ஐ – முதல் சொற்கள்- சங்க இலக்கியம், சிலப்பதிகாரம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஐ 38
ஐ_வகை 3
ஐ_வாய்_அரவின் 1
ஐ_வேறு 1
ஐ_இரு 1
ஐ_இருநூற்று 1
ஐ_இருபதின்மரை 1
ஐ_ஈராயிரம் 1
ஐ_ஐந்து 1
ஐ_ஐந்து_இரட்டி 1
ஐஇய 4
ஐக்கு 5
ஐக்கும் 1
ஐஞ்ஞூற்றுவர் 3
ஐஞ்ஞூற்றுவர்க்கு 1
ஐஞ்ஞூற்றுவரும் 1
ஐஞ்ஞூறும் 1
ஐது 48
ஐந்தனுள்ளும் 1
ஐந்தால் 1
ஐந்திணை 1
ஐந்தின் 1
ஐந்தினும் 2
ஐந்து 10
ஐந்துடன் 1
ஐந்தும் 6
ஐம் 21
ஐம்_கூந்தல் 5
ஐம்_சில்_ஓதியை 1
ஐம்பத்து 1
ஐம்பத்துஇருவர் 1
ஐம்பத்துஇருவரொடு 1
ஐம்பதிற்று 1
ஐம்பதின்மர் 2
ஐம்பதின்மரும் 2
ஐம்பதின்மரொடு 1
ஐம்பால் 32
ஐம்பாலார் 1
ஐம்பாலாள் 1
ஐம்பாலோய் 1
ஐம்பெருங்குழுவும் 3
ஐய 51
ஐயத்தால் 1
ஐயம் 11
ஐயர் 20
ஐயர்க்கு 2
ஐயர்க்கும் 1
ஐயரும் 1
ஐயவி 15
ஐயள் 3
ஐயன்மார் 1
ஐயனும் 1
ஐயனை 1
ஐயும் 2
ஐயென 9
ஐயை 13
ஐயை-தன் 1
ஐயை-தன்னொடு 1
ஐயையும் 2
ஐயையை 5
ஐயோ 1
ஐவகை 2
ஐவர் 5
ஐவர்கள் 1
ஐவரும் 1
ஐவருள் 1
ஐவரை 1
ஐவரோடு 1
ஐவன 5
ஐவனம் 6

ஐ (38)

ஐ வேறு உருவின் செய்வினை முற்றிய – திரு 83
ஐ இரு வட்டமொடு எஃகு வலம் திரிப்ப ஒரு கை – திரு 111
கை ஏந்து ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து – நெடு 102
என் ஐ வாழிய பலவே பன்னிய – நற் 136/4
என் ஐ இன்றியும் கழிவது-கொல்லோ – குறு 24/2
என் ஐ கொண்டான் யாம் இன்னமால் இனியே – குறு 223/7
என் ஐ என்றும் யாமே இ ஊர் – ஐங் 110/3
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை என் ஐ
தானும் மலைந்தான் எமக்கும் தழை ஆயின – ஐங் 201/1,2
ஐ அமர் அடுக என அருச்சிப்போரும் – பரி 8/108
ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் – பரி 9/9
ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி – பரி 10/97
யாம தன்மை இ ஐ இருங்குன்றத்து – பரி 15/26
ஐ வளம் பூத்த அணி திகழ் குன்றின் மேல் – பரி 18/15
ஐ எனும் ஆவியர் ஆடையர் – பரி 24/12
ஐ_இரு தலையின் அரக்கர் கோமான் – கலி 38/3
ஐ தேய்ந்தன்று பிறையும் அன்று – கலி 55/9
ஐ_வாய்_அரவின் இடைப்பட்டு நைவாரா – கலி 62/13
பைதலன் பெயரலன்-கொல்லோ ஐ தேய்கு – அகம் 38/15
ஐ அறிவு அகற்றும் கையறு படரோடு – அகம் 71/7
ஐ மென் தூவி அணை சேர்பு அசைஇ – அகம் 289/13
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து – புறம் 78/2
என் ஐ புற்கை உண்டும் பெரும் தோளன்னே – புறம் 84/1
போர் எதிர்ந்து என் ஐ போர்_களம் புகினே – புறம் 84/3
திரண்டு நீடு தட கை என் ஐ இளையோற்கு – புறம் 96/2
ஈர்ப்பு உடை கராஅத்து அன்ன என் ஐ
நுண் பல் கருமம் நினையாது – புறம் 104/4,5
என் ஐ மார்பில் புண்ணும் வெய்ய – புறம் 280/1
வலன் உயர் நெடு வேல் என் ஐ கண்ணதுவே – புறம் 309/7
ஐ_வகை மன்றத்தும் அரும் பலி உறீஇ – சிலப்.புகார் 5/140
ஐ_வகை மன்றத்து அமைதியும் காண்குதும் – சிலப்.புகார் 6/17
ஐ_வகை நின்ற அருகத்தானத்து – சிலப்.புகார் 10/18
ஒருமை தோற்றத்து ஐ_வேறு வனப்பின் – சிலப்.மது 14/191
ஐ என்றாள் ஆயர் மகள் – சிலப்.மது 17/70
ஐ அரி உண்கண் அழுது ஏங்கி அரற்றுவாள் – சிலப்.மது 19/25
ஐ_ஈராயிரம் கொய் உளை புரவியும் – சிலப்.வஞ்சி 26/134
ஆடக பெரு நிறை ஐ_ஐந்து_இரட்டி – சிலப்.வஞ்சி 27/174
ஆரிய மன்னர் ஐ_இருபதின்மரை – சிலப்.வஞ்சி 27/177
ஐ_ஐந்து இரட்டி சென்றதன் பின்னும் – சிலப்.வஞ்சி 28/130
ஐ வகை வகுக்கும் பருவம் கொண்டது – சிலப்.வஞ்சி 30/11

மேல்


ஐ_வகை (3)

ஐ_வகை மன்றத்தும் அரும் பலி உறீஇ – சிலப்.புகார் 5/140
ஐ_வகை மன்றத்து அமைதியும் காண்குதும் – சிலப்.புகார் 6/17
ஐ_வகை நின்ற அருகத்தானத்து – சிலப்.புகார் 10/18

மேல்


ஐ_வாய்_அரவின் (1)

ஐ_வாய்_அரவின் இடைப்பட்டு நைவாரா – கலி 62/13

மேல்


ஐ_வேறு (1)

ஒருமை தோற்றத்து ஐ_வேறு வனப்பின் – சிலப்.மது 14/191

மேல்


ஐ_இரு (1)

ஐ_இரு தலையின் அரக்கர் கோமான் – கலி 38/3

மேல்


ஐ_இருநூற்று (1)

ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் – பரி 9/9

மேல்


ஐ_இருபதின்மரை (1)

ஆரிய மன்னர் ஐ_இருபதின்மரை
சீர் கெழு நல் நாட்டு செல்க என்று ஏவி – சிலப்.வஞ்சி 27/177,178

மேல்


ஐ_ஈராயிரம் (1)

ஐ_ஈராயிரம் கொய் உளை புரவியும் – சிலப்.வஞ்சி 26/134

மேல்


ஐ_ஐந்து (1)

ஐ_ஐந்து இரட்டி சென்றதன் பின்னும் – சிலப்.வஞ்சி 28/130

மேல்


ஐ_ஐந்து_இரட்டி (1)

ஆடக பெரு நிறை ஐ_ஐந்து_இரட்டி
தோடு ஆர் போந்தை வேலோன் தன் நிறை – சிலப்.வஞ்சி 27/174,175

மேல்


ஐஇய (4)

ஐஇய கலுழும் மாமையர் வை எயிற்று – மது 413
செல்லல் ஐஇய உது எம் ஊரே – குறு 179/3
இறப்ப துணிந்தனிர் கேண்-மின் மற்று ஐஇய
தொலைவு ஆகி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/10,11
சொல்லுவது உடையேன் கேண்-மின் மற்று ஐஇய
வீழுநர்க்கு இறைச்சியாய் விரல் கவர்பு இசைக்கும் கோல் – கலி 8/8,9

மேல்


ஐக்கு (5)

ஒரீஇனன் ஒழுகும் என் ஐக்கு
பரியலென்-மன் யான் பண்டு ஒரு காலே – குறு 203/5,6
புனத்து உளான் என் ஐக்கு புகா உய்த்து கொடுப்பதோ – கலி 108/31
என் ஐக்கு ஊர் இஃது அன்மையானும் – புறம் 85/1
என் ஐக்கு நாடு இஃது அன்மையானும் – புறம் 85/2
நிரையோடு வரூஉம் என் ஐக்கு
உழையோர் தன்னினும் பெரும் சாயலரே – புறம் 262/5,6

மேல்


ஐக்கும் (1)

எனக்கும் ஆகாது என் ஐக்கும் உதவாது – குறு 27/3

மேல்


ஐஞ்ஞூற்றுவர் (3)

எஞ்சா நாவினர் ஈர்_ஐஞ்ஞூற்றுவர் – சிலப்.வஞ்சி 26/167
பொன் தொழில் கொல்லர் ஈர்_ஐஞ்ஞூற்றுவர் – சிலப்.வஞ்சி 27/128
கஞ்சுக முதலவர் ஈர்_ஐஞ்ஞூற்றுவர் – சிலப்.வஞ்சி 27/188

மேல்


ஐஞ்ஞூற்றுவர்க்கு (1)

ஆரிய மன்னர் ஈர்_ஐஞ்ஞூற்றுவர்க்கு – சிலப்.வஞ்சி 25/162

மேல்


ஐஞ்ஞூற்றுவரும் (1)

கஞ்சுக முதல்வர் ஈர்_ஐஞ்ஞூற்றுவரும் – சிலப்.வஞ்சி 26/138

மேல்


ஐஞ்ஞூறும் (1)

கடும் களி யானை ஓர் ஐஞ்ஞூறும்
ஐ_ஈராயிரம் கொய் உளை புரவியும் – சிலப்.வஞ்சி 26/133,134

மேல்


ஐது (48)

நெய்யோடு ஐயவி அப்பி ஐது உரைத்து – திரு 228
ஐது மயிர் ஒழுகிய தோற்றம் போல – பொரு 7
அயில் உருப்பு அனைய ஆகி ஐது நடந்து – சிறு 7
ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி – சிறு 13
ஐது ஏகு அம்ம இயைந்து செய் பொருளே – நற் 52/11
ஐது வந்து இசைக்கும் அருள் இல் மாலை – நற் 69/9
அகன்ற அல்குல் ஐது அமை நுசுப்பின் – நற் 101/7
ஐது ஏகு அம்ம யானே ஒய்யென – நற் 143/1
ஐது ஏய்ந்து இல்லா ஊங்கும் நம்மொடு – நற் 145/5
ஆடு அமை ஆக்கம் ஐது பிசைந்து அன்ன – நற் 178/1
ஒண் பொறி சுணங்கின் ஐது பட தாஅம் – நற் 191/4
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் இவன் – நற் 200/10
ஐது ஏகு அம்ம இ உலகு படைத்தோனே – நற் 240/1
ஐது ஏய்ந்து அகன்ற அல்குல் மை கூர்ந்து – நற் 252/8
அணி கிளர் கலாவம் ஐது விரித்து இயலும் – நற் 264/3
அணி வரை மருங்கின் ஐது வளர்ந்திட்ட – நற் 344/1
ஐது அகல் அல்குல் அணி பெற தைஇ – நற் 390/5
ஐது தொடை மாண்ட கோதை போல – குறு 62/3
ஐது ஏகு அம்ம யானே – குறு 217/6
ஐது ஏகு அம்ம மெய் தோய் நட்பே – குறு 401/6
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் – ஐங் 135/2
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் – ஐங் 176/3
ஐது ஆக நெறித்து அன்ன அறல் அவிர் நீள் ஐம்பால் – கலி 32/3
ஐது அகல் அல்குலாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/16
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/18
தைஇய பூ துகில் ஐது கழல் ஒரு திரை – கலி 85/5
ஐது இலங்கு அகல் இலை நெய் கனி நோன் காழ் – அகம் 64/5
ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை – அகம் 64/15
அம் மா மேனி ஐது அமை நுசுப்பின் – அகம் 75/18
ஐது படு கொள்ளி அங்கை காய – அகம் 94/7
ஐது ஆகின்று என் தளிர் புரை மேனியும் – அகம் 95/2
ஐது அமை பாணி இரீஇ கைபெயரா – அகம் 98/17
ஐது வரல் அசை வளி ஆற்ற கை பெயரா – அகம் 102/4
நெய்தல் உருவின் ஐது இலங்கு அகல் இலை – அகம் 119/11
ஐது உணங்கு வல்சி பெய்து முறுக்கு_உறுத்த – அகம் 224/12
ஆய் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும் – அகம் 225/8
ஐது அகல் அல்குல் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 275/16
பைதல் மென் குரல் ஐது வந்து இசைத்-தொறும் – அகம் 283/7
ஐது ஏந்து அல்குல் யாம் அணிந்து உவக்கும் – அகம் 345/9
வெய்து_உற்று புலக்கும் நெஞ்சமொடு ஐது உயிரா – அகம் 373/12
ஐது அகல் அல்குல் கவின் பெற புனைந்த – அகம் 390/6
ஐது அடர்ந்த நூல் பெய்து – புறம் 29/2
மெல் இழை மகளிர் ஐது அகல் அல்குல் – புறம் 271/3
ஐது அமை பாணி வணர் கோட்டு சீறியாழ் – புறம் 302/5
அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய – புறம் 337/10
திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை – புறம் 379/16
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் – புறம் 389/16
ஐது மண்டிலத்தால் கூடை போக்கி – சிலப்.புகார் 3/152

மேல்


ஐந்தனுள்ளும் (1)

முந்து யாம் கூறிய ஐந்தனுள்ளும்
ஒன்றனில் போற்றிய விசும்பும் நீயே – பரி 13/17,18

மேல்


ஐந்தால் (1)

மூ_ஐந்தால் முறை முற்ற – புறம் 400/2

மேல்


ஐந்திணை (1)

ஐந்திணை மருங்கின் அறம் பொருள் இன்பம் – சிலப்.வஞ்சி 30/223

மேல்


ஐந்தின் (1)

கூறிய ஐந்தின் கொள்கை போல – சிலப்.புகார் 3/155

மேல்


ஐந்தினும் (2)

வரன்முறை மருங்கின் ஐந்தினும் ஏழினும் – சிலப்.புகார் 8/36
அரு மறை மருங்கின் ஐந்தினும் எட்டினும் – சிலப்.மது 11/128

மேல்


ஐந்து (10)

மாக விசும்போடு ஐந்து உடன் இயற்றிய – மது 454
ஐந்து ஒருங்கு புணர்ந்த விளக்கத்து அனையை – பதி 14/4
ஐந்து உடன் போற்றி அவை துணை ஆக – பதி 21/2
இரண்டு என மூன்று என நான்கு என ஐந்து என – பரி 3/78
ஐந்து இருள் அற நீக்கி நான்கினுள் துடைத்து தம் – பரி 4/1
பத்து துவரினும் ஐந்து விரையினும் – சிலப்.புகார் 6/76
பணை ஐந்து ஓங்கிய பாசிலை போதி – சிலப்.புகார் 10/11
ஐந்து கேள்வியும் அமைந்தோன் எழுந்து – சிலப்.வஞ்சி 26/26
ஆடக பெரு நிறை ஐ_ஐந்து_இரட்டி – சிலப்.வஞ்சி 27/174
ஐ_ஐந்து இரட்டி சென்றதன் பின்னும் – சிலப்.வஞ்சி 28/130

மேல்


ஐந்துடன் (1)

ஐந்துடன் முற்றிய நிலனும் நீயே – பரி 13/22

மேல்


ஐந்தும் (6)

நீர் நிலம் தீ வளி விசும்போடு ஐந்தும்
அளந்து கடை அறியினும் அளப்பு அரும்-குரையை நின் – பதி 24/15,16
தீ வளி விசும்பு நிலன் நீர் ஐந்தும்
ஞாயிறும் திங்களும் அறனும் ஐவரும் – பரி 3/4,5
அவை ஐந்தும் உறழும் அணி கிளர் மேனியை – பரி 13/44
இ ஆறு_ஐந்தும் – சிலப்.புகார் 0/86
எண்ணும் எழுத்தும் இயல் ஐந்தும் பண் நான்கும் – சிலப்.புகார் 3/176
சந்தி ஐந்தும் தம்முடன் கூடி – சிலப்.புகார் 10/19

மேல்


ஐம் (21)

ஐம் பால் திணையும் கவினி அமைவர – மது 326
ஐம் தலை உயிரிய அணங்கு உடை அரும் திறல் – பரி 1/46
ஐம் கைம் மைந்த அறு கை நெடுவேள் – பரி 3/37
ஏழ் புழை ஐம் புழை யாழ் இசை கேழ்த்த அன்ன இனம் – பரி 8/22
ஐம் தலை அவிர் பொறி அரவம் மூத்த – பரி 19/72
பெண்மை பொதுமை பிணையிலி ஐம் புலத்தை – பரி 20/50
பால் பிரியா ஐம்_கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல் – கலி 96/8
நறு_நுதால் என்-கொல் ஐம்_கூந்தல் உளர – கலி 105/53
நாறு ஐம்_கூந்தல் கொம்மை வரி முலை – அகம் 65/18
சில்_ஐம்_கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி – அகம் 123/6
இருள் ஐம்_கூந்தல் இன் துயில் மறந்தே – அகம் 233/15
சில் ஐம்_கூந்தல் அழுத்தி மெல் இணர் – அகம் 261/3
ஐம் பெரும் பூதத்து இயற்கை போல – புறம் 2/6
நஞ்சு உடை வால் எயிற்று ஐம் தலை சுமந்த – புறம் 37/1
ஆறு_ஐம் காதம் நம் அகல் நாட்டு உம்பர் – சிலப்.புகார் 10/42
நாறு ஐம் கூந்தல் நணித்து என நக்கு – சிலப்.புகார் 10/43
பொலம் கொடி மின்னின் புயல் ஐம் கூந்தல் – சிலப்.மது 11/109
ஐம்_சில்_ஓதியை அறிகுவென் யான் என – சிலப்.மது 11/195
நாறு ஐம் கூந்தல் நடுங்கு துயர் எய்த – சிலப்.மது 15/97
ஐம் பெரு வேள்வியும் செய் தொழில் ஓம்பும் – சிலப்.மது 23/69
ஐம் கணை நெடு வேள் அரசு வீற்றிருந்த – சிலப்.வஞ்சி 28/42

மேல்


ஐம்_கூந்தல் (5)

பால் பிரியா ஐம்_கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல் – கலி 96/8
நறு_நுதால் என்-கொல் ஐம்_கூந்தல் உளர – கலி 105/53
நாறு ஐம்_கூந்தல் கொம்மை வரி முலை – அகம் 65/18
இருள் ஐம்_கூந்தல் இன் துயில் மறந்தே – அகம் 233/15
சில் ஐம்_கூந்தல் அழுத்தி மெல் இணர் – அகம் 261/3

மேல்


ஐம்_சில்_ஓதியை (1)

ஐம்_சில்_ஓதியை அறிகுவென் யான் என – சிலப்.மது 11/195

மேல்


ஐம்பத்து (1)

நாடக மகளிர் ஈர்_ஐம்பத்து இருவரும் – சிலப்.வஞ்சி 26/128

மேல்


ஐம்பத்துஇருவர் (1)

ஐம்பத்துஇருவர் கடும் தேராளரொடு – சிலப்.வஞ்சி 26/223

மேல்


ஐம்பத்துஇருவரொடு (1)

ஆணையின் புகுந்த ஈர்_ஐம்பத்துஇருவரொடு – சிலப்.வஞ்சி 26/146

மேல்


ஐம்பதிற்று (1)

கொடுஞ்சி நெடும் தேர் ஐம்பதிற்று இரட்டியும் – சிலப்.வஞ்சி 26/132

மேல்


ஐம்பதின்மர் (2)

அந்தரசாரிகள் ஆறு_ஐம்பதின்மர் – சிலப்.வஞ்சி 27/93
ஓர் ஐவர் ஈர்_ஐம்பதின்மர் உடன்று எழுந்த – சிலப்.வஞ்சி 29/167

மேல்


ஐம்பதின்மரும் (2)

ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து அவிய – பெரும் 415
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து ஒழிய – புறம் 2/15

மேல்


ஐம்பதின்மரொடு (1)

போர் தலைமிகுத்த ஈர்_ஐம்பதின்மரொடு – பதி 14/5

மேல்


ஐம்பால் (32)

உளர் இயல் ஐம்பால் உமட்டியர் ஈன்ற – சிறு 60
ஐம்பால் ஆய் கவின் ஏத்தி ஒண் தொடி – குறி 139
வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால்
மடந்தை மாண்ட நுடங்கு எழில் ஆகத்து – மலை 30,31
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால்
துவரினர் அருளிய துறையே அதுவே – நற் 96/5,6
தேம் கமழ் ஐம்பால் பற்றி என் வயின் – நற் 100/4
மணி ஏர் ஐம்பால் மாயோட்கு என்று – நற் 133/5
வகை சேர் ஐம்பால் தகைபெற வாரி – நற் 140/3
ஐம்பால் வகுத்த கூந்தல் செம் பொறி – நற் 160/6
மணி மருள் ஐம்பால் வண்டு பட தைஇ – நற் 245/3
அணி நிறம் கொண்ட மணி மருள் ஐம்பால்
தாழ் நறும் கதுப்பில் பையென முள்கும் – நற் 337/7,8
மணி ஏர் ஐம்பால் மாசு அற கழீஇ – நற் 366/4
இவன் இவள் ஐம்பால் பற்றவும் இவள் இவன் – குறு 229/1
நறு வீ ஐம்பால் மகளிர் ஆடும் – ஐங் 84/3
இருள் வணர் ஒலிவரும் புரி அவிழ் ஐம்பால்
ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல் – பதி 18/4,5
இளையவர் ஐம்பால் போல் எக்கர் போழ்ந்து அறல் வார – கலி 29/6
எஃகு இடை தொட்ட கார் கவின் பெற்ற ஐம்பால் போல் – கலி 32/1
ஐது ஆக நெறித்து அன்ன அறல் அவிர் நீள் ஐம்பால்
அணி நகை இடையிட்ட ஈகை அம் கண்ணி போல் – கலி 32/3,4
வேய் என திரண்ட தோள் வெறி கமழ் வணர் ஐம்பால்
மா வென்ற மட நோக்கின் மயில் இயல் தளர்பு ஒல்கி – கலி 57/1,2
வார்_உறு வணர் ஐம்பால் வணங்கு இறை நெடு மென் தோள் – கலி 58/1
பின்னு விட்டு இருளிய ஐம்பால் கண்டு என் பால – கலி 59/8
இன் மணி சிலம்பின் சில் மொழி ஐம்பால்
பின்னொடு கெழீஇய தட அரவு அல்குல் – கலி 125/16,17
துளி தலை தலைஇய மணி ஏர் ஐம்பால்
சிறுபுறம் புதைய வாரி குரல் பிழியூஉ – அகம் 8/15,16
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால்
மின் நேர் மருங்குல் குறு_மகள் – அகம் 126/20,21
ஊழ் அடி ஒதுங்கினும் உயங்கும் ஐம்பால்
சிறு பல் கூந்தல் போது பிடித்து அருளாது – அகம் 145/18,19
செலீஇய பெயர்வோள் வணர் சுரி ஐம்பால்
நுண் கோல் அகவுநர் புரந்த பேர் இசை – அகம் 152/3,4
இருள் ஏர் ஐம்பால் நீவியோரே – அகம் 155/4
ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற நெறி கொள் ஐம்பால்
தேம் கமழ் வெறி மலர் பெய்ம்-மார் காண்பின் – அகம் 177/5,6
பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால்
பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள் – அகம் 181/23,24
மிகு கவின் எய்திய தொகு குரல் ஐம்பால்
கிளை அரில் நாணல் கிழங்கு மணற்கு ஈன்ற – அகம் 212/3,4
அரி_இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால்
நுண் கேழ் அடங்க வாரி பையுள் கெட – அகம் 223/12,13
மணம் கமழ் ஐம்பால் மடந்தை நின் – அகம் 295/21
பிணங்கு நேர் ஐம்பால் ஓர் பெண் கொண்டதுவே – சிலப்.புகார் 7/73

மேல்


ஐம்பாலார் (1)

மணம் கமழ் ஐம்பாலார் ஊடலை ஆங்கே – கலி 131/39

மேல்


ஐம்பாலாள் (1)

வணர்ந்து ஒலி ஐம்பாலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/23

மேல்


ஐம்பாலோய் (1)

வணர் சுரி ஐம்பாலோய் வண்ணம் உணரேனால் – சிலப்.புகார் 7/155

மேல்


ஐம்பெருங்குழுவும் (3)

அரைசொடு பட்ட ஐம்பெருங்குழுவும்
தேர் வலம் செய்து கவி கை கொடுப்ப – சிலப்.புகார் 3/126,127
ஐம்பெருங்குழுவும் எண்பேராயமும் – சிலப்.புகார் 5/157
ஐம்பெருங்குழுவும் எண்பேராயமும் – சிலப்.வஞ்சி 26/38

மேல்


ஐய (51)

ஐய குறு_மகள் கண்டிகும் வைகி – நற் 20/1
பேணீர் ஆகுவிர் ஐய என் தோழி – நற் 46/4
பிரிதல் வல்லிரோ ஐய செல்வர் – நற் 71/6
ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன் – நற் 91/5
நீங்கல் வாழியர் ஐய ஈங்கை – நற் 124/4
கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் அருளே – நற் 227/9
கூறுவல் வாழியர் ஐய வேறுபட்டு – நற் 266/7
வாழேன் ஐய மை கூர் பனியே – நற் 292/9
நினைத்தலும் நினைதிரோ ஐய அன்று நாம் – நற் 318/1
கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் நட்பே – நற் 354/11
ஐய அஞ்சினம் அளியம் யாமே – நற் 368/10
வாரல் வாழியர் ஐய எம் தெருவே – குறு 139/6
தெற்றென இறீஇயரோ ஐய மற்று யாம் – குறு 169/2
ஐய அற்றால் அன்பின் பாலே – குறு 196/6
அதுவே ஐய நின் மார்பே – ஐங் 44/3
செல்லல் ஐய என்னாது அவ்வே – ஐங் 332/5
சென்றனள் என்றிர் ஐய
ஒன்றினவோ அவள் அம் சிலம்பு அடியே – ஐங் 389/4,5
ஐய ஆயின செய்யோள் களவி – ஐங் 441/1
ஐய சூளின் அடி தொடு குன்றொடு – பரி 8/70
பெய்ய உழக்கும் மழை கா மற்று ஐய
கரையா வெம் நோக்கத்தான் கை சுட்டி பெண்டின் – பரி 9/34,35
உசாவுகோ ஐய சிறிது – கலி 7/4
பிரிந்து உறை சூழாதி ஐய விரும்பி நீ – கலி 18/2
பொய் ஆதல் யான் யாங்கு அறிகோ மற்று ஐய
அகல் நகர் கொள்ளா அலர் தலைத்தந்து – கலி 19/3,4
பறிமுறை பாராட்டினையோ ஐய
நெய் இடை நீவி மணி ஒளி விட்டு அன்ன – கலி 22/11,12
செய்_வினை பாராட்டினையோ ஐய
குளன் அணி தாமரை பாசரும்பு ஏய்க்கும் – கலி 22/14,15
தளர் முலை பாராட்டினையோ ஐய
என ஆங்கு – கலி 22/17,18
இறத்திரால் ஐய மற்று இவள் நிலைமை கேட்டீ-மின் – கலி 25/12
ஆய் இதழ் பன் மலர் ஐய கொங்கு உறைத்தர – கலி 29/8
ஐய சிறிது என்னை ஊக்கி என கூற – கலி 37/15
இரவின் வாரல் ஐய விரவு வீ – கலி 49/23
ஐய எமக்கு நின் மார்பு – கலி 68/25
ஐய அமைந்தன்று அனைத்து ஆக புக்கீமோ – கலி 78/24
ஐய காமரு நோக்கினை அத்தத்தா என்னும் நின் – கலி 80/14
ஐய திங்கள் குழவி வருக என யான் நின்னை – கலி 80/18
ஐய எம் காதில் கனம் குழை வாங்கி பெயர்-தொறும் – கலி 80/22
ஐய பிதிர்ந்த சுணங்கு அணி மென் முலை மேல் – கலி 111/16
அன்பு இலை என வந்து கழறுவல் ஐய கேள் – கலி 125/7
ஐய சேறிரோ அகன்று செய்பொருட்கே – அகம் 81/15
வாரல் வாழியர் ஐய நேர் இறை – அகம் 92/5
வெம் மலை அரும் சுரம் நீந்தி ஐய
சேறும் என்ற சிறு சொற்கு இவட்கே – அகம் 143/8,9
ஐய அரும்பிய சுணங்கின் வை எயிற்று – அகம் 230/4
ஐய அமர்த்த உண்கண் நின் – அகம் 237/16
நீங்கல் ஒல்லுமோ ஐய வேங்கை – அகம் 307/6
ஐய ஆக வெய்ய உயிரா – அகம் 313/5
ஐய செய்ய மதன் இல சிறிய நின் – அகம் 323/4
அரிய சூள் பொய்த்தார் அறன் இலர் என்று ஏழையம் யாங்கு அறிகோம் ஐய
விரி கதிர் வெண் மதியும் மீன் கணமும் ஆம் என்றே விளங்கும் வெள்ளை – சிலப்.புகார் 7/36,37
ஏதிலர்-தாம் ஆகி யாம் இரப்ப நிற்பதை யாங்கு அறிகோம் ஐய
மாதரார் கண்ணும் மதி நிழல் நீர் இணை கொண்டு மலர்ந்த நீல – சிலப்.புகார் 7/40,41
மாதர் வரி மணல் மேல் வண்டல் உழுது அழிப்ப மாழ்கி ஐய
கோதை பரிந்து அசைய மெல் விரலால் கொண்டு ஓச்சும் குவளை மாலை – சிலப்.புகார் 7/44,45
வாங்கும் நீர் முத்து என்று வைகலும் மால்_மகன் போல் வருதிர் ஐய
வீங்கு ஓதம் தந்து விளங்கு ஒளிய வெண் முத்தம் விரை சூழ் கானல் – சிலப்.புகார் 7/140,141
இறை வளைகள் தூற்றுவதை ஏழையம் எங்ஙனம் யாங்கு அறிகோம் ஐய
நிறை_மதியும் மீனும் என அன்னம் நீள் புன்னை அரும்பி பூத்த – சிலப்.புகார் 7/144,145
தண்டா நோய் மாதர்-தலை தருதி என்பது யாங்கு அறிகோம் ஐய
வண்டல் திரை அழிப்ப கையால் மணல் முகந்து மதி மேல் நீண்ட – சிலப்.புகார் 7/148,149

மேல்


ஐயத்தால் (1)

ஐயத்தால் என்னை கதியாதி தீது இன்மை – கலி 91/7

மேல்


ஐயம் (11)

ஐயம் இன்றி கடும் கவவினளே – நற் 297/11
ஆர் வளம் பழுனிய ஐயம் தீர் சிறப்பின் – பதி 21/16
ஐயம் இல்லாதவர் இல் ஒழிய எம் போல – கலி 82/33
ஐயம் தீர்ந்து யார்_கண்ணும் அரும் தவ முதல்வன் போல் – கலி 100/7
ஐயம் கொண்டு என்னை அறியான் விடுவானேல் – கலி 147/50
ஐயம் தெளியரோ நீயே பல உடன் – அகம் 303/16
கைவண் தோன்றல் ஐயம் உடையேன் – புறம் 43/12
ஐயம் அறாஅர் கசடு ஈண்டு காட்சி – புறம் 214/2
ஐயம் கொள்ளன்-மின் ஆர் அறிவாளிர் – புறம் 216/5
ஐயம் இன்றி அறிந்தன போல – சிலப்.மது 13/186
ஐயம் தீர் காட்சி அடைக்கலம் காத்து ஓம்ப – சிலப்.வஞ்சி 29/97

மேல்


ஐயர் (20)

இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத – நற் 122/1
கல்லா கதவர் தன் ஐயர் ஆகவும் – நற் 127/5
பன் மீன் வேட்டத்து என் ஐயர் திமிலே – குறு 123/5
புன்கண் மட மான் நேர்பட தன் ஐயர்
சிலை மாண் கடு விசை கலை நிறத்து அழுத்தி – குறு 272/4,5
கண மா தொலைச்சி தன் ஐயர் தந்த – ஐங் 365/1
உயர்_நிலை_உலகத்து ஐயர் இன்புறுத்தினை – பதி 70/19
ஐயர் வாய்பூசுறார் ஆறு – பரி 24/63
ஐயர் அவிர் அழல் எடுப்ப அரோ என் – கலி 130/9
மால் இருள் நடுநாள் போகி தன் ஐயர்
காலை தந்த கணை கோட்டு வாளைக்கு – அகம் 126/7,8
பன் மீன் கூட்டம் என் ஐயர் காட்டிய – அகம் 240/6
அன்னை அல்லல் தாங்கி நின் ஐயர்
புலி மருள் செம்மல் நோக்கி – அகம் 259/16,17
இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத – அகம் 302/9
வருதல் ஆனார் வேந்தர் தன் ஐயர்
பொரு சமம் கடந்த உரு கெழு நெடு வேல் – புறம் 337/16,17
எண்ணா மையலன் தந்தை தன் ஐயர்
கண் ஆர் கண்ணி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 355/4,5
கடல் புக்கு உயிர் கொன்று வாழ்வர் நின் ஐயர்
உடல் புக்கு உயிர் கொன்று வாழ்வை-மன் நீயும் – சிலப்.புகார் 7/88,89
ஓடும் திமில் கொண்டு உயிர் கொள்வர் நின் ஐயர்
கோடும் புருவத்து உயிர் கொல்வை-மன் நீயும் – சிலப்.புகார் 7/96,97
பெரும் பெயர் ஐயர் ஒருங்குடன் இட்ட – சிலப்.புகார் 10/160
இள மா எயிற்றி இவை காண் நின் ஐயர்
தலைநாளை வேட்டத்து தந்த நல் ஆன் நிரைகள் – சிலப்.மது 12/128,129
முருந்து ஏர் இள நகை காணாய் நின் ஐயர்
கரந்தை அலற கவர்ந்த இன நிரைகள் – சிலப்.மது 12/132,133
கய மலர் உண்கண்ணாய் காணாய் நின் ஐயர்
அயல் ஊர் அலற எறிந்த நல் ஆன் நிரைகள் – சிலப்.மது 12/136,137

மேல்


ஐயர்க்கு (2)

விண் செலல் மரபின் ஐயர்க்கு ஏந்தியது – திரு 107
என் ஐயர்க்கு உய்த்து உரைத்தாள் யாய் – கலி 39/22

மேல்


ஐயர்க்கும் (1)

ஆசு அறு காட்சி ஐயர்க்கும் அ நிலை – குறி 17

மேல்


ஐயரும் (1)

தாம் பிழையார் கேள்வர் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும்
தாம் பிழையார் தாம் தொடுத்த கோல் – கலி 39/18,19

மேல்


ஐயவி (15)

நெய்யோடு ஐயவி அப்பி ஐது உரைத்து – திரு 228
குறும் கதிர் தோரை நெடும் கால் ஐயவி
ஐவன வெண்ணெலொடு அரில் கொள்பு நீடி – மது 287,288
ஐயவி அப்பிய நெய் அணி நெடு நிலை – நெடு 86
ஐயவி அமன்ற வெண் கால் செறுவில் – மலை 123
ஐயவி அணிந்த நெய்யாட்டு ஈர் அணி – நற் 40/7
நெய்யோடு இமைக்கும் ஐயவி திரள் காழ் – நற் 370/3
ஐயவி அன்ன சிறு வீ ஞாழல் – குறு 50/1
பூணா_ஐயவி தூக்கிய மதில – பதி 16/4
வில் விசை மாட்டிய விழு சீர் ஐயவி
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 22/23,24
நீயே ஐயவி புகைப்பவும் தாங்காது ஒய்யென – புறம் 98/15
ஐயவி சிதறி ஆம்பல் ஊதி – புறம் 281/4
நெய் உடை கையர் ஐயவி புகைப்பவும் – புறம் 296/2
ஆரல் ஈன்ற ஐயவி முட்டை – புறம் 342/9
ஐயவி அனைத்தும் ஆற்றாது ஆகலின் – புறம் 358/4
ஐயவி துலாமும் கை பெயர் ஊசியும் – சிலப்.மது 15/213

மேல்


ஐயள் (3)

வை எயிற்று ஐயள் மடந்தை முன் உற்று – நற் 2/7
ஐயள் மாயோள் அணங்கிய – நற் 146/10
ஐயள் அரும்பிய முலையள் – ஐங் 255/3

மேல்


ஐயன்மார் (1)

ஐயன்மார் எல்லாம் ஒருங்கு – கலி 107/34

மேல்


ஐயனும் (1)

அன நடை மாதரும் ஐயனும் தொழுது – சிலப்.மது 13/175

மேல்


ஐயனை (1)

ஐயனை ஏத்துவாம் போல அணி பெற்ற – கலி 43/5

மேல்


ஐயும் (2)

அன்னையும் அமர்ந்து நோக்கினளே என் ஐயும்
களிற்று முகம் திறந்த கல்லா விழு தொடை – நற் 389/3,4
அது போர் என்னும் என் ஐயும் உளனே – புறம் 89/9

மேல்


ஐயென (9)

நள்ளென் யாமத்து ஐயென கரையும் – குறு 261/4
செம் வாய் வானத்து ஐயென தோன்றி – குறு 307/2
வாங்கு கதிர் தொகுப்ப கூம்பி ஐயென
அலங்கு வெயில் பொதிந்த தாமரை – குறு 376/4,5
அரவு நுங்கு மதியின் ஐயென மறையும் – அகம் 114/5
அரி கோல் பறையின் ஐயென ஒலிக்கும் – அகம் 151/10
அழல் பொழி யானையின் ஐயென தோன்றும் – அகம் 223/7
தவல் இல் நீத்தமொடு ஐயென கழிய – அகம் 305/2
அணங்கு என உருத்த நோக்கின் ஐயென
நுணங்கிய நுசுப்பின் நுண் கேழ் மாமை – அகம் 319/6,7
ஐயென உரைத்தன்றி நல்கி தன் மனை – புறம் 395/29

மேல்


ஐயை (13)

கோள் வல் என் ஐயை மறைத்த குன்றே – ஐங் 312/4
இழை அணி பணை தோள் ஐயை தந்தை – அகம் 6/3
முழவு தோள் என் ஐயை காணா ஊங்கே – புறம் 88/6
காவுந்தி ஐயை கை பீலியும் கொண்டு – சிலப்.புகார் 10/99
காவுந்தி ஐயை ஓர் கட்டுரை சொல்லும் – சிலப்.மது 11/151
ஐயை கோட்டத்து எய்யா ஒரு சிறை – சிலப்.மது 12/4
ஐயை செய்யவள் வெய்ய வாள் தடக்கை – சிலப்.மது 12/69
ஐயை திருவின் அணி கொண்டு நின்ற இ – சிலப்.மது 12/91
ஐயை காணீர் அடித்தொழிலாட்டி – சிலப்.மது 16/12
ஐயை தன் மகளை கூஉய் – சிலப்.மது 17/8
மை அறு சிறப்பின் ஐயை கோயில் – சிலப்.மது 23/107
ஐயை அவள் மகளோடும் – சிலப்.வஞ்சி 29/61
வடம் கொள் மணி ஊசல் மேல் இரீஇ ஐயை
உடங்கு ஒருவர் கைநிமிர்த்து-ஆங்கு ஒற்றை மேல் ஊக்க – சிலப்.வஞ்சி 29/162,163

மேல்


ஐயை-தன் (1)

ஐயை-தன் கோட்டம் அடைந்தனர் ஆங்கு என் – சிலப்.மது 11/216

மேல்


ஐயை-தன்னொடு (1)

வை எரி மூட்டிய ஐயை-தன்னொடு
கை அறி மடைமையின் காதலற்கு ஆக்கி – சிலப்.மது 16/33,34

மேல்


ஐயையும் (2)

காவுந்தி ஐயையும் தேவியும் கணவனும் – சிலப்.புகார் 10/246
ஐயையும் தவ்வையும் விம்மிதம் எய்தி – சிலப்.மது 16/52

மேல்


ஐயையை (5)

காவுந்தி ஐயையை கண்டு அடி தொழலும் – சிலப்.புகார் 10/45
காவுந்தி ஐயையை கை_தொழுது ஏத்தி – சிலப்.புகார் 10/61
காவுந்தி ஐயையை கை_தொழுது ஏத்தி – சிலப்.மது 14/16
காவுந்தி ஐயையை கண்டு அடி தொழலும் – சிலப்.மது 15/119
வை எயிற்று ஐயையை கண்டாயோ தோழீ – சிலப்.வஞ்சி 29/100

மேல்


ஐயோ (1)

ஐயோ எனின் யான் புலி அஞ்சுவலே – புறம் 255/1

மேல்


ஐவகை (2)

ஐவகை பாராட்டினாய் மற்று எம் கூந்தல் – கலி 22/13
ஐவகை வகுத்த கூந்தல் ஆய் நுதல் – அகம் 48/17

மேல்


ஐவர் (5)

ஆரா செருவின் ஐவர் போல – பெரும் 417
பொலம் பூண் ஐவர் உட்பட புகழ்ந்த – மது 775
ஐவர் என்று உலகு ஏத்தும் அரசர்கள் அகத்தரா – கலி 25/3
வரி புனை வல் வில் ஐவர் அட்ட – கலி 104/58
ஓர் ஐவர் ஈர்_ஐம்பதின்மர் உடன்று எழுந்த – சிலப்.வஞ்சி 29/167

மேல்


ஐவர்கள் (1)

தீது தீர் சிறப்பின் ஐவர்கள் நிலை போல – கலி 26/6

மேல்


ஐவரும் (1)

ஞாயிறும் திங்களும் அறனும் ஐவரும்
திதியின் சிறாரும் விதியின் மக்களும் – பரி 3/5,6

மேல்


ஐவருள் (1)

ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற்ப – திரு 254

மேல்


ஐவரை (1)

ஐவரை வென்றோன் அடி இணை அல்லது – சிலப்.புகார் 10/198

மேல்


ஐவரோடு (1)

அலங்கு உளை புரவி ஐவரோடு சினைஇ – புறம் 2/13

மேல்


ஐவன (5)

ஐவன வெண்ணெலொடு அரில் கொள்பு நீடி – மது 288
ஐவன வெண்ணெல் குறூஉம் நாடனொடு – நற் 373/4
ஐவன சிறு கிளி கடியும் நாட – ஐங் 285/3
ஐவன வெண்ணெல் அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் – கலி 43/4
ஐவன வெண்ணெலும் அறை கண் கரும்பும் – சிலப்.மது 11/80

மேல்


ஐவனம் (6)

வாலிதின் விளைந்தன ஐவனம் வெண்ணெல் – மலை 115
அருவி பரப்பின் ஐவனம் வித்தி – குறு 100/1
மை படு சிலம்பின் ஐவனம் வித்தி – குறு 371/2
ஐவனம் கவரும் குன்ற நாடன் – ஐங் 267/3
ஐவனம் வித்தி மை உற கவினி – புறம் 159/17
ஐவனம் காவல் பெய் தீ நந்தின் – புறம் 172/6

மேல்