அ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அ 184
அ-கால் 3
அஃகாமை 1
அஃகி 1
அஃகிய 1
அஃகியோனே 1
அஃதான்று 3
அஃது 77
அஃதும் 2
அஃதே 4
அஃதை 3
அக்கண்ணும் 1
அக்குரன் 1
அக்குளுத்து 1
அக 35
அக_வயின் 1
அகட்டில் 1
அகட்டு 1
அகடு 7
அகத்தது 3
அகத்தரா 1
அகத்தவா 1
அகத்தார் 1
அகத்தால் 1
அகத்தான் 1
அகத்து 64
அகத்தும் 2
அகத்தே 1
அகத்தோர் 1
அகப்பட்ட 3
அகப்பட்டது 1
அகப்பட்டானை 1
அகப்பட்டு 1
அகப்பட 3
அகப்படின் 1
அகப்படுத்த 5
அகப்படுத்து 3
அகப்படுத்தே 1
அகப்படுப்ப 1
அகப்படுப்பேன் 1
அகப்படேஎன் 1
அகப்பா 2
அகம் 95
அகம்-தொறும் 2
அகம்-தோறு 1
அகம்-தோறும் 1
அகம்_அணை 1
அகர 1
அகரு 1
அகல் 148
அகல்-மதி 1
அகல்பு 1
அகல்வர் 1
அகல்வாம் 1
அகல்வு 2
அகல 31
அகலத்தவனை 1
அகலத்தான் 1
அகலத்து 13
அகலத்துக்கு 1
அகலத்தோன் 1
அகலம் 27
அகலமும் 5
அகலா 6
அகலா-கடை 1
அகலாத 1
அகலாது 6
அகலான் 3
அகலிகை 1
அகலிது 1
அகலின் 1
அகலினும் 2
அகலும் 2
அகலுள் 7
அகலேன்-மன்னே 1
அகவ 10
அகவர் 1
அகவர்க்கு 1
அகவரும் 1
அகவலன் 1
அகவன் 4
அகவன்_மகளிர் 1
அகவன்_மகளே 3
அகவாவே 1
அகவினம் 2
அகவுநர் 6
அகவும் 15
அகவுவம் 2
அகழ் 8
அகழ்க்குவனே 1
அகழ்ந்த 3
அகழ்ந்து 1
அகழ்வாரை 1
அகழ்வோன் 1
அகழி 6
அகழிய 2
அகழின் 1
அகழும் 2
அகளத்து 2
அகற்ற 3
அகற்றல் 1
அகற்றலின் 1
அகற்றவும் 1
அகற்றி 5
அகற்றிய 4
அகற்றும் 8
அகறல் 8
அகறலின் 1
அகறலோ 1
அகறி 1
அகறிர் 2
அகறிரோ 1
அகன் 91
அகன்-மின் 1
அகன்மோ 1
அகன்ற 21
அகன்ற_காலை 1
அகன்றவர் 4
அகன்றனர் 7
அகன்றாரும் 1
அகன்றாரை 2
அகன்றிசினோர்க்கே 1
அகன்றிசினோரே 1
அகன்று 16
அகன்றோர் 4
அகன்றோரே 3
அகில் 11
அகிலின் 1
அகிலும் 3
அகிலொடு 1
அகிலோடு 1
அகுதை 4
அகுதை_கண் 1
அகை 5
அகைத்த 2
அகைந்து 9
அகைப்ப 3
அகைபு 1
அகைய 4
அங்கண் 2
அங்கணத்துள் 1
அங்கணாளனை 1
அங்காடி 5
அங்கி 2
அங்கு 4
அங்குசம் 1
அங்கை 9
அங்கையில் 1
அச்சத்தான் 1
அச்சம் 6
அச்சமும் 1
அச்சமே 1
அச்சமோடு 1
அச்சாக 1
அச்சிரக்கால் 1
அச்சிரம் 1
அச்சு 9
அச்சு_ஆணி 1
அச்சு_உற 1
அச்சொடு 1
அசா 3
அசாந்து 1
அசாவா 3
அசாவாது 1
அசாவாமை 1
அசாவிடவே 1
அசாவிடூஉம் 1
அசாஅ 2
அசாஅம் 2
அசுணம் 3
அசும்பில் 1
அசும்பின் 1
அசும்பு 2
அசும்பும் 1
அசை 39
அசை_வழி 1
அசைத்த 10
அசைத்தல் 1
அசைத்து 2
அசைத்தோனே 1
அசைதல் 1
அசைதலும் 1
அசைந்த 1
அசைந்தனர் 1
அசைந்து 1
அசைப்பார் 1
அசைபு 2
அசைய 3
அசையல் 1
அசையா 3
அசையாது 1
அசையியற்கு 1
அசையின் 1
அசையின-கொல்லோ 1
அசையினம் 1
அசையினள் 1
அசையினன் 1
அசையினிர் 3
அசையினை 1
அசையுநர் 2
அசையும் 3
அசைவந்து 1
அசைவர 1
அசைவரல் 1
அசைவரூஉம் 1
அசைவிட 1
அசைவிடூஉம் 1
அசைவினான் 1
அசைவு 19
அசைவு_உழி 2
அசைவுடன் 1
அசைஇ 45
அசைஇய 14
அசைஇயது 1
அசைஇயும் 1
அசோகம் 1
அஞ்ச 2
அஞ்சப்படும் 2
அஞ்சல் 18
அஞ்சலம் 1
அஞ்சலரே 1
அஞ்சலன் 1
அஞ்சலும் 1
அஞ்சலையே 2
அஞ்சவும் 1
அஞ்சற்க 1
அஞ்சன 1
அஞ்சனம் 2
அஞ்சா 19
அஞ்சாதவர் 2
அஞ்சாதி 1
அஞ்சாது 9
அஞ்சாமை 3
அஞ்சாய் 5
அஞ்சாயோ 1
அஞ்சார் 3
அஞ்சான் 10
அஞ்சி 73
அஞ்சி-கொல் 1
அஞ்சிய 3
அஞ்சியது 1
அஞ்சியொடு 1
அஞ்சின் 1
அஞ்சினம் 2
அஞ்சினர்க்கு 1
அஞ்சினரே 1
அஞ்சினள் 2
அஞ்சினன் 1
அஞ்சினன்-கொல்லோ 1
அஞ்சினென் 1
அஞ்சு 12
அஞ்சு_தக 1
அஞ்சு_தகவு 2
அஞ்சு_வழி 1
அஞ்சுக 1
அஞ்சுதி 2
அஞ்சுதும் 5
அஞ்சுதுமே 2
அஞ்சுபவர் 2
அஞ்சுபவர்க்கு 1
அஞ்சுபு 1
அஞ்சும் 19
அஞ்சும்-மன் 1
அஞ்சும்மே 1
அஞ்சுமவன் 1
அஞ்சுவது 8
அஞ்சுவந்த 1
அஞ்சுவம் 1
அஞ்சுவர் 2
அஞ்சுவர 15
அஞ்சுவர_தகுந 1
அஞ்சுவரு 24
அஞ்சுவரும் 1
அஞ்சுவல் 12
அஞ்சுவலே 4
அஞ்சுவள் 1
அஞ்சுவார் 1
அஞ்சுவாற்கு 1
அஞ்சுவான் 1
அஞ்சுவானை 1
அஞ்சேன் 2
அஞ்ஞை 1
அஞ்ஞையை 1
அஞர் 35
அட்ட 28
அட்டதை 1
அட்டவாயில் 1
அட்டவை 1
அட்டனனே 1
அட்டான் 2
அட்டி 4
அட்டிய 1
அட்டியும் 1
அட்டில் 5
அட்டிலோளே 1
அட்டு 30
அட 19
அடக்கத்தை 1
அடக்கம் 3
அடக்கமும் 2
அடக்கல் 1
அடக்கலும் 1
அடக்கவும் 2
அடக்கி 5
அடக்கிய 7
அடக்கும் 1
அடக்குவம்-மன்னோ 1
அடகின் 1
அடகு 2
அடகும் 1
அடங்க 12
அடங்கல் 2
அடங்கலவே 1
அடங்கலளே 1
அடங்கலின் 1
அடங்கா 5
அடங்காதார் 1
அடங்காது 1
அடங்காதோரே 1
அடங்காமை 1
அடங்கார் 1
அடங்கான் 2
அடங்கி 2
அடங்கிய 14
அடங்கியான் 1
அடங்கியும் 1
அடங்கினரே 1
அடங்கினேன் 1
அடங்கு 14
அடங்குவான் 1
அடர் 13
அடர்ந்த 1
அடர்ந்து 2
அடரும் 1
அடல் 14
அடலே 1
அடாரும் 1
அடாஅ 2
அடாஅர் 2
அடி 134
அடி_வழி 2
அடி_அகத்து 1
அடிக்கு 3
அடிசில் 11
அடித்து 1
அடிப்பட 1
அடிப்படுத்த 1
அடிப்படுத்ததை 1
அடிப்படுத்தலின் 1
அடிப்பின் 1
அடிமை 1
அடிய 2
அடியர் 3
அடியரோ 1
அடியன் 1
அடியால் 1
அடியான் 1
அடியின் 2
அடியினை 1
அடியும் 1
அடியுறை 11
அடியுறை_மகளிர் 1
அடியுறையார் 1
அடியே 2
அடியை 1
அடியொடு 1
அடியோர் 1
அடு 90
அடு-தொறும் 2
அடு-மின் 1
அடு_களத்து 2
அடு_களத்தே 1
அடு_களம் 2
அடு_மகள் 1
அடு_மான் 1
அடுக்க 1
அடுக்கத்த 6
அடுக்கத்ததுவே 1
அடுக்கத்தானும் 1
அடுக்கத்து 56
அடுக்கம் 14
அடுக்கல் 6
அடுக்கி 1
அடுக்கிய 12
அடுக்கினை 1
அடுக்கும் 1
அடுக 1
அடுத்த 3
அடுத்தடுத்து 2
அடுத்தது 1
அடுத்தனம் 1
அடுத்து 6
அடுதல் 1
அடுதலும் 2
அடுநனை 1
அடுநை 1
அடுப்பல் 1
அடுப்பில் 2
அடுப்பின் 5
அடுப்பு 4
அடுப்பே 1
அடுப 1
அடும் 8
அடும்-கால் 1
அடும்பின் 8
அடும்பு 12
அடூஉ 4
அடூஉம் 5
அடை 31
அடைக்கும் 2
அடைகரை 34
அடைகரை-தோறும் 1
அடைச்சி 9
அடைச்சிய 6
அடைத்த 3
அடைத்த_கண்ணும் 1
அடைத்தர 1
அடைத்து 3
அடைதந்தோளே 2
அடைதர 1
அடைதரும் 1
அடைதரும்-தோறும் 1
அடைதல் 1
அடைதலின் 1
அடைந்த 5
அடைந்த_கண்ணும் 1
அடைந்ததற்கு 1
அடைந்தன்றே 1
அடைந்திசினோரே 1
அடைந்திருந்த 1
அடைந்து 8
அடைப்ப 2
அடைப்பவும் 1
அடைபு 3
அடைய 16
அடையல் 1
அடையா 4
அடையாது 1
அடையாவாம் 1
அடையின் 1
அடையூ 1
அடையொடு 2
அடைஇய 2
அண்கணாளனை 1
அண்டர் 4
அண்டிரன் 6
அண்ண 1
அண்ணல் 73
அண்ணலவரோடு 1
அண்ணலை 2
அண்ணலோடு 1
அண்ணற்கு 4
அண்ணாத்தல் 1
அண்ணாந்து 5
அண்ணாப்ப 1
அண்ணால் 1
அண்நா 1
அண்மையவே 1
அண்மையால் 1
அணங்க 1
அணங்கல் 1
அணங்கலின் 1
அணங்கான் 1
அணங்கி 3
அணங்கிய 8
அணங்கியோய் 1
அணங்கியோளே 4
அணங்கியோற்கே 1
அணங்கியோனே 2
அணங்கிற்று 1
அணங்கின் 3
அணங்கினவே 1
அணங்கினளே 2
அணங்கினான் 1
அணங்கு 115
அணங்கு-கொல் 1
அணங்கு-மார் 1
அணங்கு_ஆகி 1
அணங்கு_ஆகும் 1
அணங்குக 2
அணங்குதல் 1
அணங்கும் 10
அணங்கே 1
அணங்கொடு 1
அணங்கோ 1
அணந்த 1
அணந்து 6
அணர் 3
அணல் 14
அணல 1
அணலோனே 1
அணவந்து 1
அணவர 1
அணவரும் 1
அணவும் 1
அணி 416
அணி-கொல் 1
அணி-கொல்லோ 1
அணி-மார் 1
அணி_இழை 2
அணிக்கு 3
அணிக 1
அணிகலம் 1
அணிகுவம் 1
அணிகுவர் 1
அணித்த 1
அணித்து 1
அணித்தே 1
அணித்தோ 1
அணிந்த 35
அணிந்தவர் 1
அணிந்தன்று 5
அணிந்தன 1
அணிந்தனவால் 1
அணிந்தனள் 1
அணிந்தார் 1
அணிந்தாரும் 1
அணிந்தாள் 1
அணிந்திடு 1
அணிந்து 29
அணிந்து_அணிந்து 1
அணிந்தோரும் 3
அணிந்தோரே 1
அணிப்படூஉம் 1
அணிபவ்வே 1
அணிபவர்க்கு 1
அணிபெற 5
அணிய 17
அணியரோ 1
அணியலும் 1
அணியவர் 1
அணியளாய் 1
அணியன் 1
அணியா 1
அணியாட்கு 1
அணியார் 1
அணியாள் 1
அணியின் 4
அணியும் 9
அணியும்-மார் 1
அணியுமாம் 1
அணியுள் 1
அணியொடு 1
அணியோ 1
அணில் 4
அணில்_வரி_கொடும்_காய் 1
அணிலொடு 1
அணிவு 1
அணிவு_உற்ற 1
அணுக 1
அணுகல் 3
அணுகாது 1
அணுகுபு 1
அணை 33
அணைத்த 2
அணைத்தனன் 1
அணைத்து 2
அணைதர 1
அணைந்த 1
அணைந்து 3
அணைந்தே 1
அணைப்ப 1
அணைய 1
அணையா 2
அணையா_காலே 1
அணையின் 2
அணையும் 1
அணையேமே 1
அணையொடு 2
அணைஇ 1
அணைஇய 1
அத்த 24
அத்தத்தா 2
அத்தத்து 7
அத்தம் 52
அத்தனும் 2
அத்தி 3
அத்திரி 3
அத்திரியும் 1
அத்து 1
அத்துணை 1
அத்தை 25
அதர் 39
அதர்-தொறும் 3
அதர்ப்படுத்த 1
அதர்பட்ட 1
அதர்பட 1
அதர 9
அதரி 4
அதலை 1
அதவ 1
அதவத்து 1
அதள் 11
அதளன் 1
அதளொடு 1
அதளோன் 1
அதற்கு 9
அதற்கே 2
அதற்கொண்டு 4
அதற்பட்டு 1
அதற்பட 1
அதன் 69
அதன்-கண் 2
அதன்_தலை 15
அதன்_எதிர் 11
அதனால் 85
அதனான் 1
அதனின் 7
அதனினும் 18
அதனை 14
அதனொடு 1
அதனொடும் 1
அதனோடு 1
அதாஅன்று 11
அதி 1
அதிகன் 3
அதிகனும் 1
அதியமான் 1
அதியர் 2
அதியன் 1
அதிர் 14
அதிர்க்கும் 3
அதிர்ந்து 8
அதிர்ப்ப 1
அதிர்ப்பு 1
அதிர்பட்டு 1
அதிர்பவை 1
அதிர்பு 9
அதிர்பு_அதிர்பு 1
அதிர்வது 1
அதிர்வன 1
அதிர்வு 2
அதிர 19
அதிரதிர 1
அதிரல் 15
அதிரலொடு 2
அதிரா 1
அதிரும் 4
அது 150
அது-கொல் 1
அது-மன் 1
அதுதான் 1
அதுவும் 2
அதுவே 24
அதுவேயாம் 1
அதூஉம் 4
அதை 5
அந்தணர் 30
அந்தணர்க்கு 3
அந்தணரதுவே 1
அந்தணன் 9
அந்தணாளர் 1
அந்தணாளன் 1
அந்தணிர் 1
அந்தணீர் 2
அந்தர 4
அந்தர_மகளிர்க்கு 1
அந்தரத்து 2
அந்தரம் 1
அந்தி 22
அந்தியும் 2
அந்தில் 6
அந்துவன் 1
அந்துவன்சாத்தனும் 1
அந்தோ 5
அப்பி 3
அப்பிய 1
அப்பியும் 1
அப்பு 1
அம் 629
அம்_சில்_ஓதி 6
அம்_சில்_ஓதியை 2
அம்_மெல்_ஓதி 1
அம்பண 2
அம்பணத்து 1
அம்பணம் 1
அம்பர் 3
அம்பல் 21
அம்பலம் 1
அம்பலின் 1
அம்பலும் 2
அம்பலை 1
அம்பலொடு 2
அம்பா 1
அம்பி 7
அம்பியின் 7
அம்பின் 25
அம்பினர் 5
அம்பினவை 1
அம்பினில் 1
அம்பினோன் 1
அம்பு 28
அம்புலி 1
அம்பொடு 4
அம்ம 146
அம்மே 1
அமயத்து 4
அமயமும் 2
அமர் 166
அமர்_கண் 1
அமர்_அகத்து 1
அமர்க்கு 2
அமர்த்த 16
அமர்த்தன 1
அமர்த்தன-கொல்லோ 1
அமர்த்தனள் 1
அமர்ந்த 12
அமர்ந்ததை 1
அமர்ந்தன்றே 1
அமர்ந்தனர் 1
அமர்ந்தனன் 1
அமர்ந்தனை 3
அமர்ந்தான் 1
அமர்ந்து 41
அமர்ந்தோயும் 1
அமர்ந்தோயே 3
அமர்ந்தோரே 1
அமர்ந்தோளே 1
அமர்ந்தோன் 1
அமர்ப்பனள் 1
அமர்ப்பு 1
அமர்பு 2
அமர்பு_உற்ற 1
அமர்வோயே 1
அமரகத்து 1
அமரர் 8
அமரர்_செல்வன் 1
அமரர்_செல்வன்_தன் 1
அமரர்க்கா 1
அமரர்க்கு 2
அமரரும் 2
அமரருள் 2
அமரரை 2
அமரா 5
அமராமை 1
அமரிய 1
அமரியள் 1
அமரின் 1
அமரும் 1
அமருவர் 1
அமருள் 1
அமரே 1
அமல் 23
அமல்பு 1
அமலை 13
அமளி 3
அமன்ற 15
அமன்றன்று 2
அமன்று 1
அமிர்த 1
அமிர்தம் 1
அமிர்து 5
அமிழ்தத்து 2
அமிழ்தம் 9
அமிழ்தின் 4
அமிழ்தினும் 1
அமிழ்து 14
அமிழ்தொடு 2
அமுதம் 3
அமுது 2
அமுதொடு 1
அமை 145
அமை-மின் 1
அமைக்கும் 1
அமைக்கும்_காலை 1
அமைக 3
அமைகல்லா 2
அமைகல்லாது 1
அமைகல்லார் 1
அமைகல்லேன் 1
அமைகலனே 2
அமைகலா 1
அமைகும் 1
அமைகுவம் 1
அமைகுவம்-மன்னே 1
அமைகுவர் 2
அமைகுவர்-கொல் 1
அமைகுவன் 1
அமைகுவான் 1
அமைகுவான்-மன்னோ 2
அமைகுவென் 2
அமைகுவென்-மன்னோ 1
அமைகோ 1
அமைச்சு 5
அமைத்த 5
அமைத்தல் 1
அமைத்து 14
அமைதல் 3
அமைதலும் 1
அமைதலோ 1
அமைதற்கு 1
அமைதி 1
அமைதியின் 1
அமைந்த 29
அமைந்த-கண்ணும் 1
அமைந்தது 2
அமைந்தன்றால் 1
அமைந்தன்று 3
அமைந்தன்றே 2
அமைந்தன 1
அமைந்தனனால் 1
அமைந்தனனே 1
அமைந்தனை 2
அமைந்தார் 1
அமைந்தின்று-கொல்லோ 1
அமைந்து 18
அமைந்து_உற்ற 2
அமைந்தோர் 1
அமைப்ப 1
அமைப்போரும் 2
அமைய 3
அமையத்து 17
அமையத்தும் 1
அமையம் 3
அமையமும் 1
அமையல 1
அமையலம் 1
அமையலென் 2
அமையலேன் 1
அமையலையே 1
அமையலோ 1
அமையா 7
அமையா-கடை 1
அமையாதவரை 1
அமையாது 6
அமையாய் 2
அமையார் 5
அமையாள் 1
அமையான் 2
அமையினும் 1
அமையும் 5
அமையுமே 1
அமையுமோ 5
அமையேன் 1
அமைவது-கொல்லோ 1
அமைவர் 1
அமைவர 5
அமைவரு 2
அமைவாளோ 2
அமைவானோ 2
அமைவு 8
அமைவு_உற்ற 1
அமைவோர்க்கு 1
அமைஇய 1
அய 3
அயத்து 2
அயம் 7
அயர் 21
அயர்-மதி 1
அயர்-மார் 4
அயர்கம் 3
அயர்ச்சியை 1
அயர்த்தாயோ 1
அயர்தல் 3
அயர்ந்த 6
அயர்ந்தனம் 1
அயர்ந்தனர் 2
அயர்ந்தனரால் 1
அயர்ந்தனள் 1
அயர்ந்தனென் 1
அயர்ந்தனை 3
அயர்ந்தனையால் 1
அயர்ந்தனையே 2
அயர்ந்திசினால் 2
அயர்ந்தீகம் 1
அயர்ந்து 10
அயர்ந்தும் 2
அயர்ப்பிய 1
அயர்ப 2
அயர்பு 2
அயர்வ 1
அயர்வர் 4
அயர்வாரை 1
அயர்வு 3
அயர்வு_உறீஇ 1
அயர்வும் 1
அயர்வோள் 1
அயர 26
அயரவும் 3
அயரா 1
அயரியோரும் 1
அயரினும் 1
அயரும் 28
அயரும்மே 1
அயல் 30
அயல்_அயல் 2
அயல 9
அயலது 24
அயலதை 1
அயலார் 2
அயலும் 2
அயலோர் 3
அயறு 1
அயா 7
அயாஅ 1
அயாஅம் 1
அயிர் 19
அயிர்_கண் 1
அயிர்த்தன்று-மன்னே 1
அயிர்ப்பு 1
அயிர 1
அயிராது 1
அயிரி 1
அயிரை 11
அயிரையின் 1
அயில் 9
அயிலும் 2
அயிலை 2
அயின்ற 2
அயின்ற_காலை 1
அயின்றனர் 1
அயின்றனனே 1
அயின்று 2
அயினி 2
அயினிய 1
அயினியும் 1
அர 23
அர_மகள் 1
அர_மகளிர் 4
அர_மகளிர்க்கு 2
அர_மகளிரின் 5
அர_மகளிரோடு 1
அர_மகளோ 1
அரக்கத்து 2
அரக்கர் 1
அரக்கவும் 1
அரக்கன் 1
அரக்கின் 2
அரக்கினை 1
அரக்கு 14
அரக்குவோரே 1
அரங்க 1
அரங்கம் 1
அரங்கின் 2
அரங்கு 2
அரச 1
அரசர் 3
அரசர்கள் 1
அரசருள் 1
அரசருள்ளும் 1
அரசவை 2
அரசன் 3
அரசனை 1
அரசியல் 2
அரசின் 1
அரசு 30
அரசும் 2
அரசே 1
அரசோ 1
அரசோடு 1
அரண் 43
அரண்கள் 1
அரணம் 12
அரணமும் 1
அரணால் 1
அரணும் 1
அரந்தை 2
அரம் 18
அரம்பின் 1
அரம்பு 2
அரமிய 1
அரமியம்-தோறும் 1
அரலை 6
அரவ 4
அரவணை 1
அரவத்தால் 1
அரவத்து 1
அரவத்தும் 1
அரவம் 13
அரவமுடன் 1
அரவமும் 1
அரவமொடு 3
அரவிந்தம் 1
அரவின் 19
அரவினை 1
அரவு 35
அரவும் 2
அரவொடு 1
அரற்ற 3
அரற்றா 2
அரற்றா_கால் 1
அரற்றி 1
அரற்றும் 8
அரற்றெடுப்ப 1
அரா 9
அராஅ 1
அரி 143
அரி_பறை 2
அரி_பறையால் 1
அரி_பறையான் 1
அரி_பறையின் 1
அரி_இனம் 2
அரிக்கும் 1
அரிகால் 4
அரிசி 17
அரிசியின் 1
அரிசியொடு 3
அரிசில் 1
அரிஞர் 2
அரித்த 4
அரித்தலின் 1
அரித்து 1
அரிதரோ 1
அரிதாய் 1
அரிதால் 4
அரிதின் 2
அரிதினின் 2
அரிது 77
அரிது_செல்_உலகில் 1
அரிதே 39
அரிந்த 2
அரிந்து 8
அரிந்தும் 1
அரிநர் 10
அரிப்ப 3
அரிப்பன 1
அரிபு 2
அரிமணவாயில் 1
அரிமா 2
அரிமாவும் 1
அரிமான் 1
அரிய 44
அரியது 3
அரியதும் 1
அரியம் 1
அரியமோ 1
அரியர் 1
அரியர்-மன் 1
அரியல் 15
அரியலாட்டியர் 1
அரியவ்வே 1
அரியவற்றுள் 1
அரியவால் 1
அரியவும் 3
அரியவை 2
அரியள் 5
அரியளோ 1
அரியன 1
அரியின் 1
அரியும் 1
அரியை 2
அரியையே 1
அரியோள் 2
அரியோளே 2
அரில் 23
அரில 1
அரிவனர் 2
அரிவாரின் 1
அரிவை 64
அரிவைக்கு 3
அரிவையது 1
அரிவையர் 6
அரிவையும் 1
அரிவையை 5
அரிவையொடு 4
அரிவையோ 1
அரீஇ 1
அரு 105
அருக்கிய 1
அருக்கினான் 1
அருகலான் 1
அருகா 7
அருகாது 7
அருகில் 1
அருகு 4
அருகுவித்து 1
அருச்சிப்போரும் 1
அருத்த 1
அருத்தலும் 1
அருத்தி 6
அருத்திய 1
அருத்தியும் 2
அருத்தினை 1
அருத்தும் 2
அருந்த 9
அருந்ததி 1
அருந்தி 12
அருந்திய 7
அருந்தியது 1
அருந்தியோர் 1
அருந்தினர் 1
அருந்து 20
அருந்துபு 4
அருந்தும் 8
அருப்பத்து 1
அருப்பம் 10
அருப்பமும் 2
அருப்பு 2
அரும் 451
அரும்-குரைத்தே 3
அரும்-குரைய 3
அரும்-குரையள் 5
அரும்-குரையை 2
அரும்_பெறல்_உலகத்து 1
அரும்_பெறல்_உலகம் 1
அரும்ப 2
அரும்பி 3
அரும்பிய 16
அரும்பின் 2
அரும்பின 1
அரும்பினவே 2
அரும்பு 35
அரும்பும் 1
அரும்பே 1
அரும்பொடு 1
அருமறை 1
அருமன் 2
அருமை 10
அருமைய 1
அருமையின் 4
அருவ 1
அருவந்தை 1
அருவாளர் 1
அருவி 162
அருவித்து 1
அருவித்தே 3
அருவிய 11
அருவியின் 16
அருவியும் 1
அருவியொடு 4
அருவியோடு 1
அருவினையும் 1
அருள் 64
அருள்_உற்று 1
அருள்வர 1
அருள 4
அருளல் 5
அருளலின் 1
அருளலும் 1
அருளா 3
அருளாதவர் 1
அருளாதான் 1
அருளாது 8
அருளாதோயே 1
அருளாதோர் 1
அருளாமை 1
அருளாய் 11
அருளார் 4
அருளாள் 2
அருளான் 6
அருளான்-கொல்லோ 1
அருளி 26
அருளிய 2
அருளியவர் 1
அருளியும் 1
அருளியோர்க்கு 1
அருளியோனே 1
அருளிற்று 1
அருளின் 1
அருளின 1
அருளின-கொல் 2
அருளினள்-கொல்லோ 1
அருளினன் 1
அருளினால் 1
அருளினும் 1
அருளினை 6
அருளீமோ 1
அருளீயல் 1
அருளுகம் 1
அருளுதி 1
அருளும் 5
அருளும்-மார் 1
அருளுவார் 2
அருளே 3
அருளொடும் 1
அரூஉம் 1
அரை 81
அரை_உற்று 1
அரைக்கு 2
அரைக்குநர் 1
அரைச 2
அரைசர் 1
அரைசனோடு 1
அரைசினும் 2
அரைசு 7
அரைநாள் 11
அரைப்ப 1
அரைப்பட்ட 1
அரைய 4
அரையத்து 2
அரையது 1
அரோ 8
அல் 20
அல்_அங்காடி 1
அல்கல் 17
அல்கலர் 1
அல்கலும் 21
அல்கவும் 1
அல்கி 18
அல்கிய 5
அல்கியும் 2
அல்கியேமே 1
அல்கின்றன்றே 1
அல்கினம் 1
அல்கினர் 1
அல்கினும் 1
அல்கினை 2
அல்கு 32
அல்கு_இரை 4
அல்கு_உறு 5
அல்கு_உறு_காலை 1
அல்குநர் 1
அல்கும் 15
அல்குல் 97
அல்குலாய் 1
அல்குலாள் 1
அல்குலும் 4
அல்குவது 1
அல்குவர 1
அல்குற்கு 1
அல்ல 46
அல்ல-மன் 2
அல்லதன்-கண் 1
அல்லது 114
அல்லதை 21
அல்லம் 2
அல்லமோ 11
அல்லர் 33
அல்லரோ 1
அல்லல் 41
அல்லல்-கண் 1
அல்லல்படுவான் 1
அல்லலுள் 1
அல்லவர் 1
அல்லவர்-கண் 1
அல்லவரை 1
அல்லவற்றை 1
அல்லவை 9
அல்லவோ 2
அல்லள் 8
அல்லளோ 4
அல்லற்பட்டு 1
அல்லற்படுப்பதூஉம் 1
அல்லற்படுபவோ 1
அல்லற்படுவது 1
அல்லன் 25
அல்லன்-கொல்லோ 1
அல்லன்னே 1
அல்லன 1
அல்லனேல் 1
அல்லனோ 6
அல்லா 12
அல்லா_கால் 4
அல்லாதவர்க்கு 1
அல்லாது 2
அல்லாந்தார் 1
அல்லாந்தான் 1
அல்லாந்து 5
அல்லார் 7
அல்லார்-கண்ணும் 1
அல்லார்க்கு 3
அல்லாரும் 1
அல்லாரை 1
அல்லால் 23
அல்லாவார் 1
அல்லான் 2
அல்லி 10
அல்லியொடு 1
அல்லிரோ 2
அல்லில் 2
அல்லென் 2
அல்லெனோ 10
அல்லேம் 14
அல்லேன் 9
அல்லை 19
அல்லை-மன் 1
அல்லையால் 1
அல்லையோ 6
அல்லோர் 3
அல்லோர்க்கு 1
அல்லோள் 1
அல்வழி 2
அல 4
அலகின் 2
அலகு 1
அலகை 3
அலகையா 1
அலங்கல் 18
அலங்கிய 1
அலங்கு 39
அலங்குபடு 1
அலங்கும் 2
அலத்தல் 1
அலது 9
அலந்த 1
அலந்தலை 8
அலந்தவர்க்கு 2
அலந்தனர் 1
அலந்தனென் 2
அலந்தாரை 1
அலந்தாள் 1
அலந்து 2
அலந்தோர்க்கு 1
அலப்பிய 1
அலப்பென் 1
அலம் 4
அலம்வந்து 1
அலம்வரு 1
அலம்வரும் 1
அலமந்து 2
அலமர 2
அலமரல் 16
அலமரு 4
அலமரும் 20
அலமலக்கு 1
அலமலக்கு_உறுமே 1
அலர் 117
அலர்க 3
அலர்தரு 1
அலர்ந்த 5
அலர்ந்தன்று 1
அலர்ந்தன்று-மன்னே 1
அலர்ந்து 4
அலர்வது 1
அலர 1
அலரி 26
அலரியொடு 1
அலரின் 5
அலரும் 3
அலரே 12
அலவ 1
அலவலை 1
அலவன் 24
அலவனும் 1
அலவனொடு 2
அலவு 4
அலவு_உற்று 3
அலவு_உற 1
அலள் 1
அலற 14
அலறவும் 1
அலறி 2
அலறிய 2
அலறு 1
அலறும் 1
அலன் 1
அலேன் 1
அலை 26
அலைக்கு 1
அலைக்கும் 19
அலைக்கும்_காலையும் 1
அலைக்குமே 1
அலைத்த 14
அலைத்த_கால் 1
அலைத்ததற்கு 1
அலைத்தரும் 1
அலைத்தரூஉம் 3
அலைத்தல் 1
அலைத்தலின் 3
அலைத்தன்றே 1
அலைத்தி 1
அலைத்தீவாயோ 1
அலைத்து 5
அலைப்ப 17
அலைப்பவும் 3
அலைப்பேன் 1
அலைபெற்ற 1
அலையல் 2
அலையா 2
அலையில் 1
அலைவாய் 2
அலைஇயர் 1
அவ்வது 1
அவ்வவ் 1
அவ்வவை 1
அவ்வளவு 1
அவ்வித்து 1
அவ்விய 1
அவ்வும் 3
அவ்வே 5
அவட்கு 5
அவட்கோ 1
அவண் 27
அவண்_நின்றும் 2
அவண 6
அவணது 3
அவணர் 2
அவணிர் 1
அவணை 1
அவம் 2
அவர் 241
அவர்_காண் 1
அவர்_தம் 1
அவர்_பால் 1
அவர்_வயின் 8
அவர்_உடை 1
அவர்க்கு 9
அவர்க்கு-ஆயினும் 1
அவர்க்கே 2
அவர 1
அவரவர் 7
அவரின் 1
அவரினும் 1
அவருடன் 1
அவரும் 8
அவருள் 6
அவருள்ளும் 1
அவரே 6
அவரை 25
அவரையும் 1
அவரையொடு 1
அவரொடு 4
அவரோ 12
அவல் 17
அவல்-தொறும் 1
அவல்-தோறு 1
அவல 11
அவலம் 24
அவலமும் 2
அவலமொடு 4
அவலவும் 1
அவலாக 1
அவலும் 1
அவவு 3
அவள் 35
அவள்_வயின் 1
அவளும் 6
அவளே 2
அவளை 4
அவளொடு 2
அவற்கு 7
அவற்றிற்கும் 1
அவற்றின் 2
அவற்று 2
அவற்றுள் 5
அவற்றை 2
அவற்றொடு 1
அவன் 187
அவன்-கண் 1
அவன்_கண் 1
அவன்_நின்றும் 1
அவன்_வயின் 2
அவனின் 1
அவனினும் 1
அவனும் 2
அவனே 6
அவனை 18
அவனொடு 14
அவா 14
அவா_உற்றனை 1
அவா_உற்று 1
அவாம் 2
அவாய் 1
அவாவினால் 1
அவாவினை 1
அவாவும் 1
அவாஅம் 1
அவி 9
அவித்த 1
அவித்தன்றே 1
அவித்தான் 2
அவித்து 3
அவிந்த 4
அவிந்தது 1
அவிந்தன்று 1
அவிந்து 13
அவிப்ப 2
அவிய 7
அவியன் 2
அவியா 3
அவியினும் 1
அவியும் 1
அவிர் 103
அவிர்-தொறும் 1
அவிர்ந்து 2
அவிர்பு 2
அவிர்வர 2
அவிர்வரும் 2
அவிர்வன 1
அவிழ் 89
அவிழ்க்கும் 2
அவிழ்த்த 3
அவிழ்த்தற்கு 1
அவிழ்ந்த 42
அவிழ்ந்தனர் 1
அவிழ்ந்து 10
அவிழ்ப்ப 2
அவிழ்பு 2
அவிழ 19
அவிழவும் 1
அவிழா 3
அவிழினும் 1
அவிழும் 3
அவினி 10
அவுணர் 6
அவுணர்க்கும் 1
அவுணரும் 1
அவுணரை 1
அவை 71
அவை_களத்தானும் 1
அவை_அகம் 1
அவை_அவை 4
அவைப்பு 3
அவைப்பு_உறு 1
அவையகத்து 2
அவையத்தார் 1
அவையத்து 12
அவையல் 1
அவையா 1
அவையிற்று 1
அவையும் 1
அவையுள் 4
அவையே 4
அழ 25
அழகு 4
அழல் 82
அழல 4
அழலால் 1
அழலும் 1
அழலே 1
அழவும் 1
அழன்ற 1
அழாஅ 1
அழாஅதீமோ 1
அழாஅம் 1
அழாஅல் 4
அழாஅற்கோ 1
அழி 84
அழி_தக்கன்றால் 1
அழி_தக்கன்றே 1
அழி_தக்காள் 1
அழி_தக 6
அழி_தகவு 1
அழிக்கல் 1
அழிக்குநரும் 1
அழிக்கும் 7
அழிகளின் 1
அழிசி 3
அழித்த 8
அழித்ததன் 1
அழித்தரும் 1
அழித்தலின் 2
அழித்தான் 1
அழித்து 18
அழிதரு 2
அழிந்த 14
அழிந்தன்றோ 1
அழிந்தனள் 1
அழிந்து 36
அழிந்தும் 1
அழிந்தோர் 2
அழிந்தோர்க்கு 1
அழிப்ப 2
அழிப்படுத்த 1
அழிப்பது 1
அழிப்பவும் 1
அழிபவள் 1
அழிபு 4
அழிய 27
அழியரோ 1
அழியல் 2
அழியலள்-மன்னே 1
அழியா 3
அழியாது 2
அழியினும் 1
அழியுநர் 1
அழியும் 4
அழிவதின் 1
அழிவது 2
அழிவதூஉம் 1
அழிவந்த 1
அழிவர 1
அழிவலோ 1
அழிவின் 1
அழிவின்-கண் 2
அழிவினவை 1
அழிவு 12
அழிவு_உற்று 1
அழிவு_உற 1
அழிவொடு 2
அழீஇ 3
அழு 3
அழுக்கற்று 1
அழுக்கறுப்பான் 2
அழுக்காற்றின் 2
அழுக்காறு 6
அழுக்கு 1
அழுகல் 1
அழுகை 2
அழுங்க 15
அழுங்கல் 28
அழுங்கலோ 1
அழுங்கா 1
அழுங்கி 2
அழுங்கிய 2
அழுங்கின் 1
அழுங்கின்று 2
அழுங்கினன் 1
அழுங்கினனே 1
அழுங்குக 1
அழுங்குவர் 2
அழுங்குவல் 1
அழுத்த 1
அழுத்தலின் 1
அழுத்தி 6
அழுத்திய 9
அழுத்தியாள் 1
அழுத 9
அழுதல் 5
அழுதலும் 1
அழுதன 1
அழுதனள் 5
அழுதனன் 1
அழுதனை 2
அழுதாள் 2
அழுது 5
அழுந்த 4
அழுந்தாதவனை 1
அழுந்திய 1
அழுந்து 3
அழுந்துபட்டு 2
அழுந்துபட 4
அழுந்துபடு 1
அழுந்தும் 1
அழுந்தூர் 1
அழுந்தை 1
அழுப 1
அழும் 2
அழும்பில் 2
அழும்பு 1
அழுமே 4
அழுவ 1
அழுவத்தான் 1
அழுவத்து 21
அழுவம் 11
அழுவேன் 1
அழுவோள் 1
அழூஉம் 4
அழைத்து 1
அழைத்து_உழி 1
அழைப்ப 3
அள் 3
அள்ளல் 20
அள்ளற்கு 1
அள்ளனை 1
அள்ளி 1
அள்ளூர் 1
அளக்கர் 1
அளக்கவும் 1
அளக்கும் 3
அளகம் 1
அளகின் 1
அளகு 1
அளத்தல் 1
அளத்தற்கு 1
அளந்தவர் 1
அளந்தவர்_வயின் 1
அளந்தான் 1
அளந்து 18
அளப்ப 3
அளப்பது 1
அளப்பு 7
அளம் 1
அளவல் 1
அளவளாவு 1
அளவா 3
அளவிய 2
அளவில் 1
அளவின்-கண் 1
அளவினால் 1
அளவினில் 1
அளவு 35
அளவு_அளவு 1
அளவு_உறு 1
அளவுபு 1
அளவும் 4
அளவே 1
அளவை 37
அளவைக்கு 1
அளவைத்து 1
அளவையின் 6
அளவையுள் 1
அளவையோ 1
அளற்று 2
அளறு 10
அளா 1
அளாவிய 1
அளி 31
அளி-மதி 3
அளிக்க 2
அளிக்கும் 10
அளிக்கும்_கால் 2
அளிக்கும்மே 1
அளிக்குமாறு 1
அளிக்குவை 1
அளித்த 12
அளித்த_கால் 7
அளித்தது 1
அளித்தரோ 1
அளித்தல் 3
அளித்தலின் 2
அளித்தலும் 4
அளித்தவன் 1
அளித்தனை 2
அளித்தி 2
அளித்திட்டு 1
அளித்து 13
அளித்தே 1
அளிதோ 12
அளிந்தவை 1
அளிப்ப 4
அளிப்பனன் 1
அளிப்பாளை 1
அளிப்பான் 2
அளிப்பினும் 1
அளிப்பு 1
அளிப்போரும் 1
அளிமே 1
அளிய 13
அளியதாம் 1
அளியது 1
அளியம் 1
அளியர் 12
அளியர்தாம் 1
அளியரோ 4
அளியவோ 1
அளியள் 25
அளியளோ 1
அளியன் 4
அளியன்தானே 1
அளியிர் 1
அளியும் 4
அளியென் 3
அளியே 1
அளியேன் 4
அளியை 5
அளியொடு 1
அளை 55
அளை_வயின் 2
அளை_அகம் 1
அளைக்கு 1
அளையின் 1
அளைஇ 19
அளைஇய 6
அற்கமொடு 1
அற்கா 1
அற்கு 2
அற்குப 1
அற்சிர 5
அற்சிரத்து 2
அற்சிரம் 14
அற்பு 1
அற்ற 22
அற்ற-கண்ணும் 1
அற்ற-கண்ணே 1
அற்ற_கால் 1
அற்றத்து 2
அற்றது 5
அற்றம் 9
அற்றவர் 1
அற்றன்று 1
அற்றனரே 1
அற்றா 5
அற்றார் 10
அற்றார்-கண்ணும் 1
அற்றார்க்கு 1
அற்றாரை 1
அற்றால் 21
அற்றான் 1
அற்று 58
அற்றும் 1
அற்றே 28
அற்றேம் 3
அற்றை 1
அற்றோ 3
அற 107
அறங்கூறவையமும் 1
அறத்தாறு 1
அறத்தான் 1
அறத்திற்கும் 1
அறத்திற்கே 1
அறத்தின் 5
அறத்தினில் 1
அறத்தினும் 1
அறத்தினுள் 1
அறத்து 5
அறத்துறை 2
அறத்தொடு 4
அறம் 68
அறமும் 1
அறல் 63
அறல்_கண் 1
அறலின் 1
அறவது 1
அறவர் 5
அறவற்கு 1
அறவன் 3
அறவினை 2
அறவு 5
அறவும் 1
அறவை 2
அறவையும் 1
அறவோர் 3
அறவோன் 1
அறற்கு 1
அறன் 68
அறனில் 1
அறனும் 12
அறனும்-மார் 2
அறனே 2
அறனொடு 1
அறனோ 1
அறா 5
அறார் 1
அறான் 1
அறாஅ 16
அறாஅது 1
அறாஅர் 1
அறாஅல் 1
அறாஅலியரோ 2
அறி 42
அறி-தொறு 1
அறி-மதி 1
அறி-மார் 1
அறிக 5
அறிகரி 1
அறிகல்லாதவர் 1
அறிகல்லாய் 1
அறிகல்லேன் 2
அறிகலென் 1
அறிகலேன் 1
அறிகிலர் 1
அறிகிலார் 1
அறிகிற்பினோ 1
அறிகுநளே 1
அறிகுவது 1
அறிகுவர் 1
அறிகுவள் 1
அறிகுவன் 1
அறிகுவென்-மன்னே 1
அறிகுவேன் 1
அறிகை 1
அறிகோ 1
அறிஞர் 3
அறிஞரும் 1
அறிதல் 16
அறிதலின் 1
அறிதலும் 6
அறிதலோ 1
அறிதற்கு 2
அறிதி 2
அறிதியோ 6
அறிதிர் 1
அறிதிரோ 4
அறிதீயே 1
அறிதும் 1
அறிதும்-மன்னோ 1
அறிதுயிலோனும் 1
அறிந்த 12
அறிந்தது 1
அறிந்ததூஉம் 1
அறிந்ததோ 1
அறிந்தவை 1
அறிந்தன்று 3
அறிந்தன்று-கொல் 1
அறிந்தன்றும் 1
அறிந்தன்றோ 6
அறிந்தனம் 5
அறிந்தனர் 2
அறிந்தனர்-கொல் 1
அறிந்தனர்-கொல்லோ 1
அறிந்தனர்-மன்னே 1
அறிந்தனள் 7
அறிந்தனள்-கொல் 1
அறிந்தனள்-கொல்லோ 1
அறிந்தனளே 1
அறிந்தனனோ 1
அறிந்தனிர் 4
அறிந்தனென் 3
அறிந்தனை 12
அறிந்தனையோ 1
அறிந்தாய் 1
அறிந்தார் 5
அறிந்தாரும் 1
அறிந்தான் 2
அறிந்திசினே 2
அறிந்திசினோரே 2
அறிந்திலேன் 1
அறிந்தீயாது 1
அறிந்தீயார் 1
அறிந்து 78
அறிந்தும் 11
அறிந்தேம் 1
அறிந்தேன் 7
அறிந்தோர் 6
அறிந்தோன் 1
அறிந 1
அறிநர் 1
அறிநை 1
அறிப 1
அறிபவ்வே 1
அறிபவர் 1
அறிபு 1
அறிய 18
அறியல 1
அறியலம் 1
அறியலர் 1
அறியலர்-கொல்லோ 1
அறியலரே 5
அறியலளே 1
அறியலன் 3
அறியலன்-கொல் 2
அறியலனே 4
அறியலும் 1
அறியலெம்-கொல் 1
அறியலையே 4
அறியவும் 2
அறியற்க 1
அறியா 112
அறியா-மன்னோ 1
அறியாத 4
அறியாதாய் 2
அறியாதார் 1
அறியாதாரோ 1
அறியாதீர் 4
அறியாது 46
அறியாதே 2
அறியாதேற்கே 1
அறியாதேன் 2
அறியாதோயே 1
அறியாதோர்க்கே 1
அறியாதோரே 3
அறியாதோரையும் 1
அறியாதோனே 2
அறியாமை 10
அறியாமையான் 1
அறியாமையின் 6
அறியாய் 13
அறியாயோ 4
அறியார் 25
அறியார்-கொல் 1
அறியார்-கொல்லோ 1
அறியார்க்கு 1
அறியாவே 1
அறியாள் 8
அறியாளர் 2
அறியாற்கு 1
அறியான் 11
அறியானே 3
அறியின் 10
அறியினும் 13
அறியினோ 1
அறியுநம் 2
அறியுநர் 8
அறியுநள் 1
அறியுநன் 2
அறியும் 10
அறியும்-கொல் 1
அறியுமோ 2
அறியுமோனே 1
அறியேம் 2
அறியேன் 22
அறியேனே 4
அறிவது 5
அறிவர் 1
அறிவர்-கொல் 1
அறிவல் 6
அறிவன் 1
அறிவனை 1
அறிவாம் 1
அறிவார் 6
அறிவாரா 4
அறிவாரின் 1
அறிவாளன் 1
அறிவாளிர் 1
அறிவான் 5
அறிவித்து 1
அறிவிப்ப 1
அறிவிப்பேம்-கொல் 1
அறிவில்லார் 1
அறிவிலா 1
அறிவிலாதார் 1
அறிவிலார் 3
அறிவிலான் 2
அறிவின் 2
அறிவின்மை 1
அறிவினர் 3
அறிவினவர் 3
அறிவினார் 1
அறிவினார்க்கு 1
அறிவினான் 1
அறிவினுள் 1
அறிவினேற்கே 1
அறிவினை 1
அறிவு 51
அறிவுடைமை 2
அறிவுடையார் 8
அறிவுடையான் 1
அறிவுடையீர் 1
அறிவுடையீரே 2
அறிவுடையோன் 1
அறிவும் 10
அறிவுற்று 1
அறிவுற 2
அறிவுறல் 1
அறிவுறாலின் 1
அறிவுறாஅ 1
அறிவுறீஇ 1
அறிவுறீஇயின-கொல்லோ 1
அறிவுறுத்தவும் 1
அறிவுறுதல் 4
அறிவுறுப்பேன் 1
அறிவுறூஉம்-கொல்லோ 1
அறிவென் 2
அறிவென்-மன்னே 1
அறிவே 4
அறிவேன் 3
அறிவேன்-மன் 4
அறிவேன்-மன்னே 1
அறிவை 1
அறிவோய் 1
அறிவோர் 1
அறிவோர்க்கே 1
அறிவோன் 1
அறின் 1
அறீஇ 2
அறீஇய 1
அறீஇயினென் 1
அறு 80
அறு_கால்_பறவை 2
அறு_தொழிலோர் 1
அறு_நான்கு 1
அறு_மீன் 2
அறு_அறு_காலை-தோறு 1
அறுக்கல் 1
அறுக்கும் 11
அறுக 1
அறுகை 4
அறுத்த 26
அறுத்தல் 1
அறுத்தலின் 1
அறுத்தான் 1
அறுத்திடுவான் 1
அறுத்திடுவென் 1
அறுத்து 20
அறுப்ப 8
அறுப்பன 1
அறுப்பான் 1
அறுப்பின் 1
அறுபு 2
அறும் 4
அறும்-மார் 1
அறுவர் 3
அறுவாய் 1
அறுவை 9
அறுவையர் 2
அறூஉம் 1
அறை 79
அறை-தோறும் 1
அறை_உற்று 1
அறை_உறு 1
அறைக 2
அறைகோடலின் 1
அறைந்த 1
அறைந்தன்று 1
அறைந்தன 1
அறைந்தான் 1
அறைந்து 6
அறைந்து_அறைந்து 1
அறைநர் 2
அறைப்படுத்தும் 1
அறைபோகாது 1
அறைபோகிய 1
அறைய 3
அறையா 1
அறையில் 1
அறையுநர் 1
அறையும் 5
அறையுள் 1
அறையூஉ 1
அறைவனர் 2
அறைஇய 1
அன் 1
அன்பன் 3
அன்பால் 1
அன்பிற்கும் 1
அன்பின் 9
அன்பின 1
அன்பினர் 6
அன்பினவே 1
அன்பினள் 1
அன்பினன் 2
அன்பினனே 4
அன்பினால் 1
அன்பினேன் 1
அன்பினை 1
அன்பினையே 1
அன்பினையோ 1
அன்பு 81
அன்பு-மார் 1
அன்புடையார் 1
அன்பும் 7
அன்புற்று 1
அன்பொடு 1
அன்பொடும் 1
அன்போடு 1
அன்மை 10
அன்மையானும் 2
அன்மையானே 1
அன்மையின் 6
அன்மையோ 1
அன்றால் 2
அன்றி 18
அன்றிசினே 1
அன்றியும் 30
அன்றில் 15
அன்றிலும் 2
அன்று 91
அன்று-கொல் 4
அன்று-மன் 1
அன்றும் 1
அன்றே 53
அன்றேல் 1
அன்றை 4
அன்றோ 33
அன்ன 1022
அன்னத்தின் 2
அன்னத்து 4
அன்னது 7
அன்னதேல் 1
அன்னதோர் 1
அன்னம் 11
அன்னம்மே 1
அன்னமோடு 1
அன்னர் 7
அன்னவர் 2
அன்னவை 5
அன்னவோ 2
அன்னள் 7
அன்னன் 5
அன்னன்னே 1
அன்னா 1
அன்னாய் 45
அன்னார் 12
அன்னார்-கண்ணும் 1
அன்னார்க்கு 1
அன்னாளே 1
அன்னான் 4
அன்னானை 1
அன்னி 3
அன்னிமிஞிலி 1
அன்னிமிஞிலியின் 1
அன்னியும் 1
அன்னேன் 2
அன்னை 107
அன்னைக்கு 6
அன்னையது 1
அன்னையும் 22
அன்னையை 1
அன்னையோ 8
அன்னோ 18
அன்னோர் 9
அன்னோள் 5
அன்னோளே 2
அன்னோன் 4
அன்னோனே 1
அன்னோனை 2
அன 5
அனந்தர் 3
அனந்தல் 2
அனம் 1
அனலன் 1
அனற்றினை 1
அனிச்ச 1
அனிச்சம் 3
அனிச்சமும் 1
அனிச்சமே 1
அனை 8
அனைக்கோ 1
அனைத்தற்கு 2
அனைத்தற்கே 1
அனைத்தால் 2
அனைத்தானும் 1
அனைத்திற்கு 1
அனைத்திற்கே 1
அனைத்தின் 1
அனைத்தினும் 1
அனைத்து 17
அனைத்தும் 16
அனைத்தே 4
அனைய 27
அனைய-கொல் 1
அனையது 4
அனையதே 1
அனையம் 2
அனையர் 15
அனையரால் 1
அனையரேனும் 1
அனையவை 6
அனையள் 2
அனையள்-மன்னே 1
அனையளே 3
அனையன் 4
அனையன 1
அனையாரும் 1
அனையாரோடு 1
அனையேம் 4
அனையேன் 3
அனையை 23
அனையை-மன் 1
அனையையால் 1
அனையையும் 1
அனையையோ 1
அனையோய் 1
அனையோர் 1
அனையோள் 1
அனைவரையும் 1

அ (184)

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல் அ பசியை – குறள் 23/9
அருள் இல்லார்க்கு அ உலகம் இல்லை பொருள் இல்லார்க்கு – குறள் 25/13
பொருள் அல்லது அ ஊன் தினல் – குறள் 26/8
பற்றுக பற்று அற்றான் பற்றினை அ பற்றை – குறள் 35/19
எ பொருள் எ தன்மைத்து-ஆயினும் அ பொருள் – குறள் 36/9
ஆரா இயற்கை அவா நீப்பின் அ நிலையே – குறள் 37/19
செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் அ செல்வம் – குறள் 42/1
எ பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அ பொருள் – குறள் 43/5
பீலி பெய் சாகாடும் அச்சு இறும் அ பண்டம் – குறள் 48/9
எய்தற்கு அரியது இயைந்த-கால் அ நிலையே – குறள் 49/17
நா நலம் என்னும் நலன் உடைமை அ நலம் – குறள் 65/1
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – குறள் 65/9
சூழ்ச்சி முடிவு துணிவு எய்தல் அ துணிவு – குறள் 68/1
செய்வினை செய்வான் செயல் முறை அ வினை – குறள் 68/13
எ பொருளும் ஓரார் தொடரார் மற்று அ பொருளை – குறள் 70/9
ஏவவும் செய்கலான் தான் தேறான் அ உயிர் – குறள் 85/15
அ பால் நால் கூற்றே மருந்து – குறள் 95/20
ஒட்டார் பின் சென்று ஒருவன் வாழ்தலின் அ நிலையே – குறள் 97/13
நோய் நோக்கு ஒன்று அ நோய் மருந்து – குறள் 110/2
அ மா அரிவை முயக்கு – குறள் 111/14
புல்லி கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அ அளவில் – குறள் 119/13
ஆங்கு அ மூவிரு முகனும் முறை நவின்று ஒழுகலின் – திரு 103
ஆங்கு அ பன்னிரு கையும் பாற்பட இயற்றி – திரு 118
அருவி மா மலை நிழத்தவும் மற்று அ
கருவி வானம் கடல் கோள் மறப்பவும் – பொரு 235,236
முந்நீர் வண்ணன் பிறங்கடை அ நீர் – பெரும் 30
செவ்வி கொள்பவரோடு அசைஇ அ வயின் – பெரும் 390
நின் நிலை தெரியா அளவை அ நிலை – பெரும் 464
அ நிலை அணுகல் வேண்டி நின் அரை – பெரும் 467
அ இதழ் அவிழ் பதம் கமழ பொழுது அறிந்து – நெடு 41
ஆசு அறு காட்சி ஐயர்க்கும் அ நிலை – குறி 17
என் முகம் நோக்கி நக்கனன் அ நிலை – குறி 183
ஆகம் அடைய முயங்கலின் அ வழி – குறி 186
பூ மலி சோலை அ பகல் கழிப்பி – குறி 214
அ நிலை புகுதலின் மெய் வருத்து_உறாஅ – நற் 42/10
பெரும் தண் கானலும் நினைந்த அ பகலே – நற் 87/9
குற குறு_மாக்கள் தாளம் கொட்டும் அ
குன்றகத்ததுவே குழு மிளை சீறூர் – நற் 95/6,7
துனைதரும் வம்பலர் காணாது அ சினம் – நற் 126/5
அ வாய் தட்டையொடு அவணை ஆக என – நற் 134/5
அ மலை கிழவோன் செய்தனன் இது எனின் – நற் 173/7
நல்கினம் விட்டது என் நலத்தோன் அ வயின் – நற் 176/2
செம் வாய் பாசினம் கவரும் என்று அ வாய் – நற் 206/4
செ வாய் பைம் கிளி ஓப்பி அ வாய் – நற் 259/4
அ நிலை அல்ல ஆயினும் சான்றோர் – நற் 327/4
நல் அரை முழு_முதல் அ வயின் தொடுத்த – நற் 354/6
அ மடல் பட்ட அருவி தீம் நீர் – நற் 355/4
கடுவனும் அறியும் அ கொடியோனையே – குறு 26/8
செய்_வினை கைம்மிக எண்ணுதி அ வினைக்கு – குறு 63/2
இ வழி படுதலும் ஒல்லாள் அ வழி – குறு 144/4
வினை நலம் படீஇ வருதும் அ வரை – குறு 256/4
பணை எழில் மென் தோள் அணைஇய அ நாள் – குறு 318/6
துணங்கை நாளும் வந்தன அ வரை – குறு 364/6
உவ காண் தோழி அ வந்திசினே – குறு 367/3
அஞ்சுவல் அம்ம அ முறை வரினே – ஐங் 54/6
வேலன் தந்தாள் ஆயின் அ வேலன் – ஐங் 241/2
என் பயம் செய்யுமோ வேலற்கு அ வெறியே – ஐங் 244/4
அ வரை இறக்குவை ஆயின் – ஐங் 301/3
ஆறே அ அனைத்து அன்றியும் ஞாலத்து – பதி 13/22
அ வினை மேவலை ஆகலின் – பதி 19/10
கொல் களிற்று உரவு திரை பிறழ அ வில் பிசிர – பதி 50/8
ஆனா கொள்கையை ஆதலின் அ வயின் – பதி 64/11
நித்தில மதாணி அ தகு மதி மறு – பரி 2/30
பாடும் வகையே எம் பாடல் தாம் அ
பாடுவார் பாடும் வகை – பரி 3/29,30
உடன் பெய்தோரே அழல் வேட்டு அ அவி – பரி 5/41
அறுவர் மற்றையோரும் அ நிலை அயின்றனர் – பரி 5/45
பாண் ஆதரித்து பல பாட அ பாட்டு – பரி 7/66
இகலின் இகந்தாளை அ வேள் தலை கண்ணி – பரி 9/36
கோலம் கொள நீர்க்கு கூட்டுவார் அ புனல் – பரி 10/93
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை – பரி 11/63
தாய் அ திறம் அறியாள் தாங்கி தனி சேறல் – பரி 11/112
அ தக அரிவையர் அளத்தல் காண்-மின் – பரி 12/44
எ வயின் உலகத்தும் தோன்றி அ வயின் – பரி 15/51
ஏஎ ஓஒ என்று ஏலா அ விளி – பரி 19/62
அ இசை முழை ஏற்று அழைப்ப அழைத்து_உழி – பரி 19/63
அ வரை உடைத்தோய் நீ இ வரை மருங்கில் – பரி 19/103
அ சொல் நல்லவை நாணாமல் – பரி 20/74
சீறு அரும் கணிச்சியோன் சினவலின் அ எயில் – கலி 2/6
துணிபு நீ செல கண்ட ஆற்று இடை அ மரத்து – கலி 3/16
அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 5/19
கடியவே கனம்_குழாஅய் காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/7
துன்புறூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/11
துன் அரூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/15
கல் உறின் அ அடி கறுக்குந அல்லவோ – கலி 13/13
வளி உறின் அ எழில் வாடுவை அல்லையோ – கலி 13/21
செம்மையின் இகந்து ஒரீஇ பொருள் செய்வார்க்கு அ பொருள் – கலி 14/14
செயலை அம் தளிர் ஏய்க்கும் எழில் நலம் அ நலம் – கலி 15/12
பைய முயங்கிய அ ஞான்று அவை எல்லாம் – கலி 19/2
பொருந்திய கேண்மையின் மறை உணர்ந்து அ மறை – கலி 25/23
மடி இலான் செல்வம் போல் மரன் நந்த அ செல்வம் – கலி 35/1
மாயவள் மேனி போல் தளிர் ஈன அ மேனி – கலி 35/3
தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை – கலி 38/4
கார் பெற்ற புலமே போல் கவின் பெறும் அ கவின் – கலி 38/12
அருள் வல்லான் ஆக்கம் போல் அணி பெறும் அ அணி – கலி 38/16
திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திரு தகும் அ திரு – கலி 38/20
வான் ஊர் மதியம் வரை சேரின் அ வரை – கலி 39/9
மணம் நயந்தனன் அ மலை கிழவோற்கே – கலி 41/44
பேணா முன்பின் தன் சினம் தணிந்து அ மரம் – கலி 49/7
செய்தான் அ கள்வன் மகன் – கலி 51/16
அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும் – கலி 64/1
ஆங்கு ஆக அ திறம் அல்லா_கால் வேங்கை வீ – கலி 64/26
புலப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/8
ஊடுவென் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/12
துனிப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/16
கதுமென காணாது கலங்கி அ மட பெடை – கலி 70/3
அமர் கண் மகளிர் அலப்பிய அ நோய் – கலி 75/7
மிக நனி சேர்ந்த அ முகை மிசை அ மலர் – கலி 77/6
மிக நனி சேர்ந்த அ முகை மிசை அ மலர் – கலி 77/6
இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு – கலி 78/8
நிறை புனல் நீங்க வந்து அ தும்பி அ மலர் – கலி 78/9
நிறை புனல் நீங்க வந்து அ தும்பி அ மலர் – கலி 78/9
ஆய்_இழை ஆர்க்கும் ஒலி கேளா அ எதிர் – கலி 90/13
உரை இனி தண்டா தீம் சாயல் நெடுந்தகாய் அ வழி – கலி 92/14
கண்டது உடன் அமர் ஆயமொடு அ விசும்பு ஆயும் – கலி 92/16
முனை அரண் போல உடைந்தன்று அ காவில் – கலி 92/28
மற்று ஆங்கே நேர் இணர் மூசிய வண்டு எல்லாம் அ வழி – கலி 92/30
அவருள் எ கடவுள் மற்று அ கடவுளை செப்பீ-மன் – கலி 93/10
அ கடவுள் மற்று அ கடவுள் அது ஒக்கும் – கலி 93/13
அ கடவுள் மற்று அ கடவுள் அது ஒக்கும் – கலி 93/13
உரு அழிக்கும் அ குதிரை ஊரல் நீ ஊரின் பரத்தை – கலி 96/37
பரி ஆக வாதுவனாய் என்றும் மற்று அ சார் – கலி 96/38
அ வழி என்றும் யான் காணேன் திரிதர – கலி 97/4
அ யானை வனப்பு உடைத்து ஆகலும் கேட்டேன் – கலி 97/9
அ யானை தான் சுண்ண நீறு ஆடி நறு நறா நீர் உண்டு – கலி 97/10
விடாஅது நீ எம் இல் வந்தாய் அ யானை – கலி 97/30
நாணு சிறை அழித்து நன் பகல் வந்த அ
யாணர் புது புனல் ஆடினாய் முன் மாலை – கலி 98/17,18
ஆனாது அளித்து அமர் காதலோடு அ புனல் ஆடி – கலி 98/20
அறன் நிழல் என கொண்டாய் ஆய் குடை அ குடை – கலி 99/8
பொய்யாமை நுவலும் நின் செங்கோல் அ செங்கோலின் – கலி 99/11
ஏமம் என்று இரங்கும் நின் எறி முரசம் அ முரசின் – கலி 99/14
அ வழி முழக்கு என இடி என முன் சமத்து ஆர்ப்ப – கலி 101/10
வருத்தினான் மன்ற அ ஏறு – கலி 102/27
ஆடி நின்று அ குடர் வாங்குவான் பீடு காண் – கலி 103/29
செம் நூல் கழி ஒருவன் கை பற்ற அ நூலை – கலி 103/30
வேல் வல்லான் நிறனே போல் வெரு வந்த சேயும் ஆங்கு அ
பொரு வரும் பண்பினவ்வையும் பிறவும் – கலி 104/14,15
அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர் – கலி 104/18
அ வழி பறை எழுந்து இசைப்ப பல்லவர் ஆர்ப்ப – கலி 104/29
அ ஏற்றின் – கலி 104/32
அ வழி – கலி 105/23
அ வழி – கலி 106/6
அ ஏற்றை – கலி 106/15
ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் – கலி 107/8
தெய்வ மால் காட்டிற்று இவட்கு என நின்னை அ
பொய் இல் பொதுவற்கு அடை சூழ்ந்தார் தந்தையோடு – கலி 107/32,33
அளை மாறி பெயர்தருவாய் அறிதியோ அ ஞான்று – கலி 108/26
ஒருங்கு விளையாட அ வழி வந்த – கலி 111/6
அன்னை முன் வீழ்ந்தன்று அ பூ – கலி 115/9
தான் ஊக்கினன் அ ஊசலை வந்தே – கலி 131/46
அ திறத்து நீ நீங்க அணி வாடி அ ஆயம் – கலி 136/7
அ திறத்து நீ நீங்க அணி வாடி அ ஆயம் – கலி 136/7
அறிவித்து நீ நீங்க கருதியாய்க்கு அ பொருள் – கலி 136/15
அறம் பொருள் இன்பம் என்று அ மூன்றின் ஒன்றன் – கலி 141/3
நீர் அலர் நீலம் என அவர்க்கு அ ஞான்று – கலி 143/50
அளி புறம்மாறி அருளான் துறந்த அ
காதலன் செய்த கலக்கு_உறு நோய்க்கு ஏதிலார் – கலி 145/48,49
பேர் அமர் உண்கண் நிறை மல்க அ நீர் தன் – கலி 146/7
நீர் உள்ளும் தோன்றுதி ஞாயிறே அ வழி – கலி 147/31
வேலும் உண்டு அ தோலாதோற்கே – அகம் 0/6
செ வான் அன்ன மேனி அ வான் – அகம் 0/8
சென்றோன் மன்ற அ குன்று கிழவோனே – அகம் 48/22
பெட்டு ஆங்கு மொழிப என்ப அ அலர் – அகம் 216/6
மெய் மலி உவகையன் அ நிலை கண்டு – அகம் 272/12
இன்று இவண் விரும்பாதீமோ சென்று அ
பூ விரி புன்னை மீது தோன்று பெண்ணை – அகம் 310/11,12
உயிர் இயைந்து அன்ன நட்பின் அ உயிர் – அகம் 339/12
கூர் உளி குயின்ற கோடு மாய் எழுத்து அ
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பயம் படுக்கும் – அகம் 343/7,8
நும் மனை சேர்ந்த ஞான்றை அ மனை – அகம் 346/17
சீர் கெழு கொடியும் அ ஏறு என்ப – புறம் 1/4
கறை மிடறு அணியலும் அணிந்தன்று அ கறை – புறம் 1/5
பெண் உரு ஒரு திறம் ஆகின்று அ உரு – புறம் 1/7
பிறை நுதல் வண்ணம் ஆகின்று அ பிறை – புறம் 1/9
அ எயில் கொண்ட செய்வு_உறு நன் கலம் – புறம் 6/15
ஒப்ப நாடி அ தக ஒறுத்தி – புறம் 10/4
திறன் அறி வயவரொடு தெவ்வர் தேய அ
பிறர் மண் உண்ணும் செம்மல் நின் நாட்டு – புறம் 20/12,13
அ ஞாயிற்று பரிப்பும் – புறம் 30/2
அற்றை திங்கள் அ வெண் நிலவில் – புறம் 112/1
பொலம் தரு நாவாய் ஓட்டிய அ வழி – புறம் 126/15
மதி மருள் வெண்குடை காட்டி அ குடை – புறம் 174/15
அ வழி நல்லை வாழிய நிலனே – புறம் 187/4
படைத்தோன் மன்ற அ பண்பிலாளன் – புறம் 194/5
பெரும் கடல் நீரினும் அ கடல் மணலினும் – புறம் 198/19
எ திசை செலினும் அ திசை சோறே – புறம் 206/13
அனையன் என்னாது அ தக்கோனை – புறம் 221/7
அ வயிற்று அகன்ற மார்பின் பைம் கண் – புறம் 257/2
காய்தலும் உண்டு அ கள் வெய்யோனே – புறம் 258/11
தாய் இல் தூவா குழவி போல ஆங்கு அ
திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை – புறம் 379/15,16
அழித்து பிறந்தனென் ஆகி அ வழி – புறம் 383/16
தன் நிலை அறியுநன் ஆக அ நிலை – புறம் 388/5
ஆங்கு அ பல நல்ல புலன் அணியும் – புறம் 395/16
மேல்


அ-கால் (3)

அ-கால் வருவர் எம் காதலோரே – குறு 277/8
திகழ் ஒளி முந்நீர் கடைந்த அ-கால் வெற்பு – பரி 23/70
அ-கால் அவன் உழை ஆங்கே ஒழிந்தன – கலி 146/21
மேல்


அஃகாமை (1)

அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாது எனின் வெஃகாமை – குறள் 18/15
மேல்


அஃகி (1)

அஃகி அகன்ற அறிவு என் ஆம் யார் மாட்டும் – குறள் 18/9
மேல்


அஃகிய (1)

அகன்ற தாயத்து அஃகிய நுட்பத்து – மலை 551
மேல்


அஃகியோனே (1)

சொல்லவும் ஆகாது அஃகியோனே – குறு 346/8
மேல்


அஃதான்று (3)

அஃதான்று அடை பொருள் கருதுவிர் ஆயின் குடையொடு – நற் 234/5
அலர் ஆகாமையோ அரிதே அஃதான்று
அறிவர் உறுவிய அல்லல் கண்டு அருளி – அகம் 98/25,26
தொடுத்து உண கிடப்பினும் கிடக்கும் அஃதான்று
நிறை அரும் தானை வேந்தரை – புறம் 156/4,5
மேல்


அஃது (77)

வீழ் நாள் படாஅமை நன்று ஆற்றின் அஃது ஒருவன் – குறள் 4/15
அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃது இலார்க்கு – குறள் 8/19
விழு பேற்றின் அஃது ஒப்பது இல்லை யார்-மாட்டும் – குறள் 17/3
அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார் – குறள் 17/19
ஒப்புரவினால் வரும் கேடு எனின் அஃது ஒருவன் – குறள் 22/19
அற்றார் அழி பசி தீர்த்தல் அஃது ஒருவன் – குறள் 23/11
தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக அஃது இலார் – குறள் 24/11
அஃது இலார் மேற்கொள்வது – குறள் 27/4
யாண்டும் அஃது ஒப்பது இல் – குறள் 37/6
அவா இல்லார்க்கு இல் ஆகும் துன்பம் அஃது உண்டேல் – குறள் 37/15
கற்றிலன்-ஆயினும் கேட்க அஃது ஒருவற்கு – குறள் 42/7
அஃது அறிகல்லாதவர் – குறள் 43/14
நுனி கொம்பர் ஏறினார் அஃது இறந்து ஊக்கின் – குறள் 48/11
வாயின் அஃது ஒப்பது இல் – குறள் 54/12
மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃது இன்றேல் – குறள் 56/11
கண்ணோட்டத்து உள்ளது உலகியல் அஃது இலார் – குறள் 58/3
கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃது இன்றேல் – குறள் 58/9
உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃது இலார் – குறள் 60/1
உரம் ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை அஃது இல்லர் – குறள் 60/19
அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் – குறள் 63/2
அற்றால் அளவு அறிந்து உண்க அஃது உடம்பு – குறள் 95/5
அஃது இறந்து வாழ்தும் எனல் – குறள் 98/2
வைத்தான்-வாய் சான்ற பெரும் பொருள் அஃது உண்ணான் – குறள் 101/1
அணி அன்றோ நாண் உடைமை சான்றோர்க்கு அஃது இன்றேல் – குறள் 102/7
உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி அஃது ஆற்றாது – குறள் 104/3
நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃது அவள் – குறள் 110/5
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடும்-கால் – குறள் 117/11
அஃது ஆண்டு அவள் செய்தது – குறள் 128/18
நோதல் எவன் மற்று நொந்தார் என்று அஃது அறியும் – குறள் 131/15
யான் அஃது அஞ்சினென் கரப்பவும் தான் அஃது – நற் 53/1
யான் அஃது அஞ்சினென் கரப்பவும் தான் அஃது
அறிந்தனள்-கொல்லோ அருளினள்-கொல்லோ – நற் 53/1,2
மெல்லிய இனிய கூறலின் யான் அஃது
ஒல்லேன் போல உரையாடுவலே – நற் 134/9,10
மன் எயில் உடையோர் போல அஃது யாம் – நற் 150/5
அற்றும் ஆகும் அஃது அறியாதோர்க்கே – நற் 174/8
அறிந்தனள்-கொல் அஃது அறிகலென் யானே – நற் 206/11
ஆயமும் அழுங்கின்று யாயும் அஃது அறிந்தனள் – நற் 295/3
உடுக்கும் தழை தந்தனனே யாம் அஃது
உடுப்பின் யாய் அஞ்சுதுமே கொடுப்பின் – நற் 359/4,5
யார் அஃது அறிந்திசினோரே சாரல் – குறு 18/3
யாம் அஃது அயர்கம் சேறும் தான் அஃது – குறு 80/3
யாம் அஃது அயர்கம் சேறும் தான் அஃது
அஞ்சுவது உடையள் ஆயின் வெம் போர் – குறு 80/3,4
புலவி அஃது எவனோ அன்பு இலம்_கடையே – குறு 93/4
பலரும் கூறுக அஃது அறியாதோரே – குறு 170/1
அமைந்து ஆங்கு அமைக அம்பல் அஃது எவனே – குறு 175/7
கை பிணி நெகிழின் அஃது எவனோ நன்றும் – குறு 237/3
பொய்ம்மொழி கூறல் அஃது எவனோ – குறு 259/7
காமம் தாங்கு-மதி என்போர் தாம் அஃது
அறியலர்-கொல்லோ அனை மதுகையர்-கொல் – குறு 290/1,2
நினக்கே அன்று அஃது எமக்கும்-மார் இனிதே – ஐங் 46/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை அஃது எவன்-கொல் – ஐங் 204/1
உரைத்தனென் அல்லனோ அஃது என் யாய்க்கே – ஐங் 280/5
பொருது இழிவார் புனல் பொற்பு அஃது
உரும் இடி சேர்ந்த முழக்கம் புரையும் – பரி 7/81,82
உள்ளியது உணர்ந்தேன் அஃது உரை இனி நீ எம்மை – பரி 18/9
பண்டும் இ உலகத்து இயற்கை அஃது இன்றும் – கலி 22/3
மேவினும் மேவா_கடையும் அஃது எல்லாம் – கலி 62/3
நீ அறிதி யான் அஃது அறிகல்லேன் பூ அமன்ற – கலி 62/4
வதுவை நாளால் வைகலும் அஃது யான் – கலி 75/11
ஓஒ அஃது அறும் ஆறு – கலி 107/18
அஃது அவலம் அன்று மன – கலி 108/8
அவலம் மெய் கொண்டது போலும் அஃது எவன்-கொலோ – கலி 134/14
இடும்பை நோய்க்கு இகுவன போலும் அஃது எவன்-கொலோ – கலி 134/18
எச்சத்துள் ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/7
வாள் வாய் நன்று ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/11
முதுமை எள்ளல் அஃது அமைகும் தில்ல – அகம் 6/15
வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அஃது யாம் – அகம் 46/10
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம் – அகம் 52/6
இ மனை அன்று அஃது உம் மனை என்ற – அகம் 56/14
பின்னும் கேட்டியோ எனவும் அஃது அறியாள் – அகம் 68/8
அறியேன் யான் அஃது அறிந்தனென் ஆயின் – அகம் 172/15
அஃது அறிகிற்பினோ நன்று-மன் தில்ல – அகம் 195/11
துன்னலம் மாதோ எனினும் அஃது ஒல்லாய் – அகம் 258/4
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே இனி அஃது
அவலம் அன்று-மன் எமக்கே அயல – அகம் 266/15,16
அறியார் அம்ம அஃது உடலுமோரே – அகம் 316/17
பொருள் இல்லோர்க்கு அஃது இயையாது ஆகுதல் – அகம் 335/3
வருந்தினம் மாதோ எனினும் அஃது ஒல்லாய் – அகம் 372/6
அஃது எம் ஊரே அவன் எம் இறைவன் – புறம் 48/5
இறும்பூது அன்று அஃது அறிந்து ஆடு-மினே – புறம் 97/25
இஃது யாம் இரந்த பரிசில் அஃது இருளின் – புறம் 145/8
நின்னை வியக்கும் இ உலகம் அஃது
என்னோ பெரும உரைத்திசின் எமக்கே – புறம் 167/11,12
மேல்


அஃதும் (2)

அறன் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்
பிறன் பழிப்பது இல் ஆயின் நன்று – குறள் 5/17,18
மன நலத்தின் ஆகும் மறுமை மற்று அஃதும்
இன நலத்தின் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள் 46/17,18
மேல்


அஃதே (4)

மறத்திற்கும் அஃதே துணை – குறள் 8/12
தேரினும் அஃதே துணை – குறள் 14/4
தேரினும் அஃதே துணை – குறள் 25/4
அஃதே நினைந்த நெஞ்சமொடு – நற் 128/10
மேல்


அஃதை (3)

இன் கடும் கள்ளின் அஃதை களிற்றொடு – அகம் 76/3
அம் கலுழ் மாமை அஃதை தந்தை – அகம் 96/12
மா வீசு வண் மகிழ் அஃதை போற்றி – அகம் 113/4
மேல்


அக்கண்ணும் (1)

கறுத்து இன்னா செய்த அக்கண்ணும் மறுத்து இன்னா – குறள் 32/3
மேல்


அக்குரன் (1)

அக்குரன் அனைய கைவண்மையையே – பதி 14/7
மேல்


அக்குளுத்து (1)

அக்குளுத்து புல்லலும் ஆற்றேன் அருளீமோ – கலி 94/20
மேல்


அக (35)

புற தூய்மை நீரான் அமையும் அக தூய்மை – குறள் 30/15
அக பட்டி ஆவாரை காணின் அவரின் – குறள் 108/7
உரன் நசைஇ உள்ளம் துணை அக சென்றார் – குறள் 127/5
கதுப்பு விரித்து அன்ன காழ் அக நுணங்கு அறல் – சிறு 6
அக நாடு புக்கு அவர் அருப்பம் வௌவி – மது 149
ஓங்கு இரும் பெண்ணை அக மடல் அகவ – குறி 220
நல் அக வன முலை கரை சேர்பு – நற் 33/11
கல்_அக வெற்பன் சொல்லின் தேறி – நற் 36/4
வகை அமர் நல் இல் அக இறை உறையும் – நற் 71/7
கல்_அக வரைப்பில் கான் கெழு சிறுகுடி – நற் 122/3
வரை_அக நாடன் வரூஉம் என்பது – நற் 122/6
வரு குறி செய்த வரை_அக சிறுதினை – நற் 134/3
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ – நற் 203/3
கலையொடு திளைக்கும் வரை_அக நாடன் – நற் 334/5
அன்ன வெண் மணற்று அக_வயின் வேட்ட – நற் 372/6
பூண் அக வன் முலை நனைத்தலும் – குறு 348/5
வில் அக விரலின் பொருந்தி அவன் – குறு 370/4
தண் அக மண் அளை செல்லும் ஊரற்கு – ஐங் 27/2
தண் அக மண் அளை நிறைய நெல்லின் – ஐங் 30/2
வரை_அக நாடன் வந்த மாறே – ஐங் 498/5
கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் – பதி 14/19
அலர்ந்த ஆம்பல் அக மடிவையர் – பதி 27/3
அக வயல் இள நெல் அரி கால் சூடு – பரி 7/27
அக இதழ் தண் பனி உறைத்தரும் ஊர கேள் – கலி 77/7
அக மடல் சேக்கும் துறைவன் – அகம் 40/16
மரை கடிந்து ஊட்டும் வரை_அக சீறூர் – அகம் 107/18
வான்_அக மீனின் விளங்கி தோன்றும் – அகம் 114/11
கல்_அக சிலம்பில் கை எடுத்து உயிர்ப்பின் – அகம் 202/4
வரை_அக வெற்பன் மணந்த மார்பே – அகம் 242/22
எக்கர் பெண்ணை அக மடல் சேர – அகம் 260/7
நல் அக வன முலை அடைய புல்லு-தொறும் – அகம் 367/14
ஆடு_களம் கடுக்கும் அக நாட்டையே – புறம் 28/14
நீர் அக இருக்கை ஆழி சூட்டிய – புறம் 99/3
தூம்பு அக சிறு முழா தூங்க தூக்கி – புறம் 103/2
கழை மிசை துஞ்சும் கல்_அக வெற்ப – புறம் 200/5
மேல்


அக_வயின் (1)

அன்ன வெண் மணற்று அக_வயின் வேட்ட – நற் 372/6
மேல்


அகட்டில் (1)

பன் மாண் அகட்டில் குவளை ஒற்றி – நற் 370/8
மேல்


அகட்டு (1)

குருகு உடைத்து உண்ட வெள் அகட்டு யாமை – ஐங் 81/1
மேல்


அகடு (7)

அகடு ஆரார் அல்லல் உழப்பர் சூது என்னும் – குறள் 94/11
அகடு சேர்பு பொருந்தி அளவினில் திரியாது – மலை 33
பால் வீ தோல் முலை அகடு நிலம் சேர்த்தி – நற் 103/5
திகை முழுது கமழ முகில் அகடு கழி மதியின் – பரி 10/74
போதர் அகடு ஆர புல்லி முயங்குவேம் – கலி 94/41
வெள் அகடு கண்டு அன்ன – புறம் 387/2
அகடு நனை வேங்கை வீ கண்டு அன்ன – புறம் 390/21
மேல்


அகத்தது (3)

ஐயப்படாஅது அகத்தது உணர்வானை – குறள் 71/3
கல் அகத்தது எம் ஊரே செல்லாது – நற் 276/7
கல் அகத்தது எம் ஊரே – ஐங் 279/4
மேல்


அகத்தரா (1)

ஐவர் என்று உலகு ஏத்தும் அரசர்கள் அகத்தரா
கை புனை அரக்கு இல்லை கதழ் எரி சூழ்ந்து ஆங்கு – கலி 25/3,4
மேல்


அகத்தவா (1)

களி திகழ் கடாஅத்த கடும் களிறு அகத்தவா
முளி கழை உயர் மலை முற்றிய முழங்கு அழல் – கலி 25/5,6
மேல்


அகத்தார் (1)

கொளற்கு அரிதாய் கொண்ட கூழ்த்து ஆகி அகத்தார்
நிலைக்கு எளிது ஆம் நீரது அரண் – குறள் 75/9,10
மேல்


அகத்தால் (1)

வளி பொரு சேண் சிமை வரை_அகத்தால் – பரி 8/90
மேல்


அகத்தான் (1)

முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தான் ஆம் – குறள் 10/5
மேல்


அகத்து (64)

அன்பு அகத்து இல்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பால்-கண் – குறள் 8/15
அகத்து உறுப்பு அன்பு இலவர்க்கு – குறள் 8/18
பண்பு இல் சொல் பல்லார் அகத்து
சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயன் இல – குறள் 20/8,9
புன்மை தெரிவார் அகத்து
உயிர் உடம்பின் நீக்கியார் என்ப செயிர் உடம்பின் – குறள் 33/18,19
ஆன்ற பெரியார் அகத்து
எ பொருளும் ஓரார் தொடரார் மற்று அ பொருளை – குறள் 70/8,9
சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து
உணர்வது உடையார் முன் சொல்லல் வளர்வதன் – குறள் 72/14,15
முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்து இன்னா – குறள் 83/7
மென்மை பகைவர் அகத்து
வகை அறிந்து தன் செய்து தன் காப்ப மாயும் – குறள் 88/14,15
நாண் அகத்து இல்லார் இயக்கம் மர_பாவை – குறள் 102/19
அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும் – குறள் 103/13
நோனா உடம்பின் அகத்து
காம கடல்-மன்னும் உண்டே அது நீந்தும் – குறள் 117/6,7
அறை பறை கண்ணார் அகத்து – குறள் 118/20
பூ அன்ன கண்ணார் அகத்து
துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம் – குறள் 131/10,11
நீர் இயைந்து அன்னார் அகத்து
புல்லி விடாஅ புலவியுள் தோன்றும் என் – குறள் 133/6,7
பூண் அகத்து ஒடுங்கிய வெம் முலை முலை என – சிறு 26
வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்று அகத்து அடக்கி – சிறு 58
அகழ் சூழ் பயம்பின் அகத்து ஒளித்து ஒடுங்கி – பெரும் 108
பல் வேறு தாரமொடு கல்_அகத்து ஈண்டி – மது 290
இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பு_அகத்து இரட்ட – மது 299
பிறர் பிணி_அகத்து இருந்து பீடு காழ் முற்றி – பட் 222
இயன்ற எல்லாம் பயின்று அகத்து அடக்கிய – நற் 0/5
நெடு வரை விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 14/10
கண்_அகத்து எழுதிய குரீஇ போல – நற் 58/3
அம் வெள் அருவி குட வரை_அகத்து – நற் 201/7
அழுந்துபட விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 228/8
சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து
யாணர் இள முலை நனைய – நற் 398/8,9
விடர்_அகத்து இயம்பும் நாட எம் – குறு 42/3
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் – குறு 241/6
உள் அகத்து அன்ன சிறு வெம்மையளே – குறு 376/6
வாயடை அமிர்தம் நின் மனத்து அகத்து அடைத்தர – பரி 2/69
வரை_அகத்து இயைக்கும் வரையா நுகர்ச்சி – பரி 8/41
ஊடினார் வையை அகத்து
சிந்திக்க தீரும் பிணியாள் செறேற்க – பரி 20/67,68
இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து – பரி 30/3
இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து – பரி 30/3
யானும் நின் அகத்து அனையேன் ஆனாது – கலி 23/15
மாயம் மருள்வார் அகத்து
ஆய்_இழாய் நின்_கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 88/7,8
கரை அணி காவின் அகத்து
உரை இனி தண்டா தீம் சாயல் நெடுந்தகாய் அ வழி – கலி 92/13,14
பெரு மலை விடர்_அகத்து ஒருங்கு உடன் குழீஇ – கலி 103/19
ஆர்பு உடன் பாய்ந்தார் அகத்து
மருப்பில் கொண்டும் மார்பு உற தழீஇயும் – கலி 105/29,30
பாடு இமிழ் பரப்பு_அகத்து அரவணை அசைஇய – கலி 105/70
இல் ஆகின்றால் இருள் அகத்து ஒளித்தே – கலி 120/25
எய்த உரைக்கும் உரன் அகத்து உண்டு ஆயின் – கலி 142/21
எம் கேள் இதன் அகத்து உள்_வழி காட்டீமோ – கலி 144/19
நல் எழில் மார்பன் அகத்து – கலி 147/71
வறிது அகத்து எழுந்த வாய் அல் முறுவலள் – அகம் 5/5
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு – அகம் 8/12
இரும் கல் விடர்_அகத்து ஈன்று இளைப்பட்ட – அகம் 21/16
புல்லி பெரும செல் இனி அகத்து என – அகம் 66/15
என் அகத்து இடும்பை களை-மார் நின்னொடு – அகம் 107/3
அரமிய வியல் அகத்து இயம்பும் – அகம் 124/15
பெரும் களிறு மிதித்த அடி_அகத்து இரும் புலி – அகம் 155/11
மண் ஆர் முழவின் கண்_அகத்து அசைத்த – அகம் 155/14
காஞ்சியின் அகத்து கரும்பு அருத்தி யாக்கும் – அகம் 156/6
பழம் தூங்கு விடர்_அகத்து எழுந்த காம்பின் – அகம் 271/14
விசித்து வாங்கு பறையின் விடர்_அகத்து இயம்ப – அகம் 321/3
ஆங்க வென்றி எல்லாம் வென்று அகத்து அடக்கிய – புறம் 6/25
பெரு மலை விடர்_அகத்து உரும் எறிந்து ஆங்கு – புறம் 37/4
வம்பு அணி யானை வேந்து அகத்து உண்மையின் – புறம் 37/12
பெரு மலை விடர்_அகத்து அரு மிசை கொண்ட – புறம் 91/8
ஆதல் நின் அகத்து அடக்கி – புறம் 91/10
இறை உறு விழுமம் தாங்கி அமர்_அகத்து – புறம் 180/3
மழு உடை காட்டு_அகத்து அற்றே – புறம் 206/12
புல்_அகத்து இட்ட சில் அவிழ் வல்சி – புறம் 360/18
கண்_அகத்து யாத்த நுண் அரி சிறு கோல் – புறம் 382/19
மேல்


அகத்தும் (2)

அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும்
ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை – குறள் 103/13,14
தெளிய விசும்பினும் ஞாலத்து_அகத்தும் – கலி 144/39
மேல்


அகத்தே (1)

ஐந்தும் அகத்தே நகும் – குறள் 28/2
மேல்


அகத்தோர் (1)

புறஞ்சிறை மாக்கட்கு அறம் குறித்து அகத்தோர்
புய்த்து எறி கரும்பின் விடு கழை தாமரை – புறம் 28/11,12
மேல்


அகப்பட்ட (3)

தொழுதி போக வலிந்து அகப்பட்ட
மட நடை ஆமான் கயமுனி குழவி – மலை 499,500
நீடு குழி அகப்பட்ட
பீடு உடைய எறுழ் முன்பின் – புறம் 17/15,16
கழை தின் யானை கால் அகப்பட்ட
வன் திணி நீள் முளை போல சென்று அவண் – புறம் 73/9,10
மேல்


அகப்பட்டது (1)

வலை அகப்பட்டது என் நெஞ்சு – கலி 147/21
மேல்


அகப்பட்டானை (1)

வாள் அகப்பட்டானை ஒவ்வான் என பெயரும் – கலி 104/49
மேல்


அகப்பட்டு (1)

காம கடல் அகப்பட்டு
உய்யா அரு நோய்க்கு உயவு ஆகும் மையல் – கலி 139/17,18
மேல்


அகப்பட (3)

கணையன் அகப்பட கழுமலம் தந்த – அகம் 44/13
நெய் கனி வீழ் குழல் அகப்பட தைஇ – அகம் 73/2
முழவன் போல அகப்பட தழீஇ – அகம் 352/6
மேல்


அகப்படின் (1)

வேறுபட்டு ஆங்கே கலுழ்தி அகப்படின்
மாறுபட்டு ஆங்கே மயங்குதி யாது ஒன்றும் – கலி 91/19,20
மேல்


அகப்படுத்த (5)

களிறு அகப்படுத்த பெரும் சின மாசுணம் – நற் 261/6
ஆ கெழு கொங்கர் நாடு அகப்படுத்த
வேல் கெழு தானை வெருவரு தோன்றல் – பதி 22/15,16
தமிழ் அகப்படுத்த இமிழ் இசை முரசின் – அகம் 227/14
பொருள் அகப்படுத்த புகல் மலி நெஞ்சமொடு – அகம் 351/3
ஒருங்கு அகப்படுத்த முரவு வாய் ஞாயில் – அகம் 373/17
மேல்


அகப்படுத்து (3)

பிழையா விளையுள் நாடு அகப்படுத்து
வையா மாலையர் வசையுநர் கறுத்த – பதி 32/14,15
ஆள் மலி மருங்கின் நாடு அகப்படுத்து
நல் இசை நனம் தலை இரிய ஒன்னார் – பதி 50/14,15
முரைசொடு வெண்குடை அகப்படுத்து உரை செல – அகம் 36/21
மேல்


அகப்படுத்தே (1)

மனை ஆங்கு பெயர்ந்தாள் என் அறிவு அகப்படுத்தே – கலி 57/24
மேல்


அகப்படுப்ப (1)

கொலை வெம் கொள்கையொடு நாய் அகப்படுப்ப
வலைவர்க்கு அமர்ந்த மட மான் போல – கலி 23/16,17
மேல்


அகப்படுப்பேன் (1)

ஆடையான் மூஉய் அகப்படுப்பேன் சூடிய – கலி 142/26
மேல்


அகப்படேஎன் (1)

ஒருங்கு அகப்படேஎன் ஆயின் பொருந்திய – புறம் 72/9
மேல்


அகப்பா (2)

அகப்பா அழிய நூறி செம்பியன் – நற் 14/4
அண்ணல் அம் பெரும் கோட்டு அகப்பா எறிந்த – பதி 22/26
மேல்


அகம் (95)

புறம் குன்றி கண்டு அனையரேனும் அகம் குன்றி – குறள் 28/13
முகம் நோக்கி நிற்க அமையும் அகம் நோக்கி – குறள் 71/15
அகம் நக நட்பது நட்பு – குறள் 79/12
அகம் நட்பு ஒரீஇவிடல் – குறள் 83/20
சீர் திகழ் சிலம்பு_அகம் சிலம்ப பாடி – திரு 40
நுரை தலை குரை புனல் வரைப்பு_அகம் புகு-தொறும் – பொரு 240
விரி கடல் வேலி வியல்_அகம் விளங்க – சிறு 114
புனை இரும் கதுப்பு_அகம் பொலிய பொன்னின் – பெரும் 485
நெடும் காழ் கண்டம் கோலி அகம் நேர்பு – முல் 44
கமம் சூழ் கோடை விடர்_அகம் முகந்து – மது 308
பழையன் மோகூர் அவை_அகம் விளங்க – மது 508
குழு மலை விடர்_அகம் உடையவால் எனவே – குறி 261
நீர் அகம் பனிக்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – மலை 81
அகம் மலி உவகை ஆர்வமொடு அளைஇ – மலை 184
கூவல் அன்ன விடர்_அகம் புகு-மின் – மலை 366
விழு நீர் வியல்_அகம் தூணி ஆக – நற் 16/7
மா இரும் பரப்பு_அகம் துணிய நோக்கி – நற் 31/1
காம்பு உடை விடர்_அகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று – நற் 51/2
கதிர் காய்ந்து எழுந்து அகம் கனலி ஞாயிற்று – நற் 163/10
இவை காண்-தோறும் அகம் மலிந்து யானும் – நற் 166/5
மா மலை விடர்_அகம் கவைஇ காண்வர – நற் 202/7
மெல்ல வந்து நல் அகம் பெற்றமை – நற் 297/9
என்றூழ் விடர் அகம் சிலம்ப – நற் 318/8
பெரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப இரும் புலி – நற் 344/9
மா மலை விடர்_அகம் விளங்க மின்னி – நற் 371/2
வியல் இரு விசும்பு அகம் புதைய பாஅய் – நற் 371/4
மெல் இயல் அரிவை நின் நல் அகம் புலம்ப – குறு 137/1
மை அணி மருங்கின் மலை_அகம் சேரவும் – குறு 319/4
நல் அகம் நயந்து தான் உயங்கி – குறு 346/7
நல் அகம் சேரின் ஒரு மருங்கினமே – குறு 370/5
துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும் – ஐங் 168/2
உடல்_அகம் கொள்வோர் இன்மையின் – ஐங் 187/4
தேம் கமழ் சிலம்பின் வரை_அகம் கமழும் – ஐங் 253/2
முடி அகம் புகா கூந்தலள் – ஐங் 374/3
நீல் நிற வியல்_அகம் கவைஇய – ஐங் 401/4
எண்ணிய நாள் அகம் வருதல் பெண் இயல் – ஐங் 466/3
வயங்கு கதிர் விரிந்து வான்_அகம் சுடர்வர – பதி 24/23
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் ஆண்டு இனிது கழிந்த – பதி 44/21
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் கலங்க கால் பொர – பதி 51/1
ஒள் இதழ் அவிழ் அகம் கடுக்கும் சீறடி – பதி 52/19
வரை_அகம் நண்ணி குறும் பொறை நாடி – பதி 74/7
தூம்பு அகம் பழுனிய தீம் பிழி மாந்தி – பதி 81/21
பாய் தேரான் வையை அகம்
நீர் அணி வெறி செறி மலர் உறு கமழ் தண் – பரி 11/61,62
புயல் புரை கதுப்பு_அகம் உளரிய வளியும் – பரி 21/49
தண் தமிழ் வேலி தமிழ்நாட்டு_அகம் எல்லாம் – பரி 31/1
தோள் அதிர்பு அகம் சேர துவற்றும் இ சில் மழை – கலி 31/16
நீடு இரு விடர் அகம் சிலம்ப கூய் தன் – கலி 38/8
வேய் நரல் விடர்_அகம் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 40/10
வீ அகம் புலம்ப வேட்டம் போகிய – கலி 46/1
படு மழை ஆடும் வரை_அகம் போலும் – கலி 103/20
பொங்கு இரு முந்நீர் அகம் எல்லாம் நோக்கினை – கலி 144/17
காட்டாயேல் மண்_அகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் – கலி 144/43
கரி காய்ந்த கவலைத்தாய் கல் காய்ந்த காட்டு_அகம் – கலி 150/11
பிடி கை அன்ன பின்_அகம் தீண்டி – அகம் 9/22
மா கண் அடைய மார்பு_அகம் பொருந்தி – அகம் 26/8
ஒளிறு நீர் அடுக்கத்து வியல்_அகம் பொற்ப – அகம் 62/14
திரு நகர் வரைப்பு_அகம் புலம்ப அவனொடு – அகம் 63/2
மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண – அகம் 66/14
புணர் திரை பரப்பு_அகம் துழைஇ தந்த – அகம் 80/5
அகம் மலி உவகையள் ஆகி முகன் இகுத்து – அகம் 86/28
புல் சாய் விடர்_அகம் புலம்ப வரைய – அகம் 89/4
நல் அகம் வடு கொள முயங்கி நீ வந்து – அகம் 100/3
சில்_ஐம்_கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி – அகம் 123/6
வேங்கை சேர்ந்த வெற்பு_அகம் பொலிய – அகம் 162/20
கல் முகை விடர்_அகம் சிலம்ப வீழும் – அகம் 172/4
மை படு விடர்_அகம் துழைஇ ஒய்யென – அகம் 192/10
அகல் இரு விசும்பு_அகம் புதைய பாஅய் – அகம் 214/1
பெரு மலை விடர்_அகம் வர அரிது என்னாய் – அகம் 218/12
இரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப பெயரும் – அகம் 232/4
கழை நரல் வியல்_அகம் வெம்ப மழை மறந்து – அகம் 241/7
பெரு மலை விடர்_அகம் நீடிய சிறியிலை – அகம் 242/19
பல் இதழ் மழை கண் நல்_அகம் சிவப்ப – அகம் 244/9
மெல் இயல் குறு_மகள் நல் அகம் நசைஇ – அகம் 258/9
அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும் – அகம் 266/19
புள்ளி நுண் துவலை பூ அகம் நிறைய – அகம் 294/3
வீழ் இதழ் அலரி மெல் அகம் சேர்த்தி – அகம் 353/20
வலம் படு வென்றியொடு சிலம்பு_அகம் சிலம்ப – அகம் 389/22
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற – புறம் 3/2
முலை பொலி அகம் உருப்ப நூறி – புறம் 25/10
தன் அகம் புக்க குறு நடை புறவின் – புறம் 43/6
அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு அளை_அகம் முனைஇ – புறம் 52/1
வல்லின் நல் அகம் நிறைய பல் பொறி – புறம் 52/15
மார்பு_அகம் பொருந்தி ஆங்கு அமைந்தன்றே – புறம் 62/15
வயல்_அகம் நிறைய புதல் பூ மலர – புறம் 117/3
முலை_அகம் நனைப்ப விம்மி – புறம் 143/14
கலுழ்ந்து வார் அரி பனி பூண் அகம் நனைப்ப – புறம் 144/5
பெரு மலை விடர்_அகம் புலம்ப வேட்டு எழுந்து – புறம் 190/8
தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக – புறம் 198/12
அகம் நக வாரா முகன் அழி பரிசில் – புறம் 207/4
பெரு மலை விடர்_அகம் சிலம்ப முன்னி – புறம் 209/8
கரையவர் மருள திரை_அகம் பிதிர – புறம் 243/8
வரல்-தோறு அகம் மலர – புறம் 337/4
பொழில்_அகம் பரந்த பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 362/4
முந்நீர் வரைப்பு_அகம் முழுது உடன் துறந்தே – புறம் 363/18
அகம் மலி உவகையொடு அணுகல் வேண்டி – புறம் 394/10
மேல்


அகம்-தொறும் (2)

நீலத்து அன்ன பாசிலை அகம்-தொறும்
வெள்ளி அன்ன விளங்கு இணர் நாப்பண் – நற் 249/2,3
எருவை நீடிய பெரு வரை_அகம்-தொறும் – நற் 294/4
மேல்


அகம்-தோறு (1)

செப்பு அடர் அன்ன செம் குழை அகம்-தோறு
இழுதின் அன்ன தீம் புழல் துய் வாய் – அகம் 9/4,5
மேல்


அகம்-தோறும் (1)

கானே பூ மலர் கஞலிய பொழில் அகம்-தோறும்
தாம் அமர் துணையொடு வண்டு இமிரும்மே – நற் 348/5,6
மேல்


அகம்_அணை (1)

துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும் – ஐங் 168/2
மேல்


அகர (1)

அகர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி – குறள் 1/1
மேல்


அகரு (1)

அகரு வழை ஞெமை ஆரம் இனைய – பரி 12/5
மேல்


அகல் (148)

ஐந்து அவித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்பு உளார் கோமான் – குறள் 3/9
இரும் சேற்று அகல் வயல் விரிந்து வாய் அவிழ்ந்த – திரு 72
அகல் இரு விசும்பில் பாய் இருள் பருகி – பெரும் 1
அகல் இரு வானத்து குறை_வில் ஏய்ப்ப – பெரும் 292
கார் அகல் கூவியர் பாகொடு பிடித்த – பெரும் 377
கான்யாறு தழீஇய அகல் நெடும் புறவில் – முல் 24
அகல் வானத்து வெயில் கரப்பவும் – மது 50
வழங்கும் அகல் ஆம்பியின் – மது 91
அணங்கு வழங்கும் அகல் ஆங்கண் – மது 164
அகல் விசும்பின் ஆர்ப்பு இமிழ – மது 182
அகல் இரு வானத்து இமிழ்ந்து இனிது இசைப்ப – மது 267
முழவு இமிழும் அகல் ஆங்கண் – மது 327
யாறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – மது 359
அகல் இரு விசும்பில் துவலை கற்ப – நெடு 20
அம் கண் அகல் வயல் ஆர் பெயல் கலித்த – நெடு 21
ஆறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – நெடு 30
கை ஏந்து ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து – நெடு 102
அகல் இரு வானத்து வீசு வளி கலாவலின் – குறி 48
வான் கண் கழீஇய அகல் அறை குவைஇ – குறி 98
அகல் நகர் வியல் முற்றத்து – பட் 20
மா கண் அகல் அறை அதிர்வன முழங்க – பட் 237
அகல் இரு விசும்பின் ஆஅல் போல – மலை 100
ஊழ்_உற்று அலமரு உந்தூழ் அகல் அறை – மலை 133
அகல் மலை இறும்பில் துவன்றிய யானை – மலை 205
அகல் வாய் பைம் சுனை பயிர் கால்யாப்ப – நற் 5/2
துயரம் உறீஇயினள் எம்மே அகல் வயல் – நற் 8/5
அகல் இரும் கானத்து அல்கு அணி நோக்கி – நற் 17/3
அகல் இலை அகல வீசி அகலாது – நற் 89/6
அகல் இலை காந்தள் அலங்கு குலை பாய்ந்து – நற் 185/8
யாறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – நற் 200/3
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் இவன் – நற் 200/10
அரிகால் மாறிய அம் கண் அகல் வயல் – நற் 210/1
அகல் அங்காடி அசை நிழல் குவித்த – நற் 258/7
அகல் வரி சிறு_மனை அணியும் துறைவ – நற் 283/3
கொழு மடல் அகல் இலை தளி தலை கலாவும் – நற் 309/5
மணல் மலி மூதூர் அகல் நெடும் தெருவில் – நற் 319/3
அம் கண் அறைய அகல் வாய் பைம் சுனை – நற் 357/7
அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி – நற் 365/4
அகல் இரு விசும்பின் அரவு குறைபடுத்த – நற் 377/6
பசும் கதிர் மதியத்து அகல் நிலா போல – நற் 377/7
ஐது அகல் அல்குல் அணி பெற தைஇ – நற் 390/5
அகல் இரு விசும்பின் மீனினும் – குறு 44/3
அதலை குன்றத்து அகல் வாய் குண்டு சுனை – குறு 59/2
ஞாயிறு பட்ட அகல் வாய் வானத்து – குறு 92/1
கவலை கெண்டிய அகல் வாய் சிறு குழி – குறு 233/1
துத்தி பாந்தள் பைத்து அகல் அல்குல் – குறு 294/5
அகல் இலை பலவின் சாரல் முன்னி – குறு 352/3
தேர் அகல் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 316/2
அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர் – பதி 52/28
அகல் இரு விசும்பின் ஆகத்து அதிர – பதி 68/4
அகல் இரு விசும்பின் அதிர் சினம் சிறந்து – பதி 81/3
அகல் வையத்து பகல் ஆற்றி – பதி 90/9
மலர் அகல் மார்பின் மை படி குடுமிய – பரி 15/9
அகல் அல்கும் வையை துறை – பரி 24/33
கொடுகொட்டி ஆடும்_கால் கோடு உயர் அகல் அல்குல் – கலி 1/6
அகல் நகர் கொள்ளா அலர் தலைத்தந்து – கலி 19/4
பல் பயம் உதவிய பசுமை தீர் அகல் ஞாலம் – கலி 29/3
சில் நீரால் அறல் வார அகல் யாறு கவின் பெற – கலி 34/3
கான் அகல் நாடன் மகன் – கலி 39/11
குன்று அகல் நன் நாடன் வாய்மையில் பொய் தோன்றின் – கலி 41/23
விடியல் வெம் கதிர் காயும் வேய் அமல் அகல் அறை – கலி 45/1
அகல் மலை அடுக்கத்த அமை ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/13
அகல் அறை வரிக்கும் சாரல் – கலி 49/24
ஐது அகல் அல்குலாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/16
கோடு எழில் அகல் அல்குல் கொடி அன்னார் முலை மூழ்கி – கலி 67/10
அணி மிகு சேவலை அகல் அடை மறைத்து என – கலி 70/2
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த – கலி 79/1
புல்லல் எம் புதல்வனை புகல் அகல் நின் மார்பில் – கலி 79/11
பெரும் திரு நிலைஇய வீங்கு சோற்று அகல் மனை – கலி 83/1
அகல் நகர் மீள்தருவான் ஆக புரி ஞெகிழ்பு – கலி 83/11
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர் – கலி 84/13
ஒருத்தி வரி ஆர் அகல் அல்குல் காழகம் – கலி 92/37
அகல் அல்குல் தோள் கண் என மூ வழி பெருகி – கலி 108/2
அகல் ஆங்கண் அளை மாறி அலமந்து பெயரும்_கால் – கலி 108/5
கண்ணி எடுக்கல்லா கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் – கலி 109/10
அல்கல் அகல் அறை ஆயமொடு ஆடி – கலி 113/24
நினக்கு ஒரூஉம் மற்று என்று அகல் அகலும் நீடு இன்று – கலி 114/9
அகல் ஆங்கண் இருள் நீங்கி அணி நிலா திகழ்ந்த பின் – கலி 143/1
பகல் நீ வரினும் புணர்குவை அகல் மலை – அகம் 18/16
அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக – அகம் 19/17
ஐது இலங்கு அகல் இலை நெய் கனி நோன் காழ் – அகம் 64/5
அகல் வாய் பாந்தள் படாஅர் – அகம் 68/20
அகல் இரு வானம் அம் மஞ்சு ஈன – அகம் 71/8
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றி தோன்றும் – அகம் 79/8
உச்சி குடத்தர் புத்து அகல் மண்டையர் – அகம் 86/8
அருவி ஆம்பல் அகல் அடை துடக்கி – அகம் 96/5
அறல் அவிர் வார் மணல் அகல் யாற்று அடைகரை – அகம் 97/18
அகல் இரு விசும்பிற்கு ஓடம் போல – அகம் 101/12
அகல் அறை மலர்ந்த அரும்பு முதிர் வேங்கை – அகம் 105/1
புகர் அரை தேக்கின் அகல் இலை மாந்தும் – அகம் 107/10
இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்கு – அகம் 109/12
நெய்தல் உருவின் ஐது இலங்கு அகல் இலை – அகம் 119/11
அகல் வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே – அகம் 122/11
அறு_மீன் சேரும் அகல் இருள் நடுநாள் – அகம் 141/8
வாடு பல் அகல் இலை கோடைக்கு ஒய்யும் – அகம் 143/4
அகல் அறை நெடும் சுனை துவலையின் மலர்ந்த – அகம் 143/14
அகல் மலை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த – அகம் 171/2
நீலத்து அன்ன அகல் இலை சேம்பின் – அகம் 178/4
நீர் மிசை நிவந்த நெடும் தாள் அகல் இலை – அகம் 186/4
ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெம் சோறு – அகம் 196/5
அகல் இரு விசும்பு_அகம் புதைய பாஅய் – அகம் 214/1
துவலை தூவல் கழிய அகல் வயல் – அகம் 217/3
அகல் வாய் வானத்து ஆழி போழ்ந்து என – அகம் 229/2
களவன் மண் அளை செறிய அகல் வயல் – அகம் 235/11
மலி நீர் அகல் வயல் யாணர் ஊர – அகம் 246/4
தாது ஆர் காஞ்சி தண் பொழில் அகல் யாறு – அகம் 246/6
அம் தூம்பு அகல் அமை கமம் செல பெய்த – அகம் 253/15
அகல் இடம் குயின்ற பல் பெயர் மண்ணி – அகம் 269/8
ஐது அகல் அல்குல் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 275/16
அவரை பைம் பூ பயில அகல் வயல் – அகம் 294/9
அகல் இடம் குழித்த அகல் வாய் கூவல் – அகம் 295/11
அகல் இடம் குழித்த அகல் வாய் கூவல் – அகம் 295/11
அகல் இடம் செல்லுநர் அறிவு கெட தாஅய் – அகம் 299/8
கவலை கரக்கும் காடு அகல் அத்தம் – அகம் 299/9
அகல் எழில் அல்குல் அம் வரி வாட – அகம் 307/2
புலவு புழுக்கு உண்ட வான் கண் அகல் அறை – அகம் 309/6
அரும் கடி காப்பின் அகல் நகர் ஒரு சிறை – அகம் 311/2
அகல் இலை கவித்த புதல் போல் குரம்பை – அகம் 315/16
களர் கால் யாத்த கண் அகல் பரப்பின் – அகம் 327/11
குழல் கால் சேம்பின் கொழு மடல் அகல் இலை – அகம் 336/1
அகல் இரும் கானத்து கொல்லி போல – அகம் 338/14
அகல் இரு விசும்பில் பகல் செல சென்று – அகம் 363/2
அகல் வாய் வானம் ஆல் இருள் பரப்ப – அகம் 365/1
அகல் இலை புன்னை புகர் இல் நீழல் – அகம் 370/3
அகல் இலை நாவல் உண்துறை உதிர்த்த – அகம் 380/4
அகல் அமை அல்குல் பற்றி கூந்தல் – அகம் 385/13
ஐது அகல் அல்குல் கவின் பெற புனைந்த – அகம் 390/6
மல்கு அகல் வட்டியர் கொள்வு இடம் பெறாஅர் – அகம் 391/3
அகல் இரு விசும்பினானும் – புறம் 8/9
அகல் வயல் மலை வேலி – புறம் 17/10
இமிழ் கடல் வளைஇய ஈண்டு அகல் கிடக்கை – புறம் 19/1
அழுந்த பற்றி அகல் விசும்பு ஆர்ப்பு எழ – புறம் 77/11
அறு குளத்து உகுத்தும் அகல் வயல் பொழிந்தும் – புறம் 142/1
சிறு நுதல் பேர் அகல் அல்குல் – புறம் 166/15
செழும் கோள் வாழை அகல் இலை பகுக்கும் – புறம் 168/13
கூழை தாங்கிய அகல் யாற்று – புறம் 169/4
இகலினர் எறிந்த அகல் இலை முருக்கின் – புறம் 169/10
அகல் அடை அரியல் மாந்தி தெண் கடல் – புறம் 209/4
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றும் சூளை – புறம் 228/3
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ – புறம் 235/10
அகல் நாட்டு அண்ணல் புகாவே நெருநை – புறம் 249/7
அணைத்தனன் கொளினே அகல் மார்பு எடுக்க அல்லேன் – புறம் 255/2
புழல் கால் ஆம்பல் அகல் அடை நீழல் – புறம் 266/3
புத்து அகல் கொண்ட புலி கண் வெப்பர் – புறம் 269/4
மெல் இழை மகளிர் ஐது அகல் அல்குல் – புறம் 271/3
அகல் பெய் குன்றியின் சுழலும் கண்ணன் – புறம் 300/4
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் – புறம் 389/16
அகல் அள்ளல் புள் இரீஇயுந்து – புறம் 395/15
மேல்


அகல்-மதி (1)

சுவல் மிசை தாதொடு தாழ அகல்-மதி
தீம் கதிர் விட்டது போல முகன் அமர்ந்து – கலி 56/4,5
மேல்


அகல்பு (1)

நிரம்பு அகல்பு அறியா ஏறா_ஏணி – பதி 43/33
மேல்


அகல்வர் (1)

அகல்வர் ஆடவர் அது அதன் பண்பே – நற் 24/9
மேல்


அகல்வாம் (1)

ஆள்வினைக்கு அகல்வாம் எனினும் – நற் 103/10
மேல்


அகல்வு (2)

சிறிய நெஞ்சத்து அகல்வு அறியானே – நற் 388/10
அறவற்கு எவனோ நாம் அகல்வு அன்னாய் – ஐங் 212/3
மேல்


அகல (31)

ஆறு செல் வருத்தம் அகல நீக்கி – பொரு 93
சேண் புலம்பு அகல இனிய கூறி – மலை 167
புலம்பு சேண் அகல புதுவிர் ஆகுவிர் – மலை 412
பருவரல் நெஞ்சமொடு பல் படர் அகல
வருவர் வாழி தோழி மூவன் – நற் 18/1,2
அகல் இலை அகல வீசி அகலாது – நற் 89/6
பகல் வந்தீமோ பல் படர் அகல
எருவை நீடிய பெரு வரை சிறுகுடி – நற் 156/6,7
சில வித்து அகல இட்டு என பல விளைந்து – நற் 209/3
புலம்பு சேண் அகல நீக்கி – நற் 217/8
அரும் படர் அகல நீக்கி – நற் 361/8
காதலர் அகல கல்லென்றவ்வே – குறு 24/6
தழை தாழ் அல்குல் இவள் புலம்பு அகல
தாழை தைஇய தயங்கு திரை கொடும் கழி – குறு 345/4,5
இனம் தோடு அகல ஊர் உடன் எழுந்து – பதி 19/16
மணி நிற மை இருள் அகல நிலா விரிபு – பதி 31/11
புல் இருள் விடிய புலம்பு சேண் அகல
பாய் இருள் நீங்க பல் கதிர் பரப்பி – பதி 59/4,5
விசும்பு மெய் அகல பெயல் புரவு எதிர – பதி 69/15
இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் – பரி 1/22
அகல நீ துறத்தலின் அழுது ஓவா உண்கண் எம் – கலி 70/11
ஏழையை என்று அகல நக்கு வந்தீயாய் நீ – கலி 114/5
மருள் உறு நோயொடு மம்மர் அகல
இருள் உறு கூந்தலாள் என்னை – கலி 140/32,33
துன்னி அகல துறந்த அணியளாய் – கலி 146/5
ஆய் இழை மடவரல் அவலம் அகல
பாய் இருள் பரப்பினை பகல் களைந்தது போல – கலி 148/21,22
தோள் புலம்பு அகல துஞ்சி நம்மொடு – அகம் 187/1
புலம்பொடு வதியும் கலங்கு அஞர் அகல
வேந்து உறு தொழிலொடு வேறு புலத்து அல்கி – அகம் 254/9,10
கழியாமையே அழி படர் அகல
வருவர்-மன்னால் தோழி தண் பணை – அகம் 255/8,9
முனி படர் அகல மூழ்குவம்-கொல்லோ – அகம் 278/12
எவ்வம் இகந்து சேண் அகல வை எயிற்று – அகம் 285/3
அருள் இலாளர் பொருள்_வயின் அகல
எவ்வம் தாங்கிய இடும்பை நெஞ்சத்து – அகம் 305/9,10
துனி கண் அகல வளைஇ கங்குலின் – அகம் 328/6
நெடும் தேர் அகல நீக்கி பையென – அகம் 360/13
கானல் அல்கிய நம் களவு அகல
பல் புரிந்து இயறல் உற்ற நல் வினை – அகம் 400/3,4
மீன் திகழ் விசும்பில் பாய் இருள் அகல
ஈண்டு செலல் மரபின் தன் இயல் வழாஅது – புறம் 25/1,2
மேல்


அகலத்தவனை (1)

வரை அகலத்தவனை வானவன் மகள் – பரி 9/58
மேல்


அகலத்தான் (1)

வடு படு மான்_மத_சாந்து ஆர் அகலத்தான்
எடுத்த வேய் எக்கி நூக்கு உயர்பு தாக்க – பரி 16/44,45
மேல்


அகலத்து (13)

மண்டு அமர் கடந்த நின் வென்று ஆடு அகலத்து
பரிசிலர் தாங்கும் உரு கெழு நெடு வேஎள் – திரு 272,273
நறும் சாந்து நீவிய கேழ் கிளர் அகலத்து
ஆவுதி மண்ணி அவிர் துகில் முடித்து – மது 493,494
மைந்து இறைகொண்ட மலர்ந்து ஏந்து அகலத்து
தொன்றுபடு நறும் தார் பூணொடு பொலிய – குறி 121,122
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து
நோன்பு புரி தட கை சான்றோர் மெய்ம்மறை – பதி 14/11,12
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து
புரையோர் உண்கண் துயில் இன் பாயல் – பதி 16/17,18
வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து
கண் பொரு திகிரி கமழ் குரல் துழாஅய் – பதி 31/7,8
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து
பொன் அம் கண்ணி பொலம் தேர் நன்னன் – பதி 40/13,14
அடியோர் மைந்தர் அகலத்து அகலா – பரி 8/43
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை – பரி 11/63
செய்யவள் அணி அகலத்து ஆரமொடு அணி கொள்பு – கலி 28/5
அணி கிளர் நெடு வரை அலைக்கும் நின் அகலத்து
மணி கிளர் ஆரம் தாரொடு துயல்வர – கலி 135/17,18
தேம் கமழ் அகலத்து புலர்ந்த சாந்தின் – அகம் 36/18
புகழ் குறி கொண்ட பொலம் தார் அகலத்து
தண் கமழ் சாந்தம் நுண் துகள் அணிய – அகம் 354/9,10
மேல்


அகலத்துக்கு (1)

நல் தார் அகலத்துக்கு ஓர் சார மேவிய – கலி 93/34
மேல்


அகலத்தோன் (1)

மல்லரை மறம் சாய்த்த மலர் தண் தார் அகலத்தோன்
ஒல்லாதார் உடன்று ஓட உருத்து உடன் எறிதலின் – கலி 134/1,2
மேல்


அகலம் (27)

உயர்வு அகலம் திண்மை அருமை இ நான்கின் – குறள் 75/5
தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத – நற் 235/8
ஓங்கு மலை நாடன் சாந்து புலர் அகலம்
உள்ளின் உள் நோய் மல்கும் – குறு 150/3,4
தண் தார் அகலம் தலைத்தலை கொளவே – ஐங் 33/4
சுடர் பூண் விளங்கும் ஏந்து எழில் அகலம்
நீ இனிது முயங்க வந்தனர் – ஐங் 353/2,3
மயங்கு மலர் அகலம் நீ இனிது முயங்க – ஐங் 465/3
வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம்
மகளிர்க்கு அல்லது மலர்ப்பு அறியலையே – பதி 63/4,5
செய்யோள் சேர்ந்த நின் மாசு இல் அகலம்
வளர் திரை மண்ணிய கிளர் பொறி நாப்பண் – பரி 2/31,32
மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி மம்மர் கூர்ந்து – பரி 12/72
திரு வரை அகலம் தொழுவோர்க்கு – பரி 13/12
அகலம் கடிகுவேம் என்பவை யார்க்கானும் – பரி 20/92
பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் அகன் அகலம்
வரு முலை புணர்ந்தன என்பதனால் என் தோழி – கலி 39/4,5
மணி புரை செம் வாய் நின் மார்பு அகலம் நனைப்பதால் – கலி 79/8
தண் தார் அகலம் புகும் – கலி 92/41
புக்கு அகலம் புல்லின் நெஞ்சு ஊன்றும் புறம் புல்லின் – கலி 94/19
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் அகலம்
வீங்க முயங்கல் யாம் வேண்டினமே – அகம் 26/14,15
தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம்
வதுவை நாள் அணி புதுவோர் புணரிய – அகம் 56/8,9
உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து – அகம் 102/14
போர் அடங்கு அகலம் பொருந்திய தார் போல் – அகம் 175/15
சாந்து புலர் அகலம் மறுப்ப காண்_தக – அகம் 224/9
தோள் முற்றுக நின் சாந்து புலர் அகலம் ஆங்க – புறம் 29/7
சிலை தார் அகலம் மலைக்குநர் உளர் எனின் – புறம் 61/14
மலைப்பு அரும் அகலம் மதியார் சிலைத்து எழுந்து – புறம் 78/4
தண் தார் அகலம் நோக்கின மலர்ந்தே – புறம் 155/8
பல் பொறி கொண்ட ஏந்து எழில் அகலம்
மாண் இழை மகளிர் புல்லு-தொறும் புகல – புறம் 161/27,28
வரு படை தாங்கிய கிளர் தார் அகலம்
அரும் கடன் இறும்-மார் வயவர் எறிய – புறம் 282/4,5
சார்ந்து ஆர் அகலம் உளம் கழிந்தன்றே – புறம் 308/7
மேல்


அகலமும் (5)

ஒண் தார் அகலமும் உண்ணுமோ பலியே – குறு 362/7
நின் தோற்றமும் அகலமும் நீரின் உள – பரி 4/30
சாந்து ஆர் அகலமும் தகையும் மிக நயந்து – அகம் 388/16
போற்றார் பொறுத்தலும் சூழ்ச்சியது அகலமும்
வலியும் தெறலும் அளியும் உடையோய் – புறம் 2/7,8
வியன் ஞாலத்து அகலமும்
வளி வழங்கு திசையும் – புறம் 20/2,3
மேல்


அகலா (6)

அகலா மீனின் அவிர்வன இமைப்ப – திரு 88
அகலா காதலொடு பகல் விளையாடி – பட் 103
காமர் நெஞ்சமொடு அகலா
தேடூஉ நின்ற இரலை ஏறே – நற் 242/9,10
அடியோர் மைந்தர் அகலத்து அகலா
அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர் புணர்ச்சி – பரி 8/43,44
அகலா அம் துளை கோடை முகத்தலின் – அகம் 225/6
அகலா செல்வம் முழுவதும் செய்தோன் – புறம் 34/15
மேல்


அகலா-கடை (1)

போகு_ஆறு அகலா-கடை
அளவு அறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உள போல – குறள் 48/16,17
மேல்


அகலாத (1)

மாலை நோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத
காலை அறிந்தது இலேன் – குறள் 123/11,12
மேல்


அகலாது (6)

அகலாது அணுகாது தீ காய்வார் போல்க – குறள் 70/1
அகல் இலை அகல வீசி அகலாது
அல்கலும் அலைக்கும் நல்கா வாடை – நற் 89/6,7
உழவன் யாத்த குழவியின் அகலாது
பாஅல் பைம் பயிர் ஆரும் ஊரன் – குறு 181/4,5
அகலினும் அகலாது ஆகி – குறு 257/5
வருந்துவள் பெரிது என அரும் தொழிற்கு அகலாது
வந்தனரால் நம் காதலர் – ஐங் 499/3,4
பகலினும் அகலாது ஆகி யாமம் – அகம் 305/1
மேல்


அகலான் (3)

அயலோர் அம்பலின் அகலான்
பகலின் வரூஉம் எறி புனத்தானே – நற் 285/10,11
வரைபவன் என்னின் அகலான் அவனை – கலி 146/27
பகலும் நம்_வயின் அகலான் ஆகி – அகம் 50/5
மேல்


அகலிகை (1)

இந்திரன் பூசை இவள் அகலிகை இவன் – பரி 19/50
மேல்


அகலிது (1)

அகலிது ஆக வனைமோ – புறம் 256/6
மேல்


அகலின் (1)

சுடர் கொள் அகலின் சுருங்கு பிணி அவிழ – அகம் 235/8
மேல்


அகலினும் (2)

அகலினும் அகலாது ஆகி – குறு 257/5
வரைவு நன்று என்னாது அகலினும் அவர் வறிது – அகம் 119/4
மேல்


அகலும் (2)

நினக்கு ஒரூஉம் மற்று என்று அகல் அகலும் நீடு இன்று – கலி 114/9
விரிப்பின் அகலும் தொகுப்பின் எஞ்சும் – புறம் 53/6
மேல்


அகலுள் (7)

அகலுள் ஆங்கண் அறியுநர் வினாயும் – குறி 4
அகலுள் ஆங்கண் கழி மிடைந்து இயற்றிய – மலை 438
அகலுள் ஆங்கண் சீறூரேமே – நற் 266/4
அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவை – அகம் 226/3
அகலுள் ஆண்மை அச்சு அற கூறிய – அகம் 281/2
அகலுள் ஆங்கண் சீறூர் மறப்ப – புறம் 65/5
பகலும் கூவும் அகலுள் ஆங்கண் – புறம் 362/18
மேல்


அகலேன்-மன்னே (1)

ஆடுவழி_ஆடுவழி அகலேன்-மன்னே – அகம் 49/18
மேல்


அகவ (10)

பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி அகவ
விசும்பு ஆறு ஆக விரை செலல் முன்னி – திரு 122,123
அரந்தை பெண்டிர் இனைந்தனர் அகவ
கொழும் பதிய குடி தேம்பி – மது 166,167
அன்னம் கரைய அணி மயில் அகவ
பிடி புணர் பெரும் களிறு முழங்க முழு வலி – மது 675,676
ஓங்கு இரும் பெண்ணை அக மடல் அகவ
பாம்பு மணி உமிழ பல் வயின் கோவலர் – குறி 220,221
குழல் அகவ யாழ் முரல – பட் 156
தீம் குரல் அகவ கேட்டும் நீங்கிய – குறு 191/4
கரும் கண் காக்கையொடு கழுகு விசும்பு அகவ
சிறு கண் யானை ஆள் வீழ்த்து திரிதரும் – ஐங் 314/2,3
குயில் பெடை இன் குரல் அகவ
அயிர் கேழ் நுண் அறல் நுடங்கும் பொழுதே – ஐங் 341/2,3
மலைய இனம் கலங்க மலைய மயில் அகவ
மலை மாசு கழிய கதழும் அருவி இழியும் – பரி 6/4,5
மணி மருள் நன் நீர் சினை மட மயில் அகவ
குருகு இலை உதிர குயில்_இனம் கூவ – பரி 15/40,41
மேல்


அகவர் (1)

கானவர் மருதம் பாட அகவர்
நீல் நிற முல்லை பல் திணை நுவல – பொரு 220,221
மேல்


அகவர்க்கு (1)

நாள் ஈண்டிய நல் அகவர்க்கு
தேரொடு மா சிதறி – மது 223,224
மேல்


அகவரும் (1)

அகவரும் பாண்டியும் அத்திரியும் ஆய் மா – பரி 10/16
மேல்


அகவலன் (1)

அகவலன் பெறுக மாவே என்றும் – பதி 43/28
மேல்


அகவன் (4)

அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே – குறு 23/1
அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே – குறு 23/1
அகவன்_மகளே பாடுக பாட்டே – குறு 23/3
வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் – குறு 298/6
மேல்


அகவன்_மகளிர் (1)

வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர்
மட பிடி பரிசில் மான – குறு 298/6,7
மேல்


அகவன்_மகளே (3)

அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே – குறு 23/1
அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே
மனவு கோப்பு அன்ன நன் நெடும் கூந்தல் – குறு 23/1,2
அகவன்_மகளே பாடுக பாட்டே – குறு 23/3
மேல்


அகவாவே (1)

இன் துணை அன்றில் இரவின் அகவாவே
அன்று தான் ஈர்த்த கரும்பு அணி வாட என் – கலி 131/28,29
மேல்


அகவினம் (2)

அகவினம் பாடுவாம் தோழி அமர் கண் – கலி 40/1
அகவினம் பாடுவாம் நாம் – கலி 40/7
மேல்


அகவுநர் (6)

பகர் குழல் பாண்டில் இயம்ப அகவுநர்
நா நவில் பாடல் முழவு எதிர்ந்த அன்ன – பரி 15/42,43
அகவுநர் புரந்த அன்பின் கழல் தொடி – அகம் 97/11
புன் தலை மட பிடி அகவுநர் பெருமகன் – அகம் 113/3
நுண் கோல் அகவுநர் புரந்த பேர் இசை – அகம் 152/4
நுண் கோல் அகவுநர் வேண்டின் வெண் கோட்டு – அகம் 208/3
இன் குரல் அகவுநர் இரப்பின் நாள்-தொறும் – அகம் 249/4
மேல்


அகவும் (15)

மயில் அகவும் மலி பொங்கர் – மது 333
கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை – நெடு 99
குழல் இசை குரல குறும் பல அகவும்
குன்று கெழு சிறு நெறி அரிய என்னாது – குறு 151/3,4
இன மயில் அகவும் மரம் பயில் கானத்து – குறு 249/1
ஆடு மயில் அகவும் நாடன் நம்மொடு – குறு 264/3
வயவு பெடை அகவும் பானாள் கங்குல் – குறு 301/4
பழன கம்புள் பயிர் பெடை அகவும்
கழனி ஊர நின் மொழிவல் என்றும் – ஐங் 60/1,2
புன் தலை பேடை வரி நிழல் அகவும்
இ ஊர் மங்கையர் தொகுத்து இனி – ஐங் 62/2,3
ஆனாது அகவும் பொழுதினான் மேவர – கலி 92/64
துணை பயிர்ந்து அகவும் துணைதரு தண் கார் – அகம் 85/13
நுகர் குயில் அகவும் குரல் கேட்போர்க்கே – அகம் 97/23
அன்றில் அகவும் ஆங்கண் – அகம் 120/15
பல் காய் அம் சினை அகவும் அத்தம் – அகம் 271/8
மணி நிற மஞ்ஞை அகவும்
அணி மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – அகம் 272/18,19
இன மயில் அகவும் கார் கொள் வியன் புனத்து – அகம் 334/13
மேல்


அகவுவம் (2)

வள்ளை அகவுவம் வா இகுளை நாம் – கலி 42/8
வள்ளை அகவுவம் வா – கலி 42/9
மேல்


அகழ் (8)

அகழ் சூழ் பயம்பின் அகத்து ஒளித்து ஒடுங்கி – பெரும் 108
நிலன் அகழ் உளியர் கலன் நசைஇ கொட்கும் – மது 641
திரை பட குழிந்த கல் அகழ் கிடங்கின் – மலை 91
அகழ் இழிந்து அன்ன கான்யாற்று நடவை – மலை 214
கிழங்கு அகழ் நெடும் குழி மல்க வேங்கை – ஐங் 208/2
கிழங்கு அகழ் கேழல் உழுத சிலம்பில் – ஐங் 270/1
விறல் மிகு வலி ஒலி பொலிபு அகழ் புழுதியின் – பரி 13/33
குறும்பு அடு குண்டு அகழ் நீள் மதில் ஊரே – புறம் 379/18
மேல்


அகழ்க்குவனே (1)

மலை அகழ்க்குவனே கடல் தூர்க்குவனே – பட் 271
மேல்


அகழ்ந்த (3)

சேணோன் அகழ்ந்த மடி வாய் பயம்பின் – மது 294
பழம் குழி அகழ்ந்த கானவன் கிழங்கினொடு – குறு 379/2
இகழ்ந்து இயங்கு இயவின் அகழ்ந்த குழி செத்து – அகம் 21/25
மேல்


அகழ்ந்து (1)

உடும்பு கொலீஇ வரி நுணல் அகழ்ந்து
நெடும் கோட்டு புற்றத்து ஈயல் கெண்டி – நற் 59/1,2
மேல்


அகழ்வாரை (1)

அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை – குறள் 16/1
மேல்


அகழ்வோன் (1)

நீர் திகழ் சிலம்பின் நன் பொன் அகழ்வோன்
கண் பொருது இமைக்கும் திண் மணி கிளர்ப்ப – அகம் 282/4,5
மேல்


அகழி (6)

தெண் கடல் குண்டு அகழி
சீர் சான்ற உயர் நெல்லின் – மது 86,87
கோள் வல் முதலைய குண்டு கண் அகழி
வான் உற ஓங்கிய வளைந்து செய் புரிசை – பதி 53/8,9
பார் உடைத்த குண்டு அகழி
நீர் அழுவ நிவப்பு குறித்து – புறம் 14/5,6
குரூஉ கெடிற்ற குண்டு அகழி
வான் உட்கும் வடி நீள் மதில் – புறம் 18/10,11
நில வரை இறந்த குண்டு கண் அகழி
வான் தோய்வு அன்ன புரிசை விசும்பின் – புறம் 21/2,3
கராஅம் கலித்த குண்டு கண் அகழி
இடம் கரும் குட்டத்து உடன் தொக்கு ஓடி – புறம் 37/7,8
மேல்


அகழிய (2)

குண்டு கண் அகழிய மதில் பல கடந்து – பதி 45/7
குண்டு கண் அகழிய குறும் தாள் ஞாயில் – பதி 71/12
மேல்


அகழின் (1)

செ வாய் எஃகம் வளைஇய அகழின்
கார் இடி உருமின் உரறு முரசின் – பதி 33/9,10
மேல்


அகழும் (2)

ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அகழும்
நடுநாள் வருதல் அஞ்சுதும் யாம் என – நற் 125/4,5
இரை தேர் எண்கு_இனம் அகழும்
வரை சேர் சிறு நெறி வாராதீமே – நற் 336/10,11
மேல்


அகளத்து (2)

வயிறு சேர்பு ஒழுகிய வகை அமை அகளத்து
கான குமிழின் கனி நிறம் கடுப்ப – சிறு 224,225
அகளத்து அன்ன நிறை சுனை புறவின் – மலை 104
மேல்


அகற்ற (3)

குணக்கு எழு திங்கள் கனை இருள் அகற்ற
பண்டு அறி வாரா உருவோடு என் அரை – புறம் 376/8,9
இனையல் அகற்ற என் கிணை தொடா குறுகி – புறம் 377/4
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு அகற்ற
அகடு நனை வேங்கை வீ கண்டு அன்ன – புறம் 390/20,21
மேல்


அகற்றல் (1)

இலம்பாடு அகற்றல் யாவது புலம்பொடு – புறம் 381/15
மேல்


அகற்றலின் (1)

அருகுவித்து ஒருவரை அகற்றலின் தெரிவார்_கண் – கலி 142/2
மேல்


அகற்றவும் (1)

களிறு சென்று களன் அகற்றவும்
களன் அகற்றிய வியல் ஆங்கண் – புறம் 26/3,4
மேல்


அகற்றி (5)

திறல் சால் வென்றியொடு தெவ்வு புலம் அகற்றி
விறல் வேல் மன்னர் மன் எயில் முருக்கி – சிறு 246,247
அரிய தந்து குடி அகற்றி
பெரிய கற்று இசை விளக்கி – மது 766,767
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி
மின் ஒளிர் எஃகம் செல் நெறி விளக்க – அகம் 272/4,5
வாடு புலம் புக்கு என கோடு துவைத்து அகற்றி
ஒல்கு நிலை கடுக்கை அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 399/9,10
நகை_புல_வாணர் நல்குரவு அகற்றி
மிக பொலியர் தன் சேவடி அத்தை என்று – புறம் 387/13,14
மேல்


அகற்றிய (4)

மலர் தலை காரான் அகற்றிய தண்ணடை – நற் 391/4
உலகு இருள் அகற்றிய பதின்மரும் இருவரும் – பரி 8/4
நாடு கண் அகற்றிய உதியஞ்சேரல் – அகம் 65/5
களன் அகற்றிய வியல் ஆங்கண் – புறம் 26/4
மேல்


அகற்றும் (8)

பேதை படுக்கும் இழவு_ஊழ் அறிவு அகற்றும்
ஆகல்_ஊழ் உற்ற-கடை – குறள் 38/3,4
பாய் இருள் அகற்றும் பயம் கெழு பண்பின் – பதி 22/33
திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும்
விறல் மிகு வலி ஒலி பொலிபு அகழ் புழுதியின் – பரி 13/32,33
அமை கண் விடு நொடி கண கலை அகற்றும்
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி கைம்மிக்கு – அகம் 47/7,8
ஐ அறிவு அகற்றும் கையறு படரோடு – அகம் 71/7
அம் கண் விசும்பின் ஆர் இருள் அகற்றும்
வெம்_கதிர்_செல்வன் போலவும் குட திசை – புறம் 56/22,23
ஒளி திகழ் திருந்து மணி நளி இருள் அகற்றும்
வன்_புல நாடன் வய_மான் பிட்டன் – புறம் 172/7,8
எஃகு இருள் அகற்றும் ஏம பாசறை – புறம் 397/7
மேல்


அகறல் (8)

சென்று சேண் அகறல் வல்லிய நீயே – நற் 137/10
அகறல் ஓம்பு-மின் அறிவுடையீர் என – நற் 243/6
அணங்கு வளர்த்து அகறல் வல்லாதீமோ – ஐங் 149/3
அதனால் அகறல் அறியா அணி இழை நல்லார் – பரி 9/23
புன்கண் கொண்டு இனையவும் பொருள்_வயின் அகறல்
அன்பு அன்று என்று யான் கூற அன்பு உற்று – கலி 2/24,25
அகறல் ஆய்ந்தனர் ஆயினும் பகல் செல – அகம் 213/11
பிரிந்தனிர் அகறல் சூழின் அரும் பொருள் – அகம் 319/11
நன்று புறமாறி அகறல் யாழ நின் – அகம் 398/9
மேல்


அகறலின் (1)

அகறலின் ஆங்கு ஒன்று உடைத்து – குறள் 133/10
மேல்


அகறலோ (1)

அழி படர் அலைப்ப அகறலோ கொடிதே – கலி 132/24
மேல்


அகறி (1)

ஆள்வினைக்கு அகறி ஆயின் இன்றொடு – நற் 205/7
மேல்


அகறிர் (2)

அன்பு இலிர் அகறிர் ஆயின் என் பரம் – நற் 37/7
எம் விட்டு அகறிர் ஆயின் கொன் ஒன்று – நற் 266/6
மேல்


அகறிரோ (1)

அகறிரோ எம் ஆயம் விட்டு என – பொரு 123
மேல்


அகன் (91)

அகன் அமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகன் அமர்ந்து – குறள் 9/7
அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமர்ந்து – குறள் 10/3
அறாஅ யாணர் அகன் தலை பேர் ஊர் – பொரு 1
கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி – பொரு 70
கரை சூழ்ந்த அகன் கிடக்கை – பொரு 179
அவிழ் தளவின் அகன் தோன்றி – பொரு 199
கரு வில் ஓச்சிய கண் அகன் எறுழ் தோள் – பெரும் 74
கார் ஏறு பொருத கண் அகன் செறுவின் – பெரும் 210
கழுநீர் பொலிந்த கண் அகன் பொய்கை – மது 171
அறம் நிலைஇய அகன் அட்டில் – பட் 43
வரி மணல் அகன் திட்டை – பட் 60
கராஅம் கலித்த கண் அகன் பொய்கை – பட் 242
கடு கலித்து எழுந்த கண் அகன் சிலம்பில் – மலை 14
கயம் கண்டு அன்ன அகன் பை அம் கண் – மலை 259
அகன் கண் பாறை துவன்றி கல்லென – மலை 276
அகன் துறை ஊரனும் வந்தனன் – நற் 40/11
பூம் பொறி பொலிந்த அழல் உமிழ் அகன் பை – நற் 75/2
அகன் தொடி செறித்த முன்கை ஒண் நுதல் – நற் 77/10
வேட்ட சீறூர் அகன் கண் கேணி – நற் 92/5
நிலம் கண்டு அன்ன அகன் கண் பாசறை – நற் 125/10
இடு பலி நுவலும் அகன் தலை மன்றத்து – நற் 293/3
கண் அகன் விசும்பின் மதி என உணர்ந்த நின் – நற் 316/5
அணி மிகு கானத்து அகன் புறம் பரந்த – நற் 362/4
கண் அகன் வைப்பின் நாடும் ஊரும் – நற் 377/2
அகன் உற தழீஇ கேட்குநர் பெறினே – குறு 29/7
உமணர் சேர்ந்து கழிந்த மருங்கின் அகன் தலை – குறு 124/1
புலவு நாறு அகன் துறை வலவன் தாங்கவும் – குறு 311/2
கண் அகன் தூ மணி பெறூஉம் நாடன் – குறு 379/3
அகன் பெரு வட்டி நிறைய மனையோள் – ஐங் 47/2
எக்கர் ஞாழல் புள் இமிழ் அகன் துறை – ஐங் 143/1
அலங்கு மழை பொழிந்த அகன் கண் அருவி – ஐங் 220/1
உயர் கரை கான்யாற்று அவிர் மணல் அகன் துறை – ஐங் 361/1
அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை_பெயரன் – ஐங் 403/3
தொல் கவின் அழிந்த கண் அகன் வைப்பின் – பதி 15/8
துஞ்சு_மரம் துவன்றிய மலர் அகன் பறந்தலை – பதி 22/21
அறாஅ யாணர் அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 23/25
முனை அகன் பெரும் பாழ் ஆக மன்னிய – பதி 25/9
நெடும் தேர் ஓட்டிய பிறர் அகன் தலை நாடே – பதி 25/13
வெம்மை அரிது நின் அகன் தலை நாடே – பதி 28/14
அகன் கண் வைப்பின் ஆடு-மன் அளிய – பதி 29/10
விழுமியோர் துவன்றிய அகன் கண் நாட்பின் – பதி 45/5
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே – பதி 58/19
பாடல் சான்ற அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 62/19
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே – பதி 66/20
அறாஅ யாணர் அகன் கண் செறுவின் – பதி 71/1
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோயே – பதி 76/15
பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் அகன் அகலம் – கலி 39/4
அகன் துறை அணி பெற புதலொடு தாழ்ந்த – கலி 73/1
கண் அகன் இரு விசும்பில் கதழ் பெயல் கலந்து ஏற்ற – கலி 102/1
அவன் கண் அடை சூழ்ந்தார் நின்னை அகன் கண் – கலி 115/18
அகன் ஞாலம் விளக்கும் தன் பல் கதிர் வாய் ஆக – கலி 119/1
புல் இலை மராஅத்த அகன் சேண் அத்தம் – அகம் 3/11
நிரம்பு அகன் செறுவில் வரம்பு அணையா துயல்வர – அகம் 13/20
அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை – அகம் 25/2
வரு புனல் வையை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 36/9
ஆலங்கானத்து அகன் தலை சிவப்ப – அகம் 36/14
கோடை நீடிய அகன் பெரும் குன்றத்து – அகம் 45/3
அகன் சுடர் கல் சேர்பு மறைய மனை_வயின் – அகம் 47/9
வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 59/4
ஆடு அணி அயர்ந்த அகன் பெரும் பந்தர் – அகம் 98/15
கார் கதம்பட்ட கண் அகன் விசும்பின் – அகம் 108/6
புன்கு அவிழ் அகன் துறை பொலிய ஒண் நுதல் – அகம் 116/6
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் பரப்பின் – அகம் 176/1
கான் புலந்து கழியும் கண் அகன் பரப்பின் – அகம் 179/6
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் – அகம் 181/11
கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை நீகான் – அகம் 255/5
நொடி விடு கல்லின் போகி அகன் துறை – அகம் 256/3
தேன் இமிர் அகன் கரை பகுக்கும் – அகம் 280/13
அகன் கண் பாறை செம் வயின் தெறீஇ – அகம் 393/7
பயன் திகழ் வைப்பின் பிறர் அகன் தலை நாடே – புறம் 7/13
வித்தி வான் நோக்கும் புன்_புலம் கண் அகன்
வைப்பு_உற்று ஆயினும் நண்ணி ஆளும் – புறம் 18/24,25
இரத்தி நீடிய அகன் தலை மன்றத்து – புறம் 34/12
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை – புறம் 35/23
காவலர் பழிக்கும் இ கண் அகன் ஞாலம் – புறம் 35/29
காமர் கிடக்கை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 63/15
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை – புறம் 64/3
பொருநரும் உளரோ நும் அகன் தலை நாட்டு என – புறம் 89/3
பெரும் புனல் படப்பை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 98/20
கரி புனம் மயக்கிய அகன் கண் கொல்லை – புறம் 159/16
அன்னோர் கவிக்கும் கண் அகன் தாழி – புறம் 228/12
வியல் மலர் அகன் பொழில் ஈம தாழி – புறம் 256/5
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் தானை – புறம் 351/4
காயம் கனிந்த கண் அகன் கொழும் குறை – புறம் 364/5
கணை துளி பொழிந்த கண் அகன் கிடக்கை – புறம் 369/9
அகன் கண் தடாரி தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 370/18
அகன் தலை வையத்து புரவலர் காணாது – புறம் 371/1
அகன் கண் அதிர ஆகுளி தொடாலின் – புறம் 371/18
கணை காற்று எடுத்த கண் அகன் பாசறை – புறம் 373/4
அகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளி – புறம் 385/4
மருவ இன் நகர் அகன் கடை தலை – புறம் 387/17
அகன் ஞாலம் பெரிது வெம்பினும் – புறம் 395/33
மேல்


அகன்-மின் (1)

நாடு காண் நனம் தலை மென்மெல அகன்-மின்
மா நிழல் பட்ட மரம் பயில் இறும்பின் – மலை 270,271
மேல்


அகன்மோ (1)

பெரும் பெயர் மகிழ்ந பேணாது அகன்மோ
பரந்த பொய்கை பிரம்பொடு நீடிய – அகம் 306/1,2
மேல்


அகன்ற (21)

அஃகி அகன்ற அறிவு என் ஆம் யார் மாட்டும் – குறள் 18/9
ஒட்டாது அகன்ற ஒன்னா தெவ்வர் – மலை 397
அகன்ற தாயத்து அஃகிய நுட்பத்து – மலை 551
அகன்ற அல்குல் ஐது அமை நுசுப்பின் – நற் 101/7
செய்_பொருட்கு அகன்ற செயிர் தீர் காதலர் – நற் 214/8
ஒழுகு நுண் நுசுப்பின் அகன்ற அல்குல் – நற் 245/5
ஐது ஏய்ந்து அகன்ற அல்குல் மை கூர்ந்து – நற் 252/8
அரும் பொருட்கு அகன்ற காதலர் முயக்கு எதிர்ந்து – நற் 333/7
அலப்பென் தோழி அவர் அகன்ற ஞான்றே – குறு 41/6
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் – ஐங் 135/2
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் – ஐங் 176/3
நினக்கு விரிந்து அகன்ற கேள்வி அனைத்தினும் – பரி 3/48
கடை அழிய நீண்டு அகன்ற கண்ணாளை காளை – பரி 11/46
அலர் முலை ஆகத்து அகன்ற அல்குல் – கலி 14/5
ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி அகன்ற நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/20
அம் வயிற்று அகன்ற அல்குல் தைஇ – அகம் 21/3
செய்_வினைக்கு அகன்ற_காலை எஃகு உற்று – அகம் 29/5
எம் விட்டு அகன்ற சில் நாள் சிறிதும் – அகம் 78/13
கனை இருள் அகன்ற கவின் பெறு காலை – அகம் 86/5
விலங்கு அகன்ற வியன் மார்ப – புறம் 3/16
அ வயிற்று அகன்ற மார்பின் பைம் கண் – புறம் 257/2
மேல்


அகன்ற_காலை (1)

செய்_வினைக்கு அகன்ற_காலை எஃகு உற்று – அகம் 29/5
மேல்


அகன்றவர் (4)

ஆடு எழில் அழிவு அஞ்சாது அகன்றவர் திறத்து இனி – கலி 16/3
மாலை நீ உள்ளம் கொண்டு அகன்றவர் துணை தாரா பொழுதின்_கண் – கலி 120/10
வெரு வந்த ஆறு என்னார் விழு பொருட்கு அகன்றவர்
உருவ ஏற்று ஊர்தியான் ஒள் அணி நக்கு அன்ன நின் – கலி 150/12,13
ஒதுக்கு அரிய நெறி என்னார் ஒண் பொருட்கு அகன்றவர்
புது_திங்கள் கண்ணியான் பொன் பூண் ஞான்று அன்ன நின் – கலி 150/16,17
மேல்


அகன்றனர் (7)

செய்_பொருட்கு அகன்றனர் ஆயினும் பொய்யலர் – நற் 246/6
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் எனையதூஉம் – அகம் 69/12
அரும் பொருள் வேட்கையின் அகன்றனர் ஆயினும் – அகம் 91/8
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிறை இறந்து – அகம் 209/10
பல இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிலைஇ – அகம் 227/12
சுரன் இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் மிக நனி – அகம் 233/12
பொருள் புரிந்து அகன்றனர் ஆயினும் அருள் புரிந்து – அகம் 313/9
மேல்


அகன்றாரும் (1)

அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார் – குறள் 17/19
மேல்


அகன்றாரை (2)

காதல் செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/11
இனிய செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/19
மேல்


அகன்றிசினோர்க்கே (1)

கள்வர் போல்வர் நீ அகன்றிசினோர்க்கே – குறு 127/6
மேல்


அகன்றிசினோரே (1)

அருள் மொழி தேற்றி நம் அகன்றிசினோரே – அகம் 311/14
மேல்


அகன்று (16)

அவண் முனையின் அகன்று மாறி – பொரு 198
காதலர் அகன்று என கலங்கி பேது உற்று – நற் 109/2
பல் ஆ நெடு நெறிக்கு அகன்று வந்து என – குறு 64/1
ஞாயிறு பட்ட அகன்று வரு கூட்டத்து – பதி 72/12
திணி நிலம் கடந்த கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி – பரி 3/54
அளி ஒரீஇ காதலர் அகன்று ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/14
ஆற்றல் நோய் அட இவள் அணி வாட அகன்று நீ – கலி 17/9
அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/13
இனிய செய்து அகன்று நீ இன்னாதா துறத்தலின் – கலி 53/12
அஞ்சல் என்று அகன்று நீ அருளாது துறத்தலின் – கலி 53/16
வாய்வாளேன் நிற்ப கடிது அகன்று கைமாறி – கலி 65/15
அது கைவிட்டு அகன்று ஒரீஇ காக்கிற்பான் குடை நீழல் – கலி 78/5
ஐய சேறிரோ அகன்று செய்பொருட்கே – அகம் 81/15
அகன்று உறை மகளிர் அணி துறந்து நடுங்க – அகம் 217/12
மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா – புறம் 374/10
அகன்று மடி கலிங்கம் உடீஇ செல்வமும் – புறம் 393/18
மேல்


அகன்றோர் (4)

ஆள்வினைக்கு அகன்றோர் சென்ற நாட்டும் – நற் 69/10
அகன்றோர் மன்ற நம் மறந்திசினோர் என – நற் 118/5
செறி வளை நெகிழ செய்_பொருட்கு அகன்றோர்
அறிவர்-கொல் வாழி தோழி பொறி வரி – குறு 190/2,3
காடு இறந்து அகன்றோர் நீடினர் ஆயினும் – அகம் 177/12
மேல்


அகன்றோரே (3)

முன் வரல் ஏமம் செய்து அகன்றோரே – குறு 200/7
ஒருங்கு இவண் உறைதல் தெளிந்து அகன்றோரே – ஐங் 456/5
கல்லென் கம்பலை செய்து அகன்றோரே – அகம் 227/22
மேல்


அகில் (11)

வேறு பல் துகிலின் நுடங்கி அகில் சுமந்து – திரு 296
அகில் உண விரித்த அம் மென் கூந்தலின் – சிறு 263
காழ் அகில் அம் புகை கொளீஇ யாழ் இசை – குறி 110
அகில் சுடு கானவன் உவல் சுடு கமழ் புகை – நற் 282/7
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் கமழ் அகில்
ஆரம் நாறும் அறல் போல் கூந்தல் – குறு 286/2,3
நறை அகில் வயங்கிய நளி புன நறும் புகை – குறு 339/1
பங்கம் செய் அகில் பல பளிதம் – பரி 10/82
அகில் கெழு சாந்தம் மாற்றி ஆற்ற – பரி 12/13
ஆவி உண்ணும் அகில் கெழு கமழ் புகை – பரி 17/30
ஏனல் இதணத்து அகில் புகை உண்டு இயங்கும் – கலி 39/8
அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய – புறம் 337/10
மேல்


அகிலின் (1)

கனல் பொருத அகிலின் ஆவி கா எழ – பரி 10/72
மேல்


அகிலும் (3)

நறையும் நரந்தமும் அகிலும் ஆரமும் – பொரு 238
நறு வீ நாகமும் அகிலும் ஆரமும் – சிறு 116
குட மலை பிறந்த ஆரமும் அகிலும்
தென் கடல் முத்தும் குண கடல் துகிரும் – பட் 188,189
மேல்


அகிலொடு (1)

இரும் காழ் அகிலொடு வெள் அயிர் புகைப்ப – நெடு 56
மேல்


அகிலோடு (1)

எரி உருகு அகிலோடு ஆரமும் கமழும் – பரி 18/53
மேல்


அகுதை (4)

இன் கடும் கள்ளின் அகுதை தந்தை – குறு 298/5
அகுதை கிளைதந்து ஆங்கு மிகு பெயல் – அகம் 208/18
சீர் கெழு நோன் தாள் அகுதை_கண் தோன்றிய – புறம் 233/3
மணம் நாறு மார்பின் மற போர் அகுதை
குண்டு நீர் வரைப்பின் கூடல் அன்ன – புறம் 347/5,6
மேல்


அகுதை_கண் (1)

சீர் கெழு நோன் தாள் அகுதை_கண் தோன்றிய – புறம் 233/3
மேல்


அகை (5)

பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு – கலி 55/2
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர – கலி 74/5
அகை எரி ஆனாது என் ஆர் உயிர் எஞ்சும் – கலி 139/26
கொய் அகை முல்லை காலொடு மயங்கி – அகம் 43/9
கண் அகை இளம் குழை கால் முதல் கவினி – அகம் 283/10
மேல்


அகைத்த (2)

உம்பல் அகைத்த ஒண் முறி யாவும் – மலை 429
குப்பை கீரை கொய் கண் அகைத்த
முற்றா இளம் தளிர் கொய்துகொண்டு உப்பு இன்று – புறம் 159/9,10
மேல்


அகைந்து (9)

எரி அகைந்து அன்ன ஏடு இல் தாமரை – பொரு 159
எரி அகைந்து அன்ன வீ ததை இணர – நற் 379/3
எரி அகைந்து அன்ன அவிர்ந்து விளங்கு புரி சடை – அகம் 0/10
எரி அகைந்து அன்ன தாமரை பழனத்து – அகம் 106/1
பொரி அகைந்து அன்ன பொங்கு பல் சிறு மீன் – அகம் 106/2
எரி அகைந்து அன்ன தாமரை இடையிடை – அகம் 116/1
அழல் அகைந்து அன்ன அலங்கு சினை ஒண் பூ – அகம் 245/15
அழல் அகைந்து அன்ன காமர் துதை மயிர் – அகம் 277/14
அழல் அகைந்து அன்ன அம் குழை பொதும்பில் – அகம் 351/7
மேல்


அகைப்ப (3)

நறும் காழ் ஆரம் சுற்றுவன அகைப்ப
பெரும் பெயல் பொழிந்த தொழில எழிலி – நற் 5/4,5
கடும் பரி கதழ் சிறகு அகைப்ப நீ – பதி 25/12
மா முறி ஈன்று மர கொம்பு அகைப்ப
உறை கழிந்து உலந்த பின்றை பொறைய – அகம் 345/13,14
மேல்


அகைபு (1)

வள் இதழ் நீலம் நோக்கி உள் அகைபு
அழுத கண்ணள் ஆகி – குறு 366/5,6
மேல்


அகைய (4)

கயன் அகைய வயல் நிறைக்கும் – மது 92
மறந்தனம் துறந்த காழ் முளை அகைய
நெய் பெய் தீம் பால் பெய்து இனிது வளர்ப்ப – நற் 172/2,3
குன்று கோடு அகைய கடும் கதிர் தெறுதலின் – அகம் 295/2
கவை படு நெஞ்சம் கண்_கண் அகைய
இரு தலை கொள்ளி இடை நின்று வருந்தி – அகம் 339/8,9
மேல்


அங்கண் (2)

அங்கண் உடையன் அவன் – கலி 37/22
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி – கலி 71/2
மேல்


அங்கணத்துள் (1)

அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர் – குறள் 72/19
மேல்


அங்கணாளனை (1)

அறன் அறிந்து ஒழுகும் அங்கணாளனை
திறன் இலார் எடுத்த தீ மொழி எல்லாம் – கலி 144/70,71
மேல்


அங்காடி (5)

நாள்_அங்காடி நனம் தலை கம்பலை – மது 430
அல்_அங்காடி அழிதரு கம்பலை – மது 544
அகல் அங்காடி அசை நிழல் குவித்த – நற் 258/7
நீர் அணி கொண்ட நிறை அணி அங்காடி
ஏர் அணி கொண்டார் இயல் – பரி 24/9,10
நாள்_அங்காடி நாறும் நறு நுதல் – அகம் 93/10
மேல்


அங்கி (2)

அவிர் சடை முனிவர் அங்கி வேட்கும் – பட் 54
அங்கி உயர் நிற்ப அந்தணன் பங்குவின் – பரி 11/7
மேல்


அங்கு (4)

மால் அங்கு உடையம் மலிவனம் மறுகி – குறி 97
திகழ் ஒளி முத்து அங்கு அரும்பு ஆக தைஇ – கலி 80/4
ஆர் உயிர் எஞ்சும்-மன் அங்கு நீ சென்றீ – கலி 145/46
அங்கு நின்ற என் காணூஉ – புறம் 377/13
மேல்


அங்குசம் (1)

அங்குசம் கடாவ ஒரு கை இரு கை – திரு 110
மேல்


அங்கை (9)

ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற்ப – திரு 254
ஆசு இல் அங்கை அரக்கு தோய்ந்து அன்ன – சிறு 74
கோடல் குவி முகை அங்கை அவிழ – முல் 95
அங்கை நிறைய ஞெமிடி கொண்டு தன் – நற் 22/4
புலவு வில் இளையர் அங்கை விடுப்ப – பதி 71/15
தலை அங்கை கொண்டு நீ காபாலம் ஆடும்_கால் – கலி 1/12
மாசு இல் அங்கை மணி மருள் அம் வாய் – அகம் 16/3
ஐது படு கொள்ளி அங்கை காய – அகம் 94/7
நட்பு எதிர்ந்தோர்க்கே அங்கை நண்மையன் – புறம் 380/10
மேல்


அங்கையில் (1)

அரவு செறி உவவு மதி என அங்கையில் தாங்கி – பரி 10/76
மேல்


அச்சத்தான் (1)

அச்சத்தான் மாறி அசைவினான் போத்தந்து – கலி 110/8
மேல்


அச்சம் (6)

பகை பாவம் அச்சம் பழி என நான்கும் – குறள் 15/11
அறம் பொருள் இன்பம் உயிர் அச்சம் நான்கின் – குறள் 51/1
அச்சம் உடையார்க்கு அரண் இல்லை ஆங்கு இல்லை – குறள் 54/7
அச்சம் அறியாது ஏமம் ஆகிய – மது 652
நன் மொழிக்கு அச்சம் இல்லை அவர் நாட்டு – குறு 392/2
அச்சம் பொய் சொல் அன்பு மிக உடைமை – பதி 22/2
மேல்


அச்சமும் (1)

அச்சமும் அவலமும் ஆர்வமும் நீக்கி – மது 489
மேல்


அச்சமே (1)

அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம் எச்சம் – குறள் 108/9
மேல்


அச்சமோடு (1)

இரு பேர் அச்சமோடு யானும் ஆற்றலென் – குறி 29
மேல்


அச்சாக (1)

நகை அச்சாக நல் அமிர்து கலந்த – பரி 3/33
மேல்


அச்சிரக்கால் (1)

அச்சிரக்கால் ஆர்த்து அணி மழை கோலின்றே – பரி 18/38
மேல்


அச்சிரம் (1)

தண் பனி வடந்தை அச்சிரம்
முந்து வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 223/4,5
மேல்


அச்சு (9)

பீலி பெய் சாகாடும் அச்சு இறும் அ பண்டம் – குறள் 48/9
அச்சு_ஆணி அன்னார் உடைத்து – குறள் 67/14
அச்சு அற்று ஏமம் ஆகி இருள் தீர்ந்து – பதி 90/2
அச்சு ஆறு ஆக உணரிய வருபவன் – கலி 75/20
ஒரு நிலையே நடுக்கு_உற்று இ உலகு எலாம் அச்சு_உற – கலி 134/9
அகலுள் ஆண்மை அச்சு அற கூறிய – அகம் 281/2
கீழ்_மரத்து யாத்த சேம அச்சு அன்ன – புறம் 102/5
அச்சு உடை சாகாட்டு ஆரம் பொருந்திய – புறம் 256/2
நச்சுவர் கையின் நிரப்பல் ஓம்பு-மதி அச்சு வர – புறம் 360/14
மேல்


அச்சு_ஆணி (1)

அச்சு_ஆணி அன்னார் உடைத்து – குறள் 67/14
மேல்


அச்சு_உற (1)

ஒரு நிலையே நடுக்கு_உற்று இ உலகு எலாம் அச்சு_உற
இரு நிலம் பெயர்ப்பு அன்ன எவ்வம் கூர் மருள் மாலை – கலி 134/9,10
மேல்


அச்சொடு (1)

அச்சொடு தாக்கி பார் உற்று இயங்கிய – புறம் 90/6
மேல்


அசா (3)

நோய் அசா வீட முயங்குகம் பலவே – அகம் 47/19
மட மான் அசா இனம் திரங்கு மரல் சுவைக்கும் – அகம் 49/12
நோய் அசா வீட முயங்கினள் வாய்மொழி – அகம் 162/16
மேல்


அசாந்து (1)

பல் கால் அலவன் கொண்ட கோட்கு அசாந்து
கொள்ளா நரம்பின் இமிரும் பூசல் – நற் 35/4,5
மேல்


அசாவா (3)

சென்ற நெஞ்சம் செய்_வினைக்கு அசாவா
ஒருங்கு வரல் நசையொடு வருந்தும்-கொல்லோ – நற் 56/5,6
உறு வினைக்கு அசாவா உலைவு இல் கம்மியன் – நற் 363/4
கடும் தேர் அள்ளற்கு அசாவா நோன் சுவல் – புறம் 399/27
மேல்


அசாவாது (1)

சேய் ஆறு சென்று துனை பரி அசாவாது
உசாவுநர் பெறினே நன்று-மன் தில்ல – குறு 269/1,2
மேல்


அசாவாமை (1)

அருமை உடைத்து என்று அசாவாமை வேண்டும் – குறள் 62/1
மேல்


அசாவிடவே (1)

நலம் கேழ் அரிவை புலம்பு அசாவிடவே – குறு 338/8
மேல்


அசாவிடூஉம் (1)

இரை தேர்ந்து உண்டு அசாவிடூஉம் புள்_இனம் இறைகொள – கலி 132/3
மேல்


அசாஅ (2)

கவணை அன்ன பூட்டு பொருது அசாஅ
உமண் எருத்து ஒழுகை தோடு நிரைத்து அன்ன – குறு 388/3,4
புறம் நிறை பண்டத்து பொறை அசாஅ களைந்த – அகம் 343/13
மேல்


அசாஅம் (2)

வாய் பறை அசாஅம் வலி முந்து கூகை – நற் 83/4
கைதை அம் படு சினை எவ்வமொடு அசாஅம்
கடல்_சிறு_காக்கை காமர் பெடையொடு – அகம் 170/9,10
மேல்


அசுணம் (3)

மணம் நாறு சிலம்பின் அசுணம் ஓர்க்கும் – நற் 244/4
அசுணம் கொல்பவர் கை போல் நன்றும் – நற் 304/8
இரும் கல் விடர் அளை அசுணம் ஓர்க்கும் – அகம் 88/12
மேல்


அசும்பில் (1)

வாழை ஓங்கிய தாழ் கண் அசும்பில்
படு கடும் களிற்றின் வருத்தம் சொலிய – அகம் 8/9,10
மேல்


அசும்பின் (1)

பசந்தன்று காண்டிசின் நுதலே அசும்பின்
அம் தூம்பு வள்ளை அழல் கொடி மயக்கி – அகம் 376/13,14
மேல்


அசும்பு (2)

நெறி நீர் அருவி அசும்பு உறு செல்வம் – பரி 8/128
வார் அசும்பு ஒழுகும் முன்றில் – புறம் 114/5
மேல்


அசும்பும் (1)

அசும்பும் அருவி அரு விடர் பரந்த – பரி 21/52
மேல்


அசை (39)

முக்கோல் அசை நிலை கடுப்ப நல் போர் – முல் 38
சிதர் வரல் அசை வளிக்கு அசைவந்து ஆங்கு – முல் 52
தெண் கடல் திரையின் அசை வளி புடைப்ப – மது 450
அசை மென் சாயல் அம் வாங்கு உந்தி – குறி 140
கொண்டல் அசை வளி தூக்கு-தொறும் குருகின் – நற் 74/8
அஞ்சு_வழி அஞ்சாது அசை_வழி அசைஇ – நற் 76/4
அகல் அங்காடி அசை நிழல் குவித்த – நற் 258/7
அலமரல் அசை வளி அலைப்ப என் – குறு 28/4
கலிழ் கவின் அசை நடை பேதை – குறு 182/6
தைவரல் அசை வளி மெய் பாய்ந்து ஊர்தர – குறு 195/5
அம் சில் ஓதி அசை இயல் கொடிச்சி – குறு 214/3
பெரும் காடு உளரும் அசை வளி போல – குறு 273/2
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள் – ஐங் 49/1
அணி மயில் அன்ன அசை நடை கொடிச்சியை – ஐங் 258/2
அடுக்கல் நல் ஊர் அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 298/2
அம் சில் ஓதி அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 299/3
முழங்கு அழல் அசை வளி எடுப்ப வானத்து – ஐங் 320/2
சேண் புலம் முன்னிய அசை நடை அந்தணிர் – ஐங் 384/1
சுடர் நுதல் அசை நடை உள்ளலும் உரியள் – பதி 16/13
அமிழ்து பொதி துவர் வாய் அசை நடை விறலியர் – பதி 51/21
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை – கலி 31/12
அம் சீர் அசை இயல் கூந்தல் கை நீட்டியான் – கலி 101/18
ஆர் இருள் துணை ஆகி அசை வளி அலைக்குமே – கலி 121/12
அலர் பதத்து அசை வளி வந்து ஒல்க கழி பூத்த – கலி 126/12
ஆடு கோட்டு இருந்த அசை நடை நாரை – கலி 128/3
அசை வரல் ஊசல் சீர் அழித்து ஒன்று பாடித்தை – கலி 131/34
அசை வண்டு ஆர்க்கும் அல்கு_உறு_காலை – அகம் 40/5
தாம்பு அசை குழவி வீங்கு சுரை மடிய – அகம் 54/7
ஐது வரல் அசை வளி ஆற்ற கை பெயரா – அகம் 102/4
பனி மயங்கு அசை வளி அலைப்ப தந்தை – அகம் 162/8
கண்படு பாயல் கை ஒடுங்கு அசை நிலை – அகம் 187/20
அசையா நாற்றம் அசை வளி பகர – அகம் 272/9
ஆறு செல் வம்பலர் அசை விட ஊறும் – அகம் 295/12
தண் துளி அசை வளி தைவரும் நாட – அகம் 298/6
அலங்கல் அம் தோடு அசை வளி உறு-தொறும் – அகம் 302/2
தண் கடல் அசை வளி எறி-தொறும் வினை விட்டு – அகம் 340/22
மதவு உடை நாக்கொடு அசை வீட பருகி – அகம் 341/8
அசை நுகம் படாஅ ஆண்தகை உள்ளத்து – புறம் 179/9
மடலை மாண் நிழல் அசை விட கோவலர் – புறம் 339/2
மேல்


அசை_வழி (1)

அஞ்சு_வழி அஞ்சாது அசை_வழி அசைஇ – நற் 76/4
மேல்


அசைத்த (10)

நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையள் கைய – முல் 14
திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை – குறு 294/6
வெண் தோட்டு அசைத்த ஒண் பூ குவளையர் – பதி 58/2
விடை அரை அசைத்த வேலன் கடி_மரம் – பரி 17/3
உரவு வில் மேல் அசைத்த கையை ஓராங்கு – கலி 50/7
களையா நின் குறி வந்து எம் கதவம் சேர்ந்து அசைத்த கை – கலி 68/8
சுவல் மிசை கோல் அசைத்த கையன் அயலது – கலி 101/40
ஆடு இயல் யானை அணி முகத்து அசைத்த
ஓடை ஒண் சுடர் ஒப்ப தோன்றும் – அகம் 100/9,10
மண் ஆர் முழவின் கண்_அகத்து அசைத்த
விரல் ஊன்று வடுவின் தோன்றும் – அகம் 155/14,15
தலை புணர்த்து அசைத்த பல் தொகை கலப்பையர் – அகம் 301/22
மேல்


அசைத்தல் (1)

வான் மருப்பு அசைத்தல் செல்லாது யானை தன் – அகம் 391/11
மேல்


அசைத்து (2)

துடியின் அடி பெயர்த்து தோள் அசைத்து தூக்கி – பரி 21/19
திருந்து இழை முன்கை அணல் அசைத்து ஊன்றி – அகம் 351/13
மேல்


அசைத்தோனே (1)

கமழ் பூ தும்பை நுதல் அசைத்தோனே – புறம் 283/13
மேல்


அசைதல் (1)

அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பி – மலை 256
மேல்


அசைதலும் (1)

ஆவினன்குடி அசைதலும் உரியன் அதாஅன்று – திரு 176
மேல்


அசைந்த (1)

எல் இடை அசைந்த கல்லென் சீறூர் – ஐங் 382/3
மேல்


அசைந்தனர் (1)

அல்கு வெயில் நீழல் அசைந்தனர் செலவே – அகம் 345/21
மேல்


அசைந்து (1)

எறி வளி சுழற்றும் அத்தம் சிறிது அசைந்து
ஏகுவர்-கொல்லோ தாமே பாய் கொள்பு – அகம் 329/8,9
மேல்


அசைப்பார் (1)

வம்பு அணி பூ கயிறு வாங்கி மரன் அசைப்பார்
வண் தார் புரவி வழி நீங்க வாங்குவார் – பரி 19/31,32
மேல்


அசைபு (2)

அணை மென் தோள் அசைபு ஒத்தார் – பரி 17/34
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும் – அகம் 106/4
மேல்


அசைய (3)

ததை இலை வாழை முழு_முதல் அசைய
இன்னா வாடையும் அலைக்கும் – ஐங் 460/3,4
ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும் – பரி 21/62
ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும் – பரி 21/62
மேல்


அசையல் (1)

அம்_சில்_ஓதி அசையல் யாவதும் – குறி 180
மேல்


அசையா (3)

புகன்று புகழ்ந்து அசையா நல் இசை – பதி 82/15
பகை வெம்மையின் அசையா ஊக்கலை – பதி 94/5
அசையா நாற்றம் அசை வளி பகர – அகம் 272/9
மேல்


அசையாது (1)

நின் போல் அசைவு இல் கொள்கையர் ஆகலின் அசையாது
ஆண்டோர் மன்ற இ மண் கெழு ஞாலம் – பதி 69/11,12
மேல்


அசையியற்கு (1)

அசையியற்கு உண்டு ஆண்டு ஓர் ஏஎர் யான் நோக்க – குறள் 110/15
மேல்


அசையின் (1)

பட்டின மருங்கின் அசையின் முட்டு இல் – பெரும் 336
மேல்


அசையின-கொல்லோ (1)

அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய் – நற் 279/9
மேல்


அசையினம் (1)

அல்கு_உறு வரி நிழல் அசையினம் நோக்க – அகம் 287/12
மேல்


அசையினள் (1)

அசையினள் இருந்த ஆய் தொடி குறு_மகள் – அகம் 280/4
மேல்


அசையினன் (1)

வீழா கதவம் அசையினன் புகுதந்து – அகம் 102/13
மேல்


அசையினிர் (3)

அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் – மலை 290
அசையினிர் சேப்பின் அல்கலும் பெறுகுவிர் – மலை 443
மருதம் பண்ணி அசையினிர் கழி-மின் – மலை 470
மேல்


அசையினை (1)

ஆதி கொளீஇ அசையினை ஆகுவை – கலி 96/20
மேல்


அசையுநர் (2)

அசையுநர் இருந்தோர்க்கு அரும் புணர்வு ஈன்ம் என – நற் 214/2
ஆறு செல் வம்பலர் அசையுநர் இருக்கும் – அகம் 277/11
மேல்


அசையும் (3)

ஆற்றின் அளவும் அசையும் நன் புலமும் – மலை 67
சூடி அசையும் சுவல் மிசை தானையின் – பரி 19/25
ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும்
வாடை உளர் கொம்பர் போன்ம் – பரி 21/62,63
மேல்


அசைவந்து (1)

சிதர் வரல் அசை வளிக்கு அசைவந்து ஆங்கு – முல் 52
மேல்


அசைவர (1)

துளங்கு இயல் அசைவர கலிங்கம் துயல்வர – நற் 20/4
மேல்


அசைவரல் (1)

அசைவரல் வாடை தூக்கலின் ஊதுலை – அகம் 96/6
மேல்


அசைவரூஉம் (1)

தென்றல் அசைவரூஉம் செம்மற்றே அம்ம நின் – பரி 8/27
மேல்


அசைவிட (1)

பொறை தவிர்பு அசைவிட பொழிந்தன்று வானம் – பரி 6/2
மேல்


அசைவிடூஉம் (1)

பறை தவிர்பு அசைவிடூஉம் பாய் புனல் நல் ஊர – கலி 78/10
மேல்


அசைவினான் (1)

அச்சத்தான் மாறி அசைவினான் போத்தந்து – கலி 110/8
மேல்


அசைவு (19)

ஆகு_ஊழால் தோன்றும் அசைவு இன்மை கைப்பொருள் – குறள் 38/1
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா – குறள் 60/7
அசைவு_உழி அசைஇ நசைவு_உழி தங்கி – பெரும் 44
அசைவு இலர் எழுந்து நயம் வந்து வழங்கலின் – மது 650
வைகல்-தொறும் அசைவு இன்றி – பட் 124
குவளை அம் பைம் சுனை அசைவு விட பருகி – மலை 251
அசைவு_உழி அசைஇ அஞ்சாது கழி-மின் – மலை 403
ஆல நீழல் அசைவு நீக்கி – நற் 76/3
ஆதி போகிய அசைவு இல் நோன் தாள் – நற் 81/2
அசைவு இல் நோன் பறை போல செலவர – நற் 356/6
நின் போல் அசைவு இல் கொள்கையர் ஆகலின் அசையாது – பதி 69/11
தொடங்கு வினை தவிரா அசைவு இல் நோன் தாள் – அகம் 29/1
எல்லும் எல்லின்று அசைவு மிக உடையேன் – அகம் 110/11
அரும் சுரம் இவர்ந்த அசைவு இல் நோன் தாள் – அகம் 191/6
ஆசை உள்ளம் அசைவு இன்று துரப்ப – அகம் 199/15
இரவும் எல்லையும் அசைவு இன்று ஆகி – அகம் 255/3
அசைவு உடை நெஞ்சத்து உயவு திரள் நீடி – அகம் 273/12
ஆள்வினைக்கு எழுந்த அசைவு இல் உள்ளத்து – அகம் 339/6
அசைவு இல் நோன் தாள் நசை வளன் ஏத்தி – புறம் 148/2
மேல்


அசைவு_உழி (2)

அசைவு_உழி அசைஇ நசைவு_உழி தங்கி – பெரும் 44
அசைவு_உழி அசைஇ அஞ்சாது கழி-மின் – மலை 403
மேல்


அசைவுடன் (1)

இயைபுடன் நோக்கல் செல்லாது அசைவுடன்
ஆறு செல் வம்பலர் விட்டனர் கழியும் – அகம் 297/9,10
மேல்


அசைஇ (45)

இலம் என்று அசைஇ இருப்பாரை காணின் – குறள் 104/19
சுரன் முதல் மராஅத்த வரி நிழல் அசைஇ
ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி – சிறு 12,13
உயங்கு நாய் நாவின் நல் எழில் அசைஇ
வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து – சிறு 17,18
அசைவு_உழி அசைஇ நசைவு_உழி தங்கி – பெரும் 44
வேள்வி தூணத்து அசைஇ யவனர் – பெரும் 316
வான் தோய் மாடத்து வரி பந்து அசைஇ
கை புனை குறும் தொடி தத்த பைபய – பெரும் 333,334
செவ்வி கொள்பவரோடு அசைஇ அ வயின் – பெரும் 390
தவ்வென்று அசைஇ தா துளி மறைப்ப – நெடு 185
கணம்_கொள் கூளியொடு கதுப்பு இகுத்து அசைஇ
பிணம் தின் யாக்கை பேய்_மகள் துவன்றவும் – பட் 259,260
கணம்_கொள் தோகையின் கதுப்பு இகுத்து அசைஇ
விலங்கு மலைத்து அமர்ந்த சே அரி நாட்டத்து – மலை 44,45
அன்று அவண் அசைஇ அல் சேர்ந்து அல்கி – மலை 158
அசைவு_உழி அசைஇ அஞ்சாது கழி-மின் – மலை 403
நீல் நிற புன்னை கொழு நிழல் அசைஇ
தண் பெரும் பரப்பின் ஒண் பதம் நோக்கி – நற் 4/2,3
அரை செறி கச்சை யாப்பு அழித்து அசைஇ
வேண்டு அமர் நடையர் மென்மெல வருக – நற் 21/2,3
கிளை மலி சிறுதினை கிளி கடிந்து அசைஇ
சொல்_இடம் பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் பெயர்ந்தது – நற் 25/6,7
அஞ்சு_வழி அஞ்சாது அசை_வழி அசைஇ
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் இழை குறு_மகள் – நற் 76/4,5
அசைஇ உள் ஒழிந்த வசை தீர் குறு_மகட்கு – நற் 106/4
முந்நால் திங்கள் நிறை பொறுத்து அசைஇ
ஒதுங்கல் செல்லா பசும் புளி வேட்கை – குறு 287/3,4
அரி மட பிணையோடு அல்கு நிழல் அசைஇ
வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல – குறு 338/2,3
வரை மருள் நெடு மணல் தவிர்த்தனிர் அசைஇ
தங்கினிர் ஆயின் தவறோ தகைய – குறு 345/2,3
கரும் கோட்டு எருமை கயிறு பரிந்து அசைஇ
நெடும் கதிர் நெல்லின் நாள் மேயல் ஆரும் – ஐங் 95/1,2
கொலை உழுவை தோல் அசைஇ கொன்றை தார் சுவல் புரள – கலி 1/11
நெறிப்பட சுவல் அசைஇ வேறு ஓரா நெஞ்சத்து – கலி 9/3
துணை புணர் அன்னத்தின் தூவி மெல் அணை அசைஇ
சேடு இயல் வள்ளத்து பெய்த பால் சில காட்டி – கலி 72/2,3
பூ கரை நீலம் புடை தாழ மெய் அசைஇ பாங்கரும் – கலி 111/3
உயங்கின்று அன்னை என் மெய் என்று அசைஇ
மயங்கு வியர் பொறித்த நுதலள் தண்ணென – அகம் 17/3,4
எக்கர் புன்னை இன் நிழல் அசைஇ
செக்கர் ஞெண்டின் குண்டு அளை கெண்டி – அகம் 20/3,4
வறன் நிழல் அசைஇ வான் புலந்து வருந்திய – அகம் 49/11
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அசைஇ
வேவது போலும் வெய்ய நெஞ்சமொடு – அகம் 55/7,8
கல்லென் சீறூர் எல்லியின் அசைஇ
முதுவாய் பெண்டின் செது கால் குரம்பை – அகம் 63/13,14
முகை பிணி அவிழ்ந்த கோங்கமொடு அசைஇ நனை – அகம் 99/5
நெடு நீர் இரும் கழி பரி மெலிந்து அசைஇ
வல் வில் இளையரொடு எல்லி செல்லாது – அகம் 120/11,12
அல்கு_உறு வரி நிழல் அசைஇ நம்மொடு – அகம் 121/9
தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ
தாழி குவளை வாடு மலர் சூட்டி – அகம் 165/10,11
இழுமென் கானல் விழு மணல் அசைஇ
ஆய்ந்த பரியன் வந்து இவண் – அகம் 190/15,16
அலங்கல் உலவை அரி நிழல் அசைஇ
திரங்கு மரல் கவ்விய கையறு தொகுநிலை – அகம் 199/6,7
பல் பூ கானத்து அல்கு நிழல் அசைஇ
தோகை தூவி தொடை தார் மழவர் – அகம் 249/11,12
ஐ மென் தூவி அணை சேர்பு அசைஇ
மையல் கொண்ட மதன் அழி இருக்கையள் – அகம் 289/13,14
உயங்கு பகடு உயிர்ப்ப அசைஇ முரம்பு இடித்து – அகம் 295/10
படர் மலி வருத்தமொடு பல புலந்து அசைஇ
மென் தோள் நெகிழ சாஅய் கொன்றை – அகம் 398/2,3
அழல் சினை வேங்கை நிழல் தவிர்ந்து அசைஇ
மாரி புறந்தர நந்தி ஆரியர் – அகம் 398/17,18
ஒல்கு நிலை கடுக்கை அல்கு நிழல் அசைஇ
பல் ஆன் கோவலர் கல்லாது ஊதும் – அகம் 399/10,11
உயர் நிலை மாடத்து குறும்_பறை அசைஇ
வாயில் விடாது கோயில் புக்கு எம் – புறம் 67/9,10
கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ
ஊரீர் போல சுரத்து இடை இருந்தனிர் – புறம் 141/3,4
அல்குல் தாங்கா அசைஇ மெல்லென – புறம் 361/17
மேல்


அசைஇய (14)

நடை மெலிந்து அசைஇய நன் மென் சீறடி – சிறு 32
விருந்து அயர் விருப்பொடு வருந்தினள் அசைஇய
முறுவல் இன் நகை காண்கம் – நற் 81/8,9
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு – நற் 276/2
கழி தேர்ந்து அசைஇய கரும் கால் வெண்_குருகு – குறு 303/1
அம் கலில் மேனி அசைஇய எமக்கே – ஐங் 174/4
அன்பு கொள் மட பெடை அசைஇய வருத்தத்தை – கலி 11/12
பாடு இமிழ் பரப்பு_அகத்து அரவணை அசைஇய
ஆடு கொள் நேமியால் பரவுதும் நாடு கொண்டு – கலி 105/70,71
தண் வரல் அசைஇய பண்பு இல் வாடை – அகம் 58/11
திரை உழந்து அசைஇய நிரை வளை ஆயமொடு – அகம் 190/1
அரும் சுர கவலை அசைஇய கோடியர் – அகம் 359/8
சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி – அகம் 379/11
அசைஇய பொழுதில் பசைஇய வந்து இவள் – அகம் 379/21
களன் உழந்து அசைஇய மறு குளம்பினவே – புறம் 97/13
செலவு அசைஇய மறு குளம்பின் நின் – புறம் 98/6
மேல்


அசைஇயது (1)

நலம் பெறு கலிங்கத்து குறங்கின் மிசை அசைஇயது ஒரு கை – திரு 109
மேல்


அசைஇயும் (1)

அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசைஇயும்
குற_மகள் காக்கும் ஏனல் – அகம் 188/12,13
மேல்


அசோகம் (1)

பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள் – கலி 57/12
மேல்


அஞ்ச (2)

நெஞ்சம் கொண்டமை விடுமோ அஞ்ச
கண் உடை சிறு கோல் பற்றி – நற் 150/9,10
அமிழ்து பொதி செம் நா அஞ்ச வந்த – குறு 14/1
மேல்


அஞ்சப்படும் (2)

தீயினும் அஞ்சப்படும்
அறிவினுள் எல்லாம் தலை என்ப தீய – குறள் 21/4,5
வஞ்சரை அஞ்சப்படும்
மனத்தின் அமையாதவரை எனைத்து ஒன்றும் – குறள் 83/8,9
மேல்


அஞ்சல் (18)

அஞ்சல் அறிவார் தொழில் – குறள் 43/16
அலர் நாண ஒல்வதோ அஞ்சல் ஓம்பு என்றார் – குறள் 115/17
அளித்து அஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்த சொல் – குறள் 116/7
அஞ்சல் ஓம்பு-மதி அறிவல் நின் வரவு என – திரு 291
அஞ்சல் ஓம்பு நின் அணி நலம் நுகர்கு என – குறி 181
அஞ்சல் என்ற இறை கைவிட்டு என – நற் 43/8
அஞ்சல் ஓம்பி ஆர் பதம் கொண்டு – நற் 102/2
நொந்தும் நம் அருளார் நீத்தோர்க்கு அஞ்சல்
எஞ்சினம் வாழி தோழி எஞ்சாது – குறு 211/2,3
நீயே அஞ்சல் என்ற என் சொல் அஞ்சலையே – குறு 300/5
அஞ்சல் என்மரும் இல்லை அந்தில் – குறு 395/6
நின்னின் பிரியலன் அஞ்சல் ஓம்பு என்னும் – கலி 21/7
அஞ்சல் ஓம்பு என்றாரை பொய்த்தற்கு உரியனோ – கலி 41/22
அஞ்சல் என்று அகன்று நீ அருளாது துறத்தலின் – கலி 53/16
அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும் – கலி 115/17
நன்_நுதால் அஞ்சல் ஓம்பு என்றதன் பயன் அன்றோ – கலி 132/9
அஞ்சல் என்றாலும் உயிர்ப்பு உண்டாம் அம் சீர் – கலி 140/26
இனி பிறிது உண்டோ அஞ்சல் ஓம்பு என – அகம் 313/1
அஞ்சல் என்ற ஆஅய் எயினன் – அகம் 396/4
மேல்


அஞ்சலம் (1)

என் என்று அஞ்சலம் யாமே வென் வெல் – புறம் 397/25
மேல்


அஞ்சலரே (1)

அறன் அஞ்சலரே ஆய்_இழை நமர் என – அகம் 144/7
மேல்


அஞ்சலன் (1)

நின் வரவு அஞ்சலன் மாதோ நன் பல – புறம் 361/3
மேல்


அஞ்சலும் (1)

ஆங்கு போர் ஏற்று அரும் தலை அஞ்சலும் ஆய்ச்சியர் – கலி 106/40
மேல்


அஞ்சலையே (2)

நீயே அஞ்சல் என்ற என் சொல் அஞ்சலையே
யானே குறும் கால் அன்னம் குவவு மணல் சேக்கும் – குறு 300/5,6
நட்டோர்க்கு அல்லது கண் அஞ்சலையே
வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம் – பதி 63/3,4
மேல்


அஞ்சவும் (1)

விருந்து எதிர்கொள்ளவும் பொய் சூள் அஞ்சவும்
அரும் பெறல் புதல்வனை முயங்க காணவும் – கலி 75/27,28
மேல்


அஞ்சற்க (1)

வாள் போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக – குறள் 89/3
மேல்


அஞ்சன (1)

அஞ்சன உருவன் தந்து நிறுத்து ஆங்கு – புறம் 174/5
மேல்


அஞ்சனம் (2)

செறி இலை காயா அஞ்சனம் மலர – முல் 93
சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும் – ஐங் 16/2
மேல்


அஞ்சா (19)

கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா
வேல் ஆள் முகத்த களிறு – குறள் 50/19,20
ஆற்றின் அளவு அறிந்து கற்க அவை அஞ்சா
மாற்றம் கொடுத்தல் பொருட்டு – குறள் 73/9,10
உறுப்பு அமைந்து ஊறு அஞ்சா வெல் படை வேந்தன் – குறள் 77/1
உலைவு இடத்து ஊறு அஞ்சா வன்கண் தொலைவு இடத்து – குறள் 77/3
உறின் உயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன் – குறள் 78/15
துஞ்சா கண்ணர் அஞ்சா கொள்கையர் – மது 644
துறுகல் மீமிசை உறுகண் அஞ்சா
குற குறு_மாக்கள் புகற்சியின் எறிந்த – நற் 104/3,4
களிற்று துப்பு அஞ்சா புலி அதள் இதணத்து – நற் 351/7
பார்வல் கொக்கின் பரிவேட்பு அஞ்சா
சீர் உடை தேஎத்த முனை கெட விலங்கிய – பதி 21/27,28
ஆர் இறை அஞ்சா வெருவரு கட்டூர் – பதி 82/2
கழிந்தோர் உடற்றும் கடும் தூ அஞ்சா
ஒளிறு வாள் வய வேந்தர் – பதி 90/5,6
கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை – பரி 5/6
கொலை அஞ்சா வினைவரால் கோல் கோடியவன் நிழல் – கலி 10/6
அஞ்சுவது அஞ்சா அறன் இலி அல்லன் என் – கலி 42/26
தளர்_இயால் என் அறிதல் வேண்டின் பகை அஞ்சா
புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் – கலி 113/6,7
அஞ்சா அழாஅ அரற்றா இஃது ஒத்தி – கலி 143/8
கணையோர் அஞ்சா கடுங்கண் காளையொடு – அகம் 321/12
எறி கோல் அஞ்சா அரவின் அன்ன – புறம் 89/5
அஞ்சா மறவர் ஆள் போர்பு அழித்து – புறம் 373/25
மேல்


அஞ்சாதவர் (2)

அவையகத்து அஞ்சாதவர்
கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற – குறள் 73/6,7
பிரிவு அஞ்சாதவர் தீமை மறைப்பென்-மன் மறைப்பவும் – கலி 34/9
மேல்


அஞ்சாதி (1)

அஞ்சாதி நீயும் தவறு இலை நின் கை இது தந்த – கலி 84/36
மேல்


அஞ்சாது (9)

கடாஅ உருவொடு கண் அஞ்சாது யாண்டும் – குறள் 59/9
அசைவு_உழி அசைஇ அஞ்சாது கழி-மின் – மலை 403
வடி நவில் அம்பின் வினையர் அஞ்சாது
அமர் இடை உறுதர நீக்கி நீர் – நற் 48/7,8
அஞ்சு_வழி அஞ்சாது அசை_வழி அசைஇ – நற் 76/4
வாங்கு சிலை மறவர் வீங்கு நிலை அஞ்சாது
கல் அளை செறிந்த வள் உகிர் பிணவின் – நற் 148/6,7
விடர் அளை பள்ளி வேங்கை அஞ்சாது
கழை வளர் சாரல் துஞ்சும் நாடன் – நற் 386/4,5
ஆடு எழில் அழிவு அஞ்சாது அகன்றவர் திறத்து இனி – கலி 16/3
சொல் பழுது ஆகும் என்றும் அஞ்சாது
ஒல்கு இயல் மட மயில் ஒழித்த பீலி – அகம் 281/3,4
உறு துப்பு அஞ்சாது உடல் சினம் செருக்கி – புறம் 72/6
மேல்


அஞ்சாமை (3)

அஞ்சாமை ஈகை அறிவு ஊக்கம் இ நான்கும் – குறள் 39/3
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது – குறள் 43/15
அஞ்சாமை அல்லால் துணை வேண்டா எஞ்சாமை – குறள் 50/13
மேல்


அஞ்சாய் (5)

இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சுவல் அரவின் – நற் 336/8
ஆரிடை என்னாய் நீ அரவு அஞ்சாய் வந்த_கால் – கலி 38/10
இருள் இடை என்னாய் நீ இரவு அஞ்சாய் வந்த_கால் – கலி 38/14
கொண்டு பலர் தூற்றும் கௌவை அஞ்சாய்
தீண்டற்கு அருளி திறன் அறிந்து எழீஇ – கலி 136/18,19
சாதல் அஞ்சாய் நீயே ஆயிடை – புறம் 139/12
மேல்


அஞ்சாயோ (1)

அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே – ஐங் 60/4
மேல்


அஞ்சார் (3)

தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் – குறள் 21/1
இகல் பெருமையின் படை கோள் அஞ்சார்
சூழாது துணிதல் அல்லது வறிது உடன் – பதி 72/1,2
அஞ்சார் கொலை ஏறு கொள்பவர் அல்லதை – கலி 103/65
மேல்


அஞ்சான் (10)

சொலல் வல்லன் சோர்வு இலன் அஞ்சான் அவனை – குறள் 65/13
கற்று கண் அஞ்சான் செல சொல்லி காலத்தால் – குறள் 69/11
நாம முதலை நடுங்கு பகை அஞ்சான்
காமம் பெருமையின் வந்த ஞான்றை – நற் 287/6,7
நோக்கு அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சா குத்தி – கலி 101/16
கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சாடி – கலி 101/28
காரி கதன் அஞ்சான் கொள்பவன் ஈர் அரி – கலி 104/21
சேஎய் சினன் அஞ்சான் சார்பவன் என்று ஆங்கு – கலி 104/25
வேல் நுதி புரை விறல் திறன் நுதி மருப்பின் மாறு அஞ்சான்
பால் நிற வெள்ளை எருத்தத்து பாய்ந்தானை – கலி 104/34,35
காரி கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவற்கே – கலி 104/74
தனியன் வருதல் அவனும் அஞ்சான்
பனி வார் கண்ணேன் ஆகி நோய் அட – அகம் 252/6,7
மேல்


அஞ்சி (73)

பழி அஞ்சி பாத்து ஊண் உடைத்து ஆயின் வாழ்க்கை – குறள் 5/7
நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலை அஞ்சி – குறள் 33/9
நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலை அஞ்சி
கொல்லாமை சூழ்வான் தலை – குறள் 33/9,10
உறை சிறியார் உள் நடுங்கல் அஞ்சி குறை பெறின் – குறள் 68/19
உளர் எனினும் இல்லாரொடு ஒப்பர் களன் அஞ்சி
கற்ற செல சொல்லாதார் – குறள் 73/19,20
ஆற்றுபவர்க்கும் அரண் பொருள் அஞ்சி தன் – குறள் 75/1
உள் பகை அஞ்சி தன் காக்க உலைவு இடத்து – குறள் 89/5
பகைவர்க்கு அஞ்சி பணிந்து ஒழுகலையே – மது 201
இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து_உயிர்த்து – மது 403
அலமரல் ஆயிடை வெரூஉதல் அஞ்சி
மெல்லிய இனிய மேவர கிளந்து எம் – குறி 137,138
வடு அஞ்சி வாய் மொழிந்து – பட் 208
விளை புனம் நிழத்தலின் கேழல் அஞ்சி
புழை-தொறும் மாட்டிய இரும் கல் அடாஅர் – மலை 193,194
நறு நுதல் பசத்தல் அஞ்சி
சிறுமை உறுபவோ செய்பு அறியலரே – நற் 1/8,9
அறியாமையின் அன்னை அஞ்சி
குழையன் கோதையன் குறும் பைம் தொடியன் – நற் 50/1,2
குறு வரி இரும் புலி அஞ்சி குறு நடை – நற் 85/4
முறி ஆர் பெரும் கிளை அறிதல் அஞ்சி
கறி வளர் அடுக்கத்து களவினில் புணர்ந்த – நற் 151/6,7
உலைந்து ஆங்கு நோதல் அஞ்சி அடைந்ததற்கு – நற் 372/9
கடும் பகட்டு யானை நெடுமான்_அஞ்சி – நற் 381/7
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் அஞ்சி
கொன் முனை இரவு ஊர் போல – குறு 91/6,7
புலப்பினும் பிரிவு ஆங்கு அஞ்சி
தணப்பு அரும் காமம் தண்டியோரே – குறு 177/6,7
இடுக்கண் அஞ்சி இரந்தோர் வேண்டிய – குறு 349/5
வெம் வாய் பெண்டிர் கௌவை அஞ்சி
கேடு எவன் உடைத்தோ தோழி நீடு மயிர் – குறு 373/3,4
ஓரை_மகளிர் அஞ்சி ஈர் ஞெண்டு – குறு 401/3
பொறி வரி தட கை வேதல் அஞ்சி
சிறு கண் யானை நிலம் தொடல் செல்லா – ஐங் 327/1,2
கடவுள் அஞ்சி வானத்து இழைத்த – பதி 31/18
தொன் மருங்கு அறுத்தல் அஞ்சி அரண் கொண்டு – பதி 81/35
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் – பரி 3/55
ஒன்றியும் உடம்பாடு ஒலி எழுதற்கு அஞ்சி
நின்ற நிகழ்ச்சியும் போன்ம் – பரி 10/61,62
ஊர் மன்னும் அஞ்சி ஒளிப்பார் அவர் நிலை – பரி 10/64
கள்ளின் களி எழ காத்த ஆங்கு அலர் அஞ்சி
உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள் – பரி 10/65,66
அஞ்சி கழியாமோ அன்பு உற்றால் என்மரும் – பரி 12/54
மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி மம்மர் கூர்ந்து – பரி 12/72
தொல் கவின் தொலைதல் அஞ்சி என் – கலி 2/28
துனி செய்து நீடினும் துறப்பு அஞ்சி கலுழ்பவள் – கலி 10/15
ஊறு அஞ்சி நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/19
தாமரை கண்புதைத்து அஞ்சி தளர்ந்து அதனோடு ஒழுகலான் – கலி 39/2
பொய் சூள் அஞ்சி புலவேன் ஆகுவல் – கலி 75/21
தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி – கலி 88/19
வெளிப்படு கவ்வையை யான் அறிதல் அஞ்சி
குளித்து ஒழுகினாய் எனவும் கேட்டேன் குளித்து ஆங்கே – கலி 98/21,22
தாது_உண்_பறவை பேது உறல் அஞ்சி
மணி நா ஆர்த்த மாண் வினை தேரன் – அகம் 4/11,12
தன் சிதைவு அறிதல் அஞ்சி இன் சிலை – அகம் 7/9
உள் அவன் அறிதல் அஞ்சி உள் இல் – அகம் 32/11
இல்லவர் அறிதல் அஞ்சி மெல்லென – அகம் 34/16
நனம் தலை கானத்து ஆளி அஞ்சி
இனம் தலைத்தரூஉம் எறுழ் கிளர் முன்பின் – அகம் 78/1,2
சினம் மிகு முன்பின் வாம் மான் அஞ்சி
இனம் கொண்டு ஒளிக்கும் அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 115/14,15
பலர் அறிவுறுதல் அஞ்சி பைப்பய – அகம் 142/15
மூதா தின்றல் அஞ்சி காவலர் – அகம் 156/4
முள் உறின் சிறத்தல் அஞ்சி மெல்ல – அகம் 160/9
இரை தேர் வெண்_குருகு அஞ்சி அயலது – அகம் 176/9
பாடு இன் தெண் கிணை பாடு கேட்டு அஞ்சி
போர் அடு தானை கட்டி – அகம் 226/15,16
அடி அறிவுறுதல் அஞ்சி பைபய – அகம் 276/3
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி பானாள் – அகம் 298/17
இடை பிறர் அறிதல் அஞ்சி மறை கரந்து – அகம் 303/1
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி
வேய் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே – அகம் 321/16,17
அடி நிலன் உறுதல் அஞ்சி பைய – அகம் 323/5
கடும் பரி புரவி நெடும் தேர் அஞ்சி
நல் இசை நிறுத்த நயம் வரு பனுவல் – அகம் 352/12,13
நெடு நெறி குதிரை கூர் வேல் அஞ்சி
கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 372/9,10
நின்னொடு புலத்தல் அஞ்சி அவர் மலை – அகம் 398/12
தபுதி அஞ்சி சீரை புக்க – புறம் 43/7
இவரே புலன் உழுது உண்-மார் புன்கண் அஞ்சி
தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் – புறம் 46/3,4
போர் அடு திருவின் பொலம் தார் அஞ்சி
பால் புரை பிறை நுதல் பொலிந்த சென்னி – புறம் 91/4,5
நெடுமான்_அஞ்சி நீ அருளல் மாறே – புறம் 92/6
இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி
அதியமான் பரிசில் பெறூஉம் காலம் – புறம் 101/4,5
பகை புலத்தோனே பல் வேல் அஞ்சி
பொழுது இடைப்படாஅ புலரா மண்டை – புறம் 103/8,9
அஞ்சி நீங்கும்_காலை – புறம் 178/10
துஞ்சலும் இலர் பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சி
புகழ் எனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழி எனின் – புறம் 182/4,5
கடு மான் தோன்றல் நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 206/6
மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 315/3
கணவன் எழுதலும் அஞ்சி கலையே – புறம் 320/7
பிணை_வயின் தீர்தலும் அஞ்சி யாவதும் – புறம் 320/8
இடம் சிறிது ஒதுங்கல் அஞ்சி
உடம்பொடும் செல்-மார் உயர்ந்தோர் நாட்டே – புறம் 362/21,22
அன்பு உடைமையின் எம் பிரிவு அஞ்சி
துணரியது கொளாஅ ஆகி பழம் ஊழ்த்து – புறம் 381/7,8
வெம் சின வேழம் நல்கினன் அஞ்சி
யான் அது பெயர்த்தனென் ஆக தான் அது – புறம் 394/12,13
மேல்


அஞ்சி-கொல் (1)

எந்தை அறிதல் அஞ்சி-கொல்
அதுவே மன்ற வாராமையே – ஐங் 261/3,4
மேல்


அஞ்சிய (3)

பார்வல் அஞ்சிய பருவரல் ஈர் ஞெண்டு – குறு 117/2
சிறந்தோர் அஞ்சிய சீர் உடையோயே – பரி 14/26
நின் இவண் ஒழிதல் அஞ்சிய என்னினும் – அகம் 283/2
மேல்


அஞ்சியது (1)

அஞ்சியது ஆங்கே அணங்கு_ஆகும் என்னும் சொல் – கலி 24/2
மேல்


அஞ்சியொடு (1)

செறாஅது ஓச்சிய சிறு கோல் அஞ்சியொடு
உயவொடு வருந்தும்-மன்னே இனியே – புறம் 310/2,3
மேல்


அஞ்சின் (1)

கௌவை அஞ்சின் காமம் எய்க்கும் – குறு 112/1
மேல்


அஞ்சினம் (2)

ஐய அஞ்சினம் அளியம் யாமே – நற் 368/10
அஞ்சினம் எழு நாள் வந்தன்று இன்றே – புறம் 229/17
மேல்


அஞ்சினர்க்கு (1)

அஞ்சினர்க்கு அளித்தலும் வெம் சினம் இன்மையும் – சிறு 210
மேல்


அஞ்சினரே (1)

தீம் பால் படுதல் தாம் அஞ்சினரே ஆயிடை – அகம் 26/16
மேல்


அஞ்சினள் (2)

அஞ்சினள் உயிர்த்த_காலை யாழ நின் – அகம் 86/24
அம் சிலம்பு ஒடுக்கி அஞ்சினள் வந்து – அகம் 198/10
மேல்


அஞ்சினன் (1)

முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் எஞ்சாது – கலி 65/20
மேல்


அஞ்சினன்-கொல்லோ (1)

அலர் அதற்கு அஞ்சினன்-கொல்லோ பலர் உடன் – குறு 302/6
மேல்


அஞ்சினென் (1)

யான் அஃது அஞ்சினென் கரப்பவும் தான் அஃது – நற் 53/1
மேல்


அஞ்சு (12)

புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி அவண – குறி 41
துஞ்சா துயரத்து அஞ்சு பிடி பூசல் – நற் 14/9
அஞ்சு_வழி அஞ்சாது அசை_வழி அசைஇ – நற் 76/4
அஞ்சு வர கடும் குரல் பயிற்றாதீமே – நற் 83/9
அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது – நற் 154/6
அரும் கடி காப்பின் அஞ்சு வரு மூதூர் – அகம் 114/12
ஊட்டு அரு மரபின் அஞ்சு வரு பேஎய் – அகம் 142/10
அஞ்சு வரு நெறி இடை தமியர் செல்-மார் – அகம் 157/9
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி – அகம் 272/4
அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய – அகம் 318/3
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/16
அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு – புறம் 356/4
மேல்


அஞ்சு_தக (1)

அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது – நற் 154/6
மேல்


அஞ்சு_தகவு (2)

அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய – அகம் 318/3
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/16
மேல்


அஞ்சு_வழி (1)

அஞ்சு_வழி அஞ்சாது அசை_வழி அசைஇ – நற் 76/4
மேல்


அஞ்சுக (1)

வாள் போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக
கேள் போல் பகைவர் தொடர்பு – குறள் 89/3,4
மேல்


அஞ்சுதி (2)

ஞாயையும் அஞ்சுதி ஆயின் அரிது அரோ – கலி 107/25
ஒழியின் வறுமை அஞ்சுதி அழி_தகவு – அகம் 123/7
மேல்


அஞ்சுதும் (5)

அஞ்சுதும் வேபாக்கு அறிந்து – குறள் 113/16
நடுநாள் வருதல் அஞ்சுதும் யாம் என – நற் 125/5
பெரும்பிறிது ஆகல் அதனினும் அஞ்சுதும்
அன்னோ இன்னும் நன் மலை நாடன் – குறு 302/3,4
பகல் வரின் கவ்வை அஞ்சுதும் இகல் கொள – அகம் 118/6
தனியை வருதல் அதனினும் அஞ்சுதும்
என் ஆகுவள்-கொல் தானே பல் நாள் – அகம் 118/10,11
மேல்


அஞ்சுதுமே (2)

உடுப்பின் யாய் அஞ்சுதுமே கொடுப்பின் – நற் 359/5
கேள் உடை கேடு அஞ்சுதுமே ஆயிடை – நற் 359/6
மேல்


அஞ்சுபவர் (2)

ஏதப்பாடு அஞ்சுபவர்
வகை அற சூழாது எழுதல் பகைவரை – குறள் 47/8,9
அமை ஆர் தோள் அஞ்சுபவர்
பெண் ஏவல் செய்து ஒழுகும் ஆண்மையின் நாண் உடை – குறள் 91/12,13
மேல்


அஞ்சுபவர்க்கு (1)

நுண் அவை அஞ்சுபவர்க்கு
பகையகத்து பேடி கை ஒள் வாள் அவையகத்து – குறள் 73/12,13
மேல்


அஞ்சுபு (1)

கருவி மா மழையின் அரவம் அஞ்சுபு
போது ஏர் உண்கண் கலுழவும் ஏது இல் – நற் 144/2,3
மேல்


அஞ்சும் (19)

தன் உயிர் அஞ்சும் வினை – குறள் 25/8
சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமை-தான் – குறள் 46/1
அஞ்சும் அறியான் அமைவு இலன் ஈகலான் – குறள் 87/5
அஞ்சும் பகைவர் பெறின் – குறள் 87/18
மனையாளை அஞ்சும் மறுமை இலாளன் – குறள் 91/7
இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சும் மற்று எஞ்ஞான்றும் – குறள் 91/9
இன் கண் உடைத்து அவர் பார்வல் பிரிவு அஞ்சும்
புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு – குறள் 116/3,4
பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின் பிரிவு அஞ்சும் – குறள் 130/9
பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின் பிரிவு அஞ்சும்
அறாஅ இடும்பைத்து என் நெஞ்சு – குறள் 130/9,10
தம்மொடும் அஞ்சும் நம் இவண் ஒழிய – நற் 73/5
புன்கண் அஞ்சும் பண்பின் – நற் 210/8
பழியும் அஞ்சும் பய மலை நாடன் – குறு 143/2
நனி நாண் உடையள் நின்னும் அஞ்சும்
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – ஐங் 205/2,3
இரவலர் புன்கண் அஞ்சும்
புரவு எதிர்கொள்வனை கண்டனம் வரற்கே – பதி 57/14,15
சிறு நனி நீ துஞ்சி ஏற்பினும் அஞ்சும்
நறு_நுதல் நீத்து பொருள்_வயின் செல்வோய் – கலி 12/8,9
நளி வாய் மருப்பு அஞ்சும் நெஞ்சினார் தோய்தற்கு – கலி 103/69
பகலும் அஞ்சும் பனி கடும் சுரனே – அகம் 68/21
உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து – அகம் 107/13
நல்கின் நா அஞ்சும் முள் எயிற்று மகளிர் – புறம் 361/16
மேல்


அஞ்சும்-மன் (1)

அஞ்சும்-மன் அளித்து என் நெஞ்சம் இனியே – குறு 153/3
மேல்


அஞ்சும்மே (1)

மன் உயிர் எல்லாம் நின் அஞ்சும்மே – புறம் 20/21
மேல்


அஞ்சுமவன் (1)

அஞ்சுமவன் கற்ற நூல் – குறள் 73/14
மேல்


அஞ்சுவது (8)

அஞ்சுவது ஓரும் அறனே ஒருவனை – குறள் 37/11
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது – குறள் 43/15
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது
அஞ்சல் அறிவார் தொழில் – குறள் 43/15,16
அஞ்சுவது உடையள் ஆயின் வெம் போர் – குறு 80/4
அஞ்சுவது அறியாது அமர் துணை தழீஇ – குறு 237/1
அஞ்சுவது அஞ்சா அறன் இலி அல்லன் என் – கலி 42/26
ஈங்கு எவன் அஞ்சுவது
அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும் – கலி 115/16,17
துஞ்சலும் இலர் பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சி – புறம் 182/4
மேல்


அஞ்சுவந்த (1)

அஞ்சுவந்த போர்_களத்தான் – மது 28
மேல்


அஞ்சுவம் (1)

அஞ்சுவம் தமியம் என்னாது மஞ்சு சுமந்து – அகம் 72/10
மேல்


அஞ்சுவர் (2)

தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர்
தீவினை என்னும் செருக்கு – குறள் 21/1,2
அணங்கு என அஞ்சுவர் சிறுகுடியோரே – கலி 52/10
மேல்


அஞ்சுவர (15)

அறு வேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி – திரு 58
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்து – மது 127
அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின் – மது 140
அழல் வாய் ஓரி அஞ்சுவர கதிர்ப்பவும் – பட் 257
அஞ்சுவர பனிக்கும் வெம் சுரம் இறந்தோர் – நற் 99/3
ஆர் இரும் சதுக்கத்து அஞ்சுவர குழறும் – நற் 319/5
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்த – நற் 387/7
வானத்து அஞ்சுவர நல் இசை வீழ – குறு 323/3
கதிர் மருங்கு அறியாது அஞ்சுவர பாஅய் – அகம் 43/7
அஞ்சுவர தகுந கானம் நீந்தி – அகம் 63/9
செம் செவி எருவை அஞ்சுவர இகுக்கும் – அகம் 77/11
அஞ்சுவர இறுத்த தானை – அகம் 264/14
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப – அகம் 381/4
அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும் – புறம் 41/7
அருவி மாறி அஞ்சுவர கருகி – புறம் 224/12
மேல்


அஞ்சுவர_தகுந (1)

அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும் – புறம் 41/7
மேல்


அஞ்சுவரு (24)

உரு கெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்_மகள் – திரு 51
அழல் என உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – திரு 149
அழல் திகழ்ந்து இமைக்கும் அஞ்சுவரு நெடு வேல் – சிறு 94
நீர் அகம் பனிக்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – மலை 81
அதர் பார்த்து அல்கும் அஞ்சுவரு நெறி இடை – நற் 33/7
ஆர் இருள் கடுகிய அஞ்சுவரு சிறு நெறி – நற் 85/6
அரும் சுர கவலை அஞ்சுவரு நனம் தலை – நற் 298/5
வம்பலர் தொலைந்த அஞ்சுவரு கவலை – நற் 352/3
அஞ்சுவரு சிறு நெறி வருதலானே – நற் 353/11
அஞ்சுவரு பொழுதினானும் என் கண் – குறு 261/5
மடை எதிர்கொள்ளா அஞ்சுவரு மரபின் – பதி 79/17
அஞ்சுவரு நோயொடு துஞ்சாதேனே – அகம் 45/19
ஆள் கோள் பிழையா அஞ்சுவரு தட கை – அகம் 93/19
அழியா விழவின் அஞ்சுவரு மூதூர் – அகம் 115/1
இனம் கொண்டு ஒளிக்கும் அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 115/15
வம்பலர் செகுத்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 161/4
வெம் சுரம் போழ்ந்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 207/7
ஆள் அழித்து உயர்த்த அஞ்சுவரு பதுக்கை – அகம் 215/11
அரவு இரை தேரும் அஞ்சுவரு சிறு நெறி – அகம் 258/10
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 375/16
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சின புயல்_ஏறு – புறம் 211/1
அஞ்சுவரு குராஅல் குரலும் தூற்றும் – புறம் 280/5
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே – புறம் 370/27
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே – புறம் 373/39
மேல்


அஞ்சுவரும் (1)

கனை இருள் புதைத்த அஞ்சுவரும் இயவில் – நற் 383/7
மேல்


அஞ்சுவல் (12)

யான் யாய் அஞ்சுவல் எனினும் தான் என் – நற் 72/6
அஞ்சுவல் தோழி என் நெஞ்சத்தானே – நற் 72/11
உருகி உகுதல் அஞ்சுவல் உது காண் – நற் 88/5
பொரு திரை நிவப்பின் வரும் யாறு அஞ்சுவல்
ஈர் குரல் உருமின் ஆர் கலி நல் ஏறு – நற் 114/8,9
இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சுவல் அரவின் – நற் 336/8
சாதல் அஞ்சேன் அஞ்சுவல் சாவின் – நற் 397/7
இரவு நீ வருதலின் ஊறும் அஞ்சுவல்
யாங்கு செய்வாம் என் இடும்பை நோய்க்கு என – குறு 217/2,3
அஞ்சுவல் பெரும என் நெஞ்சத்தானே – குறு 324/7
அஞ்சுவல் அம்ம அ முறை வரினே – ஐங் 54/6
பூ கண்படுதலும் அஞ்சுவல் தாங்கிய – கலி 48/22
பிறிது ஒன்று ஆகலும் அஞ்சுவல் அதனால் – அகம் 300/12
மனையோள் வவ்வலும் அஞ்சுவல் சினைஇ – அகம் 396/15
மேல்


அஞ்சுவலே (4)

செல்-மின் என்றல் யான் அஞ்சுவலே
செல்லாதீம் என செப்பின் பல்லோர் – நற் 229/2,3
நிறத்து எறி புன் சொலின் திறத்து அஞ்சுவலே
அதனால் செல்-மின் சென்று வினை முடி-மின் சென்று ஆங்கு – நற் 229/4,5
தொடி கழித்திடுதல் யான் யாய் அஞ்சுவலே
அடு தோள் முயங்கல் அவை நாணுவலே – புறம் 83/2,3
ஐயோ எனின் யான் புலி அஞ்சுவலே
அணைத்தனன் கொளினே அகல் மார்பு எடுக்க அல்லேன் – புறம் 255/1,2
மேல்


அஞ்சுவள் (1)

அஞ்சுவள் அல்லளோ இவள் இது செயலே – அகம் 158/18
மேல்


அஞ்சுவார் (1)

நல்லார் அவை அஞ்சுவார்
உளர் எனினும் இல்லாரொடு ஒப்பர் களன் அஞ்சி – குறள் 73/18,19
மேல்


அஞ்சுவாற்கு (1)

சினவல் நின் உண்கண் சிவப்பு அஞ்சுவாற்கு
துனி நீங்கி ஆடல் தொடங்கு துனி நனி – பரி 6/96,97
மேல்


அஞ்சுவான் (1)

இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சும் மற்று எஞ்ஞான்றும் – குறள் 91/9
மேல்


அஞ்சுவானை (1)

கொல் ஏற்று கோடு அஞ்சுவானை மறுமையும் – கலி 103/63
மேல்


அஞ்சேன் (2)

அமர் வரின் அஞ்சேன் பெயர்க்குவென் – நற் 362/9
சாதல் அஞ்சேன் அஞ்சுவல் சாவின் – நற் 397/7
மேல்


அஞ்ஞை (1)

மென் தோள் அஞ்ஞை சென்ற ஆறே – அகம் 15/19
மேல்


அஞ்ஞையை (1)

அமர் கண் அஞ்ஞையை அலைத்த கையே – அகம் 145/22
மேல்


அஞர் (35)

கொடும் புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கு அஞர்
செய்யல-மன் இவள் கண் – குறள் 109/11,12
ஆர் அஞர் உற்றன கண் – குறள் 118/18
ஆர உண்டு பேர் அஞர் போக்கி – பொரு 88
வல் அஞர் பொத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப – பொரு 99
வாங்க_வாங்க நின்று ஊங்கு அஞர் நிலையே – நற் 30/10
நன்னராளன் நடுங்கு அஞர் நிலையே – நற் 100/12
அறிவு அஞர் உறுவி ஆய் மட நிலையே – நற் 106/9
கலங்கு அஞர் உறுவோள் புலம்பு கொள் நோக்கே – நற் 113/12
எவன் செய்தனள் இ பேர் அஞர் உறுவி என்று – நற் 130/9
பேர் அஞர் பொருத புகர் படு நெஞ்சம் – நற் 154/8
பேர் அஞர் உறுவியை வருத்தாதீமே – நற் 193/9
இலங்கு வளை நெகிழ்த்த கலங்கு அஞர் எள்ளி – நற் 214/10
பேர் அஞர் உள்ளம் நடுங்கல் காணியர் – நற் 248/5
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்கு அஞர் உறவே – குறு 76/6
கடும் புனல் தொடுத்த நடுங்கு அஞர் அள்ளல் – குறு 103/1
வந்து அஞர் களைதலை அவர் ஆற்றலரே – குறு 305/4
நடுங்கு அஞர் எவ்வம் களைந்த எம்மே – குறு 354/6
அரும் துயர் ஆர் அஞர் தீர்க்கும் – கலி 44/20
நனவினால் நலம் வாட நலிதந்த நடுங்கு அஞர்
கனவினால் அழிவு_உற்று கங்குலும் அரற்றா_கால் – கலி 53/18,19
ஆர் அஞர் எவ்வம் உயிர் வாங்கும் – கலி 60/17
கலங்கு அஞர் உற்று நின் கமழ் மார்பு நசைஇயாள் – கலி 100/13
நடுங்கு அஞர் உற்றது என் நெஞ்சு – கலி 110/15
ஆர் அஞர் உற்றாரை அணங்கிய வந்தாயோ – கலி 120/15
அறிவு அஞர் உழந்து ஏங்கி ஆய் நலம் வறிது ஆக – கலி 127/12
பேர் அஞர் செய்த என் கண் – கலி 143/51
கடலொடு புலம்புவோள் கலங்கு அஞர் தீர – கலி 144/68
இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என் – அகம் 32/10
நடுங்கு அஞர் தீர முயங்கி நெருநல் – அகம் 62/11
ஆர் அஞர் உறுநர் அரு நிறம் சுட்டி – அகம் 71/11
கலங்கு அஞர் உழந்து நாம் இவண் ஒழிய – அகம் 127/2
ஆர் அஞர் அரு படர் நீந்துவோரே – அகம் 202/15
அறிவு அஞர் நோக்கமும் புலவியும் நினைந்தே – அகம் 225/17
புலம்பொடு வதியும் கலங்கு அஞர் அகல – அகம் 254/9
ஆர் அஞர் உற்ற நெஞ்சமொடு ஒராங்கு – புறம் 238/15
பேர் அஞர் கண்ணள் பெரும் காடு நோக்கி – புறம் 247/6
மேல்


அட்ட (28)

எயிற்றியர் அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – சிறு 175
வாராது அட்ட வாடூன் புழுக்கல் – பெரும் 100
வளை கை மகடூஉ வயின் அறிந்து அட்ட
சுடர் கடை பறவை பெயர் படு வத்தம் – பெரும் 304,305
வல்லோன் அட்ட பல் ஊன் கொழும் குறை – பெரும் 472
வீழ் முக கேழல் அட்ட பூசல் – மது 295
கிளர் இழை அரிவை நெய் துழந்து அட்ட
விளர் ஊன் அம் புகை எறிந்த நெற்றி – நற் 41/7,8
அட்ட மள்ளர் ஆர்ப்பு இசை வெரூஉம் – குறு 34/6
தான் துழந்து அட்ட தீம் புளி பாகர் – குறு 167/4
வளி பாய்ந்து அட்ட துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 11/2
எள்ளுநர் கடந்து அட்ட இகல் நேமியவை – பரி 1/61
ஒன்னார் உடை புலம் புக்கற்றால் மாறு அட்ட
தானையான் வையை வனப்பு – பரி 7/49,50
அன்னையோ மண்டு அமர் அட்ட களிறு அன்னான் தன்னை ஒரு – கலி 61/18
வரி புனை வல் வில் ஐவர் அட்ட
பொரு_களம் போலும் தொழூஉ – கலி 104/58,59
கேழல் அட்ட பேழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 8/6
இரும் களிறு அட்ட பெரும் சின உழுவை – அகம் 72/13
ஆன் நிலை பள்ளி அளை பெய்து அட்ட
வால் நிணம் உருக்கிய வாஅல் வெண் சோறு – அகம் 107/8,9
அத்த கேழல் அட்ட நல் கோள் – அகம் 111/10
அமர் ஓர்த்து அட்ட செல்வம் – அகம் 144/18
ஈயல் பெய்து அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – அகம் 394/5
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து அட்ட
கால முன்ப நின் கண்டனென் வருவல் – புறம் 23/16,17
மண்டு அமர் அட்ட மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 213/1
ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை – புறம் 215/4
அட்ட குழிசி அழல் பயந்து ஆஅங்கு – புறம் 237/7
வெள் என் சாந்தொடு புளி பெய்து அட்ட
வேளை வெந்ததை வல்சி ஆக – புறம் 246/7,8
பேர் ஊர் அட்ட கள்ளிற்கு – புறம் 300/5
வேலின் அட்ட களிறு பெயர்த்து எண்ணின் – புறம் 302/9
ஈனா வேண்மாள் இடம் துழந்து அட்ட
மா மறி பிண்டம் வாலுவன் ஏந்த – புறம் 372/8,9
கிணை_மகள் அட்ட பாவல் புளிங்கூழ் – புறம் 399/16
மேல்


அட்டதை (1)

கவிந்து நிலம் சேர அட்டதை
மகிழ்ந்தன்றும் மலிந்தன்றும் அதனினும் இலனே – புறம் 77/12,13
மேல்


அட்டவாயில் (1)

நெடும் கொடி நுடங்கும் அட்டவாயில்
இரும் கதிர் கழனி பெரும் கவின் அன்ன – அகம் 326/5,6
மேல்


அட்டவை (1)

மாறு அமர் அட்டவை மற வேல் பெயர்ப்பவை – பரி 21/66
மேல்


அட்டனனே (1)

தெண் கிணை கறங்க சென்று ஆண்டு அட்டனனே – புறம் 78/12
மேல்


அட்டான் (2)

கடந்து அட்டான் கேழ் இருங்குன்று – பரி 15/45
மாறு அட்டான் குன்றம் உடைத்து – பரி 17/21
மேல்


அட்டி (4)

உளை பூ மருதின் ஒள் இணர் அட்டி
கிளை கவின்று எழுதரு கீழ் நீர் செ அரும்பு – திரு 28,29
அவரை வான் புழுக்கு அட்டி பயில்வு_உற்று – பெரும் 195
மீன் நெய் அட்டி கிளிஞ்சில் பொத்திய – நற் 175/3
முற்றா நறு நறா மொய் புனல் அட்டி
காரிகை நீர் ஏர் வயல் காம களி நாஞ்சில் – பரி 20/52,53
மேல்


அட்டிய (1)

யாப்பினுள் அட்டிய நீர் – குறள் 110/6
மேல்


அட்டியும் (1)

பண்ணியம் அட்டியும் பசும் பதம் கொடுத்தும் – பட் 203
மேல்


அட்டில் (5)

புனிற்று நாய் குரைக்கும் புல்லென் அட்டில்
காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த – சிறு 132,133
அறம் நிலைஇய அகன் அட்டில்
சோறு வாக்கிய கொழும் கஞ்சி – பட் 43,44
விருந்து உண்டு ஆனா பெரும் சோற்று அட்டில்
ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திணை இருந்து – பட் 262,263
அட்டில் ஓலை தொட்டனை நின்மே – நற் 300/12
உதியன் அட்டில் போல ஒலி எழுந்து – அகம் 168/7
மேல்


அட்டிலோளே (1)

அட்டிலோளே அம் மா அரிவை – நற் 120/9
மேல்


அட்டு (30)

தலை கோள் வேட்டம் களிறு அட்டு ஆங்கு – பொரு 142
பீடு அழிய கடந்து அட்டு அவர் – மது 186
பெரும் களிறு உழுவை அட்டு என இரும் பிடி – நற் 47/1
சுரும்பு இமிர் அடுக்கம் புலம்ப களிறு அட்டு
உரும்பு இல் உள்ளத்து அரிமா வழங்கும் – நற் 112/3,4
அட்டு அரக்கு உருவின் வட்டு முகை ஈங்கை – நற் 193/1
புகர் முகம் சிதைய தாக்கி களிறு அட்டு
உரும் இசை உரறும் உட்குவரு நடுநாள் – நற் 383/4,5
பூண் மணி கறங்க எறி நாண் அட்டு
பழி படர் உள் நோய் வழிவழி சிறப்ப – குறு 173/3,4
காணா கழிப-மன்னே நாண் அட்டு
நல் அறிவு இழந்த காமம் – குறு 231/4,5
மன்ற மரையா இரிய ஏறு அட்டு
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் அதனால் – குறு 321/5,6
அடாஅ அடு பகை அட்டு மலர் மார்பன் – பதி 20/20
அட்டு ஆனானே குட்டுவன் அடு-தொறும் – பதி 47/1
மயங்கு அமர் மாறு அட்டு மண் வௌவி வருபவர் – கலி 31/9
தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை – கலி 101/31
ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் – கலி 103/41
அரைசு பட கடந்து அட்டு ஆற்றின் தந்த – கலி 105/1
நுதலது இமையா நாட்டம் இகல் அட்டு
கையது கணிச்சியொடு மழுவே மூவாய் – அகம் 0/4,5
நீர் இல் ஆர் ஆற்று நிவப்பன களிறு அட்டு
ஆள் இல் அத்தத்து உழுவை உகளும் – அகம் 45/4,5
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு அட்டு குழுமும் – அகம் 112/6
களிறு அட்டு குழுமும் ஓசையும் களி பட்டு – அகம் 261/13
தாம் அட்டு உண்டு தமியர் ஆகி – அகம் 316/14
அமிழ்து அட்டு ஆனா கமழ் குய் அடிசில் – புறம் 10/7
ஓம்பாது கடந்து அட்டு அவர் – புறம் 40/2
தாள் படு சின்னீர் களிறு அட்டு வீழ்க்கும் – புறம் 104/3
அட்டு ஆன்று ஆனா கொழும் துவை ஊன்_சோறும் – புறம் 113/2
நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு
பெரும் தோள் தாலம் பூசல் மேவர – புறம் 120/14,15
கடந்து அட்டு வென்றோனும் நின் கூறும்மே – புறம் 125/10
விரகு இன்மையின் வித்து அட்டு உண்டனை – புறம் 227/2
நாளும் ஆனான் கடந்து அட்டு என்றும் நின் – புறம் 227/6
புகர் நிறம் கொண்ட களிறு அட்டு ஆனான் – புறம் 310/4
கொய் குரல் அரிசியொடு நெய் பெய்து அட்டு
துடுப்பொடு சிவணிய களி கொள் வெண் சோறு – புறம் 328/10,11
மேல்


அட (19)

நாண் அட சாய்ந்த நலம் கிளர் எருத்தின் – பொரு 31
காமம் படர் அட வருந்திய – நற் 64/12
பூண் தாழ் ஆகம் நாண் அட வருந்திய – நற் 93/9
பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய் – நற் 103/6
ஆனா நோய் அட வருந்தி இன்னும் – நற் 218/9
துஞ்சா கண்ணள் துயர் அட சாஅய் – நற் 303/6
பாழ்படு நெஞ்சம் படர் அட கலங்க – ஐங் 313/3
துறந்ததன் கொண்டு துயர் அட சாஅய் – ஐங் 393/1
ஆற்றல் நோய் அட இவள் அணி வாட அகன்று நீ – கலி 17/9
நோய் அட வருந்தியும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/14
நாண் அட பெயர்த்தல் நமக்கும் ஆங்கு ஒல்லாது – கலி 47/20
பல் நாளும் படர் அட பசலையால் உணப்பட்டாள் – கலி 48/16
நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்-மன் – கலி 53/17
நாண் அட பெயர்த்த நயவரவு இன்றே – கலி 60/31
பனி வார் கண்ணேன் ஆகி நோய் அட
எமியேன் இருத்தலை யானும் ஆற்றேன் – அகம் 252/7,8
இரவும் எல்லையும் படர் அட வருந்தி – அகம் 313/6
பயப்பு உறு படர் அட வருந்திய – அகம் 344/12
பசந்த மேனியொடு படர் அட வருந்தி – புறம் 159/6
அழிகளின் படுநர் களி அட வைகின் – புறம் 399/10
மேல்


அடக்கத்தை (1)

காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம் – குறள் 13/3
மேல்


அடக்கம் (3)

அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை – குறள் 13/1
ஆன்றவர் அடக்கம் போல் அலர் செல்லா சினையொடும் – கலி 32/8
அடக்கம் இல் போழ்தின்_கண் தந்தை காமுற்ற – கலி 82/10
மேல்


அடக்கமும் (2)

நல்லார்_கண் தோன்றும் அடக்கமும் உடையன் – கலி 47/4
அறிவும் நம் அறிவு ஆய்ந்த அடக்கமும் நாணொடு – கலி 138/3
மேல்


அடக்கல் (1)

ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின் – குறள் 13/11
மேல்


அடக்கலும் (1)

வாள் போழ்ந்து அடக்கலும் உய்ந்தனர் மாதோ – புறம் 93/11
மேல்


அடக்கவும் (2)

யான் தன் அடக்கவும் தான் அடங்கலளே – ஐங் 68/4
நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான் – அகம் 126/14
மேல்


அடக்கி (5)

வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்று அகத்து அடக்கி
தோள் புறம் மறைக்கும் நல்கூர் நுசுப்பின் – சிறு 58,59
நன்றும் தீதும் கண்டு ஆய்ந்து அடக்கி
அன்பும் அறனும் ஒழியாது காத்து – மது 496,497
முள் நுனை தோன்றாமை முறுவல் கொண்டு அடக்கி தன் – கலி 142/7
தன்னுள் அடக்கி கரக்கினும் கரக்கும் – புறம் 1/8
ஆதல் நின் அகத்து அடக்கி
சாதல் நீங்க எமக்கு ஈத்தனையே – புறம் 91/10,11
மேல்


அடக்கிய (7)

ஆறெழுத்து அடக்கிய அரு மறை கேள்வி – திரு 186
நுண் புல் அடக்கிய வெண் பல் எயிற்றியர் – பெரும் 94
களிறு கதன் அடக்கிய வெளிறு இல் கந்தின் – பெரும் 396
துய் மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்ன – மலை 418
இயன்ற எல்லாம் பயின்று அகத்து அடக்கிய
வேத முதல்வன் என்ப – நற் 0/5,6
சிலை விசை அடக்கிய மூரி வெண் தோல் – பதி 45/16
ஆங்க வென்றி எல்லாம் வென்று அகத்து அடக்கிய
தண்டா ஈகை தகை மாண் குடுமி – புறம் 6/25,26
மேல்


அடக்கும் (1)

அடங்கா மன்னரை அடக்கும்
மடங்கா விளையுள் நாடு கிழவோயே – புறம் 200/16,17
மேல்


அடக்குவம்-மன்னோ (1)

அடக்குவம்-மன்னோ தோழி மட பிடி – அகம் 328/11
மேல்


அடகின் (1)

அடகின் கண்ணுறை ஆக யாம் சில – புறம் 140/4
மேல்


அடகு (2)

குறு நறு முஞ்ஞை கொழும் கண் குற்று அடகு
புன்_புல வரகின் சொன்றியொடு பெறூஉம் – புறம் 197/11,12
கொய் அடகு வாட தரு விறகு உணங்க – புறம் 318/1
மேல்


அடகும் (1)

மென் பிணி அவிழ்ந்த குறு முறி அடகும்
அமிர்து இயன்று அன்ன தீம் சேற்று கடிகையும் – மது 531,532
மேல்


அடங்க (12)

ஆற்றின் அடங்க பெறின் – குறள் 13/6
அவுணர் நல் வலம் அடங்க கவிழ் இணர் – திரு 59
பணிலம் கலி அவிந்து அடங்க காழ் சாய்த்து – மது 621
மன் எயில் மறவர் ஒலி அவிந்து அடங்க
ஒன்னார் தேய பூ மலைந்து உரைஇ – பதி 40/8,9
இதோ அடங்க கேள் – கலி 63/14
கையதை அலவன் கண் பெற அடங்க சுற்றிய – கலி 85/6
ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் – கலி 103/41
எழுவர் நல் வலம் அடங்க ஒரு பகல் – அகம் 36/20
நுண் கேழ் அடங்க வாரி பையுள் கெட – அகம் 223/13
அன்பு உரைத்து அடங்க கூறிய இன் சொல் – அகம் 332/11
யாமே நின் இகழ் பாடுவோர் எருத்து அடங்க
புகழ் பாடுவோர் பொலிவு தோன்ற – புறம் 40/6,7
புனை கழல் எழுவர் நல் வலம் அடங்க
ஒருதான் ஆகி பொருது களத்து அடலே – புறம் 76/12,13
மேல்


அடங்கல் (2)

கதம் காத்து கற்று அடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி – குறள் 13/19
அரைசு தலைவரினும் அடங்கல் ஆனா – புறம் 354/1
மேல்


அடங்கலவே (1)

கடி மதில் பாயும் நின் களிறு அடங்கலவே
போர் எனின் புகலும் புனை கழல் மறவர் – புறம் 31/8,9
மேல்


அடங்கலளே (1)

யான் தன் அடக்கவும் தான் அடங்கலளே – ஐங் 68/4
மேல்


அடங்கலின் (1)

ஊறு நீர் அடங்கலின் உண் கயம் காணாது – கலி 13/7
மேல்


அடங்கா (5)

ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்கு உரைத்தும் தான் அடங்கா
பேதையின் பேதையார் இல் – குறள் 84/7,8
அடங்கா தானையோடு உடன்று மேல்வந்த – பெரும் 418
அடங்கா சொன்றி அம் பல் யாணர் – நற் 281/5
அடங்கா தானை வேந்தர் உடங்கு இயைந்து – புறம் 71/2
அடங்கா மன்னரை அடக்கும் – புறம் 200/16
மேல்


அடங்காதார் (1)

அடங்காதார் மிடல் சாய அமரர் வந்து இரத்தலின் – கலி 2/2
மேல்


அடங்காது (1)

உள்ளம் உள் அவிந்து அடங்காது வெள்ளென – புறம் 207/9
மேல்


அடங்காதோரே (1)

அடி புறந்தருகுவர் அடங்காதோரே – புறம் 35/34
மேல்


அடங்காமை (1)

அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை
ஆர் இருள் உய்த்துவிடும் – குறள் 13/1,2
மேல்


அடங்கார் (1)

அடங்கார் ஆர் அரண் வாட செல்லும் – பதி 39/7
மேல்


அடங்கான் (2)

நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான்
பொன் இணர் நறு மலர் புன்னை வெஃகி – அகம் 126/14,15
அழும்பு இலன் அடங்கான் தகையும் என்றும் – புறம் 283/5
மேல்


அடங்கி (2)

ஒலி அவிந்து அடங்கி யாமம் நள்ளென – நற் 303/1
நெஞ்சு உடம்படுதலின் ஒன்று புரிந்து அடங்கி
இரவின் வரூஉம் இடும்பை நீங்க – அகம் 312/1,2
மேல்


அடங்கிய (14)

விளங்கு நகர் அடங்கிய கற்பின் – குறு 338/7
ஒன்றுமொழிந்து அடங்கிய கொள்கை என்றும் – பதி 15/29
ஆறிய கற்பின் அடங்கிய சாயல் – பதி 16/10
அடங்கிய புடையல் பொலன் கழல் நோன் தாள் – பதி 31/31
ஆன்று அவிந்து அடங்கிய செயிர் தீர் செம்மால் – பதி 37/5
வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை – பதி 57/11
அடங்கிய நெஞ்சம் புகர்படுபு அறியாது – பதி 89/14
வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை – பதி 90/48
திரு நகர் அடங்கிய மாசு இல் கற்பின் – அகம் 114/13
ஆன்ற கேள்வி அடங்கிய கொள்கை – புறம் 26/12
ஆன்று அவிந்து அடங்கிய கொள்கை – புறம் 191/6
அடங்கிய கற்பின் ஆய் நுதல் மடந்தை – புறம் 249/10
அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய
கபில நெடு நகர் கமழும் நாற்றமொடு – புறம் 337/10,11
ஒன்று புரிந்து அடங்கிய இருபிறப்பாளர் – புறம் 367/12
மேல்


அடங்கியான் (1)

நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம் – குறள் 13/7
மேல்


அடங்கியும் (1)

எருத்து இடை அடங்கியும் இமில் இற புல்லியும் – கலி 105/31
மேல்


அடங்கினரே (1)

இனிது அடங்கினரே மாக்கள் முனிவு இன்று – குறு 6/2
மேல்


அடங்கினேன் (1)

ஆங்கு ஆக சாயல் இன் மார்ப அடங்கினேன் ஏஎ – கலி 94/37
மேல்


அடங்கு (14)

பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – சிறு 34
நீறு அடங்கு தெருவின் அவன் சாறு அயர் மூதூர் – சிறு 201
அமிழ்து பொதிந்து இலிற்றும் அடங்கு புரி நரம்பின் – சிறு 227
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – பெரும் 15
ஆன்று அடங்கு அறிஞர் செறிந்தனர் நோன்-மார் – மது 481
அடங்கு மயிர் ஒழுகிய அம் வாய் கடுப்ப – மலை 32
கடாஅம் கழீஇய கதன் அடங்கு யானை – நற் 18/8
நெய் வார்ந்து அன்ன துய் அடங்கு நரம்பின் – நற் 300/8
புற்று அடங்கு அரவின் ஒடுங்கிய அம்பின் – பதி 45/2
அடங்கு அரும் தோற்றத்து அரும் தவம் முயன்றோர் தம் – கலி 138/30
போர் அடங்கு அகலம் பொருந்திய தார் போல் – அகம் 175/15
வல்லோன் அடங்கு கயிறு அமைப்ப கொல்லன் – அகம் 224/2
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – புறம் 135/5
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – புறம் 308/1
மேல்


அடங்குவான் (1)

வெள் ஏற்று எருத்து அடங்குவான்
ஒள் இழை வார்_உறு கூந்தல் துயில் பெறும் வை மருப்பின் – கலி 104/19,20
மேல்


அடர் (13)

நுண் உருக்கு_உற்ற விளங்கு அடர் பாண்டில் – மலை 4
அடர் பொன் என்ன சுடர் இதழ் பகரும் – ஐங் 430/2
பொன் அடர் பூ புனை திருத்துவோரும் – பரி 12/12
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 21/54
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் அம் வரி வாட – கலி 22/19
அடர் பொன் சிரகத்தால் வாக்கி சுடர்_இழாய் – கலி 51/7
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் ஆவிரம் கண்ணி – கலி 140/7
செப்பு அடர் அன்ன செம் குழை அகம்-தோறு – அகம் 9/4
அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக – அகம் 19/17
உள்ளுநர் உட்கும் கல் அடர் சிறு நெறி – அகம் 72/17
பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால் – அகம் 181/23
கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர் – புறம் 6/12
அழல் புரிந்த அடர் தாமரை – புறம் 29/1
மேல்


அடர்ந்த (1)

ஐது அடர்ந்த நூல் பெய்து – புறம் 29/2
மேல்


அடர்ந்து (2)

கண் பொருபு சுடர்ந்து அடர்ந்து இடந்து – பரி 18/24
பொன் அடர்ந்து அன்ன ஒள் இணர் செருந்தி – அகம் 280/1
மேல்


அடரும் (1)

அல்லல் கூர்ந்து அழிவு_உற அணங்கு_ஆகி அடரும் நோய் – கலி 58/15
மேல்


அடல் (14)

தன்னை அடல் வேண்டாதான் – குறள் 21/12
அடல் வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல் வேண்டும் – குறள் 35/5
அடல் தகையும் ஆற்றலும் இல் எனினும் தானை – குறள் 77/15
கெடல் வேண்டின் கேளாது செய்க அடல் வேண்டின் – குறள் 90/5
இடை நெறி தாக்கு_உற்றது ஏய்ப்ப அடல் மதுரை – பரி 11/48
அடல் ஏற்று எருத்து இறுத்தார் கண்டும் மற்று இன்றும் – கலி 102/31
அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல் – கலி 141/9
வானவரம்பன் அடல் முனை கலங்கிய – அகம் 45/17
வட புல மன்னர் வாட அடல் குறித்து – புறம் 52/5
அடல் வெம் நாஞ்சில் பனைக்கொடியோனும் – புறம் 56/4
அடல் அரும் துப்பின் – புறம் 335/1
அடல் வெம் குருசில் மன்னிய நெடிதே – புறம் 377/30
கடல் படை அடல் கொண்டி – புறம் 382/1
அடல் நசை மறந்த எம் குழிசி மலர்க்கும் – புறம் 393/4
மேல்


அடலே (1)

ஒருதான் ஆகி பொருது களத்து அடலே – புறம் 76/13
மேல்


அடாரும் (1)

பெரும் கல் அடாரும் போன்ம் என விரும்பி – புறம் 19/6
மேல்


அடாஅ (2)

அடாஅ அடு பகை அட்டு மலர் மார்பன் – பதி 20/20
ஆரல் கொழும் சூடு அம் கவுள் அடாஅ
வைகு தொழில் மடியும் மடியா விழவின் – புறம் 212/4,5
மேல்


அடாஅர் (2)

புழை-தொறும் மாட்டிய இரும் கல் அடாஅர்
அரும் பொறி உடைய ஆறே நள்ளிருள் – மலை 194,195
சிறு பொறி மாட்டிய பெரும் கல் அடாஅர்
ஒண் கேழ் வய புலி படூஉம் நாடன் – நற் 119/2,3
மேல்


அடி (134)

மலர் மிசை ஏகினான் மாண் அடி சேர்ந்தார் – குறள் 1/5
வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தார்க்கு – குறள் 1/7
இறைவன் அடி சேராதார் – குறள் 1/20
வீயாது அடி உறைந்த அற்று – குறள் 21/16
அடி தழீஇ நிற்கும் உலகு – குறள் 55/8
மடி இலா மன்னவன் எய்தும் அடி அளந்தான் – குறள் 61/19
தொடி நோக்கி மென் தோளும் நோக்கி அடி நோக்கி – குறள் 128/17
நின் அடி உள்ளி வந்தனென் நின்னொடு – திரு 279
குரூஉ மயிர் யாக்கை குடா அடி உளியம் – திரு 313
துடி அடி அன்ன தூங்கு நடை குழவியொடு – பொரு 125
காலின் ஏழ் அடி பின் சென்று கோலின் – பொரு 166
வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து – சிறு 18
களிற்று தழும்பு இருந்த கழல் தயங்கு திருந்து அடி
பிடி கணம் சிதறும் பெயல் மழை தட கை – சிறு 123,124
கரு_மறி காதின் கவை அடி பேய்_மகள் – சிறு 197
அடி புதை அரணம் எய்தி படம் புக்கு – பெரும் 69
மான் அடி பொறித்த மயங்கு அதர் மருங்கின் – பெரும் 106
தொடுதோல் மரீஇய வடு ஆழ் நோன் அடி
விழு தண்டு ஊன்றிய மழு தின் வன் கை – பெரும் 169,170
துறை பிறக்கு ஒழிய போகி கறை அடி
குன்று உறழ் யானை மருங்குல் ஏய்க்கும் – பெரும் 351,352
நல் ஊழி அடி படர – மது 21
அடி ஒதுங்கி பின் பெயரா – மது 37
கவை அடி கடு நோக்கத்து – மது 162
பெரியோர் சென்ற அடி வழி பிழையாது – மது 192
அடி படு மண்டிலத்து ஆதி போகிய – மது 390
கச்சம் தின்ற கழல் தயங்கு திருந்து அடி
மொய்ம்பு இறந்து திரிதரும் ஒரு பெரும் தெரியல் – மது 436,437
உள்ளி நோன் முதல் பொருத்தி அடி அமைத்து – நெடு 122
மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட – நெடு 151
துயல்வரும்-தோறும் திருந்து அடி கலாவ – குறி 127
நடுங்குவனம் எழுந்து நல் அடி தளர்ந்து யாம் – குறி 133
நூழிலும் இழுக்கும் ஊழ் அடி முட்டமும் – குறி 258
சே அடி செறி குறங்கின் – பட் 146
அடி நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய – மலை 222
நிரை செலல் மெல் அடி நெறி மாறுபடுகுவிர் – மலை 241
ஊமை எண்கின் குடா அடி குருளை – மலை 501
பெரும் தண் குளவி குழைத்த பா அடி
இரும் சேறு ஆடிய நுதல கொல் களிறு – நற் 51/8,9
கல் உற சிவந்த நின் மெல் அடி உயற்கே – நற் 76/9
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி – நற் 115/5
நீயே அடி அறிந்து ஒதுங்கா ஆர் இருள் வந்து எம் – நற் 156/1
புள் அடி பொறித்த வரி உடை தலைய – நற் 241/2
மயில் அடி அன்ன மா குரல் நொச்சியும் – நற் 305/2
பஞ்சி மெல் அடி நடைபயிற்றும்மே – நற் 324/9
மெல் அடி மேலவும் சிலம்பே நல்லோர் – குறு 7/2
பா அடி உரல பகு வாய் வள்ளை – குறு 89/1
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி – குறு 138/3
பழூஉ பல் அன்ன பரு உகிர் பா அடி
இரும் களிற்று இன நிரை ஏந்தல் வரின் மாய்ந்து – குறு 180/1,2
நல் அடி பொறிப்ப தாஅய் – குறு 207/6
மான் அடி அன்ன கவட்டு இலை அடும்பின் – குறு 243/1
பெரும் களிற்று அடி_வழி நிலைஇய நீரே – குறு 262/8
மை அற விளங்கிய கழல் அடி
பொய் வல் காளையை ஈன்ற தாய்க்கே – ஐங் 399/4,5
உரம் துரந்து எறிந்த கறை அடி கழல் கால் – பதி 28/3
பிறக்கு அடி ஒதுங்கா பூட்கை ஒள் வாள் – பதி 80/8
மரபினோய் நின் அடி
தலை உற வணங்கினேம் பல் மாண் யாமும் – பரி 2/72,73
தண் பரங்குன்றத்து அடி தொட்டேன் என்பாய் – பரி 8/62
அறவர் அடி தொடினும் ஆங்கு அவை சூளேல் – பரி 8/68
ஐய சூளின் அடி தொடு குன்றொடு – பரி 8/70
சுடும் இறை ஆற்றிசின் அடி சேர்ந்து சாற்றுமின் – பரி 8/79
திருந்து அடி தோய திறை கொடுப்பானை – பரி 9/37
அடி மேல் அடி மேல் ஒதுங்கி தொடி முன்கை – பரி 12/90
அடி மேல் அடி மேல் ஒதுங்கி தொடி முன்கை – பரி 12/90
அன்னை என நினைஇ நின் அடி தொழுதனெம் – பரி 13/62
துடியின் அடி பெயர்த்து தோள் அசைத்து தூக்கி – பரி 21/19
திருந்து அடி தலை உற பரவுதும் தொழுது – பரி 23/6
நல் அடி ஏத்தி நின் பரவுதும் – பரி 23/87
அடி தாங்கும் அளவு இன்றி அழல் அன்ன வெம்மையால் – கலி 11/6
துடி அடி கயந்தலை கலக்கிய சில் நீரை – கலி 11/8
கல் உறின் அ அடி கறுக்குந அல்லவோ – கலி 13/13
பால் மருள் மருப்பின் உரல் புரை பாவு அடி
ஈர் நறும் கமழ் கடாஅத்து இனம் பிரி ஒருத்தல் – கலி 21/1,2
காமர் கழல் அடி சேரா – கலி 30/20
வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட – கலி 37/2
அடி ஒதுங்கு இயக்கம் கேட்ட கானவன் – கலி 41/8
கடுங்கண் உழுவை அடி போல வாழை – கலி 43/24
அடி உறை அருளாமை ஒத்ததோ நினக்கு என்ன – கலி 54/4
அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் நோய் தீர்க்கும் – கலி 63/10
இனிது அமர் காதலன் இறைஞ்சி தன் அடி சேர்பு – கலி 71/5
முன் அடி பணிந்து எம்மை உணர்த்திய வருதி-மன் – கலி 73/15
அரி பொலி கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஓவா அடி தட்ப – கலி 81/6
திருந்து அடி நூபுரம் ஆர்ப்ப இயலி விருப்பினால் – கலி 83/16
தொடியோர் மணலின் உழக்கி அடி ஆர்ந்த – கலி 86/8
என்று அடி சேர்தலும் உண்டு – கலி 89/15
ஒடிவது போலும் நுசுப்போடு அடி தளரா – கலி 90/9
ஒருத்தி அடி தாழ் கலிங்கம் தழீஇ ஒரு கை – கலி 92/42
முன் அடி ஒல்கி உணர்த்தினவும் பன் மாண் – கலி 92/56
உசாவுவம் கோன் அடி தொட்டேன் – கலி 94/36
நுதல் அடி நுசுப்பு என மூ வழி சிறுகி – கலி 108/3
ஞாலம் மூன்று அடி தாய முதல்வற்கு முது முறை – கலி 124/1
தலை உற முன் அடி பணிவான் போலவும் – கலி 128/17
பல் மலை இறந்தவன் பணிந்து வந்து அடி சேர – கலி 143/58
உளி முக வெம் பரல் அடி வருத்து_உறாலின் – அகம் 55/3
கழல் புனை திருந்து அடி கள்வர் கோமான் – அகம் 61/11
கறை அடி மட பிடி கானத்து அலற – அகம் 83/3
அடி புதை தொடுதோல் பறைய ஏகி – அகம் 101/9
பந்து புடைப்பு அன்ன பாணி பல் அடி
சில் பரி குதிரை பல் வேல் எழினி – அகம் 105/9,10
படாஅ பைம் கண் பா அடி கய வாய் – அகம் 125/7
தளர் அடி தாங்கிய சென்றது இன்றே – அகம் 128/15
சிறு பல் கேணி பிடி அடி நசைஇ – அகம் 137/2
கறை அடி யானை நன்னன் பாழி – அகம் 142/9
மான் அடி மருங்கில் பெயர்த்த குருதி – அகம் 144/16
ஊழ் அடி ஒதுங்கினும் உயங்கும் ஐம்பால் – அகம் 145/18
பெரும் களிறு மிதித்த அடி_அகத்து இரும் புலி – அகம் 155/11
அடி அமை பகழி ஆர வாங்கி – அகம் 161/3
தோல் புதை சிரற்று அடி கோல் உடை உமணர் – அகம் 191/4
பறை கண்டு அன்ன பா அடி நோன் தாள் – அகம் 211/3
வெருக்கு அடி அன்ன குவி முகிழ் இருப்பை – அகம் 267/6
அடி அறிவுறுதல் அஞ்சி பைபய – அகம் 276/3
அடி நிலன் உறுதல் அஞ்சி பைய – அகம் 323/5
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என குவவு அடி
வெண் கோட்டு யானை முழக்கு இசை வெரீஇ – அகம் 347/11,12
நல் அடி உள்ளான் ஆகவும் ஒல்லார் – அகம் 356/14
குவி அடி வெருகின் பைம் கண் ஏற்றை – அகம் 367/8
ஒண் பொறி புனை கழல் சே அடி புரள – அகம் 376/7
பிடி இடு பூசலின் அடி பட குழிந்த – அகம் 379/25
காட்டு மான் அடி_வழி ஒற்றி – அகம் 388/25
கவட்டு அடி பொருத பல் சினை உதிர்வை – அகம் 393/6
கழல் உரீஇய திருந்து அடி
கணை பொருது கவி வண் கையால் – புறம் 7/2,3
வந்து அடி பொருந்தி முந்தை நிற்பின் – புறம் 10/5
அடி புறந்தருகுவர் அடங்காதோரே – புறம் 35/34
புறவின் அல்லல் சொல்லிய கறை அடி
யானை வால் மருப்பு எறிந்த வெண் கடை – புறம் 39/1,2
அடி பொலிய கழல் தைஇய – புறம் 40/4
திருந்து அடி பொருந்த வல்லோர் – புறம் 61/18
படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள் – புறம் 72/3
மெல்ல வந்து என் நல் அடி பொருந்தி – புறம் 73/1
அடி புனை தொடு கழல் மை அணல் காளைக்கு என் – புறம் 83/1
கழல் புனை திருந்து அடி காரி நின் நாடே – புறம் 122/2
கறை அடி யானை இரியல்_போக்கும் – புறம் 135/12
அடி வருந்த நெடிது ஏறிய – புறம் 139/3
கழல் புனை திருந்து அடி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 167/10
அன்னன் ஆகலின் எந்தை உள் அடி
முள்ளும் நோவ உறாற்க தில்ல – புறம் 171/12,13
அடி நிழல் பழகிய அடியுறை – புறம் 198/26
பா அடி யானை பரிசிலர்க்கு அருகா – புறம் 233/2
பிடி அடி அன்ன சிறு வழி மெழுகி – புறம் 234/2
துடியன் கையது வேலே அடி புணர் – புறம் 285/2
கறை அடி யானைக்கு அல்லது – புறம் 323/5
துடி அடி குழவிய பிடி இடை மிடைந்த – புறம் 369/26
இனத்து அடி விராய வரி குடர் அடைச்சி – புறம் 370/24
கண்டால் கொண்டு மனை திருந்து அடி வாழ்த்தி – புறம் 390/25
பொரு களிற்று அடி வழி அன்ன என் கை – புறம் 392/4
மேல்


அடி_வழி (2)

பெரும் களிற்று அடி_வழி நிலைஇய நீரே – குறு 262/8
காட்டு மான் அடி_வழி ஒற்றி – அகம் 388/25
மேல்


அடி_அகத்து (1)

பெரும் களிறு மிதித்த அடி_அகத்து இரும் புலி – அகம் 155/11
மேல்


அடிக்கு (3)

அடிக்கு நெருஞ்சி பழம் – குறள் 112/20
கிளி புரை கிளவியாய் நின் அடிக்கு எளியவோ – கலி 20/7
நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல்_இயல் – அகம் 153/12
மேல்


அடிசில் (11)

பனுவலின் வழாஅ பல் வேறு அடிசில்
வாள் நிற விசும்பின் கோள்_மீன் சூழ்ந்த – சிறு 241,242
விருப்பு உடை மரபின் கரப்பு உடை அடிசில்
மீன் பூத்து அன்ன வான் கலம் பரப்பி – பெரும் 476,477
பைம் நிணம் ஒழுகிய நெய்ம் மலி அடிசில்
வசை இல் வான் திணை புரையோர் கடும்பொடு – குறி 204,205
சோறு வேறு என்னா ஊன் துவை அடிசில்
ஓடா பீடர் உள்_வழி இறுத்து – பதி 45/13,14
பால் உடை அடிசில் தொடீஇய ஒரு நாள் – அகம் 394/11
அமிழ்து அட்டு ஆனா கமழ் குய் அடிசில்
வருநர்க்கு வரையா வசை இல் வாழ்க்கை – புறம் 10/7,8
சுவைக்கு இனிது ஆகிய குய் உடை அடிசில்
பிறர்க்கு ஈவு இன்றி தம் வயிறு அருத்தி – புறம் 127/7,8
குய் கொள் கொழும் துவை நெய் உடை அடிசில்
மதி சேர் நாள்_மீன் போல நவின்ற – புறம் 160/7,8
நெய் உடை அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும் – புறம் 188/5
குய் குரல் மலிந்த கொழும் துவை அடிசில்
இரவலர் தடுத்த வாயில் புரவலர் – புறம் 250/1,2
அமிழ்து அன மரபின் ஊன் துவை அடிசில்
வெள்ளி வெண் கலத்து ஊட்டல் அன்றி – புறம் 390/17,18
மேல்


அடித்து (1)

அடித்து என உருத்த தித்தி பல் ஊழ் – அகம் 176/23
மேல்


அடிப்பட (1)

நேரா எழுவர் அடிப்பட கடந்த – அகம் 209/5
மேல்


அடிப்படுத்த (1)

எல் அடிப்படுத்த கல்லா காட்சி – புறம் 170/3
மேல்


அடிப்படுத்ததை (1)

தாங்கி இ உலகம் தந்து அடிப்படுத்ததை நடுவண் – பரி 4/23
மேல்


அடிப்படுத்தலின் (1)

நாடு அடிப்படுத்தலின் கொள்ளை மாற்றி – பதி 81/15
மேல்


அடிப்பின் (1)

பாடு இன் தெண் கண் கனி செத்து அடிப்பின்
அன்ன சேவல் மாறு எழுந்து ஆலும் – புறம் 128/3,4
மேல்


அடிமை (1)

அடிமை புகுத்திவிடும் – குறள் 61/16
மேல்


அடிய (2)

உகிர் உடை அடிய ஓங்கு எழில் யானை – பட் 231
உரல் போல் அடிய உடம்பு உயங்கு யானை – கலி 13/6
மேல்


அடியர் (3)

தொடலை வாளர் தொடுதோல் அடியர்
குறங்கு இடை பதித்த கூர் நுனை குறும்பிடி – மது 636,637
தொடுதோல் அடியர் துடி பட குழீஇ – பட் 265
செருப்பு உடை அடியர் தெண் சுனை மண்டும் – அகம் 129/13
மேல்


அடியரோ (1)

அடியரோ ஆற்றாதவர் – கலி 88/4
மேல்


அடியன் (1)

கல் பொரூஉ மெலியா பாடு இன் நோன் அடியன்
அல்கு வன் சுரை பெய்த வல்சியர் – அகம் 113/10,11
மேல்


அடியால் (1)

பா அடியால் பணை எருத்தின – புறம் 22/4
மேல்


அடியான் (1)

பாவு அடியான் செறல் நோக்கின் – புறம் 15/8
மேல்


அடியின் (2)

வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து – சிறு 18
பெரும் களிற்று அடியின் தோன்றும் ஒரு கண் – புறம் 263/1
மேல்


அடியினை (1)

கீழ் ஏழ் உலகமும் உற்ற அடியினை
தீ செம் கனலியும் கூற்றமும் ஞமனும் – பரி 3/20,21
மேல்


அடியும் (1)

அடியும் கையும் கண்ணும் வாயும் – பரி 13/52
மேல்


அடியுறை (11)

காமரு சுற்றமொடு ஒருங்கு நின் அடியுறை
யாம் இயைந்து ஒன்றுபு வைகலும் பொலிக என – பரி 1/65,66
நயத்தலின் சிறந்த எம் அடியுறை
பயத்தலின் சிறக்க நாள்-தொறும் பொலிந்தே – பரி 9/84,85
அடியுறை_மகளிர் ஆடும் தோளே – பரி 14/5
இருங்குன்றத்து அடியுறை இயைக என – பரி 15/65
மாலை மாலை அடியுறை இயைநர் – பரி 17/7
செரு வேல் தானை செல்வ நின் அடியுறை
உரிதினின் உறை பதி சேர்ந்து ஆங்கு – பரி 18/54,55
குன்றத்து அடியுறை இயைக என பரவுதும் – பரி 21/16
நன்று அமர் ஆயமோடு ஒருங்கு நின் அடியுறை
இன்று போல் இயைக என பரவுதும் – பரி 21/68,69
அடியுறை காட்டிய செல்வேன் மடியன்-மின் – கலி 140/11
ஆந்தை அடியுறை எனினே மாண்ட நின் – புறம் 67/12
அடி நிழல் பழகிய அடியுறை
கடு மான் மாற மறவாதீமே – புறம் 198/26,27
மேல்


அடியுறை_மகளிர் (1)

அடியுறை_மகளிர் ஆடும் தோளே – பரி 14/5
மேல்


அடியுறையார் (1)

இடை ஒழிவு இன்றி அடியுறையார் ஈண்டி – பரி 23/45
மேல்


அடியே (2)

பிறர் உழை கழிந்த என் ஆய்_இழை அடியே – நற் 279/11
ஒன்றினவோ அவள் அம் சிலம்பு அடியே – ஐங் 389/5
மேல்


அடியை (1)

மலையொடு மார்பு அமைந்த செல்வன் அடியை
தலையினால் தொட்டு உற்றேன் சூள் – கலி 108/55,56
மேல்


அடியொடு (1)

நூபுர_புட்டில் அடியொடு அமைத்து யாத்த – கலி 96/16
மேல்


அடியோர் (1)

அடியோர் மைந்தர் அகலத்து அகலா – பரி 8/43
மேல்


அடு (90)

அடு முரண் தேய்க்கும் அரம் – குறள் 57/14
தெள் நீர் அடு புற்கை-ஆயினும் தாள் தந்தது – குறள் 107/9
உண்டார்-கண் அல்லது அடு நறா காமம் போல் – குறள் 109/19
கோழி ஓங்கிய வென்று அடு விறல் கொடி – திரு 38
வென்று அடு விறல் களம் பாடி தோள் பெயரா – திரு 55
வேள்வி முற்றிய வென்று அடு கொற்றத்து – திரு 156
இல் அடு கள் இன் தோப்பி பருகி – பெரும் 142
கள் அடு மகளிர் வள்ளம் நுடக்கிய – பெரும் 339
சோறு அடு குழிசி இளக விழூஉம் – பெரும் 366
அடு திறல் உயர் புகழ் வேந்தே – மது 130
கொன் ஒன்று கிளக்குவல் அடு போர் அண்ணல் – மது 207
ஏறு அடு வய புலி பூசலொடு அனைத்தும் – மது 298
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் – மது 348
கடந்து அடு வாய் வாள் இளம் பல் கோசர் – மது 773
தாறு அடு களிற்றின் வீறு பெற ஓச்சி – குறி 150
ஓம்பு அரண் கடந்த அடு போர் செழியன் – நற் 39/9
நீர் அடு நெருப்பின் தணிய இன்று அவர் – நற் 154/9
அடு பால் அன்ன என் பசலை மெய்யே – நற் 175/9
அடு மரல் மொக்குளின் அரும்பு வாய் அவிழ – நற் 278/2
கொன்று ஆற்று துறந்த மாக்களின் அடு பிணன் – நற் 329/2
சிறை அடு கடும் புனல் அன்ன என் – நற் 369/10
நிறை அடு காமம் நீந்தும் ஆறே – நற் 369/11
வேந்து அடு மயக்கத்து முரசு அதிர்ந்து அன்ன – நற் 395/5
படு கிளி கடிகம் சேறும் அடு போர் – குறு 198/5
வென்று அடு தானை வேந்தனொடு – ஐங் 482/3
போர் அடு தானை சேரலாத – பதி 11/16
அடாஅ அடு பகை அட்டு மலர் மார்பன் – பதி 20/20
நடுவண் எழுந்த அடு நெய் ஆவுதி – பதி 21/13
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 23/10
கொன் ஒன்று மருண்டனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 32/9
அண்ணல் யானை அடு போர் குட்டுவ – பதி 42/8
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 43/11
வடு அடு நுண் அயிர் ஊதை உஞற்றும் – பதி 51/8
நின் நயந்து வந்தனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 55/2
போர் அடு குரிசில் நீ ஏந்திய படையே – பரி 2/49
அடு புனலது செல அவற்றை இழிவர் – பரி 6/32
கார் அடு காலை கலிழ் செம் குருதித்தே – பரி 12/85
போர் அடு தானையான் யாறு – பரி 12/86
அவையும் நீயே அடு போர் அண்ணால் – பரி 13/15
மறம் மிகு மலி ஒலி மாறு அடு தானையால் – பரி 13/31
அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின் – பரி 21/20
ஈ பாய் அடு நறா கொண்டது இ யாறு என – பரி 24/58
கடந்து அடு முன்பொடு முக்கண்ணான் மூ எயிலும் – கலி 2/4
அடு புலி முன்பின் தொடு கழல் மறவர் – அகம் 75/6
ஆரம் கண்ணி அடு போர் சோழர் – அகம் 93/4
அண்ணல் யானை அடு போர் சோழர் – அகம் 96/13
அடு_களம் பாய்ந்த தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 99/12
அடு புலி வழங்கும் ஆர் இருள் நடுநாள் – அகம் 118/9
காடு இறந்தனரே காதலர் அடு போர் – அகம் 135/10
நெடு நல் யானை அடு போர் செழியன் – அகம் 149/13
இகல் அடு முன்பின் வெண் கோடு கொண்டு தன் – அகம் 172/9
அடு போர் மிஞிலி செரு வேல் கடைஇ – அகம் 181/5
அடு போர் வேளிர் வீரை முன்துறை – அகம் 206/13
அடு புகழ் மேவலொடு கண்படை இலனே – அகம் 214/7
போர் அடு தானை கட்டி – அகம் 226/16
அடு முரண் தொலைத்த நெடு நல் யானை – அகம் 307/7
அடு புகழ் எஃகம் போல – அகம் 312/13
ஆடு கொள் முரசின் அடு போர் செழியன் – அகம் 335/10
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் – அகம் 373/16
மல் அடு மார்பின் வலி உற வருந்தி – அகம் 386/4
இகல் அடு கற்பின் மிஞிலியொடு தாக்கி – அகம் 396/5
கடந்து அடு தானை சேரலாதனை – புறம் 8/5
தண் தொண்டியோர் அடு பொருந – புறம் 17/13
அடு போர் செழிய இகழாது வல்லே – புறம் 18/27
ஓங்கு கொல்லியோர் அடு பொருந – புறம் 22/28
அடு_களம் வேட்ட அடு போர் செழிய – புறம் 26/11
அடு_களம் வேட்ட அடு போர் செழிய – புறம் 26/11
கடும்பின் அடு கலம் நிறை ஆக நெடும் கொடி – புறம் 32/1
ஆனா ஈகை அடு போர் அண்ணல் நின் – புறம் 42/1
அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி – புறம் 58/29
ஆடு கொள் வென்றி அடு போர் அண்ணல் – புறம் 67/2
அடு களிறு உயவும் கொடி கொள் பாசறை – புறம் 69/9
அடு தீ அல்லது சுடு தீ அறியாது – புறம் 70/8
களம் புகு மல்லன் கடந்து அடு நிலையே – புறம் 80/9
அடு தோள் முயங்கல் அவை நாணுவலே – புறம் 83/3
போர் அடு திருவின் பொலம் தார் அஞ்சி – புறம் 91/4
அண்ணல் யானை அடு_களத்து ஒழிய – புறம் 93/13
அரண் அடு திகிரி ஏந்திய தோளே – புறம் 99/14
கடந்து அடு தானை மூவிரும் கூடி – புறம் 110/1
ஆஅய் அண்டிரன் அடு போர் அண்ணல் – புறம் 129/5
அவை பெறல் வேண்டேம் அடு போர் பேக – புறம் 146/2
அடு போர் ஆனா ஆதன் ஓரி – புறம் 153/4
அனையை அல்லை அடு_மான் தோன்றல் – புறம் 213/8
ஆர்குவை-மன்னோ அவன் அமர் அடு_களத்தே – புறம் 230/16
போர் அடு தானை எவ்வி மார்பின் – புறம் 233/6
இல் அடு கள்ளின் சில் குடி சீறூர் – புறம் 329/1
அடு முரண் முன்பின் தன்னையர் ஏந்திய – புறம் 350/8
இரப்ப சிந்தியேன் நிரப்பு அடு புணையின் – புறம் 376/18
குறும்பு அடு குண்டு அகழ் நீள் மதில் ஊரே – புறம் 379/18
அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல் – புறம் 399/1
மேல்


அடு-தொறும் (2)

அட்டு ஆனானே குட்டுவன் அடு-தொறும்
பெற்று ஆனாரே பரிசிலர் களிறே – பதி 47/1,2
வெளிறு இல் கற்பின் மண்டு அமர் அடு-தொறும்
களிறு பெறு வல்சி பாணன் எறியும் – அகம் 106/11,12
மேல்


அடு-மின் (1)

உண்-மின் கள்ளே அடு-மின் சோறே – பதி 18/1
மேல்


அடு_களத்து (2)

அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி – புறம் 58/29
அண்ணல் யானை அடு_களத்து ஒழிய – புறம் 93/13
மேல்


அடு_களத்தே (1)

ஆர்குவை-மன்னோ அவன் அமர் அடு_களத்தே – புறம் 230/16
மேல்


அடு_களம் (2)

அடு_களம் பாய்ந்த தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 99/12
அடு_களம் வேட்ட அடு போர் செழிய – புறம் 26/11
மேல்


அடு_மகள் (1)

அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல் – புறம் 399/1
மேல்


அடு_மான் (1)

அனையை அல்லை அடு_மான் தோன்றல் – புறம் 213/8
மேல்


அடுக்க (1)

பல் மாண் அடுக்க இறைஞ்சினெம் வாழ்த்தினெம் – பரி 13/63
மேல்


அடுக்கத்த (6)

சூர் உடை அடுக்கத்த கொயற்கு அரும் தழையே – நற் 359/9
நீடு வரை அடுக்கத்த நாடு கைக்கொண்டு – பதி 55/18
அகல் மலை அடுக்கத்த அமை ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/13
சுடர் உற_உற நீண்ட சுரும்பு இமிர் அடுக்கத்த
விடர் வரை எரிவேங்கை இணர் ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/16,17
படு மழை அடுக்கத்த மா விசும்பு ஓங்கிய – கலி 48/4
மலை முதல் அடுக்கத்த சிறு கல் ஆறே – அகம் 148/14
மேல்


அடுக்கத்ததுவே (1)

துறுகல் அடுக்கத்ததுவே பணை தோள் – ஐங் 291/2
மேல்


அடுக்கத்தானும் (1)

விலங்கு மலை அடுக்கத்தானும்
கலம் பெறு விறலி ஆடும் இ ஊரே – நற் 328/10,11
மேல்


அடுக்கத்து (56)

மந்தியும் அறியா மரன் பயில் அடுக்கத்து
சுரும்பும் மூசா சுடர் பூ காந்தள் – திரு 42,43
மழை விளையாடும் கழை வளர் அடுக்கத்து
அணங்கு உடை யாளி தாக்கலின் பல உடன் – பெரும் 257,258
குடிஞை இரட்டு நெடு மலை அடுக்கத்து
கீழும் மேலும் கார் வாய்த்து எதிரி – மலை 141,142
சூர் புகல் அடுக்கத்து பிரசம் காணினும் – மலை 239
நோக்கினும் பனிக்கும் நோய் கூர் அடுக்கத்து
அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் – மலை 289,290
நறும் கார் அடுக்கத்து குறிஞ்சி பாடி – மலை 359
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆர்ப்ப – நற் 7/2
வேங்கை தாய ஓங்கு மலை அடுக்கத்து
ஆடு கழை நிவந்த பைம் கண் மூங்கில் – நற் 28/6,7
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் முகை இருந்த – நற் 116/10
இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத – நற் 122/1
கறி வளர் அடுக்கத்து களவினில் புணர்ந்த – நற் 151/7
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து
ஆளி நன் மான் வேட்டு எழு கோள் உகிர் – நற் 205/1,2
கோடு உயர் அடுக்கத்து ஆடு மழை ஒளிக்கும் – நற் 233/3
உயர் வரை அடுக்கத்து ஒளிறுபு மின்னி – நற் 255/8
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி – நற் 259/5
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி – நற் 334/2
அருவி அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி – நற் 334/7
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து
குருதி ஒப்பின் கமழ் பூ காந்தள் – நற் 399/1,2
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து பாய்ந்து உயிர் செகுக்கும் – குறு 69/4
கறி வளர் அடுக்கத்து இரவில் முழங்கிய – குறு 90/2
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து தீம் தேன் கிழித்த – குறு 179/4
விடர் முகை அடுக்கத்து விறல் கெழு சூலிக்கு – குறு 218/1
வண் தேர் தொண்டையர் வழை அமல் அடுக்கத்து
கன்று இல் ஓர் ஆ விலங்கிய – குறு 260/6,7
கறி வளர் அடுக்கத்து ஆங்கண் முறி அருந்து – குறு 288/1
சூர் உடை அடுக்கத்து ஆரம் கடுப்ப – குறு 376/2
பெரு வரை அடுக்கத்து கிழவோன் என்றும் – குறு 385/5
ஆடு கழை அடுக்கத்து இழிதரு நாடன் – ஐங் 220/2
வன் கல் அடுக்கத்து துஞ்சும் நாடன் – ஐங் 261/2
துறுகல் அடுக்கத்து துணையொடு வதியும் – ஐங் 262/2
துறுகல் அடுக்கத்து வில்லோர் மாற்றி – ஐங் 267/2
கொடிச்சி இன் குரல் கிளி செத்து அடுக்கத்து
பைம் குரல் ஏனல் படர்தரும் கிளி என – ஐங் 289/1,2
நெடு வரை அடுக்கத்து வேய் போன்றனவே – பரி 14/6
எதிரெதிர் ஓங்கிய மால் வரை அடுக்கத்து
அதிர் இசை அருவி தன் அம் சினை மிசை வீழ – கலி 44/2,3
நறு வீ அடுக்கத்து மகிழ்ந்து கண்படுக்கும் – அகம் 2/7
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் அளை சிலம்பின் – அகம் 52/5
ஒளிறு நீர் அடுக்கத்து வியல்_அகம் பொற்ப – அகம் 62/14
கழை வளர் அடுக்கத்து இயலி ஆடு மயில் – அகம் 82/9
தேக்கு அமல் அடுக்கத்து ஆங்கண் மேக்கு எழுபு – அகம் 143/5
சோலை அடுக்கத்து சுரும்பு உண விரிந்த – அகம் 152/16
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து உயர்ந்த சென்னி – அகம் 153/14
நளி முகை உடைந்த நறும் கார் அடுக்கத்து
போந்தை முழு_முதல் நிலைஇய காந்தள் – அகம் 238/15,16
பெரு வரை அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி – அகம் 252/5
கனி முதிர் அடுக்கத்து எம் தனிமை காண்டலின் – அகம் 288/7
நனி நோய் ஏய்க்கும் பனி கூர் அடுக்கத்து
மகளிர் மாங்காட்டு அற்றே துகள் அற – அகம் 288/14,15
இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத – அகம் 302/9
பலவு பல தடைஇய வேய் பயில் அடுக்கத்து
யானை செல் இனம் கடுப்ப வானத்து – அகம் 323/8,9
வழை அமல் அடுக்கத்து வலன் ஏர்பு வயிரியர் – அகம் 328/1
கல் முகை அடுக்கத்து மென்மெல இயலி – அகம் 332/6
மழை கரந்து ஒளித்த கழை திரங்கு அடுக்கத்து
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என குவவு அடி – அகம் 347/10,11
சூர் புகல் அடுக்கத்து மழை மாறு முழங்கும் – அகம் 359/11
பெரு வரை அடுக்கத்து குரீஇ ஓப்பி – அகம் 388/5
நடுக்கு இன்றி நிலியரோ அத்தை அடுக்கத்து
சிறு தலை நவ்வி பெரும் கண் மா பிணை – புறம் 2/20,21
கறி வளர் அடுக்கத்து மலர்ந்த காந்தள் – புறம் 168/2
மழை மிசை அறியா மால் வரை அடுக்கத்து
கழை மிசை துஞ்சும் கல்_அக வெற்ப – புறம் 200/4,5
விடுத்தனென் வெலீஇயர் நின் வேலே அடுக்கத்து
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – புறம் 202/17,18
விடர் முகை அடுக்கத்து சினை முதிர் சாந்தம் – புறம் 374/12
மேல்


அடுக்கம் (14)

பெரு வரை அடுக்கம் பொற்ப சூர்_மகள் – நற் 34/4
சுரும்பு இமிர் அடுக்கம் புலம்ப களிறு அட்டு – நற் 112/3
கல் மிசை அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து – நற் 316/8
வேய் பயில் அடுக்கம் சுடர மின்னி – நற் 393/6
குன்று உயர் அடுக்கம் கொள்ளும் நாடன் – ஐங் 274/3
அரு வரை அடுக்கம் நாம் அழித்து ஒன்று பாடுவாம் – கலி 40/21
மணம் கமழ் மார்பினை மஞ்சு இவர் அடுக்கம் போழ்ந்து – கலி 49/16
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் – கலி 59/3
பலா அமல் அடுக்கம் புலாவ ஈர்க்கும் – அகம் 8/7
விடர் முகை அடுக்கம் பாய்தலின் உடன் இயைந்து – அகம் 47/6
நெடு மலை அடுக்கம் கண் கெட மின்னி – அகம் 92/1
வேய் பயில் அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து – அகம் 312/9
அணங்கு சால் அடுக்கம் பொழியும் நும் – புறம் 151/11
கரும் கோல் குறிஞ்சி அடுக்கம் பாட – புறம் 374/8
மேல்


அடுக்கல் (6)

அடுக்கல் மீமிசை அருப்பம் பேணாது – மலை 19
கொடிச்சி காக்கும் அடுக்கல் பைம் தினை – நற் 22/1
அடுக்கல் மஞ்ஞை கவரும் நாட – ஐங் 296/2
அடுக்கல் நல் ஊர் அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 298/2
அனைத்தும் அல்ல பல அடுக்கல் ஆம்பல் – பரி 3/44
அடுக்கல் ஏனல் இரும் புனம் மறந்து_உழி – அகம் 348/10
மேல்


அடுக்கி (1)

அடுக்கி வரினும் அழிவு இலான் உற்ற – குறள் 63/9
மேல்


அடுக்கிய (12)

கொடுத்தலும் இன் சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய
சுற்றத்தால் சுற்றப்படும் – குறள் 53/9,10
அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடி பிறந்தார் – குறள் 96/7
கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய
கோடி உண்டாயினும் இல் – குறள் 101/9,10
நூற்றுப்பத்து அடுக்கிய நாட்டத்து நூறு பல் – திரு 155
முகடு துமித்து அடுக்கிய பழம் பல் உணவின் – பெரும் 246
உண்ணாது அடுக்கிய பொழுது பல கழிய – பதி 68/6
நிரை ஏழ் அடுக்கிய நீள் இலை பாலை – பரி 21/13
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின் – புறம் 6/5
ஒன்று பத்து அடுக்கிய கோடி கடை இரீஇய – புறம் 18/5
பன் நூறு அடுக்கிய வேறு படு பைம் ஞிலம் – புறம் 62/10
தொடுத்தும் கொள்ளாது அமையலென் அடுக்கிய
பண் அமை நரம்பின் பச்சை நல் யாழ் – புறம் 164/10,11
கோடி பல அடுக்கிய பொருள் நுமக்கு உதவிய – புறம் 202/7
மேல்


அடுக்கினை (1)

பலவும் நூறு அடுக்கினை இனைபு ஏங்கி அழுதனை – கலி 122/5
மேல்


அடுக்கும் (1)

ஆய் கரும்பு அடுக்கும் பாய் புனல் ஊர – அகம் 116/4
மேல்


அடுக (1)

ஐ அமர் அடுக என அருச்சிப்போரும் – பரி 8/108
மேல்


அடுத்த (3)

பல்லார் பகை கொளலின் பத்து அடுத்த தீமைத்தே – குறள் 45/19
பத்து அடுத்த கோடி உறும் – குறள் 82/14
களிறு கவுள் அடுத்த எறிகல் போல – புறம் 30/9
மேல்


அடுத்தடுத்து (2)

அடுத்தடுத்து ஆடுவார் புல்ல குழைந்து – பரி 16/43
ஓவாது அடுத்தடுத்து அத்தத்தா என்பான் மாண – கலி 81/19
மேல்


அடுத்தது (1)

அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம் – குறள் 71/11
மேல்


அடுத்தனம் (1)

படுத்தனம் பணிந்தனம் அடுத்தனம் இருப்பின் – அகம் 280/10
மேல்


அடுத்து (6)

அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் – குறள் 63/2
கொடுத்தும் கொளல் வேண்டும்-மன்ற அடுத்து இருந்து – குறள் 87/13
இடுக்கண் கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்து ஊன்றும் – குறள் 103/19
அடுத்து தன் பொய் உண்டார் புணர்ந்த நின் எருத்தின்_கண் – கலி 71/15
மனை மணல் அடுத்து மாலை நாற்றி – அகம் 195/4
அடுத்து எறி குறட்டின் நின்று மாய்ந்தனனே – புறம் 290/5
மேல்


அடுதல் (1)

அடுதல் நின் புகழும் அன்றே கெடு இன்று – புறம் 39/7
மேல்


அடுதலும் (2)

ஒருவனை ஒருவன் அடுதலும் தொலைதலும் – புறம் 76/1
ஈண்டு அவர் அடுதலும் ஒல்லான் ஆண்டு அவர் – புறம் 78/9
மேல்


அடுநனை (1)

புகழ் ஒத்தீயே இகழுநர் அடுநனை
முருகு ஒத்தீயே முன்னியது முடித்தலின் – புறம் 56/13,14
மேல்


அடுநை (1)

அடுநை ஆயினும் விடுநை ஆயினும் – புறம் 36/1
மேல்


அடுப்பல் (1)

கொடுமை இலை ஆவது அறிந்தும் அடுப்பல்
வழை வளர் சாரல் வருடை நன் மான் – கலி 50/20,21
மேல்


அடுப்பில் (2)

உமண் சாத்து இறந்த ஒழி கல் அடுப்பில்
நோன் சிலை மழவர் ஊன் புழுக்கு அயரும் – அகம் 119/8,9
பல் கோட்டு அடுப்பில் பால் உலை இரீஇ – அகம் 141/15
மேல்


அடுப்பின் (5)

ஆண் தலை அணங்கு அடுப்பின்
வய வேந்தர் ஒண் குருதி – மது 29,30
தீ இல் அடுப்பின் அரங்கம் போல – அகம் 137/11
உமண் உயிர்த்து இறந்த ஒழிகல் அடுப்பின்
வடி உறு பகழி கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 159/4,5
ஆடு நனி மறந்த கோடு உயர் அடுப்பின்
ஆம்பி பூப்ப தேம்பு பசி உழவா – புறம் 164/1,2
பொருந்தா தெவ்வர் அரிந்த தலை அடுப்பின்
கூவிள விறகின் ஆக்கு வரி நுடங்கல் – புறம் 372/5,6
மேல்


அடுப்பு (4)

முரவு வாய் குழிசி முரி அடுப்பு ஏற்றி – பெரும் 99
அடை அடுப்பு அறியா அருவி ஆம்பல் – பதி 63/19
களி படு குழிசி கல் அடுப்பு ஏற்றி – அகம் 393/14
முடி தலை அடுப்பு ஆக – புறம் 26/8
மேல்


அடுப்பே (1)

கூந்தல் விறலியர் வழங்குக அடுப்பே
பெற்றது உதவு-மின் தப்பு இன்று பின்னும் – பதி 18/6,7
மேல்


அடுப (1)

ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடன் அறிந்து – குறள் 50/5
மேல்


அடும் (8)

வீயாது பின் சென்று அடும்
தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல் தன்னை – குறள் 21/14,15
நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனலின் – குறள் 50/9
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா – குறள் 50/19
கெடும் காலை கைவிடுவார் கேண்மை அடும் காலை – குறள் 80/17
அடும் கரை வாழையின் நடுங்க பெருந்தகை – குறி 179
அடும் போராள நின் குன்றின் மிசை – பரி 9/71
படை இடுவான்-மன் கண்டீர் காமன் மடை அடும்
பாலொடு கோட்டம் புகின் – கலி 109/19,20
அடும் திறல் அத்தி ஆடு அணி நசைஇ – அகம் 396/13
மேல்


அடும்-கால் (1)

இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடும்-கால்
துன்பம் அதனின் பெரிது – குறள் 117/11,12
மேல்


அடும்பின் (8)

வறள் அடும்பின் இவர் பகன்றை – பொரு 195
வறள் அடும்பின் மலர் மலைந்தும் – பட் 65
மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி – நற் 145/2
பொம்மல் அடும்பின் வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 272/3
மான் அடி அன்ன கவட்டு இலை அடும்பின்
தார் மணி அன்ன ஒண் பூ கொழுதி – குறு 243/1,2
அடும்பின் ஆய் மலர் விரைஇ நெய்தல் – குறு 401/1
ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம் – கலி 144/30
ஒண் பன் மலர கவட்டு இலை அடும்பின்
செம் கேழ் மென் கொடி ஆழி அறுப்ப – அகம் 80/8,9
மேல்


அடும்பு (12)

அடும்பு அமர் ஆத்தி நெடும் கொடி அவரை – குறி 87
குன்று ஓங்கு வெண் மணல் கொடி அடும்பு கொய்தும் – நற் 254/2
அடும்பு கொடி துமிய ஆழி போழ்ந்து அவர் – நற் 338/2
கொடும் கழி மருங்கின் அடும்பு மலர் கொய்தும் – நற் 349/2
அடும்பு இவர் மணல் கோடு ஊர நெடும் பனை – குறு 248/5
அடும்பு அவிழ் அணி மலர் சிதைஇய மீன் அருந்தி – குறு 349/1
தாழ் அடும்பு மலைந்த புணரி வளை ஞரல – பதி 30/6
அடும்பு அமல் அடைகரை அலவன் ஆடிய – பதி 51/7
கரை அமல் அடும்பு அளித்த ஆஅங்கு – கலி 127/21
அடும்பு இவர் அணி எக்கர் ஆடி நீ மணந்த_கால் – கலி 132/16
அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கி கொடும் கழி – அகம் 160/3
அடும்பு அமர் எக்கர் அம் சிறை உளரும் – அகம் 320/9
மேல்


அடூஉ (4)

கூற்று அடூஉ நின்ற யாக்கை போல – பதி 13/11
பனி அடூஉ நின்ற பானாள் கங்குல் – அகம் 125/11
ஆரா காமம் அடூஉ நின்று அலைப்ப – அகம் 322/3
அனைத்தும் அடூஉ நின்று நலிய உஞற்றி – அகம் 378/16
மேல்


அடூஉம் (5)

விசயம் அடூஉம் புகை சூழ் ஆலை-தொறும் – பெரும் 261
தாழ் நீர் நனம் தலை பெரும் களிறு அடூஉம்
கல்_அக வெற்பன் சொல்லின் தேறி – நற் 36/3,4
இரும் புலி கொன்று பெரும் களிறு அடூஉம்
அரும் பொறி வய_மான் அனையை பல் வேல் – பதி 75/1,2
ஒன்னாதார் கடந்து அடூஉம் உரவு நீர் மா கொன்ற – கலி 27/15
வேண்டு இடத்து அடூஉம் வெல் போர் வேந்தே – புறம் 41/3
மேல்


அடை (31)

பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட – பெரும் 278
ஒளிறு இலஞ்சி அடை நிவந்த – மது 248
நல் வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை
அயிர் உருப்பு_உற்ற ஆடு அமை விசயம் – மது 624,625
கடவுள் கல் சுனை அடை இறந்து அவிழ்ந்த – நற் 34/1
வெம் கடற்று அடை முதல் படு முடை தழீஇ – நற் 164/8
அஃதான்று அடை பொருள் கருதுவிர் ஆயின் குடையொடு – நற் 234/5
நெடு நீர் ஆம்பல் அடை புறத்து அன்ன – குறு 352/1
அடை சேம்பு எழுந்த ஆடு_உறும் மடாவின் – பதி 24/20
அடை அடுப்பு அறியா அருவி ஆம்பல் – பதி 63/19
அடை இறந்து அவிழ்ந்த வள் இதழ் தாமரை – பரி 13/51
நாற்றம் சால் நளி பொய்கை அடை முதிர் முகையிற்கு – கலி 17/11
அணி மிகு சேவலை அகல் அடை மறைத்து என – கலி 70/2
நீருள் அடை மறை ஆய் இதழ் போது போல் கொண்ட – கலி 84/10
பொய் இல் பொதுவற்கு அடை சூழ்ந்தார் தந்தையோடு – கலி 107/33
அவன் கண் அடை சூழ்ந்தார் நின்னை அகன் கண் – கலி 115/18
ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை – அகம் 36/3
ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை – அகம் 56/4
எரி சினம் தவழ்ந்த இரும் கடற்று அடை முதல் – அகம் 75/4
அருவி ஆம்பல் அகல் அடை துடக்கி – அகம் 96/5
ஆம்பல் மெல் அடை ஒடுங்கும் ஊர – அகம் 256/7
குடை அடை நீரின் மடையினள் எடுத்த – அகம் 275/2
செவி அடை தீர தேக்கு இலை பகுக்கும் – அகம் 311/11
அடை இறந்து அவிழ்ந்த தண் கமழ் நீலம் – அகம் 357/14
வேனில் நீடிய வெம் கடற்று அடை முதல் – அகம் 389/17
கடற்று அடை மருங்கின் கணிச்சியின் குழித்த – அகம் 399/6
அடை மல்கு குளவியொடு கமழும் சாரல் – புறம் 90/2
அகல் அடை அரியல் மாந்தி தெண் கடல் – புறம் 209/4
அடை இடை கிடந்த கை பிழி பிண்டம் – புறம் 246/6
புழல் கால் ஆம்பல் அகல் அடை நீழல் – புறம் 266/3
புல்லென் அடை முதல் புறவு சேர்ந்திருந்த – புறம் 328/1
ஆம் இருந்த அடை நல்கி – புறம் 362/13
மேல்


அடைக்கும் (2)

வாழ் நாள் வழி அடைக்கும் கல் – குறள் 4/16
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர் – குறள் 8/1
மேல்


அடைகரை (34)

நறு நீர் பொய்கை அடைகரை நிவந்த – சிறு 68
புணரி பொருத பூ மணல் அடைகரை
ஆழி மருங்கின் அலவன் ஓம்பி – நற் 11/6,7
ஒழி திரை வரித்த வெண் மணல் அடைகரை
கழி சூழ் கானல் ஆடியது அன்றி – நற் 27/3,4
பொங்கு திரை பொருத வார் மணல் அடைகரை
புன் கால் நாவல் பொதி புற இரும் கனி – நற் 35/1,2
அடைகரை மாஅத்து அலங்கு சினை பொலிய – நற் 118/1
துறுகல் அயல தூ மணல் அடைகரை
அலங்கு சினை பொதுளிய நறு வடி மாஅத்து – நற் 243/2,3
புலவு நீர் அடைகரை யாமை பார்ப்போடு – நற் 385/2
கடும் புனல் அடைகரை நெடும் கயத்து இட்ட – குறு 171/2
உரவு திரை பொருத திணி மணல் அடைகரை
நனைந்த புன்னை மா சினை தொகூஉம் – குறு 175/2,3
தெண் கடல் அடைகரை தெளிர் மணி ஒலிப்ப – குறு 212/2
குன்றத்து அன்ன குவவு மணல் அடைகரை
நின்ற புன்னை நிலம் தோய் படு சினை – குறு 236/3,4
அடைகரை தாழை குழீஇ பெரும் கடல் – குறு 303/2
உரவு கடல் பொருத விரவு மணல் அடைகரை
ஓரை மகளிர் ஓராங்கு ஆட்ட – குறு 316/4,5
அடைகரை வேழம் வெண் பூ பகரும் – ஐங் 13/2
முள்ளி நீடிய முது நீர் அடைகரை
புள்ளி களவன் ஆம்பல் அறுக்கும் – ஐங் 21/1,2
நுண் மணல் அடைகரை நம்மோடு ஆடிய – ஐங் 115/2
வலம்புரி உழுத வார் மணல் அடைகரை
இலங்கு கதிர் முத்தம் இருள் கெட இமைக்கும் – ஐங் 193/1,2
முருக்கு தாழ்பு எழிலிய நெருப்பு உறழ் அடைகரை
நந்து நாரையொடு செ வரி உகளும் – பதி 23/20,21
அல்கு_உறு கானல் ஓங்கு மணல் அடைகரை
தாழ் அடும்பு மலைந்த புணரி வளை ஞரல – பதி 30/5,6
அடும்பு அமல் அடைகரை அலவன் ஆடிய – பதி 51/7
நுண் மணல் அடைகரை உடைதரும் – பதி 88/41
மோட்டு மணல் அடைகரை கோட்டு_மீன் கெண்டி – அகம் 10/11
அயிர் திணி அடைகரை ஒலிப்ப வாங்கி – அகம் 30/7
தெள் அறல் தழீஇய வார் மணல் அடைகரை
மெல்கிடு கவுள துஞ்சு புறம் காக்கும் – அகம் 34/7,8
ஊதை ஈட்டிய உயர் மணல் அடைகரை
கோதை ஆயமொடு வண்டல் தைஇ – அகம் 60/9,10
முண்டகம் கலித்த முது நீர் அடைகரை
ஒண் பன் மலர கவட்டு இலை அடும்பின் – அகம் 80/7,8
பழன பொய்கை அடைகரை பிரம்பின் – அகம் 96/3
அறல் அவிர் வார் மணல் அகல் யாற்று அடைகரை
துறை அணி மருதமொடு இகல் கொள ஓங்கி – அகம் 97/18,19
முண்டகம் கெழீஇய மோட்டு மணல் அடைகரை
பேஎய் தலைய பிணர் அரை தாழை – அகம் 130/4,5
அயிர் யாற்று அடைகரை வயிரின் நரலும் – அகம் 177/11
தான் புனல் அடைகரை படுத்த வராஅல் – அகம் 216/2
திணி மணல் அடைகரை அலவன் ஆட்டி – அகம் 280/3
மென் சேற்று அடைகரை மேய்ந்து உண்டதன் பின் – புறம் 342/8
நீர்நிலை பெருத்த வார் மணல் அடைகரை
காவு-தோறு இழைத்த வெறி அயர் களத்தின் – புறம் 366/20,21
மேல்


அடைகரை-தோறும் (1)

கான் பொழில் தழீஇய அடைகரை-தோறும்
தாது சூழ் கோங்கின் பூ மலர் தாஅய் – மது 337,338
மேல்


அடைச்சி (9)

நெடும் தொடர் குவளை வடிம்பு உற அடைச்சி
மணம் கமழ் மனை-தொறும் பொய்தல் அயர – மது 588,589
குறும் சுனை குவளை அடைச்சி நாம் புணரிய – நற் 204/3
உண்கண் ஒப்பின் நீலம் அடைச்சி
நீர் அலை கலைஇய கண்ணி – நற் 357/8,9
கூந்தல் ஆம்பல் முழு_நெறி அடைச்சி
பெரும் புனல் வந்த இரும் துறை விரும்பி – குறு 80/1,2
தொடர்ந்த குவளை தூ நெறி அடைச்சி
அலர்ந்த ஆம்பல் அக மடிவையர் – பதி 27/2,3
மலர்ந்த வேங்கை மலி தொடர் அடைச்சி
பொலிந்த ஆயமொடு காண்_தக இயலி – அகம் 188/9,10
தேம் பாய் மராஅம் அடைச்சி வான் கோல் – அகம் 261/4
விரவு_உறு பன் மலர் வண்டு சூழ்பு அடைச்சி
சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி – அகம் 379/10,11
இனத்து அடி விராய வரி குடர் அடைச்சி
அழு குரல் பேய்_மகள் அயர கழுகொடு – புறம் 370/24,25
மேல்


அடைச்சிய (6)

நறு மோரோடமொடு உடன் எறிந்து அடைச்சிய
செப்பு இடந்து அன்ன நாற்றம் தொக்கு உடன் – நற் 337/5,6
மணல் சிற்றில் காலின் சிதையா அடைச்சிய
கோதை பரிந்து வரி பந்து கொண்டு ஓடி – கலி 51/2,3
நெடு நெல் அடைச்சிய கழனி ஏர் புகுத்து – அகம் 41/4
நீல் உண் பச்சை நிறம் மறைத்து அடைச்சிய
தோல் எறி பாண்டிலின் வாலிய மலர – அகம் 217/7,8
தேம் பாய் ஒண் பூ நறும் பல அடைச்சிய
கூந்தல் மெல் அணை துஞ்சி பொழுது பட – அகம் 308/12,13
குறும் தொடர் அடைச்சிய நறும் பல் கூழை – அகம் 358/6
மேல்


அடைத்த (3)

வையை உடைந்த மடை அடைத்த_கண்ணும் – பரி 6/82
திறவாது அடைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 44/14
பாடுநர்க்கு அடைத்த கதவின் ஆடு மழை – புறம் 151/10
மேல்


அடைத்த_கண்ணும் (1)

வையை உடைந்த மடை அடைத்த_கண்ணும்
பின்னும் மலிரும் பிசிர் போல இன்னும் – பரி 6/82,83
மேல்


அடைத்தர (1)

வாயடை அமிர்தம் நின் மனத்து அகத்து அடைத்தர
மூவா மரபும் ஓவா நோன்மையும் – பரி 2/69,70
மேல்


அடைத்து (3)

மடவோர் காட்சி நாணி கடை அடைத்து
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் மிசையும் – சிறு 138,139
நொடை நவில் நெடும் கடை அடைத்து மட மதர் – மது 622
அயில் திணி நெடும் கதவு அமைத்து அடைத்து அணி கொண்ட – கலி 135/3
மேல்


அடைதந்தோளே (2)

ஆகம் அடைதந்தோளே அது கண்டு – நற் 308/8
ஆகம் அடைதந்தோளே வென் வேல் – அகம் 62/12
மேல்


அடைதர (1)

நாணும் உட்கும் நண்ணு_வழி அடைதர
ஒய்யென பிரியவும் விடாஅன் கவைஇ – குறி 184,185
மேல்


அடைதரும் (1)

கையறு நெஞ்சினள் அடைதரும்
மை ஈர் ஓதி மாஅயோளே – அகம் 279/16,17
மேல்


அடைதரும்-தோறும் (1)

அடைதரும்-தோறும் அருமை தனக்கு உரைப்ப – நற் 165/6
மேல்


அடைதல் (1)

கடவுள் ஒண் பூ அடைதல் ஓம்பி – பெரும் 290
மேல்


அடைதலின் (1)

நின் மார்பு அடைதலின் இனிது ஆகின்றே – அகம் 58/9
மேல்


அடைந்த (5)

நிலவு அடைந்த இருள் போல – பட் 82
படு_சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை – நற் 33/1
அனற்றினை துன்பு அவிய நீ அடைந்த_கண்ணும் – பரி 6/84
முத்து நீர் சாந்து அடைந்த மூஉய் தத்தி – பரி 10/13
வேலே குறும்பு அடைந்த அரண் கடந்து அவர் – புறம் 97/4
மேல்


அடைந்த_கண்ணும் (1)

அனற்றினை துன்பு அவிய நீ அடைந்த_கண்ணும்
பனித்து பனி வாரும் கண்ணவர் நெஞ்சம் – பரி 6/84,85
மேல்


அடைந்ததற்கு (1)

உலைந்து ஆங்கு நோதல் அஞ்சி அடைந்ததற்கு
இனையல் என்னும் என்ப மனை இருந்து – நற் 372/9,10
மேல்


அடைந்தன்றே (1)

எல்லியும் பூ வீ கொடியின் புலம்பு அடைந்தன்றே
வாவலும் வயின்-தொறும் பறக்கும் சேவலும் – நற் 218/2,3
மேல்


அடைந்திசினோரே (1)

நெடு மென் பணை தோள் அடைந்திசினோரே – குறு 268/6
மேல்


அடைந்திருந்த (1)

புறவு அடைந்திருந்த உறைவு இன் நல் ஊர் – அகம் 234/15
மேல்


அடைந்து (8)

சிலம்பு அடைந்து இருந்த பாக்கம் எய்தி – மலை 162
உடும்பு அடைந்து அன்ன நெடும் பொரி விளவின் – நற் 24/2
ஆடுவார் சேரி அடைந்து என – பரி 7/32
நாடும் நகரும் அடைய அடைந்து அனைத்தே – பரி 19/27
புறவு அடைந்து இருந்த அரு முனை இயவின் – அகம் 84/9
முரம்பு அடைந்து இருந்த மூரி மன்றத்து – அகம் 103/6
அலந்தலை ஞெமையத்து அதர் அடைந்து இருந்த – அகம் 171/7
கண் பனி கலுழ்ந்து யாம் ஒழிய பொறை அடைந்து
இன் சிலை எழில் ஏறு கெண்டி புரைய – அகம் 265/11,12
மேல்


அடைப்ப (2)

பலர் புகு வாயில் அடைப்ப கடவுநர் – குறு 118/3
வாயில் அடைப்ப வரும் – கலி 109/26
மேல்


அடைப்பவும் (1)

கவை முள்ளின் புழை அடைப்பவும்
மார்பு உற சேர்ந்து ஒல்கா – புறம் 98/8,9
மேல்


அடைபு (3)

கல் சேர்பு நண்ணி படர் அடைபு நடுங்க – நற் 117/6
முரண் மிகு கடும் குரல் விசும்பு அடைபு அதிர – பதி 30/32
கல் அடைபு கதிர் ஊன்றி கண் பயம் கெட பெயர – கலி 148/3
மேல்


அடைய (16)

ஆகம் அடைய முயங்கலின் அ வழி – குறி 186
சுணங்கு அணி ஆகம் அடைய முயங்கி – நற் 52/4
பறவை பார்ப்பு_வயின் அடைய புறவில் – நற் 69/3
நன் மார்பு அடைய முயங்கி மென்மெல – நற் 182/6
வெம் முலை அடைய முயங்கி நம் வயின் – ஐங் 39/2
மாண் முலை அடைய முயங்கியோயே – ஐங் 418/4
முரசு கடிப்பு அடைய அரும் துறை போகி – பதி 76/3
மிதுனம் அடைய விரி கதிர் வேனில் – பரி 11/12
நாடும் நகரும் அடைய அடைந்து அனைத்தே – பரி 19/27
பரல் அவல் அடைய இரலை தெறிப்ப – அகம் 4/4
மா கண் அடைய மார்பு_அகம் பொருந்தி – அகம் 26/8
பெரும் தோள் அடைய முயங்கி நீடு நினைந்து – அகம் 150/5
அடைய முயங்கேம் ஆயின் யாமும் – அகம் 218/16
கடை_கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி – அகம் 274/5
முன்னம் முன் உறுபு அடைய உள்ளிய – அகம் 299/2
நல் அக வன முலை அடைய புல்லு-தொறும் – அகம் 367/14
மேல்


அடையல் (1)

புரி மென் பீலி போழ் புனை அடையல்
கையதை கொள்ளா தெவ்வர் கொள் மா முதல் தடிந்து – பரி 21/7,8
மேல்


அடையா (4)

அடையா வாயில் அவன் அரும் கடை குறுகி – சிறு 206
அடையா வாயில் மிளை சூழ் படப்பை – பெரும் 401
பரிசிலர்க்கு அடையா வாயிலோயே – புறம் 206/5
அந்தோ எந்தை அடையா பேர் இல் – புறம் 261/1
மேல்


அடையாது (1)

அடையாது இருந்த அம் குடி சீறூர் – நற் 343/2
மேல்


அடையாவாம் (1)

அடையாவாம் ஆயம் கொளின் – குறள் 94/18
மேல்


அடையின் (1)

மெழுகு மெல் அடையின் கொழு நிணம் பெருப்ப – புறம் 103/10
மேல்


அடையூ (1)

கடும் சிலை கழறி விசும்பு அடையூ நிவந்து – பதி 81/4
மேல்


அடையொடு (2)

அடையொடு வாடிய அணி மலர் தகைப்பன – கலி 3/9
பூ மலி இரும் கழி துயல்வரும் அடையொடு
நேமி தந்த நெடு_நீர் நெய்தல் – அகம் 400/20,21
மேல்


அடைஇய (2)

கண் அடைஇய கடை கங்குலான் – பட் 115
தண் சேற்று அடைஇய கணை கால் நெய்தல் – அகம் 360/4
மேல்


அண்கணாளனை (1)

அண்கணாளனை நகுகம் யாமே – அகம் 32/21
மேல்


அண்டர் (4)

கண்டல் வேர் அளை செலீஇயர் அண்டர்
கயிறு அரி எருத்தின் கதழும் துறைவன் – குறு 117/3,4
திண் தேர் நள்ளி கானத்து அண்டர்
பல் ஆ பயந்த நெய்யின் தொண்டி – குறு 210/1,2
கால் வல் புரவி அண்டர் ஓட்டி – பதி 88/9
அண்டர் மகளிர் தண் தழை உடீஇயர் – அகம் 59/5
மேல்


அண்டிரன் (6)

இரவலர் வரூஉம் அளவை அண்டிரன்
புரவு எதிர்ந்து தொகுத்த யானை போல – நற் 237/7,8
ஆஅய் அண்டிரன் அடு போர் அண்ணல் – புறம் 129/5
வழை பூ கண்ணி வாய் வாள் அண்டிரன்
குன்றம் பாடின-கொல்லோ – புறம் 131/2,3
பாடுநர்க்கு அருகா ஆஅய் அண்டிரன்
கோடு ஏந்து அல்குல் குறும் தொடி மகளிரொடு – புறம் 240/3,4
அண்டிரன் வரூஉம் என்ன ஒண் தொடி – புறம் 241/2
கழல் தொடி ஆஅய் அண்டிரன் போல – புறம் 374/16
மேல்


அண்ண (1)

அண்ண அணித்து ஊராயின் நண்பகல் போழ்து ஆயின் – கலி 108/36
மேல்


அண்ணல் (73)

அண்ணல் யானை அருவி துகள் அவிப்ப – சிறு 200
கொன் ஒன்று கிளக்குவல் அடு போர் அண்ணல்
கேட்டிசின் வாழி கெடுக நின் அவலம் – மது 207,208
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் – மது 348
அண்ணல் நெடும் கோட்டு இழிதரு தெண் நீர் – குறி 54
அண்ணல் யானை அணி முகத்து அழுத்தலின் – குறி 171
அண்ணல் யானைக்கு அன்றியும் கல் மிசை – நற் 194/5
அண்ணல் நெடு வரை ஆடி தண்ணென – நற் 236/8
வண்ணம் மிகுந்த அண்ணல் யானை – நற் 273/6
அண்ணல் உள்ளமொடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி – நற் 372/7
மண் எடுத்து உண்ணும் அண்ணல் யானை – குறு 260/5
திரி மருப்பு இரலை அண்ணல் நல் ஏறு – குறு 338/1
அண்ணல் யானை அணி முகம் பாய்ந்து என – குறு 343/2
புலம் பயிர் அருந்த அண்ணல் ஏற்றொடு – குறு 344/3
கண்ணி மருப்பின் அண்ணல் நல் ஏறு – குறு 363/1
அண்ணல் நெடு வரை சேறி ஆயின் – குறு 392/3
நெடும் தோள் அண்ணல் கண்டிகும் யாமே – ஐங் 198/4
அண்ணல் யானை அரசு விடுத்து இனியே – ஐங் 466/2
அண்ணல் மழ களிறு அரி ஞிமிறு ஓப்பும் – பதி 12/12
அண்ணல் அம் பெரும் கோட்டு அகப்பா எறிந்த – பதி 22/26
அண்ணல் மரையா அமர்ந்து இனிது உறையும் – பதி 23/14
இறும்பூதால் பெரிதே கொடி தேர் அண்ணல்
வடி மணி அணைத்த பணை மருள் நோன் தாள் – பதி 33/1,2
அண்ணல் யானை அடு போர் குட்டுவ – பதி 42/8
ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர் – பதி 44/7
வெள் வேல் அண்ணல் மெல்லியன் போன்ம் என – பதி 51/23
குடவர் கோவே கொடி தேர் அண்ணல்
வாரார் ஆயினும் இரவலர் வேண்டி – பதி 55/9,10
காண்கு வந்திசின் கழல் தொடி அண்ணல்
மை படு மலர் கழி மலர்ந்த நெய்தல் – பதி 64/15,16
தொல் கடன் இறுத்த வெல் போர் அண்ணல்
மாடோர் உறையும் உலகமும் கேட்ப – பதி 70/22,23
வேறு புலத்து இறுத்த வெல் போர் அண்ணல்
முழவின் அமைந்த பெரும் பழம் இசைந்து – பதி 81/18,19
பாடுநர் புரவலன் ஆடு நடை அண்ணல்
கழை நிலை பெறாஅ குட்டத்து ஆயினும் – பதி 86/8,9
செரு மேம்பட்ட செயிர் தீர் அண்ணல்
இருவர் தாதை இலங்கு பூண் மாஅல் – பரி 1/30,31
மு கை முனிவ நால் கை அண்ணல்
ஐம் கைம் மைந்த அறு கை நெடுவேள் – பரி 3/36,37
ஒருதிறம் அண்ணல் நெடு வரை அருவி நீர் ததும்ப – பரி 17/14
அரும் பொகுட்கு அனைத்தே அண்ணல் கோயில் – பரி 30/4
அண்ணல் இரலை அமர் பிணை தழீஇ – அகம் 23/8
இரு திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலை – அகம் 34/4
அண்ணல் யானை வெண் கோடு கொண்டு – அகம் 61/9
மண் உடை கோட்ட அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 64/11
அண்ணல் நெடு வரை ஆம் அற புலர்ந்த – அகம் 75/8
அண்ணல் யானை அடு போர் சோழர் – அகம் 96/13
பிறை மருள் வான் கோட்டு அண்ணல் யானை – அகம் 115/13
வலி மிகு முன்பின் அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 146/1
அண்ணல் யானை ஈயும் வண் மகிழ் – அகம் 208/4
தட கோட்டு ஆமான் அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 238/7
மாசு இல் வெண் கோட்டு அண்ணல் யானை – அகம் 251/15
வலம் திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலையொடு – அகம் 304/9
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் – அகம் 373/16
ஆனா ஈகை அடு போர் அண்ணல் நின் – புறம் 42/1
கறை_மிடற்று_அண்ணல் காமர் சென்னி – புறம் 55/4
ஆடு கொள் வென்றி அடு போர் அண்ணல்
நாடு தலையளிக்கும் ஒண் முகம் போல – புறம் 67/2,3
அண்ணல் யானை அடு_களத்து ஒழிய – புறம் 93/13
அண்ணல் எம் கோமான் வை நுதி வேலே – புறம் 95/9
அண்ணல் யானை வேந்தர்க்கு – புறம் 115/5
அண்ணல் நெடு வரை ஏறி தந்தை – புறம் 116/15
அண்ணல் யானையொடு வேந்து களத்து ஒழிய – புறம் 126/20
ஆஅய் அண்டிரன் அடு போர் அண்ணல்
இரவலர்க்கு ஈத்த யானையின் கரவு இன்று – புறம் 129/5,6
அண்ணல் யானை எண்ணின் கொங்கர் – புறம் 130/5
வென் வேல் அண்ணல் காணா ஊங்கே – புறம் 141/7
அரசு உடன் பொருத அண்ணல் நெடு வரை – புறம் 158/2
நீ தோன்றினையே நிரை தார் அண்ணல்
கல் கண் பொடிய கானம் வெம்ப – புறம் 174/23,24
திண் தேர் அண்ணல் நின் பாராட்டி – புறம் 198/6
வேளிருள் வேளே விறல் போர் அண்ணல்
தார் அணி யானை சேட்டு இரும் கோவே – புறம் 201/12,13
இகழ்ந்ததன் பயனே இயல் தேர் அண்ணல்
எவ்வி தொல் குடி படீஇயர் மற்று இவர் – புறம் 202/13,14
இன்னாது அம்ம இயல் தேர் அண்ணல்
இல்லது நிரப்பல் ஆற்றாதோரினும் – புறம் 203/6,7
கடல்_வயின் குழீஇய அண்ணல் அம் கொண்மூ – புறம் 205/11
அகல் நாட்டு அண்ணல் புகாவே நெருநை – புறம் 249/7
பொலம் புனை ஓடை அண்ணல் யானை – புறம் 287/5
அண்ணல் நல் ஏறு இரண்டு உடன் மடுத்து – புறம் 288/2
அண்ணல் யானை அணிந்த – புறம் 326/14
ஆர் கலியினனே சோணாட்டு அண்ணல்
கவி கை மண் ஆள் செல்வர் ஆயினும் – புறம் 337/1,2
வினவல் ஆனா வெல் போர் அண்ணல்
யார் மகள் என்போய் கூற கேள் இனி – புறம் 353/6,7
அண்ணல் யானை வழுதி – புறம் 388/15
அண்ணல் யானை வேந்தர் – புறம் 390/27
மலர் தார் அண்ணல் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 393/9
மேல்


அண்ணலவரோடு (1)

இகழ் கடும் கடா களிற்று அண்ணலவரோடு
அணி மிக வந்து இறைஞ்ச அல் இகப்ப பிணி நீங்க – பரி 23/65,66
மேல்


அண்ணலை (2)

கணம்_கொள் சுற்றத்து அண்ணலை வணங்கி – பரி 23/86
ஆர மார்பினை அண்ணலை அளியை – கலி 52/15
மேல்


அண்ணலோடு (1)

ஆண் எழில் அண்ணலோடு அரும் சுரம் முன்னிய – கலி 9/10
மேல்


அண்ணற்கு (4)

திருந்து வேல் அண்ணற்கு விருந்து இறை சான்ம் என – மலை 319
மறு மிடற்று அண்ணற்கு மாசிலோள் தந்த – பரி 8/127
மணி மிடற்று அண்ணற்கு மதி ஆரல் பிறந்தோய் நீ – பரி 9/7
பலர் குறை செய்த மலர் தார் அண்ணற்கு
ஒருவரும் இல்லை மாதோ செருவத்து – புறம் 311/4,5
மேல்


அண்ணாத்தல் (1)

அண்ணாத்தல் செய்யாது அளறு – குறள் 26/10
மேல்


அண்ணாந்து (5)

அண்ணாந்து ஏந்திய வன முலை தளரினும் – நற் 10/1
நின் அணங்கு அன்மை அறிந்தும் அண்ணாந்து
கார் நறும் கடம்பின் கண்ணி சூடி – நற் 34/7,8
வெண் நார் கொண்டு கை சுவைத்து அண்ணாந்து
அழுங்கல் நெஞ்சமொடு முழங்கும் – குறு 307/7,8
நண்ணார் நாண அண்ணாந்து ஏகி – புறம் 47/8
செம்மல் நாள்_அவை அண்ணாந்து புகுதல் – புறம் 54/3
மேல்


அண்ணாப்ப (1)

மழை அண்ணாப்ப நீடிய நெடு வரை – புறம் 166/32
மேல்


அண்ணால் (1)

அவையும் நீயே அடு போர் அண்ணால்
அவை_அவை கொள்ளும் கருவியும் நீயே – பரி 13/15,16
மேல்


அண்நா (1)

அண்நா இல்லா அமைவரு வறு வாய் – பொரு 12
மேல்


அண்மையவே (1)

கை உள போலும் கடிது அண்மையவே
முன் ஊர் பூசலின் தோன்றி தன் ஊர் – புறம் 260/11,12
மேல்


அண்மையால் (1)

வெண்ணெய் தெழி கேட்கும் அண்மையால் சேய்த்து அன்றி – கலி 108/35
மேல்


அணங்க (1)

நுணங்கு செம் நா அணங்க ஏத்தி – புறம் 211/14
மேல்


அணங்கல் (1)

அணங்கல் ஓம்பு-மதி வாழிய நீ என – நற் 358/5
மேல்


அணங்கலின் (1)

எம் இறை அணங்கலின் வந்தன்று இ நோய் – அகம் 388/20
மேல்


அணங்கான் (1)

நின்னை அருள் இல் அணங்கான் மெய் வேல் தின்னும் – பரி 8/66
மேல்


அணங்கி (3)

அணங்கும் அணங்கும் போலும் அணங்கி
வறும் புனம் காவல் விடாமை – நற் 376/10,11
கான யானை அணங்கி ஆஅங்கு – குறு 119/2
அன்னையும் அறிவுற அணங்கி
நன் நுதல் பாஅய பசலை நோயே – அகம் 317/23,24
மேல்


அணங்கிய (8)

முழு நெறி அணங்கிய நுண் கோல் வேரலோடு – மலை 223
பாம்பு உயிர் அணங்கிய ஆங்கும் ஈங்கு இது – நற் 75/3
ஐயள் மாயோள் அணங்கிய
மையல் நெஞ்சம் என் மொழி கொளினே – நற் 146/10,11
நின் மார்பு அணங்கிய செல்லல் அரு நோய் – நற் 396/8
வணங்கினை கொடுத்தி ஆயின் அணங்கிய
விண் தோய் மா மலை சிலம்பன் – குறு 362/5,6
ஆர் அஞர் உற்றாரை அணங்கிய வந்தாயோ – கலி 120/15
மணம் கமழ் வியல் மார்பு அணங்கிய செல்லல் – அகம் 22/3
செம் தீ அணங்கிய செழு நிண கொழும் குறை – அகம் 237/9
மேல்


அணங்கியோய் (1)

யாரையோ எம் அணங்கியோய் உண்கு என – அகம் 32/8
மேல்


அணங்கியோளே (4)

வளை உடை கையள் எம் அணங்கியோளே – குறு 119/4
கவிழ்ந்த கண்ணள் எம் அணங்கியோளே – ஐங் 259/6
பெறல் அரும்-குரையள் எம் அணங்கியோளே – அகம் 322/15
ஈண்டு அரும்-குரையள் நம் அணங்கியோளே – அகம் 372/16
மேல்


அணங்கியோற்கே (1)

கெழுதகை-கொல் இவள் அணங்கியோற்கே – ஐங் 245/4
மேல்


அணங்கியோனே (2)

பெரும் துறை கண்டு இவள் அணங்கியோனே – ஐங் 182/4
பூண் தாங்கு இள முலை அணங்கியோனே – ஐங் 250/5
மேல்


அணங்கிற்று (1)

நெடுவேள் அணங்கிற்று என்னும்-கொல் அதுவே – நற் 288/10
மேல்


அணங்கின் (3)

அரும் திறல் அணங்கின் ஆவியர் பெருமகன் – சிறு 86
வலி உடை வல் அணங்கின் நோன் – பட் 134
கடும் திறல் அணங்கின் நெடும் பெரும் குன்றத்து – அகம் 378/22
மேல்


அணங்கினவே (1)

எம் அணங்கினவே மகிழ்ந முன்றில் – குறு 53/1
மேல்


அணங்கினளே (2)

நறும் தண் நீரள் ஆர் அணங்கினளே
இனையள் என்று அவள் புனை அளவு அறியேன் – குறு 70/2,3
இளையள் ஆயினும் ஆர் அணங்கினளே – ஐங் 256/4
மேல்


அணங்கினான் (1)

மனை சேர்த்திய வல் அணங்கினான்
மடல் தாழை மலர் மலைந்தும் – பட் 87,88
மேல்


அணங்கு (115)

ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்கு என்ப – குறள் 92/15
ஓக்கினாள் நோக்கு எதிர் நோக்குதல் தாக்கு அணங்கு
தானை கொண்ட அன்னது உடைத்து – குறள் 109/3,4
அணங்கு சால் உயர் நிலை தழீஇ பண்டை தன் – திரு 289
அணங்கு மெய் நின்ற அமைவரு காட்சி – பொரு 20
அணங்கு என உருத்த சுணங்கு அணி ஆகத்து – பொரு 35
ஆளி நன் மான் அணங்கு உடை குருளை – பொரு 139
அணங்கு உடை யாளி தாக்கலின் பல உடன் – பெரும் 258
துணங்கை அம் செல்விக்கு அணங்கு நொடித்து ஆங்கு – பெரும் 459
கின்னரம் முரலும் அணங்கு உடை சாரல் – பெரும் 494
ஆண் தலை அணங்கு அடுப்பின் – மது 29
அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின் – மது 140
அணங்கு வழங்கும் அகல் ஆங்கண் – மது 164
தொல் வலி நிலைஇய அணங்கு உடை நெடு நிலை – மது 353
அணங்கு வீழ்வு அன்ன பூ தொடி மகளிர் – மது 446
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல் – மது 578
நாடு உடை நல் எயில் அணங்கு உடை தோட்டி – மது 693
அணங்கு உறு மகளிர் ஆடு_களம் கடுப்ப – குறி 175
அரிமா அன்ன அணங்கு உடை துப்பின் – பட் 298
சுணங்கு அணி வன முலை அணங்கு கொள திமிரி – நற் 9/6
வான் தோய் வெற்பன் மார்பு அணங்கு எனவே – நற் 17/12
நின் அணங்கு அன்மை அறிந்தும் அண்ணாந்து – நற் 34/7
அணங்கு உடை அரும் தலை உடலி வலன் ஏர்பு – நற் 37/9
அணங்கு அறி கழங்கின் கோட்டம் காட்டி – நற் 47/8
மார்பு அணங்கு உறுநரை அறியாதோனே – நற் 94/9
பிணவு புலி வழங்கும் அணங்கு அரும் கவலை – நற் 144/6
அணங்கு உடை அரவின் ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 168/8
தான் அணங்கு உற்றமை கூறி கானல் – நற் 245/10
அணங்கு உறு கழங்கின் முது வாய் வேலன் – நற் 282/5
அருவி ஆர்க்கும் அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – நற் 288/1
அணங்கு கால்கிளரும் மயங்கு இருள் நடுநாள் – நற் 319/6
அணங்கு என உணர கூறி வேலன் – நற் 322/10
அணங்கு உடை அரும் சூள் தருகுவென் என நீ – நற் 386/6
யார் அணங்கு உற்றனை கடலே பூழியர் – குறு 163/1
அணங்கு உடை இரும் தலை நீவலின் மதன் அழிந்து – குறு 308/2
சுணங்கும் சில தோன்றினவே அணங்கு என – குறு 337/4
தாக்கு அணங்கு ஆவது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 23/4
உண்துறை_அணங்கு இவள் உறை நோய் ஆயின் – ஐங் 28/1
இவள் அணங்கு உற்றனை போறி – ஐங் 58/3
அணங்கு வளர்த்து அகறல் வல்லாதீமோ – ஐங் 149/3
பின் இரும் கூந்தல் அணங்கு உற்றோரே – ஐங் 173/4
அணங்கு உடை பனி துறை தொண்டி அன்ன – ஐங் 174/1
அணங்கு என நினையும் என் அணங்கு உறு நெஞ்சே – ஐங் 363/4
அணங்கு என நினையும் என் அணங்கு உறு நெஞ்சே – ஐங் 363/4
அணங்கு உடை அவுணர் ஏமம் புணர்க்கும் – பதி 11/4
அரண்கள் தாவு_உறீஇ அணங்கு நிகழ்ந்து அன்ன – பதி 44/13
அணங்கு உடை தட கையர் தோட்டி செப்பி – பதி 62/11
அணங்கு எழில் அரிவையர் பிணிக்கும் – பதி 68/19
மெய் பனி கூரா அணங்கு என பராவலின் – பதி 71/22
அணங்கு உடை மரபின் கட்டில் மேல் இருந்து – பதி 79/14
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து – பதி 88/6
ஆயிரம் விரித்த அணங்கு உடை அரும் தலை – பரி 1/1
நெறி செறி வெறி_உறு முறல் விறல் வணங்கு அணங்கு வில் – பரி 1/18
ஐம் தலை உயிரிய அணங்கு உடை அரும் திறல் – பரி 1/46
அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்கு சால் தலை காக்கும் – பரி 9/2
கேள் அணங்கு உற மனை கிளந்து உள சுணங்கறை – பரி 9/21
கண்டார்க்கு தாக்கு அணங்கு இ காரிகை காண்-மின் – பரி 11/122
அமிர்து அன நோக்கத்து அணங்கு ஒருத்தி பார்ப்ப – பரி 12/57
தண் அளி கொண்ட அணங்கு உடை நேமி மால் – பரி 13/6
அணங்கு உடை அரும் தலை ஆயிரம் விரித்த – பரி 23/85
அஞ்சியது ஆங்கே அணங்கு_ஆகும் என்னும் சொல் – கலி 24/2
அணங்கு உடை ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை – கலி 49/17
அணங்கு என அஞ்சுவர் சிறுகுடியோரே – கலி 52/10
அணங்கு ஆகும் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ – கலி 56/22
கொடி என மின் என அணங்கு என யாது ஒன்றும் – கலி 57/4
அல்லல் கூர்ந்து அழிவு_உற அணங்கு_ஆகி அடரும் நோய் – கலி 58/15
அணங்கு போல் கமழும் நின் அலர் மார்பு காணிய – கலி 71/20
நின் அணங்கு உற்றவர் நீ செய்யும் கொடுமைகள் – கலி 77/14
நீ உறும் பொய் சூள் அணங்கு ஆகின் மற்று இனி – கலி 88/20
அணங்கு உடை வச்சிரத்தோன் ஆயிரம் கண் ஏய்க்கும் – கலி 105/15
யார்க்கும் அணங்கு ஆதல் சான்றாள் என்று ஊர் பெண்டிர் – கலி 109/22
நோக்கும்_கால் நோக்கின் அணங்கு ஆக்கும் சாயலாய் தாக்கி – கலி 131/5
கழியும் நோய் கைம்மிக அணங்கு ஆகியது போல – கலி 132/22
எல்லா நீ என் அணங்கு உற்றனை யார் நின் இது செய்தார் – கலி 144/9
அலந்தவர்க்கு அணங்கு ஆதல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/15
மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய – அகம் 7/4
அணங்கு அரும் கடவுள் அன்னோள் நின் – அகம் 16/18
கவ்வை நல் அணங்கு உற்ற இ ஊர் – அகம் 20/11
அணங்கு உடை நெடு வரை உச்சியின் இழிதரும் – அகம் 22/1
ஆடு கழை நரலும் அணங்கு உடை கவாஅன் – அகம் 72/11
முருகன் ஆர் அணங்கு என்றலின் அது செத்து – அகம் 98/10
அணங்கு உடை நகரின் மணந்த பூவின் – அகம் 99/9
அணங்கு உடை அரும் தலை பை விரிப்பவை போல் – அகம் 108/13
அணங்கு சால் அரிவையை காண்குவம் – அகம் 114/15
அணங்கு உடை நோன் சிலை வணங்க வாங்கி – அகம் 159/6
சுணங்கு சூழ் ஆகத்து அணங்கு என உருத்த – அகம் 161/12
அதர் கூட்டுண்ணும் அணங்கு உடை பகழி – அகம் 167/8
அணங்கு உடை வன முலை தாஅய நின் – அகம் 177/19
அணங்கு சால் அரிவை இருந்த – அகம் 181/25
ஆஅய் நன் நாட்டு அணங்கு உடை சிலம்பில் – அகம் 198/14
அணங்கு உடை முந்நீர் பரந்த செறுவின் – அகம் 207/1
அணங்கு சால் அரிவையை நசைஇ பெரும் களிற்று – அகம் 212/8
அணங்கு உடை பனி துறை கைதொழுது ஏத்தி – அகம் 240/8
அணங்கு அரு மரபின் பேஎய் போல – அகம் 265/14
அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும் – அகம் 266/19
அருவி தந்த அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – அகம் 272/3
அணங்கு நிலைபெற்ற தட மென் தோளே – அகம் 295/22
அணங்கு என உருத்த நோக்கின் ஐயென – அகம் 319/6
அணங்கு உடை உயர் நிலை பொருப்பின் கவாஅன் – அகம் 338/6
கலுழ்ந்த கண்ணள் எம் அணங்கு அன்னாளே – அகம் 366/16
அணங்கு உடை வரைப்பின் பாழி ஆங்கண் – அகம் 372/3
ஆளி நன் மான் அணங்கு உடை ஒருத்தல் – அகம் 381/1
அணங்கு அயர் வியன் களம் பொலிய பைய – அகம் 382/6
ஆர் அணங்கு ஆகிய மார்பின் பொருநர்க்கு – புறம் 14/17
அணங்கு அரும் பறந்தலை உணங்க பண்ணி – புறம் 25/6
அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு அளை_அகம் முனைஇ – புறம் 52/1
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து – புறம் 78/2
அணங்கு சால் அடுக்கம் பொழியும் நும் – புறம் 151/11
அணங்கு உடை அவுணர் கணம்_கொண்டு ஒளித்து என – புறம் 174/1
அணங்கு உடை அரவின் அரும் தலை துமிய – புறம் 211/2
மந்தி சீக்கும் அணங்கு உடை முன்றிலில் – புறம் 247/4
அணங்கு உடை முருகன் கோட்டத்து – புறம் 299/6
அணங்கு ஆயினள் தான் பிறந்த ஊர்க்கே – புறம் 349/7
அணங்கு உருத்து அன்ன கணம்_கொள் தானை – புறம் 362/6
அரசு அரா பனிக்கும் அணங்கு உறு பொழுதின் – புறம் 369/6
அணங்கு உடை மரபின் இரும் களம்-தோறும் – புறம் 392/8
மேல்


அணங்கு-கொல் (1)

அணங்கு-கொல் ஆய் மயில்-கொல்லோ கனம் குழை – குறள் 109/1
மேல்


அணங்கு-மார் (1)

தாம் வேண்டு உருவின் அணங்கு-மார் வருமே – அகம் 158/9
மேல்


அணங்கு_ஆகி (1)

அல்லல் கூர்ந்து அழிவு_உற அணங்கு_ஆகி அடரும் நோய் – கலி 58/15
மேல்


அணங்கு_ஆகும் (1)

அஞ்சியது ஆங்கே அணங்கு_ஆகும் என்னும் சொல் – கலி 24/2
மேல்


அணங்குக (2)

தண் பெரும் பவ்வம் அணங்குக தோழி – குறு 164/4
அனையேன் ஆயின் அணங்குக என் என – அகம் 166/9
மேல்


அணங்குதல் (1)

தான் நம் அணங்குதல் அறியான் நம்மின் – நற் 245/9
மேல்


அணங்கும் (10)

பேயும் அணங்கும் உருவு கொண்டு ஆய் கோல் – மது 632
அணங்கும் அணங்கும் போலும் அணங்கி – நற் 376/10
அணங்கும் அணங்கும் போலும் அணங்கி – நற் 376/10
அணங்கும் பிணியும் அன்றே நுணங்கி – குறு 136/2
அணங்கும் பிணியும் அன்றே நினைப்பின் – குறு 204/2
துறை எவன் அணங்கும் யாம் உற்ற நோயே – ஐங் 53/1
மறனும் மாற்றலர்க்கு அணங்கும் நீ – பரி 1/43
கடு நவை அணங்கும் கடுப்பும் நல்கலும் – பரி 4/49
அரவின் பொறியும் அணங்கும் புணர்ந்த – கலி 50/6
ஆர் உயிர் அணங்கும் தெள் இசை – அகம் 214/14
மேல்


அணங்கே (1)

கரும்பு உடை தோளும் உடையவால் அணங்கே – நற் 39/11
மேல்


அணங்கொடு (1)

அணங்கொடு நின்றது மலை வான் கொள்க என – நற் 165/3
மேல்


அணங்கோ (1)

பெரும் கடல் பரப்பின் அமர்ந்து உறை அணங்கோ
இரும் கழி மருங்கு நிலைபெற்றனையோ – நற் 155/6,7
மேல்


அணந்த (1)

நெல் கொள் நெடு வெதிர்க்கு அணந்த யானை – குறி 35
மேல்


அணந்து (6)

பாம்பு அணந்து அன்ன ஓங்கு இரு மருப்பின் – பொரு 13
உழை அணந்து உண்ட இறை வாங்கு உயர் சினை – நற் 113/1
நுதல் அணந்து எழுதரும் தொழில் நவில் யானை – பதி 84/4
வெம் சின அரவின் பை அணந்து அன்ன – அகம் 154/6
களிறு அணந்து எய்தா கல் முகை இதணத்து – அகம் 308/9
சுணங்கு அணிந்து எழிலிய அணந்து ஏந்து இள முலை – புறம் 354/8
மேல்


அணர் (3)

அணர் செவி கழுதை சாத்தொடு வழங்கும் – பெரும் 80
ஆயிர அணர் தலை அரவு வாய் கொண்ட – பரி 3/59
அரா அணர் கயம் தலை தம்முன் மார்பின் – பரி 15/19
மேல்


அணல் (14)

புலி போத்து அன்ன புல் அணல் காளை – பெரும் 138
கறை அணல் குறும்பூழ் கட்சி சேக்கும் – பெரும் 205
திரை அணல் கொடும் கவுள் நிறைய முக்கி – நற் 22/5
மை அணல் காளை பொய் புகல் ஆக – நற் 179/8
உள் இறை குரீஇ கார் அணல் சேவல் – நற் 181/1
மை அணல் எருத்தின் முன்பின் தட கை – நற் 198/9
மை அணல் காளையொடு பைய இயலி – ஐங் 389/2
வை வால் ஓதி மை அணல் ஏய்ப்ப – அகம் 125/5
மனை உறை கோழி அணல் தாழ்பு அன்ன – அகம் 187/14
மதி உடம்பட்ட மை அணல் காளை – அகம் 221/6
திருந்து இழை முன்கை அணல் அசைத்து ஊன்றி – அகம் 351/13
அடி புனை தொடு கழல் மை அணல் காளைக்கு என் – புறம் 83/1
புலம் புக்கனனே புல் அணல் காளை – புறம் 258/6
மனை உறை குரீஇ கறை அணல் சேவல் – புறம் 318/4
மேல்


அணல (1)

நிலம் தூங்கு அணல வீங்கு முலை செருத்தல் – குறு 344/4
மேல்


அணலோனே (1)

தோல் மிசை கிடந்த புல் அணலோனே – புறம் 310/8
மேல்


அணவந்து (1)

அயிரை ஆர் இரைக்கு அணவந்து ஆங்கு – குறு 128/3
மேல்


அணவர (1)

தீ உமிழ் திறலொடு முடி மிசை அணவர
மா உடை மலர் மார்பின் மை இல் வால் வளை மேனி – பரி 1/2,3
மேல்


அணவரும் (1)

அம் வரி உரிவை அணவரும் மருங்கின் – அகம் 327/13
மேல்


அணவும் (1)

குறும் பொறைக்கு அணவும் குன்ற நாடன் – குறு 333/4
மேல்


அணி (416)

அணி அல்ல மற்று பிற – குறள் 10/10
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி
கேதுவல் யான் என்பது அறிக தன் நெஞ்சம் – குறள் 12/10,11
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி
சொல் கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா – குறள் 12/16,17
மாறா நீர் வையக்கு அணி
ஐயப்படாஅது அகத்தது உணர்வானை – குறள் 71/2,3
அணி என்ப நாட்டிற்கு இ ஐந்து – குறள் 74/16
மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நிழல் – குறள் 75/3
அணி அன்றோ நாண் உடைமை சான்றோர்க்கு அஃது இன்றேல் – குறள் 102/7
அணி எவனோ ஏதில தந்து – குறள் 109/18
பிணிக்கு மருந்து பிற-மன் அணி_இழை – குறள் 111/3
புள் அணி நீள் கொடி செல்வனும் வெள் ஏறு – திரு 151
கொடியன் நெடியன் தொடி அணி தோளன் – திரு 211
இழை அணி சிறப்பின் பழையோள் குழவி – திரு 259
அணங்கு என உருத்த சுணங்கு அணி ஆகத்து – பொரு 35
இழை அணி வனப்பின் இன் நகை மகளிர் – பொரு 85
அணி முலை துயல்வரூஉம் ஆரம் போல – சிறு 2
ஆண் அணி புகுதலும் அழி படை தாங்கலும் – சிறு 211
துகில் அணி அல்குல் துளங்கு இயல் மகளிர் – சிறு 262
அருவி ஆன்ற அணி இல் மா மலை – மது 306
அணி கிளர் மார்பின் ஆரமொடு அளைஇ – மது 439
தாது அணி தாமரை போது பிடித்து ஆங்கு – மது 463
அன்னம் கரைய அணி மயில் அகவ – மது 675
உடை அணி பொலிய குறைவு இன்று கவைஇ – மது 722
ஐயவி அப்பிய நெய் அணி நெடு நிலை – நெடு 86
அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்ப தேம் கலந்து – குறி 111
இயல் அணி பொலிந்த ஈகை வான் கழல் – குறி 126
ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம் – குறி 136
அண்ணல் யானை அணி முகத்து அழுத்தலின் – குறி 171
அஞ்சல் ஓம்பு நின் அணி நலம் நுகர்கு என – குறி 181
வரி அணி சுடர் வான் பொய்கை – பட் 38
மலர் அணி வாயில் பலர் தொழு கொடியும் – பட் 160
மலர் அணி மெழுக்கம் ஏறி பலர் தொழ – பட் 248
மின் இரும் பீலி அணி தழை கோட்டொடு – மலை 5
சுணங்கு அணி வன முலை அணங்கு கொள திமிரி – நற் 9/6
இன் கடும் கள்ளின் இழை அணி நெடும் தேர் – நற் 10/5
அகல் இரும் கானத்து அல்கு அணி நோக்கி – நற் 17/3
ஐயவி அணிந்த நெய்யாட்டு ஈர் அணி
பசு_நெய் கூர்ந்த மென்மை யாக்கை – நற் 40/7,8
பூண் அணி ஆகம் புலம்ப பாணர் – நற் 46/5
புறவு அணி கொண்ட பூ நாறு கடத்து இடை – நற் 48/5
சுணங்கு அணி ஆகம் அடைய முயங்கி – நற் 52/4
வளை அணி முன்கை நின் இகுளைக்கு உணர்த்து என – நற் 71/2
இழை அணி ஆயமொடு தகு நாண் தடைஇ – நற் 80/6
அம் பகை நெறி தழை அணி பெற தைஇ – நற் 96/8
இழை அணி அல்குல் விழவு ஆடு மகளிர் – நற் 138/9
வம்பு அணி உயர் கொடி அம்பர் சூழ்ந்த – நற் 141/10
யாங்கு ஆகுவமோ அணி நுதல் குறு_மகள் – நற் 147/1
தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப – நற் 181/11
அணி இயல் குறு_மகள் ஆடிய – நற் 184/8
அணி கவின் உண்மையோ அரிதே மணி கழி – நற் 191/10
நீர் அணி பெரு வழி நீள் இடை போழ – நற் 221/6
இழை அணி ஆகம் வடு கொள முயங்கி – நற் 229/7
மணி கெழு நெடு வரை அணி பெற நிவந்த – நற் 244/9
அணி மலர் முண்டகத்து ஆய் பூங்கோதை – நற் 245/2
தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல் – நற் 248/3
அணி கிளர் கலாவம் ஐது விரித்து இயலும் – நற் 264/3
அணி தகை அல்லது பிணித்தல் தேற்றா – நற் 270/5
நின் தோள் அணி பெற வரற்கும் – நற் 286/8
புழல் காய் கொன்றை கோடு அணி கொடி இணர் – நற் 296/4
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த – நற் 302/1
அணி நலம் சிதைக்கும்-மார் பசலை அதனால் – நற் 304/7
வரி அணி பந்தும் வாடிய வயலையும் – நற் 305/1
கடல் ஆடு வியல் இடை பேர் அணி பொலிந்த – நற் 307/3
ஒலி பல் கூந்தல் அணி பெற புனைஇ – நற் 313/4
சுணங்கு அணி வன முலை முயங்கல் உள்ளி – நற் 319/9
வெற்பு அணி நறு வீ கல் சுனை உறைப்ப – நற் 334/4
அணி நிறம் கொண்ட மணி மருள் ஐம்பால் – நற் 337/7
அணி வரை மருங்கின் ஐது வளர்ந்திட்ட – நற் 344/1
ஆரம் நீவிய அணி கிளர் ஆகம் – நற் 344/6
அணி மிகு கானத்து அகன் புறம் பரந்த – நற் 362/4
ஐது அகல் அல்குல் அணி பெற தைஇ – நற் 390/5
ஒண் தொடி மகளிர் இழை அணி கூட்டும் – நற் 391/5
வேங்கை தந்த வெற்பு அணி நன்_நாள் – நற் 396/3
வரி அணி சிறகின் வண்டு உண மலரும் – நற் 399/3
சிலம்பு அணி கொண்ட வலம் சுரி மராஅத்து – குறு 22/3
தழை அணி அல்குல் மகளிருள்ளும் – குறு 125/3
அணி மிகு மென் கொம்பு ஊழ்த்த – குறு 138/4
தழை அணி அல்குல் தாங்கல் செல்லா – குறு 159/1
இரும் பல் கூந்தல் இயல் அணி கண்டே – குறு 165/5
மணி அணி பெரும் தார் மரபில் பூட்டி – குறு 182/2
அணி முலை ஆகம் முயங்கினம் செலினே – குறு 274/8
தொடலை ஆயமொடு தழூஉ_அணி அயர்ந்தும் – குறு 294/2
தழை அணி பொலிந்த ஆயமொடு துவன்றி – குறு 295/2
மை அணி மருங்கின் மலை_அகம் சேரவும் – குறு 319/4
பொரி பூ புன்கொடு பொழில் அணி கொளாஅ – குறு 341/2
அண்ணல் யானை அணி முகம் பாய்ந்து என – குறு 343/2
அடும்பு அவிழ் அணி மலர் சிதைஇய மீன் அருந்தி – குறு 349/1
பொய்கை ஆம்பல் அணி நிற கொழு முகை – குறு 370/1
வால் இழை மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – குறு 386/3
வளை அணி நெடு வேல் ஏந்தி – குறு 390/4
அலங்கு சினை மாஅத்து அணி மயில் இருக்கும் – ஐங் 8/4
அணி துறை வீரன் மார்பே – ஐங் 14/3
பூ குற்று எய்திய புனல் அணி ஊரன் – ஐங் 23/2
நல் அணி நயந்து நீ துறத்தலின் – ஐங் 55/3
மலர் அணி வாயில் பொய்கை ஊர நீ – ஐங் 81/3
அணி நடை எருமை ஆடிய அள்ளல் – ஐங் 96/1
அணி மலர் துறை-தொறும் வரிக்கும் – ஐங் 117/3
வளை அணி முன்கை வால் எயிற்று அமர் நகை – ஐங் 198/1
போது ஆர் கூந்தல் இயல் அணி அழுங்க – ஐங் 232/1
அணி மயில் அன்ன அசை நடை கொடிச்சியை – ஐங் 258/2
இழை அணி மடந்தையின் தோன்றும் நாட – ஐங் 294/2
அணி மிகு கொழு முகை உடையும் பொழுதே – ஐங் 343/3
சுரன் அணி கொண்ட கானம் காணூஉ – ஐங் 357/2
அணி_இழை உள்ளி யாம் வருதலின் – ஐங் 359/4
புறவு அணி நாடன் புதல்வன் தாயே – ஐங் 405/4
பூ அணி கொண்டன்றால் புறவே – ஐங் 412/3
புறவு அணி நாடன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 424/1
அணி நிற இரும் பொறை மீமிசை – ஐங் 431/2
நிலன் அணி நெய்தல் மலர – ஐங் 435/2
பொலன் அணி கொன்றையும் பிடவமும் உடைத்தே – ஐங் 435/3
மா மருண்டு உகளும் மலர் அணி புறவே – ஐங் 485/4
பொலன் அணி எருத்தம் மேல்கொண்டு பொலிந்த நின் – பதி 11/19
தார் அணி எருத்தின் வாரல் வள் உகிர் – பதி 12/4
புன்_புலம் தழீஇய புறவு அணி வைப்பும் – பதி 30/25
பொன் அணி யானை முரண் சேர் எருத்தினும் – பதி 34/7
தூ இரும் போந்தை பொழில் அணி பொலிதந்து – பதி 51/9
செம் பொறி சிலம்பொடு அணி தழை தூங்கும் – பதி 53/6
பணியா உள்ளமொடு அணி வர கெழீஇ – பதி 63/2
சாறு அயர்ந்து அன்ன கார் அணி யாணர் – பதி 81/20
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண்_நுதல் அணி கொள – பதி 81/28
இணை பிரி அணி துணி பணி எரி புரைய – பரி 1/14
கடல் தரு மணியொடும் முத்து யாத்த நேர்_அணி – பரி 1/17
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் – பரி 1/19
மலர் இலகின வளர் பரிதியின் ஒளி மணி மார்பு அணி
மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை – பரி 1/23,24
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை – பரி 1/25
அம் கண் வானத்து அணி நிலா திகழ்தரும் – பரி 1/44
பொன் அணி நேமி வலம் கொண்டு ஏந்திய – பரி 1/55
பூண் அணி கவைஇய ஆர் அணி நித்தில – பரி 2/29
பூண் அணி கவைஇய ஆர் அணி நித்தில – பரி 2/29
அணி நிழல் வயங்கு ஒளி ஈர் எண் தீம் கதிர் – பரி 3/51
அணி மணி பைம் பூண் அமரர்க்கு முதல்வன் நீ – பரி 3/53
திகழ் பொறி பீலி அணி மயில் கொடுத்தோன் – பரி 5/60
நகை அமர் காதலரை நாள்_அணி கூட்டும் – பரி 6/12
நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட – பரி 6/18
முலையும் மார்பும் முயங்கு அணி மயங்க – பரி 6/20
அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என – பரி 6/25
நீர் அணி அணியின் நிரை நிரை பிடி செல – பரி 6/26
ஏர் அணி அணியின் இளையரும் இனியரும் – பரி 6/27
அணி அணி ஆகிய தாரர் கருவியர் – பரி 6/31
அணி அணி ஆகிய தாரர் கருவியர் – பரி 6/31
நலன் நந்த நாடு அணி நந்த புலன் நந்த – பரி 7/9
யாறு ஆடு மேனி அணி கண்ட தன் அன்பன் – பரி 7/73
மாரன் ஒப்பார் மார்பு அணி கலவி – பரி 8/119
அதனால் அகறல் அறியா அணி இழை நல்லார் – பரி 9/23
மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையா புடைப்பார் – பரி 9/46
தேர் அணி அணி கயிறு தெரிபு வருவார் – பரி 9/52
தேர் அணி அணி கயிறு தெரிபு வருவார் – பரி 9/52
நீர் அணி காண்போர் நிரை மாடம் ஊர்குவோர் – பரி 10/27
பேர் அணி நிற்போர் பெரும் பூசல் தாக்குவோர் – பரி 10/28
ஆங்க அணி நிலை மாடத்து அணி நின்ற பாங்காம் – பரி 10/41
ஆங்க அணி நிலை மாடத்து அணி நின்ற பாங்காம் – பரி 10/41
ஏறி மகர வலயம் அணி திகழ் நுதலியர் – பரி 10/77
நாள் அணி நீக்கி நகை மாலை பூ வேய்ந்து – பரி 10/114
தோள் அணி தோடு சுடர் இழை நித்திலம் – பரி 10/115
ஆற்று அணி வெள் வாள் விதிர்ப்போர் மிளிர் குந்தம் ஏந்துவோர் – பரி 11/50
நீர் அணி வெறி செறி மலர் உறு கமழ் தண் – பரி 11/62
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை – பரி 11/63
தையல் மகளிர் ஈர் அணி புலர்த்தர – பரி 11/86
கட்டிய கயில் அணி காழ் கொள்வோரும் – பரி 12/18
முன்துறை நிறை அணி நின்றவர் மொழி மொழி – பரி 12/36
அணி வனப்பு அமைந்த பூ துகில் புனை முடி – பரி 13/2
விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள – பரி 13/5
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி – பரி 13/36
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி
இலங்கு ஒளி மருப்பின் களிறும் ஆகி – பரி 13/36,37
அவை ஐந்தும் உறழும் அணி கிளர் மேனியை – பரி 13/44
தொடியும் உந்தியும் தோள் அணி வலயமும் – பரி 13/53
கள் அணி பசும் துளவினவை கரும் குன்று அனையவை – பரி 15/54
புள் அணி பொலம் கொடியவை – பரி 15/56
வள் அணி வளை நாஞ்சிலவை – பரி 15/57
களி நாள் அரங்கின் அணி நலம் புரையும் – பரி 16/13
அனைய பரங்குன்றின் அணி
கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது ஆரோ – பரி 17/39,40
அம் வெள் அருவி அணி பரங்குன்றிற்கும் – பரி 17/43
அணி நெடும் குன்றம் பாடுதும் தொழுதும் – பரி 17/51
ஐ வளம் பூத்த அணி திகழ் குன்றின் மேல் – பரி 18/15
மெய் வளம் பூத்த விழை_தகு பொன் அணி
நைவளம் பூத்த நரம்பு இயை சீர் பொய் வளம் – பரி 18/19,20
ஏர் ததும்புவன பூ அணி செறிவு – பரி 18/33
அச்சிரக்கால் ஆர்த்து அணி மழை கோலின்றே – பரி 18/38
எருவை கோப்ப எழில் அணி திருவில் – பரி 18/48
தண் பரங்குன்றத்து இயல் அணி நின் மருங்கு – பரி 19/5
வம்பு அணி பூ கயிறு வாங்கி மரன் அசைப்பார் – பரி 19/31
கடம்பு அமர் அணி நிலை பகர்ந்தேம் – பரி 19/104
ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல் – பரி 20/23
இயல் அணி அணி நிற்ப ஏறி அமர் பரப்பின் – பரி 20/31
இயல் அணி அணி நிற்ப ஏறி அமர் பரப்பின் – பரி 20/31
அயல்_அயல் அணி நோக்கி ஆங்கு ஆங்கு வருபவர் – பரி 20/32
அரை வரை மேகலை அணி நீர் சூழி – பரி 21/14
வென்றி கொடி அணி வெல்வ நின் தொழுது – பரி 21/17
ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும் – பரி 21/62
நறவு அணி பூ துகில் நன் பல ஏந்தி – பரி 22/19
மாவும் களிறும் மணி அணி வேசரி – பரி 22/24
தார் அணி மைந்தர் தவ பயன் சான்ம் என – பரி 22/28
கார் அணி கூந்தல் கயல் கண் கவிர் இதழ் – பரி 22/29
வார் அணி கொம்மை வகை அமை மேகலை – பரி 22/30
ஏர் அணி இலங்கு எயிற்று இலங்கு நகையவர் – பரி 22/31
சீர் அணி வையைக்கு அணி-கொல்லோ வையை_தன் – பரி 22/32
நீர் அணி நீத்தம் இவர்க்கு அணி-கொல் என – பரி 22/33
ஒருசார் அணி மலர் வேங்கை மராஅ மகிழம் – பரி 23/7
அணி மிக வந்து இறைஞ்ச அல் இகப்ப பிணி நீங்க – பரி 23/66
அணி போல் பொறுத்தாரும் தாஅம் பணிபு இல் சீர் – பரி 23/81
நீர் அணி கொண்டன்று வையை என விரும்பி – பரி 24/5
தார் அணி கொண்ட உவகை தலைக்கூடி – பரி 24/6
ஊர் அணி கோலம் ஒருவர் ஒருவரின் – பரி 24/7
சேர் அணி கொண்டு நிறம் ஒன்று வெவ்வேறு – பரி 24/8
நீர் அணி கொண்ட நிறை அணி அங்காடி – பரி 24/9
நீர் அணி கொண்ட நிறை அணி அங்காடி – பரி 24/9
ஏர் அணி கொண்டார் இயல் – பரி 24/10
நெய் அணி கூந்தலர் பித்தையர் – பரி 24/13
மெய் அணி யானை மிசையராய் ஒய்யென – பரி 24/14
அணி பவள செம் வாய் அறம் காவல் பெண்டிர் – பரி 24/48
வரை பல புரை உயர் கயிறு அணி பயில் தொழில் – பரி 24/68
மணி அணி யானை மிசை மைந்தரும் மடவாரும் – பரி 24/69
நாண் எனும் தொல்லை அணி என்ன நன்_நுதலை – பரி 28/3
அடையொடு வாடிய அணி மலர் தகைப்பன – கலி 3/9
அணி செல வாடிய அம் தளிர் தகைப்பன – கலி 3/17
நுண் எழில் மாமை சுணங்கு அணி ஆகம் தம் – கலி 4/17
ஆற்றல் நோய் அட இவள் அணி வாட அகன்று நீ – கலி 17/9
தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் – கலி 20/3
குளன் அணி தாமரை பாசரும்பு ஏய்க்கும் – கலி 22/15
அறல் சாஅய் பொழுதோடு எம் அணி நுதல் வேறு ஆகி – கலி 26/17
செய்யவள் அணி அகலத்து ஆரமொடு அணி கொள்பு – கலி 28/5
செய்யவள் அணி அகலத்து ஆரமொடு அணி கொள்பு – கலி 28/5
அரும் தவம் ஆற்றியார் நுகர்ச்சி போல் அணி கொள – கலி 30/1
அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின் – கலி 30/19
அணி நகை இடையிட்ட ஈகை அம் கண்ணி போல் – கலி 32/4
வீறு சால் ஞாலத்து வியல் அணி காணிய – கலி 33/1
பிணி விடு முருக்கு இதழ் அணி கயத்து உதிர்ந்து உக – கலி 33/4
ஆர்ப்பது போலும் பொழுது என் அணி நலம் – கலி 33/14
கயன் அணி பொதும்பருள் கடி மலர் தேன் ஊத – கலி 36/6
நாள்_அணி சிதைத்தலும் உண்டு என நயவந்து – கலி 36/24
அருள் வல்லான் ஆக்கம் போல் அணி பெறும் அ அணி – கலி 38/16
அருள் வல்லான் ஆக்கம் போல் அணி பெறும் அ அணி
தெருளாமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/16,17
மை தவழ் வெற்பன் மண அணி காணாமல் – கலி 39/42
ஆய் நுதல் அணி கூந்தல் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 40/8
பொன் அணி யானை போல் தோன்றுமே நம் அருளா – கலி 42/17
ஐயனை ஏத்துவாம் போல அணி பெற்ற – கலி 43/5
அயம் இழி அருவிய அணி மலை நன் நாட – கலி 46/9
இலங்கு தாழ் அருவியோடு அணி கொண்ட நின் மலை – கலி 46/25
ஆம் இழி அணி மலை அலர் வேங்கை தகை போல – கலி 48/1
அது என உணர்ந்து அதன் அணி நலம் முருக்கி – கலி 49/6
இழை அணி அல்குல் என் தோழியது கவினே – கலி 50/24
அயம் நந்தி அணி பெற அருவி ஆர்த்து இழிதரும் – கலி 53/6
பீர் அலர் அணி கொண்டு பிறை வனப்பு இழவா_கால் – கலி 53/15
ஆய் தூவி அனம் என அணி மயில் பெடை என – கலி 56/15
வை எயிற்றவர் நாப்பண் வகை அணி பொலிந்து நீ – கலி 59/12
சுணங்கு அணி வன முலை சுடர் கொண்ட நறு நுதல் – கலி 60/1
அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும் – கலி 64/1
அரவு கண் அணி உறழ் ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப – கலி 64/4
முற்று எழில் கொண்ட சுணங்கு அணி பூண் ஆகம் – கலி 64/27
அம் துகில் போர்வை அணி பெற தைஇ நம் – கலி 65/4
பூ பொய்கை மறந்து உள்ளா புனல் அணி நல் ஊர – கலி 66/8
பொது கொண்ட கவ்வையின் பூ அணி பொலிந்த நின் – கலி 66/11
ஈர் அணி சிதையாது எம் இல் வந்து நின்றதை – கலி 66/16
ஒளி பூத்த நுதலாரோடு ஓர் அணி பொலிந்த நின் – கலி 66/19
ஆய் தூவி அன்னம் தன் அணி நடை பெடையொடு – கலி 69/6
அணி மிகு சேவலை அகல் அடை மறைத்து என – கலி 70/2
வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 72/8
அகன் துறை அணி பெற புதலொடு தாழ்ந்த – கலி 73/1
வண் பிணி தளைவிடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 73/5
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர – கலி 74/5
அணி வரி தைஇயும் நம் இல் வந்து வணங்கியும் – கலி 76/2
அவை புகழ் அரங்கின் மேல் ஆடுவாள் அணி நுதல் – கலி 79/4
பல் காழ் முத்து அணி ஆரம் பற்றினன் பரிவானால் – கலி 79/12
ஆங்கே அவர்_வயின் சென்றீ அணி சிதைப்பான் – கலி 79/22
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் பெரு விறல் – கலி 81/9
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் மகன் விழா – கலி 83/14
ஆங்க அவ்வும் பிறவும் அணிக்கு அணி ஆக நின் – கலி 85/17
பொலம் செய் மழுவொடு வாள் அணி கொண்ட – கலி 86/3
இன்று நன்று என்னை அணி
அணை மென் தோளாய் செய்யாத சொல்லி சினவுவது ஈங்கு எவன் – கலி 91/5,6
கரை அணி காவின் அகத்து – கலி 92/13
ஒருத்தி அரி ஆர் ஞெகிழத்து அணி சுறா தட்ப – கலி 92/38
ஆனா விருப்போடு அணி அயர்ப காமற்கு – கலி 92/67
ஆய் சுதை மாடத்து அணி நிலாமுற்றத்துள் – கலி 96/19
குதிரை உடல் அணி போல நின் மெய் கண் – கலி 96/28
உவா அணி ஊர்ந்தாயும் நீ – கலி 97/25
வதுவை விழவு அணி வைகலும் காட்டினையாய் – கலி 98/3
இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய் – கலி 99/7
அணி கொள மலைந்த கண்ணியர் தொகுபு உடன் – கலி 101/6
நறையொடு துகள் எழ நல்லவர் அணி நிற்ப – கலி 101/12
படர் அணி அந்தி பசும்_கண்_கடவுள் – கலி 101/24
அணி மாலை கேள்வல் தரூஉம்-மார் ஆயர் – கலி 101/34
அணி வரம்பு அறுத்த வெண் கால் காரியும் – கலி 103/12
வளையுபு மலிந்த கோடு அணி சேயும் – கலி 103/16
மயில் எருத்து உறழ் அணி மணி நிலத்து பிறழ – கலி 103/59
பேணி நிறுத்தார் அணி
அ வழி பறை எழுந்து இசைப்ப பல்லவர் ஆர்ப்ப – கலி 104/28,29
பெரும் பெயர் கணிச்சியோன் மணி மிடற்று அணி போல – கலி 105/13
நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப – கலி 105/26
மலர் அணி கண்ணி பொதுவனோடு எண்ணி – கலி 105/64
ஐய பிதிர்ந்த சுணங்கு அணி மென் முலை மேல் – கலி 111/16
நிலவு காண்பது போல அணி மதி ஏர்தர – கலி 119/4
தண் கதிர் மதியத்து அணி நிலா நிறைத்தர – கலி 121/3
பீர் அலர் அணி கொண்ட பிறை நுதல் அல்லா_கால் – கலி 124/8
அணி வனப்பு இழந்த தன் அணை மென் தோள் அல்லா_கால் – கலி 124/12
அணி சிறை இன குருகு ஒலிக்கும்_கால் நின் திண் தேர் – கலி 126/6
அன்று தான் ஈர்த்த கரும்பு அணி வாட என் – கலி 131/29
அடும்பு இவர் அணி எக்கர் ஆடி நீ மணந்த_கால் – கலி 132/16
கொல் யானை அணி நுதல் அழுத்திய ஆழி போல் – கலி 134/3
அயில் திணி நெடும் கதவு அமைத்து அடைத்து அணி கொண்ட – கலி 135/3
ஆய் மலர் புன்னை கீழ் அணி நலம் தோற்றாளை – கலி 135/9
அணி கிளர் நெடு வரை அலைக்கும் நின் அகலத்து – கலி 135/17
அ திறத்து நீ நீங்க அணி வாடி அ ஆயம் – கலி 136/7
அணி பூளை ஆவிரை எருக்கொடு பிணித்து யாத்து – கலி 138/9
அணி அலங்கு ஆவிரை பூவோடு எருக்கின் – கலி 139/8
அணி நிலை பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து ஒருத்தி – கலி 141/5
அணி நலம் பாடி வரற்கு – கலி 141/6
அகல் ஆங்கண் இருள் நீங்கி அணி நிலா திகழ்ந்த பின் – கலி 143/1
கணிகாரம் கொட்கும்-கொல் என்று ஆங்கு அணி செல – கலி 143/5
பிறங்கு நீர் சடை கரந்தான் அணி அன்ன நின் நிறம் – கலி 150/9
உருவ ஏற்று ஊர்தியான் ஒள் அணி நக்கு அன்ன நின் – கலி 150/13
மணி உரு இழந்த அணி அழி தோற்றம் – அகம் 5/25
இழை அணி பணை தோள் ஐயை தந்தை – அகம் 6/3
மணி பூ பைம் தழை தைஇ அணி தக – அகம் 20/9
பொய்தல் மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – அகம் 26/3
வரி அணி அல்குல் வால் எயிற்றோள்_வயின் – அகம் 33/16
காடு அணி கொண்ட காண்_தகு பொழுதில் – அகம் 41/9
பொன் அணி வல் வில் புன்றுறை என்று ஆங்கு – அகம் 44/9
இழை அணி நெடும் தேர் கைவண் செழியன் – அகம் 47/15
வதுவை நாள் அணி புதுவோர் புணரிய – அகம் 56/9
இன் தீம் பைம் சுனை ஈர் அணி பொலிந்த – அகம் 59/13
களையும் இடனால் பாக உளை அணி
உலகு கடப்பு அன்ன புள் இயல் கலி_மா – அகம் 64/1,2
விழவு அணி மகளிர் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 70/12
விழவு அணி மகளிர் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 70/12
சுணங்கு அணி வன முலை நலம் பாராட்டி – அகம் 87/14
துறை அணி மருதமொடு இகல் கொள ஓங்கி – அகம் 97/19
ஆடு அணி அயர்ந்த அகன் பெரும் பந்தர் – அகம் 98/15
ஆடு இயல் யானை அணி முகத்து அசைத்த – அகம் 100/9
அணி மலர் நறும் தாது ஊதும் தும்பி – அகம் 108/16
ஈன்று அணி வயவு பிண பசித்து என மற புலி – அகம் 112/5
மை அணி யானை மற போர் செழியன் – அகம் 116/13
மணி மருள் பூவை அணி மலர் இடையிடை – அகம் 134/3
இழை அணி சிறப்பின் பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றி – அகம் 136/17
நீர் வார் மருங்கின் ஈர் அணி திகழ – அகம் 139/15
களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்ப காண்வர – அகம் 162/22
ஆயமும் அணி இழந்து அழுங்கின்று தாயும் – அகம் 165/7
வதுவை ஈர் அணி பொலிந்து நம்மொடு – அகம் 166/13
எழுது அணி கடவுள் போகலின் புல்லென்று – அகம் 167/15
ஈன்று அணி இரும் பிடி தழீஇ களிறு தன் – அகம் 168/9
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் – அகம் 172/16
விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணி பொலிந்து – அகம் 176/15
அவிர் எழில் நுடங்கும் அணி கிளர் ஓடை – அகம் 201/2
தழை அணி பொலிந்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 201/6
இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு – அகம் 208/7
பொன் அணி நெடும் தேர் தென்னர் கோமான் – அகம் 209/3
விசும்பு அணி வில்லின் போகி பசும் பிசிர் – அகம் 210/4
அகன்று உறை மகளிர் அணி துறந்து நடுங்க – அகம் 217/12
தொடி அணி முன்கை நீ வெய்யோளொடு – அகம் 226/11
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய – அகம் 235/10
அணி கிளர் சாந்தின் அம் பட்டு இமைப்ப – அகம் 236/11
நன் மா மேனி அணி நலம் புலம்ப – அகம் 237/7
இழை அணி நெடும் தேர் களிறொடு என்றும் – அகம் 238/12
மணி மருள் கலவத்து உறைப்ப அணி மிக்கு – அகம் 242/3
வரி கிளர் பணை தோள் வயிறு அணி திதலை – அகம் 245/8
இழை அணி நெடும் தேர் ஆழி உறுப்ப – அகம் 254/13
திரு நுதல் குறு_மகள் அணி நலம் வவ்விய – அகம் 256/16
வண்டு கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் அணி கொள – அகம் 257/9
அணி மாண் சிறுபுறம் காண்கம் சிறு நனி – அகம் 261/7
இளம் துணை மகளிரொடு ஈர் அணி கலைஇ – அகம் 266/5
முளை அணி மூங்கிலின் கிளையொடு பொலிந்த – அகம் 268/11
அணி மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – அகம் 272/19
ஐது அகல் அல்குல் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 275/16
அணி கிளர் நெடு வரை ஆடிய நீரே – அகம் 278/15
நம் உடை மதுகையள் ஆகி அணி நடை – அகம் 279/14
தொடி அணி முன்கை தொகு விரல் குவைஇ – அகம் 287/1
மணி மிடை பவளம் போல அணி மிக – அகம் 304/13
புலன் அணி கொண்ட கார் எதிர் காலை – அகம் 304/16
அணி கவின் வளர முயங்கி நெஞ்சம் – அகம் 313/2
நன் நிறத்து எழுந்த சுணங்கு அணி வன முலை – அகம் 319/9
தழை அணி அல்குல் செல்வ தங்கையர் – அகம் 320/3
தடவு நிலை புன்னை தாது அணி பெரும் துறை – அகம் 320/10
இழை அணி யானை சோழர் மறவன் – அகம் 326/9
ஆரத்து அன்ன அணி கிளர் புது பூ – அகம் 335/18
இழை அணி யானை பழையன்மாறன் – அகம் 346/19
மகிழ் அணி முறுவல் மாண்ட சேக்கை – அகம் 353/21
அந்தி வானமொடு கடல் அணி கொளாஅ – அகம் 360/8
அணி வளை முன்கை ஆய் இதழ் மடந்தை – அகம் 361/4
சுணங்கு அணி முற்றத்து ஆரம் போலவும் – அகம் 362/12
மணி அணி பலகை மா காழ் நெடு வேல் – அகம் 369/18
வெறி கொள் பாவையின் பொலிந்த என் அணி துறந்து – அகம் 370/14
தாழ்ந்த போல நனி அணி வந்து – அகம் 374/5
அணி மிகு செம்மல் ஒளிப்பன மறைய – அகம் 374/14
புனல் நயந்து ஆடும் அத்தி அணி நயந்து – அகம் 376/10
செக்கர் வானின் விசும்பு அணி கொள்ளும் – அகம் 381/12
பழ அணி உள்ளப்படுமால் தோழி – அகம் 391/8
வரி அணி பணை தோள் வார் செவி தன்னையர் – அகம் 393/8
அடும் திறல் அத்தி ஆடு அணி நசைஇ – அகம் 396/13
பொன் ஓடை புகர் அணி நுதல் – புறம் 3/7
பொன் அணி யானை தொன் முதிர் வேளிர் – புறம் 24/21
வம்பு அணி யானை வேந்து அகத்து உண்மையின் – புறம் 37/12
ஆரம் தாழ்ந்த அணி கிளர் மார்பின் – புறம் 59/1
தணி பறை அறையும் அணி கொள் தேர் வழி – புறம் 68/14
இழை அணி பொலிந்த ஏந்து கோட்டு அல்குல் – புறம் 89/1
இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி – புறம் 101/4
நான்கே அணி நிற ஓரி பாய்தலின் மீது அழிந்து – புறம் 109/7
மகிழாது ஈத்த இழை அணி நெடும் தேர் – புறம் 123/4
கழல் அணி பொலிந்த சேவடி நிலம் கவர்பு – புறம் 125/12
ஈகை அரிய இழை அணி மகளிரொடு – புறம் 127/5
மரன் அணி பெரும் குரல் அனையன் ஆதலின் – புறம் 138/10
அம் மலை காக்கும் அணி நெடும் குன்றின் – புறம் 150/26
மழை அணி குன்றத்து கிழவன் நாளும் – புறம் 153/1
இழை அணி யானை இரப்போர்க்கு ஈயும் – புறம் 153/2
மை அணி நெடு வரை ஆங்கண் ஒய்யென – புறம் 174/11
பாடி பெற்ற பொன் அணி யானை – புறம் 177/3
புணர்ந்தோர் பூ அணி அணிய பிரிந்தோர் – புறம் 194/3
தார் அணி யானை சேட்டு இரும் கோவே – புறம் 201/13
மடம் சால் மஞ்ஞை அணி மயிர் சூட்டி – புறம் 260/26
புல்லென்றனையால் பல் அணி இழந்தே – புறம் 261/19
அணி மயில் பீலி சூட்டி பெயர் பொறித்து – புறம் 264/3
வம்பு அணி யானை வேந்து தலைவரினும் – புறம் 333/17
அணி தழை நுடங்க ஓடி மணி பொறி – புறம் 340/1
அம் பூ தொடலை அணி தழை அல்குல் – புறம் 341/2
சுணங்கு அணி வன முலை அவளொடு நாளை – புறம் 341/10
அணி நல் ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கே – புறம் 350/11
உளை அணி புரவி வாழ்க என – புறம் 373/14
வரை அணி படப்பை நன் நாட்டு பொருந – புறம் 375/10
நிலம் சேர் மதர் அணி கண்ட குரங்கின் – புறம் 378/20
அலங்கு உளை அணி இவுளி – புறம் 382/4
யானும் ஏழ் மணி அம் கேழ் அணி உத்தி – புறம் 382/12
கழை படு சொலியின் இழை அணி வாரா – புறம் 383/10
விழவு அணி வியன் களம் அன்ன முற்றத்து – புறம் 390/4
மேல்


அணி-கொல் (1)

நீர் அணி நீத்தம் இவர்க்கு அணி-கொல் என – பரி 22/33
மேல்


அணி-கொல்லோ (1)

சீர் அணி வையைக்கு அணி-கொல்லோ வையை_தன் – பரி 22/32
மேல்


அணி-மார் (1)

ஆலும் கடம்பும் அணி-மார் விலங்கிட்ட – கலி 106/28
மேல்


அணி_இழை (2)

பிணிக்கு மருந்து பிற-மன் அணி_இழை
தன் நோய்க்கு தானே மருந்து – குறள் 111/3,4
அணி_இழை உள்ளி யாம் வருதலின் – ஐங் 359/4
மேல்


அணிக்கு (3)

ஆங்க அவ்வும் பிறவும் அணிக்கு அணி ஆக நின் – கலி 85/17
நெறிந்த குரல் கூந்தல் நாள்_அணிக்கு ஒப்ப – கலி 93/22
ஈர் அணிக்கு ஏற்ற ஒடியா படிவத்து – கலி 93/25
மேல்


அணிக (1)

வரு புனல் அணிக என வரம் கொள்வோரும் – பரி 8/105
மேல்


அணிகலம் (1)

கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃது இன்றேல் – குறள் 58/9
மேல்


அணிகுவம் (1)

வண்டு இமிர் நறும் சாந்து அணிகுவம் திண் திமில் – அகம் 340/18
மேல்


அணிகுவர் (1)

தாழ் கதுப்பு அணிகுவர் காதலர் மற்று அவர் – கலி 4/11
மேல்


அணித்த (1)

வானில் அணித்த வரி ஊதும் பல் மலரால் – பரி 18/49
மேல்


அணித்து (1)

அண்ண அணித்து ஊராயின் நண்பகல் போழ்து ஆயின் – கலி 108/36
மேல்


அணித்தே (1)

ஊர்க்கும் அணித்தே பொய்கை பொய்கைக்கு – குறு 113/1
மேல்


அணித்தோ (1)

அணித்தோ சேய்த்தோ கூறு-மின் எமக்கே – புறம் 173/12
மேல்


அணிந்த (35)

நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் மார்பின் – திரு 193
நறு மலர் அணிந்த நாறு இரு முச்சி – மலை 182
ஐயவி அணிந்த நெய்யாட்டு ஈர் அணி – நற் 40/7
சில் பொறி அணிந்த பல் காழ் அல்குல் – நற் 133/4
பல் பூ கோங்கம் அணிந்த காடே – நற் 202/11
வினை வல் யானை புகர் முகத்து அணிந்த
பொன் செய் ஓடை புனை நலம் கடுப்ப – நற் 296/2,3
விரிவு மலர் அணிந்த வேனில் கான்யாற்று – ஐங் 367/3
நறும் பூ தண் புறவு அணிந்த
குறும் பல் பொறைய நாடு கிழவோனே – ஐங் 404/3,4
பூ பல அணிந்த வைப்பின் – ஐங் 405/3
அறை அணிந்த அரும் சுனையான் – பரி 9/62
பருவம் வாய்த்தலின் இரு விசும்பு அணிந்த
இரு வேறு மண்டிலத்து இலக்கம் போல – பரி 13/7,8
அருவி உருவின் ஆரமொடு அணிந்த நின் – பரி 13/11
சிலம்பாறு அணிந்த சீர் கெழு திருவின் – பரி 15/22
கோடு அணிந்த முத்து ஆரம் ஒல்க ஒசிபவள் ஏர் – பரி 21/61
இரு கேழ் உத்தி அணிந்த எருத்தின் – பரி 23/48
மணி அணிந்த தம் உரிமை_மைந்தரோடு ஆடி – பரி 24/49
இன்புற்று அணிந்த இயல் அணியும் வன் பணியும் – பரி 28/2
முலை அணிந்த முறுவலாள் முன் பாணி தருவாளோ – கலி 1/13
அம் தீம் சொல் நல்லார் அணிந்த கலம் காட்டி – கலி 83/28
கானல் அணிந்த உயர் மணல் எக்கர் மேல் – கலி 133/2
பைம் தாது அணிந்த போது மலி எக்கர் – அகம் 25/4
திதலை அணிந்த தேம் கொள் மென் முலை – அகம் 26/13
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் அகலம் – அகம் 26/14
கலிழ் தளிர் அணிந்த இரும் சினை மாஅத்து – அகம் 97/20
பெரு நாண் அணிந்த சிறு மென் சாயல் – அகம் 120/7
அணிந்த போலும் செம் செவி எருவை – அகம் 193/6
போது அவிழ் நறும் தாது அணிந்த கூந்தல் – அகம் 296/2
சில் சுணங்கு அணிந்த செறிந்து வீங்கு இள முலை – அகம் 302/13
சில் சுணங்கு அணிந்த பல் பூண் மென் முலை – அகம் 343/2
நுண் பொறி அணிந்த எருத்தின் கூர் முள் – அகம் 387/11
அண்ணல் யானை அணிந்த
பொன் செய் ஓடை பெரும் பரிசிலனே – புறம் 326/14,15
உயர் மருப்பு யானை புகர் முகத்து அணிந்த
பொலம் – புறம் 334/8,9
உருத்த பல சுணங்கு அணிந்த
மருப்பு இள வன முலை ஞெமுக்குவோரே – புறம் 337/21,22
மலைந்த சென்னியர் அணிந்த வில்லர் – புறம் 338/7
பொலம் செய் பல் காசு அணிந்த அல்குல் – புறம் 353/2
மேல்


அணிந்தவர் (1)

முந்துறல் விருப்பொடு முறை மறந்து அணிந்தவர்
ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல் – பரி 20/22,23
மேல்


அணிந்தன்று (5)

துறை அணிந்தன்று அவர் ஊரே இறை இறந்து – குறு 50/3
புலம்பு அணிந்தன்று அவர் மணந்த தோளே – குறு 50/5
யாறு அணிந்தன்று நின் ஊரே – ஐங் 45/3
கடல் அணிந்தன்று அவர் ஊரே – ஐங் 184/3
கறை மிடறு அணியலும் அணிந்தன்று அ கறை – புறம் 1/5
மேல்


அணிந்தன (1)

அருவி ஆர்ப்ப முத்து அணிந்தன வரை – பரி 18/46
மேல்


அணிந்தனவால் (1)

பசப்பு அணிந்தனவால் மகிழ்ந என் கண்ணே – ஐங் 45/4
மேல்


அணிந்தனள் (1)

வனப்பு உற கொள்வன நாடி அணிந்தனள்
ஆங்கே அரி மதர் உண்கண் பசப்ப நோய் செய்யும் – கலி 82/19,20
மேல்


அணிந்தார் (1)

ஒத்தவை ஆராய்ந்து அணிந்தார் பிறன் பெண்டிர் – கலி 84/17
மேல்


அணிந்தாரும் (1)

அறாஅது அணிந்தாரும் தாம் – பரி 23/77
மேல்


அணிந்தாள் (1)

பவள வளை செறித்தாள் கண்டு அணிந்தாள் பச்சை – பரி 11/101
மேல்


அணிந்திடு (1)

அணிந்திடு பல் பூ மரீஇ ஆர்ந்த – நற் 395/7
மேல்


அணிந்து (29)

பாஅய் அன்ன பாறை அணிந்து
நீலத்து அன்ன பைம் பயிர் மிசை-தொறும் – மது 278,279
முல்லை சான்ற புறவு அணிந்து ஒருசார் – மது 285
கரும் கால் குறிஞ்சி சான்ற வெற்பு அணிந்து
அரும் கடி மா மலை தழீஇ ஒருசார் – மது 300,301
தழை அணிந்து அலமரும் அல்குல் தெருவின் – நற் 320/3
கோடு ஏந்து அல்குல் தழை அணிந்து நும்மொடு – நற் 368/3
வெள் என்பு அணிந்து பிறர் எள்ள தோன்றி – குறு 182/3
இழை அணிந்து இயல்வரும் கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – குறு 345/1
தார் அணிந்து எழிலிய தொடி சிதை மருப்பின் – பதி 15/22
மலர்ந்த வேங்கையின் வயங்கு இழை அணிந்து
மெல் இயல் மகளிர் எழில் நலம் சிறப்ப – பதி 40/22,23
மை அணிந்து எழுதரு மா இரும் பல் தோல் – பதி 52/5
இழை அணிந்து எழுதரும் பல் களிற்று தொழுதியொடு – பதி 62/1
அலங்கும் பாண்டில் இழை அணிந்து ஈம் என – பதி 64/10
பூண் அணிந்து எழிலிய வனைந்துவரல் இள முலை – பதி 65/6
பூண் அணிந்து விளங்கிய புகழ் சால் மார்ப நின் – பதி 65/12
நாள் அணிந்து உவக்கும் சுணங்கறையதுவே – பரி 9/20
மண்டு அமர் பல கடந்து மதுகையால் நீறு அணிந்து
பண்டரங்கம் ஆடும்_கால் பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 1/8,9
களைநர் இல் நோய் செய்யும் கவின் அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/9
இடை நில்லாது எய்க்கும் நின் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/13
ஒல்லையே உயிர் வௌவும் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/17
மருப்பு பூண் கையுறை ஆக அணிந்து
பெருமான் நகை முகம் காட்டு என்பாள் கண்ணீர் – கலி 82/12,13
துணிந்து பிறள் ஆயினள் ஆயினும் அணிந்து_அணிந்து – அகம் 35/11
துணிந்து பிறள் ஆயினள் ஆயினும் அணிந்து_அணிந்து – அகம் 35/11
மழை இல் வானம் மீன் அணிந்து அன்ன – அகம் 264/1
ஐது ஏந்து அல்குல் யாம் அணிந்து உவக்கும் – அகம் 345/9
சாந்து ஆர் கூந்தல் உளரி போது அணிந்து
தேம் கமழ் திரு நுதல் திலகம் தைஇயும் – அகம் 389/2,3
இவ்வே பீலி அணிந்து மாலை சூட்டி – புறம் 95/1
கண் திரள் நோன் காழ் திருத்தி நெய் அணிந்து
கடி உடை வியன் நகரவ்வே அவ்வே – புறம் 95/2,3
கிழவன் சேண் புலம் படரின் இழை அணிந்து
புன் தலை மட பிடி பரிசில் ஆக – புறம் 151/3,4
சுணங்கு அணிந்து எழிலிய அணந்து ஏந்து இள முலை – புறம் 354/8
மேல்


அணிந்து_அணிந்து (1)

துணிந்து பிறள் ஆயினள் ஆயினும் அணிந்து_அணிந்து
ஆர்வ நெஞ்சமொடு ஆய் நலன் அளைஇ தன் – அகம் 35/11,12
மேல்


அணிந்தோரும் (3)

புலத்தோடு அளவிய புகழ் அணிந்தோரும்
நலத்தோடு அளவிய நாண் அணிந்தோரும் – பரி 23/38,39
நலத்தோடு அளவிய நாண் அணிந்தோரும்
விடையோடு இகலிய விறல் நடையோரும் – பரி 23/39,40
நடை மடம் மேவிய நாண் அணிந்தோரும்
கடல் நிரை திரையின் கரு நரையோரும் – பரி 23/41,42
மேல்


அணிந்தோரே (1)

பின் இரும் கூந்தல் மலர் அணிந்தோரே – ஐங் 294/5
மேல்


அணிப்படூஉம் (1)

எழில் மிக உடையது ஈங்கு அணிப்படூஉம்
திறவோர் செய்_வினை அறவது ஆகும் – குறு 247/1,2
மேல்


அணிபவ்வே (1)

பீலி சூட்டி மணி அணிபவ்வே
பண்டினும் நனி பல அளிப்ப இனியே – நற் 177/6,7
மேல்


அணிபவர்க்கு (1)

சீர் கெழு வெண் முத்தம் அணிபவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/15
மேல்


அணிபெற (5)

அம் பகை நெறி தழை அணிபெற தைஇ – நற் 123/7
மா இரும் சென்னி அணிபெற மிலைச்சி – பதி 41/10
துணி நீரால் தூ மதி_நாளால் அணிபெற
ஈன்றவள் திதலை போல் ஈர் பெய்யும் தளிரொடும் – கலி 32/6,7
பால் அன்ன மேனியான் அணிபெற தைஇய – கலி 124/2
அரும் பெறல் ஆதிரையான் அணிபெற மலர்ந்த – கலி 150/20
மேல்


அணிய (17)

வால் ஒளி முத்தமொடு பாடினி அணிய
கோட்டின் செய்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – பொரு 162,163
சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய
நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடும் தேர் – மலை 570,571
அணிய வருதும் நின் மணி இரும் கதுப்பு என – நற் 214/5
ஒண் பூ தோன்றியொடு தண் புதல் அணிய
பொன் தொடர்ந்து அன்ன தகைய நன் மலர் – நற் 221/2,3
வேந்து வீசு கவரியின் பூ புதல் அணிய
மழை கழி விசும்பின் மாறி ஞாயிறு – நற் 241/6,7
பார்ப்பன மகளிர் சாரல் புறத்து அணிய
கல் சுடர் சேரும் கதிர் மாய் மாலை – நற் 321/4,5
வசை இல் மகளிர் வயங்கு இழை அணிய
அமர்பு மெய் ஆர்த்த சுற்றமொடு – பதி 12/23,24
மாலை அணிய விலை தந்தான் மாதர் நின் – பரி 20/79
போது குரல் அணிய வேய்தந்தோயே – அகம் 104/17
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய
களவன் மண் அளை செறிய அகல் வயல் – அகம் 235/10,11
கறங்கு நுண் துவலையின் ஊர் உழை அணிய
பெயல் நீர் புது வரல் தவிர சினை நேர்பு – அகம் 243/4,5
தண் கமழ் சாந்தம் நுண் துகள் அணிய
வென்றி கொள் உவகையொடு புகுதல் வேண்டின் – அகம் 354/10,11
இன்புறு பேடை அணிய தன் – புறம் 67/13
புணர்ந்தோர் பூ அணி அணிய பிரிந்தோர் – புறம் 194/3
வள்ளி மருங்குல் வயங்கு இழை அணிய
கள் உடை கலத்தேம் யாம் மகிழ் தூங்க – புறம் 316/9,10
பாடினி மாலை அணிய
வாடா தாமரை சூட்டுவன் நினக்கே – புறம் 319/14,15
வாடா மாலை பாடினி அணிய
பாணன் சென்னி கேணி பூவா – புறம் 364/1,2
மேல்


அணியரோ (1)

நெஞ்சிற்கு அணியரோ தண் கடல் நாட்டே – குறு 228/6
மேல்


அணியலும் (1)

கறை மிடறு அணியலும் அணிந்தன்று அ கறை – புறம் 1/5
மேல்


அணியவர் (1)

கலம் பூத்த அணியவர் காரிகை மகிழ் செய்ய – கலி 27/11
மேல்


அணியளாய் (1)

துன்னி அகல துறந்த அணியளாய்
நாணும் நிறையும் உணர்கல்லாள் தோள் ஞெகிழ்பு – கலி 146/5,6
மேல்


அணியன் (1)

இயன்ற அணியன் இ தெரு இறப்போன் – அகம் 66/9
மேல்


அணியா (1)

தாழியும் மலர் பல அணியா கேழ் கொள – அகம் 369/6
மேல்


அணியாட்கு (1)

நண்பகல் மதியம் போல் நலம் சாய்ந்த அணியாட்கு
என ஆங்கு – கலி 121/18,19
மேல்


அணியார் (1)

ஈர மாலை இயல் அணியார்
மனம் மகிழ் தூங்குநர் பாய்பு உடன் ஆட – பரி 17/36,37
மேல்


அணியாள் (1)

பாணன் சூடான் பாடினி அணியாள்
ஆண்மை தோன்ற ஆடவர் கடந்த – புறம் 242/3,4
மேல்


அணியின் (4)

அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என – பரி 6/25
நீர் அணி அணியின் நிரை நிரை பிடி செல – பரி 6/26
ஏர் அணி அணியின் இளையரும் இனியரும் – பரி 6/27
ஈரணி அணியின் இகல் மிக நவின்று – பரி 6/28
மேல்


அணியும் (9)

அகல் வரி சிறு_மனை அணியும் துறைவ – நற் 283/3
கதுப்பு அறல் அணியும் காமர் பொழுதே – ஐங் 345/3
கதுப்பு அயல் அணியும் அளவை பைபய – ஐங் 396/2
வெண் கொடி ஈங்கை பைம் புதல் அணியும்
அரும் பனி அளைஇய கூதிர் – ஐங் 456/3,4
இன்புற்று அணிந்த இயல் அணியும் வன் பணியும் – பரி 28/2
இரு பேர் ஆரமும் எழில் பெற அணியும்
திரு வீழ் மார்பின் தென்னவன் மறவன் – அகம் 13/5,6
மலை சூழ் மஞ்சின் மழ களிறு அணியும்
பகை புலத்தோனே பல் வேல் அஞ்சி – புறம் 103/7,8
மலை அலர் அணியும் தலை நீர் நாடன் – புறம் 390/24
ஆங்கு அ பல நல்ல புலன் அணியும்
சீர் சான்ற விழு சிறப்பின் – புறம் 395/16,17
மேல்


அணியும்-மார் (1)

ஆய் வளை கூட்டும் அணியும்-மார் அவையே – நற் 60/11
மேல்


அணியுமாம் (1)

அணியுமாம் தன்னை வியந்து – குறள் 98/16
மேல்


அணியுள் (1)

அணியுள் திகழ்வது ஒன்று உண்டு – குறள் 128/6
மேல்


அணியொடு (1)

அணியொடு வந்து ஈங்கு எம் புதல்வனை கொள்ளாதி – கலி 79/7
மேல்


அணியோ (1)

புல்லல் எம் தோளிற்கு அணியோ எம் கேளே – கலி 106/39
மேல்


அணில் (4)

மக்கள் போகிய அணில் ஆடு முன்றில் – குறு 41/4
அணில் பல் அன்ன கொங்கு முதிர் முண்டகத்து – குறு 49/1
அணில்_வரி_கொடும்_காய் வாள் போழ்ந்திட்ட – புறம் 246/4
வேனல் வரி அணில் வாலத்து அன்ன – புறம் 307/4
மேல்


அணில்_வரி_கொடும்_காய் (1)

அணில்_வரி_கொடும்_காய் வாள் போழ்ந்திட்ட – புறம் 246/4
மேல்


அணிலொடு (1)

வரி புற அணிலொடு கருப்பை ஆடாது – பெரும் 85
மேல்


அணிவு (1)

சுணங்கு அணிவு_உற்ற விளங்கு பூணள் – நற் 20/8
மேல்


அணிவு_உற்ற (1)

சுணங்கு அணிவு_உற்ற விளங்கு பூணள் – நற் 20/8
மேல்


அணுக (1)

அதனொடும் அமையாது அணுக வந்து நின் – புறம் 50/11
மேல்


அணுகல் (3)

அ நிலை அணுகல் வேண்டி நின் அரை – பெரும் 467
திரு நகர் முற்றம் அணுகல் வேண்டி – மலை 548
அகம் மலி உவகையொடு அணுகல் வேண்டி – புறம் 394/10
மேல்


அணுகாது (1)

அகலாது அணுகாது தீ காய்வார் போல்க – குறள் 70/1
மேல்


அணுகுபு (1)

தாள் நிழல் மருங்கின் அணுகுபு குறுகி – பொரு 149
மேல்


அணை (33)

பாம்பு_அணை பள்ளி அமர்ந்தோன் ஆங்கண் – பெரும் 373
இணை அணை மேம்பட பாய் அணை இட்டு – நெடு 133
இணை அணை மேம்பட பாய் அணை இட்டு – நெடு 133
பணை நிலை புரவியின் அணை முதல் பிணிக்கும் – பட் 31
வெறி_உற விரிந்த அறுவை மெல் அணை
புனிறு நாறு செவிலியொடு புதல்வன் துஞ்ச – நற் 40/5,6
பைம் கால் செறுவின் அணை முதல் பிறழும் – நற் 340/8
இரும் பன் மெல் அணை ஒழிய கரும்பின் – நற் 366/7
ஆய் கதிர் நெல்லின் வரம்பு அணை துயிற்றி – குறு 238/2
அரிவை தோள் அணை துஞ்சி – குறு 323/6
துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும் – ஐங் 168/2
விரி மென் கூந்தல் மெல் அணை வதிந்து – பதி 50/19
ஏக்கழுத்து நாணான் கரும்பின் அணை மென் தோள் – பரி 7/55
அணை மென் தோள் அசைபு ஒத்தார் – பரி 17/34
துணை அணை கேள்வனை துனிப்பவள் நிலையும் – பரி 21/22
பண்டரங்கம் ஆடும்_கால் பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 1/9
அணை மருள் இன் துயில் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 14/1
படை பண்ணி புனையவும் பா மாண்ட பல அணை
புடைபெயர்ந்து ஒடுங்கவும் புறம் சேர உயிர்ப்பவும் – கலி 17/1,2
அணை அரும் வெம்மைய காடு என கூறுவீர் – கலி 20/20
பானாள் யாம் படர் கூர பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 30/9
தொடி செறி யாப்பு அமை அரி முன்கை அணை தோளாய் – கலி 54/3
நுணங்கு அமை திரள் என நுண் இழை அணை என – கலி 56/19
அணை மென் தோள் யாம் வாட அமர் துணை புணர்ந்து நீ – கலி 66/9
கணம் குழை நல்லவர் கதுப்பு அறல் அணை துஞ்சி – கலி 71/19
துணை புணர் அன்னத்தின் தூவி மெல் அணை அசைஇ – கலி 72/2
அணை தோளாய் தீயாரை போல திறன் இன்று உடற்றுதி – கலி 87/9
அணை மென் தோளாய் செய்யாத சொல்லி சினவுவது ஈங்கு எவன் – கலி 91/6
கூந்தல் அணை கொடுப்பேம் யாம் – கலி 101/42
அணி வனப்பு இழந்த தன் அணை மென் தோள் அல்லா_கால் – கலி 124/12
ஐ மென் தூவி அணை சேர்பு அசைஇ – அகம் 289/13
கூந்தல் மெல் அணை துஞ்சி பொழுது பட – அகம் 308/13
இருந்து அணை மீது பொருந்து_உழி கிடக்கை – அகம் 351/14
அணை அணைந்து இனையை ஆகல் கணை அரை – அகம் 363/5
பைம் பயறு உதிர்த்த கோதின் கோல் அணை
கன்று உடை மரையா துஞ்சும் சீறூர் – புறம் 297/3,4
மேல்


அணைத்த (2)

இணைத்த கோதை அணைத்த கூந்தல் – திரு 200
வடி மணி அணைத்த பணை மருள் நோன் தாள் – பதி 33/2
மேல்


அணைத்தனன் (1)

அணைத்தனன் கொளினே அகல் மார்பு எடுக்க அல்லேன் – புறம் 255/2
மேல்


அணைத்து (2)

கடி_மரத்தான் களிறு அணைத்து
நெடு நீர துறை கலங்க – பதி 33/3,4
கடு மா களிறு அணைத்து கைவிடு நீர் போலும் – பரி 20/105
மேல்


அணைதர (1)

மான் பிணை அணைதர ஆண் குரல் விளிக்கும் – ஐங் 373/3
மேல்


அணைந்த (1)

மா மலை அணைந்த கொண்மூ போலவும் – பட் 95
மேல்


அணைந்து (3)

கால் அணைந்து எதிரிய கணை கோட்டு வாளை – நற் 340/4
அணை அணைந்து இனையை ஆகல் கணை அரை – அகம் 363/5
இரங்க விளிவது-கொல்லோ வரம்பு அணைந்து
இறங்கு கதிர் அலம்வரு கழனி – புறம் 98/18,19
மேல்


அணைந்தே (1)

நீள் அமை வனப்பின் தோளும்-மார் அணைந்தே – அகம் 87/16
மேல்


அணைப்ப (1)

களிறு அணைப்ப கலங்கின காஅ – புறம் 345/1
மேல்


அணைய (1)

அணைய கண்ட அம் குடி குறவர் – நற் 108/3
மேல்


அணையா (2)

நிரம்பு அகன் செறுவில் வரம்பு அணையா துயல்வர – அகம் 13/20
அம் வரி அல்குல் அணையா_காலே – அகம் 342/13
மேல்


அணையா_காலே (1)

அம் வரி அல்குல் அணையா_காலே – அகம் 342/13
மேல்


அணையின் (2)

பூ சேர் அணையின் பெரும் கவின் தொலைந்த நின் – குறு 253/3
பூ நெகிழ் அணையின் சாஅய தோளும் – அகம் 197/2
மேல்


அணையும் (1)

காவிரி அணையும் தாழ் நீர் படப்பை – புறம் 385/8
மேல்


அணையேமே (1)

நறு மென் கூந்தல் மெல் அணையேமே – குறு 270/8
மேல்


அணையொடு (2)

ஆர் இருள் கங்குல் அணையொடு பொருந்தி – அகம் 82/16
கனை இருள் நடுநாள் அணையொடு பொருந்தி – அகம் 373/11
மேல்


அணைஇ (1)

மென்_பாலான் உடன் அணைஇ
வஞ்சி கோட்டு உறங்கும் நாரை – புறம் 384/1,2
மேல்


அணைஇய (1)

பணை எழில் மென் தோள் அணைஇய அ நாள் – குறு 318/6
மேல்


அத்த (24)

அத்த குமிழின் கொடு மூக்கு விளை கனி – நற் 6/7
அத்த இருப்பை பூவின் அன்ன – நற் 111/1
ஆள் இல் அத்த தாள் அம் போந்தை – நற் 174/2
அத்த குமிழின் ஆய் இதழ் அலரி – நற் 286/2
வாய்த்து வரல் வாரா அளவை அத்த
கல் மிசை அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து – நற் 316/7,8
அத்த ஓமை அம் கவட்டு இருந்த – குறு 207/2
பொத்து இல் காழ அத்த யாஅத்து – குறு 255/1
அத்த வேம்பின் அமலை வான் பூ – குறு 281/3
அத்த நீள் இடை அழ பிரிந்தோரே – குறு 307/9
அத்த வாகை அமலை வால் நெற்று – குறு 369/1
அத்த செயலை துப்பு உறழ் ஒண் தளிர் – ஐங் 273/1
அத்த பலவின் வெயில் தின் சிறு காய் – ஐங் 351/1
அத்த நீள் இடை அவனொடு போகிய – ஐங் 380/1
அத்த கள்வர் ஆ தொழு அறுத்து என – அகம் 7/14
அத்த இருப்பை ஆர் கழல் புது பூ – அகம் 15/13
அத்த கேழல் அட்ட நல் கோள் – அகம் 111/10
அறை மிசை தாஅம் அத்த நீள் இடை – அகம் 115/12
அத்த நீள் இடை போகி நன்றும் – அகம் 149/5
அத்த பாதிரி துய் தலை புது வீ – அகம் 191/1
அத்த நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் – அகம் 241/13
அத்த நடுகல் ஆள் என உதைத்த – அகம் 365/4
அத்த எருவை சேவல் சேர்ந்த – அகம் 375/8
அத்த ஆலத்து அலந்தலை நெடு வீழ் – அகம் 385/9
அத்த குடிஞை துடி மருள் தீம் குரல் – புறம் 370/6
மேல்


அத்தத்தா (2)

ஐய காமரு நோக்கினை அத்தத்தா என்னும் நின் – கலி 80/14
ஓவாது அடுத்தடுத்து அத்தத்தா என்பான் மாண – கலி 81/19
மேல்


அத்தத்து (7)

நரம்பொடு கொள்ளும் அத்தத்து ஆங்கண் – நற் 212/4
வெயில் காய் அமையத்து இமைக்கும் அத்தத்து
அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய் – நற் 279/8,9
நீர் இல் அத்தத்து ஆரிடை மடுத்த – அகம் 17/12
ஆள் இல் அத்தத்து உழுவை உகளும் – அகம் 45/5
மிளை நாட்டு அத்தத்து ஈர்ம் சுவல் கலித்த – அகம் 133/16
ஆள் இல் அத்தத்து அளியள் அவனொடு – அகம் 145/6
வேனில் அத்தத்து ஆங்கண் வான் உலந்து – அகம் 185/9
மேல்


அத்தம் (52)

அத்தம் செல்வோர் அலற தாக்கி – பெரும் 39
முட முதிர் பலவின் அத்தம் நும்மொடு – நற் 26/6
பைபய இசைக்கும் அத்தம் வை எயிற்று – நற் 37/3
புல் இலை ஓமைய புலி வழங்கு அத்தம்
சென்ற காதலர் வழி வழிப்பட்ட – நற் 107/6,7
பனை கான்று ஆறும் பாழ் நாட்டு அத்தம்
இறந்து செய் பொருளும் இன்பம் தரும் எனின் – நற் 126/6,7
துஞ்சு பிடி வருடும் அத்தம்
வல்லை ஆகுதல் ஒல்லுமோ நினக்கே – நற் 162/11,12
மாறு புறக்கொடுக்கும் அத்தம்
ஊறு இலர் ஆகுதல் உள்ளாம் மாறே – நற் 164/10,11
ஓமை நீடிய கான் இடை அத்தம்
முன்_நாள் உம்பர் கழிந்த என் மகள் – நற் 198/2,3
சிள்வீடு கறங்கும் சேய் நாட்டு அத்தம்
திறம் புரி கொள்கையொடு இறந்து செயின் அல்லது – நற் 252/2,3
குமிழ் தலைமயங்கிய குறும் பல் அத்தம்
எம்மொடு வருதியோ பொம்மல்_ஓதி என – நற் 274/5,6
அத்தம் இறந்தனர் ஆயினும் நம் துறந்து – நற் 329/8
நீள் இடை அத்தம் நோக்கி வாள் அற்று – நற் 397/2
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – குறு 41/3
கல் பிறங்கு அத்தம் சென்றோர் கூறிய – குறு 66/2
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – குறு 79/5
அத்தம் அரிய என்னார் நம் துறந்து – குறு 174/4
வய சுறா வழங்கு நீர் அத்தம்
தவ சில் நாளினன் வரவு அறியானே – குறு 230/5,6
இயம் புணர் தூம்பின் உயிர்க்கும் அத்தம்
சென்றனள் மன்ற என் மகளே – ஐங் 377/2,3
புன்கண் யானையொடு புலி வழங்கு அத்தம்
நயந்த காதலன் புணர்ந்து சென்றனளே – ஐங் 386/1,2
மழை பெயல் மாறிய கழை திரங்கு அத்தம்
ஒன்று இரண்டு அல பல கழிந்து திண் தேர் – பதி 41/14,15
நெறி மயக்கு_உற்ற நிரம்பா நீடு அத்தம்
சிறு நனி நீ துஞ்சி ஏற்பினும் அஞ்சும் – கலி 12/7,8
அருள் புறம்மாறிய ஆரிடை அத்தம்
புரிபு நீ புறம்மாறி போக்கு எண்ணி புதிது ஈண்டி – கலி 15/9,10
புல் இலை மராஅத்த அகன் சேண் அத்தம்
கலம் தரல் உள்ளமொடு கழிய காட்டி – அகம் 3/11,12
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – அகம் 9/10
பெரும் கல் அத்தம் விலங்கிய காடே – அகம் 21/27
இளி தேர் தீம் குரல் இசைக்கும் அத்தம்
செலவு அரும்-குரைய என்னாது சென்று அவள் – அகம் 33/7,8
வேனில் அத்தம் என்னாது ஏமுற்று – அகம் 69/9
கல் பிறங்கு அத்தம் போகி – அகம் 79/16
குன்று சேர் கவலை இசைக்கும் அத்தம்
நனி நீடு உழந்தனை-மன்னே அதனால் – அகம் 87/10,11
வழங்குநர் மடிந்த அத்தம் இறந்தோர் – அகம் 109/10
நெறி அயல் திரங்கும் அத்தம் வெறி கொள – அகம் 119/7
களிறு தொடூஉ கடக்கும் கான்யாற்று அத்தம்
சென்று சேர்பு ஒல்லார் ஆயினும் நினக்கே – அகம் 137/3,4
அத்தம் ஆர் அழுவம் நம் துறந்து அருளார் – அகம் 183/3
வெம் வரை அத்தம் சுட்டி பையென – அகம் 189/7
ஒள் இணர் கொன்றை ஓங்கு மலை அத்தம்
வினை வலியுறூஉம் நெஞ்சமொடு – அகம் 197/16,17
களம் கொள் மள்ளரின் முழங்கும் அத்தம்
பல இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிலைஇ – அகம் 227/11,12
பல் காய் அம் சினை அகவும் அத்தம்
சென்று நீர் அவணிர் ஆகி நின்று தரு – அகம் 271/8,9
அத்தம் ஆர் அழுவத்து ஆங்கண் நனம் தலை – அகம் 277/9
ஆடு செவி நோக்கும் அத்தம் பணை தோள் – அகம் 285/12
உதிர்வன தாஅம் அத்தம் தவிர்வு இன்று – அகம் 291/17
கவலை கரக்கும் காடு அகல் அத்தம்
செய்பொருள் மருங்கின் செலவு தனக்கு உரைத்து என – அகம் 299/9,10
வறு நிலத்து உதிரும் அத்தம் கதுமென – அகம் 315/13
சோலை அத்தம் மாலை போகி – அகம் 325/20
எறி வளி சுழற்றும் அத்தம் சிறிது அசைந்து – அகம் 329/8
கல் கண் சீக்கும் அத்தம்
அல்கு வெயில் நீழல் அசைந்தனர் செலவே – அகம் 345/20,21
புழல் வீ இருப்பை புன் காட்டு அத்தம்
மறுதரல் உள்ளமொடு குறுக தோற்றிய – அகம் 351/8,9
பெரு வரை அத்தம் இயங்கியோரே – அகம் 359/16
அத்தம் நண்ணி அதர் பார்த்து இருந்த – அகம் 363/9
பைது அற வெம்பிய பாழ் சேர் அத்தம்
எமியம் நீந்தும் எம்மினும் பனி வார்ந்து – அகம் 371/9,10
மெல்கிடு மட மரை ஓர்க்கும் அத்தம்
காய் கதிர் கடுகிய கவின் அழி பிறங்கல் – அகம் 399/15,16
ஆள் இல் அத்தம் ஆகிய காடே – புறம் 23/22
அத்தம் நண்ணிய நாடு கெழு பெருவிறல் – புறம் 313/1
மேல்


அத்தனும் (2)

அன்னையும் அத்தனும் அல்லரோ – குறு 93/3
அன்னையும் அத்தனும் இல்லரா யாய் நாண – கலி 115/8
மேல்


அத்தி (3)

நன்னன் ஏற்றை நறும் பூண் அத்தி
துன் அரும் கடும் திறல் கங்கன் கட்டி – அகம் 44/7,8
புனல் நயந்து ஆடும் அத்தி அணி நயந்து – அகம் 376/10
அடும் திறல் அத்தி ஆடு அணி நசைஇ – அகம் 396/13
மேல்


அத்திரி (3)

கழி சேறு ஆடிய கணை கால் அத்திரி
குளம்பினும் சே_இறா ஒடுங்கின – நற் 278/7,8
கழி சுறா எறிந்த புண் தாள் அத்திரி
நெடு நீர் இரும் கழி பரி மெலிந்து அசைஇ – அகம் 120/10,11
கொடு நுகம் நுழைந்த கணை கால் அத்திரி
வடி மணி நெடும் தேர் பூண ஏவாது – அகம் 350/6,7
மேல்


அத்திரியும் (1)

அகவரும் பாண்டியும் அத்திரியும் ஆய் மா – பரி 10/16
மேல்


அத்து (1)

சொரி புறம் உரிஞிய நெறி அயல் மரா அத்து
அல்கு_உறு வரி நிழல் அசைஇ நம்மொடு – அகம் 121/8,9
மேல்


அத்துணை (1)

முத்தினும் மணியினும் பொன்னினும் அத்துணை
நேர்வரும்-குரைய கலம் கெடின் புணரும் – குறி 13,14
மேல்


அத்தை (25)

புலவர் தோழ கேளாய் அத்தை
மா கடல் நடுவண் எண் நாள் பக்கத்து – குறு 129/2,3
ஆர் பதம் பெறுக தோழி அத்தை
பெரும் கல் நாடன் வரைந்து என அவன் எதிர் – குறு 389/2,3
நடுக்கு இன்றி நிலியரோ அத்தை அடுக்கத்து – புறம் 2/20
பணியியர் அத்தை நின் குடையே முனிவர் – புறம் 6/17
செலியர் அத்தை நின் வெகுளி வால் இழை – புறம் 6/23
அதன் திறம் அத்தை யான் உரைக்க வந்தது – புறம் 28/7
நாடு எனப்படுவது நினதே அத்தை ஆங்க – புறம் 35/11
பிற கலம் செல்கலாது அனையேம் அத்தை
இன்மை துரப்ப இசை தர வந்து நின் – புறம் 126/16,17
விடுதல் வேண்டுவல் அத்தை படு திரை – புறம் 160/28
செல்வல் அத்தை யானே செல்லாது – புறம் 166/31
நிலீஇயர் அத்தை நீ நிலம் மிசையானே – புறம் 166/34
பெரிதால் அத்தை என் கடும்பினது இடும்பை – புறம் 169/7
புகழ் குறைப்படூஉம் வாயில் அத்தை
அனைத்து ஆகியர் இனி இதுவே எனைத்தும் – புறம் 196/7,8
செல்வல் அத்தை சிறக்க நின் நாளே – புறம் 196/15
செல்வல் அத்தை யானே வைகலும் – புறம் 211/17
அதனால் ஒழிக தில் அத்தை நின் மறனே வல் விரைந்து – புறம் 213/19
பலரால் அத்தை நின் குறி இருந்தோரே – புறம் 219/4
வல்லே களை-மதி அத்தை உள்ளிய – புறம் 266/10
அதனால் நீயும் கேள்-மதி அத்தை வீயாது – புறம் 363/7
பொலிக அத்தை நின் பணை தயங்கு வியன் களம் – புறம் 373/27
நிலீஇயர் அத்தை நீயே ஒன்றே – புறம் 375/16
விடு-மதி அத்தை கடு மான் தோன்றல் – புறம் 382/16
மிக பொலியர் தன் சேவடி அத்தை என்று – புறம் 387/14
பகடே அத்தை யான் வேண்டி வந்தது என – புறம் 399/28
ஆன்று விட்டனன் அத்தை விசும்பின் – புறம் 399/30
மேல்


அதர் (39)

ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா – குறள் 60/7
மான் அடி பொறித்த மயங்கு அதர் மருங்கின் – பெரும் 106
புலி பார்த்து உறையும் புல் அதர் சிறு நெறி – நற் 29/5
அதர் பார்த்து அல்கும் அஞ்சுவரு நெறி இடை – நற் 33/7
காம்பு தலைமணந்த கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 55/2
கல் அதர் மன்னும் கால் கொல்லும்மே – நற் 158/3
ஆயா காதலொடு அதர் பட தெளித்தோர் – நற் 218/5
மாலை அந்தி மால் அதர் நண்ணிய – நற் 238/4
அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய் – நற் 279/9
ஆடு கொள் நெஞ்சமோடு அதர் பார்த்து அல்கும் – நற் 329/7
கழை கவின் அழிந்த கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 333/2
கல் அதர் அரும் புழை அல்கி கானவன் – நற் 336/3
முல்லை தாய கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 343/1
அரண் இல் சேய் நாட்டு அதர் இடை மலர்ந்த – நற் 384/6
கல் அதர் கவலை செல்லின் மெல் இயல் – ஐங் 304/3
பெரும் கல் அதர் இடை பிரிந்த_காலை – ஐங் 359/2
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ – ஐங் 474/3
மலி நீர் அதர் பல கெழுவு தாழ் வரை – பரி 6/6
மயங்கு அதர் மறுகலின் மலை தலைக்கொண்டு என – கலி 150/5
எண்ணரும் பிறங்கல் மான் அதர் மயங்காது – அகம் 8/13
அரும் சுர கவலைய அதர் படு மருங்கின் – அகம் 17/17