தே – முதல் சொற்கள்- சங்க இலக்கியம், சிலப்பதிகாரம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தே 30
தே_மொழி 4
தே_மொழி-தன்னொடும் 1
தேஎத்த 4
தேஎத்தர் 4
தேஎத்தள் 1
தேஎத்து 22
தேஎத்துக்கு 1
தேஎத்தும் 2
தேஎம் 23
தேஎர் 1
தேக்கின் 2
தேக்கு 6
தேசிக 2
தேசிகம் 1
தேசும் 1
தேடி 4
தேடி_தேடி 1
தேடினள் 1
தேடினாள் 1
தேடு-மின் 1
தேடுவார் 1
தேடூஉ 1
தேம் 99
தேம்ப 3
தேம்பி 2
தேம்பினை 1
தேம்பு 3
தேம்புதி-கொல்லோ 1
தேம்பும் 2
தேம்புவார் 1
தேமா 5
தேய் 2
தேய்கமா 3
தேய்கு 1
தேய்த்த 11
தேய்த்தார் 1
தேய்த்து 3
தேய்தல் 1
தேய்ந்தன்று 1
தேய்ந்து 1
தேய்ம் 1
தேய்வம் 1
தேய்வன 1
தேய்வை 3
தேய 7
தேயத்து 2
தேயமும் 2
தேயர் 1
தேயா 6
தேயா_மண்டிலம் 1
தேயும் 1
தேயுமால் 2
தேயுமோ 1
தேர் 362
தேர்_ஆழி 1
தேர்க்கு 1
தேர்கு 1
தேர்ச்சி 5
தேர்தற்கு 1
தேர்ந்து 11
தேர்ந்துதேர்ந்து 1
தேர்பு 1
தேர்வான் 1
தேர்வு 1
தேர 2
தேரர் 1
தேரலர்-கொல்லோ 1
தேரலள் 1
தேரன் 2
தேரா 2
தேராது 2
தேராளரொடு 1
தேரான் 11
தேரிய 1
தேரின் 4
தேரினர் 3
தேரினிர் 1
தேருடன் 1
தேருநர் 1
தேரும் 27
தேரும்_கால் 2
தேருமால் 1
தேரே 34
தேரை 9
தேரையின் 1
தேரொடு 12
தேரொடும் 2
தேரோ 2
தேரோடு 2
தேரோர் 2
தேரோர்க்கு 1
தேரோற்கு 1
தேரோன் 1
தேவ 3
தேவந்தி 1
தேவந்திகை 1
தேவந்திகை-தான் 1
தேவந்திகையை 3
தேவந்தியும் 1
தேவர் 12
தேவர்_கோன் 1
தேவர்_உலகம் 1
தேவரும் 3
தேவன் 1
தேவி 4
தேவி-தன்னுடன் 2
தேவிக்கு 1
தேவியும் 2
தேவிர்காள் 1
தேள் 2
தேற்ற 2
தேற்றம் 1
தேற்றர் 1
தேற்றல் 1
தேற்றா 7
தேற்றாதோன் 1
தேற்றாம் 1
தேற்றாய் 4
தேற்றாள் 3
தேற்றான் 2
தேற்றி 10
தேற்றிய 6
தேற்றியும் 1
தேற்றும் 2
தேற்றேம் 1
தேறல் 39
தேறலர் 2
தேறலையே 1
தேறலொடு 2
தேறா 2
தேறாய் 1
தேறார் 2
தேறி 9
தேறிய 3
தேறியாள் 1
தேறின் 1
தேறினேன் 1
தேறீயல் 1
தேறீர் 1
தேறு 10
தேறுதல் 1
தேறும் 2
தேறுவது 1
தேறுவர் 1
தேறுவன்-மன் 1
தேறேன் 1
தேன் 63
தேனின் 2
தேனினர் 1
தேனும் 3
தேனூர் 3
தேனே 1
தேனொடு 2
தேனோடு 2

தே (30)

நீடு அமை விளைந்த தே கள் தேறல் – திரு 195
வேய் பெயல் விளையுள் தே கள் தேறல் – மலை 171
திருந்து அமை விளைந்த தே கள் தேறல் – மலை 522
திதலை அல்குல் தே மொழியாட்கே – நற் 161/12
தாமே ஒப்புரவு அறியின் தே மொழி – நற் 220/8
தேர் நடைபயிற்றும் தே மொழி புதல்வன் – நற் 250/3
குவளை நாறும் கூந்தல் தே மொழி – நற் 262/7
திருந்து இழை அரிவை தே மொழி நிலையே – நற் 374/9
தே கொக்கு அருந்தும் முள் எயிற்று துவர் வாய் – குறு 26/6
தே மொழி திரண்ட மென் தோள் மா மலை – குறு 72/3
துணர் தே கொக்கின் தீம் பழம் கதூஉம் – குறு 164/2
பால் கலப்பு அன்ன தே கொக்கு அருந்துபு – குறு 201/2
போகிய அவட்கோ நோவேன் தே_மொழி – ஐங் 378/3
தே மொழி அரிவை தெளிந்திசின் யானே – ஐங் 466/5
தெய்வத்து திறன் நோக்கி தெருமரல் தே_மொழி – கலி 16/19
திருந்து எயிறு இலங்கு நின் தே மொழி படர்ந்தே – கலி 29/26
தே மூசு நனை கவுள் திசை காவல்கொளற்கு ஒத்த – கலி 48/2
இன் நகை இலங்கு எயிற்று தே மொழி துவர் செம் வாய் – கலி 55/4
தே மொழி கேட்டல் இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 80/15
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை – கலி 125/8
தே மொழி மாதர் உறாஅது உறீஇய – கலி 139/16
தே மொழி புதல்வர் திரங்கு முலை சுவைப்ப – அகம் 316/15
அம் பணை விளைந்த தே கள் தேறல் – அகம் 368/14
வாக்க உக்க தே கள் தேறல் – புறம் 115/3
நறும் பல் ஒலிவரும் கதுப்பின் தே மொழி – புறம் 209/16
தே_மொழி-தன்னொடும் சிறை_அகத்து இருந்த – சிலப்.புகார் 10/44
தே மென் கொழும் சேறு ஆடி ஆங்கு – சிலப்.மது 13/118
தே மலர் நறும் பொழில் தென் கரை எய்தி – சிலப்.மது 13/180
தே மென் கூந்தல் சில் மலர் பெய்து – சிலப்.மது 15/133
தே_மொழி உரைத்தது செவ்வை நல் மொழி – சிலப்.மது 20/80

மேல்


தே_மொழி (4)

போகிய அவட்கோ நோவேன் தே_மொழி
துணை இலள் கலிழும் நெஞ்சின் – ஐங் 378/3,4
தெய்வத்து திறன் நோக்கி தெருமரல் தே_மொழி
வறன் ஓடின் வையகத்து வான் தரும் கற்பினாள் – கலி 16/19,20
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை – கலி 125/8
தே_மொழி உரைத்தது செவ்வை நல் மொழி – சிலப்.மது 20/80

மேல்


தே_மொழி-தன்னொடும் (1)

தே_மொழி-தன்னொடும் சிறை_அகத்து இருந்த – சிலப்.புகார் 10/44

மேல்


தேஎத்த (4)

சீர் உடை தேஎத்த முனை கெட விலங்கிய – பதி 21/28
மொழிபெயர் தேஎத்த பன் மலை இறந்தே – அகம் 31/15
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 205/24
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 349/14

மேல்


தேஎத்தர் (4)

மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் – குறு 11/7
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் – அகம் 127/17
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் நல்குவர் – அகம் 211/8
மொழி_பெயர்_தேஎத்தர் ஒழியா விளக்கமும் – சிலப்.புகார் 6/143

மேல்


தேஎத்தள் (1)

அறியா தேஎத்தள் ஆகுதல் கொடிதே – அகம் 385/18

மேல்


தேஎத்து (22)

உயர்ந்த தேஎத்து விழுமியோர் வரினும் – மது 200
நனம் தலை தேஎத்து நன் கலன் உய்ம்-மார் – மது 322
சிறந்த தேஎத்து பண்ணியம் பகர்நரும் – மது 506
மொழி பல பெருகிய பழி தீர் தேஎத்து
புலம் பெயர் மாக்கள் கலந்து இனிது உறையும் – பட் 216,217
செல்லும் தேஎத்து பெயர் மருங்கு அறி-மார் – மலை 394
பிரியலம் என்று தெளித்தோர் தேஎத்து
இனி எவன் மொழிகோ யானே கயன் அற – நற் 224/7,8
துறந்தோர் தேஎத்து இருந்து நனி வருந்தி – நற் 382/5
அரும் சுரம் இறந்தோர் தேஎத்து
சென்ற நெஞ்சம் நீடிய பொருளே – ஐங் 317/3,4
மாற்றோர் தேஎத்து மாறிய வினையே – பதி 20/7
பகைவர் தேஎத்து ஆயினும் – பதி 32/16
முன்னிய தேஎத்து முயன்று செய் பொருளே – கலி 7/21
அறியா தேஎத்து ஆற்றிய துணையே – அகம் 35/18
சென்ற தேஎத்து நின்றதால் மழையே – அகம் 73/17
கொடியோர் சென்ற தேஎத்து மடியாது – அகம் 163/12
திருவில் தேஎத்து குலைஇ உரு கெழு – அகம் 175/16
வால் நிண புகவின் வடுகர் தேஎத்து
நிழல் கவின் இழந்த நீர் இல் நீள் இடை – அகம் 213/8,9
வேறு பல் தேஎத்து ஆறு பல நீந்தி – அகம் 239/7
சென்ற தேஎத்து செய்_வினை முற்றி – அகம் 333/20
அறியா தேஎத்து அரும் சுரம் மடுத்த – அகம் 369/20
செய்_வினைக்கு எதிர்ந்த தெவ்வர் தேஎத்து
கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர் – புறம் 6/11,12
தேர் வழங்கினை நின் தெவ்வர் தேஎத்து
துளங்கு இயலான் பணை எருத்தின் – புறம் 15/6,7
வேண்டுப_வேண்டுப வேந்தன் தேஎத்து
அசை நுகம் படாஅ ஆண்தகை உள்ளத்து – புறம் 179/8,9

மேல்


தேஎத்துக்கு (1)

செல்லும் தேஎத்துக்கு உறு துணை தேடு-மின் – சிலப்.வஞ்சி 30/201

மேல்


தேஎத்தும் (2)

நண்ணார் தேஎத்தும் பொய்ப்பு அறியலனே – பதி 20/9
ஒன்னார் தேஎத்தும் நின்னுடைத்து எனவே – புறம் 38/18

மேல்


தேஎம் (23)

செய்யார் தேஎம் தெருமரல் கலிப்ப – பொரு 134
மலைந்தோர் தேஎம் மன்றம் பாழ்பட – பெரும் 423
நயந்தோர் தேஎம் நன் பொன் பூப்ப – பெரும் 424
பாழ் ஆயின நின் பகைவர் தேஎம்
எழாஅ தோள் இமிழ் முழக்கின் – மது 176,177
பணிந்தோர் தேஎம் தம் வழி நடப்ப – மது 229
பணியார் தேஎம் பணித்து திறை கொள்-மார் – மது 230
தேஎம் கொண்டு தெய்வம் நோக்கி – நெடு 77
இகந்தன ஆயினும் தெவ்வர் தேஎம்
நுகம் பட கடந்து நூழிலாட்டி – மலை 86,87
தேஎம் மருளும் அமையம் ஆயினும் – மலை 273
தேஎம் தேறா கடும் பரி கடும்பொடு – மலை 364
மாயோள் இருந்த தேஎம் நோக்கி – நற் 371/3
மீ புடை ஆர் அரண் காப்பு உடை தேஎம்
நெஞ்சு புகல் அழிந்து நிலை தளர்பு ஒரீஇ – பதி 92/13,14
மகிழ் மிகு தேஎம் கோதையர் கூந்தல் குஞ்சியின் – பரி 17/26
தென்னவன் தெளித்த தேஎம் போல – கலி 143/59
அவன் மறை தேஎம் நோக்கி மற்று இவன் – அகம் 48/24
மொழிபெயர் தேஎம் தரும்-மார் மன்னர் – அகம் 67/12
வேறு பன் மொழிய தேஎம் முன்னி – அகம் 215/2
நாம் உறை தேஎம் மரூஉ பெயர்ந்து அவனொடு – அகம் 280/7
மொழிபெயர் தேஎம் இறந்தனர் ஆயினும் – அகம் 295/17
ஒன்னார் தேஎம் பாழ் பட நூறும் – அகம் 338/12
தேஎம் தீம் தொடை சீறியாழ் பாண – புறம் 70/1
தேஎம் கொண்ட வெண் மண்டையான் – புறம் 352/1
அரும் பொருள் தருஉம் விருந்தின் தேஎம்
ஒருங்கு தொக்கு அன்ன உடை பெரும் பண்டம் – சிலப்.புகார் 2/5,6

மேல்


தேஎர் (1)

தேஎர் பரந்த புலம் ஏஎர் பரவா – பதி 26/1

மேல்


தேக்கின் (2)

புகர் அரை தேக்கின் அகல் இலை மாந்தும் – அகம் 107/10
சேக்குவள்-கொல்லோ தானே தேக்கின்
அகல் இலை கவித்த புதல் போல் குரம்பை – அகம் 315/15,16

மேல்


தேக்கு (6)

தெய்வ மடையின் தேக்கு இலை குவைஇ நும் – பெரும் 104
தேக்கு அமல் அடுக்கத்து ஆங்கண் மேக்கு எழுபு – அகம் 143/5
தேக்கு அமல் சோலை கடறு ஓங்கு அரும் சுரத்து – அகம் 225/9
காப்பு இல வைகும் தேக்கு அமல் சோலை – அகம் 251/18
கடு வளி எடுத்த கால் கழி தேக்கு இலை – அகம் 299/5
செவி அடை தீர தேக்கு இலை பகுக்கும் – அகம் 311/11

மேல்


தேசிக (2)

தேசிக திருவின் ஓசை கடைப்பிடித்து – சிலப்.புகார் 3/30
தேசிக திருவின் ஓசை எல்லாம் – சிலப்.புகார் 3/31

மேல்


தேசிகம் (1)

தேசிகம் என்று இவை ஆசின் உணர்ந்து – சிலப்.புகார் 3/47

மேல்


தேசும் (1)

தேசும் ஒளியும் திகழ நோக்கி – பரி 12/21

மேல்


தேடி (4)

தேடி_தேடி சிதைபு சிதைபு – பரி 24/78
தேடி_தேடி சிதைபு சிதைபு – பரி 24/78
உள் வரி கோலத்து உறு துணை தேடி
கள்ள கமலம் திரிதலும் உண்டு-கொல் – சிலப்.புகார் 5/216,217
கோவலன் தேடி கொணர்க என பெயர்ந்ததும் – சிலப்.மது 13/62

மேல்


தேடி_தேடி (1)

தேடி_தேடி சிதைபு சிதைபு – பரி 24/78

மேல்


தேடினள் (1)

தன் உயிர் கொண்டு அவன் உயிர் தேடினள் போல் – சிலப்.வஞ்சி 25/85

மேல்


தேடினாள் (1)

தேடினாள் ஏச சில மகளிர் மற்று அதற்கு – பரி 20/66

மேல்


தேடு-மின் (1)

செல்லும் தேஎத்துக்கு உறு துணை தேடு-மின்
மல்லல் மா ஞாலத்து வாழ்வீர் ஈங்கு என் – சிலப்.வஞ்சி 30/201,202

மேல்


தேடுவார் (1)

தேடுவார் ஊர்க்கு திரிவார் இலர் ஆகி – பரி 24/23

மேல்


தேடூஉ (1)

தேடூஉ நின்ற இரலை ஏறே – நற் 242/10

மேல்


தேம் (99)

திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் – திரு 24
தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப கோங்கின் – திரு 34
புகழ் வினை பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து – சிறு 226
பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட – பெரும் 278
தேம் படு கவுள சிறு கண் யானை – முல் 31
தேம் பாய் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி – முல் 71
வேறு பட கவினிய தேம் மா கனியும் – மது 528
போங்கம் திலகம் தேம் கமழ் பாதிரி – குறி 74
அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்ப தேம் கலந்து – குறி 111
தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – குறி 155
பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை – மலை 317
தேம் பாய் கண்ணி தேர் வீசு கவி கை – மலை 399
தேம் பட மலர்ந்த மராஅ மெல் இணரும் – மலை 428
வண்டு பட கமழும் தேம் பாய் கண்ணி – மலை 466
தேம் பாய் மராஅம் கமழும் கூந்தல் – நற் 20/3
திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் – நற் 62/6
தேம் கமழ் கதுப்பின் கொடிச்சி கிழங்கொடு – நற் 85/9
தேம் கமழ் ஐம்பால் பற்றி என் வயின் – நற் 100/4
தேம் கமழ் சிலம்பின் களிற்றொடு பொரினே – நற் 104/2
தேம் படு சாரல் சிறுதினை பெரும் குரல் – நற் 147/2
திரு நுதல் பொலிந்த தேம் பாய் ஓதி – நற் 160/7
யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தேம் பட – நற் 187/7
தேம் முதிர் சிலம்பில் தடைஇய – நற் 188/8
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி – நற் 190/4
தேம் படு சிலம்பில் தெள் அறல் தழீஇய – நற் 243/1
சிறு வீ முல்லை தேம் கமழ் பசு வீ – நற் 248/1
வேங்கை ஓங்கிய தேம் கமழ் சாரல் – நற் 259/2
சாந்தம் போகிய தேம் கமழ் விடர் முகை – நற் 261/8
தேம் பால் செற்ற தீம் பழம் நசைஇ – நற் 279/2
தேம் மறப்பு அறியா கமழ் கூந்தலளே – நற் 301/9
தேம் பெய் தீம் பால் வௌவலின் கொடிச்சி – நற் 379/5
தேம் கமழ் தேறல் கிளையொடு மாந்தி – நற் 388/8
தேம் படு நெடு வரை மணியின் மானும் – நற் 389/2
தேம் ஊர் ஒண்_நுதல் நின்னோடும் செலவே – குறு 22/5
தேம் பொதி கொண்ட தீம் கழை கரும்பின் – குறு 85/4
யான் நயந்து உறைவோள் தேம் பாய் கூந்தல் – குறு 116/1
தேம் பூம் கட்டி என்றனிர் இனியே – குறு 196/2
தேம் கமழ் திரு நுதல் ஊர்தரும் பசப்பே – குறு 205/7
ஆம்பல் நாறும் தேம் பொதி துவர் வாய் – குறு 300/2
தேம் பாய் மா மலர் நடுங்க வெய்து_உயிர்த்து – குறு 317/3
ஈங்ஙனம் வருபவோ தேம் பாய் துறைவ – குறு 336/2
பூ அமல் தளவமொடு தேம் கமழ்பு கஞல – குறு 382/3
தேம் கமழ் சிலம்பின் வரை_அகம் கமழும் – ஐங் 253/2
தேம் பலி செய்த ஈர் நறும் கையள் – ஐங் 259/4
தேம் பாய் கூந்தல் மாஅயோளே – ஐங் 324/5
தேம் படு கிளவி அவர் தெளிக்கும் பொழுதே – ஐங் 350/3
தேம் படு காயா மலர்ந்த தோன்றியொடு – ஐங் 420/2
தேம் பாய் மருதம் முதல் பட கொன்று – பதி 30/16
தேம் பாய் கடாத்தொடு காழ் கைநீவி – பதி 53/17
பூ துகில் அல்குல் தேம் பாய் கூந்தல் – பதி 54/5
திரை நுரை மென் பொகுட்டு தேம் மண சாந்தின் – பரி 11/27
தேம் படு மலர் குழை பூ துகில் வடி மணி – பரி 17/1
வையை தேம் மேவ வழுவழுப்பு_உற்று என – பரி 24/62
திரு நயந்து இருந்து அன்ன தேம் கமழ் விறல் வெற்ப – கலி 44/7
தேம் பாய அவிழ் நீலத்து அலர் வென்ற அமர் உண்கண் – கலி 57/9
தேம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 66/6
தேம் கொள் பொருப்பன் சிறுகுடி எம் ஆயர் – கலி 108/58
தெரி இணர் ஞாழலும் தேம் கமழ் புன்னையும் – கலி 127/1
வேங்கை தாஅய தேம் பாய் தோற்றம் – அகம் 12/10
திதலை அணிந்த தேம் கொள் மென் முலை – அகம் 26/13
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே தேம் பட – அகம் 27/12
முருகு முரண்கொள்ளும் தேம் பாய் கண்ணி – அகம் 28/6
தேம் கமழ் அகலத்து புலர்ந்த சாந்தின் – அகம் 36/18
தெரி இதழ் குவளை தேம் பாய் தாரன் – அகம் 38/2
கச்சினன் கழலினன் தேம் தார் மார்பினன் – அகம் 76/7
தேம் பிழி நறவின் குறவர் முன்றில் – அகம் 78/7
தேம் கமழ் புது மலர் நாறும் இவள் நுதலே – அகம் 78/24
வல்லுநள்-கொல்லோ தானே தேம் பெய்து – அகம் 89/19
தேம் படு சிமய பாங்கர் பம்பிய – அகம் 94/1
வேந்து வினை முடித்த_காலை தேம் பாய்ந்து – அகம் 104/1
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே தேம் பெய்து – அகம் 105/4
தேம் பிழி நறும் கள் மகிழின் முனை கடந்து – அகம் 105/14
தேம் கமழ் இணர வேங்கை சூடி – அகம் 118/2
தேம் கமழ் நெடு வரை பிறங்கிய – அகம் 141/28
தேம் பாய்ந்து ஆர்க்கும் தெரி இணர் கோங்கின் – அகம் 153/16
தேம் கமழ் வெறி மலர் பெய்ம்-மார் காண்பின் – அகம் 177/6
தேம் முது குன்றம் இறந்தனர் ஆயினும் – அகம் 197/8
தேம் கலந்து அளைஇய தீம் பால் ஏந்தி – அகம் 207/14
தேம் முதிர் சிமைய குன்றம் பாடும் – அகம் 208/2
தேம் பாய் மெல் இணர் தளிரொடு கொண்டு நின் – அகம் 221/8
தேம் பாய் ஓதி திரு நுதல் நீவி – அகம் 240/10
தேம் பாய் கூந்தல் குறும் பல மொசிக்கும் – அகம் 257/8
தேம் பட பொதுளின பொழிலே கானமும் – அகம் 259/7
தேம் பாய் மராஅம் அடைச்சி வான் கோல் – அகம் 261/4
தேம் பாய் ஒண் பூ நறும் பல அடைச்சிய – அகம் 308/12
தேம் பாய் மாஅத்து ஓங்கு சினை விளிக்கும் – அகம் 341/3
தேம் கலந்து ஒழுக யாறு நிறைந்தனவே – அகம் 362/2
தேம் கமழ் திரு நுதல் திலகம் தைஇயும் – அகம் 389/3
தேம் பாய் முல்லையொடு ஞாங்கர் போக்கி – அகம் 391/5
தூவல் கலித்த தேம் பாய் புன்னை – புறம் 24/7
செறிய தொடுத்த தேம் பாய் கண்ணி – புறம் 76/6
தேம் கொள் மருதின் பூ சினை முனையின் – புறம் 351/10
தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள – புறம் 383/8
ஆம்பல் நாறும் தேம் பொதி நறு விரை – சிலப்.புகார் 4/73
முதிர் தேம் பழம் பகை முட்டினும் முட்டும் – சிலப்.புகார் 10/73
செம் நெறி ஆகும் தேம் பொழில் உடுத்த – சிலப்.மது 11/142
செப்பு வாய் அவிழ்ந்த தேம் பொதி நறு விரை – சிலப்.மது 22/121
திதலை அல்குல் தேம் கமழ் குழலியர் – சிலப்.மது 22/128
சிந்துர சுண்ணம் செறிய தூய் தேம் கமழ்ந்து – சிலப்.வஞ்சி 24/26

மேல்


தேம்ப (3)

புள் தேம்ப புயல் மாறி – பட் 4
நலம் பெறு சுடர் நுதல் தேம்ப
எவன் பயம் செய்யும் நீ தேற்றிய மொழியே – ஐங் 56/3,4
ஊடியார் நலம் தேம்ப ஒடியெறிந்து அவர்_வயின் – கலி 68/12

மேல்


தேம்பி (2)

கொழும் பதிய குடி தேம்பி
செழும் கேளிர் நிழல் சேர – மது 167,168
ஓங்கல் யானை உயங்கி மதம் தேம்பி
பல் மர ஒரு சிறை பிடியொடு வதியும் – அகம் 295/6,7

மேல்


தேம்பினை (1)

தேம்பினை வாழி என் நெஞ்சே வேந்தர் – அகம் 372/14

மேல்


தேம்பு (3)

வரி நுதல் வைத்த வலி தேம்பு தட கை – அகம் 349/12
வாய் நிறை கொண்ட வலி தேம்பு தட கை – அகம் 391/12
ஆம்பி பூப்ப தேம்பு பசி உழவா – புறம் 164/2

மேல்


தேம்புதி-கொல்லோ (1)

தேம்புதி-கொல்லோ நெஞ்சே உரும் இசை – அகம் 322/6

மேல்


தேம்பும் (2)

ஆனா சிறுமையள் இவளும் தேம்பும்
இகல் மீ கடவும் இரு பெரு வேந்தர் – குறி 26,27
பாம்பு ஊன் தேம்பும் வறம் கூர் கடத்து இடை – அகம் 313/12

மேல்


தேம்புவார் (1)

குழீஇ அவாவினால் தேம்புவார் இல் கடை ஆறா – கலி 97/24

மேல்


தேமா (5)

தேமா மேனி சில் வளை ஆயமொடு – சிறு 176
செங்கொடுவேரி தேமா மணிச்சிகை – குறி 64
உண்ணுநர் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து – மலை 138
செந்தாமரை விரிய தேமா கொழுந்து ஒழுக – சிலப்.புகார் 8/120
தெங்கின் பழனும் தேமா கனியும் – சிலப்.வஞ்சி 25/43

மேல்


தேய் (2)

பாசம் தின்ற தேய் கால் மத்தம் – நற் 12/2
தேய் புரி பழம் கயிறு போல – நற் 284/10

மேல்


தேய்கமா (3)

வாழ்தல் மற்று எவனோ தேய்கமா தெளிவே – நற் 345/10
நோகோ யானே தேய்கமா காலை – புறம் 116/9
நோகோ யானே தேய்கமா காலை – புறம் 234/1

மேல்


தேய்கு (1)

பைதலன் பெயரலன்-கொல்லோ ஐ தேய்கு
அய வெள் அருவி சூடிய உயர் வரை – அகம் 38/15,16

மேல்


தேய்த்த (11)

செறுநர் தேய்த்த செல் உறழ் தட கை – திரு 5
பொருநர் தேய்த்த போர் அரு வாயில் – திரு 69
இரும் காழ் உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த
அவைப்பு மாண் அரிசி அமலை வெண் சோறு – சிறு 193,194
படியோர் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை – மலை 423
தெவ்வர் தேய்த்த செ வேல் வயவன் – நற் 260/6
செம் களம் பட கொன்று அவுணர் தேய்த்த
செம் கோல் அம்பின் செம் கோட்டு யானை – குறு 1/1,2
படியோர் தேய்த்த ஆண்மை தொடியோர் – பதி 79/6
ஒன்றார் தேய்த்த செல்வ நின் தொழுதே – பரி 21/70
படியோர் தேய்த்த பல் புகழ் தட கை – அகம் 22/5
மண் தேய்த்த புகழினான் மதி முக மடவார் தம் – சிலப்.புகார் 1/36
பண் தேய்த்த மொழியினார் ஆயத்து பாராட்டி – சிலப்.புகார் 1/37

மேல்


தேய்த்தார் (1)

கொடுமரம் தேய்த்தார் பதுக்கை நிரைத்த – கலி 12/2

மேல்


தேய்த்து (3)

செறுநர் தேய்த்து செல் சமம் முருக்கி – திரு 99
படியோர் தேய்த்து வடி மணி இரட்டும் – பதி 20/11
சுடர் வீ வாகை நன்னன் தேய்த்து
குருதி விதிர்த்த குவவு சோற்று குன்றோடு – பதி 88/10,11

மேல்


தேய்தல் (1)

தேய்தல் உண்மையும் பெருகல் உண்மையும் – புறம் 27/11

மேல்


தேய்ந்தன்று (1)

ஐ தேய்ந்தன்று பிறையும் அன்று – கலி 55/9

மேல்


தேய்ந்து (1)

நிழல் தேய்ந்து உலறிய மரத்த அறை காய்பு – அகம் 1/11

மேல்


தேய்ம் (1)

அறனும் அன்றே ஆக்கமும் தேய்ம் என – நற் 68/3

மேல்


தேய்வம் (1)

காவல் தேய்வம் கடை_முகம் அடைத்தன – சிலப்.மது 22/2

மேல்


தேய்வன (1)

தேய்வன கெடுக நின் தெவ்வர் ஆக்கம் – மது 196

மேல்


தேய்வை (3)

நறும் குறடு உரிஞ்சிய பூ கேழ் தேய்வை
தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப கோங்கின் – திரு 33,34
தேய்வை வெண் காழ் புரையும் விசி பிணி – புறம் 369/19
நாவி குழம்பு நலம் கொள் தேய்வை
மான்_மத சாந்தம் மணம் கமழ் தெய்வ – சிலப்.மது 13/116,117

மேல்


தேய (7)

திதலை மாமை தேய
பசலை பாய பிரிவு தெய்யோ – ஐங் 231/3,4
கனவினும் ஒன்னார் தேய ஓங்கி நடந்து – பதி 20/10
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய
முரைசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 34/9,10
ஒன்னார் தேய பூ மலைந்து உரைஇ – பதி 40/9
தம் பெயர் போகிய ஒன்னார் தேய
துளங்கு இரும் குட்டம் தொலைய வேல் இட்டு – பதி 88/4,5
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய
மைந்து மலி ஊக்கத்த கந்து கால் கீழ்ந்து – பதி 94/7,8
திறன் அறி வயவரொடு தெவ்வர் தேய அ – புறம் 20/12

மேல்


தேயத்து (2)

அதனால் தன் கோல் இயங்கா தேயத்து உறையும் – புறம் 217/10
அறியா தேயத்து ஆர் இடை உழந்து – சிலப்.மது 14/19

மேல்


தேயமும் (2)

நாடும் தேயமும் நனி பல இறந்த – அகம் 383/4
தீ_திறம் புரிந்தோன் சென்ற தேயமும்
வழி மருங்கு இருந்து மாசு அற உரைத்து – சிலப்.மது 13/78,79

மேல்


தேயர் (1)

தெளிந்தனம் மன்ற தேயர் என் உயிர் என – நற் 197/4

மேல்


தேயா (6)

தேயா வளை வாய் தெண் கண் கூர் உகிர் – நற் 83/3
மீ பிணத்து உருண்ட தேயா ஆழியின் – பதி 77/5
தேயா_மண்டிலம் காணுமாறு இன்று – பரி 17/32
தேயா விழு புகழ் தெய்வம் பரவுதும் – கலி 103/76
தேயா நோய் செய்தான் திறம் கிளந்து நாம் பாடும் – கலி 131/23
காயல் வேய்ந்த தேயா நல் இல் – அகம் 370/5

மேல்


தேயா_மண்டிலம் (1)

தேயா_மண்டிலம் காணுமாறு இன்று – பரி 17/32

மேல்


தேயும் (1)

தேயும் அளித்து என் உயிர் – கலி 138/23

மேல்


தேயுமால் (2)

தப்பித்தான் பொருளே போல் தமியவே தேயுமால்
ஒற்கத்துள் உதவியார்க்கு உதவாதான் மற்று அவன் – கலி 149/5,6
தாள் இலான் குடியே போல் தமியவே தேயுமால்
சூள் வாய்த்த மனத்தவன் வினை பொய்ப்பின் மற்று அவன் – கலி 149/9,10

மேல்


தேயுமோ (1)

தொடர்பும் தேயுமோ நின்_வயினானே – குறு 42/4

மேல்


தேர் (362)

உருவ பல் தேர் இளையோன் சிறுவன் – பொரு 130
கோட்டின் செய்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர்
ஊட்டு உளை துயல்வர ஓரி நுடங்க – பொரு 163,164
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் குட்டுவன் – சிறு 49
கண் ஆர் கண்ணி கடும் தேர் செழியன் – சிறு 65
நாடா நல் இசை நல் தேர் செம்பியன் – சிறு 82
சிறு வீ முல்லைக்கு பெரும் தேர் நல்கிய – சிறு 89
சிறு கண் யானையொடு பெரும் தேர் எய்தி – சிறு 142
ஊரா நல் தேர் உருட்டிய புதல்வர் – பெரும் 249
இரை தேர் மணி சிரல் இரை செத்து எறிந்து என – பெரும் 313
திண் தேர் குழித்த குண்டு நெடும் தெருவில் – பெரும் 397
பேர் அமர் கடந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர்
ஆரா செருவின் ஐவர் போல – பெரும் 416,417
அரி தேர் நல்கியும் அமையான் செரு தொலைத்து – பெரும் 490
வினை விளங்கு நெடும் தேர் பூண்ட மாவே – முல் 103
வாம் பரிய கடும் திண் தேர்
காற்று என்ன கடிது கொட்பவும் – மது 51,52
திண் தேர் பிரம்பின் புரளும் தானை – மது 435
பழம் தேர் வாழ்க்கை பறவை போல – மது 576
கூற்ற கொல் தேர் கழுதொடு கொட்ப – மது 633
தேர் வழங்கு தெருவில் நீர் திரண்டு ஒழுக – மது 648
கடும் களிறு கவளம் கைப்ப நெடும் தேர்
பணை நிலை புரவி புல் உணா தெவிட்ட – மது 659,660
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் களிற்றொடும் வீசி – மது 752
நெடும் தேர் எந்தை அரும் கடி நீவி – குறி 20
உருமும் சூரும் இரை தேர் அரவமும் – குறி 255
மு கால் சிறு_தேர் முன் வழி விலக்கும் – பட் 25
தேர் ஓட துகள் கெழுமி – பட் 47
தேர் பூண்ட மாஅ போல – பட் 123
நல் எழில் நெடும் தேர் இயவு வந்து அன்ன – மலை 323
தேம் பாய் கண்ணி தேர் வீசு கவி கை – மலை 399
திண் தேர் நன்னற்கும் அயினி சான்ம் என – மலை 467
நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடும் தேர்
வாரி கொள்ளா வரை மருள் வேழம் – மலை 571,572
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி – நற் 8/9
இன் கடும் கள்ளின் இழை அணி நெடும் தேர்
கொற்ற சோழர் கொங்கர் பணீஇயர் – நற் 10/5,6
இன மணி நெடும் தேர் பாகன் இயக்க – நற் 19/6
இரை தேர் நாரை எய்தி விடுக்கும் – நற் 35/6
ஆர் கலி யாணர்த்து ஆயினும் தேர் கெழு – நற் 38/4
கடும் தேர் செல்வன் காதல் மகனே – நற் 45/5
ஓடு தேர் நுண் நுகம் நுழைந்த மாவே – நற் 58/11
உரவு நீர் சேர்ப்பன் தேர் மணி குரலே – நற் 78/11
பெரு_நீர் ஒப்பின் பேஎய்_வெண்_தேர் – நற் 84/4
கடு மா பூண்ட நெடும் தேர்
நெடு_நீர் சேர்ப்பன் பகல் இவண் வரவே – நற் 91/11,12
தேர் வண் மலையன் முந்தை பேர் இசை – நற் 100/9
இரை தேர் எண்கின் பகு வாய் ஏற்றை – நற் 125/1
வடு இன்று நிறைந்த மான் தேர் தெண் கண் – நற் 130/1
நறவு_மகிழ் இருக்கை நல் தேர் பெரியன் – நற் 131/7
நெடும் தேர் வழங்கும் நிலவு மணல் முற்றத்து – நற் 140/6
அம்ம வாழி அவர் தேர் மணி குரலே – நற் 145/11
நடுநாள் வரூஉம் இயல் தேர் கொண்கனொடு – நற் 149/8
பண் அமை நெடும் தேர் பாணியின் ஒலிக்கும் – நற் 167/4
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி – நற் 190/4
எல்லி வந்தன்றோ தேர் என சொல்லி – நற் 191/6
வறும் தேர் போதல் அதனினும் அரிதே – நற் 191/12
கதழ் பரி நெடும் தேர் வரவு ஆண்டு அழுங்க – நற் 203/9
நெடும் தேர் பண்ணி வரல் ஆனாதே – நற் 207/4
செல்க பாக நின் செய்வினை நெடும் தேர்
விருந்து விருப்பு_உறூஉம் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 221/7,8
தேர் வழங்கு தெருவின் அன்ன – நற் 227/8
கழுமலம் தந்த நல் தேர் செம்பியன் – நற் 234/6
பூண் மலி நெடும் தேர் புரவி தாங்கி – நற் 245/8
தேர் நடைபயிற்றும் தே மொழி புதல்வன் – நற் 250/3
தேர் மணி தெள் இசை-கொல் என – நற் 287/10
பொன் தேர் செழியன் கூடல் ஆங்கண் – நற் 298/9
சிறு வளை விலை என பெரும் தேர் பண்ணி எம் – நற் 300/5
கவர் பரி நெடும் தேர் மணியும் இசைக்கும் – நற் 307/1
நெடும் தேர் இன் ஒலி கேட்டலோ அரிதே – நற் 311/11
வண்டு இமிர் இன் இசை கறங்க திண் தேர்
தெரி மணி கேட்டலும் அரிதே – நற் 323/9,10
இரை தேர் வேட்கையின் இரவில் போகி – நற் 325/2
இரை தேர் எண்கு_இனம் அகழும் – நற் 336/10
நெடும் தேர் இன் ஒலி இரவும் தோன்றா – நற் 338/3
கல்லா யானை கடும் தேர் செழியன் – நற் 340/2
மதில் என மதித்து வெண் தேர் ஏறி – நற் 342/2
கடும் தேர் ஏறியும் காலின் சென்றும் – நற் 349/1
தேர் வண் விராஅன் இருப்பை அன்ன என் – நற் 350/4
தேர் திகழ் வறும் புலம் துழைஇ நீர் நயந்து – நற் 352/7
தேர் வண் சோழர் குடந்தை_வாயில் – நற் 379/7
தேர் வீசு இருக்கை போல – நற் 381/9
பெய்ம் மணி ஆர்க்கும் இழை கிளர் நெடும் தேர்
வன் பரல் முரம்பின் நேமி அதிர – நற் 394/4,5
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் குட்டுவன் – நற் 395/4
கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அம் சிறை தும்பி – குறு 2/1
கவலைத்து என்ப அவர் தேர் சென்ற ஆறே – குறு 12/4
காலை எழுந்து கடும் தேர் பண்ணி – குறு 45/1
உற்று இன்புறேஎம் ஆயினும் நல் தேர்
பொய்கை ஊரன் கேண்மை – குறு 61/4,5
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் அஞ்சி – குறு 91/6
இரை தேர் நாரைக்கு எவ்வம் ஆக – குறு 103/3
இரை தேர் வெண்_குருகு அல்லது யாவதும் – குறு 113/3
நின் குறி வந்தனென் இயல் தேர் கொண்க – குறு 114/2
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி முன்துறை – குறு 128/2
தேர் வரும் என்னும் உரை வாராதே – குறு 155/7
குன்று இழி அருவியின் வெண் தேர் முடுக – குறு 189/2
உண்டு-மன் வாழிய நெஞ்சே திண் தேர்
கைவள் ஓரி கானம் தீண்டி – குறு 199/2,3
பொலம் படை பொலிந்த வெண் தேர் ஏறி – குறு 205/3
திண் தேர் நள்ளி கானத்து அண்டர் – குறு 210/1
கொண்கன் ஊர்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர்
தெண் கடல் அடைகரை தெளிர் மணி ஒலிப்ப – குறு 212/1,2
தேர் வந்து பெயர்ந்தது என்ப அதற்கொண்டு – குறு 246/4
தேர் விலங்கினவால் தெரிவை கண்ணே – குறு 256/8
வண் தேர் தொண்டையர் வழை அமல் அடுக்கத்து – குறு 260/6
தேர் மணி-கொல் ஆண்டு இயம்பிய உளவே – குறு 275/8
மன்றம் போழும் இன் மணி நெடும் தேர்
வாராது ஆயினும் வருவது போல – குறு 301/5,6
நில்லாது கழிந்த கல்லென் கடும் தேர்
யான் கண்டன்றோ இலனே பானாள் – குறு 311/3,4
கடு மா நெடும் தேர் நேமி போகிய – குறு 336/4
இழை அணிந்து இயல்வரும் கொடுஞ்சி நெடும் தேர்
வரை மருள் நெடு மணல் தவிர்த்தனிர் அசைஇ – குறு 345/1,2
புலம் தேர் யானை கோட்டு இடை ஒழிந்த – குறு 348/2
தண் துறை ஊரன் தேர் எம் – ஐங் 5/5
திண் தேர் தென்னவன் நன் நாட்டு உள்ளதை – ஐங் 54/1
தேர் வண் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள் – ஐங் 55/2
இன்புற இசைக்கும் அவர் தேர் மணி குரலே – ஐங் 102/4
நள்ளென வந்த இயல் தேர்
செல்வ கொண்கன் செல்வனஃது ஊரே – ஐங் 104/3,4
நெடும் தேர் கொண்கனோடு – ஐங் 134/2
திண் தேர் கொண்கனை நயந்தோர் – ஐங் 137/2
பல்_கால் வரூஉம் தேர் என – ஐங் 186/4
பொலம் தேர் கொண்கன் வந்தனன் இனியே – ஐங் 200/2
தேர் அகல் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 316/2
கடு மான் திண் தேர் கடைஇ – ஐங் 360/4
கடுங்கண் காளையொடு நெடும் தேர் ஏறி – ஐங் 385/1
சிறு_தேர் உருட்டும் தளர் நடை கண்டே – ஐங் 403/5
கடும் பரி நெடும் தேர் கால் வல் புரவி – ஐங் 422/1
வல்லை நெடும் தேர் கடவின் – ஐங் 425/3
தேர் செலவு அழுங்க திருவில் கோலி – ஐங் 428/1
நனி சேய்த்து என்னாது நல் தேர் ஏறி சென்று – ஐங் 443/1
தேர் தரு விருந்தின் தவிர்குதல் யாவது – ஐங் 451/2
தேர் தொடங்கு இன்றால் நம் வயினானே – ஐங் 453/5
தேர் நயந்து உறையும் என் மாமை கவினே – ஐங் 454/4
நீர் இகுவு அன்ன நிமிர் பரி நெடும் தேர்
கார் செய் கானம் கவின் பட கடைஇ – ஐங் 465/1,2
வடி மணி நெடும் தேர் கடைஇ – ஐங் 468/4
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ – ஐங் 474/3
வண் பரி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 489/5
ஆய் மணி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 490/4
விரை செலல் நெடும் தேர் கடைஇ – ஐங் 498/4
வம்பு பரந்த தேர்
அமர்க்கு எதிர்ந்த புகல் மறவரொடு – பதி 22/19,20
நெடும் தேர் ஓட்டிய பிறர் அகன் தலை நாடே – பதி 25/13
இறும்பூதால் பெரிதே கொடி தேர் அண்ணல் – பதி 33/1
நெடும் கொடிய தேர் மிசையும் – பதி 34/5
நெடும் தேர் திகிரி தாய வியன் களத்து – பதி 35/4
பொன் அம் கண்ணி பொலம் தேர் நன்னன் – பதி 40/14
ஒன்று இரண்டு அல பல கழிந்து திண் தேர்
வசை இல் நெடுந்தகை காண்கு வந்திசினே – பதி 41/15,16
மீன் தேர் கொட்பின் பனி கயம் மூழ்கி – பதி 42/2
வான் தோய் வெல் கொடி தேர் மிசை நுடங்க – பதி 44/2
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப – பதி 49/5
வடி மணி நெடும் தேர் வேறு புலம் பரப்பி – பதி 52/2
குடவர் கோவே கொடி தேர் அண்ணல் – பதி 55/9
கொல்லி பொருந கொடி தேர் பொறைய நின் – பதி 73/14
பொலம் தார் யானை இயல் தேர் பொறைய – பதி 75/3
கடும் பரி நெடும் தேர் மீமிசை நுடங்கு கொடி – பதி 80/14
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப – பதி 81/7
பூண்க மாள நின் புரவி நெடும் தேர்
முனை கைவிட்டு முன்னிலை செல்லாது – பதி 81/32,33
தேர் கொடி நுடங்க தோல் புடை ஆர்ப்ப – பதி 82/8
நெடும் தேர் நுடங்கு கொடி அவிர்வர பொலிந்து – பதி 83/4
பூழியர் கோவே பொலம் தேர் பொறைய – பதி 84/6
உடலுநர் தபுத்த பொலம் தேர் குருசில் – பதி 88/20
அருவியின் ஒலிக்கும் வரி புனை நெடும் தேர்
கண் வேட்டனவே முரசம் கண் உற்று – பதி 92/7,8
வேத மா பூண் வைய தேர் ஊர்ந்து – பரி 5/23
தேர் அணி அணி கயிறு தெரிபு வருவார் – பரி 9/52
கொள்வார் கோல் கொள்ள கொடி திண் தேர் ஏறுவோர் – பரி 11/51
வடி மணி நெடும் தேர் மா முள் பாய்க்குநரும் – பரி 12/29
கொய் உளை மான் தேர் கொடி தேரான் கூடற்கும் – பரி 17/45
திண் தேர் வழியின் செல நிறுப்பார் கண்ட – பரி 19/33
திண் தேர் புரவி வங்கம் பூட்டவும் – பரி 20/16
வங்க பாண்டியில் திண் தேர் ஊரவும் – பரி 20/17
குரு மணி யானை இயல் தேர் பொருநன் – பரி 24/71
வான் நீங்கு வைப்பின் வழங்கா தேர் நீர்க்கு அவாஅம் – கலி 7/2
திரி மருப்பு ஏறொடு தேர் அறற்கு ஓட – கலி 13/4
தாது தேர் பறவையின் அருந்து இறல் கொடுக்கும்_கால் – கலி 22/7
ஏமுறு கடும் திண் தேர் கடவி – கலி 27/25
அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின் – கலி 30/19
பகை வென்று திறை கொண்ட பாய் திண் தேர் மிசையவர் – கலி 31/17
கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே – கலி 33/31
காமர் கடும் திண் தேர் பொருப்பன் – கலி 35/24
தேர் ஈயும் வண் கையவன் – கலி 42/21
பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த – கலி 57/14
நீட்டித்தாய் என்று கடாஅம் கடும் திண் தேர்
பூட்டு விடாஅ நிறுத்து – கலி 66/24,25
தேர் பூண்ட நெடு நன் மான் தெண் மணி வந்து எடுப்புமே – கலி 70/18
தேர் ஏமுற்றன்று நின்னினும் பெரிதே – கலி 74/16
தாது தேர் வண்டின் கிளை பட தைஇய – கலி 80/25
கால் வல் தேர் கையின் இயக்கி நடை பயிற்றா – கலி 81/8
பெரு மணி திண் தேர் குறு_மக்கள் நாப்பண் – கலி 83/10
செல்வு_உறு திண் தேர் கொடும் சினை கைப்பற்றி – கலி 85/18
தேர் மயங்கி வந்த தெரி கோதை அம் நல்லார் – கலி 88/18
பூட்டு மான் திண் தேர் புடைத்த மறுகு எல்லாம் – கலி 98/5
இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய் – கலி 99/7
தேர் ஊர செம்மாந்தது போல் மதைஇனள் – கலி 109/5
பாய் பரி கடும் திண் தேர் களையினோ இடனே – கலி 121/23
புரி உளை கலி_மான் தேர் கடவுபு – கலி 124/20
அணி சிறை இன குருகு ஒலிக்கும்_கால் நின் திண் தேர்
மணி குரல் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/6,7
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு பதம் கண்டு – கலி 127/10
இயங்கு ஒலி நெடும் திண் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – கலி 135/20
அளிய என் உள்ளத்து உயவு தேர் ஊர்ந்து – கலி 144/37
தேர் வழி நின்று தெருமரும் ஆய்_இழை – கலி 146/9
தேர் வழங்கு தெருவில் தமியோன் கண்டே – அகம் 16/6
நிலவு மணல் கொட்கும் ஓர் தேர் உண்டு எனவே – அகம் 20/16
பொதியின் செல்வன் பொலம் தேர் திதியன் – அகம் 25/20
நீர் மருங்கு அறியாது தேர் மருங்கு ஓடி – அகம் 29/17
இளி தேர் தீம் குரல் இசைக்கும் அத்தம் – அகம் 33/7
நெடும் தேர் காரி கொடுங்கால் முன்துறை – அகம் 35/15
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 36/13
இருங்கோ வேண்மான் இயல் தேர் பொருநன் என்று – அகம் 36/19
ஒன்று என அறைந்தன பணையே நின் தேர்
முன் இயங்கு ஊர்தி பின்னிலை ஈயாது – அகம் 44/4,5
கண்டது நோனான் ஆகி திண் தேர்
கணையன் அகப்பட கழுமலம் தந்த – அகம் 44/12,13
இழை அணி நெடும் தேர் கைவண் செழியன் – அகம் 47/15
மாண் இழை நெடும் தேர் பாணி நிற்ப – அகம் 50/4
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 57/14
காடு தேர் வேட்டத்து விளிவு இடம் பெறாஅது – அகம் 58/3
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி அன்ன எம் – அகம் 60/7
பூ கண் புதல்வனை நோக்கி நெடும் தேர்
தாங்கு-மதி வலவ என்று இழிந்தனன் தாங்காது – அகம் 66/12,13
விண் பொரு நெடும் குடை இயல் தேர் மோரியர் – அகம் 69/10
திண் தேர் வலவ கடவு என கடைஇ – அகம் 74/11
இன மணி புரவி நெடும் தேர் கடைஇ – அகம் 80/10
உறு பெயல் வறந்த ஓடு தேர் நனம் தலை – அகம் 89/2
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் கோதை – அகம் 93/20
பரி உடை நல் தேர் பெரியன் விரி இணர் – அகம் 100/12
நன்னால்கு பூண்ட கடும் பரி நெடும் தேர்
வாங்கு சினை பொலிய ஏறி புதல – அகம் 104/6,7
நெடும் தேர் கொடிஞ்சி பற்றி – அகம் 110/24
புண் தேர் விளக்கின் தோன்றும் – அகம் 111/14
நல் தேர் வழுதி கொற்கை முன்துறை – அகம் 130/11
கடு மான் தேர் ஒலி கேட்பின் – அகம் 134/13
திண் தேர் செழியன் பொருப்பின் கவாஅன் – அகம் 137/14
தேர் மணி இசையின் சிள்வீடு ஆர்க்கும் – அகம் 145/2
கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடும் தேர்
ஒள் இழை மகளிர் சேரி பல் நாள் – அகம் 146/5,6
நெடும் தேர் ஞிமிலியொடு பொருது களம் பட்டு என – அகம் 148/8
இர வந்தன்றால் திண் தேர் கரவாது – அகம் 160/15
இன் களி நறவின் இயல் தேர் நன்னன் – அகம் 173/16
கால் இயல் நெடும் தேர் கைவண் செழியன் – அகம் 175/10
இரை தேர் வெண்_குருகு அஞ்சி அயலது – அகம் 176/9
வெண் தேர் ஓடும் கடம் காய் மருங்கில் – அகம் 179/2
கதழ் பரி திண் தேர் கடைஇ வந்து – அகம் 180/4
கல் பால் அருவியின் ஒலிக்கும் நல் தேர்
தார் மணி பல உடன் இயம்ப – அகம் 184/17,18
தேர் ஊர் தெருவில் ததும்பும் – அகம் 189/14
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் பூண்ட கடும் பரி – அகம் 194/17
கடும் தேர் திதியன் அழுந்தை கொடும் குழை – அகம் 196/11
நல் தேர் பூட்டலும் உரியீர் அற்றன்று – அகம் 200/11
செல்க பாக நின் நல் வினை நெடும் தேர்
வெண்ணெல் அரிநர் மடி வாய் தண்ணுமை – அகம் 204/9,10
இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு – அகம் 208/7
பொன் அணி நெடும் தேர் தென்னர் கோமான் – அகம் 209/3
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் செழியன் – அகம் 209/4
கைதை அம் படு சினை கடும் தேர் விலங்க – அகம் 210/12
கடும் பரி நன் மான் கொடிஞ்சி நெடும் தேர்
கைவல் பாகன் பையென இயக்க – அகம் 230/11,12
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் பண் அமை நெடும் தேர்
வல் விரைந்து ஊர்-மதி நல் வலம் பெறுந – அகம் 234/8,9
இழை அணி நெடும் தேர் களிறொடு என்றும் – அகம் 238/12
பேஎய்_வெண்_தேர் பெயல் செத்து ஓடி – அகம் 241/9
நெடும் தேர் ஊர்-மதி வலவ – அகம் 244/13
நெடும் தேர் களிற்றொடு சுரக்கும் கொடும் பூண் – அகம் 249/8
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி – அகம் 250/6
துனை கால் அன்ன புனை தேர் கோசர் – அகம் 251/7
புனை தேர் நேமி உருளிய குறைத்த – அகம் 251/13
இழை அணி நெடும் தேர் ஆழி உறுப்ப – அகம் 254/13
நல் தேர் குட்டுவன் கழுமலத்து அன்ன – அகம் 270/9
களி மலி கள்ளின் நல் தேர் அவியன் – அகம் 271/12
காடு தேர் மட பிணை அலற கலையின் – அகம் 285/5
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் செழியன் – அகம் 296/11
தூவல் கள்ளின் துனை தேர் எந்தை – அகம் 298/15
தேர் பூட்டு அயர ஏஎய் வார் கோல் – அகம் 300/6
இரை தேர் கொட்பின ஆகி பொழுது பட – அகம் 303/13
கடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி நின்ற – அகம் 310/1
இனம் தேர் உழவர் இன் குரல் இயம்ப – அகம் 314/4
வாய் செல வணக்கிய தா பரி நெடும் தேர்
ஈர்ம் புறவு இயம் வழி அறுப்ப தீம் தொடை – அகம் 314/10,11
தேர் தர வந்த தெரி இழை நெகிழ் தோள் – அகம் 316/8
நடுங்கு அயிர் போழ்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர்
வண்டல் பாவை சிதைய வந்து நீ – அகம் 320/11,12
ஒளிறு வேல் தானை கடும் தேர் திதியன் – அகம் 322/8
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண் – அகம் 326/4
கொடிஞ்சி நெடும் தேர் கடும் பரி தவிராது – அகம் 334/12
தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர் – அகம் 336/11
வீங்கு விசை பிணித்த விரை பரி நெடும் தேர்
நோன் கதிர் சுமந்த ஆழி ஆழ் மருங்கில் – அகம் 339/1,2
வலவன் வண் தேர் இயக்க நீயும் – அகம் 340/4
குறும் தொடி மடந்தை உவந்தனள் நெடும் தேர்
இழை அணி யானை பழையன்மாறன் – அகம் 346/18,19
தேன் தேர் சுவைய திரள் அரை மாஅத்து – அகம் 348/2
வடி மணி நெடும் தேர் பூண ஏவாது – அகம் 350/7
கடும் பரி புரவி நெடும் தேர் அஞ்சி – அகம் 352/12
செப்பலென்-மன்னால் யாய்க்கே நல் தேர்
கடும் பகட்டு யானை சோழர் மருகன் – அகம் 356/11,12
நெடும் தேர் அகல நீக்கி பையென – அகம் 360/13
வீ தேர் பறவை விழையும் – அகம் 371/13
தேர் சேண் நீக்கி தமியன் வந்து நும் – அகம் 380/1
புரிந்த காதலொடு பெரும் தேர் யானும் – அகம் 384/2
கைவல் யானை கடும் தேர் சோழர் – அகம் 385/3
அறல் அவிர்ந்து அன்ன தேர் நசைஇ ஓடி – அகம் 395/9
தொடுத்தேன் மகிழ்ந செல்லல் கொடி தேர்
பொலம் பூண் நன்னன் புனனாடு கடிந்து என – அகம் 396/1,2
புனல் பாய்ந்து அன்ன வாம் மான் திண் தேர்
கணை கழிந்து அன்ன நோன் கால் வண் பரி – அகம் 400/13,14
பொலம் தேர் மிசை பொலிவு தோன்றி – புறம் 4/14
இல்ல ஆகுபவால் இயல் தேர் வளவ – புறம் 7/10
பூ நுதல் யானையோடு புனை தேர் பண்ணவும் – புறம் 12/2
ஆவம் சேர்ந்த புறத்தை தேர் மிசை – புறம் 14/8
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண் – புறம் 15/1
தேர் வழங்கினை நின் தெவ்வர் தேஎத்து – புறம் 15/6
கொற்ற நீள் குடை கொடி தேர் செழிய – புறம் 24/23
வேட்கோ சிறாஅர் தேர் கால் வைத்த – புறம் 32/8
மாண் வினை நெடும் தேர் வானவன் தொலைய – புறம் 39/16
தேர் வண் கிள்ளி தம்பி வார் கோல் – புறம் 43/10
குடி பொருள் அன்று நும் செய்தி கொடி தேர்
நும் ஓர் அன்ன வேந்தர்க்கு – புறம் 45/7,8
இன்னா வெம் போர் இயல் தேர் வழுதி – புறம் 52/6
எஃகு விளங்கு தட கை இயல் தேர் சென்னி – புறம் 61/13
தேர் தர வந்த சான்றோர் எல்லாம் – புறம் 63/5
தணி பறை அறையும் அணி கொள் தேர் வழி – புறம் 68/14
தேர் வீசு இருக்கை ஆர நோக்கி – புறம் 69/18
நெடும் தேர் கொடிஞ்சி பொலிய நின்றோன் – புறம் 77/5
எண் தேர் செய்யும் தச்சன் – புறம் 87/3
இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி – புறம் 101/4
தேர் வீசு இருக்கை நெடியோன் குன்றே – புறம் 114/6
தேர் வண் பாரி தண் பறம்பு நாடே – புறம் 118/5
யார்க்கும் எளிதே தேர் ஈதல்லே – புறம் 123/2
மகிழாது ஈத்த இழை அணி நெடும் தேர்
பயன் கெழு முள்ளூர் மீமிசை – புறம் 123/4,5
தேர் வேள் ஆயை காணிய சென்மே – புறம் 133/7
கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ – புறம் 141/3
இன மணி நெடும் தேர் ஏறி – புறம் 145/9
வண் பரி நெடும் தேர் பூண்க நின் மாவே – புறம் 146/11
முயங்கல் ஆன்றிசின் யானே பொலம் தேர்
நன்னன் மருகன் அன்றியும் நீயும் – புறம் 151/7,8
இவண் விளங்கு சிறப்பின் இயல் தேர் குமண – புறம் 158/26
விண் பொரு நெடும் குடை கொடி தேர் மோரியர் – புறம் 175/6
திண் தேர் அண்ணல் நின் பாராட்டி – புறம் 198/6
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கொள்க என கொடுத்த – புறம் 200/11
இகழ்ந்ததன் பயனே இயல் தேர் அண்ணல் – புறம் 202/13
இன்னாது அம்ம இயல் தேர் அண்ணல் – புறம் 203/6
தேர் வண் கிள்ளி போகிய – புறம் 220/6
திண் தேர் வளவன் கொண்ட கூற்றே – புறம் 226/6
நெடும் தெருவில் தேர் வழங்கினன் – புறம் 239/14
திண் தேர் இரவலர்க்கு ஈத்த தண் தார் – புறம் 241/1
இன களிற்று யானை இயல் தேர் குருசில் – புறம் 290/2
களிறொடு நெடும் தேர் வேண்டினும் கடவ – புறம் 313/4
பாணி நெடும் தேர் வல்லரோடு ஊரா – புறம் 333/16
தேர் ஓட துகள் கெழுமின தெருவு – புறம் 345/2
நா இடை பல் தேர் கோல சிவந்த – புறம் 347/2
நிழல்-தொறும் நெடும் தேர் நிற்ப வயின்-தொறும் – புறம் 348/8
இழை கிளர் நெடும் தேர் இரவலர்க்கு அருகாது – புறம் 359/15
கொற்ற வெண்குடை கொடி தேர் வேந்திர் – புறம் 367/14
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் முகக்குவம் எனினே – புறம் 368/4
ஈர செறு வயின் தேர் ஏர் ஆக – புறம் 369/10
தேர் மா அழி துளி தலைஇ நாம் உற – புறம் 373/3
மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா – புறம் 374/10
கொடி மிசை நல் தேர் குழுவினர் – புறம் 377/26
வென்ற தேர் பிறர் வேத்தவையானே – புறம் 382/22
கான் கெழு நாடன் கடும் தேர் அவியன் என – புறம் 383/21
பாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தை – புறம் 394/8
கடும் தேர் அள்ளற்கு அசாவா நோன் சுவல் – புறம் 399/27
தேர் வலம் செய்து கவி கை கொடுப்ப – சிலப்.புகார் 3/127
கோ வியன் வீதியும் கொடி தேர் வீதியும் – சிலப்.புகார் 5/40
நெடும் தேர் ஊருநர் கடும் கண் மறவர் – சிலப்.புகார் 5/55
கொடி தேர் வேந்தனொடு கூடா மன்னர் – சிலப்.புகார் 5/182
தேர் முன் நின்ற திசைமுகன் காண – சிலப்.புகார் 6/44
தெளி நிற வெம் கதிரோன் தேர் – சிலப்.புகார் 6/178
புள் இயல் மான் தேர்_ஆழி போன வழி எல்லாம் – சிலப்.புகார் 7/164
நேர்ந்த நம் காதலர் நேமி நெடும் திண் தேர்
ஊர்ந்த வழி சிதைய ஊர்க்கின்ற ஓதமே – சிலப்.புகார் 7/168,169
நேர்ந்த நம் காதலர் நேமி நெடும் திண் தேர்
ஊர்ந்த வழி சிதைய ஊர்ந்தாய் வாழி கடல் ஓதம் – சிலப்.புகார் 7/172,173
நீர் அணி விழவினும் நெடும் தேர் விழவினும் – சிலப்.புகார் 10/22
உழை புலி கொடி தேர் உரவோன் கொற்றமொடு – சிலப்.புகார் 10/142
அரவும் சூரும் இரை தேர் முதலையும் – சிலப்.மது 13/7
வையமும் பாண்டிலும் மணி தேர் கொடுஞ்சியும் – சிலப்.மது 14/168
கன்று தேர் ஆவின் கனை குரல் இயம்ப – சிலப்.மது 15/204
முது மறை தேர் நாரதனார் முந்தை முறை நரம்பு உளர்வார் – சிலப்.மது 17/108
காழோர் வாதுவர் கடும் தேர் ஊருநர் – சிலப்.மது 22/12
கூல மறுகும் கொடி தேர் வீதியும் – சிலப்.மது 22/109
ஆலும் புரவி அணி தேர் தானையொடு – சிலப்.வஞ்சி 26/84
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் ஐம்பதிற்று இரட்டியும் – சிலப்.வஞ்சி 26/132
இரை தேர் வேட்டத்து எழுந்த அரிமா – சிலப்.வஞ்சி 26/188
கறை தோல் மறவர் கடும் தேர் ஊருநர் – சிலப்.வஞ்சி 26/198
அடும் தேர் தானை ஆரிய அரசர் – சிலப்.வஞ்சி 26/211
நெடும் தேர் கொடுஞ்சியும் கடும் களிற்று எருத்தமும் – சிலப்.வஞ்சி 26/213
தேர் ஊர் செருவும் பாடி பேர் இசை – சிலப்.வஞ்சி 26/239
முன் தேர் குரவை முதல்வனை வாழ்த்தி – சிலப்.வஞ்சி 26/240
பின் தேர் குரவை பேய் ஆடு பறந்தலை – சிலப்.வஞ்சி 26/241
திண் தேர் கொடிஞ்சியொடு தேரோர் வீழ – சிலப்.வஞ்சி 27/37
பொன் தேர் செழியன் மதுரை மா நகர்க்கு – சிலப்.வஞ்சி 27/84
ஒரு_தனி ஆழி கடவுள் தேர் மிசை – சிலப்.வஞ்சி 27/136
கொடும் பட நெடு மதில் கொடி தேர் விதியுள் – சிலப்.வஞ்சி 27/152
எறிந்து களம் கொண்ட இயல் தேர் கொற்றம் – சிலப்.வஞ்சி 27/210
தலை தேர் தானை தலைவற்கு உரைத்தனன் – சிலப்.வஞ்சி 28/94
நெடும் தேர் தானையொடு இடும்பில் புறத்து இறுத்து – சிலப்.வஞ்சி 28/118
ஆழி கொடி திண் தேர் செம்பியன் வம்பு அலர் தார் – சிலப்.வஞ்சி 29/179
கொங்கு அவிழ் நறும் தார் கொடி தேர் தானை – சிலப்.வஞ்சி 30/177

மேல்


தேர்_ஆழி (1)

புள் இயல் மான் தேர்_ஆழி போன வழி எல்லாம் – சிலப்.புகார் 7/164

மேல்


தேர்க்கு (1)

இடு மருப்பு யானை இலங்கு தேர்க்கு ஓடும் – கலி 24/10

மேல்


தேர்கு (1)

தொய்யில் சிதைத்தானை தேர்கு
சிதைத்தானை செய்வது எவன்-கொலோ எம்மை – கலி 142/44,45

மேல்


தேர்ச்சி (5)

நூல் வழி பிழையா நுணங்கு நுண் தேர்ச்சி
ஊர் காப்பாளர் ஊக்கு அரும் கணையினர் – மது 646,647
மருள் அறு தேர்ச்சி முனைவர்க்கும் அரிதே – பரி 1/33
இன் இயல் மாண் தேர்ச்சி இசை பரிபாடல் – பரி 11/137
அம் சொல் நுண் தேர்ச்சி புலவர் நாவில் – புறம் 235/13
தேர்ந்துதேர்ந்து உரைத்த தேர்ச்சி வரி அன்றியும் – சிலப்.புகார் 8/104

மேல்


தேர்தற்கு (1)

தேருநர் தேரும்_கால் தேர்தற்கு அரிது காண் – பரி 22/34

மேல்


தேர்ந்து (11)

இன்புறு பெடையொடு மன்று தேர்ந்து உண்ணாது – நெடு 46
இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு – மலை 90
திரு மணி அரவு தேர்ந்து உழல – நற் 255/10
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு – நற் 276/2
கழி தேர்ந்து அசைஇய கரும் கால் வெண்_குருகு – குறு 303/1
நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு – குறு 313/2
நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு – ஐங் 162/2
பொய்கை தேர்ந்து அலமரும் பொழுதினான் மொய் தப – கலி 78/7
இரை தேர்ந்து உண்டு அசாவிடூஉம் புள்_இனம் இறைகொள – கலி 132/3
அரி மணல் இயவில் பரல் தேர்ந்து உண்டு – அகம் 271/3
தாது தேர்ந்து உண்டு மாதர் வாள் முகத்து – சிலப்.புகார் 2/19

மேல்


தேர்ந்துதேர்ந்து (1)

தேர்ந்துதேர்ந்து உரைத்த தேர்ச்சி வரி அன்றியும் – சிலப்.புகார் 8/104

மேல்


தேர்பு (1)

இறாஅ வன் சிலையர் மா தேர்பு கொட்கும் – மலை 274

மேல்


தேர்வான் (1)

வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட – கலி 37/2

மேல்


தேர்வு (1)

கார் என்று அயர்ந்த உள்ளமொடு தேர்வு இல – நற் 99/8

மேல்


தேர (2)

குருகு இரை தேர கிடக்கும் பொழி காரில் – பரி 6/76
இது ஒன்று உடைத்து என எண்ணி அது தேர
மாசு இல் வண் சேக்கை மணந்த புணர்ச்சியுள் – கலி 24/5,6

மேல்


தேரர் (1)

புரி மாண் புரவியர் போக்கு அமை தேரர்
தெரி மலர் தாரர் தெரு இருள் சீப்ப நின் – பரி 19/13,14

மேல்


தேரலர்-கொல்லோ (1)

தாஅம் தேரலர்-கொல்லோ சேய் நாட்டு – நற் 302/6

மேல்


தேரலள் (1)

கண் இனிது ஆக கோட்டியும் தேரலள்
யானே எல்_வளை யாத்த கானல் – நற் 342/6,7

மேல்


தேரன் (2)

மணி நா ஆர்த்த மாண் வினை தேரன்
உவ காண் தோன்றும் குறும் பொறை நாடன் – அகம் 4/12,13
பரி முடுகு தவிர்த்த தேரன் எதிர்மறுத்து – அகம் 48/20

மேல்


தேரா (2)

தேரா மன்னா செப்புவது உடையேன் – சிலப்.மது 20/62
தேரா மன்னனை சிலம்பின் வென்று இ – சிலப்.மது 22/145

மேல்


தேராது (2)

தெள்ளியேம் என்று உரைத்து தேராது ஒரு நிலையே – கலி 142/29
தேராது வரூஉம் நின்_வயின் – அகம் 202/14

மேல்


தேராளரொடு (1)

ஐம்பத்துஇருவர் கடும் தேராளரொடு
செங்குட்டுவன்-தன் சின வலை படுதலும் – சிலப்.வஞ்சி 26/223,224

மேல்


தேரான் (11)

பாய் தேரான் வையை அகம் – பரி 11/61
கொடி தேரான் வையைக்கு இயல்பு – பரி 16/47
கொய் உளை மான் தேர் கொடி தேரான் கூடற்கும் – பரி 17/45
ஆய் தேரான் குன்ற இயல்பு – பரி 18/14
பொன் தேரான் தானும் பொலம் புரிசை கூடலும் – பரி 24/26
குன்றுதல் உண்டோ மதுரை கொடி தேரான்
குன்றம் உண்டாகும் அளவு – பரி 31/3,4
பொய் ஆதல் உண்டோ மதுரை புனை தேரான்
வையை உண்டாகும் அளவு – பரி 32/3,4
கோத்தை உண்டாமோ மதுரை கொடி தேரான்
வார்த்தை உண்டாகும் அளவு – பரி 33/3,4
சினை அலர் வேம்பன் தேரான் ஆகி – சிலப்.புகார் 0/28
சினை அலர் வேம்பன் தேரான் ஆகி – சிலப்.மது 16/149
நல் தேரான் கூடல் நகர் – சிலப்.மது 21/57

மேல்


தேரிய (1)

இரும் சேற்று அயிரை தேரிய தெண் கழி – நற் 272/5

மேல்


தேரின் (4)

குடிமுறை_குடிமுறை தேரின்
கெடுநரும் உளரோ நம் காதலோரே – குறு 130/4,5
இ நிலை தெரி பொருள் தேரின் இ நிலை – பரி 2/26
நாணும் நட்பும் இல்லோர் தேரின்
யான் அலது இல்லை இ உலகத்தானே – அகம் 268/8,9
யார்-கொலோ அளியன் தானே தேரின்
ஊர் பெரிது இகந்தன்றும் இலனே அரண் என – புறம் 257/5,6

மேல்


தேரினர் (3)

வெண் கிடை மிதவையர் நன் கிடை தேரினர்
சாரிகை மறுத்து தண்டா உண்டிகை – பரி 6/35,36
கொடி நுடங்கு மிசைய தேரினர் எனாஅ – புறம் 197/2
இவர் பரி தேரினர் இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி – சிலப்.புகார் 5/160

மேல்


தேரினிர் (1)

புலம்-தொறும் பரப்பிய தேரினிர் ஆயினும் – புறம் 109/12

மேல்


தேருடன் (1)

ஊருடன் இரவலர்க்கு அருளி தேருடன்
முல்லைக்கு ஈத்த செல்லா நல் இசை – புறம் 201/2,3

மேல்


தேருநர் (1)

தேருநர் தேரும்_கால் தேர்தற்கு அரிது காண் – பரி 22/34

மேல்


தேரும் (27)

பழு மரம் தேரும் பறவை போல – பெரும் 20
கால் என கடுக்கும் கவின் பெறு தேரும்
கொண்ட கோலன் கொள்கை நவிற்றலின் – மது 388,389
உடங்கு இரை தேரும் தடம் தாள் நாரை – நற் 91/4
தேரும் செல் புறம் மறையும் ஊரொடு – நற் 187/6
அரவு இரை தேரும் ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 285/1
விரி உளை மாவும் களிறும் தேரும்
வயிரியர் கண்ணுளர்க்கு ஓம்பாது வீசி – பதி 20/15,16
பண் அமை தேரும் மாவும் மாக்களும் – பதி 77/6
தேருநர் தேரும்_கால் தேர்தற்கு அரிது காண் – பரி 22/34
வையமும் தேரும் அமைப்போரும் எ வாயும் – பரி 24/17
தேரும்_கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/17
நீயே வளியின் இகல் மிகும் தேரும் களிறும் – கலி 50/15
பின்பகல் பிறர் தேரும் நெஞ்சமும் ஏமுற்றாய் – கலி 74/11
புதுவ மலர் தேரும் வண்டே போல் யாழ – கலி 98/2
காரும் ஆர்கலி தலையின்று தேரும்
ஓவத்து அன்ன கோப செம் நிலம் – அகம் 54/3,4
நிறைந்தோர் தேரும் நெஞ்சமொடு குறைந்தோர் – அகம் 71/1
இரும்பு ஊது குருகின் இடந்து இரை தேரும்
மண் பக வறந்த ஆங்கண் கண் பொர – அகம் 81/5,6
அரவு இரை தேரும் அஞ்சுவரு சிறு நெறி – அகம் 258/10
பெரும் கை எண்கு_இனம் குரும்பி தேரும்
புற்று உடை சுவர புதல் இவர் பொதியில் – அகம் 307/10,11
கெடு மக பெண்டிரின் தேரும்
நெடு மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 347/15,16
வாளை நாள் இரை தேரும் ஊர – அகம் 386/2
நெடும் கொடிய நிமிர் தேரும்
நெஞ்சு உடைய புகல் மறவரும் என – புறம் 55/9,10
நெடு நல் யானையும் தேரும் மாவும் – புறம் 72/4
ஒளிறு படை புரவிய தேரும் அன்றே – புறம் 135/15
ஆடு நடை புரவியும் களிறும் தேரும்
வாடா யாணர் நாடும் ஊரும் – புறம் 240/1,2
கொடி நுடங்கு மிசைய தேரும் மாவும் – புறம் 351/2
தம்முடைய தண்ணளியும் தாமும் தம் மான் தேரும்
எம்மை நினையாது விட்டாரோ விட்டு அகல்க – சிலப்.புகார் 7/156,157
ஆடு இயல் யானையும் தேரும் மாவும் – சிலப்.வஞ்சி 26/86

மேல்


தேரும்_கால் (2)

தேருநர் தேரும்_கால் தேர்தற்கு அரிது காண் – பரி 22/34
தேரும்_கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/17

மேல்


தேருமால் (1)

ஓர் இல் கோயின் தேருமால் நின்னே – புறம் 300/6

மேல்


தேரே (34)

ஏ-மதி வலவ தேரே உது காண் – நற் 21/5
பூண்க தில் பாக நின் தேரே பூண் தாழ் – நற் 81/5
வருமே தோழி கொண்கன் தேரே – நற் 111/10
அல்குவது ஆக நீ அமர்ந்த தேரே – நற் 159/12
தண்ணம் துறைவன் தேரே கண்ணின் – நற் 178/6
வந்தன்று பெருவிறல் தேரே
உய்ந்தன்று ஆகும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – நற் 181/12,13
செல்க பாக நின் தேரே உவ காண் – நற் 242/6
சென்றது அன்றோ கொண்கன் தேரே – நற் 249/11
வல்லை கடவு-மதி தேரே சென்றிக – நற் 321/8
தந்தன நெடுந்தகை தேரே என்றும் – நற் 361/7
சேந்து வரல் அறியாது செம்மல் தேரே – குறு 242/6
வந்தன்று பெரு விறல் தேரே பணை தோள் – குறு 338/6
எ வாய் முன்னின்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 52/4
எ ஊர் நின்றன்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 62/4
நோய்க்கு மருந்து ஆகிய கொண்கன் தேரே – ஐங் 101/5
திண்ணிதின் மாண்டன்று தேரே
ஒண்_நுதல் காண்குவம் வேந்து வினை முடினே – ஐங் 449/3,4
காண்குவை-மன்னால் பாண எம் தேரே – ஐங் 477/5
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 481/4
ஏ-மதி வலவ தேரே
மா மருண்டு உகளும் மலர் அணி புறவே – ஐங் 485/3,4
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 486/5
மதி உடை வலவ ஏ-மதி தேரே – ஐங் 487/3
பருவரல் தீர கடவு-மதி தேரே – ஐங் 488/4
புது நலம் ஏர்தர பூண்க நின் தேரே – கலி 126/22
சென்றனை களைமோ பூண்க நின் தேரே – கலி 133/19
ஈண்டுக இவள் நலம் ஏறுக தேரே – கலி 136/21
முனை நல் ஊரன் புனை நெடும் தேரே – அகம் 14/21
செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந – அகம் 34/10
பொலம் படை கலி_மா பூண்ட தேரே – அகம் 114/16
ஊர்-மதி வலவ தேரே சீர் மிகுபு – அகம் 154/13
செல்லும் நெடுந்தகை தேரே
முல்லை மாலை நகர் புகல் ஆய்ந்தே – அகம் 324/14,15
உதுவ காண் அவர் ஊர்ந்த தேரே
குப்பை வெண் மணல் குவவு மிசையானும் – அகம் 330/11,12
செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந – அகம் 374/16
உது காண் தோன்றும் தேரே இன்றும் – அகம் 380/9
நெடிது வந்தன்றால் நெடுந்தகை தேரே – புறம் 296/5

மேல்


தேரை (9)

இட்டு வாய் சுனைய பகு வாய் தேரை
தட்டை_பறையின் கறங்கும் நாடன் – குறு 193/2,3
அவல்-தொறும் தேரை தெவிட்ட மிசை-தொறும் – ஐங் 453/1
வரி நுணல் கறங்க தேரை தெவிட்ட – ஐங் 468/1
வண்டு தாது ஊத தேரை தெவிட்ட – ஐங் 494/1
தேரை வாய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயலும் என் – கலி 86/9
தேரை தினப்படல் ஓம்பு – கலி 147/32
நெடு நீர் அவல பகு வாய் தேரை
சிறு பல் இயத்தின் நெடு நெறி கறங்க – அகம் 154/2,3
தேரை ஒலியின் மாண சீர் அமைத்து – அகம் 301/19
தவிர்த்த தேரை விளர்த்த கண்ணை – புறம் 353/5

மேல்


தேரையின் (1)

வேனில் தேரையின் அளிய – நற் 347/10

மேல்


தேரொடு (12)

தேரொடு மா சிதறி – மது 224
நீயும் தேரொடு வந்து பேர்தல் செல்லாது – நற் 300/7
யார் அவள் மகிழ்ந தானே தேரொடு
தளர் நடை புதல்வனை உள்ளி நின் – ஐங் 66/2,3
தேரொடு குறுக வந்தோன் – ஐங் 367/4
தேரொடு சுற்றம் உலகு உடன் மூய – பதி 42/20
களிறு கலி_மான் தேரொடு சுரந்து – பதி 94/2
தேரொடு திரிதரும் பாகனை பழிப்பேமோ – கலி 68/17
விரி உளை கலி_மான் தேரொடு வந்த – கலி 75/16
உரு இல் பேஎய் ஊரா தேரொடு
நிலம் படு மின்மினி போல பல உடன் – அகம் 67/15,16
தேரொடு மறுகியும் பணிமொழி பயிற்றியும் – அகம் 220/2
ஒல்லென ஒலிக்கும் தேரொடு
முல்லை வேலி நல் ஊரானே – புறம் 144/13,14
நீர் இன்று பெயரா ஆங்கு தேரொடு
ஒளிறு மருப்பு ஏந்திய செம்மல் – புறம் 205/12,13

மேல்


தேரொடும் (2)

பட்டு_உழி அறியாது பாகனை தேரொடும்
விட்டு அவள் வரல் நோக்கி விருந்து ஏற்றுக்கொள நின்றாய் – கலி 69/12,13
தேரொடும் தேற்றிய பாகன் வந்தீயான்-கொல் – கலி 71/10

மேல்


தேரோ (2)

இன்று தந்தனை தேரோ
நோய் உழந்து உறைவியை நல்கலானே – குறு 400/6,7
தேரோ வந்தது செய்வினை முடித்து என – சிலப்.வஞ்சி 26/119

மேல்


தேரோடு (2)

களைஞரும் இல்_வழி கால் ஆழ்ந்து தேரோடு
இள மணலுள் படல் ஓம்பு முளை நேர் – கலி 98/36,37
ஆர் அமர் அலற தாக்கி தேரோடு
அவர் புறங்காணேன் ஆயின் சிறந்த – புறம் 71/4,5

மேல்


தேரோர் (2)

தேரோர் நம்மொடு நகாஅ ஊங்கே – நற் 135/9
திண் தேர் கொடிஞ்சியொடு தேரோர் வீழ – சிலப்.வஞ்சி 27/37

மேல்


தேரோர்க்கு (1)

தேரோர்க்கு அழன்ற வேலினை எனவும் – சிறு 234

மேல்


தேரோற்கு (1)

தேரோற்கு ஒத்தனெம் அல்லேம் அதனால் – நற் 380/6

மேல்


தேரோன் (1)

தேரோன் போகிய கானலானே – குறு 227/4

மேல்


தேவ (3)

தேவ குமரன் தோன்றினன் என்றலும் – சிலப்.மது 15/191
தேவ கோட்ட சிறை_அகம் புக்க பின் – சிலப்.மது 16/126
வாழ்த்துவாள் தேவ மகள் – சிலப்.வஞ்சி 29/121

மேல்


தேவந்தி (1)

தேவந்தி என்பாள் மனைவி அவளுக்கு – சிலப்.புகார் 9/33

மேல்


தேவந்திகை (1)

தேவந்திகை மேல் திகழ்ந்து தோன்றி – சிலப்.வஞ்சி 30/172

மேல்


தேவந்திகை-தான் (1)

தெய்வம் உற்று எழுந்த தேவந்திகை-தான்
கொய் தளிர் குறிஞ்சி கோமான் தன் முன் – சிலப்.வஞ்சி 30/45,46

மேல்


தேவந்திகையை (3)

தேவந்திகையை செவ்விதின் நோக்கி – சிலப்.வஞ்சி 30/3
தேவந்திகையை தீவலம் செய்து – சிலப்.வஞ்சி 30/84
தேவந்திகையை செய்க என்று அருளி – சிலப்.வஞ்சி 30/154

மேல்


தேவந்தியும் (1)

தேவந்தியும் உடன் கூடி – சிலப்.வஞ்சி 29/55

மேல்


தேவர் (12)

தேவர்_உலகம் எய்தினன் ஆதலின் – புறம் 228/11
தேவர் கோமான் தெய்வ காவல் – சிலப்.புகார் 2/47
தேவர் கோமான் ஏவலின் போந்த – சிலப்.புகார் 5/66
திருந்து வேல் அண்ணற்கு தேவர்_கோன் ஏவ – சிலப்.புகார் 6/12
திரிபுரம் எரிய தேவர் வேண்ட – சிலப்.புகார் 6/40
செய் தவம் இல்லோர்க்கு தேவர் வரம் கொடார் – சிலப்.புகார் 9/17
தேவர் கோன் பூண் ஆரம் தென்னர் கோன் மார்பினவே – சிலப்.மது 17/121
தீர்த்த கரையும் தேவர் கோட்டமும் – சிலப்.மது 22/27
தென்னவன் தீது இலன் தேவர் கோன்-தன் கோயில் – சிலப்.வஞ்சி 29/106
தேவர் ஆர மார்பன் வாழ்க என்று பந்து அடித்துமே – சிலப்.வஞ்சி 29/157
தேவர் ஆர மார்பன் வாழ்க என்று பந்து அடித்துமே – சிலப்.வஞ்சி 29/161
மக்கள் தேவர் என இரு சார்க்கும் – சிலப்.வஞ்சி 30/224

மேல்


தேவர்_கோன் (1)

திருந்து வேல் அண்ணற்கு தேவர்_கோன் ஏவ – சிலப்.புகார் 6/12

மேல்


தேவர்_உலகம் (1)

தேவர்_உலகம் எய்தினன் ஆதலின் – புறம் 228/11

மேல்


தேவரும் (3)

ஞாலத்து உறையுள் தேவரும் வானத்து – பரி 3/27
நால் எண் தேவரும் நயந்து நின் பாடுவோர் – பரி 3/28
நால் வகை தேவரும் மூ_அறு கணங்களும் – சிலப்.புகார் 5/176

மேல்


தேவன் (1)

சினவரன் தேவன் சிவகதி நாயகன் – சிலப்.புகார் 10/180

மேல்


தேவி (4)

குல_முதல் தேவி கூடாது ஏக – சிலப்.மது 16/136
வடு_வினையே செய்த வய வேந்தன் தேவி
கடு வினையேன் செய்வதூஉம் காண் – சிலப்.மது 20/96,97
கோவேந்தன் தேவி கொடு வினை_ஆட்டியேன் – சிலப்.மது 21/1
செம் சிலம்பு எறிந்து தேவி முன்னர் – சிலப்.வஞ்சி 25/73

மேல்


தேவி-தன்னுடன் (2)

புரை தீர் கற்பின் தேவி-தன்னுடன்
அரைசு_கட்டிலில் துஞ்சியது அறியாது – சிலப்.மது 22/6,7
புரை தீர் கற்பின் தேவி-தன்னுடன்
நெடுஞ்செழியனோடு ஒரு பரிசா – சிலப்.மது 23/218,219

மேல்


தேவிக்கு (1)

காவலன் தேவிக்கு ஆவது ஓர் காற்கு அணி – சிலப்.மது 16/111

மேல்


தேவியும் (2)

காமனும் தேவியும் போலும் ஈங்கு இவர் – சிலப்.புகார் 10/221
காவுந்தி ஐயையும் தேவியும் கணவனும் – சிலப்.புகார் 10/246

மேல்


தேவிர்காள் (1)

தேவிர்காள் எம் உறு நோய் தீர்ம் என்று மேவி ஓர் – சிலப்.புகார் 9/14

மேல்


தேள் (2)

இடு தேள் மருந்தோ நின் வேட்கை தொடுதர – கலி 110/3
தேள் கடுப்பு அன்ன நாட்படு தேறல் – புறம் 392/16

மேல்


தேற்ற (2)

தேற்ற கண்டீயாய் தெளிக்கு – கலி 88/16
கலம் சிதை இல்லத்து காழ் கொண்டு தேற்ற
கலங்கிய நீர் போல் தெளிந்து நலம் பெற்றாள் – கலி 142/64,65

மேல்


தேற்றம் (1)

தேற்றம் செய்து நம் புணர்ந்து இனி – ஐங் 23/3

மேல்


தேற்றர் (1)

எல்லாரும் தேற்றர் மருந்து – கலி 145/50

மேல்


தேற்றல் (1)

அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு – கலி 76/19

மேல்


தேற்றா (7)

அணி தகை அல்லது பிணித்தல் தேற்றா
பெரும் தோள் செல்வத்து இவளினும் எல்லா – நற் 270/5,6
பிரிதல் தேற்றா பேர் அன்பினவே – ஐங் 284/4
தாங்குதல் தேற்றா இடும்பைக்கு உயிர்ப்பு ஆக – கலி 139/11
நயந்தோர் பிணித்தல் தேற்றா வயங்கு வினை – அகம் 267/15
பற்றல் தேற்றா பயம் கெழு தாயமொடு – புறம் 135/18
தேற்றா ஈகையும் உளது-கொல் – புறம் 140/9
தேற்றா புன் சொல் நோற்றிசின் பெரும – புறம் 202/16

மேல்


தேற்றாதோன் (1)

கூறுதல் தேற்றாதோன் குன்று – கலி 43/19

மேல்


தேற்றாம் (1)

தேற்றாம் அன்றே தோழி தண்ணென – குறு 398/1

மேல்


தேற்றாய் (4)

வரி தேற்றாய் நீ என வணங்கு இறை அவன் பற்றி – கலி 76/14
தெரி_இழாய் தேற்றாய் சிவந்தனை காண்பாய் நீ தீது இன்மை – கலி 91/16
வண்டு கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் அணி கொள – அகம் 257/9
தேற்றாய் பெரும பொய்யே என்றும் – புறம் 59/4

மேல்


தேற்றாள் (3)

கொள்ளா அளவை எழும் தேற்றாள் கோதையின் – பரி 6/90
இடம் தேற்றாள் சோர்ந்தனள் கை – கலி 92/50
சிறு கிளி கடிதல் தேற்றாள் இவள் என – அகம் 28/12

மேல்


தேற்றான் (2)

தேற்றான் உற்ற சூள் வாய்த்தல்லே – ஐங் 37/4
உய்த்தல் தேற்றான் ஆயின் வைகலும் – புறம் 185/4

மேல்


தேற்றி (10)

அறம் புணை ஆக தேற்றி பிறங்கு மலை – குறி 208
ஏமுறு வஞ்சினம் வாய்மையின் தேற்றி
அம் தீம் தெண் நீர் குடித்தலின் நெஞ்சு அமர்ந்து – குறி 210,211
மாய வரவின் இயல்பு நினைஇ தேற்றி
நீர் எறி மலரின் சாஅய் இதழ் சோரா – குறி 246,247
புல_தகை பெண்டிரை தேற்றி மற்று யாம் எனின் – கலி 73/21
தெய்வத்தின் தேற்றி தெளிப்பேன் பெரிது என்னை – கலி 98/32
உது காண் தையால் தேறு என தேற்றி அறன் இல்லான் – கலி 144/35
பலவும் சூள் தேற்றி தெளித்தவன் என்னை – கலி 147/23
வாழலென் யான் என தேற்றி பல் மாண் – அகம் 29/10
அருள் மொழி தேற்றி நம் அகன்றிசினோரே – அகம் 311/14
தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் தேற்றி
மெல் இறை முன்கை பற்றிய சொல் இறந்து – அகம் 396/7,8

மேல்


தேற்றிய (6)

எவன் பயம் செய்யும் நீ தேற்றிய மொழியே – ஐங் 56/4
நெஞ்சு உண தேற்றிய வஞ்சின காளையொடு – ஐங் 372/2
தேரொடும் தேற்றிய பாகன் வந்தீயான்-கொல் – கலி 71/10
தீது இலேன் யான் என தேற்றிய வருதி-மன் – கலி 73/7
சின்_மொழி தெளி என தேற்றிய சிறப்பு அன்றோ – கலி 132/13
வருதும் யாம் என தேற்றிய
பருவம் காண் அது பாயின்றால் மழையே – அகம் 85/14,15

மேல்


தேற்றியும் (1)

நீடு நினைந்து தேற்றியும் ஓடு வளை திருத்தியும் – முல் 82

மேல்


தேற்றும் (2)

நெடும் சுவர் பல்லியும் பாங்கில் தேற்றும்
மனை மா நொச்சி மீமிசை மா சினை – நற் 246/2,3
மனையோள் தேற்றும் மகிழ்நன் ஆயின் – அகம் 166/10

மேல்


தேற்றேம் (1)

இனி தேற்றேம் யாம் – கலி 88/17

மேல்


தேறல் (39)

நீடு அமை விளைந்த தே கள் தேறல்
குன்றக சிறுகுடி கிளையுடன் மகிழ்ந்து – திரு 195,196
பூ கமழ் தேறல் வாக்குபு தர_தர – பொரு 157
பழம்படு தேறல் பரதவர் மடுப்ப – சிறு 159
பாம்பு வெகுண்டு அன்ன தேறல் நல்கி – சிறு 237
கடும் கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர – மது 599
மணம் கமழ் தேறல் மடுப்ப நாளும் – மது 780
வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – நெடு 33
தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – குறி 155
நெகிழ்ந்து உகு நறும் பழம் விளைந்த தேறல்
நீர் செத்து அயின்ற தோகை வியல் ஊர் – குறி 190,191
வேய் பெயல் விளையுள் தே கள் தேறல்
குறைவு இன்று பருகி நறவு மகிழ்ந்து வைகறை – மலை 171,172
துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல்
இளம் கதிர் ஞாயிற்று களங்கள்-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 463,464
திருந்து அமை விளைந்த தே கள் தேறல்
கான் நிலை எருமை கழை பெய் தீம் தயிர் – மலை 522,523
தேம் கமழ் தேறல் கிளையொடு மாந்தி – நற் 388/8
மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி – பரி 16/28
தேறல் எளிது என்பாம் நாம் – கலி 60/25
தண் கமழ் நறும் தேறல் உண்பவள் முகம் போல – கலி 73/4
பாறை நெடும் சுனை விளைந்த தேறல்
அறியாது உண்ட கடுவன் அயலது – அகம் 2/4,5
தீம் பழ பலவின் சுளை விளை தேறல்
வீளை அம்பின் இளையரொடு மாந்தி – அகம் 182/3,4
நனை விளை நறவின் தேறல் மாந்தி – அகம் 221/1
தெண் கள் தேறல் மாந்தி மகளிர் – அகம் 336/6
நனை முதிர் தேறல் நுளையர்க்கு ஈயும் – அகம் 366/11
அம் பணை விளைந்த தே கள் தேறல்
வண்டு படு கண்ணியர் மகிழும் சீறூர் – அகம் 368/14,15
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 24/32
யவனர் நன் கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல்
பொன் செய் புனை கலத்து ஏந்தி நாளும் – புறம் 56/18,19
சுரும்பு ஆர் தேறல் சுற்றம் மறப்ப – புறம் 65/3
வாக்க உக்க தே கள் தேறல்
கல் அலைத்து ஒழுகும்-மன்னே பல் வேல் – புறம் 115/3,4
நிலம் புதை பழுனிய மட்டின் தேறல்
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பகர்ந்து – புறம் 120/12,13
வாங்கு அமை பழுனிய தேறல் மகிழ்ந்து – புறம் 129/2
நார் பிழி கொண்ட வெம் கள் தேறல்
பண் அமை நல் யாழ் பாண் கடும்பு அருத்தி – புறம் 170/12,13
தேறல் உண்ணும்-மன்னே நன்றும் – புறம் 298/2
கலம்_கலம் தேறல் பொலம் கலத்து ஏந்தி – புறம் 361/18
அம் கள் தேறல் ஆய் கலத்து உகுப்ப – புறம் 366/15
நார் அறி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – புறம் 367/7
தேள் கடுப்பு அன்ன நாட்படு தேறல்
கோள்_மீன் அன்ன பொலம் கலத்து அளைஇ – புறம் 392/16,17
தீம் தேறல் நறவு மகிழ்ந்து – புறம் 396/8
மணி கலன் நிறைந்த மணம் நாறு தேறல்
பாம்பு உரித்து அன்ன வான் பூ கலிங்கமொடு – புறம் 397/14,15
நிழல் காண் தேறல் நிறைய வாக்கி – புறம் 398/22
அம் தீம் தேறல் மாந்தினர் மயங்கி – சிலப்.மது 14/133
அமை விளை தேறல் மாந்திய கானவன் – சிலப்.வஞ்சி 27/217

மேல்


தேறலர் (2)

ஒறுப்ப ஓவலர் மறுப்ப தேறலர்
தமியர் உறங்கும் கௌவை இன்றாய் – குறு 34/1,2
கலுழ் நனையால் தண் தேறலர்
கனி குய்யான் கொழும் துவையர் – புறம் 360/4,5

மேல்


தேறலையே (1)

பிறர் பழி கூறுவோர் மொழி தேறலையே
நீ மெய் கண்ட தீமை காணின் – புறம் 10/2,3

மேல்


தேறலொடு (2)

நனை அமை கள்ளின் தேறலொடு மாந்தி – பதி 12/18
அரவு வெகுண்டு அன்ன தேறலொடு சூடு தருபு – புறம் 376/14

மேல்


தேறா (2)

தேஎம் தேறா கடும் பரி கடும்பொடு – மலை 364
தேறா நெஞ்சம் கையறுபு வாட – நற் 345/8

மேல்


தேறாய் (1)

வருந்தினன் என்பது ஓர் வாய்_சொல் தேறாய்
நீயும் கண்டு நுமரொடும் எண்ணி – நற் 32/4,5

மேல்


தேறார் (2)

யான் சென்று உரைப்பவும் தேறார் பிறரும் – பதி 73/17
ஒன்றோடு இரண்டா முன் தேறார் வென்றியின் – பரி 10/58

மேல்


தேறி (9)

கல்_அக வெற்பன் சொல்லின் தேறி
யாம் எம் நலன் இழந்தனமே யாமத்து – நற் 36/4,5
நின் சொல் கொண்ட என் சொல் தேறி
பசு நனை ஞாழல் பல் சினை ஒரு சிறை – குறு 81/2,3
யாறு நிறை பகரும் நாடனை தேறி
உற்றது மன்னும் ஒரு நாள் மற்று அது – குறு 271/2,3
மெல்லம்புலம்பன் தேறி
நல்ல ஆயின நல்லோள் கண்ணே – ஐங் 166/3,4
தேறி தெரிய உணர் நீ பிறிதும் ஓர் – பரி 6/92
தேறி தெளிந்து செறி இருள் மால் மலை – பரி 12/82
கடும் புனல் கால் பட்டு கலுழ் தேறி கவின் பெற – கலி 31/1
நுந்தை வாய் மாய சூள் தேறி மயங்கு நோய் கைமிக – கலி 85/26
ஆடாமையின் கலுழ்பு இல தேறி
நீடு இதழ் தலைஇய கவின் பெறு நீலம் – அகம் 38/9,10

மேல்


தேறிய (3)

பிழையா நன் மொழி தேறிய இவட்கே – நற் 10/9
ஆறிய கற்பின் தேறிய நல் இசை – பதி 90/49
நிலையா நன் மொழி தேறிய நெஞ்சே – அகம் 348/14

மேல்


தேறியாள் (1)

நல்கி நீ தெளித்த சொல் நசை என தேறியாள்
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பனி மல்க காணும்_கால் – கலி 100/9,10

மேல்


தேறின் (1)

தேறின் பிறவும் தவறு இலேன் யான் – கலி 90/20

மேல்


தேறினேன் (1)

தேறினேன் சென்றீ நீ செல்லா விடுவாயேல் – கலி 93/33

மேல்


தேறீயல் (1)

தெரி கோதை அம் நல்லாய் தேறீயல் வேண்டும் – கலி 98/9

மேல்


தேறீர் (1)

சொல்லவும் தேறீர் ஆயின் மெல் இயல் – புறம் 97/22

மேல்


தேறு (10)

நகு முல்லை உகு தேறு வீ – பொரு 200
தேறு நீர் புணரியோடு யாறு தலைமணக்கும் – பட் 97
தேறு நீர் கெழீஇய யாறு நனி கொடிதே – நற் 97/4
கடும் தேறு உறு கிளை மொசிந்தன துஞ்சும் – பதி 71/6
தேறு நீர் சடை கரந்து திரிபுரம் தீமடுத்து – கலி 1/2
தேறு நீர் உடையேன் யான் தெருமந்து ஈங்கு ஒழிவலோ – கலி 20/14
தேறு நீ தீயேன் அலேன் என்று மற்று அவள் – கலி 90/17
உது காண் தையால் தேறு என தேற்றி அறன் இல்லான் – கலி 144/35
தேறு கள் நறவு உண்டார் மயக்கம் போல் காமம் – கலி 147/2
தேறு நீர் பரப்பின் யாறு சீத்து உய்த்து – புறம் 400/20

மேல்


தேறுதல் (1)

பண்பு இல சொல்லும் தேறுதல் செத்தே – ஐங் 267/5

மேல்


தேறும் (2)

கண்டும் நின் மொழி தேறும் பெண்டிரும் ஏமுற்றார் – கலி 74/9
ஒலி இரும் கூந்தல் தேறும் என – அகம் 191/16

மேல்


தேறுவது (1)

பொய்ம்மொழி தேறுவது என் – கலி 113/21

மேல்


தேறுவர் (1)

சிறு வன்கண்ணிக்கு ஏர் தேறுவர் என – அகம் 383/5

மேல்


தேறுவன்-மன் (1)

தேறுவன்-மன் யான் அவர் உடை நட்பே – நற் 309/9

மேல்


தேறேன் (1)

யானோ தேறேன் அவர் பொய் வழங்கலரே – குறு 21/5

மேல்


தேன் (63)

தேன் நெய்யொடு கிழங்கு மாறியோர் – பொரு 214
வரை தேன் புரையும் கவை கடை புதையொடு – பெரும் 123
தேன் தூங்கும் உயர் சிமைய – மது 3
வண்டு பட பழுநிய தேன் ஆர் தோற்றத்து – மது 475
சாந்தில் தொடுத்த தீம் தேன் போல – நற் 1/4
வீ மலர் உதிர்ந்த தேன் நாறு புலவின் – நற் 76/7
புள் உற்று கசிந்த தீம் தேன் கல் அளை – நற் 168/3
தேன் உடை நெடு வரை தெய்வம் எழுதிய – நற் 185/10
சிறு வீ ஞாழல் தேன் தோய் ஒள் இணர் – நற் 191/1
தேன் செய் பெரும் கிளை இரிய வேங்கை – நற் 202/5
தீம் தேன் கொள்பவர் வாங்குபு பரியும் – நற் 292/3
கிழங்கு கீழ் வீழ்ந்து தேன் மேல் தூங்கி – நற் 328/1
கானல் பெண்ணை தேன் உடை அளி பழம் – நற் 372/2
தேன் தூங்கு உயர் வரை அருவி ஆர்ப்ப – நற் 396/2
பெரும் தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே – குறு 3/4
பெரும் தேன் கண்ட இரும் கால் முடவன் – குறு 60/2
பருவ தேன் நசைஇ பல் பறை தொழுதி – குறு 175/1
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து தீம் தேன் கிழித்த – குறு 179/4
பெரும் தேன் கண்படு வரையில் முது மால்பு – குறு 273/5
தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு – ஐங் 203/2
பெரும் தேன் இறாஅல் சிதறும் நாடன் – ஐங் 214/3
அரு வரை தீம் தேன் எடுப்பி அயலது – ஐங் 272/2
மயில்கள் ஆல பெரும் தேன் இமிர – ஐங் 292/1
யாம குறை ஊடல் இன் நசை தேன் நுகர்வோர் – பரி 10/32
நல்ல கமழ் தேன் அளி வழக்கம் எல்லாமும் – பரி 10/118
கான் அல் அம் காவும் கயமும் துருத்தியும் தேன்
தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம் – பரி 16/17,18
தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம் – பரி 16/18
மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி – பரி 16/28
தேன் இமிர் வையைக்கு இயல்பு – பரி 16/38
வெல் நீர் வீ_வயின் தேன் சோர பல் நீர் – பரி 16/42
தொடுத்த தேன் சோரும் வரை போலும் தோற்றம் – பரி 16/46
தேன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் செறு வெயில் உறு கால – பரி 20/9
மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கி – பரி 21/57
தேன் ஆர் சிமைய மலையின் இழிதந்து – பரி 23/2
திசை_திசை தேன் ஆர்க்கும் திருமருத முன்துறை – கலி 26/13
தேன் ஆர்க்கும் பொழுது என தெளிக்குநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/12
கயன் அணி பொதும்பருள் கடி மலர் தேன் ஊத – கலி 36/6
வள்ளி கீழ் வீழா வரை மிசை தேன் தொடா – கலி 39/13
தேன் நாறு கதுப்பினாய் யானும் ஒன்று ஏத்துகு – கலி 40/9
தொடுத்த தேன் சோர தயங்கும் தன் உற்றார் – கலி 40/13
தேன் செய் இறாஅல் துளைபட போகி – கலி 41/13
தேன் இமிர் காவில் புணர்ந்திருந்து ஆடும்-மார் – கலி 92/66
தேன் இமிர் புன்னை பொருந்தி – கலி 131/45
கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை – அகம் 18/14
தேன் நாறு கதுப்பின் கொடிச்சியர் தந்தை – அகம் 58/5
திருந்து இழை பணை தோள் தேன் நாறு கதுப்பின் – அகம் 129/15
தேன் உடை குவி குலை துஞ்சி யானை – அகம் 132/12
தேன் இமிர் நறு மலர் புன்னையும் மொழியாது – அகம் 170/2
தேன் இமிர் நறும் சினை தென்றல் போழ – அகம் 237/4
தேன் இமிர் அகன் கரை பகுக்கும் – அகம் 280/13
வேங்கை விரி இணர் சிதறி தேன் சிதையூஉ – அகம் 292/13
அறை உறு தீம் தேன் குறவர் அறுப்ப – அகம் 322/12
தேன் தேர் சுவைய திரள் அரை மாஅத்து – அகம் 348/2
பெரும் தேன் தூங்கும் நாடு காண் நனம் தலை – அகம் 372/2
தேன் இமிர் நறும் தார் வானவன் உடற்றிய – அகம் 381/15
தேன் தூங்கு உயர் வரை நன் நாட்டு உம்பர் – அகம் 393/19
தேன் இறைகொள்ளும் இரும் பல் யானை – புறம் 17/35
தேன் சிதைந்த வரை போல – புறம் 22/5
திணி நெடும் குன்றம் தேன் சொரியும்மே – புறம் 109/8
தேன் நாறு ஆம்பல் கிழங்கொடு பெறூஉம் – புறம் 176/4
கண் மடல் கொண்ட தீம் தேன் இரிய – புறம் 348/2
கரும்பில் தொடுத்த பெரும் தேன் சிதைந்து – சிலப்.புகார் 10/82
கான_கோழியும் தேன் மொழி கிள்ளையும் – சிலப்.வஞ்சி 25/54

மேல்


தேனின் (2)

வரை முதிர் தேனின் போகியோனே – குறு 176/4
தேனின் இறால் என ஏணி இழைத்து இருக்கும் – கலி 39/10

மேல்


தேனினர் (1)

தேனினர் கிழங்கினர் ஊன் ஆர் வட்டியர் – மலை 152

மேல்


தேனும் (3)

ஆர்ந்தோர் வாயில் தேனும் புளிக்கும் – குறு 354/2
கரும்பில் கொண்ட தேனும் பெரும் துறை – புறம் 42/15
தேனும் பாலும் கட்டியும் பெட்ப – சிலப்.மது 22/25

மேல்


தேனூர் (3)

தேனூர் அன்ன இவள் தெரி வளை நெகிழ – ஐங் 54/3
தேர் வண் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள் – ஐங் 55/2
ஆம்பல் அம் செறுவின் தேனூர் அன்ன – ஐங் 57/2

மேல்


தேனே (1)

காசு அறு விரையே கரும்பே தேனே
அரும் பெறல் பாவாய் ஆர் உயிர் மருந்தே – சிலப்.புகார் 2/74,75

மேல்


தேனொடு (2)

யானும் தாயும் மடுப்ப தேனொடு
தீம் பால் உண்ணாள் வீங்குவனள் விம்மி – நற் 179/5,6
பால் பெய் புன்கம் தேனொடு மயக்கி – புறம் 34/10

மேல்


தேனோடு (2)

மலி தாது ஊதும் தேனோடு ஒன்றி – நற் 323/8
வேனில் ஓர் இணர் தேனோடு ஊதி – குறு 211/5

மேல்