ஓ – முதல் சொற்கள்- சங்க இலக்கியம், சிலப்பதிகாரம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஓ 7
ஓஒ 13
ஓஓ 1
ஓக்கி 1
ஓக்கிய 5
ஓக்குதும் 1
ஓக்குபு 1
ஓங்க 1
ஓங்கல் 13
ஓங்கலும் 1
ஓங்கி 18
ஓங்கிய 66
ஓங்கின 1
ஓங்கு 168
ஓங்குபு 1
ஓச்ச 1
ஓச்சம் 1
ஓச்சி 23
ஓச்சிய 3
ஓச்சியும் 1
ஓச்சினள் 1
ஓச்சினன் 1
ஓச்சுநர் 1
ஓச்சும் 1
ஓசனிக்கின்ற 1
ஓசனை 1
ஓசுநர் 1
ஓசை 11
ஓசையின் 1
ஓசையும் 1
ஓசையொடு 1
ஓட்டலின் 1
ஓட்டி 19
ஓட்டிய 15
ஓட்டு 1
ஓட்டை 1
ஓட 14
ஓடம் 1
ஓடல் 2
ஓடலின் 1
ஓடற்பாள்-மன்னோ 1
ஓடா 17
ஓடாது 1
ஓடி 45
ஓடி_உழி 1
ஓடிய 4
ஓடியது 1
ஓடின் 1
ஓடின்று 1
ஓடினும் 1
ஓடு 18
ஓடு_வயின் 1
ஓடு_உறு 1
ஓடும் 12
ஓடும்மே 1
ஓடுவ 1
ஓடுவார் 1
ஓடுவேன் 1
ஓடுவை-மன்னால் 1
ஓடை 20
ஓடைய 1
ஓடையொடு 3
ஓண 1
ஓத்தின் 1
ஓத 3
ஓதத்து 2
ஓதம் 19
ஓதமும் 2
ஓதமே 1
ஓதமொடு 2
ஓதல் 2
ஓதற்கு 1
ஓதி 79
ஓதிக்கு 1
ஓதிம 1
ஓதிய 3
ஓதியும் 1
ஓதியை 5
ஓதினும் 1
ஓது 2
ஓதுக 1
ஓதை 18
ஓதையின் 1
ஓதையும் 14
ஓதையொடு 1
ஓப்பலின் 1
ஓப்பி 11
ஓப்பியும் 4
ஓப்புதல் 1
ஓப்புதும் 1
ஓப்புந்து 1
ஓப்புநர் 1
ஓப்பும் 10
ஓப்புவாள் 1
ஓம் 1
ஓம்ப 3
ஓம்படுப்பல் 1
ஓம்படையும் 1
ஓம்பல் 3
ஓம்பல்லே 1
ஓம்பலின் 1
ஓம்பலும் 1
ஓம்பவும் 2
ஓம்பா 6
ஓம்பாது 9
ஓம்பி 25
ஓம்பிய 8
ஓம்பியும் 1
ஓம்பினர் 6
ஓம்பினள் 2
ஓம்பினை 1
ஓம்பு 25
ஓம்பு-மதி 14
ஓம்பு-மின் 21
ஓம்பு_உறு 1
ஓம்புக 1
ஓம்புதல் 1
ஓம்புநர் 2
ஓம்புநர்க்கு 1
ஓம்புநனே 1
ஓம்பும் 13
ஓமாலிகையினும் 1
ஓமை 21
ஓமைய 2
ஓமையும் 1
ஓய் 8
ஓய்வன 1
ஓய்வாரும் 1
ஓயற்க 1
ஓர் 227
ஓர்-மார் 1
ஓர்-மின் 1
ஓர்_உயிர்_மாக்களும் 1
ஓர்க்கும் 13
ஓர்க்கும்மே 1
ஓர்த்த 2
ஓர்த்தது 1
ஓர்த்து 10
ஓர்த்தும் 1
ஓர்ப்ப 2
ஓர்ப்பது 1
ஓர்ப்பன 2
ஓர்ப்பனள் 1
ஓர்ப்பின் 1
ஓர்வு 1
ஓர்வு_உற்று 1
ஓரா 4
ஓராங்கு 19
ஓராதி 1
ஓராது 3
ஓராம் 1
ஓரார் 1
ஓரார்-கொல் 1
ஓராஅங்கு 1
ஓரி 19
ஓரி-கொல்லோ 1
ஓரியும் 2
ஓரும் 10
ஓரேன் 1
ஓரை 12
ஓரை_மகளிர் 1
ஓரையும் 1
ஓரொரு 1
ஓரொரு_கால் 1
ஓலின் 1
ஓலை 10
ஓலை_கண் 1
ஓவ 1
ஓவ_மாக்கள் 1
ஓவச்செய்தியின் 1
ஓவத்து 9
ஓவர் 1
ஓவலர் 1
ஓவலை 1
ஓவா 8
ஓவாது 7
ஓவாதே 2
ஓவார் 1
ஓவாள் 2
ஓவான் 1
ஓவிய 3
ஓவியம் 1
ஓவியர் 1
ஓவு 8
ஓழியா 1


ஓ (7)

ஓ அற இமைக்கும் சேண் விளங்கு அவிர் ஒளி – திரு 3
காப்பு உடை வாயில் போற்று ஓ என்னும் – நற் 132/8
கார் அதிர் காலை யாம் ஓ இன்று நலிய – ஐங் 491/1
ஓ என கிளக்கும் கால_முதல்வனை – பரி 3/61
நீர் வார் நிகர் மலர் கடுப்ப ஓ மறந்து – அகம் 11/12
ஓ இறந்து ஒலிக்கும் ஒலியே அல்லது – சிலப்.புகார் 10/109
எல்லா ஓ
காதலன் காண்கிலேன் கலங்கி நோய் கைம்மிகும் – சிலப்.மது 18/11,12

மேல்


ஓஒ (13)

ஏஎ ஓஒ என விளி ஏற்பிக்க – பரி 19/61
ஏஎ ஓஒ என்று ஏலா அ விளி – பரி 19/62
ஓஒ காண் நம்முள் நகுதல் தொடீஇயர் நம்முள் நாம் – கலி 94/35
ஓஒ புனல் ஆடினாய் எனவும் கேட்டேன் புனல் ஆங்கே – கலி 98/13
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால் – கலி 102/9
ஓஒ அஃது அறும் ஆறு – கலி 107/18
ஓஒ வழங்கா பொழுது நீ கன்று மேய்ப்பாய் போல் – கலி 112/12
ஓஒ அழி_தக பாராதே அல்லல் குறுகினம் – கலி 142/13
ஓஒ கடலே தெற்றென கண் உள்ளே தோன்ற இமை எடுத்து – கலி 144/55
ஓஒ கடலே ஊர் தலைக்கொண்டு கனலும் கடும் தீயுள் – கலி 144/59
ஓஒ கடலே எற்றம் இலாட்டி என் ஏமுற்றாள் என்று இ நோய் – கலி 144/63
இவர் யாவர் ஏமுற்றார் கண்டீரோ ஓஒ
அமையும் தவறிலீர்-மன்-கொலோ நகையின் – கலி 147/12,13
சேறுபடு குருதி செம்மல் உக்கு ஓஒ
மாறு செறு நெடு வேல் மார்பு உளம் போக – புறம் 285/10,11

மேல்


ஓஓ (1)

ஓஓ பெரிதும் வியப்பு – பரி 24/40

மேல்


ஓக்கி (1)

கடவுள் ஓங்கு வரைக்கு ஓக்கி குறவர் – அகம் 348/8

மேல்


ஓக்கிய (5)

திருமாவளவன் தெவ்வர்க்கு ஓக்கிய
வேலினும் வெய்ய கானம் அவன் – பட் 299,300
எறியர் ஓக்கிய சிறு செங்குவளை – பதி 52/22
கொடு நுண் ஓதி மகளிர் ஓக்கிய
தொடி மாண் உலக்கை தூண்டு உரல் பாணி – அகம் 9/11,12
பழையன் ஓக்கிய வேல் போல் – அகம் 326/12
கை வார் நரம்பின் பாணர்க்கு ஓக்கிய
நிரம்பா இயல்பின் கரம்பை சீறூர் – புறம் 302/6,7

மேல்


ஓக்குதும் (1)

இல் உறை கடவுட்கு ஓக்குதும் பலியே – அகம் 282/18

மேல்


ஓக்குபு (1)

உண் என்று ஓக்குபு பிழைப்ப தெண் நீர் – நற் 110/4

மேல்


ஓங்க (1)

ஓடை யானையின் உயர் முகத்து ஓங்க
வெண்குடை நீழல் எம் வெள் வளை கவர்ந்து – சிலப்.வஞ்சி 26/71,72

மேல்


ஓங்கல் (13)

ஓங்கல் அம் சினை தூங்கு துயில் பொழுதின் – நற் 87/2
ஓங்கல் புணரி பாய்ந்து ஆடு மகளிர் – நற் 395/6
தீய்ந்த மராஅத்து ஓங்கல் வெம் சினை – குறு 211/4
ஓங்கல் வெண் மணல் தாழ்ந்த புன்னை – குறு 311/5
யாங்கு வந்தனையோ ஓங்கல் வெற்ப – குறு 355/5
யாங்கு வல்லுநையோ ஓங்கல் வெற்ப – ஐங் 231/1
ஓங்கல் உள்ளத்து குருசில் நின் நாளே – பதி 55/21
ஈங்கும் வருபவோ ஓங்கல் வெற்ப – அகம் 18/8
ஓங்கல் மிசைய வேங்கை ஒள் வீ – அகம் 228/10
ஓங்கல் வெற்பின் சுரம் பல இறந்தோர் – அகம் 267/13
ஓங்கல் யானை உயங்கி மதம் தேம்பி – அகம் 295/6
உவவு மதி உருவின் ஓங்கல் வெண்குடை – புறம் 3/1
ஓங்கல் வானத்து உறையினும் பலவே – புறம் 385/12

மேல்


ஓங்கலும் (1)

சேடலும் செருந்தியும் செண்பக ஓங்கலும்
பாடலம்-தன்னொடு பல் மலர் விரிந்து – சிலப்.மது 13/153,154

மேல்


ஓங்கி (18)

நோக்கு விசை தவிர்ப்ப மேக்கு உயர்ந்து ஓங்கி
இறும்பூது சான்ற நறும் பூ சேக்கையும் – மது 486,487
மலை என மழை என மாடம் ஓங்கி
துனி தீர் காதலின் இனிது அமர்ந்து உறையும் – மலை 484,485
உவ காண் தோன்றுவ ஓங்கி வியப்பு உடை – நற் 237/6
ஓங்கி தோன்றும் தீம் கள் பெண்ணை – நற் 323/1
ஓங்கி தோன்றும் உமண் பொலி சிறுகுடி – நற் 374/2
ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரைக்கு – ஐங் 237/3
கனவினும் ஒன்னார் தேய ஓங்கி நடந்து – பதி 20/10
இரு நிலம் துளங்காமை வட_வயின் நிவந்து ஓங்கி
அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்கு சால் தலை காக்கும் – பரி 9/1,2
பிணி நெகிழ் பிண்டி நிவந்து சேர்பு ஓங்கி
மணி நிறம் கொண்ட மலை – பரி 23/8,9
உரை செல உயர்ந்து ஓங்கி சேர்ந்தாரை ஒரு நிலையே – கலி 146/1
ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரை – அகம் 42/13
துறை அணி மருதமொடு இகல் கொள ஓங்கி
கலிழ் தளிர் அணிந்த இரும் சினை மாஅத்து – அகம் 97/19,20
ஓங்கி பரந்து ஒழுகலான் – சிலப்.புகார் 1/12
ஒன்றிய மாதவர் உயர் மிசை ஓங்கி
நிவந்து ஆங்கு ஒரு முழம் நீள் நிலம் நீங்கி – சிலப்.புகார் 10/209,210
மலயத்து ஓங்கி மதுரையின் வளர்ந்து – சிலப்.மது 13/25
பால் புடை கொண்டு பல் மலர் ஓங்கி
எதிர்_எதிர் விளங்கிய கதிர் இள வன முலை – சிலப்.மது 13/162,163
வகை தெரி மாக்கள் தொகை பெற்று ஓங்கி
பகை தெறல் அறியா பயம் கெழு வீதியும் – சிலப்.மது 14/199,200
கோ_மகன் கொற்றம் குறைவு இன்று ஓங்கி
நாடு பெரு வளம் சுரக்க என்று ஏத்தி – சிலப்.வஞ்சி 30/6,7

மேல்


ஓங்கிய (66)

கோழி ஓங்கிய வென்று அடு விறல் கொடி – திரு 38
எழு காடு ஓங்கிய தொழு உடை வரைப்பில் – பெரும் 185
மாடம் ஓங்கிய மணல் மலி மறுகின் – பெரும் 322
சுடுமண் ஓங்கிய நெடு நகர் வரைப்பின் – பெரும் 405
உயர்ந்து ஓங்கிய விழு சிறப்பின் – மது 59
உயர்ந்து ஓங்கிய நிரை புதவின் – மது 65
விண் உற ஓங்கிய பல் படை புரிசை – மது 352
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல் – மது 578
மாடம் ஓங்கிய மல்லல் மூதூர் – நெடு 29
கடவுள் ஓங்கிய காடு ஏசு கவலை – மலை 396
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை – நற் 123/4
புன்னை ஓங்கிய துறைவனொடு அன்னை – நற் 175/5
வாழை ஓங்கிய வழை அமை சிலம்பில் – நற் 222/7
வேங்கை ஓங்கிய தேம் கமழ் சாரல் – நற் 259/2
புன்னை ஓங்கிய கானல் – நற் 327/8
புலவு நாறு சிறுகுடி மன்றத்து ஓங்கிய
ஆடு அரை பெண்ணை தோடு மடல் ஏறி – நற் 338/8,9
களரி ஓங்கிய கவை முட கள்ளி – நற் 384/2
இறை உற ஓங்கிய நெறி அயல் மராஅத்த – குறு 92/3
கழை நிவந்து ஓங்கிய சோலை – குறு 201/6
புன்னை ஓங்கிய புலால் அம் சேரி – குறு 351/6
தண் நறும் துறுகல் ஓங்கிய மலையே – குறு 367/7
மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூ பெரும் துறை – ஐங் 33/2
வஞ்சி ஓங்கிய யாணர் ஊர – ஐங் 50/2
மருது இமிழ்ந்து ஓங்கிய நளி இரும் பரப்பின் – பதி 23/18
விண் உயர்ந்து ஓங்கிய கடற்றவும் பிறவும் – பதி 30/29
வான் உற ஓங்கிய வளைந்து செய் புரிசை – பதி 53/9
ஓங்கிய பலர் புகழ் குன்றினோடு ஒக்கும் – பரி 4/24
மணி நிற மஞ்ஞை ஓங்கிய புள் கொடி – பரி 17/48
எதிரெதிர் ஓங்கிய மால் வரை அடுக்கத்து – கலி 44/2
படு மழை அடுக்கத்த மா விசும்பு ஓங்கிய
கடி_மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும் – கலி 48/4,5
வான் உற ஓங்கிய வயங்கு ஒளிர் பனை_கொடி – கலி 104/7
உரவு நீர் திரை பொர ஓங்கிய எக்கர் மேல் – கலி 132/1
வாழை ஓங்கிய தாழ் கண் அசும்பில் – அகம் 8/9
ஓங்கிய நல் இல் ஒரு சிறை நிலைஇ – அகம் 9/18
இலை இல ஓங்கிய நிலை உயர் யாஅத்து – அகம் 31/5
திரு மருது ஓங்கிய விரி மலர் காவில் – அகம் 36/10
வாங்கு கை தடுத்த பின்றை ஓங்கிய
பருதி அம் குப்பை சுற்றி பகல் செல – அகம் 37/14,15
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை – அகம் 120/14
விண் உற ஓங்கிய பனி இரும் குன்றத்து – அகம் 281/10
விழை_தக ஓங்கிய கழை துஞ்சு மருங்கின் – அகம் 392/26
சேண் உயர்ந்து ஓங்கிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு – அகம் 397/14
இரு குடை பின்பட ஓங்கிய ஒரு குடை – புறம் 31/3
யாங்கனம் மொழிகோ யானே ஓங்கிய
வரை அளந்து அறியா பொன் படு நெடும் கோட்டு – புறம் 39/13,14
பொருநர்க்கு ஓங்கிய வேலன் ஒரு நிலை – புறம் 69/13
ஓங்கிய சிறப்பின் உயர்ந்த கேள்வி – புறம் 72/13
விசும்பு உற ஓங்கிய வெண்குடை – புறம் 75/11
உமையவள் ஒரு திறன் ஆக ஓங்கிய
இமையவன் ஆடிய கொடுகொட்டி ஆடலும் – சிலப்.புகார் 6/42,43
மகர வாரி வளம் தந்து ஓங்கிய
நகர வீதி நடுவண் போகி – சிலப்.புகார் 6/128,129
பணை ஐந்து ஓங்கிய பாசிலை போதி – சிலப்.புகார் 10/11
இரு மருங்கு ஓங்கிய இடைநிலை தானத்து – சிலப்.மது 11/44
மாவும் பலாவும் சூழ் அடுத்து ஓங்கிய
தென்னவன் சிறுமலை திகழ்ந்து தோன்றும் – சிலப்.மது 11/84,85
ஒரு மா மணி ஆய் உலகிற்கு ஓங்கிய
திரு மா மணி என தெய்வம் உற்று உரைப்ப – சிலப்.மது 12/49,50
வால் வெண் சங்கொடு வகைபெற்று ஓங்கிய
காலை முரசம் கனை குரல் இயம்ப – சிலப்.மது 14/13,14
சாம்பூநதம் என ஓங்கிய கொள்கையின் – சிலப்.மது 14/202
வெம் பரி யானை வேந்தற்கு ஓங்கிய
கரும வினைஞரும் கணக்கியல் வினைஞரும் – சிலப்.வஞ்சி 26/39,40
வடம் சுமந்து ஓங்கிய வளர் இள வன முலை – சிலப்.வஞ்சி 26/110
ஓங்கிய இமயத்து கல் கால்கொண்டு – சிலப்.வஞ்சி 26/152
வீங்கு நீர் ஞாலம் ஆள்வோன் ஓங்கிய
நாடு ஆள் செல்வர் நல் வலன் ஏத்த – சிலப்.வஞ்சி 26/173,174
மைந்தர்க்கு ஓங்கிய வரு விருந்து அயர்ந்து – சிலப்.வஞ்சி 28/36
இடை நின்று ஓங்கிய நெடு நிலை மேருவின் – சிலப்.வஞ்சி 28/48
கொடி மதில் மூதூர் நடு நின்று ஓங்கிய
தமனிய மாளிகை புனை மணி அரங்கின் – சிலப்.வஞ்சி 28/49,50
உமையவள் ஒரு திறன் ஆக ஓங்கிய
இமையவன் ஆடிய கொட்டி சேதம் – சிலப்.வஞ்சி 28/74,75
அரு மறை மருங்கின் அரசர்க்கு ஓங்கிய
பெரு நல் வேள்வி நீ செயல் வேண்டும் – சிலப்.வஞ்சி 28/177,178
அணி மேகலையார் ஆயத்து ஓங்கிய
மணிமேகலை-தன் வான் துறவு உரைக்கும் – சிலப்.வஞ்சி 30/8,9
ஓங்கிய நல் மணி உறு கடல் வீழ்த்தோர் – சிலப்.வஞ்சி 30/30
அவற்று வழிப்படூ உம் செவ்வி சிறந்து ஓங்கிய
பாடலும் எழாலும் பண்ணும் பாணியும் – சிலப்.வஞ்சி 30/228,229

மேல்


ஓங்கின (1)

ஆவும் ஆரமும் ஓங்கின எங்கணும் – சிலப்.மது 12/76

மேல்


ஓங்கு (168)

உலகம் புகழ்ந்த ஓங்கு உயர் விழு சீர் – திரு 124
பாம்பு அணந்து அன்ன ஓங்கு இரு மருப்பின் – பொரு 13
ஓங்கு இரும் சென்னி மேம்பட மிலைந்த – பொரு 145
ஓங்கு திரை ஒலி வெரீஇ – பொரு 206
ஓங்கு எயில் கதவம் உருமு சுவல் சொறியும் – சிறு 80
ஓங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்து அன்ன – சிறு 154
சிதர் நனை முருக்கின் சேண் ஓங்கு நெடும் சினை – சிறு 254
மேம் பால் உரைத்த ஓரி ஓங்கு மிசை – பெரும் 172
பாம்பு உறை மருதின் ஓங்கு சினை நீழல் – பெரும் 232
குமரி_மூத்த கூடு ஓங்கு நல் இல் – பெரும் 247
உறை கால் மாறிய ஓங்கு உயர் நனம் தலை – பெரும் 291
ஓங்கு நிலை கரும்பொடு கதிர் மிடைந்து யாத்த – முல் 32
துகில் முடித்து போர்த்த தூங்கல் ஓங்கு நடை – முல் 53
ஓங்கு திரை வியன் பரப்பின் – மது 1
ஓங்கு நிலை வய களிறு – மது 15
பரந்து ஓங்கு வரைப்பின் வன் கை திமிலர் – மது 319
ஒருங்கு உடன் வளைஇ ஓங்கு நிலை வரைப்பின் – நெடு 79
குன்று குயின்று அன்ன ஓங்கு நிலை வாயில் – நெடு 88
ஓங்கு இரும் பெண்ணை அக மடல் அகவ – குறி 220
ஓங்கு வரை மருங்கின் நுண் தாது உறைக்கும் – பட் 152
உகிர் உடை அடிய ஓங்கு எழில் யானை – பட் 231
உயர்ந்து ஓங்கு பெரு மலை ஊறு இன்று ஏறலின் – மலை 41
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் – மலை 478
வேங்கை வீ உகும் ஓங்கு மலை கட்சி – நற் 13/7
வேங்கை தாய ஓங்கு மலை அடுக்கத்து – நற் 28/6
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஓங்கு கழை – நற் 51/1
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி வீங்கு செலல் – நற் 51/3
ஓங்கு மலை நாட ஒழிக நின் வாய்மை – நற் 55/1
ஓங்கு மலை நாடன் நின் நசையினானே – நற் 85/11
ஓங்கு மலை வியன் புனம் படீஇயர் வீங்கு பொறி – நற் 98/3
பாம்பு உடை விடர ஓங்கு மலை மிளிர – நற் 104/9
பாம்பு கவின் அழிக்கும் ஓங்கு வரை பொத்தி – நற் 114/10
தூங்கல் ஓலை ஓங்கு மடல் பெண்ணை – நற் 135/1
ஓங்கு மலை நாடன் வரூஉம் ஆறே – நற் 158/9
கடவுள் ஓங்கு வரை பேண்-மார் வேட்டு எழுந்து – நற் 165/4
ஓங்கு மணல் உடுத்த நெடு மா பெண்ணை – நற் 199/1
குன்று ஓங்கு வெண் மணல் கொடி அடும்பு கொய்தும் – நற் 254/2
உருமு சிவந்து எறியும் ஓங்கு வரை ஆறே – நற் 255/11
ஒண் நுதல் மகளிர் ஓங்கு கழி குற்ற – நற் 283/1
இன்னை ஆகுதல் தகுமோ ஓங்கு திரை – நற் 283/5
ஞாங்கர் இள வெயில் உணீஇய ஓங்கு சினை – நற் 288/2
ஓங்கு வரை சாரல் தீம் சுனை ஆடி – நற் 317/8
ஒடித்து மிசை கொண்ட ஓங்கு மருப்பு யானை – நற் 318/5
சாந்து தலைக்கொண்ட ஓங்கு பெரும் சாரல் – நற் 328/9
நீங்குக மாதோ நின் அவலம் ஓங்கு மிசை – நற் 333/9
ஓங்கு கழை ஊசல் தூங்கி வேங்கை – நற் 334/3
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி பாம்பு எறிபு – நற் 347/3
ஞெமை ஓங்கு உயர் வரை இமையத்து உச்சி – நற் 369/7
உச்சி கொண்ட ஓங்கு குடை வம்பலீர் – நற் 374/4
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி ஓங்கு மணல் – நற் 378/8
ஓங்கு இரும் சிலம்பில் பூத்த – நற் 379/12
யாங்கனம் தாங்குவென் மற்றே ஓங்கு செலல் – நற் 381/6
ஓங்கு வரை நாட நீ வருதலானே – நற் 383/9
ஓங்கு இரும் புன்னை வரி நிழல் இருந்து – நற் 388/7
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து பாய்ந்து உயிர் செகுக்கும் – குறு 69/4
காந்தள் வேலி ஓங்கு மலை நன் நாட்டு – குறு 76/1
ஓங்கு மலை நாடனை வரும் என்றோளே – குறு 83/5
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – குறு 88/1
வான் பூ கரும்பின் ஓங்கு மணல் சிறு சிறை – குறு 149/3
ஓங்கு மலை நாடன் சாந்து புலர் அகலம் – குறு 150/3
தடவின் ஓங்கு சினை கட்சியில் பிரிந்தோர் – குறு 160/3
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து தீம் தேன் கிழித்த – குறு 179/4
ஓங்கு மலை நாடன் உயிர்த்தோன் மன்ற – குறு 217/5
ஒலி கழை நிவந்த ஓங்கு மலை சாரல் – குறு 253/5
ஓங்கு இரும் பெண்ணை நுங்கொடு பெயரும் – குறு 293/3
ஒழுகு வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – குறு 315/2
ஓங்கு வரல் விரி திரை களையும் – குறு 316/7
ஓங்கு மலை பைம் சுனை பருகும் நாடன் – குறு 317/4
ஓங்கு மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – குறு 373/8
ஓங்கு பூ வேழத்து தூம்பு உடை திரள் கால் – ஐங் 16/1
ஓங்கு திரை வெண் மணல் உடைக்கும் துறைவற்கு – ஐங் 113/2
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – ஐங் 205/3
வரை ஓங்கு உயர் சிமை கேழல் உறங்கும் – ஐங் 268/3
இலை இல மலர்ந்த ஓங்கு நிலை இலவம் – ஐங் 338/2
புலவர் ஏத்த ஓங்கு புகழ் நிறீஇ – பதி 20/14
ஓங்கு நிலை வாயில் தூங்குபு தகைத்த – பதி 22/22
அல்கு_உறு கானல் ஓங்கு மணல் அடைகரை – பதி 30/5
கடவுள் நிலைய கல் ஓங்கு நெடு வரை – பதி 43/6
உறு கால் எடுத்த ஓங்கு வரல் புணரி – பதி 88/40
வீங்கு பெரும் சிறப்பின் ஓங்கு புகழோயே – பதி 90/40
ஓங்கு உயர் வானின் வாங்கு வில் புரையும் – பரி 2/28
நிவந்து ஓங்கு உயர் கொடி சேவலோய் நின் – பரி 3/18
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடியோயே – பரி 4/36
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி – பரி 4/37
நிவந்து ஓங்கு இமயத்து நீல பைம் சுனை – பரி 5/48
ஒருவனை வாழி ஓங்கு விறல் சேஎய் – பரி 5/54
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி செல்வ நன் புகழவை – பரி 13/42
தாங்கும் நீள் நிலை ஓங்கு இருங்குன்றம் – பரி 15/14
வரை ஓங்கு அரும் சுரத்து ஆரிடை செல்வோர் – கலி 6/2
ஓங்கு உயர் எழில் யானை கனை கடாம் கமழ் நாற்றம் – கலி 66/3
உரவு கதிர் தெறும் என ஓங்கு திரை விரைபு தன் – கலி 127/20
ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து என் எவ்வ நோய் – கலி 139/10
ஞாழல் ஓங்கு சினை தொடுத்த கொடும் கழி – அகம் 20/5
ஒன்று ஓங்கு உயர் சினை இருந்த வன் பறை – அகம் 33/4
தாழ்வு இல் ஓங்கு சினை தொடுத்த வீழ் கயிற்று – அகம் 38/7
வலந்த வள்ளி மரன் ஓங்கு சாரல் – அகம் 52/1
ஓங்கு சினை தொடுத்த ஊசல் பாம்பு என – அகம் 68/6
உள்ளியும் அறிதிரோ ஓங்கு மலை நாட – அகம் 78/14
ஓங்கு சினை இருப்பை தீம் பழம் முனையின் – அகம் 81/2
ஓங்கு வணர் பெரும் குரல் உணீஇய பாங்கர் – அகம் 88/2
உளை மான் துப்பின் ஓங்கு தினை பெரும் புனத்து – அகம் 102/1
உறையுநர் போகிய ஓங்கு இலை வியன் மனை – அகம் 103/8
தீம் குலை வாழை ஓங்கு மடல் இராது – அகம் 141/20
ஓங்கு மலை சிலம்பில் பிடவு உடன் மலர்ந்த – அகம் 147/1
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து உயர்ந்த சென்னி – அகம் 153/14
வெரிந் ஓங்கு சிறுபுறம் உரிஞ ஒல்கி – அகம் 167/12
காம்பு தலைமணந்த ஓங்கு மலை சாரல் – அகம் 172/5
புலம்பு உறும்-கொல்லோ தோழி சேண் ஓங்கு
அலந்தலை ஞெமையத்து ஆள் இல் ஆங்கண் – அகம் 187/10,11
கயம் கண் அற்ற கல் ஓங்கு வைப்பின் – அகம் 189/3
ஒள் இணர் கொன்றை ஓங்கு மலை அத்தம் – அகம் 197/16
மரன் ஓங்கு ஒரு சிறை பல பாராட்டி – அகம் 200/9
ஓங்கு திரை பௌவம் நீங்க ஓட்டிய – அகம் 212/19
ஓங்கு வெள் அருவி வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 213/3
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே ஓங்கு விடை – அகம் 214/10
தேக்கு அமல் சோலை கடறு ஓங்கு அரும் சுரத்து – அகம் 225/9
தூங்கல் பாடிய ஓங்கு பெரு நல் இசை – அகம் 227/16
அறிந்தனர்-கொல்லோ தாமே ஓங்கு நடை – அகம் 264/12
ஓங்கு நிலை தாழி மல்க சார்த்தி – அகம் 275/1
ஒல்கு நிலை யாஅத்து ஓங்கு சினை பயந்த – அகம் 287/11
சுரன் இடை விலங்கிய மரன் ஓங்கு இயவின் – அகம் 289/4
ஓங்கு வரை இழிதரும் வீங்கு பெயல் நீத்தம் – அகம் 312/4
ஓங்கு சினை நறு வீ கோங்கு அலர் உறைப்ப – அகம் 317/11
ஓங்கு திரை பரப்பின் வாங்கு விசை கொளீஇ – அகம் 320/1
குன்று ஓங்கு வைப்பின் நாடு மீக்கூறும் – அகம் 338/1
தேம் பாய் மாஅத்து ஓங்கு சினை விளிக்கும் – அகம் 341/3
நாம் செல விழைந்தனம் ஆக ஓங்கு புகழ் – அகம் 345/3
கடவுள் ஓங்கு வரைக்கு ஓக்கி குறவர் – அகம் 348/8
மலி புனல் பொருத மருது ஓங்கு படப்பை – அகம் 376/3
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் – அகம் 378/1
ஓங்கு இரும் சிலம்பின் ஒள் இணர் நறு வீ – அகம் 388/6
ஓங்கு மலை நாட்டின் வரூஉவோயே – அகம் 398/25
தூங்கு கையான் ஓங்கு நடைய – புறம் 22/1
ஓங்கு கொல்லியோர் அடு பொருந – புறம் 22/28
ஓங்கு மணல் குலவு தாழை – புறம் 24/14
ஆங்கு இனிது ஒழுகின் அல்லது ஓங்கு புகழ் – புறம் 47/9
யாங்கனம் மொழிகோ ஓங்கு வாள் கோதையை – புறம் 49/3
ஓங்கு மலை பெரு வில் பாம்பு ஞாண் கொளீஇ – புறம் 55/1
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி ஓங்கு வாள் மாற – புறம் 56/21
யாம் பொருதும் என்றல் ஓம்பு-மின் ஓங்கு திறல் – புறம் 88/2
உரை சால் ஓங்கு புகழ் ஒரீஇய – புறம் 127/9
ஓங்கு இரும் கொல்லி பொருநன் – புறம் 152/31
பரந்து ஓங்கு சிறப்பின் பாரி_மகளிர் – புறம் 200/12
உள்ளி வந்த ஓங்கு நிலை பரிசிலென் – புறம் 211/7
ஆங்கு அது நோய் இன்று ஆக ஓங்கு வரை – புறம் 237/15
வேந்து உடை அவையத்து ஓங்கு புகழ் தோற்றினன் – புறம் 239/10
ஓங்கு இயல களிறு ஊர்ந்தனன் – புறம் 239/15
ஓங்கு நிலை வேங்கை ஒள் இணர் நறு வீ – புறம் 265/2
ஓங்கு சினை மாவின் தீம் கனி நறும் புளி – புறம் 399/4
ஒரு_தனி குடிகளொடு உயர்ந்து ஓங்கு செல்வத்தான் – சிலப்.புகார் 1/32
நிவந்து ஓங்கு மரபின் தோரண வாயிலும் – சிலப்.புகார் 5/104
ஓங்கு நீர் பிழாவும் ஒலித்தல் செல்லா – சிலப்.புகார் 10/111
ஓங்கு உயர் மலையத்து உச்சி மீமிசை – சிலப்.மது 11/42
ஓங்கு உயர் மலையத்து உயர்ந்தோன் தொழுது – சிலப்.மது 11/105
ஓங்கு உயர் கூடல் ஊர் துயில் எடுப்ப – சிலப்.மது 14/6
வரு புனல் வையை மருது ஓங்கு முன் துறை – சிலப்.மது 14/72
ஓங்கு நீர் மாடமொடு நாவாய் இயக்கி – சிலப்.மது 14/74
ஆங்கு அது அன்றியும் ஓங்கு இரும் பரப்பின் – சிலப்.மது 14/106
உயர்ந்து ஓங்கு வெண்குடை உரவோன் கூறும் – சிலப்.வஞ்சி 26/8
ஓங்கு நீர் வேலி உத்தரம் மரீஇ – சிலப்.வஞ்சி 26/179
ஓங்கு இரும் சென்னி மேம்பட மலைய – சிலப்.வஞ்சி 26/220
நிவந்து ஓங்கு செங்கோல் நீள் நில வேந்தன் – சிலப்.வஞ்சி 27/80
ஓங்கு இயல் யானை தூங்கு துயில் எய்த – சிலப்.வஞ்சி 27/220
திறத்திறம் பகர்ந்து சேண் ஓங்கு இதணத்து – சிலப்.வஞ்சி 27/223
ஓங்கு சீர் மதுரை மன்னவன் காண – சிலப்.வஞ்சி 28/97
ஓங்கு அரணம் காத்த உரவோன் யார் அம்மானை – சிலப்.வஞ்சி 29/134
ஓங்கு அரணம் காத்த உரவோன் உயர் விசும்பில் – சிலப்.வஞ்சி 29/135
ஓங்கு இரும் கோட்டி இருந்தோய் உன் கை – சிலப்.வஞ்சி 30/62
ஓங்கு இரும் தானையும் உரையோடு ஏத்த – சிலப்.வஞ்சி 30/166

மேல்


ஓங்குபு (1)

வேந்து உடை அவையத்து ஓங்குபு நடத்தலும் – புறம் 157/4

மேல்


ஓச்ச (1)

கடிப்பு உடை வலத்தர் தொடி தோள் ஓச்ச
வம்பு களைவு அறியா சுற்றமோடு அம்பு தெரிந்து – பதி 19/8,9

மேல்


ஓச்சம் (1)

வெவ்வர் ஓச்சம் பெருக தெவ்வர் – பதி 41/20

மேல்


ஓச்சி (23)

குறும் காழ் உலக்கை ஓச்சி நெடும் கிணற்று – பெரும் 97
ஒன்னா தெவ்வர் நடுங்க ஓச்சி
வை நுதி மழுங்கிய புலவு வாய் எஃகம் – பெரும் 118,119
சிலை நவில் எறுழ் தோள் ஓச்சி வலன் வளையூஉ – பெரும் 145
தாறு அடு களிற்றின் வீறு பெற ஓச்சி
கல்லென் சுற்ற கடும் குரல் அவித்து எம் – குறி 150,151
காந்தள் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி
வண் கோள் பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் – மலை 336,337
அலையா உலவை ஓச்சி சில கிளையா – நற் 341/4
நிலம் பெறு திணி தோள் உயர ஓச்சி
பிணம் பிறங்கு அழுவத்து துணங்கை ஆடி – பதி 45/11,12
தார் தார் பிணக்குவார் கண்ணி ஓச்சி தடுமாறுவார் – பரி 9/45
வகை சால் உலக்கை வயின்_வயின் ஓச்சி
பகை இல் நோய் செய்தான் பய மலை ஏத்தி – கலி 40/5,6
மணம் கமழ் கோதை பரிபு கொண்டு ஓச்சி
வணங்கு காழ் வங்கம் புகும் – கலி 92/46,47
நிலை துறை கடவுட்கு உளப்பட ஓச்சி
தணி மருங்கு அறியாள் யாய் அழ – அகம் 156/15,16
இலை நிறம் பெயர ஓச்சி மாற்றோர் – அகம் 177/14
மதன் உடை முழவு தோள் ஓச்சி தண்ணென – புறம் 50/12
வளை இல் வறும் கை ஓச்சி
கிளையுள் ஒய்வலோ கூறு நின் உரையே – புறம் 253/5,6
வளை இல் வறும் கை ஓச்சி கிளையுள் – புறம் 254/4
எருது களிறு ஆக வாள் மடல் ஓச்சி
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் – புறம் 370/16,17
தொடி உடை தட கை ஓச்சி வெருவார் – புறம் 370/23
யானை எருத்தின் வாள் மடல் ஓச்சி
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் – புறம் 371/15,16
திங்கள் மாலை வெண்குடையான் சென்னி செங்கோல்-அது ஓச்சி
கங்கை-தன்னை புணர்ந்தாலும் புலவாய் வாழி காவேரி – சிலப்.புகார் 7/22,23
மன்னும் மாலை வெண்குடையான் வளையா செங்கோல்-அது ஓச்சி
கன்னி-தன்னை புணர்ந்தாலும் புலவாய் வாழி காவேரி – சிலப்.புகார் 7/26,27
கை எடுத்து ஓச்சி கானவர் வியப்ப – சிலப்.மது 12/9
கல் நவில் தோள் ஓச்சி கடல் கடைந்தான் என்பரால் – சிலப்.மது 17/130
மண்ணகம் கொண்டு செங்கோல் ஓச்சி
கொடும் தொழில் கடிந்து கொற்றம் கொண்டு – சிலப்.மது 22/57,58

மேல்


ஓச்சிய (3)

கரு வில் ஓச்சிய கண் அகன் எறுழ் தோள் – பெரும் 74
கொன்று தோள் ஓச்சிய வென்று ஆடு துணங்கை – பதி 77/4
செறாஅது ஓச்சிய சிறு கோல் அஞ்சியொடு – புறம் 310/2

மேல்


ஓச்சியும் (1)

நறையும் விரையும் ஓச்சியும் அலவு_உற்று – குறி 7

மேல்


ஓச்சினள் (1)

கை விட்டு ஓச்சினள் கால் பெயர்த்து எழுந்தனள் – சிலப்.வஞ்சி 30/42

மேல்


ஓச்சினன் (1)

ஓச்சினன் துரந்த_காலை மற்றவன் – புறம் 308/9

மேல்


ஓச்சுநர் (1)

விழுமிய நாவாய் பெரு_நீர் ஓச்சுநர்
நனம் தலை தேஎத்து நன் கலன் உய்ம்-மார் – மது 321,322

மேல்


ஓச்சும் (1)

கோதை பரிந்து அசைய மெல் விரலால் கொண்டு ஓச்சும் குவளை மாலை – சிலப்.புகார் 7/45

மேல்


ஓசனிக்கின்ற (1)

ஓசனிக்கின்ற உறு வெயில் கடை நாள் – சிலப்.மது 14/125

மேல்


ஓசனை (1)

ஓசனை கமழும் வாச மேனியர் – பரி 12/25

மேல்


ஓசுநர் (1)

ஓசுநர் செறிந்த ஊன் மலி இருக்கையும் – சிலப்.புகார் 5/27

மேல்


ஓசை (11)

மணல் மடுத்து உரறும் ஓசை கழனி – நற் 4/10
அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது – நற் 154/6
உகிர் நுதி புரட்டும் ஓசை போல – குறு 16/3
ஆய்ந்து அளவா ஓசை அறையூஉ பறை அறைய – பரி 10/7
கோள் வல் ஏற்றை ஓசை ஓர்-மார் – அகம் 171/9
கடி_மரம் தடியும் ஓசை தன் ஊர் – புறம் 36/9
நெய் உலை சொரிந்த மை ஊன் ஓசை
புது கண் மாக்கள் செது கண் ஆர – புறம் 261/8,9
தேசிக திருவின் ஓசை கடைப்பிடித்து – சிலப்.புகார் 3/30
தேசிக திருவின் ஓசை எல்லாம் – சிலப்.புகார் 3/31
மறை நா ஓசை அல்லது யாவதும் – சிலப்.மது 23/31
மணி நா ஓசை கேட்டதும் இலனே – சிலப்.மது 23/32

மேல்


ஓசையின் (1)

உகிர் நெரி ஓசையின் பொங்குவன பொரியும் – அகம் 267/12

மேல்


ஓசையும் (1)

களிறு அட்டு குழுமும் ஓசையும் களி பட்டு – அகம் 261/13

மேல்


ஓசையொடு (1)

கரும் கோட்டு ஓசையொடு ஒருங்கு வந்து இசைக்கும் – அகம் 94/11

மேல்


ஓட்டலின் (1)

கடும் களிறு ஓட்டலின் காணுநர் இட்ட – மது 597

மேல்


ஓட்டி (19)

பல் மாறு ஓட்டி பெயர் புறம்பெற்று – மது 350
புலவு பட கொன்று மிடை தோல் ஓட்டி
புகழ் செய்து எடுத்த விறல் சால் நன் கொடி – மது 370,371
மை படு பெரும் தோள் மழவர் ஓட்டி
இடை புலத்து ஒழிந்த ஏந்து கோட்டு யானை – மது 687,688
முரசு உடை தாயத்து அரசு பல ஓட்டி
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் ஆண்டு இனிது கழிந்த – பதி 44/20,21
கால் வல் புரவி அண்டர் ஓட்டி
சுடர் வீ வாகை நன்னன் தேய்த்து – பதி 88/9,10
முந்நீர் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இமயத்து – அகம் 127/4
வாடா பூவின் கொங்கர் ஓட்டி
நாடு பல தந்த பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 253/4,5
மால் கடல் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இயற்றிய – அகம் 347/4
நளி இரு முந்நீர் நாவாய் ஓட்டி
வளி தொழில் ஆண்ட உரவோன் மருக – புறம் 66/1,2
உழக்கு குருதி ஓட்டி
கதுவாய் போகிய நுதி வாய் எஃகமொடு – புறம் 353/13,14
புன்கண் மாலை குறும்பு எறிந்து ஓட்டி
பான்மையில் திரியாது பால் கதிர் பரப்பி – சிலப்.புகார் 4/24,25
இடை குமிழ் எறிந்து கடை குழை ஓட்டி
கலங்கா உள்ளம் கலங்க கடை சிவந்து – சிலப்.புகார் 4/69,70
பூ நாறு இலஞ்சி பொரு கயல் ஓட்டி
நீர்நாய் கௌவிய நெடும் புற வாளை – சிலப்.புகார் 10/78,79
எண்_அரும் சிறப்பின் மன்னரை ஓட்டி
மண்ணகம் கொண்டு செங்கோல் ஓச்சி – சிலப்.மது 22/56,57
நா வலம் கொண்டு நண்ணார் ஓட்டி
பார்ப்பன வாகை சூடி ஏற்புற – சிலப்.மது 23/71,72
கொடும் போர் கடந்து நெடும் கடல் ஓட்டி
உடன்று மேல்வந்த ஆரிய மன்னரை – சிலப்.வஞ்சி 28/119,120
மிக பெரும் தானையோடு இரும் செரு ஓட்டி
அகப்பா எறிந்த அரும் திறல் ஆயினும் – சிலப்.வஞ்சி 28/143,144
ஆரிய நாட்டு அரசு ஓட்டி
அவர் முடி_தலை அணங்கு ஆகிய – சிலப்.வஞ்சி 29/25,26
பொங்கு இரும் பரப்பின் கடல் பிறக்கு ஓட்டி
கங்கை பேர் யாற்று கரை போகிய – சிலப்.வஞ்சி 30/215,216

மேல்


ஓட்டிய (15)

ஒன்னார் ஓட்டிய செரு புகல் மறவர் – மது 726
மாறு பொருது ஓட்டிய புகல்வின் வேறு புலத்து – குறி 135
வேந்தர் ஓட்டிய ஏந்து வேல் நன்னன் – நற் 270/9
நெடும் தேர் ஓட்டிய பிறர் அகன் தலை நாடே – பதி 25/13
உடை திரை பரப்பில் படு கடல் ஓட்டிய
வெல் புகழ் குட்டுவன் கண்டோர் – பதி 46/12,13
ஒரு முற்று இருவர் ஓட்டிய ஒள் வாள் – பதி 63/11
உருவ குதிரை மழவர் ஓட்டிய
முருகன் நல் போர் நெடுவேள் ஆவி – அகம் 1/2,3
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தர் ஓட்டிய
கடும் பரி புரவி கைவண் பாரி – அகம் 78/21,22
முன்னுவர் ஓட்டிய முரண் மிகு திருவின் – அகம் 197/6
ஓங்கு திரை பௌவம் நீங்க ஓட்டிய
நீர் மாண் எஃகம் நிறத்து சென்று அழுந்த – அகம் 212/19,20
பொலம் தரு நாவாய் ஓட்டிய அ வழி – புறம் 126/15
குட கடல் ஓட்டிய ஞான்றை – புறம் 130/6
கொள்ளார் ஓட்டிய நள்ளையும் என ஆங்கு – புறம் 158/16
கறவை தந்து பகைவர் ஓட்டிய
நெடுந்தகை கழிந்தமை அறியாது – புறம் 264/5,6
வட வடுகர் வாள் ஓட்டிய
தொடை அமை கண்ணி திருந்து வேல் தட கை – புறம் 378/2,3

மேல்


ஓட்டு (1)

ஓட்டு இயல் பிழையா வய நாய் பிற்பட – அகம் 182/5

மேல்


ஓட்டை (1)

ஓட்டை மனவன் உரம் இலி என்மரும் – பரி 12/51

மேல்


ஓட (14)

தேர் ஓட துகள் கெழுமி – பட் 47
விழி கண் பேதையொடு இனன் இரிந்து ஓட
காமர் நெஞ்சமொடு அகலா – நற் 242/8,9
தொடர்ந்தேம் எருது தொழில் செய்யாது ஓட
விடும் கடன் வேளாளர்க்கு இன்று படர்ந்து யாம் – பரி 20/62,63
இறை நில்லா வளை ஓட இதழ் சோர்பு பனி மல்க – கலி 3/3
திரி மருப்பு ஏறொடு தேர் அறற்கு ஓட
மரல் சாய மலை வெம்ப மந்தி உயங்க – கலி 13/4,5
இறை வளை நெகிழ்பு ஓட ஏற்பவும் ஒல்லும்-மன் – கலி 53/9
தெரிகல்லா இடையின்_கண் கண் கவர்பு ஒருங்கு ஓட
வளமை சால் உயர் சிறப்பின் நுந்தை தொல் வியல் நகர் – கலி 57/5,6
ஒல்லாதார் உடன்று ஓட உருத்து உடன் எறிதலின் – கலி 134/2
ஒள் வளை ஓட துறந்து துயர் செய்த – கலி 145/36
உழைமான் அம் பிணை இனன் இரிந்து ஓட
காடு கவின் அழிய உரைஇ கோடை – அகம் 173/11,12
பாம்பு என முடுகு நீர் ஓட கூம்பி – அகம் 339/3
கடு நடை புரவி வழிவாய் ஓட
வலவன் வள்பு வலி உறுப்ப புலவர் – அகம் 354/7,8
தினை மேய் யானை இனன் இரிந்து ஓட
கல் உயர் கழுதில் சேணோன் எறிந்த – அகம் 392/13,14
தேர் ஓட துகள் கெழுமின தெருவு – புறம் 345/2

மேல்


ஓடம் (1)

அகல் இரு விசும்பிற்கு ஓடம் போல – அகம் 101/12

மேல்


ஓடல் (2)

ஓடல் மரீஇய பீடு இல் மன்னர் – புறம் 93/4
ஓடல் செல்லா பீடு உடையாளர் – புறம் 287/7

மேல்


ஓடலின் (1)

காடு கவர் பெரும் தீ ஓடு வயின் ஓடலின்
அதர் கெடுத்து அலறிய சாத்தொடு ஒராங்கு – அகம் 39/9,10

மேல்


ஓடற்பாள்-மன்னோ (1)

உடைபு நெஞ்சு உக ஆங்கே ஒளி ஓடற்பாள்-மன்னோ
படை அமை சேக்கையுள் பாயலின் அறியாய் நீ – கலி 10/9,10

மேல்


ஓடா (17)

ஓடா பூட்கை பிணிமுகம் வாழ்த்தி – திரு 247
ஓடா பூட்கை உறந்தையும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 83
உடம்பிடி தட கை ஓடா வம்பலர் – பெரும் 76
ஓடா தானை ஒண் தொழில் கழல் கால் – பெரும் 102
ஓடா வல் வில் தூணி நாற்றி – முல் 39
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால் – பதி 30/40
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால் – பதி 34/2
ஓடா பீடர் உள்_வழி இறுத்து – பதி 45/14
ஓடா பூட்கை மறவர் மிடல் தப – பதி 57/1
உருத்த கடும் சினத்து ஓடா மறவர் – கலி 15/7
ஓடா பூட்கை வேந்தன் பாசறை – அகம் 100/8
ஓடா நல் ஏற்று உரிவை தைஇய – அகம் 334/1
ஓடா பூட்கை உரவோன் மருக – புறம் 126/4
ஓடா பூட்கை உரவோர் மருக – புறம் 139/7
எறி படைக்கு ஓடா ஆண்மை அறுவை – புறம் 154/10
ஓடா பூட்கை நின் கிழமையோன் கண்டே – புறம் 165/15
ஓடா பூட்கை விடலை தாய்க்கே – புறம் 295/8

மேல்


ஓடாது (1)

அழல் சென்ற மருங்கின் வெள்ளி ஓடாது
மழை வேண்டு புலத்து மாரி நிற்ப – பதி 13/25,26

மேல்


ஓடி (45)

பொன் தொடி புதல்வர் ஓடி ஆடவும் – பட் 295
வாடா மாலை துயல்வர ஓடி
பெரும் கயிறு நாலும் இரும் பனம் பிணையல் – நற் 90/5,6
பரி மெலிந்து ஒழிய பந்தர் ஓடி
ஏவல் மறுக்கும் சிறு விளையாட்டி – நற் 110/7,8
வரி புனை சிற்றில் பரி சிறந்து ஓடி
புலவு திரை உதைத்த கொடும் தாள் கண்டல் – நற் 123/8,9
ஒரு வேற்கு ஓடி ஆங்கு நம் – நற் 170/8
சிறு குறும் பறவைக்கு ஓடி விரைவுடன் – நற் 277/9
ஆடு பந்து உருட்டுநள் போல ஓடி
அம் சில் ஓதி இவள் உறும் – நற் 324/7,8
அள்ளல் அம் கழனி உள்வாய் ஓடி
பகடு சேறு உதைத்த புள்ளி வெண் புறத்து – நற் 340/5,6
என் கண் ஓடி அளி-மதி – நற் 355/10
குறி இறை புதல்வரொடு மறுவந்து ஓடி
முன்_நாள் இனியது ஆகி பின் நாள் – குறு 394/3,4
நிறம் படு குருதி நிலம் படர்ந்து ஓடி
மழை நாள் புனலின் அவல் பரந்து ஒழுக – பதி 49/11,12
திணி நிலம் கடந்த கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் – பரி 3/54,55
உரையோடு இழிந்து உராய் ஊர் இடை ஓடி
சல படையான் இரவில் தாக்கியது எல்லாம் – பரி 6/56,57
பந்தும் கழங்கும் பல களவு கொண்டு ஓடி
அம் தண் கரை நின்று பாய்வாராய் மைந்தர் – பரி 10/107,108
ஓடி ஒளித்து ஒய்ய போவாள் நிலை காண்-மின் – பரி 20/39
ஓடுவார் ஓடி தளர்வார் போய் உற்றவரை – பரி 24/22
வெறி நிரை வேறு ஆக சார் சாரல் ஓடி
நெறி மயக்கு_உற்ற நிரம்பா நீடு அத்தம் – கலி 12/6,7
வாடுபு வனப்பு ஓடி வணங்கு இறை வளை ஊர – கலி 16/2
நிறன் ஓடி பசப்பு ஊர்தல் உண்டு என – கலி 16/21
அறன் ஓடி விலங்கின்று அவர் ஆள்வினை திறத்தே – கலி 16/22
உருமு கண்ணுறுதலின் உயர் குரல் ஒலி ஓடி
நறு வீய நனம் சாரல் சிலம்பலின் கதுமென – கலி 45/5,6
கோதை பரிந்து வரி பந்து கொண்டு ஓடி
நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் – கலி 51/3,4
ஊர் அலர் தூற்றலின் ஒளி ஓடி நறு நுதல் – கலி 53/14
மதி நிழல் நீருள் கண்டு அது என உவந்து ஓடி
துன்ன தன் எதிர் வரூஉம் துணை கண்டு மிக நாணி – கலி 70/4,5
வாய் ஓடி ஏனாதிப்பாடியம் என்று அற்றா – கலி 81/17
மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளிர் தர_தர – கலி 98/4
வாடுபு வனப்பு ஓடி வயக்கு_உறா மணி போன்றாள் – கலி 132/14
கொடை தக்காய் நீ ஆயின் நெறி அல்லா கதி ஓடி
உடை பொதி இழந்தான் போல் உறு துயர் உழப்பவோ – கலி 136/11,12
வெண் மழை ஓடி புகுதி சிறிது என்னை – கலி 144/25
ஓடுவேன் ஓடி ஒளிப்பேன் பொழில்-தொறும் – கலி 144/28
பாவை கொண்டு ஓடி_உழி – கலி 144/33
நெஞ்சத்துள் ஓடி ஒளித்து ஆங்கே துஞ்சா நோய் – கலி 144/57
ஓடி சுழல்வது-மன் – கலி 146/41
பிற்படு பூசலின் வழிவழி ஓடி
மெய் தலைப்படுதல் செல்லேன் இ தலை – அகம் 7/15,16
நீர் மருங்கு அறியாது தேர் மருங்கு ஓடி
அறு நீர் அம்பியின் நெறி முதல் உணங்கும் – அகம் 29/17,18
திதலையின் வரிப்ப ஓடி விரைந்து தன் – அகம் 176/11
மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி
ஓமை அம் பெரும் காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு – அகம் 191/8,9
பேஎய்_வெண்_தேர் பெயல் செத்து ஓடி
தாஅம் பட்ட தனி முதிர் பெரும் கலை – அகம் 241/9,10
குறு மோட்டு மூதாய் குறுகுறு ஓடி
மணி மண்டு பவளம் போல காயா – அகம் 374/12,13
அறல் அவிர்ந்து அன்ன தேர் நசைஇ ஓடி
புலம்பு வழிப்பட்ட உலமரல் உள்ளமொடு – அகம் 395/9,10
இடம் கரும் குட்டத்து உடன் தொக்கு ஓடி
யாமம் கொள்பவர் சுடர் நிழல் கதூஉம் – புறம் 37/8,9
அம் சிலம்பு ஒலிப்ப ஓடி எம் இல் – புறம் 85/6
ஓடி உய்தலும் கூடும்-மன் – புறம் 193/3
வெடி வேய் கொள்வது போல ஓடி
தாவுபு உகளும் மாவே பூவே – புறம் 302/1,2
அணி தழை நுடங்க ஓடி மணி பொறி – புறம் 340/1

மேல்


ஓடி_உழி (1)

பாவை கொண்டு ஓடி_உழி
உது காண் தொய்யில் பொறித்த வழி – கலி 144/33,34

மேல்


ஓடிய (4)

முனை எழுந்து ஓடிய கெடு நாட்டு ஆரிடை – அகம் 187/17
பொராஅது ஓடிய ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 226/17
கன்று ஒழித்து ஓடிய புன் தலை மட பிடி – அகம் 347/13
வரு மழை முழக்கு இசைக்கு ஓடிய பின்றை – புறம் 381/18

மேல்


ஓடியது (1)

ஒரு வழி படாமையும் ஓடியது உணர்தலும் – சிறு 214

மேல்


ஓடின் (1)

வறன் ஓடின் வையகத்து வான் தரும் கற்பினாள் – கலி 16/20

மேல்


ஓடின்று (1)

உருத்து எழுந்து ஓடின்று மேல் – கலி 102/20

மேல்


ஓடினும் (1)

தென் திசை மருங்கின் வெள்ளி ஓடினும்
வயல்_அகம் நிறைய புதல் பூ மலர – புறம் 117/2,3

மேல்


ஓடு (18)

உரவு நீர் அழுவத்து ஓடு கலம் கரையும் – பெரும் 350
நீடு நினைந்து தேற்றியும் ஓடு வளை திருத்தியும் – முல் 82
ஓடு மீன் வழியின் கெடுவ யானே – நற் 16/6
ஓடு மழை கிழிக்கும் சென்னி – நற் 28/8
ஓடு தேர் நுண் நுகம் நுழைந்த மாவே – நற் 58/11
ஆடு வரி அலவன் ஓடு_வயின் ஆற்றாது – நற் 106/3
பாடு இமிழ் பனி துறை ஓடு கலம் உகைக்கும் – ஐங் 192/2
ஓடு எரி நடந்த வைப்பின் – ஐங் 318/4
ஓடு_உறு கடு முரண் துமிய சென்று – பதி 78/11
காடு கவர் பெரும் தீ ஓடு வயின் ஓடலின் – அகம் 39/9
உறு பெயல் வறந்த ஓடு தேர் நனம் தலை – அகம் 89/2
ஓடு புறம் கண்ட ஞான்றை – அகம் 116/18
ஓடு பரி மெலியா கொய் சுவல் புரவி – அகம் 154/11
பீடு கெழு மருங்கின் ஓடு மழை துறந்து என – அகம் 233/4
மன்று ஓடு புதல்வன் புன் தலை நீவும் – அகம் 245/12
ஓடு குறங்கு அறுத்த செந்நாய் ஏற்றை – அகம் 285/6
ஓடு புறம் கண்ட தாள் தோய் தட கை – அகம் 312/11
ஓடு கழல் கம்பலை கண்ட – புறம் 120/20

மேல்


ஓடு_வயின் (1)

ஆடு வரி அலவன் ஓடு_வயின் ஆற்றாது – நற் 106/3

மேல்


ஓடு_உறு (1)

ஓடு_உறு கடு முரண் துமிய சென்று – பதி 78/11

மேல்


ஓடும் (12)

பெரும் கை யானை பிடி எதிர் ஓடும்
கானம் வெம்பிய வறம் கூர் கடத்து இடை – நற் 186/3,4
நாளினும் நெகிழ்பு ஓடும் நலன் உடன் நிலையுமோ – கலி 17/8
இடு மருப்பு யானை இலங்கு தேர்க்கு ஓடும்
நெடு மலை வெம் சுரம் போகி நடு நின்று – கலி 24/10,11
நீங்கும்_கால் நெகிழ்பு ஓடும் வளை எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/18
வளை ஆனா நெகிழ்பு ஓடும் தோள் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/19
சீர் ஆர் சேய் இழை ஒலிப்ப ஓடும்
ஓரை மகளிர் ஓதை வெரீஇ எழுந்து – கலி 75/3,4
காண்டல் விருப்பொடு தளர்பு_தளர்பு ஓடும்
பூ கண் புதல்வனை நோக்கி நெடும் தேர் – அகம் 66/11,12
வெண் தேர் ஓடும் கடம் காய் மருங்கில் – அகம் 179/2
உழைமான் இன நிரை ஓடும்
கழை மாய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 249/18,19
எறி வளைகள் ஆர்ப்ப இரு மருங்கும் ஓடும்
கறை கெழு வேல் கண்ணோ கடு கூற்றம் காணீர் – சிலப்.புகார் 7/66,67
ஓடும் திமில் கொண்டு உயிர் கொள்வர் நின் ஐயர் – சிலப்.புகார் 7/96
ஒல்கா உள்ளத்து ஓடும் ஆயினும் – சிலப்.மது 23/39

மேல்


ஓடும்மே (1)

இறை ஏர் எல் வளை நெகிழ்பு ஓடும்மே – ஐங் 20/5

மேல்


ஓடுவ (1)

நெருங்கு ஏர் எல் வளை ஓடுவ கண்டே – நற் 258/11

மேல்


ஓடுவார் (1)

ஓடுவார் ஓடி தளர்வார் போய் உற்றவரை – பரி 24/22

மேல்


ஓடுவேன் (1)

ஓடுவேன் ஓடி ஒளிப்பேன் பொழில்-தொறும் – கலி 144/28

மேல்


ஓடுவை-மன்னால் (1)

ஓடுவை-மன்னால் வாடை நீ எமக்கே – அகம் 125/22

மேல்


ஓடை (20)

பொன் செய் ஓடை புனை நலம் கடுப்ப – நற் 296/3
ஓடை விளங்கும் உரு கெழு புகர் நுதல் – பதி 34/6
வாய்மொழி ஓடை மலர்ந்த – பரி 3/12
ஒண் சுடர் ஓடை களிறு ஏய்க்கும் நின் குன்றத்து – பரி 18/27
ஊர்ந்ததை எரி புரை ஓடை இடை இமைக்கும் சென்னி – பரி 21/1
மை படு சென்னி மழ களிற்று ஓடை போல் – கலி 86/1
ஒண் நுதல் யாத்த திலக அவிர் ஓடை
தொய்யில் பொறித்த வன முலை வான் கோட்டு – கலி 97/11,12
ஓடை ஒண் சுடர் ஒப்ப தோன்றும் – அகம் 100/10
ஓடை குன்றத்து கோடையொடு துயல்வர – அகம் 111/6
அவிர் எழில் நுடங்கும் அணி கிளர் ஓடை
வினை நவில் யானை விறல் போர் பாண்டியன் – அகம் 201/2,3
ஓடை யானை உயர் மிசை எடுத்த – அகம் 358/13
ஓடை யானை உயர்ந்தோர் ஆயினும் – அகம் 387/18
பொன் ஓடை புகர் அணி நுதல் – புறம் 3/7
ஒன்னார் யானை ஓடை பொன் கொண்டு – புறம் 126/1
ஒளி திகழ் ஓடை பொலிய மருங்கின் – புறம் 161/18
பொலம் புனை ஓடை அண்ணல் யானை – புறம் 287/5
பொன் செய் ஓடை பெரும் பரிசிலனே – புறம் 326/15
ஓடை நுதல ஒல்குதல் அறியா – புறம் 369/25
நலம் தரு நாளால் பொலம் பூண் ஓடை
அரசு உவா தட கையில் பரசினர் கொண்டு – சிலப்.புகார் 3/123,124
ஓடை யானையின் உயர் முகத்து ஓங்க – சிலப்.வஞ்சி 26/71

மேல்


ஓடைய (1)

விழு சூழிய விளங்கு ஓடைய
கடும் சினத்த கமழ் கடாஅத்து – மது 43,44

மேல்


ஓடையொடு (3)

வாடா மாலை ஓடையொடு துயல்வர – திரு 79
ஓடையொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை – நெடு 169
மார்பு மலி பைம் தார் ஓடையொடு விளங்கும் – பதி 11/17

மேல்


ஓண (1)

மாயோன் மேய ஓண நன்_நாள் – மது 591

மேல்


ஓத்தின் (1)

ஓத்தின் சாலையும் ஒருங்குடன் நின்று – சிலப்.மது 22/28

மேல்


ஓத (3)

பெரும் கடல் ஓத நீர் வீங்குபு கரை சேர – கலி 134/6
ஓத நீரின் பெயர்பு பொங்க – புறம் 22/23
உளம் மலி உவகையோடு ஒப்ப ஓத
தக்கிணன்-தன்னை மிக்கோன் வியந்து – சிலப்.மது 23/94,95

மேல்


ஓதத்து (2)

மலி ஓதத்து ஒலி கூடல் – பட் 98
ஒருசார் சாறு கொள் ஓதத்து இசையொடு மாறு_உற்று – பரி 23/14

மேல்


ஓதம் (19)

பெரும் கடல் குட்டத்து புலவு திரை ஓதம்
இரும் கழி மருவி பாய பெரிது எழுந்து – மது 540,541
உலவு திரை ஓதம் வெரூஉம் – நற் 31/11
இரும் கழி ஓதம் இல் இறந்து மலிர – நற் 117/2
ஓதம் சென்ற உப்பு உடை செறுவில் – நற் 211/2
இன மீன் இரும் கழி ஓதம் மல்கு-தொறும் – குறு 9/5
கழி பெயர் மருங்கின் ஒல்கி ஓதம்
பெயர்தர பெயர்தந்து ஆங்கு – குறு 340/5,6
ஓதம் வாங்கும் துறைவன் – ஐங் 145/2
ஓதம் சுற்றியது ஊர் என ஒருசார் – பரி 7/29
இரும் கழி ஓதம் போல் தடுமாறி – கலி 123/18
பெரும் கடல் ஓதம் போல – அகம் 123/13
முழங்கு கடல் ஓதம் காலை கொட்கும் – அகம் 220/12
ஓதம் மல்கலின் மாறு ஆயினவே – அகம் 300/17
கழியே ஓதம் மல்கின்று வழியே – அகம் 340/9
எறி திரை ஓதம் தரல் ஆனாதே – அகம் 350/2
வீங்கு ஓதம் தந்து விளங்கு ஒளிய வெண் முத்தம் விரை சூழ் கானல் – சிலப்.புகார் 7/141
தெள்ளு நீர் ஓதம் சிதைத்தாய் மற்று என் செய்கோ – சிலப்.புகார் 7/165
தெள்ளு நீர் ஓதம் சிதைத்தாய் மற்று எம்மோடு ஈங்கு – சிலப்.புகார் 7/166
ஊர்ந்த வழி சிதைய ஊர்ந்தாய் வாழி கடல் ஓதம்
ஊர்ந்த வழி சிதைய ஊர்ந்தாய் மற்று எம்மொடு – சிலப்.புகார் 7/173,174
தீர்ந்தாய் போல் தீர்ந்திலையால் வாழி கடல் ஓதம் – சிலப்.புகார் 7/175

மேல்


ஓதமும் (2)

ஓதமும் ஒலி ஓவு இன்றே ஊதையும் – நற் 319/1
ஒலி சிறந்து ஓதமும் பெயரும் மலி புனல் – நற் 335/3

மேல்


ஓதமே (1)

ஊர்ந்த வழி சிதைய ஊர்க்கின்ற ஓதமே
பூம் தண் பொழிலே புணர்ந்து ஆடும் அன்னமே – சிலப்.புகார் 7/169,170

மேல்


ஓதமொடு (2)

ஓதமொடு பெயரும் துறைவற்கு – ஐங் 155/4
உறு கழி மருங்கின் ஓதமொடு மலர்ந்த – அகம் 230/1

மேல்


ஓதல் (2)

ஓதல் அந்தணர் வேதம் பாட – மது 656
ஓதல் வேட்டல் அவை பிறர் செய்தல் – பதி 24/6

மேல்


ஓதற்கு (1)

இனையள் என்று எடுத்து ஓதற்கு அனையையோ நீ என – கலி 76/4

மேல்


ஓதி (79)

துணையோர் ஆய்ந்த இணை ஈர் ஓதி
செம் கால் வெட்சி சீறிதழ் இடை இடுபு – திரு 20,21
பூ என பொலிந்த ஓதி ஓதி – சிறு 22
பூ என பொலிந்த ஓதி ஓதி
நளி சினை வேங்கை நாள்_மலர் நச்சி – சிறு 22,23
நன் நுதல் உலறிய சின் மெல் ஓதி
நெடு நீர் வார் குழை களைந்தென குறும் கண் – நெடு 138,139
அம்_சில்_ஓதி அசையல் யாவதும் – குறி 180
இரும் சூழ் ஓதி பெரும் தோளாட்கே – நற் 26/9
மை ஈர் ஓதி பெரு மட தகையே – நற் 29/11
மை ஈர் ஓதி மாண் நலம் தொலைவே – நற் 57/10
பொம்மல் ஓதி பெரு விதுப்பு உறவே – நற் 71/11
அழுதனள் பெயரும் அம் சில் ஓதி
நல்கூர் பெண்டின் சில் வளை குறு_மகள் – நற் 90/8,9
வேனில் ஓதி பாடு நடை வழலை – நற் 92/2
அம்_சில்_ஓதி அரும் படர் உறவே – நற் 105/10
பொம்மல் ஓதி நம் இவண் ஒழிய – நற் 129/3
திரு நுதல் பொலிந்த தேம் பாய் ஓதி
முது நீர் இலஞ்சி பூத்த குவளை – நற் 160/7,8
வேனில் ஓதி நிறம் பெயர் முது போத்து – நற் 186/5
மெல் இயல் மகளிர் ஓதி அன்ன – நற் 225/4
பின் ஈர் ஓதி என் தோழிக்கு அன்னோ – நற் 227/4
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே – நற் 252/12
எம்மொடு வருதியோ பொம்மல்_ஓதி என – நற் 274/6
அம் சில் ஓதி இவள் உறும் – நற் 324/8
மின் நேர் ஓதி இவளொடு நாளை – நற் 339/9
அம் சில் ஓதி என் தோழி தோள் துயில் – நற் 355/8
துஞ்சுதியோ மெல் அம்_சில்_ஓதி என – நற் 370/7
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண் நுதல் குறு_மகள் – குறு 70/1
வேதின வெரிநின் ஓதி முது போத்து – குறு 140/1
மை ஈர் ஓதி மாஅயோள்_வயின் – குறு 199/5
அம்_சில்_ஓதி ஆய் வளை நெகிழ – குறு 211/1
அம் சில் ஓதி அசை இயல் கொடிச்சி – குறு 214/3
நெஞ்சு பிணிக்கொண்ட அம் சில் ஓதி
பெரும் தோள் குறு_மகள் சிறு மெல் ஆகம் – குறு 280/2,3
பொம்மல் ஓதி நீவியோனே – குறு 379/6
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள் – ஐங் 49/1
ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பித்தோரே – ஐங் 67/5
சில் நிரை ஓதி என் நுதல் பசப்பதுவே – ஐங் 222/4
இணை_ஈர்_ஓதி நீ அழ – ஐங் 269/4
அம் சில் ஓதி அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 299/3
அம்_மெல்_ஓதி அழிவு இலள் எனினே – ஐங் 368/5
வெம் சுரம் இறந்த அம்_சில்_ஓதி – ஐங் 394/3
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி கொடும்_குழை கணவ – பதி 14/15
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண் நுதல் கருவில் – பதி 74/17
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண்_நுதல் அணி கொள – பதி 81/28
வாள் இடைப்படுத்த வயங்கு ஈர் ஓதி
நாள்_அணி சிதைத்தலும் உண்டு என நயவந்து – கலி 36/23,24
மை ஈர் ஓதி மட மொழியோயே – கலி 150/23
கொடு நுண் ஓதி மகளிர் ஓக்கிய – அகம் 9/11
கள் படர் ஓதி நின் படர்ந்து உள்ளி – அகம் 39/14
மை ஈர் ஓதி மடவீர் நும் வாய் – அகம் 48/18
பொம்மல் ஓதி நம்மொடு ஒராங்கு – அகம் 65/8
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி மாஅயோளே – அகம் 86/31
இரும் சூழ் ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பே – அகம் 102/19
துணை ஈர் ஓதி என் தோழியும் வருமே – அகம் 107/22
வை வால் ஓதி மை அணல் ஏய்ப்ப – அகம் 125/5
அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே – அகம் 129/18
வற்றல் மரத்த பொன் தலை ஓதி
வெயில் கவின் இழந்த வைப்பின் பையுள் கொள – அகம் 145/3,4
ஒடுங்கு_ஈர்_ஓதி நினக்கும் அற்றோ – அகம் 160/1
மை_ஈர்_ஓதி அரும் படர் உழத்தல் – அகம் 173/5
ஏர் நுண் ஓதி மாஅயோளே – அகம் 208/24
நம் அறிவு தெளிந்த பொம்மல் ஓதி
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே ஓங்கு விடை – அகம் 214/9,10
பொம்மல் ஓதி எம் மகள் மணன் என – அகம் 221/3
மை ஈர் ஓதி வாள் நுதல் குறு_மகள் – அகம் 230/5
மின் நேர் ஓதி பின்னு பிணி விடவே – அகம் 234/18
தேம் பாய் ஓதி திரு நுதல் நீவி – அகம் 240/10
ஓதி ஒண் நுதல் பசலையும் மாயும் – அகம் 251/2
பொம்மல் ஓதி பொதுள வாரி – அகம் 257/5
மை ஈர் ஓதி மாஅயோளே – அகம் 279/17
பொம்மல் ஓதி நீவிய காதலொடு – அகம் 311/7
துணை ஈர் ஓதி மாஅயோள் வயின் – அகம் 338/8
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே – அகம் 353/23
மின் ஈர் ஓதி என்னை நின் குறிப்பே – அகம் 356/20
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே – அகம் 365/15
மை ஈர் ஓதி மடவோய் யானும் நின் – அகம் 386/10
மை ஈர் ஓதி மட நல்லீரே – அகம் 388/10
பாதிரி கமழும் ஓதி ஒண் நுதல் – புறம் 70/14
கழல் கனி வகுத்த துணை சில் ஓதி
குறும் தொடி மகளிர் தோள் விடல் – புறம் 97/23,24
சில் ஓதி பல் இளைஞருமே – புறம் 139/2
மறுதர ஓதி என் மனம் புடைபெயராது – சிலப்.புகார் 10/207
ஒரு முறையாக உளம் கொண்டு ஓதி
வேண்டியது ஒன்றின் விரும்பினிர் ஆடின் – சிலப்.மது 11/130,131
மாதவர் ஓதி மலிந்த ஓதையும் – சிலப்.மது 13/142
குண்ட பார்ப்பீர் என்னோடு ஓதி என் – சிலப்.மது 23/88
அம்_சில்_ஓதி அறிக என பெயர்ந்து – சிலப்.வஞ்சி 25/75
மை_ஈர்_ஓதி வகைபெறு வனப்பின் – சிலப்.வஞ்சி 30/10

மேல்


ஓதிக்கு (1)

மை ஈர் ஓதிக்கு மாண்புற அணிந்து – சிலப்.புகார் 6/108

மேல்


ஓதிம (1)

ஓதிம விளக்கின் உயர்_மிசை கொண்ட – பெரும் 317

மேல்


ஓதிய (3)

ஓதிய வேதத்து ஒளி உறின் அல்லது – சிலப்.புகார் 10/190
ஒரு மூன்று அவித்தோன் ஓதிய ஞான – சிலப்.புகார் 10/194
தம் குலக்கு ஓதிய தகை_சால் அணியினர் – சிலப்.வஞ்சி 26/107

மேல்


ஓதியும் (1)

பொம்மல் ஓதியும் புனையல் – குறு 191/6

மேல்


ஓதியை (5)

பொம்மல்_ஓதியை தன் மொழி கொளீஇ – நற் 293/7
அம்_சில்_ஓதியை வர கரைந்தீமே – ஐங் 391/6
அம்_சில்_ஓதியை உள்ளு-தொறும் – ஐங் 448/5
ஐம்_சில்_ஓதியை அறிகுவென் யான் என – சிலப்.மது 11/195
மை_ஈர்_ஓதியை வருக என பொருந்தி – சிலப்.மது 16/56

மேல்


ஓதினும் (1)

பெரிய ஓதினும் சிறிய உணரா – புறம் 375/19

மேல்


ஓது (2)

உலகம் உவப்ப ஓது அரும் – நற் 237/9
ஓது உடை அந்தணன் எரி வலம் செய்வான் போல் – கலி 69/5

மேல்


ஓதுக (1)

பகைவர் புல் ஆர்க பார்ப்பார் ஓதுக
என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 4/2,3

மேல்


ஓதை (18)

நெல்லின் ஓதை அரிநர் கம்பலை – மது 110
கரும்பின் எந்திரம் கட்பின் ஓதை
அள்ளல் தங்கிய பகடு உறு விழுமம் – மது 258,259
விரவு மொழி பயிற்றும் பாகர் ஓதை
ஒலி கழை தட்டை புடையுநர் புனம்-தொறும் – மலை 327,328
கன்று கடாஅ_உறுக்கும் மகாஅர் ஓதை
மழை கண்டு அன்ன ஆலை-தொறும் ஞெரேரென – மலை 339,340
உழவின் ஓதை பயின்று அறிவு இழந்து – பரி 23/15
ஓரை மகளிர் ஓதை வெரீஇ எழுந்து – கலி 75/4
கங்குல் ஓதை கலி மகிழ் உழவர் – அகம் 37/2
ஓதை தெள் விளி புலம்-தொறும் பரப்ப – அகம் 41/7
உழவர் ஓதை மறப்ப விழவும் – புறம் 65/4
உழவர் ஓதை மதகு ஓதை உடை நீர் ஓதை தண்_பதம் கொள் – சிலப்.புகார் 7/30
உழவர் ஓதை மதகு ஓதை உடை நீர் ஓதை தண்_பதம் கொள் – சிலப்.புகார் 7/30
உழவர் ஓதை மதகு ஓதை உடை நீர் ஓதை தண்_பதம் கொள் – சிலப்.புகார் 7/30
விழவர் ஓதை சிறந்து ஆர்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி – சிலப்.புகார் 7/31
விழவர் ஓதை சிறந்து ஆர்ப்ப நடந்த எல்லாம் வாய் காவா – சிலப்.புகார் 7/32
மழவர் ஓதை வளவன்-தன் வளனே வாழி காவேரி – சிலப்.புகார் 7/33
தாது அவிழ் மலர் சோலை ஓதை ஆயத்து ஒலி அவித்து – சிலப்.புகார் 7/251
தொடுப்பு ஏர் உழவ ஓதை பாணியும் – சிலப்.வஞ்சி 27/230
கழங்கு ஆடு மகளிர் ஓதை ஆயத்து – சிலப்.வஞ்சி 27/245

மேல்


ஓதையின் (1)

மூதில் பெண்டிர் ஓதையின் பெயர – சிலப்.புகார் 5/75

மேல்


ஓதையும் (14)

கொடுப்போர் ஓதையும் கொள்வோர் ஓதையும் – சிலப்.புகார் 5/62
கொடுப்போர் ஓதையும் கொள்வோர் ஓதையும்
நடுக்கு இன்றி நிலைஇய நாளங்காடியில் – சிலப்.புகார் 5/62,63
பல் வேறு குழூஉ குரல் பரந்த ஓதையும்
உழாஅ நுண் தொளியுள் புக்கு அழுந்திய – சிலப்.புகார் 10/119,120
மண் கணை முழவின் மகிழ் இசை ஓதையும்
பேர் யாற்று அடைகரை நீரின் கேட்டு ஆங்கு – சிலப்.புகார் 10/139,140
காலை முரச கனை குரல் ஓதையும்
நான்மறை அந்தணர் நவின்ற ஓதையும் – சிலப்.மது 13/140,141
நான்மறை அந்தணர் நவின்ற ஓதையும்
மாதவர் ஓதி மலிந்த ஓதையும் – சிலப்.மது 13/141,142
மாதவர் ஓதி மலிந்த ஓதையும்
மீளா வென்றி வேந்தன் சிறப்பொடு – சிலப்.மது 13/142,143
பணை நிலை புரவி ஆலும் ஓதையும்
கிணை_நிலை பொருநர் வைகறை பாணியும் – சிலப்.மது 13/147,148
அந்தி விழவும் ஆரண ஓதையும்
செம் தீ வேட்டலும் தெய்வம் பரவலும் – சிலப்.மது 22/147,148
நறவு கண் உடைத்த குறவர் ஓதையும்
பறை இசை அருவி பயம் கெழும் ஓதையும் – சிலப்.வஞ்சி 25/27,28
பறை இசை அருவி பயம் கெழும் ஓதையும்
புலியொடு பொரூஉம் புகர்_முக ஓதையும் – சிலப்.வஞ்சி 25/28,29
புலியொடு பொரூஉம் புகர்_முக ஓதையும்
கலி கெழு மீமிசை சேணோன் ஓதையும் – சிலப்.வஞ்சி 25/29,30
கலி கெழு மீமிசை சேணோன் ஓதையும்
பயம்பில் வீழ் யானை பாகர் ஓதையும் – சிலப்.வஞ்சி 25/30,31
பயம்பில் வீழ் யானை பாகர் ஓதையும்
இயங்கு படை அரவமோடு யாங்கணும் ஒலிப்ப – சிலப்.வஞ்சி 25/31,32

மேல்


ஓதையொடு (1)

எருது எறி களமர் ஓதையொடு நல் யாழ் – மலை 469

மேல்


ஓப்பலின் (1)

படு புள் ஓப்பலின் பகல் மாய்ந்தன்றே – நற் 49/4

மேல்


ஓப்பி (11)

நல் கோள் சிறுதினை படு புள் ஓப்பி
எல் பட வருதியர் என நீ விடுத்தலின் – குறி 38,39
நுண் தாது உறைக்கும் வண்டு_இனம் ஓப்பி
ஒழி திரை வரித்த வெண் மணல் அடைகரை – நற் 27/2,3
நனி பேர் அன்பின் நின் குரல் ஓப்பி
நின் புறங்காத்தலும் காண்போய் நீ என் – நற் 251/5,6
செ வாய் பைம் கிளி ஓப்பி அ வாய் – நற் 259/4
புலவு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி
மட நோக்கு ஆயமொடு உடன் ஊர்பு ஏறி – நற் 331/4,5
பெரும் புனம் கவரும் சிறு கிளி ஓப்பி
கரும் கால் வேங்கை ஊசல் தூங்கி – நற் 368/1,2
கொழு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி
எக்கர் புன்னை இன் நிழல் அசைஇ – அகம் 20/2,3
சிறுதினை படு கிளி எம்மொடு ஓப்பி
மல்லல் அறைய மலிர் சுனை குவளை – அகம் 308/10,11
பெரு வரை அடுக்கத்து குரீஇ ஓப்பி
ஓங்கு இரும் சிலம்பின் ஒள் இணர் நறு வீ – அகம் 388/5,6
அரி_பறையால் புள் ஓப்பி
அவிழ் நெல்லின் அரியல் ஆருந்து – புறம் 395/7,8
புலவு மீன் வெள் உணங்கல் புள் ஓப்பி கண்டார்க்கு – சிலப்.புகார் 7/70

மேல்


ஓப்பியும் (4)

கிள்ளை ஓப்பியும் கிளை இதழ் பறியா – குறி 101
தினை புன மருங்கில் படு கிளி ஓப்பியும்
காலை வந்து மாலை பொழுதில் – குறு 346/5,6
தழலை வாங்கியும் தட்டை ஓப்பியும்
அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசைஇயும் – அகம் 188/11,12
குருவி ஓப்பியும் கிளி கடிந்தும் குன்றத்து சென்று வைகி – சிலப்.வஞ்சி 24/2

மேல்


ஓப்புதல் (1)

நிணம் கொள் புலால் உணங்கல் நின்று புள் ஓப்புதல் தலைக்கீடு ஆக – சிலப்.புகார் 7/53

மேல்


ஓப்புதும் (1)

பல் மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்புதும்
முண்டகம் கலித்த முது நீர் அடைகரை – அகம் 80/6,7

மேல்


ஓப்புந்து (1)

அரி_பறையான் புள் ஓப்புந்து
நெடு நீர் கூஉம் மணல் தண் கான் – புறம் 396/4,5

மேல்


ஓப்புநர் (1)

நெல் விளை கழனி படு புள் ஓப்புநர்
ஒழி மடல் விறகின் கழு மீன் சுட்டு – புறம் 29/13,14

மேல்


ஓப்பும் (10)

இரும் புள் ஓப்பும் இசையே என்றும் – மது 95
இன புள் ஓப்பும் எமக்கு நலன் எவனோ – நற் 45/7
பைம் தாள் செந்தினை படு கிளி ஓப்பும்
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு நயந்து உறையும் – நற் 104/6,7
நறும் தழை மகளிர் ஓப்பும் கிள்ளையொடு – குறு 333/3
நிண ஊன் வல்சி படு புள் ஓப்பும்
நலம் மாண் எயிற்றி போல பல மிகு – ஐங் 365/2,3
அண்ணல் மழ களிறு அரி ஞிமிறு ஓப்பும்
கன்று புணர் பிடிய குன்று பல நீந்தி – பதி 12/12,13
வெண்கை மகளிர் வெண்_குருகு ஓப்பும்
அழியா விழவின் இழியா திவவின் – பதி 29/6,7
ஆடு சிறை வரி வண்டு ஓப்பும்
பாடல் சான்ற அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 62/18,19
பன் மலர் பொய்கை படு புள் ஓப்பும்
காய் நெல் படப்பை வாணன் சிறுகுடி – அகம் 204/11,12
கரந்தை அம் செறுவின் வெண்_குருகு ஓப்பும்
வல் வில் எறுழ் தோள் பரதவர் கோமான் – அகம் 226/6,7

மேல்


ஓப்புவாள் (1)

குரீஇ ஓப்புவாள் பெரு மழை கண்ணே – குறு 72/5

மேல்


ஓம் (1)

யான் ஓம் என்னவும் ஒல்லார் தாம் மற்று – அகம் 26/10

மேல்


ஓம்ப (3)

இளையர் ஓம்ப மரீஇ அவண் நயந்து – குறு 322/4
கடி மனை காத்து ஓம்ப வல்லுவள்-கொல்லோ – கலி 24/9
ஐயம் தீர் காட்சி அடைக்கலம் காத்து ஓம்ப
வல்லாதேன் பெற்றேன் மயல் என்று உயிர் நீத்த – சிலப்.வஞ்சி 29/97,98

மேல்


ஓம்படுப்பல் (1)

இனியன் என்று ஓம்படுப்பல் ஞாயிறு இனி – கலி 145/35

மேல்


ஓம்படையும் (1)

அறவோர் பள்ளியும் அறன் ஓம்படையும்
புற நிலை கோட்டத்து புண்ணிய தானமும் – சிலப்.புகார் 5/179,180

மேல்


ஓம்பல் (3)

புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே – பதி 34/12
புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே – பதி 35/1
வண்டு கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் அணி கொள – அகம் 257/9

மேல்


ஓம்பல்லே (1)

தான் தந்தனன் யாய் காத்து ஓம்பல்லே – குறு 294/8

மேல்


ஓம்பலின் (1)

வலிக்கு வரம்பு ஆகிய கணவன் ஓம்பலின்
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என கிளையொடு – மலை 308,309

மேல்


ஓம்பலும் (1)

அறவோர்க்கு அளித்தலும் அந்தணர் ஓம்பலும்
துறவோர்க்கு எதிர்தலும் தொல்லோர் சிறப்பின் – சிலப்.மது 16/71,72

மேல்


ஓம்பவும் (2)

ஈற்று யாமை தன் பார்ப்பு ஓம்பவும்
இளையோர் வண்டல் அயரவும் முதியோர் – பொரு 186,187
பாணர் ஆர்த்தவும் பரிசிலர் ஓம்பவும்
ஊண் ஒலி அரவமொடு கைதூவாளே – புறம் 334/6,7

மேல்


ஓம்பா (6)

ஓம்பா வள்ளல் படர்ந்திகும் எனினே – மலை 400
ஓம்பா ஈகையின் வண் மகிழ் சுரந்து – பதி 42/13
ஒடுங்கா உள்ளத்து ஓம்பா ஈகை – புறம் 8/4
ஓம்பா ஈகை மா வேள் எவ்வி – புறம் 24/18
ஓம்பா ஈகை விறல் வெய்யோனே – புறம் 152/32
உள்ளியது சுரக்கும் ஓம்பா ஈகை – புறம் 323/3

மேல்


ஓம்பாது (9)

உரிய எல்லாம் ஓம்பாது வீசி – மது 146
வயிரியர் கண்ணுளர்க்கு ஓம்பாது வீசி – பதி 20/16
உறுவர் ஆர ஓம்பாது உண்டு – பதி 43/19
அரிய என்னாது ஓம்பாது வீசி – பதி 44/4
ஒடிவை இன்றி ஓம்பாது உண்டு – அகம் 301/5
ஓம்பாது ஈயும் ஆற்றல் எம் கோ – புறம் 22/33
ஓம்பாது கடந்து அட்டு அவர் – புறம் 40/2
ஓம்பாது உண்டு கூம்பாது வீசி – புறம் 47/5
ஓம்பு-மின் ஓம்பு-மின் இவண் என ஓம்பாது
தொடர் கொள் யானையின் குடர் கால் தட்ப – புறம் 275/6,7

மேல்


ஓம்பி (25)

கடவுள் ஒண் பூ அடைதல் ஓம்பி
உறை கால் மாறிய ஓங்கு உயர் நனம் தலை – பெரும் 290,291
வழூஉம் மருங்கு உடைய வழாஅல் ஓம்பி
பரூஉ கொடி வலந்த மதலை பற்றி – மலை 215,216
அற்கு இடை கழிதல் ஓம்பி ஆற்ற நும் – மலை 254
அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பி
வான்_கண் விரிந்த விடியல் ஏற்றெழுந்து – மலை 256,257
இயங்கல் ஓம்பி நும் இயங்கள் தொடு-மின் – மலை 277
தண்டு கால் ஆக தளர்தல் ஓம்பி
ஊன்றினிர் கழி-மின் ஊறு தவ பலவே – மலை 371,372
மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி
கை பிணி விடாஅது பைபய கழி-மின் – மலை 382,383
ஆழி மருங்கின் அலவன் ஓம்பி
வலவன் வள்பு ஆய்ந்து ஊர – நற் 11/7,8
அஞ்சல் ஓம்பி ஆர் பதம் கொண்டு – நற் 102/2
குடி புறந்தருநர் பாரம் ஓம்பி
அழல் சென்ற மருங்கின் வெள்ளி ஓடாது – பதி 13/24,25
மன்னவன் புறந்தர வரு விருந்து ஓம்பி
தன் நகர் விழைய கூடின் – கலி 8/21,22
ஒல்குபு நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி
வெல் புகழ் உலகு ஏத்த விருந்து நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/11,12
ஊறு அஞ்சி நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி
ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி அகன்ற நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/19,20
துன்னுதல் ஓம்பி திறவது இல் முன்னி நீ – கலி 82/32
காவலர் அறிதல் ஓம்பி பையென – அகம் 102/12
ஒளிறு வேல் கோதை ஓம்பி காக்கும் – அகம் 263/11
வருந்தி வருநர் ஓம்பி தண்ணென – அகம் 353/18
துஞ்சு ஊர் யாமத்து தெவிட்டல் ஓம்பி
நெடும் தேர் அகல நீக்கி பையென – அகம் 360/12,13
பகடு புறந்தருநர் பாரம் ஓம்பி
குடி புறந்தருகுவை ஆயின் நின் – புறம் 35/32,33
ஓம்பி உடுத்த உயவல் பாண – புறம் 69/4
ஆ காத்து ஓம்பி ஆ பயன் அளிக்கும் – சிலப்.மது 15/120
மிக்கோன் கூறிய மெய்ம்_மொழி ஓம்பி
காதல் குரங்கு கடைநாள் எய்தவும் – சிலப்.மது 15/174,175
வாணிக மரபின் நீள் நிலம் ஓம்பி
நாஞ்சிலும் துலாமும் ஏந்திய கையினன் – சிலப்.மது 22/65,66
வரு விருந்து ஓம்பி மனையறம் முட்டா – சிலப்.மது 22/132
வார்த்திகன்-தன்னை காத்தனர் ஓம்பி
கோ_தொழில் இளையவர் கோ_முறை அன்றி – சிலப்.மது 23/100,101

மேல்


ஓம்பிய (8)

குழி நிறுத்து ஓம்பிய குறும் தாள் ஏற்றை – பெரும் 344
அன்னை ஓம்பிய ஆய் நலம் – குறு 223/6
பலர் மொசிந்து ஓம்பிய திரள் பூ கடம்பின் – பதி 11/12
முன்னும் பின்னும் நின் முன்னோர் ஓம்பிய
எயில் முகப்படுத்தல் யாவது வளையினும் – பதி 53/12,13
கூந்தல் வாரி நுசுப்பு இவர்ந்து ஓம்பிய
நலம் புனை உதவியும் உடையன்-மன்னே – அகம் 195/9,10
வருந்துக தில்ல யாய் ஓம்பிய நலனே – அகம் 276/15
மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை ஓம்பிய நாடே – புறம் 22/34
இசை புறன் ஆக நீ ஓம்பிய பொருளே – புறம் 29/26

மேல்


ஓம்பியும் (1)

நல் ஆனொடு பகடு ஓம்பியும்
நான்மறையோர் புகழ் பரப்பியும் – பட் 201,202

மேல்


ஓம்பினர் (6)

ஓம்பினர் தழீஇ தாம் புணர்ந்து முயங்கி – மது 462
ஒருவிர்_ஒருவிர் ஓம்பினர் கழி-மின் – மலை 218
சேம்பும் மஞ்சளும் ஓம்பினர் காப்போர் – மலை 343
முன் திணை முதல்வர்க்கு ஓம்பினர் உறைந்து – பதி 72/4
ஓம்பினர் உறையும் கூழ் கெழு குறும்பில் – அகம் 113/13
தொன் முதிர் வேளிர் ஓம்பினர் வைத்த – அகம் 258/2

மேல்


ஓம்பினள் (2)

ஓம்பினள் எடுத்த தட மென் தோளே – அகம் 18/18
கடி உடை வியல் நகர் ஓம்பினள் உறையும் – அகம் 298/16

மேல்


ஓம்பினை (1)

என் ஆங்கு வாராது ஓம்பினை கொண்மே – கலி 23/19

மேல்


ஓம்பு (25)

அஞ்சல் ஓம்பு நின் அணி நலம் நுகர்கு என – குறி 181
ஓம்பு அரண் கடந்த அடு போர் செழியன் – நற் 39/9
காலை வருந்தும் கையாறு ஓம்பு என – குறு 48/2
உலகு பயம் பகர ஓம்பு பெரும் பக்கம் – பரி 11/34
எள்ளுதல் மறைத்தல் ஓம்பு என்பாளை பெயர்த்து அவன் – பரி 18/10
நின்னின் பிரியலன் அஞ்சல் ஓம்பு என்னும் – கலி 21/7
அஞ்சல் ஓம்பு என்றாரை பொய்த்தற்கு உரியனோ – கலி 41/22
கடாஅம் படும் இடத்து ஓம்பு – கலி 97/31
இள மணலுள் படல் ஓம்பு முளை நேர் – கலி 98/37
சொல்லல் ஓம்பு என்றார் எமர் – கலி 112/4
விடாஅல் ஓம்பு என்றார் எமர் – கலி 112/7
சொல்லல் ஓம்பு என்றமை அன்றி அவனை நீ – கலி 112/18
புல்லல் ஓம்பு என்றது உடையரோ மெல்ல – கலி 112/19
வன்கண்ணள் ஆய் வரல் ஓம்பு
யாய் வருக ஒன்றோ பிறர் வருக மற்று நின் – கலி 116/9,10
புலம்பல் ஓம்பு என அளிப்பான் போலவும் – கலி 128/13
நன்_நுதால் அஞ்சல் ஓம்பு என்றதன் பயன் அன்றோ – கலி 132/9
தேரை தினப்படல் ஓம்பு
நல்கா ஒருவனை நாடி யான் கொள்வனை – கலி 147/32,33
தாய் ஓம்பு ஆய் நலம் வேண்டாதோளே – அகம் 146/13
ஓம்பு அரண் கடந்த வீங்கு பெரும் தானை – அகம் 181/4
இனி பிறிது உண்டோ அஞ்சல் ஓம்பு என – அகம் 313/1
நீயே பிறர் ஓம்பு_உறு மற மன் எயில் – புறம் 40/1
கடி_மரம் தடிதல் ஓம்பு நின் – புறம் 57/10
குறி அறிந்து அவைஅவை குறுகாது ஓம்பு என – சிலப்.புகார் 10/97
மக்களின் ஓம்பு மனை_கிழத்தீ என – சிலப்.மது 15/173
அஞ்சல் ஓம்பு என்று நலன் உண்டு நல்காதான் – சிலப்.வஞ்சி 24/30

மேல்


ஓம்பு-மதி (14)

அஞ்சல் ஓம்பு-மதி அறிவல் நின் வரவு என – திரு 291
நீத்தல் ஓம்பு-மதி பூ கேழ் ஊர – நற் 10/4
சாயும் நெய்தலும் ஓம்பு-மதி எம் இல் – நற் 60/9
அணங்கல் ஓம்பு-மதி வாழிய நீ என – நற் 358/5
ஓம்பு-மதி வாழியோ வாடை பாம்பின் – குறு 235/1
கடிய கழறல் ஓம்பு-மதி தொடியோள் – குறு 296/6
சினவல் ஓம்பு-மதி வினவுவது உடையேன் – குறு 362/2
மறவல் ஓம்பு-மதி எம்மே நறவின் – அகம் 19/9
பெரும் புலம்பு உறுதல் ஓம்பு-மதி சிறு கண் – அகம் 177/3
உள்ளுதல் ஓம்பு-மதி இனி நீ முள் எயிற்று – அகம் 361/13
குழவி கொள்பவரின் ஓம்பு-மதி
அளிதோ தானே அது பெறல் அரும்-குரைத்தே – புறம் 5/7,8
தொடுதல் ஓம்பு-மதி முது கள் சாடி – புறம் 258/9
தொழாதனை கழிதல் ஓம்பு-மதி வழாது – புறம் 263/3
நச்சுவர் கையின் நிரப்பல் ஓம்பு-மதி அச்சு வர – புறம் 360/14

மேல்


ஓம்பு-மின் (21)

கலங்கல் ஓம்பு-மின் இலங்கு இழையீர் என – குறி 233
நும் இயம் தொடுதல் ஓம்பு-மின் மயங்கு துளி – மலை 232
ஞெரேரென நோக்கல் ஓம்பு-மின் உரித்து அன்று – மலை 240
பொய் பொதி கொடும் சொல் ஓம்பு-மின் எனவே – நற் 200/11
அவண் நீடாதல் ஓம்பு-மின் யாமத்து – நற் 229/6
அகறல் ஓம்பு-மின் அறிவுடையீர் என – நற் 243/6
குறுகல் ஓம்பு-மின் சிறுகுடி செலவே – குறு 184/2
குறுகல் ஓம்பு-மின் அறிவுடையீரே – குறு 206/5
நீரை செறுத்து நிறைவு உற ஓம்பு-மின்
கார் தலைக்கொண்டு பொழியினும் தீர்வது – கலி 146/43,44
களம் புகல் ஓம்பு-மின் தெவ்விர் போர் எதிர்ந்து – புறம் 87/1
யாம் பொருதும் என்றல் ஓம்பு-மின் ஓங்கு திறல் – புறம் 88/2
குறுகல் ஓம்பு-மின் தெவ்விர் அவனே – புறம் 170/9
அல்லது செய்தல் ஓம்பு-மின் அது தான் – புறம் 195/7
ஓம்பு-மின் ஓம்பு-மின் இவண் என ஓம்பாது – புறம் 275/6
ஓம்பு-மின் ஓம்பு-மின் இவண் என ஓம்பாது – புறம் 275/6
இரும் புள் பூசல் ஓம்பு-மின் யானும் – புறம் 291/3
சினவல் ஓம்பு-மின் சிறு புல்லாளர் – புறம் 292/4
முரசு முழங்கு தானை நும் அரசும் ஓம்பு-மின்
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் நும் களிறும் போற்று-மின் – புறம் 301/5,6
பலம் என்று இகழ்தல் ஓம்பு-மின் உது காண் – புறம் 301/11
உள்ளல் ஓம்பு-மின் உயர் மொழி புலவீர் – புறம் 394/5
பிறர் மனை அஞ்சு-மின் பிழை உயிர் ஓம்பு-மின்
அற மனை கா-மின் அல்லவை கடி-மின் – சிலப்.வஞ்சி 30/195,196

மேல்


ஓம்பு_உறு (1)

நீயே பிறர் ஓம்பு_உறு மற மன் எயில் – புறம் 40/1

மேல்


ஓம்புக (1)

கள்ளும் குறைபடல் ஓம்புக ஒள் இழை – புறம் 172/2

மேல்


ஓம்புதல் (1)

நெடிது உள்ளல் ஓம்புதல் வேண்டும் இவளே – கலி 50/11

மேல்


ஓம்புநர் (2)

ஓம்புநர் அல்லது உடற்றுநர் இல்லை – மலை 426
வட திசை மருங்கின் மறை காத்து ஓம்புநர்
தடவு தீ அவியா தண் பெரு வாழ்க்கை – சிலப்.வஞ்சி 26/248,249

மேல்


ஓம்புநர்க்கு (1)

வாய்மையின் வழாது மன் உயிர் ஓம்புநர்க்கு
யாவதும் உண்டோ எய்தா அரும் பொருள் – சிலப்.மது 11/158,159

மேல்


ஓம்புநனே (1)

பிசிரோன் என்ப என் உயிர் ஓம்புநனே
செல்வ காலை நிற்பினும் – புறம் 215/7,8

மேல்


ஓம்பும் (13)

எந்தை ஓம்பும் கடி உடை வியல் நகர் – நற் 98/8
இன கிளி யாம் கடிந்து ஓம்பும் புனத்து அயல் – கலி 37/13
மழை சுரந்து அளித்து ஓம்பும் நல் ஊழி யாவர்க்கும் – கலி 99/5
ஒல்லென நீக்கி ஒருவாது காத்து ஓம்பும்
நல் இறை தோன்ற கெட்டு ஆங்கு – கலி 120/23,24
குடி புறங்காத்து ஓம்பும் செங்கோலான் வியன் தானை – கலி 130/19
கணவன் ஓம்பும் கானல் அம் சேர்ப்பன் – அகம் 160/8
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே – புறம் 320/18
செரு வெம் குருசில் ஓம்பும் ஊரே – புறம் 321/10
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே – புறம் 329/9
ஊழி உய்க்கும் பேர் உதவி ஒழியாது ஒழுகல் உயிர் ஓம்பும்
ஆழி_ஆள்வான் பகல்_வெய்யோன் அருளே வாழி காவேரி – சிலப்.புகார் 7/136,137
பகல் ஒளி-தன்னினும் பல் உயிர் ஓம்பும்
நிலவு ஒளி விளக்கின் நீள் இடை மருங்கின் – சிலப்.மது 13/11,12
ஐம் பெரு வேள்வியும் செய் தொழில் ஓம்பும்
அறு தொழில் அந்தணர் பெறு முறை வகுக்க – சிலப்.மது 23/69,70
முடி மன்னர் மூவரும் காத்து ஓம்பும் தெய்வ – சிலப்.வஞ்சி 29/67

மேல்


ஓமாலிகையினும் (1)

முப்பத்து_இரு வகை ஓமாலிகையினும்
ஊறின நல் நீர் உரைத்த நெய் வாசம் – சிலப்.புகார் 6/77,78

மேல்


ஓமை (21)

உவர் எழு களரி ஓமை அம் காட்டு – நற் 84/8
பெரும் களிறு தொலைத்த முட தாள் ஓமை
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு அல்கு நிழல் ஆகும் – நற் 137/7,8
ஓமை நீடிய கான் இடை அத்தம் – நற் 198/2
உலவை ஓமை ஒல்கு நிலை ஒடுங்கி – நற் 252/1
பசி பிடி உதைத்த ஓமை செம் வரை – நற் 279/7
பணை தாள் ஓமை படு சினை பயந்த – நற் 318/2
பொரி தாள் ஓமை வளி பொரு நெடும் சினை – குறு 79/2
ஊர் பாழ்த்து அன்ன ஓமை அம் பெரும் காடு – குறு 124/2
அத்த ஓமை அம் கவட்டு இருந்த – குறு 207/2
ஓமை குத்திய உயர் கோட்டு ஒருத்தல் – குறு 396/4
புல் அரை ஓமை நீடிய – ஐங் 316/4
அலறு தலை ஓமை அம் கவட்டு ஏறி – ஐங் 321/2
கரும் கால் ஓமை காண்பு இன் பெரும் சினை – அகம் 3/2
முளிந்த ஓமை முதையல் அம் காட்டு – அகம் 5/8
பருந்து இளைப்படூஉம் பாறு தலை ஓமை
இரும் கல் விடர்_அகத்து ஈன்று இளைப்பட்ட – அகம் 21/15,16
கரும் கால் ஓமை ஏறி வெண் தலை – அகம் 117/6
ஓமை அம் பெரும் காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு – அகம் 191/9
நிழல் இல் ஓமை நீர் இல் நீள் இடை – அகம் 223/8
சூர் முதல் இருந்த ஓமை அம் புறவின் – அகம் 297/11
ஓமை நீடிய உலவை நீள் இடை – அகம் 369/17
போழ் புண் படுத்த பொரி அரை ஓமை
பெரும் பொளி சேய அரை நோக்கி ஊன் செத்து – அகம் 397/11,12

மேல்


ஓமைய (2)

புல் இலை ஓமைய புலி வழங்கு அத்தம் – நற் 107/6
புன் தாள் ஓமைய சுரன் இறந்தோரே – குறு 260/8

மேல்


ஓமையும் (1)

அலறு தலை மராமும் உலறு தலை ஓமையும்
பொரி அரை உழிஞ்சிலும் புல் முளி மூங்கிலும் – சிலப்.மது 11/75,76

மேல்


ஓய் (8)

ஓய் பசி செந்நாய் உயங்கு மரை தொலைச்சி – நற் 43/3
ஓய் நடை முது பகடு ஆரும் ஊரன் – நற் 290/3
ஆறு செல் மாக்கட்கு ஓய் தகை தடுக்கும் – பதி 60/7
ஊழ் ஆரத்து ஓய் கரை நூக்கி புனல் தந்த – பரி 9/27
வேனில் உழந்த வறிது உயங்கு ஓய் களிறு – கலி 7/1
ஓய் பசி பிடியொடு ஒரு திறன் ஒடுங்க – அகம் 91/6
ஓய் களிறு எடுத்த நோய் உடை நெடும் கை – அகம் 111/8
உழுத்து அதர் உண்ட ஓய் நடை புரவி – புறம் 299/2

மேல்


ஓய்வன (1)

கையும் காலும் ஓய்வன ஒடுங்க – குறு 383/4

மேல்


ஓய்வாரும் (1)

வெய்ய திமிலின் விரை புனலோடு ஓய்வாரும்
மெய்யது உழவின் எதிர் புனல் மாறு ஆடி – பரி 10/102,103

மேல்


ஓயற்க (1)

செய்யில் பொலம் பரப்பும் செய்வினை ஓயற்க
வருந்தாது வரும் புனல் விருந்து அயர் கூடல் – பரி 10/128,129

மேல்


ஓர் (227)

வேறு பல் பெரும் படை நாப்பண் வேறு ஓர்
நெடும் காழ் கண்டம் கோலி அகம் நேர்பு – முல் 43,44
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் மாவின் – மது 706
ஓர் யாற்று இயவின் மூத்த புரிசை – மலை 229
வண்டு ஓர் அன்ன அவன் தண்டா காட்சி – நற் 25/10
வருந்தினன் என்பது ஓர் வாய்_சொல் தேறாய் – நற் 32/4
உணங்கு ஊண் ஆயத்து ஓர் ஆன் தெண் மணி – நற் 37/2
ஓர் எயின் மன்னன் போல – நற் 43/11
எமதும் உண்டு ஓர் மதி_நாள் திங்கள் – நற் 62/7
உயிர் ஓர் அன்ன செயிர் தீர் நட்பின் – நற் 72/3
குவளை உண்கண் என் மகள் ஓர் அன்ன – நற் 271/8
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் செம் தார் – நற் 301/4
கிளி ஓர் அன்ன கிளவி பணை தோள் – நற் 301/5
உள் யாதும் இல்லது ஓர் போர்வை அம் சொல்லே – நற் 310/11
பொறி படு தட கை சுருக்கி பிறிது ஓர்
ஆறு இடையிட்ட அளவைக்கு வேறு உணர்ந்து – நற் 318/6,7
பிறப்பு ஓர் அன்மை அறிந்தனம் அதனால் – நற் 328/4
ஓர் யான் மன்ற துஞ்சாதேனே – குறு 6/4
ஓரேன் யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு – குறு 28/2
யானும் ஓர் ஆடு_கள_மகளே என் கை – குறு 31/4
பீடு கெழு குரிசிலும் ஓர் ஆடு_கள_மகனே – குறு 31/6
அன்னாய் இவன் ஓர் இள மாணாக்கன் – குறு 33/1
நீர் ஓர் அன்ன சாயல் – குறு 95/4
தீ ஓர் அன்ன என் உரன் அவித்தன்றே – குறு 95/5
ஓர் ஏர் உழவன் போல – குறு 131/5
ஏழ் ஊர் பொது வினைக்கு ஓர் ஊர் யாத்த – குறு 172/5
வேனில் ஓர் இணர் தேனோடு ஊதி – குறு 211/5
ஓர் ஊர் வாழினும் சேரி வாரார் – குறு 231/1
பனி கழி துழவும் பானாள் தனித்து ஓர்
தேர் வந்து பெயர்ந்தது என்ப அதற்கொண்டு – குறு 246/3,4
கன்று இல் ஓர் ஆ விலங்கிய – குறு 260/7
ஓர் இல் பிச்சை ஆர மாந்தி – குறு 277/3
கவ்வை நாற்றின் கார் இருள் ஓர் இலை – குறு 282/2
ஓர் ஆன் வல்சி சீர் இல் வாழ்க்கை – குறு 295/4
செய்தனெம் மன்ற ஓர் பகை தரு நட்பே – குறு 304/8
காமம் தருவது ஓர் கை தாழ்ந்தன்றே – குறு 308/7
நள்ளென் கங்குல் நம் ஓர் அன்னள் – குறு 312/4
தமர் ஓர் அன்னள் வைகறையானே – குறு 312/8
செய்து கொண்டது ஓர் சிறு நன் நட்பே – குறு 377/5
யாம் வந்து காண்பது ஓர் பருவம் ஆயின் – ஐங் 237/2
இன்றோ அன்றோ தொன்று ஓர் காலை – பதி 19/24
ஈரம் உடைமையின் நீர் ஓர் அனையை – பதி 90/14
யாண்டு ஓர் அனைய ஆக யாண்டே – பதி 90/52
நின் ஓர் அன் ஓர் அந்தணர் அருமறை – பரி 4/65
நின் ஓர் அன் ஓர் அந்தணர் அருமறை – பரி 4/65
மூ வகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய – பரி 5/25
ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ – பரி 6/37
தேறி தெரிய உணர் நீ பிறிதும் ஓர்
யாறு உண்டோ இ வையை யாறு – பரி 6/92,93
போக்கி சிறைப்பிடித்தாள் ஓர் பொன் அம் கொம்பு – பரி 7/56
அல்லாரை அல்லார் செறுப்பவும் ஓர் சொல்லாய் – பரி 9/75
ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் – பரி 11/93
கொற்றவை கோலம்கொண்டு ஓர் பெண் – பரி 11/100
தோற்றம் ஓர் ஒத்த மலர் கமழ் தண் சாந்தின் – பரி 16/25
நின் மார்பும் ஓர் ஒத்த நீர்மைய-கொல் என்னாமுன் – பரி 20/65
புனல் ஊடுபோவது ஓர் பூ மாலை கொண்டை – பரி 24/51
உலகம் ஒரு நிறையா தான் ஓர் நிறையா – பரி 29/1
ஓர் இரா வைகலுள் தாமரை பொய்கையுள் – கலி 5/14
தவல் அரும் செய்_வினை முற்றாமல் ஆண்டு ஓர்
அவலம் படுதலும் உண்டு – கலி 19/12,13
வேள் நீர் உண்ட குடை ஓர் அன்னர் – கலி 23/9
அல்குநர் போகிய ஊர் ஓர் அன்னர் – கலி 23/11
சூடினர் இட்ட பூ ஓர் அன்னர் – கலி 23/13
காதலின் பிரிந்தார்-கொல்லோ வறிது ஓர்
தூதொடு மறந்தார்-கொல்லோ நோ_தக – கலி 36/18,19
தோள் நெகிழ்பு உற்ற துயரால் துணிதந்து ஓர்
நாண் இன்மை செய்தேன் நறு_நுதால் ஏனல் – கலி 37/11,12
தீராமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/13
தெருளாமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/17
புறங்கூற்று தீர்ப்பது ஓர் பொருள் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/21
புரப்பான் போல்வது ஓர் மதுகையும் உடையன் – கலி 47/2
வல்லான் போல்வது ஓர் வன்மையும் உடையன் – கலி 47/6
இன்னது ஓர் ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை – கலி 49/13
நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் – கலி 51/4
ஈங்கே வருவாள் இவள் யார்-கொல் ஆங்கே ஓர்
வல்லவன் தைஇய பாவை-கொல் நல்லார் – கலி 56/6,7
பல் கலை சில் பூ கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர்
நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள் – கலி 56/11,12
இரும் புலி கொள்-மார் நிறுத்த வலையுள் ஓர்
ஏதில் குறு நரி பட்டு அற்றால் காதலன் – கலி 65/24,25
ஒளி பூத்த நுதலாரோடு ஓர் அணி பொலிந்த நின் – கலி 66/19
ஓர் ஊர் தொக்கு இருந்த நின் பெண்டிருள் நேர் ஆகி – கலி 68/7
ஓர் இல் தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்த புண் – கலி 71/11
ஓர் யாட்டு ஒரு கால் வரவு – கலி 71/26
தலை கொண்டு நம்மொடு காயும் மற்று ஈது ஓர்
புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு – கலி 82/23,24
யார் இவன் எம் கூந்தல் கொள்வான் இதுவும் ஓர்
ஊராண்மைக்கு ஒத்த படிறு உடைத்து எம் மனை – கலி 89/1,2
என் இவை ஓர் உயிர் புள்ளின் இரு தலையுள் ஒன்று – கலி 89/4
கனவு எனப்பட்டது ஓர் காரிகை நீர்த்தே – கலி 92/2
தாம் கொடி அன்ன தகையார் எழுந்தது ஓர்
பூ கொடி வாங்கி இணர் கொய்ய ஆங்கே – கலி 92/25,26
நல் தார் அகலத்துக்கு ஓர் சார மேவிய – கலி 93/34
ஏதில் பெரும் பாணன் தூது_ஆட ஆங்கே ஓர்
வாதத்தான் வந்த வளி குதிரை ஆதி – கலி 96/35,36
முத்து ஏர் முறுவலாய் நம் வலை பட்டது ஓர்
புத்தி யானை வந்தது காண்பான் யான் தங்கினேன் – கலி 97/6,7
முறுவலார்க்கு ஓர் நகை செய்து – கலி 98/38
அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர்
வெள் ஏற்று எருத்து அடங்குவான் – கலி 104/18,19
நெட்டு இரும் கூந்தலாய் கண்டை இஃது ஓர் சொல் – கலி 105/57
மேயும் நிரை முன்னர் கோல் ஊன்றி நின்றாய் ஓர்
ஆயனை அல்லை பிறவோ அமரருள் – கலி 108/11,12
தளவ மலர் ததைந்தது ஓர் கான சிற்றாற்று அயல் – கலி 108/27
களமா கொண்டு ஆண்டாய் ஓர் கள்வியை அல்லையோ – கலி 108/29
காமுற்று செல்வாய் ஓர் கண்_குத்தி_கள்வனை – கலி 108/49
புல் இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர்
முல்லை ஒரு காழும் கண்ணியும் மெல்_இயால் – கலி 115/4,5
கையதை சேரி கிழவன் மகளேன் யான் மற்று இஃது ஓர்
மாதர் புலைத்தி விலை ஆக செய்தது ஓர் – கலி 117/6,7
மாதர் புலைத்தி விலை ஆக செய்தது ஓர்
போழில் புனைந்த வரி புட்டில் புட்டிலுள் என் உள – கலி 117/7,8
வெந்தது ஓர் புண்ணின் கண் வேல் கொண்டு நுழைப்பான் போல் – கலி 120/17
குடிமை கண் பெரியது ஓர் குற்றமாய் கிடவாதோ – கலி 135/8
வாய்மை கண் பெரியது ஓர் வஞ்சமாய் கிடவாதோ – கலி 135/11
புகழ்மை கண் பெரியது ஓர் புகர் ஆகி கிடவாதோ – கலி 135/14
நிறைந்து என்னை மாய்ப்பது ஓர் வெள்ளமும் போலும் – கலி 146/15
பெண்மையும் இலள் ஆகி அழுதலும் அழூஉம் தோழி ஓர்
ஒண்_நுதல் உற்றது உழை சென்று கேளாமோ – கலி 147/10,11
வலை காண் பிணையின் போகி ஈங்கு ஓர்
தொலைவு இல் வெள் வேல் விடலையொடு என் மகள் – அகம் 7/11,12
இரு தலை புள்ளின் ஓர் உயிர் அம்மே – அகம் 12/5
நிலவு மணல் கொட்கும் ஓர் தேர் உண்டு எனவே – அகம் 20/16
உடை மதில் ஓர் அரண் போல – அகம் 45/18
ஓர் யான் ஆகுவது எவன்-கொல் – அகம் 82/17
ஓர் இல் கூடிய உடன்புணர் கங்குல் – அகம் 86/20
ஒடுங்கினள் கிடந்த ஓர் புறம் தழீஇ – அகம் 86/22
கொண்டனை என்ப ஓர் குறு_மகள் அதுவே – அகம் 96/10
தன் ஓர் அன்ன தகை வெம் காதலன் – அகம் 117/12
முளை ஓர் அன்ன முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 212/5
எம்மொடு ஓர் ஆறு படீஇயர் யாழ நின் – அகம் 257/4
ஓர்_உயிர்_மாக்களும் புலம்புவர் மாதோ – அகம் 305/8
குடை ஓர் அன்ன கோள் அமை எருத்தின் – அகம் 335/14
ஓர் ஆ யாத்த ஒரு தூண் முன்றில் – அகம் 369/24
ஓர் எயில் மன்னன் போல – அகம் 373/18
தன் ஓர் அன்ன ஆயமும் மயில் இயல் – அகம் 385/1
என் ஓர் அன்ன தாயரும் காண – அகம் 385/2
நீ ஓர் ஆகலின் நின் ஒன்று மொழிவல் – புறம் 5/4
நும் ஓர் அன்ன வேந்தர்க்கு – புறம் 45/8
நும் ஓர் அன்ன செம்மலும் உடைத்தே – புறம் 47/11
அவற்று ஓர் அன்ன சின போர் வழுதி – புறம் 51/4
விறகு ஒய் மாக்கள் பொன் பெற்று அன்னது ஓர்
தலைப்பாடு அன்று அவன் ஈகை – புறம் 70/17,18
இன்னும் ஓர் யான் அவா அறியேனே – புறம் 137/3
இரும் கடறு வளைஇய குன்றத்து அன்னது ஓர்
பெரும் களிறு நல்கியோனே அன்னது ஓர் – புறம் 140/7,8
பெரும் களிறு நல்கியோனே அன்னது ஓர்
தேற்றா ஈகையும் உளது-கொல் – புறம் 140/8,9
செல்வ தோன்றல் ஓர் வல் வில் வேட்டுவன் – புறம் 150/7
பாடுவல் விறலி ஓர் வண்ணம் நீரும் – புறம் 152/13
நாட்டிடன்_நாட்டிடன் வருதும் ஈங்கு ஓர்
வேட்டுவர் இல்லை நின் ஒப்போர் என – புறம் 152/23,24
ஓர் ஊர் உண்மையின் இகழ்ந்தோர் போல – புறம் 176/10
பிறப்பு ஓர் அன்ன உடன்வயிற்றுள்ளும் – புறம் 183/3
பிறவும் எல்லாம் ஓர் ஒக்கும்மே – புறம் 189/6
நோதலும் தணிதலும் அவற்று ஓர் அன்ன – புறம் 192/3
ஓர் இல் நெய்தல் கறங்க ஓர் இல் – புறம் 194/1
ஓர் இல் நெய்தல் கறங்க ஓர் இல் – புறம் 194/1
நின் ஓர் அன்ன நின் புதல்வர் என்றும் – புறம் 198/14
காணாது ஈத்த இ பொருட்கு யான் ஓர்
வாணிக பரிசிலன் அல்லேன் பேணி – புறம் 208/6,7
இன்னது ஓர் காலை நில்லலன் – புறம் 216/11
இனையது ஓர் காலை ஈங்கு வருதல் – புறம் 217/6
நின் ஓர் அன்ன பொன் இயல் பெரும் பூண் – புறம் 227/8
நள் இரும் பொய்கையும் தீயும் ஓர் அற்றே – புறம் 246/15
இலம்பாடு ஒக்கல் தலைவற்கு ஓர்
கரம்பை சீறூர் நல்கினன் எனவே – புறம் 285/16,17
ஓர் இல் கோயின் தேருமால் நின்னே – புறம் 300/6
உளன் என வெரூஉம் ஓர் ஒளி – புறம் 309/6
சிறப்பு உடை செம் கண் புகைய ஓர்
தோல் கொண்டு மறைக்கும் சால்பு உடையோனே – புறம் 311/6,7
பார்வை மட பிணை தழீஇ பிறிது ஓர்
தீர் தொழில் தனி கலை திளைத்து விளையாட – புறம் 320/4,5
ஓர் எயில் மன்னன் ஒரு மட மகளே – புறம் 338/12
சிறிது என உணர்ந்தமை நாணி பிறிதும் ஓர்
பெரும் களிறு நல்கியோனே அதன் கொண்டு – புறம் 394/14,15
ஒரு முலை இழந்தாள் ஓர் திரு மா பத்தினிக்கு – சிலப்.புகார் 0/5
கோவலன் என்பான் ஓர் வாணிகன் அ ஊர் – சிலப்.புகார் 0/14
கண்டனன் பிறன் ஓர் கள்வன் கை என – சிலப்.புகார் 0/26
நாட்டுதும் யாம் ஓர் பாட்டு உடை செய்யுள் என – சிலப்.புகார் 0/60
கோவலன் கூறும் ஓர் குறியா கட்டுரை – சிலப்.புகார் 2/37
படை வழங்குவது ஓர் பண்பு உண்டு ஆகலின் – சிலப்.புகார் 2/43
அறுமுக_ஒருவன் ஓர் பெறு முறை இன்றியும் – சிலப்.புகார் 2/49
ஏழ் ஆண்டு இயற்றி ஓர் ஈர்_ஆறு ஆண்டில் – சிலப்.புகார் 3/10
ஓர் ஏழ் பாலை நிறுத்தல் வேண்டி – சிலப்.புகார் 3/71
கொட்டு இரண்டு உடையது ஓர் மண்டிலம் ஆக – சிலப்.புகார் 3/144
ஆயிரத்து ஓர் எட்டு அரசு தலைக்கொண்ட – சிலப்.புகார் 5/164
விருந்தாட்டு அயரும் ஓர் விஞ்சை வீரன் – சிலப்.புகார் 6/4
தென் திசை மருங்கின் ஓர் செழும் பதி-தன்னுள் – சிலப்.புகார் 6/5
சிறை செய் வேலி அக-வயின் ஆங்கு ஓர்
புன்னை நீழல் புது மணல் பரப்பில் – சிலப்.புகார் 6/167,168
மணம் கமழ் பூம் கானல் மன்னி மற்று ஆண்டு ஓர்
அணங்கு உறையும் என்பது அறியேன் அறிவேனேல் அடையேன்-மன்னோ – சிலப்.புகார் 7/55,56
விலை மீன் உணங்கல் பொருட்டு ஆக வேண்டு உருவம் கொண்டு வேறு ஓர்
கொலை வேல் நெடும் கண் கொடும் கூற்றம் வாழ்வது – சிலப்.புகார் 7/58,59
பிணங்கு நேர் ஐம்பால் ஓர் பெண் கொண்டதுவே – சிலப்.புகார் 7/73
மன்னும் ஓர் குறிப்பு உண்டு இவன் தன் நிலை மயங்கினான் என – சிலப்.புகார் 7/120
தானும் ஓர் குறிப்பினள் போல் கானல்வரி பாடல்_பாணி – சிலப்.புகார் 7/122
பாங்கினில் பாடி ஓர் பண்ணும் பெயர்த்தாள் – சிலப்.புகார் 7/224
மாலை மணி விளக்கம் காட்டி இரவிற்கு ஓர்
கோலம் கொடி_இடையார்-தாம் கொள்ள மேல் ஓர் நாள் – சிலப்.புகார் 9/3,4
கோலம் கொடி_இடையார்-தாம் கொள்ள மேல் ஓர் நாள் – சிலப்.புகார் 9/4
தேவிர்காள் எம் உறு நோய் தீர்ம் என்று மேவி ஓர்
பாசண்ட சாத்தற்கு பாடுகிடந்தாளுக்கு – சிலப்.புகார் 9/14,15
ஏசும் படி ஓர் இளம்_கொடி ஆய் ஆசு இலாய் – சிலப்.புகார் 9/16
உயிர் குழவி காணாய் என்று அ குழவி ஆய் ஓர்
குயில்_பொதும்பர் நீழல் குறுக அயிர்ப்பு இன்றி – சிலப்.புகார் 9/25,26
பிடித்தனன் போய் ஓர் பெரும் பதியுள் பட்டேம் – சிலப்.புகார் 9/46
கோவலற்கு உற்றது ஓர் தீங்கு என்று அது கேட்டு – சிலப்.புகார் 9/49
கோவலன் என்றாள் ஓர் குற்றிளையாள் கோவலனும் – சிலப்.புகார் 9/66
போது சூழ் கிடக்கை ஓர் பூம் பொழில் இருந்துழி – சிலப்.புகார் 10/218
வள நீர் பண்ணையும் வாவியும் பொலிந்தது ஓர்
இள மர கானத்து இருக்கை புக்குழி – சிலப்.மது 11/13,14
பாலை என்பது ஓர் படிவம் கொள்ளும் – சிலப்.மது 11/66
இம்மையும் மறுமையும் இரண்டும் இன்றி ஓர்
செம்மையில் நிற்பதும் செப்பு-மின் நீயிர் இ – சிலப்.மது 11/113,114
ஆர் இடை உண்டு ஓர் ஆர் அஞர் தெய்வம் – சிலப்.மது 11/144
காவுந்தி ஐயை ஓர் கட்டுரை சொல்லும் – சிலப்.மது 11/151
அன்றை பகல் ஓர் அரும் பதி தங்கி – சிலப்.மது 11/164
புடை நெறி போய் ஓர் பொய்கையில் சென்று – சிலப்.மது 11/169
மாதவத்து_ஆட்டியொடு காதலி-தன்னை ஓர்
தீது தீர் சிறப்பின் சிறை_அகத்து இருத்தி – சிலப்.மது 13/40,41
இடு முள் வேலி நீங்கி ஆங்கு ஓர்
நெடு நெறி மருங்கின் நீர் தலைப்படுவோன் – சிலப்.மது 13/42,43
வருந்தினை போலும் நீ மாதவி என்று ஓர்
பாசிலை குருகின் பந்தரில் பொருந்தி – சிலப்.மது 13/51,52
நெடு நிலை மாடத்து இடை நிலத்து-ஆங்கு ஓர்
படை அமை சேக்கை பள்ளியுள் வீழ்ந்ததும் – சிலப்.மது 13/69,70
கோவலன் கூறும் ஓர் குறு_மகன்-தன்னால் – சிலப்.மது 15/95
கோவலர் வாழ்க்கை ஓர் கொடும்பாடு இல்லை – சிலப்.மது 15/121
பட்டினி நோன்பிகள் பலர் புகு மனையில் ஓர்
மாதவ முதல்வனை மனை பெரும் கிழத்தி – சிலப்.மது 15/164,165
காவலன் தேவிக்கு ஆவது ஓர் காற்கு அணி – சிலப்.மது 16/111
கோவலன் சென்று அ குறு_மகன் இருக்கை ஓர்
தேவ கோட்ட சிறை_அகம் புக்க பின் – சிலப்.மது 16/125,126
கரவு இடம் கேட்பின் ஓர் புகல் இடம் இல்லை – சிலப்.மது 16/189
கரும் தொழில் கொல்லன் சொல்ல ஆங்கு ஓர்
திருந்து வேல் தட கை இளையோன் கூறும் – சிலப்.மது 16/202,203
வருவது ஓர் துன்பம் உண்டு என – சிலப்.மது 17/23
பின்னை ஆம் என்றாள் ஓர் துத்தத்தை மற்றையார் – சிலப்.மது 17/59
குரவை முடிவில் ஓர் ஊர் அரவம் கேட்டு – சிலப்.மது 18/6
ஈர்வது ஓர் வினை காண் ஆ இது என உரையாரோ – சிலப்.மது 19/46
வருவது ஓர் துன்பம் உண்டு – சிலப்.மது 20/14
தான் ஓர் குரக்கு முகம் ஆக என்று போன – சிலப்.மது 21/21
வண்டல் அயர்வு-இடத்து யான் ஓர் மகள் பெற்றால் – சிலப்.மது 21/26
ஒண்_தொடி நீ ஓர் மகன் பெறின் கொண்ட – சிலப்.மது 21/27
தந்தைக்கு தாய் உரைப்ப கேட்டாளாய் முந்தி ஓர்
கோடி கலிங்கம் உடுத்து குழல் கட்டி – சிலப்.மது 21/31,32
பட்டாங்கு யானும் ஓர் பத்தினியே ஆமாகில் – சிலப்.மது 21/36
பாய் எரி இந்த பதி ஊட்ட பண்டே ஓர்
ஏவல் உடையேனால் யார் பிழைப்பார் ஈங்கு என்ன – சிலப்.மது 21/51,52
இளம் பிறை சூடிய இறையவன் வடிவின் ஓர்
விளங்கு ஒளி பூத வியன் பெரும் கடவுளும் – சிலப்.மது 22/87,88
தீ முறை உண்பது ஓர் திறன் உண்டு என்பது – சிலப்.மது 22/104
சிங்கா வண் புகழ் சிங்கபுரத்தின் ஓர்
அங்காடி பட்டு அரும்_கலன் பகரும் – சிலப்.மது 23/149,150
மலை தலை ஏறி ஓர் மால் விசும்பு ஏணியில் – சிலப்.மது 23/165
பூத்த வேங்கை பொங்கர் கீழ் ஓர்
தீ தொழில்_ஆட்டியேன் யான் என்று ஏங்கி – சிலப்.மது 23/191,192
இவள் போலும் நம் குலக்கு ஓர் இரும் தெய்வம் இல்லை ஆதலின் – சிலப்.வஞ்சி 24/11
நறும் சினை வேங்கை நல் நிழல் கீழ் ஓர்
தெய்வம் கொள்ளு-மின் சிறுகுடியீரே – சிலப்.வஞ்சி 24/15,16
அணி முகங்கள் ஓர் ஆறும் ஈர்_ஆறு கையும் – சிலப்.வஞ்சி 24/52
பத்தினி பெண்டிர் பரவி தொழுவாள் ஓர்
பைத்தரவு அல்குல் நம் பைம் புனத்து உள்ளாளே – சிலப்.வஞ்சி 24/116,117
கான நறு வேங்கை கீழாள் ஓர் காரிகையே – சிலப்.வஞ்சி 24/121
பெறுக-தில் அம்ம இ ஊரும் ஓர் பெற்றி – சிலப்.வஞ்சி 24/125
கான வேங்கை கீழ் ஓர் காரிகை – சிலப்.வஞ்சி 25/57
கடவுள் எழுத ஓர் கல் தாரான் எனின் – சிலப்.வஞ்சி 25/130
கடவுள் எழுத ஓர் கற்கே ஆதலின் – சிலப்.வஞ்சி 25/169
வில் தலை கொண்ட வியன் பேர் இமயத்து ஓர்
கல் கொண்டு பெயரும் எம் காவலன் ஆதலின் – சிலப்.வஞ்சி 25/183,184
கடவுள் எழுத ஓர் கல் கொண்டு அல்லது – சிலப்.வஞ்சி 26/14
கடும் களி யானை ஓர் ஐஞ்ஞூறும் – சிலப்.வஞ்சி 26/133
கடவுள் எழுத ஓர் கற்கே ஆயின் – சிலப்.வஞ்சி 26/151
நிரை மணி புரவி ஓர் ஏழ் பூண்ட – சிலப்.வஞ்சி 27/135
வட ஆரிய மன்னர் ஆங்கு ஓர்
மடவரலை மாலை சூட்டி – சிலப்.வஞ்சி 29/9,10
என் பயந்தாட்கும் எனக்கும் ஓர் சொல் இல்லை – சிலப்.வஞ்சி 29/78
கடவரைகள் ஓர் எட்டும் கண் இமையா காண – சிலப்.வஞ்சி 29/143
ஓர் ஐவர் ஈர்_ஐம்பதின்மர் உடன்று எழுந்த – சிலப்.வஞ்சி 29/167
உண்டு ஓர் சுனை அதனுள் புக்கு ஆடினர் – சிலப்.வஞ்சி 30/59

மேல்


ஓர்-மார் (1)

கோள் வல் ஏற்றை ஓசை ஓர்-மார்
திருத்தி கொண்ட அம்பினர் நோன் சிலை – அகம் 171/9,10

மேல்


ஓர்-மின் (1)

கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின்
பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி – பரி 11/127,128

மேல்


ஓர்_உயிர்_மாக்களும் (1)

ஓர்_உயிர்_மாக்களும் புலம்புவர் மாதோ – அகம் 305/8

மேல்


ஓர்க்கும் (13)

பல்_கால்_பறவை கிளை செத்து ஓர்க்கும்
புல் ஆர் வியன் புலம் போகி முள் உடுத்து – பெரும் 183,184
திரி புரி நரம்பின் தீம் தொடை ஓர்க்கும்
பெரு விழா கழிந்த பேஎம் முதிர் மன்றத்து – பட் 254,255
மணம் நாறு சிலம்பின் அசுணம் ஓர்க்கும்
உயர் மலை நாடற்கு உரைத்தல் ஒன்றோ – நற் 244/4,5
மழை முழங்கு கடும் குரல் ஓர்க்கும்
கழை திரங்கு ஆரிடை அவனொடு செலவே – குறு 396/6,7
பாடு ஓர்க்கும் செவியோடு பைதலேன் யான் ஆக – கலி 46/13
புலி என்று ஓர்க்கும் இ கலி கேழ் ஊரே – கலி 52/18
இரும் கல் விடர் அளை அசுணம் ஓர்க்கும்
காம்பு அமல் இறும்பில் பாம்பு பட துவன்றி – அகம் 88/12,13
அறு கோட்டு உழை மான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும்
நெறி படு கவலை நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 147/7,8
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஆள் செத்து ஓர்க்கும்
திருந்து அரை ஞெமைய பெரும் புன குன்றத்து – அகம் 395/12,13
மெல்கிடு மட மரை ஓர்க்கும் அத்தம் – அகம் 399/15
நெடு நகர் வரைப்பின் படு முழா ஓர்க்கும்
உறந்தையோனே குருசில் – புறம் 68/17,18
இரும் புலி புகர் போத்து ஓர்க்கும்
பெரும் கல் நாடன் எம் ஏறைக்கு தகுமே – புறம் 157/12,13
நெல் நீர் எறிந்து விரிச்சி ஓர்க்கும்
செம் முது பெண்டின் சொல்லும் நிரம்பா – புறம் 280/6,7

மேல்


ஓர்க்கும்மே (1)

அந்தணர் வேள்வி ஓர்க்கும்மே ஒரு முகம் – திரு 96

மேல்


ஓர்த்த (2)

கொடிது ஓர்த்த மன்னவன் கோல் போல ஞாயிறு – கலி 8/2
வீழ் பெயல் கங்குலின் விளி ஓர்த்த ஒடுக்கத்தால் – கலி 48/8

மேல்


ஓர்த்தது (1)

ஓர்த்தது இசைக்கும் பறை போல் நின் நெஞ்சத்து – கலி 92/21

மேல்


ஓர்த்து (10)

குரல் ஓர்த்து தொடுத்த சுகிர் புரி நரம்பின் – மலை 23
புலரி விடியல் புள் ஓர்த்து கழி-மின் – மலை 448
யாழ் ஓர்த்து அன்ன இன் குரல் இன வண்டு – நற் 176/8
பகு வாய் பல்லி பாடு ஓர்த்து குறுகும் – அகம் 88/3
அமர் ஓர்த்து அட்ட செல்வம் – அகம் 144/18
மணி ஓர்த்து அன்ன தெண் குரல் – அகம் 151/14
குட புல மருங்கின் உய்-மார் புள் ஓர்த்து
படை அமைத்து எழுந்த பெரும் செய் ஆடவர் – அகம் 207/3,4
இசை ஓர்த்து அன்ன இன் தீம் கிளவி – அகம் 212/7
பட்ட வகை தன் செவியின் ஓர்த்து
ஏவலன் பின் பாணி யாது என – சிலப்.புகார் 7/16,17
ஓர்த்து உடன் இருந்த கோப்பெருந்தேவி – சிலப்.வஞ்சி 27/251

மேல்


ஓர்த்தும் (1)

பாடல் ஓர்த்தும் நாடகம் நயந்தும் – பட் 113

மேல்


ஓர்ப்ப (2)

புள் ஒலி மணி செத்து ஓர்ப்ப
விளிந்தன்று மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே – நற் 178/9,10
இரும் கலை ஓர்ப்ப இசைஇ காண்வர – புறம் 374/7

மேல்


ஓர்ப்பது (1)

அறிந்ததோ இல்லை நீ வேறு ஓர்ப்பது
குறும்பூழ் போர் கண்டமை கேட்டேன் நீ என்றும் – கலி 95/7,8

மேல்


ஓர்ப்பன (2)

ஓர்ப்பன ஓர்ப்பன உண்ணும் – குறு 278/6
ஓர்ப்பன ஓர்ப்பன உண்ணும் – குறு 278/6

மேல்


ஓர்ப்பனள் (1)

இன் பல் இமிழ் இசை ஓர்ப்பனள் கிடந்தோள் – முல் 88

மேல்


ஓர்ப்பின் (1)

விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி – கலி 52/20

மேல்


ஓர்வு (1)

ஓர்வு_உற்று ஒரு திறம் ஒல்காத நேர்கோல் – கலி 42/14

மேல்


ஓர்வு_உற்று (1)

ஓர்வு_உற்று ஒரு திறம் ஒல்காத நேர்கோல் – கலி 42/14

மேல்


ஓரா (4)

மதி மாறு ஓரா நன்று உணர் சூழ்ச்சி – மலை 62
உடன்பட்டு ஓரா தாயரொடு ஒழிபு உடன் – நற் 310/7
நெறிப்பட சுவல் அசைஇ வேறு ஓரா நெஞ்சத்து – கலி 9/3
இன் இசை ஓரா இருந்தனம் ஆக – அகம் 388/9

மேல்


ஓராங்கு (19)

தாமும் அவரும் ஓராங்கு விளங்க – மது 464
மாதரும் மடனும் ஓராங்கு தணப்ப – குறி 19
வேரும் முதலும் கோடும் ஓராங்கு
தொடுத்த போல தூங்குபு தொடரி – குறு 257/1,2
நீர் திகழ் சிலம்பின் ஓராங்கு விரிந்த – குறு 282/5
ஓரை மகளிர் ஓராங்கு ஆட்ட – குறு 316/5
மண் கெழு ஞாலத்து மாந்தர் ஓராங்கு
கை சுமந்து அலறும் பூசல் மாதிரத்து – பதி 31/2,3
நால் வேறு நனம் தலை ஓராங்கு நந்த – பதி 69/16
இளமையும் காமமும் ஓராங்கு பெற்றார் – கலி 18/7
உரவு வில் மேல் அசைத்த கையை ஓராங்கு
நிரை வளை முன்கை என் தோழியை நோக்கி – கலி 50/7,8
காரிகை நல்லார் நலம் கவர்ந்து உண்ப போல் ஓராங்கு மூச – கலி 92/31
ஓராங்கு சேறல் இலவோ எம் கேளே – கலி 106/42
ஒண்_நுதல் ஆயத்தார் ஓராங்கு திளைப்பினும் – கலி 142/6
ஒலி கழை நெல்லின் அரிசியொடு ஓராங்கு
ஆன் நிலை பள்ளி அளை பெய்து அட்ட – அகம் 107/7,8
ஒண் கதிர் உருப்பம் புதைய ஓராங்கு
வம்ப புள்ளின் கம்பலை பெரும் தோடு – அகம் 181/8,9
ஒன்றுபடு கொள்கையொடு ஓராங்கு முயங்கி – அகம் 225/3
முடங்கு புற செந்நெல் தரீஇயர் ஓராங்கு
இரை தேர் கொட்பின ஆகி பொழுது பட – அகம் 303/12,13
ஊரும் சேரியும் ஓராங்கு அலர் எழ – அகம் 383/2
எம்முன் தப்பியோன் தம்பியொடு ஓராங்கு
நாளை செய்குவென் அமர் என கூறி – புறம் 304/5,6
நாரும் போழும் செய்து உண்டு ஓராங்கு
பசி தின திரங்கிய இரும் பேர் ஒக்கற்கு – புறம் 370/2,3

மேல்


ஓராதி (1)

அது தக்கது வேற்றுமை என் கண்ணோ ஓராதி தீது இன்மை – கலி 88/15

மேல்


ஓராது (3)

தணந்தனை என கேட்டு தவறு ஓராது எமக்கு நின் – கலி 71/17
மெல்லியது ஓராது அறிவு – கலி 117/15
பொய் ஓராது மெய் கொளீஇ – புறம் 166/7

மேல்


ஓராம் (1)

புள்ளும் ஓராம் விரிச்சியும் நில்லாம் – குறு 218/3

மேல்


ஓரார் (1)

விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி – கலி 52/20

மேல்


ஓரார்-கொல் (1)

ஓரார்-கொல் நம் காதலோரே – ஐங் 225/5

மேல்


ஓராஅங்கு (1)

கூற்றமும் மூப்பும் மறந்தாரோடு ஓராஅங்கு
மாற்றுமை கொண்ட வழி – கலி 12/18,19

மேல்


ஓரி (19)

ஊட்டு உளை துயல்வர ஓரி நுடங்க – பொரு 164
ஓரி குதிரை ஓரியும் என ஆங்கு – சிறு 111
மேம் பால் உரைத்த ஓரி ஓங்கு மிசை – பெரும் 172
அழல் வாய் ஓரி அஞ்சுவர கதிர்ப்பவும் – பட் 257
நீல் நிற ஓரி பாய்ந்து என நெடு வரை – மலை 524
வல் வில் ஓரி கானம் நாறி – நற் 6/9
மழவர் பெருமகன் மா வள் ஓரி
கைவளம் இயைவது ஆயினும் – நற் 52/9,10
மாரி வண் மகிழ் ஓரி கொல்லி – நற் 265/7
ஓரி கொன்ற ஒரு பெரும் தெருவில் – நற் 320/5
வல் வில் ஓரி கொல்லி குட வரை – குறு 100/5
கைவள் ஓரி கானம் தீண்டி – குறு 199/3
புன் தலை ஓரி வாங்குநள் பரியவும் – குறு 229/2
ஓரி முருங்க பீலி சாய – குறு 244/4
ஓரி புதல்வன் அழுதனன் என்பவோ – கலி 114/2
நல்கினள் வாழியர் வந்தே ஓரி
பல் பழ பலவின் பயம் கெழு கொல்லி – அகம் 208/21,22
ஓரி கொன்று சேரலர்க்கு ஈத்த – அகம் 209/14
நான்கே அணி நிற ஓரி பாய்தலின் மீது அழிந்து – புறம் 109/7
அடு போர் ஆனா ஆதன் ஓரி
மாரி வண் கொடை காணிய நன்றும் – புறம் 153/4,5
புலவேன் வாழியர் ஓரி விசும்பின் – புறம் 204/12

மேல்


ஓரி-கொல்லோ (1)

ஓரி-கொல்லோ அல்லன்-கொல்லோ – புறம் 152/12

மேல்


ஓரியும் (2)

ஓரி குதிரை ஓரியும் என ஆங்கு – சிறு 111
கொல்லி ஆண்ட வல் வில் ஓரியும்
காரி ஊர்ந்து பேர் அமர் கடந்த – புறம் 158/5,6

மேல்


ஓரும் (10)

ஈனா பாவை தலையிட்டு ஓரும்
மெல்லம்புலம்பன் அன்றியும் – நற் 127/7,8
இன்னாது அலைக்கும் ஊதையொடு ஓரும்
நும் இல் புலம்பின் மாலையும் உடைத்தே – நற் 183/7,8
ஓரும் அலைக்கும் அன்னை பிறரும் – குறு 246/5
மட மயில் ஓரும் மனையவரோடும் – பரி 19/21
ஓரும் நீ நிலையலை என கூறல் தான் நாணி – கலி 44/13
மின் ஓரும் கண் ஆக இடி என்னாய் பெயல் என்னாய் – கலி 49/12
யாரை நீ எம் இல் புகுதர்_வாய் ஓரும்
புதுவ மலர் தேரும் வண்டே போல் யாழ – கலி 98/1,2
மெல்லியல் ஓரும் தான் வாழலளே – அகம் 12/14
இவளும் பெரும் பேது உற்றனள் ஓரும்
தாய் உடை நெடு நகர் தமர் பாராட்ட – அகம் 310/6,7
யாண்டு உளன் ஆயினும் அறியேன் ஓரும்
புலி சேர்ந்து போகிய கல் அளை போல – புறம் 86/3,4

மேல்


ஓரேன் (1)

ஓரேன் யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு – குறு 28/2

மேல்


ஓரை (12)

விளையாடு ஆயமொடு ஓரை ஆடாது – நற் 68/1
ஓரை ஆயமும் நொச்சியும் காண்-தொறும் – நற் 143/3
ஓரை மகளிரும் ஊர் எய்தினரே – நற் 398/5
ஓரை ஆயம் கூற கேட்டும் – குறு 48/3
ஓரை மகளிர் ஓராங்கு ஆட்ட – குறு 316/5
ஓரை_மகளிர் அஞ்சி ஈர் ஞெண்டு – குறு 401/3
ஓரை மகளிர் ஓதை வெரீஇ எழுந்து – கலி 75/4
மட குறு_மாக்களோடு ஓரை அயரும் – கலி 82/9
கோதை ஆயமொடு ஓரை தழீஇ – அகம் 49/16
ஓரை ஆடினும் உயங்கும் நின் ஒளி என – அகம் 60/11
ஓரை ஆயமொடு பந்து சிறிது எறியினும் – அகம் 219/2
ஓரை ஆயத்து ஒண் தொடி மகளிர் – புறம் 176/1

மேல்


ஓரை_மகளிர் (1)

ஓரை_மகளிர் அஞ்சி ஈர் ஞெண்டு – குறு 401/3

மேல்


ஓரையும் (1)

ஒள் இழை மகளிரொடு ஓரையும் ஆடாய் – நற் 155/1

மேல்


ஓரொரு (1)

ஓரொரு_கால் உள்_வழியள் ஆகி நிறை மதி – கலி 141/7

மேல்


ஓரொரு_கால் (1)

ஓரொரு_கால் உள்_வழியள் ஆகி நிறை மதி – கலி 141/7

மேல்


ஓலின் (1)

கறங்கு வெள் அருவி ஓலின் துஞ்சும் – கலி 42/3

மேல்


ஓலை (10)

ஒலி கா ஓலை முள் மிடை வேலி – நற் 38/8
தூங்கல் ஓலை ஓங்கு மடல் பெண்ணை – நற் 135/1
அட்டில் ஓலை தொட்டனை நின்மே – நற் 300/12
துகள் தபு காட்சி அவையத்தார் ஓலை
முகடு காப்பு யாத்துவிட்டு ஆங்கு – கலி 94/42,43
உறாஅ அரைச நின் ஓலை_கண் கொண்டீ – கலி 147/43
கயிறு பிணி குழிசி ஓலை கொள்-மார் – அகம் 77/7
தூது ஒய் பார்ப்பான் மடி வெள் ஓலை
படை உடை கையர் வரு_திறம் நோக்கி – அகம் 337/7,8
உறைப்பு_உழி ஓலை போல – புறம் 290/7
ஈத்த ஓலை கொண்டு இடை_நெறி திரிந்து – சிலப்.மது 13/77
மாதவி ஓலை மலர் கையின் நீட்ட – சிலப்.மது 13/82

மேல்


ஓலை_கண் (1)

உறாஅ அரைச நின் ஓலை_கண் கொண்டீ – கலி 147/43

மேல்


ஓவ (1)

ஓவ_மாக்கள் ஒள் அரக்கு ஊட்டிய – நற் 118/7

மேல்


ஓவ_மாக்கள் (1)

ஓவ_மாக்கள் ஒள் அரக்கு ஊட்டிய – நற் 118/7

மேல்


ஓவச்செய்தியின் (1)

ஓவச்செய்தியின் ஒன்று நினைந்து ஒற்றி – அகம் 5/20

மேல்


ஓவத்து (9)

ஓவத்து அன்ன உண்துறை மருங்கில் – சிறு 70
வேறுபட்ட வினை ஓவத்து
வெண் கோயில் மாசு ஊட்டும் – பட் 49,50
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பின் – நற் 182/2
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் – பதி 61/3
ஓவத்து அன்ன உரு கெழு நெடு நகர் – பதி 88/28
ஓவத்து எழுது எழில் போலும் மா – பரி 21/28
ஓவத்து அன்ன கோப செம் நிலம் – அகம் 54/4
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் – அகம் 98/11
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பில் – புறம் 251/1

மேல்


ஓவர் (1)

ஊழி வாழி என்று ஓவர் தோன்ற – சிலப்.வஞ்சி 26/124

மேல்


ஓவலர் (1)

ஒறுப்ப ஓவலர் மறுப்ப தேறலர் – குறு 34/1

மேல்


ஓவலை (1)

ஒறுப்ப ஓவலை நிறுப்ப நில்லலை – அகம் 342/1

மேல்


ஓவா (8)

ஒலி ஓவா கலி யாணர் – மது 118
கள் உடை தடவில் புள் ஒலித்து ஓவா
தேர் வழங்கு தெருவின் அன்ன – நற் 227/7,8
மூவா மரபும் ஓவா நோன்மையும் – பரி 2/70
அகல நீ துறத்தலின் அழுது ஓவா உண்கண் எம் – கலி 70/11
அரி பொலி கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஓவா அடி தட்ப – கலி 81/6
மருந்து ஓவா நெஞ்சிற்கு அமிழ்தம் அயின்று அற்றா – கலி 81/14
ஓவா வேகமோடு உருத்து தன் மேற்சென்ற – கலி 103/50
பாய் திரை பாடு ஓவா பரப்பு நீர் பனி கடல் – கலி 129/8

மேல்


ஓவாது (7)

ஓவாது ஈயும் மாரி வண் கை – குறு 91/5
பொழுதும் எல்லின்று பெயலும் ஓவாது
கழுது கண் பனிப்ப வீசும் அதன்_தலை – குறு 161/1,2
சிலம்பின் சிலம்பு இசை ஓவாது ஒன்னார் – பரி 15/44
ஓவாது அடுத்தடுத்து அத்தத்தா என்பான் மாண – கலி 81/19
நிலம் நெஞ்சு உட்க ஓவாது சிலைத்து ஆங்கு – அகம் 139/4
நினைவல் மாது அவர் பண்பு என்று ஓவாது
இனையல் வாழி தோழி புணர்வர் – அகம் 171/4,5
ஓவாது கூஉம் நின் உடற்றியோர் நாடே – புறம் 4/19

மேல்


ஓவாதே (2)

பல் குரல் எழிலி பாடு ஓவாதே
மஞ்சு தவழ் இறும்பில் களிறு வலம் படுத்த – நற் 154/3,4
பொங்கு திரை புணரியும் பாடு ஓவாதே
ஒலி சிறந்து ஓதமும் பெயரும் மலி புனல் – நற் 335/2,3

மேல்


ஓவார் (1)

இன்னும் ஓவார் என் திறத்து அலரே – நற் 116/12

மேல்


ஓவாள் (2)

உயிர்க்கும் உசாஅம் உலம்வரும் ஓவாள்
கயல் புரை உண்கண் அரிப்ப அரி வார – கலி 145/4,5
உட்கொண்டு ஓவாள் காக்கும் பின் பெரிது – அகம் 325/5

மேல்


ஓவான் (1)

கோ இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே ஓவான்
மறை ஏற்றின் மேல் இருந்து ஆடி துறை அம்பி – கலி 103/37,38

மேல்


ஓவிய (3)

ஓவிய விதானத்து உரை பெறு நித்திலத்து – சிலப்.புகார் 3/111
ஓவிய எழினி சூழ உடன் போக்கி – சிலப்.புகார் 6/169
ஓவிய சுற்றத்து உரை அவிந்து இருப்ப – சிலப்.மது 22/11

மேல்


ஓவியம் (1)

புனையா ஓவியம் கடுப்ப புனைவு இல் – நெடு 147

மேல்


ஓவியர் (1)

உறு புலி துப்பின் ஓவியர் பெருமகன் – சிறு 122

மேல்


ஓவு (8)

தரவு_இடை தங்கல் ஓவு இலனே வரவு_இடை – பொரு 173
ஓவு கண்டு அன்ன இரு பெரு நியமத்து – மது 365
மா கண் முரசம் ஓவு இல கறங்க – மது 733
துனை செலல் தலைவாய் ஓவு இறந்து வரிக்கும் – மலை 475
ஓவு கண்டு அன்ன இல் வரை இழைத்த – நற் 268/4
ஓதமும் ஒலி ஓவு இன்றே ஊதையும் – நற் 319/1
ஓவு உறழ் நெடும் சுவர் நாள் பல எழுதி – பதி 68/17
ஓவு உறழ் இரும் புறம் காவல் கண்ணி – புறம் 345/9

மேல்


ஓழியா (1)

உண்டாரை வெல் நறா ஊண் ஓழியா பாக்கத்துள் உறை ஒன்று இன்றி – சிலப்.புகார் 7/147

மேல்