ப – முதல் சொற்கள்- சங்க இலக்கியம், சிலப்பதிகாரம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பஃறி 1
பஃறுளி 2
பஃறேர் 1
பக்கத்தின் 1
பக்கத்து 6
பக்கம் 9
பக்கமே 1
பக்கின் 1
பக்கு 1
பக 15
பகட்டின் 3
பகட்டு 27
பகட்டுக்கு 1
பகட்டொடு 1
பகடு 32
பகடே 2
பகர் 3
பகர்தல் 2
பகர்ந்து 6
பகர்ந்தேம் 1
பகர்நர் 2
பகர்நரும் 2
பகர்நரொடு 1
பகர்பவர் 1
பகர்பு 1
பகர்வர் 1
பகர்வனர் 2
பகர்வு 1
பகர்வோர் 2
பகர 5
பகருநர் 1
பகரும் 8
பகல் 122
பகல்_கெழு_செல்வன் 1
பகல்_செய்வான் 2
பகல்_வெய்யோன் 1
பகலிட 1
பகலில் 1
பகலின் 3
பகலினும் 1
பகலும் 20
பகலே 7
பகலொடு 1
பகலோன் 1
பகவன் 1
பகழி 21
பகழியின் 1
பகழியும் 1
பகற்குறி 2
பகன்றை 21
பகன்றையும் 1
பகன்றையொடு 1
பகா 1
பகாஅர் 1
பகு 32
பகுக்கும் 12
பகுத்து 5
பகுத்தூண் 1
பகுதி 3
பகுதியின் 2
பகுதியும் 3
பகுதியோர் 1
பகுவாய் 1
பகை 111
பகை_புறத்து 1
பகைக்கு 1
பகைஞர் 1
பகைஞரும் 1
பகைஞன் 1
பகைபட்டு 1
பகைபுறத்து 1
பகைமையின் 2
பகையின் 1
பகையும் 3
பகையுற 1
பகையே 4
பகையேம் 1
பகையை 1
பகைவர் 28
பகைவர்க்கு 5
பகைவரும் 2
பகைவரை 1
பகைவன் 1
பகைவன்-மன் 1
பங்கம் 1
பங்களர் 1
பங்குவின் 1
பங்குனி 4
பச்சிலை 1
பச்சிறா 2
பச்சூன் 7
பச்சை 11
பச்சையொடு 1
பசக்கும் 3
பசக்கும்_காலை 1
பசக்குவ-மன்னோ 1
பசத்தல் 4
பசந்த 9
பசந்ததுவே 1
பசந்தவர் 1
பசந்தன்று 7
பசந்தன்றே 1
பசந்தன 2
பசந்தனள் 3
பசந்தனள்-மன் 1
பசந்தனை 1
பசந்து 9
பசப்ப 13
பசப்பது 4
பசப்பதுவே 1
பசப்பவும் 4
பசப்பித்தோரே 1
பசப்பினும் 1
பசப்பு 18
பசப்பே 9
பசலை 40
பசலைக்கு 3
பசலையள் 2
பசலையால் 2
பசலையும் 4
பசலையை 1
பசலையொடு 1
பசி 68
பசி_பிணி_மருத்துவன் 1
பசித்த 4
பசித்தன்று 1
பசித்து 9
பசித்தும் 1
பசிப்பிணி 1
பசியர் 1
பசியார் 1
பசியும் 1
பசியே 1
பசீஇ 1
பசு 32
பசு_நெய் 1
பசும் 106
பசும்_கண்_கடவுள் 1
பசும்_பொன் 10
பசும்_பொன்-கொல் 1
பசும்பாம்பின் 1
பசும்பிடி 3
பசுமஞ்சளொடு 1
பசுமை 1
பசை 4
பசையொடு 1
பசைஇ 1
பசைஇய 1
பஞ்சவ 1
பஞ்சவர் 1
பஞ்சவர்க்கு 2
பஞ்சவன் 1
பஞ்சவன்-தன் 1
பஞ்சாய் 5
பஞ்சி 9
பஞ்சியின் 1
பஞ்சியும் 2
பஞ்சிற்று 1
பஞ்சு 1
பஞ்சுரம் 1
பட்ட 53
பட்டடை 2
பட்டத்து 1
பட்டதற்கு 1
பட்டது 4
பட்டதூஉம் 1
பட்டதை 1
பட்டன்று 5
பட்டன்றே 5
பட்டன 2
பட்டனம் 1
பட்டனவே 1
பட்டனள் 1
பட்டனன் 1
பட்டனனே 1
பட்டனிர் 1
பட்டனை 1
பட்டாங்கு 1
பட்டாய் 2
பட்டார் 1
பட்டான் 1
பட்டி 3
பட்டிமையும் 1
பட்டிலா 1
பட்டின 4
பட்டினத்து 4
பட்டினம் 3
பட்டினம்-தன்னுள் 1
பட்டினி 2
பட்டினும் 2
பட்டீமோ 1
பட்டீர் 2
பட்டு 41
பட்டு_உழி 1
பட்டே 3
பட்டேம் 1
பட்டேன் 1
பட்டோர் 2
பட்டோன் 2
பட 138
படத்துள் 1
படப்பு 1
படப்பை 65
படப்பையொடு 1
படம் 3
படமும் 3
படர் 103
படர்-மின் 1
படர்க 1
படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ 1
படர்குதும் 1
படர்குவம் 2
படர்குவர் 2
படர்குவள் 1
படர்குவிர் 2
படர்குவை 1
படர்கேன் 1
படர்தந்தது 1
படர்தந்து 1
படர்தந்தோளே 1
படர்தர 3
படர்தரும் 3
படர்தரூஉம் 1
படர்தலின் 1
படர்தலும் 1
படர்தி 2
படர்தும் 1
படர்ந்த 8
படர்ந்தது 1
படர்ந்தமை 1
படர்ந்தனை 1
படர்ந்திகும் 2
படர்ந்திசினே 1
படர்ந்தீர் 1
படர்ந்து 26
படர்ந்தே 5
படர்ந்தோர் 1
படர்ந்தோர்க்கு 1
படர்ந்தோன் 1
படர்பு 1
படர்வித்தவள் 1
படர்வோர் 1
படர 15
படரன்-மின் 1
படரா 3
படராது 2
படரிய 1
படரின் 3
படரினும் 2
படரீர் 2
படருநர் 1
படரும் 12
படரே 5
படரோடு 1
படல் 4
படலத்து 1
படலே 2
படலை 10
படலையும் 1
படவே 2
படா 2
படாகை 3
படாத 2
படாதது 1
படாதன 1
படாது 1
படாமை 3
படாமையும் 1
படாஅ 11
படாஅ_கண்ணும் 1
படாஅகை 1
படாஅது 2
படாஅம் 3
படாஅமை 1
படாஅர் 6
படாஅல் 1
படி 15
படிக்கால் 1
படிதமும் 2
படிந்தது 1
படிந்தில 1
படிந்து 8
படிந்தும் 1
படிநிலை 2
படிப்புறம் 1
படிமகன் 1
படிமத்து 1
படிமதம் 2
படிமம் 2
படிமையன் 1
படிமையானே 1
படிய 1
படியா 1
படியினை 1
படியும் 4
படியோர் 5
படியோர்-தம் 1
படில் 1
படிவ 5
படிவத்தான் 1
படிவத்து 3
படிவம் 4
படிவமும் 1
படிவன 1
படிவு 1
படிவேன் 1
படிற்றால் 1
படிற்று 1
படிறு 2
படின் 2
படினும் 1
படினே 5
படீஇ 3
படீஇய 2
படீஇயர் 13
படு 364
படு-காலை 1
படு-தொறும் 2
படு_கரை 1
படு_களத்து 1
படு_களம் 1
படு_சுடர் 5
படு_பொருள் 2
படுக்கும் 8
படுக்குவள் 1
படுக்கை 1
படுக 2
படுகம் 1
படுகர் 1
படுகுவ-மன்னே 1
படுகுவர் 1
படுகுவை 1
படுகுழி 1
படுத்த 12
படுத்தல் 2
படுத்தன 1
படுத்தனம் 1
படுத்தனென் 1
படுத்தனை 1
படுத்து 10
படுத்துவர் 1
படுத்தே 1
படுதல் 3
படுதலும் 3
படுநர் 2
படுப்ப 2
படுப்பவர்க்கு 1
படுப 1
படுபு 7
படும் 7
படும்-கொல் 1
படும்_கால் 1
படுமலை 4
படுமே 7
படுமோ 2
படுவது 1
படுவலும் 1
படுவில் 4
படுவின் 1
படுவினும் 1
படூஉம் 13
படை 130
படை_கொள்_மாக்கள் 1
படைக்கவும் 1
படைக்கு 2
படைஞர் 1
படைத்த 2
படைத்தது 1
படைத்தாள் 1
படைத்தான் 1
படைத்தான்_கண் 1
படைத்திசினோரே 1
படைத்து 2
படைத்தோரே 1
படைத்தோன் 1
படைத்தோனே 1
படைப்பு 1
படைப்பே 1
படைய 1
படையனோ 1
படையான் 2
படையின் 1
படையீர் 1
படையும் 3
படையுள்படுவோன் 1
படையே 1
படையொடு 1
படையொடும் 2
படையோயே 1
படையோர் 1
படையோர்க்கு 1
பண் 34
பண்ட 4
பண்டத்து 1
பண்டம் 11
பண்டமொடு 1
பண்டமோடு 1
பண்டரங்கம் 1
பண்டாரம் 1
பண்டினும் 1
பண்டு 20
பண்டும் 9
பண்டும்_பண்டும் 2
பண்டே 1
பண்டை 13
பண்டைய 1
பண்டையின் 6
பண்டையோர் 1
பண்ண 1
பண்ணல் 2
பண்ணவன் 1
பண்ணவும் 2
பண்ணற்கு 1
பண்ணன் 7
பண்ணாது 1
பண்ணி 28
பண்ணிய 12
பண்ணியம் 8
பண்ணியாய் 1
பண்ணின் 2
பண்ணினால் 1
பண்ணினுள் 1
பண்ணினுள்ளும் 1
பண்ணு 5
பண்ணுந 1
பண்ணும் 5
பண்ணே 1
பண்ணை 5
பண்ணையும் 3
பண்ப 2
பண்பிலாளன் 1
பண்பிற்றே 1
பண்பின் 23
பண்பின 1
பண்பினர் 1
பண்பினவ்வையும் 1
பண்பினான் 1
பண்பினானே 1
பண்பினை 2
பண்பினோரே 1
பண்பு 51
பண்பும் 3
பண்பும்-மார் 3
பண்புறு 1
பண்பே 13
பணவை 3
பணி 11
பணி-மின்மே 1
பணிகள் 1
பணித்த 1
பணித்து 3
பணிதரு 1
பணிந்த 1
பணிந்தனம் 1
பணிந்தனர் 1
பணிந்தாய் 1
பணிந்து 14
பணிந்தும் 1
பணிந்தோர் 1
பணிபு 6
பணிமொழி 6
பணிய 3
பணியத்து 1
பணியா 3
பணியாமையின் 1
பணியார் 1
பணியியர் 1
பணியும் 2
பணிலம் 5
பணிவான் 1
பணிவு 2
பணீஇயர் 1
பணை 175
பணைத்த 2
பணைத்து 1
பணையம் 1
பணையும் 2
பணையே 1
பத்தர் 3
பத்தரும் 2
பத்தல் 7
பத்தி 1
பத்தினி 20
பத்தினிக்கு 5
பத்தினியே 1
பத்து 5
பத 13
பதடி 1
பதணத்து 1
பதத்தால் 1
பதத்தான் 1
பதத்து 1
பதத்தை 1
பதப்பர் 1
பதம் 65
பதலை 3
பதலையும் 2
பதலையொடு 1
பதவ 1
பதவின் 3
பதவு 3
பதன் 9
பதாகை 3
பதி 47
பதி-தன்னுள் 1
பதி_வயின் 1
பதிகத்தின் 1
பதித்த 2
பதித்து 1
பதிப்பெயர்ந்த 1
பதிபு 1
பதிய 2
பதியாக 1
பதியில் 1
பதியும் 1
பதியுள் 2
பதியே 1
பதிவத 1
பதிவத_மாதர் 1
பதிற்று 1
பதின்மரும் 1
பதின்மரை 1
பதினாயிரம் 3
பதினெண் 1
பதினெண்_கணனும் 1
பதினொரு 3
பதினொன்று 1
பதினொன்றும் 1
பதினோர் 2
பதுக்கு 1
பதுக்கை 14
பதுக்கைத்து 2
பதுமத்து 1
பதுமம் 1
பதுமமும் 1
பதைப்ப 2
பதைப்பு 1
பதைபதைப்பு 1
பதையாது 1
பந்தம் 1
பந்தர் 30
பந்தரில் 1
பந்தரும் 4
பந்தருள் 1
பந்தின் 2
பந்து 17
பந்துடன் 1
பந்தும் 5
பந்தொடு 4
பம்பி 2
பம்பிய 1
பம்பை 1
பய 16
பயக்கிற்பதோ 1
பயக்கும்மோ 1
பயங்களும் 1
பயத்தலின் 1
பயத்தால் 2
பயத்தான் 1
பயந்த 40
பயந்த_காலும் 1
பயந்தன்றால் 1
பயந்தன்றே 1
பயந்தன 2
பயந்தனமே 1
பயந்தனள் 1
பயந்தனை-மன்னால் 1
பயந்தாட்கு 1
பயந்தாட்கும் 1
பயந்திசினோரே 1
பயந்து 9
பயந்தோர் 1
பயந்தோள் 2
பயந்தோற்கு 1
பயந்தோன் 2
பயப்ப 1
பயப்பு 3
பயம் 82
பயம்பில் 2
பயம்பின் 3
பயம்பு 2
பயம்பு-மார் 1
பயல் 1
பயலை 3
பயலையால் 1
பயவா 1
பயறு 7
பயறும் 1
பயன் 44
பயன்-கொல் 2
பயன்களும் 1
பயனில 1
பயனும் 3
பயனே 8
பயனொடு 1
பயனோ 1
பயிர் 23
பயிர்_பயிர் 1
பயிர்தல் 1
பயிர்ந்து 4
பயிர்ப்பு 2
பயிர்வன 1
பயிரி 1
பயிரிடூஉ 1
பயிரின் 1
பயிரின்னே 1
பயிரும் 20
பயில் 56
பயில்வு 1
பயில்வு_உற்று 1
பயில 2
பயிலாது 1
பயிலியது 1
பயிலும் 1
பயிற்ற 3
பயிற்றலின் 2
பயிற்றலும் 1
பயிற்றா 1
பயிற்றாதீமே 1
பயிற்றி 19
பயிற்றிய 2
பயிற்றியும் 1
பயிற்றும் 14
பயின்ற 2
பயின்றனர் 1
பயின்று 10
பயின்றோரை 1
பயினான் 1
பயினி 1
பயினொடு 2
பர 2
பர_கதி 1
பரக்க 1
பரக்கும் 7
பரங்குன்றத்து 4
பரங்குன்றம் 3
பரங்குன்றில் 1
பரங்குன்றிற்கும் 1
பரங்குன்றின் 2
பரங்குன்று 7
பரசல் 1
பரசி 3
பரசினர் 1
பரட்டு 1
பரடு 1
பரணன் 1
பரத்த 1
பரத்தந்து 2
பரத்தமை 1
பரத்தர 2
பரத்தரும் 1
பரத்தரூஉம் 1
பரத்தரொடு 2
பரத்தலானே 1
பரத்தலின் 1
பரத்தன் 1
பரத்தில் 1
பரத்தை 12
பரத்தைமை 6
பரத்தையர் 1
பரத்தையின் 1
பரத்தையை 1
பரத 3
பரதர் 7
பரதவ 1
பரதவர் 45
பரதவன் 1
பரதன் 1
பரந்த 47
பரந்தது 2
பரந்ததுவே 3
பரந்தவால் 1
பரந்தவை 3
பரந்தன்று 2
பரந்தன 4
பரந்தனவால் 1
பரந்து 65
பரந்துபட்ட 1
பரந்தோர் 1
பரப்ப 12
பரப்பவும் 2
பரப்பி 40
பரப்பிய 4
பரப்பியவை 1
பரப்பியும் 2
பரப்பில் 11
பரப்பின் 53
பரப்பினர் 2
பரப்பினை 1
பரப்பு 10
பரப்பு_அகத்து 1
பரப்பு_அகம் 2
பரப்பும் 3
பரம் 3
பரம்பு 1
பரமன் 1
பரல் 35
பரவ 3
பரவல் 1
பரவலும் 2
பரவா 2
பரவாமை 1
பரவி 6
பரவியும் 2
பரவின் 1
பரவினம் 1
பரவினர் 1
பரவு 1
பரவு-மின் 1
பரவு_உறு 1
பரவுதும் 13
பரவும் 3
பரவை 1
பரவையின் 1
பராசரன் 1
பராரை 11
பராரைய 1
பராவலின் 1
பராவு 1
பராஅம் 1
பராஅய் 1
பராஅய 1
பராஅரை 4
பரி 92
பரி_மா 1
பரி_மாவும் 1
பரிக்கும் 8
பரிகாரம் 1
பரிகோ 1
பரிசம் 1
பரிசா 2
பரிசாரமும் 1
பரிசில் 35
பரிசில்_மாக்கட்கு 1
பரிசில்_மாக்கள் 3
பரிசில்_வாழ்நர் 1
பரிசிலர் 23
பரிசிலர்க்கு 5
பரிசிலன் 4
பரிசிலனே 1
பரிசிலென் 2
பரிசிலேன் 1
பரிசு 3
பரித்து 1
பரிதரு 1
பரிதலின் 1
பரிதி 1
பரிதியின் 2
பரிந்த 3
பரிந்தது 1
பரிந்தன 1
பரிந்தனள் 1
பரிந்தனென் 1
பரிந்தின்று 1
பரிந்து 16
பரிப்ப 3
பரிப்பு 1
பரிப்பும் 1
பரிபாடல் 1
பரிபு 3
பரிய 16
பரியகம் 2
பரியரை 1
பரியல் 4
பரியலென்-மன் 1
பரியலோ 1
பரியவும் 1
பரியன் 1
பரியாது 1
பரியின் 1
பரியினது 1
பரியும் 1
பரியூஉ 1
பரியை 1
பரிவட்டணை 1
பரிவானால் 2
பரிவு 5
பரிவும் 1
பரிவுறு 1
பரிவேட்பு 1
பரிவொடு 2
பரீஇ 6
பரீஇயினள் 1
பரு 11
பருகி 19
பருகிய 3
பருகீத்தை 1
பருகு 6
பருகுநர் 1
பருகும் 3
பருத்தி 7
பருத்தி_பெண்டின் 2
பருதி 13
பருதி_அம்_செல்வன் 3
பருந்தின் 14
பருந்து 28
பருந்தே 1
பரும 2
பருமத்து 1
பருமம் 2
பருவ 6
பருவத்த 1
பருவத்தர் 1
பருவத்தால் 1
பருவத்து 5
பருவத்தும் 1
பருவம் 26
பருவமும் 1
பருவமோ 2
பருவரல் 14
பருவரும் 1
பருவூர் 1
பருஉ 1
பரூஉ 36
பரேர் 6
பரைஇ 3
பல் 655
பல்_கதிர்_செல்வன் 1
பல்_கால் 1
பல்_கால்_பறவை 1
பல்_சாலை_முதுகுடுமியின் 1
பல்_இயம் 2
பல்கி 2
பல்கிய 3
பல்கின 1
பல்குவ 1
பல்ல 1
பல்லர் 1
பல்லவர் 1
பல்லவன் 1
பல்லாண்டு 1
பல்லாய் 1
பல்லார் 1
பல்லாருள் 1
பல்லான்குன்றில் 1
பல்லி 11
பல்லிய 1
பல்லியும் 2
பல்லின் 2
பல்லும் 1
பல்லே 1
பல்லோர் 10
பல்லோருள்ளும் 2
பல 342
பல-கொல் 1
பல-கொல்லோ 1
பல_பல 4
பலகை 8
பலகையர் 1
பலகையும் 1
பலகையொடு 2
பலகையோடு 1
பலம் 4
பலர் 91
பலர்-கொல் 1
பலர்-மன் 1
பலர்_வாய் 1
பலர்க்கு 5
பலரால் 3
பலருடன் 2
பலரும் 6
பலருளும் 1
பலரே 13
பலரொடு 2
பலரொடும் 1
பலரோடு 2
பலவால் 1
பலவில் 2
பலவின் 56
பலவினும் 1
பலவு 6
பலவுடன் 3
பலவும் 10
பலவே 45
பலா 2
பலாசம் 1
பலாவும் 1
பலாஅ 1
பலி 51
பலி_பீடிகை 2
பலிக்கே 1
பலிய 1
பலியே 3
பலியொடு 2
பலும் 1
பவ்வ 1
பவ்வத்து 1
பவ்வம் 1
பவ 1
பவகாரணி 1
பவகாரணியோடு 1
பவத்திரி 1
பவம் 1
பவர் 7
பவரொடு 2
பவழ 4
பவழத்து 2
பவழம் 2
பவள 12
பவளத்துள் 1
பவளம் 3
பவளமொடு 1
பழ 31
பழகவும் 1
பழகா 1
பழகி 1
பழகிய 4
பழகுவர் 1
பழங்கண் 12
பழங்களும் 1
பழத்தின் 1
பழத்து 1
பழத்துள் 2
பழம் 88
பழம்_செருக்காளர் 1
பழம்படு 1
பழமையின் 1
பழமொழி 2
பழன் 2
பழன 28
பழனத்த 2
பழனத்ததுவே 1
பழனத்து 10
பழனம் 5
பழனம்-தோறும் 1
பழனின் 1
பழனும் 5
பழி 52
பழிக்கும் 5
பழிக்கும்_கால் 3
பழிச்ச 3
பழிச்சி 6
பழிச்சிய 2
பழிச்சினர் 1
பழிச்சினிர் 1
பழிச்சுதல் 1
பழித்த 2
பழித்தல் 2
பழித்து 1
பழிதான் 1
பழிப்பு 1
பழிப்பு_அரும் 1
பழிப்பேமோ 1
பழியா 1
பழியும் 4
பழியே 4
பழியொடு 2
பழியோ 1
பழு 8
பழுத்த 2
பழுத்து 1
பழுது 16
பழுதுளி 1
பழுநி 2
பழுநிய 5
பழுநின 1
பழுப்பு 1
பழுவும் 1
பழுனி 3
பழுனிய 8
பழூஉ 1
பழையர் 3
பழையன் 6
பழையன்மாறன் 1
பழையோள் 1
பள்ளம் 2
பள்ளி 36
பள்ளி-தொறும் 1
பள்ளி_அறை 1
பள்ளிகொள்ளான் 1
பள்ளிகொள்ளும் 1
பள்ளிபுக்கது 1
பள்ளியும் 7
பள்ளியுள் 4
பளிங்கத்து 1
பளிங்கின் 2
பளிங்கு 6
பளிங்கொடு 1
பளிதம் 1
பற்பல 3
பற்ற 2
பற்றல் 2
பற்றவும் 2
பற்றா 1
பற்றா_மாக்களின் 1
பற்றாய் 1
பற்றாள் 1
பற்றி 36
பற்றிய 8
பற்றியும் 1
பற்றியோ 1
பற்றியோயே 1
பற்றினன் 3
பற்றினும் 1
பற்றினை 1
பற்று 6
பற்றும் 1
பற்றுவழி 2
பற்றுவனன் 1
பற்றுவேன் 2
பறக்கல்லா 1
பறக்கும் 1
பறந்த 1
பறந்தலை 30
பறந்தவை 1
பறந்து 1
பறப்ப 1
பறம்பில் 2
பறம்பின் 7
பறம்பு 4
பறம்பே 2
பறல் 1
பறவா 1
பறவை 28
பறவைக்கு 1
பறவையின் 2
பறழ் 14
பறழ்_மகனே 1
பறழும் 1
பறழொடு 1
பறாஅ 2
பறி 6
பறிக்குந்து 2
பறித்த 2
பறித்து 4
பறிமுறை 3
பறியா 3
பறை 86
பறைந்த 4
பறைந்தன 1
பறைந்து 1
பறைபு 1
பறைய 1
பறையன் 1
பறையால் 2
பறையான் 2
பறையின் 8
பறையும் 2
பறையூர் 1
பறையொடு 2
பறைஇய 1
பன் 92
பன்மையது 1
பன்மையும் 1
பன்றி 20
பன்றி_பறையும் 1
பன்றியின் 1
பன்றியும் 1
பன்னல் 1
பன்னிய 1
பன்னிரு 2
பன்னொருவரும் 1
பன 1
பனந்தோடு 1
பனம் 11
பனி 236
பனி_வரை 1
பனிக்கு 1
பனிக்கும் 20
பனிச்சை 1
பனித்தலும் 1
பனித்து 2
பனிப்ப 12
பனிப்பு 1
பனிப்போள் 2
பனிய 1
பனியலை 1
பனியாய் 1
பனியின் 1
பனியும் 1
பனியே 6
பனியொடு 4
பனிற்றும் 1
பனுவல் 11
பனுவலின் 2
பனை 25
பனை_கொடி 1
பனை_மீன் 1
பனைக்கொடியோற்கு 1
பனைக்கொடியோனும் 2
பனையத்து 1
பனையின் 1

பஃறி (1)

நெல்லொடு வந்த வல் வாய் பஃறி
பணை நிலை புரவியின் அணை முதல் பிணிக்கும் – பட் 30,31

மேல்


பஃறுளி (2)

நன் நீர் பஃறுளி மணலினும் பலவே – புறம் 9/11
பஃறுளி ஆற்றுடன் பல் மலை அடுக்கத்து – சிலப்.மது 11/19

மேல்


பஃறேர் (1)

உருள் நடை பஃறேர் ஒன்னார் கொன்ற தன் – புறம் 361/9

மேல்


பக்கத்தின் (1)

வை காண் முது பகட்டின் பக்கத்தின் போகாது – கலி 65/12

மேல்


பக்கத்து (6)

பாங்கர் பக்கத்து பல்லி பட்டு என – நற் 98/5
மா கடல் நடுவண் எண் நாள் பக்கத்து
பசு வெண் திங்கள் தோன்றி ஆங்கு – குறு 129/3,4
வழியது பக்கத்து அமரர் உண்டி – பரி 11/35
பக்கத்து புல்ல சிறிது – கலி 94/21
பக்கத்து புல்லீயாய் என்னுமால் தொக்க – கலி 94/26
ஆடி திங்கள் பேர் இருள் பக்கத்து
அழல் சேர் குட்டத்து அட்டமி ஞான்று – சிலப்.மது 23/133,134

மேல்


பக்கம் (9)

வல் வில் இளையர் பக்கம் போற்ற – குறு 275/6
பரு கோட்டு யாழ் பக்கம் பாடலோடு ஆடல் – பரி 10/56
ஆம் நாள் நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல் – பரி 11/31
உலகு பயம் பகர ஓம்பு பெரும் பக்கம்
வழியது பக்கத்து அமரர் உண்டி – பரி 11/34,35
இசை படு பக்கம் இரு பாலும் கோலி – பரி 21/31
பையென்ற நெஞ்சத்தேம் பக்கம் பாராட்டுவாய் – கலி 118/14
பக்கம் சேர்த்திய செச்சை கண்ணியன் – அகம் 48/10
குப்பை வெண் மணல் பக்கம் சேர்த்தி – அகம் 160/4
பக்கம் நீங்கு-மின் பரி புலம்பினர் என – சிலப்.புகார் 10/226

மேல்


பக்கமே (1)

தீ திறத்தார் பக்கமே சேர்க என்று காய்த்திய – சிலப்.மது 21/55

மேல்


பக்கின் (1)

பக்கின் தோன்றும் நாடன் வேண்டின் – ஐங் 271/2

மேல்


பக்கு (1)

பக்கு அழித்து கொண்டீ என தரலும் யாது ஒன்றும் – கலி 65/14

மேல்


பக (15)

பார் பக வீழ்ந்த வேர் உடை விழு கோட்டு – நற் 24/1
செம்_கதிர்_செல்வன் தெறுதலின் மண் பக
உலகு மிக வருந்தி உயா_உறு காலை – நற் 164/2,3
நெஞ்சு பக எறிந்த அம் சுடர் நெடு வேல் – குறு 0/4
கடும் கதிர் ஞாயிறு கல் பக தெறுதலின் – ஐங் 322/2
மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக
துணி கயம் துகள் பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம் – கலி 20/5,6
பொலம் கல வெறுக்கை தரு-மார் நிலம் பக
அழல் போல் வெம் கதிர் பைது அற தெறுதலின் – அகம் 1/9,10
காய்ந்து செலல் கனலி கல் பக தெறுதலின் – அகம் 55/1
மண் பக வறந்த ஆங்கண் கண் பொர – அகம் 81/6
துஞ்சுவது போல இருளி விண் பக
இமைப்பது போல மின்னி உறைக்கொண்டு – அகம் 139/1,2
நிலம் பக வீழ்ந்த வேர் முதிர் கிழங்கின் – அகம் 176/2
மணன் இடையாக கொள்ளான் கல் பக
கண மழை துறந்த கான் மயங்கு அழுவம் – அகம் 397/4,5
விரி மணல் ஞெமர கல் பக நடக்கும் – புறம் 90/8
நிலம் பக வீழ்ந்த அலங்கல் பல் வேர் – புறம் 364/10
மண் பக வீழ்ந்த கிழங்கு அகழ் குழியை – சிலப்.புகார் 10/68
நிலம் பக வீழ்ந்த சிலம்பாற்று அகன்_தலை – சிலப்.மது 11/108

மேல்


பகட்டின் (3)

வை காண் முது பகட்டின் பக்கத்தின் போகாது – கலி 65/12
கயம் மண்டு பகட்டின் பருகி காண்வர – அகம் 37/11
கை பூண் பகட்டின் வருந்தி – அகம் 140/14

மேல்


பகட்டு (27)

ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் – திரு 104
நோன் பகட்டு உமணர் ஒழுகையொடு வந்த – சிறு 55
உரன் கெழு நோன் பகட்டு உழவர் தங்கை – சிறு 190
பகட்டு ஆ ஈன்ற கொடு நடை குழவி – பெரும் 243
பகட்டு எருத்தின் பல சாலை – பட் 52
பாசிழை பகட்டு அல்குல் – பட் 147
கடும் பகட்டு யானை நெடுமான்_அஞ்சி – நற் 381/7
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் குட்டுவன் – நற் 395/4
அரும்பிய சுணங்கின் அம் பகட்டு இள முலை – குறு 71/2
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் அஞ்சி – குறு 91/6
அரிகால் போழ்ந்த தெரி பகட்டு உழவர் – அகம் 41/6
வரு முலை வருத்தா அம் பகட்டு மார்பின் – அகம் 90/6
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் கோதை – அகம் 93/20
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் – அகம் 191/7
ஆரம் நீவிய அம் பகட்டு மார்பினை – அகம் 288/2
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் செழியன் – அகம் 296/11
கடும் பகட்டு யானை சோழர் மருகன் – அகம் 356/12
கடும் பகட்டு ஒருத்தல் நடுங்க குத்தி – அகம் 397/10
எய் கணை கிழித்த பகட்டு எழில் மார்பின் – புறம் 13/3
உரன் உடை நோன் பகட்டு அன்ன எம் கோன் – புறம் 60/9
அம் பகட்டு எழிலிய செம் பொறி ஆகத்து – புறம் 68/5
கதிர் விடு நுண் பூண் அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 88/4
அலர் பூ தும்பை அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 96/1
ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 152/10
கடும் பகட்டு யானை வேந்தர் – புறம் 265/8
ஊர் உண் கேணி பகட்டு இலை பாசி – புறம் 392/13
எய் கணை கிழித்த பகட்டு எழில் அகலமும் – சிலப்.வஞ்சி 28/13

மேல்


பகட்டுக்கு (1)

பெருமித பகட்டுக்கு துறையும் உண்டோ – புறம் 90/9

மேல்


பகட்டொடு (1)

நெல் உழு பகட்டொடு கறவை துன்னா – பெரும் 325

மேல்


பகடு (32)

மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப – பெரும் 58
நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டி – பெரும் 198
பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப – பெரும் 238
அதரி கொள்பவர் பகடு பூண் தெண் மணி – மது 94
அள்ளல் தங்கிய பகடு உறு விழுமம் – மது 259
நல் ஆனொடு பகடு ஓம்பியும் – பட் 201
ஓய் நடை முது பகடு ஆரும் ஊரன் – நற் 290/3
பகடு சேறு உதைத்த புள்ளி வெண் புறத்து – நற் 340/6
பால் பல ஊறுக பகடு பல சிறக்க – ஐங் 3/2
சீர் உடை பல் பகடு ஒலிப்ப பூட்டி – பதி 58/16
பரூஉ பகடு உதிர்த்த மென் செந்நெல்லின் – பதி 71/4
கொடும் கோல் உமணர் பகடு தெழி தெள் விளி – அகம் 17/13
ஒழுகை நோன் பகடு ஒப்ப குழீஇ – அகம் 30/6
ஒரு தனித்து ஒழிந்த உரன் உடை நோன் பகடு
அம் குழை இருப்பை அறை வாய் வான் புழல் – அகம் 107/15,16
உரன் உடை சுவல பகடு பல பரப்பி – அகம் 159/3
பகடு துறை ஏற்றத்து உமண் விளி வெரீஇ – அகம் 173/10
பகடு பல பூண்ட உழவு_உறு செம் செய் – அகம் 262/2
உயங்கு பகடு உயிர்ப்ப அசைஇ முரம்பு இடித்து – அகம் 295/10
பகடு அயா கொள்ளும் வெம் முனை துகள் தொகுத்து – அகம் 329/7
கள் ஆர் களமர் பகடு தலை மாற்றி – அகம் 366/3
பகடு புறந்தருநர் பாரம் ஓம்பி – புறம் 35/32
உழுத நோன் பகடு அழி தின்று ஆங்கு – புறம் 125/7
உயர் மருப்பு ஏந்திய வரை மருள் நோன் பகடு
ஒளி திகழ் ஓடை பொலிய மருங்கின் – புறம் 161/17,18
வாழா வான் பகடு ஏய்ப்ப தெறுவர் – புறம் 307/9
உழவு ஒழி பெரும் பகடு அழி தின்று ஆங்கு – புறம் 366/13
நெடும் கடை நின்று பகடு பல வாழ்த்தி – புறம் 383/4
புலரி விடியல் பகடு பல வாழ்த்தி – புறம் 385/2
திருந்து தொழில் பல பகடு
பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின் – புறம் 387/11,12
வினை பகடு ஏற்ற மேழி கிணை தொடா – புறம் 388/11
பகடு தரு செந்நெல் போரொடு நல்கி – புறம் 390/22
பகடு தரு பெரு வளம் வாழ்த்தி பெற்ற – புறம் 391/4
வன்_புலத்து பகடு விட்டு – புறம் 395/2

மேல்


பகடே (2)

பகடே அத்தை யான் வேண்டி வந்தது என – புறம் 399/28
படு நுகம் பூணாய் பகடே மன்னர் – சிலப்.வஞ்சி 27/228

மேல்


பகர் (3)

பகர் விரவு நெல்லின் பல அரி அன்ன – மலை 413
பகர் குழல் பாண்டில் இயம்ப அகவுநர் – பரி 15/42
படுமலை செவ்வழி பகர் அரும்பாலை என – சிலப்.புகார் 3/84

மேல்


பகர்தல் (2)

பண் அமை சிலம்பு பகர்தல் வேண்டி – சிலப்.புகார் 0/18
என் கால் சிலம்பு பகர்தல் வேண்டி நின்-பால் – சிலப்.மது 20/73

மேல்


பகர்ந்து (6)

பல் பண்டம் பகர்ந்து வீசும் – பட் 211
ஆறு அறி அந்தணர்க்கு அரு மறை பல பகர்ந்து
தேறு நீர் சடை கரந்து திரிபுரம் தீமடுத்து – கலி 1/1,2
நீத்தான் திறங்கள் பகர்ந்து
நாணின-கொல் தோழி நாணின-கொல் தோழி – கலி 131/14,15
கற்பித்தான் நெஞ்சு அழுங்க பகர்ந்து உண்ணான் விச்சை_கண் – கலி 149/4
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பகர்ந்து
நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு – புறம் 120/13,14
திறத்திறம் பகர்ந்து சேண் ஓங்கு இதணத்து – சிலப்.வஞ்சி 27/223

மேல்


பகர்ந்தேம் (1)

கடம்பு அமர் அணி நிலை பகர்ந்தேம்
உடங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினம் தொழுதே – பரி 19/104,105

மேல்


பகர்நர் (2)

கூலம் பகர்நர் குடி புறந்தராஅ – பதி 13/23
சினை பூ கோங்கின் நுண் தாது பகர்நர்
பவள செப்பில் பொன் சொரிந்து அன்ன – அகம் 25/10,11

மேல்


பகர்நரும் (2)

சிறந்த தேஎத்து பண்ணியம் பகர்நரும்
மழை ஒழுக்கு அறாஅ பிழையா விளையுள் – மது 506,507
பொன் உரை காண்மரும் கலிங்கம் பகர்நரும்
செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும் – மது 513,514

மேல்


பகர்நரொடு (1)

இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு பகர்நரொடு
ஒலி ஓவா கலி யாணர் – மது 117,118

மேல்


பகர்பவர் (1)

வீங்கு நீர் அவிழ் நீலம் பகர்பவர் வயல் கொண்ட – கலி 66/1

மேல்


பகர்பு (1)

பல் வளம் பகர்பு ஊட்டும் பயன் நிலம் பைது அற – கலி 20/1

மேல்


பகர்வர் (1)

அவரை அருந்த மந்தி பகர்வர்
பக்கின் தோன்றும் நாடன் வேண்டின் – ஐங் 271/1,2

மேல்


பகர்வனர் (2)

பகர்வனர் போல்வதோர் பான்மையின் நிறுத்த – சிலப்.புகார் 3/169
பகர்வனர் திரிதரு நகர வீதியும் – சிலப்.புகார் 5/15

மேல்


பகர்வு (1)

பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ் – புறம் 381/9

மேல்


பகர்வோர் (2)

பண்ணிய பகுதியும் பகர்வோர் விளக்கமும் – சிலப்.புகார் 6/135
இடைஇடை மீன் விலை பகர்வோர் விளக்கமும் – சிலப்.புகார் 6/140

மேல்


பகர (5)

பாட்டம் பொய்யாது பரதவர் பகர
இரும் பன தீம் பிழி உண்போர் மகிழும் – நற் 38/2,3
நெடும் செம் புற்றம் ஈயல் பகர
மா பசி மறுப்ப கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 497/2,3
பணிந்து திறை பகர கொள்ளுநை ஆதலின் – பதி 17/3
உலகு பயம் பகர ஓம்பு பெரும் பக்கம் – பரி 11/34
அசையா நாற்றம் அசை வளி பகர
துறு கல் நண்ணிய கறி இவர் படப்பை – அகம் 272/9,10

மேல்


பகருநர் (1)

மீன் விலை பரதவர் வெள் உப்பு பகருநர்
பாசவர் வாசவர் பல் நிண விலைஞரோடு – சிலப்.புகார் 5/25,26

மேல்


பகரும் (8)

மலை உய்த்து பகரும் நிலையா வாழ்க்கை – நற் 138/2
யாறு நிறை பகரும் நாடனை தேறி – குறு 271/2
அடைகரை வேழம் வெண் பூ பகரும்
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் – ஐங் 13/2,3
வளை படு முத்தம் பரதவர் பகரும்
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 195/1,2
அடர் பொன் என்ன சுடர் இதழ் பகரும்
கான் கெழு நாடன் மகளே – ஐங் 430/2,3
விழவு அயர் மறுகின் விலை என பகரும்
கானல் அம் சிறுகுடி பெரு_நீர் சேர்ப்ப – அகம் 320/4,5
காலம் அன்றியும் மரம் பயம் பகரும்
யாணர் அறாஅ வியல் மலை அற்றே – புறம் 116/13,14
அங்காடி பட்டு அரும்_கலன் பகரும்
சங்கமன் என்னும் வாணிகன்-தன்னை – சிலப்.மது 23/150,151

மேல்


பகல் (122)

என்பு எழுந்து இயங்கும் யாக்கையர் நன் பகல்
பல உடன் கழிந்த உண்டியர் இகலொடு – திரு 130,131
நன் பகல் அந்தி நடை இடை விலங்கலின் – பொரு 46
பவ்வ மீமிசை பகல் கதிர் பரப்பி – பொரு 135
பகல் கான்று எழுதரு பல் கதிர் பருதி – பெரும் 2
அரைநாள் வேட்டம் அழுங்கின் பகல் நாள் – பெரும் 111
பகல் மகிழ் தூங்கும் தூங்கா இருக்கை – பெரும் 146
முளை புற முதிர் கிழங்கு ஆர்குவிர் பகல் பெயல் – பெரும் 362
மடவரல் மகளிரொடு பகல் விளையாடி – பெரும் 387
பகல் செய் மண்டிலம் பாரித்து ஆங்கு – பெரும் 442
பகல் பெயல் துளியின் மின்னு நிமிர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 484
இரவு பகல் செய்யும் திண் பிடி ஒள் வாள் – முல் 46
பகல் செய்யும் செம் ஞாயிறும் – மது 7
சென்ற ஞாயிறு நன் பகல் கொண்டு – மது 546
பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர் – மது 549
மற்றை யாமம் பகல் உற கழிப்பி – மது 653
துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து – நெடு 34
பூ மலி சோலை அ பகல் கழிப்பி – குறி 214
அகலா காதலொடு பகல் விளையாடி – பட் 103
நெடு நுகத்து பகல் போல – பட் 206
வளை வாய் கூகை நன் பகல் குழறவும் – பட் 268
பாய் இருள் நீங்க பகல் செய்யா எழுதரும் – மலை 84
பகல் நிலை தளர்க்கும் கவண் உமிழ் கடும் கல் – மலை 206
பகல் தீ வேட்ட ஞாட்பினும் மிக பெரிது – நற் 14/5
படு புள் ஓப்பலின் பகல் மாய்ந்தன்றே – நற் 49/4
பல் கதிர் மண்டிலம் பகல் செய்து ஆற்றி – நற் 69/1
நெடு_நீர் சேர்ப்பன் பகல் இவண் வரவே – நற் 91/12
உலமர கழியும் இ பகல் மடி பொழுதே – நற் 109/10
பகல் எரி சுடரின் மேனி சாயவும் – நற் 128/1
பகல் வந்தீமோ பல் படர் அகல – நற் 156/6
பகல்_கெழு_செல்வன் குட மலை மறைய – நற் 215/2
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகும் – குறு 352/4
பகல் கொள் விளக்கோடு இரா நாள் அறியா – ஐங் 56/1
கடும் பகல் வருதி கையறு மாலை – ஐங் 183/4
பகல் மதி உருவின் பகன்றை மா மலர் – ஐங் 456/2
ஞாயிறு கோடா நன் பகல் அமயத்து – பதி 22/34
அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர் – பதி 52/28
பகல் நீடு ஆகாது இரவு பொழுது பெருகி – பதி 59/1
துஞ்சல் உறூஉம் பகல் புகு மாலை – பதி 72/8
அகல் வையத்து பகல் ஆற்றி – பதி 90/9
இரவு இருள் பகல் ஆக இடம் அரிது செலவு என்னாது – பரி 7/5
பாய் குழை நீலம் பகல் ஆக தையினாள் – பரி 11/96
பகல் முனி வெம் சுரம் உள்ளல் அறிந்தேன் – கலி 19/5
ஒரு பகல் எல்லாம் உருத்து எழுந்து ஆறி – கலி 39/24
ஆங்கு அவை விருந்து ஆற்ற பகல் அல்கி கங்குலான் – கலி 66/4
முன் பகல் தலைக்கூடி நன் பகல் அவள் நீத்து – கலி 74/10
முன் பகல் தலைக்கூடி நன் பகல் அவள் நீத்து – கலி 74/10
பகல் ஆண்டு அல்கினை பரத்த என்று யான் – கலி 75/22
பால் கொளல் இன்றி பகல் போல் முறைக்கு ஒல்கா – கலி 86/17
கல்லா குறள கடும் பகல் வந்து எம்மை – கலி 94/14
நாணு சிறை அழித்து நன் பகல் வந்த அ – கலி 98/17
பல் கதிர் ஞாயிறு பகல் ஆற்றி மலை சேர – கலி 118/4
பகல் நுங்கியது போல படு_சுடர் கல் சேர – கலி 119/2
நிரை கதிர் கனலி பாடொடு பகல் செல – கலி 130/5
பாயின பசலையால் பகல் கொண்ட சுடர் போன்றாள் – கலி 132/10
பௌவ நீர் தோன்றி பகல் செய்யும் மாத்திரை – கலி 142/42
பகல் ஆங்கண் பையென்ற மதியம் போல் நகல் இன்று – கலி 143/2
போய என் ஒளியே போல் ஒரு நிலையே பகல் மாய – கலி 143/39
எல்லி ஆக எல்லை என்று ஆங்கே பகல் முனிவேன் – கலி 144/52
கொள்வது போலும் கடும் பகல் ஞாயிறே – கலி 145/26
பல் கதிர் சாம்பி பகல் ஒழிய பட்டீமோ – கலி 147/34
பாய் இருள் பரப்பினை பகல் களைந்தது போல – கலி 148/22
பகல் நீ வரினும் புணர்குவை அகல் மலை – அகம் 18/16
எழுவர் நல் வலம் அடங்க ஒரு பகல்
முரைசொடு வெண்குடை அகப்படுத்து உரை செல – அகம் 36/20,21
பருதி அம் குப்பை சுற்றி பகல் செல – அகம் 37/15
பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 48/23
பகல் ஆற்றுப்படுத்த பழங்கண் மாலை – அகம் 71/9
புன்னை அம் கானல் பகல் வந்தீமே – அகம் 80/13
விளங்கு பகல் உதவிய பல் கதிர் ஞாயிறு – அகம் 91/1
பகல் இடை நின்ற பல் கதிர் ஞாயிற்று – அகம் 101/13
பகல் வரின் கவ்வை அஞ்சுதும் இகல் கொள – அகம் 118/6
பகல் உரு உறழ நிலவு கான்று விசும்பின் – அகம் 122/10
ஒன்பது குடையும் நன் பகல் ஒழித்த – அகம் 125/20
ஒரு நாள் ஒரு பகல் பெறினும் வழி நாள் – அகம் 127/11
பனி மலர் பொய்கை பகல் செல மறுகி – அகம் 146/2
கடும் பகல் வழங்காத ஆஅங்கு இடும்பை – அகம் 148/10
பகல் வந்தன்றால் பாய் பரி சிறந்தே – அகம் 160/18
கடும் பகல் வருதல் வேண்டும் தெய்ய – அகம் 182/13
அகறல் ஆய்ந்தனர் ஆயினும் பகல் செல – அகம் 213/11
பகல் உடன் கரந்த பல் கதிர் வானம் – அகம் 214/2
தண் பெரும் சாரல் பகல் வந்தீமே – அகம் 218/22
வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின் – அகம் 228/8
பகல் செய் பல் கதிர் பருதி_அம்_செல்வன் – அகம் 229/1
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகி – அகம் 244/3
பகல் அழி தோற்றம் போல பையென – அகம் 277/2
படிவ நெஞ்சமொடு பகல் துணை ஆக – அகம் 287/2
இரவின் வருதல் எவனோ பகல் வரின் – அகம் 308/7
பாஅய் அன்ன பகல் இருள் பரப்பி – அகம் 317/2
நன் பகல் அமையமும் இரவும் போல – அகம் 327/2
படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர் – அகம் 329/5
பன் நாள் எவ்வம் தீர பகல் வந்து – அகம் 340/1
பல் பூ தண் பொழில் பகல் உடன் கழிப்பி – அகம் 360/1
அகல் இரு விசும்பில் பகல் செல சென்று – அகம் 363/2
பகல் ஆற்றுப்படுத்த பையென் தோற்றமொடு – அகம் 365/2
பகல் வந்து பெயர்ந்த வாள்_நுதல் கண்டே – அகம் 386/15
பாஅல் புளிப்பினும் பகல் இருளினும் – புறம் 2/17
பகல் விளங்குதியால் பல் கதிர் விரித்தே – புறம் 8/10
படுவது உண்டு பகல் ஆற்றி – புறம் 17/6
ஒரு பகல் வாழ்க்கைக்கு உலமருவோரே – புறம் 51/11
நெடும் கடை நிற்றலும் இலையே கடும் பகல்
தேர் வீசு இருக்கை ஆர நோக்கி – புறம் 69/17,18
எஞ்சுவர்-கொல்லோ பகல் தவ சிறிதே – புறம் 79/6
பகல் இடம் கண்ணி பலரொடும் கூடி – புறம் 249/8
நாகு இள வளையொடு பகல் மணம் புகூஉம் – புறம் 266/5
ஒரு பகல் எழுவர் எய்தி அற்றே – புறம் 358/2
யானும் இருள் நிலா கழிந்த பகல் செய் வைகறை – புறம் 394/6
ஆழி_ஆள்வான் பகல்_வெய்யோன் அருளே வாழி காவேரி – சிலப்.புகார் 7/137
பறவை பாட்டு அடங்கினவே பகல்_செய்வான் மறைந்தனனே – சிலப்.புகார் 7/198
பையுள் நோய் கூர பகல்_செய்வான் போய் வீழ – சிலப்.புகார் 7/234
நிகர் மலர் நெல்லொடு தூஉய் பகல் மாய்ந்த – சிலப்.புகார் 9/2
புகர் வெள்ளைநாகர்-தம் கோட்டம் பகல் வாயில் – சிலப்.புகார் 9/10
அன்றை பகல் ஓர் அரும் பதி தங்கி – சிலப்.மது 11/164
பகல் ஒளி-தன்னினும் பல் உயிர் ஓம்பும் – சிலப்.மது 13/11
நன் பகல் போதே நடுக்கு நோய் கைம்மிகும் – சிலப்.மது 18/16
விடும் கொடி வில் இர வெம் பகல் வீழும் – சிலப்.மது 20/6
இரவு வில் இடும் பகல் மீன் விழும் – சிலப்.மது 20/12
நன் பகல் வர அடி ஊன்றிய காலினன் – சிலப்.மது 22/30
பாடி இருக்கை பகல் வெய்யோன் தன் – சிலப்.வஞ்சி 26/88
ஒரு பகல் எல்லையின் உண்ணும் என்பது – சிலப்.வஞ்சி 26/216
ஒரு பகல் எல்லை உயிர் தொகை உண்ட – சிலப்.வஞ்சி 27/12
ஒன்பது குடையும் ஒரு பகல் ஒழித்து அவன் – சிலப்.வஞ்சி 27/122
ஒரு பகல் எல்லை உயிர் பலி ஊட்டி – சிலப்.வஞ்சி 27/130
பகல் செல முதிர்ந்த படர் கூர் மாலை – சிலப்.வஞ்சி 27/144
பகல் செல் வாயில் படியோர்-தம் முன் – சிலப்.வஞ்சி 30/179

மேல்


பகல்_கெழு_செல்வன் (1)

பகல்_கெழு_செல்வன் குட மலை மறைய – நற் 215/2

மேல்


பகல்_செய்வான் (2)

பறவை பாட்டு அடங்கினவே பகல்_செய்வான் மறைந்தனனே – சிலப்.புகார் 7/198
பையுள் நோய் கூர பகல்_செய்வான் போய் வீழ – சிலப்.புகார் 7/234

மேல்


பகல்_வெய்யோன் (1)

ஆழி_ஆள்வான் பகல்_வெய்யோன் அருளே வாழி காவேரி – சிலப்.புகார் 7/137

மேல்


பகலிட (1)

பகலிட கண்ணியன் பைதல் குழலன் – கலி 101/39

மேல்


பகலில் (1)

பகலில் தோன்றும் இகல் இல் காட்சி – திரு 166

மேல்


பகலின் (3)

பகலின் வரூஉம் எறி புனத்தானே – நற் 285/11
பகலின் தோன்றும் பல் கதிர் தீயின் – ஐங் 57/1
பகலின் விளங்கு நின் செம்மல் சிதைய – கலி 19/11

மேல்


பகலினும் (1)

பகலினும் அகலாது ஆகி யாமம் – அகம் 305/1

மேல்


பகலும் (20)

இரவும் பகலும் மயங்கி கையற்று – நெடு 47
பகலும் வருதி பல் பூ கானல் – நற் 223/3
காலையும் பகலும் கையறு மாலையும் – குறு 32/1
தினை கிளி கடிதலின் பகலும் ஒல்லும் – குறு 217/1
பகலும் மாலை துணை இலோர்க்கே – குறு 234/6
புனல் முற்று ஊரன் பகலும்
படர் மலி அரு நோய் செய்தனன் எமக்கே – ஐங் 95/3,4
இரவும் பகலும் பாசிழை களையார் – பதி 73/9
பகலும் பெறுவை இவள் தட மென் தோளே – கலி 49/25
ஊழ் செய்து இரவும் பகலும் போல் வேறு ஆகி – கலி 145/15
பகலும் நம்_வயின் அகலான் ஆகி – அகம் 50/5
பானாள் கங்குலும் பகலும்
ஆனாது அழுவோள் ஆய் சிறு நுதலே – அகம் 57/18,19
பகலும் அஞ்சும் பனி கடும் சுரனே – அகம் 68/21
நள்ளென் கங்குலும் பகலும் இயைந்து_இயைந்து – அகம் 279/6
பகலும் கங்குலும் மயங்கி பையென – அகம் 307/3
பல் பூ சேக்கையின் பகலும் நீங்கார் – அகம் 389/9
நடுநாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான் – புறம் 189/3
பகலும் கூஉம் கூகையொடு பிறழ் பல் – புறம் 356/2
பகலும் கூவும் அகலுள் ஆங்கண் – புறம் 362/18
அரை இருள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான் – சிலப்.புகார் 4/81
இரவும் பகலும் மயங்கினள் கையற்று – சிலப்.மது 23/184

மேல்


பகலே (7)

பெரும் தண் கானலும் நினைந்த அ பகலே – நற் 87/9
பகலே பலரும் காண வாய் விட்டு – நற் 365/3
கோடு உயர் நெடு வரை கவாஅன் பகலே
பாடு இன் அருவி ஆடுதல் இனிதே – குறு 353/2,3
பகலே இனிது உடன் கழிப்பி இரவே – அகம் 228/6
பகலே எம்மொடு ஆடி இரவே – அகம் 370/4
நாள் போல் கழியல ஞாயிற்று பகலே – புறம் 65/12
இரவே பகலே என்று இரண்டு இல்லை – சிலப்.மது 16/188

மேல்


பகலொடு (1)

எல்லா கதிரும் பரப்பி பகலொடு
செல்லாது நின்றீயல் வேண்டுவல் நீ செல்லின் – கலி 145/27,28

மேல்


பகலோன் (1)

பகலோன் மறைந்த அந்தி ஆரிடை – அகம் 201/8

மேல்


பகவன் (1)

செறிவன் சினேந்திரன் சித்தன் பகவன்
தரும முதல்வன் தலைவன் தருமன் – சிலப்.புகார் 10/177,178

மேல்


பகழி (21)

வை நுனை பகழி மூழ்கலின் செவி சாய்த்து – முல் 73
உடு உறும் பகழி வாங்கி கடு விசை – குறி 170
பகழி அன்ன சே அரி மழை கண் – நற் 13/4
பச்சூன் பெய்த பகழி போல – நற் 75/7
பணைத்த பகழி போக்கு நினைந்து கானவன் – நற் 165/2
இலை மாண் பகழி சிலை மாண் இரீஇய – நற் 352/1
கொடு வில் எயினர் பகழி மாய்க்கும் – குறு 12/3
பொன் புனை பகழி செப்பம் கொள்-மார் – குறு 16/2
குறும் படை பகழி கொடு வில் கானவன் – குறு 333/1
சிலை வில் பகழி செம் துவர் ஆடை – ஐங் 363/1
ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி
அரம் தின் வாய் போன்ம் போன்ம் போன்ம் – பரி 10/97,98
களிற்று முகம் திறந்த கவுள் உடை பகழி
வால் நிண புகவின் கானவர் தங்கை – அகம் 132/4,5
வடி உறு பகழி கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 159/5
அடி அமை பகழி ஆர வாங்கி – அகம் 161/3
அதர் கூட்டுண்ணும் அணங்கு உடை பகழி
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ – அகம் 167/8,9
குறுகினன் தொடுத்த கூர் வாய் பகழி
மடை செலல் முன்பின் தன் படை செல செல்லாது – அகம் 248/7,8
தொடை அமை பகழி துவன்று நிலை வடுகர் – அகம் 295/15
கடுங்கண் மறவர் பகழி மாய்த்து என – அகம் 297/6
செம் வாய் பகழி செயிர் நோக்கு ஆடவர் – அகம் 371/2
நொவ்வு இயல் பகழி பாய்ந்து என புண் கூர்ந்து – அகம் 388/11
வேழம் வீழ்த்த விழு தொடை பகழி
பேழ் வாய் உழுவையை பெரும்பிறிது உறீஇ – புறம் 152/1,2

மேல்


பகழியின் (1)

வில்லு சொரி பகழியின் மென் மலர் தாயின – பரி 18/40

மேல்


பகழியும் (1)

புலவு நுனை பகழியும் சிலையும் மான – பெரும் 269

மேல்


பகற்குறி (2)

பல் பூ கானல் பகற்குறி வந்து நம் – நற் 235/4
பல் பூ கானல் பகற்குறி மரீஇ – நற் 258/1

மேல்


பகன்றை (21)

வறள் அடும்பின் இவர் பகன்றை
தளிர் புன்கின் தாழ் காவின் – பொரு 195,196
ஒலிந்த பகன்றை விளைந்த கழனி – மது 261
பகன்றை பலாசம் பல் பூ பிண்டி – குறி 88
பகன்றை கண்ணி பழையர் மகளிர் – மலை 459
பாண்டில் ஒப்பின் பகன்றை மலரும் – நற் 86/3
பேர் இலை பகன்றை பொதி அவிழ் வான் பூ – குறு 330/4
பகன்றை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர் – ஐங் 87/1
பகன்றை வான் மலர் மிடைந்த கோட்டை – ஐங் 97/1
பகல் மதி உருவின் பகன்றை மா மலர் – ஐங் 456/2
பனி துறை பகன்றை பாங்கு உடை தெரியல் – பதி 76/12
பகன்றை பூ உற நீண்ட பாசடை தாமரை – கலி 73/2
தளை பிணி அவிழா சுரி முக பகன்றை
சிதரல் அம் துவலை தூவலின் மலரும் – அகம் 24/3,4
ஒலித்த பகன்றை இரும் சேற்று அள்ளல் – அகம் 176/10
பாசிலை பொதுளிய புதல்-தொறும் பகன்றை
நீல் உண் பச்சை நிறம் மறைத்து அடைச்சிய – அகம் 217/6,7
பகன்றை வான் மலர் பனி நிறைந்தது போல் – அகம் 219/4
இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை
கறங்கு நுண் துவலையின் ஊர் உழை அணிய – அகம் 243/3,4
கருவிளை முரணிய தண் புதல் பகன்றை
பெரு வளம் மலர அல்லி தீண்டி – அகம் 255/11,12
குரூஉ கொடி பகன்றை சூடி மூதூர் – அகம் 316/6
பனி பகன்றை கனி பாகல் – புறம் 16/14
பனி துறை பகன்றை நறை கொள் மா மலர் – புறம் 235/18
போது விரி பகன்றை புது மலர் அன்ன – புறம் 393/17

மேல்


பகன்றையும் (1)

குடசமும் வெதிரமும் கொழும் கொடி பகன்றையும்
பிடவமும் மயிலையும் பிணங்கு அரில் மணந்த – சிலப்.மது 13/157,158

மேல்


பகன்றையொடு (1)

பாகல் ஆய் கொடி பகன்றையொடு பரீஇ – அகம் 156/5

மேல்


பகா (1)

கதிர் பகா ஞாயிறே கல் சேர்தி ஆயின் – கலி 142/37

மேல்


பகாஅர் (1)

புகாஅர் நன் நாட்டதுவே பகாஅர்
பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால் – அகம் 181/22,23

மேல்


பகு (32)

மகர_பகு_வாய் தாழ மண்_உறுத்து – திரு 25
பகு வாய் ஞமலியொடு பைம் புதல் எருக்கி – பெரும் 112
பகு வாய் தடவில் செம் நெருப்பு ஆர – நெடு 66
கிம்புரி பகு வாய் அம்பணம் நிறைய – நெடு 96
வாளை பகு வாய் கடுப்ப வணக்கு_உறுத்து – நெடு 143
படு_சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை – நற் 33/1
இரை தேர் எண்கின் பகு வாய் ஏற்றை – நற் 125/1
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி பகு வாய் – நற் 144/5
நகுகம் வாராய் பாண பகு வாய் – நற் 250/1
படு மழை பொழிந்த பகு வாய் குன்றத்து – நற் 274/2
பா அடி உரல பகு வாய் வள்ளை – குறு 89/1
ஊது உலை பெய்த பகு வாய் தெண் மணி – குறு 155/4
இட்டு வாய் சுனைய பகு வாய் தேரை – குறு 193/2
வரும் இடறு யாத்த பகு வாய் தெண் மணி – குறு 279/2
மிகு வலி இரும் புலி பகு வாய் ஏற்றை – குறு 343/3
பைம் சுனை பூத்த பகு வாய் குவளையும் – ஐங் 299/2
பகு வாய் வராஅல் பல் வரி இரும் போத்து – அகம் 36/1
பகு வாய் பல்லி பாடு ஓர்த்து குறுகும் – அகம் 88/3
நெடு நீர் அவல பகு வாய் தேரை – அகம் 154/2
பகு வாய் பாளை குவி முலை சுரந்த – அகம் 157/2
பார்ப்பு இடன் ஆகும் அளவை பகு வாய் – அகம் 160/7
படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெண் மணி – அகம் 214/11
பகு வாய் நிறைய நுங்கின் கள்ளின் – அகம் 256/4
பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகு வாய் மண்டிலத்து – அகம் 269/17
பகு வாய் பல்லி படு-தொறும் பரவி – அகம் 289/15
புலம்பு வீற்றிருந்த நிலம் பகு வெம் சுரம் – அகம் 335/8
உகு வார் அருந்த பகு வாய் யாமை – அகம் 356/2
பகு வாய் பைம் சுனை மா உண மலிர – அகம் 364/8
குமிழ் உண் வெள்ளை பகு வாய் பெயர்த்த – புறம் 324/9
பைம் கால் கொக்கின் பகு வாய் பிள்ளை – புறம் 342/7
கிம்புரி பகு வாய் கிளர் முத்து ஒழுக்கத்து – சிலப்.புகார் 5/150
பல் உயிர் பருகும் பகு வாய் கூற்றம் – சிலப்.புகார் 5/219

மேல்


பகுக்கும் (12)

காந்தள் அம் சிறுகுடி பகுக்கும்
ஓங்கு மலை நாடன் நின் நசையினானே – நற் 85/10,11
குடி முறை பகுக்கும் நெடு மலை நாட – நற் 336/6
மென் தினை நுவணை முறை_முறை பகுக்கும்
புன்_புலம் தழீஇய புறவு அணி வைப்பும் – பதி 30/24,25
மலையவும் கடலவும் பண்ணியம் பகுக்கும்
ஆறு முட்டு_உறாஅது அறம் புரிந்து ஒழுகும் – பதி 59/15,16
மணம் கமழ் பாக்கத்து பகுக்கும்
வளம் கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – அகம் 10/12,13
கொழும் கண் அயிலை பகுக்கும் துறைவன் – அகம் 70/4
வில் கெழு குறும்பில் கோள் முறை பகுக்கும்
கொல்லை இரும் புனம் நெடிய என்னாது – அகம் 89/16,17
பால் பெய் செந்நெல் பாசவல் பகுக்கும்
புனல் பொரு புதவின் உறந்தை எய்தினும் – அகம் 237/13,14
தேன் இமிர் அகன் கரை பகுக்கும்
கானல் அம் பெரும் துறை பரதவன் எமக்கே – அகம் 280/13,14
செவி அடை தீர தேக்கு இலை பகுக்கும்
புல்லி நன் நாட்டு உம்பர் செல் அரும் – அகம் 311/11,12
மதர்வை நல் ஆன் பாலொடு பகுக்கும்
நிரை பல குழீஇய நெடுமொழி புல்லி – அகம் 393/17,18
செழும் கோள் வாழை அகல் இலை பகுக்கும்
ஊரா குதிரை கிழவ கூர் வேல் – புறம் 168/13,14

மேல்


பகுத்து (5)

உயிர் பகுத்து அன்ன மாண்பினேன் ஆகலின் – நற் 128/4
வாய் பகுத்து இட்டு புடைத்த ஞான்று இன்னன்-கொல் – கலி 103/54
இரவு குறும்பு அலற நூறி நிரை பகுத்து
இரும் கல் முடுக்கர் திற்றி கெண்டும் – அகம் 97/4,5
தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் – புறம் 46/4
பலர் வாய்த்து இராஅர் பகுத்து உண்டோரே – புறம் 360/21

மேல்


பகுத்தூண் (1)

பகுத்தூண் தொகுத்த ஆண்மை – பதி 38/15

மேல்


பகுதி (3)

பகுதி பாடலும் கொளுத்தும்-காலை – சிலப்.புகார் 3/34
பால் வகை தெரிந்த பகுதி பண்டமொடு – சிலப்.புகார் 5/22
பால் வகை தெரிந்த பகுதி தோற்றத்து – சிலப்.புகார் 5/177

மேல்


பகுதியின் (2)

இரு பால் பகுதியின் இடை நிலம் ஆகிய – சிலப்.புகார் 5/60
செந்தமிழ் கொடுந்தமிழ் என்று இரு பகுதியின்
ஐந்திணை மருங்கின் அறம் பொருள் இன்பம் – சிலப்.வஞ்சி 30/222,223

மேல்


பகுதியும் (3)

பதினோர் ஆடலும் பாட்டின் பகுதியும்
விதி மாண் கொள்கையின் விளங்க காணாய் – சிலப்.புகார் 6/66,67
பண்ணிய பகுதியும் பகர்வோர் விளக்கமும் – சிலப்.புகார் 6/135
பாடல் பகுதியும் பண்ணின் பயங்களும் – சிலப்.மது 16/132

மேல்


பகுதியோர் (1)

பால் வகை தெரிந்த பகுதியோர் ஆயினும் – சிலப்.மது 11/181

மேல்


பகுவாய் (1)

வாளை பகுவாய் வணக்கு உறு மோதிரம் – சிலப்.புகார் 6/95

மேல்


பகை (111)

பரல் பகை உழந்த நோயொடு சிவணி – பொரு 44
அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் – பொரு 188
கொடு வாய் கிள்ளை படு பகை வெரூஉம் – பெரும் 227
முருகு உறழ பகை தலைச்சென்று – மது 181
இரு தலை வந்த பகை முனை கடுப்ப – மது 402
பகை புலம் கவர்ந்த பாய் பரி புரவி – மது 689
பகை புறங்கண்ட பல் வேல் இளைஞரின் – குறி 129
விலங்கு பகை அல்லது கலங்கு பகை அறியா – பட் 26
விலங்கு பகை அல்லது கலங்கு பகை அறியா – பட் 26
கிளை கலித்து பகை பேணாது – பட் 196
பல் பூ பகை தழை நுடங்கும் அல்குல் – நற் 8/2
உறு பகை பேணாது இரவின் வந்து இவள் – நற் 55/3
உறு பகை தணித்தனன் உரவு வாள் வேந்தே – நற் 81/10
அம் பகை நெறி தழை அணி பெற தைஇ – நற் 96/8
அம் பகை நெறி தழை அணிபெற தைஇ – நற் 123/7
வெம் சின வேந்தன் பகை அலை கலங்கி – நற் 153/8
நாம முதலை நடுங்கு பகை அஞ்சான் – நற் 287/6
பன் மாண் சேக்கை பகை கொள நினைஇ – நற் 297/3
வெம் பகை அரு முனை தண் பெயல் பொழிந்து என – நற் 341/7
அரசு பகை நுவலும் அரு முனை இயவின் – நற் 346/3
நெடும் கை வன் மான் கடும் பகை உழந்த – குறு 141/4
பகை முக ஊரின் துஞ்சலோ இலளே – குறு 292/8
அய வெள்ளாம்பல் அம் பகை நெறி தழை – குறு 293/5
வை வார் வாளி விறல் பகை பேணார் – குறு 297/2
செய்தனெம் மன்ற ஓர் பகை தரு நட்பே – குறு 304/8
பகை ஆகின்று அவர் நகை விளையாட்டே – குறு 394/6
வேந்து பகை தணிக யாண்டு பல நந்துக – ஐங் 6/2
நெய்தல் அம் பகை தழை பாவை புனையார் – ஐங் 187/3
செயலை அம் பகை தழை வாடும் அன்னாய் – ஐங் 211/3
சிறு கண் யானை உறு பகை நினையாது – ஐங் 362/2
கல்லா யானை வெந்து பகை வெலற்கே – ஐங் 429/4
வென் வேல் வேந்தன் பகை தணிந்து – ஐங் 444/4
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து – ஐங் 450/1
பகை வெம் காதலர் திறை தரு முயற்சி – ஐங் 452/3
அரசு பகை தணிய முரசு பட சினைஇ – ஐங் 455/1
அடாஅ அடு பகை அட்டு மலர் மார்பன் – பதி 20/20
பகை வெம்மையின் பாசறை மரீஇ – பதி 50/23
பகை பெருமையின் தெய்வம் செப்ப – பதி 82/1
பகை வெம்மையின் அசையா ஊக்கலை – பதி 94/5
பகை தொடர்ந்து கோதை பரியூஉ நனி வெகுண்டு – பரி 7/72
பாய் குருதி சோர பகை இன்று உளம் சோர – பரி 12/70
பருவம் இல் கோங்கம் பகை மலர் இலவம் – பரி 19/79
பெரிது ஆய பகை வென்று பேணாரை தெறுதலும் – கலி 11/2
இம்மையும் மறுமையும் பகை ஆவது அறியாயோ – கலி 14/15
பகை அறு பய வினை முயறி-மன் முயல்வு அளவை – கலி 17/14
பகை வென்று திறை கொண்ட பாய் திண் தேர் மிசையவர் – கலி 31/17
பசந்தவர் பைதல் நோய் பகை என தணித்து நம் – கலி 32/14
பகை இல் நோய் செய்தான் பய மலை ஏத்தி – கலி 40/6
முகையின் மேல் தும்பி இருக்கும் பகை எனின் – கலி 43/9
நீர் முற்றி மதில் பொரூஉம் பகை அல்லால் நேராதார் – கலி 67/4
உடன் வாழ் பகை உடையார்க்கு – கலி 77/24
பண்பு உடை நன் நாட்டு பகை தலை வந்து என – கலி 78/4
இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு – கலி 78/8
ஏறு உடை நல்லார் பகை
மடவரே நல் ஆயர் மக்கள் நெருநை – கலி 102/29,30
தளர்_இயால் என் அறிதல் வேண்டின் பகை அஞ்சா – கலி 113/6
பகை மிக்க நெஞ்சத்தேம் புன்மை பாராட்டுவாய் – கலி 118/18
மெல்லியான் பருவத்து மேல் நின்ற கடும் பகை
ஒல்லென நீக்கி ஒருவாது காத்து ஓம்பும் – கலி 120/22,23
மாலை பகை தாங்கி யான் – கலி 145/34
வேந்தனும் வெம் பகை தணிந்தனன் தீம் பெயல் – அகம் 54/2
வாய் பகை கடியும் மண்ணொடு கடும் திறல் – அகம் 101/6
பகை தலைமணந்த பல் அதர் செலவே – அகம் 105/17
பரூஉ பகை ஆம்பல் குரூஉ தொடை நீவி – அகம் 136/27
உறு பகை தரூஉம் மொய்ம் மூசு பிண்டன் – அகம் 152/9
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ – அகம் 167/9
புலி பகை வென்ற புண் கூர் யானை – அகம் 202/3
வேந்தனும் வெம் பகை முரணி ஏந்து இலை – அகம் 214/5
அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவை – அகம் 226/3
அரிய கானம் என்னார் பகை பட – அகம் 247/7
பணியாமையின் பகை தலைவந்த – அகம் 251/11
பகை முனை அறுத்து பல் இனம் சாஅய் – அகம் 253/11
பகை மிகு கவலை செல் நெறி காண்-மார் – அகம் 257/13
செறு பகை வாட்டிய செம்மலொடு அறு கால் – அகம் 332/7
கெடாஅ துப்பின் நின் பகை எதிர்ந்தோரே – புறம் 27/19
பகை புலம் மரீஇய தகை பெரும் சிறப்பின் – புறம் 64/5
பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார் – புறம் 69/14
பகை புலத்தோனே பல் வேல் அஞ்சி – புறம் 103/8
பேஎன் பகை என ஒன்று என்கோ – புறம் 136/5
பசி அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ – புறம் 136/9
பரந்து அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ – புறம் 136/14
பகை மேம்படுக நீ ஏந்திய வேலே – புறம் 158/28
பகை புலம் படரா அளவை நின் – புறம் 181/9
பசி பகை பரிசில் காட்டினை கொளற்கே – புறம் 181/10
பகை கூழ் அள்ளல் பட்டு – புறம் 185/5
பைதல் சுற்றத்து பசி பகை ஆகி – புறம் 212/7
விலங்கு பகை கடிந்த கலங்கா செங்கோல் – புறம் 230/4
தொன்று தாம் உடுத்த அம் பகை தெரியல் – புறம் 280/12
நாடு தரு விழு பகை எய்துக எனவே – புறம் 306/7
இருள் பகை வெரீஇய நாகு இளம் பேடை – புறம் 326/2
பகை வளர்த்து இருந்த இ பண்பு இல் தாயே – புறம் 336/12
புகை படு கூர் எரி பரப்பி பகை செய்து – புறம் 344/5
பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின் – புறம் 387/12
தன் பகை கடிதல் அன்றியும் சேர்ந்தோர் – புறம் 400/15
பசி பகை கடிதலும் வல்லன் மாதோ – புறம் 400/16
இளையர் ஆயினும் பகை அரசு கடியும் – சிலப்.புகார் 4/21
பகை விலக்கியது இ பயம் கெழு மலை என – சிலப்.புகார் 5/96
பகை_புறத்து கொடுத்த பட்டி மண்டபமும் – சிலப்.புகார் 5/102
வஞ்சம் உண்டு மயல்_பகை உற்றோர் – சிலப்.புகார் 5/122
அம் கண் வானத்து அரவு பகை அஞ்சி – சிலப்.புகார் 5/206
கடி_பகை காணும் காட்சியது ஆகிய – சிலப்.புகார் 6/147
வெம் பகை நீக்கும் விரகுளி அறிந்து – சிலப்.புகார் 8/30
இணை கிளை பகை நட்பு என்று இ நான்கின் – சிலப்.புகார் 8/33
பாடக சீறடி பரல் பகை உழவா – சிலப்.புகார் 10/52
முதிர் தேம் பழம் பகை முட்டினும் முட்டும் – சிலப்.புகார் 10/73
செம் சுளை பலவின் பரல் பகை உறுக்கும் – சிலப்.புகார் 10/75
வடி வேல் எறிந்த வான் பகை பொறாது – சிலப்.மது 11/18
பகை அணங்கு ஆழியும் பால் வெண் சங்கமும் – சிலப்.மது 11/47
பகை தெறல் அறியா பயம் கெழு வீதியும் – சிலப்.மது 14/200
பகை அரசு நடுக்காது பயம் கெழு வைப்பின் – சிலப்.வஞ்சி 26/17
பகை புலம் புக்கு பாசறை இருந்த – சிலப்.வஞ்சி 26/180
பகை புலத்து அரசர் பலர் ஈங்கு அறியா – சிலப்.வஞ்சி 27/53
கடி பகை நுண் கலும் கவிர் இதழ் குறும் கலும் – சிலப்.வஞ்சி 30/57

மேல்


பகை_புறத்து (1)

பகை_புறத்து கொடுத்த பட்டி மண்டபமும் – சிலப்.புகார் 5/102

மேல்


பகைக்கு (1)

உட்பகை ஒரு திறம் பட்டு என புள் பகைக்கு
ஏவான் ஆகலின் சாவேம் யாம் என – புறம் 68/11,12

மேல்


பகைஞர் (1)

எறி-தொறும் நுடங்கி ஆங்கு நின் பகைஞர்
கேள்-தொறும் நடுங்க ஏத்துவென் – புறம் 382/20,21

மேல்


பகைஞரும் (1)

தொன்று உறை துப்பின் நின் பகைஞரும் அல்லர் – புறம் 213/5

மேல்


பகைஞன் (1)

ஈர்ந்தையோனே பாண் பசி பகைஞன்
இன்மை தீர வேண்டின் எம்மொடு – புறம் 180/7,8

மேல்


பகைபட்டு (1)

தோளொடு பகைபட்டு நினை வாடு நெஞ்சத்தேம் – கலி 68/11

மேல்


பகைபுறத்து (1)

பகைபுறத்து தந்தனர் ஆயினும் ஆங்கு அவை – சிலப்.வஞ்சி 25/154

மேல்


பகைமையின் (2)

பகைமையின் நலிதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/16
பகைமையின் கடிது அவர் தகைமையின் நலியும் நோய் – கலி 137/17

மேல்


பகையின் (1)

காம கடும் பகையின் தோன்றினேற்கு ஏமம் – கலி 139/24

மேல்


பகையும் (3)

பழகிய பகையும் பிரிவு இன்னாதே – நற் 108/6
ஆஅங்கு எனை பகையும் அறியுநன் ஆய் – புறம் 136/15
பசியும் பிணியும் பகையும் நீங்கி – சிலப்.புகார் 5/72

மேல்


பகையுற (1)

தாய வேந்தர்-தம்முள் பகையுற
இரு_மு காவதத்து இடைநிலத்து யாங்கணும் – சிலப்.மது 23/144,145

மேல்


பகையே (4)

இகலும் தோழி நம் காமத்து பகையே – குறு 257/6
செரு வெம் குருசில் தணிந்தனன் பகையே – ஐங் 465/5
கொழுநனும் சாலும் தன் உடன் உறை பகையே – அகம் 186/20
இரண்டு எழுந்தனவால் பகையே ஒன்றே – புறம் 96/3

மேல்


பகையேம் (1)

யாம் தன் பகையேம் அல்லேம் சேர்ந்தோர் – அகம் 186/18

மேல்


பகையை (1)

படர் சிறை பல் நிற பாப்பு பகையை
கொடி என கொண்ட கோடா செல்வனை – பரி 13/39,40

மேல்


பகைவர் (28)

புலவர் பூண் கடன் ஆற்றி பகைவர்
கடி மதில் எறிந்து குடுமி கொள்ளும் – பெரும் 450,451
பகைவர் சுட்டிய படை கொள் நோன் விரல் – முல் 77
பாழ் ஆயின நின் பகைவர் தேஎம் – மது 176
பகைவர் புல் ஆர்க பார்ப்பார் ஓதுக – ஐங் 4/2
அமர் கடந்து மலைந்த தும்பை பகைவர்
போர் பீடு அழித்த செரு புகல் முன்ப – பதி 14/8,9
பகைவர் நாடும் கண்டு வந்திசினே – பதி 15/15
பெரிய தப்புநர் ஆயினும் பகைவர்
பணிந்து திறை பகர கொள்ளுநை ஆதலின் – பதி 17/2,3
திரு உடைத்து அம்ம பெரு விறல் பகைவர்
பைம் கண் யானை புணர் நிரை துமிய – பதி 28/1,2
பகைவர் தேஎத்து ஆயினும் – பதி 32/16
பகைவர் ஆர பழங்கண் அருளி – பதி 37/3
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 59/12
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 62/12
படு பிணம் பிறங்க நூறி பகைவர்
கெடு குடி பயிற்றிய கொற்ற வேந்தே – பதி 69/9,10
நகையினும் பொய்யா வாய்மை பகைவர்
புறஞ்சொல் கேளா புரை தீர் ஒண்மை – பதி 70/12,13
அனையை ஆகன் மாறே பகைவர்
கால் கிளர்ந்து அன்ன கதழ் பரி புரவி – பதி 80/12,13
பணிந்து வழிமொழிதல் அல்லது பகைவர்
வணங்கார் ஆதல் யாவதோ மற்றே – பதி 91/2,3
அதனால் பகைவர் இவர்_இவர் நட்டோர் என்னும் – பரி 3/57
இகந்தனர் ஆயினும் இடம் பார்த்து பகைவர்
ஓம்பினர் உறையும் கூழ் கெழு குறும்பில் – அகம் 113/12,13
இது நன் காலம் கண்டிசின் பகைவர்
மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 164/11,12
எல்லையும் இரவும் எண்ணாய் பகைவர்
ஊர் சுடு விளக்கத்து அழு விளி கம்பலை – புறம் 7/7,8
பகைவர் உண்ணா அரு மண்ணினையே – புறம் 20/15
படாஅ செலீஇயர் நின் பகைவர் மீனே – புறம் 24/25
நோற்றோர் மன்ற நின் பகைவர் நின்னொடு – புறம் 26/16
பகைவர் குத்தி கோடு நுதி சிதைந்து – புறம் 95/4
பாடி ஆனா பண்பின் பகைவர்
ஓடு கழல் கம்பலை கண்ட – புறம் 120/19,20
பகைவர் பிணிக்கும் ஆற்றல் நசைவர்க்கு – புறம் 229/25
கறவை தந்து பகைவர் ஓட்டிய – புறம் 264/5
பகைவர் புகழ்ந்த ஆண்மை நகைவர்க்கு – புறம் 373/35

மேல்


பகைவர்க்கு (5)

பகைவர்க்கு அஞ்சி பணிந்து ஒழுகலையே – மது 201
நகைவர்க்கு அரணம் ஆகி பகைவர்க்கு
சூர் நிகழ்ந்து அற்று நின் தானை – பதி 31/34,35
ஞாயிறு அனையை நின் பகைவர்க்கு
திங்கள் அனையை எம்மனோர்க்கே – புறம் 59/6,7
நசைவர்க்கு மென்மை அல்லது பகைவர்க்கு
இரும்பு பயன் படுக்கும் கரும் கை கொல்லன் – புறம் 170/14,15
நகைவர் குறுகின் அல்லது பகைவர்க்கு
புலி_இனம் மடிந்த கல் அளை போல – புறம் 398/9,10

மேல்


பகைவரும் (2)

இகல் வினை மேவலை ஆகலின் பகைவரும்
தாங்காது புகழ்ந்த தூங்கு கொளை முழவின் – பதி 43/29,30
வந்து வினை முடித்தனன் வேந்தனும் பகைவரும்
தம் திறை கொடுத்து தமர் ஆயினரே – அகம் 44/1,2

மேல்


பகைவரை (1)

பாடுவன்-மன்னால் பகைவரை கடப்பே – புறம் 53/15

மேல்


பகைவன் (1)

புன் கால் உன்னத்து பகைவன் எம் கோ – பதி 61/6

மேல்


பகைவன்-மன் (1)

பகைவன்-மன் யான் மறந்து அமைகலனே – நற் 260/10

மேல்


பங்கம் (1)

பங்கம் செய் அகில் பல பளிதம் – பரி 10/82

மேல்


பங்களர் (1)

பங்களர் கங்கர் பல் வேல் கட்டியர் – சிலப்.வஞ்சி 25/157

மேல்


பங்குவின் (1)

அங்கி உயர் நிற்ப அந்தணன் பங்குவின்
இல்ல துணைக்கு உப்பால் எய்த இறை யமன் – பரி 11/7,8

மேல்


பங்குனி (4)

பங்குனி விழவின் உறந்தையொடு – நற் 234/7
பங்குனி முயக்கம் கழிந்த வழி நாள் – அகம் 137/9
பங்குனி உயர் அழுவத்து – புறம் 229/5
பங்குனி முயக்கத்து பனி அரசு யாண்டு உளன் – சிலப்.மது 14/112

மேல்


பச்சிலை (1)

புலரா பச்சிலை இடை இடுபு தொடுத்த – புறம் 33/12

மேல்


பச்சிறா (2)

செ வரி கயலொடு பச்சிறா பிறழும் – பெரும் 270
பச்சிறா கவர்ந்த பசும் கண் காக்கை – நற் 258/8

மேல்


பச்சூன் (7)

பச்சூன் பெய்த சுவல் பிணி பைம் தோல் – பெரும் 283
பச்சூன் பெய்த பகழி போல – நற் 75/7
பச்சூன் கெண்டி வள் உகிர் முணக்கவும் – நற் 114/2
பச்சூன் கொள்ளை மாந்தி வெய்து_உற்று – நற் 352/6
பச்சூன் பெய்த பைம் நிண வல்சி – ஐங் 391/3
பச்சூன் கொள்ளை சாற்றி பறை நிவந்து – அகம் 381/11
பச்சூன் தின்று பைம் நிணம் பெருத்த – புறம் 258/4

மேல்


பச்சை (11)

விளக்கு அழல் உருவின் விசி_உறு பச்சை
எய்யா இளம் சூல் செய்யோள் அம் வயிற்று – பொரு 5,6
உள்ளகம் புரையும் ஊட்டு_உறு பச்சை
பரி அரை கமுகின் பாளை அம் பசும் பூ – பெரும் 6,7
புதுவது போர்த்த பொன் போல் பச்சை
வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால் – மலை 29,30
பொன் கண் பச்சை பைம் கண் மாஅல் – பரி 3/82
பவள வளை செறித்தாள் கண்டு அணிந்தாள் பச்சை
குவளை பசும் தண்டு கொண்டு – பரி 11/101,102
நீல் உண் பச்சை நிறம் மறைத்து அடைச்சிய – அகம் 217/7
பசை படு பச்சை நெய் தோய்த்து அன்ன – அகம் 244/1
பண் அமை நரம்பின் பச்சை நல் யாழ் – புறம் 164/11
புல புல்வாய் கலை பச்சை
சுவல் பூண் ஞான் மிசை பொலிய – புறம் 166/11,12
வென்றதன் பச்சை சீவாது போர்த்த – புறம் 288/3
மின் நேர் பச்சை மிஞிற்று குரல் சீறியாழ் – புறம் 308/2

மேல்


பச்சையொடு (1)

புகழ் வினை பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து – சிறு 226

மேல்


பசக்கும் (3)

நம் போல் பசக்கும்_காலை தம் போல் – குறு 183/2
என் செய பசக்கும் தோழி என் கண்ணே – ஐங் 169/5
பாராட்டா_கால் பசக்கும் நுதல் எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/22

மேல்


பசக்கும்_காலை (1)

நம் போல் பசக்கும்_காலை தம் போல் – குறு 183/2

மேல்


பசக்குவ-மன்னோ (1)

பைதல ஆகி பசக்குவ-மன்னோ என் – கலி 142/22

மேல்


பசத்தல் (4)

நறு நுதல் பசத்தல் அஞ்சி – நற் 1/8
பல் இதழ் உண்கண் பசத்தல் மற்று எவனோ – ஐங் 170/4
ஏர் திகழ் ஒண்_நுதல் பசத்தல்
ஓரார்-கொல் நம் காதலோரே – ஐங் 225/4,5
நன் நுதல் பசத்தல் ஆவது துன்னி – ஐங் 234/2

மேல்


பசந்த (9)

நன் நுதல் பசந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 322/9
ஏதிலாளற்கு பசந்த என் கண்ணே – ஐங் 34/4
கொன்றை பூவின் பசந்த உண்கண் – ஐங் 500/1
பாடு இன்றி பசந்த கண் பைதல பனி மல்க – கலி 16/1
பொன் என பசந்த கண் போது எழில் நலம் செல – கலி 77/12
பனி வார் உண்கணும் பசந்த தோளும் – அகம் 359/1
பசந்த மேனியொடு படர் அட வருந்தி – புறம் 159/6
பசந்த மேனியள் படர் உறு மாலையின் – சிலப்.புகார் 8/68
பசந்த மேனியள் படர் நோய் உற்று – சிலப்.மது 13/68

மேல்


பசந்ததுவே (1)

காமம்-கொல் இவள் கண் பசந்ததுவே – நற் 35/12

மேல்


பசந்தவர் (1)

பசந்தவர் பைதல் நோய் பகை என தணித்து நம் – கலி 32/14

மேல்


பசந்தன்று (7)

பசைஇ பசந்தன்று நுதலே – குறு 87/4
இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 35/4
பல்லோர் அறிய பசந்தன்று நுதலே – ஐங் 55/4
இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 144/3
பாஅய் பாஅய் பசந்தன்று நுதல் – கலி 36/12
பைபய பசந்தன்று நுதலும் சாஅய் – அகம் 95/1
பசந்தன்று காண்டிசின் நுதலே அசும்பின் – அகம் 376/13

மேல்


பசந்தன்றே (1)

நுதல் பசந்தன்றே தோள் சாயினவே – அகம் 227/1

மேல்


பசந்தன (2)

தாம் பசந்தன என் தட மென் தோளே – குறு 121/6
பீர் அலர் போல பெரிய பசந்தன
நீர் அலர் நீலம் என அவர்க்கு அ ஞான்று – கலி 143/49,50

மேல்


பசந்தனள் (3)

பசந்தனள் என்பது உணராய் பல் நாள் – நற் 351/3
பசந்தனள் பெரிது என சிவந்த கண்ணை – ஐங் 366/2
நனி பசந்தனள் என வினவுதி அதன் திறம் – அகம் 48/3

மேல்


பசந்தனள்-மன் (1)

பசந்தனள்-மன் என் தோழி என்னொடும் – குறு 303/5

மேல்


பசந்தனை (1)

பைஇ பைய பசந்தனை பசப்பே – நற் 96/11

மேல்


பசந்து (9)

நனி மிக பசந்து தோளும் சாஅய் – நற் 237/1
நயந்தோர் உண்கண் பசந்து பனி மல்க – ஐங் 37/2
அளியவோ அளிய தாமே ஒளி பசந்து
மின் இழை ஞெகிழ சாஅய் – ஐங் 455/3,4
பசந்து நீ இனையையாய் நீத்தலும் நீப்பவோ – கலி 150/10
கண் பனி ஆகத்து உறைப்ப கண் பசந்து
ஆயமும் அயலும் மருள – அகம் 146/11,12
சிறு நுதல் பசந்து பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 307/1
பசலை மேனி நோக்கி நுதல் பசந்து
இன்னேம் ஆகிய எம் இவண் அருளான் – அகம் 398/5,6
பூ போல் உண்கண் பசந்து தோள் நுணுகி – புறம் 96/4
திசை முகம் பசந்து செம் மலர் கண்கள் – சிலப்.புகார் 4/5

மேல்


பசப்ப (13)

சுடர் புரை திரு நுதல் பசப்ப
தொடர்பு யாங்கு விட்டனை நோகோ யானே – நற் 108/8,9
நன் மா மேனி பசப்ப
நம்மினும் சிறந்த அரும் பொருள் தரற்கே – குறு 331/7,8
சுடர் நுதல் பசப்ப சாஅய் படர் மெலிந்து – ஐங் 107/2
நன் மா மேனி பசப்ப
செல்வல் என்ப தம் மலை கெழு நாடே – ஐங் 221/3,4
ஆய் மலர் உண்கண் பசப்ப
சேய் மலை நாடன் செய்த நோயே – ஐங் 242/4,5
ஆய் நலம் பசப்ப அரும் படர் நலிய – ஐங் 318/1
வாள் நுதல் பசப்ப செலவு அயர்ந்தனையே – ஐங் 423/2
ஒண் நுதல் பசப்ப நீ செலின் தெண் நீர் – ஐங் 424/2
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பசப்ப நீ சிதைத்ததை – கலி 45/11
ஆங்கே அரி மதர் உண்கண் பசப்ப நோய் செய்யும் – கலி 82/20
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் – கலி 112/24
திரு நுதல் பசப்ப நீங்கும் – அகம் 186/19
பூ கணும் நுதலும் பசப்ப நோய் கூர்ந்து – அகம் 329/1

மேல்


பசப்பது (4)

உண்கண் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 21/4
மென் தோள் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 28/4
மேனி பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 217/4
ஒண் நுதல் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 219/4

மேல்


பசப்பதுவே (1)

சில் நிரை ஓதி என் நுதல் பசப்பதுவே – ஐங் 222/4

மேல்


பசப்பவும் (4)

நன் நுதல் பசப்பவும் நறும் தோள் நெகிழவும் – ஐங் 227/2
மென் தோள் நெகிழவும் திரு நுதல் பசப்பவும்
பொன் போல் விறல் கவின் தொலைத்த – ஐங் 230/3,4
நன் நுதல் பசப்பவும் ஆள்வினை தரீஇயர் – அகம் 77/1
நன் நுதல் பசப்பவும் பெரும் தோள் நெகிழவும் – அகம் 85/1

மேல்


பசப்பித்தோரே (1)

ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பித்தோரே – ஐங் 67/5

மேல்


பசப்பினும் (1)

நன் நுதல் பசப்பினும் பெரும் தோள் நெகிழினும் – நற் 151/1

மேல்


பசப்பு (18)

பீர் இவர் மலரின் பசப்பு ஊர்ந்தன்றே – நற் 197/2
சிறு மெல் ஆகம் பெரும் பசப்பு ஊர – நற் 358/2
நுதல் பசப்பு இவர்ந்து திதலை வாடி – குறு 185/1
கை வளை நெகிழ்தலும் மெய் பசப்பு ஊர்தலும் – குறு 371/1
பசப்பு அணிந்தனவால் மகிழ்ந என் கண்ணே – ஐங் 45/4
பல் இரும் கூந்தல் பசப்பு நீ விடின் – ஐங் 429/1
மை இல் வாள் முகம் பசப்பு ஊரும்மே – கலி 7/8
பாம்பு சேர் மதி போல பசப்பு ஊர்ந்து தொலைந்த_கால் – கலி 15/17
நிறன் ஓடி பசப்பு ஊர்தல் உண்டு என – கலி 16/21
நுதல் ஊரும் பசப்பு ஆயின் நுணங்கு_இறை அளி என்னோ – கலி 28/15
போர்ப்பது போலும் பசப்பு
நொந்து நகுவன போல் நந்தின கொம்பு நைந்து உள்ளி – கலி 33/15,16
ஆய் இழை மேனி பசப்பு – கலி 42/32
பிறை நுதல் பசப்பு ஊர பெரு விதுப்பு உற்றாளை – கலி 99/10
பழி தபு வாள் முகம் பசப்பு ஊர காணும்_கால் – கலி 100/18
வாள் நுதல் பசப்பு ஊர இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/17
நுதலும் நுண் பசப்பு இவரும் தோளும் – அகம் 171/1
நோய் மலி வருத்தமொடு நுதல் பசப்பு ஊர – அகம் 205/6
ஆக மேனி அம் பசப்பு ஊர – அகம் 333/2

மேல்


பசப்பே (9)

பைஇ பைய பசந்தனை பசப்பே – நற் 96/11
பிறை ஏர் திரு நுதல் பாஅய பசப்பே – நற் 167/11
யாங்கு ஆகின்று-கொல் பசப்பே நோன் புரி – நற் 388/2
அம் கலுழ் மேனி பாஅய பசப்பே – குறு 143/7
தேம் கமழ் திரு நுதல் ஊர்தரும் பசப்பே – குறு 205/7
தொடு_வழி தொடு_வழி நீங்கின்றால் பசப்பே – கலி 130/21
இல் ஆகின்று அவள் ஆய் நுதல் பசப்பே – கலி 144/73
இரும் சூழ் ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பே – அகம் 102/19
தீது இலாட்டி திரு நுதல் பசப்பே – அகம் 354/14

மேல்


பசலை (40)

சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் – முல் 12
யாணது பசலை என்றனன் அதன் எதிர் – நற் 50/7
பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ – நற் 63/7
நுதலும் பசலை பாயின்று திதலை – நற் 133/3
அடு பால் அன்ன என் பசலை மெய்யே – நற் 175/9
பழ நலம் இழந்து பசலை பாய – நற் 219/2
நாற்றம் இன்மையின் பசலை ஊதாய் – நற் 277/8
நன் நுதல் பரந்த பசலை கண்டு அன்னை – நற் 288/5
அணி நலம் சிதைக்கும்-மார் பசலை அதனால் – நற் 304/7
பசலை ஊரும் அன்னோ பல் நாள் – நற் 326/7
பசலை பாய்தரு நுதலும் நோக்கி – நற் 368/7
அயல் இல் பெண்டிர் பசலை பாட – நற் 378/7
பசலை ஆர்ந்த நம் குவளை அம் கண்ணே – குறு 13/5
பசலை உணீஇயர் வேண்டும் – குறு 27/4
நன்_நுதல் பசலை நீங்க அன்ன – குறு 48/5
பசலை ஆகா ஊங்கலங்கடையே – குறு 339/7
பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ – குறு 381/3
பாசி அற்றே பசலை காதலர் – குறு 399/2
பசலை கொள்வது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 29/5
மாயோள் பசலை நீக்கினன் இனியே – ஐங் 145/3
பசலை பாய பிரிவு தெய்யோ – ஐங் 231/4
மெல் இறை பணை தோள் பசலை தீர – ஐங் 459/1
பனி மலர் நெடும் கண் பசலை பாய – ஐங் 477/1
பிறை ஏர் சுடர் நுதல் பசலை
மறைய செல்லும் நீ மணந்தனை விடினே – கலி 125/23,24
அரி நுண் பசலை பாஅய் பீரத்து – அகம் 45/7
ஆய் மலர் உண்கண் பசலை
காம நோய் என செப்பாதீமே – அகம் 52/14,15
நம்மொடு பசலை நோன்று தம்மொடு – அகம் 103/13
பசலை பாய்ந்த நுதலேன் ஆகி – அகம் 135/3
பசலை பாய்ந்த மேனியள் நெடிது நினைந்து – அகம் 169/9
பொன் நேர் பசலை பாவின்று-மன்னே – அகம் 172/18
பழங்கண் கொண்ட பசலை மேனியள் – அகம் 174/9
பொன் ஏர் பசலை ஊர்தர பொறி வரி – அகம் 229/13
வைகல்-தோறும் பசலை பாய என் – அகம் 253/1
நலம் கவர் பசலை நலியவும் நம் துயர் – அகம் 273/5
நன் நுதல் பாஅய பசலை நோயே – அகம் 317/24
பசலை மாய்தல் எளிது-மன் தில்ல – அகம் 333/19
நலம் கவர் பசலை நல்கின்று நலிய – அகம் 347/2
பசலை மேனி நோக்கி நுதல் பசந்து – அகம் 398/5
பாழ் ஊர் நெருஞ்சி பசலை வான் பூ – புறம் 155/4
பசலை நிலவின் பனி படு விடியல் – புறம் 392/3

மேல்


பசலைக்கு (3)

பொன் நேர் பசலைக்கு உதவா மாறே – நற் 47/11
விருந்து இறைகூடிய பசலைக்கு
மருந்து பிறிது இன்மை நற்கு அறிந்தனை சென்மே – நற் 247/8,9
பசலைக்கு ஒல்கா ஆகுதல் பெறினே – ஐங் 36/5

மேல்


பசலையள் (2)

மேனி மறைத்த பசலையள் ஆனாது – கலி 143/6
நன் நிறம் பரந்த பசலையள்
மின் நேர் ஓதி பின்னு பிணி விடவே – அகம் 234/17,18

மேல்


பசலையால் (2)

பல் நாளும் படர் அட பசலையால் உணப்பட்டாள் – கலி 48/16
பாயின பசலையால் பகல் கொண்ட சுடர் போன்றாள் – கலி 132/10

மேல்


பசலையும் (4)

நுதல் கவின் அழிக்கும் பசலையும்
அயலோர் தூற்றும் அம்பலும் அளித்தே – நற் 73/10,11
மதன் இல் மா மெய் பசலையும் கண்டே – நற் 244/11
வேய் புரை மென் தோள் பசலையும் அம்பலும் – கலி 39/49
ஓதி ஒண் நுதல் பசலையும் மாயும் – அகம் 251/2

மேல்


பசலையை (1)

நலம் கவர் பசலையை நகுகம் நாமே – ஐங் 200/4

மேல்


பசலையொடு (1)

நுதல் இறைகொண்ட அயல் அறி பசலையொடு
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் – அகம் 235/17,18

மேல்


பசி (68)

ஆடு பசி உழந்த நின் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பொரு 61
நீடு பசி ஒராஅல் வேண்டின் நீடு இன்று – பொரு 62
ஒல்கு பசி உழந்த ஒடுங்கு நுண் மருங்குல் – சிறு 135
அழி பசி வருத்தம் வீட பொழி கவுள் – சிறு 140
பழம் பசி கூர்ந்த எம் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பெரும் 25
தொல் பசி அறியா துளங்கா இருக்கை – பெரும் 253
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீர – பெரும் 365
ஈன்று கான் மடிந்த பிணவு பசி கூர்ந்து என – நற் 29/3
ஓய் பசி செந்நாய் உயங்கு மரை தொலைச்சி – நற் 43/3
பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய் – நற் 103/6
கயம் தலை மட பிடி உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 137/6
உறு பசி குறுநரி குறுகல் செல்லாது – நற் 164/9
பசி பிடி உதைத்த ஓமை செம் வரை – நற் 279/7
ஊன் தின் பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 322/5
களரி புளியின் காய் பசி பெயர்ப்ப – நற் 374/3
பிடி பசி களைஇய பெரும் கை வேழம் – குறு 37/2
பசி பிணிக்கு இறைஞ்சிய பரூஉ பெரும் ததரல் – குறு 213/3
சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் – குறு 255/4
பசி இல் ஆகுக பிணி சேண் நீங்குக – ஐங் 5/2
சுரும்பு பசி களையும் பெரும் புனல் ஊர – ஐங் 65/2
பசி தின அல்கும் பனி நீர் சேர்ப்ப – ஐங் 159/3
பசி தின வருத்தம் பைது அறு குன்றத்து – ஐங் 305/2
மா பசி மறுப்ப கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 497/3
தொல் பசி உழந்த பழங்கண் வீழ – பதி 12/15
நோயொடு பசி இகந்து ஒரீஇ – பதி 13/27
வயிறு பசி கூர ஈயலன் – பதி 20/26
வயிரிய மாக்கள் கடும் பசி நீங்க – பதி 23/6
பசி உடை ஒக்கலை ஒரீஇய – பதி 64/19
வள் எயிற்று செந்நாய் வருந்து பசி பிணவொடு – அகம் 53/6
ஈர் உயிர் பிணவின் வயவு பசி களைஇய – அகம் 72/12
கன்று பசி களைஇய பைம் கண் யானை – அகம் 85/7
ஓய் பசி பிடியொடு ஒரு திறன் ஒடுங்க – அகம் 91/6
பசி என அறியா பணை பயில் இருக்கை – அகம் 91/14
துறுகல் விடர் அளை பிணவு பசி கூர்ந்து என – அகம் 147/5
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் – அகம் 193/10
கடும் கால் ஒட்டகத்து அல்கு பசி தீர்க்கும் – அகம் 245/18
பேழ் வாய் பிணவின் விழு பசி நோனாது – அகம் 277/6
ஊன் நசை பிணவின் உறு பசி களைஇயர் – அகம் 285/4
கயம் தலை மந்தி உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 288/12
ஏறு உடை ஆயத்து இனம் பசி தெறுப்ப – அகம் 291/3
ஊன் நசை பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 367/9
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீரிய – அகம் 393/3
கடும்பின் கடும் பசி களையுநர் காணாது – புறம் 68/2
பசி அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ – புறம் 136/9
காரென் ஒக்கல் கடும் பசி இரவல – புறம் 141/6
அமிழ்தின் மிசைந்து காய் பசி நீங்கி – புறம் 150/14
பசி தின திரங்கிய ஒக்கலும் உவப்ப – புறம் 159/21
பசி தின திரங்கிய கசிவு உடை யாக்கை – புறம் 160/4
கடும்பின் கடும் பசி தீர யாழ நின் – புறம் 163/3
ஆம்பி பூப்ப தேம்பு பசி உழவா – புறம் 164/2
பசி_பிணி_மருத்துவன் இல்லம் – புறம் 173/11
பருந்து பசி தீர்க்கும் நல் போர் – புறம் 179/11
ஈர்ந்தையோனே பாண் பசி பகைஞன் – புறம் 180/7
பசி பகை பரிசில் காட்டினை கொளற்கே – புறம் 181/10
பைதல் சுற்றத்து பசி பகை ஆகி – புறம் 212/7
வாடு பசி அருத்திய பழி தீர் ஆற்றல் – புறம் 227/7
இனி யார் மற்று நின் பசி தீர்ப்போரே – புறம் 227/11
கடும் பசி கலக்கிய இடும்பை கூர் நெஞ்சமொடு – புறம் 230/9
பாடி நின்ற பசி நாள் கண்ணே – புறம் 237/2
பாண் உவப்ப பசி தீர்த்தனன் – புறம் 239/17
பசி படு மருங்குலை கசிபு கைதொழாஅ – புறம் 260/6
பசி தின திரங்கிய இரும் பேர் ஒக்கற்கு – புறம் 370/3
வல்லன் எந்தை பசி தீர்த்தல் என – புறம் 379/10
நல்குரவின் பசி துன்பின் நின் – புறம் 382/10
வெளியது உடீஇ என் பசி களைந்தோனே – புறம் 385/7
வான் அறியல என் பாடு பசி போக்கல் – புறம் 390/26
பசி பகை கடிதலும் வல்லன் மாதோ – புறம் 400/16
உறு பசி ஒன்று இன்றியே உலகு அடைய உண்டனையே – சிலப்.மது 17/136

மேல்


பசி_பிணி_மருத்துவன் (1)

பசி_பிணி_மருத்துவன் இல்லம் – புறம் 173/11

மேல்


பசித்த (4)

பசித்த யானை பழங்கண் அன்ன – அகம் 321/1
பசித்த ஆயத்து பயன் நிரை தரும்-மார் – புறம் 224/14
பசித்த பாணர் உண்டு கடை தப்பலின் – புறம் 327/4
பசித்த ஒக்கல் பழங்கண் வீட – புறம் 389/14

மேல்


பசித்தன்று (1)

பசித்தன்று அம்ம பெருந்தகை ஊரே – புறம் 318/3

மேல்


பசித்து (9)

வய புனிற்று இரும் பிண பசித்து என வய புலி – நற் 383/3
காந்தள் அம் சிலம்பில் சிறுகுடி பசித்து என – குறு 100/3
மென் புனிற்று அம் பிணவு பசித்து என பைம் கண் – அகம் 21/17
ஈன்று அணி வயவு பிண பசித்து என மற புலி – அகம் 112/5
ஈன்று இளைப்பட்ட வயவு பிண பசித்து என – அகம் 238/2
பசித்து பணை முயலும் யானை போல – புறம் 80/7
சுரன் உழந்து வருந்திய ஒக்கல் பசித்து என – புறம் 143/8
புலி பசித்து அன்ன மெலிவு இல் உள்ளத்து – புறம் 190/10
வேங்கட வரைப்பின் வட புலம் பசித்து என – புறம் 391/7

மேல்


பசித்தும் (1)

பசித்தும் வாரோம் பாரமும் இலமே – புறம் 145/4

மேல்


பசிப்பிணி (1)

பற்றிய கிளைஞரின் பசிப்பிணி அறுத்து – சிலப்.மது 15/89

மேல்


பசியர் (1)

வாடிய பசியர் ஆகி பிறர் – புறம் 240/13

மேல்


பசியார் (1)

பசியார் ஆகல் மாறு-கொல் விசி பிணி – புறம் 153/10

மேல்


பசியும் (1)

பசியும் பிணியும் பகையும் நீங்கி – சிலப்.புகார் 5/72

மேல்


பசியே (1)

புரவலர் இன்மையின் பசியே அரையது – புறம் 69/2

மேல்


பசீஇ (1)

தின் பழம் பசீஇ பாண – புறம் 321/8

மேல்


பசு (32)

செல் சுடர் பசு வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 411
பாகு உகுத்த பசு மெழுக்கின் – பட் 166
பசு மணி பொருத பரேர் எறுழ் கழல் கால் – பட் 294
பசு_நெய் கூர்ந்த மென்மை யாக்கை – நற் 40/8
மண்ணா பசு முத்து ஏய்ப்ப குவி இணர் – நற் 94/5
பால் முகந்து அன்ன பசு வெண் நிலவின் – நற் 196/2
சிறு வீ முல்லை தேம் கமழ் பசு வீ – நற் 248/1
தெறு கதிர் இன் துயில் பசு வாய் திறக்கும் – நற் 275/5
கோடல் எதிர் முகை பசு வீ முல்லை – குறு 62/1
பசு நனை ஞாழல் பல் சினை ஒரு சிறை – குறு 81/3
பரு இலை குளவியொடு பசு மரல் கட்கும் – குறு 100/2
பசு வெண் திங்கள் தோன்றி ஆங்கு – குறு 129/4
பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல – குறு 169/4
சென்ற நாட்ட கொன்றை அம் பசு வீ – குறு 183/1
வெருகு சிரித்து அன்ன பசு வீ மென் பிணி – குறு 220/4
சூடிய எல்லாம் சிறு பசு முகையே – குறு 221/5
பசு முகை தாது நாறும் நறு நுதல் – குறு 323/5
பல் வீ படரிய பசு நனை குரவம் – குறு 341/1
மாலை விரிந்த பசு வெண் நிலவின் – குறு 359/2
பஞ்சாய் கூந்தல் பசு மலர் சுணங்கின் – ஐங் 76/1
பசு மோரோடமோடு ஆம்பல் ஒல்லா – ஐங் 93/2
பல் பசு பெண்டிரும் பெறுகுவன் – ஐங் 271/3
பொரி அரை கோங்கின் பொன் மருள் பசு வீ – ஐங் 367/1
பழன காவில் பசு மயில் ஆலும் – பதி 27/8
பொங்கடி படி கயம் மண்டிய பசு மிளை – அகம் 44/17
பசு நிலா விரிந்த பல் கதிர் மதியின் – அகம் 57/11
பசு நனை நறு வீ பரூஉ பரல் உறைப்ப – அகம் 107/20
பழன யாமை பசு வெயில் கொள்ளும் – அகம் 306/7
பசு மீன் நொடுத்த வெண்ணெல் மாஅ – அகம் 340/14
பசு மண் குரூஉ திரள் போல அவன் – புறம் 32/9
பைம் ஞிணம் பெருத்த பசு வெள் அமலை – புறம் 177/14
பார்ப்பார் அறவோர் பசு பத்தினி பெண்டிர் – சிலப்.மது 21/53

மேல்


பசு_நெய் (1)

பசு_நெய் கூர்ந்த மென்மை யாக்கை – நற் 40/8

மேல்


பசும் (106)

சுழல் விழி பசும் கண் சூர்த்த நோக்கின் – திரு 48
பரி அரை கமுகின் பாளை அம் பசும் பூ – பெரும் 7
பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன – பெரும் 84
நெய் விலை கட்டி பசும்_பொன் கொள்ளாள் – பெரும் 164
பசும் தினை மூரல் பாலொடும் பெறுகுவிர் – பெரும் 168
உருப்பு_உறு பசும் காய் போழொடு கறி கலந்து – பெரும் 307
விசும்பு செல் இவுளியொடு பசும் படை தரீஇ – பெரும் 492
தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர் பசும் காய் – மது 400
செம் நீர் பசும்_பொன் புனைந்த பாவை – மது 410
தெண் நீர் பசும் காய் சேறு கொள முற்ற – நெடு 26
பண்ணியம் அட்டியும் பசும் பதம் கொடுத்தும் – பட் 203
துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல் – மலை 463
கரும் கொடி மிளகின் காய் துணர் பசும் கறி – மலை 521
பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக – நற் 0/4
நறும் தாது ஆடிய தும்பி பசும் கேழ் – நற் 25/3
முற்றா மஞ்சள் பசும் புறம் கடுப்ப – நற் 101/1
புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய் – நற் 113/2
பெரும் குரல் கொள்ளா சிறு பசும் கிளிக்கே – நற் 194/10
பசும் காழ் அல்குல் பற்றுவனன் ஊக்கி – நற் 222/5
படு மணி யானை பசும் பூண் சோழர் – நற் 227/5
பச்சிறா கவர்ந்த பசும் கண் காக்கை – நற் 258/8
நெய் கனி பசும் காய் தூங்கும் துறைவனை – நற் 278/5
பசும் கேழ் இலைய நறும் கொடி தமாலம் – நற் 292/2
ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசும் கலம் – நற் 308/9
பெரும் தண் கொல்லி சிறு பசும் குளவி – நற் 346/9
பசும் பூண் வேந்தர் அழிந்த பாசறை – நற் 349/6
பசும் பூண் வழுதி மருங்கை அன்ன என் – நற் 358/10
பசும் கதிர் மதியத்து அகல் நிலா போல – நற் 377/7
பால் ஆர் பசும் புனிறு தீரிய களி சிறந்து – நற் 393/3
தினை தாள் அன்ன சிறு பசும் கால – குறு 25/3
பெயல் நீர்க்கு ஏற்ற பசும் கலம் போல – குறு 29/2
கான யானை கை விடு பசும் கழை – குறு 54/3
விசும்பு தோய் பசும் கழை குன்ற நாடன் – குறு 74/2
இரும் பனம் பசும் குடை பலவுடன் பொதிந்து – குறு 168/2
குவை உடை பசும் கழை தின்ற கய வாய் – குறு 179/5
சுரம் தலைப்பட்ட நெல்லி அம் பசும் காய் – குறு 209/1
சிறு பசும் பாவையும் எம்மும் உள்ளார் – குறு 278/3
ஒதுங்கல் செல்லா பசும் புளி வேட்கை – குறு 287/4
புனல் தரு பசும் காய் தின்றதன் தப்பற்கு – குறு 292/2
திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை – குறு 294/6
பசும் பூண் பாண்டியன் வினை வல் அதிகன் – குறு 393/4
பசும்_பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்ற – ஐங் 74/2
பொலம் பசும் பாண்டில் காசு நிரை அல்குல் – ஐங் 310/1
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன் – பதி 16/15
பசும் பூண் மார்ப பாடினி வேந்தே – பதி 17/14
பசும் பிசிர் ஒள் அழல் ஆடிய மருங்கின் – பதி 25/7
இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்_பொன் படலத்து – பதி 39/14
பலா அம் பழுத்த பசும் புண் அரியல் – பதி 61/1
வந்து புறத்து இறுக்கும் பசும் பிசிர் ஒள் அழல் – பதி 62/5
பசும்_பொன் உலகமும் மண்ணும் பாழ்பட – பரி 2/3
பாம்பு படிமதம் சாய்த்தோய் பசும் பூணவை – பரி 4/47
குவளை பசும் தண்டு கொண்டு – பரி 11/102
கள் அணி பசும் துளவினவை கரும் குன்று அனையவை – பரி 15/54
பசும் பூண் சேஎய் நின் குன்றம் நன்கு உடைத்து – பரி 21/53
படி கிளி பாயும் பசும் குரல் ஏனல் – கலி 50/9
படர் அணி அந்தி பசும்_கண்_கடவுள் – கலி 101/24
மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல் – கலி 143/4
கொம்மை அம் பசும் காய் குடுமி விளைந்த – அகம் 15/3
வெயில் வெரிந் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை – அகம் 37/10
நனை பசும் குருந்தின் நாறு சினை இருந்து – அகம் 85/12
பசும் கேழ் மெல் இலை அருகு நெறித்து அன்ன – அகம் 131/2
வில் கெழு தானை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 162/21
பசும் காழ் அல்குல் மாஅயோளொடு – அகம் 167/2
பசும் பழ பலவின் கானம் வெம்பி – அகம் 189/1
விசும்பு அணி வில்லின் போகி பசும் பிசிர் – அகம் 210/4
விசும்பு இவர் வெண்குடை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 231/12
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய – அகம் 235/10
நாடு பல தந்த பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 253/5
பலவு காய் புறத்த பசும் பழ பாகல் – அகம் 255/13
முதை படு பசும் காட்டு அரில் பவர் மயக்கி – அகம் 262/1
நெடு மிடல் சாய்த்த பசும் பூண் பொருந்தலர் – அகம் 266/12
பசும் கால் வெண்_குருகு வா பறை வளைஇ – அகம் 273/2
பசும் கண் வானம் பாய் தளி பொழிந்து என – அகம் 283/12
மறம் மிகு தானை பசும் பூண் பொறையன் – அகம் 303/4
கோடை உதிர்த்த குவி கண் பசும் காய் – அகம் 315/11
பூவொடு வளர்ந்த மூவா பசும் காய் – அகம் 335/23
பலர் புகழ் திருவின் பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 338/5
புல் இலை நெல்லி புகர் இல் பசும் காய் – அகம் 363/6
பசும் புற மென் சீர் ஒசிய விசும்பு உகந்து – அகம் 378/9
பயில் இரும் பிணையல் பசும் காழ் கோவை – அகம் 385/12
செம் நீர் பசும்_பொன் வயிரியர்க்கு ஈத்த – புறம் 9/9
விசும்பு தீ பிறப்ப திருகி பசும் கொடி – புறம் 37/3
முடி புனைந்த பசும்_பொன் நின் – புறம் 40/3
விசும்பு ஆடு எருவை பசும் தடி தடுப்ப – புறம் 64/4
ஒள் எரி புரையும் உரு கெழு பசும் பூண் – புறம் 69/15
நாடு கெழு திருவில் பசும் பூண் செழியன் – புறம் 76/9
திறம் புரி பசும் புல் பரப்பினர் கிடப்பி – புறம் 93/8
மெய்யது வியரே மிடற்றது பசும் புண் – புறம் 100/2
பாணன் சூடிய பசும்_பொன் தாமரை – புறம் 141/1
சுடர்விடு பசும் பூண் சூர்ப்பு அமை முன்கை – புறம் 153/3
விசும்பு உற நீளினும் நீள்க பசும் கதிர் – புறம் 231/4
தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை – புறம் 289/6
அவல் வகுத்த பசும் குடையான் – புறம் 352/3
பசும் கதிர் மழுகிய சிவந்து வாங்கு அந்தி – புறம் 376/2
பசும் கண் கருனை சூட்டொடு மாந்தி – புறம் 395/37
அளிய தாமே சிறு பசும் கிளியே – சிலப்.புகார் 2/57
வீறு உயர் பசும் பொன் பெறுவது இ மாலை – சிலப்.புகார் 3/165
தோரணம் நிலைஇய தோம் அறு பசும் பொன் – சிலப்.புகார் 5/152
பாவை விளக்கு பசும் பொன் படாகை – சிலப்.புகார் 5/154
பாசு ஆர் மேனி பசும் கதிர் ஒளியவும் – சிலப்.மது 14/185
பசும் கொடி படாகை பந்தர் நீழல் – சிலப்.மது 14/216
வாள் வரி கொடும் காய் மாதுளம் பசும் காய் – சிலப்.மது 16/25
மெல் விரல் சிவப்ப பல் வேறு பசும் காய் – சிலப்.மது 16/29
பத்தி கேவண பசும் பொன் குடை சூல் – சிலப்.மது 16/118
அடர்த்து எழு குருதி அடங்கா பசும் துணி – சிலப்.மது 20/46
செம் நிற பசும் பொன் புரையும் மேனியன் – சிலப்.மது 22/62

மேல்


பசும்_கண்_கடவுள் (1)

படர் அணி அந்தி பசும்_கண்_கடவுள்
இடரிய ஏற்று எருமை நெஞ்சு இடந்து இட்டு – கலி 101/24,25

மேல்


பசும்_பொன் (10)

நெய் விலை கட்டி பசும்_பொன் கொள்ளாள் – பெரும் 164
செம் நீர் பசும்_பொன் புனைந்த பாவை – மது 410
பசும்_பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்ற – ஐங் 74/2
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன்
வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர – பதி 16/15,16
இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்_பொன் படலத்து – பதி 39/14
பசும்_பொன் உலகமும் மண்ணும் பாழ்பட – பரி 2/3
செம் நீர் பசும்_பொன் வயிரியர்க்கு ஈத்த – புறம் 9/9
முடி புனைந்த பசும்_பொன் நின் – புறம் 40/3
பாணன் சூடிய பசும்_பொன் தாமரை – புறம் 141/1
தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை – புறம் 289/6

மேல்


பசும்_பொன்-கொல் (1)

மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல் – கலி 143/4

மேல்


பசும்பாம்பின் (1)

சினை பசும்பாம்பின் சூல் முதிர்ப்பு அன்ன – குறு 35/2

மேல்


பசும்பிடி (3)

பசும்பிடி வகுளம் பல் இணர் காயா – குறி 70
பெரு_வாய்_மலரொடு பசும்பிடி மகிழ்ந்து – பதி 81/25
பசும்பிடி இள முகிழ் நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல் – பரி 19/75

மேல்


பசுமஞ்சளொடு (1)

சிறு பசுமஞ்சளொடு நறு விரை தெளித்து – திரு 235

மேல்


பசுமை (1)

பல் பயம் உதவிய பசுமை தீர் அகல் ஞாலம் – கலி 29/3

மேல்


பசை (4)

நல_தகை புலைத்தி பசை தோய்த்து எடுத்து – குறு 330/1
பசை கொல் மெல் விரல் பெரும் தோள் புலைத்தி – அகம் 34/11
பசை படு பச்சை நெய் தோய்த்து அன்ன – அகம் 244/1
பசை விரல் புலைத்தி நெடிது பிசைந்து ஊட்டிய – அகம் 387/6

மேல்


பசையொடு (1)

சிலம்பு அமை பத்தல் பசையொடு சேர்த்தி – மலை 26

மேல்


பசைஇ (1)

பசைஇ பசந்தன்று நுதலே – குறு 87/4

மேல்


பசைஇய (1)

அசைஇய பொழுதில் பசைஇய வந்து இவள் – அகம் 379/21

மேல்


பஞ்சவ (1)

பழியொடு படரா பஞ்சவ வாழி – சிலப்.மது 20/45

மேல்


பஞ்சவர் (1)

செரு மாண் பஞ்சவர் ஏறே நீயே – புறம் 58/8

மேல்


பஞ்சவர்க்கு (2)

நடந்த அடி பஞ்சவர்க்கு தூது ஆக நடந்த அடி – சிலப்.மது 17/141
படர்ந்து ஆரணம் முழங்க பஞ்சவர்க்கு தூது – சிலப்.மது 17/155

மேல்


பஞ்சவன் (1)

பணிவு இல் உயர் சிறப்பின் பஞ்சவன் கூடல் – பரி 24/46

மேல்


பஞ்சவன்-தன் (1)

வானவர் கோன் ஆரம் வயங்கிய தோள் பஞ்சவன்-தன்
மீன கொடி பாடும் பாடலே பாடல் – சிலப்.வஞ்சி 29/184,185

மேல்


பஞ்சாய் (5)

பஞ்சாய் கோரை பல்லின் சவட்டி – பெரும் 217
பஞ்சாய் பள்ளம் சூழ்ந்தும் மற்று இவள் – குறு 276/2
பஞ்சாய் கோதை மகளிர்க்கு – ஐங் 54/5
பஞ்சாய் கூந்தல் பசு மலர் சுணங்கின் – ஐங் 76/1
பஞ்சாய் பாவைக்கும் தனக்கும் – ஐங் 383/5

மேல்


பஞ்சி (9)

வில் எறி பஞ்சி போல மல்கு திரை – நற் 299/7
பஞ்சி மெல் அடி நடைபயிற்றும்மே – நற் 324/9
பாளை தந்த பஞ்சி அம் குறும் காய் – குறு 293/2
பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் – குறு 353/5
எஃகு உறு பஞ்சி துய் பட்டு அன்ன – அகம் 217/2
ஊட்டு_உறு பஞ்சி பிசிர் பரந்து அன்ன – அகம் 283/14
அம் செம் சீறடி பஞ்சி ஊட்டியும் – அகம் 389/7
பஞ்சி முன்றில் சிற்றில் ஆங்கண் – புறம் 116/5
பஞ்சி ஆர் அமளியில் துஞ்சு துயில் எடுப்பி – சிலப்.மது 22/130

மேல்


பஞ்சியின் (1)

வில் எறி பஞ்சியின் வெண் மழை தவழும் – அகம் 133/6

மேல்


பஞ்சியும் (2)

உகிரும் கொடிறும் உண்ட செம் பஞ்சியும்
நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட – பரி 6/17,18
பஞ்சியும் களையா புண்ணர் – புறம் 353/15

மேல்


பஞ்சிற்று (1)

எஃகு உறு பஞ்சிற்று ஆகி வைகறை – நற் 247/4

மேல்


பஞ்சு (1)

பஞ்சு அடி ஆயத்தீர் எல்லீரும் வம் எல்லாம் – சிலப்.வஞ்சி 29/111

மேல்


பஞ்சுரம் (1)

வேங்கை கொய்யுநர் பஞ்சுரம் விளிப்பினும் – ஐங் 311/1

மேல்


பட்ட (53)

அளறு பட்ட நறும் சென்னிய – மது 45
நெடும் சுழி பட்ட நாவாய் போல – மது 379
கானக பட்ட செம் நெறி கொள்-மின் – மலை 258
மா நிழல் பட்ட மரம் பயில் இறும்பின் – மலை 271
நெடும் சுழி பட்ட கடுங்கண் வேழத்து – மலை 325
காலொடு பட்ட மாரி – நற் 2/9
வில் சுழி பட்ட நாம பூசல் – நற் 65/7
அ மடல் பட்ட அருவி தீம் நீர் – நற் 355/4
ஞாயிறு பட்ட அகல் வாய் வானத்து – குறு 92/1
ஈரம் பட்ட செவ்வி பைம் புனத்து – குறு 131/4
பட்ட மாரி படாஅ_கண்ணும் – குறு 289/6
களிறொடு பட்ட ஞான்றை – குறு 393/5
கொடு நிழல் பட்ட பொன் உடை நியமத்து – பதி 15/19
யானை பட்ட வாள் மயங்கு கடும் தார் – பதி 36/6
கொடுமணம் பட்ட நெடுமொழி ஒக்கலொடு – பதி 67/1
ஞாயிறு பட்ட அகன்று வரு கூட்டத்து – பதி 72/12
கொடுமணம் பட்ட வினை மாண் அரும் கலம் – பதி 74/5
வேல் எழில் உண்கண் எறி நோக்கம் பட்ட புண் – பரி 12/69
குரும்பையின் முலை பட்ட பூ நீர் துடையாள் – பரி 16/21
மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி – பரி 16/28
துணி கயம் துகள் பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம் – கலி 20/6
களி பட்டார் கமழ் கோதை கயம் பட்ட உருவின் மேல் – கலி 72/19
தாரும் ததர் பட்ட சாந்தமும் சேரி – கலி 91/12
கொடும் தொழுவினுள் பட்ட கன்றிற்கு சூழும் – கலி 110/13
ஒண்_தொடி நோய் நோக்கில் பட்ட என் நெஞ்ச நோய் – கலி 140/19
வெம் சுழி பட்ட மகற்கு கரை நின்றார் – கலி 140/25
இரு_பால் பட்ட சூழ்ச்சி ஒரு_பால் – அகம் 52/11
நெடும் சேண் நாட்டில் தலைத்தார் பட்ட
கல்லா எழினி பல் எறிந்து அழுத்திய – அகம் 211/12,13
தாஅம் பட்ட தனி முதிர் பெரும் கலை – அகம் 241/10
மனை பாழ் பட்ட மரை சேர் மன்றத்து – அகம் 373/2
நீ பட்ட அரு முன்பின் – புறம் 17/20
சென்று பட்ட விழு கலனும் – புறம் 17/25
வாய் காவாது பரந்து பட்ட
வியன் பாசறை காப்பாள – புறம் 22/24,25
மெய்ம்மறந்து பட்ட வரையா பூசல் – புறம் 25/11
பட்ட மாரி ஞான்ற ஞாயிற்று – புறம் 82/2
இரு பால் பட்ட இ மையல் ஊரே – புறம் 83/6
பெருந்தகை விழுப்புண் பட்ட மாறே – புறம் 93/15
பட்ட மாரி உறையினும் பலவே – புறம் 123/6
சேற்றோடு பட்ட சிறுமைத்து ஆயினும் – புறம் 204/8
ஒறுவாய் பட்ட தெரியல் ஊன் செத்து – புறம் 271/6
புலி_பால் பட்ட ஆமான் குழவிக்கு – புறம் 323/1
நீருள் பட்ட மாரி பேர் உறை – புறம் 333/1
சிலை_பால் பட்ட முளவு_மான் கொழும் குறை – புறம் 374/11
வேறு பட்ட உடையும் சேறுபட்ட தசும்பும் – புறம் 377/18
கொலை_கள பட்ட கோவலன் மனைவி – சிலப்.புகார் 0/31
அரைசொடு பட்ட ஐம்பெருங்குழுவும் – சிலப்.புகார் 3/126
பட்ட வகை தன் செவியின் ஓர்த்து – சிலப்.புகார் 7/16
பட்ட பதியில் படாதது ஒரு வார்த்தை – சிலப்.புகார் 9/47
ஆ-தலை பட்ட துயர் தீர்க்க வேத்தர் – சிலப்.மது 17/160
கொலை_கள பட்ட கோவலன் மனைவி – சிலப்.மது 20/74
பட்ட கவற்சியேன் பைம்_தொடி கேட்டி – சிலப்.மது 23/24
கொலை_கள பட்ட சங்கமன் மனைவி – சிலப்.மது 23/158
கொலை கள பட்ட கோவலன் மனைவி – சிலப்.வஞ்சி 27/63

மேல்


பட்டடை (2)

வண்ண பட்டடை யாழ் மேல் வைத்து-ஆங்கு – சிலப்.புகார் 3/63
ஏர் உடை பட்டடை என இசையோர் வகுத்த – சிலப்.புகார் 7/14

மேல்


பட்டத்து (1)

உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து
இன்னா ஏற்றத்து இழுக்கி முடம் கூர்ந்து – அகம் 107/13,14

மேல்


பட்டதற்கு (1)

கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு
எம் கண் எமரோ பொறுப்பர் பொறாதார் – கலி 105/58,59

மேல்


பட்டது (4)

முத்து ஏர் முறுவலாய் நம் வலை பட்டது ஓர் – கலி 97/6
தான் அவர்_பால் பட்டது ஆயின் – கலி 122/23
மருவு_உழி பட்டது என் நெஞ்சு – கலி 144/15
யான் அறிகுவன் அது பட்டது என்று உரைப்போன் – சிலப்.புகார் 0/11

மேல்


பட்டதூஉம் (1)

காதலன்-தன் வீவும் காதலி நீ பட்டதூஉம்
ஏதிலார்-தாம் கூறும் ஏச்சு உரையும் கேட்டு ஏங்கி – சிலப்.வஞ்சி 29/92,93

மேல்


பட்டதை (1)

கட்டியது ஆதலின் பட்டதை அறியார் – சிலப்.புகார் 10/234

மேல்


பட்டன்று (5)

நிலவும் மறைந்தன்று இருளும் பட்டன்று
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பின் – நற் 182/1,2
எல்லை சேறலின் இருள் பெரிது பட்டன்று
பல்லோர் துஞ்சும் பானாள் கங்குல் – குறு 355/3,4
மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று
துகில் பொசி புனலின் கரை கார் ஏற்றன்று – பரி 12/97,98
கள்வன்_பால் பட்டன்று ஒளித்து என்னை உள்ளி – கலி 145/37
ஆங்கு பட்டன்று அவன் கைவண்மையே – புறம் 134/4

மேல்


பட்டன்றே (5)

பால் மலி கடலின் பரந்து பட்டன்றே
ஊரே ஒலிவரும் சும்மையொடு மலிபு தொகுபு ஈண்டி – நற் 348/2,3
மாசு பட்டன்றே கலிங்கமும் தோளும் – நற் 380/2
மழையும் தோழி மான்று பட்டன்றே
பட்ட மாரி படாஅ_கண்ணும் – குறு 289/5,6
அலரும் மன்று பட்டன்றே அன்னையும் – அகம் 201/10
மரீஇயோர் அறியாது மைந்து பட்டன்றே
நோய் இலன் ஆகி பெயர்க தில் அம்ம – புறம் 13/8,9

மேல்


பட்டன (2)

இகுத்த செவி சாய்த்து இனி_இனி பட்டன
ஈகை போர் கண்டாயும் போறி மெய் எண்ணின் – கலி 95/11,12
வாள் வலம் தர மறு பட்டன
செம் வானத்து வனப்பு போன்றன – புறம் 4/1,2

மேல்


பட்டனம் (1)

பட்டனம் ஆயின் இனி எவன் ஆகியர் – அகம் 216/7

மேல்


பட்டனவே (1)

மற தகை மைந்தரொடு ஆண்டு பட்டனவே
தேர் தர வந்த சான்றோர் எல்லாம் – புறம் 63/4,5

மேல்


பட்டனள் (1)

கிளைவழி பட்டனள் ஆங்கே கிளையும் – சிலப்.புகார் 3/77

மேல்


பட்டனன் (1)

களிறு எறிந்து பட்டனன் என்னும் உவகை – புறம் 277/3

மேல்


பட்டனனே (1)

பெரு நிரை விலங்கி ஆண்டு பட்டனனே
இன்றும் செரு பறை கேட்டு விருப்பு_உற்று மயங்கி – புறம் 279/6,7

மேல்


பட்டனிர் (1)

பட்டனிர் ஆதலின் கட்டுரை கேள் நீ – சிலப்.மது 23/170

மேல்


பட்டனை (1)

பட்டனை வாழிய நெஞ்சே குட்டுவன் – நற் 105/7

மேல்


பட்டாங்கு (1)

பட்டாங்கு யானும் ஓர் பத்தினியே ஆமாகில் – சிலப்.மது 21/36

மேல்


பட்டாய் (2)

எ வழி பட்டாய் சமன் ஆக இ எள்ளல் – கலி 97/5
இருளொடு யான் ஈங்கு உழப்ப என் இன்றி பட்டாய்
அருள் இலை வாழி சுடர் – கலி 143/42,43

மேல்


பட்டார் (1)

களி பட்டார் கமழ் கோதை கயம் பட்ட உருவின் மேல் – கலி 72/19

மேல்


பட்டான் (1)

களி பட்டான் நிலையே போல் தடவுபு துடுப்பு ஈன்று – கலி 101/3

மேல்


பட்டி (3)

நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் – கலி 51/4
சிறு பட்டி ஏதிலார் கை எம்மை எள்ளுபு நீ தொட்ட – கலி 84/20
பகை_புறத்து கொடுத்த பட்டி மண்டபமும் – சிலப்.புகார் 5/102

மேல்


பட்டிமையும் (1)

பட்டிமையும் காண்குறுவாய் நீ என்னா விட்டு அகலா – சிலப்.மது 21/38

மேல்


பட்டிலா (1)

அவ்வை மகள் இவள்-தான் அம் மணம் பட்டிலா
வை எயிற்று ஐயையை கண்டாயோ தோழீ – சிலப்.வஞ்சி 29/99,100

மேல்


பட்டின (4)

பட்டின மருங்கின் அசையின் முட்டு இல் – பெரும் 336
பாடல்_சால் சிறப்பின் பட்டின பாக்கமும் – சிலப்.புகார் 5/58
பட்டின மருங்கின் படை கெழு மாக்களும் – சிலப்.புகார் 5/77
பட்டின பாக்கம் விட்டனர் நீங்கா – சிலப்.புகார் 10/159

மேல்


பட்டினத்து (4)

பல் வேறு பண்டம் இழிதரும் பட்டினத்து
ஒல்லென் இமிழ் இசை மான கல்லென – மது 537,538
மருங்கூர் பட்டினத்து அன்ன இவள் – நற் 258/10
காவிரி படப்பை பட்டினத்து அன்ன – அகம் 205/12
இரும் கழி படப்பை மருங்கூர் பட்டினத்து
எல் உமிழ் ஆவணத்து அன்ன – அகம் 227/20,21

மேல்


பட்டினம் (3)

பனி நீர் படுவின் பட்டினம் படரின் – சிறு 153
முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் பெறினும் – பட் 218
தாம் வேண்டும் பட்டினம் எய்தி கரை சேரும் – பரி 10/38

மேல்


பட்டினம்-தன்னுள் (1)

காவிரி படப்பை பட்டினம்-தன்னுள்
பூ விரி பிண்டி பொது நீங்கு திரு நிழல் – சிலப்.மது 15/151,152

மேல்


பட்டினி (2)

மரம் தலை சேர்ந்து பட்டினி வைகி – புறம் 371/2
பட்டினி நோன்பிகள் பலர் புகு மனையில் ஓர் – சிலப்.மது 15/164

மேல்


பட்டினும் (2)

பட்டினும் மயிரினும் பருத்தி நூலினும் – சிலப்.புகார் 5/16
நூலினும் மயிரினும் நுழை நூல் பட்டினும்
பால் வகை தெரியா பல் நூல் அடுக்கத்து – சிலப்.மது 14/205,206

மேல்


பட்டீமோ (1)

பல் கதிர் சாம்பி பகல் ஒழிய பட்டீமோ
செல் கதிர் ஞாயிறே நீ – கலி 147/34,35

மேல்


பட்டீர் (2)

மருந்தில் பட்டீர் ஆயின் யாவரும் – சிலப்.மது 16/170
பெரும் பெயர் மன்னனின் பெரு நவை பட்டீர்
மந்திரம் நாவு_இடை வழுத்துவர் ஆயின் – சிலப்.மது 16/171,172

மேல்


பட்டு (41)

கொட்டை கரைய பட்டு உடை நல்கி – பொரு 155
பட்டு நீக்கி துகில் உடுத்தும் – பட் 107
இனம் சால் வய களிறு பாந்தள் பட்டு என – நற் 14/8
பாங்கர் பக்கத்து பல்லி பட்டு என – நற் 98/5
நெய் பட்டு அன்ன நோன் காழ் எஃகின் – நற் 324/5
அள்ளல் இரும் சேற்று ஆழ பட்டு என – நற் 372/4
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு கலை – குறு 121/2
மீன் வலை மா பட்டு ஆங்கு – குறு 171/3
கானம் நண்ணிய சிறுகுடி பட்டு என – குறு 322/3
அள்ளல் பட்டு துள்ளுபு துரப்ப – பதி 27/12
அந்தணர் அரும் கலம் ஏற்ப நீர் பட்டு
இரும் சேறு ஆடிய மணல் மலி முற்றத்து – பதி 64/5,6
கடும் புனல் கால் பட்டு கலுழ் தேறி கவின் பெற – கலி 31/1
ஏதில் குறு நரி பட்டு அற்றால் காதலன் – கலி 65/25
பட்டு_உழி அறியாது பாகனை தேரொடும் – கலி 69/12
உடம்பட்டு நீப்பார் கிளவி மடம் பட்டு
மெல்லிய ஆதல் அறியினும் மெல்_இயால் – கலி 113/15,16
அல்லல் பட்டு இருந்தாரை அயர்ப்பிய வந்தாயோ – கலி 120/12
தோள் நலம் உண்டானை கெடுத்தாள் போல் தெருவில் பட்டு
ஊண் யாதும் இலள் ஆகி உயிரினும் சிறந்த தன் – கலி 147/7,8
ஞான்று தோன்று அவிர் சுடர் மான்றால் பட்டு என – அகம் 39/13
பரந்து படு பாயல் நவ்வி பட்டு என – அகம் 39/16
பருந்து பட பண்ணி பழையன் பட்டு என – அகம் 44/11
சுரம் கெழு கவலை கோட்பால் பட்டு என – அகம் 109/9
இறும்பு பட்டு இருளிய இட்டு அரும் சிலம்பில் – அகம் 128/8
மழை பட்டு அன்ன மணல் மலி பந்தர் – அகம் 136/16
நெடும் தேர் ஞிமிலியொடு பொருது களம் பட்டு என – அகம் 148/8
கயம் தலை மட பிடி பயம்பில் பட்டு என – அகம் 165/1
எஃகு உறு பஞ்சி துய் பட்டு அன்ன – அகம் 217/2
அணி கிளர் சாந்தின் அம் பட்டு இமைப்ப – அகம் 236/11
களிறு அட்டு குழுமும் ஓசையும் களி பட்டு
வில்லோர் குறும்பில் ததும்பும் – அகம் 261/13,14
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு இனம் – அகம் 267/9
நுண் ஞாண் அம் வலை சேவல் பட்டு என – அகம் 290/4
ஒன்று பட்டு வழிமொழிய – புறம் 17/4
அறு மருப்பு எழில் கலை புலி_பால் பட்டு என – புறம் 23/18
உட்பகை ஒரு திறம் பட்டு என புள் பகைக்கு – புறம் 68/11
பகை கூழ் அள்ளல் பட்டு
மிக பல் தீ நோய் தலைத்தலை தருமே – புறம் 185/5,6
கண் இல் ஊமன் கடல் பட்டு ஆங்கு – புறம் 238/16
உலகம் எல்லாம் ஒரு_பால் பட்டு என – புறம் 393/8
அரத்த பூம் பட்டு அரை மிசை உடீஇ – சிலப்.மது 14/86
தீவினை முதிர் வலை சென்று பட்டு இருந்த – சிலப்.மது 16/156
கோடி ஏந்தினர் பட்டு ஏந்தினர் – சிலப்.மது 20/18
பொங்கு ஒளி அரத்த பூ பட்டு உடையினன் – சிலப்.மது 22/46
அங்காடி பட்டு அரும்_கலன் பகரும் – சிலப்.மது 23/150

மேல்


பட்டு_உழி (1)

பட்டு_உழி அறியாது பாகனை தேரொடும் – கலி 69/12

மேல்


பட்டே (3)

அலர் ஆகின்றது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 96/18
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 296/14
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 368/19

மேல்


பட்டேம் (1)

பிடித்தனன் போய் ஓர் பெரும் பதியுள் பட்டேம்
பட்ட பதியில் படாதது ஒரு வார்த்தை – சிலப்.புகார் 9/46,47

மேல்


பட்டேன் (1)

பட்டேன் படாத துயரம் படு-காலை – சிலப்.மது 19/5

மேல்


பட்டோர் (2)

கழல் கண் கூளி கடு நவை பட்டோர்
சுழல வந்து தொழ துயர் நீங்கும் – சிலப்.புகார் 5/125,126
எதிர் வழி பட்டோர் எனக்கு ஆங்கு உரைப்ப – சிலப்.மது 11/189

மேல்


பட்டோன் (2)

குன்றத்து அன்ன களிற்றொடு பட்டோன்
வம்பலன் போல தோன்றும் உது காண் – புறம் 307/2,3
பட்டோன் தவ்வை படு துயர் கண்டு – சிலப்.மது 15/80

மேல்


பட (138)

இருள் பட பொதுளிய பராரை மராஅத்து – திரு 10
கள் கமழ் நெய்தல் ஊதி எல் பட
கண் போல் மலர்ந்த காமரு சுனை மலர் – திரு 74,75
பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை – திரு 150
தீ எழுந்து அன்ன திறலினர் தீ பட
உரும் இடித்து அன்ன குரலினர் விழுமிய – திரு 171,172
வாரண கொடியொடு வயின் பட நிறீஇ – திரு 219
வலம் பட நடக்கும் வலி புணர் எருத்தின் – சிறு 189
அரும் சுரம் இறந்த அம்பர் பருந்து பட
ஒன்னா தெவ்வர் நடுங்க ஓச்சி – பெரும் 117,118
பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட
எல்லையும் இரவும் இரு முறை கழிப்பி – பெரும் 278,279
நீத்து உடை நெடும் கயம் தீ பட மலர்ந்த – பெரும் 289
அரசு பட அமர் உழக்கி – மது 128
வெடி பட கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த – மது 233
நெய் பட கரிந்த திண் போர் கதவின் – மது 354
புலவு பட கொன்று மிடை தோல் ஓட்டி – மது 370
வண்டு பட பழுநிய தேன் ஆர் தோற்றத்து – மது 475
வேறு பட கவினிய தேம் மா கனியும் – மது 528
புகழ் பட பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும் – மது 533
புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை – நெடு 159
எல் பட வருதியர் என நீ விடுத்தலின் – குறி 39
தொடுதோல் அடியர் துடி பட குழீஇ – பட் 265
கவடு பட கவைஇய சென்று வாங்கு உந்தி – மலை 34
நுகம் பட கடந்து நூழிலாட்டி – மலை 87
திரை பட குழிந்த கல் அகழ் கிடங்கின் – மலை 91
மாறா மைந்தின் ஊறு பட தாக்கி – மலை 332
தேம் பட மலர்ந்த மராஅ மெல் இணரும் – மலை 428
வண்டு பட கமழும் தேம் பாய் கண்ணி – மலை 466
பருந்து பட கடக்கு ஒள் வாள் மறவர் – மலை 489
தாய் பயிர் பிள்ளை வாய் பட சொரியும் – நற் 91/7
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி – நற் 118/9
அரும் சுரம் எளிய-மன் நினக்கே பருந்து பட
பாண்டிலொடு பொருத பல் பிணர் தட கை – நற் 141/7,8
வாழை அம் சிலம்பின் வம்பு பட குவைஇ – நற் 176/7
இன மணி ஒலிப்ப பொழுது பட பூட்டி – நற் 187/4
யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தேம் பட
ஊது வண்டு இமிரும் கோதை மார்பின் – நற் 187/7,8
ஒண் பொறி சுணங்கின் ஐது பட தாஅம் – நற் 191/4
குளிர் வாய் வியன் புனத்து எல் பட வருகோ – நற் 204/2
இசை பட வாழ்பவர் செல்வம் போல – நற் 217/1
ஆயா காதலொடு அதர் பட தெளித்தோர் – நற் 218/5
துஞ்சு பிடி மருங்கின் மஞ்சு பட காணாது – நற் 222/8
மணி மருள் ஐம்பால் வண்டு பட தைஇ – நற் 245/3
கொக்கு உகிர் நிமிரல் மாந்தி எல் பட
அகல் அங்காடி அசை நிழல் குவித்த – நற் 258/6,7
சாரல் ஆரம் வண்டு பட நீவி – நற் 259/6
பெயர் பட இயங்கிய இளையரும் ஒலிப்பர் – நற் 307/2
இறை பட வாங்கிய முழவு முதல் புன்னை – நற் 307/6
ஒளிறு வேல் அழுவத்து களிறு பட பொருத – நற் 349/7
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு பட முடித்த – நற் 366/6
செம் களம் பட கொன்று அவுணர் தேய்த்த – குறு 1/1
பறை பட பணிலம் ஆர்ப்ப இறைகொள்பு – குறு 15/1
வண்டு பட ததைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு – குறு 21/1
நுகம் பட கடக்கும் பல் வேல் எழினி – குறு 80/5
நெடு வரை மருங்கின் பாம்பு பட இடிக்கும் – குறு 158/1
முகம் பட மடுத்த முளி வெதிர் நோன் காழ் – குறு 304/2
விரி இணர் வேங்கையொடு வேறு பட மிலைச்சி – ஐங் 367/2
அரசு பட கடக்கும் அரும் சமத்தானே – ஐங் 426/4
நீர் பட எழிலி வீசும் – ஐங் 433/2
அரசு பகை தணிய முரசு பட சினைஇ – ஐங் 455/1
கார் செய் கானம் கவின் பட கடைஇ – ஐங் 465/2
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ – ஐங் 474/3
தேம் பாய் மருதம் முதல் பட கொன்று – பதி 30/16
வண்டன் அனையை-மன் நீயே வண்டு பட
ஒலிந்த கூந்தல் அறம் சால் கற்பின் – பதி 31/23,24
அரைசு பட கடக்கும் ஆற்றல் – பதி 34/11
முரசு உடை பெரும் சமத்து அரசு பட கடந்து – பதி 41/19
மன்பதை மருள அரசு பட கடந்து – பதி 42/16
வளன் அற நிகழ்ந்து வாழுநர் பலர் பட
கரும் சினை விறல் வேம்பு அறுத்த – பதி 49/15,16
உயர்_நிலை_உலகம் எய்தினர் பலர் பட
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை – பதி 52/9,10
மைந்து உடை ஆர் எயில் புடை பட வளைஇ – பதி 62/4
அன்னவர் பட அல்லா அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ – பரி 3/56
பிருங்கலாதன் பல_பல பிணி பட
வலந்து_உழி மலர்ந்த நோய் கூர் கூம்பிய நடுக்கத்து – பரி 4/12,13
தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை – பரி 4/21
பாய் இரும் பனி கடல் பார் துகள் பட புக்கு – பரி 5/1
தொகு புனல் பரந்த என துடி பட ஒருசார் – பரி 7/28
அரசு பட கடந்த ஆனா சீற்றத்தவன் – பரி 22/3
தாது தேர் வண்டின் கிளை பட தைஇய – கலி 80/25
அரைசு பட கடந்து அட்டு ஆற்றின் தந்த – கலி 105/1
பாடு ஏற்றவரை பட குத்தி செம் காரி – கலி 105/39
பனி பட செல்வாய் நும் ஊர்க்கு – கலி 108/44
நல் அவையுள் பட கெட்டு ஆங்கு – கலி 144/72
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி ஒண் கழல் – அகம் 1/1
சாரல் பல் பூ வண்டு பட சூடி – அகம் 22/13
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே தேம் பட
தெண் நீர்க்கு ஏற்ற திரள் கால் குவளை – அகம் 27/12,13
பெருந்தகை சிதைத்தும் அமையா பருந்து பட
வேத்து அமர் கடந்த வென்றி நல் வேல் – அகம் 27/14,15
பருந்து பட பண்ணி பழையன் பட்டு என – அகம் 44/11
களிறு பட எருக்கிய கல்லென் ஞாட்பின் – அகம் 57/16
வெண் கோட்டு யானை விளி பட துழவும் – அகம் 68/19
ஒளிறு வேல் அழுவம் களிறு பட கடக்கும் – அகம் 81/12
காம்பு அமல் இறும்பில் பாம்பு பட துவன்றி – அகம் 88/13
வண்டு பட தொடுத்த நீர் வார் கண்ணியன் – அகம் 94/6
விடு பொறி ஞெகிழியின் கொடி பட மின்னி – அகம் 108/7
குறும் சுனை குவளை வண்டு பட சூடி – அகம் 128/9
தண் கமழ் சிலம்பின் மரம் பட தொலைச்சி – அகம் 148/4
வண்டு பட நீடிய குண்டு சுனை நீலத்து – அகம் 149/17
உப்பின் குப்பை ஏறி எல் பட
வரு திமில் எண்ணும் துறைவனொடு ஊரே – அகம் 190/2,3
கிளி கடி மகளிரின் விளி பட பயிரும் – அகம் 194/15
சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு பட சூடி – அகம் 213/5
நனம் தலை கானத்து வலம் பட தொலைச்சி – அகம் 238/8
இன் துயில் அமர்ந்தனை ஆயின் வண்டு பட
விரிந்த செருந்தி வெண் மணல் முடுக்கர் – அகம் 240/12,13
நிழல் பட கவின்ற நீள் அரை இலவத்து – அகம் 245/14
அரிய கானம் என்னார் பகை பட
முனை பாழ்பட்ட ஆங்கண் ஆள் பார்த்து – அகம் 247/7,8
நெடி இடை பின் பட கடவு-மதி என்று யான் – அகம் 254/17
தேம் பட பொதுளின பொழிலே கானமும் – அகம் 259/7
கோல் நிமிர் கொடியின் வசி பட மின்னி – அகம் 278/4
மல்கு கடல் தோன்றி ஆங்கு மல்கு பட
மணி மருள் மாலை மலர்ந்த வேங்கை – அகம் 298/3,4
கிளி பட விளைந்தமை அறிந்தும் செல்க என – அகம் 302/11
இரை தேர் கொட்பின ஆகி பொழுது பட
படர் கொள் மாலை படர்தந்து ஆங்கு – அகம் 303/13,14
கூந்தல் மெல் அணை துஞ்சி பொழுது பட
காவலர் கரந்து கடி புனம் துழைஇய – அகம் 308/13,14
கொடி பட மின்னி பாயின்றால் மழையே – அகம் 312/14
தூங்கு சேற்று அள்ளல் துஞ்சி பொழுது பட
பைம் நிண வராஅல் குறைய பெயர்தந்து – அகம் 316/4,5
பை பட இடிக்கும் கடும் குரல் ஏற்றொடு – அகம் 323/11
ஒன்னார் தேஎம் பாழ் பட நூறும் – அகம் 338/12
அரும் குறும்பு எறிந்த ஆற்றலொடு பருந்து பட
பல் செரு கடந்த செல் உறழ் தட கை – அகம் 342/8,9
தட மருப்பு யானை வலம் பட தொலைச்சி – அகம் 357/4
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி நெய்தல் – அகம் 370/10
சிறு புல் உணவு நெறி பட மறுகி – அகம் 377/2
இசை பட பெய்தல் ஆற்றுவோரே – அகம் 377/15
பிடி இடு பூசலின் அடி பட குழிந்த – அகம் 379/25
பல் இதழ் எதிர் மலர் கிள்ளி வேறு பட
நல் இள வன முலை அல்லியொடு அப்பியும் – அகம் 389/4,5
ஊழ்_உறு மலரின் பாழ் பட முற்றிய – அகம் 398/4
கொய்ம் மயிர் எருத்தம் பிணர் பட பெருகி – அகம் 400/6
வசை பட வாழ்ந்தோர் பலர்-கொல் புரை இல் – புறம் 15/16
எல்லு பட இட்ட சுடு தீ விளக்கம் – புறம் 16/7
சோறு பட நடத்தி நீ துஞ்சாய் மாறே – புறம் 22/38
வண்டு பட மலர்ந்த தண் நறும் கானல் – புறம் 24/10
அரைசு பட அமர் உழக்கி – புறம் 26/6
களம் பட கடந்த கழல் தொடி தட கை – புறம் 91/2
உடை பெரும் செல்வர் ஆயினும் இடை பட
குறுகுறு நடந்து சிறு கை நீட்டி – புறம் 188/2,3
கடுங்கண் கேழல் இடம் பட வீழ்ந்து என – புறம் 190/6
அரைசு பட கடக்கும் உரை சால் தோன்றல் நின் – புறம் 211/6
அரிதே தோன்றல் அதன் பட ஒழுகல் என்று – புறம் 216/4
வரு படை போழ்ந்து வாய் பட விலங்கி – புறம் 295/4
பூவும் பொன்னும் புனல் பட சொரிந்து – புறம் 367/5
இலங்கு வாள் அவிர் ஒளி வலம் பட மின்னி – புறம் 372/3
திருந்தா மூரி பரந்து பட கெண்டி – புறம் 391/5
அசையா மரபின் அது பட வைத்து – சிலப்.புகார் 3/42
வெடி பட வருபவர் எயினர்கள் அரை இருள் – சிலப்.மது 12/149
வம்பலர் பல்கி வழியும் வளம் பட
அம்பு உடை வல் வில் எயின் கடன் உண்குவாய் – சிலப்.மது 12/152,153
பாகு கழிந்து யாங்கணும் பறை பட வரூஉம் – சிலப்.மது 15/46
இருள் பட பொதுளிய சுருள் இரும் குஞ்சி – சிலப்.வஞ்சி 26/108
மருள் பட பரப்பிய ஒலியல் மாலையர் – சிலப்.வஞ்சி 26/109
நெடும் காழ் கண்டம் நிரல் பட நிரைத்த – சிலப்.வஞ்சி 27/151
கொடும் பட நெடு மதில் கொடி தேர் விதியுள் – சிலப்.வஞ்சி 27/152

மேல்


படத்துள் (1)

சித்திர படத்துள் புக்கு செழும் கோட்டின் மலர் புனைந்து – சிலப்.புகார் 7/1

மேல்


படப்பு (1)

படப்பு ஒடுங்கும்மே பின்பு – புறம் 334/4

மேல்


படப்பை (65)

கிளை மலர் படப்பை கிடங்கில் கோமான் – சிறு 160
வாழ் முள் வேலி சூழ் மிளை படப்பை
கொடு நுகம் தழீஇய புதவின் செம் நிலை – பெரும் 126,127
நாவாய் சூழ்ந்த நளி நீர் படப்பை
மாடம் ஓங்கிய மணல் மலி மறுகின் – பெரும் 321,322
மஞ்சள் முன்றில் மணம் நாறு படப்பை
தண்டலை உழவர் தனி மனை சேப்பின் – பெரும் 354,355
அடையா வாயில் மிளை சூழ் படப்பை
நீல் நிற உருவின் நெடியோன் கொப்பூழ் – பெரும் 401,402
கழி சூழ் படப்பை கலி யாணர் – பட் 32
கழி சூழ் படப்பை காண்ட_வாயில் – நற் 38/7
வெண் மணல் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – நற் 38/10
குட காய் ஆசினி படப்பை நீடிய – நற் 44/9
உடை கடல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 67/12
பூ கெழு படப்பை சாய்க்காட்டு அன்ன என் – நற் 73/9
கானல் அம் படப்பை ஆனா வண் மகிழ் – நற் 91/8
ஆர் தர வந்தனன் ஆயினும் படப்பை
இன் முசு பெரும் கலை நன் மேயல் ஆரும் – நற் 119/4,5
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை
கானல் ஆயமொடு காலை குற்ற – நற் 123/4,5
போயின்று-கொல்லோ தானே படப்பை
கொடு முள் ஈங்கை நெடு மா அம் தளிர் – நற் 205/8,9
கண்டல் வேலி கழி சூழ் படப்பை
முண்டகம் வேய்ந்த குறி இறை குரம்பை – நற் 207/1,2
கண்டல் வேலி கழி சூழ் படப்பை
தெண் கடல் நாட்டு செல்வென் யான் என – நற் 363/1,2
அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி – நற் 365/4
உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 375/9
நன்று-மன் வாழி தோழி நம் படப்பை
நீர் வார் பைம் புதல் கலித்த – குறு 98/3,4
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர – குறு 127/3
படப்பை வேங்கைக்கு மறந்தனர்-கொல்லோ – குறு 266/3
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை
தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு – ஐங் 203/1,2
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை
புலவு சேர் துறுகல் ஏறி அவர் நாட்டு – ஐங் 210/1,2
நெடு வரை படப்பை நும் ஊர் – ஐங் 251/3
கழனி வாயில் பழன படப்பை
அழல் மருள் பூவின் தாமரை வளை_மகள் – பதி 23/22,23
தண் கடல் படப்பை மென்பாலனவும் – பதி 30/8
தண் கடல் படப்பை நன் நாட்டு பொருந – பதி 55/6
தண் கடல் படப்பை நாடு கிழவோயே – பதி 88/42
காவிரி படப்பை நன் நாடு அன்ன – பதி 90/47
ஆம்பல் குழலால் பயிர்_பயிர் எம் படப்பை
காஞ்சி கீழ் செய்தேம் குறி – கலி 108/62,63
உலமரல் வருத்தம் உறுதும் எம் படப்பை
கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை – அகம் 18/13,14
பண்ணன் சிறுகுடி படப்பை நுண் இலை – அகம் 54/14
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை
தண் அயத்து அமன்ற கூதளம் குழைய – அகம் 68/1,2
கேட்டியோ வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை
ஊட்டி அன்ன ஒண் தளிர் செயலை – அகம் 68/4,5
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர – அகம் 96/8
கைதை அம் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 100/18
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை
அன்றில் அகவும் ஆங்கண் – அகம் 120/14,15
படப்பை நண்ணி பழனத்து அல்கும் – அகம் 146/4
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை
சூர் உடை சிலம்பில் சுடர் பூ வேய்ந்து – அகம் 158/7,8
படப்பை நின்ற முட தாள் புன்னை – அகம் 180/13
காய் நெல் படப்பை வாணன் சிறுகுடி – அகம் 204/12
காவிரி படப்பை பட்டினத்து அன்ன – அகம் 205/12
இரும் கழி படப்பை மருங்கூர் பட்டினத்து – அகம் 227/20
கரும்பு அமல் படப்பை பெரும் பெயர் கள்ளூர் – அகம் 256/15
துறு கல் நண்ணிய கறி இவர் படப்பை
குறி இறை குரம்பை நம் மனை_வயின் புகுதரும் – அகம் 272/10,11
முல்லை படப்பை புல்வாய் கெண்டும் – அகம் 284/10
கழை அளந்து அறியா காவிரி படப்பை
புனல் மலி புதவின் போஒர் கிழவோன் – அகம் 326/10,11
மலி புனல் பொருத மருது ஓங்கு படப்பை
ஒலி கதிர் கழனி கழாஅர் முன்துறை – அகம் 376/3,4
காவிரி படப்பை உறந்தை அன்ன – அகம் 385/4
பாசவல் படப்பை ஆர் எயில் பல தந்து – புறம் 6/14
பெரும் புனல் படப்பை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 98/20
பெண்ணை அம் படப்பை நாடு கிழவோயே – புறம் 126/23
செம் வரை படப்பை நாஞ்சில் பொருந – புறம் 137/12
வளை கை விறலியர் படப்பை கொய்த – புறம் 140/3
தண் புனல் படப்பை எம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 166/29
இடு முள் படப்பை மறி மேய்ந்து ஒழிந்த – புறம் 197/10
கடிய கதழும் நெடு வரை படப்பை
வென்றி நிலைஇய விழு புகழ் ஒன்றி – புறம் 202/4,5
படப்பை கொண்ட குறும் தாள் உடும்பின் – புறம் 326/9
வரை அணி படப்பை நன் நாட்டு பொருந – புறம் 375/10
காவிரி அணையும் தாழ் நீர் படப்பை
நெல் விளை கழனி அம்பர் கிழவோன் – புறம் 385/8,9
பழம் சோறு அயிலும் முழங்கு நீர் படப்பை
காவிரி கிழவன் மாயா நல் இசை – புறம் 399/11,12
பூ விரி படப்பை புகார் மருங்கு எய்தி – சிலப்.புகார் 6/32
இளை சூழ் படப்பை இழுக்கிய ஏனத்து – சிலப்.மது 12/24
காவிரி படப்பை பட்டினம்-தன்னுள் – சிலப்.மது 15/151

மேல்


படப்பையொடு (1)

குடுமி கட்டிய படப்பையொடு மிளிர – அகம் 41/5

மேல்


படம் (3)

அடி புதை அரணம் எய்தி படம் புக்கு – பெரும் 69
படம் புகு மிலேச்சர் உழையர் ஆக – முல் 66
படம் செய் பந்தர் கல் மிசையதுவே – புறம் 260/28

மேல்


படமும் (3)

ஏன படமும் கிடுகின் படமும் – சிலப்.மது 14/172
ஏன படமும் கிடுகின் படமும்
கான படமும் காழ் ஊன்று கடிகையும் – சிலப்.மது 14/172,173
கான படமும் காழ் ஊன்று கடிகையும் – சிலப்.மது 14/173

மேல்


படர் (103)

வெயில் கதிர் மழுங்கிய படர் கூர் ஞாயிற்று – மது 431
இன்னா அரும் படர் தீர விறல் தந்து – நெடு 167
உள் கரந்து உறையும் உய்யா அரும் படர்
செப்பல் வன்மையின் செறித்து யான் கடவலின் – குறி 11,12
மனை மாண் சுடரொடு படர் பொழுது எனவே – நற் 3/9
அல்கு படர் உழந்த அரி மதர் மழை கண் – நற் 8/1
பருவரல் நெஞ்சமொடு பல் படர் அகல – நற் 18/1
மார்பு தர வந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 34/6
காமம் படர் அட வருந்திய – நற் 64/12
படர் வந்து நலியும் சுடர் செல் மாலை – நற் 78/5
அம்_சில்_ஓதி அரும் படர் உறவே – நற் 105/10
கல் சேர்பு நண்ணி படர் அடைபு நடுங்க – நற் 117/6
பகல் வந்தீமோ பல் படர் அகல – நற் 156/6
ஆனா நோயோடு அழி படர் கலங்கி – நற் 185/1
துனி கூர் மனத்தள் முனி படர் உழக்கும் – நற் 262/5
நன் நுதல் சாய படர் மலி அரு நோய் – நற் 282/3
ஒழிதும் என்ப நாம் வருந்து படர் உழந்தே – நற் 296/9
அல்லல் அரும் படர் காண்கம் நாம் சிறிதே – நற் 307/10
நன் நுதல் பசந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 322/9
அரும் படர் அகல நீக்கி – நற் 361/8
முனி படர் களையினும் களைப – நற் 392/10
பழி படர் உள் நோய் வழிவழி சிறப்ப – குறு 173/4
நன் மா மேனி அழி படர் நிலையே – குறு 185/8
படர் சுமந்து எழுதரு பையுள் மாலை – குறு 195/2
இன்னா அரும் படர் செய்யும் ஆயின் – குறு 206/3
பாடு அமை சேக்கையில் படர் கூர்ந்திசினே – குறு 216/4
சுடர் செல் வானம் சேப்ப படர் கூர்ந்து – குறு 234/1
நோய் நீந்து அரும் படர் தீர நீ நயந்து – குறு 332/2
முனி படர் உழந்த பாடு இல் உண்கண் – குறு 357/1
சுவர் வாய் பற்றும் நின் படர் சேண் நீங்க – குறு 358/3
அரும் படர் எவ்வம் இன்று நாம் உழப்பினும் – குறு 360/3
படர் மலி அரு நோய் செய்தனன் எமக்கே – ஐங் 95/4
சுடர் நுதல் பசப்ப சாஅய் படர் மெலிந்து – ஐங் 107/2
நீர் படர் தூம்பின் பூ கெழு துறைவன் – ஐங் 109/2
பாழ்படு நெஞ்சம் படர் அட கலங்க – ஐங் 313/3
ஆய் நலம் பசப்ப அரும் படர் நலிய – ஐங் 318/1
இன்னா அரும் படர் எம்_வயின் செய்த – ஐங் 473/3
துனி மலி துயரமொடு அரும் படர் உழப்போள் – ஐங் 477/2
அரும் படர் அவலம் அவளும் தீர – ஐங் 485/1
அரும் படர் உழத்தல் யாவது என்றும் – ஐங் 486/2
ஆய்_தொடி அரும் படர் தீர – ஐங் 490/3
விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் – பரி 1/15
படர் சிறை பல் நிற பாப்பு பகையை – பரி 13/39
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 21/54
பனிய கண்படல் ஒல்லா படர் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/13
படர் கூற நின்றதும் உண்டோ தொடர் கூர – கலி 22/21
அரும் படர் அவல நோய் ஆற்றுவள் என்னாது – கலி 28/10
பானாள் யாம் படர் கூர பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 30/9
பாயல் பெறேஎன் படர் கூர்ந்து அவன்_வயின் – கலி 37/6
பல் நாளும் படர் அட பசலையால் உணப்பட்டாள் – கலி 48/16
பனி இவள் படர் என பரவாமை ஒல்லும்-மன் – கலி 53/13
அரும் படர் கண்டாரை செய்து ஆங்கு இயலும் – கலி 64/5
பாய்ந்து ஊதி படர் தீர்ந்து பண்டு தாம் மரீஇய – கலி 66/7
ஆ போல் படர் தக நாம் – கலி 81/37
தொடர் தொடராக வலந்து படர் செய்யும் – கலி 97/18
அழி படர் வருத்த நின் அளி வேண்டி கலங்கியாள் – கலி 100/17
படர் அணி அந்தி பசும்_கண்_கடவுள் – கலி 101/24
அரும் படர் அவல நோய் செய்தான்_கண் பெறல் நசைஇ – கலி 123/17
அரும் படர் நெஞ்சம் அழிவொடு கூம்பும் – கலி 130/13
அழி படர் அலைப்ப அகறலோ கொடிதே – கலி 132/24
ஆனா படர் மிக்க நெஞ்சு – கலி 145/44
கள் படர் ஓதி நின் படர்ந்து உள்ளி – அகம் 39/14
அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர்
காமர் நெஞ்சம் கையறுபு இனைய – அகம் 40/7,8
யாதோ மற்று அம் மா திறம் படர் என – அகம் 48/13
ஆனா அரும் படர் செய்த – அகம் 72/21
இருவேம் நம் படர் தீர வருவது – அகம் 73/10
உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து – அகம் 102/14
நடை மெலிந்து ஒழிந்த சேண் படர் கன்றின் – அகம் 131/8
நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து – அகம் 152/1
மை_ஈர்_ஓதி அரும் படர் உழத்தல் – அகம் 173/5
விழவு படர் மள்ளரின் முழவு எடுத்து உயரி – அகம் 189/5
படர் மலி எவ்வமொடு மாதிரம் துழைஇ – அகம் 189/11
ஆர் அஞர் அரு படர் நீந்துவோரே – அகம் 202/15
கழி படர் உழந்த பனி வார் உண்கண் – அகம் 234/16
அரும் படர் எவ்வமொடு பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 250/10
நாம் படர் கூரும் அரும் துயர் கேட்பின் – அகம் 251/4
கழியாமையே அழி படர் அகல – அகம் 255/8
ஆனா அரு படர் தலைத்தந்தோயே – அகம் 258/15
முனி படர் அகல மூழ்குவம்-கொல்லோ – அகம் 278/12
கடறு உழந்து இவணம் ஆக படர் உழந்து – அகம் 279/9
அழி படர் உழக்கும் அவல நெஞ்சத்து – அகம் 285/2
ஆனா நோயொடு அழி படர் கலங்கி – அகம் 297/2
கால் நிலை செல்லாது கழி படர் கலங்கி – அகம் 299/16
படர் மிக பிரிந்தோர் உள்ளுபு நினைதல் – அகம் 301/2
படர் கொள் மாலை படர்தந்து ஆங்கு – அகம் 303/14
இரவும் எல்லையும் படர் அட வருந்தி – அகம் 313/6
இலங்கு வளை நெகிழ பரந்து படர் அலைப்ப யாம் – அகம் 328/9
பயப்பு உறு படர் அட வருந்திய – அகம் 344/12
குட கடல் சேரும் படர் கூர் மாலையும் – அகம் 378/15
மேய் பிணை பயிரும் மெலிந்து அழி படர் குரல் – அகம் 395/11
படர் மலி வருத்தமொடு பல புலந்து அசைஇ – அகம் 398/2
இன்னாது உறைவி அரும் படர் களைமே – புறம் 145/10
உயங்கு படர் வருத்தமும் உலைவும் நோக்கி – புறம் 150/4
பசந்த மேனியொடு படர் அட வருந்தி – புறம் 159/6
எல் இடை படர் தந்தோனே கல்லென – புறம் 301/14
அரும் படர் எவ்வம் உழந்ததன் தலையே – புறம் 378/24
சென்ற ஞான்றை சென்று படர் இரவின் – புறம் 390/10
பல உற்று ஒரு நோய் துணியாத படர் நோய் மடவாள் தனி உழப்ப – சிலப்.புகார் 7/187
பசந்த மேனியள் படர் உறு மாலையின் – சிலப்.புகார் 8/68
பழிப்பு_அரும் சிறப்பின் வழி படர் புரிந்தோர் – சிலப்.புகார் 10/101
பன்னிரு மதியம் படர் நோய் உழந்த பின் – சிலப்.புகார் 10/243
பசந்த மேனியள் படர் நோய் உற்று – சிலப்.மது 13/68
பருவம் எண்ணும் படர் தீர் காலை – சிலப்.மது 14/119
பகல் செல முதிர்ந்த படர் கூர் மாலை – சிலப்.வஞ்சி 27/144

மேல்


படர்-மின் (1)

பல நாள் நில்லாது நில நாடு படர்-மின்
விளை புனம் நிழத்தலின் கேழல் அஞ்சி – மலை 192,193

மேல்


படர்க (1)

சிறு நனி ஒரு வழி படர்க என்றோனே எந்தை – புறம் 381/21

மேல்


படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ (1)

பண்டு அறியாதீர் போல் படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ
பண்டு அறியாதீர் போல் படர்ந்தீர் பழம் கேண்மை – கலி 39/39,40

மேல்


படர்குதும் (1)

நீ போ யாங்களும் நீள் நெறி படர்குதும்
என்று அ மறையோற்கு இசை மொழி உணர்த்தி – சிலப்.மது 11/161,162

மேல்


படர்குவம் (2)

பயில் பூ தண்டலை படர்குவம் எனினே – சிலப்.புகார் 10/67
வயல் உழை படர்குவம் எனினே ஆங்கு – சிலப்.புகார் 10/77

மேல்


படர்குவர் (2)

கல் நெறி படர்குவர் ஆயின் நன் நுதல் – அகம் 75/9
வள்ளியோர் படர்குவர் புலவர் அதனால் – புறம் 154/5

மேல்


படர்குவள் (1)

பந்து வழி படர்குவள் ஆயினும் நொந்து நனி – அகம் 153/3

மேல்


படர்குவிர் (2)

பல் வேல் திரையன் படர்குவிர் ஆயின் – பெரும் 37
பல் ஆன் நிரையொடு படர்குவிர் நீர் என – சிலப்.வஞ்சி 27/239

மேல்


படர்குவை (1)

கிள்ளிவளவன் படர்குவை ஆயின் – புறம் 69/16

மேல்


படர்கேன் (1)

நற்றாய்-தனக்கு நல் திறம் படர்கேன்
மணிமேகலையை வான் துயர் உறுக்கும் – சிலப்.வஞ்சி 27/104,105

மேல்


படர்தந்தது (1)

கள்ளர் படர்தந்தது போல தாம் எம்மை – கலி 81/23

மேல்


படர்தந்து (1)

படர் கொள் மாலை படர்தந்து ஆங்கு – அகம் 303/14

மேல்


படர்தந்தோளே (1)

இ சுரம் படர்தந்தோளே ஆயிடை – அகம் 7/13

மேல்


படர்தர (3)

அன்னை அலறி படர்தர தன்னை யான் – கலி 51/12
தணிந்த பருவம் செல்லான் படர்தர
துணிந்தோன் மன்ற துனை வெம் காளை – அகம் 397/8,9
விச்சை கோலத்து வேண்டு-வயின் படர்தர
கச்சை யானை காவலர் நடுங்க – சிலப்.வஞ்சி 26/230,231

மேல்


படர்தரும் (3)

பைம் குரல் ஏனல் படர்தரும் கிளி என – ஐங் 289/2
பந்து ஆடு மகளிரின் படர்தரும்
குன்று கெழு நாடனொடு சென்ற என் நெஞ்சே – ஐங் 295/5,6
நிரை திமில் மருங்கில் படர்தரும் துறைவன் – அகம் 210/6

மேல்


படர்தரூஉம் (1)

மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம்
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர – கலி 74/4,5

மேல்


படர்தலின் (1)

எருத்தத்து இரீஇ இடம்-தொறும் படர்தலின்
கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா மேல் சினை – அகம் 171/11,12

மேல்


படர்தலும் (1)

பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார் – புறம் 69/14

மேல்


படர்தி (2)

சேயள் அரியோள் படர்தி
நோயை நெஞ்சே நோய் பாலோயே – குறு 128/4,5
அன்னோன் படர்தி ஆயின் நீயும் – புறம் 48/6

மேல்


படர்தும் (1)

கிள்ளிவளவன் உள்ளி அவன் படர்தும்
செல்லேன் செல்லேன் பிறர் முகம் நோக்கேன் – புறம் 399/13,14

மேல்


படர்ந்த (8)

நன்னன் சேய் நன்னன் படர்ந்த கொள்கையொடு – மலை 64
வேறு புலம் படர்ந்த ஏறு உடை இனத்த – மலை 408
இன் துணை படர்ந்த கொள்கையொடு ஒராங்கு – அகம் 15/17
படர்ந்த உள்ளம் பழுது அன்று ஆக – அகம் 68/13
வேறு புலம் படர்ந்த வினை தரல் உள்ளத்து – அகம் 393/2
தன்னும் உள்ளேன் பிறிது புலம் படர்ந்த என் – புறம் 150/3
வியன் புலம் படர்ந்த பல் ஆ நெடு ஏறு – புறம் 339/1
படர்ந்த நிலம் போர்த்த பாடலே பாடல் – சிலப்.வஞ்சி 29/190

மேல்


படர்ந்தது (1)

நெஞ்சம் படர்ந்தது எஞ்சாது உரை என – அகம் 86/25

மேல்


படர்ந்தமை (1)

யாம் தன் படர்ந்தமை அறியான் தானும் – குறு 74/3

மேல்


படர்ந்தனை (1)

படர்ந்தனை செல்லும் முதுவாய் இரவல – பதி 66/3

மேல்


படர்ந்திகும் (2)

ஓம்பா வள்ளல் படர்ந்திகும் எனினே – மலை 400
கொடியோள் கணவன் படர்ந்திகும் எனினே – மலை 424

மேல்


படர்ந்திசினே (1)

நின் படர்ந்திசினே நல் போர் குமண – புறம் 164/8

மேல்


படர்ந்தீர் (1)

பண்டு அறியாதீர் போல் படர்ந்தீர் பழம் கேண்மை – கலி 39/40

மேல்


படர்ந்து (26)

வெவ்_வெம்_செல்வன் விசும்பு படர்ந்து ஆங்கு – பொரு 136
கல் வீழ் அருவி கடல் படர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 427
கங்கை அம் பேரியாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மது 696
மீமிசை நல் யாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மலை 52
நனி பெரிது இனியன் ஆயினும் துனி படர்ந்து
ஊடல் உறுவேன் தோழி நீடு – நற் 217/6,7
பிறங்கு மலை அரும் சுரம் இறந்தவர் படர்ந்து
பயில் இருள் நடுநாள் துயில் அரிது ஆகி – குறு 329/4,5
காமம் கடையின் காதலர் படர்ந்து
நாம் அவர் புலம்பின் நம்மோடு ஆகி – குறு 340/1,2
மன்றம் படர்ந்து மறுகு சிறை புக்கு – பதி 43/26
நிறம் படு குருதி நிலம் படர்ந்து ஓடி – பதி 49/11
நிலம் தப இடூஉம் ஏணி புலம் படர்ந்து
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 54/12,13
பதி பாழ் ஆக வேறு புலம் படர்ந்து
விருந்தின் வாழ்க்கையொடு பெரும் திரு அற்று என – பதி 71/18,19
விடும் கடன் வேளாளர்க்கு இன்று படர்ந்து யாம் – பரி 20/63
பொய் அற்ற கேள்வியால் புரையோரை படர்ந்து நீ – கலி 15/14
பின்னிய தொடர் நீவி பிறர் நாட்டு படர்ந்து நீ – கலி 15/18
ஆறு கடி கொள்ளும் வேறு புலம் படர்ந்து
பொருள்_வயின் பிரிதல் வேண்டும் என்னும் – கலி 21/3,4
பதி படர்ந்து இறைகொள்ளும் குடி போல பிறிதும் ஒரு – கலி 78/6
கணை வலம் தெரிந்து துணை படர்ந்து உள்ளி – அகம் 38/4
ஒழித்தது பழித்த நெஞ்சமொடு வழி படர்ந்து
உள்ளியும் அறிதிரோ எம் என யாழ நின் – அகம் 39/1,2
கள் படர் ஓதி நின் படர்ந்து உள்ளி – அகம் 39/14
கனை பொறி பிறப்ப நூறி வினை படர்ந்து
கல்லுறுத்து இயற்றிய வல் உவர் படுவில் – அகம் 79/2,3
சுரம் பல கடந்த நம்_வயின் படர்ந்து நனி – அகம் 169/8
இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த செல்லல் புலம் படர்ந்து
இரவின் மேயல் மரூஉம் யானை – அகம் 292/7,8
திருந்து கழல் சேவடி நசைஇ படர்ந்து ஆங்கு – அகம் 309/11
வள்ளியோர் படர்ந்து புள்ளின் போகி – புறம் 47/1
மீ படர்ந்து இறந்து வன் கோல் மண்ணி – புறம் 399/22
படர்ந்து ஆரணம் முழங்க பஞ்சவர்க்கு தூது – சிலப்.மது 17/155

மேல்


படர்ந்தே (5)

வாள் நுதல் அரிவையொடு ஆய் நலம் படர்ந்தே – ஐங் 420/5
திருந்து எயிறு இலங்கு நின் தே மொழி படர்ந்தே – கலி 29/26
ஆய் தொடி அரிவை நின் மாண் நலம் படர்ந்தே – அகம் 4/17
நாறு இரும் கூந்தல் கிழவரை படர்ந்தே – புறம் 113/9
மனை தொலைந்திருந்த என் வாள்_நுதல் படர்ந்தே – புறம் 211/22

மேல்


படர்ந்தோர் (1)

தாள் வலம்படுப்ப சேண் புலம் படர்ந்தோர்
நாள் இழை நெடும் சுவர் நோக்கி நோய் உழந்து – அகம் 61/3,4

மேல்


படர்ந்தோர்க்கு (1)

கான் கெழு நாடன் படர்ந்தோர்க்கு
கண்ணும் படுமோ என்றிசின் யானே – நற் 61/9,10

மேல்


படர்ந்தோன் (1)

வாரா சேண் புலம் படர்ந்தோன் அளிக்க என – பதி 61/10

மேல்


படர்பு (1)

பிறர் பாடு புகழ் பாடி படர்பு அறியேனே – புறம் 383/17

மேல்


படர்வித்தவள் (1)

மன்றம் படர்வித்தவள் வாழி சான்றீர் – கலி 141/10

மேல்


படர்வோர் (1)

அந்தரம் ஆறா படர்வோர் தொழுது – சிலப்.புகார் 10/212

மேல்


படர (15)

நல் ஊழி அடி படர
பல் வெள்ளம் மீக்கூற – மது 21,22
நிழத்த யானை மேய் புலம் படர
கலித்த இயவர் இயம் தொட்டு அன்ன – மது 303,304
விசும்பு ஆடு பறவை வீழ் பதி படர
நிறை இரும் பௌவம் குறைபட முகந்து கொண்டு – குறி 46,47
இடும்பை கூர் மனத்தேம் மருண்டு புலம் படர
மாறு பொருது ஓட்டிய புகல்வின் வேறு புலத்து – குறி 134,135
இலங்கு கதிர் மழுங்கி எல் விசும்பு படர
புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம் – நற் 152/3,4
கறவை கன்று_வயின் படர புறவில் – குறு 108/2
சுனை பூ நீத்து சினை பூ படர
மை இல் மான் இனம் மருள பையென – அகம் 71/4,5
கொடு வில் எயினர் கோள் சுரம் படர
நெடு விளி பயிற்றும் நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 79/14,15
வண்டு வழி படர தண் மலர் வேய்ந்து – அகம் 198/8
பெயர் பயம் படர தோன்று குயில் எழுத்து – அகம் 297/8
இளையரும் முதியரும் வேறு புலம் படர
எடுப்ப எழாஅய் மார்பம் மண் புல்ல – புறம் 254/1,2
பயிர் வண்டின் கிளை போல பல் நரம்பின் மிசை படர
வார்தல் வடித்தல் உந்தல் உறழ்தல் – சிலப்.புகார் 7/11,12
புள்ளும் வழி படர புல்லார் நிரை கருதி போகும் போலும் – சிலப்.மது 12/125
புள்ளும் வழி படர புல்லார் நிரை கருதி போகும்-காலை – சிலப்.மது 12/126
வேனில் வேந்தன் வேற்று புலம் படர
ஓசனிக்கின்ற உறு வெயில் கடை நாள் – சிலப்.மது 14/124,125

மேல்


படரன்-மின் (1)

இறந்த கற்பினாட்கு எவ்வம் படரன்-மின்
சிறந்தானை வழிபடீஇ சென்றனள் – கலி 9/22,23

மேல்


படரா (3)

பகை புலம் படரா அளவை நின் – புறம் 181/9
பழியொடு படரா பஞ்சவ வாழி – சிலப்.மது 20/45
நல் திறம் படரா கொற்கை வேந்தே – சிலப்.மது 20/78

மேல்


படராது (2)

களிறு பிடி தழீஇ பிற புலம் படராது
பசி தின வருத்தம் பைது அறு குன்றத்து – ஐங் 305/1,2
வேட்ட சிறாஅர் சேண் புலம் படராது
படப்பை கொண்ட குறும் தாள் உடும்பின் – புறம் 326/8,9

மேல்


படரிய (1)

பல் வீ படரிய பசு நனை குரவம் – குறு 341/1

மேல்


படரின் (3)

பனி நீர் படுவின் பட்டினம் படரின்
ஓங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்து அன்ன – சிறு 153,154
கிழவன் சேண் புலம் படரின் இழை அணிந்து – புறம் 151/3
தொள்ளை மன்றத்து ஆங்கண் படரின்
உண்க என உணரா உயவிற்று ஆயினும் – புறம் 333/5,6

மேல்


படரினும் (2)

இலங்கு கதிர் வெள்ளி தென் புலம் படரினும்
அம் தண் காவிரி வந்து கவர்பு ஊட்ட – புறம் 35/7,8
விரி கதிர் வெள்ளி தென் புலம் படரினும்
கால் பொரு நிவப்பின் கடும் குரல் ஏற்றொடும் – சிலப்.புகார் 10/103,104

மேல்


படரீர் (2)

அ வழி படரீர் ஆயின் இடத்து – சிலப்.மது 11/87
அ நெறி படரீர் ஆயின் இடையது – சிலப்.மது 11/141

மேல்


படருநர் (1)

சிறந்தோர்_உலகம் படருநர் போல – பரி 19/11

மேல்


படரும் (12)

சேவடி படரும் செம்மல் உள்ளமொடு – திரு 62
பழு மரம் படரும் பையுள் மாலை – குறு 172/2
படரும் பைபய பெயரும் சுடரும் – குறு 215/1
தென் புலம் படரும் தண் பனி நாளே – குறு 317/7
போகில் புகா உண்ணாது பிறிது புலம் படரும்
வெம்பு அலை அரும் சுரம் நலியாது – ஐங் 325/2,3
பனி சுரம் படரும் பாண்_மகன் உவப்ப – பதி 59/3
படரும் பனை ஈன்ற மாவும் சுடர் இழை – கலி 138/12
மங்குல் மா மழை தென் புலம் படரும்
பனி இரும் கங்குலும் தமியள் நீந்தி – அகம் 24/8,9
பரியல் நாயொடு பன் மலை படரும்
வேட்டுவன் பெறலொடு அமைந்தனை யாழ நின் – அகம் 28/7,8
மனை_மனை படரும் நனை நகு மாலை – அகம் 54/12
அதர் படு பூழிய சேண் புலம் படரும்
ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – அகம் 390/2,3
மணி அன்ன நீர் கடல் படரும்
செம் வரை படப்பை நாஞ்சில் பொருந – புறம் 137/11,12

மேல்


படரே (5)

நெஞ்சு நடுக்கு_உறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே – நற் 273/10
பல ஆகுக நின் நெஞ்சில் படரே
ஓவாது ஈயும் மாரி வண் கை – குறு 91/4,5
கார் அன்று இகுளை தீர்க நின் படரே
கழிந்த மாரிக்கு ஒழிந்த பழ நீர் – குறு 251/4,5
அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே – ஐங் 330/5
நின் குறி வாய்த்தனம் தீர்க இனி படரே – ஐங் 494/4

மேல்


படரோடு (1)

ஐ அறிவு அகற்றும் கையறு படரோடு
அகல் இரு வானம் அம் மஞ்சு ஈன – அகம் 71/7,8

மேல்


படல் (4)

படல் இன் பாயல் நல்கியோளே – ஐங் 195/4
துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு – பரி 1/21
இள மணலுள் படல் ஓம்பு முளை நேர் – கலி 98/37
எந்தை ஆகுல அதன் படல் அறியேன் – புறம் 238/11

மேல்


படலத்து (1)

இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்_பொன் படலத்து
அவிர் இழை தைஇ மின் உமிழ்பு இலங்க – பதி 39/14,15

மேல்


படலே (2)

அயலோர் ஆகல் என்று எம்மொடு படலே – நற் 220/10
அன்னை முன்னர் யாம் என் இதன் படலே – அகம் 95/15

மேல்


படலை (10)

படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் – பெரும் 60
பல் பூ மிடைந்த படலை கண்ணி – பெரும் 174
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் – நெடு 31
வண் சினை கோங்கின் தண் கமழ் படலை
இரும் சிறை வண்டின் பெரும் கிளை மொய்ப்ப – ஐங் 370/1,2
பல் ஆன் கோவலர் படலை கூட்டும் – ஐங் 476/3
படலை பந்தர் புல் வேய் குரம்பை – அகம் 87/3
பல் ஆன் கோவலர் படலை சூட்ட – புறம் 265/4
படலை முன்றில் சிறுதினை உணங்கல் – புறம் 319/5
உடும்பு இழுது அறுத்த ஒடும் காழ் படலை
சீறில் முன்றில் கூறுசெய்திடும்-மார் – புறம் 325/7,8
பைம் தளிர் படலை பருஉ காழ் ஆரம் – சிலப்.புகார் 4/41

மேல்


படலையும் (1)

பைம் கொடி படலையும் பலவின் பழங்களும் – சிலப்.வஞ்சி 25/44

மேல்


படவே (2)

வில் உமிழ் கணையின் சென்று சேண் படவே – குறு 231/6
பிழையேம் ஆகிய நாம் இதன் படவே – குறு 263/8

மேல்


படா (2)

வெடி படா ஒடி தூண் தடியொடு – பரி 4/20
செம்மையின் இகந்த சொல் செவி_புலம் படா முன் – சிலப்.வஞ்சி 25/96

மேல்


படாகை (3)

படாகை நின்றன்று – பரி 9/78
பாவை விளக்கு பசும் பொன் படாகை
தூ மயிர் கவரி சுந்தர சுண்ணத்து – சிலப்.புகார் 5/154,155
பசும் கொடி படாகை பந்தர் நீழல் – சிலப்.மது 14/216

மேல்


படாத (2)

பல நாளும் படாத கண் பாயல் கொண்டு இயைபவால் – கலி 70/8
பட்டேன் படாத துயரம் படு-காலை – சிலப்.மது 19/5

மேல்


படாதது (1)

பட்ட பதியில் படாதது ஒரு வார்த்தை – சிலப்.புகார் 9/47

மேல்


படாதன (1)

பார்ப்பானொடு மனையாள் என் மேல் படாதன விட்டு – சிலப்.புகார் 9/7

மேல்


படாது (1)

கன்றும் உண்ணாது கலத்தினும் படாது
நல் ஆன் தீம் பால் நிலத்து உக்கு ஆங்கு – குறு 27/1,2

மேல்


படாமை (3)

இரு நிழல் படாமை மூ_ஏழ் உலகமும் – பரி 3/75
ஆக்கலும் அடக்கலும் மீத்திறம் படாமை
சித்திர கரணம் சிதைவு இன்று செலுத்தும் – சிலப்.புகார் 3/53,54
மீத்திறம் படாமை வக்காணம் வகுத்து – சிலப்.புகார் 3/148

மேல்


படாமையும் (1)

ஒரு வழி படாமையும் ஓடியது உணர்தலும் – சிறு 214

மேல்


படாஅ (11)

பெரும் களிறு வாங்க முரிந்து நிலம் படாஅ
நார் உடை ஒசியல் அற்றே – குறு 112/3,4
பட்ட மாரி படாஅ_கண்ணும் – குறு 289/6
நாள் இடை படாஅ நளி நீர் நீத்தத்து – குறு 368/6
படாஅ பைம் கண் பாடு பெற்று ஒய்யென – அகம் 102/8
படாஅ பைம் கண் பா அடி கய வாய் – அகம் 125/7
படாஅ ஆகும் எம் கண் என நீயும் – அகம் 218/9
வண்டு இடை படாஅ முயக்கமும் – அகம் 332/14
ஒரு தலை படாஅ உறவி போன்றனம் – அகம் 339/10
படாஅ ஆகும் எம் கண்ணே கடாஅ – அகம் 391/10
படாஅ செலீஇயர் நின் பகைவர் மீனே – புறம் 24/25
அசை நுகம் படாஅ ஆண்தகை உள்ளத்து – புறம் 179/9

மேல்


படாஅ_கண்ணும் (1)

பட்ட மாரி படாஅ_கண்ணும்
அவர் திறத்து இரங்கும் நம்மினும் – குறு 289/6,7

மேல்


படாஅகை (1)

விடாஅது நீ கொள்குவை ஆயின் படாஅகை
ஈன்றன ஆய_மகள் தோள் – கலி 101/37,38

மேல்


படாஅது (2)

படும்_கால் பையுள் தீரும் படாஅது
தவிரும் காலை ஆயின் என் – நற் 209/7,8
ஒரு பால் படாஅது ஆகி – புறம் 83/5

மேல்


படாஅம் (3)

படாஅம் மஞ்ஞைக்கு ஈத்த எம் கோ – புறம் 141/11
படாஅம் ஈத்த கெடாஅ நல் இசை – புறம் 145/2
புதை இருள் படாஅம் போக நீக்கி – சிலப்.புகார் 5/4

மேல்


படாஅமை (1)

படாஅமை செய்தான் தொடர்பு – கலி 147/56

மேல்


படாஅர் (6)

அதிரல் பூத்த ஆடு கொடி படாஅர்
சிதர் வரல் அசை வளிக்கு அசைவந்து ஆங்கு – முல் 51,52
அகல் வாய் பாந்தள் படாஅர்
பகலும் அஞ்சும் பனி கடும் சுரனே – அகம் 68/20,21
அயிர்_கண் படாஅர் துஞ்சு புறம் புதைய – அகம் 84/7
யாறு சேர்ந்து அன்ன ஊறு நீர் படாஅர்
பைம் புதல் நளி சினை குருகு இருந்து அன்ன – அகம் 178/7,8
அரு வரை இழிதரும் வெரு வரு படாஅர்
கயம் தலை மந்தி உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 288/11,12
தண் பெரும் படாஅர் வெரூஉம் – அகம் 309/16

மேல்


படாஅல் (1)

அலமரல் ஆயமொடு யாங்கணும் படாஅல்
மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய – அகம் 7/3,4

மேல்


படி (15)

துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும் – ஐங் 168/2
பருகு படி மிடறு என்கோ பெரிய – பரி 11/29
மலர் அகல் மார்பின் மை படி குடுமிய – பரி 15/9
நாம தன்மை நன்கனம் படி எழ – பரி 15/25
ஒன்றிய படி இது என்று உரைசெய்வோரும் – பரி 19/52
படி உண்பார் நுகர்ச்சி போல் பல் சினை மிஞிறு ஆர்ப்ப – கலி 35/2
படி கிளி பாயும் பசும் குரல் ஏனல் – கலி 50/9
பிடி படி முறுக்கிய பெரு மர பூசல் – அகம் 8/11
பொங்கடி படி கயம் மண்டிய பசு மிளை – அகம் 44/17
படி ஞிமிறு கடியும் களிறே தோழி – அகம் 59/9
படி முழம் ஊன்றிய நெடு நல் யானை – அகம் 119/18
இனம் படி நீரின் கலங்கிய பொழுதில் – அகம் 212/9
கண மழை பொழிந்த கான் படி இரவில் – அகம் 392/12
நீர் நணி படி கோடு ஏறி சீர் மிக – புறம் 243/7
ஏசும் படி ஓர் இளம்_கொடி ஆய் ஆசு இலாய் – சிலப்.புகார் 9/16

மேல்


படிக்கால் (1)

குறும் தொடை நெடும் படிக்கால்
கொடும் திண்ணை பல் தகைப்பின் – பட் 142,143

மேல்


படிதமும் (2)

நிலையும் படிதமும் நீங்கா மரபின் – சிலப்.புகார் 6/65
பதுமமும் நீலமும் விந்தமும் படிதமும்
விதி முறை பிழையா விளங்கிய சாதியும் – சிலப்.மது 14/186,187

மேல்


படிந்தது (1)

பால் விரிந்து அகலாது படிந்தது போல – சிலப்.மது 11/36

மேல்


படிந்தில (1)

படிந்தில சீறடி பரல் வெம் கானத்து – சிலப்.மது 13/4

மேல்


படிந்து (8)

காந்தள் அம் சிலம்பில் களிறு படிந்து ஆங்கு – பெரும் 372
பலர் படிந்து உண்ணும் நின் பரத்தை மார்பே – ஐங் 84/5
தடம் தாள் நாரை படிந்து இரை கவரும் – பதி 32/12
நின் படிந்து நீங்காமை இன்று புணர்ந்து எனவே – பரி 7/86
காலை கடல் படிந்து காய் கதிரோன் போய வழி – பரி 20/6
களிறு படிந்து உண்டு என கலங்கிய துறையும் – புறம் 23/2
பவகாரணி படிந்து ஆடுவிர் ஆயின் – சிலப்.மது 11/100
குமரி அம் பெரும் துறை கொள்கையின் படிந்து
தமர்_முதல் பெயர்வோன் தாழ் பொழில் ஆங்கண் – சிலப்.மது 15/15,16

மேல்


படிந்தும் (1)

மாசு போக புனல் படிந்தும்
அலவன் ஆட்டியும் உரவு திரை உழக்கியும் – பட் 100,101

மேல்


படிநிலை (2)

முடிகள் அதிர படிநிலை தளர – பரி 2/39
படிநிலை வேள்வியுள் பற்றி ஆடு கொளலும் – பரி 2/62

மேல்


படிப்புறம் (1)

பத்தினி கோட்ட படிப்புறம் வகுத்து – சிலப்.வஞ்சி 30/151

மேல்


படிமகன் (1)

வருடையை படிமகன் வாய்ப்ப பொருள் தெரி – பரி 11/5

மேல்


படிமத்து (1)

கைவினை முற்றிய தெய்வ படிமத்து
வித்தகர் இயற்றிய விளங்கிய கோலத்து – சிலப்.வஞ்சி 28/228,229

மேல்


படிமதம் (2)

படிமதம் சாம்ப ஒதுங்கி – பரி 4/18
பாம்பு படிமதம் சாய்த்தோய் பசும் பூணவை – பரி 4/47

மேல்


படிமம் (2)

அரும் சமம் கடந்து படிமம் வவ்விய – அகம் 149/12
பலர் தொழு படிமம் காட்டி – சிலப்.வஞ்சி 29/34

மேல்


படிமையன் (1)

பாரோர் காணா பலர் தொழு படிமையன்
கரு விரல் குரங்கின் கை ஒரு பாகத்து – சிலப்.மது 15/158,159

மேல்


படிமையானே (1)

கூறினை பெரும நின் படிமையானே – பதி 74/28

மேல்


படிய (1)

தொல் நாள்_மீன் துறை படிய
பாசி செல்லாது ஊசி துன்னாது – புறம் 229/8,9

மேல்


படியா (1)

இரும் பிடி தொழுதியொடு பெரும் கயம் படியா
நெல் உடை கவளமொடு நெய்ம்மிதி பெறாஅ – புறம் 44/1,2

மேல்


படியினை (1)

காப்பு உடைய கயம் படியினை
அன்ன சீற்றத்து அனையை ஆகலின் – புறம் 15/10,11

மேல்


படியும் (4)

தைஇ திங்கள் தண் கயம் படியும்
பெரும் தோள் குறு_மகள் அல்லது – நற் 80/7,8
வெண் கோட்டு யானை சோனை படியும்
பொன் மலி பாடலி பெறீஇயர் – குறு 75/3,4
ஒரு பிடி படியும் சீறிடம் – புறம் 40/10
நீர் துறை படியும் பெரும் களிறு போல – புறம் 94/2

மேல்


படியோர் (5)

படியோர் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை – மலை 423
படியோர் தேய்த்து வடி மணி இரட்டும் – பதி 20/11
படியோர் தேய்த்த ஆண்மை தொடியோர் – பதி 79/6
படியோர் தேய்த்த பல் புகழ் தட கை – அகம் 22/5
பால் நாறு செ வாய் படியோர் முன்னர் – சிலப்.மது 23/92

மேல்


படியோர்-தம் (1)

பகல் செல் வாயில் படியோர்-தம் முன் – சிலப்.வஞ்சி 30/179

மேல்


படில் (1)

பாம்பும் அவை படில் உய்யுமாம் பூ கண் – கலி 140/22

மேல்


படிவ (5)

பைம்_சேறு மெழுகிய படிவ நன் நகர் – பெரும் 298
கல் தோய்த்து உடுத்த படிவ பார்ப்பான் – முல் 37
படிவ மகளிர் கொடி கொய்து அழித்த – நற் 272/2
படிவ உண்டி பார்ப்பன மகனே – குறு 156/4
படிவ நெஞ்சமொடு பகல் துணை ஆக – அகம் 287/2

மேல்


படிவத்தான் (1)

மை அற்ற படிவத்தான் மறுத்தரல் ஒல்வதோ – கலி 15/15

மேல்


படிவத்து (3)

அழி தவ படிவத்து அயரியோரும் – பரி 5/75
ஈர் அணிக்கு ஏற்ற ஒடியா படிவத்து
சூர் கொன்ற செ வேலால் பாடி பல நாளும் – கலி 93/25,26
ஆடா படிவத்து ஆன்றோர் போல – அகம் 123/2

மேல்


படிவம் (4)

கேள்வி கேட்டு படிவம் ஒடியாது – பதி 74/1
சினத்தின் கொண்ட படிவம் மாறாள் – அகம் 262/8
இஃது இவர் படிவம் ஆயின் வை எயிற்று – புறம் 349/4
பாலை என்பது ஓர் படிவம் கொள்ளும் – சிலப்.மது 11/66

மேல்


படிவமும் (1)

செய் தவ பயன்களும் சிறந்தோர் படிவமும்
கை_அகத்தன போல் கண்டனை அன்றே – சிலப்.வஞ்சி 30/143,144

மேல்


படிவன (1)

பறவை படிவன வீழ கறவை – நெடு 10

மேல்


படிவு (1)

பார்ப்பார் ஒழிந்தார் படிவு
மைந்தர் மகளிர் மண விரை தூவிற்று என்று – பரி 24/59,60

மேல்


படிவேன் (1)

தீர்த்த துறை படிவேன் என்று அவனை பேர்த்து இங்ஙன் – சிலப்.புகார் 9/38

மேல்


படிற்றால் (1)

பண்டம் வினாய படிற்றால் தொடீஇய நின் – கலி 108/23

மேல்


படிற்று (1)

பத்தினி ஒருத்தி படிற்று உரை எய்த – சிலப்.மது 15/76

மேல்


படிறு (2)

அதிர்வு இல் படிறு எருக்கி வந்து என் மகன் மேல் – கலி 81/29
ஊராண்மைக்கு ஒத்த படிறு உடைத்து எம் மனை – கலி 89/2

மேல்


படின் (2)

சுடர் நோக்கி மலர்ந்து ஆங்கே படின் கூம்பும் மலர் போல் என் – கலி 78/15
கிடந்து உயிர் மறுகுவது ஆயினும் இடம் படின்
வீழ் களிறு மிசையா புலியினும் சிறந்த – அகம் 29/2,3

மேல்


படினும் (1)

ஞாயிறு படினும் ஊர் சேய்த்து எனாது – அகம் 9/15

மேல்


படினே (5)

செழும் பல் யாணர் சிறுகுடி படினே
இரும் பேர் ஒக்கலொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் – மலை 156,157
வரை சேர் வகுந்தின் கானத்து படினே
கழுதில் சேணோன் ஏவொடு போகி – மலை 242,243
குறவரும் மருளும் குன்றத்து படினே
அகன் கண் பாறை துவன்றி கல்லென – மலை 275,276
சோழ நன் நாட்டு படினே கோழி – புறம் 67/8
தண்ணடை பெறுதல் யாவது படினே
மாசு இல் மகளிர் மன்றல் நன்றும் – புறம் 287/10,11

மேல்


படீஇ (3)

வினை நலம் படீஇ வருதும் அ வரை – குறு 256/4
கடி துறை நீர் களிறு படீஇ
எல்லு பட இட்ட சுடு தீ விளக்கம் – புறம் 16/6,7
காவலன் ஆன் நிரை நீர்த்துறை படீஇ
கோவலர் ஊதும் குழலின் பாணியும் – சிலப்.வஞ்சி 27/240,241

மேல்


படீஇய (2)

ஞாயிறு காணாத மாண் நிழல் படீஇய
மலை முதல் சிறு நெறி மணல் மிக தாஅய் – குறு 378/1,2
கை மாய் நீத்தம் களிற்றொடு படீஇய
நிலனும் விசும்பும் நீர் இயைந்து ஒன்றி – அகம் 43/4,5

மேல்


படீஇயர் (13)

கோல் கொண்டு அலைப்ப படீஇயர் மாதோ – நற் 58/4
வெள் வசி படீஇயர் மொய்த்த வள்பு அழீஇ – நற் 82/9
ஓங்கு மலை வியன் புனம் படீஇயர் வீங்கு பொறி – நற் 98/3
அயர்ந்த ஆயம் கண் இனிது படீஇயர்
அன்னையும் சிறிது தணிந்து உயிரினள் இன் நீர் – நற் 115/2,3
பயறு போல் இணர பைம் தாது படீஇயர்
உழவர் வாங்கிய கமழ் பூ மென் சினை – குறு 10/2,3
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே – குறு 243/5
களையார் ஆயினும் கண் இனிது படீஇயர்
அஞ்சல் என்மரும் இல்லை அந்தில் – குறு 395/5,6
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 142/3
செய்யோள் இள முலை படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 450/4
கடு நவை படீஇயர் மாதோ களி மயில் – அகம் 145/14
ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇயர்
எம் மனை முந்துற தருமோ – அகம் 195/17,18
எம்மொடு ஓர் ஆறு படீஇயர் யாழ நின் – அகம் 257/4
எவ்வி தொல் குடி படீஇயர் மற்று இவர் – புறம் 202/14

மேல்


படு (364)

படு மணி இரட்டும் மருங்கின் கடு நடை – திரு 80
பாடு இன் படு மணி இரட்ட ஒரு கை – திரு 115
குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி – திரு 199
குளப்பு வழி அன்ன கவடு படு பத்தல் – பொரு 4
இரு நிலல் கரம்பை படு நீறு ஆடி – பெரும் 93
இடு முள் வேலி எரு படு வரைப்பின் – பெரும் 154
உறி கா ஊர்ந்த மறு படு மயிர் சுவல் – பெரும் 171
தொடுப்பு எறிந்து உழுத துளர் படு துடவை – பெரும் 201
பைம் சாய் கொன்ற மண் படு மருப்பின் – பெரும் 209
கொடு வாய் கிள்ளை படு பகை வெரூஉம் – பெரும் 227
சுடர் கடை பறவை பெயர் படு வத்தம் – பெரும் 305
படு நீர் புணரியின் பரந்த பாடி – முல் 28
தேம் படு கவுள சிறு கண் யானை – முல் 31
வழிவழி சிறக்க நின் வலம் படு கொற்றம் – மது 194
படு கண் முரசம் காலை இயம்ப – மது 232
அடி படு மண்டிலத்து ஆதி போகிய – மது 390
கொடி படு சுவல இடுமயிர் புரவியும் – மது 391
பெரும் பல் குவளை சுரும்பு படு பன் மலர் – மது 566
மாறாது உற்ற வடு படு நெற்றி – மது 595
மை படு பெரும் தோள் மழவர் ஓட்டி – மது 687
சினை தலைமணந்த சுரும்பு படு செம் தீ – மது 700
தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து – மது 711
நல் கோள் சிறுதினை படு புள் ஓப்பி – குறி 38
நளி படு சிலம்பில் பாயம் பாடி – குறி 58
தாது படு தண் நிழல் இருந்தனம் ஆக – குறி 106
வலை படு மஞ்ஞையின் நலம் செல சாஅய் – குறி 250
தொடி திரிவு அன்ன தொண்டு படு திவவின் – மலை 21
கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல் – மலை 47
புனை தார் பொலிந்த வண்டு படு மார்பின் – மலை 56
வீற்று வளம் சுரக்கும் அவன் நாடு படு வல்சியும் – மலை 68
தொய்யாது வித்திய துளர் படு துடவை – மலை 122
விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப – மலை 140
நோனா செருவின் வலம் படு நோன் தாள் – மலை 163
முளி கழை இழைந்த காடு படு தீயின் – மலை 248
புனல் படு பூசலின் விரைந்து வல் எய்தி – மலை 281
கிளி கடி மகளிர் விளி படு பூசல் – மலை 329
உண்டு படு மிச்சில் காழ் பயன் கொள்-மார் – மலை 338
தினை குறு_மகளிர் இசை படு வள்ளையும் – மலை 342
மலை படு கடாஅம் மாதிரத்து இயம்ப – மலை 348
மை படு மா மலை பனுவலின் பொங்கி – மலை 361
மழை எதிர் படு கண் முழவு கண் இகுப்ப – மலை 532
இறவு புறத்து அன்ன பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 19/1
முத்து படு பரப்பின் கொற்கை முன்துறை – நற் 23/6
படு_சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை – நற் 33/1
படு திரை கொழீஇய பால் நிற எக்கர் – நற் 49/1
படு புள் ஓப்பலின் பகல் மாய்ந்தன்றே – நற் 49/4
கவர் படு கையை கழும மாந்தி – நற் 60/6
படு மழை பொழிந்த பாறை மருங்கில் – நற் 61/7
பொம்மல் படு திரை நம்மோடு ஆடி – நற் 96/4
பைம் தாள் செந்தினை படு கிளி ஓப்பும் – நற் 104/6
வண்டு படு வான் போது கமழும் – நற் 105/9
படு மழை உருமின் உரற்று குரல் – நற் 129/8
இனிது மன்று அம்ம தானே பனி படு
பல் சுரம் உழந்த நல்கூர் பரிய – நற் 135/5,6
புலர்வு_இடத்து உதிர்த்த துகள் படு கூழை – நற் 140/4
தேம் படு சாரல் சிறுதினை பெரும் குரல் – நற் 147/2
பேர் அஞர் பொருத புகர் படு நெஞ்சம் – நற் 154/8
வெம் கடற்று அடை முதல் படு முடை தழீஇ – நற் 164/8
மை படு சிறு நெறி எஃகு துணை ஆக – நற் 168/9
இறை படு நீழல் பிறவும்-மார் உளவே – நற் 172/10
படு வண்டு ஆர்க்கும் பைம் தார் மார்பின் – நற் 173/8
பரந்து படு கூர் எரி கானம் நைப்ப – நற் 177/1
கைதை அம் படு சினை புலம்பொடு வதியும் – நற் 178/5
படு நீர் சிலம்பில் கலித்த வாழை – நற் 188/1
வண்டு படு புது மலர் உண்துறை தரீஇய – நற் 197/7
வண்டு படு வான் போது வெரூஉம் – நற் 211/8
பார்வை வேட்டுவன் படு வலை வெரீஇ – நற் 212/1
பராரை வேம்பின் படு சினை இருந்த – நற் 218/7
படு மணி யானை பசும் பூண் சோழர் – நற் 227/5
உரவு திரை பொருத பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 235/1
படு மணி கலி_மா கடைஇ – நற் 235/9
தேம் படு சிலம்பில் தெள் அறல் தழீஇய – நற் 243/1
தண் படு கானமும் தவிர்ந்தனம் செலவே – நற் 256/11
தண்டலை கமழும் வண்டு படு நாற்றத்து – நற் 270/2
படு மழை பொழிந்த பகு வாய் குன்றத்து – நற் 274/2
உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள் – நற் 274/3
தாறு படு பீரம் ஊதி வேறுபட – நற் 277/7
படு காழ் நாறிய பராஅரை புன்னை – நற் 278/1
பொன்னின் அன்ன தாது படு பன் மலர் – நற் 278/3
குளிர் படு கையள் கொடிச்சி செல்க என – நற் 306/3
ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசும் கலம் – நற் 308/9
பணை தாள் ஓமை படு சினை பயந்த – நற் 318/2
பொறி படு தட கை சுருக்கி பிறிது ஓர் – நற் 318/6
புலவு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி – நற் 331/4
பொன் படு நெடும் கோட்டு இமயத்து உச்சி – நற் 356/3
படு மழை பொழிந்த தண் நறும் புறவில் – நற் 361/4
பரியாது வருவர் இ பனி படு நாளே – நற் 367/12
நெறி படு கூழை கார் முதிர்பு இருந்த – நற் 368/5
முன்றில் பலவின் படு சுளை மரீஇ – நற் 373/1
மை படு மால் வரை பாடினள் கொடிச்சி – நற் 373/3
வேங்கை அம் படு சினை பொருந்தி கைய – நற் 379/4
தேம் படு நெடு வரை மணியின் மானும் – நற் 389/2
பொன் படு கொண்கான நன்னன் நன் நாட்டு – நற் 391/6
நெடும் கழை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பின் – நற் 393/1
வண்டு படு மலரின் சாஅய் – குறு 30/5
பனி படு நாளே பிரிந்தனர் – குறு 104/4
பைம் கண் செந்நாய் படு பதம் பார்க்கும் – குறு 141/6
தண் கடல் படு திரை பெயர்த்தலின் வெண் பறை – குறு 166/1
பல் நூல் மாலை பனை படு கலி_மா – குறு 173/2
படு கிளி கடிகம் சேறும் அடு போர் – குறு 198/5
குரால் ஆன் படு துயர் இராவில் கண்ட – குறு 224/4
நின்ற புன்னை நிலம் தோய் படு சினை – குறு 236/4
படு மழை பொழிந்த சாரல் அவர் நாட்டு – குறு 249/3
பரல் அவல் படு நீர் மாந்தி துணையோடு – குறு 250/1
படு முடை பருந்து பார்த்து இருக்கும் – குறு 283/7
படு கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 291/2
கடி உடை மரம்-தொறும் படு வலை மாட்டும் – குறு 342/3
தினை புன மருங்கில் படு கிளி ஓப்பியும் – குறு 346/5
மீன் படு சுடர் ஒளி வெரூஉம் – குறு 357/7
மை படு சிலம்பின் ஐவனம் வித்தி – குறு 371/2
தண் கடல் படு திரை கேள்-தொறும் – ஐங் 107/3
பயலை செய்தன பனி படு துறையே – ஐங் 141/3
எக்கர் ஞாழல் இறங்கு இணர் படு சினை – ஐங் 142/1
எக்கர் ஞாழல் இணர் படு பொதும்பர் – ஐங் 144/1
எக்கர் ஞாழல் இகந்து படு பெரும் சினை – ஐங் 148/1
வளை படு முத்தம் பரதவர் பகரும் – ஐங் 195/1
வண்டு படு கூந்தல் தண் தழை கொடிச்சி – ஐங் 256/2
பைம் புற படு கிளி ஒப்பலர் – ஐங் 260/3
வண்டு படு கூந்தலை பேணி – ஐங் 267/4
காய்த்த அவரை படு கிளி கடியும் – ஐங் 286/2
தேம் படு கிளவி அவர் தெளிக்கும் பொழுதே – ஐங் 350/3
நிண ஊன் வல்சி படு புள் ஓப்பும் – ஐங் 365/2
வள மலர் ததைந்த வண்டு படு நறும் பொழில் – ஐங் 369/1
உயர் நெடும் குன்றம் படு மழை தலைஇ – ஐங் 371/2
காடு படு தீயின் கனலியர் மாதோ – ஐங் 376/2
தேம் படு காயா மலர்ந்த தோன்றியொடு – ஐங் 420/2
நாடு படு நன் கலம் தரீஇயர் – ஐங் 463/4
பொய் படு கிளவி நாணலும் – ஐங் 472/4
வயங்கு இழை கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 14/14
நன் கலம் தரூஉம் மண் படு மார்ப – பதி 21/19
வால் இணர் படு சின குருகு இறைகொள்ளும் – பதி 30/4
மாவும் மாக்களும் படு பிணம் உணீஇயர் – பதி 36/7
துளங்கு குடி திருத்திய வலம் படு வென்றியும் – பதி 37/7
வைகு ஆர்ப்பு எழுந்த மை படு பரப்பின் – பதி 41/22
வலம் படு சீர்த்தி ஒருங்கு உடன் இயைந்து – பதி 41/24
வண்டு படு கூந்தல் முடி புனை மகளிர் – பதி 46/4
தொடை படு பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 46/5
உடை திரை பரப்பில் படு கடல் ஓட்டிய – பதி 46/12
வலம் படு குழூஉ நிலை அதிர மண்டி – பதி 49/9
நிறம் படு குருதி நிலம் படர்ந்து ஓடி – பதி 49/11
படு பிணம் பிறங்க பாழ் பல செய்து – பதி 49/13
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 49/14
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 54/13
வலம் படு முரசம் துவைப்ப வாள் உயர்த்து – பதி 56/4
துணங்கை ஆடிய வலம் படு கோமான் – பதி 57/4
அரம் போழ்கல்லா மரம் படு தீம் கனி – பதி 60/5
வலம் படு முரசின் வாய் வாள் கொற்றத்து – பதி 64/1
மை படு மலர் கழி மலர்ந்த நெய்தல் – பதி 64/16
சாறு படு திருவின் நனை மகிழானே – பதி 65/17
போர் படு மள்ளர் போந்தொடு தொடுத்த – பதி 66/14
நெறி படு மருப்பின் இரும் கண் மூரியொடு – பதி 67/15
படு பிணம் பிறங்க நூறி பகைவர் – பதி 69/9
வலம் படு வான் கழல் வயவர் பெரும – பதி 70/11
வேறு படு திருவின் நின் வழி வாழியர் – பதி 74/4
வேறு படு நனம் தலை பெயர – பதி 74/27
வலம் படு முரசின் இலங்குவன விழூஉம் – பதி 78/1
நிறம் படு குருதி புறம்படின் அல்லது – பதி 79/16
தன் நிறம் கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 81/27
வண்டு படு சென்னிய பிடி புணர்ந்து இயல – பதி 82/6
கயம் படு கமழ் சென்னி களிற்று இயல் கைம்மாறுவார் – பரி 9/50
வயம் படு பரி புரவி மார்க்கம் வருவார் – பரி 9/51
பனி படு பைதல் விதலை பருவத்து – பரி 11/75
மை படு சிலம்பின் கறியொடும் சாந்தொடும் – பரி 16/2
படு கண் இமிழ் கொளை பயின்றனர் ஆடும் – பரி 16/12
வடு படு மான்_மத_சாந்து ஆர் அகலத்தான் – பரி 16/44
தேம் படு மலர் குழை பூ துகில் வடி மணி – பரி 17/1
படு மணி யானை நெடியாய் நீ மேய – பரி 19/28
மிசை படு சாந்தாற்றி போல எழிலி – பரி 21/30
இசை படு பக்கம் இரு பாலும் கோலி – பரி 21/31
படு பறை பல இயம்ப பல் உருவம் பெயர்த்து நீ – கலி 1/5
வலம் படு திகிரி வாய் நீவுதியே – கலி 7/14
மை படு சென்னி பய மலை நாடனை – கலி 43/6
படு மழை அடுக்கத்த மா விசும்பு ஓங்கிய – கலி 48/4
நிறுக்குவென் போல்வல் யான் நீ படு பழியே – கலி 58/23
பேர் அமர் கண்ணார்க்கும் படு வலை இது என – கலி 74/14
மை படு சென்னி மழ களிற்று ஓடை போல் – கலி 86/1
படு மழை ஆடும் வரை_அகம் போலும் – கலி 103/20
பார் வளர் முத்தமொடு படு கடல் பயந்த – கலி 105/4
பகல் நுங்கியது போல படு_சுடர் கல் சேர – கலி 119/2
படு_சுடர் மாலையொடு பைதல் நோய் உழப்பாளை – கலி 130/18
சாரல் பலவின் சுளையொடு ஊழ் படு
பாறை நெடும் சுனை விளைந்த தேறல் – அகம் 2/3,4
படு கடும் களிற்றின் வருத்தம் சொலிய – அகம் 8/10
படு சினை தாழ்ந்த பயில் இணர் எக்கர் – அகம் 11/9
மழை படு சிலம்பில் கழைபட பெயரும் – அகம் 12/12
அரும் சுர கவலைய அதர் படு மருங்கின் – அகம் 17/17
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 17/22
கொழு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி – அகம் 20/2
படு நா விளியால் நடு நின்று அல்கலும் – அகம் 25/7
சிறுதினை படு கிளி கடீஇயர் பன் மாண் – அகம் 32/5
அரில் படு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி – அகம் 36/5
விரி இணர் வேங்கை வண்டு படு கண்ணியன் – அகம் 38/1
படு ஞெமல் புதைய பொத்தி நெடு நிலை – அகம் 39/7
பரந்து படு பாயல் நவ்வி பட்டு என – அகம் 39/16
பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 48/23
படு மணி மிடற்ற பய நிரை ஆயம் – அகம் 54/9
தண் கயத்து அமன்ற வண்டு படு துணை மலர் – அகம் 59/1
நிலம் படு மின்மினி போல பல உடன் – அகம் 67/16
சென்று படு விறல் கவின் உள்ளி என்றும் – அகம் 75/14
புல் அரை இத்தி புகர் படு நீழல் – அகம் 77/13
படு மணி ஆயம் நீர்க்கு நிமிர்ந்து செல்லும் – அகம் 79/6
பல் மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்புதும் – அகம் 80/6
மை படு திண் தோள் மலிர வாட்டி – அகம் 89/11
படு புலா கமழும் ஞாட்பில் துடி இகுத்து – அகம் 89/14
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 92/2
தேம் படு சிமய பாங்கர் பம்பிய – அகம் 94/1
ஐது படு கொள்ளி அங்கை காய – அகம் 94/7
தீ படு சிறு கோல் வில்லொடு பற்றி – அகம் 101/7
பனி படு பன் மலை இறந்தோர்க்கு – அகம் 101/17
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 108/8
அறு துறை அயிர் மணல் படு_கரை போகி – அகம் 113/20
மற புலி உழந்த வசி படு சென்னி – அகம் 119/16
வலம் படு முரசின் சேரலாதன் – அகம் 127/3
படு மண முழவொடு பரூஉ பணை இமிழ – அகம் 136/7
தண் நறும் படு நீர் மாந்தி பதவு அருந்து – அகம் 139/9
பனி படு நறும் தார் குழைய நம்மொடு – அகம் 144/9
நெறி படு கவலை நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 147/8
வண்டு படு கடாஅத்து உயர் மருப்பு யானை – அகம் 148/3
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 153/19
படு மழை பொழிந்த பயம் மிகு புறவின் – அகம் 154/1
படு முடை நசைஇய வாழ்க்கை செம் செவி – அகம் 161/5
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ – அகம் 167/9
பல்லான்குன்றில் படு நிழல் சேர்ந்த – அகம் 168/4
கைதை அம் படு சினை எவ்வமொடு அசாஅம் – அகம் 170/9
பொன் படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 173/18
பாறு கிளை பயிர்ந்து படு முடை கவரும் – அகம் 175/5
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 187/24
வண் தோட்டு தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி – அகம் 191/3
மை படு விடர்_அகம் துழைஇ ஒய்யென – அகம் 192/10
வலம் படு கொற்றம் தந்த வாய் வாள் – அகம் 199/21
பொம்மல் படு திரை கம்மென உடைதரும் – அகம் 200/8
பன் மலர் பொய்கை படு புள் ஓப்பும் – அகம் 204/11
நீடு அமை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பில் – அகம் 205/16
படு_களம் காண்டல் செல்லான் சினம் சிறந்து – அகம் 208/13
கைதை அம் படு சினை கடும் தேர் விலங்க – அகம் 210/12
பனி படு சோலை வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 211/7
பிடி படு பூசலின் எய்தாது ஒழிய – அகம் 211/10
பல் கதிர் வாங்கிய படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 213/12
வலம் படு வென்றி வாய் வாள் சோழர் – அகம் 213/21
படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெண் மணி – அகம் 214/11
படு பிண பைம் தலை தொடுவன குழீஇ – அகம் 215/13
பாழ் படு மேனி நோக்கி நோய் பொர – அகம் 217/17
நுண்ணிதின் கூட்டிய படு மாண் ஆரம் – அகம் 218/14
படு கடல் புக்க பாடல் சால் சிறப்பின் – அகம் 222/11
செம் நில படு நீறு ஆடி செரு மலைந்து – அகம் 227/10
படு_களத்து உயர்த்த மயிர் தலை பதுக்கை – அகம் 231/6
பனி படு சாய் புறம் பரிப்ப கழனி – அகம் 236/6
விளி படு பூசல் வெம் சுரத்து இரட்டும் – அகம் 239/6
புள்ளி தொய்யில் பொறி படு சுணங்கின் – அகம் 239/8
பசை படு பச்சை நெய் தோய்த்து அன்ன – அகம் 244/1
ஊறு படு கவலைய ஆறு பல நீந்தி – அகம் 247/10
படு முடை நசைஇய பறை நெடும் கழுத்தின் – அகம் 247/11
இடம் படுபு அறியா வலம் படு வேட்டத்து – அகம் 252/1
முதை படு பசும் காட்டு அரில் பவர் மயக்கி – அகம் 262/1
வண்டு படு நறவின் வண் மகிழ் பேகன் – அகம் 262/16
வெதிர் படு வெண்ணெல் வெ அறை தாஅய் – அகம் 267/11
சே இறா துழந்த நுரை பிதிர் படு திரை – அகம் 270/5
பொத்து உடை மரத்த புகர் படு நீழல் – அகம் 277/10
சாரல் வேங்கை படு சினை புது பூ – அகம் 288/3
என்றூழ் நீடிய வேய் படு நனம் தலை – அகம் 295/3
எழுதி அன்ன கொடி படு வெருகின் – அகம் 297/13
பல் இதழ் நீலம் படு சுனை குற்றும் – அகம் 302/5
இயங்குநர் செகுக்கும் எய் படு நனம் தலை – அகம் 307/9
சிறுதினை படு கிளி எம்மொடு ஓப்பி – அகம் 308/10
இளை படு பேடை இரிய குரைத்து எழுந்து – அகம் 310/15
வசி படு புண்ணின் குருதி மாந்தி – அகம் 313/14
ஈர்ம் தண் எருமை சுவல் படு முது போத்து – அகம் 316/3
படு பிணம் கவரும் பாழ் படு நனம் தலை – அகம் 319/5
படு பிணம் கவரும் பாழ் படு நனம் தலை – அகம் 319/5
படு மணி இன நிரை உணீஇய கோவலர் – அகம் 321/7
துளி படு மொக்குள் துள்ளுவன சால – அகம் 324/7
பைம் நிணம் கவரும் படு பிண கவலை – அகம் 327/16
படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர் – அகம் 329/5
பனி படு சிமைய பல் மலை இறந்தே – அகம் 329/14
நிவந்து படு தோற்றமொடு இகந்து மாயும்மே – அகம் 330/17
இருள் படு நெஞ்சத்து இடும்பை தீர்க்கும் – அகம் 335/1
கவை படு நெஞ்சம் கண்_கண் அகைய – அகம் 339/8
வண்டு படு கண்ணியர் மகிழும் சீறூர் – அகம் 368/15
வலம் படு வென்றியொடு சிலம்பு_அகம் சிலம்ப – அகம் 389/22
படு மழை உருமின் முழங்கும் – அகம் 389/23
அதர் படு பூழிய சேண் புலம் படரும் – அகம் 390/2
களி படு குழிசி கல் அடுப்பு ஏற்றி – அகம் 393/14
பொன் படு நெடு வரை புரையும் எந்தை – அகம் 398/19
வாய் படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 399/18
வடாஅது பனி படு நெடு வரை வடக்கும் – புறம் 6/1
நிழல் படு நெடு வேல் ஏந்தி ஒன்னார் – புறம் 15/13
நெல் விளை கழனி படு புள் ஓப்புநர் – புறம் 29/13
வரை அளந்து அறியா பொன் படு நெடும் கோட்டு – புறம் 39/14
மை படு மருங்குல் பொலிய மஞ்ஞை – புறம் 50/2
வலம் படு குருசில் நீ ஈங்கு இது செயலே – புறம் 50/17
தெங்கு படு வியன் பழம் முனையின் தந்தையர் – புறம் 61/9
பன் நூறு அடுக்கிய வேறு படு பைம் ஞிலம் – புறம் 62/10
நெடு நகர் வரைப்பின் படு முழா ஓர்க்கும் – புறம் 68/17
படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள் – புறம் 72/3
தொடர் படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய – புறம் 74/3
வலம் படு வாய் வாள் ஏந்தி ஒன்னார் – புறம் 91/1
விழவின்று ஆயினும் படு பதம் பிழையாது – புறம் 96/6
புண் படு குருதி அம்பு ஒடுக்கவும் – புறம் 98/14
தாள் படு சின்னீர் களிறு அட்டு வீழ்க்கும் – புறம் 104/3
வண்டு படு புது மலர் தண் சிதர் கலாவ – புறம் 105/3
வலம் படு தானை வேந்தர் – புறம் 116/18
மன்று படு பரிசிலர் காணின் கன்றொடு – புறம் 135/11
எல் படு பொழுதின் இனம் தலைமயங்கி – புறம் 157/9
விடுதல் வேண்டுவல் அத்தை படு திரை – புறம் 160/28
தாள் படு செல்வம் காண்-தொறும் மருள – புறம் 161/15
பனை மருள் தட கையொடு முத்து படு முற்றிய – புறம் 161/16
படு மணி இரட்ட ஏறி செம்மாந்து – புறம் 161/19
தாள் தாழ் படு மணி இரட்டும் பூ நுதல் – புறம் 165/6
பொன் படு நெடு வரை புயல்_ஏறு சிலைப்பின் – புறம் 166/27
திங்களும் நுழையா எந்திர படு புழை – புறம் 177/5
படு மணி யானை பறம்பின் கோமான் – புறம் 201/4
பொன் படு மால் வரை கிழவ வென் வேல் – புறம் 201/18
படு திரை இன் சீர் பாணி தூங்கும் – புறம் 209/5
பரந்து படு நல் இசை எய்தி மற்று நீ – புறம் 213/9
என்பொடு தடி படு இடம் எல்லாம் எமக்கு ஈயும்-மன்னே – புறம் 235/6
படு வழி படுக இ புகழ் வெய்யோன் தலையே – புறம் 239/21
நாடு படு செலவினர் ஆயினர் இனியே – புறம் 240/14
பசி படு மருங்குலை கசிபு கைதொழாஅ – புறம் 260/6
வண்டு படு நறவின் தண்டா மண்டையொடு – புறம் 261/2
கொண்ட வாளொடு படு பிணம் பெயரா – புறம் 278/6
படு மகன் கிடக்கை காணூஉ – புறம் 278/8
வலம் படு முரசின் வெல் போர் வேந்தன் – புறம் 304/9
களர் படு கூவல் தோண்டி நாளும் – புறம் 311/1
கான்று படு கனை எரி போல – புறம் 315/6
வலம் படு தானை வேந்தற்கு – புறம் 324/13
படு வண்டு ஆர்க்கும் பன் மலர் காவின் – புறம் 338/3
புகை படு கூர் எரி பரப்பி பகை செய்து – புறம் 344/5
மரம் படு சிறு தீ போல – புறம் 349/6
படு மழை உருமின் இறங்கு முரசின் – புறம் 350/4
படு மணி மருங்கின பணை தாள் யானையும் – புறம் 351/1
அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு – புறம் 356/4
என்பு படு சுடலை வெண் நீறு அவிப்ப – புறம் 356/6
வேறு படு குரல வெம் வாய் கூகையொடு – புறம் 359/2
படு பிண பல் போர்பு அழிய வாங்கி – புறம் 370/15
குறை தலை படு பிணன் எதிர போர்பு அழித்து – புறம் 371/14
கழை படு சொலியின் இழை அணி வாரா – புறம் 383/10
படு மாரி துளி போல – புறம் 386/2
பசலை நிலவின் பனி படு விடியல் – புறம் 392/3
நிணம் படு குருதி பெரும் பாட்டு ஈரத்து – புறம் 392/7
சிலை உலாய் நிமிர்ந்த சாந்து படு மார்பின் – புறம் 394/1
வலம் படு தீவின் பொலம் பூண் வளவன் – புறம் 397/22
துரும்பு படு சிதாஅர் நீக்கி தன் அரை – புறம் 398/19
படு பிணம் தா என்று பறித்து அவள் கை கொண்டு – சிலப்.புகார் 9/19
வலம் படு கொற்றத்து வாய் வாள் கொற்றவை – சிலப்.மது 12/64
படு கடன் இது உகு பலி முக மடையே – சிலப்.மது 12/151
எல் படு பொழுதின் இள நிலா முன்றில் – சிலப்.மது 14/83
பட்டோன் தவ்வை படு துயர் கண்டு – சிலப்.மது 15/80
வலம் படு தானை மன்னவன் ஏவ – சிலப்.மது 16/158
தொன்று படு முறையான் நிறுத்தி – சிலப்.மது 17/51
பாய் திரை வேலி படு பொருள் நீ அறிதி – சிலப்.மது 18/50
படு_பொருள் வௌவிய பார்ப்பான் இவன் என – சிலப்.மது 23/102
இடு_பொருள் ஆயினும் படு_பொருள் ஆயினும் – சிலப்.மது 23/128
வலம் படு தானை மன்னன் முன்னர் – சிலப்.வஞ்சி 25/71
வழிவழி சிறக்க நின் வலம் படு கொற்றம் என – சிலப்.வஞ்சி 25/92
வியம் படு தானை விறலோர்க்கு எல்லாம் – சிலப்.வஞ்சி 26/7
பிணம் சுமந்து ஒழுகிய நிணம் படு குருதியில் – சிலப்.வஞ்சி 26/209
பால் படு மரபின் பத்தினி கடவுளை – சிலப்.வஞ்சி 27/15
வலம் படு தானை மன்னவன் தன்னை – சிலப்.வஞ்சி 27/72
சுருள் இடு தாடி மருள் படு பூ குழல் – சிலப்.வஞ்சி 27/181
படு நுகம் பூணாய் பகடே மன்னர் – சிலப்.வஞ்சி 27/228
வலம் படு சிறப்பின் வஞ்சி மூதூர் – சிலப்.வஞ்சி 28/4
புணர் புரி நரம்பின் பொருள் படு பத்தர் – சிலப்.வஞ்சி 28/32
படு திரை சூழ்ந்த பயம் கெழு மா நிலத்து – சிலப்.வஞ்சி 28/47
பரிதரு செம் கையில் படு பறை ஆர்ப்பவும் – சிலப்.வஞ்சி 28/68
பொன் படு நெடு வரை புகுந்தோன் ஆயினும் – சிலப்.வஞ்சி 28/142
மடம் படு சாயலாள் மாதவி-தன்னை – சிலப்.வஞ்சி 29/72

மேல்


படு-காலை (1)

பட்டேன் படாத துயரம் படு-காலை
உற்றேன் உறாதது உறுவனே ஈது ஒன்று – சிலப்.மது 19/5,6

மேல்


படு-தொறும் (2)

பாங்கர் பல்லி படு-தொறும் பரவி – அகம் 9/19
பகு வாய் பல்லி படு-தொறும் பரவி – அகம் 289/15

மேல்


படு_கரை (1)

அறு துறை அயிர் மணல் படு_கரை போகி – அகம் 113/20

மேல்


படு_களத்து (1)

படு_களத்து உயர்த்த மயிர் தலை பதுக்கை – அகம் 231/6

மேல்


படு_களம் (1)

படு_களம் காண்டல் செல்லான் சினம் சிறந்து – அகம் 208/13

மேல்


படு_சுடர் (5)

படு_சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை – நற் 33/1
பகல் நுங்கியது போல படு_சுடர் கல் சேர – கலி 119/2
படு_சுடர் மாலையொடு பைதல் நோய் உழப்பாளை – கலி 130/18
பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 48/23
பல் கதிர் வாங்கிய படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 213/12

மேல்


படு_பொருள் (2)

படு_பொருள் வௌவிய பார்ப்பான் இவன் என – சிலப்.மது 23/102
இடு_பொருள் ஆயினும் படு_பொருள் ஆயினும் – சிலப்.மது 23/128

மேல்


படுக்கும் (8)

பெரும் கை யானை கொடும் தொடி படுக்கும்
கரும் கை கொல்லன் இரும்பு விசைத்து எறிந்த – பெரும் 436,437
தொன்று இயல் சிறுகுடி மன்று நிழல் படுக்கும்
அண்ணல் நெடு வரை ஆம் அற புலர்ந்த – அகம் 75/7,8
கண் இனிது படுக்கும் நன் மலை நாடனொடு – அகம் 178/13
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பயம் படுக்கும்
கண் பொரி கவலைய கானத்து ஆங்கண் – அகம் 343/8,9
சோறு படுக்கும் தீயோடு – புறம் 20/7
இரும்பு பயன் படுக்கும் கரும் கை கொல்லன் – புறம் 170/15
இரும் களிற்று ஒருத்தல் நல் வலம் படுக்கும்
புலி பசித்து அன்ன மெலிவு இல் உள்ளத்து – புறம் 190/9,10
தம் செவி படுக்கும் தகைமைய அன்றோ – சிலப்.வஞ்சி 25/176

மேல்


படுக்குவள் (1)

அரும் கடி படுக்குவள் அறன் இல் யாயே – அகம் 60/15

மேல்


படுக்கை (1)

படையொடும் கதிரொடும் மயங்கிய படுக்கை
தன் உறு விழுமம் அறியா மென்மெல – நற் 275/3,4

மேல்


படுக (2)

படுக தில் அம்ம யான் நினக்கு உரைத்து என – நற் 277/2
படு வழி படுக இ புகழ் வெய்யோன் தலையே – புறம் 239/21

மேல்


படுகம் (1)

எழுதி இறுத்த பெரும் பொன் படுகம்
உழுவது உடையமோ யாம் – கலி 64/9,10

மேல்


படுகர் (1)

அலங்கு கழை நரலும் ஆரி படுகர்
சிலம்பு அடைந்து இருந்த பாக்கம் எய்தி – மலை 161,162

மேல்


படுகுவ-மன்னே (1)

பழி தீர் கண்ணும் படுகுவ-மன்னே – அகம் 11/15

மேல்


படுகுவர் (1)

பலர் அறி மணம் அவர் படுகுவர் எனவே – சிலப்.வஞ்சி 24/86

மேல்


படுகுவை (1)

பெரும் பொன் படுகுவை பண்டு – கலி 64/7

மேல்


படுகுழி (1)

இட்டு அரும் கண்ண படுகுழி இயவின் – அகம் 128/13

மேல்


படுத்த (12)

களிறு களம் படுத்த பெரும் செய் ஆடவர் – நெடு 171
மஞ்சு தவழ் இறும்பில் களிறு வலம் படுத்த
வெம் சின உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை – நற் 154/4,5
வேட்டு வலம் படுத்த உவகையன் காட்ட – நற் 285/6
நரை நிறம் படுத்த நல் இணர் தெறுழ் வீ – நற் 302/5
புது வழி படுத்த மதி உடை வலவோய் – குறு 400/5
வரி அதள் படுத்த சேக்கை தெரி இழை – அகம் 58/4
தான் புனல் அடைகரை படுத்த வராஅல் – அகம் 216/2
போழ் புண் படுத்த பொரி அரை ஓமை – அகம் 397/11
எறிந்து களம் படுத்த ஏந்து வாள் வலத்தர் – புறம் 19/12
கண்_எழுத்து படுத்த எண்ணு பல் பொதி – சிலப்.புகார் 5/112
விதானித்து படுத்த வெண் கால் அமளி மிசை – சிலப்.புகார் 6/170
நல்_வழி படுத்த செல்லா செல்வ – சிலப்.மது 15/75

மேல்


படுத்தல் (2)

மார்பு உற படுத்தல் மரீஇய கண்ணே – நற் 171/11
முது நீர் காவிரி முன்_துறை படுத்தல்
மற தகை நெடு வாள் எம் குடி பிறந்தோர்க்கு – சிலப்.வஞ்சி 25/123,124

மேல்


படுத்தன (1)

கண்ணெழுத்து படுத்தன கை புனை சகடமும் – சிலப்.வஞ்சி 26/136

மேல்


படுத்தனம் (1)

படுத்தனம் பணிந்தனம் அடுத்தனம் இருப்பின் – அகம் 280/10

மேல்


படுத்தனென் (1)

படுத்தனென் ஆகுதல் நாணி இடித்து இவன் – அகம் 66/19

மேல்


படுத்தனை (1)

என்னை இன்னல் படுத்தனை மின்னு வசிபு – அகம் 212/12

மேல்


படுத்து (10)

மடி விடு வீளையர் வெடி படுத்து எதிர – குறி 161
படுத்து வைத்து அன்ன பாறை மருங்கின் – மலை 15
பெய்ம் மணல் வரைப்பின் கழங்கு படுத்து அன்னைக்கு – ஐங் 249/1
அரும் பறை வினைஞர் புல் இகல் படுத்து
கள் உடை நியமத்து ஒள் விலை கொடுக்கும் – பதி 75/9,10
தண் தளிர் தரு படுத்து எடுத்து உரைஇ – பரி 18/22
அம்பு சேண் படுத்து வன்_புலத்து உய்த்து என – அகம் 309/3
வல் வில் வேட்டம் வலம் படுத்து இருந்தோன் – புறம் 152/6
இசைந்த பாடல் இசையுடன் படுத்து
வரிக்கும் ஆடற்கும் உரிப்பொருள் இயக்கி – சிலப்.புகார் 3/28,29
பொய்யறை படுத்து போற்றா மாக்கட்கு – சிலப்.புகார் 10/70
காவல் சிற்றில் கடி மனை படுத்து
செறி வளை ஆய்ச்சியர் சிலருடன் கூடி – சிலப்.மது 16/6,7

மேல்


படுத்துவர் (1)

கரும் தடம் கண்ணியொடு கடி மனை படுத்துவர்
உடை பெரும் செல்வர் மனை புகும் அளவும் – சிலப்.மது 15/128,129

மேல்


படுத்தே (1)

நன் மலை நாடன் பெண்டு என படுத்தே – ஐங் 276/6

மேல்


படுதல் (3)

ஒரு பால் படுதல் செல்லாது ஆயிடை – குறு 340/3
தீம் பால் படுதல் தாம் அஞ்சினரே ஆயிடை – அகம் 26/16
தண் பதம் படுதல் செல்க என பன் மாண் – அகம் 345/2

மேல்


படுதலும் (3)

இ வழி படுதலும் ஒல்லாள் அ வழி – குறு 144/4
அவலம் படுதலும் உண்டு – கலி 19/13
செங்குட்டுவன்-தன் சின வலை படுதலும்
சடையினர் உடையினர் சாம்பல் பூச்சினர் – சிலப்.வஞ்சி 26/224,225

மேல்


படுநர் (2)

பாணர் படுநர் பரிசிலர் ஆங்கு அவர் – புறம் 135/16
அழிகளின் படுநர் களி அட வைகின் – புறம் 399/10

மேல்


படுப்ப (2)

அறன் இல் அன்னை அரும் கடி படுப்ப
பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ – நற் 63/6,7
கண நரியோடு கழுது களம் படுப்ப
பூதம் காப்ப பொலி_களம் தழீஇ – புறம் 369/16,17

மேல்


படுப்பவர்க்கு (1)

பல உறு நறும் சாந்தம் படுப்பவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/12

மேல்


படுப (1)

மறுகின் ஆர்க்கவும் படுப
பிறிதும் ஆகுப காமம் காழ்க்கொளினே – குறு 17/3,4

மேல்


படுபு (7)

அம் மென் குரும்பை காய் படுபு பிறவும் – மது 683
பொய் படுபு அறியா கழங்கே மெய்யே – ஐங் 250/1
பொய் படுபு அறியா வயங்கு செம் நாவின் – பதி 58/9
கொடி அறுபு இறுபு செவி செவிடு படுபு
முடிகள் அதிர படிநிலை தளர – பரி 2/38,39
வண்டு படுபு இருளிய தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 131/3
இடம் படுபு அறியா வலம் படு வேட்டத்து – அகம் 252/1
படுபு அறியலனே பல்_கதிர்_செல்வன் – புறம் 34/18

மேல்


படும் (7)

படும்_கால் பையுள் தீரும் படாஅது – நற் 209/7
நோக்கவும் படும் அவள் ஒப்பவும் படுமே – ஐங் 290/4
படும் திரை பனி கடல் உழந்த தாளே – பதி 41/27
ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி – பரி 10/97
முத்து ஏர் முறுவலாய் நீ படும் பொன் எல்லாம் – கலி 64/29
கடாஅம் படும் இடத்து ஓம்பு – கலி 97/31
படும் கதிர் அமையம் பார்த்திருந்தோர்க்கு – சிலப்.மது 13/16

மேல்


படும்-கொல் (1)

படும்-கொல் வாழி நெடும் சுவர் பல்லி – நற் 169/3

மேல்


படும்_கால் (1)

படும்_கால் பையுள் தீரும் படாஅது – நற் 209/7

மேல்


படுமலை (4)

படுமலை நின்ற நல் யாழ் வடி நரம்பு – நற் 139/4
பாணர் படுமலை பண்ணிய எழாலின் – குறு 323/2
படுமலை நின்ற பயம் கெழு சீறியாழ் – புறம் 135/7
படுமலை செவ்வழி பகர் அரும்பாலை என – சிலப்.புகார் 3/84

மேல்


படுமே (7)

நள்ளென் யாமத்து உள்ளு-தொறும் படுமே – நற் 333/12
நோக்கவும் படும் அவள் ஒப்பவும் படுமே – ஐங் 290/4
மல்லல் ஊர் ஆங்கண் படுமே நறு_நுதல் – கலி 61/23
மறை நவில் அந்தணர் நுவலவும் படுமே
பெண் உரு ஒரு திறம் ஆகின்று அ உரு – புறம் 1/6,7
பதினெண்_கணனும் ஏத்தவும் படுமே
எல்லா உயிர்க்கும் ஏமம் ஆகிய – புறம் 1/10,11
மேல்_பால் ஒருவனும் அவன் கண் படுமே – புறம் 183/10
ஊறு இன்று ஆகி ஆறு இனிது படுமே
உய்த்தல் தேற்றான் ஆயின் வைகலும் – புறம் 185/3,4

மேல்


படுமோ (2)

கண்ணும் படுமோ என்றிசின் யானே – நற் 61/10
என் என படுமோ என்றலும் உண்டே – நற் 342/10

மேல்


படுவது (1)

படுவது உண்டு பகல் ஆற்றி – புறம் 17/6

மேல்


படுவலும் (1)

அரும் கடி படுவலும் என்றி மற்று நீ – அகம் 370/7

மேல்


படுவில் (4)

கல் உடை படுவில் கலுழி தந்து – நற் 33/4
கல்லுறுத்து இயற்றிய வல் உவர் படுவில்
பார் உடை மருங்கின் ஊறல் மண்டிய – அகம் 79/3,4
நெய்தல் அம் படுவில் சில் நீர் உண்ணாது – அகம் 371/7
பூவல் படுவில் கூவல் தோண்டிய – புறம் 319/1

மேல்


படுவின் (1)

பனி நீர் படுவின் பட்டினம் படரின் – சிறு 153

மேல்


படுவினும் (1)

தெண் நீர் படுவினும் தெருவினும் திரிந்து – புறம் 332/7

மேல்


படூஉம் (13)

ஒண் கேழ் வய புலி படூஉம் நாடன் – நற் 119/3
தன் வழி படூஉம் நம் நயந்து அருளி – நற் 173/3
இடூஉ ஊங்கண் இனிய படூஉம்
நெடும் சுவர் பல்லியும் பாங்கில் தேற்றும் – நற் 246/1,2
நின் வழி படூஉம் என் தோழி நன் நுதல் – நற் 247/7
கண் வலை படூஉம் கானலானே – குறு 184/7
தென் கழி சே_இறா படூஉம்
தண் கடல் சேர்ப்ப வரைந்தனை கொண்மோ – ஐங் 196/3,4
பொய் வலை படூஉம் பெண்டு தவ பலவே – ஐங் 283/5
உதிர்வன படூஉம் கதிர் தெறு கவாஅன் – அகம் 5/11
இல்_வழி படூஉம் காக்கை – அகம் 313/16
உள்ளு-தொறு படூஉம் பல்லி – அகம் 351/16
நல் ஆற்று படூஉம் நெறியும் ஆர் அதுவே – புறம் 195/9
அல்லி படூஉம் புல் ஆயினவே – புறம் 248/5
தீதொடு படூஉம் சிறுமையள் அல்லள் – சிலப்.மது 14/53

மேல்


படை (130)

ஆறலை கள்வர் படை விட அருளின் – பொரு 21
ஆண் அணி புகுதலும் அழி படை தாங்கலும் – சிறு 211
படை தொலைபு அறியா மைந்து மலி பெரும் புகழ் – பெரும் 398
விசும்பு செல் இவுளியொடு பசும் படை தரீஇ – பெரும் 492
வேறு பல் பெரும் படை நாப்பண் வேறு ஓர் – முல் 43
பகைவர் சுட்டிய படை கொள் நோன் விரல் – முல் 77
விண் உற ஓங்கிய பல் படை புரிசை – மது 352
பொலம் படை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி – மலை 574
புள்ளு நிமிர்ந்து அன்ன பொலம் படை கலி_மா – நற் 78/9
பயில் படை நிவந்த பல் பூ சேக்கை – நற் 132/6
ஒண் படை தொகுதியின் இலங்கி தோன்றும் – நற் 291/4
படை மாண் பெரும் குள மடை நீர் விட்டு என – நற் 340/3
விசும்பு கடப்பு அன்ன பொலம் படை கலி_மா – நற் 361/3
பொலம் படை பொலிந்த வெண் தேர் ஏறி – குறு 205/3
குறும் படை பகழி கொடு வில் கானவன் – குறு 333/1
ஆறு செல் வம்பலர் படை தலைபெயர்க்கும் – குறு 350/6
படை ஏர் உழவ பாடினி வேந்தே – பதி 14/17
பீடு கொள் மாலை பெரும் படை தலைவ – பதி 24/5
புறக்கொடை எறியார் நின் மற படை கொள்ளுநர் – பதி 31/33
சேஎர் உற்ற செல் படை மறவர் – பதி 41/11
எஃகு உடை வலத்தர் நின் படை வழி வாழ்நர் – பதி 51/30
செல் உறழ் மறவர் தம் கொல் படை தரீஇயர் – பதி 58/4
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவியொடு – பதி 62/3
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவி – பதி 64/9
கொல் படை தெரிய வெல் கொடி நுடங்க – பதி 67/5
இகல் பெருமையின் படை கோள் அஞ்சார் – பதி 72/1
சேண் பரல் முரம்பின் ஈர்ம் படை கொங்கர் – பதி 77/10
மறவர் மறல மா படை உறுப்ப – பதி 82/7
எரி வயிர நுதி எறி படை எருத்து மலை இவர் நவையினில் – பரி 1/20
ஆஅங்கு அவரும் பிறரும் அமர்ந்து படை அளித்த – பரி 5/63
புள் ஏர் புரவி பொலம் படை கைம்_மாவை – பரி 11/52
பண்டாரம் காமன் படை உவள் கண் காண்-மின் – பரி 11/123
பிடி மேல் அன்ன பெரும் படை அனையோர் – பரி 12/27
படை அமை சேக்கையுள் பாயலின் அறியாய் நீ – கலி 10/10
இணை படை தானை அரசோடு உறினும் – கலி 15/3
படை பண்ணி புனையவும் பா மாண்ட பல அணை – கலி 17/1
ஏதிலான் படை போல இறுத்தந்தது இளவேனில் – கலி 27/8
உள்ளி உழையே ஒருங்கு படை விட – கலி 81/22
தொடியும் உகிரும் படை ஆக நுந்தை – கலி 82/28
மாண்ட எறித்த படை போல் முடங்கி மடங்கி – கலி 94/9
கழுவொடு சுடு படை சுருக்கிய தோல் கண் – கலி 106/1
கவலையால் காமனும் படை விடு வனப்பினோடு – கலி 108/4
நகை வல்லேன் யான் என்று என் உயிரோடு படை தொட்ட – கலி 108/6
படை இடுவான்-மன் கண்டீர் காமன் மடை அடும் – கலி 109/19
ஆணையால் வந்த படை
காம கடும் பகையின் தோன்றினேற்கு ஏமம் – கலி 139/23,24
கரை சேர் புள்_இனத்து அம் சிறை படை ஆக – கலி 149/2
நுழை நுதி நெடு வேல் குறும் படை மழவர் – அகம் 35/4
கண்படை பெறேன் கனவ ஒண் படை
கரிகால்வளவனொடு வெண்ணிப்பறந்தலை – அகம் 55/9,10
எறி படை கழீஇய சேய் அரி சின் நீர் – அகம் 113/19
பொலம் படை கலி_மா பூண்ட தேரே – அகம் 114/16
கடல் மருள் பெரும் படை கலங்க தாக்கி – அகம் 116/16
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன பொன் இயல் புனை படை
கொய் சுவல் புரவி கை கவர் வயங்கு பரி – அகம் 124/9,10
கொழுப்பு ஆ தின்ற கூர்ம் படை மழவர் – அகம் 129/12
ஒரு படை கொண்டு வரு படை பெயர்க்கும் – அகம் 174/2
ஒரு படை கொண்டு வரு படை பெயர்க்கும் – அகம் 174/2
வளம் கெழு கோசர் விளங்கு படை நூறி – அகம் 205/9
படை அமைத்து எழுந்த பெரும் செய் ஆடவர் – அகம் 207/4
படை நிலா இலங்கும் கடல் மருள் தானை – அகம் 212/15
மற படை குதிரை மாறா மைந்தின் – அகம் 233/6
மடை செலல் முன்பின் தன் படை செல செல்லாது – அகம் 248/8
பணை கெழு வேந்தர் பல் படை தானை – அகம் 278/2
மை அற விரிந்த படை அமை சேக்கை – அகம் 289/12
பல் படை நிவந்த வறுமை இல் சேக்கை – அகம் 305/5
பெரும் படை குதிரை நல் போர் வானவன் – அகம் 309/10
படை உடை கையர் வரு_திறம் நோக்கி – அகம் 337/8
பெயர் படை கொள்ளார்க்கு உயவு துணை ஆகி – அகம் 343/14
பல் படை புரவி எய்திய தொல் இசை – அகம் 345/5
பூ பொறி பல் படை ஒலிப்ப பூட்டி – அகம் 400/11
எயிறு படை ஆக எயில் கதவு இடாஅ – புறம் 3/9
கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர் – புறம் 6/12
ஒண் படை கடும் தார் முன்பு தலைக்கொள்-மார் – புறம் 15/14
ஞாலம் நெளிய ஈண்டிய வியன் படை
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து அட்ட – புறம் 23/15,16
பெற்றனர் உவக்கும் நின் படை_கொள்_மாக்கள் – புறம் 29/17
வரு படை தாங்கி பெயர் புறத்து ஆர்த்து – புறம் 35/24
பொரு படை தரூஉம் கொற்றமும் உழு படை – புறம் 35/25
பொரு படை தரூஉம் கொற்றமும் உழு படை
ஊன்று சால் மருங்கின் ஈன்றதன் பயனே – புறம் 35/25,26
வெள்ளி நோன் படை கட்டிலொடு கவிழவும் – புறம் 41/10
படை மிளிர்ந்திட்ட யாமையும் அறைநர் – புறம் 42/14
விளைக்கும் வினை இன்றி படை ஒழிந்தனவே – புறம் 63/2
படை அமை மறவரும் உடையம் யாம் என்று – புறம் 72/5
வினவல் ஆனா பொரு படை வேந்தே – புறம் 89/4
பொலம் படை கலி_மா எண்ணுவோரே – புறம் 116/19
ஒளிறு படை புரவிய தேரும் அன்றே – புறம் 135/15
படை மடம்படான் பிறர் படை மயக்கு_உறினே – புறம் 142/6
படை மடம்படான் பிறர் படை மயக்கு_உறினே – புறம் 142/6
படை பழி தாரா மைந்தினன் ஆகலும் – புறம் 157/3
படை விலக்கி எதிர் நிற்றலின் – புறம் 167/2
நும் படை செல்லும்_காலை அவர் படை – புறம் 169/1
நும் படை செல்லும்_காலை அவர் படை
எறித்து எறி தானை முன்னரை எனாஅ – புறம் 169/1,2
அவர் படை வரூஉம்_காலை நும் படை – புறம் 169/3
அவர் படை வரூஉம்_காலை நும் படை
கூழை தாங்கிய அகல் யாற்று – புறம் 169/3,4
இளம் பல் கோசர் விளங்கு படை கன்மார் – புறம் 169/9
எறி படை மயங்கிய வெருவரு ஞாட்பின் – புறம் 178/7
படை வேண்டு_வழி வாள் உதவியும் – புறம் 179/6
கணிச்சி கூர்ம் படை கடும் திறல் ஒருவன் – புறம் 195/4
கடல் கண்டு அன்ன ஒண் படை தானையொடு – புறம் 197/3
பருதி உருவின் பல் படை புரிசை – புறம் 224/7
வரு படை எதிர்தாங்கினன் – புறம் 239/11
பெயர் படை புறங்கண்டனன் – புறம் 239/12
மற படை நுவலும் அரி குரல் தண்ணுமை – புறம் 270/8
படை அழிந்து மாறினன் என்று பலர் கூற – புறம் 278/3
வரு படை தாங்கிய கிளர் தார் அகலம் – புறம் 282/4
எழு தரு பெரும் படை விலக்கி – புறம் 292/7
குமரி_படை தழீஇய கூற்று வினை ஆடவர் – புறம் 294/3
வரு படை போழ்ந்து வாய் பட விலங்கி – புறம் 295/4
இடை படை அழுவத்து சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 295/5
கடல் மண்டு தோணியின் படை முகம் போழ – புறம் 299/3
உளம் கழி சுடர் படை ஏந்தி நம் பெரு விறல் – புறம் 308/8
படை தொட்டனனே குருசில் ஆயிடை – புறம் 341/15
படை மயங்கு ஆரிடை நெடு நல் ஊரே – புறம் 343/17
படை அமை மறவரொடு துவன்றி கல்லென – புறம் 351/3
செரு படை மிளிர்ந்த திருத்து_உறு பைம் சாலி – புறம் 369/12
ஒண் படை மாரி வீழ் கனி பெய்து என – புறம் 370/12
கூர் வாய் இரும் படை நீரின் மிளிர்ப்ப – புறம் 371/10
கடல் படை அடல் கொண்டி – புறம் 382/1
படை வழங்குவது ஓர் பண்பு உண்டு ஆகலின் – சிலப்.புகார் 2/43
படை நினக்கு அளிக்க அதன் இடை நினக்கு இடை என – சிலப்.புகார் 2/48
பட்டின மருங்கின் படை கெழு மாக்களும் – சிலப்.புகார் 5/77
படை வீழ்த்து அவுணர் பையுள் எய்த – சிலப்.புகார் 6/52
படை அமை சேக்கை பள்ளியுள் வீழ்ந்ததும் – சிலப்.மது 13/70
இடி படை வானவன் முடி_தலை உடைத்த – சிலப்.மது 17/163
படை விளங்கு தட கை பாண்டியர் குலத்தோர் – சிலப்.மது 23/206
வட ஆரியர் படை கடந்து – சிலப்.மது 23/216
இயங்கு படை அரவமோடு யாங்கணும் ஒலிப்ப – சிலப்.வஞ்சி 25/32
அரும் படை தானை அமர் வேட்டு கலித்த – சிலப்.வஞ்சி 26/48
பெரும் படை தலைவர்க்கு பெருஞ்சோறு வகுத்து – சிலப்.வஞ்சி 26/49
இயங்கு படை அரவத்து ஈண்டு ஒலி இசைப்ப – சிலப்.வஞ்சி 26/92
கடும் படை மாக்களை கொன்று களம் குவித்து – சிலப்.வஞ்சி 26/212
பல் வேல் தானை படை பல ஏவி – சிலப்.வஞ்சி 26/252
நெடும் தார் வேய்ந்த பெரும் படை வேந்தே – சிலப்.வஞ்சி 28/122

மேல்


படை_கொள்_மாக்கள் (1)

பெற்றனர் உவக்கும் நின் படை_கொள்_மாக்கள்
பற்றா_மாக்களின் பரிவு முந்துறுத்து – புறம் 29/17,18

மேல்


படைக்கவும் (1)

இல்லது படைக்கவும் வல்லன் உள்ளது – புறம் 331/6

மேல்


படைக்கு (2)

எறி படைக்கு ஓடா ஆண்மை அறுவை – புறம் 154/10
படைக்கு நோய் எல்லாம் தான் ஆயினனே – புறம் 276/6

மேல்


படைஞர் (1)

நின் படைஞர் சேர்ந்த மன்றம் கழுதை போகி – பதி 25/4

மேல்


படைத்த (2)

உலகம் படைத்த காலை தலைவ – நற் 337/1
கோ_மகளும் தாம் படைத்த கொற்றத்தாள் நாம – சிலப்.மது 22/160

மேல்


படைத்தது (1)

ஒல்லென் ஒலி படைத்தது ஊர் – சிலப்.மது 19/34

மேல்


படைத்தாள் (1)

இவள் செரீஇ நான்கு விழி படைத்தாள் என்று – பரி 11/98

மேல்


படைத்தான் (1)

பல் வயின் உயிர் எல்லாம் படைத்தான்_கண் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 129/2

மேல்


படைத்தான்_கண் (1)

பல் வயின் உயிர் எல்லாம் படைத்தான்_கண் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 129/2

மேல்


படைத்திசினோரே (1)

உடம்பும் உயிரும் படைத்திசினோரே
வித்தி வான் நோக்கும் புன்_புலம் கண் அகன் – புறம் 18/23,24

மேல்


படைத்து (2)

படைப்பு பல படைத்து பலரோடு உண்ணும் – புறம் 188/1
படைத்து கோள் பெயர் இடுவாள் – சிலப்.மது 17/53

மேல்


படைத்தோரே (1)

பிரிந்து உறை மரபின பொருள் படைத்தோரே – நற் 337/10

மேல்


படைத்தோன் (1)

படைத்தோன் மன்ற அ பண்பிலாளன் – புறம் 194/5

மேல்


படைத்தோனே (1)

ஐது ஏகு அம்ம இ உலகு படைத்தோனே
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் குறு_மகள் – நற் 240/1,2

மேல்


படைப்பு (1)

படைப்பு பல படைத்து பலரோடு உண்ணும் – புறம் 188/1

மேல்


படைப்பே (1)

வாழிய பெரும நின் வரம்பு இல் படைப்பே
நின் பாடிய வயங்கு செந்நா – புறம் 22/30,31

மேல்


படைய (1)

பொலம் படைய மா மயங்கிட – புறம் 359/14

மேல்


படையனோ (1)

எனை பெரும் படையனோ சின போர் பொறையன் – பதி 77/1

மேல்


படையான் (2)

சல படையான் இரவில் தாக்கியது எல்லாம் – பரி 6/57
பொன் அம் திகிரி பொரு படையான் என்பரால் – சிலப்.மது 17/126

மேல்


படையின் (1)

ஆரியர் படையின் உடைக என் – அகம் 336/22

மேல்


படையீர் (1)

உரியது ஒன்று உரை-மின் உறு படையீர் என – சிலப்.மது 16/211

மேல்


படையும் (3)

படையும் பவழ கொடி நிறம் கொள்ளும் – பரி 19/98
நாஞ்சில் அல்லது படையும் அறியார் – புறம் 20/11
நாஞ்சில் அம் படையும் வாய்ந்து உறை துலா முன் – சிலப்.மது 22/80

மேல்


படையுள்படுவோன் (1)

படையுள்படுவோன் பணி மொழி கூற – சிலப்.புகார் 8/13

மேல்


படையே (1)

போர் அடு குரிசில் நீ ஏந்திய படையே
ஒன்னார் உடங்கு உண்ணும் கூற்றம் உடலே – பரி 2/49,50

மேல்


படையொடு (1)

படையொடு வந்த பையுள் மாலை – நற் 343/7

மேல்


படையொடும் (2)

படையொடும் கதிரொடும் மயங்கிய படுக்கை – நற் 275/3
படையொடும் கொண்டு பெயர்வானை சுற்றம் – பரி 11/47

மேல்


படையோயே (1)

சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர் படையோயே
கறை இல் கார் மழை பொங்கி அன்ன – பரி 14/18,19

மேல்


படையோர் (1)

பாடுநர் வஞ்சி பாட படையோர்
தாது எரு மறுகின் பாசறை பொலிய – புறம் 33/10,11

மேல்


படையோர்க்கு (1)

படையோர்க்கு முருகு அயர – மது 38

மேல்


பண் (34)

மண் அமை முழவின் பண் அமை சீறியாழ் – பொரு 109
விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து – மலை 2
பண் அழி பழம் பார் வெண்_குருகு ஈனும் – நற் 138/4
பண் அமை நெடும் தேர் பாணியின் ஒலிக்கும் – நற் 167/4
வயிரிய மாக்கள் பண் அமைத்து எழீஇ – பதி 29/8
பண் அமை முழவும் பதலையும் பிறவும் – பதி 41/3
பறை பண் அழியும் பாடு சால் நெடு வரை – பதி 67/21
பண் அமை தேரும் மாவும் மாக்களும் – பதி 77/6
பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர் வந்து ஊத – பரி 10/119
பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி – பரி 11/128
பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி – பரி 11/128
ஒருதிறம் பண் ஆர் தும்பி பரந்து இசை ஊத – பரி 17/12
பண் அமை இன் சீர் குரவையுள் தெண் கண்ணி – கலி 102/35
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் பண் அமை நெடும் தேர் – அகம் 234/8
மாலை மால் கொள நோக்கி பண் ஆய்ந்து – அகம் 340/3
பண் அமை நல் யாழ் பாணனொடு விசி பிணி – அகம் 346/13
பண் அமை முரசின் கண் அதிர்ந்து அன்ன – அகம் 347/5
மண் முழா மறப்ப பண் யாழ் மறப்ப – புறம் 65/1
மண் முழா அமை-மின் பண் யாழ் நிறு-மின் – புறம் 152/14
பண் அமை நரம்பின் பச்சை நல் யாழ் – புறம் 164/11
பண் அமை நல் யாழ் பாண் கடும்பு அருத்தி – புறம் 170/13
பண் கொளற்கு அருமை நோக்கி – புறம் 307/13
பண் அமை சிலம்பு பகர்தல் வேண்டி – சிலப்.புகார் 0/18
பண் தேய்த்த மொழியினார் ஆயத்து பாராட்டி – சிலப்.புகார் 1/37
பண் அமை முழவின் கண் எறி அறிந்து – சிலப்.புகார் 3/61
எண்ணும் எழுத்தும் இயல் ஐந்தும் பண் நான்கும் – சிலப்.புகார் 3/176
பண் நின்ற கூத்து பதினொன்றும் மண்ணின் மேல் – சிலப்.புகார் 3/177
பண் யாழ் புலவர் பாடல் பாணரொடு – சிலப்.புகார் 5/185
பண் மொழி நரம்பின் திவவு யாழ் மிழற்றி – சிலப்.புகார் 5/222
பண் வகையால் பரிவு தீர்ந்து – சிலப்.புகார் 7/9
பண் நீர் வண்டு பரிந்து இனைந்து ஏங்கி – சிலப்.மது 13/187
பண் இயல் மடந்தையர் பயம் கெழு வீதி – சிலப்.மது 22/139
பண்ணு கிளை பயிரும் பண் யாழ் பாணியொடு – சிலப்.மது 22/141
பண் கனி பாடலும் பரந்தன ஒருசார் – சிலப்.வஞ்சி 28/56

மேல்


பண்ட (4)

பல் வேறு பண்ட தொடை மறந்து இல்லத்து – நற் 59/4
பண்ட சாகாட்டு ஆழ்ச்சி சொல்லிய – புறம் 90/7
பண்ட சிறு பொதி பாத காப்பொடு – சிலப்.மது 23/78
பண்ட சிறு பொதி கொண்டு போ-மின் என – சிலப்.மது 23/89

மேல்


பண்டத்து (1)

புறம் நிறை பண்டத்து பொறை அசாஅ களைந்த – அகம் 343/13

மேல்


பண்டம் (11)

பொன் மலிந்த விழு பண்டம்
நாடு ஆர நன்கு இழிதரும் – மது 81,82
பல் வேறு பண்டம் இழிதரும் பட்டினத்து – மது 537
அளந்து அறியா பல பண்டம்
வரம்பு அறியாமை வந்து ஈண்டி – பட் 131,132
மதி நிறைந்த மலி பண்டம்
பொதி மூடை போர் ஏறி – பட் 136,137
பல் பண்டம் பகர்ந்து வீசும் – பட் 211
பண்டம் வினாய படிற்றால் தொடீஇய நின் – கலி 108/23
பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால் – அகம் 181/23
சகடம் பண்டம் பெரிது பெய்தன்றே – புறம் 102/2
மூடை பண்டம் மிடை நிறைந்து அன்ன – புறம் 393/13
ஒருங்கு தொக்கு அன்ன உடை பெரும் பண்டம்
கலத்தினும் காலினும் தருவனர் ஈட்ட – சிலப்.புகார் 2/6,7
கழி பெரும் பண்டம் காவலர் விளக்கமும் – சிலப்.புகார் 6/144

மேல்


பண்டமொடு (1)

பால் வகை தெரிந்த பகுதி பண்டமொடு
கூலம் குவித்த கூல வீதியும் – சிலப்.புகார் 5/22,23

மேல்


பண்டமோடு (1)

பல் வேறு பண்டமோடு ஊண் மலிந்து கவினி – மது 503

மேல்


பண்டரங்கம் (1)

பண்டரங்கம் ஆடும்_கால் பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 1/9

மேல்


பண்டாரம் (1)

பண்டாரம் காமன் படை உவள் கண் காண்-மின் – பரி 11/123

மேல்


பண்டினும் (1)

பண்டினும் நனி பல அளிப்ப இனியே – நற் 177/7

மேல்


பண்டு (20)

பண்டு நற்கு அறியா புலம் பெயர் புதுவிர் – மலை 392
வண்டல் ஆயமொடு பண்டு தான் ஆடிய – நற் 127/6
பனி மலி கண்ணும் பண்டு போலா – நற் 237/2
பரியலென்-மன் யான் பண்டு ஒரு காலே – குறு 203/6
தண் துறை ஊரன் பண்டு எனப்படற்கே – ஐங் 83/4
ஆங்கு பண்டு நற்கு அறியுநர் செழு வளம் நினைப்பின் – பதி 26/4
பணிபு ஒசி பண்ப பண்டு எல்லாம் நனி உருவத்து – பரி 6/63
பண்டு அறியாதீர் போல் படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ – கலி 39/39
பண்டு அறியாதீர் போல் படர்ந்தீர் பழம் கேண்மை – கலி 39/40
கூறும் சொல் கேளான் நலிதரும் பண்டு நாம் – கலி 62/17
பெரும் பொன் படுகுவை பண்டு
ஏஎ எல்லா மொழிவது கண்டை இஃது ஒத்தன் தொய்யில் – கலி 64/7,8
பாய்ந்து ஊதி படர் தீர்ந்து பண்டு தாம் மரீஇய – கலி 66/7
பண்டு இன்னை அல்லை-மன் ஈங்கு எல்லி வந்தீய – கலி 93/3
காட்டிய வந்தமை கைப்படுத்தேன் பண்டு எலாம் – கலி 98/7
பண்டு அறியாதீர் போல நோக்குவீர் கொண்டது – கலி 140/2
பண்டு அறி வாரா உருவோடு என் அரை – புறம் 376/9
பண்டு தான் கொண்ட சில் அரி சிலம்பினை – சிலப்.புகார் 0/25
பல் வளை தோளியும் பண்டு நம் குலத்து – சிலப்.மது 16/49
கடல் வண்ணன் பண்டு ஒரு நாள் கடல் வயிறு கலக்கினையே – சிலப்.மது 17/132
பார் இரும் பௌவத்தினுள் புக்கு பண்டு ஒரு நாள் – சிலப்.வஞ்சி 24/50

மேல்


பண்டும் (9)

பண்டும் இற்றே கண்டிசின் தெய்ய – நற் 35/8
கண் கோள் ஆக நோக்கி பண்டும்
இனையையோ என வினவினள் யாயே – நற் 55/6,7
துறை புலம்பு உடைத்தே தோழி பண்டும்
உள்ளூர் குரீஇ கரு உடைத்து அன்ன – நற் 231/5,6
வண்டு வாய் திறக்கும் பொழுதில் பண்டும்
தாம் அறி செம்மை சான்றோர் கண்ட – குறு 265/2,3
பண்டும்_பண்டும் தாம் உள் அழித்து உண்ட – பதி 45/8
பண்டும்_பண்டும் தாம் உள் அழித்து உண்ட – பதி 45/8
பண்டும் இ உலகத்து இயற்கை அஃது இன்றும் – கலி 22/3
பண்டும்_பண்டும் பாடுநர் உவப்ப – புறம் 151/1
பண்டும்_பண்டும் பாடுநர் உவப்ப – புறம் 151/1

மேல்


பண்டும்_பண்டும் (2)

பண்டும்_பண்டும் தாம் உள் அழித்து உண்ட – பதி 45/8
பண்டும்_பண்டும் பாடுநர் உவப்ப – புறம் 151/1

மேல்


பண்டே (1)

பாய் எரி இந்த பதி ஊட்ட பண்டே ஓர் – சிலப்.மது 21/51

மேல்


பண்டை (13)

அணங்கு சால் உயர் நிலை தழீஇ பண்டை தன் – திரு 289
பண்டை அற்றோ கண்டிசின் நுதலே – குறு 249/5
சேறும் சேறும் என்றலின் பண்டை தம் – குறு 325/1
பண்டை தம் நலம் பெறுபவோ மற்றே – ஐங் 137/3
பயலையால் உணப்பட்டு பண்டை நீர் ஒழிந்த_கால் – கலி 15/13
ஒண் தொடி மகளிர் பண்டை யாழ் பாட – அகம் 186/10
பொதி மாண் முச்சி காண்-தொறும் பண்டை
பழ அணி உள்ளப்படுமால் தோழி – அகம் 391/7,8
பண்டை தொல் வினை பாறுக என்றே – சிலப்.புகார் 10/164
பண்டை பிறப்பில் குரங்கின் சிறு கை – சிலப்.மது 15/186
கோவலன் பண்டை ஊழ்வினை உருத்து என் – சிலப்.மது 16/217
வளையாத செங்கோல் வளைந்ததே பண்டை
விளைவாகி வந்த வினை – சிலப்.மது 16/221,222
பண்டை பிறவியர் ஆகுவர் ஆதலின் – சிலப்.வஞ்சி 30/60
பார்ப்பனி-தன்னொடு பண்டை தாய்-பால் – சிலப்.வஞ்சி 30/82

மேல்


பண்டைய (1)

பண்டைய அல்ல நின் பொய் சூள் நினக்கு எல்லா – கலி 90/24

மேல்


பண்டையின் (6)

பண்டையின் மிக பெரிது இனைஇ – ஐங் 160/4
தண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிந்து என பண்டையின்
கடும் பகல் வருதி கையறு மாலை – ஐங் 183/3,4
பல பல கட்டுரை பண்டையின் பாராட்டி – கலி 14/7
பண்டையின் சிறக்க என் மகட்கு என பரைஇ – அகம் 98/13
பண்டையின் சிறவாது ஆயின் இ மறை – அகம் 98/24
தண்டமும் தணிதி நீ பண்டையின் பெரிதே – புறம் 10/6

மேல்


பண்டையோர் (1)

பண்டையோர் உரைத்த தண்_தமிழ் நல் உரை – சிலப்.வஞ்சி 28/209

மேல்


பண்ண (1)

யாழோர் மருதம் பண்ண காழோர் – மது 658

மேல்


பண்ணல் (2)

பண்ணல் மேவலம் ஆகி அரிது உற்று – நற் 377/4
பண்ணல் பரிவட்டணை ஆராய்தல் தைவரல் – சிலப்.புகார் 7/5

மேல்


பண்ணவன் (1)

பண்ணவன் எண்_குணன் பாத்து இல் பழம் பொருள் – சிலப்.புகார் 10/188

மேல்


பண்ணவும் (2)

வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும்
கய_மா பேணி கலவாது ஊரவும் – பரி 20/18,19
பூ நுதல் யானையோடு புனை தேர் பண்ணவும்
அறனோ மற்று இது விறல் மாண் குடுமி – புறம் 12/2,3

மேல்


பண்ணற்கு (1)

பண்ணற்கு விரைதி நீயே நெருநை – புறம் 304/4

மேல்


பண்ணன் (7)

பண்ணன் சிறுகுடி படப்பை நுண் இலை – அகம் 54/14
கழல் கால் பண்ணன் காவிரி வட_வயின் – அகம் 177/16
கைவள் ஈகை பண்ணன் சிறுகுடி – புறம் 70/13
யான் வாழும் நாளும் பண்ணன் வாழிய – புறம் 173/1
வலாஅரோனே வாய் வாள் பண்ணன்
உண்ணா வறும் கடும்பு உய்தல் வேண்டின் – புறம் 181/6,7
சிறுகுடி கிழான் பண்ணன் பொருந்தி – புறம் 388/4
பெயர்க்கும் பண்ணன் கேட்டிரோ அவன் – புறம் 388/10

மேல்


பண்ணாது (1)

பாலும் மிதவையும் பண்ணாது பெறுகுவிர் – மலை 417

மேல்


பண்ணி (28)

நூல் நெறி மரபின் பண்ணி ஆனாது – சிறு 230
திவவு மெய்நிறுத்து செவ்வழி பண்ணி
குரல் புணர் நல் யாழ் முழவோடு ஒன்றி – மது 604,605
அறு_அறு_காலை-தோறு அமைவர பண்ணி
பல் வேறு பள்ளி-தொறும் பாய் இருள் நீங்க – நெடு 104,105
அமைவர பண்ணி அருள் நெறி திரியாது – மலை 38
மருதம் பண்ணி அசையினிர் கழி-மின் – மலை 470
நெடும் தேர் பண்ணி வரல் ஆனாதே – நற் 207/4
உண்ணா நன் மா பண்ணி எம்முடன் – நற் 220/3
சிறு வளை விலை என பெரும் தேர் பண்ணி எம் – நற் 300/5
காலை எழுந்து கடும் தேர் பண்ணி
வால் இழை மகளிர் தழீஇய சென்ற – குறு 45/1,2
தொடை படு பேரியாழ் பாலை பண்ணி
பணியா மரபின் உழிஞை பாட – பதி 46/5,6
விரல் கவர் பேரியாழ் பாலை பண்ணி
குரல் புணர் இன் இசை தழிஞ்சி பாடி – பதி 57/8,9
இடன் உடை பேரியாழ் பாலை பண்ணி
படர்ந்தனை செல்லும் முதுவாய் இரவல – பதி 66/2,3
சகடமும் தண்டு ஆர் சிவிகையும் பண்ணி
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி – பரி 10/17,18
படை பண்ணி புனையவும் பா மாண்ட பல அணை – கலி 17/1
நோய் சேர்ந்த திறம் பண்ணி நின் பாணன் எம் மனை – கலி 77/18
பெரு மணம் பண்ணி அறத்தினில் கொண்ட – கலி 96/33
பண்ணி தமர் தந்து ஒரு புறம் தைஇய – கலி 109/9
பண்ணி தைஇய பயம் கெழு வேள்வியின் – அகம் 13/11
பருந்து பட பண்ணி பழையன் பட்டு என – அகம் 44/11
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணி
புன்னை குறைத்த ஞான்றை வயிரியர் – அகம் 45/10,11
அணங்கு அரும் பறந்தலை உணங்க பண்ணி
பிணி உறு முரசம் கொண்ட_காலை – புறம் 25/6,7
சுகிர் புரி நரம்பின் சீறியாழ் பண்ணி
விரை ஒலி கூந்தல் நும் விறலியர் பின் வர – புறம் 109/15,16
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி யாழ நின் – புறம் 144/2
நயம் புரிந்து உறையுநர் நடுங்க பண்ணி
அறம் செய்தீமோ அருள் வெய்யோய் என – புறம் 145/6,7
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி நின் வன்_புல – புறம் 146/3
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி வந்ததை – புறம் 147/2
மாலை மருதம் பண்ணி காலை – புறம் 149/2
கைவழி மருங்கின் செவ்வழி பண்ணி
வரவு எமர் மறந்தனர் அது நீ – புறம் 149/3,4

மேல்


பண்ணிய (12)

புகழ் பட பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும் – மது 533
பல் வேறு பண்ணிய கடை மெழுக்கு_உறுப்ப – மது 661
மருதம் பண்ணிய கரும் கோட்டு சீறியாழ் – மலை 534
பாணர் படுமலை பண்ணிய எழாலின் – குறு 323/2
பண்ணிய விலைஞர் போல புண் ஒரீஇ – பதி 76/5
பண்ணிய ஈகை பயன் கொள்வான் ஆடலால் – பரி 16/51
பரவினர் உரையொடு பண்ணிய இசையினர் – பரி 17/4
பண்ணிய மாவினர் புகுதந்தார் – கலி 34/23
அளித்து நீ பண்ணிய பூழ் எல்லாம் இன்னும் – கலி 95/30
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணிய
நன்னர் மெல் இணர் புன்னை போல – அகம் 145/12,13
பெரும் காட்டு பண்ணிய கரும் கோட்டு ஈமம் – புறம் 246/11
பண்ணிய பகுதியும் பகர்வோர் விளக்கமும் – சிலப்.புகார் 6/135

மேல்


பண்ணியம் (8)

பல் வேறு பண்ணியம் தழீஇ திரி விலைஞர் – மது 405
காமர் உருவின் தாம் வேண்டு பண்ணியம்
கமழ் நறும் பூவொடு மனை_மனை மறுக – மது 422,423
சிறந்த தேஎத்து பண்ணியம் பகர்நரும் – மது 506
பண்ணியம் அட்டியும் பசும் பதம் கொடுத்தும் – பட் 203
பல உறு பண்ணியம் இழிதரு நிலவு மணல் – நற் 31/9
மலையவும் கடலவும் பண்ணியம் பகுக்கும் – பதி 59/15
குரங்கு அருந்து பண்ணியம் கொடுப்போரும் – பரி 19/38
பண்ணியம் மாசு அறு பயம் தரு காருக – பரி 23/24

மேல்


பண்ணியாய் (1)

புணர்வினில் புகன்று ஆங்கே புனல் ஆட பண்ணியாய்
தருக்கிய பிற ஆக தன் இலள் இவள் என – கலி 69/17,18

மேல்


பண்ணின் (2)

செவ்வழி பண்ணின் சிறை வண்டு அரற்றும் – சிலப்.மது 11/88
பாடல் பகுதியும் பண்ணின் பயங்களும் – சிலப்.மது 16/132

மேல்


பண்ணினால் (1)

பண்ணினால் களிப்பிக்கும் பாணன் காட்டு என்றானோ – கலி 72/10

மேல்


பண்ணினுள் (1)

செய நின்ற பண்ணினுள் செவி சுவை கொள்ளாது – கலி 142/3

மேல்


பண்ணினுள்ளும் (1)

எண்ணு முறை நிறுத்த பண்ணினுள்ளும்
புதுவது புனைந்த திறத்தினும் – அகம் 352/15,16

மேல்


பண்ணு (5)

தாழ்பு அயல் கனை குரல் கடுப்ப பண்ணு பெயர்த்து – மது 560
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பண்ணு முறை நிறுப்ப – நெடு 70
பண்ணு பெயர்த்து அன்ன காவும் பள்ளியும் – மலை 451
பையுள் உறுப்பின் பண்ணு பெயர்த்து ஆங்கு – பதி 65/15
பண்ணு கிளை பயிரும் பண் யாழ் பாணியொடு – சிலப்.மது 22/141

மேல்


பண்ணுந (1)

வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் – பரி 20/18

மேல்


பண்ணும் (5)

பாங்கினில் பாடி ஓர் பண்ணும் பெயர்த்தாள் – சிலப்.புகார் 7/224
பண்ணும் திறனும் புறங்கூறு நாவில் – சிலப்.புகார் 8/65
தாரத்து ஆக்கமும் தான் தெரி பண்ணும்
ஊர்_அகத்து ஏரும் ஒளி உடை பாணியும் – சிலப்.புகார் 10/264,265
பண்ணும் கிளையும் பழித்த தீம் சொல் – சிலப்.மது 14/166
பாடலும் எழாலும் பண்ணும் பாணியும் – சிலப்.வஞ்சி 30/229

மேல்


பண்ணே (1)

பண்ணே பாணி தூக்கே முடமே – சிலப்.புகார் 3/46

மேல்


பண்ணை (5)

ஒண் நுதல் அரிவை பண்ணை பாய்ந்து என – ஐங் 73/2
பண்ணை பாய்வோள் தண் நறும் கதுப்பே – ஐங் 74/4
வண்ண வண்டு இமிர் குரல் பண்ணை போன்றனவே – பரி 14/4
பண்ணை வெண் பழத்து அரிசி ஏய்ப்ப – அகம் 393/9
நல் நீர் பண்ணை நனி மலர் செறியவும் – சிலப்.புகார் 2/56

மேல்


பண்ணையும் (3)

வள நீர் பண்ணையும் வாவியும் பொலிந்தது ஓர் – சிலப்.மது 11/13
வெள்ள நீர் பண்ணையும் விரி நீர் ஏரியும் – சிலப்.மது 13/192
புறஞ்சிறை பொழிலும் பிறங்கு நீர் பண்ணையும்
இறங்கு கதிர் கழனியும் புள் எழுந்து ஆர்ப்ப – சிலப்.மது 14/1,2

மேல்


பண்ப (2)

பணிபு ஒசி பண்ப பண்டு எல்லாம் நனி உருவத்து – பரி 6/63
பாத்து_அரும் பண்ப நின் பணி மொழி யாது என – சிலப்.மது 11/191

மேல்


பண்பிலாளன் (1)

படைத்தோன் மன்ற அ பண்பிலாளன்
இன்னாது அம்ம இ உலகம் – புறம் 194/5,6

மேல்


பண்பிற்றே (1)

கண் பொதி பாளை கழன்று உகும் பண்பிற்றே
மாறு கொண்டு ஆற்றார் எனினும் பிறர் குற்றம் – கலி 43/17,18

மேல்


பண்பின் (23)

செல் இசை நிலைஇய பண்பின்
நல்லியக்கோடனை நயந்தனிர் செலினே – சிறு 268,269
புன்கண் அஞ்சும் பண்பின்
மென் கள் செல்வம் செல்வம் என்பதுவே – நற் 210/8,9
இன்ன பண்பின் இனை பெரிது உழக்கும் – குறு 48/4
நசை ஆகு பண்பின் ஒரு சொல் – குறு 48/6
பிரிந்தோர் புணர்க்கும் பண்பின்
மருந்தும் உண்டோ மயலோ இதுவே – குறு 156/6,7
வௌவும் பண்பின் நோய் ஆகின்றே – குறு 271/5
மேயினர் உறையும் பலர் புகழ் பண்பின்
நீ புறந்தருதலின் நோய் இகந்து ஒரீஇய – பதி 15/32,33
பாய் இருள் அகற்றும் பயம் கெழு பண்பின்
ஞாயிறு கோடா நன் பகல் அமயத்து – பதி 22/33,34
அனைய பண்பின் தானை மன்னர் – பதி 45/17
இன்ன பண்பின் நின் தை_நீராடல் – பரி 11/134
பாடு வலம் திரி பண்பின் பழ மதி – பரி 19/24
ஒண் குழாய் செல்க என கூறி விடும் பண்பின்
அங்கண் உடையன் அவன் – கலி 37/21,22
வறும் கை வம்பலர் தாங்கும் பண்பின்
செறிந்த சேரி செம்மல் மூதூர் – அகம் 15/6,7
ஒருங்கு வந்து உவக்கும் பண்பின்
இரும் சூழ் ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பே – அகம் 102/18,19
தம் பதி மறக்கும் பண்பின் எம் பதி – அகம் 200/6
நுண் செயல் அம் குடம் இரீஇ பண்பின்
மகிழ்நன் பரத்தைமை பாடி அவிழ் இணர் – அகம் 336/7,8
உரிது அல் பண்பின் பிரியுநன் ஆயின் – அகம் 392/20
பாடி ஆனா பண்பின் பகைவர் – புறம் 120/19
திரு நய_தக்க பண்பின் இவள் நலனே – புறம் 342/5
தா இன்று உதவும் பண்பின் பேயொடு – புறம் 373/36
புல்லிய அறிந்து புணர்ப்போன் பண்பின்
வர்த்தனை நான்கும் மயல் அற பெய்து ஆங்கு – சிலப்.புகார் 3/57,58
பால்மடை கொடுத்து பண்பின் பெயர்வோள் – சிலப்.மது 15/117
பாய்ந்த பண்பின் பல் வேல் மன்னர் – சிலப்.வஞ்சி 26/190

மேல்


பண்பின (1)

தீர்கை விடுக்கும் பண்பின முதுகுடி – புறம் 391/9

மேல்


பண்பினர் (1)

ஒத்த பண்பினர் ஒன்பது மன்னர் – சிலப்.வஞ்சி 27/119

மேல்


பண்பினவ்வையும் (1)

பொரு வரும் பண்பினவ்வையும் பிறவும் – கலி 104/15

மேல்


பண்பினான் (1)

அனை அரும் பண்பினான் நின் தீமை காத்தவள் – கலி 44/19

மேல்


பண்பினானே (1)

பின் பெரிது அளிக்கும் தன் பண்பினானே – அகம் 178/22

மேல்


பண்பினை (2)

இமயமும் துளக்கும் பண்பினை
துணை இலர் அளியர் பெண்டிர் இஃது எவனே – குறு 158/5,6
பயம் தலைப்படா பண்பினை எனினே – குறு 342/7

மேல்


பண்பினோரே (1)

பாடு அறிந்து ஒழுகும் பண்பினோரே
மிக பேர் எவ்வம் உறினும் எனைத்தும் – புறம் 197/14,15

மேல்


பண்பு (51)

பெரு வறன் ஆகிய பண்பு இல் காலையும் – பொரு 237
பண்பு இல் செய்தி நினைப்பு ஆகின்றே – நற் 25/12
பாணன் கையது பண்பு உடை சீறியாழ் – நற் 30/2
நன் மலை நாட பண்பு எனப்படுமோ – நற் 168/6
பண்பு இல் ஆரிடை வரூஉம் நம் திறத்து – நற் 228/4
அன்பு இன்மையின் பண்பு இல பயிற்றும் – நற் 248/6
நெஞ்சு நடுக்கு_உறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே – நற் 273/10
என்னோ மகளிர்_தம் பண்பு என்றோளே – நற் 339/12
கண்டிசின் பாண பண்பு உடைத்து அம்ம – குறு 359/1
பண்பு இலை மன்ற பாண இ ஊர் – ஐங் 138/1
தொண்டி அன்ன நின் பண்பு பல கொண்டே – ஐங் 175/4
பண்பு இல சொல்லும் தேறுதல் செத்தே – ஐங் 267/5
எம் வெம் காதலி பண்பு துணை பெற்றே – ஐங் 325/4
குன்று கெழு கானத்த பண்பு இல் மா கணம் – ஐங் 332/3
தெரி இழை அரிவை நின் பண்பு தர விரைந்தே – ஐங் 354/4
ஒடியா மைந்த நின் பண்பு பல நயந்தே – பதி 15/40
வலம் இன்று அம்ம காலையது பண்பு என – பதி 26/7
பண்பு நன்கு அறியார் மடம் பெருமையின் – பதி 72/7
மாய நின் பண்பு இன்மை பிறர் கூறல் தான் நாணி – கலி 44/16
கூறும் சொல் வாய் என கொண்டு அதன் பண்பு உணராம் – கலி 60/24
பாடு அழி சாந்தினன் பண்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/11
பண்பு உடை நன் நாட்டு பகை தலை வந்து என – கலி 78/4
காணும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/9
தெருளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/13
உள்ளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/17
பண்பு எனப்படுவது பாடு அறிந்து ஒழுகுதல் – கலி 133/8
பரந்த சுணங்கின் பணை தோளாள் பண்பு
இடி உமிழ் வானத்து இரவு இருள் போழும் – கலி 141/16,17
காண்பாம் கனம்_குழை பண்பு
என்று எல்லீரும் என் செய்தீர் என்னை நகுதிரோ – கலி 142/14,15
பல ஒலி கூந்தலாள் பண்பு எல்லாம் துய்த்து – கலி 145/7
பண்பு தர வந்த என் தொடர் நோய் வேது – கலி 145/25
பண்பு உடை ஆகத்து இன் துயில் பெறவே – அகம் 44/19
தண் வரல் அசைஇய பண்பு இல் வாடை – அகம் 58/11
முனி_தகு பண்பு யாம் செய்தன்றோ இலமே – அகம் 101/18
நினைவல் மாது அவர் பண்பு என்று ஓவாது – அகம் 171/4
பனி கடி கொண்ட பண்பு இல் வாடை – அகம் 235/15
பண்பு தர வந்தமை அறியாள் நுண் கேழ் – அகம் 242/7
செல் சாத்து எறியும் பண்பு இல் வாழ்க்கை – அகம் 245/6
பண்பு இல் கோவலர் தாய் பிரித்து யாத்த – அகம் 293/11
கரந்தனம் உறையும் நம் பண்பு அறியார் – அகம் 359/3
அரும் கல வெறுக்கையின் அரியோள் பண்பு நினைந்து – அகம் 372/5
பண்பு உடை யாக்கை சிதைவு நன்கு அறீஇ – அகம் 392/4
உதவி ஆற்றும் நண்பின் பண்பு உடை – புறம் 29/21
வண் பரி புரவி பண்பு பாராட்டி – புறம் 301/13
பகை வளர்த்து இருந்த இ பண்பு இல் தாயே – புறம் 336/12
பண்பு இல் ஆண்மை தருதல் ஒன்றோ – புறம் 344/6
படை வழங்குவது ஓர் பண்பு உண்டு ஆகலின் – சிலப்.புகார் 2/43
பழ விறல் மூதூர் பண்பு மேம்படுதலும் – சிலப்.புகார் 10/253
பதி எழு அறியா பண்பு மேம்பட்ட – சிலப்.மது 15/5
பர_கதி இழக்கும் பண்பு ஈங்கு இல்லை – சிலப்.மது 15/85
பழ விறல் மூதூர் பண்பு மேம்படுதலும் – சிலப்.மது 23/208
பழ விறல் மூதூர் பண்பு மேம்படுதலும் – சிலப்.வஞ்சி 30/208

மேல்


பண்பும் (3)

பயனும் பண்பும் பாடு அறிந்து ஒழுகலும் – நற் 160/2
பண்பும் பாயலும் கொண்டனள் தொண்டி – ஐங் 176/1
பண்பும் அறிதிரோ என்று வருவாரை – கலி 19/9

மேல்


பண்பும்-மார் (3)

பழி பிறிது ஆகல் பண்பும்-மார் அன்றே – நற் 117/11
இனிதால் அம்ம பண்பும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 402/4
இன்புற தகுந பண்பும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 438/3

மேல்


பண்புறு (1)

பரத்தை உள்ளதுவே பண்புறு கழறல் – பரி 9/18

மேல்


பண்பே (13)

அலைவாய் சேறலும் நிலைஇய பண்பே அதாஅன்று – திரு 125
குன்று-தொறு ஆடலும் நின்ற தன் பண்பே அதாஅன்று – திரு 217
புதுவது வந்தன்று இது அதன் பண்பே
வானம் மின்னு வசிவு பொழிய ஆனாது – மலை 96,97
ஆங்கு வியம் கொள்-மின் அது அதன் பண்பே
தேம் பட மலர்ந்த மராஅ மெல் இணரும் – மலை 427,428
அகல்வர் ஆடவர் அது அதன் பண்பே – நற் 24/9
மருண்டனென் அல்லெனோ உலகத்து பண்பே
நீடிய மராஅத்த கோடு தோய் மலிர் நிறை – குறு 99/3,4
பெண்டு என விரும்பின்று அவள் தன் பண்பே – ஐங் 89/4
வந்த நெஞ்சம் நீ நயந்தோள் பண்பே – ஐங் 323/4
இனிய மன்ற யான் ஒழிந்தோள் பண்பே – ஐங் 326/5
தண்மை செய்த இ தகையோள் பண்பே – ஐங் 327/5
அல்லல் தீர்ந்தன்று ஆய்_இழை பண்பே – கலி 146/55
இன்னும் வாழ்வல் என் இதன் பண்பே – புறம் 245/7
இன்னும் அற்று அதன் பண்பே அதனால் – புறம் 360/12

மேல்


பணவை (3)

விண் தோய் பணவை மிசை ஞெகிழி பொத்த – குறி 226
விலங்கல் மீமிசை பணவை கானவர் – மலை 298
நெடு வரை ஆசினி பணவை ஏறி – கலி 41/9

மேல்


பணி (11)

பணி குறை வருத்தம் வீட – குறு 333/5
பாணர் கையது பணி தொடை நரம்பின் – பதி 57/7
இணை பிரி அணி துணி பணி எரி புரைய – பரி 1/14
பணி ஒரீஇ நின் புகழ் ஏத்தி – பரி 17/50
பணி திறை தந்த பாடு சால் நன் கலம் – அகம் 127/7
வேற்று அரசு பணி தொடங்கு நின் – புறம் 17/31
வேந்து தந்த பணி திறையான் – புறம் 22/26
பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின் – புறம் 387/12
படையுள்படுவோன் பணி மொழி கூற – சிலப்.புகார் 8/13
பாத்து_அரும் பண்ப நின் பணி மொழி யாது என – சிலப்.மது 11/191
குரவர் பணி அன்றியும் குல_பிறப்பு_ஆட்டியோடு – சிலப்.மது 13/89

மேல்


பணி-மின்மே (1)

சென்று தொழுகல்லீர் கண்டு பணி-மின்மே
இருங்குன்று என்னும் பெயர் பரந்ததுவே – பரி 15/34,35

மேல்


பணிகள் (1)

தூம பணிகள் ஒன்றி தோய்ந்தால் என ஒருவார் – சிலப்.புகார் 2/91

மேல்


பணித்த (1)

அள்ளனை பணித்த அதியன் பின்றை – அகம் 325/8

மேல்


பணித்து (3)

பணியார் தேஎம் பணித்து திறை கொள்-மார் – மது 230
நெடுமொழி பணித்து அவன் வேம்பு முதல் தடிந்து – பதி 44/15
ஒன்னா தெவ்வர் உயர் குடை பணித்து இவன் – புறம் 387/31

மேல்


பணிதரு (1)

அணி முடி அமரர் தம் அரசொடு பணிதரு
மணி உருவினை நின் மலர் அடி தொழுதேம் – சிலப்.மது 12/144,145

மேல்


பணிந்த (1)

பல் வேறு வகையின் பணிந்த மன்னர் – பெரும் 428

மேல்


பணிந்தனம் (1)

படுத்தனம் பணிந்தனம் அடுத்தனம் இருப்பின் – அகம் 280/10

மேல்


பணிந்தனர் (1)

பந்தம் அறுக என பணிந்தனர் போந்து – சிலப்.புகார் 10/213

மேல்


பணிந்தாய் (1)

பணிந்தாய் போல் வந்து ஈண்டு பயனில மொழிவாயோ – கலி 69/11

மேல்


பணிந்து (14)

பருமம் தாங்கிய பணிந்து ஏந்து அல்குல் – திரு 146
பகைவர்க்கு அஞ்சி பணிந்து ஒழுகலையே – மது 201
தெரிந்து அது வியந்தனென் தோழி பணிந்து நம் – நற் 386/8
பணிந்து திறை பகர கொள்ளுநை ஆதலின் – பதி 17/3
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 59/12
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 62/12
பணிந்து வழிமொழிதல் அல்லது பகைவர் – பதி 91/2
முன் அடி பணிந்து எம்மை உணர்த்திய வருதி-மன் – கலி 73/15
ஆற்றின் நிறுப்பல் பணிந்து
அன்னதேல் ஆற்றல் காண் – கலி 91/17,18
பல் மலை இறந்தவன் பணிந்து வந்து அடி சேர – கலி 143/58
பணிந்து கூட்டுண்ணும் தணிப்பு அரும் கடும் திறல் – புறம் 198/13
அது கண்டு பரந்தோர் எல்லாம் புகழ தலை பணிந்து
இறைஞ்சியோனே குருசில் பிணங்கு கதிர் – புறம் 285/13,14
நலம் சால் விழு பொருள் பணிந்து வந்து கொடுப்பினும் – புறம் 343/11
நெடிய அல்லது பணிந்து மொழியலனே – புறம் 349/3

மேல்


பணிந்தும் (1)

இன்புற புணர்ந்தும் இளி வர பணிந்தும்
தன் துயர் வெளிப்பட தவறு இல் நம் துயர் – அகம் 330/3,4

மேல்


பணிந்தோர் (1)

பணிந்தோர் தேஎம் தம் வழி நடப்ப – மது 229

மேல்


பணிபு (6)

பல் ஒளியர் பணிபு ஒடுங்க – பட் 274
பார்ப்பார்க்கு அல்லது பணிபு அறியலையே – பதி 63/1
பணிபு ஒசி பண்ப பண்டு எல்லாம் நனி உருவத்து – பரி 6/63
அணி போல் பொறுத்தாரும் தாஅம் பணிபு இல் சீர் – பரி 23/81
பணிபு வந்து இரப்பவும் பல சூழ்வாய் ஆயினை – கலி 3/15
அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின் – கலி 30/19

மேல்


பணிமொழி (6)

நின் வாய் பணிமொழி களையா பன் மாண் – நற் 167/7
பரிவு தர தொட்ட பணிமொழி நம்பி – நற் 378/10
பல் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றி என் – குறு 176/2
இரவல் மாக்களின் பணிமொழி பயிற்றி – அகம் 32/4
தேரொடு மறுகியும் பணிமொழி பயிற்றியும் – அகம் 220/2
பன் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றலின் – அகம் 310/4

மேல்


பணிய (3)

அரசவை பணிய அறம் புரிந்து வயங்கிய – பதி 85/9
வேந்தரும் வேளிரும் பின்வந்து பணிய
கொற்றம் எய்திய பெரியோர் மருக – பதி 88/13,14
காமுறு தெய்வம் கண்டு அடி பணிய
நீ போ யாங்களும் நீள் நெறி படர்குதும் – சிலப்.மது 11/160,161

மேல்


பணியத்து (1)

தாழ் உடை தண் பணியத்து
வால் அரிசி பலி சிதறி – பட் 164,165

மேல்


பணியா (3)

பணியா மரபின் உழிஞை பாட – பதி 46/6
பணியா உள்ளமொடு அணி வர கெழீஇ – பதி 63/2
பாரா குறழா பணியா பொழுது அன்றி – கலி 65/10

மேல்


பணியாமையின் (1)

பணியாமையின் பகை தலைவந்த – அகம் 251/11

மேல்


பணியார் (1)

பணியார் தேஎம் பணித்து திறை கொள்-மார் – மது 230

மேல்


பணியியர் (1)

பணியியர் அத்தை நின் குடையே முனிவர் – புறம் 6/17

மேல்


பணியும் (2)

இன்புற்று அணிந்த இயல் அணியும் வன் பணியும்
நாண் எனும் தொல்லை அணி என்ன நன்_நுதலை – பரி 28/2,3
திரு மலர் தாமரை சே அடி பணியும்
முழுத்தம் ஈங்கு இது முன்னிய திசை மேல் – சிலப்.வஞ்சி 26/29,30

மேல்


பணிலம் (5)

இரு தலை பணிலம் ஆர்ப்ப சினம் சிறந்து – மது 380
பணிலம் கலி அவிந்து அடங்க காழ் சாய்த்து – மது 621
பறை பட பணிலம் ஆர்ப்ப இறைகொள்பு – குறு 15/1
ஒலி தலை பணிலம் ஆர்ப்ப கல்லென – அகம் 350/12
முறை எழுந்தன பணிலம் வெண்குடை – சிலப்.புகார் 1/47

மேல்


பணிவான் (1)

தலை உற முன் அடி பணிவான் போலவும் – கலி 128/17

மேல்


பணிவு (2)

படியோர் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை – மலை 423
பணிவு இல் உயர் சிறப்பின் பஞ்சவன் கூடல் – பரி 24/46

மேல்


பணீஇயர் (1)

கொற்ற சோழர் கொங்கர் பணீஇயர்
வெண் கோட்டு யானை போஒர் கிழவோன் – நற் 10/6,7

மேல்


பணை (175)

கணை கால் வாங்கிய நுசுப்பின் பணை தோள் – திரு 14
ஆடு அமை பணை தோள் அரி மயிர் முன்கை – பொரு 32
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – பொரு 169
மணி மலை பணை தோள் மா நில_மடந்தை – சிறு 1
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – சிறு 78
மருதம் சான்ற மருத தண் பணை
அந்தணர் அருகா அரும் கடி வியல் நகர் – சிறு 186,187
பிணன் உகைத்து சிவந்த பேர் உகிர் பணை தாள் – சிறு 199
நெடும் பணை திரள் தோள் மடந்தை முன்கை – பெரும் 12
சிறு குழை துயல்வரும் காதின் பணை தோள் – பெரும் 161
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – பெரும் 242
இழிபு அறியா பெரும் தண் பணை
குரூஉ கொடிய எரி மேய – மது 154,155
பணை கெழு பெரும் திறல் பல் வேல் மன்னர் – மது 234
மருதம் சான்ற தண் பணை சுற்றி – மது 270
முழங்கு இசை நன் பணை அறைவனர் நுவல – மது 362
வார்ந்த வாயர் வணங்கு இறை பணை தோள் – மது 414
பணை நிலை புரவி புல் உணா தெவிட்ட – மது 660
வெள்ளி வள்ளி வீங்கு இறை பணை தோள் – நெடு 36
பணை நிலை முனைஇய பல் உளை புரவி – நெடு 93
தசம் நான்கு எய்திய பணை மருள் நோன் தாள் – நெடு 115
அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை – நெடு 149
பணை நிலை புரவியின் அணை முதல் பிணிக்கும் – பட் 31
தலை தவ சென்று தண் பணை எடுப்பி – பட் 239
நன் பல உடைத்து அவன் தண் பணை நாடே – மலை 453
நல மென் பணை தோள் எய்தினம் ஆகலின் – நற் 9/4
வேய் மருள் பணை தோள் விறல் இழை நெகிழவும் – நற் 85/2
மருங்கு மறைத்த திருந்து இழை பணை தோள் – நற் 93/7
மெல் இறை பணை தோள் துயில் அமர்வோயே – நற் 121/12
தட மென் பணை தோள் மட நல்லோள்_வயின் – நற் 137/2
மட கண் தகர கூந்தல் பணை தோள் – நற் 170/1
வேய் மருள் பணை தோள் அழியலள்-மன்னே – நற் 188/9
காமர் பணை தோள் நலம் வீறு எய்திய – நற் 190/7
பணை தோள் எல் வளை ஞெகிழ்த்த எம் காதலர் – நற் 193/6
பணை தோள் அரும்பிய சுணங்கின் கணை கால் – நற் 262/6
கரும்பு உடை பணை தோள் நோக்கியும் ஒரு திறம் – நற் 298/7
கிளி ஓர் அன்ன கிளவி பணை தோள் – நற் 301/5
பணை தாள் ஓமை படு சினை பயந்த – நற் 318/2
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறு_மகள் – நற் 319/8
திருந்து_இழை பணை தோள் பெறுநர் போலும் – நற் 333/8
பணை கொள் வெம் முலை பாடு பெற்று உவக்கும் – நற் 392/5
மணத்தற்கு அரிய பணை பெரும் தோளே – குறு 100/7
ஆடு அமை புரையும் வனப்பின் பணை தோள் – குறு 131/1
புனல் புணை அன்ன சாய் இறை பணை தோள் – குறு 168/5
நெடு மென் பணை தோள் சாஅய் தொடி நெகிழ்ந்து – குறு 185/2
முள் இல் அம் பணை மூங்கிலில் தூங்கும் – குறு 201/5
மறப்பு அரும் பணை தோள் மரீஇ – குறு 266/4
நெடு மென் பணை தோள் அடைந்திசினோரே – குறு 268/6
பணை தோள் குறு_மகள் பாவை தைஇயும் – குறு 276/1
திருந்து இறை பணை தோள் உள்ளாதோரே – குறு 279/8
நெருஞ்சி அனைய என் பெரும் பணை தோளே – குறு 315/4
பணை எழில் மென் தோள் அணைஇய அ நாள் – குறு 318/6
துணைத்த கோதை பணை பெரும் தோளினர் – குறு 326/1
வந்தன்று பெரு விறல் தேரே பணை தோள் – குறு 338/6
பனி கால் போழ்ந்து பணை எழில் ஞெகிழ் தோள் – குறு 357/2
வணங்கு இறை பணை தோள் எல் வளை மகளிர் – குறு 364/5
உழுந்து உடை கழுந்தின் கரும்பு உடை பணை தோள் – குறு 384/1
திருந்து இழை பணை தோள் ஞெகிழ – ஐங் 39/3
நோய்க்கு மருந்து ஆகிய பணை தோளோளே – ஐங் 99/4
பைதலம் அல்லேம் பாண பணை தோள் – ஐங் 135/1
தொண்டி அன்ன பணை தோள் – ஐங் 171/3
எமக்கு நயந்து அருளினை ஆயின் பணை தோள் – ஐங் 175/1
நெய்தல் உண்கண் ஏர் இறை பணை தோள் – ஐங் 181/1
நேர் இறை பணை தோள் ஞெகிழ – ஐங் 239/4
துறுகல் அடுக்கத்ததுவே பணை தோள் – ஐங் 291/2
பாயல் இன் துணை ஆகிய பணை தோள் – ஐங் 293/3
வேய் மருள் பணை தோள் வில் இலை நெகிழ – ஐங் 318/2
நலம் கிளர் பணை தோள் விலங்கின செலவே – ஐங் 421/4
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து – ஐங் 449/2
மெல் இறை பணை தோள் பசலை தீர – ஐங் 459/1
நேர் இறை பணை தோட்கு ஆர் விருந்து ஆக – ஐங் 468/3
சாய் இறை பணை தோள் அம் வரி அல்குல் – ஐங் 481/1
வென்று எறி முழங்கு பணை செய்த வெல் போர் – பதி 11/14
கடம்பு அறுத்து இயற்றிய வலம்படு வியன் பணை
ஆடுநர் பெயர்ந்து வந்து அரும் பலி தூஉய் – பதி 17/5,6
வேய் உறழ் பணை தோள் இவளோடு – பதி 21/37
நாடு கெழு தண் பணை சீறினை ஆதலின் – பதி 22/31
பணை கெழு வேந்தரும் வேளிரும் ஒன்று_மொழிந்து – பதி 30/30
வியன் பணை முழங்கும் வேல் மூசு அழுவத்து – பதி 31/30
வடி மணி அணைத்த பணை மருள் நோன் தாள் – பதி 33/2
இரும் பணை திரங்க பெரும் பயல் ஒளிப்ப – பதி 43/12
விரவு பணை முழங்கு ஒலி வெரீஇய வேந்தர்க்கு – பதி 50/10
வீங்கு இறை தடைஇய அமை மருள் பணை தோள் – பதி 54/3
நாடல் சான்ற துப்பின் பணை தோள் – பதி 59/17
வேய் புரைபு எழிலிய விளங்கு இறை பணை தோள் – பதி 65/8
விரவு பணை முழங்கு நிரை தோல் வரைப்பின் – பதி 88/16
செழும் பல இருந்த கொழும் பல் தண் பணை
காவிரி படப்பை நன் நாடு அன்ன – பதி 90/46,47
சேய் உயர் பணை மிசை எழில் வேழம் ஏந்திய – பரி 1/4
உழவர் களி தூங்க முழவு பணை முரல – பரி 7/16
நெடு மென் பணை தோள் குறும் தொடி மகளிர் – பரி 8/39
பண்டரங்கம் ஆடும்_கால் பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 1/9
பாஅல் அம் செவி பணை தாள் மா நிரை – கலி 5/1
அணை மருள் இன் துயில் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 14/1
பணை எருத்து எழில் ஏற்றின் பின்னர் – கலி 20/22
பானாள் யாம் படர் கூர பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 30/9
வீங்கு இறை பணை தோள் வரைந்தனன் கொளற்கே – கலி 38/26
ஆய் நுதல் அணி கூந்தல் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 40/8
பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த – கலி 57/14
எள்ளலான் அம் மென் பணை தோள் நுமர் வேய்ந்த கண்ணியோடு – கலி 83/26
பல்லும் பணை தோளும் பேர் அமர் உண்கண்ணும் – கலி 108/16
பரந்த சுணங்கின் பணை தோளாள் பண்பு – கலி 141/16
வேய் மருள் பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு – அகம் 1/8
வெறுத்த ஏஎர் வேய் புரை பணை தோள் – அகம் 2/11
இழை அணி பணை தோள் ஐயை தந்தை – அகம் 6/3
தாழ் மென் கூந்தல் தட மென் பணை தோள் – அகம் 21/4
சாய் இறை பணை தோள் கிழமை தனக்கே – அகம் 32/18
நுணங்கு அமை புரையும் வணங்கு இறை பணை தோள் – அகம் 33/15
வேய் புரை பணை தோள் பாயும் – அகம் 47/18
வீங்கு இறை பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு – அகம் 59/16
ஆகத்து அரும்பிய முலையள் பணை தோள் – அகம் 62/3
ஆறு கடி கொள்ளும் அரும் சுரம் பணை தோள் – அகம் 65/17
பணை முழங்கு எழிலி பௌவம் வாங்கி – அகம் 84/2
நெடு மென் பணை தோள் மாஅயோளே – அகம் 89/22
பசி என அறியா பணை பயில் இருக்கை – அகம் 91/14
நெடு மென் பணை தோள் இவளும் யானும் – அகம் 92/6
தட மென் பணை தோள் மட நல்லீரே – அகம் 110/10
அரி மதர் மழை கண் அமை புரை பணை தோள் – அகம் 114/14
அந்தி கோவலர் அம் பணை இமிழ் இசை – அகம் 124/14
திருந்து இழை பணை தோள் தேன் நாறு கதுப்பின் – அகம் 129/15
அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண் – அகம் 132/6
படு மண முழவொடு பரூஉ பணை இமிழ – அகம் 136/7
பணை எழில் அழிய வாடும் நாளும் – அகம் 171/3
நின்று தின விளிந்த அம் பணை நெடு வேய் – அகம் 173/13
பணை கவின் அழியாது துணை புணர்ந்து என்றும் – அகம் 178/15
பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள் – அகம் 181/24
நல் எழில் பணை தோள் இரும் கவின் அழிய – அகம் 185/2
பானாள் இரவில் நம் பணை தோள் உள்ளி – அகம் 210/7
வேய் ஒழுக்கு அன்ன சாய் இறை பணை தோள் – அகம் 213/16
யாணர் தண் பணை உறும் என கானல் – அகம் 220/19
ஆயம் ஆய்ந்த சாய் இறை பணை தோள் – அகம் 220/20
அம் பணை நெடும் தோள் தங்கி தும்பி – அகம் 223/11
பணை மருள் எருத்தின் பல் வரி இரும் போத்து – அகம் 238/5
நெகிழ்ந்த முன்கை நேர் இறை பணை தோள் – அகம் 242/14
வரி கிளர் பணை தோள் வயிறு அணி திதலை – அகம் 245/8
தொன் மூதாலத்து அரும் பணை பொதியில் – அகம் 251/8
உள்ளுப தில்ல தாமே பணை தோள் – அகம் 253/21
பணை நிலை முனைஇய வினை நவில் புரவி – அகம் 254/12
வருவர்-மன்னால் தோழி தண் பணை
பொரு புனல் வைப்பின் நம் ஊர் ஆங்கண் – அகம் 255/9,10
மெல் இறை பணை தோள் விளங்க வீசி – அகம் 257/11
யாணர் தண் பணை போது வாய் அவிழ்ந்த – அகம் 269/23
கண் இடை புரையும் நெடு மென் பணை தோள் – அகம் 271/15
பணை கெழு வேந்தர் பல் படை தானை – அகம் 278/2
ஆடு செவி நோக்கும் அத்தம் பணை தோள் – அகம் 285/12
மெல் இறை பணை தோள் விளங்கும் மாண் கவினே – அகம் 291/25
வேங்கை வென்ற வெருவரு பணை தோள் – அகம் 295/5
தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை – அகம் 324/2
வாங்கு அமை புரையும் வீங்கு இறை பணை தோள் – அகம் 343/1
திருந்து இழை பணை தோள் வருந்த நீடி – அகம் 357/11
நலம் பெறு பணை தோள் நன் நுதல் அரிவையொடு – அகம் 366/13
அம் பணை விளைந்த தே கள் தேறல் – அகம் 368/14
இரும் பணை தொடுத்த பலர் ஆடு ஊசல் – அகம் 372/7
பணை தாள் யானை பரூஉ புறம் உரிஞ்ச – அகம் 373/3
வரி அணி பணை தோள் வார் செவி தன்னையர் – அகம் 393/8
துளங்கு இயலான் பணை எருத்தின் – புறம் 15/7
பெரும் தண் பணை பாழ் ஆக – புறம் 16/16
பா அடியால் பணை எருத்தின – புறம் 22/4
வெளிறு இல் நோன் காழ் பணை நிலை முனைஇ – புறம் 23/1
வண்ணம் நீவிய வணங்கு இறை பணை தோள் – புறம் 32/3
கொண்ட குடுமித்து இ தண் பணை நாடே – புறம் 32/10
படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள் – புறம் 72/3
பசித்து பணை முயலும் யானை போல – புறம் 80/7
பணை கெழு வேந்தரை இறந்தும் – புறம் 119/6
கந்து முனிந்து உயிர்க்கும் யானையொடு பணை முனிந்து – புறம் 178/1
தண் பணை ஆளும் வேந்தர்க்கு – புறம் 322/9
மென் புனல் வைப்பின் இ தண் பணை ஊரே – புறம் 341/18
தண் பணை கிழவன் இவள் தந்தையும் வேந்தரும் – புறம் 342/11
பன்னல் வேலி இ பணை நல் ஊரே – புறம் 345/20
படு மணி மருங்கின பணை தாள் யானையும் – புறம் 351/1
ஏமம் சால் சிறப்பின் இ பணை நல் ஊரே – புறம் 351/12
வீங்கு இறை பணை தோள் மடந்தை – புறம் 354/9
பணை மருள் நெடும் தாள் பல் பிணர் தட கை – புறம் 371/19
பொலிக அத்தை நின் பணை தயங்கு வியன் களம் – புறம் 373/27
பூம் பொறி பணை எருத்தின – புறம் 387/7
பழுது அறு திரு மொழியே பணை இள வன முலையே – சிலப்.புகார் 7/76
பணை ஐந்து ஓங்கிய பாசிலை போதி – சிலப்.புகார் 10/11
பணை நிலை புரவி ஆலும் ஓதையும் – சிலப்.மது 13/147
வளர் இள வன முலை வாங்கு அமை பணை தோள் – சிலப்.மது 15/201
சூடக வரி வளை ஆடு அமை பணை தோள் – சிலப்.வஞ்சி 27/184

மேல்


பணைத்த (2)

பணைத்த பகழி போக்கு நினைந்து கானவன் – நற் 165/2
நகுவர பணைத்த திரி மருப்பு எருமை – அகம் 206/3

மேல்


பணைத்து (1)

பணைத்து ஏந்து இள முலை அமுதம் ஊற – மது 601

மேல்


பணையம் (1)

கரும் கோட்டு சீறியாழ் பணையம் இது கொண்டு – புறம் 316/7

மேல்


பணையும் (2)

போதும் பணையும் போலும் யாழ நின் – நற் 166/3
சென்று எறி சிரலும் பன்றியும் பணையும்
எழுவும் சீப்பும் முழு விறல் கணையமும் – சிலப்.மது 15/214,215

மேல்


பணையே (1)

ஒன்று என அறைந்தன பணையே நின் தேர் – அகம் 44/4

மேல்


பத்தர் (3)

பய நிரைக்கு எடுத்த மணி நீர் பத்தர்
புன் தலை மட பிடி கன்றோடு ஆர – நற் 92/6,7
யாழ் பத்தர் புறம் கடுப்ப – புறம் 136/1
புணர் புரி நரம்பின் பொருள் படு பத்தர்
குரல் குரலாக வரு முறை பாலையின் – சிலப்.வஞ்சி 28/32,33

மேல்


பத்தரும் (2)

இன் இசை நல் யாழ் பத்தரும் விசி பிணி – மலை 381
பத்தரும் கோடும் ஆணியும் நரம்பும் என்று – சிலப்.புகார் 7/3

மேல்


பத்தல் (7)

குளப்பு வழி அன்ன கவடு படு பத்தல்
விளக்கு அழல் உருவின் விசி_உறு பச்சை – பொரு 4,5
சிலம்பு அமை பத்தல் பசையொடு சேர்த்தி – மலை 26
ஆன் வழிப்படுநர் தோண்டிய பத்தல்
யானை இன நிரை வௌவும் – நற் 240/8,9
ஆன் நீர் பத்தல் யானை வௌவும் – ஐங் 304/2
தீம் பிழி எந்திரம் பத்தல் வருந்த – பதி 19/23
சிரறு சில ஊறிய நீர் வாய் பத்தல்
கயிறு குறு முகவை மூயின மொய்க்கும் – பதி 22/13,14
கொடு வாய் பத்தல் வார்ந்து உகு சிறு குழி – அகம் 155/9

மேல்


பத்தி (1)

பத்தி கேவண பசும் பொன் குடை சூல் – சிலப்.மது 16/118

மேல்


பத்தினி (20)

பத்தினி ஆகலின் பாண்டியன் கேடு உற – சிலப்.புகார் 0/33
பலர் புகழ் பத்தினி ஆகும் இவள் என – சிலப்.புகார் 0/36
ஆர் அஞர் உற்ற வீர பத்தினி முன் – சிலப்.புகார் 0/42
பத்தினி ஒருத்தி படிற்று உரை எய்த – சிலப்.மது 15/76
பத்தினி பெண்டிர் இருந்த நாடு என்னும் – சிலப்.மது 15/147
நிறை உடை பத்தினி பெண்டிர்காள் ஈது ஒன்று – சிலப்.மது 19/4
மா பத்தினி நின்னை மாண பிழைத்த நாள் – சிலப்.மது 21/50
பார்ப்பார் அறவோர் பசு பத்தினி பெண்டிர் – சிலப்.மது 21/53
ஆர் அஞர் உற்ற வீர பத்தினி முன் – சிலப்.மது 22/155
ஒரு முலை குறைத்த திரு மா பத்தினி
அலமரு திருமுகத்து ஆய் இழை நங்கை-தன் – சிலப்.மது 23/14,15
பத்தினி பெண்டிர் பரவி தொழுவாள் ஓர் – சிலப்.வஞ்சி 24/116
வஞ்சினம் சாற்றிய மா பெரும் பத்தினி
அம்_சில்_ஓதி அறிக என பெயர்ந்து – சிலப்.வஞ்சி 25/74,75
பத்தினி கடவுளை பரசல் வேண்டும் என – சிலப்.வஞ்சி 25/114
மடவதின் மாண்ட மா பெரும் பத்தினி
கடவுள் எழுத ஓர் கல் தாரான் எனின் – சிலப்.வஞ்சி 25/129,130
பொன் கோட்டு இமயத்து பொரு அறு பத்தினி
கல் கால்கொண்டனன் காவலன் ஆங்கு என் – சிலப்.வஞ்சி 26/253,254
கடவுள் பத்தினி கல் கால்கொண்ட பின் – சிலப்.வஞ்சி 27/2
பால் படு மரபின் பத்தினி கடவுளை – சிலப்.வஞ்சி 27/15
பார் தொழுது ஏத்தும் பத்தினி ஆதலின் – சிலப்.வஞ்சி 28/210
பால் பெற வகுத்த பத்தினி கோட்டத்து – சிலப்.வஞ்சி 28/225
பத்தினி கோட்ட படிப்புறம் வகுத்து – சிலப்.வஞ்சி 30/151

மேல்


பத்தினிக்கு (5)

ஒரு முலை இழந்தாள் ஓர் திரு மா பத்தினிக்கு
அமரர்க்கு அரசன் தமர் வந்து ஈண்டி அவள் – சிலப்.புகார் 0/5,6
உரை_சால் பத்தினிக்கு உயர்ந்தோர் ஏத்தலும் – சிலப்.புகார் 0/56
மதுரை மா தெய்வம் மா பத்தினிக்கு
விதி முறை சொல்லி அழல்_வீடு கொண்டபின் – சிலப்.மது 23/177,178
பலர் தொழு பத்தினிக்கு காட்டி கொடுத்த – சிலப்.வஞ்சி 24/107
ஒரு முலை குறைத்த திரு மா பத்தினிக்கு
ஒரு பகல் எல்லை உயிர் பலி ஊட்டி – சிலப்.வஞ்சி 27/129,130

மேல்


பத்தினியே (1)

பட்டாங்கு யானும் ஓர் பத்தினியே ஆமாகில் – சிலப்.மது 21/36

மேல்


பத்து (5)

பத்து உருவம் பெற்றவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/6
ஒன்று பத்து அடுக்கிய கோடி கடை இரீஇய – புறம் 18/5
இளம் பிடி ஒரு சூல் பத்து ஈனும்மோ – புறம் 130/2
நூறு பத்து அடுக்கி எட்டு கடை நிறுத்த – சிலப்.புகார் 3/164
பத்து துவரினும் ஐந்து விரையினும் – சிலப்.புகார் 6/76

மேல்


பத (13)

வேனில் நின்ற வெம் பத வழி நாள் – சிறு 9
சில்_பத_உணவின் கொள்ளை சாற்றி – பெரும் 64
யாற்று அறல் நுணங்கிய நாள் பத வேனில் – நற் 157/4
தலை நாட்கு எதிரிய தண் பத எழிலி – நற் 362/3
தண் பத வேனில் இன்ப நுகர்ச்சி – ஐங் 368/3
அரும் பதம் கொண்ட பெரும் பத வேனில் – ஐங் 400/3
தளவு பிணி அவிழ்ந்த தண் பத பெரு வழி – அகம் 64/4
பைம் கொடி முல்லை மென் பத புது வீ – அகம் 74/6
அற்சிரம் நீங்கிய அரும் பத வேனில் – அகம் 97/17
காடு கவின் பெற்ற தண் பத பெரு வழி – அகம் 154/10
வண்டு_இனம் தவிர்க்கும் தண் பத காலை – அகம் 244/6
விளை_பத சீறிடம் நோக்கி வளை கதிர் – புறம் 190/1
தாழ் பொழில் உடுத்த தண் பத பெருவழி – சிலப்.புகார் 10/32

மேல்


பதடி (1)

எல்லாம் எவனோ பதடி வைகல் – குறு 323/1

மேல்


பதணத்து (1)

நெடு மதில் நிரை பதணத்து
அண்ணல் அம் பெரும் கோட்டு அகப்பா எறிந்த – பதி 22/25,26

மேல்


பதத்தால் (1)

நீங்கும் பதத்தால் உருமு பெயர்த்தந்து – பரி 10/50

மேல்


பதத்தான் (1)

மாவே எறி_பதத்தான் இடம் காட்ட – புறம் 4/7

மேல்


பதத்து (1)

அலர் பதத்து அசை வளி வந்து ஒல்க கழி பூத்த – கலி 126/12

மேல்


பதத்தை (1)

இன்சொல் எண் பதத்தை ஆகு-மதி பெரும – புறம் 40/9

மேல்


பதப்பர் (1)

பல சூழ் பதப்பர் பரிய வெள்ளத்து – பதி 30/18

மேல்


பதம் (65)

மகிழ் பதம் பல் நாள் கழிப்பி ஒரு நாள் – பொரு 111
அவிழ் பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ் தகை – பொரு 112
பை தீர் கடும்பொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் – பெரும் 105
காழோர் இகழ் பதம் நோக்கி கீழ – பெரும் 393
அ இதழ் அவிழ் பதம் கமழ பொழுது அறிந்து – நெடு 41
பண்ணியம் அட்டியும் பசும் பதம் கொடுத்தும் – பட் 203
கொய் பதம் உற்றன குலவு குரல் ஏனல் – மலை 108
அவல் பதம் கொண்டன அம் பொதி தோரை – மலை 121
இரும் பேர் ஒக்கலொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் – மலை 157
மிகுத்து பதம் கொண்ட பரூஉ கண் பொதியினிர் – மலை 252
தண் பெரும் பரப்பின் ஒண் பதம் நோக்கி – நற் 4/3
துஞ்சு பதம் பெற்ற துய் தலை மந்தி – நற் 57/3
கொய் பதம் குறுகும்_காலை எம் – நற் 57/9
துஞ்சா காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி – நற் 98/9
அஞ்சல் ஓம்பி ஆர் பதம் கொண்டு – நற் 102/2
தளி பதம் பெற்ற கான் உழு குறவர் – நற் 209/2
புலர் பதம் கொண்டன ஏனல் குரலே – நற் 259/10
கொய் பதம் கொள்ளும் நாம் கூஉம் தினையே – நற் 313/11
ஒழுகை உமணர் வரு பதம் நோக்கி – நற் 331/2
கடி பதம் கமழும் கூந்தல் – நற் 346/10
அரும் பெறல் அமிழ்தம் ஆர் பதம் ஆக – குறு 83/1
பைம் கண் செந்நாய் படு பதம் பார்க்கும் – குறு 141/6
மன்ற வேங்கை மலர் பதம் நோக்கி – குறு 241/4
புலர் பதம் கொள்ளா அளவை – குறு 372/6
ஆர் பதம் பெறுக தோழி அத்தை – குறு 389/2
அரும் பதம் கொண்ட பெரும் பத வேனில் – ஐங் 400/3
நேரின் தந்து அவர்க்கு ஆர் பதம் நல்கும் – பதி 55/11
ஆர் பதம் நல்கும் என்ப கறுத்தோர் – பதி 66/9
வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை தண் பதம்
மனைமாமரம் வாள்_வீரம் – பரி 11/18,19
ஏறு இரங்கு இருள் இடை இரவினில் பதம் பெறாஅன் – கலி 46/10
வாரணவாசி பதம் பெயர்த்தல் ஏதில – கலி 60/13
நகை சால் அவிழ் பதம் நோக்கி நறவின் – கலி 105/41
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு பதம் கண்டு – கலி 127/10
அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 49/14
பதம் பெறுகல்லாது இடம் பார்த்து நீடி – அகம் 58/12
மடி பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின் – அகம் 73/13
அரும் கடி காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி – அகம் 162/7
ஏறு முந்துறுத்து சால் பதம் குவைஇ – அகம் 249/7
நல்குநர் ஒழித்த கூலி சில் பதம்
ஒடிவை இன்றி ஓம்பாது உண்டு – அகம் 301/4,5
செய்யோள் நீங்க சில் பதம் கொழித்து – அகம் 316/13
தண் பதம் படுதல் செல்க என பன் மாண் – அகம் 345/2
மிகு பதம் நிறைந்த தொகு கூட்டு ஒரு சிறை – அகம் 367/7
மேய் பதம் மறுத்த சிறுமையொடு நோய் கூர்ந்து – அகம் 371/6
தண் பதம் கொண்டு தவிர்ந்த இன் இசை – அகம் 376/6
பெரும் சோற்று மிகு பதம் வரையாது கொடுத்தோய் – புறம் 2/16
கொள் பதம் ஒழிய வீசிய புலனும் – புறம் 23/7
கேள் அல் கேளிர் வேளாண் சிறு பதம்
மதுகை இன்றி வயிற்று_தீ தணிய – புறம் 74/4,5
உண்டு ஆயின் பதம் கொடுத்து – புறம் 95/6
விழவின்று ஆயினும் படு பதம் பிழையாது – புறம் 96/6
கொழும் கொடி விளர் காய் கோள் பதம் ஆக – புறம் 120/11
கனி பதம் பார்க்கும் காலை அன்றே – புறம் 139/10
பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ் – புறம் 151/5
அவிழ் பதம் மறந்து பாசடகு மிசைந்து – புறம் 159/12
நன்_நாள் வரு பதம் நோக்கி குறவர் – புறம் 168/5
பரியல் வேண்டா வரு பதம் நாடி – புறம் 172/5
வல் வில் இளையர்க்கு அல்கு பதம் மாற்றா – புறம் 353/10
ஆர் பதம் கண் என மாதிரம் துழைஇ – புறம் 370/4
தண்_பதம் கொள்ளும் தலை_நாள் போல – சிலப்.புகார் 6/160
உழவர் ஓதை மதகு ஓதை உடை நீர் ஓதை தண்_பதம் கொள் – சிலப்.புகார் 7/30
நகை பதம் பார்க்கும் இளையோர் ஆயினும் – சிலப்.மது 14/163
விளைந்து பதம் மிகுந்து விருந்து பதம் தந்து – சிலப்.மது 22/82
விளைந்து பதம் மிகுந்து விருந்து பதம் தந்து – சிலப்.மது 22/82
தூ மென் சேக்கை துனி பதம் பாரா – சிலப்.மது 22/126
வித்திய பெரும் பதம் விளைந்து பதம் மிகுந்து – சிலப்.வஞ்சி 28/189
வித்திய பெரும் பதம் விளைந்து பதம் மிகுந்து – சிலப்.வஞ்சி 28/189

மேல்


பதலை (3)

பதலை பாணி பரிசிலர் கோமான் – குறு 59/1
ஒரு தலை பதலை தூங்க ஒரு தலை – புறம் 103/1
பதலை ஒரு கண் பையென இயக்கு-மின் – புறம் 152/17

மேல்


பதலையும் (2)

நொடி தரு பாணிய பதலையும் பிறவும் – மலை 11
பண் அமை முழவும் பதலையும் பிறவும் – பதி 41/3

மேல்


பதலையொடு (1)

நல் யாழ் ஆகுளி பதலையொடு சுருக்கி – புறம் 64/1

மேல்


பதவ (1)

பேராது சென்று பெரும் பதவ புல் மாந்தி – கலி 109/2

மேல்


பதவின் (3)

செம் கோல் பதவின் வார் குரல் கறிக்கும் – குறு 363/2
பதவின் பாவை முனைஇ மதவு நடை – அகம் 23/7
செறி இலை பதவின் செம் கோல் மென் குரல் – அகம் 34/5

மேல்


பதவு (3)

பதவு மேயல் அருந்து மதவு நடை நல் ஆன் – அகம் 14/9
தண் நறும் படு நீர் மாந்தி பதவு அருந்து – அகம் 139/9
பதவு மேயல் அருந்து துளங்கு இமில் நல் ஏறு – அகம் 341/7

மேல்


பதன் (9)

அதன் முறை கழிப்பிய பின்றை பதன் அறிந்து – பொரு 102
பழ மழை பொழிந்து என பதன் அழிந்து உருகிய – குறு 261/1
வலைவர் போல சோர் பதன் ஒற்றி – கலி 55/17
அரும் கடி காவலர் சோர்_பதன் ஒற்றி – அகம் 2/14
புளி_பதன் அமைத்த புது குட மலிர் நிறை – அகம் 37/9
தோள் பதன் அமைத்த கரும் கை ஆடவர் – அகம் 79/1
முறை வேண்டு பொழுதின் பதன் எளியோர் ஈண்டு – புறம் 35/15
பதன் அன்று புக்கு திறன் அன்று மொழியினும் – புறம் 124/2
துளி பதன் அறிந்து பொழிய – புறம் 391/20

மேல்


பதாகை (3)

பல் வேறு குழூஉ கொடி பதாகை நிலைஇ – மது 373
பல் வேறு உருவின் பதாகை நீழல் – பட் 182
வல கை பதாகை கோட்டொடு சேர்த்தி – சிலப்.புகார் 8/27

மேல்


பதி (47)

செல்வ சேறும் எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என – பொரு 121
பல் எருத்து உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – பெரும் 65
மறை காப்பாளர் உறை பதி சேப்பின் – பெரும் 301
விசும்பு ஆடு பறவை வீழ் பதி படர – குறி 46
பல் ஆயமொடு பதி பழகி – பட் 213
பலம் பெறு நசையொடு பதி வயின் தீர்ந்த நும் – மலை 411
பதி எழல் அறியா பழம் குடி கெழீஇ – மலை 479
செல்வேம் தில்ல எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என – மலை 567
புள்ளு பதி சேரினும் புணர்ந்தோர் காணினும் – நற் 253/1
உறை பதி அன்று இ துறை கெழு சிறுகுடி – குறு 145/1
பதி பிழைப்பு அறியாது துய்த்தல் எய்தி – பதி 15/30
நெஞ்சு மலி உவகையர் துஞ்சு பதி பெயர – பதி 31/10
பதி பாழ் ஆக வேறு புலம் படர்ந்து – பதி 71/18
பதி எதிர் சென்று பரூஉ கரை நண்ணி – பரி 10/26
உரிதினின் உறை பதி சேர்ந்து ஆங்கு – பரி 18/55
அறத்தின் திரியா பதி
ஆங்கு ஒருசார் உண்ணுவ பூசுவ பூண்ப உடுப்பவை – பரி 23/21,22
மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம் – கலி 74/4
பதி படர்ந்து இறைகொள்ளும் குடி போல பிறிதும் ஒரு – கலி 78/6
இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு – கலி 78/8
மாலை நீ தகை மிக்க தாழ் சினை பதி சேர்ந்து புள் ஆர்ப்ப – கலி 118/17
பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி_வயின் – கலி 119/9
மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய – அகம் 7/4
பதி பெயர்ந்து உறைதல் ஒல்லுமோ நுமக்கே – அகம் 179/14
தம் பதி மறக்கும் பண்பின் எம் பதி – அகம் 200/6
தம் பதி மறக்கும் பண்பின் எம் பதி
வந்தனை சென்மோ வளை மேய் பரப்ப – அகம் 200/6,7
இளையர் பதி பெயரும் அரும் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 269/13
ஒரு பதி வாழ்தல் ஆற்றுப தில்ல – அகம் 279/3
பதி மறந்து உறைதல் வல்லுநம் ஆயினும் – அகம் 299/3
ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – அகம் 390/3
காடு பதி ஆக போகி தத்தம் – புறம் 363/5
பதி முதல் பழகா பழங்கண் வாழ்க்கை – புறம் 393/1
போது அறியேன் பதி பழகவும் – புறம் 400/14
பதி எழு அறியா பழம் குடி கெழீஇய – சிலப்.புகார் 1/15
திருமகள் புகுந்தது இ செழும் பதி ஆம் என – சிலப்.புகார் 5/213
அ மலை வலம் கொண்டு அகன் பதி செல்லு-மின் – சிலப்.மது 11/86
அன்றை பகல் ஓர் அரும் பதி தங்கி – சிலப்.மது 11/164
புரி_நூல் மார்பர் உறை பதி சேர்ந்து – சிலப்.மது 13/39
பதி எழு அறியா பண்பு மேம்பட்ட – சிலப்.மது 15/5
மட்டு ஆர் குழலார் பிறந்த பதி பிறந்தேன் – சிலப்.மது 21/35
பாய் எரி இந்த பதி ஊட்ட பண்டே ஓர் – சிலப்.மது 21/51
நன் நலம் கொண்டு தன் பதி பெயர்வோன் – சிலப்.மது 23/73
தன் பதி பெயர்ந்தனனாக நன் கலன் – சிலப்.மது 23/98
உயிர் பதி பெயர்த்தமை உறுக ஈங்கு என – சிலப்.வஞ்சி 25/97
தானவர்-தம்மேல் தம் பதி நீங்கும் – சிலப்.வஞ்சி 26/78
உண்ணாநோன்போடு உயிர் பதி பெயர்த்ததும் – சிலப்.வஞ்சி 27/83
என் பதி பெயர்ந்தேன் என் துயர் போற்றி – சிலப்.வஞ்சி 27/86
கொங்கையான் கூடல் பதி சிதைத்து கோவேந்தை – சிலப்.வஞ்சி 29/112

மேல்


பதி-தன்னுள் (1)

தென் திசை மருங்கின் ஓர் செழும் பதி-தன்னுள்
இந்திர_விழவு கொண்டு எடுக்கும் நாள் இது என – சிலப்.புகார் 6/5,6

மேல்


பதி_வயின் (1)

பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி_வயின்
கன்று அமர் விருப்பொடு மன்று நிறை புகுதர – கலி 119/9,10

மேல்


பதிகத்தின் (1)

இது பால் வகை தெரிந்த பதிகத்தின் மரபு என் – சிலப்.புகார் 0/90

மேல்


பதித்த (2)

குறங்கு இடை பதித்த கூர் நுனை குறும்பிடி – மது 637
மாக விசும்பின் திலகமொடு பதித்த
திங்கள் அன்ன நின் திரு முகத்து – அகம் 253/24,25

மேல்


பதித்து (1)

ஊன் பதித்து அன்ன வெருவரு செம் செவி – அகம் 51/5

மேல்


பதிப்பெயர்ந்த (1)

குடி பதிப்பெயர்ந்த சுட்டு உடை முதுபாழ் – அகம் 77/6

மேல்


பதிபு (1)

கடும் தாம் பதிபு ஆங்கு கை தெறப்பட்டு – கலி 12/5

மேல்


பதிய (2)

கொழும் பதிய குடி தேம்பி – மது 167
கொழும் பல் பதிய குடி இழந்தனரும் – மது 346

மேல்


பதியாக (1)

அருகு பதியாக அம்பியின் தாழ்ப்பிக்கும் – பரி 6/75

மேல்


பதியில் (1)

பட்ட பதியில் படாதது ஒரு வார்த்தை – சிலப்.புகார் 9/47

மேல்


பதியும் (1)

உஞ்சை அம் பதியும் விஞ்சத்து அடவியும் – சிலப்.புகார் 6/29

மேல்


பதியுள் (2)

பிடித்தனன் போய் ஓர் பெரும் பதியுள் பட்டேம் – சிலப்.புகார் 9/46
அன்று அ பதியுள் அரும் தவ மாக்களும் – சிலப்.மது 15/194

மேல்


பதியே (1)

பெரும் பெயர் புகார் என் பதியே அ ஊர் – சிலப்.மது 20/68

மேல்


பதிவத (1)

பதிவத_மாதர் பரத்தையர் பாங்கர் – பரி 10/23

மேல்


பதிவத_மாதர் (1)

பதிவத_மாதர் பரத்தையர் பாங்கர் – பரி 10/23

மேல்


பதிற்று (1)

பதிற்று கை மதவலி நூற்று கை ஆற்றல் – பரி 3/40

மேல்


பதின்மரும் (1)

உலகு இருள் அகற்றிய பதின்மரும் இருவரும் – பரி 8/4

மேல்


பதின்மரை (1)

ஆ முனியா ஏறு போல் வைகல் பதின்மரை
காமுற்று செல்வாய் ஓர் கண்_குத்தி_கள்வனை – கலி 108/48,49

மேல்


பதினாயிரம் (3)

பல பதினாயிரம் குலை தரை உதிர்வ போல் – பரி 2/44
பதினாயிரம் கை முதுமொழி முதல்வ – பரி 3/42
எய்யா வட வளத்து இரு பதினாயிரம்
கண்ணெழுத்து படுத்தன கை புனை சகடமும் – சிலப்.வஞ்சி 26/135,136

மேல்


பதினெண் (1)

பதினெண்_கணனும் ஏத்தவும் படுமே – புறம் 1/10

மேல்


பதினெண்_கணனும் (1)

பதினெண்_கணனும் ஏத்தவும் படுமே – புறம் 1/10

மேல்


பதினொரு (3)

நால் வேறு இயற்கை பதினொரு மூவரொடு – திரு 167
மாசு இல் எண்மரும் பதினொரு கபிலரும் – பரி 3/7
பதினொரு வேளிரொடு வேந்தர் சாய – அகம் 246/12

மேல்


பதினொன்று (1)

கட்டிய மண்டிலம் பதினொன்று போக்கி – சிலப்.புகார் 3/145

மேல்


பதினொன்றும் (1)

பண் நின்ற கூத்து பதினொன்றும் மண்ணின் மேல் – சிலப்.புகார் 3/177

மேல்


பதினோர் (2)

பதினோர் ஆடலும் பாட்டும் கொட்டும் – சிலப்.புகார் 3/14
பதினோர் ஆடலும் பாட்டின் பகுதியும் – சிலப்.புகார் 6/66

மேல்


பதுக்கு (1)

உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல் – அகம் 289/2

மேல்


பதுக்கை (14)

பதுக்கை நீழல் ஒதுக்கு இடம் பெறாஅ – நற் 352/8
உலந்த வம்பலர் உவல் இடு பதுக்கை
நெடு நல் யானைக்கு இடு நிழல் ஆகும் – குறு 77/3,4
உவல் இடு பதுக்கை ஊரின் தோன்றும் – குறு 297/4
கூழை பெய் எக்கர் குழீஇய பதுக்கை
புலர் பதம் கொள்ளா அளவை – குறு 372/5,6
கொடுமரம் தேய்த்தார் பதுக்கை நிரைத்த – கலி 12/2
வல் ஆண் பதுக்கை கடவுள் பேண்-மார் – அகம் 35/7
உவல் இடு பதுக்கை ஆள் உகு பறந்தலை – அகம் 67/14
இரலை சேக்கும் பரல் உயர் பதுக்கை
கடுங்கண் மழவர் களவு உழவு எழுந்த – அகம் 91/10,11
எண்ணு வரம்பு அறியா உவல் இடு பதுக்கை
சுரம் கெழு கவலை கோட்பால் பட்டு என – அகம் 109/8,9
வில் இட வீழ்ந்தோர் பதுக்கை கோங்கின் – அகம் 157/5
ஆள் அழித்து உயர்த்த அஞ்சுவரு பதுக்கை
கூர் நுதி செம் வாய் எருவை சேவல் – அகம் 215/11,12
படு_களத்து உயர்த்த மயிர் தலை பதுக்கை
கள்ளி அம் பறந்தலை களர்-தொறும் குழீஇ – அகம் 231/6,7
அம்பு விட வீழ்ந்தோர் வம்ப பதுக்கை
திருந்து சிறை வளை வாய் பருந்து இருந்து உயவும் – புறம் 3/21,22
பரல் உடை மருங்கின் பதுக்கை சேர்த்தி – புறம் 264/1

மேல்


பதுக்கைத்து (2)

பதுக்கைத்து ஆய ஒதுக்கு அரும் கவலை – ஐங் 362/1
பதுக்கைத்து ஆய செதுக்கை நீழல் – அகம் 151/11

மேல்


பதுமத்து (1)

பயந்தோர் என்ப பதுமத்து பாயல் – பரி 5/49

மேல்


பதுமம் (1)

எம் கை பதுமம் கொங்கை கய முகை – பரி 8/115

மேல்


பதுமமும் (1)

பதுமமும் நீலமும் விந்தமும் படிதமும் – சிலப்.மது 14/186

மேல்


பதைப்ப (2)

பதைப்ப ததைந்த நெய்தல் கழிய – ஐங் 155/3
பதைப்ப ஒழிந்த செம் மறு தூவி – ஐங் 156/3

மேல்


பதைப்பு (1)

பாம்பு பதைப்பு அன்ன பரூஉ கை துமிய – முல் 70

மேல்


பதைபதைப்பு (1)

பல் சனம் நாணி பதைபதைப்பு மன்னவர் – பரி 10/59

மேல்


பதையாது (1)

பாடகம் பதையாது சூடகம் துளங்காது – சிலப்.வஞ்சி 28/71

மேல்


பந்தம் (1)

பந்தம் அறுக என பணிந்தனர் போந்து – சிலப்.புகார் 10/213

மேல்


பந்தர் (30)

கடும் துடி தூங்கும் கணை கால் பந்தர்
தொடர் நாய் யாத்த துன் அரும் கடி நகர் – பெரும் 124,125
களிற்று தாள் புரையும் திரி மர பந்தர்
குறும் சாட்டு உருளையொடு கலப்பை சார்த்தி – பெரும் 187,188
பைம் காய் தூங்கும் பாய் மணல் பந்தர்
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி – பெரும் 267,268
செழும் கன்று யாத்த சிறு தாள் பந்தர்
பைம்_சேறு மெழுகிய படிவ நன் நகர் – பெரும் 297,298
குரை இலை போகிய விரவு மணல் பந்தர்
பெரும்பாண் காவல் பூண்டு என ஒருசார் – நற் 40/2,3
பரி மெலிந்து ஒழிய பந்தர் ஓடி – நற் 110/7
பந்தர் அந்தரம் வேய்ந்து – பதி 51/16
நன் கல வெறுக்கை துஞ்சும் பந்தர்
கமழும் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை – பதி 55/4,5
பந்தர் பெயரிய பேர் இசை மூதூர் – பதி 67/2
பந்தர் பயந்த பலர் புகழ் முத்தம் – பதி 74/6
தண் பெரும் பந்தர் தரு மணல் ஞெமிரி – அகம் 86/3
படலை பந்தர் புல் வேய் குரம்பை – அகம் 87/3
ஆடு அணி அயர்ந்த அகன் பெரும் பந்தர்
வெண் போழ் கடம்பொடு சூடி இன் சீர் – அகம் 98/15,16
மழை பட்டு அன்ன மணல் மலி பந்தர்
இழை அணி சிறப்பின் பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றி – அகம் 136/16,17
பந்தர் வயலை பந்து எறிந்து ஆடி – அகம் 275/3
விருந்து ஒழிவு அறியா பெரும் தண் பந்தர்
வருந்தி வருநர் ஓம்பி தண்ணென – அகம் 353/17,18
இடு முள் வேலி முட கால் பந்தர்
புது கலத்து அன்ன செம் வாய் சிற்றில் – அகம் 394/8,9
கூவை துற்ற நால் கால் பந்தர்
சிறு_மனை வாழ்க்கையின் ஒரீஇ வருநர்க்கு – புறம் 29/19,20
கண்ணீர் தடுத்த தண் நறும் பந்தர்
கூந்தல் கொய்து குறும் தொடு நீக்கி – புறம் 250/3,4
படம் செய் பந்தர் கல் மிசையதுவே – புறம் 260/28
பாசுவல் இட்ட புன் கால் பந்தர்
புனல் தரும் இள மணல் நிறைய பெய்ம்-மின் – புறம் 262/2,3
பந்தர் வேண்டா பலர் தூங்கு நீழல் – புறம் 320/2
வெண் காழ் தாய வண் கால் பந்தர்
இடையன் பொத்திய சிறு தீ விளக்கத்து – புறம் 324/10,11
நீள் நெடும் பந்தர் ஊண் முறை ஊட்டும் – புறம் 331/8
பரிசிலர் வரையா விரை செய் பந்தர்
வரிசையின் இறுத்த வாய்மொழி வஞ்சன் – புறம் 398/7,8
நீல விதானத்து நித்தில பூம் பந்தர் கீழ் – சிலப்.புகார் 1/51
பல் மலர் அடுக்கிய நல் மர பந்தர்
இலவந்திகையின் எயில் புறம் போகி – சிலப்.புகார் 10/30,31
பசும் கொடி படாகை பந்தர் நீழல் – சிலப்.மது 14/216
பூவல் ஊட்டிய புணை மாண் பந்தர்
காவல் சிற்றில் கடி மனை படுத்து – சிலப்.மது 16/5,6
வெயில் கதிர் விழுங்கிய துகில் கொடி பந்தர்
வடி தோல் கொடும் பறை வால் வளை நெடு வயிர் – சிலப்.வஞ்சி 26/192,193

மேல்


பந்தரில் (1)

பாசிலை குருகின் பந்தரில் பொருந்தி – சிலப்.மது 13/52

மேல்


பந்தரும் (4)

கோன் இறை கொடுத்த கொற்ற பந்தரும்
மகத நல் நாட்டு வாள் வாய் வேந்தன் – சிலப்.புகார் 5/100,101
வேய் திரள் பந்தரும் விளங்கிய இருக்கை – சிலப்.மது 13/194
பொன் புனை அரங்கமும் புனை பூம் பந்தரும்
உரிமை பள்ளியும் விரி பூ சோலையும் – சிலப்.வஞ்சி 27/18,19
மண்ணீட்டு அரங்கமும் மலர் பூம் பந்தரும்
வெண் கால் அமளியும் விதான வேதிகைகளும் – சிலப்.வஞ்சி 28/44,45

மேல்


பந்தருள் (1)

இடு மணல் பந்தருள் இயலும் – அகம் 89/21

மேல்


பந்தின் (2)

ஆட்டு ஒழி பந்தின் கோட்டு மூக்கு இறுபு – நற் 24/3
பரி உடை வயங்கு தாள் பந்தின் தாவ – நற் 249/7

மேல்


பந்து (17)

வான் தோய் மாடத்து வரி பந்து அசைஇ – பெரும் 333
பந்து நிலத்து எறிந்து பாவை நீக்கி – நற் 179/2
ஆடு பந்து உருட்டுநள் போல ஓடி – நற் 324/7
பந்து ஆடு மகளிரின் படர்தரும் – ஐங் 295/5
கோதை வரி பந்து கொண்டு எறிவார் – பரி 9/47
விண் தோய் வரை பந்து எறிந்த அயா வீட – கலி 40/22
கோதை பரிந்து வரி பந்து கொண்டு ஓடி – கலி 51/3
வளம் கெழு திரு நகர் பந்து சிறிது எறியினும் – அகம் 17/1
பந்து புடைப்பு அன்ன பாணி பல் அடி – அகம் 105/9
பந்து வழி படர்குவள் ஆயினும் நொந்து நனி – அகம் 153/3
ஓரை ஆயமொடு பந்து சிறிது எறியினும் – அகம் 219/2
பந்தர் வயலை பந்து எறிந்து ஆடி – அகம் 275/3
மலரா மாலை பந்து கண்டு அன்ன – புறம் 33/13
தென்னன் வாழ்க வாழ்க என்று சென்று பந்து அடித்துமே – சிலப்.வஞ்சி 29/156
தேவர் ஆர மார்பன் வாழ்க என்று பந்து அடித்துமே – சிலப்.வஞ்சி 29/157
தென்னன் வாழ்க வாழ்க என்று சென்று பந்து அடித்துமே – சிலப்.வஞ்சி 29/160
தேவர் ஆர மார்பன் வாழ்க என்று பந்து அடித்துமே – சிலப்.வஞ்சி 29/161

மேல்


பந்துடன் (1)

பாலும் உண்ணாள் பந்துடன் மேவாள் – குறு 396/1

மேல்


பந்தும் (5)

வரி அணி பந்தும் வாடிய வயலையும் – நற் 305/1
பந்தும் பாவையும் கழங்கும் எமக்கு ஒழித்தே – ஐங் 377/4
பந்தும் கழங்கும் பல களவு கொண்டு ஓடி – பரி 10/107
கிளியும் பந்தும் கழங்கும் வெய்யோள் – அகம் 49/1
பந்தும் கழங்கும் தந்தனர் பரசி – சிலப்.மது 12/35

மேல்


பந்தொடு (4)

வரி புனை பந்தொடு பாவை தூங்க – திரு 68
வரி புனை பந்தொடு வைஇய செல்வோள் – நற் 12/6
பந்தொடு பெயரும் பரிவு இலாட்டி – நற் 140/7
இளமையான் எறி பந்தொடு இகத்தந்தாய் கேள் இனி – கலி 57/7

மேல்


பம்பி (2)

சிறு பூ நெருஞ்சியோடு அறுகை பம்பி
அழல் வாய் ஓரி அஞ்சுவர கதிர்ப்பவும் – பட் 256,257
முன்றில் முஞ்ஞையொடு முசுண்டை பம்பி
பந்தர் வேண்டா பலர் தூங்கு நீழல் – புறம் 320/1,2

மேல்


பம்பிய (1)

தேம் படு சிமய பாங்கர் பம்பிய
குவை இலை முசுண்டை வெண் பூ குழைய – அகம் 94/1,2

மேல்


பம்பை (1)

கடும் குரல் பம்பை கத நாய் வடுகர் – நற் 212/5

மேல்


பய (16)

பய நிரைக்கு எடுத்த மணி நீர் பத்தர் – நற் 92/6
பழியும் அஞ்சும் பய மலை நாடன் – குறு 143/2
கன்று தன் பய முலை மாந்த முன்றில் – குறு 225/1
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு பய பெரு வளம் – குறு 267/1
யாண்டு பிழைப்பு அறியாது பய மழை சுரந்து – பதி 21/30
பகை அறு பய வினை முயறி-மன் முயல்வு அளவை – கலி 17/14
பகை இல் நோய் செய்தான் பய மலை ஏத்தி – கலி 40/6
மை படு சென்னி பய மலை நாடனை – கலி 43/6
வயங்கு எழில் யானை பய மலை நாடனை – கலி 43/22
பய மழை தலைஇய பாடு சால் விறல் வெற்ப – கலி 53/7
படு மணி மிடற்ற பய நிரை ஆயம் – அகம் 54/9
பய நிரை சேர்ந்த பாழ் நாட்டு ஆங்கண் – அகம் 155/7
பழ விறல் நனம் தலை பய மலை நாட – அகம் 318/7
சாரல் அருவி பய மலை கிழவன் – புறம் 152/11
பய குறை இல்லை தாம் வாழும் நாளே – புறம் 188/7
கை பய பெயர்த்து மை இழுது இழுகி – புறம் 281/3

மேல்


பயக்கிற்பதோ (1)

எய்திய பலர்க்கு ஈத்த பயம் பயக்கிற்பதோ
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/17,18

மேல்


பயக்கும்மோ (1)

என் பயக்கும்மோ நம் விட்டு துறந்தே – ஐங் 268/5

மேல்


பயங்களும் (1)

பாடல் பகுதியும் பண்ணின் பயங்களும்
காவலன் உள்ளம் கவர்ந்தன என்று தன் – சிலப்.மது 16/132,133

மேல்


பயத்தலின் (1)

பயத்தலின் சிறக்க நாள்-தொறும் பொலிந்தே – பரி 9/85

மேல்


பயத்தால் (2)

சீர் அமை பாடல் பயத்தால் கிளர் செவி தெவி – பரி 11/69
முன்னும் முன்னும் யாம் செய் தவ பயத்தால்
இன்னும் இன்னும் எம் காமம் இதுவே – பரி 13/64,65

மேல்


பயத்தான் (1)

ஆன் பயத்தான் முற்று அழிப்பவும் – புறம் 386/6

மேல்


பயந்த (40)

தாமரை பயந்த தா இல் ஊழி – திரு 164
அறுவர் பயந்த ஆறு அமர் செல்வ – திரு 255
பனி_வரை மார்பன் பயந்த நுண் பொருள் – சிறு 240
நீள் அரை இலவத்து அலங்கு சினை பயந்த
பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன – பெரும் 83,84
நான்முக ஒருவர் பயந்த பல் இதழ் – பெரும் 403
பைம் பூண் சேஎய் பயந்த மா மோட்டு – பெரும் 458
மயங்கு இதழ் மழை கண் பயந்த தூதே – நற் 5/9
அறு_மீன் பயந்த அறம் செய் திங்கள் – நற் 202/9
காழ் கொள் வேலத்து ஆழ் சினை பயந்த
கண் கவர் வரி நிழல் வதியும் – நற் 256/9,10
பணை தாள் ஓமை படு சினை பயந்த
பொருந்தா புகர் நிழல் இருந்தனெம் ஆக – நற் 318/2,3
பல் ஆ பயந்த நெய்யின் தொண்டி – குறு 210/2
பயந்த_காலும் பயப்பு ஒல்லாதே – குறு 264/5
பயந்த நுதல் அழிய சாஅய் – ஐங் 161/3
திணி நிலை கோங்கம் பயந்த
அணி மிகு கொழு முகை உடையும் பொழுதே – ஐங் 343/2,3
நறும் பூ குரவம் பயந்த
செய்யா பாவை கொய்யும் பொழுதே – ஐங் 344/2,3
முறி இணர் கோங்கம் பயந்த மாறே – ஐங் 366/5
புனை இழை மகளிர் பயந்த
மனை கெழு பெண்டிர்க்கு நோவும்-மார் பெரிதே – ஐங் 382/4,5
இளம் துணை புதல்வர் நல் வளம் பயந்த
வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை – பதி 57/10,11
பந்தர் பயந்த பலர் புகழ் முத்தம் – பதி 74/6
பெரும் பெயர் முருக நின் பயந்த ஞான்றே – பரி 5/50
பயந்த எம் கண் ஆர யாம் காண நல்கி – கலி 80/3
பார் வளர் முத்தமொடு படு கடல் பயந்த
ஆர் கலி உவகையர் ஒருங்கு உடன் கூடி – கலி 105/4,5
தூ நீர் பயந்த துணை அமை பிணையல் – அகம் 5/23
வேங்கடம் பயந்த வெண் கோட்டு யானை – அகம் 27/7
சிறுவர் பயந்த செம்மலோர் என – அகம் 66/4
புதல்வன் பயந்த திதலை அம் வயிற்று – அகம் 86/11
புதல்வன் பயந்த புகழ் மிகு சிறப்பின் – அகம் 184/2
ஒல்கு நிலை யாஅத்து ஓங்கு சினை பயந்த
அல்கு_உறு வரி நிழல் அசையினம் நோக்க – அகம் 287/11,12
நெடு நீர் பயந்த நிரை இதழ் குவளை – அகம் 381/19
தண் கயம் பயந்த வண் கால் குவளை – அகம் 395/1
சேற்று வளர் தாமரை பயந்த ஒண் கேழ் – புறம் 27/1
சிறு கண் யானை வெண் கோடு பயந்த
ஒளி திகழ் முத்தம் விறலியர்க்கு ஈந்து – புறம் 170/10,11
மடவோள் பயந்த மணி மருள் அம் வாய் – புறம் 198/4
மா மலை பயந்த காமரு மணியும் – புறம் 218/2
நிழலினும் போகா நின் வெய்யோள் பயந்த
புகழ் சால் புதல்வன் பிறந்த பின் வா என – புறம் 222/2,3
மலை பயந்த மணியும் கடறு பயந்த பொன்னும் – புறம் 377/16
மலை பயந்த மணியும் கடறு பயந்த பொன்னும் – புறம் 377/16
கடல் பயந்த கதிர் முத்தமும் – புறம் 377/17
வளம் கெழு பொதியில் மா முனி பயந்த
இளம்_கால்_தூதன் இசைத்தனன் ஆதலின் – சிலப்.புகார் 8/8,9
பெருஞ்சோறு பயந்த திருந்து வேல் தட கை – சிலப்.மது 23/55

மேல்


பயந்த_காலும் (1)

பயந்த_காலும் பயப்பு ஒல்லாதே – குறு 264/5

மேல்


பயந்தன்றால் (1)

பருவம் ஆக பயந்தன்றால் நமக்கே – அகம் 232/15

மேல்


பயந்தன்றே (1)

நம்மோடு அமையாது அலர் பயந்தன்றே – ஐங் 164/4

மேல்


பயந்தன (2)

பயந்தன மாதோ நீ நயந்தோள் கண்ணே – ஐங் 264/4
பனி பயந்தன நீ நயந்தோள் கண்ணே – ஐங் 266/4

மேல்


பயந்தனமே (1)

பேஎய் அனையம் யாம் சேய் பயந்தனமே – ஐங் 70/5

மேல்


பயந்தனள் (1)

பால் வாய் குழவி பயந்தனள் எடுத்து – சிலப்.மது 15/23

மேல்


பயந்தனை-மன்னால் (1)

பயந்தனை-மன்னால் முன்னே இனியே – புறம் 261/10

மேல்


பயந்தாட்கு (1)

தன் பயந்தாட்கு இல்லை தன்னை புறங்காத்த – சிலப்.வஞ்சி 29/77

மேல்


பயந்தாட்கும் (1)

என் பயந்தாட்கும் எனக்கும் ஓர் சொல் இல்லை – சிலப்.வஞ்சி 29/78

மேல்


பயந்திசினோரே (1)

தாய் வாழியர் நின் பயந்திசினோரே – புறம் 137/15

மேல்


பயந்து (9)

கணவர் உவப்ப புதல்வர் பயந்து
பணைத்து ஏந்து இள முலை அமுதம் ஊற – மது 600,601
பயந்து எழு பருவரல் தீர – நற் 225/8
தீயும் வளியும் விசும்பு பயந்து ஆங்கு – நற் 294/1
பைம் தொடி மகளிரொடு சிறுவர் பயந்து
நன்றி சான்ற கற்பொடு – நற் 330/9,10
கட்கு இன் புது மலர் முள் பயந்து ஆங்கு – குறு 202/3
கமம் சூல் மா மழை கார் பயந்து இறுத்து என – அகம் 134/2
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பயந்து
நெல் உடை நெடு நகர் நின் இன்று உறைய – அகம் 176/19,20
பெரும் சோறு பயந்து பல் யாண்டு புரந்த – புறம் 220/1
அட்ட குழிசி அழல் பயந்து ஆஅங்கு – புறம் 237/7

மேல்


பயந்தோர் (1)

பயந்தோர் என்ப பதுமத்து பாயல் – பரி 5/49

மேல்


பயந்தோள் (2)

பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளினை – பரி 3/16
பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளின் – பரி 3/17

மேல்


பயந்தோற்கு (1)

என் பயந்தோற்கு இம் மண் உடை முடங்கல் – சிலப்.மது 13/96

மேல்


பயந்தோன் (2)

அங்கம் பயந்தோன் அருகன் அருள் முனி – சிலப்.புகார் 10/187
வேத_முதல்வன் பயந்தோன் என்பது – சிலப்.மது 14/48

மேல்


பயப்ப (1)

பயப்ப நீத்தல் என் இவள் – ஐங் 277/4

மேல்


பயப்பு (3)

பயப்பு என் மேனியதுவே நயப்பு அவர் – குறு 219/1
பயந்த_காலும் பயப்பு ஒல்லாதே – குறு 264/5
பயப்பு உறு படர் அட வருந்திய – அகம் 344/12

மேல்


பயம் (82)

அதன் பயம் எய்திய அளவை மான – பொரு 92
மலையவும் கடலவும் மாண் பயம் தரூஉம் – பெரும் 67
கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல் – மலை 47
இறுகு குலை முறுக பழுத்த பயம் புக்கு – மலை 132
பாடு இன் அருவி பயம் கெழு மீமிசை – மலை 278
சினை-தொறும் தூங்கும் பயம் கெழு பலவின் – நற் 77/5
இன் தீம் பால் பயம் கொள்-மார் கன்று விட்டு – நற் 80/2
பயம் கெழு பலவின் கொல்லி குட வரை – நற் 192/8
செ வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி – நற் 201/5
கொழும் சுளை பலவின் பயம் கெழு கவாஅன் – நற் 326/1
அரும் பெறல் பெரும் பயம் கொள்ளாது – நற் 337/9
பயம் தலைப்படா பண்பினை எனினே – குறு 342/7
எவன் பயம் செய்யும் நீ தேற்றிய மொழியே – ஐங் 56/4
என் பயம் செய்யுமோ வேலற்கு அ வெறியே – ஐங் 244/4
எனை பயம் செய்யுமோ விடலை நின் செலவே – ஐங் 305/4
பாடல் சான்ற பயம் கெழு வைப்பின் – பதி 13/9
பல் பயம் தழீஇய பயம் கெழு நெடும் கோட்டு – பதி 21/25
பல் பயம் தழீஇய பயம் கெழு நெடும் கோட்டு – பதி 21/25
கடலும் கானமும் பல பயம் உதவ – பதி 22/6
பாய் இருள் அகற்றும் பயம் கெழு பண்பின் – பதி 22/33
பயம் கெழு பொழுதோடு ஆநியம் நிற்ப – பதி 24/25
பல் பூ செம்மல் காடு பயம் மாறி – பதி 30/26
மழையினும் பெரும் பயம் பொழிதி அதனால் – பதி 64/18
நிலம் பயம் பொழிய சுடர் சினம் தணிய – பதி 69/13
பயம் கெழு வெள்ளி ஆநியம் நிற்ப – பதி 69/14
ஆன் பயம் வாழ்நர் கழுவுள் தலைமடங்க – பதி 71/17
பல் பயம் நிலைஇய கடறு உடை வைப்பின் – பதி 78/7
பயம் கடை அறியா வளம் கெழு சிறப்பின் – பதி 89/6
நின் பயம் பாடி விடிவு உற்று ஏமாக்க – பரி 7/85
உலகு பயம் பகர ஓம்பு பெரும் பக்கம் – பரி 11/34
துன்னி துன்னி வழிபடுவதன் பயம்
இன்னும் இன்னும் அவை ஆகுக – பரி 14/30,31
பண்ணியம் மாசு அறு பயம் தரு காருக – பரி 23/24
பல் பயம் உதவிய பசுமை தீர் அகல் ஞாலம் – கலி 29/3
பயம் கெழு பல் கதிர் பால் போலும் பொழுதொடு – கலி 31/11
எய்திய பலர்க்கு ஈத்த பயம் பயக்கிற்பதோ – கலி 59/17
செய்ததன் பயம் பற்று விடாது – கலி 59/25
சீத்தை பயம் இன்றி ஈங்கு கடித்தது நன்றே – கலி 96/30
கல் அடைபு கதிர் ஊன்றி கண் பயம் கெட பெயர – கலி 148/3
பரல் முரம்பு ஆகிய பயம் இல் கானம் – அகம் 5/15
கயம் துகள் ஆகிய பயம் தபு கானம் – அகம் 11/6
விழு கோள் பலவின் பழு பயம் கொள்-மார் – அகம் 12/8
பண்ணி தைஇய பயம் கெழு வேள்வியின் – அகம் 13/11
குறும் கண் அம் வலை பயம் பாராட்டி – அகம் 70/3
வளம் கெழு மா மலை பயம் கெட தெறுதலின் – அகம் 91/2
சூர் சுனை துழைஇ நீர் பயம் காணாது – அகம் 91/4
பனி வரை நிவந்த பயம் கெழு கவாஅன் – அகம் 98/1
பயம் கெழு வைப்பின் பல் வேல் எவ்வி – அகம் 126/13
பைது அறு சிமைய பயம் நீங்கு ஆரிடை – அகம் 153/11
படு மழை பொழிந்த பயம் மிகு புறவின் – அகம் 154/1
கோள் அறவு அறியா பயம் கெழு பலவின் – அகம் 162/19
பைது அற தெறுதலின் பயம் கரந்து மாறி – அகம் 164/2
மரம் தலை கரிந்து நிலம் பயம் வாட – அகம் 169/1
மண் பயம் பூப்ப பாஅய் – அகம் 175/17
எழில் பயம் குன்றிய சிறை அழி தொழில – அகம் 190/13
பல் பழ பலவின் பயம் கெழு கொல்லி – அகம் 208/22
செம் வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி – அகம் 209/15
கார் பயம் பொழிந்த நீர் திகழ் காலை – அகம் 234/1
பயம் கெட திருகிய பைது அறு காலை – அகம் 263/4
பெயர் பயம் படர தோன்று குயில் எழுத்து – அகம் 297/8
பயம் கெழு திருவின் பல் கதிர் ஞாயிறு – அகம் 298/1
பயம் நிரை தழீஇய கடுங்கண் மழவர் – அகம் 309/2
பயம் தலைப்பெயர்ந்து மாதிரம் வெம்ப – அகம் 311/8
வயங்காது ஆயினும் பயம் கெட தூக்கி – அகம் 333/7
பயம் தரு கொள்கையின் நயம் தலைதிரியாது – அகம் 333/15
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பயம் படுக்கும் – அகம் 343/8
பார்வல் இருக்கும் பயம் கேழ் ஊர – அகம் 346/11
பாடு இன் தெண் மணி பயம் கெழு பெரு நிரை – அகம் 399/8
பௌவம் உடுத்த இ பயம் கெழு மா நிலம் – புறம் 58/22
காலம் அன்றியும் மரம் பயம் பகரும் – புறம் 116/13
படுமலை நின்ற பயம் கெழு சீறியாழ் – புறம் 135/7
பற்றல் தேற்றா பயம் கெழு தாயமொடு – புறம் 135/18
ஆடு மழை தவிர்க்கும் பயம் கெழு மீமிசை – புறம் 157/8
பயம் கெழு மா மழை பெய்யாது மாறி – புறம் 266/1
பருதி சூழ்ந்த இ பயம் கெழு மா நிலம் – புறம் 358/1
பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ் – புறம் 381/9
பரதர் மலிந்த பயம் கெழு மாநகர் – சிலப்.புகார் 2/2
பகை விலக்கியது இ பயம் கெழு மலை என – சிலப்.புகார் 5/96
பகை தெறல் அறியா பயம் கெழு வீதியும் – சிலப்.மது 14/200
பண் இயல் மடந்தையர் பயம் கெழு வீதி – சிலப்.மது 22/139
பறை இசை அருவி பயம் கெழும் ஓதையும் – சிலப்.வஞ்சி 25/28
பகை அரசு நடுக்காது பயம் கெழு வைப்பின் – சிலப்.வஞ்சி 26/17
படு திரை சூழ்ந்த பயம் கெழு மா நிலத்து – சிலப்.வஞ்சி 28/47

மேல்


பயம்பில் (2)

கயம் தலை மட பிடி பயம்பில் பட்டு என – அகம் 165/1
பயம்பில் வீழ் யானை பாகர் ஓதையும் – சிலப்.வஞ்சி 25/31

மேல்


பயம்பின் (3)

அகழ் சூழ் பயம்பின் அகத்து ஒளித்து ஒடுங்கி – பெரும் 108
சேணோன் அகழ்ந்த மடி வாய் பயம்பின்
வீழ் முக கேழல் அட்ட பூசல் – மது 294,295
மா பயம்பின் பொறை போற்றாது – புறம் 17/14

மேல்


பயம்பு (2)

உயர்ந்து_உழி உள்ளன பயம்பு இடை பரப்பி – பரி 7/15
பழம் கன்று கறித்த பயம்பு அமல் அறுகை – அகம் 136/11

மேல்


பயம்பு-மார் (1)

கரந்து பாம்பு ஒடுங்கும் பயம்பு-மார் உளவே – மலை 199

மேல்


பயல் (1)

இரும் பணை திரங்க பெரும் பயல் ஒளிப்ப – பதி 43/12

மேல்


பயலை (3)

பயலை ஆகம் தீண்டிய சிறிதே – நற் 236/10
பயலை செய்தன பனி படு துறையே – ஐங் 141/3
உயவல் ஊர்தி பயலை பார்ப்பான் – புறம் 305/2

மேல்


பயலையால் (1)

பயலையால் உணப்பட்டு பண்டை நீர் ஒழிந்த_கால் – கலி 15/13

மேல்


பயவா (1)

வழி நின்று பயவா மாண்பு இல் வாழ்க்கை – சிலப்.வஞ்சி 25/131

மேல்


பயறு (7)

பயறு போல் இணர பைம் தாது படீஇயர் – குறு 10/2
செழும் பயறு கறிக்கும் புன்கண் மாலை – குறு 338/4
அரிகால் பெரும் பயறு நிறைக்கும் ஊர – ஐங் 47/3
கொள்ளொடு பயறு பால் விரைஇ வெள்ளி – அகம் 37/12
பாசிலை அமன்ற பயறு ஆ புக்கு என – அகம் 262/4
பற்று விடு விரலின் பயறு காய் ஊழ்ப்ப – அகம் 339/4
பைம் பயறு உதிர்த்த கோதின் கோல் அணை – புறம் 297/3

மேல்


பயறும் (1)

கொள்ளும் பயறும் துவரையும் உழுந்தும் – சிலப்.மது 22/73

மேல்


பயன் (44)

பாடல் பற்றிய பயன் உடை எழாஅல் – பொரு 56
பாடு துறை முற்றிய பயன் தெரி கேள்வி – சிறு 228
நிலனும் மரனும் பயன் எதிர்பு நந்த – மது 12
பயன் அறவு அறியா வளம் கெழு திரு நகர் – மது 216
நிலவு பயன் கொள்ளும் நெடு வெண் முற்றத்து – நெடு 95
வெண் நிலவின் பயன் துய்த்தும் – பட் 114
காலம் அன்றியும் மரம் பயன் கொடுத்தலின் – மலை 134
பெரும் பயன் கழியினும் மாந்தர் துன்னார் – மலை 264
பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை – மலை 317
உண்டு படு மிச்சில் காழ் பயன் கொள்-மார் – மலை 338
நயன் இன்மையின் பயன் இது என்னாது – நற் 75/1
பயன் இன்று அம்ம இ வேந்து உடை அவையே – நற் 90/12
பயன் தெரி பனுவல் பை தீர் பாண – நற் 167/6
நயம்படு முரற்கையின் யாத்த பயன் தெரிந்து – ஐங் 407/2
கொள்ளார் இ குன்று பயன்
ஊழ் ஆரத்து ஓய் கரை நூக்கி புனல் தந்த – பரி 9/26,27
நிலவரை ஆற்றி நிறை பயன் ஒருங்கு உடன் – பரி 15/6
பண்ணிய ஈகை பயன் கொள்வான் ஆடலால் – பரி 16/51
அறம் பெரிது ஆற்றி அதன் பயன் கொள்-மார் – பரி 19/10
தார் அணி மைந்தர் தவ பயன் சான்ம் என – பரி 22/28
விளைந்தார் வினையின் விழு பயன் துய்க்கும் – பரி 23/46
ஏழும் தம் பயன் கெட இடை நின்ற நரம்பு அறூஉம் – கலி 8/10
புரை தவ பயன் நோக்கார் தம் ஆக்கம் முயல்வாரை – கலி 8/15
பல் வளம் பகர்பு ஊட்டும் பயன் நிலம் பைது அற – கலி 20/1
நெய் கடை பாலின் பயன் யாதும் இன்று ஆகி – கலி 110/17
தொல்_வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல் – கலி 118/3
நன்_நுதால் அஞ்சல் ஓம்பு என்றதன் பயன் அன்றோ – கலி 132/9
பயன் இன்று மன்று அம்ம காமம் இவள் மன்னும் – கலி 142/5
பயன் இன்மையின் பற்று விட்டு ஒரூஉம் – அகம் 71/2
பயன் நிலம் குழைய வீசி பெயல் முனிந்து – அகம் 235/4
பல் ஊழ் புக்கு பயன் நிரை கவர – அகம் 377/5
பயன் திகழ் வைப்பின் பிறர் அகன் தலை நாடே – புறம் 7/13
உழவர் உழாதன நான்கு பயன் உடைத்தே – புறம் 109/3
பயன் கெழு முள்ளூர் மீமிசை – புறம் 123/5
இரும்பு பயன் படுக்கும் கரும் கை கொல்லன் – புறம் 170/15
பயன் இல் மூப்பின் பல் சான்றீரே – புறம் 195/3
பசித்த ஆயத்து பயன் நிரை தரும்-மார் – புறம் 224/14
பயன் உறுப்ப பலர்க்கு ஆற்றி – புறம் 360/7
பள்ளம் வாடிய பயன் இல் காலை – புறம் 388/2
பயன் அறவு அறியா யவனர் இருக்கையும் – சிலப்.புகார் 5/10
ஒய்யா வினை பயன் உண்ணும்-காலை – சிலப்.மது 14/33
ஆ காத்து ஓம்பி ஆ பயன் அளிக்கும் – சிலப்.மது 15/120
பெற்ற செல்வ பெரும் பயன் எல்லாம் – சிலப்.மது 15/184
அற பயன் விளைதலும் மற பயன் விளைதலும் – சிலப்.வஞ்சி 30/138
அற பயன் விளைதலும் மற பயன் விளைதலும் – சிலப்.வஞ்சி 30/138

மேல்


பயன்-கொல் (2)

உம்மை பயன்-கொல் ஒரு தனி உழந்து இ – சிலப்.மது 15/92
ஊழ்வினை பயன்-கொல் உரை_சால் சிறப்பின் – சிலப்.வஞ்சி 27/70

மேல்


பயன்களும் (1)

செய் தவ பயன்களும் சிறந்தோர் படிவமும் – சிலப்.வஞ்சி 30/143

மேல்


பயனில (1)

பணிந்தாய் போல் வந்து ஈண்டு பயனில மொழிவாயோ – கலி 69/11

மேல்


பயனும் (3)

கங்கை வாரியும் காவிரி பயனும்
ஈழத்து உணவும் காழகத்து ஆக்கமும் – பட் 190,191
பயனும் பண்பும் பாடு அறிந்து ஒழுகலும் – நற் 160/2
சுணங்கறை பயனும் ஊடல் உள்ளதுவே – பரி 9/22

மேல்


பயனே (8)

ஆற்று எதிர்ப்படுதலும் நோற்றதன் பயனே
போற்றி கேள்-மதி புகழ் மேம்படுந – பொரு 59,60
செல்வம் அன்று தன் செய்_வினை பயனே
சான்றோர் செல்வம் என்பது சேர்ந்தோர் – நற் 210/6,7
இலங்கு எயிறு தோன்ற நக்கதன் பயனே – குறு 381/7
அழல் ஆகின்று அவர் நக்கதன் பயனே
மெல்லிய நெஞ்சு பையுள் கூர தம் – கலி 137/7,8
அனைத்தால் தோழி நம் தொல்_வினை பயனே – அகம் 243/15
ஊன்று சால் மருங்கின் ஈன்றதன் பயனே
மாரி பொய்ப்பினும் வாரி குன்றினும் – புறம் 35/26,27
செல்வத்து பயனே ஈதல் – புறம் 189/7
இகழ்ந்ததன் பயனே இயல் தேர் அண்ணல் – புறம் 202/13

மேல்


பயனொடு (1)

சாலி அரிசி தம் பால் பயனொடு
கோல் வளை மாதே கொள்க என கொடுப்ப – சிலப்.மது 16/27,28

மேல்


பயனோ (1)

நெஞ்சு நெகிழ் செய்ததன் பயனோ அன்பு இலர் – நற் 277/10

மேல்


பயிர் (23)

நீலத்து அன்ன பைம் பயிர் மிசை-தொறும் – மது 279
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதர – குறி 218
இளி பயிர் இமிரும் குறும் பரம் தூம்பொடு – மலை 7
அகல் வாய் பைம் சுனை பயிர் கால்யாப்ப – நற் 5/2
கம்பலத்து அன்ன பைம் பயிர் தாஅம் – நற் 24/4
தாய் பயிர் பிள்ளை வாய் பட சொரியும் – நற் 91/7
தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப – நற் 181/11
பாஅல் பைம் பயிர் ஆரும் ஊரன் – குறு 181/5
விசும்பு வீழ் கொள்ளியின் பைம் பயிர் துமிப்ப – குறு 189/4
புலம் பயிர் அருந்த அண்ணல் ஏற்றொடு – குறு 344/3
பழன கம்புள் பயிர் பெடை அகவும் – ஐங் 60/1
ஆம்பல் குழலால் பயிர்_பயிர் எம் படப்பை – கலி 108/62
ஆம்பல் குழலால் பயிர்_பயிர் எம் படப்பை – கலி 108/62
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும் – அகம் 14/11
கோடு உடைந்து அன்ன கோடல் பைம் பயிர்
பதவின் பாவை முனைஇ மதவு நடை – அகம் 23/6,7
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும் – அகம் 64/14
கணம் சால் கோவலர் நெடு விளி பயிர் அறிந்து – அகம் 253/12
நுண் கொடி மின்னின் பைம் பயிர் துமிய – அகம் 254/14
திரி மருப்பு இரலை பைம் பயிர் உகள – அகம் 314/6
நாய் பயிர் குறி நிலை கொண்ட கோடே – அகம் 318/15
வார் பெயல் வளர்த்த பைம் பயிர் புறவில் – அகம் 324/5
பெடை பயிர் குரலொடு இசைக்கும் ஆங்கண் – புறம் 370/8
பயிர் வண்டின் கிளை போல பல் நரம்பின் மிசை படர – சிலப்.புகார் 7/11

மேல்


பயிர்_பயிர் (1)

ஆம்பல் குழலால் பயிர்_பயிர் எம் படப்பை – கலி 108/62

மேல்


பயிர்தல் (1)

பயிர்தல் ஆனா பைதல் அம் குருகே – நற் 338/12

மேல்


பயிர்ந்து (4)

நடுங்கு சிறை பிள்ளை தழீஇ கிளை பயிர்ந்து
கரும் கண் கருனை செந்நெல் வெண் சோறு – நற் 367/2,3
பைதல் பிள்ளை கிளை பயிர்ந்து ஆஅங்கு – குறு 139/4
துணை பயிர்ந்து அகவும் துணைதரு தண் கார் – அகம் 85/13
பாறு கிளை பயிர்ந்து படு முடை கவரும் – அகம் 175/5

மேல்


பயிர்ப்பு (2)

பல் கோள் பலவின் பயிர்ப்பு உறு தீம் கனி – கலி 50/12
பயிர்ப்பு உறு பலவின் எதிர் சுளை அளைஇ – அகம் 348/4

மேல்


பயிர்வன (1)

பயிர்வன போல வந்து இசைப்பவும் தவிரான் – அகம் 66/23

மேல்


பயிரி (1)

புன் புற பெடையொடு பயிரி இன் புறவு – குறு 285/5

மேல்


பயிரிடூஉ (1)

தான் வீழ் பெடைக்கு பயிரிடூஉ சுரக்கும் – நற் 31/4

மேல்


பயிரின் (1)

மட மான் நாகு பிணை பயிரின் விடர் முழை – புறம் 157/11

மேல்


பயிரின்னே (1)

மனை கோழி பைம் பயிரின்னே
கான கோழி கவர் குரலொடு – புறம் 395/9,10

மேல்


பயிரும் (20)

வீழ் துணை பயிரும் கையறு முரல் குரல் – நற் 71/9
புன் புறா வீழ் பெடை பயிரும்
என்றூழ் நீள் இடை சென்றிசினோரே – நற் 314/11,12
செம் கால் பல்லி தன் துணை பயிரும்
அம் கால் கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 16/4,5
புலம்பு தரு குரல புறவு பெடை பயிரும்
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – குறு 79/4,5
வளை வாய் பேடை வரு_திறம் பயிரும்
இளி தேர் தீம் குரல் இசைக்கும் அத்தம் – அகம் 33/6,7
நெடு நிலை வியன் நகர் வீழ் துணை பயிரும்
புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை – அகம் 47/12,13
பருந்து பெடை பயிரும் பாழ் நாட்டு ஆங்கண் – அகம் 117/7
வெருள் ஏறு பயிரும் ஆங்கண் – அகம் 121/14
எருவை சேவல் ஈண்டு கிளை பயிரும்
வெருவரு கானம் நீந்தி பொருள் புரிந்து – அகம் 161/6,7
கிளி கடி மகளிரின் விளி பட பயிரும்
கார்-மன் இதுவால் தோழி போர் மிக – அகம் 194/15,16
இரும் புறா பெடையொடு பயிரும்
பெரும் கல் வைப்பின் மலை முதல் ஆறே – அகம் 307/14,15
யானை பெரு நிரை வானம் பயிரும்
மலை சேண் இகந்தனர் ஆயினும் நிலைபெயர்ந்து – அகம் 333/12,13
இன் துணை பயிரும் குன்ற நாடன் – அகம் 352/7
கிளை தரு தெள் விளி கெழு முடை பயிரும்
இன்னா வெம் சுரம் இறந்தோர் முன்னிய – அகம் 363/14,15
செம் கால் சேவல் பயிரும் ஆங்கண் – அகம் 387/12
மேய் பிணை பயிரும் மெலிந்து அழி படர் குரல் – அகம் 395/11
துய் தலை மந்தியை கையிடூஉ பயிரும்
அதிரா யாணர் முதிரத்து கிழவ – புறம் 158/24,25
சுட்டு குவி என செத்தோர் பயிரும்
கள்ளி அம் பறந்தலை ஒரு சிறை அல்கி – புறம் 240/8,9
பண்ணு கிளை பயிரும் பண் யாழ் பாணியொடு – சிலப்.மது 22/141
ஞாலம் காவலர் நாள் திறை பயிரும்
காலை முரசம் கடைமுகத்து எழுதலும் – சிலப்.வஞ்சி 26/52,53

மேல்


பயில் (56)

மந்தியும் அறியா மரன் பயில் அடுக்கத்து – திரு 42
மஞ்ஞை ஆலும் மரம் பயில் இறும்பின் – பெரும் 495
முழங்கு கால் பொருத மரம் பயில் காவின் – மது 335
மா நிழல் பட்ட மரம் பயில் இறும்பின் – மலை 271
பயில் குரல் கவரும் பைம் புற கிளியே – நற் 13/9
வெம் வளி வழங்கும் வேய் பயில் அழுவத்து – நற் 46/8
என்றூழ் நீடிய வேய் பயில் அழுவத்து – நற் 62/3
வெம் வளி வழங்கும் வேய் பயில் மருங்கில் – நற் 105/3
பயில் படை நிவந்த பல் பூ சேக்கை – நற் 132/6
மரம் பயில் சோலை மலிய பூழியர் – நற் 192/3
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் ஒரு சிறை – நற் 194/7
வேய் பயில் இறும்பின் ஆம் அறல் பருகும் – நற் 213/5
வேய் பயில் இறும்பில் கோவலர் யாத்த – நற் 264/7
வேய் பயில் அடுக்கம் சுடர மின்னி – நற் 393/6
வேய் பயில் அழுவம் முன்னியோரே – குறு 7/6
மரம் பயில் இறும்பின் ஆர்ப்ப சுரன் இழிபு – குறு 155/5
இன மயில் அகவும் மரம் பயில் கானத்து – குறு 249/1
பயில் நறும் கதுப்பின் பாயலும் உள்ளார் – குறு 254/5
வண்டு பயில் பல் இதழ் கலைஇ – குறு 291/7
பயில் இருள் நடுநாள் துயில் அரிது ஆகி – குறு 329/5
கொன்று புறம்பெற்ற பிணம் பயில் அழுவத்து – பதி 66/6
வில் பயில் இறும்பின் தகடூர் நூறி – பதி 78/9
வேய் பயில் சோலை அருவி தூர்த்தர – பரி 11/23
வரை பல புரை உயர் கயிறு அணி பயில் தொழில் – பரி 24/68
பயில் இதழ் மலர் உண்கண் – கலி 103/60
பயில் திரை நடு நன்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் – கலி 135/5
படு சினை தாழ்ந்த பயில் இணர் எக்கர் – அகம் 11/9
கடும் கதிர் திருகிய வேய் பயில் பிறங்கல் – அகம் 17/15
வெயில் வெரிந் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை – அகம் 37/10
பசி என அறியா பணை பயில் இருக்கை – அகம் 91/14
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் இறும்பின் – அகம் 92/8
வீ இலை அமன்ற மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 137/10
திரை பயில் அழுவம் உழக்கி உரன் அழிந்து – அகம் 210/5
மான்றமை அறியா மரம் பயில் இறும்பின் – அகம் 238/1
வெயில் புலந்து இளைக்கும் வெம்மைய பயில் வரி – அகம் 285/7
வேய் பயில் அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து – அகம் 312/9
வேய் பயில் அழுவத்து பிரிந்த நின் – அகம் 318/14
வரு புனல் இழிதரு மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 322/9
பலவு பல தடைஇய வேய் பயில் அடுக்கத்து – அகம் 323/8
வேய் பயில் அழுவம் இறந்த பின்னே – அகம் 327/19
மயில்_இனம் பயிலும் மரம் பயில் கானம் – அகம் 344/6
பயில் இரும் கானத்து வழங்கல் செல்லாது – அகம் 357/7
குரங்கு அறிவாரா மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 368/9
பயில் இரும் பிணையல் பசும் காழ் கோவை – அகம் 385/12
பயில் அரில் கிடந்த வேட்டு விளி வெரீஇ – அகம் 387/9
கதிர் நுழைகல்லா மரம் பயில் கடி மிளை – புறம் 21/5
பயில் பூ சோலை மயில் எழுந்து ஆலவும் – புறம் 116/10
பயில் இரும் சிலம்பில் கலை பாய்ந்து உகளவும் – புறம் 116/11
அருவி ஆர்க்கும் கழை பயில் நனம் தலை – புறம் 168/1
பயில் தொழில் குயிலுவர் பல் முறை கருவியர் – சிலப்.புகார் 5/52
பயில் பூ கோதை பிணையலின் பொலிந்து – சிலப்.புகார் 5/193
பயில் பூ தண்டலை படர்குவம் எனினே – சிலப்.புகார் 10/67
குரங்கு அமை உடுத்த மரம் பயில் அடுக்கத்து – சிலப்.புகார் 10/157
பயில் இதழ் மலர் மேனி தம்முனோன் இடத்து உளாள் – சிலப்.மது 17/110
பழையன் காக்கும் குழை பயில் நெடும் கோட்டு – சிலப்.வஞ்சி 27/124
பயில் இளம் தாமரை பல் வண்டு யாழ்செய – சிலப்.வஞ்சி 27/194

மேல்


பயில்வு (1)

அவரை வான் புழுக்கு அட்டி பயில்வு_உற்று – பெரும் 195

மேல்


பயில்வு_உற்று (1)

அவரை வான் புழுக்கு அட்டி பயில்வு_உற்று
இன் சுவை மூரல் பெறுகுவிர் ஞாங்கர் – பெரும் 195,196

மேல்


பயில (2)

ஊறு இல் வழிகளும் பயில வழங்குநர் – அகம் 18/11
அவரை பைம் பூ பயில அகல் வயல் – அகம் 294/9

மேல்


பயிலாது (1)

பயிலாது அல்கிய பல் காழ் மாலை – புறம் 269/2

மேல்


பயிலியது (1)

பயிலியது கெழீஇய நட்பின் மயில் இயல் – குறு 2/3

மேல்


பயிலும் (1)

மயில்_இனம் பயிலும் மரம் பயில் கானம் – அகம் 344/6

மேல்


பயிற்ற (3)

ஆம்பல் அம் தீம் குழல் தெள் விளி பயிற்ற
ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்பு விட வள மனை – குறி 222,223
குருந்து அவிழ் குறும்_பொறை பயிற்ற
பெரும் கலி மூதூர் மரம் தோன்றும்மே – நற் 321/9,10
பெரும் தெருவில் கொண்டாடி ஞாயர் பயிற்ற
திருந்துபு நீ கற்ற சொற்கள் யாம் கேட்ப – கலி 81/12,13

மேல்


பயிற்றலின் (2)

இன்னா இசைய பூசல் பயிற்றலின்
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் அளை சிலம்பின் – அகம் 52/4,5
பன் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றலின்
குவளை உண்கண் கலுழ நின் மாட்டு – அகம் 310/4,5

மேல்


பயிற்றலும் (1)

வினை மாண் இரும் குயில் பயிற்றலும் பயிற்றும் – நற் 246/4

மேல்


பயிற்றா (1)

கால் வல் தேர் கையின் இயக்கி நடை பயிற்றா
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் பெரு விறல் – கலி 81/8,9

மேல்


பயிற்றாதீமே (1)

அஞ்சு வர கடும் குரல் பயிற்றாதீமே – நற் 83/9

மேல்


பயிற்றி (19)

கவை_முள்_கருவியின் வட_மொழி பயிற்றி
கல்லா இளைஞர் கவளம் கைப்ப – முல் 35,36
குறியவும் நெடியவும் உரை பல பயிற்றி
இன்னே வருகுவர் இன் துணையோர் என – நெடு 154,155
வள் உயிர் தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி
கிள்ளை ஓப்பியும் கிளை இதழ் பறியா – குறி 100,101
கனை பெயல் பொழிந்து கடும் குரல் பயிற்றி
கார் செய்து என் உழையதுவே ஆயிடை – நற் 289/5,6
பல் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றி என் – குறு 176/2
முறுவலின் இன் நகை பயிற்றி
சிறு_தேர் உருட்டும் தளர் நடை கண்டே – ஐங் 403/4,5
கவலை வெள் நரி கூஉம் முறை பயிற்றி
கழல் கண் கூகை குழறு குரல் பாணி – பதி 22/35,36
முரசு அதிர்பவை போல் முழங்கு இடி பயிற்றி
ஒடுங்கார் உடன்றவன் தானை வில் விசை – பரி 22/4,5
மாய பொய்ம்மொழி சாயினை பயிற்றி எம் – அகம் 6/14
கிள்ளை தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி
ஆங்காங்கு ஒழுகாய் ஆயின் அன்னை – அகம் 28/10,11
இரவல் மாக்களின் பணிமொழி பயிற்றி
சிறுதினை படு கிளி கடீஇயர் பன் மாண் – அகம் 32/4,5
கனையல் அம் குரல கால் பரி பயிற்றி
படு மணி மிடற்ற பய நிரை ஆயம் – அகம் 54/8,9
விலங்கு அமர் கண்ணள் விரல் விளி பயிற்றி
திதலை அல்குல் எம் காதலி – அகம் 54/20,21
மா இரு விசும்பில் கடி இடி பயிற்றி
நேர் கதிர் நிரைத்த நேமி_அம்_செல்வன் – அகம் 175/13,14
துணையொடு குறும் பறை பயிற்றி மேல் செல – அகம் 254/6
சோர்ந்த போல சொரிவன பயிற்றி
இடியும் முழக்கும் இன்றி பாணர் – அகம் 374/6,7
கரப்பு இல் உள்ளமொடு வேண்டு மொழி பயிற்றி
அமலை கொழும் சோறு ஆர்ந்த பாணர்க்கு – புறம் 34/13,14
இமையத்து ஈண்டி இன் குரல் பயிற்றி
கொண்டல் மா மழை பொழிந்த – புறம் 34/21,22
ஞாங்கர் நெடுமொழி பயிற்றி
தோன்றல் செல்லாது என் சிறு கிணை குரலே – புறம் 376/22,23

மேல்


பயிற்றிய (2)

புரை இல் தீ மொழி பயிற்றிய உரை எடுத்து – நற் 36/7
கெடு குடி பயிற்றிய கொற்ற வேந்தே – பதி 69/10

மேல்


பயிற்றியும் (1)

தேரொடு மறுகியும் பணிமொழி பயிற்றியும்
கெடாஅ தீயின் உரு கெழு செல்லூர் – அகம் 220/2,3

மேல்


பயிற்றும் (14)

வளை வாய் கிள்ளை மறை விளி பயிற்றும்
மறை காப்பாளர் உறை பதி சேப்பின் – பெரும் 300,301
விரவு மொழி பயிற்றும் பாகர் ஓதை – மலை 327
செம் கண் இரும் குயில் எதிர் குரல் பயிற்றும்
இன்ப வேனிலும் வந்தன்று நம்_வயின் – நற் 224/5,6
வினை மாண் இரும் குயில் பயிற்றலும் பயிற்றும்
உரம் புரி உள்ளமொடு சுரம் பல நீந்தி – நற் 246/4,5
அன்பு இன்மையின் பண்பு இல பயிற்றும்
பொய் இடி அதிர் குரல் வாய் செத்து ஆலும் – நற் 248/6,7
வளி எறி வயிரின் கிளி விளி பயிற்றும்
நளி இரும் சிலம்பின் நன் மலை நாடன் – நற் 304/3,4
குன்ற குறவனொடு குறு நொடி பயிற்றும்
துணை நன்கு உடையள் மடந்தை யாமே – நற் 341/5,6
தமர்க்கு உரைப்பன போல் பல் குரல் பயிற்றும்
உயர்ந்த போரின் ஒலி நல் ஊரன் – கலி 75/8,9
கிளி விளி பயிற்றும் வெளில் ஆடு பெரும் சினை – அகம் 12/7
உயா விளி பயிற்றும் யா உயர் நனம் தலை – அகம் 19/3
மழலை இன் சொல் பயிற்றும்
நாண் உடை அரிவை மாண் நலம் பெறவே – அகம் 34/17,18
வன்புறை இன் சொல் நன் பல பயிற்றும்
நின் வலித்து அமைகுவென்-மன்னோ அல்கல் – அகம் 74/13,14
நெடு விளி பயிற்றும் நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 79/15
நெடும் கால் மாஅத்து குறும் பறை பயிற்றும்
செல் குடி நிறுத்த பெரும் பெயர் கரிகால் – அகம் 141/21,22

மேல்


பயின்ற (2)

எண் நான்கு இரட்டி இரும் கலை பயின்ற
பண் இயல் மடந்தையர் பயம் கெழு வீதி – சிலப்.மது 22/138,139
அறிந்து உரை பயின்ற ஆய செவிலியர் – சிலப்.வஞ்சி 27/211

மேல்


பயின்றனர் (1)

படு கண் இமிழ் கொளை பயின்றனர் ஆடும் – பரி 16/12

மேல்


பயின்று (10)

அயின்ற_காலை பயின்று இனிது இருந்து – பொரு 116
நெய்தல் சான்ற வளம் பல பயின்று ஆங்கு – மது 325
இன் கலி யாணர் குழூஉ பல பயின்று ஆங்கு – மது 330
இயன்ற எல்லாம் பயின்று அகத்து அடக்கிய – நற் 0/5
மாயம் அன்று தோழி வேய் பயின்று
எருவை நீடிய பெரு வரை_அகம்-தொறும் – நற் 294/3,4
உழவின் ஓதை பயின்று அறிவு இழந்து – பரி 23/15
பயின்று வரும்-மன்னே பனி நீர் சேர்ப்பன் – அகம் 50/6
பிடி பயின்று தரூஉம் பெரும் களிறு போல – அகம் 276/10
பல நாள் பயின்று பலரொடு செல்லினும் – புறம் 101/2
ஆறு_இரு மதியினும் காருக அடி பயின்று
ஐந்து கேள்வியும் அமைந்தோன் எழுந்து – சிலப்.வஞ்சி 26/25,26

மேல்


பயின்றோரை (1)

பாடல் பயின்றோரை பாணர் செறுப்பவும் – பரி 9/73

மேல்


பயினான் (1)

சிதையும் கலத்தை பயினான் திருத்தும் – பரி 10/54

மேல்


பயினி (1)

பயினி வானி பல் இணர் குரவம் – குறி 69

மேல்


பயினொடு (2)

சிறு காரோடன் பயினொடு சேர்த்திய – அகம் 1/5
சிறுகாரோடன் பயினொடு சேர்த்திய – அகம் 356/9

மேல்


பர (2)

நிரை பர பொறைய நரை புற கழுதை – அகம் 207/5
பர_கதி இழக்கும் பண்பு ஈங்கு இல்லை – சிலப்.மது 15/85

மேல்


பர_கதி (1)

பர_கதி இழக்கும் பண்பு ஈங்கு இல்லை – சிலப்.மது 15/85

மேல்


பரக்க (1)

துய்த்த வாய துகள் நிலம் பரக்க
கொன்றை அம் சினை குழல் பழம் கொழுதி – அகம் 15/14,15

மேல்


பரக்கும் (7)

ஆங்கண் தீம் புனல் ஈங்கண் பரக்கும்
கழனி நல் ஊர் மகிழ்நர்க்கு என் – நற் 70/7,8
துறை-தொறும் பரக்கும் பன் மணல் சேர்ப்பனை – குறு 51/3
தெண் கழி பரக்கும் துறைவன் – ஐங் 156/4
கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது ஆரோ – பரி 17/40
வன் கை எண்கின் வய நிரை பரக்கும்
இன் துணை படர்ந்த கொள்கையொடு ஒராங்கு – அகம் 15/16,17
ஆனில் பரக்கும் யானைய முன்பின் – புறம் 5/2
வேந்து உடை மிளை அயல் பரக்கும்
ஏந்து கோட்டு இரும் பிணர் தட கை – புறம் 387/9,10

மேல்


பரங்குன்றத்து (4)

தண் பரங்குன்றத்து அடி தொட்டேன் என்பாய் – பரி 8/62
தண் பரங்குன்றத்து இயல் அணி நின் மருங்கு – பரி 19/5
சோபன நிலை அது துணி பரங்குன்றத்து
மாஅல் முருகன் மாட மருங்கு – பரி 19/56,57
சினம் மிகு முருகன் தண் பரங்குன்றத்து
அந்துவன் பாடிய சந்து கெழு நெடு வரை – அகம் 59/11,12

மேல்


பரங்குன்றம் (3)

தண் பரங்குன்றம் நினக்கு – பரி 8/130
தரை விசும்பு உகந்த தண் பரங்குன்றம்
குன்றத்து அடியுறை இயைக என பரவுதும் – பரி 21/15,16
சேய் மாட கூடலும் செவ்வேள் பரங்குன்றம்
வாழ்வாரே வாழ்வார் எனப்படுவார் மற்றையார் – பரி 34/2,3

மேல்


பரங்குன்றில் (1)

தளி மழை பொழியும் தண் பரங்குன்றில்
கலி கொள் சும்மை ஒலி கொள் ஆயம் – மது 263,264

மேல்


பரங்குன்றிற்கும் (1)

அம் வெள் அருவி அணி பரங்குன்றிற்கும்
தொய்யா விழு சீர் வளம் கெழு வையைக்கும் – பரி 17/43,44

மேல்


பரங்குன்றின் (2)

கூடலொடு பரங்குன்றின் இடை – பரி 17/23
அனைய பரங்குன்றின் அணி – பரி 17/39

மேல்


பரங்குன்று (7)

தலை தொட்டேன் தண் பரங்குன்று
சினவல் நின் உண்கண் சிவப்பு அஞ்சுவாற்கு – பரி 6/95,96
பரங்குன்று இமய குன்றம் நிகர்க்கும் – பரி 8/11
சிறப்பிற்றே தண் பரங்குன்று
இனி மன்னும் ஏதிலர் நாறுதி ஆண்டு – பரி 8/46,47
தாள் தொழு தண் பரங்குன்று
தெரி_இழாய் செல்க என்றாய் எல்லா யாம் பெற்றேம் – பரி 8/82,83
தணி மழை தலையின்று தண் பரங்குன்று
நான்மறை விரித்து நல் இசை விளக்கும் – பரி 9/11,12
ஒத்தன்று தண் பரங்குன்று
கடும் சூர் மா முதல் தடிந்து அறுத்த வேல் – பரி 9/69,70
தழுவும் தகை வகைத்து தண் பரங்குன்று
வண்டு ஆர் பிறங்கல் மைந்தர் நீவிய – பரி 21/45,46

மேல்


பரசல் (1)

பத்தினி கடவுளை பரசல் வேண்டும் என – சிலப்.வஞ்சி 25/114

மேல்


பரசி (3)

பந்தும் கழங்கும் தந்தனர் பரசி
வண்ணமும் சுண்ணமும் தண் நறும் சாந்தமும் – சிலப்.மது 12/35,36
அடியீடு பரசி ஏத்த – சிலப்.மது 20/31
சிமைய சென்னி தெய்வம் பரசி
கைவினை முற்றிய தெய்வ படிமத்து – சிலப்.வஞ்சி 28/227,228

மேல்


பரசினர் (1)

அரசு உவா தட கையில் பரசினர் கொண்டு – சிலப்.புகார் 3/124

மேல்


பரட்டு (1)

பெரும் தோள் தொய்யில் வரித்தும் சிறு பரட்டு
அம் செம் சீறடி பஞ்சி ஊட்டியும் – அகம் 389/6,7

மேல்


பரடு (1)

பல் சில கிண்கிணி சிறு பரடு அலைப்ப – பதி 52/20

மேல்


பரணன் (1)

பரணன் பாடினன்-மன்-கொல் மற்று நீ – புறம் 99/12

மேல்


பரத்த (1)

பகல் ஆண்டு அல்கினை பரத்த என்று யான் – கலி 75/22

மேல்


பரத்தந்து (2)

மலி புனல் பரத்தந்து ஆஅங்கு – நற் 230/9
பழன உழவர் பாய் புனல் பரத்தந்து
இறுவரை புரையுமாறு இரு கரை ஏமத்து – பரி 7/39,40

மேல்


பரத்தமை (1)

தண் துறை ஊரன் தண்டா பரத்தமை
புலவாய் என்றி தோழி புலவேன் – நற் 280/4,5

மேல்


பரத்தர (2)

தம் புல ஏறு பரத்தர உய்த்த தம் – கலி 106/31
எஃகு உடை வலத்தர் மாவொடு பரத்தர
கையின் வாங்கி தழீஇ – புறம் 274/5,6

மேல்


பரத்தரும் (1)

பால் என பரத்தரும் நிலவின் மாலை – அகம் 259/9

மேல்


பரத்தரூஉம் (1)

புல் இருள் பரத்தரூஉம் புலம்பு கொள் மருள் மாலை – கலி 130/7

மேல்


பரத்தரொடு (2)

குரல் வாய் பாணரொடு நகர பரத்தரொடு
திரிதரு மரபின் கோவலன் போல – சிலப்.புகார் 5/200,201
வறுமொழியாளரொடு வம்ப பரத்தரொடு
குறு மொழி கோட்டி நெடு நகை புக்கு – சிலப்.மது 16/63,64

மேல்


பரத்தலானே (1)

விடு_உழி விடு_உழி பரத்தலானே – குறு 399/4

மேல்


பரத்தலின் (1)

செம் புற மூதாய் பரத்தலின் நன் பல – அகம் 134/4

மேல்


பரத்தன் (1)

மாய பரத்தன் வாய்மொழி நம்பி – அகம் 146/9

மேல்


பரத்தில் (1)

பரமன் குணவதன் பரத்தில் ஒளியோன் – சிலப்.புகார் 10/181

மேல்


பரத்தை (12)

சென்றீ பெரும சிறக்க நின் பரத்தை
பல்லோர் பழித்தல் நாணி வல்லே – நற் 360/5,6
வேண்டேம் பெரும நின் பரத்தை
ஆண்டு செய் குறியோடு ஈண்டு நீ வரலே – ஐங் 48/4,5
பலர் படிந்து உண்ணும் நின் பரத்தை மார்பே – ஐங் 84/5
பரத்தை உள்ளதுவே பண்புறு கழறல் – பரி 9/18
தோள் புதிது உண்ட பரத்தை இல் சிவப்பு_உற – பரி 9/19
தண்டா பரத்தை தலைக்கொள்ள நாளும் – கலி 73/20
செறியா பரத்தை இவன் தந்தை மார்பில் – கலி 84/25
தண்டா தீம் சாயல் பரத்தை வியன் மார்ப – கலி 93/2
புரப்பேம் என்பாரும் பலரால் பரத்தை என் – கலி 94/25
உரு அழிக்கும் அ குதிரை ஊரல் நீ ஊரின் பரத்தை
பரி ஆக வாதுவனாய் என்றும் மற்று அ சார் – கலி 96/37,38
பரத்தை ஆயம் கரப்பவும் ஒல்லாது – அகம் 256/12
வம்ப பரத்தை வறுமொழியாளனொடு – சிலப்.புகார் 10/219

மேல்


பரத்தைமை (6)

பாரித்து புணர்ந்த நின் பரத்தைமை காணிய – கலி 71/12
மாய மகிழ்நன் பரத்தைமை
நோவென் தோழி கடன் நமக்கு எனவே – கலி 75/32,33
பெருமான் பரத்தைமை ஒவ்வாதி என்றாள் – கலி 82/21
பாட்டு ஆதல் சான்ற நின் மாய பரத்தைமை
காட்டிய வந்தமை கைப்படுத்தேன் பண்டு எலாம் – கலி 98/6,7
பரத்தைமை தாங்கலோ இலென் என வறிது நீ – அகம் 316/10
மகிழ்நன் பரத்தைமை பாடி அவிழ் இணர் – அகம் 336/8

மேல்


பரத்தையர் (1)

பதிவத_மாதர் பரத்தையர் பாங்கர் – பரி 10/23

மேல்


பரத்தையின் (1)

நாணாள்-கொல் தோழி நயன் இல் பரத்தையின்
தோள் நலம் உண்டு துறந்தான் என ஒருத்தி – பரி 12/45,46

மேல்


பரத்தையை (1)

முனிவு இல் பரத்தையை என் துறந்து அருளாய் – நற் 230/6

மேல்


பரத (3)

துணை புணர் உவகையர் பரத மாக்கள் – அகம் 30/3
அரச குமரரும் பரத குமரரும் – சிலப்.புகார் 5/158
பரத குமரரும் பல் வேறு ஆயமும் – சிலப்.புகார் 6/156

மேல்


பரதர் (7)

பரதர் மலிந்த பல் வேறு தெருவின் – பெரும் 323
பரதர் தந்த பல் வேறு கூலம் – மது 317
பரதர் மலிந்த பயம் கெழு மாநகர் – சிலப்.புகார் 2/2
மறையின் மணந்தாரை வன் பரதர் பாக்கத்து மடவார் செம் கை – சிலப்.புகார் 7/143
புண் தோய் வேல் நீர் மல்க பரதர் கடல் தூர்க்கும் புகாரே எம் ஊர் – சிலப்.புகார் 7/150
சேரி பரதர் வலை முன்றில் திரை உலாவு கடல் சேர்ப்ப – சிலப்.புகார் 7/182
அரசர் முறையோ பரதர் முறையோ – சிலப்.மது 23/160

மேல்


பரதவ (1)

கடலொடு உழந்த பனி துறை பரதவ
ஆண்டு நீர் பெற்ற தாரம் ஈண்டு இவர் – பதி 48/4,5

மேல்


பரதவர் (45)

குறிஞ்சி பரதவர் பாட நெய்தல் – பொரு 218
பழம்படு தேறல் பரதவர் மடுப்ப – சிறு 159
பரதவர் மகளிர் குரவையோடு ஒலிப்ப – மது 97
தென் பரதவர் போர் ஏறே – மது 144
புன் தலை இரும் பரதவர்
பைம் தழை மா மகளிரொடு – பட் 90,91
கொடும் திமில் பரதவர் குரூஉ சுடர் எண்ணவும் – பட் 112
கானல் அம் சிறுகுடி கடல் மேம் பரதவர்
நீல் நிற புன்னை கொழு நிழல் அசைஇ – நற் 4/1,2
பாட்டம் பொய்யாது பரதவர் பகர – நற் 38/2
மீன் எறி பரதவர் மகளே நீயே – நற் 45/3
உரவு கடல் உழந்த பெரு வலை பரதவர்
மிகு மீன் உணக்கிய புது மணல் ஆங்கண் – நற் 63/1,2
சிறை அரும் களிற்றின் பரதவர் ஒய்யும் – நற் 74/4
சிறுகுடி பரதவர் மகிழ்ச்சியும் – நற் 87/8
மீன் எறி பரதவர் மட_மகள் – நற் 101/8
வரி வலை பரதவர் கரு வினை சிறாஅர் – நற் 111/3
நெடும் கடல் அலைத்த கொடும் திமில் பரதவர்
கொழு மீன் கொள்ளை அழி மணல் குவைஇ – நற் 175/1,2
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் திமில் பரதவர்
வாங்கு விசை தூண்டில் ஊங்கு_ஊங்கு ஆகி – நற் 199/6,7
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் – நற் 207/9
பெரு மீன் கொள்ளும் சிறுகுடி பரதவர்
கங்குல் மாட்டிய கனை கதிர் ஒண் சுடர் – நற் 219/6,7
மான்ற மாலை மகிழ்ந்த பரதவர்
இனிது பெறு பெரு மீன் எளிதினின் மாறி – நற் 239/2,3
வன் கை பரதவர் இட்ட செம் கோல் – நற் 303/9
என் என நினையும்-கொல் பரதவர் மகளே – நற் 349/10
இரும் கழி துழவும் பனி தலை பரதவர்
திண் திமில் விளக்கம் எண்ணும் – நற் 372/11,12
திண் திமில் பரதவர் ஒண் சுடர் கொளீஇ – நற் 388/4
நுண் வலை பரதவர் மட_மகள் – குறு 184/6
கொடும் திமில் பரதவர் கோட்டு_மீன் எறிய – குறு 304/4
பெரும் கடல் பரதவர் கோள்_மீன் உணங்கலின் – குறு 320/1
வளை படு முத்தம் பரதவர் பகரும் – ஐங் 195/1
தங்கார் பொதுவர் கடலுள் பரதவர்
அம்பி ஊர்ந்து ஆங்கு ஊர்ந்தார் ஏறு – கலி 106/24,25
பழம் திமில் கொன்ற புது வலை பரதவர்
மோட்டு மணல் அடைகரை கோட்டு_மீன் கெண்டி – அகம் 10/10,11
மீன் கொள் பரதவர் கொடும் திமில் நளி சுடர் – அகம் 65/11
கொடும் திமில் பரதவர் வேட்டம் வாய்த்து என – அகம் 70/1
பெரும் கடல் வேட்டத்து சிறுகுடி பரதவர்
இரும் கழி செறுவின் உழாஅது செய்த – அகம் 140/1,2
நாள் வேட்டு எழுந்த நயன் இல் பரதவர்
வைகு கடல் அம்பியின் தோன்றும் – அகம் 187/22,23
குறி இறை குரம்பை கொலை வெம் பரதவர்
எறி_உளி பொருத ஏமுறு பெரு மீன் – அகம் 210/1,2
வல் வில் எறுழ் தோள் பரதவர் கோமான் – அகம் 226/7
அம் வலை பரதவர் கானல் அம் சிறுகுடி – அகம் 250/11
நாள் வலை முகந்த கோள் வல் பரதவர்
நுணங்கு மணல் ஆங்கண் உணங்க பெய்ம்-மார் – அகம் 300/1,2
சிறுகுடி பரதவர் பெரும் கடல் மடுத்த – அகம் 330/15
எல்லு தொழில் மடுத்த வல் வினை பரதவர்
கூர் உளி கடு விசை மாட்டலின் பாய்பு உடன் – அகம் 340/19,20
வலம்புரி மூழ்கிய வான் திமில் பரதவர்
ஒலி தலை பணிலம் ஆர்ப்ப கல்லென – அகம் 350/11,12
இரு நீர் பரப்பின் பனி துறை பரதவர்
தீம் பொழி வெள் உப்பு சிதைதலின் சினைஇ – அகம் 366/6,7
திண் திமில் வன் பரதவர்
வெப்பு உடைய மட்டு உண்டு – புறம் 24/4,5
தென் பரதவர் மிடல் சாய – புறம் 378/1
மீன் விலை பரதவர் வெள் உப்பு பகருநர் – சிலப்.புகார் 5/25
விலங்கு வலை பரதவர் மீன் திமில் விளக்கமும் – சிலப்.புகார் 6/142

மேல்


பரதவன் (1)

கானல் அம் பெரும் துறை பரதவன் எமக்கே – அகம் 280/14

மேல்


பரதன் (1)

பரதன் என்னும் பெயரன் அ கோவலன் – சிலப்.மது 23/154

மேல்


பரந்த (47)

படு நீர் புணரியின் பரந்த பாடி – முல் 28
இரும் களி பரந்த ஈர வெண் மணல் – நெடு 16
முரம்பு சேர் சிறுகுடி பரந்த மாலை – நற் 33/2
மல்கு புனல் பரந்த மலர் ஏர் கண்ணே – நற் 33/12
சே அரி பரந்த மா இதழ் மழை கண் – நற் 75/8
உர உரும் உரறும் நீரின் பரந்த
பாம்பு பை மழுங்கல் அன்றியும் மாண்ட – நற் 238/8,9
நன் நுதல் பரந்த பசலை கண்டு அன்னை – நற் 288/5
அணி மிகு கானத்து அகன் புறம் பரந்த
கடும் செம் மூதாய் கண்டும் கொண்டும் – நற் 362/4,5
அயிரை பரந்த அம் தண் பழனத்து – குறு 178/1
பொங்கு அரி பரந்த உண்கண் – ஐங் 174/3
பீர் இவர்பு பரந்த நீர் அறு நிறை முதல் – பதி 15/10
விரும்பு மெய் பரந்த பெரும் பெயர் ஆவுதி – பதி 21/7
வம்பு பரந்த தேர் – பதி 22/19
இனம் பரந்த புலம் வளம் பரப்பு அறியா – பதி 25/3
தேஎர் பரந்த புலம் ஏஎர் பரவா – பதி 26/1
முடந்தை நெல்லின் விளை வயல் பரந்த
தடம் தாள் நாரை இரிய அயிரை – பதி 29/3,4
நெடு வசி பரந்த வடு வாழ் மார்பின் – பதி 42/4
பல் மா பரந்த புலம் ஒன்று என்று எண்ணாது – பதி 84/9
தொகு புனல் பரந்த என துடி பட ஒருசார் – பரி 7/28
பாறை பரப்பில் பரந்த சிறை நின்று – பரி 12/83
பாடிய நாவின் பரந்த உவகையின் – பரி 19/26
அசும்பும் அருவி அரு விடர் பரந்த
பசும் பூண் சேஎய் நின் குன்றம் நன்கு உடைத்து – பரி 21/52,53
வான் பொறி பரந்த புள்ளி வெள்ளையும் – கலி 103/14
மாசு இல் வான் முந்நீர் பரந்த தொல் நிலம் – கலி 103/77
பரிசு அழி பைதல் நோய் மூழ்கி எரி பரந்த
நெய்யுள் மெழுகின் நிலையாது பைபய – கலி 138/21,22
பரந்த சுணங்கின் பணை தோளாள் பண்பு – கலி 141/16
மணியுள் பரந்த நீர் போல துணிவாம் – கலி 142/63
நீள் எரி பரந்த நெடும் தாள் யாத்து – அகம் 51/2
களரி பரந்த கல் நெடு மருங்கின் – அகம் 89/9
அதிரல் பரந்த அம் தண் பாதிரி – அகம் 99/6
துனை எரி பரந்த துன் அரும் வியன் காட்டு – அகம் 179/3
கனை இருள் பரந்த கல் அதர் சிறு நெறி – அகம் 202/13
அணங்கு உடை முந்நீர் பரந்த செறுவின் – அகம் 207/1
நுண் அயிர் பரந்த தண் அய மருங்கின் – அகம் 234/2
நன் நிறம் பரந்த பசலையள் – அகம் 234/17
பரந்த பொய்கை பிரம்பொடு நீடிய – அகம் 306/2
எளிய ஆக ஏந்து கொடி பரந்த
பொறி வரி அல்குல் மாஅயோட்கு என – அகம் 397/6,7
தண் புனல் பரந்த பூசல் மண் மறுத்து – புறம் 7/11
வாள் வாய்த்த வடு பரந்த நின் – புறம் 98/12
நில மிசை பரந்த மக்கட்கு எல்லாம் – புறம் 126/10
வீயாது பரந்த நின் வசை இல் வான் புகழே – புறம் 168/22
ஏர் பரந்த வயல் நீர் பரந்த செறுவின் – புறம் 338/1
ஏர் பரந்த வயல் நீர் பரந்த செறுவின் – புறம் 338/1
பொழில்_அகம் பரந்த பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 362/4
பல் வேறு குழூஉ குரல் பரந்த ஓதையும் – சிலப்.புகார் 10/119
செம் தீ பரந்த திசை முகம் விளங்க – சிலப்.வஞ்சி 27/145
சிதர் அரி பரந்த செழும் கடை தூது – சிலப்.வஞ்சி 28/20

மேல்


பரந்தது (2)

மன்றம் பரந்தது உரை – கலி 102/39
தளர் இடை நுணுகலும் தகை அல்குல் பரந்தது
குறங்கு இணை திரண்டன கோலம் பொறாஅ – சிலப்.வஞ்சி 30/17,18

மேல்


பரந்ததுவே (3)

இருங்குன்று என்னும் பெயர் பரந்ததுவே
பெரும் கலி ஞாலத்து தொன்று இயல் புகழது – பரி 15/35,36
இளை இருள் பரந்ததுவே எல்_செய்வான் மறைந்தனனே – சிலப்.புகார் 7/190
கதிரவன் மறைந்தனனே கார் இருள் பரந்ததுவே
எதிர் மலர் புரை உண்கண் எவ்வ நீர் உகுத்தனவே – சிலப்.புகார் 7/194,195

மேல்


பரந்தவால் (1)

பல் இதழ் உண்கணும் பரந்தவால் பனியே – நற் 155/10

மேல்


பரந்தவை (3)

மாயோய் நின் வயின் பரந்தவை உரைத்தேம் – பரி 3/10
ஒருங்கு பரந்தவை எல்லாம் ஒலிக்கும் – பரி 21/37
இரலை நன் மான் இனம் பரந்தவை போல் – அகம் 194/6

மேல்


பரந்தன்று (2)

பரந்தன்று இ நோய் நோன்று கொளற்கு அரிதே – குறு 58/6
பரி_மா நிரையின் பரந்தன்று வையை – பரி 26/2

மேல்


பரந்தன (4)

பரந்தன நடக்க யாம் கண்டனம் மாதோ – நற் 384/8
பல் இதழ் உண்கண் பரந்தன பனியே – அகம் 161/14
பல்லாண்டு ஏத்த பரந்தன ஒருசார் – சிலப்.வஞ்சி 28/54
பண் கனி பாடலும் பரந்தன ஒருசார் – சிலப்.வஞ்சி 28/56

மேல்


பரந்தனவால் (1)

நேர் பரந்தனவால் புனமே ஏர் கலந்து – ஐங் 417/2

மேல்


பரந்து (65)

பரந்து ஓங்கு வரைப்பின் வன் கை திமிலர் – மது 319
பரந்து தோன்றா வியல் நகரால் – மது 758
புனல் பரந்து பொன் கொழிக்கும் – பட் 7
யாறு போல பரந்து ஒழுகி – பட் 45
பரந்து இடம் கொடுக்கும் விசும்பு தோய் உள்ளமொடு – மலை 558
பரந்து பிறர் அறிந்தன்றும் இலரே நன்றும் – நற் 27/6
நிலம் பரந்து ஒழுகும் என் நிறை இல் நெஞ்சே – நற் 154/12
பரந்து படு கூர் எரி கானம் நைப்ப – நற் 177/1
இஃது எவன்-கொல்லோ தோழி மெய் பரந்து
எவ்வம் கூர்ந்த ஏமுறு துயரம் – நற் 273/1,2
வளி பரந்து ஊட்டும் விளிவு இல் நாற்றமொடு – நற் 335/6
பால் மலி கடலின் பரந்து பட்டன்றே – நற் 348/2
சிறு தலை வெள்ளை தோடு பரந்து அன்ன – குறு 163/2
பல்லோர் அறிய பரந்து வெளிப்படினே – குறு 245/6
நீர் பரந்து ஒழுகலின் நிலம் காணலரே – குறு 355/2
நிலம் பரந்து அன்ன புன்கணோடு – குறு 386/5
நல்லோர் ஆங்கண் பரந்து கைதொழுது – ஐங் 390/1
பரந்து இலங்கு அருவியொடு நரந்தம் கனவும் – பதி 11/22
பரந்து ஆடு கழங்கு அழி மன் மருங்கு அறுப்ப – பதி 15/5
நெடு வயின் ஒளிறு மின்னு பரந்து ஆங்கு – பதி 24/1
சீர் உடை வியன் புலம் வாய் பரந்து மிகீஇயர் – பதி 28/11
வெண் தலை செம் புனல் பரந்து வாய் மிகுக்கும் – பதி 30/17
களிறு பரந்து இயல கடு மா தாங்க – பதி 49/4
மழை நாள் புனலின் அவல் பரந்து ஒழுக – பதி 49/12
வரையா மாதிரத்து இருள் சேர்பு பரந்து
ஞாயிறு பட்ட அகன்று வரு கூட்டத்து – பதி 72/11,12
ஆ பரந்து அன்ன செலவின் பல் – பதி 77/11
யாடு பரந்து அன்ன மாவின் – பதி 78/13
ஆ பரந்து அன்ன யானையோன் குன்றே – பதி 78/14
மேவி பரந்து விரைந்து வினை நந்த – பரி 6/9
இல்லவர் ஆட இரந்து பரந்து உழந்து – பரி 6/101
பூ வேய்ந்து பொழில் பரந்து
துனைந்து ஆடுவார் ஆய் கோதையர் – பரி 7/42,43
நிலவு பரந்து ஆங்கு நீர் நிலம் பரப்பி – பரி 11/33
பாகர் இறை வழை மது நுகர்பு களி பரந்து
நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்-மார் – பரி 11/66,67
ஒருதிறம் பண் ஆர் தும்பி பரந்து இசை ஊத – பரி 17/12
கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது ஆரோ – பரி 17/40
இசை பரந்து உலகு ஏத்த ஏதில் நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/16
பல் நீரால் பாய் புனல் பரந்து ஊட்டி இறந்த பின் – கலி 34/2
பழி பரந்து அலர் தூற்ற என் தோழி – கலி 132/23
மலை பரந்து தலைக்கொண்டு முழங்கிய முழங்கு அழல் – கலி 150/4
பரந்து படு பாயல் நவ்வி பட்டு என – அகம் 39/16
இரங்கு இசை முரசம் ஒழிய பரந்து அவர் – அகம் 116/17
கரி பரந்து அன்ன காயாம் செம்மலொடு – அகம் 133/8
எரி பரந்து அன்ன இல மலர் விரைஇ – அகம் 133/9
பரந்து வெளிப்படாது ஆகி – அகம் 276/14
ஊட்டு_உறு பஞ்சி பிசிர் பரந்து அன்ன – அகம் 283/14
இலங்கு வளை நெகிழ பரந்து படர் அலைப்ப யாம் – அகம் 328/9
ஆடு பரந்து அன்ன ஈனல் எண்கின் – அகம் 331/3
வாய் காவாது பரந்து பட்ட – புறம் 22/24
மாவே பரந்து ஒருங்கு மலைந்த மறவர் – புறம் 97/11
பரந்து இசை நிற்க பாடினன் அதன் கொண்டு – புறம் 126/13
பரந்து அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ – புறம் 136/14
பரந்து ஓங்கு சிறப்பின் பாரி_மகளிர் – புறம் 200/12
பரந்து படு நல் இசை எய்தி மற்று நீ – புறம் 213/9
களரி பரந்து கள்ளி போகி – புறம் 356/1
பரந்து இயங்கும் மா மழை உறையினும் – புறம் 367/17
பெரு மழை கடல் பரந்து ஆஅங்கு யானும் – புறம் 375/13
மிசை பெய்த நீர் கடல் பரந்து முத்து ஆகுந்து – புறம் 380/6
வேறு_வேறு பரந்து இயங்கி – புறம் 387/8
திருந்தா மூரி பரந்து பட கெண்டி – புறம் 391/5
ஓங்கி பரந்து ஒழுகலான் – சிலப்.புகார் 1/12
பொங்கழி ஆலை புகையொடும் பரந்து
மங்குல் வானத்து மலையின் தோன்றும் – சிலப்.புகார் 10/151,152
பரந்து இசை எய்திய பாரதி_விருத்தியும் – சிலப்.புகார் 10/260
பரந்து வெளிப்படா முன்னம் மன்னற்கு – சிலப்.மது 16/128
பைம் தொடி ஆயமொடு பரந்து ஒருங்கு ஈண்டி – சிலப்.வஞ்சி 25/8
அரி பரந்து ஒழுகிய செழும் கயல் நெடும் கண் – சிலப்.வஞ்சி 27/182
வண்ணமும் சுண்ணமும் மலரும் பரந்து
விண் உறை வில் போல் விளங்கிய பெரும் துறை – சிலப்.வஞ்சி 27/232,233

மேல்


பரந்துபட்ட (1)

பரந்துபட்ட வியன் ஞாலம் – புறம் 18/2

மேல்


பரந்தோர் (1)

அது கண்டு பரந்தோர் எல்லாம் புகழ தலை பணிந்து – புறம் 285/13

மேல்


பரப்ப (12)

செலீஇய செல்லும் ஒலி இரும் பரப்ப
உமணர் தந்த உப்பு நொடை நெல்லின் – நற் 254/5,6
பூ எழில் உண்கண் பனி பரப்ப கண்படா – கலி 85/27
வைகு புலர் விடியல் மை புலம் பரப்ப
கரு நனை அவிழ்ந்த ஊழ்_உறு முருக்கின் – அகம் 41/1,2
ஓதை தெள் விளி புலம்-தொறும் பரப்ப
கோழ் இணர் எதிரிய மரத்த கவினி – அகம் 41/7,8
வந்தனை சென்மோ வளை மேய் பரப்ப
பொம்மல் படு திரை கம்மென உடைதரும் – அகம் 200/7,8
ஆர்கலி வள_வயின் போதொடு பரப்ப
புலம் புனிறு தீர்ந்த புது வரல் அற்சிரம் – அகம் 273/3,4
அகல் வாய் வானம் ஆல் இருள் பரப்ப
பகல் ஆற்றுப்படுத்த பையென் தோற்றமொடு – அகம் 365/1,2
கனை எரி பரப்ப கால் எதிர்பு பொங்கி – புறம் 229/11
அழிந்த நெஞ்சம் மடி உளம் பரப்ப
அஞ்சினம் எழு நாள் வந்தன்று இன்றே – புறம் 229/16,17
கை பெய்த நீர் கடல் பரப்ப
ஆம் இருந்த அடை நல்கி – புறம் 362/12,13
துவைத்து எழு குருதி நில மிசை பரப்ப
விளைந்த செழும் குரல் அரிந்து கால் குவித்து – புறம் 370/13,14
புண் உமிழ் குருதி பொழிந்து உடன் பரப்ப
மண்ணக மடந்தை வான் துயர் கூர – சிலப்.மது 16/214,215

மேல்


பரப்பவும் (2)

மலை பொழிந்த நீர் கடல் பரப்பவும்
மாரி பெய்யும் பருவம் போல – பட் 127,128
நிலத்தின்_நின்று நீர் பரப்பவும்
அளந்து அறியா பல பண்டம் – பட் 130,131

மேல்


பரப்பி (40)

குருதி செந்தினை பரப்பி குற_மகள் – திரு 242
பவ்வ மீமிசை பகல் கதிர் பரப்பி
வெவ்_வெம்_செல்வன் விசும்பு படர்ந்து ஆங்கு – பொரு 135,136
எல்லை_தருநன் பல் கதிர் பரப்பி
குல்லை கரியவும் கோடு எரி நைப்பவும் – பொரு 233,234
மணி_வயின் கலாபம் பரப்பி பல உடன் – சிறு 15
பருவ வானத்து பால் கதிர் பரப்பி
உருவ வான் மதி ஊர்கொண்டு ஆங்கு – சிறு 250,251
மணி மயில் கலாபம் மஞ்சு இடை பரப்பி
துணி மழை தவழும் துயல் கழை நெடும் கோட்டு – சிறு 264,265
மீன் பூத்து அன்ன வான் கலம் பரப்பி
மகமுறை மகமுறை நோக்கி முகன் அமர்ந்து – பெரும் 477,478
நாடு கெட எரி பரப்பி
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்து – மது 126,127
கடும் சினத்த களிறு பரப்பி
விரி கடல் வியன் தானையொடு – மது 179,180
ஏறு உடை இன நிரை வேறு புலம் பரப்பி
புலம் பெயர் புலம்பொடு கலங்கி கோடல் – நெடு 4,5
மிளை வலி சிதைய களிறு பல பரப்பி
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை – நற் 150/2,3
வரை கிழிப்பு அன்ன மை இருள் பரப்பி
பல் குரல் எழிலி பாடு ஓவாதே – நற் 154/2,3
குண கடல் இவர்ந்து குரூஉ கதிர் பரப்பி
பகல்_கெழு_செல்வன் குட மலை மறைய – நற் 215/1,2
நிலவே நீல் நிற விசும்பில் பல் கதிர் பரப்பி
பால் மலி கடலின் பரந்து பட்டன்றே – நற் 348/1,2
இரும் கல் வியல் அறை செந்தினை பரப்பி
சுனை பாய் சோர்வு இடை நோக்கி சினை இழிந்து – குறு 335/2,3
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி
கல் உயர் கடத்து இடை கதிர் மணி பெறூஉம் – பதி 21/21,22
வடி மணி நெடும் தேர் வேறு புலம் பரப்பி
அரும் கலம் தரீஇயர் நீர் மிசை நிவக்கும் – பதி 52/2,3
பாய் இருள் நீங்க பல் கதிர் பரப்பி
ஞாயிறு குண முதல் தோன்றி ஆங்கு – பதி 59/5,6
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி
வளன் உடை செறுவின் விளைந்தவை உதிர்ந்த – பதி 62/13,14
உயர்ந்து_உழி உள்ளன பயம்பு இடை பரப்பி
உழவர் களி தூங்க முழவு பணை முரல – பரி 7/15,16
பரப்பி மதர் நடுக்கி பார் அலர் தூற்ற – பரி 10/67
பொலம் சொரி வழுதியின் புனல் இறை பரப்பி
செய்யில் பொலம் பரப்பும் செய்வினை ஓயற்க – பரி 10/127,128
நிலவு பரந்து ஆங்கு நீர் நிலம் பரப்பி
உலகு பயம் பகர ஓம்பு பெரும் பக்கம் – பரி 11/33,34
வளி பொரு மின்னொடு வான் இருள் பரப்பி
விளிவு இன்று கிளையொடு மெல் மலை முற்றி – பரி 12/1,2
காணாமை இருள் பரப்பி கையற்ற கங்குலான் – கலி 123/6
எல்லா கதிரும் பரப்பி பகலொடு – கலி 145/27
முல்லை வியன் புலம் பரப்பி கோவலர் – அகம் 14/7
உரன் உடை சுவல பகடு பல பரப்பி
உமண் உயிர்த்து இறந்த ஒழிகல் அடுப்பின் – அகம் 159/3,4
காமர் கலவம் பரப்பி ஏமுற – அகம் 194/12
ஆரா காதல் அவிர் தளிர் பரப்பி
புலவர் புகழ்ந்த நாண் இல் பெரு மரம் – அகம் 273/14,15
பாஅய் அன்ன பகல் இருள் பரப்பி
புகை நிற உருவின் அற்சிரம் நீங்க – அகம் 317/2,3
மழை உருவின தோல் பரப்பி
முனை முருங்க தலைச்சென்று அவர் – புறம் 16/2,3
கொடியன் எம் இறை என கண்ணீர் பரப்பி
குடி பழி தூற்றும் கோலேன் ஆகுக – புறம் 72/11,12
புகை படு கூர் எரி பரப்பி பகை செய்து – புறம் 344/5
விரி கதிர் பரப்பி உலகம் முழுது ஆண்ட – சிலப்.புகார் 4/1
பான்மையில் திரியாது பால் கதிர் பரப்பி
மீன்_அரசு ஆண்ட வெள்ளி விளக்கத்து – சிலப்.புகார் 4/25,26
உலகு விளங்கு அவிர் ஒளி மலர் கதிர் பரப்பி
வேயா மாடமும் வியன் கல இருக்கையும் – சிலப்.புகார் 5/6,7
பல் மீன் தானையொடு பால் கதிர் பரப்பி
தென்னவன் குல முதல் செல்வன் தோன்றி – சிலப்.மது 13/17,18
அரங்கும் பள்ளியும் ஒருங்குடன் பரப்பி
ஒரு நூற்று நாற்பது யோசனை விரிந்த – சிலப்.வஞ்சி 25/14,15
வெயில் இளம் செல்வன் விரி கதிர் பரப்பி
குண திசை குன்றத்து உயர் மிசை தோன்ற – சிலப்.வஞ்சி 27/195,196

மேல்


பரப்பிய (4)

விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம் – நெடு 73
முனை எரி பரப்பிய துன் அரும் சீற்றமொடு – பதி 15/2
புலம்-தொறும் பரப்பிய தேரினிர் ஆயினும் – புறம் 109/12
மருள் பட பரப்பிய ஒலியல் மாலையர் – சிலப்.வஞ்சி 26/109

மேல்


பரப்பியவை (1)

பரப்பியவை போல் பாஅய் பல உடன் – அகம் 139/14

மேல்


பரப்பியும் (2)

நான்மறையோர் புகழ் பரப்பியும்
பண்ணியம் அட்டியும் பசும் பதம் கொடுத்தும் – பட் 202,203
மண் நாண புகழ் பரப்பியும்
அரும் கடி பெரும் காலை – புறம் 166/23,24

மேல்


பரப்பில் (11)

நீல் நிற பரப்பில் தயங்கு திரை உதைப்ப – நற் 215/6
நெய்தல் பரப்பில் பாவை கிடப்பி – குறு 114/1
உடை திரை பரப்பில் படு கடல் ஓட்டிய – பதி 46/12
பாறை பரப்பில் பரந்த சிறை நின்று – பரி 12/83
வான் கடல் பரப்பில் தூவற்கு எதிரிய – அகம் 10/1
பெரும் கடல் பரப்பில் சே இறா நடுங்க – அகம் 60/1
கரத்தல் கூடுமோ மற்றே பரப்பில்
பன் மீன் கொள்பவர் முகந்த இப்பி – அகம் 296/7,8
பாசி பரப்பில் பறழொடு வதிந்த – அகம் 336/2
வேலை வாலுகத்து விரி திரை பரப்பில்
கூல மறுகில் கொடி எடுத்து நுவலும் – சிலப்.புகார் 6/131,132
விரை மலர் தாமரை வீங்கு நீர் பரப்பில்
மருத வேலியின் மாண்புற தோன்றும் – சிலப்.புகார் 6/148,149
புன்னை நீழல் புது மணல் பரப்பில்
ஓவிய எழினி சூழ உடன் போக்கி – சிலப்.புகார் 6/168,169

மேல்


பரப்பின் (53)

இலங்கு நீர் பரப்பின் வளை மீக்கூறும் – பெரும் 34
வெண் திரை பரப்பின் கடும் சூர் கொன்ற – பெரும் 457
ஓங்கு திரை வியன் பரப்பின்
ஒலி முந்நீர் வரம்பு ஆக – மது 1,2
பனை_மீன் வழங்கும் வளை மேய் பரப்பின்
வீங்கு பிணி நோன் கயிறு அரீஇ இதை புடையூ – மது 375,376
தண் பெரும் பரப்பின் ஒண் பதம் நோக்கி – நற் 4/3
முத்து படு பரப்பின் கொற்கை முன்துறை – நற் 23/6
பெரும் கடல் பரப்பின் அமர்ந்து உறை அணங்கோ – நற் 155/6
மணி துணிந்து அன்ன மா இரும் பரப்பின்
உரவு திரை கொழீஇய பூ மலி பெரும் துறை – நற் 159/1,2
சுறவு_இனம் கலித்த நிறை இரும் பரப்பின்
துறையினும் துஞ்சா கண்ணர் – நற் 223/7,8
பெரும் கடல் பரப்பின் இரும் புறம் தோய – நற் 231/3
வியல் இரும் பரப்பின் இரை எழுந்து அருந்துபு – நற் 338/7
அருவி பரப்பின் ஐவனம் வித்தி – குறு 100/1
பனி இரும் பரப்பின் சேர்ப்பற்கு – குறு 269/7
எறி சுறா கலித்த இலங்கு நீர் பரப்பின்
நறு வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅய் – குறு 318/1,2
நனி இரும் பரப்பின் இ உலகுடன் உறுமே – ஐங் 409/4
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி – பதி 11/3
கடும் கால் கொட்கும் நன் பெரும் பரப்பின்
விசும்பு தோய் வெண்குடை நுவலும் – பதி 17/12,13
வியல் இரும் பரப்பின் மா நிலம் கடந்து – பதி 20/13
மருது இமிழ்ந்து ஓங்கிய நளி இரும் பரப்பின்
மணல் மலி பெரும் துறை ததைந்த காஞ்சியொடு – பதி 23/18,19
வைகு ஆர்ப்பு எழுந்த மை படு பரப்பின்
எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு புடை வியன்_கண் – பதி 41/22,23
வண்டு இறைகொண்ட தண் கடல் பரப்பின்
அடும்பு அமல் அடைகரை அலவன் ஆடிய – பதி 51/6,7
அமர்_கண் அமைந்த அவிர் நிண பரப்பின்
குழூஉ சிறை எருவை குருதி ஆர – பதி 67/8,9
இரங்கு நீர் பர