பு – முதல் சொற்கள்- சங்க இலக்கியம், சிலப்பதிகாரம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

புக்க 17
புக்க_கால் 2
புக்க_வழி 1
புக்கது 1
புக்கதும் 1
புக்கவள் 1
புக்கற்றால் 1
புக்கன 1
புக்கனர் 3
புக்கனளால் 1
புக்கனன் 2
புக்கனனே 2
புக்கார் 1
புக்கால் 1
புக்காள் 1
புக்காற்கு 2
புக்கான் 1
புக்கில் 3
புக்கீமோ 2
புக்கு 62
புக்கும் 1
புக்குழி 1
புக்கோன் 2
புக 12
புகர் 63
புகர்_முக 3
புகர்_முகம் 2
புகர்ப்பின் 1
புகர்பட 1
புகர்படுபு 1
புகர்வை 1
புகரி 1
புகரும் 1
புகல் 48
புகல்வந்து 1
புகல்வியும் 1
புகல்வின் 2
புகல்வேன் 1
புகல 2
புகலும் 3
புகலொடு 2
புகவின் 3
புகவு 2
புகழ் 149
புகழ்களை 1
புகழ்ச்சி 1
புகழ்தல் 1
புகழ்ந்த 17
புகழ்ந்திசினோனே 1
புகழ்ந்து 3
புகழ்பு 2
புகழ்மை 1
புகழ்வது 1
புகழ்வர் 1
புகழ 3
புகழது 1
புகழவை 2
புகழன்னே 1
புகழா 1
புகழால் 1
புகழினான் 1
புகழினும் 2
புகழுநர்க்கு 1
புகழும் 7
புகழே 5
புகழொடு 2
புகழொடும் 1
புகழோடும் 1
புகழோயே 1
புகழோன் 3
புகற்கிலர் 1
புகற்கு 1
புகற்சியின் 2
புகன்ற 5
புகன்று 14
புகன்றே 1
புகா 8
புகார் 18
புகாரும் 1
புகாரே 7
புகாவின் 1
புகாவே 1
புகாஅ 2
புகாஅர் 6
புகின் 2
புகினும் 1
புகினே 3
புகு 27
புகு-தொறும் 1
புகு-மின் 2
புகு_வழி 1
புகுக 2
புகுகம் 1
புகுத்தனர் 3
புகுத்தி 1
புகுத்து 2
புகுத 1
புகுதந்தார் 2
புகுதந்தான் 1
புகுதந்து 3
புகுதந்தும் 1
புகுதந்தோனே 2
புகுதர் 1
புகுதர்_வாய் 1
புகுதர 4
புகுதரா 1
புகுதரா_கால் 1
புகுதரின் 1
புகுதரு 1
புகுதரும் 6
புகுதரூஉம் 1
புகுதல் 4
புகுதலின் 1
புகுதலும் 1
புகுதி 1
புகுதினும் 1
புகுதும் 1
புகுந்த 4
புகுந்தது 1
புகுந்தனன் 2
புகுந்து 13
புகுந்தேன் 1
புகுந்தோன் 1
புகுந்தோன்-தன்னை 1
புகுப 1
புகும் 6
புகுவதனினும் 1
புகுவள்-கொல்லோ 1
புகுவனர் 1
புகுவு 2
புகூஉம் 4
புகை 62
புகைக்கொடி 1
புகைந்த 1
புகைப்ப 1
புகைப்பவும் 2
புகைய 1
புகையர் 1
புகையவும் 1
புகையில் 1
புகையின் 3
புகையினர் 2
புகையினும் 3
புகையும் 15
புகையொடு 1
புகையொடும் 1
புகைஇ 1
புங்கவம் 1
புட்கை 1
புட்டகம் 1
புட்டில் 4
புட்டிலின் 1
புட்டிலுள் 1
புடை 45
புடை_போவோரும் 1
புடைக்கும் 3
புடைத்த 4
புடைத்தனன் 1
புடைத்தனை 1
புடைத்து 4
புடைதரு 1
புடைப்ப 4
புடைப்பது 1
புடைப்பார் 1
புடைப்பின் 2
புடைப்பு 2
புடைபெயர்தலோ 1
புடைபெயர்ந்து 1
புடைபெயர்வது 3
புடைபெயர்வாய் 1
புடைபெயராது 1
புடைபெயரினும் 1
புடையல் 6
புடையலொடு 1
புடையா 1
புடையின் 1
புடையுநர் 1
புடையுநள் 1
புடையூ 4
புடையூஉ 4
புண் 61
புண்கள் 1
புண்ணர் 1
புண்ணிய 12
புண்ணியசரவணம் 2
புண்ணியம் 1
புண்ணின் 2
புண்ணும் 1
புண்ணுறுநர்க்கு 1
புண்ணே 1
புண்ணை 1
புணர் 74
புணர்-மார் 3
புணர்-மினோ 1
புணர்க்க 1
புணர்க்கும் 3
புணர்க்குவென்-மன்னோ 1
புணர்குவை 1
புணர்ச்சி 17
புணர்ச்சியர் 1
புணர்ச்சியார் 1
புணர்ச்சியால் 1
புணர்ச்சியான் 1
புணர்ச்சியின் 1
புணர்ச்சியும் 2
புணர்ச்சியுள் 3
புணர்த்த 5
புணர்த்தது 1
புணர்த்திய 1
புணர்த்து 2
புணர்த்தோய் 1
புணர்தல் 2
புணர்தலும் 1
புணர்ந்த 29
புணர்ந்த_கால் 1
புணர்ந்தமை 2
புணர்ந்தமையின் 1
புணர்ந்தவர் 7
புணர்ந்தவர்க்கு 1
புணர்ந்தவள் 2
புணர்ந்தன்று 2
புணர்ந்தன 2
புணர்ந்தனம் 1
புணர்ந்தனள் 2
புணர்ந்தனன் 1
புணர்ந்தனை 1
புணர்ந்தாம் 1
புணர்ந்தாரை 1
புணர்ந்தாலும் 4
புணர்ந்தான் 1
புணர்ந்திசினோர்க்கே 1
புணர்ந்திருந்து 1
புணர்ந்தீர் 2
புணர்ந்து 48
புணர்ந்தும் 1
புணர்ந்தே 1
புணர்ந்தோர் 13
புணர்ந்தோர்க்கு 1
புணர்நிலை 1
புணர்ப்ப 2
புணர்ப்பின் 2
புணர்ப்பினால் 1
புணர்ப்போர் 1
புணர்ப்போன் 1
புணர்பு 1
புணர்வது 1
புணர்வது-கொல்லோ 1
புணர்வர் 1
புணர்வித்தல் 1
புணர்வின் 1
புணர்வினனே 1
புணர்வினில் 1
புணர்வு 4
புணர்வும் 1
புணர்வே 2
புணர 5
புணரா 2
புணராது 2
புணரி 28
புணரிய 4
புணரியின் 4
புணரியும் 1
புணரியோடு 1
புணரியோர் 1
புணரின் 4
புணரும் 5
புணரும்-மார் 1
புணரும்_கால் 1
புணை 36
புணையா 1
புணையின் 1
புணையும்-மார் 1
புணையே 1
புணையொடு 1
புணைவனும் 1
புத்தி 1
புத்து 2
புத்தேள் 8
புத்தேள்_மகன் 1
புத்தேள்_உலகத்து 1
புத்தேள்_உலகம் 1
புத்தேள்_உலகு 1
புத்தேளிர் 1
புதல் 53
புதல்-தொறும் 1
புதல்_புதல் 1
புதல்வ 1
புதல்வர் 18
புதல்வரின் 1
புதல்வரொடு 3
புதல்வன் 40
புதல்வனும் 1
புதல்வனை 13
புதல்வனொடு 2
புதல்வனோடு 1
புதல 2
புதலவை 1
புதலின் 1
புதலும் 1
புதலொடு 1
புதலொடும் 1
புதவ 1
புதவம் 2
புதவமொடு 1
புதவில் 1
புதவின் 14
புதவு 2
புதன் 1
புதாவும் 1
புதாஅம் 1
புதிது 14
புது 127
புது_திங்கள் 1
புது_மதி 1
புதுமையின் 1
புதுவ 4
புதுவதின் 1
புதுவது 21
புதுவதோ 1
புதுவர் 1
புதுவன 1
புதுவனின் 1
புதுவிர் 2
புதுவை 1
புதுவோர் 4
புதுவோர்க்கு 1
புதுவோர்த்து 1
புதை 15
புதைத்த 7
புதைத்ததுவே 1
புதைத்தல் 1
புதைத்து 1
புதைப்ப 3
புதைபெறூஉம் 1
புதைய 23
புதையா 1
புதையும் 1
புதையொடு 1
புதைஇய 1
புந்தி 1
புய் 1
புய்க்க 1
புய்க்கும் 1
புய்த்து 1
புயத்து 1
புயல் 18
புயல்_நெடும்_கூந்தல் 1
புயல்_ஏறு 4
புயலே 1
புரக்கும் 10
புரசம் 1
புரட்டும் 2
புரண்ட 2
புரண்டனள் 1
புரத்தல் 1
புரத்தலும் 1
புரந்த 5
புரந்ததூஉம் 1
புரந்தரன் 1
புரந்து 2
புரந்தோன் 1
புரப்ப 1
புரப்பதுவே 1
புரப்பான் 1
புரப்பேம் 1
புரப்போர் 6
புரவல 2
புரவலர் 7
புரவலன் 4
புரவலை 2
புரவி 61
புரவிய 1
புரவியர் 2
புரவியின் 1
புரவியும் 6
புரவியொடு 9
புரவிற்கு 1
புரவின் 1
புரவு 15
புரவுண்டும் 1
புரவே 3
புரள் 1
புரள்பவை 1
புரள்வரும் 1
புரள 7
புரளிய 1
புரளும் 5
புராணன் 1
புரி 96
புரி-மார் 1
புரி_நூல் 1
புரிசை 20
புரிசையில் 1
புரிந்த 12
புரிந்தனர் 1
புரிந்தனை 1
புரிந்தீர் 1
புரிந்து 41
புரிந்தோய் 2
புரிந்தோர் 3
புரிந்தோள் 1
புரிந்தோன் 5
புரிநூல் 1
புரிபு 9
புரிபு_புரிபு 2
புரிவான் 1
புரிவு 5
புரிவுண்ட 2
புரீஇ 1
புரு 1
புருவ 1
புருவத்த 1
புருவத்து 6
புருவம் 3
புருவமொடு 1
புருவை 3
புரை 99
புரை-தொறும் 1
புரை_வயின் 2
புரைத்தோ 1
புரைதல் 1
புரைபடல் 1
புரைபு 1
புரைமே 1
புரைமை 3
புரைமையோனே 1
புரைய 16
புரையர் 1
புரையுநர் 2
புரையுநள் 1
புரையும் 64
புரையுமாறு 1
புரையோய் 2
புரையோர் 10
புரையோர்-தம்மொடு 1
புரையோர்க்கு 1
புரையோரை 1
புரையோள் 2
புரையோன் 2
புரைவது 4
புரைவதோ 3
புரைஇ 2
புரைஇய 2
புல் 92
புல்_அகத்து 1
புல்_இனத்தார்க்கும் 1
புல்_இனத்து 2
புல்_இனம் 2
புல்ல 6
புல்லகம் 1
புல்லல் 3
புல்லலும் 1
புல்லவும் 2
புல்லாது 3
புல்லாயோ 1
புல்லார் 4
புல்லாள் 1
புல்லாளர் 2
புல்லாளே 1
புல்லி 16
புல்லிக்கொண்டு 1
புல்லிகை 1
புல்லிய 6
புல்லியார் 1
புல்லியும் 1
புல்லியேம்-மன்னே 1
புல்லின் 4
புல்லினென் 1
புல்லீயாய் 1
புல்லு 2
புல்லு-தொறும் 2
புல்லுதல் 1
புல்லும் 2
புல்லும்_கால் 1
புல்லுவழி 1
புல்லுவன 1
புல்லென் 25
புல்லென்ற 7
புல்லென்றன்றே 2
புல்லென்றன 1
புல்லென்றனையால் 2
புல்லென்றாள் 2
புல்லென்று 6
புல்லென 7
புல்லெனவே 1
புல்லேன் 1
புல்வாய் 4
புல 60
புல_தகை 1
புலக்கம் 1
புலக்கும் 5
புலக்கும்-கொல் 1
புலக்குவள் 1
புலக்குவேம் 1
புலக்கேம் 1
புலத்ததுவே 2
புலத்தல் 7
புலத்தலின் 1
புலத்தலும் 1
புலத்தார் 1
புலத்தியால் 1
புலத்திற்கு 1
புலத்தினும் 1
புலத்து 39
புலத்தும் 1
புலத்தை 1
புலத்தோடு 1
புலத்தோனே 1
புலந்த 1
புலந்தனம் 1
புலந்தனர் 1
புலந்தனவும் 1
புலந்தனள் 1
புலந்தனை 1
புலந்தாயும் 1
புலந்து 31
புலந்தே 1
புலப்பட 1
புலப்பது 1
புலப்பவர் 1
புலப்பார் 1
புலப்பில் 1
புலப்பினும் 2
புலப்பென் 1
புலம் 129
புலம்-தொறும் 3
புலம்_கடை 1
புலம்_பெயர்_மாக்கள் 1
புலம்ப 48
புலம்பட 1
புலம்பல் 2
புலம்பவும் 1
புலம்பா 1
புலம்பி 5
புலம்பிய 4
புலம்பின் 8
புலம்பின்று 2
புலம்பின்றே 4
புலம்பின 1
புலம்பினர் 1
புலம்பினளே 1
புலம்பினனே 1
புலம்பினானே 1
புலம்பினும் 1
புலம்பு 86
புலம்பு-மார் 1
புலம்பும் 8
புலம்புவர் 1
புலம்புவோள் 1
புலம்புறு 1
புலம்புறுதலின் 1
புலம்பொடு 10
புலமும் 2
புலமே 2
புலமையோய் 1
புலமையோனுடன் 1
புலர் 29
புலர்த்தர 1
புலர்த்திய 1
புலர்த்தியோய் 1
புலர்த்துவோனே 1
புலர்தலின் 1
புலர்ந்த 7
புலர்ந்து 6
புலர்பு 2
புலர்வது-கொல் 1
புலர்வு 3
புலர்வு_இடத்து 1
புலர 8
புலரா 17
புலராது 2
புலராமை 1
புலரி 3
புலரியின் 1
புலவ 5
புலவர் 35
புலவர்க்கு 2
புலவரும் 1
புலவரை 1
புலவரொடு 1
புலவல் 1
புலவற்கு 1
புலவன் 3
புலவனும் 1
புலவாதி 1
புலவாது 2
புலவாய் 3
புலவி 10
புலவியால் 2
புலவியும் 3
புலவியுள் 1
புலவின் 1
புலவீர் 5
புலவு 61
புலவுதி 1
புலவேன் 4
புலவொடு 1
புலவோர்க்கு 2
புலன் 10
புலனும் 1
புலா 7
புலால் 7
புலாவ 1
புலாவும் 1
புலாஅல் 3
புலி 145
புலி_பால் 2
புலி_இனம் 1
புலி_உறை 1
புலிகடிமாஅல் 2
புலித்தொடர் 1
புலிப்பல்தாலி 1
புலியான் 1
புலியின் 1
புலியினும் 1
புலியும் 2
புலியுறை 1
புலியொடு 5
புலைத்தி 8
புலைய 1
புலையர் 1
புலையன் 4
புலையனை 2
புவ்வ 1
புவ்வ_தாமரை 1
புழகு 1
புழகுடன் 1
புழல் 14
புழுக்கல் 6
புழுக்கலும் 2
புழுக்கிய 2
புழுக்கின் 4
புழுக்கு 8
புழுக்கே 1
புழுக்கோடு 1
புழுகின் 1
புழுங்கிய 1
புழுதியின் 1
புழை 15
புழை-தொறும் 1
புழையும் 1
புள் 108
புள்_வாய் 1
புள்_இனத்து 1
புள்_இனம் 9
புள்ள 1
புள்ளி 27
புள்ளி_இரலை 1
புள்ளியும் 1
புள்ளிற்கு 2
புள்ளின் 15
புள்ளினிர் 1
புள்ளினை 1
புள்ளு 7
புள்ளும் 14
புள்ளே 1
புள்ளொடு 1
புளி 20
புளி_பதன் 1
புளிக்கும் 1
புளிங்காய் 1
புளிங்கூழ் 2
புளித்தன 1
புளித்து 1
புளிப்பினும் 1
புளியின் 1
புற்கை 2
புற்றத்து 9
புற்றம் 6
புற்றின் 4
புற்றின 1
புற்று 6
புற 57
புற_சேரி 1
புறக்கு 1
புறக்குடி 1
புறக்கொடாது 1
புறக்கொடாஅது 1
புறக்கொடுக்கும் 1
புறக்கொடுத்தனவே 1
புறக்கொடுத்து 1
புறக்கொடுப்ப 1
புறக்கொடை 1
புறக்கொடையே 1
புறங்கடை 4
புறங்கண்ட 2
புறங்கண்டனன் 1
புறங்கண்டு 1
புறங்காக்கும் 3
புறங்காட்டு 2
புறங்காண்டல் 1
புறங்காண்டற்கு 1
புறங்காணேன் 1
புறங்காத்த 1
புறங்காத்தலும் 1
புறங்காத்து 1
புறங்காப்ப 3
புறங்காப்பார் 2
புறங்காலின் 1
புறங்கூற்றாளர் 1
புறங்கூற்று 1
புறங்கூறு 1
புறங்கூறும் 2
புறங்கொடாஅ 1
புறங்கொடுத்த 3
புறங்கொடுத்தலின் 1
புறங்கொடுத்து 2
புறங்கொடுத்தே 1
புறச்சிறை 1
புறஞ்சாய்ந்து 1
புறஞ்சிறை 7
புறஞ்சேரி 1
புறஞ்சொல் 2
புறத்த 3
புறத்தது 1
புறத்தாய் 2
புறத்தில் 1
புறத்து 45
புறத்தை 1
புறந்தந்த 6
புறந்தந்து 3
புறந்தர 2
புறந்தரல் 1
புறந்தரவே 1
புறந்தராஅ 1
புறந்தரீஇ 1
புறந்தருகுவர் 1
புறந்தருகுவை 1
புறந்தருதல் 2
புறந்தருதலின் 1
புறந்தருதி 1
புறந்தருநர் 2
புறந்தருபு 1
புறந்தரும்-கால் 1
புறந்தருஉம் 1
புறந்தரூஉம் 2
புறந்தை 1
புறநிலை 2
புறநிலையினை 1
புறநிலையே 2
புறப்பட்டன்றோ 1
புறப்பட 1
புறப்படாஅ 1
புறப்புண் 2
புறம் 90
புறம்காப்ப 1
புறம்படின் 1
புறம்பணையான் 1
புறம்பு 1
புறம்பெற்ற 4
புறம்பெற்றிசினே 1
புறம்பெற்று 3
புறம்பெற 1
புறம்மாற 2
புறம்மாறப்பட்டவர் 1
புறம்மாறி 3
புறம்மாறிய 1
புறம்மாறும் 1
புறமாறி 2
புறமும் 1
புறவில் 20
புறவிற்று 1
புறவின் 41
புறவினதுவே 4
புறவு 20
புறவு-தொறு 1
புறவு-தொறும் 1
புறவும் 1
புறவே 10
புறவொடு 1
புறன் 4
புறனிலை 1
புறனும் 2
புறா 4
புன் 124
புன்_புல 9
புன்_புலத்ததுவே 1
புன்_புலத்து 1
புன்_புலம் 5
புன்கண் 38
புன்கண்மை 1
புன்கணோடு 1
புன்கம் 4
புன்கின் 5
புன்கு 3
புன்கொடு 1
புன்செய் 1
புன்புற 1
புன்மை 2
புன்மையும் 1
புன்றுறை 1
புன்னம் 1
புன்னாகம் 1
புன்னாகமும் 1
புன்னை 93
புன்னைய 1
புன்னையது 1
புன்னையும் 2
புன்னையொடு 2
புன 19
புனத்த 2
புனத்தானே 1
புனத்தின் 1
புனத்து 17
புனத்தே 1
புனம் 29
புனம்-தொறும் 1
புனமும் 1
புனமே 1
புனல் 235
புனலது 2
புனலில் 2
புனலின் 5
புனலினும் 1
புனலும் 1
புனலுள் 1
புனலே 4
புனலோடு 2
புனவர் 3
புனவன் 4
புனற்கு 1
புனனாடு 1
புனனே 1
புனிதன் 1
புனிற்று 17
புனிற்று_மகள் 1
புனிறு 12
புனை 156
புனை_இழாய் 4
புனை_இழை 6
புனைக 2
புனைகுவோரும் 1
புனைகோ 2
புனைந்த 23
புனைந்தன 1
புனைந்தனர் 1
புனைந்தாய் 1
புனைந்து 15
புனைநரும் 1
புனைநவும் 2
புனைபவும் 1
புனைய 7
புனையல் 1
புனையவும் 2
புனையா 2
புனையாய் 1
புனையார் 2
புனையூஉ 1
புனைவார் 1
புனைவினை 1
புனைவு 2
புனைஇ 1

புக்க (17)

மெய்ப்பை புக்க வெருவரும் தோற்றத்து – முல் 60
காரி புக்க நேரார் புலம் போல் – நற் 320/6
புக்க_வழி எல்லாம் கூறு – கலி 82/5
முத்து ஏர் முறுவலாய் நாம் மணம் புக்க_கால் – கலி 93/11
தொழுவினுள் புரிபு_புரிபு புக்க பொதுவரை – கலி 103/22
புக்க_கால் புக்கது என் நெஞ்சு என – கலி 105/69
படு கடல் புக்க பாடல் சால் சிறப்பின் – அகம் 222/11
தன் அகம் புக்க குறு நடை புறவின் – புறம் 43/6
தபுதி அஞ்சி சீரை புக்க
வரையா ஈகை உரவோன் மருக – புறம் 43/7,8
மணல் மலி முற்றம் புக்க சான்றோர் – புறம் 178/3
யானை புக்க புலம் போல – புறம் 184/10
அழல் வாய் புக்க பின்னும் – புறம் 360/20
வண்டொடு புக்க மண வாய் – சிலப்.புகார் 2/24
விருந்தொடு புக்க பெரும் தோள் கணவரொடு – சிலப்.புகார் 5/227
தேவ கோட்ட சிறை_அகம் புக்க பின் – சிலப்.மது 16/126
வாடா வஞ்சி மா நகர் புக்க பின் – சிலப்.வஞ்சி 25/180
கடவுள் கோலம் கட்புலம் புக்க பின் – சிலப்.வஞ்சி 30/2

மேல்


புக்க_கால் (2)

முத்து ஏர் முறுவலாய் நாம் மணம் புக்க_கால்
இ போழ்து போழ்து என்று அது வாய்ப்ப கூறிய – கலி 93/11,12
புக்க_கால் புக்கது என் நெஞ்சு என – கலி 105/69

மேல்


புக்க_வழி (1)

புக்க_வழி எல்லாம் கூறு – கலி 82/5

மேல்


புக்கது (1)

புக்க_கால் புக்கது என் நெஞ்சு என – கலி 105/69

மேல்


புக்கதும் (1)

இடை இருள் யாமத்து எரி_அகம் புக்கதும்
தவம் தரு சிறப்பின் கவுந்தி சீற்றம் – சிலப்.வஞ்சி 27/78,79

மேல்


புக்கவள் (1)

என் உயிர் புக்கவள் இன்று – கலி 102/8

மேல்


புக்கற்றால் (1)

ஒன்னார் உடை புலம் புக்கற்றால் மாறு அட்ட – பரி 7/49

மேல்


புக்கன (1)

திகை_முக வேழத்தின் செவி_அகம் புக்கன
கொங்கணர் கலிங்கர் கொடும் கருநாடர் – சிலப்.வஞ்சி 25/155,156

மேல்


புக்கனர் (3)

எமரும் வேட்டம் புக்கனர் அதனால் – நற் 67/9
புறம் சிறை வாரணம் புக்கனர் புரிந்து என் – சிலப்.புகார் 10/248
புறஞ்சிறை மூதூர் புக்கனர் புரிந்து என் – சிலப்.மது 13/196

மேல்


புக்கனளால் (1)

வாயில் கழிந்து தன் மனை புக்கனளால்
கோவலர் மடந்தை கொள்கையின் புணர்ந்து என் – சிலப்.மது 15/218,219

மேல்


புக்கனன் (2)

நீல் நிற பெரும் கடல் புக்கனன் யாயும் – குறு 269/4
மனை கொண்டு புக்கனன் நெடுந்தகை – அகம் 384/13

மேல்


புக்கனனே (2)

புலம் புக்கனனே புல் அணல் காளை – புறம் 258/6
பூ கோள் என ஏஎய் கயம் புக்கனனே
விளங்கு இழை பொலிந்த வேளா மெல் இயல் – புறம் 341/8,9

மேல்


புக்கார் (1)

முல்லை அம் தண் பொழில் புக்கார் பொதுவரோடு – கலி 101/49

மேல்


புக்கால் (1)

கொடும்பை நெடும் குள கோட்டகம் புக்கால்
பிறை முடி கண்ணி பெரியோன் ஏந்திய – சிலப்.மது 11/71,72

மேல்


புக்காள் (1)

காதலனுடன் அன்றியே மாதவி தன் மனை புக்காள்
ஆங்கு – சிலப்.புகார் 7/253,254

மேல்


புக்காற்கு (2)

தொடக்கத்து தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் – கலி 82/11
வழிமுறை தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் – கலி 82/15

மேல்


புக்கான் (1)

புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு – கலி 82/24

மேல்


புக்கில் (3)

நின்றாய் நின் புக்கில் பல – கலி 90/25
துகள் அறு கேள்வி உயர்ந்தோர் புக்கில்
அனையன் என்னாது அ தக்கோனை – புறம் 221/6,7
புலவர் புக்கில் ஆகி நிலவரை – புறம் 375/15

மேல்


புக்கீமோ (2)

யார் நீ வரு நாள் போல் அமைகுவம் யாம் புக்கீமோ
மாரிக்கு அவா_உற்று பீள் வாடும் நெல்லிற்கு ஆங்கு – கலி 71/23,24
ஐய அமைந்தன்று அனைத்து ஆக புக்கீமோ
வெய்யாரும் வீழ்வாரும் வேறு ஆக கையின் – கலி 78/24,25

மேல்


புக்கு (62)

பார் முதிர் பனி கடல் கலங்க உள் புக்கு
சூர் முதல் தடிந்த சுடர் இலை நெடு வேல் – திரு 45,46
இசையேன் புக்கு என் இடும்பை தீர – பொரு 67
அடி புதை அரணம் எய்தி படம் புக்கு
பொரு கணை தொலைச்சிய புண் தீர் மார்பின் – பெரும் 69,70
கேளா மன்னர் கடி புலம் புக்கு
நாள் ஆ தந்து நறவு நொடை தொலைச்சி – பெரும் 140,141
அக நாடு புக்கு அவர் அருப்பம் வௌவி – மது 149
உறு செறுநர் புலம் புக்கு அவர் – மது 152
பெரும் கை யானை பிடி புக்கு ஆங்கு – பட் 224
கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல் – மலை 47
இறுகு குலை முறுக பழுத்த பயம் புக்கு
ஊழ்_உற்று அலமரு உந்தூழ் அகல் அறை – மலை 132,133
நும் இல் போல நில்லாது புக்கு
கிழவிர் போல கேளாது கெழீஇ – மலை 165,166
இல் புக்கு அன்ன கல் அளை வதி-மின் – மலை 255
புலம் புக்கு உண்ணும் புரி வளை பூசல் – மலை 299
இல் புக்கு அறியுநர் ஆக மெல்லென – நற் 42/7
நீல் நிற பெரும் கடல் கலங்க உள் புக்கு
மீன் எறி பரதவர் மகளே நீயே – நற் 45/2,3
பெரும் துடி கறங்க பிற புலம் புக்கு அவர் – நற் 77/2
மன்றம் படர்ந்து மறுகு சிறை புக்கு
கண்டி நுண் கோல் கொண்டு களம் வாழ்த்தும் – பதி 43/26,27
கெடல் அரும் பல் புகழ் நிலைஇ நீர் புக்கு
கடலொடு உழந்த பனி துறை பரதவ – பதி 48/3,4
கள் கொடி நுடங்கும் ஆவணம் புக்கு உடன் – பதி 68/10
பாய் இரும் பனி கடல் பார் துகள் பட புக்கு
சேய் உயர் பிணிமுகம் ஊர்ந்து அமர் உழக்கி – பரி 5/1,2
பிறங்கல் இடையிடை புக்கு பிறழ்ந்து யான் – பரி 19/59
தூங்கு இலை வாழை நளி புக்கு ஞாங்கர் – கலி 50/3
புக்கு அகலம் புல்லின் நெஞ்சு ஊன்றும் புறம் புல்லின் – கலி 94/19
பாணன் புணை ஆக புக்கு
ஆனாது அளித்து அமர் காதலோடு அ புனல் ஆடி – கலி 98/19,20
பாசிலை அமன்ற பயறு ஆ புக்கு என – அகம் 262/4
புலி புக்கு ஈனும் வறும் சுனை – அகம் 329/13
பல் ஊழ் புக்கு பயன் நிரை கவர – அகம் 377/5
வாடு புலம் புக்கு என கோடு துவைத்து அகற்றி – அகம் 399/9
வேக வெம் திறல் நாகம் புக்கு என – புறம் 37/2
வாயில் விடாது கோயில் புக்கு எம் – புறம் 67/10
பதன் அன்று புக்கு திறன் அன்று மொழியினும் – புறம் 124/2
நூறு செறு ஆயினும் தமித்து புக்கு உணினே – புறம் 184/3
காப்பு உடை புரிசை புக்கு மாறு அழித்தலின் – புறம் 272/6
எல்லி வந்து நில்லாது புக்கு
சொல்லிய சொல்லோ சிலவே அதற்கே – புறம் 305/3,4
விடியல் புக்கு நெடிய நீட்டி நின் – புறம் 369/11
மண_மனை புக்கு மாதவி-தன்னோடு – சிலப்.புகார் 3/172
பூ மலி கானத்து புது மணம் புக்கு
புகையும் சாந்தும் புலராது சிறந்து – சிலப்.புகார் 5/197,198
சித்திர படத்துள் புக்கு செழும் கோட்டின் மலர் புனைந்து – சிலப்.புகார் 7/1
கடல் புக்கு உயிர் கொன்று வாழ்வர் நின் ஐயர் – சிலப்.புகார் 7/88
உடல் புக்கு உயிர் கொன்று வாழ்வை-மன் நீயும் – சிலப்.புகார் 7/89
மிடல் புக்கு அடங்காத வெம் முலையோ பாரம் – சிலப்.புகார் 7/90
இடர் புக்கு இடுகும் இடை இழவல் கண்டாய் – சிலப்.புகார் 7/91
கையற்ற நெஞ்சினளாய் வையத்தின் உள் புக்கு
காதலனுடன் அன்றியே மாதவி தன் மனை புக்காள் – சிலப்.புகார் 7/252,253
நிக்கந்த கோட்டம் நிலா கோட்டம் புக்கு எங்கும் – சிலப்.புகார் 9/13
பாடு அமை சேக்கையுள் புக்கு தன் பைம்_தொடி – சிலப்.புகார் 9/67
உழாஅ நுண் தொளியுள் புக்கு அழுந்திய – சிலப்.புகார் 10/120
அடல் வாள் யவனர்க்கு அயிராது புக்கு ஆங்கு – சிலப்.மது 14/67
கை_அகத்து ஒழித்து அதன் கை_அகம் புக்கு
பொய் பொரு முடங்கு கை வெண் கோட்டு அடங்கி – சிலப்.மது 15/49,50
ஊர் சிறு குரங்கு ஒன்று ஒதுங்கி உள் புக்கு
பால்-படு மாதவன் பாதம் பொருந்தி – சிலப்.மது 15/167,168
குறு மொழி கோட்டி நெடு நகை புக்கு
பொச்சாப்புண்டு பொருள் உரையாளர் – சிலப்.மது 16/64,65
மெய்ப்பை புக்கு விலங்கு நடை செலவின் – சிலப்.மது 16/107
மாதர் கோலத்து வல் இருள் புக்கு
விளக்கு நிழலில் துளக்கிலன் சென்று ஆங்கு – சிலப்.மது 16/191,192
முந்நீரினுள் புக்கு மூவா கடம்பு எறிந்தான் – சிலப்.மது 17/127
பார் இரும் பௌவத்தினுள் புக்கு பண்டு ஒரு நாள் – சிலப்.வஞ்சி 24/50
பகை புலம் புக்கு பாசறை இருந்த – சிலப்.வஞ்சி 26/180
வெள்ளிடை பாடி வேந்தன் புக்கு
நீள் நில மன்னர் நெஞ்சு புகல் அழித்து – சிலப்.வஞ்சி 27/24,25
மாட மூதூர் மதுரை புக்கு ஆங்கு – சிலப்.வஞ்சி 27/61
இந்திர_விகாரம் ஏழுடன் புக்கு ஆங்கு – சிலப்.வஞ்சி 27/92
செம்பியன் மூதூர் சென்று புக்கு ஆங்கு – சிலப்.வஞ்சி 28/85
கோமகள்-தன் கோயில் புக்கு
நங்கைக்கு சிறப்பு அயர்ந்த – சிலப்.வஞ்சி 29/64,65
புறவு நிறை புக்கு பொன்_உலகம் ஏத்த – சிலப்.வஞ்சி 29/138
உண்டு ஓர் சுனை அதனுள் புக்கு ஆடினர் – சிலப்.வஞ்சி 30/59
உறை கவுள் வேழ கை_அகம் புக்கு
வானோர் வடிவம் பெற்றவன் பெற்ற – சிலப்.வஞ்சி 30/121,122

மேல்


புக்கும் (1)

பெரு_நீர் குட்டம் புணையொடு புக்கும்
படுத்தனம் பணிந்தனம் அடுத்தனம் இருப்பின் – அகம் 280/9,10

மேல்


புக்குழி (1)

இள மர கானத்து இருக்கை புக்குழி
வாழ்க எம் கோ மன்னவர் பெருந்தகை – சிலப்.மது 11/14,15

மேல்


புக்கோன் (2)

கோல் நிறை துலாஅம்_புக்கோன் மருக – புறம் 39/3
புறவு நிறை புக்கோன் கறவை முறை செய்தோன் – சிலப்.மது 23/58

மேல்


புக (12)

துனி இல் காட்சி முனிவர் முன் புக
புகை முகந்து அன்ன மாசு இல் தூ உடை – திரு 137,138
மழை கொள குறையாது புனல் புக மிகாது – மது 424
வென்று எழு கொடியொடு வேழம் சென்று புக
குன்று குயின்று அன்ன ஓங்கு நிலை வாயில் – நெடு 87,88
கூலம் எல்லாம் புலம் புக நாளும் – நற் 93/3
மழை கொள குறையாது புனல் புக நிறையாது – பதி 45/19
புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும் – பரி 10/14
தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர் – கலி 104/60
உலகு புக திறந்த வாயில் – புறம் 234/5
உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார – புறம் 249/11
பழம் சோற்று புக வருந்தி – புறம் 395/5
ஆங்கு பிலம் புக வேண்டுதிர் ஆயின் – சிலப்.மது 11/104
பிலம் புக வேண்டும் பெற்றி ஈங்கு இல்லை – சிலப்.மது 11/153

மேல்


புகர் (63)

தகரன் மஞ்ஞையன் புகர் இல் சேவல் அம் – திரு 210
புகர் வாய் குழிசி பூ சுமட்டு இரீஇ – பெரும் 159
புகர் இணர் வேங்கை வீ கண்டு அன்ன – பெரும் 194
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் – பெரும் 448
பலர்_வாய் புகர் அறு சிறப்பின் தோன்றி – மது 765
புள் இரியும் புகர் போந்தை – பட் 74
உயர் நிலை மா கல் புகர் முகம் புதைய – மலை 225
புகா புகர் கொண்ட புன் பூ கலிங்கமொடு – நற் 90/4
உயர் மருப்பு ஒருத்தல் புகர் முகம் பாயும் – நற் 148/10
பேர் அஞர் பொருத புகர் படு நெஞ்சம் – நற் 154/8
புகர் முக வேழம் புலம்ப தாக்கி – நற் 158/6
பொறி வரி நன் மான் புகர் முகம் கடுப்ப – நற் 248/2
வினை வல் யானை புகர் முகத்து அணிந்த – நற் 296/2
பொருந்தா புகர் நிழல் இருந்தனெம் ஆக – நற் 318/3
புகர் முகம் சிதைய தாக்கி களிறு அட்டு – நற் 383/4
பொருத யானை புகர் முகம் கடுப்ப – குறு 284/1
இன் இணர் புன்னை அம் புகர் நிழல் – குறு 303/6
சுரும்பு உண களித்த புகர் முக வேழம் – ஐங் 239/1
புகர் இன்று நயந்தனன் போலும் – ஐங் 286/4
பொரி பூ புன்கின் புகர் நிழல் வரிக்கும் – ஐங் 368/2
ஓடை விளங்கும் உரு கெழு புகர் நுதல் – பதி 34/6
வேங்கை வென்ற பொறி கிளர் புகர் நுதல் – பதி 53/18
உண்குவம் அல்லேம் புகர் என கூறி – பதி 58/7
அரும் சமத்து அரு நிலை தாங்கிய புகர் நுதல் – பதி 71/20
நலம் முழுது அளைஇய புகர் அறு காட்சி – பரி 1/48
அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என – பரி 6/25
புகர் இணர் சூழ் வட்டத்தவை புகர் வாளவை – பரி 15/61
புகர் இணர் சூழ் வட்டத்தவை புகர் வாளவை – பரி 15/61
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர – பரி 22/39
புகர் முக களிறொடு புலி பொருது உழக்கும் நின் – கலி 45/12
பூ பொறி யானை புகர் முகம் குறுகியும் – கலி 46/6
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முகம் – கலி 48/3
புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல – கலி 53/4
பெய் புல மூதாய் புகர் நிற துகிரின் – கலி 85/10
மீளும் புகர் ஏற்று தோற்றம் காண் மண்டு அமருள் – கலி 104/48
ஒன்றி புகர் இனத்து ஆய மகற்கு ஒள்_இழாய் – கலி 105/66
ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் – கலி 107/8
புகழ்மை கண் பெரியது ஓர் புகர் ஆகி கிடவாதோ – கலி 135/14
புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம் – அகம் 12/11
புல் அரை இத்தி புகர் படு நீழல் – அகம் 77/13
புகர் அரை தேக்கின் அகல் இலை மாந்தும் – அகம் 107/10
புகர் முகம் பொருத புது நீர் ஆலி – அகம் 108/4
புகர் சிதை முகத்த குருதி வார – அகம் 145/8
செந்நாய் வெரீஇய புகர் உழை ஒருத்தல் – அகம் 219/13
உயர் நுதல் யானை புகர் முகத்து ஒற்றி – அகம் 252/3
புலவு நாறு புகர் நுதல் கழுவ கங்குல் – அகம் 272/2
பொத்து உடை மரத்த புகர் படு நீழல் – அகம் 277/10
புல் இலை நெல்லி புகர் இல் பசும் காய் – அகம் 363/6
அகல் இலை புன்னை புகர் இல் நீழல் – அகம் 370/3
புகர் இல் குவளை போதொடு தெரி இதழ் – அகம் 393/24
பொன் ஓடை புகர் அணி நுதல் – புறம் 3/7
கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர்
சிறு கண் யானை செவ்விதின் ஏவி – புறம் 6/12,13
புழல் தலை புகர் கலை உருட்டி உரல் தலை – புறம் 152/3
இரும் புலி புகர் போத்து ஓர்க்கும் – புறம் 157/12
புகர் நிறம் கொண்ட களிறு அட்டு ஆனான் – புறம் 310/4
உயர் மருப்பு யானை புகர் முகத்து அணிந்த – புறம் 334/8
புகர்_முக முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 371/20
புகர்_முக முகவை பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 373/29
புகர் முக வேழத்து மருப்பொடு மூன்றும் – புறம் 374/13
புகர் நுதல் அவிர் பொன் கோட்டு யானையர் – புறம் 377/23
புகர் அறு கோலம் கொள்ளும் என்பது போல் – சிலப்.புகார் 8/11
புகர் வெள்ளைநாகர்-தம் கோட்டம் பகல் வாயில் – சிலப்.புகார் 9/10
புலியொடு பொரூஉம் புகர்_முக ஓதையும் – சிலப்.வஞ்சி 25/29

மேல்


புகர்_முக (3)

புகர்_முக முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 371/20
புகர்_முக முகவை பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 373/29
புலியொடு பொரூஉம் புகர்_முக ஓதையும் – சிலப்.வஞ்சி 25/29

மேல்


புகர்_முகம் (2)

பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் – பெரும் 448
அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என – பரி 6/25

மேல்


புகர்ப்பின் (1)

குறும் பொறி கொண்ட கொம்மை அம் புகர்ப்பின்
கரும் கண் வெம் முலை ஞெமுங்க புல்லி – நற் 314/5,6

மேல்


புகர்பட (1)

போற்றாய் பெரும நீ காமம் புகர்பட
வேற்றுமை கொண்டு பொருள்_வயின் போகுவாய் – கலி 12/16,17

மேல்


புகர்படுபு (1)

அடங்கிய நெஞ்சம் புகர்படுபு அறியாது – பதி 89/14

மேல்


புகர்வை (1)

புகர்வை அரிசி பொம்மல் பெரும் சோறு – நற் 60/5

மேல்


புகரி (1)

புகரி புழுங்கிய புயல் நீங்கு புறவில் – குறு 391/2

மேல்


புகரும் (1)

கணம்_கொள் பல் பொறி கடும் சின புகரும்
வேல் வலான் உடை தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் ஏய்ப்ப – கலி 105/16,17

மேல்


புகல் (48)

சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் புகல் மறவர் – மது 596
ஒன்னார் ஓட்டிய செரு புகல் மறவர் – மது 726
பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர் – பட் 57
மலையும் சோலையும் மா புகல் கானமும் – மலை 69
சூர் புகல் அடுக்கத்து பிரசம் காணினும் – மலை 239
மை அணல் காளை பொய் புகல் ஆக – நற் 179/8
புனவர் கொள்ளியின் புகல் வரும் மஞ்ஞை – ஐங் 295/3
போர் பீடு அழித்த செரு புகல் முன்ப – பதி 14/9
அமர்க்கு எதிர்ந்த புகல் மறவரொடு – பதி 22/20
பெரும் சமம் ததைந்த செரு புகல் மறவர் – பதி 30/41
தொழில் புகல் யானை நல்குவன் பலவே – பதி 40/31
பொருது சினம் தணிந்த செரு புகல் ஆண்மை – பதி 55/19
நெஞ்சு புகல் ஊக்கத்தர் மெய் தயங்கு உயக்கத்து – பதி 68/7
ஆய்ந்து தெரிந்த புகல் மறவரொடு – பதி 69/8
கன்று உடை ஆயம் தரீஇ புகல் சிறந்து – பதி 71/14
அரும் கடன் இறுத்த செரு புகல் முன்ப – பதி 74/22
தோள் பிணி மீகையர் புகல் சிறந்து நாளும் – பதி 81/11
முனை புகல் புகல்வின் மாறா மைந்தரொடு – பதி 84/17
நெஞ்சு புகல் அழிந்து நிலை தளர்பு ஒரீஇ – பதி 92/14
புரி நரம்பு இன் கொளை புகல் பாலை ஏழும் – பரி 7/77
நில வரை அழுவத்தான் வான் உறை புகல் தந்து – பரி 19/1
ஒடுங்கி யாம் புகல் ஒல்லேம் பெயர்தர அவன் கண்டு – கலி 76/10
புல்லல் எம் புதல்வனை புகல் அகல் நின் மார்பில் – கலி 79/11
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால் – கலி 102/9
அவருள் மலர் மலி புகல் எழ அலர் மலி மணி புரை நிமிர் தோள் பிணைஇ – கலி 102/25
பொரு முரண் முன்பின் புகல் ஏறு பல பெய்து – கலி 103/17
போர் புகல் ஏற்று பிணர் எருத்தில் தத்துபு – கலி 103/34
புள்_இனம் இரை மாந்தி புகல் சேர ஒலி ஆன்று – கலி 121/4
புகல் ஏக்கு அற்ற புல்லென் உலவை – அகம் 57/5
அரும் கலம் தெறுத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – அகம் 89/15
ஆள்வினைக்கு எதிரிய ஊக்கமொடு புகல் சிறந்து – அகம் 93/3
மறம் புகல் மழ களிறு உறங்கும் நாடன் – அகம் 102/9
அரு முனை அலைத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – அகம் 159/8
கார் புகன்று எடுத்த சூர் புகல் நனம் தலை – அகம் 303/5
கதிர் கால் அம் பிணை உணீஇய புகல் ஏறு – அகம் 321/4
புகல் அரும் பொதியில் போல – அகம் 322/14
முல்லை மாலை நகர் புகல் ஆய்ந்தே – அகம் 324/15
பொருள் அகப்படுத்த புகல் மலி நெஞ்சமொடு – அகம் 351/3
சூர் புகல் அடுக்கத்து மழை மாறு முழங்கும் – அகம் 359/11
நிழல் உடை நெடும் கயம் புகல் வேட்டு ஆங்கு – அகம் 361/12
நெஞ்சு உடைய புகல் மறவரும் என – புறம் 55/10
களம் புகல் ஓம்பு-மின் தெவ்விர் போர் எதிர்ந்து – புறம் 87/1
செரு புகல் மறவர் செல் புறம் கண்ட – புறம் 174/12
மறம் புகல் மைந்தன் மலைந்த மாறே – புறம் 271/8
செல்வம் வேண்டார் செரு புகல் வேண்டி – புறம் 345/13
புரி குழல் அளகத்து புகல் ஏக்கற்று – சிலப்.புகார் 2/20
கரவு இடம் கேட்பின் ஓர் புகல் இடம் இல்லை – சிலப்.மது 16/189
நீள் நில மன்னர் நெஞ்சு புகல் அழித்து – சிலப்.வஞ்சி 27/25

மேல்


புகல்வந்து (1)

வாள் வரி நடுங்க புகல்வந்து ஆளி – அகம் 252/2

மேல்


புகல்வியும் (1)

புழல் கோட்டு ஆமான் புகல்வியும் களிறும் – குறி 253

மேல்


புகல்வின் (2)

மாறு பொருது ஓட்டிய புகல்வின் வேறு புலத்து – குறி 135
முனை புகல் புகல்வின் மாறா மைந்தரொடு – பதி 84/17

மேல்


புகல்வேன் (1)

சாறு கொள் ஊரின் புகல்வேன் மன்ற – குறு 41/2

மேல்


புகல (2)

கிளை புகல தலைக்கூடி ஆங்கு – புறம் 17/19
மாண் இழை மகளிர் புல்லு-தொறும் புகல
நாள் முரசு இரங்கும் இடன் உடை வரைப்பில் நின் – புறம் 161/28,29

மேல்


புகலும் (3)

செரு மிக்கு புகலும் திரு ஆர் மார்பன் – மலை 356
விழுமத்தின் புகலும் பெயரா ஆண்மை – பதி 90/38
போர் எனின் புகலும் புனை கழல் மறவர் – புறம் 31/9

மேல்


புகலொடு (2)

தலை நாள் அன்ன புகலொடு வழி சிறந்து – மலை 565
மா நிலம் நெளிய குத்தி புகலொடு
காப்பு இல வைகும் தேக்கு அமல் சோலை – அகம் 251/17,18

மேல்


புகவின் (3)

அரியல் அம் புகவின் அம் கோட்டு வேட்டை – குறு 258/5
வால் நிண புகவின் கானவர் தங்கை – அகம் 132/5
வால் நிண புகவின் வடுகர் தேஎத்து – அகம் 213/8

மேல்


புகவு (2)

அவிர் தொடி கொட்ப கழுது புகவு அயர – ஐங் 314/1
எரி மேய்ந்த கரி வறல் வாய் புகவு காணாவாய் – கலி 13/2

மேல்


புகழ் (149)

பலர் புகழ் ஞாயிறு கடல் கண்டு ஆஅங்கு – திரு 2
வண் புகழ் நிறைந்து வசிந்து வாங்கு நிமிர் தோள் – திரு 106
வல வயின் உயரிய பலர் புகழ் திணி தோள் – திரு 152
பலர் புகழ் மூவரும் தலைவர் ஆக – திரு 162
பலர் புகழ் நன் மொழி புலவர் ஏறே – திரு 268
வந்தோன் பெரும நின் வண் புகழ் நயந்து என – திரு 285
போற்றி கேள்-மதி புகழ் மேம்படுந – பொரு 60
புகழ் வினை பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து – சிறு 226
படை தொலைபு அறியா மைந்து மலி பெரும் புகழ்
கடை கால்யாத்த பல் குடி கெழீஇ – பெரும் 398,399
புகழ் நிறைந்த நன் மாந்தரொடு – மது 20
அடு திறல் உயர் புகழ் வேந்தே – மது 130
புகழ் செய்து எடுத்த விறல் சால் நன் கொடி – மது 371
மாடம் பிறங்கிய மலி புகழ் கூடல் – மது 429
பழி ஒரீஇ உயர்ந்து பாய் புகழ் நிறைந்த – மது 498
புகழ் பட பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும் – மது 533
மிக்கு புகழ் எய்திய பெரும் பெயர் மதுரை – மது 699
புணர் கூட்டுண்ட புகழ் சால் சிறப்பின் – மது 762
பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நின் புகழ்ந்து ஏத்த – மது 778
மாசு அற கழீஇ வயங்கு புகழ் நிறுத்தல் – குறி 16
வசை இல் புகழ் வயங்கு வெண் மீன் – பட் 1
புகழ் நிலைஇய மொழி வளர – பட் 42
நான்மறையோர் புகழ் பரப்பியும் – பட் 202
வென்றி பல் புகழ் விறலோடு ஏத்தி – மலை 544
அன்பினர் வாழி தோழி நன் புகழ்
உலப்பு இன்று பெறினும் தவிரலர் – நற் 115/9,10
பெரும் பெயர் தந்தை நீடு புகழ் நெடு நகர் – நற் 162/7
உயர் புகழ் நல் இல் ஒண் சுவர் பொருந்தி – நற் 333/10
புகழ் சால் சிறப்பின் காதலி புலம்ப – ஐங் 445/1
பலர் புகழ் சிறப்பின் நும் குருசில் உள்ளி – ஐங் 473/1
பலர் புகழ் செல்வம் இனிது கண்டிகுமே – பதி 11/20
மாதிரம் பனிக்கும் மறம் வீங்கு பல் புகழ்
கேட்டற்கு இனிது நின் செல்வம் கேள்-தொறும் – பதி 12/8,9
மேயினர் உறையும் பலர் புகழ் பண்பின் – பதி 15/32
புலவர் ஏத்த ஓங்கு புகழ் நிறீஇ – பதி 20/14
மைந்து மலி பெரும் புகழ் அறியார் மலைந்த – பதி 23/16
வண் புகழ் நிறுத்த வகை சால் செல்வத்து – பதி 31/22
வாய்மொழி வாயர் நின் புகழ் ஏத்த – பதி 37/2
வெல் புகழ் குட்டுவன் கண்டோர் – பதி 46/13
கெடல் அரும் பல் புகழ் நிலைஇ நீர் புக்கு – பதி 48/3
தொல் புகழ் மூதூர் செல்குவை ஆயின் – பதி 53/5
பூண் அணிந்து விளங்கிய புகழ் சால் மார்ப நின் – பதி 65/12
பந்தர் பயந்த பலர் புகழ் முத்தம் – பதி 74/6
மாயா பல் புகழ் வியல் விசும்பு ஊர்தர – பதி 90/10
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் – பரி 1/19
நின் ஒக்கும் புகழ் நிழலவை – பரி 1/58
கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணை பிணையல் – பரி 2/53
புகழ் இயைந்து இசை மறை உறு கனல் முறை மூட்டி – பரி 2/63
எரி சினம் கொன்றோய் நின் புகழ் உருவின கை – பரி 3/32
நின் புகழ் விரித்தனர் கிளக்கும்_கால் அவை நினக்கு – பரி 4/3
ஓங்கிய பலர் புகழ் குன்றினோடு ஒக்கும் – பரி 4/24
பொறி வரி கொட்டையொடு புகழ் வரம்பு இகந்தோய் – பரி 5/70
மாசு இல் பனுவல் புலவர் புகழ் புல – பரி 6/7
நின் புகழ் கொள்ளாது இ மலர் தலை உலகே – பரி 12/102
பாடல் சான்று பல் புகழ் முற்றிய – பரி 17/22
பணி ஒரீஇ நின் புகழ் ஏத்தி – பரி 17/50
புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து – பரி 19/2
பொரு சமம் கடந்த புகழ் சால் வேழம் – பரி 21/2
அமர்ந்ததை புரையோர் நாவில் புகழ் நலம் முற்றி – பரி 21/12
விறல் புகழ் நிற்ப விளங்கிய கேள்வி – பரி 23/19
புலத்தோடு அளவிய புகழ் அணிந்தோரும் – பரி 23/38
அவிர் நிமிர் புகழ் கூந்தல் – பரி 23/61
புகழ் சால் சிறப்பின் இரு திறத்தோர்க்கும் – பரி 23/73
தொல் புகழ் தந்தாரும் தாம் – பரி 23/84
நின்று நிலைஇ புகழ் பூத்தல் அல்லது – பரி 31/2
வையம் விளங்கி புகழ் பூத்தல் அல்லது – பரி 32/2
வெல் புகழ் உலகு ஏத்த விருந்து நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/12
புலம் புகழ் ஒருவ யானும் வாழேன் – கலி 52/21
நின் புகழ் பல பாடும் பாணனும் ஏமுற்றான் – கலி 74/7
நீங்கும்_கால் நிறம் சாய்ந்து புணரும்_கால் புகழ் பூத்து – கலி 78/11
அவை புகழ் அரங்கின் மேல் ஆடுவாள் அணி நுதல் – கலி 79/4
தேயா விழு புகழ் தெய்வம் பரவுதும் – கலி 103/76
புலியொடு வில் நீக்கி புகழ் பொறித்த கிளர் கெண்டை – கலி 104/3
பொரு முரண் மேம்பட்ட பொலம் புனை புகழ் நேமி – கலி 104/9
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/50
பல் இதழ் உண்கண்ணும் தோளும் புகழ் பாட – கலி 112/9
வெல் புகழ் மன்னவன் விளங்கிய ஒழுக்கத்தால் – கலி 118/1
தம் புகழ் கேட்டார் போல் தலை சாய்த்து மரம் துஞ்ச – கலி 119/6
போது எழில் உண்கண் புகழ் நலன் இழப்ப – கலி 122/2
பூ கவின் கொண்ட புகழ் சால் எழில் உண்கண் – கலி 131/4
பூ உயிர்த்து அன்ன புகழ் சால் எழில் உண்கண் – கலி 142/11
படியோர் தேய்த்த பல் புகழ் தட கை – அகம் 22/5
உலகுடன் திரிதரும் பலர் புகழ் நல் இசை – அகம் 78/15
கேடு இல் விழு புகழ் நாள் தலைவந்து என – அகம் 86/7
வீயா விழு புகழ் விண் தோய் வியன் குடை – அகம் 135/11
புதல்வன் பயந்த புகழ் மிகு சிறப்பின் – அகம் 184/2
புகழ் மலி சிறப்பின் கொற்கை முன்துறை – அகம் 201/4
பலர் புகழ் பாவை அன்ன நின் நலனே – அகம் 209/17
அடு புகழ் மேவலொடு கண்படை இலனே – அகம் 214/7
மருதி அன்ன மாண் புகழ் பெறீஇயர் – அகம் 222/12
தொல் புகழ் நிறைந்த பல் பூ கழனி – அகம் 256/14
பல் புகழ் நிறைந்த வெல் போர் நந்தர் – அகம் 265/4
உரை சால் வண் புகழ் பாரி பறம்பின் – அகம் 303/10
அடு புகழ் எஃகம் போல – அகம் 312/13
பலர் புகழ் திருவின் பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 338/5
நாம் செல விழைந்தனம் ஆக ஓங்கு புகழ்
கான்_அமர்_செல்வி அருளலின் வெண் கால் – அகம் 345/3,4
புகழ் குறி கொண்ட பொலம் தார் அகலத்து – அகம் 354/9
விளங்கு புகழ் நிறுத்த இளம் பெரும் சென்னி – அகம் 375/11
தோற்றம் பிழையா தொல் புகழ் பெற்ற – அகம் 392/25
செய்து இரங்கா வினை சேண் விளங்கும் புகழ்
நெய்தல் அம் கானல் நெடியோய் – புறம் 10/11,12
விண் பொரு புகழ் விறல் வஞ்சி – புறம் 11/6
புள்_இனம் இமிழும் புகழ் சால் விளை வயல் – புறம் 15/4
ஆற்றலொடு புகழ் ஏத்தி – புறம் 17/32
தாளின் தந்து தம் புகழ் நிறீஇ – புறம் 18/3
புல வரை இறந்த புகழ் சால் தோன்றல் – புறம் 21/1
புலவர் பாடும் புகழ் உடையோர் விசும்பின் – புறம் 27/7
புகழ் பாடுவோர் பொலிவு தோன்ற – புறம் 40/7
ஆங்கு இனிது ஒழுகின் அல்லது ஓங்கு புகழ்
மண் ஆள் செல்வம் எய்திய – புறம் 47/9,10
புகழ் மேம்படுநனை கண்டனம் எனவே – புறம் 48/9
வெறுத்த கேள்வி விளங்கு புகழ் கபிலன் – புறம் 53/12
புகழ் ஒத்தீயே இகழுநர் அடுநனை – புறம் 56/13
உரை சால் சிறப்பின் புகழ் சால் மாற – புறம் 57/3
விறல் புகழ் மாண்ட புரவி எல்லாம் – புறம் 63/3
மிக புகழ் உலகம் எய்தி – புறம் 66/7
மெலி_கோல் செய்தேன் ஆகுக மலி புகழ்
வையை சூழ்ந்த வளம் கெழு வைப்பின் – புறம் 71/9,10
உலகமொடு நிலைஇய பலர் புகழ் சிறப்பின் – புறம் 72/15
உரை சால் ஓங்கு புகழ் ஒரீஇய – புறம் 127/9
புகழ் சால் சிறப்பின் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 135/9
வரூஉம் என்ப வயங்கு புகழ் பேகன் – புறம் 144/12
பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ்
கண்டீரக்கோன் ஆகலின் நன்றும் – புறம் 151/5,6
புகழ் சால் சிறப்பின் அம்பு மிக திளைக்கும் – புறம் 152/7
இலம்படு புலவர் மண்டை விளங்கு புகழ்
கொண்பெரும்கானத்து கிழவன் – புறம் 155/6,7
ஈத்த நின் புகழ் ஏத்தி தொக்க என் – புறம் 159/20
அதற்பட அருளல் வேண்டுவல் விறல் புகழ்
வசை இல் விழு திணை பிறந்த – புறம் 159/26,27
பல் புகழ் நுவலுநர் கூற வல் விரைந்து – புறம் 160/15
சீர் கெழு விழு புகழ் ஏத்துகம் பலவே – புறம் 160/30
தம் புகழ் நிறீஇ தாம் மாய்ந்தனரே – புறம் 165/2
மண் நாண புகழ் பரப்பியும் – புறம் 166/23
புதுமையின் நிறுத்த புகழ் மேம்படுந – புறம் 174/16
புகழ் எனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழி எனின் – புறம் 182/5
புகழ் குறைப்படூஉம் வாயில் அத்தை – புறம் 196/7
புகன்ற செல்வமொடு புகழ் இனிது விளங்கி – புறம் 198/22
வென்றி நிலைஇய விழு புகழ் ஒன்றி – புறம் 202/5
பாடப்பாட பாடு புகழ் கொண்ட நின் – புறம் 211/15
புகழ் கெட வரூஉம் பொய் வேண்டலனே – புறம் 216/7
புகழ் சால் புதல்வன் பிறந்த பின் வா என – புறம் 222/3
ஒண் ஞாயிறு அன்னோன் புகழ் மாயலவே – புறம் 231/6
வேந்து உடை அவையத்து ஓங்கு புகழ் தோற்றினன் – புறம் 239/10
படு வழி படுக இ புகழ் வெய்யோன் தலையே – புறம் 239/21
மற புகழ் நிறைந்த மைந்தினோன் இவனும் – புறம் 290/6
தம் புகழ் நிறீஇ சென்று மாய்ந்தனரே – புறம் 366/5
தன் புகழ் ஏத்தினென் ஆக ஊன் புலந்து – புறம் 383/5
பிறர் பாடு புகழ் பாடி படர்பு அறியேனே – புறம் 383/17
மண் நாண புகழ் வேட்டு – புறம் 384/15
பலர் புகழ் பத்தினி ஆகும் இவள் என – சிலப்.புகார் 0/36
சிங்கா வண் புகழ் சிங்கபுரத்து – சிலப்.புகார் 0/47
போகம் நீள் புகழ் மன்னும் புகார் நகர் அது-தன்னில் – சிலப்.புகார் 1/22
போதில் ஆர் திருவினாள் புகழ் உடை வடிவு என்றும் – சிலப்.புகார் 1/26
விண் பொரு பெரும் புகழ் கரிகால்_வளவன் – சிலப்.புகார் 6/159
நடும் புகழ் வளர்த்து நானிலம் புரக்கும் – சிலப்.மது 22/59
சிங்கா வண் புகழ் சிங்கபுரத்தின் ஓர் – சிலப்.மது 23/149
பலர் புகழ் மூதூர்க்கு காட்டி நீங்க – சிலப்.வஞ்சி 28/40

மேல்


புகழ்களை (1)

வெறிது நின் புகழ்களை வேண்டார் இல் எடுத்து ஏத்தும் – கலி 72/17

மேல்


புகழ்ச்சி (1)

பீடு இல் மன்னர் புகழ்ச்சி வேண்டி – புறம் 148/5

மேல்


புகழ்தல் (1)

புகழ்தல் உற்றோர்க்கு மாயோன் அன்ன – புறம் 57/2

மேல்


புகழ்ந்த (17)

உலகம் புகழ்ந்த ஓங்கு உயர் விழு சீர் – திரு 124
நூலோர் புகழ்ந்த மாட்சிய மால் கடல் – பெரும் 487
அறிந்தோர் புகழ்ந்த ஆண்மையர் செறிந்த – மது 645
பொலம் பூண் ஐவர் உட்பட புகழ்ந்த
மறம் மிகு சிறப்பின் குறுநில மன்னர் – மது 775,776
தாங்காது புகழ்ந்த தூங்கு கொளை முழவின் – பதி 43/30
காணிலியரோ நின் புகழ்ந்த யாக்கை – பதி 44/8
வரி மனை புகழ்ந்த கிளவியன் யாவதும் – அகம் 250/8
புலவர் புகழ்ந்த நாண் இல் பெரு மரம் – அகம் 273/15
அறம் புகழ்ந்த வலை சூடி – புறம் 166/14
புகழ்ந்த செய்யுள் கழாஅத்தலையை – புறம் 202/12
அறவோர் புகழ்ந்த ஆய் கோலன்னே – புறம் 221/3
திறவோர் புகழ்ந்த திண் அன்பினனே – புறம் 221/4
முறை நற்கு அறியுநர் முன் உற புகழ்ந்த
தூ இயல் கொள்கை துகள் அறு மகளிரொடு – புறம் 224/5,6
புலவர் புகழ்ந்த பொய்யா நல் இசை – புறம் 228/7
வையகம் புகழ்ந்த வயங்கு வினை ஒள் வாள் – புறம் 230/5
பகைவர் புகழ்ந்த ஆண்மை நகைவர்க்கு – புறம் 373/35
புகழ்ந்த காதலன் போற்றா ஒழுக்கின் – சிலப்.வஞ்சி 30/98

மேல்


புகழ்ந்திசினோனே (1)

ஆனாது புகழ்ந்திசினோனே இனி தன் – அகம் 210/10

மேல்


புகழ்ந்து (3)

உச்சி கூப்பிய கையினர் தன் புகழ்ந்து
ஆறெழுத்து அடக்கிய அரு மறை கேள்வி – திரு 185,186
பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நின் புகழ்ந்து ஏத்த – மது 778
புகன்று புகழ்ந்து அசையா நல் இசை – பதி 82/15

மேல்


புகழ்பு (2)

சிறப்பு செய்து உழையரா புகழ்பு ஏத்தி மற்று அவர் – கலி 25/15
புலம் பூத்து புகழ்பு ஆனா கூடலும் உள்ளார்-கொல் – கலி 27/12

மேல்


புகழ்மை (1)

புகழ்மை கண் பெரியது ஓர் புகர் ஆகி கிடவாதோ – கலி 135/14

மேல்


புகழ்வது (1)

பொய் கூறாய் என நின்னை புகழ்வது கெடாதோ தான் – கலி 100/8

மேல்


புகழ்வர் (1)

ஒருவன் புகழ்வர் செம் நா புலவர் – புறம் 107/2

மேல்


புகழ (3)

அறன் இலாளன் புகழ என் – நற் 275/8
செயிர் தீர் செம் கண் செல்வ நின் புகழ
புகைந்த நெஞ்சின் புலர்ந்த சாந்தின் – பரி 4/10,11
அது கண்டு பரந்தோர் எல்லாம் புகழ தலை பணிந்து – புறம் 285/13

மேல்


புகழது (1)

பெரும் கலி ஞாலத்து தொன்று இயல் புகழது
கண்டு மயர் அறுக்கும் காமக்கடவுள் – பரி 15/36,37

மேல்


புகழவை (2)

எண் இறந்த புகழவை எழில் மார்பினவை – பரி 1/63
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி செல்வ நன் புகழவை
கார் மலர் பூவை கடலை இருள் மணி – பரி 13/42,43

மேல்


புகழன்னே (1)

பாடுநர்க்கு ஈத்த பல் புகழன்னே
ஆடுநர்க்கு ஈத்த பேர் அன்பினனே – புறம் 221/1,2

மேல்


புகழா (1)

புகழா வாகை பூவின் அன்ன – பெரும் 109

மேல்


புகழால் (1)

புகழால் அமைந்த புகார் – சிலப்.புகார் 10/274

மேல்


புகழினான் (1)

மண் தேய்த்த புகழினான் மதி முக மடவார் தம் – சிலப்.புகார் 1/36

மேல்


புகழினும் (2)

தொன் முதிர் மரபின் நின் புகழினும் பலவே – பரி 14/32
வள்ளியன் ஆதல் வையகம் புகழினும்
உள்ளல் ஓம்பு-மின் உயர் மொழி புலவீர் – புறம் 394/4,5

மேல்


புகழுநர்க்கு (1)

இகழுநர் பிணிக்கும் ஆற்றலும் புகழுநர்க்கு
அரசு முழுது கொடுப்பினும் அமரா நோக்கமொடு – மலை 73,74

மேல்


புகழும் (7)

புகழும் முன்னர் நாணுப – குறு 252/7
உருவும் புகழும் ஆகி விரி சீர் – புறம் 6/8
ஈதல் நின் புகழும் அன்றே சார்தல் – புறம் 39/4
அடுதல் நின் புகழும் அன்றே கெடு இன்று – புறம் 39/7
முறைமை நின் புகழும் அன்றே மறம் மிக்கு – புறம் 39/10
அறிவும் புகழும் உடையோர் மாய்ந்து என – புறம் 206/8
ஆனாது புகழும் அன்னை – புறம் 254/10

மேல்


புகழே (5)

கேடு இல ஆக பெரும நின் புகழே – பதி 79/19
கைம்முற்றல நின் புகழே என்றும் – புறம் 53/8
விருந்து பெற்றனரால் பொலிக நும் புகழே – புறம் 62/19
வீயாது பரந்த நின் வசை இல் வான் புகழே – புறம் 168/22
ஈண்டு நீடு விளங்கும் நீ எய்திய புகழே – புறம் 359/18

மேல்


புகழொடு (2)

புல வரை அறியா புகழொடு பொலிந்து – பரி 15/1
புகழொடு விளங்கி பூக்க நின் வேலே – புறம் 21/13

மேல்


புகழொடும் (1)

அதனால் புகழொடும் கழிக நம் வரைந்த நாள் என – மலை 557

மேல்


புகழோடும் (1)

நின்னோர் அனையை நின் புகழோடும் பொலிந்தே – பரி 1/57

மேல்


புகழோயே (1)

வீங்கு பெரும் சிறப்பின் ஓங்கு புகழோயே
கழனி உழவர் தண்ணுமை இசைப்பின் – பதி 90/40,41

மேல்


புகழோன் (3)

பூ விரி கச்சை புகழோன் தன்முன் – சிறு 239
அலர்ந்த புகழோன் தாதை ஆகலின் – பரி 4/14
குறைவு இல் புகழோன் குண பெரும் கோமான் – சிலப்.புகார் 10/185

மேல்


புகற்கிலர் (1)

புகற்கிலர் அரும் பொருள் வந்து கை புகுதினும் – சிலப்.மது 16/179

மேல்


புகற்கு (1)

காதல் நெஞ்சின் நும் இடை புகற்கு அலமரும் – புறம் 58/26

மேல்


புகற்சியின் (2)

குற குறு_மாக்கள் புகற்சியின் எறிந்த – நற் 104/4
ஆடு நடை பொலிந்த புகற்சியின் நாடு கோள் – அகம் 325/7

மேல்


புகன்ற (5)

ஞாயிறு புகன்ற தீது தீர் சிறப்பின் – பதி 17/10
சிறை கொள் பூசலின் புகன்ற ஆயம் – பதி 30/19
போர் நிழல் புகன்ற சுற்றமொடு ஊர்முகத்து – பதி 40/1
புகன்ற மாண் பொறி பொலிந்த சாந்தமொடு – பதி 88/30
புகன்ற செல்வமொடு புகழ் இனிது விளங்கி – புறம் 198/22

மேல்


புகன்று (14)

செரு புகன்று எடுத்த சேண் உயர் நெடும் கொடி – திரு 67
சலம் புகன்று சுறவு கலித்த – மது 112
நனி புகன்று உறைதும் என்னாது ஏற்றெழுந்து – மது 147
புகன்று எதிர் ஆலும் பூ மலி காலையும் – நற் 118/4
புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம் – நற் 152/4
பூசல் ஆயம் புகன்று இழி அருவி – குறு 367/5
புகன்று புகழ்ந்து அசையா நல் இசை – பதி 82/15
ஊடி_ஊடி உணர்த்த புகன்று
கூடி_கூடி மகிழ்பு மகிழ்பு – பரி 24/76,77
புணர்வினில் புகன்று ஆங்கே புனல் ஆட பண்ணியாய் – கலி 69/17
நெஞ்சும் நனி புகன்று உறையும் எஞ்சாது – அகம் 141/4
கார் புகன்று எடுத்த சூர் புகல் நனம் தலை – அகம் 303/5
போர்க்கு உரைஇ புகன்று கழித்த வாள் – புறம் 97/1
செரு புகன்று எடுக்கும் விசய வெண் கொடி – புறம் 362/5
செரு வேட்டு புகன்று எழுந்து – சிலப்.வஞ்சி 29/14

மேல்


புகன்றே (1)

நார்முடிச்சேரல் நின் போர் நிழல் புகன்றே – பதி 39/17

மேல்


புகா (8)

புகா புகர் கொண்ட புன் பூ கலிங்கமொடு – நற் 90/4
மரல் புகா அருந்திய மா எருத்து இரலை – குறு 232/3
புலி புகா உறுத்த புலவு நாறு கல் அளை – குறு 253/6
போகில் புகா உண்ணாது பிறிது புலம் படரும் – ஐங் 325/2
முடி அகம் புகா கூந்தலள் – ஐங் 374/3
அளகு உடை சேவல் கிளை புகா ஆர – பதி 35/5
புனத்து உளான் என் ஐக்கு புகா உய்த்து கொடுப்பதோ – கலி 108/31
குடம் புகா கூவல் கொடும் கானம் போந்த – சிலப்.வஞ்சி 29/74

மேல்


புகார் (18)

தீம் புகார் திரை முன்துறை – பட் 173
பேரா சிறப்பின் புகார் நகரத்து – சிலப்.புகார் 0/13
போகம் நீள் புகழ் மன்னும் புகார் நகர் அது-தன்னில் – சிலப்.புகார் 1/22
பூ விரி படப்பை புகார் மருங்கு எய்தி – சிலப்.புகார் 6/32
புகார் காண்டம் முற்றிற்று – சிலப்.புகார் 10/269
புகழால் அமைந்த புகார் – சிலப்.புகார் 10/274
மன்னன் வளவன் மதில் புகார் வாழ் வேந்தன் – சிலப்.மது 17/124
மன்னன் வளவன் மதில் புகார் வாழ் வேந்தன் – சிலப்.மது 17/125
பெரும் பெயர் புகார் என் பதியே அ ஊர் – சிலப்.மது 20/68
பூம் புனல் பழன புகார் நகர் வேந்தன் – சிலப்.மது 23/59
தண் புகார் பாவைக்கு தாயர் நான் கண்டீர் – சிலப்.வஞ்சி 29/76
பூம் புகார் பாவைக்கு தோழி நான் கண்டீர் – சிலப்.வஞ்சி 29/81
பூ விரி கூந்தல் புகார்
வீங்கு_நீர் வேலி உலகு ஆண்டு விண்ணவர் கோன் – சிலப்.வஞ்சி 29/132,133
சோழன் புகார் நகரம் பாடேலோர் அம்மானை – சிலப்.வஞ்சி 29/137
காவலன் பூம் புகார் பாடேலோர் அம்மானை – சிலப்.வஞ்சி 29/142
கொற்றவன் பூம் புகார் பாடேலோர் அம்மானை – சிலப்.வஞ்சி 29/147
அம் மென் புகார் நகரம் பாடேலோர் அம்மானை – சிலப்.வஞ்சி 29/153
பூம் காஞ்சி நீழல் அவைப்பார் புகார் மகளிர் – சிலப்.வஞ்சி 29/178

மேல்


புகாரும் (1)

கலி கெழு வஞ்சியும் ஒலி புனல் புகாரும்
அரைசு வீற்றிருந்த உரை_சால் சிறப்பின் – சிலப்.புகார் 8/4,5

மேல்


புகாரே (7)

பொது அறு சிறப்பின் புகாரே ஆயினும் – சிலப்.புகார் 1/16
புரி வளையும் முத்தும் கண்டு ஆம்பல் பொதி அவிழ்க்கும் புகாரே எம் ஊர் – சிலப்.புகார் 7/38
போதும் அறியாது வண்டு ஊசலாடும் புகாரே எம் ஊர் – சிலப்.புகார் 7/42
போது சிறங்கணிப்ப போவார் கண் போகா புகாரே எம் ஊர் – சிலப்.புகார் 7/46
பூம் கோதை கொண்டு விலைஞர் போல் மீளும் புகாரே எம் ஊர் – சிலப்.புகார் 7/142
பொறை மலி பூம் கொம்பு ஏற வண்டு ஆம்பல் ஊதும் புகாரே எம் ஊர் – சிலப்.புகார் 7/146
புண் தோய் வேல் நீர் மல்க பரதர் கடல் தூர்க்கும் புகாரே எம் ஊர் – சிலப்.புகார் 7/150

மேல்


புகாவின் (1)

மட்ட புகாவின் குட்டுவர் ஏறே – பதி 90/26

மேல்


புகாவே (1)

அகல் நாட்டு அண்ணல் புகாவே நெருநை – புறம் 249/7

மேல்


புகாஅ (2)

புகாஅ எதிர் பூண்டாரும் தாம் – பரி 23/79
ஏரின்_வாழ்நர் குடி முறை புகாஅ
ஊழ் இரந்து உண்ணும் உயவல் வாழ்வை – புறம் 375/6,7

மேல்


புகாஅர் (6)

நிலம் தொட்டு புகாஅர் வானம் ஏறார் – குறு 130/1
புகாஅர் செல்வ பூழியர் மெய்ம்மறை – பதி 73/12
கொடும் சுழி புகாஅர் தெய்வம் நோக்கி – அகம் 110/4
புகாஅர் நன் நாட்டதுவே பகாஅர் – அகம் 181/22
இரும் கழி புகாஅர் பொருந்த தாக்கி – அகம் 190/11
புகாஅர் புகுந்த பெரும் கலம் தகாஅர் – புறம் 30/13

மேல்


புகின் (2)

முலை இடை போல புகின்
ஆங்கு – கலி 103/73,74
பாலொடு கோட்டம் புகின்
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள் – கலி 109/20,21

மேல்


புகினும் (1)

நீருள் புகினும் சுடும் – கலி 144/62

மேல்


புகினே (3)

பல் யாட்டு இன நிரை எல்லினிர் புகினே
பாலும் மிதவையும் பண்ணாது பெறுகுவிர் – மலை 416,417
போர் எதிர்ந்து என் ஐ போர்_களம் புகினே
கல்லென் பேர் ஊர் விழவு உடை ஆங்கண் – புறம் 84/3,4
பொருநரும் உளரோ நீ களம் புகினே – புறம் 90/13

மேல்


புகு (27)

அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் – பொரு 188
அரி புகு பொழுதின் இரியல்_போகி – பெரும் 202
பைம் கொடி நுடங்கும் பலர் புகு வாயில் – பெரும் 337
படம் புகு மிலேச்சர் உழையர் ஆக – முல் 66
பலர் புகு மனை பலி புதவின் – பட் 179
நெடு நிமிர் தெருவில் கை புகு கொடு மிடை – நற் 50/4
வான் புகு தலைய குன்றம் முற்றி – நற் 347/4
பலர் புகு வாயில் அடைப்ப கடவுநர் – குறு 118/3
துஞ்சல் உறூஉம் பகல் புகு மாலை – பதி 72/8
கடி புகு வேரி கதவம் இல் தோட்டி – பரி 23/32
மடுத்து அவன் புகு_வழி மறையேன் என்று யாழொடும் – கலி 71/13
கன்று புகு மாலை நின்றோள் எய்தி – அகம் 9/20
அவை புகு பொருநர் பறையின் ஆனாது – அகம் 76/5
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாத்து – அகம் 78/3
நனவு புகு விறலியின் தோன்றும் நாடன் – அகம் 82/10
வயம் திகழ்பு இழிதரும் வாய் புகு கடாஅத்து – அகம் 93/17
வான் புகு தலைய குன்றத்து கவாஅன் – அகம் 201/15
பெரு மரம் கொன்ற கால் புகு வியன் புனத்து – அகம் 213/13
காய் சினம் சிறந்த வாய் புகு கடாத்தொடு – அகம் 227/6
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கத்து – அகம் 305/7
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கின் – அகம் 379/15
குன்று புகு பாம்பின் தோன்றும் – அகம் 391/13
களம் புகு மல்லன் கடந்து அடு நிலையே – புறம் 80/9
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாஅத்து – புறம் 93/12
மணம் புகு வைகல் ஆகுதல் ஒன்றோ – புறம் 341/11
மெய் புகு கவசமும் வீழ் மணி தோட்டியும் – சிலப்.மது 14/169
பட்டினி நோன்பிகள் பலர் புகு மனையில் ஓர் – சிலப்.மது 15/164

மேல்


புகு-தொறும் (1)

நுரை தலை குரை புனல் வரைப்பு_அகம் புகு-தொறும்
புனல் ஆடு மகளிர் கதுமென குடைய – பொரு 240,241

மேல்


புகு-மின் (2)

கூவல் அன்ன விடர்_அகம் புகு-மின்
இரும் கல் இகுப்பத்து இறுவரை சேராது – மலை 366,367
அரும் கடி வாயில் அயிராது புகு-மின்
மன்றில் வதியுநர் சேண் புல பரிசிலர் – மலை 491,492

மேல்


புகு_வழி (1)

மடுத்து அவன் புகு_வழி மறையேன் என்று யாழொடும் – கலி 71/13

மேல்


புகுக (2)

தீது இன்று ஆக நீ புணை புகுக என – அகம் 392/8
மாட மதுரை மா நகர் புகுக என – சிலப்.மது 15/112

மேல்


புகுகம் (1)

எல் விருந்து ஆகி புகுகம் நாமே – ஐங் 396/5

மேல்


புகுத்தனர் (3)

ஏறு தொழூஉ புகுத்தனர் இயைபு உடன் ஒருங்கு – கலி 101/9
புரிபு_புரிபு புகுத்தனர் தொழூஉ – கலி 104/17
உடங்கு கொட்பன போல் புகுத்தனர் தொழூஉ – கலி 105/22

மேல்


புகுத்தி (1)

புற நிலை கோட்ட புரிசையில் புகுத்தி
புரை தீர் வஞ்சி போந்தையின் தொடுப்போன் – சிலப்.வஞ்சி 26/45,46

மேல்


புகுத்து (2)

தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை – கலி 38/4
நெடு நெல் அடைச்சிய கழனி ஏர் புகுத்து
குடுமி கட்டிய படப்பையொடு மிளிர – அகம் 41/4,5

மேல்


புகுத (1)

போன நிலம் எல்லாம் போர் ஆர் வயல் புகுத
நீக்கி – பரி 22/11,12

மேல்


புகுதந்தார் (2)

மீளி வேல் தானையர் புகுதந்தார்
நீள் உயர் கூடல் நெடும் கொடி எழவே – கலி 31/24,25
பண்ணிய மாவினர் புகுதந்தார்
கண் உறு பூசல் கை களைந்த ஆங்கே – கலி 34/23,24

மேல்


புகுதந்தான் (1)

மெய்ம் மலி உவகையன் புகுதந்தான் புணர்ந்து ஆரா – கலி 40/32

மேல்


புகுதந்து (3)

கல்லென் சும்மையர் ஞெரேரென புகுதந்து
பேர் இற்கிழத்தி ஆக என தமர் தர – அகம் 86/18,19
வீழா கதவம் அசையினன் புகுதந்து
உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து – அகம் 102/13,14
முயல் சுட்ட ஆயினும் தருகுவேம் புகுதந்து
ஈங்கு இருந்தீமோ முது வாய் பாண – புறம் 319/8,9

மேல்


புகுதந்தும் (1)

தோள் இடை புகுதந்தும் துதைந்து பாடு ஏற்றும் – கலி 105/32

மேல்


புகுதந்தோனே (2)

எம் மனை புகுதந்தோனே அது கண்டு – அகம் 56/12
தானே புகுதந்தோனே யான் அது – அகம் 66/18

மேல்


புகுதர் (1)

யாரை நீ எம் இல் புகுதர்_வாய் ஓரும் – கலி 98/1

மேல்


புகுதர்_வாய் (1)

யாரை நீ எம் இல் புகுதர்_வாய் ஓரும் – கலி 98/1

மேல்


புகுதர (4)

கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதர
ஏங்கு வயிர் இசைய கொடு வாய் அன்றில் – குறி 218,219
கன்று அமர் விருப்பொடு மன்று நிறை புகுதர
மா வதி சேர மாலை வாள் கொள – கலி 119/10,11
விரைவனர் காதலர் புகுதர
நிரை_தொடி துயரம் நீங்கின்றால் விரைந்தே – கலி 134/26,27
அரைசு விளங்கு அவையம் முறையின் புகுதர
அரும் படை தானை அமர் வேட்டு கலித்த – சிலப்.வஞ்சி 26/47,48

மேல்


புகுதரா (1)

பாணன் புகுதரா_கால் – கலி 70/23

மேல்


புகுதரா_கால் (1)

பாணன் புகுதரா_கால் – கலி 70/23

மேல்


புகுதரின் (1)

பெரும் கை மத_மா புகுதரின் அவற்றுள் – பதி 43/4

மேல்


புகுதரு (1)

ஆ புலம் புகுதரு பேர் இசை மாலை – நற் 395/8

மேல்


புகுதரும் (6)

இன்று புகுதரும் என வந்தன்று தூதே – ஐங் 400/6
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும்
மாலையும் உள்ளார் ஆயின் காலை – அகம் 14/11,12
மெல்கிடு கவுள அல்கு நிலை புகுதரும்
தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம் – அகம் 56/7,8
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும்
ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை – அகம் 64/14,15
குறி இறை குரம்பை நம் மனை_வயின் புகுதரும்
மெய் மலி உவகையன் அ நிலை கண்டு – அகம் 272/11,12
போர் செறி மள்ளரின் புகுதரும் ஊரன் – அகம் 316/7

மேல்


புகுதரூஉம் (1)

பல் ஆ புகுதரூஉம் புல்லென் மாலை – குறு 162/2

மேல்


புகுதல் (4)

இன்றே புகுதல் வாய்வது நன்றே – அகம் 124/5
வென்றி கொள் உவகையொடு புகுதல் வேண்டின் – அகம் 354/11
செம்மல் நாள்_அவை அண்ணாந்து புகுதல்
எம் அன வாழ்க்கை இரவலர்க்கு எளிதே – புறம் 54/3,4
வாரா உலகம் புகுதல் ஒன்று என – புறம் 341/14

மேல்


புகுதலின் (1)

அ நிலை புகுதலின் மெய் வருத்து_உறாஅ – நற் 42/10

மேல்


புகுதலும் (1)

ஆண் அணி புகுதலும் அழி படை தாங்கலும் – சிறு 211

மேல்


புகுதி (1)

வெண் மழை ஓடி புகுதி சிறிது என்னை – கலி 144/25

மேல்


புகுதினும் (1)

புகற்கிலர் அரும் பொருள் வந்து கை புகுதினும்
தந்திர கரணம் எண்ணுவர் ஆயின் – சிலப்.மது 16/179,180

மேல்


புகுதும் (1)

ஊர் ஆன் கன்றொடு புகுதும் நாடன் – நற் 171/5

மேல்


புகுந்த (4)

ஞாங்கர் மலர் சூழ்தந்து ஊர் புகுந்த வரி வண்டு – கலி 66/2
பொலிக என புகுந்த நின் புலையனை கண்ட யாம் – கலி 68/19
புகாஅர் புகுந்த பெரும் கலம் தகாஅர் – புறம் 30/13
ஆணையின் புகுந்த ஈர்_ஐம்பத்துஇருவரொடு – சிலப்.வஞ்சி 26/146

மேல்


புகுந்தது (1)

திருமகள் புகுந்தது இ செழும் பதி ஆம் என – சிலப்.புகார் 5/213

மேல்


புகுந்தனன் (2)

மாட மதுரை புகுந்தனன் அது கொண்டு – சிலப்.புகார் 0/20
வஞ்சியுள் புகுந்தனன் செங்குட்டுவன் என் – சிலப்.வஞ்சி 27/256

மேல்


புகுந்து (13)

எல்லை எல்லாம் நோயொடு புகுந்து
கல்லென் மாலை நீங்க நாணு கொள – மது 557,558
ஊர் வலம் செய்து புகுந்து முன் வைத்து-ஆங்கு – சிலப்.புகார் 3/128
புலவு உற்று இரங்கி அது நீங்க பொழில் தண்டலையில் புகுந்து உதிர்ந்த – சிலப்.புகார் 7/185
கொண்டலொடு புகுந்து கோ_மகன் கூடல் – சிலப்.மது 14/110
தென்னவன் பொதியில் தென்றலொடு புகுந்து
மன்னவன் கூடல் மகிழ் துணை தழூஉம் – சிலப்.மது 14/115,116
கோடையொடு புகுந்து கூடல் ஆண்ட – சிலப்.மது 14/123
புறஞ்சிறை மூதூர் பொழில்_இடம் புகுந்து
தீது தீர் மதுரையும் தென்னவன் கொற்றமும் – சிலப்.மது 15/8,9
சூழ் கழல் மன்னா நின் நகர் புகுந்து இங்கு – சிலப்.மது 20/72
சஞ்சயன் புகுந்து தாழ்ந்து பல ஏத்தி – சிலப்.வஞ்சி 26/145
கங்கை பேர் யாற்று கரை_அகம் புகுந்து
பால் படு மரபின் பத்தினி கடவுளை – சிலப்.வஞ்சி 27/14,15
குடவர் கோவே நின் நாடு புகுந்து
வட திசை மன்னர் மணி முடி ஏறினள் – சிலப்.வஞ்சி 27/64,65
வஞ்சி மா நகர் புகுந்து
நில அரசர் நீள் முடியால் – சிலப்.வஞ்சி 29/32,33
மதுரை மா நகர் புகுந்து
முதிரா முலை பூசல் கேட்டு ஆங்கு – சிலப்.வஞ்சி 29/57,58

மேல்


புகுந்தேன் (1)

கீழ் திசை வாயில் கணவனொடு புகுந்தேன்
மேல் திசை வாயில் வறியேன் பெயர்கு என – சிலப்.மது 23/182,183

மேல்


புகுந்தோன் (1)

பொன் படு நெடு வரை புகுந்தோன் ஆயினும் – சிலப்.வஞ்சி 28/142

மேல்


புகுந்தோன்-தன்னை (1)

கவுந்தி இட-வயின் புகுந்தோன்-தன்னை
கோவலன் சென்று சேவடி வணங்க – சிலப்.மது 15/18,19

மேல்


புகுப (1)

தமர் எனின் யாவரும் புகுப அமர் எனின் – புறம் 177/4

மேல்


புகும் (6)

புகும் இடன் அறியாது தொகுபு உடன் குழீஇய – குறு 139/3
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
தண் தார் அகலம் புகும்
ஒருத்தி அடி தாழ் கலிங்கம் தழீஇ ஒரு கை – கலி 92/41,42
வணங்கு காழ் வங்கம் புகும்
ஒருத்தி இறந்த களியான் இதழ் மறைந்த கண்ணள் – கலி 92/47,48
துளங்கு இமில் நல் ஏற்று இனம் பல களம் புகும்
மள்ளர் வனப்பு ஒத்தன – கலி 106/9,10
உடை பெரும் செல்வர் மனை புகும் அளவும் – சிலப்.மது 15/129

மேல்


புகுவதனினும் (1)

வாய் புகுவதனினும் கால் பெரிது கெடுக்கும் – புறம் 184/4

மேல்


புகுவள்-கொல்லோ (1)

பிறர் மனை புகுவள்-கொல்லோ
அளியள் தானே பூ_விலை_பெண்டே – புறம் 293/5,6

மேல்


புகுவனர் (1)

கடி புகுவனர் போல் மள்ளரும் உடைத்தே – ஐங் 432/3

மேல்


புகுவு (2)

மெய் புகுவு அன்ன கை கவர் முயக்கம் – அகம் 11/10
அவிழ் புகுவு அறியாது ஆகலின் வாடிய – புறம் 160/5

மேல்


புகூஉம் (4)

பன் மலர் இடை புகூஉம் பழனம் சேர் ஊர கேள் – கலி 70/6
ஆனா பரிய அலவன் அளை புகூஉம்
கானல் கமழ் ஞாழல் வீ ஏய்ப்ப தோழி என் – கலி 131/18,19
கடி இலம் புகூஉம் கள்வன் போல – அகம் 276/4
நாகு இள வளையொடு பகல் மணம் புகூஉம்
நீர் திகழ் கழனி நாடு கெழு பெரு விறல் – புறம் 266/5,6

மேல்


புகை (62)

புகை முகந்து அன்ன மாசு இல் தூ உடை – திரு 138
நறும் புகை எடுத்து குறிஞ்சி பாடி – திரு 239
கரும் புகை செம் தீ மாட்டி பெரும் தோள் – சிறு 156
பொழி மழை துறந்த புகை வேய் குன்றத்து – பெரும் 19
அம் நுண் அவிர் புகை கமழ கை முயன்று – பெரும் 177
நெடும் சுவர் பறைந்த புகை சூழ் கொட்டில் – பெரும் 189
விசயம் அடூஉம் புகை சூழ் ஆலை-தொறும் – பெரும் 261
மெல் நூல் கலிங்கம் கமழ் புகை மடுப்ப – மது 554
குரூஉ குய் புகை மழை மங்குலின் – மது 757
காழ் அகில் அம் புகை கொளீஇ யாழ் இசை – குறி 110
ஆவுதி நறும் புகை முனைஇ குயில் தம் – பட் 55
நளி புகை கமழாது இறாயினிர் மிசைந்து – மலை 249
விளர் ஊன் அம் புகை எறிந்த நெற்றி – நற் 41/8
புகை உண்டு அமர்த்த கண்ணள் தகைபெற – நற் 120/6
அகில் சுடு கானவன் உவல் சுடு கமழ் புகை
ஆடு மழை மங்குலின் மறைக்கும் – நற் 282/7,8
கொழு மீன் சுடு புகை மறுகினுள் மயங்கி – நற் 311/6
நறு விரை நன் புகை கொடாஅர் சிறு வீ – நற் 315/6
சேணோன் மாட்டிய நறும் புகை ஞெகிழி – குறு 150/1
குவளை உண்கண் குய் புகை கழும – குறு 167/3
நறை அகில் வயங்கிய நளி புன நறும் புகை
உறை அறு மையின் போகி சாரல் – குறு 339/1,2
சாந்த மரத்த பூழில் எழு புகை
கூட்டு விரை கமழும் நாடன் – ஐங் 212/1,2
குன்ற குறவன் சார்ந்த நறும் புகை
தேம் கமழ் சிலம்பின் வரை_அகம் கமழும் – ஐங் 253/1,2
நறும் புகை சூழ்ந்து காந்தள் நாறும் – ஐங் 254/2
கொடி விடு குரூஉ புகை பிசிர கால் பொர – பதி 15/6
போர் சுடு கமழ் புகை மாதிரம் மறைப்ப – பதி 71/10
புகை பூ அவி ஆராதனை அழல் பல ஏந்தி – பரி 6/11
காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின் – பரி 9/28
கால் திரிய ஆர்க்கும் புகை
இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை ஞெமர – பரி 10/125,126
புகை கெழு சாந்தம் பூசுவோரும் – பரி 12/14
நறையின் நறும் புகை நனி அமர்ந்தோயே – பரி 14/20
கோல் எரி கொளை நறை புகை கொடி ஒருங்கு எழ – பரி 17/6
ஆவி உண்ணும் அகில் கெழு கமழ் புகை
வாய்வாய் மீ போய் உம்பர் இமைபு இறப்ப – பரி 17/30,31
புகை வகை தைஇயினார் பூம் கோதை நல்லார் – பரி 20/27
முருகு கமழ் புகை நுழைந்த வளியும் – பரி 21/51
பொறிவி யாற்றுறி துவர் புகை சாந்தம் – பரி 22/17
அழுவம் சூழ் புகை அழல் அதர்பட மிதித்து தம் – கலி 25/10
புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா – கலி 31/19
ஏனல் இதணத்து அகில் புகை உண்டு இயங்கும் – கலி 39/8
புகை புரை அம் மஞ்சு ஊர – அகம் 97/22
இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும் – அகம் 140/11
துள்ளு பெயல் கழிந்த பின்றை புகை உற – அகம் 294/2
புகை நிற உருவின் அற்சிரம் நீங்க – அகம் 317/3
முதை சுவல் மூழ்கிய கான் சுடு குரூஉ புகை
அருவி துவலையொடு மயங்கும் – அகம் 359/14,15
நாடு சுடு கமழ் புகை எறித்தலானே – புறம் 6/22
பூ நாற்றத்த புகை கொளீஇ ஊன் துவை – புறம் 14/13
முனை சுட எழுந்த மங்குல் மா புகை
மலை சூழ் மஞ்சின் மழ களிறு அணியும் – புறம் 103/6,7
ஆரம் ஆதலின் அம் புகை அயலது – புறம் 108/2
ஒலி மென் கூந்தல் கமழ் புகை கொளீஇ – புறம் 146/9
இருள் திணிந்து அன்ன குரூஉ திரள் பரூஉ புகை
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றும் சூளை – புறம் 228/2,3
மங்குல் மா புகை மறுகு உடன் கமழும் – புறம் 329/4
அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய – புறம் 337/10
புகை படு கூர் எரி பரப்பி பகை செய்து – புறம் 344/5
திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை
வரு மழை மங்குலின் மறுகு உடன் மறைக்கும் – புறம் 379/16,17
புகை விரிந்து அன்ன பொங்கு துகில் உடீஇ – புறம் 398/20
நான நல் அகில் நறும் புகை அன்றியும் – சிலப்.புகார் 2/67
மறையோர் ஆக்கிய ஆவுதி நறும் புகை
இறை உயர் மாடம் எங்கணும் போர்த்து – சிலப்.புகார் 10/144,145
பல் வேறு பூம் புகை அளைஇ வெல் போர் – சிலப்.மது 13/126
பொன்_தொடி ஏவ புகை அழல் மண்டிற்றே – சிலப்.மது 21/56
சேர்வன பெறூஉம் தீம் புகை மடையினன் – சிலப்.மது 22/26
செவி சூட்டு ஆணியின் புகை அழல் பொத்தி – சிலப்.மது 23/48
குறிஞ்சி பாடு-மின் நறும் புகை எடு-மின் – சிலப்.வஞ்சி 24/19
மறையோர் ஏந்திய ஆவுதி நறும் புகை
நறை கெழு மாலையின் நல் அகம் வருத்த – சிலப்.வஞ்சி 26/58,59

மேல்


புகைக்கொடி (1)

கரியவன் புகையினும் புகைக்கொடி தோன்றினும் – சிலப்.புகார் 10/102

மேல்


புகைந்த (1)

புகைந்த நெஞ்சின் புலர்ந்த சாந்தின் – பரி 4/11

மேல்


புகைப்ப (1)

இரும் காழ் அகிலொடு வெள் அயிர் புகைப்ப
கைவல் கம்மியன் கவின் பெற புனைந்த – நெடு 56,57

மேல்


புகைப்பவும் (2)

நீயே ஐயவி புகைப்பவும் தாங்காது ஒய்யென – புறம் 98/15
நெய் உடை கையர் ஐயவி புகைப்பவும்
எல்லா மனையும் கல்லென்றவ்வே – புறம் 296/2,3

மேல்


புகைய (1)

சிறப்பு உடை செம் கண் புகைய ஓர் – புறம் 311/6

மேல்


புகையர் (1)

மடையர் குடையர் புகையர் பூ ஏந்தி – பரி 23/44

மேல்


புகையவும் (1)

புகையவும் சாந்தவும் பூவின் புனைநவும் – சிலப்.மது 14/177

மேல்


புகையில் (1)

புகையில் புலர்த்திய பூ மென் கூந்தலை – சிலப்.புகார் 6/80

மேல்


புகையின் (3)

புகையின் பொங்கி வியல் விசும்பு உகந்து – அகம் 265/1
கலம் சுடு புகையின் தோன்றும் நாட – அகம் 308/6
மீன் சுடு புகையின் புலவு நாறு நெடும் கொடி – புறம் 52/9

மேல்


புகையினர் (2)

பூவினர் புகையினர் தொழுவனர் பழிச்சி – மது 466
சாந்தினர் புகையினர் தயங்கு கோதையர் – சிலப்.புகார் 1/58

மேல்


புகையினும் (3)

மைம்_மீன் புகையினும் தூமம் தோன்றினும் – புறம் 117/1
குள_மீனோடும் தாள் புகையினும்
பெரும் செய் நெல்லின் கொக்கு உகிர் நிமிரல் – புறம் 395/35,36
கரியவன் புகையினும் புகைக்கொடி தோன்றினும் – சிலப்.புகார் 10/102

மேல்


புகையும் (15)

பூவும் புகையும் சாவகர் பழிச்ச – மது 476
பூவும் புகையும் ஆயும் மாக்களும் – மது 515
வேறுபடு சாந்தமும் வீறுபடு புகையும்
ஆறு செல் வளியின் அவியா விளக்கமும் – பரி 8/97,98
பூத்த புகையும் அவியும் புலராமை – பரி 16/53
பூவும் புகையும் மேவிய விரையும் – சிலப்.புகார் 5/14
பூவும் புகையும் பொங்கலும் சொரிந்து – சிலப்.புகார் 5/69
புகையும் சாந்தும் புலராது சிறந்து – சிலப்.புகார் 5/198
பூவும் புகையும் மேவிய விரையும் – சிலப்.மது 12/38
அட்டில் புகையும் அகல் அங்காடி – சிலப்.மது 13/122
முட்டா கூவியர் மோதக புகையும்
மைந்தரும் மகளிரும் மாடத்து எடுத்த – சிலப்.மது 13/123,124
அம் தீம் புகையும் ஆகுதி புகையும் – சிலப்.மது 13/125
அம் தீம் புகையும் ஆகுதி புகையும்
பல் வேறு பூம் புகை அளைஇ வெல் போர் – சிலப்.மது 13/125,126
பூவும் புகையும் புனை சாந்தும் கண்ணியும் – சிலப்.மது 18/3
பூவும் புகையும் மேவிய விரையும் – சிலப்.வஞ்சி 28/61
பூவும் புகையும் மேவிய விரையும் – சிலப்.வஞ்சி 30/153

மேல்


புகையொடு (1)

நிணம் சுடு புகையொடு கனல் சினம் தவிராது – பதி 43/32

மேல்


புகையொடும் (1)

பொங்கழி ஆலை புகையொடும் பரந்து – சிலப்.புகார் 10/151

மேல்


புகைஇ (1)

நெடு நகர் வரைப்பின் கடி நறை புகைஇ
காக்கம் வம்மோ காதல் அம் தோழீ – புறம் 281/6,7

மேல்


புங்கவம் (1)

புள் மிசை கொடியோனும் புங்கவம் ஊர்வோனும் – பரி 8/2

மேல்


புட்கை (1)

புட்கை சேனை பொலிய சூட்டி – சிலப்.வஞ்சி 25/147

மேல்


புட்டகம் (1)

புட்டகம் பொருந்துவ புனைகுவோரும் – பரி 12/17

மேல்


புட்டில் (4)

அம் பொதி புட்டில் விரைஇ குளவியொடு – திரு 191
நூபுர_புட்டில் அடியொடு அமைத்து யாத்த – கலி 96/16
போழில் புனைந்த வரி புட்டில் புட்டிலுள் என் உள – கலி 117/8
அரி பெய் புட்டில் ஆர்ப்ப பரி சிறந்து – அகம் 122/19

மேல்


புட்டிலின் (1)

அரி புனை புட்டிலின் ஆங்கண் ஈர்த்து ஈங்கே – கலி 80/8

மேல்


புட்டிலுள் (1)

போழில் புனைந்த வரி புட்டில் புட்டிலுள் என் உள – கலி 117/8

மேல்


புடை (45)

புது பூ செம்மல் சூடி புடை நெறித்து – சிறு 5
வரை ஊர் பாம்பின் பூண்டு புடை தூங்க – பெரும் 72
பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன – பெரும் 84
புடை சூழ் தெங்கின் மு புடை திரள் காய் – பெரும் 364
புடை சூழ் தெங்கின் மு புடை திரள் காய் – பெரும் 364
புடை அமை பொலிந்த வகை அமை செப்பில் – மது 421
நுண் நீர் தெவிள வீங்கி புடை திரண்டு – நெடு 25
புடை திரண்டு இருந்த குடத்த இடை திரண்டு – நெடு 121
புடை வீழ் அம் துகில் இட_வயின் தழீஇ – நெடு 181
வெண் புடை கொண்ட துய் தலை பழனின் – மலை 178
செம் கால் மராஅத்து அம் புடை பொருந்தி – நற் 148/5
மனை_வாய் ஞமலி ஒருங்கு புடை ஆட – நற் 285/5
செம் புடை கொழு முகை அவிழ்ந்த காந்தள் – நற் 294/7
பார் துறை புணரி அலைத்தலின் புடை கொண்டு – நற் 315/2
செம் சால் உழவர் கோல் புடை மதரி – நற் 340/7
தலை புடை போக்கி தண் கயத்து இட்ட – குறு 330/2
புடை தொடுபு உடையூ பூ நாறு பலவு கனி – குறு 373/6
கல் புடை மருங்கில் கடு முடை பார்க்கும் – ஐங் 335/3
எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு புடை வியன்_கண் – பதி 41/23
மைந்து உடை ஆர் எயில் புடை பட வளைஇ – பதி 62/4
பருதி போகிய புடை கிளை கட்டி – பதி 74/12
தேர் கொடி நுடங்க தோல் புடை ஆர்ப்ப – பதி 82/8
எடுத்தேறு ஏய கடி புடை அதிரும் – பதி 84/1
மீ புடை ஆர் அரண் காப்பு உடை தேஎம் – பதி 92/13
புடை வரு சூழல் புலம் மாண் வழுதி – பரி 19/20
புள்ளொடு பெயரிய பொருப்பு புடை திறந்த வேல் – பரி 21/9
பொங்கு புரவி புடை_போவோரும் பொங்கு சீர் – பரி 24/16
பொய்யாம் போய் என்னா புடை கூட்டி போவநர் – பரி 24/18
வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள் – கலி 103/48
பூ கரை நீலம் புடை தாழ மெய் அசைஇ பாங்கரும் – கலி 111/3
செம் புடை சிறு விரல் வரித்த – அகம் 275/18
குறு நெடும் துணைய மறி புடை ஆட – அகம் 371/4
சினவு கொள் ஞமலி செயிர்த்து புடை ஆட – அகம் 388/14
விலா புடை மருங்கு விசிப்ப மாந்தி – புறம் 61/6
ஒல்கல் உள்ளமொடு ஒரு புடை தழீஇ – புறம் 135/8
வணர் கோட்டு சீறியாழ் வாடு புடை தழீஇ – புறம் 155/1
வான் கேழ் இரும் புடை கழாஅது ஏற்றி – புறம் 168/10
புடை இலங்கு ஒள் வாள் புனை கழலோயே – புறம் 259/7
இரும் புடை பழ வாள் வைத்தனன் இன்று இ – புறம் 316/6
புடை நடுகல்லின் நாள்_பலி ஊட்டி – புறம் 329/2
இரு_புடை மருங்கினும் திரிவனர் பெயரும் – சிலப்.புகார் 6/126
உறையூர் நொச்சி ஒரு புடை ஒதுங்கி – சிலப்.புகார் 10/242
புடை நெறி போய் ஓர் பொய்கையில் சென்று – சிலப்.மது 11/169
பால் புடை கொண்டு பல் மலர் ஓங்கி – சிலப்.மது 13/162
புடை திரள் தமனிய பொன் கால் அமளி மிசை – சிலப்.வஞ்சி 27/207

மேல்


புடை_போவோரும் (1)

பொங்கு புரவி புடை_போவோரும் பொங்கு சீர் – பரி 24/16

மேல்


புடைக்கும் (3)

பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை – திரு 150
மாரி மொக்குள் புடைக்கும் நாட – ஐங் 275/3
பொங்கல் இள மழை புடைக்கும் நாட – ஐங் 276/3

மேல்


புடைத்த (4)

புன் காய் சுண்ணம் புடைத்த மார்பின் – பெரும் 221
பூட்டு மான் திண் தேர் புடைத்த மறுகு எல்லாம் – கலி 98/5
வாய் பகுத்து இட்டு புடைத்த ஞான்று இன்னன்-கொல் – கலி 103/54
வளி புடைத்த கலம் போல – புறம் 26/2

மேல்


புடைத்தனன் (1)

புதவ கதவம் புடைத்தனன் ஒரு நாள் – சிலப்.மது 23/43

மேல்


புடைத்தனை (1)

தட்டையும் புடைத்தனை கவணையும் தொடுக்க என – நற் 206/5

மேல்


புடைத்து (4)

இறகு புடைத்து இற்ற பறை புன் தூவி – நற் 329/5
காணுநர் கை புடைத்து இரங்க – பதி 19/26
கமழ் கோதை கோலா புடைத்து தன் மார்பில் – பரி 12/58
பூதம் புடைத்து உணும் பூத_சதுக்கமும் – சிலப்.புகார் 5/134

மேல்


புடைதரு (1)

கொள் என கொள்ளும் மடையினன் புடைதரு
நெல் உடை களனே புள் உடை கழனி – சிலப்.மது 22/75,76

மேல்


புடைப்ப (4)

தெண் கடல் திரையின் அசை வளி புடைப்ப
நிரை நிலை மாடத்து அரமியம்-தோறும் – மது 450,451
இறுகிறுக யாத்து புடைப்ப
ஒருவர் மயில் ஒருவர் ஒண் மயிலோடு ஏல – பரி 9/40,41
நீங்கா மறவர் வீங்கு தோள் புடைப்ப
தணி பறை அறையும் அணி கொள் தேர் வழி – புறம் 68/13,14
ஒழிக நின் கருத்து என உயிர் முன் புடைப்ப
அழிதரும் உள்ளத்து-அவளொடும் போந்து அவன் – சிலப்.மது 15/86,87

மேல்


புடைப்பது (1)

மதி புடைப்பது போல தோன்றும் நாட – ஐங் 280/3

மேல்


புடைப்பார் (1)

மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையா புடைப்பார்
கோதை வரி பந்து கொண்டு எறிவார் – பரி 9/46,47

மேல்


புடைப்பின் (2)

புடைப்பின் சுற்றும் பூ தலை சிறு கோல் – நற் 110/3
புனவர் தட்டை புடைப்பின் அயலது – புறம் 49/4

மேல்


புடைப்பு (2)

நிலம் புடைப்பு அன்ன ஆர்ப்பொடு விசும்பு துடையூ – பதி 44/1
பந்து புடைப்பு அன்ன பாணி பல் அடி – அகம் 105/9

மேல்


புடைபெயர்தலோ (1)

சொல் புடைபெயர்தலோ இலரே வானம் – நற் 289/3

மேல்


புடைபெயர்ந்து (1)

புடைபெயர்ந்து ஒடுங்கவும் புறம் சேர உயிர்ப்பவும் – கலி 17/2

மேல்


புடைபெயர்வது (3)

நிலம் புடைபெயர்வது ஆயினும் கூறிய – நற் 289/2
நிலம் புடைபெயர்வது அன்று-கொல் இன்று என – அகம் 31/3
நிலம் புடைபெயர்வது ஆயினும் ஒருவன் – புறம் 34/5

மேல்


புடைபெயர்வாய் (1)

புடைபெயர்வாய் ஆயினும் புலம்பு கொண்டு இனைபவள் – கலி 10/11

மேல்


புடைபெயராது (1)

மறுதர ஓதி என் மனம் புடைபெயராது
என்று அவன் இசை மொழி ஏத்த கேட்டு அதற்கு – சிலப்.புகார் 10/207,208

மேல்


புடைபெயரினும் (1)

நிலம் புடைபெயரினும் நீர் திரிந்து பிறழினும் – குறு 373/1

மேல்


புடையல் (6)

அடங்கிய புடையல் பொலன் கழல் நோன் தாள் – பதி 31/31
மா இரும் புடையல் மா கழல் புனைந்து – பதி 37/8
இரும் பனம் புடையல் ஈகை வான் கழல் – பதி 42/1
புண் உடை எறுழ் தோள் புடையல் அம் கழல் கால் – பதி 80/7
புடையல் அம் கழல் கால் புல்லி குன்றத்து – அகம் 295/13
ஈகை அம் கழல் கால் இரும் பனம் புடையல்
பூ ஆர் காவின் புனிற்று புலால் நெடு வேல் – புறம் 99/5,6

மேல்


புடையலொடு (1)

இரும் பனம் புடையலொடு வான் கழல் சிவப்ப – பதி 57/2

மேல்


புடையா (1)

குளிர் கொள் தட்டை மதன் இல புடையா
சூர் அர_மகளிரின் நின்ற நீ மற்று – அகம் 32/6,7

மேல்


புடையின் (1)

புரி நாண் புடையின் புறங்காண்டல் அல்லால் – கலி 15/2

மேல்


புடையுநர் (1)

ஒலி கழை தட்டை புடையுநர் புனம்-தொறும் – மலை 328

மேல்


புடையுநள் (1)

சிறையும் செற்றையும் புடையுநள் எழுந்த – புறம் 326/4

மேல்


புடையூ (4)

வீங்கு பிணி நோன் கயிறு அரீஇ இதை புடையூ
கூம்பு முதல் முருங்க எற்றி காய்ந்து உடன் – மது 376,377
கணை விடு புடையூ கானம் கல்லென – குறி 160
கண் பனி மலிர் நிறை தாங்கி கை புடையூ
மெலிவு உடை நெஞ்சினர் சிறுமை கூர – பதி 26/8,9
நிலம் புடையூ எழுதரும் வலம்படு குஞ்சரம் – பதி 92/2

மேல்


புடையூஉ (4)

கை கொள் கொள்ளியர் கவுள் புடையூஉ நடுங்க – நெடு 8
உயர் நிலை இதணம் ஏறி கை புடையூஉ
அகல் மலை இறும்பில் துவன்றிய யானை – மலை 204,205
கரும் கண் பேய்_மகள் கை புடையூஉ நடுங்க – பதி 30/36
கவண் விடு புடையூஉ காவல் கைவிட – சிலப்.வஞ்சி 27/218

மேல்


புண் (61)

பொரு கணை தொலைச்சிய புண் தீர் மார்பின் – பெரும் 70
எடுத்து எறி எஃகம் பாய்தலின் புண் கூர்ந்து – முல் 68
புண் உமிழ் குருதி முகம் பாய்ந்து இழிதர – குறி 172
உண்ணுநர் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து – மலை 138
நிற புண் கூர்ந்த நிலம் தின் மருப்பின் – மலை 245
கலை தொடு பெரும் பழம் புண் கூர்ந்து ஊறலின் – மலை 292
குரூஉ புலி பொருத புண் கூர் யானை – மலை 517
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தி வைகும் – நற் 47/5
புலியொடு பொருத புண் கூர் யானை – நற் 65/5
செந்நெல் அரிநர் கூர் வாள் புண் உற – நற் 275/1
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் புண்
ஏஎர் தழும்பன் ஊணூர் ஆங்கண் – நற் 300/9,10
பழம் புண் உறுநரின் பரவையின் ஆலும் – நற் 378/4
நெஞ்சு புண் உற்ற விழுமத்தானே – குறு 261/8
வய சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும் – குறு 269/3
அரு நிறம் திறந்த புண் உமிழ் குருதியின் – பதி 11/8
புண் தோள் ஆடவர் போர்முகத்து இறுப்ப – பதி 40/4
பலா அம் பழுத்த பசும் புண் அரியல் – பதி 61/1
பண்ணிய விலைஞர் போல புண் ஒரீஇ – பதி 76/5
புண் உடை எறுழ் தோள் புடையல் அம் கழல் கால் – பதி 80/7
வேல் எழில் உண்கண் எறி நோக்கம் பட்ட புண்
பாய் குருதி சோர பகை இன்று உளம் சோர – பரி 12/69,70
பொருள் கொண்டு புண் செயின் அல்லதை அன்போடு – கலி 15/8
புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல – கலி 53/4
அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/7
ஓர் இல் தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்த புண்
பாரித்து புணர்ந்த நின் பரத்தைமை காணிய – கலி 71/11,12
வெந்த புண் வேல் எறிந்து அற்றால் வடுவொடு – கலி 83/30
வெந்த புண் வேல் எறிந்த அற்றா இஃது ஒன்று – கலி 84/30
தபுத்த புலர்வு இல் புண்
ஊரவர் கவ்வை உளைந்தீயாய் அல்கல் நின் – கலி 95/13,14
ஈரம் ஆய்விட்டன புண்
கொடிற்று புண் செய்யாது மெய் முழுதும் கையின் – கலி 95/18,19
கொடிற்று புண் செய்யாது மெய் முழுதும் கையின் – கலி 95/19
ஆங்கு ஏறும் வருந்தின ஆயரும் புண் கூர்ந்தார் – கலி 101/47
தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி – கலி 106/23
புண் இல்லார் புண் ஆக நோக்கும் முழு மெய்யும் – கலி 109/11
புண் இல்லார் புண் ஆக நோக்கும் முழு மெய்யும் – கலி 109/11
புண் உமிழ் குருதி பரிப்ப கிடந்தோர் – அகம் 31/10
பொருது புண் நாணிய சேரலாதன் – அகம் 55/11
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தினள் பெரிது அழிந்து – அகம் 57/17
புண் தேர் விளக்கின் தோன்றும் – அகம் 111/14
கழி சுறா எறிந்த புண் தாள் அத்திரி – அகம் 120/10
வாள் வரி பொருத புண் கூர் யானை – அகம் 145/7
புலி பகை வென்ற புண் கூர் யானை – அகம் 202/3
நண்பகல் உற்ற செருவில் புண் கூர்ந்து – அகம் 208/8
புண் உமிழ் குருதி புலவு கடல் மறுப்பட – அகம் 210/3
வெண் கோட்டு யானை பொருத புண் கூர்ந்து – அகம் 362/3
நொவ்வு இயல் பகழி பாய்ந்து என புண் கூர்ந்து – அகம் 388/11
போழ் புண் படுத்த பொரி அரை ஓமை – அகம் 397/11
குய வரி இரும் போத்து பொருத புண் கூர்ந்து – அகம் 398/22
அம்பு சென்று இறுத்த அறும் புண் யானை – புறம் 19/9
பொருது ஆண்டு ஒழிந்த மைந்தர் புண் தொட்டு – புறம் 62/2
புண் படு குருதி அம்பு ஒடுக்கவும் – புறம் 98/14
மெய்யது வியரே மிடற்றது பசும் புண்
வட்கர் போகிய வளர் இளம் போந்தை – புறம் 100/2,3
உன்னிலன் என்னும் புண் ஒன்று அம்பு – புறம் 310/6
புண் உவந்து – புறம் 373/13
வெம் புண் அறிநர் கண்டு கண் அலைப்ப – புறம் 373/23
புண் தோய் வேல் நீர் மல்க பரதர் கடல் தூர்க்கும் புகாரே எம் ஊர் – சிலப்.புகார் 7/150
பொருள் கொண்டு புண் செயின் அல்லதை யார்க்கும் – சிலப்.மது 12/160
புண் உமிழ் குருதி பொழிந்து உடன் பரப்ப – சிலப்.மது 16/214
புண் தாழ் குருதி புறம் சோர மாலை-வாய் – சிலப்.மது 19/37
புண் பொழி குருதியிராய் பொடி ஆடி கிடப்பதோ – சிலப்.மது 19/48
புண் தோய் குருதியின் பொலிந்த மைந்தர் – சிலப்.வஞ்சி 27/38
நிறம் சிதை கவயமொடு நிற புண் கூர்ந்து – சிலப்.வஞ்சி 27/41
நீள் வேல் கிழித்த நெடும் புண் ஆகமும் – சிலப்.வஞ்சி 28/12

மேல்


புண்கள் (1)

புன்னை பொதும்பர் மகர திண் கொடியோன் எய்த புது புண்கள்
என்னை காணா வகை மறைத்தால் அன்னை காணின் என் செய்கோ – சிலப்.புகார் 7/179,180

மேல்


புண்ணர் (1)

பஞ்சியும் களையா புண்ணர்
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/15,16

மேல்


புண்ணிய (12)

புண்ணிய வணிகர் புனை மறுகு ஒருசார் – பரி 23/25
புண்ணிய நெடு வரை போகிய நெடும் கழை – சிலப்.புகார் 3/97
புண்ணிய நல் நீர் பொன் குடத்து ஏந்தி – சிலப்.புகார் 3/121
புண்ணிய திசைமுகம் போகிய அ நாள் – சிலப்.புகார் 5/94
புண்ணிய நல் நீர் பொன் குடத்து ஏந்தி – சிலப்.புகார் 5/166
புற நிலை கோட்டத்து புண்ணிய தானமும் – சிலப்.புகார் 5/180
புன மயில் சாயற்கும் புண்ணிய முதல்விக்கும் – சிலப்.மது 11/199
புண்ணிய முதல்வி திருந்து அடி பொருந்தி – சிலப்.மது 13/2
புண்ணிய நறு மலர் ஆடை போர்த்து – சிலப்.மது 13/172
புண்ணிய தானம் புரிந்தோன் ஆகலின் – சிலப்.மது 15/30
புண்ணிய தானம் புரிந்து அறம் கொள்ளவும் – சிலப்.வஞ்சி 27/100
போதியின் கீழ் மாதவர் முன் புண்ணிய தானம் புரிந்த – சிலப்.வஞ்சி 29/94

மேல்


புண்ணியசரவணம் (2)

புண்ணியசரவணம் பவகாரணியோடு – சிலப்.மது 11/94
புண்ணியசரவணம் பொருந்துவிர் ஆயின் – சிலப்.மது 11/98

மேல்


புண்ணியம் (1)

புண்ணியம் முட்டா தண் நிழல் வாழ்க்கை – பட் 204

மேல்


புண்ணின் (2)

வெந்தது ஓர் புண்ணின் கண் வேல் கொண்டு நுழைப்பான் போல் – கலி 120/17
வசி படு புண்ணின் குருதி மாந்தி – அகம் 313/14

மேல்


புண்ணும் (1)

என் ஐ மார்பில் புண்ணும் வெய்ய – புறம் 280/1

மேல்


புண்ணுறுநர்க்கு (1)

பெரும் புண்ணுறுநர்க்கு பேஎய் போல – நற் 349/8

மேல்


புண்ணே (1)

பூம் பொறி கழல் கால் நெடுந்தகை புண்ணே – புறம் 281/9

மேல்


புண்ணை (1)

கொலை ஏறு சாடிய புண்ணை எம் கேளே – கலி 106/36

மேல்


புணர் (74)

பிடி புணர் வேழம் பெட்டவை கொள்க என – பொரு 126
வலம் பட நடக்கும் வலி புணர் எருத்தின் – சிறு 189
புணர் பொறை தாங்கிய வடு ஆழ் நோன் புறத்து – பெரும் 79
புணர் நார் பெய்த புனைவு இன் கண்ணி – பெரும் 218
துணை புணர் தொழில நால்கு உடன் பூட்டி – பெரும் 489
வலி புணர் யாக்கை வன்கண் யவனர் – முல் 61
ஏழ் புணர் சிறப்பின் இன் தொடை சீறியாழ் – மது 559
குரல் புணர் நல் யாழ் முழவோடு ஒன்றி – மது 605
பிடி புணர் பெரும் களிறு முழங்க முழு வலி – மது 676
புணர் கூட்டுண்ட புகழ் சால் சிறப்பின் – மது 762
துணை புணர் அன்ன தூ நிற தூவி – நெடு 132
துணை புணர் ஏற்றின் எம்மொடு வந்து – குறி 235
தொடுத்த வாளியர் துணை புணர் கானவர் – மலை 17
கூடு இயத்து அன்ன குரல் புணர் புள்ளின் – மலை 269
விண்டு புரையும் புணர் நிலை நெடும் கூட்டு – நற் 26/3
மலை கண்டு அன்ன நிலை புணர் நிவப்பின் – நற் 60/1
உரைத்தனம் வருகம் எழு-மதி புணர் திரை – நற் 88/3
இணர் உறுபு உடைவதன்_தலையும் புணர் வினை – நற் 118/6
பெடை புணர் அன்றில் உயங்கு குரல் அளைஇ – நற் 152/7
இணர் துதை மாஅத்த புணர் குயில் விளி-தொறும் – நற் 157/5
புன்னை அம் கானல் புணர் குறி வாய்த்த – நற் 227/3
அரிது புணர் இன் உயிர் வவ்விய நீ என – நற் 245/7
துணை புணர் அன்றில் உயவு குரல் கேள்-தொறும் – நற் 303/5
பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம் – நற் 307/8
உயிர் செல கடைஇ புணர் துணை – நற் 338/11
புணர் குறி வாய்த்த ஞான்றை கொண்கன் – குறு 299/4
புனல் ஆடு மகளிர்க்கு புணர் துணை உதவும் – ஐங் 15/2
புனல் ஆடு புணர் துணை ஆயினள் எமக்கே – ஐங் 72/5
இயம் புணர் தூம்பின் உயிர்க்கும் அத்தம் – ஐங் 377/2
கன்று புணர் பிடிய குன்று பல நீந்தி – பதி 12/13
பைம் கண் யானை புணர் நிரை துமிய – பதி 28/2
புன் புற எருவை பெடை புணர் சேவல் – பதி 36/9
புணர் புரி நரம்பின் தீம் தொடை பழுனிய – பதி 41/1
குரல் புணர் இன் இசை தழிஞ்சி பாடி – பதி 57/9
எழூஉ புணர் யாழும் இசையும் கூட – பரி 7/78
உடம் புணர் காதலரும் அல்லாரும் கூடி – பரி 8/125
மா மயில் அன்னார் மறையில் புணர் மைந்தர் – பரி 11/41
இடு புணர் வளையொடு தொடு தோள் வளையர் – பரி 12/23
பூண் ஆரம் நோக்கி புணர் முலை பார்த்தான் உவன் – பரி 12/55
துறையே முத்து நேர்பு புணர் காழ் மத்தக நித்திலம் – பரி 16/5
ஒருசார் அறத்தொடு வேதம் புணர் தவம் முற்றி – பரி 23/18
ஏழ் புணர் இன் இசை முரல்பவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/18
புணர் நிலை வளகின் குளகு அமர்ந்து உண்ட – கலி 43/20
புணர் மருப்பு எழில் கொண்ட வரை புரை செலவின் – கலி 43/21
துணை புணர் அன்னத்தின் தூவி மெல் அணை அசைஇ – கலி 72/2
புது நீர புதல் ஒற்ற புணர் திரை பிதிர் மல்க – கலி 72/5
இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி – கலி 78/2
பிரிந்தீர் புணர் தம்மின் என்பன போல – கலி 92/62
எல்லாம் புணர் குறி கொண்டு – கலி 101/50
துணை புணர் உவகையர் பரத மாக்கள் – அகம் 30/3
புணர் திரை பரப்பு_அகம் துழைஇ தந்த – அகம் 80/5
புணர் குறி செய்த புலர் குரல் ஏனல் – அகம் 118/12
கணை கால் அம் பிணை காமர் புணர் நிலை – அகம் 134/12
ஏறு புணர் உவகைய ஊறு இல உகள – அகம் 234/11
செக்கர் தோன்ற துணை புணர் அன்றில் – அகம் 260/6
புணர் துயில் எடுப்பும் புனல் தெளி காலையும் – அகம் 279/13
நளி இரும் கங்குல் புணர் குறி வாய்த்த – அகம் 325/3
பிடி புணர் களிற்றின் எம்மொடு ஆடி – அகம் 368/11
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின் – புறம் 6/5
குரல் புணர் சீர் கொளை வல் பாண்_மகனும்மே – புறம் 11/15
துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி – புறம் 224/2
பொறி புணர் உடம்பில் தோன்றி என் – புறம் 266/12
துடியன் கையது வேலே அடி புணர்
வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை சீறியாழ் – புறம் 285/2,3
இன்புறு புணர் நிலை கண்ட மனையோள் – புறம் 320/6
துணை புணர் அன்ன தூவியின் செறித்த – சிலப்.புகார் 4/66
புணர் துணையோடு ஆடும் பொறி அலவன் நோக்கி – சிலப்.புகார் 7/152
இசை புணர் குறிநிலை எய்த நோக்கி – சிலப்.புகார் 8/34
சலம் புணர் கொள்கை சலதியொடு ஆடி – சிலப்.புகார் 9/69
கொல்லன் துடியன் கொளை புணர் சீர் வல்ல – சிலப்.மது 12/130
இலங்கு நீர் பரப்பின் வலம் புணர் அகழியில் – சிலப்.மது 14/63
குயிலுவருள் நாரதனார் கொளை புணர் சீர் நரம்பு உளர்வார் – சிலப்.மது 17/112
இணை புணர் எகினத்து இள மயிர் செறித்த – சிலப்.வஞ்சி 27/208
புணர் புரி நரம்பின் பொருள் படு பத்தர் – சிலப்.வஞ்சி 28/32
புணர் முலை விழுந்தன புல் அகம் அகன்றது – சிலப்.வஞ்சி 30/16

மேல்


புணர்-மார் (3)

காதல் இன் துணை புணர்-மார் ஆய் இதழ் – மது 550
ஆடல் மகளிர் பாடல் கொள புணர்-மார்
தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை – நெடு 67,68
நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்-மார்
காரிகை மது ஒருவரின் ஒருவர் கண்ணின் கவர்பு_உற – பரி 11/67,68

மேல்


புணர்-மினோ (1)

புணர்ந்தீர் புணர்-மினோ என்ன இணர் மிசை – நற் 224/4

மேல்


புணர்க்க (1)

உரிமை சுற்றமொடு ஒரு_தனி புணர்க்க
யாண்டு சில கழிந்தன இல் பெரும்_கிழமையின் – சிலப்.புகார் 2/88,89

மேல்


புணர்க்கும் (3)

பிரிந்தோர் புணர்க்கும் பண்பின் – குறு 156/6
அணங்கு உடை அவுணர் ஏமம் புணர்க்கும்
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை – பதி 11/4,5
மன் உயிர் எல்லாம் மகிழ் துணை புணர்க்கும்
இன் இள வேனில் இளவரசாளன் – சிலப்.புகார் 8/56,57

மேல்


புணர்க்குவென்-மன்னோ (1)

இனிதினின் புணர்க்குவென்-மன்னோ துனி இன்று – அகம் 263/13

மேல்


புணர்குவை (1)

பகல் நீ வரினும் புணர்குவை அகல் மலை – அகம் 18/16

மேல்


புணர்ச்சி (17)

அரு விடர் அமைந்த களிறு தரு புணர்ச்சி
வான் உரி உறையுள் வயங்கியோர் அவாவும் – குறி 212,213
நீர் உறை மகன்றில் புணர்ச்சி போல – குறு 57/2
இன்புறு புணர்ச்சி நுகரும் – ஐங் 407/3
அமையா புணர்ச்சி அமைய நெற்றி – பரி 5/29
அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர் புணர்ச்சி
புலரா மகிழ் மறப்பு அறியாது நல்கும் – பரி 8/44,45
விருப்போர் ஒத்து மெய்யுறு புணர்ச்சி
புலத்தலின் சிறந்தது கற்பே அது தான் – பரி 9/15,16
முன்புற்று அறியா முதல் புணர்ச்சி மொய் குழலை – பரி 28/1
நனவில் புணர்ச்சி நடக்குமாம் அன்றோ – கலி 39/35
நனவில் புணர்ச்சி நடக்கலும் ஆங்கே – கலி 39/36
கனவில் புணர்ச்சி கடிதுமாம் அன்றோ – கலி 39/37
அன்ன வான் சேவல் புணர்ச்சி போல் ஒண்_நுதல் – கலி 147/66
பேயும் அறியா மறை அமை புணர்ச்சி
பூசல் துடியின் புணர்பு பிரிந்து இசைப்ப – அகம் 62/6,7
சில் செவித்து ஆகிய புணர்ச்சி அலர் எழ – அகம் 90/4
நாள் பல நீடிய கரந்து உறை புணர்ச்சி
நாண் உடைமையின் நீங்கி சேய் நாட்டு – அகம் 187/2,3
ஏமுறு புணர்ச்சி இன் துயில் மறந்தே – அகம் 393/26
இன்றே போக நும் புணர்ச்சி வென்று_வென்று – புறம் 58/28
புணர்ச்சி உட்பொதிந்த கலாம் தரு கிளவியின் – சிலப்.புகார் 8/98

மேல்


புணர்ச்சியர் (1)

தம் உளே புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர்
அன்னார் இருவரை காணிரோ பெரும – கலி 9/7,8

மேல்


புணர்ச்சியார் (1)

தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை – கலி 118/19

மேல்


புணர்ச்சியால் (1)

புல் ஆரா புணர்ச்சியால் புலம்பிய என் தோழி – கலி 45/10

மேல்


புணர்ச்சியான் (1)

மன்னிய புணர்ச்சியான் மறுத்தரல் ஒல்வதோ – கலி 15/19

மேல்


புணர்ச்சியின் (1)

காதல் மாறா காமர் புணர்ச்சியின்
இரும் கழி முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 220/15,16

மேல்


புணர்ச்சியும் (2)

புரிவு அமர் காதலின் புணர்ச்சியும் தரும் என – கலி 11/3
மாய புணர்ச்சியும் எல்லாம் உடன் நீங்க – கலி 39/50

மேல்


புணர்ச்சியுள் (3)

மாசு இல் வண் சேக்கை மணந்த புணர்ச்சியுள்
பாயல் கொண்டு என் தோள் கனவுவார் ஆய் கோல் – கலி 24/6,7
பொய் தீர்ந்த புணர்ச்சியுள் புது நலம் கடிகல்லாய் – கலி 118/16
புரிவு உண்ட புணர்ச்சியுள் புல் ஆரா மாத்திரை – கலி 142/1

மேல்


புணர்த்த (5)

பூதம் புணர்த்த புதிது இயல் பாவை – நற் 192/9
தன்னொடு புணர்த்த இன் அமர் கானல் – நற் 267/6
புன் பழம் வித்திய புனவர் புணர்த்த
மெய்ம்மை அன்ன பெண்_பால் புணர்ந்து – ஐங் 246/3,4
போக்கிய புணர்த்த அறன் இல் பாலே – ஐங் 376/5
பொய் வகை இன்றி பூமியில் புணர்த்த
ஐ_வகை மன்றத்து அமைதியும் காண்குதும் – சிலப்.புகார் 6/16,17

மேல்


புணர்த்தது (1)

போதல் உண்டாம்-கொல் அறிந்து புனல் புணர்த்தது
ஓஓ பெரிதும் வியப்பு – பரி 24/39,40

மேல்


புணர்த்திய (1)

புணர்த்திய இச்சத்து பெருக்கத்தின் துனைந்து – பரி 7/37

மேல்


புணர்த்து (2)

தலை புணர்த்து அசைத்த பல் தொகை கலப்பையர் – அகம் 301/22
பல வகை கூத்தும் விலக்கினில் புணர்த்து
பதினோர் ஆடலும் பாட்டும் கொட்டும் – சிலப்.புகார் 3/13,14

மேல்


புணர்த்தோய் (1)

வல்ல கூறி வாய்வதின் புணர்த்தோய்
நல்லை காண் இனி காதல் அம் தோழீஇ – அகம் 352/10,11

மேல்


புணர்தல் (2)

புதுவோர் புணர்தல் வெய்யன் ஆயின் – கலி 75/10
பிரிதல் துன்பமும் புணர்தல் துன்பமும் – சிலப்.மது 14/35

மேல்


புணர்தலும் (1)

பிரிதலும் ஆங்கே புணர்தலும் தம்மில் – கலி 92/8

மேல்


புணர்ந்த (29)

அறனொடு புணர்ந்த திறன் அறி செங்கோல் – பொரு 230
வாள் வலம் புணர்ந்த நின் தாள் வலம் வாழ்த்த – மது 727
துணை புணர்ந்த மட மங்கையர் – பட் 106
முது வாய் கோடியர் முழவொடு புணர்ந்த
திரி புரி நரம்பின் தீம் தொடை ஓர்க்கும் – பட் 253,254
நீ புணர்ந்த அனையேம் அன்மையின் யாமே – நற் 15/5
புதுவது புணர்ந்த பொழிலே உதுவே – நற் 96/3
கறி வளர் அடுக்கத்து களவினில் புணர்ந்த
செம் முக மந்தி செய்குறி கரும் கால் – நற் 151/7,8
தானே யானே புணர்ந்த மாறே – நற் 219/10
நீடு இரும் சிலம்பின் பிடியொடு புணர்ந்த
பூ பொறி ஒருத்தல் ஏந்து கை கடுப்ப – நற் 317/1,2
சிறு_மனை புணர்ந்த நட்பே தோழி – குறு 326/3
ஈர்ம் பிணவு புணர்ந்த செந்நாய் ஏற்றை – ஐங் 354/1
புணர்ந்த காதலியின் புதல்வன் தலையும் – ஐங் 403/1
ஐந்து ஒருங்கு புணர்ந்த விளக்கத்து அனையை – பதி 14/4
தம் உளே புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர் – கலி 9/7
அரவின் பொறியும் அணங்கும் புணர்ந்த
உரவு வில் மேல் அசைத்த கையை ஓராங்கு – கலி 50/6,7
இனி புணர்ந்த எழில் நல்லார் இலங்கு எயிறு உறாஅலின் – கலி 67/14
பாரித்து புணர்ந்த நின் பரத்தைமை காணிய – கலி 71/12
அடுத்து தன் பொய் உண்டார் புணர்ந்த நின் எருத்தின்_கண் – கலி 71/15
ஆளும் கிழமையொடு புணர்ந்த
எம் கோ வாழியர் இ மலர் தலை உலகே – கலி 103/78,79
திரு நுதல் ஆயத்தார் தம்முள் புணர்ந்த
ஒரு மணம் தான் அறியும் ஆயின் எனைத்தும் – கலி 114/16,17
பன் மலர் நறும் பொழில் பழி இன்றி புணர்ந்த_கால் – கலி 132/12
நம்மொடு புணர்ந்த கேண்மை முன்னே – அகம் 70/5
உணர்ந்தனை புணர்ந்த நீயும் நின் தோள் – அகம் 178/14
உடையை வாழி எம் புணர்ந்த பாலே – புறம் 176/8
உடன் உறைவு மரீஇ ஒழுக்கொடு புணர்ந்த
வட_மீன் கற்பின் மனை உறை மகளிர் – சிலப்.புகார் 5/228,229
புணர்ந்த மாக்கள் பொழுது இடைப்படுப்பினும் – சிலப்.புகார் 8/60
கொண்டு ஒரு பாகத்து கொள்கையின் புணர்ந்த
சாயலன் மனைவி தானம்-தன்னால் – சிலப்.மது 15/187,188
ஒழுக்கொடு புணர்ந்த இ விழு குடி பிறந்தோர்க்கு – சிலப்.மது 23/40
எழுத்தொடு புணர்ந்த சொல் அகத்து எழு பொருளை – சிலப்.வஞ்சி 30/226

மேல்


புணர்ந்த_கால் (1)

பன் மலர் நறும் பொழில் பழி இன்றி புணர்ந்த_கால்
சின்_மொழி தெளி என தேற்றிய சிறப்பு அன்றோ – கலி 132/12,13

மேல்


புணர்ந்தமை (2)

எரி இதழ் சோர்ந்து உக ஏதிலார் புணர்ந்தமை
கரி கூறும் கண்ணியை ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/13,14
மணப்பு அரும் காமம் புணர்ந்தமை அறியார் – அகம் 112/15

மேல்


புணர்ந்தமையின் (1)

தாம் புணர்ந்தமையின் பிரிந்தோர் உள்ள – குறு 191/3

மேல்


புணர்ந்தவர் (7)

காதலர் புணர்ந்தவர் கதுப்பு போல் கழல்குபு – கலி 27/5
புணர்ந்தவர் முகம் போல பொய்கை பூ புதிது ஈன – கலி 31/5
பொய்யேம் என்று ஆய்_இழாய் புணர்ந்தவர் உரைத்ததை – கலி 31/8
புணர்ந்தவர் முயக்கம் போல் புரிவு உற்ற கொடியொடும் – கலி 32/12
காதலர் புணர்ந்தவர் கவவு கை நெகிழாது – கலி 33/7
வீங்கு இறை வடு கொள வீழுநர் புணர்ந்தவர்
தேம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 66/5,6
காதலர் புணர்ந்தவர் காரிகை கடிகல்லாய் – கலி 118/12

மேல்


புணர்ந்தவர்க்கு (1)

பிரிந்தவர்க்கு நோய் ஆகி புணர்ந்தவர்க்கு புணை ஆகி – கலி 148/18

மேல்


புணர்ந்தவள் (2)

தொல் இயல் வழாஅமை துணை என புணர்ந்தவள்
புல் ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/17,18
தொல் நலம் இழந்தோள் நீ துணை என புணர்ந்தவள்
இன் உறல் வியன் மார்ப இனையையால் கொடிது என – கலி 100/20,21

மேல்


புணர்ந்தன்று (2)

உயவு புணர்ந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 203/11
பேரொடு புணர்ந்தன்று அன்னை இவள் உயிரே – ஐங் 367/5

மேல்


புணர்ந்தன (2)

நம் போல் நயவர புணர்ந்தன
கண்டிகும் மடவரல் புறவின் மாவே – ஐங் 419/3,4
வரு முலை புணர்ந்தன என்பதனால் என் தோழி – கலி 39/5

மேல்


புணர்ந்தனம் (1)

சுடர் தொடி மடவரல் புணர்ந்தனம் யாமே – ஐங் 416/5

மேல்


புணர்ந்தனள் (2)

நயந்த காதலன் புணர்ந்தனள் ஆயினும் – நற் 66/6
காதல் புணர்ந்தனள் ஆகி ஆய் கழல் – ஐங் 400/4

மேல்


புணர்ந்தனன் (1)

புணர்ந்தனன் போல உணர கூறி – நற் 145/6

மேல்


புணர்ந்தனை (1)

புன்னைய நறும் பொழில் புணர்ந்தனை இருந்த_கால் – கலி 132/8

மேல்


புணர்ந்தாம் (1)

புணர்ந்தாம் போல உணர்ந்த நெஞ்சமொடு – நற் 349/4

மேல்


புணர்ந்தாரை (1)

போற்றுதல் என்பது புணர்ந்தாரை பிரியாமை – கலி 133/7

மேல்


புணர்ந்தாலும் (4)

கங்கை-தன்னை புணர்ந்தாலும் புலவாய் வாழி காவேரி – சிலப்.புகார் 7/23
கங்கை-தன்னை புணர்ந்தாலும் புலவாது ஒழிதல் கயல்_கண்ணாய் – சிலப்.புகார் 7/24
கன்னி-தன்னை புணர்ந்தாலும் புலவாய் வாழி காவேரி – சிலப்.புகார் 7/27
கன்னி-தன்னை புணர்ந்தாலும் புலவாது ஒழிதல் கயல்_கண்ணாய் – சிலப்.புகார் 7/28

மேல்


புணர்ந்தான் (1)

பறாஅ பருந்தின் கண் பற்றி புணர்ந்தான்
கறாஅ எருமைய காடு இறந்தான்-கொல்லோ – கலி 147/37,38

மேல்


புணர்ந்திசினோர்க்கே (1)

செயிர் தீர் இன் துணை புணர்ந்திசினோர்க்கே – அகம் 367/16

மேல்


புணர்ந்திருந்து (1)

தேன் இமிர் காவில் புணர்ந்திருந்து ஆடும்-மார் – கலி 92/66

மேல்


புணர்ந்தீர் (2)

புணர்ந்தீர் புணர்-மினோ என்ன இணர் மிசை – நற் 224/4
கூடி புணர்ந்தீர் பிரியன்-மின் நீடி – கலி 92/61

மேல்


புணர்ந்து (48)

எழூஉ புணர்ந்து அன்ன பரூஉ கை நோன் பார் – பெரும் 48
கணம்_கொள் சுற்றமொடு கை புணர்ந்து ஆடும் – பெரும் 234
புணர்ந்து உடன் ஆடும் இசையே அனைத்தும் – மது 266
புணர்ந்து உடன் கொணர்ந்த புரவியொடு அனைத்தும் – மது 323
ஓம்பினர் தழீஇ தாம் புணர்ந்து முயங்கி – மது 462
விழு சீர் எய்திய ஒழுக்கமொடு புணர்ந்து
நிலம் அமர் வையத்து ஒருதாம் ஆகி – மது 469,470
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல் – மது 578
ஆய் தொடி மகளிர் நறும் தோள் புணர்ந்து
கோதையின் பொலிந்த சேக்கை துஞ்சி – மது 712,713
பெரு நல் யானையொடு பிடி புணர்ந்து உறையவும் – பட் 251
முருகு புணர்ந்து இயன்ற வள்ளி போல நின் – நற் 82/4
புணர்ந்து இனிது நுகர்ந்த சாரல் நல் ஊர் – நற் 139/8
கன்று உடை மருங்கின் பிடி புணர்ந்து இயலும் – நற் 194/3
பொருள் மலி நெஞ்சம் புணர்ந்து உவந்தன்றே – நற் 308/11
புணர்ந்து உடன் போதல் பொருள் என – குறு 297/6
தேற்றம் செய்து நம் புணர்ந்து இனி – ஐங் 23/3
மெய்ம்மை அன்ன பெண்_பால் புணர்ந்து
மன்றில் பையுள் தீரும் – ஐங் 246/4,5
யாஅம் துணை புணர்ந்து உறைதும் – ஐங் 333/4
வயக்கு_உறு வெள் வேலவன் புணர்ந்து செலவே – ஐங் 379/4
நயந்த காதலன் புணர்ந்து சென்றனளே – ஐங் 386/2
புள்ளும் மாவும் புணர்ந்து இனிது உகள – ஐங் 414/1
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து
திண்ணிதின் மாண்டன்று தேரே – ஐங் 449/2,3
பெரும் கவின் அழிந்த ஆற்ற ஏறு புணர்ந்து
அண்ணல் மரையா அமர்ந்து இனிது உறையும் – பதி 23/13,14
உருமு நிலன் அதிர்க்கும் குரலொடு கொளை புணர்ந்து
பெரும் சோறு உகுத்தற்கு எறியும் – பதி 30/42,43
வண்டு படு சென்னிய பிடி புணர்ந்து இயல – பதி 82/6
தோடு உறு மட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல – பதி 89/2
உமையொடு புணர்ந்து காம வதுவையுள் – பரி 5/28
நின் படிந்து நீங்காமை இன்று புணர்ந்து எனவே – பரி 7/86
பொன் புனை உடுக்கையோன் புணர்ந்து அமர் நிலையே – பரி 15/28
புரி உறு நரம்பும் இயலும் புணர்ந்து
சுருதியும் பூவும் சுடரும் கூடி – பரி 18/51,52
குழுவொடு புணர்ந்து போம் குன்று அழல் வெம் சுரம் – கலி 25/11
மல்கிய துருத்தியுள் மகிழ் துணை புணர்ந்து அவர் – கலி 35/13
மெய்ம் மலி உவகையன் புகுதந்தான் புணர்ந்து ஆரா – கலி 40/32
அணை மென் தோள் யாம் வாட அமர் துணை புணர்ந்து நீ – கலி 66/9
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி – கலி 71/2
துணை புணர்ந்து எழுதரும் தூ நிற வலம்புரி – கலி 135/1
புள்ளு புணர்ந்து இனிய ஆக தெள் ஒளி – அகம் 136/3
பணை கவின் அழியாது துணை புணர்ந்து என்றும் – அகம் 178/15
கணம்_கொள் ஆயமொடு புணர்ந்து விளையாட – அகம் 250/5
செறி நடை பிடியொடு களிறு புணர்ந்து என்ன – அகம் 301/16
குறு நெடும் தூம்பொடு முழவு புணர்ந்து இசைப்ப – அகம் 301/17
திறந்து நம் புணர்ந்து நும்மின் சிறந்தோர் – அகம் 311/5
யாழ் இசை பறவை இமிர பிடி புணர்ந்து
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் நாடன் – அகம் 332/8,9
இடைபட சேய ஆயினும் தொடை புணர்ந்து
அரு விலை நன் கலம் அமைக்கும்_காலை – புறம் 218/3,4
ஒருங்குடன் புணர்ந்து ஆங்கு உயர்ந்தொர் ஏத்தும் – சிலப்.புகார் 5/109
கலத்தொடு புணர்ந்து அமைந்த கண்டத்தால் பாட தொடங்கும்-மன் – சிலப்.புகார் 7/124
பூம் தண் பொழிலே புணர்ந்து ஆடும் அன்னமே – சிலப்.புகார் 7/170
பொன் தொடி மடந்தையர் புது மணம் புணர்ந்து
செம் பொன் வள்ளத்து சிலதியர் ஏந்திய – சிலப்.மது 14/131,132
கோவலர் மடந்தை கொள்கையின் புணர்ந்து என் – சிலப்.மது 15/219

மேல்


புணர்ந்தும் (1)

இன்புற புணர்ந்தும் இளி வர பணிந்தும் – அகம் 330/3

மேல்


புணர்ந்தே (1)

வாய்மை அன்ன வைகலொடு புணர்ந்தே – கலி 35/25

மேல்


புணர்ந்தோர் (13)

மென் சிறை வண்டு இனம் மான புணர்ந்தோர்
நெஞ்சு ஏமாப்ப இன் துயில் துறந்து – மது 574,575
பிரிந்தோர் வந்து நம் புணர புணர்ந்தோர்
பிரிதல் சூழ்தலின் அரியதும் உண்டோ – நற் 79/5,6
புள்ளு பதி சேரினும் புணர்ந்தோர் காணினும் – நற் 253/1
நெருநை புணர்ந்தோர் புது நலம் வௌவி – நற் 360/3
புணர்ந்தோர் மெய்ம் மணம் கமழும் தண் பொழில் – ஐங் 19/2
பிரியலர் போல புணர்ந்தோர் மன்ற – ஐங் 336/2
இரவில் புணர்ந்தோர் இடை முலை அல்கல் – பரி 6/54
புணர்ந்தோர் புன்கண் அருளலும் உணர்ந்தோர்க்கு – அகம் 108/1
புணர்ந்தோர் போல போற்று-மதி நினக்கு யான் – அகம் 342/2
தண் நறும் கதுப்பில் புணர்ந்தோர் புனைந்த என் – அகம் 391/6
கோதையை புணர்ந்தோர் கோதையானும் – புறம் 48/2
புணர்ந்தோர் பூ அணி அணிய பிரிந்தோர் – புறம் 194/3
காதலர் புணர்ந்தோர் களி மகிழ்வு எய்த – சிலப்.புகார் 4/14

மேல்


புணர்ந்தோர்க்கு (1)

புரி குழல் மாதர் புணர்ந்தோர்க்கு அல்லது – சிலப்.மது 14/37

மேல்


புணர்நிலை (1)

புள் அணி நீள் கொடி புணர்நிலை தோன்றும் – சிலப்.மது 11/136

மேல்


புணர்ப்ப (2)

விரி கதிர் மதியமொடு வியல் விசும்பு புணர்ப்ப
எரி சடை எழில் வேழம் தலை என கீழ் இருந்து – பரி 11/1,2
யாம் பல புணர்ப்ப சொல்லாள் காம்பொடு – அகம் 385/7

மேல்


புணர்ப்பின் (2)

தாழொடு குயின்ற போர் அமை புணர்ப்பின்
கைவல் கம்மியன் முடுக்கலின் புரை தீர்ந்து – நெடு 84,85
பொய் ஆடல் ஆடும் புணர்ப்பின் அவர் அவர் – பரி 11/89

மேல்


புணர்ப்பினால் (1)

முகத்தவன் மக்களுள் முதியவன் புணர்ப்பினால்
ஐவர் என்று உலகு ஏத்தும் அரசர்கள் அகத்தரா – கலி 25/2,3

மேல்


புணர்ப்போர் (1)

பிரிந்தோர் புணர்ப்போர் இருந்தனர்-கொல்லோ – குறு 146/2

மேல்


புணர்ப்போன் (1)

புல்லிய அறிந்து புணர்ப்போன் பண்பின் – சிலப்.புகார் 3/57

மேல்


புணர்பு (1)

பூசல் துடியின் புணர்பு பிரிந்து இசைப்ப – அகம் 62/7

மேல்


புணர்வது (1)

பிரியின் புணர்வது ஆயின் பிரியாது – அகம் 51/10

மேல்


புணர்வது-கொல்லோ (1)

புணர்வது-கொல்லோ நாளையும் நமக்கே – நற் 373/9

மேல்


புணர்வர் (1)

இனையல் வாழி தோழி புணர்வர்
இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழ பொருள் புரிந்து – அகம் 171/5,6

மேல்


புணர்வித்தல் (1)

தாம் அமர் காதலரொடு ஆட புணர்வித்தல்
பூ மலி வையைக்கு இயல்பு – பரி 20/110,111

மேல்


புணர்வின் (1)

புணர்வின் இன்னான் அரும் புணர்வினனே – ஐங் 150/3

மேல்


புணர்வினனே (1)

புணர்வின் இன்னான் அரும் புணர்வினனே – ஐங் 150/3

மேல்


புணர்வினில் (1)

புணர்வினில் புகன்று ஆங்கே புனல் ஆட பண்ணியாய் – கலி 69/17

மேல்


புணர்வு (4)

நம் புணர்வு இல்லா நயன் இலோர் நட்பு – நற் 165/7
அசையுநர் இருந்தோர்க்கு அரும் புணர்வு ஈன்ம் என – நற் 214/2
வாய் புணர்வு இன்மையின் வாரார்-கொல்லோ – குறு 232/2
இணர் இறுபு உடையும் நெஞ்சமொடு புணர்வு வேட்டு – அகம் 217/18

மேல்


புணர்வும் (1)

இன்பமும் இடும்பையும் புணர்வும் பிரிவும் – அகம் 327/1

மேல்


புணர்வே (2)

பிரியின் புணராது புணர்வே ஆயிடை – நற் 16/2
இனிதால் அம்ம இனியவர் புணர்வே – ஐங் 415/4

மேல்


புணர (5)

பிரிந்தோர் வந்து நம் புணர புணர்ந்தோர் – நற் 79/5
ஒரு நாள் புணர புணரின் – குறு 280/4
தெரி_இழாய் நீயும் நின் கேளும் புணர
வரை உறை தெய்வம் உவப்ப உவந்து – கலி 39/27,28
புல்லி புணர பெறின் – கலி 142/18
ஒத்த மரபில் ஒழுக்கொடு புணர
எழுத்தொடு புணர்ந்த சொல் அகத்து எழு பொருளை – சிலப்.வஞ்சி 30/225,226

மேல்


புணரா (2)

சேவலொடு புணரா சிறு கரும் பேடை – அகம் 270/13
யாழொடும் கொள்ளா பொழுதொடும் புணரா
பொருள் அறிவாரா ஆயினும் தந்தையர்க்கு – புறம் 92/1,2

மேல்


புணராது (2)

புணரின் புணராது பொருளே பொருள்_வயின் – நற் 16/1
பிரியின் புணராது புணர்வே ஆயிடை – நற் 16/2

மேல்


புணரி (28)

கொடும் புணரி விலங்கு போழ – மது 77
புணரி பொருத பூ மணல் அடைகரை – நற் 11/6
முழவு இசை புணரி எழுதரும் – நற் 67/11
இடி குரல் புணரி பௌவத்து இடு-மார் – நற் 74/2
பார் துறை புணரி அலைத்தலின் புடை கொண்டு – நற் 315/2
ஓங்கல் புணரி பாய்ந்து ஆடு மகளிர் – நற் 395/6
புணரி இகு திரை தரூஉம் துறைவன் – குறு 109/2
வெண் தலை புணரி ஆடியும் நன்றே – குறு 144/2
விசும்பு இவர்கல்லாது தாங்குபு புணரி
செழும் பல் குன்றம் நோக்கி – குறு 287/6,7
புணரி திளைக்கும் புள் இமிழ் கானல் – குறு 299/2
அலவன் சிறு_மனை சிதைய புணரி
குணில் வாய் முரசின் இரங்கும் துறைவன் – குறு 328/2,3
உரும் இசை புணரி உடைதரும் துறைவற்கு – குறு 351/4
புணரி திளைக்கும் துறைவன் – ஐங் 150/2
வரை மருள் புணரி வான் பிசிர் உடைய – பதி 11/1
தாழ் அடும்பு மலைந்த புணரி வளை ஞரல – பதி 30/6
விளங்கு இரும் புணரி உரும் என முழங்கும் – பதி 51/2
இன் இசை புணரி இரங்கும் பௌவத்து – பதி 55/3
பொங்கு பிசிர் புணரி மங்குலொடு மயங்கி – பதி 60/10
உறு கால் எடுத்த ஓங்கு வரல் புணரி
நுண் மணல் அடைகரை உடைதரும் – பதி 88/40,41
குரூஉ திரை புணரி உடைதரும் எக்கர் – அகம் 10/9
வெண் தலை புணரி ஆயமொடு ஆடி – அகம் 20/8
வான் தோய் புணரி மிசை கண்டு ஆங்கு – அகம் 65/12
மூத்தோர் அன்ன வெண் தலை புணரி
இளையோர் ஆடும் வரி மனை சிதைக்கும் – அகம் 90/1,2
பொங்கு வரல் ஊதையொடு புணரி அலைப்பவும் – அகம் 190/9
உரும் இசை புணரி உடைதரும் – அகம் 310/16
வெண் தலை புணரி குட கடல் குளிக்கும் – புறம் 2/10
வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப – புறம் 31/14
வெண் தலை புணரி அலைக்கும் செந்தில் – புறம் 55/20

மேல்


புணரிய (4)

ஒண் குழை புணரிய வண் தாழ் காதின் – மது 709
குறும் சுனை குவளை அடைச்சி நாம் புணரிய
நறும் தண் சாரல் ஆடுகம் வருகோ – நற் 204/3,4
புணரிய இருந்த ஞான்றும் – குறு 109/3
வதுவை நாள் அணி புதுவோர் புணரிய
பரிவொடு வரூஉம் பாணன் தெருவில் – அகம் 56/9,10

மேல்


புணரியின் (4)

படு நீர் புணரியின் பரந்த பாடி – முல் 28
திரை தரு புணரியின் கழூஉம் – நற் 63/10
தண் பல வரூஉம் புணரியின் பலவே – பதி 42/23
வெண் தலை புணரியின் விளிம்பு சூழ் போத – சிலப்.வஞ்சி 26/81

மேல்


புணரியும் (1)

பொங்கு திரை புணரியும் பாடு ஓவாதே – நற் 335/2

மேல்


புணரியோடு (1)

தேறு நீர் புணரியோடு யாறு தலைமணக்கும் – பட் 97

மேல்


புணரியோர் (1)

நீரும் நிலனும் புணரியோர் ஈண்டு – புறம் 18/22

மேல்


புணரின் (4)

புணரின் புணராது பொருளே பொருள்_வயின் – நற் 16/1
புணரின் புணரும்-மார் எழிலே பிரியின் – நற் 304/5
ஒரு நாள் புணர புணரின்
அரை நாள் வாழ்க்கையும் வேண்டலன் யானே – குறு 280/4,5
இ மனை கிழமை எம்மொடு புணரின்
தீதும் உண்டோ மாதராய் என – அகம் 230/9,10

மேல்


புணரும் (5)

நேர்வரும்-குரைய கலம் கெடின் புணரும்
சால்பும் வியப்பும் இயல்பும் குன்றின் – குறி 14,15
களங்கனி அன்ன பெண்_பால் புணரும்
அயம் திகழ் சிலம்ப கண்டிரும் – ஐங் 264/2,3
நீங்கும்_கால் நிறம் சாய்ந்து புணரும்_கால் புகழ் பூத்து – கலி 78/11
புல்லிய கேளிர் புணரும் பொழுது உணரேன் – கலி 144/51
நெடு நீர் பொய்கை துணையொடு புணரும்
மலி நீர் அகல் வயல் யாணர் ஊர – அகம் 246/3,4

மேல்


புணரும்-மார் (1)

புணரின் புணரும்-மார் எழிலே பிரியின் – நற் 304/5

மேல்


புணரும்_கால் (1)

நீங்கும்_கால் நிறம் சாய்ந்து புணரும்_கால் புகழ் பூத்து – கலி 78/11

மேல்


புணை (36)

துறை ஆடு மகளிர்க்கு தோள் புணை ஆகிய – சிறு 117
அறம் புணை ஆக தேற்றி பிறங்கு மலை – குறி 208
புனல் புணை அன்ன சாய் இறை பணை தோள் – குறு 168/5
தலை புணை கொளினே தலை புணை கொள்ளும் – குறு 222/1
தலை புணை கொளினே தலை புணை கொள்ளும் – குறு 222/1
கடை புணை கொளினே கடை புணை கொள்ளும் – குறு 222/2
கடை புணை கொளினே கடை புணை கொள்ளும் – குறு 222/2
புணை கைவிட்டு புனலோடு ஒழுகின் – குறு 222/3
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு புணை ஆக – குறு 353/1
முழா இமிழ் துணங்கைக்கு தழூஉ புணை ஆக – பதி 52/14
புனை புணை ஏற தாழ்த்ததை தளிர் இவை – பரி 6/68
வவ்வு வல்லார் புணை ஆகிய மார்பினை – பரி 6/80
நெஞ்சம் அவள் வாங்க நீடு புணை வாங்க – பரி 11/108
பூ நீர் பெய் வட்டம் எறிய புணை பெறாது – பரி 21/42
துறை ஆடும் காதலர் தோள் புணை ஆக – பரி 24/28
முழங்கு நீர் புணை என அமைந்த நின் தட மென் தோள் – கலி 56/20
கூடியார் புனல் ஆட புணை ஆய மார்பினில் – கலி 72/15
பாணன் புணை ஆக புக்கு – கலி 98/19
புணை இல்லா எவ்வ நோய் என்னையும் மறைத்தாள்-மன் – கலி 124/10
திரை தர புணை பெற்று தீது இன்றி உய்ந்து ஆங்கு – கலி 134/25
அறம் புணை ஆகலும் உண்டு – கலி 144/48
பிரிந்தவர்க்கு நோய் ஆகி புணர்ந்தவர்க்கு புணை ஆகி – கலி 148/18
வேழ வெண் புணை தழீஇ பூழியர் – அகம் 6/8
தார் பூண் களிற்றின் தலை புணை தழீஇ – அகம் 166/12
கொழும் கோல் வேழத்து புணை துணை ஆக – அகம் 186/8
மைந்து மலி களிற்றின் தலை புணை தழீஇ – அகம் 266/3
பெரு மலை நாடன் மார்பு புணை ஆக – அகம் 312/7
செழும் கோள் பலவின் பழம் புணை ஆக – அகம் 382/10
தீது இன்று ஆக நீ புணை புகுக என – அகம் 392/8
நீர் வழிப்படூஉம் புணை போல் ஆர் உயிர் – புறம் 192/9
விடு கணை நீத்தம் துடி புணை ஆக – புறம் 260/14
புணை கைவிட்டோர்க்கு அரிதே துணை அழ – புறம் 357/6
ஆழும்_காலை புணை பிறிது இல்லை – புறம் 367/11
மாதவத்து_ஆட்டியொடு மர_புணை போகி – சிலப்.மது 13/179
பூ புணை தழீஇ புனல் ஆட்டு அமர்ந்து – சிலப்.மது 14/75
பூவல் ஊட்டிய புணை மாண் பந்தர் – சிலப்.மது 16/5

மேல்


புணையா (1)

மா மேலேன் என்று மடல் புணையா நீந்துவேன் – கலி 139/15

மேல்


புணையின் (1)

இரப்ப சிந்தியேன் நிரப்பு அடு புணையின்
உளத்தின் அளக்கும் மிளிர்ந்த தகையேன் – புறம் 376/18,19

மேல்


புணையும்-மார் (1)

கிளை உடை மாந்தர்க்கு புணையும்-மார் இ என – குறு 247/3

மேல்


புணையே (1)

எம்மொடு கொண்மோ எம் தோள் புரை புணையே – ஐங் 78/4

மேல்


புணையொடு (1)

பெரு_நீர் குட்டம் புணையொடு புக்கும் – அகம் 280/9

மேல்


புணைவனும் (1)

கள்வனும் கடவனும் புணைவனும் தானே – குறு 318/8

மேல்


புத்தி (1)

புத்தி யானை வந்தது காண்பான் யான் தங்கினேன் – கலி 97/7

மேல்


புத்து (2)

உச்சி குடத்தர் புத்து அகல் மண்டையர் – அகம் 86/8
புத்து அகல் கொண்ட புலி கண் வெப்பர் – புறம் 269/4

மேல்


புத்தேள் (8)

புத்தேள்_உலகம் கவினி காண்வர – மது 698
அரிது பெறு சிறப்பின் புத்தேள் நாடும் – குறு 101/2
இனிது எனப்படூஉம் புத்தேள் நாடே – குறு 288/5
போவார் ஆர் புத்தேள்_உலகு – பரி 34/4
புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு – கலி 82/24
ஞாயிற்று புத்தேள்_மகன் – கலி 108/13
புத்தேள்_உலகத்து அற்று என கேட்டு வந்து – புறம் 22/35
திங்கள் புத்தேள் திரிதரும் உலகத்து – புறம் 27/14

மேல்


புத்தேள்_மகன் (1)

ஞாயிற்று புத்தேள்_மகன்
அதனால் வாய்வாளேன் – கலி 108/13,14

மேல்


புத்தேள்_உலகத்து (1)

புத்தேள்_உலகத்து அற்று என கேட்டு வந்து – புறம் 22/35

மேல்


புத்தேள்_உலகம் (1)

புத்தேள்_உலகம் கவினி காண்வர – மது 698

மேல்


புத்தேள்_உலகு (1)

போவார் ஆர் புத்தேள்_உலகு – பரி 34/4

மேல்


புத்தேளிர் (1)

புத்தேளிர் கோட்டம் வலம் செய்து இவனொடு – கலி 82/4

மேல்


புதல் (53)

பகு வாய் ஞமலியொடு பைம் புதல் எருக்கி – பெரும் 112
சேண் நாறு பிடவமொடு பைம் புதல் எருக்கி – முல் 25
கொண்டல் மலர் புதல் மான பூ வேய்ந்து – மது 568
பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர – நெடு 14
பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர – நெடு 14
தோன்றி தோன்றுபு புதல் விளக்கு உறாஅ – நற் 69/6
ஒண் பூ தோன்றியொடு தண் புதல் அணிய – நற் 221/2
வேந்து வீசு கவரியின் பூ புதல் அணிய – நற் 241/6
புதல் இவர் தளவம் பூ கொடி அவிழ – நற் 242/2
தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல் – நற் 248/3
வரு மழைக்கு எதிரிய மணி நிற இரும் புதல்
நரை நிறம் படுத்த நல் இணர் தெறுழ் வீ – நற் 302/4,5
பனி புதல் ஈங்கை அம் குழை வருட – நற் 312/2
நீர் வார் பைம் புதல் கலித்த – குறு 98/4
பனி புதல் இவர்ந்த பைம் கொடி அவரை – குறு 240/1
புதல் நீர் வாரும் பூ நாறு புறவில் – குறு 242/3
கானம் நண்ணிய புதல் மறைந்து ஒடுங்கவும் – குறு 319/2
முகை தலை திறந்த நாற்றம் புதல் மிசை – குறு 382/2
புதல் மிசை நுடங்கும் வேழ வெண் பூ – ஐங் 17/1
புதல் மலர் மாலையும் பிரிவோர் – ஐங் 215/5
நெடும் புதல் கானத்து மட பிடி ஈன்ற – ஐங் 216/2
பைம் புதல் பல் பூ மலர – ஐங் 438/2
வெண் கொடி ஈங்கை பைம் புதல் அணியும் – ஐங் 456/3
புதல் மிசை நறு மலர் கவின் பெற தொடரி நின் – ஐங் 463/1
இவர் கொடி பீரம் இரும் புதல் மலரும் – ஐங் 464/2
மா புதல் சேர வரகு இணர் சிறப்ப – ஐங் 496/1
பூத்த முல்லை புதல் சூழ் பறவை – பதி 66/16
சினை விரிந்து உதிர்ந்த வீ புதல் விரி போதொடும் – பரி 20/102
புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா – கலி 31/19
புது நீர புதல் ஒற்ற புணர் திரை பிதிர் மல்க – கலி 72/5
முறுவல் கொள்பவை போல முகை அவிழ்பு புதல் நந்த – கலி 119/7
கங்குல் வருதலும் உரியை பைம் புதல்
வேங்கையும் ஒள் இணர் விரிந்தன – அகம் 2/15,16
புதல் மிசை தளவின் இதல் முள் செம் நனை – அகம் 23/3
சிறு கரும் பிடவின் வெண் தலை குறும் புதல்
கண்ணியின் மலரும் தண் நறும் புறவில் – அகம் 34/1,2
கார் தலைமணந்த பைம் புதல் புறவின் – அகம் 133/5
புதல் இவர் பீரின் எதிர் மலர் கடுப்ப – அகம் 135/2
புதல் ஒளி சிறந்த காண்பு இன் காலை – அகம் 139/8
குறும் புதல் பிடவின் நெடும் கால் அலரி – அகம் 154/4
பைம் புதல் நளி சினை குருகு இருந்து அன்ன – அகம் 178/8
குளவி தண் புதல் குருதியொடு துயல் வர – அகம் 182/7
மணி நிற இரும் புதல் தாவும் நாட – அகம் 202/8
புதல் இவர் ஆடு அமை தும்பி குயின்ற – அகம் 225/5
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய – அகம் 235/10
இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை – அகம் 243/3
கருவிளை முரணிய தண் புதல் பகன்றை – அகம் 255/11
நுண் பல துவலை புதல் மிசை நனைக்கும் – அகம் 262/15
துய் தலை பூவின் புதல் இவர் ஈங்கை – அகம் 294/6
புற்று உடை சுவர புதல் இவர் பொதியில் – அகம் 307/11
அகல் இலை கவித்த புதல் போல் குரம்பை – அகம் 315/16
சுடர் புரை தோன்றி புதல் தலை கொளாஅ – அகம் 364/6
மன்ற இரும் புதல் ஒளிக்கும் – அகம் 394/15
வயல்_அகம் நிறைய புதல் பூ மலர – புறம் 117/3
உள்ளூர் குறும் புதல் துள்ளுவன உகளும் – புறம் 333/4
புதல் தளவின் பூ சூடி – புறம் 395/6

மேல்


புதல்-தொறும் (1)

பாசிலை பொதுளிய புதல்-தொறும் பகன்றை – அகம் 217/6

மேல்


புதல்_புதல் (1)

பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர – நெடு 14

மேல்


புதல்வ (1)

ஆல்_கெழு_கடவுள் புதல்வ மால் வரை – திரு 256

மேல்


புதல்வர் (18)

ஊரா நல் தேர் உருட்டிய புதல்வர்
தளர் நடை வருத்தம் வீட அலர் முலை – பெரும் 249,250
கணவர் உவப்ப புதல்வர் பயந்து – மது 600
பொன் கால் புதல்வர் புரவி இன்று உருட்டும் – பட் 24
பொன் தொடி புதல்வர் ஓடி ஆடவும் – பட் 295
பெரு முது செல்வர் பொன் உடை புதல்வர்
சிறு தோள் கோத்த செ அரி_பறையின் – நற் 58/1,2
இளம் துணை புதல்வர் நல் வளம் பயந்த – பதி 57/10
வலஞ்சுழி உந்திய திணை பிரி புதல்வர்
கயம் தலை முச்சிய முஞ்சமொடு தழீஇ – பரி 16/7,8
தே மொழி புதல்வர் திரங்கு முலை சுவைப்ப – அகம் 316/15
பொன் போல் புதல்வர் பெறாஅதீரும் – புறம் 9/4
எந்தையோடு கிடந்தோர் எம் புன் தலை புதல்வர்
இன்ன விறலும் உள-கொல் நமக்கு என – புறம் 19/13,14
புதல்வர் பூ கண் முத்தி மனையோட்கு – புறம் 41/14
அருள் வந்தனவால் புதல்வர் தம் மழலை – புறம் 92/3
நோய் இலர் ஆக நின் புதல்வர் யானும் – புறம் 196/10
கிண்கிணி புதல்வர் பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 198/5
நின் ஓர் அன்ன நின் புதல்வர் என்றும் – புறம் 198/14
இவர் பெறும் புதல்வர் காண்-தொறும் நீயும் – புறம் 198/21
முனி தலை புதல்வர் தந்தை – புறம் 250/8
பரப்பு நீர் காவிரி பாவை-தன் புதல்வர்
இரப்போர் சுற்றமும் புரப்போர் கொற்றமும் – சிலப்.புகார் 10/148,149

மேல்


புதல்வரின் (1)

இளம் துணை புதல்வரின் முதியர் பேணி – பதி 70/21

மேல்


புதல்வரொடு (3)

கிளர் பூண் புதல்வரொடு கிலுகிலி ஆடும் – சிறு 61
குறி இறை புதல்வரொடு மறுவந்து ஓடி – குறு 394/3
குதலை செ வாய் குறு நடை புதல்வரொடு
பஞ்சி ஆர் அமளியில் துஞ்சு துயில் எடுப்பி – சிலப்.மது 22/129,130

மேல்


புதல்வன் (40)

புனிறு நாறு செவிலியொடு புதல்வன் துஞ்ச – நற் 40/6
புதல்வன் காட்டி பொய்க்கும் – நற் 161/11
பூ கண் புதல்வன் உறங்கு_வயின் ஒல்கி – நற் 221/11
தேர் நடைபயிற்றும் தே மொழி புதல்வன்
பூ நாறு செம் வாய் சிதைத்த சாந்தமொடு – நற் 250/3,4
பால் ஆர் துவர் வாய் பைம் பூண் புதல்வன்
மாலை கட்டில் மார்பு ஊர்பு இழிய – நற் 269/2,3
புதல்வன் ஈன்ற பூ கண் மடந்தை – நற் 355/1
புதல்வன் ஈன்று என பெயர் பெயர்த்து அம் வரி – நற் 370/5
புதல்வன் புல்லி புனிறு நாறும்மே – நற் 380/4
மேவன செய்யும் தன் புதல்வன் தாய்க்கே – குறு 8/6
புலி பல் தாலி புதல்வன் புல்லி – குறு 161/3
புதல்வன் தழீஇயினன் விறலவன் – குறு 359/5
புதல்வன் தாய் அவன் புறம் கவைஇயினளே – குறு 359/6
எம்மொடு புலக்கும் அவன் புதல்வன் தாயே – ஐங் 90/4
புதல்வன் நடுவணன் ஆக நன்றும் – ஐங் 401/2
புதல்வன் கவைஇய தாய் புறம் முயங்கி – ஐங் 402/1
புணர்ந்த காதலியின் புதல்வன் தலையும் – ஐங் 403/1
புறவு அணி நாடன் புதல்வன் தாயே – ஐங் 405/4
புதல்வன் கவைஇயினன் தந்தை மென் மொழி – ஐங் 409/1
புதல்வன் தாயோ இருவரும் கவைஇயினள் – ஐங் 409/2
மனையோள் துணைவி ஆக புதல்வன்
மார்பின் ஊரும் மகிழ் நகை இன்ப – ஐங் 410/2,3
காதலன் புதல்வன் அழும் இனி முலைக்கே – ஐங் 424/4
குரும்பை மணி பூண் புதல்வன் தாயே – ஐங் 442/5
வீறு சால் புதல்வன் பெற்றனை இவணர்க்கு – பதி 74/21
புதல்வன் புல்லி பொய் துயில் துஞ்சும் – கலி 75/25
ஓரி புதல்வன் அழுதனன் என்பவோ – கலி 114/2
ஆகத்து ஒடுக்கிய புதல்வன் புன் தலை – அகம் 5/22
மாசு இல் கற்பின் புதல்வன் தாய் என – அகம் 6/13
புதல்வன் தடுத்த பாலொடு தடைஇ – அகம் 26/12
புதல்வன் பொய்க்கும் பூ_கொடி நிலையே – அகம் 54/22
புதல்வன் பயந்த திதலை அம் வயிற்று – அகம் 86/11
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பயந்து – அகம் 176/19
புதல்வன் பயந்த புகழ் மிகு சிறப்பின் – அகம் 184/2
புன் தலை புதல்வன் ஊர்பு இழிந்து ஆங்கு – அகம் 197/12
மன்று ஓடு புதல்வன் புன் தலை நீவும் – அகம் 245/12
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பன் மாண் – புறம் 160/18
புகழ் சால் புதல்வன் பிறந்த பின் வா என – புறம் 222/3
புல் உளை குடுமி புதல்வன் தந்த – புறம் 273/3
சீர்த்தகு சிறப்பின் வார்த்திகன் புதல்வன்
ஆல்_அமர்_செல்வன் பெயர் கொண்டு வளர்ந்தோன் – சிலப்.மது 23/90,91
ஆல்_அமர்_செல்வன் புதல்வன் வரும் ஆயின் – சிலப்.வஞ்சி 24/71
ஆல்_அமர்_செல்வன் புதல்வன் வரும் வந்தால் – சிலப்.வஞ்சி 24/78

மேல்


புதல்வனும் (1)

பொலம் தொடி புதல்வனும் பொய்தல் கற்றனன் – நற் 166/7

மேல்


புதல்வனை (13)

புதல்வனை ஈன்ற எம் மேனி – ஐங் 65/3
தளர் நடை புதல்வனை உள்ளி நின் – ஐங் 66/3
புதல்வனை மெய் தீண்ட பொருந்துதல் இயைபவால் – கலி 70/12
அரும் பெறல் புதல்வனை முயங்க காணவும் – கலி 75/28
அணியொடு வந்து ஈங்கு எம் புதல்வனை கொள்ளாதி – கலி 79/7
புல்லல் எம் புதல்வனை புகல் அகல் நின் மார்பில் – கலி 79/11
கண்டே எம் புதல்வனை கொள்ளாதி நின் சென்னி – கலி 79/15
பூ கண் புதல்வனை பொய் பல பாராட்டி – கலி 79/20
ஈங்கு எம் புதல்வனை தந்து – கலி 79/23
யாவரும் விழையும் பொலம் தொடி புதல்வனை
தேர் வழங்கு தெருவில் தமியோன் கண்டே – அகம் 16/5,6
செவிலி கை என் புதல்வனை நோக்கி – அகம் 26/18
பூ கண் புதல்வனை நோக்கி நெடும் தேர் – அகம் 66/12
அரும்_பெறல் புதல்வனை ஆழியின் மடித்தோன் – சிலப்.மது 20/67

மேல்


புதல்வனொடு (2)

துனி தீர் கொள்கை தன் புதல்வனொடு பொலிந்தே – ஐங் 408/4
முலை கோள் மறந்த புதல்வனொடு
மனை தொலைந்திருந்த என் வாள்_நுதல் படர்ந்தே – புறம் 211/21,22

மேல்


புதல்வனோடு (1)

பொன் போல் புதல்வனோடு என் நீத்தோனே – ஐங் 265/4

மேல்


புதல (2)

நீல பைம் போது உளரி புதல
பீலி ஒண் பொறி கருவிளை ஆட்டி – குறு 110/3,4
வாங்கு சினை பொலிய ஏறி புதல
பூ கொடி அவரை பொய் அதள் அன்ன – அகம் 104/7,8

மேல்


புதலவை (1)

புதலவை மலர் ஆயின் பொங்கர் இன வண்டு ஆயின் – கலி 28/12

மேல்


புதலின் (1)

களி சுரும்பு அரற்றும் காமர் புதலின்
மட பிடி தழீஇய மாவே – ஐங் 416/3,4

மேல்


புதலும் (1)

குருகும் இரு விசும்பு இவரும் புதலும்
வரி வண்டு ஊத வாய் நெகிழ்ந்தனவே – குறு 260/1,2

மேல்


புதலொடு (1)

அகன் துறை அணி பெற புதலொடு தாழ்ந்த – கலி 73/1

மேல்


புதலொடும் (1)

வல்லவர் யாழ் போல வண்டு ஆர்க்கும் புதலொடும்
நல்லவர் நுடக்கம் போல் நயம் வந்த கொம்பொடும் – கலி 32/9,10

மேல்


புதவ (1)

புதவ கதவம் புடைத்தனன் ஒரு நாள் – சிலப்.மது 23/43

மேல்


புதவம் (2)

புதவம் பல உள போகு இடைகழியன – சிலப்.மது 11/119
ஒட்டு புதவம் ஒன்று உண்டு அதன் உம்பர் – சிலப்.மது 11/120

மேல்


புதவமொடு (1)

கொழும் கால் புதவமொடு செருந்தி நீடி – பட் 243

மேல்


புதவில் (1)

நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டி – பெரும் 198

மேல்


புதவின் (14)

கோழி சேக்கும் கூடு உடை புதவின்
முளை எயிற்று இரும் பிடி முழந்தாள் ஏய்க்கும் – பெரும் 52,53
கொடு நுகம் தழீஇய புதவின் செம் நிலை – பெரும் 127
உயர்ந்து ஓங்கிய நிரை புதவின்
நெடு மதில் நிரை ஞாயில் – மது 65,66
நிலத்து ஆற்றும் குழூஉ புதவின்
அரந்தை பெண்டிர் இனைந்தனர் அகவ – மது 165,166
பலர் புகு மனை பலி புதவின்
நறவு நொடை கொடியொடு – பட் 179,180
புல் அரை காஞ்சி புனல் பொரு புதவின்
மெல் அவல் இருந்த ஊர்-தொறும் நல் யாழ் – மலை 449,450
கரும் கடை எஃகம் சாத்திய புதவின்
அரும் கடி வாயில் அயிராது புகு-மின் – மலை 490,491
பொய்கை வாயில் புனல் பொரு புதவின்
நெய்தல் மரபின் நிரை கள் செறுவின் – பதி 27/9,10
குழூஉ நிலை புதவின் கதவு மெய் காணின் – பதி 53/16
புனல் பொரு புதவின் உறந்தை எய்தினும் – அகம் 237/14
புனல் மலி புதவின் போஒர் கிழவோன் – அகம் 326/11
புனல் அம் புதவின் மிழலையொடு கழனி – புறம் 24/19
இழுமென ஒலிக்கும் புனல் அம் புதவின்
பெரு மாவிலங்கை தலைவன் சீறியாழ் – புறம் 176/5,6
நிறை குள புதவின் மகிழ்ந்தனென் ஆகி – புறம் 376/20

மேல்


புதவு (2)

நல் எழில் நெடும் புதவு முருக்கி கொல்லுபு – பதி 16/5
நறவு நொடை நல் இல் புதவு முதல் பிணிக்கும் – அகம் 83/8

மேல்


புதன் (1)

புதன் முல்லை பூ பறிக்குந்து – புறம் 352/4

மேல்


புதாவும் (1)

உள்ளும் ஊரலும் புள்ளும் புதாவும்
வெல் போர் வேந்தர் முனை_இடம் போல – சிலப்.புகார் 10/117,118

மேல்


புதாஅம் (1)

துதைந்த தூவி அம் புதாஅம் சேக்கும் – புறம் 391/16

மேல்


புதிது (14)

பூவின் அன்ன நலம் புதிது உண்டு – நற் 15/4
பூதம் புணர்த்த புதிது இயல் பாவை – நற் 192/9
நலம் புதிது உண்ட புலம்பினானே – குறு 133/5
தோள் புதிது உண்ட பரத்தை இல் சிவப்பு_உற – பரி 9/19
புரிபு நீ புறம்மாறி போக்கு எண்ணி புதிது ஈண்டி – கலி 15/10
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் – கலி 17/15
பல் வரி இன வண்டு புதிது உண்ணும் பருவத்து – கலி 26/9
புணர்ந்தவர் முகம் போல பொய்கை பூ புதிது ஈன – கலி 31/5
புலன் நாவில் பிறந்த சொல் புதிது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/18
உயர் முகை நறும் காந்தள் நாள்-தோறும் புதிது ஈன – கலி 53/5
பொய்கை பூ புதிது உண்ட வரி வண்டு கழி பூத்த – கலி 74/1
நலம் புதிது உண்டு உள்ளா நாண் இலி செய்த – கலி 83/21
தோள் புதிது உண்ட ஞான்றை – அகம் 320/13
முந்து விளை யாணர் நாள் புதிது உண்-மார் – புறம் 168/7

மேல்


புது (127)

சதுக்கமும் சந்தியும் புது பூ கடம்பும் – திரு 225
புது பூ செம்மல் சூடி புடை நெறித்து – சிறு 5
கள் கமழ் புது பூ முனையின் முள் சினை – பெரும் 214
புது வை வேய்ந்த கவி குடில் முன்றில் – பெரும் 225
போது அவிழ் புது மலர் தெரு_உடன் கமழ – மது 564
பொய்யா வானம் புது பெயல் பொழிந்து என – நெடு 2
போது அவிழ் குவளை புது பிடி கால் அமைத்து – நெடு 83
புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல் – மலை 61
தூவல் கலித்த புது முகை ஊன் செத்து – மலை 146
பழ மழை பொழிந்த புது நீர் அவல – நற் 42/3
மிகு மீன் உணக்கிய புது மணல் ஆங்கண் – நற் 63/2
பொங்கி வரு புது நீர் நெஞ்சு உண ஆடுகம் – நற் 68/5
புது மணல் கானல் புன்னை நுண் தாது – நற் 74/7
புது மலர் தெருவு-தொறு நுவலும் – நற் 118/10
முழங்கு திரை புது மணல் அழுந்த கொட்கும் – நற் 135/7
புது மலர் தீண்டிய பூ நாறு குரூஉ சுவல் – நற் 149/6
புது வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅம் – நற் 167/8
துய் தலை புது மலர் துளி தலை கலாவ – நற் 193/2
வண்டு படு புது மலர் உண்துறை தரீஇய – நற் 197/7
புது வறம் கூர்ந்த செறுவில் தண்ணென – நற் 230/8
வயல் வெள் ஆம்பல் சூடு தரு புது பூ – நற் 290/1
தண் கமழ் புது மலர் ஊதும் – நற் 290/8
கரும் கால் வேங்கை நாள் உறு புது பூ – நற் 313/1
பூ போல் உண்கண் புது நலம் சிதைய – நற் 325/7
நெருநை புணர்ந்தோர் புது நலம் வௌவி – நற் 360/3
நன்_நாள் வேங்கை பொன் மருள் புது பூ – நற் 384/7
கதுப்பின் தோன்றும் புது பூ கொன்றை – குறு 21/3
புது நாண் நுழைப்பான் நுதி மாண் வள் உகிர் – குறு 67/3
புது நலன் இழந்த புலம்பு-மார் உடையள் – குறு 81/4
புது கோள் யானையின் பிணித்து அற்றால் எம்மே – குறு 129/6
பொன் நேர் ஆவிரை புது மலர் மிடைந்த – குறு 173/1
கட்கு இன் புது மலர் முள் பயந்து ஆங்கு – குறு 202/3
பழ மழை கலித்த புது புன வரகின் – குறு 220/1
புது நீர் கொளீஇய உகுத்தரும் – குறு 251/6
வெண்கூதாளத்து அம் தூம்பு புது மலர் – குறு 282/6
புது வழி படுத்த மதி உடை வலவோய் – குறு 400/5
எக்கர் மாஅத்து புது பூ பெரும் சினை – ஐங் 19/1
சிறை அழி புது புனல் பாய்ந்து என கலங்கி – ஐங் 53/2
நலம் மிகு புது புனல் ஆட கண்டோர் – ஐங் 64/2
சிறை அழி புது புனல் ஆடுகம் – ஐங் 78/3
புது புனல் ஆடி அமர்த்த கண்ணள் – ஐங் 79/1
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் ஒண் தொடி – ஐங் 176/2
பொன் மலி புது வீ தாஅம் அவர் நாட்டு – ஐங் 208/3
புது மலர் மழை கண் புலம்பிய நோய்க்கே – ஐங் 243/4
புது கலத்து அன்ன கனிய ஆலம் – ஐங் 303/1
புது பூ அதிரல் தாஅய் – ஐங் 345/2
வீழ்தரு புது புனல் ஆடுகம் – ஐங் 411/3
பொது நாற்றம் உள்ளுள் கரந்து புது நாற்றம் – பரி 7/21
செம்மை புது புனல் சென்று இருள் ஆயிற்றே – பரி 7/59
செம்மை புது புனல் – பரி 9/76
வதி மாலை மாறும் தொழிலான் புது மாலை – பரி 10/113
புல்லிய புனிறு ஒரீஇ புது நலம் ஏர்தர – கலி 29/4
புது மலர் கோங்கம் பொன் என தாது ஊழ்ப்ப – கலி 33/12
புது மொழி கூட்டுண்ணும் புரிசை சூழ் புனல் ஊர – கலி 68/5
புது நீர புதல் ஒற்ற புணர் திரை பிதிர் மல்க – கலி 72/5
யாணர் புது புனல் ஆடினாய் முன் மாலை – கலி 98/18
சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு – கலி 98/25
புரை தீர் புது புனல் வெள்ளத்தின் இன்னும் – கலி 98/28
வையை புது புனல் ஆட தவிர்ந்ததை – கலி 98/31
மெய்யதை மல்கு மலர் வேய்ந்த மாய புது புனல் – கலி 98/34
பொய் தீர்ந்த புணர்ச்சியுள் புது நலம் கடிகல்லாய் – கலி 118/16
புது நலம் ஏர்தர பூண்க நின் தேரே – கலி 126/22
புது நலம் பூ வாடி அற்று தாம் வீழ்வார் – கலி 147/15
புது_திங்கள் கண்ணியான் பொன் பூண் ஞான்று அன்ன நின் – கலி 150/17
கார் விரி கொன்றை பொன் நேர் புது மலர் – அகம் 0/1
பழம் திமில் கொன்ற புது வலை பரதவர் – அகம் 10/10
அத்த இருப்பை ஆர் கழல் புது பூ – அகம் 15/13
புளி_பதன் அமைத்த புது குட மலிர் நிறை – அகம் 37/9
பொன் நேர் புது மலர் வேண்டிய குற_மகள் – அகம் 52/3
பைம் கொடி முல்லை மென் பத புது வீ – அகம் 74/6
தேம் கமழ் புது மலர் நாறும் இவள் நுதலே – அகம் 78/24
வலம் சுரி மராஅத்து சுரம் கமழ் புது வீ – அகம் 83/1
இணர் ததை புது பூ நிரைத்த பொங்கர் – அகம் 97/21
நெய்தல் அம் புது மலர் மாந்தும் – அகம் 100/17
புகர் முகம் பொருத புது நீர் ஆலி – அகம் 108/4
புது நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவம் யாமே – அகம் 112/19
கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி – அகம் 138/18
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர் – அகம் 141/14
கால் உற கழன்ற கள் கமழ் புது மலர் – அகம் 153/17
ஆர் கழல் புது பூ உயிர்ப்பின் நீக்கி – அகம் 184/10
அத்த பாதிரி துய் தலை புது வீ – அகம் 191/1
புது நலம் பெற்ற வெய்து நீங்கு புறவில் – அகம் 224/10
கரும் கோட்டு மாஅத்து அலங்கு சினை புது பூ – அகம் 236/7
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் நறு நுதற்கே – அகம் 238/18
பெயல் நீர் புது வரல் தவிர சினை நேர்பு – அகம் 243/5
ஏர் தரு புது புனல் உரிதினின் நுகர்ந்து – அகம் 256/11
அந்தி பராஅய புது புனல் நெருநை – அகம் 266/2
புலம் புனிறு தீர்ந்த புது வரல் அற்சிரம் – அகம் 273/4
சாரல் வேங்கை படு சினை புது பூ – அகம் 288/3
புலம்பு கொள் அவலமொடு புது கவின் இழந்த – அகம் 299/12
முள் கொம்பு ஈங்கை துய் தலை புது வீ – அகம் 306/3
பொன் வீ வேங்கை புது மலர் புரைய – அகம் 319/8
ஆரத்து அன்ன அணி கிளர் புது பூ – அகம் 335/18
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் – அகம் 365/14
புது கலத்து அன்ன செம் வாய் சிற்றில் – அகம் 394/9
புது புள் வரினும் பழம் புள் போகினும் – புறம் 20/18
ஒதுக்கு இன் திணி மணல் புது பூ பள்ளி – புறம் 33/20
புது நெல் வெண் சோற்று கண்ணுறை ஆக – புறம் 61/5
வண்டு படு புது மலர் தண் சிதர் கலாவ – புறம் 105/3
வாலிதின் விளைந்த புது வரகு அரிய – புறம் 120/9
புது மலர் கஞல இன்று பெயரின் – புறம் 147/8
பூ விரி புது நீர் காவிரி புரக்கும் – புறம் 166/28
புது கண் மாக்கள் செது கண் ஆர – புறம் 261/9
புது வரகு அரிகால் கருப்பை பார்க்கும் – புறம் 322/3
புது பிறை அன்ன சுதை செய் மாடத்து – புறம் 378/6
வீங்கு விசி புது போர்வை – புறம் 387/3
திரு மலர் அன்ன புது மடி கொளீஇ – புறம் 390/15
போது விரி பகன்றை புது மலர் அன்ன – புறம் 393/17
விசிப்பு_உறுத்து அமைந்த புது காழ் போர்வை – புறம் 399/24
பூ மலி கானத்து புது மணம் புக்கு – சிலப்.புகார் 5/197
புன்னை நீழல் புது மணல் பரப்பில் – சிலப்.புகார் 6/168
பொழில் தரு நறு மலரே புது மணம் விரி மணலே – சிலப்.புகார் 7/75
புன்னை பொதும்பர் மகர திண் கொடியோன் எய்த புது புண்கள் – சிலப்.புகார் 7/179
புது_மதி புரை முகத்தாய் போனார் நாட்டு உளதாம்-கொல் – சிலப்.புகார் 7/196
காவிரி புது நீர் கடு வரல் வாய்த்தலை – சிலப்.புகார் 10/108
பொய்யா வானம் புது புனல் பொழிதலும் – சிலப்.புகார் 10/258
பொன் தொடி மடந்தையர் புது மணம் புணர்ந்து – சிலப்.மது 14/131
பூவை புது மலர் வண்ணன்-கொல்லோ – சிலப்.மது 16/47
பூவை புது மலராள் – சிலப்.மது 17/46
பொய்யா வானம் புது பெயல் பொழிதலும் – சிலப்.மது 23/213
கல் தீண்டி வந்த புது புனல் – சிலப்.வஞ்சி 24/33
கல் தீண்டி வந்த புது புனல் மற்றையார் – சிலப்.வஞ்சி 24/34
பொன் ஆடி வந்த புது புனல் – சிலப்.வஞ்சி 24/37
பொன் ஆடி வந்த புது புனல் மற்றையார் – சிலப்.வஞ்சி 24/38
போது ஆடி வந்த புது புனல் – சிலப்.வஞ்சி 24/41
போது ஆடி வந்த புது புனல் மற்றையார் – சிலப்.வஞ்சி 24/42
பொன் அணி புது நிழல் பொருந்திய நங்கையை – சிலப்.வஞ்சி 28/221

மேல்


புது_திங்கள் (1)

புது_திங்கள் கண்ணியான் பொன் பூண் ஞான்று அன்ன நின் – கலி 150/17

மேல்


புது_மதி (1)

புது_மதி புரை முகத்தாய் போனார் நாட்டு உளதாம்-கொல் – சிலப்.புகார் 7/196

மேல்


புதுமையின் (1)

புதுமையின் நிறுத்த புகழ் மேம்படுந – புறம் 174/16

மேல்


புதுவ (4)

புலரா நெஞ்சமொடு புதுவ கூறி – நற் 339/3
புதுவ மலர் தேரும் வண்டே போல் யாழ – கலி 98/2
புதுவ மலர் தைஇ எமர் என் பெயரால் – கலி 114/3
புலம்பு இல் உள்ளமொடு புதுவ தந்து உவக்கும் – அகம் 389/12

மேல்


புதுவதின் (1)

வதுவை அயர்தல் வேண்டி புதுவதின்
இயன்ற அணியன் இ தெரு இறப்போன் – அகம் 66/8,9

மேல்


புதுவது (21)

புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை – நெடு 159
புதுவது புனைந்த வெண்கை யாப்பு அமைத்து – மலை 28
புதுவது போர்த்த பொன் போல் பச்சை – மலை 29
புதுவது வந்தன்று இது அதன் பண்பே – மலை 96
புதுவது புணர்ந்த பொழிலே உதுவே – நற் 96/3
புதுவது அன்றே புலன் உடை மாந்திர் – கலி 22/4
புதுவது பல் நாளும் பாராட்ட யானும் – கலி 24/4
புதுவது ஆக மலர்ந்த வேங்கையை – கலி 49/5
போது அவிழ் பனி பொய்கை புதுவது தளைவிட்ட – கலி 69/1
புதுவது கவினினை என்றி ஆயின் – கலி 128/7
வதுவை நாற்றம் புதுவது கஞல – அகம் 25/5
வதுவை கூடிய பின்றை புதுவது
பொன் வீ ஞாழலொடு புன்னை வரிக்கும் – அகம் 70/8,9
புதுவது வந்த காவிரி – அகம் 166/14
புதுவது புனைந்த சேய் இலை வெள் வேல் – அகம் 221/5
புதுவது புனைந்த திறத்தினும் – அகம் 352/16
நிதி உடை நன் நகர் புதுவது புனைந்து – அகம் 369/15
புதுவது ஆகின்று அம்ம பழ விறல் – அகம் 400/24
புதுவது அன்று இ உலகத்து இயற்கை – புறம் 76/2
சாதலும் புதுவது அன்றே வாழ்தல் – புறம் 192/4
புதுவது என்றனன் போர் வேல் செழியன் என்று – சிலப்.வஞ்சி 28/107
புதுவது அன்றே தொன்று இயல் வாழ்க்கை – சிலப்.வஞ்சி 30/140

மேல்


புதுவதோ (1)

புரை தீர்ந்தன்று அது புதுவதோ அன்றே – புறம் 42/6

மேல்


புதுவர் (1)

புதுவர் ஆகிய வரவும் நின் – நற் 393/12

மேல்


புதுவன (1)

புதுவன ஈகை வளம் பாடி காலின் – கலி 95/9

மேல்


புதுவனின் (1)

புலம் பெயர் புதுவனின் போக்குவன் யான் என – சிலப்.மது 16/129

மேல்


புதுவிர் (2)

பண்டு நற்கு அறியா புலம் பெயர் புதுவிர்
சந்து நீவி புல் முடிந்து இடு-மின் – மலை 392,393
புலம்பு சேண் அகல புதுவிர் ஆகுவிர் – மலை 412

மேல்


புதுவை (1)

புதுவை போலும் நின் வரவும் இவள் – கலி 52/24

மேல்


புதுவோர் (4)

குறியவும் நெடியவும் ஊழ் இழிபு புதுவோர்
நோக்கினும் பனிக்கும் நோய் கூர் அடுக்கத்து – மலை 288,289
புதுவோர் மேவலன் ஆகலின் – ஐங் 17/3
புதுவோர் புணர்தல் வெய்யன் ஆயின் – கலி 75/10
வதுவை நாள் அணி புதுவோர் புணரிய – அகம் 56/9

மேல்


புதுவோர்க்கு (1)

வதுவை விழவின் புதுவோர்க்கு எல்லாம் – புறம் 372/10

மேல்


புதுவோர்த்து (1)

புதுவோர்த்து அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 385/7

மேல்


புதை (15)

அடி புதை அரணம் எய்தி படம் புக்கு – பெரும் 69
ஞாயில்-தொறும் புதை நிறீஇ – பட் 288
முகம் புதை கதுப்பினள் இறைஞ்சி நின்றோளே – ஐங் 197/2
மயிர் புதை மா கண் கடிய கழற – பதி 29/12
மெய் புதை அரணம் எண்ணாது எஃகு சுமந்து – பதி 52/6
புதை இருள் உடுக்கை பொலம் பனைக்கொடியோற்கு – பரி 2/22
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை – கலி 40/19
தூர்பு எழு துதை புதை துகள் விசும்பு உற எய்த – கலி 105/28
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/50
முயங்கல் விருப்பொடு முகம் புதை திறப்ப – அகம் 86/23
அடி புதை தொடுதோல் பறைய ஏகி – அகம் 101/9
தோல் புதை சிரற்று அடி கோல் உடை உமணர் – அகம் 191/4
நிலம் புதை பழுனிய மட்டின் தேறல் – புறம் 120/12
இலை புதை பெரும் காட்டு தலை கரந்து இருந்த – புறம் 259/2
புதை இருள் படாஅம் போக நீக்கி – சிலப்.புகார் 5/4

மேல்


புதைத்த (7)

வழும்பு கண் புதைத்த நுண் நீர் பாசி – மலை 221
மா அரை புதைத்த மணல் மலி முன்றில் – நற் 135/2
கனை இருள் புதைத்த அஞ்சுவரும் இயவில் – நற் 383/7
பொரி அரை புதைத்த புலம்பு கொள் இயவின் – அகம் 53/9
நிறை சூல் யாமை மறைத்து ஈன்று புதைத்த
கோட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்டை – அகம் 160/5,6
புன் தலை புதைத்த கொழும் கொடி முல்லை – அகம் 184/9
சாந்தம் புதைத்த ஏந்து துளங்கு எழில் இமில் – அகம் 249/6

மேல்


புதைத்ததுவே (1)

தகை மலர் உண்கண் கை புதைத்ததுவே – நற் 370/11

மேல்


புதைத்தல் (1)

புதைத்தல் ஒல்லுமோ ஞாயிற்றது ஒளியே – ஐங் 71/5

மேல்


புதைத்து (1)

தீ மொழி கேட்டு செவி_அகம் புதைத்து
காதலன் முன்னர் கண்ணகி நடுங்க – சிலப்.புகார் 10/229,230

மேல்


புதைப்ப (3)

மாதிரம் புதைப்ப பொழிதலின் காண்வர – அகம் 84/4
வையமோ கண்_புதைப்ப வந்தாய் மருள் மாலை – சிலப்.புகார் 7/235
புறம் புதைப்ப அறம் பழித்து – சிலப்.வஞ்சி 29/42

மேல்


புதைபெறூஉம் (1)

கையால் புதைபெறூஉம் கண்களும் கண்களோ – கலி 39/43

மேல்


புதைய (23)

அம் கண் மால் விசும்பு புதைய வளி போழ்ந்து – மது 384
தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து – நெடு 127
உயர் நிலை மா கல் புகர் முகம் புதைய
மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடும் கணை – மலை 225,226
கல் மிசை அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து – நற் 316/8
மாதிர நனம் தலை புதைய பாஅய் – நற் 347/2
வியல் இரு விசும்பு அகம் புதைய பாஅய் – நற் 371/4
ஆடு அரை புதைய கோடை இட்ட – குறு 248/4
களிறு வழங்கு சிறு நெறி புதைய தாஅம் – குறு 329/3
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் வேந்தர் – குறு 380/1
பொரி கால் மா சினை புதைய
எரி கால் இளம் தளிர் ஈனும் பொழுதே – ஐங் 349/2,3
செறாஅ செம் கண் புதைய வைத்து – கலி 54/10
சிறுபுறம் புதைய வாரி குரல் பிழியூஉ – அகம் 8/16
குறவர் ஊன்றிய குரம்பை புதைய
வேங்கை தாஅய தேம் பாய் தோற்றம் – அகம் 12/9,10
படு ஞெமல் புதைய பொத்தி நெடு நிலை – அகம் 39/7
அயிர்_கண் படாஅர் துஞ்சு புறம் புதைய
நறு வீ முல்லை நாள்_மலர் உதிரும் – அகம் 84/7,8
சிறுபுறம் புதைய நெறிபு தாழ்ந்தன-கொல் – அகம் 117/14
ஒண் கதிர் உருப்பம் புதைய ஓராங்கு – அகம் 181/8
அகல் இரு விசும்பு_அகம் புதைய பாஅய் – அகம் 214/1
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் பல உடன் – அகம் 299/7
இலங்கு மலை புதைய வெண் மழை கவைஇ – அகம் 308/5
வேய் பயில் அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து – அகம் 312/9
மாதிரம் புதைய பாஅய் கால்வீழ்த்து – அகம் 364/1
மலர் தலை உலகம் புதைய வலன் ஏர்பு – அகம் 374/2

மேல்


புதையா (1)

கை கவியா சென்று கண் புதையா குறுகி – அகம் 9/21

மேல்


புதையும் (1)

கவையும் கழுவும் புதையும் புழையும் – சிலப்.மது 15/212

மேல்


புதையொடு (1)

வரை தேன் புரையும் கவை கடை புதையொடு
கடும் துடி தூங்கும் கணை கால் பந்தர் – பெரும் 123,124

மேல்


புதைஇய (1)

கை புதைஇய வளை – பரி 7/54

மேல்


புந்தி (1)

புந்தி மிதுனம் பொருந்த புலர் விடியல் – பரி 11/6

மேல்


புய் (1)

புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல – கலி 53/4

மேல்


புய்க்க (1)

கோடு புய்க்க அல்லாது உழக்கும் நாட கேள் – கலி 38/9

மேல்


புய்க்கும் (1)

வெண் கோடு புய்க்கும் தண் கமழ் சோலை – அகம் 252/4

மேல்


புய்த்து (1)

புய்த்து எறி கரும்பின் விடு கழை தாமரை – புறம் 28/12

மேல்


புயத்து (1)

ஆங்கு அது வாங்கி அணி மணி புயத்து
தாங்கினன் ஆகி தகைமையின் செல்வுழி – சிலப்.வஞ்சி 26/66,67

மேல்


புயல் (18)

புள் தேம்ப புயல் மாறி – பட் 4
புயல் புனிறு போகிய பூ மலி புறவின் – மலை 120
புகரி புழுங்கிய புயல் நீங்கு புறவில் – குறு 391/2
புயல் புறந்தந்த புனிற்று வளர் பைம் காய் – ஐங் 25/1
புயல்_நெடும்_கூந்தல் புலம்பும் – ஐங் 304/4
பெரும் சின புயல்_ஏறு அனையை – பதி 51/28
விண்டு முன்னிய புயல் நெடும் காலை – பதி 84/22
வரை ஆர்க்கும் புயல் கரை – பரி 16/48
புயல் புரை கதுப்பு_அகம் உளரிய வளியும் – பரி 21/49
புயல் துளி மாறிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 13/9
ஊர்பு எழு கிளர்பு உளர் புயல் மங்குலின் நறை பொங்க – கலி 105/25
கயல் என அமர்த்த உண்கண் புயல் என – அகம் 126/19
புயல்_ஏறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள் – அகம் 218/6
புயல் என ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 225/15
பொன் படு நெடு வரை புயல்_ஏறு சிலைப்பின் – புறம் 166/27
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சின புயல்_ஏறு – புறம் 211/1
புயல் சுமந்து வருந்தி பொழி கதிர் மதியத்து – சிலப்.புகார் 8/78
பொலம் கொடி மின்னின் புயல் ஐம் கூந்தல் – சிலப்.மது 11/109

மேல்


புயல்_நெடும்_கூந்தல் (1)

புயல்_நெடும்_கூந்தல் புலம்பும் – ஐங் 304/4

மேல்


புயல்_ஏறு (4)

பெரும் சின புயல்_ஏறு அனையை – பதி 51/28
புயல்_ஏறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள் – அகம் 218/6
பொன் படு நெடு வரை புயல்_ஏறு சிலைப்பின் – புறம் 166/27
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சின புயல்_ஏறு
அணங்கு உடை அரவின் அரும் தலை துமிய – புறம் 211/1,2

மேல்


புயலே (1)

கால்வீழ்த்தன்று நின் கதுப்பு உறழ் புயலே – அகம் 323/13

மேல்


புரக்கும் (10)

காவிரி புரக்கும் நாடு கிழவோனே – பொரு 248
இரும் கிளை புரக்கும் இரவலர்க்கு எல்லாம் – மது 751
வளை வெண் மருப்பின் கேழல் புரக்கும்
குன்று கெழு நாடன் மறந்தனன் – ஐங் 265/2,3
உலகம் புரக்கும் உரு கெழு சிறப்பின் – பதி 81/1
எழு களிறு புரக்கும் நாடு கிழவோயே – புறம் 40/11
மன்பதை புரக்கும் நன் நாட்டு பொருநன் – புறம் 68/10
பூ விரி புது நீர் காவிரி புரக்கும்
தண் புனல் படப்பை எம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 166/28,29
காவிரி புரக்கும் நன் நாட்டு பொருந – புறம் 393/23
நடும் புகழ் வளர்த்து நானிலம் புரக்கும்
உரை_சால் சிறப்பின் நெடியோன் அன்ன – சிலப்.மது 22/59,60
காவிரி புரக்கும் நாடு கிழவோற்கு என்று – சிலப்.வஞ்சி 27/171

மேல்


புரசம் (1)

புரசம் தூங்கும் அறாஅ யாணர் – புறம் 375/9

மேல்


புரட்டும் (2)

முடி உடை கரும் தலை புரட்டும் முன் தாள் – பட் 230
உகிர் நுதி புரட்டும் ஓசை போல – குறு 16/3

மேல்


புரண்ட (2)

பிணர் அழி பெரும் கை புரண்ட கூவல் – அகம் 207/10
புலவு புலி புரண்ட புல் சாய் சிறு நெறி – அகம் 357/6

மேல்


புரண்டனள் (1)

புலந்தனள் புரண்டனள் பொங்கினள் அது கண்டு – சிலப்.மது 23/106

மேல்


புரத்தல் (1)

புரத்தல் வல்லன் வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 103/12

மேல்


புரத்தலும் (1)

நின் புரத்தலும் நோன்மையும் ஞாலத்து உள – பரி 4/28

மேல்


புரந்த (5)

அகவுநர் புரந்த அன்பின் கழல் தொடி – அகம் 97/11
நுண் கோல் அகவுநர் புரந்த பேர் இசை – அகம் 152/4
பெரும் சோறு பயந்து பல் யாண்டு புரந்த
பெரும் களிறு இழந்த பைதல் பாகன் – புறம் 220/1,2
புலந்தனை ஆகுவை புரந்த ஆண்டே – புறம் 236/5
பல் ஆண்டு புரந்த இல்லோர் செம்மல் – சிலப்.மது 15/90

மேல்


புரந்ததூஉம் (1)

இரும் பாண் ஒக்கல் கடும்பு புரந்ததூஉம்
அறம் அற கண்ட நெறி மாண் அவையத்து – புறம் 224/3,4

மேல்


புரந்தரன் (1)

போரால் வறும் கைக்கு புரந்தரன் உடைய – பரி 5/56

மேல்


புரந்து (2)

தன் புரந்து எடுத்த என் துறந்து உள்ளாள் – அகம் 383/1
உலகு புரந்து ஊட்டும் உயர் பேர் ஒழுக்கத்து – சிலப்.மது 13/168

மேல்


புரந்தோன் (1)

புரந்தோன் எந்தை யாம் எவன் தொலைவதை – புறம் 384/17

மேல்


புரப்ப (1)

மென் தோள் மகளிர் நன்று புரப்ப
இமிழ்ப்பு_உற நீண்ட பாசிலை – புறம் 283/11,12

மேல்


புரப்பதுவே (1)

மாரியும் உண்டு ஈண்டு உலகு புரப்பதுவே – புறம் 107/4

மேல்


புரப்பான் (1)

புரப்பான் போல்வது ஓர் மதுகையும் உடையன் – கலி 47/2

மேல்


புரப்பேம் (1)

புரப்பேம் என்பாரும் பலரால் பரத்தை என் – கலி 94/25

மேல்


புரப்போர் (6)

ஆர நீர் ஊட்டி புரப்போர்
யார் மற்று பெறுகுவை அளியை நீயே – அகம் 383/13,14
இரப்போர் ஏந்து கை நிறைய புரப்போர்
புலம்பு இல் உள்ளமொடு புதுவ தந்து உவக்கும் – அகம் 389/11,12
புரப்போர் புன்கண் கூர – புறம் 72/17
இரப்போர் வாட்டல் அன்றியும் புரப்போர்
புகழ் குறைப்படூஉம் வாயில் அத்தை – புறம் 196/6,7
புரப்போர் புன்கண் பாவை சோர – புறம் 235/12
இரப்போர் சுற்றமும் புரப்போர் கொற்றமும் – சிலப்.புகார் 10/149

மேல்


புரவல (2)

ஆன்றோள் கணவ சான்றோர் புரவல
நின் நயந்து வந்தனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 55/1,2
பாணர் புரவல பரிசிலர் வெறுக்கை – பதி 65/11

மேல்


புரவலர் (7)

புரவலர் இன்மையின் பசியே அரையது – புறம் 69/2
புரவலர் இரவலர்க்கு இல்லையும் அல்லர் – புறம் 162/2
புல்லென் கண்ணர் புரவலர் காணாது – புறம் 240/11
இரவலர் தடுத்த வாயில் புரவலர்
கண்ணீர் தடுத்த தண் நறும் பந்தர் – புறம் 250/2,3
புரவலர் புன்கண் நோக்காது இரவலர்க்கு – புறம் 329/7
அகன் தலை வையத்து புரவலர் காணாது – புறம் 371/1
நிலவன்மாரோ புரவலர் துன்னி – புறம் 375/18

மேல்


புரவலன் (4)

பல் இய கோடியர் புரவலன் பேர் இசை – சிறு 125
பாடுநர் புரவலன் ஆடு நடை அண்ணல் – பதி 86/8
புரவலன் போலும் தோற்றம் உறழ் கொள – அகம் 32/3
நடுகல் ஆயினன் புரவலன் எனவே – புறம் 221/13

மேல்


புரவலை (2)

இரவலர் புரவலை நீயும் அல்லை – புறம் 162/1
நீ புரவலை எமக்கு என்ன – புறம் 377/15

மேல்


புரவி (61)

பால் புரை புரவி நால்கு உடன் பூட்டி – பொரு 165
வளை கண்டு அன்ன வால் உளை புரவி
துணை புணர் தொழில நால்கு உடன் பூட்டி – பெரும் 488,489
பல புரவி நீறு உகைப்ப – மது 184
குரூஉ மயிர் புரவி உராலின் பரி நிமிர்ந்து – மது 387
பணை நிலை புரவி புல் உணா தெவிட்ட – மது 660
பகை புலம் கவர்ந்த பாய் பரி புரவி
வேல் கோல் ஆக ஆள் செல நூறி – மது 689,690
பணை நிலை முனைஇய பல் உளை புரவி
புல் உணா தெவிட்டும் புலம்பு விடு குரலொடு – நெடு 93,94
பொன் கால் புதல்வர் புரவி இன்று உருட்டும் – பட் 24
பொலம் படை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி
நிலம் தின கிடந்த நிதியமோடு அனைத்தும் – மலை 574,575
மன்னர் மதிக்கும் மாண் வினை புரவி
கொய்ம் மயிர் எருத்தில் பெய்ம் மணி ஆர்ப்ப – நற் 81/3,4
வால் உளை பொலிந்த புரவி
தேரோர் நம்மொடு நகாஅ ஊங்கே – நற் 135/8,9
தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப – நற் 181/11
பூண் மலி நெடும் தேர் புரவி தாங்கி – நற் 245/8
கடும் பரி நெடும் தேர் கால் வல் புரவி
நெடும் கொடி முல்லையொடு தளவ மலர் உதிர – ஐங் 422/1,2
கடும் பரி புரவி ஊர்ந்த நின் – பதி 41/26
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவி
அலங்கும் பாண்டில் இழை அணிந்து ஈம் என – பதி 64/9,10
கால் கிளர்ந்து அன்ன கதழ் பரி புரவி
கடும் பரி நெடும் தேர் மீமிசை நுடங்கு கொடி – பதி 80/13,14
பூண்க மாள நின் புரவி நெடும் தேர் – பதி 81/32
கால் வல் புரவி அண்டர் ஓட்டி – பதி 88/9
வயம் படு பரி புரவி மார்க்கம் வருவார் – பரி 9/51
புள் ஏர் புரவி பொலம் படை கைம்_மாவை – பரி 11/52
வண் தார் புரவி வழி நீங்க வாங்குவார் – பரி 19/32
திண் தேர் புரவி வங்கம் பூட்டவும் – பரி 20/16
பொங்கு புரவி புடை_போவோரும் பொங்கு சீர் – பரி 24/16
குரங்கு உளை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வாங்கு வள் பரிய – அகம் 4/8,9
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 36/13
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 57/14
கடும் பரி புரவி கைவண் பாரி – அகம் 78/22
இன மணி புரவி நெடும் தேர் கடைஇ – அகம் 80/10
கொய் சுவல் புரவி கை கவர் வயங்கு பரி – அகம் 124/10
கவர் நடை புரவி கால் வடு தபுக்கும் – அகம் 130/10
ஓடு பரி மெலியா கொய் சுவல் புரவி
தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப – அகம் 154/11,12
முரசு உடை செல்வர் புரவி சூட்டும் – அகம் 156/1
ஏ தொழில் நவின்ற எழில் நடை புரவி
செழு நீர் தண் கழி நீந்தலின் ஆழி – அகம் 160/11,12
தெம் முனை சிதைத்த கடும் பரி புரவி
வார் கழல் பொலிந்த வன்கண் மழவர் – அகம் 187/6,7
நிரை மணி புரவி விரை நடை தவிர – அகம் 190/14
புல் ஆர் புரவி வல் விரைந்து பூட்டி – அகம் 244/12
பணை நிலை முனைஇய வினை நவில் புரவி
இழை அணி நெடும் தேர் ஆழி உறுப்ப – அகம் 254/12,13
கொய் சுவல் புரவி கைவண் கோமான் – அகம் 270/8
நூல் நெறி நுணங்கிய கால் நவில் புரவி
கல்லென கறங்கு மணி இயம்ப வல்லோன் – அகம் 314/8,9
நால் உடன் பூண்ட கால் நவில் புரவி
கொடிஞ்சி நெடும் தேர் கடும் பரி தவிராது – அகம் 334/11,12
நிழல் ஒளிப்பு அன்ன நிமிர் பரி புரவி
வயக்கு_உறு கொடிஞ்சி பொலிய வள்பு ஆய்ந்து – அகம் 344/9,10
பல் படை புரவி எய்திய தொல் இசை – அகம் 345/5
கடும் பரி புரவி நெடும் தேர் அஞ்சி – அகம் 352/12
கடு நடை புரவி வழிவாய் ஓட – அகம் 354/7
குரங்கு உளை புரவி குட்டுவன் – அகம் 376/17
அலங்கு உளை புரவி ஐவரோடு சினைஇ – புறம் 2/13
விறல் புகழ் மாண்ட புரவி எல்லாம் – புறம் 63/3
கால் இயல் புரவி ஆலும் ஆங்கண் – புறம் 178/2
விறல் சினம் தணிந்த விரை பரி புரவி
உறுவர் செல் சார்வு ஆகி செறுவர் – புறம் 205/3,4
உழுத்து அதர் உண்ட ஓய் நடை புரவி
கடல் மண்டு தோணியின் படை முகம் போழ – புறம் 299/2,3
தண்ணடை மன்னர் தார் உடை புரவி
அணங்கு உடை முருகன் கோட்டத்து – புறம் 299/5,6
வண் பரி புரவி பண்பு பாராட்டி – புறம் 301/13
வளி தொழில் ஒழிக்கும் வண் பரி புரவி
பண்ணற்கு விரைதி நீயே நெருநை – புறம் 304/3,4
கொய் சுவல் புரவி முகக்குவம் எனினே – புறம் 368/7
வெம் விசை புரவி வீசு வளி ஆக – புறம் 369/7
உளை அணி புரவி வாழ்க என – புறம் 373/14
பணை நிலை புரவி ஆலும் ஓதையும் – சிலப்.மது 13/147
ஆலும் புரவி அணி தேர் தானையொடு – சிலப்.வஞ்சி 26/84
நிரை மணி புரவி ஓர் ஏழ் பூண்ட – சிலப்.வஞ்சி 27/135
குறு நடை புரவி நெடும் துயர் தீர – சிலப்.வஞ்சி 27/166

மேல்


புரவிய (1)

ஒளிறு படை புரவிய தேரும் அன்றே – புறம் 135/15

மேல்


புரவியர் (2)

புரி மாண் புரவியர் போக்கு அமை தேரர் – பரி 19/13
கவர் பரி புரவியர் களிற்றின் தொகுதியர் – சிலப்.புகார் 5/159

மேல்


புரவியின் (1)

பணை நிலை புரவியின் அணை முதல் பிணிக்கும் – பட் 31

மேல்


புரவியும் (6)

கொடி படு சுவல இடுமயிர் புரவியும்
வேழத்து அன்ன வெருவரு செலவின் – மது 391,392
நீரின் வந்த நிமிர் பரி புரவியும்
காலின் வந்த கரும் கறி மூடையும் – பட் 185,186
புரவியும் பூண் நிலை முனிகுவ – நற் 380/11
இளையரும் புரவியும் இன்புற நீயும் – அகம் 300/20
ஆடு நடை புரவியும் களிறும் தேரும் – புறம் 240/1
ஐ_ஈராயிரம் கொய் உளை புரவியும்
எய்யா வட வளத்து இரு பதினாயிரம் – சிலப்.வஞ்சி 26/134,135

மேல்


புரவியொடு (9)

வால் உளை புரவியொடு வையகம் மருள – சிறு 92
வால் உளை புரவியொடு வய களிறு முகந்துகொண்டு – பெரும் 27
வால் உளை புரவியொடு வட வளம் தரூஉம் – பெரும் 320
புணர்ந்து உடன் கொணர்ந்த புரவியொடு அனைத்தும் – மது 323
வடி மணி புரவியொடு வயவர் வீழ – பட் 232
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவியொடு
மைந்து உடை ஆர் எயில் புடை பட வளைஇ – பதி 62/3,4
கடும் பரி புரவியொடு களிறு பல வவ்வி – அகம் 346/23
வினை மாட்சிய விரை புரவியொடு
மழை உருவின தோல் பரப்பி – புறம் 16/1,2
சிறு கோல் உளையும் புரவியொடு
யாரே – புறம் 352/15,16

மேல்


புரவிற்கு (1)

புரவிற்கு ஆற்றா சீறூர் – புறம் 330/6

மேல்


புரவின் (1)

நெல் அமல் புரவின் இலங்கை கிழவோன் – புறம் 379/6

மேல்


புரவு (15)

புரவு எதிர்ந்து தொகுத்த யானை போல – நற் 237/8
மண் உடை ஞாலம் புரவு எதிர்கொண்ட – பதி 18/9
பெயல் மழை புரவு இன்று ஆகி வெய்து_உற்று – பதி 26/6
புரவு எதிர்கொள்வனை கண்டனம் வரற்கே – பதி 57/15
விசும்பு மெய் அகல பெயல் புரவு எதிர – பதி 69/15
இடுக திறையே புரவு எதிர்ந்தோற்கு என – பதி 80/10
மன் உயிர் ஏமுற மலர் ஞாலம் புரவு ஈன்று – கலி 34/1
புரவு ஊக்கும் உள்ளத்தேன் என்னை இரவு ஊக்கும் – கலி 141/13
இரவலர்க்கு எண்மை அல்லது புரவு எதிர்ந்து – புறம் 54/5
குடி புரவு இரக்கும் கூர் இல் ஆண்மை – புறம் 75/4
புரவு கடன் பூண்ட வண்மை யானே – புறம் 149/5
பலர் புரவு எதிர்ந்த அறத்துறை நின்னே – புறம் 175/10
புரவு எதிர்கொள்ளும் பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 199/5
புரவு தொடுத்து உண்குவை ஆயினும் இரவு எழுந்து – புறம் 260/9
புரவு எதிர்ந்து கொள்ளும் சான்றோர் யார் என – புறம் 375/8

மேல்


புரவுண்டும் (1)

குடி புரவுண்டும் கொடுங்கோல் அஞ்சி – சிலப்.வஞ்சி 25/102

மேல்


புரவே (3)

பூண் கடன் எந்தை நீ இரவலர் புரவே – புறம் 203/12
கோள் இவண் வேண்டேம் புரவே நார் அரி – புறம் 297/5
கண்மாறு இலியர் என் பெரும் கிளை புரவே – புறம் 388/16

மேல்


புரள் (1)

ஊட்டி அன்ன ஊன் புரள் அம்பொடு – அகம் 388/24

மேல்


புரள்பவை (1)

வாளி புரள்பவை போலும் துடி சீர்க்கு – பரி 21/64

மேல்


புரள்வரும் (1)

கூம்பு அவிழ் முழு_நெறி புரள்வரும் அல்குல் – புறம் 116/2

மேல்


புரள (7)

நீள் திரள் தட கை நிலம் மிசை புரள
களிறு களம் படுத்த பெரும் செய் ஆடவர் – நெடு 170,171
தலை இறுபு தாரொடு புரள
நிலை தொலைபு வேர் தூர் மடல் – பரி 2/41,42
கொலை உழுவை தோல் அசைஇ கொன்றை தார் சுவல் புரள
தலை அங்கை கொண்டு நீ காபாலம் ஆடும்_கால் – கலி 1/11,12
ஒண் பொறி புனை கழல் சே அடி புரள
கரும் கச்சு யாத்த காண்பின் அம் வயிற்று – அகம் 376/7,8
வணர் சுரி முச்சி முழுதும் மன் புரள
ஐது அகல் அல்குல் கவின் பெற புனைந்த – அகம் 390/5,6
நாஞ்சில் ஒப்ப நிலம் மிசை புரள
எறிந்து களம் படுத்த ஏந்து வாள் வலத்தர் – புறம் 19/11,12
மதி உறழ் ஆரம் மார்பில் புரள
பலி பெறு முரசம் பாசறை சிலைப்ப – புறம் 362/2,3

மேல்


புரளிய (1)

நுரையுடன் மதகு-தொறு இழிதரு புனல் கரை புரளிய செலும் மறி கடல் – பரி 24/66

மேல்


புரளும் (5)

உருள் பூ தண் தார் புரளும் மார்பினன் – திரு 11
திண் தேர் பிரம்பின் புரளும் தானை – மது 435
கணம் நாறு பெரும் தொடை புரளும் மார்பின் – நற் 254/8
நில மிசை புரளும் கைய வெய்து_உயிர்த்து – புறம் 44/4
நெல் உடை நெடு நகர் கூட்டு முதல் புரளும்
தண்ணடை பெறுதல் யாவது படினே – புறம் 287/9,10

மேல்


புராணன் (1)

பொருளன் புனிதன் புராணன் புலவன் – சிலப்.புகார் 10/179

மேல்


புரி (96)

நலம் புரி கொள்கை புலம் பிரிந்து உறையும் – திரு 63
உலகம் காக்கும் ஒன்று புரி கொள்கை – திரு 161
ஒன்பது கொண்ட மூன்று புரி நுண் ஞாண் – திரு 183
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – சிறு 34
அமிழ்து பொதிந்து இலிற்றும் அடங்கு புரி நரம்பின் – சிறு 227
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – பெரும் 15
அல்லது கடிந்த அறம் புரி செங்கோல் – பெரும் 36
புழல் கோட்டு தொடுத்த மரல் புரி நரம்பின் – பெரும் 181
பல் புரி சிமிலி நாற்றி நல்குவர – மது 483
திரி புரி நரம்பின் தீம் தொடை ஓர்க்கும் – பட் 254
குரல் ஓர்த்து தொடுத்த சுகிர் புரி நரம்பின் – மலை 23
புலம் புக்கு உண்ணும் புரி வளை பூசல் – மலை 299
ஆடு_மகள் நடந்த கொடும் புரி நோன் கயிற்று – நற் 95/2
புலம் புரி வயிரியர் நலம் புரி முழவின் – நற் 100/10
புலம் புரி வயிரியர் நலம் புரி முழவின் – நற் 100/10
வடு கொள பிணித்த விடு புரி முரற்சி – நற் 222/2
உரம் புரி உள்ளமொடு சுரம் பல நீந்தி – நற் 246/5
திறம் புரி கொள்கையொடு இறந்து செயின் அல்லது – நற் 252/3
தேய் புரி பழம் கயிறு போல – நற் 284/10
நிழலொடு கதிக்கும் நிணம் புரி முது நரி – நற் 352/5
யாங்கு ஆகின்று-கொல் பசப்பே நோன் புரி
கயிறு கடை யாத்த கடு நடை எறி_உளி – நற் 388/2,3
ஒரு நன்று உடையள் ஆயினும் புரி மாண்டு – குறு 115/2
புரி மட மரையான் கரு நரை நல் ஏறு – குறு 317/1
நன்று புரி கொள்கையின் ஒன்றாகின்றே – குறு 374/4
புல்லென்றன என் புரி வளை தோளே – ஐங் 133/3
அறம் புரி செங்கோல் மன்னனின் தாம் நனி – ஐங் 290/1
அருள் புரி நெஞ்சம் உய்த்தர – ஐங் 362/4
அறம் புரி அரு மறை நவின்ற நாவில் – ஐங் 387/1
திறம் புரி கொள்கை அந்தணீர் தொழுவல் என்று – ஐங் 387/2
நுண் புரி வண் கயிறு இயக்கி நின் – ஐங் 489/4
நோன்பு புரி தட கை சான்றோர் மெய்ம்மறை – பதி 14/12
இருள் வணர் ஒலிவரும் புரி அவிழ் ஐம்பால் – பதி 18/4
அறம் புரி அந்தணர் வழிமொழிந்து ஒழுகி – பதி 24/8
புணர் புரி நரம்பின் தீம் தொடை பழுனிய – பதி 41/1
மறம் புரி கொள்கை வயங்கு செம் நாவின் – பதி 85/10
கறங்கு இசை வயிரொடு வலம் புரி ஆர்ப்ப – பதி 92/10
இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் – பரி 1/22
இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் – பரி 1/22
புள்ளின் கொடியவை புரி வளையினவை – பரி 1/60
பொலம் புரி ஆடை வலம்புரி வண்ண – பரி 3/88
புலம் புரி அந்தணர் கலங்கினர் மருண்டு – பரி 6/45
புரி நரம்பு இன் கொளை புகல் பாலை ஏழும் – பரி 7/77
புரி மலர் துழாஅய் மேவல் மார்பினோய் – பரி 13/61
சலம் புரி தண்டு ஏந்தினவை – பரி 15/58
புரி நெகிழ்ப்பார் போன்றன கை – பரி 18/37
புரி உறு நரம்பும் இயலும் புணர்ந்து – பரி 18/51
புரி மாண் புரவியர் போக்கு அமை தேரர் – பரி 19/13
புரி மென் பீலி போழ் புனை அடையல் – பரி 21/7
புரி நாண் புடையின் புறங்காண்டல் அல்லால் – கலி 15/2
புரி அவிழ் நறு நீலம் புரை உண்கண் கலுழ்பு ஆனா – கலி 15/20
போழ்து உள்ளார் துறந்தார் கண் புரி வாடும் கொள்கையை – கலி 29/14
நெறி அறி செறி குறி புரி திரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇ – கலி 39/47
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை – கலி 40/19
அறம் புரி நெஞ்சத்தவன் – கலி 42/15
புரி நெகிழ் தாமரை மலர் அம் கண் வீறு எய்தி – கலி 44/6
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி – கலி 71/2
புரி புனை பூம் கயிற்றின் பைபய வாங்கி – கலி 80/7
அகல் நகர் மீள்தருவான் ஆக புரி ஞெகிழ்பு – கலி 83/11
புரி நெகிழ் முல்லை நறவோடு அமைந்த – கலி 91/2
புரி உளை கலி_மான் தேர் கடவுபு – கலி 124/20
புரி அவிழ் பூவின கைதையும் செருந்தியும் – கலி 127/2
நயம் நின்ற பொருள் கெட புரி அறு நரம்பினும் – கலி 142/4
எரி அகைந்து அன்ன அவிர்ந்து விளங்கு புரி சடை – அகம் 0/10
எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே புரி இணர் – அகம் 21/9
அருள் புரி நெஞ்சமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 72/18
நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான் – அகம் 126/14
வருவர் வாழி தோழி பல புரி
வார் கயிற்று ஒழுகை நோன் சுவல் கொளீஇ – அகம் 173/8,9
நன்று புரி காட்சியர் சென்றனர் அவர் என – அகம் 245/2
செறி அரில் துடக்கலின் பரீஇ புரி அவிழ்ந்து – அகம் 248/11
போர் புரி எருத்தம் போல கஞலிய – அகம் 277/16
மறி கொலைப்படுத்தல் வேண்டி வெறி புரி
ஏதில் வேலன் கோதை துயல்வர – அகம் 292/4,5
கடல் வளர் புரி வளை புரையும் மேனி – புறம் 56/3
அறம் புரி கொள்கை நான்மறை முதல்வர் – புறம் 93/7
திறம் புரி பசும் புல் பரப்பினர் கிடப்பி – புறம் 93/8
சுகிர் புரி நரம்பின் சீறியாழ் பண்ணி – புறம் 109/15
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – புறம் 135/5
புறம் தாழ் புரி சடை புலர்த்துவோனே – புறம் 251/7
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – புறம் 308/1
புரி மாலையர் பாடினிக்கு – புறம் 361/11
புரி குழல் அளகத்து புகல் ஏக்கற்று – சிலப்.புகார் 2/20
தாது அவிழ் புரி குழல் மாதவி-தன்னை – சிலப்.புகார் 3/7
புரி வளையும் முத்தும் கண்டு ஆம்பல் பொதி அவிழ்க்கும் புகாரே எம் ஊர் – சிலப்.புகார் 7/38
மரு விரி புரி குழலே மதி புரை திரு முகமே – சிலப்.புகார் 7/81
சொரி புறம் உரிஞ்ச புரி ஞெகிழ்பு உற்ற – சிலப்.புகார் 10/122
நலம் புரி கொள்கை நான்மறையாள – சிலப்.மது 11/152
புரி_நூல் மார்பர் உறை பதி சேர்ந்து – சிலப்.மது 13/39
போது அவிழ் புரி குழல் பூம் கொடி நங்கை – சிலப்.மது 13/81
அறம் புரி மாந்தர் அன்றி சேரா – சிலப்.மது 13/195
புரி குழல் மாதர் புணர்ந்தோர்க்கு அல்லது – சிலப்.மது 14/37
நான்மறை முற்றிய நலம் புரி கொள்கை – சிலப்.மது 15/12
அணித்தகு புரி குழல் ஆய்_இழை-தன்னொடும் – சிலப்.மது 15/99
அறம் புரி நெஞ்சின் அறவோர் பல்கிய – சிலப்.மது 15/115
ஒன்று புரி கொள்கை இருபிறப்பாளர் – சிலப்.மது 23/67
கான் அமர் புரி குழல் கண்ணகி-தான் என் – சிலப்.மது 23/200
வலம்புரி ஈன்ற நலம் புரி முத்தம் – சிலப்.வஞ்சி 27/244
புணர் புரி நரம்பின் பொருள் படு பத்தர் – சிலப்.வஞ்சி 28/32

மேல்


புரி-மார் (1)

மென் தினை நெடும் போர் புரி-மார்
துஞ்சு களிறு எடுப்பும் தம் பெரும் கல் நாட்டே – நற் 125/11,12

மேல்


புரி_நூல் (1)

புரி_நூல் மார்பர் உறை பதி சேர்ந்து – சிலப்.மது 13/39

மேல்


புரிசை (20)

இடு முள் புரிசை ஏமுற வளைஇ – முல் 27
விண் உற ஓங்கிய பல் படை புரிசை
தொல் வலி நிலைஇய அணங்கு உடை நெடு நிலை – மது 352,353
ஓர் யாற்று இயவின் மூத்த புரிசை
பராவு அரு மரபின் கடவுள் காணின் – மலை 229,230
விசும்பு உறழ் புரிசை வெம்ப முற்றி – நற் 287/1
வான் உற ஓங்கிய வளைந்து செய் புரிசை
ஒன்னா தெவ்வர் முனை கெட விலங்கி – பதி 53/9,10
பொன் தேரான் தானும் பொலம் புரிசை கூடலும் – பரி 24/26
போர் முற்று ஒன்று அறியாத புரிசை சூழ் புனல் ஊரன் – கலி 67/5
புது மொழி கூட்டுண்ணும் புரிசை சூழ் புனல் ஊர – கலி 68/5
ஏதப்பாடு எண்ணி புரிசை வியல் உள்ளோர் – கலி 81/25
நெடும் கொடி நுடங்கும் வான் தோய் புரிசை
யாமம் கொள்பவர் நாட்டிய நளி சுடர் – அகம் 114/9,10
மகர நெற்றி வான் தோய் புரிசை
சிகரம் தோன்றா சேண் உயர் நல் இல் – அகம் 181/20,21
புரிசை மூழ்கிய பொரி அரை ஆலத்து – அகம் 287/7
செம்பு உறழ் புரிசை பாழி நூறி – அகம் 375/13
ஏந்து கொடி இறை புரிசை
வீங்கு சிறை வியல் அருப்பம் – புறம் 17/27,28
வான் தோய்வு அன்ன புரிசை விசும்பின் – புறம் 21/3
செம்பு உறழ் புரிசை செம்மல் மூதூர் – புறம் 37/11
செம்பு புனைந்து இயற்றிய சேண் நெடும் புரிசை
உவரா ஈகை துவரை ஆண்டு – புறம் 201/9,10
பருதி உருவின் பல் படை புரிசை
எருவை நுகர்ச்சி யூப நெடும் தூண் – புறம் 224/7,8
காப்பு உடை புரிசை புக்கு மாறு அழித்தலின் – புறம் 272/6
இடை மதில் சேக்கும் புரிசை
படை மயங்கு ஆரிடை நெடு நல் ஊரே – புறம் 343/16,17

மேல்


புரிசையில் (1)

புற நிலை கோட்ட புரிசையில் புகுத்தி – சிலப்.வஞ்சி 26/45

மேல்


புரிந்த (12)

நம்_வயின் புரிந்த கொள்கையொடு நெஞ்சத்து – நற் 59/7
நெடும் கயம் புரிந்த நீர் இல் நீள் இடை – நற் 148/4
பெண் கொலை புரிந்த நன்னன் போல – குறு 292/5
புரிந்த தகையினான் யாறு ஆடுவாருள் – பரி 7/51
நம்_வயின் புரிந்த கொள்கை – அகம் 154/14
செய்_வினை புரிந்த நெஞ்சினர் நறு_நுதல் – அகம் 173/4
புரிந்த காதலொடு பெரும் தேர் யானும் – அகம் 384/2
ஒள் அழல் புரிந்த தாமரை – புறம் 11/17
அழல் புரிந்த அடர் தாமரை – புறம் 29/1
ஒன்று புரிந்த ஈர்_இரண்டின் – புறம் 166/3
செந்திறம் புரிந்த செங்கோட்டு_யாழில் – சிலப்.மது 13/106
போதியின் கீழ் மாதவர் முன் புண்ணிய தானம் புரிந்த
மாதவி-தன் துறவும் கேட்டாயோ தோழீ – சிலப்.வஞ்சி 29/94,95

மேல்


புரிந்தனர் (1)

தூங்குதல் புரிந்தனர் நமர் என ஆங்கு அவற்கு – அகம் 382/7

மேல்


புரிந்தனை (1)

பொய் நல்கல் புரிந்தனை புறந்தரல் கைவிட்டு – கலி 5/17

மேல்


புரிந்தீர் (1)

போற்றா ஒழுக்கம் புரிந்தீர் யாவதும் – சிலப்.மது 16/81

மேல்


புரிந்து (41)

பிரிந்து உறை வாழ்க்கை புரிந்து அமையலையே – நற் 52/7
நன்று புரிந்து எண்ணிய மனத்தை ஆகி – குறு 400/3
தீது சேண் இகந்து நன்று மிக புரிந்து
கடலும் கானமும் பல பயம் உதவ – பதி 22/5,6
ஈதல் ஏற்றல் என்று ஆறு புரிந்து ஒழுகும் – பதி 24/7
ஆறு முட்டு_உறாஅது அறம் புரிந்து ஒழுகும் – பதி 59/16
தார் புரிந்து அன்ன வாள் உடை விழவின் – பதி 66/13
எண் இயல் முற்றி ஈர் அறிவு புரிந்து
சால்பும் செம்மையும் உளப்பட பிறவும் – பதி 74/18,19
வெல் போர் ஆடவர் மறம் புரிந்து காக்கும் – பதி 78/8
அரசவை பணிய அறம் புரிந்து வயங்கிய – பதி 85/9
நல்குநர் புரிந்து நலன் உணப்பட்டோர் – கலி 23/10
கூடினர் புரிந்து குணன் உணப்பட்டோர் – கலி 23/12
புரிந்து ஆர்க்கும் வண்டொடு புலம்பு தீர்ந்து எ வாயும் – கலி 30/3
புரிந்து நீ எள்ளும் குயிலையும் அவரையும் புலவாதி – கலி 33/27
அல்ல புரிந்து ஒழுகலான் – கலி 39/15
நின்னொடு சூழ்வல் தோழி நயம் புரிந்து
இன்னது செய்தாள் இவள் என – கலி 54/18,19
வெருவரு கானம் நீந்தி பொருள் புரிந்து
இறப்ப எண்ணினர் என்பது சிறப்ப – அகம் 161/7,8
இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழ பொருள் புரிந்து
அலந்தலை ஞெமையத்து அதர் அடைந்து இருந்த – அகம் 171/6,7
போர்ப்பு_உறு முரசின் இரங்கி முறை புரிந்து
அறன் நெறி பிழையா திறன் அறி மன்னர் – அகம் 188/3,4
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் – அகம் 191/7
அம்ம வாழி தோழி பொருள் புரிந்து
உள்ளார்-கொல்லோ காதலர் உள்ளியும் – அகம் 235/1,2
அருள் இலர் வாழி தோழி பொருள் புரிந்து
இரும் கிளை எண்கின் அழல் வாய் ஏற்றை – அகம் 247/3,4
அறாஅ வஞ்சினம் செய்தோர் வினை புரிந்து
திறம் வேறு ஆகல் எற்று என்று ஒற்றி – அகம் 267/2,3
நெஞ்சு உடம்படுதலின் ஒன்று புரிந்து அடங்கி – அகம் 312/1
பொருள் புரிந்து அகன்றனர் ஆயினும் அருள் புரிந்து – அகம் 313/9
பொருள் புரிந்து அகன்றனர் ஆயினும் அருள் புரிந்து
வருவர் வாழி தோழி பெரிய – அகம் 313/9,10
அருள் அற நிமிர்ந்த முன்பொடு பொருள் புரிந்து
ஆள்வினைக்கு எதிரிய மீளி நெஞ்சே – அகம் 379/3,4
பல் புரிந்து இயறல் உற்ற நல் வினை – அகம் 400/4
அறம் புரிந்து அன்ன செங்கோல் நாட்டத்து – புறம் 35/14
நயம் புரிந்து உறையுநர் நடுங்க பண்ணி – புறம் 145/6
ஒன்று புரிந்து அடங்கிய இருபிறப்பாளர் – புறம் 367/12
அறு தொழில் அந்தணர் அறம் புரிந்து எடுத்த – புறம் 397/20
கரந்து வரல் எழினியும் புரிந்து உடன் வகுத்து-ஆங்கு – சிலப்.புகார் 3/110
பொன் இயல் பூங்கொடி புரிந்து உடன் வகுத்து என – சிலப்.புகார் 3/157
பூவர் சோலை மயில் ஆல புரிந்து குயில்கள் இசை பாட – சிலப்.புகார் 7/130
புறம் சிறை வாரணம் புக்கனர் புரிந்து என் – சிலப்.புகார் 10/248
புறஞ்சிறை மூதூர் புக்கனர் புரிந்து என் – சிலப்.மது 13/196
பொய் தொழில் கொல்லன் புரிந்து உடன் நோக்கி – சிலப்.மது 16/120
பொய் வினை கொல்லன் புரிந்து உடன் காட்ட – சிலப்.மது 16/161
புண்ணிய தானம் புரிந்து அறம் கொள்ளவும் – சிலப்.வஞ்சி 27/100
போதி தானம் புரிந்து அறம் கொள்ளவும் – சிலப்.வஞ்சி 27/108
போதித்தானம் புரிந்து அறம்படுத்தனள் – சிலப்.வஞ்சி 30/28

மேல்


புரிந்தோய் (2)

நன்று என புரிந்தோய் நன்று செய்தனையே – நற் 24/7
உயர்ந்த ஆள்வினை புரிந்தோய் பெயர்ந்து நின்று – அகம் 343/15

மேல்


புரிந்தோர் (3)

பலி கொடை புரிந்தோர் வலிக்கு வரம்பு ஆக என – சிலப்.புகார் 5/80
பழிப்பு_அரும் சிறப்பின் வழி படர் புரிந்தோர்
கரியவன் புகையினும் புகைக்கொடி தோன்றினும் – சிலப்.புகார் 10/101,102
நல் திறம் புரிந்தோர் பொற்படி எய்தலும் – சிலப்.வஞ்சி 30/136

மேல்


புரிந்தோள் (1)

தீ திறம் புரிந்தோள் செய் துயர் நீங்க – சிலப்.மது 15/71

மேல்


புரிந்தோன் (5)

தீத்திறம் புரிந்தோன் செப்ப கேட்டு – சிலப்.மது 11/57
தீ_திறம் புரிந்தோன் சென்ற தேயமும் – சிலப்.மது 13/78
புண்ணிய தானம் புரிந்தோன் ஆகலின் – சிலப்.மது 15/30
தானம் புரிந்தோன் தன் மனை_கிழத்தி – சிலப்.வஞ்சி 27/101
செந்திறம் புரிந்தோன் செல்லல் நீக்கி – சிலப்.வஞ்சி 30/81

மேல்


புரிநூல் (1)

புரிநூல் அந்தணர் பொலம் கலம் ஏற்ப – பரி 11/79

மேல்


புரிபு (9)

புரிபு நீ புறம்மாறி போக்கு எண்ணி புதிது ஈண்டி – கலி 15/10
புரிபு நம் ஆயத்தார் பொய்யாக எடுத்த சொல் – கலி 76/16
அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு – கலி 76/19
தொழுவினுள் புரிபு_புரிபு புக்க பொதுவரை – கலி 103/22
தொழுவினுள் புரிபு_புரிபு புக்க பொதுவரை – கலி 103/22
புரிபு_புரிபு புகுத்தனர் தொழூஉ – கலி 104/17
புரிபு_புரிபு புகுத்தனர் தொழூஉ – கலி 104/17
புரிபு மேற்சென்ற நூற்றுவர் மடங்க – கலி 104/57
அரிதினின் தோன்றிய யாக்கை புரிபு தாம் – கலி 141/1

மேல்


புரிபு_புரிபு (2)

தொழுவினுள் புரிபு_புரிபு புக்க பொதுவரை – கலி 103/22
புரிபு_புரிபு புகுத்தனர் தொழூஉ – கலி 104/17

மேல்


புரிவான் (1)

புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான் சனம் மண்டி – பரி 10/9

மேல்


புரிவு (5)

புரிவு அமர் காதலின் புணர்ச்சியும் தரும் என – கலி 11/3
புணர்ந்தவர் முயக்கம் போல் புரிவு உற்ற கொடியொடும் – கலி 32/12
புரிவு உண்ட புணர்ச்சியுள் புல் ஆரா மாத்திரை – கலி 142/1
பொய் வல் உள்ளமொடு புரிவு உண கூறி – அகம் 205/4
பொருள் புரிவு உண்ட மருளி நெஞ்சே – அகம் 361/9

மேல்


புரிவுண்ட (2)

புரிவுண்ட பாடலொடு ஆடலும் தோன்ற – பரி 23/54
பொய்யினால் புரிவுண்ட நம்மையோ மறந்தைக்க – கலி 27/18

மேல்


புரீஇ (1)

நலம் புரீஇ அம் சீர் நாம வாய்மொழி – பரி 15/63

மேல்


புரு (1)

முழு_மதி புரை முகமே முரி புரு வில் இணையே – சிலப்.புகார் 7/77

மேல்


புருவ (1)

போர்த்த சினத்தான் புருவ திரை இடா – கலி 98/23

மேல்


புருவத்த (1)

நுண் ஏர் புருவத்த கண்ணும் ஆடும் – ஐங் 218/1

மேல்


புருவத்து (6)

கொலை வில் புருவத்து கொழும் கடை மழை கண் – பொரு 26
புருவத்து கரு வல் கந்தரத்தால் – பரி 4/22
வாய் இருள் பனிச்சை வரி சிலை புருவத்து
ஒளி இழை ஒதுங்கிய ஒள் நுதலோரும் – பரி 23/36,37
வில் என விலங்கிய புருவத்து வல்லென – புறம் 361/15
கோடும் புருவத்து உயிர் கொல்வை-மன் நீயும் – சிலப்.புகார் 7/97
கொலை வில் புருவத்து கொழும் கடை சுருள – சிலப்.மது 14/142

மேல்


புருவம் (3)

கலைஇய கண் புருவம் தோள் நுசுப்பு ஏஎர் – கலி 147/18
இரு கரும் புருவம் ஆக ஈக்க – சிலப்.புகார் 2/45
துடித்தனள் புருவம் துவர் இதழ் செ வாய் – சிலப்.வஞ்சி 30/39

மேல்


புருவமொடு (1)

கோடு ஏந்து புருவமொடு குவவு நுதல் நீவி – அகம் 39/21

மேல்


புருவை (3)

செம் நில புறவின் புன் மயிர் புருவை
பாடு இன் தெண் மணி தோடு தலைப்பெயர – நற் 321/1,2
குரு மயிர் புருவை நசையின் அல்கும் – ஐங் 238/2
புருவை பன்றி வரு_திறம் நோக்கி – அகம் 88/4

மேல்


புரை (99)

பால் புரை புரவி நால்கு உடன் பூட்டி – பொரு 165
மலை புரை மாடத்து கொழு நிழல் இருத்தர – மது 406
கைவல் கம்மியன் முடுக்கலின் புரை தீர்ந்து – நெடு 85
எரி புரை எறுழம் சுள்ளி கூவிரம் – குறி 66
வேய் புரை மென் தோள் இன் துயில் என்றும் – குறி 242
புரை தோல் வரைப்பின் வேல் நிழல் புலவோர்க்கு – மலை 88
வரை புரை நிவப்பின் வான் தோய் இஞ்சி – மலை 92
குளிர் புரை கொடும் காய் கொண்டன அவரை – மலை 110
புரை தவ உயரிய மழை மருள் பல் தோல் – மலை 377
புரை இல் தீ மொழி பயிற்றிய உரை எடுத்து – நற் 36/7
சுடர் புரை திரு நுதல் பசப்ப – நற் 108/8
பொன் புரை கவளம் புறந்தருபு ஊட்டும் – நற் 202/6
உரை இனி வாழி தோழி புரை இல் – நற் 236/6
மணி புரை எருத்தின் மஞ்ஞை போல நின் – நற் 264/4
இருள் புரை கூந்தல் பொங்கு துகள் ஆடி – நற் 270/3
பொன் புரை நரம்பின் இன் குரல் சீறியாழ் – நற் 380/7
எம்மொடு கொண்மோ எம் தோள் புரை புணையே – ஐங் 78/4
மணி புரை வயங்கு இழை நிலைபெற – ஐங் 210/4
மண் புரை பெருகிய மரம் முளி கானம் – ஐங் 319/2
பூ புரை உண்கண் மடவரல் – ஐங் 376/4
புரை_வயின் புரை_வயின் பெரிய நல்கி – பதி 15/37
புரை_வயின் புரை_வயின் பெரிய நல்கி – பதி 15/37
புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே – பதி 34/12
புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே – பதி 35/1
புரை தோல் வரைப்பின் எஃகு மீன் அவிர்வர – பதி 50/9
புறஞ்சொல் கேளா புரை தீர் ஒண்மை – பதி 70/13
நெரி கிடர் எரி புரை தன மிகு தன முரண் மிகு – பரி 1/16
நின்னை புரை நினைப்பின் நீ அலது உணர்தியோ – பரி 3/46
அழல் புரை குழை கொழு நிழல் தரும் பல சினை – பரி 4/66
வரை புரை உருவின் நுரை பல சுமந்து – பரி 7/41
மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற – பரி 10/47
மறுகுபட அறை புரை அறு குழவியின் – பரி 10/83
பொதியில் முனிவன் புரை வரை கீறி – பரி 11/11
புரை கெழு சையம் பொழி மழை தாழ – பரி 11/14
போற்றாய் காண் அன்னை புரையோய் புரை இன்று – பரி 20/72
ஊர்ந்ததை எரி புரை ஓடை இடை இமைக்கும் சென்னி – பரி 21/1
கயல் புரை கண்ணியர் கமழ் துகள் உதிர்த்த – பரி 21/48
புயல் புரை கதுப்பு_அகம் உளரிய வளியும் – பரி 21/49
புரை தீர் நெடு மென் – பரி 22/47
மணி புரை மா மலை ஞாறிய ஞாலம் – பரி 23/80
வரை பல புரை உயர் கயிறு அணி பயில் தொழில் – பரி 24/68
கொடி புரை நுசுப்பினாள் கொண்ட சீர் தருவாளோ – கலி 1/7
புரை தவ பயன் நோக்கார் தம் ஆக்கம் முயல்வாரை – கலி 8/15
கிளி புரை கிளவியாய் எம்மொடு நீ வரின் – கலி 13/18
புரி அவிழ் நறு நீலம் புரை உண்கண் கலுழ்பு ஆனா – கலி 15/20
கிளி புரை கிளவியாய் நின் அடிக்கு எளியவோ – கலி 20/7
பால் மருள் மருப்பின் உரல் புரை பாவு அடி – கலி 21/1
மணி புரை வயங்கலுள் துப்பு எறிந்தவை போல – கலி 33/3
வேய் புரை மென் தோள் பசலையும் அம்பலும் – கலி 39/49
புணர் மருப்பு எழில் கொண்ட வரை புரை செலவின் – கலி 43/21
பிறை புரை நுதல் அவர் பேணி நம் – கலி 45/23
பிறை புரை ஏர்_நுதால் தாம் எண்ணியவை எல்லாம் – கலி 67/19
மணி புரை செம் வாய் நின் மார்பு அகலம் நனைப்பதால் – கலி 79/8
புரை தீர் புது புனல் வெள்ளத்தின் இன்னும் – கலி 98/28
மணி புரை உருவின காயாவும் பிறவும் – கலி 101/5
அவருள் மலர் மலி புகல் எழ அலர் மலி மணி புரை நிமிர் தோள் பிணைஇ – கலி 102/25
வேல் நுதி புரை விறல் திறன் நுதி மருப்பின் மாறு அஞ்சான் – கலி 104/34
புரை தவ நாடி பொய் தபுத்து இனிது ஆண்ட – கலி 130/3
கயல் புரை உண்கண் அரிப்ப அரி வார – கலி 145/5
அரைசினும் அன்பு இன்றாம் காமம் புரை தீர – கலி 146/3
புரை தவ கூறி கொடுமை நுவல்வீர் – கலி 146/26
உரை கேட்பு_உழி எல்லாம் செல்வேன் புரை தீர்ந்தான் – கலி 146/30
வெறுத்த ஏஎர் வேய் புரை பணை தோள் – அகம் 2/11
வேய் புரை பணை தோள் பாயும் – அகம் 47/18
மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண – அகம் 66/14
எரி புரை பன் மலர் பிறழ வாங்கி – அகம் 84/11
ஐது ஆகின்று என் தளிர் புரை மேனியும் – அகம் 95/2
புகை புரை அம் மஞ்சு ஊர – அகம் 97/22
அரி மதர் மழை கண் அமை புரை பணை தோள் – அகம் 114/14
சுரும்பு வாய் திறந்த பொன் புரை நுண் தாது – அகம் 242/2
முறி புரை எழில் நலத்து என் மகள் துயர் மருங்கு – அகம் 242/8
மலை புரை நெடு நகர் கூடல் நீடிய – அகம் 296/12
வரை புரை களிற்றொடு நன் கலன் ஈயும் – அகம் 303/9
நின் புரை தக்க சாயலன் என நீ – அகம் 332/10
சுடர் புரை தோன்றி புதல் தலை கொளாஅ – அகம் 364/6
தளிர் புரை கொடிற்றின் செறி மயிர் எருத்தின் – அகம் 367/10
வசை பட வாழ்ந்தோர் பலர்-கொல் புரை இல் – புறம் 15/16
புரை தீர்ந்தன்று அது புதுவதோ அன்றே – புறம் 42/6
பால் புரை பிறை நுதல் பொலிந்த சென்னி – புறம் 91/5
இடை புரை பற்றி பிணி விடாஅ – புறம் 136/3
முகை புரை விரலின் கண்ணீர் துடையா – புறம் 144/9
அரசர் உழையர் ஆகவும் புரை தபு – புறம் 154/4
வேர் புரை சிதாஅர் நீக்கி நேர் கரை – புறம் 392/14
மதி புரை மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 393/20
நிரைநிரை எடுத்த புரை தீர் காட்சிய – சிலப்.புகார் 6/152
முழு_மதி புரை முகமே முரி புரு வில் இணையே – சிலப்.புகார் 7/77
மரு விரி புரி குழலே மதி புரை திரு முகமே – சிலப்.புகார் 7/81
முளை வளர் இள நகையே முழு_மதி புரை முகமே – சிலப்.புகார் 7/85
எதிர் மலர் புரை உண்கண் எவ்வ நீர் உகுத்தனவே – சிலப்.புகார் 7/195
புது_மதி புரை முகத்தாய் போனார் நாட்டு உளதாம்-கொல் – சிலப்.புகார் 7/196
கிளி புரை கிளவியும் மட அன நடையும் – சிலப்.புகார் 8/86
பால் புரை வெள் எயிற்று பார்ப்பன கோலத்து – சிலப்.மது 21/48
புரை தீர் கற்பின் தேவி-தன்னுடன் – சிலப்.மது 22/6
புரை தீர் வேலி இல் என மொழிந்து – சிலப்.மது 23/45
மலை புரை மாடம் எங்கணும் கேட்ப – சிலப்.மது 23/124
புரை தீர் கற்பின் தேவி-தன்னுடன் – சிலப்.மது 23/218
புரை தீர் புனல் குடைந்து ஆடின் நோம் ஆயின் – சிலப்.வஞ்சி 24/45
செயலைய மலர் புரை திருவடி தொழுதேம் – சிலப்.வஞ்சி 24/82
புரை தீர் வஞ்சி போந்தையின் தொடுப்போன் – சிலப்.வஞ்சி 26/46

மேல்


புரை-தொறும் (1)

போர் அமை கதவ புரை-தொறும் தூவ – நற் 132/4

மேல்


புரை_வயின் (2)

புரை_வயின் புரை_வயின் பெரிய நல்கி – பதி 15/37
புரை_வயின் புரை_வயின் பெரிய நல்கி – பதி 15/37

மேல்


புரைத்தோ (1)

உரைத்திசின் தோழி அது புரைத்தோ அன்றே – குறு 302/1

மேல்


புரைதல் (1)

எழில் மலர் புரைதல் வேண்டும் அலரே – அகம் 45/8

மேல்


புரைபடல் (1)

புள்ளி நிலனும் புரைபடல் அரிது என – பரி 2/34

மேல்


புரைபு (1)

வேய் புரைபு எழிலிய விளங்கு இறை பணை தோள் – பதி 65/8

மேல்


புரைமே (1)

மன்னா உலகத்து மன்னுவது புரைமே – கலி 54/20

மேல்


புரைமை (3)

நீ அளந்து அறிவை நின் புரைமை வாய் போல் – குறு 259/6
நீ அளந்து அறிதி நின் புரைமை வார் கோல் – புறம் 36/2
மன்பதை காக்கும் நின் புரைமை நோக்காது – புறம் 210/1

மேல்


புரைமையோனே (1)

நெஞ்சு அற வீழ்ந்த புரைமையோனே – புறம் 307/14

மேல்


புரைய (16)

மழை முற்றிய மலை புரைய
துறை முற்றிய துளங்கு இருக்கை – மது 84,85
இரும் கடல் வான் கோது புரைய வார்_உற்று – மது 407
பாடு ஆன்று அவிந்த பனி கடல் புரைய
பாயல் வளர்வோர் கண் இனிது மடுப்ப – மது 629,630
கண் பொரா எறிக்கும் மின்னுக்கொடி புரைய
ஒண் பொன் அவிர் இழை தெழிப்ப இயலி – மது 665,666
புரைய மன்ற புரையோர் கேண்மை – நற் 1/5
நீல் நிற விசும்பின் மீனொடு புரைய
பைபய இமைக்கும் துறைவன் – நற் 199/9,10
இணை பிரி அணி துணி பணி எரி புரைய
விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் – பரி 1/14,15
நின்னொடு புரைய
அந்தணர் காணும் வரவு – பரி 2/67,68
புரைய அல்ல என் மகட்கு என பரைஇ – அகம் 95/13
புரைய பூண்ட கோதை மார்பினை – அகம் 100/2
இன் சிலை எழில் ஏறு கெண்டி புரைய
நிணம் பொதி விழு தடி நெருப்பின் வைத்து எடுத்து – அகம் 265/12,13
பொன் வீ வேங்கை புது மலர் புரைய
நன் நிறத்து எழுந்த சுணங்கு அணி வன முலை – அகம் 319/8,9
பெரும் களிற்று தட கை புரைய கால் வீழ்த்து – அகம் 334/5
பிள்ளை வெருகின் முள் எயிறு புரைய
பாசிலை முல்லை முகைக்கும் – புறம் 117/8,9
குமரி மகளிர் கூந்தல் புரைய
அமரின் இட்ட அரு முள் வேலி – புறம் 301/2,3
முத்தீ புரைய காண்_தக இருந்த – புறம் 367/13

மேல்


புரையர் (1)

புரையர் அல்லோர் வரையலள் இவள் என – புறம் 343/12

மேல்


புரையுநர் (2)

புரையுநர் இல்லா புலமையோய் என – திரு 280
தன்னொடு புரையுநர் தான் அறிகுநளே – பதி 93/3

மேல்


புரையுநள் (1)

என்னொடு புரையுநள் அல்லள் – பதி 93/2

மேல்


புரையும் (64)

வலம்புரி புரையும் வால் நரை முடியினர் – திரு 127
அவிர் தளிர் புரையும் மேனியர் அவிர்-தொறும் – திரு 144
இலவு இதழ் புரையும் இன் மொழி துவர் வாய் – பொரு 27
உள்ளகம் புரையும் ஊட்டு_உறு பச்சை – பெரும் 6
யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடை கொழு மடல் – பெரும் 86
முள் அரை தாமரை புல் இதழ் புரையும்
நெடும் செவி குறு முயல் போக்கு அற வளைஇ – பெரும் 114,115
வரை தேன் புரையும் கவை கடை புதையொடு – பெரும் 123
களிற்று தாள் புரையும் திரி மர பந்தர் – பெரும் 187
சிறு_மீன் புரையும் கற்பின் நறு நுதல் – பெரும் 303
நல் வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை – மது 624
தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து – மது 711
அவிர் துகில் புரையும் அம் வெள் அருவி – குறி 55
திரு மணி புரையும் மேனி மடவோள் – நற் 8/3
விண்டு புரையும் புணர் நிலை நெடும் கூட்டு – நற் 26/3
நெய்தல் பாசடை புரையும் அம் செவி – நற் 47/3
ஆய் நிறம் புரையும் இவள் மாமை கவினே – நற் 205/11
நன் நா புரையும் சீறடி – நற் 252/11
நாள்_மலர் புரையும் மேனி பெரும் சுனை – நற் 301/2
வரை வேய் புரையும் நல் தோள் – நற் 390/10
தாமரை புரையும் காமர் சேவடி – குறு 0/1
ஆடு அமை புரையும் வனப்பின் பணை தோள் – குறு 131/1
பூவொடு புரையும் கண்ணும் வேய் என – குறு 226/1
தெண் நீர் நிகர் மலர் புரையும்
நன் மலர் மழை கணிற்கு எளியவால் பனியே – குறு 329/6,7
வரை அர_மகளிர் புரையும் சாயலள் – ஐங் 255/2
அம் சாறு புரையும் நின் தொழில் ஒழித்து – பதி 72/13
திருவில் குலைஇ திரு மணி புரையும்
உரு கெழு கருவிய பெரு மழை சேர்ந்து – பதி 88/32,33
மீனொடு புரையும் கற்பின் – பதி 89/19
விரி மலர் புரையும் மேனியை மேனி – பரி 1/7
நீயே வளையொடு புரையும் வாலியோற்கு அவன் – பரி 2/20
ஓங்கு உயர் வானின் வாங்கு வில் புரையும்
பூண் அணி கவைஇய ஆர் அணி நித்தில – பரி 2/28,29
வரு மழை இரும் சூல் மூன்றும் புரையும் மா மெய் – பரி 4/7
உரும் இடி சேர்ந்த முழக்கம் புரையும்
திருமருத முன்துறை சேர் புனல் கண் துய்ப்பார் – பரி 7/82,83
வாகை ஒண் பூ புரையும் முச்சிய – பரி 14/7
புவ்வ_தாமரை புரையும் கண்ணன் – பரி 15/49
களி நாள் அரங்கின் அணி நலம் புரையும்
காவே சுரும்பு இமிர் தாதொடு தலைத்தலை மிகூஉம் – பரி 16/13,14
துளங்கா விழு சீர் துறக்கம் புரையும்
இரு கேழ் உத்தி அணிந்த எருத்தின் – பரி 23/47,48
பூவொடு புரையும் சீர் ஊர் பூவின் – பரி 30/2
கூர் எயிற்று முகை வெண் பல் கொடி புரையும் நுசுப்பினாய் – கலி 58/4
துடுப்பு என புரையும் நின் திரண்ட நேர் அரி முன்கை – கலி 59/4
தடி கண் புரையும் குறும் சுனை ஆடி – கலி 108/41
தாதின் அல்லி அவிர் இதழ் புரையும்
மாசு இல் அங்கை மணி மருள் அம் வாய் – அகம் 16/2,3
மா இதழ் புரையும் மலிர் கொள் ஈர் இமை – அகம் 19/11
நுணங்கு அமை புரையும் வணங்கு இறை பணை தோள் – அகம் 33/15
நல் எழில் நெடு வேய் புரையும்
தொல் கவின் தொலைந்தன நோகோ யானே – அகம் 137/15,16
குவளை நாள்_மலர் புரையும் உண்கண் இ – அகம் 179/12
கண் இடை புரையும் நெடு மென் பணை தோள் – அகம் 271/15
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் புரையும்
அம் கலுழ் கொண்ட செம் கடை மழை கண் – அகம் 295/19,20
வெயில் அவிர் புரையும் வீ ததை மராஅத்து – அகம் 317/15
வாங்கு அமை புரையும் வீங்கு இறை பணை தோள் – அகம் 343/1
பொன் படு நெடு வரை புரையும் எந்தை – அகம் 398/19
வரை புரையும் மழ களிற்றின் மிசை – புறம் 38/1
கடல் வளர் புரி வளை புரையும் மேனி – புறம் 56/3
மண்_உறு திரு மணி புரையும் மேனி – புறம் 56/5
ஒள் எரி புரையும் உரு கெழு பசும் பூண் – புறம் 69/15
நீலத்து இணை மலர் புரையும் உண்கண் – புறம் 111/3
வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி – புறம் 122/8
வான் ஏறு புரையும் நின் தாள் நிழல் வாழ்க்கை – புறம் 265/6
தேய்வை வெண் காழ் புரையும் விசி பிணி – புறம் 369/19
மதி புரையும் நறு மேனி தம்முனோன் வலத்து உளாள் – சிலப்.மது 17/106
வென்றி வெம் கதிர் புரையும் மேனியன் – சிலப்.மது 22/37
செம் நிற பசும் பொன் புரையும் மேனியன் – சிலப்.மது 22/62
கருவிளை புரையும் மேனியன் அரியொடு – சிலப்.மது 22/89
மண்ணுறு திரு மணி புரையும் மேனியன் – சிலப்.மது 22/97
வல மருங்கு பொன் நிறம் புரையும் மேனியள் – சிலப்.மது 23/6

மேல்


புரையுமாறு (1)

இறுவரை புரையுமாறு இரு கரை ஏமத்து – பரி 7/40

மேல்


புரையோய் (2)

போற்றாய் காண் அன்னை புரையோய் புரை இன்று – பரி 20/72
பொய் தீர் காட்சி புரையோய் போற்றி – சிலப்.மது 13/92

மேல்


புரையோர் (10)

வசை இல் வான் திணை புரையோர் கடும்பொடு – குறி 205
புரைய மன்ற புரையோர் கேண்மை – நற் 1/5
நிரையம் ஒரீஇய வேட்கை புரையோர்
மேயினர் உறையும் பலர் புகழ் பண்பின் – பதி 15/31,32
புரையோர் உண்கண் துயில் இன் பாயல் – பதி 16/18
அமர்ந்ததை புரையோர் நாவில் புகழ் நலம் முற்றி – பரி 21/12
சுரை அம்பு மூழ்க சுருங்கி புரையோர் தம் – கலி 6/3
வரையா வண்மையொடு புரையோர் பேணி – அகம் 136/2
புலம் மீக்கூறும் புரையோர் ஏத்த – அகம் 142/2
பொன் உடை நெடு நகர் புரையோர் அயர – அகம் 385/5
புரையோர் சேர்ந்து என தந்தையும் பெயர்க்கும் – புறம் 354/3

மேல்


புரையோர்-தம்மொடு (1)

புரையோர்-தம்மொடு பொருந்த உணர்ந்த – சிலப்.வஞ்சி 28/123

மேல்


புரையோர்க்கு (1)

புரையோர்க்கு தொடுத்த பொலம் பூ தும்பை – மது 737

மேல்


புரையோரை (1)

பொய் அற்ற கேள்வியால் புரையோரை படர்ந்து நீ – கலி 15/14

மேல்


புரையோள் (2)

புல்லி ஆற்றா புரையோள் காண – ஐங் 486/3
புரையோள் கணவ பூண் கிளர் மார்ப – பதி 70/16

மேல்


புரையோன் (2)

புரையோன் வாழி தோழி விரை பெயல் – ஐங் 252/3
புரையோன் மேனி பூ துகில் கலிங்கம் – புறம் 398/28

மேல்


புரைவது (4)

நின்னோடு உண்டலும் புரைவது என்று ஆங்கு – குறி 207
புரைவது நினைப்பின் புரைவதோ இன்றே – பதி 17/1
புரைவது பூந்தாரான் குன்று என கூடார்க்கு – பரி 6/55
மகன் தாய் ஆதல் புரைவது ஆங்கு எனவே – அகம் 16/19

மேல்


புரைவதோ (3)

நும்மொடு புரைவதோ அன்றே – நற் 45/10
சான்றோர் புரைவதோ அன்றே மான்று உடன் – நற் 238/7
புரைவது நினைப்பின் புரைவதோ இன்றே – பதி 17/1

மேல்


புரைஇ (2)

வளம் கெழு சிறப்பின் உலகம் புரைஇ
செம் குணக்கு ஒழுகும் கலுழி மலிர் நிறை – பதி 50/4,5
வேய் அமை கண் இடை புரைஇ
சேய ஆயினும் நடுங்கு துயர் தருமே – அகம் 152/23,24

மேல்


புரைஇய (2)

மா இதழ் மா மலர் புரைஇய கண்ணே – நற் 317/10
மன் உயிர் புரைஇய வலன் ஏர்பு இரங்கும் – பதி 24/27

மேல்


புல் (92)

நுண் புல் அடக்கிய வெண் பல் எயிற்றியர் – பெரும் 94
முள் அரை தாமரை புல் இதழ் புரையும் – பெரும் 114
புலி போத்து அன்ன புல் அணல் காளை – பெரும் 138
புல் ஆர் வியன் புலம் போகி முள் உடுத்து – பெரும் 184
வை கண்டு அன்ன புல் முளி அம் காட்டு – மது 307
பணை நிலை புரவி புல் உணா தெவிட்ட – மது 660
புல் உணா தெவிட்டும் புலம்பு விடு குரலொடு – நெடு 94
சந்து நீவி புல் முடிந்து இடு-மின் – மலை 393
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 439
புல் அரை காஞ்சி புனல் பொரு புதவின் – மலை 449
புலி பார்த்து உறையும் புல் அதர் சிறு நெறி – நற் 29/5
புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ – நற் 48/3
புல் இலை ஓமைய புலி வழங்கு அத்தம் – நற் 107/6
புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய் – நற் 113/2
புல் இதழ் பொதிந்த பூ தப மிதிக்கும் – நற் 239/7
பொருத யானை புல் தாள் ஏய்ப்ப – நற் 279/6
புல் உடை காவில் தொழில் விட்டு ஆங்கு – நற் 315/5
நல் உரை இகந்து புல் உரை தாஅய் – குறு 29/1
புல் வீழ் இற்றி கல் இவர் வெள் வேர் – குறு 106/1
முதை சுவல் கலித்த முற்றா இளம் புல்
மூதா தைவந்த ஆங்கு – குறு 204/3,4
புல் வேய் குரம்பை நல்லோள் ஊரே – குறு 235/5
புல் ஆர் நல் ஆன் பூண் மணி-கொல்லோ – குறு 275/4
புல் அரை உகாஅய் வரி நிழல் வதியும் – குறு 363/4
பகைவர் புல் ஆர்க பார்ப்பார் ஓதுக – ஐங் 4/2
குன்ற குறவன் புல் வேய் குரம்பை – ஐங் 252/1
புல் அரை ஓமை நீடிய – ஐங் 316/4
புல் இலை வைப்பின் புலம் சிதை அரம்பின் – பதி 15/13
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 21/21
நின் நயந்து வருவேம் கண்டனம் புல் மிக்கு – பதி 23/11
புல் இருள் விடிய புலம்பு சேண் அகல – பதி 59/4
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 62/13
அரும் பறை வினைஞர் புல் இகல் படுத்து – பதி 75/9
பல் ஆன் நன் நிரை புல் அருந்து உகள – பதி 89/5
புல் ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/18
புல் ஆரா புணர்ச்சியால் புலம்பிய என் தோழி – கலி 45/10
புல் இனிது ஆகலின் புல்லினென் எல்லா – கலி 62/6
புல் இலை வெட்சியும் பிடவும் தளவும் – கலி 103/2
புல் இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே புள்ளி – கலி 103/47
புல்_இனத்தார்க்கும் குடம் சுட்டவர்க்கும் எம் – கலி 107/2
பேராது சென்று பெரும் பதவ புல் மாந்தி – கலி 109/2
கடி கொள் இரும் காப்பில் புல் இனத்து ஆயர் – கலி 110/1
புல் இனத்து ஆயர்_மகளிரோடு எல்லாம் – கலி 111/5
புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் – கலி 113/7
புல்_இனத்து ஆயனை நீ ஆயின் குடம் சுட்டு – கலி 113/9
புல் இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் – கலி 115/4
புல் இருள் பரத்தரூஉம் புலம்பு கொள் மருள் மாலை – கலி 130/7
புரிவு உண்ட புணர்ச்சியுள் புல் ஆரா மாத்திரை – கலி 142/1
புல் இலை மராஅத்த அகன் சேண் அத்தம் – அகம் 3/11
திரி மருப்பு இரலை புல் அருந்து உகள – அகம் 14/6
முளி புல் மீமிசை வளி சுழற்று உறாஅ – அகம் 39/8
கல் ஊர்பு இழிதரும் புல் சாய் சிறு நெறி – அகம் 65/15
செய்பொருள் திறவர் ஆகி புல் இலை – அகம் 69/6
புல் அரை இத்தி புகர் படு நீழல் – அகம் 77/13
புல் அளை புற்றின் பல் கிளை சிதலை – அகம் 81/3
படலை பந்தர் புல் வேய் குரம்பை – அகம் 87/3
புல் சாய் விடர்_அகம் புலம்ப வரைய – அகம் 89/4
புல் உளை சிறாஅர் வில்லின் நீக்கி – அகம் 107/17
நின் மறந்து உறைதல் யாவது புல் மறைந்து – அகம் 129/3
புல் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ – அகம் 149/3
புல் வேய் குரம்பை புலர ஊன்றி – அகம் 172/10
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பயந்து – அகம் 176/19
புலால் அம் சேரி புல் வேய் குரம்பை – அகம் 200/2
புல் உளை கலி_மா மெல்லிதின் கொளீஇய – அகம் 234/4
புல் ஆர் புரவி வல் விரைந்து பூட்டி – அகம் 244/12
புல் நுகும்பு எடுத்த நன் நெடும் கானத்து – அகம் 283/13
புலவு புலி புரண்ட புல் சாய் சிறு நெறி – அகம் 357/6
புல் இலை நெல்லி புகர் இல் பசும் காய் – அகம் 363/6
நல்கூர் பெண்டின் புல் வேய் குரம்பை – அகம் 369/23
சிறு புல் உணவு நெறி பட மறுகி – அகம் 377/2
புல் இலை வெதிர நெல் விளை காடே – அகம் 397/16
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி – புறம் 15/2
திறம் புரி பசும் புல் பரப்பினர் கிடப்பி – புறம் 93/8
புல் இலை எருக்கம் ஆயினும் உடையவை – புறம் 106/2
ஆமா நெடு வரை நன் புல் ஆர – புறம் 117/5
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பகர்ந்து – புறம் 120/13
களிறு இல ஆகிய புல் அரை நெடு வெளில் – புறம் 127/3
நரந்தை நறும் புல் மேய்ந்த கவரி – புறம் 132/4
முளி புல் கானம் குழைப்ப கல்லென – புறம் 160/2
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பன் மாண் – புறம் 160/18
தன் அமர் காதலி புல் மேல் வைத்த – புறம் 234/3
அல்லி படூஉம் புல் ஆயினவே – புறம் 248/5
புலம் புக்கனனே புல் அணல் காளை – புறம் 258/6
புல் உளை குடுமி புதல்வன் தந்த – புறம் 273/3
தோல் மிசை கிடந்த புல் அணலோனே – புறம் 310/8
புல்_அகத்து இட்ட சில் அவிழ் வல்சி – புறம் 360/18
புலையன் ஏவ புல் மேல் அமர்ந்து உண்டு – புறம் 360/19
புறவே புல் அருந்து பல் ஆயத்தான் – புறம் 386/12
புல் இளை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும் – புறம் 387/33
வெல்லும் வாய்மொழி புல் உடை விளை நிலம் – புறம் 388/9
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி – புறம் 392/9
பொரி அரை உழிஞ்சிலும் புல் முளி மூங்கிலும் – சிலப்.மது 11/76
புணர் முலை விழுந்தன புல் அகம் அகன்றது – சிலப்.வஞ்சி 30/16

மேல்


புல்_அகத்து (1)

புல்_அகத்து இட்ட சில் அவிழ் வல்சி – புறம் 360/18

மேல்


புல்_இனத்தார்க்கும் (1)

புல்_இனத்தார்க்கும் குடம் சுட்டவர்க்கும் எம் – கலி 107/2

மேல்


புல்_இனத்து (2)

புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் – கலி 113/7
புல்_இனத்து ஆயனை நீ ஆயின் குடம் சுட்டு – கலி 113/9

மேல்


புல்_இனம் (2)

வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி – புறம் 15/2
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி – புறம் 392/9

மேல்


புல்ல (6)

பொறி கிளர் ஆகம் புல்ல தோள் சேர்பு – நற் 55/4
கழுத்து அமை கை வாங்கா காதலர் புல்ல
விழு_தகை பெறுக என வேண்டுதும் என்மாரும் – பரி 11/116,117
அடுத்தடுத்து ஆடுவார் புல்ல குழைந்து – பரி 16/43
பக்கத்து புல்ல சிறிது – கலி 94/21
எடுப்ப எழாஅய் மார்பம் மண் புல்ல
இடை சுரத்து இறுத்த மள்ள விளர்த்த – புறம் 254/2,3
கற்பு உடை மடந்தை தன் புறம் புல்ல
என் பெயர்ந்த நோக்கி – புறம் 383/13,14

மேல்


புல்லகம் (1)

தொய்யகம் புல்லகம் தொடர்ந்த தலைக்கு_அணி – சிலப்.புகார் 6/107

மேல்


புல்லல் (3)

புல்லல் எம் புதல்வனை புகல் அகல் நின் மார்பில் – கலி 79/11
புல்லல் எம் தோளிற்கு அணியோ எம் கேளே – கலி 106/39
புல்லல் ஓம்பு என்றது உடையரோ மெல்ல – கலி 112/19

மேல்


புல்லலும் (1)

அக்குளுத்து புல்லலும் ஆற்றேன் அருளீமோ – கலி 94/20

மேல்


புல்லவும் (2)

புல்லவும் இயைவது-கொல்லோ புல்லார் – ஐங் 459/2
புல்லவும் பெற்றாயோ புல்லாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/11

மேல்


புல்லாது (3)

புல்லாது ஊடி புலந்து நின்றவள் – பரி 12/67
ஒருத்தி புலவியால் புல்லாது இருந்தாள் அலவு_உற்று – கலி 92/39
புலந்து அழ புல்லாது விடுவாய் – கலி 125/14

மேல்


புல்லாயோ (1)

புல்லவும் பெற்றாயோ புல்லாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/11

மேல்


புல்லார் (4)

புல்லவும் இயைவது-கொல்லோ புல்லார்
ஆர் அரண் கடந்த சீர் கெழு தானை – ஐங் 459/2,3
புல்லார் இன நிரை செல் புறம் நோக்கி – புறம் 257/8
புள்ளும் வழி படர புல்லார் நிரை கருதி போகும் போலும் – சிலப்.மது 12/125
புள்ளும் வழி படர புல்லார் நிரை கருதி போகும்-காலை – சிலப்.மது 12/126

மேல்


புல்லாள் (1)

புலவு வில் உழவின் புல்லாள் வழங்கும் – பதி 15/12

மேல்


புல்லாளர் (2)

சினவல் ஓம்பு-மின் சிறு புல்லாளர்
ஈண்டே போல வேண்டுவன் ஆயின் – புறம் 292/4,5
சிறு புல்லாளர் முகத்து அவை கூறி – புறம் 327/6

மேல்


புல்லாளே (1)

புல்லாளே ஆய_மகள் – கலி 103/64

மேல்


புல்லி (16)

கரும் கண் வெம் முலை ஞெமுங்க புல்லி
கழிவது ஆக கங்குல் என்று – நற் 314/6,7
புதல்வன் புல்லி புனிறு நாறும்மே – நற் 380/4
புலி பல் தாலி புதல்வன் புல்லி
அன்னா என்னும் அன்னையும் அன்னோ – குறு 161/3,4
புல்லி ஆற்றா புரையோள் காண – ஐங் 486/3
புதல்வன் புல்லி பொய் துயில் துஞ்சும் – கலி 75/25
போதர் அகடு ஆர புல்லி முயங்குவேம் – கலி 94/41
புல்லி அவன் சிறிது அளித்த_கால் என் – கலி 122/18
புல்லி புணர பெறின் – கலி 142/18
மழ புலம் வணக்கிய மா வண் புல்லி
விழவு உடை விழு சீர் வேங்கடம் பெறினும் – அகம் 61/12,13
புல்லி பெரும செல் இனி அகத்து என – அகம் 66/15
கல்லா இளையர் பெருமகன் புல்லி
வியன் தலை நன் நாட்டு வேங்கடம் கழியினும் – அகம் 83/9,10
மாஅல் யானை மற போர் புல்லி
காம்பு உடை நெடு வரை வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 209/8,9
புடையல் அம் கழல் கால் புல்லி குன்றத்து – அகம் 295/13
புல்லி நன் நாட்டு உம்பர் செல் அரும் – அகம் 311/12
பொய்யா நல் இசை மா வண் புல்லி
கவை கதிர் வரகின் யாணர் பைம் தாள் – அகம் 359/12,13
நிரை பல குழீஇய நெடுமொழி புல்லி
தேன் தூங்கு உயர் வரை நன் நாட்டு உம்பர் – அகம் 393/18,19

மேல்


புல்லிக்கொண்டு (1)

கணை இரப்பேன் கால் புல்லிக்கொண்டு
என ஆங்கு – கலி 147/60,61

மேல்


புல்லிகை (1)

ஞால் இயல் மென் காதின் புல்லிகை சாமரை – கலி 96/11

மேல்


புல்லிய (6)

கடு மான் புல்லிய காடு இறந்தோரே – நற் 14/11
புல்லிய சொல்லும் பொருளும் போலவும் – பரி 15/12
புல்லிய புனிறு ஒரீஇ புது நலம் ஏர்தர – கலி 29/4
புல்லிய கேளிர் புணரும் பொழுது உணரேன் – கலி 144/51
நல் அருவந்தை வாழியர் புல்லிய
வேங்கட விறல் வரைப்பட்ட – புறம் 385/10,11
புல்லிய அறிந்து புணர்ப்போன் பண்பின் – சிலப்.புகார் 3/57

மேல்


புல்லியார் (1)

புறக்கொடையே பழி தூற்றும் புல்லியார் தொடர்பு போல் – கலி 25/16

மேல்


புல்லியும் (1)

எருத்து இடை அடங்கியும் இமில் இற புல்லியும்
தோள் இடை புகுதந்தும் துதைந்து பாடு ஏற்றும் – கலி 105/31,32

மேல்


புல்லியேம்-மன்னே (1)

நின்னினும் புல்லியேம்-மன்னே இனியே – புறம் 141/8

மேல்


புல்லின் (4)

புல்லின் மாய்வது எவன்-கொல் அன்னாய் – குறு 150/5
புக்கு அகலம் புல்லின் நெஞ்சு ஊன்றும் புறம் புல்லின் – கலி 94/19
புக்கு அகலம் புல்லின் நெஞ்சு ஊன்றும் புறம் புல்லின்
அக்குளுத்து புல்லலும் ஆற்றேன் அருளீமோ – கலி 94/19,20
தால புல்லின் வால் வெண் தோட்டு – சிலப்.மது 16/35

மேல்


புல்லினென் (1)

புல் இனிது ஆகலின் புல்லினென் எல்லா – கலி 62/6

மேல்


புல்லீயாய் (1)

பக்கத்து புல்லீயாய் என்னுமால் தொக்க – கலி 94/26

மேல்


புல்லு (2)

புல்லு மற்று எவனோ அன்பு இலங்கடையே – நற் 174/11
புல்லு விட்டு இறைஞ்சிய பூ_கொடி தகைப்பன – கலி 3/13

மேல்


புல்லு-தொறும் (2)

நல் அக வன முலை அடைய புல்லு-தொறும்
உயிர் குழைப்பு அன்ன சாயல் – அகம் 367/14,15
மாண் இழை மகளிர் புல்லு-தொறும் புகல – புறம் 161/28

மேல்


புல்லுதல் (1)

நல் எழில் ஆகம் புல்லுதல் நயந்து – அகம் 343/3

மேல்


புல்லும் (2)

நனவு என புல்லும்_கால் காணாளாய் கண்டது – கலி 126/16
நீரும் புல்லும் ஈயாது உமணர் – புறம் 307/7

மேல்


புல்லும்_கால் (1)

நனவு என புல்லும்_கால் காணாளாய் கண்டது – கலி 126/16

மேல்


புல்லுவழி (1)

பொறி வரி வண்டு இனம் புல்லுவழி அன்றியும் – சிலப்.மது 14/134

மேல்


புல்லுவன (1)

கல் இவர் இற்றி புல்லுவன ஏறி – ஐங் 279/1

மேல்


புல்லென் (25)

புனிற்று நாய் குரைக்கும் புல்லென் அட்டில் – சிறு 132
புல்லென் யாக்கை புலவு வாய் பாண – பெரும் 22
புலம்பு கூட்டுண்ணும் புல்லென் மன்றத்து – நற் 33/3
கல் அறை வரிக்கும் புல்லென் குன்றம் – நற் 286/3
புல்லென் வறு மனை நோக்கி மெல்ல – நற் 321/6
பல் ஆ புகுதரூஉம் புல்லென் மாலை – குறு 162/2
புல்லென் காயா பூ கெழு பெரும் சினை – குறு 183/5
புல்லென் குன்றத்து புலம்பு கொள் நெடு வரை – ஐங் 270/3
புல்லென் மருள் மாலை போழ்து இன்று வந்து என்னை – கலி 145/29
போழ் வளி முழங்கும் புல்லென் உயர் சினை – அகம் 51/3
புகல் ஏக்கு அற்ற புல்லென் உலவை – அகம் 57/5
முனை புலம் பெயர்த்த புல்லென் மன்றத்து – அகம் 157/11
புல்லென் மா மலை புலம்பு கொள் சீறூர் – அகம் 203/15
எல்லை போகிய புல்லென் மாலை – அகம் 234/14
புல்லென் மாலை யாம் இவண் ஒழிய – அகம் 239/10
புல்லென் கண்ணை புலம்பு கொண்டு உலகத்து – அகம் 258/12
புல்லென் மாலையொடு பொரும்-கொல் தானே – அகம் 289/17
புல்லென் மாலையும் இனிது மன்ற அம்ம – அகம் 367/13
புல்லென் கண்ணர் புறத்தில் பெயர – புறம் 78/8
புல்லென் கண்ணர் புரவலர் காணாது – புறம் 240/11
தில்லை அன்ன புல்லென் சடையோடு – புறம் 252/2
சில் விளை வரகின் புல்லென் குப்பை – புறம் 327/2
புல்லென் அடை முதல் புறவு சேர்ந்திருந்த – புறம் 328/1
புல்லென் மாலை சிறு தீ ஞெலியும் – புறம் 331/4
புல்லென் மருள் மாலை பூம் கொடியாள் பூசலிட – சிலப்.மது 19/33

மேல்


புல்லென்ற (7)

பொறை நில்லா நோயோடு புல்லென்ற நுதல் இவள் – கலி 3/4
புல்லென்ற களம் போல புலம்பு கொண்டு அமைவாளோ – கலி 5/11
போஒய வண்டினால் புல்லென்ற துறையவாய் – கலி 134/7
புலம்பு ஊர புல்லென்ற வனப்பினாள் விலங்கு ஆக – கலி 147/5
சுரம் புல்லென்ற ஆற்ற அலங்கு சினை – அகம் 1/15
மரம் புல்லென்ற முரம்பு உயர் நனம் தலை – அகம் 67/4
பெரும் புல்லென்ற இரும் பேர் ஒக்கலை – புறம் 69/6

மேல்


புல்லென்றன்றே (2)

துறை நீர் இரும் கழி புல்லென்றன்றே
மன்றல் அம் பெண்ணை மடல் சேர் வாழ்க்கை – குறு 177/2,3
எல்லை கழிய புல்லென்றன்றே
இன்னும் உளெனே தோழி இ நிலை – குறு 310/4,5

மேல்


புல்லென்றன (1)

புல்லென்றன என் புரி வளை தோளே – ஐங் 133/3

மேல்


புல்லென்றனையால் (2)

புல்லென்றனையால் வளம் கெழு திரு நகர் – புறம் 250/6
புல்லென்றனையால் பல் அணி இழந்தே – புறம் 261/19

மேல்


புல்லென்றாள் (2)

நீர் அற்ற புலமே போல் புல்லென்றாள் வைகறை – கலி 38/11
பொருள் இல்லான் இளமை போல் புல்லென்றாள் வைகறை – கலி 38/15

மேல்


புல்லென்று (6)

பூ இல் வறும் தலை போல புல்லென்று
இனை-மதி வாழியர் நெஞ்சே மனை மரத்து – குறு 19/2,3
புலப்பில் போல புல்லென்று
அலப்பென் தோழி அவர் அகன்ற ஞான்றே – குறு 41/5,6
கிளை அழிய வாழ்பவன் ஆக்கம் போல் புல்லென்று
வளை ஆனா நெகிழ்பு ஓடும் தோள் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/18,19
இரப்பவன் நெஞ்சம் போல் புல்லென்று புறம்மாறி – கலி 120/5
எழுது அணி கடவுள் போகலின் புல்லென்று
ஒழுகு பலி மறந்த மெழுகா புன் திணை – அகம் 167/15,16
வரி நிற சிதலை அரித்தலின் புல்லென்று
பெரு நலம் சிதைந்த பேஎம் முதிர் பொதியில் – அகம் 377/9,10

மேல்


புல்லென (7)

மெல்லம்புலம்பன் பிரியின் புல்லென
புலம்பு ஆகின்றே தோழி கலங்கு நீர் – நற் 38/5,6
விரி பூ கரும்பின் கழனி புல்லென
திரி காய் விடத்தரொடு கார் உடை போகி – பதி 13/13,14
கோடை நீட குன்றம் புல்லென
அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும் – பதி 28/8,9
கொல் களிற்று யானை எருத்தம் புல்லென
வில் குலை அறுத்து கோலின் வாரா – பதி 79/10,11
பெரும் கடல் புல்லென கானல் புலம்ப – கலி 145/38
பூ வீ கொடியின் புல்லென போகி – அகம் 19/16
அலங்கல் அம் சினை குடம்பை புல்லென
புலம் பெயர் மருங்கில் புள் எழுந்து ஆங்கு – அகம் 113/24,25

மேல்


புல்லெனவே (1)

வாழை தந்தனையால் சிலம்பு புல்லெனவே – குறு 327/7

மேல்


புல்லேன் (1)

புல்லேன் மகிழ்ந புலத்தலும் இல்லேன் – நற் 340/1

மேல்


புல்வாய் (4)

முல்லை படப்பை புல்வாய் கெண்டும் – அகம் 284/10
புல புல்வாய் கலை பச்சை – புறம் 166/11
ஒருவன் ஆட்டும் புல்வாய் போல – புறம் 193/2
புல்வாய் இரலை நெற்றி அன்ன – புறம் 374/2

மேல்


புல (60)

வட புல இமயத்து வாங்கு வில் பொறித்த – சிறு 48
தென் புல மருங்கின் விண்டு நிறைய – மது 202
தென் புல மருங்கில் சாந்தொடு துறப்ப – நெடு 52
மன்றில் வதியுநர் சேண் புல பரிசிலர் – மலை 492
வன்_புல காட்டு நாட்டதுவே அன்பு கலந்து – நற் 59/6
தென் புல மருங்கில் சென்று அற்று ஆங்கு – நற் 153/5
பிற புல துணையோடு உறை புலத்து அல்கி – நற் 181/2
வம்பு விரித்து அன்ன செம் புல புறவில் – நற் 221/5
வேறு புல வாடை அலைப்ப – நற் 341/9
வட புல வாடைக்கு பிரிவோர் – நற் 366/11
செம் புல பெயல் நீர் போல – குறு 40/4
வேறு புல நன் நாட்டு பெய்த – குறு 176/6
புன்_புல வைப்பின் கானத்தானே – குறு 183/7
வட புல வாடைக்கு அழி மழை – குறு 317/6
மென்_புல கொண்கன் வாராதோனே – ஐங் 119/4
மென்_புல கொண்கனை தாராதோயே – ஐங் 138/3
புன்_புல மயக்கத்து விளைந்தன தினையே – ஐங் 260/4
புன்_புல மயக்கத்து உழுத ஏனல் – ஐங் 283/2
மென்_புல வைப்பின் நாடு கிழவோனே – ஐங் 407/4
புன்_புல நாடன் மட_மகள் – ஐங் 421/3
வன்_புல நாடன் தரீஇய வலன் ஏர்பு – ஐங் 469/2
மென்_புல முல்லை மலரும் மாலை – ஐங் 489/2
குன்று தலைமணந்த புன்_புல வைப்பும் – பதி 30/13
புல வரை தோன்றல் யாவது சின போர் – பதி 80/15
மாசு இல் பனுவல் புலவர் புகழ் புல
நாவின் புனைந்த நன் கவிதை மாறாமை – பரி 6/7,8
புல வரை அறியா புகழொடு பொலிந்து – பரி 15/1
புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து – பரி 19/2
விளைவதை வினை எவன் மென்_புல வன்_புல – பரி 23/26
விளைவதை வினை எவன் மென்_புல வன்_புல – பரி 23/26
புலவர் புல கோலால் தூக்க உலகு அனைத்தும் – பரி 29/2
புல_தகை பெண்டிரை தேற்றி மற்று யாம் எனின் – கலி 73/21
புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு – கலி 82/24
பெய் புல மூதாய் புகர் நிற துகிரின் – கலி 85/10
தம் புல ஏறு பரத்தர உய்த்த தம் – கலி 106/31
வன்_புல காட்டு நாட்டதுவே அன்பு கலந்து – அகம் 94/12
குட புல மருங்கின் உய்-மார் புள் ஓர்த்து – அகம் 207/3
திரி வயின் தெவுட்டும் சேண் புல குடிஞை – அகம் 283/6
குட புல உறுப்பின் கூட்டுபு நிகழ்த்திய – அகம் 340/17
செம் புல மருங்கில் தன் கால் வாங்கி – அகம் 389/21
புன்_புல வைப்பின் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 394/16
புல வரை இறந்த புகழ் சால் தோன்றல் – புறம் 21/1
இடை புல பெரு வழி சொரியும் – புறம் 30/14
புறவு கரு அன்ன புன்_புல வரகின் – புறம் 34/9
வன்_புல கேளிர்க்கு வரு விருந்து அயரும் – புறம் 42/17
மென்_புல வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந – புறம் 42/18
வட புல மன்னர் வாட அடல் குறித்து – புறம் 52/5
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி நின் வன்_புல – புறம் 146/3
புல புல்வாய் கலை பச்சை – புறம் 166/11
வன்_புல நாடன் வய_மான் பிட்டன் – புறம் 172/8
பெரும் குறும்பு உடுத்த வன்_புல இருக்கை – புறம் 181/4
புன்_புல வரகின் சொன்றியொடு பெறூஉம் – புறம் 197/12
மென்_புல வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந – புறம் 209/6
புன் காழ் நெல்லி வன்_புல சீறூர் – புறம் 314/4
வன்_புல வைப்பினதுவே சென்று – புறம் 321/7
புன்_புல சீறூர் நெல் விளையாதே – புறம் 328/2
பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின் – புறம் 387/12
நகை_புல_வாணர் நல்குரவு அகற்றி – புறம் 387/13
கண்_புல மயக்கத்து கௌசிகன் தெரியான் – சிலப்.மது 13/47
தென் புல மருங்கின் தீது தீர் சிறப்பின் – சிலப்.வஞ்சி 27/133
புல வரை இறந்தோய் போகுதல் பொறேஎன் – சிலப்.வஞ்சி 28/174

மேல்


புல_தகை (1)

புல_தகை பெண்டிரை தேற்றி மற்று யாம் எனின் – கலி 73/21

மேல்


புலக்கம் (1)

மனையோள் மடமையின் புலக்கம்
அனையேம் மகிழ்நற்கு யாம் ஆயினம் எனினே – குறு 164/5,6

மேல்


புலக்கும் (5)

யாரையும் புலக்கும் எம்மை மற்று எவனோ – ஐங் 87/4
எம்மொடு புலக்கும் அவன் புதல்வன் தாயே – ஐங் 90/4
நம்மொடு புலக்கும் என்ப நாம் அது – அகம் 106/6
எம்மொடு புலக்கும் என்ப வென் வேல் – அகம் 186/14
வெய்து_உற்று புலக்கும் நெஞ்சமொடு ஐது உயிரா – அகம் 373/12

மேல்


புலக்கும்-கொல் (1)

எம் நொந்து புலக்கும்-கொல் மாஅயோளே – அகம் 304/21

மேல்


புலக்குவள் (1)

பூணினால் குறிகொண்டாள் புலக்குவள் அல்லளோ – கலி 79/14

மேல்


புலக்குவேம் (1)

புலக்குவேம் அல்லேம் பொய்யாது உரைமோ – ஐங் 80/1

மேல்


புலக்கேம் (1)

யாரையோ நின் புலக்கேம் வார்_உற்று – அகம் 46/7

மேல்


புலத்ததுவே (2)

பெயல் பிழைப்பு அறியா புன்_புலத்ததுவே – புறம் 117/7
மன்றில் பாயும் வன்_புலத்ததுவே – புறம் 322/6

மேல்


புலத்தல் (7)

புலத்தல் கூடுமோ தோழி அல்கல் – அகம் 26/5
புலத்தல் ஒல்லுமோ மனை கெழு மடந்தை – அகம் 316/11
நும்_வயின் புலத்தல் செல்லேம் எம்_வயின் – அகம் 376/12
நின்னொடு புலத்தல் அஞ்சி அவர் மலை – அகம் 398/12
எற்று ஒன்றும் காணேம் புலத்தல் அவர் மலை – சிலப்.வஞ்சி 24/32
என் ஒன்றும் காணோம் புலத்தல் அவர் மலை – சிலப்.வஞ்சி 24/36
யாது ஒன்றும் காணேம் புலத்தல் அவர் மலை – சிலப்.வஞ்சி 24/40

மேல்


புலத்தலின் (1)

புலத்தலின் சிறந்தது கற்பே அது தான் – பரி 9/16

மேல்


புலத்தலும் (1)

புல்லேன் மகிழ்ந புலத்தலும் இல்லேன் – நற் 340/1

மேல்


புலத்தார் (1)

பொழுதொடு தோன்றிய கார் நனை வியன் புலத்தார்
அ வழி – கலி 106/5,6

மேல்


புலத்தியால் (1)

போற்றாய் ஆகலின் புலத்தியால் எம்மே – அகம் 39/25

மேல்


புலத்திற்கு (1)

பெயின் நந்தி வறப்பின் சாம் புலத்திற்கு பெயல் போல் யான் – கலி 78/19

மேல்


புலத்தினும் (1)

புலத்தினும் போரினும் போர் தோலா கூடல் – பரி 19/8

மேல்


புலத்து (39)

யாண்டு பல கழிய வேண்டு புலத்து இறுத்து – மது 150
வெடி பட கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த – மது 233
இன் இசை முரசம் இடை புலத்து ஒழிய – மது 349
இடை புலத்து ஒழிந்த ஏந்து கோட்டு யானை – மது 688
மாறு பொருது ஓட்டிய புகல்வின் வேறு புலத்து
ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம் – குறி 135,136
பூ சாம்பும் புலத்து ஆங்கண் – பட் 12
வினையும் வேறு புலத்து இலெனே நினையின் – நற் 166/8
பிற புல துணையோடு உறை புலத்து அல்கி – நற் 181/2
கார் புறந்தந்த நீர் உடை வியன் புலத்து
பல் ஆ புகுதரூஉம் புல்லென் மாலை – குறு 162/1,2
புன்_புலத்து அமன்ற சிறியிலை நெருஞ்சி – குறு 202/2
பெய்த புலத்து பூத்த முல்லை – குறு 323/4
மழை வேண்டு புலத்து மாரி நிற்ப – பதி 13/26
யாண்டு தலைப்பெயர வேண்டு புலத்து இறுத்து – பதி 15/1
வென்று கலம் தரீஇயர் வேண்டு புலத்து இறுத்து அவர் – பதி 53/1
வேறு புலத்து இறுத்த கட்டூர் நாப்பண் – பதி 68/2
வேறு புலத்து இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 81/18
வேறு புலத்து இறுத்த விறல் வெம் தானையொடு – பதி 94/6
தளி பெறு தண் புலத்து தலை பெயற்கு அரும்பு ஈன்று – கலி 101/1
கார் ஆர பெய்த கடி கொள் வியன் புலத்து
பேராது சென்று பெரும் பதவ புல் மாந்தி – கலி 109/1,2
கன்றொடு சேறும் புலத்து – கலி 110/23
வெருவரு தானையொடு வேண்டு புலத்து இறுத்த – அகம் 125/17
வேந்து உறு தொழிலொடு வேறு புலத்து அல்கி – அகம் 254/10
வினையொடு வேறு புலத்து அல்கி நன்றும் – அகம் 304/18
அம்பு சேண் படுத்து வன்_புலத்து உய்த்து என – அகம் 309/3
வெள்ள தானையொடு வேறு புலத்து இறுத்த – அகம் 346/21
கோடை நீடலின் வாடு புலத்து உக்க – அகம் 377/1
வேறு புலத்து இறுக்கும் தானையோடு – புறம் 22/37
விழவு உடை ஆங்கண் வேற்று புலத்து இறுத்து – புறம் 31/12
துஞ்சா கண்ண வட புலத்து அரசே – புறம் 31/17
புலி துஞ்சு வியன் புலத்து அற்றே – புறம் 54/13
கொள் உழு வியன் புலத்து உழை கால் ஆக – புறம் 105/5
வெம் கால் வம்பலர் வேண்டு புலத்து உறையவும் – புறம் 230/2
திண் பிணி முரசம் இடை புலத்து இரங்க – புறம் 288/4
கொண்டனை பெரும குட புலத்து அதரி – புறம் 373/26
கானல் மேய்ந்து வியன் புலத்து அல்கும் – புறம் 374/1
வெள்ளி தென் புலத்து உறைய விளை வயல் – புறம் 388/1
மென்_புலத்து வயல் உழவர் – புறம் 395/1
வன்_புலத்து பகடு விட்டு – புறம் 395/2
பகை புலத்து அரசர் பலர் ஈங்கு அறியா – சிலப்.வஞ்சி 27/53

மேல்


புலத்தும் (1)

கலத்தொடு யாம் செல்வு_உழி நாடி புலத்தும்
வருவையால் நாண் இலி நீ – கலி 116/16,17

மேல்


புலத்தை (1)

பெண்மை பொதுமை பிணையிலி ஐம் புலத்தை
துற்றவ துற்றும் துணை இதழ் வாய் தொட்டி – பரி 20/50,51

மேல்


புலத்தோடு (1)

புலத்தோடு அளவிய புகழ் அணிந்தோரும் – பரி 23/38

மேல்


புலத்தோனே (1)

பகை புலத்தோனே பல் வேல் அஞ்சி – புறம் 103/8

மேல்


புலந்த (1)

வாராமையின் புலந்த நெஞ்சமொடு – அகம் 25/15

மேல்


புலந்தனம் (1)

புலந்தனம் வருகம் சென்மோ தோழி – அகம் 355/11

மேல்


புலந்தனர் (1)

மாண் இழை மகளிர் புலந்தனர் பரிந்த – மது 680

மேல்


புலந்தனவும் (1)

நின்னை நின் பெண்டிர் புலந்தனவும் நீ அவர் – கலி 92/55

மேல்


புலந்தனள் (1)

புலந்தனள் புரண்டனள் பொங்கினள் அது கண்டு – சிலப்.மது 23/106

மேல்


புலந்தனை (1)

புலந்தனை ஆகுவை புரந்த ஆண்டே – புறம் 236/5

மேல்


புலந்தாயும் (1)

புலந்தாயும் நீ ஆயின் பொய்யானே வெல்குவை – கலி 46/24

மேல்


புலந்து (31)

செலவு கடைக்கூட்டுதிர் ஆயின் பல புலந்து
நில்லா உலகத்து நிலைமை தூக்கி – பொரு 175,176
புலந்து புனிறு போகிய புனம் சூழ் குறவர் – மலை 203
அம் துகில் தலையில் துடையினள் நம் புலந்து
அட்டிலோளே அம் மா அரிவை – நற் 120/8,9
நீ நயந்து வருதல் எவன் என பல புலந்து
அழுதனை உறையும் அம் மா அரிவை – நற் 192/6,7
சேறும் சேறும் என்றலின் பல புலந்து
செல்-மின் என்றல் யான் அஞ்சுவலே – நற் 229/1,2
அது புலந்து அழுத கண்ணே சாரல் – குறு 291/5
பனி புலந்து உறையும் பல் பூ கானல் – குறு 334/3
அறம் புலந்து பழிக்கும் அளை கணாட்டி – ஐங் 393/2
புல்லாது ஊடி புலந்து நின்றவள் – பரி 12/67
உண்துறை உடைந்த பூ புனல் சாய்ப்ப புலந்து ஊடி – கலி 78/3
புலந்து அழ புல்லாது விடுவாய் – கலி 125/14
வறன் நிழல் அசைஇ வான் புலந்து வருந்திய – அகம் 49/11
மெல் இயல் குறு_மகள் புலந்து பல கூறி – அகம் 75/20
அறவர் அல்லர் அவர் என பல புலந்து
ஆழல் வாழி தோழி சாரல் – அகம் 85/4,5
பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறையும் – அகம் 104/15
நம் புலந்து உறையும் எவ்வம் நீங்க – அகம் 114/7
செலவு அயர்ந்திசினால் யானே பல புலந்து
உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய் – அகம் 147/10,11
கழியும் கானலும் காண்-தொறும் பல புலந்து
வாரார்-கொல் என பருவரும் – அகம் 150/12,13
முழங்கு-தொறும் கையற்று ஒடுங்கி நம் புலந்து
பழங்கண் கொண்ட பசலை மேனியள் – அகம் 174/8,9
கான் புலந்து கழியும் கண் அகன் பரப்பின் – அகம் 179/6
வதுவை மேவலன் ஆகலின் அது புலந்து
அடு போர் வேளிர் வீரை முன்துறை – அகம் 206/12,13
பல புலந்து உறையும் துணை இல் வாழ்க்கை – அகம் 243/10
வெயில் புலந்து இளைக்கும் வெம்மைய பயில் வரி – அகம் 285/7
அது புலந்து உறைதல் வல்லியோரே – அகம் 316/12
கவவு புலந்து உறையும் கழி பெரும் காமத்து – அகம் 361/6
என் புலந்து அழிந்தனள் ஆகி தன் தக – அகம் 369/12
பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறைய – அகம் 396/12
படர் மலி வருத்தமொடு பல புலந்து அசைஇ – அகம் 398/2
தீர்தல் செல்லாது என் உயிர் என பல புலந்து
கோல் கால் ஆக குறும் பல ஒதுங்கி – புறம் 159/2,3
நுவல்வு_உறு சிறுமையள் பல புலந்து உறையும் – புறம் 210/10
தன் புகழ் ஏத்தினென் ஆக ஊன் புலந்து
அரும் கடி வியன் நகர் குறுகல் வேண்டி – புறம் 383/5,6

மேல்


புலந்தே (1)

போதல் செல்லா என் உயிரொடு புலந்தே – அகம் 55/17

மேல்


புலப்பட (1)

புலப்பட புன்னம் புலரியின் நிலப்பட – பரி 6/58

மேல்


புலப்பது (1)

என்னை புலப்பது ஒறுக்குவென்-மன் யான் – கலி 97/2

மேல்


புலப்பவர் (1)

தீரா முயக்கம் பெறுநர் புலப்பவர்
யார் நீ வரு நாள் போல் அமைகுவம் யாம் புக்கீமோ – கலி 71/22,23

மேல்


புலப்பார் (1)

புலப்பார் உடையர் தவறு – கலி 87/8

மேல்


புலப்பில் (1)

புலப்பில் போல புல்லென்று – குறு 41/5

மேல்


புலப்பினும் (2)

புலப்பினும் பிரிவு ஆங்கு அஞ்சி – குறு 177/6
சிறிய சொல்லி பெரிய புலப்பினும்
பனி படு நறும் தார் குழைய நம்மொடு – அகம் 144/8,9

மேல்


புலப்பென் (1)

புலப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/8

மேல்


புலம் (129)

நலம் புரி கொள்கை புலம் பிரிந்து உறையும் – திரு 63
வேறு புலம் முன்னிய விரகு அறி பொருந – பொரு 3
குட புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் – சிறு 47
தென் புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் – சிறு 63
குண புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் – சிறு 79
திறல் சால் வென்றியொடு தெவ்வு புலம் அகற்றி – சிறு 246
கொடியோர் இன்று அவன் கடி உடை வியன் புலம்
உருமும் உரறாது அரவும் தப்பா – பெரும் 41,42
கேளா மன்னர் கடி புலம் புக்கு – பெரும் 140
புல் ஆர் வியன் புலம் போகி முள் உடுத்து – பெரும் 184
வன்_புலம் இறந்த பின்றை மென் தோல் – பெரும் 206
வேண்டு புலம் கவர்ந்த ஈண்டு பெரும் தானையொடு – முல் 90
உறு செறுநர் புலம் புக்கு அவர் – மது 152
நிழத்த யானை மேய் புலம் படர – மது 303
பகை புலம் கவர்ந்த பாய் பரி புரவி – மது 689
ஏறு உடை இன நிரை வேறு புலம் பரப்பி – நெடு 4
புலம் பெயர் புலம்பொடு கலங்கி கோடல் – நெடு 5
இடும்பை கூர் மனத்தேம் மருண்டு புலம் படர – குறி 134
புலம் பெயர் மாக்கள் கலந்து இனிது உறையும் – பட் 217
புலம் புக்கு உண்ணும் புரி வளை பூசல் – மலை 299
பண்டு நற்கு அறியா புலம் பெயர் புதுவிர் – மலை 392
வேறு புலம் படர்ந்த ஏறு உடை இனத்த – மலை 408
பெரும் துடி கறங்க பிற புலம் புக்கு அவர் – நற் 77/2
கூலம் எல்லாம் புலம் புக நாளும் – நற் 93/3
புலம் புரி வயிரியர் நலம் புரி முழவின் – நற் 100/10
அவண் உறை முனிந்த ஒக்கலொடு புலம் பெயர்ந்து – நற் 183/4
நிறை நீர் புனிற்று புலம் துழைஇ ஆனாய் – நற் 193/3
காரி புக்க நேரார் புலம் போல் – நற் 320/6
தேர் திகழ் வறும் புலம் துழைஇ நீர் நயந்து – நற் 352/7
ஆ புலம் புகுதரு பேர் இசை மாலை – நற் 395/8
தென் புலம் படரும் தண் பனி நாளே – குறு 317/7
புலம் பயிர் அருந்த அண்ணல் ஏற்றொடு – குறு 344/3
புலம் தேர் யானை கோட்டு இடை ஒழிந்த – குறு 348/2
கோடு புலம் கொட்ப கடல் எழுந்து முழங்க – ஐங் 192/1
களிறு பிடி தழீஇ பிற புலம் படராது – ஐங் 305/1
போகில் புகா உண்ணாது பிறிது புலம் படரும் – ஐங் 325/2
சேண் புலம் முன்னிய அசை நடை அந்தணிர் – ஐங் 384/1
புல் இலை வைப்பின் புலம் சிதை அரம்பின் – பதி 15/13
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 21/21
நிலம் பைது அற்ற புலம் கெடு காலையும் – பதி 23/3
இனம் பரந்த புலம் வளம் பரப்பு அறியா – பதி 25/3
தேஎர் பரந்த புலம் ஏஎர் பரவா – பதி 26/1
களிறு ஆடிய புலம் நாஞ்சில் ஆடா – பதி 26/2
சீர் உடை வியன் புலம் வாய் பரந்து மிகீஇயர் – பதி 28/11
புன்_புலம் தழீஇய புறவு அணி வைப்பும் – பதி 30/25
பெரு மலை யானையொடு புலம் கெட இறுத்து – பதி 32/11
புலம் கெட நெரிதரும் வரம்பு இல் வெள்ளம் – பதி 33/6
புலம் பெயர்ந்து ஒளித்த களையா பூசற்கு – பதி 44/12
கடல் சேர் கானல் குட புலம் முன்னி – பதி 51/3
வடி மணி நெடும் தேர் வேறு புலம் பரப்பி – பதி 52/2
நிலம் தப இடூஉம் ஏணி புலம் படர்ந்து – பதி 54/12
புன்_புலம் வித்தும் வன் கை வினைஞர் – பதி 58/15
வாரா சேண் புலம் படர்ந்தோன் அளிக்க என – பதி 61/10
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 62/13
பல் களிற்று இன நிரை புலம் பெயர்ந்து இயல்வர – பதி 67/7
வட புலம் வாழ்நரின் பெரிது அமர்ந்து அல்கலும் – பதி 68/13
பதி பாழ் ஆக வேறு புலம் படர்ந்து – பதி 71/18
வன்_புலம் தழீஇ மென்பால்-தோறும் – பதி 75/8
பல் மா பரந்த புலம் ஒன்று என்று எண்ணாது – பதி 84/9
புலம் புரி அந்தணர் கலங்கினர் மருண்டு – பரி 6/45
வித்து இடு புலம் மேடு ஆயிற்று என – பரி 7/35
ஒன்னார் உடை புலம் புக்கற்றால் மாறு அட்ட – பரி 7/49
புனல் தாமரையொடு புலம் வேறுபாடுறா – பரி 8/117
புடை வரு சூழல் புலம் மாண் வழுதி – பரி 19/20
செரு மிகு சின வேந்தன் சிவந்து இறுத்த புலம் போல – கலி 13/1
ஆறு கடி கொள்ளும் வேறு புலம் படர்ந்து – கலி 21/3
புலம் கடி கவணையின் பூ சினை உதிர்க்கும் – கலி 23/2
புலம் பூத்து புகழ்பு ஆனா கூடலும் உள்ளார்-கொல் – கலி 27/12
புலம் புகழ் ஒருவ யானும் வாழேன் – கலி 52/21
தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர் – கலி 104/60
ஏற்றவர் புலம் கெட திறை கொண்டு – கலி 106/49
முல்லை வியன் புலம் பரப்பி கோவலர் – அகம் 14/7
மங்குல் மா மழை தென் புலம் படரும் – அகம் 24/8
புலம்_கடை மடங்க தெறுதலின் ஞொள்கி – அகம் 31/2
வைகு புலர் விடியல் மை புலம் பரப்ப – அகம் 41/1
தாள் வலம்படுப்ப சேண் புலம் படர்ந்தோர் – அகம் 61/3
மழ புலம் வணக்கிய மா வண் புல்லி – அகம் 61/12
வன்_புலம் துமிய போகி கொங்கர் – அகம் 79/5
கடி புலம் கவர்ந்த கன்று உடை கொள்ளையர் – அகம் 101/10
புலம் பெயர் மருங்கில் புள் எழுந்து ஆங்கு – அகம் 113/25
புலம் மீக்கூறும் புரையோர் ஏத்த – அகம் 142/2
முனை புலம் பெயர்த்த புல்லென் மன்றத்து – அகம் 157/11
புலம் பெயர்ந்து உறைதல் செல்லாது அலங்கு தலை – அகம் 241/11
சிறு புன் பெடையொடு சேண் புலம் போகி – அகம் 271/2
புலம் புனிறு தீர்ந்த புது வரல் அற்சிரம் – அகம் 273/4
புன்_புலம் தழீஇய பொறை முதல் சிறுகுடி – அகம் 284/7
இரும் சேற்று அள்ளல் நாள்_புலம் போகிய – அகம் 290/2
புலம் கமழ் நாற்றத்து இரும் பல் கூந்தல் – அகம் 291/23
இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த செல்லல் புலம் படர்ந்து – அகம் 292/7
சிலம்பி சூழ்ந்த புலம் கெடு வைப்பின் – அகம் 293/3
புலம் கந்து ஆக இரவலர் செலினே – அகம் 303/8
பேர் அமர் மழை கண் புலம் கொண்டு ஒழிய – அகம் 337/3
இலங்கு சுடர் மண்டிலம் புலம் தலைப்பெயர்ந்து – அகம் 367/1
அதர் படு பூழிய சேண் புலம் படரும் – அகம் 390/2
வேறு புலம் படர்ந்த வினை தரல் உள்ளத்து – அகம் 393/2
வாடு புலம் புக்கு என கோடு துவைத்து அகற்றி – அகம் 399/9
சிறு வெதிர் தீம் குழல் புலம் கொள் தெள் விளி – அகம் 399/12
தென் புலம் வாழ்நர்க்கு அரும் கடன் இறுக்கும் – புறம் 9/3
புலம் கெட இறுக்கும் வரம்பு இல் தானை – புறம் 16/9
வித்தி வான் நோக்கும் புன்_புலம் கண் அகன் – புறம் 18/24
இலங்கு கதிர் வெள்ளி தென் புலம் படரினும் – புறம் 35/7
பகை புலம் மரீஇய தகை பெரும் சிறப்பின் – புறம் 64/5
பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார் – புறம் 69/14
தென் புலம் காவலின் ஒரீஇ பிறர் – புறம் 71/18
வன்_புலம் காவலின் மாறி யான் பிறக்கே – புறம் 71/19
வரி நவில் பனுவல் புலம் பெயர்ந்து இசைப்ப – புறம் 135/6
தன்னும் உள்ளேன் பிறிது புலம் படர்ந்த என் – புறம் 150/3
கிழவன் சேண் புலம் படரின் இழை அணிந்து – புறம் 151/3
முட்டை கொண்டு வன்_புலம் சேரும் – புறம் 173/6
பகை புலம் படரா அளவை நின் – புறம் 181/9
யானை புக்க புலம் போல – புறம் 184/10
இளையரும் முதியரும் வேறு புலம் படர – புறம் 254/1
புலம் புக்கனனே புல் அணல் காளை – புறம் 258/6
புன்_புலம் தழீஇய அம் குடி சீறூர் – புறம் 324/8
வேட்ட சிறாஅர் சேண் புலம் படராது – புறம் 326/8
வியன் புலம் படர்ந்த பல் ஆ நெடு ஏறு – புறம் 339/1
வேங்கட வரைப்பின் வட புலம் பசித்து என – புறம் 391/7
கண்_புலம் காண விண்_புலம் போயது – சிலப்.புகார் 0/8
கண்_புலம் காண விண்_புலம் போயது – சிலப்.புகார் 0/8
கலம் தரு திருவின் புலம் பெயர் மாக்கள் – சிலப்.புகார் 5/11
கலம் தரு திருவின் புலம்_பெயர்_மாக்கள் – சிலப்.புகார் 6/130
விரி கதிர் வெள்ளி தென் புலம் படரினும் – சிலப்.புகார் 10/103
வேற்று புலம் போகி நல் வெற்றம் கொடுத்து – சிலப்.மது 11/212
வேனில் வேந்தன் வேற்று புலம் படர – சிலப்.மது 14/124
புலம் பெயர் புதுவனின் போக்குவன் யான் என – சிலப்.மது 16/129
மன்பதை காக்கும் தென் புலம் காவல் – சிலப்.மது 20/88
செம்மையின் இகந்த சொல் செவி_புலம் படா முன் – சிலப்.வஞ்சி 25/96
கடமலை வேட்டம் என் கண்_புலம் பிரியாது – சிலப்.வஞ்சி 25/159
பகை புலம் புக்கு பாசறை இருந்த – சிலப்.வஞ்சி 26/180
தென் புலம் காவல் மன்னவற்கு அளித்து – சிலப்.வஞ்சி 28/213

மேல்


புலம்-தொறும் (3)

ஓதை தெள் விளி புலம்-தொறும் பரப்ப – அகம் 41/7
புலம்-தொறும் குருகு இனம் நரல கல்லென – அகம் 217/11
புலம்-தொறும் பரப்பிய தேரினிர் ஆயினும் – புறம் 109/12

மேல்


புலம்_கடை (1)

புலம்_கடை மடங்க தெறுதலின் ஞொள்கி – அகம் 31/2

மேல்


புலம்_பெயர்_மாக்கள் (1)

கலம் தரு திருவின் புலம்_பெயர்_மாக்கள்
வேலை வாலுகத்து விரி திரை பரப்பில் – சிலப்.புகார் 6/130,131

மேல்


புலம்ப (48)

பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப வேர் கீண்டு – திரு 298
கொடு வாய் இரும்பின் மடி தலை புலம்ப
பொதி இரை கதுவிய போழ் வாய் வாளை – பெரும் 286,287
காதலர் பிரிந்தோர் புலம்ப பெயல் கனைந்து – நெடு 71
பூ நுதல் இரும் பிடி புலம்ப தாக்கி – நற் 36/2
பூண் அணி ஆகம் புலம்ப பாணர் – நற் 46/5
நும் இலள் புலம்ப கேள்-தொறும் – நற் 71/10
சுரும்பு இமிர் அடுக்கம் புலம்ப களிறு அட்டு – நற் 112/3
புகர் முக வேழம் புலம்ப தாக்கி – நற் 158/6
தனி நிலை இதணம் புலம்ப போகி – நற் 194/6
கூதள நறும் பொழில் புலம்ப ஊர்_வயின் – நற் 313/8
கரும் கோட்டு புன்னை பூ பொழில் புலம்ப
இன்னும் வாரார் வரூஉம் – குறு 123/3,4
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப தாக்கி – குறு 134/4
மெல் இயல் அரிவை நின் நல் அகம் புலம்ப
நின் துறந்து அமைகுவென் ஆயின் என் துறந்து – குறு 137/1,2
தயங்க இருந்து புலம்ப கூஉம் – குறு 154/6
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகும் – குறு 352/4
தாம் நீர் நனம் தலை புலம்ப
கூஉம் தோழி பெரும் பேதையவே – குறு 391/8,9
இவள் நலம் புலம்ப பிரிய – ஐங் 57/3
வாவல் உகக்கும் மாலை யாம் புலம்ப
போகிய அவட்கோ நோவேன் தே_மொழி – ஐங் 378/2,3
புகழ் சால் சிறப்பின் காதலி புலம்ப
துறந்து வந்தனையே அரும் தொழில் கட்டூர் – ஐங் 445/1,2
மா மலை புலம்ப கார் கலித்து அலைப்ப – ஐங் 496/2
பூ வீழ் அரியின் புலம்ப போகாது – பரி 11/118
போது எழில் உண்கண் புலம்ப நீத்தவர் – கலி 33/9
வீ அகம் புலம்ப வேட்டம் போகிய – கலி 46/1
பெரும் கடல் புல்லென கானல் புலம்ப
இரும் கழி நெய்தல் இதழ் பொதிந்து தோன்ற – கலி 145/38,39
தோழிமாரும் யானும் புலம்ப
சூழி யானை சுடர் பூண் நன்னன் – அகம் 15/9,10
மடந்தை மாண் நலம் புலம்ப சேய் நாட்டு – அகம் 21/5
மெல் அவிழ் அம் சினை புலம்ப வல்லோன் – அகம் 21/10
வான் தோய் இஞ்சி நன் நகர் புலம்ப
தனி மணி இரட்டும் தாள் உடை கடிகை – அகம் 35/2,3
மலை கெழு சீறூர் புலம்ப கல்லென – அகம் 52/7
திரு நகர் வரைப்பு_அகம் புலம்ப அவனொடு – அகம் 63/2
புல் சாய் விடர்_அகம் புலம்ப வரைய – அகம் 89/4
அலர் முலை ஆகம் புலம்ப பல நினைந்து – அகம் 97/14
முளி அரில் புலம்ப போகி முனாஅது – அகம் 103/5
வளம் கெழு திரு நகர் புலம்ப போகி – அகம் 117/4
ஒடுங்கு அளை புலம்ப போகி கடுங்கண் – அகம் 168/11
மதி ஏர் வாள் நுதல் புலம்ப
பதி பெயர்ந்து உறைதல் ஒல்லுமோ நுமக்கே – அகம் 179/13,14
புலி கேழ் வேங்கை பூ சினை புலம்ப
முதல் பாய்ந்திட்ட முழு வலி ஒருத்தல் – அகம் 227/8,9
நன் மா மேனி அணி நலம் புலம்ப
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை கனை திறல் – அகம் 237/7,8
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகி – அகம் 244/3
நன் மாண் ஆகம் புலம்ப துறந்தோர் – அகம் 247/2
சேப்பின் எவனோ பூ கேழ் புலம்ப
பசு மீன் நொடுத்த வெண்ணெல் மாஅ – அகம் 340/13,14
மீளி வேழத்து நெடுந்தகை புலம்ப
ஏந்தல் வெண் கோடு வாங்கி குருகு அருந்தும் – அகம் 381/2,3
வீ கமழ் நெடும் சினை புலம்ப காவு-தொறும் – புறம் 36/8
பெரு மலை விடர்_அகம் புலம்ப வேட்டு எழுந்து – புறம் 190/8
வையகம் புலம்ப வளைஇய பாம்பின் – புறம் 260/16
கயம் தலை மட பிடி புலம்ப
இலங்கு மருப்பு யானை எறிந்த எற்கே – புறம் 303/8,9
நெடும் சுவர் நல் இல் புலம்ப கடை கழிந்து – புறம் 373/11
பொய்கை தாமரை புள் வாய் புலம்ப
வைகறை யாமம் வாரணம் காட்ட – சிலப்.புகார் 6/115,116

மேல்


புலம்பட (1)

புலம்பட இறுத்த விருந்தின் மன்னரின் – சிலப்.புகார் 4/12

மேல்


புலம்பல் (2)

புலம்பல் ஓம்பு என அளிப்பான் போலவும் – கலி 128/13
புலம்பல் போயின்று பூத்த என் கடும்பே – புறம் 380/15

மேல்


புலம்பவும் (1)

சிலம்பு வாய் புலம்பவும் மேகலை ஆர்ப்பவும் – சிலப்.புகார் 8/90

மேல்


புலம்பா (1)

புலம்பா உறையுள் நீ தொழில் ஆற்றலின் – பதி 28/6

மேல்


புலம்பி (5)

பிரிவு இல புலம்பி நுவலும் குயிலினும் – நற் 97/3
பாடு இல கலிழும் கண்ணொடு புலம்பி
ஈங்கு இவண் உறைதலும் உய்குவம் ஆங்கே – குறு 11/2,3
நின் வெம் காதலி தன் மனை புலம்பி
ஈர் இதழ் உண்கண் உகுத்த – ஐங் 480/3,4
பொருந்து நோன் கதவு ஒற்றி புலம்பி யாம் உலமர – கலி 83/2
வென் வேல் விடலை இன்மையின் புலம்பி
கொய் மழி தலையொடு கைம்மை உற கலங்கிய – புறம் 261/16,17

மேல்


புலம்பிய (4)

புன் தலை மட பிடி புலம்பிய குரலே – நற் 318/9
புது மலர் மழை கண் புலம்பிய நோய்க்கே – ஐங் 243/4
புல் ஆரா புணர்ச்சியால் புலம்பிய என் தோழி – கலி 45/10
பொன் மலை சுடர் சேர புலம்பிய இடன் நோக்கி – கலி 126/1

மேல்


புலம்பின் (8)

நும் இல் புலம்பின் மாலையும் உடைத்தே – நற் 183/8
நாம் அவர் புலம்பின் நம்மோடு ஆகி – குறு 340/2
நலம் கொண்டு நல்காதார் நனி நீத்த புலம்பின் கண் – கலி 148/14
நாம் பிரி புலம்பின் நலம் செல சாஅய் – அகம் 41/10
நும் இல் புலம்பின் நும் உள்ளு-தொறும் நலியும் – அகம் 58/10
காதலர் பிரிந்த புலம்பின் நோ_தக – அகம் 71/10
நம் இல் புலம்பின் தம் ஊர் தமியர் – அகம் 78/11
சேண் உறை புலம்பின் நாள் முறை இழைத்த – அகம் 289/9

மேல்


புலம்பின்று (2)

புலம்பின்று எழுதரு புன்கண் மாலை – நற் 162/3
மிக பெரிது புலம்பின்று தோழி நம் ஊரே – ஐங் 398/5

மேல்


புலம்பின்றே (4)

தொடியோர் மடிந்து என துறை புலம்பின்றே
முடி வலை முகந்த முடங்கு இறா பாவை – நற் 49/2,3
பெரும் புலம்பின்றே சிறு புன் மாலை – நற் 54/5
மால் வரை மறைய துறை புலம்பின்றே
இறவு அருந்தி எழுந்த கரும் கால் வெண்_குருகு – நற் 67/2,3
இனி புலம்பின்றே கானலும் நளி கடல் – அகம் 240/4

மேல்


புலம்பின (1)

புள்ளும் புலம்பின பூவும் கூம்பின – குறு 310/1

மேல்


புலம்பினர் (1)

பக்கம் நீங்கு-மின் பரி புலம்பினர் என – சிலப்.புகார் 10/226

மேல்


புலம்பினளே (1)

பெரும் புலம்பினளே தெய்ய அதனால் – அகம் 360/10

மேல்


புலம்பினனே (1)

பெரிது புலம்பினனே சீறியாழ் பாணன் – ஐங் 475/3

மேல்


புலம்பினானே (1)

நலம் புதிது உண்ட புலம்பினானே – குறு 133/5

மேல்


புலம்பினும் (1)

காமர் சிறுகுடி புலம்பினும் அவர்_காண் – நற் 299/5

மேல்


புலம்பு (86)

புள் ஆர் பெண்ணை புலம்பு மடல் செல்லாது – பெரும் 314
பூ போல் உண்கண் புலம்பு முத்து உறைப்ப – முல் 23
புல் உணா தெவிட்டும் புலம்பு விடு குரலொடு – நெடு 94
புள் பிறர் அறியவும் புலம்பு வந்து அலைப்பவும் – குறி 10
புலம்பு விட்டு இருந்த புனிறு இல் காட்சி – மலை 49
சேண் புலம்பு அகல இனிய கூறி – மலை 167
புலம்பு சேண் அகல புதுவிர் ஆகுவிர் – மலை 412
பரி புலம்பு அலைத்த நும் வருத்தம் வீட – மலை 497
பெரும் புலம்பு உற்ற நெஞ்சமொடு பல நினைந்து – நற் 31/6
புலம்பு கூட்டுண்ணும் புல்லென் மன்றத்து – நற் 33/3
புலம்பு ஆகின்றே தோழி கலங்கு நீர் – நற் 38/6
புலம்பு கொள் நெடும் சினை ஏறி நினைந்து தன் – நற் 66/3
கலங்கு அஞர் உறுவோள் புலம்பு கொள் நோக்கே – நற் 113/12
புலம்பு கொண்டு உறையும் புன்கண் வாழ்க்கை – நற் 124/2
புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம் – நற் 152/4
நெடும் கால் கணந்துள் அம் புலம்பு கொள் தெள் விளி – நற் 212/2
புலம்பு வந்து இறுத்த புன்கண் மாலை – நற் 215/3
புலம்பு சேண் அகல நீக்கி – நற் 217/8
எல்லியும் பூ வீ கொடியின் புலம்பு அடைந்தன்றே – நற் 218/2
நனி புலம்பு அலைத்த எல்லை நீங்க – நற் 230/7
துறை புலம்பு உடைத்தே தோழி பண்டும் – நற் 231/5
புலம்பு வீற்றிருந்து நலம் சிதைந்தனவே – நற் 256/4
தனியே வருதல் நனி புலம்பு உடைத்து என – நற் 267/7
வரி புற புறவின் புலம்பு கொள் தெள் விளி – நற் 305/7
அலங்கல் அம் பாவை ஏறி புலம்பு கொள் – நற் 314/10
யானே புனை இழை ஞெகிழ்த்த புலம்பு கொள் அவலமொடு – நற் 348/7
புலம்பு அணிந்தன்று அவர் மணந்த தோளே – குறு 50/5
புலம்பு தரு குரல புறவு பெடை பயிரும் – குறு 79/4
பொறை அரு நோயொடு புலம்பு அலை கலங்கி – குறு 86/2
ஒரு தனி வைகின் புலம்பு ஆகின்றே – குறு 166/4
பெயல் மழை துறந்த புலம்பு உறு கடத்து – குறு 174/1
இனம் தீர் பருந்தின் புலம்பு கொள் தெள் விளி – குறு 207/3
புலம்பு கொள் யாமத்து இயங்கு-தொறு இசைக்கும் – குறு 279/3
கானலும் புலம்பு நனி உடைத்தே வானமும் – குறு 310/2
பெயல் தாழ்பு இருளிய புலம்பு கொள் மாலையும் – குறு 314/3
நலம் கேழ் அரிவை புலம்பு அசாவிடவே – குறு 338/8
தழை தாழ் அல்குல் இவள் புலம்பு அகல – குறு 345/4
புலம்பு உடைத்து ஆகுதல் அறியேன் யானே – குறு 386/6
கையறுபு இரற்றும் கானல் அம் புலம்பு அம் – ஐங் 152/3
புலம்பு கொள் மாலை மறைய – ஐங் 197/3
நன் மனை நெடு நகர் புலம்பு கொள உறுதரும் – ஐங் 236/2
புல்லென் குன்றத்து புலம்பு கொள் நெடு வரை – ஐங் 270/3
புலம்பு கொள விளிக்கும் நிலம் காய் கானத்து – ஐங் 321/3
புலம்பு தீர்ந்து இனிய ஆயின புறவே – ஐங் 495/2
புல் இருள் விடிய புலம்பு சேண் அகல – பதி 59/4
காலை இசைக்கும் பொழுதொடு புலம்பு கொள – பதி 81/5
புள்ளும் வழங்கா புலம்பு கொள் ஆரிடை – கலி 4/6
புல்லென்ற களம் போல புலம்பு கொண்டு அமைவாளோ – கலி 5/11
நீயே புலம்பு இல் உள்ளமொடு பொருள்_வயின் செலீஇய – கலி 7/13
புடைபெயர்வாய் ஆயினும் புலம்பு கொண்டு இனைபவள் – கலி 10/11
புனை_இழாய் ஈங்கு நாம் புலம்பு உற பொருள் வெஃகி – கலி 16/9
நாம் இல்லா புலம்பு ஆயின் நடுக்கம் செய் பொழுது ஆயின் – கலி 27/23
பூ எழில் இழந்த கண் புலம்பு கொண்டு அமையாது – கலி 28/18
புரிந்து ஆர்க்கும் வண்டொடு புலம்பு தீர்ந்து எ வாயும் – கலி 30/3
புலம்பு எலாம் தீர்க்குவேம்-மன் என்று இரங்குபு – கலி 83/22
இருள் தூர்பு புலம்பு ஊர கனை சுடர் கல் சேர – கலி 120/3
புள் என உணர்ந்து பின் புலம்பு கொண்டு இனையுமே – கலி 126/9
புல் இருள் பரத்தரூஉம் புலம்பு கொள் மருள் மாலை – கலி 130/7
பூ எழில் உண்கண் புலம்பு கொண்டு இனையும் – கலி 130/16
புலம்பு ஊர புல்லென்ற வனப்பினாள் விலங்கு ஆக – கலி 147/5
மலர்ந்த ஞாலம் புலம்பு புறக்கொடுப்ப – அகம் 4/5
புலி பல் கோத்த புலம்பு மணி தாலி – அகம் 7/18
பொரி அரை புதைத்த புலம்பு கொள் இயவின் – அகம் 53/9
புலம்பு கொள் மாலை கேள்-தொறும் – அகம் 64/16
நெறி அயல் மராஅம் ஏறி புலம்பு கொள – அகம் 81/8
இறை நிழல் ஒரு சிறை புலம்பு அயா உயிர்க்கும் – அகம் 103/9
பொருந்தா கண்ணேம் புலம்பு வந்து உறுதர – அகம் 167/6
செல் கதிர் மழுகிய புலம்பு கொள் மாலை – அகம் 169/10
பெரும் புலம்பு உறுதல் ஓம்பு-மதி சிறு கண் – அகம் 177/3
தோள் புலம்பு அகல துஞ்சி நம்மொடு – அகம் 187/1
புலம்பு உறும்-கொல்லோ தோழி சேண் ஓங்கு – அகம் 187/10
புல்லென் மா மலை புலம்பு கொள் சீறூர் – அகம் 203/15
புல்லென் கண்ணை புலம்பு கொண்டு உலகத்து – அகம் 258/12
புலம்பு கொள் அவலமொடு புது கவின் இழந்த – அகம் 299/12
புலம்பு வீற்றிருந்த நிலம் பகு வெம் சுரம் – அகம் 335/8
உயங்கிய மனத்தை ஆகி புலம்பு கொண்டு – அகம் 358/8
பெரும் புன் மாலை புலம்பு வந்து உறுதர – அகம் 373/6
புலம்பு இல் உள்ளமொடு புதுவ தந்து உவக்கும் – அகம் 389/12
புலம்பு வழிப்பட்ட உலமரல் உள்ளமொடு – அகம் 395/10
நெருநல் ஒரு சிறை புலம்பு கொண்டு உறையும் – புறம் 147/4
பெரும் கையற்ற என் புலம்பு முந்துறுத்தே – புறம் 210/15
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு அகற்ற – புறம் 390/20
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு உறினும் – புறம் 394/16
விலங்கி நிமிர் நெடும் கண் புலம்பு முத்து உறைப்ப – சிலப்.புகார் 4/71
களைவு_அரும் புலம்பு நீர் கண் பொழீஇ உகுத்தனவே – சிலப்.புகார் 7/191
போனதற்கு இரங்கி புலம்பு உறும் நெஞ்சம் – சிலப்.வஞ்சி 30/106

மேல்


புலம்பு-மார் (1)

புது நலன் இழந்த புலம்பு-மார் உடையள் – குறு 81/4

மேல்


புலம்பும் (8)

புன்கண் மாலையும் புலம்பும் முந்து_உறுத்தே – நற் 89/11
புன்கண் மாலையும் புலம்பும்
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாட்டே – குறு 46/6,7
புன்கண் மாலையும் புலம்பும்
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாட்டே – குறு 330/6,7
புயல்_நெடும்_கூந்தல் புலம்பும்
வய_மான் தோன்றல் வல்லாதீமே – ஐங் 304/4,5
போகுநர் புலம்பும் ஆறே ஏகுதற்கு – அகம் 283/8
பெரும் கல் நாடன் பிரிந்த புலம்பும்
உடன்ற அன்னை அமரா நோக்கமும் – அகம் 378/11,12
புன்கண் கூர் மாலை புலம்பும் என் கண்ணே போல் – சிலப்.புகார் 7/160
சிலம்பும் கழலும் புலம்பும் சீறடி – சிலப்.மது 12/63

மேல்


புலம்புவர் (1)

ஓர்_உயிர்_மாக்களும் புலம்புவர் மாதோ – அகம் 305/8

மேல்


புலம்புவோள் (1)

கடலொடு புலம்புவோள் கலங்கு அஞர் தீர – கலி 144/68

மேல்


புலம்புறு (1)

வருந்தி புலம்புறு நோய் – சிலப்.மது 23/26

மேல்


புலம்புறுதலின் (1)

உள் புலம்புறுதலின் உருவம் திரிய – சிலப்.மது 13/46

மேல்


புலம்பொடு (10)

நெஞ்சு ஆற்றுப்படுத்த நிறை தபு புலம்பொடு
நீடு நினைந்து தேற்றியும் ஓடு வளை திருத்தியும் – முல் 81,82
புலம் பெயர் புலம்பொடு கலங்கி கோடல் – நெடு 5
புலம்பொடு வதியும் நலம் கிளர் அரிவைக்கு – நெடு 166
புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை – நற் 117/7
கைதை அம் படு சினை புலம்பொடு வதியும் – நற் 178/5
புள்ளும் மாவும் புலம்பொடு வதிய – குறு 118/1
புலம்பொடு வந்த பொழுது கொள் வாடை – அகம் 13/21
புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை – அகம் 47/13
புலம்பொடு வதியும் கலங்கு அஞர் அகல – அகம் 254/9
இலம்பாடு அகற்றல் யாவது புலம்பொடு
தெருமரல் உயக்கமும் தீர்க்குவெம் அதனால் – புறம் 381/15,16

மேல்


புலமும் (2)

ஆற்றின் அளவும் அசையும் நன் புலமும்
வீற்று வளம் சுரக்கும் அவன் நாடு படு வல்சியும் – மலை 67,68
புலமும் பூவனும் நாற்றமும் நீ – பரி 1/49

மேல்


புலமே (2)

நீர் அற்ற புலமே போல் புல்லென்றாள் வைகறை – கலி 38/11
கார் பெற்ற புலமே போல் கவின் பெறும் அ கவின் – கலி 38/12

மேல்


புலமையோய் (1)

புரையுநர் இல்லா புலமையோய் என – திரு 280

மேல்


புலமையோனுடன் (1)

பொலிய கோத்த புலமையோனுடன்
எண்ணிய நூலோர் இயல்பினின் வழாஅது – சிலப்.புகார் 3/94,95

மேல்


புலர் (29)

சாவம் தாங்கிய சாந்து புலர் திணி தோள் – சிறு 98
வைகு புலர் விடியல் மெய் கரந்து தன் கால் – நற் 12/4
கண்படை பெறாஅது தண் புலர் விடியல் – நற் 60/3
பெரும் புலர் விடியலின் விரும்பி போத்தந்து – நற் 80/4
புலர் பதம் கொண்டன ஏனல் குரலே – நற் 259/10
ஓங்கு மலை நாடன் சாந்து புலர் அகலம் – குறு 150/3
பெரும் புலர் விடியலும் மாலை – குறு 234/5
புலர் பதம் கொள்ளா அளவை – குறு 372/6
இதழ் கவின் அழிந்த மாலையொடு சாந்து புலர்
பல் பொறி மார்ப நின் பெயர் வாழியரோ – பதி 48/11,12
புந்தி மிதுனம் பொருந்த புலர் விடியல் – பரி 11/6
உள் நீர் வறப்ப புலர் வாடு நாவிற்கு – கலி 6/4
பூ தண் தார் புலர் சாந்தின் தென்னவன் உயர் கூடல் – கலி 57/8
வைகு புலர் விடியல் வை பெயர்த்து ஆட்டி – அகம் 37/5
வைகு புலர் விடியல் மை புலம் பரப்ப – அகம் 41/1
பெரும் புலர் விடியல் விரிந்து வெயில் எறிப்ப – அகம் 63/6
புலர் குரல் ஏனல் புழை உடை ஒரு சிறை – அகம் 82/13
அம்பல் வாய்த்த தெய்ய தண் புலர்
வைகுறு விடியல் போகிய எருமை – அகம் 100/15,16
புணர் குறி செய்த புலர் குரல் ஏனல் – அகம் 118/12
பெரும் புலர் வைகறை அரும்பொடு வாங்கி – அகம் 157/7
பேர் உறை தலைஇய பெரும் புலர் வைகறை – அகம் 194/1
கொய் குழை அதிரல் வைகு புலர் அலரி – அகம் 213/4
சாந்து புலர் அகலம் மறுப்ப காண்_தக – அகம் 224/9
குரூஉ துளி பொழிந்த பெரும் புலர் வைகறை – அகம் 304/5
புற்று அரை யாத்த புலர் சினை மரத்த – அகம் 327/14
பொலம் கழல் கால் புலர் சாந்தின் – புறம் 3/15
புலவு வாள் புலர் சாந்தின் – புறம் 16/11
தோள் முற்றுக நின் சாந்து புலர் அகலம் ஆங்க – புறம் 29/7
பெரும் புலர் வைகறை சீர் சாலாதே – புறம் 177/17
புலர் வாடு நெஞ்சம் புறங்கொடுத்து போன – சிலப்.வஞ்சி 24/103

மேல்


புலர்த்தர (1)

தையல் மகளிர் ஈர் அணி புலர்த்தர
வையை நினக்கு மடை வாய்த்தன்று – பரி 11/86,87

மேல்


புலர்த்திய (1)

புகையில் புலர்த்திய பூ மென் கூந்தலை – சிலப்.புகார் 6/80

மேல்


புலர்த்தியோய் (1)

சேவலாய் சிறகர் புலர்த்தியோய் எனவும் – பரி 3/26

மேல்


புலர்த்துவோனே (1)

புறம் தாழ் புரி சடை புலர்த்துவோனே – புறம் 251/7

மேல்


புலர்தலின் (1)

அறு நீர் பைம் சுனை ஆம் அற புலர்தலின்
உகு நெல் பொரியும் வெம்மைய யாவரும் – அகம் 1/12,13

மேல்


புலர்ந்த (7)

பாடு புலர்ந்த நறும் சாந்தின் – மது 226
புலர்ந்த சாந்தின் விரவு பூ தெரியல் – மது 745
புலர்ந்த சாத்தின் புலரா ஈகை – பதி 61/7
சாந்து புலர்ந்த வியல் மார்பின் – பதி 80/5
புகைந்த நெஞ்சின் புலர்ந்த சாந்தின் – பரி 4/11
தேம் கமழ் அகலத்து புலர்ந்த சாந்தின் – அகம் 36/18
அண்ணல் நெடு வரை ஆம் அற புலர்ந்த
கல் நெறி படர்குவர் ஆயின் நன் நுதல் – அகம் 75/8,9

மேல்


புலர்ந்து (6)

புலர்ந்து விரி விடியல் எய்த விரும்பி – மது 664
வறப்பின் மா நீர் முண்டகம் தாஅய் சேறு புலர்ந்து
இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு விளையும் – நற் 311/3,4
மீள்குவம் போல தோன்றும் தோடு புலர்ந்து
அருவியின் ஒலித்தல் ஆனா – நற் 313/9,10
முழவு முகம் புலர்ந்து முறையின் ஆடிய – நற் 360/1
துவர புலர்ந்து தூ மலர் கஞலி – அகம் 141/12
சாந்து புலர்ந்து அகன்ற மார்பினன் ஏந்திய – சிலப்.மது 22/92

மேல்


புலர்பு (2)

உருப்பு அற நிரப்பினை ஆதலின் சாந்து புலர்பு
வண்ணம் நீவி வகை வனப்பு உற்ற – பதி 50/16,17
பனி புலர்பு ஆடி பரு மணல் அருவியின் – பரி 11/83

மேல்


புலர்வது-கொல் (1)

புலர்வது-கொல் அவன் நட்பு எனா – நற் 72/10

மேல்


புலர்வு (3)

புலர்வு_இடத்து உதிர்த்த துகள் படு கூழை – நற் 140/4
வாரல் மென் தினை புலர்வு குரல் மாந்தி – நற் 304/1
தபுத்த புலர்வு இல் புண் – கலி 95/13

மேல்


புலர்வு_இடத்து (1)

புலர்வு_இடத்து உதிர்த்த துகள் படு கூழை – நற் 140/4

மேல்


புலர (8)

புலரா காழகம் புலர உடீஇ – திரு 184
மலர் வாய் பிழாவில் புலர ஆற்றி – பெரும் 276
கரும் கால் வரகின் இரும் குரல் புலர
ஆழ்ந்த குழும்பில் திரு மணி கிளர – மது 272,273
ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழா – குறி 109
முழவு மண் புலர இரவலர் இனைய – பதி 61/9
மேய் மணி விளக்கின் புலர ஈர்க்கும் – அகம் 72/15
புல் வேய் குரம்பை புலர ஊன்றி – அகம் 172/10
நடுங்கு துயர் எய்தி நா புலர வாடி – சிலப்.மது 15/140

மேல்


புலரா (17)

புலரா காழகம் புலர உடீஇ – திரு 184
புலரா ஈர் மணல் மலிர கெண்டி – நற் 21/10
அழுந்துபடு விழுப்புண் வழும்பு வாய் புலரா
எவ்வ நெஞ்சத்து எஃகு எறிந்து ஆங்கு – நற் 97/1,2
முழவு கண் புலரா விழவு உடை ஆங்கண் – நற் 220/6
புலரா நெஞ்சமொடு புதுவ கூறி – நற் 339/3
புலர்ந்த சாத்தின் புலரா ஈகை – பதி 61/7
புலரா மகிழ் மறப்பு அறியாது நல்கும் – பரி 8/45
நீர் இதழ் புலரா கண் இமை கூம்ப இயைபவால் – கலி 70/16
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியல் நகர் – அகம் 206/11
முழவு முகம் புலரா கலி கொள் ஆங்கண் – அகம் 222/4
புலரா மார்பினை வந்து நின்று எம்_வயின் – அகம் 296/6
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர் – அகம் 397/3
புலரா பச்சிலை இடை இடுபு தொடுத்த – புறம் 33/12
பொழுது இடைப்படாஅ புலரா மண்டை – புறம் 103/9
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் – புறம் 374/4
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் – புறம் 383/2
புன் மயிர் சடை_முடி புலரா உடுக்கை – சிலப்.வஞ்சி 25/126

மேல்


புலராது (2)

புகையும் சாந்தும் புலராது சிறந்து – சிலப்.புகார் 5/198
புலராது உடுத்த உடையினன் மலரா – சிலப்.மது 22/22

மேல்


புலராமை (1)

பூத்த புகையும் அவியும் புலராமை
மறாஅற்க வானம் மலிதந்து நீத்தம் – பரி 16/53,54

மேல்


புலரி (3)

புலரி விடியல் புள் ஓர்த்து கழி-மின் – மலை 448
புலரி விடியல் பகடு பல வாழ்த்தி – புறம் 385/2
புலரி வைகறை பொய்கை தாமரை – சிலப்.மது 14/3

மேல்


புலரியின் (1)

புலப்பட புன்னம் புலரியின் நிலப்பட – பரி 6/58

மேல்


புலவ (5)

மாலை மார்ப நூல் அறி புலவ
செருவில் ஒருவ பொரு விறல் மள்ள – திரு 261,262
நிலவு நிற வெண் மணல் புலவ பலவுடன் – குறு 320/3
உறல் உறு குருதி செரு_களம் புலவ
கொன்று அமர் கடந்த வெம் திறல் தட கை – பதி 86/1,2
வாய்மொழி புலவ நின் தாள் நிழல் தொழுதே – பரி 1/68
தொல் இயல் புலவ நல் யாழ் பாண – பரி 3/86

மேல்


புலவர் (35)

பலர் புகழ் நன் மொழி புலவர் ஏறே – திரு 268
புலவர் பூண் கடன் ஆற்றி பகைவர் – பெரும் 450
நூல் அறி புலவர் நுண்ணிதின் கயிறு இட்டு – நெடு 76
இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை நிறைய – மலை 576
கல்லென் சேரி புலவர் புன்னை – நற் 63/3
புலவர் தோழ கேளாய் அத்தை – குறு 129/2
புலவர் ஏத்த ஓங்கு புகழ் நிறீஇ – பதி 20/14
மாசு இல் பனுவல் புலவர் புகழ் புல – பரி 6/7
இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை ஞெமர – பரி 10/126
மையாடல் ஆடல் மழ புலவர் மாறு எழுந்து – பரி 11/88
புலவர் ஆய்பு உரைத்த புனை நெடும் குன்றம் – பரி 15/4
புலவர் புல கோலால் தூக்க உலகு அனைத்தும் – பரி 29/2
சீர் முற்றி புலவர் வாய் சிறப்பு எய்தி இரு நிலம் – கலி 67/2
புலவர் புகழ்ந்த நாண் இல் பெரு மரம் – அகம் 273/15
வலவன் வள்பு வலி உறுப்ப புலவர்
புகழ் குறி கொண்ட பொலம் தார் அகலத்து – அகம் 354/8,9
பாணர் தாமரை மலையவும் புலவர்
பூ நுதல் யானையோடு புனை தேர் பண்ணவும் – புறம் 12/1,2
ஆடு கொள குழைந்த தும்பை புலவர்
பாடு துறை முற்றிய கொற்ற வேந்தே – புறம் 21/10,11
புலவர் பாடும் புகழ் உடையோர் விசும்பின் – புறம் 27/7
யாங்ஙனம் பாடுவர் புலவர் கூம்பொடு – புறம் 30/11
புலவர் எல்லாம் நின் நோக்கினரே – புறம் 42/21
புலவர் பாடாது வரைக என் நிலவரை – புறம் 72/16
ஒருவன் புகழ்வர் செம் நா புலவர்
பாரி ஒருவனும் அல்லன் – புறம் 107/2,3
ஆடு கழை நரலும் சேண் சிமை புலவர்
பாடி ஆனா பண்பின் பகைவர் – புறம் 120/18,19
பொதுநோக்கு ஒழி-மதி புலவர் மாட்டே – புறம் 121/6
வள்ளியோர் படர்குவர் புலவர் அதனால் – புறம் 154/5
இலம்படு புலவர் மண்டை விளங்கு புகழ் – புறம் 155/6
புலவர் புகழ்ந்த பொய்யா நல் இசை – புறம் 228/7
அம் சொல் நுண் தேர்ச்சி புலவர் நாவில் – புறம் 235/13
கல்லென் சுற்றமொடு கையழிந்து புலவர்
வாடிய பசியர் ஆகி பிறர் – புறம் 240/12,13
நா நவில் புலவர் வாய் உளானே – புறம் 282/11
புலவர் புக்கில் ஆகி நிலவரை – புறம் 375/15
பண் யாழ் புலவர் பாடல் பாணரொடு – சிலப்.புகார் 5/185
புலவர் நாவில் பொருந்திய தென்றலொடு – சிலப்.மது 13/26
புலவர் செம் நா பொருந்திய நிவப்பின் – சிலப்.மது 13/130
புலவர் நாவில் பொருந்திய பூங்கொடி – சிலப்.மது 13/169

மேல்


புலவர்க்கு (2)

பொருநர்க்கு ஆயினும் புலவர்க்கு ஆயினும் – சிறு 203
தளியின் சிறந்தனை வந்த புலவர்க்கு
அளியொடு கைதூவலை – கலி 50/16,17

மேல்


புலவரும் (1)

மாகத புலவரும் வைதாளீகரும் – சிலப்.வஞ்சி 26/74

மேல்


புலவரை (1)

நூல் அறி புலவரை நோக்க ஆங்கு அவர் – சிலப்.வஞ்சி 25/116

மேல்


புலவரொடு (1)

யாணர் புலவரொடு வயிரியர் வருக என – மது 750

மேல்


புலவல் (1)

போர் எதிர்ந்த அற்றா புலவல் நீ கூறின் என் – கலி 89/5

மேல்


புலவற்கு (1)

நல் நூல் புலவற்கு நன்கனம் உரைத்து ஆங்கு – சிலப்.வஞ்சி 25/106

மேல்


புலவன் (3)

நுணங்கு நுண் பனுவல் புலவன் பாடிய – அகம் 345/6
அந்தணன் புலவன் கொண்டுவந்தனனே – புறம் 201/7
பொருளன் புனிதன் புராணன் புலவன்
சினவரன் தேவன் சிவகதி நாயகன் – சிலப்.புகார் 10/179,180

மேல்


புலவனும் (1)

நா தொலைவு இல்லா நல் நூல் புலவனும்
ஆடல் பாடல் இசையே தமிழே – சிலப்.புகார் 3/44,45

மேல்


புலவாதி (1)

புரிந்து நீ எள்ளும் குயிலையும் அவரையும் புலவாதி
நீல் இதழ் உண்கணாய் நெறி கூந்தல் பிணி விட – கலி 33/27,28

மேல்


புலவாது (2)

கங்கை-தன்னை புணர்ந்தாலும் புலவாது ஒழிதல் கயல்_கண்ணாய் – சிலப்.புகார் 7/24
கன்னி-தன்னை புணர்ந்தாலும் புலவாது ஒழிதல் கயல்_கண்ணாய் – சிலப்.புகார் 7/28

மேல்


புலவாய் (3)

புலவாய் என்றி தோழி புலவேன் – நற் 280/5
கங்கை-தன்னை புணர்ந்தாலும் புலவாய் வாழி காவேரி – சிலப்.புகார் 7/23
கன்னி-தன்னை புணர்ந்தாலும் புலவாய் வாழி காவேரி – சிலப்.புகார் 7/27

மேல்


புலவி (10)

வாரார் என்னும் புலவி உட்கொளல் – நற் 11/4
புலவி கொளீஇயர் தன் மலையினும் பெரிதே – நற் 119/11
புலவி உணர்த்தல் வன்மையானே – நற் 217/9
நீத்து நீடினர் என்னும் புலவி
உள் கொண்டு ஊடின்றும் இலையோ மடந்தை – நற் 237/4,5
புலவி அஃது எவனோ அன்பு இலம்_கடையே – குறு 93/4
புலவி தீர அளி-மதி இலை கவர்பு – குறு 115/3
புள்ளே புனலே புலவி இ மூன்றினும் – பரி 16/39
ஆங்கு அவிந்து ஒழியும் என் புலவி தாங்காது – கலி 75/29
குறு நெடும் புலவி கூறி நம்மொடு – அகம் 239/13
புலவி காலத்து போற்றாது உரைத்த – சிலப்.மது 14/137

மேல்


புலவியால் (2)

ஒருத்தி புலவியால் புல்லாது இருந்தாள் அலவு_உற்று – கலி 92/39
கலவியால் மகிழ்ந்தாள் போல் புலவியால் யாழ் வாங்கி – சிலப்.புகார் 7/121

மேல்


புலவியும் (3)

இன்ன துணியும் புலவியும் ஏற்பிக்கும் – பரி 20/96
அறிவு அஞர் நோக்கமும் புலவியும் நினைந்தே – அகம் 225/17
கலவியும் புலவியும் காதலற்கு அளித்து ஆங்கு – சிலப்.புகார் 4/32

மேல்


புலவியுள் (1)

ஓர் இல் தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்த புண் – கலி 71/11

மேல்


புலவின் (1)

வீ மலர் உதிர்ந்த தேன் நாறு புலவின்
கானல் வார் மணல் மரீஇ – நற் 76/7,8

மேல்


புலவீர் (5)

வாய்மொழி புலவீர் கேண்-மின் சிறந்தது – பரி 9/13
மடவன் மன்ற செம் நா புலவீர்
வளை கை விறலியர் படப்பை கொய்த – புறம் 140/2,3
வைகம் வம்மோ வாய்மொழி புலவீர்
நனம் தலை உலகம் அரந்தை தூங்க – புறம் 221/10,11
தங்கினிர் சென்மோ புலவீர் நன்றும் – புறம் 333/7
உள்ளல் ஓம்பு-மின் உயர் மொழி புலவீர்
யானும் இருள் நிலா கழிந்த பகல் செய் வைகறை – புறம் 394/5,6

மேல்


புலவு (61)

புலவு கயல் எடுத்த பொன் வாய் மணி சிரல் – சிறு 181
புல்லென் யாக்கை புலவு வாய் பாண – பெரும் 22
வை நுதி மழுங்கிய புலவு வாய் எஃகம் – பெரும் 119
புலவு நுனை பகழியும் சிலையும் மான – பெரும் 269
புலவு கடல் உடுத்த வானம் சூடிய – பெரும் 409
புலவு நீர் வியன் பௌவத்து – மது 113
புலவு வில் பொலி கூவை – மது 142
புலவு பட கொன்று மிடை தோல் ஓட்டி – மது 370
பெரும் கடல் குட்டத்து புலவு திரை ஓதம் – மது 540
புலவு புனிறு தீர்ந்து பொலிந்த சுற்றமொடு – மது 602
புலவு மணல் பூ கானல் – பட் 94
புலி விளையாடிய புலவு நாறு வேழத்தின் – நற் 39/5
புலவு நாறுதும் செல நின்றீமோ – நற் 45/8
புன்னை அரும்பிய புலவு நீர் சேர்ப்பன் – நற் 94/6
புலவு திரை உதைத்த கொடும் தாள் கண்டல் – நற் 123/9
அலவனொடு பெயரும் புலவு திரை நளி கடல் – நற் 219/5
அலவன் ஆடிய புலவு மணல் முன்றில் – நற் 239/4
புலவு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி – நற் 331/4
புலவு நாறு சிறுகுடி மன்றத்து ஓங்கிய – நற் 338/8
புலவு நீர் அடைகரை யாமை பார்ப்போடு – நற் 385/2
நிலவும் இருளும் போல புலவு திரை – குறு 81/6
எமக்கும் பெரும் புலவு ஆகி – குறு 169/5
புலி புகா உறுத்த புலவு நாறு கல் அளை – குறு 253/6
புலவு நாறு அகன் துறை வலவன் தாங்கவும் – குறு 311/2
பொய்கை பள்ளி புலவு நாறு நீர்நாய் – ஐங் 63/1
புலவு சேர் துறுகல் ஏறி அவர் நாட்டு – ஐங் 210/2
புலவு வில் உழவின் புல்லாள் வழங்கும் – பதி 15/12
புலி_உறை கழித்த புலவு வாய் எஃகம் – பதி 24/2
குருதி பனிற்றும் புலவு களத்தோனே – பதி 57/3
புலவு வில் இளையர் அங்கை விடுப்ப – பதி 71/15
திரை உற பொன்றிய புலவு மீன் அல்லதை – கலி 131/32
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை – அகம் 3/9
போக்கு அரும் கவலைய புலவு நாறு அரும் சுரம் – அகம் 35/10
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை – அகம் 97/3
புலவு பொருது அழித்த பூ நாறு பரப்பின் – அகம் 130/8
கோட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்டை – அகம் 160/6
புலவு நாறு இரும் கழி துழைஇ பல உடன் – அகம் 180/10
புண் உமிழ் குருதி புலவு கடல் மறுப்பட – அகம் 210/3
புலவு களம் துழைஇய துகள் வாய் கோடை – அகம் 249/14
புலவு திரை பெரும் கடல் நீர் இடை போழ – அகம் 255/2
குருதி செம் களம் புலவு அற வேங்கை – அகம் 268/3
புலவு நாறு புகர் நுதல் கழுவ கங்குல் – அகம் 272/2
நீர் முள் வேலி புலவு நாறு முன்றில் – அகம் 297/12
புலவு புழுக்கு உண்ட வான் கண் அகல் அறை – அகம் 309/6
புலவு புலி புரண்ட புல் சாய் சிறு நெறி – அகம் 357/6
குருதி ஆடிய புலவு நாறு இரும் சிறை – அகம் 381/9
பொய்கை நீர்நாய் புலவு நாறு இரும் போத்து – அகம் 386/1
புலவு நாற்றத்த பைம் தடி – புறம் 14/12
புலவு வாள் புலர் சாந்தின் – புறம் 16/11
மீன் சுடு புகையின் புலவு நாறு நெடும் கொடி – புறம் 52/9
மான் தடி புழுக்கிய புலவு நாறு குழிசி – புறம் 168/9
யாமை ஈன்ற புலவு நாறு முட்டையை – புறம் 176/3
புலவு நாறும் என் தலை தைவரும்-மன்னே – புறம் 235/9
புள் ஊன் தின்ற புலவு நாறு கய வாய் – புறம் 324/2
புலவு களம் பொலிய வேட்டோய் நின் – புறம் 372/12
கொன்று சினம் தணியா புலவு நாறு மருப்பின் – புறம் 394/11
கடல் புலவு கடிந்த மடல் பூம் தாழை – சிலப்.புகார் 6/166
புலவு மீன் வெள் உணங்கல் புள் ஓப்பி கண்டார்க்கு – சிலப்.புகார் 7/70
புன்னை நீழல் புலவு திரை_வாய் – சிலப்.புகார் 7/105
புலவு உற்று இரங்கி அது நீங்க பொழில் தண்டலையில் புகுந்து உதிர்ந்த – சிலப்.புகார் 7/185
புலவு ஊண் துறந்து பொய்யா விரதத்து – சிலப்.புகார் 10/15

மேல்


புலவுதி (1)

புலவுதி மாதோ நீயே – புறம் 219/3

மேல்


புலவேன் (4)

புலவேன் வாழி தோழி சிறு கால் – நற் 219/4
புலவாய் என்றி தோழி புலவேன்
பழன யாமை பாசடை புறத்து – நற் 280/5,6
பொய் சூள் அஞ்சி புலவேன் ஆகுவல் – கலி 75/21
புலவேன் வாழியர் ஓரி விசும்பின் – புறம் 204/12

மேல்


புலவொடு (1)

குழாஅம் கொண்ட குருதி அம் புலவொடு
கழாஅ தலையர் கரும் கடை நெடு வேல் – புறம் 345/16,17

மேல்


புலவோர்க்கு (2)

புலவோர்க்கு சுரக்கும் அவன் ஈகை மாரியும் – மலை 72
புரை தோல் வரைப்பின் வேல் நிழல் புலவோர்க்கு
கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும் – மலை 88,89

மேல்


புலன் (10)

அன்பு இலை ஆதலின் தன் புலன் நயந்த – நற் 375/4
மா ஆடிய புலன் நாஞ்சில் ஆடா – பதி 25/1
நலன் நந்த நாடு அணி நந்த புலன் நந்த – பரி 7/9
புதுவது அன்றே புலன் உடை மாந்திர் – கலி 22/4
புலன் நாவில் பிறந்த சொல் புதிது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/18
முது மொழி நீரா புலன் நா உழவர் – கலி 68/4
புலன் அணி கொண்ட கார் எதிர் காலை – அகம் 304/16
இவரே புலன் உழுது உண்-மார் புன்கண் அஞ்சி – புறம் 46/3
புலன் அழுக்கு அற்ற அந்தணாளன் – புறம் 126/11
ஆங்கு அ பல நல்ல புலன் அணியும் – புறம் 395/16

மேல்


புலனும் (1)

கொள் பதம் ஒழிய வீசிய புலனும்
வடி நவில் நவியம் பாய்தலின் ஊர்-தொறும் – புறம் 23/7,8

மேல்


புலா (7)

இரும் புலா அருந்தும் நின் கிளையொடு சிறிது இருந்து – நற் 54/3
சிறுகுடி பாக்கத்து மறுகு புலா மறுக்கும் – நற் 203/6
உரவு களிற்று புலா அம் பாசறை – பதி 61/15
இரும் புலா கமழும் சிறுகுடி பாக்கத்து – அகம் 70/2
படு புலா கமழும் ஞாட்பில் துடி இகுத்து – அகம் 89/14
புலா களம் செய்த கலாஅ தானையன் – புறம் 69/11
உயிர் நடுக்கு_உற்று புலா விட்டு அரற்ற – புறம் 326/3

மேல்


புலால் (7)

புலி பொர சிவந்த புலால் அம் செம் கோட்டு – நற் 202/1
புன்னை ஓங்கிய புலால் அம் சேரி – குறு 351/6
பூத்த மாஅத்து புலால் அம் சிறு மீன் – ஐங் 10/4
புலால் அம் சேரி புல் வேய் குரம்பை – அகம் 200/2
பூ ஆர் காவின் புனிற்று புலால் நெடு வேல் – புறம் 99/6
விளர் ஊன் தின்ற வெம் புலால் மெய்யர் – புறம் 359/5
நிணம் கொள் புலால் உணங்கல் நின்று புள் ஓப்புதல் தலைக்கீடு ஆக – சிலப்.புகார் 7/53

மேல்


புலாவ (1)

பலா அமல் அடுக்கம் புலாவ ஈர்க்கும் – அகம் 8/7

மேல்


புலாவும் (1)

மறுகு-தொறு புலாவும் சிறுகுடி அரவம் – நற் 114/3

மேல்


புலாஅல் (3)

புலாஅல் கையர் பூசா வாயர் – அகம் 265/18
புலாஅல் மறுகின் சிறுகுடி பாக்கத்து – அகம் 270/2
புலாஅல் அம்பின் போர் அரும் கடி மிளை – புறம் 181/5

மேல்


புலி (145)

உறு புலி துப்பின் ஓவியர் பெருமகன் – சிறு 122
புலி போத்து அன்ன புல் அணல் காளை – பெரும் 138
புலி குரல் மத்தம் ஒலிப்ப வாங்கி – பெரும் 156
ஏறு அடு வய புலி பூசலொடு அனைத்தும் – மது 298
வய களிறு பார்க்கும் வய புலி போல – மது 643
புலி பொறி கொண்ட பூ கேழ் தட்டத்து – நெடு 126
புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி அவண – குறி 41
புலி பொறி போர் கதவின் – பட் 40
புலி பொறித்து புறம் போக்கி – பட் 135
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என கிளையொடு – மலை 309
புலி உற வெறுத்த தன் வீழ் பிணை உள்ளி – மலை 404
குரூஉ புலி பொருத புண் கூர் யானை – மலை 517
புலி பார்த்து உறையும் புல் அதர் சிறு நெறி – நற் 29/5
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – நற் 36/1
புலி விளையாடிய புலவு நாறு வேழத்தின் – நற் 39/5
குறு வரி இரும் புலி அஞ்சி குறு நடை – நற் 85/4
புல் இலை ஓமைய புலி வழங்கு அத்தம் – நற் 107/6
ஒண் கேழ் வய புலி படூஉம் நாடன் – நற் 119/3
பிணவு புலி வழங்கும் அணங்கு அரும் கவலை – நற் 144/6
செம் கண் இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – நற் 148/9
கொல் முரண் இரும் புலி அரும் புழை தாக்கி – நற் 151/2
விடர் முகை செறிந்த வெம் சின இரும் புலி
புகர் முக வேழம் புலம்ப தாக்கி – நற் 158/5,6
புலி எதிர் முழங்கும் வளி வழங்கு ஆரிடை – நற் 174/4
புலி பொர சிவந்த புலால் அம் செம் கோட்டு – நற் 202/1
இரும் கேழ் வய புலி வெரீஇ அயலது – நற் 217/3
புலி பொறி கொண்ட பூ நாறு குரூஉ சுவல் – நற் 249/5
வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ – நற் 249/6
இரும் புலி வழங்கும் சோலை – நற் 274/8
கடுங்கண் வய புலி ஒடுங்கும் நாடன் – நற் 322/7
புலி வரிபு எக்கர் புன்னை உதிர்த்த – நற் 323/7
ஈன் பிணவு ஒடுக்கிய இரும் கேழ் வய புலி
இரை நசைஇ பரிக்கும் மலை முதல் சிறு நெறி – நற் 332/6,7
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொருது உண்ணும் – நற் 333/4
உரவு சின வேழம் உறு புலி பார்க்கும் – நற் 336/7
பெரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப இரும் புலி
களிறு தொலைத்து உரறும் கடி இடி மழை செத்து – நற் 344/9,10
களிற்று துப்பு அஞ்சா புலி அதள் இதணத்து – நற் 351/7
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை – நற் 353/9
வய புனிற்று இரும் பிண பசித்து என வய புலி
புகர் முகம் சிதைய தாக்கி களிறு அட்டு – நற் 383/3,4
வேங்கையும் புலி ஈன்றன அருவியும் – நற் 389/1
புலி பொறி அன்ன புள்ளி அம் பொதும்பின் – நற் 391/2
இரும் புலி குருளையின் தோன்றும் காட்டு இடை – குறு 47/2
சிறு கண் பெரும் களிறு வய புலி தாக்கி – குறு 88/2
குறும் கை இரும் புலி கொலை வல் ஏற்றை – குறு 141/5
புலி பல் தாலி புதல்வன் புல்லி – குறு 161/3
மற புலி குருளை கோள் இடம் கரக்கும் – குறு 209/2
கொடு வரி இரும் புலி காக்கும் – குறு 215/6
கோள் புலி வழங்கும் சோலை – குறு 237/6
புலி புகா உறுத்த புலவு நாறு கல் அளை – குறு 253/6
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் அதனால் – குறு 321/6
புலி நோக்கு உறழ் நிலை கண்ட – குறு 328/7
மிகு வலி இரும் புலி பகு வாய் ஏற்றை – குறு 343/3
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – ஐங் 216/1
களிறு கோள் பிழைத்த கதம் சிறந்து எழு புலி
எழுதரு மழையின் குழுமும் – ஐங் 218/3,4
கல் முகை வய புலி கலங்கு மெய்ப்படூஉ – ஐங் 246/2
புலி கொல் பெண்_பால் பூ வரி குருளை – ஐங் 265/1
குறு கை இரும் புலி பொரூஉம் நாடன் – ஐங் 266/2
ஒண் கேழ் வய புலி குழுமலின் விரைந்து உடன் – ஐங் 274/2
புலி வழங்கு அதர கானத்தானே – ஐங் 316/5
புலி கோள் பிழைத்த கவை கோட்டு முது கலை – ஐங் 373/2
புன்கண் யானையொடு புலி வழங்கு அத்தம் – ஐங் 386/1
புலி பொறி வேங்கை பொன் இணர் கொய்து நின் – ஐங் 396/1
புலி_உறை கழித்த புலவு வாய் எஃகம் – பதி 24/2
மற புலி குழூஉ குரல் செத்து வய களிறு – பதி 41/7
இரும் புலி கொன்று பெரும் களிறு அடூஉம் – பதி 75/1
பொருது இகல் புலி போழ்ந்த பூ நுதல் எழில் யானை – பரி 20/4
வலி முன்பின் வல்லென்ற யாக்கை புலி நோக்கின் – கலி 4/1
உறு புலி உரு ஏய்ப்ப பூத்த வேங்கையை – கலி 38/6
மறம் கொள் இரும் புலி தொன் முரண் தொலைத்த – கலி 42/1
புகர் முக களிறொடு புலி பொருது உழக்கும் நின் – கலி 45/12
வேங்கை அம் சினை என விறல் புலி முற்றியும் – கலி 46/5
இரும் புலி மயக்கு_உற்ற இகல் மலை நன் நாட – கலி 48/7
முறம் செவி மறை பாய்பு முரண் செய்த புலி செத்து – கலி 52/1
புலி என்று ஓர்க்கும் இ கலி கேழ் ஊரே – கலி 52/18
இரும் புலி கொள்-மார் நிறுத்த வலையுள் ஓர் – கலி 65/24
ஆங்கு இரும் புலி தொழுதியும் பெரும் களிற்று இனமும் – கலி 103/56
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை – அகம் 3/9
புலி பல் கோத்த புலம்பு மணி தாலி – அகம் 7/18
புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம் – அகம் 12/11
ஒளித்து இயங்கும் மரபின் வய புலி போல – அகம் 22/15
கொடு வரி இரும் புலி தயங்க நெடு வரை – அகம் 27/1
மதர் புலி வெரீஇய மையல் வேழத்து – அகம் 39/11
புலி புலி என்னும் பூசல் தோன்ற – அகம் 48/7
புலி புலி என்னும் பூசல் தோன்ற – அகம் 48/7
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம் – அகம் 52/6
அடு புலி முன்பின் தொடு கழல் மறவர் – அகம் 75/6
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை – அகம் 88/9
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் சாரல் – அகம் 92/4
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை – அகம் 97/3
இரும் புலி துறந்த ஏற்று மான் உணங்கல் – அகம் 107/5
ஈன்று அணி வயவு பிண பசித்து என மற புலி
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு அட்டு குழுமும் – அகம் 112/5,6
அடு புலி வழங்கும் ஆர் இருள் நடுநாள் – அகம் 118/9
மற புலி உழந்த வசி படு சென்னி – அகம் 119/16
புலி கேழ் உற்ற பூ இடை பெரும் சினை – அகம் 141/25
உறு புலி உரற குத்தி விறல் கடிந்து – அகம் 148/5
பெரும் களிறு மிதித்த அடி_அகத்து இரும் புலி
ஒதுங்குவன கழிந்த செதும்பல் ஈர் வழி – அகம் 155/11,12
புலி கணத்து அன்ன நாய் தொடர் விட்டு – அகம் 158/15
வாள் வரி வய புலி கல் முழை உரற – அகம் 168/12
புலி தொலைத்து உண்ட பெரும் களிற்று ஒழி ஊன் – அகம் 169/3
புலி பகை வென்ற புண் கூர் யானை – அகம் 202/3
புலி உரி வரி அதள் கடுப்ப கலி சிறந்து – அகம் 205/19
வரி வயங்கு இரும் புலி வழங்குநர் பார்க்கும் – அகம் 218/11
புலி கேழ் வேங்கை பூ சினை புலம்ப – அகம் 227/8
புலி பொறி கடுப்ப தோன்றலின் கய வாய் – அகம் 228/11
மாஅல் யானை புலி செத்து வெரீஇ – அகம் 232/3
புலி என உலம்பும் செம் கண் ஆடவர் – அகம் 239/3
வாள் வரி வய புலி தீண்டிய விளி செத்து – அகம் 249/16
வாயுள் தப்பிய அரும் கேழ் வய புலி
மா நிலம் நெளிய குத்தி புகலொடு – அகம் 251/16,17
புலி மருள் செம்மல் நோக்கி – அகம் 259/17
அரும் சுரத்து அல்கியேமே இரும் புலி
களிறு அட்டு குழுமும் ஓசையும் களி பட்டு – அகம் 261/12,13
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொர குழைந்த – அகம் 268/2
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை வேழத்து – அகம் 272/1
இரும் புலி வேங்கை கரும் தோல் அன்ன – அகம் 285/8
புலி புக்கு ஈனும் வறும் சுனை – அகம் 329/13
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என குவவு அடி – அகம் 347/11
புலவு புலி புரண்ட புல் சாய் சிறு நெறி – அகம் 357/6
உறு புலி உழந்த வடு மருப்பு ஒருத்தற்கு – அகம் 379/24
மற புலி உரற வாரணம் கதற – அகம் 392/16
எருத்து வவ்விய புலி போன்றன – புறம் 4/9
புலி நிற கவசம் பூ பொறி சிதைய – புறம் 13/2
இரும் புலி வேட்டுவன் பொறி அறிந்து மாட்டிய – புறம் 19/5
அறு மருப்பு எழில் கலை புலி_பால் பட்டு என – புறம் 23/18
புலி புறங்காக்கும் குருளை போல – புறம் 42/10
புலி துஞ்சு வியன் புலத்து அற்றே – புறம் 54/13
துஞ்சு புலி இடறிய சிதடன் போல – புறம் 73/7
புலி சேர்ந்து போகிய கல் அளை போல – புறம் 86/4
மற புலி உடலின் மான் கணம் உளவோ – புறம் 90/3
இரும் புலி புகர் போத்து ஓர்க்கும் – புறம் 157/12
மற புலி உரைத்தும் மதியம் காட்டியும் – புறம் 160/22
புலி துஞ்சு நெடு வரை குடிஞையோடு இரட்டும் – புறம் 170/7
விடர் புலி பொறித்த கோட்டை சுடர் பூண் – புறம் 174/17
புலி பசித்து அன்ன மெலிவு இல் உள்ளத்து – புறம் 190/10
இரும் புலி வரி புறம் கடுக்கும் – புறம் 202/20
புலி பார்த்து ஒற்றிய களிற்று இரை பிழைப்பின் – புறம் 237/16
ஐயோ எனின் யான் புலி அஞ்சுவலே – புறம் 255/1
புத்து அகல் கொண்ட புலி கண் வெப்பர் – புறம் 269/4
புலி_பால் பட்ட ஆமான் குழவிக்கு – புறம் 323/1
புலி கணத்து அன்ன கடுங்கண் சுற்றமொடு – புறம் 341/6
இரும் கேழ் வய புலி வரி அதள் குவைஇ – புறம் 374/14
புலி_இனம் மடிந்த கல் அளை போல – புறம் 398/10
உழை புலி கொடி தேர் உரவோன் கொற்றமொடு – சிலப்.புகார் 10/142
மறம் கொள் வய புலி வாய் பிளந்து பெற்ற – சிலப்.மது 12/27
அடு புலி அனையவர் குமரி நின் அடி தொடு – சிலப்.மது 12/150
கலன் நசை வேட்கையின் கடும் புலி போன்று – சிலப்.மது 16/205
பொன் இமய கோட்டு புலி பொறித்து மண் ஆண்டான் – சிலப்.மது 17/123
தென் தமிழ் நல் நாட்டு செழு வில் கயல் புலி
மண் தலை ஏற்ற வரைக ஈங்கு என – சிலப்.வஞ்சி 25/171,172
விளங்கு வில் புலி கயல் பொறித்த நாள் – சிலப்.வஞ்சி 29/16

மேல்


புலி_பால் (2)

அறு மருப்பு எழில் கலை புலி_பால் பட்டு என – புறம் 23/18
புலி_பால் பட்ட ஆமான் குழவிக்கு – புறம் 323/1

மேல்


புலி_இனம் (1)

புலி_இனம் மடிந்த கல் அளை போல – புறம் 398/10

மேல்


புலி_உறை (1)

புலி_உறை கழித்த புலவு வாய் எஃகம் – பதி 24/2

மேல்


புலிகடிமாஅல் (2)

ஒலியல் கண்ணி புலிகடிமாஅல்
யான் தர இவரை கொண்-மதி வான் கவித்து – புறம் 201/15,16
ஒலியல் கண்ணி புலிகடிமாஅல்
நும் போல் அறிவின் நுமருள் ஒருவன் – புறம் 202/10,11

மேல்


புலித்தொடர் (1)

புலித்தொடர் விட்ட புனை மாண் நல் இல் – முல் 62

மேல்


புலிப்பல்தாலி (1)

புலிப்பல்தாலி புன் தலை சிறாஅர் – புறம் 374/9

மேல்


புலியான் (1)

தென் குமரி ஆண்ட செரு வில் கயல் புலியான்
மன்பதை காக்கும் கோமான் மன்னன் திறம் பாடி – சிலப்.வஞ்சி 29/173,174

மேல்


புலியின் (1)

ஆனை தோல் போர்த்து புலியின் உரி உடுத்து – சிலப்.மது 12/99

மேல்


புலியினும் (1)

வீழ் களிறு மிசையா புலியினும் சிறந்த – அகம் 29/3

மேல்


புலியும் (2)

அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய – அகம் 318/3
அயல் எழுதிய புலியும் வில்லும் – சிலப்.மது 17/2

மேல்


புலியுறை (1)

திண் பிணி எஃகம் புலியுறை கழிப்ப – பதி 19/4

மேல்


புலியொடு (5)

கூட்டு உறை வய_மா புலியொடு குழும – மது 677
புலியொடு பொருத புண் கூர் யானை – நற் 65/5
புலியொடு வில் நீக்கி புகழ் பொறித்த கிளர் கெண்டை – கலி 104/3
புலியொடு பொருது சினம் சிறந்து வலியோடு – அகம் 291/6
புலியொடு பொரூஉம் புகர்_முக ஓதையும் – சிலப்.வஞ்சி 25/29

மேல்


புலைத்தி (8)

வறன் இல் புலைத்தி எல்லி தோய்த்த – நற் 90/3
நல_தகை புலைத்தி பசை தோய்த்து எடுத்து – குறு 330/1
ஆடை கொண்டு ஒலிக்கும் நின் புலைத்தி காட்டு என்றாளோ – கலி 72/14
மாதர் புலைத்தி விலை ஆக செய்தது ஓர் – கலி 117/7
பசை கொல் மெல் விரல் பெரும் தோள் புலைத்தி
துறை விட்டு அன்ன தூ மயிர் எகினம் – அகம் 34/11,12
பசை விரல் புலைத்தி நெடிது பிசைந்து ஊட்டிய – அகம் 387/6
முருகு மெய்ப்பட்ட புலைத்தி போல – புறம் 259/5
புலைத்தி கழீஇய தூ வெள் அறுவை – புறம் 311/2

மேல்


புலைய (1)

துடி எறியும் புலைய
எறி கோல் கொள்ளும் இழிசின – புறம் 287/1,2

மேல்


புலையர் (1)

புலையர் போல புன்கண் நோக்கி – கலி 55/18

மேல்


புலையன் (4)

மலையன் மா ஊர்ந்து போகி புலையன்
பெரும் துடி கறங்க பிற புலம் புக்கு அவர் – நற் 77/1,2
அழி துளி தலைஇய பொழுதில் புலையன்
பேழ் வாய் தண்ணுமை இடம் தொட்டு அன்ன – நற் 347/5,6
பிரியா கவி கை புலையன் தன் யாழின் – கலி 95/10
புலையன் ஏவ புல் மேல் அமர்ந்து உண்டு – புறம் 360/19

மேல்


புலையனை (2)

பொலிக என புகுந்த நின் புலையனை கண்ட யாம் – கலி 68/19
பொய் போர்த்து பாண் தலை இட்ட பல வல் புலையனை
தூண்டிலா விட்டு துடக்கி தான் வேண்டியார் – கலி 85/22,23

மேல்


புவ்வ (1)

புவ்வ_தாமரை புரையும் கண்ணன் – பரி 15/49

மேல்


புவ்வ_தாமரை (1)

புவ்வ_தாமரை புரையும் கண்ணன் – பரி 15/49

மேல்


புழகு (1)

அழுந்துபட்டு அலமரும் புழகு அமல் சாரல் – மலை 219

மேல்


புழகுடன் (1)

அரக்கு விரித்து அன்ன பரேர் அம் புழகுடன்
மால் அங்கு உடையம் மலிவனம் மறுகி – குறி 96,97

மேல்


புழல் (14)

பூழி பூத்த புழல் காளாம்பி – சிறு 134
புழல் கோட்டு தொடுத்த மரல் புரி நரம்பின் – பெரும் 181
தீம் புழல் வல்சி கழல் கால் மழவர் – மது 395
புழல் கோட்டு ஆமான் புகல்வியும் களிறும் – குறி 253
பொரி அரை ஞெமிர்ந்த புழல் காய் கொன்றை – நற் 141/3
புழல் காய் கொன்றை கோடு அணி கொடி இணர் – நற் 296/4
இழுதின் அன்ன தீம் புழல் துய் வாய் – அகம் 9/5
அம் குழை இருப்பை அறை வாய் வான் புழல்
புல் உளை சிறாஅர் வில்லின் நீக்கி – அகம் 107/16,17
வேர் முழுது உலறி நின்ற புழல் கால் – அகம் 145/1
பழம் போல் சேற்ற தீம் புழல் உணீஇய – அகம் 171/13
பொரி அரை விளவின் புன் புற விளை புழல்
அழல் எறி கோடை தூக்கலின் கோவலர் – அகம் 219/14,15
புழல் வீ இருப்பை புன் காட்டு அத்தம் – அகம் 351/8
புழல் தலை புகர் கலை உருட்டி உரல் தலை – புறம் 152/3
புழல் கால் ஆம்பல் அகல் அடை நீழல் – புறம் 266/3

மேல்


புழுக்கல் (6)

விரல் என நிமிர்ந்த நிரல் அமை புழுக்கல்
பரல் வறை கருனை காடியின் மிதப்ப – பொரு 114,115
வாராது அட்ட வாடூன் புழுக்கல்
வாடா தும்பை வயவர் பெருமகன் – பெரும் 100,101
தெரி கொள் அரிசி திரள் நெடும் புழுக்கல்
அரும் கடி தீம் சுவை அமுதொடு பிறவும் – பெரும் 474,475
மை ஊன் தெரிந்த நெய் வெண் புழுக்கல்
எலி வான் சூட்டொடு மலிய பேணுதும் – நற் 83/5,6
உப்பு இலாஅ அவி புழுக்கல்
கை கொண்டு பிறக்கு நோக்காது – புறம் 363/12,13
மூழ்ப்ப பெய்த முழு அவிழ் புழுக்கல்
அழிகளின் படுநர் களி அட வைகின் – புறம் 399/9,10

மேல்


புழுக்கலும் (2)

புழுக்கலும் நோலையும் விழுக்கு உடை மடையும் – சிலப்.புகார் 5/68
புழுக்கலும் நோலையும் விழுக்கு உடை மடையும் – சிலப்.மது 12/37

மேல்


புழுக்கிய (2)

குடவர் புழுக்கிய பொங்கு அவிழ் புன்கம் – அகம் 393/16
மான் தடி புழுக்கிய புலவு நாறு குழிசி – புறம் 168/9

மேல்


புழுக்கின் (4)

துராஅய் துற்றிய துருவை அம் புழுக்கின்
பராஅரை வேவை பருகு என தண்டி – பொரு 103,104
கட்டி புழுக்கின் கொங்கர் கோவே – பதி 90/25
மைப்பு அற புழுக்கின் நெய் கனி வெண் சோறு – அகம் 136/1
யாமை புழுக்கின் காமம் வீட ஆரா – புறம் 212/3

மேல்


புழுக்கு (8)

அவரை வான் புழுக்கு அட்டி பயில்வு_உற்று – பெரும் 195
வயல் ஆமை புழுக்கு உண்டும் – பட் 64
நோன் சிலை மழவர் ஊன் புழுக்கு அயரும் – அகம் 119/9
பெரும் புழுக்கு உற்ற நின் பிறை நுதல் பொறி வியர் – அகம் 136/21
உவலை கண்ணியர் ஊன் புழுக்கு அயரும் – அகம் 159/10
சாந்த ஞெகிழியின் ஊன் புழுக்கு அயரும் – அகம் 172/13
புலவு புழுக்கு உண்ட வான் கண் அகல் அறை – அகம் 309/6
ஊன் புழுக்கு அயரும் முன்றில் – அகம் 315/17

மேல்


புழுக்கே (1)

எறிக திற்றி ஏற்று-மின் புழுக்கே
வருநர்க்கு வரையாது பொலன் கலம் தெளிர்ப்ப – பதி 18/2,3

மேல்


புழுக்கோடு (1)

தான் உயிர் செகுத்த மான் நிண புழுக்கோடு
ஆன் உருக்கு அன்ன வேரியை நல்கி – புறம் 152/26,27

மேல்


புழுகின் (1)

கொல் வினை பொலிந்த கூர்ம் குறும் புழுகின்
வில்லோர் தூணி வீங்க பெய்த – அகம் 9/1,2

மேல்


புழுங்கிய (1)

புகரி புழுங்கிய புயல் நீங்கு புறவில் – குறு 391/2

மேல்


புழுதியின் (1)

விறல் மிகு வலி ஒலி பொலிபு அகழ் புழுதியின்
நிறன் உழும் வளை வாய் நாஞ்சிலோனும் – பரி 13/33,34

மேல்


புழை (15)

வேட்டு புழை அருப்பம் மாட்டி காட்ட – முல் 26
சில்_காற்று இசைக்கும் பல் புழை நல் இல் – மது 358
புழை வாயில் போகு இடைகழி – பட் 144
வாயிலொடு புழை அமைத்து – பட் 287
கொல் முரண் இரும் புலி அரும் புழை தாக்கி – நற் 151/2
ஆள் இயங்கு அரும் புழை ஒற்றி வாள் வரி – நற் 322/6
கல் அதர் அரும் புழை அல்கி கானவன் – நற் 336/3
பொய்கை பூத்த புழை கால் ஆம்பல் – ஐங் 34/2
ஏழ் புழை ஐம் புழை யாழ் இசை கேழ்த்த அன்ன இனம் – பரி 8/22
ஏழ் புழை ஐம் புழை யாழ் இசை கேழ்த்த அன்ன இனம் – பரி 8/22
புலர் குரல் ஏனல் புழை உடை ஒரு சிறை – அகம் 82/13
அரும் புழை முடுக்கர் ஆள் குறித்து நின்ற – அகம் 248/5
கவை முள்ளின் புழை அடைப்பவும் – புறம் 98/8
திங்களும் நுழையா எந்திர படு புழை
கள் மாறு நீட்ட நணி_நணி இருந்த – புறம் 177/5,6
சிறியவும் பெரியவும் புழை கெட விலங்கிய – புறம் 205/7

மேல்


புழை-தொறும் (1)

புழை-தொறும் மாட்டிய இரும் கல் அடாஅர் – மலை 194

மேல்


புழையும் (1)

கவையும் கழுவும் புதையும் புழையும்
ஐயவி துலாமும் கை பெயர் ஊசியும் – சிலப்.மது 15/212,213

மேல்


புள் (108)

புள் அணி நீள் கொடி செல்வனும் வெள் ஏறு – திரு 151
நள்ளிருள் விடியல் புள் எழ போகி – பெரும் 155
புள் ஆர் பெண்ணை புலம்பு மடல் செல்லாது – பெரும் 314
இரும் புள் ஓப்பும் இசையே என்றும் – மது 95
புள் இமிழ்ந்து ஒலிக்கும் இசையே என்றும் – மது 111
புள் பிறர் அறியவும் புலம்பு வந்து அலைப்பவும் – குறி 10
நல் கோள் சிறுதினை படு புள் ஓப்பி – குறி 38
புள் ஆர் இயத்த விலங்கு மலை சிலம்பின் – குறி 99
புள் எறி பிரசமொடு ஈண்டி பலவின் – குறி 189
கல்லென்று இரட்ட புள்_இனம் ஒலிப்ப – குறி 228
புள் தேம்ப புயல் மாறி – பட் 4
புள் இரியும் புகர் போந்தை – பட் 74
துனை பறை நிவக்கும் புள்_இனம் மான – மலை 55
புள் கை போகிய புன் தலை மகாரோடு – மலை 253
புலரி விடியல் புள் ஓர்த்து கழி-மின் – மலை 448
இன புள் ஓப்பும் எமக்கு நலன் எவனோ – நற் 45/7
படு புள் ஓப்பலின் பகல் மாய்ந்தன்றே – நற் 49/4
புள் உற ஒசிந்த பூ மயங்கு அள்ளல் – நற் 63/8
புள் உயிர் கொட்பின் வள் உயிர் மணி தார் – நற் 91/10
வள் இதழ் நெய்தல் கூம்ப புள் உடன் – நற் 117/3
புள் அறிவுறீஇயின-கொல்லோ தெள்ளிதின் – நற் 161/9
புள் உற்று கசிந்த தீம் தேன் கல் அளை – நற் 168/3
புள் ஒலி மணி செத்து ஓர்ப்ப – நற் 178/9
கள் உடை தடவில் புள் ஒலித்து ஓவா – நற் 227/7
புள் அடி பொறித்த வரி உடை தலைய – நற் 241/2
இன மீன் ஆர்கை ஈண்டு புள் ஒலி குரல் – நற் 267/10
நள்ளென் கங்குல் புள் ஒலி கேள்-தொறும் – நற் 287/9
புலவு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி – நற் 331/4
பழன பல் புள் இரிய கழனி – நற் 350/2
புள்_இனம் குடம்பை உடன் சேர்பு உள்ளார் – நற் 382/4
புள் இமிழ் பெரும் கடல் கொள்ளான் சென்று என – நற் 392/2
ஆறு செல் மாக்கள் புள் கொள பொருந்தும் – குறு 140/2
நோன் சினை இருந்த இரும் தோட்டு புள்_இனம் – குறு 191/2
குறு நடை புள் உள்ளலமே நெறி முதல் – குறு 209/4
புள் இமிழ் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை – குறு 243/4
துறத்தல் வல்லியோர் புள்_வாய் தூதே – குறு 266/5
புணரி திளைக்கும் புள் இமிழ் கானல் – குறு 299/2
பொன் இணர் மரீஇய புள் இமிழ் பொங்கர் – குறு 320/6
புள் இறை கூரும் துறைவனை – ஐங் 142/2
எக்கர் ஞாழல் புள் இமிழ் அகன் துறை – ஐங் 143/1
கல் உடை நன் நாட்டு புள் இன பெரும் தோடு – ஐங் 333/3
நிண ஊன் வல்சி படு புள் ஓப்பும் – ஐங் 365/2
புள் ஒலிக்கு அமர்த்த கண்ணள் வெள் வேல் – ஐங் 382/1
வெம் குரல் புள் இனம் ஒலிப்ப உது காண் – ஐங் 453/2
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 481/4
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 486/5
புள் மிசை கொடியோனும் புங்கவம் ஊர்வோனும் – பரி 8/2
புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும் – பரி 10/14
புள் ஏர் புரவி பொலம் படை கைம்_மாவை – பரி 11/52
புள் அணி பொலம் கொடியவை – பரி 15/56
மணி நிற மஞ்ஞை ஓங்கிய புள் கொடி – பரி 17/48
எள் அறு காதலர் இயைதந்தார் புள் இயல் – கலி 35/23
தகை மலர் பழனத்த புள் ஒற்ற ஒசிந்து ஒல்கி – கலி 77/5
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த – கலி 79/1
மாலை நீ தகை மிக்க தாழ் சினை பதி சேர்ந்து புள் ஆர்ப்ப – கலி 118/17
புள்_இனம் இரை மாந்தி புகல் சேர ஒலி ஆன்று – கலி 121/4
வெறி கொண்ட புள்_இனம் வதி சேரும் பொழுதினான் – கலி 123/12
புள் என உணர்ந்து பின் புலம்பு கொண்டு இனையுமே – கலி 126/9
கரை கவர் கொடும் கழி கண் கவர் புள் இனம் – கலி 131/31
இரை தேர்ந்து உண்டு அசாவிடூஉம் புள்_இனம் இறைகொள – கலி 132/3
பூ மலர்ந்தவை போல புள் அல்கும் துறைவ கேள் – கலி 133/5
கரை சேர் புள்_இனத்து அம் சிறை படை ஆக – கலி 149/2
புள் இறைகூரும் மெல்லம்புலம்ப – அகம் 10/4
கொழு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி – அகம் 20/2
உலகு கடப்பு அன்ன புள் இயல் கலி_மா – அகம் 64/2
பல் மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்புதும் – அகம் 80/6
புலம் பெயர் மருங்கில் புள் எழுந்து ஆங்கு – அகம் 113/25
பூத்த தாமரை புள் இமிழ் பழனத்து – அகம் 176/7
புள் இறைகொண்ட முள் உடை நெடும் தோட்டு – அகம் 180/11
பன் மலர் பொய்கை படு புள் ஓப்பும் – அகம் 204/11
குட புல மருங்கின் உய்-மார் புள் ஓர்த்து – அகம் 207/3
ஒள் வாள் மயங்கு அமர் வீழ்ந்து என புள் ஒருங்கு – அகம் 208/9
நோலா இரும் புள் போல நெஞ்சு அமர்ந்து – அகம் 220/14
முது மரத்து உறையும் முரவு வாய் முது புள்
கதுமென குழறும் கழுது வழங்கு அரைநாள் – அகம் 260/12,13
கலன் இலர் ஆயினும் கொன்று புள் ஊட்டும் – அகம் 375/4
புள்_இனம் இமிழும் புகழ் சால் விளை வயல் – புறம் 15/4
புது புள் வரினும் பழம் புள் போகினும் – புறம் 20/18
புது புள் வரினும் பழம் புள் போகினும் – புறம் 20/18
நெல் விளை கழனி படு புள் ஓப்புநர் – புறம் 29/13
புள் உறு புன்கண் தீர்த்த வெள் வேல் – புறம் 37/5
பிறங்கு நீர் சேர்ப்பினும் புள் ஒருங்கு எழுமே – புறம் 49/6
விண் உயர் புள் கொடி விறல் வெய்யொனும் – புறம் 56/6
உட்பகை ஒரு திறம் பட்டு என புள் பகைக்கு – புறம் 68/11
நாள் அன்று போகி புள் இடை தட்ப – புறம் 124/1
யாணர் பழு மரம் புள் இமிழ்ந்து அன்ன – புறம் 173/3
செலவு ஆனாவே கலி கொள் புள்_இனம் – புறம் 199/3
பெறாது பெயரும் புள் இனம் போல நின் – புறம் 209/10
புள் ஆர் யாணர்த்து அற்றே என் மகன் – புறம் 254/8
இரும் புள் பூசல் ஓம்பு-மின் யானும் – புறம் 291/3
புள் ஊன் தின்ற புலவு நாறு கய வாய் – புறம் 324/2
அரி_பறையால் புள் ஓப்பி – புறம் 395/7
அகல் அள்ளல் புள் இரீஇயுந்து – புறம் 395/15
அரி_பறையான் புள் ஓப்புந்து – புறம் 396/4
மென் பறையான் புள் இரியுந்து – புறம் 396/6
புள் வாய் முரசமொடு பொறி மயிர் வாரணத்து – சிலப்.புகார் 4/77
பொய்கை தாமரை புள் வாய் புலம்ப – சிலப்.புகார் 6/115
நிணம் கொள் புலால் உணங்கல் நின்று புள் ஓப்புதல் தலைக்கீடு ஆக – சிலப்.புகார் 7/53
புலவு மீன் வெள் உணங்கல் புள் ஓப்பி கண்டார்க்கு – சிலப்.புகார் 7/70
புள் வாய் உணங்கல் கடிவாள் செம் கண் – சிலப்.புகார் 7/110
புள் வாய் உணங்கல் கடிவாள் செம் கண் – சிலப்.புகார் 7/111
புள் இயல் மான் தேர்_ஆழி போன வழி எல்லாம் – சிலப்.புகார் 7/164
புள் அணி நீள் கொடி புணர்நிலை தோன்றும் – சிலப்.மது 11/136
புள் வாய்ப்பு சொன்ன கணி முன்றில் நிறைந்தன – சிலப்.மது 12/135
புள் அணி கழனியும் பொழிலும் பொருந்தி – சிலப்.மது 13/191
இறங்கு கதிர் கழனியும் புள் எழுந்து ஆர்ப்ப – சிலப்.மது 14/2
புள் ஊர் கடவுளை போற்றுதும் போற்றுதும் – சிலப்.மது 17/118
புள் உறு புன்கண் தீர்த்தோன் அன்றியும் – சிலப்.மது 20/64
நெல் உடை களனே புள் உடை கழனி – சிலப்.மது 22/76

மேல்


புள்_வாய் (1)

துறத்தல் வல்லியோர் புள்_வாய் தூதே – குறு 266/5

மேல்


புள்_இனத்து (1)

கரை சேர் புள்_இனத்து அம் சிறை படை ஆக – கலி 149/2

மேல்


புள்_இனம் (9)

கல்லென்று இரட்ட புள்_இனம் ஒலிப்ப – குறி 228
துனை பறை நிவக்கும் புள்_இனம் மான – மலை 55
புள்_இனம் குடம்பை உடன் சேர்பு உள்ளார் – நற் 382/4
நோன் சினை இருந்த இரும் தோட்டு புள்_இனம்
தாம் புணர்ந்தமையின் பிரிந்தோர் உள்ள – குறு 191/2,3
புள்_இனம் இரை மாந்தி புகல் சேர ஒலி ஆன்று – கலி 121/4
வெறி கொண்ட புள்_இனம் வதி சேரும் பொழுதினான் – கலி 123/12
இரை தேர்ந்து உண்டு அசாவிடூஉம் புள்_இனம் இறைகொள – கலி 132/3
புள்_இனம் இமிழும் புகழ் சால் விளை வயல் – புறம் 15/4
செலவு ஆனாவே கலி கொள் புள்_இனம்
அனையர் வாழியோ இரவலர் அவரை – புறம் 199/3,4

மேல்


புள்ள (1)

சென்று சேக்கல்லா புள்ள உள் இல் – அகம் 42/8

மேல்


புள்ளி (27)

புள்ளி வரி நுதல் சிதைய நில்லாது – குறி 173
பொரி அரை வேம்பின் புள்ளி நீழல் – நற் 3/2
செவ்வி சேர்ந்த புள்ளி வெள் அரை – நற் 26/2
துளி பெயல் பொறித்த புள்ளி தொல் கரை – நற் 114/7
அள்ளல் ஆடிய புள்ளி வரி கலை – நற் 265/2
பகடு சேறு உதைத்த புள்ளி வெண் புறத்து – நற் 340/6
நீர் வார் புள்ளி ஆகம் நனைப்ப – நற் 374/7
புலி பொறி அன்ன புள்ளி அம் பொதும்பின் – நற் 391/2
புள்ளி களவன் ஆம்பல் அறுக்கும் – ஐங் 21/2
அள்ளல் ஆடிய புள்ளி களவன் – ஐங் 22/1
தாய் சா பிறக்கும் புள்ளி களவனொடு – ஐங் 24/1
பொறித்த போலும் புள்ளி எருத்தின் – பதி 36/8
பொறித்த போலும் புள்ளி எருத்தின் – பதி 39/10
புள்ளி_இரலை தோல் ஊன் உதிர்த்து – பதி 74/10
புள்ளி நிலனும் புரைபடல் அரிது என – பரி 2/34
இஃது ஒத்தன் புள்ளி களவன் புனல் சேர் பொதுக்கம் போல் – கலி 88/10
வான் பொறி பரந்த புள்ளி வெள்ளையும் – கலி 103/14
புல் இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே புள்ளி
வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள் – கலி 103/47,48
பல் ஊழ் தயிர் கடைய தாஅய புள்ளி மேல் – கலி 106/37
செக்கர் அம் புள்ளி திகிரி அலவனொடு யான் – கலி 146/23
கள்ளி அம் காட்ட புள்ளி அம் பொறி கலை – அகம் 97/1
புள்ளி அம் பிணையொடு வதியும் ஆங்கண் – அகம் 184/12
புள்ளி தொய்யில் பொறி படு சுணங்கின் – அகம் 239/8
புள்ளி அம் பிணை உணீஇய உள்ளி – அகம் 291/18
புள்ளி நுண் துவலை பூ அகம் நிறைய – அகம் 294/3
உழை புறத்து அன்ன புள்ளி நீழல் – அகம் 379/20
உள் ஆற்று கவலை புள்ளி நீழல் – புறம் 219/1

மேல்


புள்ளி_இரலை (1)

புள்ளி_இரலை தோல் ஊன் உதிர்த்து – பதி 74/10

மேல்


புள்ளியும் (1)

வரியும் புள்ளியும் மயங்கு வான் புறத்து – சிலப்.மது 12/29

மேல்


புள்ளிற்கு (2)

புள்ளிற்கு அது பொழிந்து ஆஅங்கு மற்று தன் – கலி 146/53
புள்ளிற்கு ஏமம் ஆகிய பெரும் பெயர் – அகம் 142/12

மேல்


புள்ளின் (15)

இழுமென் புள்ளின் ஈண்டு கிளை தொழுதி – பெரும் 406
பல் வேறு புள்ளின் இசை எழுந்து அற்றே – மது 543
கூடு இயத்து அன்ன குரல் புணர் புள்ளின்
நாடு காண் நனம் தலை மென்மெல அகன்-மின் – மலை 269,270
கல்லென் புள்ளின் கானல் அம் தொண்டி – நற் 195/5
நீல் நிற பெரும் கடல் புள்ளின் ஆனாது – ஐங் 102/2
பல் குரல் புள்ளின் ஒலி எழுந்து ஆங்கே – பதி 84/24
புள்ளின் கொடியவை புரி வளையினவை – பரி 1/60
பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளின்
நிவந்து ஓங்கு உயர் கொடி சேவலோய் நின் – பரி 3/17,18
துளி நசை வேட்கையான் மிசை பாடும் புள்ளின் தன் – கலி 46/20
என் இவை ஓர் உயிர் புள்ளின் இரு தலையுள் ஒன்று – கலி 89/4
இரு தலை புள்ளின் ஓர் உயிர் அம்மே – அகம் 12/5
துளங்கு மர புள்ளின் துறக்கும் பொழுதே – அகம் 71/18
வம்ப புள்ளின் கம்பலை பெரும் தோடு – அகம் 181/9
வள்ளியோர் படர்ந்து புள்ளின் போகி – புறம் 47/1
துளி நசை புள்ளின் நின் அளி நசைக்கு இரங்கி நின் – புறம் 198/25

மேல்


புள்ளினிர் (1)

புள்ளினிர் மன்ற என் தாக்கு_உறுதலின் – மலை 66

மேல்


புள்ளினை (1)

பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளினை
பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளின் – பரி 3/16,17

மேல்


புள்ளு (7)

புள்ளு நிமிர்ந்து அன்ன பொலம் படை கலி_மா – நற் 78/9
புள்ளு பதி சேரினும் புணர்ந்தோர் காணினும் – நற் 253/1
நிறனொடு மாறும் தார் புள்ளு பொறி புனை கொடி – பரி 13/4
புள்ளு புணர்ந்து இனிய ஆக தெள் ஒளி – அகம் 136/3
புள்ளு தொழுது உறைவி செவி முதலானே – அகம் 351/17
அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும் – புறம் 41/7
வெள்ளி தோன்ற புள்ளு குரல் இயம்ப – புறம் 385/1

மேல்


புள்ளும் (14)

புள்ளும் பிள்ளையொடு வதிந்தன அதனால் – நற் 385/5
புள்ளும் மாவும் புலம்பொடு வதிய – குறு 118/1
புள்ளும் ஓராம் விரிச்சியும் நில்லாம் – குறு 218/3
புள்ளும் புலம்பின பூவும் கூம்பின – குறு 310/1
புள்ளும் அறியா பல் பழம் பழுனி – ஐங் 398/1
புள்ளும் மாவும் புணர்ந்து இனிது உகள – ஐங் 414/1
புள்ளும் மிஞிறும் மா சினை ஆர்ப்ப – பதி 89/3
புள்ளும் வழங்கா புலம்பு கொள் ஆரிடை – கலி 4/6
புனை வினை நல் இல் புள்ளும் பாங்கின – அகம் 141/3
புள்ளும் பொழுதும் பழித்தல் அல்லதை – புறம் 204/10
வெள்ளியும் இரு விசும்பு ஏர்தரும் புள்ளும்
உயர் சினை குடம்பை குரல் தோற்றினவே – புறம் 397/1,2
உள்ளும் ஊரலும் புள்ளும் புதாவும் – சிலப்.புகார் 10/117
புள்ளும் வழி படர புல்லார் நிரை கருதி போகும் போலும் – சிலப்.மது 12/125
புள்ளும் வழி படர புல்லார் நிரை கருதி போகும்-காலை – சிலப்.மது 12/126

மேல்


புள்ளே (1)

புள்ளே புனலே புலவி இ மூன்றினும் – பரி 16/39

மேல்


புள்ளொடு (1)

புள்ளொடு பெயரிய பொருப்பு புடை திறந்த வேல் – பரி 21/9

மேல்


புளி (20)

எயிற்றியர் அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – சிறு 175
இரும் கழி செறுவின் தீம் புளி வெள் உப்பு – மது 318
இன் புளி கலந்து மா மோர் ஆக – மலை 179
நெல்லி அம் புளி சுவை கனவிய ஆஅங்கு – நற் 87/4
தான் துழந்து அட்ட தீம் புளி பாகர் – குறு 167/4
நெல்லி அம் புளி மாந்தி அயலது – குறு 201/4
ஒதுங்கல் செல்லா பசும் புளி வேட்கை – குறு 287/4
தீம் புளி நெல்லி மாந்தி அயலது – குறு 317/2
புளி_பதன் அமைத்த புது குட மலிர் நிறை – அகம் 37/9
அயிலை துழந்த அம் புளி சொரிந்து – அகம் 60/5
பராரை நெல்லி அம் புளி திரள் காய் – அகம் 69/7
தீம் புளி பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து – அகம் 196/6
மழ விடை பூட்டிய குழாஅய் தீம் புளி
செவி அடை தீர தேக்கு இலை பகுக்கும் – அகம் 311/10,11
ஈயல் பெய்து அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – அகம் 394/5
புளி சுவை வேட்ட செம் கண் ஆடவர் – புறம் 177/8
தீம் புளி களாவொடு துடரி முனையின் – புறம் 177/9
ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை – புறம் 215/4
வெள் என் சாந்தொடு புளி பெய்து அட்ட – புறம் 246/7
களவு புளி அன்ன விளை – புறம் 328/8
ஓங்கு சினை மாவின் தீம் கனி நறும் புளி
மோட்டு இரு வராஅல் கோட்டு_மீன் கொழும் குறை – புறம் 399/4,5

மேல்


புளி_பதன் (1)

புளி_பதன் அமைத்த புது குட மலிர் நிறை – அகம் 37/9

மேல்


புளிக்கும் (1)

ஆர்ந்தோர் வாயில் தேனும் புளிக்கும்
தணந்தனை ஆயின் எம் இல் உய்த்து கொடுமோ – குறு 354/2,3

மேல்


புளிங்காய் (1)

புளிங்காய் வேட்கைத்து அன்று நின் – ஐங் 51/3

மேல்


புளிங்கூழ் (2)

சுவல் விளை நெல்லின் அவரை அம் புளிங்கூழ்
அற்கு இடை உழந்த நும் வருத்தம் வீட – மலை 436,437
கிணை_மகள் அட்ட பாவல் புளிங்கூழ்
பொழுது மறுத்து உண்ணும் உண்டியேன் அழிவு கொண்டு – புறம் 399/16,17

மேல்


புளித்தன (1)

களவும் புளித்தன விளவும் பழுநின – அகம் 394/1

மேல்


புளித்து (1)

செம் புற்று ஈயலின் இன் அளை புளித்து
மென் தினை யாணர்த்து நந்தும்-கொல்லோ – புறம் 119/3,4

மேல்


புளிப்பினும் (1)

பாஅல் புளிப்பினும் பகல் இருளினும் – புறம் 2/17

மேல்


புளியின் (1)

களரி புளியின் காய் பசி பெயர்ப்ப – நற் 374/3

மேல்


புற்கை (2)

நெடு நீர் புற்கை நீத்தனம் வரற்கே – புறம் 64/7
என் ஐ புற்கை உண்டும் பெரும் தோளன்னே – புறம் 84/1

மேல்


புற்றத்து (9)

நெடும் கோட்டு புற்றத்து ஈயல் கெண்டி – நற் 59/2
ஈயல் புற்றத்து ஈர்ம் புறத்து இறுத்த – அகம் 8/1
பாம்பு உறை புற்றத்து ஈர்ம் புறம் குத்தி – அகம் 64/10
நெடும் செம் புற்றத்து ஒடுங்கு இரை முனையின் – அகம் 149/2
அரில் இவர் புற்றத்து அல்கு_இரை நசைஇ – அகம் 257/19
மண் கொள் புற்றத்து அருப்பு உழை திறப்பின் – அகம் 342/5
கார் வாய்த்து ஒழிந்த ஈர் வாய் புற்றத்து
ஈயல் பெய்து அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – அகம் 394/4,5
ஆழல் புற்றத்து உடும்பில் செற்றும் – புறம் 152/5
அரவு உறை புற்றத்து அற்றே நாளும் – புறம் 329/6

மேல்


புற்றம் (6)

கொடு வரி புற்றம் வாய்ப்ப வாங்கி – நற் 125/2
அர வாழ் புற்றம் ஒழிய ஒய்யென – நற் 325/4
ஈர் அளை புற்றம் கார் என முற்றி – நற் 336/9
நெடும் செம் புற்றம் ஈயல் பகர – ஐங் 497/2
மின்மினி மொய்த்த முரவு வாய் புற்றம்
பொன் எறி பிதிரின் சுடர வாங்கி – அகம் 72/3,4
நல்_அரா உறையும் புற்றம் போலவும் – புறம் 309/3

மேல்


புற்றின் (4)

பாம்பு உறை புற்றின் குரும்பி ஏய்க்கும் – பெரும் 277
புல் அளை புற்றின் பல் கிளை சிதலை – அகம் 81/3
சிதலை செய்த செம் நிலை புற்றின்
மண் புனை நெடும் கோடு உடைய வாங்கி – அகம் 112/2,3
பெரும் செம் புற்றின் இரும் தலை இடக்கும் – அகம் 247/6

மேல்


புற்றின (1)

வடு ஆழ் புற்றின வழக்கு அரு நெறியே – அகம் 88/15

மேல்


புற்று (6)

புற்று அடங்கு அரவின் ஒடுங்கிய அம்பின் – பதி 45/2
புற்று உடை சுவர புதல் இவர் பொதியில் – அகம் 307/11
புற்று அரை யாத்த புலர் சினை மரத்த – அகம் 327/14
செம் புற்று ஈயல் போல – புறம் 51/10
செம் புற்று ஈயலின் இன் அளை புளித்து – புறம் 119/3
கோள் வல் உளியமும் கொடும் புற்று அகழா – சிலப்.மது 13/5

மேல்


புற (57)

கறி கொடி கரும் துணர் சாய பொறி புற
மட நடை மஞ்ஞை பல உடன் வெரீஇ – திரு 309,310
வரி புற அணிலொடு கருப்பை ஆடாது – பெரும் 85
ஈத்து இலை வேய்ந்த எய் புற குரம்பை – பெரும் 88
பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட – பெரும் 278
முளை புற முதிர் கிழங்கு ஆர்குவிர் பகல் பெயல் – பெரும் 362
பாசிலை குருகின் புன் புற வரி பூ – பெரும் 376
புன் கொடி முசுண்டை பொறி புற வான் பூ – நெடு 13
உறை_கிணற்று புற_சேரி – பட் 76
அறியாது எடுத்த புன் புற சேவல் – மலை 147
பயில் குரல் கவரும் பைம் புற கிளியே – நற் 13/9
புன் கால் நாவல் பொதி புற இரும் கனி – நற் 35/2
வெண் புற களரி விடு நீறு ஆடி – நற் 41/2
புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய் – நற் 113/2
கரும் களி ஈந்தின் வெண் புற களரி – நற் 126/2
இரும் கழி துழைஇய ஈர்ம் புற நாரை – நற் 127/1
முடங்கு புற இறவின் மோவாய் ஏற்றை – நற் 211/5
வரி புற புறவின் புலம்பு கொள் தெள் விளி – நற் 305/7
சிறு புனத்து அல்கிய பெரும் புற நிலையே – நற் 306/11
பைம் புற புறவின் செம் கால் சேவல் – நற் 384/1
அரில் பவர் பிரம்பின் வரி புற விளை கனி – குறு 91/1
முள் கால் இறவின் முடங்கு புற பெரும் கிளை – குறு 109/1
புன் புற பெடையொடு பயிரி இன் புறவு – குறு 285/5
அரில் பவர் பிரம்பின் வரி புற நீர்நாய் – குறு 364/1
பைம் புற படு கிளி ஒப்பலர் – ஐங் 260/3
பைம் புற சிறு கிளி கடியும் நாட – ஐங் 283/3
புன் புற பேடை சேவல் இன்புற – ஐங் 425/1
புன் புற எருவை பெடை புணர் சேவல் – பதி 36/9
புன் புற புறவின் கண நிரை அலற – பதி 39/11
புற நிழல் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/9
முளி முதல் பொதுளிய முள் புற பிடவமும் – கலி 101/2
மறி துரூஉ தொகுத்த பறி புற இடையன் – அகம் 94/4
செம் புற மூதாய் பரத்தலின் நன் பல – அகம் 134/4
மென் பூ வாகை புன் புற கவட்டு இலை – அகம் 136/10
பொறை மெலிந்திட்ட புன் புற பெரும் குரல் – அகம் 192/6
நிரை பர பொறைய நரை புற கழுதை – அகம் 207/5
பொரி அரை விளவின் புன் புற விளை புழல் – அகம் 219/14
முடங்கு புற இறவொடு இன மீன் செறிக்கும் – அகம் 220/17
எரி கவர்பு உண்ட கரி புற பெரு நிலம் – அகம் 233/3
முடங்கு புற செந்நெல் தரீஇயர் ஓராங்கு – அகம் 303/12
வில் ஈண்டு குறும்பின் வல்லத்து புற மிளை – அகம் 336/21
பசும் புற மென் சீர் ஒசிய விசும்பு உகந்து – அகம் 378/9
வரி புற இதலின் மணி கண் பேடை – அகம் 387/10
முள் புற முது கனி பெற்ற கடுவன் – புறம் 158/23
கரி புற விறகின் ஈம ஒள் அழல் – புறம் 231/2
புன் புற பெடையொடு வதியும் – புறம் 318/8
பொறி புற பூழின் போர் வல் சேவல் – புறம் 321/1
புற வாயால் புனல் வரையுந்து – புறம் 352/7
சிதாஅர் வள்பின் சிதர் புற தடாரி – புறம் 381/12
புல் இளை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும் – புறம் 387/33
புற நிலை கோட்டத்து புண்ணிய தானமும் – சிலப்.புகார் 5/180
இரு புற மொழி பொருள் கேட்டனள் ஆகி – சிலப்.புகார் 8/99
நீர்நாய் கௌவிய நெடும் புற வாளை – சிலப்.புகார் 10/79
வரி மரல் திரங்கிய கரி புற கிடக்கையும் – சிலப்.மது 11/77
கரி புற அட்டில் கண்டனள் பெயர – சிலப்.மது 16/32
விரை பரி குதிரையும் புற மதில் பெயர்ந்தன – சிலப்.மது 22/118
புற நிலை கோட்ட புரிசையில் புகுத்தி – சிலப்.வஞ்சி 26/45
புற துறை மருங்கின் அறத்தொடு பொருந்திய – சிலப்.வஞ்சி 30/213

மேல்


புற_சேரி (1)

உறை_கிணற்று புற_சேரி
மேழக தகரொடு சிவல் விளையாட – பட் 76,77

மேல்


புறக்கு (1)

வெண் புறக்கு உடைய திரி மருப்பு இரலை – அகம் 139/10

மேல்


புறக்குடி (1)

விளியர் புறக்குடி ஆர்க்கும் நாட – நற் 108/5

மேல்


புறக்கொடாது (1)

ஒருவேம் என புறக்கொடாது
திரு நிலைஇய பெரு மன் எயில் – பட் 290,291

மேல்


புறக்கொடாஅது (1)

பெரும் சினத்தால் புறக்கொடாஅது
இரும் செருவின் இகல் மொய்ம்பினோர் – பட் 71,72

மேல்


புறக்கொடுக்கும் (1)

மாறு புறக்கொடுக்கும் அத்தம் – நற் 164/10

மேல்


புறக்கொடுத்தனவே (1)

குஞ்சரம் எல்லாம் புறக்கொடுத்தனவே – புறம் 308/11

மேல்


புறக்கொடுத்து (1)

பொழுது என வரைதி புறக்கொடுத்து இறத்தி – புறம் 8/7

மேல்


புறக்கொடுப்ப (1)

மலர்ந்த ஞாலம் புலம்பு புறக்கொடுப்ப
கருவி வானம் கதழ் உறை சிதறி – அகம் 4/5,6

மேல்


புறக்கொடை (1)

புறக்கொடை எறியார் நின் மற படை கொள்ளுநர் – பதி 31/33

மேல்


புறக்கொடையே (1)

புறக்கொடையே பழி தூற்றும் புல்லியார் தொடர்பு போல் – கலி 25/16

மேல்


புறங்கடை (4)

பொன் தொடி மகளிர் புறங்கடை உகுத்த – நற் 258/5
நீயும் தவறு இலை நின்னை புறங்கடை
போதர விட்ட நுமரும் தவறு இலர் – கலி 56/30,31
நீங்கி புறங்கடை போயினாள் யானும் என் – கலி 115/12
ஈயா மன்னர் புறங்கடை தோன்றி – புறம் 381/11

மேல்


புறங்கண்ட (2)

பகை புறங்கண்ட பல் வேல் இளைஞரின் – குறி 129
இரவு புறங்கண்ட காலை தோன்றி – புறம் 397/6

மேல்


புறங்கண்டனன் (1)

பெயர் படை புறங்கண்டனன்
கடும் பரிய மா கடவினன் – புறம் 239/12,13

மேல்


புறங்கண்டு (1)

பலர் புறங்கண்டு அவர் அரும் கலம் தரீஇ – மலை 71

மேல்


புறங்காக்கும் (3)

சிறந்து புறங்காக்கும் கடவுள் பள்ளியும் – மது 467
பாவை அன்ன நின் புறங்காக்கும்
சிறந்த செல்வத்து அன்னையும் துஞ்சினள் – நற் 182/3,4
புலி புறங்காக்கும் குருளை போல – புறம் 42/10

மேல்


புறங்காட்டு (2)

கல் முதிர் புறங்காட்டு அன்ன – அகம் 122/22
கள்ளி ஏய்ந்த முள்ளி அம் புறங்காட்டு
வெள்ளில் போகிய வியலுள் ஆங்கண் – புறம் 363/10,11

மேல்


புறங்காண்டல் (1)

புரி நாண் புடையின் புறங்காண்டல் அல்லால் – கலி 15/2

மேல்


புறங்காண்டற்கு (1)

மாலை விரி நிலவில் பெயர்பு புறங்காண்டற்கு
மா இரும் தாழி கவிப்ப – நற் 271/10,11

மேல்


புறங்காணேன் (1)

அவர் புறங்காணேன் ஆயின் சிறந்த – புறம் 71/5

மேல்


புறங்காத்த (1)

தன் பயந்தாட்கு இல்லை தன்னை புறங்காத்த
என் பயந்தாட்கும் எனக்கும் ஓர் சொல் இல்லை – சிலப்.வஞ்சி 29/77,78

மேல்


புறங்காத்தலும் (1)

நின் புறங்காத்தலும் காண்போய் நீ என் – நற் 251/6

மேல்


புறங்காத்து (1)

குடி புறங்காத்து ஓம்பும் செங்கோலான் வியன் தானை – கலி 130/19

மேல்


புறங்காப்ப (3)

களிறு புறங்காப்ப கன்றொடு வதியும் – நற் 399/7
தூங்கு நடை குழவி துயில் புறங்காப்ப
ஒடுங்கு அளை புலம்ப போகி கடுங்கண் – அகம் 168/10,11
மெலிவு இல் செங்கோல் நீ புறங்காப்ப
பெரு விறல் யாணர்த்து ஆகி அரிநர் – புறம் 42/11,12

மேல்


புறங்காப்பார் (2)

பொதி அவிழ் மலர் கூந்தல் பிஞ்ஞை சீர் புறங்காப்பார்
முது மறை தேர் நாரதனார் முந்தை முறை நரம்பு உளர்வார் – சிலப்.மது 17/107,108
கயில் எருத்தம் கோட்டிய நம் பின்னை சீர் புறங்காப்பார்
குயிலுவருள் நாரதனார் கொளை புணர் சீர் நரம்பு உளர்வார் – சிலப்.மது 17/111,112

மேல்


புறங்காலின் (1)

புறங்காலின் போக இறைப்பேன் முயலின் – கலி 144/47

மேல்


புறங்கூற்றாளர் (1)

பொய் கரியாளர் புறங்கூற்றாளர் என் – சிலப்.புகார் 5/131

மேல்


புறங்கூற்று (1)

புறங்கூற்று தீர்ப்பது ஓர் பொருள் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/21

மேல்


புறங்கூறு (1)

பண்ணும் திறனும் புறங்கூறு நாவில் – சிலப்.புகார் 8/65

மேல்


புறங்கூறும் (2)

என் புறங்கூறும் என்ப தெற்றென – குறு 364/4
பழி இலர் ஆயினும் பலர் புறங்கூறும்
அம்பல் ஒழுக்கமும் ஆகியர் வெம் சொல் – அகம் 115/2,3

மேல்


புறங்கொடாஅ (1)

ஊர் புறங்கொடாஅ நெடுந்தகை – புறம் 272/7

மேல்


புறங்கொடுத்த (3)

அயர்ந்து புறங்கொடுத்த பின்னர் நெடுவேள் – குறி 174
போது புறங்கொடுத்த உண்கண் – அகம் 130/13
வேந்து புறங்கொடுத்த வீய்ந்து உகு பறந்தலை – புறம் 373/19

மேல்


புறங்கொடுத்தலின் (1)

அவரே நின் காணின் புறங்கொடுத்தலின்
ஊறு அறியா மெய் யாக்கையொடு – புறம் 167/5,6

மேல்


புறங்கொடுத்து (2)

போது புறங்கொடுத்து போகிய செம் கடை – சிலப்.புகார் 5/231
புலர் வாடு நெஞ்சம் புறங்கொடுத்து போன – சிலப்.வஞ்சி 24/103

மேல்


புறங்கொடுத்தே (1)

இன் உயிர் நடுங்கும் தன் இளமை புறங்கொடுத்தே – புறம் 247/10

மேல்


புறச்சிறை (1)

புறச்சிறை இருக்கை பொருந்தாது ஆகலின் – சிலப்.மது 15/108

மேல்


புறஞ்சாய்ந்து (1)

புறஞ்சாய்ந்து காண்டைப்பாய் நெஞ்சே உறழ்ந்து இவனை – கலி 89/13

மேல்


புறஞ்சிறை (7)

புறஞ்சிறை வயிரியர் காணின் வல்லே – பதி 64/8
புறஞ்சிறை மாக்கட்கு அறம் குறித்து அகத்தோர் – புறம் 28/11
யாமே புறஞ்சிறை இருந்தும் பொன் அன்னம்மே – புறம் 84/2
புறஞ்சிறை மூதூர் புக்கனர் புரிந்து என் – சிலப்.மது 13/196
புறஞ்சிறை பொழிலும் பிறங்கு நீர் பண்ணையும் – சிலப்.மது 14/1
புறஞ்சிறை மூதூர் பொழில்_இடம் புகுந்து – சிலப்.மது 15/8
புறஞ்சிறை மூதூர் பூம் கண் இயக்கிக்கு – சிலப்.மது 15/116

மேல்


புறஞ்சேரி (1)

புறஞ்சேரி இறுத்த காதையும் கறங்கு இசை – சிலப்.புகார் 0/74

மேல்


புறஞ்சொல் (2)

புறஞ்சொல் கேளா புரை தீர் ஒண்மை – பதி 70/13
பொய் உரை அஞ்சு-மின் புறஞ்சொல் போற்று-மின் – சிலப்.வஞ்சி 30/188

மேல்


புறத்த (3)

வான் பெயல் நனைந்த புறத்த நோன்பியர் – நற் 22/6
சாரல் புறத்த பெரும் குரல் சிறுதினை – ஐங் 282/1
பலவு காய் புறத்த பசும் பழ பாகல் – அகம் 255/13

மேல்


புறத்தது (1)

துவலையின் நனைந்த புறத்தது அயலது – நற் 181/6

மேல்


புறத்தாய் (2)

இருந்து ஏங்கி வாழ்வார் உயிர் புறத்தாய் மாலை – சிலப்.புகார் 7/231
உயிர் புறத்தாய் நீ ஆகில் உள் ஆற்றா வேந்தன் – சிலப்.புகார் 7/232

மேல்


புறத்தில் (1)

புல்லென் கண்ணர் புறத்தில் பெயர – புறம் 78/8

மேல்


புறத்து (45)

புணர் பொறை தாங்கிய வடு ஆழ் நோன் புறத்து
அணர் செவி கழுதை சாத்தொடு வழங்கும் – பெரும் 79,80
தளிர் ஏர் அன்ன மேனி தளிர் புறத்து
ஈர்க்கின் அரும்பிய திதலையர் கூர் எயிற்று – மது 707,708
மணி புறத்து இட்ட மா தாள் பிடியொடு – நெடு 178
இறவு புறத்து அன்ன பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 19/1
பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்தலின் – நற் 43/9
துறை மேய் இப்பி ஈர்ம் புறத்து உறைக்கும் – நற் 87/7
பறி புறத்து இட்ட பால் நொடை இடையன் – நற் 142/4
பழன யாமை பாசடை புறத்து
கழனி காவலர் சுரி நந்து உடைக்கும் – நற் 280/6,7
பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்த – நற் 287/2
பார்ப்பன மகளிர் சாரல் புறத்து அணிய – நற் 321/4
பகடு சேறு உதைத்த புள்ளி வெண் புறத்து
செம் சால் உழவர் கோல் புடை மதரி – நற் 340/6,7
பைம் கால் கொக்கின் புன் புறத்து அன்ன – குறு 122/1
புறவு புறத்து அன்ன புன் கால் உகாஅத்து – குறு 274/1
நெடு நீர் ஆம்பல் அடை புறத்து அன்ன – குறு 352/1
சாந்து புறத்து எறிந்த தசும்பு துளங்கு இருக்கை – பதி 42/11
வந்து புறத்து இறுக்கும் பசும் பிசிர் ஒள் அழல் – பதி 62/5
அரசு புறத்து இறுப்பினும் அதிர்வு இலர் திரிந்து – பதி 81/8
தமியார் புறத்து எறிந்து எள்ளி முனிய வந்து – கலி 33/13
செல்லும் என் உயிர் புறத்து இறுத்தந்த மருள் மாலை – கலி 148/7
சினைஇய வேந்தன் எயில் புறத்து இறுத்த – கலி 149/14
பெதும்பை பருவத்து ஒதுங்கினை புறத்து என – அகம் 7/7
ஈயல் புற்றத்து ஈர்ம் புறத்து இறுத்த – அகம் 8/1
காஞ்சி நுண் தாது ஈர்ம் புறத்து உறைப்ப – அகம் 56/6
நுரை தெரி மத்தம் கொளீஇ நிரை புறத்து
அடி புதை தொடுதோல் பறைய ஏகி – அகம் 101/8,9
கயிற்று புறத்து அன்ன கல் மிசை சிறு நெறி – அகம் 128/11
சென்றோர் செல் புறத்து இரங்கார் கொன்றோர் – அகம் 327/17
செல்வோன் பெயர் புறத்து இரங்கி முன் நின்று – அகம் 330/7
மாரி சுதையின் ஈர்ம் புறத்து அன்ன – அகம் 346/2
உழை புறத்து அன்ன புள்ளி நீழல் – அகம் 379/20
சேதான் வெண்ணெய் வெம் புறத்து உருக – அகம் 394/6
வரு படை தாங்கி பெயர் புறத்து ஆர்த்து – புறம் 35/24
கவி செம் தாழி குவி புறத்து இருந்த – புறம் 238/1
அள்ளல் யாமை கூன் புறத்து உரிஞ்சும் – புறம் 379/5
பகை_புறத்து கொடுத்த பட்டி மண்டபமும் – சிலப்.புகார் 5/102
எயில்_புறத்து வேந்தனோடு என் ஆதி மாலை – சிலப்.புகார் 7/233
புறத்து ஒரு பாணியில் பூங்கொடி மயங்கி – சிலப்.புகார் 8/44
புறத்து நின்று ஆடிய புன்புற வரியும் – சிலப்.புகார் 8/93
நெடு வழி புறத்து நீக்குவல் நும் எனும் – சிலப்.மது 11/125
வரியும் புள்ளியும் மயங்கு வான் புறத்து
உரிவை மேகலை உடீஇ பரிவொடு – சிலப்.மது 12/29,30
அரும் பெறல் கணவன் பெரும் புறத்து ஒடுங்கி – சிலப்.மது 12/52
கோவலன் பெயர்ந்தனன் கொடி மதில் புறத்து என் – சிலப்.மது 14/218
பூவா வஞ்சி பொன் நகர் புறத்து என் – சிலப்.வஞ்சி 25/148
நீல கிரியின் நெடும் புறத்து இறுத்து-ஆங்கு – சிலப்.வஞ்சி 26/85
நெடும் தேர் தானையொடு இடும்பில் புறத்து இறுத்து – சிலப்.வஞ்சி 28/118
பேர் இசை வஞ்சி மூதூர் புறத்து
தாழ் நீர் வேலி தண் மலர் பூம் பொழில் – சிலப்.வஞ்சி 28/196,197

மேல்


புறத்தை (1)

ஆவம் சேர்ந்த புறத்தை தேர் மிசை – புறம் 14/8

மேல்


புறந்தந்த (6)

பெயல் புறந்தந்த பூ கொடி முல்லை – குறு 126/3
கார் புறந்தந்த நீர் உடை வியன் புலத்து – குறு 162/1
புயல் புறந்தந்த புனிற்று வளர் பைம் காய் – ஐங் 25/1
பொடி அழல் புறந்தந்த பூவா பூ பொலன் கோதை – கலி 54/2
பொடி அழல் புறந்தந்த செய்வு_உறு கிண்கிணி – கலி 85/2
ஈன்று புறந்தந்த எம்மும் உள்ளாள் – அகம் 35/1

மேல்


புறந்தந்து (3)

இனிது புறந்தந்து அவர்க்கு இன் மகிழ் சுரத்தலின் – பதி 46/7
பெய்து புறந்தந்து பொங்கல் ஆடி – பதி 55/14
என் புறந்தந்து நின் பாராட்டி – அகம் 389/8

மேல்


புறந்தர (2)

மன்னவன் புறந்தர வரு விருந்து ஓம்பி – கலி 8/21
மாரி புறந்தர நந்தி ஆரியர் – அகம் 398/18

மேல்


புறந்தரல் (1)

பொய் நல்கல் புரிந்தனை புறந்தரல் கைவிட்டு – கலி 5/17

மேல்


புறந்தரவே (1)

யான் தொடங்கினனால் நின் புறந்தரவே – ஐங் 428/4

மேல்


புறந்தராஅ (1)

கூலம்