மு – முதல் சொற்கள்- சங்க இலக்கியம், சிலப்பதிகாரம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மு 18
மு_தீ 3
மு_நான்கு 1
மு_நூல் 2
முக்கண் 2
முக்கண்_செல்வன் 1
முக்கண்ணான் 2
முக்காழ் 2
முக்கி 2
முக்கோல் 2
முக்கோலும் 1
முக 48
முகக்கவும் 1
முகக்கும் 1
முகக்குவம் 4
முகங்கள் 1
முகடு 5
முகத்த 2
முகத்ததுவே 1
முகத்தர் 1
முகத்தலின் 1
முகத்தவன் 1
முகத்தள் 2
முகத்தன் 1
முகத்தாய் 1
முகத்தாரை 1
முகத்தாள் 1
முகத்தாளை 1
முகத்தி 1
முகத்தில் 1
முகத்தின் 3
முகத்தினள் 2
முகத்தினும் 2
முகத்து 32
முகத்தே 1
முகத்தேம் 1
முகத்தை 2
முகத்தோடு 1
முகந்த 16
முகந்தனர் 1
முகந்தனவே 1
முகந்து 26
முகந்துகொண்டு 3
முகப்ப 1
முகப்படுத்தல் 1
முகம் 119
முகம்_செய்தன 1
முகமன் 1
முகமும் 1
முகமே 3
முகவா 1
முகவை 7
முகவைக்கு 3
முகன் 9
முகனும் 5
முகனே 2
முகில் 7
முகிலோடும் 1
முகிழ் 28
முகிழ்த்த 3
முகிழ்த்தனவே 1
முகிழ்த்து 1
முகிழ்ப்பதும் 1
முகை 128
முகைக்கும் 1
முகைத்து 1
முகைந்த 2
முகைய 2
முகையிற்கு 1
முகையின் 2
முகையும் 3
முகையே 2
முகையொடு 1
முச்சி 15
முச்சிய 2
முசிறி 3
முசு 4
முசுண்டை 8
முசுண்டையும் 1
முசுண்டையொடு 1
முசுவின் 2
முஞ்சமொடு 1
முஞ்ஞை 2
முஞ்ஞையொடு 1
முட்டமும் 1
முட்டா 7
முட்டாது 3
முட்டினும் 1
முட்டு 6
முட்டு_உறாது 1
முட்டு_உறாஅது 1
முட்டுப்பாடு 1
முட்டும் 1
முட்டுவேன்-கொல் 1
முட்டை 5
முட்டையை 1
முட 15
முடங்கர் 1
முடங்கல் 6
முடங்கலும் 1
முடங்கி 3
முடங்கிய 1
முடங்கு 9
முடத்தொடு 1
முடந்தை 3
முடம் 3
முடமே 1
முடலை 2
முடவன் 1
முடவு 2
முடி 62
முடி-மார் 4
முடி-மின் 1
முடி-மேல் 1
முடி_தலை 2
முடி_முதல் 1
முடிக்க 1
முடிக்கு 5
முடிக்கும் 1
முடிக 2
முடிகள் 1
முடித்த 26
முடித்த_காலை 1
முடித்ததன் 1
முடித்தது 1
முடித்ததூஉம் 1
முடித்தல் 1
முடித்தலின் 1
முடித்தலும் 1
முடித்தனம் 4
முடித்தனன் 1
முடித்தாள் 1
முடித்தி 1
முடித்து 16
முடித்தே 1
முடித்தேன்-மன் 1
முடித்தோர் 1
முடிதல் 1
முடிந்த 1
முடிந்தது 1
முடிந்ததும் 1
முடிந்தன்று 1
முடிந்து 2
முடிந்தோய் 1
முடிந்தோர் 1
முடிநர் 1
முடிநரும் 1
முடிநவும் 1
முடிப்பவும் 1
முடிப்பினும் 1
முடிய 1
முடியர் 1
முடியரோ 1
முடியன் 1
முடியா 2
முடியாது 2
முடியால் 1
முடியினர் 1
முடியினள் 1
முடியொடு 3
முடிவதும் 1
முடிவில் 1
முடிவு 1
முடிவு_உலகு 1
முடிவே 1
முடினே 1
முடுக்கர் 5
முடுக்கரும் 1
முடுக்கருள் 1
முடுக்கலின் 1
முடுக்கி 1
முடுக்கிய 1
முடுக்கு 1
முடுக 4
முடுகு 3
முடுவல் 1
முடை 12
முண்டக 5
முண்டகத்து 3
முண்டகம் 8
முண்டை 1
முணக்கவும் 1
முணங்கு 3
முணையின் 1
முணைஇ 3
முணைஇய 3
முத்த 4
முத்தம் 26
முத்தமும் 4
முத்தமொடு 10
முத்தரை 1
முத்தனை 1
முத்தி 1
முத்தின் 12
முத்தினள் 1
முத்தினும் 1
முத்தீ 4
முத்து 43
முத்தும் 6
முத்தூறு 1
முத்தே 1
முத்தை 1
முத்தைக்கு 1
முத்தொடு 1
முதல் 141
முதல்வ 5
முதல்வர் 5
முதல்வர்க்கு 1
முதல்வரும் 1
முதல்வற்கு 1
முதல்வன் 16
முதல்வன்-தன்னொடும் 1
முதல்வனின் 1
முதல்வனும் 3
முதல்வனை 4
முதல்வி 1
முதல்விக்கும் 1
முதல்வியர் 1
முதல்வியொடு 1
முதல 2
முதலவர் 1
முதலா 2
முதலாக 4
முதலாட்டி 1
முதலானே 1
முதலிய 1
முதலும் 2
முதலை 5
முதலைத்து 1
முதலைய 3
முதலையும் 2
முதலையொடு 4
முதலொடு 2
முதலோர்க்கும் 1
முதற்றே 2
முதன்முதல் 1
முதன்மையின் 1
முதாஅரி 1
முதியர் 3
முதியரும் 5
முதியவன் 2
முதியன் 1
முதியை 1
முதியோர் 2
முதியோள் 2
முதியோன் 1
முதிர் 88
முதிர்கம் 1
முதிர்ந்த 2
முதிர்ந்தவன் 1
முதிர்ந்தோர் 1
முதிர்ப்பு 1
முதிர்பு 4
முதிரத்து 2
முதிரத்தோனே 1
முதிரா 11
முதிராது 1
முதிரை 1
முது 108
முது_குறை 1
முது_நீர் 2
முது_மகள் 6
முதுக்குறை 1
முதுக்குறைமை 1
முதுக்குறைமையும் 1
முதுக்குறைவி 1
முதுகாடு 1
முதுகு 1
முதுகுடி 2
முதுகுடுமியின் 1
முதுகுரவர் 2
முதுகுறைவிக்கு 1
முதுநீர் 2
முதுநூல் 1
முதுபாழ் 3
முதுமை 2
முதுமைக்கு 1
முதுமொழி 4
முதுர்வினள் 1
முதுவாய் 5
முதுவெள்ளிலை 1
முதுவோர்க்கு 1
முதை 8
முதையல் 2
முந்த 1
முந்தி 1
முந்திசினோரே 1
முந்து 11
முந்து_உறுத்தே 1
முந்துற 4
முந்துறல் 1
முந்துறவே 1
முந்துறீஇ 2
முந்துறுத்து 4
முந்துறுத்தே 3
முந்துறுதல் 1
முந்துறுமே 1
முந்தூழ் 2
முந்தை 9
முந்தைய 1
முந்நால் 1
முந்நீர் 42
முந்நீரினுள் 1
முந்நூலா 1
முந்நூறு 2
முப்பத்து 2
முப்பத்து_இரு 2
மும் 2
மும்மை 1
முய 1
முயக்கத்து 4
முயக்கத்தை 1
முயக்கம் 10
முயக்கமும் 1
முயக்கில் 1
முயக்கின் 1
முயக்கினும் 1
முயக்கு 5
முயக்குக்கு 1
முயங்க 6
முயங்கல் 12
முயங்கலளே 1
முயங்கலின் 2
முயங்கலும் 1
முயங்கலேன் 1
முயங்கற்கு 2
முயங்கற்கும் 1
முயங்கன்மோ 1
முயங்காது 1
முயங்கார் 1
முயங்கி 26
முயங்கி_உழி 1
முயங்கிய 5
முயங்கியவர் 1
முயங்கியும் 1
முயங்கியோயே 1
முயங்கினம் 1
முயங்கினள் 7
முயங்கினள்-மன்னே 1
முயங்கினன் 2
முயங்கினேன் 1
முயங்கினை 1
முயங்கு 5
முயங்கு-தொறும் 3
முயங்கு-மதி 1
முயங்குகம் 4
முயங்குதி 2
முயங்கும் 5
முயங்கும்_காலே 1
முயங்குவேம் 1
முயங்கேம் 1
முயல் 20
முயல்ப 1
முயல்வாரை 1
முயல்வு 2
முயலவும் 1
முயலா 1
முயலி 1
முயலின் 3
முயலுநர் 2
முயலும் 6
முயற்சி 1
முயறல் 2
முயறலும் 1
முயறி-மன் 2
முயன்ற 1
முயன்றவர் 1
முயன்று 10
முயன்றோர் 1
முயால் 1
முயிறு 2
முரச்சி 1
முரச 1
முரசம் 37
முரசமும் 1
முரசமொடு 11
முரசின் 36
முரசின 1
முரசினாய் 1
முரசினான் 1
முரசினோரும் 1
முரசினோன் 1
முரசு 46
முரசும் 6
முரசே 2
முரஞ்சிய 1
முரஞ்சு 1
முரண் 59
முரண்கொள்ளும் 1
முரணி 3
முரணிய 7
முரணியோர் 2
முரணினர் 1
முரம்பில் 1
முரம்பின் 4
முரம்பு 10
முரல் 5
முரல்பவர்க்கு 1
முரல்வு 1
முரல 3
முரலும் 5
முரவு 6
முரவை 1
முரற்கை 3
முரற்கையின் 1
முரற்சி 3
முரற்சியர் 1
முரற்சியின் 1
முரன்று 1
முரி 7
முரிந்த 2
முரிந்து 1
முரியா 1
முரியே 1
முருக்கி 16
முருக்கிய 4
முருக்கின் 9
முருக்கின 1
முருக்கு 3
முருக 2
முருகன் 10
முருகு 30
முருகே 1
முருகொடு 1
முருங்க 3
முருங்கா 1
முருங்கை 4
முருந்தின் 1
முருந்து 4
முருந்தும் 2
முரைசு 4
முரைசொடு 2
முல்லை 103
முல்லைக்கு 2
முல்லையில் 1
முல்லையும் 7
முல்லையொடு 8
முலை 201
முலை-தான் 1
முலை_முகம் 2
முலை_அகம் 1
முலைக்கு 1
முலைக்கே 1
முலைச்சி 1
முலைய 1
முலையள் 6
முலையாய் 1
முலையால் 1
முலையின் 1
முலையினர் 1
முலையினால் 1
முலையினும் 1
முலையும் 5
முலையே 6
முலையை 1
முலையோ 1
முழ 1
முழக்கத்து 3
முழக்கம் 2
முழக்கமும் 2
முழக்கமொடு 2
முழக்கிற்று 1
முழக்கின் 4
முழக்கினும் 1
முழக்கு 7
முழக்கும் 2
முழங்க 11
முழங்கல் 1
முழங்கவும் 1
முழங்கி 12
முழங்கிய 3
முழங்கினும் 1
முழங்கு 44
முழங்கு-தொறும் 1
முழங்கும் 20
முழந்தாள் 4
முழம் 3
முழவம் 1
முழவமும் 2
முழவன் 1
முழவில் 1
முழவின் 38
முழவு 44
முழவும் 3
முழவே 1
முழவொடு 6
முழவோடு 1
முழா 7
முழு 53
முழு_குழவி 1
முழு_சொல் 1
முழு_நெறி 3
முழு_மதி 2
முழு_மீன் 1
முழு_முதல் 22
முழுகினர் 1
முழுத்த 1
முழுத்தம் 1
முழுது 20
முழுதுடன் 1
முழுதும் 4
முழுநெறி 2
முழுவதும் 10
முழூஉ 1
முழை 6
முள் 97
முள்காது 1
முள்கிய 2
முள்கும் 1
முள்ளி 7
முள்ளின் 2
முள்ளும் 1
முள்ளூர் 7
முளரி 5
முளவு 7
முளவு_மா 4
முளவு_மான் 3
முளி 22
முளிந்த 1
முளிய 2
முளியும் 1
முளிவு 1
முளை 33
முளைத்த 1
முற்பகல் 2
முற்பட 1
முற்ற 2
முற்றத்து 20
முற்றம் 14
முற்றமொடு 1
முற்றல் 1
முற்றவும் 1
முற்றா 11
முற்றாமல் 1
முற்றி 27
முற்றிய 29
முற்றியது 1
முற்றியும் 1
முற்றிலென் 1
முற்றிழை 1
முற்றிற்று 3
முற்றின 1
முற்றினம் 1
முற்றினவே 2
முற்றினும் 1
முற்று 15
முற்று_இழாய் 1
முற்றுக 2
முற்றுபு 3
முற்றுபு_முற்றுபு 1
முற்றும் 2
முற்றையும் 1
முறம் 5
முறல் 1
முறி 28
முறித்து 1
முறிந்த 1
முறியினும் 1
முறியும் 1
முறு 1
முறுக்கிய 1
முறுக்கு 1
முறுக்கு_உறுத்த 1
முறுக்குநர் 1
முறுக 1
முறுவல் 22
முறுவலள் 2
முறுவலாய் 4
முறுவலார் 1
முறுவலார்க்கு 1
முறுவலாள் 3
முறுவலின் 1
முறுவலும் 1
முறுவலொடு 1
முறுவற்கு 1
முறை 126
முறை_முறை 5
முறைக்கு 1
முறைபட 1
முறைமை 2
முறைமையில் 1
முறைமையின் 9
முறையாக 3
முறையான் 2
முறையின் 7
முறையினால் 1
முறையுளி 6
முறையோ 4
முன் 129
முன்_துறை 1
முன்_நாள் 14
முன்கடை 3
முன்கை 66
முன்கைக்கு 1
முன்கையால் 1
முன்கையாள் 1
முன்கையும் 1
முன்துறை 24
முன்துறையால் 1
முன்ப 6
முன்பனி 2
முன்பால் 1
முன்பின் 37
முன்பினோன் 1
முன்பு 4
முன்புற்று 1
முன்பொடு 9
முன்றில் 70
முன்றிலில் 1
முன்றிலின் 1
முன்றிலும் 1
முன்றிலே 3
முன்னத்தான் 1
முன்னத்தின் 1
முன்னதன் 1
முன்னது 1
முன்னம் 4
முன்னர் 27
முன்னரே 2
முன்னரை 1
முன்னவும் 1
முன்னி 13
முன்னிய 22
முன்னியது 6
முன்னியரோ 1
முன்னியவ்வே 1
முன்னியோர்க்கே 1
முன்னியோரே 1
முன்னிலை 5
முன்னின்று 1
முன்னினரே 1
முன்னினனே 1
முன்னுதல் 1
முன்னும் 10
முன்னுவர் 1
முன்னே 8
முன்னை 7
முன்னோர் 6
முன்னோன் 2
முனாது 1
முனாஅது 9
முனி 15
முனி_தகு 1
முனிகுவ 1
முனிகுவம் 1
முனிதல் 1
முனிந்த 1
முனிந்தாளை 1
முனிந்து 5
முனிநர் 3
முனிபு 1
முனிய 2
முனியல் 4
முனியல்_உறாஅன் 1
முனியா 2
முனியாது 3
முனியாதே 1
முனியான் 3
முனியும் 1
முனியேன் 1
முனிவ 1
முனிவர் 7
முனிவரும் 3
முனிவன் 3
முனிவின் 1
முனிவு 12
முனிவேன் 2
முனை 77
முனை_அகத்து 1
முனை_இடம் 2
முனைக்கு 1
முனையது 1
முனையானே 1
முனையின் 19
முனைவர்க்கும் 1
முனைஇ 8
முனைஇய 8
முனைஇயாள் 1

மு (18)

உமை அமர்ந்து விளங்கும் இமையா மு கண் – திரு 153
புடை சூழ் தெங்கின் மு புடை திரள் காய் – பெரும் 364
மு கால் சிறு_தேர் முன் வழி விலக்கும் – பட் 25
மு கை முனிவ நால் கை அண்ணல் – பரி 3/36
மூ_இரு கயந்தலை மு_நான்கு முழவு தோள் – பரி 5/11
கயம் தலை மின்னும் கதிர் விடு மு காழ் – கலி 80/2
ஒருங்கு உடன் கோத்த உருள் அமை மு காழ் மேல் – கலி 85/13
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின் – புறம் 6/5
மு நீர் உண்டு முந்நீர் பாயும் – புறம் 24/16
திங்கள் மூன்று அடுக்கிய திரு மு குடை கீழ் – சிலப்.மது 11/1
மு_தீ வாழ்க்கை முறைமையின் வழாஅ – சிலப்.மது 22/34
மு_தீ செல்வத்து நான்மறை முற்றி – சிலப்.மது 23/68
இரு_மு காவதத்து இடைநிலத்து யாங்கணும் – சிலப்.மது 23/145
மு_நூல் மார்பின் மு_தீ செல்வத்து – சிலப்.வஞ்சி 25/127
மு_நூல் மார்பின் மு_தீ செல்வத்து – சிலப்.வஞ்சி 25/127
முதிராது அ நீர் மு திற மகளிரை – சிலப்.வஞ்சி 30/66
மு_நூல் மார்பன் முன்னியது உரைப்போன் – சிலப்.வஞ்சி 30/119
வலமுறை மு முறை வந்தனன் வணங்கி – சிலப்.வஞ்சி 30/155

மேல்


மு_தீ (3)

மு_தீ வாழ்க்கை முறைமையின் வழாஅ – சிலப்.மது 22/34
மு_தீ செல்வத்து நான்மறை முற்றி – சிலப்.மது 23/68
மு_நூல் மார்பின் மு_தீ செல்வத்து – சிலப்.வஞ்சி 25/127

மேல்


மு_நான்கு (1)

மூ_இரு கயந்தலை மு_நான்கு முழவு தோள் – பரி 5/11

மேல்


மு_நூல் (2)

மு_நூல் மார்பின் மு_தீ செல்வத்து – சிலப்.வஞ்சி 25/127
மு_நூல் மார்பன் முன்னியது உரைப்போன் – சிலப்.வஞ்சி 30/119

மேல்


முக்கண் (2)

நான்மறை முது நூல் முக்கண்_செல்வன் – அகம் 181/16
முக்கண் செல்வர் நகர் வலம் செயற்கே – புறம் 6/18

மேல்


முக்கண்_செல்வன் (1)

நான்மறை முது நூல் முக்கண்_செல்வன்
ஆலமுற்றம் கவின் பெற தைஇய – அகம் 181/16,17

மேல்


முக்கண்ணான் (2)

கடந்து அடு முன்பொடு முக்கண்ணான் மூ எயிலும் – கலி 2/4
முக்கண்ணான் உருவே போல் முரண் மிகு குராலும் – கலி 104/12

மேல்


முக்காழ் (2)

கை புனை முக்காழ் கயம் தலை தாழ – கலி 86/2
நேர் மணி நேர் முக்காழ் பற்பல கண்டிகை – கலி 96/14

மேல்


முக்கி (2)

திரை அணல் கொடும் கவுள் நிறைய முக்கி
வான் பெயல் நனைந்த புறத்த நோன்பியர் – நற் 22/5,6
பாசவல் முக்கி தண் புனல் பாயும் – புறம் 63/13

மேல்


முக்கோல் (2)

முக்கோல் அசை நிலை கடுப்ப நல் போர் – முல் 38
முக்கோல் கொள் அந்தணர் முது மொழி நினைவார் போல் – கலி 126/4

மேல்


முக்கோலும் (1)

உறி தாழ்ந்த கரகமும் உரை சான்ற முக்கோலும்
நெறிப்பட சுவல் அசைஇ வேறு ஓரா நெஞ்சத்து – கலி 9/2,3

மேல்


முக (48)

மா முக முசு கலை பனிப்ப பூ நுதல் – திரு 303
வாள் முக பாண்டில் வலவனொடு தரீஇ – சிறு 260
கொடு முக துருவையொடு வெள்ளை சேக்கும் – பெரும் 153
உடுப்பு முக முழு கொழு மூழ்க ஊன்றி – பெரும் 200
வீழ் முக கேழல் அட்ட பூசல் – மது 295
செம் முக செவிலியர் கைம்மிக குழீஇ – நெடு 153
அதவ தீம் கனி அன்ன செம் முக
துய் தலை மந்தி வன் பறழ் தூங்க – நற் 95/3,4
செம் முக மந்தி செய்குறி கரும் கால் – நற் 151/8
புகர் முக வேழம் புலம்ப தாக்கி – நற் 158/6
கரு விரல் மந்தி செம் முக பெரும் கிளை – நற் 334/1
செம் முக மந்தி ஆரும் நாட – நற் 355/5
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு கலை – குறு 121/2
நரை முக ஊகம் பார்ப்பொடு பனிப்ப – குறு 249/2
ஒரு நாள் நகை முக விருந்தினன் வந்து என – குறு 292/7
பகை முக ஊரின் துஞ்சலோ இலளே – குறு 292/8
சுரும்பு உண களித்த புகர் முக வேழம் – ஐங் 239/1
ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முக தாமரை – பரி 8/113
கரும்பு கரு_முக கணக்கு அளிப்போரும் – பரி 19/39
புகர் முக களிறொடு புலி பொருது உழக்கும் நின் – கலி 45/12
நலம் கவளம் கொள்ளும் நகை முக வேழத்தை – கலி 97/20
புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம் – அகம் 12/11
தளை பிணி அவிழா சுரி முக பகன்றை – அகம் 24/3
உளி முக வெம் பரல் அடி வருத்து_உறாலின் – அகம் 55/3
கரு முக முசுவின் கானத்தானே – அகம் 121/15
கூர் முக சிதலை வேய்ந்த – அகம் 167/19
செம் முக மந்தி ஆடும் – அகம் 241/15
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு இனம் – அகம் 267/9
சிலம்பில் போகிய செம் முக வாழை – அகம் 302/1
நகை முக மகளிர் ஊட்டு உகிர் கடுக்கும் – அகம் 317/5
களிற்று முக வரியின் தெறுழ் வீ பூப்ப – புறம் 119/2
செம் முக மந்தியொடு சிறந்து சேண் விளங்கி – புறம் 200/3
கதிர் கோட்டு நந்தின் கரி முக ஏற்றை – புறம் 266/4
புகர்_முக முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 371/20
புகர்_முக முகவை பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 373/29
புகர் முக வேழத்து மருப்பொடு மூன்றும் – புறம் 374/13
செம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்கு – புறம் 378/21
நரை முக ஊகமொடு உகளும் வரை அமல் – புறம் 383/19
மண் தேய்த்த புகழினான் மதி முக மடவார் தம் – சிலப்.புகார் 1/36
ஒரு முக எழினியும் பொரு முக எழினியும் – சிலப்.புகார் 3/109
ஒரு முக எழினியும் பொரு முக எழினியும் – சிலப்.புகார் 3/109
அறு முக செவ்வேள் அணி திகழ் கோயிலும் – சிலப்.புகார் 5/170
எரி முக பேர் அம்பு ஏவல் கேட்ப – சிலப்.புகார் 6/41
படு கடன் இது உகு பலி முக மடையே – சிலப்.மது 12/151
பரி முக அம்பியும் கரி முக அம்பியும் – சிலப்.மது 13/176
பரி முக அம்பியும் கரி முக அம்பியும் – சிலப்.மது 13/176
அரி முக அம்பியும் அரும் துறை இயக்கும் – சிலப்.மது 13/177
புலியொடு பொரூஉம் புகர்_முக ஓதையும் – சிலப்.வஞ்சி 25/29
திகை_முக வேழத்தின் செவி_அகம் புக்கன – சிலப்.வஞ்சி 25/155

மேல்


முகக்கவும் (1)

நெய் துள்ளிய வறை முகக்கவும்
சூடு கிழித்து வாடூன் மிசையவும் – புறம் 386/3,4

மேல்


முகக்கும் (1)

உறழ் வேல் அன்ன ஒண் கயல் முகக்கும்
அகல் நாட்டு அண்ணல் புகாவே நெருநை – புறம் 249/6,7

மேல்


முகக்குவம் (4)

கொடுஞ்சி நெடும் தேர் முகக்குவம் எனினே – புறம் 368/4
கொய் சுவல் புரவி முகக்குவம் எனினே – புறம் 368/7
அரவு உறழ் ஆரம் முகக்குவம் எனவே – புறம் 368/18
நிலவு திகழ் ஆரம் முகக்குவம் எனவே – புறம் 372/13

மேல்


முகங்கள் (1)

அணி முகங்கள் ஓர் ஆறும் ஈர்_ஆறு கையும் – சிலப்.வஞ்சி 24/52

மேல்


முகடு (5)

முகடு துமித்து அடுக்கிய பழம் பல் உணவின் – பெரும் 246
திரை பிதிர் கடுப்ப முகடு உகந்து ஏறி – நற் 89/2
நகில் முகடு மெழுகிய அளறு மடை திறந்து – பரி 10/73
முகடு காப்பு யாத்துவிட்டு ஆங்கு – கலி 94/43
முகடு உற உயர்ந்த நெல்லின் மகிழ் வர – புறம் 391/3

மேல்


முகத்த (2)

கோணம் தின்ற வடு ஆழ் முகத்த
சாணம் தின்ற சமம் தாங்கு தட கை – மது 592,593
புகர் சிதை முகத்த குருதி வார – அகம் 145/8

மேல்


முகத்ததுவே (1)

வேந்து ஊர் யானை ஏந்து முகத்ததுவே
வேந்து உடன்று எறிந்த வேலே என்னை – புறம் 308/5,6

மேல்


முகத்தர் (1)

இரும்பு இடம்படுத்த வடு உடை முகத்தர்
கரும் கண் கோசர் நியமம் ஆயினும் – அகம் 90/11,12

மேல்


முகத்தலின் (1)

அகலா அம் துளை கோடை முகத்தலின்
நீர்க்கு இயங்கு இன நிரை பின்றை வார் கோல் – அகம் 225/6,7

மேல்


முகத்தவன் (1)

முகத்தவன் மக்களுள் முதியவன் புணர்ப்பினால் – கலி 25/2

மேல்


முகத்தள் (2)

அமரா முகத்தள் ஆகி – குறு 312/7
அளி நிலை பொறாஅது அமரிய முகத்தள்
விளி நிலை கொள்ளாள் தமியள் மென்மெல – அகம் 5/1,2

மேல்


முகத்தன் (1)

விரும்பிய முகத்தன் ஆகி என் அரை – புறம் 398/18

மேல்


முகத்தாய் (1)

புது_மதி புரை முகத்தாய் போனார் நாட்டு உளதாம்-கொல் – சிலப்.புகார் 7/196

மேல்


முகத்தாரை (1)

மை இல் மதியின் விளங்கும் முகத்தாரை
வௌவி கொளலும் அறன் என கண்டன்று – கலி 62/14,15

மேல்


முகத்தாள் (1)

தீம்_கதிர் வாள் முகத்தாள் செ வாய் மணி முறுவல் ஒவ்வாவேனும் – சிலப்.புகார் 7/139

மேல்


முகத்தாளை (1)

உவவு உற்ற திங்கள் முகத்தாளை கவவு கை ஞெகிழ்ந்தனனாய் – சிலப்.புகார் 7/248

மேல்


முகத்தி (1)

குவளை உண்கண் தவள வாள் முகத்தி
கடை எயிறு அரும்பிய பவள செ வாய்த்தி – சிலப்.மது 23/2,3

மேல்


முகத்தில் (1)

அலம்வந்த மதி முகத்தில்
சில செம் கயல் நீர் உமிழ – சிலப்.வஞ்சி 29/39,40

மேல்


முகத்தின் (3)

முன்னம் காட்டி முகத்தின் உரையா – அகம் 5/19
முறுவல் முகத்தின் பன் மலர் தயங்க – அகம் 176/6
முன்னம் முகத்தின் உணர்ந்து அவர் – புறம் 3/25

மேல்


முகத்தினள் (2)

அன்னையும் அமரா முகத்தினள் நின்னொடு – நற் 122/9
அன்னையும் அமரா முகத்தினள் அலரே – அகம் 253/3

மேல்


முகத்தினும் (2)

கண்ணினும் முகத்தினும் நகுபவள் பெண் இன்றி – கலி 142/8
பெரும் களிற்று முகத்தினும் செலவு ஆனாதே – புறம் 332/10

மேல்


முகத்து (32)

மதி ஏக்கறூஉம் மாசு அறு திரு முகத்து
நுதி வேல் நோக்கின் நுளை_மகள் அரித்த – சிறு 157,158
நிழல் தாழ் வார் மணல் நீர் முகத்து உறைப்ப – பெரும் 379
தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து
ஆய் தொடி மகளிர் நறும் தோள் புணர்ந்து – மது 711,712
அண்ணல் யானை அணி முகத்து அழுத்தலின் – குறி 171
சினவிய முகத்து சினவாது சென்று நின் – நற் 100/6
நிரைத்த யானை முகத்து வரி கடுப்ப – நற் 176/5
திரு முகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும் – நற் 269/6
வினை வல் யானை புகர் முகத்து அணிந்த – நற் 296/2
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – பதி 21/35
பெருந்தகைக்கு அமர்ந்த மென் சொல் திரு முகத்து
மாண் இழை அரிவை காணிய ஒரு நாள் – பதி 81/30,31
அறு முகத்து ஆறு_இரு தோளால் வென்றி – பரி 14/21
ஆடு இயல் யானை அணி முகத்து அசைத்த – அகம் 100/9
வாள் முகத்து அலமரும் மா இதழ் மழை கண் – அகம் 162/11
என்ன கடத்தளோ மற்றே தன் முகத்து
எழுது எழில் சிதைய அழுதனள் ஏங்கி – அகம் 176/21,22
உயர் நுதல் யானை புகர் முகத்து ஒற்றி – அகம் 252/3
திங்கள் அன்ன நின் திரு முகத்து
ஒண் சூட்டு அவிர் குழை மலைந்த நோக்கே – அகம் 253/25,26
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – அகம் 361/3
மங்கையர் துனித்த வாள் முகத்து எதிரே – புறம் 6/24
வடி மாண் எஃகம் கடி முகத்து ஏந்தி – புறம் 275/5
சிறு புல்லாளர் முகத்து அவை கூறி – புறம் 327/6
உயர் மருப்பு யானை புகர் முகத்து அணிந்த – புறம் 334/8
ஒளிறு முகத்து ஏந்திய வீங்கு தொடி மருப்பின் – புறம் 336/3
தாது தேர்ந்து உண்டு மாதர் வாள் முகத்து
புரி குழல் அளகத்து புகல் ஏக்கற்று – சிலப்.புகார் 2/19,20
அம் சுடர் நெடு வேல் ஒன்று நின் முகத்து
செம் கடை மழை கண் இரண்டா ஈத்தது – சிலப்.புகார் 2/51,52
நெடு நிலை மாளிகை கடை_முகத்து யாங்கணும் – சிலப்.புகார் 5/149
மாதர் வாள் முகத்து மணி தோட்டு குவளை – சிலப்.புகார் 5/230
நிறை_மதி வாள் முகத்து நேர் கயல் கண் செய்த – சிலப்.புகார் 7/50
மாதர் வாள் முகத்து மதைஇய நோக்கமொடு – சிலப்.புகார் 8/76
அணி தோட்டு திரு முகத்து ஆய்_இழை எழுதிய – சிலப்.புகார் 8/111
முதிரா முலை முகத்து எழுந்த தீயின் – சிலப்.வஞ்சி 25/76
ஓடை யானையின் உயர் முகத்து ஓங்க – சிலப்.வஞ்சி 26/71
மாசு இல் வாள் முகத்து வண்டொடு சுருண்ட – சிலப்.வஞ்சி 28/28

மேல்


முகத்தே (1)

இனிய செய்தி நின் ஆர்வலர் முகத்தே – புறம் 12/5

மேல்


முகத்தேம் (1)

இறைஞ்சிய முகத்தேம் புறம் சேர்பு பொருந்தி – அகம் 110/15

மேல்


முகத்தை (2)

வேனல் பாணி கலந்தாள் மென் பூம் திரு முகத்தை
கானல் பாணிக்கு அலந்தாய் காண் – சிலப்.புகார் 8/126,127
நீள் நோக்கம் கண்டு நிறை மதி வாள் முகத்தை
தான் ஓர் குரக்கு முகம் ஆக என்று போன – சிலப்.மது 21/20,21

மேல்


முகத்தோடு (1)

பாழ்பட்ட முகத்தோடு பைதல் கொண்டு அமைவாளோ – கலி 5/13

மேல்


முகந்த (16)

கார்கோள் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – திரு 7
உரவு கடல் முகந்த பருவ வானத்து – பெரும் 483
வான் முகந்த நீர் மலை பொழியவும் – பட் 126
முடி வலை முகந்த முடங்கு இறா பாவை – நற் 49/3
மறந்து கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – நற் 99/6
அயிர் துகள் முகந்த ஆனா ஊதையொடு – நற் 163/2
முழங்கு கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – நற் 347/1
பொங்கழி முகந்த தா இல் நுண் துகள் – அகம் 37/3
கொடும் தொழில் முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 60/2
பெரும் கடல் முகந்த இரும் கிளை கொண்மூ – அகம் 188/1
இரும் கழி முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 220/16
குண கடல் முகந்த கொள்ளை வானம் – அகம் 278/1
பன் மீன் கொள்பவர் முகந்த இப்பி – அகம் 296/8
நாள் வலை முகந்த கோள் வல் பரதவர் – அகம் 300/1
வறும் சுனை முகந்த கோடை தெள் விளி – அகம் 321/2
அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல் – புறம் 399/1

மேல்


முகந்தனர் (1)

முகந்தனர் கொடுப்ப உகந்தனர் பெயரும் – புறம் 33/6

மேல்


முகந்தனவே (1)

கருவி மா மழை கடல் முகந்தனவே – நற் 329/11

மேல்


முகந்து (26)

புகை முகந்து அன்ன மாசு இல் தூ உடை – திரு 138
வள்ளை நீக்கி வய மீன் முகந்து
கொள்ளை சாற்றிய கொடு முடி வலைஞர் – மது 255,256
கமம் சூழ் கோடை விடர்_அகம் முகந்து
கால் உறு கடலின் ஒலிக்கும் சும்மை – மது 308,309
நிறை இரும் பௌவம் குறைபட முகந்து கொண்டு – குறி 47
மா கடல் முகந்து மணி நிறத்து அருவி – நற் 112/6
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 153/1
பால் முகந்து அன்ன பசு வெண் நிலவின் – நற் 196/2
நளி கடல் முகந்து செறி_தக இருளி – நற் 289/4
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 346/1
நிறை கடல் முகந்து உராய் நிறைந்து நீர் துளும்பும் தம் – பரி 6/1
திரை இரும் பனி பௌவம் செவ்விதா அற முகந்து
உர உரும் உடன்று ஆர்ப்ப ஊர் பொறை கொள்ளாது – பரி 7/1,2
கொண்மூ குழீஇ முகந்து
நுமக்கு எவன் போலுமோ ஊரீர் எமக்கும் எம் – கலி 145/22,23
கனை இருள் வானம் கடல் முகந்து என் மேல் – கலி 145/55
கடல் பாடு அழிய இன மீன் முகந்து
துணை புணர் உவகையர் பரத மாக்கள் – அகம் 30/2,3
கடல் முகந்து கொண்ட கமம் சூல் மா மழை – அகம் 43/1
நுரை முகந்து அன்ன மென் பூ சேக்கை – அகம் 93/13
முயங்கு-தொறும் முயங்கு-தொறும் உயங்க முகந்து கொண்டு – அகம் 328/10
நெடு வெண் களரி நீறு முகந்து சுழல – அகம் 353/9
மா கடல் முகந்து மாதிரத்து இருளி – அகம் 374/1
கமம் சூல் பெரு நிறை தயங்க முகந்து கொண்டு – அகம் 383/10
நுரை முகந்து அன்ன மென் பூ சேக்கை – புறம் 50/7
கழி உப்பு முகந்து கல் நாடு மடுக்கும் – புறம் 60/7
தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை – புறம் 289/6
களிறு முகந்து பெயர்குவம் எனினே – புறம் 368/1
முகந்து கொள்ளும் உணவு என்கோ – புறம் 396/20
வண்டல் திரை அழிப்ப கையால் மணல் முகந்து மதி மேல் நீண்ட – சிலப்.புகார் 7/149

மேல்


முகந்துகொண்டு (3)

என் அறி அளவையின் வேண்டுவ முகந்துகொண்டு
இன்மை தீர வந்தனென் வென் வேல் – பொரு 128,129
வால் உளை புரவியொடு வய களிறு முகந்துகொண்டு
யாம் அவன்_நின்றும் வருதும் நீயிரும் – பெரும் 27,28
நீண்டு ஒலி அழுவம் குறைபட முகந்துகொண்டு
ஈண்டு செலல் கொண்மூ வேண்டு வயின் குழீஇ – புறம் 161/1,2

மேல்


முகப்ப (1)

சென்றோர் முகப்ப பொருளும் கிடவாது – கலி 18/5

மேல்


முகப்படுத்தல் (1)

எயில் முகப்படுத்தல் யாவது வளையினும் – பதி 53/13

மேல்


முகம் (119)

பல் கதிர் விரிந்தன்று ஒரு முகம் ஒரு முகம் – திரு 92
பல் கதிர் விரிந்தன்று ஒரு முகம் ஒரு முகம்
ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந்து இனிது ஒழுகி – திரு 92,93
காதலின் உவந்து வரம் கொடுத்தன்றே ஒரு முகம்
மந்திர விதியின் மரபுளி வழாஅ – திரு 94,95
அந்தணர் வேள்வி ஓர்க்கும்மே ஒரு முகம்
எஞ்சிய பொருள்களை ஏமுற நாடி – திரு 96,97
திங்கள் போல திசை விளக்கும்மே ஒரு முகம்
செறுநர் தேய்த்து செல் சமம் முருக்கி – திரு 98,99
கறுவு கொள் நெஞ்சமொடு களம் வேட்டன்றே ஒரு முகம்
குறவர் மட மகள் கொடி போல் நுசுப்பின் – திரு 100,101
திரு முகம் அவிழ்ந்த தெய்வ தாமரை – சிறு 73
இரும் காழ் உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த – சிறு 193
இன் முகம் உடைமையும் இனியன் ஆதலும் – சிறு 208
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் – பெரும் 448
ஒண் குழை திகழும் ஒளி கெழு திரு முகம்
திண் காழ் ஏற்ற வியல் இரு விலோதம் – மது 448,449
புண் உமிழ் குருதி முகம் பாய்ந்து இழிதர – குறி 172
என் முகம் நோக்கி நக்கனன் அ நிலை – குறி 183
காழ் மண்டு எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்து என – மலை 129
ஊழ் மலர் ஒழி முகை உயர் முகம் தோய – மலை 130
உயர் நிலை மா கல் புகர் முகம் புதைய – மலை 225
விம்மு_உறு கிளவியள் என் முகம் நோக்கி – நற் 33/10
திரு முகம் இறைஞ்சி நாணுதி கதுமென – நற் 39/2
என் முகம் நோக்கியோளே அன்னாய் – நற் 55/9
முறுவல் கொண்ட முகம் காண்கம்மே – நற் 120/12
உயர் மருப்பு ஒருத்தல் புகர் முகம் பாயும் – நற் 148/10
என் முகம் நோக்கினள் எவன்-கொல் தோழி – நற் 206/8
பொறி வரி நன் மான் புகர் முகம் கடுப்ப – நற் 248/2
முழவு முகம் புலர்ந்து முறையின் ஆடிய – நற் 360/1
புகர் முகம் சிதைய தாக்கி களிறு அட்டு – நற் 383/4
களிற்று முகம் திறந்த கல்லா விழு தொடை – நற் 389/4
வாள் முகம் துமிப்ப வள் இதழ் குறைந்த – குறு 227/2
பொருத யானை புகர் முகம் கடுப்ப – குறு 284/1
முகம் பட மடுத்த முளி வெதிர் நோன் காழ் – குறு 304/2
அண்ணல் யானை அணி முகம் பாய்ந்து என – குறு 343/2
தாய் முகம் நோக்கி வளர்ந்திசின் ஆங்கு – ஐங் 44/2
முகம் புதை கதுப்பினள் இறைஞ்சி நின்றோளே – ஐங் 197/2
எயில் முகம் சிதைய தோட்டி ஏவலின் – பதி 38/5
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் – பதி 58/3
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் – பதி 67/14
அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என – பரி 6/25
தந்த கள்வன் சமழ்ப்பு முகம் காண்-மின் – பரி 20/36
ஆறு_இரு தோளவை அறு முகம் விரித்தவை – பரி 21/67
உடன்ற_கால் முகம் போல ஒண் கதிர் தெறுதலின் – கலி 2/5
மை இல் வாள் முகம் பசப்பு ஊரும்மே – கலி 7/8
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம் – கலி 15/16
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம்
பாம்பு சேர் மதி போல பசப்பு ஊர்ந்து தொலைந்த_கால் – கலி 15/16,17
புணர்ந்தவர் முகம் போல பொய்கை பூ புதிது ஈன – கலி 31/5
பூ பொறி யானை புகர் முகம் குறுகியும் – கலி 46/6
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முகம்
படு மழை அடுக்கத்த மா விசும்பு ஓங்கிய – கலி 48/3,4
முதிர் கோங்கின் முகை என முகம் செய்த குரும்பை என – கலி 56/23
நின் முகம் காணும் மருந்தினேன் என்னுமால் – கலி 60/19
நின் முகம் தான் பெறின் அல்லது கொன்னே – கலி 60/20
அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும் – கலி 64/1
மணி முகம் மா மழை நின் பின் ஒப்ப பின்னின்_கண் – கலி 64/2
துகள் அறு வாள் முகம் ஒப்ப மலர்ந்த – கலி 64/15
நனி விரைந்து அளித்தலின் நகுபவள் முகம் போல – கலி 71/6
ஊடும் மென் சிறு கிளி உணர்ப்பவள் முகம் போல – கலி 72/4
தண் கமழ் நறும் தேறல் உண்பவள் முகம் போல – கலி 73/4
திரு முகம் இறைஞ்சினள் வீழ்பவற்கு இனைபவள் – கலி 77/3
பெருமான் நகை முகம் காட்டு என்பாள் கண்ணீர் – கலி 82/13
ஒட்டிய போர் கண்டாயும் போறி முகம் தானே – கலி 95/21
பழி தபு வாள் முகம் பசப்பு ஊர காணும்_கால் – கலி 100/18
முகை முகம் திறந்து அன்ன முறுவலும் கடிகல்லாய் – கலி 118/20
மதி மருள் வாள் முகம் விளங்க – கலி 126/21
பெயல் சேர் மதி போல வாள் முகம் தோன்ற – கலி 145/6
அல்லது கெடுப்பவன் அருள் கொண்ட முகம் போல – கலி 148/4
முலை முகம்_செய்தன முள் எயிறு இலங்கின – அகம் 7/1
நுதி முகம் மழுகிய மண்ணை வெண் கோட்டு – அகம் 24/12
முடை நசை இருக்கை பெடை முகம் நோக்கி – அகம் 51/4
முயங்கல் விருப்பொடு முகம் புதை திறப்ப – அகம் 86/23
புகர் முகம் பொருத புது நீர் ஆலி – அகம் 108/4
மாதர் வாள் முகம் மதைஇய நோக்கே – அகம் 130/14
களிற்று முகம் திறந்த கவுள் உடை பகழி – அகம் 132/4
கூர் வாள் குவி முகம் சிதைய நூறி – அகம் 144/15
நுதி முகம் குறைந்த பொதி முகிழ் நெய்தல் – அகம் 160/13
மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 164/12
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியல் நகர் – அகம் 206/11
முழவு முகம் புலரா கலி கொள் ஆங்கண் – அகம் 222/4
வல்லே என் முகம் நோக்கி – அகம் 248/15
கழி மலர் கமழ் முகம் கரப்ப பொழில் மனை – அகம் 260/8
நலம் கெழு திரு முகம் இறைஞ்சி நிலம் கிளையா – அகம் 299/13
சூழி மென் முகம் செப்புடன் எதிரின – அகம் 315/2
நயப்பு இன் காதலி நகை முகம் பெறவே – அகம் 344/13
ஆய் மட கண்ணள் தாய் முகம் நோக்கி – அகம் 383/11
உரல் முகம் காட்டிய சுரை நிறை கொள்ளை – அகம் 393/12
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர் – அகம் 397/3
நுதி முகம் மழுங்க மண்டி ஒன்னார் – புறம் 31/7
நாடு தலையளிக்கும் ஒண் முகம் போல – புறம் 67/3
சுவை-தொறும் அழூஉம் தன் மகத்து முகம் நோக்கி – புறம் 164/5
கடல் மண்டு தோணியின் படை முகம் போழ – புறம் 299/3
இரும்பு முகம் சிதைய நூறி ஒன்னார் – புறம் 309/1
இருப்பு முகம் செறிந்த ஏந்து எழில் மருப்பின் – புறம் 369/1
இருப்பு முகம் செறித்த ஏந்து மருப்பின் – புறம் 370/20
அம்பு அழி பொழுதில் தமர் முகம் காணா – புறம் 373/17
செல்லேன் செல்லேன் பிறர் முகம் நோக்கேன் – புறம் 399/14
முத்து ஆர மார்பின் முலை_முகம் திருகி – சிலப்.புகார் 0/34
தீரா காதலின் திரு முகம் நோக்கி – சிலப்.புகார் 2/36
திசை முகம் பசந்து செம் மலர் கண்கள் – சிலப்.புகார் 4/5
திங்கள் வாள் முகம் சிறு வியர்ப்பு இரிய – சிலப்.புகார் 4/52
நாண் உடை கோலத்து நகை முகம் கோட்டி – சிலப்.புகார் 5/221
செயல் எழுதி தீர்ந்த முகம் திங்களோ காணீர் – சிலப்.புகார் 7/63
ஒரு முகம் அன்றி உலகு தொழுது இறைஞ்சும் – சிலப்.புகார் 8/52
திரு_முகம் போக்கும் செவ்வியள் ஆகி – சிலப்.புகார் 8/53
நலம் கேழ் முறுவல் நகை முகம் காட்டி – சிலப்.புகார் 9/72
எதிர் முகம் நோக்கிய இன்ப செவ்வியை – சிலப்.மது 15/171
திரு முகம் வியர்த்தது செம் கண் சேந்தன – சிலப்.மது 16/31
நறு மென் சாயல் முகம் என்கோ யாம் – சிலப்.மது 17/96
கையில் ஒளித்தாள் முகம் என்கோ யாம் – சிலப்.மது 17/102
கையில் ஒளித்தாள் முகம் கண்டு அழுங்கி – சிலப்.மது 17/103
நின்றான் எழுந்து நிறை_மதி வாள் முகம்
கன்றியது என்று அவள் கண்ணீர் கையான் மாற்ற – சிலப்.மது 19/62,63
தான் ஓர் குரக்கு முகம் ஆக என்று போன – சிலப்.மது 21/21
கொழுநன் வரவே குரக்கு முகம் நீத்த – சிலப்.மது 21/22
ஏவல் தெய்வத்து எரி முகம் திறந்தது – சிலப்.மது 22/1
காவல் தேய்வம் கடை_முகம் அடைத்தன – சிலப்.மது 22/2
தீ முகம் கண்டு தாம் விடைகொள்ள – சிலப்.மது 22/15
வாட்டிய திரு முகம் வல-வயின் கோட்டி – சிலப்.மது 23/18
மடம் கெழு நோக்கின் மத முகம் திறப்புண்டு – சிலப்.மது 23/36
செம் தீ பரந்த திசை முகம் விளங்க – சிலப்.வஞ்சி 27/145
குடி புறந்தரும்-கால் திரு முகம் போல – சிலப்.வஞ்சி 28/38
திரு முகம் வியர்த்தனள் செம் கண் சிவந்தனள் – சிலப்.வஞ்சி 30/41
தன் முகம் நோக்கலும் தான் நனி மகிழ்ந்து – சிலப்.வஞ்சி 30/72
மாடல மறையோன் தன் முகம் நோக்க – சிலப்.வஞ்சி 30/117
முலை_முகம் திருகிய மூவா மேனி – சிலப்.வஞ்சி 30/150

மேல்


முகம்_செய்தன (1)

முலை முகம்_செய்தன முள் எயிறு இலங்கின – அகம் 7/1

மேல்


முகமன் (1)

முருகு என உணர்ந்து முகமன் கூறி – அகம் 272/13

மேல்


முகமும் (1)

வண்ணம் தெளிர முகமும் வளர் முலை – பரி 10/95

மேல்


முகமே (3)

முழு_மதி புரை முகமே முரி புரு வில் இணையே – சிலப்.புகார் 7/77
மரு விரி புரி குழலே மதி புரை திரு முகமே
இரு கயல் இணை விழியே எனை இடர் செய்தவையே – சிலப்.புகார் 7/81,82
முளை வளர் இள நகையே முழு_மதி புரை முகமே
இளையவள் இணை முலையே எனை இடர் செய்தவையே – சிலப்.புகார் 7/85,86

மேல்


முகவா (1)

ஆங்கண் இரும் சுனை நீரொடு முகவா
களி படு குழிசி கல் அடுப்பு ஏற்றி – அகம் 393/13,14

மேல்


முகவை (7)

கயிறு குறு முகவை மூயின மொய்க்கும் – பதி 22/14
பழம் செந்நெல்லின் முகவை கொள்ளாள் – அகம் 126/11
தெண் கண் உவரி குறை குட முகவை
அறன் இலாளன் தோண்ட வெய்து_உயிர்த்து – அகம் 207/11,12
முகவை இன்மையின் உகவை இன்றி – புறம் 368/11
வேழ முகவை நல்கு-மதி – புறம் 369/27
புகர்_முக முகவை பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 373/29
பெரும் செய் நெல்லின் முகவை பாட்டும் – சிலப்.புகார் 10/137

மேல்


முகவைக்கு (3)

வரை மருள் முகவைக்கு வந்தனென் பெரும – புறம் 370/21
புகர்_முக முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 371/20
மன் எயில் முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 373/34

மேல்


முகன் (9)

முந்து நீ கண்டு_உழி முகன் அமர்ந்து ஏத்தி – திரு 251
மகமுறை மகமுறை நோக்கி முகன் அமர்ந்து – பெரும் 478
சுவல் மிசை அமைத்த கையன் முகன் அமர்ந்து – நெடு 183
தீம் கதிர் விட்டது போல முகன் அமர்ந்து – கலி 56/5
நல் ஏறு கொண்ட பொதுவன் முகன் நோக்கி – கலி 105/51
கயம் நாடு யானையின் முகன் அமர்ந்து ஆங்கு – அகம் 6/9
அகம் மலி உவகையள் ஆகி முகன் இகுத்து – அகம் 86/28
அகம் நக வாரா முகன் அழி பரிசில் – புறம் 207/4
மயங்கு இரும் கருவிய விசும்பு முகன் ஆக – புறம் 365/1

மேல்


முகனும் (5)

ஆங்கு அ மூவிரு முகனும் முறை நவின்று ஒழுகலின் – திரு 103
உருவும் உருவ தீ ஒத்தி முகனும்
விரி கதிர் முற்றா விரி சுடர் ஒத்தி – பரி 19/99,100
உண் கடன் வழிமொழிந்து இரக்கும்_கால் முகனும் தாம் – கலி 22/1
கொண்டது கொடுக்கும்_கால் முகனும் வேறு ஆகுதல் – கலி 22/2
நுதலும் முகனும் தோளும் கண்ணும் – கலி 55/7

மேல்


முகனே (2)

மனன் நேர்பு எழுதரு வாள் நிற முகனே
மா இருள் ஞாலம் மறு இன்றி விளங்க – திரு 90,91
நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்_நுதல் முகனே – குறு 167/6

மேல்


முகில் (7)

வார் முகில் முழக்கின் மழ களிறு மிகீஇ தன் – பதி 84/11
திகை முழுது கமழ முகில் அகடு கழி மதியின் – பரி 10/74
முற்றுபு_முற்றுபு பெய்து சூல் முதிர் முகில்
பொருது இகல் புலி போழ்ந்த பூ நுதல் எழில் யானை – பரி 20/3,4
கரு முகில் சுமந்து குறு முயல் ஒழித்து-ஆங்கு – சிலப்.புகார் 5/204
முகில் தோய் மாடத்து அகில் தரு விறகின் – சிலப்.மது 14/98
முகில் நுழை மதியத்து முரி கரும் சிலை கீழ் – சிலப்.வஞ்சி 28/18
பொடி ஆடிய கரு முகில் தன் – சிலப்.வஞ்சி 29/41

மேல்


முகிலோடும் (1)

திங்கள் முகிலோடும் சேண் நிலம் கொண்டு என – சிலப்.மது 18/31

மேல்


முகிழ் (28)

குவி முகிழ் இள முலை கொட்டி விரி மலர் – திரு 35
அவிழ் பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ் தகை – பொரு 112
முள் அரை தாமரை முகிழ் விரி நாள்_போது – சிறு 183
ஆம்பி வான் முகை அன்ன கூம்பு முகிழ்
உறை அமை தீம் தயிர் கலக்கி நுரை தெரிந்து – பெரும் 157,158
சுரி முகிழ் முசுண்டையொடு முல்லை தாஅய் – மது 281
அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை – நெடு 149
முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும் – பட் 296
முளி இலை கழித்தன முகிழ் இணரொடு வரும் – நற் 53/7
முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை திறந்தே – நற் 179/10
குறு முகிழ் எருக்கம் கண்ணி சூடி – நற் 220/2
குவி முகிழ் எருக்கம் கண்ணியும் சூடுப – குறு 17/2
முலையே முகிழ் முகிழ்த்தனவே தலையே – குறு 337/1
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல் – ஐங் 380/2
ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல் – பதி 18/5
குவி முகிழ் ஊசி வெண் தோடு கொண்டு – பதி 70/7
வரி அரி ஆணு முகிழ் விரி சினைய – பரி 10/5
முகிழ் மயங்கு முல்லை முறை நிகழ்வு காட்ட – பரி 15/39
அலர் முகிழ் உற அவை கிடப்ப – பரி 19/70
பசும்பிடி இள முகிழ் நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல் – பரி 19/75
சூடு நறவொடு தாமம் முகிழ் விரிய – பரி 23/55
பெயல் துளி முகிழ் என பெருத்த நின் இள முலை – கலி 56/24
முகிழ் செய முள்கிய தொடர்பு அவள் உண்கண் – கலி 125/9
முகிழ் நிலா திகழ்தரும் மூவா திங்கள் – அகம் 54/17
நுதி முகம் குறைந்த பொதி முகிழ் நெய்தல் – அகம் 160/13
சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ – அகம் 235/9
வெருக்கு அடி அன்ன குவி முகிழ் இருப்பை – அகம் 267/6
நெகிழ் நூல் முத்தின் முகிழ் முலை தெறிப்ப – அகம் 289/11
கோடு கூடு மதியம் முகிழ் நிலா விளங்கும் – புறம் 67/4

மேல்


முகிழ்த்த (3)

முதுவோர்க்கு முகிழ்த்த கையினை எனவும் – சிறு 231
முளை குட நிரையினர் முகிழ்த்த மூரலர் – சிலப்.புகார் 1/61
முகிழ்த்த கை – சிலப்.மது 22/47

மேல்


முகிழ்த்தனவே (1)

முலையே முகிழ் முகிழ்த்தனவே தலையே – குறு 337/1

மேல்


முகிழ்த்து (1)

முகிழ்த்து வரல் இள முலை மூழ்க பல் ஊழ் – அகம் 242/16

மேல்


முகிழ்ப்பதும் (1)

முடிந்ததும் முடிவதும் முகிழ்ப்பதும் அவை மூன்றும் – பரி 13/47

மேல்


முகை (128)

முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து – திரு 139
யாணர் கோங்கின் அவிர் முகை எள்ளி – சிறு 25
குல்லை அம் புறவில் குவி முகை அவிழ்ந்த – சிறு 29
வரு முலை அன்ன வண் முகை உடைந்து – சிறு 72
ஆம்பி வான் முகை அன்ன கூம்பு முகிழ் – பெரும் 157
முகை சூழ் தகட்ட பிறழ் வாய் முள்ளி – பெரும் 215
கோடல் குவி முகை அங்கை அவிழ – முல் 95
ஊழ் மலர் ஒழி முகை உயர் முகம் தோய – மலை 130
தூவல் கலித்த புது முகை ஊன் செத்து – மலை 146
நுண் முகை அவிழ்ந்த புறவின் – நற் 59/9
முல்லை முகை வாய் திறப்ப பல் வயின் – நற் 69/5
கோங்கம் குவி முகை அவிழ ஈங்கை – நற் 86/7
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மடந்தை – நற் 108/7
மனை நடு மௌவலொடு ஊழ் முகை அவிழ – நற் 115/6
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் முகை இருந்த – நற் 116/10
முகை வீ அதிரல் மோட்டு மணல் எக்கர் – நற் 124/5
பாடு இமிழ் விடர் முகை முழங்க – நற் 156/9
விடர் முகை செறிந்த வெம் சின இரும் புலி – நற் 158/5
கொடு மடல் ஈன்ற கூர் வாய் குவி முகை
ஒள் இழை மகளிர் இலங்கு வளை தொடூஉம் – நற் 188/2,3
அட்டு அரக்கு உருவின் வட்டு முகை ஈங்கை – நற் 193/1
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ – நற் 203/3
வாழை ஈன்ற வை ஏந்து கொழு முகை
மெல் இயல் மகளிர் ஓதி அன்ன – நற் 225/3,4
கய கண கொக்கின் அன்ன கூம்பு முகை
கணை கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது – நற் 230/2,3
கல் முகை சிலம்பில் குழுமும் அன்னோ – நற் 255/5
முகை அவிழ் கோதை வாட்டிய – நற் 260/9
சாந்தம் போகிய தேம் கமழ் விடர் முகை
எருவை நறும் பூ நீடிய – நற் 261/8,9
செம் புடை கொழு முகை அவிழ்ந்த காந்தள் – நற் 294/7
ஒருமை செப்பிய அருமை வான் முகை
இரும் போது கமழும் கூந்தல் – நற் 298/10,11
எறிந்து செறித்து அன்ன பிணங்கு அரில் விடர் முகை
ஊன் தின் பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 322/4,5
உரைத்தல் ஆன்றிசின் நீயே விடர் முகை
ஈன் பிணவு ஒடுக்கிய இரும் கேழ் வய புலி – நற் 332/5,6
சோறு சொரி குடையின் கூம்பு முகை அவிழ – நற் 335/5
வேல் போல் வெண் முகை விரிய தீண்டி – நற் 366/8
முகை நாண் முறுவல் தோற்றி – நற் 370/10
காந்தள் அம் கொழு முகை போன்றன சிவந்தே – நற் 379/13
கோடல் எதிர் முகை பசு வீ முல்லை – குறு 62/1
கல் முகை ததும்பும் பன் மலர் சாரல் – குறு 95/2
தொகு முகை இலங்கு எயிறு ஆக – குறு 126/4
உரு கெழு தாமரை வான் முகை வெரூஉம் – குறு 127/2
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை
இரும் பனம் பசும் குடை பலவுடன் பொதிந்து – குறு 168/1,2
முகை முற்றினவே முல்லை முல்லையொடு – குறு 188/1
இன்றும் முல்லை முகை நாறும்மே – குறு 193/6
விடர் முகை அடுக்கத்து விறல் கெழு சூலிக்கு – குறு 218/1
குறு முகை அவிழ்ந்த நறு மலர் புறவின் – குறு 220/5
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – குறு 222/5,6
வீழ் தாழ் தாழை ஊழ்_உறு கொழு முகை
குருகு உளர் இறகின் விரிபு தோடு அவிழும் – குறு 228/1,2
விடும் நாண் உண்டோ தோழி விடர் முகை
சிலம்பு உடன் கமழும் அலங்கு குலை காந்தள் – குறு 239/2,3
முலை ஏர் மென் முகை அவிழ்ந்த கோங்கின் – குறு 254/2
முகை அவிழ்ந்து ஆனா நாறும் நறு நுதல் – குறு 259/3
காந்தள் அம் கொழு முகை காவல் செல்லாது – குறு 265/1
அல்கு_உறு பொழுதில் தாது முகை தயங்க – குறு 273/1
பசு முகை தாது நாறும் நறு நுதல் – குறு 323/5
வெண் கோடு செம் மறு கொளீஇய விடர் முகை
கோடை ஒற்றிய கரும் கால் வேங்கை – குறு 343/4,5
பொய்கை ஆம்பல் அணி நிற கொழு முகை
வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு – குறு 370/1,2
முகை தலை திறந்த நாற்றம் புதல் மிசை – குறு 382/2
கல் முகை வய புலி கலங்கு மெய்ப்படூஉ – ஐங் 246/2
கல் முகை வேங்கை மலரும் – ஐங் 276/5
அணி மிகு கொழு முகை உடையும் பொழுதே – ஐங் 343/3
சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – ஐங் 395/2
பனி வளர் தளவின் சிரல் வாய் செம் முகை
ஆடு சிறை வண்டு அவிழ்ப்ப – ஐங் 447/2,3
வான் பிசிர் கருவியின் பிடவு முகை தகைய – ஐங் 461/1
முகை அவிழ் புறவின் நாடு இறந்தோரே – ஐங் 462/5
கய வாய் நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை – பரி 8/74
முகை முல்லை வென்று எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் – பரி 8/76
எம் கை பதுமம் கொங்கை கய முகை
செ வாய் ஆம்பல் செல் நீர் தாமரை – பரி 8/115,116
முதியர் இளையர் முகை பருவத்தர் – பரி 10/19
நீர் அயல் கலித்த நெரி முகை காந்தள் – பரி 14/13
கவின் முகை கட்டு அவிழ்ப்ப தும்பி கட்டு யாழின் – பரி 18/36
கொடி இயலார் கை போல் குவிந்த முகை
அரவு உடன்றவை போல் விரிந்த குலை – பரி 20/98,99
மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல் – கலி 14/3
முகை வாய்த்த தடம் போலும் இளமையும் நிலையுமோ – கலி 17/16
நறு முல்லை நேர் முகை ஒப்ப நிரைத்த – கலி 22/9
மாதரார் முறுவல் போல் மண மௌவல் முகை ஊழ்ப்ப – கலி 27/4
முகை வெண் பல் நுதி பொர முற்றிய கடும் பனி – கலி 31/20
முகை வளர் சாந்து உரல் முத்து ஆர் மருப்பின் – கலி 40/4
உயர் முகை நறும் காந்தள் நாள்-தோறும் புதிது ஈன – கலி 53/5
முதிர் கோங்கின் முகை என முகம் செய்த குரும்பை என – கலி 56/23
கூர் எயிற்று முகை வெண் பல் கொடி புரையும் நுசுப்பினாய் – கலி 58/4
முகை மாறு கொள்ளும் எயிற்றாய் இவை அல்ல – கலி 64/17
முகை வாய்த்த முலை பாய குழைந்த நின் தார் எள்ள – கலி 68/14
கடி கய தாமரை கமழ் முகை கரை மாவின் – கலி 72/7
இணை இரண்டு இயைந்து ஒத்த முகை நாப்பண் பிறிது யாதும் – கலி 77/1
மிக நனி சேர்ந்த அ முகை மிசை அ மலர் – கலி 77/6
முகை மலர்ந்து அன்ன முயக்கில் தகை இன்றே – கலி 78/26
முகை சூழும் தும்பியும் போன்ம் – கலி 105/42
முதிரா இள முகை ஒப்ப எதிரிய – கலி 117/3
முகை முகம் திறந்து அன்ன முறுவலும் கடிகல்லாய் – கலி 118/20
முறுவல் கொள்பவை போல முகை அவிழ்பு புதல் நந்த – கலி 119/7
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மாதர் – கலி 139/28
இலை இல மலர்ந்த முகை இல் இலவம் – அகம் 11/3
மனை இள நொச்சி மௌவல் வால் முகை
துணை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 21/1,2
கொயல் அரு நிலைஇய பெயல் ஏர் மண முகை
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – அகம் 42/2,3
விடர் முகை அடுக்கம் பாய்தலின் உடன் இயைந்து – அகம் 47/6
செம் முகை அவிழ்ந்த முள் முதிர் முருக்கின் – அகம் 99/2
முகை பிணி அவிழ்ந்த கோங்கமொடு அசைஇ நனை – அகம் 99/5
முகை தலை திறந்த வேனில் – அகம் 105/16
நுண் தாது பொதிந்த செம் கால் கொழு முகை
முண்டகம் கெழீஇய மோட்டு மணல் அடைகரை – அகம் 130/3,4
கூம்பு முகை அவிழ்த்த குறும் சிறை பறவை – அகம் 132/10
இதல் முள் ஒப்பின் முகை முதிர் வெட்சி – அகம் 133/14
இடி மறந்து ஏ-மதி வலவ குவி முகை
வாழை வான் பூ ஊழ்_உறுபு உதிர்ந்த – அகம் 134/9,10
சுடர் நிமிர் நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – அகம் 143/7
வை வாய் வான் முகை அவிழ்ந்த கோதை – அகம் 144/4
முகை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 162/12
கல் முகை விடர்_அகம் சிலம்ப வீழும் – அகம் 172/4
கழு நிவந்து அன்ன கொழு முகை இடையிடை – அகம் 176/5
குளிர் கொள் பிடவின் கூர் முகை அலரி – அகம் 183/11
உரைத்திசின் வாழி என் நெஞ்சே நிரை முகை
முல்லை அருந்தும் மெல்லிய ஆகி – அகம் 191/13,14
கோழ் இலை அவரை கொழு முகை அவிழ – அகம் 217/9
நன் முகை அதிரல் போதொடு குவளை – அகம் 223/14
கல் முகை நெடும் சுனை நம்மொடு ஆடி – அகம் 228/5
பாசரும்பு ஈன்ற செம் முகை முருக்கின – அகம் 229/16
இருள் முகை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த – அகம் 238/4
நளி முகை உடைந்த நறும் கார் அடுக்கத்து – அகம் 238/15
மென் பிணி முகை அவிழ்ந்து அலர்ந்த – அகம் 238/17
நறை கால்யாத்த நளிர் முகை சிலம்பில் – அகம் 242/18
முகை வாய் திறந்த நகை வாய் முல்லை – அகம் 244/4
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி – அகம் 272/4
களிறு அணந்து எய்தா கல் முகை இதணத்து – அகம் 308/9
குவி முகை முருக்கின் கூர் நுனை வை எயிற்று – அகம் 317/4
கல் முகை அடுக்கத்து மென்மெல இயலி – அகம் 332/6
தொகு முகை விரிந்த முட கால் பிடவின் – அகம் 344/3
வான் முகை இறும்பின் வயவொடு வதிந்த – அகம் 357/2
முகை புரை விரலின் கண்ணீர் துடையா – புறம் 144/9
குயில் வாய் அன்ன கூர் முகை அதிரல் – புறம் 269/1
முகை வனப்பு ஏந்திய முற்றா இள முலை – புறம் 336/10
விடர் முகை அடுக்கத்து சினை முதிர் சாந்தம் – புறம் 374/12
பொய்கை பூ முகை மலர பாணர் – புறம் 398/4
பாதிரி ஊழ் முகை அவிழ் விடுத்து அன்ன – புறம் 399/7
பித்திகை கொழு முகை ஆணி கைக்கொண்டு – சிலப்.புகார் 8/55

மேல்


முகைக்கும் (1)

பாசிலை முல்லை முகைக்கும்
ஆய் தொடி அரிவையர் தந்தை நாடே – புறம் 117/9,10

மேல்


முகைத்து (1)

கோங்கு முகைத்து அன்ன குவி முலை ஆகத்து – அகம் 240/11

மேல்


முகைந்த (2)

மலர்ந்த பொய்கை முகைந்த தாமரை – ஐங் 6/4
தளிர் ஏர் ஆகம் தகைபெற முகைந்த
அணங்கு உடை வன முலை தாஅய நின் – அகம் 177/18,19

மேல்


முகைய (2)

கூம்பு நிலை அன்ன முகைய ஆம்பல் – நற் 280/2
வரி மென் முகைய நுண் கொடி அதிரல் – அகம் 391/2

மேல்


முகையிற்கு (1)

நாற்றம் சால் நளி பொய்கை அடை முதிர் முகையிற்கு
கூற்று ஊழ் போல் குறைபடூஉம் வாழ்நாளும் நிலையுமோ – கலி 17/11,12

மேல்


முகையின் (2)

சிறு வெண் முகையின் முறுவல் கொண்டனை – குறு 162/4
முகையின் மேல் தும்பி இருக்கும் பகை எனின் – கலி 43/9

மேல்


முகையும் (3)

எயிறு என முகையும் நாடற்கு – குறு 186/3
முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன – கலி 103/6
முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன – கலி 108/15

மேல்


முகையே (2)

சூடிய எல்லாம் சிறு பசு முகையே – குறு 221/5
சொல்லுப அன்ன முல்லை வெண் முகையே – குறு 358/7

மேல்


முகையொடு (1)

தண் நறு முகையொடு வெண் நூல் சூட்டி – அகம் 136/14

மேல்


முச்சி (15)

துவர முடித்த துகள் அறும் முச்சி
பெரும் தண் சண்பகம் செரீஇ கரும் தகட்டு – திரு 26,27
மெல் இரு முச்சி கவின் பெற கட்டி – குறி 104
நறு மலர் அணிந்த நாறு இரு முச்சி
குற_மகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி – மலை 182,183
பின்னு விடு முச்சி அளிப்பு ஆனாதே – நற் 51/7
போது அவிழ் முச்சி ஊதும் வண்டே – ஐங் 93/5
கவரி முச்சி கார் விரி கூந்தல் – பதி 43/1
முதிர் பூண் முலை பொருத ஏதிலாள் முச்சி
உதிர் துகள் உக்க நின் ஆடை ஒலிப்ப – கலி 81/30,31
முல்லை குருந்தொடு முச்சி வேய்ந்து எல்லை – கலி 113/25
பின்னொடு முடித்த மண்ணா முச்சி
நெய் கனி வீழ் குழல் அகப்பட தைஇ – அகம் 73/1,2
தண் நறு முச்சி புனைய அவனொடு – அகம் 221/9
ஆடு வண்டு அரற்றும் முச்சி
தோடு ஆர் கூந்தல் மரீஇயோரே – அகம் 231/14,15
வணர் சுரி முச்சி முழுதும் மன் புரள – அகம் 390/5
பொதி மாண் முச்சி காண்-தொறும் பண்டை – அகம் 391/7
தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி
புகர் இல் குவளை போதொடு தெரி இதழ் – அகம் 393/23,24
நறு மலர் அவிழ்ந்த நாறு இரு முச்சி
துறு மலர் பிணையல் சொரிந்த பூம் துகள் – சிலப்.மது 22/122,123

மேல்


முச்சிய (2)

வாகை ஒண் பூ புரையும் முச்சிய
தோகை ஆர் குரல் மணந்து தணந்தோரை – பரி 14/7,8
கயம் தலை முச்சிய முஞ்சமொடு தழீஇ – பரி 16/8

மேல்


முசிறி (3)

முதுநீர் முன்துறை முசிறி முற்றி – அகம் 57/15
வளம் கெழு முசிறி ஆர்ப்பு எழ வளைஇ – அகம் 149/11
முழங்கு கடல் முழவின் முசிறி அன்ன – புறம் 343/10

மேல்


முசு (4)

மா முக முசு கலை பனிப்ப பூ நுதல் – திரு 303
இன் முசு பெரும் கலை நன் மேயல் ஆரும் – நற் 119/5
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு கலை – குறு 121/2
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு இனம் – அகம் 267/9

மேல்


முசுண்டை (8)

கொழும் கொடி முசுண்டை கொட்டம் கொள்ளவும் – சிறு 166
புன் கொடி முசுண்டை பொறி புற வான் பூ – நெடு 13
வாலிதின் விரிந்த புன் கொடி முசுண்டை
நீலத்து அன்ன விதை புன மருங்கில் – மலை 101,102
குவை இலை முசுண்டை வெண் பூ குழைய – அகம் 94/2
சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ – அகம் 235/9
பல் வேல் முசுண்டை வேம்பி அன்ன என் – அகம் 249/9
குழை அமல் முசுண்டை வாலிய மலர – அகம் 264/2
முன்றில் முஞ்ஞையொடு முசுண்டை பம்பி – புறம் 320/1

மேல்


முசுண்டையும் (1)

குருகும் தளவமும் கொழும் கொடி முசுண்டையும்
விரி மலர் அதிரலும் வெண் கூதாளமும் – சிலப்.மது 13/155,156

மேல்


முசுண்டையொடு (1)

சுரி முகிழ் முசுண்டையொடு முல்லை தாஅய் – மது 281

மேல்


முசுவின் (2)

வெயில் ஆடு முசுவின் குருளை உருட்டும் – குறு 38/2
கரு முக முசுவின் கானத்தானே – அகம் 121/15

மேல்


முஞ்சமொடு (1)

கயம் தலை முச்சிய முஞ்சமொடு தழீஇ – பரி 16/8

மேல்


முஞ்ஞை (2)

குறு நறு முஞ்ஞை கொழும் கண் குற்று அடகு – புறம் 197/11
தாளி முதல் நீடிய சிறு நறு முஞ்ஞை
முயல் வந்து கறிக்கும் முன்றில் – புறம் 328/14,15

மேல்


முஞ்ஞையொடு (1)

முன்றில் முஞ்ஞையொடு முசுண்டை பம்பி – புறம் 320/1

மேல்


முட்டமும் (1)

நூழிலும் இழுக்கும் ஊழ் அடி முட்டமும்
பழுவும் பாந்தளும் உளப்பட பிறவும் – குறி 258,259

மேல்


முட்டா (7)

புண்ணியம் முட்டா தண் நிழல் வாழ்க்கை – பட் 204
முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் பெறினும் – பட் 218
முட்டா சிறப்பின் மூன்று உள ஆங்கு – சிலப்.மது 11/97
முட்டா கூவியர் மோதக புகையும் – சிலப்.மது 13/123
முட்டா வைகல் முறைமையின் வழாஅ – சிலப்.மது 14/159
முட்டா இன்பத்து முடிவு_உலகு எய்தினர் – சிலப்.மது 15/197
வரு விருந்து ஓம்பி மனையறம் முட்டா
பெரு மனை கிழத்தியர் பெரு மகிழ்வு எய்தி – சிலப்.மது 22/132,133

மேல்


முட்டாது (3)

முட்டாது கொடுத்த முனை விளங்கு தட கை – சிறு 105
நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி முட்டாது
தலை நாள் அன்ன புகலொடு வழி சிறந்து – மலை 564,565
ஈர்_ஏழின் இடம் முட்டாது
நீர் நாண நெய் வழங்கியும் – புறம் 166/20,21

மேல்


முட்டினும் (1)

முதிர் தேம் பழம் பகை முட்டினும் முட்டும் – சிலப்.புகார் 10/73

மேல்


முட்டு (6)

பட்டின மருங்கின் அசையின் முட்டு இல் – பெரும் 336
இளை இனிது தந்து விளைவு முட்டு_உறாது – பதி 28/5
ஆறு முட்டு_உறாஅது அறம் புரிந்து ஒழுகும் – பதி 59/16
பல் முட்டு இன்றால் தோழி நம் களவே – அகம் 122/23
மூ_ஏழ் துறையும் முட்டு இன்று போகிய – புறம் 166/8
நிச்சமும் ஒழுக்கம் முட்டு இலை பரிசில் – புறம் 360/13

மேல்


முட்டு_உறாது (1)

இளை இனிது தந்து விளைவு முட்டு_உறாது
புலம்பா உறையுள் நீ தொழில் ஆற்றலின் – பதி 28/5,6

மேல்


முட்டு_உறாஅது (1)

ஆறு முட்டு_உறாஅது அறம் புரிந்து ஒழுகும் – பதி 59/16

மேல்


முட்டுப்பாடு (1)

முட்டுப்பாடு ஆகலும் உண்டு – கலி 93/36

மேல்


முட்டும் (1)

முதிர் தேம் பழம் பகை முட்டினும் முட்டும்
மஞ்சளும் இஞ்சியும் மயங்கு அரில் வலயத்து – சிலப்.புகார் 10/73,74

மேல்


முட்டுவேன்-கொல் (1)

முட்டுவேன்-கொல் தாக்குவேன்-கொல் – குறு 28/1

மேல்


முட்டை (5)

கான மஞ்ஞை அறை ஈன் முட்டை
வெயில் ஆடு முசுவின் குருளை உருட்டும் – குறு 38/1,2
தாய் இல் முட்டை போல உள் கிடந்து – குறு 152/2
கோட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்டை
பார்ப்பு இடன் ஆகும் அளவை பகு வாய் – அகம் 160/6,7
முட்டை கொண்டு வன்_புலம் சேரும் – புறம் 173/6
ஆரல் ஈன்ற ஐயவி முட்டை
கூர் நல் இறவின் பிள்ளையொடு பெறூஉம் – புறம் 342/9,10

மேல்


முட்டையை (1)

யாமை ஈன்ற புலவு நாறு முட்டையை
தேன் நாறு ஆம்பல் கிழங்கொடு பெறூஉம் – புறம் 176/3,4

மேல்


முட (15)

முட காஞ்சி செம் மருதின் – பொரு 189
முட முதிர் பலவின் அத்தம் நும்மொடு – நற் 26/6
பெரும் களிறு தொலைத்த முட தாள் ஓமை – நற் 137/7
முட முதிர் நாரை கடல் மீன் ஒய்யும் – நற் 263/7
முட முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் – நற் 353/4
களரி ஓங்கிய கவை முட கள்ளி – நற் 384/2
கவை முட கள்ளி காய் விடு கடு நொடி – குறு 174/2
கடற்றில் கலித்த முட சினை வெட்சி – குறு 209/5
சேரியின் போகா முட முதிர் பார்ப்பானை – கலி 65/8
நீர் மலி கரகம் போல் பழம் தூங்கு முட தாழை – கலி 133/4
முட தாழை முடுக்கருள் அளித்த_கால் வித்தாயம் – கலி 136/9
படப்பை நின்ற முட தாள் புன்னை – அகம் 180/13
தொகு முகை விரிந்த முட கால் பிடவின் – அகம் 344/3
இடு முள் வேலி முட கால் பந்தர் – அகம் 394/8
முட பனையத்து வேர் முதலா – புறம் 229/3

மேல்


முடங்கர் (1)

மூன்று உடன் ஈன்ற முடங்கர் நிழத்த – அகம் 147/4

மேல்


முடங்கல் (6)

பெரும் சே_இறவின் துய் தலை முடங்கல்
சிறு_வெண்_காக்கை நாள் இரை பெறூஉம் – நற் 358/8,9
முடங்கல் இறைய தூங்கணம்_குரீஇ – குறு 374/5
முதிர் பூம் தாழை முடங்கல் வெண் தோட்டு – சிலப்.புகார் 8/49
மண் உடை முடங்கல் மாதவி ஈத்ததும் – சிலப்.மது 13/76
என் பயந்தோற்கு இம் மண் உடை முடங்கல்
பொற்பு உடைத்து ஆக பொருள் உரை பொருந்தியது – சிலப்.மது 13/96,97
மண் உடை முடங்கல் அ மன்னவர்க்கு அளித்து-ஆங்கு – சிலப்.வஞ்சி 26/171

மேல்


முடங்கலும் (1)

கருப்ப துளையவும் கல்லிடை முடங்கலும்
திருக்கும் நீங்கிய செம் கொடி வல்லியும் – சிலப்.மது 14/197,198

மேல்


முடங்கி (3)

மான் தோல் பள்ளி மகவொடு முடங்கி
ஈன் பிணவு ஒழிய போகி நோன் காழ் – பெரும் 89,90
மாண்ட எறித்த படை போல் முடங்கி மடங்கி – கலி 94/9
மறி முடங்கி ஆடாமையும் – சிலப்.மது 17/21

மேல்


முடங்கிய (1)

பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய் – நற் 103/6

மேல்


முடங்கு (9)

முடங்கு இறை சொரிதரும் மா திரள் அருவி – முல் 87
முடி வலை முகந்த முடங்கு இறா பாவை – நற் 49/3
முடங்கு புற இறவின் மோவாய் ஏற்றை – நற் 211/5
முள் கால் இறவின் முடங்கு புற பெரும் கிளை – குறு 109/1
முடங்கு தாள் உதைத்த பொலம் கெழு பூழி – அகம் 63/5
முடங்கு புற இறவொடு இன மீன் செறிக்கும் – அகம் 220/17
முடங்கு புற செந்நெல் தரீஇயர் ஓராங்கு – அகம் 303/12
துய் தலை முடங்கு இறா தெறிக்கும் பொற்பு உடை – அகம் 376/16
பொய் பொரு முடங்கு கை வெண் கோட்டு அடங்கி – சிலப்.மது 15/50

மேல்


முடத்தொடு (1)

யாரும் இல் ஒரு சிறை முடத்தொடு துறந்த – புறம் 307/8

மேல்


முடந்தை (3)

முடந்தை நெல்லின் விளை வயல் பரந்த – பதி 29/3
முடந்தை நெல்லின் கழை அமல் கழனி – பதி 32/13
முடந்தை வரகின் வீங்கு பீள் அருந்துபு – அகம் 284/3

மேல்


முடம் (3)

முடம் முதிர் மருதத்து பெரும் துறை – ஐங் 31/3
முடம் முதிர் பலவின் கொழு நிழல் வதியும் – அகம் 91/16
இன்னா ஏற்றத்து இழுக்கி முடம் கூர்ந்து – அகம் 107/14

மேல்


முடமே (1)

பண்ணே பாணி தூக்கே முடமே
தேசிகம் என்று இவை ஆசின் உணர்ந்து – சிலப்.புகார் 3/46,47

மேல்


முடலை (2)

முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள் – பெரும் 61
முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள் – நெடு 32

மேல்


முடவன் (1)

பெரும் தேன் கண்ட இரும் கால் முடவன்
உட்கை சிறு குடை கோலி கீழ் இருந்து – குறு 60/2,3

மேல்


முடவு (2)

முடவு முதிர் புன்னை தடவு நிலை மா சினை – அகம் 10/3
முடவு முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் – அகம் 352/1

மேல்


முடி (62)

வடி மணி பலகையொடு நிரைஇ முடி நாண் – பெரும் 120
முடி நாறு அழுத்திய நெடு நீர் செறுவில் – பெரும் 212
கொடு முடி வலைஞர் குடி வயின் சேப்பின் – பெரும் 274
கொள்ளை சாற்றிய கொடு முடி வலைஞர் – மது 256
முடி உடை கரும் தலை புரட்டும் முன் தாள் – பட் 230
முடி வலை முகந்த முடங்கு இறா பாவை – நற் 49/3
நீர் உறு செறுவின் நாறு முடி அழுத்த நின் – நற் 60/7
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் – நற் 207/9
கொடு முடி அம் வலை பரிய போகிய – நற் 215/10
கொடு முடி அம் வலை பரிய போக்கி – நற் 303/10
வெறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல் வினை – நற் 308/6
மயில் கண் அன்ன மாண் முடி பாவை – குறு 184/5
முடி அகம் புகா கூந்தலள் – ஐங் 374/3
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 14/11
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 16/17
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 40/13
வண்டு படு கூந்தல் முடி புனை மகளிர் – பதி 46/4
தீ உமிழ் திறலொடு முடி மிசை அணவர – பரி 1/2
நனி முரல் வளை முடி அழிபு இழிபு – பரி 2/40
பாம்பு தொடி பாம்பு முடி மேலன – பரி 4/44
அணி வனப்பு அமைந்த பூ துகில் புனை முடி
இறுவரை இழிதரும் பொன் மணி அருவியின் – பரி 13/2,3
முடி பொருள் அன்று முனியல் முனியல் – பரி 20/93
பூ முடி நாகர் நகர் – பரி 23/59
முடி உற்ற கோதை போல் யாம் வாட ஏதிலார் – கலி 78/21
முடி உதிர் பூ தாது மொய்ம்பின ஆக – கலி 88/2
முடி தாழ் இரும் கூந்தல் பற்றி பூ வேய்ந்த – கலி 92/43
தலை முடி சான்ற தண் தழை உடையை – அகம் 7/2
கோள் சுறா கிழித்த கொடு முடி நெடு வலை – அகம் 340/21
சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி
ஈண் பல் நாற்றம் வேண்டு_வயின் உவப்ப – அகம் 379/11,12
முடி தலை அடுப்பு ஆக – புறம் 26/8
முடி புனைந்த பசும்_பொன் நின் – புறம் 40/3
கொன்றை அம் சடை_முடி மன்ற பொதியிலில் – சிலப்.புகார் 0/40
முடி கெழு வேந்தர் மூவர்க்கும் உரியது – சிலப்.புகார் 0/61
கடி மலர் களைந்து முடி நாறு அழுத்தி – சிலப்.புகார் 10/127
முடி உடை வேந்தர் மூவருள்ளும் – சிலப்.புகார் 10/250
முடி வளை உடைத்தோன் முதல்வன் சென்னி என்று – சிலப்.மது 11/26
பிறை முடி கண்ணி பெரியோன் ஏந்திய – சிலப்.மது 11/72
நீள் நிலம் கடந்த நெடு முடி அண்ணல் – சிலப்.மது 11/148
குறு நெறி கூந்தல் நெடு முடி கட்டி – சிலப்.மது 12/23
அணி முடி அமரர் தம் அரசொடு பணிதரு – சிலப்.மது 12/144
முடி அரசு ஒடுங்கும் கடி மனை வாழ்க்கை – சிலப்.மது 14/147
முடி முதல் கலன்கள் சமைப்பேன் யான் என – சிலப்.மது 16/114
இடி படை வானவன் முடி_தலை உடைத்த – சிலப்.மது 17/163
முடி_முதல் கலன்கள் பூண்டனன் முடியொடு – சிலப்.மது 22/39
அரைசு முடி ஒழிய அமைத்த பூணினன் – சிலப்.மது 22/64
உச்சி பொன் முடி ஒளி வளை உடைத்த கை – சிலப்.மது 23/51
முடி கெழு வேந்தர் மூவருள்ளும் – சிலப்.மது 23/205
புன் மயிர் சடை_முடி புலரா உடுக்கை – சிலப்.வஞ்சி 25/126
வட திசை மருங்கின் மன்னர்-தம் முடி தலை – சிலப்.வஞ்சி 26/13
வண்ண சே அடி மணி முடி வைத்தலின் – சிலப்.வஞ்சி 26/65
முடி உடை கரும் தலை முந்துற ஏந்தி – சிலப்.வஞ்சி 26/236
முடி தலை அடுப்பில் பிடர் தலை தாழி – சிலப்.வஞ்சி 26/242
கனக_விசயர்-தம் கதிர் முடி ஏற்றி – சிலப்.வஞ்சி 27/4
மாற்று_அரும் சிறப்பின் மணி முடி கரும் தலை – சிலப்.வஞ்சி 27/39
முடி தலை நெரித்தது முது_நீர் ஞாலம் – சிலப்.வஞ்சி 27/51
வட திசை மன்னர் மணி முடி ஏறினள் – சிலப்.வஞ்சி 27/65
முடி புறம் உரிஞ்சும் கழல் கால் குட்டுவன் – சிலப்.வஞ்சி 28/37
எழு முடி மார்ப நீ ஏந்திய திகிரி – சிலப்.வஞ்சி 28/169
எம் போலும் முடி மன்னர் – சிலப்.வஞ்சி 29/17
அவர் முடி_தலை அணங்கு ஆகிய – சிலப்.வஞ்சி 29/26
முடி மன்னர் மூவரும் காத்து ஓம்பும் தெய்வ – சிலப்.வஞ்சி 29/67
முடி உடை வேந்தர் மூவருள்ளும் – சிலப்.வஞ்சி 30/204

மேல்


முடி-மார் (4)

தா இல் கொள்கை தம் தொழில் முடி-மார்
மனன் நேர்பு எழுதரு வாள் நிற முகனே – திரு 89,90
கைவினை மாக்கள் தம் செய்வினை முடி-மார்
சுரும்பு உண மலர்ந்த வாசம் கீழ்ப்பட – குறு 309/1,2
கெடல் அரும் துப்பின் விடு தொழில் முடி-மார்
கனை எரி நடந்த கல் காய் கானத்து – அகம் 105/11,12
குடி கடன் ஆகலின் குறை வினை முடி-மார்
செம்பு உறழ் புரிசை பாழி நூறி – அகம் 375/12,13

மேல்


முடி-மின் (1)

அதனால் செல்-மின் சென்று வினை முடி-மின் சென்று ஆங்கு – நற் 229/5

மேல்


முடி-மேல் (1)

நில அரசர் நீள் முடி-மேல் ஏற்றினான் வாழியரோ – சிலப்.வஞ்சி 29/127

மேல்


முடி_தலை (2)

இடி படை வானவன் முடி_தலை உடைத்த – சிலப்.மது 17/163
அவர் முடி_தலை அணங்கு ஆகிய – சிலப்.வஞ்சி 29/26

மேல்


முடி_முதல் (1)

முடி_முதல் கலன்கள் பூண்டனன் முடியொடு – சிலப்.மது 22/39

மேல்


முடிக்க (1)

செய்_வினை முடிக்க தோழி பல் வயின் – அகம் 155/6

மேல்


முடிக்கு (5)

கங்கை முடிக்கு அணிந்த கண்_நுதலோன் பாகத்து – சிலப்.மது 12/109
மதி_முடிக்கு அளித்த மகட்பால் காஞ்சியும் – சிலப்.வஞ்சி 25/134
சீர் கெழு மணி முடிக்கு அணிந்தோர் அல்லால் – சிலப்.வஞ்சி 26/20
வாய் வாள் நெடுந்தகை மணி முடிக்கு அணிந்து – சிலப்.வஞ்சி 26/51
தலை தார் வாகை தம் முடிக்கு அணிந்தோர் – சிலப்.வஞ்சி 27/36

மேல்


முடிக்கும் (1)

உள்ளியது முடிக்கும் உரன் உடை உள்ளத்து – புறம் 206/3

மேல்


முடிக (2)

இன்னே முடிக தில் அம்ம மின் அவிர் – நெடு 168
நம் இன்று ஆயினும் முடிக வல்லென – அகம் 229/9

மேல்


முடிகள் (1)

முடிகள் அதிர படிநிலை தளர – பரி 2/39

மேல்


முடித்த (26)

துவர முடித்த துகள் அறும் முச்சி – திரு 26
முடித்த குல்லை இலை உடை நறும் பூ – திரு 201
நின் குறை முடித்த பின்றை என் குறை – நற் 102/3
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு பட முடித்த
இரும் பன் மெல் அணை ஒழிய கரும்பின் – நற் 366/6,7
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 270/5
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 275/5
வஞ்சினம் முடித்த ஒன்றுமொழி மறவர் – பதி 41/18
உரை சால் வேள்வி முடித்த கேள்வி – பதி 64/4
பின்னொடு முடித்த மண்ணா முச்சி – அகம் 73/1
வேந்து வினை முடித்த_காலை தேம் பாய்ந்து – அகம் 104/1
அரும் தொழில் முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – அகம் 184/5
முன் முயன்று அரிதினின் முடித்த வேள்வி – அகம் 220/6
குறை வினை முடித்த நிறைவு இன் இயக்கம் – அகம் 351/4
முடித்த கேள்வி முழுது உணர்ந்தோரே – சிலப்.புகார் 1/19
அழகொடு முடித்த அருமைத்து ஆயினும் – சிலப்.புகார் 2/39
இன்னவை முடித்த நல் நிற சென்னியன் – சிலப்.மது 22/20
கூட முடித்த சென்னியன் நீடு ஒளி – சிலப்.மது 22/70
நிலவு கதிர் முடித்த நீள் இரும் சென்னி – சிலப்.வஞ்சி 26/54
மர களம் முடித்த வாய் வாள் குட்டுவன் – சிலப்.வஞ்சி 26/247
வில்லவன்கோதையொடு வென்று வினை முடித்த
பல் வேல் தானை படை பல ஏவி – சிலப்.வஞ்சி 26/251,252
தோடு ஆர் போந்தை தும்பையொடு முடித்த
வாடா வஞ்சி வானவர் பெருந்தகை – சிலப்.வஞ்சி 27/112,113
முண்டக கோதையொடு முடித்த குஞ்சியின் – சிலப்.வஞ்சி 27/235
வேந்து வினை முடித்த ஏந்து வாள் வலத்தர் – சிலப்.வஞ்சி 28/10
வேந்து வினை முடித்த ஏந்து வாள் வலத்து – சிலப்.வஞ்சி 28/133
கேள்வி முடித்த வேள்வி மாக்களை – சிலப்.வஞ்சி 28/192
மற துறை முடித்த வாய் வாள் தானையொடு – சிலப்.வஞ்சி 30/214

மேல்


முடித்த_காலை (1)

வேந்து வினை முடித்த_காலை தேம் பாய்ந்து – அகம் 104/1

மேல்


முடித்ததன் (1)

நன் பெரு வேள்வி முடித்ததன் பின் நாள் – சிலப்.வஞ்சி 28/199

மேல்


முடித்தது (1)

அதனை கெடுத்தது பெற்றார் போல் கொண்டு யான் முடித்தது
கேட்டனள் என்பவோ யாய் – கலி 107/10,11

மேல்


முடித்ததூஉம் (1)

வேத வேள்வி தொழில் முடித்ததூஉம்
அறிந்தோன் மன்ற அறிவு உடையாளன் – புறம் 224/9,10

மேல்


முடித்தல் (1)

பின் ஆகும்மே முன்னியது முடித்தல்
அனைய பெரியோர் ஒழுக்கம் அதனால் – அகம் 286/12,13

மேல்


முடித்தலின் (1)

முருகு ஒத்தீயே முன்னியது முடித்தலின்
ஆங்காங்கு அவரவர் ஒத்தலின் யாங்கும் – புறம் 56/14,15

மேல்


முடித்தலும் (1)

கருதியது முடித்தலும் காமுறப்படுதலும் – சிறு 213

மேல்


முடித்தனம் (4)

முன்னியது முடித்தனம் ஆயின் நன்_நுதல் – நற் 169/1
வினை இவண் முடித்தனம் ஆயின் வல் விரைந்து – அகம் 47/2
சென்று வினை முடித்தனம் ஆயின் இன்றே – அகம் 204/4
வந்து வினை முடித்தனம் ஆயின் நீயும் – அகம் 254/11

மேல்


முடித்தனன் (1)

வந்து வினை முடித்தனன் வேந்தனும் பகைவரும் – அகம் 44/1

மேல்


முடித்தாள் (1)

கை புனை கண்ணி முடித்தாள் என்று யாய் கேட்பின் – கலி 107/15

மேல்


முடித்தி (1)

உள்ளியது முடித்தி வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 54/2

மேல்


முடித்து (16)

தாழை முடித்து தருப்பை வேய்ந்த – பெரும் 264
முனை கவர்ந்து கொண்ட திறையர் வினை முடித்து
வருதல் தலைவர் வாய்வது நீ நின் – முல் 19,20
துகில் முடித்து போர்த்த தூங்கல் ஓங்கு நடை – முல் 53
ஆவுதி மண்ணி அவிர் துகில் முடித்து
மா விசும்பு வழங்கும் பெரியோர் போல – மது 494,495
வினை முடித்து அன்ன இனியோள் – நற் 3/8
இறையும் அரும் தொழில் முடித்து என பொறைய – நற் 161/1
கழும முடித்து கண்கூடு கூழை – கலி 56/3
தெரி வளை முன்கை பற்றியும் வினை முடித்து
வருதும் என்றனர் அன்றே தோழி – அகம் 175/8,9
இருந்த வேந்தன் அரும் தொழில் முடித்து என – அகம் 384/1
எய்துப என்ப தம் செய்_வினை முடித்து என – புறம் 27/9
ஏவல் உள்ளத்து எண்ணியது முடித்து என – சிலப்.மது 16/155
தேரோ வந்தது செய்வினை முடித்து என – சிலப்.வஞ்சி 26/119
வாள் வினை முடித்து மற வாள் வேந்தன் – சிலப்.வஞ்சி 26/123
வாள் வினை முடித்து மறத்தொடு முடிந்தோர் – சிலப்.வஞ்சி 27/30
தோடு ஆர் போந்தை தும்பையொடு முடித்து
பாடு துறை முற்றிய கொற்ற வேந்தன் – சிலப்.வஞ்சி 27/45,46
வட திசை தும்பை வாகையொடு முடித்து
தென் திசை பெயர்ந்த வென்றி தானையொடு – சிலப்.வஞ்சி 27/198,199

மேல்


முடித்தே (1)

சேய் உறை காதலர் செய்_வினை முடித்தே – கலி 148/24

மேல்


முடித்தேன்-மன் (1)

கூந்தலுள் பெய்து முடித்தேன்-மன் தோழி யாய் – கலி 115/6

மேல்


முடித்தோர் (1)

அத்தகு திருவின் அரும் தவம் முடித்தோர்
உத்தர_குருவின் ஒப்ப தோன்றிய – சிலப்.புகார் 2/9,10

மேல்


முடிதல் (1)

முடிதல் வேட்கையர் நெடிய மொழியூஉ – பதி 81/12

மேல்


முடிந்த (1)

துறை போய் அவர் முடிந்த பின்னர் இறையோனும் – சிலப்.புகார் 9/30

மேல்


முடிந்தது (1)

முதிர் வினை நுங்கட்கு முடிந்தது ஆகலின் – சிலப்.புகார் 0/45

மேல்


முடிந்ததும் (1)

முடிந்ததும் முடிவதும் முகிழ்ப்பதும் அவை மூன்றும் – பரி 13/47

மேல்


முடிந்தன்று (1)

முடிந்தன்று அம்ம நாம் முன்னிய வினையே – அகம் 244/14

மேல்


முடிந்து (2)

சந்து நீவி புல் முடிந்து இடு-மின் – மலை 393
அவிழ்த்தற்கு அரிது அது முடிந்து அமைந்தன்றே – குறு 313/5

மேல்


முடிந்தோய் (1)

உள்ளியது முடிந்தோய் மன்ற முன்_நாள் – புறம் 211/10

மேல்


முடிந்தோர் (1)

வாள் வினை முடித்து மறத்தொடு முடிந்தோர்
குழி கண் பேய்_மகள் குரவையின் தொடுத்து – சிலப்.வஞ்சி 27/30,31

மேல்


முடிநர் (1)

யாண்டு உளர்-கொல்லோ வேண்டு வினை முடிநர்
இன்னாது இரங்கும் என்னார் அன்னோ – குறு 195/3,4

மேல்


முடிநரும் (1)

செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும்
பூவும் புகையும் ஆயும் மாக்களும் – மது 514,515

மேல்


முடிநவும் (1)

வம்பின் முடிநவும் மாலையின் புனைநவும் – சிலப்.மது 14/175

மேல்


முடிப்பவும் (1)

பூ இல் வறும் தலை முடிப்பவும் நீர் இல் – புறம் 44/7

மேல்


முடிப்பினும் (1)

நன் நெடும் கூந்தல் நரையொடு முடிப்பினும்
நீத்தல் ஓம்பு-மதி பூ கேழ் ஊர – நற் 10/3,4

மேல்


முடிய (1)

மூ_உலகும் ஈர் அடியான் முறை நிரம்பா வகை முடிய
தாவிய சேவடி சேப்ப தம்பியொடும் கான் போந்து – சிலப்.மது 17/143,144

மேல்


முடியர் (1)

தார் ஆர் முடியர் தகை கெழு மார்பினர் – பரி 22/23

மேல்


முடியரோ (1)

அரும் தொழில் முடியரோ திருந்து வேல் கொற்றன் – புறம் 171/7

மேல்


முடியன் (1)

வரை போல் யானை வாய்மொழி முடியன்
வரை வேய் புரையும் நல் தோள் – நற் 390/9,10

மேல்


முடியா (2)

முடியா நுகர்ச்சி முற்றா காதல் – பரி 8/42
சாந்து உளர் கூழை முடியா நிலம் தாழ்ந்த – கலி 115/13

மேல்


முடியாது (2)

முடியாது ஆயினும் வருவர் அதன்_தலை – நற் 208/10
செய்_வினை முடியாது எவ்வம் செய்தல் – நற் 284/5

மேல்


முடியால் (1)

நில அரசர் நீள் முடியால்
பலர் தொழு படிமம் காட்டி – சிலப்.வஞ்சி 29/33,34

மேல்


முடியினர் (1)

வலம்புரி புரையும் வால் நரை முடியினர்
மாசு அற இமைக்கும் உருவினர் மானின் – திரு 127,128

மேல்


முடியினள் (1)

அவிழ் பூ முடியினள் கவைஇய – நற் 42/11

மேல்


முடியொடு (3)

முடியொடு விளங்கிய முரண் மிகு திரு மணி – திரு 84
முடியொடு கடகம் சேர்த்தி நெடிது நினைந்து – முல் 76
முடி_முதல் கலன்கள் பூண்டனன் முடியொடு
சண்பகம் கருவிளை செம் கூதாளம் – சிலப்.மது 22/39,40

மேல்


முடிவதும் (1)

முடிந்ததும் முடிவதும் முகிழ்ப்பதும் அவை மூன்றும் – பரி 13/47

மேல்


முடிவில் (1)

குரவை முடிவில் ஓர் ஊர் அரவம் கேட்டு – சிலப்.மது 18/6

மேல்


முடிவு (1)

முட்டா இன்பத்து முடிவு_உலகு எய்தினர் – சிலப்.மது 15/197

மேல்


முடிவு_உலகு (1)

முட்டா இன்பத்து முடிவு_உலகு எய்தினர் – சிலப்.மது 15/197

மேல்


முடிவே (1)

இறப்பல் என்பது ஈண்டு இளமைக்கு முடிவே – குறு 151/6

மேல்


முடினே (1)

ஒண்_நுதல் காண்குவம் வேந்து வினை முடினே – ஐங் 449/4

மேல்


முடுக்கர் (5)

குமிழி சுழலும் குண்டு கய முடுக்கர்
அகழ் இழிந்து அன்ன கான்யாற்று நடவை – மலை 213,214
இரும் கல் முடுக்கர் திற்றி கெண்டும் – அகம் 97/5
விரிந்த செருந்தி வெண் மணல் முடுக்கர்
பூ வேய் புன்னை அம் தண் பொழில் – அகம் 240/13,14
அரும் புழை முடுக்கர் ஆள் குறித்து நின்ற – அகம் 248/5
உறையுள் முடுக்கர் ஒரு திறம் போகி – சிலப்.வஞ்சி 27/154

மேல்


முடுக்கரும் (1)

முழவு கண் துயிலாது முடுக்கரும் வீதியும் – சிலப்.புகார் 5/187

மேல்


முடுக்கருள் (1)

முட தாழை முடுக்கருள் அளித்த_கால் வித்தாயம் – கலி 136/9

மேல்


முடுக்கலின் (1)

கைவல் கம்மியன் முடுக்கலின் புரை தீர்ந்து – நெடு 85

மேல்


முடுக்கி (1)

இலங்கு துளை செறிய ஆணி முடுக்கி
புதுவது புனைந்த வெண்கை யாப்பு அமைத்து – மலை 27,28

மேல்


முடுக்கிய (1)

பிணவு நாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇ – மலை 177

மேல்


முடுக்கு (1)

மூரி தவிர முடுக்கு முது சாடி – பரி 20/54

மேல்


முடுக (4)

குன்று இழி அருவியின் வெண் தேர் முடுக
இளம் பிறை அன்ன விளங்கு சுடர் நேமி – குறு 189/2,3
விடு விசை குதிரை விலங்கு பரி முடுக
கல் பொருது இரங்கும் பல் ஆர் நேமி – அகம் 14/18,19
வெள் வேல் இளையர் வீங்கு பரி முடுக
செலவு நாம் அயர்ந்தனம் ஆயின் பெயல – அகம் 64/6,7
நிரை செல் பாம்பின் விரைபு நீர் முடுக
செல்லும் நெடுந்தகை தேரே – அகம் 324/13,14

மேல்


முடுகு (3)

முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசை கத நாய் – நற் 252/10
பரி முடுகு தவிர்த்த தேரன் எதிர்மறுத்து – அகம் 48/20
பாம்பு என முடுகு நீர் ஓட கூம்பி – அகம் 339/3

மேல்


முடுவல் (1)

முடுவல் தந்த பைம் நிண தடியொடு – மலை 563

மேல்


முடை (12)

கண் தொட்டு உண்ட கழி முடை கரும் தலை – திரு 53
வெம் கடற்று அடை முதல் படு முடை தழீஇ – நற் 164/8
இடு முடை மருங்கில் தொடும் இடம் பெறாஅது – நற் 329/3
படு முடை பருந்து பார்த்து இருக்கும் – குறு 283/7
கல் புடை மருங்கில் கடு முடை பார்க்கும் – ஐங் 335/3
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை
கொள்ளை மாந்தரின் ஆனாது கவரும் – அகம் 3/9,10
முடை நசை இருக்கை பெடை முகம் நோக்கி – அகம் 51/4
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை
இரவு குறும்பு அலற நூறி நிரை பகுத்து – அகம் 97/3,4
படு முடை நசைஇய வாழ்க்கை செம் செவி – அகம் 161/5
பாறு கிளை பயிர்ந்து படு முடை கவரும் – அகம் 175/5
படு முடை நசைஇய பறை நெடும் கழுத்தின் – அகம் 247/11
கிளை தரு தெள் விளி கெழு முடை பயிரும் – அகம் 363/14

மேல்


முண்டக (5)

கூன் முள் முண்டக கூர்ம் பனி மா மலர் – குறு 51/1
முண்டக கோதை நனைய – ஐங் 121/2
முண்டக நறு மலர் கமழும் – ஐங் 177/3
முண்டக கோதை ஒண் தொடி மகளிர் – புறம் 24/11
முண்டக கோதையொடு முடித்த குஞ்சியின் – சிலப்.வஞ்சி 27/235

மேல்


முண்டகத்து (3)

மணி பூ முண்டகத்து மணல் மலி கானல் – மது 96
அணி மலர் முண்டகத்து ஆய் பூங்கோதை – நற் 245/2
அணில் பல் அன்ன கொங்கு முதிர் முண்டகத்து
மணி கேழ் அன்ன மா நீர் சேர்ப்ப – குறு 49/1,2

மேல்


முண்டகம் (8)

கடும் சூல் முண்டகம் கதிர் மணி கழாஅலவும் – சிறு 148
மணி பூ முண்டகம் கொய்யேன் ஆயின் – நற் 191/9
முண்டகம் வேய்ந்த குறி இறை குரம்பை – நற் 207/2
வறப்பின் மா நீர் முண்டகம் தாஅய் சேறு புலர்ந்து – நற் 311/3
முண்டகம் மலரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் – ஐங் 108/2
மா மலர் முண்டகம் தில்லையோடு ஒருங்கு உடன் – கலி 133/1
முண்டகம் கலித்த முது நீர் அடைகரை – அகம் 80/7
முண்டகம் கெழீஇய மோட்டு மணல் அடைகரை – அகம் 130/4

மேல்


முண்டை (1)

அம் சேறு அமைந்த முண்டை விளை பழம் – பதி 60/6

மேல்


முணக்கவும் (1)

பச்சூன் கெண்டி வள் உகிர் முணக்கவும்
மறுகு-தொறு புலாவும் சிறுகுடி அரவம் – நற் 114/2,3

மேல்


முணங்கு (3)

வியல் அறை சிவப்ப வாங்கி முணங்கு நிமிர்ந்து – அகம் 357/5
முணங்கு நிமிர் வய_மான் முழு வலி ஒருத்தல் – புறம் 52/2
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து – புறம் 78/2

மேல்


முணையின் (1)

வங்கா வரி பறை சிறு பாடு முணையின்
செம் பொறி அரக்கின் வட்டு நா வடிக்கும் – நற் 341/1,2

மேல்


முணைஇ (3)

சோலை வாழை முணைஇ அயலது – நற் 232/3
பழன தாமரை பனி மலர் முணைஇ
தண்டு சேர் மள்ளரின் இயலி அயலது – நற் 260/2,3
வேம்பின் ஒண் பழம் முணைஇ இருப்பை – நற் 279/1

மேல்


முணைஇய (3)

சிதர் நனை முணைஇய சிதர் கால் வாரணம் – நற் 297/7
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து – ஐங் 449/2
களிறு நிலை முணைஇய தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 64/7

மேல்


முத்த (4)

முத்த வார் மணல் பொன் கழங்கு ஆடும் – பெரும் 335
மணி எழில் மா மேனி முத்த முறுவல் – பரி 24/47
முதிர் வார் இப்பி முத்த வார் மணல் – புறம் 53/1
முத்த பூணூல் அத்தகு புனை கலம் – சிலப்.மது 23/96

மேல்


முத்தம் (26)

நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம்
வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்று அகத்து அடக்கி – சிறு 57,58
முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம்
அரம் போழ்ந்து அறுத்த கண் நேர் இலங்கு வளை – மது 315,316
ஒலி பன் முத்தம் ஆர்ப்ப வலி சிறந்து – நற் 202/2
திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும் – ஐங் 105/2
இலங்கு கதிர் முத்தம் இருள் கெட இமைக்கும் – ஐங் 193/2
வளை படு முத்தம் பரதவர் பகரும் – ஐங் 195/1
சீர் மிகு முத்தம் தைஇய – பதி 39/16
பந்தர் பயந்த பலர் புகழ் முத்தம்
வரை_அகம் நண்ணி குறும் பொறை நாடி – பதி 74/6,7
சீர் கெழு வெண் முத்தம் அணிபவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/15
சொரி முத்தம் காழ் சோர்வ போன்றன மற்றும் – கலி 82/14
ஒருத்தி தெரி முத்தம் சேர்ந்த திலகம் – கலி 92/35
மண்ணா முத்தம் அரும்பிய புன்னை – அகம் 30/13
ஒரு காழ் முத்தம் இடை முலை விளங்க – அகம் 73/4
ஒத்தன்று-மன்னால் எவன்-கொல் முத்தம்
வரை முதல் சிதறிய வை போல் யானை – அகம் 108/2,3
இவர் திரை தந்த ஈர்ம் கதிர் முத்தம்
கவர் நடை புரவி கால் வடு தபுக்கும் – அகம் 130/9,10
கண் விட தெறிக்கும் மண்ணா முத்தம்
கழங்கு உறழ் தோன்றல பழம் குழி தாஅம் – அகம் 173/14,15
மண்ணா முத்தம் ஒழுக்கிய வன முலை – அகம் 247/1
கண் திரள் முத்தம் கொண்டு ஞாங்கர் – அகம் 280/12
ஒளி திகழ் முத்தம் விறலியர்க்கு ஈந்து – புறம் 170/11
தவள முத்தம் குறுவாள் செம் கண் – சிலப்.புகார் 7/102
தவள முத்தம் குறுவாள் செம் கண் – சிலப்.புகார் 7/103
வீங்கு ஓதம் தந்து விளங்கு ஒளிய வெண் முத்தம் விரை சூழ் கானல் – சிலப்.புகார் 7/141
வலம்புரி ஈன்ற நலம் புரி முத்தம்
கழங்கு ஆடு மகளிர் ஓதை ஆயத்து – சிலப்.வஞ்சி 27/244,245
தீம் கரும்பு நல் உலக்கை ஆக செழு முத்தம்
பூம் காஞ்சி நீழல் அவைப்பார் புகார் மகளிர் – சிலப்.வஞ்சி 29/177,178
பாடல்_சால் முத்தம் பவழ உலக்கையான் – சிலப்.வஞ்சி 29/182
சந்து உரல் பெய்து தகை_சால் அணி முத்தம்
வஞ்சி மகளிர் குறுவரே வான் கோட்டால் – சிலப்.வஞ்சி 29/187,188

மேல்


முத்தமும் (4)

சூடின இரும் கடல் முத்தமும் பல் மணி பிறவும் ஆங்கு – கலி 85/12
வரைய சாந்தமும் திரைய முத்தமும்
இமிழ் குரல் முரசம் மூன்று உடன் ஆளும் – புறம் 58/11,12
கடல் பயந்த கதிர் முத்தமும்
வேறு பட்ட உடையும் சேறுபட்ட தசும்பும் – புறம் 377/17,18
ஒரு காழ் முத்தமும் திரு முலை தடமும் – சிலப்.புகார் 8/95

மேல்


முத்தமொடு (10)

வால் ஒளி முத்தமொடு பாடினி அணிய – பொரு 162
பல் வேறு திரு மணி முத்தமொடு பொன் கொண்டு – மது 505
பரூஉ காழ் ஆரம் சொரிந்த முத்தமொடு
பொன் சுடு நெருப்பின் நிலம் உக்கு என்ன – மது 681,682
இலங்கு நீர் முத்தமொடு வார் துகிர் எடுக்கும் – பதி 30/7
தெண் கடல் முத்தமொடு நன் கலம் பெறுகுவை – பதி 67/4
பார் வளர் முத்தமொடு படு கடல் பயந்த – கலி 105/4
கழங்கு உறழ் முத்தமொடு நன் கலம் பெறூஉம் – அகம் 126/12
அவிர் கதிர் முத்தமொடு வலம்புரி சொரிந்து – அகம் 201/5
தெண் நீர் ஆலி கடுக்கும் முத்தமொடு
மூவேறு தாரமும் ஒருங்குடன் கொண்டு – அகம் 282/7,8
ஒரு காழ் முத்தமொடு உற்றதை எவன்-கொல் – சிலப்.புகார் 2/70

மேல்


முத்தரை (1)

பிறங்கிய முத்தரை முப்பத்து_இரு காழ் – சிலப்.புகார் 6/87

மேல்


முத்தனை (1)

சிறு முத்தனை பேணி சிறு சோறு மடுத்து நீ – கலி 59/20

மேல்


முத்தி (1)

புதல்வர் பூ கண் முத்தி மனையோட்கு – புறம் 41/14

மேல்


முத்தின் (12)

பல உறு முத்தின் பழி தீர் வெண் பல் – பொரு 28
விளைந்து முதிர்ந்த விழு முத்தின்
இலங்கு வளை இரும் சேரி – மது 135,136
நூல் அறு முத்தின் காலொடு பாறி – குறு 51/2
நூல் அறு முத்தின் தண் சிதர் உறைப்ப – குறு 104/2
தாழ் நீர முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய் – கலி 131/22
தன் கடல் பிறந்த முத்தின் ஆரமும் – அகம் 13/1
கொற்கை அம் பெரும் துறை முத்தின் அன்ன – அகம் 27/9
தோளா முத்தின் தெண் கடல் பொருநன் – அகம் 137/13
கழல் துளை முத்தின் செம் நிலத்து உதிர – அகம் 225/12
நெகிழ் நூல் முத்தின் முகிழ் முலை தெறிப்ப – அகம் 289/11
முத்தின் அன்ன வெள் வீ தாஅய் – அகம் 335/20
நாகு இள முத்தின் நகை நலம் காட்டி – சிலப்.புகார் 8/81

மேல்


முத்தினள் (1)

முயங்கினள் முத்தினள் நோக்கி நினைந்தே – கலி 82/17

மேல்


முத்தினும் (1)

முத்தினும் மணியினும் பொன்னினும் அத்துணை – குறி 13

மேல்


முத்தீ (4)

மூன்று வகை குறித்த முத்தீ செல்வத்து – திரு 181
தடவு நிமிர் முத்தீ பேணிய மன் எச்சில் – பரி 5/42
முத்தீ விளக்கில் துஞ்சும் – புறம் 2/23
முத்தீ புரைய காண்_தக இருந்த – புறம் 367/13

மேல்


முத்து (43)

முத்து உடை வான் கோடு தழீஇ தத்து_உற்று – திரு 305
பூ போல் உண்கண் புலம்பு முத்து உறைப்ப – முல் 23
மெத்தென் சாயல் முத்து உறழ் முறுவல் – நெடு 37
முத்து உடை சாலேகம் நாற்றி குத்து_உறுத்து – நெடு 125
முத்து ஆர் மருப்பின் இறங்கு கை கடுப்ப – குறி 36
முத்து உடை மருப்பின் முழு வலி மிகு திரள் – மலை 518
முத்து படு பரப்பின் கொற்கை முன்துறை – நற் 23/6
மண்ணா பசு முத்து ஏய்ப்ப குவி இணர் – நற் 94/5
முத்து அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப தத்து_உற்று – நற் 110/5
இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – ஐங் 185/2
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல் – ஐங் 380/2
முத்து உடை மருப்பின் மழ களிறு பிளிற – பதி 32/3
கடல் தரு மணியொடும் முத்து யாத்த நேர்_அணி – பரி 1/17
தொகு கதிர் முத்து தொடை கலிழ்பு மழுக – பரி 6/16
முகை முல்லை வென்று எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் – பரி 8/76
முத்து நீர் சாந்து அடைந்த மூஉய் தத்தி – பரி 10/13
துறையே முத்து நேர்பு புணர் காழ் மத்தக நித்திலம் – பரி 16/5
அருவி ஆர்ப்ப முத்து அணிந்தன வரை – பரி 18/46
சுடு பொன் ஞெகிழத்து முத்து அரி சென்று ஆர்ப்ப – பரி 21/18
கோடு அணிந்த முத்து ஆரம் ஒல்க ஒசிபவள் ஏர் – பரி 21/61
முகை வளர் சாந்து உரல் முத்து ஆர் மருப்பின் – கலி 40/4
முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்து கோல் அவிர் தொடி – கலி 59/2
முத்து ஏர் முறுவலாய் நீ படும் பொன் எல்லாம் – கலி 64/29
பல் காழ் முத்து அணி ஆரம் பற்றினன் பரிவானால் – கலி 79/12
திகழ் ஒளி முத்து அங்கு அரும்பு ஆக தைஇ – கலி 80/4
முத்து ஏர் முறுவலாய் நாம் மணம் புக்க_கால் – கலி 93/11
முத்து ஏர் முறுவலாய் நம் வலை பட்டது ஓர் – கலி 97/6
முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் நகை திறந்து – கலி 97/15
முத்து உறழ் மணல் எக்கர் அளித்த_கால் முன் ஆயம் – கலி 136/5
பனை மருள் தட கையொடு முத்து படு முற்றிய – புறம் 161/16
தென் பவ்வத்து முத்து பூண்டு – புறம் 380/1
மிசை பெய்த நீர் கடல் பரந்து முத்து ஆகுந்து – புறம் 380/6
முத்து ஆர மார்பின் முலை_முகம் திருகி – சிலப்.புகார் 0/34
திங்கள் முத்து அரும்பவும் சிறுகு இடை வருந்தவும் – சிலப்.புகார் 2/71
மலயத்து ஆரமும் மணி முத்து ஆரமும் – சிலப்.புகார் 4/62
விலங்கி நிமிர் நெடும் கண் புலம்பு முத்து உறைப்ப – சிலப்.புகார் 4/71
கிம்புரி பகு வாய் கிளர் முத்து ஒழுக்கத்து – சிலப்.புகார் 5/150
வாங்கும் நீர் முத்து என்று வைகலும் மால்_மகன் போல் வருதிர் ஐய – சிலப்.புகார் 7/140
வெண் முத்து உதிர்த்து வெண்_நிலா திகழும் – சிலப்.மது 11/185
தண் முத்து ஒரு காழ் தன் கையால் பரிந்து – சிலப்.மது 11/186
இலவு இதழ் செ வாய் இள முத்து அரும்ப – சிலப்.மது 14/136
யாம் உடை சிலம்பு முத்து உடை அரியே – சிலப்.மது 20/81
முத்து நிரை கொடி தொடர் முழுவதும் வளைஇய – சிலப்.வஞ்சி 27/202

மேல்


முத்தும் (6)

தென் கடல் முத்தும் குண கடல் துகிரும் – பட் 189
பொன்னும் துகிரும் முத்தும் மன்னிய – புறம் 218/1
மாசு அறு முத்தும் மணியும் பொன்னும் – சிலப்.புகார் 5/19
புரி வளையும் முத்தும் கண்டு ஆம்பல் பொதி அவிழ்க்கும் புகாரே எம் ஊர் – சிலப்.புகார் 7/38
தென் கடல் முத்தும் தென் மலை சாந்தும் – சிலப்.புகார் 8/19
சந்தின் குப்பையும் தாழ் நீர் முத்தும்
தென்னர் இட்ட திறையொடு கொணர்ந்து – சிலப்.வஞ்சி 26/168,169

மேல்


முத்தூறு (1)

குப்பை நெல்லின் முத்தூறு தந்த – புறம் 24/22

மேல்


முத்தே (1)

மாசு அறு பொன்னே வலம்புரி முத்தே
காசு அறு விரையே கரும்பே தேனே – சிலப்.புகார் 2/73,74

மேல்


முத்தை (1)

இட்ட வெள் வேல் முத்தை தம் என – பதி 85/4

மேல்


முத்தைக்கு (1)

முத்தைக்கு நல் விளரி-தான் – சிலப்.மது 17/64

மேல்


முத்தொடு (1)

கொற்கை அம் பெருந்துறை முத்தொடு பூண்டு – சிலப்.மது 14/80

மேல்


முதல் (141)

சூர் முதல் தடிந்த சுடர் இலை நெடு வேல் – திரு 46
மா முதல் தடிந்த மறு இல் கொற்றத்து – திரு 60
ஆர முழு_முதல் உருட்டி வேரல் – திரு 297
வாழை முழு_முதல் துமிய தாழை – திரு 307
சுரன் முதல் மராஅத்த வரி நிழல் அசைஇ – சிறு 12
செய் பூ கண்ணி செவி முதல் திருத்தி – சிறு 54
தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட – பெரும் 77
குழுமு நிலை போரின் முழு_முதல் தொலைச்சி – பெரும் 237
குட முதல் தோன்றிய தொன்று தொழு பிறையின் – மது 193
குண முதல் தோன்றிய ஆர் இருள் மதியின் – மது 195
வரை முதல் இரங்கும் ஏறொடு வான் ஞெமிர்ந்து – மது 243
கூம்பு முதல் முருங்க எற்றி காய்ந்து உடன் – மது 377
குட முதல் குன்றம் சேர குண முதல் – மது 547
குட முதல் குன்றம் சேர குண முதல்
நாள் முதிர் மதியம் தோன்றி நிலா விரிபு – மது 547,548
முழு_முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின் – நெடு 23
உள்ளி நோன் முதல் பொருத்தி அடி அமைத்து – நெடு 122
முழு_முதல் கொக்கின் தீம் கனி உதிர்ந்து என – குறி 188
மான் கணம் மர முதல் தெவிட்ட ஆன் கணம் – குறி 217
முதல் சேம்பின் முளை இஞ்சி – பட் 19
பணை நிலை புரவியின் அணை முதல் பிணிக்கும் – பட் 31
விலங்கல் அன்ன போர் முதல் தொலைஇ – மலை 461
சுரன் முதல் வந்த உரன் மாய் மாலை – நற் 3/6
நெய் தெரி இயக்கம் வெளில் முதல் முழங்கும் – நற் 12/3
இறவு புறத்து அன்ன பிணர் படு தடவு முதல்
சுறவு கோட்டு அன்ன முள் இலை தாழை – நற் 19/1,2
சுரன் முதல் வருந்திய வருத்தம் பைபய – நற் 41/3
வளை நீர் மேய்ந்து கிளை முதல் செலீஇ – நற் 54/1
முரசு முதல் கொளீஇய மாலை விளக்கின் – நற் 58/6
வெம் கடற்று அடை முதல் படு முடை தழீஇ – நற் 164/8
ஏமம் ஆகும் மலை முதல் ஆறே – நற் 192/12
உரவு திரை பொருத பிணர் படு தடவு முதல்
அரவு வாள் வாய முள் இலை தாழை – நற் 235/1,2
பிணி முதல் அரைய பெரும் கல் வாழை – நற் 251/2
கொழு முதல் ஆய் கனி மந்தி கவரும் – நற் 251/3
இறை பட வாங்கிய முழவு முதல் புன்னை – நற் 307/6
முழவு முதல் பிணிக்கும் துறைவ நன்றும் – நற் 315/8
இரை நசைஇ பரிக்கும் மலை முதல் சிறு நெறி – நற் 332/7
பைம் கால் செறுவின் அணை முதல் பிறழும் – நற் 340/8
நல் அரை முழு_முதல் அ வயின் தொடுத்த – நற் 354/6
கல்லா வன் பறழ் கிளை முதல் சேர்த்தி – குறு 69/3
குறு நடை புள் உள்ளலமே நெறி முதல்
கடற்றில் கலித்த முட சினை வெட்சி – குறு 209/4,5
செயலை முழு_முதல் ஒழிய அயலது – குறு 214/5
இரலை நன் மான் நெறி முதல் உகளும் – குறு 250/2
பொரி அரை முழு_முதல் உருவ குத்தி – குறு 255/2
முழவு முதல் அரைய தடவு நிலை பெண்ணை – குறு 301/1
செவி முதல் இசைக்கும் அரவமொடு – குறு 301/7
மல்கு சுனை உலர்ந்த நல்கூர் சுர முதல்
குமரி வாகை கோல் உடை நறு வீ – குறு 347/1,2
காலை வந்த முழு_முதல் காந்தள் – குறு 361/4
மலை முதல் சிறு நெறி மணல் மிக தாஅய் – குறு 378/2
மலை உறு தீயில் சுர முதல் தோன்றும் – ஐங் 338/3
ததை இலை வாழை முழு_முதல் அசைய – ஐங் 460/3
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை – பதி 11/5
கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய் – பதி 11/13
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின வேந்தே – பதி 12/3
பீர் இவர்பு பரந்த நீர் அறு நிறை முதல்
சிவந்த காந்தள் முதல் சிதை மூதில் – பதி 15/10,11
சிவந்த காந்தள் முதல் சிதை மூதில் – பதி 15/11
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின் – பதி 20/4
குட திசை மாய்ந்து குணம் முதல் தோன்றி – பதி 22/32
தேம் பாய் மருதம் முதல் பட கொன்று – பதி 30/16
சுடர் வீ வாகை கடி முதல் தடிந்த – பதி 40/15
நெடுமொழி பணித்து அவன் வேம்பு முதல் தடிந்து – பதி 44/15
ஞாயிறு குண முதல் தோன்றி ஆங்கு – பதி 59/6
முழு_முதல் மிசைய கோடு-தொறும் துவன்றும் – பதி 70/25
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து – பதி 88/6
முதல் முறை இடை முறை கடை முறை தொழிலில் – பரி 3/71
மா நிலம் இயலா முதல் முறை அமையத்து – பரி 3/91
நோய் உடை நுடங்கு சூர் மா முதல் தடிந்து – பரி 5/4
கடும் சூர் மா முதல் தடிந்து அறுத்த வேல் – பரி 9/70
நானிலம் துளக்கு அற முழு_முதல் நாற்றிய – பரி 13/35
தொலையா நேமி முதல் தொல் இசை அமையும் – பரி 15/3
எவ்வத்து ஒவ்வா மா முதல் தடிந்து – பரி 19/101
கையதை கொள்ளா தெவ்வர் கொள் மா முதல் தடிந்து – பரி 21/8
முன்புற்று அறியா முதல் புணர்ச்சி மொய் குழலை – பரி 28/1
முளி முதல் மூழ்கிய வெம்மை தீர்ந்து உறுக என – கலி 16/15
கறுவு கொண்டு அதன் முதல் குத்திய மத யானை – கலி 38/7
மெல்லியான் செவி முதல் மேல்வந்தான் காலை போல் – கலி 70/20
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன் – கலி 79/2
முளி முதல் பொதுளிய முள் புற பிடவமும் – கலி 101/2
சேஎ செவி முதல் கொண்டு பெயர்த்து ஒற்றும் – கலி 103/51
சீர் மிகு சிறப்பினோன் மர முதல் கைசேர்த்த – கலி 133/3
கழனி நெல் ஈன் கவை முதல் அலங்கல் – அகம் 13/19
அறு நீர் அம்பியின் நெறி முதல் உணங்கும் – அகம் 29/18
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணி – அகம் 45/10
மனை முதல் வினையொடும் உவப்ப – அகம் 51/13
முழு_முதல் துமிய உரும் எறிந்தன்றே – அகம் 68/7
எரி சினம் தவழ்ந்த இரும் கடற்று அடை முதல்
கரி குதிர் மரத்த கான வாழ்க்கை – அகம் 75/4,5
நறவு நொடை நல் இல் புதவு முதல் பிணிக்கும் – அகம் 83/8
பூட்டு அறு வில்லின் கூட்டு முதல் தெறிக்கும் – அகம் 96/2
வரை முதல் சிதறிய வை போல் யானை – அகம் 108/3
மை தோய் சிமைய மலை முதல் ஆறே – அகம் 119/20
தாழி முதல் கலித்த கோழ் இலை பருத்தி – அகம் 129/7
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணிய – அகம் 145/12
மலை முதல் அடுக்கத்த சிறு கல் ஆறே – அகம் 148/14
மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி – அகம் 203/13
முதல் பாய்ந்திட்ட முழு வலி ஒருத்தல் – அகம் 227/9
போந்தை முழு_முதல் நிலைஇய காந்தள் – அகம் 238/16
நீர் முதல் கரந்த நிதியம்-கொல்லோ – அகம் 265/6
கண் அகை இளம் குழை கால் முதல் கவினி – அகம் 283/10
புன்_புலம் தழீஇய பொறை முதல் சிறுகுடி – அகம் 284/7
சூர் முதல் இருந்த ஓமை அம் புறவின் – அகம் 297/11
சுர முதல் வருத்தம் மர முதல் வீட்டி – அகம் 301/9
சுர முதல் வருத்தம் மர முதல் வீட்டி – அகம் 301/9
பெரும் கல் வைப்பின் மலை முதல் ஆறே – அகம் 307/15
தமர் மணன் அயரவும் ஒல்லாள் கவர் முதல்
ஓமை நீடிய உலவை நீள் இடை – அகம் 369/16,17
வேனில் நீடிய வெம் கடற்று அடை முதல்
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பிரிந்து அலற – அகம் 389/17,18
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின் – புறம் 6/5
முழு_முதல் தொலைந்த கோளி ஆலத்து – புறம் 58/2
கட்சி மஞ்ஞையின் சுர முதல் சேர்ந்த – புறம் 60/4
சுரன் முதல் இருந்த சில் வளை விறலி – புறம் 103/4
பாறிய சிதாரேன் பலவு முதல் பொருந்தி – புறம் 150/2
வள்ளியோர் செவி முதல் வயங்கு மொழி வித்தி தாம் – புறம் 206/2
பொய்த்தல் அறியா உரவோன் செவி முதல்
வித்திய பனுவல் விளைந்தன்று நன்று என – புறம் 237/4,5
நீர் அறவு அறியா நில முதல் கலந்த – புறம் 271/1
நெல் உடை நெடு நகர் கூட்டு முதல் புரளும் – புறம் 287/9
புல்லென் அடை முதல் புறவு சேர்ந்திருந்த – புறம் 328/1
தாளி முதல் நீடிய சிறு நறு முஞ்ஞை – புறம் 328/14
யாணர் நன் மனை கூட்டு முதல் நின்றனென் – புறம் 376/6
குண திசை நின்று குட முதல் செலினும் – புறம் 386/20
குட திசை நின்று குண முதல் செலினும் – புறம் 386/21
பதி முதல் பழகா பழங்கண் வாழ்க்கை – புறம் 393/1
திறந்து மறந்து கூட்டு முதல்
முகந்து கொள்ளும் உணவு என்கோ – புறம் 396/19,20
இளி முதல் ஆகிய எதிர்படு கிழமையும் – சிலப்.புகார் 3/87
செரு மாண் தென்னர் குல முதல் ஆகலின் – சிலப்.புகார் 4/22
குழலினும் யாழினும் குரல் முதல் ஏழும் – சிலப்.புகார் 5/35
உழை முதல் கைக்கிளை இறுவாய் கட்டி – சிலப்.புகார் 8/32
உழை முதல் ஆகவும் உழை ஈறு ஆகவும் – சிலப்.புகார் 8/37
குரல் முதல் ஆகவும் குரல் ஈறு ஆகவும் – சிலப்.புகார் 8/38
சாரணர் வாய்மொழி கேட்டு தவ முதல்
காவுந்திகை தன் கை தலை மேல் கொண்டு – சிலப்.புகார் 10/192,193
தென்னவன் குல முதல் செல்வன் தோன்றி – சிலப்.மது 13/18
உழை முதல் கைக்கிளை இறுவாய் கட்டி – சிலப்.மது 13/109
தமர்_முதல் பெயர்வோன் தாழ் பொழில் ஆங்கண் – சிலப்.மது 15/16
குடி முதல் சுற்றமும் குற்றிளையோரும் – சிலப்.மது 16/84
முடி முதல் கலன்கள் சமைப்பேன் யான் என – சிலப்.மது 16/114
குல_முதல் தேவி கூடாது ஏக – சிலப்.மது 16/136
குட முதல் இடமுறையா குரல் துத்தம் – சிலப்.மது 17/54
என் முதல் பிழைத்தது கெடுக என் ஆயுள் என – சிலப்.மது 20/89
முடி_முதல் கலன்கள் பூண்டனன் முடியொடு – சிலப்.மது 22/39
குல முதல் கிழத்தி ஆதலின் அலமந்து – சிலப்.மது 23/13
தளர் நடை ஆயத்து தமர் முதல் நீங்கி – சிலப்.மது 23/86
முறை முதல் கட்டில் இறை_மகன் ஏற – சிலப்.வஞ்சி 26/2
வேம்பு முதல் தடிந்த ஏந்து வாள் வலத்து – சிலப்.வஞ்சி 27/125
மன்பதை காக்கும் முறை முதல் கட்டிலின் – சிலப்.வஞ்சி 27/134
கடம்பு முதல் தடிந்த காவலனை பாடி – சிலப்.வஞ்சி 29/164

மேல்


முதல்வ (5)

ஆழி முதல்வ நின் பேணுதும் தொழுது – பரி 2/19
பதினாயிரம் கை முதுமொழி முதல்வ
நூறு_ஆயிரம் கை ஆறு அறி கடவுள் – பரி 3/42,43
முன்னை மரபின் முதுமொழி முதல்வ
நினக்கு விரிந்து அகன்ற கேள்வி அனைத்தினும் – பரி 3/47,48
முதல்வ நின் யானை முழக்கம் கேட்ட – பரி 8/17
மா மறை முதல்வ மதுரை செம் நெறி – சிலப்.மது 11/58

மேல்


முதல்வர் (5)

முன் திணை முதல்வர் போல நின்று நீ – பதி 14/20
முன் திணை முதல்வர் போல நின்று – பதி 85/5
நான்மறை முதல்வர் சுற்றம் ஆக – புறம் 26/13
அறம் புரி கொள்கை நான்மறை முதல்வர்
திறம் புரி பசும் புல் பரப்பினர் கிடப்பி – புறம் 93/7,8
கஞ்சுக முதல்வர் ஈர்_ஐஞ்ஞூற்றுவரும் – சிலப்.வஞ்சி 26/138

மேல்


முதல்வர்க்கு (1)

முன் திணை முதல்வர்க்கு ஓம்பினர் உறைந்து – பதி 72/4

மேல்


முதல்வரும் (1)

மேவரு முதுமொழி விழு தவ முதல்வரும்
பற்று ஆகின்று நின் காரணமாக – பரி 8/9,10

மேல்


முதல்வற்கு (1)

ஞாலம் மூன்று அடி தாய முதல்வற்கு முது முறை – கலி 124/1

மேல்


முதல்வன் (16)

வேத முதல்வன் என்ப – நற் 0/6
அணி மணி பைம் பூண் அமரர்க்கு முதல்வன் நீ – பரி 3/53
அன்னவர் பட அல்லா அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ – பரி 3/56
விலங்கு என விண்ணோர் வேள்வி முதல்வன்
விரி கதிர் மணி பூணவற்கு தான் ஈத்தது – பரி 5/31,32
முதல்வன் பெரும் பெயர் முறையுளி பெற்ற – கலி 75/24
ஐயம் தீர்ந்து யார்_கண்ணும் அரும் தவ முதல்வன் போல் – கலி 100/7
முது முதல்வன் வாய் போகாது – புறம் 166/2
மா முது முதல்வன் வாய்மையின் வழாஅ – சிலப்.புகார் 5/174
தரும முதல்வன் தலைவன் தருமன் – சிலப்.புகார் 10/178
விண்ணவன் வேத_முதல்வன் விளங்கு ஒளி – சிலப்.புகார் 10/189
முடி வளை உடைத்தோன் முதல்வன் சென்னி என்று – சிலப்.மது 11/26
மறை முது முதல்வன் பின்னர் மேய – சிலப்.மது 12/164
வேத_முதல்வன் பயந்தோன் என்பது – சிலப்.மது 14/48
மா மறை முதல்வன் மாடலன் என்போன் – சிலப்.மது 15/13
வேத_முதல்வன் வேள்வி கருவியோடு – சிலப்.மது 22/35
அரு மறை முதல்வன் சொல்ல கேட்டே – சிலப்.வஞ்சி 27/172

மேல்


முதல்வன்-தன்னொடும் (1)

தண்ணுமை முதல்வன்-தன்னொடும் பொருந்தி – சிலப்.புகார் 3/62

மேல்


முதல்வனின் (1)

ஆதிரை முதல்வனின் கிளந்த – பரி 8/6

மேல்


முதல்வனும் (3)

மலர் மிசை முதல்வனும் மற்று அவன் இடை தோன்றி – பரி 8/3
அத்தகு தண்ணுமை அரும் தொழில் முதல்வனும்
சொல்லிய இயல்பினில் சித்திர வஞ்சனை – சிலப்.புகார் 3/55,56
மா தவத்து_ஆட்டியும் மா மறை முதல்வனும்
கோவலன்-தனக்கு கூறும்-காலை – சிலப்.மது 15/113,114

மேல்


முதல்வனை (4)

மன் உயிர் முதல்வனை ஆதலின் – பரி 1/56
ஓ என கிளக்கும் கால_முதல்வனை – பரி 3/61
மாதவ முதல்வனை மனை பெரும் கிழத்தி – சிலப்.மது 15/165
முன் தேர் குரவை முதல்வனை வாழ்த்தி – சிலப்.வஞ்சி 26/240

மேல்


முதல்வி (1)

புண்ணிய முதல்வி திருந்து அடி பொருந்தி – சிலப்.மது 13/2

மேல்


முதல்விக்கும் (1)

புன மயில் சாயற்கும் புண்ணிய முதல்விக்கும்
என் திறம் உரையாது ஏகு என்று ஏக – சிலப்.மது 11/199,200

மேல்


முதல்வியர் (1)

முனி துறை முதல்வியர் முறைமை காட்ட – பரி 11/82

மேல்


முதல்வியொடு (1)

முன் நாள் முறைமையின் இரும் தவ முதல்வியொடு
பின்னையும் அல்_இடை பெயர்ந்தனர் – சிலப்.மது 13/135,136

மேல்


முதல (2)

கரும்பு மருள் முதல பைம் தாள் செந்தினை – குறு 198/2
முளை வளர் முதல மூங்கில் முருக்கி – அகம் 332/1

மேல்


முதலவர் (1)

கஞ்சுக முதலவர் ஈர்_ஐஞ்ஞூற்றுவர் – சிலப்.வஞ்சி 27/188

மேல்


முதலா (2)

முட பனையத்து வேர் முதலா
கடை குளத்து கயம் காய – புறம் 229/3,4
சஞ்சயன் முதலா தலைக்கீடு பெற்ற – சிலப்.வஞ்சி 26/137

மேல்


முதலாக (4)

தொடங்கல்_கண் தோன்றிய முதியவன் முதலாக
அடங்காதார் மிடல் சாய அமரர் வந்து இரத்தலின் – கலி 2/1,2
நகை முதலாக நட்பினுள் எழுந்த – கலி 137/13
வகைமையின் எழுந்த தொன் முரண் முதலாக
பகைமையின் நலிதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/15,16
சிலம்பு முதலாக சென்ற கலனொடு – சிலப்.புகார் 9/74

மேல்


முதலாட்டி (1)

யாய் ஆகியளே விழவு முதலாட்டி
பயறு போல் இணர பைம் தாது படீஇயர் – குறு 10/1,2

மேல்


முதலானே (1)

புள்ளு தொழுது உறைவி செவி முதலானே – அகம் 351/17

மேல்


முதலிய (1)

நீலன் முதலிய கஞ்சுக மாக்கள் – சிலப்.வஞ்சி 28/80

மேல்


முதலும் (2)

வேரும் முதலும் கோடும் ஓராங்கு – குறு 257/1
வேதத்து மறை நீ பூதத்து முதலும் நீ – பரி 3/66

மேல்


முதலை (5)

நாம முதலை நடுங்கு பகை அஞ்சான் – நற் 287/6
கொடும் தாள் முதலை கோள் வல் ஏற்றை – குறு 324/1
முதலை போத்து முழு_மீன் ஆரும் – ஐங் 5/4
இரும் கழி முதலை மேஎந்தோல் அன்ன – அகம் 3/1
நீர் வாழ் முதலை ஆவித்து அன்ன – அகம் 301/6

மேல்


முதலைத்து (1)

பிள்ளை தின்னும் முதலைத்து அவன் ஊர் – ஐங் 24/2

மேல்


முதலைய (3)

கோள் வல் முதலைய குண்டு கண் அகழி – பதி 53/8
சுட்டுநர் பனிக்கும் சூர் உடை முதலைய
கழை மாய் நீத்தம் கல் பொருது இரங்க – அகம் 72/8,9
கடு முரண் முதலைய நெடு நீர் இலஞ்சி – புறம் 37/10

மேல்


முதலையும் (2)

கொடும் தாள் முதலையும் இடங்கரும் கராமும் – குறி 257
அரவும் சூரும் இரை தேர் முதலையும்
உருமும் சார்ந்தவர்க்கு உறுகண் செய்யா – சிலப்.மது 13/7,8

மேல்


முதலையொடு (4)

இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு
திரை பட குழிந்த கல் அகழ் கிடங்கின் – மலை 90,91
தன் பார்ப்பு தின்னும் அன்பு இல் முதலையொடு
வெண் பூ பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப அதனால் – ஐங் 41/1,2
கொடும் தாள் முதலையொடு கோட்டு_மீன் வழங்கும் – அகம் 80/1
மாறு கொள் முதலையொடு ஊழ் மாறு பெயரும் – புறம் 283/4

மேல்


முதலொடு (2)

வேங்கை முதலொடு துடைக்கும் – நற் 158/8
காணார் முதலொடு போந்து என பூவே – நற் 275/2

மேல்


முதலோர்க்கும் (1)

பல் மாண் கற்பின் நின் கிளை முதலோர்க்கும்
கடும்பின் கடும் பசி தீர யாழ நின் – புறம் 163/2,3

மேல்


முதற்றே (2)

உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம் – புறம் 18/20
அற நெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம் – புறம் 55/12

மேல்


முதன்முதல் (1)

கலை_மான் தலையின் முதன்முதல் கவர்த்த – அகம் 151/7

மேல்


முதன்மையின் (1)

மூலமும் அறனும் முதன்மையின் இகந்த – பரி 13/25

மேல்


முதாஅரி (1)

சிதாஅர் உடுக்கை முதாஅரி பாண – புறம் 138/5

மேல்


முதியர் (3)

இளம் துணை புதல்வரின் முதியர் பேணி – பதி 70/21
முதியர் இளையர் முகை பருவத்தர் – பரி 10/19
முதியர் பேணிய உதியஞ்சேரல் – அகம் 233/8

மேல்


முதியரும் (5)

இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி – பெரும் 268
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ – நற் 207/7
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி – அகம் 30/4
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ – அகம் 348/12
இளையரும் முதியரும் வேறு புலம் படர – புறம் 254/1

மேல்


முதியவன் (2)

தொடங்கல்_கண் தோன்றிய முதியவன் முதலாக – கலி 2/1
முகத்தவன் மக்களுள் முதியவன் புணர்ப்பினால் – கலி 25/2

மேல்


முதியன் (1)

செல்வு_உழி எழாஅ நல் ஏர் முதியன்
ஆதனுங்கன் போல நீயும் – புறம் 389/12,13

மேல்


முதியை (1)

முதியை என்போர்க்கு முதுமை தோன்றலும் – பரி 2/23

மேல்


முதியோர் (2)

இளையோர் வண்டல் அயரவும் முதியோர்
அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் – பொரு 187,188
முதியோர் மொழியின் முன்றில் நின்று அழ – சிலப்.வஞ்சி 30/115

மேல்


முதியோள் (2)

வால் நரை கூந்தல் முதியோள் சிறுவன் – புறம் 277/2
முளரி மருங்கின் முதியோள் சிறுவன் – புறம் 278/2

மேல்


முதியோன் (1)

செயிர் தொழில் முதியோன் செய் தொழில் பெருக – சிலப்.வஞ்சி 27/7

மேல்


முதிர் (88)

பார் முதிர் பனி கடல் கலங்க உள் புக்கு – திரு 45
பழம் முதிர் சோலை மலை கிழவோனே – திரு 317
நறவு வாய் உறைக்கும் நாகு முதிர் நுணவத்து – சிறு 51
நறும் போது கஞலிய நாகு முதிர் நாகத்து – சிறு 108
குலை முதிர் வாழை கூனி வெண் பழம் – பெரும் 359
முளை புற முதிர் கிழங்கு ஆர்குவிர் பகல் பெயல் – பெரும் 362
முதிர் காய் வள்ளி அம் காடு பிறக்கு ஒழிய – முல் 101
நாள் முதிர் மதியம் தோன்றி நிலா விரிபு – மது 548
கோடல் கைதை கொங்கு முதிர் நறு வழை – குறி 83
பெரு விழா கழிந்த பேஎம் முதிர் மன்றத்து – பட் 255
முட முதிர் பலவின் அத்தம் நும்மொடு – நற் 26/6
அழுமே தோழி அவர் பழம் முதிர் குன்றே – நற் 88/9
சூல் முதிர் மட பிடி நாள்_மேயல் ஆரும் – நற் 116/5
மா சினை துறந்த கோல் முதிர் பெரும் பழம் – நற் 116/7
திரை முதிர் அரைய தடம் தாள் தாழை – நற் 131/4
தேம் முதிர் சிலம்பில் தடைஇய – நற் 188/8
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ – நற் 203/3
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் – நற் 207/9
அதிர் குரல் எழிலி முதிர் கடன் தீர – நற் 228/2
முட முதிர் நாரை கடல் மீன் ஒய்யும் – நற் 263/7
தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் அன்ன என் – நற் 280/8
முதிர் கறி யாப்பின் துஞ்சும் நாடன் – நற் 297/8
முட முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் – நற் 353/4
அணில் பல் அன்ன கொங்கு முதிர் முண்டகத்து – குறு 49/1
நனை முதிர் புன்கின் பூ தாழ் வெண் மணல் – குறு 53/2
சூல் முதிர் பேடைக்கு ஈனில் இழையியர் – குறு 85/3
மன்ற மராஅத்த பேஎம் முதிர் கடவுள் – குறு 87/1
பெரும் பூண் பொறையன் பேஎம் முதிர் கொல்லி – குறு 89/4
தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் குணாது – குறு 164/3
வரை முதிர் தேனின் போகியோனே – குறு 176/4
நனை முதிர் ஞாழல் தினை மருள் திரள் வீ – குறு 397/1
முடம் முதிர் மருதத்து பெரும் துறை – ஐங் 31/3
நிழல் முதிர் இலஞ்சி பழனத்ததுவே – ஐங் 94/3
எக்கர் ஞாழல் அரும்பு முதிர் அவிழ் இணர் – ஐங் 146/1
கழை முதிர் சோலை காடு இறந்தோரே – ஐங் 315/4
கடம் முதிர் சோலைய காடு இறந்தேற்கே – ஐங் 328/4
தொன் முதிர் மரபின் நின் புகழினும் பலவே – பரி 14/32
முற்றுபு_முற்றுபு பெய்து சூல் முதிர் முகில் – பரி 20/3
நாற்றம் சால் நளி பொய்கை அடை முதிர் முகையிற்கு – கலி 17/11
முதிர் இணர் ஊழ் கொண்ட முழவு தாள் எரிவேங்கை – கலி 44/4
முளிவு உற வருந்திய முளை முதிர் சிறுதினை – கலி 53/22
கொழு நிழல் ஞாழல் முதிர் இணர் கொண்டு – கலி 56/2
முதிர் கோங்கின் முகை என முகம் செய்த குரும்பை என – கலி 56/23
சேரியின் போகா முட முதிர் பார்ப்பானை – கலி 65/8
முதிர் பூண் முலை பொருத ஏதிலாள் முச்சி – கலி 81/30
கோழ் இலை வாழை கோள் முதிர் பெரும் குலை – அகம் 2/1
சுடர் பூ தாமரை நீர் முதிர் பழனத்து – அகம் 6/16
முடவு முதிர் புன்னை தடவு நிலை மா சினை – அகம் 10/3
நீர் முதிர் பழனத்து மீன் உடன் இரிய – அகம் 46/4
முடம் முதிர் பலவின் கொழு நிழல் வதியும் – அகம் 91/16
செம் முகை அவிழ்ந்த முள் முதிர் முருக்கின் – அகம் 99/2
அகல் அறை மலர்ந்த அரும்பு முதிர் வேங்கை – அகம் 105/1
கல் முதிர் புறங்காட்டு அன்ன – அகம் 122/22
இரம் காழ் அன்ன அரும்பு முதிர் ஈங்கை – அகம் 125/3
இதல் முள் ஒப்பின் முகை முதிர் வெட்சி – அகம் 133/14
நன் மரம் குழீஇய நனை முதிர் சாடி – அகம் 166/1
நிலம் பக வீழ்ந்த வேர் முதிர் கிழங்கின் – அகம் 176/2
மீன் முதிர் இலஞ்சி கலித்த தாமரை – அகம் 186/3
தேம் முதிர் சிமைய குன்றம் பாடும் – அகம் 208/2
நனை முதிர் நறவின் நாள் பலி கொடுக்கும் – அகம் 213/7
நனை முதிர் முருக்கின் சினை சேர் பொங்கர் – அகம் 223/5
மனை முதிர் மகளிரொடு குரவை தூங்கும் – அகம் 232/10
அரவு எயிற்று அன்ன அரும்பு முதிர் குரவின் – அகம் 237/3
தாஅம் பட்ட தனி முதிர் பெரும் கலை – அகம் 241/10
அரும்பு முதிர் வேங்கை அலங்கல் மென் சினை – அகம் 242/1
தொன் முதிர் வேளிர் ஓம்பினர் வைத்த – அகம் 258/2
கனி முதிர் அடுக்கத்து எம் தனிமை காண்டலின் – அகம் 288/7
மருங்குல் நுணுகிய பேஎம் முதிர் நடுகல் – அகம் 297/7
முடவு முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் – அகம் 352/1
நனை முதிர் தேறல் நுளையர்க்கு ஈயும் – அகம் 366/11
பெரு நலம் சிதைந்த பேஎம் முதிர் பொதியில் – அகம் 377/10
தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 396/17
குடாஅது தொன்று முதிர் பௌவத்தின் குடக்கும் – புறம் 6/4
பொன் அணி யானை தொன் முதிர் வேளிர் – புறம் 24/21
முதிர் வார் இப்பி முத்த வார் மணல் – புறம் 53/1
கயல் முள் அன்ன நரை முதிர் திரை கவுள் – புறம் 195/2
பனை நுகும்பு அன்ன சினை முதிர் வராலொடு – புறம் 249/5
ஊர் நனி இறந்த பார் முதிர் பறந்தலை – புறம் 265/1
நனை முதிர் சாடி நறவின் வாழ்த்தி – புறம் 297/6
விடர் முகை அடுக்கத்து சினை முதிர் சாந்தம் – புறம் 374/12
முதிர் வினை நுங்கட்கு முடிந்தது ஆகலின் – சிலப்.புகார் 0/45
முதிர் கடல் ஞாலம் முழுவதும் விளக்கும் – சிலப்.புகார் 2/30
முதிர் பூம் தாழை முடங்கல் வெண் தோட்டு – சிலப்.புகார் 8/49
முதிர் தேம் பழம் பகை முட்டினும் முட்டும் – சிலப்.புகார் 10/73
சூல் முதிர் கொண்மூ பெயல் வளம் சுரப்ப – சிலப்.புகார் 10/105
தீவினை முதிர் வலை சென்று பட்டு இருந்த – சிலப்.மது 16/156
விளைந்து முதிர் கொற்றத்து விறலோன் வாழி – சிலப்.மது 23/80
நரை முதிர் யாக்கை நீயும் கண்டனை – சிலப்.வஞ்சி 28/158

மேல்


முதிர்கம் (1)

சேறும் வாழியோ முதிர்கம் யாமே – நற் 295/9

மேல்


முதிர்ந்த (2)

விளைந்து முதிர்ந்த விழு முத்தின் – மது 135
பகல் செல முதிர்ந்த படர் கூர் மாலை – சிலப்.வஞ்சி 27/144

மேல்


முதிர்ந்தவன் (1)

கல்லாது முதிர்ந்தவன் கண் இல்லா நெஞ்சம் போல் – கலி 130/6

மேல்


முதிர்ந்தோர் (1)

முதிர்ந்தோர் இளமை அழிந்தும் எய்தார் – நற் 314/1

மேல்


முதிர்ப்பு (1)

சினை பசும்பாம்பின் சூல் முதிர்ப்பு அன்ன – குறு 35/2

மேல்


முதிர்பு (4)

பெரும் களிற்று மருப்பின் அன்ன அரும்பு முதிர்பு
நன் மான் உழையின் வேறுபட தோன்றி – நற் 19/3,4
நெறி படு கூழை கார் முதிர்பு இருந்த – நற் 368/5
முதிர்பு என் மேல் முற்றிய வெம்_நோய் உரைப்பின் – கலி 146/39
பெரு மலை அன்ன தோன்றல சூல் முதிர்பு
உரும் உரறு கருவியொடு பெயல் கடன் இறுத்து – புறம் 161/3,4

மேல்


முதிரத்து (2)

அதிரா யாணர் முதிரத்து கிழவ – புறம் 158/25
பழம் தூங்கு முதிரத்து கிழவன் – புறம் 163/8

மேல்


முதிரத்தோனே (1)

மட்டு ஆர் மறுகின் முதிரத்தோனே
செல்குவை ஆயின் நல்குவை பெரிது என – புறம் 160/13,14

மேல்


முதிரா (11)

முதிரா ஞாயிற்று எதிர் ஒளி கடுக்கும் – நற் 219/8
முதிரா வேனில் எதிரிய அதிரல் – நற் 337/3
முதிரா இள முகை ஒப்ப எதிரிய – கலி 117/3
முதிரா திங்களொடு சுடரும் சென்னி – அகம் 0/11
ஒண் சுடர் முதிரா இளம் கதிர் அமையத்து – அகம் 187/19
முதிரா பல் இதழ் உதிர பாய்ந்து உடன் – அகம் 317/6
முதிரா கிளவியின் முள் எயிறு இலங்க – சிலப்.புகார் 10/40
முதிரா முலை குறைத்தாள் முன்னரே வந்தாள் – சிலப்.மது 22/161
முதிரா முலை முகத்து எழுந்த தீயின் – சிலப்.வஞ்சி 25/76
முது குடி பிறந்த முதிரா செல்வியை – சிலப்.வஞ்சி 25/133
முதிரா முலை பூசல் கேட்டு ஆங்கு – சிலப்.வஞ்சி 29/58

மேல்


முதிராது (1)

முதிராது அ நீர் மு திற மகளிரை – சிலப்.வஞ்சி 30/66

மேல்


முதிரை (1)

செ ஊன் தோன்றா வெண் துவை முதிரை
வால் ஊன் வல்சி மழவர் மெய்ம்மறை – பதி 55/7,8

மேல்


முது (108)

அளியன்தானே முது வாய் இரவலன் – திரு 284
ஆசினி முது சுளை கலாவ மீமிசை – திரு 301
முனிவு இகந்திருந்த முது வாய் இரவல – சிறு 40
காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த – சிறு 133
முரண் பூ மலிந்த முது நீர் பொய்கை – பெரும் 294
பெரு முது பெண்டிர் விரிச்சி நிற்ப – முல் 11
தொன் முது கடவுள் பின்னர் மேய – மது 41
வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி – மது 190
நன்னர் நலத்தர் தொன் முது பெண்டிர் – மது 409
முது மரத்த முரண் களரி – பட் 59
வேறு_வேறு உயர்ந்த முது வாய் ஒக்கல் – பட் 214
முது வாய் கோடியர் முழவொடு புணர்ந்த – பட் 253
பெரு முது செல்வர் பொன் உடை புதல்வர் – நற் 58/1
கடவுள் முது மரத்து உடன் உறை பழகிய – நற் 83/2
அரி நரை கூந்தல் செம் முது செவிலியர் – நற் 110/6
முது நீர் இலஞ்சி பூத்த குவளை – நற் 160/8
வேனில் ஓதி நிறம் பெயர் முது போத்து – நற் 186/5
சாறு என நுவலும் முது வாய் குயவ – நற் 200/4
அணங்கு உறு கழங்கின் முது வாய் வேலன் – நற் 282/5
செம் முது பெண்டிரொடு நெல் முன் நிறீஇ – நற் 288/6
ஓய் நடை முது பகடு ஆரும் ஊரன் – நற் 290/3
பலி கள் ஆர்கை பார் முது குயவன் – நற் 293/2
பழங்கண் முது நெறி மறைக்கும் – நற் 302/9
புனிற்று நிரை கதித்த பொறிய முது பாறு – நற் 329/4
நிழலொடு கதிக்கும் நிணம் புரி முது நரி – நற் 352/5
திதலை அல்குல் முது பெண்டு ஆகி – நற் 370/6
ஊழ்ப்படு முது காய் உழை_இனம் கவரும் – குறு 68/2
வேதின வெரிநின் ஓதி முது போத்து – குறு 140/1
பெரு முது பெண்டிரேம் ஆகிய நமக்கே – குறு 181/7
கவை தலை முது கலை காலின் ஒற்றி – குறு 213/2
பெரும் தேன் கண்படு வரையில் முது மால்பு – குறு 273/5
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே – குறு 337/7
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகும் – குறு 352/4
முருகு அயர்ந்து வந்த முது வாய் வேல – குறு 362/1
முள்ளி நீடிய முது நீர் அடைகரை – ஐங் 21/1
பறை தபு முது குருகு இருக்கும் – ஐங் 180/3
பொய்யா மரபின் ஊர் முது வேலன் – ஐங் 245/1
புலி கோள் பிழைத்த கவை கோட்டு முது கலை – ஐங் 373/2
மூரி தவிர முடுக்கு முது சாடி – பரி 20/54
வை காண் முது பகட்டின் பக்கத்தின் போகாது – கலி 65/12
முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் எஞ்சாது – கலி 65/20
வாழ்க்கை அது ஆக கொண்ட முது பார்ப்பான் – கலி 65/28
முது மொழி நீரா புலன் நா உழவர் – கலி 68/4
ஞாலம் மூன்று அடி தாய முதல்வற்கு முது முறை – கலி 124/1
முக்கோல் கொள் அந்தணர் முது மொழி நினைவார் போல் – கலி 126/4
மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய – அகம் 7/4
நாய் உடை முது நீர் கலித்த தாமரை – அகம் 16/1
முது வாய் பெண்டிர் அது வாய் கூற – அகம் 22/7
வென் வேல் கவுரியர் தொன் முது கோடி – அகம் 70/13
முண்டகம் கலித்த முது நீர் அடைகரை – அகம் 80/7
பொது செய் கம்பலை முது செம் பெண்டிர் – அகம் 86/9
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும் – அகம் 106/4
நேர் கால் முது கொடி குழைப்ப நீர் சொரிந்து – அகம் 174/6
நான்மறை முது நூல் முக்கண்_செல்வன் – அகம் 181/16
அதிர் குரல் முது கலை கறி முறி முனைஇ – அகம் 182/14
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் – அகம் 193/10
தேம் முது குன்றம் இறந்தனர் ஆயினும் – அகம் 197/8
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகி – அகம் 244/3
செம் முது செவிலியர் பல பாராட்ட – அகம் 254/2
முது மரத்து உறையும் முரவு வாய் முது புள் – அகம் 260/12
முது மரத்து உறையும் முரவு வாய் முது புள் – அகம் 260/12
ஊர் முது கோசர் நவைத்த சிறுமையின் – அகம் 262/6
பல் கவர் மருப்பின் முது மான் போக்கி – அகம் 283/4
ஈர்ம் தண் எருமை சுவல் படு முது போத்து – அகம் 316/3
வேள் முது மாக்கள் வியன் நகர் கரந்த – அகம் 372/4
செது காழ் சாய்ந்த முது கால் பொதியில் – அகம் 373/4
இரை நசைஇ கிடந்த முது வாய் பல்லி – அகம் 387/16
அன்னை தந்த முது வாய் வேலன் – அகம் 388/19
எம்மும் உள்ளுமோ முது வாய் இரவல – புறம் 48/7
நல் இசை முது குடி நடுக்கு அற தழீஇ – புறம் 58/5
வினவல் ஆனா முது வாய் இரவல – புறம் 70/5
முள் புற முது கனி பெற்ற கடுவன் – புறம் 158/23
முது முதல்வன் வாய் போகாது – புறம் 166/2
நீயும் வம்மோ முது வாய் இரவல – புறம் 180/9
முது வாய் ஒக்கல் பரிசிலர் இரங்க – புறம் 237/12
முள் கால் காரை முது பழன் ஏய்ப்ப – புறம் 258/1
தொடுதல் ஓம்பு-மதி முது கள் சாடி – புறம் 258/9
செம் முது பெண்டின் காதல் அம் சிறாஅன் – புறம் 276/3
செம் முது பெண்டின் சொல்லும் நிரம்பா – புறம் 280/7
கான ஊகின் கழன்று உகு முது வீ – புறம் 307/5
முன்றில் இருந்த முது வாய் சாடி – புறம் 319/3
ஈங்கு இருந்தீமோ முது வாய் பாண – புறம் 319/9
ஊர் முது வேலி பார்நடை வெருகின் – புறம் 326/1
கூறி வந்த மா முது வேந்தர்க்கு – புறம் 353/12
முது மர பொத்தின் கதுமென இயம்பும் – புறம் 364/11
பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ் – புறம் 381/9
முது நீர் பாசி அன்ன உடை களைந்து – புறம் 390/14
மா முது பார்ப்பான் மறை வழி காட்டிட – சிலப்.புகார் 1/54
மா முது முதல்வன் வாய்மையின் வழாஅ – சிலப்.புகார் 5/174
மோது முது திரையால் மொத்துண்டு போந்து அசைந்த முரல் வாய் சங்கம் – சிலப்.புகார் 7/43
முள் உடை காட்டின் முது நரி ஆக என – சிலப்.புகார் 10/232
மா முது மறையோன் வந்திருந்தோனை – சிலப்.மது 11/31
நயன் இல் மொழியின் நரை முது தாடி – சிலப்.மது 12/138
மறை முது முதல்வன் பின்னர் மேய – சிலப்.மது 12/164
மா முது கணிகையர் மாதவி மகட்கு – சிலப்.மது 15/25
ஆயர் முது_மகள் மாதரி என்போள் – சிலப்.மது 15/118
தீது இலள் முது_மகள் செவ்வியள் அளியள் – சிலப்.மது 15/122
முளை இள வெண் பல் முது_குறை நங்கையொடு – சிலப்.மது 15/202
இடை முது_மகள் வந்து தோன்றும்-மன் – சிலப்.மது 17/10
இடை முது_மகள் இவர்க்கு – சிலப்.மது 17/52
முது மறை தேர் நாரதனார் முந்தை முறை நரம்பு உளர்வார் – சிலப்.மது 17/108
ஆயர் முது_மகள் ஆடிய சாயலாள் – சிலப்.மது 18/2
முது நீர் காவிரி முன்_துறை படுத்தல் – சிலப்.வஞ்சி 25/123
முது குடி பிறந்த முதிரா செல்வியை – சிலப்.வஞ்சி 25/133
முது நீர் உலகின் முழுவதும் இல்லை – சிலப்.வஞ்சி 25/167
முடி தலை நெரித்தது முது_நீர் ஞாலம் – சிலப்.வஞ்சி 27/51
முது_நீர் உலகின் முழுவதும் இல்லை – சிலப்.வஞ்சி 28/182
ஆயர் முது_மகள் ஆய்_இழை-தன்மேல் – சிலப்.வஞ்சி 30/132

மேல்


முது_குறை (1)

முளை இள வெண் பல் முது_குறை நங்கையொடு – சிலப்.மது 15/202

மேல்


முது_நீர் (2)

முடி தலை நெரித்தது முது_நீர் ஞாலம் – சிலப்.வஞ்சி 27/51
முது_நீர் உலகின் முழுவதும் இல்லை – சிலப்.வஞ்சி 28/182

மேல்


முது_மகள் (6)

ஆயர் முது_மகள் மாதரி என்போள் – சிலப்.மது 15/118
தீது இலள் முது_மகள் செவ்வியள் அளியள் – சிலப்.மது 15/122
இடை முது_மகள் வந்து தோன்றும்-மன் – சிலப்.மது 17/10
இடை முது_மகள் இவர்க்கு – சிலப்.மது 17/52
ஆயர் முது_மகள் ஆடிய சாயலாள் – சிலப்.மது 18/2
ஆயர் முது_மகள் ஆய்_இழை-தன்மேல் – சிலப்.வஞ்சி 30/132

மேல்


முதுக்குறை (1)

முதுக்குறை குரீஇ முயன்று செய் குடம்பை – நற் 366/9

மேல்


முதுக்குறைமை (1)

சுடர் தொடீ போற்றாய் களை நின் முதுக்குறைமை போற்றி கேள் – கலி 62/9

மேல்


முதுக்குறைமையும் (1)

கழி முதுக்குறைமையும் பழியும் என்றிசினே – குறு 217/7

மேல்


முதுக்குறைவி (1)

சிறு முதுக்குறைவி சிலம்பு ஆர் சீறடி – அகம் 17/9

மேல்


முதுகாடு (1)

அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு
நெஞ்சு அமர் காதலர் அழுத கண்ணீர் – புறம் 356/4,5

மேல்


முதுகு (1)

மலை முதுகு நெளிய நிலை நாடு அதர்பட – சிலப்.வஞ்சி 26/82

மேல்


முதுகுடி (2)

முரைசு கெழு முதுகுடி முரண் மிகு செல்வற்கு – கலி 105/2
தீர்கை விடுக்கும் பண்பின முதுகுடி
நனம் தலை மூதூர் வினவலின் – புறம் 391/9,10

மேல்


முதுகுடுமியின் (1)

பல்_சாலை_முதுகுடுமியின் – மது 759

மேல்


முதுகுரவர் (2)

எம் முதுகுரவர் என் உற்றனர்-கொல் – சிலப்.மது 16/60
இரு முதுகுரவர் ஏவலும் பிழைத்தேன் – சிலப்.மது 16/67

மேல்


முதுகுறைவிக்கு (1)

சிறு முதுகுறைவிக்கு சிறுமையும் செய்தேன் – சிலப்.மது 16/68

மேல்


முதுநீர் (2)

இது மற்று எவனோ தோழி முதுநீர்
புணரி திளைக்கும் புள் இமிழ் கானல் – குறு 299/1,2
முதுநீர் முன்துறை முசிறி முற்றி – அகம் 57/15

மேல்


முதுநூல் (1)

ஆறு உணர்ந்த ஒரு முதுநூல்
இகல் கண்டோர் மிகல் சாய்-மார் – புறம் 166/4,5

மேல்


முதுபாழ் (3)

முனை கவர் முதுபாழ் உகு நெல் பெறூஉம் – நற் 384/5
குடி பதிப்பெயர்ந்த சுட்டு உடை முதுபாழ்
கயிறு பிணி குழிசி ஓலை கொள்-மார் – அகம் 77/6,7
ஊர் எழுந்து உலறிய பீர் எழு முதுபாழ்
முருங்கை மேய்ந்த பெரும் கை யானை – அகம் 167/10,11

மேல்


முதுமை (2)

முதியை என்போர்க்கு முதுமை தோன்றலும் – பரி 2/23
முதுமை எள்ளல் அஃது அமைகும் தில்ல – அகம் 6/15

மேல்


முதுமைக்கு (1)

ஊழி ஒரு வினை உணர்த்தலின் முதுமைக்கு
ஊழி யாவரும் உணரா – பரி 2/17,18

மேல்


முதுமொழி (4)

பதினாயிரம் கை முதுமொழி முதல்வ – பரி 3/42
முன்னை மரபின் முதுமொழி முதல்வ – பரி 3/47
மேவரு முதுமொழி விழு தவ முதல்வரும் – பரி 8/9
ஏவல் இன் முதுமொழி கூறும் – பரி 13/41

மேல்


முதுர்வினள் (1)

முன்றில் போகா முதுர்வினள் யாயும் – புறம் 159/5

மேல்


முதுவாய் (5)

முதுவாய் கோடியர் முழவின் ததும்பி – குறு 78/2
படர்ந்தனை செல்லும் முதுவாய் இரவல – பதி 66/3
முதுவாய் பெண்டின் செது கால் குரம்பை – அகம் 63/14
கையறு நெஞ்சினள் வினவலின் முதுவாய்
பொய் வல் பெண்டிர் பிரப்பு உளர்பு இரீஇ – அகம் 98/8,9
ஆகுவது அறியும் முதுவாய் வேல – அகம் 195/14

மேல்


முதுவெள்ளிலை (1)

முதுவெள்ளிலை மீக்கூறும் – மது 119

மேல்


முதுவோர்க்கு (1)

முதுவோர்க்கு முகிழ்த்த கையினை எனவும் – சிறு 231

மேல்


முதை (8)

முதை சுவல் கிளைத்த பூழி மிக பல – நற் 389/9
முதை புனம் கொன்ற ஆர் கலி உழவர் – குறு 155/1
முதை சுவல் கலித்த முற்றா இளம் புல் – குறு 204/3
முதை சுவல் கலித்த மூரி செந்தினை – அகம் 88/1
முதை புனம் காவலர் நினைத்திருந்து ஊதும் – அகம் 94/10
முதை படு பசும் காட்டு அரில் பவர் மயக்கி – அகம் 262/1
முதை சுவல் மூழ்கிய கான் சுடு குரூஉ புகை – அகம் 359/14
முதை சுவல் கலித்த ஈர் இலை நெடும் தோட்டு – அகம் 393/4

மேல்


முதையல் (2)

விதையர் கொன்ற முதையல் பூழி – நற் 121/1
முளிந்த ஓமை முதையல் அம் காட்டு – அகம் 5/8

மேல்


முந்த (1)

முந்த சென்று முழு பலி_பீடிகை – சிலப்.புகார் 5/78

மேல்


முந்தி (1)

தந்தைக்கு தாய் உரைப்ப கேட்டாளாய் முந்தி ஓர் – சிலப்.மது 21/31

மேல்


முந்திசினோரே (1)

இலங்கு கதிர் திகிரி முந்திசினோரே – பதி 69/17

மேல்


முந்து (11)

முந்து நீ கண்டு_உழி முகன் அமர்ந்து ஏத்தி – திரு 251
முந்து விளை பெரும் குரல் கொண்ட மந்தி – நற் 22/2
வாய் பறை அசாஅம் வலி முந்து கூகை – நற் 83/4
புன்கண் மாலையும் புலம்பும் முந்து_உறுத்தே – நற் 89/11
முந்து வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 223/5
பெரும் தண் வாடையின் முந்து வந்தனனே – ஐங் 252/5
முந்து வினை எதிர்வர பெறுதல் காணியர் – பதி 42/17
முந்து யாம் கூறிய ஐந்தனுள்ளும் – பரி 13/17
முந்து விளை யாணர் நாள் புதிது உண்-மார் – புறம் 168/7
வாய் மடித்து உரறி நீ முந்து என்னானே – புறம் 298/5
சொல்லா வேண்டா தோன்றல் முந்து அறிந்த – புறம் 361/21

மேல்


முந்து_உறுத்தே (1)

புன்கண் மாலையும் புலம்பும் முந்து_உறுத்தே – நற் 89/11

மேல்


முந்துற (4)

ஒண் சுடர் விளக்கம் முந்துற மடையொடு – மது 607
ஊறு நிரம்பிய ஆறு அவர் முந்துற
நும்மின் நெஞ்சத்து அவலம் வீட – மலை 284,285
எம் மனை முந்துற தருமோ – அகம் 195/18
முடி உடை கரும் தலை முந்துற ஏந்தி – சிலப்.வஞ்சி 26/236

மேல்


முந்துறல் (1)

முந்துறல் விருப்பொடு முறை மறந்து அணிந்தவர் – பரி 20/22

மேல்


முந்துறவே (1)

வெம் திறல் வெள் வேல் விடலை முந்துறவே – ஐங் 393/5

மேல்


முந்துறீஇ (2)

கொழுந்து முந்துறீஇ குரவு அரும்பினவே – நற் 224/3
நெறி அறி செறி குறி புரி திரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇ
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக – கலி 39/47,48

மேல்


முந்துறுத்து (4)

நோய் முந்துறுத்து நொதுமல் மொழியல் நின் – அகம் 39/4
ஏறு முந்துறுத்து சால் பதம் குவைஇ – அகம் 249/7
தொழு_தகு மெய்யை அழிவு முந்துறுத்து
பன் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றலின் – அகம் 310/3,4
பற்றா_மாக்களின் பரிவு முந்துறுத்து
கூவை துற்ற நால் கால் பந்தர் – புறம் 29/18,19

மேல்


முந்துறுத்தே (3)

காலை அன்ன காலை முந்துறுத்தே – ஐங் 116/4
பெரும் கையற்ற என் புலம்பு முந்துறுத்தே – புறம் 210/15
எழு-மதி நெஞ்சே துணிபு முந்துறுத்தே – புறம் 237/20

மேல்


முந்துறுதல் (1)

யாம் முந்துறுதல் செல்லேம் ஆயிடை – அகம் 261/11

மேல்


முந்துறுமே (1)

ஏமம் ஆக தான் முந்துறுமே – புறம் 178/11

மேல்


முந்தூழ் (2)

முந்தூழ் வேலிய மலை கிழவோற்கே – குறு 239/6
முந்தூழ் ஆய் மலர் உதிர காந்தள் – அகம் 78/8

மேல்


முந்தை (9)

முந்தை யாமம் சென்ற பின்றை – மது 620
தேர் வண் மலையன் முந்தை பேர் இசை – நற் 100/9
முந்தை இருந்து நட்டோர் கொடுப்பின் – நற் 355/6
முந்தை இருந்து மகன் செய்த நோய் தலை – கலி 83/29
வந்து அடி பொருந்தி முந்தை நிற்பின் – புறம் 10/5
முந்தை பிறப்பில் பைம்_தொடி கணவனொடு – சிலப்.புகார் 0/46
முந்தை நில்லா முனிவு இகந்தனனா – சிலப்.மது 16/76
முது மறை தேர் நாரதனார் முந்தை முறை நரம்பு உளர்வார் – சிலப்.மது 17/108
முந்தை பிறப்பில் பைம்_தொடி கணவன் – சிலப்.மது 23/152

மேல்


முந்தைய (1)

முந்தைய கண்டும் எழுகல்லாத என் முன்னர் – கலி 84/29

மேல்


முந்நால் (1)

முந்நால் திங்கள் நிறை பொறுத்து அசைஇ – குறு 287/3

மேல்


முந்நீர் (42)

இருள் நிற முந்நீர் வளைஇய உலகத்து – திரு 293
முந்நீர் வண்ணன் பிறங்கடை அ நீர் – பெரும் 30
குண கடல் வரைப்பின் முந்நீர் நாப்பண் – பெரும் 441
ஒலி முந்நீர் வரம்பு ஆக – மது 2
வான் இயைந்த இரு முந்நீர்
பேஎம் நிலைஇய இரும் பௌவத்து – மது 75,76
கரை பொருது இரங்கும் கனை இரு முந்நீர்
திரை இடு மணலினும் பலரே உரை செல – மது 235,236
மா கால் எடுத்த முந்நீர் போல – மது 361
கரை பொருது இரங்கும் முந்நீர் போல – மது 425
முந்நீர் நாப்பண் ஞாயிறு போலவும் – மது 768
முந்நீர் மீமிசை பலர் தொழ தோன்றி – நற் 283/6
விலங்கு இரு முந்நீர் காலின் செல்லார் – குறு 130/2
இரு முந்நீர் துருத்தியுள் – பதி 20/2
வெண் திரை முந்நீர் வளைஇய உலகத்து – பதி 31/21
கொள குறைபடாமையின் முந்நீர் அனையை – பதி 90/16
திரு மணி திரை பாடு அவிந்த முந்நீர்
வரு மழை இரும் சூல் மூன்றும் புரையும் மா மெய் – பரி 4/6,7
திகழ் ஒளி முந்நீர் கடைந்த அ-கால் வெற்பு – பரி 23/70
இரு முந்நீர் வையம் பிடித்து என்னை யான் ஊர்க்கு – பரி 24/94
நீள் இரு முந்நீர் வளி கலன் வௌவலின் – கலி 5/6
மாசு இல் வான் முந்நீர் பரந்த தொல் நிலம் – கலி 103/77
பொங்கு இரு முந்நீர் அகம் எல்லாம் நோக்கினை – கலி 144/17
பிறங்கு இரு முந்நீர் வெறு மணல் ஆக – கலி 144/46
திரை தரும் முந்நீர் வளாஅகம் எல்லாம் – கலி 146/28
முந்நீர் மண்டிலம் ஆதி ஆற்றா – அகம் 104/5
முந்நீர் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இமயத்து – அகம் 127/4
அணங்கு உடை முந்நீர் பரந்த செறுவின் – அகம் 207/1
செரு செய் முன்பொடு முந்நீர் முற்றி – அகம் 212/18
முழங்கு இரு முந்நீர் திரையினும் பலவே – அகம் 338/21
விரி திரை முந்நீர் மண் திணி கிடக்கை – அகம் 379/6
பாடு எழுந்து இரங்கு முந்நீர்
நீடு இரும் பெண்ணை நம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 400/25,26
முந்நீர் விழவின் நெடியோன் – புறம் 9/10
களிறே முந்நீர் வழங்கு நாவாய் போலவும் – புறம் 13/5
முழங்கு முந்நீர் முழுவதும் வளைஇ – புறம் 18/1
இரு முந்நீர் குட்டமும் – புறம் 20/1
மு நீர் உண்டு முந்நீர் பாயும் – புறம் 24/16
நளி இரு முந்நீர் ஏணி ஆக – புறம் 35/1
முந்நீர் நாப்பண் திமில் சுடர் போல – புறம் 60/1
நளி இரு முந்நீர் நாவாய் ஓட்டி – புறம் 66/1
முந்நீர் ஏணி விறல் கெழு மூவரை – புறம் 137/2
திரை பொரு முந்நீர் கரை நணி செலினும் – புறம் 154/1
கரை பொரு முந்நீர் திமிலின் போழ்ந்து அவர் – புறம் 303/7
முந்நீர் வரைப்பு_அகம் முழுது உடன் துறந்தே – புறம் 363/18
நினதே முந்நீர் உடுத்த இ வியன் உலகு அறிய – புறம் 382/17

மேல்


முந்நீரினுள் (1)

முந்நீரினுள் புக்கு மூவா கடம்பு எறிந்தான் – சிலப்.மது 17/127

மேல்


முந்நூலா (1)

முந்நூலா கொள்வானும் போன்ம் – கலி 103/31

மேல்


முந்நூறு (2)

முந்நூறு ஊர்த்தே தண் பறம்பு நன் நாடு – புறம் 110/3
முந்நூறு ஊரும் பரிசிலர் பெற்றனர் – புறம் 110/4

மேல்


முப்பத்து (2)

முப்பத்து_இரு வகை ஓமாலிகையினும் – சிலப்.புகார் 6/77
பிறங்கிய முத்தரை முப்பத்து_இரு காழ் – சிலப்.புகார் 6/87

மேல்


முப்பத்து_இரு (2)

முப்பத்து_இரு வகை ஓமாலிகையினும் – சிலப்.புகார் 6/77
பிறங்கிய முத்தரை முப்பத்து_இரு காழ் – சிலப்.புகார் 6/87

மேல்


மும் (2)

வந்தனை மும் முறை மலை வலம் செய்தால் – சிலப்.மது 11/107
வல_முறை மும் முறை வாரா அலமந்து – சிலப்.மது 21/44

மேல்


மும்மை (1)

தெரி மாண் தமிழ் மும்மை தென்னம்பொருப்பன் – பரி 26/1

மேல்


முய (1)

முய பிடி செவியின் அன்ன பாசடை – நற் 230/1

மேல்


முயக்கத்து (4)

கொல் பிணி திருகிய மார்பு கவர் முயக்கத்து
பொழுது கொள் மரபின் மென் பிணி அவிழ – பதி 50/20,21
முயக்குக்கு செவ்வி முலையும் முயக்கத்து
நீரும் அவட்கு துணை கண்ணின் நீர் விட்டோய் – பரி 24/43,44
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கத்து
ஓர்_உயிர்_மாக்களும் புலம்புவர் மாதோ – அகம் 305/7,8
பங்குனி முயக்கத்து பனி அரசு யாண்டு உளன் – சிலப்.மது 14/112

மேல்


முயக்கத்தை (1)

மாண் இழை மட நல்லார் முயக்கத்தை நின் மார்பில் – கலி 79/13

மேல்


முயக்கம் (10)

மெய் தோய் முயக்கம் காணா ஊங்கே – நற் 199/11
கை கவர் முயக்கம் மெய் உற திருகி – நற் 240/3
மொய் வளம் பூத்த முயக்கம் யாம் கைப்படுத்தேம் – பரி 18/18
புணர்ந்தவர் முயக்கம் போல் புரிவு உற்ற கொடியொடும் – கலி 32/12
நனவினான் வேறு ஆகும் வேளா முயக்கம்
மனை வரின் பெற்று உவந்து மற்று எம் தோள் வாட – கலி 68/21,22
தீரா முயக்கம் பெறுநர் புலப்பவர் – கலி 71/22
மெய் புகுவு அன்ன கை கவர் முயக்கம்
அவரும் பெறுகுவர்-மன்னே நயவர – அகம் 11/10,11
தோள்_இடை முயக்கம் நீயும் வெய்யை – அகம் 112/10
பங்குனி முயக்கம் கழிந்த வழி நாள் – அகம் 137/9
துனி தீர் முயக்கம் பெற்றோள் போல – அகம் 144/10

மேல்


முயக்கமும் (1)

வண்டு இடை படாஅ முயக்கமும்
தண்டா காதலும் தலை நாள் போன்மே – அகம் 332/14,15

மேல்


முயக்கில் (1)

முகை மலர்ந்து அன்ன முயக்கில் தகை இன்றே – கலி 78/26

மேல்


முயக்கின் (1)

மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கின்
மிகுதி கண்டன்றோ இலெனே நீ நின் – அகம் 379/15,16

மேல்


முயக்கினும் (1)

மெய் உற விரும்பிய கை கவர் முயக்கினும்
இனிய மன்ற தாமே – ஐங் 337/2,3

மேல்


முயக்கு (5)

மார்பு உறு முயக்கு இடை ஞெமிர்ந்த சோர் குழை – நற் 20/9
அரும் பொருட்கு அகன்ற காதலர் முயக்கு எதிர்ந்து – நற் 333/7
எனைத்து என்று எண்ணுகோ முயக்கு இடை மலைவே – குறு 237/7
ஒல்லா முயக்கு இடை குழைக என் தாரே – புறம் 73/14
முயக்கு இடை ஈயாது மொய்த்தன பருந்தே – புறம் 288/9

மேல்


முயக்குக்கு (1)

முயக்குக்கு செவ்வி முலையும் முயக்கத்து – பரி 24/43

மேல்


முயங்க (6)

பெயர்த்தனென் முயங்க யான் வியர்த்தனென் என்றனள் – குறு 84/1
அன்னை முயங்க துயில் இன்னாதே – குறு 353/7
நீ இனிது முயங்க வந்தனர் – ஐங் 353/3
மயங்கு மலர் அகலம் நீ இனிது முயங்க
வருவர் வாழி தோழி – ஐங் 465/3,4
பெரும் தோள் நலம் வர யாமும் முயங்க
ஏ-மதி வலவ தேரே – ஐங் 485/2,3
அரும் பெறல் புதல்வனை முயங்க காணவும் – கலி 75/28

மேல்


முயங்கல் (12)

முயங்கல் பெறுகுவன் அல்லன் – நற் 119/10
முயங்கல் விருப்பொடு குறுகினேம் ஆக – நற் 250/6
சுணங்கு அணி வன முலை முயங்கல் உள்ளி – நற் 319/9
மயங்கு மலர் கோதை நன் மார்பு முயங்கல்
இனிது-மன் வாழி தோழி மா இதழ் – குறு 339/4,5
முயங்கல் விடாஅல் இவை என மயங்கி – அகம் 26/9
வீங்க முயங்கல் யாம் வேண்டினமே – அகம் 26/15
முயங்கல் விருப்பொடு முகம் புதை திறப்ப – அகம் 86/23
முயங்கல் இயைவது-மன்னோ தோழி – அகம் 242/17
முயங்கல் இயையாது ஆயினும் என்றும் – அகம் 338/10
திருகுபு முயங்கல் இன்றி அவண் நீடார் – அகம் 399/5
அடு தோள் முயங்கல் அவை நாணுவலே – புறம் 83/3
முயங்கல் ஆன்றிசின் யானே பொலம் தேர் – புறம் 151/7

மேல்


முயங்கலளே (1)

குழைந்த கோதை கொடி முயங்கலளே – நற் 20/11

மேல்


முயங்கலின் (2)

ஆகம் அடைய முயங்கலின் அ வழி – குறி 186
நல் எழில் மார்பன் முயங்கலின்
அல்லல் தீர்ந்தன்று ஆய்_இழை பண்பே – கலி 146/54,55

மேல்


முயங்கலும் (1)

மெல் இழை குழைய முயங்கலும்
இல் உய்த்து நடுதலும் கடியாதோளே – குறு 361/5,6

மேல்


முயங்கலேன் (1)

இற்றா அறியின் முயங்கலேன் மற்று என்னை – கலி 144/65

மேல்


முயங்கற்கு (2)

சென்று நாம் முயங்கற்கு அரும் காட்சியமே – குறு 305/3
முயங்கற்கு ஒத்தனை-மன்னே வயங்கு மொழி – புறம் 151/9

மேல்


முயங்கற்கும் (1)

முறியினும் வாய்வது முயங்கற்கும் இனிதே – குறு 62/5

மேல்


முயங்கன்மோ (1)

முயங்கன்மோ தெய்ய நின் மார்பு சிதைப்பதுவே – ஐங் 65/4

மேல்


முயங்காது (1)

முயங்காது கழிந்த நாள் இவள் – ஐங் 220/4

மேல்


முயங்கார் (1)

சேரி வரினும் ஆர முயங்கார்
ஏதிலாளர் சுடலை போல – குறு 231/2,3

மேல்


முயங்கி (26)

ஓம்பினர் தழீஇ தாம் புணர்ந்து முயங்கி
தாது அணி தாமரை போது பிடித்து ஆங்கு – மது 462,463
நுண் பூண் ஆகம் வடு கொள முயங்கி
மாய பொய் பல கூட்டி கவவு கரந்து – மது 569,570
சுணங்கு அணி ஆகம் அடைய முயங்கி
வீங்கு உவர் கவவின் நீங்கல் செல்லேம் – நற் 52/4,5
சென்ற காதலர் வந்து இனிது முயங்கி
பிரியாது ஒரு வழி உறையினும் பெரிது அழிந்து – நற் 174/5,6
நன் மார்பு அடைய முயங்கி மென்மெல – நற் 182/6
இழை அணி ஆகம் வடு கொள முயங்கி
உழையீர் ஆகவும் பனிப்போள் தமியே – நற் 229/7,8
சீர் கெழு வியல் நகர் வருவனள் முயங்கி
நீர் அலை கலைஇய ஈர் இதழ் தொடையல் – நற் 339/6,7
வெம் முலை அடைய முயங்கி நம் வயின் – ஐங் 39/2
தெரி இழை தெளிர்ப்ப முயங்கி
பிரியலம் என்கமோ எழுகமோ தெய்யோ – ஐங் 235/3,4
புதல்வன் கவைஇய தாய் புறம் முயங்கி
நசையினன் வதிந்த கிடக்கை பாணர் – ஐங் 402/1,2
நன்றா நட்ட அவன் நன் மார்பு முயங்கி
ஒன்றா நட்டவன் உறு வரை மார்பின் – பரி 4/16,17
வாங்கி முயங்கி வய பிடி கால்கோத்து – பரி 10/51
தாரின் வாய் கொண்டு முயங்கி பிடி மாண்டு – கலி 95/15
முயங்கி பொதிவேம் முயங்கி பொதிவேம் – கலி 106/34
முயங்கி பொதிவேம் முயங்கி பொதிவேம் – கலி 106/34
முலை வேதின் ஒற்றி முயங்கி பொதிவேம் – கலி 106/35
கலந்து ஆங்கே என் கவின் பெற முயங்கி
புலம்பல் ஓம்பு என அளிப்பான் போலவும் – கலி 128/12,13
பைய முயங்கி_உழி – கலி 144/36
நடுங்கு அஞர் தீர முயங்கி நெருநல் – அகம் 62/11
நல் அகம் வடு கொள முயங்கி நீ வந்து – அகம் 100/3
உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து – அகம் 102/14
பெரும் தோள் அடைய முயங்கி நீடு நினைந்து – அகம் 150/5
ஒன்றுபடு கொள்கையொடு ஓராங்கு முயங்கி
இன்றே இவணம் ஆகி நாளை – அகம் 225/3,4
அணி கவின் வளர முயங்கி நெஞ்சம் – அகம் 313/2
இரவின் வந்து எம் இடை முலை முயங்கி
துனி கண் அகல வளைஇ கங்குலின் – அகம் 328/5,6
வரை மருள் மார்பின் அளிப்பனன் முயங்கி
மனை கொண்டு புக்கனன் நெடுந்தகை – அகம் 384/12,13

மேல்


முயங்கி_உழி (1)

பைய முயங்கி_உழி
அளிய என் உள்ளத்து உயவு தேர் ஊர்ந்து – கலி 144/36,37

மேல்


முயங்கிய (5)

முயங்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே – குறு 393/2
பைய முயங்கிய அ ஞான்று அவை எல்லாம் – கலி 19/2
முயங்கிய நல்லார் முலை இடை மூழ்கி – கலி 92/3
உயங்கு சாய் சிறுபுறம் முயங்கிய பின்னே – அகம் 19/19
நின் நல தகுவியை முயங்கிய மார்பே – அகம் 196/13

மேல்


முயங்கியவர் (1)

பொலம் தொடி தெளிர்ப்ப முயங்கியவர்
நலம் கொண்டு துறப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 24/4,5

மேல்


முயங்கியும் (1)

போழ்து இடைப்படாஅமல் முயங்கியும் அமையார் என் – கலி 4/10

மேல்


முயங்கியோயே (1)

மாண் முலை அடைய முயங்கியோயே – ஐங் 418/4

மேல்


முயங்கினம் (1)

அணி முலை ஆகம் முயங்கினம் செலினே – குறு 274/8

மேல்


முயங்கினள் (7)

போது ஆர் கூந்தல் முயங்கினள் எம்மே – ஐங் 417/4
முயங்கினள் முத்தினள் நோக்கி நினைந்தே – கலி 82/17
முயங்கினள் வதியும்-மன்னே இனியே – அகம் 17/5
தொடி கண் வடு கொள முயங்கினள்
வடிப்பு உறு நரம்பின் தீவிய மொழிந்தே – அகம் 142/25,26
நோய் அசா வீட முயங்கினள் வாய்மொழி – அகம் 162/16
அரு மகளே என முயங்கினள் அழுமே – அகம் 165/13
துஞ்சு ஊர் யாமத்து முயங்கினள் பெயர்வோள் – அகம் 198/11

மேல்


முயங்கினள்-மன்னே (1)

பல் கால் முயங்கினள்-மன்னே அன்னோ – அகம் 49/9

மேல்


முயங்கினன் (2)

முயங்கினன் செலினே அலர்ந்தன்று-மன்னே – குறு 294/4
முலை இடை வாங்கி முயங்கினன் நீத்த – கலி 147/24

மேல்


முயங்கினேன் (1)

முயங்கினேன் அல்லனோ யானே மயங்கி – புறம் 19/7

மேல்


முயங்கினை (1)

பொய்த்து ஒரு_கால் எம்மை முயங்கினை சென்றீமோ – கலி 64/28

மேல்


முயங்கு (5)

பொய் பொரு கயமுனி முயங்கு கை கடுப்ப – மலை 107
முயங்கு என கலுழ்ந்த இ ஊர் – நற் 239/11
முலையும் மார்பும் முயங்கு அணி மயங்க – பரி 6/20
மக முயங்கு மந்தி வரை_வரை பாய – பரி 15/38
முயங்கு நின் முள் எயிறு_உண்கும் எவன்-கொலோ – கலி 112/20

மேல்


முயங்கு-தொறும் (3)

இன் உயிர் குழைய முயங்கு-தொறும் மெய் மலிந்து – அகம் 22/18
முயங்கு-தொறும் முயங்கு-தொறும் உயங்க முகந்து கொண்டு – அகம் 328/10
முயங்கு-தொறும் முயங்கு-தொறும் உயங்க முகந்து கொண்டு – அகம் 328/10

மேல்


முயங்கு-மதி (1)

முயங்கு-மதி பெரும மயங்கினள் பெரிதே – ஐங் 160/5

மேல்


முயங்குகம் (4)

தீது இல் நிலைமை முயங்குகம் பலவே – குறு 368/8
நோய் அசா வீட முயங்குகம் பலவே – அகம் 47/19
முயங்குகம் சென்மோ நெஞ்சே வரி நுதல் – அகம் 93/16
வாராய் தோழி முயங்குகம் பலவே – அகம் 285/15

மேல்


முயங்குதி (2)

வெய்யை போல முயங்குதி முனை எழ – நற் 260/5
நீ இனிது முயங்குதி காதலோயே – ஐங் 148/3

மேல்


முயங்கும் (5)

அனை மெல்லியல் யான் முயங்கும்_காலே – குறு 70/5
உயங்கு-தொறும் முயங்கும் அறன் இல் யாயே – குறு 244/6
இடை முலை கோதை குழைய முயங்கும்
முறை நாள் கழிதல் உறாஅமை காண்டை – கலி 12/13,14
வௌவினன் முயங்கும் மாத்திரம் வா என – கலி 47/22
ஒன்றி முயங்கும் என்று என் பின் வருதிர் மற்று ஆங்கே – கலி 143/17

மேல்


முயங்கும்_காலே (1)

அனை மெல்லியல் யான் முயங்கும்_காலே – குறு 70/5

மேல்


முயங்குவேம் (1)

போதர் அகடு ஆர புல்லி முயங்குவேம்
துகள் தபு காட்சி அவையத்தார் ஓலை – கலி 94/41,42

மேல்


முயங்கேம் (1)

அடைய முயங்கேம் ஆயின் யாமும் – அகம் 218/16

மேல்


முயல் (20)

நெடும் செவி குறு முயல் போக்கு அற வளைஇ – பெரும் 115
எல்லு முயல் எறிந்த வேட்டுவன் சுவல – நற் 59/3
முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசை கத நாய் – நற் 252/10
நறும் பூ புறவின் ஒடுங்கு முயல் இரியும் – ஐங் 421/2
முனிவு இன்றி முயல் பொருட்கு இறத்தி நீ என கேட்பின் – கலி 10/12
இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும் – அகம் 140/11
குறு முயல் மறு நிறம் கிளர மதி நிறைந்து – அகம் 141/7
குறு விழி கண்ண கூரல் அம் குறு முயல்
முடந்தை வரகின் வீங்கு பீள் அருந்துபு – அகம் 284/2,3
கடுங்கண் ஆடவர் ஏ முயல் கிடக்கை – அகம் 365/7
முயல் பறழ் உகளும் முல்லை அம் புறவில் – அகம் 384/5
மடி விடு வீளை வெரீஇ குறு முயல்
மன்ற இரும் புதல் ஒளிக்கும் – அகம் 394/14,15
குறு முயல் கொழும் சூடு கிழித்த ஒக்கலொடு – புறம் 34/11
முயல் சுட்ட ஆயினும் தருகுவேம் புகுதந்து – புறம் 319/8
பெரும் கண் குறு முயல் கரும் கலன் உடைய – புறம் 322/5
முயல் வந்து கறிக்கும் முன்றில் – புறம் 328/15
கரும் பிடர் தலைய பெரும் செவி குறு முயல்
உள்ளூர் குறும் புதல் துள்ளுவன உகளும் – புறம் 333/3,4
தூ மயிர் குறும் தாள் நெடும் செவி குறு முயல்
புன் தலை சிறாஅர் மன்றத்து ஆர்ப்பின் – புறம் 334/2,3
குறும் கோல் எறிந்த நெடும் செவி குறு முயல்
நெடு நீர் பரப்பின் வாளையொடு உகளுந்து – புறம் 339/4,5
அம் கண் குறு முயல் வெருவ அயல – புறம் 384/5
கரு முகில் சுமந்து குறு முயல் ஒழித்து-ஆங்கு – சிலப்.புகார் 5/204

மேல்


முயல்ப (1)

கதவம் முயறலும் முயல்ப அதாஅன்று – அகம் 356/15

மேல்


முயல்வாரை (1)

புரை தவ பயன் நோக்கார் தம் ஆக்கம் முயல்வாரை
வரைவு இன்றி செறும் பொழுதில் கண்ணோடாது உயிர் வௌவும் – கலி 8/15,16

மேல்


முயல்வு (2)

தோற்றம் சால் தொகு பொருள் முயறி-மன் முயல்வு அளவை – கலி 17/10
பகை அறு பய வினை முயறி-மன் முயல்வு அளவை – கலி 17/14

மேல்


முயலவும் (1)

தவ்வென மறப்பரோ மற்றே முயலவும்
சுரம் பல விலங்கிய அரும் பொருள் – குறு 59/4,5

மேல்


முயலா (1)

தமக்கு என முயலா நோன் தாள் – புறம் 182/8

மேல்


முயலி (1)

செல்லிய முயலி பாஅய சிறகர் – ஐங் 378/1

மேல்


முயலின் (3)

புறங்காலின் போக இறைப்பேன் முயலின்
அறம் புணை ஆகலும் உண்டு – கலி 144/47,48
குறு முயலின் குழை சூட்டொடு – புறம் 395/3
குறு முயலின் நிணம் பெய்தந்த – புறம் 396/17

மேல்


முயலுநர் (2)

முயலுநர் முற்றா ஏற்று அரு நெடும் சிமை – அகம் 322/13
பிறர்க்கு என முயலுநர் உண்மையானே – புறம் 182/9

மேல்


முயலும் (6)

அழிவு இலர் முயலும் ஆர்வ மாக்கள் – நற் 9/1
பிறர்க்கு என முயலும் பேர் அருள் நெஞ்சமொடு – நற் 186/8
நல் எருது முயலும் அளறு போகு விழுமத்து – பதி 27/13
என் குறை புறனிலை முயலும்
அண்கணாளனை நகுகம் யாமே – அகம் 32/20,21
செழும் கோள் பெண்ணை பழம் தொட முயலும்
வைகல் யாணர் நன் நாட்டு பொருநன் – புறம் 61/11,12
பசித்து பணை முயலும் யானை போல – புறம் 80/7

மேல்


முயற்சி (1)

பகை வெம் காதலர் திறை தரு முயற்சி
மென் தோள் ஆய் கவின் மறைய – ஐங் 452/3,4

மேல்


முயறல் (2)

உரவு களிறு போல் வந்து இரவு கதவு முயறல்
கேளேம் அல்லேம் கேட்டனெம் பெரும – குறு 244/2,3
அரும் தவம் முயறல் ஆற்றாதேமே – ஐங் 111/5

மேல்


முயறலும் (1)

கதவம் முயறலும் முயல்ப அதாஅன்று – அகம் 356/15

மேல்


முயறி-மன் (2)

தோற்றம் சால் தொகு பொருள் முயறி-மன் முயல்வு அளவை – கலி 17/10
பகை அறு பய வினை முயறி-மன் முயல்வு அளவை – கலி 17/14

மேல்


முயன்ற (1)

துணையதின் முயன்ற தீம் கண் நுங்கின் – நற் 392/4

மேல்


முயன்றவர் (1)

முன் ஒன்று தமக்கு ஆற்றி முயன்றவர் இறுதி_கண் – கலி 34/4

மேல்


முயன்று (10)

அம் நுண் அவிர் புகை கமழ கை முயன்று
ஞெலி_கோல் கொண்ட பெரு விறல் ஞெகிழி – பெரும் 177,178
முதுக்குறை குரீஇ முயன்று செய் குடம்பை – நற் 366/9
முன்னிய தேஎத்து முயன்று செய் பொருளே – கலி 7/21
ஒருங்கு முயன்று எடுத்த நனை வாய் நெடும் கோடு – அகம் 81/4
சிறு புன் சிதலை சேண் முயன்று எடுத்த – அகம் 149/1
முன் முயன்று அரிதினின் முடித்த வேள்வி – அகம் 220/6
பொய் வலாளர் முயன்று செய் பெரும் பொருள் – அகம் 229/8
நுண் பல சிதலை அரிது முயன்று எடுத்த – புறம் 51/9
எலி முயன்று அனையர் ஆகி உள்ள தம் – புறம் 190/3
பிறந்த யாக்கை பிறப்பு அற முயன்று
துறந்தோர்-தம் முன் துறவி எய்தவும் – சிலப்.வஞ்சி 27/94,95

மேல்


முயன்றோர் (1)

அடங்கு அரும் தோற்றத்து அரும் தவம் முயன்றோர் தம் – கலி 138/30

மேல்


முயால் (1)

திங்களுள் தோன்றி இருந்த குறு முயால்
எம் கேள் இதன் அகத்து உள்_வழி காட்டீமோ – கலி 144/18,19

மேல்


முயிறு (2)

பழன பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை – நற் 180/1
பழன பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை – ஐங் 99/1

மேல்


முரச்சி (1)

முரசு செய முரச்சி களிறு பல பூட்டி – பதி 44/16

மேல்


முரச (1)

காலை முரச கனை குரல் ஓதையும் – சிலப்.மது 13/140

மேல்


முரசம் (37)

இன் இசைய முரசம் முழங்க – மது 80
படு கண் முரசம் காலை இயம்ப – மது 232
இன் இசை முரசம் இடை புலத்து ஒழிய – மது 349
மா கண் முரசம் ஓவு இல கறங்க – மது 733
பேய் கண் அன்ன பிளிறு கடி முரசம்
மா கண் அகல் அறை அதிர்வன முழங்க – பட் 236,237
தழங்கு குரல் முரசம் காலை இயம்ப – ஐங் 448/1
மண்_உறு முரசம் கண் பெயர்த்து இயவர் – பதி 19/7
போர்ப்பு_உறு முரசம் கறங்க ஆர்ப்பு சிறந்து – பதி 21/18
மோகூர் மன்னன் முரசம் கொண்டு – பதி 44/14
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 49/14
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 54/13
வலம் படு முரசம் துவைப்ப வாள் உயர்த்து – பதி 56/4
கடும் சிலை கடவும் தழங்கு குரல் முரசம்
அகல் இரு விசும்பின் ஆகத்து அதிர – பதி 68/3,4
கடல் போல் தானை கடும் குரல் முரசம்
கால் உறு கடலின் கடிய உரற – பதி 69/3,4
எடுத்து எறிந்த விறல் முரசம்
கார் மழையின் கடிது முழங்க – பதி 80/3,4
போர்ப்பு_உறு முரசம் கண் அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 84/2
கண் வேட்டனவே முரசம் கண் உற்று – பதி 92/8
ஏமம் என்று இரங்கும் நின் எறி முரசம் அ முரசின் – கலி 99/14
இரங்கு இசை முரசம் ஒழிய பரந்து அவர் – அகம் 116/17
இமிழ் இசை முரசம் பொரு_களத்து ஒழிய – அகம் 246/11
இன் இசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இரங்க – அகம் 251/9
ஆடு கொள் முரசம் இழுமென முழங்க – அகம் 334/2
இடி உமிழ் முரசம் பொரு_களத்து இயம்ப – அகம் 354/2
ஏம முரசம் இழுமென முழங்க – புறம் 3/3
பிணி உறு முரசம் கொண்ட_காலை – புறம் 25/7
குருதி வேட்கை உரு கெழு முரசம்
மண்ணி வாரா அளவை எண்ணெய் – புறம் 50/5,6
இமிழ் குரல் முரசம் மூன்று உடன் ஆளும் – புறம் 58/12
விசித்து வினை மாண்ட மயிர் கண் முரசம்
பொறுக்குநர் இன்மையின் இருந்து விளிந்தனவே – புறம் 63/7,8
திண் பிணி முரசம் இழுமென முழங்க – புறம் 93/1
திண் பிணி முரசம் இடை புலத்து இரங்க – புறம் 288/4
பலி பெறு முரசம் பாசறை சிலைப்ப – புறம் 362/3
விழு கடிப்பு அறைந்த முழு குரல் முரசம்
ஒழுக்கு உடை மருங்கின் ஒரு மொழித்து ஆக – புறம் 366/1,2
வச்சிர கோட்டத்து மணம் கெழு முரசம்
கச்சை யானை பிடர்த்தலை ஏற்றி – சிலப்.புகார் 5/141,142
காலை முரசம் கனை குரல் இயம்ப – சிலப்.மது 14/14
காலை முரசம் கனை குரல் இயம்பும் ஆகலின் – சிலப்.மது 17/6
காலை முரசம் கடைமுகத்து எழுதலும் – சிலப்.வஞ்சி 26/53
இடி குரல் முரசம் இழுமென் பாண்டில் – சிலப்.வஞ்சி 26/194

மேல்


முரசமும் (1)

வழங்கு குரல் முரசமும் மடிந்த மா நகர் – சிலப்.மது 22/150

மேல்


முரசமொடு (11)

உரம் தலைக்கொண்ட உரும் இடி முரசமொடு
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி அகவ – திரு 121,122
இடி இசை முரசமொடு ஒன்றுமொழிந்து ஒன்னார் – பதி 66/4
கண் அதிர்பு முழங்கும் கடும் குரல் முரசமொடு
கால் கிளர்ந்து அன்ன ஊர்தி கால் முளை – பதி 91/5,6
தழங்கு குரல் முரசமொடு முழங்கும் யாமத்து – அகம் 24/15
அரும் சமம் சிதைய தாக்கி முரசமொடு
ஒருங்கு அகப்படேஎன் ஆயின் பொருந்திய – புறம் 72/8,9
விசி பிணி முரசமொடு மண் பல தந்த – புறம் 179/4
உரும் உரற்று அன்ன உட்குவரு முரசமொடு
செரு மேம்படூஉம் வென்றியர் எனாஅ – புறம் 197/5,6
இரங்கு குரல் முரசமொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப – புறம் 397/5
புள் வாய் முரசமொடு பொறி மயிர் வாரணத்து – சிலப்.புகார் 4/77
மயிர் கண் முரசமொடு வான் பலி ஊட்டி – சிலப்.புகார் 5/88
மயிர் கண் முரசமொடு மாதிரம் அதிர – சிலப்.வஞ்சி 26/196

மேல்


முரசின் (36)

இன் இசை முரசின் சுடர் பூண் சேஎய் – குறி 51
இன் இசை முரசின் இரங்கி மன்னர் – நற் 197/10
கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்து_இடித்து – குறு 270/3
குணில் வாய் முரசின் இரங்கும் துறைவன் – குறு 328/3
வென்று எறி முரசின் நன் பல முழங்கி – குறு 380/2
மண்_உறு முரசின் வேந்து தொழில் விடினே – ஐங் 443/5
உரும் உறழ்பு இரங்கும் முரசின் பெரு மலை – பதி 25/10
கார் இடி உருமின் உரறு முரசின்
கால் வழங்கு ஆர் எயில் கருதின் – பதி 33/10,11
வலம் படு முரசின் வாய் வாள் கொற்றத்து – பதி 64/1
வலம் படு முரசின் இலங்குவன விழூஉம் – பதி 78/1
உரும் என முழங்கும் முரசின்
பெரு நல் யானை இறை கிழவோயே – பதி 90/56,57
வலன் இரங்கு முரசின் தென்னவர் உள்ளிய – பரி 7/6
மன்றல் கலந்த மணி முரசின் ஆர்ப்பு எழ – பரி 8/30
ஊழ்_உற முரசின் ஒலி செய்வோரும் – பரி 19/45
ஏமம் என்று இரங்கும் நின் எறி முரசம் அ முரசின்
ஏமத்து இகந்தாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/14,15
உரும் உறழ் முரசின் தென்னவற்கு – கலி 104/79
இன் இசை முரசின் பொருப்பன் மன்னி – கலி 105/72
வலம் படு முரசின் சேரலாதன் – அகம் 127/3
வென்று எறி முரசின் விறல் போர் சோழர் – அகம் 137/5
போர்ப்பு_உறு முரசின் இரங்கி முறை புரிந்து – அகம் 188/3
தமிழ் அகப்படுத்த இமிழ் இசை முரசின்
வருநர் வரையா பெருநாள் இருக்கை – அகம் 227/14,15
இன் இசை முரசின் இரங்கி ஒன்னார் – அகம் 312/10
ஆடு கொள் முரசின் அடு போர் செழியன் – அகம் 335/10
பண் அமை முரசின் கண் அதிர்ந்து அன்ன – அகம் 347/5
இடி என முழங்கும் முரசின்
வரையா ஈகை குடவர் கோவே – புறம் 17/39,40
வலன் இரங்கு முரசின் வாய் வாள் வளவன் – புறம் 60/10
இமிழ் குரல் முரசின் எழுவரொடு முரணி – புறம் 99/9
நளி கொள் முரசின் மூவிரும் முற்றினும் – புறம் 109/2
வென்று எறி முரசின் வேந்தர் எம் – புறம் 112/4
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை – புறம் 137/1
குணில் பாய் முரசின் இரங்கும் அருவி – புறம் 143/9
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை – புறம் 270/2
வலம் படு முரசின் வெல் போர் வேந்தன் – புறம் 304/9
படு மழை உருமின் இறங்கு முரசின்
கடு மான் வேந்தர் காலை வந்து எம் – புறம் 350/4,5
வென்று எறி முரசின் வேந்தர் என்றும் – புறம் 351/5
பாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தை – புறம் 394/8

மேல்


முரசின (1)

சீர் பெறு கலி மகிழ் இயம்பும் முரசின
வயவர் வேந்தே பரிசிலர் வெறுக்கை – பதி 15/20,21

மேல்


முரசினாய் (1)

யாண்டோரும் தொழுது ஏத்தும் இரங்கு இசை முரசினாய்
ஐயம் தீர்ந்து யார்_கண்ணும் அரும் தவ முதல்வன் போல் – கலி 100/6,7

மேல்


முரசினான் (1)

இரங்கு முரசினான் குன்று – பரி 21/38

மேல்


முரசினோரும் (1)

மயிர் கண் முரசினோரும் முன் – நற் 93/11

மேல்


முரசினோன் (1)

வென்று இரங்கும் விறல் முரசினோன்
என் சிறுமையின் இழித்து நோக்கான் – புறம் 387/19,20

மேல்


முரசு (46)

முரசு முழங்கு தானை மூவரும் கூடி – பொரு 54
முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும் – பெரும் 33
அரசு இருந்து பனிக்கும் முரசு முழங்கு பாசறை – முல் 79
முரசு கொண்டு களம் வேட்ட – மது 129
இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப – மது 672
முரசு அதிர்ந்து அன்ன இன் குரல் ஏற்றொடு – குறி 49
முழவு அதிர முரசு இயம்ப – பட் 157
அரண் தலை மதிலர் ஆகவும் முரசு கொண்டு – நற் 39/8
முரசு முதல் கொளீஇய மாலை விளக்கின் – நற் 58/6
வேந்து அடு மயக்கத்து முரசு அதிர்ந்து அன்ன – நற் 395/5
முரசு பாடு அதிர ஏவி – ஐங் 426/3
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து – ஐங் 450/1
அரசு பகை தணிய முரசு பட சினைஇ – ஐங் 455/1
முரசு முழங்கு நெடு நகர் அரசு துயில் ஈயாது – பதி 12/7
துளங்கு குடி விழு திணை திருத்தி முரசு கொண்டு – பதி 31/13
இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ – பதி 40/3
முரசு உடை பெரும் சமத்து அரசு பட கடந்து – பதி 41/19
முரசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 43/9
முரசு செய முரச்சி களிறு பல பூட்டி – பதி 44/16
முரசு உடை தாயத்து அரசு பல ஓட்டி – பதி 44/20
முரசு கடிப்பு அடைய அரும் துறை போகி – பதி 76/3
வெல் போர் வேந்தர் முரசு கண் போழ்ந்து அவர் – பதி 79/12
இன்னல் இன்னரொடு இடி முரசு இயம்ப – பரி 4/19
முரசு அதிர்பவை போல் முழங்கு இடி பயிற்றி – பரி 22/4
மண முரசு எறிதர – பரி 22/15
முரசு உடை செல்வர் புரவி சூட்டும் – அகம் 156/1
வேலினும் பல் ஊழ் மின்னி முரசு என – அகம் 175/12
உரை செல முரசு வௌவி – புறம் 26/7
முனிவு இல் முற்றத்து இனிது முரசு இயம்ப – புறம் 29/8
முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும் – புறம் 35/4
உரை சால் சிறப்பின் முரசு ஒழிந்தனவே – புறம் 62/9
முரசு கெழு தாயத்து அரசோ தஞ்சம் – புறம் 73/3
முரசு கெழு வேந்தர் அரசு கெழு திருவே – புறம் 75/12
அரவு எறி உருமின் முரசு எழுந்து இயம்ப – புறம் 126/19
முரசு கடிப்பு இகுப்பவும் வால் வளை துவைப்பவும் – புறம் 158/1
நாள் முரசு இரங்கும் இடன் உடை வரைப்பில் நின் – புறம் 161/29
முரசு எழுந்து இரங்கும் முற்றமொடு கரை பொருது – புறம் 174/7
முரசு எழுந்து இரங்கும் தானையோடு தலைச்சென்று – புறம் 211/5
முரசு முழங்கு தானை நும் அரசும் ஓம்பு-மின் – புறம் 301/5
குருதி பலிய முரசு முழக்கு ஆக – புறம் 369/5
இரை முரசு ஆர்க்கும் உரை சால் பாசறை – புறம் 371/12
பிணி முரசு இரங்கும் பீடு கெழு தானை – புறம் 388/14
முரசு இயம்பின முருகு அதிர்ந்தன – சிலப்.புகார் 1/46
முரசு எழுந்து இயம்ப பல்_இயம் ஆர்ப்ப – சிலப்.புகார் 3/125
யானை எருத்தத்து அணி முரசு இரீஇ – சிலப்.மது 23/130
பொருநர் ஆர்ப்பொடு முரசு எழுந்து ஒலிப்ப – சிலப்.வஞ்சி 26/35

மேல்


முரசும் (6)

சிலை தார் முரசும் கறங்க – புறம் 36/12
திண் பிணி முரசும் கண் கிழிந்து உருளவும் – புறம் 229/19
தோடு கொள் முரசும் கிழிந்தன கண்ணே – புறம் 238/8
போர்ப்பு_உறு முரசும் கறங்க – புறம் 241/4
உரு மிசை முழக்கு என முரசும் இசைப்ப – புறம் 373/1
வாளும் குடையும் மயிர் கண் முரசும்
நாளொடு பெயர்ந்து நண்ணார் பெறுக இ – சிலப்.புகார் 5/91,92

மேல்


முரசே (2)

கடும் சின வேந்தே நின் தழங்கு குரல் முரசே – பதி 30/44
தொடி தோள் தென்னவன் கடிப்பு இகு முரசே – சிலப்.மது 17/164

மேல்


முரஞ்சிய (1)

கோடு பல முரஞ்சிய கோளி ஆலத்து – மலை 268

மேல்


முரஞ்சு (1)

முரஞ்சு கொண்டு இறைஞ்சின அலங்கு சினை பலவே – மலை 144

மேல்


முரண் (59)

முடியொடு விளங்கிய முரண் மிகு திரு மணி – திரு 84
மூவெயில் முருக்கிய முரண் மிகு செல்வனும் – திரு 154
முரண் கொள் உருவின் இரண்டு உடன் உடீஇ – திரு 230
அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் – பொரு 188
முரண் தலை கழிந்த பின்றை மறிய – பெரும் 147
முரண் பூ மலிந்த முது நீர் பொய்கை – பெரும் 294
முழவு தோள் முரண் பொருநர்க்கு – மது 99
முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலைஇய – நெடு 162
முருகு அமர் பூ முரண் கிடக்கை – பட் 37
முது மரத்த முரண் களரி – பட் 59
பொரு முரண் எதிரிய வயவரொடு பொலிந்து – மலை 547
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை – நற் 150/3
கொல் முரண் இரும் புலி அரும் புழை தாக்கி – நற் 151/2
தொன்றுபடு துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ – நற் 247/1
தொன்று உறை துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ – நற் 294/5
கடு முரண் எறி சுறா வழங்கும் – நற் 303/11
தொன் முரண் சொல்லும் துன் அரும் சாரல் – குறு 88/3
முரண் கொள் துப்பின் செ வேல் மலையன் – குறு 312/2
வெம் முரண் யானை விறல் போர் வேந்தே – ஐங் 467/5
ஏறு முரண் சிறப்ப ஏறு எதிர் இரங்க – ஐங் 493/1
முரண் மிகு சிறப்பின் உயர்ந்த ஊக்கலை – பதி 11/11
முரண் மிகு கடும் குரல் விசும்பு அடைபு அதிர – பதி 30/32
பொன் அணி யானை முரண் சேர் எருத்தினும் – பதி 34/7
உறு முரண் சிதைத்த நின் நோன் தாள் வாழ்த்தி – பதி 64/14
உறு முரண் தாங்கிய தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 66/10
ஓடு_உறு கடு முரண் துமிய சென்று – பதி 78/11
பொரு முரண் எய்திய கழுவுள் புறம்பெற்று – பதி 88/7
நெரி கிடர் எரி புரை தன மிகு தன முரண் மிகு – பரி 1/16
பொரு முரண் யானையர் போர் மலைந்து எழுந்தவர் – கலி 26/23
மறம் கொள் இரும் புலி தொன் முரண் தொலைத்த – கலி 42/1
முறம் செவி மறை பாய்பு முரண் செய்த புலி செத்து – கலி 52/1
நிறம் சாடி முரண் தீர்ந்த நீள் மருப்பு எழில் யானை – கலி 52/4
பொரு முரண் சீற சிதைந்து நெருநையின் – கலி 91/4
பொரு முரண் முன்பின் புகல் ஏறு பல பெய்து – கலி 103/17
பொரு முரண் மேம்பட்ட பொலம் புனை புகழ் நேமி – கலி 104/9
முக்கண்ணான் உருவே போல் முரண் மிகு குராலும் – கலி 104/12
முரைசு கெழு முதுகுடி முரண் மிகு செல்வற்கு – கலி 105/2
உருமின் அதிரும் குரல் போல் பொரு முரண்
நல் ஏறு நாகுடன் நின்றன – கலி 113/27,28
முரைசு மூன்று ஆள்பவர் முரணியோர் முரண் தப – கலி 132/4
வகைமையின் எழுந்த தொன் முரண் முதலாக – கலி 137/15
பரல் மண் சுவல முரண் நிலம் உடைத்த – அகம் 21/21
முரண் செறிந்து இருந்த தானை இரண்டும் – அகம் 44/3
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை – அகம் 93/8
முனிய அலைத்தி முரண் இல் காலை – அகம் 125/13
முனை முரண் உடைய கடந்த வென் வேல் – அகம் 152/10
ஒன்றுமொழி கோசர் கொன்று முரண் போகிய – அகம் 196/10
முன்னுவர் ஓட்டிய முரண் மிகு திருவின் – அகம் 197/6
பொரு முரண் பெறாஅது விலங்கு சினம் சிறந்து – அகம் 212/17
முரண் மிகு வடுகர் முன் உற மோரியர் – அகம் 281/8
முருகு முரண் கொள்ளும் உருவ கண்ணியை – அகம் 288/4
கொன்று சினம் தணியாது வென்று முரண் சாம்பாது – அகம் 298/7
அடு முரண் தொலைத்த நெடு நல் யானை – அகம் 307/7
பொரு முரண் உழுவை தொலைச்சி கூர் நுனை – அகம் 332/4
கடு முரண் முதலைய நெடு நீர் இலஞ்சி – புறம் 37/10
நேரார் கடந்த முரண் மிகு திருவின் – புறம் 43/9
முனை தெவ்வர் முரண் அவிய – புறம் 98/1
முரண் மிகு கோவலூர் நூறி நின் – புறம் 99/13
உறு முரண் கடந்த ஆற்றல் – புறம் 135/21
அடு முரண் முன்பின் தன்னையர் ஏந்திய – புறம் 350/8

மேல்


முரண்கொள்ளும் (1)

முருகு முரண்கொள்ளும் தேம் பாய் கண்ணி – அகம் 28/6

மேல்


முரணி (3)

வேந்தனும் வெம் பகை முரணி ஏந்து இலை – அகம் 214/5
முன் நிலை பொறாஅது முரணி பொன் இணர் – அகம் 227/7
இமிழ் குரல் முரசின் எழுவரொடு முரணி
சென்று அமர் கடந்து நின் ஆற்றல் தோற்றிய – புறம் 99/9,10

மேல்


முரணிய (7)

பலரொடு முரணிய பாசறை தொழிலே – நெடு 188
சிறு கிளி முரணிய பெரும் குரல் ஏனல் – நற் 389/6
பொரு கயல் முரணிய உண்கண் – குறு 250/5
மாஅ மெய்யொடு முரணிய உடுக்கையை – பரி 4/8
நோனார் உயிரொடு முரணிய நேமியை – பரி 4/9
கருவிளை முரணிய தண் புதல் பகன்றை – அகம் 255/11
தீ முரணிய நீரும் என்று ஆங்கு – புறம் 2/5

மேல்


முரணியோர் (2)

முரணியோர் தலைச்சென்று – பதி 20/3
முரைசு மூன்று ஆள்பவர் முரணியோர் முரண் தப – கலி 132/4

மேல்


முரணினர் (1)

முருகு இயம் நிறுத்து முரணினர் உட்க – திரு 243

மேல்


முரம்பில் (1)

செம் பரல் முரம்பில் சிதர்ந்த பூழி – அகம் 133/3

மேல்


முரம்பின் (4)

வன் பரல் முரம்பின் நேமி அதிர – நற் 394/5
வான் பளிங்கு விரைஇய செம் பரல் முரம்பின்
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 66/18,19
சேண் பரல் முரம்பின் ஈர்ம் படை கொங்கர் – பதி 77/10
முனை ஆ தந்து முரம்பின் வீழ்த்த – அகம் 35/5

மேல்


முரம்பு (10)

முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவல் போழ்வில் – மலை 198
முரம்பு கண் உடைந்த நடவை தண்ணென – மலை 432
முரம்பு சேர் சிறுகுடி பரந்த மாலை – நற் 33/2
முரம்பு தலைமணந்த நிரம்பா இயவின் – நற் 374/1
முரம்பு கண் உடைய ஏகி கரம்பை – குறு 400/4
முரம்பு கண் உடைய திரியும் திகிரியொடு – ஐங் 449/1
பரல் முரம்பு ஆகிய பயம் இல் கானம் – அகம் 5/15
மரம் புல்லென்ற முரம்பு உயர் நனம் தலை – அகம் 67/4
முரம்பு அடைந்து இருந்த மூரி மன்றத்து – அகம் 103/6
உயங்கு பகடு உயிர்ப்ப அசைஇ முரம்பு இடித்து – அகம் 295/10

மேல்


முரல் (5)

வீழ் துணை பயிரும் கையறு முரல் குரல் – நற் 71/9
நனி முரல் வளை முடி அழிபு இழிபு – பரி 2/40
முரல் குரல் தும்பி அவிழ் மலர் ஊத – பரி 21/34
தாது உண் தும்பி முரல் இசை கடுப்ப – அகம் 291/11
மோது முது திரையால் மொத்துண்டு போந்து அசைந்த முரல் வாய் சங்கம் – சிலப்.புகார் 7/43

மேல்


முரல்பவர்க்கு (1)

ஏழ் புணர் இன் இசை முரல்பவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/18

மேல்


முரல்வு (1)

தூது ஏய வண்டின் தொழுதி முரல்வு அவர் – பரி 8/36

மேல்


முரல (3)

குடுமி கூகை குராலொடு முரல
கழுநீர் பொலிந்த கண் அகன் பொய்கை – மது 170,171
குழல் அகவ யாழ் முரல
முழவு அதிர முரசு இயம்ப – பட் 156,157
உழவர் களி தூங்க முழவு பணை முரல
ஆடல் அறியா அரிவை போலவும் – பரி 7/16,17

மேல்


முரலும் (5)

கின்னரம் முரலும் அணங்கு உடை சாரல் – பெரும் 494
நரம்பின் முரலும் நயம் வரு முரற்சி – மது 217
இன் இசை உருமின முரலும்
முன் வரல் ஏமம் செய்து அகன்றோரே – குறு 200/6,7
ஒருதிறம் பாடினி முரலும் பாலை அம் குரலின் – பரி 17/17
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வண்டு_இனம் முரலும்
துணி கயம் துன்னிய தூ மணல் எக்கர் – அகம் 355/5,6

மேல்


முரவு (6)

முரவு வாய் குழிசி முரி அடுப்பு ஏற்றி – பெரும் 99
முரவு வாய் வள் உகிர் இடப்ப வாங்கும் – நற் 325/5
மின்மினி மொய்த்த முரவு வாய் புற்றம் – அகம் 72/3
முது மரத்து உறையும் முரவு வாய் முது புள் – அகம் 260/12
ஒருங்கு அகப்படுத்த முரவு வாய் ஞாயில் – அகம் 373/17
பறையொடு தகைத்த கல பையென் முரவு வாய் – புறம் 371/5

மேல்


முரவை (1)

முரவை போகிய முரியா அரிசி – பொரு 113

மேல்


முரற்கை (3)

இன்புறு முரற்கை நும் பாட்டு விருப்பு ஆக – மலை 390
நரம்பு உளர் முரற்கை போல – ஐங் 402/3
நின்ற முரற்கை நீக்கி நன்றும் – புறம் 376/13

மேல்


முரற்கையின் (1)

நயம்படு முரற்கையின் யாத்த பயன் தெரிந்து – ஐங் 407/2

மேல்


முரற்சி (3)

நரம்பின் முரலும் நயம் வரு முரற்சி
விறலியர் வறும் கை குறும் தொடி செறிப்ப – மது 217,218
வடு கொள பிணித்த விடு புரி முரற்சி
கை புனை சிறு நெறி வாங்கி பையென – நற் 222/2,3
தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர – கலி 36/4

மேல்


முரற்சியர் (1)

ஒழுகிய கொன்றை தீம் குழல் முரற்சியர்
வழூஉ சொல் கோவலர் தத்தம் இன நிரை – கலி 106/3,4

மேல்


முரற்சியின் (1)

கூந்தல் முரற்சியின் கொடிதே – நற் 270/10

மேல்


முரன்று (1)

தாது உண் தும்பி போது முரன்று ஆங்கு – மது 655

மேல்


முரி (7)

முரவு வாய் குழிசி முரி அடுப்பு ஏற்றி – பெரும் 99
மூத்து வினை போகிய முரி வாய் அம்பி – நற் 315/3
ஏனம் ஆகிய நுனை முரி மருப்பின் – பதி 16/6
வரையா பெரும் சோற்று முரி வாய் முற்றம் – புறம் 261/3
கழி முரி குன்றத்து அற்றே – புறம் 313/6
முழு_மதி புரை முகமே முரி புரு வில் இணையே – சிலப்.புகார் 7/77
முகில் நுழை மதியத்து முரி கரும் சிலை கீழ் – சிலப்.வஞ்சி 28/18

மேல்


முரிந்த (2)

முரிந்த சிலம்பின் நெரிந்த வள்ளியின் – நற் 295/1
களிறு எறிந்து முரிந்த கதுவாய் எஃகின் – பதி 45/4

மேல்


முரிந்து (1)

பெரும் களிறு வாங்க முரிந்து நிலம் படாஅ – குறு 112/3

மேல்


முரியா (1)

முரவை போகிய முரியா அரிசி – பொரு 113

மேல்


முரியே (1)

போ சீத்தை மக்கள் முரியே நீ மாறு இனி தொக்க – கலி 94/22

மேல்


முருக்கி (16)

செறுநர் தேய்த்து செல் சமம் முருக்கி
கறுவு கொள் நெஞ்சமொடு களம் வேட்டன்றே ஒரு முகம் – திரு 99,100
விறல் வேல் மன்னர் மன் எயில் முருக்கி
நயவர் பாணர் புன்கண் தீர்த்த பின் – சிறு 247,248
முனை கெட சென்று முன் சமம் முருக்கி
தலை தவ சென்று தண் பணை எடுப்பி – பட் 238,239
வறன்_உற்று ஆர முருக்கி பையென – நற் 64/6
வன் சுவல் பராரை முருக்கி கன்றொடு – நற் 202/3
மழை தவழ்பு தலைஇய மதில் மரம் முருக்கி
நிரை களிறு ஒழுகிய நிரைய வெள்ளம் – பதி 15/3,4
நல் எழில் நெடும் புதவு முருக்கி கொல்லுபு – பதி 16/5
கந்து கோள் ஈயாது காழ் பல முருக்கி
உகக்கும் பருந்தின் நிலத்து நிழல் சாடி – பதி 77/8,9
அது என உணர்ந்து அதன் அணி நலம் முருக்கி
பேணா முன்பின் தன் சினம் தணிந்து அ மரம் – கலி 49/6,7
முளை வளர் முதல மூங்கில் முருக்கி
கிளையொடு மேய்ந்த கேழ் கிளர் யானை – அகம் 332/1,2
காப்பு உடைய எழு முருக்கி
பொன் இயல் புனை தோட்டியால் – புறம் 14/2,3
ஞாலம் காவலர் தோள் வலி முருக்கி
ஒரு நீ ஆகல் வேண்டினும் சிறந்த – புறம் 18/14,15
மைந்து உடை மல்லன் மத வலி முருக்கி
ஒரு கால் மார்பு ஒதுங்கின்றே ஒரு கால் – புறம் 80/2,3
ஒன்னார் முன்னிலை முருக்கி பின் நின்று – புறம் 262/4
ஒளிறு வாள் அரும் சமம் முருக்கி
களிறு எறிந்து பெயர்தல் காளைக்கு கடனே – புறம் 312/5,6
வட திசை மன்னர் மன் எயில் முருக்கி
கவடி வித்திய கழுதை ஏர் உழவன் – சிலப்.வஞ்சி 27/225,226

மேல்


முருக்கிய (4)

மூவெயில் முருக்கிய முரண் மிகு செல்வனும் – திரு 154
வெல் கொடி அரணம் முருக்கிய
கல்லா யானை வெந்து பகை வெலற்கே – ஐங் 429/3,4
மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 164/12
முறம் செவி வாரணம் முன் சமம் முருக்கிய
புறம் சிறை வாரணம் புக்கனர் புரிந்து என் – சிலப்.புகார் 10/247,248

மேல்


முருக்கின் (9)

சிதர் நனை முருக்கின் சேண் ஓங்கு நெடும் சினை – சிறு 254
வேனில் முருக்கின் விளை துணர் அன்ன – நற் 73/1
செம் பூ முருக்கின் நன் நார் களைந்து – குறு 156/2
கரு நனை அவிழ்ந்த ஊழ்_உறு முருக்கின்
எரி மருள் பூ சினை இன சிதர் ஆர்ப்ப – அகம் 41/2,3
செம் முகை அவிழ்ந்த முள் முதிர் முருக்கின்
சிதர் ஆர் செம்மல் தாஅய் மதர் எழில் – அகம் 99/2,3
நனை முதிர் முருக்கின் சினை சேர் பொங்கர் – அகம் 223/5
பொங்கு அழல் முருக்கின் ஒண் குரல் மாந்தி – அகம் 277/17
குவி முகை முருக்கின் கூர் நுனை வை எயிற்று – அகம் 317/4
இகலினர் எறிந்த அகல் இலை முருக்கின்
பெரு மர கம்பம் போல – புறம் 169/10,11

மேல்


முருக்கின (1)

பாசரும்பு ஈன்ற செம் முகை முருக்கின
போது அவிழ் அலரி கொழுதி தாது அருந்து – அகம் 229/16,17

மேல்


முருக்கு (3)

முருக்கு தாழ்பு எழிலிய நெருப்பு உறழ் அடைகரை – பதி 23/20
பிணி விடு முருக்கு இதழ் அணி கயத்து உதிர்ந்து உக – கலி 33/4
முருக்கு அரும்பு அன்ன வள் உகிர் வய பிணவு – அகம் 362/5

மேல்


முருக (2)

அரும் பெறல் மரபின் பெரும் பெயர் முருக
நசையுநர்க்கு ஆர்த்தும் இசை பேராள – திரு 269,270
பெரும் பெயர் முருக நின் பயந்த ஞான்றே – பரி 5/50

மேல்


முருகன் (10)

முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குரிசில் – பொரு 131
கேட்டுதும் பாணி எழுதும் கிணை முருகன்
தாள் தொழு தண் பரங்குன்று – பரி 8/81,82
மாஅல் முருகன் மாட மருங்கு – பரி 19/57
முருகன் நல் போர் நெடுவேள் ஆவி – அகம் 1/3
சினம் மிகு முருகன் தண் பரங்குன்றத்து – அகம் 59/11
முருகன் ஆர் அணங்கு என்றலின் அது செத்து – அகம் 98/10
முருகன் அன்ன சீற்றத்து கடும் திறல் – அகம் 158/16
முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குருசில் – புறம் 16/12
சூர் நவை முருகன் சுற்றத்து அன்ன நின் – புறம் 23/4
அணங்கு உடை முருகன் கோட்டத்து – புறம் 299/6

மேல்


முருகு (30)

முருகு இயம் நிறுத்து முரணினர் உட்க – திரு 243
முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு வியல் நகர் – திரு 244
படையோர்க்கு முருகு அயர – மது 38
முருகு உறழ பகை தலைச்சென்று – மது 181
முருகு இயன்று அன்ன உருவினை ஆகி – மது 724
முருகு அமர் பூ முரண் கிடக்கை – பட் 37
அன்னை அயரும் முருகு நின் – நற் 47/10
முருகு புணர்ந்து இயன்ற வள்ளி போல நின் – நற் 82/4
முருகு உறழ் முன்பொடு கடும் சினம் செருக்கி – நற் 225/1
முருகு அயர்ந்து வந்த முது வாய் வேல – குறு 362/1
முருகு என மொழியும் ஆயின் – ஐங் 245/3
முருகு என மொழியும் ஆயின் – ஐங் 247/3
முருகு என மொழியும் வேலன் மற்று அவன் – ஐங் 249/2
முருகு அமர் மா மலை பிரிந்து என பிரிமே – ஐங் 308/4
முருகு உடன்று கறுத்த கலி அழி மூதூர் – பதி 26/12
என்னை அருளி அருள் முருகு சூள் சூளின் – பரி 8/65
முருகு கமழ் புகை நுழைந்த வளியும் – பரி 21/51
முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு நடுநாள் – அகம் 22/11
முருகு முரண்கொள்ளும் தேம் பாய் கண்ணி – அகம் 28/6
இயல் முருகு ஒப்பினை வய நாய் பிற்பட – அகம் 118/5
உருவ வெண் மணல் முருகு நாறு தண் பொழில் – அகம் 137/8
உரு கெழு சிறப்பின் முருகு மனை தரீஇ – அகம் 138/10
முருகு உறழ் முன்பொடு பொருது களம் சிவப்ப – அகம் 181/6
முருகு என வேலன் தரூஉம் – அகம் 232/14
முருகு என உணர்ந்து முகமன் கூறி – அகம் 272/13
முருகு முரண் கொள்ளும் உருவ கண்ணியை – அகம் 288/4
முருகு ஒத்தீயே முன்னியது முடித்தலின் – புறம் 56/14
முருகு மெய்ப்பட்ட புலைத்தி போல – புறம் 259/5
முரசு இயம்பின முருகு அதிர்ந்தன – சிலப்.புகார் 1/46
முருகு விரி தாமரை முழு மலர் தோய – சிலப்.வஞ்சி 27/236

மேல்


முருகே (1)

மடவை மன்ற வாழிய முருகே – நற் 34/11

மேல்


முருகொடு (1)

அரும் கடி வேலன் முருகொடு வளைஇ – மது 611

மேல்


முருங்க (3)

கூம்பு முதல் முருங்க எற்றி காய்ந்து உடன் – மது 377
ஓரி முருங்க பீலி சாய – குறு 244/4
முனை முருங்க தலைச்சென்று அவர் – புறம் 16/3

மேல்


முருங்கா (1)

முருங்கா கலிங்கம் முழுவதும் வளைஇ – அகம் 136/20

மேல்


முருங்கை (4)

நார் இல் முருங்கை நவிரல் வான் பூ – அகம் 1/16
நெடும் கால் முருங்கை வெண் பூ தாஅய் – அகம் 53/4
புன் கால் முருங்கை ஊழ் கழி பன் மலர் – அகம் 101/15
முருங்கை மேய்ந்த பெரும் கை யானை – அகம் 167/11

மேல்


முருந்தின் (1)

அயத்து வளர் பைஞ்சாய் முருந்தின் அன்ன – அகம் 62/1

மேல்


முருந்து (4)

முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை திறந்தே – நற் 179/10
முருந்து என திரண்ட முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 179/11
முருந்து ஏர் முறுவல் இளையோள் – அகம் 193/13
முருந்து ஏர் இள நகை காணாய் நின் ஐயர் – சிலப்.மது 12/132

மேல்


முருந்தும் (2)

முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன – கலி 103/6
முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன – கலி 108/15

மேல்


முரைசு (4)

முரைசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 34/10
முரைசு கெழு முதுகுடி முரண் மிகு செல்வற்கு – கலி 105/2
முரைசு மூன்று ஆள்பவர் முரணியோர் முரண் தப – கலி 132/4
முரைசு கெழு செல்வர் நகர் போலாதே – புறம் 127/10

மேல்


முரைசொடு (2)

முரைசொடு வெண்குடை அகப்படுத்து உரை செல – அகம் 36/21
முரைசொடு வெண்குடை கவரி நெடும் கொடி – சிலப்.மது 22/53

மேல்


முல்லை (103)

நகு முல்லை உகு தேறு வீ – பொரு 200
நீல் நிற முல்லை பல் திணை நுவல – பொரு 221
முல்லை சான்ற கற்பின் மெல் இயல் – சிறு 30
முல்லை சான்ற முல்லை அம் புறவின் – சிறு 169
முல்லை சான்ற முல்லை அம் புறவின் – சிறு 169
நாழி கொண்ட நறு வீ முல்லை
அரும்பு அவிழ் அலரி தூஉய் கைதொழுது – முல் 9,10
சுரி முகிழ் முசுண்டையொடு முல்லை தாஅய் – மது 281
முல்லை சான்ற புறவு அணிந்து ஒருசார் – மது 285
முல்லை பல் போது உறழ பூ நிரைத்து – நெடு 130
தில்லை பாலை கல் இவர் முல்லை
குல்லை பிடவம் சிறுமாரோடம் – குறி 77,78
உள்ளினள் உறைவோள் ஊரே முல்லை
நுண் முகை அவிழ்ந்த புறவின் – நற் 59/8,9
முல்லை முகை வாய் திறப்ப பல் வயின் – நற் 69/5
முல்லை சான்ற கற்பின் – நற் 142/10
மீமிசை கலித்த வீ நறு முல்லை
ஆடு தலை துருவின் தோடு தலைப்பெயர்க்கும் – நற் 169/5,6
சிறு வீ முல்லை தேம் கமழ் பசு வீ – நற் 248/1
கான முல்லை கய வாய் அலரி – நற் 321/3
முல்லை தாய கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 343/1
சிறு வீ முல்லை பெரிது கமழ் அலரி – நற் 361/1
கூதிர் முல்லை குறும் கால் அலரி – நற் 366/5
குவளையொடு தொடுத்த நறு வீ முல்லை
தளை அவிழ் அலரி தண் நறும் கோதை – நற் 367/8,9
எல்லை பைபய கழிப்பி முல்லை
அரும்பு வாய் அவிழும் பெரும் புன் மாலை – நற் 369/3,4
கோடல் எதிர் முகை பசு வீ முல்லை
நாறு இதழ் குவளையொடு இடை இடுபு விரைஇ – குறு 62/1,2
பாசிலை முல்லை ஆசு இல் வான் பூ – குறு 108/3
பெயல் புறந்தந்த பூ கொடி முல்லை
தொகு முகை இலங்கு எயிறு ஆக – குறு 126/3,4
முல்லை வாழியோ முல்லை நீ நின் – குறு 162/3
முல்லை வாழியோ முல்லை நீ நின் – குறு 162/3
கொல்லை புனத்த முல்லை மென் கொடி – குறு 186/2
முகை முற்றினவே முல்லை முல்லையொடு – குறு 188/1
இன்றும் முல்லை முகை நாறும்மே – குறு 193/6
இருவி சேர் மருங்கில் பூத்த முல்லை
வெருகு சிரித்து அன்ன பசு வீ மென் பிணி – குறு 220/3,4
எல் அறு பொழுதின் முல்லை மலரும் – குறு 234/2
முல்லை ஊர்ந்த கல் உயர்பு ஏறி – குறு 275/1
பெய்த புலத்து பூத்த முல்லை
பசு முகை தாது நாறும் நறு நுதல் – குறு 323/4,5
சிறு வீ முல்லை கொம்பின் தாஅய் – குறு 348/3
சொல்லுப அன்ன முல்லை வெண் முகையே – குறு 358/7
தண் துளிக்கு ஏற்ற பைம் கொடி முல்லை
முகை தலை திறந்த நாற்றம் புதல் மிசை – குறு 382/1,2
எல்லை கழிய முல்லை மலர – குறு 387/1
பாணர் முல்லை பாட சுடர் இழை – ஐங் 408/1
வாள் நுதல் அரிவை முல்லை மலைய – ஐங் 408/2
காயா கொன்றை நெய்தல் முல்லை
போது அவிழ் தளவொடு பிடவு அலர்ந்து கவினி – ஐங் 412/1,2
முல்லை நாறும் கூந்தல் கமழ் கொள – ஐங் 446/1
மெல் அவல் மருங்கின் முல்லை பூப்ப – ஐங் 448/3
கார் நயந்து எய்தும் முல்லை அவர் – ஐங் 454/3
பருவம் செய்தன பைம் கொடி முல்லை
பல் ஆன் கோவலர் படலை கூட்டும் – ஐங் 476/2,3
முல்லை நல் யாழ் பாண மற்று எமக்கே – ஐங் 478/5
மென்_புல முல்லை மலரும் மாலை – ஐங் 489/2
நன் நுதல் நாறும் முல்லை மலர – ஐங் 492/2
தண் கமழ் புறவின் முல்லை மலர – ஐங் 494/2
முல்லை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர் – பதி 21/20
பூத்த முல்லை புதல் சூழ் பறவை – பதி 66/16
முகை முல்லை வென்று எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் – பரி 8/76
முகிழ் மயங்கு முல்லை முறை நிகழ்வு காட்ட – பரி 15/39
நறு முல்லை நேர் முகை ஒப்ப நிரைத்த – கலி 22/9
ஆனா சீர் கூடலுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை
தேன் ஆர்க்கும் பொழுது என தெளிக்குநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/11,12
காதலர் எயிறு ஏய்க்கும் தண் அருவி நறு முல்லை
போது ஆர கொள்ளும் கமழ் குரற்கு என்னும் – கலி 32/16,17
தண் அருவி நறு முல்லை தாது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/10
தேம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை
பாய்ந்து ஊதி படர் தீர்ந்து பண்டு தாம் மரீஇய – கலி 66/6,7
புரி நெகிழ் முல்லை நறவோடு அமைந்த – கலி 91/2
முல்லை அம் தண் பொழில் புக்கார் பொதுவரோடு – கலி 101/49
முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன – கலி 103/6
சிறு முல்லை நாறியதற்கு குறு மறுகி – கலி 105/54
சில்லை செவிமறை கொண்டவன் சென்னி குவி முல்லை
கோட்டம் காழ் கோட்டின் எடுத்துக்கொண்டு ஆட்டிய – கலி 107/6,7
முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன – கலி 108/15
பனி பூ தளவொடு முல்லை பறித்து – கலி 108/42
முல்லை குருந்தொடு முச்சி வேய்ந்து எல்லை – கலி 113/25
முல்லை ஒரு காழும் கண்ணியும் மெல்_இயால் – கலி 115/5
காட்டு சார் கொய்த சிறு முல்லை மற்று இவை – கலி 117/11
முல்லை இவை ஆயின் முற்றிய கூழையாய் – கலி 117/12
தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை
முகை முகம் திறந்து அன்ன முறுவலும் கடிகல்லாய் – கலி 118/19,20
முல்லை வை நுனை தோன்ற இல்லமொடு – அகம் 4/1
முல்லை வியன் புலம் பரப்பி கோவலர் – அகம் 14/7
கொய் அகை முல்லை காலொடு மயங்கி – அகம் 43/9
பைம் கொடி முல்லை மென் பத புது வீ – அகம் 74/6
நறு வீ முல்லை நாள்_மலர் உதிரும் – அகம் 84/8
தண் கமழ் முல்லை தோன்றியொடு விரைஇ – அகம் 94/5
வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த பைம் கொடி முல்லை
வீ கமழ் நெடு வழி ஊது வண்டு இரிய – அகம் 124/11,12
முல்லை வீ கழல் தாஅய் வல்லோன் – அகம் 134/5
தண் கார்க்கு ஈன்ற பைம் கொடி முல்லை
வை வாய் வான் முகை அவிழ்ந்த கோதை – அகம் 144/3,4
செல்வேம் ஆதல் அறியாள் முல்லை
நேர் கால் முது கொடி குழைப்ப நீர் சொரிந்து – அகம் 174/5,6
புன் தலை புதைத்த கொழும் கொடி முல்லை
ஆர் கழல் புது பூ உயிர்ப்பின் நீக்கி – அகம் 184/9,10
முல்லை அருந்தும் மெல்லிய ஆகி – அகம் 191/14
மணம் கமழ் முல்லை மாலை ஆர்ப்ப – அகம் 204/7
முல்லை நறு மலர் தாது நயந்து ஊத – அகம் 234/13
முகை வாய் திறந்த நகை வாய் முல்லை
கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை – அகம் 244/4,5
முல்லை சான்ற கற்பின் – அகம் 274/13
முல்லை படப்பை புல்வாய் கெண்டும் – அகம் 284/10
வேலி சுற்றிய வால் வீ முல்லை
பெரும் தார் கமழும் விருந்து ஒலி கதுப்பின் – அகம் 314/19,20
முல்லை மாலை நகர் புகல் ஆய்ந்தே – அகம் 324/15
முல்லை இல்லமொடு மலர கல்ல – அகம் 364/7
முயல் பறழ் உகளும் முல்லை அம் புறவில் – அகம் 384/5
பாசிலை முல்லை முகைக்கும் – புறம் 117/9
முல்லை வேலி நல் ஊரானே – புறம் 144/14
இவரே பூ தலை அறாஅ புனை கொடி முல்லை
நா தழும்பு இருப்ப பாடாது ஆயினும் – புறம் 200/9,10
குருந்தே முல்லை என்று – புறம் 335/2
வீ ததை முல்லை பூ பறிக்குந்து – புறம் 339/3
புதன் முல்லை பூ பறிக்குந்து – புறம் 352/4
இல் வளர் முல்லை மல்லிகை மயிலை – சிலப்.புகார் 5/191
அகல் நகர் எல்லாம் அரும்பு அவிழ் முல்லை
நிகர் மலர் நெல்லொடு தூஉய் பகல் மாய்ந்த – சிலப்.புகார் 9/1,2
மாதவி மல்லிகை மனை வளர் முல்லை
போது விரி தொடையல் பூ அணை பொருந்தி – சிலப்.மது 13/120,121
அருவி முல்லை அணி நகை_ஆட்டி – சிலப்.மது 13/165
முல்லை அம் பூம் குழல்-தான் – சிலப்.மது 17/38
முல்லை தீம் பாணி என்றாள் – சிலப்.மது 17/76
முல்லை அம் தீம் குழல் கேளாமோ தோழீ – சிலப்.மது 17/90

மேல்


முல்லைக்கு (2)

சிறு வீ முல்லைக்கு பெரும் தேர் நல்கிய – சிறு 89
முல்லைக்கு ஈத்த செல்லா நல் இசை – புறம் 201/3

மேல்


முல்லையில் (1)

குழல் வளர் முல்லையில் கோவலர் தம்மொடு – சிலப்.புகார் 4/15

மேல்


முல்லையும் (7)

அவரோ வாரார் முல்லையும் பூத்தன – குறு 221/1
வாலிய மலர்ந்த முல்லையும் உடைத்தே – ஐங் 437/3
முல்லையும் தாய பாட்டம்_கால் தோழி நம் – கலி 111/4
முல்லையும் பூத்தியோ ஒல்லையூர் நாட்டே – புறம் 242/6
எரி நிறத்து இலவமும் முல்லையும் அன்றியும் – சிலப்.புகார் 5/214
முல்லையும் குறிஞ்சியும் முறைமையின் திரிந்து – சிலப்.மது 11/64
தண் நறு முல்லையும் தாழ் நீர் குவளையும் – சிலப்.மது 14/76

மேல்


முல்லையொடு (8)

முகை முற்றினவே முல்லை முல்லையொடு
தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம் – குறு 188/1,2
வெருக்கு பல் உருவின் முல்லையொடு கஞலி – குறு 240/3
நெடும் கொடி முல்லையொடு தளவ மலர் உதிர – ஐங் 422/2
நறு வீ முல்லையொடு தோன்றி தோன்ற – அகம் 164/6
கடி மிளை புறவின் பூத்த முல்லையொடு
பல் இளம் கோசர் கண்ணி அயரும் – அகம் 216/10,11
தளவ முல்லையொடு தலைஇ தண்ணென – அகம் 254/15
தேம் பாய் முல்லையொடு ஞாங்கர் போக்கி – அகம் 391/5
இல் வளர் முல்லையொடு மல்லிகை அவிழ்ந்த – சிலப்.புகார் 4/27

மேல்


முலை (201)

குவி முகிழ் இள முலை கொட்டி விரி மலர் – திரு 35
பெரு முலை அலைக்கும் காதின் பிணர் மோட்டு – திரு 50
ஈர்க்கு இடை போகா ஏர் இள வன முலை
நீர் பெயர் சுழியின் நிறைந்த கொப்பூழ் – பொரு 36,37
முலை கோள் விடாஅ மாத்திரை ஞெரேரென – பொரு 141
அணி முலை துயல்வரூஉம் ஆரம் போல – சிறு 2
பூண் அகத்து ஒடுங்கிய வெம் முலை முலை என – சிறு 26
பூண் அகத்து ஒடுங்கிய வெம் முலை முலை என – சிறு 26
வரு முலை அன்ன வண் முகை உடைந்து – சிறு 72
கறவா பால் முலை கவர்தல் நோனாது – சிறு 131
தளர் நடை வருத்தம் வீட அலர் முலை
செவிலி அம் பெண்டிர் தழீஇ பால் ஆர்ந்து – பெரும் 250,251
கவை முலை இரும் பிடி கவுள் மருப்பு ஏய்க்கும் – பெரும் 358
தொய்யில் பொறித்த சுணங்கு எதிர் இள முலை
மை உக்கு அன்ன மொய் இரும் கூந்தல் – மது 416,417
பணைத்து ஏந்து இள முலை அமுதம் ஊற – மது 601
கொம்மை வரு முலை வெம்மையில் தடைஇ – நெடு 69
தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்ப – நெடு 120
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – நெடு 136
அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை
வம்பு விசித்து யாத்த வாங்கு சாய் நுசுப்பின் – நெடு 149,150
ஊறா வறு முலை கொளீஇய கால் திருத்தி – நெடு 158
தாய் முலை தழுவிய குழவி போலவும் – பட் 96
முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும் – பட் 296
வனை புனை எழில் முலை வாங்கு அமை திரள் தோள் – மலை 57
சுணங்கு அணி வன முலை அணங்கு கொள திமிரி – நற் 9/6
அண்ணாந்து ஏந்திய வன முலை தளரினும் – நற் 10/1
வனைந்து ஏந்து இள முலை நோவ-கொல் என – நற் 29/7
நல் அக வன முலை கரை சேர்பு – நற் 33/11
ஆக வன முலை கரை_வலம் தெறிப்ப – நற் 81/6
பால் வீ தோல் முலை அகடு நிலம் சேர்த்தி – நற் 103/5
எதிர்த்த தித்தி ஏர் இள வன முலை
விதிர்த்து விட்டு அன்ன அம் நுண் சுணங்கின் – நற் 160/4,5
வண்டல் பாவை வன முலை முற்றத்து – நற் 191/3
அறல் போல் தெண் மணி இடை முலை நனைப்ப – நற் 208/2
ஒரு முலை அறுத்த திருமாவுண்ணி – நற் 216/9
தொய்யில் வன முலை வரி வனப்பு இழப்ப – நற் 225/7
வரு முலை ஆகம் வழங்கினோ நன்றே – நற் 234/4
ஏங்கு உயிர்ப்பட்ட வீங்கு முலை ஆகம் – நற் 240/4
கரும் கண் வெம் முலை ஞெமுங்க புல்லி – நற் 314/6
சுணங்கு அணி வன முலை முயங்கல் உள்ளி – நற் 319/9
பிணர் சுவல் பன்றி தோல் முலை பிணவொடு – நற் 336/1
கவவு கை தாங்கும் மதுகைய குவவு முலை
சாடிய சாந்தினை வாடிய கோதையை – நற் 350/7,8
முலை வாய் உறுக்கும் கை போல் காந்தள் – நற் 355/2
திதலை மென் முலை தீம் பால் பிலிற்ற – நற் 380/3
பணை கொள் வெம் முலை பாடு பெற்று உவக்கும் – நற் 392/5
யாணர் இள முலை நனைய – நற் 398/9
முலை இடை முனிநர் சென்ற ஆறே – குறு 39/4
அரும்பிய சுணங்கின் அம் பகட்டு இள முலை
பெரும் தோள் நுணுகிய நுசுப்பின் – குறு 71/2,3
கொம்மை வரி முலை செப்புடன் எதிரின – குறு 159/4
இடை முலை கிடந்தும் நடுங்கல் ஆனீர் – குறு 178/4
கன்று தன் பய முலை மாந்த முன்றில் – குறு 225/1
முலை ஏர் மென் முகை அவிழ்ந்த கோங்கின் – குறு 254/2
அணி முலை ஆகம் முயங்கினம் செலினே – குறு 274/8
உருத்து எழு வன முலை ஒளி பெற எழுதிய – குறு 276/3
இன் உறல் இள முலை ஞெமுங்க – குறு 314/5
பெரும் குளம் ஆயிற்று என் இடை முலை நிறைந்தே – குறு 325/6
நிலம் தூங்கு அணல வீங்கு முலை செருத்தல் – குறு 344/4
பூண் அக வன் முலை நனைத்தலும் – குறு 348/5
வெம் முலை அடைய முயங்கி நம் வயின் – ஐங் 39/2
காதல் குழவிக்கு ஊறு முலை மடுக்கும் – ஐங் 92/2
தும்பை மாலை இள முலை
நுண் பூண் ஆகம் விலங்குவோளே – ஐங் 127/2,3
உறாஅ வறு முலை மடாஅ – ஐங் 128/2
சுணங்கு வளர் இள முலை மடந்தைக்கு – ஐங் 149/2
பூண் தாங்கு இள முலை அணங்கியோனே – ஐங் 250/5
எழில் தகை இள முலை பொலிய – ஐங் 347/2
வாள் நுதல் அரிவை மகன் முலை ஊட்ட – ஐங் 404/1
மாண் முலை அடைய முயங்கியோயே – ஐங் 418/4
செய்யோள் இள முலை படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 450/4
ஏந்து எழில் மழை கண் வனைந்து வரல் இள முலை
பூ துகில் அல்குல் தேம் பாய் கூந்தல் – பதி 54/4,5
பூண் அணிந்து எழிலிய வனைந்துவரல் இள முலை
மாண் வரி அல்குல் மலர்ந்த நோக்கின் – பதி 65/6,7
இரவில் புணர்ந்தோர் இடை முலை அல்கல் – பரி 6/54
கூர் ஏயிற்றார் குவி முலை பூணொடு – பரி 8/118
வண்ணம் தெளிர முகமும் வளர் முலை
கண்ணும் கழிய சிவந்தன அன்ன வகை – பரி 10/95,96
கோட்டியுள் கொம்பர் குவி முலை நோக்குவோன் – பரி 12/50
பூண் ஆரம் நோக்கி புணர் முலை பார்த்தான் உவன் – பரி 12/55
குரும்பையின் முலை பட்ட பூ நீர் துடையாள் – பரி 16/21
பொதிர்த்த முலை இடை பூசி சந்தனம் – பரி 21/25
முலை அணிந்த முறுவலாள் முன் பாணி தருவாளோ – கலி 1/13
முலை ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/14
காழ் விரி கவை ஆரம் மீ வரும் இள முலை
போழ்து இடைப்படாஅமல் முயங்கியும் அமையார் என் – கலி 4/9,10
இடை முலை கோதை குழைய முயங்கும் – கலி 12/13
அலர் முலை ஆகத்து அகன்ற அல்குல் – கலி 14/5
இள முலை பாராட்டினாய் மற்று எம் மார்பில் – கலி 22/16
தளர் முலை பாராட்டினையோ ஐய – கலி 22/17
முலை இடை கனலும் என் நெஞ்சு – கலி 36/17
வரு முலை புணர்ந்தன என்பதனால் என் தோழி – கலி 39/5
மென் முலை ஆகம் கவின் பெற – கலி 40/33
தொய்யில் இள முலை இனிய தைவந்து – கலி 54/12
பெயல் துளி முகிழ் என பெருத்த நின் இள முலை
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/24,25
கதவவால் தக்கதோ காழ் கொண்ட இள முலை
என ஆங்கு – கலி 57/19,20
சுணங்கு அணி வன முலை சுடர் கொண்ட நறு நுதல் – கலி 60/1
அலர் முலை ஆய் இழை நல்லாய் கதுமென – கலி 60/15
கோடு எழில் அகல் அல்குல் கொடி அன்னார் முலை மூழ்கி – கலி 67/10
முகை வாய்த்த முலை பாய குழைந்த நின் தார் எள்ள – கலி 68/14
ஞெகிழ் தொடி இளையவர் இடை முலை தாது சோர்ந்து – கலி 73/8
அரி மதர் மழை கண் நீர் அலர் முலை மேல் தெறிப்ப போல் – கலி 77/4
பாலோடு அலர்ந்த முலை மறந்து முற்றத்து – கலி 81/7
முதிர் பூண் முலை பொருத ஏதிலாள் முச்சி – கலி 81/30
காலத்தில் தோன்றிய கொண்மூ போல் எம் முலை
பாலொடு வீங்க தவ நெடிது ஆயினை – கலி 82/2,3
சுரந்த என் மென் முலை பால் பழுது ஆக நீ – கலி 84/4
முயங்கிய நல்லார் முலை இடை மூழ்கி – கலி 92/3
தொய்யில் பொறித்த வன முலை வான் கோட்டு – கலி 97/12
முலை இடை போல புகின் – கலி 103/73
முலை வேதின் ஒற்றி முயங்கி பொதிவேம் – கலி 106/35
ஐய பிதிர்ந்த சுணங்கு அணி மென் முலை மேல் – கலி 111/16
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை
முகிழ் செய முள்கிய தொடர்பு அவள் உண்கண் – கலி 125/8,9
முலை இடை துயிலும் மறந்தீத்தோய் என – கலி 128/14
பெய் கரும்பு ஈர்க்கவும் வல்லன் இள முலை மேல் – கலி 143/32
கூர் எயிறு ஆடி குவி முலை மேல் வார்தர – கலி 146/8
முலை இடை வாங்கி முயங்கினன் நீத்த – கலி 147/24
ஆக வன முலை அரும்பிய சுணங்கின் – அகம் 6/12
முலை முகம்_செய்தன முள் எயிறு இலங்கின – அகம் 7/1
பொலம் கலம் சுமந்த பூண் தாங்கு இள முலை
வருக மாள என் உயிர் என பெரிது உவந்து – அகம் 16/9,10
திதலை அணிந்த தேம் கொள் மென் முலை
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் அகலம் – அகம் 26/13,14
நன்னர் ஆகத்து இடை முலை வியர்ப்ப – அகம் 49/8
ஏந்து முலை முற்றம் வீங்க பல் ஊழ் – அகம் 51/11
வனைந்து வரல் இள முலை ஞெமுங்க பல் ஊழ் – அகம் 58/7
ஒண் கேழ் வன முலை பொலிந்த – அகம் 61/17
நாறு ஐம்_கூந்தல் கொம்மை வரி முலை
நிரை இதழ் உண்கண் மகளிர்க்கு – அகம் 65/18,19
அலர் முலை ஆகத்து இன் துயில் மறந்தே – அகம் 69/20
ஒரு காழ் முத்தம் இடை முலை விளங்க – அகம் 73/4
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – அகம் 75/12
சுணங்கு அணி வன முலை நலம் பாராட்டி – அகம் 87/14
வரு முலை வருத்தா அம் பகட்டு மார்பின் – அகம் 90/6
அலர் முலை ஆகம் புலம்ப பல நினைந்து – அகம் 97/14
மாழை நோக்கின் காழ் இயல் வன முலை
எஃகு உடை எழில் நலத்து ஒருத்தியொடு நெருநை – அகம் 116/8,9
பகு வாய் பாளை குவி முலை சுரந்த – அகம் 157/2
நல் வரல் இள முலை நனைய – அகம் 161/13
எருமை நல் ஆன் பெறு முலை மாந்தும் – அகம் 165/5
அணங்கு உடை வன முலை தாஅய நின் – அகம் 177/19
நல் வரல் இள முலை நோக்கி நெடிது நினைந்து – அகம் 180/8
தோல் முலை பிணவொடு திளைக்கும் – அகம் 201/18
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – அகம் 206/9
அலர் முலை நனைய அழாஅல் தோழி – அகம் 233/2
கோங்கு முகைத்து அன்ன குவி முலை ஆகத்து – அகம் 240/11
முகிழ்த்து வரல் இள முலை மூழ்க பல் ஊழ் – அகம் 242/16
மண்ணா முத்தம் ஒழுக்கிய வன முலை
நன் மாண் ஆகம் புலம்ப துறந்தோர் – அகம் 247/1,2
நால் முலை பிணவல் சொலிய கான் ஒழிந்து – அகம் 248/4
குரும்பை மென் முலை அரும்பிய சுணங்கின் – அகம் 253/22
வரு முலை முற்றத்து ஏமுறு துயிலே – அகம் 263/15
முலை இடை தோன்றிய நோய் வளர் இள முளை – அகம் 273/11
மென் முலை முற்றம் கடவாதோர் என – அகம் 279/5
நெகிழ் நூல் முத்தின் முகிழ் முலை தெறிப்ப – அகம் 289/11
சிறு குளகு அருந்து தாய் முலை பெறாஅ – அகம் 292/3
வண்ண மார்பின் வன முலை துயல்வர – அகம் 301/15
சில் சுணங்கு அணிந்த செறிந்து வீங்கு இள முலை
மெல் இயல் ஒலிவரும் கதுப்பொடு – அகம் 302/13,14
தே மொழி புதல்வர் திரங்கு முலை சுவைப்ப – அகம் 316/15
நன் நிறத்து எழுந்த சுணங்கு அணி வன முலை
சுரும்பு ஆர் கூந்தல் பெரும் தோள் இவள்_வயின் – அகம் 319/9,10
இரவின் வந்து எம் இடை முலை முயங்கி – அகம் 328/5
சில் சுணங்கு அணிந்த பல் பூண் மென் முலை
நல் எழில் ஆகம் புல்லுதல் நயந்து – அகம் 343/2,3
வார் முலை முற்றத்து நூல் இடை விலங்கினும் – அகம் 361/5
எவன்-கொல் வாழி தோழி நம் இடை முலை
சுணங்கு அணி முற்றத்து ஆரம் போலவும் – அகம் 362/11,12
நல் அக வன முலை அடைய புல்லு-தொறும் – அகம் 367/14
நல் இள வன முலை அல்லியொடு அப்பியும் – அகம் 389/5
முலை பொலி அகம் உருப்ப நூறி – புறம் 25/10
ஆன் முலை அறுத்த அறன் இலோர்க்கும் – புறம் 34/1
புனிறு தீர் குழவிக்கு இலிற்று முலை போல – புறம் 68/8
முலை_அகம் நனைப்ப விம்மி – புறம் 143/14
பால் இல் வறு முலை சுவைத்தனன் பெறாஅன் – புறம் 160/19
இல்லி தூர்த்த பொல்லா வறு முலை
சுவை-தொறும் அழூஉம் தன் மகத்து முகம் நோக்கி – புறம் 164/4,5
முலை கோள் மறந்த புதல்வனொடு – புறம் 211/21
நாகு முலை அன்ன நறும் பூ கரந்தை – புறம் 261/13
இரும் காழ் அன்ன திரங்கு கண் வறு முலை
செம் முது பெண்டின் காதல் அம் சிறாஅன் – புறம் 276/2,3
முலை அறுத்திடுவென் யான் என சினைஇ – புறம் 278/5
வாடு முலை ஊறி சுரந்தன – புறம் 295/7
முகை வனப்பு ஏந்திய முற்றா இள முலை
தகை வளர்த்து எடுத்த நகையொடு – புறம் 336/10,11
மருப்பு இள வன முலை ஞெமுக்குவோரே – புறம் 337/22
சுணங்கு அணி வன முலை அவளொடு நாளை – புறம் 341/10
கரும் கண் கொண்ட நெருங்கல் வெம் முலை
மையல் நோக்கின் தையலை நயந்தோர் – புறம் 345/10,11
குவை இரும் கூந்தல் வரு முலை செப்ப – புறம் 347/7
வீங்கு முலை கறக்குந்து – புறம் 352/2
சுணங்கு அணிந்து எழிலிய அணந்து ஏந்து இள முலை
வீங்கு இறை பணை தோள் மடந்தை – புறம் 354/8,9
ஒரு முலை இழந்தாள் ஓர் திரு மா பத்தினிக்கு – சிலப்.புகார் 0/5
முத்து ஆர மார்பின் முலை_முகம் திருகி – சிலப்.புகார் 0/34
திரு முலை தடத்து_இடை தொய்யில் அன்றியும் – சிலப்.புகார் 2/69
அலர் முலை ஆகத்து அடையாது வருந்த – சிலப்.புகார் 4/63
அலைநீர் ஆடை மலை முலை ஆகத்து – சிலப்.புகார் 5/1
பீடும் பிறர் எவ்வம் பாராய் முலை சுமந்து – சிலப்.புகார் 7/98
ஒரு காழ் முத்தமும் திரு முலை தடமும் – சிலப்.புகார் 8/95
சீர் இள வன முலை சேராது ஒழியவும் – சிலப்.மது 13/20
எதிர்_எதிர் விளங்கிய கதிர் இள வன முலை
கரை நின்று உதிர்த்த கவிர் இதழ் செ வாய் – சிலப்.மது 13/163,164
வளர் இள வன முலை வாங்கு அமை பணை தோள் – சிலப்.மது 15/201
நால் முலை ஆயம் நடுங்குபு நின்று இரங்கும் – சிலப்.மது 17/15
இட முலை கையால் திருகி மதுரை – சிலப்.மது 21/43
சாந்தம் தோய்ந்த ஏந்து இள வன முலை
மை தடம் கண்ணார் மைந்தர்-தம்முடன் – சிலப்.மது 22/119,120
முதிரா முலை குறைத்தாள் முன்னரே வந்தாள் – சிலப்.மது 22/161
ஒரு முலை குறைத்த திரு மா பத்தினி – சிலப்.மது 23/14
முலை இழந்து வந்து நின்றீர் யாவிரோ என முனியாதே – சிலப்.வஞ்சி 24/5
ஒரு முலை இழந்த நங்கைக்கு – சிலப்.வஞ்சி 24/22
திரு முலை பால் உண்டான் திரு கை வேல்-அன்றே – சிலப்.வஞ்சி 24/57
தான் முலை இழந்து தனி துயர் எய்தி – சிலப்.வஞ்சி 25/58
முதிரா முலை முகத்து எழுந்த தீயின் – சிலப்.வஞ்சி 25/76
வடம் சுமந்து ஓங்கிய வளர் இள வன முலை
கரும் கயல் நெடும் கண் காரிகையாரோடு – சிலப்.வஞ்சி 26/110,111
ஒரு முலை குறைத்த திரு மா பத்தினிக்கு – சிலப்.வஞ்சி 27/129
வளர் இள வன முலை தளர் இயல் மின் இடை – சிலப்.வஞ்சி 27/185
வானவன் வந்தான் வளர் இள வன முலை
தோள் நலம் உணீஇய தும்பை போந்தையொடு – சிலப்.வஞ்சி 27/247,248
கொம்மை வரி முலை வெம்மை வேது உறீஇ – சிலப்.வஞ்சி 28/16
மேகலை ஒலியாது மென் முலை அசையாது – சிலப்.வஞ்சி 28/72
தட முலை பூசல்_ஆட்டியை – சிலப்.வஞ்சி 29/35
முதிரா முலை பூசல் கேட்டு ஆங்கு – சிலப்.வஞ்சி 29/58
மொய் குழல் மங்கை முலை பூசல் கேட்ட நாள் – சிலப்.வஞ்சி 29/84
கொம்மை வரி முலை மேல் கூடவே அம்மானை – சிலப்.வஞ்சி 29/151
கொம்மை வரி முலை மேல் கூடின் குல வேந்தன் – சிலப்.வஞ்சி 29/152
புணர் முலை விழுந்தன புல் அகம் அகன்றது – சிலப்.வஞ்சி 30/16
முலை_முகம் திருகிய மூவா மேனி – சிலப்.வஞ்சி 30/150

மேல்


முலை-தான் (1)

நன் கொடி மென்_முலை-தான் – சிலப்.மது 17/42

மேல்


முலை_முகம் (2)

முத்து ஆர மார்பின் முலை_முகம் திருகி – சிலப்.புகார் 0/34
முலை_முகம் திருகிய மூவா மேனி – சிலப்.வஞ்சி 30/150

மேல்


முலை_அகம் (1)

முலை_அகம் நனைப்ப விம்மி – புறம் 143/14

மேல்


முலைக்கு (1)

குறு முலைக்கு அலமரும் பால் ஆர் வெண்மறி – புறம் 383/18

மேல்


முலைக்கே (1)

காதலன் புதல்வன் அழும் இனி முலைக்கே – ஐங் 424/4

மேல்


முலைச்சி (1)

துளை எயிற்று உரக கச்சு உடை முலைச்சி
வளை உடை கையில் சூலம் ஏந்தி – சிலப்.மது 12/59,60

மேல்


முலைய (1)

கொலை வில் எயினர் தங்கை நின் முலைய
சுணங்கு என நினைதி நீயே – ஐங் 363/2,3

மேல்


முலையள் (6)

எதிர்த்த தித்தி முற்றா முலையள்
கோடை திங்களும் பனிப்போள் – நற் 312/7,8
குவவு மென் முலையள் கொடி கூந்தலளே – குறு 132/2
ஐயள் அரும்பிய முலையள்
செய்ய வாயினள் மார்பினள் சுணங்கே – ஐங் 255/3,4
ஆகத்து அரும்பிய முலையள் பணை தோள் – அகம் 62/3
பிசைந்து தின வாடிய முலையள் பெரிது அழிந்து – புறம் 159/8
மா கண் மலர்ந்த முலையள் தன்னையும் – புறம் 352/14

மேல்


முலையாய் (1)

தொய்யில் பொறித்த வன முலையாய் மற்று நின் – கலி 117/4

மேல்


முலையால் (1)

வடம் கொள் முலையால் மழை மின்னு போல – சிலப்.புகார் 7/94

மேல்


முலையின் (1)

மாண் இழை மகளிர் பூண் உடை முலையின்
முகை பிணி அவிழ்ந்த கோங்கமொடு அசைஇ நனை – அகம் 99/4,5

மேல்


முலையினர் (1)

ஏந்து இள முலையினர் இடித்த சுண்ணத்தர் – சிலப்.புகார் 1/59

மேல்


முலையினால் (1)

முலையினால் மா மதுரை கோள் இழைத்தாள் காதல் – சிலப்.வஞ்சி 24/105

மேல்


முலையினும் (1)

முலையினும் கதவ நின் தட மென் தோளே – ஐங் 361/5

மேல்


முலையும் (5)

முலையும் மார்பும் முயங்கு அணி மயங்க – பரி 6/20
முயக்குக்கு செவ்வி முலையும் முயக்கத்து – பரி 24/43
தொடி பொலி தோளும் முலையும் கதுப்பும் – கலி 90/7
கண் உருத்து எழுதரு முலையும் நோக்கி – அகம் 150/3
கூழையும் குறு நெறி கொண்டன முலையும்
சூழி மென் முகம் செப்புடன் எதிரின – அகம் 315/1,2

மேல்


முலையே (6)

முலையே முகிழ் முகிழ்த்தனவே தலையே – குறு 337/1
கண்ணினும் கதவ நின் முலையே
முலையினும் கதவ நின் தட மென் தோளே – ஐங் 361/4,5
வலியாய் இன்னும் தோய்க நின் முலையே – அகம் 259/18
உறை மலி உய்யா நோய் ஊர் சுணங்கு மென் முலையே தீர்க்கும் போலும் – சிலப்.புகார் 7/51
பழுது அறு திரு மொழியே பணை இள வன முலையே
முழு_மதி புரை முகமே முரி புரு வில் இணையே – சிலப்.புகார் 7/76,77
இளையவள் இணை முலையே எனை இடர் செய்தவையே – சிலப்.புகார் 7/86

மேல்


முலையை (1)

மட்டு ஆர் மறுகின் மணி முலையை வட்டித்து – சிலப்.மது 21/45

மேல்


முலையோ (1)

மிடல் புக்கு அடங்காத வெம் முலையோ பாரம் – சிலப்.புகார் 7/90

மேல்


முழ (1)

மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே – கலி 70/10

மேல்


முழக்கத்து (3)

முழவு அதிர்ந்து அன்ன முழக்கத்து ஏறோடு – அகம் 328/2
உயிர் பலி உண்ணும் உருமு குரல் முழக்கத்து
மயிர் கண் முரசமொடு வான் பலி ஊட்டி – சிலப்.புகார் 5/87,88
உயிர்_பலி உண்ணும் உருமு குரல் முழக்கத்து
மயிர் கண் முரசமொடு மாதிரம் அதிர – சிலப்.வஞ்சி 26/195,196

மேல்


முழக்கம் (2)

உரும் இடி சேர்ந்த முழக்கம் புரையும் – பரி 7/82
முதல்வ நின் யானை முழக்கம் கேட்ட – பரி 8/17

மேல்


முழக்கமும் (2)

போரில் கொண்ட பொரு கரி முழக்கமும்
வாரி கொண்ட வய கரி முழக்கமும் – சிலப்.மது 13/145,146
வாரி கொண்ட வய கரி முழக்கமும்
பணை நிலை புரவி ஆலும் ஓதையும் – சிலப்.மது 13/146,147

மேல்


முழக்கமொடு (2)

பெரும் திரை முழக்கமொடு இயக்கு அவிந்து இருந்த – அகம் 100/5
பேர் இசை முழக்கமொடு சிறந்து நனி மயங்கி – அகம் 264/9

மேல்


முழக்கிற்று (1)

பெரும் கடல் முழக்கிற்று ஆகி யாணர் – அகம் 90/10

மேல்


முழக்கின் (4)

எழாஅ தோள் இமிழ் முழக்கின்
மாஅ தாள் உயர் மருப்பின் – மது 177,178
மா மலை முழக்கின் மான் கணம் பனிப்ப – பதி 50/1
வார் முகில் முழக்கின் மழ களிறு மிகீஇ தன் – பதி 84/11
கார் வான் முழக்கின் நீர் மிசை தெவுட்டும் – அகம் 301/18

மேல்


முழக்கினும் (1)

கார் மழை முழக்கினும் வெளில் பிணி நீவி – பதி 84/3

மேல்


முழக்கு (7)

வலம்புரி வாய்மொழி அதிர்பு வான் முழக்கு செல் – பரி 13/45
அ வழி முழக்கு என இடி என முன் சமத்து ஆர்ப்ப – கலி 101/10
கார் மழை முழக்கு இசை கடுக்கும் – அகம் 14/20
வெண் கோட்டு யானை முழக்கு இசை வெரீஇ – அகம் 347/12
குருதி பலிய முரசு முழக்கு ஆக – புறம் 369/5
உரு மிசை முழக்கு என முரசும் இசைப்ப – புறம் 373/1
வரு மழை முழக்கு இசைக்கு ஓடிய பின்றை – புறம் 381/18

மேல்


முழக்கும் (2)

மஞ்சு ஆடு மலை முழக்கும்
துஞ்சா கம்பலை – பரி 8/110,111
இடியும் முழக்கும் இன்றி பாணர் – அகம் 374/7

மேல்


முழங்க (11)

இன் இசைய முரசம் முழங்க
பொன் மலிந்த விழு பண்டம் – மது 80,81
பிடி புணர் பெரும் களிறு முழங்க முழு வலி – மது 676
மா கண் அகல் அறை அதிர்வன முழங்க
முனை கெட சென்று முன் சமம் முருக்கி – பட் 237,238
பெரும் கடல் முழங்க கானல் மலர – நற் 117/1
பாடு இமிழ் விடர் முகை முழங்க
ஆடு மழை இறுத்தது எம் கோடு உயர் குன்றே – நற் 156/9,10
கோடு புலம் கொட்ப கடல் எழுந்து முழங்க
பாடு இமிழ் பனி துறை ஓடு கலம் உகைக்கும் – ஐங் 192/1,2
கார் மழையின் கடிது முழங்க
சாந்து புலர்ந்த வியல் மார்பின் – பதி 80/4,5
ஆடு கொள் முரசம் இழுமென முழங்க
நாடு திறை கொண்டனம் ஆயின் பாக – அகம் 334/2,3
ஏம முரசம் இழுமென முழங்க
நேமி உய்த்த நேஎ நெஞ்சின் – புறம் 3/3,4
திண் பிணி முரசம் இழுமென முழங்க
சென்று அமர் கடத்தல் யாவது வந்தோர் – புறம் 93/1,2
படர்ந்து ஆரணம் முழங்க பஞ்சவர்க்கு தூது – சிலப்.மது 17/155

மேல்


முழங்கல் (1)

கார் பெயல் உருமின் முழங்கல் ஆனாவே – புறம் 81/2

மேல்


முழங்கவும் (1)

அலமரல் யானை உரும் என முழங்கவும்
பால் இல் குழவி அலறவும் மகளிர் – புறம் 44/5,6

மேல்


முழங்கி (12)

தழங்கு குரல் ஏறொடு முழங்கி வானம் – நற் 7/5
பாம்பு அளை செறிய முழங்கி வலன் ஏர்பு – நற் 264/1
இன்னும் பெய்யும் முழங்கி
மின்னும் தோழி என் இன் உயிர் குறித்தே – குறு 216/6,7
மா கடல் திரையின் முழங்கி வலன் ஏர்பு – குறு 237/5
கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்து_இடித்து – குறு 270/3
வென்று எறி முரசின் நன் பல முழங்கி
பெயல் ஆனாதே வானம் காதலர் – குறு 380/2,3
உரும் என அதிர்பட்டு முழங்கி செரு மிக்கு – பதி 39/6
வரைவு இல் அதிர் சிலை முழங்கி பெயல் சிறந்து – பதி 43/17
இறந்து எரி நையாமல் பாஅய் முழங்கி
வறந்து என்னை செய்தியோ வானம் சிறந்த என் – கலி 145/19,20
இரு விசும்பு அதிர முழங்கி அர நலிந்து – அகம் 274/1
மங்குல் மா மழை விண் அதிர்பு முழங்கி
துள்ளு பெயல் கழிந்த பின்றை புகை உற – அகம் 294/1,2
மா விசும்பு அதிர முழங்கி ஆலியின் – அகம் 314/2

மேல்


முழங்கிய (3)

கறி வளர் அடுக்கத்து இரவில் முழங்கிய
மங்குல் மா மழை வீழ்ந்து என பொங்கு மயிர் – குறு 90/2,3
மங்குல் மழை முழங்கிய விறல் வரையால் – பரி 18/23
மலை பரந்து தலைக்கொண்டு முழங்கிய முழங்கு அழல் – கலி 150/4

மேல்


முழங்கினும் (1)

ஏறு எழுந்து முழங்கினும் மாறு எழுந்து சிலைக்கும் – அகம் 144/12

மேல்


முழங்கு (44)

முரசு முழங்கு தானை மூவரும் கூடி – பொரு 54
முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும் – பெரும் 33
அரசு இருந்து பனிக்கும் முரசு முழங்கு பாசறை – முல் 79
முழங்கு கடல் ஏணி மலர் தலை உலகமொடு – மது 199
முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம் – மது 315
முழங்கு கால் பொருத மரம் பயில் காவின் – மது 335
முழங்கு இசை நன் பணை அறைவனர் நுவல – மது 362
கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசை – மலை 324
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர் – நற் 15/1
முழங்கு திரை புது மணல் அழுந்த கொட்கும் – நற் 135/7
முழங்கு திரை இன் சீர் தூங்கும் – நற் 138/10
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர் – நற் 203/1
முழங்கு கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – நற் 347/1
முழங்கு திரை முழவின் பாணியின் பைபய – நற் 378/3
நொதுமல் வானத்து முழங்கு குரல் கேட்டே – குறு 251/7
மழை முழங்கு கடும் குரல் ஓர்க்கும் – குறு 396/6
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை முழங்கு கடல் – ஐங் 105/1
ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வய_மா வெரூஉம் – ஐங் 307/1
முழங்கு அழல் அசை வளி எடுப்ப வானத்து – ஐங் 320/2
வென்று எறி முழங்கு பணை செய்த வெல் போர் – பதி 11/14
முரசு முழங்கு நெடு நகர் அரசு துயில் ஈயாது – பதி 12/7
முழங்கு திரை பனி கடல் மறுத்திசினோரே – பதி 45/22
விரவு பணை முழங்கு ஒலி வெரீஇய வேந்தர்க்கு – பதி 50/10
கோடு முழங்கு இமிழ் இசை எடுப்பும் – பதி 50/25
கால் திரை எடுத்த முழங்கு குரல் வேலி – பதி 63/17
விரவு பணை முழங்கு நிரை தோல் வரைப்பின் – பதி 88/16
முரசு அதிர்பவை போல் முழங்கு இடி பயிற்றி – பரி 22/4
முளி அரில் பொத்திய முழங்கு அழல் இடை போழ்ந்த – கலி 13/20
முளி கழை உயர் மலை முற்றிய முழங்கு அழல் – கலி 25/6
முழங்கு நீர் புணை என அமைந்த நின் தட மென் தோள் – கலி 56/20
மலை பரந்து தலைக்கொண்டு முழங்கிய முழங்கு அழல் – கலி 150/4
முழங்கு இரும் பௌவம் இரங்கும் முன்துறை – அகம் 70/14
பணை முழங்கு எழிலி பௌவம் வாங்கி – அகம் 84/2
முழங்கு கடல் ஓதம் காலை கொட்கும் – அகம் 220/12
மழை முழங்கு அரவம் கேட்ட கழை தின் – அகம் 232/2
முழங்கு இரு முந்நீர் திரையினும் பலவே – அகம் 338/21
முழங்கு முந்நீர் முழுவதும் வளைஇ – புறம் 18/1
முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும் – புறம் 35/4
முரசு முழங்கு தானை நும் அரசும் ஓம்பு-மின் – புறம் 301/5
முழங்கு கடல் முழவின் முசிறி அன்ன – புறம் 343/10
பழம் சோறு அயிலும் முழங்கு நீர் படப்பை – புறம் 399/11
முழங்கு கடல் ஞாலம் முழுவதும் வரினும் – சிலப்.புகார் 2/3
பழம் கடன் உற்ற முழங்கு வாய் சாலினி – சிலப்.மது 12/7
முழங்கு நீர் வேலி மூதூர் ஏவி – சிலப்.வஞ்சி 28/206

மேல்


முழங்கு-தொறும் (1)

முழங்கு-தொறும் கையற்று ஒடுங்கி நம் புலந்து – அகம் 174/8

மேல்


முழங்கும் (20)

நெய் தெரி இயக்கம் வெளில் முதல் முழங்கும்
வைகு புலர் விடியல் மெய் கரந்து தன் கால் – நற் 12/3,4
புலி எதிர் முழங்கும் வளி வழங்கு ஆரிடை – நற் 174/4
அழுங்கல் நெஞ்சமொடு முழங்கும்
அத்த நீள் இடை அழ பிரிந்தோரே – குறு 307/8,9
சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும்
இன்னா அரும் சுரம் தீர்ந்தனம் மென்மெல – ஐங் 395/2,3
மரம் கொல் மழ களிறு முழங்கும் பாசறை – பதி 16/8
கடும் சினம் கடாஅய் முழங்கும் மந்திரத்து – பதி 30/33
வியன் பணை முழங்கும் வேல் மூசு அழுவத்து – பதி 31/30
விளங்கு இரும் புணரி உரும் என முழங்கும்
கடல் சேர் கானல் குட புலம் முன்னி – பதி 51/2,3
உரும் என முழங்கும் முரசின் – பதி 90/56
கண் அதிர்பு முழங்கும் கடும் குரல் முரசமொடு – பதி 91/5
கடாஅ யானை முழங்கும்
இடாஅ ஏணி நின் பாசறை யானே – பதி 94/9,10
தழங்கு குரல் முரசமொடு முழங்கும் யாமத்து – அகம் 24/15
போழ் வளி முழங்கும் புல்லென் உயர் சினை – அகம் 51/3
சுடர் நிமிர் நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும்
வெம் மலை அரும் சுரம் நீந்தி ஐய – அகம் 143/7,8
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உரும் என முழங்கும்
அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப பெரும் சீர் – அகம் 145/9,10
களம் கொள் மள்ளரின் முழங்கும் அத்தம் – அகம் 227/11
சூர் புகல் அடுக்கத்து மழை மாறு முழங்கும்
பொய்யா நல் இசை மா வண் புல்லி – அகம் 359/11,12
படு மழை உருமின் முழங்கும்
நெடு மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 389/23,24
இடி என முழங்கும் முரசின் – புறம் 17/39
தானையும் கடல் என முழங்கும் கூர் நுனை – புறம் 42/3

மேல்


முழந்தாள் (4)

முளை எயிற்று இரும் பிடி முழந்தாள் ஏய்க்கும் – பெரும் 53
வயவு பிடி முழந்தாள் கடுப்ப குழி-தொறும் – மலை 127
முழந்தாள் இரும் பிடி கயம் தலை குழவி – குறு 394/1
மூங்கில் மிசைந்த முழந்தாள் இரும் பிடி – கலி 50/2

மேல்


முழம் (3)

படி முழம் ஊன்றிய நெடு நல் யானை – அகம் 119/18
முளரி தீயின் முழம் அழல் விளக்கத்து – அகம் 301/13
நிவந்து ஆங்கு ஒரு முழம் நீள் நிலம் நீங்கி – சிலப்.புகார் 10/210

மேல்


முழவம் (1)

தண்ணுமை முழவம் தாழ்தரு தீம் குழல் – சிலப்.மது 22/140

மேல்


முழவமும் (2)

நாறு கமழ் வீயும் கூறும் இசை முழவமும்
மணியும் கயிறும் மயிலும் குடாரியும் – பரி 8/99,100
வாளோர் எடுத்த நாள் அணி முழவமும்
போரில் கொண்ட பொரு கரி முழக்கமும் – சிலப்.மது 13/144,145

மேல்


முழவன் (1)

முழவன் போல அகப்பட தழீஇ – அகம் 352/6

மேல்


முழவில் (1)

முழவில் போக்கிய வெண்கை – பதி 61/17

மேல்


முழவின் (38)

மண் அமை முழவின் பண் அமை சீறியாழ் – பொரு 109
முழவின் அன்ன முழு மர உருளி – பெரும் 47
பூ தலை முழவின் நோன் தலை கடுப்ப – மது 396
முழவின் மகிழ்ந்தனர் ஆடி குண்டு நீர் – மது 585
துஞ்சா முழவின் மூதூர் வாயில் – குறி 236
விசி பிணி முழவின் வேந்தர் சூடிய – பட் 293
சுரம் செல் கோடியர் முழவின் தூங்கி – மலை 143
மண் கனை முழவின் தலைக்கோல் கொண்டு – மலை 370
மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி – மலை 382
புலம் புரி வயிரியர் நலம் புரி முழவின்
மண் ஆர் கண்ணின் அதிரும் – நற் 100/10,11
எழீஇ அன்ன உறையினை முழவின்
மண் ஆர் கண்ணின் இம்மென இமிரும் – நற் 139/5,6
அருவி முழவின் பாடொடு ஒராங்கு – நற் 176/9
முழங்கு திரை முழவின் பாணியின் பைபய – நற் 378/3
முதுவாய் கோடியர் முழவின் ததும்பி – குறு 78/2
தண்ணென் முழவின் இமிழ் இசை காட்டும் – குறு 365/4
தாங்காது புகழ்ந்த தூங்கு கொளை முழவின்
தொலையா கற்ப நின் நிலை கண்டிகுமே – பதி 43/30,31
கோடியர் முழவின் முன்னர் ஆடல் – பதி 56/2
முழவின் அமைந்த பெரும் பழம் இசைந்து – பதி 81/19
வளை கடல் முழவின் தொண்டியோர் பொருந – பதி 88/21
ஒருதிறம் மண் ஆர் முழவின் இசை எழ – பரி 17/13
தந்து முழவின் வருவாய் நீ வாய்வாளா – பரி 20/75
மண் கணை முழவின் இன் கண் இமிழ்விற்கு – பரி 22/36
துஞ்சா முழவின் கோவல் கோமான் – அகம் 35/14
இமிழ் கண் முழவின் இன் சீர் அவர் மனை – அகம் 66/22
தோடு அமை முழவின் துதை குரல் ஆக – அகம் 82/4
விசி பிணி முழவின் குட்டுவன் காப்ப – அகம் 91/13
துஞ்சா முழவின் துய்த்து இயல் வாழ்க்கை – அகம் 145/16
மண் ஆர் முழவின் கண்_அகத்து அசைத்த – அகம் 155/14
ஈர்ம் தண் முழவின் எறி குணில் விதிர்ப்ப – அகம் 186/11
மண் ஆர் முழவின் கண் அதிர்ந்து இயம்ப – அகம் 346/14
விசி பிணி கொண்ட மண் கனை முழவின்
பாடினி பாடும் வஞ்சிக்கு – புறம் 15/23,24
இரவலர் நாற்றிய விசி கூடு முழவின்
பாடு இன் தெண் கண் கனி செத்து அடிப்பின் – புறம் 128/2,3
மண் அமை முழவின் வயிரியர் – புறம் 164/12
ஈர்ம் தண் முழவின் பாணி ததும்ப – புறம் 194/2
முழங்கு கடல் முழவின் முசிறி அன்ன – புறம் 343/10
பண் அமை முழவின் கண் எறி அறிந்து – சிலப்.புகார் 3/61
மண் கணை முழவின் மகிழ் இசை ஓதையும் – சிலப்.புகார் 10/139
துஞ்சா முழவின் அருவி ஒலிக்கும் – சிலப்.வஞ்சி 25/6

மேல்


முழவு (44)

முழவு உறழ் தட கையின் இயல ஏந்தி – திரு 215
முழவு தோள் முரண் பொருநர்க்கு – மது 99
நிலவு கானல் முழவு தாழை – மது 114
முழவு இமிழும் அகல் ஆங்கண் – மது 327
முழவு அதிர முரசு இயம்ப – பட் 157
முழவு துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண் – மலை 350
கான பலவின் முழவு மருள் பெரும் பழம் – மலை 511
மழை எதிர் படு கண் முழவு கண் இகுப்ப – மலை 532
முழவு இசை புணரி எழுதரும் – நற் 67/11
முழவு கண் புலரா விழவு உடை ஆங்கண் – நற் 220/6
இறை பட வாங்கிய முழவு முதல் புன்னை – நற் 307/6
முழவு முதல் பிணிக்கும் துறைவ நன்றும் – நற் 315/8
முழவு முகம் புலர்ந்து முறையின் ஆடிய – நற் 360/1
முழவு முதல் அரைய தடவு நிலை பெண்ணை – குறு 301/1
முழவு இமிழ் இன் இசை மறுகு-தொறு இசைக்கும் – ஐங் 171/2
விழவு அறுபு அறியா முழவு இமிழ் மூதூர் – பதி 15/18
முழவு இமிழ் மூதூர் விழவு காணூஉ பெயரும் – பதி 30/20
எழூஉ நிவந்து அன்ன பரேர் எறுழ் முழவு தோள் – பதி 31/20
முழவு மண் புலர இரவலர் இனைய – பதி 61/9
மூ_இரு கயந்தலை மு_நான்கு முழவு தோள் – பரி 5/11
உழவர் களி தூங்க முழவு பணை முரல – பரி 7/16
குழல் அளந்து நிற்ப முழவு எழுந்து ஆர்ப்ப – பரி 7/79
ஒத்த குழலின் ஒலி எழ முழவு இமிழ் – பரி 12/40
நா நவில் பாடல் முழவு எதிர்ந்த அன்ன – பரி 15/43
பாணி முழவு இசை அருவி நீர் ததும்ப – பரி 21/36
தண்டா அருவியொடு இரு முழவு ஆர்ப்ப – பரி 23/52
முதிர் இணர் ஊழ் கொண்ட முழவு தாள் எரிவேங்கை – கலி 44/4
முழவு உறழ் திணி தோள் நெடுவேள் ஆவி – அகம் 61/15
முன்றில் நீடிய முழவு உறழ் பலவில் – அகம் 172/11
விழவு படர் மள்ளரின் முழவு எடுத்து உயரி – அகம் 189/5
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியல் நகர் – அகம் 206/11
முழவு முகம் புலரா கலி கொள் ஆங்கண் – அகம் 222/4
குறு நெடும் தூம்பொடு முழவு புணர்ந்து இசைப்ப – அகம் 301/17
முழவு சேர் நரம்பின் இம்மென இமிரும் – அகம் 318/6
முழவு அதிர்ந்து அன்ன முழக்கத்து ஏறோடு – அகம் 328/2
முழவு இமிழ் துணங்கை தூங்கும் விழவின் – அகம் 336/16
நிறை திரள் முழவு தோள் கையகத்து ஒழிந்த – அகம் 386/6
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர் – அகம் 397/3
மதன் உடை முழவு தோள் ஓச்சி தண்ணென – புறம் 50/12
முழவு தோள் என் ஐயை காணா ஊங்கே – புறம் 88/6
கலை உண கிழிந்த முழவு மருள் பெரும் பழம் – புறம் 236/1
முழவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 247/8
முழவு மருள் திரு மணி மிடைந்த நின் – புறம் 368/17
முழவு கண் துயிலாது முடுக்கரும் வீதியும் – சிலப்.புகார் 5/187

மேல்


முழவும் (3)

விழவும் மூழ்த்தன்று முழவும் தூங்கின்று – நற் 320/1
பண் அமை முழவும் பதலையும் பிறவும் – பதி 41/3
மண் கணை முழவும் வணர் கோட்டு யாழும் – சிலப்.வஞ்சி 28/55

மேல்


முழவே (1)

பின் வழி நின்றது முழவே முழவொடு – சிலப்.புகார் 3/141

மேல்


முழவொடு (6)

முது வாய் கோடியர் முழவொடு புணர்ந்த – பட் 253
திண் வார் விசித்த முழவொடு ஆகுளி – மலை 3
மண் ஆர்ந்து இசைக்கும் முழவொடு கொண்ட தோள் – பரி 27/1
மண் கனை முழவொடு மகிழ் மிக தூங்க – அகம் 76/1
படு மண முழவொடு பரூஉ பணை இமிழ – அகம் 136/7
பின் வழி நின்றது முழவே முழவொடு
கூடி நின்று இசைத்தது ஆமந்திரிகை – சிலப்.புகார் 3/141,142

மேல்


முழவோடு (1)

குரல் புணர் நல் யாழ் முழவோடு ஒன்றி – மது 605

மேல்


முழா (7)

முழா இமிழ் துணங்கைக்கு தழூஉ புணை ஆக – பதி 52/14
மண் முழா மறப்ப பண் யாழ் மறப்ப – புறம் 65/1
நெடு நகர் வரைப்பின் படு முழா ஓர்க்கும் – புறம் 68/17
முழா அரை போந்தை பொருந்தி நின்று – புறம் 85/7
தூம்பு அக சிறு முழா தூங்க தூக்கி – புறம் 103/2
மண் முழா அமை-மின் பண் யாழ் நிறு-மின் – புறம் 152/14
முழா அரை போந்தை அர வாய் மா மடல் – புறம் 375/4

மேல்


முழு (53)

ஆர முழு_முதல் உருட்டி வேரல் – திரு 297
வாழை முழு_முதல் துமிய தாழை – திரு 307
முழவின் அன்ன முழு மர உருளி – பெரும் 47
முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள் – பெரும் 61
தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட – பெரும் 77
உடுப்பு முக முழு கொழு மூழ்க ஊன்றி – பெரும் 200
குழுமு நிலை போரின் முழு_முதல் தொலைச்சி – பெரும் 237
பிடி புணர் பெரும் களிறு முழங்க முழு வலி – மது 676
முழு_முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின் – நெடு 23
முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள் – நெடு 32
முழு_முதல் கொக்கின் தீம் கனி உதிர்ந்து என – குறி 188
மோட்டு எருமை முழு_குழவி – பட் 14
முழு நெறி அணங்கிய நுண் கோல் வேரலோடு – மலை 223
முத்து உடை மருப்பின் முழு வலி மிகு திரள் – மலை 518
முழு வலி முள் எயிறு அழுத்திய கதவின் – நற் 18/3
நல் அரை முழு_முதல் அ வயின் தொடுத்த – நற் 354/6
கூந்தல் ஆம்பல் முழு_நெறி அடைச்சி – குறு 80/1
செயலை முழு_முதல் ஒழிய அயலது – குறு 214/5
பொரி அரை முழு_முதல் உருவ குத்தி – குறு 255/2
காலை வந்த முழு_முதல் காந்தள் – குறு 361/4
முதலை போத்து முழு_மீன் ஆரும் – ஐங் 5/4
ததை இலை வாழை முழு_முதல் அசைய – ஐங் 460/3
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை – பதி 11/5
கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய் – பதி 11/13
முழு வலி துஞ்சும் நோய் தபு நோன் தொடை – பதி 44/9
முழு_முதல் மிசைய கோடு-தொறும் துவன்றும் – பதி 70/25
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து – பதி 88/6
நானிலம் துளக்கு அற முழு_முதல் நாற்றிய – பரி 13/35
வெரிந தோலொடு முழு மயிர் மிடைந்த – பரி 21/5
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன் – கலி 79/2
புண் இல்லார் புண் ஆக நோக்கும் முழு மெய்யும் – கலி 109/11
கொழுநரை போகாமல் காத்து முழு நாளும் – கலி 109/25
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணி – அகம் 45/10
முழு_முதல் துமிய உரும் எறிந்தன்றே – அகம் 68/7
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணிய – அகம் 145/12
கழனி ஆம்பல் முழு_நெறி பைம் தழை – அகம் 156/9
முதல் பாய்ந்திட்ட முழு வலி ஒருத்தல் – அகம் 227/9
போந்தை முழு_முதல் நிலைஇய காந்தள் – அகம் 238/16
முணங்கு நிமிர் வய_மான் முழு வலி ஒருத்தல் – புறம் 52/2
முழு_முதல் தொலைந்த கோளி ஆலத்து – புறம் 58/2
கூம்பு அவிழ் முழு_நெறி புரள்வரும் அல்குல் – புறம் 116/2
தடிவு ஆர்ந்திட்ட முழு வள்ளூரம் – புறம் 320/13
முளவு_மா தொலைச்சிய முழு_சொல் ஆடவர் – புறம் 325/6
விழு கடிப்பு அறைந்த முழு குரல் முரசம் – புறம் 366/1
மூழ்ப்ப பெய்த முழு அவிழ் புழுக்கல் – புறம் 399/9
முழு நீர் வார முழு மெயும் பனித்து – சிலப்.புகார் 4/6
முழு நீர் வார முழு மெயும் பனித்து – சிலப்.புகார் 4/6
முந்த சென்று முழு பலி_பீடிகை – சிலப்.புகார் 5/78
எழுது வரி கோலம் முழு மெயும் உறீஇ – சிலப்.புகார் 5/226
முழு_மதி புரை முகமே முரி புரு வில் இணையே – சிலப்.புகார் 7/77
முளை வளர் இள நகையே முழு_மதி புரை முகமே – சிலப்.புகார் 7/85
எழுவும் சீப்பும் முழு விறல் கணையமும் – சிலப்.மது 15/215
முருகு விரி தாமரை முழு மலர் தோய – சிலப்.வஞ்சி 27/236

மேல்


முழு_குழவி (1)

மோட்டு எருமை முழு_குழவி
கூட்டு நிழல் துயில் வதியும் – பட் 14,15

மேல்


முழு_சொல் (1)

முளவு_மா தொலைச்சிய முழு_சொல் ஆடவர் – புறம் 325/6

மேல்


முழு_நெறி (3)

கூந்தல் ஆம்பல் முழு_நெறி அடைச்சி – குறு 80/1
கழனி ஆம்பல் முழு_நெறி பைம் தழை – அகம் 156/9
கூம்பு அவிழ் முழு_நெறி புரள்வரும் அல்குல் – புறம் 116/2

மேல்


முழு_மதி (2)

முழு_மதி புரை முகமே முரி புரு வில் இணையே – சிலப்.புகார் 7/77
முளை வளர் இள நகையே முழு_மதி புரை முகமே – சிலப்.புகார் 7/85

மேல்


முழு_மீன் (1)

முதலை போத்து முழு_மீன் ஆரும் – ஐங் 5/4

மேல்


முழு_முதல் (22)

ஆர முழு_முதல் உருட்டி வேரல் – திரு 297
வாழை முழு_முதல் துமிய தாழை – திரு 307
தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட – பெரும் 77
குழுமு நிலை போரின் முழு_முதல் தொலைச்சி – பெரும் 237
முழு_முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின் – நெடு 23
முழு_முதல் கொக்கின் தீம் கனி உதிர்ந்து என – குறி 188
நல் அரை முழு_முதல் அ வயின் தொடுத்த – நற் 354/6
செயலை முழு_முதல் ஒழிய அயலது – குறு 214/5
பொரி அரை முழு_முதல் உருவ குத்தி – குறு 255/2
காலை வந்த முழு_முதல் காந்தள் – குறு 361/4
ததை இலை வாழை முழு_முதல் அசைய – ஐங் 460/3
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை – பதி 11/5
கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய் – பதி 11/13
முழு_முதல் மிசைய கோடு-தொறும் துவன்றும் – பதி 70/25
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து – பதி 88/6
நானிலம் துளக்கு அற முழு_முதல் நாற்றிய – பரி 13/35
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன் – கலி 79/2
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணி – அகம் 45/10
முழு_முதல் துமிய உரும் எறிந்தன்றே – அகம் 68/7
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணிய – அகம் 145/12
போந்தை முழு_முதல் நிலைஇய காந்தள் – அகம் 238/16
முழு_முதல் தொலைந்த கோளி ஆலத்து – புறம் 58/2

மேல்


முழுகினர் (1)

அழுகு மெய்யாளரும் முழுகினர் ஆடி – சிலப்.புகார் 5/119

மேல்


முழுத்த (1)

ஏத்தி வந்தது எல்லாம் முழுத்த
இலங்கு வாள் அவிர் ஒளி வலம் பட மின்னி – புறம் 372/2,3

மேல்


முழுத்தம் (1)

முழுத்தம் ஈங்கு இது முன்னிய திசை மேல் – சிலப்.வஞ்சி 26/30

மேல்


முழுது (20)

வானமும் நிலனும் தாம் முழுது உணரும் – மது 479
அரசு முழுது கொடுப்பினும் அமரா நோக்கமொடு – மலை 74
சுடர் முழுது எறிப்ப திரங்கி செழும் காய் – நற் 26/5
முழுது உடன் விளைந்த வெண்ணெல் வெம் சோறு – குறு 210/3
கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் – பதி 14/19
முழுது உணர்ந்து ஒழுக்கும் நரை மூதாளனை – பதி 74/24
நலம் முழுது அளைஇய புகர் அறு காட்சி – பரி 1/48
திகை முழுது கமழ முகில் அகடு கழி மதியின் – பரி 10/74
பொது மொழி பிறர்க்கு இன்றி முழுது ஆளும் செல்வர்க்கு – கலி 68/1
வேர் முழுது உலறி நின்ற புழல் கால் – அகம் 145/1
திரியா சுற்றமொடு முழுது சேண் விளங்கி – புறம் 2/19
முழுது ஆண்டோர் வழி காவல – புறம் 17/8
அதூஉம் சாலும் நல் தமிழ் முழுது அறிதல் – புறம் 50/10
மண் முழுது அழுங்க செல்லினும் செல்லும் ஆங்கு – புறம் 332/8
முழுது உணர் கேள்வியன் ஆகலின் விரகினானே – புறம் 361/22
முந்நீர் வரைப்பு_அகம் முழுது உடன் துறந்தே – புறம் 363/18
முடித்த கேள்வி முழுது உணர்ந்தோரே – சிலப்.புகார் 1/19
பெரு நிலம் முழுது ஆளும் பெருமகன் தலை வைத்த – சிலப்.புகார் 1/31
தமிழ் முழுது அறிந்த தன்மையன் ஆகி – சிலப்.புகார் 3/38
விரி கதிர் பரப்பி உலகம் முழுது ஆண்ட – சிலப்.புகார் 4/1

மேல்


முழுதுடன் (1)

வையகம் முழுதுடன் வளைஇ பையென – புறம் 69/7

மேல்


முழுதும் (4)

மலை முழுதும் கமழும் மாதிரம்-தோறும் – மலை 293
கொடிற்று புண் செய்யாது மெய் முழுதும் கையின் – கலி 95/19
ஊர் முழுதும் நுவலும் நின் காணிய சென்மே – அகம் 176/26
வணர் சுரி முச்சி முழுதும் மன் புரள – அகம் 390/5

மேல்


முழுநெறி (2)

கழுநீர் ஆம்பல் முழுநெறி குவளை – சிலப்.புகார் 2/14
கழுநீர் பிணையல் முழுநெறி பிறழ – சிலப்.புகார் 2/34

மேல்


முழுவதும் (10)

முழுவதும் மிச்சிலா உண்டு – பரி 24/83
முருங்கா கலிங்கம் முழுவதும் வளைஇ – அகம் 136/20
முழங்கு முந்நீர் முழுவதும் வளைஇ – புறம் 18/1
அகலா செல்வம் முழுவதும் செய்தோன் – புறம் 34/15
முழங்கு கடல் ஞாலம் முழுவதும் வரினும் – சிலப்.புகார் 2/3
முதிர் கடல் ஞாலம் முழுவதும் விளக்கும் – சிலப்.புகார் 2/30
முது நீர் உலகின் முழுவதும் இல்லை – சிலப்.வஞ்சி 25/167
முத்து நிரை கொடி தொடர் முழுவதும் வளைஇய – சிலப்.வஞ்சி 27/202
முது_நீர் உலகின் முழுவதும் இல்லை – சிலப்.வஞ்சி 28/182
முற்றிழை நன் கலம் முழுவதும் பூட்டி – சிலப்.வஞ்சி 28/230

மேல்


முழூஉ (1)

முழூஉ வள்ளுரம் உணக்கும் மள்ள – புறம் 219/2

மேல்


முழை (6)

எதிர்குதிர் ஆகின்று அதிர்ப்பு மலை முழை
ஏழ் புழை ஐம் புழை யாழ் இசை கேழ்த்த அன்ன இனம் – பரி 8/21,22
அ இசை முழை ஏற்று அழைப்ப அழைத்து_உழி – பரி 19/63
வாள் வரி வய புலி கல் முழை உரற – அகம் 168/12
கல் முழை அருவி பன் மலை நீந்தி – புறம் 147/1
மட மான் நாகு பிணை பயிரின் விடர் முழை
இரும் புலி புகர் போத்து ஓர்க்கும் – புறம் 157/11,12
ஈர்ம் தண் சிலம்பின் இருள் தூங்கும் நளி முழை
அரும் திறல் கடவுள் காக்கும் உயர் சிமை – புறம் 158/10,11

மேல்


முள் (97)

முள் தாள் தாமரை துஞ்சி வைகறை – திரு 73
முள் அரை தாமரை முகிழ் விரி நாள்_போது – சிறு 183
முள் அரை தாமரை புல் இதழ் புரையும் – பெரும் 114
வாழ் முள் வேலி சூழ் மிளை படப்பை – பெரும் 126
இடு முள் வேலி எரு படு வரைப்பின் – பெரும் 154
புல் ஆர் வியன் புலம் போகி முள் உடுத்து – பெரும் 184
கள் கமழ் புது பூ முனையின் முள் சினை – பெரும் 214
இடு முள் புரிசை ஏமுற வளைஇ – முல் 27
கவை_முள்_கருவியின் வட_மொழி பயிற்றி – முல் 35
முள் தாள சுடர் தாமரை – மது 249
தாழை தளவம் முள் தாள் தாமரை – குறி 80
முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு – மலை 465
முழு வலி முள் எயிறு அழுத்திய கதவின் – நற் 18/3
சுறவு கோட்டு அன்ன முள் இலை தாழை – நற் 19/2
தீண்டா வை முள் தீண்டி நாம் செலற்கு – நற் 21/4
ஒலி கா ஓலை முள் மிடை வேலி – நற் 38/8
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே முள் எயிற்று – நற் 62/5
உள்ளூர் மாஅத்த முள் எயிற்று வாவல் – நற் 87/1
எய்ம் முள் அன்ன பரூஉ மயிர் எருத்தின் – நற் 98/1
முளி கொடி வலந்த முள் அரை இலவத்து – நற் 105/1
சிறு முள் எயிறு தோன்ற – நற் 120/11
சுறவு மருப்பு அன்ன முள் தோடு ஒசிய – நற் 131/5
செல்லாயோ நின் முள் எயிறு_உண்கு என – நற் 134/8
முள் எயிற்று முறுவல் திறந்தன – நற் 155/9
தடம் தாள் தாழை முள் உடை நெடும் தோட்டு – நற் 203/2
கொடு முள் ஈங்கை நெடு மா அம் தளிர் – நற் 205/9
கல்லா கடுவன் நடுங்க முள் எயிற்று – நற் 233/1
அரவு வாள் வாய முள் இலை தாழை – நற் 235/2
நுண் முள் வேலி தாதொடு பொதுளிய – நற் 277/6
கொள்ளல் மாதோ முள் எயிற்றோயே – நற் 290/5
பல் பூ கானல் முள் இலை தாழை – நற் 335/4
தே கொக்கு அருந்தும் முள் எயிற்று துவர் வாய் – குறு 26/6
கூன் முள் முண்டக கூர்ம் பனி மா மலர் – குறு 51/1
முள் கால் இறவின் முடங்கு புற பெரும் கிளை – குறு 109/1
நுண் முள் ஈங்கை செ அரும்பு ஊழ்த்த – குறு 110/5
முள் இல் அம் பணை மூங்கிலில் தூங்கும் – குறு 201/5
கட்கு இன் புது மலர் முள் பயந்து ஆங்கு – குறு 202/3
நெல்லி தின்ற முள் எயிறு தயங்க – குறு 262/4
உள்ளி காண்பென் போல்வல் முள் எயிற்று – குறு 286/1
முள் எயிற்று பாண்_மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த – ஐங் 47/1
முள் அரை இலவத்து ஒள் இணர் வான் பூ – ஐங் 320/1
முள் இட்டு ஊர்-மதி வலவ நின் – ஐங் 481/3
முள் எயிற்று அரிவை யாம் வந்த மாறே – ஐங் 495/5
வில் விசை உமிழ்ந்த வை முள் அம்பின் – பதி 33/8
முள் இடுபு அறியா ஏணி தெவ்வர் – பதி 45/15
வடி மணி நெடும் தேர் மா முள் பாய்க்குநரும் – பரி 12/29
முள் உறழ் முளை எயிற்று அமிழ்து ஊறும் தீ நீரை – கலி 4/13
இடு முள் நெடு வேலி போல கொலைவர் – கலி 12/1
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன் – கலி 79/2
முளி முதல் பொதுளிய முள் புற பிடவமும் – கலி 101/2
அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர் – கலி 104/18
முயங்கு நின் முள் எயிறு_உண்கும் எவன்-கொலோ – கலி 112/20
முள் நுனை தோன்றாமை முறுவல் கொண்டு அடக்கி தன் – கலி 142/7
முள் அரை பிரம்பின் மூதரில் செறியும் – அகம் 6/19
முலை முகம்_செய்தன முள் எயிறு இலங்கின – அகம் 7/1
புதல் மிசை தளவின் இதல் முள் செம் நனை – அகம் 23/3
கூன் முள் முள்ளி குவி குலை கழன்ற – அகம் 26/1
மீன் முள் அன்ன வெண் கால் மா மலர் – அகம் 26/2
முள் எயிற்று துவர் வாய் முறுவல் அழுங்க – அகம் 39/3
கூர் முள் வேலி கோட்டின் நீக்கி – அகம் 46/3
அர வாய் அன்ன அம் முள் நெடும் கொடி – அகம் 96/4
செம் முகை அவிழ்ந்த முள் முதிர் முருக்கின் – அகம் 99/2
வள்பு வலித்து ஊரின் அல்லது முள் உறின் – அகம் 104/4
இதல் முள் ஒப்பின் முகை முதிர் வெட்சி – அகம் 133/14
கள்ளி முள் அரை பொருந்தி செல்லுநர்க்கு – அகம் 151/12
முள் உறின் சிறத்தல் அஞ்சி மெல்ல – அகம் 160/9
முருந்து என திரண்ட முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 179/11
புள் இறைகொண்ட முள் உடை நெடும் தோட்டு – அகம் 180/11
குண்டை கோட்ட குறு முள் கள்ளி – அகம் 184/8
முளை ஓர் அன்ன முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 212/5
கடவுள் மரத்த முள் மிடை குடம்பை – அகம் 270/12
முள் உடை குறும் தூறு இரிய போகும் – அகம் 274/11
நீர் முள் வேலி புலவு நாறு முன்றில் – அகம் 297/12
முள் கொம்பு ஈங்கை துய் தலை புது வீ – அகம் 306/3
கொடு முள் ஈங்கை சூரலொடு மிடைந்த – அகம் 357/1
உள்ளுதல் ஓம்பு-மதி இனி நீ முள் எயிற்று – அகம் 361/13
உள்ளாது கழிந்த முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 385/16
நுண் பொறி அணிந்த எருத்தின் கூர் முள்
செம் கால் சேவல் பயிரும் ஆங்கண் – அகம் 387/11,12
இடு முள் வேலி முட கால் பந்தர் – அகம் 394/8
புன் மூசு கவலைய முள் மிடை வேலி – புறம் 116/4
பிள்ளை வெருகின் முள் எயிறு புரைய – புறம் 117/8
வண்மையின் தொடுத்தனம் யாமே முள் எயிற்று – புறம் 126/18
முள் புற முது கனி பெற்ற கடுவன் – புறம் 158/23
கயல் முள் அன்ன நரை முதிர் திரை கவுள் – புறம் 195/2
இடு முள் படப்பை மறி மேய்ந்து ஒழிந்த – புறம் 197/10
முள் உடை வியன் காட்டதுவே நன்றும் – புறம் 225/8
முள் கால் காரை முது பழன் ஏய்ப்ப – புறம் 258/1
அமரின் இட்ட அரு முள் வேலி – புறம் 301/3
களிறு பொர கலங்கு கழல் முள் வேலி – புறம் 306/1
கவை முள் கள்ளி பொரி அரை பொருந்தி – புறம் 322/2
சிறியிலை உடையின் சுரை உடை வால் முள்
ஊக நுண் கோல் செறித்த அம்பின் – புறம் 324/4,5
நல்கின் நா அஞ்சும் முள் எயிற்று மகளிர் – புறம் 361/16
முள் வாய் சங்கம் முறை_முறை ஆர்ப்ப – சிலப்.புகார் 4/78
முதிரா கிளவியின் முள் எயிறு இலங்க – சிலப்.புகார் 10/40
முள் உடை காட்டின் முது நரி ஆக என – சிலப்.புகார் 10/232
இடு முள் வேலி எயினர் கூட்டுண்ணும் – சிலப்.மது 12/10
இடு முள் வேலி நீங்கி ஆங்கு ஓர் – சிலப்.மது 13/42

மேல்


முள்காது (1)

அமர் கண் ஆமான் அரு நிறம் முள்காது
பணைத்த பகழி போக்கு நினைந்து கானவன் – நற் 165/1,2

மேல்


முள்கிய (2)

முகிழ் செய முள்கிய தொடர்பு அவள் உண்கண் – கலி 125/9
வள்பு ஒருங்கு அமைய பற்றி முள்கிய
பல் கதிர் ஆழி மெல் வழி அறுப்ப – அகம் 234/5,6

மேல்


முள்கும் (1)

தாழ் நறும் கதுப்பில் பையென முள்கும்
அரும் பெறல் பெரும் பயம் கொள்ளாது – நற் 337/8,9

மேல்


முள்ளி (7)

முகை சூழ் தகட்ட பிறழ் வாய் முள்ளி
கொடும் கால் மா மலர் கொய்து கொண்டு அவண – பெரும் 215,216
முள்ளி நீடிய முது நீர் அடைகரை – ஐங் 21/1
முள்ளி வேர் அளை செல்லும் ஊரன் – ஐங் 22/2
முள்ளி வேர் அளை களவன் ஆட்டி – ஐங் 23/1
கூன் முள் முள்ளி குவி குலை கழன்ற – அகம் 26/1
மணி மருள் மலர முள்ளி அமன்ற – அகம் 236/1
கள்ளி ஏய்ந்த முள்ளி அம் புறங்காட்டு – புறம் 363/10

மேல்


முள்ளின் (2)

சேய் அளை பள்ளி எஃகு உறு முள்ளின்
எய் தெற இழுக்கிய கானவர் அழுகை – மலை 300,301
கவை முள்ளின் புழை அடைப்பவும் – புறம் 98/8

மேல்


முள்ளும் (1)

முள்ளும் நோவ உறாற்க தில்ல – புறம் 171/13

மேல்


முள்ளூர் (7)

ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை முள்ளூர்
பலர் உடன் கழித்த ஒள் வாள் மலையனது – நற் 170/6,7
மா இரு முள்ளூர் மன்னன் மா ஊர்ந்து – நற் 291/7
முள்ளூர் கானம் நாற வந்து – குறு 312/3
முள்ளூர் மன்னன் கழல் தொடி காரி – அகம் 209/12
பயன் கெழு முள்ளூர் மீமிசை – புறம் 123/5
பறை இசை அருவி முள்ளூர் பொருந – புறம் 126/8
எள் அறு சிறப்பின் முள்ளூர் மீமிசை – புறம் 174/13

மேல்


முளரி (5)

தண் நறும் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து – நெடு 55
முளரி அம் குடம்பை ஈன்று இளைப்பட்ட – நற் 384/3
முளரி கரியும் முன்பனி பானாள் – அகம் 163/8
முளரி தீயின் முழம் அழல் விளக்கத்து – அகம் 301/13
முளரி மருங்கின் முதியோள் சிறுவன் – புறம் 278/2

மேல்


முளவு (7)

முளவு_மா தொலைச்சிய பைம் நிண பிளவை – மலை 176
கானவன் எய்த முளவு_மான் கொழும் குறை – நற் 85/8
உளம் மிசை தவிர்த்த முளவு_மான் ஏற்றையொடு – நற் 285/4
முளவு_மா வல்சி எயினர் தங்கை – ஐங் 364/1
முளவு_மா தொலைச்சும் குன்ற நாட – அகம் 182/8
முளவு_மா தொலைச்சிய முழு_சொல் ஆடவர் – புறம் 325/6
சிலை_பால் பட்ட முளவு_மான் கொழும் குறை – புறம் 374/11

மேல்


முளவு_மா (4)

முளவு_மா தொலைச்சிய பைம் நிண பிளவை – மலை 176
முளவு_மா வல்சி எயினர் தங்கை – ஐங் 364/1
முளவு_மா தொலைச்சும் குன்ற நாட – அகம் 182/8
முளவு_மா தொலைச்சிய முழு_சொல் ஆடவர் – புறம் 325/6

மேல்


முளவு_மான் (3)

கானவன் எய்த முளவு_மான் கொழும் குறை – நற் 85/8
உளம் மிசை தவிர்த்த முளவு_மான் ஏற்றையொடு – நற் 285/4
சிலை_பால் பட்ட முளவு_மான் கொழும் குறை – புறம் 374/11

மேல்


முளி (22)

வை கண்டு அன்ன புல் முளி அம் காட்டு – மது 307
முளி கழை இழைந்த காடு படு தீயின் – மலை 248
முளி இலை கழித்தன முகிழ் இணரொடு வரும் – நற் 53/7
முளி கொடி வலந்த முள் அரை இலவத்து – நற் 105/1
முளி தயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல் விரல் – குறு 167/1
முகம் பட மடுத்த முளி வெதிர் நோன் காழ் – குறு 304/2
முளி சினை பிளக்கும் முன்பு இன்மையின் – குறு 388/5
எளிது என உணர்ந்தனள்-கொல்லோ முளி சினை – குறு 396/3
மண் புரை பெருகிய மரம் முளி கானம் – ஐங் 319/2
வெயில் முளி சோலைய வேய் உயர் சுரனே – ஐங் 327/3
முளி வயிர் பிறந்த வளி வளர் கூர் எரி – ஐங் 395/1
முளி அரில் பொத்திய முழங்கு அழல் இடை போழ்ந்த – கலி 13/20
முளி முதல் மூழ்கிய வெம்மை தீர்ந்து உறுக என – கலி 16/15
முளி கழை உயர் மலை முற்றிய முழங்கு அழல் – கலி 25/6
முளி முதல் பொதுளிய முள் புற பிடவமும் – கலி 101/2
முளி புல் மீமிசை வளி சுழற்று உறாஅ – அகம் 39/8
முளி அரில் புலம்ப போகி முனாஅது – அகம் 103/5
முளி அரில் பிறந்த வளி வளர் கூர் எரி – அகம் 143/6
முளி சினை மராஅத்து பொளி பிளந்து ஊட்ட – அகம் 335/7
முளி புல் கானம் குழைப்ப கல்லென – புறம் 160/2
யானை தந்த முளி மர விறகின் – புறம் 247/1
பொரி அரை உழிஞ்சிலும் புல் முளி மூங்கிலும் – சிலப்.மது 11/76

மேல்


முளிந்த (1)

முளிந்த ஓமை முதையல் அம் காட்டு – அகம் 5/8

மேல்


முளிய (2)

நெடும் கழை முளிய வேனில் நீடி – ஐங் 322/1
மூ வகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய
மாதிரம் அழல எய்து அமரர் வேள்வி – பரி 5/25,26

மேல்


முளியும் (1)

கயம் களி முளியும் கோடை ஆயினும் – புறம் 266/2

மேல்


முளிவு (1)

முளிவு உற வருந்திய முளை முதிர் சிறுதினை – கலி 53/22

மேல்


முளை (33)

முளை எயிற்று இரும் பிடி முழந்தாள் ஏய்க்கும் – பெரும் 53
முளை புற முதிர் கிழங்கு ஆர்குவிர் பகல் பெயல் – பெரும் 362
முளை வாள் எயிற்ற வள் உகிர் ஞமலி – குறி 131
முதல் சேம்பின் முளை இஞ்சி – பட் 19
இரு வெதிர் ஈன்ற வேல் தலை கொழு முளை
சூல் முதிர் மட பிடி நாள்_மேயல் ஆரும் – நற் 116/4,5
மறந்தனம் துறந்த காழ் முளை அகைய – நற் 172/2
இளையன் முளை வாள் எயிற்றள் – குறு 119/3
நாகு பிடி நயந்த முளை கோட்டு இளம் களிறு – குறு 346/1
வித்திய வெண் முளை களவன் அறுக்கும் – ஐங் 29/2
வளையள் முளை வாள் எயிற்றள் – ஐங் 256/3
முளை நிரை முறுவல் ஒருத்தியொடு நெருநல் – ஐங் 369/2
கால் முளை மூங்கில் கவர் கிளை போல – பதி 84/12
கால் கிளர்ந்து அன்ன ஊர்தி கால் முளை
எரி நிகழ்ந்து அன்ன நிறை அரும் சீற்றத்து – பதி 91/6,7
முள் உறழ் முளை எயிற்று அமிழ்து ஊறும் தீ நீரை – கலி 4/13
முளை நிரை முறுவலார் ஆயத்துள் எடுத்து ஆய்ந்த – கலி 15/25
நுண் பொறி மான் செவி போல வெதிர் முளை
கண் பொதி பாளை கழன்று உகும் பண்பிற்றே – கலி 43/16,17
முளிவு உற வருந்திய முளை முதிர் சிறுதினை – கலி 53/22
முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்து கோல் அவிர் தொடி – கலி 59/2
இள மணலுள் படல் ஓம்பு முளை நேர் – கலி 98/37
முற்றா மூங்கில் முளை தருபு ஊட்டும் – அகம் 85/8
முளை மேய் பெரும் களிறு வழங்கும் – அகம் 148/13
முளை ஓர் அன்ன முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 212/5
முளை தருபு ஊட்டி வேண்டு குளகு அருத்த – அகம் 218/2
வளை மருப்பு உறழும் முளை நெடும் பெரும் காய் – அகம் 223/4
மூங்கில் இள முளை திரங்க காம்பின் – அகம் 241/6
முளை அணி மூங்கிலின் கிளையொடு பொலிந்த – அகம் 268/11
முலை இடை தோன்றிய நோய் வளர் இள முளை
அசைவு உடை நெஞ்சத்து உயவு திரள் நீடி – அகம் 273/11,12
முளை வளர் முதல மூங்கில் முருக்கி – அகம் 332/1
வன் திணி நீள் முளை போல சென்று அவண் – புறம் 73/10
முளை குட நிரையினர் முகிழ்த்த மூரலர் – சிலப்.புகார் 1/61
முளை வளர் இள நகையே முழு_மதி புரை முகமே – சிலப்.புகார் 7/85
முளை வெண் திங்கள் என்ன சாத்தி – சிலப்.மது 12/26
முளை இள வெண் பல் முது_குறை நங்கையொடு – சிலப்.மது 15/202

மேல்


முளைத்த (1)

வெள்ளி முளைத்த நள்ளிருள் விடியல் – பொரு 72

மேல்


முற்பகல் (2)

முற்பகல் செய்தான் பிறன் கேடு தன் கேடு – சிலப்.மது 21/3
பாணி கைக்கொண்டு முற்பகல் பொழுதின் – சிலப்.மது 22/78

மேல்


முற்பட (1)

அற்சிரம் நின்றன்றால் பொழுதே முற்பட
ஆள்வினைக்கு எழுந்த அசைவு இல் உள்ளத்து – அகம் 339/5,6

மேல்


முற்ற (2)

தெண் நீர் பசும் காய் சேறு கொள முற்ற
நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் கா – நெடு 26,27
மூ_ஐந்தால் முறை முற்ற
கடல் நடுவண் கண்டு அன்ன என் – புறம் 400/2,3

மேல்


முற்றத்து (20)

செவ்வி பார்க்கும் செழு நகர் முற்றத்து
பெரும் கை யானை கொடும் தொடி படுக்கும் – பெரும் 435,436
தரு மணல் முற்றத்து அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப – மது 684
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து
நெடு மயிர் எகின தூ நிற ஏற்றை – நெடு 90,91
நிலவு பயன் கொள்ளும் நெடு வெண் முற்றத்து
கிம்புரி பகு வாய் அம்பணம் நிறைய – நெடு 95,96
அகல் நகர் வியல் முற்றத்து
சுடர் நுதல் மட நோக்கின் – பட் 20,21
தண் கேணி தகை முற்றத்து
பகட்டு எருத்தின் பல சாலை – பட் 51,52
நெடும் தேர் வழங்கும் நிலவு மணல் முற்றத்து
பந்தொடு பெயரும் பரிவு இலாட்டி – நற் 140/6,7
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து
ஓரை ஆயமும் நொச்சியும் காண்-தொறும் – நற் 143/2,3
வண்டல் பாவை வன முலை முற்றத்து
ஒண் பொறி சுணங்கின் ஐது பட தாஅம் – நற் 191/3,4
இரும் சேறு ஆடிய மணல் மலி முற்றத்து
களிறு நிலை முணைஇய தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 64/6,7
பாலோடு அலர்ந்த முலை மறந்து முற்றத்து
கால் வல் தேர் கையின் இயக்கி நடை பயிற்றா – கலி 81/7,8
நன் நகர் மரந்தை முற்றத்து ஒன்னார் – அகம் 127/6
மணல் மலி முற்றத்து நிலம் வடு கொளாஅ – அகம் 254/4
வரு முலை முற்றத்து ஏமுறு துயிலே – அகம் 263/15
வார் முலை முற்றத்து நூல் இடை விலங்கினும் – அகம் 361/5
சுணங்கு அணி முற்றத்து ஆரம் போலவும் – அகம் 362/12
முனிவு இல் முற்றத்து இனிது முரசு இயம்ப – புறம் 29/8
விழவு அணி வியன் களம் அன்ன முற்றத்து
ஆர்வலர் குறுகின் அல்லது காவலர் – புறம் 390/4,5
நிலவுப்பயன் கொள்ளும் நெடு நிலா முற்றத்து
கலவியும் புலவியும் காதலற்கு அளித்து ஆங்கு – சிலப்.புகார் 4/31,32
வளம் தலைமயங்கிய வஞ்சி முற்றத்து
இறை_மகன் செவ்வி யாங்கணும் பெறாது – சிலப்.வஞ்சி 25/34,35

மேல்


முற்றம் (14)

கவலை முற்றம் காவல் நின்ற – முல் 30
தாது எரு ததைந்த முற்றம் முன்னி – மலை 531
திரு நகர் முற்றம் அணுகல் வேண்டி – மலை 548
பெய்ம் மணல் முற்றம் கடி கொண்டு – நற் 268/8
பெய்ம் மணல் முற்றம் கவின் பெற இயற்றி – ஐங் 248/1
திருமருத முன்துறை முற்றம் குறுகி – பரி 24/72
மதுரை பெரு முற்றம் போல நின் மெய் கண் – கலி 96/23
ஏந்து முலை முற்றம் வீங்க பல் ஊழ் – அகம் 51/11
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றம்
புலம்பு உறும்-கொல்லோ தோழி சேண் ஓங்கு – அகம் 187/9,10
மென் முலை முற்றம் கடவாதோர் என – அகம் 279/5
மணல் மலி முற்றம் புக்க சான்றோர் – புறம் 178/3
வரையா பெரும் சோற்று முரி வாய் முற்றம்
வெற்று யாற்று அம்பியின் எற்று அற்று ஆக – புறம் 261/3,4
வஞ்சி முற்றம் வய களன் ஆக – புறம் 373/24
வஞ்சி முற்றம் நீங்கி செல்வோன் – சிலப்.வஞ்சி 25/9

மேல்


முற்றமொடு (1)

முரசு எழுந்து இரங்கும் முற்றமொடு கரை பொருது – புறம் 174/7

மேல்


முற்றல் (1)

இறுகு புனம் மேய்ந்த அறு கோட்டு முற்றல்
அள்ளல் ஆடிய புள்ளி வரி கலை – நற் 265/1,2

மேல்


முற்றவும் (1)

தோள் முறையான் வீறு முற்றவும்
இரு பெரு வேந்தரொடு வேளிர் சாய – மது 54,55

மேல்


முற்றா (11)

முற்றா வேனில் முன்னி வந்தோரே – நற் 86/9
முற்றா மஞ்சள் பசும் புறம் கடுப்ப – நற் 101/1
எதிர்த்த தித்தி முற்றா முலையள் – நற் 312/7
முதை சுவல் கலித்த முற்றா இளம் புல் – குறு 204/3
முடியா நுகர்ச்சி முற்றா காதல் – பரி 8/42
விரி கதிர் முற்றா விரி சுடர் ஒத்தி – பரி 19/100
முற்றா நறு நறா மொய் புனல் அட்டி – பரி 20/52
முற்றா மூங்கில் முளை தருபு ஊட்டும் – அகம் 85/8
முயலுநர் முற்றா ஏற்று அரு நெடும் சிமை – அகம் 322/13
முற்றா இளம் தளிர் கொய்துகொண்டு உப்பு இன்று – புறம் 159/10
முகை வனப்பு ஏந்திய முற்றா இள முலை – புறம் 336/10

மேல்


முற்றாமல் (1)

தவல் அரும் செய்_வினை முற்றாமல் ஆண்டு ஓர் – கலி 19/12

மேல்


முற்றி (27)

கரும் தொழில் வினைஞர் கைவினை முற்றி
ஊர்ந்து பெயர் பெற்ற எழில் நடை பாகரொடு – சிறு 257,258
வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி
அரசியல் பிழையாது அற நெறி காட்டி – மது 190,191
அதனால் குண கடல் கொண்டு குட கடல் முற்றி
இரவும் எல்லையும் விளிவு இடன் அறியாது – மது 238,239
பிறர் பிணி_அகத்து இருந்து பீடு காழ் முற்றி
அரும் கரை கவிய குத்தி குழி கொன்று – பட் 222,223
செய்யா பாவை வளர்ந்து கவின் முற்றி
காயம் கொண்டன இஞ்சி மா இருந்து – மலை 125,126
தம் வினை முற்றி வரூஉம் வரை நம் மனை – நற் 129/5
விசும்பு உறழ் புரிசை வெம்ப முற்றி
பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்த – நற் 287/1,2
ஈர் அளை புற்றம் கார் என முற்றி
இரை தேர் எண்கு_இனம் அகழும் – நற் 336/9,10
வான் புகு தலைய குன்றம் முற்றி
அழி துளி தலைஇய பொழுதில் புலையன் – நற் 347/4,5
நெடும் பெரும் குன்றம் முற்றி
கடும் பெயல் பொழியும் கலி கெழு வானே – நற் 387/10,11
எண் இயல் முற்றி ஈர் அறிவு புரிந்து – பதி 74/18
விளிவு இன்று கிளையொடு மெல் மலை முற்றி
தளி பொழி சாரல் ததர் மலர் தாஅய் – பரி 12/2,3
அமர்ந்ததை புரையோர் நாவில் புகழ் நலம் முற்றி
நிரை ஏழ் அடுக்கிய நீள் இலை பாலை – பரி 21/12,13
ஒருசார் அறத்தொடு வேதம் புணர் தவம் முற்றி
விறல் புகழ் நிற்ப விளங்கிய கேள்வி – பரி 23/18,19
கடு நவை ஆர் ஆற்று அறு சுனை முற்றி
உடங்கு நீர் வேட்ட உடம்பு உயங்கு யானை – கலி 12/3,4
செல் இனி சென்று நீ செய்யும் வினை முற்றி
அன்பு அற மாறி யாம் உள்ள துறந்தவள் – கலி 19/7,8
கார் முற்றி இணர் ஊழ்த்த கமழ் தோட்ட மலர் வேய்ந்து – கலி 67/1
சீர் முற்றி புலவர் வாய் சிறப்பு எய்தி இரு நிலம் – கலி 67/2
நீர் முற்றி மதில் பொரூஉம் பகை அல்லால் நேராதார் – கலி 67/4
ஆண் எழில் முற்றி உடைத்து உள் அழித்தரும் – கலி 139/21
முதுநீர் முன்துறை முசிறி முற்றி
களிறு பட எருக்கிய கல்லென் ஞாட்பின் – அகம் 57/15,16
செரு செய் முன்பொடு முந்நீர் முற்றி
ஓங்கு திரை பௌவம் நீங்க ஓட்டிய – அகம் 212/18,19
குயில் கண் அன்ன குரூஉ காய் முற்றி
மணி காசு அன்ன மால் நிற இரும் கனி – அகம் 293/6,7
சென்ற தேஎத்து செய்_வினை முற்றி
மறுதரல் உள்ளத்தர் எனினும் – அகம் 333/20,21
வீயா சிறப்பின் வேள்வி முற்றி
யூபம் நட்ட வியன் களம் பல-கொல் – புறம் 15/20,21
நேரார் ஆர் எயில் முற்றி
வாய் மடித்து உரறி நீ முந்து என்னானே – புறம் 298/4,5
மு_தீ செல்வத்து நான்மறை முற்றி
ஐம் பெரு வேள்வியும் செய் தொழில் ஓம்பும் – சிலப்.மது 23/68,69

மேல்


முற்றிய (29)

ஐ வேறு உருவின் செய்வினை முற்றிய
முடியொடு விளங்கிய முரண் மிகு திரு மணி – திரு 83,84
வேள்வி முற்றிய வென்று அடு கொற்றத்து – திரு 156
பாடு துறை முற்றிய பயன் தெரி கேள்வி – சிறு 228
மழை முற்றிய மலை புரைய – மது 84
துறை முற்றிய துளங்கு இருக்கை – மது 85
துறை பல முற்றிய பை தீர் பாணரொடு – மலை 40
பேர் இசை உருமொடு மாரி முற்றிய
பல் குடை கள்ளின் வண் மகிழ் பாரி – நற் 253/6,7
நின்றது இல் பொருள்_பிணி முற்றிய
என்றூழ் நீடிய சுரன் இறந்தோரே – ஐங் 336/3,4
செம் கள விருப்பொடு கூலம் முற்றிய
உருவ செந்தினை குருதியொடு தூஉய் – பதி 19/5,6
ஐந்துடன் முற்றிய நிலனும் நீயே – பரி 13/22
பாடல் சான்று பல் புகழ் முற்றிய
கூடலொடு பரங்குன்றின் இடை – பரி 17/22,23
உரன் உடை உள்ளத்தை செய்_பொருள் முற்றிய
வளமையான் ஆகும் பொருள் இது என்பாய் – கலி 12/10,11
முளி கழை உயர் மலை முற்றிய முழங்கு அழல் – கலி 25/6
முகை வெண் பல் நுதி பொர முற்றிய கடும் பனி – கலி 31/20
முல்லை இவை ஆயின் முற்றிய கூழையாய் – கலி 117/12
முதிர்பு என் மேல் முற்றிய வெம்_நோய் உரைப்பின் – கலி 146/39
அரும் துறை முற்றிய கரும் கோட்டு சீறியாழ் – அகம் 331/10
ஊழ்_உறு மலரின் பாழ் பட முற்றிய
பசலை மேனி நோக்கி நுதல் பசந்து – அகம் 398/4,5
கோடு முற்றிய கொல் களிறு – புறம் 17/17
பாடு துறை முற்றிய கொற்ற வேந்தே – புறம் 21/11
வேள்வி முற்றிய வாய் வாள் வேந்தே – புறம் 26/15
பனை மருள் தட கையொடு முத்து படு முற்றிய
உயர் மருப்பு ஏந்திய வரை மருள் நோன் பகடு – புறம் 161/16,17
முற்றிய திருவின் மூவர் ஆயினும் – புறம் 205/1
கேள்வி முற்றிய வேள்வி அந்தணர்க்கு – புறம் 361/4
நான்மறை முற்றிய நலம் புரி கொள்கை – சிலப்.மது 15/12
கண்ணுள் வினைஞர் கைவினை முற்றிய
நுண் வினை கொல்லர் நூற்றுவர் பின் வர – சிலப்.மது 16/105,106
பாடு துறை முற்றிய கொற்ற வேந்தன் – சிலப்.வஞ்சி 27/46
கைவினை முற்றிய தெய்வ படிமத்து – சிலப்.வஞ்சி 28/228
மணிமேகலை மேல் உரைப்பொருள் முற்றிய
சிலப்பதிகாரம் முற்றும் – சிலப்.வஞ்சி 30/236,237

மேல்


முற்றியது (1)

தார் முற்றியது போல தகை பூத்த வையை தன் – கலி 67/3

மேல்


முற்றியும் (1)

வேங்கை அம் சினை என விறல் புலி முற்றியும்
பூ பொறி யானை புகர் முகம் குறுகியும் – கலி 46/5,6

மேல்


முற்றிலென் (1)

முற்றிலென் ஆயினும் காதலின் ஏத்தி – புறம் 373/32

மேல்


முற்றிழை (1)

முற்றிழை நன் கலம் முழுவதும் பூட்டி – சிலப்.வஞ்சி 28/230

மேல்


முற்றிற்று (3)

புகார் காண்டம் முற்றிற்று – சிலப்.புகார் 10/269
கிடந்த வஞ்சி காண்டம் முற்றிற்று – சிலப்.வஞ்சி 30/218

மேல்


முற்றின (1)

பெரு மலை மீமிசை முற்றின ஆயின் – அகம் 278/6

மேல்


முற்றினம் (1)

செயல் அரும் செய்_வினை முற்றினம் ஆயின் – அகம் 93/7

மேல்


முற்றினவே (2)

முகை முற்றினவே முல்லை முல்லையொடு – குறு 188/1
தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம் – குறு 188/2

மேல்


முற்றினும் (1)

நளி கொள் முரசின் மூவிரும் முற்றினும்
உழவர் உழாதன நான்கு பயன் உடைத்தே – புறம் 109/2,3

மேல்


முற்று (15)

முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும் – பட் 296
கற்றை ஈந்தின் முற்று குலை அன்ன – நற் 174/1
கோடு முற்று யானை காடு உடன் நிறைதர – நற் 324/4
புனல் முற்று ஊரன் பகலும் – ஐங் 95/3
ஒரு முற்று இருவர் ஓட்டிய ஒள் வாள் – பதி 63/11
முற்று இன்று வையை துறை – பரி 24/27
முற்று எழில் நீல மலர் என உற்ற – கலி 64/20
முற்று எழில் கொண்ட சுணங்கு அணி பூண் ஆகம் – கலி 64/27
போர் முற்று ஒன்று அறியாத புரிசை சூழ் புனல் ஊரன் – கலி 67/5
முற்று இழை ஏஎர் மட நல்லாய் நீ ஆடும் – கலி 111/8
கற்றது இலை மன்ற காண் என்றேன் முற்று_இழாய் – கலி 111/11
கோடு முற்று இளம் தகர் பாடு விறந்து அயல – அகம் 378/7
பாண் முற்று ஒழிந்த பின்றை மகளிர் – புறம் 29/6
கூடு விளங்கு வியல் நகர் பரிசில் முற்று அளிப்ப – புறம் 148/4
ஆன் பயத்தான் முற்று அழிப்பவும் – புறம் 386/6

மேல்


முற்று_இழாய் (1)

கற்றது இலை மன்ற காண் என்றேன் முற்று_இழாய்
தாது சூழ் கூந்தல் தகைபெற தைஇய – கலி 111/11,12

மேல்


முற்றுக (2)

பாண் முற்றுக நின் நாள்_மகிழ் இருக்கை – புறம் 29/5
தோள் முற்றுக நின் சாந்து புலர் அகலம் ஆங்க – புறம் 29/7

மேல்


முற்றுபு (3)

எற்றோ வாழி தோழி முற்றுபு
கறி வளர் அடுக்கத்து இரவில் முழங்கிய – குறு 90/1,2
முற்றுபு_முற்றுபு பெய்து சூல் முதிர் முகில் – பரி 20/3
முற்றுபு_முற்றுபு பெய்து சூல் முதிர் முகில் – பரி 20/3

மேல்


முற்றுபு_முற்றுபு (1)

முற்றுபு_முற்றுபு பெய்து சூல் முதிர் முகில் – பரி 20/3

மேல்


முற்றும் (2)

செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய் – கலி 24/12

மேல்


முற்றையும் (1)

முற்றையும் உடையமோ மற்றே பிற்றை – நற் 374/5

மேல்


முறம் (5)

முறம் செவி யானை தட கையின் தடைஇ – நற் 376/1
முறம் செவி வாரணம் முன் குளகு அருந்தி – கலி 42/2
முறம் செவி மறை பாய்பு முரண் செய்த புலி செத்து – கலி 52/1
முறம் செவி யானை வேந்தர் – புறம் 339/12
முறம் செவி வாரணம் முன் சமம் முருக்கிய – சிலப்.புகார் 10/247

மேல்


முறல் (1)

நெறி செறி வெறி_உறு முறல் விறல் வணங்கு அணங்கு வில் – பரி 1/18

மேல்


முறி (28)

வெள்ளில் குறு முறி கிள்ளுபு தெறியா – திரு 37
மிதி உலை கொல்லன் முறி கொடிற்று அன்ன – பெரும் 207
கஞ்சக நறு முறி அளைஇ பைம் துணர் – பெரும் 308
முறி இணர் கொன்றை நன் பொன் கால – முல் 94
மென் பிணி அவிழ்ந்த குறு முறி அடகும் – மது 531
முறி மேய் யாக்கை கிளையொடு துவன்றி – மலை 313
உம்பல் அகைத்த ஒண் முறி யாவும் – மலை 429
பொரி பூ புன்கின் அழல் தகை ஒண் முறி
சுணங்கு அணி வன முலை அணங்கு கொள திமிரி – நற் 9/5,6
முறி திமிர்ந்து உதிர்த்த கையள் – நற் 106/8
முறி ஆர் பெரும் கிளை அறிதல் அஞ்சி – நற் 151/6
முறி கண்டு அன்ன மெல்லென் சீறடி – குறு 278/2
கறி வளர் அடுக்கத்து ஆங்கண் முறி அருந்து – குறு 288/1
மந்தி காதலன் முறி மேய் கடுவன் – ஐங் 276/1
பொரி பூ புன்கின் முறி திமிர் பொழுதே – ஐங் 347/3
முறி இணர் கோங்கம் பயந்த மாறே – ஐங் 366/5
கவை முறி இழந்த செம் நிலை யாஅத்து – அகம் 33/3
அதிர் குரல் முது கலை கறி முறி முனைஇ – அகம் 182/14
முறி புரை எழில் நலத்து என் மகள் துயர் மருங்கு – அகம் 242/8
முறி ஆர் பெரும் கிளை செறிய பற்றி – அகம் 256/19
மிசை மரம் சேர்த்திய கவை முறி யாஅத்து – அகம் 257/14
குறு முறி ஈன்றன மரனே நறு மலர் – அகம் 259/5
அன்னையும் பொருள் உகுத்து அலமரும் மென் முறி
சிறு குளகு அருந்து தாய் முலை பெறாஅ – அகம் 292/2,3
மா முறி ஈன்று மர கொம்பு அகைப்ப – அகம் 345/13
முறி தழை மகளிர் மடுப்ப மாந்தி – அகம் 348/9
வாழை பூவின் வளை முறி சிதற – புறம் 237/11
காஞ்சி பனி முறி ஆரம் கண்ணி – புறம் 344/8
தாமரை கொழு முறி தாதுபடு செழுமலர் – சிலப்.புகார் 4/39
பைம் தளிர் ஆரமொடு பல் பூம் குறு முறி
செம் தளிர் மேனி சேராது ஒழியவும் – சிலப்.மது 13/23,24

மேல்


முறித்து (1)

பெரும் செய் நெல்லின் வாங்கு கதிர் முறித்து
பாசவல் இடிக்கும் இரும் காழ் உலக்கை – அகம் 141/17,18

மேல்


முறிந்த (1)

எறிந்து இலை முறிந்த கதுவாய் வேலின் – புறம் 347/4

மேல்


முறியினும் (1)

முறியினும் வாய்வது முயங்கற்கும் இனிதே – குறு 62/5

மேல்


முறியும் (1)

தழலும் தட்டையும் முறியும் தந்து இவை – குறு 223/4

மேல்


முறு (1)

இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் – பரி 1/22

மேல்


முறுக்கிய (1)

பிடி படி முறுக்கிய பெரு மர பூசல் – அகம் 8/11

மேல்


முறுக்கு (1)

ஐது உணங்கு வல்சி பெய்து முறுக்கு_உறுத்த – அகம் 224/12

மேல்


முறுக்கு_உறுத்த (1)

ஐது உணங்கு வல்சி பெய்து முறுக்கு_உறுத்த
திரிமர குரல் இசை கடுப்ப வரி மணல் – அகம் 224/12,13

மேல்


முறுக்குநர் (1)

வெண் துகில் சூழ்ப்ப குழல் முறுக்குநர்
செம் குங்கும செழும் சேறு – பரி 10/80,81

மேல்


முறுக (1)

இறுகு குலை முறுக பழுத்த பயம் புக்கு – மலை 132

மேல்


முறுவல் (22)

மெத்தென் சாயல் முத்து உறழ் முறுவல்
பூ குழைக்கு அமர்ந்த ஏந்து எழில் மழை கண் – நெடு 37,38
குறியா நோக்கமொடு முறுவல் நல்கி – நற் 44/3
முறுவல் இன் நகை காண்கம் – நற் 81/9
முறுவல் கொண்ட முகம் காண்கம்மே – நற் 120/12
முள் எயிற்று முறுவல் திறந்தன – நற் 155/9
முகை நாண் முறுவல் தோற்றி – நற் 370/10
சிறு வெண் முகையின் முறுவல் கொண்டனை – குறு 162/4
முறுவல் காண்டலின் இனிதோ – ஐங் 309/4
முளை நிரை முறுவல் ஒருத்தியொடு நெருநல் – ஐங் 369/2
இன் நகை முறுவல் என் ஆயத்தோர்க்கே – ஐங் 397/5
முறுவல் தலையளி எய்தார் நின் குன்றம் – பரி 19/93
மணி எழில் மா மேனி முத்த முறுவல்
அணி பவள செம் வாய் அறம் காவல் பெண்டிர் – பரி 24/47,48
மாதரார் முறுவல் போல் மண மௌவல் முகை ஊழ்ப்ப – கலி 27/4
முறுவல் கொள்பவை போல முகை அவிழ்பு புதல் நந்த – கலி 119/7
முள் நுனை தோன்றாமை முறுவல் கொண்டு அடக்கி தன் – கலி 142/7
முள் எயிற்று துவர் வாய் முறுவல் அழுங்க – அகம் 39/3
முறுவல் முகத்தின் பன் மலர் தயங்க – அகம் 176/6
முருந்து ஏர் முறுவல் இளையோள் – அகம் 193/13
இன் நகை முறுவல் ஏழையை பல் நாள் – அகம் 195/8
மகிழ் அணி முறுவல் மாண்ட சேக்கை – அகம் 353/21
தீம்_கதிர் வாள் முகத்தாள் செ வாய் மணி முறுவல் ஒவ்வாவேனும் – சிலப்.புகார் 7/139
நலம் கேழ் முறுவல் நகை முகம் காட்டி – சிலப்.புகார் 9/72

மேல்


முறுவலள் (2)

வறிது அகத்து எழுந்த வாய் அல் முறுவலள்
கண்ணியது உணரா அளவை ஒண்_நுதல் – அகம் 5/5,6
மூரல் முறுவலள் பேர்வனள் நின்ற – அகம் 390/15

மேல்


முறுவலாய் (4)

முத்து ஏர் முறுவலாய் நீ படும் பொன் எல்லாம் – கலி 64/29
முத்து ஏர் முறுவலாய் நாம் மணம் புக்க_கால் – கலி 93/11
முத்து ஏர் முறுவலாய் நம் வலை பட்டது ஓர் – கலி 97/6
தாழ் நீர முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய்
தேயா நோய் செய்தான் திறம் கிளந்து நாம் பாடும் – கலி 131/22,23

மேல்


முறுவலார் (1)

முளை நிரை முறுவலார் ஆயத்துள் எடுத்து ஆய்ந்த – கலி 15/25

மேல்


முறுவலார்க்கு (1)

முறுவலார்க்கு ஓர் நகை செய்து – கலி 98/38

மேல்


முறுவலாள் (3)

முலை அணிந்த முறுவலாள் முன் பாணி தருவாளோ – கலி 1/13
முறுவலாள் மென் தோள் பாராட்டி சிறுகுடி – கலி 102/38
செறிந்து ஏர் முறுவலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/27

மேல்


முறுவலின் (1)

முறுவலின் இன் நகை பயிற்றி – ஐங் 403/4

மேல்


முறுவலும் (1)

முகை முகம் திறந்து அன்ன முறுவலும் கடிகல்லாய் – கலி 118/20

மேல்


முறுவலொடு (1)

மூரல் முறுவலொடு மதைஇய நோக்கே – குறு 286/5

மேல்


முறுவற்கு (1)

வாய் அல் முறுவற்கு அவர் உள்_அகம் வருந்த – சிலப்.மது 16/80

மேல்


முறை (126)

ஆங்கு அ மூவிரு முகனும் முறை நவின்று ஒழுகலின் – திரு 103
உறு குறை மருங்கில் தம் பெறு முறை கொள்-மார் – திரு 173
அதன் முறை கழிப்பிய பின்றை பதன் அறிந்து – பொரு 102
எல்லையும் இரவும் இரு முறை கழிப்பி – பெரும் 279
முறை வேண்டுநர்க்கும் குறை வேண்டுநர்க்கும் – பெரும் 443
நீர் யார் என்னாது முறை கருதுபு சூட்டி – மது 738
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பண்ணு முறை நிறுப்ப – நெடு 70
முன்னோன் முறை_முறை காட்ட பின்னர் – நெடு 177
முன்னோன் முறை_முறை காட்ட பின்னர் – நெடு 177
தொன் முறை மரபினிர் ஆகி பன் மாண் – மலை 355
காழ் பெயல் அல்குல் காசு முறை திரியினும் – நற் 66/9
இடு முறை நிரப்பிய ஈர் இலை வரகின் – நற் 121/2
குடி முறை பகுக்கும் நெடு மலை நாட – நற் 336/6
எந்தையும் நுந்தையும் எம் முறை கேளிர் – குறு 40/2
இறு முறை என ஒன்று இன்றி – குறு 199/7
உறல் முறை மரபின் கூற்றத்து – குறு 267/7
முறை உடை அரசன் செங்கோல் அவையத்து – குறு 276/5
செறி முறை வெண் பலும் பறிமுறை நிரம்பின – குறு 337/3
அரசு முறை செய்க களவு இல் ஆகுக – ஐங் 8/2
அஞ்சுவல் அம்ம அ முறை வரினே – ஐங் 54/6
கவலை வெள் நரி கூஉம் முறை பயிற்றி – பதி 22/35
மென் தினை நுவணை முறை_முறை பகுக்கும் – பதி 30/24
மென் தினை நுவணை முறை_முறை பகுக்கும் – பதி 30/24
விருந்தின் வீழ் பிடி எண்ணு முறை பெறாஅ – பதி 43/5
வையகம் மலர்ந்த தொழில் முறை ஒழியாது – பதி 88/1
தொன் முறை இயற்கையின் மதிய – பரி 2/1
உள் முறை வெள்ளம் மூழ்கி ஆர் தருபு – பரி 2/10
நில்லாது ஒரு முறை கொய்பு கூடி – பரி 2/45
புகழ் இயைந்து இசை மறை உறு கனல் முறை மூட்டி – பரி 2/63
முதல் முறை இடை முறை கடை முறை தொழிலில் – பரி 3/71
முதல் முறை இடை முறை கடை முறை தொழிலில் – பரி 3/71
முதல் முறை இடை முறை கடை முறை தொழிலில் – பரி 3/71
மா நிலம் இயலா முதல் முறை அமையத்து – பரி 3/91
முன் முறை செய் தவத்தின் இ முறை இயைந்தேம் – பரி 11/138
முன் முறை செய் தவத்தின் இ முறை இயைந்தேம் – பரி 11/138
மறு முறை அமையத்தும் இயைக – பரி 11/139
முகிழ் மயங்கு முல்லை முறை நிகழ்வு காட்ட – பரி 15/39
முந்துறல் விருப்பொடு முறை மறந்து அணிந்தவர் – பரி 20/22
முறை நாள் கழிதல் உறாஅமை காண்டை – கலி 12/14
செறி முறை பாராட்டினாய் மற்று எம் பல்லின் – கலி 22/10
முறை தளர்ந்த மன்னவன் கீழ் குடி போல கலங்குபு – கலி 34/14
விரல் முறை சுற்றி மோக்கலும் மோந்தனன் – கலி 54/8
இறு முறை செய்யும் உருவொடு நும் இல் – கலி 93/19
செறி முறை வந்த கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/20
முறை செய்தி என நின்னை மொழிவது கெடாதோ தான் – கலி 100/16
ஞாலம் மூன்று அடி தாய முதல்வற்கு முது முறை
பால் அன்ன மேனியான் அணிபெற தைஇய – கலி 124/1,2
முறை எனப்படுவது கண்ணோடாது உயிர் வௌவல் – கலி 133/13
யாவரும் அறியா தொன் முறை மரபின் – அகம் 0/13
விளி முறை அறியா வேய் கரி கானம் – அகம் 55/4
முன்னவும் பின்னவும் முறை_முறை தர_தர – அகம் 86/10
முன்னவும் பின்னவும் முறை_முறை தர_தர – அகம் 86/10
வில் கெழு குறும்பில் கோள் முறை பகுக்கும் – அகம் 89/16
போர்ப்பு_உறு முரசின் இரங்கி முறை புரிந்து – அகம் 188/3
இடு முறை நிரம்பி ஆகு வினை கலித்து – அகம் 262/3
சேண் உறை புலம்பின் நாள் முறை இழைத்த – அகம் 289/9
எண்ணு முறை நிறுத்த பண்ணினுள்ளும் – அகம் 352/15
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின் – புறம் 6/5
கோடியர் நீர்மை போல முறை_முறை – புறம் 29/23
கோடியர் நீர்மை போல முறை_முறை – புறம் 29/23
வல முறை வருதலும் உண்டு என்று அலமந்து – புறம் 31/15
முறை வேண்டு பொழுதின் பதன் எளியோர் ஈண்டு – புறம் 35/15
திறன் இல் ஒருவனை நாட்டி முறை திரிந்து – புறம் 71/8
உறு முறை மரபின் புறம் நின்று உய்க்கும் – புறம் 98/16
முறை வழிப்படூஉம் என்பது திறவோர் – புறம் 192/10
முறை நற்கு அறியுநர் முன் உற புகழ்ந்த – புறம் 224/5
நில மலர் வையத்து வல முறை வளைஇ – புறம் 225/4
ஒரு முறை உண்ணா அளவை பெரு நிரை – புறம் 258/7
ஒன்றிரு முறை இருந்து உண்ட பின்றை – புறம் 269/5
யாம் தனக்கு உறு முறை வளாவ விலக்கி – புறம் 292/2
என் முறை வருக என்னான் கம்மென – புறம் 292/6
நாள் முறை தபுத்தீர் வம்-மின் ஈங்கு என – புறம் 294/6
நீள் நெடும் பந்தர் ஊண் முறை ஊட்டும் – புறம் 331/8
ஏரின்_வாழ்நர் குடி முறை புகாஅ – புறம் 375/6
ஊண் முறை ஈத்தல் அன்றியும் கோள் முறை – புறம் 392/18
ஊண் முறை ஈத்தல் அன்றியும் கோள் முறை
விருந்து இறை நல்கியோனே அந்தரத்து – புறம் 392/18,19
குடி முறை பாடி ஒய்யென வருந்தி – புறம் 393/3
மூ_ஐந்தால் முறை முற்ற – புறம் 400/2
முறை எழுந்தன பணிலம் வெண்குடை – சிலப்.புகார் 1/47
அறுமுக_ஒருவன் ஓர் பெறு முறை இன்றியும் – சிலப்.புகார் 2/49
இறு முறை காணும் இயல்பினின் அன்றே – சிலப்.புகார் 2/50
ஈர் ஏழ் தொடுத்த செம் முறை கேள்வியின் – சிலப்.புகார் 3/70
பெறு முறை வந்த பெற்றியின் நீங்காது – சிலப்.புகார் 3/83
யாழ் மேற்பாலை இட முறை மெலிய – சிலப்.புகார் 3/91
குழல் மேல் கோடி வல முறை மெலிய – சிலப்.புகார் 3/92
ஆறும் நாலும் அ முறை போக்கி – சிலப்.புகார் 3/154
பின்னையும் அ முறை பேரிய பின்றை – சிலப்.புகார் 3/156
விதி முறை கொள்கையின் ஆயிரத்து எண் கழஞ்சு – சிலப்.புகார் 3/162
முள் வாய் சங்கம் முறை_முறை ஆர்ப்ப – சிலப்.புகார் 4/78
முள் வாய் சங்கம் முறை_முறை ஆர்ப்ப – சிலப்.புகார் 4/78
பால் வகை தெரிந்த பல் முறை இருக்கையும் – சிலப்.புகார் 5/45
பயில் தொழில் குயிலுவர் பல் முறை கருவியர் – சிலப்.புகார் 5/52
எண்ணு முறை இடத்தினும் வலத்தினும் துடித்தன – சிலப்.புகார் 5/239
வந்தனை மும் முறை மலை வலம் செய்தால் – சிலப்.மது 11/107
வரு முறை எழுத்தின் மந்திரம் இரண்டும் – சிலப்.மது 11/129
விதி முறை பிழையா விளங்கிய சாதியும் – சிலப்.மது 14/187
உரிய எல்லாம் ஒரு முறை கழித்து ஆங்கு – சிலப்.மது 16/45
நெய்ம் முறை நமக்கு இன்று ஆம் என்று – சிலப்.மது 17/7
முன்னை ஆம் என்றாள் முறை
மாயவன் சீர் உளார் பிஞ்ஞையும் தாரமும் – சிலப்.மது 17/60,61
முது மறை தேர் நாரதனார் முந்தை முறை நரம்பு உளர்வார் – சிலப்.மது 17/108
மூ_உலகும் ஈர் அடியான் முறை நிரம்பா வகை முடிய – சிலப்.மது 17/143
முறை இல் அரசன்-தன் ஊர் இருந்து வாழும் – சிலப்.மது 19/3
இறை முறை பிழைத்தோன் வாயிலோயே – சிலப்.மது 20/38
வல_முறை மும் முறை வாரா அலமந்து – சிலப்.மது 21/44
வல_முறை மும் முறை வாரா அலமந்து – சிலப்.மது 21/44
கோ_முறை பிழைத்த நாளில் இ நகர் – சிலப்.மது 22/103
தீ முறை உண்பது ஓர் திறன் உண்டு என்பது – சிலப்.மது 22/104
யாம் முறை போவது இயல்பு அன்றோ என – சிலப்.மது 22/106
புறவு நிறை புக்கோன் கறவை முறை செய்தோன் – சிலப்.மது 23/58
அறு தொழில் அந்தணர் பெறு முறை வகுக்க – சிலப்.மது 23/70
கோ_தொழில் இளையவர் கோ_முறை அன்றி – சிலப்.மது 23/101
அறியா மாக்களின் முறை நிலை திரிந்த என் – சிலப்.மது 23/116
இறை முறை பிழைத்தது பொறுத்தல் நும் கடன் என – சிலப்.மது 23/117
தான் முறை பிழைத்த தகுதியும் கேள் நீ – சிலப்.மது 23/132
விதி முறை சொல்லி அழல்_வீடு கொண்டபின் – சிலப்.மது 23/178
கோ_முறை நீங்க கொடி மாட கூடலை – சிலப்.வஞ்சி 24/111
தீ முறை செய்தாளை ஏத்தி யாம் பாடுகம் – சிலப்.வஞ்சி 24/112
தீ முறை செய்தாளை ஏத்தி யாம் பாடும்-கால் – சிலப்.வஞ்சி 24/113
முறை முதல் கட்டில் இறை_மகன் ஏற – சிலப்.வஞ்சி 26/2
முன்னிய திசையின் முறை மொழி கேட்ப – சிலப்.வஞ்சி 26/6
மன்பதை காக்கும் முறை முதல் கட்டிலின் – சிலப்.வஞ்சி 27/134
குரல் குரலாக வரு முறை பாலையின் – சிலப்.வஞ்சி 28/33
துத்தம் குரலா தொல் முறை இயற்கையின் – சிலப்.வஞ்சி 28/34
அரும் திறல் அரசர் முறை செயின் அல்லது – சிலப்.வஞ்சி 28/207
எம் கோ_முறை நா இயம்ப இ நாடு அடைந்த – சிலப்.வஞ்சி 29/115
கறவை முறை செய்த காவலன் காண் அம்மானை – சிலப்.வஞ்சி 29/141
வலமுறை மு முறை வந்தனன் வணங்கி – சிலப்.வஞ்சி 30/155

மேல்


முறை_முறை (5)

முன்னோன் முறை_முறை காட்ட பின்னர் – நெடு 177
மென் தினை நுவணை முறை_முறை பகுக்கும் – பதி 30/24
முன்னவும் பின்னவும் முறை_முறை தர_தர – அகம் 86/10
கோடியர் நீர்மை போல முறை_முறை
ஆடுநர் கழியும் இ உலகத்து கூடிய – புறம் 29/23,24
முள் வாய் சங்கம் முறை_முறை ஆர்ப்ப – சிலப்.புகார் 4/78

மேல்


முறைக்கு (1)

பால் கொளல் இன்றி பகல் போல் முறைக்கு ஒல்கா – கலி 86/17

மேல்


முறைபட (1)

நிறை நீர் வேலியும் முறைபட கிடந்த இ – சிலப்.மது 11/69

மேல்


முறைமை (2)

முனி துறை முதல்வியர் முறைமை காட்ட – பரி 11/82
முறைமை நின் புகழும் அன்றே மறம் மிக்கு – புறம் 39/10

மேல்


முறைமையில் (1)

சொல்லிய முறைமையில் தொழுதனன் காட்டி – சிலப்.புகார் 6/33

மேல்


முறைமையின் (9)

முன்னதன் வகையே முறைமையின் திரிந்து-ஆங்கு – சிலப்.புகார் 3/86
இயல்பினின் வழாஅ இருக்கை முறைமையின்
குயிலுவ மாக்கள் நெறிப்பட நிற்ப – சிலப்.புகார் 3/129,130
முல்லையும் குறிஞ்சியும் முறைமையின் திரிந்து – சிலப்.மது 11/64
முன் நாள் முறைமையின் இரும் தவ முதல்வியொடு – சிலப்.மது 13/135
முட்டா வைகல் முறைமையின் வழாஅ – சிலப்.மது 14/159
இலக்கண முறைமையின் இருந்தோன் ஈங்கு இவன் – சிலப்.மது 16/162
மு_தீ வாழ்க்கை முறைமையின் வழாஅ – சிலப்.மது 22/34
கூத்து உட்படுவோன் காட்டிய முறைமையின்
ஏத்தினர் அறியா இரும் கலன் நல்கி – சிலப்.வஞ்சி 26/125,126
மாடல மறையோன் சொல்லிய முறைமையின்
வேள்வி சாந்தியின் விழா கொள ஏவி – சிலப்.வஞ்சி 28/193,194

மேல்


முறையாக (3)

ஒரு முறையாக பெற்றனள் அதுவே – சிலப்.புகார் 3/163
ஒரு முறையாக உளம் கொண்டு ஓதி – சிலப்.மது 11/130
ஆம் முறையாக அறிந்தனம் ஆதலின் – சிலப்.மது 22/105

மேல்


முறையான் (2)

தோள் முறையான் வீறு முற்றவும் – மது 54
தொன்று படு முறையான் நிறுத்தி – சிலப்.மது 17/51

மேல்


முறையின் (7)

முழவு முகம் புலர்ந்து முறையின் ஆடிய – நற் 360/1
முறையின் வழாஅது ஆற்றி பெற்ற – அகம் 142/8
ஒடியா முறையின் மடிவு இலை ஆகி – புறம் 29/10
முறையின் உண்ணும் நிறையா வாழ்க்கை – புறம் 325/5
வந்த முறையின் வழிமுறை வழாமல் – சிலப்.புகார் 3/146
அரைசு விளங்கு அவையம் முறையின் புகுதர – சிலப்.வஞ்சி 26/47
போற்றி மன் உயிர் முறையின் கொள்க என – சிலப்.வஞ்சி 28/139

மேல்


முறையினால் (1)

அறைவனர் நல்லாரை ஆயர் முறையினால்
நாள்_மீன் வாய் சூழ்ந்த மதி போல் மிடை மிசை – கலி 104/26,27

மேல்


முறையுளி (6)

பேரியாழ் முறையுளி கழிப்பி நீர் வாய் – பொரு 168
இடன் உடை பேரியாழ் முறையுளி கழிப்பி – பெரும் 462
முதல்வன் பெரும் பெயர் முறையுளி பெற்ற – கலி 75/24
முறையுளி பராஅய் பாய்ந்தனர் தொழூஉ – கலி 101/14
மூவேழ் துறையும் முறையுளி கழிப்பி – புறம் 152/20
மூ வகை இயக்கமும் முறையுளி கழிப்பி – சிலப்.புகார் 8/42

மேல்


முறையோ (4)

அரசர் முறையோ பரதர் முறையோ – சிலப்.மது 23/160
அரசர் முறையோ பரதர் முறையோ
ஊரீர் முறையோ சேரியீர் முறையோ என – சிலப்.மது 23/160,161
ஊரீர் முறையோ சேரியீர் முறையோ என – சிலப்.மது 23/161
ஊரீர் முறையோ சேரியீர் முறையோ என – சிலப்.மது 23/161

மேல்


முன் (129)

துனி இல் காட்சி முனிவர் முன் புக – திரு 137
தொழுது முன் நிற்குவிர் ஆயின் பழுது இன்று – பொரு 150
முன்_நாள் சென்றனம் ஆக இ நாள் – சிறு 129
மு கால் சிறு_தேர் முன் வழி விலக்கும் – பட் 25
முடி உடை கரும் தலை புரட்டும் முன் தாள் – பட் 230
முனை கெட சென்று முன் சமம் முருக்கி – பட் 238
வை எயிற்று ஐயள் மடந்தை முன் உற்று – நற் 2/7
கண்ணும் நுதலும் நீவி முன் நின்று – நற் 71/5
மயிர் கண் முரசினோரும் முன்
உயிர் குறியெதிர்ப்பை பெறல் அரும்-குரைத்தே – நற் 93/11,12
புன்னை அம் கொழு நிழல் முன் உய்த்து பரப்பும் – நற் 101/4
தண்ணம் துறைவன் முன்_நாள் நம்மொடு – நற் 138/5
அன்னை ஆனாள் கழற முன் நின்று – நற் 147/5
முன்_நாள் உம்பர் கழிந்த என் மகள் – நற் 198/3
கூறுவென் வாழி தோழி முன் உற – நற் 233/6
செம் முது பெண்டிரொடு நெல் முன் நிறீஇ – நற் 288/6
பன் மலர் நறும் பொழில் பழிச்சி யாம் முன்
சென்மோ சே_இழை என்றனம் அதன்_எதிர் – நற் 398/6,7
நம் முன் நாணி கரப்பாடும்மே – குறு 9/8
இன்னள் செய்தது இது என முன் நின்று – குறு 173/5
முன் வரல் ஏமம் செய்து அகன்றோரே – குறு 200/7
தண்ணம் துறைவன் காணின் முன் நின்று – குறு 296/5
அம்ம வாழி தோழி முன் நின்று – குறு 350/1
முன்_நாள் இனியது ஆகி பின் நாள் – குறு 394/4
முன் உற விரைந்த நீர் உரை-மின் – ஐங் 397/4
முன் உற கடவு-மதி பாக – ஐங் 483/3
முன் திணை முதல்வர் போல நின்று நீ – பதி 14/20
முன் சமத்து எழுதரும் வன்கண் ஆடவர் – பதி 52/7
முன் திணை முதல்வர்க்கு ஓம்பினர் உறைந்து – பதி 72/4
முன் திணை முதல்வர் போல நின்று – பதி 85/5
ஒன்றோடு இரண்டா முன் தேறார் வென்றியின் – பரி 10/58
இல்லது நோக்கி இளிவரவு கூறா முன்
நல்லது வெஃகி வினை செய்வார் – பரி 10/87,88
தீ எரி பாலும் செறி தவம் முன் பற்றியோ – பரி 11/90
முனை கெழு சின நெஞ்சின் முன் எறிந்து பின்னும் – பரி 11/131
முன் முறை செய் தவத்தின் இ முறை இயைந்தேம் – பரி 11/138
பிறை ஏர் நுதலியர் எல்லாரும் தம் முன்
நிகழும் நிகழ்ச்சி எம்_பால் என்று ஆங்கே – பரி 24/30,31
முலை அணிந்த முறுவலாள் முன் பாணி தருவாளோ – கலி 1/13
முன் ஒன்று தமக்கு ஆற்றி முயன்றவர் இறுதி_கண் – கலி 34/4
முறம் செவி வாரணம் முன் குளகு அருந்தி – கலி 42/2
முன் அடி பணிந்து எம்மை உணர்த்திய வருதி-மன் – கலி 73/15
முன் பகல் தலைக்கூடி நன் பகல் அவள் நீத்து – கலி 74/10
முன் அடி ஒல்கி உணர்த்தினவும் பன் மாண் – கலி 92/56
யாணர் புது புனல் ஆடினாய் முன் மாலை – கலி 98/18
அ வழி முழக்கு என இடி என முன் சமத்து ஆர்ப்ப – கலி 101/10
கோட்டொடு சுற்றி குடர் வலந்த ஏற்றின் முன்
ஆடி நின்று அ குடர் வாங்குவான் பீடு காண் – கலி 103/28,29
நின்னை என் முன் நின்று – கலி 112/17
பேர் ஏமுற்றார் போல முன் நின்று விலக்குவாய் – கலி 113/4
அன்னை முன் வீழ்ந்தன்று அ பூ – கலி 115/9
தலை உற முன் அடி பணிவான் போலவும் – கலி 128/17
முத்து உறழ் மணல் எக்கர் அளித்த_கால் முன் ஆயம் – கலி 136/5
வல்லார் முன் சொல் வல்லேன் என்னை பிறர் முன்னர் – கலி 141/19
உடை திரை பிதிர்வின் பொங்கி முன்
கடல் போல் தோன்றல காடு இறந்தோரே – அகம் 1/18,19
முன் இயங்கு ஊர்தி பின்னிலை ஈயாது – அகம் 44/5
முன்_நாள் போலாள் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 49/3
கைதொழு மரபின் முன் பரித்து இடூஉ பழிச்சிய – அகம் 115/9
அம்ம வாழி கேளிர் முன் நின்று – அகம் 130/1
முன் தான் கண்ட ஞான்றினும் – அகம் 178/21
மின் ஒளிர் நெடு வேல் இளையோன் முன் உற – அகம் 203/10
முன் முயன்று அரிதினின் முடித்த வேள்வி – அகம் 220/6
முன்_நாள் ஆடிய கவ்வை இ நாள் – அகம் 226/12
முன் நிலை பொறாஅது முரணி பொன் இணர் – அகம் 227/7
முரண் மிகு வடுகர் முன் உற மோரியர் – அகம் 281/8
முன்னம் முன் உறுபு அடைய உள்ளிய – அகம் 299/2
எல்லி முன் உற செல்லும்-கொல்லோ – அகம் 321/13
செல்வோன் பெயர் புறத்து இரங்கி முன் நின்று – அகம் 330/7
சின் நாள் கழிக என்று முன்_நாள் – அகம் 345/10
எம் மனை வாராய் ஆகி முன்_நாள் – அகம் 346/16
முன்_நாள் போகிய துறைவன் நெருநை – அகம் 380/3
முனை கொல் தானையொடு முன் வந்து இறுப்ப – அகம் 392/22
முன் உள்ளுவோனை பின் உள்ளினேனே – புறம் 132/1
நீயே முன் யான் அறியுமோனே துவன்றிய – புறம் 137/4
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் பெயர் நும் முன்
ஈண்டு செய் நல் வினை ஆண்டு சென்று உணீஇயர் – புறம் 174/18,19
உள்ளியது முடிந்தோய் மன்ற முன்_நாள் – புறம் 211/10
முறை நற்கு அறியுநர் முன் உற புகழ்ந்த – புறம் 224/5
முன் ஊர் பழுனிய கோளி ஆலத்து – புறம் 254/7
முன் ஊர் பூசலின் தோன்றி தன் ஊர் – புறம் 260/12
முன் சமத்து எதிர்ந்த தன் தோழற்கு வருமே – புறம் 275/9
அரும் சமம் தாங்கி முன் நின்று எறிந்த – புறம் 284/5
முன்_நாள் வீழ்ந்த உரவோர் மகனே – புறம் 310/5
ஒன்னா தெவ்வர் முன் நின்று விலங்கி – புறம் 335/9
தொல் குடி மன்னன் மகளே முன்_நாள் – புறம் 353/11
பொன் அம் திகிரி முன் சமத்து உருட்டி – புறம் 365/5
முன்_நாள் விட்ட மூது அறி சிறாஅரும் – புறம் 382/11
முன் ஊர் பொதியில் சேர்ந்த மென் நடை – புறம் 390/19
முன்_நாள் நண்பகல் சுரன் உழந்து வருந்தி – புறம் 395/22
ஆர் அஞர் உற்ற வீர பத்தினி முன்
மதுரை மா தெய்வம் வந்து தோன்றி – சிலப்.புகார் 0/42,43
ஊர் வலம் செய்து புகுந்து முன் வைத்து-ஆங்கு – சிலப்.புகார் 3/128
வல கால் முன் மிதித்து ஏறி அரங்கத்து – சிலப்.புகார் 3/131
தேர் முன் நின்ற திசைமுகன் காண – சிலப்.புகார் 6/44
நீர் திரை அரங்கத்து நிகர்த்து முன் நின்ற – சிலப்.புகார் 6/50
குடை வீழ்த்து அவர் முன் ஆடிய குடையும் – சிலப்.புகார் 6/53
கரிய மலர் நெடும் கண் காரிகை முன் கடல்_தெய்வம் காட்டி காட்டி – சிலப்.புகார் 7/35
அடுத்துஅடுத்து அவர் முன் மயங்கிய மயக்கம் – சிலப்.புகார் 8/107
கனை சுடர் கால் சீயா முன் – சிலப்.புகார் 9/79
கனை சுடர் கால் சீயா முன் – சிலப்.புகார் 9/84
முறம் செவி வாரணம் முன் சமம் முருக்கிய – சிலப்.புகார் 10/247
கோவலன் செய்தான் கொடுமை என்று என் முன்
மாதவி மயங்கி வான் துயர் உற்று – சிலப்.மது 11/178,179
கணம் கொண்டு துவைப்ப அணங்கு முன் நிறீஇ – சிலப்.மது 12/42
கொள்ளும் கொடி எடுத்து கொற்றவையும் கொடுமரம் முன் செல்லும் போலும் – சிலப்.மது 12/127
முன் நாள் முறைமையின் இரும் தவ முதல்வியொடு – சிலப்.மது 13/135
வரு புனல் வையை மருது ஓங்கு முன் துறை – சிலப்.மது 14/72
உடை கலப்பட்ட எம் கோன் முன் நாள் – சிலப்.மது 15/29
ஒழிக நின் கருத்து என உயிர் முன் புடைப்ப – சிலப்.மது 15/86
அணி திகழ் போதி அறவோன்-தன் முன்
மணிமேகலையை மாதவி அளிப்பவும் – சிலப்.மது 15/103,104
காதலி-தன்னொடு கதிர் செல்வதன் முன்
மாட மதுரை மா நகர் புகுக என – சிலப்.மது 15/111,112
தருமம் சாற்றும் சாரணர்-தம் முன்
திருவில் இட்டு திகழ்தரு மேனியன் – சிலப்.மது 15/155,156
யாப்புறவு இல்லை என முன் போந்து – சிலப்.மது 16/122
யாரும் இல் மருள் மாலை இடர் உறு தமியேன் முன்
தார் மலி மணி மார்பம் தரை மூழ்கி கிடப்பதோ – சிலப்.மது 19/43,44
கண் பொழி புனல் சோரும் கடு வினை உடையேன் முன்
புண் பொழி குருதியிராய் பொடி ஆடி கிடப்பதோ – சிலப்.மது 19/47,48
சென்றாள் அரசன் செழும் கோயில் வாயில் முன் – சிலப்.மது 19/75
நீர் வார் கண்ணை எம் முன் வந்தோய் – சிலப்.மது 20/60
தருக என தந்து தான் முன் வைப்ப – சிலப்.மது 20/82
முன் நிறுத்தி காட்டிய மொய் குழலாள் பொன்னி – சிலப்.மது 21/6
முன் நிறுத்தி காட்ட அவனை தழீஇக்கொண்டு – சிலப்.மது 21/14
நாஞ்சில் அம் படையும் வாய்ந்து உறை துலா முன்
சூழ் ஒளி தாலும் யாழும் ஏந்தி – சிலப்.மது 22/80,81
கொங்கை குறித்த கொற்ற நங்கை முன்
நால் பால் பூதமும் பால்பால் பெயர – சிலப்.மது 22/107,108
ஆர் அஞர் உற்ற வீர பத்தினி முன்
கொந்து அழல் வெம்மை கூர் எரி பொறாஅள் – சிலப்.மது 22/155,156
அருவி ஆடியும் சுனை குடைந்தும் அலவுற்று வருவேம் முன்
மலை வேங்கை நறு நிழலின் வள்ளி போல்வீர் மனம் நடுங்க – சிலப்.வஞ்சி 24/3,4
முன் ஆடின் நோம் தோழி நெஞ்சு-அன்றே – சிலப்.வஞ்சி 24/39
மன்றல் அம் கண்ணி மலை_நாடன் போவான் முன்
சென்றேன் அவன்-தன் திருவடி கை_தொழுது – சிலப்.வஞ்சி 24/92,93
செம்மையின் இகந்த சொல் செவி_புலம் படா முன்
உயிர் பதி பெயர்த்தமை உறுக ஈங்கு என – சிலப்.வஞ்சி 25/96,97
முது நீர் காவிரி முன்_துறை படுத்தல் – சிலப்.வஞ்சி 25/123
தகைப்பு_அரும் தானை மறவோன்-தன் முன்
உத்தரன் விசித்திரன் உருத்திரன் பைரவன் – சிலப்.வஞ்சி 26/181,182
முன் தேர் குரவை முதல்வனை வாழ்த்தி – சிலப்.வஞ்சி 26/240
துறந்தோர்-தம் முன் துறவி எய்தவும் – சிலப்.வஞ்சி 27/95
அண்ணல் அம் பெரும் தவத்து ஆசீவகர் முன்
புண்ணிய தானம் புரிந்து அறம் கொள்ளவும் – சிலப்.வஞ்சி 27/99,100
போதியின் கீழ் மாதவர் முன் புண்ணிய தானம் புரிந்த – சிலப்.வஞ்சி 29/94
குறைவு இல் உடம்பு அரிந்த கொற்றவன் முன் வந்த – சிலப்.வஞ்சி 29/140
கொய் தளிர் குறிஞ்சி கோமான் தன் முன்
கடவுள் மங்கலம் காணிய வந்த – சிலப்.வஞ்சி 30/46,47
பொன் தாழ் அகலத்து போர் வெய்யோன் முன்
குதலை செ வாய் குறும் தொடி மகளிர் – சிலப்.வஞ்சி 30/113,114
பகல் செல் வாயில் படியோர்-தம் முன்
அகலிட பாரம் அகல நீக்கி – சிலப்.வஞ்சி 30/179,180

மேல்


முன்_துறை (1)

முது நீர் காவிரி முன்_துறை படுத்தல் – சிலப்.வஞ்சி 25/123

மேல்


முன்_நாள் (14)

முன்_நாள் சென்றனம் ஆக இ நாள் – சிறு 129
தண்ணம் துறைவன் முன்_நாள் நம்மொடு – நற் 138/5
முன்_நாள் உம்பர் கழிந்த என் மகள் – நற் 198/3
முன்_நாள் இனியது ஆகி பின் நாள் – குறு 394/4
முன்_நாள் போலாள் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 49/3
முன்_நாள் ஆடிய கவ்வை இ நாள் – அகம் 226/12
சின் நாள் கழிக என்று முன்_நாள்
நம்மொடு பொய்த்தனர் ஆயினும் தம்மொடு – அகம் 345/10,11
எம் மனை வாராய் ஆகி முன்_நாள்
நும் மனை சேர்ந்த ஞான்றை அ மனை – அகம் 346/16,17
முன்_நாள் போகிய துறைவன் நெருநை – அகம் 380/3
உள்ளியது முடிந்தோய் மன்ற முன்_நாள்
கை உள்ளது போல் காட்டி வழி நாள் – புறம் 211/10,11
முன்_நாள் வீழ்ந்த உரவோர் மகனே – புறம் 310/5
தொல் குடி மன்னன் மகளே முன்_நாள்
கூறி வந்த மா முது வேந்தர்க்கு – புறம் 353/11,12
முன்_நாள் விட்ட மூது அறி சிறாஅரும் – புறம் 382/11
முன்_நாள் நண்பகல் சுரன் உழந்து வருந்தி – புறம் 395/22

மேல்


முன்கடை (3)

குறும் கால் அன்னமோடு உகளும் முன்கடை
பணை நிலை முனைஇய பல் உளை புரவி – நெடு 92,93
முன்கடை நிறீஇ சென்றிசினோனே – நற் 300/6
முன்கடை நிற்க என வேட்டேமே – ஐங் 5/6

மேல்


முன்கை (66)

மாயோள் முன்கை ஆய் தொடி கடுக்கும் – பொரு 14
ஆடு அமை பணை தோள் அரி மயிர் முன்கை
நெடு வரை மிசைய காந்தள் மெல் விரல் – பொரு 32,33
நெடும் பணை திரள் தோள் மடந்தை முன்கை
குறும் தொடி ஏய்க்கும் மெலிந்து வீங்கு திவவின் – பெரும் 12,13
குறும் தொடி முன்கை கூந்தல் அம் சிறுபுறத்து – முல் 45
பொலம் தொடி தின்ற மயிர் வார் முன்கை
வலம்புரி வளையொடு கடிகை_நூல் யாத்து – நெடு 141,142
நேர் இறை முன்கை பற்றி நுமர் தர – குறி 231
செறி தொடி முன்கை கூப்பி செவ்வேள் – பட் 154
வளை அணி முன்கை நின் இகுளைக்கு உணர்த்து என – நற் 71/2
அகன் தொடி செறித்த முன்கை ஒண் நுதல் – நற் 77/10
பெரு மட மகளிர் முன்கை சிறு கோல் – நற் 197/8
அமைந்து தொழில் கேட்டன்றோ இலமே முன்கை
வார் கோல் எல் வளை உடைய வாங்கி – நற் 239/9,10
கிளைமை கொண்ட வளை ஆர் முன்கை
நல்லோள் தந்தை சிறுகுடி பாக்கம் – நற் 323/5,6
தொகு வளை முன்கை மடந்தை நட்பே – குறு 15/6
நேர் இறை முன்கை பற்றி – குறு 53/6
நிரை வளை முன்கை நேர் இழை மகளிர் – குறு 335/1
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்தே – ஐங் 38/4
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்து தன் – ஐங் 40/2
ஒண் தொடி முன்கை ஆயமும் – ஐங் 83/3
இறை ஏர் முன்கை நீக்கிய வளையே – ஐங் 163/4
கடல் கோடு செறிந்த வளை வார் முன்கை
கழி பூ தொடர்ந்த இரும் பல் கூந்தல் – ஐங் 191/1,2
வளை அணி முன்கை வால் எயிற்று அமர் நகை – ஐங் 198/1
மயிர் வார் முன்கை வளையும் செறூஉம் – ஐங் 218/2
நேர் இறை முன்கை என் ஆயத்தோர்க்கே – ஐங் 384/5
நிரை வளை முன்கை வருந்தலோ இலளே – ஐங் 422/4
நேர்_இறை முன்கை நின் உள்ளி யாம் வரவே – ஐங் 493/4
சுடர் நிமிர் அவிர் தொடி செறித்த முன்கை
திறல் விடு திரு மணி இலங்கு மார்பின் – பதி 46/2,3
தொடி சுடர் வரும் வலி முன்கை
புண் உடை எறுழ் தோள் புடையல் அம் கழல் கால் – பதி 80/6,7
அடி மேல் அடி மேல் ஒதுங்கி தொடி முன்கை
காரிகை ஆக தன் கண்ணி திருத்தினாள் – பரி 12/90,91
நேர் இறை முன்கை நல்லவள் கேள் காண்-மின் – பரி 12/92
வளை முன்கை வணங்கு இறையார் – பரி 17/33
இள மழை வைகலும் ஆடும் என் முன்கை
வளை நெகிழ வாராதோன் குன்று – கலி 41/26,27
நிரை வளை முன்கை என் தோழியை நோக்கி – கலி 50/8
வளை முன்கை பற்றி நலிய தெருமந்திட்டு – கலி 51/10
தொடி செறி யாப்பு அமை அரி முன்கை அணை தோளாய் – கலி 54/3
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/25
துடுப்பு என புரையும் நின் திரண்ட நேர் அரி முன்கை
சுடர் விரி வினை வாய்ந்த தூதையும் பாவையும் – கலி 59/4,5
வணங்கு இறை வரி முன்கை வரி ஆர்ந்த அல்குலாய் – கலி 60/4
அறாஅல் இன்று அரி முன்கை கொட்கும் – கலி 147/36
அரம் போழ் அம் வளை பொலிந்த முன்கை
இழை அணி பணை தோள் ஐயை தந்தை – அகம் 6/2,3
சில் வளை சொரிந்த மெல் இறை முன்கை
பூ வீ கொடியின் புல்லென போகி – அகம் 19/15,16
செம் தார் பைம் கிளி முன்கை ஏந்தி – அகம் 34/14
விளங்கு தொடி முன்கை வளைந்து புறம் சுற்ற – அகம் 58/8
அவிர் தொடி முன்கை ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 75/11
சூர்ப்பு_உறு கோல் வளை செறித்த முன்கை
குறை அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல் – அகம் 142/17,18
தெரி வளை முன்கை பற்றியும் வினை முடித்து – அகம் 175/8
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் இழை முன்கை
குறும் தொடி துடக்கிய நெடும் தொடர் விடுத்தது – அகம் 176/16,17
செறி தொடி முன்கை நம் காதலி – அகம் 225/16
தொடி அணி முன்கை நீ வெய்யோளொடு – அகம் 226/11
நெகிழ்ந்த முன்கை நேர் இறை பணை தோள் – அகம் 242/14
நுண் கோல் எல் வளை தெளிர்க்கும் முன்கை
மெல் இறை பணை தோள் விளங்க வீசி – அகம் 257/10,11
தொடி அணி முன்கை தொகு விரல் குவைஇ – அகம் 287/1
நேர் இறை முன்கை வீங்கிய வளையே – அகம் 336/23
அரம் போழ் அம் வளை செறிந்த முன்கை
வரைந்து தாம் பிணித்த தொல் கவின் தொலைய – அகம் 349/1,2
திருந்து இழை முன்கை அணல் அசைத்து ஊன்றி – அகம் 351/13
பொன் தொடி முன்கை பற்றினன் ஆக – அகம் 356/6
அணி வளை முன்கை ஆய் இதழ் மடந்தை – அகம் 361/4
ஒண் தொடி செறித்த முன்கை ஊழ் கொள்பு – அகம் 369/2
வளை உடை முன்கை அளைஇ கிளைய – அகம் 385/11
மெல் இறை முன்கை பற்றிய சொல் இறந்து – அகம் 396/8
அரி மயிர் திரள் முன்கை
வால் இழை மட மங்கையர் – புறம் 11/1,2
கோல் திரள் முன்கை குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 113/8
மடை செறி முன்கை கடகமொடு ஈத்தனன் – புறம் 150/21
சுடர்விடு பசும் பூண் சூர்ப்பு அமை முன்கை
அடு போர் ஆனா ஆதன் ஓரி – புறம் 153/3,4
திரை வளை முன்கை பற்றி – புறம் 255/5
தொடி பிறழ் முன்கை இளையோள் – புறம் 350/10
வழங்கு தொடி முன்கை மலர ஏந்தி – சிலப்.வஞ்சி 27/246

மேல்


முன்கைக்கு (1)

அரி மயிர் முன்கைக்கு அமைவுற அணிந்து – சிலப்.புகார் 6/94

மேல்


முன்கையால் (1)

நித்தம் திகழும் நேர் இறை முன்கையால்
அ தக அரிவையர் அளத்தல் காண்-மின் – பரி 12/43,44

மேல்


முன்கையாள் (1)

தொடி நிரை முன்கையாள் கையாறு கொள்ளாள் – கலி 24/8

மேல்


முன்கையும் (1)

விறலியர் முன்கையும் தொடியின் பொலியா – புறம் 244/2

மேல்


முன்துறை (24)

தீம் புகார் திரை முன்துறை
தூங்கு நாவாய் துவன்று இருக்கை – பட் 173,174
முத்து படு பரப்பின் கொற்கை முன்துறை
சிறு பாசடைய செப்பு ஊர் நெய்தல் – நற் 23/6,7
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி முன்துறை
அயிரை ஆர் இரைக்கு அணவந்து ஆங்கு – குறு 128/2,3
அலங்கு இதழ் நெய்தல் கொற்கை முன்துறை
இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – ஐங் 185/1,2
திருமருத முன்துறை சேர் புனல் கண் துய்ப்பார் – பரி 7/83
முன்துறை நிறை அணி நின்றவர் மொழி மொழி – பரி 12/36
திருமருத முன்துறை முற்றம் குறுகி – பரி 24/72
திசை_திசை தேன் ஆர்க்கும் திருமருத முன்துறை
வசை தீர்ந்த என் நலம் வாடுவது அருளுவார் – கலி 26/13,14
வரி மணல் முன்துறை சிற்றில் புனைந்த – கலி 114/15
நெடும் தேர் காரி கொடுங்கால் முன்துறை
பெண்ணை அம் பேரியாற்று நுண் அறல் கடுக்கும் – அகம் 35/15,16
முதுநீர் முன்துறை முசிறி முற்றி – அகம் 57/15
முழங்கு இரும் பௌவம் இரங்கும் முன்துறை
வெல் போர் இராமன் அரு மறைக்கு அவித்த – அகம் 70/14,15
திரு மா வியல் நகர் கருவூர் முன்துறை
தெண் நீர் உயர் கரை குவைஇய – அகம் 93/21,22
புன்னை அம் கானல் புறந்தை முன்துறை
வம்ப நாரை இனன் ஒலித்து அன்ன – அகம் 100/13,14
நல் தேர் வழுதி கொற்கை முன்துறை
வண்டு வாய் திறந்த வாங்கு கழி நெய்தல் – அகம் 130/11,12
புகழ் மலி சிறப்பின் கொற்கை முன்துறை
அவிர் கதிர் முத்தமொடு வலம்புரி சொரிந்து – அகம் 201/4,5
அடு போர் வேளிர் வீரை முன்துறை
நெடு வெள் உப்பின் நிரம்பா குப்பை – அகம் 206/13,14
பல் வேல் மத்தி கழாஅர் முன்துறை
நெடு வெண் மருதொடு வஞ்சி சாஅய – அகம் 226/8,9
நனி பெரும் பரப்பின் நம் ஊர் முன்துறை
பனி பொரு மழை கண் சிவப்ப பானாள் – அகம் 278/10,11
தெண் திரை பரப்பின் தொண்டி முன்துறை
சுரும்பு உண மலர்ந்த பெரும் தண் நெய்தல் – அகம் 290/13,14
அருவி ஆம்பல் கலித்த முன்துறை
நன்னன் ஆஅய் பிரம்பு அன்ன – அகம் 356/18,19
ஒலி கதிர் கழனி கழாஅர் முன்துறை
கலி கொள் சுற்றமொடு கரிகால் காண – அகம் 376/4,5
சாரல் பேர் ஊர் முன்துறை இழிதரும் – அகம் 382/11
தண் புனல் வாயில் துறையூர் முன்துறை
நுண் பல மணலினும் ஏத்தி – புறம் 136/25,26

மேல்


முன்துறையால் (1)

தீம் புனல் வையை திருமருத முன்துறையால்
கோடு உளர் குரல் பொலி ஒலி துயல் இரும் கூந்தல் – பரி 22/45,46

மேல்


முன்ப (6)

போர் பீடு அழித்த செரு புகல் முன்ப
கூற்று வெகுண்டு வாரினும் மாற்றும் ஆற்றலையே – பதி 14/9,10
காலன் அனைய கடும் சின முன்ப
வாலிதின் நூலின் இழையா நுண் மயிர் இழைய – பதி 39/8,9
அரும் கடன் இறுத்த செரு புகல் முன்ப
அன்னவை மருண்டனென் அல்லேன் நின்_வயின் – பதி 74/22,23
மன்பதை சவட்டும் கூற்ற முன்ப
கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் எண்ணு வரம்பு அறியா – பதி 84/7,8
கால முன்ப நின் கண்டனென் வருவல் – புறம் 23/17
செரு செய் முன்ப நின் வரு_திறன் நோக்கி – புறம் 41/12

மேல்


முன்பனி (2)

பின்பனி அமையம் வரும் என முன்பனி
கொழுந்து முந்துறீஇ குரவு அரும்பினவே – நற் 224/2,3
முளரி கரியும் முன்பனி பானாள் – அகம் 163/8

மேல்


முன்பால் (1)

உரவு சின முன்பால் உடல் சினம் செருக்கி – குறி 159

மேல்


முன்பின் (37)

காய் சின முன்பின் கடுங்கண் கூளியர் – மது 691
செரு செய் முன்பின் குருசில் முன்னிய – மலை 186
கடாஅம் செருக்கிய கடும் சின முன்பின்
களிறு நின்று இறந்த நீர் அல் ஈரத்து – நற் 103/3,4
வலி மிகு முன்பின் மழ களிறு பார்க்கும் – நற் 192/2
மை அணல் எருத்தின் முன்பின் தட கை – நற் 198/9
மிளி முன்பின் காளை காப்ப – ஐங் 374/2
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின்
நெடுஞ்சேரலாதன் வாழ்க அவன் கண்ணி – பதி 20/4,5
செரு மிகு முன்பின் மறவரொடு தலைச்சென்று – பதி 36/4
பல் கொடி நுடங்கும் முன்பின் செறுநர் – பதி 82/3
கார் மழை முன்பின் கை பரிந்து எழுதரும் – பதி 83/1
போல் ஆற்று முன்பின் புனை கழல் மைந்தரொடு – பரி 22/27
வலி முன்பின் வல்லென்ற யாக்கை புலி நோக்கின் – கலி 4/1
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முகம் – கலி 48/3
பெரும் களிற்று இனத்தொடு வீங்கு எருத்து எறுழ் முன்பின்
இரும் புலி மயக்கு_உற்ற இகல் மலை நன் நாட – கலி 48/6,7
பேணா முன்பின் தன் சினம் தணிந்து அ மரம் – கலி 49/7
பொரு முரண் முன்பின் புகல் ஏறு பல பெய்து – கலி 103/17
கால முன்பின் பிறவும் சால – கலி 105/19
அடு புலி முன்பின் தொடு கழல் மறவர் – அகம் 75/6
இனம் தலைத்தரூஉம் எறுழ் கிளர் முன்பின்
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாத்து – அகம் 78/2,3
சினம் மிகு முன்பின் வாம் மான் அஞ்சி – அகம் 115/14
வலி மிகு முன்பின் அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 146/1
கொலை சினம் தவிரா மதன் உடை முன்பின்
வண்டு படு கடாஅத்து உயர் மருப்பு யானை – அகம் 148/2,3
இகல் அடு முன்பின் வெண் கோடு கொண்டு தன் – அகம் 172/9
வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு மலி தார் – அகம் 226/13
மடை செலல் முன்பின் தன் படை செல செல்லாது – அகம் 248/8
துணிவு உடை உள்ளமொடு துதைந்த முன்பின்
அறியா தேஎத்து அரும் சுரம் மடுத்த – அகம் 369/19,20
ஆனில் பரக்கும் யானைய முன்பின்
கானக நாடனை நீயோ பெரும – புறம் 5/2,3
தோல் பெயரிய எறுழ் முன்பின்
எல்லையும் இரவும் எண்ணாய் பகைவர் – புறம் 7/6,7
பீடு உடைய எறுழ் முன்பின்
கோடு முற்றிய கொல் களிறு – புறம் 17/16,17
நீ பட்ட அரு முன்பின்
பெரும் தளர்ச்சி பலர் உவப்ப – புறம் 17/20,21
ஞாலம் காக்கும் கால முன்பின்
தோலா நல் இசை நால்வருள்ளும் – புறம் 56/9,10
மீளி முன்பின் ஆளி போல – புறம் 207/8
ஆர் அமர் உழக்கிய மறம் கிளர் முன்பின்
நீள் இலை எஃகம் மறுத்த உடம்பொடு – புறம் 341/12,13
அடு முரண் முன்பின் தன்னையர் ஏந்திய – புறம் 350/8
கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு முன்பின்
ஆ குரல் காண்பின் அந்தணாளர் – புறம் 362/7,8
பொருநர் காணா செரு மிகு முன்பின்
முன்னோர் செல்லவும் செல்லாது இன்னும் – புறம் 365/6,7
சின வேல் முன்பின் செரு வெம் கோலத்து – சிலப்.வஞ்சி 27/3

மேல்


முன்பினோன் (1)

சீறு அரு முன்பினோன் கணிச்சி போல் கோடு சீஇ – கலி 101/8

மேல்


முன்பு (4)

முளி சினை பிளக்கும் முன்பு இன்மையின் – குறு 388/5
முன்பு துரந்து சமம் தாங்கவும் – புறம் 14/4
ஒண் படை கடும் தார் முன்பு தலைக்கொள்-மார் – புறம் 15/14
தன் போல் வேந்தன் முன்பு குறித்து எறிந்த – புறம் 65/9

மேல்


முன்புற்று (1)

முன்புற்று அறியா முதல் புணர்ச்சி மொய் குழலை – பரி 28/1

மேல்


முன்பொடு (9)

கனை செலல் முன்பொடு கதழ்ந்து வரல் போற்றி – மலை 473
கோள் சுறா குறித்த முன்பொடு
வேட்டம் வாயாது எமர் வாரலரே – நற் 215/11,12
முருகு உறழ் முன்பொடு கடும் சினம் செருக்கி – நற் 225/1
கடந்து அடு முன்பொடு முக்கண்ணான் மூ எயிலும் – கலி 2/4
முருகு உறழ் முன்பொடு பொருது களம் சிவப்ப – அகம் 181/6
செரு செய் முன்பொடு முந்நீர் முற்றி – அகம் 212/18
அருள் அற நிமிர்ந்த முன்பொடு பொருள் புரிந்து – அகம் 379/3
கூற்று வெகுண்டு அன்ன முன்பொடு
மாற்று இரு வேந்தர் மண் நோக்கினையே – புறம் 42/23,24
கூற்று உறழ் முன்பொடு கொடு வில் ஏந்தி – சிலப்.மது 11/211

மேல்


முன்றில் (70)

நீழல் முன்றில் நில உரல் பெய்து – பெரும் 96
நெடும் தாம்பு தொடுத்த குறும் தறி முன்றில்
கொடு முக துருவையொடு வெள்ளை சேக்கும் – பெரும் 152,153
பிடி கணத்து அன்ன குதிர் உடை முன்றில்
களிற்று தாள் புரையும் திரி மர பந்தர் – பெரும் 186,187
புது வை வேய்ந்த கவி குடில் முன்றில்
அவல் எறி உலக்கை பாடு விறந்து அயல – பெரும் 225,226
குறி இறை குரம்பை பறி உடை முன்றில்
கொடும் கால் புன்னை கோடு துமித்து இயற்றிய – பெரும் 265,266
செம் பூ தூய செதுக்கு உடை முன்றில்
கள் அடு மகளிர் வள்ளம் நுடக்கிய – பெரும் 338,339
மஞ்சள் முன்றில் மணம் நாறு படப்பை – பெரும் 354
மந்தி சீக்கும் மா துஞ்சு முன்றில்
செம் தீ பேணிய முனிவர் வெண் கோட்டு – பெரும் 497,498
வலை உணங்கும் மணல் முன்றில்
வீழ் தாழை தாள் தாழ்ந்த – பட் 83,84
ஏழக தகரோடு உகளும் முன்றில்
குறும் தொடை நெடும் படிக்கால் – பட் 141,142
ஊன் பொரிக்கும் ஒலி முன்றில்
மணல் குவைஇ மலர் சிதறி – பட் 177,178
வலைஞர் முன்றில் மீன் பிறழவும் – பட் 197
பல் கிளை குறவர் அல்கு அயர் முன்றில்
குட காய் ஆசினி படப்பை நீடிய – நற் 44/8,9
முன்றில் தாழையொடு கமழும் – நற் 49/9
சுளை உடை முன்றில் மனையோள் கங்குல் – நற் 77/6
மா அரை புதைத்த மணல் மலி முன்றில்
வரையா தாரம் வரு விருந்து அயரும் – நற் 135/2,3
வளி சீத்து வரித்த புன்னை முன்றில்
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் செலீஇய – நற் 159/6,7
வீ உக வரிந்த முன்றில்
கல் கெழு பாக்கத்து அல்கினை செலினே – நற் 232/8,9
முன்றில் கொளினே நந்துவள் பெரிது என – நற் 236/4
அலவன் ஆடிய புலவு மணல் முன்றில்
காமர் சிறுகுடி செல் நெறி வழியின் – நற் 239/4,5
வேங்கை முன்றில் குரவையும் கண்டே – நற் 276/10
கானல் நண்ணிய வார் மணல் முன்றில்
எல்லி அன்ன இருள் நிற புன்னை – நற் 354/4,5
முன்றில் பலவின் படு சுளை மரீஇ – நற் 373/1
குன்று உழை நண்ணிய முன்றில் போகாது – நற் 379/2
மக்கள் போகிய அணில் ஆடு முன்றில்
புலப்பில் போல புல்லென்று – குறு 41/4,5
முன்றில் உணங்கல் மாந்தி மன்றத்து – குறு 46/3
எம் அணங்கினவே மகிழ்ந முன்றில்
நனை முதிர் புன்கின் பூ தாழ் வெண் மணல் – குறு 53/1,2
குன்ற கூகை குழறினும் முன்றில்
பலவின் இரும் சினை கலை பாய்ந்து உகளினும் – குறு 153/1,2
கன்று தன் பய முலை மாந்த முன்றில்
தினை பிடி உண்ணும் பெரும் கல் நாட – குறு 225/1,2
கானல் நண்ணிய சிறுகுடி முன்றில்
திரை வந்து பெயரும் என்ப நம் துறந்து – குறு 228/3,4
மரை_இனம் ஆரும் முன்றில்
புல் வேய் குரம்பை நல்லோள் ஊரே – குறு 235/4,5
குறவர் முன்றில் மா தீண்டு துறுகல் – ஐங் 277/1
மாலை முன்றில் குறும் கால் கட்டில் – ஐங் 410/1
புன வேங்கை தாது உறைக்கும் பொன் அறை முன்றில்
நனவில் புணர்ச்சி நடக்குமாம் அன்றோ – கலி 39/34,35
தேம் பிழி நறவின் குறவர் முன்றில்
முந்தூழ் ஆய் மலர் உதிர காந்தள் – அகம் 78/7,8
கன்று வாய் சுவைப்ப முன்றில் தூங்கும் – அகம் 87/2
முன்றில் நீடிய முழவு உறழ் பலவில் – அகம் 172/11
வியல் அறை வரிக்கும் முன்றில் குறவர் – அகம் 232/9
முன்றில் சிறு நிறை நீர் கண்டு உண்ணும் – அகம் 284/6
நீர் முள் வேலி புலவு நாறு முன்றில்
எழுதி அன்ன கொடி படு வெருகின் – அகம் 297/12,13
ஊன் புழுக்கு அயரும் முன்றில்
கான் கெழு வாழ்நர் சிறுகுடியானே – அகம் 315/17,18
முன்றில் தாழை தூங்கும் – அகம் 340/23
என் ஆவது-கொல் தானே முன்றில்
தேன் தேர் சுவைய திரள் அரை மாஅத்து – அகம் 348/1,2
அன்றில் சேக்கும் முன்றில் பொன் என – அகம் 360/17
ஓர் ஆ யாத்த ஒரு தூண் முன்றில்
ஏதில் வறு மனை சிலம்பு உடன் கழீஇ – அகம் 369/24,25
வார் அசும்பு ஒழுகும் முன்றில்
தேர் வீசு இருக்கை நெடியோன் குன்றே – புறம் 114/5,6
பஞ்சி முன்றில் சிற்றில் ஆங்கண் – புறம் 116/5
வேங்கை முன்றில் குரவை அயரும் – புறம் 129/3
முன்றில் போகா முதுர்வினள் யாயும் – புறம் 159/5
கூதளம் கவினிய குளவி முன்றில்
செழும் கோள் வாழை அகல் இலை பகுக்கும் – புறம் 168/12,13
பரல் உடை முன்றில் அம் குடி சீறூர் – புறம் 170/2
காட்டொடு மிடைந்த சீயா முன்றில்
நாள் செருக்கு அனந்தர் துஞ்சுவோனே – புறம் 316/2,3
முன்றில் கிடந்த பெரும் களியாளற்கு – புறம் 317/2
முன்றில் இருந்த முது வாய் சாடி – புறம் 319/3
படலை முன்றில் சிறுதினை உணங்கல் – புறம் 319/5
முன்றில் முஞ்ஞையொடு முசுண்டை பம்பி – புறம் 320/1
சீறில் முன்றில் கூறுசெய்திடும்-மார் – புறம் 325/8
முயல் வந்து கறிக்கும் முன்றில்
சீறூர் மன்னனை பாடினை செலினே – புறம் 328/15,16
மணி கிளர் முன்றில் தென்னவன் மருகன் – புறம் 388/13
கொங்கை முன்றில் குங்குமம் எழுதாள் – சிலப்.புகார் 4/49
வலை வாழ்நர் சேரி வலை உணங்கும் முன்றில் மலர் கை ஏந்தி – சிலப்.புகார் 7/57
சேரி பரதர் வலை முன்றில் திரை உலாவு கடல் சேர்ப்ப – சிலப்.புகார் 7/182
கொங்கை முன்றில் குங்கும வளாகத்து – சிலப்.புகார் 8/21
கடலொடு காவிரி சென்று அலைக்கும் முன்றில்
மடல் அவிழ் நெய்தல் அம் கானல் தடம் உள – சிலப்.புகார் 9/57,58
நல் யாழ் பாணர்-தம் முன்றில் நிறைந்தன – சிலப்.மது 12/131
புள் வாய்ப்பு சொன்ன கணி முன்றில் நிறைந்தன – சிலப்.மது 12/135
எயினர் எயிற்றியர் முன்றில் நிறைந்தன – சிலப்.மது 12/139
எல் படு பொழுதின் இள நிலா முன்றில்
தாழ்தரு கோலம் தகை பாராட்ட – சிலப்.மது 14/83,84
குங்குமம் எழுதிய கொங்கை முன்றில்
பை காழ் ஆரம் பரிந்தன பரிந்த – சிலப்.மது 22/124,125
முதியோர் மொழியின் முன்றில் நின்று அழ – சிலப்.வஞ்சி 30/115

மேல்


முன்றிலில் (1)

மந்தி சீக்கும் அணங்கு உடை முன்றிலில்
நீர் வார் கூந்தல் இரும் புறம் தாழ – புறம் 247/4,5

மேல்


முன்றிலின் (1)

இள நிலா முன்றிலின் இள வெயில் நுகர – சிலப்.மது 14/103

மேல்


முன்றிலும் (1)

வெண் நிலா_முன்றிலும் வீழ் பூம் சேக்கையும் – சிலப்.வஞ்சி 28/43

மேல்


முன்றிலே (3)

பாகம் ஆளுடையாள் பலி முன்றிலே
செம் பொன் வேங்கை சொரிந்தன சே_இதழ் – சிலப்.மது 12/78,79
திங்கள் வாழ் சடையாள் திரு முன்றிலே
மரவம் பாதிரி புன்னை மணம் கமழ் – சிலப்.மது 12/82,83
திருவ மாற்கு இளையாள் திரு முன்றிலே
கொற்றவை கொண்ட அணி கொண்டு நின்ற இ – சிலப்.மது 12/86,87

மேல்


முன்னத்தான் (1)

எல்லா நீ முன்னத்தான் ஒன்று குறித்தாய் போல் காட்டினை – கலி 61/7

மேல்


முன்னத்தின் (1)

முன்னத்தின் காட்டுதல் அல்லது தான் உற்ற – கலி 37/4

மேல்


முன்னதன் (1)

முன்னதன் வகையே முறைமையின் திரிந்து-ஆங்கு – சிலப்.புகார் 3/86

மேல்


முன்னது (1)

ஆடு மயில் முன்னது ஆக கோடியர் – அகம் 352/4

மேல்


முன்னம் (4)

முன்னம் காட்டி முகத்தின் உரையா – அகம் 5/19
முன்னம் முன் உறுபு அடைய உள்ளிய – அகம் 299/2
முன்னம் முகத்தின் உணர்ந்து அவர் – புறம் 3/25
பரந்து வெளிப்படா முன்னம் மன்னற்கு – சிலப்.மது 16/128

மேல்


முன்னர் (27)

தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் சீறியாழ் – நற் 189/3
புகழும் முன்னர் நாணுப – குறு 252/7
சொல்லா முன்னர் நில்லா ஆகி – குறு 256/6
முன்னர் தோன்றும் பனி கடு நாளே – குறு 380/7
கோடியர் முழவின் முன்னர் ஆடல் – பதி 56/2
ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல மாய்ந்தது என் – கலி 42/31
நின்னை யான் பிறர் முன்னர் பழி கூறல் தான் நாணி – கலி 44/10
தாழ் செறி கடும் காப்பின் தாய் முன்னர் நின் சாரல் – கலி 48/10
இனையள் என்று எடுத்து அரற்றும் அயல் முன்னர் நின் சுனை – கலி 48/14
முந்தைய கண்டும் எழுகல்லாத என் முன்னர்
வெந்த புண் வேல் எறிந்த அற்றா இஃது ஒன்று – கலி 84/29,30
கோள் வழுக்கி தன் முன்னர் வீழ்ந்தான் மேல் செல்லாது – கலி 104/47
மேயும் நிரை முன்னர் கோல் ஊன்றி நின்றாய் ஓர் – கலி 108/11
வல்லார் முன் சொல் வல்லேன் என்னை பிறர் முன்னர்
கல்லாமை காட்டியவள் வாழி சான்றீர் – கலி 141/19,20
ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல மாய்ந்தது என் – கலி 145/65
அன்னை முன்னர் யாம் என் இதன் படலே – அகம் 95/15
வெய்து இடை_உறாஅது எய்தி முன்னர்
புல்லென் மா மலை புலம்பு கொள் சீறூர் – அகம் 203/14,15
தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் தேற்றி – அகம் 396/7
தெண் கிணை முன்னர் களிற்றின் இயலி – புறம் 79/3
உரை சால் சிறப்பின் வேந்தர் முன்னர்
கரை பொரு முந்நீர் திமிலின் போழ்ந்து அவர் – புறம் 303/6,7
மூவா மருந்தின் முன்னர் தோன்றலின் – சிலப்.புகார் 2/46
காவலன் முன்னர் யான் கட்டுரைத்தேன் காவலனோடு – சிலப்.புகார் 9/50
காதலன் முன்னர் கண்ணகி நடுங்க – சிலப்.புகார் 10/230
அடிகள் முன்னர் யான் அடி வீழ்ந்தேன் – சிலப்.மது 13/87
பால் நாறு செ வாய் படியோர் முன்னர்
தளர் நா ஆயினும் மறை விளி வழா அது – சிலப்.மது 23/92,93
கார்த்திகை கணவன் வார்த்திகன் முன்னர்
இரு நில மடந்தைக்கு திரு மார்பு நல்கி அவள் – சிலப்.மது 23/120,121
வலம் படு தானை மன்னன் முன்னர்
சிலம்பொடு சென்ற சே_இழை வழக்கும் – சிலப்.வஞ்சி 25/71,72
செம் சிலம்பு எறிந்து தேவி முன்னர்
வஞ்சினம் சாற்றிய மா பெரும் பத்தினி – சிலப்.வஞ்சி 25/73,74

மேல்


முன்னரே (2)

மாதர் தகைய மடவார்கள் முன்னரே
காதல் கணவனை காண்பனே ஈது ஒன்று – சிலப்.மது 19/9,10
முதிரா முலை குறைத்தாள் முன்னரே வந்தாள் – சிலப்.மது 22/161

மேல்


முன்னரை (1)

எறித்து எறி தானை முன்னரை எனாஅ – புறம் 169/2

மேல்


முன்னவும் (1)

முன்னவும் பின்னவும் முறை_முறை தர_தர – அகம் 86/10

மேல்


முன்னி (13)

விசும்பு ஆறு ஆக விரை செலல் முன்னி
உலகம் புகழ்ந்த ஓங்கு உயர் விழு சீர் – திரு 123,124
தாது எரு ததைந்த முற்றம் முன்னி
மழை எதிர் படு கண் முழவு கண் இகுப்ப – மலை 531,532
மன்னா பொருள்_பிணி முன்னி இன்னதை – நற் 71/1
முற்றா வேனில் முன்னி வந்தோரே – நற் 86/9
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி யாமே – நற் 113/5
அகல் இலை பலவின் சாரல் முன்னி
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகும் – குறு 352/3,4
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி
அணங்கு உடை அவுணர் ஏமம் புணர்க்கும் – பதி 11/3,4
கடல் சேர் கானல் குட புலம் முன்னி
கூவல் துழந்த தடம் தாள் நாரை – பதி 51/3,4
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி
நீர் துனைந்து அன்ன செலவின் – பதி 91/8,9
துன்னுதல் ஓம்பி திறவது இல் முன்னி நீ – கலி 82/32
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி நம் – அகம் 59/17
வேறு பன் மொழிய தேஎம் முன்னி
வினை நசைஇ பரிக்கும் உரன் மிகு நெஞ்சமொடு – அகம் 215/2,3
பெரு மலை விடர்_அகம் சிலம்ப முன்னி
பழன் உடை பெரு மரம் தீர்ந்து என கையற்று – புறம் 209/8,9

மேல்


முன்னிய (22)

இன்னே பெறுதி நீ முன்னிய வினையே – திரு 66
வேறு புலம் முன்னிய விரகு அறி பொருந – பொரு 3
தான் முன்னிய துறைபோகலின் – பட் 273
கேள் இனி வேளை நீ முன்னிய திசையே – மலை 94
செரு செய் முன்பின் குருசில் முன்னிய
பரிசில் மறப்ப நீடலும் உரியிர் – மலை 186,187
திரை எழு பௌவம் முன்னிய
கொலை வெம் சிறாஅர் பாற்பட்டனளே – நற் 207/11,12
சேண் புலம் முன்னிய அசை நடை அந்தணிர் – ஐங் 384/1
வென் வேல் விடலை முன்னிய சுரனே – ஐங் 388/5
விண்டு முன்னிய புயல் நெடும் காலை – பதி 84/22
தெண் கடல் முன்னிய வெண் தலை செம் புனல் – பதி 87/3
மாற்று அரும் தெய்வத்து கூட்டம் முன்னிய
புனல் மலி பேரியாறு இழிதந்து ஆங்கு – பதி 88/24,25
முன்னிய தேஎத்து முயன்று செய் பொருளே – கலி 7/21
ஆண் எழில் அண்ணலோடு அரும் சுரம் முன்னிய
மாண் இழை மடவரல் தாயிர் நீர் போறிர் – கலி 9/10,11
முனை என்னார் காதலர் முன்னிய ஆரிடை – கலி 16/10
விண்டு முன்னிய கொண்டல் மா மழை – அகம் 235/5
முடிந்தன்று அம்ம நாம் முன்னிய வினையே – அகம் 244/14
தென் திசை மாதிரம் முன்னிய வரவிற்கு – அகம் 281/9
இன்னா வெம் சுரம் இறந்தோர் முன்னிய
செய்_வினை வலத்தர் ஆகி இவண் நயந்து – அகம் 363/15,16
தனித்தலை பெரும் காடு முன்னிய பின்னே – புறம் 250/9
செய் நீ முன்னிய வினையே – புறம் 363/17
முன்னிய திசையின் முறை மொழி கேட்ப – சிலப்.வஞ்சி 26/6
முழுத்தம் ஈங்கு இது முன்னிய திசை மேல் – சிலப்.வஞ்சி 26/30

மேல்


முன்னியது (6)

முன்னியது முடித்தனம் ஆயின் நன்_நுதல் – நற் 169/1
நளி கடல் முன்னியது போலும் தீம் நீர் – பரி 12/7
பின் ஆகும்மே முன்னியது முடித்தல் – அகம் 286/12
கொடியோள் முன்னியது உணரேன் தொடியோய் – அகம் 369/10
முருகு ஒத்தீயே முன்னியது முடித்தலின் – புறம் 56/14
மு_நூல் மார்பன் முன்னியது உரைப்போன் – சிலப்.வஞ்சி 30/119

மேல்


முன்னியரோ (1)

நாடு முன்னியரோ பீடு கெழு வேந்தன் – ஐங் 450/2

மேல்


முன்னியவ்வே (1)

அறிவார் யார் அவர் முன்னியவ்வே – நற் 269/9

மேல்


முன்னியோர்க்கே (1)

வெம் முனை அரும் சுரம் முன்னியோர்க்கே – நற் 224/11

மேல்


முன்னியோரே (1)

வேய் பயில் அழுவம் முன்னியோரே – குறு 7/6

மேல்


முன்னிலை (5)

அன்னாய் நின்னொடு முன்னிலை எவனோ – மது 206
முனை கைவிட்டு முன்னிலை செல்லாது – பதி 81/33
பெரு வள கரிகால் முன்னிலை செல்லார் – அகம் 125/18
ஒன்னார் முன்னிலை முருக்கி பின் நின்று – புறம் 262/4
முன்னிலை ஈயாள் பின்னிலை தோன்றி – சிலப்.மது 23/16

மேல்


முன்னின்று (1)

எ வாய் முன்னின்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 52/4

மேல்


முன்னினரே (1)

காடு முன்னினரே நாடு கொண்டோரும் – புறம் 359/8

மேல்


முன்னினனே (1)

காடு முன்னினனே கள் காமுறுநன் – புறம் 238/5

மேல்


முன்னுதல் (1)

இன்னும் தன் நாட்டு முன்னுதல் பெறினே – ஐங் 444/5

மேல்


முன்னும் (10)

அரும்பே முன்னும் மிக சிவந்தனவே – குறு 94/2
இனி யார் உளரோ நின் முன்னும் இல்லை – பதி 45/18
முன்னும் பின்னும் நின் முன்னோர் ஓம்பிய – பதி 53/12
முன்னும் முன்னும் யாம் செய் தவ பயத்தால் – பரி 13/64
முன்னும் முன்னும் யாம் செய் தவ பயத்தால் – பரி 13/64
கொய்யா முன்னும் குரல் வார்பு தினையே – அகம் 28/3
மணவா முன்னும் எவனோ தோழி – அகம் 290/11
முன்னும் அறிந்தோர் கூறினர் இன்னும் – புறம் 28/6
முன்னும் கொண்டிர் என நும்மனோர் மறுத்தல் – புறம் 203/5
முன்னும் வந்தோன் மருங்கிலன் இன்னும் – புறம் 391/11

மேல்


முன்னுவர் (1)

முன்னுவர் ஓட்டிய முரண் மிகு திருவின் – அகம் 197/6

மேல்


முன்னே (8)

வெய்ய ஆயினை முன்னே இனியே – ஐங் 322/3
நம்மொடு புணர்ந்த கேண்மை முன்னே
அலர் வாய் பெண்டிர் அம்பல் தூற்ற – அகம் 70/5,6
நட்டனை-மன்னோ முன்னே இனியே – புறம் 113/4
முன்னே தந்தனென் என்னாது துன்னி – புறம் 171/3
சொல் வலை வேட்டுவன் ஆயினன் முன்னே – புறம் 252/5
பயந்தனை-மன்னால் முன்னே இனியே – புறம் 261/10
இன்னா வைகல் வாரா முன்னே
செய் நீ முன்னிய வினையே – புறம் 363/16,17
உலக மன்னவன் நின்றோன் முன்னே
அரும் சிறை நீங்கிய ஆரிய மன்னரும் – சிலப்.வஞ்சி 30/156,157

மேல்


முன்னை (7)

முன்னை மரபின் முதுமொழி முதல்வ – பரி 3/47
செருவம் செயற்கு என்னை முன்னை தன் சென்னி – பரி 8/87
முன்னை நின்று ஆங்கே விலக்கிய எல்லா நீ – கலி 116/3
அஞ்ஞை நீ ஏங்கி அழல் என்று முன்னை
உயிர் குழவி காணாய் என்று அ குழவி ஆய் ஓர் – சிலப்.புகார் 9/24,25
முன்னை உருவம் பெறுக ஈங்கு இவர் என – சிலப்.புகார் 10/244
முன்னை ஆம் என்றாள் முறை – சிலப்.மது 17/60
அ நிலையே ஆடல் சீர் ஆய்ந்துளார் முன்னை
குரல்_கொடி தன் கிளையை நோக்கி பரப்பு உற்ற – சிலப்.மது 17/73,74

மேல்


முன்னோர் (6)

முன்னும் பின்னும் நின் முன்னோர் ஓம்பிய – பதி 53/12
முன்னோர் மருள வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 127/5
ஆர் புனை தெரியல் நின் முன்னோர் எல்லாம் – புறம் 43/13
தொல் நிலை மரபின் நின் முன்னோர் போல – புறம் 99/4
முன்னோர் போல்க இவர் பெரும் கண்ணோட்டம் – புறம் 198/17
முன்னோர் செல்லவும் செல்லாது இன்னும் – புறம் 365/7

மேல்


முன்னோன் (2)

முன்னோன் முறை_முறை காட்ட பின்னர் – நெடு 177
முன்னோன் வாங்கிய கடு விசை கணை கோல் – மலை 380

மேல்


முனாது (1)

எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே முனாது
குல்லை கண்ணி வடுகர் முனையது – குறு 11/4,5

மேல்


முனாஅது (9)

இவர் யார் என்குவள் அல்லள் முனாஅது
அத்த குமிழின் கொடு மூக்கு விளை கனி – நற் 6/6,7
யாயொடு நனி மிக மடவை முனாஅது
வேனில் இற்றி தோயா நெடு வீழ் – நற் 162/8,9
முனாஅது
யானையங்குருகின் கானல் அம் பெரும் தோடு – குறு 34/4,5
ஒழிய சூழ்ந்தனை ஆயின் முனாஅது
வெல் போர் வானவன் கொல்லி மீமிசை – அகம் 33/13,14
பழகுவர் ஆதலோ அரிதே முனாஅது
முழவு உறழ் திணி தோள் நெடுவேள் ஆவி – அகம் 61/14,15
தலை குரல் விடியல் போகி முனாஅது
கடுங்கண் மறவர் கல் கெழு குறும்பின் – அகம் 87/6,7
முளி அரில் புலம்ப போகி முனாஅது
முரம்பு அடைந்து இருந்த மூரி மன்றத்து – அகம் 103/5,6
ஆண்டு அமைந்து உறைநர் அல்லர் முனாஅது
வான் புகு தலைய குன்றத்து கவாஅன் – அகம் 201/14,15
மாண் நலம் தம்மொடு கொண்டனர் முனாஅது
அரும் சுர கவலை அசைஇய கோடியர் – அகம் 359/7,8

மேல்


முனி (15)

துனி கூர் மனத்தள் முனி படர் உழக்கும் – நற் 262/5
முனி உடை கவளம் போல நனி பெரிது – நற் 360/9
முனி படர் களையினும் களைப – நற் 392/10
முனி படர் உழந்த பாடு இல் உண்கண் – குறு 357/1
முனி துறை முதல்வியர் முறைமை காட்ட – பரி 11/82
அரு முனி மரபின் ஆன்றவர் நுகர்ச்சி மன் – பரி 19/3
பகல் முனி வெம் சுரம் உள்ளல் அறிந்தேன் – கலி 19/5
முனி தக நிறுத்த நல்கல் எவ்வம் – அகம் 98/4
முனி_தகு பண்பு யாம் செய்தன்றோ இலமே – அகம் 101/18
முனி படர் அகல மூழ்குவம்-கொல்லோ – அகம் 278/12
முனி தலை புதல்வர் தந்தை – புறம் 250/8
தெய்வ மால் வரை திரு முனி அருள – சிலப்.புகார் 3/1
வளம் கெழு பொதியில் மா முனி பயந்த – சிலப்.புகார் 8/8
அங்கம் பயந்தோன் அருகன் அருள் முனி
பண்ணவன் எண்_குணன் பாத்து இல் பழம் பொருள் – சிலப்.புகார் 10/187,188
மா முனி பொதியில் மலை வலம் கொண்டு – சிலப்.வஞ்சி 27/68

மேல்


முனி_தகு (1)

முனி_தகு பண்பு யாம் செய்தன்றோ இலமே – அகம் 101/18

மேல்


முனிகுவ (1)

புரவியும் பூண் நிலை முனிகுவ
விரகு இல மொழியல் யாம் வேட்டது இல் வழியே – நற் 380/11,12

மேல்


முனிகுவம் (1)

அவை_அவை முனிகுவம் எனினே சுவைய – பொரு 107

மேல்


முனிதல் (1)

இனிதின் இயைந்த நண்பு அவர் முனிதல்
தெற்று ஆகுதல் நற்கு அறிந்தனம் ஆயின் – அகம் 328/7,8

மேல்


முனிந்த (1)

அவண் உறை முனிந்த ஒக்கலொடு புலம் பெயர்ந்து – நற் 183/4

மேல்


முனிந்தாளை (1)

காம நோய் கடைக்கூட்ட வாழும் நாள் முனிந்தாளை
ஏமம் என்று இரங்கும் நின் எறி முரசம் அ முரசின் – கலி 99/13,14

மேல்


முனிந்து (5)

உயிர்ப்பிடம் பெறாஅது ஊண் முனிந்து ஒரு நாள் – பொரு 119
பயன் நிலம் குழைய வீசி பெயல் முனிந்து
விண்டு முன்னிய கொண்டல் மா மழை – அகம் 235/4,5
பருந்து அருந்து உற்ற தானையொடு செரு முனிந்து
அறத்தின் மண்டிய மற போர் வேந்தர் – புறம் 62/6,7
கந்து முனிந்து உயிர்க்கும் யானையொடு பணை முனிந்து – புறம் 178/1
கந்து முனிந்து உயிர்க்கும் யானையொடு பணை முனிந்து
கால் இயல் புரவி ஆலும் ஆங்கண் – புறம் 178/1,2

மேல்


முனிநர் (3)

முலை இடை முனிநர் சென்ற ஆறே – குறு 39/4
இன் துயில் முனிநர் சென்ற ஆறே – குறு 213/7
தோள் இடை முனிநர் சென்ற ஆறே – ஐங் 314/5

மேல்


முனிபு (1)

ஒளி உள்_வழி எல்லாம் சென்று முனிபு எம்மை – கலி 144/41

மேல்


முனிய (2)

தமியார் புறத்து எறிந்து எள்ளி முனிய வந்து – கலி 33/13
முனிய அலைத்தி முரண் இல் காலை – அகம் 125/13

மேல்


முனியல் (4)

பெறாஅன் பெயரினும் முனியல்_உறாஅன் – குறி 243
பின்னிலை முனியல் மா நெஞ்சே என்னதூஉம் – நற் 140/9
முடி பொருள் அன்று முனியல் முனியல் – பரி 20/93
முடி பொருள் அன்று முனியல் முனியல்
கட வரை நிற்குமோ காமம் கொடி இயலாய் – பரி 20/93,94

மேல்


முனியல்_உறாஅன் (1)

பெறாஅன் பெயரினும் முனியல்_உறாஅன்
இளமையின் இகந்தன்றும் இலனே வளமையின் – குறி 243,244

மேல்


முனியா (2)

பின்னிலை முனியா நம்_வயின் – நற் 349/9
ஆ முனியா ஏறு போல் வைகல் பதின்மரை – கலி 108/48

மேல்


முனியாது (3)

முனியாது ஆட பெறின் இவள் – நற் 53/10
இனியர் அம்ம அவர் என முனியாது
நல்குவர் நல்ல கூறினும் அல்கலும் – அகம் 241/2,3
பிற்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே – புறம் 183/2

மேல்


முனியாதே (1)

முலை இழந்து வந்து நின்றீர் யாவிரோ என முனியாதே
மண மதுரையோடு அரசு கேடு உற வல் வினை வந்து உருத்த-காலை – சிலப்.வஞ்சி 24/5,6

மேல்


முனியான் (3)

பெரும் சின வேந்தனும் பாசறை முனியான்
இரும் கலி வெற்பன் தூதும் தோன்றா – ஐங் 460/1,2
தனியன் வந்து பனி அலை முனியான்
நீர் இழி மருங்கின் ஆர் இடத்து அமன்ற – அகம் 272/6,7
பின்னிலை முனியான் ஆகி நன்றும் – அகம் 392/5

மேல்


முனியும் (1)

உறையுள் முனியும் அவன் செல்லும் ஊரே – புறம் 96/9

மேல்


முனியேன் (1)

வெயில் என முனியேன் பனி என மடியேன் – புறம் 196/11

மேல்


முனிவ (1)

மு கை முனிவ நால் கை அண்ணல் – பரி 3/36

மேல்


முனிவர் (7)

துனி இல் காட்சி முனிவர் முன் புக – திரு 137
செம் தீ பேணிய முனிவர் வெண் கோட்டு – பெரும் 498
அவிர் சடை முனிவர் அங்கி வேட்கும் – பட் 54
நொசிப்பின் ஏழ் உறு முனிவர் நனி உணர்ந்து – பரி 5/37
பணியியர் அத்தை நின் குடையே முனிவர்
முக்கண் செல்வர் நகர் வலம் செயற்கே – புறம் 6/17,18
நான்மறை முனிவர் ஏந்து கை எதிரே – புறம் 6/20
விசும்பு இயங்கு முனிவர் வியல் நிலம் ஆளும் – சிலப்.வஞ்சி 26/93

மேல்


முனிவரும் (3)

மூவா அமரரும் முனிவரும் பிறரும் – அகம் 0/12
அவிர் சடை முனிவரும் மருள கொடும் சிறை – புறம் 43/4
சுடரொடு திரிதரு முனிவரும் அமரரும் – சிலப்.மது 12/140

மேல்


முனிவன் (3)

பொதியில் முனிவன் புரை வரை கீறி – பரி 11/11
நீயே வட பால் முனிவன் தடவினுள் தோன்றி – புறம் 201/8
மா தவ முனிவன் மலை வலம் கொண்டு – சிலப்.மது 15/14

மேல்


முனிவின் (1)

இனிது என மகிழ்ந்தன்றும் இலமே முனிவின்
இன்னாது என்றலும் இலமே மின்னொடு – புறம் 192/5,6

மேல்


முனிவு (12)

முனிவு இகந்திருந்த முது வாய் இரவல – சிறு 40
முனிவு இல் பரத்தையை என் துறந்து அருளாய் – நற் 230/6
இனிதே தெய்ய எம் முனிவு இல் நல் ஊர் – நற் 331/9
பனியின் வாடையொடு முனிவு வந்து இறுப்ப – நற் 364/4
இனிது அடங்கினரே மாக்கள் முனிவு இன்று – குறு 6/2
முனிவு செய்த இவள் தட மென் தோளே – ஐங் 143/3
இனிது மன்ற அவர் கிடக்கை முனிவு இன்றி – ஐங் 401/3
முனிவு இன்றி முயல் பொருட்கு இறத்தி நீ என கேட்பின் – கலி 10/12
இனிது காண்டிசின் பெரும முனிவு இலை – புறம் 22/36
முனிவு இல் முற்றத்து இனிது முரசு இயம்ப – புறம் 29/8
தமியர் உண்டலும் இலரே முனிவு இலர் – புறம் 182/3
முந்தை நில்லா முனிவு இகந்தனனா – சிலப்.மது 16/76

மேல்


முனிவேன் (2)

எல்லி ஆக எல்லை என்று ஆங்கே பகல் முனிவேன்
எல்லிய காலை இரா முனிவேன் யான் உற்ற – கலி 144/52,53
எல்லிய காலை இரா முனிவேன் யான் உற்ற – கலி 144/53

மேல்


முனை (77)

முட்டாது கொடுத்த முனை விளங்கு தட கை – சிறு 105
முனை கவர்ந்து கொண்ட திறையர் வினை முடித்து – முல் 19
இரு தலை வந்த பகை முனை கடுப்ப – மது 402
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின் – குறி 128
முனை கெட சென்று முன் சமம் முருக்கி – பட் 238
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின் – மலை 59
வில் ஏர் உழவர் வெம் முனை சீறூர் – நற் 3/5
மனையோட்கு உரைப்பல் என்றலின் முனை ஊர் – நற் 100/7
வெம் முனை அரும் சுரம் முன்னியோர்க்கே – நற் 224/11
வெய்யை போல முயங்குதி முனை எழ – நற் 260/5
உருள் பொறி போல எம் முனை வருதல் – நற் 270/4
வெம் பகை அரு முனை தண் பெயல் பொழிந்து என – நற் 341/7
அரசு பகை நுவலும் அரு முனை இயவின் – நற் 346/3
முனை கவர் முதுபாழ் உகு நெல் பெறூஉம் – நற் 384/5
முனை ஆன் பெரு நிரை போல – குறு 80/6
கொன் முனை இரவு ஊர் போல – குறு 91/7
வேற்று முனை வெம்மையின் சாத்து வந்து இறுத்து என – குறு 390/3
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி நம்மொடு – ஐங் 329/2
முனை எரி பரப்பிய துன் அரும் சீற்றமொடு – பதி 15/2
சீர் உடை தேஎத்த முனை கெட விலங்கிய – பதி 21/28
முனை அகன் பெரும் பாழ் ஆக மன்னிய – பதி 25/9
கறுத்த தெவ்வர் கடி முனை அலற – பதி 39/4
வளி முனை அவிர்வரும் கொடி நுடங்கு தெருவில் – பதி 47/4
முனை சுடு கனை எரி எரித்தலின் பெரிதும் – பதி 48/10
ஒன்னா தெவ்வர் முனை கெட விலங்கி – பதி 53/10
வெம் முனை தபுத்த_காலை தம் நாட்டு – பதி 78/12
முனை கைவிட்டு முன்னிலை செல்லாது – பதி 81/33
முனை புகல் புகல்வின் மாறா மைந்தரொடு – பதி 84/17
கோல் முனை கொடி இனம் விரவா வல்லோடு – பதி 92/5
முனை கெழு சின நெஞ்சின் முன் எறிந்து பின்னும் – பரி 11/131
முனை என்னார் காதலர் முன்னிய ஆரிடை – கலி 16/10
முனை அரண் போல உடைந்தன்று அ காவில் – கலி 92/28
முனை திறை கொடுக்கும் துப்பின் தன் மலை – அகம் 13/2
முனை நல் ஊரன் புனை நெடும் தேரே – அகம் 14/21
முனை ஆ தந்து முரம்பின் வீழ்த்த – அகம் 35/5
வானவரம்பன் அடல் முனை கலங்கிய – அகம் 45/17
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி கைம்மிக்கு – அகம் 47/8
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும் – அகம் 67/11
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி சிறந்த – அகம் 81/10
புறவு அடைந்து இருந்த அரு முனை இயவின் – அகம் 84/9
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி தம்_வயின் – அகம் 103/10
தேம் பிழி நறும் கள் மகிழின் முனை கடந்து – அகம் 105/14
வல் ஆண் அரு முனை நீந்தி அல்லாந்து – அகம் 107/12
கலங்கு முனை சீறூர் கை தலைவைப்ப – அகம் 129/11
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும் – அகம் 131/12
முனை முரண் உடைய கடந்த வென் வேல் – அகம் 152/10
முனை புலம் பெயர்த்த புல்லென் மன்றத்து – அகம் 157/11
அரு முனை அலைத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – அகம் 159/8
தெம் முனை சிதைத்த கடும் பரி புரவி – அகம் 187/6
முனை எழுந்து ஓடிய கெடு நாட்டு ஆரிடை – அகம் 187/17
இனையல் வாழி தோழி முனை எழ – அகம் 197/5
வளி முனை பூளையின் ஒய்யென்று அலறிய – அகம் 199/10
இகல் முனை தரீஇய ஏறு உடை பெரு நிரை – அகம் 213/6
அரு முனை பாக்கத்து அல்கி வைகுற – அகம் 245/13
முனை பாழ்பட்ட ஆங்கண் ஆள் பார்த்து – அகம் 247/8
தெம் முனை சிதைத்த ஞான்றை மோகூர் – அகம் 251/10
பகை முனை அறுத்து பல் இனம் சாஅய் – அகம் 253/11
வெம் முனை அரும் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 265/22
பகடு அயா கொள்ளும் வெம் முனை துகள் தொகுத்து – அகம் 329/7
உரன் மலி உள்ளமொடு முனை பாழ் ஆக – அகம் 349/6
முனை உழை இருந்த அம் குடி சீறூர் – அகம் 367/5
கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 372/10
முனை கவர்ந்து கொண்டு என கலங்கி பீர் எழுந்து – அகம் 373/1
முனை அரண் கடந்த வினை வல் தானை – அகம் 381/14
முனை கொல் தானையொடு முன் வந்து இறுப்ப – அகம் 392/22
முனை முருங்க தலைச்சென்று அவர் – புறம் 16/3
செம்மற்று அம்ம நின் வெம் முனை இருக்கை – புறம் 33/15
முனை தரு பூசல் கனவினும் அறியாது – புறம் 42/9
முனை தெவ்வர் முரண் அவிய – புறம் 98/1
முனை சுட எழுந்த மங்குல் மா புகை – புறம் 103/6
அரும் கடி முனை அரண் போல – புறம் 210/14
அரு முனை இருக்கைத்து ஆயினும் வரி மிடற்று – புறம் 329/5
வேந்து உடை தானை முனை கெட நெரிதர – புறம் 330/1
அடையார் முனை_அகத்து அமர் மேம்படுநர்க்கு – சிலப்.புகார் 2/42
இரு பெரு வேந்தர் முனை_இடம் போல – சிலப்.புகார் 5/59
வெல் போர் வேந்தர் முனை_இடம் போல – சிலப்.புகார் 10/118
வெம் முனை அரும் சுரம் போந்ததற்கு இரங்கி – சிலப்.மது 16/59

மேல்


முனை_அகத்து (1)

அடையார் முனை_அகத்து அமர் மேம்படுநர்க்கு – சிலப்.புகார் 2/42

மேல்


முனை_இடம் (2)

இரு பெரு வேந்தர் முனை_இடம் போல – சிலப்.புகார் 5/59
வெல் போர் வேந்தர் முனை_இடம் போல – சிலப்.புகார் 10/118

மேல்


முனைக்கு (1)

முனைக்கு வரம்பு ஆகிய வென் வேல் நெடுந்தகை – புறம் 314/2

மேல்


முனையது (1)

குல்லை கண்ணி வடுகர் முனையது
வல் வேல் கட்டி நன் நாட்டு உம்பர் – குறு 11/5,6

மேல்


முனையானே (1)

தொலையா கற்ப நின் தெம் முனையானே – பதி 80/17

மேல்


முனையின் (19)

கரும் காக்கை கவவு முனையின்
மனை நொச்சி நிழல் ஆங்கண் – பொரு 184,185
அவண் முனையின் அகன்று மாறி – பொரு 198
நன் புறவின் நடை முனையின்
சுற வழங்கும் இரும் பௌவத்து – பொரு 202,203
இன் தீம் பாலை முனையின் குமிழின் – பெரும் 180
கள் கமழ் புது பூ முனையின் முள் சினை – பெரும் 214
தீம் பல் தாரம் முனையின் சேம்பின் – பெரும் 361
உறு கழி சிறு மீன் முனையின் செறுவில் – குறு 296/3
பொன் இணர் ஞாழல் முனையின் பொதி அவிழ் – ஐங் 169/2
கொண்டல் இடு மணல் குரவை முனையின்
வெண் தலை புணரி ஆயமொடு ஆடி – அகம் 20/7,8
ஓங்கு சினை இருப்பை தீம் பழம் முனையின்
புல் அளை புற்றின் பல் கிளை சிதலை – அகம் 81/2,3
தட மருப்பு எருமை தாமரை முனையின்
முடம் முதிர் பலவின் கொழு நிழல் வதியும் – அகம் 91/15,16
நெடும் செம் புற்றத்து ஒடுங்கு இரை முனையின்
புல் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ – அகம் 149/2,3
குறும் தொடி மகளிர் குரூஉ புனல் முனையின்
பழன பைம் சாய் கொழுதி கழனி – அகம் 226/4,5
கரும் கோட்டு இருப்பை வெண் பூ முனையின்
பெரும் செம் புற்றின் இரும் தலை இடக்கும் – அகம் 247/5,6
செம் ஞாயிற்று வெயில் முனையின்
தெண் கடல் திரை மிசை பாயுந்து – புறம் 24/2,3
தெங்கு படு வியன் பழம் முனையின் தந்தையர் – புறம் 61/9
தீம் புளி களாவொடு துடரி முனையின்
மட்டு அறல் நல் யாற்று எக்கர் ஏறி – புறம் 177/9,10
தேம் கொள் மருதின் பூ சினை முனையின்
காமரு காஞ்சி துஞ்சும் – புறம் 351/10,11
ஊனும் ஊணும் முனையின் இனிது என – புறம் 381/1

மேல்


முனைவர்க்கும் (1)

மருள் அறு தேர்ச்சி முனைவர்க்கும் அரிதே – பரி 1/33

மேல்


முனைஇ (8)

பழம் சோற்று அமலை முனைஇ வரம்பில் – பெரும் 224
பனி துறை குவவு மணல் முனைஇ மென் தளிர் – மது 586
ஆவுதி நறும் புகை முனைஇ குயில் தம் – பட் 55
பதவின் பாவை முனைஇ மதவு நடை – அகம் 23/7
அளி இன்மையின் அவண் உறை முனைஇ
வாரற்க தில்ல தோழி கழனி – அகம் 40/11,12
அதிர் குரல் முது கலை கறி முறி முனைஇ
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உகள உக்க – அகம் 182/14,15
வெளிறு இல் நோன் காழ் பணை நிலை முனைஇ
களிறு படிந்து உண்டு என கலங்கிய துறையும் – புறம் 23/1,2
அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு அளை_அகம் முனைஇ
முணங்கு நிமிர் வய_மான் முழு வலி ஒருத்தல் – புறம் 52/1,2

மேல்


முனைஇய (8)

ஆர்கலி முனைஇய கொடும் கோல் கோவலர் – நெடு 3
பணை நிலை முனைஇய பல் உளை புரவி – நெடு 93
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான் – குறு 261/3
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான் – அகம் 46/1
ததர் தழை முனைஇய தெறி நடை மட பிணை – அகம் 234/10
பணை நிலை முனைஇய வினை நவில் புரவி – அகம் 254/12
மடி துயில் முனைஇய வள் உகிர் யாமை – அகம் 256/2
நெய்ம்மிதி முனைஇய கொழும் சோற்று ஆர்கை – அகம் 400/7

மேல்


முனைஇயாள் (1)

காமம் முனைஇயாள் அலந்தாள் என்று எனை காண – கலி 145/11

மேல்