்தி 10
உத்தியொடு 1
உதவ 2
உதவா 2
உதவாதான் 1
உதவாது 3
உதவாதே 1
உதவாய் 1
உதவி 22
உதவிக்கு 1
உதவிய 5
உதவியார்க்கு 1
உதவியும் 4
உதவியோயே 1
உதவின 1
உதவு-மின் 1
உதவுதல் 1
உதவும் 3
உதள 1
உதியஞ்சேரல் 2
உதியன் 3
உதிர் 4
உதிர்க்கும் 4
உதிர்த்த 21
உதிர்த்தலின் 1
உதிர்த்து 3
உதிர்தரு 1
உதிர்ந்த 5
உதிர்ந்தன 1
உதிர்ந்து 5
உதிர்ப்ப 3
உதிர்பு 2
உதிர்வ 1
உதிர்வன 5
உதிர்வை 1
உதிர 22
உதிரலொடு 1
உதிரா 1
உதிரும் 5
உது 20
உதுவ 1
உதுவே 2
உதைத்த 8
உதைத்தலின் 1
உதைத்து 2
உதைத்தும் 1
உதைப்ப 1
உதைப்பு 1
உந்தி 11
உந்திய 1
உந்தியும் 2
உந்தியொடு 1
உந்து 1
உந்துவோர் 1
உந்தூழ் 2
உப்பக்கம் 1
உப்பால் 1
உப்பிற்கும் 1
உப்பின் 13
உப்பு 25
உப்பும் 1
உப்பை 1
உம் 1
உம்பர் 18
உம்பரஃது 1
உம்பரும் 2
உம்பல் 8
உம்மை 1
உமக்கு 2
உமட்டியர் 1
உமண் 7
உமண்_மகன் 1
உமணர் 24
உமணர்க்கு 1
உமிழ் 30
உமிழ்ந்த 3
உமிழ்ந்து 2
உமிழ்பு 2
உமிழ 1
உமை 2
உமையே 1
உமையொடு 1
உய் 2
உய்-மார் 1
உய்க்கிற்பின் 1
உய்க்கும் 4
உய்க்குமே 1
உய்க்குமோ 1
உய்கம் 2
உய்குவம் 1
உய்குவள்-கொல் 1
உய்குவை 1
உய்த்த 5
உய்த்தர 2
உய்த்தல் 2
உய்த்தவன் 1
உய்த்தன்று 1
உய்த்தன்று-மன்னே 1
உய்த்தனர் 1
உய்த்தார் 1
உய்த்தியோ 1
உய்த்து 15
உய்த்துவிடும் 2
உய்த்தோய் 1
உய்தல் 4
உய்தலும் 1
உய்தி 1
உய்ந்த 2
உய்ந்தன்று 1
உய்ந்தன்றோ 1
உய்ந்தனர் 2
உய்ந்தனவே 1
உய்ந்தனன் 1
உய்ந்தனனே 1
உய்ந்தனென் 1
உய்ந்து 2
உய்ப்ப 5
உய்ப்பது 1
உய்ம்-மார் 1
உய்ம்மோ 1
உய்யலென் 1
உய்யா 5
உய்யாதால் 1
உய்யாது 1
உய்யாமை 1
உய்யாமையின் 1
உய்யார் 2
உய்யும் 2
உய்யுமாம் 1
உய்யுமோ 2
உய்யேன் 1
உய்வர் 1
உய்வு 8
உய்வு_இடம் 1
உய 2
உயக்கத்த 1
உயக்கத்து 3
உயக்கம் 2
உயக்கமும் 1
உயக்கமொடு 2
உயங்க 3
உயங்கல் 1
உயங்கி 5
உயங்கிய 3
உயங்கின்று 1
உயங்கினள் 1
உயங்கினாள் 1
உயங்கினை 1
உயங்கு 22
உயங்கு-தொறும் 1
உயங்கு_வயின் 1
உயங்கும் 5
உயர் 223
உயர்_நிலை_உலகத்து 5
உயர்_நிலை_உலகம் 5
உயர்_நிலை_உலகமும் 1
உயர்_மிசை 1
உயர்_உலகு 1
உயர்க்குவை 1
உயர்க 2
உயர்த்த 8
உயர்த்து 4
உயர்திணை 2
உயர்ந்த 18
உயர்ந்தவர் 1
உயர்ந்தவன் 1
உயர்ந்தன்று 4
உயர்ந்திசினோர்க்கு 1
உயர்ந்து 19
உயர்ந்து_உழி 1
உயர்ந்தோர் 10
உயர்ந்தோர்_உலகத்து 1
உயர்ந்தோர்_உலகம் 1
உயர்ந்தோர்க்கு 1
உயர்ந்தோன் 1
உயர்பு 5
உயர்வு 6
உயர 2
உயரி 2
உயரிய 6
உயரும்-மன் 1
உயல் 2
உயல்-பாலது 2
உயவல் 7
உயவிற்று 1
உயவினென் 1
உயவு 21
உயவு-தோறு 1
உயவும் 11
உயவும்-மார் 1
உயவே 1
உயவை 1
உயவொடு 1
உயற்கே 2
உயா 2
உயா_உறு 1
உயிர் 214
உயிர்-இடை 2
உயிர்க்கு 21
உயிர்க்கும் 21
உயிர்க்குயிர் 1
உயிர்த்த 2
உயிர்த்த_காலை 2
உயிர்த்தலும் 1
உயிர்த்தன 2
உயிர்த்தனள் 2
உயிர்த்தனன் 2
உயிர்த்து 19
உயிர்த்தும் 1
உயிர்த்தே 1
உயிர்த்தோன் 1
உயிர்நிலை 3
உயிர்ப்ப 4
உயிர்ப்பட்ட 1
உயிர்ப்பவும் 1
உயிர்ப்பிடம் 1
உயிர்ப்பின் 2
உயிர்ப்பு 4
உயிர்வாழ்தல் 1
உயிரா 7
உயிரார் 1
உயிரிய 1
உயிரியர் 1
உயிரின் 1
உயிரினள் 1
உயிரினும் 7
உயிரினை 1
உயிரும் 5
உயிரே 6
உயிரேன் 1
உயிரை 2
உயிரொடு 4
உயிரொடும் 1
உயிரோடு 2
உர 4
உரம் 14
உரரும் 1
உரல் 10
உரல 1
உரலுள் 2
உரவரும் 1
உரவு 52
உரவோர் 12
உரவோன் 5
உரற்று 2
உரற 4
உரறாது 1
உரறி 3
உரறிய 2
உரறு 7
உரறுபு 1
உரறும் 12
உரன் 21
உராய் 3
உராலின் 2
உராஅ 1
உராஅய் 2
உரி 10
உரி-தொறும் 1
உரிஞ்ச 1
உரிஞ்சிய 4
உரிஞ்சும் 1
உரிஞ 2
உரிஞிய 1
உரித்தன்றே 1
உரித்து 11
உரித்தே 3
உரிதின் 1
உரிதினின் 7
உரிது 5
உரிமை 8
உரிமை_மாக்கள் 1
உரிமை_மைந்தரோடு 1
உரிய 3
உரியது 2
உரியதுவே 1
உரியம் 1
உரியர் 5
உரியவால் 1
உரியள் 5
உரியன் 6
உரியனோ 3
உரியார் 1
உரியாள் 1
உரியாளன் 1
உரியிர் 2
உரியீர் 1
உரியை 4
உரியோர் 1
உரிவது 1
உரிவை 4
உரிவையின் 1
உரீஇ 7
உரீஇய 4
உரு 92
உருக்கி 2
உருக்கிய 2
உருக்கு 7
உருக்கு_உற்ற 1
உருக்கு_உறு 3
உருக 2
உருகி 4
உருகிய 1
உருகு 1
உருகுபவை 1
உருகும் 3
உருகுவான் 1
உருங்கு 1
உருட்டி 3
உருட்டிய 2
உருட்டு 1
உருட்டுநள் 1
உருட்டும் 5
உருண்ட 2
உருண்டு 1
உருத்த 9
உருத்திய 1
உருத்து 13
உருப்ப 3
உருப்பம் 1
உருப்பிடத்து 1
உருப்பின் 2
உருப்பு 15
உருப்பு_உற்ற 2
உருப்பு_உறு 1
உருப்பொடு 1
உருபின் 1
உருபு 1
உருபுடன் 1
உரும் 39
உரும்பு 4
உருமின் 19
உருமின 1
உருமினம் 1
உருமினும் 1
உருமு 9
உருமுப்படு 1
உருமும் 2
உருமொடு 4
உருமோடு 2
உருவ 23
உருவத்து 1
உருவது 1
உருவம் 5
உருவமும் 1
உருவன் 1
உருவின் 43
உருவின 8
உருவினர் 1
உருவினவை 1
உருவினை 1
உருவு 7
உருவும் 2
உருவே 1
உருவொடு 2
உருவோடு 1
உருள் 14
உருள்_இழாய் 1
உருள்பு 1
உருள 2
உருளவும் 1
உருளி 2
உருளிய 2
உருளையொடு 1
உரை 69
உரை-மதி 5
உரை-மின் 2
உரை-மின்-மன்னோ 1
உரைக்க 2
உரைக்கல் 2
உரைக்கல்லாதவர் 1
உரைக்கல்லான் 1
உரைக்கலான் 1
உரைக்குநர் 1
உரைக்கும் 13
உரைக்கும்_கால் 1
உரைக்கோ 3
உரைசெய் 1
உரைசெய்வோரும் 1
உரைத்த 5
உரைத்தது 1
உரைத்ததை 6
உரைத்தல் 7
உரைத்தலின் 2
உரைத்தலும் 1
உரைத்தற்கு 1
உரைத்தன்றி 1
உரைத்தனம் 1
உரைத்தனரே 3
உரைத்தனன் 2
உரைத்தனென் 2
உரைத்தார்க்கு 1
உரைத்தாள் 1
உரைத்தி 1
உரைத்திசின் 9
உரைத்தீயின் 1
உரைத்தீவார் 1
உரைத்து 15
உரைத்தும் 3
உரைத்தேம் 1
உரைத்தை 3
உரைத்தோரும் 1
உரைத்தோனே 1
உரைதர 2
உரைப்ப 8
உரைப்பதால் 1
உரைப்பது 1
உரைப்பரால் 1
உரைப்பல் 2
உரைப்பலோ 1
உரைப்பவும் 2
உரைப்பவை 1
உரைப்பன 1
உரைப்பனை 1
உரைப்பாய் 1
உரைப்பார் 1
உரைப்பார்க்கு 1
உரைப்பான் 6
உரைப்பின் 3
உரைப்பு 1
உரைப்பேன் 1
உரைப்போர் 1
உரைமோ 4
உரையல் 4
உரையன் 1
உரையா 5
உரையா_கால் 3
உரையாடுவலே 1
உரையாதார் 1
உரையாதி 1
உரையாது 1
உரையாம் 1
உரையாமை 2
உரையாய் 3
உரையாயாய் 1
உரையார் 1
உரையாரேல் 1
உரையின் 1
உரையும் 3
உரையே 1
உரையொடு 3
உரையோடு 1
உரைஇ 14
உரைஇய 2
உரைஇயரோ 1
உரோகிணி 1
உல்கு 3
உலக்கும் 1
உலக்கை 13
உலக்கையால் 2
உலக்கையின் 1
உலக 1
உலகத்தார் 2
உலகத்தார்க்கு 1
உலகத்தான் 1
உலகத்தானும் 1
உலகத்தானே 5
உலகத்து 59
உலகத்தும் 3
உலகத்துள் 1
உலகத்துள்ளும் 1
உலகத்தொடு 1
உலகத்தோடு 1
உலகத்தோர்க்கு 1
உலகத்தோர்க்கே 1
உலகத்தோரே 1
உலகம் 66
உலகமும் 13
உலகமொடு 6
உலகமோடு 2
உலகியல் 1
உலகில் 1
உலகிற்கு 1
உலகினும் 1
உலகினுள் 1
உலகு 59
உலகுடன் 3
உலகும் 2
உலகே 5
உலண்டின் 1
உலந்த 6
உலந்தமை 1
உலந்தன்று-கொல் 1
உலந்தன்றே 1
உலந்து 6
உலந்து_உழி 1
உலப்பு 1
உலம்பு-தொறு 1
உலம்பும் 1
உலம்வரும் 1
உலமந்தாய் 1
உலமந்து 2
உலமர 2
உலமரல் 4
உலமரும் 1
உலமருவோரே 3
உலர்ந்த 1
உலவு 1
உலவை 13
உலவையால் 1
உலறவும் 1
உலறி 5
உலறிய 11
உலறினும் 1
உலறு 4
உலறும் 1
உலா 1
உலாய் 3
உலை 17
உலை_கல் 2
உலைந்த 2
உலைந்து 1
உலையா 2
உலையாக 1
உலையாது 2
உலையின் 1
உலையே 1
உலைவன 1
உலைவு 9
உலைவும் 1
உலைஇய 2
உவ்வும் 2
உவ 11
உவக்காண் 1
உவக்குநள் 2
உவக்கும் 14
உவக்குவமே 1
உவகை 15
உவகைய 1
உவகையர் 8
உவகையள் 2
உவகையன் 4
உவகையின் 3
உவகையும் 3
உவகையேம் 1
உவகையொடு 2
உவகையோடு 1
உவணத்து 1
உவணம் 1
உவத்தல் 1
உவந்த 4
உவந்ததுவே 1
உவந்தன்றே 1
உவந்தனர் 1
உவந்தனள் 1
உவந்தனளே 1
உவந்தாரை 1
உவந்திசின் 1
உவந்து 21
உவந்தே 1
உவந்தோய் 1
உவப்ப 29
உவப்பது 2
உவப்பான் 1
உவப்பினும் 1
உவப்பென் 1
உவமம் 4
உவமை 1
உவர் 10
உவர்க்கும் 1
உவர்ப்பு 1
உவரா 1
உவரி 4
உவல் 6
உவலை 10
உவவு 6
உவள் 1
உவற்றி 1
உவறு 1
உவன் 2
உவா 4
உவித்த 1
உவியல் 1
உழ-தொறூஉம் 1
உழக்கவும் 1
உழக்கி 13
உழக்கிய 2
உழக்கியும் 1
உழக்கு 2
உழக்குநரும் 1
உழக்கும் 18
உழக்குவம் 1
உழத்தல் 3
உழத்தலின் 1
உழத்தலும் 1
உழந்த 35
உழந்த_காலை 1
உழந்ததன் 1
உழந்ததை 1
உழந்தமை 1
உழந்தன்று-மன்னே 1
உழந்தனள் 1
உழந்தனை-மன்னே 1
உழந்து 23
உழந்தும் 2
உழந்துஉழந்து 1
உழந்தே 2
உழப்ப 5
உழப்பது 4
உழப்பதும் 1
உழப்பர் 1
உழப்பவள் 1
உழப்பவன் 1
உழப்பவோ 3
உழப்பார் 2
உழப்பார்_கண் 1
உழப்பாரை 1
உழப்பாளை 1
உழப்பிக்கும் 1
உழப்பினும் 1
உழப்பேன் 1
உழப்போள் 2
உழல்வென்-கொல்லோ 1
உழல 1
உழலை 1
உழவ 4
உழவர் 37
உழவர்க்கு 1
உழவரொடு 1
உழவன் 4
உழவா 1
உழவின் 6
உழவினார் 1
உழவு 5
உழவு_உறு 1
உழவே 1
உழறல் 1
உழாதன 1
உழாது 1
உழாஅ 3
உழாஅது 3
உழாஅர் 1
உழி 42
உழிஞ்சில் 2
உழிஞை 8
உழிஞையன் 1
உழிஞையொடு 1
உழிஞையோடு 1
உழிதர 1
உழிதரும் 2
உழியது-கொல் 1
உழு 8
உழுஞ்சில் 3
உழுத்து 1
உழுத 13
உழுதாய் 1
உழுது 7
உழுதும் 1
உழுதோய் 1
உழுந்தின் 2
உழுந்தினும் 1
உழுந்து 3
உழும் 1
உழுவது 1
உழுவாய் 1
உழுவார் 1
உழுவை 18
உழுவையும் 1
உழுவையை 1
உழுவையொடு 1
உழை 34
உழை_இனம் 1
உழைச்செல்வான் 1
உழைமான் 2
உழையதா 1
உழையதுவே 3
உழையம் 2
உழையர் 6
உழையரா 1
உழையள் 1
உழையின் 4
உழையீர் 1
உழையே 1
உழையோர் 1
உள் 77
உள்_வழி 7
உள்_வழியள் 1
உள்_உள் 1
உள்படுவோரும் 1
உள்வழி 1
உள்வாய் 2
உள்ள 19
உள்ளகத்து 1
உள்ளகம் 4
உள்ளத்தர் 1
உள்ளத்தார் 1
உள்ளத்தால் 3
உள்ளத்தான் 1
உள்ளத்தின் 1
உள்ளத்தினை 1
உள்ளத்து 17
உள்ளத்துக்கு 1
உள்ளத்துள் 2
உள்ளத்தேன் 1
உள்ளத்தை 1
உள்ளது 12
உள்ளதும் 1
உள்ளதுவே 2
உள்ளதூஉம் 3
உள்ளதை 4
உள்ளப்படும் 1
உள்ளப்படுமால் 1
உள்ளம் 62
உள்ளமும் 2
உள்ளமொடு 42
உள்ளமோடு 1
உள்ளல் 10
உள்ளலமே 1
உள்ளலும் 5
உள்ளலேனே 1
உள்ளவை 2
உள்ளற்க 1
உள்ளன 1
உள்ளா 6
உள்ளாதவரை 1
உள்ளாது 8
உள்ளாதோரே 1
உள்ளாம் 2
உள்ளாய் 3
உள்ளார் 19
உள்ளார்-கொல் 3
உள்ளார்-கொல்லோ 8
உள்ளாள் 8
உள்ளான் 2
உள்ளான்-கொல் 1
உள்ளான்-கொல்லோ 1
உள்ளி 66
உள்ளி_விழவின் 2
உள்ளிய 14
உள்ளியது 7
உள்ளியும் 6
உள்ளின் 4
உள்ளினர் 1
உள்ளினள் 1
உள்ளினள்-கொல்லோ 1
உள்ளினன் 1
உள்ளினிர் 2
உள்ளினும் 4
உள்ளினென் 4
உள்ளினேன் 1
உள்ளினேனே 1
உள்ளினை 4
உள்ளீடா 1
உள்ளீடு 2
உள்ளு-தொறு 3
உள்ளு-தொறும் 11
உள்ளு-தோறு 2
உள்ளு-தோறு_உள்ளு-தோறு 1
உள்ளுக 1
உள்ளுதல் 1
உள்ளுதற்கு 1
உள்ளுதும் 1
உள்ளுநர் 5
உள்ளுப 1
உள்ளுபவோ 1
உள்ளுபு 2
உள்ளும் 7
உள்ளுமோ 2
உள்ளுவது 2
உள்ளுவர் 2
உள்ளுவர்-கொல்லோ 1
உள்ளுவன்-மன் 2
உள்ளுவன 1
உள்ளுவாய் 1
உள்ளுவார் 1
உள்ளுவேன்-மன்ற 1
உள்ளுவை 2
உள்ளுவோனை 1
உள்ளுள் 4
உள்ளூர் 8
உள்ளே 4
உள்ளேம் 1
உள்ளேன் 4
உள்ளோர் 1
உள்ளோர்க்கு 1
உள 38
உள-கொல் 1
உள-கொல்லோ 1
உளத்தின் 1
உளது 3
உளது-கொல் 1
உளதோ 1
உளப்பட 6
உளம் 14
உளம்புநர் 1
உளம்பும் 2
உளமே 2
உளர் 24
உளர்-கொல் 6
உளர்-கொல்லோ 2
உளர்-மன்னோ 3
உளர்_வயின் 1
உளர்தரு 1
உளர்தீயே 1
உளர்ந்த 1
உளர்ந்து 2
உளர்நரும் 1
உளர்ப்பு 2
உளர்பு 2
உளர்வின் 1
உளர 5
உளரி 3
உளரிய 4
உளரினள் 1
உளரும் 4
உளரே 5
உளரோ 8
உளவாக 1
உளவே 5
உளவோ 8
உளன் 8
உளன்-கொல்லோ 4
உளனா 1
உளனே 2
உளனோ 3
உளாய் 1
உளார் 1
உளான் 4
உளானே 1
உளி 13
உளியம் 3
உளியமும் 1
உளியர் 1
உளீரோ 1
உளெனே 4
உளெனோ 1
உளே 2
உளேம் 1
உளேம்-கொல் 1
உளேன் 4
உளேனே 1
உளை 51
உளைந்தீயாய் 1
உளைய 5
உளையவும் 1
உளையின் 1
உளையும் 1
உளைவு 1
உற்கம் 1
உற்கவும் 1
உற்ற 118
உற்ற-கடை 2
உற்ற-கால் 2
உற்றது 11
உற்றமை 1
உற்றவர் 2
உற்றவரை 1
உற்றவன் 1
உற்றவனை 1
உற்றவை 1
உற்றன்றால் 2
உற்றன்று 3
உற்றன 11
உற்றனம்-கொல் 1
உற்றனவும் 1
உற்றனள் 2
உற்றனிர் 1
உற்றனென் 2
உற்றனை 7
உற்றனையால் 1
உற்றாய் 3
உற்றார் 6
உற்றார்க்கு 1
உற்றாரின் 1
உற்றாரும் 1
உற்றாரை 1
உற்றால் 2
உற்றாள் 1
உற்றாள்-கொல்லோ 1
உற்றாளை 1
உற்றான் 1
உற்றிசினே 1
உற்றீயா 1
உற்றீயாள் 1
உற்று 88
உற்று_உழி 1
உற்றேம் 1
உற்றேன் 1
உற்றோர் 1
உற்றோர்க்கு 1
உற்றோரே 2
உற்றோன் 1
உற 136
உற_உற 1
உறங்க 2
உறங்கவும் 1
உறங்கி 1
உறங்கு 1
உறங்கு_வயின் 1
உறங்கும் 8
உறங்குவது 1
உறத்தூர் 1
உறந்தை 16
உறந்தையும் 1
உறந்தையொடு 1
உறந்தையோனே 2
உறல் 18
உறல்-பால 1
உறலே 1
உறவரினும் 1
உறவி 1
உறவு 3
உறவும் 1
உறவே 5
உறழ் 58
உறழ்த்தோள் 1
உறழ்ந்த 1
உறழ்ந்து 3
உறழ்ந்தும் 2
உறழ்பு 3
உறழ 9
உறழும் 7
உறற்கு 1
உறா 1
உறாது 2
உறாலின் 1
உறாற்க 1
உறாஅ 11
உறாஅதவர் 3
உறாஅது 4
உறாஅதோ 1
உறாஅமை 2
உறாஅர் 1
உறாஅர்க்கு 1
உறாஅலின் 1
உறாஅன் 2
உறி 3
உறியன் 1
உறியொடு 1
உறின் 9
உறினும் 4
உறினே 1
உறீஇ 13
உறீஇய 7
உறீஇயாள் 1
உறீஇயான் 2
உறீஇயினள் 1
உறீஇயினான் 1
உறு 256
உறு-தொறு 1
உறு-தொறும் 3
உறுக்கும் 5
உறுக 8
உறுகண் 4
உறுகுவள் 1
உறுத்த 2
உறுத்தர 1
உறுத்தலின் 1
உறுத்து 7
உறுத்தே 1
உறுதர 6
உறுதரு 1
உறுதரும் 2
உறுதல் 6
உறுதலின் 1
உறுதி 5
உறுதுணை 1
உறுதும் 1
உறுந்து 1
உறுநர் 3
உறுநர்க்கு 1
உறுநரின் 3
உறுநரை 1
உறுப்ப 10
உறுப்பின் 2
உறுப்பினுள் 2
உறுப்பு 9
உறுப-மன்னோ 1
உறுபவோ 1
உறுபு 8
உறும் 16
உறும்-கொல்லோ 1
உறுமே 3
உறுமோ 1
உறுவ 1
உறுவது 4
உறுவர் 3
உறுவரும் 1
உறுவள் 1
உறுவானை 1
உறுவி 5
உறுவிய 1
உறுவியை 1
உறுவேன் 1
உறுவோய் 1
உறுவோள் 1
உறூஉ 1
உறூஉம் 14
உறை 121
உறை-மதி 1
உறை_கிணற்று 1
உறை_பதி 1
உறைக்கு 1
உறைக்குந்து 1
உறைக்கும் 16
உறைக்கும்_கால் 1
உறைக்கொண்டு 1
உறைகுவர்-கொல்லோ 1
உறைத்த 1
உறைத்தர 1
உறைத்தரு 1
உறைத்தரும் 1
உறைத்தலின் 1
உறைத்து 1
உறைத்தும் 1
உறைதல் 12
உறைதல்லே 1
உறைதலின் 1
உறைதலும் 5
உறைதி 1
உறைதும் 2
உறைந்த 2
உறைந்திசினோர்க்கும் 1
உறைந்து 2
உறைந்தோர் 1
உறைநர் 4
உறைநர்க்கும் 2
உறைநரொடு 1
உறைப்ப 19
உறைப்பவும் 2
உறைப்பு 1
உறைப்பு_உழி 1
உறைபவர் 3
உறைபு 1
உறைய 4
உறையப்பட்டோள் 1
உறையவும் 2
உறையின் 1
உறையின்றே 1
உறையினும் 5
உறையினை 1
உறையுட்டு 2
உறையுநர் 5
உறையும் 55
உறையுள் 8
உறையுளும் 1
உறையுளொடு 1
உறையொடு 2
உறைவது 2
உறைவது-கொல் 1
உறைவதும் 1
உறைவர் 2
உறைவி 10
உறைவியை 1
உறைவு 16
உறைவேம் 1
உறைவோர் 2
உறைவோள் 3
உறைஇயரோ 1
உன்ன 1
உன்னத்து 2
உன்னம் 2
உன்னலரே 1
உன்னார் 1
உன்னிலன் 1
உன்னு 1

உ (3)

அம் வெள் அருவி உ வரையதுவே – பதி 78/2
உ காண் இஃதோ உடம்பு உயிர்க்கு ஊற்று ஆக – கலி 146/22
இ கரை நின்று இவர்ந்து உ கரை கொளலே – புறம் 357/8
மேல்


உக்க (9)

அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர் – குறள் 72/19
பழு மிளகு உக்க பாறை நெடும் சுனை – குறி 187
உதிர் துகள் உக்க நின் ஆடை ஒலிப்ப – கலி 81/31
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உகள உக்க
கமழ் இதழ் அலரி தாஅய் வேலன் – அகம் 182/15,16
வை நுதி வான் மருப்பு ஒடிய உக்க
தெண் நீர் ஆலி கடுக்கும் முத்தமொடு – அகம் 282/6,7
பறி கொள் கொள்ளையர் மறுக உக்க
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை – அகம் 300/3,4
குருத்து இறுபு உக்க வருத்தம் சொலாது – அகம் 333/9
கோடை நீடலின் வாடு புலத்து உக்க
சிறு புல் உணவு நெறி பட மறுகி – அகம் 377/1,2
வாக்க உக்க தே கள் தேறல் – புறம் 115/3
மேல்


உக்க-கால் (1)

உள்ளம் உடைந்து உக்க-கால் – குறள் 127/20
மேல்


உக்கத்து (1)

நல்லாய் கேள் உக்கத்து மேலும் நடு உயர்ந்து வாள் வாய – கலி 94/17
மேல்


உக்கம் (1)

ஒரு கை உக்கம் சேர்த்தியது ஒரு கை – திரு 108
மேல்


உக்கன்றே (1)

சேணும் சென்று உக்கன்றே அறியாது – நற் 116/9
மேல்


உக்கன (1)

அரலை உக்கன நெடும் தாள் ஆசினி – மலை 139
மேல்


உக்கு (11)

மை உக்கு அன்ன மொய் இரும் கூந்தல் – மது 417
பொன் சுடு நெருப்பின் நிலம் உக்கு என்ன – மது 682
விளை தயிர் பிதிர்வின் வீ உக்கு இருவி-தொறும் – மலை 109
மரம் வறிது ஆக சோர்ந்து உக்கு ஆங்கு என் – நற் 64/7
விடர் அளை வீழ்ந்து உக்கு ஆங்கு தொடர்பு அற – நற் 116/8
அம் பூ தாது உக்கு அன்ன – நற் 157/9
கொக்கின் உக்கு ஒழிந்த தீம் பழம் கொக்கின் – நற் 280/1
நல் ஆன் தீம் பால் நிலத்து உக்கு ஆங்கு – குறு 27/2
தீம் புனல் நெரிதர வீந்து உக்கு ஆஅங்கு – குறு 149/4
காஞ்சி தாது உக்கு அன்ன தாது எரு மன்றத்து – கலி 108/60
சேறுபடு குருதி செம்மல் உக்கு ஓஒ – புறம் 285/10
மேல்


உக்குவிடும் (1)

உக்குவிடும் என் உயிர் – கலி 138/17
மேல்


உக (15)

நீ உணர்ந்தனையே தோழி வீ உக
புன்னை பூத்த இன் நிழல் உயர் கரை – நற் 91/1,2
வீ உக வரிந்த முன்றில் – நற் 232/8
அலங்கு குலை காந்தள் தீண்டி தாது உக
கன்று தாய் மருளும் குன்ற நாடன் – நற் 359/2,3
வீயா மென் சினை வீ உக யானை – குறு 247/5
உடைபு நெஞ்சு உக ஆங்கே ஒளி ஓடற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/9
வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக
பிரிந்தவர் நுதல் போல பீர் வீய காதலர் – கலி 31/3,4
பிணி விடு முருக்கு இதழ் அணி கயத்து உதிர்ந்து உக
துணி கய நிழல் நோக்கி துதைபு உடன் வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 33/4,5
பன் மலர் சினை உக சுரும்பு இமிர்ந்து வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 34/6
தாய சுணங்கு போல் தளிர் மிசை தாது உக
மலர் தாய பொழில் நண்ணி மணி நீர கயம் நிற்ப – கலி 35/4,5
எரி இதழ் சோர்ந்து உக ஏதிலார் புணர்ந்தமை – கலி 78/13
கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்_உற்ற கோடல் வீ – கலி 121/13
நின்று நீர் உக கலுழும் நெடும் பெரும் கண் அல்லா_கால் – கலி 124/16
அருந்தியோர் நெஞ்சம் அழிந்து உக விடினே – கலி 129/25
கோடு அறை கொம்பின் வீ உக தீண்டி – அகம் 21/11
அலங்கு குலை அலரி தீண்டி தாது உக
பொன் உரை கட்டளை கடுப்ப காண்வர – அகம் 178/10,11
மேல்


உகக்கும் (7)

பருந்து இருந்து உகக்கும் பல் மாண் நல் இல் – மது 502
ஊன் நசைஇ பருந்து இருந்து உகக்கும்
வான் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – குறு 285/7,8
வாவல் உகக்கும் மாலையும் – ஐங் 339/3
வாவல் உகக்கும் மாலை யாம் புலம்ப – ஐங் 378/2
உகக்கும் பருந்தின் நிலத்து நிழல் சாடி – பதி 77/9
மாகம் சுடர மா விசும்பு உகக்கும்
ஞாயிறு போல விளங்குதி பல் நாள் – பதி 88/37,38
நளிர் மலை பூ கொடி தங்குபு உகக்கும்
பனி வளர் ஆவியும் போன்ம் மணிமாடத்து – பரி 10/122,123
மேல்


உகத்த (1)

கடும் கள் பருகுநர் நடுங்கு கை உகத்த
நறும் சேறு ஆடிய வறும் தலை யானை – புறம் 68/15,16
மேல்


உகத்தவை (1)

உகத்தவை மொழியவும் ஒல்லாள் மிக கலுழ்ந்து – நெடு 156
மேல்


உகந்த (1)

தரை விசும்பு உகந்த தண் பரங்குன்றம் – பரி 21/15
மேல்


உகந்தனர் (1)

முகந்தனர் கொடுப்ப உகந்தனர் பெயரும் – புறம் 33/6
மேல்


உகந்து (7)

மந்தி ஆட மா விசும்பு உகந்து
முழங்கு கால் பொருத மரம் பயில் காவின் – மது 334,335
திரை பிதிர் கடுப்ப முகடு உகந்து ஏறி – நற் 89/2
மழை தொழில் உலந்து மா விசும்பு உகந்து என – நற் 333/1
நிறை பறை குருகு_இனம் விசும்பு உகந்து ஒழுக – நற் 369/2
புகையின் பொங்கி வியல் விசும்பு உகந்து
பனி ஊர் அழல் கொடி கடுப்ப தோன்றும் – அகம் 265/1,2
பசும் புற மென் சீர் ஒசிய விசும்பு உகந்து
இரும் கண் ஆடு அமை தயங்க இருக்கும் – அகம் 378/9,10
பல் கனி நசைஇ அல்கு விசும்பு உகந்து
பெரு மலை விடர்_அகம் சிலம்ப முன்னி – புறம் 209/7,8
மேல்


உகப்ப (2)

பைம் கால் கொக்கு இனம் நிரை பறை உகப்ப
எல்லை பைப்பய கழிப்பி குட_வயின் – அகம் 120/3,4
பருந்து கொண்டு உகப்ப யாம் கண்டனம் – புறம் 271/7
மேல்


உகவை (1)

முகவை இன்மையின் உகவை இன்றி – புறம் 368/11
மேல்


உகள (13)

திரி மருப்பு இரலையொடு மட மான் உகள
எதிர் செல் வெண் மழை பொழியும் திங்களில் – முல் 99,100
பன் மயிர் பிணவொடு கேழல் உகள
வாழாமையின் வழி தவ கெட்டு – மது 174,175
மட கண் பிணையொடு மறுகுவன உகள
சுடர் பூ கொன்றை தாஅய நீழல் – மது 276,277
இன்புறு துணையொடு மறுவந்து உகள
தான் வந்தன்றே தளி தரு தண் கார் – குறு 65/2,3
புள்ளும் மாவும் புணர்ந்து இனிது உகள
கோட்டவும் கொடியவும் பூ பல பழுனி – ஐங் 414/1,2
மறி உடை மாண் பிணை உகள
தண் பெயல் பொழிந்த இன்பமும் உடைத்தே – ஐங் 434/2,3
பல் ஆன் நன் நிரை புல் அருந்து உகள
பயம் கடை அறியா வளம் கெழு சிறப்பின் – பதி 89/5,6
திரி மருப்பு இரலை புல் அருந்து உகள
முல்லை வியன் புலம் பரப்பி கோவலர் – அகம் 14/6,7
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உகள உக்க – அகம் 182/15
ஏறு புணர் உவகைய ஊறு இல உகள
அம் சிறை வண்டின் மென் பறை தொழுதி – அகம் 234/11,12
திரி மருப்பு இரலை பைம் பயிர் உகள
ஆர் பெயல் உதவிய கார் செய் காலை – அகம் 314/6,7
கறவை பல் இனம் புறவு-தொறு உகள
குழல் வாய் வைத்தனர் கோவலர் வல் விரைந்து – அகம் 354/4,5
வெள் உளை கலி_மான் கவி குளம்பு உகள
தேர் வழங்கினை நின் தெவ்வர் தேஎத்து – புறம் 15/5,6
மேல்


உகளவும் (2)

அறு கோட்டு இரலையொடு மான் பிணை உகளவும்
கொண்டி மகளிர் உண்துறை மூழ்கி – பட் 245,246
பயில் இரும் சிலம்பில் கலை பாய்ந்து உகளவும்
கலையும் கொள்ளா ஆக பலவும் – புறம் 116/11,12
மேல்


உகளி (1)

புன் தலை சிறாரோடு உகளி மன்று உழை – அகம் 104/11
மேல்


உகளினும் (2)

நெடும் கழை கொம்பர் கடுவன் உகளினும்
நேர்_கொள் நெடு வரை நேமியின் தொடுத்த – மலை 237,238
பலவின் இரும் சினை கலை பாய்ந்து உகளினும்
அஞ்சும்-மன் அளித்து என் நெஞ்சம் இனியே – குறு 153/2,3
மேல்


உகளுந்து (1)

நெடு நீர் பரப்பின் வாளையொடு உகளுந்து
தொடலை அல்குல் தொடி தோள் மகளிர் – புறம் 339/5,6
மேல்


உகளும் (19)

குறும் கால் அன்னமோடு உகளும் முன்கடை – நெடு 92
ஏழக தகரோடு உகளும் முன்றில் – பட் 141
கடும்பு ஆட்டு வருடையொடு தாவுவன உகளும்
பெரு வரை நீழல் வருகுவன் குளவியொடு – நற் 119/7,8
பெரு வரை நீழல் உகளும் நாடன் – குறு 187/3
இரலை நன் மான் நெறி முதல் உகளும்
மாலை வாரா அளவை கால் இயல் – குறு 250/2,3
மான் ஏறு உகளும் கானம் பிற்பட – குறு 256/3
கல்லா மந்தி கடுவனோடு உகளும்
குன்ற நாட நின் மொழிவல் என்றும் – ஐங் 277/2,3
வரை மிசை உகளும் நாட நீ வரின் – ஐங் 279/3
மா மருண்டு உகளும் மலர் அணி புறவே – ஐங் 485/4
நந்து நாரையொடு செ வரி உகளும்
கழனி வாயில் பழன படப்பை – பதி 23/21,22
ஆள் இல் அத்தத்து உழுவை உகளும்
காடு இறந்தனரே காதலர் மாமை – அகம் 45/5,6
கலை பாய்ந்து உகளும் கல் சேர் வேங்கை – அகம் 141/27
கூப்பிடூஉ உகளும் குன்றக சிறு நெறி – அகம் 205/22
கல்லா மந்தி கடுவனோடு உகளும்
கடும் திறல் அணங்கின் நெடும் பெரும் குன்றத்து – அகம் 378/21,22
முயல் பறழ் உகளும் முல்லை அம் புறவில் – அகம் 384/5
தாவுபு உகளும் மாவே பூவே – புறம் 302/2
உள்ளூர் குறும் புதல் துள்ளுவன உகளும்
தொள்ளை மன்றத்து ஆங்கண் படரின் – புறம் 333/4,5
நீஇர் இன்மையின் கன்று மேய்ந்து உகளும்
ஊரது நிலைமையும் இதுவே மற்றே – புறம் 355/2,3
நரை முக ஊகமொடு உகளும் வரை அமல் – புறம் 383/19
மேல்


உகாஅ (2)

உகாஅ வலியின் ஒரு தோழம் காலம் – பரி 23/76
உகாஅ மென் சினை உதிர்வன கழியும் – அகம் 293/8
மேல்


உகாஅத்து (1)

புறவு புறத்து அன்ன புன் கால் உகாஅத்து
இறவு சினை அன்ன நளி கனி உதிர – குறு 274/1,2
மேல்


உகாஅமை (1)

உகாஅமை வல்லதே ஒற்று – குறள் 59/10
மேல்


உகாஅய் (2)

உலறு தலை உகாஅய் சிதர் சிதர்ந்து உண்ட – நற் 66/2
புல் அரை உகாஅய் வரி நிழல் வதியும் – குறு 363/4
மேல்


உகிர் (44)

குருதி ஆடிய கூர் உகிர் கொடு விரல் – திரு 52
கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு வள் உகிர்
அணங்கு என உருத்த சுணங்கு அணி ஆகத்து – பொரு 34,35
வளை கை கிணை_மகள் வள் உகிர் குறைத்த – சிறு 136
வள் உகிர் கிழித்த வடு ஆழ் பாசடை – சிறு 182
பிணன் உகைத்து சிவந்த பேர் உகிர் பணை தாள் – சிறு 199
முளை வாள் எயிற்ற வள் உகிர் ஞமலி – குறி 131
கூர் உகிர் ஞமலி கொடும் தாள் ஏற்றை – பட் 140
வாரேன் வாழிய நெஞ்சே கூர் உகிர்
கொடு_வரி குருளை கூட்டுள் வளர்ந்து ஆங்கு – பட் 220,221
உகிர் உடை அடிய ஓங்கு எழில் யானை – பட் 231
தேயா வளை வாய் தெண் கண் கூர் உகிர்
வாய் பறை அசாஅம் வலி முந்து கூகை – நற் 83/3,4
உள்ளு-தொறும் நகுவேன் தோழி வள் உகிர்
மாரி கொக்கின் கூரல் அன்ன – நற் 100/1,2
உள்ளு-தொறும் நகுவேன் தோழி வள் உகிர்
பிடி பிளந்திட்ட நார் இல் வெண் கோட்டு – நற் 107/1,2
பச்சூன் கெண்டி வள் உகிர் முணக்கவும் – நற் 114/2
கல் அளை செறிந்த வள் உகிர் பிணவின் – நற் 148/7
ஆளி நன் மான் வேட்டு எழு கோள் உகிர்
பூ பொறி உழுவை தொலைச்சிய வை நுதி – நற் 205/2,3
கொக்கு உகிர் நிமிரல் மாந்தி எல் பட – நற் 258/6
முரவு வாய் வள் உகிர் இடப்ப வாங்கும் – நற் 325/5
உகிர் நுதி புரட்டும் ஓசை போல – குறு 16/3
புது நாண் நுழைப்பான் நுதி மாண் வள் உகிர்
பொலம் கல ஒரு காசு ஏய்க்கும் – குறு 67/3,4
பழூஉ பல் அன்ன பரு உகிர் பா அடி – குறு 180/1
நீல மென் சிறை வள் உகிர் பறவை – குறு 201/3
அளை வாழ் அலவன் கூர் உகிர் வரித்த – குறு 351/2
கொடு மென் சிறைய கூர் உகிர் பறவை – குறு 352/2
கூர் உகிர் பேடை வயாஅம் ஊர – ஐங் 51/2
தார் அணி எருத்தின் வாரல் வள் உகிர்
அரி மான் வழங்கும் சாரல் பிற மான் – பதி 12/4,5
பேணான் என்று உடன்றவர் உகிர் செய்த வடுவினான் – கலி 72/11
வள் உகிர் போழ்ந்தனவும் வாள் எயிறு உற்றனவும் – கலி 88/11
கூர் உகிர் சாடிய மார்பும் குழைந்த நின் – கலி 91/11
கூர் உகிர் மாண்ட குளம்பின் அது நன்றே – கலி 96/25
தூங்கு தோல் துதிய வள் உகிர் கதுவலின் – அகம் 8/3
வாள் வரி வய_மான் கோள் உகிர் அன்ன – அகம் 99/1
ஊன் பொதி அவிழா கோட்டு உகிர் குருளை – அகம் 147/3
கயம் தலை குழவி கவி உகிர் மட பிடி – அகம் 229/4
மடி துயில் முனைஇய வள் உகிர் யாமை – அகம் 256/2
உகிர் நெரி ஓசையின் பொங்குவன பொரியும் – அகம் 267/12
நகை முக மகளிர் ஊட்டு உகிர் கடுக்கும் – அகம் 317/5
முருக்கு அரும்பு அன்ன வள் உகிர் வய பிணவு – அகம் 362/5
வளை வாய் பருந்தின் வள் உகிர் சேவல் – அகம் 363/13
கான யானை கதுவாய் வள் உகிர்
இரும் பனை இதக்கையின் ஒடியும் ஆங்கண் – அகம் 365/5,6
அம் வரி கொன்ற கறை சேர் வள் உகிர்
பசை விரல் புலைத்தி நெடிது பிசைந்து ஊட்டிய – அகம் 387/5,6
கூர் உகிர் பருந்தின் ஏறு குறித்து ஒரீஇ – புறம் 43/5
மட பால் ஆய்_மகள் வள் உகிர் தெறித்த – புறம் 276/4
பெரும் செய் நெல்லின் கொக்கு உகிர் நிமிரல் – புறம் 395/36
கொக்கு உகிர் நிமிரல் ஒக்கல் ஆர – புறம் 398/25
மேல்


உகிர (1)

வள் உகிர வயல் ஆமை – புறம் 387/1
மேல்


உகிரின் (1)

மெல் விரல் உகிரின் தெறியினள் வென் வேல் – அகம் 373/15
மேல்


உகிரினை (1)

தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை
புருவத்து கரு வல் கந்தரத்தால் – பரி 4/21,22
மேல்


உகிரும் (2)

உகிரும் கொடிறும் உண்ட செம் பஞ்சியும் – பரி 6/17
தொடியும் உகிரும் படை ஆக நுந்தை – கலி 82/28
மேல்


உகு (30)

நகு முல்லை உகு தேறு வீ – பொரு 200
வார்ந்து உகு சில் நீர் வழிந்த குழம்பின் – பெரும் 340
பலர் தொகுபு இடித்த தாது உகு சுண்ணத்தர் – மது 399
சோர்ந்து உகு அன்ன வயக்கு_உறு வந்திகை – மது 415
நெகிழ்ந்து உகு நறும் பழம் விளைந்த தேறல் – குறி 190
உகு பலி அருந்திய தொகு விரல் காக்கை – நற் 343/5
கானல் கண்டல் கழன்று உகு பைம் காய் – நற் 345/1
வறிது உகு நெஞ்சினள் பிறிது ஒன்று சுட்டி – நற் 368/8
முனை கவர் முதுபாழ் உகு நெல் பெறூஉம் – நற் 384/5
கழனி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம் பழம் – குறு 8/1
கரும் கால் வேங்கை வீ உகு துறுகல் – குறு 47/1
கண் கலிழ் உகு பனி அரக்குவோரே – குறு 398/8
நறு வடி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம் பழம் – ஐங் 61/1
கழிந்து உகு நிலைய ஆக – ஐங் 329/4
வீந்து உகு போர்_களத்து ஆடும் கோவே – பதி 56/8
நனி எள்ளும் குயில் நோக்கி இனைபு உகு நெஞ்சத்தால் – கலி 35/7
மின் உகு தளிர் அன்ன மெலிவு வந்து உரைப்பதால் – கலி 48/19
அழிந்து உகு நெஞ்சத்தேம் அல்லல் உழப்ப – கலி 72/23
உகு நெல் பொரியும் வெம்மைய யாவரும் – அகம் 1/13
வெம்மை தண்டா எரி உகு பறந்தலை – அகம் 29/15
உவல் இடு பதுக்கை ஆள் உகு பறந்தலை – அகம் 67/14
உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து – அகம் 107/13
கடை மணி உகு நீர் துடைத்த ஆடவர் – அகம் 131/9
கொடு வாய் பத்தல் வார்ந்து உகு சிறு குழி – அகம் 155/9
தாது உகு தண் பொழில் அல்கி காதலர் – அகம் 355/7
உகு வார் அருந்த பகு வாய் யாமை – அகம் 356/2
கான ஊகின் கழன்று உகு முது வீ – புறம் 307/5
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் – புறம் 370/17
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் – புறம் 371/16
வேந்து புறங்கொடுத்த வீய்ந்து உகு பறந்தலை – புறம் 373/19
மேல்


உகுக்கும் (2)

நல் வகை மிகு பலி கொடையோடு உகுக்கும்
அடங்கா சொன்றி அம் பல் யாணர் – நற் 281/4,5
காவல் மன்னர் கடைமுகத்து உகுக்கும்
போகு பலி வெண் சோறு போல – புறம் 331/11,12
மேல்


உகுத்த (8)

பாகு உகுத்த பசு மெழுக்கின் – பட் 166
பொன் தொடி மகளிர் புறங்கடை உகுத்த
கொக்கு உகிர் நிமிரல் மாந்தி எல் பட – நற் 258/5,6
ஈர் இதழ் உண்கண் உகுத்த
பூசல் கேட்டும் அருளாதோயே – ஐங் 480/4,5
இன சிதர் உகுத்த இலவத்து ஆங்கண் – அகம் 25/9
நோய் மலிந்து உகுத்த நொசி வரல் சில் நீர் – அகம் 229/11
சிதர் சிதர்ந்து உகுத்த செவ்வி வேனில் – அகம் 277/18
கழல் இலை உகுத்த கால் பொரு தாழ் சினை – அகம் 351/6
பழன மஞ்ஞை உகுத்த பீலி – புறம் 13/10
மேல்


உகுத்தரும் (1)

புது நீர் கொளீஇய உகுத்தரும்
நொதுமல் வானத்து முழங்கு குரல் கேட்டே – குறு 251/6,7
மேல்


உகுத்தலின் (1)

வளி பொரு நெடும் சினை உகுத்தலின் ஆர் கழல்பு – குறு 329/2
மேல்


உகுத்தற்கு (1)

பெரும் சோறு உகுத்தற்கு எறியும் – பதி 30/43
மேல்


உகுத்தீவாயோ (1)

செருக்கினால் வந்து ஈங்கு சொல் உகுத்தீவாயோ
என ஆங்கு – கலி 69/19,20
மேல்


உகுத்து (3)

ஊஉன் அன்மையின் உண்ணாது உகுத்து என – மலை 148
அன்னையும் பொருள் உகுத்து அலமரும் மென் முறி – அகம் 292/2
நெல் உகுத்து பரவும் கடவுளும் இலவே – புறம் 335/12
மேல்


உகுத்தும் (1)

அறு குளத்து உகுத்தும் அகல் வயல் பொழிந்தும் – புறம் 142/1
மேல்


உகுதர (1)

வெய்ய உகுதர வெரீஇ பையென – அகம் 19/14
மேல்


உகுதல் (1)

உருகி உகுதல் அஞ்சுவல் உது காண் – நற் 88/5
மேல்


உகுப்ப (3)

நார் அரி நறவம் உகுப்ப நலன் அழிந்து – பரி 6/49
மலர் உண் வேட்கையின் சிதர் சிதர்ந்து உகுப்ப
பொன் செய் கன்னம் பொலிய வெள்ளி – அகம் 317/7,8
அம் கள் தேறல் ஆய் கலத்து உகுப்ப
கெடல் அரும் திருவ உண்மோ – புறம் 366/15,16
மேல்


உகுப்பவும் (1)

சிறு கலத்து உகுப்பவும் கொள்வன்-கொல்லோ – புறம் 232/4
மேல்


உகுப்போயே (1)

கானல் அம் துறைவற்கு சொல் உகுப்போயே – ஐங் 136/3
மேல்


உகுபவால் (1)

ஊழ்_உறு கோடல் போல் எல் வளை உகுபவால்
இனை இருள் இது என ஏங்கி நின் வரல் நசைஇ – கலி 48/11,12
மேல்


உகுபவை (1)

இவட்கே அலங்கு இதழ் கோடல் வீ உகுபவை போல் – கலி 7/15
மேல்


உகும் (2)

வேங்கை வீ உகும் ஓங்கு மலை கட்சி – நற் 13/7
கண் பொதி பாளை கழன்று உகும் பண்பிற்றே – கலி 43/17
மேல்


உகுமே (1)

மாரி மலரின் கண் பனி உகுமே – ஐங் 19/5
மேல்


உகுவ (1)

ஆர் கழல்பு உகுவ போல – குறு 282/7
மேல்


உகுவது (1)

உகுவது போலும் என் நெஞ்சு எள்ளி – கலி 33/17
மேல்


உகுவன (1)

உகுவன போலும் வளை என் கண் போல் – கலி 33/19
மேல்


உகூஉம் (1)

கண் பொருபு உகூஉம் ஒண் பூ கலிங்கம் – மது 433
மேல்


உகை (1)

வேழ வெண் பூ வெள் உகை சீக்கும் – ஐங் 19/3
மேல்


உகைக்கும் (1)

பாடு இமிழ் பனி துறை ஓடு கலம் உகைக்கும்
துறைவன் பிரிந்து என நெகிழ்ந்தன – ஐங் 192/2,3
மேல்


உகைத்த (2)

கயல் ஆர் நாரை உகைத்த வாளை – புறம் 354/5
விசைப்பு உறு வல் வில் வீங்கு நாண் உகைத்த
கணை துளி பொழிந்த கண் அகன் கிடக்கை – புறம் 369/8,9
மேல்


உகைத்து (2)

பிணன் உகைத்து சிவந்த பேர் உகிர் பணை தாள் – சிறு 199
தோடு உகைத்து எழுதரூஉ துரந்து எறி ஞாட்பின் – புறம் 295/3
மேல்


உகைப்ப (1)

பல புரவி நீறு உகைப்ப
வளை நரல வயிர் ஆர்ப்ப – மது 184,185
மேல்


உகைப்போன் (1)

காவல் சாகாடு உகைப்போன் மாணின் – புறம் 185/2
மேல்


உச்சி (13)

உச்சி கூப்பிய கையினர் தன் புகழ்ந்து – திரு 185
வறன் பொருந்து குன்றத்து உச்சி கவாஅன் – நற் 92/4
உச்சி கட்டிய கூழை ஆவின் – நற் 109/8
மூக்கின் உச்சி சுட்டுவிரல் சேர்த்தி – நற் 149/2
பொன் படு நெடும் கோட்டு இமயத்து உச்சி
வான் அர_மகளிர்க்கு மேவல் ஆகும் – நற் 356/3,4
ஞெமை ஓங்கு உயர் வரை இமையத்து உச்சி
வாஅன் இழிதரும் வயங்கு வெள் அருவி – நற் 369/7,8
உச்சி கொண்ட ஓங்கு குடை வம்பலீர் – நற் 374/4
ஊராரை உச்சி மிதித்து – கலி 104/76
உச்சி குடத்தர் புத்து அகல் மண்டையர் – அகம் 86/8
குறி வரல் அரைநாள் குன்றத்து உச்சி
நெறி கெட வீழ்ந்த துன் அரும் கூர் இருள் – அகம் 138/15,16
மா இரும் கொல்லி உச்சி தாஅய் – அகம் 303/6
உச்சி நின்ற உவவு மதி கண்டு – புறம் 60/3
உச்சி கொண்ட ஊசி வெண் தோட்டு – புறம் 100/4
மேல்


உச்சியின் (1)

அணங்கு உடை நெடு வரை உச்சியின் இழிதரும் – அகம் 22/1
மேல்


உசாதிர் (1)

உயங்கினாள் என்று ஆங்கு உசாதிர் மற்று அந்தோ – கலி 143/18
மேல்


உசாவா (2)

துஞ்சாது உறைநரொடு உசாவா
துயில் கண் மாக்களொடு நெட்டு இரா உடைத்தே – குறு 145/4,5
அவல நெஞ்சமொடு உசாவா
கவலை மாக்கட்டு இ பேதை ஊரே – குறு 159/6,7
மேல்


உசாவுகோ (1)

உசாவுகோ ஐய சிறிது – கலி 7/4
மேல்


உசாவுநர் (1)

உசாவுநர் பெறினே நன்று-மன் தில்ல – குறு 269/2
மேல்


உசாவும் (2)

சிலவே நம்மோடு உசாவும் அன்றில் – கலி 137/4
உற்றது உசாவும் துணை – கலி 138/25
மேல்


உசாவுமே (1)

தன் துணை பிரிந்து அயாஅம் தனி குருகு உசாவுமே
ஒண் சுடர் ஞாயிற்று விளக்கத்தான் ஒளி சாம்பும் – கலி 121/16,17
மேல்


உசாவுவம் (1)

உசாவுவம் கோன் அடி தொட்டேன் – கலி 94/36
மேல்


உசாவுவேன் (1)

இயலுவாய் நின்னோடு உசாவுவேன் நின்றீத்தை – கலி 94/4
மேல்


உசாஅம் (1)

உயிர்க்கும் உசாஅம் உலம்வரும் ஓவாள் – கலி 145/4
மேல்


உஞற்றி (1)

அனைத்தும் அடூஉ நின்று நலிய உஞற்றி
யாங்ஙனம் வாழ்தி என்றி தோழி – அகம் 378/16,17
மேல்


உஞற்று (2)

மாண்ட உஞற்று இலவர்க்கு – குறள் 61/8
மாண்ட உஞற்று இலர் – குறள் 61/14
மேல்


உஞற்றுபவர் (1)

தாழாது உஞற்றுபவர் – குறள் 62/20
மேல்


உஞற்றுபவர்க்கு (1)

தாழாது உஞற்றுபவர்க்கு
குற்றம் இலனாய் குடி செய்து வாழ்வானை – குறள் 103/8,9
மேல்


உஞற்றும் (1)

வடு அடு நுண் அயிர் ஊதை உஞற்றும்
தூ இரும் போந்தை பொழில் அணி பொலிதந்து – பதி 51/8,9
மேல்


உட்க (5)

உட்க படாஅர் ஒளி இழப்பர் எஞ்ஞான்றும் – குறள் 93/1
முருகு இயம் நிறுத்து முரணினர் உட்க
முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு வியல் நகர் – திரு 243,244
வேண்டாதார் நெஞ்சு உட்க வெரு வந்த கொடுமையும் – கலி 100/2
நிலம் நெஞ்சு உட்க ஓவாது சிலைத்து ஆங்கு – அகம் 139/4
உடலுநர் உட்க வீங்கி கடல் என – புறம் 17/36
மேல்


உட்காள் (1)

கடி உடை மார்பின் சிறு கண்ணும் உட்காள்
வடுவும் குறித்த ஆங்கே செய்யும் விடு இனி – கலி 82/29,30
மேல்


உட்கி (1)

பிறந்த ஞான்றே நின்னை உட்கி
சிறந்தோர் அஞ்சிய சீர் உடையோயே – பரி 14/25,26
மேல்


உட்கிற்று (2)

கூற்று என உட்கிற்று என் நெஞ்சு – கலி 103/45
மாயோன் என்று உட்கிற்று என் நெஞ்சு – கலி 103/55
மேல்


உட்கு (1)

உதிர்த்த கோடை உட்கு வரு கடத்து இடை – அகம் 267/5
மேல்


உட்கும் (6)

நண்ணாரும் உட்கும் என் பீடு – குறள் 109/16
நாணும் உட்கும் நண்ணு_வழி அடைதர – குறி 184
உள்ளுநர் உட்கும் கல் அடர் சிறு நெறி – அகம் 72/17
வான் உட்கும் வடி நீள் மதில் – புறம் 18/11
ஒன்னார் உட்கும் துன் அரும் கடும் திறல் – புறம் 39/5
உடலுநர் உட்கும் தானை – புறம் 201/19
மேல்


உட்குவர (1)

உரு கெழு தோற்றமொடு உட்குவர விளங்கி – புறம் 58/17
மேல்


உட்குவரு (5)

உரும் இசை உரறும் உட்குவரு நடுநாள் – நற் 383/5
கூற்று நக்கது போலும் உட்குவரு கடு மாலை – கலி 120/9
உராஅ ஈர்க்கும் உட்குவரு நீத்தம் – அகம் 18/5
உர உரும் உரறும் உட்குவரு நனம் தலை – அகம் 202/11
உரும் உரற்று அன்ன உட்குவரு முரசமொடு – புறம் 197/5
மேல்


உட்கை (1)

உட்கை சிறு குடை கோலி கீழ் இருந்து – குறு 60/3
மேல்


உட்கொண்டு (1)

உட்கொண்டு ஓவாள் காக்கும் பின் பெரிது – அகம் 325/5
மேல்


உட்கொளல் (1)

வாரார் என்னும் புலவி உட்கொளல்
ஒழிக மாள நின் நெஞ்சத்தானே – நற் 11/4,5
மேல்


உட்பகை (1)

உட்பகை ஒரு திறம் பட்டு என புள் பகைக்கு – புறம் 68/11
மேல்


உட்பகையும் (1)

பல் குழுவும் பாழ் செய்யும் உட்பகையும் வேந்து அலைக்கும் – குறள் 74/9
மேல்


உட்பட (2)

பொலம் பூண் ஐவர் உட்பட புகழ்ந்த – மது 775
நீல் நிற இரும் கழி உட்பட வீழ்ந்து என – நற் 345/2
மேல்


உட்பொருளும் (1)

அனைத்தும் நீ அனைத்தின் உட்பொருளும் நீ ஆதலின் – பரி 3/68
மேல்


உடங்கு (7)

உடங்கு இரை தேரும் தடம் தாள் நாரை – நற் 91/4
நுடங்கு நிலை பறவை உடங்கு பீள் கவரும் – நற் 251/9
ஒன்னார் உடங்கு உண்ணும் கூற்றம் உடலே – பரி 2/50
உடங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினம் தொழுதே – பரி 19/105
உடங்கு நீர் வேட்ட உடம்பு உயங்கு யானை – கலி 12/4
உடங்கு கொட்பன போல் புகுத்தனர் தொழூஉ – கலி 105/22
அடங்கா தானை வேந்தர் உடங்கு இயைந்து – புறம் 71/2
மேல்


உடம் (1)

உடம் புணர் காதலரும் அல்லாரும் கூடி – பரி 8/125
மேல்


உடம்பட்ட (1)

மதி உடம்பட்ட மை அணல் காளை – அகம் 221/6
மேல்


உடம்பட்டாள் (1)

இன்னும் கடம் பூண்டு ஒரு_கால் நீ வந்தை உடம்பட்டாள்
என்னாமை என் மெய் தொடு – கலி 63/12,13
மேல்


உடம்பட்டு (1)

உடம்பட்டு நீப்பார் கிளவி மடம் பட்டு – கலி 113/15
மேல்


உடம்பட (1)

உருமு சூழ் சேண் சிமை உயர்ந்தவர் உடம்பட
எரி மலர் தாமரை இறை வீழ்த்த பெரு வாரி – பரி 9/3,4
மேல்


உடம்படினும் (1)

வென்றி அல்லது வினை உடம்படினும்
ஒன்றல் செல்லா உரவு வாள் தட கை – பெரும் 452,453
மேல்


உடம்படுதலின் (2)

நீ உடம்படுதலின் யான் தர வந்து – குறு 383/1
நெஞ்சு உடம்படுதலின் ஒன்று புரிந்து அடங்கி – அகம் 312/1
மேல்


உடம்படுநரின் (1)

களவு உடம்படுநரின் கவிழ்ந்து நிலம் கிளையா – அகம் 16/15
மேல்


உடம்படுவாரா (1)

பிறர் உடம்படுவாரா
நின்னொடு புரைய – பரி 2/66,67
மேல்


உடம்படுவி (1)

உவர் நீங்கற்பின் எம் உயிர் உடம்படுவி
முருங்கா கலிங்கம் முழுவதும் வளைஇ – அகம் 136/19,20
மேல்


உடம்பாடு (2)

உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள் – குறள் 89/19
ஒன்றியும் உடம்பாடு ஒலி எழுதற்கு அஞ்சி – பரி 10/61
மேல்


உடம்பிடி (1)

உடம்பிடி தட கை ஓடா வம்பலர் – பெரும் 76
மேல்


உடம்பில் (1)

பொறி புணர் உடம்பில் தோன்றி என் – புறம் 266/12
மேல்


உடம்பின் (5)

உயிர் உடம்பின் நீக்கியார் என்ப செயிர் உடம்பின் – குறள் 33/19
உயிர் உடம்பின் நீக்கியார் என்ப செயிர் உடம்பின்
செல்லா தீ வாழ்க்கையவர் – குறள் 33/19,20
நோனா உடம்பின் அகத்து – குறள் 117/6
உடம்பின் உரைக்கும் உரையா நாவின் – முல் 65
ஆரா உடம்பின் நீ அமர்ந்து விளையாடிய – பரி 5/55
மேல்


உடம்பினர் (1)

அம்பு சேர் உடம்பினர் சேர்ந்தோர் அல்லது – பதி 42/5
மேல்


உடம்பினுள் (1)

புக்கில் அமைந்தின்று-கொல்லோ உடம்பினுள்
துச்சில் இருந்த உயிர்க்கு – குறள் 34/19,20
மேல்


உடம்பு (11)

என்பு தோல் போர்த்த உடம்பு – குறள் 8/20
இலக்கம் உடம்பு இடும்பைக்கு என்று கலக்கத்தை – குறள் 63/13
அற்றால் அளவு அறிந்து உண்க அஃது உடம்பு
பெற்றான் நெடிது உய்க்கும் ஆறு – குறள் 95/5,6
குற்றம் மறைப்பான் உடம்பு
இடுக்கண் கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்து ஊன்றும் – குறள் 103/18,19
தவம் செய் மாக்கள் தம் உடம்பு இடாஅது – பொரு 91
உடங்கு நீர் வேட்ட உடம்பு உயங்கு யானை – கலி 12/4
உரல் போல் அடிய உடம்பு உயங்கு யானை – கலி 13/6
உடம்பு ஒழித்து உயர்_உலகு இனிது பெற்று ஆங்கே – கலி 138/31
உ காண் இஃதோ உடம்பு உயிர்க்கு ஊற்று ஆக – கலி 146/22
உடம்பு ஆண்டு ஒழிந்தமை அல்லதை – அகம் 29/22
ஒள் எரி நைப்ப உடம்பு மாய்ந்தது – புறம் 240/10
மேல்


உடம்புணர்பு (1)

உடம்புணர்பு தழீஇய ஆசினி அனைத்தும் – மலை 526
மேல்


உடம்பும் (4)

உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை – குறள் 35/10
நோனா உடம்பும் உயிரும் மடல் ஏறும் – குறள் 114/3
உடம்பும் உயிரும் படைத்திசினோரே – புறம் 18/23
உடம்பும் தோன்றா உயிர் கெட்டன்றே – புறம் 282/6
மேல்


உடம்பே (3)

உண்டல் அளித்து என் உடம்பே விறல் போர் – நற் 153/7
வீவது-கொல் என் வருந்திய உடம்பே – நற் 284/11
அரிது_செல்_உலகில் சென்றனன் உடம்பே
கான சிற்றியாற்று அரும் கரை கால் உற்று – புறம் 260/21,22
மேல்


உடம்பொடு (4)

உடம்பொடு உயிர்-இடை நட்பு – குறள் 34/16
உடம்பொடு உயிர்-இடை என்ன மற்று அன்ன – குறள் 113/3
நீள் இலை எஃகம் மறுத்த உடம்பொடு
வாரா உலகம் புகுதல் ஒன்று என – புறம் 341/13,14
உடம்பொடு நின்ற உயிரும் இல்லை – புறம் 363/8
மேல்


உடம்பொடும் (1)

உடம்பொடும் செல்-மார் உயர்ந்தோர் நாட்டே – புறம் 362/22
மேல்


உடம்போடு (2)

மட மொழி ஆயத்தவருள் இவள் யார் உடம்போடு
என் உயிர் புக்கவள் இன்று – கலி 102/7,8
இடம் கொடுத்து அளிப்ப மன்ற உடம்போடு
இன் உயிர் விரும்பும் கிழமை – புறம் 223/4,5
மேல்


உடல் (10)

உடல் சுவை உண்டார் மனம் – குறள் 26/6
உரவு சின முன்பால் உடல் சினம் செருக்கி – குறி 159
உடல்_அகம் கொள்வோர் இன்மையின் – ஐங் 187/4
விடம் உடை அரவின் உடல் உயிர் உருங்கு உவணம் – பரி 4/42
உடல் ஏறு உருமினம் ஆர்ப்ப மலை மாலை – பரி 20/2
ஒளிறு வாள் பொருப்பன் உடல் சமத்து இறுத்த – பரி 22/1
குதிரை உடல் அணி போல நின் மெய் கண் – கலி 96/28
உடல் ஏறு கோள் சாற்றுவார் – கலி 102/32
உடல் அரும் துப்பின் ஒன்றுமொழி வேந்தரை – புறம் 25/5
உறு துப்பு அஞ்சாது உடல் சினம் செருக்கி – புறம் 72/6
மேல்


உடல்_அகம் (1)

உடல்_அகம் கொள்வோர் இன்மையின் – ஐங் 187/4
மேல்


உடலி (1)

அணங்கு உடை அரும் தலை உடலி வலன் ஏர்பு – நற் 37/9
மேல்


உடலின் (1)

மற புலி உடலின் மான் கணம் உளவோ – புறம் 90/3
மேல்


உடலினேன் (1)

உடலினேன் அல்லேன் பொய்யாது உரைமோ – ஐங் 66/1
மேல்


உடலுநர் (6)

உடலுநர் தபுத்த பொலம் தேர் குருசில் – பதி 88/20
உடலுநர் மிடல் சாய்த்தும் – பதி 90/21
உடலுநர் கடந்த கடல் அம் தானை – அகம் 138/6
உடலுநர் உட்க வீங்கி கடல் என – புறம் 17/36
கடல் கொளப்படாஅது உடலுநர் ஊக்கார் – புறம் 122/1
உடலுநர் உட்கும் தானை – புறம் 201/19
மேல்


உடலுநள் (1)

உவக்குநள் ஆயினும் உடலுநள் ஆயினும் – அகம் 203/1
மேல்


உடலும் (1)

நாம் அமர் உடலும் நட்பும் தணப்பும் – பரி 20/108
மேல்


உடலுமோரே (1)

அறியார் அம்ம அஃது உடலுமோரே – அகம் 316/17
மேல்


உடலே (1)

ஒன்னார் உடங்கு உண்ணும் கூற்றம் உடலே
பொன் ஏர்பு அவிர் அழல் நுடக்கு அதன் நிறனே – பரி 2/50,51
மேல்


உடற்கு (1)

மக்கள் மெய் தீண்டல் உடற்கு இன்பம் மற்று அவர் – குறள் 7/9
மேல்


உடற்றி (1)

ஒரு கணை கொண்டு மூ எயில் உடற்றி
பெரு விறல் அமரர்க்கு வெற்றி தந்த – புறம் 55/2,3
மேல்


உடற்றிசினோர்க்கே (1)

சினம் கெழு குருசில் நின் உடற்றிசினோர்க்கே – பதி 72/16
மேல்


உடற்றிய (2)

மா உடற்றிய வடிம்பு – பதி 70/2
தேன் இமிர் நறும் தார் வானவன் உடற்றிய
ஒன்னா தெவ்வர் மன் எயில் போல – அகம் 381/15,16
மேல்


உடற்றியோர் (1)

ஓவாது கூஉம் நின் உடற்றியோர் நாடே – புறம் 4/19
மேல்


உடற்றியோரே (3)

அலந்தனர் பெரும நின் உடற்றியோரே
ஊர் எரி கவர உருத்து எழுந்து உரைஇ – பதி 71/8,9
உய்தல் யாவது நின் உடற்றியோரே
வணங்கல் அறியார் உடன்று எழுந்து உரைஇ – பதி 84/13,14
உய்ந்தனர் அல்லர் இவண் உடற்றியோரே
செறுவர் நோக்கிய கண் தன் – புறம் 100/9,10
மேல்


உடற்றுதி (1)

அணை தோளாய் தீயாரை போல திறன் இன்று உடற்றுதி
காயும் தவறு இலேன் யான் – கலி 87/9,10
மேல்


உடற்றுநர் (1)

ஓம்புநர் அல்லது உடற்றுநர் இல்லை – மலை 426
மேல்


உடற்றுபவர் (1)

ஒல்லும் கருமம் உடற்றுபவர் கேண்மை – குறள் 82/15
மேல்


உடற்றும் (2)

உள் நின்று உடற்றும் பசி – குறள் 2/6
கழிந்தோர் உடற்றும் கடும் தூ அஞ்சா – பதி 90/5
மேல்


உடன் (214)

உள்ளிய எல்லாம் உடன் எய்தும் உள்ளத்தால் – குறள் 31/17
ஒற்று ஒற்று உணராமை ஆள்க உடன் மூவர் – குறள் 59/17
பாம்பொடு உடன் உறைந்த அற்று – குறள் 89/20
வாழிய பெரிது என்று ஏத்தி பலர் உடன்
சீர் திகழ் சிலம்பு_அகம் சிலம்ப பாடி – திரு 39,40
செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் பல உடன்
நன்னர் நெஞ்சத்து இன் நசை வாய்ப்ப – திரு 64,65
பல உடன் கழிந்த உண்டியர் இகலொடு – திரு 131
அந்தர கொட்பினர் வந்து உடன் காண – திரு 174
முரண் கொள் உருவின் இரண்டு உடன் உடீஇ – திரு 230
ஆடு_களம் சிலம்ப பாடி பல உடன்
கோடு வாய்வைத்து கொடு மணி இயக்கி – திரு 245,246
குறித்தது மொழியா அளவையின் குறித்து உடன்
வேறு பல் உருவின் குறும் பல் கூளியர் – திரு 281,282
பெறல் அரும் பரிசில் நல்கு-மதி பல உடன்
வேறு பல் துகிலின் நுடங்கி அகில் சுமந்து – திரு 295,296
மட நடை மஞ்ஞை பல உடன் வெரீஇ – திரு 310
பால் புரை புரவி நால்கு உடன் பூட்டி – பொரு 165
மணி_வயின் கலாபம் பரப்பி பல உடன்
மயில் மயில் குளிக்கும் சாயல் சாஅய் – சிறு 15,16
சேர்ந்து உடன் செறிந்த குறங்கின் குறங்கு என – சிறு 20
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் மிசையும் – சிறு 139
அளை விலை உணவின் கிளை உடன் அருத்தி – பெரும் 163
அணங்கு உடை யாளி தாக்கலின் பல உடன்
கணம் சால் வேழம் கதழ்வு_உற்று ஆஅங்கு – பெரும் 258,259
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் உடீஇ – பெரும் 470
துணை புணர் தொழில நால்கு உடன் பூட்டி – பெரும் 489
புணர்ந்து உடன் ஆடும் இசையே அனைத்தும் – மது 266
புணர்ந்து உடன் கொணர்ந்த புரவியொடு அனைத்தும் – மது 323
கூம்பு முதல் முருங்க எற்றி காய்ந்து உடன்
கடும் காற்று எடுப்ப கல் பொருது உரைஇ – மது 377,378
மணம் கமழ் நாற்றம் தெரு_உடன் கமழ – மது 447
மாக விசும்போடு ஐந்து உடன் இயற்றிய – மது 454
கொடும் பறை கோடியர் கடும்பு உடன் வாழ்த்தும் – மது 523
விழைவு கொள் கம்பலை கடுப்ப பல உடன்
சேறும் நாற்றமும் பலவின் சுளையும் – மது 526,527
போது அவிழ் புது மலர் தெரு_உடன் கமழ – மது 564
ஒண் சுடர் விளக்கத்து பலர் உடன் துவன்றி – மது 580
நுண் நீர் ஆகுளி இரட்ட பல உடன்
ஒண் சுடர் விளக்கம் முந்துற மடையொடு – மது 606,607
மெய் கொள் பெரும் பனி நலிய பலர் உடன்
கை கொள் கொள்ளியர் கவுள் புடையூஉ நடுங்க – நெடு 7,8
ஒருங்கு உடன் வளைஇ ஓங்கு நிலை வரைப்பின் – நெடு 79
மலர் தலை மன்றத்து பலர் உடன் குழீஇ – பட் 69
அவலவும் மிசையவும் துவன்றி பல உடன்
அலகை தவிர்த்த எண் அரும் திறத்த – மலை 346,347
பனி சேண் நீங்க இனிது உடன் துஞ்சி – மலை 447
கடல்_மரம் கவிழ்ந்து என கலங்கி உடன் வீழ்பு – நற் 30/8
விழவு நாறு விளங்கு இணர் அவிழ்ந்து உடன் கமழும் – நற் 63/4
கடவுள் முது மரத்து உடன் உறை பழகிய – நற் 83/2
வள் இதழ் நெய்தல் கூம்ப புள் உடன்
கமழ் பூ பொதும்பர் கட்சி சேர – நற் 117/3,4
மறுகு உடன் கமழும் மாலை – நற் 169/9
பலர் உடன் கழித்த ஒள் வாள் மலையனது – நற் 170/7
உயிரோடு எல்லாம் உடன் வாங்கும்மே – நற் 209/9
செலவுடன் விடுகோ தோழி பல உடன்
வாழை ஓங்கிய வழை அமை சிலம்பில் – நற் 222/6,7
சிறு_வெண்_காக்கை பல உடன் ஆடும் – நற் 231/4
சான்றோர் புரைவதோ அன்றே மான்று உடன்
உர உரும் உரறும் நீரின் பரந்த – நற் 238/7,8
வேழ வெண் பூ விரிவன பல உடன்
வேந்து வீசு கவரியின் பூ புதல் அணிய – நற் 241/5,6
வீழ் கடை திரள் காய் ஒருங்கு உடன் தின்று – நற் 271/6
கொண்டு உடன் போக வலித்த – நற் 293/8
சிலம்பு உடன் கமழும் சாரல் – நற் 294/8
சாரல் வரைய கிளை உடன் குழீஇ – நற் 304/2
உடன்பட்டு ஓரா தாயரொடு ஒழிபு உடன்
சொல்லலை-கொல்லோ நீயே வல்லை – நற் 310/7,8
கோடு முற்று யானை காடு உடன் நிறைதர – நற் 324/4
கடன் நிலை குன்றலும் இலர் என்று உடன் அமர்ந்து – நற் 327/5
மட நோக்கு ஆயமொடு உடன் ஊர்பு ஏறி – நற் 331/5
நாளும் நாள் உடன் கவவவும் தோளே – நற் 332/3
நறு மோரோடமொடு உடன் எறிந்து அடைச்சிய – நற் 337/5
செப்பு இடந்து அன்ன நாற்றம் தொக்கு உடன்
அணி நிறம் கொண்ட மணி மருள் ஐம்பால் – நற் 337/6,7
வரையோன் வண்மை போல பல உடன்
கிளையோடு உண்ணும் வளை வாய் பாசினம் – நற் 376/3,4
புள்_இனம் குடம்பை உடன் சேர்பு உள்ளார் – நற் 382/4
சாஅய் அம் வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து – நற் 398/4
உடன் உயிர் போகுக தில்ல கடன் அறிந்து – குறு 57/4
புகும் இடன் அறியாது தொகுபு உடன் குழீஇய – குறு 139/3
உடன் உறைவு அரிதே காமம் – குறு 206/4
முழுது உடன் விளைந்த வெண்ணெல் வெம் சோறு – குறு 210/3
சிலம்பு உடன் கமழும் அலங்கு குலை காந்தள் – குறு 239/3
வேற்று பெரும் தெய்வம் பல் உடன் வாழ்த்தி – குறு 263/4
ஒருங்கு உடன் இயைவது ஆயினும் கரும்பின் – குறு 267/2
மன்ற துறுகல் மீமிசை பல உடன்
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழும் நாடன் – குறு 284/2,3
கடல் உடன் ஆடியும் கானல் அல்கியும் – குறு 294/1
புணர்ந்து உடன் போதல் பொருள் என – குறு 297/6
அலர் அதற்கு அஞ்சினன்-கொல்லோ பலர் உடன்
துஞ்சு ஊர் யாமத்தானும் என் – குறு 302/6,7
மறத்தியோ வாழி என் நெஞ்சே பல உடன்
காமர் மாஅத்து தாது அமர் பூவின் – குறு 306/3,4
ஆயம் எல்லாம் உடன் கண்டன்றே – குறு 311/7
உடன் ஆடு ஆயமோடு உற்ற சூளே – ஐங் 31/4
ஒண் கேழ் வய புலி குழுமலின் விரைந்து உடன்
குன்று உயர் அடுக்கம் கொள்ளும் நாடன் – ஐங் 274/2,3
பைம் காய் நெல்லி பல உடன் மிசைந்து – ஐங் 381/1
இனிது உடன் கழிக்கின் இளமை – ஐங் 415/3
கார் கலந்தன்றால் புறவே பல உடன்
நேர் பரந்தனவால் புனமே ஏர் கலந்து – ஐங் 417/1,2
இனம் தோடு அகல ஊர் உடன் எழுந்து – பதி 19/16
ஐந்து உடன் போற்றி அவை துணை ஆக – பதி 21/2
இரண்டு உடன் கமழும் நாற்றமொடு வானத்து – பதி 21/14
நாடு உடன் விளங்கும் நாடா நல் இசை – பதி 24/10
பனை தடி புனத்தின் கை தடிபு பல உடன்
யானை பட்ட வாள் மயங்கு கடும் தார் – பதி 36/5,6
வலம் படு சீர்த்தி ஒருங்கு உடன் இயைந்து – பதி 41/24
தேரொடு சுற்றம் உலகு உடன் மூய – பதி 42/20
மூன்று உடன் கூடிய கூடல் அனையை – பதி 50/7
நனை உறு நறவின் நாடு உடன் கமழ – பதி 51/18
நாடு உடன் நடுங்க பல் செரு கொன்று – பதி 67/12
கள் கொடி நுடங்கும் ஆவணம் புக்கு உடன்
அரும் கள் நொடைமை தீர்ந்த பின் மகிழ் சிறந்து – பதி 68/10,11
சூழாது துணிதல் அல்லது வறிது உடன்
காவல் எதிரார் கறுத்தோர் நாடு நின் – பதி 72/2,3
நாடு உடன் ஆள்தல் யாவணது அவர்க்கே – பதி 75/14
ஒடியா உள்ளமொடு உருத்து ஒருங்கு உடன் இயைந்து – பரி 2/36
உடன் பெய்தோரே அழல் வேட்டு அ அவி – பரி 5/41
ஊர் உடன் ஆடும் கடை – பரி 7/76
மட மொழியவர் உடன் சுற்றி – பரி 9/60
ஒன்று அல பல_பல உடன் எழுந்தன்று அவை – பரி 12/37
நிலவரை ஆற்றி நிறை பயன் ஒருங்கு உடன்
நின்று பெற நிகழும் குன்று அவை சிலவே – பரி 15/6,7
தத்தம் துணையோடு ஒருங்கு உடன் ஆடும் – பரி 16/9
மனம் மகிழ் தூங்குநர் பாய்பு உடன் ஆட – பரி 17/37
தான் நாற்றம் கலந்து உடன் தழீஇ வந்து தரூஉம் வையை – பரி 20/11
காமமும் கள்ளும் கலந்து உடன் பாராட்ட – பரி 20/109
விடு பொறி மஞ்ஞை பெயர்பு உடன் ஆட – பரி 21/32
கண்ணாது உடன் வீழும் காரிகை கண்டோர்க்கு – பரி 27/2
நாளினும் நெகிழ்பு ஓடும் நலன் உடன் நிலையுமோ – கலி 17/8
துணி கய நிழல் நோக்கி துதைபு உடன் வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 33/5
தொகுபு உடன் ஆடுவ போலும் மயில் கையில் – கலி 33/18
மாய புணர்ச்சியும் எல்லாம் உடன் நீங்க – கலி 39/50
வெருள்பு உடன் நோக்கி வியல் அறை யூகம் – கலி 43/12
ஊரன்-மன் உரன் அல்லன் நமக்கு என்ன உடன் வாளாது – கலி 68/6
ஊரவர் உடன் நக திரிதரும் – கலி 74/15
உடன் வாழ் பகை உடையார்க்கு – கலி 77/24
ஒருங்கு உடன் கோத்த உருள் அமை மு காழ் மேல் – கலி 85/13
கண்டது உடன் அமர் ஆயமொடு அ விசும்பு ஆயும் – கலி 92/16
உடன் உறை வாழ்க்கைக்கு உதவி உறையும் – கலி 93/6
ஞெலிபு உடன் நிரைத்த ஞெகிழ் இதழ் கோடலும் – கலி 101/4
அணி கொள மலைந்த கண்ணியர் தொகுபு உடன்
மாறு எதிர்கொண்ட தம் மைந்துடன் நிறும்-மார் – கலி 101/6,7
ஏறு தொழூஉ புகுத்தனர் இயைபு உடன் ஒருங்கு – கலி 101/9
தகை வகை மிசை_மிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன்
எதிரெதிர் சென்றார் பலர் – கலி 102/17,18
பெரு மலை விடர்_அகத்து ஒருங்கு உடன் குழீஇ – கலி 103/19
இரிபு எழுபு அதிர்பு_அதிர்பு இகந்து உடன் பலர் நீங்க – கலி 104/39
ஒரு மொழி கொள்க இ உலகு உடன் எனவே – கலி 104/80
ஆர் கலி உவகையர் ஒருங்கு உடன் கூடி – கலி 105/5
தா இல் உள்ளமொடு துவன்றி ஆய்பு உடன்
வள் உருள் நேமியான் வாய் வைத்த வளை போல – கலி 105/8,9
ஆர்பு உடன் பாய்ந்தார் அகத்து – கலி 105/29
பல் ஆன் இன நிரை நாம் உடன் செலற்கே – கலி 113/29
ஒருங்கு உடன் இம்மென இமிர்தலின் பாடலோடு – கலி 123/3
அரைசனோடு உடன் மாய்ந்த நல் ஊழி செல்வம் போல் – கலி 130/4
மா மலர் முண்டகம் தில்லையோடு ஒருங்கு உடன்
கானல் அணிந்த உயர் மணல் எக்கர் மேல் – கலி 133/1,2
ஒல்லாதார் உடன்று ஓட உருத்து உடன் எறிதலின் – கலி 134/2
வறிது ஆக பிறர் என்னை நகுபவும் நகுபு உடன்
மின் அவிர் நுடக்கமும் கனவும் போல் மெய் காட்டி – கலி 138/4,5
காயாம் செம்மல் தாஅய் பல உடன்
ஈயல்_மூதாய் வரிப்ப பவளமொடு – அகம் 14/2,3
இளம் துணை ஆயமொடு கழங்கு உடன் ஆடினும் – அகம் 17/2
ஊசல் மாறிய மருங்கும் பாய்பு உடன்
ஆடாமையின் கலுழ்பு இல தேறி – அகம் 38/8,9
நீர் முதிர் பழனத்து மீன் உடன் இரிய – அகம் 46/4
விடர் முகை அடுக்கம் பாய்தலின் உடன் இயைந்து – அகம் 47/6
விசும்பு உடன் விளங்கும் விரை செலல் திகிரி – அகம் 53/2
அரு நிறத்து அழுத்திய அம்பினர் பலர் உடன்
அண்ணல் யானை வெண் கோடு கொண்டு – அகம் 61/8,9
மன்று நிறை பைதல் கூர பல உடன்
கறவை தந்த கடும் கால் மறவர் – அகம் 63/11,12
உடன் நிலை வேட்கையின் மட நாகு தழீஇ – அகம் 64/12
ஊர்_வயின் பெயரும் பொழுதில் சேர்பு உடன்
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும் – அகம் 64/13,14
உறை துறந்து எழிலி நீங்கலின் பறைபு உடன்
மரம் புல்லென்ற முரம்பு உயர் நனம் தலை – அகம் 67/3,4
நிலம் படு மின்மினி போல பல உடன்
இலங்கு பரல் இமைக்கும் என்ப நம் – அகம் 67/16,17
புன் தலை மட பிடி பூசல் பல உடன்
வெண் கோட்டு யானை விளி பட துழவும் – அகம் 68/18,19
கொலை வில் ஆடவர் போல பல உடன்
பெரும் தலை எருவையொடு பருந்து வந்து இறுக்கும் – அகம் 97/6,7
தொடலை ஆயமொடு கடல் உடன் ஆடியும் – அகம் 110/6
மழை என மருண்ட மம்மர் பல உடன்
ஓய் களிறு எடுத்த நோய் உடை நெடும் கை – அகம் 111/7,8
உடன் இயைந்து எழுந்த இரு பெரு வேந்தர் – அகம் 116/15
மல்லல் ஆவணம் மறுகு உடன் மடியின் – அகம் 122/3
வரை செறி சிறு நெறி நிரைபு உடன் செல்லும் – அகம் 123/3
எயிறு உடை நெடும் தோடு காப்ப பல உடன்
வயிறு உடை போது வாலிதின் விரீஇ – அகம் 130/6,7
பரப்பியவை போல் பாஅய் பல உடன்
நீர் வார் மருங்கின் ஈர் அணி திகழ – அகம் 139/14,15
விழவு உடன் அயர வருக தில் அம்ம – அகம் 141/11
ஓங்கு மலை சிலம்பில் பிடவு உடன் மலர்ந்த – அகம் 147/1
மூன்று உடன் ஈன்ற முடங்கர் நிழத்த – அகம் 147/4
கடவுள் காந்தளுள்ளும் பல உடன்
இறும்பூது கஞலிய ஆய் மலர் நாறி – அகம் 152/17,18
பொறி வரி இன வண்டு ஆர்ப்ப பல உடன்
நறு வீ முல்லையொடு தோன்றி தோன்ற – அகம் 164/5,6
மயங்கு மழை துவலையின் மறுகு உடன் பனிக்கும் – அகம் 166/3
இனிது உடன் கழிந்தன்று-மன்னே நாளை – அகம் 167/5
புலவு நாறு இரும் கழி துழைஇ பல உடன்
புள் இறைகொண்ட முள் உடை நெடும் தோட்டு – அகம் 180/10,11
விசும்பு இடை தூர ஆடி மொசிந்து உடன்
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் – அகம் 181/10,11
தார் மணி பல உடன் இயம்ப – அகம் 184/18
பெரு விழா விளக்கம் போல பல உடன்
இலை இல மலர்ந்த இலவமொடு – அகம் 185/11,12
கொழுநனும் சாலும் தன் உடன் உறை பகையே – அகம் 186/20
கரை பாய் வெண் திரை கடுப்ப பல உடன்
நிரை கால் ஒற்றலின் கல் சேர்பு உதிரும் – அகம் 199/1,2
சிறு பல் மின்மினி போல பல உடன்
மணி நிற இரும் புதல் தாவும் நாட – அகம் 202/7,8
உலகு உடன் நிழற்றிய தொலையா வெண்குடை – அகம் 204/1
பகல் உடன் கரந்த பல் கதிர் வானம் – அகம் 214/2
ஊரும் சேரியும் உடன் இயைந்து அலர் எழ – அகம் 220/1
பகலே இனிது உடன் கழிப்பி இரவே – அகம் 228/6
குளகு மறுத்து உயங்கிய மருங்குல் பல உடன்
பாழ் ஊர் குரம்பையின் தோன்றும் ஆங்கண் – அகம் 229/5,6
வேய்ந்தன போல தோன்றி பல உடன்
தேம் பட பொதுளின பொழிலே கானமும் – அகம் 259/6,7
இரு நீர் சேர்ப்பின் உப்பு உடன் உழுதும் – அகம் 280/8
உலறி இலை இல ஆக பல உடன்
ஏறு உடை ஆயத்து இனம் பசி தெறுப்ப – அகம் 291/2,3
ஆர்த்து உடன் அரும் பொருள் வவ்வலின் யாவதும் – அகம் 291/14
வலை வலந்து அனைய ஆக பல உடன்
சிலம்பி சூழ்ந்த புலம் கெடு வைப்பின் – அகம் 293/2,3
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் பல உடன்
அகல் இடம் செல்லுநர் அறிவு கெட தாஅய் – அகம் 299/7,8
ஐயம் தெளியரோ நீயே பல உடன்
வறல் மரம் பொருந்திய சிள்வீடு உமணர் – அகம் 303/16,17
காயாம் செம்மல் தாஅய் பல உடன்
ஈயல்_மூதாய் ஈர்ம் புறம் வரிப்ப – அகம் 304/14,15
உடன் உறை பழமையின் துறத்தல் செல்லாது – அகம் 307/13
முதிரா பல் இதழ் உதிர பாய்ந்து உடன்
மலர் உண் வேட்கையின் சிதர் சிதர்ந்து உகுப்ப – அகம் 317/6,7
நால் உடன் பூண்ட கால் நவில் புரவி – அகம் 334/11
தடிந்து உடன் வீழ்த்த கடுங்கண் மழவர் – அகம் 337/11
கூர் உளி கடு விசை மாட்டலின் பாய்பு உடன்
கோள் சுறா கிழித்த கொடு முடி நெடு வலை – அகம் 340/20,21
பொன் தகை நுண் தாது உறைப்ப தொக்கு உடன்
குப்பை வார் மணல் எக்கர் துஞ்சும் – அகம் 341/10,11
பல் பூ தண் பொழில் பகல் உடன் கழிப்பி – அகம் 360/1
உரு உடன் இயைந்த தோற்றம் போல – அகம் 360/7
நிரை செலல் இவுளி விரைவு உடன் கடைஇ – அகம் 363/1
நீடு இணர் கொன்றை கவின் பெற காடு உடன்
சுடர் புரை தோன்றி புதல் தலை கொளாஅ – அகம் 364/5,6
கடும் காற்று எறிய போகிய துரும்பு உடன்
காயல் சிறு தடி கண் கெட பாய்தலின் – அகம் 366/4,5
ஏதில் வறு மனை சிலம்பு உடன் கழீஇ – அகம் 369/25
போழ்ந்த போல பல உடன் மின்னி – அகம் 374/4
மலை உடன் வெரூஉம் மா கல் வெற்பன் – அகம் 392/18
விளையா இளம் கள் நாற பல உடன்
பொதி அவிழ் தண் மலர் கண்டும் நன்றும் – அகம் 400/22,23
தீம் நீரோடு உடன் விராஅய் – புறம் 24/15
இடம் கரும் குட்டத்து உடன் தொக்கு ஓடி – புறம் 37/8
நான்கு உடன் மாண்டது ஆயினும் மாண்ட – புறம் 55/11
இமிழ் குரல் முரசம் மூன்று உடன் ஆளும் – புறம் 58/12
இரு பெரும் தெய்வமும் உடன் நின்று ஆஅங்கு – புறம் 58/16
உடன் நிலை திரியீர் ஆயின் இமிழ் திரை – புறம் 58/21
உடன் வீழ்ந்தன்றால் அமரே பெண்டிரும் – புறம் 62/13
இல் ஆயின் உடன் உண்ணும் – புறம் 95/7
அரசு உடன் பொருத அண்ணல் நெடு வரை – புறம் 158/2
துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி – புறம் 224/2
பூ வாள் கோவலர் பூ உடன் உதிர – புறம் 224/15
நாடு உடன் கொடுப்பவும் கொள்ளாதோனே – புறம் 232/6
உடன் உறைவு ஆக்குக உயர்ந்த பாலே – புறம் 236/12
எரி பூ பழனம் நெரித்து உடன் வலைஞர் – புறம் 249/3
அண்ணல் நல் ஏறு இரண்டு உடன் மடுத்து – புறம் 288/2
சுளகு இடை உணங்கல் செவ்வி கொண்டு உடன்
வேனில் கோங்கின் பூ பொகுட்டு அன்ன – புறம் 321/3,4
மறுகு உடன் கமழும் மதுகை மன்றத்து – புறம் 325/10
மங்குல் மா புகை மறுகு உடன் கமழும் – புறம் 329/4
முந்நீர் வரைப்பு_அகம் முழுது உடன் துறந்தே – புறம் 363/18
வரு மழை மங்குலின் மறுகு உடன் மறைக்கும் – புறம் 379/17
மென்_பாலான் உடன் அணைஇ – புறம் 384/1
மேல்


உடன்கழிதல் (1)

காடு உடன்கழிதல் அறியின் தந்தை – அகம் 49/13
மேல்


உடன்சென்று (1)

நிரை_நிரை குழீஇயினர் உடன்சென்று
குரு மணி யானை இயல் தேர் பொருநன் – பரி 24/70,71
மேல்


உடன்பட்டு (1)

உடன்பட்டு ஓரா தாயரொடு ஒழிபு உடன் – நற் 310/7
மேல்


உடன்புணர் (3)

உடன்புணர் கொள்கை காதலோரே – ஐங் 381/5
ஓர் இல் கூடிய உடன்புணர் கங்குல் – அகம் 86/20
கடும் தெறல் இராமன் உடன்புணர் சீதையை – புறம் 378/18
மேல்


உடன்புணர்ந்து (1)

நரம்பு மீது இறவாது உடன்புணர்ந்து ஒன்றி – மலை 535
மேல்


உடன்வயிற்றுள்ளும் (1)

பிறப்பு ஓர் அன்ன உடன்வயிற்றுள்ளும்
சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் திரியும் – புறம் 183/3,4
மேல்


உடன்ற (2)

உடன்ற_கால் முகம் போல ஒண் கதிர் தெறுதலின் – கலி 2/5
உடன்ற அன்னை அமரா நோக்கமும் – அகம் 378/12
மேல்


உடன்ற_கால் (1)

உடன்ற_கால் முகம் போல ஒண் கதிர் தெறுதலின் – கலி 2/5
மேல்


உடன்றவர் (2)

பேணான் என்று உடன்றவர் உகிர் செய்த வடுவினான் – கலி 72/11
உடன்றவர் காப்பு உடை மதில் அழித்தலின் – புறம் 97/2
மேல்


உடன்றவன் (1)

ஒடுங்கார் உடன்றவன் தானை வில் விசை – பரி 22/5
மேல்


உடன்றவை (1)

அரவு உடன்றவை போல் விரிந்த குலை – பரி 20/99
மேல்


உடன்றனள் (2)

நளிந்தனை வருதல் உடன்றனள் ஆகி – பதி 52/16
உடன்றனள் போலும் நின் காதலி எம் போல் – அகம் 176/18
மேல்


உடன்றனிர் (1)

உடன்றனிர் ஆயினும் பறம்பு கொளற்கு அரிதே – புறம் 110/2
மேல்


உடன்று (19)

கூற்று உடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர் நிற்கும் – குறள் 77/9
அடங்கா தானையோடு உடன்று மேல்வந்த – பெரும் 418
காம்பு உடை விடர்_அகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி வீங்கு செலல் – நற் 51/2,3
உரும் உடன்று எறியினும் ஊறு பல தோன்றினும் – நற் 201/9
பாம்பு உடன்று இரிக்கும் உருமோடு – நற் 383/8
தாய் உடன்று அலைக்கும்_காலையும் வாய்விட்டு – குறு 397/4
முருகு உடன்று கறுத்த கலி அழி மூதூர் – பதி 26/12
மடம் பெருமையின் உடன்று மேல் வந்த – பதி 56/6
வணங்கல் அறியார் உடன்று எழுந்து உரைஇ – பதி 84/14
உரும் உடன்று சிலைத்தலின் விசும்பு அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 91/4
போரெழுந்து உடன்று இரைத்து உரைஇய தானவர் – பரி 1/26
உர உரும் உடன்று ஆர்ப்ப ஊர் பொறை கொள்ளாது – பரி 7/2
ஒல்லாது உடன்று எமர் செய்தார் அவன் கொண்ட – கலி 105/55
ஒல்லாதார் உடன்று ஓட உருத்து உடன் எறிதலின் – கலி 134/2
உடன்று நோக்கினன் பெரிது எனவும் – புறம் 17/30
நீ உடன்று நோக்கும் வாய் எரி தவழ – புறம் 38/5
உடன்று மேல் வந்த வம்ப மள்ளரை – புறம் 77/9
வெந்து உடன்று எறிவான்-கொல்லோ – புறம் 296/4
வேந்து உடன்று எறிந்த வேலே என்னை – புறம் 308/6
மேல்


உடன்றோர் (2)

நீ உடன்றோர் மன் எயில் தோட்டி வையா – பதி 25/5
ஆயிடை உடன்றோர் உய்தல் யாவது தடம் தாள் – புறம் 97/17
மேல்


உடனாக (1)

இடு வளை ஆரமோடு ஈத்தான் உடனாக
கெடு வளை பூண்டவள் மேனியில் கண்டு – பரி 20/33,34
மேல்


உடனே (3)

தவாஅலியரோ இ உலகமோடு உடனே – பதி 14/22
பிரியாது இருக்க எம் சுற்றமோடு உடனே – பரி 18/56
நின்று நிலைஇயர் உலகமோடு உடனே – புறம் 56/25
மேல்


உடாஅ (1)

உடாஅ போரா ஆகுதல் அறிந்தும் – புறம் 141/10
மேல்


உடாஅள் (1)

கலத்தும் உண்ணாள் வாலிதும் உடாஅள்
சினத்தின் கொண்ட படிவம் மாறாள் – அகம் 262/7,8
மேல்


உடீஇ (12)

புலரா காழகம் புலர உடீஇ
உச்சி கூப்பிய கையினர் தன் புகழ்ந்து – திரு 184,185
திருந்து காழ் அல்குல் திளைப்ப உடீஇ
மயில் கண்டு அன்ன மட நடை மகளிரொடு – திரு 204,205
முரண் கொள் உருவின் இரண்டு உடன் உடீஇ
செம் நூல் யாத்து வெண் பொரி சிதறி – திரு 230,231
காம்பு சொலித்து அன்ன அறுவை உடீஇ
பாம்பு வெகுண்டு அன்ன தேறல் நல்கி – சிறு 236,237
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் உடீஇ
கொடு வாள் கதுவிய வடு ஆழ் நோன் கை – பெரும் 470,471
கழுவு_உறு கலிங்கம் கழாஅது உடீஇ
குவளை உண்கண் குய் புகை கழும – குறு 167/2,3
வேல் கை கொடுத்து வெளிது விரித்து உடீஇ
பாறு மயிர் குடுமி எண்ணெய் நீவி – புறம் 279/8,9
ஒண் பூ கலிங்கம் உடீஇ நுண் பூண் – புறம் 383/11
வெளியது உடீஇ என் பசி களைந்தோனே – புறம் 385/7
நுண் நூல் கலிங்கம் உடீஇ உண்ம் என – புறம் 392/15
அகன்று மடி கலிங்கம் உடீஇ செல்வமும் – புறம் 393/18
புகை விரிந்து அன்ன பொங்கு துகில் உடீஇ
அழல் கான்று அன்ன அரும் பெறல் மண்டை – புறம் 398/20,21
மேல்


உடீஇயர் (1)

அண்டர் மகளிர் தண் தழை உடீஇயர்
மரம் செல மிதித்த மாஅல் போல – அகம் 59/5,6
மேல்


உடு (3)

உடு உறும் பகழி வாங்கி கடு விசை – குறி 170
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை – பரி 1/25
உடு உறு கணையின் போகி சாரல் – அகம் 292/12
மேல்


உடுக்கும் (1)

உடுக்கும் தழை தந்தனனே யாம் அஃது – நற் 359/4
மேல்


உடுக்கை (10)

உடுக்கை இழந்தவன் கை போல ஆங்கே – குறள் 79/15
ஒன்று அமர் உடுக்கை கூழ் ஆர் இடையன் – பெரும் 175
வளை நரல் பௌவம் உடுக்கை ஆக – நற் 0/2
மரல் நார் உடுக்கை மலை உறை குறவர் – நற் 64/4
குன்றி ஏய்க்கும் உடுக்கை குன்றின் – குறு 0/3
புதை இருள் உடுக்கை பொலம் பனைக்கொடியோற்கு – பரி 2/22
விரி நீர் உடுக்கை உலகம் பெறினும் – கலி 114/19
கல் எடுத்து எறிந்த பல் கிழி உடுக்கை
உலறு குடை வம்பலர் உயர் மரம் ஏறி – அகம் 285/9,10
மாசு உண் உடுக்கை மடி வாய் இடையன் – புறம் 54/11
சிதாஅர் உடுக்கை முதாஅரி பாண – புறம் 138/5
மேல்


உடுக்கையர் (1)

சீரை தைஇய உடுக்கையர் சீரொடு – திரு 126
மேல்


உடுக்கையள் (1)

மாசொடு குறைந்த உடுக்கையள் அறம் பழியா – புறம் 159/13
மேல்


உடுக்கையை (2)

எரி திரிந்த அன்ன பொன் புனை உடுக்கையை
சேவல் அம் கொடியோய் நின் வல_வயின் நிறுத்தும் – பரி 1/10,11
மாஅ மெய்யொடு முரணிய உடுக்கையை
நோனார் உயிரொடு முரணிய நேமியை – பரி 4/8,9
மேல்


உடுக்கையோன் (1)

பொன் புனை உடுக்கையோன் புணர்ந்து அமர் நிலையே – பரி 15/28
மேல்


உடுத்த (14)

விண் தோய் மாடத்து விளங்கு சுவர் உடுத்த
வாடா வள்ளியின் வளம் பல தரூஉம் – பெரும் 369,370
புலவு கடல் உடுத்த வானம் சூடிய – பெரும் 409
கல் தோய்த்து உடுத்த படிவ பார்ப்பான் – முல் 37
ஓங்கு மணல் உடுத்த நெடு மா பெண்ணை – நற் 199/1
குன்று தலைமணந்து குழூஉ கடல் உடுத்த
மண் கெழு ஞாலத்து மாந்தர் ஓராங்கு – பதி 31/1,2
அரும் குறும்பு உடுத்த கானப்பேர் எயில் – புறம் 21/6
பௌவம் உடுத்த இ பயம் கெழு மா நிலம் – புறம் 58/22
ஓம்பி உடுத்த உயவல் பாண – புறம் 69/4
பெரும் குறும்பு உடுத்த வன்_புல இருக்கை – புறம் 181/4
இரும் கடல் உடுத்த இ வையகத்து அரும் திறல் – புறம் 201/17
பொங்கு நீர் உடுத்த இ மலர் தலை உலகத்து – புறம் 213/3
தொன்று தாம் உடுத்த அம் பகை தெரியல் – புறம் 280/12
இரும் கடல் உடுத்த இ பெரும் கண் மா நிலம் – புறம் 363/1
நினதே முந்நீர் உடுத்த இ வியன் உலகு அறிய – புறம் 382/17
மேல்


உடுத்தவை (2)

துணங்கை அம் பூதம் துகில் உடுத்தவை போல் – பெரும் 235
உடுத்தவை கைவினை பொலிந்த காசு அமை பொலம் காழ் மேல் – கலி 85/3
மேல்


உடுத்து (2)

புல் ஆர் வியன் புலம் போகி முள் உடுத்து
எழு காடு ஓங்கிய தொழு உடை வரைப்பில் – பெரும் 184,185
ஊர் என உணரா சிறுமையொடு நீர் உடுத்து
இன்னா உறையுட்டு ஆயினும் இன்பம் – அகம் 200/3,4
மேல்


உடுத்தும் (2)

பட்டு நீக்கி துகில் உடுத்தும்
மட்டு நீக்கி மது மகிழ்ந்தும் – பட் 107,108
உடுத்தும் தொடுத்தும் பூண்டும் செரீஇயும் – குறு 295/1
மேல்


உடுப்பதூஉம் (2)

கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம்
உண்பதூஉம் இன்றி கெடும் – குறள் 17/11,12
உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர் மேல் – குறள் 108/17
மேல்


உடுப்பவரே (1)

ஒன்றன் கூறு ஆடை உடுப்பவரே ஆயினும் – கலி 18/10
மேல்


உடுப்பவை (2)

ஆங்கு ஒருசார் உண்ணுவ பூசுவ பூண்ப உடுப்பவை
மண்ணுவ மணி பொன் மலைய கடல் – பரி 23/22,23
உண்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டே – புறம் 189/5
மேல்


உடுப்பின் (1)

உடுப்பின் யாய் அஞ்சுதுமே கொடுப்பின் – நற் 359/5
மேல்


உடுப்பு (1)

உடுப்பு முக முழு கொழு மூழ்க ஊன்றி – பெரும் 200
மேல்


உடும்பில் (1)

ஆழல் புற்றத்து உடும்பில் செற்றும் – புறம் 152/5
மேல்


உடும்பின் (3)

ஞமலி தந்த மனவு சூல் உடும்பின்
வறை கால்யாத்தது வயின்-தொறும் பெறுகுவிர் – பெரும் 132,133
பரல் தவழ் உடும்பின் கொடும் தாள் ஏற்றை – மலை 508
படப்பை கொண்ட குறும் தாள் உடும்பின்
விழுக்கு நிணம் பெய்த தயிர் கண் விதவை – புறம் 326/9,10
மேல்


உடும்பு (5)

உடும்பு அடைந்து அன்ன நெடும் பொரி விளவின் – நற் 24/2
உடும்பு கொலீஇ வரி நுணல் அகழ்ந்து – நற் 59/1
உடும்பு உரித்து அன்ன என்பு எழு மருங்கின் – புறம் 68/1
உடும்பு இழுது அறுத்த ஒடும் காழ் படலை – புறம் 325/7
உடும்பு செய் – புறம் 333/15
மேல்


உடை (493)

பண்பு உடை மக்கள் பெறின் – குறள் 7/4
செவி கைப்ப சொல் பொறுக்கும் பண்பு உடை வேந்தன் – குறள் 39/17
இழுக்கல் உடை உழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே – குறள் 42/9
உடை தம் வலி அறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி – குறள் 48/5
பெண் ஏவல் செய்து ஒழுகும் ஆண்மையின் நாண் உடை
பெண்ணே பெருமை உடைத்து – குறள் 91/13,14
உடை செல்வம் ஊண் ஒளி கல்வி என்று ஐந்தும் – குறள் 94/17
சீர் உடை செல்வர் சிறு துனி மாரி – குறள் 101/19
ஊண் உடை எச்சம் உயிர்க்கு எல்லாம் வேறு அல்ல – குறள் 102/3
அலகு உடை நீழலவர் – குறள் 104/8
உறுநர் தாங்கிய மதன் உடை நோன் தாள் – திரு 4
புகை முகந்து அன்ன மாசு இல் தூ உடை
முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து – திரு 138,139
நல் யாழ் நவின்ற நயன் உடை நெஞ்சின் – திரு 141
கடுவொடு ஒடுங்கிய தூம்பு உடை வால் எயிற்று – திரு 148
முடித்த குல்லை இலை உடை நறும் பூ – திரு 201
மன்றமும் பொதியிலும் கந்து உடை நிலையினும் – திரு 226
அன்பு உடை நன் மொழி அளைஇ விளிவு இன்று – திரு 292
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப வேர் கீண்டு – திரு 298
முத்து உடை வான் கோடு தழீஇ தத்து_உற்று – திரு 305
சீர் உடை நன் மொழி நீரொடு சிதறி – பொரு 24
பாடல் பற்றிய பயன் உடை எழாஅல் – பொரு 56
இழுமென் சும்மை இடன் உடை வரைப்பின் – பொரு 65
ஆளி நன் மான் அணங்கு உடை குருளை – பொரு 139
கொட்டை கரைய பட்டு உடை நல்கி – பொரு 155
ஒருதான் தாங்கிய உரன் உடை நோன் தாள் – சிறு 115
மா செலவு ஒழிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் – சிறு 259
கொடியோர் இன்று அவன் கடி உடை வியன் புலம் – பெரும் 41
கோழி சேக்கும் கூடு உடை புதவின் – பெரும் 52
காடி வைத்த கலன் உடை மூக்கின் – பெரும் 57
மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப – பெரும் 58
சுரிகை நுழைந்த சுற்று வீங்கு செறிவு உடை
கரு வில் ஓச்சிய கண் அகன் எறுழ் தோள் – பெரும் 73,74
உல்கு உடை பெரு வழி கவலை காக்கும் – பெரும் 81
வில் உடை வைப்பின் வியன் காட்டு இயவின் – பெரும் 82
யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடை கொழு மடல் – பெரும் 86
எழு காடு ஓங்கிய தொழு உடை வரைப்பில் – பெரும் 185
பிடி கணத்து அன்ன குதிர் உடை முன்றில் – பெரும் 186
ஈர் உடை இரும் தலை ஆர சூடி – பெரும் 219
கடுப்பு_உடை_பறவை சாதி அன்ன – பெரும் 229
தூம்பு உடை திரள் தாள் துமித்த வினைஞர் – பெரும் 231
அமளி துஞ்சும் அழகு உடை நல் இல் – பெரும் 252
அணங்கு உடை யாளி தாக்கலின் பல உடன் – பெரும் 258
குறி இறை குரம்பை பறி உடை முன்றில் – பெரும் 265
நீத்து உடை நெடும் கயம் தீ பட மலர்ந்த – பெரும் 289
கூழ் உடை நல் இல் கொடும் பூண் மகளிர் – பெரும் 327
செம் பூ தூய செதுக்கு உடை முன்றில் – பெரும் 338
இடன் உடை பேரியாழ் முறையுளி கழிப்பி – பெரும் 462
விருப்பு உடை மரபின் கரப்பு உடை அடிசில் – பெரும் 476
விருப்பு உடை மரபின் கரப்பு உடை அடிசில் – பெரும் 476
கின்னரம் முரலும் அணங்கு உடை சாரல் – பெரும் 494
மத்திகை வளைஇய மறிந்து வீங்கு செறிவு உடை
மெய்ப்பை புக்க வெருவரும் தோற்றத்து – முல் 59,60
அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின் – மது 140
சிலை உடை கையர் கவலை காப்ப – மது 312
தொல் வலி நிலைஇய அணங்கு உடை நெடு நிலை – மது 353
வையை அன்ன வழக்கு உடை வாயில் – மது 356
அற நெறி பிழையா அன்பு உடை நெஞ்சின் – மது 472
கயம் கண்டு அன்ன வயங்கு உடை நகரத்து – மது 484
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல் – மது 578
நாடு உடை நல் எயில் அணங்கு உடை தோட்டி – மது 693
நாடு உடை நல் எயில் அணங்கு உடை தோட்டி – மது 693
சோறு அமைவு_உற்ற நீர் உடை கலிங்கம் – மது 721
உடை அணி பொலிய குறைவு இன்று கவைஇ – மது 722
ஏறு உடை இன நிரை வேறு புலம் பரப்பி – நெடு 4
கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர் – நெடு 49
முத்து உடை சாலேகம் நாற்றி குத்து_உறுத்து – நெடு 125
நுரை உடை கலுழி பாய்தலின் உரவு திரை – குறி 178
வலி உடை வல் அணங்கின் நோன் – பட் 134
தூசு உடை துகிர் மேனி – பட் 148
கூழ் உடை கொழு மஞ்சிகை – பட் 163
தாழ் உடை தண் பணியத்து – பட் 164
செறிவு உடை திண் காப்பு ஏறி வாள் கழித்து – பட் 226
முடி உடை கரும் தலை புரட்டும் முன் தாள் – பட் 230
உகிர் உடை அடிய ஓங்கு எழில் யானை – பட் 231
வம்பலர் சேக்கும் கந்து உடை பொதியில் – பட் 249
மன் எயில் கதுவும் மதன் உடை நோன் தாள் – பட் 278
அரிமா அன்ன அணங்கு உடை துப்பின் – பட் 298
நல் வழி கொடுத்த நாண் உடை மறவர் – மலை 387
வேறு புலம் படர்ந்த ஏறு உடை இனத்த – மலை 408
முத்து உடை மருப்பின் முழு வலி மிகு திரள் – மலை 518
கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறு உடை பெரு நிரை – மலை 573
நீர் வளர் ஆம்பல் தூம்பு உடை திரள் கால் – நற் 6/1
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க – நற் 7/1
தண் சேறு தாஅய மதன் உடை நோன் தாள் – நற் 8/7
நேர்பு உடை நெஞ்சம் தாங்க தாங்கி – நற் 15/6
பார் பக வீழ்ந்த வேர் உடை விழு கோட்டு – நற் 24/1
பாணன் கையது பண்பு உடை சீறியாழ் – நற் 30/2
கல் உடை படுவில் கலுழி தந்து – நற் 33/4
அணங்கு உடை அரும் தலை உடலி வலன் ஏர்பு – நற் 37/9
கரும்பு உடை தோளும் உடையவால் அணங்கே – நற் 39/11
களையுநர் காணாது கலங்கிய உடை மதில் – நற் 43/10
காம்பு உடை விடர்_அகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று – நற் 51/2
பெரு முது செல்வர் பொன் உடை புதல்வர் – நற் 58/1
உடை கடல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 67/12
சுளை உடை முன்றில் மனையோள் கங்குல் – நற் 77/6
கன்று உடை வேழம் நின்று காத்து அல்கும் – நற் 85/5
பயன் இன்று அம்ம இ வேந்து உடை அவையே – நற் 90/12
எந்தை ஓம்பும் கடி உடை வியல் நகர் – நற் 98/8
பாம்பு உடை விடர ஓங்கு மலை மிளிர – நற் 104/9
துளி உடை தொழுவின் துணிதல் அற்றத்து – நற் 109/7
காப்பு உடை வாயில் போற்று ஓ என்னும் – நற் 132/8
கண் உடை சிறு கோல் பற்றி – நற் 150/10
கடி உடை வியல் நகர் காவல் நீவியும் – நற் 156/2
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் மலி கடல் – நற் 159/10
அணங்கு உடை அரவின் ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 168/8
கோள் உடை நெடும் சினை ஆண் குரல் விளிப்பின் – நற் 174/3
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பின் – நற் 182/2
தேன் உடை நெடு வரை தெய்வம் எழுதிய – நற் 185/10
கன்று உடை மருங்கின் பிடி புணர்ந்து இயலும் – நற் 194/3
தடம் தாள் தாழை முள் உடை நெடும் தோட்டு – நற் 203/2
ஓதம் சென்ற உப்பு உடை செறுவில் – நற் 211/2
முழவு கண் புலரா விழவு உடை ஆங்கண் – நற் 220/6
கள் உடை தடவில் புள் ஒலித்து ஓவா – நற் 227/7
நார் உடை நெஞ்சத்து ஈரம் பொத்தி – நற் 233/7
உவ காண் தோன்றுவ ஓங்கி வியப்பு உடை
இரவலர் வரூஉம் அளவை அண்டிரன் – நற் 237/6,7
புள் அடி பொறித்த வரி உடை தலைய – நற் 241/2
பரி உடை வயங்கு தாள் பந்தின் தாவ – நற் 249/7
கடி உடை வியல் நகர் கானவர் துஞ்சார் – நற் 255/3
திரு உடை வியல் நகர் வரு விருந்து அயர்-மார் – நற் 258/4
ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும் – நற் 266/3
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க – நற் 268/1
என் பெரிது அளித்தனை நீயே பொற்பு உடை
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் – நற் 270/7,8
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் – நற் 270/8
பூ உடை குட்டம் துழவும் துறைவன் – நற் 272/6
விடக்கு உடை பெரும் சோறு உள்ளுவன இருப்ப – நற் 281/6
ஊசல் ஒண் குழை உடை வாய்த்து அன்ன – நற் 286/1
அருவி ஆர்க்கும் அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – நற் 288/1
கன்று உடை புனிற்று ஆ தின்ற மிச்சில் – நற் 290/2
கரும்பு உடை பணை தோள் நோக்கியும் ஒரு திறம் – நற் 298/7
உரு கெழு யானை உடை கோடு அன்ன – நற் 299/1
கடி உடை வியல் நகர் காண்வர தோன்ற – நற் 305/3
தேறுவன்-மன் யான் அவர் உடை நட்பே – நற் 309/9
புல் உடை காவில் தொழில் விட்டு ஆங்கு – நற் 315/5
செல்வ தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் – நற் 324/6
மாண்பு உடை குறு_மகள் நீங்கி – நற் 352/11
கேள் உடை கேடு அஞ்சுதுமே ஆயிடை – நற் 359/6
போர் உடை வருடையும் பாயா – நற் 359/8
சூர் உடை அடுக்கத்த கொயற்கு அரும் தழையே – நற் 359/9
முனி உடை கவளம் போல நனி பெரிது – நற் 360/9
சூர் உடை பலியொடு கவரிய குறும் கால் – நற் 367/4
கூழ் உடை நன் மனை குழுவின இருக்கும் – நற் 367/5
கடும்பு உடை கடும் சூல் நம் குடிக்கு உதவி – நற் 370/2
கானல் பெண்ணை தேன் உடை அளி பழம் – நற் 372/2
சூர் உடை சிலம்பின் அருவி ஆடி – நற் 373/5
அணங்கு உடை அரும் சூள் தருகுவென் என நீ – நற் 386/6
உடை திரை திவலை அரும்பும் தீம் நீர் – குறு 5/3
வழிபடல் சூழ்ந்திசின் அவர்_உடை நாட்டே – குறு 11/8
மகவு உடை மந்தி போல – குறு 29/6
மலை உடை அரும் சுரம் என்ப நம் – குறு 39/3
அன்பு உடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே – குறு 40/5
வளை உடை கையள் எம்மொடு உணீஇயர் – குறு 56/3
நார் உடை ஒசியல் அற்றே – குறு 112/4
வளை உடை கையள் எம் அணங்கியோளே – குறு 119/4
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப தாக்கி – குறு 134/4
நல் இசை வேட்ட நயன் உடை நெஞ்சின் – குறு 143/4
கடப்பாட்டாளன் உடை பொருள் போல – குறு 143/5
தண்டு உடை கையர் வெண் தலை சிதவலர் – குறு 146/3
கார் புறந்தந்த நீர் உடை வியன் புலத்து – குறு 162/1
ஏறு உடை மழையின் கலிழும் என் நெஞ்சே – குறு 176/7
ஏந்து எழில் மலர தூம்பு உடை திரள் கால் – குறு 178/2
குவை உடை பசும் கழை தின்ற கய வாய் – குறு 179/5
பறி உடை கையர் மறி இனத்து ஒழிய – குறு 221/2
ஆடு உடை இடை_மகன் சென்னி – குறு 221/4
கிளை உடை மாந்தர்க்கு புணையும்-மார் இ என – குறு 247/3
பை உடை இரும் தலை துமிக்கும் ஏற்றொடு – குறு 268/4
வில் உடை வீளையர் கல் இடுபு எடுத்த – குறு 272/2
எல் ஊர் சேர்தரும் ஏறு உடை இனத்து – குறு 275/3
முறை உடை அரசன் செங்கோல் அவையத்து – குறு 276/5
பார்ப்பு உடை மந்திய மலை இறந்தோரே – குறு 278/7
விடல் சூழலன் யான் நின் உடை நட்பே – குறு 300/8
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் துறைவ – குறு 303/3
அணங்கு உடை இரும் தலை நீவலின் மதன் அழிந்து – குறு 308/2
கை உடை நன் மா பிடியொடு பொருந்தி – குறு 319/3
கடி உடை மரம்-தொறும் படு வலை மாட்டும் – குறு 342/3
குமரி வாகை கோல் உடை நறு வீ – குறு 347/2
மலை உடை கானம் நீந்தி – குறு 350/7
பனை தலை கருக்கு உடை நெடு மடல் குருத்தொடு மாய – குறு 372/1
சூர் உடை அடுக்கத்து ஆரம் கடுப்ப – குறு 376/2
உழுந்து உடை கழுந்தின் கரும்பு உடை பணை தோள் – குறு 384/1
உழுந்து உடை கழுந்தின் கரும்பு உடை பணை தோள் – குறு 384/1
புது வழி படுத்த மதி உடை வலவோய் – குறு 400/5
பரி உடை நன் மான் பொங்கு உளை அன்ன – ஐங் 13/1
ஓங்கு பூ வேழத்து தூம்பு உடை திரள் கால் – ஐங் 16/1
காம்பு கண்டு அன்ன தூம்பு உடை வேழத்து – ஐங் 20/3
மறந்தோம் மன்ற நாண் உடை நெஞ்சே – ஐங் 112/4
மடல் அம் பெண்ணை அவன் உடை நாட்டே – ஐங் 114/4
அணங்கு உடை பனி துறை தொண்டி அன்ன – ஐங் 174/1
கடலினும் பெரிது எமக்கு அவர் உடை நட்பே – ஐங் 184/4
சீர் உடை நன் நாட்டு செல்லும் அன்னாய் – ஐங் 214/5
வன்பு உடை விறல் கவின் கொண்ட – ஐங் 226/4
கல் உடை நாட்டு செல்லல் தெய்யோ – ஐங் 233/4
குன்று உடை அரும் சுரம் செலவு அயர்ந்தனையே – ஐங் 307/2
கல் உடை நன் நாட்டு புள் இன பெரும் தோடு – ஐங் 333/3
எழுத்து உடை நடுகல் அன்ன விழு பிணர் – ஐங் 352/2
மறி உடை மான் பிணை கொள்ளாது கழியும் – ஐங் 354/2
அன்பு உடை மரபின் நின் கிளையோடு ஆர – ஐங் 391/2
போர் உடை வேந்தன் பாசறை – ஐங் 427/3
மறி உடை மாண் பிணை உகள – ஐங் 434/2
மதி உடை வலவ ஏ-மதி தேரே – ஐங் 487/3
அணங்கு உடை அவுணர் ஏமம் புணர்க்கும் – பதி 11/4
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை – பதி 11/5
கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய் – பதி 11/13
திரி காய் விடத்தரொடு கார் உடை போகி – பதி 13/14
துப்பு துறைபோகிய துணிவு உடை ஆண்மை – பதி 14/6
கொடு நிழல் பட்ட பொன் உடை நியமத்து – பதி 15/19
மண் உடை ஞாலத்து மன் உயிர்க்கு எஞ்சாது – பதி 15/35
மண் உடை ஞாலம் புரவு எதிர்கொண்ட – பதி 18/9
கல் உடை நெடு நெறி போழ்ந்து சுரன் அறுப்ப – பதி 19/2
கடிப்பு உடை வலத்தர் தொடி தோள் ஓச்ச – பதி 19/8
அம்பு உடை ஆர் எயில் உள் அழித்து உண்ட – பதி 20/19
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 21/21
சீர் உடை தேஎத்த முனை கெட விலங்கிய – பதி 21/28
மெலிவு உடை நெஞ்சினர் சிறுமை கூர – பதி 26/9
சீர் உடை வியன் புலம் வாய் பரந்து மிகீஇயர் – பதி 28/11
மதன் உடை வேழத்து வெண் கோடு கொண்டு – பதி 30/11
பொன் உடை நியமத்து பிழி நொடை கொடுக்கும் – பதி 30/12
முத்து உடை மருப்பின் மழ களிறு பிளிற – பதி 32/3
ஈத்து ஆன்று ஆனா இடன் உடை வளனும் – பதி 32/6
முரைசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 34/10
அளகு உடை சேவல் கிளை புகா ஆர – பதி 35/5
வாழ்க நின் வளனே நின் உடை வாழ்க்கை – பதி 37/1
துப்பு துறைபோகிய வெப்பு உடை தும்பை – பதி 39/3
வெண் தோடு நிரைஇய வேந்து உடை அரும் சமம் – பதி 40/10
பூ உடை பெரும் சினை வாங்கி பிளந்து தன் – பதி 41/9
தண்டு உடை வலத்தர் போர் எதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 41/12
முரசு உடை பெரும் சமத்து அரசு பட கடந்து – பதி 41/19
மைந்து உடை நல் அமர் கடந்து வலம் தரீஇ – பதி 42/9
முரசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 43/9
முரசு உடை தாயத்து அரசு பல ஓட்டி – பதி 44/20
நொசிவு உடை வில்லின் ஒசியா நெஞ்சின் – பதி 45/3
உடை திரை பரப்பில் படு கடல் ஓட்டிய – பதி 46/12
எஃகு உடை வலத்தர் நின் படை வழி வாழ்நர் – பதி 51/30
எந்திர தகைப்பின் அம்பு உடை வாயில் – பதி 53/7
சீர் உடை பல் பகடு ஒலிப்ப பூட்டி – பதி 58/16
தொடை மடி களைந்த சிலை உடை மறவர் – பதி 60/9
மைந்து உடை ஆர் எயில் புடை பட வளைஇ – பதி 62/4
அணங்கு உடை தட கையர் தோட்டி செப்பி – பதி 62/11
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 62/13
வளன் உடை செறுவின் விளைந்தவை உதிர்ந்த – பதி 62/14
பசி உடை ஒக்கலை ஒரீஇய – பதி 64/19
பரி உடை நன் மா விரி உளை சூட்டி – பதி 65/2
இடன் உடை பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 66/2
வேல் உடை குழூஉ சமம் ததைய நூறி – பதி 66/5
தார் புரிந்து அன்ன வாள் உடை விழவின் – பதி 66/13
உடை நிலை நல் அமர் கடந்து மறம் கெடுத்து – பதி 70/9
கன்று உடை ஆயம் தரீஇ புகல் சிறந்து – பதி 71/14
தெரியுநர் கொண்ட சிரறு உடை பைம் பொறி – பதி 74/8
எஃகு உடை இரும்பின் உள் அமைத்து வல்லோன் – பதி 74/13
கள் உடை நியமத்து ஒள் விலை கொடுக்கும் – பதி 75/10
வெள் வரகு உழுத கொள் உடை கரம்பை – பதி 75/11
களிறு உடை பெரும் சமம் ததைய எஃகு உயர்த்து – பதி 76/1
பனி துறை பகன்றை பாங்கு உடை தெரியல் – பதி 76/12
பல் பயம் நிலைஇய கடறு உடை வைப்பின் – பதி 78/7
அணங்கு உடை மரபின் கட்டில் மேல் இருந்து – பதி 79/14
புண் உடை எறுழ் தோள் புடையல் அம் கழல் கால் – பதி 80/7
அம்பு உடை வலத்தர் உயர்ந்தோர் பரவ – பதி 80/11
வெப்பு உடை ஆடூஉ செத்தனென்-மன் யான் – பதி 86/4
நாடல் சான்ற நயன் உடை நெஞ்சின் – பதி 86/7
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து – பதி 88/6
கூழ் உடை நல் இல் ஏறு மாறு சிலைப்ப – பதி 90/45
மீ புடை ஆர் அரண் காப்பு உடை தேஎம் – பதி 92/13
ஆயிரம் விரித்த அணங்கு உடை அரும் தலை – பரி 1/1
மா உடை மலர் மார்பின் மை இல் வால் வளை மேனி – பரி 1/3
ஐம் தலை உயிரிய அணங்கு உடை அரும் திறல் – பரி 1/46
மைந்து உடை ஒருவனும் மடங்கலும் நீ – பரி 1/47
விடம் உடை அரவின் உடல் உயிர் உருங்கு உவணம் – பரி 4/42
நோய் உடை நுடங்கு சூர் மா முதல் தடிந்து – பரி 5/4
கரை உடை குளம் என கழன்று வான் வயிறு அழிபு – பரி 7/3
ஒன்னார் உடை புலம் புக்கற்றால் மாறு அட்ட – பரி 7/49
ஊதை அவிழ்த்த உடை இதழ் ஒண் நீலம் – பரி 11/22
தண் அளி கொண்ட அணங்கு உடை நேமி மால் – பரி 13/6
மலிவு உடை உள்ளத்தான் வந்து செய் வேள்வியுள் – பரி 19/88
தகவு உடை மங்கையர் சான்றாண்மை சான்றார் – பரி 20/88
பூண்டதை சுருள் உடை வள்ளி இடை இடுபு இழைத்த – பரி 21/10
அணங்கு உடை அரும் தலை ஆயிரம் விரித்த – பரி 23/85
உடை இவள் உயிர் வாழாள் நீ நீப்பின் என பல – கலி 3/6
உரன் உடை உள்ளத்தை செய்_பொருள் முற்றிய – கலி 12/10
மைந்து உடை மார்பில் சுணங்கும் நினைத்து காண் – கலி 18/4
புதுவது அன்றே புலன் உடை மாந்திர் – கலி 22/4
குலை உடை வாழை கொழு மடல் கிழியா – கலி 41/15
பெரும் மலை மிளிர்ப்பு அன்ன காற்று உடை கனை பெயல் – கலி 45/4
இலங்கு ஏர் எல் வளை இவள் உடை நோயே – கலி 46/27
அணங்கு உடை ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை – கலி 49/17
ஓது உடை அந்தணன் எரி வலம் செய்வான் போல் – கலி 69/5
அறிவு உடை அந்தணன் அவளை காட்டு என்றானோ – கலி 72/18
பண்பு உடை நன் நாட்டு பகை தலை வந்து என – கலி 78/4
உரு எஞ்சாது இடை காட்டும் உடை கழல் அம் துகில் – கலி 81/5
கடி உடை மார்பின் சிறு கண்ணும் உட்காள் – கலி 82/29
ஏறு உடை நல்லார் பகை – கலி 102/29
அணங்கு உடை வச்சிரத்தோன் ஆயிரம் கண் ஏய்க்கும் – கலி 105/15
வேல் வலான் உடை தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் ஏய்ப்ப – கலி 105/17
கண் உடை கோலள் அலைத்ததற்கு என்னை – கலி 105/63
உடை வனப்பு எல்லாம் இவட்கு ஈத்தார்-கொல்லோ – கலி 109/18
நீல நீர் உடை போல தகைபெற்ற வெண் திரை – கலி 124/3
உடை பொதி இழந்தான் போல் உறு துயர் உழப்பவோ – கலி 136/12
நோய் உடை நெஞ்சத்து எறியா இனைபு ஏங்கி – கலி 145/60
உடை திரை பிதிர்வின் பொங்கி முன் – அகம் 1/18
கடி உடை நனம் தலை ஈன்று இளைப்பட்ட – அகம் 3/3
மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய – அகம் 7/4
ஏறு உடை இனத்த நாறு உயிர் நவ்வி – அகம் 7/10
ஒலி குழை செயலை உடை மாண் அல்குல் – அகம் 7/19
பாழி அன்ன கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 15/11
நாய் உடை முது நீர் கலித்த தாமரை – அகம் 16/1
அணங்கு உடை நெடு வரை உச்சியின் இழிதரும் – அகம் 22/1
கழித்து உறை செறியா வாள் உடை எறுழ் தோள் – அகம் 24/16
கல் உடை குறும்பின் வயவர் வில் இட – அகம் 31/7
துணையொடு திளைக்கும் காப்பு உடை வரைப்பில் – அகம் 34/13
நாண் உடை அரிவை மாண் நலம் பெறவே – அகம் 34/18
தனி மணி இரட்டும் தாள் உடை கடிகை – அகம் 35/3
அறாஅலியரோ அவர் உடை கேண்மை – அகம் 40/10
பண்பு உடை ஆகத்து இன் துயில் பெறவே – அகம் 44/19
உடை மதில் ஓர் அரண் போல – அகம் 45/18
களிறு உடை அரும் சமம் ததைய நூறும் – அகம் 46/12
அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 49/14
சிலை உடை இடத்தர் போதரும் நாடன் – அகம் 52/8
எழுத்து உடை நடுகல் இன் நிழல் வதியும் – அகம் 53/11
பொன் உடை தாலி என் மகன் ஒற்றி – அகம் 54/18
விழவு உடை விழு சீர் வேங்கடம் பெறினும் – அகம் 61/13
பொன் உடை நெடு நகர் பொதினி அன்ன நின் – அகம் 61/16
மண் உடை கோட்ட அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 64/11
நல் அமர் கடந்த நாண் உடை மறவர் – அகம் 67/8
அம்பு உடை கையர் அரண் பல நூறி – அகம் 69/16
சுட்டுநர் பனிக்கும் சூர் உடை முதலைய – அகம் 72/8
ஆடு கழை நரலும் அணங்கு உடை கவாஅன் – அகம் 72/11
குடி பதிப்பெயர்ந்த சுட்டு உடை முதுபாழ் – அகம் 77/6
பார் உடை மருங்கின் ஊறல் மண்டிய – அகம் 79/4
புலர் குரல் ஏனல் புழை உடை ஒரு சிறை – அகம் 82/13
இரும்பு இடம்படுத்த வடு உடை முகத்தர் – அகம் 90/11
ஆலி ஒப்பின் தூம்பு உடை திரள் வீ – அகம் 95/7
மாண் இழை மகளிர் பூண் உடை முலையின் – அகம் 99/4
அணங்கு உடை நகரின் மணந்த பூவின் – அகம் 99/9
பரி உடை நல் தேர் பெரியன் விரி இணர் – அகம் 100/12
கடி புலம் கவர்ந்த கன்று உடை கொள்ளையர் – அகம் 101/10
தாரன் கண்ணியன் எஃகு உடை வலத்தன் – அகம் 102/11
எம் உடை செல்வமும் உள்ளாள் பொய்ம்மருண்டு – அகம் 105/8
ஒரு தனித்து ஒழிந்த உரன் உடை நோன் பகடு – அகம் 107/15
அணங்கு உடை அரும் தலை பை விரிப்பவை போல் – அகம் 108/13
ஓய் களிறு எடுத்த நோய் உடை நெடும் கை – அகம் 111/8
எஃகு உடை எழில் நலத்து ஒருத்தியொடு நெருநை – அகம் 116/9
கன்று உடை மட பிடி கயம் தலை மண்ணி – அகம் 121/5
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் – அகம் 125/16
செருப்பு உடை அடியர் தெண் சுனை மண்டும் – அகம் 129/13
எயிறு உடை நெடும் தோடு காப்ப பல உடன் – அகம் 130/6
வயிறு உடை போது வாலிதின் விரீஇ – அகம் 130/7
களிற்று முகம் திறந்த கவுள் உடை பகழி – அகம் 132/4
தேன் உடை குவி குலை துஞ்சி யானை – அகம் 132/12
தூ உடை பொலிந்து மேவர துவன்றி – அகம் 136/15
கூழ் உடை தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் – அகம் 145/17
கூழ் உடை தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் – அகம் 145/17
கொலை சினம் தவிரா மதன் உடை முன்பின் – அகம் 148/2
முரசு உடை செல்வர் புரவி சூட்டும் – அகம் 156/1
சூர் உடை சிலம்பில் சுடர் பூ வேய்ந்து – அகம் 158/8
உரன் உடை சுவல பகடு பல பரப்பி – அகம் 159/3
அணங்கு உடை நோன் சிலை வணங்க வாங்கி – அகம் 159/6
தொடி உடை தட மருப்பு ஒடிய நூறி – அகம் 159/17
அதர் கூட்டுண்ணும் அணங்கு உடை பகழி – அகம் 167/8
கழை கண்டு அன்ன தூம்பு உடை திரள் கால் – அகம் 176/3
நெல் உடை நெடு நகர் நின் இன்று உறைய – அகம் 176/20
அணங்கு உடை வன முலை தாஅய நின் – அகம் 177/19
புள் இறைகொண்ட முள் உடை நெடும் தோட்டு – அகம் 180/11
கோடு உடை கையர் துளர் எறி வினைஞர் – அகம் 184/13
ஒலி கழை நிவந்த நெல் உடை நெடு வெதிர் – அகம் 185/6
மின் உடை கருவியை ஆகி நாளும் – அகம் 188/7
தோல் புதை சிரற்று அடி கோல் உடை உமணர் – அகம் 191/4
கோடு உடை தலைக்குடை சூடிய வினைஞர் – அகம் 194/7
ஆஅய் நன் நாட்டு அணங்கு உடை சிலம்பில் – அகம் 198/14
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியல் நகர் – அகம் 206/11
அணங்கு உடை முந்நீர் பரந்த செறுவின் – அகம் 207/1
காம்பு உடை நெடு வரை வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 209/9
குழி இடை கொண்ட கன்று உடை பெரு நிரை – அகம் 211/9
இகல் முனை தரீஇய ஏறு உடை பெரு நிரை – அகம் 213/6
நல் இசை வலித்த நாண் உடை மனத்தர் – அகம் 231/4
கடி உடை வியல் நகர் காவல் கண்ணி – அகம் 232/13
அணங்கு உடை பனி துறை கைதொழுது ஏத்தி – அகம் 240/8
கன்று உடை பெரு நிரை மன்று நிறை தரூஉம் – அகம் 253/17
களிறு சுவைத்திட்ட கோது உடை ததரல் – அகம் 257/16
கள் உடை பெரும் சோற்று எல் இமிழ் அன்ன – அகம் 266/14
அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும் – அகம் 266/19
ஏறு உடை இன நிரை பெயர பெயராது – அகம் 269/3
அருவி தந்த அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – அகம் 272/3
நம் உடை உலகம் உள்ளார்-கொல்லோ – அகம் 273/8
அசைவு உடை நெஞ்சத்து உயவு திரள் நீடி – அகம் 273/12
முள் உடை குறும் தூறு இரிய போகும் – அகம் 274/11
பொத்து உடை மரத்த புகர் படு நீழல் – அகம் 277/10
மனை உறை கோழி மறன் உடை சேவல் – அகம் 277/15
நம் உடை மதுகையள் ஆகி அணி நடை – அகம் 279/14
ஏறு உடை ஆயத்து இனம் பசி தெறுப்ப – அகம் 291/3
கல் உடை அதர கானம் நீந்தி – அகம் 295/8
கடி உடை வியல் நகர் ஓம்பினள் உறையும் – அகம் 298/16
நெல் உடை மறுகின் நன்னர் ஊர – அகம் 306/8
புற்று உடை சுவர புதல் இவர் பொதியில் – அகம் 307/11
தாய் உடை நெடு நகர் தமர் பாராட்ட – அகம் 310/7
மறி உடை மட பிணை தழீஇ புறவின் – அகம் 314/5
கன்று உடை மட பிடி களிறொடு தடவரும் – அகம் 321/9
தூம்பு உடை துய் தலை கூம்புபு திரங்கிய – அகம் 333/10
வாள் வடித்து அன்ன வயிறு உடை பொதிய – அகம் 335/16
படை உடை கையர் வரு_திறம் நோக்கி – அகம் 337/8
அணங்கு உடை உயர் நிலை பொருப்பின் கவாஅன் – அகம் 338/6
மதவு உடை நாக்கொடு அசை வீட பருகி – அகம் 341/8
இயக்கு-மதி வாழியோ கை உடை வலவ – அகம் 344/11
நிழல் உடை நெடும் கயம் புகல் வேட்டு ஆங்கு – அகம் 361/12
பாம்பு உடை விடர பனி நீர் இட்டு துறை – அகம் 362/1
ஏறு உடை பெரு மழை பொழிந்து என அவல்-தோறு – அகம் 364/2
நிதி உடை நன் நகர் புதுவது புனைந்து – அகம் 369/15
துணிவு உடை உள்ளமொடு துதைந்த முன்பின் – அகம் 369/19
அணங்கு உடை வரைப்பின் பாழி ஆங்கண் – அகம் 372/3
துய் தலை முடங்கு இறா தெறிக்கும் பொற்பு உடை
குரங்கு உளை புரவி குட்டுவன் – அகம் 376/16,17
ஆளி நன் மான் அணங்கு உடை ஒருத்தல் – அகம் 381/1
பொன் உடை நெடு நகர் புரையோர் அயர – அகம் 385/5
வளை உடை முன்கை அளைஇ கிளைய – அகம் 385/11
நல் இசை நிறுத்த நாண் உடை மறவர் – அகம் 387/14
பண்பு உடை யாக்கை சிதைவு நன்கு அறீஇ – அகம் 392/4
பால் உடை அடிசில் தொடீஇய ஒரு நாள் – அகம் 394/11
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர் – அகம் 397/3
உடை_கண் நீடு அமை ஊறல் உண்ட – அகம் 399/7
மதி உடை வலவன் ஏவலின் இகு துறை – அகம் 400/12
தூம்பு உடை தட கை வாயொடு துமிந்து – புறம் 19/10
உதவி ஆற்றும் நண்பின் பண்பு உடை
ஊழிற்று ஆக நின் செய்கை விழவின் – புறம் 29/21,22
சிறப்பு உடை மரபின் பொருளும் இன்பமும் – புறம் 31/1
விழவு உடை ஆங்கண் வேற்று புலத்து இறுத்து – புறம் 31/12
நஞ்சு உடை வால் எயிற்று ஐம் தலை சுமந்த – புறம் 37/1
நெல் உடை கவளமொடு நெய்ம்மிதி பெறாஅ – புறம் 44/2
மதன் உடை முழவு தோள் ஓச்சி தண்ணென – புறம் 50/12
அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு அளை_அகம் முனைஇ – புறம் 52/1
வலி துஞ்சு தட கை அவன் உடை நாடே – புறம் 54/14
உரன் உடை நோன் பகட்டு அன்ன எம் கோன் – புறம் 60/9
கொள_கொள குறைபடா கூழ் உடை வியன் நகர் – புறம் 70/7
ஈ என இரக்குவர் ஆயின் சீர் உடை
முரசு கெழு தாயத்து அரசோ தஞ்சம் – புறம் 73/2,3
உய்ந்தனன் பெயர்தலோ அரிதே மைந்து உடை
கழை தின் யானை கால் அகப்பட்ட – புறம் 73/8,9
மண்டு அமர் பரிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 75/6
மைந்து உடை மல்லன் மத வலி முருக்கி – புறம் 80/2
கல்லென் பேர் ஊர் விழவு உடை ஆங்கண் – புறம் 84/4
உடை வளை கடுப்ப மலர்ந்த காந்தள் – புறம் 90/1
கடி உடை வியன் நகரவ்வே அவ்வே – புறம் 95/3
உடன்றவர் காப்பு உடை மதில் அழித்தலின் – புறம் 97/2
ஈர்ப்பு உடை கராஅத்து அன்ன என் ஐ – புறம் 104/4
மால்பு உடை நெடு வரை கோடு-தோறு இழிதரும் – புறம் 105/6
நறவு பிழிந்து இட்ட கோது உடை சிதறல் – புறம் 114/4
சுவைக்கு இனிது ஆகிய குய் உடை அடிசில் – புறம் 127/7
வேந்து உடை அவையத்து ஓங்குபு நடத்தலும் – புறம் 157/4
பசி தின திரங்கிய கசிவு உடை யாக்கை – புறம் 160/4
குய் கொள் கொழும் துவை நெய் உடை அடிசில் – புறம் 160/7
நாள் முரசு இரங்கும் இடன் உடை வரைப்பில் நின் – புறம் 161/29
பரல் உடை முன்றில் அம் குடி சீறூர் – புறம் 170/2
சோறு உடை கையர் வீறு_வீறு இயங்கும் – புறம் 173/8
அணங்கு உடை அவுணர் கணம்_கொண்டு ஒளித்து என – புறம் 174/1
கள் உடை கலத்தர் உள்ளூர் கூறிய – புறம் 178/8
அறிவு உடை வேந்தன் நெறி அறிந்து கொளினே – புறம் 184/5
உடை பெரும் செல்வர் ஆயினும் இடை பட – புறம் 188/2
நெய் உடை அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும் – புறம் 188/5
பொன் உடை நெடு நகர் நிறைய வைத்த நின் – புறம் 198/16
உள்ளியது முடிக்கும் உரன் உடை உள்ளத்து – புறம் 206/3
மழு உடை காட்டு_அகத்து அற்றே – புறம் 206/12
பழன் உடை பெரு மரம் தீர்ந்து என கையற்று – புறம் 209/9
அணங்கு உடை அரவின் அரும் தலை துமிய – புறம் 211/2
மண்டு அமர் அட்ட மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 213/1
முள் உடை வியன் காட்டதுவே நன்றும் – புறம் 225/8
மைந்து உடை யானை கை வைத்து உறங்கவும் – புறம் 229/18
நனி உடை பரிசில் தருகம் – புறம் 237/19
வேந்து உடை அவையத்து ஓங்கு புகழ் தோற்றினன் – புறம் 239/10
மந்தி சீக்கும் அணங்கு உடை முன்றிலில் – புறம் 247/4
முழவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 247/8
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பில் – புறம் 251/1
அச்சு உடை சாகாட்டு ஆரம் பொருந்திய – புறம் 256/2
ஏறு உடை பெரு நிரை பெயர்தர பெயராது – புறம் 259/1
கையகத்து உய்ந்த கன்று உடை பல் ஆன் – புறம் 260/18
பரல் உடை மருங்கின் பதுக்கை சேர்த்தி – புறம் 264/1
கடி உடை வியன் நகர் காண்வர பொலிந்த – புறம் 272/4
தொடி உடை மகளிர் அல்குலும் கிடத்தி – புறம் 272/5
காப்பு உடை புரிசை புக்கு மாறு அழித்தலின் – புறம் 272/6
எஃகு உடை வலத்தர் மாவொடு பரத்தர – புறம் 274/5
நெல் உடை நெடு நகர் கூட்டு முதல் புரளும் – புறம் 287/9
நெடு வேல் பாய்ந்த நாண் உடை நெஞ்சத்து – புறம் 288/6
நாண் உடை மாக்கட்கு இரங்கும் ஆயின் – புறம் 293/3
நெய் உடை கையர் ஐயவி புகைப்பவும் – புறம் 296/2
கன்று உடை மரையா துஞ்சும் சீறூர் – புறம் 297/4
தண்ணடை மன்னர் தார் உடை புரவி – புறம் 299/5
அணங்கு உடை முருகன் கோட்டத்து – புறம் 299/6
சிறப்பு உடை செம் கண் புகைய ஓர் – புறம் 311/6
கள் உடை கலத்தேம் யாம் மகிழ் தூங்க – புறம் 316/10
சிறியிலை உடையின் சுரை உடை வால் முள் – புறம் 324/4
பாணரொடு இருந்த நாண் உடை நெடுந்தகை – புறம் 324/12
வேந்து உடை தானை முனை கெட நெரிதர – புறம் 330/1
உடை இலை நடுவணது இடை பிறர்க்கு இன்றி – புறம் 363/2
ஒழுக்கு உடை மருங்கின் ஒரு மொழித்து ஆக – புறம் 366/2
பொன் உடை நெடும் கோட்டு இமையத்து அன்ன – புறம் 369/24
தொடி உடை தட கை ஓச்சி வெருவார் – புறம் 370/23
திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை – புறம் 379/16
சென்மோ பெரும எம் விழவு உடை நாட்டு என – புறம் 381/5
கற்பு உடை மடந்தை தன் புறம் புல்ல – புறம் 383/13
வேந்து உடை மிளை அயல் பரக்கும் – புறம் 387/9
வெல்லும் வாய்மொழி புல் உடை விளை நிலம் – புறம் 388/9
கனவினும் குறுகா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 390/6
முது நீர் பாசி அன்ன உடை களைந்து – புறம் 390/14
அணங்கு உடை மரபின் இரும் களம்-தோறும் – புறம் 392/8
நெய் உற பொரித்த குய் உடை நெடும் சூடு – புறம் 397/13
மேல்


உடை-மதி (1)

உடை-மதி வாழிய நெஞ்சே நிலவு என – அகம் 123/8
மேல்


உடை_கண் (1)

உடை_கண் நீடு அமை ஊறல் உண்ட – அகம் 399/7
மேல்


உடைக்கும் (7)

ஈர் கை விதிரார் கயவர் கொடிறு உடைக்கும்
கூன் கையர் அல்லாதவர்க்கு – குறள் 108/13,14
காம கணிச்சி உடைக்கும் நிறை என்னும் – குறள் 126/1
பெண்மை உடைக்கும் படை – குறள் 126/16
உள்ளம் உடைக்கும் படை – குறள் 133/8
கழை கண் உடைக்கும் கரும்பின் ஏத்தமும் – மலை 341
கழனி காவலர் சுரி நந்து உடைக்கும்
தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் அன்ன என் – நற் 280/7,8
ஓங்கு திரை வெண் மணல் உடைக்கும் துறைவற்கு – ஐங் 113/2
மேல்


உடைக (1)

ஆரியர் படையின் உடைக என் – அகம் 336/22
மேல்


உடைத்த (4)

குன்றம் உடைத்த ஒளிர் வேலோய் கூடல் – பரி 8/29
பரல் மண் சுவல முரண் நிலம் உடைத்த
வல் வாய் கணிச்சி கூழ் ஆர் கோவலர் – அகம் 21/21,22
விடு நிலம் உடைத்த கலுழ் கண் கூவல் – அகம் 321/8
பார் உடைத்த குண்டு அகழி – புறம் 14/5
மேல்


உடைத்ததை (1)

வரை சிறை உடைத்ததை வையை வையை – பரி 6/22
மேல்


உடைத்தலின் (1)

குழூஉ களிற்று குறும்பு உடைத்தலின்
பரூஉ பிணிய தொடி கழிந்தனவே – புறம் 97/9,10
மேல்


உடைத்தலோ (1)

செறி வளை உடைத்தலோ இலனே உரிதினின் – அகம் 186/17
மேல்


உடைத்தன்று (1)

திரை சிறை உடைத்தன்று கரை சிறை அறைக எனும் – பரி 6/23
மேல்


உடைத்தாய் (1)

எல்லா பொருளும் உடைத்தாய் இடத்து உதவும் – குறள் 75/11
மேல்


உடைத்தால் (2)

புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு – குறள் 116/4
நகை நனி உடைத்தால் தோழி தகை மிக – அகம் 180/1
மேல்


உடைத்து (64)

பழி அஞ்சி பாத்து ஊண் உடைத்து ஆயின் வாழ்க்கை – குறள் 5/7
அன்பும் அறனும் உடைத்து ஆயின் இல்வாழ்க்கை – குறள் 5/9
நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து
அறன் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும் – குறள் 5/16,17
எச்சத்திற்கு ஏமாப்பு உடைத்து
நன்றே தரினும் நடுவு இகந்து ஆம் ஆக்கத்தை – குறள் 12/4,5
எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து
யா காவார்-ஆயினும் நா காக்க காவா-கால் – குறள் 13/12,13
விற்று கோள் தக்கது உடைத்து – குறள் 22/20
குறியெதிர்ப்பை நீரது உடைத்து
நல்லாறு எனினும் கொளல் தீது மேல் உலகம் – குறள் 23/2,3
மூக்கின் கரியார் உடைத்து
மனத்தது மாசு ஆக மாண்டார் நீர் ஆடி – குறள் 28/14,15
பெருமை உடைத்து இ உலகு – குறள் 34/12
வானம் நணியது உடைத்து
ஐ உணர்வு எய்திய-கண்ணும் பயம் இன்றே – குறள் 36/6,7
எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து
தாம் இன்புறுவது உலகு இன்புற கண்டு – குறள் 40/16,17
இன நலம் ஏமாப்பு உடைத்து
மன நலத்தின் ஆகும் மறுமை மற்று அஃதும் – குறள் 46/16,17
இன நலத்தின் ஏமாப்பு உடைத்து
நல் இனத்தின் ஊங்கும் துணை இல்லை தீ இனத்தின் – குறள் 46/18,19
பேஎய் கண்ட அன்னது உடைத்து
கடும் சொல்லன் கண் இலன் ஆயின் நெடும் செல்வம் – குறள் 57/10,11
உரிமை உடைத்து இ உலகு – குறள் 58/16
அருமை உடைத்து என்று அசாவாமை வேண்டும் – குறள் 62/1
இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து
அடுக்கி வரினும் அழிவு இலான் உற்ற – குறள் 63/8,9
அச்சு_ஆணி அன்னார் உடைத்து
கலங்காது கண்ட வினை-கண் துளங்காது – குறள் 67/14,15
நிலை மக்கள் சால உடைத்து எனினும் தானை – குறள் 77/19
இரந்து கோள் தக்கது உடைத்து – குறள் 78/20
இனன் இலன் ஆம் ஏமாப்பு உடைத்து
செறுவார்க்கு சேண் இகவா இன்பம் அறிவிலா – குறள் 87/16,17
பெண்ணே பெருமை உடைத்து
நட்டார் குறை முடியார் நன்று ஆற்றார் நன் நுதலாள் – குறள் 91/14,15
வறம் கூர்ந்த அனையது உடைத்து – குறள் 101/20
அறம் நாண தக்கது உடைத்து
குலம் சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலம் சுடும் – குறள் 102/16,17
இரப்பும் ஓர் ஏஎர் உடைத்து
இரத்தலும் ஈதலே போலும் கரத்தல் – குறள் 106/6,7
உள்ளுள் உவப்பது உடைத்து
இரப்பாரை இல் ஆயின் ஈர் கண் மா ஞாலம் – குறள் 106/14,15
தானை கொண்ட அன்னது உடைத்து
பண்டு அறியேன் கூற்று என்பதனை இனி அறிந்தேன் – குறள் 109/4,5
நோக்கம் இ மூன்றும் உடைத்து
கொடும் புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கு அஞர் – குறள் 109/10,11
இன் கண் உடைத்து அவர் பார்வல் பிரிவு அஞ்சும் – குறள் 116/3
இது நக தக்கது உடைத்து
பெயல் ஆற்றா நீர் உலந்த உண்கண் உயல் ஆற்றா – குறள் 118/6,7
தீர்க்கும் மருந்து ஒன்று உடைத்து
பெரிது ஆற்றி பெட்ப கலத்தல் அரிது ஆற்றி – குறள் 128/10,11
அன்பு இன்மை சூழ்வது உடைத்து
தண்ணம்துறைவன் தணந்தமை நம்மினும் – குறள் 128/12,13
பெண்ணினான் பெண்மை உடைத்து என்ப கண்ணினான் – குறள் 128/19
அகறலின் ஆங்கு ஒன்று உடைத்து
உணலினும் உண்டது அறல் இனிது காமம் – குறள் 133/10,11
நன் பல உடைத்து அவன் தண் பணை நாடே – மலை 453
பெண்டிரும் உடைத்து இ அம்பல் ஊரே – நற் 223/9
உள்ளூர் குரீஇ கரு உடைத்து அன்ன – நற் 231/6
தனியே வருதல் நனி புலம்பு உடைத்து என – நற் 267/7
பாணியும் உடைத்து அது காணுநர் பெறினே – குறு 136/5
கூழை நெய்தலும் உடைத்து இவண் – குறு 227/3
வளை உடைத்து அனையது ஆகி பலர் தொழ – குறு 307/1
கண்டிசின் பாண பண்பு உடைத்து அம்ம – குறு 359/1
புலம்பு உடைத்து ஆகுதல் அறியேன் யானே – குறு 386/6
குருகு உடைத்து உண்ட வெள் அகட்டு யாமை – ஐங் 81/1
உடைத்து எழு வெள்ளம் ஆகிய கண்ணே – ஐங் 358/4
பொன் செய் கணிச்சி திண் பிணி உடைத்து
சிரறு சில ஊறிய நீர் வாய் பத்தல் – பதி 22/12,13
திரு உடைத்து அம்ம பெரு விறல் பகைவர் – பதி 28/1
அரும் செலல் பேர் ஆற்று இரும் கரை உடைத்து
கடி ஏர் பூட்டுநர் கடுக்கை மலைய – பதி 43/15,16
குருகொடு பெயர் பெற்ற மால் வரை உடைத்து
மலை ஆற்றுப்படுத்த மூ_இரு கயந்தலை – பரி 5/9,10
விருப்பு ஒன்றுபட்டவர் உளம் நிறை உடைத்து என – பரி 6/21
உரிது அமர் துறக்கமும் உரிமை நன்கு உடைத்து
சுவைமை இசைமை தோற்றம் நாற்றம் ஊறு – பரி 13/13,14
மாறு அட்டான் குன்றம் உடைத்து
பாடல் சான்று பல் புகழ் முற்றிய – பரி 17/21,22
பசும் பூண் சேஎய் நின் குன்றம் நன்கு உடைத்து
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 21/53,54
கழி பெரு நல்கல் ஒன்று உடைத்து என என் தோழி – கலி 4/22
இது ஒன்று உடைத்து என எண்ணி அது தேர – கலி 24/5
ஒள் உரு அரக்கு இல்லை வளி_மகன் உடைத்து தன் – கலி 25/7
ஊராண்மைக்கு ஒத்த படிறு உடைத்து எம் மனை – கலி 89/2
அ யானை வனப்பு உடைத்து ஆகலும் கேட்டேன் – கலி 97/9
சாயினும் ஏஎர் உடைத்து – கலி 112/25
ஆண் எழில் முற்றி உடைத்து உள் அழித்தரும் – கலி 139/21
அருப்பம் உடைத்து என்னுள் எவ்வம் பொருத்தி – கலி 146/48
நெஞ்சு அமர் வியன் மார்பு உடைத்து என அன்னைக்கு – அகம் 52/9
கடவது அன்மையின் கையறவு உடைத்து என – புறம் 38/15
நாணு_தகவு உடைத்து இது காணும்_காலே – புறம் 44/16
மேல்


உடைத்தே (33)

கை அறியாமை உடைத்தே பொருள் கொடுத்து – குறள் 93/9
இடிப்பு மெய்யது ஒன்று உடைத்தே கடி கொள – நற் 23/3
எம்மனோரில் செம்மலும் உடைத்தே – நற் 45/11
மா மலை நாட மருட்கை உடைத்தே
செம் கோல் கொடும் குரல் சிறுதினை வியன் புனம் – நற் 57/7,8
நும் இல் புலம்பின் மாலையும் உடைத்தே
இன மீன் ஆர்ந்த வெண்_குருகு மிதித்த – நற் 183/8,9
துறை புலம்பு உடைத்தே தோழி பண்டும் – நற் 231/5
இன்பமும் துன்பமும் உடைத்தே
தண் கமழ் நறும் தார் விறலோன் மார்பே – நற் 304/9,10
தமர் தமர் அறியா சேரியும் உடைத்தே – நற் 331/12
ஒரு தான் அன்றே கங்குலும் உடைத்தே – குறு 122/4
துயில் கண் மாக்களொடு நெட்டு இரா உடைத்தே – குறு 145/5
சாயின் அல்லது பிறிது எவன் உடைத்தே
யாமை பார்ப்பின் அன்ன – குறு 152/3,4
கானலும் புலம்பு நனி உடைத்தே வானமும் – குறு 310/2
இனிதால் அம்ம பண்பும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 402/4
மணி நிற உருவின தோகையும் உடைத்தே – ஐங் 431/3
கடி புகுவனர் போல் மள்ளரும் உடைத்தே – ஐங் 432/3
கார் பெயற்கு எதிரிய கானமும் உடைத்தே – ஐங் 433/3
தண் பெயல் பொழிந்த இன்பமும் உடைத்தே – ஐங் 434/3
பொலன் அணி கொன்றையும் பிடவமும் உடைத்தே – ஐங் 435/3
கொன்றையொடு மலர்ந்த குருந்தும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 436/3
வாலிய மலர்ந்த முல்லையும் உடைத்தே – ஐங் 437/3
இன்புற தகுந பண்பும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 438/3
பெரும் தண் நிலைய பாக்கமும் உடைத்தே – ஐங் 439/3
ஒண் சுடர் தோன்றியும் தளவமும் உடைத்தே – ஐங் 440/3
நாம் உயிர் வாழ்தலோ நகை நனி உடைத்தே – கலி 122/24
குறு நெடும் துணைய குன்றமும் உடைத்தே – அகம் 99/14
மலைத்தனை என்பது நாணு_தகவு உடைத்தே – புறம் 36/13
நும் ஓர் அன்ன செம்மலும் உடைத்தே – புறம் 47/11
உழவர் உழாதன நான்கு பயன் உடைத்தே
ஒன்றே சிறியிலை வெதிரின் நெல் விளையும்மே – புறம் 109/3,4
இரண்டு நன்கு உடைத்தே கொண்பெரும்கானம் – புறம் 156/2
திறை கொண்டு பெயர்க்கும் செம்மலும் உடைத்தே – புறம் 156/6
நினைக்கும்_காலை மருட்கை உடைத்தே
எனை பெரும் சிறப்பினோடு ஈங்கு இது துணிதல் – புறம் 217/1,2
அதனினும் மருட்கை உடைத்தே பிறன் நாட்டு – புறம் 217/3
மறவன் வேலோ பெருந்தகை உடைத்தே
இரும் புறம் நீறும் ஆடி கலந்து இடை – புறம் 332/2,3
மேல்


உடைத்தோ (3)

நெடுவேட்கு ஏதம் உடைத்தோ
தொடியோய் கூறு-மதி வினவுவல் யானே – நற் 173/9,10
கேடு எவன் உடைத்தோ தோழி நீடு மயிர் – குறு 373/4
அன்பு இல் மாலையும் உடைத்தோ
அன்பு இல் பாண அவர் சென்ற நாடே – ஐங் 476/4,5
மேல்


உடைத்தோய் (1)

அ வரை உடைத்தோய் நீ இ வரை மருங்கில் – பரி 19/103
மேல்


உடைதரும் (6)

உரும் இசை புணரி உடைதரும் துறைவற்கு – குறு 351/4
விலங்கு திரை உடைதரும் துறைவனொடு – குறு 381/6
நுண் மணல் அடைகரை உடைதரும்
தண் கடல் படப்பை நாடு கிழவோயே – பதி 88/41,42
குரூஉ திரை புணரி உடைதரும் எக்கர் – அகம் 10/9
பொம்மல் படு திரை கம்மென உடைதரும்
மரன் ஓங்கு ஒரு சிறை பல பாராட்டி – அகம் 200/8,9
உரும் இசை புணரி உடைதரும்
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 310/16,17
மேல்


உடைந்த (12)

முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவல் போழ்வில் – மலை 198
முரம்பு கண் உடைந்த நடவை தண்ணென – மலை 432
பனி அரும்பு உடைந்த பெரும் தாள் புன்னை – நற் 87/6
போது பொதி உடைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – நற் 176/6
சிறை பனி உடைந்த சே அரி மழை கண் – குறு 86/1
வையை உடைந்த மடை அடைத்த_கண்ணும் – பரி 6/82
உண்துறை உடைந்த பூ புனல் சாய்ப்ப புலந்து ஊடி – கலி 78/3
பெருந்தகைக்கு உடைந்த நெஞ்சம் ஏமுற – அகம் 34/9
வேய் கண் உடைந்த வெயில் அவிர் நனம் தலை – அகம் 91/7
நளி முகை உடைந்த நறும் கார் அடுக்கத்து – அகம் 238/15
வனை கழை உடைந்த கவண் விசை கடி இடி – அகம் 309/13
வேய் கண் உடைந்த சிமைய – அகம் 399/17
மேல்


உடைந்ததே (1)

ஒள் நுதற்கு ஓஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள் – குறள் 109/15
மேல்


உடைந்தன்று (1)

முனை அரண் போல உடைந்தன்று அ காவில் – கலி 92/28
மேல்


உடைந்தனன் (1)

மண்டு அமர்க்கு உடைந்தனன் ஆயின் உண்ட என் – புறம் 278/4
மேல்


உடைந்து (6)

உள்ளம் உடைந்து உக்க-கால் – குறள் 127/20
வரு முலை அன்ன வண் முகை உடைந்து
திரு முகம் அவிழ்ந்த தெய்வ தாமரை – சிறு 72,73
வளை உடைந்து அன்ன வள் இதழ் காந்தள் – மலை 519
அள்ளல் அன்ன என் உள்ளமொடு உள் உடைந்து
உளெனே வாழி தோழி வளை நீர் – நற் 199/4,5
உருகுவான் போலும் உடைந்து
தெருவின் கண் காரணம் இன்றி கலங்குவார் கண்டு நீ – கலி 60/11,12
கோடு உடைந்து அன்ன கோடல் பைம் பயிர் – அகம் 23/6
மேல்


உடைப்பின் (1)

பல் நாள் அரித்த கோஒய் உடைப்பின்
மயங்கு மழை துவலையின் மறுகு உடன் பனிக்கும் – அகம் 166/2,3
மேல்


உடைபு (1)

உடைபு நெஞ்சு உக ஆங்கே ஒளி ஓடற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/9
மேல்


உடைமை (26)

அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அது ஈனும் – குறள் 8/7
ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம் – குறள் 14/5
நிறை உடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறை உடைமை – குறள் 16/7
நிறை உடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறை உடைமை
போற்றி ஒழுகப்படும் – குறள் 16/7,8
ஈத்து உவக்கும் இன்பம் அறியார்-கொல் தாம் உடைமை
வைத்து இழக்கும் வன்கணவர் – குறள் 23/15,16
இயல்பு ஆகும் நோன்பிற்கு ஒன்று இன்மை உடைமை
மயல் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து – குறள் 35/7,8
இன்மையின் இன்னாது உடைமை முறை செய்யா – குறள் 56/15
உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருள் உடைமை – குறள் 60/3
உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருள் உடைமை – குறள் 60/3
உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருள் உடைமை
நில்லாது நீங்கிவிடும் – குறள் 60/3,4
நா நலம் என்னும் நலன் உடைமை அ நலம் – குறள் 65/1
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் வேந்து அவாம் – குறள் 69/1
பண்பு உடைமை தூது உரைப்பான் பண்பு – குறள் 69/2
தூய்மை துணைமை துணிவு உடைமை இ மூன்றும் – குறள் 69/15
கை ஒன்று உடைமை பெறின் – குறள் 84/16
நலம் வேண்டின் நாண் உடைமை வேண்டும் குலம் வேண்டின் – குறள் 96/19
பண்பு உடைமை என்னும் வழக்கு – குறள் 100/2
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் இ இரண்டும் – குறள் 100/3
பண்பு உடைமை என்னும் வழக்கு – குறள் 100/4
நாண் உடைமை மாந்தர் சிறப்பு – குறள் 102/4
அணி அன்றோ நாண் உடைமை சான்றோர்க்கு அஃது இன்றேல் – குறள் 102/7
அச்சம் பொய் சொல் அன்பு மிக உடைமை
தெறல் கடுமையொடு பிறவும் இ உலகத்து – பதி 22/2,3
தன் தகவு உடைமை நோக்கி மற்று அதன் – அகம் 286/11
உணர்ச்சி இல்லோர் உடைமை உள்ளேம் – புறம் 197/16
உடைமை ஆகும் அவர் உடைமை – புறம் 199/6
உடைமை ஆகும் அவர் உடைமை
அவர் இன்மை ஆகும் அவர் இன்மையே – புறம் 199/6,7
மேல்


உடைமையம் (1)

நனி நாண் உடைமையம் மன்ற – ஐங் 266/3
மேல்


உடைமையால் (1)

உடைமையால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/14
மேல்


உடைமையின் (9)

நயம் பெரிது உடைமையின் தாங்கல் செல்லாது – நற் 88/7
அன்பு பெரிது உடைமையின் அளித்தல் வேண்டி – நற் 223/2
நயன் உடைமையின் வருதி இவள் தன் – குறு 324/4
மடன் உடைமையின் உவக்கும் யான் அது – குறு 324/5
ஈரம் உடைமையின் நீர் ஓர் அனையை – பதி 90/14
வாவு உடைமையின் வள்பின் காட்டி – அகம் 160/10
நாண் உடைமையின் நீங்கி சேய் நாட்டு – அகம் 187/3
ஆண்_கடன் உடைமையின் பாண்_கடன் ஆற்றிய – புறம் 201/14
அன்பு உடைமையின் எம் பிரிவு அஞ்சி – புறம் 381/7
மேல்


உடைமையும் (5)

இன் முகம் உடைமையும் இனியன் ஆதலும் – சிறு 208
அறிவு மடம்படுதலும் அறிவு நன்கு உடைமையும்
வரிசை அறிதலும் வரையாது கொடுத்தலும் – சிறு 216,217
கொடுப்பின் நன்கு உடைமையும் குடி நிரல் உடைமையும் – குறி 30
கொடுப்பின் நன்கு உடைமையும் குடி நிரல் உடைமையும்
வண்ணமும் துணையும் பொரீஇ எண்ணாது – குறி 30,31
நயனும் நண்பும் நாணு நன்கு உடைமையும்
பயனும் பண்பும் பாடு அறிந்து ஒழுகலும் – நற் 160/1,2
மேல்


உடைமையுள் (1)

உடைமையுள் இன்மை விருந்து ஓம்பல் ஓம்பா – குறள் 9/17
மேல்


உடைய (43)

இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்பு உடைய மூவர்க்கும் – குறள் 5/1
சொல்லுக சொல்லில் பயன் உடைய சொல்லற்க – குறள் 20/19
அருமை உடைய செயல் – குறள் 98/10
துன்பத்திற்கு யாரே துணை ஆவார் தாம் உடைய
நெஞ்சம் துணை அல்வழி – குறள் 130/17,18
தஞ்சம் தமர் அல்லர் ஏதிலார் தாம் உடைய
நெஞ்சம் தமர் அல்வழி – குறள் 130/19,20
சீர் உடைய விழு சிறப்பின் – மது 134
அரும் பொறி உடைய ஆறே நள்ளிருள் – மலை 195
வழூஉம் மருங்கு உடைய வழாஅல் ஓம்பி – மலை 215
அடி நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய
முழு நெறி அணங்கிய நுண் கோல் வேரலோடு – மலை 222,223
அரசு நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய
பின்னி அன்ன பிணங்கு அரில் நுழை-தொறும் – மலை 378,379
பழங்கண் மாமையும் உடைய தழங்கு குரல் – நற் 93/10
வார் கோல் எல் வளை உடைய வாங்கி – நற் 239/10
முரம்பு கண் உடைய ஏகி கரம்பை – குறு 400/4
தகை பெரிது உடைய காதலி கண்ணே – ஐங் 188/4
முரம்பு கண் உடைய திரியும் திகிரியொடு – ஐங் 449/1
வரை மருள் புணரி வான் பிசிர் உடைய
வளி பாய்ந்து அட்ட துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 11/1,2
துளங்கு பிசிர் உடைய மா கடல் நீக்கி – பதி 17/4
கால் உளை கடும் பிசிர் உடைய வால் உளை – பதி 41/25
வெண் தலை குரூஉ பிசிர் உடைய
தண் பல வரூஉம் புணரியின் பலவே – பதி 42/22,23
செயிர் உடைய அரவு எறிந்து – பதி 51/26
போரால் வறும் கைக்கு புரந்தரன் உடைய
அல்லல் இல் அனலன் தன் மெய்யின் பிரித்து – பரி 5/56,57
இனை நலம் உடைய கானம் சென்றோர் – கலி 11/19
பலவே யாமம் பையுளும் உடைய
சிலவே நம்மோடு உசாவும் அன்றில் – கலி 137/3,4
மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய
காப்பும் பூண்டிசின் கடையும் போகலை – அகம் 7/4,5
மண் புனை நெடும் கோடு உடைய வாங்கி – அகம் 112/3
வெண் புறக்கு உடைய திரி மருப்பு இரலை – அகம் 139/10
முனை முரண் உடைய கடந்த வென் வேல் – அகம் 152/10
கலி கொள் மள்ளர் வில் விசையின் உடைய
பைது அற வெம்பிய கல் பொரு பரப்பின் – அகம் 185/7,8
அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய
இர வழங்கு சிறு நெறி தமியை வருதி – அகம் 318/3,4
வெப்பு உடைய அரண் கடந்து – புறம் 11/8
ஏர் உடைய விழு கழஞ்சின் – புறம் 11/12
சீர் உடைய இழை பெற்றிசினே – புறம் 11/13
காப்பு உடைய எழு முருக்கி – புறம் 14/2
காப்பு உடைய கயம் படியினை – புறம் 15/10
பீடு உடைய எறுழ் முன்பின் – புறம் 17/16
வெப்பு உடைய மட்டு உண்டு – புறம் 24/5
நெஞ்சு உடைய புகல் மறவரும் என – புறம் 55/10
களிறு மிக உடைய இ கவின் பெறு காடே – புறம் 131/4
ஒன்று நன்கு உடைய பிறர் குன்றம் என்றும் – புறம் 156/1
தொடி உடைய தோள் மணந்தனன் – புறம் 239/1
மயக்கு உடைய மொழி விடுத்தனன் ஆங்கு – புறம் 239/18
பெரும் கண் குறு முயல் கரும் கலன் உடைய
மன்றில் பாயும் வன்_புலத்ததுவே – புறம் 322/5,6
இடுக்கண் இரியல்_போக உடைய
கொடுத்தோன் எந்தை கொடை மேம் தோன்றல் – புறம் 388/6,7
மேல்


உடையது (6)

மானம் உடையது அரசு – குறள் 39/8
உடையது உடையரோ மற்று – குறள் 60/2
காடும் உடையது அரண் – குறள் 75/4
நல் ஆள் உடையது அரண் – குறள் 75/12
பெருமையின் பீடு உடையது இல் – குறள் 103/2
எழில் மிக உடையது ஈங்கு அணிப்படூஉம் – குறு 247/1
மேல்


உடையதை (1)

உடையதை எவன்-கொல் என்று ஊறு அளந்தவர்_வயின் – கலி 17/3
மேல்


உடையம் (5)

உடையம் யாம் என்னும் செருக்கு – குறள் 85/8
மால் அங்கு உடையம் மலிவனம் மறுகி – குறி 97
நல் எயில் உடையோர் உடையம் என்னும் – நற் 287/3
நாம் நகை உடையம் நெஞ்சே கடும் தெறல் – அகம் 121/1
படை அமை மறவரும் உடையம் யாம் என்று – புறம் 72/5
மேல்


உடையமோ (3)

ஊடலும் உடையமோ உயர் மணல் சேர்ப்ப – நற் 131/3
முற்றையும் உடையமோ மற்றே பிற்றை – நற் 374/5
உழுவது உடையமோ யாம் – கலி 64/10
மேல்


உடையர் (15)

துறந்தாரின் தூய்மை உடையர் இறந்தார் வாய் – குறள் 16/17
கண் உடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்து இரண்டு – குறள் 40/5
புண் உடையர் கல்லாதவர் – குறள் 40/6
உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃது இலார் – குறள் 60/1
நன்று அறிவாரின் கயவர் திரு உடையர்
நெஞ்சத்து அவலம் இலர் – குறள் 108/3,4
ஆர்வம் உடையர் ஆகி – நற் 94/8
எனை விருப்பு உடையர் ஆயினும் நினைவு இலர் – நற் 130/6
நசை பெரிது உடையர் நல்கலும் நல்குவர் – குறு 37/1
நசை நன்கு உடையர் தோழி ஞெரேரென – குறு 213/1
புலப்பார் உடையர் தவறு – கலி 87/8
கொடு மடி உடையர் கோல் கை கோவலர் – அகம் 54/10
தாம் பழி உடையர் அல்லர் நாளும் – அகம் 267/14
அருள் நன்கு உடையர் ஆயினும் ஈதல் – அகம் 335/2
விருந்தின் புன்கண் நோவு உடையர்
கெட்டனை ஆயின் நீ வேட்டது செய்ம்மே – புறம் 46/7,8
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/16
மேல்


உடையர்-ஆயினும் (2)

மன நலம் நன்கு உடையர்-ஆயினும் சான்றோர்க்கு – குறள் 46/15
இறந்து அமைந்த சார்பு உடையர்-ஆயினும் உய்யார் – குறள் 90/19
மேல்


உடையரேனும் (1)

என் உடையரேனும் இலர் – குறள் 43/20
மேல்


உடையரோ (4)

உடையது உடையரோ மற்று – குறள் 60/2
கூறின்றும் உடையரோ மற்றே வேறுபட்டு – நற் 274/7
புல்லல் ஓம்பு என்றது உடையரோ மெல்ல – கலி 112/19
பெரு மடம் உடையரோ சிறிதே அதனால் – அகம் 310/9
மேல்


உடையவ்வே (1)

தோளே தோழி தவறு உடையவ்வே – அகம் 267/17
மேல்


உடையவர் (2)

பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின் – குறள் 98/9
கையாறு உடையவர் இல் அல்லால் செல்லல் – கலி 82/34
மேல்


உடையவர்க்கு (1)

ஒழுக்கம் உடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய – குறள் 14/17
மேல்


உடையவன் (2)

செப்பம் உடையவன் ஆக்கம் சிதைவு இன்றி – குறள் 12/3
காதல் கிழமையும் உடையவன் அதன்_தலை – புறம் 216/10
மேல்


உடையவால் (2)

குழு மலை விடர்_அகம் உடையவால் எனவே – குறி 261
கரும்பு உடை தோளும் உடையவால் அணங்கே – நற் 39/11
மேல்


உடையவை (2)

பொன் ஒக்கும் உடையவை
புள்ளின் கொடியவை புரி வளையினவை – பரி 1/59,60
புல் இலை எருக்கம் ஆயினும் உடையவை
கடவுள் பேணேம் என்னா ஆங்கு – புறம் 106/2,3
மேல்


உடையள் (10)

மனை தக்க மாண்பு உடையள் ஆகி தன் கொண்டான் – குறள் 6/1
கதம் பெரிது உடையள் யாய் அழுங்கலோ இலளே – நற் 150/11
துணை நன்கு உடையள் மடந்தை யாமே – நற் 341/6
பெருமை உடையள் என்பது – நற் 399/9
அஞ்சுவது உடையள் ஆயின் வெம் போர் – குறு 80/4
புது நலன் இழந்த புலம்பு-மார் உடையள்
உது காண் தெய்ய உள்ளல் வேண்டும் – குறு 81/4,5
ஒரு நன்று உடையள் ஆயினும் புரி மாண்டு – குறு 115/2
நனி நாண் உடையள் நின்னும் அஞ்சும் – ஐங் 205/2
அரும் துயர் உடையள் இவள் என விரும்பி – அகம் 244/10
உயிர் சிறிது உடையள் ஆயின் எம் வயின் – புறம் 210/6
மேல்


உடையள்-கொல் (1)

மன்றலும் உடையள்-கொல் தோழி யாயே – ஐங் 253/4
மேல்


உடையளோ (1)

அனை நலம் உடையளோ மகிழ்ந நின் பெண்டே – ஐங் 57/4
மேல்


உடையன் (13)

பணிவு உடையன் இன் சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு – குறள் 10/9
நகை நன்கு உடையன் பாண நும் பெருமகன் – நற் 150/1
அழியல் ஆய்_இழை அன்பு பெரிது உடையன்
பழியும் அஞ்சும் பய மலை நாடன் – குறு 143/1,2
அங்கண் உடையன் அவன் – கலி 37/22
நீரினும் சாயல் உடையன் நயந்தோர்க்கு – கலி 42/20
புரப்பான் போல்வது ஓர் மதுகையும் உடையன்
வல்லாரை வழிபட்டு ஒன்று அறிந்தான் போல் – கலி 47/2,3
நல்லார்_கண் தோன்றும் அடக்கமும் உடையன்
இல்லோர் புன்கண் ஈகையின் தணிக்க – கலி 47/4,5
வல்லான் போல்வது ஓர் வன்மையும் உடையன்
அன்னான் ஒருவன் தன் ஆண்தகை விட்டு என்னை – கலி 47/6,7
கொள்ளாது போகா குணன் உடையன் எந்தை தன் – கலி 61/27
குடி நன் உடையன் கூடுநர் பிரியலன் – அகம் 352/8
துணிகுவன் போலாம் நாணு மிக உடையன்
வெண் மணல் நெடும் கோட்டு மறைகோ – அகம் 380/11,12
விலைவன் போலான் வெறுக்கை நன்கு உடையன்
ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 152/9,10
உடையன் ஆயின் உண்ணவும் வல்லன் – புறம் 315/1
மேல்


உடையன்-மன்னே (1)

நலம் புனை உதவியும் உடையன்-மன்னே
அஃது அறிகிற்பினோ நன்று-மன் தில்ல – அகம் 195/10,11
மேல்


உடையாட்கு (1)

பிணை ஏர் மட நோக்கும் நாணும் உடையாட்கு
அணி எவனோ ஏதில தந்து – குறள் 109/17,18
மேல்


உடையார் (18)

அன்பு இலார் எல்லாம் தமக்கு உரியர் அன்பு உடையார்
என்பும் உரியர் பிறற்கு – குறள் 8/3,4
நீர்மை உடையார் சொலின் – குறள் 20/10
உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏக்கற்றும் கற்றார் – குறள் 40/9
செவி உணவின் கேள்வி உடையார் அவி உணவின் – குறள் 42/5
ஒழுக்கம் உடையார் வாய் சொல் – குறள் 42/10
அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் அறிவிலார் – குறள் 43/19
மருங்கு உடையார் மா நிலத்து இல் – குறள் 53/12
கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண் இலர் கண் உடையார்
கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல் – குறள் 58/13,14
ஒருவந்தம் கைத்து உடையார்
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா – குறள் 60/6,7
படி உடையார் பற்று அமைந்த-கண்ணும் மடி உடையார் – குறள் 61/11
படி உடையார் பற்று அமைந்த-கண்ணும் மடி உடையார்
மாண் பயன் எய்தல் அரிது – குறள் 61/11,12
உணர்வது உடையார் முன் சொல்லல் வளர்வதன் – குறள் 72/15
இளி வரின் வாழாத மானம் உடையார்
ஒளி தொழுது ஏத்தும் உலகு – குறள் 97/19,20
நயனொடு நன்றி புரிந்த பயன் உடையார்
பண்பு பாராட்டும் உலகு – குறள் 100/7,8
பண்பு உடையார் பட்டு உண்டு உலகம் அது இன்றேல் – குறள் 100/11
கேழ் இலார் மாண் நலம் உண்கோ திரு உடையார்
மென் தோள் மேல் அல்கி நன் கலம் இன்று – பரி 9/31,32
நலன் உடையார் மொழி கண் தாவார் தாம் தம் நலம் – கலி 22/6
தொல் நட்பு உடையார் தம் உழை செலினே – புறம் 223/6
மேல்


உடையார்-கண்ணே (1)

குலன் உடையார்-கண்ணே உள – குறள் 23/6
மேல்


உடையார்க்கு (8)

அழுக்காறு உடையார்க்கு அது சாலும் ஒன்னார் – குறள் 17/9
தவமும் தவம் உடையார்க்கு ஆகும் அவம் அதனை – குறள் 27/3
அச்சம் உடையார்க்கு அரண் இல்லை ஆங்கு இல்லை – குறள் 54/7
பொச்சாப்பு உடையார்க்கு நன்கு – குறள் 54/8
மதி_நுட்பம் நூலொடு உடையார்க்கு அதி நுட்பம் – குறள் 64/11
எண் சேர்ந்த நெஞ்சத்து இடன் உடையார்க்கு எஞ்ஞான்றும் – குறள் 91/19
அறை போகும் நெஞ்சு உடையார்க்கு – கலி 67/21
உடன் வாழ் பகை உடையார்க்கு – கலி 77/24
மேல்


உடையாள (1)

பாடுநர்க்கு இருந்த பீடு உடையாள
தேய்வை வெண் காழ் புரையும் விசி பிணி – புறம் 369/18,19
மேல்


உடையாளர் (4)

பண்பு உடையாளர் தொடர்பு – குறள் 79/6
பின் ஒன்று பெயர்த்து ஆற்றும் பீடு உடையாளர் போல் – கலி 34/5
உரன் உடையாளர் கேண்மையொடு – புறம் 190/11
ஓடல் செல்லா பீடு உடையாளர்
நெடு நீர் பொய்கை பிறழிய வாளை – புறம் 287/7,8
மேல்


உடையாளன் (3)

பகை நட்பா கொண்டு ஒழுகும் பண்பு உடையாளன்
தகைமை-கண் தங்கிற்று உலகு – குறள் 88/7,8
அறிந்தோன் மன்ற அறிவு உடையாளன்
இறந்தோன் தானே அளித்து இ உலகம் – புறம் 224/10,11
சிறப்பு உடையாளன் மாண்பு கண்டு அருளி – புறம் 295/6
மேல்


உடையான் (8)

நயன் உடையான் நல்கூர்ந்தான் ஆதல் செய்யும் நீர – குறள் 22/17
உடையான் அரசருள் ஏறு – குறள் 39/2
உடையான் ஆம் வேந்தர்க்கு ஒளி – குறள் 39/20
ஊக்கம் உடையான் ஒடுக்கம் பொரு தகர் – குறள் 49/11
வினை-கண் வினை உடையான் கேண்மை வேறு ஆக – குறள் 52/17
ஊக்கம் உடையான் உழை – குறள் 60/8
செறிவு உடையான் செல்க வினைக்கு – குறள் 69/8
இறையே தவறு உடையான் – கலி 56/34
மேல்


உடையான்-கட்டே (2)

நாண் உடையான்-கட்டே தெளிவு – குறள் 51/4
நன்கு உடையான்-கட்டே தெளிவு – குறள் 52/6
மேல்


உடையான்-கண் (2)

அழுக்காறு உடையான்-கண் ஆக்கம் போன்று இல்லை – குறள் 14/9
நயன் உடையான்-கண் படின் – குறள் 22/12
மேல்


உடையானை (1)

அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானை செய்யவள் – குறள் 17/13
மேல்


உடையின் (1)

சிறியிலை உடையின் சுரை உடை வால் முள் – புறம் 324/4
மேல்


உடையீர்க்கே (1)

செப்புவல் வாழியோ துணை உடையீர்க்கே
நல்கா காதலர் நலன் உண்டு துறந்த – அகம் 217/15,16
மேல்


உடையீரும் (1)

பெண்டிரும் பிணி உடையீரும் பேணி – புறம் 9/2
மேல்


உடையீரே (1)

வண்டலும் காண்டிரோ கண் உடையீரே – அகம் 275/19
மேல்


உடையும் (7)

உரை-மதி உடையும் என் உள்ளம் சாரல் – நற் 75/5
அணி மிகு கொழு முகை உடையும் பொழுதே – ஐங் 343/3
உடையும் ஒலியலும் செய்யை மற்று ஆங்கே – பரி 19/97
உள்ளு-தொறு உடையும் நின் உயவு நோய்க்கு உயிர்ப்பு ஆகி – கலி 35/22
இணர் இறுபு உடையும் நெஞ்சமொடு புணர்வு வேட்டு – அகம் 217/18
நைந்து கரை பறைந்த என் உடையும் நோக்கி – புறம் 376/11
வேறு பட்ட உடையும் சேறுபட்ட தசும்பும் – புறம் 377/18
மேல்


உடையூ (1)

புடை தொடுபு உடையூ பூ நாறு பலவு கனி – குறு 373/6
மேல்


உடையூஉ (1)

கண் விடுபு உடையூஉ தட்டை கவின் அழிந்து – மது 305
மேல்


உடையென்-மன் (1)

செல்லல் மகிழ்ந நின் செய் கடன் உடையென்-மன்
கல்லா யானை கடி புனல் கற்று என – அகம் 376/1,2
மேல்


உடையேம் (3)

நிறை ஆற்றா நெஞ்சு உடையேம் – கலி 90/29
எந்தையும் உடையேம் எம் குன்றும் பிறர் கொளார் – புறம் 112/2
அன்னோனை உடையேம் என்ப இனி வறட்கு – புறம் 384/18
மேல்


உடையேமோ (1)

துன்னா துறந்தாரை நெஞ்சத்து உடையேமோ
இன்னும் இழத்தும் கவின் – குறள் 125/19,20
மேல்


உடையேன் (13)

நாணொடு நல் ஆண்மை பண்டு உடையேன் இன்று உடையேன் – குறள் 114/5
நாணொடு நல் ஆண்மை பண்டு உடையேன் இன்று உடையேன்
காமுற்றார் ஏறும் மடல் – குறள் 114/5,6
நிறை உடையேன் என்பேன்-மன் யானோ என் காமம் – குறள் 126/7
கெடுதியும் உடையேன் என்றனன் அதன்_எதிர் – குறி 142
சினவல் ஓம்பு-மதி வினவுவது உடையேன்
பல் வேறு உருவின் சில் அவிழ் மடையொடு – குறு 362/2,3
சொல்லுவது உடையேன் கேண்-மின் மற்று ஐஇய – கலி 8/8
அளி என உடையேன் யான் அவலம் கொண்டு அழிவலோ – கலி 20/10
தேறு நீர் உடையேன் யான் தெருமந்து ஈங்கு ஒழிவலோ – கலி 20/14
யானே தவறு உடையேன் – கலி 84/41
நிறை உடையேன் ஆகுவேன் மன்ற மறையின் என் – கலி 143/14
யாண்டும் உடையேன் இசை – கலி 143/47
எல்லும் எல்லின்று அசைவு மிக உடையேன்
மெல் இலை பரப்பின் விருந்து உண்டு யானும் இ – அகம் 110/11,12
கைவண் தோன்றல் ஐயம் உடையேன்
ஆர் புனை தெரியல் நின் முன்னோர் எல்லாம் – புறம் 43/12,13
மேல்


உடையேன்-கொல்லோ (1)

நோ_தக செய்தது ஒன்று உடையேன்-கொல்லோ
வய சுறா வழங்கு நீர் அத்தம் – குறு 230/4,5
மேல்


உடையேன்-மன் (1)

நாடும்_கால் நினைப்பது ஒன்று உடையேன்-மன் அதுவும் தான் – கலி 16/4
மேல்


உடையேன்-மன்னே (2)

ஒரு மகள் உடையேன்-மன்னே அவளும் – நற் 184/1
ஒருவனை உடையேன்-மன்னே யானே – புறம் 383/22
மேல்


உடையேனே (1)

யானே தோழி தவறு உடையேனே – அகம் 72/22
மேல்


உடையை (9)

அது நீ அறியின் அன்பு-மார் உடையை
நொதுமல் நெஞ்சம் கொள்ளாது என் குறை – நற் 54/6,7
சால்பும் செம்மையும் உடையை ஆதலின் – நற் 196/4
நன் நலம் நய வரவு உடையை
என் நோற்றனையோ மாவின் தளிரே – ஐங் 365/4,5
உள்_வழி உடையை இல்_வழி இலையே – பரி 4/51
அலவலை உடையை என்றி தோழீ – கலி 122/6
தலை முடி சான்ற தண் தழை உடையை
அலமரல் ஆயமொடு யாங்கணும் படாஅல் – அகம் 7/2,3
அழிவு பெரிது உடையை ஆகி அவர்_வயின் – அகம் 333/3
உடையை ஆகி இல்லோர் கையற – புறம் 55/18
உடையை வாழி எம் புணர்ந்த பாலே – புறம் 176/8
மேல்


உடையையால் (1)

நன்று பெரிது உடையையால் நீயே – பதி 37/12
மேல்


உடையையும் (1)

நீ தவறு உடையையும் அல்லை நின்_வயின் – அகம் 72/20
மேல்


உடையையோ (5)

காதல் செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/11
இன் துணை பிரிந்தாரை உடையையோ நீ – கலி 129/15
இனிய செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/19
மருந்தும் உடையையோ மற்றே இரப்போர்க்கு – அகம் 238/11
வண்மையும் உடையையோ ஞாயிறு – புறம் 374/17
மேல்


உடையோய் (2)

அருளல் வேண்டும் அன்பு உடையோய் என – நற் 342/5
வலியும் தெறலும் அளியும் உடையோய்
நின் கடல் பிறந்த ஞாயிறு பெயர்த்தும் நின் – புறம் 2/8,9
மேல்


உடையோயே (1)

சிறந்தோர் அஞ்சிய சீர் உடையோயே
இரு பிறப்பு இரு பெயர் ஈர நெஞ்சத்து – பரி 14/26,27
மேல்


உடையோர் (12)

உடையோர் பான்மையின் பெரும் கைதூவா – நற் 90/2
மன் எயில் உடையோர் போல அஃது யாம் – நற் 150/5
நல் எயில் உடையோர் உடையம் என்னும் – நற் 287/3
மன் குணம் உடையோர் மாதவர் வணங்கியோர் அல்லதை – பரி 5/72
இரும்பின் இன் உயிர் உடையோர் போல – அகம் 185/4
உரையும் பாட்டும் உடையோர் சிலரே – புறம் 27/5
புலவர் பாடும் புகழ் உடையோர் விசும்பின் – புறம் 27/7
உடையோர் ஈதலும் இல்லோர் இரத்தலும் – புறம் 38/14
உடையோர் போல இடை இன்று குறுகி – புறம் 54/2
ஆற்றல் உடையோர் ஆற்றல் போற்றாது என் – புறம் 73/5
நல் அறிவு உடையோர் நல்குரவு – புறம் 197/17
அறிவும் புகழும் உடையோர் மாய்ந்து என – புறம் 206/8
மேல்


உடையோர்க்கு (3)

தெய்வமும் யாவதும் தவம் உடையோர்க்கு என – பதி 74/26
செல்வம் உடையோர்க்கு நின்றன்று விறல் என – அகம் 174/3
இவண் இசை உடையோர்க்கு அல்லது அவணது – புறம் 50/14
மேல்


உடையோர்க்கே (2)

மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே – அகம் 37/18
மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே – அகம் 341/13
மேல்


உடையோரே (1)

காடு ஆகி விளியும் நாடு உடையோரே – புறம் 52/17
மேல்


உடையோன் (1)

நின் ஒன்று கூறுவது உடையோன் என் எனின் – புறம் 57/4
மேல்


உடையோனே (1)

தோல் கொண்டு மறைக்கும் சால்பு உடையோனே – புறம் 311/7
மேல்


உடைவதன் (1)

இணர் உறுபு உடைவதன்_தலையும் புணர் வினை – நற் 118/6
மேல்


உடைவதன்_தலையும் (1)

இணர் உறுபு உடைவதன்_தலையும் புணர் வினை – நற் 118/6
மேல்


உண் (40)

தாது உண் தும்பி போது முரன்று ஆங்கு – மது 655
தூது_உண்_அம்_புறவொடு துச்சில் சேக்கும் – பட் 58
தாது உண் வேட்கையின் போது தெரிந்து ஊதா – நற் 25/9
உண் என்று ஓக்குபு பிழைப்ப தெண் நீர் – நற் 110/4
தினை உண் கேழல் இரிய புனவன் – நற் 119/1
அரும்பு அவிழ் அலரி சுரும்பு உண் பல் போது – நற் 214/4
மாசு இல் மரத்த பலி உண் காக்கை – நற் 281/1
வண்டு உண் நறு வீ நுண்ணிதின் வரித்த – நற் 342/8
கடி உண் கடவுட்கு இட்ட செழும் குரல் – குறு 105/2
உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 360/6
ஊர் உண் கேணி உண்துறை தொக்க – குறு 399/1
தாது உண் வண்டினும் பலரே – ஐங் 67/4
தாது உண் பறவை வந்து எம் – ஐங் 82/3
தாது உண் வெறுக்கைய ஆகி இவள் – ஐங் 93/4
மீன் உண் குருகு_இனம் கானல் அல்கும் – ஐங் 184/2
கொங்கு உண் வண்டின் பெயர்ந்து புறமாறி நின் – ஐங் 226/3
நற உண் வண்டாய் நரம்பு உளர்நரும் – பரி 9/63
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப – பரி 10/78
தாது உண் பறவை அனையர் பரிசில்_வாழ்நர் – பரி 30/6
ஊறு நீர் அடங்கலின் உண் கயம் காணாது – கலி 13/7
உண் கடன் வழிமொழிந்து இரக்கும்_கால் முகனும் தாம் – கலி 22/1
தூது_உண்_அம்_புறவு என துதைந்த நின் எழில் நலம் – கலி 56/16
தாது_உண்_பறவை பேது உறல் அஞ்சி – அகம் 4/11
நறவு உண் மண்டை நுடக்கலின் இறவு கலித்து – அகம் 96/1
நீல் உண் பச்சை நிறம் மறைத்து அடைச்சிய – அகம் 217/7
நுந்தை பாடும் உண் என்று ஊட்டி – அகம் 219/7
தாது உண் தும்பி முரல் இசை கடுப்ப – அகம் 291/11
மலர் உண் வேட்கையின் சிதர் சிதர்ந்து உகுப்ப – அகம் 317/7
வண்டு உண் நறு வீ துமித்த நேமி – அகம் 324/11
உண் நீர் இன்மையின் ஒல்குவன தளர – அகம் 353/14
உண் குளகு மறுத்த உயக்கத்து அன்ன – அகம் 392/3
இரும்பு உண் நீரினும் மீட்டற்கு அரிது என – புறம் 21/8
மாசு உண் உடுக்கை மடி வாய் இடையன் – புறம் 54/11
உண் நீர் மருங்கின் அதர் பல ஆகும் – புறம் 204/9
மீன் உண் கொக்கின் தூவி அன்ன – புறம் 277/1
அரிது உண் கூவல் அம் குடி சீறூர் – புறம் 306/2
குமிழ் உண் வெள்ளை பகு வாய் பெயர்த்த – புறம் 324/9
நறவு உண் செம் வாய் நா திறம் பெயர்ப்ப – புறம் 364/6
ஊர் உண் கேணி பகட்டு இலை பாசி – புறம் 392/13
யான் உண அருளல் அன்றியும் தான் உண்
மண்டைய கண்ட மான் வறை கருனை – புறம் 398/23,24
மேல்


உண்-மதி (1)

இவற்கு ஈந்து உண்-மதி கள்ளே சின போர் – புறம் 290/1
மேல்


உண்-மார் (3)

இவரே புலன் உழுது உண்-மார் புன்கண் அஞ்சி – புறம் 46/3
முந்து விளை யாணர் நாள் புதிது உண்-மார்
மரை ஆன் கறந்த நுரை கொள் தீம் பால் – புறம் 168/7,8
வில் உழுது உண்-மார் நாப்பண் ஒல்லென – புறம் 170/4
மேல்


உண்-மின் (1)

உண்-மின் கள்ளே அடு-மின் சோறே – பதி 18/1
மேல்


உண்க (7)

உண்ணற்க கள்ளை உணில் உண்க சான்றோரான் – குறள் 93/3
அற்றால் அளவு அறிந்து உண்க அஃது உடம்பு – குறள் 95/5
பெறல் அரும் கலத்தில் பெட்டு ஆங்கு உண்க என – பொரு 156
அமுதம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி – நற் 65/1
அமிழ்தம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி – குறு 201/1
உண்க என உணரா உயவிற்று ஆயினும் – புறம் 333/6
இசையின் கொண்டான் நசை அமுது உண்க என – புறம் 399/21
மேல்


உண்கட்கும் (1)

இரும்பு ஈர் வடி அன்ன உண்கட்கும் எல்லாம் – கலி 64/21
மேல்


உண்கண் (143)

இரு நோக்கு இவள் உண்கண் உள்ளது ஒரு நோக்கு – குறள் 110/1
வேல் உண்கண் வேத்தோள் அவட்கு – குறள் 112/6
தெரிந்து உணரா நோக்கிய உண்கண் பரிந்து உணரா – குறள் 118/3
பெயல் ஆற்றா நீர் உலந்த உண்கண் உயல் ஆற்றா – குறள் 118/7
கயல் உண்கண் யான் இரப்ப துஞ்சின் கலந்தார்க்கு – குறள் 122/3
கரப்பினும் கையிகந்து ஒல்லா நின் உண்கண்
உரைக்கல் உருவது ஒன்று உண்டு – குறள் 128/1,2
அரி ஏர் உண்கண் அரிவையர் ஏத்த – சிறு 215
பூ போல் உண்கண் புலம்பு முத்து உறைப்ப – முல் 23
பூ போல் உண்கண் பெயர்ப்ப நோக்கி – நற் 20/6
குவளை உண்கண் மகிழ் மட நோக்கே – நற் 77/12
நெய்தல் உண்கண் பைதல் கூர – நற் 113/7
போது ஏர் உண்கண் கலுழவும் ஏது இல் – நற் 144/3
பனி வார் உண்கண் பைதல கலுழ – நற் 162/5
எழுது எழில் உண்கண் பாவை – நற் 177/9
உள்ளின் உள்ளம் வேமே உண்கண்
மணி வாழ் பாவை நடை கற்று அன்ன என் – நற் 184/6,7
குவளை உண்கண் இவள் ஈண்டு ஒழிய – நற் 205/6
கயல் ஏர் உண்கண் குறு_மகட்கு – நற் 220/9
பல் இதழ் உண்கண் கலுழ – நற் 241/11
உரைத்த தோழி உண்கண் நீரே – நற் 263/10
குவளை உண்கண் என் மகள் ஓர் அன்ன – நற் 271/8
நிறம் பெறும் ஈர் இதழ் பொலிந்த உண்கண்
உள்ளம் பிணிக்கொண்டோள்_வயின் நெஞ்சம் – நற் 284/2,3
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய்_இழை – நற் 308/2
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை இவை நின் – நற் 316/3
பூ போல் உண்கண் புது நலம் சிதைய – நற் 325/7
உண்கண் ஒப்பின் நீலம் அடைச்சி – நற் 357/8
தகை மலர் உண்கண் கை புதைத்ததுவே – நற் 370/11
பல் இதழ் உண்கண் பாடு ஒல்லாவே – குறு 5/5
நன்று-மன் வாழி தோழி உண்கண்
நீரொடு ஒராங்கு தணப்ப – குறு 38/4,5
பூ போல் உண்கண் பொன் போல் மேனி – குறு 101/4
குவளை உண்கண் குய் புகை கழும – குறு 167/3
பொரு கயல் முரணிய உண்கண்
தெரி தீம் கிளவி தெருமரல் உயவே – குறு 250/5,6
மாறு கொண்டு அன்ன உண்கண்
நாறு இரும் கூந்தல் கொடிச்சி தோளே – குறு 272/7,8
குவளை உண்கண் கலுழ – குறு 339/6
முனி படர் உழந்த பாடு இல் உண்கண்
பனி கால் போழ்ந்து பணை எழில் ஞெகிழ் தோள் – குறு 357/1,2
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் நலம் தொலைய – குறு 377/1
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை மகளிர் – குறு 398/3
பூ போல் உண்கண் பொன் போர்த்தனவே – ஐங் 16/4
உண்கண் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 21/4
கயல் என கருதிய உண்கண்
பசலைக்கு ஒல்கா ஆகுதல் பெறினே – ஐங் 36/4,5
நயந்தோர் உண்கண் பசந்து பனி மல்க – ஐங் 37/2
உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே – ஐங் 69/4
குவளை உண்கண் ஏஎர் மெல் இயல் – ஐங் 72/3
பூ போல் உண்கண் மரீஇய – ஐங் 101/4
உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே – ஐங் 125/3
உண்கண் வண்டு இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 126/2
பல் இதழ் உண்கண் பசத்தல் மற்று எவனோ – ஐங் 170/4
பொங்கு அரி பரந்த உண்கண்
அம் கலில் மேனி அசைஇய எமக்கே – ஐங் 174/3,4
நெய்தல் உண்கண் ஏர் இறை பணை தோள் – ஐங் 181/1
பல் இதழ் உண்கண் பனி செய்தோனே – ஐங் 190/4
ஆய் மலர் உண்கண் பசப்ப – ஐங் 242/4
பல் இதழ் உண்கண் அழ பிரிந்தோரே – ஐங் 334/5
பல் இதழ் உண்கண் மடந்தை நின் – ஐங் 351/4
பூ புரை உண்கண் மடவரல் – ஐங் 376/4
இணை ஏர் உண்கண் இவட்கு நோவதுமே – ஐங் 378/5
மாதர் உண்கண் மகன் விளையாட – ஐங் 406/1
பல் இதழ் உண்கண் பனி அலை கலங்க – ஐங் 471/2
ஈர் இதழ் உண்கண் உகுத்த – ஐங் 480/4
கொன்றை பூவின் பசந்த உண்கண்
குன்றக நெடும் சுனை குவளை போல – ஐங் 500/1,2
புரையோர் உண்கண் துயில் இன் பாயல் – பதி 16/18
சினவல் நின் உண்கண் சிவப்பு அஞ்சுவாற்கு – பரி 6/96
துனியல் மலர் உண்கண் சொல் வேறு நாற்றம் – பரி 8/53
இருள் மை ஈர் உண்கண் இலங்கு இழை ஈன்றாட்கு – பரி 8/59
நயவரு நறவு இதழ் மதர் உண்கண் வாள் நுதல் – பரி 8/75
ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முக தாமரை – பரி 8/113
மை இருநூற்று இமை உண்கண் மான் மறி தோள் மணந்த ஞான்று – பரி 9/8
ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண்
மணி மழை தலைஇ என மா வேனில் கார் ஏற்று – பரி 9/9,10
மாண் எழில் மலர் உண்கண்
மட மொழியவர் உடன் சுற்றி – பரி 9/59,60
வேல் எழில் உண்கண் எறி நோக்கம் பட்ட புண் – பரி 12/69
ஒள் ஒளி சேய்தா ஒளி கிளர் உண்கண் கெண்டை – பரி 16/40
மட மதர் உண்கண் கயிறு ஆக வைத்து – பரி 20/55
மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர் – பரி 23/63
இனை நோக்கு உண்கண் நீர் நில்லாவே – கலி 7/12
துணை மலர் எழில் நீலத்து ஏந்து எழில் மலர் உண்கண்
மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல் – கலி 14/2,3
புரி அவிழ் நறு நீலம் புரை உண்கண் கலுழ்பு ஆனா – கலி 15/20
மை எழில் மலர் உண்கண் மரு ஊட்டி மகிழ் கொள்ள – கலி 27/17
போது எழில் உண்கண் புலம்ப நீத்தவர் – கலி 33/9
நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன – கலி 39/45
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பசப்ப நீ சிதைத்ததை – கலி 45/11
போது எழில் மலர் உண்கண் இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/10
தேம் பாய அவிழ் நீலத்து அலர் வென்ற அமர் உண்கண்
ஏந்து கோட்டு எழில் யானை ஒன்னாதார்க்கு அவன் வேலின் – கலி 57/9,10
பேர் எழில் மலர் உண்கண் பிணை எழில் மான் நோக்கின் – கலி 58/2
பேர் அமர் உண்கண் நின் தோழி உறீஇய – கலி 60/16
நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால் – கலி 67/6
அகல நீ துறத்தலின் அழுது ஓவா உண்கண் எம் – கலி 70/11
ஆங்கே அரி மதர் உண்கண் பசப்ப நோய் செய்யும் – கலி 82/20
பூ எழில் உண்கண் அவளும் தவறு இலள் – கலி 84/37
பூ எழில் உண்கண் பனி பரப்ப கண்படா – கலி 85/27
மிகாஅது சீர்ப்பட உண்ட சிறு களி ஏர் உண்கண்
நீர்க்கு விட்டு ஊர்ந்தாயும் நீ – கலி 97/26,27
மாண் எழில் உண்கண் பிறழும் கயல் ஆக – கலி 98/15
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பனி மல்க காணும்_கால் – கலி 100/10
பயில் இதழ் மலர் உண்கண்
மாதர் மகளிரும் மைந்தரும் மைந்து உற்று – கலி 103/60,61
கொலை உண்கண் கூர் எயிற்று கொய் தளிர் மேனி – கலி 108/52
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் – கலி 112/24
அலமரல் அமர் உண்கண் அம் நல்லாய் நீ உறீஇ – கலி 113/2
போது எழில் உண்கண் புகழ் நலன் இழப்ப – கலி 122/2
முகிழ் செய முள்கிய தொடர்பு அவள் உண்கண்
அவிழ் பனி உறைப்பவும் நல்காது விடுவாய் – கலி 125/9,10
பூ எழில் உண்கண் புலம்பு கொண்டு இனையும் – கலி 130/16
பூ கவின் கொண்ட புகழ் சால் எழில் உண்கண்
நோக்கும்_கால் நோக்கின் அணங்கு ஆக்கும் சாயலாய் தாக்கி – கலி 131/4,5
மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் மதைஇய நோக்கு எழில் உண்கண்
தாழ் நீர முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய் – கலி 131/21,22
பூ உயிர்த்து அன்ன புகழ் சால் எழில் உண்கண்
ஆய் இதழ் மல்க அழும் – கலி 142/11,12
கயல் புரை உண்கண் அரிப்ப அரி வார – கலி 145/5
பேர் அமர் உண்கண் நிறை மல்க அ நீர் தன் – கலி 146/7
விடாஅது உயிரொடு கூடிற்று என் உண்கண்
படாஅமை செய்தான் தொடர்பு – கலி 147/55,56
நெய்தல் உண்கண் பைதல கலுழ – அகம் 10/5
பைதல் உண்கண் பனி வார்பு உறைப்ப – அகம் 25/14
அரி வேய் உண்கண் அமர்த்த நோக்கே – அகம் 27/17
மேவல் தண்டா மகிழ் நோக்கு உண்கண்
நினையாது கழிந்த வைகல் எனையதூஉம் – அகம் 29/8,9
நின் மகள் உண்கண் பல் மாண் நோக்கி – அகம் 48/21
ஆய் மலர் உண்கண் பசலை – அகம் 52/14
நிரை இதழ் உண்கண் மகளிர்க்கு – அகம் 65/19
மை எழில் உண்கண் கலுழ – அகம் 81/14
பல் இதழ் மென் மலர் உண்கண் நல் யாழ் – அகம் 109/1
கயல் என அமர்த்த உண்கண் புயல் என – அகம் 126/19
குவளை உண்கண் இவளொடு செலற்கு என – அகம் 129/16
போது புறங்கொடுத்த உண்கண்
மாதர் வாள் முகம் மதைஇய நோக்கே – அகம் 130/13,14
குவளை உண்கண் தெண் பனி மல்க – அகம் 138/2
அரி ஏர் உண்கண் நீரும் நில்லா – அகம் 144/2
குவளை உண்கண் இவளும் யானும் – அகம் 156/8
பல் இதழ் உண்கண் பரந்தன பனியே – அகம் 161/14
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் – அகம் 172/16
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் இழை முன்கை – அகம் 176/16
குவளை நாள்_மலர் புரையும் உண்கண் இ – அகம் 179/12
குவளை உண்கண் கலுழவும் திருந்து_இழை – அகம் 183/1
அரி வேய் உண்கண் பனி வரல் ஒடுக்கி – அகம் 230/14
கழி படர் உழந்த பனி வார் உண்கண்
நன் நிறம் பரந்த பசலையள் – அகம் 234/16,17
ஐய அமர்த்த உண்கண் நின் – அகம் 237/16
மை எழில் உண்கண் மடந்தையொடு வையை – அகம் 256/10
அரி வேய் உண்கண் அவன் பெண்டிர் காண – அகம் 276/8
குவளை உண்கண் இவளும் நம்மொடு – அகம் 285/13
குவளை உண்கண் கலுழ நின் மாட்டு – அகம் 310/5
மலர் ஏர் உண்கண் எம் தோழி எவ்வம் – அகம் 320/6
பொலிவன அமர்த்த உண்கண்
ஒலி பல் கூந்தல் ஆய் சிறு நுதலே – அகம் 334/16,17
போது உறழ் கொண்ட உண்கண்
தீது இலாட்டி திரு நுதல் பசப்பே – அகம் 354/13,14
துணை ஏர் எதிர் மலர் உண்கண்
பிணை ஏர் நோக்கம் பெரும் கவின் கொளவே – அகம் 363/18,19
அரி வேய் உண்கண் அமர்த்தனள் நோக்கி – அகம் 390/13
பேர் அமர் உண்கண் இவளினும் பிரிக – புறம் 71/6
மடவரல் உண்கண் வாள் நுதல் விறலி – புறம் 89/2
பூ போல் உண்கண் பசந்து தோள் நுணுகி – புறம் 96/4
நீலத்து இணை மலர் புரையும் உண்கண்
கிணை_மகட்கு எளிதால் பாடினள் வரினே – புறம் 111/3,4
நீல் நறு நெய்தலின் பொலிந்த உண்கண்
கலுழ்ந்து வார் அரி பனி பூண் அகம் நனைப்ப – புறம் 144/4,5
பைதல் உண்கண் பனி வார்பு உறைப்ப – புறம் 194/4
குவளை உண்கண் இவளை தாயே – புறம் 348/6
வடி வேல் எஃகின் சிவந்த உண்கண்
தொடி பிறழ் முன்கை இளையோள் – புறம் 350/9,10
மேல்


உண்கண்ணாய் (1)

கய மலர் உண்கண்ணாய் காணாய் ஒருவன் – கலி 37/1
மேல்


உண்கண்ணார் (2)

அலமரல் உண்கண்ணார் ஆய் கோதை குழைத்த நின் – கலி 73/12
அரி மதர் உண்கண்ணார் ஆரா கவவின் – கலி 91/13
மேல்


உண்கண்ணும் (2)

பல்லும் பணை தோளும் பேர் அமர் உண்கண்ணும்
நல்லேன் யான் என்று நல_தகை நம்பிய – கலி 108/16,17
பல் இதழ் உண்கண்ணும் தோளும் புகழ் பாட – கலி 112/9
மேல்


உண்கணாய் (1)

நீல் இதழ் உண்கணாய் நெறி கூந்தல் பிணி விட – கலி 33/28
மேல்


உண்கணார் (1)

நேர் இதழ் உண்கணார் நிரை காடு ஆக – பரி 20/38
மேல்


உண்கணும் (6)

பல் இதழ் உண்கணும் பரந்தவால் பனியே – நற் 155/10
மாதர் உண்கணும் வனப்பின் தோளும் – நற் 166/4
ஆய் மலர் உண்கணும் நீர் நிறைந்தனவே – ஐங் 423/4
நல் எழில் உண்கணும் ஆடுமால் இடனே – கலி 11/22
பூ எழில் உண்கணும் பொலிகமா இனியே – கலி 39/52
பனி வார் உண்கணும் பசந்த தோளும் – அகம் 359/1
மேல்


உண்கு (6)

எவன் செய்தனையோ நின் இலங்கு எயிறு_உண்கு என – நற் 17/6
செல்லாயோ நின் முள் எயிறு_உண்கு என – நற் 134/8
கூறு இனி மடந்தை நின் கூர் எயிறு_உண்கு என – நற் 204/6
மென் தோளாய் நல்கு நின் நல் எழில் உண்கு
ஏடா குறை_உற்று நீ எம் உரையல் நின் தீமை – கலி 90/26,27
யாரையோ எம் அணங்கியோய் உண்கு என – அகம் 32/8
புறவும் இதலும் அறவும் உண்கு என – புறம் 319/6
மேல்


உண்கும் (3)

முயங்கு நின் முள் எயிறு_உண்கும் எவன்-கொலோ – கலி 112/20
வான் கொள் தூவல் வளி தர உண்கும்
எம்மொடு வருதல் வல்லையோ மற்று என – அகம் 133/11,12
உண்கும் எந்தை நின் காண்கு வந்திசினே – புறம் 125/4
மேல்


உண்குவம் (2)

உண்குவம் அல்லேம் புகர் என கூறி – பதி 58/7
உண்குவம் பெரும நீ நல்கிய வளனே – புறம் 136/27
மேல்


உண்குவை (1)

புரவு தொடுத்து உண்குவை ஆயினும் இரவு எழுந்து – புறம் 260/9
மேல்


உண்கோ (1)

கேழ் இலார் மாண் நலம் உண்கோ திரு உடையார் – பரி 9/31
மேல்


உண்ட (50)

கண் தொட்டு உண்ட கழி முடை கரும் தலை – திரு 53
கொடு வில் எயினர் கொள்ளை உண்ட
உணவு இல் வறும் கூட்டு உள்ளகத்து இருந்து – பட் 266,267
உலறு தலை உகாஅய் சிதர் சிதர்ந்து உண்ட
புலம்பு கொள் நெடும் சினை ஏறி நினைந்து தன் – நற் 66/2,3
உழை அணந்து உண்ட இறை வாங்கு உயர் சினை – நற் 113/1
குற குறு_மாக்கள் உண்ட மிச்சிலை – நற் 168/4
கான யானை தோல் நயந்து உண்ட
பொரி தாள் ஓமை வளி பொரு நெடும் சினை – குறு 79/1,2
அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடு_மகள் – குறு 105/3
கண்டிசின் தோழி அவர் உண்ட என் நலனே – குறு 112/5
கிளி குறைத்து உண்ட கூழை இருவி – குறு 133/2
நலம் புதிது உண்ட புலம்பினானே – குறு 133/5
தண் கடல் சேர்ப்ப நீ உண்ட என் நலனே – குறு 236/6
குருகு உடைத்து உண்ட வெள் அகட்டு யாமை – ஐங் 81/1
வறன் உண்ட ஆயினும் அறம் சாலியரோ – ஐங் 312/2
எரி கவர்ந்து உண்ட என்றூழ் நீள் இடை – ஐங் 324/1
எரி கவர்ந்து உண்ட என்றூழ் நீள் இடை – ஐங் 360/1
அம்பு உடை ஆர் எயில் உள் அழித்து உண்ட
அடாஅ அடு பகை அட்டு மலர் மார்பன் – பதி 20/19,20
தான் தர உண்ட நனை நறவு மகிழ்ந்து – பதி 40/19
பண்டும்_பண்டும் தாம் உள் அழித்து உண்ட
நாடு கெழு தாயத்து நனம் தலை அருப்பத்து – பதி 45/8,9
பாகம் உண்ட பைம் கண் பார்ப்பான் – பரி 5/27
உகிரும் கொடிறும் உண்ட செம் பஞ்சியும் – பரி 6/17
தோள் புதிது உண்ட பரத்தை இல் சிவப்பு_உற – பரி 9/19
அரி உண்ட கண்ணாரொடு ஆடவர் கூடி – பரி 23/53
வேள் நீர் உண்ட குடை ஓர் அன்னர் – கலி 23/9
புணர் நிலை வளகின் குளகு அமர்ந்து உண்ட
புணர் மருப்பு எழில் கொண்ட வரை புரை செலவின் – கலி 43/20,21
பொய்கை பூ புதிது உண்ட வரி வண்டு கழி பூத்த – கலி 74/1
மிகாஅது சீர்ப்பட உண்ட சிறு களி ஏர் உண்கண் – கலி 97/26
தோழி நாம் காணாமை உண்ட கடும் கள்ளை மெய் கூர – கலி 115/1
புரிவு உண்ட புணர்ச்சியுள் புல் ஆரா மாத்திரை – கலி 142/1
அறியாது உண்ட கடுவன் அயலது – அகம் 2/5
ஆறு செல் வம்பலர் சேறு கிளைத்து உண்ட
சிறு பல் கேணி பிடி அடி நசைஇ – அகம் 137/1,2
புலி தொலைத்து உண்ட பெரும் களிற்று ஒழி ஊன் – அகம் 169/3
கவை கதிர் இரும் புறம் கதூஉ உண்ட
குடுமி நெற்றி நெடு மா தோகை – அகம் 194/10,11
எரி கவர்பு உண்ட கரி புற பெரு நிலம் – அகம் 233/3
தினை கள் உண்ட தெறி கோல் மறவர் – அகம் 284/8
புலவு புழுக்கு உண்ட வான் கண் அகல் அறை – அகம் 309/6
புறவு குயின்று உண்ட புன் காய் நெல்லி – அகம் 315/10
தோள் புதிது உண்ட ஞான்றை – அகம் 320/13
தோடு சினை உரீஇ உண்ட மிச்சில் – அகம் 331/4
பொருள் புரிவு உண்ட மருளி நெஞ்சே – அகம் 361/9
நிழல் சூன்று உண்ட நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 381/6
அழல் மேய்ந்து உண்ட நிழல் மாய் இயவின் – அகம் 395/7
உடை_கண் நீடு அமை ஊறல் உண்ட
பாடு இன் தெண் மணி பயம் கெழு பெரு நிரை – அகம் 399/7,8
மரை பிரித்து உண்ட நெல்லி வேலி – புறம் 170/1
கனி கவர்ந்து உண்ட கரு விரல் கடுவன் – புறம் 200/2
ஒன்றிரு முறை இருந்து உண்ட பின்றை – புறம் 269/5
மண்டு அமர்க்கு உடைந்தனன் ஆயின் உண்ட என் – புறம் 278/4
உழுத்து அதர் உண்ட ஓய் நடை புரவி – புறம் 299/2
செந்நெல் உண்ட பைம் தோட்டு மஞ்ஞை – புறம் 344/1
உண்ட நன் கலம் பெய்து நுடக்கவும் – புறம் 384/20
வெய்து உண்ட வியர்ப்பு அல்லது – புறம் 386/7
மேல்


உண்டதன் (2)

உள்ளான்-கொல் உண்டதன் சோர்வு – குறள் 93/20
மென் சேற்று அடைகரை மேய்ந்து உண்டதன் பின் – புறம் 342/8
மேல்


உண்டது (1)

உணலினும் உண்டது அறல் இனிது காமம் – குறள் 133/11
மேல்


உண்டல் (5)

விருந்து புறத்ததா தான் உண்டல் சாவா – குறள் 9/3
நெஞ்சத்தார் காதலவராக வெய்து உண்டல்
அஞ்சுதும் வேபாக்கு அறிந்து – குறள் 113/15,16
களி-தொறும் கள் உண்டல் வேட்ட அற்றால் காமம் – குறள் 115/9
உண்டல் அளித்து என் உடம்பே விறல் போர் – நற் 153/7
பலரோடு உண்டல் மரீஇயோனே – புறம் 234/6
மேல்


உண்டலின் (2)

இனிது என கணவன் உண்டலின்
நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்_நுதல் முகனே – குறு 167/5,6
குழி கொள் சில் நீர் குராஅல் உண்டலின்
செறு கிளைத்திட்ட கலுழ் கண் ஊறல் – புறம் 325/3,4
மேல்


உண்டலும் (2)

நின்னோடு உண்டலும் புரைவது என்று ஆங்கு – குறி 207
தமியர் உண்டலும் இலரே முனிவு இலர் – புறம் 182/3
மேல்


உண்டற்கு (2)

உண்டற்கு இனிய பழனும் கண்டோர் – மலை 282
உண்டற்கு இனிய பல பாராட்டியும் – மலை 353
மேல்


உண்டன (1)

கரும் கால் செந்தினை கடியும் உண்டன
கல்_அக வரைப்பில் கான் கெழு சிறுகுடி – நற் 122/2,3
மேல்


உண்டனம் (1)

நெருநல் உண்டனம் என்னாது பின்னும் – புறம் 199/2
மேல்


உண்டனள்-கொல்லோ (1)

பிறை நுதல் வியர்ப்ப உண்டனள்-கொல்லோ
தேம் கலந்து அளைஇய தீம் பால் ஏந்தி – அகம் 207/13,14
மேல்


உண்டனன்-கொல் (1)

இன் சிறு பிண்டம் யாங்கு உண்டனன்-கொல்
உலகு புக திறந்த வாயில் – புறம் 234/4,5
மேல்


உண்டனிர் (1)

உண்டனிர் ஆடி கொண்டனிர் கழி-மின் – மலை 433
மேல்


உண்டனை (2)

என் பாடு உண்டனை ஆயின் ஒரு கால் – அகம் 219/6
விரகு இன்மையின் வித்து அட்டு உண்டனை
இன்னும் காண்குவை நன் வாய் ஆகுதல் – புறம் 227/2,3
மேல்


உண்டாக (4)

திண்மை உண்டாக பெறின் – குறள் 6/8
வேண்டின் உண்டாக துறக்க துறந்த பின் – குறள் 35/3
உண்டாக செய்வான் வினை – குறள் 76/16
திண்மை உண்டாக பெறின் – குறள் 99/16
மேல்


உண்டாகிய (1)

உண்டாகிய உயர் மண்ணும் – புறம் 17/24
மேல்


உண்டாகும் (4)

கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான் – குறள் 122/7
குன்றம் உண்டாகும் அளவு – பரி 31/4
வையை உண்டாகும் அளவு – பரி 32/4
வார்த்தை உண்டாகும் அளவு – பரி 33/4
மேல்


உண்டாதல் (1)

உண்டாதல் சாலா என் உயிர் சாதல் உணர்ந்து நின் – கலி 77/10
மேல்


உண்டாம் (5)

எ நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வு உண்டாம் உய்வு இல்லை – குறள் 11/19
எரியான் சுடப்படினும் உய்வு உண்டாம் உய்யார் – குறள் 90/11
ஈவார்-கண் என் உண்டாம் தோற்றம் இரந்து கோள் – குறள் 106/17
அவா உண்டேல் உண்டாம் சிறிது – குறள் 108/10
அஞ்சல் என்றாலும் உயிர்ப்பு உண்டாம் அம் சீர் – கலி 140/26
மேல்


உண்டாம்-கொல் (2)

ஒன்று எய்தி நூறு இழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாம்-கொல்
நன்று எய்தி வாழ்வதோர் ஆறு – குறள் 94/3,4
போதல் உண்டாம்-கொல் அறிந்து புனல் புணர்த்தது – பரி 24/39
மேல்


உண்டாமோ (1)

கோத்தை உண்டாமோ மதுரை கொடி தேரான் – பரி 33/3
மேல்


உண்டாயின் (2)

ஒன்றானும் தீ சொல் பொருள் பயன் உண்டாயின்
நன்று ஆகாது ஆகிவிடும் – குறள் 13/15,16
சான்றோர் செய்த நன்று உண்டாயின்
இமையத்து ஈண்டி இன் குரல் பயிற்றி – புறம் 34/20,21
மேல்


உண்டாயினும் (1)

கோடி உண்டாயினும் இல் – குறள் 101/10
மேல்


உண்டார் (5)

உடல் சுவை உண்டார் மனம் – குறள் 26/6
அடுத்து தன் பொய் உண்டார் புணர்ந்த நின் எருத்தின்_கண் – கலி 71/15
வையினர் நலன் உண்டார் வாராமை நினைத்தலின் – கலி 134/19
தேறு கள் நறவு உண்டார் மயக்கம் போல் காமம் – கலி 147/2
மடாஅ நறவு உண்டார் போல மருள – கலி 147/54
மேல்


உண்டார்-கண் (1)

உண்டார்-கண் அல்லது அடு நறா காமம் போல் – குறள் 109/19
மேல்


உண்டால் (2)

வேறு அல்லம் என்பது ஒன்று உண்டால் அவனொடு – கலி 62/18
உண்டால் அம்ம இ உலகம் இந்திரர் – புறம் 182/1
மேல்


உண்டான் (1)

ஈங்கே தலைப்படுவன் உண்டான் தலைப்பெயின் – கலி 64/24
மேல்


உண்டானை (1)

தோள் நலம் உண்டானை கெடுத்தாள் போல் தெருவில் பட்டு – கலி 147/7
மேல்


உண்டி (11)

மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்து உண்ணின் – குறள் 95/9
கொண்டி உண்டி தொண்டையோர் மருக – பெரும் 454
காரி உண்டி கடவுளது இயற்கையும் – மலை 83
படிவ உண்டி பார்ப்பன மகனே – குறு 156/4
நின் உருபுடன் உண்டி
பிறர் உடம்படுவாரா – பரி 2/65,66
பிறை வளர் நிறை மதி உண்டி
அணி மணி பைம் பூண் அமரர்க்கு முதல்வன் நீ – பரி 3/52,53
வழியது பக்கத்து அமரர் உண்டி
மதி நிறைவு அழிவதின் வரவு சுருங்க – பரி 11/35,36
நுந்தை பால் உண்டி சில – கலி 85/25
ஞாயர் பால் உண்டி சில – கலி 85/28
உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே – புறம் 18/19
உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம் – புறம் 18/20
மேல்


உண்டிகை (1)

சாரிகை மறுத்து தண்டா உண்டிகை
ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ – பரி 6/36,37
மேல்


உண்டியர் (1)

பல உடன் கழிந்த உண்டியர் இகலொடு – திரு 131
மேல்


உண்டியேன் (1)

பொழுது மறுத்து உண்ணும் உண்டியேன் அழிவு கொண்டு – புறம் 399/17
மேல்


உண்டீத்தை (1)

என் பால் அல் பாராட்டு உவந்தோய் குடி உண்டீத்தை என் – கலி 85/32
மேல்


உண்டு (130)

மடமை மடவார்-கண் உண்டு
மோப்ப குழையும் அனிச்சம் முகம் திரிந்து – குறள் 9/18,19
பகுத்து உண்டு பல் உயிர் ஓம்புதல் நூலோர் – குறள் 33/3
நன்று ஆற்றலுள்ளும் தவறு உண்டு அவரவர் – குறள் 47/17
உண்மையான் உண்டு இ உலகு – குறள் 58/2
பெய கண்டும் நஞ்சு உண்டு அமைவர் நயத்தக்க – குறள் 58/19
செல்வ செவிலியால் உண்டு
குன்று ஏறி யானை போர் கண்ட அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று – குறள் 76/14,15
கேட்டினும் உண்டு ஓர் உறுதி கிளைஞரை – குறள் 80/11
உலகத்தார் உண்டு என்பது இல் என்பான் வையத்து – குறள் 85/19
தன்னை தான் கொண்டு ஒழுகின் உண்டு
பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின் – குறள் 98/8,9
பண்பு உடையார் பட்டு உண்டு உலகம் அது இன்றேல் – குறள் 100/11
உழுது உண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்று எல்லாம் – குறள் 104/5
தொழுது உண்டு பின் செல்பவர் – குறள் 104/6
அசையியற்கு உண்டு ஆண்டு ஓர் ஏஎர் யான் நோக்க – குறள் 110/15
கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அறியும் ஐம்புலனும் – குறள் 111/1
தம் இல் இருந்து தமது பார்த்து உண்டு அற்றால் – குறள் 111/13
காண்டலின் உண்டு என் உயிர் – குறள் 122/6
உரைக்கல் உருவது ஒன்று உண்டு
கண் நிறைந்த காரிகை காம்பு ஏர் தோள் பேதைக்கு – குறள் 128/2,3
அணியுள் திகழ்வது ஒன்று உண்டு
முகை மொக்குள் உள்ளது நாற்றம் போல் பேதை – குறள் 128/6,7
நகை மொக்குள் உள்ளது ஒன்று உண்டு
செறி_தொடி செய்து இறந்த கள்ளம் உறு துயர் – குறள் 128/8,9
கள்ளுக்கு இல் காமத்திற்கு உண்டு
தினை துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனை துணையும் – குறள் 129/2,3
ஊடலின் உண்டு ஆங்கு ஓர் இன்பம் புணர்வது – குறள் 131/13
உண்டு என உணரா உயவும் நடுவின் – பொரு 38
ஆர உண்டு பேர் அஞர் போக்கி – பொரு 88
நிணன் உண்டு சிரித்த தோற்றம் போல – சிறு 198
உண்டு தண்டா மிகு வளத்தான் – மது 17
உண்டு ஆனா கூர் நறவின் – மது 213
கள்ளின் இரும் பைம் கலம் செல உண்டு
பணிந்தோர் தேஎம் தம் வழி நடப்ப – மது 228,229
நுண் தாது உண்டு வறும் பூ துறக்கும் – மது 573
உண்டு மகிழ் தட்ட மழலை நாவின் – மது 668
விருந்து உண்டு எஞ்சிய மிச்சில் பெருந்தகை – குறி 206
உவவு மடிந்து உண்டு ஆடியும் – பட் 93
விருந்து உண்டு ஆனா பெரும் சோற்று அட்டில் – பட் 262
உண்டு படு மிச்சில் காழ் பயன் கொள்-மார் – மலை 338
பூவின் அன்ன நலம் புதிது உண்டு
நீ புணர்ந்த அனையேம் அன்மையின் யாமே – நற் 15/4,5
கரந்து நாம் செய்தது ஒன்று இல்லை உண்டு எனின் – நற் 27/5
தண்ணென உண்டு கண்ணின் நோக்கி – நற் 53/9
எமதும் உண்டு ஓர் மதி_நாள் திங்கள் – நற் 62/7
தடம் கடல் வாயில் உண்டு சில் நீர் என – நற் 115/4
புகை உண்டு அமர்த்த கண்ணள் தகைபெற – நற் 120/6
வாங்கு அமை பழுனிய நறவு உண்டு
வேங்கை முன்றில் குரவையும் கண்டே – நற் 276/9,10
உலகம் கூறுவது உண்டு என நிலைஇய – நற் 327/6
குருகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்றே – குறு 25/5
தம் இல் தமது உண்டு அன்ன சினை-தொறும் – குறு 83/3
மகிழ்ந்ததன் தலையும் நறவு உண்டு ஆங்கு – குறு 165/1
ஒழியின் உண்டு வழு இல் நெஞ்சின் – குறு 213/4
உரல் கால் யானை ஒடித்து உண்டு எஞ்சிய – குறு 232/4
நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு
பூ கமழ் பொதும்பர் சேக்கும் துறைவனோடு – குறு 313/2,3
கவை_மக நஞ்சு உண்டு ஆங்கு – குறு 324/6
புனம் உண்டு கடிந்த பைம் கண் யானை – குறு 333/2
நலன் உண்டு துறத்தி ஆயின் – குறு 384/3
நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு
பூ கமழ் பொதும்பர் சேக்கும் – ஐங் 162/2,3
மான் உண்டு எஞ்சிய கலிழி நீரே – ஐங் 203/4
மென் தினை நுவணை உண்டு தட்டையின் – ஐங் 285/2
உண்டு உரை மாறிய மழலை நாவின் – பதி 15/25
அமர் துணை பிரியாது பாத்து உண்டு மாக்கள் – பதி 22/9
நெஞ்சு மலி உவகையர் உண்டு மலிந்து ஆட – பதி 23/8
உரு எழு கூளியர் உண்டு மகிழ்ந்து ஆட – பதி 36/12
உறுவர் ஆர ஓம்பாது உண்டு
நகைவர் ஆர நன் கலம் சிதறி – பதி 43/19,20
உண்டு என தவாஅ கள்ளின் – பதி 43/35
மேவரு சுற்றமோடு உண்டு இனிது நுகரும் – பதி 48/16
நனம் தலை உலகம் செய்த நன்று உண்டு எனின் – பதி 63/18
பழன வாளை பாளை உண்டு என – பரி 7/34
தோள் நலம் உண்டு துறந்தான் என ஒருத்தி – பரி 12/46
தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம் – பரி 16/18
முழுவதும் மிச்சிலா உண்டு
சாந்தும் கமழ் தாரும் கோதையும் சுண்ணமும் – பரி 24/83,84
நிறன் ஓடி பசப்பு ஊர்தல் உண்டு என – கலி 16/21
அவலம் படுதலும் உண்டு – கலி 19/13
தோள் நலம் உண்டு துறக்கப்பட்டோர் – கலி 23/8
செல்வத்துள் சேர்ந்தவர் வளன் உண்டு மற்று அவர் – கலி 25/19
யாம் நின் கூறுவது எவன் உண்டு எம்மினும் – கலி 25/26
மயில் இயலார் மரு உண்டு மறந்து அமைகுவான்-மன்னோ – கலி 30/6
நாள்_அணி சிதைத்தலும் உண்டு என நயவந்து – கலி 36/24
காணான் கழிதலும் உண்டு என்று ஒரு நாள் என் – கலி 37/10
ஏனல் இதணத்து அகில் புகை உண்டு இயங்கும் – கலி 39/8
உளனா என் உயிரை உண்டு உயவு நோய் கைம்மிக – கலி 58/7
பெரும் பொன் உண்டு என்பாய் இனி – கலி 64/22
நஞ்சு உயிர் செகுத்தலும் அறிந்து உண்டு ஆங்கு அளி இன்மை – கலி 74/8
நலம் புதிது உண்டு உள்ளா நாண் இலி செய்த – கலி 83/21
நோதலும் உண்டு ஈங்கு என் கை வந்தீ – கலி 85/20
என்று அடி சேர்தலும் உண்டு – கலி 89/15
முட்டுப்பாடு ஆகலும் உண்டு – கலி 93/36
நீ நல்கின் உண்டு என் உயிர் – கலி 94/12
அ யானை தான் சுண்ண நீறு ஆடி நறு நறா நீர் உண்டு
ஒண் நுதல் யாத்த திலக அவிர் ஓடை – கலி 97/10,11
நனவின் வருதலும் உண்டு என – கலி 128/25
இரை தேர்ந்து உண்டு அசாவிடூஉம் புள்_இனம் இறைகொள – கலி 132/3
நன்_நுதல் நலன் உண்டு துறத்தல் கொண்க – கலி 133/16
எய்த உரைக்கும் உரன் அகத்து உண்டு ஆயின் – கலி 142/21
உண்மை நலன் உண்டு ஒளித்தானை காட்டீமோ – கலி 144/42
அறம் புணை ஆகலும் உண்டு
துறந்தானை நாடி தருகிற்பாய் ஆயின் நினக்கு ஒன்று – கலி 144/48,49
வேலும் உண்டு அ தோலாதோற்கே – அகம் 0/6
ஒண் செம் குருதி உவற்றி உண்டு அருந்துபு – அகம் 3/8
நிலவு மணல் கொட்கும் ஓர் தேர் உண்டு எனவே – அகம் 20/16
அதன் அளவு உண்டு கோள் மதி வல்லோர்க்கே – அகம் 48/26
மெல் இலை பரப்பின் விருந்து உண்டு யானும் இ – அகம் 110/12
துடி கண் கொழும் குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி – அகம் 196/3
நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு – அகம் 216/3
நல்கா காதலர் நலன் உண்டு துறந்த – அகம் 217/16
காமம் கலந்த காதல் உண்டு எனின் – அகம் 268/6
அரி மணல் இயவில் பரல் தேர்ந்து உண்டு
வரி மரல் வாடிய வான் நீங்கு நனம் தலை – அகம் 271/3,4
ஒடிவை இன்றி ஓம்பாது உண்டு
நீர் வாழ் முதலை ஆவித்து அன்ன – அகம் 301/5,6
தாம் அட்டு உண்டு தமியர் ஆகி – அகம் 316/14
பொன் ஆகுதலும் உண்டு என கொன்னே – அகம் 337/10
நுண் தாது உண்டு வண்டு_இனம் துறப்ப – அகம் 360/5
கறி_சோறு உண்டு வருந்து தொழில் அல்லது – புறம் 14/14
படுவது உண்டு பகல் ஆற்றி – புறம் 17/6
களிறு படிந்து உண்டு என கலங்கிய துறையும் – புறம் 23/2
வெப்பு உடைய மட்டு உண்டு
தண் குரவை சீர் தூங்குந்து – புறம் 24/5,6
மு நீர் உண்டு முந்நீர் பாயும் – புறம் 24/16
வல முறை வருதலும் உண்டு என்று அலமந்து – புறம் 31/15
ஓம்பாது உண்டு கூம்பாது வீசி – புறம் 47/5
உண்டு ஆயின் பதம் கொடுத்து – புறம் 95/6
மாரியும் உண்டு ஈண்டு உலகு புரப்பதுவே – புறம் 107/4
குன்றும் உண்டு நீர் பாடினிர் செலினே – புறம் 110/6
நாள்_கள் உண்டு நாள்_மகிழ் மகிழின் – புறம் 123/1
வருந்தலும் உண்டு என் பைதல் அம் கடும்பே – புறம் 139/15
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் உண்டு எனின் – புறம் 214/7
வீழ் குடி உழவன் வித்து உண்டு ஆங்கு – புறம் 230/13
நிறுத்த ஆயம் தலைச்சென்று உண்டு
பச்சூன் தின்று பைம் நிணம் பெருத்த – புறம் 258/3,4
காய்தலும் உண்டு அ கள் வெய்யோனே – புறம் 258/11
அதள் உண்டு ஆயினும் பாய் உண்டு ஆயினும் – புறம் 317/3
அதள் உண்டு ஆயினும் பாய் உண்டு ஆயினும் – புறம் 317/3
யாது உண்டு ஆயினும் கொடு-மின் வல்லே – புறம் 317/4
யாம் கஃடு உண்டு என வறிது மாசு இன்று – புறம் 319/4
கான கோழியொடு இதல் கவர்ந்து உண்டு என – புறம் 320/11
பசித்த பாணர் உண்டு கடை தப்பலின் – புறம் 327/4
உண்டு இனிது இருந்த பின் – புறம் 328/12
புலையன் ஏவ புல் மேல் அமர்ந்து உண்டு
அழல் வாய் புக்க பின்னும் – புறம் 360/19,20
உண்டு என உரைப்பரால் உணர்ந்திசினோரே – புறம் 365/11
நாரும் போழும் செய்து உண்டு ஓராங்கு – புறம் 370/2
அரியல் ஆர்கையர் உண்டு இனிது உவக்கும் – புறம் 391/6
மேல்


உண்டு-கொல் (2)

உண்டு-கொல் அன்று-கொல் யாது-கொல் மற்று என – நற் 122/7
உண்டு-கொல் வாழி தோழி தெண் கடல் – நற் 303/8
மேல்


உண்டு-கொல்லோ (1)

அளிதோ தானே யாண்டு உண்டு-கொல்லோ
தொடி தலை விழு தண்டு ஊன்றி நடுக்கு_உற்று – புறம் 243/11,12
மேல்


உண்டு-மன் (1)

உண்டு-மன் வாழிய நெஞ்சே திண் தேர் – குறு 199/2
மேல்


உண்டும் (4)

வயல் ஆமை புழுக்கு உண்டும்
வறள் அடும்பின் மலர் மலைந்தும் – பட் 64,65
என் ஐ புற்கை உண்டும் பெரும் தோளன்னே – புறம் 84/1
உண்டும் தின்றும் ஊர்ந்தும் ஆடுகம் – புறம் 166/30
உண்டும் தின்றும் இரப்போர்க்கு ஈய்ந்தும் – புறம் 364/7
மேல்


உண்டே (7)

காம கடல்-மன்னும் உண்டே அது நீந்தும் – குறள் 117/7
என் என படுமோ என்றலும் உண்டே – நற் 342/10
நண்ணார் தூற்றும் பழிதான் உண்டே – நற் 382/9
நடுநாள் கூட்டம் ஆகலும் உண்டே – அகம் 134/14
கனவு ஆண்டு மருட்டலும் உண்டே இவள் தான் – அகம் 158/11
வினை விதுப்பு உறுநர் உள்ளலும் உண்டே – அகம் 163/14
எம்மோர் ஆக்க கங்கு உண்டே
மாரி வானத்து மீன் நாப்பண் – புறம் 396/25,26
மேல்


உண்டேல் (6)

அவா இல்லார்க்கு இல் ஆகும் துன்பம் அஃது உண்டேல்
தவாஅது மேன்மேல் வரும் – குறள் 37/15,16
அவா உண்டேல் உண்டாம் சிறிது – குறள் 108/10
செல்லாமை உண்டேல் எனக்கு உரை மற்று நின் – குறள் 116/1
தீராமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/13
தெருளாமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/17
புறங்கூற்று தீர்ப்பது ஓர் பொருள் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/21
மேல்


உண்டோ (41)

அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர் – குறள் 8/1
தீது உண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு – குறள் 19/20
அறிவினான் ஆவது உண்டோ பிறிதின் நோய் – குறள் 32/9
முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ உவப்பினும் – குறள் 71/13
மறு உண்டோ மாதர் முகத்து – குறள் 112/14
தேறியாக்கு உண்டோ தவறு – குறள் 116/8
செற்றார் என கைவிடல் உண்டோ நெஞ்சே யாம் – குறள் 125/9
நிணம் தீயில் இட்ட அன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ
புணர்ந்து ஊடி நிற்பேம் எனல் – குறள் 126/19,20
புலத்தலின் புத்தேள் நாடு உண்டோ நிலத்தொடு – குறள் 133/5
நாம் அறிவுறாலின் பழியும் உண்டோ
ஆற்றின் வாரார் ஆயினும் ஆற்ற – குறி 22,23
பிரிதல் சூழ்தலின் அரியதும் உண்டோ
என்று நாம் கூறி காமம் செப்புதும் – நற் 79/6,7
தமது செய் வாழ்க்கையின் இனியது உண்டோ
எனை விருப்பு உடையர் ஆயினும் நினைவு இலர் – நற் 130/5,6
ஆடினம் வருதலின் இனியதும் உண்டோ
நெறி படு கூழை கார் முதிர்பு இருந்த – நற் 368/4,5
இன்னா நோக்கமொடு எவன் பிழைப்பு உண்டோ
மறம் கெழு சோழர் உறந்தை அவையத்து – நற் 400/6,7
மருந்தும் உண்டோ மயலோ இதுவே – குறு 156/7
விடும் நாண் உண்டோ தோழி விடர் முகை – குறு 239/2
வகையும் உண்டோ நின் மரபு அறிவோர்க்கே – பரி 3/58
யாறு உண்டோ இ வையை யாறு – பரி 6/93
குன்றுதல் உண்டோ மதுரை கொடி தேரான் – பரி 31/3
பொய் ஆதல் உண்டோ மதுரை புனை தேரான் – பரி 32/3
இன்பமும் உண்டோ எமக்கு – கலி 6/11
பொருள் அல்லால் பொருளும் உண்டோ என யாழ நின் – கலி 14/10
வளமை விழை_தக்கது உண்டோ உள நாள் – கலி 18/8
படர் கூற நின்றதும் உண்டோ தொடர் கூர – கலி 22/21
வாழும் நாள் சிறந்தவள் வருந்து தோள் தவறு உண்டோ
தாழ் செறி கடும் காப்பின் தாய் முன்னர் நின் சாரல் – கலி 48/9,10
நினை துயர் உழப்பவள் பாடு இல் கண் பழி உண்டோ
இனையள் என்று எடுத்து அரற்றும் அயல் முன்னர் நின் சுனை – கலி 48/13,14
பொன் உரை மணி அன்ன மாமை கண் பழி உண்டோ
இன் நுரை செதும்பு அரற்றும் செவ்வியுள் நின் சோலை – கலி 48/17,18
மாறு உண்டோ நெஞ்சே நமக்கு – கலி 62/19
ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு – கலி 86/29
ஏடா நினக்கு தவறு உண்டோ நீ வீடு பெற்றாய் – கலி 87/5
மருந்து இன்று மன்னவன் சீறின் தவறு உண்டோ நீ நயந்த – கலி 89/10
பிரிய சூழ்தலும் உண்டோ
அரிது பெறு சிறப்பின் நின்_வயினானே – அகம் 75/22,23
சேர்ந்தனை செலினே சிதைகுவது உண்டோ
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை – அகம் 120/13,14
தீதும் உண்டோ மாதராய் என – அகம் 230/10
மருந்தும் உண்டோ பிரிந்து உறை நாட்டே – அகம் 271/17
ஆவது ஆக இனி நாண் உண்டோ
வருக தில் அம்ம எம் சேரி சேர – அகம் 276/6,7
இனி பிறிது உண்டோ அஞ்சல் ஓம்பு என – அகம் 313/1
ஆள்வினை பிரிதலும் உண்டோ பிரியினும் – அகம் 353/1
சேர்ந்தனை செலினே சிதைகுவது உண்டோ
குய வரி இரும் போத்து பொருத புண் கூர்ந்து – அகம் 398/21,22
இருளும் உண்டோ ஞாயிறு சினவின் – புறம் 90/5
பெருமித பகட்டுக்கு துறையும் உண்டோ
எழுமரம் கடுக்கும் தாள் தோய் தட கை – புறம் 90/9,10
மேல்


உண்டோர் (1)

இகந்து சேண் கமழும் பூவும் உண்டோர்
மறந்து அமைகல்லா பழனும் ஊழ் இறந்து – மலை 262,263
மேல்


உண்டோரே (1)

பலர் வாய்த்து இராஅர் பகுத்து உண்டோரே – புறம் 360/21
மேல்


உண்ண (4)

உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை ஊன் உண்ண
அண்ணாத்தல் செய்யாது அளறு – குறள் 26/9,10
செய்த பூ சிற்றடிசில் இட்டு உண்ண ஏற்பார் – பரி 10/105
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் – கலி 17/15
நெடு நிலா திறந்து உண்ண நிரை இதழ் வாய் விட்ட – கலி 29/20
மேல்


உண்ணலின் (1)

உண்ணலின் ஊங்கு இனியது இல் – குறள் 107/10
மேல்


உண்ணலும் (1)

உண்ணலும் உண்ணேன் வாழலும் வாழேன் – கலி 23/7
மேல்


உண்ணவும் (1)

உடையன் ஆயின் உண்ணவும் வல்லன் – புறம் 315/1
மேல்


உண்ணற்க (1)

உண்ணற்க கள்ளை உணில் உண்க சான்றோரான் – குறள் 93/3
மேல்


உண்ணா (17)

கள் உண்ணா போழ்தில் களித்தானை காணும்-கால் – குறள் 93/19
உண்ணா நன் மா பண்ணி எம்முடன் – நற் 220/3
உண்ணா பாவையை ஊட்டுவோளே – ஐங் 128/3
உண்ணா பைஞ்ஞிலம் பனி துறை மண்ணி – பதி 31/6
உண்ணா நறவினை ஊட்டுவார் ஒண்_தொடியார் – பரி 10/94
இரை உயிர் செகுத்து உண்ணா துறைவனை யாம் பாடும் – கலி 131/33
உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய் – அகம் 85/2
உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய் – அகம் 147/11
கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா மேல் சினை – அகம் 171/12
உண்ணா பிணவின் உயக்கம் சொலிய – அகம் 336/3
உண்ணா மருங்குல் இன்னோன் கையது – அகம் 337/9
உண்ணா பிணவின் உயக்கம் தீரிய – அகம் 357/3
கிள்ளையும் தீம் பால் உண்ணா மயில் இயல் – அகம் 369/4
பகைவர் உண்ணா அரு மண்ணினையே – புறம் 20/15
உண்ணா மருங்குல் காட்டி தன் ஊர் – புறம் 180/11
உண்ணா வறும் கடும்பு உய்தல் வேண்டின் – புறம் 181/7
ஒரு முறை உண்ணா அளவை பெரு நிரை – புறம் 258/7
மேல்


உண்ணாது (12)

உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர் சொல்லும் – குறள் 16/19
வயல் விளை இன் குளகு உண்ணாது நுதல் துடைத்து – முல் 33
உண்ணாது உயங்கும் மா சிந்தித்தும் – முல் 74
இன்புறு பெடையொடு மன்று தேர்ந்து உண்ணாது
இரவும் பகலும் மயங்கி கையற்று – நெடு 46,47
ஊஉன் அன்மையின் உண்ணாது உகுத்து என – மலை 148
கழி பெயர் மருங்கில் சிறு மீன் உண்ணாது
கைதை அம் படு சினை புலம்பொடு வதியும் – நற் 178/4,5
கன்றும் உண்ணாது கலத்தினும் படாது – குறு 27/1
போகில் புகா உண்ணாது பிறிது புலம் படரும் – ஐங் 325/2
உண்ணாது அடுக்கிய பொழுது பல கழிய – பதி 68/6
குதிர் கால் இருப்பை வெண் பூ உண்ணாது
ஆண் குரல் விளிக்கும் சேண் பால் வியன் சுரை – அகம் 321/5,6
நெய்தல் அம் படுவில் சில் நீர் உண்ணாது
எஃகு உறு மாந்தரின் இனைந்து கண்படுக்கும் – அகம் 371/7,8
அன்று அவண் உண்ணாது ஆகி வழி நாள் – புறம் 190/7
மேல்


உண்ணாதும் (1)

ஒழிந்தவர் எல்லாரும் உண்ணாதும் செல்லார் – கலி 18/6
மேல்


உண்ணாதோளே (1)

வெறுத்த உள்ளமொடு உண்ணாதோளே – அகம் 207/17
மேல்


உண்ணாமை (3)

உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை ஊன் உண்ண – குறள் 26/9
உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல் பிறிது ஒன்றன் – குறள் 26/13
உயிர் செகுத்து உண்ணாமை நன்று – குறள் 26/18
மேல்


உண்ணாமையின் (2)

உண்ணாமையின் உயங்கிய மருங்கின் – அகம் 123/1
உண்ணாமையின் ஊன் வாடி – புறம் 136/6
மேல்


உண்ணாய் (1)

ஒருவன் ஆர் உயிர் உண்ணாய் ஆயின் – புறம் 230/14
மேல்


உண்ணார் (4)

செயிரின் தலைப்பிரிந்த காட்சியர் உண்ணார்
உயிரின் தலைப்பிரிந்த ஊன் – குறள் 26/15,16
தொகு வாய் கன்னல் தண்ணீர் உண்ணார்
பகு வாய் தடவில் செம் நெருப்பு ஆர – நெடு 65,66
உண்ணார் ஆயினும் தன்னொடு சூள்_உற்று – புறம் 178/4
உண்ணார் ஆகுப நீர் வேட்டோரே – புறம் 204/6
மேல்


உண்ணாள் (7)

தீம் பால் உண்ணாள் வீங்குவனள் விம்மி – நற் 179/6
பாலும் பல என உண்ணாள்
கோல் அமை குறும் தொடி தளிர் அன்னோளே – குறு 356/7,8
பாலும் உண்ணாள் பந்துடன் மேவாள் – குறு 396/1
பாலும் உண்ணாள் பழங்கண் கொண்டு – அகம் 48/2
அளவு_உறு தீம் பால் அலைப்பவும் உண்ணாள்
இடு மணல் பந்தருள் இயலும் – அகம் 89/20,21
ஈனா தாயர் மடுப்பவும் உண்ணாள்
நிழல் கயத்து அன்ன நீள் நகர் வரைப்பின் – அகம் 105/6,7
கலத்தும் உண்ணாள் வாலிதும் உடாஅள் – அகம் 262/7
மேல்


உண்ணான் (4)

வைத்தான்-வாய் சான்ற பெரும் பொருள் அஃது உண்ணான்
செத்தான் செயக்கிடந்தது இல் – குறள் 101/1,2
கற்பித்தான் நெஞ்சு அழுங்க பகர்ந்து உண்ணான் விச்சை_கண் – கலி 149/4
தானும் உண்ணான் உலகமும் கெடுமே – புறம் 184/11
பால் கொண்டு மடுப்பவும் உண்ணான் ஆகலின் – புறம் 310/1
மேல்


உண்ணிய (1)

செம்மால் நின் பால் உண்ணிய
பொய் போர்த்து பாண் தலை இட்ட பல வல் புலையனை – கலி 85/21,22
மேல்


உண்ணின் (2)

மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்து உண்ணின்
ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு – குறள் 95/9,10
தீ அளவு அன்றி தெரியான் பெரிது உண்ணின்
நோய் அளவு இன்றி படும் – குறள் 95/13,14
மேல்


உண்ணு (3)

உண்ணு நீர் வேட்டேன் என வந்தாற்கு அன்னை – கலி 51/6
உண்ணு நீர் ஊட்டி வா என்றாள் என யானும் – கலி 51/8
உண்ணு நீர் விக்கினான் என்றேனா அன்னையும் – கலி 51/13
மேல்


உண்ணுநர் (3)

உண்ணுநர் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து – மலை 138
உண்ணுநர் தடுத்த நுண் இடி நுவணை – மலை 445
ஊழ்_உறு தீம் கனி உண்ணுநர் தடுத்த – அகம் 2/2
மேல்


உண்ணும் (38)

செல்லாது உயிர் உண்ணும் கூற்று – குறள் 33/12
காக்கை கரவா கரைந்து உண்ணும் ஆக்கமும் – குறள் 53/13
கண்டார் உயிர் உண்ணும் தோற்றத்தான் பெண் தகை – குறள் 109/7
மாலையோ அல்லை மணந்தார் உயிர் உண்ணும்
வேலை நீ வாழி பொழுது – குறள் 123/1,2
புலம் புக்கு உண்ணும் புரி வளை பூசல் – மலை 299
பொழுது மறுத்து உண்ணும் சிறு மதுகையளே – நற் 110/13
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொருது உண்ணும்
சுரன் இறந்து அரிய என்னார் உரன் அழிந்து – நற் 333/4,5
கிளையோடு உண்ணும் வளை வாய் பாசினம் – நற் 376/4
உறு கதிர் இள வெயில் உண்ணும் நாடன் – நற் 396/7
கடுங்கண் வேழத்து கோடு நொடுத்து உண்ணும்
வல் வில் ஓரி கொல்லி குட வரை – குறு 100/4,5
தினை பிடி உண்ணும் பெரும் கல் நாட – குறு 225/2
மண் எடுத்து உண்ணும் அண்ணல் யானை – குறு 260/5
ஓர்ப்பன ஓர்ப்பன உண்ணும்
பார்ப்பு உடை மந்திய மலை இறந்தோரே – குறு 278/6,7
பலர் படிந்து உண்ணும் நின் பரத்தை மார்பே – ஐங் 84/5
ஒன்னார் உடங்கு உண்ணும் கூற்றம் உடலே – பரி 2/50
ஆவி உண்ணும் அகில் கெழு கமழ் புகை – பரி 17/30
பிடி ஊட்டி பின் உண்ணும் களிறு எனவும் உரைத்தனரே – கலி 11/9
பல் வரி இன வண்டு புதிது உண்ணும் பருவத்து – கலி 26/9
வீழ் கதிர் விடுத்த பூ விருந்து உண்ணும் இரும் தும்பி – கலி 29/16
தண் அருவி நறு முல்லை தாது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/10
புலன் நாவில் பிறந்த சொல் புதிது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/18
பெண்டிர் நலம் வௌவி தண் சாரல் தாது உண்ணும்
வண்டின் துறப்பான் மலை – கலி 40/24,25
உயிர் உண்ணும் கூற்றமும் போன்ம் – கலி 105/38
வில் அலைத்து உண்ணும் வல் ஆண் வாழ்க்கை – அகம் 31/13
முன்றில் சிறு நிறை நீர் கண்டு உண்ணும்
புன்_புலம் தழீஇய பொறை முதல் சிறுகுடி – அகம் 284/6,7
உயிர் உண்ணும் கூற்று போன்றன – புறம் 4/12
பிறர் மண் உண்ணும் செம்மல் நின் நாட்டு – புறம் 20/13
தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் – புறம் 46/4
தாம் இரந்து உண்ணும் அளவை – புறம் 74/6
இல் ஆயின் உடன் உண்ணும்
இல்லோர் ஒக்கல் தலைவன் – புறம் 95/7,8
நல் அமிழ்து ஆக நீ நயந்து உண்ணும் நறவே – புறம் 125/8
கரும் கனி நாவல் இருந்து கொய்து உண்ணும்
பெரும் பெயர் ஆதி பிணங்கு அரில் குட நாட்டு – புறம் 177/11,12
படைப்பு பல படைத்து பலரோடு உண்ணும்
உடை பெரும் செல்வர் ஆயினும் இடை பட – புறம் 188/1,2
இன்னா வைகல் உண்ணும்
அல்லி படூஉம் புல் ஆயினவே – புறம் 248/4,5
சிறு வெள் ஆம்பல் அல்லி உண்ணும்
கழி_கல_மகளிர் போல – புறம் 280/13,14
முறையின் உண்ணும் நிறையா வாழ்க்கை – புறம் 325/5
ஊழ் இரந்து உண்ணும் உயவல் வாழ்வை – புறம் 375/7
பொழுது மறுத்து உண்ணும் உண்டியேன் அழிவு கொண்டு – புறம் 399/17
மேல்


உண்ணும்-மன்னே (2)

யாம் பாட தான் மகிழ்ந்து உண்ணும்-மன்னே
சிறு சோற்றானும் நனி பல கலத்தன்-மன்னே – புறம் 235/3,4
தேறல் உண்ணும்-மன்னே நன்றும் – புறம் 298/2
மேல்


உண்ணுமோ (1)

ஒண் தார் அகலமும் உண்ணுமோ பலியே – குறு 362/7
மேல்


உண்ணுவ (1)

ஆங்கு ஒருசார் உண்ணுவ பூசுவ பூண்ப உடுப்பவை – பரி 23/22
மேல்


உண்ணூஉ (1)

அரிவையது தானை என்கோ கள் உண்ணூஉ
பருகு படி மிடறு என்கோ பெரிய – பரி 11/28,29
மேல்


உண்ணேன் (1)

உண்ணலும் உண்ணேன் வாழலும் வாழேன் – கலி 23/7
மேல்


உண்துறை (15)

ஓவத்து அன்ன உண்துறை மருங்கில் – சிறு 70
வண்டல் ஆயமொடு உண்துறை தலைஇ – பெரும் 311
உண்துறை நிறுத்து பெயர்ந்தனன் அதற்கொண்டு – குறி 237
கொண்டி மகளிர் உண்துறை மூழ்கி – பட் 246
எம் ஊர் வந்து எம் உண்துறை துழைஇ – நற் 70/4
எம் ஊர் வாயில் உண்துறை தடைஇய – நற் 83/1
வண்டு படு புது மலர் உண்துறை தரீஇய – நற் 197/7
உண்துறை மகளிர் இரிய குண்டு நீர் – நற் 310/3
வரை இழி அருவி உண்துறை தரூஉம் – குறு 90/5
ஊர் உண் கேணி உண்துறை தொக்க – குறு 399/1
உண்துறை_அணங்கு இவள் உறை நோய் ஆயின் – ஐங் 28/1
உண்துறை உடைந்த பூ புனல் சாய்ப்ப புலந்து ஊடி – கலி 78/3
வண்டல் பாவை உண்துறை தரீஇ – அகம் 269/19
அகல் இலை நாவல் உண்துறை உதிர்த்த – அகம் 380/4
கொண்டி பெறுக என்றோனே உண்துறை
மலை அலர் அணியும் தலை நீர் நாடன் – புறம் 390/23,24
மேல்


உண்துறை_அணங்கு (1)

உண்துறை_அணங்கு இவள் உறை நோய் ஆயின் – ஐங் 28/1
மேல்


உண்ப (1)

காரிகை நல்லார் நலம் கவர்ந்து உண்ப போல் ஓராங்கு மூச – கலி 92/31
மேல்


உண்பது (3)

பூரிய மாக்கள் உண்பது மண்டி – பரி 6/48
உண்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டே – புறம் 189/5
உண்பது மன்னும் அதுவே – புறம் 333/18
மேல்


உண்பதூஉம் (2)

உண்பதூஉம் இன்றி கெடும் – குறள் 17/12
உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர் மேல் – குறள் 108/17
மேல்


உண்பர் (2)

பெண் இயலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொது உண்பர்
நண்ணேன் பரத்த நின் மார்பு – குறள் 132/1,2
நஞ்சும் உண்பர் நனி நாகரிகர் – நற் 355/7
மேல்


உண்பவர் (3)

நஞ்சு உண்பார் கள் உண்பவர்
உள் ஒற்றி உள்ளூர் நகப்படுவர் எஞ்ஞான்றும் – குறள் 93/12,13
உண்பவோ நீர் உண்பவர்
செய்வது அறிகல்லேன் யாது செய்வேன்-கொலோ – கலி 62/11,12
தீம் பால் உண்பவர் கொள் கலம் வரைதல் – கலி 133/17
மேல்


உண்பவள் (1)

தண் கமழ் நறும் தேறல் உண்பவள் முகம் போல – கலி 73/4
மேல்


உண்பவோ (1)

உண்பவோ நீர் உண்பவர் – கலி 62/11
மேல்


உண்பார் (2)

நஞ்சு உண்பார் கள் உண்பவர் – குறள் 93/12
படி உண்பார் நுகர்ச்சி போல் பல் சினை மிஞிறு ஆர்ப்ப – கலி 35/2
மேல்


உண்பான் (1)

தன் ஊன் பெருக்கற்கு தான் பிறிது ஊன் உண்பான்
எங்ஙனம் ஆளும் அருள் – குறள் 26/1,2
மேல்


உண்பான்-கண் (1)

இழிவு அறிந்து உண்பான்-கண் இன்பம் போல் நிற்கும் – குறள் 95/11
மேல்


உண்போர் (1)

இரும் பன தீம் பிழி உண்போர் மகிழும் – நற் 38/3
மேல்


உண்போன் (1)

உண்போன் தான் நறும் கள்ளின் இட சில – புறம் 347/1
மேல்


உண்ம் (2)

உண்ம் என இரக்கும் பெரும் பெயர் சாத்தன் – புறம் 178/5
நுண் நூல் கலிங்கம் உடீஇ உண்ம் என – புறம் 392/15
மேல்


உண்மரும் (1)

உண்மரும் தின்மரும் வரை கோள் அறியாது – பதி 24/18
மேல்


உண்மை (10)

உண்மை அறிவே மிகும் – குறள் 38/6
உண்மை நிலைக்கு பொறை – குறள் 58/4
உயல் உண்மை சாற்றுவேன்-மன் – குறள் 122/4
தலைப்பிரிவு உண்மை அறிவான் போல – நற் 136/6
அரும் துயர் உழத்தலின் உண்மை சான்ம் என – நற் 381/1
சிறு புன் மாலை உண்மை
அறிவேன் தோழி அவர் காணா ஊங்கே – குறு 352/5,6
நெஞ்சத்து உண்மை அறிந்தும் – ஐங் 169/4
உண்மை நலன் உண்டு ஒளித்தானை காட்டீமோ – கலி 144/42
மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே – புறம் 363/9
மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே – புறம் 366/23
மேல்


உண்மையான் (3)

உண்மையான் உண்டு இ உலகு – குறள் 58/2
கரப்பு இலார் வையகத்து உண்மையான் கண் நின்று – குறள் 106/9
பிரிவு ஓர் இடத்து உண்மையான்
அளித்து அஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்த சொல் – குறள் 116/6,7
மேல்


உண்மையானே (1)

பிறர்க்கு என முயலுநர் உண்மையானே – புறம் 182/9
மேல்


உண்மையின் (5)

நாம் தம் உண்மையின் உளமே அதனால் – நற் 226/4
பெரும் பெயல் உண்மையின் இலை ஒலித்து ஆங்கு என் – குறு 133/3
வம்பு அணி யானை வேந்து அகத்து உண்மையின்
நல்ல என்னாது சிதைத்தல் – புறம் 37/12,13
வாழும் நாளொடு யாண்டு பல உண்மையின்
தீர்தல் செல்லாது என் உயிர் என பல புலந்து – புறம் 159/1,2
ஓர் ஊர் உண்மையின் இகழ்ந்தோர் போல – புறம் 176/10
மேல்


உண்மையும் (7)

உறையும் உறைவதும் இலையே உண்மையும்
மறவி இல் சிறப்பின் மாயம்-மார் அனையை – பரி 3/69,70
தேய்தல் உண்மையும் பெருகல் உண்மையும் – புறம் 27/11
தேய்தல் உண்மையும் பெருகல் உண்மையும்
மாய்தல் உண்மையும் பிறத்தல் உண்மையும் – புறம் 27/11,12
மாய்தல் உண்மையும் பிறத்தல் உண்மையும் – புறம் 27/12
மாய்தல் உண்மையும் பிறத்தல் உண்மையும்
அறியாதோரையும் அறிய காட்டி – புறம் 27/12,13
இரவலர் உண்மையும் காண் இனி இரவலர்க்கு – புறம் 162/3
ஈவோர் உண்மையும் காண் இனி நின் ஊர் – புறம் 162/4
மேல்


உண்மையோ (3)

அணி கவின் உண்மையோ அரிதே மணி கழி – நற் 191/10
புன் மனத்து உண்மையோ அரிதே அவரும் – நற் 330/8
உண்மையோ அறியலர் காண்பு அறியலரே – புறம் 390/28
மேல்


உண்மோ (1)

கெடல் அரும் திருவ உண்மோ
விடை வீழ்த்து சூடு கிழிப்ப – புறம் 366/16,17
மேல்


உண (32)

சுரும்பு உண தொடுத்த பெரும் தண் மா தழை – திரு 203
பெரும் கல் நாடன் பேகனும் சுரும்பு உண
நறு வீ உறைக்கும் நாக நெடு வழி – சிறு 87,88
அகில் உண விரித்த அம் மென் கூந்தலின் – சிறு 263
மலர திறந்த வாயில் பலர் உண
பைம் நிணம் ஒழுகிய நெய்ம் மலி அடிசில் – குறி 203,204
பொங்கி வரு புது நீர் நெஞ்சு உண ஆடுகம் – நற் 68/5
சுரும்பு உண விரிந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 168/1
இன் சொல் மேவலைப்பட்ட என் நெஞ்சு உண
கூறு இனி மடந்தை நின் கூர் எயிறு_உண்கு என – நற் 204/5,6
எஞ்சா வஞ்சினம் நெஞ்சு உண கூறி – நற் 214/6
வரி அணி சிறகின் வண்டு உண மலரும் – நற் 399/3
இறைத்து உண சென்று அற்று ஆங்கு – குறு 99/5
சுரும்பு உண மலர்ந்த வாசம் கீழ்ப்பட – குறு 309/2
சுரும்பு உண களித்த புகர் முக வேழம் – ஐங் 239/1
நெஞ்சு உண தேற்றிய வஞ்சின காளையொடு – ஐங் 372/2
உய்வு இன்றி நுந்தை நலன் உண சாஅய் சாஅய்-மார் – கலி 80/16
சுரும்பு உண விரிந்த பெரும் தண் கோதை – அகம் 131/4
சோலை அடுக்கத்து சுரும்பு உண விரிந்த – அகம் 152/16
நெஞ்சு உண மொழிப-மன்னே தோழி – அகம் 157/10
சுரும்பு உண ஒலிவரும் இரும் பல் கூந்தல் – அகம் 161/10
பொய் வல் உள்ளமொடு புரிவு உண கூறி – அகம் 205/4
சுரும்பு உண மலர்ந்த பெரும் தண் நெய்தல் – அகம் 290/14
வார்_உறு கவரியின் வண்டு உண விரிய – அகம் 335/19
திருந்து வேல் இளையர் சுரும்பு உண மலை-மார் – அகம் 345/12
பகு வாய் பைம் சுனை மா உண மலிர – அகம் 364/8
வருந்தும்-கொல் அளியள் தானே சுரும்பு உண
நெடு நீர் பயந்த நிரை இதழ் குவளை – அகம் 381/18,19
உவர் உண பறைந்த ஊன் தலை சிறாஅரொடு – அகம் 387/4
தொடுத்து உண கிடப்பினும் கிடக்கும் அஃதான்று – புறம் 156/4
மன்பதை எல்லாம் சென்று உண கங்கை – புறம் 161/6
ஆவும் மாவும் சென்று உண கலங்கி – புறம் 204/7
கலை உண கிழிந்த முழவு மருள் பெரும் பழம் – புறம் 236/1
இரவல் மாக்கள் உண கொள தீர்ந்து என – புறம் 333/10
குடர் தலை மாலை சூடி உண தின – புறம் 371/23
யான் உண அருளல் அன்றியும் தான் உண் – புறம் 398/23
மேல்


உணக்கல் (1)

நிண சுறா அறுத்த உணக்கல் வேண்டி – நற் 45/6
மேல்


உணக்கிய (1)

மிகு மீன் உணக்கிய புது மணல் ஆங்கண் – நற் 63/2
மேல்


உணக்கின் (1)

தொடி புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்து எருவும் – குறள் 104/13
மேல்


உணக்கும் (2)

அம் கண் அரில் வலை உணக்கும் துறைவனொடு – நற் 4/4
முழூஉ வள்ளுரம் உணக்கும் மள்ள – புறம் 219/2
மேல்


உணங்க (5)

ஊடல் உணங்க விடுவாரோடு என் நெஞ்சம் – குறள் 131/19
நுணங்கு மணல் ஆங்கண் உணங்க பெய்ம்-மார் – அகம் 300/2
அணங்கு அரும் பறந்தலை உணங்க பண்ணி – புறம் 25/6
மல்கு நீர் வரைப்பில் கயம் பல உணங்க
கோடை நீடிய பைது அறு காலை – புறம் 174/25,26
கொய் அடகு வாட தரு விறகு உணங்க
மயில் அம் சாயல் மாஅயோளொடு – புறம் 318/1,2
மேல்


உணங்கல் (10)

புலவு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி – நற் 331/4
செந்தினை உணங்கல் தொகுக்கும் – நற் 344/11
முன்றில் உணங்கல் மாந்தி மன்றத்து – குறு 46/3
வெண்ணெய் உணங்கல் போல – குறு 58/5
பைம் தினை உணங்கல் செம்பூழ் கவரும் – ஐங் 469/1
கொழு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி – அகம் 20/2
பல் மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்புதும் – அகம் 80/6
இரும் புலி துறந்த ஏற்று மான் உணங்கல்
நெறி செல் வம்பலர் உவந்தனர் ஆங்கண் – அகம் 107/5,6
படலை முன்றில் சிறுதினை உணங்கல்
புறவும் இதலும் அறவும் உண்கு என – புறம் 319/5,6
சுளகு இடை உணங்கல் செவ்வி கொண்டு உடன் – புறம் 321/3
மேல்


உணங்கல-கொல்லோ (1)

உணங்கல-கொல்லோ நின் தினையே உவ காண் – ஐங் 207/2
மேல்


உணங்கலின் (1)

பெரும் கடல் பரதவர் கோள்_மீன் உணங்கலின்
இரும் கழி கொண்ட இறவின் வாடலொடு – குறு 320/1,2
மேல்


உணங்கிய (1)

அரி செத்து உணங்கிய பெரும் செந்நெல்லின் – பெரும் 473
மேல்


உணங்கு (10)

நேர் இழை மகளிர் உணங்கு உணா கவரும் – பட் 22
உணங்கு ஊண் ஆயத்து ஓர் ஆன் தெண் மணி – நற் 37/2
கணம்_கொள் குப்பை உணங்கு திறன் நோக்கி – நற் 101/3
உணங்கு தினை துழவும் கை போல் ஞாழல் – நற் 267/4
ஆண்டலை வழங்கும் கான் உணங்கு கடு நெறி – பதி 25/8
உணங்கு திறம் பெயர்ந்த வெண் கல் அமிழ்தம் – அகம் 207/2
ஐது உணங்கு வல்சி பெய்து முறுக்கு_உறுத்த – அகம் 224/12
மான் அதள் பெய்த உணங்கு தினை வல்சி – புறம் 320/10
குரல் உணங்கு விதை தினை உரல் வாய் பெய்து – புறம் 333/12
உணங்கு கலன் ஆழியின் தோன்றும் – புறம் 338/11
மேல்


உணங்கும் (5)

வலை உணங்கும் மணல் முன்றில் – பட் 83
கணம்_கொள் சிமைய உணங்கும் கானல் – குறு 372/3
அறு நீர் அம்பியின் நெறி முதல் உணங்கும்
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 29/18,19
வெண்ணெல் வித்தின் அறை மிசை உணங்கும்
பனி படு சோலை வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 211/6,7
குறும் பொறை உணங்கும் ததர் வெள் என்பு – அகம் 245/17
மேல்


உணப்பட்ட (1)

நலன் உணப்பட்ட நல்கூர் பேடை – நற் 178/3
மேல்


உணப்பட்டாள் (1)

பல் நாளும் படர் அட பசலையால் உணப்பட்டாள்
பொன் உரை மணி அன்ன மாமை கண் பழி உண்டோ – கலி 48/16,17
மேல்


உணப்பட்டு (1)

பயலையால் உணப்பட்டு பண்டை நீர் ஒழிந்த_கால் – கலி 15/13
மேல்


உணப்பட்டோர் (2)

நல்குநர் புரிந்து நலன் உணப்பட்டோர்
அல்குநர் போகிய ஊர் ஓர் அன்னர் – கலி 23/10,11
கூடினர் புரிந்து குணன் உணப்பட்டோர்
சூடினர் இட்ட பூ ஓர் அன்னர் – கலி 23/12,13
மேல்


உணர் (3)

மதி மாறு ஓரா நன்று உணர் சூழ்ச்சி – மலை 62
தேறி தெரிய உணர் நீ பிறிதும் ஓர் – பரி 6/92
முழுது உணர் கேள்வியன் ஆகலின் விரகினானே – புறம் 361/22
மேல்


உணர்-மின் (1)

மா என்று உணர்-மின் மடல் அன்று மற்று இவை – கலி 140/3
மேல்


உணர்க (3)

பேதைமை ஒன்றோ பெரும் கிழமை என்று உணர்க
நோ தக்க நட்டார் செயின் – குறள் 81/9,10
தாம் அறிந்து உணர்க என்ப மாதோ – நற் 116/2
யாய் அறிந்து உணர்க என்னார் தீ வாய் – அகம் 203/2
மேல்


உணர்கல்லாள் (1)

நாணும் நிறையும் உணர்கல்லாள் தோள் ஞெகிழ்பு – கலி 146/6
மேல்


உணர்குவார் (1)

கூடுவார் ஊடல் ஒழிப்பார் உணர்குவார்
ஆடுவார் பாடுவார் ஆர்ப்பார் நகுவார் நக்கு – பரி 24/20,21
மேல்


உணர்குவென் (1)

உணர்குவென் அல்லென் உரையல் நின் மாயம் – அகம் 226/1
மேல்


உணர்கோ (1)

யாங்கு என உணர்கோ யானே வீங்குபு – அகம் 273/9
மேல்


உணர்ச்சி (3)

மனத்தான் ஆம் மாந்தர்க்கு உணர்ச்சி இனத்தான் ஆம் – குறள் 46/5
புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சி தான் – குறள் 79/9
உணர்ச்சி இல்லோர் உடைமை உள்ளேம் – புறம் 197/16
மேல்


உணர்ச்சியுள் (1)

சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரை – குறள் 98/11
மேல்


உணர்த்த (3)

காதலன் தந்தமை அறியாது உணர்த்த
அணங்கு உறு கழங்கின் முது வாய் வேலன் – நற் 282/4,5
உணர்த்த உணரா ஒள் இழை மாதரை – பரி 7/36
ஊடி_ஊடி உணர்த்த புகன்று – பரி 24/76
மேல்


உணர்த்தர (1)

வல்லவர் ஊடல் உணர்த்தர நல்லாய் – பரி 6/102
மேல்


உணர்த்தல் (1)

புலவி உணர்த்தல் வன்மையானே – நற் 217/9
மேல்


உணர்த்தலின் (1)

ஊழி ஒரு வினை உணர்த்தலின் முதுமைக்கு – பரி 2/17
மேல்


உணர்த்தலும் (1)

கூறி உணர்த்தலும் வேண்டாது மற்று நீ – கலி 91/21
மேல்


உணர்த்திய (2)

முன் அடி பணிந்து எம்மை உணர்த்திய வருதி-மன் – கலி 73/15
ஏனல் காப்போர் உணர்த்திய கூஉம் – புறம் 28/9
மேல்


உணர்த்தியும் (1)

தன்னை உணர்த்தியும் காயும் பிறர்க்கும் நீர் – குறள் 132/17
மேல்


உணர்த்தினவும் (1)

முன் அடி ஒல்கி உணர்த்தினவும் பன் மாண் – கலி 92/56
மேல்


உணர்த்து (1)

வளை அணி முன்கை நின் இகுளைக்கு உணர்த்து என – நற் 71/2
மேல்


உணர்த்தும் (2)

கலந்து உணர்த்தும் காதலர் கண்டால் புலந்து உணராய் – குறள் 125/11
மொழியின் உணர்த்தும் சிறு வரை அல்லது – அகம் 13/8
மேல்


உணர்த்துவானை (1)

உறைத்தும் செறுத்தும் உணர்த்துவானை
புல்லாது ஊடி புலந்து நின்றவள் – பரி 12/66,67
மேல்


உணர்தல் (3)

தான் அமிழ்தம் என்று உணர்தல் பாற்று – குறள் 2/2
ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவை காமம் – குறள் 111/17
அரிதே தோழி நாண் நிறுப்பாம் என்று உணர்தல்
பெரிதே காமம் என் உயிர் தவ சிறிதே – கலி 137/1,2
மேல்


உணர்தலும் (1)

ஒரு வழி படாமையும் ஓடியது உணர்தலும்
அரி ஏர் உண்கண் அரிவையர் ஏத்த – சிறு 214,215
மேல்


உணர்தியோ (2)

நின்னை புரை நினைப்பின் நீ அலது உணர்தியோ
முன்னை மரபின் முதுமொழி முதல்வ – பரி 3/46,47
உயிர் வாங்கும் என்பதை உணர்தியோ உணராயோ – கலி 56/26
மேல்


உணர்ந்த (10)

முன்னம் உணர்ந்த வளை – குறள் 128/14
நுண்ணிதின் உணர்ந்த நுழைந்த நோக்கின் – மது 517
வெறி என உணர்ந்த உள்ளமொடு மறி அறுத்து – நற் 47/9
வெறி என உணர்ந்த அரிய அன்னையை – நற் 173/4
கண் அகன் விசும்பின் மதி என உணர்ந்த நின் – நற் 316/5
புணர்ந்தாம் போல உணர்ந்த நெஞ்சமொடு – நற் 349/4
நயன் இலர் ஆகுதல் நன்று என உணர்ந்த
குன்ற நாடன் தன்னினும் நன்றும் – குறு 327/2,3
வெறி என உணர்ந்த வேலன் நோய் மருந்து – குறு 360/1
வருவர் என்று உணர்ந்த மடம் கெழு நெஞ்சம் – அகம் 303/15
ஆறு உணர்ந்த ஒரு முதுநூல் – புறம் 166/4
மேல்


உணர்ந்தமை (1)

சிறிது என உணர்ந்தமை நாணி பிறிதும் ஓர் – புறம் 394/14
மேல்


உணர்ந்தமையின் (1)

ஆங்கு உணர்ந்தமையின் ஈங்கு ஏகும்-மார் உளேனே – குறு 173/7
மேல்


உணர்ந்தவர் (1)

உணர்ந்தவர் ஈகை போல் இணர் ஊழ்த்த மரத்தொடும் – கலி 32/11
மேல்


உணர்ந்தவை (1)

இன்னா என தான் உணர்ந்தவை துன்னாமை – குறள் 32/11
மேல்


உணர்ந்தனள்-கொல் (1)

அறிவும் ஒழுக்கமும் யாண்டு உணர்ந்தனள்-கொல்
கொண்ட கொழுநன் குடி வறன்_உற்று என – நற் 110/9,10
மேல்


உணர்ந்தனள்-கொல்லோ (1)

எளிது என உணர்ந்தனள்-கொல்லோ முளி சினை – குறு 396/3
மேல்


உணர்ந்தனை (3)

அது மற்று உணர்ந்தனை போலாய் – ஐங் 471/4
உணர்ந்தனை புணர்ந்த நீயும் நின் தோள் – அகம் 178/14
உள என உணர்ந்தனை ஆயின் ஒரூஉம் – அகம் 327/4
மேல்


உணர்ந்தனையே (1)

நீ உணர்ந்தனையே தோழி வீ உக – நற் 91/1
மேல்


உணர்ந்தார் (1)

இனையர் என உணர்ந்தார் என்று ஏக்கற்று ஆங்கு – கலி 68/23
மேல்


உணர்ந்தாரை (1)

ஒன்றினேம் யாம் என்று உணர்ந்தாரை நுந்தை போல் – கலி 86/15
மேல்


உணர்ந்திசினோரே (1)

உண்டு என உரைப்பரால் உணர்ந்திசினோரே – புறம் 365/11
மேல்


உணர்ந்தீயாய் (1)

ஒல் ஆங்கு யாம் இரப்பவும் உணர்ந்தீயாய் ஆயினை – கலி 3/11
மேல்


உணர்ந்து (26)

சார்பு உணர்ந்து சார்பு கெட ஒழுகின் மற்று அழித்து – குறள் 36/17
பிழைத்து உணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லார் இழைத்து உணர்ந்து
ஈண்டிய கேள்வியவர் – குறள் 42/13,14
எய்த உணர்ந்து செயல் – குறள் 52/12
இடை தெரிந்து நன்கு உணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின் – குறள் 72/3
நன் பொருள் நன்கு உணர்ந்து சொல்லினும் நல்கூர்ந்தார் – குறள் 105/11
இன்று இவண் தோன்றிய ஒழுக்கமொடு நன்கு உணர்ந்து
வானமும் நிலனும் தாம் முழுது உணரும் – மது 478,479
கூறின் எவனோ தோழி வேறு உணர்ந்து
அணங்கு அறி கழங்கின் கோட்டம் காட்டி – நற் 47/7,8
யாங்கு உணர்ந்து உய்குவள்-கொல் என மடுத்த – நற் 55/10
நாறு இரும் கதுப்பின் எம் காதலி வேறு உணர்ந்து
வெரூஉம் மான் பிணையின் ஒரீஇ – நற் 250/8,9
ஆறு இடையிட்ட அளவைக்கு வேறு உணர்ந்து
என்றூழ் விடர் அகம் சிலம்ப – நற் 318/7,8
முழுது உணர்ந்து ஒழுக்கும் நரை மூதாளனை – பதி 74/24
நொசிப்பின் ஏழ் உறு முனிவர் நனி உணர்ந்து
வசித்ததை கண்டம் ஆக மாதவர் – பரி 5/37,38
பொருந்திய கேண்மையின் மறை உணர்ந்து அ மறை – கலி 25/23
அது என உணர்ந்து அதன் அணி நலம் முருக்கி – கலி 49/6
உண்டாதல் சாலா என் உயிர் சாதல் உணர்ந்து நின் – கலி 77/10
புள் என உணர்ந்து பின் புலம்பு கொண்டு இனையுமே – கலி 126/9
மலர் என உணர்ந்து பின் மம்மர் கொண்டு இனையுமே – கலி 126/13
கனவு என உணர்ந்து பின் கையற்று கலங்குமே – கலி 126/17
யான் என உணர்ந்து நீ நனி மருள – கலி 131/44
நம் உணர்ந்து ஆறிய கொள்கை – அகம் 95/14
முருகு என உணர்ந்து முகமன் கூறி – அகம் 272/13
கூறாய் செய்வது தோழி வேறு உணர்ந்து
அன்னையும் பொருள் உகுத்து அலமரும் மென் முறி – அகம் 292/1,2
முன்னம் முகத்தின் உணர்ந்து அவர் – புறம் 3/25
மெய் அன்ன பொய் உணர்ந்து
பொய் ஓராது மெய் கொளீஇ – புறம் 166/6,7
நின் உணர்ந்து அறியுநர் என் உணர்ந்து கூற – புறம் 391/13
நின் உணர்ந்து அறியுநர் என் உணர்ந்து கூற – புறம் 391/13
மேல்


உணர்ந்தும் (3)

பிழைத்து உணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லார் இழைத்து உணர்ந்து – குறள் 42/13
ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்கு உரைத்தும் தான் அடங்கா – குறள் 84/7
உணர்ந்தும் உணராது இ ஊர் – கலி 140/24
மேல்


உணர்ந்தேன் (2)

உணர்ந்தேன் மன்ற அவர் உணரா ஊங்கே – குறு 297/7
உள்ளியது உணர்ந்தேன் அஃது உரை இனி நீ எம்மை – பரி 18/9
மேல்


உணர்ந்தோர் (2)

தன் சொல் உணர்ந்தோர் அறியலன் என்றும் – ஐங் 38/2
தன் சொல் உணர்ந்தோர் மேனி – ஐங் 41/3
மேல்


உணர்ந்தோர்க்கு (1)

புணர்ந்தோர் புன்கண் அருளலும் உணர்ந்தோர்க்கு
ஒத்தன்று-மன்னால் எவன்-கொல் முத்தம் – அகம் 108/1,2
மேல்


உணர்ந்தோரே (1)

இனிய காண்க இதன் இயல்பு உணர்ந்தோரே – புறம் 194/7
மேல்


உணர்ந்தோன் (1)

வேண்டியது உணர்ந்தோன் தாள் வாழியவே – புறம் 386/25
மேல்


உணர்ப்பவள் (1)

ஊடும் மென் சிறு கிளி உணர்ப்பவள் முகம் போல – கலி 72/4
மேல்


உணர்ப்பான் (1)

வணங்கி உணர்ப்பான் துறை – கலி 131/40
மேல்


உணர்ப்பித்தல் (1)

ஏதிலா நோக்குதி என்று ஆங்கு உணர்ப்பித்தல்
ஆய் தேரான் குன்ற இயல்பு – பரி 18/13,14
மேல்


உணர்பு (1)

நீர் ஊர் அரவத்தால் துயில் உணர்பு எழீஇ – பரி 20/15
மேல்


உணர்வது (1)

உணர்வது உடையார் முன் சொல்லல் வளர்வதன் – குறள் 72/15
மேல்


உணர்வார் (5)

புண் அது உணர்வார் பெறின் – குறள் 26/14
வாளாது உணர்வார் பெறின் – குறள் 34/8
உற்றது உணர்வார் பெறின் – குறள் 71/16
வகைமை உணர்வார் பெறின் – குறள் 71/18
ஏற்று உணர்வார் முன்னர் இழுக்கு – குறள் 72/12
மேல்


உணர்வாரை (1)

குறிப்பின் குறிப்பு உணர்வாரை உறுப்பினுள் – குறள் 71/5
மேல்


உணர்வானை (1)

ஐயப்படாஅது அகத்தது உணர்வானை
தெய்வத்தொடு ஒப்ப கொளல் – குறள் 71/3,4
மேல்


உணர்வின் (1)

செவியின் சுவை உணரா வாய் உணர்வின் மாக்கள் – குறள் 42/19
மேல்


உணர்வினால் (1)

நுண் உணர்வினால் பெரும் கொடையர் – புறம் 360/3
மேல்


உணர்வினும் (1)

வலியினும் மனத்தினும் உணர்வினும் எல்லாம் – பரி 3/49
மேல்


உணர்வு (3)

ஐ உணர்வு எய்திய-கண்ணும் பயம் இன்றே – குறள் 36/7
மெய் உணர்வு இல்லாதவர்க்கு – குறள் 36/8
ஒல்கத்து நல்கிலா உணர்வு இலார் தொடர்பு போல் – கலி 25/20
மேல்


உணர்வோர் (1)

உணர்வோர் யார் என் இடும்பை தீர்க்க என – புறம் 155/2
மேல்


உணர (8)

உணர விரித்து உரையாதார் – குறள் 65/20
நிகழ்ந்த வண்ணம் நீ நனி உணர
செப்பல் ஆன்றிசின் சினவாதீமோ – குறி 33,34
நுண்ணிதின் உணர நாடி நண்ணார் – பட் 225
இற்று ஆங்கு உணர உரை-மதி தழையோர் – நற் 54/8
புணர்ந்தனன் போல உணர கூறி – நற் 145/6
அணங்கு என உணர கூறி வேலன் – நற் 322/10
எந்தையும் யாயும் உணர காட்டி – குறு 374/1
வெம் சுரம் இறந்த காதலர் நெஞ்சு உணர
அரிய வஞ்சினம் சொல்லியும் பல் மாண் – அகம் 175/6,7
மேல்


உணரப்படும் (3)

புண் என்று உணரப்படும்
மண்ணோடு இயைந்த மரத்து அனையர் கண்ணொடு – குறள் 58/10,11
ஒல்லை உணரப்படும்
சொல் வணக்கம் ஒன்னார்-கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம் – குறள் 83/12,13
ஒல்லை உணரப்படும்
செறாஅ சிறு சொல்லும் செற்றார் போல் நோக்கும் – குறள் 110/12,13
மேல்


உணரா (13)

செவியின் சுவை உணரா வாய் உணர்வின் மாக்கள் – குறள் 42/19
குறிப்பின் குறிப்பு உணரா ஆயின் உறுப்பினுள் – குறள் 71/9
தெரிந்து உணரா நோக்கிய உண்கண் பரிந்து உணரா – குறள் 118/3
தெரிந்து உணரா நோக்கிய உண்கண் பரிந்து உணரா
பைதல் உழப்பது எவன் – குறள் 118/3,4
உண்டு என உணரா உயவும் நடுவின் – பொரு 38
வண்டு எனும் உணரா ஆகி – நற் 326/9
உணர்ந்தேன் மன்ற அவர் உணரா ஊங்கே – குறு 297/7
ஊழி யாவரும் உணரா
ஆழி முதல்வ நின் பேணுதும் தொழுது – பரி 2/18,19
உணர்த்த உணரா ஒள் இழை மாதரை – பரி 7/36
கண்ணியது உணரா அளவை ஒண்_நுதல் – அகம் 5/6
ஊர் என உணரா சிறுமையொடு நீர் உடுத்து – அகம் 200/3
உண்க என உணரா உயவிற்று ஆயினும் – புறம் 333/6
பெரிய ஓதினும் சிறிய உணரா
பீடு இன்று பெருகிய திருவின் – புறம் 375/19,20
மேல்


உணராதாய் (2)

இளமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும் – கலி 58/8
மடமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும் – கலி 58/12
மேல்


உணராதார் (1)

கண்டவர் இல் என உலகத்துள் உணராதார்
தங்காது தகைவு இன்றி தாம் செய்யும் வினைகளுள் – கலி 125/1,2
மேல்


உணராது (1)

உணர்ந்தும் உணராது இ ஊர் – கலி 140/24
மேல்


உணராதோரே (1)

உள்ளுவர்-கொல்லோ நின் உணராதோரே
மழை தவழும் பெரும் குன்றத்து – பதி 51/24,25
மேல்


உணராம் (1)

கூறும் சொல் வாய் என கொண்டு அதன் பண்பு உணராம்
தேறல் எளிது என்பாம் நாம் – கலி 60/24,25
மேல்


உணராமை (3)

ஒற்று ஒற்று உணராமை ஆள்க உடன் மூவர் – குறள் 59/17
ஊடியவரை உணராமை வாடிய – குறள் 131/7
கடிது என உணராமை கடிந்ததோ நினக்கே – கலி 99/21
மேல்


உணராய் (4)

கலந்து உணர்த்தும் காதலர் கண்டால் புலந்து உணராய்
பொய் காய்வு காய்தி என் நெஞ்சு – குறள் 125/11,12
பசந்தனள் என்பது உணராய் பல் நாள் – நற் 351/3
ஒவ்வா என்று உணராய் நீ ஒரு நிலையே உரைத்ததை – கலி 76/9
உரிது என உணராய் நீ உலமந்தாய் போன்றதை – கலி 76/17
மேல்


உணராயோ (1)

உயிர் வாங்கும் என்பதை உணர்தியோ உணராயோ
என ஆங்கு – கலி 56/26,27
மேல்


உணரார் (3)

நன்று என உணரார் மாட்டும் – குறு 78/5
எம்மின் உணரார் ஆயினும் தம்_வயின் – ஐங் 472/3
ஆங்கு உணரார் நேர்ப அது பொய்ப்பாய் நீ ஆயின் – கலி 108/57
மேல்


உணராவே (1)

எருதே இளைய நுகம் உணராவே
சகடம் பண்டம் பெரிது பெய்தன்றே – புறம் 102/1,2
மேல்


உணராள் (2)

தன் நிலை உள்ளும் நம் நிலை உணராள்
இரும் பல் கூந்தல் சேய் இழை மடந்தை – அகம் 373/9,10
ஈங்கு நாம் உழக்கும் எவ்வம் உணராள்
நன்னர் நெஞ்சமொடு மயங்கி வெறி என – அகம் 388/17,18
மேல்


உணரான் (1)

நம் நிலை இடை தெரிந்து உணரான் தன் மலை – நற் 344/5
மேல்


உணரிய (1)

அச்சு ஆறு ஆக உணரிய வருபவன் – கலி 75/20
மேல்


உணரின் (1)

ஓர்த்து உள்ளம் உள்ளது உணரின் ஒருதலையா – குறள் 36/13
மேல்


உணரும் (9)

நில்லாதவற்றை நிலையின என்று உணரும்
புல்லறிவு ஆண்மை கடை – குறள் 34/1,2
பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என்று உணரும்
மருளான் ஆம் மாணா பிறப்பு – குறள் 36/1,2
இடை தெரிந்து உணரும் இருள் தீர் காட்சி – பெரும் 445
வானமும் நிலனும் தாம் முழுது உணரும்
சான்ற கொள்கை சாயா யாக்கை – மது 479,480
இடை தெரிந்து உணரும் பெரியோர் மாய்ந்து என – மலை 542
அது என உணரும் ஆயின் ஆயிடை – குறு 111/3
இரண்டின் உணரும் வளியும் நீயே – பரி 13/19
மூன்றின் உணரும் தீயும் நீயே – பரி 13/20
நான்கின் உணரும் நீரும் நீயே – பரி 13/21
மேல்


உணரேன் (4)

நகை என உணரேன் ஆயின் – குறு 96/3
புல்லிய கேளிர் புணரும் பொழுது உணரேன்
எல்லி ஆக எல்லை என்று ஆங்கே பகல் முனிவேன் – கலி 144/51,52
யானும் தெற்றென உணரேன் மேல் நாள் – அகம் 48/4
கொடியோள் முன்னியது உணரேன் தொடியோய் – அகம் 369/10
மேல்


உணல் (5)

தாமே தமியர் உணல்
சாதலின் இன்னாதது இல்லை இனிது அதூஉம் – குறள் 23/18,19
உணல் ஆய்ந்திசினால் அவரொடு சேய் நாட்டு – குறு 262/5
கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை – பரி 5/6
ஊறு நீர் அமிழ்து ஏய்க்கும் எயிற்றாய் நீ உணல் வேட்பின் – கலி 20/11
அரும் மணி அவிர் உத்தி அரவு நீர் உணல் செத்து – கலி 45/3
மேல்


உணலினும் (1)

உணலினும் உண்டது அறல் இனிது காமம் – குறள் 133/11
மேல்


உணவின் (9)

செவி உணவின் கேள்வி உடையார் அவி உணவின் – குறள் 42/5
செவி உணவின் கேள்வி உடையார் அவி உணவின்
ஆன்றாரொடு ஒப்பர் நிலத்து – குறள் 42/5,6
சில்_பத_உணவின் கொள்ளை சாற்றி – பெரும் 64
அளை விலை உணவின் கிளை உடன் அருத்தி – பெரும் 163
முகடு துமித்து அடுக்கிய பழம் பல் உணவின்
குமரி_மூத்த கூடு ஓங்கு நல் இல் – பெரும் 246,247
நாற்ற_உணவின் உரு கெழு பெரியோர்க்கு – மது 458
தன் பாடிய தளி உணவின்
புள் தேம்ப புயல் மாறி – பட் 3,4
உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம் – புறம் 18/20
அல்லி உணவின் மனைவியொடு இனியே – புறம் 250/5
மேல்


உணவினோர் (1)

அவி உணவினோர் புறம்காப்ப – புறம் 377/5
மேல்


உணவினோரும் (1)

நாற்ற_உணவினோரும் ஆற்ற – புறம் 62/17
மேல்


உணவு (7)

செவிக்கு உணவு இல்லாத போழ்து சிறிது – குறள் 42/3
உணவு இல் வறும் கூட்டு உள்ளகத்து இருந்து – பட் 267
சிறு புல் உணவு நெறி பட மறுகி – அகம் 377/2
உணவு எனப்படுவது நிலத்தோடு நீரே – புறம் 18/21
கால் உணவு ஆக சுடரொடு கொட்கும் – புறம் 43/3
முகந்து கொள்ளும் உணவு என்கோ – புறம் 396/20
கடியும் உணவு என்ன கடவுட்கும் தொடேன் – புறம் 399/26
மேல்


உணவும் (1)

ஈழத்து உணவும் காழகத்து ஆக்கமும் – பட் 191
மேல்


உணா (7)

பணை நிலை புரவி புல் உணா தெவிட்ட – மது 660
புல் உணா தெவிட்டும் புலம்பு விடு குரலொடு – நெடு 94
நேர் இழை மகளிர் உணங்கு உணா கவரும் – பட் 22
குறுகி சிறப்பு உணா_கால் – பரி 19/94
சிறப்பு உணா கேட்டி செவி – பரி 19/96
சில் உணா தந்த சீறூர் பெண்டிர் – அகம் 283/5
இல் உணா துரத்தலின் இல் மறந்து உறையும் – புறம் 160/17
மேல்


உணா_கால் (1)

குறுகி சிறப்பு உணா_கால்
குற_பிணா_கொடியை கூடியோய் வாழ்த்து – பரி 19/94,95
மேல்


உணாவும் (1)

இ நான்கு அல்லது உணாவும் இல்லை – புறம் 335/6
மேல்


உணில் (1)

உண்ணற்க கள்ளை உணில் உண்க சான்றோரான் – குறள் 93/3
மேல்


உணின் (2)

அற்றது போற்றி உணின்
அற்றால் அளவு அறிந்து உண்க அஃது உடம்பு – குறள் 95/4,5
வயவு_உறு மகளிர் வேட்டு உணின் அல்லது – புறம் 20/14
மேல்


உணினே (1)

நூறு செறு ஆயினும் தமித்து புக்கு உணினே
வாய் புகுவதனினும் கால் பெரிது கெடுக்கும் – புறம் 184/3,4
மேல்


உணீஇய (17)

கனி பொழி கானம் கிளையொடு உணீஇய
துனை பறை நிவக்கும் புள்_இனம் மான – மலை 54,55
மல்லல் மூதூர் மலர் பலி உணீஇய
மன்றம் போழும் புன்கண் மாலை – நற் 73/3,4
ஞாங்கர் இள வெயில் உணீஇய ஓங்கு சினை – நற் 288/2
உயவு நடை பேடை உணீஇய மன்னர் – நற் 384/4
வள மலை சிறுதினை உணீஇய கானவர் – ஐங் 268/2
குறும் சினை வேம்பின் நறும் பழம் உணீஇய
வாவல் உகக்கும் மாலையும் – ஐங் 339/2,3
விருந்து கண்மாறாது உணீஇய பாசவர் – பதி 21/9
கொளை வல் வாழ்க்கை நும் கிளை இனிது உணீஇய
களிறு பரந்து இயல கடு மா தாங்க – பதி 49/3,4
தொடர்ந்து செல் அமையத்து துவன்று உயிர் உணீஇய
உடங்கு கொட்பன போல் புகுத்தனர் தொழூஉ – கலி 105/21,22
ஓங்கு வணர் பெரும் குரல் உணீஇய பாங்கர் – அகம் 88/2
உறு நோய் வருத்தமொடு உணீஇய மண்டி – அகம் 119/17
பழம் போல் சேற்ற தீம் புழல் உணீஇய
கரும் கோட்டு இருப்பை ஊரும் – அகம் 171/13,14
வாளை வெண் போத்து உணீஇய நாரை தன் – அகம் 276/2
புள்ளி அம் பிணை உணீஇய உள்ளி – அகம் 291/18
கதிர் கால் அம் பிணை உணீஇய புகல் ஏறு – அகம் 321/4
படு மணி இன நிரை உணீஇய கோவலர் – அகம் 321/7
வெய்ய மன்ற நின் வை எயிறு_உணீஇய – அகம் 325/11
மேல்


உணீஇயர் (6)

பசலை உணீஇயர் வேண்டும் – குறு 27/4
வளை உடை கையள் எம்மொடு உணீஇயர்
வருக தில் அம்ம தானே – குறு 56/3,4
மாவும் மாக்களும் படு பிணம் உணீஇயர்
பொறித்த போலும் புள்ளி எருத்தின் – பதி 36/7,8
புன் தலை மட பிடி உணீஇயர் அம் குழை – அகம் 59/7
வெறி கொள் பாசடை உணீஇயர் பைப்பய – அகம் 106/3
ஈண்டு செய் நல் வினை ஆண்டு சென்று உணீஇயர்
உயர்ந்தோர்_உலகத்து பெயர்ந்தனன் ஆகலின் – புறம் 174/19,20
மேல்


உத்தரிய (1)

உத்தி ஒரு காழ் நூல் உத்தரிய திண் பிடி – கலி 96/13
மேல்


உத்தி (10)

கேழ் கிளர் உத்தி அரவு தலை பனிப்ப – நற் 129/7
ஒளி திகழ் உத்தி உரு கெழு நாகம் – பரி 12/4
இரு கேழ் உத்தி அணிந்த எருத்தின் – பரி 23/48
அரும் மணி அவிர் உத்தி அரவு நீர் உணல் செத்து – கலி 45/3
உத்தி எறிந்துவிடற்கு – கலி 64/30
உத்தி ஒரு காழ் நூல் உத்தரிய திண் பிடி – கலி 96/13
உத்தி பொறித்த புனை பூண் பருமத்து – கலி 97/14
உத்தி அரவின் பை தலை துமிய – அகம் 202/10
நூல் அமை பிறப்பின் நீல உத்தி
கொய்ம் மயிர் எருத்தம் பிணர் பட பெருகி – அகம் 400/5,6
யானும் ஏழ் மணி அம் கேழ் அணி உத்தி
கண் கேள்வி சுவை நாவின் – புறம் 382/12,13
மேல்


உத்தியொடு (1)

தெய்வ_உத்தியொடு வலம்புரி வயின் வைத்து – திரு 23
மேல்


உதவ (2)

மழை தொழில் உதவ மாதிரம் கொழுக்க – மது 10
கடலும் கானமும் பல பயம் உதவ
பிறர்_பிறர் நலியாது வேற்று பொருள் வெஃகாது – பதி 22/6,7
மேல்


உதவா (2)

பொன் நேர் பசலைக்கு உதவா மாறே – நற் 47/11
நயந்தோர்க்கு உதவா நார் இல் மார்பே – நற் 225/9
மேல்


உதவாதான் (1)

ஒற்கத்துள் உதவியார்க்கு உதவாதான் மற்று அவன் – கலி 149/6
மேல்


உதவாது (3)

எனக்கும் ஆகாது என் ஐக்கும் உதவாது
பசலை உணீஇயர் வேண்டும் – குறு 27/3,4
நனவினுள் உதவாது நள்ளிருள் வேறு ஆகும் – கலி 145/2
உறும் இடத்து உதவாது உவர் நிலம் ஊட்டியும் – புறம் 142/2
மேல்


உதவாதே (1)

இறைவன் தாட்கு உதவாதே அதனால் – புறம் 18/26
மேல்


உதவாய் (1)

இனைய நீ செய்தது உதவாய் ஆயின் சே_இழாய் – கலி 59/24
மேல்


உதவி (22)

மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை – குறள் 7/19
பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் – குறள் 11/5
உதவி வரைத்து அன்று உதவி உதவி – குறள் 11/9
உதவி வரைத்து அன்று உதவி உதவி – குறள் 11/9
உதவி வரைத்து அன்று உதவி உதவி
செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து – குறள் 11/9,10
நிலம் தந்த பேர் உதவி
பொலம் தார் மார்பின் நெடியோன் உம்பல் – மது 60,61
உயர்ந்த உதவி ஊக்கலர் தம்-மின் – மது 743
தோள் பழி மறைக்கும் உதவி
போக்கு இல் பொலம் தொடி செறீஇயோனே – நற் 136/8,9
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு தொழில் உதவி
பெரும் பெயல் பொழிந்த வழி நாள் அமையத்து – நற் 157/1,2
கண் உறு விழுமம் கை போல் உதவி
நம் உறு துயரம் களையார் ஆயினும் – நற் 216/3,4
கடும்பு உடை கடும் சூல் நம் குடிக்கு உதவி
நெய்யோடு இமைக்கும் ஐயவி திரள் காழ் – நற் 370/2,3
திருந்து இழை அல்குற்கு பெரும் தழை உதவி
செயலை முழு_முதல் ஒழிய அயலது – குறு 214/4,5
கெட்ட இடத்து உவந்த உதவி கட்டில் – குறு 225/3
நன்றே செய்த உதவி நன்று தெரிந்து – ஐங் 288/1
பாசறை அரும் தொழில் உதவி நம் – ஐங் 446/3
கட்டளை வலிப்ப நின் தானை உதவி
வேறு புலத்து இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 81/17,18
உடன் உறை வாழ்க்கைக்கு உதவி உறையும் – கலி 93/6
கற்பினின் வழாஅ நன் பல உதவி
பெற்றோன் பெட்கும் பிணையை ஆக என – அகம் 86/13,14
உறும் இடத்து உவக்கும் உதவி ஆண்மையும் – அகம் 231/2
பாணர் ஆர்ப்ப பல் கலம் உதவி
நாள்_அவை இருந்த நனை மகிழ் திதியன் – அகம் 331/11,12
உதவி ஆற்றும் நண்பின் பண்பு உடை – புறம் 29/21
ஞாயிற்று எல்லை ஆள்வினைக்கு உதவி
இரவின் எல்லை வருவது நாடி – புறம் 366/10,11
மேல்


உதவிக்கு (1)

செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் – குறள் 11/1
மேல்


உதவிய (5)

பல் பயம் உதவிய பசுமை தீர் அகல் ஞாலம் – கலி 29/3
விளங்கு பகல் உதவிய பல் கதிர் ஞாயிறு – அகம் 91/1
ஆர் பெயல் உதவிய கார் செய் காலை – அகம் 314/7
அல்குல் தழை கூட்டு அம் குழை உதவிய
வினை அமை வரல் நீர் விழு தொடி தத்த – அகம் 383/8,9
கோடி பல அடுக்கிய பொருள் நுமக்கு உதவிய
நீடு நிலை அரையத்து கேடும் கேள் இனி – புறம் 202/7,8
மேல்


உதவியார்க்கு (1)

ஒற்கத்துள் உதவியார்க்கு உதவாதான் மற்று அவன் – கலி 149/6
மேல்


உதவியும் (4)

நலம் புனை உதவியும் உடையன்-மன்னே – அகம் 195/10
படை வேண்டு_வழி வாள் உதவியும்
வினை வேண்டு_வழி அறிவு உதவியும் – புறம் 179/6,7
வினை வேண்டு_வழி அறிவு உதவியும்
வேண்டுப_வேண்டுப வேந்தன் தேஎத்து – புறம் 179/7,8
உற்று_உழி உதவியும் உறு பொருள் கொடுத்தும் – புறம் 183/1
மேல்


உதவியோயே (1)

இரவு பெயல் பொழிந்த உதவியோயே – நற் 139/10
மேல்


உதவின (1)

ஈர செவ்வி உதவின ஆயினும் – புறம் 289/1
மேல்


உதவு-மின் (1)

பெற்றது உதவு-மின் தப்பு இன்று பின்னும் – பதி 18/7
மேல்


உதவுதல் (1)

ஆற்றுதல் என்பது ஒன்று அலந்தவர்க்கு உதவுதல்
போற்றுதல் என்பது புணர்ந்தாரை பிரியாமை – கலி 133/6,7
மேல்


உதவும் (3)

எல்லா பொருளும் உடைத்தாய் இடத்து உதவும்
நல் ஆள் உடையது அரண் – குறள் 75/11,12
புனல் ஆடு மகளிர்க்கு புணர் துணை உதவும்
வேழ மூதூர் ஊரன் – ஐங் 15/2,3
தா இன்று உதவும் பண்பின் பேயொடு – புறம் 373/36
மேல்


உதள (1)

அதளோன் துஞ்சும் காப்பின் உதள
நெடும் தாம்பு தொடுத்த குறும் தறி முன்றில் – பெரும் 151,152
மேல்


உதியஞ்சேரல் (2)

நாடு கண் அகற்றிய உதியஞ்சேரல்
பாடி சென்ற பரிசிலர் போல – அகம் 65/5,6
முதியர் பேணிய உதியஞ்சேரல்
பெரும் சோறு கொடுத்த ஞான்றை இரும் பல் – அகம் 233/8,9
மேல்


உதியன் (3)

உதியன் மண்டிய ஒலி தலை ஞாட்பின் – நற் 113/9
உதியன் அட்டில் போல ஒலி எழுந்து – அகம் 168/7
நன்னன் உதியன் அரும் கடி பாழி – அகம் 258/1
மேல்


உதிர் (4)

உதிர் துகள் உக்க நின் ஆடை ஒலிப்ப – கலி 81/31
முடி உதிர் பூ தாது மொய்ம்பின ஆக – கலி 88/2
உதிர் வீ அம் சினை தாஅய் எதிர் வீ – அகம் 99/7
அலங்கல் வான் கழை உதிர் நெல் நோக்கி – அகம் 129/4
மேல்


உதிர்க்கும் (4)

மரம் தின்னூஉ வரை உதிர்க்கும்
நரை உருமின் ஏறு அனையை – மது 62,63
கரும்பு குணிலா மாங்கனி உதிர்க்கும்
யாணர் ஊர நின் மனையோள் – ஐங் 87/2,3
புலம் கடி கவணையின் பூ சினை உதிர்க்கும்
விலங்கு மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 23/2,3
இளநீர் உதிர்க்கும் வளம் மிகு நன் நாடு – புறம் 29/16
மேல்


உதிர்த்த (21)

கொல் கரை நறும் பொழில் குயில் குடைந்து உதிர்த்த
புது பூ செம்மல் சூடி புடை நெறித்து – சிறு 4,5
கலை பாய்ந்து உதிர்த்த மலர் வீழ் புறவின் – பெரும் 496
பரூஉ பளிங்கு உதிர்த்த பல உறு திரு மணி – மலை 516
முறி திமிர்ந்து உதிர்த்த கையள் – நற் 106/8
புலர்வு_இடத்து உதிர்த்த துகள் படு கூழை – நற் 140/4
புலி வரிபு எக்கர் புன்னை உதிர்த்த
மலி தாது ஊதும் தேனோடு ஒன்றி – நற் 323/7,8
நறு வடி மாஅத்து மூக்கு இறுபு உதிர்த்த
ஈர்ம் தண் பெரு வடு பாலையில் குறவர் – ஐங் 213/1,2
பரூஉ பகடு உதிர்த்த மென் செந்நெல்லின் – பதி 71/4
உதிர்த்த சுனையின் எடுத்த தலைய – பரி 19/69
கான் ஆற்றும் கார் நாற்றம் கொம்பு உதிர்த்த கனி நாற்றம் – பரி 20/10
கயல் புரை கண்ணியர் கமழ் துகள் உதிர்த்த
புயல் புரை கதுப்பு_அகம் உளரிய வளியும் – பரி 21/48,49
ஆய் சுளை பலவின் மேய் கலை உதிர்த்த
துய் தலை வெண் காழ் பெறூஉம் – அகம் 7/20,21
விளையாட்டு ஆயமொடு வெண் மணல் உதிர்த்த
புன்னை நுண் தாது பொன்னின் நொண்டு – அகம் 230/6,7
மென் தினை புன்கம் உதிர்த்த மண்டையொடு – அகம் 237/10
உதிர்த்த கோடை உட்கு வரு கடத்து இடை – அகம் 267/5
கொந்தொடு உதிர்த்த கதுப்பின் – அகம் 288/16
கோடை உதிர்த்த குவி கண் பசும் காய் – அகம் 315/11
ஞெமை இலை உதிர்த்த எரி வாய் கோடை – அகம் 353/8
தாது துகள் உதிர்த்த தாழை அம் கூந்தல் – அகம் 353/19
அகல் இலை நாவல் உண்துறை உதிர்த்த
கனி கவின் சிதைய வாங்கி கொண்டு தன் – அகம் 380/4,5
பைம் பயறு உதிர்த்த கோதின் கோல் அணை – புறம் 297/3
மேல்


உதிர்த்தலின் (1)

வளி சினை உதிர்த்தலின் வெறி கொள்பு தாஅய் – அகம் 324/9
மேல்


உதிர்த்து (3)

கூந்தல் வேய்ந்த விரவு மலர் உதிர்த்து
சாந்து உளர் நறும் கதுப்பு எண்ணெய் நீவி – குறு 312/5,6
புள்ளி_இரலை தோல் ஊன் உதிர்த்து
தீது களைந்து எஞ்சிய திகழ் விடு பாண்டில் – பதி 74/10,11
உதிர்த்து பின் உற ஊட்டுவாள் விருப்பும் – பரி 21/26
மேல்


உதிர்தரு (1)

பெரும் தெரு உதிர்தரு பெயல் உறு தண் வளி – நற் 132/3
மேல்


உதிர்ந்த (5)

வீ மலர் உதிர்ந்த தேன் நாறு புலவின் – நற் 76/7
வளன் உடை செறுவின் விளைந்தவை உதிர்ந்த
களன் அறு குப்பை காஞ்சி சேர்த்தி – பதி 62/14,15
சினை விரிந்து உதிர்ந்த வீ புதல் விரி போதொடும் – பரி 20/102
செம் காய் உதிர்ந்த பைம் குலை ஈந்தின் – அகம் 21/20
வாழை வான் பூ ஊழ்_உறுபு உதிர்ந்த
ஒழி குலை அன்ன திரி மருப்பு ஏற்றொடு – அகம் 134/10,11
மேல்


உதிர்ந்தன (1)

காலின் உதிர்ந்தன கரும் கனி நாவல் – மலை 135
மேல்


உதிர்ந்து (5)

வெள்ளி அன்ன ஒள் வீ உதிர்ந்து
சுரி முகிழ் முசுண்டையொடு முல்லை தாஅய் – மது 280,281
முழு_முதல் கொக்கின் தீம் கனி உதிர்ந்து என – குறி 188
பிணி விடு முருக்கு இதழ் அணி கயத்து உதிர்ந்து உக – கலி 33/4
கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்_உற்ற கோடல் வீ – கலி 121/13
நீர் நிறம் கரப்ப ஊழ்_உறுபு உதிர்ந்து
பூ மலர் கஞலிய கடு வரல் கான்யாற்று – அகம் 18/1,2
மேல்


உதிர்ப்ப (3)

ஊழ்_உறு தீம் கனி உதிர்ப்ப கீழ் இருந்து – குறு 278/5
சினை போழ் பல்லவன் தீம் சுனை உதிர்ப்ப
உதிர்த்த சுனையின் எடுத்த தலைய – பரி 19/68,69
கல் அதர் மருங்கில் கடு வளி உதிர்ப்ப
பொலம் செய் காசின் பொற்ப தாஅம் – அகம் 363/7,8
மேல்


உதிர்பு (2)

உதிர்பு அதிர்பு அலம் தொடா அமர் வென்ற கணை – பரி 1/28
வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக – கலி 31/3
மேல்


உதிர்வ (1)

பல பதினாயிரம் குலை தரை உதிர்வ போல் – பரி 2/44
மேல்


உதிர்வன (5)

ஏறு பெற்று உதிர்வன போல் வரை பிளந்து இயங்குநர் – கலி 2/7
உதிர்வன படூஉம் கதிர் தெறு கவாஅன் – அகம் 5/11
உதிர்வன தாஅம் அத்தம் தவிர்வு இன்று – அகம் 291/17
உகாஅ மென் சினை உதிர்வன கழியும் – அகம் 293/8
நுண் கோல் அறை குறைந்து உதிர்வன போல – அகம் 317/9
மேல்


உதிர்வை (1)

கவட்டு அடி பொருத பல் சினை உதிர்வை
அகன் கண் பாறை செம் வயின் தெறீஇ – அகம் 393/6,7
மேல்


உதிர (22)

நாக நறு மலர் உதிர யூகமொடு – திரு 302
இளநீர் விழு குலை உதிர தாக்கி – திரு 308
விரவு மலர் உதிர வீசி – நற் 139/9
பொன்னின் அன்ன நறும் தாது உதிர
புலி பொறி கொண்ட பூ நாறு குரூஉ சுவல் – நற் 249/4,5
நீடு சினை புன்னை நறும் தாது உதிர
கோடு புனை குருகின் தோடு தலைப்பெயரும் – நற் 375/1,2
வண்ண துய்ம் மலர் உதிர தண்ணென்று – குறு 110/6
இறவு சினை அன்ன நளி கனி உதிர
விடு கணை வில்லொடு பற்றி கோடு இவர்பு – குறு 274/2,3
வண்ண துய்ம் மலர் உதிர
முன்னர் தோன்றும் பனி கடு நாளே – குறு 380/6,7
நெடும் கொடி முல்லையொடு தளவ மலர் உதிர
விரையுபு கடைஇ நாம் செல்லின் – ஐங் 422/2,3
குருகு இலை உதிர குயில்_இனம் கூவ – பரி 15/41
பொரி உரு உறழ புன்கு பூ உதிர
புது மலர் கோங்கம் பொன் என தாது ஊழ்ப்ப – கலி 33/11,12
முந்தூழ் ஆய் மலர் உதிர காந்தள் – அகம் 78/8
ஊழ்_உறு விளை நெற்று உதிர காழியர் – அகம் 89/7
வறன்_உறல் அம் கோடு உதிர வலம் கடந்து – அகம் 97/2
நரந்த நறும் பூ நாள்_மலர் உதிர
கலை பாய்ந்து உகளும் கல் சேர் வேங்கை – அகம் 141/26,27
நாள்_பூ வேங்கை நறு மலர் உதிர
மேக்கு எழு பெரும் சினை ஏறி கண கலை – அகம் 205/20,21
கழல் துளை முத்தின் செம் நிலத்து உதிர
மழை துளி மறந்த அம் குடி சீறூர் – அகம் 225/12,13
அவரை ஆய் மலர் உதிர துவரின – அகம் 243/1
துய் அவிழ் பனி மலர் உதிர வீசி – அகம் 252/10
முதிரா பல் இதழ் உதிர பாய்ந்து உடன் – அகம் 317/6
நன் பொன் அன்ன நறும் தாது உதிர
காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை – அகம் 378/4,5
பூ வாள் கோவலர் பூ உடன் உதிர
கொய்து கட்டு அழித்த வேங்கையின் – புறம் 224/15,16
மேல்


உதிரலொடு (1)

ஒளிர் சினை வேங்கை விரிந்த இணர் உதிரலொடு
துளியின் உழந்த தோய்வு அரும் சிமை-தொறும் – பரி 7/12,13
மேல்


உதிரா (1)

ஆசினி மென் பழம் அளிந்தவை உதிரா
தேன் செய் இறாஅல் துளைபட போகி – கலி 41/12,13
மேல்


உதிரும் (5)

வாங்கு சினை மருத தூங்கு துணர் உதிரும்
தேர் வண் விராஅன் இருப்பை அன்ன என் – நற் 350/3,4
நறு வீ முல்லை நாள்_மலர் உதிரும்
புறவு அடைந்து இருந்த அரு முனை இயவின் – அகம் 84/8,9
தண் கார் ஆலியின் தாவன உதிரும்
பனி படு பன் மலை இறந்தோர்க்கு – அகம் 101/16,17
நிரை கால் ஒற்றலின் கல் சேர்பு உதிரும்
வரை சேர் மராஅத்து ஊழ் மலர் பெயல் செத்து – அகம் 199/2,3
வறு நிலத்து உதிரும் அத்தம் கதுமென – அகம் 315/13
மேல்


உது (20)

ஏ-மதி வலவ தேரே உது காண் – நற் 21/5
உருகி உகுதல் அஞ்சுவல் உது காண் – நற் 88/5
அல்கலர் வாழி தோழி உது காண் – நற் 329/9
உறை கழி வாளின் மின்னி உது காண் – நற் 387/9
உது காண் தெய்ய உள்ளல் வேண்டும் – குறு 81/5
செல்லல் ஐஇய உது எம் ஊரே – குறு 179/3
உது காண் அதுவே இது என மொழிகோ – குறு 191/1
வருவேம் என்ற பருவம் உது காண் – குறு 358/4
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை உது காண் – ஐங் 101/1
வெம் குரல் புள் இனம் ஒலிப்ப உது காண் – ஐங் 453/2
வெயிலொடு எவன் விரைந்து சேறி உது காண் – கலி 108/39
ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம் – கலி 144/30
உது காண் சாஅய் மலர் காட்டி சால்பு இலான் யாம் ஆடும் – கலி 144/32
உது காண் தொய்யில் பொறித்த வழி – கலி 144/34
உது காண் தையால் தேறு என தேற்றி அறன் இல்லான் – கலி 144/35
உது காண் வந்தன்று பொழுதே வல் விரைந்து – அகம் 204/8
உது காண் தோன்றும் தேரே இன்றும் – அகம் 380/9
விடுத்தேன் வாழியர் குருசில் உது காண் – புறம் 210/12
பலம் என்று இகழ்தல் ஓம்பு-மின் உது காண் – புறம் 301/11
வம்பலன் போல தோன்றும் உது காண் – புறம் 307/3
மேல்


உதுவ (1)

உதுவ காண் அவர் ஊர்ந்த தேரே – அகம் 330/11
மேல்


உதுவே (2)

புதுவது புணர்ந்த பொழிலே உதுவே
பொம்மல் படு திரை நம்மோடு ஆடி – நற் 96/3,4
உதுவே மடந்தை நாம் உள்ளிய புறவே – ஐங் 415/2
மேல்


உதைத்த (8)

பைம் கண் யானை பரூஉ தாள் உதைத்த
வெண் புற களரி விடு நீறு ஆடி – நற் 41/1,2
புலவு திரை உதைத்த கொடும் தாள் கண்டல் – நற் 123/9
பசி பிடி உதைத்த ஓமை செம் வரை – நற் 279/7
பகடு சேறு உதைத்த புள்ளி வெண் புறத்து – நற் 340/6
முடங்கு தாள் உதைத்த பொலம் கெழு பூழி – அகம் 63/5
குறை குளம்பு உதைத்த கல் பிறழ் இயவின் – அகம் 207/6
ஒரு தனி நெடு வீழ் உதைத்த கோடை – அகம் 287/8
அத்த நடுகல் ஆள் என உதைத்த
கான யானை கதுவாய் வள் உகிர் – அகம் 365/4,5
மேல்


உதைத்தலின் (1)

எறி திரை உதைத்தலின் பொங்கி தாது சோர்பு – நற் 203/5
மேல்


உதைத்து (2)

களிறு உதைத்து ஆடிய கவிழ் கண் இடு நீறு – நற் 302/7
உதைத்து விடு நரம்பின் இம்மென இமிரும் – அகம் 317/13
மேல்


உதைத்தும் (1)

வண்டல் தைஇயும் வரு திரை உதைத்தும்
குன்று ஓங்கு வெண் மணல் கொடி அடும்பு கொய்தும் – நற் 254/1,2
மேல்


உதைப்ப (1)

நீல் நிற பரப்பில் தயங்கு திரை உதைப்ப
கரை சேர்பு இருந்த கல்லென் பாக்கத்து – நற் 215/6,7
மேல்


உதைப்பு (1)

கழி பிணி கறை தோல் பொழி கணை உதைப்பு
தழங்கு குரல் முரசமொடு முழங்கும் யாமத்து – அகம் 24/14,15
மேல்


உந்தி (11)

குண கடற்கு இவர்தரும் குரூஉ புனல் உந்தி
நிவந்து செல் நீத்தம் குளம் கொள சாற்றி – மது 245,246
அசை மென் சாயல் அம் வாங்கு உந்தி
மட மதர் மழை கண் இளையீர் இறந்த – குறி 140,141
கவடு பட கவைஇய சென்று வாங்கு உந்தி
நுணங்கு அரம் நுவறிய நுண் நீர் மாமை – மலை 34,35
குறு நுரை சுமந்து நறு மலர் உந்தி
பொங்கி வரு புது நீர் நெஞ்சு உண ஆடுகம் – நற் 68/4,5
நின் நிலை கொடிதால் தீம் கலுழ் உந்தி
நம் மனை மட_மகள் இன்ன மென்மை – குறு 327/4,5
இழைக்கு விளக்கு ஆகிய அம் வாங்கு உந்தி
விசும்பு வழங்கு மகளிருள்ளும் சிறந்த – பதி 31/26,27
பாய் திரை உந்தி தருதலான் ஆய் கோல் – பரி 11/24
அம் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்_மகள் – அகம் 126/9
வருவது மாதோ வண் பரி உந்தி
நனி பெரும் பரப்பின் நம் ஊர் முன்துறை – அகம் 278/9,10
அம் வாங்கு உந்தி அமை தோளாய் நின் – அகம் 390/10
வசிந்து வாங்கு நுசுப்பின் அம் வாங்கு உந்தி
கற்பு உடை மடந்தை தன் புறம் புல்ல – புறம் 383/12,13
மேல்


உந்திய (1)

வலஞ்சுழி உந்திய திணை பிரி புதல்வர் – பரி 16/7
மேல்


உந்தியும் (2)

வாரியும் வடித்தும் உந்தியும் உறழ்ந்தும் – பொரு 23
தொடியும் உந்தியும் தோள் அணி வலயமும் – பரி 13/53
மேல்


உந்தியொடு (1)

மாலை பெய்த மணம் கமழ் உந்தியொடு
காலை வந்த முழு_முதல் காந்தள் – குறு 361/3,4
மேல்


உந்து (1)

உந்து வளி கிளர்ந்த ஊழ்_ஊழ் ஊழியும் – பரி 2/7
மேல்


உந்துவோர் (1)

மா மலி ஊர்வோர் வய பிடி உந்துவோர்
வீ மலி கான்யாற்றின் துருத்தி குறுகி – பரி 10/29,30
மேல்


உந்தூழ் (2)

உரிது நாறு அவிழ் தொத்து உந்தூழ் கூவிளம் – குறி 65
ஊழ்_உற்று அலமரு உந்தூழ் அகல் அறை – மலை 133
மேல்


உப்பக்கம் (1)

ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவு இன்றி – குறள் 62/19
மேல்


உப்பால் (1)

இல்ல துணைக்கு உப்பால் எய்த இறை யமன் – பரி 11/8
மேல்


உப்பிற்கும் (1)

உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று – குறள் 105/20
மேல்


உப்பின் (13)

வெள்ளை உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – பட் 29
வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – நற் 4/8
உவர் விளை உப்பின் குன்று போல் குப்பை – நற் 138/1
பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – நற் 183/2
உவர் விளை உப்பின் உழாஅ உழவர் – நற் 331/1
வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – அகம் 140/3
தெண் கழி விளைந்த வெண் கல் உப்பின்
கொள்ளை சாற்றிய கொடு நுக ஒழுகை – அகம் 159/1,2
உப்பின் குப்பை ஏறி எல் பட – அகம் 190/2
நெடு வெள் உப்பின் நிரம்பா குப்பை – அகம் 206/14
கடல் நீர் உப்பின் கணம் சால் உமணர் – அகம் 295/9
உவர் விளை உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – அகம் 390/1
மெய் வாழ் உப்பின் விலை எய்யாம் என – அகம் 390/11
கழியே சிறு வெள் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – புறம் 386/16
மேல்


உப்பு (25)

உப்பு ஆதல் சான்றோர் கடன் – குறள் 81/4
உப்பு அமைந்து அற்றால் புலவி அது சிறிது – குறள் 131/3
கூடலின் தோன்றிய உப்பு
ஊடுக-மன்னோ ஒளி_இழை யாம் இரப்ப – குறள் 133/16,17
குப்பை வேளை உப்பு இலி வெந்ததை – சிறு 137
இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு பகர்நரொடு – மது 117
இரும் கழி செறுவின் தீம் புளி வெள் உப்பு
பரந்து ஓங்கு வரைப்பின் வன் கை திமிலர் – மது 318,319
ஓதம் சென்ற உப்பு உடை செறுவில் – நற் 211/2
உமணர் தந்த உப்பு நொடை நெல்லின் – நற் 254/6
இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு விளையும் – நற் 311/4
கடு வெயில் கொதித்த கல் விளை உப்பு
நெடு நெறி ஒழுகை நிரை செல பார்ப்போர் – நற் 354/8,9
இரும் கரை நின்ற உப்பு ஒய் சகடம் – குறு 165/3
உப்பு விளை கழனி சென்றனள் அதனால் – குறு 269/6
உப்பு இயல் பாவை உறை உற்றது போல – கலி 138/16
உப்பு ஒய் உமணர் அரும் துறை போக்கும் – அகம் 30/5
உப்பு நொடை நெல்லின் மூரல் வெண் சோறு – அகம் 60/4
நெல்லின் நேரே வெண் கல் உப்பு என – அகம் 140/7
உப்பு சிறை நில்லா வெள்ளம் போல – அகம் 208/19
இரு நீர் சேர்ப்பின் உப்பு உடன் உழுதும் – அகம் 280/8
உப்பு ஒய் உமணர் ஒழுகையொடு வந்த – அகம் 310/14
தீம் பொழி வெள் உப்பு சிதைதலின் சினைஇ – அகம் 366/7
கழி உப்பு முகந்து கல் நாடு மடுக்கும் – புறம் 60/7
உப்பு ஒய் ஒழுகை எண்ணுப மாதோ – புறம் 116/8
முற்றா இளம் தளிர் கொய்துகொண்டு உப்பு இன்று – புறம் 159/10
உப்பு ஒய் சாகாட்டு உமணர் காட்ட – புறம் 313/5
உப்பு இலாஅ அவி புழுக்கல் – புறம் 363/12
மேல்


உப்பும் (1)

நெல்லும் உப்பும் நேரே ஊரீர் – அகம் 390/8
மேல்


உப்பை (1)

உப்பை மாறி வெண்ணெல் தரீஇய – குறு 269/5
மேல்


உம் (1)

இ மனை அன்று அஃது உம் மனை என்ற – அகம் 56/14
மேல்


உம்பர் (18)

பன் மலர் கான்யாற்று உம்பர் கரும் கலை – நற் 119/6
முன்_நாள் உம்பர் கழிந்த என் மகள் – நற் 198/3
வல் வேல் கட்டி நன் நாட்டு உம்பர்
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் – குறு 11/6,7
எம் இல் அயலது ஏழில் உம்பர்
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி – குறு 138/2,3
உம்பர் உறையும் ஒளி கிளர் வான் ஊர்பு ஆடும் – பரி 11/70
வாய்வாய் மீ போய் உம்பர் இமைபு இறப்ப – பரி 17/31
நெடும் கால் ஆசினி ஒடுங்காட்டு உம்பர்
விசி பிணி முழவின் குட்டுவன் காப்ப – அகம் 91/12,13
எழாஅ பாணன் நன் நாட்டு உம்பர்
நெறி செல் வம்பலர் கொன்ற தெவ்வர் – அகம் 113/17,18
காம்பு உடை நெடு வரை வேங்கடத்து உம்பர்
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிறை இறந்து – அகம் 209/9,10
பனி படு சோலை வேங்கடத்து உம்பர்
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் நல்குவர் – அகம் 211/7,8
ஓங்கு வெள் அருவி வேங்கடத்து உம்பர்
கொய் குழை அதிரல் வைகு புலர் அலரி – அகம் 213/3,4
விலங்கு இரும் சிமைய குன்றத்து உம்பர்
வேறு பன் மொழிய தேஎம் முன்னி – அகம் 215/1,2
கடி மதில் வரைப்பின் ஊணூர் உம்பர்
விழு நிதி துஞ்சும் வீறு பெறு திரு நகர் – அகம் 227/18,19
இலங்கு வெள் அருவிய அறை வாய் உம்பர்
மாசு இல் வெண் கோட்டு அண்ணல் யானை – அகம் 251/14,15
புல்லி நன் நாட்டு உம்பர் செல் அரும் – அகம் 311/12
பல் நாள் உம்பர் பெயர்ந்து சில் நாள் – அகம் 368/12
வானவரம்பன் நன் நாட்டு உம்பர்
வேனில் நீடிய வெம் கடற்று அடை முதல் – அகம் 389/16,17
தேன் தூங்கு உயர் வரை நன் நாட்டு உம்பர்
வேங்கடம் இறந்தனர் ஆயினும் ஆண்டு அவர் – அகம் 393/19,20
மேல்


உம்பரஃது (1)

கல் பிறங்கு உயர் மலை உம்பரஃது எனவே – நற் 62/10
மேல்


உம்பரும் (2)

ஈனும் உம்பரும் பெறல் அரும்-குரைத்தே – ஐங் 401/5
இமையத்து உம்பரும் விளங்குக எனவே – கலி 105/74
மேல்


உம்பல் (8)

திரை தரு மரபின் உரவோன் உம்பல்
மலர் தலை உலகத்து மன் உயிர் காக்கும் – பெரும் 31,32
பொலம் தார் மார்பின் நெடியோன் உம்பல்
மரம் தின்னூஉ வரை உதிர்க்கும் – மது 61,62
உம்பல் அகைத்த ஒண் முறி யாவும் – மலை 429
குன்றா நல் இசை சென்றோர் உம்பல்
இன்று இவண் செல்லாது உலகமொடு நிற்ப – மலை 540,541
ஊழி உய்த்த உரவோர் உம்பல்
பொன் செய் கணிச்சி திண் பிணி உடைத்து – பதி 22/11,12
கொற்ற திருவின் உரவோர் உம்பல்
கட்டி புழுக்கின் கொங்கர் கோவே – பதி 90/24,25
தீம் சுளை பலவின் தொழுதி உம்பல்
பெரும் காடு இறந்தனர் ஆயினும் யாழ நின் – அகம் 357/9,10
ஒரு தாம் ஆகிய உரவோர் உம்பல்
ஒன்று பத்து அடுக்கிய கோடி கடை இரீஇய – புறம் 18/4,5
மேல்


உம்மை (1)

இம்மை போல காட்டி உம்மை
இடை இல் காட்சி நின்னோடு – புறம் 236/10,11
மேல்


உமக்கு (2)

வச்சிய மானே மறலினை மாற்று உமக்கு
நச்சினார் ஈபவை நாடு அறிய நும்மவே – பரி 20/84,85
சான்றீர் உமக்கு ஒன்று அறிவுறுப்பேன் மான்ற – கலி 139/4
மேல்


உமட்டியர் (1)

உளர் இயல் ஐம்பால் உமட்டியர் ஈன்ற – சிறு 60
மேல்


உமண் (7)

ஓங்கி தோன்றும் உமண் பொலி சிறுகுடி – நற் 374/2
உமண் எருத்து ஒழுகை தோடு நிரைத்து அன்ன – குறு 388/4
உமண் சாத்து இறந்த ஒழி கல் அடுப்பில் – அகம் 119/8
உமண் உயிர்த்து இறந்த ஒழிகல் அடுப்பின் – அகம் 159/4
பகடு துறை ஏற்றத்து உமண் விளி வெரீஇ – அகம் 173/10
மரம் கோள் உமண்_மகன் பேரும் பருதி – அகம் 343/4
பெரும் கல் நன் நாட்டு உமண் ஒலிக்குந்து – புறம் 386/17
மேல்


உமண்_மகன் (1)

மரம் கோள் உமண்_மகன் பேரும் பருதி – அகம் 343/4
மேல்


உமணர் (24)

நோன் பகட்டு உமணர் ஒழுகையொடு வந்த – சிறு 55
பல் எருத்து உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – பெரும் 65
கொண்டும் செல்வர்-கொல் தோழி உமணர்
வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – நற் 4/7,8
கணம்_கொள் உமணர் உயங்கு_வயின் ஒழித்த – நற் 138/3
உமணர் போகலும் இன்னாது ஆகும் – நற் 183/5
உமணர் தந்த உப்பு நொடை நெல்லின் – நற் 254/6
ஒழுகை உமணர் வரு பதம் நோக்கி – நற் 331/2
உமணர் சேர்ந்து கழிந்த மருங்கின் அகன் தலை – குறு 124/1
கொடும் கோல் உமணர் பகடு தெழி தெள் விளி – அகம் 17/13
உப்பு ஒய் உமணர் அரும் துறை போக்கும் – அகம் 30/5
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள் – அகம் 140/5
கடல் விளை அமிழ்தின் கணம் சால் உமணர்
சுனை கொள் தீம் நீர் சோற்று உலை கூட்டும் – அகம் 169/6,7
தோல் புதை சிரற்று அடி கோல் உடை உமணர்
ஊர் கண்டு அன்ன ஆரம் வாங்கி – அகம் 191/4,5
கடல் நீர் உப்பின் கணம் சால் உமணர்
உயங்கு பகடு உயிர்ப்ப அசைஇ முரம்பு இடித்து – அகம் 295/9,10
வறல் மரம் பொருந்திய சிள்வீடு உமணர்
கண நிரை மணியின் ஆர்க்கும் சுரன் இறந்து – அகம் 303/17,18
உப்பு ஒய் உமணர் ஒழுகையொடு வந்த – அகம் 310/14
படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர்
கொடு நுகம் பிணித்த செம் கயிற்று ஒழுகை – அகம் 329/5,6
அவணது ஆக பொருள் என்று உமணர்
கண நிரை அன்ன பல் கால் குறும் பொறை – அகம் 337/5,6
ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – அகம் 390/3
உமணர் வெரூஉம் துறை அன்னன்னே – புறம் 84/6
அவணது அறியுநர் யார் என உமணர்
கீழ்_மரத்து யாத்த சேம அச்சு அன்ன – புறம் 102/4,5
ஈத்து இலை குப்பை ஏறி உமணர்
உப்பு ஒய் ஒழுகை எண்ணுப மாதோ – புறம் 116/7,8
நீரும் புல்லும் ஈயாது உமணர்
யாரும் இல் ஒரு சிறை முடத்தொடு துறந்த – புறம் 307/7,8
உப்பு ஒய் சாகாட்டு உமணர் காட்ட – புறம் 313/5
மேல்


உமணர்க்கு (1)

கல்லா உமணர்க்கு தீமூட்டு ஆகும் – அகம் 257/17
மேல்


உமிழ் (30)

நெய் உமிழ் சுரையர் நெடும் திரி கொளீஇ – முல் 48
அம்பு உமிழ் அயில் அருப்பம் – மது 67
புண் உமிழ் குருதி முகம் பாய்ந்து இழிதர – குறி 172
பகல் நிலை தளர்க்கும் கவண் உமிழ் கடும் கல் – மலை 206
மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடும் கணை – மலை 226
நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல் – மலை 310
பூம் பொறி பொலிந்த அழல் உமிழ் அகன் பை – நற் 75/2
தீ உமிழ் தெறலின் வெய்து ஆகின்றே – நற் 236/2
வில் உமிழ் கணையின் சென்று சேண் படவே – குறு 231/6
பாம்பு உமிழ் மணியின் தோன்றும் – குறு 239/5
அரு நிறம் திறந்த புண் உமிழ் குருதியின் – பதி 11/8
தீ உமிழ் திறலொடு முடி மிசை அணவர – பரி 1/2
சிரம் உமிழ் புனல் பொழிபு இழிந்து உரம் – பரி 1/27
எரி உமிழ் வச்சிரம் கொண்டு இகந்து வந்து எறிந்து என – பரி 5/52
திரி உமிழ் நெய்யே போல் தெண் பனி உறைக்கும்_கால் – கலி 15/21
கயல் உமிழ் நீர் போல கண் பனி கலுழா_கால் – கலி 53/11
இடி உமிழ் வானத்து இரவு இருள் போழும் – கலி 141/17
நிலவு உமிழ் வான் திங்காள் ஆய்_தொடி கொட்ப – கலி 145/47
நெய் உமிழ் சுடரின் கால் பொர சில்கி – அகம் 17/20
புண் உமிழ் குருதி பரிப்ப கிடந்தோர் – அகம் 31/10
கண் உமிழ் கழுகின் கானம் நீந்தி – அகம் 31/11
இடி உமிழ் வானம் நீங்கி யாங்கணும் – அகம் 77/5
விளிவு இடன் அறியா வான் உமிழ் நடுநாள் – அகம் 162/6
கயல் உமிழ் நீரின் கண் பனி வார – அகம் 169/12
அருவி தந்த அரவு உமிழ் திரு மணி – அகம் 192/11
புண் உமிழ் குருதி புலவு கடல் மறுப்பட – அகம் 210/3
எல் உமிழ் ஆவணத்து அன்ன – அகம் 227/21
இடி உமிழ் முரசம் பொரு_களத்து இயம்ப – அகம் 354/2
வில் உமிழ் கடும் கணை மூழ்க – புறம் 263/7
அரவு உமிழ் மணியின் குறுகார் – புறம் 294/8
மேல்


உமிழ்ந்த (3)

வில் விசை உமிழ்ந்த வை முள் அம்பின் – பதி 33/8
நாம நல்_அரா கதிர்பட உமிழ்ந்த
மேய் மணி விளக்கின் புலர ஈர்க்கும் – அகம் 72/14,15
திரு மணி உமிழ்ந்த நாகம் காந்தள் – அகம் 138/17
மேல்


உமிழ்ந்து (2)

செல்க என விடுநள்-மன்-கொல்லோ எல் உமிழ்ந்து
உரவு உரும் உரறும் அரை இருள் நடுநாள் – நற் 68/7,8
மின் உமிழ்ந்து அன்ன சுடர் இழை ஆயத்து – பதி 81/26
மேல்


உமிழ்பு (2)

அவிர் இழை தைஇ மின் உமிழ்பு இலங்க – பதி 39/15
இடி உமிழ்பு இரங்கிய விரவு பெயல் நடுநாள் – கலி 41/5
மேல்


உமிழ (1)

பாம்பு மணி உமிழ பல் வயின் கோவலர் – குறி 221
மேல்


உமை (2)

உமை அமர்ந்து விளங்கும் இமையா மு கண் – திரு 153
உமை அமர்ந்து உயர் மலை இருந்தனன் ஆக – கலி 38/2
மேல்


உமையே (1)

ஊர்ந்தது ஏறே சேர்ந்தோள் உமையே
செ வான் அன்ன மேனி அ வான் – அகம் 0/7,8
மேல்


உமையொடு (1)

உமையொடு புணர்ந்து காம வதுவையுள் – பரி 5/28
மேல்


உய் (2)

உய் தகை இன்றால் தோழி பைபய – அகம் 341/1
வள்ளியோர் காணாது உய் திறன் உள்ளி – புறம் 370/1
மேல்


உய்-மார் (1)

குட புல மருங்கின் உய்-மார் புள் ஓர்த்து – அகம் 207/3
மேல்


உய்க்கிற்பின் (1)

காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின்
ஏதில ஏதிலார் நூல் – குறள் 44/19,20
மேல்


உய்க்கும் (4)

அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை – குறள் 13/1
பெற்றான் நெடிது உய்க்கும் ஆறு – குறள் 95/6
உறு முறை மரபின் புறம் நின்று உய்க்கும்
கூற்றத்து அனையை ஆகலின் போற்றார் – புறம் 98/16,17
உறுவரும் சிறுவரும் ஊழ் மாறு உய்க்கும்
அறத்துறை அம்பியின் மான மறப்பு இன்று – புறம் 381/23,24
மேல்


உய்க்குமே (1)

காம கடும் புனல் உய்க்குமே நாணொடு – குறள் 114/7
மேல்


உய்க்குமோ (1)

தன் மனை உய்க்குமோ யாது அவன் குறிப்பே – அகம் 195/19
மேல்


உய்கம் (2)

நோய் மலி பருவரல் நாம் இவண் உய்கம்
கேட்டிசின் வாழி தோழி தெண் கழி – நற் 78/6,7
அன்னை சொல்லும் உய்கம் என்னதூஉம் – அகம் 65/2
மேல்


உய்குவம் (1)

ஈங்கு இவண் உறைதலும் உய்குவம் ஆங்கே – குறு 11/3
மேல்


உய்குவள்-கொல் (1)

யாங்கு உணர்ந்து உய்குவள்-கொல் என மடுத்த – நற் 55/10
மேல்


உய்குவை (1)

துறுகல் மறையினும் உய்குவை போலாய் – புறம் 300/2
மேல்


உய்த்த (5)

வெம் சுரம் என் மகள் உய்த்த
அம்பு அமை வல் வில் விடலை தாயே – ஐங் 373/4,5
ஊழி உய்த்த உரவோர் உம்பல் – பதி 22/11
தம் புல ஏறு பரத்தர உய்த்த தம் – கலி 106/31
நாள் ஆ உய்த்த நாம வெம் சுரத்து – அகம் 131/7
நேமி உய்த்த நேஎ நெஞ்சின் – புறம் 3/4
மேல்


உய்த்தர (2)

கொடும் கோல் கோவலர் பின் நின்று உய்த்தர
இன்னே வருகுவர் தாயர் என்போள் – முல் 15,16
அருள் புரி நெஞ்சம் உய்த்தர
இருள் பொர நின்ற இரவினானே – ஐங் 362/4,5
மேல்


உய்த்தல் (2)

உய்த்தல் அறிந்து புனல் பாய்பவரே போல் – குறள் 129/13
உய்த்தல் தேற்றான் ஆயின் வைகலும் – புறம் 185/4
மேல்


உய்த்தவன் (1)

வெருவு_உற உய்த்தவன் நெஞ்சம் போல் பைபய – கலி 120/2
மேல்


உய்த்தன்று (1)

நினையா கூற்றம் இன் உயிர் உய்த்தன்று
பைதல் ஒக்கல் தழீஇ அதனை – புறம் 221/8,9
மேல்


உய்த்தன்று-மன்னே (1)

உய்த்தன்று-மன்னே நெஞ்சே செ வேர் – நற் 77/4
மேல்


உய்த்தனர் (1)

உய்த்தனர் விடாஅர் பிரித்து இடை களையார் – குறு 305/5
மேல்


உய்த்தார் (1)

ஓர் இல் தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்த புண் – கலி 71/11
மேல்


உய்த்தியோ (1)

எம்மை உய்த்தியோ உரைத்திசின் நெஞ்சே – குறு 63/4
மேல்


உய்த்து (15)

பரியினும் ஆகா ஆம் பால் அல்ல உய்த்து
சொரியினும் போகா தம – குறள் 38/11,12
அழிவினவை நீக்கி ஆறு உய்த்து அழிவின்-கண் – குறள் 79/13
மறை பிறர்க்கு உய்த்து உரைக்கலான் – குறள் 108/12
புன்னை அம் கொழு நிழல் முன் உய்த்து பரப்பும் – நற் 101/4
மலை உய்த்து பகரும் நிலையா வாழ்க்கை – நற் 138/2
நிரைய நெஞ்சத்து அன்னைக்கு உய்த்து ஆண்டு – நற் 236/5
தணந்தனை ஆயின் எம் இல் உய்த்து கொடுமோ – குறு 354/3
இல் உய்த்து நடுதலும் கடியாதோளே – குறு 361/6
தண் புனல் வண்டல் உய்த்து என – ஐங் 69/3
என் ஐயர்க்கு உய்த்து உரைத்தாள் யாய் – கலி 39/22
புனத்து உளான் என் ஐக்கு புகா உய்த்து கொடுப்பதோ – கலி 108/31
அம்பு சேண் படுத்து வன்_புலத்து உய்த்து என – அகம் 309/3
மூத்தோர் மூத்தோர் கூற்றம் உய்த்து என – புறம் 75/1
பாடு இன் பனுவல் பாணர் உய்த்து என – புறம் 127/2
தேறு நீர் பரப்பின் யாறு சீத்து உய்த்து
துறை-தொறும் பிணிக்கும் நல் ஊர் – புறம் 400/20,21
மேல்


உய்த்துவிடும் (2)

ஆர் இருள் உய்த்துவிடும்
காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம் – குறள் 13/2,3
தீ உழி உய்த்துவிடும்
அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் – குறள் 17/16,17
மேல்


உய்த்தோய் (1)

ஒழுகை உய்த்தோய் கொழு இல் பைம் துணி – பதி 44/17
மேல்


உய்தல் (4)

பெய் பனி நலிய உய்தல் செல்லாது – ஐங் 457/1
உய்தல் யாவது நின் உடற்றியோரே – பதி 84/13
ஆயிடை உடன்றோர் உய்தல் யாவது தடம் தாள் – புறம் 97/17
உண்ணா வறும் கடும்பு உய்தல் வேண்டின் – புறம் 181/7
மேல்


உய்தலும் (1)

ஓடி உய்தலும் கூடும்-மன் – புறம் 193/3
மேல்


உய்தி (1)

செய்தி கொன்றோர்க்கு உய்தி இல் என – புறம் 34/6
மேல்


உய்ந்த (2)

வை எயிற்று உய்ந்த மதியின் மறவர் – புறம் 260/17
கையகத்து உய்ந்த கன்று உடை பல் ஆன் – புறம் 260/18
மேல்


உய்ந்தன்று (1)

உய்ந்தன்று ஆகும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – நற் 181/13
மேல்


உய்ந்தன்றோ (1)

சிதைதல் உய்ந்தன்றோ நின் வேல் செழிய – புறம் 25/9
மேல்


உய்ந்தனர் (2)

வாள் போழ்ந்து அடக்கலும் உய்ந்தனர் மாதோ – புறம் 93/11
உய்ந்தனர் அல்லர் இவண் உடற்றியோரே – புறம் 100/9
மேல்


உய்ந்தனவே (1)

தொடி பழி மறைத்தலின் தோள் உய்ந்தனவே
வடி கொள் கூழை ஆயமோடு ஆடலின் – நற் 23/1,2
மேல்


உய்ந்தனன் (1)

உய்ந்தனன் பெயர்தலோ அரிதே மைந்து உடை – புறம் 73/8
மேல்


உய்ந்தனனே (1)

உரைத்தல் உய்ந்தனனே தோழி சாரல் – நற் 17/9
மேல்


உய்ந்தனென் (1)

உய்ந்தனென் வாழி தோழி அல்கல் – அகம் 236/10
மேல்


உய்ந்து (2)

கரும் கால் குருகின் கோள் உய்ந்து போகிய – நற் 211/4
திரை தர புணை பெற்று தீது இன்றி உய்ந்து ஆங்கு – கலி 134/25
மேல்


உய்ப்ப (5)

சேறு ஆடு மேனி திரு நிலத்து உய்ப்ப சிரம் மிதித்து – பரி 7/74
உரிமை_மாக்கள் உவகை அமிர்து உய்ப்ப
மைந்தர் மார்வம் வழி வந்த – பரி 8/121,122
தாழ்வு_உழி உய்யாது தான் வேண்டும் ஆறு உய்ப்ப
ஆயத்துடன் நில்லாள் ஆங்கு அவன் பின் தொடரூஉ – பரி 11/110,111
ஈர்த்து உய்ப்ப கண்டார் உளர் – கலி 98/26
காலன் என்னும் கண்ணிலி உய்ப்ப
மேலோர்_உலகம் எய்தினன் எனாஅ – புறம் 240/5,6
மேல்


உய்ப்பது (1)

நன்றின்-பால் உய்ப்பது அறிவு – குறள் 43/4
மேல்


உய்ம்-மார் (1)

நனம் தலை தேஎத்து நன் கலன் உய்ம்-மார்
புணர்ந்து உடன் கொணர்ந்த புரவியொடு அனைத்தும் – மது 322,323
மேல்


உய்ம்மோ (1)

தணந்தனை ஆகி உய்ம்மோ நும் ஊர் – ஐங் 83/2
மேல்


உய்யலென் (1)

சில நாள் உய்யலென் போன்ம் என பல நினைந்து – அகம் 253/8
மேல்


உய்யா (5)

உய்யா விழுமம் தரும் – குறள் 32/6
உள் கரந்து உறையும் உய்யா அரும் படர் – குறி 11
கைம்மை உய்யா காமர் மந்தி – குறு 69/2
உய்யா அரு நோய்க்கு உயவு ஆகும் மையல் – கலி 139/18
ஊர் அலர் தூற்றும் இ உய்யா விழுமத்து – கலி 143/48
மேல்


உய்யாதால் (1)

புகழ் இன்றால் புத்தேள் நாட்டு உய்யாதால் என் மற்று – குறள் 97/11
மேல்


உய்யாது (1)

தாழ்வு_உழி உய்யாது தான் வேண்டும் ஆறு உய்ப்ப – பரி 11/110
மேல்


உய்யாமை (1)

யாமம் உய்யாமை நின்றன்று – நற் 335/10
மேல்


உய்யாமையின் (1)

செய்யாம் ஆயினும் உய்யாமையின்
செறி தொடி தெளிர்ப்ப வீசி சிறிது அவண் – அகம் 106/7,8
மேல்


உய்யார் (2)

எரியான் சுடப்படினும் உய்வு உண்டாம் உய்யார்
பெரியார் பிழைத்து ஒழுகுவார் – குறள் 90/11,12
இறந்து அமைந்த சார்பு உடையர்-ஆயினும் உய்யார்
சிறந்து அமைந்த சீரார் செறின் – குறள் 90/19,20
மேல்


உய்யும் (2)

பைதல் நெஞ்சம் உய்யும் மாறே – நற் 75/10
உலமரல் உயவு நோய்க்கு உய்யும் ஆறு உரைத்து செல் – கலி 113/3
மேல்


உய்யுமாம் (1)

பாம்பும் அவை படில் உய்யுமாம் பூ கண் – கலி 140/22
மேல்


உய்யுமோ (2)

பாயல் உய்யுமோ தோன்றல் தா இன்று – பதி 16/14
தாவல் உய்யுமோ மற்றே தாவாது – பதி 41/17
மேல்


உய்யேன் (1)

உய்யேன் போல்வல் தோழி யானே – குறு 108/5
மேல்


உய்வர் (1)

எனை பகை உற்றாரும் உய்வர் வினை பகை – குறள் 21/13
மேல்


உய்வு (8)

எ நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வு உண்டாம் உய்வு இல்லை – குறள் 11/19
எ நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வு உண்டாம் உய்வு இல்லை – குறள் 11/19
எரியான் சுடப்படினும் உய்வு உண்டாம் உய்யார் – குறள் 90/11
உய்வு இல் நோய் என் கண் நிறுத்து – குறள் 118/8
உய்வு_இடம் அறியேம் ஆகி ஒய்யென – குறி 166
ஒரு நாள் பிரியினும் உய்வு அரிது என்னாது – நற் 203/8
உய்வு இன்றி நுந்தை நலன் உண சாஅய் சாஅய்-மார் – கலி 80/16
உற்றன்று ஆயினும் உய்வு இன்று மாதோ – புறம் 226/2
மேல்


உய்வு_இடம் (1)

உய்வு_இடம் அறியேம் ஆகி ஒய்யென – குறி 166
மேல்


உய (2)

இரவின் வரூஉம் இடும்பை நாம் உய
வரைய வந்த வாய்மைக்கு ஏற்ப – நற் 393/8,9
உள்ளத்து கிளைகளோடு உய போகுவான் போல – கலி 25/8
மேல்


உயக்கத்த (1)

பிணி தெறல் உயக்கத்த பெரும் களிற்று இனம் தாங்கும் – கலி 20/4
மேல்


உயக்கத்து (3)

நெஞ்சு புகல் ஊக்கத்தர் மெய் தயங்கு உயக்கத்து
இன்னார் உறையுள் தாம் பெறின் அல்லது – பதி 68/7,8
தும்பை சான்ற மெய் தயங்கு உயக்கத்து
நிறம் படு குருதி புறம்படின் அல்லது – பதி 79/15,16
உண் குளகு மறுத்த உயக்கத்து அன்ன – அகம் 392/3
மேல்


உயக்கம் (2)

உண்ணா பிணவின் உயக்கம் சொலிய – அகம் 336/3
உண்ணா பிணவின் உயக்கம் தீரிய – அகம் 357/3
மேல்


உயக்கமும் (1)

தெருமரல் உயக்கமும் தீர்க்குவெம் அதனால் – புறம் 381/16
மேல்


உயக்கமொடு (2)

உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய் – அகம் 85/2
உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய் – அகம் 147/11
மேல்


உயங்க (3)

கடும் சூல் வய பிடி கன்று ஈன்று உயங்க
பால் ஆர் பசும் புனிறு தீரிய களி சிறந்து – நற் 393/2,3
மரல் சாய மலை வெம்ப மந்தி உயங்க
உரல் போல் அடிய உடம்பு உயங்கு யானை – கலி 13/5,6
முயங்கு-தொறும் முயங்கு-தொறும் உயங்க முகந்து கொண்டு – அகம் 328/10
மேல்


உயங்கல் (1)

உயங்கல் யானை நீர் நசைக்கு அலமர – அகம் 199/4
மேல்


உயங்கி (5)

சொல் எதிர் பெறாஅய் உயங்கி மெல்ல – நற் 254/4
நல் அகம் நயந்து தான் உயங்கி
சொல்லவும் ஆகாது அஃகியோனே – குறு 346/7,8
உயங்கி இருந்தார்க்கு உயர்ந்த பொருளும் – கலி 92/5
பொறி செய் புனை பாவை போல வறிது உயங்கி
செல்வேன் விழுமம் உழந்து – கலி 146/49,50
ஓங்கல் யானை உயங்கி மதம் தேம்பி – அகம் 295/6
மேல்


உயங்கிய (3)

உண்ணாமையின் உயங்கிய மருங்கின் – அகம் 123/1
குளகு மறுத்து உயங்கிய மருங்குல் பல உடன் – அகம் 229/5
உயங்கிய மனத்தை ஆகி புலம்பு கொண்டு – அகம் 358/8
மேல்


உயங்கின்று (1)

உயங்கின்று அன்னை என் மெய் என்று அசைஇ – அகம் 17/3
மேல்


உயங்கினள் (1)

உயங்கினள் உயிர்க்கும் என் தோழிக்கு – கலி 135/19
மேல்


உயங்கினாள் (1)

உயங்கினாள் என்று ஆங்கு உசாதிர் மற்று அந்தோ – கலி 143/18
மேல்


உயங்கினை (1)

உயங்கினை மடந்தை என்றி தோழி – நற் 174/7
மேல்


உயங்கு (22)

உயங்கு நாய் நாவின் நல் எழில் அசைஇ – சிறு 17
ஓய் பசி செந்நாய் உயங்கு மரை தொலைச்சி – நற் 43/3
உயங்கு பிணி வருத்தமொடு இயங்கல் செல்லாது – நற் 47/2
கயம் தலை மட பிடி உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 137/6
கணம்_கொள் உமணர் உயங்கு_வயின் ஒழித்த – நற் 138/3
பெடை புணர் அன்றில் உயங்கு குரல் அளைஇ – நற் 152/7
ஊன் தின் பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 322/5
மறம் கெழு தட கையின் வாங்கி உயங்கு நடை – குறு 255/3
உயங்கு நடை மட பிடி வருத்தம் நோனாது – குறு 307/5
உயங்கு உயிர் மட பிடி உலை புறம் தைவர – குறு 308/4
வேனில் உழந்த வறிது உயங்கு ஓய் களிறு – கலி 7/1
உடங்கு நீர் வேட்ட உடம்பு உயங்கு யானை – கலி 12/4
உரல் போல் அடிய உடம்பு உயங்கு யானை – கலி 13/6
உயங்கு சாய் சிறுபுறம் முயங்கிய பின்னே – அகம் 19/19
உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து – அகம் 102/14
கயம் தலை மந்தி உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 288/12
உயங்கு பகடு உயிர்ப்ப அசைஇ முரம்பு இடித்து – அகம் 295/10
உழுவையொடு உழந்த உயங்கு நடை ஒருத்தல் – அகம் 308/1
உயங்கு நடை மட பிணை தழீஇய வயங்கு பொறி – அகம் 353/11
ஊன் நசை பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 367/9
உயங்கு பிடி தழீஇய மதன் அழி யானை – அகம் 398/23
உயங்கு படர் வருத்தமும் உலைவும் நோக்கி – புறம் 150/4
மேல்


உயங்கு-தொறும் (1)

உயங்கு-தொறும் முயங்கும் அறன் இல் யாயே – குறு 244/6
மேல்


உயங்கு_வயின் (1)

கணம்_கொள் உமணர் உயங்கு_வயின் ஒழித்த – நற் 138/3
மேல்


உயங்கும் (5)

உண்ணாது உயங்கும் மா சிந்தித்தும் – முல் 74
ஓரை ஆடினும் உயங்கும் நின் ஒளி என – அகம் 60/11
ஊழ் அடி ஒதுங்கினும் உயங்கும் ஐம்பால் – அகம் 145/18
ஊன் இல் யானை உயங்கும் வேனில் – அகம் 233/5
இன்னாது உயங்கும் கங்குலும் – அகம் 270/14
மேல்


உயர் (223)

வான் உயர் தோற்றம் எவன் செய்யும் தன் நெஞ்சம் – குறள் 28/3
மால் வரை நிவந்த சேண் உயர் வெற்பில் – திரு 12
செரு புகன்று எடுத்த சேண் உயர் நெடும் கொடி – திரு 67
உலகம் புகழ்ந்த ஓங்கு உயர் விழு சீர் – திரு 124
ஒன்பதிற்று இரட்டி உயர் நிலை பெறீஇயர் – திரு 168
அணங்கு சால் உயர் நிலை தழீஇ பண்டை தன் – திரு 289
ஊகம் வேய்ந்த உயர் நிலை வரைப்பின் – பெரும் 122
உறை கால் மாறிய ஓங்கு உயர் நனம் தலை – பெரும் 291
ஓதிம விளக்கின் உயர்_மிசை கொண்ட – பெரும் 317
சிலதர் காக்கும் சேண் உயர் வரைப்பின் – பெரும் 324
தமனிய பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப உயர் நிலை – பெரும் 332
தேன் தூங்கும் உயர் சிமைய – மது 3
உயர் பூரிம விழு தெருவில் – மது 18
வரை மருளும் உயர் தோன்றல – மது 46
சீர் சான்ற உயர் நெல்லின் – மது 87
ஊர் கொண்ட உயர் கொற்றவ – மது 88
அடு திறல் உயர் புகழ் வேந்தே – மது 130
மாஅ தாள் உயர் மருப்பின் – மது 178
உயர்_நிலை_உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும் – மது 197
கலை தாய உயர் சிமையத்து – மது 332
மாற்று அரு மரபின் உயர் பலி கொடும்-மார் – மது 459
உயர்_நிலை_உலகம் இவண்_நின்று எய்தும் – மது 471
உரு கெழு திறல் உயர் கோட்டத்து – பட் 36
மழை தோயும் உயர் மாடத்து – பட் 145
ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திணை இருந்து – பட் 263
ஊழ் மலர் ஒழி முகை உயர் முகம் தோய – மலை 130
உயர் நிலை இதணம் ஏறி கை புடையூஉ – மலை 204
உயர் நிலை மா கல் புகர் முகம் புதைய – மலை 225
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை கிழவோனே – நற் 28/9
பன் மர உயர் சினை மின்மினி விளக்கத்து – நற் 44/10
அவல நெஞ்சினம் பெயர உயர் திரை – நற் 58/9
கல் பிறங்கு உயர் மலை உம்பரஃது எனவே – நற் 62/10
ஆடு மழை இறுத்தன்று அவர் கோடு உயர் குன்றே – நற் 68/10
சேய் உயர் பெரு வரை சென்று அவண் மறைய – நற் 69/2
புன்னை பூத்த இன் நிழல் உயர் கரை – நற் 91/2
மேக்கு உயர் சினையின் மீமிசை குடம்பை – நற் 91/6
உழை அணந்து உண்ட இறை வாங்கு உயர் சினை – நற் 113/1
ஊடலும் உடையமோ உயர் மணல் சேர்ப்ப – நற் 131/3
வம்பு அணி உயர் கொடி அம்பர் சூழ்ந்த – நற் 141/10
உயர் மருப்பு ஒருத்தல் புகர் முகம் பாயும் – நற் 148/10
ஆடு மழை இறுத்தது எம் கோடு உயர் குன்றே – நற் 156/10
உரை சால் உயர் வரை கொல்லி குட_வயின் – நற் 185/7
வலன் உயர் மருப்பின் நிலம் ஈர் தட கை – நற் 194/4
உரம் சா செய்யார் உயர் தவம் வளம் கெட – நற் 226/2
கோடு உயர் அடுக்கத்து ஆடு மழை ஒளிக்கும் – நற் 233/3
உயர் மலை நாடற்கு உரைத்தல் ஒன்றோ – நற் 244/5
கோடு உயர் நெடு வரை ஆடும் நாட நீ – நற் 247/5
உயர் வரை அடுக்கத்து ஒளிறுபு மின்னி – நற் 255/8
கழை அமல்பு நீடிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு – நற் 257/3
உயர் வரை நாட நீ நயந்தோள் கேண்மை – நற் 317/5
உயர் புகழ் நல் இல் ஒண் சுவர் பொருந்தி – நற் 333/10
செல்வன் செல்லும்-கொல் தானே உயர் வரை – நற் 344/8
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் நெடு வரை – நற் 353/3
கணம் கெழு கடவுட்கு உயர் பலி தூஉய் – நற் 358/6
ஞெமை ஓங்கு உயர் வரை இமையத்து உச்சி – நற் 369/7
உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 375/9
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் பொதியில் – நற் 379/11
தேன் தூங்கு உயர் வரை அருவி ஆர்ப்ப – நற் 396/2
பெரிதால் அம்ம நின் பூசல் உயர் கோட்டு – குறு 29/5
விண் உயர் பிறங்கல் விலங்கு மலை நாட்டே – குறு 144/7
கல் உயர் நண்ணியதுவே நெல்லி – குறு 235/3
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – குறு 253/8
வான் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – குறு 285/8
கல் உயர் நனம் தலை நல்ல கூறி – குறு 297/5
நிலை உயர் யாஅம் தொலைய குத்தி – குறு 307/6
சேய் உயர் விசும்பின் நீர் உறு கமம் சூல் – குறு 314/1
உயர் வரை நாடனொடு பெயரும் ஆறே – குறு 343/7
கோடு உயர் நெடு வரை கவாஅன் பகலே – குறு 353/2
உயர்_நிலை_உலகமும் சிறிதால் அவர் மலை – குறு 361/2
ஓமை குத்திய உயர் கோட்டு ஒருத்தல் – குறு 396/4
ஒள் இழை உயர் மணல் வீழ்ந்து என – ஐங் 122/2
வான் உயர் நெடு மணல் ஏறி ஆனாது – ஐங் 199/2
ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரைக்கு – ஐங் 237/3
வரை ஓங்கு உயர் சிமை கேழல் உறங்கும் – ஐங் 268/3
குன்று உயர் அடுக்கம் கொள்ளும் நாடன் – ஐங் 274/3
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – ஐங் 318/5
வெயில் முளி சோலைய வேய் உயர் சுரனே – ஐங் 327/3
கோடு உயர் பன் மலை இறந்தனர் ஆயினும் – ஐங் 358/1
உயர் கரை கான்யாற்று அவிர் மணல் அகன் துறை – ஐங் 361/1
உயர் நெடும் குன்றம் படு மழை தலைஇ – ஐங் 371/2
குன்று உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே – ஐங் 387/6
இருண்டு தோன்று விசும்பின் உயர் நிலை உலகத்து – ஐங் 442/3
விண் உயர் அரண் பல வௌவிய – ஐங் 443/4
வலன் உயர் மருப்பின் பழி தீர் யானை – பதி 11/18
கல் உயர் கடத்து இடை கதிர் மணி பெறூஉம் – பதி 21/22
நேர் உயர் நெடு வரை அயிரை பொருந – பதி 21/29
விண் உயர் வைப்பின காடு ஆயின நின் – பதி 23/15
தெள் உயர் வடி மணி எறியுநர் கல்லென – பதி 31/5
ஒளிறு நிலை உயர் மருப்பு ஏந்திய களிறு ஊர்ந்து – பதி 42/18
உயர்_நிலை_உலகம் எய்தினர் பலர் பட – பதி 52/9
உயர்_நிலை_உலகத்து செல்லாது இவண் நின்று – பதி 54/10
கல் உயர் நேரி பொருநன் – பதி 67/22
உயர்_நிலை_உலகத்து ஐயர் இன்புறுத்தினை – பதி 70/19
உயர்_நிலை_உலகத்து உயர்ந்தோர் பரவ – பதி 89/11
சேய் உயர் பணை மிசை எழில் வேழம் ஏந்திய – பரி 1/4
வலன் உயர் எழிலியும் மாக விசும்பும் – பரி 1/50
ஓங்கு உயர் வானின் வாங்கு வில் புரையும் – பரி 2/28
செ வாய் உவணத்து உயர் கொடியோயே – பரி 2/60
நிவந்து ஓங்கு உயர் கொடி சேவலோய் நின் – பரி 3/18
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடியோயே – பரி 4/36
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி – பரி 4/37
நின் ஒன்று உயர் கொடி பனை – பரி 4/38
நின் ஒன்று உயர் கொடி நாஞ்சில் – பரி 4/39
நின் ஒன்று உயர் கொடி யானை – பரி 4/40
நின் ஒன்றா உயர் கொடி ஒன்று இன்று – பரி 4/41
சேய் உயர் பிணிமுகம் ஊர்ந்து அமர் உழக்கி – பரி 5/2
அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்கு சால் தலை காக்கும் – பரி 9/2
அங்கி உயர் நிற்ப அந்தணன் பங்குவின் – பரி 11/7
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி செல்வ நன் புகழவை – பரி 13/42
ஊர்_ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று உயர் மதிலில் – பரி 20/14
கல் உயர் சென்னி இமய வில் நாண் ஆகி – பரி 23/83
பணிவு இல் உயர் சிறப்பின் பஞ்சவன் கூடல் – பரி 24/46
வரை பல புரை உயர் கயிறு அணி பயில் தொழில் – பரி 24/68
கொடுகொட்டி ஆடும்_கால் கோடு உயர் அகல் அல்குல் – கலி 1/6
உலகு போல் உலறிய உயர் மர வெம் சுரம் – கலி 10/7
முளி கழை உயர் மலை முற்றிய முழங்கு அழல் – கலி 25/6
வையை வார் உயர் எக்கர் நுகர்ச்சியும் உள்ளார்-கொல் – கலி 27/20
நீள் உயர் கூடல் நெடும் கொடி எழவே – கலி 31/25
வண்ண வண்டு இமிர்ந்து ஆனா வையை வார் உயர் எக்கர் – கலி 35/9
உமை அமர்ந்து உயர் மலை இருந்தனன் ஆக – கலி 38/2
சேய் உயர் வெற்பனும் வந்தனன் – கலி 39/51
உருமு கண்ணுறுதலின் உயர் குரல் ஒலி ஓடி – கலி 45/5
சிறுகுடி துயில் எழூஉம் சேண் உயர் விறல் வெற்ப – கலி 45/7
நிலை உயர் கடவுட்கு கடம் பூண்டு தன் மாட்டு – கலி 46/16
கல் உயர் நனம் சாரல் கலந்து இயலும் நாட கேள் – கலி 52/6
உயர் முகை நறும் காந்தள் நாள்-தோறும் புதிது ஈன – கலி 53/5
வளமை சால் உயர் சிறப்பின் நுந்தை தொல் வியல் நகர் – கலி 57/6
பூ தண் தார் புலர் சாந்தின் தென்னவன் உயர் கூடல் – கலி 57/8
வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல் – கலி 57/16
ஓங்கு உயர் எழில் யானை கனை கடாம் கமழ் நாற்றம் – கலி 66/3
உயர்ந்த பொங்கர் உயர் மரம் ஏறி – கலி 75/6
சாலகத்து ஒல்கிய கண்ணர் உயர் சீர்த்தி – கலி 83/13
உறு வளி தூக்கும் உயர் சினை மாவின் – கலி 84/1
துறை கொண்டு உயர் மணல் மேல் ஒன்றி நிறைவதை – கலி 92/20
நீண்டு தோன்று உயர் குடை நிழல் என சேர்ந்தார்க்கு – கலி 100/3
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/50
சேய் உயர் ஊசல் சீர் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 131/24
கானல் அணிந்த உயர் மணல் எக்கர் மேல் – கலி 133/2
உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி – கலி 136/2
உடம்பு ஒழித்து உயர்_உலகு இனிது பெற்று ஆங்கே – கலி 138/31
உயர்_நிலை_உலகம் உறீஇ ஆங்கு என் – கலி 139/36
மீ உயர் தோன்ற நகாஅ நக்கு ஆங்கே – கலி 142/10
கராஅம் துஞ்சும் கல் உயர் மறி சுழி – அகம் 18/3
கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை – அகம் 18/14
உயா விளி பயிற்றும் யா உயர் நனம் தலை – அகம் 19/3
கோடு உயர் திணி மணல் துஞ்சும் துறைவ – அகம் 30/11
இலை இல ஓங்கிய நிலை உயர் யாஅத்து – அகம் 31/5
ஒன்று ஓங்கு உயர் சினை இருந்த வன் பறை – அகம் 33/4
அய வெள் அருவி சூடிய உயர் வரை – அகம் 38/16
ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரை – அகம் 42/13
போழ் வளி முழங்கும் புல்லென் உயர் சினை – அகம் 51/3
வேனில் நீடிய வேய் உயர் நனம் தலை – அகம் 51/7
ஊதை ஈட்டிய உயர் மணல் அடைகரை – அகம் 60/9
மேவர தோன்றும் யாஅ உயர் நனம் தலை – அகம் 65/13
மரம் புல்லென்ற முரம்பு உயர் நனம் தலை – அகம் 67/4
இரலை சேக்கும் பரல் உயர் பதுக்கை – அகம் 91/10
தெண் நீர் உயர் கரை குவைஇய – அகம் 93/22
வேனில் நீடிய வான் உயர் வழி நாள் – அகம் 121/2
வான் தோய் உயர் வரை ஆடும் வைகறை – அகம் 139/7
மை தவழ் உயர் சிமை குதிரை கவாஅன் – அகம் 143/13
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உரும் என முழங்கும் – அகம் 145/9
வண்டு படு கடாஅத்து உயர் மருப்பு யானை – அகம் 148/3
தலையாற்று நிலைஇய சேய் உயர் பிறங்கல் – அகம் 152/22
பாம்பு உயர் தலையின் சாம்புவன நிவப்ப – அகம் 160/14
உயர் பலி பெறூஉம் உரு கெழு தெய்வம் – அகம் 166/7
சிகரம் தோன்றா சேண் உயர் நல் இல் – அகம் 181/21
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உகள உக்க – அகம் 182/15
அருவி ஆன்ற உயர் சிமை மருங்கில் – அகம் 185/10
நிலை உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 185/13
இருண்டு உயர் விசும்பின் வலன் ஏர்பு வளைஇ – அகம் 188/2
களிறு அதர்ப்படுத்த கல் உயர் கவாஅன் – அகம் 189/6
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை உயர் சிமை – அகம் 190/6
உரும் இறைகொண்ட உயர் சிமை – அகம் 192/14
கான் உயர் மருங்கில் கவலை அல்லது – அகம் 193/1
அரும் கவட்டு உயர் சினை பிள்ளை ஊட்ட – அகம் 193/8
கழை கவின் போகிய மழை உயர் நனம் தலை – அகம் 221/10
ஒள் இழை மகளிர் உயர் பிறை தொழூஉம் – அகம் 239/9
நமர்-மன் வாழி தோழி உயர் மிசை – அகம் 241/5
சேய் உயர் சினைய மா சிறை பறவை – அகம் 244/2
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 247/13
உயர் நுதல் யானை புகர் முகத்து ஒற்றி – அகம் 252/3
கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை நீகான் – அகம் 255/5
உலறு குடை வம்பலர் உயர் மரம் ஏறி – அகம் 285/10
உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல் – அகம் 289/2
கல் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 313/17
வேய் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே – அகம் 321/17
சாரல் யாஅத்து உயர் சினை குழைத்த – அகம் 337/1
மறம் சாய்த்து எழுந்த வலன் உயர் திணி தோள் – அகம் 338/4
அணங்கு உடை உயர் நிலை பொருப்பின் கவாஅன் – அகம் 338/6
ஓடை யானை உயர் மிசை எடுத்த – அகம் 358/13
கோடு உயர் வெற்பன் உறீஇய நோயே – அகம் 358/15
உயர் வரை மருங்கின் காந்தள் அம் சோலை – அகம் 368/8
எவ்வமொடு வந்த உயர் மருப்பு ஒருத்தல் நும் – அகம் 388/12
கல் உயர் கழுதில் சேணோன் எறிந்த – அகம் 392/14
கோடு உயர் பிறங்கல் குன்று பல நீந்தி – அகம் 393/1
தேன் தூங்கு உயர் வரை நன் நாட்டு உம்பர் – அகம் 393/19
சேண் உயர்ந்து ஓங்கிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு – அகம் 397/14
உண்டாகிய உயர் மண்ணும் – புறம் 17/24
உறழ் மணியான் உயர் மருப்பின – புறம் 22/2
உயர்_நிலை_உலகத்து உறையுள் இன்மை – புறம் 50/15
விண் உயர் புள் கொடி விறல் வெய்யொனும் – புறம் 56/6
உயர் நிலை மாடத்து குறும்_பறை அசைஇ – புறம் 67/9
இருக்கை சான்ற உயர் மலை – புறம் 125/19
கொடு_வரி வழங்கும் கோடு உயர் நெடு வரை – புறம் 135/1
உயர் சிமைய உழாஅ நாஞ்சில் பொருந – புறம் 139/8
மலை வான் கொள்க என உயர் பலி தூஉய் – புறம் 143/1
அரும் திறல் கடவுள் காக்கும் உயர் சிமை – புறம் 158/11
உயர் மருப்பு ஏந்திய வரை மருள் நோன் பகடு – புறம் 161/17
ஆடு நனி மறந்த கோடு உயர் அடுப்பின் – புறம் 164/1
நீண்டு உயர் வானத்து உறையினும் நன்றும் – புறம் 198/20
பங்குனி உயர் அழுவத்து – புறம் 229/5
கோடு உயர் பிறங்கு மலை கெழீஇய – புறம் 232/5
உயர் சினை மருத துறை உற தாழ்ந்து – புறம் 243/6
உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார – புறம் 249/11
உயர் இசை வெறுப்ப தோன்றிய பெயரே – புறம் 260/25
உயர்_நிலை_உலகத்து நுகர்ப அதனால் – புறம் 287/12
வலன் உயர் நெடு வேல் என் ஐ கண்ணதுவே – புறம் 309/7
உயர் மருப்பு யானை புகர் முகத்து அணிந்த – புறம் 334/8
ஒன்னா தெவ்வர் உயர் குடை பணித்து இவன் – புறம் 387/31
உள்ளல் ஓம்பு-மின் உயர் மொழி புலவீர் – புறம் 394/5
உயர் சினை குடம்பை குரல் தோற்றினவே – புறம் 397/2
வான் தோய் உயர் சிமை தோன்றி கோவே – புறம் 399/34
உலகு காக்கும் உயர் கொள்கை – புறம் 400/7
மேல்


உயர்_நிலை_உலகத்து (5)

உயர்_நிலை_உலகத்து செல்லாது இவண் நின்று – பதி 54/10
உயர்_நிலை_உலகத்து ஐயர் இன்புறுத்தினை – பதி 70/19
உயர்_நிலை_உலகத்து உயர்ந்தோர் பரவ – பதி 89/11
உயர்_நிலை_உலகத்து உறையுள் இன்மை – புறம் 50/15
உயர்_நிலை_உலகத்து நுகர்ப அதனால் – புறம் 287/12
மேல்


உயர்_நிலை_உலகம் (5)

உயர்_நிலை_உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும் – மது 197
உயர்_நிலை_உலகம் இவண்_நின்று எய்தும் – மது 471
உயர்_நிலை_உலகம் எய்தினர் பலர் பட – பதி 52/9
உயர்_நிலை_உலகம் உறீஇ ஆங்கு என் – கலி 139/36
உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார – புறம் 249/11
மேல்


உயர்_நிலை_உலகமும் (1)

உயர்_நிலை_உலகமும் சிறிதால் அவர் மலை – குறு 361/2
மேல்


உயர்_மிசை (1)

ஓதிம விளக்கின் உயர்_மிசை கொண்ட – பெரும் 317
மேல்


உயர்_உலகு (1)

உடம்பு ஒழித்து உயர்_உலகு இனிது பெற்று ஆங்கே – கலி 138/31
மேல்


உயர்க்குவை (1)

நட்டவர் குடி உயர்க்குவை
செற்றவர் அரசு பெயர்க்குவை – மது 131,132
மேல்


உயர்க (2)

அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி – புறம் 58/29
மாரி ஆன்று மழை மேக்கு உயர்க என – புறம் 143/2
மேல்


உயர்த்த (8)

தாழ் பெரும் தட கை உயர்த்த யானை – திரு 158
வென்று உயர்த்த கொடி விறல் சான்றவை – பரி 9/80
பொருந்தா மன்னர் அரும் சமத்து உயர்த்த
திருந்து இலை எஃகம் போல – அகம் 77/17,18
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து உயர்த்த
வேலினும் பல் ஊழ் மின்னி முரசு என – அகம் 175/11,12
ஆள் அழித்து உயர்த்த அஞ்சுவரு பதுக்கை – அகம் 215/11
படு_களத்து உயர்த்த மயிர் தலை பதுக்கை – அகம் 231/6
வெல் போர் வழுதி செல் சமத்து உயர்த்த
அடு புகழ் எஃகம் போல – அகம் 312/12,13
நீள்மொழி மறவர் எறிவனர் உயர்த்த
வாள் மின் நாக வயங்கு கடிப்பு அமைந்த – புறம் 369/3,4
மேல்


உயர்த்து (4)

ஏவல் ஆடவர் வலன் உயர்த்து ஏந்தி – பதி 24/3
வாள் மதில் ஆக வேல் மிளை உயர்த்து
வில் விசை உமிழ்ந்த வை முள் அம்பின் – பதி 33/7,8
வலம் படு முரசம் துவைப்ப வாள் உயர்த்து
இலங்கும் பூணன் பொலம் கொடி உழிஞையன் – பதி 56/4,5
களிறு உடை பெரும் சமம் ததைய எஃகு உயர்த்து
ஒளிறு வாள் மன்னர் துதை நிலை கொன்று – பதி 76/1,2
மேல்


உயர்திணை (2)

உயர்திணை ஊமன் போல – குறு 224/5
நிறம் திகழ் பாசிழை உயர்திணை மகளிரும் – பதி 73/5
மேல்


உயர்ந்த (18)

ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழ் அல்லால் – குறள் 24/5
உயர்ந்த உலகம் புகும் – குறள் 35/12
உயர்ந்த தேஎத்து விழுமியோர் வரினும் – மது 200
உயர்ந்த உதவி ஊக்கலர் தம்-மின் – மது 743
வேறு_வேறு உயர்ந்த முது வாய் ஒக்கல் – பட் 214
உயர்ந்த கட்டில் உரும்பு இல் சுற்றத்து – மலை 550
முரண் மிகு சிறப்பின் உயர்ந்த ஊக்கலை – பதி 11/11
இதழ் வனப்பு உற்ற தோற்றமொடு உயர்ந்த
மழையினும் பெரும் பயம் பொழிதி அதனால் – பதி 64/17,18
உயர்ந்த பொங்கர் உயர் மரம் ஏறி – கலி 75/6
உயர்ந்த போரின் ஒலி நல் ஊரன் – கலி 75/9
உயங்கி இருந்தார்க்கு உயர்ந்த பொருளும் – கலி 92/5
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து உயர்ந்த சென்னி – அகம் 153/14
உயர்ந்த ஆள்வினை புரிந்தோய் பெயர்ந்து நின்று – அகம் 343/15
ஓங்கிய சிறப்பின் உயர்ந்த கேள்வி – புறம் 72/13
துன் அரும் சிறப்பின் உயர்ந்த செல்வர் – புறம் 165/3
அதனால் உயர்ந்த வேட்டத்து உயர்ந்திசினோர்க்கு – புறம் 214/6
உடன் உறைவு ஆக்குக உயர்ந்த பாலே – புறம் 236/12
முகடு உற உயர்ந்த நெல்லின் மகிழ் வர – புறம் 391/3
மேல்


உயர்ந்தவர் (1)

உருமு சூழ் சேண் சிமை உயர்ந்தவர் உடம்பட – பரி 9/3
மேல்


உயர்ந்தவன் (1)

உறல் யாம் ஒளி வாட உயர்ந்தவன் விழவினுள் – கலி 30/13
மேல்


உயர்ந்தன்று (4)

நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்று
நீரினும் ஆர் அளவு இன்றே சாரல் – குறு 3/1,2
உரையின் உயர்ந்தன்று கவின் – பரி 12/95
கொள் என கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/3
கொள்ளேன் என்றல் அதனினும் உயர்ந்தன்று
தெண் நீர் பரப்பின் இமிழ் திரை பெரும் கடல் – புறம் 204/4,5
மேல்


உயர்ந்திசினோர்க்கு (1)

அதனால் உயர்ந்த வேட்டத்து உயர்ந்திசினோர்க்கு
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் உண்டு எனின் – புறம் 214/6,7
மேல்


உயர்ந்து (19)

மதி-கண் மறு போல் உயர்ந்து
நலத்தின்-கண் நார் இன்மை தோன்றின் அவனை – குறள் 96/14,15
உயர்ந்து ஓங்கிய விழு சிறப்பின் – மது 59
உயர்ந்து ஓங்கிய நிரை புதவின் – மது 65
நோக்கு விசை தவிர்ப்ப மேக்கு உயர்ந்து ஓங்கி – மது 486
பழி ஒரீஇ உயர்ந்து பாய் புகழ் நிறைந்த – மது 498
உயர்ந்து ஓங்கு பெரு மலை ஊறு இன்று ஏறலின் – மலை 41
சேயின் வரூஉம் மதவலி யா உயர்ந்து
ஓமை நீடிய கான் இடை அத்தம் – நற் 198/1,2
வாய்-கொல் வாழி தோழி வேய் உயர்ந்து
எறிந்து செறித்து அன்ன பிணங்கு அரில் விடர் முகை – நற் 322/3,4
மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூ பெரும் துறை – ஐங் 33/2
விண் உயர்ந்து ஓங்கிய கடற்றவும் பிறவும் – பதி 30/29
கடவுள் பெயரிய கானமொடு கல் உயர்ந்து
தெண் கடல் வளைஇய மலர் தலை உலகத்து – பதி 88/2,3
உயர்ந்து_உழி உள்ளன பயம்பு இடை பரப்பி – பரி 7/15
நல்லாய் கேள் உக்கத்து மேலும் நடு உயர்ந்து வாள் வாய – கலி 94/17
உரை செல உயர்ந்து ஓங்கி சேர்ந்தாரை ஒரு நிலையே – கலி 146/1
ஒளிறுவன இழிதரும் உயர்ந்து தோன்று அருவி – அகம் 162/23
சேண் உயர்ந்து ஓங்கிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு – அகம் 397/14
உயர்ந்து ஏந்து மருப்பின் கொல் களிறு பெறினும் – புறம் 159/22
கோடு உயர்ந்து அன்ன தம் இசை நட்டு – புறம் 214/12
உயர்ந்து மேந்தோன்றி பொலிக நும் நாளே – புறம் 367/18
மேல்


உயர்ந்து_உழி (1)

உயர்ந்து_உழி உள்ளன பயம்பு இடை பரப்பி – பரி 7/15
மேல்


உயர்ந்தோர் (10)

உலகம் ஆண்ட உயர்ந்தோர் மருக – மது 23
வேள்வி வேட்டனை உயர்ந்தோர் உவப்ப – பதி 74/2
அம்பு உடை வலத்தர் உயர்ந்தோர் பரவ – பதி 80/11
உயர்_நிலை_உலகத்து உயர்ந்தோர் பரவ – பதி 89/11
வடு இல் கொள்கையின் உயர்ந்தோர் ஆய்ந்த – பரி 2/24
ஓடை யானை உயர்ந்தோர் ஆயினும் – அகம் 387/18
உயர்ந்தோர்_உலகத்து பெயர்ந்தனன் ஆகலின் – புறம் 174/20
உயர்ந்தோர்_உலகம் எய்தி பின்னும் – புறம் 213/10
துகள் அறு கேள்வி உயர்ந்தோர் புக்கில் – புறம் 221/6
உடம்பொடும் செல்-மார் உயர்ந்தோர் நாட்டே – புறம் 362/22
மேல்


உயர்ந்தோர்_உலகத்து (1)

உயர்ந்தோர்_உலகத்து பெயர்ந்தனன் ஆகலின் – புறம் 174/20
மேல்


உயர்ந்தோர்_உலகம் (1)

உயர்ந்தோர்_உலகம் எய்தி பின்னும் – புறம் 213/10
மேல்


உயர்ந்தோர்க்கு (1)

கார் எதிர் புறவினதுவே உயர்ந்தோர்க்கு
நீரொடு சொரிந்த மிச்சில் யாவர்க்கும் – குறு 233/4,5
மேல்


உயர்ந்தோன் (1)

உயர்ந்தோன் ஏந்திய அரும் பெறல் பிண்டம் – பதி 30/35
மேல்


உயர்பு (5)

முல்லை ஊர்ந்த கல் உயர்பு ஏறி – குறு 275/1
மீண்டும் பீடு உயர்பு ஈண்டி அவற்றிற்கும் – பரி 2/11
சிறப்பினுள் உயர்பு ஆகலும் – பரி 5/19
எடுத்த வேய் எக்கி நூக்கு உயர்பு தாக்க – பரி 16/45
நட்டோரை உயர்பு கூறினன் – புறம் 239/5
மேல்


உயர்வு (6)

ஒழுக்கம் இலான்-கண் உயர்வு
ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின் – குறள் 14/10,11
உள்ளத்து அனையது உயர்வு
உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வு உள்ளல் மற்று அது – குறள் 60/10,11
உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வு உள்ளல் மற்று அது – குறள் 60/11
உயர்வு அகலம் திண்மை அருமை இ நான்கின் – குறள் 75/5
சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு
தலையின் இழிந்த மயிர் அனையர் மாந்தர் – குறள் 97/6,7
நம் உயர்வு உள்ளினர் காதலர் கறுத்தோர் – அகம் 187/5
மேல்


உயர (2)

நிலம் பெறு திணி தோள் உயர ஓச்சி – பதி 45/11
நீர் சூழ் நிலவரை உயர நின் – புறம் 160/29
மேல்


உயரி (2)

விசயம் வெல் கொடி உயரி வலன் ஏர்பு – முல் 91
விழவு படர் மள்ளரின் முழவு எடுத்து உயரி
களிறு அதர்ப்படுத்த கல் உயர் கவாஅன் – அகம் 189/5,6
மேல்


உயரிய (6)

வல வயின் உயரிய பலர் புகழ் திணி தோள் – திரு 152
இடம் சிறந்து உயரிய எழு நிலை மாடத்து – முல் 86
புரை தவ உயரிய மழை மருள் பல் தோல் – மலை 377
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி உயரிய
ஒடியா விழவின் நெடியோன் குன்றத்து – அகம் 149/15,16
ஏற்று வலன் உயரிய எரி மருள் அவிர் சடை – புறம் 56/1
மணி மயில் உயரிய மாறா வென்றி – புறம் 56/7
மேல்


உயரும்-மன் (1)

இனி வரின் உயரும்-மன் பழி என கலங்கிய – கலி 129/17
மேல்


உயல் (2)

பெயல் ஆற்றா நீர் உலந்த உண்கண் உயல் ஆற்றா – குறள் 118/7
உயல் உண்மை சாற்றுவேன்-மன் – குறள் 122/4
மேல்


உயல்-பாலது (2)

உயல்-பாலது ஓரும் பழி – குறள் 4/20
உயல்-பாலது அன்றி கெடும் – குறள் 44/14
மேல்


உயவல் (7)

நீர் நசைக்கு ஊக்கிய உயவல் யானை – நற் 171/1
நீர் நசைக்கு ஊக்கிய உயவல் யானை – ஐங் 377/1
உயவல் யானை வெரிநு சென்று அன்ன – அகம் 65/14
ஓம்பி உடுத்த உயவல் பாண – புறம் 69/4
உயவல் பெண்டிரேம் அல்லேம் மாதோ – புறம் 246/10
உயவல் ஊர்தி பயலை பார்ப்பான் – புறம் 305/2
ஊழ் இரந்து உண்ணும் உயவல் வாழ்வை – புறம் 375/7
மேல்


உயவிற்று (1)

உண்க என உணரா உயவிற்று ஆயினும் – புறம் 333/6
மேல்


உயவினென் (1)

உயவினென் சென்று யான் உள் நோய் உரைப்ப – நற் 106/5
மேல்


உயவு (21)

என் உயவு அறிதியோ நன் நடை கொடிச்சி – நற் 82/3
எவ்வ நோய் பிறிது உயவு துணை இன்றே – நற் 130/12
உள்ளல் ஆகா உயவு நெஞ்சமொடு – நற் 131/2
உயவு புணர்ந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 203/11
துணை புணர் அன்றில் உயவு குரல் கேள்-தொறும் – நற் 303/5
உயவு நடை பேடை உணீஇய மன்னர் – நற் 384/4
உயவு நோய் அறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கே – குறு 28/5
சுரம் செல் மாக்கட்கு உயவு துணை ஆகும் – குறு 207/4
கையறு நெஞ்சிற்கு உயவு துணை ஆக – ஐங் 477/3
உள்ளு-தொறு உடையும் நின் உயவு நோய்க்கு உயிர்ப்பு ஆகி – கலி 35/22
உளனா என் உயிரை உண்டு உயவு நோய் கைம்மிக – கலி 58/7
உலமரல் உயவு நோய்க்கு உய்யும் ஆறு உரைத்து செல் – கலி 113/3
உய்யா அரு நோய்க்கு உயவு ஆகும் மையல் – கலி 139/18
அளிய என் உள்ளத்து உயவு தேர் ஊர்ந்து – கலி 144/37
நள்ளென் யாமத்து உயவு துணை ஆக – அகம் 103/12
அசைவு உடை நெஞ்சத்து உயவு திரள் நீடி – அகம் 273/12
கங்குல் உயவு துணை ஆகிய – அகம் 298/22
ஒரு தனி அன்றில் உயவு குரல் கடைஇய – அகம் 305/13
வயவு உறு நெஞ்சத்து உயவு துணை ஆக – அகம் 338/11
பெயர் படை கொள்ளார்க்கு உயவு துணை ஆகி – அகம் 343/14
ஊர் இல்ல உயவு அரிய – புறம் 3/17
மேல்


உயவு-தோறு (1)

நள்ளென் யாமத்து உயவு-தோறு உருகி – நற் 199/3
மேல்


உயவும் (11)

உண்டு என உணரா உயவும் நடுவின் – பொரு 38
ஈன் பருந்து உயவும் வான் பொரு நெடும் சினை – நற் 3/1
புன் புறா உயவும் வெம் துகள் இயவின் – நற் 66/5
மை இரும் பனை மிசை பைதல உயவும்
அன்றிலும் என்பு உற நரலும் அன்றி – நற் 335/7,8
யானை கை மடித்து உயவும்
கானமும் இனிய ஆம் நும்மொடு வரினே – குறு 388/6,7
நொந்து_நொந்து உயவும் உள்ளமொடு – ஐங் 491/2
உயவும் கோதை ஊரல் அம் தித்தி – பதி 52/17
எறி பருந்து உயவும் என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 81/9
அவிழினும் உயவும் ஆய் மட தகுவி – அகம் 289/8
திருந்து சிறை வளை வாய் பருந்து இருந்து உயவும்
உன்ன மரத்த துன் அரும் கவலை – புறம் 3/22,23
அடு களிறு உயவும் கொடி கொள் பாசறை – புறம் 69/9
மேல்


உயவும்-மார் (1)

பொறை தலைமணந்தன்று உயவும்-மார் இனியே – நற் 59/10
மேல்


உயவே (1)

தெரி தீம் கிளவி தெருமரல் உயவே – குறு 250/6
மேல்


உயவை (1)

மாறுகொள ஒழுகின ஊறு நீர் உயவை
நூறொடு குழீஇயின கூவை சேறு சிறந்து – மலை 136,137
மேல்


உயவொடு (1)

உயவொடு வருந்தும்-மன்னே இனியே – புறம் 310/3
மேல்


உயற்கே (2)

கல் உற சிவந்த நின் மெல் அடி உயற்கே – நற் 76/9
ஒருவேம் ஆகிய புன்மை நாம் உயற்கே – குறு 57/6
மேல்


உயா (2)

உலகு மிக வருந்தி உயா_உறு காலை – நற் 164/3
உயா விளி பயிற்றும் யா உயர் நனம் தலை – அகம் 19/3
மேல்


உயா_உறு (1)

உலகு மிக வருந்தி உயா_உறு காலை – நற் 164/3
மேல்


உயிர் (214)

அன்பு அகத்து இல்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பால்-கண் – குறள் 8/15
புறம் கூறி பொய்த்து உயிர் வாழ்தலின் சாதல் – குறள் 19/5
ஒத்தது அறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான் – குறள் 22/7
மன் உயிர் ஓம்பி அருள் ஆள்வார்க்கு இல் என்ப – குறள் 25/7
தன் உயிர் அஞ்சும் வினை – குறள் 25/8
உயிர் செகுத்து உண்ணாமை நன்று – குறள் 26/18
தன் உயிர் தான் அற பெற்றானை ஏனைய – குறள் 27/15
மன் உயிர் எல்லாம் தொழும் – குறள் 27/16
பகுத்து உண்டு பல் உயிர் ஓம்புதல் நூலோர் – குறள் 33/3
செல்லாது உயிர் உண்ணும் கூற்று – குறள் 33/12
தன் உயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான் பிறிது – குறள் 33/13
இன் உயிர் நீக்கும் வினை – குறள் 33/14
உயிர் உடம்பின் நீக்கியார் என்ப செயிர் உடம்பின் – குறள் 33/19
நாள் என ஒன்று போல் காட்டி உயிர் ஈரும் – குறள் 34/7
அறம் பொருள் இன்பம் உயிர் அச்சம் நான்கின் – குறள் 51/1
உறின் உயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன் – குறள் 78/15
ஏவவும் செய்கலான் தான் தேறான் அ உயிர்
போஒம் அளவும் ஓர் நோய் – குறள் 85/15,16
உழ-தொறூஉம் காது அற்று உயிர் – குறள் 94/20
உயிர் நீப்பர் மானம் வரின் – குறள் 97/18
ஊனை குறித்த உயிர் எல்லாம் நாண் என்னும் – குறள் 102/5
நாணால் உயிரை துறப்பர் உயிர் பொருட்டால் – குறள் 102/13
நாணால் உயிர் மருட்டி அற்று – குறள் 102/20
இரந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து – குறள் 107/3
சொல்லாட போஒம் உயிர் – குறள் 107/20
கண்டார் உயிர் உண்ணும் தோற்றத்தான் பெண் தகை – குறள் 109/7
உறு-தொறு உயிர் தளிர்ப்ப தீண்டலான் பேதைக்கு – குறள் 111/11
அலர் எழ ஆர் உயிர் நிற்கும் அதனை – குறள் 115/1
காமமும் நாணும் உயிர் காவா தூங்கும் என் – குறள் 117/5
மன் உயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்து இரா – குறள் 117/15
விளியும் என் இன் உயிர் வேறு அல்லேம் என்பார் – குறள் 121/17
காண்டலின் உண்டு என் உயிர்
கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான் – குறள் 122/6,7
மாலையோ அல்லை மணந்தார் உயிர் உண்ணும் – குறள் 123/1
மாயும் என் மாயா உயிர் – குறள் 123/20
உள்ளும் உயிர் காதல் நெஞ்சு – குறள் 130/16
மலர் தலை உலகத்து மன் உயிர் காக்கும் – பெரும் 32
இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து_உயிர்த்து – மது 403
வள் உயிர் தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி – குறி 100
கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர் தூம்பின் – மலை 6
வணர்ந்து ஏந்து மருப்பின் வள் உயிர் பேரியாழ் – மலை 37
உயிர் செல வெம்பி பனித்தலும் உரியிர் – மலை 191
உயிர் செகு மரபின் கூற்றத்து அன்ன – மலை 209
உயிர் ஓர் அன்ன செயிர் தீர் நட்பின் – நற் 72/3
பாம்பு உயிர் அணங்கிய ஆங்கும் ஈங்கு இது – நற் 75/3
புள் உயிர் கொட்பின் வள் உயிர் மணி தார் – நற் 91/10
புள் உயிர் கொட்பின் வள் உயிர் மணி தார் – நற் 91/10
உயிர் குறியெதிர்ப்பை பெறல் அரும்-குரைத்தே – நற் 93/12
உயிர் பகுத்து அன்ன மாண்பினேன் ஆகலின் – நற் 128/4
ஒரு நாள் கழியினும் உயிர் வேறுபடூஉம் – நற் 129/2
வம்ப மாக்கள் உயிர் திறம் பெயர்த்து என – நற் 164/7
நின் நயந்து உறைவி இன் உயிர் உள்ளாய் – நற் 168/7
தெளிந்தனம் மன்ற தேயர் என் உயிர் என – நற் 197/4
இன் உயிர் பெரும்பிறிது ஆயினும் என்னதூஉம் – நற் 219/3
இன் உயிர் கழியினும் நனி இன்னாதே – நற் 227/2
இன் உயிர் அன்ன பிரிவு அரும் காதலர் – நற் 237/3
அரிது புணர் இன் உயிர் வவ்விய நீ என – நற் 245/7
செயிர் தீர் கொள்கை நம் உயிர் வெம் காதலி – நற் 269/5
சென்றோர் மன்ற செலீஇயர் என் உயிர் என – நற் 286/4
வள் உயிர் தண்ணுமை போல – நற் 310/10
என்னோ தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே – நற் 334/9
உயிர் செல கடைஇ புணர் துணை – நற் 338/11
உயிர் செல துனைதரும் மாலை – நற் 364/11
ஆர் உயிர் அழிவது ஆயினும் நேர்_இழை – நற் 382/6
உயிர் தவ சிறிது காமமோ பெரிதே – குறு 18/5
உடன் உயிர் போகுக தில்ல கடன் அறிந்து – குறு 57/4
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து பாய்ந்து உயிர் செகுக்கும் – குறு 69/4
இன் உயிர் கழியினும் உரையல் அவர் நமக்கு – குறு 93/2
மனை உறை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர் என – குறு 135/2
மின்னும் தோழி என் இன் உயிர் குறித்தே – குறு 216/7
உயங்கு உயிர் மட பிடி உலை புறம் தைவர – குறு 308/4
என் ஆம் தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே – குறு 319/8
கூறின் எவனோ தோழி நாறு உயிர்
மட பிடி தழீஇ தட கை யானை – குறு 332/3,4
இன் உயிர் அல்லது பிறிது ஒன்று – குறு 334/5
இன்னாதோ நம் இன் உயிர் இழப்பே – குறு 349/7
மன் உயிர் அறியா துன் அரும் பொதியில் – குறு 376/1
உயிர் வரம்பு ஆக நீந்தினம் ஆயின் – குறு 387/3
யான் உயிர் வாழ்தல் கூடும் அன்னாய் – ஐங் 213/5
என் ஆவது-கொல் நம் இன் உயிர் நிலையே – ஐங் 228/4
உறு துயர் அவலமொடு உயிர் செல சாஅய் – ஐங் 313/2
உயிர் கலந்து ஒன்றிய செயிர் தீர் கேண்மை – ஐங் 419/1
மன் உயிர் அழிய யாண்டு பல துளக்கி – பதி 18/8
மன் உயிர் அழிய யாண்டு பல மாறி – பதி 20/24
மன் உயிர் புரைஇய வலன் ஏர்பு இரங்கும் – பதி 24/27
உயிர் போற்றலையே செருவத்தானே – பதி 79/1
மன் உயிர் முதல்வனை ஆதலின் – பரி 1/56
சேரார் இன் உயிர் செகுக்கும் – பரி 2/48
விடம் உடை அரவின் உடல் உயிர் உருங்கு உவணம் – பரி 4/42
திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும் – பரி 13/32
உடை இவள் உயிர் வாழாள் நீ நீப்பின் என பல – கலி 3/6
துள்ளுநர் காண்-மார் தொடர்ந்து உயிர் வௌவலின் – கலி 4/5
இன் உயிர் தருதலும் ஆற்றுமோ – கலி 7/20
வரைவு இன்றி செறும் பொழுதில் கண்ணோடாது உயிர் வௌவும் – கலி 8/16
வினை வெஃகி நீ செலின் விடும் இவள் உயிர் என – கலி 10/21
சேறு சுவைத்து தம் செல் உயிர் தாங்கும் – கலி 13/8
தாய் உயிர் பெய்த பாவை போல – கலி 22/5
யாம் உயிர் வாழும் மதுகை இலேம் ஆயின் – கலி 24/14
போய் இன்று சொல் என் உயிர் – கலி 24/17
தொடி நிலை நெகிழ்த்தார் கண் தோயும் என் ஆர் உயிர்
வடு நீங்கு கிளவியாய் வலிப்பென்-மன் வலிப்பவும் – கலி 29/18,19
இன் உயிர் செய்யும் மருந்து ஆகி பின்னிய – கலி 32/15
மன் உயிர் ஏமுற மலர் ஞாலம் புரவு ஈன்று – கலி 34/1
உயிர் வாங்கும் என்பதை உணர்தியோ உணராயோ – கலி 56/26
ஆர் உயிர் வௌவிக்கொண்டு அறிந்தீயாது இறப்பாய் கேள் – கலி 58/6
ஒல்லையே உயிர் வௌவும் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/17
உள் நின்ற நோய் மிக உயிர் எஞ்சு துயர் செய்தல் – கலி 60/6
ஆர் அஞர் எவ்வம் உயிர் வாங்கும் – கலி 60/17
நஞ்சு உயிர் செகுத்தலும் அறிந்து உண்டு ஆங்கு அளி இன்மை – கலி 74/8
உண்டாதல் சாலா என் உயிர் சாதல் உணர்ந்து நின் – கலி 77/10
போல வரும் என் உயிர்
பெரும விருந்தொடு கைதூவா எம்மையும் உள்ளாய் – கலி 81/10,11
ஆய்_இழாய் நின்_கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 88/8
என் இவை ஓர் உயிர் புள்ளின் இரு தலையுள் ஒன்று – கலி 89/4
ஆர் உயிர் நிற்கும் ஆறு யாது – கலி 89/6
நீ நல்கின் உண்டு என் உயிர்
குறிப்பு காண் வல்லு பலகை எடுத்து நிறுத்து அன்ன – கலி 94/12,13
உறை வரை நிறுத்த கோல் உயிர் திறம் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 100/15
என் உயிர் புக்கவள் இன்று – கலி 102/8
சீற்றமொடு ஆர் உயிர் கொண்ட ஞான்று இன்னன்-கொல் – கலி 103/44
நெஞ்சிலார் தோய்தற்கு அரிய உயிர் துறந்து – கலி 103/66
வளியர் அறியா உயிர் காவல்கொண்டு – கலி 103/68
தொடர்ந்து செல் அமையத்து துவன்று உயிர் உணீஇய – கலி 105/21
உயிர் உண்ணும் கூற்றமும் போன்ம் – கலி 105/38
அறியாது அளித்து என் உயிர்
அன்னையோ மன்றத்து கண்டு ஆங்கே சான்றார் மகளிரை – கலி 110/19,20
நல் ஆற்றின் உயிர் காத்து நடுக்கு அற தான் செய்த – கலி 118/2
வால் இழை மகளிர் உயிர் பொதி அவிழ்க்கும் – கலி 119/14
நாம் உயிர் வாழ்தலோ நகை நனி உடைத்தே – கலி 122/24
பல் வயின் உயிர் எல்லாம் படைத்தான்_கண் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 129/2
இரை உயிர் செகுத்து உண்ணா துறைவனை யாம் பாடும் – கலி 131/33
முறை எனப்படுவது கண்ணோடாது உயிர் வௌவல் – கலி 133/13
பெரிதே காமம் என் உயிர் தவ சிறிதே – கலி 137/2
இன் உயிர் போத்தரும் மருத்துவர் ஆயின் – கலி 137/25
உக்குவிடும் என் உயிர்
பூளை பொல மலர் ஆவிரை வேய் வென்ற – கலி 138/17,18
தேயும் அளித்து என் உயிர்
இளையாரும் ஏதிலவரும் உளைய யான் – கலி 138/23,24
அகை எரி ஆனாது என் ஆர் உயிர் எஞ்சும் – கலி 139/26
தாங்கா சினத்தொடு காட்டி உயிர் செகுக்கும் – கலி 140/21
உயிர் திரியா மாட்டிய தீ – கலி 142/40
வலிதின் உயிர் காவா தூங்கி ஆங்கு என்னை – கலி 142/57
அறை கொன்று மற்று அதன் ஆர் உயிர் எஞ்ச – கலி 143/11
இன் உயிர் அன்னார்க்கு எனைத்து ஒன்றும் தீது இன்மை – கலி 143/20
என் உயிர் காட்டாதோ மற்று – கலி 143/21
தன் உயிர் போல தழீஇ உலகத்து – கலி 143/52
மன் உயிர் காக்கும் இ மன்னனும் என்-கொலோ – கலி 143/53
இன் உயிர் அன்னானை காட்டி எனைத்து ஒன்றும் – கலி 143/54
என் உயிர் காவாதது – கலி 143/55
உரைப்பனை தங்கிற்று என் இன் உயிர் என்று – கலி 144/13
ஆர் உயிர் எஞ்சும்-மன் அங்கு நீ சென்றீ – கலி 145/46
செல்லும் என் உயிர் புறத்து இறுத்தந்த மருள் மாலை – கலி 148/7
ஏறு உடை இனத்த நாறு உயிர் நவ்வி – அகம் 7/10
இரு தலை புள்ளின் ஓர் உயிர் அம்மே – அகம் 12/5
வருக மாள என் உயிர் என பெரிது உவந்து – அகம் 16/10
இன் உயிர் குழைய முயங்கு-தொறும் மெய் மலிந்து – அகம் 22/18
நோவல் குறு_மகள் நோயியர் என் உயிர் என – அகம் 25/16
கிடந்து உயிர் மறுகுவது ஆயினும் இடம் படின் – அகம் 29/2
மன் உயிர் மடிந்த மழை மாறு அமையத்து – அகம் 31/4
முன்_நாள் போலாள் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 49/3
இன் உயிர் கழிவது ஆயினும் நின் மகள் – அகம் 52/13
மன் உயிர் மடிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 58/2
மன் உயிர் மடிந்தன்றால் பொழுதே காதலர் – அகம் 68/10
இது-கொல் வாழி தோழி என் உயிர்
விலங்கு வெம் கடு வளி எடுப்ப – அகம் 71/16,17
ஈர் உயிர் பிணவின் வயவு பசி களைஇய – அகம் 72/12
உயிர் திறம் பெயர நல் அமர் கடந்த – அகம் 77/9
உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய் – அகம் 85/2
உயிர் கொடு கழியின் அல்லதை நினையின் – அகம் 95/4
ஆர் உயிர் துப்பின் கோள் மா வழங்கும் – அகம் 108/9
இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்கு – அகம் 109/12
வள் உயிர் வணர் மருப்பு அன்ன ஒள் இணர் – அகம் 115/10
உவர் நீங்கற்பின் எம் உயிர் உடம்படுவி – அகம் 136/19
உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய் – அகம் 147/11
இன் தோள் தாராய் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 165/8
ஆறு செல் வம்பலர் உயிர் செல பெயர்ப்பின் – அகம் 175/4
இரும்பின் இன் உயிர் உடையோர் போல – அகம் 185/4
நாறு உயிர் மட பிடி தழைஇ வேறு நாட்டு – அகம் 189/4
உயிர் கலந்து ஒன்றிய தொன்றுபடு நட்பின் – அகம் 205/1
ஆர் உயிர் அணங்கும் தெள் இசை – அகம் 214/14
வரும்-கொல் தோழி நம் இன் உயிர் துணை என – அகம் 224/15
மறி உயிர் வழங்கா அளவை சென்று யாம் – அகம் 242/12
இன் உயிர் செகுப்ப கண்டு சினம் மாறிய – அகம் 262/11
இன் உயிர் அன்ன நின்னொடும் சூழாது – அகம் 268/10
செல் உயிர் நிறுத்த சுவை காய் நெல்லி – அகம் 271/7
இன் உயிர் கலப்ப கூறி நன்_நுதல் – அகம் 275/8
ஓர்_உயிர்_மாக்களும் புலம்புவர் மாதோ – அகம் 305/8
வள் உயிர் மா கிணை கண் அவிந்து ஆங்கு – அகம் 325/9
பாகன் நெடிது உயிர் வாழ்தல் காய் சின – அகம் 336/13
உயிர் இயைந்து அன்ன நட்பின் அ உயிர் – அகம் 339/12
உயிர் இயைந்து அன்ன நட்பின் அ உயிர்
வாழ்தல் அன்ன காதல் – அகம் 339/12,13
வல்லோன் தைவரும் வள் உயிர் பாலை – அகம் 355/4
உயிர் குழைப்பு அன்ன சாயல் – அகம் 367/15
தன் உயிர் கொடுத்தனன் சொல்லியது அமையாது – அகம் 396/6
உயிர் உண்ணும் கூற்று போன்றன – புறம் 4/12
உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே – புறம் 18/19
மன் உயிர் பன்மையும் கூற்றத்து ஒருமையும் – புறம் 19/3
மன் உயிர் எல்லாம் நின் அஞ்சும்மே – புறம் 20/21
மன் உயிர் நிழற்றும் நிழலும் இல்லை – புறம் 51/2
இன் உயிர் ஆயினும் கொடுக்குவென் இ நிலத்து – புறம் 73/4
உள்ளி வந்த வள் உயிர் சீறியாழ் – புறம் 138/4
கண் விடு தூம்பின் களிற்று உயிர் தொடு-மின் – புறம் 152/15
தான் உயிர் செகுத்த மான் நிண புழுக்கோடு – புறம் 152/26
தீர்தல் செல்லாது என் உயிர் என பல புலந்து – புறம் 159/2
என் உயிர் யாக்கையின் பிரியும் பொழுதும் – புறம் 175/4
நெல்லும் உயிர் அன்றே நீரும் உயிர் அன்றே – புறம் 186/1
நெல்லும் உயிர் அன்றே நீரும் உயிர் அன்றே – புறம் 186/1
அதனால் யான் உயிர் என்பது அறிகை – புறம் 186/3
நீர் வழிப்படூஉம் புணை போல் ஆர் உயிர்