வே – முதல் சொற்கள்- சங்க இலக்கியம், சிலப்பதிகாரம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வேஎள் 1
வேக 4
வேகமோடு 1
வேங்கட 6
வேங்கட_மலையும் 1
வேங்கடத்து 3
வேங்கடம் 8
வேங்கை 136
வேங்கைக்கு 1
வேங்கைமார்பன் 1
வேங்கைய 3
வேங்கையின் 4
வேங்கையும் 8
வேங்கையை 2
வேங்கையொடு 3
வேசரி 1
வேசனை 1
வேட்கும் 3
வேட்குவையே 1
வேட்கை 12
வேட்கைத்து 1
வேட்கையம் 1
வேட்கையர் 2
வேட்கையால் 1
வேட்கையான் 2
வேட்கையின் 18
வேட்கையும் 1
வேட்கையேம் 1
வேட்கையேன் 1
வேட்கையொடு 1
வேட்கோ 1
வேட்ட 17
வேட்டத்தில் 1
வேட்டத்து 7
வேட்டது 5
வேட்டதே 1
வேட்டம் 24
வேட்டல் 1
வேட்டலும் 1
வேட்டவை 1
வேட்டன்றே 1
வேட்டனவே 1
வேட்டனள் 1
வேட்டனை 3
வேட்டனையால் 1
வேட்டாய் 1
வேட்டார்க்கு 1
வேட்டு 38
வேட்டும் 1
வேட்டுவ 1
வேட்டுவர் 7
வேட்டுவவரியும் 1
வேட்டுவன் 13
வேட்டேமே 9
வேட்டேன் 1
வேட்டை 1
வேட்டொடு 1
வேட்டோமே 1
வேட்டோய் 1
வேட்டோர் 2
வேட்டோர்க்கு 1
வேட்டோரே 1
வேட்டோளே 10
வேட்டோன் 1
வேட்ப 1
வேட்பவ்வே 1
வேட்பின் 1
வேடத்து 1
வேடர் 1
வேண்ட 4
வேண்டலமே 1
வேண்டலன் 1
வேண்டலனே 1
வேண்டா 13
வேண்டாதார் 1
வேண்டாது 3
வேண்டாதோளே 1
வேண்டாமையின் 1
வேண்டார் 5
வேண்டாள் 1
வேண்டி 39
வேண்டிய 7
வேண்டியது 4
வேண்டியார் 1
வேண்டியும் 2
வேண்டின் 11
வேண்டினமே 1
வேண்டினர்க்கு 1
வேண்டினள் 1
வேண்டினும் 11
வேண்டினெம் 1
வேண்டினை 1
வேண்டு 58
வேண்டு-வயின் 1
வேண்டு_வயின் 2
வேண்டு_வழி 2
வேண்டுதி 5
வேண்டுதிர் 2
வேண்டுதும் 3
வேண்டுதுமே 3
வேண்டுநர் 2
வேண்டுநர்க்கு 3
வேண்டுநர்க்கும் 2
வேண்டுப 4
வேண்டுப_வேண்டுப 2
வேண்டுபவரோடு 1
வேண்டும் 46
வேண்டும்-மன்னோ 1
வேண்டுமால் 6
வேண்டுமோ 2
வேண்டுவ 2
வேண்டுவல் 9
வேண்டுவழி 1
வேண்டுவன் 2
வேண்டுவோரே 1
வேண்டேம் 5
வேண்டேன்-மன் 3
வேண்மாள் 2
வேண்மாளுடன் 1
வேண்மான் 5
வேணவா 1
வேத்தர் 1
வேத்தவை 1
வேத்தவையானே 1
வேத்தியல் 3
வேத்தினம் 1
வேத்து 2
வேத 7
வேத_முதல்வன் 3
வேதத்து 3
வேதம் 3
வேதரும் 1
வேதல் 1
வேதாளிகரொடு 2
வேதிகை 1
வேதிகைகளும் 1
வேதியர் 1
வேதின் 1
வேதின 2
வேது 2
வேந்தர் 59
வேந்தர்-தம்முள் 1
வேந்தர்_தம் 1
வேந்தர்க்கு 7
வேந்தர்க்கோ 1
வேந்தரும் 11
வேந்தரை 5
வேந்தரொடு 2
வேந்தற்கு 12
வேந்தன் 68
வேந்தன்-தனை 1
வேந்தனது 1
வேந்தனும் 12
வேந்தனும்மே 1
வேந்தனை 1
வேந்தனொடு 6
வேந்தனோடு 1
வேந்திர் 1
வேந்து 52
வேந்தே 47
வேப்ப 1
வேப்பம் 1
வேப்பம்_தார் 1
வேப்பு 2
வேம்பன் 2
வேம்பி 1
வேம்பில் 1
வேம்பின் 20
வேம்பு 6
வேம்பும் 2
வேமே 2
வேய் 82
வேய்த்திறம் 1
வேய்தந்தது 1
வேய்தந்தோயே 1
வேய்ந்த 29
வேய்ந்தன 1
வேய்ந்து 10
வேய்வை 2
வேய 1
வேயா 2
வேயின் 1
வேயுமோரும் 2
வேர் 29
வேரல் 4
வேரலோடு 1
வேரி 2
வேரியை 1
வேரின் 1
வேரும் 2
வேரை 1
வேரொடு 3
வேல் 260
வேல்-அன்றே 3
வேல்_கோட்டம் 1
வேல 2
வேலத்து 3
வேலம் 2
வேலவன் 1
வேலற்கு 2
வேலன் 36
வேலன்-தன்னினும் 1
வேலனார் 1
வேலால் 1
வேலாழி 1
வேலாற்கு 1
வேலான் 3
வேலி 72
வேலிய 2
வேலியின் 1
வேலியும் 1
வேலியை 1
வேலின் 8
வேலினும் 3
வேலினை 1
வேலும் 6
வேலூர் 1
வேலே 16
வேலை 5
வேலொடு 1
வேலோ 1
வேலோய் 3
வேலோன் 4
வேவது 2
வேவை 1
வேவையொடு 1
வேழ 10
வேழத்தின் 2
வேழத்து 12
வேழத்தை 1
வேழம் 43
வேழம்பரும் 1
வேழம்பரொடு 1
வேழமும் 1
வேள் 19
வேள்_பால் 1
வேள்வி 26
வேள்வியால் 1
வேள்வியில் 2
வேள்வியின் 2
வேள்வியும் 3
வேள்வியுள் 2
வேளா 3
வேளாண் 2
வேளாண்மை 1
வேளார் 1
வேளாவிக்கோ 1
வேளாளர்க்கு 1
வேளிர் 7
வேளிரும் 4
வேளிருள் 1
வேளிரொடு 2
வேளூர் 1
வேளே 2
வேளை 5
வேளையொடு 2
வேளொடு 1
வேற்கு 1
வேற்றார் 1
வேற்றாரை 1
வேற்று 16
வேற்று_ஒருவன் 1
வேற்றுமை 6
வேற்றூர் 1
வேற்றோர் 1
வேறல் 2
வேறாகும் 1
வேறு 152
வேறு_வேறு 10
வேறுபட்ட 1
வேறுபட்டு 4
வேறுபட 2
வேறுபடு 6
வேறுபடூஉம் 1
வேறுபாடுறா 1
வேறும் 1
வேறுவேறு 2
வேறே 1
வேனல் 4
வேனில் 73
வேனில்-மன் 2
வேனில்_பள்ளி 1
வேனிலான் 1
வேனிலானே 1
வேனிலும் 2
வேனிலொடு 2
வேனிலோ 1
வேனிற்கு 1

வேஎள் (1)

பரிசிலர் தாங்கும் உரு கெழு நெடு வேஎள்
பெரியோர் ஏத்தும் பெரும் பெயர் இயவுள் – திரு 273,274

மேல்


வேக (4)

வேக வெம் திறல் நாகம் புக்கு என – புறம் 37/2
வேக யானை வெம்மையின் கைக்கொள – சிலப்.மது 15/47
வேக யானையின் வழியோ நீங்கு என – சிலப்.வஞ்சி 27/222
வேக யானையின் மீமிசை பொலிந்து – சிலப்.வஞ்சி 27/254

மேல்


வேகமோடு (1)

ஓவா வேகமோடு உருத்து தன் மேற்சென்ற – கலி 103/50

மேல்


வேங்கட (6)

வென் வேல் திரையன் வேங்கட நெடு வரை – அகம் 85/9
வேங்கட வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – அகம் 141/29
ஒலி வெள் அருவி வேங்கட நாடன் – புறம் 381/22
வேங்கட விறல் வரைப்பட்ட – புறம் 385/11
வேங்கட வரைப்பின் வட புலம் பசித்து என – புறம் 391/7
வேங்கட_மலையும் தாங்கா விளையுள் – சிலப்.புகார் 6/30

மேல்


வேங்கட_மலையும் (1)

வேங்கட_மலையும் தாங்கா விளையுள் – சிலப்.புகார் 6/30

மேல்


வேங்கடத்து (3)

காம்பு உடை நெடு வரை வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 209/9
பனி படு சோலை வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 211/7
ஓங்கு வெள் அருவி வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 213/3

மேல்


வேங்கடம் (8)

வேங்கடம் பயந்த வெண் கோட்டு யானை – அகம் 27/7
விழவு உடை விழு சீர் வேங்கடம் பெறினும் – அகம் 61/13
வியன் தலை நன் நாட்டு வேங்கடம் கழியினும் – அகம் 83/10
செம் நுதல் யானை வேங்கடம் தழீஇ – அகம் 265/21
வேங்கடம் இறந்தனர் ஆயினும் ஆண்டு அவர் – அகம் 393/20
கல் இழி அருவி வேங்கடம் கிழவோன் – புறம் 389/11
வீங்கு நீர் அருவி வேங்கடம் என்னும் – சிலப்.மது 11/41
குமரி வேங்கடம் குண குட கடலா – சிலப்.வஞ்சி 30/220

மேல்


வேங்கை (136)

வேங்கை நுண் தாது அப்பி காண்வர – திரு 36
நளி சினை வேங்கை நாள்_மலர் நச்சி – சிறு 23
புகர் இணர் வேங்கை வீ கண்டு அன்ன – பெரும் 194
கரும் கால் வேங்கை இரும் சினை பொங்கர் – மது 296
தலை நாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை
மலை-மார் இடூஉம் ஏம பூசல் – மலை 305,306
செ வீ வேங்கை பூவின் அன்ன – மலை 434
வேங்கை வீ உகும் ஓங்கு மலை கட்சி – நற் 13/7
வேங்கை தாய ஓங்கு மலை அடுக்கத்து – நற் 28/6
குன்ற வேங்கை கன்றொடு வதிந்து என – நற் 57/2
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை
சுரும்பு இமிர் அடுக்கம் புலம்ப களிறு அட்டு – நற் 112/2,3
வேங்கை கண்ணியர் எருது எறி களமர் – நற் 125/9
பொன் இணர் வேங்கை பூ சினை செலீஇயர் – நற் 151/9
குறும் பொறை அயல நெடும் தாள் வேங்கை
அம் பூ தாது உக்கு அன்ன – நற் 157/8,9
வேங்கை முதலொடு துடைக்கும் – நற் 158/8
சுரும்பு உண விரிந்த கரும் கால் வேங்கை
பெரும் சினை தொடுத்த கொழும் கண் இறாஅல் – நற் 168/1,2
தேன் செய் பெரும் கிளை இரிய வேங்கை
பொன் புரை கவளம் புறந்தருபு ஊட்டும் – நற் 202/5,6
எரி மருள் வேங்கை கடவுள் காக்கும் – நற் 216/6
கரும் கால் வேங்கை ஊறுபட மறலி – நற் 217/4
கரும் கால் வேங்கை செம் வீ வாங்கு சினை – நற் 222/1
வேண்டுதும் வாழிய எந்தை வேங்கை
வீ உக வரிந்த முன்றில் – நற் 232/7,8
அரும்பு வாய் அவிழ்ந்த கரும் கால் வேங்கை
பொன் மருள் நறு வீ கல் மிசை தாஅம் – நற் 257/5,6
வேங்கை ஓங்கிய தேம் கமழ் சாரல் – நற் 259/2
வேங்கை முன்றில் குரவையும் கண்டே – நற் 276/10
கரும் கால் வேங்கை நாள் உறு புது பூ – நற் 313/1
ஓங்கு கழை ஊசல் தூங்கி வேங்கை
வெற்பு அணி நறு வீ கல் சுனை உறைப்ப – நற் 334/3,4
வேங்கை அம் கவட்டு இடை சாந்தின் செய்த – நற் 351/6
மழ களிறு உரிஞ்சிய பராரை வேங்கை
மணல் இடு மருங்கின் இரும் புறம் பொருந்தி – நற் 362/7,8
கரும் கால் வேங்கை ஊசல் தூங்கி – நற் 368/2
கார் அரும்பு அவிழ்ந்த கணி வாய் வேங்கை
பா அமை இதணம் ஏறி பாசினம் – நற் 373/6,7
வேங்கை அம் படு சினை பொருந்தி கைய – நற் 379/4
கல் அயல் கலித்த கரும் கால் வேங்கை
அலங்கல் அம் தொடலை அன்ன குருளை – நற் 383/1,2
நன்_நாள் வேங்கை பொன் மருள் புது பூ – நற் 384/7
விடர் அளை பள்ளி வேங்கை அஞ்சாது – நற் 386/4
வேங்கை தந்த வெற்பு அணி நன்_நாள் – நற் 396/3
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை
மேக்கு எழு பெரும் சினை இருந்த தோகை – குறு 26/1,2
கரும் கால் வேங்கை வீ உகு துறுகல் – குறு 47/1
அருவி வேங்கை பெரு மலை நாடற்கு – குறு 96/1
குறும் பொறை தடைஇய நெடும் தாள் வேங்கை
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப தாக்கி – குறு 134/3,4
பொரு களிறு மிதித்த நெரி தாள் வேங்கை
குறவர் மகளிர் கூந்தல் பெய்ம்-மார் – குறு 208/2,3
மன்ற வேங்கை மலர் பதம் நோக்கி – குறு 241/4
ஆங்கு அறிந்திசினே தோழி வேங்கை
வீயா மென் சினை வீ உக யானை – குறு 247/4,5
கோடை ஒற்றிய கரும் கால் வேங்கை
வாடு பூ சினையின் கிடக்கும் – குறு 343/5,6
வேங்கை கமழும் எம் சிறுகுடி – குறு 355/6
கிழங்கு அகழ் நெடும் குழி மல்க வேங்கை
பொன் மலி புது வீ தாஅம் அவர் நாட்டு – ஐங் 208/2,3
பெரு வரை வேங்கை பொன் மருள் நறு வீ – ஐங் 217/1
கரும் கால் வேங்கை மா தகட்டு ஒள் வீ – ஐங் 219/1
மன்ற வேங்கை மலர் சில கொண்டு – ஐங் 259/2
கல் முகை வேங்கை மலரும் – ஐங் 276/5
எரி மருள் வேங்கை இருந்த தோகை – ஐங் 294/1
விரிந்த வேங்கை பெரும் சினை தோகை – ஐங் 297/1
வேங்கை கொய்யுநர் பஞ்சுரம் விளிப்பினும் – ஐங் 311/1
வேங்கை வென்ற சுணங்கின் – ஐங் 324/4
புலி பொறி வேங்கை பொன் இணர் கொய்து நின் – ஐங் 396/1
வரை சேர்பு எழுந்த சுடர் வீ வேங்கை
பூ உடை பெரும் சினை வாங்கி பிளந்து தன் – பதி 41/8,9
வேங்கை வென்ற பொறி கிளர் புகர் நுதல் – பதி 53/18
வேங்கை விரிந்து விசும்பு உறு சேண் சிமை – பதி 88/34
ஒளிர் சினை வேங்கை விரிந்த இணர் உதிரலொடு – பரி 7/12
கை புனை கிளர் வேங்கை காணிய வெருவு_உற்று – பரி 10/46
சினை வளர் வேங்கை கணவிரி காந்தள் – பரி 11/20
மெல் இணர் வேங்கை வியல் அறை தாயின – பரி 14/11
உறழ நனை வேங்கை ஒள் இணர் மலர – பரி 15/32
எருவை நறும் தோடு எரி இணர் வேங்கை
உருவம் மிகு தோன்றி ஊழ் இணர் நறவம் – பரி 19/77,78
ஒருசார் அணி மலர் வேங்கை மராஅ மகிழம் – பரி 23/7
பிணி நெகிழ் அலர் வேங்கை விரிந்த பூ வெறி கொள – கலி 32/5
வேங்கை விரிவு இடம் நோக்கி – கலி 38/25
புன வேங்கை தாது உறைக்கும் பொன் அறை முன்றில் – கலி 39/34
மன்றல் வேங்கை கீழ் இருந்து – கலி 41/43
வேங்கை தொலைத்த வெறி பொறி வாரணத்து – கலி 43/1
வேங்கை அம் சினை என விறல் புலி முற்றியும் – கலி 46/5
ஆம் இழி அணி மலை அலர் வேங்கை தகை போல – கலி 48/1
தகை இணர் இள வேங்கை மலர் அன்ன சுணங்கினாய் – கலி 57/17
ஆங்கு ஆக அ திறம் அல்லா_கால் வேங்கை வீ – கலி 64/26
வேங்கை தாஅய தேம் பாய் தோற்றம் – அகம் 12/10
விரி இணர் வேங்கை வண்டு படு கண்ணியன் – அகம் 38/1
ஒலி சினை வேங்கை கொய்குவம் சென்று_உழி – அகம் 48/6
கிளர்ந்த வேங்கை சேண் நெடும் பொங்கர் – அகம் 52/2
நன்_நாள் பூத்த நாகு இள வேங்கை
நறு வீ ஆடிய பொறி வரி மஞ்ஞை – அகம் 85/10,11
அகல் அறை மலர்ந்த அரும்பு முதிர் வேங்கை
ஒள் இலை தொடலை தைஇ மெல்லென – அகம் 105/1,2
தேம் கமழ் இணர வேங்கை சூடி – அகம் 118/2
வேங்கை விரி இணர் ஊதி காந்தள் – அகம் 132/11
நன்_நாள் வேங்கை வீ நன் களம் வரிப்ப – அகம் 133/4
கலை பாய்ந்து உகளும் கல் சேர் வேங்கை
தேம் கமழ் நெடு வரை பிறங்கிய – அகம் 141/27,28
வேங்கை வெறி தழை வேறு வகுத்து அன்ன – அகம் 147/2
வேங்கை சேர்ந்த வெற்பு_அகம் பொலிய – அகம் 162/20
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே வேங்கை
ஊழ்_உறு நறு வீ கடுப்ப கேழ் கொள – அகம் 174/10,11
பூ கண் வேங்கை பொன் இணர் மிலைந்து – அகம் 182/1
மலர்ந்த வேங்கை மலி தொடர் அடைச்சி – அகம் 188/9
நல் இணர் வேங்கை நறு வீ கொல்லன் – அகம் 202/5
நாள்_பூ வேங்கை நறு மலர் உதிர – அகம் 205/20
ஒண் பூ வேங்கை கமழும் – அகம் 218/21
களிற்று இரை பிழைத்தலின் கய வாய் வேங்கை
காய் சினம் சிறந்து குழுமலின் வெரீஇ – அகம் 221/11,12
புலி கேழ் வேங்கை பூ சினை புலம்ப – அகம் 227/8
ஓங்கல் மிசைய வேங்கை ஒள் வீ – அகம் 228/10
மன்ற வேங்கை மண நாள் பூத்த – அகம் 232/7
அரும்பு முதிர் வேங்கை அலங்கல் மென் சினை – அகம் 242/1
குருதி செம் களம் புலவு அற வேங்கை
உரு கெழு நாற்றம் குளவியொடு விலங்கும் – அகம் 268/3,4
மலர்ந்த வேங்கை அலங்கு சினை பொலிய – அகம் 272/17
வேங்கை கண்ணியன் இழிதரும் நாடற்கு – அகம் 282/10
இரும் புலி வேங்கை கரும் தோல் அன்ன – அகம் 285/8
சாரல் வேங்கை படு சினை புது பூ – அகம் 288/3
வேங்கை விரி இணர் சிதறி தேன் சிதையூஉ – அகம் 292/13
வேங்கை வென்ற வெருவரு பணை தோள் – அகம் 295/5
மணி மருள் மாலை மலர்ந்த வேங்கை
ஒண் தளிர் அவிர் வரும் ஒலி கெழு பெரும் சினை – அகம் 298/4,5
நறு வீ வேங்கை இன வண்டு ஆர்க்கும் – அகம் 302/6
நீங்கல் ஒல்லுமோ ஐய வேங்கை
அடு முரண் தொலைத்த நெடு நல் யானை – அகம் 307/6,7
பொன் வீ வேங்கை புது மலர் புரைய – அகம் 319/8
கரும் கால் வேங்கை செம் பூ பிணையல் – அகம் 345/8
திருந்து அரை நிவந்த கரும் கால் வேங்கை
எரி மருள் கவளம் மாந்தி களிறு தன் – அகம் 349/10,11
பூதம் தந்த பொரி அரை வேங்கை
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் – அகம் 365/13,14
கரும் கால் வேங்கை செம் சுவல் வரகின் – அகம் 367/6
குறும் பொறை அயலது நெடும் தாள் வேங்கை
மட மயில் குடுமியின் தோன்றும் நாடன் – அகம் 368/6,7
வங்கூழ் ஆட்டிய அம் குழை வேங்கை
நன் பொன் அன்ன நறும் தாது உதிர – அகம் 378/3,4
வேங்கை அம் கவட்டு இடை நிவந்த இதணத்து – அகம் 388/7
அழல் சினை வேங்கை நிழல் தவிர்ந்து அசைஇ – அகம் 398/17
சாரல் வேங்கை பூ சினை தவழும் – புறம் 108/3
வெப்புள் விளைந்த வேங்கை செம் சுவல் – புறம் 120/1
வேங்கை முன்றில் குரவை அயரும் – புறம் 129/3
கரும் கால் வேங்கை மலரின் நாளும் – புறம் 137/9
நறை நார் தொடுத்த வேங்கை அம் கண்ணி – புறம் 168/15
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை
மா தகட்டு ஒள் வீ தாய துறுகல் – புறம் 202/18,19
ஓங்கு நிலை வேங்கை ஒள் இணர் நறு வீ – புறம் 265/2
வேங்கை வெற்பின் விரிந்த கோங்கின் – புறம் 336/9
அகடு நனை வேங்கை வீ கண்டு அன்ன – புறம் 390/21
பொலம் பூ வேங்கை நலம் கிளர் கொழு நிழல் – சிலப்.புகார் 0/4
இப்பால் இமயத்து இருத்திய வாள் வேங்கை
உப்பாலை பொன் கோட்டு உழையதா எப்பாலும் – சிலப்.புகார் 1/67,68
செம் பொன் வேங்கை சொரிந்தன சே_இதழ் – சிலப்.மது 12/79
பூத்த வேங்கை பொங்கர் கீழ் ஓர் – சிலப்.மது 23/191
மலை வேங்கை நறு நிழலின் வள்ளி போல்வீர் மனம் நடுங்க – சிலப்.வஞ்சி 24/4
நறும் சினை வேங்கை நல் நிழல் கீழ் ஓர் – சிலப்.வஞ்சி 24/15
கான நறு வேங்கை கீழாள் ஓர் காரிகையே – சிலப்.வஞ்சி 24/121
கான நறு வேங்கை கீழாள் கணவனொடும் – சிலப்.வஞ்சி 24/122
கோங்கம் வேங்கை தூங்கு இணர் கொன்றை – சிலப்.வஞ்சி 25/17
கான வேங்கை கீழ் ஓர் காரிகை – சிலப்.வஞ்சி 25/57
நல் நாடு அணைந்து நளிர் சினை வேங்கை
பொன் அணி புது நிழல் பொருந்திய நங்கையை – சிலப்.வஞ்சி 28/220,221
வட_வரை மேல் வாள் வேங்கை ஒற்றினன் யார் அம்மானை – சிலப்.வஞ்சி 29/144
வட_வரை மேல் வாள் வேங்கை ஒற்றினன் திக்கு எட்டும் – சிலப்.வஞ்சி 29/145

மேல்


வேங்கைக்கு (1)

படப்பை வேங்கைக்கு மறந்தனர்-கொல்லோ – குறு 266/3

மேல்


வேங்கைமார்பன் (1)

வேங்கைமார்பன் இரங்க வைகலும் – புறம் 21/9

மேல்


வேங்கைய (3)

வீ ததர் வேங்கைய மலை கிழவோற்கே – நற் 51/11
வீ ததர் வேங்கைய வியல் நெடும் புறவின் – நற் 161/3
கோள் வல் வேங்கைய மலை பிறக்கு ஒழிய – ஐங் 385/2

மேல்


வேங்கையின் (4)

மலர்ந்த வேங்கையின் வயங்கு இழை அணிந்து – பதி 40/22
இறுவரை வேங்கையின் ஒள் வீ சிதறி – கலி 41/11
கொய்து கட்டு அழித்த வேங்கையின்
மெல் இயல் மகளிரும் இழை களைந்தனரே – புறம் 224/16,17
விரி சினை துணர்ந்த நாகு இள வேங்கையின்
கதிர்த்து ஒளி திகழும் நுண் பல் சுணங்கின் – புறம் 352/12,13

மேல்


வேங்கையும் (8)

மா இரும் குருந்தும் வேங்கையும் பிறவும் – குறி 95
நன்_நாள் வேங்கையும் மலர்கமா இனி என – நற் 206/7
வேங்கையும் புலி ஈன்றன அருவியும் – நற் 389/1
வேங்கையும் காந்தளும் நாறி – குறு 84/4
வேங்கையும் ஒள் இணர் விரிந்தன – அகம் 2/16
குரவமும் மரவமும் கோங்கமும் வேங்கையும்
விரவிய பூம் பொழில் விளங்கிய இருக்கை – சிலப்.மது 11/207,208
வாள் வரி வேங்கையும் மான் கணம் மறவா – சிலப்.மது 13/6
குரவமும் வகுளமும் கோங்கமும் வேங்கையும்
மரவமும் நாகமும் திலகமும் மருதமும் – சிலப்.மது 13/151,152

மேல்


வேங்கையை (2)

உறு புலி உரு ஏய்ப்ப பூத்த வேங்கையை
கறுவு கொண்டு அதன் முதல் குத்திய மத யானை – கலி 38/6,7
புதுவது ஆக மலர்ந்த வேங்கையை
அது என உணர்ந்து அதன் அணி நலம் முருக்கி – கலி 49/5,6

மேல்


வேங்கையொடு (3)

விரி இணர் வேங்கையொடு வேறு பட மிலைச்சி – ஐங் 367/2
வெட்சி மா மலர் வேங்கையொடு விரைஇ – புறம் 100/5
வேங்கையொடு தொடுத்த விளங்கு விறல் மாலை – சிலப்.வஞ்சி 25/139

மேல்


வேசரி (1)

மாவும் களிறும் மணி அணி வேசரி
காவு நிறைய கரை நெரிபு ஈண்டி – பரி 22/24,25

மேல்


வேசனை (1)

வெம் நாற்று வேசனை நாற்றம் குதுகுதுப்ப – பரி 20/13

மேல்


வேட்கும் (3)

களிறு தரு விறகின் வேட்கும்
ஒளிறு இலங்கு அருவிய மலை கிழவோனே – பெரும் 499,500
அவிர் சடை முனிவர் அங்கி வேட்கும்
ஆவுதி நறும் புகை முனைஇ குயில் தம் – பட் 54,55
துஞ்சா கண்ணே துயிலும் வேட்கும்
அஞ்சுவரு குராஅல் குரலும் தூற்றும் – புறம் 280/4,5

மேல்


வேட்குவையே (1)

ஈதல் உள்ளமொடு இசை வேட்குவையே
அன்னாய் நின்னொடு முன்னிலை எவனோ – மது 205,206

மேல்


வேட்கை (12)

குருதி வேட்கை உரு கெழு வய_மான் – நற் 192/1
ஒதுங்கல் செல்லா பசும் புளி வேட்கை
கடும் சூல் மகளிர் போல நீர் கொண்டு – குறு 287/4,5
நிரையம் ஒரீஇய வேட்கை புரையோர் – பதி 15/31
ஏதிலார் கூறுவது எவனோ நின் பொருள் வேட்கை
நறு முல்லை நேர் முகை ஒப்ப நிரைத்த – கலி 22/8,9
இடு தேள் மருந்தோ நின் வேட்கை தொடுதர – கலி 110/3
விளர் ஊன் தின்ற வேட்கை நீங்க – அகம் 265/15
குருதி வேட்கை உரு கெழு முரசம் – புறம் 50/5
அறியுநர் காணின் வேட்கை நீக்கும் – புறம் 154/2
பருகு அன்ன வேட்கை இல்_வழி – புறம் 207/2
வேட்கை மீள – புறம் 317/5
கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது – புறம் 379/12
கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது – புறம் 400/9

மேல்


வேட்கைத்து (1)

புளிங்காய் வேட்கைத்து அன்று நின் – ஐங் 51/3

மேல்


வேட்கையம் (1)

அரும் பொருள் வேட்கையம் ஆகி நின் துறந்து – ஐங் 359/1

மேல்


வேட்கையர் (2)

முடிதல் வேட்கையர் நெடிய மொழியூஉ – பதி 81/12
வென்றி தரு வேட்கையர் மன்றம் கொள்-மார் – புறம் 270/10

மேல்


வேட்கையால் (1)

இறந்து தாம் எண்ணிய எய்துதல் வேட்கையால்
அறம் துறந்து ஆய்_இழாய் ஆக்கத்தில் பிரிந்தவர் – கலி 150/7,8

மேல்


வேட்கையான் (2)

கூடுதல் வேட்கையான் குறி பார்த்து குரல் நொச்சி – கலி 46/12
துளி நசை வேட்கையான் மிசை பாடும் புள்ளின் தன் – கலி 46/20

மேல்


வேட்கையின் (18)

தாது உண் வேட்கையின் போது தெரிந்து ஊதா – நற் 25/9
இரை தேர் வேட்கையின் இரவில் போகி – நற் 325/2
நீர் நசை வேட்கையின் நார் மென்று தணியும் – குறு 274/5
வெள் வேல் வலத்திர் பொருள் தரல் வேட்கையின்
உள்ளினிர் என்பது அறிந்தனள் என் தோழி – கலி 4/7,8
அரும் பொருள் வேட்கையின் உள்ளம் துரப்ப – கலி 18/1
பெறல் நசை வேட்கையின் நின் குறி வாய்ப்ப – கலி 93/17
உடன் நிலை வேட்கையின் மட நாகு தழீஇ – அகம் 64/12
அரும் பொருள் வேட்கையின் அகன்றனர் ஆயினும் – அகம் 91/8
மலர் உண் வேட்கையின் சிதர் சிதர்ந்து உகுப்ப – அகம் 317/7
பல் பொருள் வேட்கையின் சொல் வரை நீவி – அகம் 379/17
நின் நசை வேட்கையின் இரவலர் வருவர் அது – புறம் 3/24
அடங்கா வேட்கையின் அறிவு அஞர் எய்தி – சிலப்.புகார் 10/84
நீர் நசைஇ வேட்கையின் மான் நின்று விளிக்கும் – சிலப்.மது 11/78
நீர் நசைஇ வேட்கையின் நெடும் துறை நிற்ப – சிலப்.மது 11/170
தண்டா வேட்கையின் தான் சிறிது அருந்தி – சிலப்.மது 15/170
கலன் நசை வேட்கையின் கடும் புலி போன்று – சிலப்.மது 16/205
அரும் பொருள் வேட்கையின் பெரும் கலன் சுமந்து – சிலப்.மது 23/147
துய்த்தல் வேட்கையின் சூழ் கழல் வேந்தன் – சிலப்.வஞ்சி 28/190

மேல்


வேட்கையும் (1)

தணியா வேட்கையும் சிறிது தணித்தனனே – சிலப்.மது 23/122

மேல்


வேட்கையேம் (1)

தவிர்வு இல் வேட்கையேம் தண்டாது ஆடி – குறி 56

மேல்


வேட்கையேன் (1)

மதுரை மூதூர் வரை பொருள் வேட்கையேன்
பாடக சீறடி பரல் பகை உழவா – சிலப்.புகார் 10/51,52

மேல்


வேட்கையொடு (1)

வென்றி வேட்கையொடு நம்மும் உள்ளார் – அகம் 364/11

மேல்


வேட்கோ (1)

வேட்கோ சிறாஅர் தேர் கால் வைத்த – புறம் 32/8

மேல்


வேட்ட (17)

முரசு கொண்டு களம் வேட்ட
அடு திறல் உயர் புகழ் வேந்தே – மது 129,130
பகல் தீ வேட்ட ஞாட்பினும் மிக பெரிது – நற் 14/5
வேட்ட சீறூர் அகன் கண் கேணி – நற் 92/5
அன்ன வெண் மணற்று அக_வயின் வேட்ட
அண்ணல் உள்ளமொடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி – நற் 372/6,7
வேட்ட செந்நாய் கிளைத்து ஊண் மிச்சில் – குறு 56/1
நல் இசை வேட்ட நயன் உடை நெஞ்சின் – குறு 143/4
விரவு வேறு கூலமொடு குருதி வேட்ட
மயிர் புதை மா கண் கடிய கழற – பதி 29/11,12
உடங்கு நீர் வேட்ட உடம்பு உயங்கு யானை – கலி 12/4
பொருந்தி யான் தான் வேட்ட பொருள்_வயின் நினைந்த சொல் – கலி 17/18
கொன்று களம் வேட்ட ஞான்றை – அகம் 36/22
வேட்ட கள்வர் விசி_உறு கடும் கண் – அகம் 63/17
தெண் நீர் வேட்ட சிறுமையின் தழை மறந்து – அகம் 353/13
அடு_களம் வேட்ட அடு போர் செழிய – புறம் 26/11
புளி சுவை வேட்ட செம் கண் ஆடவர் – புறம் 177/8
வேட்ட சிறாஅர் சேண் புலம் படராது – புறம் 326/8
வேட்ட குடி-தொறும் கூட்டு – புறம் 333/14
வேட்ட வேந்தனும் வெம் சினத்தினனே – புறம் 336/1

மேல்


வேட்டத்தில் (1)

வேட்டது மொழியவும் விடாஅன் வேட்டத்தில்
தான் உயிர் செகுத்த மான் நிண புழுக்கோடு – புறம் 152/25,26

மேல்


வேட்டத்து (7)

பன் மீன் வேட்டத்து என் ஐயர் திமிலே – குறு 123/5
காடு தேர் வேட்டத்து விளிவு இடம் பெறாஅது – அகம் 58/3
பெரும் கடல் வேட்டத்து சிறுகுடி பரதவர் – அகம் 140/1
இடம் படுபு அறியா வலம் படு வேட்டத்து
வாள் வரி நடுங்க புகல்வந்து ஆளி – அகம் 252/1,2
அதனால் உயர்ந்த வேட்டத்து உயர்ந்திசினோர்க்கு – புறம் 214/6
தலைநாளை வேட்டத்து தந்த நல் ஆன் நிரைகள் – சிலப்.மது 12/129
இரை தேர் வேட்டத்து எழுந்த அரிமா – சிலப்.வஞ்சி 26/188

மேல்


வேட்டது (5)

அரும் பிணி உறுநர்க்கு வேட்டது கொடாஅது – நற் 136/2
விரகு இல மொழியல் யாம் வேட்டது இல் வழியே – நற் 380/12
கெட்டனை ஆயின் நீ வேட்டது செய்ம்மே – புறம் 46/8
வேட்டது மொழியவும் விடாஅன் வேட்டத்தில் – புறம் 152/25
வேட்டது சொல்லி வேந்தனை தொடுத்தலும் – புறம் 275/2

மேல்


வேட்டதே (1)

வேட்டதே கண்டாய் கனா – கலி 92/22

மேல்


வேட்டம் (24)

தலை கோள் வேட்டம் களிறு அட்டு ஆங்கு – பொரு 142
அரைநாள் வேட்டம் அழுங்கின் பகல் நாள் – பெரும் 111
வேட்டம் பொறித்து வியன் கண் கானத்து – நெடு 129
பாய் இரும் பனி கடல் வேட்டம் செல்லாது – பட் 92
வேட்டம் பொய்யாது வலை_வளம் சிறப்ப – நற் 38/1
கோட்டு_மீன் எறிந்த உவகையர் வேட்டம் மடிந்து – நற் 49/5
எமரும் வேட்டம் புக்கனர் அதனால் – நற் 67/9
மாயா வேட்டம் போகிய கணவன் – நற் 103/7
வேட்டம் வாயாது எமர் வாரலரே – நற் 215/12
வளை நீர் வேட்டம் போகிய கிளைஞர் – நற் 331/7
நடுநாள் வேட்டம் போகி வைகறை – நற் 388/5
வீ அகம் புலம்ப வேட்டம் போகிய – கலி 46/1
கொடும் திமில் பரதவர் வேட்டம் வாய்த்து என – அகம் 70/1
கோட்டு_மீன் வழங்கும் வேட்டம் மடி பரப்பின் – அகம் 170/11
வேட்டம் போகிய குறவன் காட்ட – அகம் 182/6
பெரு நாள் வேட்டம் கிளை எழ வாய்த்த – அகம் 193/3
வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்கு பாட்டி – அகம் 196/4
பெரு மலை சிலம்பின் வேட்டம் போகிய – அகம் 282/1
விசைத்த வில்லர் வேட்டம் போகி – அகம் 284/9
வேட்டம் செல்லுமோ நும் இறை எனவே – அகம் 388/26
அரும் பொருள் வேட்டம் எண்ணி கறுத்தோர் – அகம் 389/13
நல் இசை வேட்டம் வேண்டி வெல் போர் – புறம் 31/5
வல் வில் வேட்டம் வலம் படுத்து இருந்தோன் – புறம் 152/6
கடமலை வேட்டம் என் கண்_புலம் பிரியாது – சிலப்.வஞ்சி 25/159

மேல்


வேட்டல் (1)

ஓதல் வேட்டல் அவை பிறர் செய்தல் – பதி 24/6

மேல்


வேட்டலும் (1)

செம் தீ வேட்டலும் தெய்வம் பரவலும் – சிலப்.மது 22/148

மேல்


வேட்டவை (1)

வேட்டவை செய்து ஆங்கு காட்டி மற்று ஆங்கே – கலி 141/2

மேல்


வேட்டன்றே (1)

கறுவு கொள் நெஞ்சமொடு களம் வேட்டன்றே ஒரு முகம் – திரு 100

மேல்


வேட்டனவே (1)

கண் வேட்டனவே முரசம் கண் உற்று – பதி 92/8

மேல்


வேட்டனள் (1)

மை அறு மண்டிலம் வேட்டனள் வையம் – கலி 141/12

மேல்


வேட்டனை (3)

வேட்டனை அல்லையால் நலம் தந்து சென்மே – நற் 395/10
வேள்வி வேட்டனை உயர்ந்தோர் உவப்ப – பதி 74/2
வனைதல் வேட்டனை ஆயின் எனையதூஉம் – புறம் 228/13

மேல்


வேட்டனையால் (1)

அரிது வேட்டனையால் நெஞ்சே காதலி – குறு 120/2

மேல்


வேட்டாய் (1)

விறல் நலன் இழப்பவும் வினை வேட்டாய் கேஎள் இனி – கலி 3/5

மேல்


வேட்டார்க்கு (1)

வேட்டார்க்கு இனிது ஆயின் அல்லது நீர்க்கு இனிது என்று – கலி 62/10

மேல்


வேட்டு (38)

காட்டு மாவும் உறுகண் செய்யா வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 43
கொடு_வரி குருளை கொள வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 449
வேட்டு புழை அருப்பம் மாட்டி காட்ட – முல் 26
தூறு இவர் துறுகல் போல போர் வேட்டு
வேறு பல் பூளையொடு உழிஞை சூடி – பட் 234,235
வெம் திறல் இளையவர் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு – நற் 111/5
கடவுள் ஓங்கு வரை பேண்-மார் வேட்டு எழுந்து – நற் 165/4
ஆளி நன் மான் வேட்டு எழு கோள் உகிர் – நற் 205/2
கொடும் கழி மருங்கின் இரை வேட்டு எழுந்த – நற் 211/3
முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசை கத நாய் – நற் 252/10
உரை அவற்கு உரையாம் ஆயினும் இரை வேட்டு
கடும் சூல் வயவொடு கானல் எய்தாது – நற் 263/4,5
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு
வயவர் மகளிர் என்றி ஆயின் – நற் 276/2,3
வேட்டு வலம் படுத்த உவகையன் காட்ட – நற் 285/6
குவளை குறுநர் நீர் வேட்டு ஆங்கு – நற் 332/2
இரை வேட்டு எழுந்த சேவல் உள்ளி – குறு 154/3
ஆம்பல் குறுநர் நீர் வேட்டு ஆங்கு இவள் – குறு 178/3
உடன் பெய்தோரே அழல் வேட்டு அ அவி – பரி 5/41
வாய் ஆக யாம் கூற வேட்டு ஈவாய் கேள் இனி – கலி 93/16
தொல்_வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல் – கலி 118/3
மான்று வேட்டு எழுந்த செம் செவி எருவை – அகம் 3/5
போர் வேட்டு எழுந்த மள்ளர் கையதை – அகம் 144/14
செரு வேட்டு சிலைக்கும் செம் கண் ஆடவர் – அகம் 157/4
நாள் வேட்டு எழுந்த நயன் இல் பரதவர் – அகம் 187/22
இணர் இறுபு உடையும் நெஞ்சமொடு புணர்வு வேட்டு
எயிறு தீ பிறப்ப திருகி – அகம் 217/18,19
இருள் முகை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த – அகம் 238/4
நீள் வரை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த – அகம் 249/15
நீள் இரும் பொய்கை இரை வேட்டு எழுந்த – அகம் 276/1
ஏறு வேட்டு எழுந்த இனம் தீர் எருவை – அகம் 285/11
நிழல் உடை நெடும் கயம் புகல் வேட்டு ஆங்கு – அகம் 361/12
பயில் அரில் கிடந்த வேட்டு விளி வெரீஇ – அகம் 387/9
வயவு_உறு மகளிர் வேட்டு உணின் அல்லது – புறம் 20/14
தான் வேண்டு மருங்கின் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு – புறம் 52/4
வழு இன்று எய்தியும் அமையாய் செரு வேட்டு
இமிழ் குரல் முரசின் எழுவரொடு முரணி – புறம் 99/8,9
பெரு மலை விடர்_அகம் புலம்ப வேட்டு எழுந்து – புறம் 190/8
கடும் தெறல் செம் தீ வேட்டு
புறம் தாழ் புரி சடை புலர்த்துவோனே – புறம் 251/6,7
மண் நாண புகழ் வேட்டு
நீர் நாண நெய் வழங்கி – புறம் 384/15,16
அரும் படை தானை அமர் வேட்டு கலித்த – சிலப்.வஞ்சி 26/48
கொங்கர் செம் களம் வேட்டு
கங்கை பேர் யாற்று கரை போகிய – சிலப்.வஞ்சி 29/5,6
செரு வேட்டு புகன்று எழுந்து – சிலப்.வஞ்சி 29/14

மேல்


வேட்டும் (1)

எண் நாண பல வேட்டும்
மண் நாண புகழ் பரப்பியும் – புறம் 166/22,23

மேல்


வேட்டுவ (1)

நோன் சிலை வேட்டுவ நோய் இலை ஆகுக – புறம் 205/9

மேல்


வேட்டுவர் (7)

நிரை திமில் வேட்டுவர் கரை சேர் கம்பலை – மது 116
காந்தள் அம் கண்ணி கொலை வில் வேட்டுவர்
செம் கோட்டு ஆமான் ஊனொடு காட்ட – பதி 30/9,10
வேட்டுவர் உள்_வழி செப்புவேன் ஆட்டி – கலி 144/21
இன மீன் வேட்டுவர் ஞாழலொடு மிலையும் – அகம் 270/3
வேட்டுவர் இல்லை நின் ஒப்போர் என – புறம் 152/24
வெட்சி கானத்து வேட்டுவர் ஆட்ட – புறம் 202/1
வெள் வாய் வேட்டுவர் வீழ் துணை மகாஅர் – புறம் 324/3

மேல்


வேட்டுவவரியும் (1)

வேட்டுவவரியும் தோட்டு அலர் கோதையொடு – சிலப்.புகார் 0/73

மேல்


வேட்டுவன் (13)

எல்லு முயல் எறிந்த வேட்டுவன் சுவல – நற் 59/3
கொலை வல் வேட்டுவன் வலை பரிந்து போகிய – நற் 189/7
பார்வை வேட்டுவன் படு வலை வெரீஇ – நற் 212/1
பார்வை வேட்டுவன் காழ் களைந்து அருள – நற் 312/4
வேட்டுவன் பெறலொடு அமைந்தனை யாழ நின் – அகம் 28/8
தூண்டில் வேட்டுவன் வாங்க வாராது – அகம் 36/6
இரும் புலி வேட்டுவன் பொறி அறிந்து மாட்டிய – புறம் 19/5
கான் உறை வாழ்க்கை கத நாய் வேட்டுவன்
மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள் – புறம் 33/1,2
செல்வ தோன்றல் ஓர் வல் வில் வேட்டுவன்
தொழுதனென் எழுவேன் கை கவித்து இரீஇ – புறம் 150/7,8
யானை வேட்டுவன் யானையும் பெறுமே – புறம் 214/4
குறும்பூழ் வேட்டுவன் வறும் கையும் வருமே – புறம் 214/5
சொல் வலை வேட்டுவன் ஆயினன் முன்னே – புறம் 252/5
கைம்_மான் வேட்டுவன் கனை துயில் மடிந்து என – புறம் 320/3

மேல்


வேட்டேமே (9)

பாணனும் வாழ்க என வேட்டேமே – ஐங் 1/6
வழிவழி சிறக்க என வேட்டேமே – ஐங் 2/6
வாழ்க்கை பொலிக என வேட்டேமே – ஐங் 3/6
பழனம் ஆகற்க என வேட்டேமே – ஐங் 4/6
முன்கடை நிற்க என வேட்டேமே – ஐங் 5/6
எந்தையும் கொடுக்க என வேட்டேமே – ஐங் 6/6
கொண்டனன் செல்க என வேட்டேமே – ஐங் 7/6
அம்பல் ஆகற்க என வேட்டேமே – ஐங் 9/6
கொண்டனன் செல்க என வேட்டேமே – ஐங் 10/6

மேல்


வேட்டேன் (1)

உண்ணு நீர் வேட்டேன் என வந்தாற்கு அன்னை – கலி 51/6

மேல்


வேட்டை (1)

அரியல் அம் புகவின் அம் கோட்டு வேட்டை
நிரைய ஒள் வாள் இளையர் பெருமகன் – குறு 258/5,6

மேல்


வேட்டொடு (1)

ஊதல் வேண்டுமால் சிறிதே வேட்டொடு
வேய் பயில் அழுவத்து பிரிந்த நின் – அகம் 318/13,14

மேல்


வேட்டோமே (1)

வாய்ப்பது ஆக என வேட்டோமே – ஐங் 8/6

மேல்


வேட்டோய் (1)

புலவு களம் பொலிய வேட்டோய் நின் – புறம் 372/12

மேல்


வேட்டோர் (2)

வேட்டோர் அல்லது பிறர் இன்னாரே – நற் 216/11
வேட்டோர் திறத்து விரும்பிய நின் பாகனும் – கலி 66/23

மேல்


வேட்டோர்க்கு (1)

வாய்த்தன வாழி தோழி வேட்டோர்க்கு
அமிழ்தத்து அன்ன கமழ் தார் மார்பின் – அகம் 332/12,13

மேல்


வேட்டோரே (1)

உண்ணார் ஆகுப நீர் வேட்டோரே
ஆவும் மாவும் சென்று உண கலங்கி – புறம் 204/6,7

மேல்


வேட்டோளே (10)

என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 1/3
என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 2/3
என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 3/3
என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 4/3
என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 5/3
என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 6/3
என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 7/3
என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 8/3
என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 9/3
என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 10/3

மேல்


வேட்டோன் (1)

மது கொள் வேள்வி வேட்டோன் ஆயினும் – சிலப்.வஞ்சி 28/148

மேல்


வேட்ப (1)

வேளாண் வாயில் வேட்ப கூறி – பொரு 75

மேல்


வேட்பவ்வே (1)

சமம் கண் கூடி தாம் வேட்பவ்வே
நறு விரை துறந்த நாறா நரை தலை – புறம் 270/4,5

மேல்


வேட்பின் (1)

ஊறு நீர் அமிழ்து ஏய்க்கும் எயிற்றாய் நீ உணல் வேட்பின்
ஆறு நீர் இல என அறன் நோக்கி கூறுவீர் – கலி 20/11,12

மேல்


வேடத்து (1)

தாபத வேடத்து உயிர் உய்ந்து பிழைத்த – சிலப்.வஞ்சி 27/179

மேல்


வேடர் (1)

வில் தொழில் வேடர் குலனே குலனும் – சிலப்.மது 12/90

மேல்


வேண்ட (4)

வேலன் வேண்ட வெறி மனை வந்தோய் – நற் 34/9
பிழி மகிழ் வல்சி வேண்ட மற்று இது – புறம் 269/7
திரிபுரம் எரிய தேவர் வேண்ட
எரி முக பேர் அம்பு ஏவல் கேட்ப – சிலப்.புகார் 6/40,41
வந்து ஈக என்றே வணங்கினர் வேண்ட
தந்தேன் வரம் என்று எழுந்தது ஒரு குரல் – சிலப்.வஞ்சி 30/163,164

மேல்


வேண்டலமே (1)

பெட்பு இன்றி ஈதல் யாம் வேண்டலமே
விறல் சினம் தணிந்த விரை பரி புரவி – புறம் 205/2,3

மேல்


வேண்டலன் (1)

அரை நாள் வாழ்க்கையும் வேண்டலன் யானே – குறு 280/5

மேல்


வேண்டலனே (1)

புகழ் கெட வரூஉம் பொய் வேண்டலனே
தன் பெயர் கிளக்கும்_காலை என் பெயர் – புறம் 216/7,8

மேல்


வேண்டா (13)

வானம் வேண்டா உழவின் எம் – நற் 254/11
நாடினர் கொயல் வேண்டா நயந்து தாம் கொடுப்ப போல் – கலி 28/2
நாம் தூது மொழிந்தனம் விடல் வேண்டா நம்மினும் – கலி 28/22
வானம் வேண்டா வறன் இல் வாழ்க்கை – அகம் 186/1
வானம் வேண்டா வில் ஏர் உழவர் – அகம் 193/2
துணை வேண்டா செரு வென்றி – புறம் 16/10
நினைக்க வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 70/19
வருந்த வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 101/10
பரியல் வேண்டா வரு பதம் நாடி – புறம் 172/5
பந்தர் வேண்டா பலர் தூங்கு நீழல் – புறம் 320/2
சொல்லா வேண்டா தோன்றல் முந்து அறிந்த – புறம் 361/21
குறை செயல் வேண்டா நசைஇய இருக்கையேன் – புறம் 371/8
உணர்வு உடை மாக்கள் உரைக்கல் வேண்டா
திரு ஞெமிர் அகலத்து செங்கோல் வேந்தே – சிலப்.வஞ்சி 28/156,157

மேல்


வேண்டாதார் (1)

வேண்டாதார் நெஞ்சு உட்க வெரு வந்த கொடுமையும் – கலி 100/2

மேல்


வேண்டாது (3)

எண் பிழி நெய்யொடு வெண் கிழி வேண்டாது
சாந்து தலைக்கொண்ட ஓங்கு பெரும் சாரல் – நற் 328/8,9
கூறி உணர்த்தலும் வேண்டாது மற்று நீ – கலி 91/21
நசை வேண்டாது நன்று மொழிந்தும் – புறம் 359/12

மேல்


வேண்டாதோளே (1)

தாய் ஓம்பு ஆய் நலம் வேண்டாதோளே – அகம் 146/13

மேல்


வேண்டாமையின் (1)

வேண்டாமையின் மென்மெல வந்து – நற் 308/4

மேல்


வேண்டார் (5)

வெறிது நின் புகழ்களை வேண்டார் இல் எடுத்து ஏத்தும் – கலி 72/17
விலை வேண்டார் எம் இனத்து ஆயர்_மகளிர் – கலி 103/71
காண்டல் வேண்டிய அளவை வேண்டார்
உறு முரண் கடந்த ஆற்றல் – புறம் 135/20,21
ஈண்டோர் இன் சாயலனே வேண்டார்
எறி படை மயங்கிய வெருவரு ஞாட்பின் – புறம் 178/6,7
செல்வம் வேண்டார் செரு புகல் வேண்டி – புறம் 345/13

மேல்


வேண்டாள் (1)

ஈன்ற தாயோ வேண்டாள் அல்லள் – புறம் 346/2

மேல்


வேண்டி (39)

வேண்டுநர் வேண்டி ஆங்கு எய்தினர் வழிபட – திரு 248
கேளிர் போல கேள் கொளல் வேண்டி
வேளாண் வாயில் வேட்ப கூறி – பொரு 74,75
நட்பு கொளல் வேண்டி நயந்திசினோரும் – பெரும் 425
அ நிலை அணுகல் வேண்டி நின் அரை – பெரும் 467
திரு நகர் முற்றம் அணுகல் வேண்டி
கல்லென் ஒக்கல் நல் வலத்து இரீஇ – மலை 548,549
நிண சுறா அறுத்த உணக்கல் வேண்டி
இன புள் ஓப்பும் எமக்கு நலன் எவனோ – நற் 45/6,7
திருந்து கோல் எல் வளை வேண்டி யான் அழவும் – நற் 136/1
அன்பு பெரிது உடைமையின் அளித்தல் வேண்டி
பகலும் வருதி பல் பூ கானல் – நற் 223/2,3
உள் மலி நெஞ்சமொடு வண்மை வேண்டி
அரும் பொருட்கு அகன்ற காதலர் முயக்கு எதிர்ந்து – நற் 333/6,7
அரும் பொருள் கூட்டம் வேண்டி
பிரிந்து உறை காதலர் சென்ற நாட்டே – நற் 343/9,10
வருநர் வரையார் வார வேண்டி
விருந்து கண்மாறாது உணீஇய பாசவர் – பதி 21/8,9
வாரார் ஆயினும் இரவலர் வேண்டி
நேரின் தந்து அவர்க்கு ஆர் பதம் நல்கும் – பதி 55/10,11
அழி படர் வருத்த நின் அளி வேண்டி கலங்கியாள் – கலி 100/17
வேண்டிய வேண்டி ஆங்கு எய்துதல் வாய் எனின் – கலி 143/46
காதல் வேண்டி என் துறந்து – அகம் 55/16
வதுவை அயர்தல் வேண்டி புதுவதின் – அகம் 66/8
நிரம்பா வாழ்க்கை நேர்தல் வேண்டி
இரம் காழ் அன்ன அரும்பு முதிர் ஈங்கை – அகம் 125/2,3
மறி கொலைப்படுத்தல் வேண்டி வெறி புரி – அகம் 292/4
போகம் வேண்டி பொதுச்சொல் பொறாஅது – புறம் 8/2
நல் இசை வேட்டம் வேண்டி வெல் போர் – புறம் 31/5
வாழ்தல் வேண்டி
பொய் கூறேன் மெய் கூறுவல் – புறம் 139/5,6
பீடு இல் மன்னர் புகழ்ச்சி வேண்டி
செய்யா கூறி கிளத்தல் – புறம் 148/5,6
வினைக்கு வேண்டி நீ பூண்ட – புறம் 166/10
யாம் வேண்டி ஆங்கு எம் வறும் கலம் நிறைப்போன் – புறம் 171/5
தான் வேண்டி ஆங்கு தன் இறை உவப்ப – புறம் 171/6
செல்வம் வேண்டார் செரு புகல் வேண்டி
நிரல் அல்லோர்க்கு தரலோ இல் என – புறம் 345/13,14
அரும் கடி வியன் நகர் குறுகல் வேண்டி
கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்த்த ஆம்பல் – புறம் 383/6,7
வறன் யான் நீங்கல் வேண்டி என் அரை – புறம் 385/5
திருந்து கழல் சேவடி குறுகல் வேண்டி
வென்று இரங்கும் விறல் முரசினோன் – புறம் 387/18,19
தன் உழை குறுகல் வேண்டி என் அரை – புறம் 390/13
அகம் மலி உவகையொடு அணுகல் வேண்டி
கொன்று சினம் தணியா புலவு நாறு மருப்பின் – புறம் 394/10,11
அரும் கலம் வரவே அருளினன் வேண்டி
ஐயென உரைத்தன்றி நல்கி தன் மனை – புறம் 395/28,29
பகடே அத்தை யான் வேண்டி வந்தது என – புறம் 399/28
பண் அமை சிலம்பு பகர்தல் வேண்டி
பாடல்_சால் சிறப்பின் பாண்டியன் பெரும் சீர் – சிலப்.புகார் 0/18,19
சூழ் கழல் மன்னற்கு காட்டல் வேண்டி
இரு வகை கூத்தின் இலக்கணம் அறிந்து – சிலப்.புகார் 3/11,12
ஓர் ஏழ் பாலை நிறுத்தல் வேண்டி
வன்மையின் கிடந்த தார பாகமும் – சிலப்.புகார் 3/71,72
வாழ்தல் வேண்டி ஊழ்வினை துரப்ப – சிலப்.மது 20/71
என் கால் சிலம்பு பகர்தல் வேண்டி நின்-பால் – சிலப்.மது 20/73
வீங்கு புனம் உணீஇய வேண்டி வந்த – சிலப்.வஞ்சி 27/219

மேல்


வேண்டிய (7)

துப்பு கொளல் வேண்டிய துணையிலோரும் – பெரும் 426
இடுக்கண் அஞ்சி இரந்தோர் வேண்டிய
கொடுத்து அவை தா என கூறலின் – குறு 349/5,6
வேண்டிய குறிப்பினை ஆகி – ஐங் 46/3
வேண்டிய வேண்டி ஆங்கு எய்துதல் வாய் எனின் – கலி 143/46
பொன் நேர் புது மலர் வேண்டிய குற_மகள் – அகம் 52/3
காண்டல் வேண்டிய அளவை வேண்டார் – புறம் 135/20
விரி தரு பூம் குழல் வேண்டிய பெயரே – சிலப்.மது 17/56

மேல்


வேண்டியது (4)

யாது நீ வேண்டியது
பேதாய் பொருள் வேண்டும் புன்கண்மை ஈண்டு இல்லை யாழ – கலி 61/14,15
வேண்டியது விளைக்கும் ஆற்றலை ஆகலின் – புறம் 38/9
வேண்டியது உணர்ந்தோன் தாள் வாழியவே – புறம் 386/25
வேண்டியது ஒன்றின் விரும்பினிர் ஆடின் – சிலப்.மது 11/131

மேல்


வேண்டியார் (1)

தூண்டிலா விட்டு துடக்கி தான் வேண்டியார்
நெஞ்சம் பிணித்தல் தொழிலா திரிதரும் – கலி 85/23,24

மேல்


வேண்டியும் (2)

நட்டோர் ஆக்கம் வேண்டியும் ஒட்டிய – நற் 286/7
அதனால் வசை நீக்கி இசை வேண்டியும்
நசை வேண்டாது நன்று மொழிந்தும் – புறம் 359/11,12

மேல்


வேண்டின் (11)

நீடு பசி ஒராஅல் வேண்டின் நீடு இன்று – பொரு 62
பக்கின் தோன்றும் நாடன் வேண்டின்
பல் பசு பெண்டிரும் பெறுகுவன் – ஐங் 271/2,3
அரு மழை தரல் வேண்டின் தருகிற்கும் பெருமையளே – கலி 39/6
தளர்_இயால் என் அறிதல் வேண்டின் பகை அஞ்சா – கலி 113/6
பொறி அமை பாவையின் தூங்கல் வேண்டின்
என் ஆம்-கொல்லோ தோழி மயங்கிய – அகம் 98/20,21
நுண் கோல் அகவுநர் வேண்டின் வெண் கோட்டு – அகம் 208/3
வென்றி கொள் உவகையொடு புகுதல் வேண்டின்
யாண்டு உறைவது-கொல் தானே மாண்ட – அகம் 354/11,12
நுமக்கு உரித்து ஆகல் வேண்டின் சென்று அவற்கு – புறம் 97/19
இன்மை தீர வேண்டின் எம்மொடு – புறம் 180/8
உண்ணா வறும் கடும்பு உய்தல் வேண்டின்
இன்னே செல்-மதி நீயே சென்று அவன் – புறம் 181/7,8
வெட்சி மலர் புனைய வெள் வாள் உழத்தியும் வேண்டின் வேற்றூர் – சிலப்.மது 12/122

மேல்


வேண்டினமே (1)

வீங்க முயங்கல் யாம் வேண்டினமே
தீம் பால் படுதல் தாம் அஞ்சினரே ஆயிடை – அகம் 26/15,16

மேல்


வேண்டினர்க்கு (1)

வேண்டுப_வேண்டுப வேண்டினர்க்கு அருளி – பெரும் 444

மேல்


வேண்டினள் (1)

காண்டல் விருப்பொடு வேண்டினள் ஆகி – சிலப்.புகார் 6/114

மேல்


வேண்டினும் (11)

துடைத்து நீ வேண்டினும் வெல்லாது கொண்டு ஆடும் – கலி 95/20
மன்றல் வேண்டினும் பெறுகுவை ஒன்றோ – அகம் 318/8
செல்லும் உலகத்து செல்வம் வேண்டினும்
ஞாலம் காவலர் தோள் வலி முருக்கி – புறம் 18/13,14
ஒரு நீ ஆகல் வேண்டினும் சிறந்த – புறம் 18/15
நல் இசை நிறுத்தல் வேண்டினும் மற்று அதன் – புறம் 18/16
செம் ஞாயிற்று நிலவு வேண்டினும்
வெண் திங்களுள் வெயில் வேண்டினும் – புறம் 38/7,8
வெண் திங்களுள் வெயில் வேண்டினும்
வேண்டியது விளைக்கும் ஆற்றலை ஆகலின் – புறம் 38/8,9
இன மலி கத சே களனொடு வேண்டினும்
களம் மலி நெல்லின் குப்பை வேண்டினும் – புறம் 171/8,9
களம் மலி நெல்லின் குப்பை வேண்டினும்
அரும் கலம் களிற்றொடு வேண்டினும் பெருந்தகை – புறம் 171/9,10
அரும் கலம் களிற்றொடு வேண்டினும் பெருந்தகை – புறம் 171/10
களிறொடு நெடும் தேர் வேண்டினும் கடவ – புறம் 313/4

மேல்


வேண்டினெம் (1)

அரிசி வேண்டினெம் ஆக தான் பிற – புறம் 140/5

மேல்


வேண்டினை (1)

காண்டல் வேண்டினை ஆயின் மாண்ட நின் – புறம் 133/3

மேல்


வேண்டு (58)

வேண்டு புலம் கவர்ந்த ஈண்டு பெரும் தானையொடு – முல் 90
யாண்டு பல கழிய வேண்டு புலத்து இறுத்து – மது 150
வெடி பட கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த – மது 233
காமர் உருவின் தாம் வேண்டு பண்ணியம் – மது 422
இரு கோட்டு அறுவையர் வேண்டு வயின் திரிதர – நெடு 35
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை ஒண் நுதல் – குறி 1
வேண்டு அமர் நடையர் மென்மெல வருக – நற் 21/3
வருந்தல் வாழி வேண்டு அன்னை கரும் தாள் – நற் 351/5
யாண்டு உளர்-கொல்லோ வேண்டு வினை முடிநர் – குறு 195/3
திறப்பல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் கதவே – குறு 321/8
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை உது காண் – ஐங் 101/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் – ஐங் 102/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை புன்னையொடு – ஐங் 103/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் – ஐங் 104/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை முழங்கு கடல் – ஐங் 105/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை அவர் நாட்டு – ஐங் 106/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை என் தோழி – ஐங் 107/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை கழிய – ஐங் 108/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நெய்தல் – ஐங் 109/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை புன்னை – ஐங் 110/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை என் ஐ – ஐங் 201/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் – ஐங் 202/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – ஐங் 203/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை அஃது எவன்-கொல் – ஐங் 204/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை என் தோழி – ஐங் 205/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை உவ காண் – ஐங் 206/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நன்றும் – ஐங் 207/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை கானவர் – ஐங் 208/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நீ மற்று – ஐங் 209/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – ஐங் 210/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை தோழி – ஐங் 366/1
மழை வேண்டு புலத்து மாரி நிற்ப – பதி 13/26
யாண்டு தலைப்பெயர வேண்டு புலத்து இறுத்து – பதி 15/1
வென்று கலம் தரீஇயர் வேண்டு புலத்து இறுத்து அவர் – பதி 53/1
வேண்டு வழி நடந்து தாங்கு தடை பொருது – பரி 7/19
தாம் வேண்டு காதல் கணவர் எதிர்ப்பட – பரி 10/35
வேண்டு உருவம் கொண்டதோர் கூற்றம்-கொல் ஆண்டார் – கலி 56/9
யான் வேண்டு ஒருவன் என் அல்லல் உறீஇயான் – கலி 145/41
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நின் மகள் – அகம் 48/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – அகம் 68/1
கேட்டியோ வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – அகம் 68/4
யாண்டு பல கழிய வேண்டு_வயின் பிழையாது – அகம் 78/19
வெருவரு தானையொடு வேண்டு புலத்து இறுத்த – அகம் 125/17
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – அகம் 158/7
தாம் வேண்டு உருவின் அணங்கு-மார் வருமே – அகம் 158/9
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை உயர் சிமை – அகம் 190/6
முளை தருபு ஊட்டி வேண்டு குளகு அருத்த – அகம் 218/2
ஈண் பல் நாற்றம் வேண்டு_வயின் உவப்ப – அகம் 379/12
கரப்பு இல் உள்ளமொடு வேண்டு மொழி பயிற்றி – புறம் 34/13
முறை வேண்டு பொழுதின் பதன் எளியோர் ஈண்டு – புறம் 35/15
உறை வேண்டு பொழுதில் பெயல் பெற்றோறே – புறம் 35/16
வேண்டு இடத்து அடூஉம் வெல் போர் வேந்தே – புறம் 41/3
தான் வேண்டு மருங்கின் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு – புறம் 52/4
ஈண்டு செலல் கொண்மூ வேண்டு வயின் குழீஇ – புறம் 161/2
படை வேண்டு_வழி வாள் உதவியும் – புறம் 179/6
வினை வேண்டு_வழி அறிவு உதவியும் – புறம் 179/7
வெம் கால் வம்பலர் வேண்டு புலத்து உறையவும் – புறம் 230/2
விலை மீன் உணங்கல் பொருட்டு ஆக வேண்டு உருவம் கொண்டு வேறு ஓர் – சிலப்.புகார் 7/58

மேல்


வேண்டு-வயின் (1)

விச்சை கோலத்து வேண்டு-வயின் படர்தர – சிலப்.வஞ்சி 26/230

மேல்


வேண்டு_வயின் (2)

யாண்டு பல கழிய வேண்டு_வயின் பிழையாது – அகம் 78/19
ஈண் பல் நாற்றம் வேண்டு_வயின் உவப்ப – அகம் 379/12

மேல்


வேண்டு_வழி (2)

படை வேண்டு_வழி வாள் உதவியும் – புறம் 179/6
வினை வேண்டு_வழி அறிவு உதவியும் – புறம் 179/7

மேல்


வேண்டுதி (5)

ஆய் தொடி மடவரல் வேண்டுதி ஆயின் – ஐங் 196/2
யான் அவர் மறத்தல் வேண்டுதி ஆயின் – ஐங் 209/2
குடி-தொறும் நல்லாரை வேண்டுதி எல்லா – கலி 110/2
பழி தலைத்தருதல் வேண்டுதி மொழி கொண்டு – அகம் 333/4
வேனில் திங்களும் வேண்டுதி என்றே – சிலப்.மது 13/28

மேல்


வேண்டுதிர் (2)

ஆங்கு பிலம் புக வேண்டுதிர் ஆயின் – சிலப்.மது 11/104
மட்டு உண் வாழ்க்கை வேண்டுதிர் ஆயின் – சிலப்.மது 12/18

மேல்


வேண்டுதும் (3)

வேண்டுதும் வாழிய எந்தை வேங்கை – நற் 232/7
வருதல் வேண்டுதும் என்ப – ஐங் 88/3
விழு_தகை பெறுக என வேண்டுதும் என்மாரும் – பரி 11/117

மேல்


வேண்டுதுமே (3)

ஒல்லேம் போல் யாம் அது வேண்டுதுமே – ஐங் 88/4
மால் வரை வெற்பன் மண அணி வேண்டுதுமே
கயிலை நல் மலை இறை மகனை நின் மதி நுதல் – சிலப்.வஞ்சி 24/79,80
மா மலை வெற்பன் மண அணி வேண்டுதுமே
பாடு உற்று – சிலப்.வஞ்சி 24/114,115

மேல்


வேண்டுநர் (2)

வேண்டுநர் வேண்டி ஆங்கு எய்தினர் வழிபட – திரு 248
மேலோர் உறையுளும் வேண்டுநர் யாஅர் – பரி 17/8

மேல்


வேண்டுநர்க்கு (3)

மடை வேண்டுநர்க்கு இடை அருகாது – புறம் 366/18
அவிழ் வேண்டுநர்க்கு இடை அருளி – புறம் 366/19
விலைய ஆக வேண்டுநர்க்கு அளித்து ஆங்கு – சிலப்.மது 22/84

மேல்


வேண்டுநர்க்கும் (2)

முறை வேண்டுநர்க்கும் குறை வேண்டுநர்க்கும் – பெரும் 443
முறை வேண்டுநர்க்கும் குறை வேண்டுநர்க்கும்
வேண்டுப_வேண்டுப வேண்டினர்க்கு அருளி – பெரும் 443,444

மேல்


வேண்டுப (4)

வேண்டுப_வேண்டுப வேண்டினர்க்கு அருளி – பெரும் 444
வேண்டுப_வேண்டுப வேண்டினர்க்கு அருளி – பெரும் 444
வேண்டுப_வேண்டுப வேந்தன் தேஎத்து – புறம் 179/8
வேண்டுப_வேண்டுப வேந்தன் தேஎத்து – புறம் 179/8

மேல்


வேண்டுப_வேண்டுப (2)

வேண்டுப_வேண்டுப வேண்டினர்க்கு அருளி – பெரும் 444
வேண்டுப_வேண்டுப வேந்தன் தேஎத்து – புறம் 179/8

மேல்


வேண்டுபவரோடு (1)

தான் வேண்டுபவரோடு துஞ்சும்-கொல் துஞ்சாது – கலி 145/42

மேல்


வேண்டும் (46)

அறிவு அறிந்து அளவல் வேண்டும் மறுதரற்கு – நற் 32/6
நீயே சூழ்தல் வேண்டும்
பூ வேய் கண்ணி அது பொருந்தும் மாறே – நற் 122/10,11
நிறுத்தல் வேண்டும் என்றி நிலைப்ப – நற் 338/5
அருளல் வேண்டும் அன்பு உடையோய் என – நற் 342/5
பசலை உணீஇயர் வேண்டும்
திதலை அல்குல் என் மாமை கவினே – குறு 27/4,5
எந்தையும் கொடீஇயர் வேண்டும்
அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழிமே – குறு 51/5,6
உது காண் தெய்ய உள்ளல் வேண்டும்
நிலவும் இருளும் போல புலவு திரை – குறு 81/5,6
திரு_மறு_மார்ப நீ அருளல் வேண்டும்
விறல் மிகு விழு சீர் அந்தணர் காக்கும் – பரி 1/39,40
துணி புனல் ஆக துறை வேண்டும் மைந்தின் – பரி 6/30
தாம் வேண்டும் பட்டினம் எய்தி கரை சேரும் – பரி 10/38
யாம் வேண்டும் வையை புனல் எதிர்கொள் கூடல் – பரி 10/40
தாழ்வு_உழி உய்யாது தான் வேண்டும் ஆறு உய்ப்ப – பரி 11/110
பொருள்_வயின் பிரிதல் வேண்டும் என்னும் – கலி 21/4
விரிந்து ஆனா சினை-தொறூஉம் வேண்டும் தாது அமர்ந்து ஆடி – கலி 30/2
பின் ஈதல் வேண்டும் நீ பிரிந்தோள் நட்பு என நீவி – கலி 48/21
நெடிது உள்ளல் ஓம்புதல் வேண்டும் இவளே – கலி 50/11
பேதாய் பொருள் வேண்டும் புன்கண்மை ஈண்டு இல்லை யாழ – கலி 61/15
தெரி கோதை அம் நல்லாய் தேறீயல் வேண்டும்
பொரு கரை வாய் சூழ்ந்த பூ மலி வையை – கலி 98/9,10
தொல் ஊழி தடுமாறி தொகல் வேண்டும் பருவத்தால் – கலி 129/1
உறையொடு நின்றீயல் வேண்டும் ஒருங்கே – கலி 145/56
கொண்டு ஆங்கு பெயர்தல் வேண்டும் கொண்டலொடு – அகம் 10/8
எழில் மலர் புரைதல் வேண்டும் அலரே – அகம் 45/8
மதுகை மாய்தல் வேண்டும் பெரிது அழிந்து – அகம் 71/15
உள்ளல் வேண்டும் ஒழிந்த பின் என – அகம் 129/1
மாலை வருதல் வேண்டும் சோலை – அகம் 148/12
ஆன்றல் வேண்டும் வான் தோய் வெற்ப – அகம் 168/3
சில நாள் தாங்கல் வேண்டும் என்று நின் – அகம் 173/6
கடும் பகல் வருதல் வேண்டும் தெய்ய – அகம் 182/13
அறிதல் வேண்டும் என பல் பிரப்பு இரீஇ – அகம் 242/9
விழவில் செலீஇயர் வேண்டும் வென் வேல் – அகம் 326/8
அறிய கூறல் வேண்டும் தோழி – அகம் 382/8
இறுக்கல் வேண்டும் திறையே மறுப்பின் – புறம் 97/20
வருக என வேண்டும் வரிசையோர்க்கே – புறம் 207/6
இரந்தன்று ஆகல் வேண்டும் பொலம் தார் – புறம் 226/4
வான் சோறு கொண்டு தீம் பால் வேண்டும்
முனி தலை புதல்வர் தந்தை – புறம் 250/7,8
வளர வேண்டும் அவளே என்றும் – புறம் 339/10
வாழ்தல் வேண்டும் இவண் வரைந்த வைகல் – புறம் 367/9
தாயர்க்கும் வேண்டும் கடன் கழித்து மேய நாள் – சிலப்.புகார் 9/32
அறியாமை என்று அறியல் வேண்டும்
செய் தவத்தீர் நும் திருமுன் பிழைத்தோர்க்கு – சிலப்.புகார் 10/238,239
பிலம் புக வேண்டும் பெற்றி ஈங்கு இல்லை – சிலப்.மது 11/153
வெட்சி மலர் புனைய வெள் வாள் உழத்தியும் வேண்டும் போலும் – சிலப்.மது 12/121
வடியா கிளவி மனக்கொளல் வேண்டும்
குரவர் பணி அன்றியும் குல_பிறப்பு_ஆட்டியோடு – சிலப்.மது 13/88,89
கையறு நெஞ்சம் கடியல் வேண்டும்
பொய் தீர் காட்சி புரையோய் போற்றி – சிலப்.மது 13/91,92
பத்தினி கடவுளை பரசல் வேண்டும் என – சிலப்.வஞ்சி 25/114
இகழாது என் சொல் கேட்டல் வேண்டும்
வையம் காவல் பூண்ட நின் நல் யாண்டு – சிலப்.வஞ்சி 28/128,129
பெரு நல் வேள்வி நீ செயல் வேண்டும்
நாளை செய்குவம் அறம் எனின் இன்றே – சிலப்.வஞ்சி 28/178,179

மேல்


வேண்டும்-மன்னோ (1)

விழவின் செலீஇயர் வேண்டும்-மன்னோ
யாணர் ஊரன் காணுநன் ஆயின் – நற் 390/6,7

மேல்


வேண்டுமால் (6)

செய்தல் வேண்டுமால் கைதொழுது இரப்பல் – நற் 102/4
கரத்தல் வேண்டுமால் மற்றே பரப்பு நீர் – நற் 382/7
வன்கண் சூழ்ச்சியும் வேண்டுமால் சிறிதே – குறு 73/5
சொல்லல் வேண்டுமால் அலவ பல் கால் – அகம் 170/8
ஊதல் வேண்டுமால் சிறிதே வேட்டொடு – அகம் 318/13
செய்தல் வேண்டுமால் நன்றோ வானோர் – புறம் 213/22

மேல்


வேண்டுமோ (2)

நின்னை யான் கழறுதல் வேண்டுமோ
என்னோர்கள் இடும்பையும் களைந்தீவாய் நினக்கே – கலி 100/22,23
கேட்டால் எவன் செய்ய வேண்டுமோ மற்று இகா – கலி 107/12

மேல்


வேண்டுவ (2)

என் அறி அளவையின் வேண்டுவ முகந்துகொண்டு – பொரு 128
வேண்டுவ அளவையுள் யாண்டு பல கழிய – பதி 55/13

மேல்


வேண்டுவல் (9)

ஒழிதல் வேண்டுவல் சூழின் பழி இன்று – கலி 8/20
வதுவை அயர்தல் வேண்டுவல் ஆங்கு – கலி 52/23
அருளீயல் வேண்டுவல் யான் – கலி 61/17
காயாமை வேண்டுவல் யான் – கலி 82/7
வேண்டுவல் என்று விலக்கினை நின் போல்வார் – கலி 94/7
கோயிலுள் கண்டார் நகாமை வேண்டுவல்
தண்டா தகடு உருவ வேறு ஆக காவின் கீழ் – கலி 94/39,40
செல்லாது நின்றீயல் வேண்டுவல் நீ செல்லின் – கலி 145/28
அதற்பட அருளல் வேண்டுவல் விறல் புகழ் – புறம் 159/26
விடுதல் வேண்டுவல் அத்தை படு திரை – புறம் 160/28

மேல்


வேண்டுவழி (1)

விரவு மொழி கட்டூர் வேண்டுவழி கொளீஇ – அகம் 212/14

மேல்


வேண்டுவன் (2)

கொண்டி வேண்டுவன் ஆயின் கொள்க என – புறம் 51/6
ஈண்டே போல வேண்டுவன் ஆயின் – புறம் 292/5

மேல்


வேண்டுவோரே (1)

குறு நடை கூட்டம் வேண்டுவோரே – நற் 41/10

மேல்


வேண்டேம் (5)

வேண்டேம் பெரும நின் பரத்தை – ஐங் 48/4
யாம் வேண்டேம் என்று விலக்கவும் எம் வீழும் – கலி 94/32
அவை பெறல் வேண்டேம் அடு போர் பேக – புறம் 146/2
கோள் இவண் வேண்டேம் புரவே நார் அரி – புறம் 297/5
பிறர் பாடி பெறல் வேண்டேம்
அவன் பாடுதும் அவன் தாள் வாழிய என – புறம் 382/6,7

மேல்


வேண்டேன்-மன் (3)

கொண்டு நீ மாறிய கவின் பெறல் வேண்டேன்-மன்
உண்டாதல் சாலா என் உயிர் சாதல் உணர்ந்து நின் – கலி 77/9,10
தொல் நலம் இழந்த கண் துயில் பெறல் வேண்டேன்-மன்
நின் அணங்கு உற்றவர் நீ செய்யும் கொடுமைகள் – கலி 77/13,14
வீ சேர்ந்து வண்டு ஆர்க்கும் கவின் பெறல் வேண்டேன்-மன்
நோய் சேர்ந்த திறம் பண்ணி நின் பாணன் எம் மனை – கலி 77/17,18

மேல்


வேண்மாள் (2)

ஈனா வேண்மாள் இடம் துழந்து அட்ட – புறம் 372/8
வதுவை வேண்மாள் மங்கல மடந்தை – சிலப்.வஞ்சி 28/51

மேல்


வேண்மாளுடன் (1)

இளங்கோ_வேண்மாளுடன் இருந்து_அருளி – சிலப்.வஞ்சி 25/5

மேல்


வேண்மான் (5)

வீரை வேண்மான் வெளியன் தித்தன் – நற் 58/5
இருங்கோ வேண்மான் இயல் தேர் பொருநன் என்று – அகம் 36/19
நறவு_மகிழ் இருக்கை நன்னன் வேண்மான்
வயலை வேலி வியலூர் அன்ன நின் – அகம் 97/12,13
வெளியன் வேண்மான் ஆஅய் எயினன் – அகம் 208/5
நெடும் கை வேண்மான் அரும் கடி பிடவூர் – புறம் 395/20

மேல்


வேணவா (1)

வேணவா நலிய வெய்ய உயிரா – நற் 61/2

மேல்


வேத்தர் (1)

ஆ-தலை பட்ட துயர் தீர்க்க வேத்தர்
மருள வைகல்வைகல் மாறு அட்டு – சிலப்.மது 17/160,161

மேல்


வேத்தவை (1)

இசை பெறு திருவின் வேத்தவை ஏற்ப – மலை 39

மேல்


வேத்தவையானே (1)

வென்ற தேர் பிறர் வேத்தவையானே – புறம் 382/22

மேல்


வேத்தியல் (3)

வேத்தியல் இழந்த வியல் நிலம் போல – சிலப்.மது 11/61
வேத்தியல் பொதுவியல் என இரு திறத்து – சிலப்.மது 14/148
வேத்தியல் மண்டபம் மேவிய பின்னர் – சிலப்.வஞ்சி 28/79

மேல்


வேத்தினம் (1)

வேத்தினம் நடுக்கும் வேலோன் இருந்துழி – சிலப்.வஞ்சி 26/127

மேல்


வேத்து (2)

வேத்து அமர் கடந்த வென்றி நல் வேல் – அகம் 27/15
வேத்து இயல் பொது இயல் என்ற இரு திறத்தின் – சிலப்.புகார் 3/39

மேல்


வேத (7)

வேத முதல்வன் என்ப – நற் 0/6
வேத மா பூண் வைய தேர் ஊர்ந்து – பரி 5/23
நாஅல் வேத நெறி திரியினும் – புறம் 2/18
வேத வேள்வி தொழில் முடித்ததூஉம் – புறம் 224/9
விண்ணவன் வேத_முதல்வன் விளங்கு ஒளி – சிலப்.புகார் 10/189
வேத_முதல்வன் பயந்தோன் என்பது – சிலப்.மது 14/48
வேத_முதல்வன் வேள்வி கருவியோடு – சிலப்.மது 22/35

மேல்


வேத_முதல்வன் (3)

விண்ணவன் வேத_முதல்வன் விளங்கு ஒளி – சிலப்.புகார் 10/189
வேத_முதல்வன் பயந்தோன் என்பது – சிலப்.மது 14/48
வேத_முதல்வன் வேள்வி கருவியோடு – சிலப்.மது 22/35

மேல்


வேதத்து (3)

வேதத்து மறை நீ பூதத்து முதலும் நீ – பரி 3/66
நன் பனுவல் நால் வேதத்து
அரும் சீர்த்தி பெரும் கண்ணுறை – புறம் 15/17,18
ஓதிய வேதத்து ஒளி உறின் அல்லது – சிலப்.புகார் 10/190

மேல்


வேதம் (3)

சிறந்த வேதம் விளங்க பாடி – மது 468
ஓதல் அந்தணர் வேதம் பாட – மது 656
ஒருசார் அறத்தொடு வேதம் புணர் தவம் முற்றி – பரி 23/18

மேல்


வேதரும் (1)

ஆயுள் வேதரும் கால கணிதரும் – சிலப்.புகார் 5/44

மேல்


வேதல் (1)

பொறி வரி தட கை வேதல் அஞ்சி – ஐங் 327/1

மேல்


வேதாளிகரொடு (2)

வேதாளிகரொடு நாழிகை இசைப்ப – மது 671
சூதர் மாதகர் வேதாளிகரொடு
நாழிகை கணக்கர் நலம் பெறு கண்ணுளர் – சிலப்.புகார் 5/48,49

மேல்


வேதிகை (1)

பவள திரள் கால் பைம் பொன் வேதிகை
நெடு நிலை மாளிகை கடை_முகத்து யாங்கணும் – சிலப்.புகார் 5/148,149

மேல்


வேதிகைகளும் (1)

வெண் கால் அமளியும் விதான வேதிகைகளும்
தண் கதிர் மதியம்-தான் கடிகொள்ள – சிலப்.வஞ்சி 28/45,46

மேல்


வேதியர் (1)

ஊதை ஊர்தர உறை சிறை வேதியர்
நெறி நிமிர் நுடங்கு அழல் பேணிய சிறப்பின் – பரி 11/84,85

மேல்


வேதின் (1)

முலை வேதின் ஒற்றி முயங்கி பொதிவேம் – கலி 106/35

மேல்


வேதின (2)

வேதின வெரிநின் ஓதி முது போத்து – குறு 140/1
வேதின துப்பவும் கோடு கடை தொழிலவும் – சிலப்.மது 14/176

மேல்


வேது (2)

பண்பு தர வந்த என் தொடர் நோய் வேது
கொள்வது போலும் கடும் பகல் ஞாயிறே – கலி 145/25,26
கொம்மை வரி முலை வெம்மை வேது உறீஇ – சிலப்.வஞ்சி 28/16

மேல்


வேந்தர் (59)

வய வேந்தர் ஒண் குருதி – மது 30
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர்
இன் இசை முரசம் இடை புலத்து ஒழிய – மது 348,349
இகல் மீ கடவும் இரு பெரு வேந்தர்
வினை இடை நின்ற சான்றோர் போல – குறி 27,28
விசி பிணி முழவின் வேந்தர் சூடிய – பட் 293
இரு பெரு வேந்தர் பொரு_களத்து ஒழித்த – நற் 180/7
வேந்தர் ஓட்டிய ஏந்து வேல் நன்னன் – நற் 270/9
பசும் பூண் வேந்தர் அழிந்த பாசறை – நற் 349/6
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் வேந்தர்
வென்று எறி முரசின் நன் பல முழங்கி – குறு 380/1,2
போர் எதிர் வேந்தர் தார் அழிந்து ஒராலின் – பதி 23/17
போர் எதிர் வேந்தர் ஒரூஉப நின்னே – பதி 33/12
வான் தோய் வெண்குடை வேந்தர்_தம் எயிலே – பதி 52/31
நனம் தலை வேந்தர் தார் அழிந்து அலற – பதி 55/17
பொலம் பூண் வேந்தர் பலர் தில் அம்ம – பதி 64/2
கடும் சின வேந்தர் செம்மல் தொலைத்த – பதி 70/10
வெல் போர் வேந்தர் முரசு கண் போழ்ந்து அவர் – பதி 79/12
மாறு கொள் வேந்தர் பாசறையோர்க்கே – பதி 83/9
ஒளிறு வாள் வய வேந்தர்
களிறொடு கலம் தந்து – பதி 90/6,7
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தர் ஓட்டிய – அகம் 78/21
உடன் இயைந்து எழுந்த இரு பெரு வேந்தர்
கடல் மருள் பெரும் படை கலங்க தாக்கி – அகம் 116/15,16
இரு பெரு வேந்தர் மாறு கொள் வியன் களத்து – அகம் 174/1
வைப்பின் யாணர் வளம் கெழு வேந்தர்
ஞாலம் நாறும் நலம் கெழு நல் இசை – அகம் 181/14,15
பதினொரு வேளிரொடு வேந்தர் சாய – அகம் 246/12
பணை கெழு வேந்தர் பல் படை தானை – அகம் 278/2
தேம்பினை வாழி என் நெஞ்சே வேந்தர்
கோண் தணி எயிலின் காப்பு சிறந்து – அகம் 372/14,15
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர்
ஒருங்கு அகப்படுத்த முரவு வாய் ஞாயில் – அகம் 373/16,17
மாற்று இரு வேந்தர் மண் நோக்கினையே – புறம் 42/24
அறத்தின் மண்டிய மற போர் வேந்தர்
தாம் மாய்ந்தனரே குடை துளங்கினவே – புறம் 62/7,8
அடங்கா தானை வேந்தர் உடங்கு இயைந்து – புறம் 71/2
முரசு கெழு வேந்தர் அரசு கெழு திருவே – புறம் 75/12
வென்று எறி முரசின் வேந்தர் எம் – புறம் 112/4
வலம் படு தானை வேந்தர்
பொலம் படை கலி_மா எண்ணுவோரே – புறம் 116/18,19
வேந்தர் நாண பெயர்வேன் சாந்து அருந்தி – புறம் 161/26
மண் கெழு தானை ஒண் பூண் வேந்தர்
வெண்குடை செல்வம் வியத்தலோ இலமே – புறம் 197/7,8
கடும் பகட்டு யானை வேந்தர்
ஒடுங்க வென்றியும் நின்னொடு செலவே – புறம் 265/8,9
உரை சால் சிறப்பின் வேந்தர் முன்னர் – புறம் 303/6
இரும் கடல் தானை வேந்தர்
பெரும் களிற்று முகத்தினும் செலவு ஆனாதே – புறம் 332/9,10
வருதல் ஆனார் வேந்தர் தன் ஐயர் – புறம் 337/16
கொற்ற வேந்தர் தரினும் தன் தக – புறம் 338/8
முறம் செவி யானை வேந்தர்
மறம் கெழு நெஞ்சம் கொண்டு ஒளித்தோளே – புறம் 339/12,13
வந்தோர் பலரே வம்ப வேந்தர்
பிடி உயிர்ப்பு அன்ன கை கவர் இரும்பின் – புறம் 345/7,8
விளங்கு உறு பராரைய ஆயினும் வேந்தர்
வினை நவில் யானை பிணிப்ப – புறம் 347/9,10
கடு மான் வேந்தர் காலை வந்து எம் – புறம் 350/5
வென்று எறி முரசின் வேந்தர் என்றும் – புறம் 351/5
விளங்கு திணை வேந்தர் களம்-தொறும் சென்று – புறம் 373/28
அண்ணல் யானை வேந்தர்
உண்மையோ அறியலர் காண்பு அறியலரே – புறம் 390/27,28
முடி கெழு வேந்தர் மூவர்க்கும் உரியது – சிலப்.புகார் 0/61
இரு பெரு வேந்தர் முனை_இடம் போல – சிலப்.புகார் 5/59
வெல் போர் வேந்தர் முனை_இடம் போல – சிலப்.புகார் 10/118
முடி உடை வேந்தர் மூவருள்ளும் – சிலப்.புகார் 10/250
நீள் நில வேந்தர் கொற்றம் சிதையாது – சிலப்.மது 15/146
அடியேன் அறியேன் ஆயினும் வேந்தர்
முடி முதல் கலன்கள் சமைப்பேன் யான் என – சிலப்.மது 16/113,114
அரைசு ஆள் செல்வத்து நிரை தார் வேந்தர்
வீயா திருவின் விழு குடி பிறந்த – சிலப்.மது 23/142,143
முடி கெழு வேந்தர் மூவருள்ளும் – சிலப்.மது 23/205
நும் போல் வேந்தர் நும்மொடு இகலி – சிலப்.வஞ்சி 25/152
வம்பு அணி யானை வேந்தர் ஒற்றே – சிலப்.வஞ்சி 25/175
இளங்கோ வேந்தர் இறந்ததன் பின்னர் – சிலப்.வஞ்சி 27/159
வெஞ்சினம் விளியார் வேந்தர் என்பதை – சிலப்.வஞ்சி 28/215
தென் தமிழ் நாடு ஆளும் வேந்தர்
செரு வேட்டு புகன்று எழுந்து – சிலப்.வஞ்சி 29/13,14
முடி உடை வேந்தர் மூவருள்ளும் – சிலப்.வஞ்சி 30/204

மேல்


வேந்தர்-தம்முள் (1)

தாய வேந்தர்-தம்முள் பகையுற – சிலப்.மது 23/144

மேல்


வேந்தர்_தம் (1)

வான் தோய் வெண்குடை வேந்தர்_தம் எயிலே – பதி 52/31

மேல்


வேந்தர்க்கு (7)

விரவு பணை முழங்கு ஒலி வெரீஇய வேந்தர்க்கு
அரணம் ஆகிய வெருவரு புனல் தார் – பதி 50/10,11
நும் ஓர் அன்ன வேந்தர்க்கு
மெய்ம் மலி உவகை செய்யும் இ இகலே – புறம் 45/8,9
அண்ணல் யானை வேந்தர்க்கு
இன்னான் ஆகிய இனியோன் குன்றே – புறம் 115/5,6
தண் பணை ஆளும் வேந்தர்க்கு
கண்படை ஈயா வேலோன் ஊரே – புறம் 322/9,10
கூறி வந்த மா முது வேந்தர்க்கு
உழக்கு குருதி ஓட்டி – புறம் 353/12,13
எம் போல் வேந்தர்க்கு இகழ்ச்சியும் தரூஉம் – சிலப்.வஞ்சி 26/12
இரு பெரு வேந்தர்க்கு காட்டிட ஏவி – சிலப்.வஞ்சி 27/191

மேல்


வேந்தர்க்கோ (1)

வேலின் வேறல் வேந்தர்க்கோ அரிதே – புறம் 111/2

மேல்


வேந்தரும் (11)

இரு பெரு வேந்தரும் ஒரு களத்து அவிய – பொரு 146
பணை கெழு வேந்தரும் வேளிரும் ஒன்று_மொழிந்து – பதி 30/30
வெல் போர் வேந்தரும் வேளிரும் ஒன்றுமொழிந்து – பதி 49/7
வேந்தரும் வேளிரும் பிறரும் கீழ்ப்பணிந்து – பதி 75/4
துஞ்சா வேந்தரும் துஞ்சுக – பதி 81/36
வேந்தரும் வேளிரும் பின்வந்து பணிய – பதி 88/13
இரு பெரு வேந்தரும் இகலி கண்ணுற்ற – கலி 105/48
இரு பெரு வேந்தரும் பொருது களத்து ஒழிய – அகம் 96/15
வேந்தரும் பொருது களத்து ஒழிந்தனர் இனியே – புறம் 63/10
தண் பணை கிழவன் இவள் தந்தையும் வேந்தரும்
பெறாஅமையின் பேர் அமர் செய்தலின் – புறம் 342/11,12
குடக கொங்கரும் மாளுவ வேந்தரும்
கடல் சூழ் இலங்கை கயவாகு வேந்தனும் – சிலப்.வஞ்சி 30/159,160

மேல்


வேந்தரை (5)

வெம் சின வேந்தரை பிணித்தோன் – அகம் 396/18
உடல் அரும் துப்பின் ஒன்றுமொழி வேந்தரை
அணங்கு அரும் பறந்தலை உணங்க பண்ணி – புறம் 25/5,6
சிறு_சொல் சொல்லிய சினம் கெழு வேந்தரை
அரும் சமம் சிதைய தாக்கி முரசமொடு – புறம் 72/7,8
பணை கெழு வேந்தரை இறந்தும் – புறம் 119/6
நிறை அரும் தானை வேந்தரை
திறை கொண்டு பெயர்க்கும் செம்மலும் உடைத்தே – புறம் 156/5,6

மேல்


வேந்தரொடு (2)

இரு பெரு வேந்தரொடு வேளிர் சாய – மது 55
வேந்தரொடு பொருத ஞான்றை பாணர் – குறு 328/6

மேல்


வேந்தற்கு (12)

ஈதல் ஆனான் வேந்தே வேந்தற்கு
சாதல் அஞ்சாய் நீயே ஆயிடை – புறம் 139/11,12
வேல் மிகு தானை வேந்தற்கு கடனே – புறம் 186/4
வேந்தற்கு ஏந்திய தீம் தண் நறவம் – புறம் 292/1
நல்_நடை நல்கல் வேந்தற்கு கடனே – புறம் 312/4
வலம் படு தானை வேந்தற்கு
உலந்து_உழி உலக்கும் நெஞ்சு அறி துணையே – புறம் 324/13,14
மலை சிறகு அரிந்த வச்சிர வேந்தற்கு
கலி கெழு கூடல் செவ்வணி காட்ட – சிலப்.மது 14/94,95
விறல் மிகு வேந்தற்கு விளம்பி யான் வர என் – சிலப்.மது 16/123
வெம் திறல் வேந்தற்கு கோ_தொழில் செய்வோன் – சிலப்.மது 23/153
எம்மோர் அன்ன வேந்தற்கு உற்ற – சிலப்.வஞ்சி 25/95
வில்லவன்கோதை வேந்தற்கு உரைக்கும் – சிலப்.வஞ்சி 25/151
வெம் பரி யானை வேந்தற்கு ஓங்கிய – சிலப்.வஞ்சி 26/39
செங்கோல் வேந்தற்கு உற்றதும் கேட்டு – சிலப்.வஞ்சி 27/89

மேல்


வேந்தன் (68)

சிலரொடு திரிதரும் வேந்தன்
பலரொடு முரணிய பாசறை தொழிலே – நெடு 187,188
சினைஇய வேந்தன் செல் சமம் கடுப்ப – குறி 229
வெம் சின வேந்தன் பகை அலை கலங்கி – நற் 153/8
வென் வேல் வேந்தன் அரும் தொழில் துறந்து இனி – ஐங் 426/1
போர் உடை வேந்தன் பாசறை – ஐங் 427/3
பெரும் சின வேந்தன் அரும் தொழில் தணியின் – ஐங் 442/1
வென் வேல் வேந்தன் பகை தணிந்து – ஐங் 444/4
கடும் சின வேந்தன் தொழில் எதிர்ந்தனனே – ஐங் 448/2
நாடு முன்னியரோ பீடு கெழு வேந்தன்
வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் தணிய – ஐங் 450/2,3
வெற்றி வேந்தன் பாசறையோரே – ஐங் 461/5
செரு மிகு சின வேந்தன் சிவந்து இறுத்த புலம் போல – கலி 13/1
இகல் வேந்தன் சேனை இறுத்த வாய் போல – கலி 108/1
சினைஇய வேந்தன் எயில் புறத்து இறுத்த – கலி 149/14
உரவு சின வேந்தன் பாசறையேமே – அகம் 24/18
புனை தார் வேந்தன் பாசறையேமே – அகம் 84/17
ஓடா பூட்கை வேந்தன் பாசறை – அகம் 100/8
அறன் இல் வேந்தன் ஆளும் – அகம் 109/14
வெம் சின வேந்தன் வினை விட பெறினே – அகம் 164/14
கடும் சின வேந்தன் ஏவலின் எய்தி – அகம் 211/11
வெம் சின வேந்தன் பாசறையோரே – அகம் 264/15
காய் சின வேந்தன் பாசறை நீடி – அகம் 294/12
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தன் பாசறை – அகம் 304/17
வெம் சின வேந்தன் வியன் பெரும் பாசறை – அகம் 364/10
இருந்த வேந்தன் அரும் தொழில் முடித்து என – அகம் 384/1
வினை தவ பெயர்ந்த வென் வேல் வேந்தன்
முனை கொல் தானையொடு முன் வந்து இறுப்ப – அகம் 392/21,22
புறம்பெற்ற வய வேந்தன்
மறம் பாடிய பாடினியும்மே – புறம் 11/10,11
தன் போல் வேந்தன் முன்பு குறித்து எறிந்த – புறம் 65/9
வேண்டுப_வேண்டுப வேந்தன் தேஎத்து – புறம் 179/8
அறிவு உடை வேந்தன் நெறி அறிந்து கொளினே – புறம் 184/5
வம்ப வேந்தன் தானை – புறம் 287/13
வலம் படு முரசின் வெல் போர் வேந்தன்
இலங்கு இரும் பாசறை நடுங்கின்று – புறம் 304/9,10
காட்டினள் ஆதலின் காவல் வேந்தன்
இலை பூ கோதை இயல்பினின் வழாமை – சிலப்.புகார் 3/159,160
வெற்றி வேந்தன் கொற்றம் கொள்க என – சிலப்.புகார் 5/85
மகத நல் நாட்டு வாள் வாய் வேந்தன்
பகை_புறத்து கொடுத்த பட்டி மண்டபமும் – சிலப்.புகார் 5/101,102
அவந்தி வேந்தன் உவந்தனன் கொடுத்த – சிலப்.புகார் 5/103
உயிர் புறத்தாய் நீ ஆகில் உள் ஆற்றா வேந்தன்
எயில்_புறத்து வேந்தனோடு என் ஆதி மாலை – சிலப்.புகார் 7/232,233
வேனல் அம் கிழவனொடு வெம் கதிர் வேந்தன்
தான் நலம் திருக தன்மையில் குன்றி – சிலப்.மது 11/62,63
கொடுங்கோல் வேந்தன் குடிகள் போல – சிலப்.மது 13/15
மீளா வென்றி வேந்தன் சிறப்பொடு – சிலப்.மது 13/143
வேனில் வேந்தன் வேற்று புலம் படர – சிலப்.மது 14/124
காவல் வேந்தன் கடி நகர்-தன்னில் – சிலப்.மது 15/96
இளங்கோ வேந்தன் துளங்கு ஒளி ஆரம் – சிலப்.மது 16/193
மன்னன் வளவன் மதில் புகார் வாழ் வேந்தன்
மன்னன் வளவன் மதில் புகார் வாழ் வேந்தன் – சிலப்.மது 17/124,125
மன்னன் வளவன் மதில் புகார் வாழ் வேந்தன்
பொன் அம் திகிரி பொரு படையான் என்பரால் – சிலப்.மது 17/125,126
மன்னர் கோ சேரன் வள வஞ்சி வாழ் வேந்தன்
மன்னர் கோ சேரன் வள வஞ்சி வாழ் வேந்தன் – சிலப்.மது 17/128,129
மன்னர் கோ சேரன் வள வஞ்சி வாழ் வேந்தன்
கல் நவில் தோள் ஓச்சி கடல் கடைந்தான் என்பரால் – சிலப்.மது 17/129,130
மன்னவர் மன்னன் மதி குடை வாள் வேந்தன்
தென்னவன் கொற்றம் சிதைந்தது இது என்-கொல் – சிலப்.மது 19/19,20
வடு_வினையே செய்த வய வேந்தன் தேவி – சிலப்.மது 20/96
பூம் புனல் பழன புகார் நகர் வேந்தன்
தாங்கா விளையுள் நல் நாடு-அதனுள் – சிலப்.மது 23/59,60
கோன்முறை அறைந்த கொற்ற வேந்தன்
தான் முறை பிழைத்த தகுதியும் கேள் நீ – சிலப்.மது 23/131,132
கொற்ற வேந்தன் கொடுங்கோல் தன்மை – சிலப்.வஞ்சி 25/87
மீளா வென்றி வேந்தன் கேட்டு – சிலப்.வஞ்சி 26/32
வாள் வினை முடித்து மற வாள் வேந்தன்
ஊழி வாழி என்று ஓவர் தோன்ற – சிலப்.வஞ்சி 26/123,124
செங்கோல் வேந்தன் திரு விளங்கு அவையத்து – சிலப்.வஞ்சி 26/144
கண்ணெழுத்தாளர் காவல் வேந்தன்
மண் உடை முடங்கல் அ மன்னவர்க்கு அளித்து-ஆங்கு – சிலப்.வஞ்சி 26/170,171
நூழிலாட்டிய சூழ் கழல் வேந்தன்
போந்தையொடு தொடுத்த பருவ தும்பை – சிலப்.வஞ்சி 26/218,219
செறி கழல் வேந்தன் தென்_தமிழ் ஆற்றல் – சிலப்.வஞ்சி 27/5
வெள்ளிடை பாடி வேந்தன் புக்கு – சிலப்.வஞ்சி 27/24
பாடு துறை முற்றிய கொற்ற வேந்தன்
ஆடு கொள் மார்போடு அரசு விளங்கு இருக்கையின் – சிலப்.வஞ்சி 27/46,47
இலை தார் வேந்தன் எழில் வான் எய்த – சிலப்.வஞ்சி 27/62
நிவந்து ஓங்கு செங்கோல் நீள் நில வேந்தன்
போகு உயிர் தாங்க பொறை_சால்_ஆட்டி – சிலப்.வஞ்சி 27/80,81
குட திசை ஆளும் கொற்ற வேந்தன்
வட திசை தும்பை வாகையொடு முடித்து – சிலப்.வஞ்சி 27/197,198
சித்திர மண்டபத்து இருக்க வேந்தன்
அமர் அகத்து உடைந்த ஆரிய மன்னரொடு – சிலப்.வஞ்சி 28/87,88
துய்த்தல் வேட்கையின் சூழ் கழல் வேந்தன்
நான்மறை மரபின் நயம் தெரி நாவின் – சிலப்.வஞ்சி 28/190,191
தம் மனையில் பாடும் தகை எலாம் தார் வேந்தன்
கொம்மை வரி முலை மேல் கூடவே அம்மானை – சிலப்.வஞ்சி 29/150,151
கொம்மை வரி முலை மேல் கூடின் குல வேந்தன்
அம் மென் புகார் நகரம் பாடேலோர் அம்மானை – சிலப்.வஞ்சி 29/152,153
தோடு அலர் போந்தை தொடு கழல் வேந்தன்
மாடல மறையோன் தன் முகம் நோக்க – சிலப்.வஞ்சி 30/116,117
வேள்வி சாலையின் வேந்தன் போந்த பின் – சிலப்.வஞ்சி 30/170

மேல்


வேந்தன்-தனை (1)

தீ வேந்தன்-தனை கண்டு இ திறம் கேட்பல் யான் என்றாள் – சிலப்.மது 19/71

மேல்


வேந்தனது (1)

ஆற்றவும் இருத்தல் வேந்தனது தொழிலே – ஐங் 451/4

மேல்


வேந்தனும் (12)

பெரும் சின வேந்தனும் பாசறை முனியான் – ஐங் 460/1
வந்து வினை முடித்தனன் வேந்தனும் பகைவரும் – அகம் 44/1
வேந்தனும் வெம் பகை தணிந்தனன் தீம் பெயல் – அகம் 54/2
சென்றீக என்ப ஆயின் வேந்தனும்
நிலம் வகுந்து உறாஅ ஈண்டிய தானையொடு – அகம் 124/3,4
வேந்தனும் வெம் பகை முரணி ஏந்து இலை – அகம் 214/5
வென்று கொடி எடுத்தனன் வேந்தனும் கன்றொடு – அகம் 354/3
யான் கண்டனையர் என் இளையரும் வேந்தனும்
அல்லவை செய்யான் காக்கும் அதன்_தலை – புறம் 191/4,5
வெம் சின யானை வேந்தனும் இ களத்து – புறம் 307/11
வேட்ட வேந்தனும் வெம் சினத்தினனே – புறம் 336/1
அரிது இவர் செய்தி அலைக்கும் வேந்தனும்
உரியது ஒன்று உரை-மின் உறு படையீர் என – சிலப்.மது 16/210,211
நிறை_அரும் தானை வேந்தனும் நேர்ந்து – சிலப்.வஞ்சி 25/178
கடல் சூழ் இலங்கை கயவாகு வேந்தனும்
எம் நாட்டு ஆங்கண் இமையவரம்பனின் – சிலப்.வஞ்சி 30/160,161

மேல்


வேந்தனும்மே (1)

பாடல் சான்ற விறல் வேந்தனும்மே
வெப்பு உடைய அரண் கடந்து – புறம் 11/7,8

மேல்


வேந்தனை (1)

வேட்டது சொல்லி வேந்தனை தொடுத்தலும் – புறம் 275/2

மேல்


வேந்தனொடு (6)

வெல் போர் வேந்தனொடு சென்ற – ஐங் 459/4
வென்று அடு தானை வேந்தனொடு
நாள் இடை சேப்பின் ஊழியின் நெடிதே – ஐங் 482/3,4
ஆங்கு இனிது இருந்த வேந்தனொடு ஈங்கு நின் – புறம் 36/11
வேந்தனொடு
நாடு தரு விழு பகை எய்துக எனவே – புறம் 306/6,7
ஊர்சூழ்வரியும் சீர்சால் வேந்தனொடு
வழக்குரை காதையும் வஞ்சினமாலையும் – சிலப்.புகார் 0/79,80
கொடி தேர் வேந்தனொடு கூடா மன்னர் – சிலப்.புகார் 5/182

மேல்


வேந்தனோடு (1)

எயில்_புறத்து வேந்தனோடு என் ஆதி மாலை – சிலப்.புகார் 7/233

மேல்


வேந்திர் (1)

கொற்ற வெண்குடை கொடி தேர் வேந்திர்
யான் அறி அளவையோ இதுவே வானத்து – புறம் 367/14,15

மேல்


வேந்து (52)

பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்தலின் – நற் 43/9
பயன் இன்று அம்ம இ வேந்து உடை அவையே – நற் 90/12
எல்லி விட்டு அன்று வேந்து என சொல்லுபு – நற் 121/6
வேந்து வீசு கவரியின் பூ புதல் அணிய – நற் 241/6
பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்த – நற் 287/2
வேந்து அடு மயக்கத்து முரசு அதிர்ந்து அன்ன – நற் 395/5
வேந்து விடு தொழிலொடு செலினும் – குறு 242/5
வேந்து பகை தணிக யாண்டு பல நந்துக – ஐங் 6/2
வேந்து விடு விழு தொழில் ஒழிய – ஐங் 428/3
மண்_உறு முரசின் வேந்து தொழில் விடினே – ஐங் 443/5
ஒண்_நுதல் காண்குவம் வேந்து வினை முடினே – ஐங் 449/4
வேந்து விடு விழு தொழில் எய்தி ஏந்து கோட்டு – ஐங் 466/1
வேந்து விட்டனனே மா விரைந்தனவே – ஐங் 483/2
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்து தொழில் விட்டு என – ஐங் 498/3
வெண் தோடு நிரைஇய வேந்து உடை அரும் சமம் – பதி 40/10
வேந்து மெய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி – பதி 56/7
வேந்து ஊர் யானை வெண் கோடு கொண்டு – பதி 68/9
வேந்து கொண்டு அன்ன பல – கலி 64/25
வேந்து ஊட்டு அரவத்து நின் பெண்டிர் காணாமை – கலி 108/59
வேந்து வினை முடித்த_காலை தேம் பாய்ந்து – அகம் 104/1
வேந்து உறு தொழிலொடு வேறு புலத்து அல்கி – அகம் 254/10
வேந்து தந்த பணி திறையான் – புறம் 22/26
வம்பு அணி யானை வேந்து அகத்து உண்மையின் – புறம் 37/12
வேந்து மேம்பட்ட பூ தார் மாற – புறம் 55/6
அண்ணல் யானையொடு வேந்து களத்து ஒழிய – புறம் 126/20
வேந்து உடை அவையத்து ஓங்குபு நடத்தலும் – புறம் 157/4
வேந்து பீடு அழித்த ஏந்து வேல் தானையொடு – புறம் 225/5
வேந்து உடை அவையத்து ஓங்கு புகழ் தோற்றினன் – புறம் 239/10
வேந்து உறு விழுமம் தாங்கிய – புறம் 281/8
வேந்து விடு விழு தூது ஆங்காங்கு இசைப்ப – புறம் 284/2
வேந்து தொழில் அயரும் அரும் தலை சுற்றமொடு – புறம் 285/7
வேந்து ஊர் யானைக்கு அல்லது – புறம் 301/15
வேந்து ஊர் யானை ஏந்து முகத்ததுவே – புறம் 308/5
வேந்து உடன்று எறிந்த வேலே என்னை – புறம் 308/6
சிறு கண் யானை வேந்து விழுமுறவே – புறம் 316/12
யாணர்த்து ஆகும் வேந்து விழுமுறினே – புறம் 318/9
வேந்து விடு தொழிலொடு சென்றனன் வந்து நின் – புறம் 319/13
வேந்து தரு விழு கூழ் பரிசிலர்க்கு என்றும் – புறம் 320/16
வேந்து தலைவரினும் தாங்கும் – புறம் 325/14
வேந்து உடை தானை முனை கெட நெரிதர – புறம் 330/1
வம்பு அணி யானை வேந்து தலைவரினும் – புறம் 333/17
வேந்து குறை_உறவும் கொடாஅன் ஏந்து கோட்டு – புறம் 341/1
வேந்து புறங்கொடுத்த வீய்ந்து உகு பறந்தலை – புறம் 373/19
வேந்து என மொழிவோர் அவன் வேந்து என மொழிவோர் – புறம் 377/22
வேந்து என மொழிவோர் அவன் வேந்து என மொழிவோர் – புறம் 377/22
வேந்து உடை மிளை அயல் பரக்கும் – புறம் 387/9
வேந்து தலை பனிப்ப ஏந்து வாள் செழிய – சிலப்.மது 14/5
வேந்து உறு சிறப்பின் விழு சீர் எய்திய – சிலப்.மது 15/21
நீடு வாழியரோ நீள் நில வேந்து என – சிலப்.வஞ்சி 27/116
வேந்து வினை முடித்த ஏந்து வாள் வலத்தர் – சிலப்.வஞ்சி 28/10
வேந்து வினை முடித்த ஏந்து வாள் வலத்து – சிலப்.வஞ்சி 28/133
அந்தம் இல் இன்பத்து அரசு ஆள் வேந்து என்று – சிலப்.வஞ்சி 30/182

மேல்


வேந்தே (47)

அடு திறல் உயர் புகழ் வேந்தே
நட்டவர் குடி உயர்க்குவை – மது 130,131
உறு பகை தணித்தனன் உரவு வாள் வேந்தே – நற் 81/10
வெம் முரண் யானை விறல் போர் வேந்தே – ஐங் 467/5
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின வேந்தே
தார் அணி எருத்தின் வாரல் வள் உகிர் – பதி 12/3,4
படை ஏர் உழவ பாடினி வேந்தே
இலங்கு மணி மிடைந்த பொலம் கல திகிரி – பதி 14/17,18
வயவர் வேந்தே பரிசிலர் வெறுக்கை – பதி 15/21
பசும் பூண் மார்ப பாடினி வேந்தே – பதி 17/14
கடும் சின வேந்தே நின் தழங்கு குரல் முரசே – பதி 30/44
ஒரூஉப நின்னை ஒரு பெரு வேந்தே
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால் – பதி 34/1,2
வெம் திறல் வேந்தே இ உலகத்தோர்க்கே – பதி 37/13
செயல் அமை கண்ணி சேரலர் வேந்தே
பரிசிலர் வெறுக்கை பாணர் நாள்_அவை – பதி 38/8,9
வண் கை வேந்தே நின் கலி மகிழானே – பதி 43/36
துப்பு துறைபோகிய கொற்ற வேந்தே
புனல் பொரு கிடங்கின் வரை போல் இஞ்சி – பதி 62/9,10
கெடு குடி பயிற்றிய கொற்ற வேந்தே
நின் போல் அசைவு இல் கொள்கையர் ஆகலின் அசையாது – பதி 69/10,11
பிறர் உவமம் ஆகா ஒரு பெரு வேந்தே
கூந்தல் ஒண் நுதல் பொலிந்த – பதி 73/3,4
விரவு மொழி கட்டூர் வயவர் வேந்தே
உரவு கடல் அன்ன தாங்கு அரும் தானையொடு – பதி 90/30,31
மல்லல் மூதூர் வய வேந்தே
செல்லும் உலகத்து செல்வம் வேண்டினும் – புறம் 18/12,13
பாடு துறை முற்றிய கொற்ற வேந்தே
இகழுநர் இசையொடு மாய – புறம் 21/11,12
வேள்வி முற்றிய வாய் வாள் வேந்தே
நோற்றோர் மன்ற நின் பகைவர் நின்னொடு – புறம் 26/15,16
நாடு கெழு செல்வத்து பீடு கெழு வேந்தே
நினவ கூறுவல் எனவ கேள்-மதி – புறம் 35/12,13
வியன் தானை விறல் வேந்தே
நீ உடன்று நோக்கும் வாய் எரி தவழ – புறம் 38/4,5
வல்லாளனை வய வேந்தே
யாமே நின் இகழ் பாடுவோர் எருத்து அடங்க – புறம் 40/5,6
வேண்டு இடத்து அடூஉம் வெல் போர் வேந்தே
திசை இரு_நான்கும் உற்கம் உற்கவும் – புறம் 41/3,4
தமிழ் கெழு கூடல் தண் கோல் வேந்தே
பால் நிற உருவின் பனைக்கொடியோனும் – புறம் 58/13,14
வினவல் ஆனா பொரு படை வேந்தே
எறி கோல் அஞ்சா அரவின் அன்ன – புறம் 89/4,5
ஈதல் ஆனான் வேந்தே வேந்தற்கு – புறம் 139/11
வெண்குடை விளக்கும் விறல் கெழு வேந்தே
பொங்கு நீர் உடுத்த இ மலர் தலை உலகத்து – புறம் 213/2,3
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக வேந்தே
கொன்னும் சாதல் வெய்யோற்கு தன் தலை – புறம் 291/5,6
இன்னான் மன்ற வேந்தே இனியே – புறம் 298/3
கடிய கூறும் வேந்தே தந்தையும் – புறம் 349/2
கொங்கு புறம்பெற்ற கொற்ற வேந்தே
தண்ட மா பொறி – புறம் 373/8,9
வாயிலோன் வாழி எம் கொற்கை வேந்தே வாழி – சிலப்.மது 20/42
நல் திறம் படரா கொற்கை வேந்தே
என் கால் பொன் சிலம்பு மணி உடை அரியே என – சிலப்.மது 20/78,79
திண் திறல் வேந்தே செப்ப கேளாய் – சிலப்.வஞ்சி 25/68
வெம் திறல் வேந்தே வாழ்க நின் கொற்றம் – சிலப்.வஞ்சி 26/27
கூடையின் பொலிந்து கொற்ற வேந்தே
வாகை தும்பை மணி தோட்டு போந்தையோடு – சிலப்.வஞ்சி 26/69,70
சேய் உயர் வில் கொடி செங்கோல் வேந்தே
வாயிலோர் என வாயில் வந்து இசைப்ப – சிலப்.வஞ்சி 26/139,140
நூற்றுவர்_கன்னரும் கோல் தொழில் வேந்தே
வட திசை மருங்கின் வானவன் பெயர்வது – சிலப்.வஞ்சி 26/149,150
மண் ஆள் வேந்தே வாழ்க என்று ஏத்த – சிலப்.வஞ்சி 27/150
எம் கோ வேந்தே வாழ்க என்று ஏத்தி – சிலப்.வஞ்சி 27/162
தும்பை வெம்போர் சூழ் கழல் வேந்தே
செம்பியன் மூதூர் சென்று புக்கு ஆங்கு – சிலப்.வஞ்சி 28/84,85
ஆங்கு நின்று அகன்ற பின் அறக்கோல் வேந்தே
ஓங்கு சீர் மதுரை மன்னவன் காண – சிலப்.வஞ்சி 28/96,97
நெடும் தார் வேய்ந்த பெரும் படை வேந்தே
புரையோர்-தம்மொடு பொருந்த உணர்ந்த – சிலப்.வஞ்சி 28/122,123
மண் ஆள் வேந்தே நின் வாழ்நாட்கள் – சிலப்.வஞ்சி 28/125
கண்டனை அல்லையோ காவல் வேந்தே
இளமை நில்லாது என்பதை எடுத்து ஈங்கு – சிலப்.வஞ்சி 28/154,155
திரு ஞெமிர் அகலத்து செங்கோல் வேந்தே
நரை முதிர் யாக்கை நீயும் கண்டனை – சிலப்.வஞ்சி 28/157,158
வழிவழி சிறக்க வய வாள் வேந்தே
அரும் பொருள் பரிசிலேன் அல்லேன் யானும் – சிலப்.வஞ்சி 28/170,171

மேல்


வேப்ப (1)

வளை வாய் கொண்ட வேப்ப ஒண் பழம் – குறு 67/2

மேல்


வேப்பம் (1)

வேப்பம்_தார் நெஞ்சு உணக்கும் பாடலே பாடல் – சிலப்.வஞ்சி 29/186

மேல்


வேப்பம்_தார் (1)

வேப்பம்_தார் நெஞ்சு உணக்கும் பாடலே பாடல் – சிலப்.வஞ்சி 29/186

மேல்


வேப்பு (2)

வேப்பு நனை அன்ன நெடும் கண் களவன் – ஐங் 30/1
வேப்பு நனை அன்ன நெடும் கண் நீர் ஞெண்டு – அகம் 176/8

மேல்


வேம்பன் (2)

சினை அலர் வேம்பன் தேரான் ஆகி – சிலப்.புகார் 0/28
சினை அலர் வேம்பன் தேரான் ஆகி – சிலப்.மது 16/149

மேல்


வேம்பி (1)

பல் வேல் முசுண்டை வேம்பி அன்ன என் – அகம் 249/9

மேல்


வேம்பில் (1)

தெய்வம் சேர்ந்த பராரை வேம்பில்
கொழுப்பு ஆ எறிந்து குருதி தூஉய் – அகம் 309/4,5

மேல்


வேம்பின் (20)

அர வாய் வேம்பின் அம் குழை தெரியலும் – பொரு 144
கோட்டு இணர் வேம்பின் ஏட்டு இலை மிடைந்த – பெரும் 59
பொரி அரை வேம்பின் புள்ளி நீழல் – நற் 3/2
சிறியிலை வேம்பின் பெரிய கொன்று – நற் 103/2
பராரை வேம்பின் படு சினை இருந்த – நற் 218/7
வேம்பின் ஒண் பழம் முணைஇ இருப்பை – நற் 279/1
கரும் கால் வேம்பின் ஒண் பூ யாணர் – குறு 24/1
வேம்பின் பைம் காய் என் தோழி தரினே – குறு 196/1
அத்த வேம்பின் அமலை வான் பூ – குறு 281/3
குறும் சினை வேம்பின் நறும் பழம் உணீஇய – ஐங் 339/2
வேம்பின் ஒண் பூ உறைப்ப – ஐங் 350/2
சினை அலர் வேம்பின் பொருப்பன் பொருத – கலி 92/27
வாடா வேம்பின் வழுதி கூடல் – அகம் 93/9
பிறிது ஒன்று கடுத்தனள் ஆகி வேம்பின்
வெறி கொள் பாசிலை நீலமொடு சூடி – அகம் 138/4,5
கரும் சினை வேம்பின் தெரியலோன் அல்லன் – புறம் 45/2
மன்ற வேம்பின் மா சினை ஒண் தளிர் – புறம் 76/4
குடுமி களைந்த நுதல் வேம்பின் ஒண் தளிர் – புறம் 77/2
மன்ற வேம்பின் ஒண் குழை மிலைந்து – புறம் 79/2
மன்ற வேம்பின் ஒண் பூ உரைப்ப – புறம் 371/7
கான வேம்பின் காய் திரங்க – புறம் 389/2

மேல்


வேம்பு (6)

வேம்பு தலை யாத்த நோன் காழ் எஃகமொடு – நெடு 176
நெடுமொழி பணித்து அவன் வேம்பு முதல் தடிந்து – பதி 44/15
கரும் சினை விறல் வேம்பு அறுத்த – பதி 49/16
தீம் கனி இரவமொடு வேம்பு மனை செரீஇ – புறம் 281/1
வேம்பு சினை ஒடிப்பவும் காஞ்சி பாடவும் – புறம் 296/1
வேம்பு முதல் தடிந்த ஏந்து வாள் வலத்து – சிலப்.வஞ்சி 27/125

மேல்


வேம்பும் (2)

வேம்பும் ஆரும் போந்தையும் மூன்றும் – புறம் 338/6
ஆர் புனை தெரியலும் அலர் தார் வேம்பும்
சீர் கெழு மணி முடிக்கு அணிந்தோர் அல்லால் – சிலப்.வஞ்சி 26/19,20

மேல்


வேமே (2)

உள்ளின் உள்ளம் வேமே உண்கண் – நற் 184/6
உள்ளின் உள்ளம் வேமே உள்ளாது – குறு 102/1

மேல்


வேய் (82)

பொழி மழை துறந்த புகை வேய் குன்றத்து – பெரும் 19
இலை வேய் குரம்பை உழை அதள் பள்ளி – மது 310
வேய் புரை மென் தோள் இன் துயில் என்றும் – குறி 242
வேய் பெயல் விளையுள் தே கள் தேறல் – மலை 171
வேய் கொள் அரிசி மிதவை சொரிந்த – மலை 435
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 439
வெம் வளி வழங்கும் வேய் பயில் அழுவத்து – நற் 46/8
என்றூழ் நீடிய வேய் பயில் அழுவத்து – நற் 62/3
வேய் வனப்பு உற்ற தோளை நீயே – நற் 82/2
வேய் மருள் பணை தோள் விறல் இழை நெகிழவும் – நற் 85/2
வெம் வளி வழங்கும் வேய் பயில் மருங்கில் – நற் 105/3
பூ வேய் கண்ணி அது பொருந்தும் மாறே – நற் 122/11
வேய் மருள் பணை தோள் அழியலள்-மன்னே – நற் 188/9
வேய் பயில் இறும்பின் ஆம் அறல் பருகும் – நற் 213/5
வேய் பயில் இறும்பில் கோவலர் யாத்த – நற் 264/7
மாயம் அன்று தோழி வேய் பயின்று – நற் 294/3
வாய்-கொல் வாழி தோழி வேய் உயர்ந்து – நற் 322/3
வரை வேய் புரையும் நல் தோள் – நற் 390/10
வேய் பயில் அடுக்கம் சுடர மின்னி – நற் 393/6
வேய் பயில் அழுவம் முன்னியோரே – குறு 7/6
பூவொடு புரையும் கண்ணும் வேய் என – குறு 226/1
புல் வேய் குரம்பை நல்லோள் ஊரே – குறு 235/5
குன்ற குறவன் புல் வேய் குரம்பை – ஐங் 252/1
வேய் மருள் பணை தோள் வில் இலை நெகிழ – ஐங் 318/2
வெயில் முளி சோலைய வேய் உயர் சுரனே – ஐங் 327/3
வேய் வனப்பு இழந்த தோளும் வெயில் தெற – ஐங் 392/1
வேய் உறழ் பணை தோள் இவளோடு – பதி 21/37
வேய் புரைபு எழிலிய விளங்கு இறை பணை தோள் – பதி 65/8
வேய் பயில் சோலை அருவி தூர்த்தர – பரி 11/23
வேய் எழில் வென்று வெறுத்த தோள் நோக்கி – பரி 11/94
நெடு வரை அடுக்கத்து வேய் போன்றனவே – பரி 14/6
எடுத்த வேய் எக்கி நூக்கு உயர்பு தாக்க – பரி 16/45
வேய் நீர் அழுந்து தன் கையின் விடுக என – பரி 21/41
கல் மிசை வேய் வாட கனை கதிர் தெறுதலான் – கலி 11/14
மாண் எழில் வேய் வென்ற தோளாய் நீ வரின் தாங்கும் – கலி 20/15
வேய் புரை மென் தோள் பசலையும் அம்பலும் – கலி 39/49
வேய் நரல் விடர்_அகம் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 40/10
விடியல் வெம் கதிர் காயும் வேய் அமல் அகல் அறை – கலி 45/1
வேய் அமன்றன்று மலையும் அன்று – கலி 55/11
வேய் என திரண்ட தோள் வெறி கமழ் வணர் ஐம்பால் – கலி 57/1
தெரி வேய் தோள் கரும்பு எழுதி தொய்யில் செய்தனைத்தற்கோ – கலி 76/15
வேய் மென் தோள் வேய்த்திறம் சேர்த்தலும் மற்று இவன் – கலி 81/20
வேய் நலம் இழந்த தோள் கவின் வாட இழப்பாளை – கலி 99/16
வேய் உறழ் மென் தோள் துயில் பெறும் வெம் துப்பின் – கலி 104/24
வேய் நலம் இழந்த தோள் விளங்கு_இழை பொறை ஆற்றாள் – கலி 127/16
பூளை பொல மலர் ஆவிரை வேய் வென்ற – கலி 138/18
வேய் மருள் பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு – அகம் 1/8
வெறுத்த ஏஎர் வேய் புரை பணை தோள் – அகம் 2/11
கடும் கதிர் திருகிய வேய் பயில் பிறங்கல் – அகம் 17/15
அரி வேய் உண்கண் அமர்த்த நோக்கே – அகம் 27/17
வேய் புரை பணை தோள் பாயும் – அகம் 47/18
வேனில் நீடிய வேய் உயர் நனம் தலை – அகம் 51/7
விளி முறை அறியா வேய் கரி கானம் – அகம் 55/4
படலை பந்தர் புல் வேய் குரம்பை – அகம் 87/3
வேய் கண் உடைந்த வெயில் அவிர் நனம் தலை – அகம் 91/7
நல் எழில் நெடு வேய் புரையும் – அகம் 137/15
வேய் அமை கண் இடை புரைஇ – அகம் 152/23
புல் வேய் குரம்பை புலர ஊன்றி – அகம் 172/10
நின்று தின விளிந்த அம் பணை நெடு வேய்
கண் விட தெறிக்கும் மண்ணா முத்தம் – அகம் 173/13,14
நீ செலற்கு உரியை நெஞ்சே வேய் போல் – அகம் 199/16
புலால் அம் சேரி புல் வேய் குரம்பை – அகம் 200/2
வேய் ஒழுக்கு அன்ன சாய் இறை பணை தோள் – அகம் 213/16
அரி வேய் உண்கண் பனி வரல் ஒடுக்கி – அகம் 230/14
பூ வேய் புன்னை அம் தண் பொழில் – அகம் 240/14
அரி வேய் உண்கண் அவன் பெண்டிர் காண – அகம் 276/8
என்றூழ் நீடிய வேய் படு நனம் தலை – அகம் 295/3
வேய் பயில் அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து – அகம் 312/9
வேய் பயில் அழுவத்து பிரிந்த நின் – அகம் 318/14
வேய் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே – அகம் 321/17
பலவு பல தடைஇய வேய் பயில் அடுக்கத்து – அகம் 323/8
வேய் பயில் அழுவம் இறந்த பின்னே – அகம் 327/19
நல்கூர் பெண்டின் புல் வேய் குரம்பை – அகம் 369/23
அரி வேய் உண்கண் அமர்த்தனள் நோக்கி – அகம் 390/13
விலைஞர் ஒழித்த தலை வேய் கான் மலர் – அகம் 391/4
வேய் கண் உடைந்த சிமைய – அகம் 399/17
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பகர்ந்து – புறம் 120/13
வெடி வேய் கொள்வது போல ஓடி – புறம் 302/1
வேய் அன்ன மென் தோளால் – புறம் 395/12
வேய் வில் எயினர் குலனே குலனும் – சிலப்.மது 12/98
கள் விலை_ஆட்டி நல் வேய் தெரி கானவன் – சிலப்.மது 12/134
வேனல் வீற்றிருந்த வேய் கரி கானத்து – சிலப்.மது 13/36
வேய் திரள் பந்தரும் விளங்கிய இருக்கை – சிலப்.மது 13/194

மேல்


வேய்த்திறம் (1)

வேய் மென் தோள் வேய்த்திறம் சேர்த்தலும் மற்று இவன் – கலி 81/20

மேல்


வேய்தந்தது (1)

வேய்தந்தது என்னை விளைந்தமை மற்று அது – பரி 24/37

மேல்


வேய்தந்தோயே (1)

போது குரல் அணிய வேய்தந்தோயே – அகம் 104/17

மேல்


வேய்ந்த (29)

ஆரை வேய்ந்த அறை வாய் சகடம் – பெரும் 50
ஈத்து இலை வேய்ந்த எய் புற குரம்பை – பெரும் 88
ஊகம் வேய்ந்த உயர் நிலை வரைப்பின் – பெரும் 122
கற்றை வேய்ந்த கழி தலை சாம்பின் – பெரும் 150
கரு வை வேய்ந்த கவின் குடி சீறூர் – பெரும் 191
புது வை வேய்ந்த கவி குடில் முன்றில் – பெரும் 225
தாழை முடித்து தருப்பை வேய்ந்த
குறி இறை குரம்பை பறி உடை முன்றில் – பெரும் 264,265
வண் தோட்டு தெங்கின் வாடு மடல் வேய்ந்த
மஞ்சள் முன்றில் மணம் நாறு படப்பை – பெரும் 353,354
இருவி வேய்ந்த குறும் கால் குரம்பை – குறி 153
தூ தகட்டு எதிர் மலர் வேய்ந்த கூந்தல் – நற் 52/2
முண்டகம் வேய்ந்த குறி இறை குரம்பை – நற் 207/2
கூந்தல் வேய்ந்த விரவு மலர் உதிர்த்து – குறு 312/5
நெடும் தொடை வேய்ந்த நீர் வார் கூந்தல் – குறு 401/2
எள்ளலான் அம் மென் பணை தோள் நுமர் வேய்ந்த கண்ணியோடு – கலி 83/26
முடி தாழ் இரும் கூந்தல் பற்றி பூ வேய்ந்த
கடி கயம் பாயும் அலந்து – கலி 92/43,44
சோலை மலர் வேய்ந்த மான் பிணை அன்னார் பலர் நீ – கலி 93/8
கார் மலர் வேய்ந்த கமழ் பூ பரப்பு ஆக – கலி 98/16
மெய்யதை மல்கு மலர் வேய்ந்த மாய புது புனல் – கலி 98/34
சுரும்பு இமிர் ஆய் மலர் வேய்ந்த
இரும் பல் கூந்தல் இருள் மறை ஒளித்தே – அகம் 136/28,29
கூர் முக சிதலை வேய்ந்த
போர் மடி நல் இறை பொதியிலானே – அகம் 167/19,20
அலங்கு கதிர் வேய்ந்த அழல் திகழ் நனம் தலை – அகம் 169/2
தண் நறும் கமழ் தொடை வேய்ந்த நின் – அகம் 223/15
சுரும்பு சூழ் அலரி தைஇ வேய்ந்த நின் – அகம் 257/7
பன் மலர் வேய்ந்த நலம் பெறு கோதையள் – அகம் 280/2
ஆரை வேய்ந்த அறை வாய் சகடத்து – அகம் 301/7
காயல் வேய்ந்த தேயா நல் இல் – அகம் 370/5
வேனில் அதிரல் வேய்ந்த நின் – அகம் 393/25
அலங்கு செந்நெல் கதிர் வேய்ந்த
ஆய் கரும்பின் கொடி கூரை – புறம் 22/14,15
நெடும் தார் வேய்ந்த பெரும் படை வேந்தே – சிலப்.வஞ்சி 28/122

மேல்


வேய்ந்தன (1)

வேய்ந்தன போல தோன்றி பல உடன் – அகம் 259/6

மேல்


வேய்ந்து (10)

கொண்டல் மலர் புதல் மான பூ வேய்ந்து
நுண் பூண் ஆகம் வடு கொள முயங்கி – மது 568,569
வலம் சுரி மராஅம் வேய்ந்து நம் – ஐங் 348/2
பந்தர் அந்தரம் வேய்ந்து
வண் பிணி அவிழ்ந்த கண் போல் நெய்தல் – பதி 51/16,17
பூ வேய்ந்து பொழில் பரந்து – பரி 7/42
நாள் அணி நீக்கி நகை மாலை பூ வேய்ந்து
தோள் அணி தோடு சுடர் இழை நித்திலம் – பரி 10/114,115
கார் முற்றி இணர் ஊழ்த்த கமழ் தோட்ட மலர் வேய்ந்து
சீர் முற்றி புலவர் வாய் சிறப்பு எய்தி இரு நிலம் – கலி 67/1,2
முல்லை குருந்தொடு முச்சி வேய்ந்து எல்லை – கலி 113/25
சூர் உடை சிலம்பில் சுடர் பூ வேய்ந்து
தாம் வேண்டு உருவின் அணங்கு-மார் வருமே – அகம் 158/8,9
வண்டு வழி படர தண் மலர் வேய்ந்து
வில் வகுப்பு_உற்ற நல் வாங்கு குடைச்சூல் – அகம் 198/8,9
நறு மலர் குறிஞ்சி நாள் மலர் வேய்ந்து
குங்கும வருணம் கொங்கையின் இழைத்து – சிலப்.மது 14/89,90

மேல்


வேய்வை (2)

வேய்வை போகிய விரல் உளர் நரம்பின் – பொரு 17
வேய்வை காணா விருந்தின் போர்வை – புறம் 369/20

மேல்


வேய (1)

மணி போல அரும்பு ஊழ்த்து மரம் எல்லாம் மலர் வேய
காதலர் புணர்ந்தவர் கவவு கை நெகிழாது – கலி 33/6,7

மேல்


வேயா (2)

விண் பொர நிவந்த வேயா மாடத்து – பெரும் 348
வேயா மாடமும் வியன் கல இருக்கையும் – சிலப்.புகார் 5/7

மேல்


வேயின் (1)

குன்ற வேயின் திரண்ட என் – அகம் 15/18

மேல்


வேயுமோரும் (2)

மின் அவிர் ஒளி இழை வேயுமோரும்
பொன் அடர் பூ புனை திருத்துவோரும் – பரி 12/11,12
வேர் பிணி பல் மலர் வேயுமோரும்
புட்டகம் பொருந்துவ புனைகுவோரும் – பரி 12/16,17

மேல்


வேர் (29)

பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப வேர் கீண்டு – திரு 298
அலகை அன்ன வெள் வேர் பீலி – மலை 234
பார் பக வீழ்ந்த வேர் உடை விழு கோட்டு – நற் 24/1
வேர் பிணி வெதிரத்து கால் பொரு நரல் இசை – நற் 62/1
உய்த்தன்று-மன்னே நெஞ்சே செ வேர்
சினை-தொறும் தூங்கும் பயம் கெழு பலவின் – நற் 77/4,5
செ வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி – நற் 201/5
வேர் கொண்டு தூங்கும் கொழும் சுளை பெரும் பழம் – நற் 213/3
வேர் கிளர் மராஅத்து அம் தளிர் போல – நற் 381/4
வேரல் வேலி வேர் கோள் பலவின் – குறு 18/1
புல் வீழ் இற்றி கல் இவர் வெள் வேர்
வரை இழி அருவியின் தோன்றும் நாடன் – குறு 106/1,2
கண்டல் வேர் அளை செலீஇயர் அண்டர் – குறு 117/3
சிறு வீ ஞாழல் வேர் அளை பள்ளி – குறு 328/1
அழுவம் நின்ற அலர் வேர் கண்டல் – குறு 340/4
முள்ளி வேர் அளை செல்லும் ஊரன் – ஐங் 22/2
முள்ளி வேர் அளை களவன் ஆட்டி – ஐங் 23/1
நிலை தொலைபு வேர் தூர் மடல் – பரி 2/42
வளி வாங்கு சினைய மா மரம் வேர் கீண்டு – பரி 7/14
வேர் பிணி பல் மலர் வேயுமோரும் – பரி 12/16
வேர் முழுது உலறி நின்ற புழல் கால் – அகம் 145/1
நிலம் பக வீழ்ந்த வேர் முதிர் கிழங்கின் – அகம் 176/2
வெதிர் வேர் அன்ன பரூஉ மயிர் பன்றி – அகம் 178/2
செம் வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி – அகம் 209/15
தாழை வேர் அளை வீழ் துணைக்கு இடூஉம் – அகம் 380/6
வேற்று இழை நுழைந்த வேர் நனை சிதாஅர் – புறம் 69/3
முட பனையத்து வேர் முதலா – புறம் 229/3
வேர் துளங்கின நம் ஊருள் மரனே – புறம் 347/11
நிலம் பக வீழ்ந்த அலங்கல் பல் வேர்
முது மர பொத்தின் கதுமென இயம்பும் – புறம் 364/10,11
வேர் உழந்து உலறி மருங்கு செத்து ஒழிய வந்து – புறம் 370/5
வேர் புரை சிதாஅர் நீக்கி நேர் கரை – புறம் 392/14

மேல்


வேரல் (4)

ஆர முழு_முதல் உருட்டி வேரல்
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப வேர் கீண்டு – திரு 297,298
விரி மலர் ஆவிரை வேரல் சூரல் – குறி 71
வேரல் வேலி சிறுகுடி அலற – நற் 232/4
வேரல் வேலி வேர் கோள் பலவின் – குறு 18/1

மேல்


வேரலோடு (1)

முழு நெறி அணங்கிய நுண் கோல் வேரலோடு
எருவை மென் கோல் கொண்டனிர் கழி-மின் – மலை 223,224

மேல்


வேரி (2)

கடி புகு வேரி கதவம் இல் தோட்டி – பரி 23/32
வேரி மலர் கோதையாள் சுட்டு – சிலப்.மது 17/34

மேல்


வேரியை (1)

ஆன் உருக்கு அன்ன வேரியை நல்கி – புறம் 152/27

மேல்


வேரின் (1)

பாசி வேரின் மாசொடு குறைந்த – பொரு 153

மேல்


வேரும் (2)

வேரும் முதலும் கோடும் ஓராங்கு – குறு 257/1
வேரும் தூரும் காயும் கிழங்கும் – பரி 6/47

மேல்


வேரை (1)

சாந்து அழி வேரை சுவல் தாழ்ந்த கண்ணியை – கலி 96/3

மேல்


வேரொடு (3)

வேரொடு நனைந்து வேற்று இழை நுழைந்த – பொரு 80
வேரொடு மரம் வெம்ப விரி கதிர் தெறுதலின் – கலி 10/4
வெண் பூ மல்லிகை வேரொடு மிடைந்த – சிலப்.புகார் 8/46

மேல்


வேல் (260)

சூர் முதல் தடிந்த சுடர் இலை நெடு வேல்
உலறிய கதுப்பின் பிறழ் பல் பேழ் வாய் – திரு 46,47
எய்யா நல் இசை செ வேல் சேஎய் – திரு 61
வேல் கெழு தட கை சால் பெரும் செல்வ – திரு 265
இன்மை தீர வந்தனென் வென் வேல்
உருவ பல் தேர் இளையோன் சிறுவன் – பொரு 129,130
அன்னோன் வாழி வென் வேல் குரிசில் – பொரு 231
அழல் திகழ்ந்து இமைக்கும் அஞ்சுவரு நெடு வேல்
கழல் தொடி தட கை காரியும் நிழல் திகழ் – சிறு 94,95
உரவு சினம் கனலும் ஒளி திகழ் நெடு வேல்
அரவ கடல் தானை அதிகனும் கரவாது – சிறு 102,103
நுதி வேல் நோக்கின் நுளை_மகள் அரித்த – சிறு 158
திறல் வேல் நுதியின் பூத்த கேணி – சிறு 172
விறல் வேல் வென்றி வேலூர் எய்தின் – சிறு 173
விறல் வேல் மன்னர் மன் எயில் முருக்கி – சிறு 247
பல் வேல் திரையன் படர்குவிர் ஆயின் – பெரும் 37
வேல் தலை அன்ன வை நுதி நெடும் தகர் – பெரும் 87
பணை கெழு பெரும் திறல் பல் வேல் மன்னர் – மது 234
நீர் ஒலித்து அன்ன நிலவு வேல் தானையொடு – மது 369
வேல் கோல் ஆக ஆள் செல நூறி – மது 690
பகை புறங்கண்ட பல் வேல் இளைஞரின் – குறி 129
புரை தோல் வரைப்பின் வேல் நிழல் புலவோர்க்கு – மலை 88
வேல் ஈண்டு தொழுதி இரிவு_உற்று என்ன – மலை 116
திருந்து வேல் அண்ணற்கு விருந்து இறை சான்ம் என – மலை 319
பழையன் வேல் வாய்த்து அன்ன நின் – நற் 10/8
கானல் அம் தொண்டி பொருநன் வென் வேல்
தெறல் அரும் தானை பொறையன் பாசறை – நற் 18/4,5
வேல் என விரிந்த கதுப்பின் தோல – நற் 86/2
இரு வெதிர் ஈன்ற வேல் தலை கொழு முளை – நற் 116/4
செரு மிகு மொய்ம்பின் கூர் வேல் காளையொடு – நற் 184/2
தெவ்வர் தேய்த்த செ வேல் வயவன் – நற் 260/6
வேந்தர் ஓட்டிய ஏந்து வேல் நன்னன் – நற் 270/9
இலங்கு இலை வெள் வேல் விடலையை – நற் 305/9
அருவி அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி – நற் 334/7
ஒளிறு வேல் அழுவத்து களிறு பட பொருத – நற் 349/7
வேல் போல் வெண் முகை விரிய தீண்டி – நற் 366/8
வேல் கெழு தானை செழியன் பாசறை – நற் 387/8
நெஞ்சு பக எறிந்த அம் சுடர் நெடு வேல்
சேவல் அம் கொடியோன் காப்ப – குறு 0/4,5
வல் வேல் கட்டி நன் நாட்டு உம்பர் – குறு 11/6
சே இலை வெள் வேல் விடலையொடு – குறு 15/5
நுகம் பட கடக்கும் பல் வேல் எழினி – குறு 80/5
மாலை வேல் நாட்டு வேலி ஆகும் – குறு 245/4
கூற்றத்து அன்ன கொலை வேல் மறவர் – குறு 283/5
முரண் கொள் துப்பின் செ வேல் மலையன் – குறு 312/2
சுடர் வாய் நெடு வேல் காளையொடு – குறு 378/4
வளை அணி நெடு வேல் ஏந்தி – குறு 390/4
கதிர் இலை நெடு வேல் கடு மான் கிள்ளி – ஐங் 78/1
வெல் வேல் விடலை விரையாதீமே – ஐங் 364/4
புள் ஒலிக்கு அமர்த்த கண்ணள் வெள் வேல்
திருந்து கழல் காளையொடு அரும் சுரம் கழிவோள் – ஐங் 382/1,2
வென் வேல் விடலை முன்னிய சுரனே – ஐங் 388/5
வெம் சின விறல் வேல் காளையொடு – ஐங் 391/5
வெம் திறல் வெள் வேல் விடலை முந்துறவே – ஐங் 393/5
சொல்லின் எவனோ மற்றே வெல் வேல்
மை அற விளங்கிய கழல் அடி – ஐங் 399/3,4
வெம் சின விரல் வேல் காளையொடு – ஐங் 400/5
வென் வேல் வேந்தன் அரும் தொழில் துறந்து இனி – ஐங் 426/1
வென் வேல் வேந்தன் பகை தணிந்து – ஐங் 444/4
வல் விரைத்து கடவு-மதி பாக வெள் வேல்
வென்று அடு தானை வேந்தனொடு – ஐங் 482/2,3
வேல் கெழு தானை வெருவரு தோன்றல் – பதி 22/16
வியன் பணை முழங்கும் வேல் மூசு அழுவத்து – பதி 31/30
வாள் மதில் ஆக வேல் மிளை உயர்த்து – பதி 33/7
வயங்கு மணி இமைப்பின் வேல் இடுபு – பதி 45/21
கோடு நரல் பௌவம் கலங்க வேல் இட்டு – பதி 46/11
வெள் வேல் அண்ணல் மெல்லியன் போன்ம் என – பதி 51/23
நிலவின் அன்ன வெள் வேல் பாடினி – பதி 61/16
வேல் உடை குழூஉ சமம் ததைய நூறி – பதி 66/5
இலை தெரிந்த வேல்
பாய்ந்து ஆய்ந்த மா – பதி 69/6,7
சமம் ததைந்த வேல்
கல் அலைத்த தோள் – பதி 70/3,4
அரும் பொறி வய_மான் அனையை பல் வேல்
பொலம் தார் யானை இயல் தேர் பொறைய – பதி 75/2,3
பார்வல் பாசறை தரூஉம் பல் வேல்
பூழியர் கோவே பொலம் தேர் பொறைய – பதி 84/5,6
நோய் தொழில் மலைந்த வேல் ஈண்டு அழுவத்து – பதி 84/16
இட்ட வெள் வேல் முத்தை தம் என – பதி 85/4
வென் வேல் பொறையன் என்றலின் வெருவர – பதி 86/3
பல் வேல் பொறையன் வல்லனால் அளியே – பதி 87/5
துளங்கு இரும் குட்டம் தொலைய வேல் இட்டு – பதி 88/5
பல் வேல் இரும்பொறை நின் கோல் செம்மையின் – பதி 89/9
கடல் இகுப்ப வேல் இட்டும் – பதி 90/20
மாய அவுணர் மருங்கு அற தபுத்த வேல்
நாவல் அம் தண் பொழில் வட பொழில் ஆயிடை – பரி 5/7,8
நின்னை அருள் இல் அணங்கான் மெய் வேல் தின்னும் – பரி 8/66
விறல் வெய்யோன் ஊர் மயில் வேல் நிழல் நோக்கி – பரி 8/67
கடும் சூர் மா முதல் தடிந்து அறுத்த வேல்
அடும் போராள நின் குன்றின் மிசை – பரி 9/70,71
வேல் எழில் உண்கண் எறி நோக்கம் பட்ட புண் – பரி 12/69
வெண் சுடர் வேல் வேள் விரை மயில் வேல் ஞாயிறு நின் – பரி 18/26
வெண் சுடர் வேல் வேள் விரை மயில் வேல் ஞாயிறு நின் – பரி 18/26
செரு வேல் தானை செல்வ நின் அடியுறை – பரி 18/54
தெவ்வு குன்றத்து திருந்து வேல் அழுத்தி – பரி 19/102
புள்ளொடு பெயரிய பொருப்பு புடை திறந்த வேல்
பூண்டதை சுருள் உடை வள்ளி இடை இடுபு இழைத்த – பரி 21/9,10
மாறு அமர் அட்டவை மற வேல் பெயர்ப்பவை – பரி 21/66
வேல் ஆற்றும் மொய்ம்பனின் விரை மலர் அம்பினோன் – பரி 22/26
வை வேல் நுதி அன்ன கண்ணார் துணை ஆக – பரி 35/3
வெள் வேல் வலத்திர் பொருள் தரல் வேட்கையின் – கலி 4/7
நிலவு வேல் நெடுந்தகை நீள் இடை – கலி 10/23
மீளி வேல் தானையர் புகுதந்தார் – கலி 31/24
ஒளிறு வேல் வலன் ஏந்தி ஒருவன் யான் என்னாது – கலி 49/20
வெந்த புண் வேல் எறிந்து அற்றால் வடுவொடு – கலி 83/30
வெந்த புண் வேல் எறிந்த அற்றா இஃது ஒன்று – கலி 84/30
வேல் வல்லான் நிறனே போல் வெரு வந்த சேயும் ஆங்கு அ – கலி 104/14
வேல் நுதி புரை விறல் திறன் நுதி மருப்பின் மாறு அஞ்சான் – கலி 104/34
வேல் வலான் உடை தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் ஏய்ப்ப – கலி 105/17
வெந்தது ஓர் புண்ணின் கண் வேல் கொண்டு நுழைப்பான் போல் – கலி 120/17
வென்ற வேல் நுதி ஏய்க்கும் விறல் நலன் இழந்து இனி – கலி 124/15
வேல் நுதி உற நோக்கி வெயில் உற உருகும் தன் – கலி 147/6
பல் வேல் மத்தி கழாஅர் அன்ன எம் – அகம் 6/20
தொலைவு இல் வெள் வேல் விடலையொடு என் மகள் – அகம் 7/12
வேத்து அமர் கடந்த வென்றி நல் வேல்
குருதியொடு துயல்வந்து அன்ன நின் – அகம் 27/15,16
நுழை நுதி நெடு வேல் குறும் படை மழவர் – அகம் 35/4
கடல் கால்கிளர்ந்த வென்றி நல் வேல்
வானவரம்பன் அடல் முனை கலங்கிய – அகம் 45/16,17
சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர் இலை நெடு வேல்
சினம் மிகு முருகன் தண் பரங்குன்றத்து – அகம் 59/10,11
கொன்னும் சிவப்போள் காணின் வென் வேல்
கொற்ற சோழர் குடந்தை வைத்த – அகம் 60/12,13
ஆகம் அடைதந்தோளே வென் வேல்
களிறு கெழு தானை பொறையன் கொல்லி – அகம் 62/12,13
வெள் வேல் இளையர் வீங்கு பரி முடுக – அகம் 64/6
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும் – அகம் 67/11
வென் வேல் கவுரியர் தொன் முது கோடி – அகம் 70/13
ஒளிறு வேல் அழுவம் களிறு பட கடக்கும் – அகம் 81/12
வென் வேல் திரையன் வேங்கட நெடு வரை – அகம் 85/9
வென் வேல் இளையர் இன்புற வலவன் – அகம் 104/3
சில் பரி குதிரை பல் வேல் எழினி – அகம் 105/10
காப்பு கைந்நிறுத்த பல் வேல் கோசர் – அகம் 113/5
கனை இரும் சுருணை கனி காழ் நெடு வேல்
விழவு அயர்ந்து அன்ன கொழும் பல் திற்றி – அகம் 113/15,16
இலங்கு வேல் இளையர் துஞ்சின் வை எயிற்று – அகம் 122/7
நெய் கனி நெடு வேல் எஃகின் இமைக்கும் – அகம் 123/9
பயம் கெழு வைப்பின் பல் வேல் எவ்வி – அகம் 126/13
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும் – அகம் 131/12
திருந்து இலை நெடு வேல் தென்னவன் பொதியில் – அகம் 138/7
முனை முரண் உடைய கடந்த வென் வேல்
இசை நல் ஈகை களிறு வீசு வண் மகிழ் – அகம் 152/10,11
வல்லே வருவர் போலும் வெண் வேல்
இலை நிறம் பெயர ஓச்சி மாற்றோர் – அகம் 177/13,14
அடு போர் மிஞிலி செரு வேல் கடைஇ – அகம் 181/5
எம்மொடு புலக்கும் என்ப வென் வேல்
மாரி அம்பின் மழை தோல் பழையன் – அகம் 186/14,15
திருந்து வேல் விடலையொடு வரும் என தாயே – அகம் 195/2
மின் ஒளிர் நெடு வேல் இளையோன் முன் உற – அகம் 203/10
உள்ளார் ஆதலோ அரிதே செம் வேல்
முள்ளூர் மன்னன் கழல் தொடி காரி – அகம் 209/11,12
விடு கதிர் நெடு வேல் இமைக்கும் பாசறை – அகம் 214/6
எறிவிடத்து உலையா செறி சுரை வெள் வேல்
ஆதன்எழினி அரு நிறத்து அழுத்திய – அகம் 216/13,14
புதுவது புனைந்த சேய் இலை வெள் வேல்
மதி உடம்பட்ட மை அணல் காளை – அகம் 221/5,6
பல் வேல் மத்தி கழாஅர் முன்துறை – அகம் 226/8
பல் வேல் முசுண்டை வேம்பி அன்ன என் – அகம் 249/9
பெரு வரை அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி – அகம் 252/5
ஒளிறு வேல் கோதை ஓம்பி காக்கும் – அகம் 263/11
செறி சுரை வெள் வேல் மழவர் தாங்கிய – அகம் 269/4
பேர் இசை கொற்கை பொருநன் வென் வேல்
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் செழியன் – அகம் 296/10,11
ஆர் இருள் துமிய வெள் வேல் ஏந்தி – அகம் 298/11
நுண்ணிதின் இயைந்த காமம் வென் வேல்
மறம் மிகு தானை பசும் பூண் பொறையன் – அகம் 303/3,4
கூர் வேல் விடலை பொய்ப்ப போகி – அகம் 315/14
ஒளிறு வேல் தானை கடும் தேர் திதியன் – அகம் 322/8
நல் வேல் பாணன் நன் நாட்டு உள்ளதை – அகம் 325/17
விழவில் செலீஇயர் வேண்டும் வென் வேல்
இழை அணி யானை சோழர் மறவன் – அகம் 326/8,9
பழையன் ஓக்கிய வேல் போல் – அகம் 326/12
என்னொடு திரியான் ஆயின் வென் வேல்
மாரி அம்பின் மழை தோல் சோழர் – அகம் 336/19,20
துன் அரும் துப்பின் வென் வேல் பொறையன் – அகம் 338/13
திருந்து வேல் இளையர் சுரும்பு உண மலை-மார் – அகம் 345/12
எல்லிற்று என்னான் வென் வேல் ஏந்தி – அகம் 362/7
உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே வென் வேல்
மா வண் கழுவுள் காமூர் ஆங்கண் – அகம் 365/11,12
மணி அணி பலகை மா காழ் நெடு வேல்
துணிவு உடை உள்ளமொடு துதைந்த முன்பின் – அகம் 369/18,19
நெடு நெறி குதிரை கூர் வேல் அஞ்சி – அகம் 372/9
மெல் விரல் உகிரின் தெறியினள் வென் வேல்
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் – அகம் 373/15,16
நல் இசை தம்_வயின் நிறும்-மார் வல் வேல்
வானவரம்பன் நன் நாட்டு உம்பர் – அகம் 389/15,16
வினை தவ பெயர்ந்த வென் வேல் வேந்தன் – அகம் 392/21
ஆற்றாமையின் பிடித்த வேல் வலி – அகம் 392/24
நிழல் படு நெடு வேல் ஏந்தி ஒன்னார் – புறம் 15/13
நின்னொடு தூக்கிய வென் வேல் செழிய – புறம் 19/4
சிதைதல் உய்ந்தன்றோ நின் வேல் செழிய – புறம் 25/9
குடி மறைப்பதுவே கூர் வேல் வளவ – புறம் 35/21
புள் உறு புன்கண் தீர்த்த வெள் வேல்
சினம் கெழு தானை செம்பியன் மருக – புறம் 37/5,6
வேல் ஈண்டு தானை விழுமியோர் தொலைய – புறம் 41/2
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன நின் ஒளிறு இலங்கு நெடு வேல்
ஒன்னார் செகுப்பினும் செகுக்க என்னதூஉம் – புறம் 57/8,9
சாந்து அமை மார்பின் நெடு வேல் பாய்ந்து என – புறம் 63/9
ஒளிறு இலங்கு நெடு வேல் மழவர் பெருமகன் – புறம் 88/3
தோல் செறிப்பு இல் நின் வேல் கண்டவர் – புறம் 98/10
பூ ஆர் காவின் புனிற்று புலால் நெடு வேல்
எழு பொறி நாட்டத்து எழாஅ தாயம் – புறம் 99/6,7
பகை புலத்தோனே பல் வேல் அஞ்சி – புறம் 103/8
கல் அலைத்து ஒழுகும்-மன்னே பல் வேல்
அண்ணல் யானை வேந்தர்க்கு – புறம் 115/4,5
பெரிய நறவின் கூர் வேல் பாரியது – புறம் 116/16
கூர் வேல் குவைஇய மொய்ம்பின் – புறம் 118/4
வல் வேல் மலையன் அல்லன் ஆயின் – புறம் 125/14
வென் வேல் அண்ணல் காணா ஊங்கே – புறம் 141/7
சிலை செல மலர்ந்த மார்பின் கொலை வேல்
கோடல் கண்ணி குறவர் பெருமகன் – புறம் 157/6,7
ஊராது ஏந்திய குதிரை கூர் வேல்
கூவிளம் கண்ணி கொடும் பூண் எழினியும் – புறம் 158/8,9
குன்றியும் கொள்வல் கூர் வேல் குமண – புறம் 159/25
திருந்து வேல் குமணன் நல்கிய வளனே – புறம் 163/9
ஊரா குதிரை கிழவ கூர் வேல்
நறை நார் தொடுத்த வேங்கை அம் கண்ணி – புறம் 168/14,15
இன்னே விடு-மதி பரிசில் வென் வேல்
இளம் பல் கோசர் விளங்கு படை கன்மார் – புறம் 169/8,9
மலை கெழு நாடன் கூர் வேல் பிட்டன் – புறம் 170/8
அரும் தொழில் முடியரோ திருந்து வேல் கொற்றன் – புறம் 171/7
என் யான் மறப்பின் மறக்குவென் வென் வேல்
விண் பொரு நெடும் குடை கொடி தேர் மோரியர் – புறம் 175/5,6
திருந்து வேல் நாகன் கூறினர் பலரே – புறம் 179/12
திருந்து இலை நெடு வேல் வடித்திசின் எனவே – புறம் 180/13
வேல் மிகு தானை வேந்தற்கு கடனே – புறம் 186/4
வேல் கெழு குருசில் கண்டேன் ஆதலின் – புறம் 198/10
நிணம் தின்று செருக்கிய நெருப்பு தலை நெடு வேல்
களம் கொண்டு கனலும் கடுங்கண் யானை – புறம் 200/6,7
பொன் படு மால் வரை கிழவ வென் வேல்
உடலுநர் உட்கும் தானை – புறம் 201/18,19
வேந்து பீடு அழித்த ஏந்து வேல் தானையொடு – புறம் 225/5
அம்பொடு வேல் நுழை வழி எல்லாம் தான் நிற்கும்-மன்னே – புறம் 235/7
வெள் வேல் விடலை சென்று மாய்ந்தனனே – புறம் 237/14
வல் வேல் சாத்தன் மாய்ந்த பின்றை – புறம் 242/5
உறழ் வேல் அன்ன ஒண் கயல் முகக்கும் – புறம் 249/6
வென் வேல் விடலை இன்மையின் புலம்பி – புறம் 261/16
மேல்வரும் களிற்றொடு வேல் துரந்து இனியே – புறம் 274/3
வேல் கை கொடுத்து வெளிது விரித்து உடீஇ – புறம் 279/8
ஆர் சூழ் குறட்டின் வேல் நிறத்து இங்க – புறம் 283/8
மாறு செறு நெடு வேல் மார்பு உளம் போக – புறம் 285/11
வயல் கெண்டையின் வேல் பிறழினும் – புறம் 287/4
நெடு வேல் பாய்ந்த நாண் உடை நெஞ்சத்து – புறம் 288/6
வெந்து வாய் மடித்து வேல் தலைப்பெயரி – புறம் 295/2
நெடு வேல் பாய்ந்த மார்பின் – புறம் 297/9
வலன் உயர் நெடு வேல் என் ஐ கண்ணதுவே – புறம் 309/7
வேல் வடித்து கொடுத்தல் கொல்லற்கு கடனே – புறம் 312/3
முனைக்கு வரம்பு ஆகிய வென் வேல் நெடுந்தகை – புறம் 314/2
வென் வேல் வந்து – புறம் 317/1
வெள் வேல் ஆவம் ஆயின் ஒள் வாள் – புறம் 323/4
அரு மிளை இருக்கையதுவே வென் வேல்
வேந்து தலைவரினும் தாங்கும் – புறம் 325/13,14
பிறர் வேல் போலாது ஆகி இ ஊர் – புறம் 332/1
உரவு வேல் காளையும் கைதூவானே – புறம் 334/11
ஒளிறு வேல் மறவரும் வாய் மூழ்த்தனரே – புறம் 336/5
பொரு சமம் கடந்த உரு கெழு நெடு வேல்
குருதி பற்றிய வெருவரு தலையர் – புறம் 337/17,18
என்னொடு வினவும் வென் வேல் நெடுந்தகை – புறம் 342/4
கழாஅ தலையர் கரும் கடை நெடு வேல்
இன்ன மறவர்த்து ஆயினும் அன்னோ – புறம் 345/17,18
ஒள் வேல் நல்லன் அது வாய் ஆகுதல் – புறம் 346/4
நுதி வேல் கொண்டு நுதல் வியர் தொடையா – புறம் 349/1
வடி வேல் எஃகின் சிவந்த உண்கண் – புறம் 350/9
பிடித்து எறி வெள் வேல் கணையமொடு வித்தி – புறம் 369/13
தொடை அமை கண்ணி திருந்து வேல் தட கை – புறம் 378/3
வல் வேல் கந்தன் நல் இசை அல்ல – புறம் 380/11
கழுமிய வென் வேல் வேளே – புறம் 396/12
செரு மிகு சின வேல் செம்பியன் – சிலப்.புகார் 1/69
அம் சுடர் நெடு வேல் ஒன்று நின் முகத்து – சிலப்.புகார் 2/51
வெற்றி வேல் மன்னற்கு உற்றதை ஒழிக்க என – சிலப்.புகார் 5/65
பல் வேல் பரப்பினர் மெய் உற தீண்டி – சிலப்.புகார் 5/82
திருந்து வேல் அண்ணற்கு தேவர்_கோன் ஏவ – சிலப்.புகார் 6/12
கொலை வேல் நெடும் கண் கொடும் கூற்றம் வாழ்வது – சிலப்.புகார் 7/59
கறை கெழு வேல் கண்ணோ கடு கூற்றம் காணீர் – சிலப்.புகார் 7/67
வெள் வேல் அல்ல வெய்ய வெய்ய – சிலப்.புகார் 7/112
புண் தோய் வேல் நீர் மல்க பரதர் கடல் தூர்க்கும் புகாரே எம் ஊர் – சிலப்.புகார் 7/150
மாலை வாங்கிய வேல் அரி நெடும் கண் – சிலப்.புகார் 8/72
செரு வேல் நெடும் கண் சிலதியர் கோலத்து – சிலப்.புகார் 8/88
வள வேல் நல் கண்ணி மனம் – சிலப்.புகார் 8/123
உச்சி_கிழான் கோட்டம் ஊர்_கோட்டம் வேல்_கோட்டம் – சிலப்.புகார் 9/11
வடி வேல் எறிந்த வான் பகை பொறாது – சிலப்.மது 11/18
திருந்து வேல் தட கை இளையோன் கூறும் – சிலப்.மது 16/203
வேல் நெடும் கண் பிஞ்ஞையோடு ஆடிய – சிலப்.மது 17/30
மண் குளிர செய்யும் மற வேல் நெடுந்தகை – சிலப்.மது 19/21
வெற்றி வேல் தட கை கொற்றவை அல்லள் – சிலப்.மது 20/48
வெள் வேல் கொற்றம்-காண் என ஒள்_இழை – சிலப்.மது 20/77
வீழ்த்து ஏற்றுக்கொண்டு எடுத்த வேல் கண்ணாள் வேற்று_ஒருவன் – சிலப்.மது 21/19
உரை_சால் அங்குசம் வடி வேல் வடி_கயிறு – சிலப்.மது 22/54
மன்னிய சிறப்பின் மற வேல் மன்னவர் – சிலப்.மது 22/63
பெருஞ்சோறு பயந்த திருந்து வேல் தட கை – சிலப்.மது 23/55
குலவு வேல் சேரன் கொடை திறம் கேட்டு – சிலப்.மது 23/62
திண் திறல் நெடு வேல் சேரலன் காண்கு என – சிலப்.மது 23/64
மற வேல் மன்னவன் கேட்டனன் மயங்கி – சிலப்.மது 23/110
வடி வேல் தட கை வசுவும் குமரனும் – சிலப்.மது 23/139
வெற்றி வேல் மன்னற்கு காட்டி கொல்வுழி – சிலப்.மது 23/157
அவுணரை கடந்த சுடர் இலை நெடு வேல்
நெடு வேள் குன்றம் அடி வைத்து ஏறி – சிலப்.மது 23/189,190
உரவு_நீர் மா கொன்ற வேல் ஏந்தி – சிலப்.வஞ்சி 24/46
விளையாட்டு விரும்பிய விறல் வேல் வானவன் – சிலப்.வஞ்சி 25/11
மண் களி நெடு வேல் மன்னவன் கண்டு – சிலப்.வஞ்சி 25/64
பங்களர் கங்கர் பல் வேல் கட்டியர் – சிலப்.வஞ்சி 25/157
அடல் வேல் மன்னர் ஆர் உயிர் உண்ணும் – சிலப்.வஞ்சி 26/156
பாய்ந்த பண்பின் பல் வேல் மன்னர் – சிலப்.வஞ்சி 26/190
சிலை தோள் ஆடவர் செரு வேல் தட கையர் – சிலப்.வஞ்சி 26/197
காய் வேல் தட கை கனகனும் விசயனும் – சிலப்.வஞ்சி 26/222
பல் வேல் தானை படை பல ஏவி – சிலப்.வஞ்சி 26/252
சின வேல் முன்பின் செரு வெம் கோலத்து – சிலப்.வஞ்சி 27/3
இன்னும் கேட்டருள் இகல் வேல் தட கை – சிலப்.வஞ்சி 27/66
எயில் மூன்று எறிந்த இகல் வேல் கொற்றமும் – சிலப்.வஞ்சி 27/165
நீள் வேல் கிழித்த நெடும் புண் ஆகமும் – சிலப்.வஞ்சி 28/12
புதுவது என்றனன் போர் வேல் செழியன் என்று – சிலப்.வஞ்சி 28/107

மேல்


வேல்-அன்றே (3)

ஏரகமும் நீங்கா இறைவன் கை வேல்-அன்றே
பார் இரும் பௌவத்தினுள் புக்கு பண்டு ஒரு நாள் – சிலப்.வஞ்சி 24/49,50
இணை இன்றி தான் உடையான் ஏந்திய வேல்-அன்றே
பிணிமுகம் மேற்கொண்டு அவுணர் பீடு அழியும் வண்ணம் – சிலப்.வஞ்சி 24/53,54
திரு முலை பால் உண்டான் திரு கை வேல்-அன்றே
வரு திகிரி கோல் அவுணன் மார்பம் பிளந்து – சிலப்.வஞ்சி 24/57,58

மேல்


வேல்_கோட்டம் (1)

உச்சி_கிழான் கோட்டம் ஊர்_கோட்டம் வேல்_கோட்டம்
வச்சிர கோட்டம் புறம்பணையான் வாழ் கோட்டம் – சிலப்.புகார் 9/11,12

மேல்


வேல (2)

முருகு அயர்ந்து வந்த முது வாய் வேல
சினவல் ஓம்பு-மதி வினவுவது உடையேன் – குறு 362/1,2
ஆகுவது அறியும் முதுவாய் வேல
கூறுக மாதோ நின் கழங்கின் திட்பம் – அகம் 195/14,15

மேல்


வேலத்து (3)

காழ் கொள் வேலத்து ஆழ் சினை பயந்த – நற் 256/9
அலந்தலை வேலத்து உலவை அம் சினை – பதி 39/12
சிள்வீடு கறங்கும் சிறியிலை வேலத்து
ஊழ்_உறு விளை நெற்று உதிர காழியர் – அகம் 89/6,7

மேல்


வேலம் (2)

வெளிறு இல் காழ வேலம் நீடிய – நற் 302/8
சிறியிலை வேலம் பெரிய தோன்றும் – பதி 58/14

மேல்


வேலவன் (1)

வயக்கு_உறு வெள் வேலவன் புணர்ந்து செலவே – ஐங் 379/4

மேல்


வேலற்கு (2)

என் பயம் செய்யுமோ வேலற்கு அ வெறியே – ஐங் 244/4
ஏதில் வேலற்கு உலந்தமை கண்டே – அகம் 22/21

மேல்


வேலன் (36)

பைம் கொடி நறை காய் இடை இடுபு வேலன்
அம் பொதி புட்டில் விரைஇ குளவியொடு – திரு 190,191
வேலன் தைஇய வெறி அயர் களனும் – திரு 222
அரும் கடி வேலன் முருகொடு வளைஇ – மது 611
வேலன் வேண்ட வெறி மனை வந்தோய் – நற் 34/9
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன வேலன் வந்து என – நற் 51/6
மெய்ம் மலி கழங்கின் வேலன் தந்தே – நற் 268/9
வேலன் உரைக்கும் என்ப ஆகலின் – நற் 273/5
அணங்கு உறு கழங்கின் முது வாய் வேலன்
கிளவியின் தணியின் நன்று-மன் சாரல் – நற் 282/5,6
அணங்கு என உணர கூறி வேலன்
இன் இயம் கறங்க பாடி – நற் 322/10,11
வேலன் புனைந்த வெறி அயர் களம்-தொறும் – குறு 53/3
மென் தோள் நெகிழ்த்த செல்லல் வேலன்
வென்றி நெடுவேள் என்னும் அன்னையும் – குறு 111/1,2
வெறி என உணர்ந்த வேலன் நோய் மருந்து – குறு 360/1
வேலன் தந்தாள் ஆயின் அ வேலன் – ஐங் 241/2
வேலன் தந்தாள் ஆயின் அ வேலன்
வெறி கமழ் நாடன் கேண்மை – ஐங் 241/2,3
அறியா வேலன் வெறி என கூறும் – ஐங் 243/2
பொய்யா மரபின் ஊர் முது வேலன்
கலங்கு மெய்ப்படுத்து கன்னம் தூக்கி – ஐங் 245/1,2
வெறி செறித்தனனே வேலன் கறிய – ஐங் 246/1
மலை வான் கொண்ட சினைஇய வேலன்
கழங்கினான் அறிகுவது என்றால் – ஐங் 248/2,3
முருகு என மொழியும் வேலன் மற்று அவன் – ஐங் 249/2
வேலன் ஏத்தும் வெறியும் உளவே – பரி 5/15
விடை அரை அசைத்த வேலன் கடி_மரம் – பரி 17/3
செல்வன் பெரும் பெயர் ஏத்தி வேலன்
வெறி அயர் வியன் களம் பொற்ப வல்லோன் – அகம் 98/18,19
கேளாய் எல்ல தோழி வேலன்
வெறி அயர் களத்து சிறு பல தாஅய – அகம் 114/1,2
கமழ் இதழ் அலரி தாஅய் வேலன்
வெறி அயர் வியன் களம் கடுக்கும் – அகம் 182/16,17
முருகு என வேலன் தரூஉம் – அகம் 232/14
அறியா வேலன் தரீஇ அன்னை – அகம் 242/10
ஏதில் வேலன் கோதை துயல்வர – அகம் 292/5
அன்னை தந்த முது வாய் வேலன்
எம் இறை அணங்கலின் வந்தன்று இ நோய் – அகம் 388/19,20
பொருநர்க்கு ஓங்கிய வேலன் ஒரு நிலை – புறம் 69/13
வெறியாடல் தான் விரும்பி வேலன் வருக என்றாள் – சிலப்.வஞ்சி 24/63
மா மலை வெற்பன் நோய் தீர்க்க வரும் வேலன்
வரும் ஆயின் வேலன் மடவன் அவனின் – சிலப்.வஞ்சி 24/65,66
வரும் ஆயின் வேலன் மடவன் அவனின் – சிலப்.வஞ்சி 24/66
வெறி கமழ் வெற்பன் நோய் தீர்க்க வரும் வேலன்
வேலன் மடவன் அவனினும் தான் மடவன் – சிலப்.வஞ்சி 24/69,70
வேலன் மடவன் அவனினும் தான் மடவன் – சிலப்.வஞ்சி 24/70
மார்பு தரு வெம் நோய் தீர்க்க வரும் வேலன்
தீர்க்க வரும் வேலன்-தன்னினும் தான் மடவன் – சிலப்.வஞ்சி 24/73,74
வென்றி செவ்வேள் வேலன் பாணியும் – சிலப்.வஞ்சி 25/25

மேல்


வேலன்-தன்னினும் (1)

தீர்க்க வரும் வேலன்-தன்னினும் தான் மடவன் – சிலப்.வஞ்சி 24/74

மேல்


வேலனார் (1)

வேலனார் வந்து வெறியாடும் வெம் களத்து – சிலப்.வஞ்சி 24/76

மேல்


வேலால் (1)

சூர் கொன்ற செ வேலால் பாடி பல நாளும் – கலி 93/26

மேல்


வேலாழி (1)

வேலாழி வியன் தெருவில் – பட் 119

மேல்


வேலாற்கு (1)

வித்தக தும்பை விளைத்தலான் வென் வேலாற்கு
ஒத்தன்று தண் பரங்குன்று – பரி 9/68,69

மேல்


வேலான் (3)

வென் வேலான் குன்றின் மேல் விளையாட்டும் விரும்பார்-கொல் – கலி 27/16
வென் வேலான் குன்றில் விளையாட்டு யான் அகலேன் – சிலப்.வஞ்சி 29/108
வஞ்சியர் வஞ்சி இடையீர் மற வேலான்
பஞ்சு அடி ஆயத்தீர் எல்லீரும் வம் எல்லாம் – சிலப்.வஞ்சி 29/110,111

மேல்


வேலி (72)

சாலி நெல்லின் சிறை கொள் வேலி
ஆயிரம் விளையுட்டு ஆக – பொரு 246,247
விரி கடல் வேலி வியல்_அகம் விளங்க – சிறு 114
தொகு வாய் வேலி தொடர் வலை மாட்டி – பெரும் 113
வாழ் முள் வேலி சூழ் மிளை படப்பை – பெரும் 126
இடு முள் வேலி எரு படு வரைப்பின் – பெரும் 154
ஒலி கா ஓலை முள் மிடை வேலி
பெண்ணை இவரும் ஆங்கண் – நற் 38/8,9
கண்டல் வேலி நும் துறை கிழவோற்கே – நற் 54/11
குன்ற வேலி தம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 176/11
கண்டல் வேலி காமர் சிறுகுடி – நற் 191/5
கண்டல் வேலி கழி சூழ் படப்பை – நற் 207/1
பெரும் கல் வேலி சிறுகுடி யாது என – நற் 213/6
வேரல் வேலி சிறுகுடி அலற – நற் 232/4
நுண் முள் வேலி தாதொடு பொதுளிய – நற் 277/6
பன் மலர் கஞலிய வெறி கமழ் வேலி
தெண் நீர் மணி சுனை ஆடின் – நற் 339/10,11
அழிந்த வேலி அம் குடி சீறூர் – நற் 346/4
கண்டல் வேலி கழி சூழ் படப்பை – நற் 363/1
கண்டல் வேலி கழி நல் ஊரே – நற் 372/13
பெண்ணை வேலி உழை கண் சீறூர் – நற் 392/6
வேரல் வேலி வேர் கோள் பலவின் – குறு 18/1
காந்தள் வேலி ஓங்கு மலை நன் நாட்டு – குறு 76/1
வேலி வெருகு இனம் மாலை உற்று என – குறு 139/2
மாலை வேல் நாட்டு வேலி ஆகும் – குறு 245/4
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 345/7
தில்லை வேலி இ ஊர் – ஐங் 131/2
பீர் இவர் வேலி பாழ் மனை நெருஞ்சி – பதி 26/10
கால் திரை எடுத்த முழங்கு குரல் வேலி
நனம் தலை உலகம் செய்த நன்று உண்டு எனின் – பதி 63/17,18
தண் தமிழ் வேலி தமிழ்நாட்டு_அகம் எல்லாம் – பரி 31/1
இடு முள் நெடு வேலி போல கொலைவர் – கலி 12/1
கூர் முள் வேலி கோட்டின் நீக்கி – அகம் 46/3
வயலை வேலி வியலூர் அன்ன நின் – அகம் 97/13
நொச்சி வேலி தித்தன் உறந்தை – அகம் 122/21
பெரும் கல் வேலி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 132/14
குன்ற வேலி சிறுகுடி ஆங்கண் – அகம் 232/6
நீர் முள் வேலி புலவு நாறு முன்றில் – அகம் 297/12
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 310/17
வேலி சுற்றிய வால் வீ முல்லை – அகம் 314/19
இடு முள் வேலி முட கால் பந்தர் – அகம் 394/8
விழு நீர் வேலி நாடு கிழவோனே – புறம் 13/13
அகல் வயல் மலை வேலி
நிலவு மணல் வியன் கானல் – புறம் 17/10,11
புன் மூசு கவலைய முள் மிடை வேலி
பஞ்சி முன்றில் சிற்றில் ஆங்கண் – புறம் 116/4,5
முல்லை வேலி நல் ஊரானே – புறம் 144/14
மரை பிரித்து உண்ட நெல்லி வேலி
பரல் உடை முன்றில் அம் குடி சீறூர் – புறம் 170/1,2
வெள் வீ வேலி கோடை_பொருந – புறம் 205/6
பருத்தி வேலி சீறூர் மன்னன் – புறம் 299/1
அமரின் இட்ட அரு முள் வேலி
கல்லென் பாசறை பல் சான்றீரே – புறம் 301/3,4
களிறு பொர கலங்கு கழல் முள் வேலி
அரிது உண் கூவல் அம் குடி சீறூர் – புறம் 306/1,2
பருத்தி வேலி கருப்பை பார்க்கும் – புறம் 324/7
ஊர் முது வேலி பார்நடை வெருகின் – புறம் 326/1
பன்னல் வேலி இ பணை நல் ஊரே – புறம் 345/20
மா வண் தித்தன் வெண்ணெல் வேலி
உறந்தை அன்ன உரை சால் நன் கலம் – புறம் 352/9,10
வயலே நெல்லின் வேலி நீடிய கரும்பின் – புறம் 386/10
வேலி ஆயிரம் விளைக நின் வயலே – புறம் 391/21
நாம நீர் வேலி உலகிற்கு அவன் அளி போல் – சிலப்.புகார் 1/8
வீங்கு நீர் வேலி உலகிற்கு அவன் குலத்தொடு – சிலப்.புகார் 1/11
மா நீர் வேலி வச்சிர நல் நாட்டு – சிலப்.புகார் 5/99
கைதை வேலி நெய்தல் அம் கானல் – சிலப்.புகார் 6/150
சிறை செய் வேலி அக-வயின் ஆங்கு ஓர் – சிலப்.புகார் 6/167
ஊர் திரை நீர் வேலி உழக்கி திரிவாள் பின் – சிலப்.புகார் 7/116
கைதை வேலி கழி_வாய் வந்து எம் – சிலப்.புகார் 7/203
கானல் வேலி கழி_வாய் வந்து – சிலப்.புகார் 7/207
இடு முள் வேலி எயினர் கூட்டுண்ணும் – சிலப்.மது 12/10
இடு முள் வேலி நீங்கி ஆங்கு ஓர் – சிலப்.மது 13/42
தாழ் நீர் வேலி தலைச்செங்கானத்து – சிலப்.மது 15/11
பாய் திரை வேலி படு பொருள் நீ அறிதி – சிலப்.மது 18/50
அரைச வேலி அல்லது யாவதும் – சிலப்.மது 23/44
புரை தீர் வேலி இல் என மொழிந்து – சிலப்.மது 23/45
இன்று அ வேலி காவாதோ என – சிலப்.மது 23/47
மாநீர் வேலி கடம்பு எறிந்து இமயத்து – சிலப்.வஞ்சி 25/1
ஓங்கு நீர் வேலி உத்தரம் மரீஇ – சிலப்.வஞ்சி 26/179
தாழ் நீர் வேலி தண் மலர் பூம் பொழில் – சிலப்.வஞ்சி 28/197
முழங்கு நீர் வேலி மூதூர் ஏவி – சிலப்.வஞ்சி 28/206
வீங்கு_நீர் வேலி உலகு ஆண்டு விண்ணவர் கோன் – சிலப்.வஞ்சி 29/133

மேல்


வேலிய (2)

கண்டல் வேலிய ஊர் அவன் – நற் 74/10
முந்தூழ் வேலிய மலை கிழவோற்கே – குறு 239/6

மேல்


வேலியின் (1)

மருத வேலியின் மாண்புற தோன்றும் – சிலப்.புகார் 6/149

மேல்


வேலியும் (1)

நிறை நீர் வேலியும் முறைபட கிடந்த இ – சிலப்.மது 11/69

மேல்


வேலியை (1)

இமிழ் கடல் வேலியை தமிழ்நாடு ஆக்கிய – சிலப்.வஞ்சி 25/165

மேல்


வேலின் (8)

ஏந்து கோட்டு எழில் யானை ஒன்னாதார்க்கு அவன் வேலின்
சேந்து நீ இனையையால் ஒத்ததோ சின்_மொழி – கலி 57/10,11
தொலையா வேலின் வண் மகிழ் எந்தை – அகம் 308/8
தோடு கொள் வேலின் தோற்றம் போல – புறம் 35/9
வேலின் வேறல் வேந்தர்க்கோ அரிதே – புறம் 111/2
வேலின் அட்ட களிறு பெயர்த்து எண்ணின் – புறம் 302/9
எறிந்து இலை முறிந்த கதுவாய் வேலின்
மணம் நாறு மார்பின் மற போர் அகுதை – புறம் 347/4,5
நாம வேலின் திறம் கண்டே அறிந்தேன் வாழி காவேரி – சிலப்.புகார் 7/133
வேலின் கொற்றமும் விளங்கிய கொள்கை – சிலப்.மது 15/4

மேல்


வேலினும் (3)

வேலினும் வெய்ய கானம் அவன் – பட் 300
வேலினும் பல் ஊழ் மின்னி முரசு என – அகம் 175/12
தலைப்பெயர்த்து இட்ட வேலினும் பலவே – புறம் 130/7

மேல்


வேலினை (1)

தேரோர்க்கு அழன்ற வேலினை எனவும் – சிறு 234

மேல்


வேலும் (6)

வேலும் இலங்கு இலை துடைப்ப பலகையும் – நற் 177/5
வேலும் உண்டு அ தோலாதோற்கே – அகம் 0/6
வேலும் விளங்கின இளையரும் இயன்றனர் – அகம் 259/1
வேலும் மின்னின் விளங்கும் உலகத்து – புறம் 42/4
ஆர் அமர் கடக்கும் வேலும் அவன் இறை – புறம் 172/9
கோலும் குந்தமும் வேலும் பிறவும் – சிலப்.மது 15/216

மேல்


வேலூர் (1)

விறல் வேல் வென்றி வேலூர் எய்தின் – சிறு 173

மேல்


வேலே (16)

அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே – ஐங் 60/4
புகழொடு விளங்கி பூக்க நின் வேலே – புறம் 21/13
அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி – புறம் 58/29
அண்ணல் எம் கோமான் வை நுதி வேலே – புறம் 95/9
வேலே குறும்பு அடைந்த அரண் கடந்து அவர் – புறம் 97/4
கையது வேலே காலன புனை கழல் – புறம் 100/1
பகை மேம்படுக நீ ஏந்திய வேலே – புறம் 158/28
விடுத்தனென் வெலீஇயர் நின் வேலே அடுக்கத்து – புறம் 202/17
அரு நிறத்து இயங்கிய வேலே
ஆசு ஆகு எந்தை ஆண்டு உளன்-கொல்லோ – புறம் 235/15,16
துடியன் கையது வேலே அடி புணர் – புறம் 285/2
மறைக்குவன் பெரும நின் குறித்து வரு வேலே – புறம் 290/8
ஏந்துவன் போலான் தன் இலங்கு இலை வேலே – புறம் 301/16
வேந்து உடன்று எறிந்த வேலே என்னை – புறம் 308/6
சூர் மா தடிந்த சுடர் இலைய வெள் வேலே
அணி முகங்கள் ஓர் ஆறும் ஈர்_ஆறு கையும் – சிலப்.வஞ்சி 24/51,52
மணி விசும்பின் கோன் ஏத்த மாறு அட்ட வெள் வேலே
சரவண பூம் பள்ளி_அறை தாய்மார் அறுவர் – சிலப்.வஞ்சி 24/55,56
குருகு பெயர் குன்றம் கொன்ற நெடு வேலே
இறை வளை நல்லாய் இது நகை ஆகின்றே – சிலப்.வஞ்சி 24/59,60

மேல்


வேலை (5)

ஆர் வேலை யாத்திரை செல் யாறு – பரி 19/18
வேலை வாலுகத்து விரி திரை பரப்பில் – சிலப்.புகார் 6/131
வேலை மடல் தாழை உட்பொதிந்த வெண் தோட்டு – சிலப்.புகார் 6/175
மாலை மதியமும் போல் வாழியரோ வேலை
அகழால் அமைந்த அவனிக்கு மாலை – சிலப்.புகார் 10/272,273
வெண் திரை பொருத வேலை வாலுகத்து – சிலப்.வஞ்சி 27/242

மேல்


வேலொடு (1)

மடை அமை திண் சுரை மா காழ் வேலொடு
தணி அமர் அழுவம் தம்மொடு துணைப்ப – அகம் 119/13,14

மேல்


வேலோ (1)

மறவன் வேலோ பெருந்தகை உடைத்தே – புறம் 332/2

மேல்


வேலோய் (3)

குன்றம் உடைத்த ஒளிர் வேலோய் கூடல் – பரி 8/29
சூர் நிரந்து சுற்றிய மா தபுத்த வேலோய் நின் – பரி 18/4
குருகு எறி வேலோய் நின் குன்ற கீழ் நின்ற – பரி 19/36

மேல்


வேலோன் (4)

கண்படை ஈயா வேலோன் ஊரே – புறம் 322/10
உறை கழிப்பு அறியா வேலோன் ஊரே – புறம் 323/6
வேத்தினம் நடுக்கும் வேலோன் இருந்துழி – சிலப்.வஞ்சி 26/127
தோடு ஆர் போந்தை வேலோன் தன் நிறை – சிலப்.வஞ்சி 27/175

மேல்


வேவது (2)

வேவது அளித்து இ உலகு – கலி 142/54
வேவது போலும் வெய்ய நெஞ்சமொடு – அகம் 55/8

மேல்


வேவை (1)

பராஅரை வேவை பருகு என தண்டி – பொரு 104

மேல்


வேவையொடு (1)

பரூஉ குறை பொழிந்த நெய்க்கண் வேவையொடு
குரூஉ கண் இறடி பொம்மல் பெறுகுவிர் – மலை 168,169

மேல்


வேழ (10)

வேழ பழனத்து நூழிலாட்டு – மது 257
வேழ வெண் பூ விரிவன பல உடன் – நற் 241/5
வேழ மூதூர் ஊரன் – ஐங் 15/3
புதல் மிசை நுடங்கும் வேழ வெண் பூ – ஐங் 17/1
வேழ வெண் பூ வெள் உகை சீக்கும் – ஐங் 19/3
மிக வரினும் மீது இனிய வேழ பிணவும் – பரி 10/15
வேழ வெண் புணை தழீஇ பூழியர் – அகம் 6/8
வேழ நோக்கின் விறல் வெம் சேஎய் – புறம் 22/29
வேழ முகவை நல்கு-மதி – புறம் 369/27
உறை கவுள் வேழ கை_அகம் புக்கு – சிலப்.வஞ்சி 30/121

மேல்


வேழத்தின் (2)

புலி விளையாடிய புலவு நாறு வேழத்தின்
தலை மருப்பு ஏய்ப்ப கடை மணி சிவந்த நின் – நற் 39/5,6
திகை_முக வேழத்தின் செவி_அகம் புக்கன – சிலப்.வஞ்சி 25/155

மேல்


வேழத்து (12)

பிடி கணம் மறந்த வேழம் வேழத்து
பாம்பு பதைப்பு அன்ன பரூஉ கை துமிய – முல் 69,70
வேழத்து அன்ன வெருவரு செலவின் – மது 392
நெடும் சுழி பட்ட கடுங்கண் வேழத்து
உரவு சினம் தணித்து பெரு வெளில் பிணி-மார் – மலை 325,326
கடுங்கண் வேழத்து கோடு நொடுத்து உண்ணும் – குறு 100/4
ஓங்கு பூ வேழத்து தூம்பு உடை திரள் கால் – ஐங் 16/1
காம்பு கண்டு அன்ன தூம்பு உடை வேழத்து
துறை நணி ஊரனை உள்ளி என் – ஐங் 20/3,4
மதன் உடை வேழத்து வெண் கோடு கொண்டு – பதி 30/11
மதர் புலி வெரீஇய மையல் வேழத்து
இனம் தலைமயங்கிய நனம் தலை பெரும் காட்டு – அகம் 39/11,12
கொழும் கோல் வேழத்து புணை துணை ஆக – அகம் 186/8
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை வேழத்து
புலவு நாறு புகர் நுதல் கழுவ கங்குல் – அகம் 272/1,2
மீளி வேழத்து நெடுந்தகை புலம்ப – அகம் 381/2
புகர் முக வேழத்து மருப்பொடு மூன்றும் – புறம் 374/13

மேல்


வேழத்தை (1)

நலம் கவளம் கொள்ளும் நகை முக வேழத்தை
இன்று கண்டாய் போல் எவன் எம்மை பொய்ப்பது நீ – கலி 97/20,21

மேல்


வேழம் (43)

கால் கிளர்ந்து அன்ன வேழம் மேற்கொண்டு – திரு 82
பிடி புணர் வேழம் பெட்டவை கொள்க என – பொரு 126
வெருவரு செலவின் வெகுளி வேழம்
தரவு_இடை தங்கல் ஓவு இலனே வரவு_இடை – பொரு 172,173
வேழம் காவலர் குரம்பை ஏய்ப்ப – பெரும் 51
கணம் சால் வேழம் கதழ்வு_உற்று ஆஅங்கு – பெரும் 259
வேழம் நிரைத்து வெண் கோடு விரைஇ – பெரும் 263
பிடி கணம் மறந்த வேழம் வேழத்து – முல் 69
வென்று எழு கொடியொடு வேழம் சென்று புக – நெடு 87
மையல் வேழம் மடங்கலின் எதிர்தர – குறி 165
வாரி கொள்ளா வரை மருள் வேழம்
கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறு உடை பெரு நிரை – மலை 572,573
கன்று உடை வேழம் நின்று காத்து அல்கும் – நற் 85/5
புகர் முக வேழம் புலம்ப தாக்கி – நற் 158/6
மட பிடி தழீஇய தட கை வேழம்
தேன் செய் பெரும் கிளை இரிய வேங்கை – நற் 202/4,5
காண்-தொறும் பொலியும் கதழ் வாய் வேழம்
இரும் கேழ் வய புலி வெரீஇ அயலது – நற் 217/2,3
சிறுபுறம் கடுக்கும் பெரும் கை வேழம்
வெறி கொள் சாபத்து எறி கணை வெரீஇ – நற் 228/6,7
உரவு சின வேழம் உறு புலி பார்க்கும் – நற் 336/7
வாலா வேழம் வணர் குரல் கவர்தலின் – நற் 393/4
பிடி பசி களைஇய பெரும் கை வேழம்
மென் சினை யாஅம் பொளிக்கும் – குறு 37/2,3
மயங்கு துயர்_உற்ற மையல் வேழம்
உயங்கு உயிர் மட பிடி உலை புறம் தைவர – குறு 308/3,4
மனை நடு வயலை வேழம் சுற்றும் – ஐங் 11/1
கரை சேர் வேழம் கரும்பின் பூக்கும் – ஐங் 12/1
அடைகரை வேழம் வெண் பூ பகரும் – ஐங் 13/2
கொடி பூ வேழம் தீண்டி அயல – ஐங் 14/1
இரும் சாய் அன்ன செருந்தியொடு வேழம்
கரும்பின் அலமரும் கழனி ஊரன் – ஐங் 18/1,2
சுரும்பு உண களித்த புகர் முக வேழம்
இரும் பிணர் துறுகல் பிடி செத்து தழூஉம் நின் – ஐங் 239/1,2
சேய் உயர் பணை மிசை எழில் வேழம் ஏந்திய – பரி 1/4
எரி சடை எழில் வேழம் தலை என கீழ் இருந்து – பரி 11/2
பொரு சமம் கடந்த புகழ் சால் வேழம்
தொட்டதை தைப்பு அமை சருமத்தின் தாள் இயை தாமரை – பரி 21/2,3
உறல் ஊறு கமழ் கடாத்து ஒல்கிய எழில் வேழம்
வறன் உழு நாஞ்சில் போல் மருப்பு ஊன்றி நிலம் சேர – கலி 8/4,5
எழு உறழ் தட கையின் இனம் காக்கும் எழில் வேழம்
அழுவம் சூழ் புகை அழல் அதர்பட மிதித்து தம் – கலி 25/9,10
ஒடுங்கா எழில் வேழம் வீழ் பிடிக்கு உற்ற – கலி 40/26
வரி நுதல் எழில் வேழம் பூ நீர் மேல் சொரிதர – கலி 44/5
மறம் மிகு வேழம் தன் மாறுகொள் மைந்தினான் – கலி 53/3
கவழம் அறியா நின் கை புனை வேழம்
புரி புனை பூம் கயிற்றின் பைபய வாங்கி – கலி 80/6,7
கடி அரணம் பாயா நின் கை புனை வேழம்
தொடியோர் மணலின் உழக்கி அடி ஆர்ந்த – கலி 86/7,8
எழில் மருப்பு எழில் வேழம் இகுதரு கடாத்தால் – கலி 138/1
புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம்
மழை படு சிலம்பில் கழைபட பெயரும் – அகம் 12/11,12
இனம் சால் வேழம் கன்று ஊர்பு இழிதர – அகம் 197/14
இரவு புனம் மேய்ந்த உரவு சின வேழம்
தண் பெரும் படாஅர் வெரூஉம் – அகம் 309/15,16
மையல் வேழம் மெய் உளம் போக – அகம் 388/23
வேழம் வீழ்த்த விழு தொடை பகழி – புறம் 152/1
செரு நவில் வேழம் கொண்மூ ஆக – புறம் 373/2
வெம் சின வேழம் நல்கினன் அஞ்சி – புறம் 394/12

மேல்


வேழம்பரும் (1)

நண்ணிய நூற்றுவர் நகை_வேழம்பரும் – சிலப்.வஞ்சி 26/131

மேல்


வேழம்பரொடு (1)

நகை வேழம்பரொடு வகை தெரி இருக்கையும் – சிலப்.புகார் 5/53

மேல்


வேழமும் (1)

வில் பொலியும் சேனையும் மா வேழமும் கற்பு உண்ண – சிலப்.மது 21/59

மேல்


வேள் (19)

விளங்கு பெரும் திருவின் மான விறல் வேள்
அழும்பில் அன்ன நாடு இழந்தனரும் – மது 344,345
இருங்கோ_வேள் மருங்கு சாய – பட் 282
மான விறல் வேள் வயிரியம் எனினே – மலை 164
ஆண்டகை விறல் வேள் அல்லன் இவள் – ஐங் 250/4
கடும் சின விறல் வேள் களிறு ஊர்ந்து ஆங்கு – பதி 11/6
வரு புனல் வையை மணல் தொட்டேன் தரு மண வேள்
தண் பரங்குன்றத்து அடி தொட்டேன் என்பாய் – பரி 8/61,62
இகலின் இகந்தாளை அ வேள் தலை கண்ணி – பரி 9/36
வெண் சுடர் வேல் வேள் விரை மயில் வேல் ஞாயிறு நின் – பரி 18/26
வேள் நீர் உண்ட குடை ஓர் அன்னர் – கலி 23/9
பெரு விதுப்பு உற்ற பல் வேள் மகளிர் – அகம் 208/15
வேள் முது மாக்கள் வியன் நகர் கரந்த – அகம் 372/4
ஓம்பா ஈகை மா வேள் எவ்வி – புறம் 24/18
பாரி வேள்_பால் பாடினை செலினே – புறம் 105/8
தேர் வேள் ஆயை காணிய சென்மே – புறம் 133/7
மலை கெழு நாடன் மா வேள் ஆஅய் – புறம் 135/13
வெம் கண் நெடு வேள் வில்_விழா காணும் – சிலப்.மது 14/111
நெடு வேள் குன்றம் அடி வைத்து ஏறி – சிலப்.மது 23/190
அறை பறை என்றே அழும்பில் வேள் உரைப்ப – சிலப்.வஞ்சி 25/177
ஐம் கணை நெடு வேள் அரசு வீற்றிருந்த – சிலப்.வஞ்சி 28/42

மேல்


வேள்_பால் (1)

பாரி வேள்_பால் பாடினை செலினே – புறம் 105/8

மேல்


வேள்வி (26)

அந்தணர் வேள்வி ஓர்க்கும்மே ஒரு முகம் – திரு 96
வேள்வி முற்றிய வென்று அடு கொற்றத்து – திரு 156
வேள்வி தூணத்து அசைஇ யவனர் – பெரும் 316
நல் வேள்வி துறைபோகிய – மது 760
உரை சால் வேள்வி முடித்த கேள்வி – பதி 64/4
வேள்வி வேட்டனை உயர்ந்தோர் உவப்ப – பதி 74/2
மாதிரம் அழல எய்து அமரர் வேள்வி
பாகம் உண்ட பைம் கண் பார்ப்பான் – பரி 5/26,27
விலங்கு என விண்ணோர் வேள்வி முதல்வன் – பரி 5/31
வேள்வி ஆவியின் உயிர்க்கும் என் நெஞ்சே – கலி 36/26
முன் முயன்று அரிதினின் முடித்த வேள்வி
கயிறு அரை யாத்த காண்_தகு வனப்பின் – அகம் 220/6,7
வீயா சிறப்பின் வேள்வி முற்றி – புறம் 15/20
வேள்வி முற்றிய வாய் வாள் வேந்தே – புறம் 26/15
வேத வேள்வி தொழில் முடித்ததூஉம் – புறம் 224/9
கேள்வி முற்றிய வேள்வி அந்தணர்க்கு – புறம் 361/4
கேள்வி மலிந்த வேள்வி தூணத்து – புறம் 400/18
வேத_முதல்வன் வேள்வி கருவியோடு – சிலப்.மது 22/35
அற_கள வேள்வி செய்யாது யாங்கணும் – சிலப்.வஞ்சி 28/131
மற_கள வேள்வி செய்வோய் ஆயினை – சிலப்.வஞ்சி 28/132
மது கொள் வேள்வி வேட்டோன் ஆயினும் – சிலப்.வஞ்சி 28/148
நான்மறை மருங்கின் வேள்வி பார்ப்பான் – சிலப்.வஞ்சி 28/176
பெரு நல் வேள்வி நீ செயல் வேண்டும் – சிலப்.வஞ்சி 28/178
வேள்வி கிழத்தி இவளொடும் கூடி – சிலப்.வஞ்சி 28/183
கேள்வி முடித்த வேள்வி மாக்களை – சிலப்.வஞ்சி 28/192
வேள்வி சாந்தியின் விழா கொள ஏவி – சிலப்.வஞ்சி 28/194
நன் பெரு வேள்வி முடித்ததன் பின் நாள் – சிலப்.வஞ்சி 28/199
வேள்வி சாலையின் வேந்தன் போந்த பின் – சிலப்.வஞ்சி 30/170

மேல்


வேள்வியால் (1)

வசை நீங்கிய வாய்மையால் வேள்வியால்
திசை நாறிய குன்று அமர்ந்து ஆண்டு_ஆண்டு – பரி 17/28,29

மேல்


வேள்வியில் (2)

வேள்வியில் கடவுள் அருத்தினை கேள்வி – பதி 70/18
நல் நாள் செய்த நாள் அணி வேள்வியில்
வந்து ஈக என்றே வணங்கினர் வேண்ட – சிலப்.வஞ்சி 30/162,163

மேல்


வேள்வியின் (2)

வேள்வியின் அழகு இயல் விளம்புவோரும் – பரி 19/43
பண்ணி தைஇய பயம் கெழு வேள்வியின்
விழுமிது நிகழ்வது ஆயினும் தெற்கு ஏர்பு – அகம் 13/11,12

மேல்


வேள்வியும் (3)

வேள்வியும் மறனும் விருப்பொடு வெய்யை – பரி 13/57
ஐம் பெரு வேள்வியும் செய் தொழில் ஓம்பும் – சிலப்.மது 23/69
வேள்வியும் விழாவும் நாள்-தொறும் வகுத்து – சிலப்.வஞ்சி 28/232

மேல்


வேள்வியுள் (2)

படிநிலை வேள்வியுள் பற்றி ஆடு கொளலும் – பரி 2/62
மலிவு உடை உள்ளத்தான் வந்து செய் வேள்வியுள்
பல் மணம் மன்னு பின் இரும் கூந்தலர் – பரி 19/88,89

மேல்


வேளா (3)

நனவினான் வேறு ஆகும் வேளா முயக்கம் – கலி 68/21
வேளா பார்ப்பான் வாள் அரம் துமித்த – அகம் 24/1
விளங்கு இழை பொலிந்த வேளா மெல் இயல் – புறம் 341/9

மேல்


வேளாண் (2)

வேளாண் வாயில் வேட்ப கூறி – பொரு 75
கேள் அல் கேளிர் வேளாண் சிறு பதம் – புறம் 74/4

மேல்


வேளாண்மை (1)

வேளாண்மை செய்தன கண் – கலி 101/46

மேல்


வேளார் (1)

தாள் இலாளர் வேளார் அல்லர் – புறம் 207/5

மேல்


வேளாவிக்கோ (1)

வேளாவிக்கோ மாளிகை காட்டி – சிலப்.வஞ்சி 28/198

மேல்


வேளாளர்க்கு (1)

விடும் கடன் வேளாளர்க்கு இன்று படர்ந்து யாம் – பரி 20/63

மேல்


வேளிர் (7)

இரு பெரு வேந்தரொடு வேளிர் சாய – மது 55
தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் அன்ன என் – நற் 280/8
தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் குணாது – குறு 164/3
ஈர்_எழு வேளிர் இயைந்து ஒருங்கு எறிந்த – அகம் 135/12
அடு போர் வேளிர் வீரை முன்துறை – அகம் 206/13
தொன் முதிர் வேளிர் ஓம்பினர் வைத்த – அகம் 258/2
பொன் அணி யானை தொன் முதிர் வேளிர்
குப்பை நெல்லின் முத்தூறு தந்த – புறம் 24/21,22

மேல்


வேளிரும் (4)

பணை கெழு வேந்தரும் வேளிரும் ஒன்று_மொழிந்து – பதி 30/30
வெல் போர் வேந்தரும் வேளிரும் ஒன்றுமொழிந்து – பதி 49/7
வேந்தரும் வேளிரும் பிறரும் கீழ்ப்பணிந்து – பதி 75/4
வேந்தரும் வேளிரும் பின்வந்து பணிய – பதி 88/13

மேல்


வேளிருள் (1)

வேளிருள் வேளே விறல் போர் அண்ணல் – புறம் 201/12

மேல்


வேளிரொடு (2)

பதினொரு வேளிரொடு வேந்தர் சாய – அகம் 246/12
வேளிரொடு பொரீஇய கழித்த – அகம் 331/13

மேல்


வேளூர் (1)

பழம் பல் நெல்லின் வேளூர் வாயில் – அகம் 166/4

மேல்


வேளே (2)

வேளிருள் வேளே விறல் போர் அண்ணல் – புறம் 201/12
கழுமிய வென் வேல் வேளே
வள நீர் வாட்டாற்று எழினியாதன் – புறம் 396/12,13

மேல்


வேளை (5)

குப்பை வேளை உப்பு இலி வெந்ததை – சிறு 137
கேள் இனி வேளை நீ முன்னிய திசையே – மலை 94
வேளை வெண் பூ கறிக்கும் – புறம் 23/21
வேளை வெண் பூ வெண் தயிர் கொளீஇ – புறம் 215/3
வேளை வெந்ததை வல்சி ஆக – புறம் 246/8

மேல்


வேளையொடு (2)

வெண் பூ வேளையொடு பைம் சுரை கலித்து – பதி 15/9
வெண் பூ வேளையொடு சுரை தலைமயக்கிய – பதி 90/29

மேல்


வேளொடு (1)

அழும்பில் வேளொடு ஆயக்கணக்கரை – சிலப்.வஞ்சி 28/205

மேல்


வேற்கு (1)

ஒரு வேற்கு ஓடி ஆங்கு நம் – நற் 170/8

மேல்


வேற்றார் (1)

வேற்றாரை வேற்றார் தொழுதல் இளிவரவு – பரி 20/71

மேல்


வேற்றாரை (1)

வேற்றாரை வேற்றார் தொழுதல் இளிவரவு – பரி 20/71

மேல்


வேற்று (16)

வேரொடு நனைந்து வேற்று இழை நுழைந்த – பொரு 80
வெள்ளில் வல்சி வேற்று நாட்டு ஆரிடை – நற் 24/5
வேற்று பெரும் தெய்வம் பல் உடன் வாழ்த்தி – குறு 263/4
வேற்று முனை வெம்மையின் சாத்து வந்து இறுத்து என – குறு 390/3
பிறர்_பிறர் நலியாது வேற்று பொருள் வெஃகாது – பதி 22/7
வேற்று ஆனா தாயர் எதிர்கொள்ள மாற்றாத – கலி 83/23
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும் – அகம் 67/11
குவை இமில் விடைய வேற்று ஆ ஒய்யும் – அகம் 113/14
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும் – அகம் 131/12
வேற்று நாட்டு உறையுள் விருப்பு_உற பேணி – அகம் 351/1
வேற்று அரசு பணி தொடங்கு நின் – புறம் 17/31
விழவு உடை ஆங்கண் வேற்று புலத்து இறுத்து – புறம் 31/12
வேற்று இழை நுழைந்த வேர் நனை சிதாஅர் – புறம் 69/3
வேற்று புலம் போகி நல் வெற்றம் கொடுத்து – சிலப்.மது 11/212
வேனில் வேந்தன் வேற்று புலம் படர – சிலப்.மது 14/124
வீழ்த்து ஏற்றுக்கொண்டு எடுத்த வேல் கண்ணாள் வேற்று_ஒருவன் – சிலப்.மது 21/19

மேல்


வேற்று_ஒருவன் (1)

வீழ்த்து ஏற்றுக்கொண்டு எடுத்த வேல் கண்ணாள் வேற்று_ஒருவன்
நீள் நோக்கம் கண்டு நிறை மதி வாள் முகத்தை – சிலப்.மது 21/19,20

மேல்


வேற்றுமை (6)

வேற்றுமை இன்று அது போற்றுநர் பெறினே – பரி 4/55
வேற்றுமை கொண்டு பொருள்_வயின் போகுவாய் – கலி 12/17
அது தக்கது வேற்றுமை என் கண்ணோ ஓராதி தீது இன்மை – கலி 88/15
வேற்றுமை இல்லா விழு திணை பிறந்து – புறம் 27/3
வேற்றுமை தெரிந்த நாற்பாலுள்ளும் – புறம் 183/8
வேற்றுமை இன்றி நின்னொடு கலந்த – சிலப்.வஞ்சி 26/148

மேல்


வேற்றூர் (1)

வெட்சி மலர் புனைய வெள் வாள் உழத்தியும் வேண்டின் வேற்றூர்
கட்சியுள் காரி கடிய குரல் இசைத்து காட்டும் போலும் – சிலப்.மது 12/122,123

மேல்


வேற்றோர் (1)

வேற்றோர் ஆயினும் நோற்றோர்க்கு ஒழியும் – புறம் 367/3

மேல்


வேறல் (2)

இருவீர் வேறல் இயற்கையும் அன்றே அதனால் – புறம் 45/6
வேலின் வேறல் வேந்தர்க்கோ அரிதே – புறம் 111/2

மேல்


வேறாகும் (1)

திரிந்து வேறாகும் காலமும் உண்டோ – சிலப்.வஞ்சி 27/169

மேல்


வேறு (152)

அறு வேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி – திரு 58
ஐ வேறு உருவின் செய்வினை முற்றிய – திரு 83
நால் வேறு இயற்கை பதினொரு மூவரொடு – திரு 167
இருவர் சுட்டிய பல் வேறு தொல் குடி – திரு 178
யாறும் குளனும் வேறு பல் வைப்பும் – திரு 224
வேறு பல் உருவின் குறும் பல் கூளியர் – திரு 282
வேறு பல் துகிலின் நுடங்கி அகில் சுமந்து – திரு 296
வேறு புலம் முன்னிய விரகு அறி பொருந – பொரு 3
வேறு பல் உருவின் விரகு தந்து இரீஇ – பொரு 108
பனுவலின் வழாஅ பல் வேறு அடிசில் – சிறு 241
பரதர் மலிந்த பல் வேறு தெருவின் – பெரும் 323
பல் வேறு வகையின் பணிந்த மன்னர் – பெரும் 428
வேறு பல் பெரும் படை நாப்பண் வேறு ஓர் – முல் 43
வேறு பல் பெரும் படை நாப்பண் வேறு ஓர் – முல் 43
பல் வேறு தாரமொடு கல்_அகத்து ஈண்டி – மது 290
பரதர் தந்த பல் வேறு கூலம் – மது 317
பல் வேறு பூ திரள் தண்டலை சுற்றி – மது 341
பல் வேறு குழாஅத்து இசை எழுந்து ஒலிப்ப – மது 360
வேறு பல் பெயர ஆர் எயில் கொள_கொள – மது 367
பல் வேறு குழூஉ கொடி பதாகை நிலைஇ – மது 373
பல் வேறு பண்ணியம் தழீஇ திரி விலைஞர் – மது 405
பல் வேறு பண்டமோடு ஊண் மலிந்து கவினி – மது 503
பல் வேறு திரு மணி முத்தமொடு பொன் கொண்டு – மது 505
நால் வேறு தெருவினும் கால் உற நிற்றர – மது 522
வேறு பட கவினிய தேம் மா கனியும் – மது 528
பல் வேறு உருவின் காயும் பழனும் – மது 529
பல் வேறு பண்டம் இழிதரும் பட்டினத்து – மது 537
பல் வேறு புள்ளின் இசை எழுந்து அற்றே – மது 543
வேறு_வேறு கம்பலை வெறி கொள்பு மயங்கி – மது 617
வேறு_வேறு கம்பலை வெறி கொள்பு மயங்கி – மது 617
பல் வேறு பண்ணிய கடை மெழுக்கு_உறுப்ப – மது 661
ஏறு உடை இன நிரை வேறு புலம் பரப்பி – நெடு 4
பல் வேறு பள்ளி-தொறும் பாய் இருள் நீங்க – நெடு 105
வேறு பல் உருவின் கடவுள் பேணி – குறி 6
பல் வேறு உருவின் வனப்பு அமை கோதை எம் – குறி 103
மாறு பொருது ஓட்டிய புகல்வின் வேறு புலத்து – குறி 135
பல் வேறு உருவின் பதாகை நீழல் – பட் 182
வேறு_வேறு உயர்ந்த முது வாய் ஒக்கல் – பட் 214
வேறு_வேறு உயர்ந்த முது வாய் ஒக்கல் – பட் 214
வேறு பல் பூளையொடு உழிஞை சூடி – பட் 235
வேறு புலம் படர்ந்த ஏறு உடை இனத்த – மலை 408
வேறு பல் நாட்டில் கால் தர வந்த – நற் 31/8
கூறின் எவனோ தோழி வேறு உணர்ந்து – நற் 47/7
பல் வேறு பண்ட தொடை மறந்து இல்லத்து – நற் 59/4
வினையும் வேறு புலத்து இலெனே நினையின் – நற் 166/8
வேறு பல் உருவின் ஏர்தரும் மழையே – நற் 237/10
நாறு இரும் கதுப்பின் எம் காதலி வேறு உணர்ந்து – நற் 250/8
வேறு பல் நாட்டு கால் தர வந்த – நற் 295/5
ஆறு இடையிட்ட அளவைக்கு வேறு உணர்ந்து – நற் 318/7
வேறு புல வாடை அலைப்ப – நற் 341/9
வேறு புல நன் நாட்டு பெய்த – குறு 176/6
சீறூரோளே மடந்தை வேறு ஊர் – குறு 242/4
பல் வேறு உருவின் சில் அவிழ் மடையொடு – குறு 362/3
வேறு யான் கூறவும் அமையாள் அதன்_தலை – குறு 366/3
விரி இணர் வேங்கையொடு வேறு பட மிலைச்சி – ஐங் 367/2
வேறு பல் அரும் சுரம் இறந்தனள் அவள் என – ஐங் 385/3
விரவு வேறு கூலமொடு குருதி வேட்ட – பதி 29/11
நால் வேறு நனம் தலை ஒருங்கு எழுந்து ஒலிப்ப – பதி 31/4
சோறு வேறு என்னா ஊன் துவை அடிசில் – பதி 45/13
வடி மணி நெடும் தேர் வேறு புலம் பரப்பி – பதி 52/2
பல் வேறு வகைய நனம் தலை ஈண்டிய – பதி 59/14
வேறு புலத்து இறுத்த கட்டூர் நாப்பண் – பதி 68/2
நால் வேறு நனம் தலை ஓராங்கு நந்த – பதி 69/16
பதி பாழ் ஆக வேறு புலம் படர்ந்து – பதி 71/18
வேறு படு திருவின் நின் வழி வாழியர் – பதி 74/4
வேறு படு நனம் தலை பெயர – பதி 74/27
வேறு புலத்து இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 81/18
வேறு புலத்து இறுத்த விறல் வெம் தானையொடு – பதி 94/6
மனக்கோள் நினக்கு என வடிவு வேறு இலையே – பரி 4/56
அவ்வவை மேவிய வேறு_வேறு பெயரோய் – பரி 4/69
அவ்வவை மேவிய வேறு_வேறு பெயரோய் – பரி 4/69
அறு வேறு துணியும் அறுவர் ஆகி – பரி 5/53
வேறு_வேறு உருவின் இ ஆறு இரு கை கொண்டு – பரி 5/68
வேறு_வேறு உருவின் இ ஆறு இரு கை கொண்டு – பரி 5/68
வேறு ஆகின்று இ விரி புனல் வரவு என – பரி 6/50
துனியல் மலர் உண்கண் சொல் வேறு நாற்றம் – பரி 8/53
இரு வேறு மண்டிலத்து இலக்கம் போல – பரி 13/8
எல்லாம் வேறு_வேறு உருவின் ஒரு தொழில் இருவர் – பரி 15/13
எல்லாம் வேறு_வேறு உருவின் ஒரு தொழில் இருவர் – பரி 15/13
நெறிப்பட சுவல் அசைஇ வேறு ஓரா நெஞ்சத்து – கலி 9/3
வெறி நிரை வேறு ஆக சார் சாரல் ஓடி – கலி 12/6
ஆறு கடி கொள்ளும் வேறு புலம் படர்ந்து – கலி 21/3
கொண்டது கொடுக்கும்_கால் முகனும் வேறு ஆகுதல் – கலி 22/2
அறல் சாஅய் பொழுதோடு எம் அணி நுதல் வேறு ஆகி – கலி 26/17
வேறு அல்லம் என்பது ஒன்று உண்டால் அவனொடு – கலி 62/18
நனவினான் வேறு ஆகும் வேளா முயக்கம் – கலி 68/21
வெய்யாரும் வீழ்வாரும் வேறு ஆக கையின் – கலி 78/25
வெறி கொள் வியன் மார்பு வேறு ஆக செய்து – கலி 93/30
தண்டா தகடு உருவ வேறு ஆக காவின் கீழ் – கலி 94/40
செறிந்து ஒளிர் வெண் பல்லாய் யாம் வேறு இயைந்த – கலி 95/5
அறிந்ததோ இல்லை நீ வேறு ஓர்ப்பது – கலி 95/7
திறம் வேறு செய்தியின் நூல் நெறி பிழையாது – கலி 99/3
நனவினுள் உதவாது நள்ளிருள் வேறு ஆகும் – கலி 145/2
ஊழ் செய்து இரவும் பகலும் போல் வேறு ஆகி – கலி 145/15
வேறு ஒரு பாற்று ஆனது-கொல்லோ சீறடி – கலி 147/3
பல் வேறு விலங்கும் எய்தும் நாட – அகம் 2/9
பல் வேறு வெறுக்கை தருகம் வல்லே – அகம் 21/8
இரு வேறு ஆகிய தெரி_தகு வனப்பின் – அகம் 29/6
ஆறு அன்று என்னா வேறு அல் காட்சி – அகம் 73/9
வேங்கை வெறி தழை வேறு வகுத்து அன்ன – அகம் 147/2
நாறு உயிர் மட பிடி தழைஇ வேறு நாட்டு – அகம் 189/4
வேறு பன் மொழிய தேஎம் முன்னி – அகம் 215/2
வேறு பல் தேஎத்து ஆறு பல நீந்தி – அகம் 239/7
வேறு_வேறு கவலைய ஆறு பரிந்து அலறி – அகம் 249/17
வேறு_வேறு கவலைய ஆறு பரிந்து அலறி – அகம் 249/17
வேந்து உறு தொழிலொடு வேறு புலத்து அல்கி – அகம் 254/10
வேறு பல் கவலைய வெருவரு வியன் காட்டு – அகம் 263/5
திறம் வேறு ஆகல் எற்று என்று ஒற்றி – அகம் 267/3
கூறாய் செய்வது தோழி வேறு உணர்ந்து – அகம் 292/1
வினையொடு வேறு புலத்து அல்கி நன்றும் – அகம் 304/18
வேறு_வேறு இயல ஆகி மாறு எதிர்ந்து – அகம் 327/3
வேறு_வேறு இயல ஆகி மாறு எதிர்ந்து – அகம் 327/3
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பயம் படுக்கும் – அகம் 343/8
வெள்ள தானையொடு வேறு புலத்து இறுத்த – அகம் 346/21
வேறு_வேறு இனத்த வரை வாழ் வருடை – அகம் 378/6
வேறு_வேறு இனத்த வரை வாழ் வருடை – அகம் 378/6
வேறு பல் குரல ஒரு தூக்கு இன் இயம் – அகம் 382/4
திறன் வேறு கிடக்கை நோக்கி நல் போர் – அகம் 386/7
பல் இதழ் எதிர் மலர் கிள்ளி வேறு பட – அகம் 389/4
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பிரிந்து அலற – அகம் 389/18
வேறு புலம் படர்ந்த வினை தரல் உள்ளத்து – அகம் 393/2
வேறு_வேறு பொலிவு தோன்ற – புறம் 22/17
வேறு_வேறு பொலிவு தோன்ற – புறம் 22/17
வேறு புலத்து இறுக்கும் தானையோடு – புறம் 22/37
பன் நூறு அடுக்கிய வேறு படு பைம் ஞிலம் – புறம் 62/10
அது கண்டு யாமும் பிறரும் பல் வேறு இரவலர் – புறம் 229/13
இளையரும் முதியரும் வேறு புலம் படர – புறம் 254/1
செம் களம் துழவுவோள் சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 278/7
அலகை போகி சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 282/8
இடை படை அழுவத்து சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 295/5
வேறு படு குரல வெம் வாய் கூகையொடு – புறம் 359/2
வேறு பட்ட உடையும் சேறுபட்ட தசும்பும் – புறம் 377/18
வேறு_வேறு பரந்து இயங்கி – புறம் 387/8
வேறு_வேறு பரந்து இயங்கி – புறம் 387/8
வேறு வேறு கடவுளர் சாறு சிறந்து ஒருபால் – சிலப்.புகார் 5/178
வேறு வேறு கடவுளர் சாறு சிறந்து ஒருபால் – சிலப்.புகார் 5/178
பரத குமரரும் பல் வேறு ஆயமும் – சிலப்.புகார் 6/156
விலை மீன் உணங்கல் பொருட்டு ஆக வேண்டு உருவம் கொண்டு வேறு ஓர் – சிலப்.புகார் 7/58
திறத்து வேறு ஆய என் சிறுமை நோக்கியும் – சிலப்.புகார் 8/92
கிளர்ந்து வேறு ஆகிய கிளர் வரி கோலமும் – சிலப்.புகார் 8/101
பல் வேறு குழூஉ குரல் பரந்த ஓதையும் – சிலப்.புகார் 10/119
இரண்டு வேறு உருவின் திரண்ட தோள் அவுணன் – சிலப்.மது 12/65
பல் வேறு பூம் புகை அளைஇ வெல் போர் – சிலப்.மது 13/126
நால் வேறு வகையின் நய_தகு மரபின் – சிலப்.மது 14/157
இருள் தெளித்தனையவும் இரு வேறு உருவவும் – சிலப்.மது 14/190
ஒருமை தோற்றத்து ஐ_வேறு வனப்பின் – சிலப்.மது 14/191
பால் வேறு தெரிந்த நால் வேறு தெருவும் – சிலப்.மது 14/212
பால் வேறு தெரிந்த நால் வேறு தெருவும் – சிலப்.மது 14/212
மெல் விரல் சிவப்ப பல் வேறு பசும் காய் – சிலப்.மது 16/29
பால் வேறு தெரிந்த நால் வேறு தெருவும் – சிலப்.மது 22/110
பால் வேறு தெரிந்த நால் வேறு தெருவும் – சிலப்.மது 22/110
தோளும் தலையும் துணிந்து வேறு ஆகிய – சிலப்.வஞ்சி 26/205

மேல்


வேறு_வேறு (10)

வேறு_வேறு கம்பலை வெறி கொள்பு மயங்கி – மது 617
வேறு_வேறு உயர்ந்த முது வாய் ஒக்கல் – பட் 214
அவ்வவை மேவிய வேறு_வேறு பெயரோய் – பரி 4/69
வேறு_வேறு உருவின் இ ஆறு இரு கை கொண்டு – பரி 5/68
எல்லாம் வேறு_வேறு உருவின் ஒரு தொழில் இருவர் – பரி 15/13
வேறு_வேறு கவலைய ஆறு பரிந்து அலறி – அகம் 249/17
வேறு_வேறு இயல ஆகி மாறு எதிர்ந்து – அகம் 327/3
வேறு_வேறு இனத்த வரை வாழ் வருடை – அகம் 378/6
வேறு_வேறு பொலிவு தோன்ற – புறம் 22/17
வேறு_வேறு பரந்து இயங்கி – புறம் 387/8

மேல்


வேறுபட்ட (1)

வேறுபட்ட வினை ஓவத்து – பட் 49

மேல்


வேறுபட்டு (4)

ஏறு பிரி மட பிணை கடுப்ப வேறுபட்டு
உறு கழை நிவப்பின் சிறுகுடி பெயரும் – நற் 204/9,10
கூறுவல் வாழியர் ஐய வேறுபட்டு
இரீஇய_காலை இரியின் – நற் 266/7,8
கூறின்றும் உடையரோ மற்றே வேறுபட்டு
இரும் புலி வழங்கும் சோலை – நற் 274/7,8
வேறுபட்டு ஆங்கே கலுழ்தி அகப்படின் – கலி 91/19

மேல்


வேறுபட (2)

நன் மான் உழையின் வேறுபட தோன்றி – நற் 19/4
தாறு படு பீரம் ஊதி வேறுபட
நாற்றம் இன்மையின் பசலை ஊதாய் – நற் 277/7,8

மேல்


வேறுபடு (6)

விரல் உளர்ப்பு அவிழ்ந்த வேறுபடு நறும் கான் – திரு 198
வினை_வயின் பிரிந்த வேறுபடு கொள்கை – நற் 214/3
வேறுபடு புனல் என விரை மண்ணு கலிழை – பரி 6/44
வேறுபடு சாந்தமும் வீறுபடு புகையும் – பரி 8/97
சேறு கொண்டு ஆடிய வேறுபடு வய களிறு – அகம் 121/6
வேறுபடு திருவின் வீறு பெற காண – சிலப்.புகார் 2/87

மேல்


வேறுபடூஉம் (1)

ஒரு நாள் கழியினும் உயிர் வேறுபடூஉம்
பொம்மல் ஓதி நம் இவண் ஒழிய – நற் 129/2,3

மேல்


வேறுபாடுறா (1)

புனல் தாமரையொடு புலம் வேறுபாடுறா
கூர் ஏயிற்றார் குவி முலை பூணொடு – பரி 8/117,118

மேல்


வேறும் (1)

அன்னோர் அல்லா வேறும் உள அவை – பரி 4/64

மேல்


வேறுவேறு (2)

வேறுவேறு கோலத்து வேறுவேறு கம்பலை – சிலப்.புகார் 6/161
வேறுவேறு கோலத்து வேறுவேறு கம்பலை – சிலப்.புகார் 6/161

மேல்


வேறே (1)

எனக்கோ காதலன் அனைக்கோ வேறே – ஐங் 156/5

மேல்


வேனல் (4)

வேனல் வரி அணில் வாலத்து அன்ன – புறம் 307/4
வேனல் பாணி கலந்தாள் மென் பூம் திரு முகத்தை – சிலப்.புகார் 8/126
வேனல் அம் கிழவனொடு வெம் கதிர் வேந்தன் – சிலப்.மது 11/62
வேனல் வீற்றிருந்த வேய் கரி கானத்து – சிலப்.மது 13/36

மேல்


வேனில் (73)

வேனில் நின்ற வெம் பத வழி நாள் – சிறு 9
காய் சினம் திருகிய கடும் திறல் வேனில்
பாசிலை ஒழித்த பராஅரை பாதிரி – பெரும் 3,4
நிழல் உரு இழந்த வேனில் குன்றத்து – மது 313
வேனில் பள்ளி தென்_வளி தரூஉம் – நெடு 61
நின்ற வேனில் உலந்த காந்தள் – நற் 29/1
வேனில் முருக்கின் விளை துணர் அன்ன – நற் 73/1
முற்றா வேனில் முன்னி வந்தோரே – நற் 86/9
வேனில் ஓதி பாடு நடை வழலை – நற் 92/2
யாற்று அறல் நுணங்கிய நாள் பத வேனில்
இணர் துதை மாஅத்த புணர் குயில் விளி-தொறும் – நற் 157/4,5
வேனில் இற்றி தோயா நெடு வீழ் – நற் 162/9
வேனில் குன்றத்து வெம் வரை கவாஅன் – நற் 171/2
வேனில் ஓதி நிறம் பெயர் முது போத்து – நற் 186/5
முதிரா வேனில் எதிரிய அதிரல் – நற் 337/3
வேனில் தேரையின் அளிய – நற் 347/10
வேனில் அம் சினை கமழும் – குறு 22/4
வேனில் ஆன் ஏறு போல – குறு 74/4
வேனில் பாதிரி கூன் மலர் அன்ன – குறு 147/1
வேனில் ஓர் இணர் தேனோடு ஊதி – குறு 211/5
கான இருப்பை வேனில் வெண் பூ – குறு 329/1
வேனில் குன்றத்து வெம் அறை கவாஅன் – குறு 396/5
வேனில் ஆயின் மணி நிறம் கொள்ளும் – ஐங் 45/2
வேனில் ஆயினும் தண் புனல் ஒழுகும் – ஐங் 54/2
போகில்_தனை தடுக்கும் வேனில் அரும் சுரம் – ஐங் 303/2
வேனில் திங்கள் வெம் சுரம் இறந்து – ஐங் 309/1
நெடும் கழை முளிய வேனில் நீடி – ஐங் 322/1
வேனில் அரையத்து இலை ஒலி வெரீஇ – ஐங் 325/1
வேனில் பாதிரி விரி மலர் குவைஇ – ஐங் 361/2
விரிவு மலர் அணிந்த வேனில் கான்யாற்று – ஐங் 367/3
தண் பத வேனில் இன்ப நுகர்ச்சி – ஐங் 368/3
அரும் பதம் கொண்ட பெரும் பத வேனில்
காதல் புணர்ந்தனள் ஆகி ஆய் கழல் – ஐங் 400/3,4
வேனில் நீங்க கார் மழை தலைஇ – ஐங் 484/1
பொழில் வதி வேனில் பேர் எழில் வாழ்க்கை – பதி 48/15
மணி மழை தலைஇ என மா வேனில் கார் ஏற்று – பரி 9/10
மிதுனம் அடைய விரி கதிர் வேனில்
எதிர் வரவு மாரி இயைக என இ ஆற்றால் – பரி 11/12,13
கார் ஒவ்வா வேனில் கலங்கி தெளிவரல் – பரி 11/72
வேனில் உழந்த வறிது உயங்கு ஓய் களிறு – கலி 7/1
குழவி வேனில் விழவு எதிர்கொள்ளும் – கலி 36/9
வேனில் புனல் அன்ன நுந்தையை நோவார் யார் – கலி 84/38
வேனில் விருந்து எதிர்கொண்டு – கலி 92/68
வேனில் நீடிய வேய் உயர் நனம் தலை – அகம் 51/7
வேனில் அத்தம் என்னாது ஏமுற்று – அகம் 69/9
அற்சிரம் நீங்கிய அரும் பத வேனில்
அறல் அவிர் வார் மணல் அகல் யாற்று அடைகரை – அகம் 97/17,18
முகை தலை திறந்த வேனில்
பகை தலைமணந்த பல் அதர் செலவே – அகம் 105/16,17
வேனில் நீடிய வான் உயர் வழி நாள் – அகம் 121/2
தெறு கதிர் உலைஇய வேனில் வெம் காட்டு – அகம் 153/8
வேனில் அத்தத்து ஆங்கண் வான் உலந்து – அகம் 185/9
வேனில் வெற்பின் கானம் காய – அகம் 187/16
விசும்பு கண் அழிய வேனில் நீடி – அகம் 189/2
வேனில் நீடிய சுரன் இறந்தோரே – அகம் 201/19
ஊன் இல் யானை உயங்கும் வேனில்
மற படை குதிரை மாறா மைந்தின் – அகம் 233/5,6
வேனில் பாதிரி கூனி மா மலர் – அகம் 257/1
வேனில் அதிரலொடு விரைஇ காண்வர – அகம் 261/2
சிதர் சிதர்ந்து உகுத்த செவ்வி வேனில்
வந்தன்று அம்ம தானே – அகம் 277/18,19
வேனில் வெம் சுரம் தமியர் தாமே – அகம் 293/9
மரன் ஏமுற்ற காமர் வேனில்
வெயில் அவிர் புரையும் வீ ததை மராஅத்து – அகம் 317/14,15
வேனில் வெளிற்று பனை போல கை எடுத்து – அகம் 333/11
இன்னா வேனில் இன் துணை ஆர – அகம் 335/6
கடு வெயில் திருகிய வேனில் வெம் காட்டு – அகம் 353/10
செழு மனை மறக்கும் செவ்வி வேனில்
தானே வந்தன்று ஆயின் ஆனாது – அகம் 355/8,9
வேனில் நீடிய வெம் கடற்று அடை முதல் – அகம் 389/17
வேனில் அதிரல் வேய்ந்த நின் – அகம் 393/25
பெரு வறம் கூர்ந்த வேனில் காலை – புறம் 224/13
வேனில் கோங்கின் பூ பொகுட்டு அன்ன – புறம் 321/4
வேனில் அன்ன என் வெப்பு நீங்க – புறம் 397/17
மடல் அவிழ் கானல்வரியும் வேனில் வந்து இறுத்து என – சிலப்.புகார் 0/69
விரை மலர் வாளியொடு வேனில் வீற்றிருக்கும் – சிலப்.புகார் 2/26
வேனில்_பள்ளி மேவாது கழிந்து – சிலப்.புகார் 4/60
வேனில் பள்ளி ஏறி மாண் இழை – சிலப்.புகார் 8/18
இன் இள வேனில் இளவரசாளன் – சிலப்.புகார் 8/57
கடும் கதிர் வேனில் இ காரிகை பொறாஅள் – சிலப்.மது 13/3
வேனில் திங்களும் வேண்டுதி என்றே – சிலப்.மது 13/28
வேனில் வேந்தன் வேற்று புலம் படர – சிலப்.மது 14/124
அரும்பு அவிழ் வேனில் வந்தது வாரார் – சிலப்.வஞ்சி 26/113

மேல்


வேனில்-மன் (2)

காமர் வேனில்-மன் இது – அகம் 37/17
யாணர் வேனில்-மன் இது – அகம் 341/12

மேல்


வேனில்_பள்ளி (1)

வேனில்_பள்ளி மேவாது கழிந்து – சிலப்.புகார் 4/60

மேல்


வேனிலான் (1)

இரும் தும்பி இறைகொள எதிரிய வேனிலான்
துயில் இன்றி யாம் நீந்த தொழுவை அம் புனல் ஆடி – கலி 30/4,5

மேல்


வேனிலானே (1)

வேனிலானே தண்ணியள் பனியே – குறு 376/3

மேல்


வேனிலும் (2)

இன்ப வேனிலும் வந்தன்று நம்_வயின் – நற் 224/6
குயில் குரல் கற்ற வேனிலும் துயில் துறந்து – அகம் 237/5

மேல்


வேனிலொடு (2)

கல் காயும் கடு வேனிலொடு
இரு வானம் பெயல் ஒளிப்பினும் – மது 106,107
கலையிலாளன் காமர் வேனிலொடு
மலய மாருதம் மன்னவற்கு இறுக்கும் – சிலப்.புகார் 10/28,29

மேல்


வேனிலோ (1)

தாது அவிழ் வேனிலோ வந்தன்று வாரார் நம் – கலி 33/8

மேல்


வேனிற்கு (1)

அரும் திறல் வேனிற்கு அலர் களைந்து உடனே – சிலப்.மது 13/50

மேல்