பீ – முதல் சொற்கள்- சங்க இலக்கியம், சிலப்பதிகாரம் கூட்டுத் தொடரடைவு

பீடம் (1)

பிடர் தலை பீடம் ஏறிய மட_கொடி – சிலப்.மது 20/47

மேல்


பீடர் (1)

ஓடா பீடர் உள்_வழி இறுத்து – பதி 45/14

மேல்


பீடிகை (12)

மன் பெரும் பீடிகை மறுகில் செல்வோன் – சிலப்.புகார் 0/21
பீடிகை தெருவும் பெருங்குடி வாணிகர் – சிலப்.புகார் 5/41
காவல் பூதத்து கடை கெழு பீடிகை
புழுக்கலும் நோலையும் விழுக்கு உடை மடையும் – சிலப்.புகார் 5/67,68
முந்த சென்று முழு பலி_பீடிகை – சிலப்.புகார் 5/78
நல் பலி_பீடிகை நலம் கொள வைத்து ஆங்கு – சிலப்.புகார் 5/86
மாடம் மலி மறுகின் பீடிகை தெருவின் – சிலப்.புகார் 6/122
விலைப்பலி உண்ணும் மலர் பலி பீடிகை
கலை பரி ஊர்தியை கை_தொழுது ஏத்தி – சிலப்.மது 12/43,44
பீடிகை தெருவின் பெருங்குடி வாணிகர் – சிலப்.மது 15/60
பீடிகை தெருவில் பெயர்வோன் ஆங்கண் – சிலப்.மது 16/104
வாணிக பீடிகை நீள் நிழல் காஞ்சி – சிலப்.மது 22/77
பீடிகை பீலி பெரு நோன்பாளர் – சிலப்.வஞ்சி 26/226
சித்திர விதானத்து செம் பொன் பீடிகை
கோயில் இருக்கை கோ_மகன் ஏறி – சிலப்.வஞ்சி 27/156,157

மேல்


பீடு (42)

பீடு கெழு திருவின் பெரும் பெயர் நோன் தாள் – பொரு 53
பீடு அழிய கடந்து அட்டு அவர் – மது 186
பீடு கெழு சிறப்பின் பெருந்தகை அல்லது – நெடு 106
பிறர் பிணி_அகத்து இருந்து பீடு காழ் முற்றி – பட் 222
பீடு கெழு குரிசிலும் ஓர் ஆடு_கள_மகனே – குறு 31/6
நாடு முன்னியரோ பீடு கெழு வேந்தன் – ஐங் 450/2
போர் பீடு அழித்த செரு புகல் முன்ப – பதி 14/9
பீடு கொள் மாலை பெரும் படை தலைவ – பதி 24/5
பீடு கெழு செல்வம் மரீஇய கண்ணே – பதி 50/26
மீண்டும் பீடு உயர்பு ஈண்டி அவற்றிற்கும் – பரி 2/11
பிரியும்_கால் பிறர் எள்ள பீடு இன்றி புறம்மாறும் – கலி 8/13
பிரிந்த_கால் பிறர்க்கு உரைக்கும் பீடு இலார் தொடர்பு போல் – கலி 25/24
பேதையோன் வினை வாங்க பீடு இலா அரசன் நாட்டு – கலி 27/7
பின் ஒன்று பெயர்த்து ஆற்றும் பீடு உடையாளர் போல் – கலி 34/5
ஆடி நின்று அ குடர் வாங்குவான் பீடு காண் – கலி 103/29
பீடு இல் மன்னர் போல – அகம் 125/21
பீடு கெழு மருங்கின் ஓடு மழை துறந்து என – அகம் 233/4
பீடு உடைய எறுழ் முன்பின் – புறம் 17/16
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடேன் ஆயின் – புறம் 34/17
நாடு கெழு செல்வத்து பீடு கெழு வேந்தே – புறம் 35/12
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடும் காலே – புறம் 39/18
ஆடவர் பிணிக்கும் பீடு கெழு நெடுந்தகை – புறம் 68/7
ஓடல் மரீஇய பீடு இல் மன்னர் – புறம் 93/4
பீடு கெழு மலையன் பாடியோரே – புறம் 124/5
பீடு கெழு மன்னர் குறுகலோ அரிதே – புறம் 128/7
பீடு இல் மன்னர் புகழ்ச்சி வேண்டி – புறம் 148/5
வேந்து பீடு அழித்த ஏந்து வேல் தானையொடு – புறம் 225/5
பீடு கெழு சென்னி கிழமையும் நினதே – புறம் 272/8
ஓடல் செல்லா பீடு உடையாளர் – புறம் 287/7
பீடு பெறு தொல் குடி பாடு பல தாங்கிய – புறம் 289/4
நெடும் பீடு அழிந்து நிலம் சேர்ந்தனவே – புறம் 368/6
பாடுநர்க்கு இருந்த பீடு உடையாள – புறம் 369/18
பீடு இன்று பெருகிய திருவின் – புறம் 375/20
பிணி முரசு இரங்கும் பீடு கெழு தானை – புறம் 388/14
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடுகம் பலவே – புறம் 393/25
பீடு கெழு சிறப்பின் பெரியோர் மல்கிய – சிலப்.புகார் 5/57
மாட மதுரையும் பீடு ஆர் உறந்தையும் – சிலப்.புகார் 8/3
பீடு அன்று என இருந்த பின்னரே நீடிய – சிலப்.புகார் 9/64
கோடும் குழலும் பீடு கெழு மணியும் – சிலப்.மது 12/41
பீடு கெழு நங்கை பெரும் பெயர் ஏத்தி – சிலப்.மது 23/195
பிணிமுகம் மேற்கொண்டு அவுணர் பீடு அழியும் வண்ணம் – சிலப்.வஞ்சி 24/54
பீடு கெழு மறவரும் பிறழா காப்பின் – சிலப்.வஞ்சி 26/87

மேல்


பீடும் (4)

பெயரும் பீடும் எழுதி அதர்-தொறும் – அகம் 67/9
பெயரும் பீடும் எழுதி அதர்-தொறும் – அகம் 131/10
பீடும் செம்மலும் அறியார் கூடி – புறம் 76/10
பீடும் பிறர் எவ்வம் பாராய் முலை சுமந்து – சிலப்.புகார் 7/98

மேல்


பீர் (10)

பீர் இவர் மலரின் பசப்பு ஊர்ந்தன்றே – நற் 197/2
பீர் இவர்பு பரந்த நீர் அறு நிறை முதல் – பதி 15/10
பீர் இவர் வேலி பாழ் மனை நெருஞ்சி – பதி 26/10
பிரிந்தவர் நுதல் போல பீர் வீய காதலர் – கலி 31/4
பீர் அலர் அணி கொண்டு பிறை வனப்பு இழவா_கால் – கலி 53/15
பீர் அலர் அணி கொண்ட பிறை நுதல் அல்லா_கால் – கலி 124/8
பீர் அலர் போல பெரிய பசந்தன – கலி 143/49
பெரு நல் ஆய் கவின் ஒரீஇ சிறு பீர்
வீ ஏர் வண்ணம் கொண்டன்று-கொல்லோ – அகம் 57/12,13
ஊர் எழுந்து உலறிய பீர் எழு முதுபாழ் – அகம் 167/10
முனை கவர்ந்து கொண்டு என கலங்கி பீர் எழுந்து – அகம் 373/1

மேல்


பீரத்து (5)

நுண் கொடி பீரத்து ஊழ்_உறு பூ என – நற் 326/6
மாரி பீரத்து அலர் சில கொண்டே – குறு 98/5
பொன் புனை பீரத்து அலர் செய்தன்றே – ஐங் 452/5
அரி நுண் பசலை பாஅய் பீரத்து
எழில் மலர் புரைதல் வேண்டும் அலரே – அகம் 45/7,8
மாரி பீரத்து அலர் வண்ணம் மடவாள் கொள்ள கடவுள் வரைந்து – சிலப்.புகார் 7/183

மேல்


பீரம் (3)

பாரம் பீரம் பைம் குருக்கத்தி – குறி 92
தாறு படு பீரம் ஊதி வேறுபட – நற் 277/7
இவர் கொடி பீரம் இரும் புதல் மலரும் – ஐங் 464/2

மேல்


பீரமொடு (1)

பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர – நெடு 14

மேல்


பீரின் (1)

புதல் இவர் பீரின் எதிர் மலர் கடுப்ப – அகம் 135/2

மேல்


பீரை (1)

பீரை நாறிய சுரை இவர் மருங்கின் – புறம் 116/6

மேல்


பீலி (32)

பீலி மஞ்ஞையின் இயலி கால – பெரும் 331
ஒலி நெடும் பீலி ஒல்க மெல் இயல் – நெடு 98
மின் இரும் பீலி அணி தழை கோட்டொடு – மலை 5
அலகை அன்ன வெள் வேர் பீலி
கலவ மஞ்ஞை கட்சியில் தளரினும் – மலை 234,235
பீலி சூட்டி மணி அணிபவ்வே – நற் 177/6
பீலி மஞ்ஞை பெடையோடு ஆலும் – நற் 288/3
பீலி மஞ்ஞை ஆலும் சோலை – நற் 357/6
பீலி ஒண் பொறி கருவிளை ஆட்டி – குறு 110/4
ஓரி முருங்க பீலி சாய – குறு 244/4
ஒலி நெடும் பீலி துயல்வர இயலி – குறு 264/2
திகழ் பொறி பீலி அணி மயில் கொடுத்தோன் – பரி 5/60
புரி மென் பீலி போழ் புனை அடையல் – பரி 21/7
மணி பீலி சூட்டிய நூலொடு மற்றை – கலி 138/8
புன வரை இட்ட வயங்கு தார் பீலி
பிடி அமை நூலொடு பெய்ம் மணி கட்டி – கலி 140/5,6
பாகல் ஆர்கை பறை கண் பீலி
தோகை காவின் துளுநாட்டு அன்ன – அகம் 15/4,5
நடுகல் பீலி சூட்டி துடிப்படுத்து – அகம் 35/8
பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல் – அகம் 67/10
மட மயில் ஒழித்த பீலி வார்ந்து தம் – அகம் 69/14
தொடை அமை பீலி பொலிந்த கடிகை – அகம் 119/12
பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல் – அகம் 131/11
ஒல்கு இயல் மட மயில் ஒழித்த பீலி
வான் போழ் வல் வில் சுற்றி நோன் சிலை – அகம் 281/4,5
காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை – அகம் 358/2
காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை – அகம் 378/5
பழன மஞ்ஞை உகுத்த பீலி
கழனி உழவர் சூட்டொடு தொகுக்கும் – புறம் 13/10,11
ஒலி நெடும் பீலி ஒண் பொறி மணி தார் – புறம் 50/3
இவ்வே பீலி அணிந்து மாலை சூட்டி – புறம் 95/1
நடுகல் பீலி சூட்டி நார் அரி – புறம் 232/3
அணி மயில் பீலி சூட்டி பெயர் பொறித்து – புறம் 264/3
பீலி கண்ணி பெருந்தகை மறவன் – புறம் 274/2
மா இரும் பீலி மணி நிற மஞ்ஞை நின் – சிலப்.புகார் 2/53
பீலி மஞ்ஞையும் நாவியின் பிள்ளையும் – சிலப்.வஞ்சி 25/53
பீடிகை பீலி பெரு நோன்பாளர் – சிலப்.வஞ்சி 26/226

மேல்


பீலியின் (3)

ஆடு மயில் பீலியின் வாடையொடு துயல்வர – நற் 262/2
ஆடு மயில் பீலியின் பொங்க நன்றும் – அகம் 385/14
குரல் செய் பீலியின் இழைத்த குடம்பை – புறம் 318/6

மேல்


பீலியும் (1)

காவுந்தி ஐயை கை பீலியும் கொண்டு – சிலப்.புகார் 10/99

மேல்


பீள் (7)

நுடங்கு நிலை பறவை உடங்கு பீள் கவரும் – நற் 251/9
மாரிக்கு அவா_உற்று பீள் வாடும் நெல்லிற்கு ஆங்கு – கலி 71/24
பீள் விரிந்து இறைஞ்சிய பிறங்கு கதிர் கழனி – அகம் 243/6
முடந்தை வரகின் வீங்கு பீள் அருந்துபு – அகம் 284/3
வண் தோட்டு நெல்லின் வாங்கு பீள் விரிய – அகம் 376/15
கரும் தாள் போகி ஒருங்கு பீள் விரிந்து – புறம் 120/7
கலி ஆர் வரகின் பிறங்கு பீள் ஒளிக்கும் – புறம் 321/6

மேல்


பீளொடு (1)

பீளொடு திரங்கிய நெல்லிற்கு – நற் 22/10

மேல்