கீ – முதல் சொற்கள்- சங்க இலக்கியம், சிலப்பதிகாரம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீண்டிட்ட (1)

உறுகண் மழவர் உருள் கீண்டிட்ட
ஆறு செல் மாக்கள் சோறு பொதி வெண் குடை – அகம் 121/11,12

மேல்


கீண்டு (2)

பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப வேர் கீண்டு
விண் பொரு நெடு வரை பரிதியின் தொடுத்த – திரு 298,299
வளி வாங்கு சினைய மா மரம் வேர் கீண்டு
உயர்ந்து_உழி உள்ளன பயம்பு இடை பரப்பி – பரி 7/14,15

மேல்


கீதம் (1)

மதுர கீதம் பாடினள் மயங்கி – சிலப்.புகார் 8/24

மேல்


கீரந்தை (1)

உதவா வாழ்க்கை கீரந்தை மனைவி – சிலப்.மது 23/42

மேல்


கீரை (1)

குப்பை கீரை கொய் கண் அகைத்த – புறம் 159/9

மேல்


கீழ் (37)

கிளை கவின்று எழுதரு கீழ் நீர் செ அரும்பு – திரு 29
கீழ் வீழ் தொடியொடு மீமிசை கொட்ப ஒரு கை – திரு 114
கீழ் செல வீழ்ந்த கிழங்கொடு பிறவும் – மது 534
கிழங்கு கீழ் வீழ்ந்து தேன் மேல் தூங்கி – நற் 328/1
உட்கை சிறு குடை கோலி கீழ் இருந்து – குறு 60/3
கீழ் தாழ்வு அன்ன வீழ் கோள் பலவின் – குறு 257/3
ஊழ்_உறு தீம் கனி உதிர்ப்ப கீழ் இருந்து – குறு 278/5
கீழ் ஏழ் உலகமும் உற்ற அடியினை – பரி 3/20
எரி சடை எழில் வேழம் தலை என கீழ் இருந்து – பரி 11/2
குருகு எறி வேலோய் நின் குன்ற கீழ் நின்ற – பரி 19/36
கரி பொய்த்தான் கீழ் இருந்த மரம் போல கவின் வாடி – கலி 34/10
முறை தளர்ந்த மன்னவன் கீழ் குடி போல கலங்குபு – கலி 34/14
தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை – கலி 38/4
வள்ளி கீழ் வீழா வரை மிசை தேன் தொடா – கலி 39/13
மன்றல் வேங்கை கீழ் இருந்து – கலி 41/43
தண்டா தகடு உருவ வேறு ஆக காவின் கீழ்
போதர் அகடு ஆர புல்லி முயங்குவேம் – கலி 94/40,41
நீல மணி கடிகை வல்லிகை யாப்பின் கீழ்
ஞால் இயல் மென் காதின் புல்லிகை சாமரை – கலி 96/10,11
காஞ்சி கீழ் செய்தேம் குறி – கலி 108/63
கடி மலர் புன்னை கீழ் காரிகை தோற்றாளை – கலி 135/6
ஆய் மலர் புன்னை கீழ் அணி நலம் தோற்றாளை – கலி 135/9
திகழ் மலர் புன்னை கீழ் திரு நலம் தோற்றாளை – கலி 135/12
நறு வீ தாழ் புன்னை கீழ் நயந்து நீ அளித்த_கால் – கலி 136/13
மேல் துறை கொளீஇய கழாலின் கீழ் துறை – அகம் 356/1
குள கீழ் விளைந்த கள கொள் வெண்ணெல் – புறம் 33/5
கீழ்_மடை கொண்ட வாளையும் உழவர் – புறம் 42/13
கீழ்_மரத்து யாத்த சேம அச்சு அன்ன – புறம் 102/5
கதிர் மூக்கு ஆரல் கீழ் சேற்று ஒளிப்ப – புறம் 249/1
கீழ் நீரால் மீன் வழங்குந்து – புறம் 396/1
நீல விதானத்து நித்தில பூம் பந்தர் கீழ்
வான் ஊர் மதியம் சகடு அணைய வானத்து – சிலப்.புகார் 1/51,52
திங்கள் மூன்று அடுக்கிய திரு மு குடை கீழ்
செம் கதிர் ஞாயிற்று திகழ் ஒளி சிறந்து – சிலப்.மது 11/1,2
கீழ் திசை வாயில் கணவனொடு புகுந்தேன் – சிலப்.மது 23/182
பூத்த வேங்கை பொங்கர் கீழ் ஓர் – சிலப்.மது 23/191
நறும் சினை வேங்கை நல் நிழல் கீழ் ஓர் – சிலப்.வஞ்சி 24/15
கான வேங்கை கீழ் ஓர் காரிகை – சிலப்.வஞ்சி 25/57
மாலை வெண்குடை கீழ் வாகை சென்னியன் – சிலப்.வஞ்சி 27/253
முகில் நுழை மதியத்து முரி கரும் சிலை கீழ்
மகர கொடியோன் மலர் கணை துரந்து – சிலப்.வஞ்சி 28/18,19
போதியின் கீழ் மாதவர் முன் புண்ணிய தானம் புரிந்த – சிலப்.வஞ்சி 29/94

மேல்


கீழ்_மடை (1)

கீழ்_மடை கொண்ட வாளையும் உழவர் – புறம் 42/13

மேல்


கீழ்_மரத்து (1)

கீழ்_மரத்து யாத்த சேம அச்சு அன்ன – புறம் 102/5

மேல்


கீழ்ந்து (1)

மைந்து மலி ஊக்கத்த கந்து கால் கீழ்ந்து
கடாஅ யானை முழங்கும் – பதி 94/8,9

மேல்


கீழ்ப்பட்டாளோ (2)

புற நிழல் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/9
செய் தொழில் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/12

மேல்


கீழ்ப்பட (1)

சுரும்பு உண மலர்ந்த வாசம் கீழ்ப்பட
நீடிய வரம்பின் வாடிய விடினும் – குறு 309/2,3

மேல்


கீழ்ப்படு (1)

கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா மேல் சினை – அகம் 171/12

மேல்


கீழ்ப்பணிந்து (1)

வேந்தரும் வேளிரும் பிறரும் கீழ்ப்பணிந்து
நின் வழிப்படார் ஆயின் நெல் மிக்கு – பதி 75/4,5

மேல்


கீழ்ப்பால் (1)

கீழ்ப்பால் ஒருவன் கற்பின் – புறம் 183/9

மேல்


கீழ (2)

காழோர் இகழ் பதம் நோக்கி கீழ
நெடும் கை யானை நெய் மிதி கவளம் – பெரும் 393,394
உவலை கூவல் கீழ
மான் உண்டு எஞ்சிய கலிழி நீரே – ஐங் 203/3,4

மேல்


கீழது (3)

கூழை நொச்சி கீழது என் மகள் – அகம் 275/17
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின் – புறம் 6/5
மேலது உழையுளி கீழது கைக்கிளை – சிலப்.புகார் 3/80

மேல்


கீழாள் (2)

கான நறு வேங்கை கீழாள் ஓர் காரிகையே – சிலப்.வஞ்சி 24/121
கான நறு வேங்கை கீழாள் கணவனொடும் – சிலப்.வஞ்சி 24/122

மேல்


கீழும் (4)

கீழும் மேலும் கார் வாய்த்து எதிரி – மலை 142
கீழும் மேலும் காப்போர் நீத்த – நற் 182/8
நீர் நிலை நிவப்பின் கீழும் மேலது – புறம் 6/6
கீழும் மேலும் எஞ்சாமை பல காய்த்து – புறம் 120/8

மேல்


கீழோர் (1)

கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது ஆரோ – பரி 17/40

மேல்


கீள்வது (1)

தெண் நீர் சிறு குளம் கீள்வது மாதோ – புறம் 118/3

மேல்


கீறி (1)

பொதியில் முனிவன் புரை வரை கீறி
மிதுனம் அடைய விரி கதிர் வேனில் – பரி 11/11,12

மேல்