மே – முதல் சொற்கள்- சங்க இலக்கியம், சிலப்பதிகாரம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மே 10
மேஎ 2
மேஎ_வழி 1
மேஎந்தோல் 1
மேஎம் 3
மேஎய் 4
மேஎய 1
மேக்கு 6
மேகம் 2
மேகமொடு 1
மேகலை 13
மேகலை_ஆட்டி 1
மேகலைகள் 1
மேகலையார் 2
மேகலையும் 1
மேடு 1
மேதகு 3
மேதி 1
மேதை 1
மேந்தோன்றி 2
மேந்தோன்றிய 1
மேம் 7
மேம்பட்ட 9
மேம்பட்டனள் 1
மேம்பட 8
மேம்படீஇய 1
மேம்படு 3
மேம்படுக 1
மேம்படுதலும் 3
மேம்படுந 4
மேம்படுநர்க்கு 1
மேம்படுநன் 1
மேம்படுநனை 1
மேம்படுவி 1
மேம்படூஉம் 3
மேம்படூஉம்_காலை 1
மேம்பாடு 1
மேய் 15
மேய்க்கிற்பதோ 1
மேய்த்து 1
மேய்ந்த 19
மேய்ந்து 8
மேய்ப்பாய் 1
மேய 9
மேயல் 10
மேயாயே 1
மேயினர் 1
மேயினள்-கொல் 1
மேயினேன் 1
மேயும் 5
மேரு 2
மேருவின் 1
மேல் 143
மேல்_செம்பாலை 1
மேல்_நிலை_உலகத்து 1
மேல்_பால் 1
மேல்கொண்டு 3
மேல்வந்த 2
மேல்வந்தான் 1
மேல்வர 1
மேல்வரும் 1
மேல்விட்ட 1
மேல 1
மேலது 4
மேலவும் 1
மேலன 1
மேலா 1
மேலாம் 1
மேலாய் 1
மேலிட்டு 1
மேலும் 5
மேலேன் 1
மேலோர் 8
மேலோர்_உலகம் 2
மேலோன் 1
மேவ 2
மேவந்தவள் 1
மேவர 11
மேவரு 5
மேவரும் 3
மேவல் 12
மேவல 1
மேவலம் 1
மேவலர் 4
மேவலன் 3
மேவலின் 1
மேவலை 3
மேவலைப்பட்ட 1
மேவலொடு 1
மேவற்று 1
மேவன 1
மேவா 1
மேவா_கடையும் 1
மேவாது 2
மேவாய் 1
மேவார் 5
மேவாள் 1
மேவி 5
மேவிய 10
மேவினம் 1
மேவினன் 1
மேவினும் 1
மேவும் 2
மேவேம் 1
மேழக 1
மேழி 3
மேற்கொண்டு 5
மேற்செல்லும் 1
மேற்சென்ற 3
மேற்சென்றாரை 1
மேற்சென்று 2
மேற்பட 1
மேற்பாலை 1
மேறு 1
மேன 2
மேனி 86
மேனியதுவே 1
மேனியர் 3
மேனியள் 6
மேனியன் 8
மேனியாட்கு 1
மேனியாய் 1
மேனியார் 1
மேனியான் 1
மேனியில் 2
மேனியும் 3
மேனியை 3
மேனியொடு 3

மே (10)

மே தக மிக பொலிந்த – மது 14
மே தகு தகைய மிகு நலம் எய்தி – மது 565
நிலம் விளக்கு_உறுப்ப மே தக பொலிந்து – மது 705
ஏ கல் மீமிசை மே தக மலரும் – நற் 296/5
மிகாஅ மறலிய மே வலி எல்லாம் – பரி 23/78
மெல் இயல் மே வந்த சீறடி தாமரை – கலி 13/11
நோ_தக வந்தன்றால் இளவேனில் மே தக – கலி 26/8
மே தக இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதின் கண் – கலி 29/9
மே தக திரிதரூஉம் மிகு புனல் நல் ஊர – கலி 69/7
மே தக்க எந்தை பெயரனை யாம் கொள்வேம் – கலி 81/35

மேல்


மேஎ (2)

மேஎ எஃகினவை – பரி 9/79
மற்று அவன் மேஎ_வழி மேவாய் நெஞ்சே – கலி 47/24

மேல்


மேஎ_வழி (1)

மற்று அவன் மேஎ_வழி மேவாய் நெஞ்சே – கலி 47/24

மேல்


மேஎந்தோல் (1)

இரும் கழி முதலை மேஎந்தோல் அன்ன – அகம் 3/1

மேல்


மேஎம் (3)

பேர் உலகத்து மேஎம் தோன்றி – மது 133
தாம் மேஎம் தோன்றிய நாற்பெருங்குழுவும் – மது 510
இரும் பிடி மேஎம் தோல் அன்ன இருள் சேர்பு – மது 634

மேல்


மேஎய் (4)

பெரியோர் மேஎய் இனிதின் உறையும் – மது 473
பேர் இசை நவிரம் மேஎய் உறையும் – மலை 82
அன்பு அது மேஎய் இருங்குன்றத்தான் – பரி 15/53
மென் தோள் நெகிழ்த்தானை மேஎய் அவன் ஆங்கண் – கலி 143/15

மேல்


மேஎய (1)

கொழும் குடி செல்வரும் பிறரும் மேஎய
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல் – மது 577,578

மேல்


மேக்கு (6)

நோக்கு விசை தவிர்ப்ப மேக்கு உயர்ந்து ஓங்கி – மது 486
மேக்கு உயர் சினையின் மீமிசை குடம்பை – நற் 91/6
மேக்கு எழு பெரும் சினை இருந்த தோகை – குறு 26/2
தேக்கு அமல் அடுக்கத்து ஆங்கண் மேக்கு எழுபு – அகம் 143/5
மேக்கு எழு பெரும் சினை ஏறி கண கலை – அகம் 205/21
மாரி ஆன்று மழை மேக்கு உயர்க என – புறம் 143/2

மேல்


மேகம் (2)

நீல மேகம் நெடும் பொன் குன்றத்து – சிலப்.மது 11/35
நல் நிற மேகம் நின்றது போல – சிலப்.மது 11/46

மேல்


மேகமொடு (1)

விண்ட கட கரி மேகமொடு அதிர – பரி 23/51

மேல்


மேகலை (13)

மேகலை காஞ்சி வாகுவலயம் – பரி 7/47
தாளித நொய் நூல் சரணத்தர் மேகலை
ஏணிப்படுகால் இறுகிறுக தாள் இடீஇ – பரி 10/10,11
அரை வரை மேகலை அணி நீர் சூழி – பரி 21/14
வார் அணி கொம்மை வகை அமை மேகலை
ஏர் அணி இலங்கு எயிற்று இலங்கு நகையவர் – பரி 22/30,31
தார் மணி பூண்ட தமனிய மேகலை
நூபுர_புட்டில் அடியொடு அமைத்து யாத்த – கலி 96/15,16
அம் துகில் மேகலை அசைந்தன வருந்த – சிலப்.புகார் 4/30
மென் துகில் அல்குல் மேகலை நீங்க – சிலப்.புகார் 4/48
சிலம்பு வாய் புலம்பவும் மேகலை ஆர்ப்பவும் – சிலப்.புகார் 8/90
உரிவை மேகலை உடீஇ பரிவொடு – சிலப்.மது 12/30
அரியின் உரிவை மேகலை_ஆட்டி – சிலப்.மது 12/62
கொடும் கரை மேகலை கோவை யாங்கணும் – சிலப்.மது 13/159
மேகலை ஒலியாது மென் முலை அசையாது – சிலப்.வஞ்சி 28/72
பொன் அம் சிலம்பின் புனை மேகலை வளை கை – சிலப்.வஞ்சி 29/103

மேல்


மேகலை_ஆட்டி (1)

அரியின் உரிவை மேகலை_ஆட்டி
சிலம்பும் கழலும் புலம்பும் சீறடி – சிலப்.மது 12/62,63

மேல்


மேகலைகள் (1)

மின் இலங்கு மேகலைகள் ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப எங்கணும் – சிலப்.வஞ்சி 29/155

மேல்


மேகலையார் (2)

அணி மேகலையார் ஆயிரம் கணிகையர் – சிலப்.மது 15/38
அணி மேகலையார் ஆயத்து ஓங்கிய – சிலப்.வஞ்சி 30/8

மேல்


மேகலையும் (1)

ஆய் பொன் அரி சிலம்பும் சூடகமும் மேகலையும் ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப – சிலப்.மது 12/116

மேல்


மேடு (1)

வித்து இடு புலம் மேடு ஆயிற்று என – பரி 7/35

மேல்


மேதகு (3)

மேதகு தாழை விரியல் வெண் தோட்டு – சிலப்.புகார் 2/17
மேதகு சிறப்பின் விஞ்சையன் அன்றியும் – சிலப்.புகார் 6/71
காதலர் என்னும் மேதகு சிறப்பின் – சிலப்.வஞ்சி 26/114

மேல்


மேதி (1)

மேதி அன்ன கல் பிறங்கு இயவின் – மலை 111

மேல்


மேதை (1)

பேதை அல்லை மேதை அம் குறு_மகள் – அகம் 7/6

மேல்


மேந்தோன்றி (2)

அரசியல் பிழையாது செரு மேந்தோன்றி
நோய் இலை ஆகியர் நீயே நின்_மாட்டு – பதி 89/12,13
உயர்ந்து மேந்தோன்றி பொலிக நும் நாளே – புறம் 367/18

மேல்


மேந்தோன்றிய (1)

இசை மேந்தோன்றிய வண்மையொடு – புறம் 158/27

மேல்


மேம் (7)

மேம் பால் உரைத்த ஓரி ஓங்கு மிசை – பெரும் 172
கானல் அம் சிறுகுடி கடல் மேம் பரதவர் – நற் 4/1
இசை மேம் தோன்றல் நின் பாசறையானே – பதி 64/20
பலர் மேம் தோன்றிய கவி கை வள்ளல் – அகம் 142/3
இசை மேம் தோன்றல் நின் பாடிய யானே – புறம் 159/28
மேம் தோல் களைந்த தீம் கொள் வெள் எள் – புறம் 321/2
கொடுத்தோன் எந்தை கொடை மேம் தோன்றல் – புறம் 388/7

மேல்


மேம்பட்ட (9)

விழவு மேம்பட்ட பழ விறல் மூதூர் – பெரும் 411
விழவு மேம்பட்ட என் நலனே பழ விறல் – குறு 125/4
செரு மேம்பட்ட செயிர் தீர் அண்ணல் – பரி 1/30
மின் இழை நறு நுதல் மகள் மேம்பட்ட
கன்னிமை கனியா கைக்கிளை காம – பரி 11/135,136
செரு மேம்பட்ட வென்றியர் – கலி 26/24
பொரு முரண் மேம்பட்ட பொலம் புனை புகழ் நேமி – கலி 104/9
வேந்து மேம்பட்ட பூ தார் மாற – புறம் 55/6
விழவு மேம்பட்ட நல் போர் – புறம் 88/5
பதி எழு அறியா பண்பு மேம்பட்ட
மதுரை மூதூர் மா நகர் கண்டு ஆங்கு – சிலப்.மது 15/5,6

மேல்


மேம்பட்டனள் (1)

தண் புனல் ஆடி தன் நலம் மேம்பட்டனள்
ஒண் தொடி மடவரால் நின்னோடு – ஐங் 76/2,3

மேல்


மேம்பட (8)

ஓங்கு இரும் சென்னி மேம்பட மிலைந்த – பொரு 145
மேம்பட மரீஇய வெல் போர் குருசில் – மது 151
மெல்லிதின் விரிந்த சேக்கை மேம்பட
துணை புணர் அன்ன தூ நிற தூவி – நெடு 131,132
இணை அணை மேம்பட பாய் அணை இட்டு – நெடு 133
மேம்பட வெறுத்த அவன் தொல் திணை மூதூர் – மலை 401
இணை அணை மேம்பட திருந்து துயில் பெறாஅது – சிலப்.புகார் 4/67
மேம்பட மலைதலும் காண்குவல் ஈங்கு என – சிலப்.வஞ்சி 25/140
ஓங்கு இரும் சென்னி மேம்பட மலைய – சிலப்.வஞ்சி 26/220

மேல்


மேம்படீஇய (1)

அரைசு மேம்படீஇய அகநிலை மருங்கில் – சிலப்.புகார் 5/161

மேல்


மேம்படு (3)

மேம்படு வெல் கொடி நுடங்க – பதி 53/20
உலகம் தங்கிய மேம்படு கற்பின் – பதி 59/8
மேம்படு சிறப்பின் அரும் கல வெறுக்கை – புறம் 378/11

மேல்


மேம்படுக (1)

பகை மேம்படுக நீ ஏந்திய வேலே – புறம் 158/28

மேல்


மேம்படுதலும் (3)

பழ விறல் மூதூர் பண்பு மேம்படுதலும்
விழவு மலி சிறப்பும் விண்ணவர் வரவும் – சிலப்.புகார் 10/253,254
பழ விறல் மூதூர் பண்பு மேம்படுதலும்
விழவு மலி சிறப்பும் விண்ணவர் வரவும் – சிலப்.மது 23/208,209
பழ விறல் மூதூர் பண்பு மேம்படுதலும்
விழவு மலி சிறப்பும் விண்ணவர் வரவும் – சிலப்.வஞ்சி 30/208,209

மேல்


மேம்படுந (4)

போற்றி கேள்-மதி புகழ் மேம்படுந
ஆடு பசி உழந்த நின் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பொரு 60,61
செல்வர் செல்வ செரு மேம்படுந
வெண் திரை பரப்பின் கடும் சூர் கொன்ற – பெரும் 456,457
புதுமையின் நிறுத்த புகழ் மேம்படுந
விடர் புலி பொறித்த கோட்டை சுடர் பூண் – புறம் 174/16,17
வறுவியேன் பெயர்கோ வாள் மேம்படுந
ஈயாய் ஆயினும் இரங்குவென் அல்லேன் – புறம் 209/12,13

மேல்


மேம்படுநர்க்கு (1)

அடையார் முனை_அகத்து அமர் மேம்படுநர்க்கு
படை வழங்குவது ஓர் பண்பு உண்டு ஆகலின் – சிலப்.புகார் 2/42,43

மேல்


மேம்படுநன் (1)

வரிசையில் வணக்கும் வாள் மேம்படுநன்
நினக்கு யான் கொடுப்ப கொண்-மதி சின போர் – புறம் 200/14,15

மேல்


மேம்படுநனை (1)

புகழ் மேம்படுநனை கண்டனம் எனவே – புறம் 48/9

மேல்


மேம்படுவி (1)

காணிய வம்மோ கற்பு மேம்படுவி
பலவு பல தடைஇய வேய் பயில் அடுக்கத்து – அகம் 323/7,8

மேல்


மேம்படூஉம் (3)

அமர் மேம்படூஉம்_காலை நின் – புறம் 48/8
செரு மேம்படூஉம் வென்றியர் எனாஅ – புறம் 197/6
வண்டு மேம்படூஉம் இ வற நிலை ஆறே – புறம் 263/4

மேல்


மேம்படூஉம்_காலை (1)

அமர் மேம்படூஉம்_காலை நின் – புறம் 48/8

மேல்


மேம்பாடு (1)

பூ மேம்பாடு உற்ற புனை சுரும்பின் சேம – பரி 10/36

மேல்


மேய் (15)

நிழத்த யானை மேய் புலம் படர – மது 303
பனை_மீன் வழங்கும் வளை மேய் பரப்பின் – மது 375
முறி மேய் யாக்கை கிளையொடு துவன்றி – மலை 313
துறை மேய் இப்பி ஈர்ம் புறத்து உறைக்கும் – நற் 87/7
மந்தி காதலன் முறி மேய் கடுவன் – ஐங் 276/1
ஆய் சுளை பலவின் மேய் கலை உதிர்த்த – அகம் 7/20
மேய் மணி விளக்கின் புலர ஈர்க்கும் – அகம் 72/15
முளை மேய் பெரும் களிறு வழங்கும் – அகம் 148/13
வாள் சுறா வழங்கும் வளை மேய் பெரும் துறை – அகம் 150/7
வந்தனை சென்மோ வளை மேய் பரப்ப – அகம் 200/7
மேய் பதம் மறுத்த சிறுமையொடு நோய் கூர்ந்து – அகம் 371/6
மேய் மணி இழந்த பாம்பின் நீ நனி – அகம் 372/13
தினை மேய் யானை இனன் இரிந்து ஓட – அகம் 392/13
மேய் பிணை பயிரும் மெலிந்து அழி படர் குரல் – அகம் 395/11
துறை மேய் வலம்புரி தோய்ந்து மணல் உழுத தோற்றம் மாய்வான் – சிலப்.புகார் 7/48

மேல்


மேய்க்கிற்பதோ (1)

தினை காலுள் யாய் விட்ட கன்று மேய்க்கிற்பதோ
அனைத்து ஆக – கலி 108/33,34

மேல்


மேய்த்து (1)

கோ குலம் மேய்த்து குருந்து ஒசித்தான் என்பரால் – சிலப்.மது 17/122

மேல்


மேய்ந்த (19)

கழுநீர் மேய்ந்த கய வாய் எருமை – சிறு 42
கழுநீர் மேய்ந்த கரும் தாள் எருமை – நற் 260/1
இறுகு புனம் மேய்ந்த அறு கோட்டு முற்றல் – நற் 265/1
நிலம் தாழ் மருங்கின் தெண் கடல் மேய்ந்த
விலங்கு மென் தூவி செம் கால் அன்னம் – நற் 356/1,2
சிலம்பின் மேய்ந்த சிறு கோட்டு சேதா – நற் 359/1
பனி பவர் மேய்ந்த மா இரு மருப்பின் – நற் 391/3
இரலை மேய்ந்த குறை தலை பாவை – குறு 220/2
மென் தினை மேய்ந்த தறுகண் பன்றி – ஐங் 261/1
சிறுதினை மேய்ந்த தறுகண் பன்றி – ஐங் 262/1
குளவி மேய்ந்த மந்தி துணையோடு – ஐங் 279/2
ஒள் எரி மேய்ந்த சுரத்து இடை – ஐங் 356/3
எரி மேய்ந்த கரி வறல் வாய் புகவு காணாவாய் – கலி 13/2
வாளை மேய்ந்த வள் எயிற்று நீர்நாய் – அகம் 6/18
முருங்கை மேய்ந்த பெரும் கை யானை – அகம் 167/11
இரவு புனம் மேய்ந்த உரவு சின வேழம் – அகம் 309/15
அரி மலர் ஆம்பல் மேய்ந்த நெறி மருப்பு – அகம் 316/2
கிளையொடு மேய்ந்த கேழ் கிளர் யானை – அகம் 332/2
நரந்தை நறும் புல் மேய்ந்த கவரி – புறம் 132/4
பொய்கை மேய்ந்த செ வரி நாரை – புறம் 351/9

மேல்


மேய்ந்து (8)

வளை நீர் மேய்ந்து கிளை முதல் செலீஇ – நற் 54/1
அவர் தினை புனம் மேய்ந்து ஆங்கு – குறு 394/5
கிளை அமல் சிறுதினை விளை குரல் மேய்ந்து
கண் இனிது படுக்கும் நன் மலை நாடனொடு – அகம் 178/12,13
அழல் மேய்ந்து உண்ட நிழல் மாய் இயவின் – அகம் 395/7
இடு முள் படப்பை மறி மேய்ந்து ஒழிந்த – புறம் 197/10
மென் சேற்று அடைகரை மேய்ந்து உண்டதன் பின் – புறம் 342/8
நீஇர் இன்மையின் கன்று மேய்ந்து உகளும் – புறம் 355/2
கானல் மேய்ந்து வியன் புலத்து அல்கும் – புறம் 374/1

மேல்


மேய்ப்பாய் (1)

ஓஒ வழங்கா பொழுது நீ கன்று மேய்ப்பாய் போல் – கலி 112/12

மேல்


மேய (9)

தொன் முது கடவுள் பின்னர் மேய
வரை தாழ் அருவி பொருப்பின் பொருந – மது 41,42
குரூஉ கொடிய எரி மேய
நாடு எனும் பேர் காடு ஆக – மது 155,156
மாயோன் மேய ஓண நன்_நாள் – மது 591
நின்னொடு மேய மடந்தை நட்பே – ஐங் 297/4
இன் நகை மேய பல் உறை பெறுப-கொல் – பதி 68/14
படு மணி யானை நெடியாய் நீ மேய
கடி நகர் சூழ் நுவலும்_கால் – பரி 19/28,29
மருந்து ஆகும் தீம் நீர் மலி துறை மேய
இருந்தையூர் அமர்ந்த செல்வ நின் – பரி 23/4,5
தாயர்க்கும் வேண்டும் கடன் கழித்து மேய நாள் – சிலப்.புகார் 9/32
மறை முது முதல்வன் பின்னர் மேய
பொறை உயர் பொதியின் பொருப்பன் பிறர் நாட்டு – சிலப்.மது 12/164,165

மேல்


மேயல் (10)

மா மேயல் மறப்ப மந்தி கூர – நெடு 9
சூல் முதிர் மட பிடி நாள்_மேயல் ஆரும் – நற் 116/5
இன் முசு பெரும் கலை நன் மேயல் ஆரும் – நற் 119/5
உருவ துருவின் நாள் மேயல் ஆரும் – நற் 192/4
எருமை நல் ஏற்று_இனம் மேயல் அருந்து என – ஐங் 93/1
நெடும் கதிர் நெல்லின் நாள் மேயல் ஆரும் – ஐங் 95/2
மான் இன பெரும் கிளை மேயல் ஆரும் – ஐங் 217/2
பதவு மேயல் அருந்து மதவு நடை நல் ஆன் – அகம் 14/9
இரவின் மேயல் மரூஉம் யானை – அகம் 292/8
பதவு மேயல் அருந்து துளங்கு இமில் நல் ஏறு – அகம் 341/7

மேல்


மேயாயே (1)

கூறுவேன் மேயாயே போல வினவி வழிமுறை – கலி 82/6

மேல்


மேயினர் (1)

மேயினர் உறையும் பலர் புகழ் பண்பின் – பதி 15/32

மேல்


மேயினள்-கொல் (1)

மேயினள்-கொல் என நோவல் யானே – அகம் 369/26

மேல்


மேயினேன் (1)

மேயினேன் அன்மையானே ஆயினும் – புறம் 236/9

மேல்


மேயும் (5)

மணி பூ அவரை குரூஉ தளிர் மேயும்
ஆமா கடியும் கானவர் பூசல் – மது 292,293
தாளி தண் பவர் நாள் ஆ மேயும்
பனி படு நாளே பிரிந்தனர் – குறு 104/3,4
கரும் கால் வெண்_குருகு மேயும்
பெரும் குளம் ஆயிற்று என் இடை முலை நிறைந்தே – குறு 325/5,6
பிடியொடு மேயும் புன்செய் யானை – கலி 41/7
மேயும் நிரை முன்னர் கோல் ஊன்றி நின்றாய் ஓர் – கலி 108/11

மேல்


மேரு (2)

சுடரொடு சூழ்வரு தாரகை மேரு
புடை வரு சூழல் புலம் மாண் வழுதி – பரி 19/19,20
மேரு வலம் திரிதலான் – சிலப்.புகார் 1/6

மேல்


மேருவின் (1)

இடை நின்று ஓங்கிய நெடு நிலை மேருவின்
கொடி மதில் மூதூர் நடு நின்று ஓங்கிய – சிலப்.வஞ்சி 28/48,49

மேல்


மேல் (143)

யானை தாக்கினும் அரவு மேல் செலினும் – பெரும் 134
வான் உற நிவந்த மேல் நிலை மருங்கின் – நெடு 60
மேல் ஊன்றிய துகில் கொடியும் – பட் 168
கிழங்கு கீழ் வீழ்ந்து தேன் மேல் தூங்கி – நற் 328/1
மடம் பெருமையின் உடன்று மேல் வந்த – பதி 56/6
அணங்கு உடை மரபின் கட்டில் மேல் இருந்து – பதி 79/14
அவன் மடி மேல் வலந்தது பாம்பு – பரி 4/43
கொடி மேல் இருந்தவன் தாக்கு இரையது பாம்பு – பரி 4/48
நில்லாள் திரை மூழ்கி நீங்கி எழுந்து என் மேல்
அல்லா விழுந்தாளை எய்தி எழுந்து ஏற்று யான் – பரி 6/88,89
ஏழ் உலகும் ஆளி திரு_வரை மேல் அன்பு அளிதோ – பரி 8/64
மென் தோள் மேல் அல்கி நன் கலம் இன்று – பரி 9/32
செறி கொண்டை மேல் வண்டு சென்று பாய்ந்தன்றே – பரி 9/43
அன்னம் அனையாரோடு ஆயா நடை கரி மேல்
செல் மனம் மால்_உறுப்ப சென்று எழில் மாடத்து – பரி 10/44,45
பிடி மேல் அன்ன பெரும் படை அனையோர் – பரி 12/27
கடு மா கடவுவோரும் களிறு மேல் கொள்வோரும் – பரி 12/28
அடி மேல் அடி மேல் ஒதுங்கி தொடி முன்கை – பரி 12/90
அடி மேல் அடி மேல் ஒதுங்கி தொடி முன்கை – பரி 12/90
ஐ வளம் பூத்த அணி திகழ் குன்றின் மேல்
மை வளம் பூத்த மலர் ஏர் மழை கண்ணார் – பரி 18/15,16
வல்லு போர் வல்லாய் மலை மேல் மரம் – பரி 18/41
சூர் உறை குன்றின் தட வரை ஏறி மேல்
பாடு வலம் திரி பண்பின் பழ மதி – பரி 19/23,24
மேல் நின்று மெய் கூறும் கேளிர் போல் நீ செல்லும் – கலி 3/21
துலங்கு மான் மேல் ஊர்தி துயில் ஏற்பாய் மற்று ஆண்டை – கலி 13/16
வென் வேலான் குன்றின் மேல் விளையாட்டும் விரும்பார்-கொல் – கலி 27/16
மெய் கூர்ந்த பனியொடு மேல் நின்ற வாடையால் – கலி 31/6
தயங்கிய களிற்றின் மேல் தகை காண விடுவதோ – கலி 31/10
பொறை தளர் கொம்பின் மேல் சிதர் இனம் இறைகொள – கலி 34/12
ஒய்யென ஆங்கே எடுத்தனன் கொண்டான் மேல்
மெய் அறியாதேன் போல் கிடந்தேன்-மன் ஆயிடை – கலி 37/18,19
வரை மிசை மேல் தொடுத்த நெய் கண் இறாஅல் – கலி 42/22
முகையின் மேல் தும்பி இருக்கும் பகை எனின் – கலி 43/9
வரி நுதல் எழில் வேழம் பூ நீர் மேல் சொரிதர – கலி 44/5
உரவு வில் மேல் அசைத்த கையை ஓராங்கு – கலி 50/7
நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் – கலி 51/4
வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல்
தகை இணர் இள வேங்கை மலர் அன்ன சுணங்கினாய் – கலி 57/16,17
நீ நின் மேல் கொள்வது எவன் – கலி 60/14
விரும்பி யான் விட்டேனும் போல்வல் என் தோள் மேல்
கரும்பு எழுது தொய்யிற்கு செல்வல் ஈங்கு ஆக – கலி 63/7,8
அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் நோய் தீர்க்கும் – கலி 63/10
ஒரு கை மணல் கொண்டு மேல் தூவ கண்டே – கலி 65/21
மேல் நாள் நின் தோள் சேர்ந்தார் நகை சேர்ந்த இதழினை – கலி 72/12
களி பட்டார் கமழ் கோதை கயம் பட்ட உருவின் மேல்
குறி பெற்றார் குரல் கூந்தல் கோடு உளர்ந்த துகளினை – கலி 72/19,20
அரி மதர் மழை கண் நீர் அலர் முலை மேல் தெறிப்ப போல் – கலி 77/4
அவை புகழ் அரங்கின் மேல் ஆடுவாள் அணி நுதல் – கலி 79/4
அதிர்வு இல் படிறு எருக்கி வந்து என் மகன் மேல்
முதிர் பூண் முலை பொருத ஏதிலாள் முச்சி – கலி 81/29,30
மேல் நின்றும் எள்ளி இது இவன் கை தந்தாள் – கலி 84/39
உடுத்தவை கைவினை பொலிந்த காசு அமை பொலம் காழ் மேல்
மை இல் செம் துகிர் கோவை அவற்றின் மேல் – கலி 85/3,4
மை இல் செம் துகிர் கோவை அவற்றின் மேல்
தைஇய பூ துகில் ஐது கழல் ஒரு திரை – கலி 85/4,5
ஒருங்கு உடன் கோத்த உருள் அமை மு காழ் மேல்
சுரும்பு ஆர் கண்ணிக்கு சூழ் நூலாக – கலி 85/13,14
கலந்து கண் நோக்கு ஆர காண்பு இன் துகிர் மேல்
பொலம் புனை செம்பாகம் போர் கொண்டு இமைப்ப – கலி 86/5,6
யார் மேல் விளியுமோ கூறு – கலி 88/21
துறை கொண்டு உயர் மணல் மேல் ஒன்றி நிறைவதை – கலி 92/20
நோக்கின் பிணி கொள்ளும் கண்ணொடு மேல் நாள் நீ – கலி 93/23
மேல் விரித்து யாத்த சிகழிகை செ உளை – கலி 96/9
மேல் பாட்டு உலண்டின் நிறன் ஒக்கும் புன் குரு கண் – கலி 101/15
உருத்து எழுந்து ஓடின்று மேல்
எழுந்தது துகள் – கலி 102/20,21
மறை ஏற்றின் மேல் இருந்து ஆடி துறை அம்பி – கலி 103/38
மேல் தோன்றி நின்ற பொதுவன் தகை கண்டை – கலி 103/42
மேல் நிலை மிகல் இகலின் மிடை கழிபு இழிபு மேற்சென்று – கலி 104/33
கோள் வழுக்கி தன் முன்னர் வீழ்ந்தான் மேல் செல்லாது – கலி 104/47
பாடு ஏற்று கொள்பவர் பாய்ந்து மேல் ஊர்பவர் – கலி 104/55
பல் ஊழ் தயிர் கடைய தாஅய புள்ளி மேல்
கொல் ஏறு கொண்டான் குருதி மயக்கு_உற – கலி 106/37,38
ஐய பிதிர்ந்த சுணங்கு அணி மென் முலை மேல்
தொய்யில் எழுதுகோ மற்று என்றான் யாம் பிறர் – கலி 111/16,17
மெல்லியான் பருவத்து மேல் நின்ற கடும் பகை – கலி 120/22
எக்கர் மேல் இறைகொள்ளும் இலங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 126/5
வாள் நிலா ஏய்க்கும் வயங்கு ஒளி எக்கர் மேல்
ஆனா பரிய அலவன் அளை புகூஉம் – கலி 131/17,18
உரவு நீர் திரை பொர ஓங்கிய எக்கர் மேல்
விரவு பல் உருவின வீழ் பெடை துணை ஆக – கலி 132/1,2
கானல் அணிந்த உயர் மணல் எக்கர் மேல்
சீர் மிகு சிறப்பினோன் மர முதல் கைசேர்த்த – கலி 133/2,3
அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல் – கலி 141/9
அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல்
மன்றம் படர்வித்தவள் வாழி சான்றீர் – கலி 141/9,10
மன்ற பனை மேல் மலை மா தளிரே நீ – கலி 142/47
மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல்
கணிகாரம் கொட்கும்-கொல் என்று ஆங்கு அணி செல – கலி 143/4,5
பெய் கரும்பு ஈர்க்கவும் வல்லன் இள முலை மேல்
தொய்யில் எழுதவும் வல்லன் தன் கையில் – கலி 143/32,33
கனை இருள் வானம் கடல் முகந்து என் மேல்
உறையொடு நின்றீயல் வேண்டும் ஒருங்கே – கலி 145/55,56
கூர் எயிறு ஆடி குவி முலை மேல் வார்தர – கலி 146/8
என் மேல் நிலைஇய நோய் – கலி 146/17
முதிர்பு என் மேல் முற்றிய வெம்_நோய் உரைப்பின் – கலி 146/39
மேல் கவட்டு இருந்த பார்ப்பு_இனங்கட்கு – அகம் 31/6
யானும் தெற்றென உணரேன் மேல் நாள் – அகம் 48/4
கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா மேல் சினை – அகம் 171/12
துணையொடு குறும் பறை பயிற்றி மேல் செல – அகம் 254/6
வில் வல் ஆடவர் மேல் ஆள் ஒற்றி – அகம் 263/7
மேல் துறை கொளீஇய கழாலின் கீழ் துறை – அகம் 356/1
களிறு மேல் கொள்ளவும் காழகம் நீப்பவும் – புறம் 41/9
உடன்று மேல் வந்த வம்ப மள்ளரை – புறம் 77/9
மேல்_பால் ஒருவனும் அவன் கண் படுமே – புறம் 183/10
தன் அமர் காதலி புல் மேல் வைத்த – புறம் 234/3
தாவுபு தெறிக்கும் ஆன் மேல்
புடை இலங்கு ஒள் வாள் புனை கழலோயே – புறம் 259/6,7
மேல் நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை – புறம் 279/3
வெண்குடை மதியம் மேல் நிலா திகழ்தர – புறம் 294/1
உள்ளம் அழிக்கும் கொட்பின் மான் மேல்
எள்ளுநர் செகுக்கும் காளை கூர்த்த – புறம் 303/2,3
சென்று வாய் சிவந்து மேல் வருக – புறம் 316/11
புலையன் ஏவ புல் மேல் அமர்ந்து உண்டு – புறம் 360/19
மேல் நின்று தான் சுரத்தலான் – சிலப்.புகார் 1/9
யானை எருத்தத்து அணி இழையார் மேல் இரீஇ – சிலப்.புகார் 1/43
தொலையாத இன்பம் எலாம் துன்னினார் மண் மேல்
நிலையாமை கண்டவர் போல் நின்று – சிலப்.புகார் 2/93,94
வண்ண பட்டடை யாழ் மேல் வைத்து-ஆங்கு – சிலப்.புகார் 3/63
கோடி விளரி மேல்_செம்பாலை என – சிலப்.புகார் 3/88
குழல் மேல் கோடி வல முறை மெலிய – சிலப்.புகார் 3/92
பூதரை எழுதி மேல் நிலை வைத்து – சிலப்.புகார் 3/107
பாற்பட நின்ற பாலைப்பண் மேல்
நான்கின் ஒரீஇய நன்கனம் அறிந்து – சிலப்.புகார் 3/149,150
பண் நின்ற கூத்து பதினொன்றும் மண்ணின் மேல்
போக்கினாள் பூம்புகார் பொன் தொடி மாதவி தன் – சிலப்.புகார் 3/177,178
மாதர் வரி மணல் மேல் வண்டல் உழுது அழிப்ப மாழ்கி ஐய – சிலப்.புகார் 7/44
வண்டல் திரை அழிப்ப கையால் மணல் முகந்து மதி மேல் நீண்ட – சிலப்.புகார் 7/149
மறவை ஆய் என் உயிர் மேல் வந்த இ மருள் மாலை – சிலப்.புகார் 7/201
கானல்வரி யான் பாட தான் ஒன்றின் மேல் மனம்வைத்து – சிலப்.புகார் 7/245
யாழ் இசை மேல் வைத்து தன் ஊழ்வினை வந்து உருத்தது ஆகலின் – சிலப்.புகார் 7/247
வான் உற நிவந்த மேல் நிலை மருங்கின் – சிலப்.புகார் 8/17
கோலம் கொடி_இடையார்-தாம் கொள்ள மேல் ஓர் நாள் – சிலப்.புகார் 9/4
பார்ப்பானொடு மனையாள் என் மேல் படாதன விட்டு – சிலப்.புகார் 9/7
மீட்டு தருவாய் என ஒன்றன் மேல் இட்டு – சிலப்.புகார் 9/39
தோம் அறு கடிஞையும் சுவல் மேல் அறுவையும் – சிலப்.புகார் 10/98
இலங்கு ஒளி சிலாதலம் மேல் இருந்து_அருளி – சிலப்.புகார் 10/161
காவுந்திகை தன் கை தலை மேல் கொண்டு – சிலப்.புகார் 10/193
திரிதரு கோட்டு கலை மேல் ஏற்றி – சிலப்.மது 12/32
குரவம் கோங்கம் மலர்ந்தன கொம்பர் மேல்
அரவ வண்டு இனம் ஆர்த்து உடன் யாழ்செயும் – சிலப்.மது 12/84,85
கானத்து எருமை கரும் தலை மேல் நின்றாயால் – சிலப்.மது 12/100
வானோர் வணங்க மறை மேல் மறை ஆகி – சிலப்.மது 12/101
கரிய திரி கோட்டு கலை மிசை மேல் நின்றாயால் – சிலப்.மது 12/104
அரி அரன் பூமேலோன் அக மலர் மேல் மன்னும் – சிலப்.மது 12/105
செம் கண் அரிமான் சின விடை மேல் நின்றாயால் – சிலப்.மது 12/108
துன்று மலர் பிணையல் தோள் மேல் இட்டு ஆங்கு – சிலப்.மது 12/113
மாயம் செய் வாள் அவுணர் வீழ நங்கை மரக்கால் மேல் வாள்_அமலை ஆடும் போலும் – சிலப்.மது 12/117
பால் நிலா வெண் கதிர் பாவை மேல் சொரிய – சிலப்.மது 13/27
வீழ் பூ சேக்கை மேல் இனிது இருந்து ஆங்கு – சிலப்.மது 14/85
இலகு ஒளி சிலாதல மேல் இருந்து_அருளி – சிலப்.மது 15/154
தலைநோய் வருத்தம் தன் மேல் இட்டு – சிலப்.மது 16/135
வண் துழாய் மாலையை மாயவன் மேல் இட்டு – சிலப்.மது 17/66
மல்லல் மா ஞாலம் இருள் ஊட்டி மா மலை மேல்
செவ்வென் கதிர் சுருங்கி செம் கதிரோன் சென்று ஒளிப்ப – சிலப்.மது 19/31,32
வண்டு ஆர் இரும் குஞ்சி மாலை தன் வார் குழல் மேல்
கொண்டாள் தழீஇ கொழுநன்-பால் காலை-வாய் – சிலப்.மது 19/35,36
மேல் திசை வாயில் வறியேன் பெயர்கு என – சிலப்.மது 23/183
நீல பறவை மேல் நேர்_இழை-தன்னோடும் – சிலப்.வஞ்சி 24/77
முழுத்தம் ஈங்கு இது முன்னிய திசை மேல்
எழுச்சி பாலை ஆக என்று ஏத்த – சிலப்.வஞ்சி 26/30,31
தவ பெரும் கோலம் கொண்டோர்-தம் மேல்
கொதி அழல் சீற்றம் கொண்டோன் கொற்றம் – சிலப்.வஞ்சி 28/105,106
மேல் நிலை உலகம் விடுத்தோன் ஆயினும் – சிலப்.வஞ்சி 28/138
வட_வரை மேல் வாள் வேங்கை ஒற்றினன் யார் அம்மானை – சிலப்.வஞ்சி 29/144
வட_வரை மேல் வாள் வேங்கை ஒற்றினன் திக்கு எட்டும் – சிலப்.வஞ்சி 29/145
கொம்மை வரி முலை மேல் கூடவே அம்மானை – சிலப்.வஞ்சி 29/151
கொம்மை வரி முலை மேல் கூடின் குல வேந்தன் – சிலப்.வஞ்சி 29/152
வடம் கொள் மணி ஊசல் மேல் இரீஇ ஐயை – சிலப்.வஞ்சி 29/162
உடங்கு ஒருவர் கைநிமிர்த்து-ஆங்கு ஒற்றை மேல் ஊக்க – சிலப்.வஞ்சி 29/163
மன்னவர் கோவே மடந்தையர்-தம் மேல்
தெளித்து ஈங்கு அறிகுவம் என்று அவன் தெளிப்ப – சிலப்.வஞ்சி 30/95,96
மேல்_நிலை_உலகத்து அவருடன் போகும் – சிலப்.வஞ்சி 30/124
தேவந்திகை மேல் திகழ்ந்து தோன்றி – சிலப்.வஞ்சி 30/172
உரை செய்தவன் மேல் உருத்து நோக்கி – சிலப்.வஞ்சி 30/176
மணிமேகலை மேல் உரைப்பொருள் முற்றிய – சிலப்.வஞ்சி 30/236

மேல்


மேல்_செம்பாலை (1)

கோடி விளரி மேல்_செம்பாலை என – சிலப்.புகார் 3/88

மேல்


மேல்_நிலை_உலகத்து (1)

மேல்_நிலை_உலகத்து அவருடன் போகும் – சிலப்.வஞ்சி 30/124

மேல்


மேல்_பால் (1)

மேல்_பால் ஒருவனும் அவன் கண் படுமே – புறம் 183/10

மேல்


மேல்கொண்டு (3)

பொலன் அணி எருத்தம் மேல்கொண்டு பொலிந்த நின் – பதி 11/19
ஆய் மயிர் கவரி பாய்_மா மேல்கொண்டு
காழ் எஃகம் பிடித்து எறிந்து – பதி 90/36,37
தாள் வலம்பட வென்று தகை நன் மா மேல்கொண்டு
வாள் வென்று வருபவர் வனப்பு ஆர விடுவதோ – கலி 31/13,14

மேல்


மேல்வந்த (2)

அடங்கா தானையோடு உடன்று மேல்வந்த
ஒன்னா தெவ்வர் உலைவு இடத்து ஆர்த்து – பெரும் 418,419
உடன்று மேல்வந்த ஆரிய மன்னரை – சிலப்.வஞ்சி 28/120

மேல்


மேல்வந்தான் (1)

மெல்லியான் செவி முதல் மேல்வந்தான் காலை போல் – கலி 70/20

மேல்


மேல்வர (1)

நிலம் திரை தானையொடு நிகர்த்து மேல்வர
இரை தேர் வேட்டத்து எழுந்த அரிமா – சிலப்.வஞ்சி 26/187,188

மேல்


மேல்வரும் (1)

மேல்வரும் களிற்றொடு வேல் துரந்து இனியே – புறம் 274/3

மேல்


மேல்விட்ட (1)

நெஞ்சு இருள் கூர நிகர்த்து மேல்விட்ட
வஞ்சம் பெயர்த்த மா பெரும் பூதம் – சிலப்.புகார் 6/10,11

மேல்


மேல (1)

பிடி துஞ்சு அன்ன அறை மேல நுங்கின் – கலி 108/40

மேல்


மேலது (4)

பாம்பு பூண் பாம்பு தலை மேலது
பாம்பு சிறை தலையன – பரி 4/45,46
சாந்த மென் சினை தீண்டி மேலது
பிரசம் தூங்கும் சேண் சிமை – அகம் 242/20,21
நீர் நிலை நிவப்பின் கீழும் மேலது
ஆனிலை_உலகத்தானும் ஆனாது – புறம் 6/6,7
மேலது உழையுளி கீழது கைக்கிளை – சிலப்.புகார் 3/80

மேல்


மேலவும் (1)

மெல் அடி மேலவும் சிலம்பே நல்லோர் – குறு 7/2

மேல்


மேலன (1)

பாம்பு தொடி பாம்பு முடி மேலன
பாம்பு பூண் பாம்பு தலை மேலது – பரி 4/44,45

மேல்


மேலா (1)

நிவந்தது நீத்தம் கரை மேலா நீத்தம் – பரி 12/34

மேல்


மேலாம் (1)

பார்வை போர் கண்டாயும் போறி நின் தோள் மேலாம்
ஈரம் ஆய்விட்டன புண் – கலி 95/17,18

மேல்


மேலாய் (1)

தோள் மேலாய் என நின்னை மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/15

மேல்


மேலிட்டு (1)

ஓரேன் யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு
ஆஅ ஒல் என கூவுவேன்-கொல் – குறு 28/2,3

மேல்


மேலும் (5)

நீர் நாப்பண்ணும் நிலத்தின் மேலும்
ஏமாப்ப இனிது துஞ்சி – பட் 194,195
கீழும் மேலும் கார் வாய்த்து எதிரி – மலை 142
கீழும் மேலும் காப்போர் நீத்த – நற் 182/8
நல்லாய் கேள் உக்கத்து மேலும் நடு உயர்ந்து வாள் வாய – கலி 94/17
கீழும் மேலும் எஞ்சாமை பல காய்த்து – புறம் 120/8

மேல்


மேலேன் (1)

மா மேலேன் என்று மடல் புணையா நீந்துவேன் – கலி 139/15

மேல்


மேலோர் (8)

கோலோர் கொன்று மேலோர் வீசி – மது 381
மேலோர் உறையுளும் வேண்டுநர் யாஅர் – பரி 17/8
மேலோர் இயங்குதலால் வீழ் மணி நீலம் செறு உழக்கும் அரோ – பரி 17/41
மேலோர்_உலகம் எய்தினன் ஆகலின் – புறம் 229/22
மேலோர்_உலகம் எய்தினன் எனாஅ – புறம் 240/6
மேலோர் ஆயினும் நூலோர் ஆயினும் – சிலப்.மது 11/180
மேலோர் ஆயினும் விலக்கலும் உண்டோ – சிலப்.மது 16/185
மேலோர் விழையும் நூல் நெறி மாக்கள் – சிலப்.வஞ்சி 28/224

மேல்


மேலோர்_உலகம் (2)

மேலோர்_உலகம் எய்தினன் ஆகலின் – புறம் 229/22
மேலோர்_உலகம் எய்தினன் எனாஅ – புறம் 240/6

மேல்


மேலோன் (1)

நிறப்படைக்கு ஒல்கா யானை மேலோன்
குறும்பர்க்கு எறியும் ஏவல் தண்ணுமை – புறம் 293/1,2

மேல்


மேவ (2)

வில்லின் கடை மகரம் மேவ பாம்பு ஒல்லை – பரி 11/9
வையை தேம் மேவ வழுவழுப்பு_உற்று என – பரி 24/62

மேல்


மேவந்தவள் (1)

கணி மேவந்தவள் அல்குல் அம் வரியே – புறம் 344/9

மேல்


மேவர (11)

யாவதும் அறியா இயல்பினர் மேவர
துனி இல் காட்சி முனிவர் முன் புக – திரு 136,137
கொழும் கொம்பு கொழுதி நீர் நனை மேவர
நெடும் தொடர் குவளை வடிம்பு உற அடைச்சி – மது 587,588
மெல்லிய இனிய மேவர கிளந்து எம் – குறி 138
மெய் உற இருந்து மேவர நுவல – நற் 243/8
மெல்லிய ஆகலின் மேவர திரண்டு – குறு 357/3
மெல் இணர் பூ கொடி மேவர நுடங்க – பரி 22/43
ஆனாது அகவும் பொழுதினான் மேவர
நான்மாடக்கூடல் மகளிரும் மைந்தரும் – கலி 92/64,65
மேவர தோன்றும் யாஅ உயர் நனம் தலை – அகம் 65/13
ஈதல் இன்பம் வெஃகி மேவர
செய்பொருள் திறவர் ஆகி புல் இலை – அகம் 69/5,6
தூ உடை பொலிந்து மேவர துவன்றி – அகம் 136/15
பெரும் தோள் தாலம் பூசல் மேவர
வருந்தா யாணர்த்து நந்தும்-கொல்லோ – புறம் 120/15,16

மேல்


மேவரு (5)

ஆர்வலர் ஏத்த மேவரு நிலையினும் – திரு 221
மெல்லிய இனிய மேவரு தகுந – குறு 306/1
மேவரு சுற்றமோடு உண்டு இனிது நுகரும் – பதி 48/16
மேவரு முதுமொழி விழு தவ முதல்வரும் – பரி 8/9
மெய்யின் தீரா மேவரு காமமொடு – அகம் 28/1

மேல்


மேவரும் (3)

வில் நவில் தட கை மேவரும் பெரும் பூண் – மலை 63
மேவரும் மாதோ இவள் நலனே தெய்யோ – ஐங் 238/5
மிக்கு ஒளிர் தாழ் சடை மேவரும் பிறை நுதல் – கலி 104/11

மேல்


மேவல் (12)

வியன் மேவல் விழு செல்வத்து – மது 120
செய்ம்ம் மேவல் சிறு கண் பன்றி – நற் 98/2
வான் அர_மகளிர்க்கு மேவல் ஆகும் – நற் 356/4
செய்த மேவல் அமர்ந்த சுற்றமோடு – பதி 15/28
ஊசல் மேவல் சே இழை மகளிர் – பதி 43/2
வென்றி மேவல் உரு கெழு சிறப்பின் – பதி 43/24
மேவல் சான்றன எல்லாம் – பரி 4/35
புரி மலர் துழாஅய் மேவல் மார்பினோய் – பரி 13/61
மேவல் தண்டா மகிழ் நோக்கு உண்கண் – அகம் 29/8
அலர் வினை மேவல் அம்பல் பெண்டிர் – அகம் 203/3
பெரும் துனி மேவல் நல்கூர் குறு_மகள் – அகம் 229/10
பெரு நீர் மேவல் தண்ணடை எருமை – புறம் 297/1

மேல்


மேவல (1)

அழுதல் மேவல ஆகி – அகம் 11/14

மேல்


மேவலம் (1)

பண்ணல் மேவலம் ஆகி அரிது உற்று – நற் 377/4

மேல்


மேவலர் (4)

மென் மொழி மேவலர் இன் நரம்பு உளர – திரு 142
கிளி கடி மேவலர் புறவு-தொறும் நுவல – பதி 78/6
கலி மகிழ் மேவலர் இரவலர்க்கு ஈயும் – பதி 81/23
கௌவை மேவலர் ஆகி இ ஊர் – அகம் 95/11

மேல்


மேவலன் (3)

புதுவோர் மேவலன் ஆகலின் – ஐங் 17/3
இகல் வினை மேவலன் தண்டாது வீசும் – பதி 60/2
வதுவை மேவலன் ஆகலின் அது புலந்து – அகம் 206/12

மேல்


மேவலின் (1)

அவண் உறை மேவலின் அமைவது-கொல்லோ – ஐங் 295/2

மேல்


மேவலை (3)

அ வினை மேவலை ஆகலின் – பதி 19/10
இகல் வினை மேவலை ஆகலின் பகைவரும் – பதி 43/29
கொள்ளை மேவலை ஆகலின் நல்ல – புறம் 7/9

மேல்


மேவலைப்பட்ட (1)

இன் சொல் மேவலைப்பட்ட என் நெஞ்சு உண – நற் 204/5

மேல்


மேவலொடு (1)

அடு புகழ் மேவலொடு கண்படை இலனே – அகம் 214/7

மேல்


மேவற்று (1)

கொலை வினை மேவற்று தானை தானே – பதி 60/1

மேல்


மேவன (1)

மேவன செய்யும் தன் புதல்வன் தாய்க்கே – குறு 8/6

மேல்


மேவா (1)

மேவினும் மேவா_கடையும் அஃது எல்லாம் – கலி 62/3

மேல்


மேவா_கடையும் (1)

மேவினும் மேவா_கடையும் அஃது எல்லாம் – கலி 62/3

மேல்


மேவாது (2)

வேனில்_பள்ளி மேவாது கழிந்து – சிலப்.புகார் 4/60
வீழ் பூம் சேக்கை மேவாது கழிய – சிலப்.புகார் 4/65

மேல்


மேவாய் (1)

மற்று அவன் மேஎ_வழி மேவாய் நெஞ்சே – கலி 47/24

மேல்


மேவார் (5)

நோ இனி வாழிய நெஞ்சே மேவார்
ஆர் அரண் கடந்த மாரி வண் மகிழ் – நற் 190/1,2
மேவார் விடுத்தந்த கூந்தல் குதிரையை – கலி 103/53
மெலிவு இன்றி மேற்சென்று மேவார் நாடு இடம்பட – கலி 104/2
வாய் வாள் எவ்வி ஏவல் மேவார்
நெடு மிடல் சாய்த்த பசும் பூண் பொருந்தலர் – அகம் 266/11,12
ஏவல் இளையர் தலைவன் மேவார்
அரும் குறும்பு எறிந்த ஆற்றலொடு பருந்து பட – அகம் 342/7,8

மேல்


மேவாள் (1)

பாலும் உண்ணாள் பந்துடன் மேவாள்
விளையாடு ஆயமொடு அயர்வோள் இனியே – குறு 396/1,2

மேல்


மேவி (5)

இன் நகை மேவி நாம் ஆடிய பொழிலே – நற் 187/10
மேவி பரந்து விரைந்து வினை நந்த – பரி 6/9
தேவிர்காள் எம் உறு நோய் தீர்ம் என்று மேவி ஓர் – சிலப்.புகார் 9/14
பூ வந்த உண்கண் பொறுக்க என்று மேவி தன் – சிலப்.புகார் 9/34
தூவி துறைபடிய போயினாள் மேவி
குரவை முடிவில் ஓர் ஊர் அரவம் கேட்டு – சிலப்.மது 18/5,6

மேல்


மேவிய (10)

இதுவே மடந்தை நாம் மேவிய பொழுதே – ஐங் 415/1
அவ்வவை மேவிய வேறு_வேறு பெயரோய் – பரி 4/69
நடை மடம் மேவிய நாண் அணிந்தோரும் – பரி 23/41
நல் தார் அகலத்துக்கு ஓர் சார மேவிய
நெட்டு இரும் கூந்தல் கடவுளர் எல்லார்க்கும் – கலி 93/34,35
பூவும் புகையும் மேவிய விரையும் – சிலப்.புகார் 5/14
மேவிய கொள்கை வீதியில் செறிந்து-ஆங்கு – சிலப்.புகார் 5/156
பூவும் புகையும் மேவிய விரையும் – சிலப்.மது 12/38
பூவும் புகையும் மேவிய விரையும் – சிலப்.வஞ்சி 28/61
வேத்தியல் மண்டபம் மேவிய பின்னர் – சிலப்.வஞ்சி 28/79
பூவும் புகையும் மேவிய விரையும் – சிலப்.வஞ்சி 30/153

மேல்


மேவினம் (1)

இவளின் மேவினம் ஆகி குவளை – குறு 270/6

மேல்


மேவினன் (1)

மேவேம் என்பாரையும் மேவினன் கைப்பற்றும் – கலி 62/2

மேல்


மேவினும் (1)

மேவினும் மேவா_கடையும் அஃது எல்லாம் – கலி 62/3

மேல்


மேவும் (2)

ஒருமை வினை மேவும் உள்ளத்தினை – பரி 13/50
மீட்சியும் கூஉ_கூஉ மேவும் மடமைத்தே – பரி 19/65

மேல்


மேவேம் (1)

மேவேம் என்பாரையும் மேவினன் கைப்பற்றும் – கலி 62/2

மேல்


மேழக (1)

மேழக தகரொடு சிவல் விளையாட – பட் 77

மேல்


மேழி (3)

கொடு மேழி நசை உழவர் – பட் 205
வினை பகடு ஏற்ற மேழி கிணை தொடா – புறம் 388/11
மேழி வலன் உயர்த்த வெள்ளை நகரமும் – சிலப்.மது 14/9

மேல்


மேற்கொண்டு (5)

கால் கிளர்ந்து அன்ன வேழம் மேற்கொண்டு
ஐ வேறு உருவின் செய்வினை முற்றிய – திரு 82,83
ஊர் குறு_மாக்கள் மேற்கொண்டு கழியும் – நற் 80/3
மரல் மேற்கொண்டு மான் கணம் தகை-மார் – நற் 111/4
திமில் மேற்கொண்டு திரை சுரம் நீந்தி – நற் 111/6
பிணிமுகம் மேற்கொண்டு அவுணர் பீடு அழியும் வண்ணம் – சிலப்.வஞ்சி 24/54

மேல்


மேற்செல்லும் (1)

கூறாமல் குறித்ததன் மேற்செல்லும் கடும் கூளி – கலி 1/3

மேல்


மேற்சென்ற (3)

ஓவா வேகமோடு உருத்து தன் மேற்சென்ற
சேஎ செவி முதல் கொண்டு பெயர்த்து ஒற்றும் – கலி 103/50,51
புரிபு மேற்சென்ற நூற்றுவர் மடங்க – கலி 104/57
மிக்கு தன் மேற்சென்ற செம் காரி கோட்டு இடை – கலி 105/68

மேல்


மேற்சென்றாரை (1)

நிரைபு மேற்சென்றாரை நீள் மருப்பு உற சாடி – கலி 105/33

மேல்


மேற்சென்று (2)

மெலிவு இன்றி மேற்சென்று மேவார் நாடு இடம்பட – கலி 104/2
மேல் நிலை மிகல் இகலின் மிடை கழிபு இழிபு மேற்சென்று
வேல் நுதி புரை விறல் திறன் நுதி மருப்பின் மாறு அஞ்சான் – கலி 104/33,34

மேல்


மேற்பட (1)

அழிந்து அயல் அறிந்த எவ்வம் மேற்பட
பெரும் பேது உறுதல் களை-மதி பெரும – கலி 129/21,22

மேல்


மேற்பாலை (1)

யாழ் மேற்பாலை இட முறை மெலிய – சிலப்.புகார் 3/91

மேல்


மேறு (1)

எதிர்வ பொருவி மேறு மாறு இமிழ்ப்ப – பரி 22/37

மேல்


மேன (2)

காடே கடவுள் மேன புறவே – பதி 13/20
ஒள் இழை மகளிரொடு மள்ளர் மேன
ஆறே அ அனைத்து அன்றியும் ஞாலத்து – பதி 13/21,22

மேல்


மேனி (86)

சேண் இகந்து விளங்கும் செயிர் தீர் மேனி
துணையோர் ஆய்ந்த இணை ஈர் ஓதி – திரு 19,20
தேமா மேனி சில் வளை ஆயமொடு – சிறு 176
நாள்_மோர் மாறும் நன் மா மேனி
சிறு குழை துயல்வரும் காதின் பணை தோள் – பெரும் 160,161
தளிர் ஏர் அன்ன மேனி தளிர் புறத்து – மது 707
தளிர் ஏர் மேனி தாய சுணங்கின் – நெடு 148
ஒலி மென் கூந்தல் என் தோழி மேனி
விறல் இழை நெகிழ்த்த வீவு அரும் கடு நோய் – குறி 2,3
தூசு உடை துகிர் மேனி
மயில் இயல் மான் நோக்கின் – பட் 148,149
திரு மணி புரையும் மேனி மடவோள் – நற் 8/3
பொன் நேர் மேனி மணியின் தாழ்ந்த – நற் 10/2
பகல் எரி சுடரின் மேனி சாயவும் – நற் 128/1
அம் மா மேனி நிரை தொடி குறு_மகள் – நற் 134/7
நீடிய சடையோடு ஆடா மேனி
குன்று உறை தவசியர் போல பலவுடன் – நற் 141/4,5
தளிர் ஏர் மேனி தொல் கவின் அழிய – நற் 251/7
நாள்_மலர் புரையும் மேனி பெரும் சுனை – நற் 301/2
எழில் மா மேனி மகளிர் – நற் 320/9
பொன் போல் மேனி தன் மகள் நயந்தோள் – நற் 324/3
பவழத்து அன்ன மேனி திகழ் ஒளி – குறு 0/2
நறிய நல்லோள் மேனி
முறியினும் வாய்வது முயங்கற்கும் இனிதே – குறு 62/4,5
பூ போல் உண்கண் பொன் போல் மேனி
மாண் வரி அல்குல் குறு_மகள் – குறு 101/4,5
அம் கலுழ் மேனி பாஅய பசப்பே – குறு 143/7
நறும் தண்ணியளே நன் மா மேனி
புனல் புணை அன்ன சாய் இறை பணை தோள் – குறு 168/4,5
நன் மா மேனி அழி படர் நிலையே – குறு 185/8
பொன் ஏர் மேனி நன் நலம் சிதைத்தோர் – குறு 319/6
நன் மா மேனி பசப்ப – குறு 331/7
தண் தளிர் வௌவும் மேனி
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்தே – ஐங் 38/3,4
தன் சொல் உணர்ந்தோர் மேனி
பொன் போல் செய்யும் ஊர் கிழவோனே – ஐங் 41/3,4
புதல்வனை ஈன்ற எம் மேனி
முயங்கன்மோ தெய்ய நின் மார்பு சிதைப்பதுவே – ஐங் 65/3,4
அம் மா மேனி எம் தோழியது துயரே – ஐங் 158/5
அம் கலில் மேனி அசைஇய எமக்கே – ஐங் 174/4
கொய் தளிர் மேனி கூறு-மதி தவறே – ஐங் 176/4
மேனி பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 217/4
நன் மா மேனி பசப்ப – ஐங் 221/3
பொன் ஏர் மேனி மடந்தையொடு – ஐங் 388/4
எல் வளை நெகிழ மேனி வாட – ஐங் 471/1
மா உடை மலர் மார்பின் மை இல் வால் வளை மேனி
சேய் உயர் பணை மிசை எழில் வேழம் ஏந்திய – பரி 1/3,4
விரி மலர் புரையும் மேனியை மேனி
திரு ஞெமிர்ந்து அமர்ந்த மார்பினை மார்பில் – பரி 1/7,8
கோள் இருள் இருக்கை ஆய் மணி மேனி
நக்கு அலர் துழாஅய் நாறு இணர் கண்ணியை – பரி 4/57,58
யாறு ஆடு மேனி அணி கண்ட தன் அன்பன் – பரி 7/73
சேறு ஆடு மேனி திரு நிலத்து உய்ப்ப சிரம் மிதித்து – பரி 7/74
வடு வகிர் வென்ற கண் மா தளிர் மேனி
நெடு மென் பணை தோள் குறும் தொடி மகளிர் – பரி 8/38,39
மணி எழில் மா மேனி முத்த முறுவல் – பரி 24/47
தளி பொழி தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட – கலி 13/19
மாயவள் மேனி போல் தளிர் ஈன அ மேனி – கலி 35/3
மாயவள் மேனி போல் தளிர் ஈன அ மேனி
தாய சுணங்கு போல் தளிர் மிசை தாது உக – கலி 35/3,4
தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட நோய் செய்தான் – கலி 40/20
ஆய் இழை மேனி பசப்பு – கலி 42/32
கார் எதிர் தளிர் மேனி கவின் பெறு சுடர் நுதல் – கலி 58/3
பரிசு அழிந்து யாழ நின் மேனி கண்டு யானும் – கலி 91/14
திண் தோள் திறல் ஒளி மாய போர் மா மேனி
அம் துவர் ஆடை பொதுவனோடு ஆய்ந்த – கலி 102/36,37
கொலை உண்கண் கூர் எயிற்று கொய் தளிர் மேனி
இனை வனப்பின் மாயோய் நின்னின் சிறந்தார் – கலி 108/52,53
மேனி சிதைத்தான் துறை – கலி 131/20
மேனி மறைத்த பசலையள் ஆனாது – கலி 143/6
செ வான் அன்ன மேனி அ வான் – அகம் 0/8
தளிர் ஏர் மேனி மாஅயோயே – அகம் 42/4
அம் மா மேனி ஐது அமை நுசுப்பின் – அகம் 75/18
ஆடிய பின்னும் வாடிய மேனி
பண்டையின் சிறவாது ஆயின் இ மறை – அகம் 98/23,24
மணி மருள் மேனி பொன் நிறம் கொளலே – அகம் 156/17
அம் மா மேனி ஆய் இழை குறு_மகள் – அகம் 161/11
அம் மா மேனி ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 206/8
பாழ் படு மேனி நோக்கி நோய் பொர – அகம் 217/17
மேனி ஆய் நலம் தொலைதலின் மொழிவென் – அகம் 222/3
நன் மா மேனி தொலைதல் நோக்கி – அகம் 229/14
நன் மா மேனி அணி நலம் புலம்ப – அகம் 237/7
அம் மா மேனி தொல் நலம் தொலைய – அகம் 270/10
மணி மருள் மேனி ஆய் நலம் தொலைய – அகம் 278/13
ஆக மேனி அம் பசப்பு ஊர – அகம் 333/2
மாரி ஈர்ம் தளிர் அன்ன மேனி
பேர் அமர் மழை கண் புலம் கொண்டு ஒழிய – அகம் 337/2,3
பசலை மேனி நோக்கி நுதல் பசந்து – அகம் 398/5
கடல் வளர் புரி வளை புரையும் மேனி
அடல் வெம் நாஞ்சில் பனைக்கொடியோனும் – புறம் 56/3,4
மண்_உறு திரு மணி புரையும் மேனி
விண் உயர் புள் கொடி விறல் வெய்யொனும் – புறம் 56/5,6
அழல் அவிர் வயங்கு இழை பொலிந்த மேனி
நிழலினும் போகா நின் வெய்யோள் பயந்த – புறம் 222/1,2
புரையோன் மேனி பூ துகில் கலிங்கம் – புறம் 398/28
வால் வளை மேனி வாலியோன் கோயிலும் – சிலப்.புகார் 5/171
நீல மேனி நெடியோன் கோயிலும் – சிலப்.புகார் 5/172
வாடிய மேனி வருத்தம் கண்டு யாவும் – சிலப்.புகார் 9/68
காயா மலர் மேனி ஏத்தி வானோர் கை பெய் மலர்_மாரி காட்டும் போலும் – சிலப்.மது 12/119
செம் தளிர் மேனி சேராது ஒழியவும் – சிலப்.மது 13/24
நறு மலர் மேனி நடுங்கு துயர் எய்த – சிலப்.மது 14/18
பாசு ஆர் மேனி பசும் கதிர் ஒளியவும் – சிலப்.மது 14/185
மா தளிர் மேனி மாதவி மடந்தை – சிலப்.மது 15/22
மதி புரையும் நறு மேனி தம்முனோன் வலத்து உளாள் – சிலப்.மது 17/106
மயில் எருத்து உறழ் மேனி மாயவன் வலத்து உளாள் – சிலப்.மது 17/109
பயில் இதழ் மலர் மேனி தம்முனோன் இடத்து உளாள் – சிலப்.மது 17/110
பொன் உறு நறு மேனி பொடி ஆடி கிடப்பதோ – சிலப்.மது 19/40
மா தளிர் மேனி மடவோர்-தம்மால் – சிலப்.வஞ்சி 28/25
முலை_முகம் திருகிய மூவா மேனி
பத்தினி கோட்ட படிப்புறம் வகுத்து – சிலப்.வஞ்சி 30/150,151

மேல்


மேனியதுவே (1)

பயப்பு என் மேனியதுவே நயப்பு அவர் – குறு 219/1

மேல்


மேனியர் (3)

அவிர் தளிர் புரையும் மேனியர் அவிர்-தொறும் – திரு 144
ஓசனை கமழும் வாச மேனியர்
மட மா மிசையோர் – பரி 12/25,26
விரையினர் மலரினர் விளங்கு மேனியர்
உரையினர் பாட்டினர் ஒசிந்த நோக்கினர் – சிலப்.புகார் 1/56,57

மேல்


மேனியள் (6)

பசலை பாய்ந்த மேனியள் நெடிது நினைந்து – அகம் 169/9
பழங்கண் கொண்ட பசலை மேனியள்
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே வேங்கை – அகம் 174/9,10
பெரும் பாழ் கொண்ட மேனியள் நெடிது_உயிர்த்து – அகம் 381/17
பசந்த மேனியள் படர் உறு மாலையின் – சிலப்.புகார் 8/68
பசந்த மேனியள் படர் நோய் உற்று – சிலப்.மது 13/68
வல மருங்கு பொன் நிறம் புரையும் மேனியள்
இட கை பொலம் பூம் தாமரை ஏந்தினும் – சிலப்.மது 23/6,7

மேல்


மேனியன் (8)

வௌவல் கார் இருள் மயங்கு மணி மேனியன்
எ வயின் உலகத்தும் தோன்றி அ வயின் – பரி 15/50,51
திருவில் இட்டு திகழ்தரு மேனியன்
தாரன் மாலையன் தமனிய பூணினன் – சிலப்.மது 15/156,157
தண் கதிர் மதியத்து அன்ன மேனியன்
ஒண் கதிர் நித்திலம் பூணொடு புனைந்து – சிலப்.மது 22/17,18
வென்றி வெம் கதிர் புரையும் மேனியன்
குன்றா மணி புனை பூணினன் பூணொடு – சிலப்.மது 22/37,38
பவள செம் சுடர் திகழ் ஒளி மேனியன்
ஆழ் கடல் ஞாலம் ஆள்வோன்-தன்னின் – சிலப்.மது 22/51,52
செம் நிற பசும் பொன் புரையும் மேனியன்
மன்னிய சிறப்பின் மற வேல் மன்னவர் – சிலப்.மது 22/62,63
கருவிளை புரையும் மேனியன் அரியொடு – சிலப்.மது 22/89
மண்ணுறு திரு மணி புரையும் மேனியன்
ஒள் நிற காழகம் சேர்ந்த உடையினன் – சிலப்.மது 22/97,98

மேல்


மேனியாட்கு (1)

வாராய் நீ புறம்மாற வருந்திய மேனியாட்கு
ஆர் இருள் துணை ஆகி அசை வளி அலைக்குமே – கலி 121/11,12

மேல்


மேனியாய் (1)

பேணி துடைத்து அன்ன மேனியாய் கோங்கின் – கலி 117/2

மேல்


மேனியார் (1)

செம் தளிர் மேனியார் செல்லல் தீர்ப்ப – பரி 8/123

மேல்


மேனியான் (1)

பால் அன்ன மேனியான் அணிபெற தைஇய – கலி 124/2

மேல்


மேனியில் (2)

கெடு வளை பூண்டவள் மேனியில் கண்டு – பரி 20/34
சிந்துர சுண்ணம் சேர்ந்த மேனியில்
அம் துகிர் கோவை அணியொடு பூண்டு – சிலப்.மது 14/92,93

மேல்


மேனியும் (3)

நன்னர் மேனியும் நாறு இரும் கதுப்பும் – நற் 166/2
ஆய் நலம் தொலைந்த மேனியும் மா மலர் – அகம் 69/1
ஐது ஆகின்று என் தளிர் புரை மேனியும்
பலரும் அறிய திகழ்தரும் அவலமும் – அகம் 95/2,3

மேல்


மேனியை (3)

விரி மலர் புரையும் மேனியை மேனி – பரி 1/7
அவை ஐந்தும் உறழும் அணி கிளர் மேனியை
வலம்புரி வாய்மொழி அதிர்பு வான் முழக்கு செல் – பரி 13/44,45
மண்ணா மணி போல தோன்றும் என் மேனியை
துன்னான் துறந்தான் மலை – கலி 41/33,34

மேல்


மேனியொடு (3)

இரந்தூண் நிரம்பா மேனியொடு
விருந்தின் ஊரும் பெரும் செம்மலனே – குறு 33/3,4
பசந்த மேனியொடு படர் அட வருந்தி – புறம் 159/6
மின் ஒளி மயக்கும் மேனியொடு தோன்ற – சிலப்.வஞ்சி 26/96

மேல்