இ – முதல் சொற்கள்- சங்க இலக்கியம், சிலப்பதிகாரம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இ 309
இ-பால் 1
இஃது 36
இஃதோ 7
இகணை 1
இகத்தந்தாய் 1
இகத்தர 1
இகந்த 3
இகந்தவை 1
இகந்தன்றும் 2
இகந்தன்றே 1
இகந்தன 1
இகந்தனர் 2
இகந்தனனா 1
இகந்தாளை 1
இகந்தாளோ 1
இகந்திருந்த 1
இகந்து 25
இகந்தோய் 1
இகந்தோன் 1
இகப்ப 2
இகல் 35
இகலாட்டி 1
இகலி 4
இகலிய 1
இகலின் 2
இகலினர் 1
இகலும் 1
இகலே 2
இகலொடு 1
இகவாய் 1
இகழ் 6
இகழ்-மின் 1
இகழ்ச்சியும் 1
இகழ்தல் 2
இகழ்ந்த 3
இகழ்ந்ததற்கு 1
இகழ்ந்ததன் 1
இகழ்ந்தனரே 1
இகழ்ந்தனனே 1
இகழ்ந்தாரே 1
இகழ்ந்து 1
இகழ்ந்தோர் 2
இகழ்வு 2
இகழ்வோன் 1
இகழா 3
இகழாது 2
இகழின் 1
இகழினும் 1
இகழுநர் 6
இகா 1
இகு 15
இகுக்கும் 3
இகுத்த 3
இகுத்தந்து 1
இகுத்தரும் 1
இகுத்து 7
இகுதரு 3
இகுதரும் 2
இகுப்ப 3
இகுப்பத்து 1
இகுப்பவும் 1
இகுபு 2
இகுவன 1
இகுவு 1
இகுளை 14
இகுளைக்கு 1
இகூஉ 1
இங்க 1
இங்கு 7
இங்கே 1
இங்ஙன் 1
இங்ஙனம் 1
இச்சத்து 1
இசை 277
இசை-கொல் 1
இசை_மொழி 1
இசைக்கு 1
இசைக்கும் 28
இசைத்-தொறும் 1
இசைத்த 1
இசைத்தது 1
இசைத்தலின் 1
இசைத்தன்றால் 1
இசைத்தன 1
இசைத்தனன் 1
இசைத்து 6
இசைதர 1
இசைந்த 1
இசைந்து 2
இசைப்ப 15
இசைப்பவும் 2
இசைப்பின் 3
இசைபட 1
இசைமை 1
இசைய 4
இசையா 2
இசையாது-கொல்லோ 1
இசையின் 6
இசையினர் 1
இசையினென் 1
இசையுடன் 1
இசையும் 3
இசையே 5
இசையேன் 1
இசையொடு 2
இசையொடும் 1
இசையோ 1
இசையோர் 1
இசையோன் 2
இசையோன்-தானும் 1
இசைவன 1
இசைஇ 1
இஞ்சி 13
இஞ்சியும் 1
இட்ட 48
இட்டசித்தி 3
இட்டது 1
இட்டவன் 1
இட்டனர் 1
இட்டனராக 1
இட்டார்க்கு 1
இட்டாள் 1
இட்டாளே 1
இட்டான் 1
இட்டிகை 2
இட்டிய 1
இட்டு 35
இட்டும் 2
இட்டோன் 1
இட 24
இட-வயின் 1
இட_வயின் 4
இடக்கும் 1
இடங்கர் 1
இடங்கரும் 1
இடங்கழி 1
இடங்களும் 1
இடத்தர் 1
இடத்தாள் 1
இடத்தான் 1
இடத்தானே 1
இடத்தினும் 1
இடத்து 17
இடந்து 5
இடநிலை 1
இடப்ப 1
இடப்பட்ட 1
இடம் 66
இடம்-தொறும் 2
இடம்-மன் 1
இடம்பட்ட 1
இடம்பட 1
இடம்படல் 1
இடம்படுத்த 2
இடம்படுத்து 1
இடமுறையா 1
இடமே 4
இடர் 13
இடர்ப்படுத்து 1
இடரிய 1
இடல் 1
இடவது 1
இடறி 2
இடறிய 3
இடறு 1
இடன் 20
இடனால் 1
இடனும் 2
இடனுமார் 1
இடனே 3
இடா 1
இடாகினி 1
இடாஅ 4
இடாஅது 1
இடி 39
இடி_கரை 2
இடி_கலப்பு 2
இடிக்கும் 5
இடித்த 3
இடித்து 10
இடித்து_இடித்து 1
இடிதரும் 1
இடிப்பினும் 1
இடிப்பு 1
இடிய 1
இடியல் 1
இடியுண்ட 1
இடியும் 1
இடியூஉ 1
இடியொடு 1
இடீஇ 1
இடு 55
இடு-தோறும் 1
இடு-மார் 1
இடு-மின் 1
இடு_பொருள் 1
இடுக்கண் 11
இடுக்கணும் 1
இடுக 3
இடுகும் 1
இடுதலும் 1
இடுதேள் 1
இடுபு 12
இடும் 4
இடும்பில் 1
இடும்பை 32
இடும்பைக்கு 1
இடும்பையால் 2
இடும்பையும் 2
இடும்பையோடு 1
இடுமயிர் 1
இடுவார் 1
இடுவாள் 1
இடுவான்-மன் 1
இடுவேன்-மன் 1
இடூஉ 4
இடூஉம் 4
இடை 320
இடை-தோறு 1
இடை_குல 1
இடை_நெறி 1
இடை_மகன் 2
இடை_உறாஅது 1
இடைகழி 3
இடைகழியன 1
இடைந்து 1
இடைநிலத்து 2
இடைநிலை 1
இடைப்பட்ட 1
இடைப்பட்டு 1
இடைப்பட 2
இடைப்படாமை 1
இடைப்படாஅ 1
இடைப்படாஅமல் 1
இடைப்படின் 1
இடைப்படினும் 1
இடைப்படுத்த 3
இடைப்படுதலும் 1
இடைப்படுப்பினும் 1
இடைப்படூஉம் 1
இடைபட 2
இடைய 3
இடையது 4
இடையதுவே 1
இடையர் 1
இடையன் 9
இடையாக 1
இடையார் 1
இடையார்-தாம் 1
இடையாற்று 1
இடையிட்ட 8
இடையிடை 10
இடையின் 1
இடையின்_கண் 1
இடையீர் 1
இடையும் 1
இடையே 3
இடையோயே 1
இடையோர் 1
இடைஇடை 2
இண்டு 1
இணர் 132
இணர 8
இணரும் 1
இணரொடு 1
இணை 43
இணை_ஈர்_ஓதி 1
இணைத்த 1
இணைந்து 1
இணைநிலை 1
இணைப்பு 1
இணைப்பு_உறு 1
இணைபட 1
இணைபு 1
இணையவை 1
இணையே 1
இத்தி 1
இதக்கையின் 1
இதணத்து 6
இதணம் 4
இதல் 3
இதலின் 1
இதலும் 1
இதழ் 188
இதழ்-இது 1
இதழ்_அகத்து 2
இதழ 3
இதழின் 1
இதழினை 1
இதற்கு 1
இதன் 6
இதனின் 1
இதனினும் 1
இதனை 1
இது 89
இது-கொல் 2
இது-மன் 1
இதுவால் 1
இதுவும் 2
இதுவே 11
இதுவோ 5
இதை 5
இதைய 1
இதையும் 1
இதோ 1
இந்த 2
இந்திர 11
இந்திர_குமரரின் 1
இந்திர_சிறுவன் 1
இந்திர_சிறுவனொடு 1
இந்திர_திருவனை 1
இந்திர_நீலத்து 1
இந்திர_விகாரம் 2
இந்திர_வில்லின் 1
இந்திர_விழவு 2
இந்திரர் 1
இந்திரன் 6
இப்பால் 2
இப்பி 3
இப்பொழுதும் 1
இம் 3
இம்பர் 1
இம்மென் 5
இம்மென்று 1
இம்மென 11
இம்மை 7
இம்மைக்கு 1
இம்மையும் 3
இமய 12
இமயத்து 14
இமயத்தொடு 1
இமயம் 5
இமயமும் 4
இமிர் 26
இமிர்தர 1
இமிர்தலின் 1
இமிர்ந்து 5
இமிர்பு 5
இமிர 4
இமிரா 2
இமிரும் 12
இமிரும்மே 1
இமில் 14
இமிழ் 64
இமிழ்தியோ 1
இமிழ்ந்து 4
இமிழ்ப்ப 1
இமிழ்ப்பு 1
இமிழ்ப்பு_உற 1
இமிழ்பு 2
இமிழ்வது 1
இமிழ்விற்கு 1
இமிழ 3
இமிழா 1
இமிழும் 3
இமை 8
இமைக்கும் 22
இமைத்து 1
இமைத்தோர் 1
இமைப்ப 8
இமைப்பது 3
இமைப்பின் 3
இமைப்பு 2
இமைபு 1
இமைய 5
இமையத்து 5
இமையம் 1
இமையமும் 1
இமையவர் 5
இமையவரம்ப 1
இமையவரம்பனின் 1
இமையவன் 2
இமையா 7
இமையாது 1
இமையார் 1
இமையான் 2
இமையோர் 1
இய 2
இயக்க 5
இயக்கத்து 1
இயக்கம் 5
இயக்கம்-தன்னில் 1
இயக்கமும் 1
இயக்கனும் 1
இயக்கி 8
இயக்கிக்கு 1
இயக்கினிர் 1
இயக்கு 4
இயக்கு-மதி 1
இயக்கு-மின் 2
இயக்கும் 4
இயங்க 3
இயங்கல் 3
இயங்கலும் 1
இயங்கள் 1
இயங்கா 3
இயங்காது 1
இயங்கி 1
இயங்கிய 4
இயங்கியோரே 1
இயங்கு 12
இயங்கு-தொறு 2
இயங்குதலால் 1
இயங்குதி 1
இயங்குநர் 6
இயங்கும் 7
இயத்த 1
இயத்தன் 1
இயத்தின் 2
இயத்து 2
இயத்தொடு 1
இயம் 33
இயம்ப 33
இயம்பவும் 1
இயம்பிய 2
இயம்பின 1
இயம்பு 1
இயம்பும் 17
இயல் 178
இயல்-தன்னுடன் 1
இயல்_உற்று 1
இயல்பிற்கு 1
இயல்பிற்றாய் 1
இயல்பின் 6
இயல்பினர் 1
இயல்பினில் 1
இயல்பினின் 5
இயல்பினேன் 1
இயல்பு 14
இயல்பும் 3
இயல்புளி 1
இயல்வர 1
இயல்வரும் 2
இயல்வோள் 1
இயல 8
இயலவர் 1
இயலவரொடு 1
இயலவும் 1
இயலா 1
இயலாது 2
இயலாய் 1
இயலார் 4
இயலான் 1
இயலி 21
இயலியாள் 1
இயலினள் 1
இயலும் 12
இயலுவாய் 1
இயலோயே 3
இயலோரும் 1
இயலோள் 1
இயவர் 7
இயவரின் 1
இயவரும் 1
இயவன் 1
இயவில் 5
இயவின் 19
இயவு 5
இயவுள் 2
இயற்கை 12
இயற்கையில் 1
இயற்கையின் 3
இயற்கையும் 3
இயற்றா 2
இயற்றி 4
இயற்றிய 20
இயற்றியது 1
இயற்றியாள்-கொல் 1
இயற்றுவான் 1
இயறல் 1
இயன் 1
இயன்ற 12
இயன்றது 1
இயன்றனர் 1
இயன்று 5
இயால் 3
இயை 2
இயைக்கும் 1
இயைக 7
இயைதந்தார் 1
இயைதரும் 1
இயைந்த 15
இயைந்ததை 1
இயைந்தன்று-மன்னே 1
இயைந்து 24
இயைந்து_இயைந்து 1
இயைந்தேம் 1
இயைநர் 1
இயைபவால் 3
இயைபு 3
இயைபுடன் 1
இயையா 1
இயையாது 3
இயையும் 1
இயையும்-மன் 1
இயையுமோ 1
இயைவதால் 1
இயைவது 5
இயைவது-கொல்லோ 2
இயைவது-மன்னோ 1
இயைவதோ 5
இயைவெனை 1
இர 4
இரக்கம் 1
இரக்கு 1
இரக்கும் 9
இரக்கும்_கால் 1
இரக்கும்_காலை 1
இரக்குவம் 1
இரக்குவர் 1
இரக்குவன் 1
இரக்குவேன் 1
இரங்க 13
இரங்கல 1
இரங்கா 2
இரங்கார் 1
இரங்கான் 1
இரங்கி 17
இரங்கிய 2
இரங்கினள் 1
இரங்கு 16
இரங்குநர் 1
இரங்குப 1
இரங்குபு 1
இரங்கும் 40
இரங்குவிர் 1
இரங்குவென் 1
இரங்குவை 1
இரங்கேன் 2
இரட்ட 6
இரட்டி 8
இரட்டியும் 1
இரட்டு 1
இரட்டும் 12
இரட்டையம் 1
இரண்டற்கு 1
இரண்டா 2
இரண்டின் 2
இரண்டினுள் 1
இரண்டு 16
இரண்டுடன் 1
இரண்டும் 12
இரண்டே 2
இரத்தல் 1
இரத்தலின் 1
இரத்தலும் 2
இரத்தலோ 1
இரத்தி 3
இரத்திர் 1
இரதி 1
இரந்த 1
இரந்தது 1
இரந்தவை 1
இரந்தன்று 1
இரந்தனன் 1
இரந்தனென் 1
இரந்தார்க்கு 1
இரந்து 6
இரந்தூண் 1
இரந்தோர் 6
இரந்தோர்க்கு 5
இரப்ப 4
இரப்பல் 1
இரப்பவன் 1
இரப்பவும் 5
இரப்பவை 1
இரப்பான் 1
இரப்பின் 3
இரப்பு 1
இரப்பேன் 1
இரப்போர் 5
இரப்போர்க்கு 8
இரம் 1
இரலை 23
இரலைய 1
இரலையொடு 4
இரவமொடு 1
இரவரின் 1
இரவல் 7
இரவல 8
இரவலர் 21
இரவலர்க்கு 17
இரவலரதுவே 1
இரவலன் 1
இரவன் 1
இரவிடை 2
இரவில் 11
இரவிற்கு 1
இரவின் 24
இரவினானும் 2
இரவினானே 4
இரவினில் 1
இரவினும் 1
இரவினுள் 1
இரவு 35
இரவும் 19
இரவுரை 1
இரவே 4
இரற்றும் 2
இரா 7
இராது 2
இராமன் 2
இராவில் 1
இராஅ 2
இராஅர் 1
இராஅள் 1
இரிக்கும் 3
இரிந்தானை 1
இரிந்து 3
இரிபு 1
இரிய 24
இரியல் 7
இரியல்_போக்கும் 1
இரியல்_போக 1
இரியல்_போகி 2
இரியின் 1
இரியுந்து 1
இரியும் 7
இரிவு 2
இரிவு_உற்றார் 1
இரிவு_உற்று 1
இரீஇ 22
இரீஇய 9
இரீஇய_காலை 1
இரீஇயுந்து 1
இரு 220
இரு-மின் 1
இரு_நான்கு 1
இரு_நான்கும் 2
இரு_நிதி 1
இரு_பால் 1
இரு_புடை 1
இரு_மு 1
இரு_மூன்று 1
இருக்க 5
இருக்கவும் 1
இருக்கற்பாலன்-கொல் 1
இருக்கிற்போர்க்கே 1
இருக்கும் 18
இருக்கும்-கொல்லோ 1
இருக்குவேன்-மன்-கொலோ 1
இருக்குவை 1
இருக்கை 63
இருக்கை-தன்னில் 1
இருக்கைத்து 1
இருக்கையதுவே 2
இருக்கையர் 1
இருக்கையள் 2
இருக்கையால் 1
இருக்கையின் 2
இருக்கையும் 11
இருக்கையுள் 1
இருக்கையே 2
இருக்கையேன் 1
இருக்கையொடு 1
இருக்கோ 1
இருங்குன்றத்தான் 1
இருங்குன்றத்து 2
இருங்குன்றம் 1
இருங்குன்று 2
இருங்கோ 2
இருங்கோ_வேள் 1
இருசார் 1
இருண்ட 3
இருண்டு 3
இருத்த 1
இருத்தர 1
இருத்தல் 6
இருத்தலும் 1
இருத்தலை 1
இருத்தலோ 1
இருத்தி 2
இருத்திய 1
இருத்துதற்கு 1
இருத்தும் 1
இருத்துமோ 1
இருந்த 103
இருந்த-காலை 1
இருந்த_கால் 1
இருந்தது 2
இருந்ததும் 1
இருந்தவன் 1
இருந்தன 1
இருந்தனம் 4
இருந்தனர் 1
இருந்தனர்-கொல்லோ 1
இருந்தனள் 1
இருந்தனன் 2
இருந்தனனே 2
இருந்தனிர் 1
இருந்தனெம் 1
இருந்தனை 1
இருந்தாயோ 1
இருந்தார்க்கு 2
இருந்தாரை 2
இருந்தாள் 1
இருந்திரோ 1
இருந்தீமோ 1
இருந்து 65
இருந்து_அருளி 3
இருந்தும் 2
இருந்துழி 3
இருந்தெனம் 1
இருந்தேமா 1
இருந்தேன் 2
இருந்தைக்க 1
இருந்தையூர் 1
இருந்தோம் 1
இருந்தோய் 2
இருந்தோர் 2
இருந்தோர்_தம் 1
இருந்தோர்க்கு 3
இருந்தோரே 1
இருந்தோள் 1
இருந்தோன் 6
இருந்தோன்-தனது 1
இருநூற்று 2
இருநூற்றுஎண்மரும் 1
இருப்ப 9
இருப்பவர்-மன்னே 1
இருப்பாய் 1
இருப்பின் 5
இருப்பினும் 1
இருப்பு 5
இருப்பேன் 3
இருப்பை 22
இருப்போன் 1
இருபத்துநால் 1
இருபதின்மரை 1
இருபிறப்பாளர் 3
இருபிறப்பாளரொடு 1
இரும் 598
இரும்_கூந்தால் 1
இரும்பின் 6
இரும்பு 23
இரும்பொறை 2
இருமை 1
இருவர் 8
இருவரது 1
இருவரும் 11
இருவரை 3
இருவாம் 3
இருவி 7
இருவி-தொறும் 1
இருவீர் 1
இருவீரும் 1
இருவேம் 4
இருவை 2
இருள் 178
இருளி 6
இருளிய 9
இருளில் 1
இருளின் 1
இருளினும் 1
இருளும் 3
இருளொடு 2
இரை 59
இரைக்கு 2
இரைக்கும் 2
இரைத்து 1
இரையது 1
இரைஇய 1
இல் 546
இல்_கடை 1
இல்_வயின் 1
இல்_வழி 9
இல்ல 4
இல்லத்து 5
இல்லது 4
இல்லதும் 2
இல்லதுவே 1
இல்லம் 2
இல்லமொடு 3
இல்லரா 1
இல்லவர் 3
இல்லவன் 1
இல்லன் 1
இல்லா 24
இல்லாதவர் 1
இல்லாதார்க்கு 1
இல்லாது 1
இல்லாதேன் 1
இல்லாய் 1
இல்லார் 1
இல்லால் 1
இல்லாள் 1
இல்லாளே 1
இல்லாளை 1
இல்லான் 3
இல்லானும் 3
இல்லி 1
இல்லிடத்து 1
இல்லிரே 1
இல்லின் 2
இல்லேல் 1
இல்லேன் 2
இல்லை 66
இல்லை-கொல் 3
இல்லை-மன் 2
இல்லையால் 1
இல்லையும் 1
இல்லையோ 1
இல்லோர் 12
இல்லோர்க்கு 5
இல்லோரே 1
இல்லோள் 1
இல்லோன் 2
இல்வழி 1
இல 47
இலக்கண 1
இலக்கணம் 1
இலக்கம் 3
இலகின 1
இலகு 2
இலங்க 3
இலங்கடையே 1
இலங்கி 1
இலங்கின 2
இலங்கு 143
இலங்கும் 13
இலங்குவன 1
இலங்கை 5
இலங்கையில் 1
இலஞ்சி 11
இலது 1
இலம் 6
இலம்_கடையே 1
இலம்படு 4
இலம்பாடு 4
இலமே 16
இலர் 35
இலர்-கொல்லோ 1
இலர்-மன் 3
இலரே 9
இலவங்கள் 1
இலவத்து 8
இலவந்தி 1
இலவந்திகையின் 1
இலவம் 5
இலவமும் 2
இலவமொடு 1
இலவனை 1
இலவு 2
இலவே 2
இலவோ 1
இலள் 16
இலளே 11
இலன் 20
இலனே 22
இலா 3
இலாட்டி 6
இலாட்டியேன் 1
இலாத 1
இலாய் 1
இலார் 4
இலாள 1
இலாளர் 5
இலாளரோடு 1
இலாளன் 9
இலாளனை 1
இலாளனொடு 1
இலான் 4
இலாஅ 1
இலி 9
இலிக்கு 1
இலியர் 1
இலியரோ 1
இலிர் 1
இலிற்று 1
இலிற்றும் 1
இலீயர் 1
இலென் 1
இலெனே 5
இலேம் 3
இலேன் 11
இலேனும் 1
இலை 164
இலைய 5
இலையாய் 1
இலையினர் 1
இலையும் 1
இலையே 8
இலையோ 2
இலோய் 1
இலோர் 3
இலோர்க்கு 3
இலோர்க்கும் 1
இலோர்க்கே 1
இலோரும் 1
இவ்வும் 1
இவ்வே 1
இவட்கு 9
இவட்கே 11
இவண் 77
இவண்_நின்று 1
இவணம் 2
இவணர்-மன்னே 1
இவணர்க்கு 1
இவணும் 1
இவணை 2
இவணோர் 1
இவர் 53
இவர்_இவர் 1
இவர்க்கு 3
இவர்க 1
இவர்கல்லாது 1
இவர்தரல் 1
இவர்தரும் 1
இவர்ந்த 5
இவர்ந்து 7
இவர்பு 2
இவர 1
இவரும் 7
இவரே 3
இவரை 2
இவள் 185
இவள்-தான் 1
இவள்-மன்னோ 1
இவள்_வயின் 1
இவளின் 2
இவளினும் 4
இவளும் 6
இவளும்-மார் 1
இவளே 8
இவளை 7
இவளொடு 2
இவளொடும் 2
இவளோ 1
இவளோடு 1
இவற்கு 5
இவற்கே 1
இவற்றின் 1
இவறு 1
இவன் 51
இவனின் 1
இவனும் 1
இவனே 3
இவனை 4
இவனொடு 1
இவுளி 7
இவுளியொடு 2
இவை 37
இவை-தாம் 1
இவையே 1
இழக்கும் 1
இழக்குவென் 1
இழந்த 44
இழந்ததனினும் 2
இழந்தது 1
இழந்ததை 1
இழந்தமை 1
இழந்தன்று 1
இழந்தனமே 1
இழந்தனரும் 2
இழந்தனவே 4
இழந்தனள் 1
இழந்தனையே 1
இழந்தாள் 5
இழந்தான் 1
இழந்திருந்த 1
இழந்திலேன்-மன்னோ 1
இழந்து 19
இழந்தே 2
இழந்தேன் 2
இழந்தோர்க்கு 1
இழந்தோரே 1
இழந்தோள் 1
இழப்ப 5
இழப்பது 1
இழப்பது-கொல்லோ 1
இழப்பதுவே 1
இழப்பதை 1
இழப்பவும் 3
இழப்பாளை 1
இழப்பே 1
இழப்போரே 1
இழவல் 3
இழவா 1
இழவா_கால் 1
இழாய் 37
இழாஅய் 2
இழி 23
இழி-மின் 1
இழிசின 1
இழிசினன் 2
இழித்து 2
இழிதந்து 2
இழிதர 3
இழிதரு 9
இழிதரும் 44
இழிதரூஉம் 1
இழிதலின் 1
இழிந்த 3
இழிந்ததோ 2
இழிந்தன்று 2
இழிந்தன்றும் 1
இழிந்தனன் 1
இழிந்து 9
இழிபிறப்பாளன் 1
இழிபிறப்பினோன் 1
இழிபு 12
இழிய 5
இழியா 1
இழியினும் 1
இழியும் 2
இழிவர் 1
இழிவார் 1
இழிவு 3
இழுக்கத்து 1
இழுக்கம் 2
இழுக்கா 1
இழுக்கி 2
இழுக்கிய 3
இழுக்கு 2
இழுக்கும் 2
இழுக்குவர் 1
இழுகி 1
இழுதின் 3
இழுது 5
இழும் 1
இழுமென் 4
இழுமென 12
இழை 290
இழை-தன்மேல் 1
இழை-தன்னினும் 1
இழை-தன்னை 1
இழை-தன்னொடு 1
இழை-தன்னொடும் 1
இழை-தன்னோடும் 1
இழை-தனக்கு 1
இழை_மகள் 1
இழைக்க 1
இழைக்கு 3
இழைக்கும் 1
இழைகளும் 1
இழைத்த 18
இழைத்தனையே 1
இழைத்தாள் 1
இழைத்து 6
இழைத்தும் 1
இழைந்த 1
இழைந்து 1
இழைப்ப 6
இழைய 1
இழையர் 1
இழையவரோடு 1
இழையா 1
இழையாய் 1
இழையார் 2
இழையாள் 3
இழையியர் 1
இழையினர் 1
இழையினை 1
இழையீர் 1
இழையும் 2
இழையை 2
இழையொடு 1
இழையோருள் 1
இழையோளே 2
இள 96
இள_நாள் 1
இளக்கும் 1
இளக 1
இளங்கோ 4
இளங்கோ_வேண்மாளுடன் 1
இளங்கோ_அடிகட்கு 1
இளநீர் 2
இளம் 48
இளம்_கால்_தூதன் 1
இளம்_கொடி 2
இளமை 16
இளமைக்கு 1
இளமையான் 2
இளமையின் 2
இளமையும் 6
இளவரசாளன் 1
இளவரசு 1
இளவேனில் 9
இளவேனிலும் 1
இளவேனிலொடு 1
இளி 11
இளி-தன்னை 1
இளிவரல் 1
இளிவரவு 2
இளிவாய் 1
இளிவு 2
இளிவே 1
இளை 6
இளைக்கும் 1
இளைஞர் 5
இளைஞரின் 1
இளைஞரும் 1
இளைஞருமே 1
இளைத்தன 1
இளைப்பட்ட 4
இளைப்படூஉம் 1
இளைய 3
இளையது 1
இளையம் 1
இளையர் 37
இளையர்க்கு 1
இளையரும் 13
இளையரொடு 7
இளையவர் 6
இளையவள் 1
இளையள் 3
இளையன் 5
இளையாய் 1
இளையாரும் 1
இளையாள் 1
இளையீர் 1
இளையை 1
இளையோய் 1
இளையோர் 9
இளையோர்க்கு 2
இளையோள் 7
இளையோற்கு 1
இளையோன் 5
இற்கிழத்தி 1
இற்செறிந்து 1
இற்ற 1
இற்றவை 1
இற்றா 1
இற்றால் 1
இற்றி 5
இற்று 3
இற்றே 1
இற்றை 2
இற 3
இறக்கி 1
இறக்கும் 1
இறக்குவை 1
இறகின் 1
இறகு 3
இறங்கு 11
இறடி 2
இறத்தல் 2
இறத்தலும் 2
இறத்தி 3
இறத்திரால் 1
இறந்த 33
இறந்ததன் 1
இறந்தது 1
இறந்தவர் 2
இறந்தவன் 1
இறந்தன்றே 1
இறந்தன 1
இறந்தனம் 1
இறந்தனர் 11
இறந்தனரே 3
இறந்தனரோ 1
இறந்தனள் 6
இறந்தான்-கொல்லோ 1
இறந்திசினோரே 1
இறந்திசினோளே 1
இறந்தீவாய் 2
இறந்து 56
இறந்தும் 2
இறந்தே 3
இறந்தேற்கே 1
இறந்தோய் 1
இறந்தோர் 13
இறந்தோர்க்கு 3
இறந்தோரே 43
இறந்தோளே 3
இறந்தோன் 1
இறப்ப 10
இறப்பர்-கொல் 1
இறப்பல் 1
இறப்பாய் 1
இறப்பின் 4
இறப்பினும் 2
இறப்பு 1
இறப்போர் 1
இறப்போன் 1
இறல் 1
இறவாது 2
இறவின் 9
இறவு 7
இறவொடு 3
இறா 10
இறாயினிர் 1
இறால் 2
இறாலொடு 1
இறாஅ 1
இறாஅல் 7
இறாஅலியரோ 1
இறீஇயர் 5
இறீஇயரோ 1
இறு 6
இறுக்கல் 1
இறுக்கும் 14
இறுகிறுக்கி 1
இறுகிறுக 2
இறுகு 2
இறுத்த 41
இறுத்தது 2
இறுத்தந்த 4
இறுத்தந்தது 1
இறுத்தலின் 1
இறுத்தன்று 1
இறுத்தன 2
இறுத்தாய்-மன் 1
இறுத்தாயால் 1
இறுத்தார் 1
இறுத்து 13
இறுத்து-ஆங்கு 1
இறுதி 6
இறுதி_கண் 1
இறுப்ப 5
இறுப்பினும் 1
இறுப்போரும் 1
இறுபு 12
இறும் 2
இறும்-மார் 1
இறும்பில் 8
இறும்பின் 11
இறும்பு 2
இறும்பூதால் 2
இறும்பூது 8
இறுவரை 6
இறுவாய் 2
இறை 130
இறை_மகன் 2
இறை_இறை 1
இறைக்கு 1
இறைகூடி 1
இறைகூடிய 1
இறைகூர்தலின் 1
இறைகூர்ந்த 1
இறைகூரும் 1
இறைகொண்ட 9
இறைகொண்டன்று 1
இறைகொண்டனவே 1
இறைகொண்டனன் 1
இறைகொண்டு 1
இறைகொள்பு 1
இறைகொள்ளும் 4
இறைகொள 4
இறைச்சியாய் 2
இறைஞ்ச 2
இறைஞ்சா 2
இறைஞ்சி 12
இறைஞ்சிய 10
இறைஞ்சியோளே 3
இறைஞ்சியோனே 1
இறைஞ்சின 1
இறைஞ்சினள் 2
இறைஞ்சினளே 1
இறைஞ்சினெம் 1
இறைஞ்சுக 1
இறைஞ்சுபு 1
இறைஞ்சும் 4
இறைஞ்சுவார் 1
இறைத்து 1
இறைப்பேன் 1
இறைய 2
இறையவன் 1
இறையார் 1
இறையும் 2
இறையே 1
இறையோன் 5
இறையோனும் 1
இறைவ 2
இறைவன் 7
இறைவனை 2
இன் 347
இன்_நகை 2
இன்_ஆங்கு 1
இன்சொல் 1
இன்ப 5
இன்பத்தின் 1
இன்பத்து 7
இன்பத்துள் 1
இன்பம் 16
இன்பமும் 12
இன்புற்றனெம் 1
இன்புற்றார்க்கு 1
இன்புற்று 2
இன்புற 9
இன்புறாமை 1
இன்புறாய் 1
இன்புறாஅர் 1
இன்புறு 8
இன்புறுக 1
இன்புறுத்தன்று 1
இன்புறுத்தினை 1
இன்புறுவர் 1
இன்புறூஉம் 3
இன்புறேஎம் 1
இன்முகம் 2
இன்மை 24
இன்மையது 1
இன்மையான் 1
இன்மையின் 38
இன்மையும் 4
இன்மையே 1
இன்றாம் 1
இன்றாய் 1
இன்றால் 3
இன்றி 89
இன்றியமையா 1
இன்றியும் 4
இன்றியே 2
இன்றின் 2
இன்று 177
இன்று-கொல் 4
இன்று-கொல்லோ 1
இன்றும் 11
இன்றே 29
இன்றை 2
இன்றொடு 2
இன்றோ 2
இன்ன 19
இன்னது 5
இன்னது-மன்னோ 1
இன்னதூஉம் 1
இன்னதை 1
இன்னம் 4
இன்னமால் 1
இன்னர் 1
இன்னரொடு 1
இன்னல் 3
இன்னவும் 1
இன்னவை 2
இன்னள் 5
இன்னன் 3
இன்னன்-கொல் 2
இன்னா 45
இன்னாதன 1
இன்னாதா 1
இன்னாது 21
இன்னாதே 11
இன்னாதோ 1
இன்னாமைத்தே 1
இன்னாமையினும் 1
இன்னாய் 1
இன்னாயே 1
இன்னார் 1
இன்னாரே 2
இன்னான் 3
இன்னினியோரும் 1
இன்னும் 44
இன்னே 10
இன்னேம் 3
இன்னை 4
இன்னோர் 3
இன்னோர்க்கு 1
இன்னோன் 1
இன 79
இனங்கட்கு 1
இனத்த 3
இனத்தார் 1
இனத்தார்க்கும் 1
இனத்தானே 1
இனத்தின் 3
இனத்து 20
இனத்தொடு 2
இனத்தோடு 1
இனம் 111
இனமும் 1
இனன் 7
இனனொடு 2
இனி 150
இனி_இனி 1
இனிதாம்-கொல்லோ 1
இனிதால் 3
இனிதின் 5
இனிதினின் 2
இனிது 110
இனிது-கொல் 3
இனிது-மன் 2
இனிதே 11
இனிதோ 3
இனிமை 1
இனிய 52
இனியது 3
இனியதும் 1
இனியர் 5
இனியர்-கொல்லோ 1
இனியரும் 1
இனியவர் 1
இனியவும் 3
இனியவை 1
இனியவோ 1
இனியன் 6
இனியனால் 1
இனியார் 1
இனியார்_பால் 1
இனியிர் 1
இனியே 44
இனியை 3
இனியோள் 2
இனியோன் 1
இனும் 1
இனை 5
இனை-மதி 1
இனைகுவள் 1
இனைகூஉ 1
இனைத்து 3
இனைதல் 5
இனைதியோ 1
இனைந்தனர் 1
இனைந்தனள் 1
இனைந்து 10
இனைப்ப 1
இனைபவள் 2
இனைபு 7
இனைமை 1
இனைய 16
இனையது 1
இனையம் 2
இனையர் 3
இனையல் 12
இனையவள் 1
இனையவும் 1
இனையவை 2
இனையள் 5
இனையளாய் 1
இனையன 3
இனையா 1
இனையாது 1
இனையும் 4
இனையுமே 2
இனையேன் 1
இனையை 3
இனையையாய் 2
இனையையால் 3
இனையையோ 1
இனையோன் 1
இனைவதன் 1
இனைவது 1
இனைவித்தல் 1
இனைவோள் 1
இனைஇ 1

இ (309)

முன்_நாள் சென்றனம் ஆக இ நாள் – சிறு 129
என்று இ அனைத்தும் இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி – மலை 345
நாணும் விட்டேம் அலர்க இ ஊரே – நற் 15/10
தான் என் இழந்தது இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 36/9
எய் கணை நிழலின் கழியும் இ உலகத்து – நற் 46/2
பயன் இன்று அம்ம இ வேந்து உடை அவையே – நற் 90/12
மல் அற்று அம்ம இ மலை கெழு வெற்பு என – நற் 93/4
அம் மலை கிழவோற்கு உரை-மதி இ மலை – நற் 102/7
அன்னவோ இ நன்_நுதல் நிலை என – நற் 109/3
உலமர கழியும் இ பகல் மடி பொழுதே – நற் 109/10
சிலை வல் ஏற்றொடு செறிந்த இ மழைக்கே – நற் 112/9
எவன் செய்தனள் இ பேர் அஞர் உறுவி என்று – நற் 130/9
அலர் சுமந்து ஒழிக இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 149/10
கண்ணினும் கனவினும் காட்டி இ நோய் – நற் 173/5
என்னொடு கழியும் இ இருவரது இகலே – நற் 180/9
அலர் எழுந்தன்று இ ஊரே பலருளும் – நற் 191/7
உயவு புணர்ந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 203/11
தருவது போலும் இ பெரு மழை குரலே – நற் 208/12
ஆர்ப்பது போலும் இ கார் பெயல் குரலே – நற் 214/12
ஊரேம் என்னும் இ பேர் ஏமுறுநர் – நற் 220/7
இ நீர ஆகலோ இனிதால் எனின் இவள் – நற் 223/4
பெண்டிரும் உடைத்து இ அம்பல் ஊரே – நற் 223/9
என்னோரும் அறிப இ உலகத்தானே – நற் 226/9
முயங்கு என கலுழ்ந்த இ ஊர் – நற் 239/11
ஐது ஏகு அம்ம இ உலகு படைத்தோனே – நற் 240/1
துயர் மருங்கு அறியா அன்னைக்கு இ நோய் – நற் 244/6
இ நிலை தவிர்ந்தனம் செலவே வை நுதி – நற் 256/5
கொடியை வாழி தும்பி இ நோய் – நற் 277/1
சிறு கிளி கடிகம் சென்றும் இ
நெடுவேள் அணங்கிற்று என்னும்-கொல் அதுவே – நற் 288/9,10
கலம் பெறு விறலி ஆடும் இ ஊரே – நற் 328/11
அதனால் என்னொடு பொரும்-கொல் இ உலகம் – நற் 348/9
மடவர் வாழி இ உலகத்தானே – நற் 366/12
பரியாது வருவர் இ பனி படு நாளே – நற் 367/12
நொதுமல் கழறும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 12/6
அறிக தில் அம்ம இ ஊரே மறுகில் – குறு 14/4
ஊர் துஞ்சு யாமமும் விடியலும் என்று இ
பொழுது இடை தெரியின் பொய்யே காமம் – குறு 32/2,3
இனியது கேட்டு இன்புறுக இ ஊரே – குறு 34/3
பலரே மன்ற இ உலகத்து பிறரே – குறு 44/4
தெறுவது அம்ம இ திணை பிறத்தல்லே – குறு 45/5
சில் நாட்டு அம்ம இ சிறு நல் ஊரே – குறு 55/5
பரந்தன்று இ நோய் நோன்று கொளற்கு அரிதே – குறு 58/6
அழிவது எவன்-கொல் இ பேதை ஊர்க்கே – குறு 89/3
நல் இயல் பாவை அன்ன இ
மெல் இயல் குறு_மகள் பாடினள் குறினே – குறு 89/6,7
யாங்கு அறிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 140/5
இ வழி படுதலும் ஒல்லாள் அ வழி – குறு 144/4
உறை பதி அன்று இ துறை கெழு சிறுகுடி – குறு 145/1
கவலை மாக்கட்டு இ பேதை ஊரே – குறு 159/7
அவள் பழி நுவலும் இ ஊர் – குறு 173/6
பொருள்_வயின் பிரிவார் ஆயின் இ உலகத்து – குறு 174/5
இன்றை அன்ன நட்பின் இ நோய் – குறு 199/6
ஏமுற்றன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 214/7
கிளை உடை மாந்தர்க்கு புணையும்-மார் இ என – குறு 247/3
ஏமாந்தன்று இ உலகம் – குறு 273/7
அளிதோ தானே இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 276/8
இன்னாது இருந்த இ சிறுகுடியோரே – குறு 284/8
நம் திறத்து இரங்கும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 289/8
இனி விழவு ஆயிற்று என்னும் இ ஊரே – குறு 295/6
இன்னும் உளெனே தோழி இ நிலை – குறு 310/5
அறியாற்கு உரைப்பலோ யானே எய்த்த இ
பணை எழில் மென் தோள் அணைஇய அ நாள் – குறு 318/5,6
புன்னை அம் சேரி இ ஊர் – குறு 320/7
இன்னும் அற்றோ இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 351/8
பழுது அன்று அம்ம இ ஆய்_இழை துணிவே – குறு 366/7
அலர் எழுந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 372/7
புதுவோர்த்து அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 385/7
இ ஊர் மங்கையர் தொகுத்து இனி – ஐங் 62/3
என் ஐ என்றும் யாமே இ ஊர் – ஐங் 110/3
தில்லை வேலி இ ஊர் – ஐங் 131/2
அரும்பு மலி கானல் இ ஊர் – ஐங் 132/2
பண்பு இலை மன்ற பாண இ ஊர் – ஐங் 138/1
யான் எவன் செய்கோ பொய்க்கும் இ ஊரே – ஐங் 154/4
உறைவு இனிது அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – ஐங் 181/5
பொங்கு கழி நெய்தல் உறைப்ப இ உறை – ஐங் 186/3
தண்மை செய்த இ தகையோள் பண்பே – ஐங் 327/5
நனி இரும் பரப்பின் இ உலகுடன் உறுமே – ஐங் 409/4
கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் – பதி 14/19
தவாஅலியரோ இ உலகமோடு உடனே – பதி 14/22
நீ வாழியர் இ உலகத்தோர்க்கு என – பதி 15/24
நனம் தலை பைஞ்ஞிலம் வருக இ நிழல் என – பதி 17/9
தெறல் கடுமையொடு பிறவும் இ உலகத்து – பதி 22/3
வெம் திறல் வேந்தே இ உலகத்தோர்க்கே – பதி 37/13
ஆண்டோர் மன்ற இ மண் கெழு ஞாலம் – பதி 69/12
இ நிலை தெரி பொருள் தேரின் இ நிலை – பரி 2/26
இ நிலை தெரி பொருள் தேரின் இ நிலை – பரி 2/26
தாங்கி இ உலகம் தந்து அடிப்படுத்ததை நடுவண் – பரி 4/23
நீயே வரம்பிற்று இ உலகம் ஆதலின் – பரி 5/17
திரித்திட்டோன் இ உலகு ஏழும் மருள – பரி 5/35
வேறு_வேறு உருவின் இ ஆறு இரு கை கொண்டு – பரி 5/68
வேறு ஆகின்று இ விரி புனல் வரவு என – பரி 6/50
யாறு உண்டோ இ வையை யாறு – பரி 6/93
இ வையை யாறு என்ற மாறு என்னை கையால் – பரி 6/94
இகல் தலைக்கொண்டு துனிக்கும் தவறு இலர் இ
தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய்வந்திலார் – பரி 9/24,25
கொள்ளார் இ குன்று பயன் – பரி 9/26
வெள்ளம் தரும் இ புனல் – பரி 10/70
எதிர் வரவு மாரி இயைக என இ ஆற்றால் – பரி 11/13
கண்டார்க்கு தாக்கு அணங்கு இ காரிகை காண்-மின் – பரி 11/122
முன் முறை செய் தவத்தின் இ முறை இயைந்தேம் – பரி 11/138
நாணாள் அவனை இ நாரிகை என்மரும் – பரி 12/56
நின் புகழ் கொள்ளாது இ மலர் தலை உலகே – பரி 12/102
யாம தன்மை இ ஐ இருங்குன்றத்து – பரி 15/26
புள்ளே புனலே புலவி இ மூன்றினும் – பரி 16/39
திரை ஆர்க்கும் இ தீம் புனல் – பரி 16/49
ஏறுமாறு ஏற்கும் இ குன்று – பரி 18/6
அ வரை உடைத்தோய் நீ இ வரை மருங்கில் – பரி 19/103
ஒய்ய போவாளை உறழ்த்தோள் இ வாள்_நுதல் – பரி 20/41
பொய்தல் மகளிர் கண் காண இகுத்தந்து இ
வையை தொழுவத்து தந்து வடித்து இடித்து – பரி 20/59,60
நோதலே செய்யேன் நுணங்கு இழையாய் இ செவ்வி – பரி 24/38
ஈ பாய் அடு நறா கொண்டது இ யாறு என – பரி 24/58
இமிழ்வது போன்றது இ நீர் குணக்கு சான்றீர் – பரி 24/82
தான் தோன்றாது இ வையை ஆறு – பரி 24/87
நச்சல் கூடாது பெரும இ செலவு – கலி 8/19
வெவ் இடை செலல் மாலை ஒழுக்கத்தீர் இ இடை – கலி 9/5
பண்டும் இ உலகத்து இயற்கை அஃது இன்றும் – கலி 22/3
நகு_தக்கு அன்று இ அழுங்கல் ஊர்க்கே – கலி 23/5
துளி மாறு பொழுதின் இ உலகம் போலும் நின் – கலி 25/28
அளி மாறு பொழுதின் இ ஆய்_இழை கவினே – கலி 25/29
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை – கலி 31/12
தோள் அதிர்பு அகம் சேர துவற்றும் இ சில் மழை – கலி 31/16
மிகுவது போலும் இ நோய் – கலி 33/21
புலி என்று ஓர்க்கும் இ கலி கேழ் ஊரே – கலி 52/18
ஒறுப்பின் யான் ஒறுப்பது நுமரை யான் மற்று இ நோய் – கலி 58/20
மறுத்து இ ஊர் மன்றத்து மடல்_ஏறி – கலி 58/22
மற்று இ நோய் தீரும் மருந்து அருளாய் ஒண்_தொடீ – கலி 60/18
இ ஊர் பலி நீ பெறாஅமல் கொள்வேன் – கலி 65/18
களி தட்ப வந்த இ கவின் காண இயைந்ததை – கலி 66/20
கலப்பென் என்னும் இ கையறு நெஞ்சே – கலி 67/9
கூடுவென் என்னும் இ கொள்கையில் நெஞ்சே – கலி 67/13
தனித்தே தாழும் இ தனியில் நெஞ்சே – கலி 67/17
இ நோய் உழத்தல் எமக்கு – கலி 72/26
நினையுபு வருந்தும் இ நெடுந்தகை திறத்து இ ஊர் – கலி 76/3
நினையுபு வருந்தும் இ நெடுந்தகை திறத்து இ ஊர் – கலி 76/3
தான் நயந்து இருந்தது இ ஊர் ஆயின் எவன்-கொலோ – கலி 76/21
செய்வன சிறப்பின் சிறப்பு செய்து இ இரா – கலி 83/19
திறன் அல்ல யாம் கழற யாரை நகும் இ
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் – கலி 86/26,27
மாண மறந்து உள்ளா நாண் இலிக்கு இ போர் – கலி 89/12
இ போழ்து போழ்து என்று அது வாய்ப்ப கூறிய – கலி 93/12
நாறு இரும் கூந்தலார் இல் செல்வாய் இ வழி – கலி 95/2
எ வழி பட்டாய் சமன் ஆக இ எள்ளல் – கலி 97/5
எம் கோ வாழியர் இ மலர் தலை உலகே – கலி 103/79
வெரூஉ பிணை மான் நோக்கின் நல்லாள் பெறூஉம் இ
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொள்வான் வரி குழை – கலி 104/22,23
ஒரு மொழி கொள்க இ உலகு உடன் எனவே – கலி 104/80
அலர் செய்துவிட்டது இ ஊர் – கலி 105/65
காரிகை தோள் காமுறுதலும் இ இரண்டும் – கலி 106/41
இணைபு இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/9
இன்று இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/13
காண் வர இயன்ற இ கவின் பெறு பனி துறை – கலி 127/14
இ மாலை – கலி 130/8
இ மாலை – கலி 130/11
இ மாலை – கலி 130/14
ஒரு நிலையே நடுக்கு_உற்று இ உலகு எலாம் அச்சு_உற – கலி 134/9
சான்றவர்க்கு எல்லாம் கடன் ஆனால் இ இருந்த – கலி 139/3
உறீஇயாள் ஈத்த இ மா – கலி 139/19
எழில்_நுதல் ஈத்த இ மா – கலி 139/25
நேர்_இழை ஈத்த இ மா – கலி 139/31
நன்_நுதல் ஈத்த இ மா – கலி 140/16
கண்டும் கண்ணோடாது இ ஊர் – கலி 140/20
வணர்ந்து ஒலி ஐம்பாலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/23
உணர்ந்தும் உணராது இ ஊர் – கலி 140/24
செறிந்து ஏர் முறுவலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/27
அறிந்தும் அறியாது இ ஊர் – கலி 140/28
தொன்று இ உலகத்து கேட்டும் அறிதியோ – கலி 142/48
வேவது அளித்து இ உலகு – கலி 142/54
நலிதரும் காமமும் கௌவையும் என்று இ
வலிதின் உயிர் காவா தூங்கி ஆங்கு என்னை – கலி 142/56,57
அழி_தக மாஅம் தளிர் கொண்ட போழ்தினான் இ ஊரார் – கலி 143/27
ஊர் அலர் தூற்றும் இ உய்யா விழுமத்து – கலி 143/48
மன் உயிர் காக்கும் இ மன்னனும் என்-கொலோ – கலி 143/53
ஓஒ கடலே எற்றம் இலாட்டி என் ஏமுற்றாள் என்று இ நோய் – கலி 144/63
உறாஅ தகை செய்து இ ஊர் உள்ளான்-கொல்லோ – கலி 147/39
அறாஅ தணிக இ நோய் – கலி 147/45
இ சுரம் படர்தந்தோளே ஆயிடை – அகம் 7/13
மெய் தலைப்படுதல் செல்லேன் இ தலை – அகம் 7/16
நெறி கெட விலங்கிய நீயிர் இ சுரம் – அகம் 8/17
கவ்வை நல் அணங்கு உற்ற இ ஊர் – அகம் 20/11
இ மனை அன்று அஃது உம் மனை என்ற – அகம் 56/14
இயன்ற அணியன் இ தெரு இறப்போன் – அகம் 66/9
கலக்கினன் போலும் இ கொடியோன் என சென்று – அகம் 66/20
ஒலி அவிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – அகம் 70/17
தருநரும் உளரோ இ உலகத்தான் என – அகம் 75/16
கௌவை மேவலர் ஆகி இ ஊர் – அகம் 95/11
பண்டையின் சிறவாது ஆயின் இ மறை – அகம் 98/24
மெல் இலை பரப்பின் விருந்து உண்டு யானும் இ
கல்லென் சிறுகுடி தங்கின் மற்று எவனோ – அகம் 110/12,13
இரும் பிழி மகாஅர் இ அழுங்கல் மூதூர் – அகம் 122/1
ஏதில மொழியும் இ ஊரும் ஆகலின் – அகம் 132/3
குவளை நாள்_மலர் புரையும் உண்கண் இ
மதி ஏர் வாள் நுதல் புலம்ப – அகம் 179/12,13
என்னும் நோக்கும் இ அழுங்கல் ஊரே – அகம் 180/15
யான் இ வறு மனை ஒழிய தானே – அகம் 203/7
முன்_நாள் ஆடிய கவ்வை இ நாள் – அகம் 226/12
இ மனை கிழமை எம்மொடு புணரின் – அகம் 230/9
இ ஊர் அம்பல் எவனோ வள் வார் – அகம் 249/2
யான் அலது இல்லை இ உலகத்தானே – அகம் 268/9
மெய் யாண்டு உளதோ இ உலகத்தானே – அகம் 286/17
இ நிலை களைய வருகுவர்-கொல் என – அகம் 294/14
இ நிலை வாரார் ஆயின் தம் நிலை – அகம் 314/13
இம்மென் பேர் அலர் இ ஊர் நம்_வயின் – அகம் 323/1
இ நிலை அறியாய் ஆயினும் செம் நிலை – அகம் 353/6
ஆற்றேன் தெய்ய அலர்க இ ஊரே – அகம் 370/16
எம் இறை அணங்கலின் வந்தன்று இ நோய் – அகம் 388/20
ஆடுநர் கழியும் இ உலகத்து கூடிய – புறம் 29/24
கொண்ட குடுமித்து இ தண் பணை நாடே – புறம் 32/10
யானோ தஞ்சம் பெரும இ உலகத்து – புறம் 34/19
காவலர் பழிக்கும் இ கண் அகன் ஞாலம் – புறம் 35/29
இ குடி பிறந்தோர்க்கு எண்மை காணும் என – புறம் 43/19
மெய்ம் மலி உவகை செய்யும் இ இகலே – புறம் 45/9
வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை – புறம் 47/6
ஒளியோர் பிறந்த இ மலர் தலை உலகத்து – புறம் 53/9
இ நீர் ஆகலின் இனியவும் உளவோ – புறம் 58/18
பௌவம் உடுத்த இ பயம் கெழு மா நிலம் – புறம் 58/22
இன் உயிர் ஆயினும் கொடுக்குவென் இ நிலத்து – புறம் 73/4
ஈன்மரோ இ உலகத்தானே – புறம் 74/7
புதுவது அன்று இ உலகத்து இயற்கை – புறம் 76/2
இரு பால் பட்ட இ மையல் ஊரே – புறம் 83/6
இற்றை திங்கள் இ வெண் நிலவில் – புறம் 112/3
களிறு மிக உடைய இ கவின் பெறு காடே – புறம் 131/4
பிறழ்வது-மன்னோ இ மலர் தலை உலகே – புறம் 132/9
என் நிலை அறிந்தனை ஆயின் இ நிலை – புறம் 164/9
நின்னை வியக்கும் இ உலகம் அஃது – புறம் 167/11
ஈவோர் அரிய இ உலகத்து – புறம் 171/14
உண்டால் அம்ம இ உலகம் இந்திரர் – புறம் 182/1
இன்னாது அம்ம இ உலகம் – புறம் 194/6
இரும் கடல் உடுத்த இ வையகத்து அரும் திறல் – புறம் 201/17
வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை – புறம் 206/4
காணாது ஈத்த இ பொருட்கு யான் ஓர் – புறம் 208/6
இடுக்கண் மனையோள் தீரிய இ நிலை – புறம் 210/11
பொங்கு நீர் உடுத்த இ மலர் தலை உலகத்து – புறம் 213/3
அன்னோனை இழந்த இ உலகம் – புறம் 217/12
இறந்தோன் தானே அளித்து இ உலகம் – புறம் 224/11
படு வழி படுக இ புகழ் வெய்யோன் தலையே – புறம் 239/21
வண்டு மேம்படூஉம் இ வற நிலை ஆறே – புறம் 263/4
தடிந்து மாறு பெயர்த்தது இ கரும் கை வாளே – புறம் 269/12
வெம் சின யானை வேந்தனும் இ களத்து – புறம் 307/11
இரும் புடை பழ வாள் வைத்தனன் இன்று இ
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பணையம் இது கொண்டு – புறம் 316/6,7
பிறர் வேல் போலாது ஆகி இ ஊர் – புறம் 332/1
இ நான்கு அல்லது பூவும் இல்லை – புறம் 335/3
இ நான்கு அல்லது உணாவும் இல்லை – புறம் 335/6
இ நான்கு அல்லது குடியும் இல்லை – புறம் 335/8
அன்னோ பெரும் பேது உற்றன்று இ அரும் கடி மூதூர் – புறம் 336/7
பகை வளர்த்து இருந்த இ பண்பு இல் தாயே – புறம் 336/12
மென் புனல் வைப்பின் இ தண் பணை ஊரே – புறம் 341/18
பன்னல் வேலி இ பணை நல் ஊரே – புறம் 345/20
ஏமம் சால் சிறப்பின் இ பணை நல் ஊரே – புறம் 351/12
அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு – புறம் 356/4
இ கரை நின்று இவர்ந்து உ கரை கொளலே – புறம் 357/8
பருதி சூழ்ந்த இ பயம் கெழு மா நிலம் – புறம் 358/1
ஏமம் ஆக இ நிலம் ஆண்டோர் – புறம் 360/8
இரும் கடல் உடுத்த இ பெரும் கண் மா நிலம் – புறம் 363/1
அன்னன் ஆகன் மாறே இ நிலம் – புறம் 380/13
நினதே முந்நீர் உடுத்த இ வியன் உலகு அறிய – புறம் 382/17
கோப்பெருந்தேவிக்கு அல்லதை இ சிலம்பு – சிலப்.புகார் 0/23
இ ஆறு_ஐந்தும் – சிலப்.புகார் 0/86
கொங்கு அலர் தார் சென்னி குளிர் வெண்குடை போன்று இ
அம் கண் உலகு அளித்தலான் – சிலப்.புகார் 1/2,3
ஆடலும் பாடலும் அழகும் என்று இ
கூறிய மூன்றின் ஒன்று குறைபடாமல் – சிலப்.புகார் 3/8,9
இ நெறி வகையால் இட தூண் சேர்ந்த – சிலப்.புகார் 3/133
வீறு உயர் பசும் பொன் பெறுவது இ மாலை – சிலப்.புகார் 3/165
நாளொடு பெயர்ந்து நண்ணார் பெறுக இ
மண்ணக மருங்கின் என் வலி கெழு தோள் என – சிலப்.புகார் 5/92,93
பகை விலக்கியது இ பயம் கெழு மலை என – சிலப்.புகார் 5/96
திருமகள் புகுந்தது இ செழும் பதி ஆம் என – சிலப்.புகார் 5/213
மருந்தும் தரும் கொல் இ மா நில வரைப்பு என – சிலப்.புகார் 5/233
இ திறத்து குற்றம் நீங்கிய யாழ் கையில் தொழுது வாங்கி – சிலப்.புகார் 7/4
ஆர் இ கொடுமை செய்தார் என்று அன்னை அறியின் என் செய்கோ – சிலப்.புகார் 7/184
மதி உமிழ்ந்து கதிர் விழுங்கி வந்த இ மருள் மாலை – சிலப்.புகார் 7/197
மறவை ஆய் என் உயிர் மேல் வந்த இ மருள் மாலை – சிலப்.புகார் 7/201
தீ துழைஇ வந்த இ செல்லல் மருள் மாலை – சிலப்.புகார் 7/239
தூக்காது துணிந்த இ துயர் எஞ்சு கிளவியால் – சிலப்.புகார் 7/240
இணை கிளை பகை நட்பு என்று இ நான்கின் – சிலப்.புகார் 8/33
சிலம்பு உள கொண்ம் என சே_இழை கேள் இ
சிலம்பு முதலாக சென்ற கலனொடு – சிலப்.புகார் 9/73,74
அடிகள் நீரே அருளிதிர் ஆயின் இ
தொடி வளை தோளி துயர் தீர்த்தேன் என – சிலப்.புகார் 10/62,63
கோவலன் காணாய் கொண்ட இ நெறிக்கு – சிலப்.புகார் 10/64
கலங்கலும் உண்டு இ காரிகை ஆங்கண் – சிலப்.புகார் 10/81
நிறை நீர் வேலியும் முறைபட கிடந்த இ
நெடும் போர் அத்தம் நீந்தி சென்று – சிலப்.மது 11/69,70
செம்மையில் நிற்பதும் செப்பு-மின் நீயிர் இ
வரை தாள் வாழ்வேன் வரோத்தமை என்பேன் – சிலப்.மது 11/114,115
மயக்கும் தெய்வம் இ வன் காட்டு உண்டு என – சிலப்.மது 11/192
வஞ்சம் பெயர்க்கும் மந்திரத்தால் இ
ஐம்_சில்_ஓதியை அறிகுவென் யான் என – சிலப்.மது 11/194,195
கொற்றவை கொண்ட அணி கொண்டு நின்ற இ
பொன் தொடி மாதர் தவம் என்னை-கொல்லோ – சிலப்.மது 12/87,88
ஐயை திருவின் அணி கொண்டு நின்ற இ
பை அரவு அல்குல் தவம் என்னை-கொல்லோ – சிலப்.மது 12/91,92
பாய் கலை பாவை அணி கொண்டு நின்ற இ
ஆய் தொடி நல்லாள் தவம் என்னை-கொல்லோ – சிலப்.மது 12/95,96
கடும் கதிர் வேனில் இ காரிகை பொறாஅள் – சிலப்.மது 13/3
மா மலர் நெடும் கண் மாதவி போன்று இ
அரும் திறல் வேனிற்கு அலர் களைந்து உடனே – சிலப்.மது 13/49,50
இ பொருள் எழுதிய இதழ்-இது வாங்கி – சிலப்.மது 15/66
உம்மை பயன்-கொல் ஒரு தனி உழந்து இ
திருத்தகு மா மணி கொழுந்துடன் போந்தது – சிலப்.மது 15/92,93
கற்பு கடம் பூண்ட இ தெய்வம் அல்லது – சிலப்.மது 15/143
ஆயினன் இ வடிவு அறி-மினோ என – சிலப்.மது 15/189
கோப்பெருந்தேவிக்கு அல்லதை இ சிலம்பு – சிலப்.மது 16/121
இ இடம் இ பொருள் கோடற்கு இடம் எனின் – சிலப்.மது 16/182
இ இடம் இ பொருள் கோடற்கு இடம் எனின் – சிலப்.மது 16/182
காரி கதன் அஞ்சான் பாய்ந்தானை காமுறும் இ
வேரி மலர் கோதையாள் சுட்டு – சிலப்.மது 17/33,34
நெற்றி செகிலை அடர்த்தாற்கு உரிய இ
பொன் தொடி மாதராள் தோள் – சிலப்.மது 17/35,36
மல்லல் மழ விடை ஊர்ந்தாற்கு உரியள் இ
முல்லை அம் பூம் குழல்-தான் – சிலப்.மது 17/37,38
நுண் பொறி வெள்ளை அடர்த்தாற்கே ஆகும் இ
பெண் கொடி மாதர்-தன் தோள் – சிலப்.மது 17/39,40
பொன் பொறி வெள்ளை அடர்த்தாற்கே ஆகும் இ
நன் கொடி மென்_முலை-தான் – சிலப்.மது 17/41,42
வென்றி மழ விடை ஊர்ந்தாற்கு உரியவள் இ
கொன்றை அம் பூம் குழலாள் – சிலப்.மது 17/43,44
தூ நிற வெள்ளை அடர்த்தாற்கு உரியள் இ
பூவை புது மலராள் – சிலப்.மது 17/45,46
ஒள் எரி உண்ணும் இ ஊர் என்றது ஒரு குரல் – சிலப்.மது 18/53
களையாத துன்பம் இ காரிகைக்கு காட்டி – சிலப்.மது 19/17
தீ வேந்தன்-தனை கண்டு இ திறம் கேட்பல் யான் என்றாள் – சிலப்.மது 19/71
கோ_முறை பிழைத்த நாளில் இ நகர் – சிலப்.மது 22/103
இ நாட்டு இ ஊர் இறைவனை இழந்து – சிலப்.மது 22/144
இ நாட்டு இ ஊர் இறைவனை இழந்து – சிலப்.மது 22/144
தேரா மன்னனை சிலம்பின் வென்று இ
ஊர் தீ_ஊட்டிய ஒரு மகள் என்ன – சிலப்.மது 22/145,146
ஒழுக்கொடு புணர்ந்த இ விழு குடி பிறந்தோர்க்கு – சிலப்.மது 23/40
மடந்தை பொருட்டால் வருவது இ ஊர் – சிலப்.வஞ்சி 24/96
மடவர்-மன்ற இ சிறுகுடியோரே – சிலப்.வஞ்சி 24/100
பெறுக-தில் அம்ம இ ஊரும் ஓர் பெற்றி – சிலப்.வஞ்சி 24/125
பெற்றி உடையது இ ஊர் – சிலப்.வஞ்சி 24/128
செயிருடன் வந்த இ சே_இழை-தன்னினும் – சிலப்.வஞ்சி 25/108
அ திறம் நிற்க நம் அகல் நாடு அடைந்த இ
பத்தினி கடவுளை பரசல் வேண்டும் என – சிலப்.வஞ்சி 25/113,114
மண் கண் கெடுத்த இ மா நில பெரும் துகள் – சிலப்.வஞ்சி 26/200
மருந்தும் ஆயது இ மாலை என்று ஏத்த – சிலப்.வஞ்சி 28/21
எம் கோ_முறை நா இயம்ப இ நாடு அடைந்த – சிலப்.வஞ்சி 29/115
தெளித்தனை ஆட்டின் இ சிறு குறு_மகளிர் – சிலப்.வஞ்சி 30/67
ஈங்கு இ மறையோள்-தன்மேல் தோன்றி – சிலப்.வஞ்சி 30/93

மேல்


இ-பால் (1)

திரு வீழ் மார்பின் தென்னவர் கோவே இ-பால்
வாயிலோயே வாயிலோயே – சிலப்.மது 20/35,36

மேல்


இஃது (36)

இஃது ஆகின்று யான் உற்ற நோயே – நற் 128/11
இஃது எவன்-கொல்லோ தோழி மெய் பரந்து – நற் 273/1
இகுளை தோழி இஃது என் எனப்படுமோ – நற் 332/1
துணை இலர் அளியர் பெண்டிர் இஃது எவனே – குறு 158/6
தான் நாணினன் இஃது ஆகா ஆறே – குறு 265/8
என் செய்தான்-கொல்லோ இஃது ஒத்தன் தன்_கண் – கலி 60/9
எல்லா இஃது ஒத்தன் என் பெறான் கேட்டை காண் – கலி 61/1
ஏஎ இஃது ஒத்தன் நாண் இலன் தன்னொடு – கலி 62/1
ஏஎ எல்லா மொழிவது கண்டை இஃது ஒத்தன் தொய்யில் – கலி 64/8
ஈத்தவை கொள்வானாம் இஃது ஒத்தன் சீத்தை – கலி 84/18
அன்னையோ இஃது ஒன்று – கலி 84/28
வெந்த புண் வேல் எறிந்த அற்றா இஃது ஒன்று – கலி 84/30
இஃது ஒன்று என் ஒத்து காண்க பிறரும் இவற்கு என்னும் – கலி 84/33
இஃது ஒத்தன் புள்ளி களவன் புனல் சேர் பொதுக்கம் போல் – கலி 88/10
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/32
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/32
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/36
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/36
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/46
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/46
வாடா வெகுளி எழில் ஏறு கண்டை இஃது ஒன்று – கலி 104/42
நெட்டு இரும் கூந்தலாய் கண்டை இஃது ஓர் சொல் – கலி 105/57
எல்லா இஃது ஒன்று கூறு குறும்பு இவர் – கலி 107/1
கையதை சேரி கிழவன் மகளேன் யான் மற்று இஃது ஓர் – கலி 117/6
மல்லல் ஊர் மறுகின் கண் இவள் பாடும் இஃது ஒத்தன் – கலி 138/10
அஞ்சா அழாஅ அரற்றா இஃது ஒத்தி – கலி 143/8
என் உற்றாள்-கொல்லோ இஃது ஒத்தி பல் மாண் – கலி 144/2
ஊர் இஃது என்னாஅர் ஊறு இல் வாழ்க்கை – அகம் 301/8
என் ஐக்கு ஊர் இஃது அன்மையானும் – புறம் 85/1
என் ஐக்கு நாடு இஃது அன்மையானும் – புறம் 85/2
இஃது யாம் இரந்த பரிசில் அஃது இருளின் – புறம் 145/8
இஃது இவர் படிவம் ஆயின் வை எயிற்று – புறம் 349/4
தண் தமிழ் ஆசான் சாத்தன் இஃது உரைக்கும் – சிலப்.வஞ்சி 25/66
என்னே இஃது என்னே இஃது என்னே இஃது என்னே-கொல் – சிலப்.வஞ்சி 29/102
என்னே இஃது என்னே இஃது என்னே இஃது என்னே-கொல் – சிலப்.வஞ்சி 29/102
என்னே இஃது என்னே இஃது என்னே இஃது என்னே-கொல் – சிலப்.வஞ்சி 29/102

மேல்


இஃதோ (7)

இஃதோ தோழி நம் காதலர் வரவே – குறு 160/6
விழவொடு வருதி நீயே இஃதோ
ஓர் ஆன் வல்சி சீர் இல் வாழ்க்கை – குறு 295/3,4
திருந்து இழை மென் தோள் இழைத்த மற்று இஃதோ
கரும்பு எல்லாம் நின் உழவு அன்றோ ஒருங்கே – கலி 64/13,14
கரந்து ஆங்கே இன்னா நோய் செய்யும் மற்று இஃதோ
பரந்த சுணங்கின் பணை தோளாள் பண்பு – கலி 141/15,16
நீர் பெய்த காலே சினம் தணியும் மற்று இஃதோ
ஈரம் இல் கேள்வன் உறீஇய காம தீ – கலி 144/60,61
உ காண் இஃதோ உடம்பு உயிர்க்கு ஊற்று ஆக – கலி 146/22
நல்லோர்க்கு ஒத்தனிர் நீயிர் இஃதோ
செல்வற்கு ஒத்தனம் யாம் என மெல்ல என் – அகம் 26/19,20

மேல்


இகணை (1)

விசும்பு உற நிவந்த மா தாள் இகணை
பசும் கேழ் மெல் இலை அருகு நெறித்து அன்ன – அகம் 131/1,2

மேல்


இகத்தந்தாய் (1)

இளமையான் எறி பந்தொடு இகத்தந்தாய் கேள் இனி – கலி 57/7

மேல்


இகத்தர (1)

என்னை விட்டு இகத்தர இறந்தீவாய் கேள் இனி – கலி 59/9

மேல்


இகந்த (3)

மூலமும் அறனும் முதன்மையின் இகந்த
காலமும் விசும்பும் காற்றொடு கனலும் – பரி 13/25,26
செம்மையின் இகந்த கோல் தென்னவன் தவறு இழைப்ப – சிலப்.மது 18/44
செம்மையின் இகந்த சொல் செவி_புலம் படா முன் – சிலப்.வஞ்சி 25/96

மேல்


இகந்தவை (1)

நெடிது சேண் இகந்தவை காணினும் தான் உற்ற – கலி 99/18

மேல்


இகந்தன்றும் (2)

இளமையின் இகந்தன்றும் இலனே வளமையின் – குறி 244
ஊர் பெரிது இகந்தன்றும் இலனே அரண் என – புறம் 257/6

மேல்


இகந்தன்றே (1)

செறிவும் சேண் இகந்தன்றே அறிவே – குறு 219/3

மேல்


இகந்தன (1)

இகந்தன ஆயினும் தெவ்வர் தேஎம் – மலை 86

மேல்


இகந்தனர் (2)

இகந்தனர் ஆயினும் இடம் பார்த்து பகைவர் – அகம் 113/12
மலை சேண் இகந்தனர் ஆயினும் நிலைபெயர்ந்து – அகம் 333/13

மேல்


இகந்தனனா (1)

முந்தை நில்லா முனிவு இகந்தனனா
அற்பு உளம் சிறந்து ஆங்கு அருள் மொழி அளைஇ – சிலப்.மது 16/76,77

மேல்


இகந்தாளை (1)

இகலின் இகந்தாளை அ வேள் தலை கண்ணி – பரி 9/36

மேல்


இகந்தாளோ (1)

ஏமத்து இகந்தாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/15

மேல்


இகந்திருந்த (1)

முனிவு இகந்திருந்த முது வாய் இரவல – சிறு 40

மேல்


இகந்து (25)

சேண் இகந்து விளங்கும் செயிர் தீர் மேனி – திரு 19
நோய் இகந்து நோக்கு விளங்க – மது 13
இகந்து சேண் கமழும் பூவும் உண்டோர் – மலை 262
யாரையோ என்று இகந்து நின்றதுவே – நற் 250/10
யான் நினைந்து இரங்கேன் ஆக நோய் இகந்து
அறன் இலாளன் புகழ என் – நற் 275/7,8
நல் உரை இகந்து புல் உரை தாஅய் – குறு 29/1
எக்கர் ஞாழல் இகந்து படு பெரும் சினை – ஐங் 148/1
நோயொடு பசி இகந்து ஒரீஇ – பதி 13/27
நீ புறந்தருதலின் நோய் இகந்து ஒரீஇய – பதி 15/33
தீது சேண் இகந்து நன்று மிக புரிந்து – பதி 22/5
அமர் கோள் நேர் இகந்து ஆர் எயில் கடக்கும் – பதி 29/13
எரி உமிழ் வச்சிரம் கொண்டு இகந்து வந்து எறிந்து என – பரி 5/52
சேண் இகந்து கல் ஊர்ந்த மாண் இழை வையை – பரி 11/39
திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும் – பரி 13/32
நடுவு இகந்து ஒரீஇ நயன் இல்லான் வினை வாங்க – கலி 8/1
யார் கண்ணும் இகந்து செய்து இசை கெட்டான் இறுதி போல் – கலி 10/3
இன்பத்தின் இகந்து ஒரீஇ இலை தீந்த உலவையால் – கலி 11/10
செம்மையின் இகந்து ஒரீஇ பொருள் செய்வார்க்கு அ பொருள் – கலி 14/14
இரிபு எழுபு அதிர்பு_அதிர்பு இகந்து உடன் பலர் நீங்க – கலி 104/39
மாலை நீ ஈரம் இல் காதலர் இகந்து அருளா இடன் நோக்கி – கலி 120/13
செறிந்த காப்பு இகந்து அவனொடு போகி – அகம் 15/12
ஆய் நலம் மறப்பெனோ மற்றே சேண் இகந்து
ஒலி கழை பிசைந்த ஞெலி சொரி ஒண் பொறி – அகம் 39/5,6
எவ்வம் இகந்து சேண் அகல வை எயிற்று – அகம் 285/3
நிவந்து படு தோற்றமொடு இகந்து மாயும்மே – அகம் 330/17
கலம் தொடா மகளிரின் இகந்து நின்றவ்வே – புறம் 299/7

மேல்


இகந்தோய் (1)

பொறி வரி கொட்டையொடு புகழ் வரம்பு இகந்தோய்
நின் குணம் எதிர்கொண்டோர் அறம் கொண்டோர் அல்லதை – பரி 5/70,71

மேல்


இகந்தோன் (1)

அறிவன் அறவோன் அறிவு வரம்பு இகந்தோன்
செறிவன் சினேந்திரன் சித்தன் பகவன் – சிலப்.புகார் 10/176,177

மேல்


இகப்ப (2)

அணி மிக வந்து இறைஞ்ச அல் இகப்ப பிணி நீங்க – பரி 23/66
தகைப்ப தங்கலர் ஆயினும் இகப்ப
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே தேம் பட – அகம் 27/11,12

மேல்


இகல் (35)

பகலில் தோன்றும் இகல் இல் காட்சி – திரு 166
சுரம் போழ்ந்த இகல் ஆற்றல் – மது 58
இகல் மீக்கூறும் ஏந்து எழில் வரி நுதல் – நெடு 116
இகல் மீ கடவும் இரு பெரு வேந்தர் – குறி 27
இரும் செருவின் இகல் மொய்ம்பினோர் – பட் 72
வான் உறை மகளிர் நலன் இகல் கொள்ளும் – பதி 14/13
இகல் வினை மேவலை ஆகலின் பகைவரும் – பதி 43/29
இகல் வினை மேவலன் தண்டாது வீசும் – பதி 60/2
இகல் பெருமையின் படை கோள் அஞ்சார் – பதி 72/1
அரும் பறை வினைஞர் புல் இகல் படுத்து – பதி 75/9
எள்ளுநர் கடந்து அட்ட இகல் நேமியவை – பரி 1/61
ஈரணி அணியின் இகல் மிக நவின்று – பரி 6/28
இகல் தலைக்கொண்டு துனிக்கும் தவறு இலர் இ – பரி 9/24
பொருது இகல் புலி போழ்ந்த பூ நுதல் எழில் யானை – பரி 20/4
மணி மயில் தொழில் எழில் இகல் மலி திகழ் பிறிது – பரி 23/64
இகல் பல செல்வம் விளைத்தவள் கண்டு இப்பால் – பரி 24/32
இரும் புலி மயக்கு_உற்ற இகல் மலை நன் நாட – கலி 48/7
நீயே வளியின் இகல் மிகும் தேரும் களிறும் – கலி 50/15
சீர் கெழு சிலை நிலை செயிர் இகல் மிகுதியின் சின பொதுவர் – கலி 105/27
இகல் வேந்தன் சேனை இறுத்த வாய் போல – கலி 108/1
ஏனையான் அளிப்பான் போல் இகல் இருள் மதி சீப்ப – கலி 118/6
இகல் மிகு நேமியான் நிறம் போல இருள் இவர – கலி 119/3
இன மீன் இகல் மாற வென்ற சின மீன் – கலி 131/6
இகல் இடும் பனி தின எவ்வத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்கே – கலி 134/12
நுதலது இமையா நாட்டம் இகல் அட்டு – அகம் 0/4
துறை அணி மருதமொடு இகல் கொள ஓங்கி – அகம் 97/19
பகல் வரின் கவ்வை அஞ்சுதும் இகல் கொள – அகம் 118/6
இகல் அடு முன்பின் வெண் கோடு கொண்டு தன் – அகம் 172/9
இகல் முனை தரீஇய ஏறு உடை பெரு நிரை – அகம் 213/6
இகல் அடு கற்பின் மிஞிலியொடு தாக்கி – அகம் 396/5
இகல் கண்டோர் மிகல் சாய்-மார் – புறம் 166/5
இகல் அமர் ஆட்டி எதிர் நின்று விலக்கி அவர் – சிலப்.புகார் 5/225
இறை இகல் யானை எருத்தத்து ஏற்றி – சிலப்.வஞ்சி 25/193
இன்னும் கேட்டருள் இகல் வேல் தட கை – சிலப்.வஞ்சி 27/66
எயில் மூன்று எறிந்த இகல் வேல் கொற்றமும் – சிலப்.வஞ்சி 27/165

மேல்


இகலாட்டி (1)

இகலாட்டி நின்னை எவன் பிழைத்தேன் எல்லா யான் – கலி 108/7

மேல்


இகலி (4)

குவளையும் நின் உழவு அன்றோ இகலி
முகை மாறு கொள்ளும் எயிற்றாய் இவை அல்ல – கலி 64/16,17
இகலி இருப்பேன் ஆயின் தான் தன் – கலி 75/23
இரு பெரு வேந்தரும் இகலி கண்ணுற்ற – கலி 105/48
நும் போல் வேந்தர் நும்மொடு இகலி
கொங்கர் செம் களத்து கொடு வரி கயல் கொடி – சிலப்.வஞ்சி 25/152,153

மேல்


இகலிய (1)

விடையோடு இகலிய விறல் நடையோரும் – பரி 23/40

மேல்


இகலின் (2)

இகலின் இகந்தாளை அ வேள் தலை கண்ணி – பரி 9/36
மேல் நிலை மிகல் இகலின் மிடை கழிபு இழிபு மேற்சென்று – கலி 104/33

மேல்


இகலினர் (1)

இகலினர் எறிந்த அகல் இலை முருக்கின் – புறம் 169/10

மேல்


இகலும் (1)

இகலும் தோழி நம் காமத்து பகையே – குறு 257/6

மேல்


இகலே (2)

என்னொடு கழியும் இ இருவரது இகலே – நற் 180/9
மெய்ம் மலி உவகை செய்யும் இ இகலே – புறம் 45/9

மேல்


இகலொடு (1)

பல உடன் கழிந்த உண்டியர் இகலொடு
செற்றம் நீக்கிய மனத்தினர் யாவதும் – திரு 131,132

மேல்


இகவாய் (1)

நீங்காய் இகவாய் நெடும் கடை நில்லாதி – கலி 79/21

மேல்


இகழ் (6)

காழோர் இகழ் பதம் நோக்கி கீழ – பெரும் 393
துஞ்சா காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி – நற் 98/9
இகழ் கடும் கடா களிற்று அண்ணலவரோடு – பரி 23/65
இகழ் மலர் கண்ணளா துறப்பாயால் மற்று நின் – கலி 135/13
அரும் கடி காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி – அகம் 162/7
யாமே நின் இகழ் பாடுவோர் எருத்து அடங்க – புறம் 40/6

மேல்


இகழ்-மின் (1)

செய்ந்நன்றி கொல்லன்-மின் தீ நட்பு இகழ்-மின்
பொய் கரி போகன்-மின் பொருள்_மொழி நீங்கல்-மின் – சிலப்.வஞ்சி 30/191,192

மேல்


இகழ்ச்சியும் (1)

எம் போல் வேந்தர்க்கு இகழ்ச்சியும் தரூஉம் – சிலப்.வஞ்சி 26/12

மேல்


இகழ்தல் (2)

சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே – புறம் 192/13
பலம் என்று இகழ்தல் ஓம்பு-மின் உது காண் – புறம் 301/11

மேல்


இகழ்ந்த (3)

இகழ்ந்த சொல்லும் சொல்லி சிவந்த – அகம் 306/11
வாய் வாள் ஆண்மையின் வண் தமிழ் இகழ்ந்த
காய் வேல் தட கை கனகனும் விசயனும் – சிலப்.வஞ்சி 26/221,222
தண்_தமிழ் இகழ்ந்த ஆரிய மன்னரின் – சிலப்.வஞ்சி 28/153

மேல்


இகழ்ந்ததற்கு (1)

இகழ்ந்ததற்கு இரங்கும் என்னையும் நோக்காய் – சிலப்.வஞ்சி 30/99

மேல்


இகழ்ந்ததன் (1)

இகழ்ந்ததன் பயனே இயல் தேர் அண்ணல் – புறம் 202/13

மேல்


இகழ்ந்தனரே (1)

ஒல்வாள் அல்லள் என்று அவர் இகழ்ந்தனரே
ஆயிடை இரு பேர் ஆண்மை செய்த பூசல் – குறு 43/2,3

மேல்


இகழ்ந்தனனே (1)

செல்வார் அல்லர் என்று யான் இகழ்ந்தனனே
ஒல்வாள் அல்லள் என்று அவர் இகழ்ந்தனரே – குறு 43/1,2

மேல்


இகழ்ந்தாரே (1)

இகழ்ந்தாரே அன்றோ எமர் – கலி 112/14

மேல்


இகழ்ந்து (1)

இகழ்ந்து இயங்கு இயவின் அகழ்ந்த குழி செத்து – அகம் 21/25

மேல்


இகழ்ந்தோர் (2)

ஓர் ஊர் உண்மையின் இகழ்ந்தோர் போல – புறம் 176/10
இமையவரம்ப நின் இகழ்ந்தோர் அல்லர் – சிலப்.வஞ்சி 26/23

மேல்


இகழ்வு (2)

இகழ்வு இலன் இனியன் யாத்த நண்பினன் – புறம் 216/6
அமிழ்து என மடுப்ப மாந்தி இகழ்வு இலன் – புறம் 361/19

மேல்


இகழ்வோன் (1)

இகழ்வோன் இகழா நெஞ்சினன் ஆக நீ இகழா – பரி 4/15

மேல்


இகழா (3)

இகழ்வோன் இகழா நெஞ்சினன் ஆக நீ இகழா – பரி 4/15
இகழ்வோன் இகழா நெஞ்சினன் ஆக நீ இகழா
நன்றா நட்ட அவன் நன் மார்பு முயங்கி – பரி 4/15,16
இகழுநர் இகழா இள_நாள் அமையம் – அகம் 25/12

மேல்


இகழாது (2)

அடு போர் செழிய இகழாது வல்லே – புறம் 18/27
இகழாது என் சொல் கேட்டல் வேண்டும் – சிலப்.வஞ்சி 28/128

மேல்


இகழின் (1)

இளையன் என்று இகழின் பெறல் அரிது ஆடே – புறம் 104/6

மேல்


இகழினும் (1)

இகழினும் கேள்வரை ஏத்தி இறைஞ்சுவார் – பரி 20/89

மேல்


இகழுநர் (6)

இகழுநர் பிணிக்கும் ஆற்றலும் புகழுநர்க்கு – மலை 73
இகழுநர் வெரூஉம் கவலை மறுகின் – மலை 482
இகழுநர் இகழா இள_நாள் அமையம் – அகம் 25/12
இகழுநர் இசையொடு மாய – புறம் 21/12
புகழ் ஒத்தீயே இகழுநர் அடுநனை – புறம் 56/13
இகழுநர் உவப்ப பழி எஞ்சுவையே – புறம் 213/18

மேல்


இகா (1)

கேட்டால் எவன் செய்ய வேண்டுமோ மற்று இகா
அவன் கண்ணி அன்றோ அது – கலி 107/12,13

மேல்


இகு (15)

ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி – சிறு 13
நிணம் பெய் தோணியர் இகு மணல் இழிதரும் – நற் 111/8
கான்யாற்று இகு மணல் கரை பிறக்கு ஒழிய – நற் 121/10
கரை பொருது இழிதரும் கான்யாற்று இகு கரை – நற் 381/3
புணரி இகு திரை தரூஉம் துறைவன் – குறு 109/2
கலி மழை கெழீஇய கான்யாற்று இகு கரை – குறு 264/1
கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்து_இடித்து – குறு 270/3
கடிப்பு இகு காதில் கனம் குழை தொடர – பரி 23/33
கடும் பனி அறல் இகு கயல் ஏர் கண் பனி மல்க – கலி 127/8
இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என் – அகம் 32/10
வரு புனல் நெரிதரும் இகு கரை பேரியாற்று – அகம் 137/7
இகு பனி உறைக்கும் கண்ணொடு இனைபு ஆங்கு – அகம் 164/9
இகு பெயல் அழி துளி தலைஇ வானம் – அகம் 274/2
மதி உடை வலவன் ஏவலின் இகு துறை – அகம் 400/12
தொடி தோள் தென்னவன் கடிப்பு இகு முரசே – சிலப்.மது 17/164

மேல்


இகுக்கும் (3)

செம் செவி எருவை அஞ்சுவர இகுக்கும்
கல் அதர் கவலை போகின் சீறூர் – அகம் 77/11,12
கண கலை இகுக்கும் கடும் குரல் தூம்பொடு – அகம் 82/5
கண கலை இகுக்கும் கறி இவர் சிலம்பின் – அகம் 112/14

மேல்


இகுத்த (3)

இகுத்த செவி சாய்த்து இனி_இனி பட்டன – கலி 95/11
இலங்கு வளை செறியா இகுத்த நோக்கமொடு – அகம் 39/17
இகுத்த கண்ணீர் நிறுத்தல் செல்லாள் – புறம் 143/13

மேல்


இகுத்தந்து (1)

பொய்தல் மகளிர் கண் காண இகுத்தந்து இ – பரி 20/59

மேல்


இகுத்தரும் (1)

ஏம நீர் எழில் வானம் இகுத்தரும் பொழுதினான் – பரி 24/2

மேல்


இகுத்து (7)

கணம்_கொள் கூளியொடு கதுப்பு இகுத்து அசைஇ – பட் 259
கணம்_கொள் தோகையின் கதுப்பு இகுத்து அசைஇ – மலை 44
தொன்று ஒழுகு மரபின் நும் மருப்பு இகுத்து துனை-மின் – மலை 391
அகம் மலி உவகையள் ஆகி முகன் இகுத்து
ஒய்யென இறைஞ்சியோளே மாவின் – அகம் 86/28,29
படு புலா கமழும் ஞாட்பில் துடி இகுத்து
அரும் கலம் தெறுத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – அகம் 89/14,15
இன் இசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இரங்க – அகம் 251/9
கணம் கொள் பேய்_மகள் கதுப்பு இகுத்து ஆட – சிலப்.வஞ்சி 26/210

மேல்


இகுதரு (3)

மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடும் கணை – மலை 226
எழில் மருப்பு எழில் வேழம் இகுதரு கடாத்தால் – கலி 138/1
இகுதரு தெண் பனி ஆகத்து உறைப்ப – அகம் 299/15

மேல்


இகுதரும் (2)

இன் சேறு இகுதரும் எயிற்றின் எயிறு என – சிறு 28
நகுதரும் தன் நாணு கைவிட்டு இகுதரும்
கண்ணீர் துடையா கவிழ்ந்து நிலன் நோக்கி – கலி 144/3,4

மேல்


இகுப்ப (3)

மழை எதிர் படு கண் முழவு கண் இகுப்ப
கழை வளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிர – மலை 532,533
கடல் இகுப்ப வேல் இட்டும் – பதி 90/20
கடைஇ யான் இகுப்ப நீடு ஊங்காய் தட மென் தோள் – கலி 131/13

மேல்


இகுப்பத்து (1)

இரும் கல் இகுப்பத்து இறுவரை சேராது – மலை 367

மேல்


இகுப்பவும் (1)

முரசு கடிப்பு இகுப்பவும் வால் வளை துவைப்பவும் – புறம் 158/1

மேல்


இகுபு (2)

வான் இகுபு சொரிந்த வயங்கு பெயல் கடை நாள் – நற் 142/1
இகுபு அறல் வாரும் பருவத்தும் வாரார் – கலி 33/20

மேல்


இகுவன (1)

இடும்பை நோய்க்கு இகுவன போலும் அஃது எவன்-கொலோ – கலி 134/18

மேல்


இகுவு (1)

நீர் இகுவு அன்ன நிமிர் பரி நெடும் தேர் – ஐங் 465/1

மேல்


இகுளை (14)

வறிதால் இகுளை என் யாக்கை இனி அவர் – நற் 64/9
இகுளை தோழி இஃது என் எனப்படுமோ – நற் 332/1
கார் அன்று இகுளை தீர்க நின் படரே – குறு 251/4
இனையல் வாழியோ இகுளை வினை_வயின் – ஐங் 467/2
வள்ளை அகவுவம் வா இகுளை நாம் – கலி 42/8
நல்லாய் இகுளை கேள் – கலி 64/23
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/32
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/36
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/46
அரிய அல்ல-மன் இகுளை பெரிய – அகம் 8/5
இகுளை கேட்டிசின் காதல் அம் தோழி – அகம் 138/1
எவன் கையற்றனை இகுளை சோழர் – அகம் 201/12
எவன் கையற்றனை இகுளை அவரே – அகம் 359/5
இனைதல் ஆனாய் என்றிசின் இகுளை
அம்பு தொடை அமைதி காண்-மார் வம்பலர் – அகம் 375/2,3

மேல்


இகுளைக்கு (1)

வளை அணி முன்கை நின் இகுளைக்கு உணர்த்து என – நற் 71/2

மேல்


இகூஉ (1)

இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ
புண் தோள் ஆடவர் போர்முகத்து இறுப்ப – பதி 40/3,4

மேல்


இங்க (1)

ஆர் சூழ் குறட்டின் வேல் நிறத்து இங்க
உயிர் புறப்படாஅ அளவை தெறுவர – புறம் 283/8,9

மேல்


இங்கு (7)

அன்னான் சொல் நம்புண்டல் யார்க்கும் இங்கு அரிது ஆயின் – கலி 47/10
இன்னம் ஆகவும் இங்கு நம் துறந்தோர் – அகம் 85/3
இங்கு இவை அணிந்தனர் என் உற்றனர்-கொல் – சிலப்.புகார் 2/72
மாட மதுரை அகத்து சென்று என்னோடு இங்கு
ஏடு அலர் கோதாய் எழுக என்று நீடி – சிலப்.புகார் 9/76,77
யாது நீ கூறிய உரை ஈது இங்கு என – சிலப்.மது 13/54
உரையின் கொள்வர் இங்கு ஒழிக நின் இருப்பு – சிலப்.மது 15/110
சூழ் கழல் மன்னா நின் நகர் புகுந்து இங்கு
என் கால் சிலம்பு பகர்தல் வேண்டி நின்-பால் – சிலப்.மது 20/72,73

மேல்


இங்கே (1)

கோ வரினும் இங்கே வருக தளரேன் யான் – கலி 116/11

மேல்


இங்ஙன் (1)

தீர்த்த துறை படிவேன் என்று அவனை பேர்த்து இங்ஙன்
மீட்டு தருவாய் என ஒன்றன் மேல் இட்டு – சிலப்.புகார் 9/38,39

மேல்


இங்ஙனம் (1)

கடை கழிந்து இங்ஙனம் கருதியவாறு என – சிலப்.புகார் 10/49

மேல்


இச்சத்து (1)

புணர்த்திய இச்சத்து பெருக்கத்தின் துனைந்து – பரி 7/37

மேல்


இசை (277)

எய்யா நல் இசை செ வேல் சேஎய் – திரு 61
இமிழ் இசை அருவியொடு இன் இயம் கறங்க – திரு 240
நசையுநர்க்கு ஆர்த்தும் இசை பேராள – திரு 270
இன களமர் இசை பெருக – பொரு 194
நாடா நல் இசை நல் தேர் செம்பியன் – சிறு 82
பல் இய கோடியர் புரவலன் பேர் இசை
நல்லியக்கோடனை நயந்த கொள்கையொடு – சிறு 125,126
செல் இசை நிலைஇய பண்பின் – சிறு 268
கூட திண் இசை வெரீஇ மாடத்து – பெரும் 438
யாழ் இசை இன வண்டு ஆர்ப்ப நெல்லொடு – முல் 8
இன் பல் இமிழ் இசை ஓர்ப்பனள் கிடந்தோள் – முல் 88
பாடு சிலம்பும் இசை ஏற்றத்தோடு – மது 90
இரு வகையான் இசை சான்ற – மது 121
ஈதல் உள்ளமொடு இசை வேட்குவையே – மது 205
கெடாது நிலைஇயர் நின் சேண் விளங்கு நல் இசை
தவா பெருக்கத்து அறா யாணர் – மது 209,210
இன் இசை முரசம் இடை புலத்து ஒழிய – மது 349
பல் வேறு குழாஅத்து இசை எழுந்து ஒலிப்ப – மது 360
முழங்கு இசை நன் பணை அறைவனர் நுவல – மது 362
கயம் குடைந்து அன்ன இயம் தொட்டு இமிழ் இசை
மகிழ்ந்தோர் ஆடும் கலி கொள் சும்மை – மது 363,364
ஒல்லென் இமிழ் இசை மான கல்லென – மது 538
பல் வேறு புள்ளின் இசை எழுந்து அற்றே – மது 543
பேர் இசை நன்னன் பெரும் பெயர் நன்_நாள் – மது 618
பெரிய கற்று இசை விளக்கி – மது 767
பொய்யா நல் இசை நிறுத்த புனை தார் – மது 771
கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை
நளி மலை சிலம்பின் சிலம்பும் கோயில் – நெடு 99,100
இன் இசை முரசின் சுடர் பூண் சேஎய் – குறி 51
காழ் அகில் அம் புகை கொளீஇ யாழ் இசை
அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்ப தேம் கலந்து – குறி 110,111
தொல் இசை தொழில் மாக்கள் – பட் 121
செல்லா நல் இசை அமரர் காப்பின் – பட் 184
விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து – மலை 2
இசை பெறு திருவின் வேத்தவை ஏற்ப – மலை 39
இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்கு – மலை 60
தொலையா நல் இசை உலகமொடு நிற்ப – மலை 70
பேர் இசை நவிரம் மேஎய் உறையும் – மலை 82
தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசை
இலங்கு ஏந்து மருப்பின் இனம் பிரி ஒருத்தல் – மலை 296,297
கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசை
நெடும் சுழி பட்ட கடுங்கண் வேழத்து – மலை 324,325
தினை குறு_மகளிர் இசை படு வள்ளையும் – மலை 342
இன் இசை நல் யாழ் பத்தரும் விசி பிணி – மலை 381
செல்லா நல் இசை பெயரொடு நட்ட – மலை 388
குன்றா நல் இசை சென்றோர் உம்பல் – மலை 540
எல்லி வந்த நல் இசை விருந்திற்கு – நற் 41/6
வேர் பிணி வெதிரத்து கால் பொரு நரல் இசை
கந்து பிணி யானை அயா உயிர்த்து அன்ன – நற் 62/1,2
முழவு இசை புணரி எழுதரும் – நற் 67/11
தேர் வண் மலையன் முந்தை பேர் இசை
புலம் புரி வயிரியர் நலம் புரி முழவின் – நற் 100/9,10
ஏந்து கோட்டு யானை இசை வெம் கிள்ளி – நற் 141/9
கறங்கு இசை இன மணி கைபுணர்ந்து ஒலிப்ப – நற் 163/4
ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை முள்ளூர் – நற் 170/6
விருந்தின் பாணர் விளர் இசை கடுப்ப – நற் 172/7
இன் இசை முரசின் இரங்கி மன்னர் – நற் 197/10
இசை பட வாழ்பவர் செல்வம் போல – நற் 217/1
இன் இசை வானம் இரங்கும் அவர் – நற் 246/9
பேர் இசை உருமொடு மாரி முற்றிய – நற் 253/6
சிறு நா ஒண் மணி தெள் இசை கடுப்ப – நற் 267/9
வண்டு இமிர் இன் இசை கறங்க திண் தேர் – நற் 323/9
உரும் இசை அறியா சிறு செம் நாவின் – நற் 364/7
மூதில் அருமன் பேர் இசை சிறுகுடி – நற் 367/6
ஈர நெஞ்சமோடு இசை சேண் விளங்க – நற் 381/8
உரும் இசை உரறும் உட்குவரு நடுநாள் – நற் 383/5
ஆ புலம் புகுதரு பேர் இசை மாலை – நற் 395/8
அட்ட மள்ளர் ஆர்ப்பு இசை வெரூஉம் – குறு 34/6
நல் இசை வேட்ட நயன் உடை நெஞ்சின் – குறு 143/4
குழல் இசை குரல குறும் பல அகவும் – குறு 151/3
ஆர் அளி இலையோ நீயே பேர் இசை
இமயமும் துளக்கும் பண்பினை – குறு 158/4,5
இன் இசை உருமின முரலும் – குறு 200/6
வானத்து அஞ்சுவர நல் இசை வீழ – குறு 323/3
உரும் இசை புணரி உடைதரும் துறைவற்கு – குறு 351/4
தண்ணென் முழவின் இமிழ் இசை காட்டும் – குறு 365/4
திரை இமிழ் இன் இசை அளைஇ அயலது – ஐங் 171/1
முழவு இமிழ் இன் இசை மறுகு-தொறு இசைக்கும் – ஐங் 171/2
கறங்கு இசை அருவி வீழும் – ஐங் 395/5
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை
கடும் சின விறல் வேள் களிறு ஊர்ந்து ஆங்கு – பதி 11/5,6
ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை இமயம் – பதி 11/23
கெடாஅ நல் இசை நிலைஇ – பதி 14/21
நெடியோன் அன்ன நல் இசை
ஒடியா மைந்த நின் பண்பு பல நயந்தே – பதி 15/39,40
நாடு உடன் விளங்கும் நாடா நல் இசை
திருந்திய இயல் மொழி திருந்து இழை கணவ – பதி 24/10,11
வான் தோய் நல் இசை உலகமொடு உயிர்ப்ப – பதி 37/6
எல்லாருள்ளும் நின் நல் இசை மிகுமே – பதி 38/2
இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ – பதி 40/3
நல் இசை நனம் தலை இரிய ஒன்னார் – பதி 50/15
கோடு முழங்கு இமிழ் இசை எடுப்பும் – பதி 50/25
இன் இசை புணரி இரங்கும் பௌவத்து – பதி 55/3
நகை சால் வாய்மொழி இசை சால் தோன்றல் – பதி 55/12
குரல் புணர் இன் இசை தழிஞ்சி பாடி – பதி 57/9
ஆன்ற அறிவின் தோன்றிய நல் இசை
ஒண் நுதல் மகளிர் துனித்த கண்ணினும் – பதி 57/12,13
கறங்கு இசை சிதடி பொரி அரை பொருந்திய – பதி 58/13
நல் இசை தர வந்திசினே ஒள் வாள் – பதி 61/14
இசை மேம் தோன்றல் நின் பாசறையானே – பதி 64/20
இடி இசை முரசமொடு ஒன்றுமொழிந்து ஒன்னார் – பதி 66/4
பந்தர் பெயரிய பேர் இசை மூதூர் – பதி 67/2
வண்டு இசை கடாவா தண் பனம் போந்தை – பதி 70/6
நின்_வயின் பிரிந்த நல் இசை கனவினும் – பதி 79/4
நிலவரை நிறீஇய நல் இசை
தொலையா கற்ப நின் தெம் முனையானே – பதி 80/16,17
கெடாஅ நல் இசை தம் குடி நிறும்-மார் – பதி 81/13
புகன்று புகழ்ந்து அசையா நல் இசை
நிலம்தருதிருவின்நெடியோய் நின்னே – பதி 82/15,16
நனவில் பாடிய நல் இசை
கபிலன் பெற்ற ஊரினும் பலவே – பதி 85/12,13
நல் இசை நிலைஇய நனம் தலை உலகத்து – பதி 86/5
சேண் நாறு நல் இசை சே_இழை கணவ – பதி 88/36
ஆறிய கற்பின் தேறிய நல் இசை
வண்டு ஆர் கூந்தல் ஒண்_தொடி கணவ – பதி 90/49,50
கறங்கு இசை வயிரொடு வலம் புரி ஆர்ப்ப – பதி 92/10
புகழ் இயைந்து இசை மறை உறு கனல் முறை மூட்டி – பரி 2/63
ஏழ் புழை ஐம் புழை யாழ் இசை கேழ்த்த அன்ன இனம் – பரி 8/22
நாறு கமழ் வீயும் கூறும் இசை முழவமும் – பரி 8/99
நான்மறை விரித்து நல் இசை விளக்கும் – பரி 9/12
அரும் கறை அறை இசை வயிரியர் உரிமை – பரி 10/130
கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின் – பரி 11/127
கொண்ட இன் இசை தாளம் கொளை சீர்க்கும் விரித்து ஆடும் – பரி 11/129
இன் இயல் மாண் தேர்ச்சி இசை பரிபாடல் – பரி 11/137
தொலையா நேமி முதல் தொல் இசை அமையும் – பரி 15/3
சிலம்பின் சிலம்பு இசை ஓவாது ஒன்னார் – பரி 15/44
ஒருதிறம் யாணர் வண்டின் இமிர் இசை எழ – பரி 17/10
ஒருதிறம் பண் ஆர் தும்பி பரந்து இசை ஊத – பரி 17/12
ஒருதிறம் மண் ஆர் முழவின் இசை எழ – பரி 17/13
அ இசை முழை ஏற்று அழைப்ப அழைத்து_உழி – பரி 19/63
இசை படு பக்கம் இரு பாலும் கோலி – பரி 21/31
யாணர் வண்டு_இனம் யாழ் இசை பிறக்க – பரி 21/35
பாணி முழவு இசை அருவி நீர் ததும்ப – பரி 21/36
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
ஏழ் புணர் இன் இசை முரல்பவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/18
யார் கண்ணும் இகந்து செய்து இசை கெட்டான் இறுதி போல் – கலி 10/3
இன் இசை எழிலியை இரப்பவும் இயைவதோ – கலி 16/8
இசை பரந்து உலகு ஏத்த ஏதில் நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/16
யாழ் கொண்ட இமிழ் இசை இயல் மாலை அலைத்தரூஉம் – கலி 29/17
இரங்கு இசை மிஞிறொடு தும்பி தாது ஊத – கலி 33/23
அதிர் இசை அருவி தன் அம் சினை மிசை வீழ – கலி 44/3
கால் பொர நுடங்கல கறங்கு இசை அருவி நின் – கலி 45/8
யாண்டோரும் தொழுது ஏத்தும் இரங்கு இசை முரசினாய் – கலி 100/6
தொல் இசை நட்ட குடியொடு தோன்றிய – கலி 104/5
தாள் எழு துணி பிணி இசை தவிர்பு இன்றி தலைச்சென்று – கலி 104/45
இடி உறழ் இசை இன் இயம் எழுந்து ஆர்ப்ப – கலி 104/54
இன் இசை முரசின் பொருப்பன் மன்னி – கலி 105/72
இமிழ் இசை மண்டை உறியொடு தூக்கி – கலி 106/2
மாலை நீ தையென கோவலர் தனி குழல் இசை கேட்டு – கலி 118/13
யாழ் இசை கொண்ட இன வண்டு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப – கலி 131/9
சாய என் கிளவி போல் செவ்வழி யாழ் இசை நிற்ப – கலி 143/38
யாண்டும் உடையேன் இசை
ஊர் அலர் தூற்றும் இ உய்யா விழுமத்து – கலி 143/47,48
கறங்கு இசை விழவின் உறந்தை குணாது – அகம் 4/14
கார் மழை முழக்கு இசை கடுக்கும் – அகம் 14/20
இன் இசை இயத்தின் கறங்கும் – அகம் 25/21
மறந்து அவண் அமையார் ஆயினும் கறங்கு இசை
கங்குல் ஓதை கலி மகிழ் உழவர் – அகம் 37/1,2
இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே யானே – அகம் 45/12
இன் இசை உருமொடு கனை துளி தலைஇ – அகம் 58/1
ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை
புலம்பு கொள் மாலை கேள்-தொறும் – அகம் 64/15,16
இன் இசை அருவி பாடும் என்னதூஉம் – அகம் 68/3
உலகுடன் திரிதரும் பலர் புகழ் நல் இசை
வாய்மொழி கபிலன் சூழ சேய் நின்று – அகம் 78/15,16
கோடை அம் வளி குழல் இசை ஆக – அகம் 82/2
பாடு இன் அருவி பனி நீர் இன் இசை
தோடு அமை முழவின் துதை குரல் ஆக – அகம் 82/3,4
இன் பல் இமிழ் இசை கேட்டு கலி சிறந்து – அகம் 82/7
இரங்கு இசை முரசம் ஒழிய பரந்து அவர் – அகம் 116/17
அந்தி கோவலர் அம் பணை இமிழ் இசை
அரமிய வியல் அகத்து இயம்பும் – அகம் 124/14,15
நல் இசை வெறுக்கை தரும்-மார் பல் பொறி – அகம் 141/24
நுண் கோல் அகவுநர் புரந்த பேர் இசை
சினம் கெழு தானை தித்தன்_வெளியன் – அகம் 152/4,5
இசை நல் ஈகை களிறு வீசு வண் மகிழ் – அகம் 152/11
நல் இசை தரூஉம் இரவலர்க்கு உள்ளிய – அகம் 162/17
இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மென – அகம் 172/3
ஞாலம் நாறும் நலம் கெழு நல் இசை
நான்மறை முது நூல் முக்கண்_செல்வன் – அகம் 181/15,16
வாய்மொழி நிலைஇய சேண் விளங்கு நல் இசை
வளம் கெழு கோசர் விளங்கு படை நூறி – அகம் 205/8,9
செல்லா நல் இசை நிறுத்த வல் வில் – அகம் 209/13
இசை ஓர்த்து அன்ன இன் தீம் கிளவி – அகம் 212/7
ஆர் உயிர் அணங்கும் தெள் இசை
மாரி மாலையும் தமியள் கேட்டே – அகம் 214/14,15
திரிமர குரல் இசை கடுப்ப வரி மணல் – அகம் 224/13
தமிழ் அகப்படுத்த இமிழ் இசை முரசின் – அகம் 227/14
தூங்கல் பாடிய ஓங்கு பெரு நல் இசை
பிடி மிதி வழுதுணை பெரும் பெயர் தழும்பன் – அகம் 227/16,17
நல் இசை வலித்த நாண் உடை மனத்தர் – அகம் 231/4
செல் சமம் கடந்த செல்லா நல் இசை
விசும்பு இவர் வெண்குடை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 231/11,12
துறக்கம் எய்திய தொய்யா நல் இசை
முதியர் பேணிய உதியஞ்சேரல் – அகம் 233/7,8
குழல் இசை தும்பி ஆர்க்கும் ஆங்கண் – அகம் 245/16
இமிழ் இசை முரசம் பொரு_களத்து ஒழிய – அகம் 246/11
இன் இசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இரங்க – அகம் 251/9
இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே ஈங்கு யான் – அகம் 253/7
பேர் இசை எருமை நன் நாட்டு உள்ளதை – அகம் 253/19
பேர் இசை முழக்கமொடு சிறந்து நனி மயங்கி – அகம் 264/9
யாழ் இசை மறுகின் நீடூர் கிழவோன் – அகம் 266/10
கறங்கு இசை வெரீஇ பறந்த தோகை – அகம் 266/18
தறுகணாளர் நல் இசை நிறும்-மார் – அகம் 269/5
தாது உண் தும்பி முரல் இசை கடுப்ப – அகம் 291/11
பேர் இசை கொற்கை பொருநன் வென் வேல் – அகம் 296/10
உரும் இசை புணரி உடைதரும் – அகம் 310/16
இன் இசை முரசின் இரங்கி ஒன்னார் – அகம் 312/10
துவைத்து எழு தும்பி தவிர் இசை விளரி – அகம் 317/12
தேம்புதி-கொல்லோ நெஞ்சே உரும் இசை
களிறு கண்கூடிய வாள் மயங்கு ஞாட்பின் – அகம் 322/6,7
யாழ் இசை பறவை இமிர பிடி புணர்ந்து – அகம் 332/8
செல்லா நல் இசை பொலம் பூண் திரையன் – அகம் 340/6
கெடாஅ நல் இசை தென்னன் தொடாஅ – அகம் 342/10
பல் படை புரவி எய்திய தொல் இசை
நுணங்கு நுண் பனுவல் புலவன் பாடிய – அகம் 345/5,6
வெண் கோட்டு யானை முழக்கு இசை வெரீஇ – அகம் 347/12
நல் இசை நிறுத்த நயம் வரு பனுவல் – அகம் 352/13
தொல் இசை நிறீஇய உரை சால் பாண்_மகன் – அகம் 352/14
பொய்யா நல் இசை மா வண் புல்லி – அகம் 359/12
கெடல் அரு நல் இசை உறந்தை அன்ன – அகம் 369/14
தண் பதம் கொண்டு தவிர்ந்த இன் இசை
ஒண் பொறி புனை கழல் சே அடி புரள – அகம் 376/6,7
இசை பட பெய்தல் ஆற்றுவோரே – அகம் 377/15
நல் இசை நிறுத்த நாண் உடை மறவர் – அகம் 387/14
இன் இசை ஓரா இருந்தனம் ஆக – அகம் 388/9
நல் இசை தம்_வயின் நிறும்-மார் வல் வேல் – அகம் 389/15
யாழ் இசை மறுகின் பாழி ஆங்கண் – அகம் 396/3
ஆரியர் அலற தாக்கி பேர் இசை
தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 396/16,17
நல் இசை நிறுத்தல் வேண்டினும் மற்று அதன் – புறம் 18/16
பின் பிறர் இசை நுவலாமை – புறம் 22/32
வல்லுநர் வாழ்ந்தோர் என்ப தொல் இசை
மலர் தலை உலகத்து தோன்றி – புறம் 24/34,35
இசை புறன் ஆக நீ ஓம்பிய பொருளே – புறம் 29/26
நல் இசை வேட்டம் வேண்டி வெல் போர் – புறம் 31/5
இவண் இசை உடையோர்க்கு அல்லது அவணது – புறம் 50/14
ஊன் நசை உள்ளம் துரப்ப இசை குறித்து – புறம் 52/3
தோலா நல் இசை நால்வருள்ளும் – புறம் 56/10
நல் இசை முது குடி நடுக்கு அற தழீஇ – புறம் 58/5
இன்னும் கேள்-மின் நும் இசை வாழியவே – புறம் 58/19
கிள்ளிவளவன் நல் இசை உள்ளி – புறம் 70/10
இசை விளங்கு கவி கை நெடியோய் திங்கள் – புறம் 102/6
தொலையா நல் இசை விளங்கு மலயன் – புறம் 123/3
பறை இசை அருவி முள்ளூர் பொருந – புறம் 126/8
பரந்து இசை நிற்க பாடினன் அதன் கொண்டு – புறம் 126/13
இன்மை துரப்ப இசை தர வந்து நின் – புறம் 126/17
மெல் இயல் விறலி நீ நல் இசை செவியின் – புறம் 133/1
புகழ் சால் சிறப்பின் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 135/9
வாயார நின் இசை நம்பி – புறம் 136/17
படாஅம் ஈத்த கெடாஅ நல் இசை
கடாஅ யானை கலி_மான் பேக – புறம் 145/2,3
இசை மேந்தோன்றிய வண்மையொடு – புறம் 158/27
இசை மேம் தோன்றல் நின் பாடிய யானே – புறம் 159/28
நட்டோர் நட்ட நல் இசை குமணன் – புறம் 160/12
கேடு இல் நல் இசை வய_மான் தோன்றலை – புறம் 165/8
தோலா நல் இசை நாலை_கிழவன் – புறம் 179/10
முல்லைக்கு ஈத்த செல்லா நல் இசை
படு மணி யானை பறம்பின் கோமான் – புறம் 201/3,4
நசை தர வந்து நின் இசை நுவல் பரிசிலென் – புறம் 209/11
பரந்து படு நல் இசை எய்தி மற்று நீ – புறம் 213/9
இன்னும் கேள்-மதி இசை வெய்யோயே – புறம் 213/13
கோடு உயர்ந்து அன்ன தம் இசை நட்டு – புறம் 214/12
இசை மரபு ஆக நட்பு கந்து ஆக – புறம் 217/5
சான்றோன் நெஞ்சு உற பெற்ற தொன்று இசை
அன்னோனை இழந்த இ உலகம் – புறம் 217/11,12
பேர் இசை மூதூர் மன்றம் கண்டே – புறம் 220/7
கெடு இல் நல் இசை சூடி – புறம் 221/12
என் இடம் யாது மற்று இசை வெய்யோயே – புறம் 222/6
இன் இசை பறையொடு வென்றி நுவல – புறம் 225/10
புலவர் புகழ்ந்த பொய்யா நல் இசை
விரி கதிர் ஞாயிறு விசும்பு இவர்ந்து அன்ன – புறம் 228/7,8
பறை இசை அருவி நன் நாட்டு பொருநன் – புறம் 229/14
உயர் இசை வெறுப்ப தோன்றிய பெயரே – புறம் 260/25
இன் இசை கேட்ட துன் அரும் மறவர் – புறம் 270/9
இசை மணி எறிந்து காஞ்சி பாடி – புறம் 281/5
சேண் விளங்கு நல் இசை நிறீஇ – புறம் 282/10
அதனால் வசை நீக்கி இசை வேண்டியும் – புறம் 359/11
எழிலி தோயும் இமிழ் இசை அருவி – புறம் 369/23
வில் ஏர் உழவின் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 371/13
கதழ் இசை வன்கணினர் – புறம் 377/27
அவனே பெறுக என் நா இசை நுவறல் – புறம் 379/2
வல் வேல் கந்தன் நல் இசை அல்ல – புறம் 380/11
ஈத்தோன் எந்தை இசை தனது ஆக – புறம் 386/9
என்று ஈத்தனனே இசை சால் நெடுந்தகை – புறம் 389/6
மலர் தார் அண்ணல் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 393/9
செல்லா நல் இசை உறந்தை குணாது – புறம் 395/19
விளங்கி தோன்றுக அவன் கலங்கா நல் இசை
யாமும் பிறரும் வாழ்த்த நாளும் – புறம் 396/28,29
பறை இசை அருவி பாயல் கோவே – புறம் 398/30
காவிரி கிழவன் மாயா நல் இசை
கிள்ளிவளவன் உள்ளி அவன் படர்தும் – புறம் 399/12,13
புறஞ்சேரி இறுத்த காதையும் கறங்கு இசை
ஊர்காண் காதையும் சீர்_சால் நங்கை – சிலப்.புகார் 0/74,75
கண்டு ஏத்தும் செவ்வேள் என்று இசை போக்கி காதலால் – சிலப்.புகார் 1/38
பேர் இசை மன்னர் பெயர்புறத்து எடுத்த – சிலப்.புகார் 3/114
எண்_அரும் சிறப்பின் இசை சிறந்து ஒருபால் – சிலப்.புகார் 5/186
எண் வகையால் இசை எழீஇப் – சிலப்.புகார் 7/8
எட்டு வகையின் இசை கரணத்து – சிலப்.புகார் 7/15
பூவர் சோலை மயில் ஆல புரிந்து குயில்கள் இசை பாட – சிலப்.புகார் 7/130
தீம் தொடை செவ்வழிப்பாலை இசை எழீஇ – சிலப்.புகார் 7/223
யாழ் இசை மேல் வைத்து தன் ஊழ்வினை வந்து உருத்தது ஆகலின் – சிலப்.புகார் 7/247
இசை புணர் குறிநிலை எய்த நோக்கி – சிலப்.புகார் 8/34
திறத்து வழிப்படூஉம் தெள் இசை கரணத்து – சிலப்.புகார் 8/43
ஆம்பியும் கிழாரும் வீங்கு இசை ஏத்தமும் – சிலப்.புகார் 10/110
மண் கணை முழவின் மகிழ் இசை ஓதையும் – சிலப்.புகார் 10/139
என்று அவன் இசை மொழி ஏத்த கேட்டு அதற்கு – சிலப்.புகார் 10/208
பரந்து இசை எய்திய பாரதி_விருத்தியும் – சிலப்.புகார் 10/260
என்று அ மறையோற்கு இசை மொழி உணர்த்தி – சிலப்.மது 11/162
என்று அவள் எழுதிய இசை_மொழி உணர்ந்து – சிலப்.மது 13/93
பெரும் பெயர் மன்னவன் பேர் இசை கோயிலும் – சிலப்.மது 13/138
இம்மையும் இசை ஒரீஇ இனைந்து ஏங்கி அழிவலோ – சிலப்.மது 18/45
ஏசா சிறப்பின் இசை விளங்கு பெருங்குடி – சிலப்.மது 20/69
பறை இசை அருவி பயம் கெழும் ஓதையும் – சிலப்.வஞ்சி 25/28
கூடு இசை குயிலுவர் இருநூற்றுஎண்மரும் – சிலப்.வஞ்சி 26/129
கூடு இசை குயிலுவ கருவியாளரும் – சிலப்.வஞ்சி 26/142
விளங்கு கொடி நந்தின் வீங்கு இசை நாவும் – சிலப்.வஞ்சி 26/202
தேர் ஊர் செருவும் பாடி பேர் இசை
முன் தேர் குரவை முதல்வனை வாழ்த்தி – சிலப்.வஞ்சி 26/239,240
பேர் இசை மன்னர்க்கு ஏற்பவை பிறவும் – சிலப்.வஞ்சி 27/21
பேர் இசை வஞ்சி மூதூர் புறத்து – சிலப்.வஞ்சி 28/196

மேல்


இசை-கொல் (1)

தேர் மணி தெள் இசை-கொல் என – நற் 287/10

மேல்


இசை_மொழி (1)

என்று அவள் எழுதிய இசை_மொழி உணர்ந்து – சிலப்.மது 13/93

மேல்


இசைக்கு (1)

வரு மழை முழக்கு இசைக்கு ஓடிய பின்றை – புறம் 381/18

மேல்


இசைக்கும் (28)

வில் யாழ் இசைக்கும் விரல் எறி குறிஞ்சி – பெரும் 182
சில்_காற்று இசைக்கும் பல் புழை நல் இல் – மது 358
நடுவு நின்று இசைக்கும் அரி குரல் தட்டை – மலை 9
பைபய இசைக்கும் அத்தம் வை எயிற்று – நற் 37/3
ஐது வந்து இசைக்கும் அருள் இல் மாலை – நற் 69/9
மென்மெல இசைக்கும் சாரல் – நற் 176/10
சுரம் செல் கோடியர் கதுமென இசைக்கும்
நரம்பொடு கொள்ளும் அத்தத்து ஆங்கண் – நற் 212/3,4
குராஅல் கூகையும் இராஅ இசைக்கும்
ஆனா நோய் அட வருந்தி இன்னும் – நற் 218/8,9
கவர் பரி நெடும் தேர் மணியும் இசைக்கும்
பெயர் பட இயங்கிய இளையரும் ஒலிப்பர் – நற் 307/1,2
இன்னாது இசைக்கும் அம்பலொடு – குறு 139/5
புலம்பு கொள் யாமத்து இயங்கு-தொறு இசைக்கும்
இது பொழுது ஆகவும் வாரார்-கொல்லோ – குறு 279/3,4
செவி முதல் இசைக்கும் அரவமொடு – குறு 301/7
இன்புற இசைக்கும் அவர் தேர் மணி குரலே – ஐங் 102/4
முழவு இமிழ் இன் இசை மறுகு-தொறு இசைக்கும்
தொண்டி அன்ன பணை தோள் – ஐங் 171/2,3
காலை இசைக்கும் பொழுதொடு புலம்பு கொள – பதி 81/5
மண் ஆர்ந்து இசைக்கும் முழவொடு கொண்ட தோள் – பரி 27/1
வீழுநர்க்கு இறைச்சியாய் விரல் கவர்பு இசைக்கும் கோல் – கலி 8/9
ஓர்த்தது இசைக்கும் பறை போல் நின் நெஞ்சத்து – கலி 92/21
உருள் துடி மகுளியின் பொருள் தெரிந்து இசைக்கும்
கடும் குரல் குடிஞைய நெடும் பெரும் குன்றம் – அகம் 19/4,5
இளி தேர் தீம் குரல் இசைக்கும் அத்தம் – அகம் 33/7
குன்று சேர் கவலை இசைக்கும் அத்தம் – அகம் 87/10
கரும் கோட்டு ஓசையொடு ஒருங்கு வந்து இசைக்கும்
வன்_புல காட்டு நாட்டதுவே அன்பு கலந்து – அகம் 94/11,12
ஆய் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும்
தேக்கு அமல் சோலை கடறு ஓங்கு அரும் சுரத்து – அகம் 225/8,9
கனை குரல் இசைக்கும் விரை செலல் கடும் கணை – அகம் 281/7
பெடை பயிர் குரலொடு இசைக்கும் ஆங்கண் – புறம் 370/8
தண் துளி பல பொழிந்து எழிலி இசைக்கும்
விண்டு அனைய விண் தோய் பிறங்கல் – புறம் 391/1,2
வழு இன்று இசைக்கும் குழலோன்-தானும் – சிலப்.புகார் 3/69
பாடிய வாரத்து ஈற்றில் நின்று இசைக்கும்
கூடிய குயிலுவ கருவிகள் எல்லாம் – சிலப்.புகார் 3/137,138

மேல்


இசைத்-தொறும் (1)

பைதல் மென் குரல் ஐது வந்து இசைத்-தொறும்
போகுநர் புலம்பும் ஆறே ஏகுதற்கு – அகம் 283/7,8

மேல்


இசைத்த (1)

வாயிலாளரின் மன்னவற்கு இசைத்த பின் – சிலப்.வஞ்சி 28/82

மேல்


இசைத்தது (1)

கூடி நின்று இசைத்தது ஆமந்திரிகை – சிலப்.புகார் 3/142

மேல்


இசைத்தலின் (1)

தன் கடை தோன்றி என் உறவு இசைத்தலின்
தீம் குரல் அரி குரல் தடாரியொடு – புறம் 395/24,25

மேல்


இசைத்தன்றால் (1)

விளி இசைத்தன்றால் வியல் இடத்தானே – நற் 316/10

மேல்


இசைத்தன (1)

பல்லியும் பாங்கு ஒத்து இசைத்தன
நல் எழில் உண்கணும் ஆடுமால் இடனே – கலி 11/21,22

மேல்


இசைத்தனன் (1)

இளம்_கால்_தூதன் இசைத்தனன் ஆதலின் – சிலப்.புகார் 8/9

மேல்


இசைத்து (6)

நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் குரல் குருகின் – நற் 189/4
இது என உரைத்தலின் எம் உள் அமர்ந்து இசைத்து இறை – பரி 15/64
நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் தீம் கிளவி – அகம் 109/2
வடி உறு நல் யாழ் நரம்பு இசைத்து அன்ன – அகம் 374/8
வழு இன்றி இசைத்து வழி திறம் காட்டும் – சிலப்.புகார் 5/36
கட்சியுள் காரி கடிய குரல் இசைத்து காட்டும் போலும் – சிலப்.மது 12/123

மேல்


இசைதர (1)

இன்மை துரப்ப இசைதர வந்து நின் – புறம் 161/21

மேல்


இசைந்த (1)

இசைந்த பாடல் இசையுடன் படுத்து – சிலப்.புகார் 3/28

மேல்


இசைந்து (2)

முழவின் அமைந்த பெரும் பழம் இசைந்து
சாறு அயர்ந்து அன்ன கார் அணி யாணர் – பதி 81/19,20
எண்_எண் கலையும் இசைந்து உடன் போக – சிலப்.புகார் 8/64

மேல்


இசைப்ப (15)

வயிர் எழுந்து இசைப்ப வால் வளை ஞரல – திரு 120
குறு நீர் கன்னல் இனைத்து என்று இசைப்ப
மத்திகை வளைஇய மறிந்து வீங்கு செறிவு உடை – முல் 58,59
அகல் இரு வானத்து இமிழ்ந்து இனிது இசைப்ப
குருகு நரல மனை மரத்தான் – மது 267,268
வேதாளிகரொடு நாழிகை இசைப்ப
இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப – மது 671,672
நெடு நா ஒண் மணி பாடு சிறந்து இசைப்ப
மாலை மான்ற மணம் மலி வியல் நகர் – நற் 361/5,6
வடி நரம்பு இசைப்ப போல் வண்டொடு சுரும்பு ஆர்ப்ப – கலி 36/3
அ வழி பறை எழுந்து இசைப்ப பல்லவர் ஆர்ப்ப – கலி 104/29
பூசல் துடியின் புணர்பு பிரிந்து இசைப்ப
கரந்த கரப்பொடு நாம் செலற்கு அருமையின் – அகம் 62/7,8
மடி விடு வீளை கடிது சென்று இசைப்ப
தெறி மறி பார்க்கும் குறுநரி வெரீஇ – அகம் 274/9,10
குறு நெடும் தூம்பொடு முழவு புணர்ந்து இசைப்ப
கார் வான் முழக்கின் நீர் மிசை தெவுட்டும் – அகம் 301/17,18
வரி நவில் பனுவல் புலம் பெயர்ந்து இசைப்ப
படுமலை நின்ற பயம் கெழு சீறியாழ் – புறம் 135/6,7
வேந்து விடு விழு தூது ஆங்காங்கு இசைப்ப
நூல் அரி மாலை சூடி காலின் – புறம் 284/2,3
உரு மிசை முழக்கு என முரசும் இசைப்ப
செரு நவில் வேழம் கொண்மூ ஆக – புறம் 373/1,2
இயங்கு படை அரவத்து ஈண்டு ஒலி இசைப்ப
விசும்பு இயங்கு முனிவர் வியல் நிலம் ஆளும் – சிலப்.வஞ்சி 26/92,93
வாயிலோர் என வாயில் வந்து இசைப்ப
நாடக மகளிரும் நல தகு மாக்களும் – சிலப்.வஞ்சி 26/140,141

மேல்


இசைப்பவும் (2)

தளை அவிழ் பூ சினை சுரும்பு யாழ் போல இசைப்பவும்
கொளை தளராதவர் தீமை மறைப்பென்-மன் மறைப்பவும் – கலி 34/16,17
பயிர்வன போல வந்து இசைப்பவும் தவிரான் – அகம் 66/23

மேல்


இசைப்பின் (3)

எல் வளை மகளிர் தெள் விளி இசைப்பின்
பழன காவில் பசு மயில் ஆலும் – பதி 27/7,8
கழனி உழவர் தண்ணுமை இசைப்பின்
பழன மஞ்ஞை மழை செத்து ஆலும் – பதி 90/41,42
யாஅன் இசைப்பின் நனி நன்று எனா – புறம் 387/15

மேல்


இசைபட (1)

இன்புற இயக்கி இசைபட வைத்து – சிலப்.புகார் 3/66

மேல்


இசைமை (1)

சுவைமை இசைமை தோற்றம் நாற்றம் ஊறு – பரி 13/14

மேல்


இசைய (4)

இன் இசைய முரசம் முழங்க – மது 80
ஏங்கு வயிர் இசைய கொடு வாய் அன்றில் – குறி 219
இன்னா இசைய பூசல் பயிற்றலின் – அகம் 52/4
இன் இசைய விறல் வென்றி – புறம் 380/4

மேல்


இசையா (2)

இசையின் இசையா இன் பாணித்தே – குறு 291/3
இயம் இசையா மரபு ஏத்தி – புறம் 400/4

மேல்


இசையாது-கொல்லோ (1)

இசையாது-கொல்லோ காதலர் தமக்கே – குறு 48/7

மேல்


இசையின் (6)

இசையின் இசையா இன் பாணித்தே – குறு 291/3
கரு வளர் வானத்து இசையின் தோன்றி – பரி 2/5
கல் எறி இசையின் இரட்டும் ஆங்கண் – அகம் 89/5
தேர் மணி இசையின் சிள்வீடு ஆர்க்கும் – அகம் 145/2
இசையின் கொண்டான் நசை அமுது உண்க என – புறம் 399/21
இசையோன் பாடிய இசையின் இயற்கை – சிலப்.புகார் 3/64

மேல்


இசையினர் (1)

பரவினர் உரையொடு பண்ணிய இசையினர்
விரி மலர் மதுவின் மரன் நனை குன்றத்து – பரி 17/4,5

மேல்


இசையினென் (1)

செவ்வழி நல் யாழ் இசையினென் பையென – அகம் 14/15

மேல்


இசையுடன் (1)

இசைந்த பாடல் இசையுடன் படுத்து – சிலப்.புகார் 3/28

மேல்


இசையும் (3)

இசையும் இன்பமும் ஈதலும் மூன்றும் – நற் 214/1
எழூஉ புணர் யாழும் இசையும் கூட – பரி 7/78
வசையும் நிற்கும் இசையும் நிற்கும் – புறம் 359/10

மேல்


இசையே (5)

இரும் புள் ஓப்பும் இசையே என்றும் – மது 95
புள் இமிழ்ந்து ஒலிக்கும் இசையே என்றும் – மது 111
புணர்ந்து உடன் ஆடும் இசையே அனைத்தும் – மது 266
யாழ்-இடை பிறவா இசையே என்கோ – சிலப்.புகார் 2/79
ஆடல் பாடல் இசையே தமிழே – சிலப்.புகார் 3/45

மேல்


இசையேன் (1)

இசையேன் புக்கு என் இடும்பை தீர – பொரு 67

மேல்


இசையொடு (2)

ஒருசார் சாறு கொள் ஓதத்து இசையொடு மாறு_உற்று – பரி 23/14
இகழுநர் இசையொடு மாய – புறம் 21/12

மேல்


இசையொடும் (1)

இம்மை உலகத்து இசையொடும் விளங்கி – அகம் 66/1

மேல்


இசையோ (1)

எங்கணும் போகிய இசையோ பெரிதே – சிலப்.மது 13/10

மேல்


இசையோர் (1)

ஏர் உடை பட்டடை என இசையோர் வகுத்த – சிலப்.புகார் 7/14

மேல்


இசையோன் (2)

இசையோன் வக்கிரி திட்டத்தை உணர்ந்து ஆங்கு – சிலப்.புகார் 3/41
இசையோன் பாடிய இசையின் இயற்கை – சிலப்.புகார் 3/64

மேல்


இசையோன்-தானும் (1)

அசையா மரபின் இசையோன்-தானும்
இமிழ் கடல் வரைப்பில் தமிழகம் அறிய – சிலப்.புகார் 3/36,37

மேல்


இசைவன (1)

ஏங்கிய மிடறும் இசைவன கேட்ப – சிலப்.புகார் 3/51

மேல்


இசைஇ (1)

இரும் கலை ஓர்ப்ப இசைஇ காண்வர – புறம் 374/7

மேல்


இஞ்சி (13)

இஞ்சி மஞ்சள் பைம் கறி பிறவும் – மது 289
முதல் சேம்பின் முளை இஞ்சி
அகல் நகர் வியல் முற்றத்து – பட் 19,20
வரை புரை நிவப்பின் வான் தோய் இஞ்சி
உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும் – மலை 92,93
காயம் கொண்டன இஞ்சி மா இருந்து – மலை 126
கோடு உறழ்ந்து எடுத்த கொடும் கண் இஞ்சி
நாடு கண்டு அன்ன கணை துஞ்சு விலங்கல் – பதி 16/1,2
இஞ்சி வீ விராய பைம் தார் பூட்டி – பதி 42/10
மண் புனை இஞ்சி மதில் கடந்து அல்லது – பதி 58/6
புனல் பொரு கிடங்கின் வரை போல் இஞ்சி
அணங்கு உடை தட கையர் தோட்டி செப்பி – பதி 62/10,11
நெடு மண் இஞ்சி நீள் நகர் வரைப்பின் – பதி 68/16
வான் தோய் இஞ்சி நன் நகர் புலம்ப – அகம் 35/2
புனை மாண் இஞ்சி பூவல் ஊட்டி – அகம் 195/3
அரை மண் இஞ்சி நாள்_கொடி நுடங்கும் – புறம் 341/5
சிதைந்த இஞ்சி கதுவாய் மூதூர் – புறம் 350/2

மேல்


இஞ்சியும் (1)

மஞ்சளும் இஞ்சியும் மயங்கு அரில் வலயத்து – சிலப்.புகார் 10/74

மேல்


இட்ட (48)

குறுநர் இட்ட கூம்பு விடு பன் மலர் – பெரும் 295
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட பொலம் குழை – பெரும் 312
பெரும் பின் இட்ட வால் நரை கூந்தலர் – மது 408
கடும் களிறு ஓட்டலின் காணுநர் இட்ட
நெடும் கரை காழக நிலம் பரல் உறுப்ப – மது 597,598
மணி புறத்து இட்ட மா தாள் பிடியொடு – நெடு 178
இட்ட எல்லாம் பெட்டு ஆங்கு விளைய – மலை 98
நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆக – மலை 316
நிலையோர் இட்ட நெடு நாண் தூண்டில் – மலை 456
பறி புறத்து இட்ட பால் நொடை இடையன் – நற் 142/4
வன் கை பரதவர் இட்ட செம் கோல் – நற் 303/9
கானல் இட்ட காவல் குப்பை – நற் 331/3
நெடு வீழ் இட்ட கடவுள் ஆலத்து – நற் 343/4
அரிவனர் இட்ட சூட்டு அயல் பெரிய – நற் 400/3
கடி உண் கடவுட்கு இட்ட செழும் குரல் – குறு 105/2
கடும் புனல் அடைகரை நெடும் கயத்து இட்ட
மீன் வலை மா பட்டு ஆங்கு – குறு 171/2,3
ஏறாது இட்ட ஏம பூசல் – குறு 241/5
ஆடு அரை புதைய கோடை இட்ட
அடும்பு இவர் மணல் கோடு ஊர நெடும் பனை – குறு 248/4,5
தலை புடை போக்கி தண் கயத்து இட்ட
நீரின் பிரியா பரூஉ திரி கடுக்கும் – குறு 330/2,3
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட ஒள் இழை – ஐங் 100/1
ஏனல் உழவர் வரகு மீது இட்ட
கான் மிகு குளவிய வன்பு சேர் இருக்கை – பதி 30/22,23
இட்ட வெள் வேல் முத்தை தம் என – பதி 85/4
சூடினர் இட்ட பூ ஓர் அன்னர் – கலி 23/13
பொய் போர்த்து பாண் தலை இட்ட பல வல் புலையனை – கலி 85/22
புன வரை இட்ட வயங்கு தார் பீலி – கலி 140/5
ஊறாது இட்ட உவலை கூவல் – அகம் 21/23
எக்கர் இட்ட குப்பை வெண் மணல் – அகம் 181/13
நெடு நல் யானை நீர் நசைக்கு இட்ட
கை கறித்து உரறும் மை தூங்கு இறும்பில் – அகம் 329/11,12
எல்லு பட இட்ட சுடு தீ விளக்கம் – புறம் 16/7
எக்கர் இட்ட மணலினும் பலவே – புறம் 43/23
மலங்கு மிளிர் செறுவின் தளம்பு தடிந்து இட்ட
பழன வாளை பரூஉ கண் துணியல் – புறம் 61/3,4
களிறு மென்று இட்ட கவளம் போல – புறம் 114/3
நறவு பிழிந்து இட்ட கோது உடை சிதறல் – புறம் 114/4
தலைப்பெயர்த்து இட்ட வேலினும் பலவே – புறம் 130/7
கயத்து இட்ட வித்து வறத்தின் சாவாது – புறம் 137/5
பாசுவல் இட்ட புன் கால் பந்தர் – புறம் 262/2
அமரின் இட்ட அரு முள் வேலி – புறம் 301/3
புல்_அகத்து இட்ட சில் அவிழ் வல்சி – புறம் 360/18
இட்ட சாபம் கட்டியது ஆகலின் – சிலப்.புகார் 0/49
உலக நோன்பிகள் ஒருங்குடன் இட்ட
இலகு ஒளி சிலாதலம் தொழுது வலம் கொண்டு – சிலப்.புகார் 10/24,25
குறுநர் இட்ட குவளை அம் போதொடு – சிலப்.புகார் 10/86
பெரும் பெயர் ஐயர் ஒருங்குடன் இட்ட
இலங்கு ஒளி சிலாதலம் மேல் இருந்து_அருளி – சிலப்.புகார் 10/160,161
இட்ட வித்தின் எதிர்வந்து எய்தி – சிலப்.புகார் 10/172
வங்க ஈட்டத்து தொண்டியோர் இட்ட
அகிலும் துகிலும் ஆரமும் வாசமும் – சிலப்.மது 14/107,108
உலக நோன்பிகள் ஒருங்குடன் இட்ட
இலகு ஒளி சிலாதல மேல் இருந்து_அருளி – சிலப்.மது 15/153,154
இட்ட தானத்து எட்டியும் மனைவியும் – சிலப்.மது 15/196
விழுவோள் இட்ட வழு இல் சாபம் – சிலப்.மது 23/169
தென்னர் இட்ட திறையொடு கொணர்ந்து – சிலப்.வஞ்சி 26/169
தண் ஆன்பொருநை ஆடுநர் இட்ட
வண்ணமும் சுண்ணமும் மலரும் பரந்து – சிலப்.வஞ்சி 27/231,232

மேல்


இட்டசித்தி (3)

இட்டசித்தி எனும் பெயர் போகி – சிலப்.மது 11/95
இட்டசித்தி எய்துவிர் ஆயின் – சிலப்.மது 11/102
இட்டசித்தி எய்துவிர் நீரே – சிலப்.மது 11/103

மேல்


இட்டது (1)

கவுந்தி இட்டது தவம் தரு சாபம் – சிலப்.புகார் 10/233

மேல்


இட்டவன் (1)

மறு_வித்தம் இட்டவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/14

மேல்


இட்டனர் (1)

இட்டனர் ஊரார் இடுதேள் இட்டு என்-தன்மேல் – சிலப்.புகார் 9/48

மேல்


இட்டனராக (1)

இடு சிறை கோட்டத்து இட்டனராக
வார்த்திகன் மனைவி கார்த்திகை என்போள் – சிலப்.மது 23/103,104

மேல்


இட்டார்க்கு (1)

இட்டார்க்கு யாழ் ஆர்த்தும் பாணியில் எம் இழையை – பரி 20/57

மேல்


இட்டாள் (1)

மடி_அகத்து இட்டாள் மகவை இடியுண்ட – சிலப்.புகார் 9/22

மேல்


இட்டாளே (1)

நெற்றி விழியா நிறை திலகம் இட்டாளே
கொற்றவை கோலம்கொண்டு ஓர் பெண் – பரி 11/99,100

மேல்


இட்டான் (1)

சிறு_வித்தம் இட்டான் போல் செறி துயர் உழப்பவோ – கலி 136/16

மேல்


இட்டிகை (2)

இட்டிகை நெடும் சுவர் விட்டம் வீழ்ந்து என – அகம் 167/13
நாள்_பலி மறந்த நரை கண் இட்டிகை
புரிசை மூழ்கிய பொரி அரை ஆலத்து – அகம் 287/6,7

மேல்


இட்டிய (1)

இட்டிய குயின்ற துறை வயின் செலீஇயர் – ஐங் 215/2

மேல்


இட்டு (35)

கல் பொளிந்து அன்ன இட்டு வாய் கரண்டை – மது 482
நீர் திரண்டு அன்ன கோதை பிறக்கு இட்டு
ஆய் கோல் அவிர் தொடி விளங்க வீசி – மது 562,563
கல் இடித்து இயற்றிய இட்டு வாய் கிடங்கின் – மது 730
நூல் அறி புலவர் நுண்ணிதின் கயிறு இட்டு
தேஎம் கொண்டு தெய்வம் நோக்கி – நெடு 76,77
இணை அணை மேம்பட பாய் அணை இட்டு
காடி கொண்ட கழுவு_உறு கலிங்கத்து – நெடு 133,134
எடுத்து நிறுத்து அன்ன இட்டு அரும் சிறு நெறி – மலை 16
கிடங்கில் அன்ன இட்டு கரை கான்யாற்று – நற் 65/2
சில வித்து அகல இட்டு என பல விளைந்து – நற் 209/3
கவறு பெயர்த்து அன்ன நில்லா வாழ்க்கை இட்டு
அகறல் ஓம்பு-மின் அறிவுடையீர் என – நற் 243/5,6
இட்டு வாய் சுனைய பகு வாய் தேரை – குறு 193/2
எறி கண் பேது உறல் ஆய் கோடு இட்டு
சுவர் வாய் பற்றும் நின் படர் சேண் நீங்க – குறு 358/2,3
முள் இட்டு ஊர்-மதி வலவ நின் – ஐங் 481/3
கோடு நரல் பௌவம் கலங்க வேல் இட்டு
உடை திரை பரப்பில் படு கடல் ஓட்டிய – பதி 46/11,12
துளங்கு இரும் குட்டம் தொலைய வேல் இட்டு
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து – பதி 88/5,6
செய்த பூ சிற்றடிசில் இட்டு உண்ண ஏற்பார் – பரி 10/105
நெஞ்சம் பிளந்து இட்டு நேரார் நடுவண் தன் – கலி 101/19
இடரிய ஏற்று எருமை நெஞ்சு இடந்து இட்டு
குடர் கூளிக்கு ஆர்த்துவான் போன்ம் – கலி 101/25,26
ஏற்று எருமை நெஞ்சம் வடிம்பின் இடந்து இட்டு
சீற்றமொடு ஆர் உயிர் கொண்ட ஞான்று இன்னன்-கொல் – கலி 103/43,44
வாய் பகுத்து இட்டு புடைத்த ஞான்று இன்னன்-கொல் – கலி 103/54
அற்றத்து இட்டு ஆற்று அறுத்தான் மார்பு – கலி 144/66
புனிற்று ஆ பாய்ந்து என கலங்கி யாழ் இட்டு
எம் மனை புகுதந்தோனே அது கண்டு – அகம் 56/11,12
இரும் கழி இட்டு சுரம் நீந்தி இரவின் – அகம் 80/2
இறும்பு பட்டு இருளிய இட்டு அரும் சிலம்பில் – அகம் 128/8
இட்டு அரும் கண்ண படுகுழி இயவின் – அகம் 128/13
இட்டு ஆறு இரங்கும் விட்டு ஒளிர் அருவி – அகம் 288/10
பாம்பு உடை விடர பனி நீர் இட்டு துறை – அகம் 362/1
இருள் நீர் இட்டு சுரம் நீந்தி துறை கெழு – அகம் 400/18
மீட்டு தருவாய் என ஒன்றன் மேல் இட்டு
கோட்டம் வழிபாடு கொண்டிருப்பாள் வாட்டு_அரும் சீர் – சிலப்.புகார் 9/39,40
இட்டனர் ஊரார் இடுதேள் இட்டு என்-தன்மேல் – சிலப்.புகார் 9/48
இட்டு தலை எண்ணும் எயினர் அல்லது – சிலப்.மது 12/20
துன்று மலர் பிணையல் தோள் மேல் இட்டு ஆங்கு – சிலப்.மது 12/113
இடை இருள் யாமத்து இட்டு நீக்கியது – சிலப்.மது 14/55
திருவில் இட்டு திகழ்தரு மேனியன் – சிலப்.மது 15/156
தலைநோய் வருத்தம் தன் மேல் இட்டு
குல_முதல் தேவி கூடாது ஏக – சிலப்.மது 16/135,136
வண் துழாய் மாலையை மாயவன் மேல் இட்டு
தண்டா குரவை-தான் உள்படுவாள் கொண்ட சீர் – சிலப்.மது 17/66,67

மேல்


இட்டும் (2)

கடல் இகுப்ப வேல் இட்டும்
உடலுநர் மிடல் சாய்த்தும் – பதி 90/20,21
இட்டும் தொட்டும் கவ்வியும் துழந்தும் – புறம் 188/4

மேல்


இட்டோன் (1)

அரிந்து உடம்பு இட்டோன் அறம் தரு கோலும் – சிலப்.வஞ்சி 27/168

மேல்


இட (24)

இன் குரல் சீறியாழ் இட_வயின் தழீஇ – சிறு 35
தொடை அமை கேள்வி இட_வயின் தழீஇ – பெரும் 16
புடை வீழ் அம் துகில் இட_வயின் தழீஇ – நெடு 181
தன் ஊர் இட_வயின் தொழுவேன் நுண் பல் – நற் 198/5
விழு தொடை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் – ஐங் 352/1
இட வல குட அல கோவல காவல – பரி 3/83
கல் உடை குறும்பின் வயவர் வில் இட
நிண வரி குறைந்த நிறத்த அதர்-தொறும் – அகம் 31/7,8
விழு தொடை மறவர் வில் இட வீழ்ந்தோர் – அகம் 53/10
வெண் நுனை அம்பின் விசை இட வீழ்ந்தோர் – அகம் 109/7
வில் இட வீழ்ந்தோர் பதுக்கை கோங்கின் – அகம் 157/5
கொடு வில் கானவர் கணை இட தொலைந்தோர் – அகம் 231/5
நீங்கா வம்பலர் கணை இட தொலைந்தோர் – அகம் 313/13
கடு வினை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் – அகம் 319/4
கணை இட கழிந்த தன் வீழ் துணை உள்ளி – அகம் 371/3
நரை மூதாளர் நாய் இட குழிந்த – புறம் 52/14
உண்போன் தான் நறும் கள்ளின் இட சில – புறம் 347/1
கைம்_மா எல்லாம் கணை இட தொலைந்தன – புறம் 368/3
யாழ் மேற்பாலை இட முறை மெலிய – சிலப்.புகார் 3/91
இ நெறி வகையால் இட தூண் சேர்ந்த – சிலப்.புகார் 3/133
இட கை நால் விரல் மாடகம் தழீஇ – சிலப்.புகார் 8/28
இட முலை கையால் திருகி மதுரை – சிலப்.மது 21/43
இட மருங்கு இருண்ட நீலம் ஆயினும் – சிலப்.மது 23/5
இட கை பொலம் பூம் தாமரை ஏந்தினும் – சிலப்.மது 23/7
வல கால் புனை கழல் கட்டினும் இட கால் – சிலப்.மது 23/9

மேல்


இட-வயின் (1)

கவுந்தி இட-வயின் புகுந்தோன்-தன்னை – சிலப்.மது 15/18

மேல்


இட_வயின் (4)

இன் குரல் சீறியாழ் இட_வயின் தழீஇ – சிறு 35
தொடை அமை கேள்வி இட_வயின் தழீஇ – பெரும் 16
புடை வீழ் அம் துகில் இட_வயின் தழீஇ – நெடு 181
தன் ஊர் இட_வயின் தொழுவேன் நுண் பல் – நற் 198/5

மேல்


இடக்கும் (1)

பெரும் செம் புற்றின் இரும் தலை இடக்கும்
அரிய கானம் என்னார் பகை பட – அகம் 247/6,7

மேல்


இடங்கர் (1)

உரவு களிறு கரக்கும் இடங்கர் ஒடுங்கி – மலை 211

மேல்


இடங்கரும் (1)

கொடும் தாள் முதலையும் இடங்கரும் கராமும் – குறி 257

மேல்


இடங்கழி (1)

இடங்கழி நெஞ்சத்து இளமை யானை – சிலப்.மது 23/37

மேல்


இடங்களும் (1)

மான் கண் காலதர் மாளிகை இடங்களும்
கயவாய் மருங்கில் காண்போர் தடுக்கும் – சிலப்.புகார் 5/8,9

மேல்


இடத்தர் (1)

சிலை உடை இடத்தர் போதரும் நாடன் – அகம் 52/8

மேல்


இடத்தாள் (1)

கைக்கிளை பிஞ்ஞை இடத்தாள் வலத்து உளாள் – சிலப்.மது 17/63

மேல்


இடத்தான் (1)

அவ்வவ் இடத்தான் அவை_அவை காண – கலி 75/30

மேல்


இடத்தானே (1)

விளி இசைத்தன்றால் வியல் இடத்தானே – நற் 316/10

மேல்


இடத்தினும் (1)

எண்ணு முறை இடத்தினும் வலத்தினும் துடித்தன – சிலப்.புகார் 5/239

மேல்


இடத்து (17)

ஒன்னா தெவ்வர் உலைவு இடத்து ஆர்த்து – பெரும் 419
ஒன்னா தெவ்வர் உலைவு இடத்து ஒழித்த – பெரும் 491
ஒன்னா தெவ்வர் உலைவு இடத்து ஆர்த்து என – மலை 386
புலர்வு_இடத்து உதிர்த்த துகள் படு கூழை – நற் 140/4
கெட்ட இடத்து உவந்த உதவி கட்டில் – குறு 225/3
நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்க – பரி 19/55
கடாஅம் படும் இடத்து ஓம்பு – கலி 97/31
விசும்பு உரிவது போல் வியல் இடத்து ஒழுகி – அகம் 24/7
உறும் இடத்து உவக்கும் உதவி ஆண்மையும் – அகம் 231/2
நீர் இழி மருங்கின் ஆர் இடத்து அமன்ற – அகம் 272/7
வேண்டு இடத்து அடூஉம் வெல் போர் வேந்தே – புறம் 41/3
உறும் இடத்து உதவாது உவர் நிலம் ஊட்டியும் – புறம் 142/2
அ வழி படரீர் ஆயின் இடத்து
செவ்வழி பண்ணின் சிறை வண்டு அரற்றும் – சிலப்.மது 11/87,88
அ இடத்து அவரை யார் காண்கிற்பார் – சிலப்.மது 16/183
கதிர் திகிரியான் மறைத்த கடல் வண்ணன் இடத்து உளான் – சிலப்.மது 17/105
பயில் இதழ் மலர் மேனி தம்முனோன் இடத்து உளாள் – சிலப்.மது 17/110
அறிவுறுத்த இடத்து ஆங்கண் – சிலப்.வஞ்சி 29/20

மேல்


இடந்து (5)

செப்பு இடந்து அன்ன நாற்றம் தொக்கு உடன் – நற் 337/6
கண் பொருபு சுடர்ந்து அடர்ந்து இடந்து
இருள் போழும் கொடி மின்னால் – பரி 18/24,25
இடரிய ஏற்று எருமை நெஞ்சு இடந்து இட்டு – கலி 101/25
ஏற்று எருமை நெஞ்சம் வடிம்பின் இடந்து இட்டு – கலி 103/43
இரும்பு ஊது குருகின் இடந்து இரை தேரும் – அகம் 81/5

மேல்


இடநிலை (1)

ஈர்_ஏழ் சகோடமும் இடநிலை பாலையும் – சிலப்.புகார் 10/263

மேல்


இடப்ப (1)

முரவு வாய் வள் உகிர் இடப்ப வாங்கும் – நற் 325/5

மேல்


இடப்பட்ட (1)

உள் இடப்பட்ட அரசனை பெயர்த்து அவர் – கலி 139/35

மேல்


இடம் (66)

கடும் தெற்று மூடையின் இடம் கெட கிடக்கும் – பொரு 245
இடம் சிறந்து உயரிய எழு நிலை மாடத்து – முல் 86
உய்வு_இடம் அறியேம் ஆகி ஒய்யென – குறி 166
வியல் இடம் பெறாஅ விழு பெரு நியமத்து – மலை 480
கழை வளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிர – மலை 533
பரந்து இடம் கொடுக்கும் விசும்பு தோய் உள்ளமொடு – மலை 558
சொல்_இடம் பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் பெயர்ந்தது – நற் 25/7
அழல் அவிர் நீள் இடை நிழல்_இடம் பெறாஅது – நற் 29/2
பைம் காய் நல் இடம் ஒரீஇய செங்காய் – நற் 126/1
தோடு இடம் கோடாய் கிளர்ந்து – நற் 251/10
இடு முடை மருங்கில் தொடும் இடம் பெறாஅது – நற் 329/3
பேழ் வாய் தண்ணுமை இடம் தொட்டு அன்ன – நற் 347/6
பதுக்கை நீழல் ஒதுக்கு இடம் பெறாஅ – நற் 352/8
மற புலி குருளை கோள் இடம் கரக்கும் – குறு 209/2
அழல் அவிர் நனம் தலை நிழல் இடம் பெறாது – ஐங் 326/1
இடம் கவர் கடும்பின் அரசு தலை பனிப்ப – பதி 12/2
அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர் – பதி 52/28
ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ – பரி 6/37
இரவு இருள் பகல் ஆக இடம் அரிது செலவு என்னாது – பரி 7/5
வேங்கை விரிவு இடம் நோக்கி – கலி 38/25
காக்கும் இடம் அன்று இனி – கலி 63/4
இடம் தேற்றாள் சோர்ந்தனள் கை – கலி 92/50
கொள இடம் கொள விடா நிறுத்தன ஏறு – கலி 105/34
பேணான் துறந்தானை நாடும் இடம் விடாய் ஆயின் – கலி 144/45
கிடந்து உயிர் மறுகுவது ஆயினும் இடம் படின் – அகம் 29/2
காடு தேர் வேட்டத்து விளிவு இடம் பெறாஅது – அகம் 58/3
பதம் பெறுகல்லாது இடம் பார்த்து நீடி – அகம் 58/12
எழுந்த தண்ணுமை இடம் கள் பாணி – அகம் 87/8
இகந்தனர் ஆயினும் இடம் பார்த்து பகைவர் – அகம் 113/12
கல்லா மழவர் வில் இடம் தழீஇ – அகம் 127/15
நீர் காய் வருத்தமொடு சேர்வு_இடம் பெறாது – அகம் 155/10
இடம் படுபு அறியா வலம் படு வேட்டத்து – அகம் 252/1
அகல் இடம் குயின்ற பல் பெயர் மண்ணி – அகம் 269/8
அகல் இடம் குழித்த அகல் வாய் கூவல் – அகம் 295/11
அகல் இடம் செல்லுநர் அறிவு கெட தாஅய் – அகம் 299/8
மல்கு அகல் வட்டியர் கொள்வு இடம் பெறாஅர் – அகம் 391/3
மாவே எறி_பதத்தான் இடம் காட்ட – புறம் 4/7
இடம் சிறிது என்னும் ஊக்கம் துரப்ப – புறம் 8/3
இடம் கரும் குட்டத்து உடன் தொக்கு ஓடி – புறம் 37/8
வீசியோயே வியல்_இடம் கமழ – புறம் 50/13
இடம் கெட ஈண்டிய வியன் கண் பாசறை – புறம் 62/11
ஈர்_ஏழின் இடம் முட்டாது – புறம் 166/20
பொய்யா எழிலி பெய்வு இடம் நோக்கி – புறம் 173/5
கடுங்கண் கேழல் இடம் பட வீழ்ந்து என – புறம் 190/6
என் இடம் யாது மற்று இசை வெய்யோயே – புறம் 222/6
இடம் கொடுத்து அளிப்ப மன்ற உடம்போடு – புறம் 223/4
என்பொடு தடி படு இடம் எல்லாம் எமக்கு ஈயும்-மன்னே – புறம் 235/6
பகல் இடம் கண்ணி பலரொடும் கூடி – புறம் 249/8
இடம் பிறர் கொள்ளா சிறு வழி – புறம் 260/27
இடம் சிறிது ஒதுங்கல் அஞ்சி – புறம் 362/21
இடம் கெட தொகுத்த விடையின் – புறம் 366/22
ஈனா வேண்மாள் இடம் துழந்து அட்ட – புறம் 372/8
இரு பெரு வேந்தர் முனை_இடம் போல – சிலப்.புகார் 5/59
இடம் கெட ஈண்டிய நால் வகை வருணத்து – சிலப்.புகார் 6/164
வெல் போர் வேந்தர் முனை_இடம் போல – சிலப்.புகார் 10/118
நறு மலர் மாலையின் வறிது இடம் கடிந்து-ஆங்கு – சிலப்.மது 14/135
புறஞ்சிறை மூதூர் பொழில்_இடம் புகுந்து – சிலப்.மது 15/8
ஏதம் இல்லா இடம் தலைப்படுத்தினள் – சிலப்.மது 16/16
இ இடம் இ பொருள் கோடற்கு இடம் எனின் – சிலப்.மது 16/182
இ இடம் இ பொருள் கோடற்கு இடம் எனின் – சிலப்.மது 16/182
கரவு இடம் கேட்பின் ஓர் புகல் இடம் இல்லை – சிலப்.மது 16/189
கரவு இடம் கேட்பின் ஓர் புகல் இடம் இல்லை – சிலப்.மது 16/189
இரவு இடம் கெடுத்த நிரை மணி விளக்கின் – சிலப்.வஞ்சி 26/36
என்ற வார்த்தை இடம் துரப்ப – சிலப்.வஞ்சி 29/24
காவலன்-தன் இடம் சென்ற – சிலப்.வஞ்சி 29/45
இடை_குல மகள் இடம் எய்தி – சிலப்.வஞ்சி 29/60

மேல்


இடம்-தொறும் (2)

தம் கடன் இறீஇயர் எண்ணி இடம்-தொறும்
காமர் பொருள்_பிணி போகிய – குறு 255/6,7
எருத்தத்து இரீஇ இடம்-தொறும் படர்தலின் – அகம் 171/11

மேல்


இடம்-மன் (1)

இடம்-மன் தோழி எ நீரிரோ எனினே – குறு 219/7

மேல்


இடம்பட்ட (1)

குன்று இடம்பட்ட ஆர் இடர் அழுவத்து – மலை 368

மேல்


இடம்பட (1)

மெலிவு இன்றி மேற்சென்று மேவார் நாடு இடம்பட
புலியொடு வில் நீக்கி புகழ் பொறித்த கிளர் கெண்டை – கலி 104/2,3

மேல்


இடம்படல் (1)

இன்பத்துள் இடம்படல் என்று இரங்கினள் அன்பு உற்று – கலி 138/29

மேல்


இடம்படுத்த (2)

இரும்பு இடம்படுத்த வடு உடை முகத்தர் – அகம் 90/11
ஏர் இடம்படுத்த இரு மறு பூழி – அகம் 194/2

மேல்


இடம்படுத்து (1)

மலை இடம்படுத்து கோட்டிய கொல்லை – நற் 209/1

மேல்


இடமுறையா (1)

குட முதல் இடமுறையா குரல் துத்தம் – சிலப்.மது 17/54

மேல்


இடமே (4)

இன்னே வருகுவன் ஒழிக்க அவற்கு இடமே – புறம் 216/12
திரை விரிதரு துறையே திரு மணல் விரி இடமே
விரை விரி நறு மலரே மிடைதரு பொழில் இடமே – சிலப்.புகார் 7/79,80
விரை விரி நறு மலரே மிடைதரு பொழில் இடமே
மரு விரி புரி குழலே மதி புரை திரு முகமே – சிலப்.புகார் 7/80,81
தளை அவிழ் நறு மலரே தனியவள் திரி இடமே
முளை வளர் இள நகையே முழு_மதி புரை முகமே – சிலப்.புகார் 7/84,85

மேல்


இடர் (13)

குன்று இடம்பட்ட ஆர் இடர் அழுவத்து – மலை 368
மால்பு இடர் அறியா நிறை_உறு மதியம் – நற் 196/3
சேய் ஆறு செல்வாம் ஆயின் இடர் இன்று – குறு 400/1
எழுது_அரு மின் இடையே எனை இடர் செய்தவையே – சிலப்.புகார் 7/78
இரு கயல் இணை விழியே எனை இடர் செய்தவையே – சிலப்.புகார் 7/82
இளையவள் இணை முலையே எனை இடர் செய்தவையே – சிலப்.புகார் 7/86
இடர் புக்கு இடுகும் இடை இழவல் கண்டாய் – சிலப்.புகார் 7/91
இடர் கெட அருளும் நின் இணை அடி தொழுதேம் – சிலப்.மது 12/141
யாது நீ உற்ற இடர் ஈது என் என – சிலப்.மது 15/64
இன்புறு தம் கணவர் இடர் எரி_அகம் மூழ்க – சிலப்.மது 18/34
என் உறு துயர் கண்டும் இடர் உறும் இவள் என்னீர் – சிலப்.மது 19/39
யாரும் இல் மருள் மாலை இடர் உறு தமியேன் முன் – சிலப்.மது 19/43
என்றாள் எழுந்தாள் இடர் உற்ற தீ கனா – சிலப்.மது 19/72

மேல்


இடர்ப்படுத்து (1)

தொடர் படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய – புறம் 74/3

மேல்


இடரிய (1)

இடரிய ஏற்று எருமை நெஞ்சு இடந்து இட்டு – கலி 101/25

மேல்


இடல் (1)

மதி மொழி இடல் மாலை வினைவர் போல் வல்லவர் – கலி 68/2

மேல்


இடவது (1)

அம் சிலை இடவது ஆக வெம் செலல் – அகம் 38/3

மேல்


இடறி (2)

அரவின் பைம் தலை இடறி பானாள் – அகம் 328/4
மாறுகொண்டோர் மதில் இடறி
நீறு ஆடிய நறும் கவுள – புறம் 387/5,6

மேல்


இடறிய (3)

எறி பிணம் இடறிய செம் மறு குளம்பின் – பதி 65/1
துஞ்சு புலி இடறிய சிதடன் போல – புறம் 73/7
எறி பிணம் இடறிய குறை உடல் கவந்தம் – சிலப்.வஞ்சி 26/207

மேல்


இடறு (1)

வரும் இடறு யாத்த பகு வாய் தெண் மணி – குறு 279/2

மேல்


இடன் (20)

இழுமென் சும்மை இடன் உடை வரைப்பின் – பொரு 65
இடன் உடை பேரியாழ் முறையுளி கழிப்பி – பெரும் 462
இரவும் எல்லையும் விளிவு இடன் அறியாது – மது 239
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பின் – நற் 182/2
செல்வ தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் – நற் 324/6
புகும் இடன் அறியாது தொகுபு உடன் குழீஇய – குறு 139/3
கடன் அறி மாக்கள் போல இடன் விட்டு – குறு 265/4
ஈத்து ஆன்று ஆனா இடன் உடை வளனும் – பதி 32/6
இடன் உடை பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 66/2
இடன் விட்டு இயங்கா இமையத்து ஒரு பால் – கலி 92/18
மாலை நீ ஈரம் இல் காதலர் இகந்து அருளா இடன் நோக்கி – கலி 120/13
இடன் இன்று அலைத்தரும் இன்னா செய் மாலை – கலி 120/20
பொன் மலை சுடர் சேர புலம்பிய இடன் நோக்கி – கலி 126/1
இடன் இல் சிறுபுறத்து இழையொடு துயல்வர – அகம் 142/19
கூழ் உடை தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் – அகம் 145/17
பார்ப்பு இடன் ஆகும் அளவை பகு வாய் – அகம் 160/7
விளிவு இடன் அறியா வான் உமிழ் நடுநாள் – அகம் 162/6
இரந்து செல் மாக்கட்கு இனி இடன் இன்றி – புறம் 126/12
நாள் முரசு இரங்கும் இடன் உடை வரைப்பில் நின் – புறம் 161/29
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பில் – புறம் 251/1

மேல்


இடனால் (1)

களையும் இடனால் பாக உளை அணி – அகம் 64/1

மேல்


இடனும் (2)

இடனும் வலனும் நினையினிர் நோக்கி – மலை 266
இருந்து பலி உண்ணும் இடனும் காண்குதும் – சிலப்.புகார் 6/13

மேல்


இடனுமார் (1)

இருந்தோம் பெயரும் இடனுமார் உண்டோ – சிலப்.மது 16/177

மேல்


இடனே (3)

நல் எழில் உண்கணும் ஆடுமால் இடனே – கலி 11/22
பாய் பரி கடும் திண் தேர் களையினோ இடனே – கலி 121/23
தந்திரம் இடனே காலம் கருவி என்று – சிலப்.மது 16/167

மேல்


இடா (1)

போர்த்த சினத்தான் புருவ திரை இடா
ஆர்க்கும் ஞெகிழத்தான் நன் நீர் நடை தட்ப – கலி 98/23,24

மேல்


இடாகினி (1)

இடு பிணம் தின்னும் இடாகினி பேய் வாங்கி – சிலப்.புகார் 9/21

மேல்


இடாஅ (4)

இடாஅ ஏணி இயல் அறை குருசில் – பதி 24/14
இடாஅ ஏணி வியல் அறை கொட்ப – பதி 81/14
இடாஅ ஏணி நின் பாசறை யானே – பதி 94/10
எயிறு படை ஆக எயில் கதவு இடாஅ
கயிறு பிணிக்கொண்ட கவிழ் மணி மருங்கில் – புறம் 3/9,10

மேல்


இடாஅது (1)

தவம் செய் மாக்கள் தம் உடம்பு இடாஅது
அதன் பயம் எய்திய அளவை மான – பொரு 91,92

மேல்


இடி (39)

உரம் தலைக்கொண்ட உரும் இடி முரசமொடு – திரு 121
இடி சுர நிவப்பின் இயவு கொண்டு ஒழுகி – மலை 20
நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல் – மலை 310
உண்ணுநர் தடுத்த நுண் இடி நுவணை – மலை 445
இடி கலப்பு அன்ன நறு வடி மாவின் – மலை 512
உரும் இடை கடி இடி கரையும் – நற் 65/8
இடி குரல் புணரி பௌவத்து இடு-மார் – நற் 74/2
நிலவு குவித்து அன்ன மோட்டு மணல் இடி_கரை – நற் 159/3
இனிய அல்ல நின் இடி நவில் குரலே – நற் 238/11
பொய் இடி அதிர் குரல் வாய் செத்து ஆலும் – நற் 248/7
களிறு தொலைத்து உரறும் கடி இடி மழை செத்து – நற் 344/10
இடி_கரை பெரு மரம் போல – குறு 368/7
கடிது இடி உருமின் பாம்பு பை அவிய – குறு 391/3
கார் இடி உருமின் உரறு முரசின் – பதி 33/10
இடி இசை முரசமொடு ஒன்றுமொழிந்து ஒன்னார் – பதி 66/4
இடி எதிர் கழறும் கால் உறழ்பு எழுந்தவர் – பரி 2/37
இன்னல் இன்னரொடு இடி முரசு இயம்ப – பரி 4/19
உரும் இடி சேர்ந்த முழக்கம் புரையும் – பரி 7/82
முரசு அதிர்பவை போல் முழங்கு இடி பயிற்றி – பரி 22/4
இடி உமிழ்பு இரங்கிய விரவு பெயல் நடுநாள் – கலி 41/5
மின் ஓரும் கண் ஆக இடி என்னாய் பெயல் என்னாய் – கலி 49/12
அ வழி முழக்கு என இடி என முன் சமத்து ஆர்ப்ப – கலி 101/10
இடி உறழ் இசை இன் இயம் எழுந்து ஆர்ப்ப – கலி 104/54
கார் எதிர் கலி ஒலி கடி இடி உருமின் இயம் கறங்க – கலி 105/24
இடி உமிழ் வானத்து இரவு இருள் போழும் – கலி 141/17
இடி உமிழ் வானம் நீங்கி யாங்கணும் – அகம் 77/5
இடி மறந்து ஏ-மதி வலவ குவி முகை – அகம் 134/9
கருவி கார் இடி இரீஇய – அகம் 139/18
கடிது இடி வெரீஇய கமம் சூல் வெண்_குருகு – அகம் 141/19
கடிது இடி உருமொடு கதழ் உறை சிதறி – அகம் 162/5
மா இரு விசும்பில் கடி இடி பயிற்றி – அகம் 175/13
வனை கழை உடைந்த கவண் விசை கடி இடி
கனை சுடர் அமையத்து வழங்கல் செல்லாது – அகம் 309/13,14
இடி உமிழ் முரசம் பொரு_களத்து இயம்ப – அகம் 354/2
இடி என முழங்கும் முரசின் – புறம் 17/39
இடி_கலப்பு அன்ன ஈர் அயில் மருங்கில் – சிலப்.புகார் 6/146
இடி உடை பெரு மழை எய்தாது ஏக – சிலப்.மது 11/27
இடி படை வானவன் முடி_தலை உடைத்த – சிலப்.மது 17/163
இடி குரல் முரசம் இழுமென் பாண்டில் – சிலப்.வஞ்சி 26/194
இடி_கலப்பு அன்ன இழைந்து உகு நீரும் – சிலப்.வஞ்சி 30/58

மேல்


இடி_கரை (2)

நிலவு குவித்து அன்ன மோட்டு மணல் இடி_கரை
கோடு துணர்ந்து அன்ன குருகு ஒழுக்கு எண்ணி – நற் 159/3,4
இடி_கரை பெரு மரம் போல – குறு 368/7

மேல்


இடி_கலப்பு (2)

இடி_கலப்பு அன்ன ஈர் அயில் மருங்கில் – சிலப்.புகார் 6/146
இடி_கலப்பு அன்ன இழைந்து உகு நீரும் – சிலப்.வஞ்சி 30/58

மேல்


இடிக்கும் (5)

கிடின் என இடிக்கும் கோல் தொடி மறவர் – நற் 48/6
இடிக்கும் கேளிர் நும் குறை ஆக – குறு 58/1
நெடு வரை மருங்கின் பாம்பு பட இடிக்கும்
கடு விசை உருமின் கழறு குரல் அளைஇ – குறு 158/1,2
பாசவல் இடிக்கும் இரும் காழ் உலக்கை – அகம் 141/18
பை பட இடிக்கும் கடும் குரல் ஏற்றொடு – அகம் 323/11

மேல்


இடித்த (3)

பலர் தொகுபு இடித்த தாது உகு சுண்ணத்தர் – மது 399
பாசவல் இடித்த கரும் காழ் உலக்கை – குறு 238/1
ஏந்து இள முலையினர் இடித்த சுண்ணத்தர் – சிலப்.புகார் 1/59

மேல்


இடித்து (10)

உரும் இடித்து அன்ன குரலினர் விழுமிய – திரு 172
கல் இடித்து இயற்றிய இட்டு வாய் கிடங்கின் – மது 730
கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்து_இடித்து – குறு 270/3
கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்து_இடித்து – குறு 270/3
மிளகு எறி உலக்கையின் இரும் தலை இடித்து
வைகு ஆர்ப்பு எழுந்த மை படு பரப்பின் – பதி 41/21,22
வையை தொழுவத்து தந்து வடித்து இடித்து
மத்திகை மாலையா மோதி அவையத்து – பரி 20/60,61
அரி மான் இடித்து அன்ன அம் சிலை வல் வில் – கலி 15/1
படுத்தனென் ஆகுதல் நாணி இடித்து இவன் – அகம் 66/19
உயங்கு பகடு உயிர்ப்ப அசைஇ முரம்பு இடித்து
அகல் இடம் குழித்த அகல் வாய் கூவல் – அகம் 295/10,11
காலம் காணாய் கடிது இடித்து உரறி – சிலப்.வஞ்சி 26/117

மேல்


இடித்து_இடித்து (1)

கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்து_இடித்து
பெய்க இனி வாழியோ பெரு வான் யாமே – குறு 270/3,4

மேல்


இடிதரும் (1)

இடிதரும் உளியமும் இனையாது ஏகு என – சிலப்.மது 13/32

மேல்


இடிப்பினும் (1)

கால் பொருது இடிப்பினும் கதழ் உறை கடுகினும் – நற் 201/8

மேல்


இடிப்பு (1)

இடிப்பு மெய்யது ஒன்று உடைத்தே கடி கொள – நற் 23/3

மேல்


இடிய (1)

இடிய இடை கொள்ளும் சாயல் ஒருத்திக்கு – கலி 140/10

மேல்


இடியல் (1)

அஞ்சன பூழி அரி தாரத்து இன் இடியல்
சிந்துர சுண்ணம் செறிய தூய் தேம் கமழ்ந்து – சிலப்.வஞ்சி 24/25,26

மேல்


இடியுண்ட (1)

மடி_அகத்து இட்டாள் மகவை இடியுண்ட
மஞ்ஞை போல் ஏங்கி அழுதாளுக்கு அ சாத்தன் – சிலப்.புகார் 9/22,23

மேல்


இடியும் (1)

இடியும் முழக்கும் இன்றி பாணர் – அகம் 374/7

மேல்


இடியூஉ (1)

மா மழை இடியூஉ தளி சொரிந்தன்றே – ஐங் 423/1

மேல்


இடியொடு (1)

இடியொடு மயங்கி இனிது வீழ்ந்தன்றே – குறு 391/4

மேல்


இடீஇ (1)

ஏணிப்படுகால் இறுகிறுக தாள் இடீஇ
நெய்த்தோர் நிற அரக்கின் நீர் எக்கி யாவையும் – பரி 10/11,12

மேல்


இடு (55)

இடு முள் வேலி எரு படு வரைப்பின் – பெரும் 154
இடு முள் புரிசை ஏமுற வளைஇ – முல் 27
திரை இடு மணலினும் பலரே உரை செல – மது 236
இடு முறை நிரப்பிய ஈர் இலை வரகின் – நற் 121/2
இடு நீறு ஆடிய கடு நடை ஒருத்தல் – நற் 126/3
இடு பலி நுவலும் அகன் தலை மன்றத்து – நற் 293/3
களிறு உதைத்து ஆடிய கவிழ் கண் இடு நீறு – நற் 302/7
இடு முடை மருங்கில் தொடும் இடம் பெறாஅது – நற் 329/3
மணல் இடு மருங்கின் இரும் புறம் பொருந்தி – நற் 362/8
உலந்த வம்பலர் உவல் இடு பதுக்கை – குறு 77/3
நெடு நல் யானைக்கு இடு நிழல் ஆகும் – குறு 77/4
இனி சென்றனனே இடு மணல் சேர்ப்பன் – குறு 205/5
உவல் இடு பதுக்கை ஊரின் தோன்றும் – குறு 297/4
இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடும் கோட்டு – ஐங் 177/2
எல்லாம் எண்ணின் இடு கழங்கு தபுந – பதி 32/8
விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் – பரி 1/15
வித்து இடு புலம் மேடு ஆயிற்று என – பரி 7/35
இடு துனி கை ஆறா என் துயர் கூர – பரி 8/78
இடு புணர் வளையொடு தொடு தோள் வளையர் – பரி 12/23
இடு வளை ஆரமோடு ஈத்தான் உடனாக – பரி 20/33
எந்தை எனக்கு ஈத்த இடு வளை ஆர பூண் – பரி 20/76
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 21/54
இடு முள் நெடு வேலி போல கொலைவர் – கலி 12/1
இடு மருப்பு யானை இலங்கு தேர்க்கு ஓடும் – கலி 24/10
இடு தேள் மருந்தோ நின் வேட்கை தொடுதர – கலி 110/3
கணம்_கொள் இடு மணல் காவி வருந்த – கலி 131/37
எயில் இடு களிறே போல் இடு மணல் நெடும் கோட்டை – கலி 135/4
எயில் இடு களிறே போல் இடு மணல் நெடும் கோட்டை – கலி 135/4
கொண்டல் இடு மணல் குரவை முனையின் – அகம் 20/7
கயிறு இடு கத சே போல மதம் மிக்கு – அகம் 36/7
உவல் இடு பதுக்கை ஆள் உகு பறந்தலை – அகம் 67/14
இடு மணல் பந்தருள் இயலும் – அகம் 89/21
எண்ணு வரம்பு அறியா உவல் இடு பதுக்கை – அகம் 109/8
அயிர் இடு குப்பையின் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து அவிழ – அகம் 163/11
இடு முறை நிரம்பி ஆகு வினை கலித்து – அகம் 262/3
குயில் இடு பூசல் எம்மொடு கேட்ப – அகம் 317/16
பிடி இடு பூசலின் அடி பட குழிந்த – அகம் 379/25
இடு முள் வேலி முட கால் பந்தர் – அகம் 394/8
இடு முள் படப்பை மறி மேய்ந்து ஒழிந்த – புறம் 197/10
விலங்கு இடு பெரு மரம் போல – புறம் 273/6
நடுகல் பிறங்கிய உவல் இடு பறந்தலை – புறம் 314/3
இடு திரை மணலினும் பலரே சுடு பிண – புறம் 363/4
இடு பிணம் தின்னும் இடாகினி பேய் வாங்கி – சிலப்.புகார் 9/21
இடு முள் வேலி எயினர் கூட்டுண்ணும் – சிலப்.மது 12/10
கண நிரை பெறு விறல் எயின் இடு கடன் இது – சிலப்.மது 12/146
கண் இல் எயினர் இடு கடன் உண்குவாய் – சிலப்.மது 12/157
அருள் இல் எயினர் இடு கடன் உண்குவாய் – சிலப்.மது 12/161
இடு முள் வேலி நீங்கி ஆங்கு ஓர் – சிலப்.மது 13/42
காய் பொன் உலையும் கல் இடு கூடையும் – சிலப்.மது 15/210
வெயில் இடு வயிரத்து மின்னின் வாங்க – சிலப்.மது 16/194
இடு சிறை கோட்டத்து இட்டனராக – சிலப்.மது 23/103
இடு_பொருள் ஆயினும் படு_பொருள் ஆயினும் – சிலப்.மது 23/128
இடு மணல் எக்கர் இயைந்து ஒருங்கு இருப்ப – சிலப்.வஞ்சி 25/23
இடு திறை கொடுவந்து எதிரீர் ஆயின் – சிலப்.வஞ்சி 25/186
சுருள் இடு தாடி மருள் படு பூ குழல் – சிலப்.வஞ்சி 27/181

மேல்


இடு-தோறும் (1)

குய் இடு-தோறும் ஆனாது ஆர்ப்ப – பதி 21/11

மேல்


இடு-மார் (1)

இடி குரல் புணரி பௌவத்து இடு-மார்
நிறைய பெய்த அம்பி காழோர் – நற் 74/2,3

மேல்


இடு-மின் (1)

சந்து நீவி புல் முடிந்து இடு-மின்
செல்லும் தேஎத்து பெயர் மருங்கு அறி-மார் – மலை 393,394

மேல்


இடு_பொருள் (1)

இடு_பொருள் ஆயினும் படு_பொருள் ஆயினும் – சிலப்.மது 23/128

மேல்


இடுக்கண் (11)

இடுக்கண் செய்யாது இயங்குநர் இயக்கும் – மலை 18
இடுக்கண் அஞ்சி இரந்தோர் வேண்டிய – குறு 349/5
பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளினை – பரி 3/16
பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளின் – பரி 3/17
நினைவாரை நெஞ்சு இடுக்கண் செய்யும் கனல்புடன் – பரி 24/54
இடுக்கண் தவிர்ப்பான் மலை – கலி 40/14
இடுக்கண் பலவும் விடுத்தோன் மருகனை – புறம் 46/2
இடுக்கண் மனையோள் தீரிய இ நிலை – புறம் 210/11
இடுக்கண் இரியல்_போக உடைய – புறம் 388/6
இடுக்கண் செய்யாது இயங்குநர் தாங்கும் – சிலப்.மது 11/146
இடுக்கண் களைதற்கு ஈண்டு என போக்கி – சிலப்.மது 13/101

மேல்


இடுக்கணும் (1)

பரிவும் இடுக்கணும் பாங்குற நீங்கு-மின் – சிலப்.வஞ்சி 30/186

மேல்


இடுக (3)

இடுக திறையே புரவு எதிர்ந்தோற்கு என – பதி 80/10
இடுக ஒன்றோ சுடுக ஒன்றோ – புறம் 239/20
எம் குல_தெய்வ பெயர் ஈங்கு இடுக என – சிலப்.மது 15/37

மேல்


இடுகும் (1)

இடர் புக்கு இடுகும் இடை இழவல் கண்டாய் – சிலப்.புகார் 7/91

மேல்


இடுதலும் (1)

அறியாது அடி ஆங்கு இடுதலும் கூடும் – சிலப்.புகார் 10/89

மேல்


இடுதேள் (1)

இட்டனர் ஊரார் இடுதேள் இட்டு என்-தன்மேல் – சிலப்.புகார் 9/48

மேல்


இடுபு (12)

செம் கால் வெட்சி சீறிதழ் இடை இடுபு
பைம் தாள் குவளை தூ இதழ் கிள்ளி – திரு 21,22
பைம் கொடி நறை காய் இடை இடுபு வேலன் – திரு 190
செம் கால் மராஅத்த வால் இணர் இடை இடுபு
சுரும்பு உண தொடுத்த பெரும் தண் மா தழை – திரு 202,203
கூர் உளி குயின்ற ஈர் இலை இடை இடுபு
தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்ப – நெடு 119,120
வண்டு பட ததைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு
பொன் செய் புனை இழை கட்டிய மகளிர் – குறு 21/1,2
நாறு இதழ் குவளையொடு இடை இடுபு விரைஇ – குறு 62/2
வில் உடை வீளையர் கல் இடுபு எடுத்த – குறு 272/2
முள் இடுபு அறியா ஏணி தெவ்வர் – பதி 45/15
வயங்கு மணி இமைப்பின் வேல் இடுபு
முழங்கு திரை பனி கடல் மறுத்திசினோரே – பதி 45/21,22
எரி நகை இடை இடுபு இழைத்த நறும் தார் – பரி 13/60
பூண்டதை சுருள் உடை வள்ளி இடை இடுபு இழைத்த – பரி 21/10
புலரா பச்சிலை இடை இடுபு தொடுத்த – புறம் 33/12

மேல்


இடும் (4)

இகல் இடும் பனி தின எவ்வத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்கே – கலி 134/12
வள்ளத்து இடும் பால் உள் உறை தொடரியொடு – புறம் 328/7
கடும் கால் நெடு வெளி இடும் சுடர் என்ன – சிலப்.புகார் 10/174
இரவு வில் இடும் பகல் மீன் விழும் – சிலப்.மது 20/12

மேல்


இடும்பில் (1)

நெடும் தேர் தானையொடு இடும்பில் புறத்து இறுத்து – சிலப்.வஞ்சி 28/118

மேல்


இடும்பை (32)

கடும் சினம் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை
யாவதும் அறியா இயல்பினர் மேவர – திரு 135,136
இசையேன் புக்கு என் இடும்பை தீர – பொரு 67
இடும்பை கூர் மனத்தேம் மருண்டு புலம் படர – குறி 134
இன் புனிற்று இடும்பை தீர சினம் சிறந்து – நற் 148/8
நடுங்கல் ஆனா நெஞ்சமொடு இடும்பை
யாங்கனம் தாங்குவென் மற்றே ஓங்கு செலல் – நற் 381/5,6
இரவின் வரூஉம் இடும்பை நாம் உய – நற் 393/8
யாங்கு செய்வாம் என் இடும்பை நோய்க்கு என – குறு 217/3
நினை-தொறும் கலிலும் இடும்பை எய்துக – ஐங் 373/1
இடும்பை உறுவி நின் கடும் சூல் மகளே – ஐங் 386/4
எல்லை இல் இடும்பை தரூஉம் – ஐங் 392/4
சாயினள் வருந்தியாள் இடும்பை
பாய் பரி கடும் திண் தேர் களையினோ இடனே – கலி 121/22,23
எல்லைக்கு வரம்பு ஆய இடும்பை கூர் மருள் மாலை – கலி 129/7
தனியவர் இடும்பை கண்டு இனைதியோ எம் போல – கலி 129/18
இடும்பை நோய்க்கு இகுவன போலும் அஃது எவன்-கொலோ – கலி 134/18
என் உள் இடும்பை தணிக்கும் மருந்தாக – கலி 140/15
என் கண் இடும்பை அறீஇயினென் நும் கண் – கலி 140/30
இன்னா இடும்பை செய்தாள் அம்ம சான்றீர் – கலி 141/14
அன்ன இடும்பை பல செய்து தன்னை – கலி 144/5
என் அகத்து இடும்பை களை-மார் நின்னொடு – அகம் 107/3
கடும் பகல் வழங்காத ஆஅங்கு இடும்பை
பெரிதால் அம்ம இவட்கே அதனால் – அகம் 148/10,11
நம்_வயின் இனையும் இடும்பை கைம்மிக – அகம் 297/3
எவ்வம் தாங்கிய இடும்பை நெஞ்சத்து – அகம் 305/10
இரவின் வரூஉம் இடும்பை நீங்க – அகம் 312/2
இருள் படு நெஞ்சத்து இடும்பை தீர்க்கும் – அகம் 335/1
உணர்வோர் யார் என் இடும்பை தீர்க்க என – புறம் 155/2
பெரிதால் அத்தை என் கடும்பினது இடும்பை
இன்னே விடு-மதி பரிசில் வென் வேல் – புறம் 169/7,8
பாணர் காண்க இவன் கடும்பினது இடும்பை
யாணர் பழு மரம் புள் இமிழ்ந்து அன்ன – புறம் 173/2,3
இடும்பை கொள் பருவரல் தீர கடும் திறல் – புறம் 174/4
கடும் பசி கலக்கிய இடும்பை கூர் நெஞ்சமொடு – புறம் 230/9
ஏமம் சாரா இடும்பை எய்தினர் – சிலப்.மது 14/43
இடும்பை யாவதும் அறிந்தீ-மின் என – சிலப்.மது 23/112
எறிதரு பருந்தின் இடும்பை நீங்க – சிலப்.வஞ்சி 27/167

மேல்


இடும்பைக்கு (1)

தாங்குதல் தேற்றா இடும்பைக்கு உயிர்ப்பு ஆக – கலி 139/11

மேல்


இடும்பையால் (2)

கொடும் காய் குலை-தொறூஉம் தூங்கும் இடும்பையால்
இன்மை உரைத்தார்க்கு அது நிறைக்கல் ஆற்றா_கால் – கலி 43/25,26
உரவு தகை மழுங்கி தன் இடும்பையால் ஒருவனை – கலி 120/4

மேல்


இடும்பையும் (2)

என்னோர்கள் இடும்பையும் களைந்தீவாய் நினக்கே – கலி 100/23
இன்பமும் இடும்பையும் புணர்வும் பிரிவும் – அகம் 327/1

மேல்


இடும்பையோடு (1)

இடும்பையோடு இனைபு ஏங்க இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/9

மேல்


இடுமயிர் (1)

கொடி படு சுவல இடுமயிர் புரவியும் – மது 391

மேல்


இடுவார் (1)

இடுவார் மறுப்பார் சிறுகு இடையார் – பரி 10/106

மேல்


இடுவாள் (1)

படைத்து கோள் பெயர் இடுவாள்
குட முதல் இடமுறையா குரல் துத்தம் – சிலப்.மது 17/53,54

மேல்


இடுவான்-மன் (1)

படை இடுவான்-மன் கண்டீர் காமன் மடை அடும் – கலி 109/19

மேல்


இடுவேன்-மன் (1)

ஒய்யென பூசல் இடுவேன்-மன் யான் அவனை – கலி 147/51

மேல்


இடூஉ (4)

இடூஉ ஊங்கண் இனிய படூஉம் – நற் 246/1
கணவிர மாலை இடூஉ கழிந்து அன்ன – அகம் 31/9
ஆள் இடூஉ கடந்து வாள் அமர் உழக்கி – அகம் 78/20
கைதொழு மரபின் முன் பரித்து இடூஉ பழிச்சிய – அகம் 115/9

மேல்


இடூஉம் (4)

மலை-மார் இடூஉம் ஏம பூசல் – மலை 306
நிலம் தப இடூஉம் ஏணி புலம் படர்ந்து – பதி 54/12
விடியல் வைகறை இடூஉம் ஊர – அகம் 196/7
தாழை வேர் அளை வீழ் துணைக்கு இடூஉம்
அலவன் காட்டி நல் பாற்று இது என – அகம் 380/6,7

மேல்


இடை (320)

செம் கால் வெட்சி சீறிதழ் இடை இடுபு – திரு 21
வளி கிளர்ந்து அன்ன செலவினர் வளி இடை
தீ எழுந்து அன்ன திறலினர் தீ பட – திரு 170,171
பைம் கொடி நறை காய் இடை இடுபு வேலன் – திரு 190
செம் கால் மராஅத்த வால் இணர் இடை இடுபு – திரு 202
ஈர்க்கு இடை போகா ஏர் இள வன முலை – பொரு 36
நன் பகல் அந்தி நடை இடை விலங்கலின் – பொரு 46
தரவு_இடை தங்கல் ஓவு இலனே வரவு_இடை – பொரு 173
தரவு_இடை தங்கல் ஓவு இலனே வரவு_இடை – பொரு 173
மணி மயில் கலாபம் மஞ்சு இடை பரப்பி – சிறு 264
வள் இதழ் மா மலர் வயிற்று_இடை வகுத்ததன் – பெரும் 5
எல்_இடை கழியுநர்க்கு ஏமம் ஆக – பெரும் 66
பல் மரம் நீள் இடை போகி நன் நகர் – பெரும் 368
இடை தெரிந்து உணரும் இருள் தீர் காட்சி – பெரும் 445
அயில் நுனை மருப்பின் தம் கை இடை கொண்டு என – முல் 34
இன் இசை முரசம் இடை புலத்து ஒழிய – மது 349
குறங்கு இடை பதித்த கூர் நுனை குறும்பிடி – மது 637
இடை புலத்து ஒழிந்த ஏந்து கோட்டு யானை – மது 688
வரு புனல் கற்சிறை கடுப்ப இடை அறுத்து – மது 725
கூர் உளி குயின்ற ஈர் இலை இடை இடுபு – நெடு 119
புடை திரண்டு இருந்த குடத்த இடை திரண்டு – நெடு 121
வினை இடை நின்ற சான்றோர் போல – குறி 28
கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர் தூம்பின் – மலை 6
அற்கு இடை கழிதல் ஓம்பி ஆற்ற நும் – மலை 254
கல்லென் கடத்து இடை கடலின் இரைக்கும் – மலை 415
அற்கு இடை உழந்த நும் வருத்தம் வீட – மலை 437
இடை தெரிந்து உணரும் பெரியோர் மாய்ந்து என – மலை 542
எல் இடை நீங்கும் இளையோன் உள்ளம் – நற் 2/8
மார்பு உறு முயக்கு இடை ஞெமிர்ந்த சோர் குழை – நற் 20/9
அழல் அவிர் நீள் இடை நிழல்_இடம் பெறாஅது – நற் 29/2
அதர் பார்த்து அல்கும் அஞ்சுவரு நெறி இடை
இறப்ப எண்ணுவர் அவர் எனின் மறுத்தல் – நற் 33/7,8
புறவு அணி கொண்ட பூ நாறு கடத்து இடை
கிடின் என இடிக்கும் கோல் தொடி மறவர் – நற் 48/5,6
அமர் இடை உறுதர நீக்கி நீர் – நற் 48/8
எமர் இடை உறுதர ஒளித்த காடே – நற் 48/9
உரும் இடை கடி இடி கரையும் – நற் 65/8
மரன் இல் நீள் இடை மான் நசை_உறூஉம் – நற் 84/5
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் – நற் 99/1,2
ஏனல் காவலின் இடை உற்று ஒருவன் – நற் 128/7
அருவி ஆன்ற நீர் இல் நீள் இடை
கயம் தலை மட பிடி உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 137/5,6
என்றூழ் நீள் இடை பொற்ப தோன்றும் – நற் 141/6
நெடும் கயம் புரிந்த நீர் இல் நீள் இடை
செம் கால் மராஅத்து அம் புடை பொருந்தி – நற் 148/4,5
கானம் வெம்பிய வறம் கூர் கடத்து இடை
வேனில் ஓதி நிறம் பெயர் முது போத்து – நற் 186/4,5
வண்டு மூசு நெய்தல் நெல் இடை மலரும் – நற் 190/5
மாரி எண்கின் மலை சுர நீள் இடை
நீ நயந்து வருதல் எவன் என பல புலந்து – நற் 192/5,6
ஓமை நீடிய கான் இடை அத்தம் – நற் 198/2
அறல் போல் தெண் மணி இடை முலை நனைப்ப – நற் 208/2
நீர் அணி பெரு வழி நீள் இடை போழ – நற் 221/6
என்றூழ் நிறுப்ப நீள் இடை ஒழிய – நற் 226/6
வினை இடை விலங்கல போலும் புனை சுவர் – நற் 252/6
ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும் – நற் 266/3
கடல் ஆடு வியல் இடை பேர் அணி பொலிந்த – நற் 307/3
என்றூழ் நீள் இடை சென்றிசினோரே – நற் 314/12
நம் நிலை இடை தெரிந்து உணரான் தன் மலை – நற் 344/5
சாரல் நீள் இடை சால வண்டு ஆர்ப்ப – நற் 344/7
வேங்கை அம் கவட்டு இடை சாந்தின் செய்த – நற் 351/6
கை இடை வைத்தது மெய் இடை திமிரும் – நற் 360/8
கை இடை வைத்தது மெய் இடை திமிரும் – நற் 360/8
அரண் இல் சேய் நாட்டு அதர் இடை மலர்ந்த – நற் 384/6
கல்லா மழவர் வில் இடை விலங்கிய – நற் 387/4
இடை சுரத்து எழிலி உறைத்து என மார்பின் – நற் 394/7
நீள் இடை அத்தம் நோக்கி வாள் அற்று – நற் 397/2
வண்டு பட ததைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு – குறு 21/1
பொழுது இடை தெரியின் பொய்யே காமம் – குறு 32/3
முலை இடை முனிநர் சென்ற ஆறே – குறு 39/4
இரும் புலி குருளையின் தோன்றும் காட்டு இடை
எல்லி வருநர் களவிற்கு – குறு 47/2,3
நாறு இதழ் குவளையொடு இடை இடுபு விரைஇ – குறு 62/2
சாரல் நீள் இடை செலவு ஆனாதே – குறு 153/5
இடை முலை கிடந்தும் நடுங்கல் ஆனீர் – குறு 178/4
அறை மடி கரும்பின் கண் இடை அன்ன – குறு 180/3
இது மற்று எவனோ தோழி துனி இடை
இன்னர் என்னும் இன்னா கிளவி – குறு 181/1,2
ஆடு உடை இடை_மகன் சென்னி – குறு 221/4
கவலை யாத்த அவல நீள் இடை
சென்றோர் கொடுமை எற்றி துஞ்சா – குறு 224/1,2
எனைத்து என்று எண்ணுகோ முயக்கு இடை மலைவே – குறு 237/7
மின் இடை நடுங்கும் கடை பெயல் வாடை – குறு 277/6
உய்த்தனர் விடாஅர் பிரித்து இடை களையார் – குறு 305/5
அத்த நீள் இடை அழ பிரிந்தோரே – குறு 307/9
பெரும் குளம் ஆயிற்று என் இடை முலை நிறைந்தே – குறு 325/6
சுனை பாய் சோர்வு இடை நோக்கி சினை இழிந்து – குறு 335/3
கான நீள் இடை தானும் நம்மொடு – குறு 347/4
புலம் தேர் யானை கோட்டு இடை ஒழிந்த – குறு 348/2
நாள் இடை படாஅ நளி நீர் நீத்தத்து – குறு 368/6
நாடு இடை விலங்கிய வைப்பின் – ஐங் 313/4
நீள் இடை அரும் சுரம் என்ப நம் – ஐங் 314/4
தோள் இடை முனிநர் சென்ற ஆறே – ஐங் 314/5
தண்ணிய ஆயின சுரத்து இடை யாறே – ஐங் 322/5
கள்ளி அம் கடத்து இடை கேழல் பார்க்கும் – ஐங் 323/2
எரி கவர்ந்து உண்ட என்றூழ் நீள் இடை
சிறிது கண்படுப்பினும் காண்குவென் மன்ற – ஐங் 324/1,2
நெல்லி நீடிய கல் காய் கடத்து இடை
பேதை நெஞ்சம் பின் செல சென்றோர் – ஐங் 334/2,3
ஒள் எரி மேய்ந்த சுரத்து இடை
உள்ளம் வாங்க தந்த நின் குணனே – ஐங் 356/3,4
பெரும் கல் அதர் இடை பிரிந்த_காலை – ஐங் 359/2
நணிய ஆயின சுரத்து இடை ஆறே – ஐங் 359/5
எரி கவர்ந்து உண்ட என்றூழ் நீள் இடை
அரிய ஆயினும் எளிய அன்றே – ஐங் 360/1,2
நாள்-தொறும் கலிழும் என்னினும் இடை நின்று – ஐங் 376/1
அத்த நீள் இடை அவனொடு போகிய – ஐங் 380/1
எல் இடை அசைந்த கல்லென் சீறூர் – ஐங் 382/3
கண்டனெம் அம்ம சுரத்து இடை அவளை – ஐங் 387/4
கண்டனெம் மன்ற சுரத்து இடை யாமே – ஐங் 390/4
சுரத்து இடை அயர்ச்சியை ஆறுகம் மடந்தை – ஐங் 396/3
நாடு இடை விலங்கிய எம்_வயின் நாள்-தொறும் – ஐங் 479/2
நாள் இடை சேப்பின் ஊழியின் நெடிதே – ஐங் 482/4
கல் உயர் கடத்து இடை கதிர் மணி பெறூஉம் – பதி 21/22
கடத்து இடை பிடவின் தொடை குலை சேக்கும் – பதி 66/17
தோள் இடை குழைந்த கோதை மார்ப – பதி 79/7
முதல் முறை இடை முறை கடை முறை தொழிலில் – பரி 3/71
இரவில் புணர்ந்தோர் இடை முலை அல்கல் – பரி 6/54
உரையோடு இழிந்து உராய் ஊர் இடை ஓடி – பரி 6/56
உயர்ந்து_உழி உள்ளன பயம்பு இடை பரப்பி – பரி 7/15
மலர் மிசை முதல்வனும் மற்று அவன் இடை தோன்றி – பரி 8/3
இடை நெறி தாக்கு_உற்றது ஏய்ப்ப அடல் மதுரை – பரி 11/48
எரி நகை இடை இடுபு இழைத்த நறும் தார் – பரி 13/60
கூடலொடு பரங்குன்றின் இடை
கமழ் நறும் சாந்தின் அவரவர் திளைப்ப – பரி 17/23,24
குன்றொடு கூடல் இடை எல்லாம் ஒன்றுபு – பரி 19/15
இடை நிலம் யாம் ஏத்தும் ஆறு – பரி 19/37
ஊர்ந்ததை எரி புரை ஓடை இடை இமைக்கும் சென்னி – பரி 21/1
பூண்டதை சுருள் உடை வள்ளி இடை இடுபு இழைத்த – பரி 21/10
பொதிர்த்த முலை இடை பூசி சந்தனம் – பரி 21/25
இடை ஒழிவு இன்றி அடியுறையார் ஈண்டி – பரி 23/45
கரையொடு கடல் இடை வரையொடு கடல் இடை நிரை_நிரை நீர் தரு நுரை – பரி 24/65
கரையொடு கடல் இடை வரையொடு கடல் இடை நிரை_நிரை நீர் தரு நுரை – பரி 24/65
வறன் நீந்தி நீ செல்லும் நீள் இடை நினைப்பவும் – கலி 3/2
இடை கொண்டு யாம் இரப்பவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை – கலி 3/7
கடைஇய ஆற்று இடை நீர் நீத்த வறும் சுனை – கலி 3/8
செல்லு நீள் ஆற்று இடை சேர்ந்து எழுந்த மரம் வாட – கலி 3/12
துணிபு நீ செல கண்ட ஆற்று இடை அ மரத்து – கலி 3/16
அன்பு அற சூழாதே ஆற்று இடை நும்மொடு – கலி 6/9
ஏழும் தம் பயன் கெட இடை நின்ற நரம்பு அறூஉம் – கலி 8/10
வெவ் இடை செலல் மாலை ஒழுக்கத்தீர் இ இடை – கலி 9/5
வெவ் இடை செலல் மாலை ஒழுக்கத்தீர் இ இடை
என் மகள் ஒருத்தியும் பிறள் மகன் ஒருவனும் – கலி 9/5,6
காணேம் அல்லேம் கண்டனம் கடத்து இடை
ஆண் எழில் அண்ணலோடு அரும் சுரம் முன்னிய – கலி 9/9,10
இடை கொண்டு பொருள்_வயின் இறத்தி நீ என கேட்பின் – கலி 10/8
இருள் நோக்கம் இடை இன்றி ஈரத்தின் இயன்ற நின் – கலி 10/18
நிலவு வேல் நெடுந்தகை நீள் இடை
செலவு ஒழிந்தனனால் செறிக நின் வளையே – கலி 10/23,24
இடை முலை கோதை குழைய முயங்கும் – கலி 12/13
முளி அரில் பொத்திய முழங்கு அழல் இடை போழ்ந்த – கலி 13/20
நெய் இடை நீவி மணி ஒளி விட்டு அன்ன – கலி 22/12
தாம் இடை கொண்டது அது ஆயின் தம் இன்றி – கலி 24/13
வையை வார் அவிர் அறல் இடை போழும் பொழுதினான் – கலி 28/7
எஃகு இடை தொட்ட கார் கவின் பெற்ற ஐம்பால் போல் – கலி 32/1
மலை இடை போயினர் வரல் நசைஇ நோயொடு – கலி 36/16
முலை இடை கனலும் என் நெஞ்சு – கலி 36/17
இருள் இடை என்னாய் நீ இரவு அஞ்சாய் வந்த_கால் – கலி 38/14
மறம் திருந்தார் என்னாய் நீ மலை இடை வந்த_கால் – கலி 38/18
ஏறு இரங்கு இருள் இடை இரவினில் பதம் பெறாஅன் – கலி 46/10
வருடை மட மறி ஊர்வு இடை துஞ்சும் – கலி 50/4
மின் ஒளிர் அவிர் அறல் இடை போழும் பெயலே போல் – கலி 55/1
இடை நில்லாது எய்க்கும் நின் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/13
பன் மலர் இடை புகூஉம் பழனம் சேர் ஊர கேள் – கலி 70/6
ஞெகிழ் தொடி இளையவர் இடை முலை தாது சோர்ந்து – கலி 73/8
கரை இடை கிழிந்த நின் காழகம் வந்து உரையா_கால் – கலி 73/17
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த – கலி 79/1
உரு எஞ்சாது இடை காட்டும் உடை கழல் அம் துகில் – கலி 81/5
செறிய கட்டி ஈர் இடை தாழ்ந்த – கலி 85/9
முயங்கிய நல்லார் முலை இடை மூழ்கி – கலி 92/3
வண்டு_இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன் – கலி 92/40
கோட்டு இடை கொண்டு குலைப்பதன் தோற்றம் காண் – கலி 101/17
எருத்தோடு இமில் இடை தோன்றினன் தோன்றி – கலி 102/26
கொலை ஏற்று கோட்டு இடை தாம் வீழ்வார் மார்பின் – கலி 103/72
முலை இடை போல புகின் – கலி 103/73
கோடு இடை நுழைபவர் கோள் சாற்றுபவரொடு – கலி 104/56
எருத்து இடை அடங்கியும் இமில் இற புல்லியும் – கலி 105/31
தோள் இடை புகுதந்தும் துதைந்து பாடு ஏற்றும் – கலி 105/32
இடை பாய்ந்து எருத்தத்து கொண்டானோடு எய்தி – கலி 105/43
மிக்கு தன் மேற்சென்ற செம் காரி கோட்டு இடை
புக்க_கால் புக்கது என் நெஞ்சு என – கலி 105/68,69
பிரிவு கொண்டு இடை போக்கி இனத்தோடு புனத்து ஏற்றி – கலி 106/16
இடை தெரியா ஏஎர் இருவரும் தத்தம் – கலி 109/17
இடை நின்ற காலம் போல் இறுத்தந்த மருள் மாலை – கலி 118/8
முலை இடை துயிலும் மறந்தீத்தோய் என – கலி 128/14
இடை தங்க கண்டவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/10
துளி இடை மின்னு போல் தோன்றி ஒருத்தி – கலி 139/5
இடிய இடை கொள்ளும் சாயல் ஒருத்திக்கு – கலி 140/10
ஆஅம் தளிர்க்கும் இடை சென்றார் மீள்தரின் – கலி 143/29
முலை இடை வாங்கி முயங்கினன் நீத்த – கலி 147/24
வாங்கு அமை கண் இடை கடுப்ப யாய் – அகம் 18/17
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை
எள்ளல் நோனா பொருள் தரல் விருப்பொடு – அகம் 29/19,20
என்னுள் பெய்தந்தற்றே சேண் இடை
ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரை – அகம் 42/12,13
நன்னர் ஆகத்து இடை முலை வியர்ப்ப – அகம் 49/8
ஆள் வழக்கு அற்ற சுரத்து இடை கதிர் தெற – அகம் 51/1
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை
வள் எயிற்று செந்நாய் வருந்து பசி பிணவொடு – அகம் 53/5,6
கள்ளி அம் காட்ட கடத்து இடை உழிஞ்சில் – அகம் 53/7
ஈந்து குருகு உருகும் என்றூழ் நீள் இடை
உளி முக வெம் பரல் அடி வருத்து_உறாலின் – அகம் 55/2,3
குன்ற வைப்பின் என்றூழ் நீள் இடை
யாமே எமியம் ஆக தாமே – அகம் 57/9,10
நெல்லி நீள் இடை எல்லி மண்டி – அகம் 67/7
ஒரு காழ் முத்தம் இடை முலை விளங்க – அகம் 73/4
ஆரா காதலொடு தார் இடை குழையாது – அகம் 75/13
நெடு விளி பயிற்றும் நிரம்பா நீள் இடை
கல் பிறங்கு அத்தம் போகி – அகம் 79/15,16
எறி பருந்து உயவும் என்றூழ் நீள் இடை
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி சிறந்த – அகம் 81/9,10
ஆறு செல் வம்பலர் நீள் இடை அழுங்க – அகம் 95/8
பகல் இடை நின்ற பல் கதிர் ஞாயிற்று – அகம் 101/13
இருள் இடை தமியன் வருதல் யாவதும் – அகம் 108/10
தோள்_இடை முயக்கம் நீயும் வெய்யை – அகம் 112/10
அறை மிசை தாஅம் அத்த நீள் இடை
பிறை மருள் வான் கோட்டு அண்ணல் யானை – அகம் 115/12,13
இருள் இடை மிதிப்பு_உழி நோக்கி அவர் – அகம் 128/14
இன்னா நீள் இடை நினையும் என் நெஞ்சே – அகம் 138/20
புலி கேழ் உற்ற பூ இடை பெரும் சினை – அகம் 141/25
நெறி படு கவலை நிரம்பா நீள் இடை
வெள்ளி வீதியை போல நன்றும் – அகம் 147/8,9
அத்த நீள் இடை போகி நன்றும் – அகம் 149/5
வேய் அமை கண் இடை புரைஇ – அகம் 152/23
அஞ்சு வரு நெறி இடை தமியர் செல்-மார் – அகம் 157/9
நன் மணல் வியல் இடை நடந்த – அகம் 174/13
கதிர் கதம் கற்ற ஏ கல் நெறி இடை
பைம் கொடி பாகல் செம் கனி நசைஇ – அகம் 177/8,9
சுணங்கு இடை வரித்த தொய்யிலை நினைந்தே – அகம் 177/20
விசும்பு இடை தூர ஆடி மொசிந்து உடன் – அகம் 181/10
ஏமம் செப்பும் என்றூழ் நீள் இடை
அரும் பொருள் நசைஇ பிரிந்து உறை வல்லி – அகம் 191/10,11
வெய்து இடை_உறாஅது எய்தி முன்னர் – அகம் 203/14
ஆரா காதலொடு தார் இடை குழைய – அகம் 206/10
குழி இடை கொண்ட கன்று உடை பெரு நிரை – அகம் 211/9
நிழல் கவின் இழந்த நீர் இல் நீள் இடை
அழல் அவிர் அரும் சுரம் நெடிய என்னாது – அகம் 213/9,10
குழல் என நினையும் நீர் இல் நீள் இடை
மட தகை மெலிய சாஅய் – அகம் 219/16,17
நிழல் இல் ஓமை நீர் இல் நீள் இடை
இறந்தனர் ஆயினும் காதலர் நம்_வயின் – அகம் 223/8,9
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை
கயம் தலை குழவி கவி உகிர் மட பிடி – அகம் 229/3,4
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை
வெம் சுரம் இறந்தனர் ஆயினும் நெஞ்சு உருக – அகம் 231/8,9
இடை நிலம் நெரிதரு நெடும் கதிர் பல் சூட்டு – அகம் 236/5
நிரம்பா நீள் இடை போகி – அகம் 251/19
நெடி இடை பின் பட கடவு-மதி என்று யான் – அகம் 254/17
புலவு திரை பெரும் கடல் நீர் இடை போழ – அகம் 255/2
உதிர்த்த கோடை உட்கு வரு கடத்து இடை
வெருக்கு அடி அன்ன குவி முகிழ் இருப்பை – அகம் 267/5,6
கண் இடை புரையும் நெடு மென் பணை தோள் – அகம் 271/15
முலை இடை தோன்றிய நோய் வளர் இள முளை – அகம் 273/11
வள்ளி நுண் இடை வயின்_வயின் நுடங்க – அகம் 286/2
நிரம்பா நீள் இடை வருந்துதும் யாமே – அகம் 287/14
சுரன் இடை விலங்கிய மரன் ஓங்கு இயவின் – அகம் 289/4
நிறைவன இமைக்கும் நிரம்பா நீள் இடை
எருவை இரும் சிறை இரீஇய விரி இணர் – அகம் 291/9,10
சாத்து இடை வழங்கா சேண் சிமை அதர – அகம் 291/15
வரை இடை கழுதின் வன் கை கானவன் – அகம் 292/10
இடை பிறர் அறிதல் அஞ்சி மறை கரந்து – அகம் 303/1
பாம்பு ஊன் தேம்பும் வறம் கூர் கடத்து இடை
நீங்கா வம்பலர் கணை இட தொலைந்தோர் – அகம் 313/12,13
வாள் கண் வானத்து என்றூழ் நீள் இடை
ஆள் கொல் யானை அதர் பார்த்து அல்கும் – அகம் 325/18,19
இரவின் வந்து எம் இடை முலை முயங்கி – அகம் 328/5
வண்டு இடை படாஅ முயக்கமும் – அகம் 332/14
யான் அவண் வாராமாறே வரினே வான் இடை
சுடரொடு திரிதரும் நெருஞ்சி போல – அகம் 336/17,18
இரு தலை கொள்ளி இடை நின்று வருந்தி – அகம் 339/9
எல் இடை உறாஅ அளவை வல்லே – அகம் 344/7
இடை நெடும் தெருவில் கதுமென கண்டு என் – அகம் 356/5
வார் முலை முற்றத்து நூல் இடை விலங்கினும் – அகம் 361/5
எவன்-கொல் வாழி தோழி நம் இடை முலை – அகம் 362/11
ஓமை நீடிய உலவை நீள் இடை
மணி அணி பலகை மா காழ் நெடு வேல் – அகம் 369/17,18
நிரம்பா நீள் இடை தூங்கி – அகம் 379/26
நிழல் சூன்று உண்ட நிரம்பா நீள் இடை
கற்று உரி குடம்பை கத நாய் வடுகர் – அகம் 381/6,7
வேங்கை அம் கவட்டு இடை நிவந்த இதணத்து – அகம் 388/7
இடை புல பெரு வழி சொரியும் – புறம் 30/14
காடு இடை கிடந்த நாடு நனி சேஎய – புறம் 31/10
புலரா பச்சிலை இடை இடுபு தொடுத்த – புறம் 33/12
வளி இடை வழங்கா வானம் சூடிய – புறம் 35/2
உடையோர் போல இடை இன்று குறுகி – புறம் 54/2
காதல் நெஞ்சின் நும் இடை புகற்கு அலமரும் – புறம் 58/26
ஒல்லா முயக்கு இடை குழைக என் தாரே – புறம் 73/14
கோட்டு இடை வைத்த கவளம் போல – புறம் 101/7
நிழல் இல் நீள் இடை தனி மரம் போல – புறம் 119/5
நாள் அன்று போகி புள் இடை தட்ப – புறம் 124/1
இடை புரை பற்றி பிணி விடாஅ – புறம் 136/3
ஊரீர் போல சுரத்து இடை இருந்தனிர் – புறம் 141/4
சுரத்து இடை நல்கியோனே விடர் சிமை – புறம் 152/30
உடை பெரும் செல்வர் ஆயினும் இடை பட – புறம் 188/2
இடை இல் காட்சி நின்னோடு – புறம் 236/11
இரும் இடை மிடைந்த சில சொல் – புறம் 243/13
வெள் இடை பொத்திய விளை விறகு ஈமத்து – புறம் 245/4
அடை இடை கிடந்த கை பிழி பிண்டம் – புறம் 246/6
இடை சுரத்து இறுத்த மள்ள விளர்த்த – புறம் 254/3
செருப்பு இடை சிறு பரல் அன்னன் கணை கால் – புறம் 257/1
திண் பிணி முரசம் இடை புலத்து இரங்க – புறம் 288/4
முயக்கு இடை ஈயாது மொய்த்தன பருந்தே – புறம் 288/9
இடை படை அழுவத்து சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 295/5
எல் இடை படர் தந்தோனே கல்லென – புறம் 301/14
சுளகு இடை உணங்கல் செவ்வி கொண்டு உடன் – புறம் 321/3
இரும் புறம் நீறும் ஆடி கலந்து இடை
குரம்பை கூரை கிடக்கினும் கிடக்கும் – புறம் 332/3,4
இடை மதில் சேக்கும் புரிசை – புறம் 343/16
நா இடை பல் தேர் கோல சிவந்த – புறம் 347/2
உடை இலை நடுவணது இடை பிறர்க்கு இன்றி – புறம் 363/2
வளி இடை வழங்கா வழக்கு அரு நீத்தம் – புறம் 365/3
மடை வேண்டுநர்க்கு இடை அருகாது – புறம் 366/18
அவிழ் வேண்டுநர்க்கு இடை அருளி – புறம் 366/19
துடி அடி குழவிய பிடி இடை மிடைந்த – புறம் 369/26
உழுஞ்சில் அம் கவட்டு இடை இருந்த பருந்தின் – புறம் 370/7
கழை காய்ந்து உலறிய வறம் கூர் நீள் இடை
வரி மரல் திரங்கிய கானம் பிற்பட – புறம் 370/9,10
நிணம் பெருத்த கொழும் சோற்று இடை
மண் நாண புகழ் வேட்டு – புறம் 384/14,15
நெடு நிலை மாடத்து இடை நிலத்து இருந்துழி – சிலப்.புகார் 2/13
படை நினக்கு அளிக்க அதன் இடை நினக்கு இடை என – சிலப்.புகார் 2/48
படை நினக்கு அளிக்க அதன் இடை நினக்கு இடை என – சிலப்.புகார் 2/48
திரு முலை தடத்து_இடை தொய்யில் அன்றியும் – சிலப்.புகார் 2/69
திங்கள் முத்து அரும்பவும் சிறுகு இடை வருந்தவும் – சிலப்.புகார் 2/71
வைத்த இடை நிலம் நால் கோல் ஆக – சிலப்.புகார் 3/104
கண் இடை நவ மணி ஒழுக்கி மண்ணிய – சிலப்.புகார் 3/116
நாவல் அம் பொலம் தகட்டு இடை நிலம் போக்கி – சிலப்.புகார் 3/117
இடை குமிழ் எறிந்து கடை குழை ஓட்டி – சிலப்.புகார் 4/69
இரு பால் பகுதியின் இடை நிலம் ஆகிய – சிலப்.புகார் 5/60
இரு கரும் கயலோடு இடை குமிழ் எழுதி – சிலப்.புகார் 5/205
வாணன் பேர் ஊர் மறுகு இடை நடந்து – சிலப்.புகார் 6/54
இடர் புக்கு இடுகும் இடை இழவல் கண்டாய் – சிலப்.புகார் 7/91
மின் இடை வருத்த நல்_நுதல் தோன்றி – சிலப்.புகார் 8/96
அறையும் பொறையும் ஆர் இடை மயக்கமும் – சிலப்.மது 11/68
ஆர் இடை உண்டு ஓர் ஆர் அஞர் தெய்வம் – சிலப்.மது 11/144
இடை நெறி கிடந்த இயவு கொள் மருங்கின் – சிலப்.மது 11/168
ஆர் இடை அத்தத்து இயங்குநர் அல்லது – சிலப்.மது 11/209
நிலவு ஒளி விளக்கின் நீள் இடை மருங்கின் – சிலப்.மது 13/12
ஆர் இடை உழந்த மாதரை நோக்கி – சிலப்.மது 13/30
அறவுரை கேட்டு ஆங்கு ஆர் இடை கழிந்து – சிலப்.மது 13/35
நெடு நிலை மாடத்து இடை நிலத்து-ஆங்கு ஓர் – சிலப்.மது 13/69
ஈத்த ஓலை கொண்டு இடை_நெறி திரிந்து – சிலப்.மது 13/77
பின்னையும் அல்_இடை பெயர்ந்தனர் – சிலப்.மது 13/136
அறியா தேயத்து ஆர் இடை உழந்து – சிலப்.மது 14/19
இடை இருள் யாமத்து இட்டு நீக்கியது – சிலப்.மது 14/55
தலை பாட்டு கூத்தியும் இடை பாட்டு கூத்தியும் – சிலப்.மது 14/156
இடை இருள் யாமத்து எறி திரை பெரும் கடல் – சிலப்.மது 15/28
இடை குல மடந்தைக்கு அடைக்கலம் தந்தேன் – சிலப்.மது 15/130
இரும் பேர் உவகையின் இடை குல மடந்தை – சிலப்.மது 16/2
இடை குல மடந்தையர் இயல்பின் குன்றா – சிலப்.மது 16/22
மந்திரம் நாவு_இடை வழுத்துவர் ஆயின் – சிலப்.மது 16/172
இடை முது_மகள் வந்து தோன்றும்-மன் – சிலப்.மது 17/10
இடை முது_மகள் இவர்க்கு – சிலப்.மது 17/52
இடை நிலா விரிந்த நித்தில நகைத்தி – சிலப்.மது 23/4
தாரும் தாரும் தாம் இடை மயங்க – சிலப்.வஞ்சி 26/204
அடைக்கலம் இழந்தேன் இடை குல மாக்காள் – சிலப்.வஞ்சி 27/76
இடை இருள் யாமத்து எரி_அகம் புக்கதும் – சிலப்.வஞ்சி 27/78
வளர் இள வன முலை தளர் இயல் மின் இடை
பாடக சிறு அடி ஆரிய பேடியோடு – சிலப்.வஞ்சி 27/185,186
இலங்கு ஒளி மணி நிரை இடை இடை வகுத்த – சிலப்.வஞ்சி 27/204
இலங்கு ஒளி மணி நிரை இடை இடை வகுத்த – சிலப்.வஞ்சி 27/204
இடை நின்று ஓங்கிய நெடு நிலை மேருவின் – சிலப்.வஞ்சி 28/48
இடை_குல மகள் இடம் எய்தி – சிலப்.வஞ்சி 29/60
மின் செய் இடை நுடங்க ஆடாமோ ஊசல் – சிலப்.வஞ்சி 29/175
தளர் இடை நுணுகலும் தகை அல்குல் பரந்தது – சிலப்.வஞ்சி 30/17
தன்னோடு இடை இருள் தனி துயர் உழந்து – சிலப்.வஞ்சி 30/105

மேல்


இடை-தோறு (1)

எருமை அன்ன கரும் கல் இடை-தோறு
ஆனில் பரக்கும் யானைய முன்பின் – புறம் 5/1,2

மேல்


இடை_குல (1)

இடை_குல மகள் இடம் எய்தி – சிலப்.வஞ்சி 29/60

மேல்


இடை_நெறி (1)

ஈத்த ஓலை கொண்டு இடை_நெறி திரிந்து – சிலப்.மது 13/77

மேல்


இடை_மகன் (2)

ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும் – நற் 266/3
ஆடு உடை இடை_மகன் சென்னி – குறு 221/4

மேல்


இடை_உறாஅது (1)

வெய்து இடை_உறாஅது எய்தி முன்னர் – அகம் 203/14

மேல்


இடைகழி (3)

புழை வாயில் போகு இடைகழி
மழை தோயும் உயர் மாடத்து – பட் 144,145
உலக இடைகழி அறை வாய் நிலைஇய – புறம் 175/8
உலக இடைகழி ஒருங்குடன் நீங்கி – சிலப்.புகார் 10/27

மேல்


இடைகழியன (1)

புதவம் பல உள போகு இடைகழியன
ஒட்டு புதவம் ஒன்று உண்டு அதன் உம்பர் – சிலப்.மது 11/119,120

மேல்


இடைந்து (1)

சாயற்கு இடைந்து தண் கான் அடையவும் – சிலப்.புகார் 2/54

மேல்


இடைநிலத்து (2)

எதிர் பூம் செவ்வி இடைநிலத்து யாத்த – சிலப்.புகார் 8/48
இரு_மு காவதத்து இடைநிலத்து யாங்கணும் – சிலப்.மது 23/145

மேல்


இடைநிலை (1)

இரு மருங்கு ஓங்கிய இடைநிலை தானத்து – சிலப்.மது 11/44

மேல்


இடைப்பட்ட (1)

வயிர் இடைப்பட்ட தெள் விளி இயம்ப – அகம் 269/18

மேல்


இடைப்பட்டு (1)

ஐ_வாய்_அரவின் இடைப்பட்டு நைவாரா – கலி 62/13

மேல்


இடைப்பட (2)

பொழுது இடைப்பட நீப்பின் வாழ்வாளோ – கலி 4/24
எரி இதழ் அலரியொடு இடைப்பட விரைஇ – அகம் 191/2

மேல்


இடைப்படாமை (1)

நாள் இடைப்படாமை வருவர் நமர் என – அகம் 333/14

மேல்


இடைப்படாஅ (1)

பொழுது இடைப்படாஅ புலரா மண்டை – புறம் 103/9

மேல்


இடைப்படாஅமல் (1)

போழ்து இடைப்படாஅமல் முயங்கியும் அமையார் என் – கலி 4/10

மேல்


இடைப்படின் (1)

நாள் இடைப்படின் என் தோழி வாழாள் – அகம் 112/9

மேல்


இடைப்படினும் (1)

பூ இடைப்படினும் யாண்டு கழிந்து அன்ன – குறு 57/1

மேல்


இடைப்படுத்த (3)

மறி இடைப்படுத்த மான் பிணை போல – ஐங் 401/1
தெரு இடைப்படுத்த மூன்று ஒன்பதிற்று இருக்கையுள் – பரி 11/3
வாள் இடைப்படுத்த வயங்கு ஈர் ஓதி – கலி 36/23

மேல்


இடைப்படுதலும் (1)

நீள் இடைப்படுதலும் ஒல்லும் யாழ நின் – கலி 36/22

மேல்


இடைப்படுப்பினும் (1)

புணர்ந்த மாக்கள் பொழுது இடைப்படுப்பினும்
தணந்த மாக்கள் தம் துணை மறப்பினும் – சிலப்.புகார் 8/60,61

மேல்


இடைப்படூஉம் (1)

துயில் இடைப்படூஉம் தன்மையது ஆயினும் – நற் 240/5

மேல்


இடைபட (2)

நிரை களிறு இடைபட நெறி யாத்த இருக்கை போல் – கலி 132/5
இடைபட சேய ஆயினும் தொடை புணர்ந்து – புறம் 218/3

மேல்


இடைய (3)

நெடு மூது இடைய நீர் இல் ஆறே – குறு 283/8
நெடும் சேண் இடைய குன்றம் போகி – அகம் 229/7
நீர் இல்ல நீள் இடைய
பார்வல் இருக்கை கவி கண் நோக்கின் – புறம் 3/18,19

மேல்


இடையது (4)

பானாள் கொண்ட கங்குல் இடையது
பேயும் அணங்கும் உருவு கொண்டு ஆய் கோல் – மது 631,632
வட_மலை பெயர்குவை ஆயின் இடையது
சோழ நன் நாட்டு படினே கோழி – புறம் 67/7,8
அ நெறி படரீர் ஆயின் இடையது
செம் நெறி ஆகும் தேம் பொழில் உடுத்த – சிலப்.மது 11/141,142
அணி கயம் பல உள ஆங்கு அவை இடையது
கடி பகை நுண் கலும் கவிர் இதழ் குறும் கலும் – சிலப்.வஞ்சி 30/56,57

மேல்


இடையதுவே (1)

கூழை மூங்கில் குவட்டு இடையதுவே – குறு 179/7

மேல்


இடையர் (1)

சென்று சேண் இடையர் ஆயினும் நன்றும் – அகம் 183/4

மேல்


இடையன் (9)

ஒன்று அமர் உடுக்கை கூழ் ஆர் இடையன்
கன்று அமர் நிரையொடு கானத்து அல்கி – பெரும் 175,176
பறி புறத்து இட்ட பால் நொடை இடையன்
நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப – நற் 142/4,5
வன் கை இடையன் எல்லி பரீஇ – நற் 169/7
மறி துரூஉ தொகுத்த பறி புற இடையன்
தண் கமழ் முல்லை தோன்றியொடு விரைஇ – அகம் 94/4,5
தண்டு கால் ஊன்றிய தனி நிலை இடையன்
மடி விடு வீளை கடிது சென்று இசைப்ப – அகம் 274/8,9
காடு உறை இடையன் யாடு தலைப்பெயர்க்கும் – அகம் 394/13
மாசு உண் உடுக்கை மடி வாய் இடையன்
சிறு தலை ஆயமொடு குறுகல் செல்லா – புறம் 54/11,12
இடையன் பொத்திய சிறு தீ விளக்கத்து – புறம் 324/11
கல்லா இடையன் போல குறிப்பின் – புறம் 331/5

மேல்


இடையாக (1)

மணன் இடையாக கொள்ளான் கல் பக – அகம் 397/4

மேல்


இடையார் (1)

இடுவார் மறுப்பார் சிறுகு இடையார்
பந்தும் கழங்கும் பல களவு கொண்டு ஓடி – பரி 10/106,107

மேல்


இடையார்-தாம் (1)

கோலம் கொடி_இடையார்-தாம் கொள்ள மேல் ஓர் நாள் – சிலப்.புகார் 9/4

மேல்


இடையாற்று (1)

வெல் போர் சோழன் இடையாற்று அன்ன – அகம் 141/23

மேல்


இடையிட்ட (8)

ஆறு இடையிட்ட அளவைக்கு வேறு உணர்ந்து – நற் 318/7
மலை இடையிட்ட நாட்டரும் அல்லர் – குறு 203/1
அணி நகை இடையிட்ட ஈகை அம் கண்ணி போல் – கலி 32/4
போழ் இடையிட்ட கமழ் நறும் பூ கோதை – கலி 55/3
உரை இடையிட்ட பாட்டு உடை செய்யுள் – சிலப்.புகார் 0/87
காடு இடையிட்ட நாடு நீர் கழிதற்கு – சிலப்.புகார் 10/53
ஊர் இடையிட்ட நாடுடன் கண்டு – சிலப்.புகார் 10/153
ஊர் இடையிட்ட காடு பல கடந்தால் – சிலப்.மது 11/143

மேல்


இடையிடை (10)

வள் உயிர் தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி – குறி 100
பளிங்கு செறிந்து அன்ன பல் கதிர் இடையிடை
பால் முகந்து அன்ன பசு வெண் நிலவின் – நற் 196/1,2
பிறங்கல் இடையிடை புக்கு பிறழ்ந்து யான் – பரி 19/59
ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த – பரி 21/55
ஒருசார் தண் நறும் தாமரை பூவின் இடையிடை
வண்ண வரி இதழ் போதின் வாய் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 23/10,11
எள்ளி நகினும் வரூஉம் இடையிடை
கள்வர் போல் நோக்கினும் நோக்கும் குறித்தது – கலி 61/25,26
கிள்ளை தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி – அகம் 28/10
எரி அகைந்து அன்ன தாமரை இடையிடை
அரிந்து கால் குவித்த செந்நெல் வினைஞர் – அகம் 116/1,2
மணி மருள் பூவை அணி மலர் இடையிடை
செம் புற மூதாய் பரத்தலின் நன் பல – அகம் 134/3,4
கழு நிவந்து அன்ன கொழு முகை இடையிடை
முறுவல் முகத்தின் பன் மலர் தயங்க – அகம் 176/5,6

மேல்


இடையின் (1)

தெரிகல்லா இடையின்_கண் கண் கவர்பு ஒருங்கு ஓட – கலி 57/5

மேல்


இடையின்_கண் (1)

தெரிகல்லா இடையின்_கண் கண் கவர்பு ஒருங்கு ஓட – கலி 57/5

மேல்


இடையீர் (1)

வஞ்சியர் வஞ்சி இடையீர் மற வேலான் – சிலப்.வஞ்சி 29/110

மேல்


இடையும் (1)

இடையும் நிறையும் எளிதோ நின் காணின் – கலி 77/22

மேல்


இடையே (3)

அனைத்தால் கொண்க நம் இடையே நினைப்பின் – நற் 395/3
சேய அம்ம இருவாம் இடையே
மா கடல் திரையின் முழங்கி வலன் ஏர்பு – குறு 237/4,5
எழுது_அரு மின் இடையே எனை இடர் செய்தவையே – சிலப்.புகார் 7/78

மேல்


இடையோயே (1)

துவர் இதழ் செ வாய் துடி இடையோயே
அமரர் தலைவனை வணங்குதும் யாம் என – சிலப்.புகார் 6/26,27

மேல்


இடையோர் (1)

இடையோர் பழத்தின் பைம் கனி மாந்த – புறம் 225/2

மேல்


இடைஇடை (2)

இந்திர_நீலத்து இடைஇடை திரண்ட – சிலப்.புகார் 6/103
இடைஇடை மீன் விலை பகர்வோர் விளக்கமும் – சிலப்.புகார் 6/140

மேல்


இண்டு (1)

மான் நோக்கு இண்டு இவர் ஈங்கைய சுரனே – நற் 2/6

மேல்


இணர் (132)

உளை பூ மருதின் ஒள் இணர் அட்டி – திரு 28
தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப கோங்கின் – திரு 34
அவுணர் நல் வலம் அடங்க கவிழ் இணர்
மா முதல் தடிந்த மறு இல் கொற்றத்து – திரு 59,60
செம் கால் மராஅத்த வால் இணர் இடை இடுபு – திரு 202
கோட்டு இணர் வேம்பின் ஏட்டு இலை மிடைந்த – பெரும் 59
புகர் இணர் வேங்கை வீ கண்டு அன்ன – பெரும் 194
முறி இணர் கொன்றை நன் பொன் கால – முல் 94
பயினி வானி பல் இணர் குரவம் – குறி 69
பசும்பிடி வகுளம் பல் இணர் காயா – குறி 70
ஈங்கை இலவம் தூங்கு இணர் கொன்றை – குறி 86
இன மாவின் இணர் பெண்ணை – பட் 18
வால் இணர் மடல் தாழை – பட் 118
கன்று எரி ஒள் இணர் கடும்பொடு மலைந்து – மலை 159
தலை நாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை – மலை 305
மகிழ்நன் மார்பில் துஞ்சி அவிழ் இணர்
தேம் பாய் மராஅம் கமழும் கூந்தல் – நற் 20/2,3
விழவு நாறு விளங்கு இணர் அவிழ்ந்து உடன் கமழும் – நற் 63/4
மண்ணா பசு முத்து ஏய்ப்ப குவி இணர்
புன்னை அரும்பிய புலவு நீர் சேர்ப்பன் – நற் 94/5,6
ஞாழல் அம் சினை தாழ் இணர் கொழுதி – நற் 106/7
கொடிறு போல் காய வால் இணர் பாலை – நற் 107/3
இணர் உறுபு உடைவதன்_தலையும் புணர் வினை – நற் 118/6
பொன் இணர் வேங்கை பூ சினை செலீஇயர் – நற் 151/9
இணர் துதை மாஅத்த புணர் குயில் விளி-தொறும் – நற் 157/5
சிறு வீ ஞாழல் தேன் தோய் ஒள் இணர்
நேர் இழை மகளிர் வார் மணல் இழைத்த – நற் 191/1,2
கொன்றை ஒள் இணர் கோடு-தொறும் தூங்க – நற் 221/4
புணர்ந்தீர் புணர்-மினோ என்ன இணர் மிசை – நற் 224/4
வெள்ளி அன்ன விளங்கு இணர் நாப்பண் – நற் 249/3
குறும் கால் குரவின் குவி இணர் வான் பூ – நற் 266/2
புழல் காய் கொன்றை கோடு அணி கொடி இணர்
ஏ கல் மீமிசை மே தக மலரும் – நற் 296/4,5
நரை நிறம் படுத்த நல் இணர் தெறுழ் வீ – நற் 302/5
மெல் இணர் நறும் பொழில் காணா – நற் 307/9
வண்டு பட ததைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு – குறு 21/1
கொம்பு சேர் கொடி இணர் ஊழ்த்த – குறு 66/4
குவி இணர் தோன்றி ஒண் பூ அன்ன – குறு 107/1
வேனில் ஓர் இணர் தேனோடு ஊதி – குறு 211/5
இணர் அவிழ் புன்னை எக்கர் நீழல் – குறு 299/3
இன் இணர் புன்னை அம் புகர் நிழல் – குறு 303/6
பொன் இணர் மரீஇய புள் இமிழ் பொங்கர் – குறு 320/6
மகிழ்நன் மார்பின் அவிழ் இணர் நறும் தார் – ஐங் 82/2
எக்கர் ஞாழல் இறங்கு இணர் படு சினை – ஐங் 142/1
எக்கர் ஞாழல் இணர் படு பொதும்பர் – ஐங் 144/1
எக்கர் ஞாழல் அரும்பு முதிர் அவிழ் இணர்
நறிய கமழும் துறைவற்கு – ஐங் 146/1,2
பொன் இணர் ஞாழல் முனையின் பொதி அவிழ் – ஐங் 169/2
மால் வெள்ளோத்திரத்து மை இல் வால் இணர்
அரும் சுரம் செல்வோர் சென்னி கூட்டும் – ஐங் 301/1,2
பிரியாய் ஆயினும் நன்றே விரி இணர்
கால் எறுழ் ஒள் வீ தாஅய – ஐங் 308/2,3
முள் அரை இலவத்து ஒள் இணர் வான் பூ – ஐங் 320/1
அம்ம வாழி தோழி அவிழ் இணர்
கரும் கால் மராஅத்து வைகு சினை வான் பூ – ஐங் 331/1,2
முறி இணர் கோங்கம் பயந்த மாறே – ஐங் 366/5
விரி இணர் வேங்கையொடு வேறு பட மிலைச்சி – ஐங் 367/2
வலம் சுரி வால் இணர் கொய்தற்கு நின்ற – ஐங் 383/3
புலி பொறி வேங்கை பொன் இணர் கொய்து நின் – ஐங் 396/1
நன் பொன் அன்ன சுடர் இணர்
கொன்றையொடு மலர்ந்த குருந்தும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 436/2,3
மா புதல் சேர வரகு இணர் சிறப்ப – ஐங் 496/1
இணர் ததை ஞாழல் கரை கெழு பெரும் துறை – பதி 30/1
வால் இணர் படு சின குருகு இறைகொள்ளும் – பதி 30/4
குவி இணர் ஞாழல் மா சினை சேக்கும் – பதி 51/5
நாறு இணர் கொன்றை வெண் போழ் கண்ணியர் – பதி 67/13
நக்கு அலர் துழாஅய் நாறு இணர் கண்ணியை – பரி 4/58
உருள் இணர் கடம்பின் ஒலி தாரோயே – பரி 5/81
ஒளிர் சினை வேங்கை விரிந்த இணர் உதிரலொடு – பரி 7/12
மின் ஈன்ற விளங்கு இணர் ஊழா – பரி 8/14
கொன்றை கொடி இணர் ஊழ்ப்ப கொடி மலர் – பரி 8/24
நல் இணர் நாகம் நறவம் சுரபுன்னை – பரி 12/80
மெல் இணர் வேங்கை வியல் அறை தாயின – பரி 14/11
நாறு இணர் துழாயோன் நல்கின் அல்லதை – பரி 15/15
உறழ நனை வேங்கை ஒள் இணர் மலர – பரி 15/32
புகர் இணர் சூழ் வட்டத்தவை புகர் வாளவை – பரி 15/61
மலையின் இழி அருவி மல்கு இணர் சார் சார் – பரி 16/32
நனி நுனி நயவரு சாய்ப்பின் நாறு இணர்
சினை போழ் பல்லவன் தீம் சுனை உதிர்ப்ப – பரி 19/67,68
எருவை நறும் தோடு எரி இணர் வேங்கை – பரி 19/77
உருவம் மிகு தோன்றி ஊழ் இணர் நறவம் – பரி 19/78
உருள் இணர் கடம்பின் ஒன்றுபடு கமழ் தார் – பரி 21/11
உருள் இணர் கடம்பின் நெடுவேட்கு எடுத்த – பரி 21/50
மெல் இணர் பூ கொடி மேவர நுடங்க – பரி 22/43
ஒரு_குழை_ஒருவன் போல் இணர் சேர்ந்த மராஅமும் – கலி 26/1
பெறல் அரும் பொழுதோடு பிறங்கு இணர் துருத்தி சூழ்ந்து – கலி 30/15
உணர்ந்தவர் ஈகை போல் இணர் ஊழ்த்த மரத்தொடும் – கலி 32/11
முதிர் இணர் ஊழ் கொண்ட முழவு தாள் எரிவேங்கை – கலி 44/4
விடர் வரை எரிவேங்கை இணர் ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/17
கொழு நிழல் ஞாழல் முதிர் இணர் கொண்டு – கலி 56/2
தகை இணர் இள வேங்கை மலர் அன்ன சுணங்கினாய் – கலி 57/17
மெல் இணர் செல்லா கொடி அன்னாய் நின்னை யான் – கலி 62/5
கார் முற்றி இணர் ஊழ்த்த கமழ் தோட்ட மலர் வேய்ந்து – கலி 67/1
இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் – கலி 69/16
வண்டு இமிர் வகை இணர் வாங்கினன் பரிவானால் – கலி 79/16
நாறு இணர் பைம் தார் பரிந்தது அமையுமோ – கலி 90/16
பூ கொடி வாங்கி இணர் கொய்ய ஆங்கே – கலி 92/26
மற்று ஆங்கே நேர் இணர் மூசிய வண்டு எல்லாம் அ வழி – கலி 92/30
வண்ண வண் தோன்றியும் வயங்கு இணர் கொன்றையும் – கலி 102/3
மெல் இணர் கொன்றையும் மென் மலர் காயாவும் – கலி 103/1
தெரி இணர் ஞாழலும் தேம் கமழ் புன்னையும் – கலி 127/1
வேங்கையும் ஒள் இணர் விரிந்தன – அகம் 2/16
படு சினை தாழ்ந்த பயில் இணர் எக்கர் – அகம் 11/9
எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே புரி இணர்
மெல் அவிழ் அம் சினை புலம்ப வல்லோன் – அகம் 21/9,10
விரி இணர் வேங்கை வண்டு படு கண்ணியன் – அகம் 38/1
கோழ் இணர் எதிரிய மரத்த கவினி – அகம் 41/8
மின் இலை பொலிந்த விளங்கு இணர் அவிழ் பொன் – அகம் 80/11
இணர் ததை புது பூ நிரைத்த பொங்கர் – அகம் 97/21
பரி உடை நல் தேர் பெரியன் விரி இணர்
புன்னை அம் கானல் புறந்தை முன்துறை – அகம் 100/12,13
வள் உயிர் வணர் மருப்பு அன்ன ஒள் இணர்
சுடர் பூ கொன்றை ஊழ்_உறு விளை நெற்று – அகம் 115/10,11
செம் கோல் வால் இணர் தயங்க தீண்டி – அகம் 121/7
பொன் இணர் நறு மலர் புன்னை வெஃகி – அகம் 126/15
கரும் கால் மராத்து வாஅல் மெல் இணர்
சுரிந்து வணர் பித்தை பொலிய சூடி – அகம் 127/13,14
வேங்கை விரி இணர் ஊதி காந்தள் – அகம் 132/11
நன்னர் மெல் இணர் புன்னை போல – அகம் 145/13
தேம் பாய்ந்து ஆர்க்கும் தெரி இணர் கோங்கின் – அகம் 153/16
நறு விரை தெளித்த நாறு இணர் மாலை – அகம் 166/5
பூ கண் வேங்கை பொன் இணர் மிலைந்து – அகம் 182/1
ஒள் இணர் கொன்றை ஓங்கு மலை அத்தம் – அகம் 197/16
நல் இணர் வேங்கை நறு வீ கொல்லன் – அகம் 202/5
இணர் இறுபு உடையும் நெஞ்சமொடு புணர்வு வேட்டு – அகம் 217/18
தேம் பாய் மெல் இணர் தளிரொடு கொண்டு நின் – அகம் 221/8
பூத்த இருப்பை குழை பொதி குவி இணர்
கழல் துளை முத்தின் செம் நிலத்து உதிர – அகம் 225/11,12
முன் நிலை பொறாஅது முரணி பொன் இணர்
புலி கேழ் வேங்கை பூ சினை புலம்ப – அகம் 227/7,8
சில் ஐம்_கூந்தல் அழுத்தி மெல் இணர்
தேம் பாய் மராஅம் அடைச்சி வான் கோல் – அகம் 261/3,4
பொன் அடர்ந்து அன்ன ஒள் இணர் செருந்தி – அகம் 280/1
எருவை இரும் சிறை இரீஇய விரி இணர்
தாது உண் தும்பி முரல் இசை கடுப்ப – அகம் 291/10,11
வேங்கை விரி இணர் சிதறி தேன் சிதையூஉ – அகம் 292/13
குவி இணர் எருக்கின் ததர் பூ கண்ணி – அகம் 301/11
மகிழ்நன் பரத்தைமை பாடி அவிழ் இணர்
காஞ்சி நீழல் குரவை அயரும் – அகம் 336/8,9
குறும் கால் காஞ்சி கோதை மெல் இணர்
பொன் தகை நுண் தாது உறைப்ப தொக்கு உடன் – அகம் 341/9,10
நீடு இணர் கொன்றை கவின் பெற காடு உடன் – அகம் 364/5
ஆடு சினை ஒழித்த கோடு இணர் கஞலிய – அகம் 368/5
ஓங்கு இரும் சிலம்பின் ஒள் இணர் நறு வீ – அகம் 388/6
இணர் ததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதின் – அகம் 393/15
மெல் இணர் கண்ணி மிலைந்த மைந்தர் – புறம் 24/8
நல்லவும் தீயவும் அல்ல குவி இணர்
புல் இலை எருக்கம் ஆயினும் உடையவை – புறம் 106/1,2
ஓங்கு நிலை வேங்கை ஒள் இணர் நறு வீ – புறம் 265/2
தயங்கு இணர் கோதை தன்னொடு தருக்கி – சிலப்.புகார் 2/82
மயங்கு இணர் தாரோன் மகிழ்ந்து செல்வுழி நாள் – சிலப்.புகார் 2/83
இணர் ததையும் பூம் கானல் என்னையும் நோக்கி – சிலப்.புகார் 7/153
கோங்கம் வேங்கை தூங்கு இணர் கொன்றை – சிலப்.வஞ்சி 25/17
தயங்கு இணர் கோதை தன் துயர் பொறாஅன் – சிலப்.வஞ்சி 25/80

மேல்


இணர (8)

சிறு கோல் இணர பெரும் தண் சாந்தம் – நற் 140/2
நீடு சுரி இணர சுடர் வீ கொன்றை – நற் 302/2
எரி அகைந்து அன்ன வீ ததை இணர
வேங்கை அம் படு சினை பொருந்தி கைய – நற் 379/3,4
பயறு போல் இணர பைம் தாது படீஇயர் – குறு 10/2
தேம் கமழ் இணர வேங்கை சூடி – அகம் 118/2
வண்டு இமிர் இணர நுண் தாது வரிப்ப – அகம் 250/3
கோதை இணர குறும் கால் காஞ்சி – அகம் 296/1
அம் மென் இணர அடும்புகாள் அன்னங்காள் – சிலப்.புகார் 7/158

மேல்


இணரும் (1)

தேம் பட மலர்ந்த மராஅ மெல் இணரும்
உம்பல் அகைத்த ஒண் முறி யாவும் – மலை 428,429

மேல்


இணரொடு (1)

முளி இலை கழித்தன முகிழ் இணரொடு வரும் – நற் 53/7

மேல்


இணை (43)

துணையோர் ஆய்ந்த இணை ஈர் ஓதி – திரு 20
இணை ஒலி இமிழ் துணங்கை சீர் – மது 26
பிரிபு இணை அரிந்த நிறம் சிதை கவயத்து – மது 740
துணை மாண் கதவம் பொருத்தி இணை மாண்டு – நெடு 81
இணை அணை மேம்பட பாய் அணை இட்டு – நெடு 133
இரு காமத்து இணை ஏரி – பட் 39
பழம் பிணி வைகிய தோள் இணை
குழைந்த கோதை கொடி முயங்கலளே – நற் 20/10,11
இணை_ஈர்_ஓதி நீ அழ – ஐங் 269/4
இணை ஏர் உண்கண் இவட்கு நோவதுமே – ஐங் 378/5
இணை பிரி அணி துணி பணி எரி புரைய – பரி 1/14
கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணை பிணையல் – பரி 2/53
கற்பு இணை நெறியூடு அற்பு இணை கிழமை – பரி 9/81
கற்பு இணை நெறியூடு அற்பு இணை கிழமை – பரி 9/81
இணை படை தானை அரசோடு உறினும் – கலி 15/3
அமை கவின் கொண்ட தோள் இணை மறந்தே – கலி 21/14
இணை இரண்டு இயைந்து ஒத்த முகை நாப்பண் பிறிது யாதும் – கலி 77/1
எல்லா கெழீஇ தொடி செறித்த தோள் இணை தத்தி – கலி 97/22
இணை திரள் மருப்பு ஆக எறி வளி பாகனா – கலி 135/2
தாஅ தாள் இணை மெல்ல ஒதுங்க – அகம் 134/8
ஒண் தொடி மடந்தை தோள் இணை பெறவே – அகம் 204/14
எதிர் மலர் இணை போது அன்ன தன் – அகம் 381/20
நீலத்து இணை மலர் புரையும் உண்கண் – புறம் 111/3
இணை நரம்பு உடையன அணைவுற கொண்டு-ஆங்கு – சிலப்.புகார் 3/90
இணை அணை மேம்பட திருந்து துயில் பெறாஅது – சிலப்.புகார் 4/67
சந்திர பாணி தகை பெறு கடிப்பு இணை
அம் காது அக-வயின் அழகுற அணிந்து – சிலப்.புகார் 6/104,105
மாதரார் கண்ணும் மதி நிழல் நீர் இணை கொண்டு மலர்ந்த நீல – சிலப்.புகார் 7/41
இரு கயல் இணை விழியே எனை இடர் செய்தவையே – சிலப்.புகார் 7/82
இளையவள் இணை முலையே எனை இடர் செய்தவையே – சிலப்.புகார் 7/86
இணை கிளை பகை நட்பு என்று இ நான்கின் – சிலப்.புகார் 8/33
ஐவரை வென்றோன் அடி இணை அல்லது – சிலப்.புகார் 10/198
தோன்றிய பின் அவன் துணை மலர் தாள் இணை
ஏன்று துயர் கெடுக்கும் இன்பம் எய்தி – சிலப்.மது 11/137,138
இணை மலர் சீறடி இனைந்தனள் வருந்தி – சிலப்.மது 12/45
இடர் கெட அருளும் நின் இணை அடி தொழுதேம் – சிலப்.மது 12/141
இரும் துயர் உற்றோள் இணை அடி தொழுதேன் – சிலப்.மது 13/73
இணை அரி சிலம்பு ஒன்று ஏந்திய கையள் – சிலப்.மது 20/39
இணை அடி தொழுது வீழ்ந்தனளே மட_மொழி – சிலப்.மது 20/93
கணவன் வர கல் உருவம் நீத்தாள் இணை ஆய – சிலப்.மது 21/17
என்றலும் இறைஞ்சி அஞ்சி இணை வளை கை எதிர் கூப்பி – சிலப்.வஞ்சி 24/8
இணை இன்றி தான் உடையான் ஏந்திய வேல்-அன்றே – சிலப்.வஞ்சி 24/53
நிலை உயர் கடவுள் நின் இணை அடி தொழுதேம் – சிலப்.வஞ்சி 24/85
அறுமுக ஒருவ நின் அடி இணை தொழுதேம் – சிலப்.வஞ்சி 24/88
இணை புணர் எகினத்து இள மயிர் செறித்த – சிலப்.வஞ்சி 27/208
குறங்கு இணை திரண்டன கோலம் பொறாஅ – சிலப்.வஞ்சி 30/18

மேல்


இணை_ஈர்_ஓதி (1)

இணை_ஈர்_ஓதி நீ அழ – ஐங் 269/4

மேல்


இணைத்த (1)

இணைத்த கோதை அணைத்த கூந்தல் – திரு 200

மேல்


இணைந்து (1)

திரு முகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும் – நற் 269/6

மேல்


இணைநிலை (1)

திணைநிலை வரியும் இணைநிலை வரியும் – சிலப்.புகார் 10/261

மேல்


இணைப்பு (1)

இணைப்பு_உறு பிணையல் வளைஇ துணை தக – திரு 30

மேல்


இணைப்பு_உறு (1)

இணைப்பு_உறு பிணையல் வளைஇ துணை தக – திரு 30

மேல்


இணைபட (1)

இணைபட நிவந்த நீல மென் சேக்கையுள் – கலி 72/1

மேல்


இணைபு (1)

இணைபு இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/9

மேல்


இணையவை (1)

நின்னின் சிறந்த நின் தாள் இணையவை
நின்னில் சிறந்த நிறை கடவுளவை – பரி 4/62,63

மேல்


இணையே (1)

முழு_மதி புரை முகமே முரி புரு வில் இணையே
எழுது_அரு மின் இடையே எனை இடர் செய்தவையே – சிலப்.புகார் 7/77,78

மேல்


இத்தி (1)

புல் அரை இத்தி புகர் படு நீழல் – அகம் 77/13

மேல்


இதக்கையின் (1)

இரும் பனை இதக்கையின் ஒடியும் ஆங்கண் – அகம் 365/6

மேல்


இதணத்து (6)

குருகு ஆர் கழனியின் இதணத்து ஆங்கண் – நற் 216/7
களிற்று துப்பு அஞ்சா புலி அதள் இதணத்து
சிறுதினை வியன் புனம் காப்பின் – நற் 351/7,8
ஏனல் இதணத்து அகில் புகை உண்டு இயங்கும் – கலி 39/8
களிறு அணந்து எய்தா கல் முகை இதணத்து
சிறுதினை படு கிளி எம்மொடு ஓப்பி – அகம் 308/9,10
வேங்கை அம் கவட்டு இடை நிவந்த இதணத்து
பொன் மருள் நறும் தாது ஊதும் தும்பி – அகம் 388/7,8
திறத்திறம் பகர்ந்து சேண் ஓங்கு இதணத்து
குறத்தியர் பாடிய குறிஞ்சி பாணியும் – சிலப்.வஞ்சி 27/223,224

மேல்


இதணம் (4)

புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி அவண – குறி 41
உயர் நிலை இதணம் ஏறி கை புடையூஉ – மலை 204
தனி நிலை இதணம் புலம்ப போகி – நற் 194/6
பா அமை இதணம் ஏறி பாசினம் – நற் 373/7

மேல்


இதல் (3)

புதல் மிசை தளவின் இதல் முள் செம் நனை – அகம் 23/3
இதல் முள் ஒப்பின் முகை முதிர் வெட்சி – அகம் 133/14
கான கோழியொடு இதல் கவர்ந்து உண்டு என – புறம் 320/11

மேல்


இதலின் (1)

வரி புற இதலின் மணி கண் பேடை – அகம் 387/10

மேல்


இதலும் (1)

புறவும் இதலும் அறவும் உண்கு என – புறம் 319/6

மேல்


இதழ் (188)

பைம் தாள் குவளை தூ இதழ் கிள்ளி – திரு 22
இலவு இதழ் புரையும் இன் மொழி துவர் வாய் – பொரு 27
கொழு மீன் குறைய ஒதுங்கி வள் இதழ்
கழுநீர் மேய்ந்த கய வாய் எருமை – சிறு 41,42
சே இதழ் பொதிந்த செம்பொன் கொட்டை – சிறு 75
வள் இதழ் மா மலர் வயிற்று_இடை வகுத்ததன் – பெரும் 5
முள் அரை தாமரை புல் இதழ் புரையும் – பெரும் 114
அரக்கு இதழ் குவளையொடு நீலம் நீடி – பெரும் 293
நான்முக ஒருவர் பயந்த பல் இதழ்
தாமரை பொகுட்டின் காண்வர தோன்றி – பெரும் 403,404
வள் இதழ் அவிழ் நீலம் – மது 251
காதல் இன் துணை புணர்-மார் ஆய் இதழ்
தண் நறும் கழுநீர் துணைப்ப இழை புனையூஉ – மது 550,551
கடவுள் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ் தாமரை – மது 710
நீடு இதழ் கண்ணி நீர் அலை கலாவ – நெடு 6
அ இதழ் அவிழ் பதம் கமழ பொழுது அறிந்து – நெடு 41
மா இதழ் ஏந்திய மலிந்து வீழ் அரி பனி – நெடு 164
உள்ளகம் சிவந்த கண்ணேம் வள் இதழ்
ஒண் செம்_காந்தள் ஆம்பல் அனிச்சம் – குறி 61,62
கிள்ளை ஓப்பியும் கிளை இதழ் பறியா – குறி 101
பைம் கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி – குறி 117
ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்பு விட வள மனை – குறி 223
நீர் எறி மலரின் சாஅய் இதழ் சோரா – குறி 247
மா இதழ் குவளையொடு நெய்தலும் மயங்கி – பட் 241
நெருப்பின் அன்ன பல் இதழ் தாஅய் – மலை 149
நிரை இதழ் குவளை கடி வீ தொடினும் – மலை 189
வள் இதழ் குளவியும் குறிஞ்சியும் குழைய – மலை 334
வளை உடைந்து அன்ன வள் இதழ் காந்தள் – மலை 519
மயங்கு இதழ் மழை கண் பயந்த தூதே – நற் 5/9
புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ – நற் 48/3
புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ – நற் 48/3
சே அரி பரந்த மா இதழ் மழை கண் – நற் 75/8
குட வரை சுனைய மா இதழ் குவளை – நற் 105/8
வள் இதழ் நெய்தல் கூம்ப புள் உடன் – நற் 117/3
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி – நற் 118/9
மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி – நற் 145/2
வள் இதழ் நெய்தல் தொடலையும் புனையாய் – நற் 155/2
பல் இதழ் உண்கணும் பரந்தவால் பனியே – நற் 155/10
காந்தள் வள் இதழ் கவி குளம்பு அறுப்ப – நற் 161/7
வள் இதழ் தோயும் வான் தோய் வெற்ப – நற் 188/5
பல் இதழ் தயங்கிய கூம்பா நெய்தல் – நற் 195/7
புல் இதழ் பொதிந்த பூ தப மிதிக்கும் – நற் 239/7
பல் இதழ் உண்கண் கலுழ – நற் 241/11
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் – நற் 252/9
நிறம் பெறும் ஈர் இதழ் பொலிந்த உண்கண் – நற் 284/2
அத்த குமிழின் ஆய் இதழ் அலரி – நற் 286/2
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் – நற் 301/3
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் அலரி – நற் 314/3
மா இதழ் மா மலர் புரைஇய கண்ணே – நற் 317/10
நீர் அலை கலைஇய ஈர் இதழ் தொடையல் – நற் 339/7
வள் இதழ் நெய்தல் வருந்த மூக்கு இறுபு – நற் 372/3
நீல் நிற நெய்தல் நிரை இதழ் பொருந்த – நற் 382/2
பல் இதழ் உண்கண் பாடு ஒல்லாவே – குறு 5/5
நாறு இதழ் குவளையொடு இடை இடுபு விரைஇ – குறு 62/2
கவிர் இதழ் அன்ன தூவி செ வாய் – குறு 103/2
வாள் முகம் துமிப்ப வள் இதழ் குறைந்த – குறு 227/2
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோயே – குறு 259/4
இதழ் தளை அவிழ்ந்த ஏகல் வெற்பன் – குறு 265/5
வண்டு பயில் பல் இதழ் கலைஇ – குறு 291/7
இனிது-மன் வாழி தோழி மா இதழ்
குவளை உண்கண் கலுழ – குறு 339/5,6
இதழ் அழிந்து ஊறும் கண்பனி மதர் எழில் – குறு 348/4
நிரை இதழ் பொருந்தா கண்ணோடு இரவில் – குறு 353/4
வள் இதழ் நீலம் நோக்கி உள் அகைபு – குறு 366/5
நீர் கால்யாத்த நிரை இதழ் குவளை – குறு 388/1
பல் இதழ் நீலமொடு நெய்தல் நிகர்க்கும் – ஐங் 2/4
நூற்று இதழ் தாமரை பூ சினை சீக்கும் – ஐங் 20/2
பல் இதழ் உண்கண் பசத்தல் மற்று எவனோ – ஐங் 170/4
அலங்கு இதழ் நெய்தல் கொற்கை முன்துறை – ஐங் 185/1
பல் இதழ் உண்கண் பனி செய்தோனே – ஐங் 190/4
மயங்கு இதழ் மழை கண் கலிழும் அன்னாய் – ஐங் 220/5
எய்யாது விடுதலோ கொடிதே நிரை இதழ்
ஆய் மலர் உண்கண் பசப்ப – ஐங் 242/3,4
பல் இதழ் உண்கண் அழ பிரிந்தோரே – ஐங் 334/5
பல் இதழ் உண்கண் மடந்தை நின் – ஐங் 351/4
அடர் பொன் என்ன சுடர் இதழ் பகரும் – ஐங் 430/2
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி வெள் இதழ்
பகல் மதி உருவின் பகன்றை மா மலர் – ஐங் 456/1,2
பல் இதழ் உண்கண் பனி அலை கலங்க – ஐங் 471/2
ஈர் இதழ் உண்கண் உகுத்த – ஐங் 480/4
மணி கலத்து அன்ன மா இதழ் நெய்தல் – பதி 30/2
இதழ் கவின் அழிந்த மாலையொடு சாந்து புலர் – பதி 48/11
ஈர் இதழ் மழை கண் பேர் இயல் அரிவை – பதி 52/18
ஒள் இதழ் அவிழ் அகம் கடுக்கும் சீறடி – பதி 52/19
இதழ் வனப்பு உற்ற தோற்றமொடு உயர்ந்த – பதி 64/17
வள் இதழ் தாமரை நெய்தலொடு அரிந்து – பதி 78/4
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை – பரி 1/25
நின்னில் தோன்றிய நிரை இதழ் தாமரை – பரி 4/60
நின் ஈன்ற நிரை இதழ் தாமரை – பரி 8/13
நயவரு நறவு இதழ் மதர் உண்கண் வாள் நுதல் – பரி 8/75
ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முக தாமரை – பரி 8/113
ஊதை அவிழ்த்த உடை இதழ் ஒண் நீலம் – பரி 11/22
ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் – பரி 11/93
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி – பரி 13/36
அடை இறந்து அவிழ்ந்த வள் இதழ் தாமரை – பரி 13/51
வார் குலை அவிழ்ந்த வள் இதழ் நிரை-தொறும் – பரி 14/14
மலர் மார்பின் சோர்ந்த மலர் இதழ் தாஅய் – பரி 16/35
நேர் இதழ் உண்கணார் நிரை காடு ஆக – பரி 20/38
துற்றவ துற்றும் துணை இதழ் வாய் தொட்டி – பரி 20/51
ஈர் அமை வெட்சி இதழ் புனை கோதையர் – பரி 22/22
கார் அணி கூந்தல் கயல் கண் கவிர் இதழ்
வார் அணி கொம்மை வகை அமை மேகலை – பரி 22/29,30
வண்ண வரி இதழ் போதின் வாய் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 23/11
இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து – பரி 30/3
இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து – பரி 30/3
இறை நில்லா வளை ஓட இதழ் சோர்பு பனி மல்க – கலி 3/3
இவட்கே அலங்கு இதழ் கோடல் வீ உகுபவை போல் – கலி 7/15
அல்லி சேர் ஆய் இதழ் அரக்கு தோய்ந்தவை போல – கலி 13/12
ஆய் இதழ் பன் மலர் ஐய கொங்கு உறைத்தர – கலி 29/8
நெடு நிலா திறந்து உண்ண நிரை இதழ் வாய் விட்ட – கலி 29/20
பிணி விடு முருக்கு இதழ் அணி கயத்து உதிர்ந்து உக – கலி 33/4
நீல் இதழ் உண்கணாய் நெறி கூந்தல் பிணி விட – கலி 33/28
நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன – கலி 39/45
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பசப்ப நீ சிதைத்ததை – கலி 45/11
நேர் இதழ் கோதையாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/8
விரி நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி – கலி 64/3
நீர் இதழ் புலரா கண் இமை கூம்ப இயைபவால் – கலி 70/16
இதழ் வனப்பு இழந்த நின் கண்ணி வந்து உரையா_கால் – கலி 73/9
நேர் இதழ் ஆம்பல் நிரை இதழ் கொள்-மார் – கலி 75/2
நேர் இதழ் ஆம்பல் நிரை இதழ் கொள்-மார் – கலி 75/2
அக இதழ் தண் பனி உறைத்தரும் ஊர கேள் – கலி 77/7
எரி இதழ் சோர்ந்து உக ஏதிலார் புணர்ந்தமை – கலி 78/13
வள் இதழ் உற நீடி வயங்கிய ஒரு கதிர் – கலி 79/3
நீருள் அடை மறை ஆய் இதழ் போது போல் கொண்ட – கலி 84/10
அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப – கலி 84/22
அரும்பு அவிழ் நீலத்து ஆய் இதழ் நாண – கலி 85/15
இமைப்பின் இதழ் மறைபு ஆங்கே கெடுதி – கலி 87/6
ஒள் இதழ் சோர்ந்த நின் கண்ணியும் நல்லார் – கலி 88/12
ஒருத்தி இறந்த களியான் இதழ் மறைந்த கண்ணள் – கலி 92/48
ஏந்தி எதிர் இதழ் நீலம் பிணைந்து அன்ன கண்ணாய் – கலி 96/5
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பனி மல்க காணும்_கால் – கலி 100/10
ஞெலிபு உடன் நிரைத்த ஞெகிழ் இதழ் கோடலும் – கலி 101/4
பயில் இதழ் மலர் உண்கண் – கலி 103/60
நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப – கலி 105/26
பல் இதழ் உண்கண்ணும் தோளும் புகழ் பாட – கலி 112/9
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் – கலி 112/24
வள் இதழ் கூம்பிய மணி மருள் இரும் கழி – கலி 121/5
இதழ் சோரும் குலை போல இறை நீவு வளையாட்கு – கலி 121/14
ஆய் இதழ் மல்க அழும் – கலி 142/12
ஆய் இதழ் உள்ளே கரப்பன் கரந்து ஆங்கே – கலி 142/52
இரும் கழி நெய்தல் இதழ் பொதிந்து தோன்ற – கலி 145/39
கவிர் இதழ் அன்ன காண்பு இன் செ வாய் – அகம் 3/15
தாதின் அல்லி அவிர் இதழ் புரையும் – அகம் 16/2
சே இதழ் அனைய ஆகி குவளை – அகம் 19/10
மா இதழ் புரையும் மலிர் கொள் ஈர் இமை – அகம் 19/11
வெயில் வெரிந் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை – அகம் 37/10
தெரி இதழ் குவளை தேம் பாய் தாரன் – அகம் 38/2
நீடு இதழ் தலைஇய கவின் பெறு நீலம் – அகம் 38/10
ஒண் செங்கழுநீர் கண் போல் ஆய் இதழ்
ஊசி போகிய சூழ் செய் மாலையன் – அகம் 48/8,9
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோள்_வயின் – அகம் 51/9
மா இதழ் மழை கண் மாஅயோளொடு – அகம் 62/5
நிரை இதழ் உண்கண் மகளிர்க்கு – அகம் 65/19
நீடு இதழ் நெடும் துடுப்பு ஒசிய தண்ணென – அகம் 78/9
நீரொடு சொரிந்த ஈர் இதழ் அலரி – அகம் 86/15
பல் இதழ் மென் மலர் உண்கண் நல் யாழ் – அகம் 109/1
அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண் – அகம் 132/6
மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ் பாவை – அகம் 136/13
மாலை மணி இதழ் கூம்ப காலை – அகம் 150/10
பல் இதழ் உண்கண் பரந்தன பனியே – அகம் 161/14
வாள் முகத்து அலமரும் மா இதழ் மழை கண் – அகம் 162/11
கமழ் இதழ் நாற்றம் அமிழ்து என நசைஇ – அகம் 170/5
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் – அகம் 172/16
கமழ் இதழ் அலரி தாஅய் வேலன் – அகம் 182/16
எரி இதழ் அலரியொடு இடைப்பட விரைஇ – அகம் 191/2
கண் என மலர்ந்த மா இதழ் குவளை – அகம் 228/4
பல் இதழ் மழை கண் பாவை மாய்ப்ப – அகம் 229/12
வாடையொடு நிவந்த ஆய் இதழ் தோன்றி – அகம் 235/7
பல் இதழ் மழை கண் நல்_அகம் சிவப்ப – அகம் 244/9
இரும் கழி மலர்ந்த வள் இதழ் நீலம் – அகம் 270/1
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் புரையும் – அகம் 295/19
நீரொடு பொருத ஈர் இதழ் மழை கண் – அகம் 299/14
பல் இதழ் நீலம் படு சுனை குற்றும் – அகம் 302/5
ஆய் இதழ் மழை கண் நோய் உற நோக்கி – அகம் 306/12
முதிரா பல் இதழ் உதிர பாய்ந்து உடன் – அகம் 317/6
வீழ் இதழ் அலரி மெல் அகம் சேர்த்தி – அகம் 353/20
ஆய் இதழ் மழை கண் அமர்த்த நோக்கே – அகம் 357/16
மா இதழ் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன – அகம் 361/2
அணி வளை முன்கை ஆய் இதழ் மடந்தை – அகம் 361/4
ஆய் இதழ் மழை கண் மல்க நோய் கூர்ந்து – அகம் 373/13
நெடு நீர் பயந்த நிரை இதழ் குவளை – அகம் 381/19
பல் இதழ் எதிர் மலர் கிள்ளி வேறு பட – அகம் 389/4
புகர் இல் குவளை போதொடு தெரி இதழ்
வேனில் அதிரல் வேய்ந்த நின் – அகம் 393/24,25
நூற்று இதழ் அலரின் நிறை கண்டு அன்ன – புறம் 27/2
தடவு வாய் கலித்த மா இதழ் குவளை – புறம் 105/2
நீரொடு நிறைந்த ஈர் இதழ் மழை கண் என் – புறம் 164/6
வள் இதழ் அவிழ்ந்த தாமரை – புறம் 246/14
நாறு இதழ் குளவியொடு கூதளம் குழைய – புறம் 380/7
செறுவில் பூத்த சே இதழ் தாமரை – புறம் 397/19
துவர் இதழ் செ வாய் துடி இடையோயே – சிலப்.புகார் 6/26
அம் செங்கழுநீர் ஆய் இதழ் கத்திகை – சிலப்.புகார் 8/47
செம் பொன் வேங்கை சொரிந்தன சே_இதழ் – சிலப்.மது 12/79
கரை நின்று உதிர்த்த கவிர் இதழ் செ வாய் – சிலப்.மது 13/164
இலவு இதழ் செ வாய் இள முத்து அரும்ப – சிலப்.மது 14/136
பயில் இதழ் மலர் மேனி தம்முனோன் இடத்து உளாள் – சிலப்.மது 17/110
துடித்தனள் புருவம் துவர் இதழ் செ வாய் – சிலப்.வஞ்சி 30/39
கடி பகை நுண் கலும் கவிர் இதழ் குறும் கலும் – சிலப்.வஞ்சி 30/57

மேல்


இதழ்-இது (1)

இ பொருள் எழுதிய இதழ்-இது வாங்கி – சிலப்.மது 15/66

மேல்


இதழ்_அகத்து (2)

இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து – பரி 30/3
இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து
அரும் பொகுட்கு அனைத்தே அண்ணல் கோயில் – பரி 30/3,4

மேல்


இதழ (3)

செம் வரி இதழ சேண் நாறு பிடவின் – நற் 25/2
துய் தலை இதழ பைம் குருக்கத்தியொடு – நற் 97/6
கண் நேர் இதழ தண் நறும் குவளை – அகம் 358/5

மேல்


இதழின் (1)

சோர்ந்து அவிழ் இதழின் இயங்கும் ஆறு இன்று – பரி 17/27

மேல்


இதழினை (1)

மேல் நாள் நின் தோள் சேர்ந்தார் நகை சேர்ந்த இதழினை
நாடி நின் தூது ஆடி துறை செல்லாள் ஊரவர் – கலி 72/12,13

மேல்


இதற்கு (1)

இதற்கு இது மாண்டது என்னாது அதற்பட்டு – குறு 184/3

மேல்


இதன் (6)

பிழையேம் ஆகிய நாம் இதன் படவே – குறு 263/8
எம் கேள் இதன் அகத்து உள்_வழி காட்டீமோ – கலி 144/19
அன்னை முன்னர் யாம் என் இதன் படலே – அகம் 95/15
இனிய காண்க இதன் இயல்பு உணர்ந்தோரே – புறம் 194/7
இன்னும் வாழ்வல் என் இதன் பண்பே – புறம் 245/7
இதன் கொண்டு அறிநை வாழியோ கிணைவ – புறம் 381/20

மேல்


இதனின் (1)

இதனின் கொடியது பிறிது ஒன்று இல்லை – நற் 322/2

மேல்


இதனினும் (1)

இதனினும் கொடிய செய்குவர் அன்னாய் – ஐங் 215/6

மேல்


இதனை (1)

பேது உற்ற இதனை கண்டு யான் நோக்க நீ எம்மை – பரி 18/12

மேல்


இது (89)

இருவேம் ஆய்ந்த மன்றல் இது என – குறி 21
புதுவது வந்தன்று இது அதன் பண்பே – மலை 96
கானக நாடற்கு இது என யான் அது – நற் 47/6
நயன் இன்மையின் பயன் இது என்னாது – நற் 75/1
பாம்பு உயிர் அணங்கிய ஆங்கும் ஈங்கு இது
தகாஅது வாழியோ குறு_மகள் நகாஅது – நற் 75/3,4
அ மலை கிழவோன் செய்தனன் இது எனின் – நற் 173/7
தணியும் ஆறு இது என உரைத்தல் ஒன்றோ – நற் 244/7
எந்தை திமில் இது நுந்தை திமில் என – நற் 331/6
அலர்வது அன்று-கொல் இது என்று நன்றும் – நற் 339/2
கனவோ மற்று இது வினவுவல் யானே – குறு 148/6
தகுமோ மற்று இது தமியோர் மாட்டே – குறு 162/6
இது மற்று எவனோ நொதுமலர் தலையே – குறு 171/4
இன்னள் செய்தது இது என முன் நின்று – குறு 173/5
இது மற்று எவனோ தோழி துனி இடை – குறு 181/1
இதற்கு இது மாண்டது என்னாது அதற்பட்டு – குறு 184/3
உது காண் அதுவே இது என மொழிகோ – குறு 191/1
இது பொழுது ஆகவும் வாரார்-கொல்லோ – குறு 279/4
இது மற்று எவனோ தோழி முதுநீர் – குறு 299/1
கார் இது பருவம் ஆயின் – குறு 382/5
அற நெறி இது என தெளிந்த என் – ஐங் 371/4
இது என் பாவைக்கு இனிய நன் பாவை – ஐங் 375/1
இது என் பைம் கிளி எடுத்த பைம் கிளி – ஐங் 375/2
இது என் பூவைக்கு இனிய சொல் பூவை என்று – ஐங் 375/3
இன் இளவேனில் இது அன்றோ வையை நின் – பரி 6/77
இது என உரைத்தலின் எம் உள் அமர்ந்து இசைத்து இறை – பரி 15/64
ஒன்றிய படி இது என்று உரைசெய்வோரும் – பரி 19/52
வந்திக்க வார் என மன தக்க நோய் இது
வேற்றாரை வேற்றார் தொழுதல் இளிவரவு – பரி 20/70,71
வளமையான் ஆகும் பொருள் இது என்பாய் – கலி 12/11
கடை நாள் இது என்று அறிந்தாரும் இல்லை – கலி 12/15
இது ஒன்று உடைத்து என எண்ணி அது தேர – கலி 24/5
இனை இருள் இது என ஏங்கி நின் வரல் நசைஇ – கலி 48/12
பல் கலை சில் பூ கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர் – கலி 56/11
பேர் அமர் கண்ணார்க்கும் படு வலை இது என – கலி 74/14
நண்ணியார் காட்டுவது இது என கமழும் நின் – கலி 79/17
தந்தார் யார் எல்லாஅ இது
இஃது ஒன்று என் ஒத்து காண்க பிறரும் இவற்கு என்னும் – கலி 84/32,33
இது தொடுக என்றவர் யார் – கலி 84/35
அஞ்சாதி நீயும் தவறு இலை நின் கை இது தந்த – கலி 84/36
மேல் நின்றும் எள்ளி இது இவன் கை தந்தாள் – கலி 84/39
இது ஆகும் இன் நகை நல்லாய் பொது ஆக – கலி 92/24
அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர் – கலி 104/18
செய்தான் இவன் என உற்றது இது என – கலி 142/20
எல்லா நீ என் அணங்கு உற்றனை யார் நின் இது செய்தார் – கலி 144/9
உற்றனிர் போல வினவுதிர் மற்று இது
கேட்டீ-மின் எல்லீரும் வந்து – கலி 146/12,13
இது என அறியா மறுவரல் பொழுதில் – அகம் 22/4
காமர் வேனில்-மன் இது
மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே – அகம் 37/17,18
வருவர் ஆயின் பருவம் இது என – அகம் 68/11
அஞ்சுவள் அல்லளோ இவள் இது செயலே – அகம் 158/18
இது நன் காலம் கண்டிசின் பகைவர் – அகம் 164/11
அற்சிரம் வந்தன்று அமைந்தன்று இது என – அகம் 217/13
பிரிதல் வல்லியர் இது நம் துறந்தோர் – அகம் 223/1
யாணர் வேனில்-மன் இது
மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே – அகம் 341/12,13
அலவன் காட்டி நல் பாற்று இது என – அகம் 380/7
அறனோ மற்று இது விறல் மாண் குடுமி – புறம் 12/3
பார்ப்பார் நோவன செய்யலர் மற்று இது
நீர்த்தோ நினக்கு என வெறுப்ப கூறி – புறம் 43/14,15
நாணு_தகவு உடைத்து இது காணும்_காலே – புறம் 44/16
வலம் படு குருசில் நீ ஈங்கு இது செயலே – புறம் 50/17
இது நீ கண்ணியது ஆயின் இரு நிலத்து – புறம் 52/7
எனை பெரும் சிறப்பினோடு ஈங்கு இது துணிதல் – புறம் 217/2
பிழி மகிழ் வல்சி வேண்ட மற்று இது
கொள்ளாய் என்ப கள்ளின் வாழ்த்தி – புறம் 269/7,8
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பணையம் இது கொண்டு – புறம் 316/7
இது பால் வகை தெரிந்த பதிகத்தின் மரபு என் – சிலப்.புகார் 0/90
இந்திர_விழவு கொண்டு எடுக்கும் நாள் இது என – சிலப்.புகார் 6/6
ஈர்ம் தண் துறையே இது தகாது என்னீரே – சிலப்.புகார் 7/171
வாழ்த்தி வந்திருந்தேன் இது என் வரவு என – சிலப்.மது 11/56
அடல் வலி எயினர் நின் அடி தொடு கடன் இது
மிடறு உகு குருதி கொள் விறல் தரு விலையே – சிலப்.மது 12/142,143
கண நிரை பெறு விறல் எயின் இடு கடன் இது
நிணன் உகு குருதி கொள் நிகர் அடு விலையே – சிலப்.மது 12/146,147
படு கடன் இது உகு பலி முக மடையே – சிலப்.மது 12/151
புனல் யாறு அன்று இது பூம் புனல் யாறு என – சிலப்.மது 13/174
நோ_தக்க செய்தாள் என்று எள்ளல் இது ஒன்று என்று – சிலப்.மது 19/14
வளையாத செங்கோல் வளைந்தது இது என்-கொல் – சிலப்.மது 19/18
தென்னவன் கொற்றம் சிதைந்தது இது என்-கொல் – சிலப்.மது 19/20
தண் குடை வெம்மை விளைத்தது இது என்-கொல் – சிலப்.மது 19/22
வம்ப பெரும் தெய்வம் வந்தது இது என்-கொல் – சிலப்.மது 19/24
தெய்வம் உற்றாள் போலும் தகையள் இது என்-கொல் – சிலப்.மது 19/26
என் உறு வினை காண் ஆ இது என உரையாரோ – சிலப்.மது 19/42
ஈர்வது ஓர் வினை காண் ஆ இது என உரையாரோ – சிலப்.மது 19/46
உண்பதோர் வினை காண் ஆ இது என உரையாரோ – சிலப்.மது 19/50
போய் எங்கு நாடுகேன் பொருள் உரையோ இது அன்று – சிலப்.மது 19/69
நீர்த்து அன்று இது என நெடுமொழி கூறி – சிலப்.மது 23/115
தொழு நாள் இது என தோன்ற வாழ்த்தி – சிலப்.மது 23/164
தொழு நாள் இது என தோன்ற வாழ்த்தி – சிலப்.மது 23/194
ஆங்கு ஒன்று காணாய் அணி_இழாய் ஈங்கு இது காண் – சிலப்.வஞ்சி 24/24
இறை வளை நல்லாய் இது நகை ஆகின்றே – சிலப்.வஞ்சி 24/60
ஆய் வளை நல்லாய் இது நகை ஆகின்றே – சிலப்.வஞ்சி 24/64
செறி வளை கை நல்லாய் இது நகை ஆகின்றே – சிலப்.வஞ்சி 24/68
இது நீ கருதினை ஆயின் ஏற்பவர் – சிலப்.வஞ்சி 25/166
முழுத்தம் ஈங்கு இது முன்னிய திசை மேல் – சிலப்.வஞ்சி 26/30
இது என வரைந்து வாழு_நாள் உணர்ந்தோர் – சிலப்.வஞ்சி 28/181
கேள் இது மன்னா கெடுக நின் தீயது – சிலப்.வஞ்சி 30/73

மேல்


இது-கொல் (2)

இது-கொல் வாழி தோழி காதலர் – நற் 134/2
இது-கொல் வாழி தோழி என் உயிர் – அகம் 71/16

மேல்


இது-மன் (1)

இது-மன் பிரிந்தோர் உள்ளும் பொழுதே – ஐங் 487/1

மேல்


இதுவால் (1)

கார்-மன் இதுவால் தோழி போர் மிக – அகம் 194/16

மேல்


இதுவும் (2)

யார் இவன் எம் கூந்தல் கொள்வான் இதுவும் ஓர் – கலி 89/1
இழுக்கம் தாராது இதுவும் கேட்டி – சிலப்.மது 23/41

மேல்


இதுவே (11)

இதுவே நறு வீ ஞாழல் மா மலர் தாஅய் – நற் 96/1
தந்தை_தன் ஊர் இதுவே
ஈன்றேன் யானே பொலிக நும் பெயரே – நற் 198/11,12
வருதும் என்ற பருவமோ இதுவே – நற் 246/10
மருந்தும் உண்டோ மயலோ இதுவே – குறு 156/7
சொல்லிய பருவமோ இதுவே பல் ஊழ் – குறு 285/4
இதுவே மடந்தை நாம் மேவிய பொழுதே – ஐங் 415/1
இன்னும் இன்னும் எம் காமம் இதுவே – பரி 13/65
ஈன்ற வயிறோ இதுவே
தோன்றுவன் மாதோ போர்_களத்தானே – புறம் 86/5,6
அனைத்து ஆகியர் இனி இதுவே எனைத்தும் – புறம் 196/8
ஊரது நிலைமையும் இதுவே மற்றே – புறம் 355/3
யான் அறி அளவையோ இதுவே வானத்து – புறம் 367/15

மேல்


இதுவோ (5)

இதுவோ என்றிசின் மடந்தை மதி இன்று – நற் 99/5
கேளிர் மணலின் கெழுவும் இதுவோ
ஏழ் உலகும் ஆளி திரு_வரை மேல் அன்பு அளிதோ – பரி 8/63,64
இதுவோ மற்று நின் செம்மல் மாண்ட – அகம் 306/9
அலவ நோய் செய்யும் அணங்கு இதுவோ காணீர் – சிலப்.புகார் 7/71
அணங்கு இதுவோ காணீர் அடும்பு அமர் தண் கானல் – சிலப்.புகார் 7/72

மேல்


இதை (5)

நெடும் கொடி மிசை இதை எடுத்து – மது 79
வீங்கு பிணி நோன் கயிறு அரீஇ இதை புடையூ – மது 376
வால் இதை எடுத்த வளி தரு வங்கம் – மது 536
இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும் – அகம் 140/11
இதை புன வரகின் அவைப்பு மாண் அரிசியொடு – அகம் 394/3

மேல்


இதைய (1)

கொல்லை இதைய குறும் பொறை மருங்கில் – அகம் 133/7

மேல்


இதையும் (1)

இதையும் களிறும் பிணையும் இரிய – பரி 10/53

மேல்


இதோ (1)

இதோ அடங்க கேள் – கலி 63/14

மேல்


இந்த (2)

அறத்து உறை மாக்கட்கு அல்லது இந்த
புறச்சிறை இருக்கை பொருந்தாது ஆகலின் – சிலப்.மது 15/107,108
பாய் எரி இந்த பதி ஊட்ட பண்டே ஓர் – சிலப்.மது 21/51

மேல்


இந்திர (11)

இந்திர விழவின் பூவின் அன்ன – ஐங் 62/1
இந்திர_விழவு ஊர் எடுத்த காதையும் – சிலப்.புகார் 0/67
எய்திய சாபத்து இந்திர_சிறுவனொடு – சிலப்.புகார் 3/2
இந்திர_சிறுவன் சயந்தன் ஆக என – சிலப்.புகார் 3/119
இந்திர_விழவு கொண்டு எடுக்கும் நாள் இது என – சிலப்.புகார் 6/6
இந்திர_நீலத்து இடைஇடை திரண்ட – சிலப்.புகார் 6/103
இந்திர_விகாரம் ஏழுடன் போகி – சிலப்.புகார் 10/14
இந்திர_குமரரின் யாம் காண்குவமோ – சிலப்.மது 16/173
இந்திர_வில்லின் எழில் கொண்டு இழும் என்று – சிலப்.வஞ்சி 24/27
இந்திர_திருவனை காண்குதும் என்றே – சிலப்.வஞ்சி 26/94
இந்திர_விகாரம் ஏழுடன் புக்கு ஆங்கு – சிலப்.வஞ்சி 27/92

மேல்


இந்திர_குமரரின் (1)

இந்திர_குமரரின் யாம் காண்குவமோ – சிலப்.மது 16/173

மேல்


இந்திர_சிறுவன் (1)

இந்திர_சிறுவன் சயந்தன் ஆக என – சிலப்.புகார் 3/119

மேல்


இந்திர_சிறுவனொடு (1)

எய்திய சாபத்து இந்திர_சிறுவனொடு
தலைக்கோல் தானத்து சாபம் நீங்கிய – சிலப்.புகார் 3/2,3

மேல்


இந்திர_திருவனை (1)

இந்திர_திருவனை காண்குதும் என்றே – சிலப்.வஞ்சி 26/94

மேல்


இந்திர_நீலத்து (1)

இந்திர_நீலத்து இடைஇடை திரண்ட – சிலப்.புகார் 6/103

மேல்


இந்திர_விகாரம் (2)

இந்திர_விகாரம் ஏழுடன் போகி – சிலப்.புகார் 10/14
இந்திர_விகாரம் ஏழுடன் புக்கு ஆங்கு – சிலப்.வஞ்சி 27/92

மேல்


இந்திர_வில்லின் (1)

இந்திர_வில்லின் எழில் கொண்டு இழும் என்று – சிலப்.வஞ்சி 24/27

மேல்


இந்திர_விழவு (2)

இந்திர_விழவு ஊர் எடுத்த காதையும் – சிலப்.புகார் 0/67
இந்திர_விழவு கொண்டு எடுக்கும் நாள் இது என – சிலப்.புகார் 6/6

மேல்


இந்திரர் (1)

உண்டால் அம்ம இ உலகம் இந்திரர்
அமிழ்தம் இயைவது ஆயினும் இனிது என – புறம் 182/1,2

மேல்


இந்திரன் (6)

ஏறு அதிர்க்கும் இந்திரன் இரும் உரும் என – பரி 8/33
இந்திரன் பூசை இவள் அகலிகை இவன் – பரி 19/50
இந்திரன் ஆடும் தகைத்து – பரி 24/97
கப்பத்து இந்திரன் காட்டிய நூலின் – சிலப்.மது 11/154
இந்திரன் ஏவலின் ஈங்கு வாழ்வேன் – சிலப்.மது 15/32
இந்திரன் மார்பத்து ஆரமும் எய்துவர் – சிலப்.மது 16/181

மேல்


இப்பால் (2)

இகல் பல செல்வம் விளைத்தவள் கண்டு இப்பால்
அகல் அல்கும் வையை துறை – பரி 24/32,33
இப்பால் இமயத்து இருத்திய வாள் வேங்கை – சிலப்.புகார் 1/67

மேல்


இப்பி (3)

துறை மேய் இப்பி ஈர்ம் புறத்து உறைக்கும் – நற் 87/7
பன் மீன் கொள்பவர் முகந்த இப்பி
நார் அரி நறவின் மகிழ் நொடை கூட்டும் – அகம் 296/8,9
முதிர் வார் இப்பி முத்த வார் மணல் – புறம் 53/1

மேல்


இப்பொழுதும் (1)

இன்று இப்பொழுதும் யான் வாழலெனே – அகம் 362/10

மேல்


இம் (3)

வளை நெகிழ எரி சிந்தி வந்த இம் மருள் மாலை – சிலப்.புகார் 7/193
என் பயந்தோற்கு இம் மண் உடை முடங்கல் – சிலப்.மது 13/96
மாதரி கேள் இம் மடந்தை-தன் கணவன் – சிலப்.மது 15/125

மேல்


இம்பர் (1)

இம்பர் நின்றும் காண்டிரோ வரவே – புறம் 287/14

மேல்


இம்மென் (5)

இம்மென் கடும்போடு இனியிர் ஆகுவிர் – மலை 286
இம்மென் பேர் அலர் நும் ஊர் புன்னை – நற் 76/6
இம்மென் பெரும் களத்து இயவர் ஊதும் – நற் 113/10
இம்மென் பறவை ஈண்டு கிளை இரிய – நற் 161/4
இம்மென் பேர் அலர் இ ஊர் நம்_வயின் – அகம் 323/1

மேல்


இம்மென்று (1)

நும்மோன் செய்த கொடுமைக்கு இம்மென்று
அலமரல் மழை கண் தெண் பனி மல்க – அகம் 398/7,8

மேல்


இம்மென (11)

கை கவர் நரம்பின் இம்மென இமிரும் – குறி 147
யாணர் வண்டின் இம்மென இமிரும் – நற் 30/3
உரைக்கல் ஆகா எவ்வம் இம்மென
இரைக்கும் வாடை இருள் கூர் பொழுதில் – நற் 109/5,6
மண் ஆர் கண்ணின் இம்மென இமிரும் – நற் 139/6
இயன் எழீஇயவை போல எ வாயும் இம்மென
கயன் அணி பொதும்பருள் கடி மலர் தேன் ஊத – கலி 36/5,6
சிறு வெதிர் குழல் போல சுரும்பு இமிர்ந்து இம்மென
பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி_வயின் – கலி 119/8,9
ஒருங்கு உடன் இம்மென இமிர்தலின் பாடலோடு – கலி 123/3
இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மென
கல் முகை விடர்_அகம் சிலம்ப வீழும் – அகம் 172/3,4
உதைத்து விடு நரம்பின் இம்மென இமிரும் – அகம் 317/13
முழவு சேர் நரம்பின் இம்மென இமிரும் – அகம் 318/6
வயங்கி தோன்றும் மீனினும் இம்மென
பரந்து இயங்கும் மா மழை உறையினும் – புறம் 367/16,17

மேல்


இம்மை (7)

இம்மை மாறி மறுமை ஆயினும் – குறு 49/3
இம்மை உலகத்து இசையொடும் விளங்கி – அகம் 66/1
அம்ம வாழி தோழி இம்மை
நன்று செய் மருங்கில் தீது இல் என்னும் – அகம் 101/1,2
இம்மை உலகத்து இல் என பன் நாள் – அகம் 311/6
இம்மை செய்தது மறுமைக்கு ஆம் எனும் – புறம் 134/1
இம்மை போல காட்டி உம்மை – புறம் 236/10
இம்மை செய்தன யான் அறி நல்வினை – சிலப்.மது 15/91

மேல்


இம்மைக்கு (1)

இம்மைக்கு இன்பமும் மறுமைக்கு இன்பமும் – சிலப்.மது 11/112

மேல்


இம்மையும் (3)

இம்மையும் மறுமையும் பகை ஆவது அறியாயோ – கலி 14/15
இம்மையும் மறுமையும் இரண்டும் இன்றி ஓர் – சிலப்.மது 11/113
இம்மையும் இசை ஒரீஇ இனைந்து ஏங்கி அழிவலோ – சிலப்.மது 18/45

மேல்


இமய (12)

பரங்குன்று இமய குன்றம் நிகர்க்கும் – பரி 8/11
இமய குன்றினில் சிறந்து – பரி 8/12
கல் உயர் சென்னி இமய வில் நாண் ஆகி – பரி 23/83
இமய செம் வரை மானும்-கொல்லோ – அகம் 265/3
கயல் எழுதிய இமய நெற்றியின் – சிலப்.மது 17/1
பொன் இமய கோட்டு புலி பொறித்து மண் ஆண்டான் – சிலப்.மது 17/123
இமய மால் வரைக்கு எம் கோன் செல்வது – சிலப்.வஞ்சி 25/168
மலயத்து ஏகுதும் வான் பேர் இமய
நிலயத்து ஏகுதல் நின் கருத்து ஆகலின் – சிலப்.வஞ்சி 26/100,101
மின் தவழும் இமய நெற்றியில் – சிலப்.வஞ்சி 29/15
இமய மால் வரை கல் கடவுள் ஆம் – சிலப்.வஞ்சி 29/23
பேர் இமய கல் சுமத்தி – சிலப்.வஞ்சி 29/27
வட பேர் இமய மலையில் பிறந்து – சிலப்.வஞ்சி 29/68

மேல்


இமயத்து (14)

வட புல இமயத்து வாங்கு வில் பொறித்த – சிறு 48
பொன் படு நெடும் கோட்டு இமயத்து உச்சி – நற் 356/3
நிவந்து ஓங்கு இமயத்து நீல பைம் சுனை – பரி 5/48
முந்நீர் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இமயத்து
முன்னோர் மருள வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 127/4,5
மாறி பிறவார் ஆயினும் இமயத்து
கோடு உயர்ந்து அன்ன தம் இசை நட்டு – புறம் 214/11,12
இப்பால் இமயத்து இருத்திய வாள் வேங்கை – சிலப்.புகார் 1/67
மாநீர் வேலி கடம்பு எறிந்து இமயத்து
வானவர் மருள மலை வில் பூட்டிய – சிலப்.வஞ்சி 25/1,2
வில் தலைக்கொண்ட வியன் பேர் இமயத்து
கல் கால்கொள்ளினும் கடவுள் ஆகும் – சிலப்.வஞ்சி 25/118,119
வில் தலை கொண்ட வியன் பேர் இமயத்து ஓர் – சிலப்.வஞ்சி 25/183
ஓங்கிய இமயத்து கல் கால்கொண்டு – சிலப்.வஞ்சி 26/152
பொன் கோட்டு இமயத்து பொரு அறு பத்தினி – சிலப்.வஞ்சி 26/253
வட பேர் இமயத்து வான் தரு சிறப்பின் – சிலப்.வஞ்சி 27/1
வில்லவன் வந்தான் வியன் பேர் இமயத்து
பல் ஆன் நிரையொடு படர்குவிர் நீர் என – சிலப்.வஞ்சி 27/238,239
குமரியொடு வட இமயத்து
ஒரு மொழி வைத்து உலகு ஆண்ட – சிலப்.வஞ்சி 29/1,2

மேல்


இமயத்தொடு (1)

வில் எழுதிய இமயத்தொடு
கொல்லி ஆண்ட குடவர் கோவே – சிலப்.வஞ்சி 24/133,134

மேல்


இமயம் (5)

ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை இமயம்
தென்னம் குமரியொடு ஆயிடை – பதி 11/23,24
வட திசை எல்லை இமயம் ஆக – பதி 43/7
வட திசையதுவே வான் தோய் இமயம்
தென் திசை ஆஅய் குடி இன்று ஆயின் – புறம் 132/7,8
கழை வளர் இமயம் போல – புறம் 166/33
பொதியில் ஆயினும் இமயம் ஆயினும் – சிலப்.புகார் 1/14

மேல்


இமயமும் (4)

இமயமும் துளக்கும் பண்பினை – குறு 158/5
நிலனும் நீடிய இமயமும் நீ – பரி 1/51
பொன் கோட்டு இமயமும் பொதியமும் போன்றே – புறம் 2/24
வட திசை கங்கையும் இமயமும் கொண்டு – சிலப்.மது 11/21

மேல்


இமிர் (26)

சுரும்பு இமிர் அடுக்கம் புலம்ப களிறு அட்டு – நற் 112/3
சுரும்பு இமிர் சுடர் நுதல் நோக்கி – நற் 245/11
வண்டு இமிர் இன் இசை கறங்க திண் தேர் – நற் 323/9
வண்டு இமிர் பனி துறை தொண்டி ஆங்கண் – ஐங் 172/2
வண்டு இமிர் சுடர் நுதல் குறு_மகள் – ஐங் 254/3
வண்ண வண்டு இமிர் குரல் பண்ணை போன்றனவே – பரி 14/4
காவே சுரும்பு இமிர் தாதொடு தலைத்தலை மிகூஉம் – பரி 16/14
தேன் இமிர் வையைக்கு இயல்பு – பரி 16/38
ஒருதிறம் யாணர் வண்டின் இமிர் இசை எழ – பரி 17/10
ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல் – பரி 20/23
சுடர் உற_உற நீண்ட சுரும்பு இமிர் அடுக்கத்த – கலி 45/16
சுரும்பு இமிர் பூ கோதை அம் நல்லாய் யான் நின் – கலி 64/12
வண்டு இமிர் வகை இணர் வாங்கினன் பரிவானால் – கலி 79/16
தேன் இமிர் காவில் புணர்ந்திருந்து ஆடும்-மார் – கலி 92/66
சுரும்பு இமிர் கானம் நாம் பாடினம் பரவுதும் – கலி 106/48
பெரும் கடல் துயில் கொள்ளும் வண்டு இமிர் நறும் கானல் – கலி 123/5
தேன் இமிர் புன்னை பொருந்தி – கலி 131/45
சுரும்பு இமிர் ஆய் மலர் வேய்ந்த – அகம் 136/28
தேன் இமிர் நறு மலர் புன்னையும் மொழியாது – அகம் 170/2
சுரும்பு இமிர் மலர கானம் பிற்பட – அகம் 184/6
தேன் இமிர் நறும் சினை தென்றல் போழ – அகம் 237/4
வண்டு இமிர் இணர நுண் தாது வரிப்ப – அகம் 250/3
தேன் இமிர் அகன் கரை பகுக்கும் – அகம் 280/13
வண்டு இமிர் நறும் சாந்து அணிகுவம் திண் திமில் – அகம் 340/18
தேன் இமிர் நறும் தார் வானவன் உடற்றிய – அகம் 381/15
அரும்பு பொதி அவிழ்ந்த சுரும்பு இமிர் தாமரை – சிலப்.புகார் 2/15

மேல்


இமிர்தர (1)

தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர
இயன் எழீஇயவை போல எ வாயும் இம்மென – கலி 36/4,5

மேல்


இமிர்தலின் (1)

ஒருங்கு உடன் இம்மென இமிர்தலின் பாடலோடு – கலி 123/3

மேல்


இமிர்ந்து (5)

பன் மலர் சினை உக சுரும்பு இமிர்ந்து வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 34/6
வண்ண வண்டு இமிர்ந்து ஆனா வையை வார் உயர் எக்கர் – கலி 35/9
சிறு வெதிர் குழல் போல சுரும்பு இமிர்ந்து இம்மென – கலி 119/8
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 127/3
யாழ் இசை கொண்ட இன வண்டு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப – கலி 131/9

மேல்


இமிர்பு (5)

தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத – நற் 235/8
கை வைத்து இமிர்பு குழல் காண்குவோரும் – பரி 19/41
ஏந்து மருப்பின் இன வண்டு இமிர்பு ஊதும் – கலி 43/2
இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி – கலி 78/2
சுரும்பு இமிர்பு ஊத பிடவு தளை அவிழ – அகம் 304/11

மேல்


இமிர (4)

கழை வளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிர
மருதம் பண்ணிய கரும் கோட்டு சீறியாழ் – மலை 533,534
மயில்கள் ஆல பெரும் தேன் இமிர
தண் மழை தழீஇய மா மலை நாட – ஐங் 292/1,2
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர
ஊது சீர் தீம் குழல் இயம்ப மலர் மிசை – பரி 22/39,40
யாழ் இசை பறவை இமிர பிடி புணர்ந்து – அகம் 332/8

மேல்


இமிரா (2)

ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை – பெரும் 481
ஆடு வண்டு இமிரா தாமரை – புறம் 69/20

மேல்


இமிரும் (12)

கை கவர் நரம்பின் இம்மென இமிரும்
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு நயந்து இறுத்த – குறி 147,148
இளி பயிர் இமிரும் குறும் பரம் தூம்பொடு – மலை 7
பனி வார் காவின் பல் வண்டு இமிரும்
நனி சேய்த்து அன்று அவன் பழ விறல் மூதூர் – மலை 486,487
தீம் தொடை நரம்பின் இமிரும்
வான் தோய் வெற்பன் மார்பு அணங்கு எனவே – நற் 17/11,12
யாணர் வண்டின் இம்மென இமிரும்
ஏர்தரு தெருவின் எதிர்ச்சி நோக்கி நின் – நற் 30/3,4
கொள்ளா நரம்பின் இமிரும் பூசல் – நற் 35/5
மண் ஆர் கண்ணின் இம்மென இமிரும்
வணர்ந்து ஒலி கூந்தல் மாஅயோளொடு – நற் 139/6,7
ஊது வண்டு இமிரும் கோதை மார்பின் – நற் 187/8
தீம் குழல் ஆம்பலின் இனிய இமிரும்
புதல் மலர் மாலையும் பிரிவோர் – ஐங் 215/4,5
வரி ஞிமிறு இமிரும் மார்பு பிணி மகளிர் – பதி 50/18
உதைத்து விடு நரம்பின் இம்மென இமிரும்
மரன் ஏமுற்ற காமர் வேனில் – அகம் 317/13,14
முழவு சேர் நரம்பின் இம்மென இமிரும்
பழ விறல் நனம் தலை பய மலை நாட – அகம் 318/6,7

மேல்


இமிரும்மே (1)

தாம் அமர் துணையொடு வண்டு இமிரும்மே
யானே புனை இழை ஞெகிழ்த்த புலம்பு கொள் அவலமொடு – நற் 348/6,7

மேல்


இமில் (14)

இனத்தின் தீர்ந்த துளங்கு இமில் நல் ஏறு – மலை 330
எருத்தோடு இமில் இடை தோன்றினன் தோன்றி – கலி 102/26
இரும் பிணர் எருத்தின் ஏந்து இமில் குராலும் – கலி 105/14
எருத்து இடை அடங்கியும் இமில் இற புல்லியும் – கலி 105/31
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில்
நல் ஏறு கொண்ட பொதுவன் முகன் நோக்கி – கலி 105/50,51
துளங்கு இமில் நல் ஏற்று இனம் பல களம் புகும் – கலி 106/9
குவை இமில் விடைய வேற்று ஆ ஒய்யும் – அகம் 113/14
ஏற்று இமில் கயிற்றின் எழில் வந்து துயல்வர – அகம் 248/13
சாந்தம் புதைத்த ஏந்து துளங்கு எழில் இமில்
ஏறு முந்துறுத்து சால் பதம் குவைஇ – அகம் 249/6,7
இனம் தலை தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்று – அகம் 253/13
பதவு மேயல் அருந்து துளங்கு இமில் நல் ஏறு – அகம் 341/7
இமில் ஏறு எதிர்ந்தது இழுக்கு என அறியான் – சிலப்.மது 16/100
குட பால் உறையா குவி இமில் ஏற்றின் – சிலப்.மது 17/11
குவி இமில் ஏற்றின் – சிலப்.மது 17/18

மேல்


இமிழ் (64)

இமிழ் இசை அருவியொடு இன் இயம் கறங்க – திரு 240
பாடு இமிழ் பனி கடல் பருகி வலன் ஏர்பு – முல் 4
இன் பல் இமிழ் இசை ஓர்ப்பனள் கிடந்தோள் – முல் 88
இணை ஒலி இமிழ் துணங்கை சீர் – மது 26
எழாஅ தோள் இமிழ் முழக்கின் – மது 177
கயம் குடைந்து அன்ன இயம் தொட்டு இமிழ் இசை – மது 363
ஒல்லென் இமிழ் இசை மான கல்லென – மது 538
இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப – மது 672
விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து – மலை 2
தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசை – மலை 296
எல் இமிழ் பனி கடல் மல்கு சுடர் கொளீஇ – நற் 67/8
பாடு இமிழ் பனி கடல் துழைஇ பெடையோடு – நற் 91/3
பாடு இமிழ் விடர் முகை முழங்க – நற் 156/9
திங்களும் திகழ் வான் ஏர்தரும் இமிழ் நீர் – நற் 335/1
பாடு இமிழ் பனி நீர் சேர்ப்பனொடு – நற் 378/11
புள் இமிழ் பெரும் கடல் கொள்ளான் சென்று என – நற் 392/2
புள் இமிழ் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை – குறு 243/4
புணரி திளைக்கும் புள் இமிழ் கானல் – குறு 299/2
பொன் இணர் மரீஇய புள் இமிழ் பொங்கர் – குறு 320/6
தண்ணென் முழவின் இமிழ் இசை காட்டும் – குறு 365/4
எக்கர் ஞாழல் புள் இமிழ் அகன் துறை – ஐங் 143/1
திரை இமிழ் இன் இசை அளைஇ அயலது – ஐங் 171/1
முழவு இமிழ் இன் இசை மறுகு-தொறு இசைக்கும் – ஐங் 171/2
பாடு இமிழ் பனி துறை ஓடு கலம் உகைக்கும் – ஐங் 192/2
ஒலி தெங்கின் இமிழ் மருதின் – பதி 13/7
விழவு அறுபு அறியா முழவு இமிழ் மூதூர் – பதி 15/18
முழவு இமிழ் மூதூர் விழவு காணூஉ பெயரும் – பதி 30/20
இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ – பதி 40/3
நீர் இமிழ் சிலம்பின் நேரியோனே – பதி 40/20
கோடு முழங்கு இமிழ் இசை எடுப்பும் – பதி 50/25
முழா இமிழ் துணங்கைக்கு தழூஉ புணை ஆக – பதி 52/14
ஒத்த குழலின் ஒலி எழ முழவு இமிழ்
மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி – பரி 12/40,41
படு கண் இமிழ் கொளை பயின்றனர் ஆடும் – பரி 16/12
தாழ் நீர் இமிழ் சுனை நாப்பண் குளித்து அவண் – பரி 21/39
யாழ் கொண்ட இமிழ் இசை இயல் மாலை அலைத்தரூஉம் – கலி 29/17
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த – கலி 79/1
பாடு இமிழ் பரப்பு_அகத்து அரவணை அசைஇய – கலி 105/70
இமிழ் இசை மண்டை உறியொடு தூக்கி – கலி 106/2
தூங்கு நீர் இமிழ் திரை துணை ஆகி ஒலிக்குமே – கலி 121/8
இமிழ் திரை கொண்க கொடியை காண் நீ – கலி 125/11
எறி திரை இமிழ் கானல் எதிர்கொண்டாள் என்பதோ – கலி 127/11
நெடும் பெரும் குன்றத்து இமிழ் கொள இயம்பும் – அகம் 17/14
இமிழ் கண் முழவின் இன் சீர் அவர் மனை – அகம் 66/22
இமிழ் பெயல் தலைஇய இன பல கொண்மூ – அகம் 68/15
இன் பல் இமிழ் இசை கேட்டு கலி சிறந்து – அகம் 82/7
அந்தி கோவலர் அம் பணை இமிழ் இசை – அகம் 124/14
இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மென – அகம் 172/3
பூத்த தாமரை புள் இமிழ் பழனத்து – அகம் 176/7
தமிழ் அகப்படுத்த இமிழ் இசை முரசின் – அகம் 227/14
இமிழ் இசை முரசம் பொரு_களத்து ஒழிய – அகம் 246/11
கள் உடை பெரும் சோற்று எல் இமிழ் அன்ன – அகம் 266/14
பாடு இமிழ் கடலின் எழுந்த சும்மையொடு – அகம் 334/4
முழவு இமிழ் துணங்கை தூங்கும் விழவின் – அகம் 336/16
பாடு இமிழ் அருவி பாறை மருங்கின் – அகம் 352/3
இமிழ் கடல் வளைஇய ஈண்டு அகல் கிடக்கை – புறம் 19/1
பாடு இமிழ் பனி கடல் சேர்ப்பன் என்கோ – புறம் 49/2
இமிழ் குரல் முரசம் மூன்று உடன் ஆளும் – புறம் 58/12
உடன் நிலை திரியீர் ஆயின் இமிழ் திரை – புறம் 58/21
இமிழ் குரல் முரசின் எழுவரொடு முரணி – புறம் 99/9
தெண் நீர் பரப்பின் இமிழ் திரை பெரும் கடல் – புறம் 204/5
எழிலி தோயும் இமிழ் இசை அருவி – புறம் 369/23
பாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தை – புறம் 394/8
இமிழ் கடல் வரைப்பில் தமிழகம் அறிய – சிலப்.புகார் 3/37
இமிழ் கடல் வேலியை தமிழ்நாடு ஆக்கிய – சிலப்.வஞ்சி 25/165

மேல்


இமிழ்தியோ (1)

நோய் தெற உழப்பார்_கண் இமிழ்தியோ எம் போல – கலி 129/10

மேல்


இமிழ்ந்து (4)

புள் இமிழ்ந்து ஒலிக்கும் இசையே என்றும் – மது 111
அகல் இரு வானத்து இமிழ்ந்து இனிது இசைப்ப – மது 267
மருது இமிழ்ந்து ஓங்கிய நளி இரும் பரப்பின் – பதி 23/18
யாணர் பழு மரம் புள் இமிழ்ந்து அன்ன – புறம் 173/3

மேல்


இமிழ்ப்ப (1)

எதிர்வ பொருவி மேறு மாறு இமிழ்ப்ப
கவர் தொடை நல் யாழ் இமிழ காவில் – பரி 22/37,38

மேல்


இமிழ்ப்பு (1)

இமிழ்ப்பு_உற நீண்ட பாசிலை – புறம் 283/12

மேல்


இமிழ்ப்பு_உற (1)

இமிழ்ப்பு_உற நீண்ட பாசிலை – புறம் 283/12

மேல்


இமிழ்பு (2)

ஒல்லா மயலொடு பாடு இமிழ்பு உழிதரும் – பதி 62/7
அலங்கும் அருவி ஆர்த்து இமிழ்பு இழிய – பரி 15/21

மேல்


இமிழ்வது (1)

இமிழ்வது போன்றது இ நீர் குணக்கு சான்றீர் – பரி 24/82

மேல்


இமிழ்விற்கு (1)

மண் கணை முழவின் இன் கண் இமிழ்விற்கு
எதிர்வ பொருவி மேறு மாறு இமிழ்ப்ப – பரி 22/36,37

மேல்


இமிழ (3)

அகல் விசும்பின் ஆர்ப்பு இமிழ
பெயல் உறழ கணை சிதறி – மது 182,183
கவர் தொடை நல் யாழ் இமிழ காவில் – பரி 22/38
படு மண முழவொடு பரூஉ பணை இமிழ
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்பு உற்று – அகம் 136/7,8

மேல்


இமிழா (1)

மத்து உரறிய மனை இன் இயம் இமிழா
ஆங்கு பண்டு நற்கு அறியுநர் செழு வளம் நினைப்பின் – பதி 26/3,4

மேல்


இமிழும் (3)

முழவு இமிழும் அகல் ஆங்கண் – மது 327
நீள் வயல் நண்ணி இமிழும் ஊர – ஐங் 86/2
புள்_இனம் இமிழும் புகழ் சால் விளை வயல் – புறம் 15/4

மேல்


இமை (8)

சீர் கெழு மடந்தை ஈர் இமை பொருந்த – நற் 40/9
இமை தீய்ப்பு அன்ன கண்ணீர் தாங்கி – குறு 4/2
இமை கண் ஏது ஆகின்றோ ஞெமை தலை – குறு 285/6
இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் – பரி 1/22
மை இருநூற்று இமை உண்கண் மான் மறி தோள் மணந்த ஞான்று – பரி 9/8
நீர் இதழ் புலரா கண் இமை கூம்ப இயைபவால் – கலி 70/16
ஓஒ கடலே தெற்றென கண் உள்ளே தோன்ற இமை எடுத்து – கலி 144/55
மா இதழ் புரையும் மலிர் கொள் ஈர் இமை
உள்ளகம் கனல உள்ளு-தொறு உலறி – அகம் 19/11,12

மேல்


இமைக்கும் (22)

ஓ அற இமைக்கும் சேண் விளங்கு அவிர் ஒளி – திரு 3
மாசு அற இமைக்கும் உருவினர் மானின் – திரு 128
அழல் திகழ்ந்து இமைக்கும் அஞ்சுவரு நெடு வேல் – சிறு 94
பைபய இமைக்கும் துறைவன் – நற் 199/10
வெயில் காய் அமையத்து இமைக்கும் அத்தத்து – நற் 279/8
வீடு உறு நுண் துகில் ஊடு வந்து இமைக்கும்
திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 366/2,3
நெய்யோடு இமைக்கும் ஐயவி திரள் காழ் – நற் 370/3
நன் பொன் இமைக்கும் நாடனொடு – நற் 389/10
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைக்கும்
ஓங்கு மலை நாடன் சாந்து புலர் அகலம் – குறு 150/2,3
திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும்
தண்ணம் துறைவன் வந்து என – ஐங் 105/2,3
இலங்கு கதிர் முத்தம் இருள் கெட இமைக்கும்
துறை கெழு கொண்க நீ தந்த – ஐங் 193/2,3
ஊர்ந்ததை எரி புரை ஓடை இடை இமைக்கும் சென்னி – பரி 21/1
இலங்கு பரல் இமைக்கும் என்ப நம் – அகம் 67/17
நெய் கனி நெடு வேல் எஃகின் இமைக்கும்
மழை மருள் பல் தோல் மா வண் சோழர் – அகம் 123/9,10
எரி மருள் கதிர திரு மணி இமைக்கும்
வெல் போர் வானவன் கொல்லி குட வரை – அகம் 213/14,15
விடு கதிர் நெடு வேல் இமைக்கும் பாசறை – அகம் 214/6
கண் பொருது இமைக்கும் திண் மணி கிளர்ப்ப – அகம் 282/5
நிறைவன இமைக்கும் நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 291/9
வெண் பரல் இமைக்கும் கண் பறி கவலை – அகம் 337/16
பூ துகில் இமைக்கும் பொலன் காழ் அல்குல் – அகம் 387/7
செம்மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின் – புறம் 60/2
பன் மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின் – புறம் 270/1

மேல்


இமைத்து (1)

கண் இமைத்து காண்பார்-தம் கண் என்ன கண்ணே – சிலப்.மது 17/152

மேல்


இமைத்தோர் (1)

இமைத்தோர் விழித்த மாத்திரை ஞெரேரென – புறம் 376/7

மேல்


இமைப்ப (8)

அகலா மீனின் அவிர்வன இமைப்ப
தா இல் கொள்கை தம் தொழில் முடி-மார் – திரு 88,89
தண் குரல் எழிலி ஒண் சுடர் இமைப்ப
பெயல் தாழ்பு இருளிய புலம்பு கொள் மாலையும் – குறு 314/2,3
ஆய் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப அவிர் ஒளி இழை இமைப்ப
கொடி என மின் என அணங்கு என யாது ஒன்றும் – கலி 57/3,4
பொலம் புனை செம்பாகம் போர் கொண்டு இமைப்ப
கடி அரணம் பாயா நின் கை புனை வேழம் – கலி 86/6,7
உறை கழி வாளின் உருவு பெயர்ந்து இமைப்ப
மறை திறன் அறியாள் ஆகி ஒய்யென – அகம் 136/24,25
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைப்ப
அமர் ஓர்த்து அட்ட செல்வம் – அகம் 144/17,18
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன கனம் குழை இமைப்ப
பின்னு விடு நெறியின் கிளைஇய கூந்தலள் – அகம் 158/3,4
அணி கிளர் சாந்தின் அம் பட்டு இமைப்ப
கொடும் குழை மகளிரின் ஒடுங்கிய இருக்கை – அகம் 236/11,12

மேல்


இமைப்பது (3)

மலை இமைப்பது போல் மின்னி – நற் 112/8
விழித்து இமைப்பது போல் விளங்குபு மறைய – நற் 241/8
இமைப்பது போல மின்னி உறைக்கொண்டு – அகம் 139/2

மேல்


இமைப்பின் (3)

மின் உறழ் இமைப்பின் சென்னி பொற்ப – திரு 85
வயங்கு மணி இமைப்பின் வேல் இடுபு – பதி 45/21
இமைப்பின் இதழ் மறைபு ஆங்கே கெடுதி – கலி 87/6

மேல்


இமைப்பு (2)

இமைப்பு வரை அமையா நம்_வயின் – குறு 218/6
இமைப்பு வரை வாழாள் மடவோள் – கலி 21/13

மேல்


இமைபு (1)

வாய்வாய் மீ போய் உம்பர் இமைபு இறப்ப – பரி 17/31

மேல்


இமைய (5)

இமைய வில் வாங்கிய ஈர்ம் சடை அந்தணன் – கலி 38/1
இமைய கானம் நாறும் கூந்தல் – அகம் 399/2
இமைய தாபதர் எமக்கு ஈங்கு உணர்த்திய – சிலப்.வஞ்சி 26/9
இமைய சிமயத்து இரும் குயிலாலுவத்து – சிலப்.வஞ்சி 28/102
இமையவர் உறையும் இமைய செ வரை – சிலப்.வஞ்சி 28/226

மேல்


இமையத்து (5)

ஞெமை ஓங்கு உயர் வரை இமையத்து உச்சி – நற் 369/7
இடன் விட்டு இயங்கா இமையத்து ஒரு பால் – கலி 92/18
இமையத்து உம்பரும் விளங்குக எனவே – கலி 105/74
இமையத்து ஈண்டி இன் குரல் பயிற்றி – புறம் 34/21
பொன் உடை நெடும் கோட்டு இமையத்து அன்ன – புறம் 369/24

மேல்


இமையம் (1)

இமையம் சூட்டிய ஏம வில் பொறி – புறம் 39/15

மேல்


இமையமும் (1)

சிமையத்து இமையமும் செழு நீர் கங்கையும் – சிலப்.புகார் 6/28

மேல்


இமையவர் (5)

இமையவர் உறையும் சிமைய செ வரை – பெரும் 429
குழவி திங்கள் இமையவர் ஏத்த – சிலப்.புகார் 2/38
இமையவர் உறையும் சிமைய பிடர்த்தலை – சிலப்.புகார் 5/97
எள் அறு சிறப்பின் இமையவர் வியப்ப – சிலப்.மது 20/63
இமையவர் உறையும் இமைய செ வரை – சிலப்.வஞ்சி 28/226

மேல்


இமையவரம்ப (1)

இமையவரம்ப நின் இகழ்ந்தோர் அல்லர் – சிலப்.வஞ்சி 26/23

மேல்


இமையவரம்பனின் (1)

எம் நாட்டு ஆங்கண் இமையவரம்பனின்
நல் நாள் செய்த நாள் அணி வேள்வியில் – சிலப்.வஞ்சி 30/161,162

மேல்


இமையவன் (2)

இமையவன் ஆடிய கொடுகொட்டி ஆடலும் – சிலப்.புகார் 6/43
இமையவன் ஆடிய கொட்டி சேதம் – சிலப்.வஞ்சி 28/75

மேல்


இமையா (7)

உமை அமர்ந்து விளங்கும் இமையா மு கண் – திரு 153
வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து – மது 457
இமையா நாட்டத்து ஒரு வரம் கொண்டு – பரி 5/30
நுதலது இமையா நாட்டம் இகல் அட்டு – அகம் 0/4
வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து – புறம் 62/16
நுதல் கிழித்து விழித்த இமையா நாட்டத்து – சிலப்.மது 12/55
கடவரைகள் ஓர் எட்டும் கண் இமையா காண – சிலப்.வஞ்சி 29/143

மேல்


இமையாது (1)

நிரை நிலை நடுகல் பொருந்தி இமையாது
இரை நசைஇ கிடந்த முது வாய் பல்லி – அகம் 387/15,16

மேல்


இமையார் (1)

பூ கணும் இமையார் நோக்குபு மறைய – அகம் 136/9

மேல்


இமையான் (2)

பூண் ஆகம் நோக்கி இமையான் நயந்து நம் – கலி 60/29
எடுத்து எறி ஞாட்பின் இமையான் தச்சன் – புறம் 290/4

மேல்


இமையோர் (1)

என் திறம் உரைத்த இமையோர் இளம்_கொடி – சிலப்.வஞ்சி 30/183

மேல்


இய (2)

பல் இய கோடியர் புரவலன் பேர் இசை – சிறு 125
விதி கூட்டிய இய மென் நடை போல – பரி 10/25

மேல்


இயக்க (5)

கைவல் பாண்_மகன் கடன் அறிந்து இயக்க
இயங்கா வையத்து வள்ளியோர் நசைஇ – சிறு 37,38
இன மணி நெடும் தேர் பாகன் இயக்க
செலீஇய சேறி ஆயின் இவளே – நற் 19/6,7
கைவல் பாகன் பையென இயக்க
யாம் தம் குறுகினம் ஆக ஏந்து எழில் – அகம் 230/12,13
வலவன் வண் தேர் இயக்க நீயும் – அகம் 340/4
கைவல் சீறியாழ் கடன் அறிந்து இயக்க
இரவு புறம்பெற்ற ஏம வைகறை – புறம் 398/5,6

மேல்


இயக்கத்து (1)

வெயில் புறந்தரூஉம் இன்னல் இயக்கத்து
கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்து கழி-மின் – மலை 374,375

மேல்


இயக்கம் (5)

நெய் தெரி இயக்கம் வெளில் முதல் முழங்கும் – நற் 12/3
செல் மழை இயக்கம் காணும் – நற் 44/11
அடி ஒதுங்கு இயக்கம் கேட்ட கானவன் – கலி 41/8
கால் வல் இயக்கம் ஒற்றி நடுநாள் – அகம் 292/9
குறை வினை முடித்த நிறைவு இன் இயக்கம்
அறிவுறூஉம்-கொல்லோ தானே கதிர் தெற – அகம் 351/4,5

மேல்


இயக்கம்-தன்னில் (1)

எறி நீர் அடை கரை இயக்கம்-தன்னில்
பொறி மாண் அலவனும் நந்தும் போற்றாது – சிலப்.புகார் 10/90,91

மேல்


இயக்கமும் (1)

மூ வகை இயக்கமும் முறையுளி கழிப்பி – சிலப்.புகார் 8/42

மேல்


இயக்கனும் (1)

வெம் சின இயக்கனும் உளப்பட பிறரும் – புறம் 71/14

மேல்


இயக்கி (8)

கோடு வாய்வைத்து கொடு மணி இயக்கி
ஓடா பூட்கை பிணிமுகம் வாழ்த்தி – திரு 246,247
சீர் இனிது கொண்டு நரம்பு இனிது இயக்கி
யாழோர் மருதம் பண்ண காழோர் – மது 657,658
நுண் புரி வண் கயிறு இயக்கி நின் – ஐங் 489/4
கால் வல் தேர் கையின் இயக்கி நடை பயிற்றா – கலி 81/8
தெண் கண் மா கிணை இயக்கி என்றும் – புறம் 387/4
வரிக்கும் ஆடற்கும் உரிப்பொருள் இயக்கி
தேசிக திருவின் ஓசை கடைப்பிடித்து – சிலப்.புகார் 3/29,30
இன்புற இயக்கி இசைபட வைத்து – சிலப்.புகார் 3/66
ஓங்கு நீர் மாடமொடு நாவாய் இயக்கி
பூ புணை தழீஇ புனல் ஆட்டு அமர்ந்து – சிலப்.மது 14/74,75

மேல்


இயக்கிக்கு (1)

புறஞ்சிறை மூதூர் பூம் கண் இயக்கிக்கு
பால்மடை கொடுத்து பண்பின் பெயர்வோள் – சிலப்.மது 15/116,117

மேல்


இயக்கினிர் (1)

கரும் கோட்டு இன் இயம் இயக்கினிர் கழி-மின் – பெரும் 392

மேல்


இயக்கு (4)

கால் இயக்கு அன்ன கதழ் பரி கடைஇ – மது 440
நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடும் தேர் – மலை 571
ஏர்தரல் உற்ற இயக்கு அரும் கவலை – நற் 79/4
பெரும் திரை முழக்கமொடு இயக்கு அவிந்து இருந்த – அகம் 100/5

மேல்


இயக்கு-மதி (1)

இயக்கு-மதி வாழியோ கை உடை வலவ – அகம் 344/11

மேல்


இயக்கு-மின் (2)

பதலை ஒரு கண் பையென இயக்கு-மின்
மதலை மா கோல் கைவலம் தமின் என்று – புறம் 152/17,18
கோடு வாய் வைம்-மின் கொடு மணி இயக்கு-மின்
குறிஞ்சி பாடு-மின் நறும் புகை எடு-மின் – சிலப்.வஞ்சி 24/18,19

மேல்


இயக்கும் (4)

இடுக்கண் செய்யாது இயங்குநர் இயக்கும்
அடுக்கல் மீமிசை அருப்பம் பேணாது – மலை 18,19
நல்லிதின் இயக்கும் அவன் சுற்றத்து ஒழுக்கமும் – மலை 80
கால் பார் கோத்து ஞாலத்து இயக்கும்
காவல் சாகாடு உகைப்போன் மாணின் – புறம் 185/1,2
அரி முக அம்பியும் அரும் துறை இயக்கும்
பெரும் துறை மருங்கின் பெயராது ஆங்கண் – சிலப்.மது 13/177,178

மேல்


இயங்க (3)

ஆர் கலி வானம் நீர் பொதிந்து இயங்க
பனியின் வாடையொடு முனிவு வந்து இறுப்ப – நற் 364/3,4
கவை தலை பேய்_மகள் கழுது ஊர்ந்து இயங்க
ஊரிய நெருஞ்சி நீறு ஆடு பறந்தலை – பதி 13/15,16
தொடி தோள் செறிப்ப தோள் வளை இயங்க
கொடி சேரா திரு கோவை காழ்கொள – பரி 6/14,15

மேல்


இயங்கல் (3)

இயங்கல் ஓம்பி நும் இயங்கள் தொடு-மின் – மலை 277
உயங்கு பிணி வருத்தமொடு இயங்கல் செல்லாது – நற் 47/2
இயங்கல் ஆனாது ஆயின் வயங்கு_இழை – அகம் 146/7

மேல்


இயங்கலும் (1)

இயங்கலும் இயங்கும் மயங்கலும் மயங்கும் – சிலப்.மது 22/154

மேல்


இயங்கள் (1)

இயங்கல் ஓம்பி நும் இயங்கள் தொடு-மின் – மலை 277

மேல்


இயங்கா (3)

இயங்கா வையத்து வள்ளியோர் நசைஇ – சிறு 38
இடன் விட்டு இயங்கா இமையத்து ஒரு பால் – கலி 92/18
அதனால் தன் கோல் இயங்கா தேயத்து உறையும் – புறம் 217/10

மேல்


இயங்காது (1)

இயங்காது வதிந்த நம் காதலி – அகம் 19/18

மேல்


இயங்கி (1)

வேறு_வேறு பரந்து இயங்கி
வேந்து உடை மிளை அயல் பரக்கும் – புறம் 387/8,9

மேல்


இயங்கிய (4)

பெயர் பட இயங்கிய இளையரும் ஒலிப்பர் – நற் 307/2
அச்சொடு தாக்கி பார் உற்று இயங்கிய
பண்ட சாகாட்டு ஆழ்ச்சி சொல்லிய – புறம் 90/6,7
அரு நிறத்து இயங்கிய வேலே – புறம் 235/15
இயங்கிய இரு சுடர் கண் என பெயரிய – புறம் 365/2

மேல்


இயங்கியோரே (1)

பெரு வரை அத்தம் இயங்கியோரே – அகம் 359/16

மேல்


இயங்கு (12)

இயங்கு புனல் கொழித்த வெண் தலை குவவு மணல் – மது 336
ஆள் இயங்கு அரும் புழை ஒற்றி வாள் வரி – நற் 322/6
களிறு இயங்கு ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை – கலி 49/21
இயங்கு ஒலி நெடும் திண் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – கலி 135/20
இயங்கு எயில் எய பிறந்த எரி போல எ வாயும் – கலி 150/2
இகழ்ந்து இயங்கு இயவின் அகழ்ந்த குழி செத்து – அகம் 21/25
முன் இயங்கு ஊர்தி பின்னிலை ஈயாது – அகம் 44/5
நீர்க்கு இயங்கு இன நிரை பின்றை வார் கோல் – அகம் 225/7
நுகர்வார் அருந்து மகிழ்பு இயங்கு நடையொடு – அகம் 256/5
இயங்கு படை அரவமோடு யாங்கணும் ஒலிப்ப – சிலப்.வஞ்சி 25/32
இயங்கு படை அரவத்து ஈண்டு ஒலி இசைப்ப – சிலப்.வஞ்சி 26/92
விசும்பு இயங்கு முனிவர் வியல் நிலம் ஆளும் – சிலப்.வஞ்சி 26/93

மேல்


இயங்கு-தொறு (2)

நல் ஏறு இயங்கு-தொறு இயம்பும் – குறு 190/6
புலம்பு கொள் யாமத்து இயங்கு-தொறு இசைக்கும் – குறு 279/3

மேல்


இயங்குதலால் (1)

மேலோர் இயங்குதலால் வீழ் மணி நீலம் செறு உழக்கும் அரோ – பரி 17/41

மேல்


இயங்குதி (1)

எவன் இல குறு_மகள் இயங்குதி என்னும் – அகம் 12/3

மேல்


இயங்குநர் (6)

இடுக்கண் செய்யாது இயங்குநர் இயக்கும் – மலை 18
இயங்குநர் மடிந்த அயம் திகழ் சிறு நெறி – நற் 257/8
ஏறு பெற்று உதிர்வன போல் வரை பிளந்து இயங்குநர்
ஆறு கெட விலங்கிய அழல் அவிர் ஆரிடை – கலி 2/7,8
இயங்குநர் செகுக்கும் எய் படு நனம் தலை – அகம் 307/9
இடுக்கண் செய்யாது இயங்குநர் தாங்கும் – சிலப்.மது 11/146
ஆர் இடை அத்தத்து இயங்குநர் அல்லது – சிலப்.மது 11/209

மேல்


இயங்கும் (7)

என்பு எழுந்து இயங்கும் யாக்கையர் நன் பகல் – திரு 130
சோர்ந்து அவிழ் இதழின் இயங்கும் ஆறு இன்று – பரி 17/27
ஏனல் இதணத்து அகில் புகை உண்டு இயங்கும்
வான் ஊர் மதியம் வரை சேரின் அ வரை – கலி 39/8,9
ஒளித்து இயங்கும் மரபின் வய புலி போல – அகம் 22/15
சோறு உடை கையர் வீறு_வீறு இயங்கும்
இரும் கிளை சிறாஅர் காண்டும் கண்டும் – புறம் 173/8,9
பரந்து இயங்கும் மா மழை உறையினும் – புறம் 367/17
இயங்கலும் இயங்கும் மயங்கலும் மயங்கும் – சிலப்.மது 22/154

மேல்


இயத்த (1)

புள் ஆர் இயத்த விலங்கு மலை சிலம்பின் – குறி 99

மேல்


இயத்தன் (1)

குழலன் கோட்டன் குறும் பல் இயத்தன்
தகரன் மஞ்ஞையன் புகர் இல் சேவல் அம் – திரு 209,210

மேல்


இயத்தின் (2)

இன் இசை இயத்தின் கறங்கும் – அகம் 25/21
சிறு பல் இயத்தின் நெடு நெறி கறங்க – அகம் 154/3

மேல்


இயத்து (2)

கூடு இயத்து அன்ன குரல் புணர் புள்ளின் – மலை 269
அருவி இன் இயத்து ஆடும் நாடன் – நற் 34/5

மேல்


இயத்தொடு (1)

சில் அரி கறங்கும் சிறு பல் இயத்தொடு
பல் ஊர் பெயர்வனர் ஆடி ஒல்லென – அகம் 301/20,21

மேல்


இயம் (33)

அந்தர பல் இயம் கறங்க திண் காழ் – திரு 119
இமிழ் இசை அருவியொடு இன் இயம் கறங்க – திரு 240
முருகு இயம் நிறுத்து முரணினர் உட்க – திரு 243
கூடு கொள் இன் இயம் குரல் குரல் ஆக – சிறு 229
விசி வீங்கு இன் இயம் கடுப்ப கயிறு பிணித்து – பெரும் 56
கரும் கோட்டு இன் இயம் இயக்கினிர் கழி-மின் – பெரும் 392
கலித்த இயவர் இயம் தொட்டு அன்ன – மது 304
கயம் குடைந்து அன்ன இயம் தொட்டு இமிழ் இசை – மது 363
அரி கூடு இன் இயம் கறங்க நேர்நிறுத்து – மது 612
அரி கூட்டு இன் இயம் கறங்க ஆடு_மகள் – குறி 193
நும் இயம் தொடுதல் ஓம்பு-மின் மயங்கு துளி – மலை 232
தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசை – மலை 296
காஅய் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல் – மலை 365
கழை பாடு இரங்க பல் இயம் கறங்க – நற் 95/1
இன் இயம் கறங்க பாடி – நற் 322/11
செல் ஆற்று கவலை பல் இயம் கறங்க – குறு 263/2
இயம் புணர் தூம்பின் உயிர்க்கும் அத்தம் – ஐங் 377/2
மத்து உரறிய மனை இன் இயம் இமிழா – பதி 26/3
இடி உறழ் இசை இன் இயம் எழுந்து ஆர்ப்ப – கலி 104/54
கார் எதிர் கலி ஒலி கடி இடி உருமின் இயம் கறங்க – கலி 105/24
கூடு கொள் இன் இயம் கறங்க களன் இழைத்து – அகம் 98/14
ததும்பு சீர் இன் இயம் கறங்க கைதொழுது – அகம் 138/9
இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மென – அகம் 172/3
நன்னராளர் கூடு கொள் இன் இயம்
தேர் ஊர் தெருவில் ததும்பும் – அகம் 189/13,14
ஈர்ம் புறவு இயம் வழி அறுப்ப தீம் தொடை – அகம் 314/11
பெரும் கல் மீமிசை இயம் எழுந்து ஆங்கு – அகம் 359/9
வேறு பல் குரல ஒரு தூக்கு இன் இயம்
காடு கெழு நெடுவேள் பாடு கொளைக்கு ஏற்ப – அகம் 382/4,5
கூடு கொள் இன் இயம் கறங்க – புறம் 153/11
வாங்கு மருப்பு யாழொடு பல் இயம் கறங்க – புறம் 281/2
இயவரும் அறியா பல் இயம் கறங்க – புறம் 336/6
இயம் இசையா மரபு ஏத்தி – புறம் 400/4
முரசு எழுந்து இயம்ப பல்_இயம் ஆர்ப்ப – சிலப்.புகார் 3/125
பால் கெழு சிறப்பின் பல்_இயம் சிறந்த – சிலப்.மது 13/139

மேல்


இயம்ப (33)

படு கண் முரசம் காலை இயம்ப
வெடி பட கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த – மது 232,233
பொறி மயிர் வாரணம் வைகறை இயம்ப
யானையங்குருகின் சேவலொடு காமர் – மது 673,674
முழவு அதிர முரசு இயம்ப
விழவு அறா வியல் ஆவணத்து – பட் 157,158
மலை படு கடாஅம் மாதிரத்து இயம்ப
குரூஉ கண் பிணையல் கோதை மகளிர் – மலை 348,349
வெண் கோடு இயம்ப நுண் பனி அரும்ப – நற் 58/7
ஈர் மணி இன் குரல் ஊர் நணி இயம்ப
பல் ஆ தந்த கல்லா கோவலர் – நற் 364/8,9
கொன்றை அம் தீம் குழல் மன்று-தோறு இயம்ப
உயிர் செல துனைதரும் மாலை – நற் 364/10,11
தழங்கு குரல் முரசம் காலை இயம்ப
கடும் சின வேந்தன் தொழில் எதிர்ந்தனனே – ஐங் 448/1,2
இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ – பதி 40/3
இன்னல் இன்னரொடு இடி முரசு இயம்ப
வெடி படா ஒடி தூண் தடியொடு – பரி 4/19,20
பகர் குழல் பாண்டில் இயம்ப அகவுநர் – பரி 15/42
ஊது சீர் தீம் குழல் இயம்ப மலர் மிசை – பரி 22/40
தாது ஊது தும்பி தவிர்பு அல இயம்ப
துடி சீர் நடத்த வளி நடன் – பரி 22/41,42
படு பறை பல இயம்ப பல் உருவம் பெயர்த்து நீ – கலி 1/5
தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப
ஊர்-மதி வலவ தேரே சீர் மிகுபு – அகம் 154/12,13
தார் மணி பல உடன் இயம்ப
சீர் மிகு குருசில் நீ வந்து நின்றதுவே – அகம் 184/18,19
வயிர் இடைப்பட்ட தெள் விளி இயம்ப
வண்டல் பாவை உண்துறை தரீஇ – அகம் 269/18,19
இனம் தேர் உழவர் இன் குரல் இயம்ப
மறி உடை மட பிணை தழீஇ புறவின் – அகம் 314/4,5
கல்லென கறங்கு மணி இயம்ப வல்லோன் – அகம் 314/9
விசித்து வாங்கு பறையின் விடர்_அகத்து இயம்ப
கதிர் கால் அம் பிணை உணீஇய புகல் ஏறு – அகம் 321/3,4
படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர் – அகம் 329/5
மண் ஆர் முழவின் கண் அதிர்ந்து இயம்ப
மகிழ் துணை சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி – அகம் 346/14,15
இடி உமிழ் முரசம் பொரு_களத்து இயம்ப
வென்று கொடி எடுத்தனன் வேந்தனும் கன்றொடு – அகம் 354/2,3
முனிவு இல் முற்றத்து இனிது முரசு இயம்ப
கொடியோர் தெறுதலும் செவ்வியோர்க்கு அளித்தலும் – புறம் 29/8,9
நெடு மதில் வரைப்பின் கடி மனை இயம்ப
ஆங்கு இனிது இருந்த வேந்தனொடு ஈங்கு நின் – புறம் 36/10,11
அரவு எறி உருமின் முரசு எழுந்து இயம்ப
அண்ணல் யானையொடு வேந்து களத்து ஒழிய – புறம் 126/19,20
வெள்ளி தோன்ற புள்ளு குரல் இயம்ப
புலரி விடியல் பகடு பல வாழ்த்தி – புறம் 385/1,2
பொறி மயிர் வாரணம் பொழுது அறிந்து இயம்ப
பொய்கை பூ முகை மலர பாணர் – புறம் 398/3,4
முரசு எழுந்து இயம்ப பல்_இயம் ஆர்ப்ப – சிலப்.புகார் 3/125
கான_வாரணம் கதிர் வரவு இயம்ப
வரி நவில் கொள்கை மறை_நூல் வழுக்கத்து – சிலப்.மது 13/37,38
காலை முரசம் கனை குரல் இயம்ப
கோவலன் சென்று கொள்கையின் இருந்த – சிலப்.மது 14/14,15
கன்று தேர் ஆவின் கனை குரல் இயம்ப
மறி தோள் நவியத்து உறி காவாளரொடு – சிலப்.மது 15/204,205
எம் கோ_முறை நா இயம்ப இ நாடு அடைந்த – சிலப்.வஞ்சி 29/115

மேல்


இயம்பவும் (1)

அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும்
எயிறு நிலத்து வீழவும் எண்ணெய் ஆடவும் – புறம் 41/7,8

மேல்


இயம்பிய (2)

தேர் மணி-கொல் ஆண்டு இயம்பிய உளவே – குறு 275/8
வைகுறு விடியல் இயம்பிய குரலே – புறம் 233/8

மேல்


இயம்பின (1)

முரசு இயம்பின முருகு அதிர்ந்தன – சிலப்.புகார் 1/46

மேல்


இயம்பு (1)

ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை – அகம் 64/15

மேல்


இயம்பும் (17)

நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல் – மலை 310
நெடு வரை விடர்_அகத்து இயம்பும்
கடு மான் புல்லிய காடு இறந்தோரே – நற் 14/10,11
அழுந்துபட விடர்_அகத்து இயம்பும்
எழுந்து வீழ் அருவிய மலை கிழவோனே – நற் 228/8,9
ஆ பூண் தெண் மணி இயம்பும்
ஈ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – நற் 264/8,9
விடர்_அகத்து இயம்பும் நாட எம் – குறு 42/3
நல் ஏறு இயங்கு-தொறு இயம்பும்
பல் ஆன் தொழுவத்து ஒரு மணி குரலே – குறு 190/6,7
குடுமி கோழி நெடு நகர் இயம்பும்
பெரும் புலர் விடியலும் மாலை – குறு 234/4,5
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும்
குன்ற நாடன் கண்ட எம் கண்ணே – குறு 241/6,7
ஆர் துயில் இயம்பும் நாடன் – குறு 247/6
சீர் பெறு கலி மகிழ் இயம்பும் முரசின – பதி 15/20
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு – அகம் 8/12
நெடும் பெரும் குன்றத்து இமிழ் கொள இயம்பும்
கடும் கதிர் திருகிய வேய் பயில் பிறங்கல் – அகம் 17/14,15
மனை செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும்
எல்லாம் மடிந்த காலை ஒரு நாள் – அகம் 122/16,17
அரமிய வியல் அகத்து இயம்பும்
நிரை நிலை ஞாயில் நெடு மதில் ஊரே – அகம் 124/15,16
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் – அகம் 191/7
முது மர பொத்தின் கதுமென இயம்பும்
கூகை கோழி ஆனா – புறம் 364/11,12
காலை முரசம் கனை குரல் இயம்பும் ஆகலின் – சிலப்.மது 17/6

மேல்


இயல் (178)

நா இயல் மருங்கில் நவில பாடி – திரு 187
முல்லை சான்ற கற்பின் மெல் இயல்
மட மான் நோக்கின் வாள் நுதல் விறலியர் – சிறு 30,31
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் குட்டுவன் – சிறு 49
உளர் இயல் ஐம்பால் உமட்டியர் ஈன்ற – சிறு 60
துகில் அணி அல்குல் துளங்கு இயல் மகளிர் – சிறு 262
ஆடு இயல் பெரு நாவாய் – மது 83
இயல் நெறி மரபின் நின் வாய்மொழி கேட்ப – மது 774
ஒலி நெடும் பீலி ஒல்க மெல் இயல்
கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை – நெடு 98,99
தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்ப – நெடு 120
மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட – நெடு 151
இயல் அணி பொலிந்த ஈகை வான் கழல் – குறி 126
மயில் இயல் மான் நோக்கின் – பட் 149
துளங்கு இயல் மெலிந்த கல் பொரு சீறடி – மலை 43
துளங்கு இயல் அசைவர கலிங்கம் துயல்வர – நற் 20/4
ஆடு இயல் விழவின் அழுங்கல் மூதூர் – நற் 90/1
நல்கூர் நுசுப்பின் மெல் இயல் குறு_மகள் – நற் 93/8
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – நற் 142/11
நடுநாள் வரூஉம் இயல் தேர் கொண்கனொடு – நற் 149/8
அணி இயல் குறு_மகள் ஆடிய – நற் 184/8
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி – நற் 190/4
பூதம் புணர்த்த புதிது இயல் பாவை – நற் 192/9
மெல் இயல் மகளிர் ஓதி அன்ன – நற் 225/4
மெல் இயல் அரிவை நின் பல் இரும் கதுப்பின் – நற் 367/7
சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து – நற் 398/8
பயிலியது கெழீஇய நட்பின் மயில் இயல்
செறி எயிற்று அரிவை கூந்தலின் – குறு 2/3,4
நல் இயல் பாவை அன்ன இ – குறு 89/6
மெல் இயல் குறு_மகள் பாடினள் குறினே – குறு 89/7
நின் குறி வந்தனென் இயல் தேர் கொண்க – குறு 114/2
மெல் இயல் அரிவை நின் நல் அகம் புலம்ப – குறு 137/1
இரும் பல் கூந்தல் இயல் அணி கண்டே – குறு 165/5
கால் இயல் செலவின் மாலை எய்தி – குறு 189/5
அம் சில் ஓதி அசை இயல் கொடிச்சி – குறு 214/3
நல்லை மன்று அம்ம பாலே மெல் இயல்
துணை மலர் பிணையல் அன்ன இவர் – குறு 229/5,6
மாலை வாரா அளவை கால் இயல்
கடு மா கடவு-மதி பாக நெடு நீர் – குறு 250/3,4
குவளை உண்கண் ஏஎர் மெல் இயல்
மலர் ஆர் மலிர் நிறை வந்து என – ஐங் 72/3,4
நள்ளென வந்த இயல் தேர் – ஐங் 104/3
உள்ளகம் கமழும் கூந்தல் மெல் இயல்
ஏர் திகழ் ஒண்_நுதல் பசத்தல் – ஐங் 225/3,4
போது ஆர் கூந்தல் இயல் அணி அழுங்க – ஐங் 232/1
மெல் இயல் கொடிச்சி காப்ப – ஐங் 288/3
கல் அதர் கவலை செல்லின் மெல் இயல்
புயல்_நெடும்_கூந்தல் புலம்பும் – ஐங் 304/3,4
பேர் இயல் அரிவை நாம் நய_தகவே – ஐங் 413/4
மெல் இயல் அரிவை கண்டிகும் – ஐங் 414/3
எண்ணிய நாள் அகம் வருதல் பெண் இயல்
காமர் சுடர் நுதல் விளங்கும் – ஐங் 466/3,4
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 481/4
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 486/5
பேர் இயல் அரிவை நின் உள்ளி – ஐங் 497/4
தண் இயல் எழிலி தலையாது மாறி – பதி 18/10
தண் இயல் எழிலி தலையாது ஆயினும் – பதி 20/25
திருந்திய இயல் மொழி திருந்து இழை கணவ – பதி 24/11
இடாஅ ஏணி இயல் அறை குருசில் – பதி 24/14
கோடு கூடு மதியம் இயல்_உற்று ஆங்கு – பதி 31/12
மெல் இயல் மகளிர் எழில் நலம் சிறப்ப – பதி 40/23
கோடியர் பெரும் கிளை வாழ ஆடு இயல்
உளை அவிர் கலி_மா பொழிந்தவை எண்ணின் – பதி 42/14,15
துயிலும் கோதை துளங்கு இயல் விறலியர் – பதி 49/2
ஈர் இதழ் மழை கண் பேர் இயல் அரிவை – பதி 52/18
எண் இயல் முற்றி ஈர் அறிவு புரிந்து – பதி 74/18
பொலம் தார் யானை இயல் தேர் பொறைய – பதி 75/3
மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலி – பதி 78/5
தொல் இயல் புலவ நல் யாழ் பாண – பரி 3/86
கண் இயல் கண்டு ஏத்தி காரிகை நீர் நோக்கினை – பரி 7/65
கயம் படு கமழ் சென்னி களிற்று இயல் கைம்மாறுவார் – பரி 9/50
புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும் – பரி 10/14
கனை வரல் ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்-மின் – பரி 11/132
இன் இயல் மாண் தேர்ச்சி இசை பரிபாடல் – பரி 11/137
பெரும் கலி ஞாலத்து தொன்று இயல் புகழது – பரி 15/36
ஈர மாலை இயல் அணியார் – பரி 17/36
காதலாய் நின் இயல் களவு எண்ணி களி மகிழ் – பரி 18/11
தண் பரங்குன்றத்து இயல் அணி நின் மருங்கு – பரி 19/5
வேள்வியின் அழகு இயல் விளம்புவோரும் – பரி 19/43
இயல் அணி அணி நிற்ப ஏறி அமர் பரப்பின் – பரி 20/31
இயல் கொள நண்ணியவை – பரி 23/29
ஏர் அணி கொண்டார் இயல்
கை புனை தாரினர் கண்ணியர் – பரி 24/10,11
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
குரு மணி யானை இயல் தேர் பொருநன் – பரி 24/71
இன்புற்று அணிந்த இயல் அணியும் வன் பணியும் – பரி 28/2
தொல் இயல் வழாஅமை துணை என புணர்ந்தவள் – கலி 2/17
மெல் இயல் மே வந்த சீறடி தாமரை – கலி 13/11
யாழ் கொண்ட இமிழ் இசை இயல் மாலை அலைத்தரூஉம் – கலி 29/17
எள் அறு காதலர் இயைதந்தார் புள் இயல்
காமர் கடும் திண் தேர் பொருப்பன் – கலி 35/23,24
கடிது இவளை காவார் விடுதல் கொடி இயல்
பல் கலை சில் பூ கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர் – கலி 56/10,11
மா வென்ற மட நோக்கின் மயில் இயல் தளர்பு ஒல்கி – கலி 57/2
சேடு இயல் வள்ளத்து பெய்த பால் சில காட்டி – கலி 72/3
ஒரூஉ கொடி இயல் நல்லார் குரல் நாற்றத்து உற்ற – கலி 88/1
ஒருத்தி இயல் ஆர் செருவில் தொடியொடு தட்ப – கலி 92/34
ஞால் இயல் மென் காதின் புல்லிகை சாமரை – கலி 96/11
அம் சீர் அசை இயல் கூந்தல் கை நீட்டியான் – கலி 101/18
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/50
நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள் – கலி 110/9
மாழை மட மான் பிணை இயல் வென்றாய் நின் ஊசல் – கலி 131/12
உப்பு இயல் பாவை உறை உற்றது போல – கலி 138/16
தொல் இயல் ஞாலத்து தொழில் ஆற்றி ஞாயிறு – கலி 148/1
இருங்கோ வேண்மான் இயல் தேர் பொருநன் என்று – அகம் 36/19
பல் இரும் கூந்தல் மெல் இயல் மடந்தை – அகம் 43/11
தண் நறும் கழுநீர் செண் இயல் சிறுபுறம் – அகம் 59/14
உலகு கடப்பு அன்ன புள் இயல் கலி_மா – அகம் 64/2
விண் பொரு நெடும் குடை இயல் தேர் மோரியர் – அகம் 69/10
நீடலர் வாழி தோழி ஆடு இயல்
மட மயில் ஒழித்த பீலி வார்ந்து தம் – அகம் 69/13,14
தொன்று இயல் சிறுகுடி மன்று நிழல் படுக்கும் – அகம் 75/7
மெல் இயல் குறு_மகள் புலந்து பல கூறி – அகம் 75/20
ஆடு இயல் யானை அணி முகத்து அசைத்த – அகம் 100/9
தொன்று இயல் மரபின் மன்றல் அயர – அகம் 112/16
மாழை நோக்கின் காழ் இயல் வன முலை – அகம் 116/8
இயல் முருகு ஒப்பினை வய நாய் பிற்பட – அகம் 118/5
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன பொன் இயல் புனை படை – அகம் 124/9
ஒல்கு இயல் கொடிச்சியை நல்கினை ஆயின் – அகம் 132/7
இயல் கற்று அன்ன ஒதுக்கினள் வந்து – அகம் 142/22
இயல் எறி பொன்னின் கொங்கு சோர்பு உறைப்ப – அகம் 142/24
துஞ்சா முழவின் துய்த்து இயல் வாழ்க்கை – அகம் 145/16
நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல்_இயல் – அகம் 153/12
இன் களி நறவின் இயல் தேர் நன்னன் – அகம் 173/16
கால் இயல் நெடும் தேர் கைவண் செழியன் – அகம் 175/10
ஓட்டு இயல் பிழையா வய நாய் பிற்பட – அகம் 182/5
அளி இயல் வாழ்க்கை பாழி பறந்தலை – அகம் 208/6
இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு – அகம் 208/7
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் செழியன் – அகம் 209/4
கால் என மருள ஏறி நூல் இயல்
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் பண் அமை நெடும் தேர் – அகம் 234/7,8
ஏற்று இயல் எழில் நடை பொலிந்த மொய்ம்பின் – அகம் 236/14
மெல் இயல் குறு_மகள் நல் அகம் நசைஇ – அகம் 258/9
செரு இயல் நன் மான் திதியற்கு உரைத்து அவர் – அகம் 262/10
ஆடு இயல் இள மழை சூடி தோன்றும் – அகம் 271/13
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – அகம் 274/14
ஒல்கு இயல் மட மயில் ஒழித்த பீலி – அகம் 281/4
அம் வார் விளிம்பிற்கு அமைந்த நொவ்வு இயல்
கனை குரல் இசைக்கும் விரை செலல் கடும் கணை – அகம் 281/6,7
மெல் இயல் ஒலிவரும் கதுப்பொடு – அகம் 302/14
தளிர் இயல் கிள்ளை இனிதினின் எடுத்த – அகம் 324/3
ஒல்கு இயல் அரிவை நின்னொடு செல்கம் – அகம் 325/13
கிள்ளையும் தீம் பால் உண்ணா மயில் இயல்
சே இழை மகளிர் ஆயமும் அயரா – அகம் 369/4,5
மெல் இயல் அரிவை இல் வயின் நிறீஇ – அகம் 384/7
தன் ஓர் அன்ன ஆயமும் மயில் இயல்
என் ஓர் அன்ன தாயரும் காண – அகம் 385/1,2
நொவ்வு இயல் பகழி பாய்ந்து என புண் கூர்ந்து – அகம் 388/11
மாதர் மெல் இயல் மட நல்லோள்_வயின் – அகம் 392/7
இல்ல ஆகுபவால் இயல் தேர் வளவ – புறம் 7/10
ஆவும் ஆன் இயல் பார்ப்பன மாக்களும் – புறம் 9/1
பொன் இயல் புனை தோட்டியால் – புறம் 14/3
ஈண்டு செலல் மரபின் தன் இயல் வழாஅது – புறம் 25/2
இன்னா வெம் போர் இயல் தேர் வழுதி – புறம் 52/6
எஃகு விளங்கு தட கை இயல் தேர் சென்னி – புறம் 61/13
களி இயல் யானை கரிகால்வளவ – புறம் 66/3
சொல்லவும் தேறீர் ஆயின் மெல் இயல்
கழல் கனி வகுத்த துணை சில் ஓதி – புறம் 97/22,23
இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி – புறம் 101/4
மெல் இயல் விறலி நீ நல் இசை செவியின் – புறம் 133/1
இவண் விளங்கு சிறப்பின் இயல் தேர் குமண – புறம் 158/26
ஆடு இயல் யானை பாடுநர்க்கு அருகா – புறம் 165/7
கால் இயல் புரவி ஆலும் ஆங்கண் – புறம் 178/2
மெல் இயல் குறு_மகள் உள்ளி – புறம் 196/14
இகழ்ந்ததன் பயனே இயல் தேர் அண்ணல் – புறம் 202/13
இன்னாது அம்ம இயல் தேர் அண்ணல் – புறம் 203/6
தூ இயல் கொள்கை துகள் அறு மகளிரொடு – புறம் 224/6
மெல் இயல் மகளிரும் இழை களைந்தனரே – புறம் 224/17
நின் ஓர் அன்ன பொன் இயல் பெரும் பூண் – புறம் 227/8
ஆடு இயல் அழல் குட்டத்து – புறம் 229/1
கால் இயல் கலி_மா கதி இன்றி வைகவும் – புறம் 229/21
இன களிற்று யானை இயல் தேர் குருசில் – புறம் 290/2
விளங்கு இழை பொலிந்த வேளா மெல் இயல்
சுணங்கு அணி வன முலை அவளொடு நாளை – புறம் 341/9,10
மட கண் மயில் இயல் மறலி ஆங்கு – புறம் 373/10
பாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தை – புறம் 394/8
வார் ஒலி கூந்தலை பேர் இயல் கிழத்தி – சிலப்.புகார் 2/84
வேத்து இயல் பொது இயல் என்ற இரு திறத்தின் – சிலப்.புகார் 3/39
வேத்து இயல் பொது இயல் என்ற இரு திறத்தின் – சிலப்.புகார் 3/39
சீர் இயல் வெண்குடை காம்பு நனி கொண்டு – சிலப்.புகார் 3/115
சீர் இயல் பொலிய நீர் அல நீங்க – சிலப்.புகார் 3/135
பொன் இயல் பூங்கொடி புரிந்து உடன் வகுத்து என – சிலப்.புகார் 3/157
எண்ணும் எழுத்தும் இயல் ஐந்தும் பண் நான்கும் – சிலப்.புகார் 3/176
சீர் இயல் பொலிய நீர் அல நீங்க – சிலப்.புகார் 6/38
புள் இயல் மான் தேர்_ஆழி போன வழி எல்லாம் – சிலப்.புகார் 7/164
வெயில் நிறம் பொறாஅ மெல்_இயல் கொண்டு – சிலப்.புகார் 10/66
இறைவன் குரவன் இயல் குணன் எம் கோன் – சிலப்.புகார் 10/184
தீது இயல் கானம் செலவு அரிது என்று – சிலப்.மது 11/204
ஆடு இயல் கொள்கை அந்தரி கோலம் – சிலப்.மது 13/104
பண் இயல் மடந்தையர் பயம் கெழு வீதி – சிலப்.மது 22/139
மயில் இயல் மடவரல் மலையர்-தம் மகளார் – சிலப்.வஞ்சி 24/81
ஆடு இயல் யானையும் தேரும் மாவும் – சிலப்.வஞ்சி 26/86
பாடு பாணியர் பல் இயல் தோளினர் – சிலப்.வஞ்சி 26/227
வளர் இள வன முலை தளர் இயல் மின் இடை – சிலப்.வஞ்சி 27/185
எறிந்து களம் கொண்ட இயல் தேர் கொற்றம் – சிலப்.வஞ்சி 27/210
ஓங்கு இயல் யானை தூங்கு துயில் எய்த – சிலப்.வஞ்சி 27/220
சீர் இயல் வெண்குடை காம்பு நனி சிறந்த – சிலப்.வஞ்சி 28/99
புதுவது அன்றே தொன்று இயல் வாழ்க்கை – சிலப்.வஞ்சி 30/140

மேல்


இயல்-தன்னுடன் (1)

மெல்_இயல்-தன்னுடன் வெம் கான் அடைந்தோன் – சிலப்.மது 14/51

மேல்


இயல்_உற்று (1)

கோடு கூடு மதியம் இயல்_உற்று ஆங்கு – பதி 31/12

மேல்


இயல்பிற்கு (1)

எறி-தொறும் செறித்த இயல்பிற்கு அரற்றான் – சிலப்.மது 16/197

மேல்


இயல்பிற்றாய் (1)

எல்லம் கவரும் இயல்பிற்றாய் தென்னவன் – பரி 7/48

மேல்


இயல்பின் (6)

தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய்வந்திலார் – பரி 9/25
ஈரம் சேரா இயல்பின் பொய்ம்மொழி – அகம் 65/3
நிரம்பா இயல்பின் கரம்பை சீறூர் – புறம் 302/7
யாப்பு அறை மாக்கள் இயல்பின் கொள்ளார் – சிலப்.மது 14/30
ஏகையும் நீங்கி இயல்பின் குன்றா – சிலப்.மது 14/181
இடை குல மடந்தையர் இயல்பின் குன்றா – சிலப்.மது 16/22

மேல்


இயல்பினர் (1)

யாவதும் அறியா இயல்பினர் மேவர – திரு 136

மேல்


இயல்பினில் (1)

சொல்லிய இயல்பினில் சித்திர வஞ்சனை – சிலப்.புகார் 3/56

மேல்


இயல்பினின் (5)

இரு_மூன்று எய்திய இயல்பினின் வழாஅது – திரு 177
இறு முறை காணும் இயல்பினின் அன்றே – சிலப்.புகார் 2/50
எண்ணிய நூலோர் இயல்பினின் வழாஅது – சிலப்.புகார் 3/95
இயல்பினின் வழாஅ இருக்கை முறைமையின் – சிலப்.புகார் 3/129
இலை பூ கோதை இயல்பினின் வழாமை – சிலப்.புகார் 3/160

மேல்


இயல்பினேன் (1)

யாவும் தெரியா இயல்பினேன் ஆயினும் – சிலப்.மது 21/2

மேல்


இயல்பு (14)

மாய வரவின் இயல்பு நினைஇ தேற்றி – குறி 246
தொன்று ஒழுகு மரபின் தம் இயல்பு வழாஅது – மலை 537
பிரியல் ஆடவர்க்கு இயல்பு எனின் – நற் 243/10
பேணு_தகு சிறப்பின் பெண் இயல்பு ஆயினும் – பதி 93/1
தேன் இமிர் வையைக்கு இயல்பு
புள்ளே புனலே புலவி இ மூன்றினும் – பரி 16/38,39
கொடி தேரான் வையைக்கு இயல்பு
வரை ஆர்க்கும் புயல் கரை – பரி 16/47,48
ஆய் தேரான் குன்ற இயல்பு
ஐ வளம் பூத்த அணி திகழ் குன்றின் மேல் – பரி 18/14,15
பூ மலி வையைக்கு இயல்பு – பரி 20/111
நெடு மாட கூடற்கு இயல்பு – பரி 35/6
ஆயர் மகளிர் இயல்பு உரைத்து எந்தையும் – கலி 111/22
இரு மணம் கூடுதல் இல் இயல்பு அன்றே – கலி 114/21
இனிய காண்க இதன் இயல்பு உணர்ந்தோரே – புறம் 194/7
நல் இயல்பு இழந்து நடுங்கு துயர் உறுத்து – சிலப்.மது 11/65
யாம் முறை போவது இயல்பு அன்றோ என – சிலப்.மது 22/106

மேல்


இயல்பும் (3)

சால்பும் வியப்பும் இயல்பும் குன்றின் – குறி 15
அளியும் அன்பும் சாயலும் இயல்பும்
முன்_நாள் போலாள் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 49/2,3
அன்பும் மடனும் சாயலும் இயல்பும்
என்பு நெகிழ்க்கும் கிளவியும் பிறவும் – அகம் 225/1,2

மேல்


இயல்புளி (1)

ஏலும் நல் சுவை இயல்புளி கொணர்ந்து – சிலப்.மது 22/49

மேல்


இயல்வர (1)

பல் களிற்று இன நிரை புலம் பெயர்ந்து இயல்வர
அமர்_கண் அமைந்த அவிர் நிண பரப்பின் – பதி 67/7,8

மேல்


இயல்வரும் (2)

இழை அணிந்து இயல்வரும் கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – குறு 345/1
இரும் களிறு இயல்வரும் பெரும் காட்டு இயவின் – அகம் 298/10

மேல்


இயல்வோள் (1)

தருமமொடு இயல்வோள் சாயல் நோக்கி – புறம் 353/4

மேல்


இயல (8)

முழவு உறழ் தட கையின் இயல ஏந்தி – திரு 215
களிறு பரந்து இயல கடு மா தாங்க – பதி 49/4
களிறு பாய்ந்து இயல கடு மா தாங்க – பதி 81/6
வண்டு படு சென்னிய பிடி புணர்ந்து இயல
மறவர் மறல மா படை உறுப்ப – பதி 82/6,7
தோடு உறு மட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல
புள்ளும் மிஞிறும் மா சினை ஆர்ப்ப – பதி 89/2,3
செண்ணிகை கோதை கதுப்போடு இயல
மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கி – பரி 21/56,57
வேறு_வேறு இயல ஆகி மாறு எதிர்ந்து – அகம் 327/3
ஓங்கு இயல களிறு ஊர்ந்தனன் – புறம் 239/15

மேல்


இயலவர் (1)

மென் சீர் மயில் இயலவர்
வாள் மிகு வய மொய்ம்பின் – பரி 9/56,57

மேல்


இயலவரொடு (1)

தணந்ததன் தலையும் நீ தளர்_இயலவரொடு – கலி 66/17

மேல்


இயலவும் (1)

தெருவின் இயலவும் தருவது-கொல்லோ – குறு 182/5

மேல்


இயலா (1)

மா நிலம் இயலா முதல் முறை அமையத்து – பரி 3/91

மேல்


இயலாது (2)

பாடு அரிது இயைந்த சிறு துயில் இயலாது
கோடு முழங்கு இமிழ் இசை எடுப்பும் – பதி 50/24,25
கூடிய கோலத்து ஒருங்கு நின்று இயலாது
செய் வினை வழித்தாய் உயிர் செலும் என்பது – சிலப்.வஞ்சி 28/166,167

மேல்


இயலாய் (1)

கட வரை நிற்குமோ காமம் கொடி இயலாய்
என ஆங்கு – பரி 20/94,95

மேல்


இயலார் (4)

தார் மார்பின் தகை இயலார்
ஈர மாலை இயல் அணியார் – பரி 17/35,36
கொடி இயலார் கை போல் குவிந்த முகை – பரி 20/98
தங்கா சிறப்பின் தளிர் இயலார் செல்ல – பரி 24/15
மயில் இயலார் மரு உண்டு மறந்து அமைகுவான்-மன்னோ – கலி 30/6

மேல்


இயலான் (1)

துளங்கு இயலான் பணை எருத்தின் – புறம் 15/7

மேல்


இயலி (21)

பீலி மஞ்ஞையின் இயலி கால – பெரும் 331
நன் மா மயிலின் மென்மெல இயலி
கடும் சூல் மகளிர் பேணி கைதொழுது – மது 608,609
ஒண் பொன் அவிர் இழை தெழிப்ப இயலி
திண் சுவர் நல் இல் கதவம் கரைய – மது 666,667
தண்டு சேர் மள்ளரின் இயலி அயலது – நற் 260/3
வினை அமை பாவையின் இயலி நுந்தை – நற் 362/1
ஒலி நெடும் பீலி துயல்வர இயலி
ஆடு மயில் அகவும் நாடன் நம்மொடு – குறு 264/2,3
நன் நுதல் அரிவையொடு மென்மெல இயலி
வந்திசின் வாழியோ மடந்தை – ஐங் 175/2,3
மை அணல் காளையொடு பைய இயலி
பாவை அன்ன என் ஆய் தொடி மடந்தை – ஐங் 389/2,3
மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலி
கிளி கடி மேவலர் புறவு-தொறும் நுவல – பதி 78/5,6
திருந்து அடி நூபுரம் ஆர்ப்ப இயலி விருப்பினால் – கலி 83/16
கழை வளர் அடுக்கத்து இயலி ஆடு மயில் – அகம் 82/9
சிலம்பு நக இயலி சென்ற என் மகட்கே – அகம் 117/9
பொலிந்த ஆயமொடு காண்_தக இயலி
தழலை வாங்கியும் தட்டை ஓப்பியும் – அகம் 188/10,11
சீர் கெழு வியன் நகர் சிலம்பு நக இயலி
ஓரை ஆயமொடு பந்து சிறிது எறியினும் – அகம் 219/1,2
சின் மெல் ஒதுக்கமொடு மென்மெல இயலி நின் – அகம் 261/6
அன்ன மாண் பெடையின் மென்மெல இயலி
கையறு நெஞ்சினள் அடைதரும் – அகம் 279/15,16
தடவரல் ஒதுக்கம் தகை கொள இயலி
காணிய வம்மோ கற்பு மேம்படுவி – அகம் 323/6,7
கல் முகை அடுக்கத்து மென்மெல இயலி
செறு பகை வாட்டிய செம்மலொடு அறு கால் – அகம் 332/6,7
இன் நகை விறலியொடு மென்மெல இயலி
செல்வை ஆயின் செல்வை ஆகுவை – புறம் 70/15,16
தெண் கிணை முன்னர் களிற்றின் இயலி
வெம் போர் செழியனும் வந்தனன் எதிர்ந்த – புறம் 79/3,4
கலவ மஞ்ஞையின் காண்வர இயலி
மாரி அன்ன வண்மை – புறம் 133/5,6

மேல்


இயலியாள் (1)

சிலம்பு ஆர்ப்ப இயலியாள் இவள்-மன்னோ இனி மன்னும் – கலி 147/4

மேல்


இயலினள் (1)

இயலினள் ஒல்கினள் ஆடும் மட மகள் – பதி 51/10

மேல்


இயலும் (12)

வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை – மலை 509
கன்று உடை மருங்கின் பிடி புணர்ந்து இயலும்
வலன் உயர் மருப்பின் நிலம் ஈர் தட கை – நற் 194/3,4
அணி கிளர் கலாவம் ஐது விரித்து இயலும்
மணி புரை எருத்தின் மஞ்ஞை போல நின் – நற் 264/3,4
புரி உறு நரம்பும் இயலும் புணர்ந்து – பரி 18/51
கல் உயர் நனம் சாரல் கலந்து இயலும் நாட கேள் – கலி 52/6
இயலும் சொல்லும் நோக்குபு நினைஇ – கலி 55/8
மெல்ல இயலும் மயிலும் அன்று – கலி 55/13
ஆய் சிலம்பு எழுந்து ஆர்ப்ப அம் சில இயலும் நின் – கலி 59/7
அரும் படர் கண்டாரை செய்து ஆங்கு இயலும்
விரிந்து ஒலி கூந்தலாய் கண்டை எமக்கு – கலி 64/5,6
தேரை வாய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயலும் என் – கலி 86/9
இடு மணல் பந்தருள் இயலும்
நெடு மென் பணை தோள் மாஅயோளே – அகம் 89/21,22
அன்னிமிஞிலியின் இயலும்
நின் நல தகுவியை முயங்கிய மார்பே – அகம் 196/12,13

மேல்


இயலுவாய் (1)

இயலுவாய் நின்னோடு உசாவுவேன் நின்றீத்தை – கலி 94/4

மேல்


இயலோயே (3)

மெல் இயலோயே மெல் இயலோயே – குறு 368/1
மெல் இயலோயே மெல் இயலோயே
நன்_நாள் நீத்த பழி தீர் மாமை – குறு 368/1,2
சொல்லகிற்றா மெல் இயலோயே
சிறியரும் பெரியரும் வாழும் ஊர்க்கே – குறு 368/4,5

மேல்


இயலோரும் (1)

மயில் இயலோரும் மட மொழியோரும் – மது 418

மேல்


இயலோள் (1)

பல் இரும் கூந்தல் மெல் இயலோள் வயின் – ஐங் 308/1

மேல்


இயவர் (7)

கலித்த இயவர் இயம் தொட்டு அன்ன – மது 304
இம்மென் பெரும் களத்து இயவர் ஊதும் – நற் 113/10
தட்டை தண்ணுமை பின்னர் இயவர்
தீம் குழல் ஆம்பலின் இனிய இமிரும் – ஐங் 215/3,4
கடிப்பு கண் உறூஉம் தொடி தோள் இயவர்
அரணம் காணாது மாதிரம் துழைஇய – பதி 17/7,8
மண்_உறு முரசம் கண் பெயர்த்து இயவர்
கடிப்பு உடை வலத்தர் தொடி தோள் ஓச்ச – பதி 19/7,8
அரியல் ஆர்கையர் இனிது கூடு இயவர்
துறை நணி மருதம் ஏறி தெறும்-மார் – பதி 27/5,6
பேஎ மன்ற பிறழ நோக்கு இயவர்
ஓடு_உறு கடு முரண் துமிய சென்று – பதி 78/10,11

மேல்


இயவரின் (1)

மன்னர் இயவரின் இரங்கும் கானம் – ஐங் 425/2

மேல்


இயவரும் (1)

இயவரும் அறியா பல் இயம் கறங்க – புறம் 336/6

மேல்


இயவன் (1)

கம்புள் இயவன் ஆக விசி பிணி – அகம் 356/3

மேல்


இயவில் (5)

கனை இருள் புதைத்த அஞ்சுவரும் இயவில்
பாம்பு உடன்று இரிக்கும் உருமோடு – நற் 383/7,8
யாஅம் கொன்ற மரம் சுட்ட இயவில்
கரும்பு மருள் முதல பைம் தாள் செந்தினை – குறு 198/1,2
மழை பெயல் மறந்த கழை திரங்கு இயவில்
செல் சாத்து எறியும் பண்பு இல் வாழ்க்கை – அகம் 245/5,6
அரி மணல் இயவில் பரல் தேர்ந்து உண்டு – அகம் 271/3
செறி மணல் நிவந்த களர் தோன்று இயவில்
குறு மோட்டு மூதாய் குறுகுறு ஓடி – அகம் 374/11,12

மேல்


இயவின் (19)

வில் உடை வைப்பின் வியன் காட்டு இயவின்
நீள் அரை இலவத்து அலங்கு சினை பயந்த – பெரும் 82,83
மேதி அன்ன கல் பிறங்கு இயவின்
வாதி கை அன்ன கவை கதிர் இறைஞ்சி – மலை 111,112
ஓர் யாற்று இயவின் மூத்த புரிசை – மலை 229
புன் புறா உயவும் வெம் துகள் இயவின்
நயந்த காதலன் புணர்ந்தனள் ஆயினும் – நற் 66/5,6
அரசு பகை நுவலும் அரு முனை இயவின்
அழிந்த வேலி அம் குடி சீறூர் – நற் 346/3,4
முரம்பு தலைமணந்த நிரம்பா இயவின்
ஓங்கி தோன்றும் உமண் பொலி சிறுகுடி – நற் 374/1,2
நீர் மருங்கு அறுத்த நிரம்பா இயவின்
இன்னா மன்ற சுரமே – ஐங் 326/3,4
துப்பின் அன்ன செம் கோட்டு இயவின்
நெய்த்தோர் மீமிசை நிணத்தின் பரிக்கும் – அகம் 9/8,9
இகழ்ந்து இயங்கு இயவின் அகழ்ந்த குழி செத்து – அகம் 21/25
பொரி அரை புதைத்த புலம்பு கொள் இயவின்
விழு தொடை மறவர் வில் இட வீழ்ந்தோர் – அகம் 53/9,10
புறவு அடைந்து இருந்த அரு முனை இயவின்
சீறூரோளே ஒண்_நுதல் யாமே – அகம் 84/9,10
இட்டு அரும் கண்ண படுகுழி இயவின்
இருள் இடை மிதிப்பு_உழி நோக்கி அவர் – அகம் 128/13,14
குறை குளம்பு உதைத்த கல் பிறழ் இயவின்
வெம் சுரம் போழ்ந்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 207/6,7
சுரன் இடை விலங்கிய மரன் ஓங்கு இயவின்
வந்து வினை வலித்த நம்_வயின் என்றும் – அகம் 289/4,5
இரும் களிறு இயல்வரும் பெரும் காட்டு இயவின்
ஆர் இருள் துமிய வெள் வேல் ஏந்தி – அகம் 298/10,11
குன்று விலங்கு இயவின் அவர் சென்ற நாட்டே – அகம் 309/17
வரி மரல் இயவின் ஒரு நரி ஏற்றை – அகம் 337/15
மரம் நிழல் அற்ற இயவின் சுரன் இறந்து – அகம் 353/15
அழல் மேய்ந்து உண்ட நிழல் மாய் இயவின்
வறல் மரத்து அன்ன கவை மருப்பு எழில் கலை – அகம் 395/7,8

மேல்


இயவு (5)

இடி சுர நிவப்பின் இயவு கொண்டு ஒழுகி – மலை 20
நல் எழில் நெடும் தேர் இயவு வந்து அன்ன – மலை 323
ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ – பரி 6/37
இருள் மயங்கு யாமத்து இயவு கெட விலங்கி – அகம் 218/10
இடை நெறி கிடந்த இயவு கொள் மருங்கின் – சிலப்.மது 11/168

மேல்


இயவுள் (2)

பெரியோர் ஏத்தும் பெரும் பெயர் இயவுள்
சூர் மருங்கு அறுத்த மொய்ம்பின் மதவலி – திரு 274,275
கொம்மை வாடிய இயவுள் யானை – அகம் 29/16

மேல்


இயற்கை (12)

சேண் விளங்கு இயற்கை வாள் மதி கவைஇ – திரு 87
நால் வேறு இயற்கை பதினொரு மூவரொடு – திரு 167
மாயா இயற்கை பாவையின் – நற் 201/11
மணம் மகிழ் இயற்கை காட்டியோயே – குறு 229/7
பண்டும் இ உலகத்து இயற்கை அஃது இன்றும் – கலி 22/3
விரை செலல் இயற்கை வங்கூழ் ஆட்ட – அகம் 255/4
வான் வழங்கு இயற்கை வளி பூட்டினையோ – அகம் 384/9
ஐம் பெரும் பூதத்து இயற்கை போல – புறம் 2/6
இயற்கை அல்லன செயற்கையில் தோன்றினும் – புறம் 35/28
புதுவது அன்று இ உலகத்து இயற்கை
இன்றின் ஊங்கோ கேளலம் திரள் அரை – புறம் 76/2,3
இசையோன் பாடிய இசையின் இயற்கை
வந்தது வளர்த்து வருவது ஒற்றி – சிலப்.புகார் 3/64,65
தொல் நெறி இயற்கை தோரிய மகளிரும் – சிலப்.புகார் 3/134

மேல்


இயற்கையில் (1)

தெரிவுறு வகையான் செந்தமிழ் இயற்கையில்
ஆடி நல் நிழலின் நீடு இரும் குன்றம் – சிலப்.வஞ்சி 30/233,234

மேல்


இயற்கையின் (3)

தொன் முறை இயற்கையின் மதிய – பரி 2/1
மெய்ப்பாட்டு இயற்கையின் விளங்க காணாய் – சிலப்.மது 11/155
துத்தம் குரலா தொல் முறை இயற்கையின்
அம் தீம் குறிஞ்சி அகவல் மகளிரின் – சிலப்.வஞ்சி 28/34,35

மேல்


இயற்கையும் (3)

காரி உண்டி கடவுளது இயற்கையும்
பாய் இருள் நீங்க பகல் செய்யா எழுதரும் – மலை 83,84
அரிது பெறு சிறப்பின் காமத்து இயற்கையும்
இ நிலை அறியாய் ஆயினும் செம் நிலை – அகம் 353/5,6
இருவீர் வேறல் இயற்கையும் அன்றே அதனால் – புறம் 45/6

மேல்


இயற்றா (2)

கை புனைந்து இயற்றா கவின் பெறு வனப்பின் – திரு 17
இரும்பு புனைந்து இயற்றா பெரும் பெயர் தோட்டி – புறம் 150/25

மேல்


இயற்றி (4)

ஆங்கு அ பன்னிரு கையும் பாற்பட இயற்றி
அந்தர பல் இயம் கறங்க திண் காழ் – திரு 118,119
பெய்ம் மணல் முற்றம் கவின் பெற இயற்றி
மலை வான் கொண்ட சினைஇய வேலன் – ஐங் 248/1,2
வார் பொலம் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயற்றி நீ – கலி 96/17
ஏழ் ஆண்டு இயற்றி ஓர் ஈர்_ஆறு ஆண்டில் – சிலப்.புகார் 3/10

மேல்


இயற்றிய (20)

கொடும் கால் புன்னை கோடு துமித்து இயற்றிய
பைம் காய் தூங்கும் பாய் மணல் பந்தர் – பெரும் 266,267
மாக விசும்போடு ஐந்து உடன் இயற்றிய
மழு வாள் நெடியோன் தலைவன் ஆக – மது 454,455
கல் இடித்து இயற்றிய இட்டு வாய் கிடங்கின் – மது 730
யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை – நெடு 101
மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதள் பள்ளி – மலை 419
அகலுள் ஆங்கண் கழி மிடைந்து இயற்றிய
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 438,439
வெண் எறிந்து இயற்றிய மா கண் அமலை – மலை 441
முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு – மலை 465
கடம்பு அறுத்து இயற்றிய வலம்படு வியன் பணை – பதி 17/5
கண் அறுத்து இயற்றிய தூம்பொடு சுருக்கி – பதி 41/4
அரசு உவா அழைப்ப கோடு அறுத்து இயற்றிய
அணங்கு உடை மரபின் கட்டில் மேல் இருந்து – பதி 79/13,14
எள் அற இயற்றிய நிழல்_காண்_மண்டிலத்து – அகம் 71/13
கல்லுறுத்து இயற்றிய வல் உவர் படுவில் – அகம் 79/3
அரும்பு அலைத்து இயற்றிய சுரும்பு ஆர் கண்ணி – அகம் 180/6
மால் கடல் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இயற்றிய
பண் அமை முரசின் கண் அதிர்ந்து அன்ன – அகம் 347/4,5
காழ் புனைந்து இயற்றிய வனப்பு அமை நோன் சுவர் – அகம் 369/7
அமை அறுத்து இயற்றிய வெம் வாய் தட்டையின் – அகம் 388/2
செம்பு புனைந்து இயற்றிய சேண் நெடும் புரிசை – புறம் 201/9
கல் அறுத்து இயற்றிய வல் உவர் கூவல் – புறம் 331/1
வித்தகர் இயற்றிய விளங்கிய கோலத்து – சிலப்.வஞ்சி 28/229

மேல்


இயற்றியது (1)

செய்து இயற்றியது போல வயல் பூத்த தாமரை – கலி 74/3

மேல்


இயற்றியாள்-கொல் (1)

உறுப்பு எலாம் கொண்டு இயற்றியாள்-கொல் வெறுப்பினால் – கலி 56/8

மேல்


இயற்றுவான் (1)

உரு கெழு மா நிலம் இயற்றுவான்
விரி திரை நீக்குவான் வியன் குறிப்பு ஒத்தனர் – கலி 106/18,19

மேல்


இயறல் (1)

பல் புரிந்து இயறல் உற்ற நல் வினை – அகம் 400/4

மேல்


இயன் (1)

இயன் எழீஇயவை போல எ வாயும் இம்மென – கலி 36/5

மேல்


இயன்ற (12)

நோய் இன்று இயன்ற யாக்கையர் மாவின் – திரு 143
புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை – நெடு 159
இயன்ற எல்லாம் பயின்று அகத்து அடக்கிய – நற் 0/5
முருகு புணர்ந்து இயன்ற வள்ளி போல நின் – நற் 82/4
இனியன் ஆகலின் இனத்தின் இயன்ற
இன்னாமையினும் இனிதோ – குறு 288/3,4
இருள் நோக்கம் இடை இன்றி ஈரத்தின் இயன்ற நின் – கலி 10/18
சாந்த மரத்தின் இயன்ற உலக்கையால் – கலி 43/3
இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் – கலி 69/16
காண் வர இயன்ற இ கவின் பெறு பனி துறை – கலி 127/14
எவ்வத்தால் இயன்ற போல் இலை கூம்பல் எவன்-கொலோ – கலி 134/22
இயன்ற அணியன் இ தெரு இறப்போன் – அகம் 66/9
ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற நெறி கொள் ஐம்பால் – அகம் 177/5

மேல்


இயன்றது (1)

நனவின் இயன்றது ஆயினும் கங்குல் – அகம் 379/8

மேல்


இயன்றனர் (1)

வேலும் விளங்கின இளையரும் இயன்றனர்
தாரும் தையின தழையும் தொடுத்தன – அகம் 259/1,2

மேல்


இயன்று (5)

செம்பு இயன்று அன்ன செம் சுவர் புனைந்து – மது 485
அமிர்து இயன்று அன்ன தீம் சேற்று கடிகையும் – மது 532
முருகு இயன்று அன்ன உருவினை ஆகி – மது 724
செம்பு இயன்று அன்ன செய்வு_உறு நெடும் சுவர் – நெடு 112
இரும்பு இயன்று அன்ன கரும் கோட்டு எருமை – அகம் 56/3

மேல்


இயால் (3)

தளர்_இயால் என் அறிதல் வேண்டின் பகை அஞ்சா – கலி 113/6
மெல்லிய ஆதல் அறியினும் மெல்_இயால் – கலி 113/16
முல்லை ஒரு காழும் கண்ணியும் மெல்_இயால் – கலி 115/5

மேல்


இயை (2)

நைவளம் பூத்த நரம்பு இயை சீர் பொய் வளம் – பரி 18/20
தொட்டதை தைப்பு அமை சருமத்தின் தாள் இயை தாமரை – பரி 21/3

மேல்


இயைக்கும் (1)

வரை_அகத்து இயைக்கும் வரையா நுகர்ச்சி – பரி 8/41

மேல்


இயைக (7)

எதிர் வரவு மாரி இயைக என இ ஆற்றால் – பரி 11/13
மறு முறை அமையத்தும் இயைக
நறு நீர் வையை நய_தகு நிறையே – பரி 11/139,140
இருங்குன்றத்து அடியுறை இயைக என – பரி 15/65
இரு நிலத்தோரும் இயைக என ஈத்த நின் – பரி 19/4
குன்றத்து அடியுறை இயைக என பரவுதும் – பரி 21/16
இன்று போல் இயைக என பரவுதும் – பரி 21/69
மறுமுறை யானும் இயைக நெறி மாண்ட – பரி 25/3

மேல்


இயைதந்தார் (1)

எள் அறு காதலர் இயைதந்தார் புள் இயல் – கலி 35/23

மேல்


இயைதரும் (1)

நல்லவை எல்லாம் இயைதரும் தொல் சீர் – பரி 23/67

மேல்


இயைந்த (15)

வான் இயைந்த இரு முந்நீர் – மது 75
வன்கணாளரோடு இயைந்த
புன்கண் மாலையும் புலம்பும் முந்து_உறுத்தே – நற் 89/10,11
மணம் கமழ் கானல் இயைந்த நம் கேண்மை – நற் 203/7
பெரிது அமர்ந்து இயைந்த கேண்மை சிறு நனி – நற் 259/7
நாடாது இயைந்த நண்பினது அளவே – நற் 378/12
பாடு அரிது இயைந்த சிறு துயில் இயலாது – பதி 50/24
கலப்போடு இயைந்த இரவு தீர் எல்லை – பரி 19/9
செறிந்து ஒளிர் வெண் பல்லாய் யாம் வேறு இயைந்த
குறும்பூழ் போர் கண்டேம் அனைத்து அல்லது யாதும் – கலி 95/5,6
யாமே பிரிவு இன்று இயைந்த துவரா நட்பின் – அகம் 12/4
துனி இன்று இயைந்த துவரா நட்பின் – அகம் 241/1
நுண்ணிதின் இயைந்த காமம் வென் வேல் – அகம் 303/3
இனிதின் இயைந்த நண்பு அவர் முனிதல் – அகம் 328/7
உரு உடன் இயைந்த தோற்றம் போல – அகம் 360/7
இயைந்த கேண்மை இல் ஆகியரோ – புறம் 190/5
இயைந்த வைகல் உள ஆகியரோ – புறம் 190/12

மேல்


இயைந்ததை (1)

களி தட்ப வந்த இ கவின் காண இயைந்ததை
என ஆங்கு – கலி 66/20,21

மேல்


இயைந்தன்று-மன்னே (1)

காணவும் இயைந்தன்று-மன்னே நாணி – நற் 178/7

மேல்


இயைந்து (24)

கோவலர் குறவரோடு ஒருங்கு இயைந்து ஆர்ப்ப – மலை 333
என்று இ அனைத்தும் இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி – மலை 345
ஐது ஏகு அம்ம இயைந்து செய் பொருளே – நற் 52/11
சாஅய் அம் வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து
ஓரை மகளிரும் ஊர் எய்தினரே – நற் 398/4,5
வலம் படு சீர்த்தி ஒருங்கு உடன் இயைந்து
கால் உளை கடும் பிசிர் உடைய வால் உளை – பதி 41/24,25
யாம் இயைந்து ஒன்றுபு வைகலும் பொலிக என – பரி 1/66
ஒடியா உள்ளமொடு உருத்து ஒருங்கு உடன் இயைந்து
இடி எதிர் கழறும் கால் உறழ்பு எழுந்தவர் – பரி 2/36,37
புகழ் இயைந்து இசை மறை உறு கனல் முறை மூட்டி – பரி 2/63
இணை இரண்டு இயைந்து ஒத்த முகை நாப்பண் பிறிது யாதும் – கலி 77/1
நிலனும் விசும்பும் நீர் இயைந்து ஒன்றி – அகம் 43/5
விடர் முகை அடுக்கம் பாய்தலின் உடன் இயைந்து
அமை கண் விடு நொடி கண கலை அகற்றும் – அகம் 47/6,7
உடன் இயைந்து எழுந்த இரு பெரு வேந்தர் – அகம் 116/15
ஈர்_எழு வேளிர் இயைந்து ஒருங்கு எறிந்த – அகம் 135/12
ஊரும் சேரியும் உடன் இயைந்து அலர் எழ – அகம் 220/1
நள்ளென் கங்குலும் பகலும் இயைந்து_இயைந்து – அகம் 279/6
நள்ளென் கங்குலும் பகலும் இயைந்து_இயைந்து – அகம் 279/6
படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர் – அகம் 329/5
உயிர் இயைந்து அன்ன நட்பின் அ உயிர் – அகம் 339/12
நிரல் இயைந்து ஒன்றிய செலவின் செந்தினை – அகம் 400/8
அடங்கா தானை வேந்தர் உடங்கு இயைந்து
என்னொடு பொருதும் என்ப அவரை – புறம் 71/2,3
இவர் பரி தேரினர் இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி – சிலப்.புகார் 5/160
எண்ணு வரம்பு அறியா இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி – சிலப்.புகார் 6/145
அடங்கா கம்பலை உடங்கு இயைந்து ஒலிப்ப – சிலப்.புகார் 6/165
இடு மணல் எக்கர் இயைந்து ஒருங்கு இருப்ப – சிலப்.வஞ்சி 25/23

மேல்


இயைந்து_இயைந்து (1)

நள்ளென் கங்குலும் பகலும் இயைந்து_இயைந்து
உள்ளம் பொத்திய உரம் சுடு கூர் எரி – அகம் 279/6,7

மேல்


இயைந்தேம் (1)

முன் முறை செய் தவத்தின் இ முறை இயைந்தேம்
மறு முறை அமையத்தும் இயைக – பரி 11/138,139

மேல்


இயைநர் (1)

மாலை மாலை அடியுறை இயைநர்
மேலோர் உறையுளும் வேண்டுநர் யாஅர் – பரி 17/7,8

மேல்


இயைபவால் (3)

பல நாளும் படாத கண் பாயல் கொண்டு இயைபவால்
துணை மலர் கோதையார் வைகலும் பாராட்ட – கலி 70/8,9
புதல்வனை மெய் தீண்ட பொருந்துதல் இயைபவால்
நினக்கு ஒத்த நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/12,13
நீர் இதழ் புலரா கண் இமை கூம்ப இயைபவால்
நேர் இழை நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/16,17

மேல்


இயைபு (3)

ஏறு தொழூஉ புகுத்தனர் இயைபு உடன் ஒருங்கு – கலி 101/9
சுரும்பு ஆர்க்கும் குரலினோடு இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 123/2
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 127/3

மேல்


இயைபுடன் (1)

இயைபுடன் நோக்கல் செல்லாது அசைவுடன் – அகம் 297/9

மேல்


இயையா (1)

ஒரு நிலையும் ஆற்ற இயையா அரு மரபின் – பரி 24/95

மேல்


இயையாது (3)

பெறுவது இயையாது ஆயினும் உறுவது ஒன்று – குறு 199/1
பொருள் இல்லோர்க்கு அஃது இயையாது ஆகுதல் – அகம் 335/3
முயங்கல் இயையாது ஆயினும் என்றும் – அகம் 338/10

மேல்


இயையும் (1)

அனையவை எல்லாம் இயையும் புனை இழை – பரி 23/58

மேல்


இயையும்-மன் (1)

நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்-மன்
நனவினால் நலம் வாட நலிதந்த நடுங்கு அஞர் – கலி 53/17,18

மேல்


இயையுமோ (1)

பெரு மலை தழீஇயும் நோக்கு இயையுமோ மற்றே – நற் 298/12

மேல்


இயைவதால் (1)

ஏனை உலகத்தும் இயைவதால் நமக்கு என – குறி 24

மேல்


இயைவது (5)

கைவளம் இயைவது ஆயினும் – நற் 52/10
ஒருங்கு உடன் இயைவது ஆயினும் கரும்பின் – குறு 267/2
எம் வெம் காமம் இயைவது ஆயின் – அகம் 15/1
இல்லோர்க்கு இல் என்று இயைவது கரத்தல் – அகம் 53/13
அமிழ்தம் இயைவது ஆயினும் இனிது என – புறம் 182/2

மேல்


இயைவது-கொல்லோ (2)

தீண்டலும் இயைவது-கொல்லோ மாண்ட – குறு 272/1
புல்லவும் இயைவது-கொல்லோ புல்லார் – ஐங் 459/2

மேல்


இயைவது-மன்னோ (1)

முயங்கல் இயைவது-மன்னோ தோழி – அகம் 242/17

மேல்


இயைவதோ (5)

இன் இசை எழிலியை இரப்பவும் இயைவதோ
புனை_இழாய் ஈங்கு நாம் புலம்பு உற பொருள் வெஃகி – கலி 16/8,9
கனை கதிர் கனலியை காமுறல் இயைவதோ
ஒளி_இழாய் ஈங்கு நாம் துயர் கூர பொருள்_வயின் – கலி 16/12,13
வளி_தரும்_செல்வனை வாழ்த்தவும் இயைவதோ
என ஆங்கு – கலி 16/16,17
நறு நுதலவரொடு நக்கது நன்கு இயைவதோ
என ஆங்கு – கலி 59/21,22
இன்புற்றார்க்கு இறைச்சியாய் இயைவதோ செய்தாய்-மன் – கலி 148/9

மேல்


இயைவெனை (1)

கண்டிசின் மகளே கெழீஇ இயைவெனை
ஒண் தொடி செறித்த முன்கை ஊழ் கொள்பு – அகம் 369/1,2

மேல்


இர (4)

இர வரல் மாலையனே வரு-தோறும் – குறி 239
இர வந்தன்றால் திண் தேர் கரவாது – அகம் 160/15
இர வழங்கு சிறு நெறி தமியை வருதி – அகம் 318/4
விடும் கொடி வில் இர வெம் பகல் வீழும் – சிலப்.மது 20/6

மேல்


இரக்கம் (1)

இனி நினைந்து இரக்கம் ஆகின்று திணி மணல் – புறம் 243/1

மேல்


இரக்கு (1)

இரக்கு வாரேன் எஞ்சி கூறேன் – பதி 61/11

மேல்


இரக்கும் (9)

சொல்லினேன் இரக்கும் அளவை – ஐங் 364/3
உண் கடன் வழிமொழிந்து இரக்கும்_கால் முகனும் தாம் – கலி 22/1
அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் நோய் தீர்க்கும் – கலி 63/10
குடி புரவு இரக்கும் கூர் இல் ஆண்மை – புறம் 75/4
உண்ம் என இரக்கும் பெரும் பெயர் சாத்தன் – புறம் 178/5
யாம் தன் இரக்கும்_காலை தான் எம் – புறம் 180/10
கரும் கை கொல்லனை இரக்கும்
திருந்து இலை நெடு வேல் வடித்திசின் எனவே – புறம் 180/12,13
வரகு கடன் இரக்கும் நெடுந்தகை – புறம் 327/7
பாவைமார் ஆர் இரக்கும் பாடலே பாடல் – சிலப்.வஞ்சி 29/181

மேல்


இரக்கும்_கால் (1)

உண் கடன் வழிமொழிந்து இரக்கும்_கால் முகனும் தாம் – கலி 22/1

மேல்


இரக்கும்_காலை (1)

யாம் தன் இரக்கும்_காலை தான் எம் – புறம் 180/10

மேல்


இரக்குவம் (1)

வரைந்து வரல் இரக்குவம் ஆயின் நம் மலை – நற் 125/6

மேல்


இரக்குவர் (1)

ஈ என இரக்குவர் ஆயின் சீர் உடை – புறம் 73/2

மேல்


இரக்குவன் (1)

நின் ஒன்று இரக்குவன் அல்லேன் – ஐங் 159/4

மேல்


இரக்குவேன் (1)

வழிபட்டு இரக்குவேன் வந்தேன் என் நெஞ்சம் – கலி 143/24

மேல்


இரங்க (13)

இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப – மது 672
கழை பாடு இரங்க பல் இயம் கறங்க – நற் 95/1
ஏறு முரண் சிறப்ப ஏறு எதிர் இரங்க
மாதர் மான் பிணை மறியொடு மறுக – ஐங் 493/1,2
காணுநர் கை புடைத்து இரங்க
மாணா மாட்சிய மாண்டன பலவே – பதி 19/26,27
இவனின் தோன்றிய இவை என இரங்க
புரை தவ நாடி பொய் தபுத்து இனிது ஆண்ட – கலி 130/2,3
கழை மாய் நீத்தம் கல் பொருது இரங்க
அஞ்சுவம் தமியம் என்னாது மஞ்சு சுமந்து – அகம் 72/9,10
கறங்கு பறை சீரின் இரங்க வாங்கி – அகம் 194/8
இன் இசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இரங்க
தெம் முனை சிதைத்த ஞான்றை மோகூர் – அகம் 251/9,10
குழல் குரல் பாவை இரங்க நம் துறந்து – அகம் 265/9
வேங்கைமார்பன் இரங்க வைகலும் – புறம் 21/9
இரங்க விளிவது-கொல்லோ வரம்பு அணைந்து – புறம் 98/18
முது வாய் ஒக்கல் பரிசிலர் இரங்க
கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை – புறம் 237/12,13
திண் பிணி முரசம் இடை புலத்து இரங்க
ஆர் அமர் மயங்கிய ஞாட்பின் தெறுவர – புறம் 288/4,5

மேல்


இரங்கல (1)

நிலன் அதிர்பு இரங்கல ஆகி வலன் ஏர்பு – பதி 31/29

மேல்


இரங்கா (2)

செய்து பின் இரங்கா வினையொடு – அகம் 268/13
செய்து இரங்கா வினை சேண் விளங்கும் புகழ் – புறம் 10/11

மேல்


இரங்கார் (1)

சென்றோர் செல் புறத்து இரங்கார் கொன்றோர் – அகம் 327/17

மேல்


இரங்கான் (1)

ஈத்தது இரங்கான் ஈத்-தொறும் மகிழான் – பதி 61/12

மேல்


இரங்கி (17)

இன் இசை முரசின் இரங்கி மன்னர் – நற் 197/10
பிரிந்த நம்மினும் இரங்கி அரும் பொருள் – நற் 208/9
பின் நினைந்து இரங்கி பெயர்தந்தேனே – ஐங் 118/4
சுடர் நிமிர் மின்னொடு வலன் ஏர்பு இரங்கி
என்றூழ் உழந்த புன் தலை மட பிடி – அகம் 43/2,3
பிரிந்தோர் பெயர்வுக்கு இரங்கி
மருந்து பிறிது இன்மையின் இருந்து வினை இலனே – அகம் 147/13,14
போர்ப்பு_உறு முரசின் இரங்கி முறை புரிந்து – அகம் 188/3
இன் இசை முரசின் இரங்கி ஒன்னார் – அகம் 312/10
செல்வோன் பெயர் புறத்து இரங்கி முன் நின்று – அகம் 330/7
துளி நசை புள்ளின் நின் அளி நசைக்கு இரங்கி நின் – புறம் 198/25
புலவு உற்று இரங்கி அது நீங்க பொழில் தண்டலையில் புகுந்து உதிர்ந்த – சிலப்.புகார் 7/185
அலவுற்று இரங்கி அறியா நோய் அன்னை அறியின் என் செய்கோ – சிலப்.புகார் 7/188
அந்தி மாலை வந்ததற்கு இரங்கி
சிந்தை நோய் கூரும் என் சிறுமை நோக்கி – சிலப்.புகார் 8/84,85
மணி தோட்டு திருமுகம் மறுத்ததற்கு இரங்கி
வாடிய உள்ளத்து வசந்தமாலை – சிலப்.புகார் 8/112,113
வெம் முனை அரும் சுரம் போந்ததற்கு இரங்கி
எம் முதுகுரவர் என் உற்றனர்-கொல் – சிலப்.மது 16/59,60
இறந்த துயர் எய்தி இரங்கி மெய் விடவும் – சிலப்.வஞ்சி 27/97
கூற்று உயிர் கொள்ள குழவிக்கு இரங்கி
ஆற்றா தன்மையள் ஆர் அஞர் எய்தி – சிலப்.வஞ்சி 30/76,77
போனதற்கு இரங்கி புலம்பு உறும் நெஞ்சம் – சிலப்.வஞ்சி 30/106

மேல்


இரங்கிய (2)

இடி உமிழ்பு இரங்கிய விரவு பெயல் நடுநாள் – கலி 41/5
மாதவி இரங்கிய காதையும் தீது உடை – சிலப்.புகார் 0/70

மேல்


இரங்கினள் (1)

இன்பத்துள் இடம்படல் என்று இரங்கினள் அன்பு உற்று – கலி 138/29

மேல்


இரங்கு (16)

கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசை – மலை 324
நீர் இரங்கு அரைநாள் மயங்கி கூதிரொடு – நற் 341/8
இரங்கு நீர் பரப்பின் மரந்தையோர் பொருந – பதி 90/28
வலன் இரங்கு முரசின் தென்னவர் உள்ளிய – பரி 7/6
இரங்கு முரசினான் குன்று – பரி 21/38
இரங்கு இசை மிஞிறொடு தும்பி தாது ஊத – கலி 33/23
ஏறு இரங்கு இருள் இடை இரவினில் பதம் பெறாஅன் – கலி 46/10
யாண்டோரும் தொழுது ஏத்தும் இரங்கு இசை முரசினாய் – கலி 100/6
இரங்கு இசை முரசம் ஒழிய பரந்து அவர் – அகம் 116/17
இரங்கு நீர் பரப்பின் கானல் அம் பெருந்துறை – அகம் 152/6
பாடு எழுந்து இரங்கு முந்நீர் – அகம் 400/25
வலன் இரங்கு முரசின் வாய் வாள் வளவன் – புறம் 60/10
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை – புறம் 137/1
இரங்கு புனல் நெரிதரு மிகு பெரும் காவிரி – புறம் 174/8
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை – புறம் 270/2
இரங்கு குரல் முரசமொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப – புறம் 397/5

மேல்


இரங்குநர் (1)

இரங்குநர் அல்லது பெயர்தந்து யாவரும் – அகம் 75/15

மேல்


இரங்குப (1)

சுரம் பல கடந்தோர்க்கு இரங்குப என்னார் – அகம் 95/10

மேல்


இரங்குபு (1)

புலம்பு எலாம் தீர்க்குவேம்-மன் என்று இரங்குபு
வேற்று ஆனா தாயர் எதிர்கொள்ள மாற்றாத – கலி 83/22,23

மேல்


இரங்கும் (40)

கரை பொருது இரங்கும் கனை இரு முந்நீர் – மது 235
வரை முதல் இரங்கும் ஏறொடு வான் ஞெமிர்ந்து – மது 243
கரை பொருது இரங்கும் முந்நீர் போல – மது 425
தெற்கு ஏர்பு இரங்கும் அற்சிர காலையும் – நற் 5/6
பிரிந்தோர் இரங்கும் பெரும் கல் நாட – நற் 93/5
பொய்யா மரபின் பிணவு நினைந்து இரங்கும்
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்துதும் யாமே – நற் 103/8,9
இன் இசை வானம் இரங்கும் அவர் – நற் 246/9
பிரிந்தோர் இரங்கும் அரும் பெறல் காலையும் – நற் 296/6
கல் பொருது இரங்கும் கதழ் வீழ் அருவி – குறு 134/5
வான் ஏர்பு இரங்கும் ஒன்றோ அதன்_எதிர் – குறு 194/2
இன்னாது இரங்கும் என்னார் அன்னோ – குறு 195/4
அவர் திறத்து இரங்கும் நம்மினும் – குறு 289/7
நம் திறத்து இரங்கும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 289/8
குணில் வாய் முரசின் இரங்கும் துறைவன் – குறு 328/3
தனியோர் இரங்கும் பனி கூர் மாலை – குறு 358/5
மன்னர் இயவரின் இரங்கும் கானம் – ஐங் 425/2
மன் உயிர் புரைஇய வலன் ஏர்பு இரங்கும்
கொண்டல் தண் தளி கமம் சூல் மா மழை – பதி 24/27,28
உரும் உறழ்பு இரங்கும் முரசின் பெரு மலை – பதி 25/10
எடுத்து எறிந்து இரங்கும் ஏவல் வியன் பனை – பதி 39/5
இன் இசை புணரி இரங்கும் பௌவத்து – பதி 55/3
ஏமம் என்று இரங்கும் நின் எறி முரசம் அ முரசின் – கலி 99/14
கல் பொருது இரங்கும் பல் ஆர் நேமி – அகம் 14/19
முழங்கு இரும் பௌவம் இரங்கும் முன்துறை – அகம் 70/14
என் அழிபு இரங்கும் நின்னொடு யானும் – அகம் 73/8
கழிந்தோர்க்கு இரங்கும் நெஞ்சமொடு – அகம் 215/16
இட்டு ஆறு இரங்கும் விட்டு ஒளிர் அருவி – அகம் 288/10
கோல் கழிபு இரங்கும் அதர – அகம் 327/18
பாடு ஆன்று இரங்கும் அருவி – புறம் 124/4
குணில் பாய் முரசின் இரங்கும் அருவி – புறம் 143/9
நாள் முரசு இரங்கும் இடன் உடை வரைப்பில் நின் – புறம் 161/29
முரசு எழுந்து இரங்கும் முற்றமொடு கரை பொருது – புறம் 174/7
வழி நாட்கு இரங்கும் என் நெஞ்சம் அவன் – புறம் 176/12
கல் பொருது இரங்கும் மல்லல் பேர் யாற்று – புறம் 192/8
முரசு எழுந்து இரங்கும் தானையோடு தலைச்சென்று – புறம் 211/5
நாண் உடை மாக்கட்கு இரங்கும் ஆயின் – புறம் 293/3
இரப்போர் இரங்கும் இன்னா வியன் களத்து – புறம் 368/12
வென்று இரங்கும் விறல் முரசினோன் – புறம் 387/19
பிணி முரசு இரங்கும் பீடு கெழு தானை – புறம் 388/14
நால் முலை ஆயம் நடுங்குபு நின்று இரங்கும்
மால் மணி வீழும் வருவது ஒன்று உண்டு – சிலப்.மது 17/15,16
இகழ்ந்ததற்கு இரங்கும் என்னையும் நோக்காய் – சிலப்.வஞ்சி 30/99

மேல்


இரங்குவிர் (1)

பிணிக்கும்_காலை இரங்குவிர் மாதோ – புறம் 195/5

மேல்


இரங்குவென் (1)

ஈயாய் ஆயினும் இரங்குவென் அல்லேன் – புறம் 209/13

மேல்


இரங்குவை (1)

இரங்குவை அல்லையோ உரம் கெட மெலிந்தே – அகம் 379/27

மேல்


இரங்கேன் (2)

யான் நினைந்து இரங்கேன் ஆக நோய் இகந்து – நற் 275/7
இரங்கேன் தோழி ஈங்கு என்-கொல் என்று – குறு 175/5

மேல்


இரட்ட (6)

பாடு இன் படு மணி இரட்ட ஒரு கை – திரு 115
இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பு_அகத்து இரட்ட
கரும் கால் குறிஞ்சி சான்ற வெற்பு அணிந்து – மது 299,300
நுண் நீர் ஆகுளி இரட்ட பல உடன் – மது 606
கல்லென்று இரட்ட புள்_இனம் ஒலிப்ப – குறி 228
நெடு நா ஒண் மணி கடி மனை இரட்ட
குரை இலை போகிய விரவு மணல் பந்தர் – நற் 40/1,2
படு மணி இரட்ட ஏறி செம்மாந்து – புறம் 161/19

மேல்


இரட்டி (8)

ஒன்பதிற்று இரட்டி உயர் நிலை பெறீஇயர் – திரு 168
அறு_நான்கு இரட்டி இளமை நல் யாண்டு – திரு 179
எண் நான்கு இரட்டி இரும் கலை பயின்ற – சிலப்.மது 22/138
எழு நாள் இரட்டி எல்லை சென்ற பின் – சிலப்.மது 23/163
எழு நாள் இரட்டி எல்லை சென்ற பின் – சிலப்.மது 23/193
உயிர் தொகை உண்ட ஒன்பதிற்று_இரட்டி என்று – சிலப்.வஞ்சி 27/8
ஆடக பெரு நிறை ஐ_ஐந்து_இரட்டி – சிலப்.வஞ்சி 27/174
ஐ_ஐந்து இரட்டி சென்றதன் பின்னும் – சிலப்.வஞ்சி 28/130

மேல்


இரட்டியும் (1)

கொடுஞ்சி நெடும் தேர் ஐம்பதிற்று இரட்டியும்
கடும் களி யானை ஓர் ஐஞ்ஞூறும் – சிலப்.வஞ்சி 26/132,133

மேல்


இரட்டு (1)

குடிஞை இரட்டு நெடு மலை அடுக்கத்து – மலை 141

மேல்


இரட்டும் (12)

படு மணி இரட்டும் மருங்கின் கடு நடை – திரு 80
ஒன்று எறி பாணியின் இரட்டும்
இன்று-கொல் அளியேன் பொன்றும் நாளே – நற் 132/10,11
மயில்கள் ஆல குடிஞை இரட்டும்
துறுகல் அடுக்கத்ததுவே பணை தோள் – ஐங் 291/1,2
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து – ஐங் 450/1
படியோர் தேய்த்து வடி மணி இரட்டும்
கடாஅ யானை கண நிரை அலற – பதி 20/11,12
நெடுமால் வரைய குடிஞையோடு இரட்டும்
குன்று பின் ஒழிய போகி உரம் துரந்து – அகம் 9/13,14
தனி மணி இரட்டும் தாள் உடை கடிகை – அகம் 35/3
கல் எறி இசையின் இரட்டும் ஆங்கண் – அகம் 89/5
விளி படு பூசல் வெம் சுரத்து இரட்டும்
வேறு பல் தேஎத்து ஆறு பல நீந்தி – அகம் 239/6,7
படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள் – புறம் 72/3
தாள் தாழ் படு மணி இரட்டும் பூ நுதல் – புறம் 165/6
புலி துஞ்சு நெடு வரை குடிஞையோடு இரட்டும்
மலை கெழு நாடன் கூர் வேல் பிட்டன் – புறம் 170/7,8

மேல்


இரட்டையம் (1)

இரட்டையம் பெண்கள் இருவரும் அன்றியும் – சிலப்.வஞ்சி 30/50

மேல்


இரண்டற்கு (1)

ஏதில கலந்த இரண்டற்கு என் – குறு 194/4

மேல்


இரண்டா (2)

ஒன்றோடு இரண்டா முன் தேறார் வென்றியின் – பரி 10/58
செம் கடை மழை கண் இரண்டா ஈத்தது – சிலப்.புகார் 2/52

மேல்


இரண்டின் (2)

இரண்டின் உணரும் வளியும் நீயே – பரி 13/19
ஒன்று புரிந்த ஈர்_இரண்டின் – புறம் 166/3

மேல்


இரண்டினுள் (1)

இரண்டினுள் ஒன்று ஆகாமையோ அரிதே – புறம் 344/7

மேல்


இரண்டு (16)

ஈர்_இரண்டு ஏந்திய மருப்பின் எழில் நடை – திரு 157
முரண் கொள் உருவின் இரண்டு உடன் உடீஇ – திரு 230
இரண்டு அறி கள்வி நம் காதலோளே – குறு 312/1
இரண்டு உடன் கமழும் நாற்றமொடு வானத்து – பதி 21/14
ஒன்று இரண்டு அல பல கழிந்து திண் தேர் – பதி 41/15
இரண்டு என மூன்று என நான்கு என ஐந்து என – பரி 3/78
இணை இரண்டு இயைந்து ஒத்த முகை நாப்பண் பிறிது யாதும் – கலி 77/1
நலியும் விழுமம் இரண்டு
என பாடி – கலி 142/58,59
இரண்டு எழுந்தனவால் பகையே ஒன்றே – புறம் 96/3
இரண்டு நன்கு உடைத்தே கொண்பெரும்கானம் – புறம் 156/2
அண்ணல் நல் ஏறு இரண்டு உடன் மடுத்து – புறம் 288/2
இரண்டு ஆகாது அவன் கூறியது எனவே – புறம் 304/11
கொட்டு இரண்டு உடையது ஓர் மண்டிலம் ஆக – சிலப்.புகார் 3/144
இரண்டு வேறு உருவின் திரண்ட தோள் அவுணன் – சிலப்.மது 12/65
இரவே பகலே என்று இரண்டு இல்லை – சிலப்.மது 16/188
இரண்டு அடியான் மூ_உலகும் இருள் தீர நடந்தனையே – சிலப்.மது 17/140

மேல்


இரண்டுடன் (1)

ஏற்ற வாயில் இரண்டுடன் பொலிய – சிலப்.புகார் 3/105

மேல்


இரண்டும் (12)

இரண்டும் தூக்கின் சீர் சாலாவே – குறு 101/3
தண்டம் இரண்டும் தலைஇ தாக்கி நின்றவை – பரி 10/60
யாமை எடுத்து நிறுத்தற்றால் தோள் இரண்டும் வீசி – கலி 94/31
காரிகை தோள் காமுறுதலும் இ இரண்டும்
ஓராங்கு சேறல் இலவோ எம் கேளே – கலி 106/41,42
முரண் செறிந்து இருந்த தானை இரண்டும்
ஒன்று என அறைந்தன பணையே நின் தேர் – அகம் 44/3,4
பிறன் கடை செலாஅ செல்வமும் இரண்டும்
பொருளின் ஆகும் புனை_இழை என்று நம் – அகம் 155/2,3
ஒல்லாது இல் என மறுத்தலும் இரண்டும்
ஆள்வினை மருங்கின் கேண்மை_பாலே – புறம் 196/2,3
இல் என மறுத்தலும் இரண்டும் வல்லே – புறம் 196/5
எவ்வம் கொள்வை ஆயினும் இரண்டும்
கை உள போலும் கடிது அண்மையவே – புறம் 260/10,11
வாரம் இரண்டும் வரிசையின் பாட – சிலப்.புகார் 3/136
இம்மையும் மறுமையும் இரண்டும் இன்றி ஓர் – சிலப்.மது 11/113
வரு முறை எழுத்தின் மந்திரம் இரண்டும்
ஒரு முறையாக உளம் கொண்டு ஓதி – சிலப்.மது 11/129,130

மேல்


இரண்டே (2)

இரண்டே தீம் சுளை பலவின் பழம் ஊழ்க்கும்மே – புறம் 109/5
உண்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டே
பிறவும் எல்லாம் ஓர் ஒக்கும்மே – புறம் 189/5,6

மேல்


இரத்தல் (1)

ஈ என இரத்தல் இழிந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/1

மேல்


இரத்தலின் (1)

அடங்காதார் மிடல் சாய அமரர் வந்து இரத்தலின்
மடங்கல் போல் சினைஇ மாயம் செய் அவுணரை – கலி 2/2,3

மேல்


இரத்தலும் (2)

இரத்தலும் ஈதலும் இவை உள்ளீடா – பரி 9/17
உடையோர் ஈதலும் இல்லோர் இரத்தலும்
கடவது அன்மையின் கையறவு உடைத்து என – புறம் 38/14,15

மேல்


இரத்தலோ (1)

ஈ என இரத்தலோ அரிதே நீ அது – புறம் 154/8

மேல்


இரத்தி (3)

புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய் – நற் 113/2
இரத்தி நீடிய அகன் தலை மன்றத்து – புறம் 34/12
அலந்தலை இரத்தி அலங்குபடு நீழல் – புறம் 325/11

மேல்


இரத்திர் (1)

பன் மாண் இரத்திர் ஆயின் சென்ம் என – நற் 71/3

மேல்


இரதி (1)

இரதி காமன் இவள் இவன் எனாஅ – பரி 19/48

மேல்


இரந்த (1)

இஃது யாம் இரந்த பரிசில் அஃது இருளின் – புறம் 145/8

மேல்


இரந்தது (1)

இரந்தது நசை வாட்டாய் என்பது கெடாதோ தான் – கலி 100/12

மேல்


இரந்தவை (1)

நசை தர வந்தோர் இரந்தவை
இசை பட பெய்தல் ஆற்றுவோரே – அகம் 377/14,15

மேல்


இரந்தன்று (1)

இரந்தன்று ஆகல் வேண்டும் பொலம் தார் – புறம் 226/4

மேல்


இரந்தனன் (1)

இரந்தனன் பெற்ற எல் வளை குறு_மகள் – ஐங் 257/2

மேல்


இரந்தனென் (1)

நும் ஒன்று இரந்தனென் மொழிவல் எம் ஊர் – ஐங் 384/2

மேல்


இரந்தார்க்கு (1)

செறாஅது ஈதல் இரந்தார்க்கு ஒன்று ஆற்றாது வாழ்தலின் – கலி 61/11

மேல்


இரந்து (6)

இரந்து குறை உறாஅன் பெயரின் – ஐங் 228/3
இல்லவர் ஆட இரந்து பரந்து உழந்து – பரி 6/101
பொய் சூளாள் என்பது அறியேன் யான் என்று இரந்து
மெய் சூள்_உறுவானை மெலியல் பொய் சூள் என்று – பரி 12/63,64
தாம் இரந்து உண்ணும் அளவை – புறம் 74/6
இரந்து செல் மாக்கட்கு இனி இடன் இன்றி – புறம் 126/12
ஊழ் இரந்து உண்ணும் உயவல் வாழ்வை – புறம் 375/7

மேல்


இரந்தூண் (1)

இரந்தூண் நிரம்பா மேனியொடு – குறு 33/3

மேல்


இரந்தோர் (6)

இரந்தோர் மாற்றல் ஆற்றா – நற் 84/11
இரந்தோர் உளர்-கொல் தோழி திருந்து இழை – நற் 225/6
இடுக்கண் அஞ்சி இரந்தோர் வேண்டிய – குறு 349/5
இரந்தோர் வாழ நல்கி இரப்போர்க்கு – பதி 76/7
இரந்தோர் வறும் கலம் மல்க வீசி – அகம் 30/9
இரந்தோர் அற்றம் தீர்க்கு என விரைந்து இவண் – புறம் 158/19

மேல்


இரந்தோர்க்கு (5)

தொலைவு ஆகி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/11
இல் என இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/15
திடன் இன்றி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/19
இரந்தோர்க்கு ஈயாது ஈட்டியோன் பொருள் போல் – அகம் 276/13
இரந்தோர்க்கு மறுப்பு அறியலன் – புறம் 239/9

மேல்


இரப்ப (4)

அவிழ் பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ் தகை – பொரு 112
மலை கெழு வெற்பன் தலைவந்து இரப்ப
நன்று புரி கொள்கையின் ஒன்றாகின்றே – குறு 374/3,4
இரப்ப சிந்தியேன் நிரப்பு அடு புணையின் – புறம் 376/18
ஏதிலர்-தாம் ஆகி யாம் இரப்ப நிற்பதை யாங்கு அறிகோம் ஐய – சிலப்.புகார் 7/40

மேல்


இரப்பல் (1)

செய்தல் வேண்டுமால் கைதொழுது இரப்பல்
பல் கோள் பலவின் சாரல் அவர் நாட்டு – நற் 102/4,5

மேல்


இரப்பவன் (1)

இரப்பவன் நெஞ்சம் போல் புல்லென்று புறம்மாறி – கலி 120/5

மேல்


இரப்பவும் (5)

ஈ என இரப்பவும் ஒல்லாள் நீ எமக்கு – பதி 52/23
இடை கொண்டு யாம் இரப்பவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை – கலி 3/7
ஒல் ஆங்கு யாம் இரப்பவும் உணர்ந்தீயாய் ஆயினை – கலி 3/11
பணிபு வந்து இரப்பவும் பல சூழ்வாய் ஆயினை – கலி 3/15
இன் இசை எழிலியை இரப்பவும் இயைவதோ – கலி 16/8

மேல்


இரப்பவை (1)

சேர்வார் ஆதலின் யாஅம் இரப்பவை
பொருளும் பொன்னும் போகமும் அல்ல நின் பால் – பரி 5/78,79

மேல்


இரப்பான் (1)

ஒன்று இரப்பான் போல் எளிவந்தும் சொல்லும் உலகம் – கலி 47/1

மேல்


இரப்பின் (3)

இன் குரல் அகவுநர் இரப்பின் நாள்-தொறும் – அகம் 249/4
பாரியும் பரிசிலர் இரப்பின்
வாரேன் என்னான் அவர் வரையன்னே – புறம் 108/5,6
இன்னும் தம் என எம்மனோர் இரப்பின்
முன்னும் கொண்டிர் என நும்மனோர் மறுத்தல் – புறம் 203/4,5

மேல்


இரப்பு (1)

பிறரை தான் இரப்பு அறியலன் – புறம் 239/8

மேல்


இரப்பேன் (1)

கணை இரப்பேன் கால் புல்லிக்கொண்டு – கலி 147/60

மேல்


இரப்போர் (5)

இரப்போர் ஏந்து கை நிறைய புரப்போர் – அகம் 389/11
இரப்போர் வாட்டல் அன்றியும் புரப்போர் – புறம் 196/6
இரப்போர் கையுளும் போகி – புறம் 235/11
இரப்போர் இரங்கும் இன்னா வியன் களத்து – புறம் 368/12
இரப்போர் சுற்றமும் புரப்போர் கொற்றமும் – சிலப்.புகார் 10/149

மேல்


இரப்போர்க்கு (8)

இரப்போர்க்கு கவிதல் அல்லதை இரைஇய – பதி 52/11
இரந்தோர் வாழ நல்கி இரப்போர்க்கு
ஈதல் தண்டா மா சிதறு இருக்கை – பதி 76/7,8
மருந்தும் உடையையோ மற்றே இரப்போர்க்கு
இழை அணி நெடும் தேர் களிறொடு என்றும் – அகம் 238/11,12
இரப்போர்க்கு ஈயா இன்மை யான் உறவே – புறம் 72/18
இழை அணி யானை இரப்போர்க்கு ஈயும் – புறம் 153/2
இன்மையின் இரப்போர்க்கு ஈஇயாமையின் – புறம் 165/4
கடவர் மீதும் இரப்போர்க்கு ஈயும் – புறம் 315/2
உண்டும் தின்றும் இரப்போர்க்கு ஈய்ந்தும் – புறம் 364/7

மேல்


இரம் (1)

இரம் காழ் அன்ன அரும்பு முதிர் ஈங்கை – அகம் 125/3

மேல்


இரலை (23)

மா எருத்து இரலை மட பிணை தழுவ – நற் 69/4
தேடூஉ நின்ற இரலை ஏறே – நற் 242/10
மட பிணை தழீஇய மா எருத்து இரலை
காழ் கொள் வேலத்து ஆழ் சினை பயந்த – நற் 256/8,9
வன் பரல் தெள் அறல் பருகிய இரலை தன் – குறு 65/1
இரலை மானையும் காண்பர்-கொல் நமரே – குறு 183/4
இரலை மேய்ந்த குறை தலை பாவை – குறு 220/2
மரல் புகா அருந்திய மா எருத்து இரலை
உரல் கால் யானை ஒடித்து உண்டு எஞ்சிய – குறு 232/3,4
இரலை நன் மான் நெறி முதல் உகளும் – குறு 250/2
திரி மருப்பு இரலை அண்ணல் நல் ஏறு – குறு 338/1
புள்ளி_இரலை தோல் ஊன் உதிர்த்து – பதி 74/10
எருத்து வலிய எறுழ் நோக்கு இரலை
மருப்பின் திரிந்து மறிந்து வீழ் தாடி – கலி 15/5,6
பரல் அவல் அடைய இரலை தெறிப்ப – அகம் 4/4
திரி மருப்பு இரலை புல் அருந்து உகள – அகம் 14/6
அண்ணல் இரலை அமர் பிணை தழீஇ – அகம் 23/8
இரு திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலை
செறி இலை பதவின் செம் கோல் மென் குரல் – அகம் 34/4,5
கரும் கோட்டு இரலை காமர் மட பிணை – அகம் 74/9
இரலை சேக்கும் பரல் உயர் பதுக்கை – அகம் 91/10
வெண் புறக்கு உடைய திரி மருப்பு இரலை
வார் மணல் ஒரு சிறை பிடவு அவிழ் கொழு நிழல் – அகம் 139/10,11
திரி மருப்பு இரலை தெள் அறல் பருகி – அகம் 154/8
இரலை நன் மான் இனம் பரந்தவை போல் – அகம் 194/6
திரி மருப்பு இரலை பைம் பயிர் உகள – அகம் 314/6
புன்கண் கொண்ட திரி மருப்பு இரலை
மேய் பதம் மறுத்த சிறுமையொடு நோய் கூர்ந்து – அகம் 371/5,6
புல்வாய் இரலை நெற்றி அன்ன – புறம் 374/2

மேல்


இரலைய (1)

திரி மருப்பு இரலைய காடு இறந்தோரே – அகம் 133/18

மேல்


இரலையொடு (4)

திரி மருப்பு இரலையொடு மட மான் உகள – முல் 99
அறு கோட்டு இரலையொடு மான் பிணை உகளவும் – பட் 245
அரலை அம் காட்டு இரலையொடு வதியும் – நற் 121/4
வலம் திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலையொடு
அலங்கு சினை குருந்தின் அல்கு நிழல் வதிய – அகம் 304/9,10

மேல்


இரவமொடு (1)

தீம் கனி இரவமொடு வேம்பு மனை செரீஇ – புறம் 281/1

மேல்


இரவரின் (1)

கராஅம் பேணாய் இரவரின்
வாழேன் ஐய மை கூர் பனியே – நற் 292/8,9

மேல்


இரவல் (7)

இரவல் மாக்கள் சிறுகுடி பெருக – பதி 59/7
இரவல் மாக்களின் பணிமொழி பயிற்றி – அகம் 32/4
ஏலாது கவிழ்ந்த என் இரவல் மண்டை – புறம் 179/2
இரவல் மாக்களும் – புறம் 244/3
காணிய சென்ற இரவல் மாக்கள் – புறம் 313/3
இரவல் மாக்களுக்கு ஈய தொலைந்தன – புறம் 328/4
இரவல் மாக்கள் உண கொள தீர்ந்து என – புறம் 333/10

மேல்


இரவல (8)

முனிவு இகந்திருந்த முது வாய் இரவல
கொழு மீன் குறைய ஒதுங்கி வள் இதழ் – சிறு 40,41
சென்மோ இரவல சிறக்க நின் உள்ளம் – பெரும் 45
படர்ந்தனை செல்லும் முதுவாய் இரவல
இடி இசை முரசமொடு ஒன்றுமொழிந்து ஒன்னார் – பதி 66/3,4
எம்மும் உள்ளுமோ முது வாய் இரவல
அமர் மேம்படூஉம்_காலை நின் – புறம் 48/7,8
வினவல் ஆனா முது வாய் இரவல
தைஇ திங்கள் தண் கயம் போல – புறம் 70/5,6
காரென் ஒக்கல் கடும் பசி இரவல
வென் வேல் அண்ணல் காணா ஊங்கே – புறம் 141/6,7
நீயும் வம்மோ முது வாய் இரவல
யாம் தன் இரக்கும்_காலை தான் எம் – புறம் 180/9,10
இரும் பறை இரவல சேறி ஆயின் – புறம் 263/2

மேல்


இரவலர் (21)

இரவலர் மெலியாது ஏறும் பொறையன் – நற் 185/6
இரவலர் வரூஉம் அளவை அண்டிரன் – நற் 237/7
இரவலர் வாரா வைகல் – குறு 137/3
விளைக வயலே வருக இரவலர்
என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 2/2,3
வறிது கூட்டு அரியல் இரவலர் தடுப்ப – பதி 40/18
இரவலர் புன்கண் தீர நாள்-தொறும் – பதி 54/7
வாரார் ஆயினும் இரவலர் வேண்டி – பதி 55/10
இரவலர் புன்கண் அஞ்சும் – பதி 57/14
முழவு மண் புலர இரவலர் இனைய – பதி 61/9
கொடை போற்றலையே இரவலர் நடுவண் – பதி 79/2
புலம் கந்து ஆக இரவலர் செலினே – அகம் 303/8
நின் நசை வேட்கையின் இரவலர் வருவர் அது – புறம் 3/24
இரவலர் நாற்றிய விசி கூடு முழவின் – புறம் 128/2
நச்சி சென்ற இரவலர் சுட்டி – புறம் 156/3
இரவலர் புரவலை நீயும் அல்லை – புறம் 162/1
இரவலர் உண்மையும் காண் இனி இரவலர்க்கு – புறம் 162/3
அனையர் வாழியோ இரவலர் அவரை – புறம் 199/4
பூண் கடன் எந்தை நீ இரவலர் புரவே – புறம் 203/12
அது கண்டு யாமும் பிறரும் பல் வேறு இரவலர்
பறை இசை அருவி நன் நாட்டு பொருநன் – புறம் 229/13,14
இரவலர் தடுத்த வாயில் புரவலர் – புறம் 250/2
ஒரு நாள் இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடை தலை – புறம் 376/21

மேல்


இரவலர்க்கு (17)

ஈர நன் மொழி இரவலர்க்கு ஈந்த – சிறு 93
இரும் கிளை புரக்கும் இரவலர்க்கு எல்லாம் – மது 751
கலி மகிழ் மேவலர் இரவலர்க்கு ஈயும் – பதி 81/23
வரை நிலை இன்றி இரவலர்க்கு ஈயும் – அகம் 13/9
நல் இசை தரூஉம் இரவலர்க்கு உள்ளிய – அகம் 162/17
எம் அன வாழ்க்கை இரவலர்க்கு எளிதே – புறம் 54/4
இரவலர்க்கு எண்மை அல்லது புரவு எதிர்ந்து – புறம் 54/5
இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது ஈயா – புறம் 56/17
இரவலர்க்கு ஈயும் வள்ளியோன் நாடே – புறம் 119/7
இரவலர்க்கு ஈத்த யானையின் கரவு இன்று – புறம் 129/6
புரவலர் இரவலர்க்கு இல்லையும் அல்லர் – புறம் 162/2
இரவலர் உண்மையும் காண் இனி இரவலர்க்கு
ஈவோர் உண்மையும் காண் இனி நின் ஊர் – புறம் 162/3,4
ஊருடன் இரவலர்க்கு அருளி தேருடன் – புறம் 201/2
திண் தேர் இரவலர்க்கு ஈத்த தண் தார் – புறம் 241/1
புரவலர் புன்கண் நோக்காது இரவலர்க்கு
அருகாது ஈயும் வண்மை – புறம் 329/7,8
இழை கிளர் நெடும் தேர் இரவலர்க்கு அருகாது – புறம் 359/15
இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது வீசி – புறம் 367/8

மேல்


இரவலரதுவே (1)

வாழ்த்தினர் வரூஉம் இரவலரதுவே
வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி – புறம் 122/7,8

மேல்


இரவலன் (1)

அளியன்தானே முது வாய் இரவலன்
வந்தோன் பெரும நின் வண் புகழ் நயந்து என – திரு 284,285

மேல்


இரவன் (1)

இரவன் மாக்கள் ஈகை நுவல – புறம் 24/30

மேல்


இரவிடை (2)

இரவிடை கழிதற்கு ஏதம் இல் என – சிலப்.மது 13/13
இரவிடை கழிதற்கு என் பிழைப்பு அறியாது – சிலப்.மது 13/90

மேல்


இரவில் (11)

இரவில் மாட்டிய இலங்கு சுடர் ஞெகிழி – பெரும் 349
இரை தேர் வேட்கையின் இரவில் போகி – நற் 325/2
கறி வளர் அடுக்கத்து இரவில் முழங்கிய – குறு 90/2
நிரை இதழ் பொருந்தா கண்ணோடு இரவில்
பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் – குறு 353/4,5
வந்தனனோ மற்று இரவில்
பொன் போல் விறல் கவின் கொள்ளும் நின் நுதலே – ஐங் 229/3,4
இரவில் புணர்ந்தோர் இடை முலை அல்கல் – பரி 6/54
சல படையான் இரவில் தாக்கியது எல்லாம் – பரி 6/57
பாடு பெயல் நின்ற பானாள் இரவில்
தொடி பொலி தோளும் முலையும் கதுப்பும் – கலி 90/6,7
பானாள் இரவில் நம் பணை தோள் உள்ளி – அகம் 210/7
கண மழை பொழிந்த கான் படி இரவில்
தினை மேய் யானை இனன் இரிந்து ஓட – அகம் 392/12,13
ஆர் இருள் அரை இரவில்
முட பனையத்து வேர் முதலா – புறம் 229/2,3

மேல்


இரவிற்கு (1)

மாலை மணி விளக்கம் காட்டி இரவிற்கு ஓர் – சிலப்.புகார் 9/3

மேல்


இரவின் (24)

இரவின் அன்ன இருள் தூங்கு வரைப்பின் – மலை 212
உறு பகை பேணாது இரவின் வந்து இவள் – நற் 55/3
இரவின் வரூஉம் அதனினும் கொடிதே – நற் 98/10
இரவின் வருதல் அறியாதேற்கே – நற் 144/10
இரவின் வருதல் அன்றியும் உரவு கணை – நற் 285/2
இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சுவல் அரவின் – நற் 336/8
இரவின் வரூஉம் இடும்பை நாம் உய – நற் 393/8
இன்னா இரவின் இன் துணை ஆகிய – குறு 266/2
இரவின் வருதல் அறியான் – ஐங் 272/4
இரவின் வாரல் ஐய விரவு வீ – கலி 49/23
இன் துணை அன்றில் இரவின் அகவாவே – கலி 131/28
இரும் கழி இட்டு சுரம் நீந்தி இரவின்
வந்தோய் மன்ற தண் கடல் சேர்ப்ப – அகம் 80/2,3
கொண்டல் இரவின் இரும் கடல் மடுத்த – அகம் 100/6
தமர் நமக்கு ஈத்த தலை நாள் இரவின்
உவர் நீங்கற்பின் எம் உயிர் உடம்படுவி – அகம் 136/18,19
யாம இரவின் நெடும் கடை நின்று – அகம் 208/1
இரவின் எய்தியும் பெறாஅய் அருள் வர – அகம் 258/11
இரவின் மேயல் மரூஉம் யானை – அகம் 292/8
இரவின் வருதல் எவனோ பகல் வரின் – அகம் 308/7
இரவின் வரூஉம் இடும்பை நீங்க – அகம் 312/2
இரவின் வந்து எம் இடை முலை முயங்கி – அகம் 328/5
இரவின் வம்மோ உரவு நீர் சேர்ப்ப – அகம் 360/15
மாரி இரவின் மரம் கவிழ் பொழுதின் – புறம் 238/14
இரவின் எல்லை வருவது நாடி – புறம் 366/11
சென்ற ஞான்றை சென்று படர் இரவின்
வந்ததன் கொண்டு நெடும் கடை நின்ற – புறம் 390/10,11

மேல்


இரவினானும் (2)

இரவினானும் துயில் அறியேனே – ஐங் 172/4
இரவினானும் இன் துயில் அறியாது – ஐங் 173/1

மேல்


இரவினானே (4)

குன்ற நாடன் இரவினானே – நற் 151/12
இலங்கு மலை நாடன் இரவினானே – குறு 360/8
இருள் பொர நின்ற இரவினானே – ஐங் 362/5
இரவினானே ஈத்தோன் எந்தை – புறம் 376/16

மேல்


இரவினில் (1)

ஏறு இரங்கு இருள் இடை இரவினில் பதம் பெறாஅன் – கலி 46/10

மேல்


இரவினும் (1)

இல்லோர் வாழ்க்கை இரவினும் இளிவு என – குறு 283/2

மேல்


இரவினுள் (1)

இன் துணை நீ நீப்ப இரவினுள் துணை ஆகி – கலி 121/15

மேல்


இரவு (35)

இரவு பகல் செய்யும் திண் பிடி ஒள் வாள் – முல் 46
இரவு செய்யும் வெண் திங்களும் – மது 8
பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர் – மது 549
இரவு தலைப்பெயரும் ஏம வைகறை – மது 686
இரவு பெயல் பொழிந்த உதவியோயே – நற் 139/10
இரவு தலை மண்டிலம் பெயர்ந்து என உரவு திரை – நற் 375/7
இரவு இறந்து எல்லை தோன்றலது அலர் வாய் – நற் 378/6
கொன் முனை இரவு ஊர் போல – குறு 91/7
இரவு நீ வருதலின் ஊறும் அஞ்சுவல் – குறு 217/2
உரவு களிறு போல் வந்து இரவு கதவு முயறல் – குறு 244/2
இரவு அரிவாரின் தொண்டக_சிறுபறை – குறு 375/4
ஒரீஇயின போல இரவு மலர் நின்று – பதி 21/34
பகல் நீடு ஆகாது இரவு பொழுது பெருகி – பதி 59/1
என்னும் பனியாய் இரவு எல்லாம் வைகினை – பரி 6/81
இரவு இருள் பகல் ஆக இடம் அரிது செலவு என்னாது – பரி 7/5
கலப்போடு இயைந்த இரவு தீர் எல்லை – பரி 19/9
இருள் இடை என்னாய் நீ இரவு அஞ்சாய் வந்த_கால் – கலி 38/14
இரவு உற்றது இன்னும் கழிப்பி அரவு உற்று – கலி 113/26
இரவு எலாம் நல் தோழி நாணின என்பவை – கலி 131/16
இரவு எலாம் நல் தோழி பார்த்து உற்றன என்பவை – கலி 131/26
இரவு எலாம் தோழி அருளின என்பவை – கலி 131/36
இரும் கடல் ஒலித்து ஆங்கே இரவு காண்பது போல – கலி 134/5
புரவு ஊக்கும் உள்ளத்தேன் என்னை இரவு ஊக்கும் – கலி 141/13
இடி உமிழ் வானத்து இரவு இருள் போழும் – கலி 141/17
இரவு துயில் மடிந்த தானை – அகம் 24/17
இரவு குறும்பு அலற நூறி நிரை பகுத்து – அகம் 97/4
இரவு பெயல் பொழிந்த ஈர்ம் தண் ஆறே – அகம் 222/15
மென் பிணி அவிழ்ந்த அரைநாள் இரவு இவண் – அகம் 298/13
இரவு புனம் மேய்ந்த உரவு சின வேழம் – அகம் 309/15
புரவு தொடுத்து உண்குவை ஆயினும் இரவு எழுந்து – புறம் 260/9
இரவு புறங்கண்ட காலை தோன்றி – புறம் 397/6
இரவு புறம்பெற்ற ஏம வைகறை – புறம் 398/6
இரவு தலைப்பெயரும் வைகறை காறும் – சிலப்.புகார் 4/80
இரவு வில் இடும் பகல் மீன் விழும் – சிலப்.மது 20/12
இரவு இடம் கெடுத்த நிரை மணி விளக்கின் – சிலப்.வஞ்சி 26/36

மேல்


இரவும் (19)

எல்லையும் இரவும் ஊன் தின்று மழுங்கி – பொரு 118
எல்லையும் இரவும் இரு முறை கழிப்பி – பெரும் 279
இரவும் எல்லையும் விளிவு இடன் அறியாது – மது 239
இரவும் பகலும் மயங்கி கையற்று – நெடு 47
எல்லியும் இரவும் என்னாது கல்லென – நற் 163/3
நெடும் தேர் இன் ஒலி இரவும் தோன்றா – நற் 338/3
இரவும் பகலும் பாசிழை களையார் – பதி 73/9
எல்லையும் இரவும் துயில் துறந்து பல் ஊழ் – கலி 123/16
எல்லையும் இரவும் கழிந்தன என்று எண்ணி எல் இரா – கலி 142/61
ஊழ் செய்து இரவும் பகலும் போல் வேறு ஆகி – கலி 145/15
எல்லையும் இரவும் என்னாது கல்லென – அகம் 20/14
எல்லையும் இரவும் என்னாது கல்லென – அகம் 178/17
இரவும் இழந்தனள் அளியள் உரவு பெயல் – அகம் 192/13
இரவும் எல்லையும் அசைவு இன்று ஆகி – அகம் 255/3
எல்லையும் இரவும் வினை_வயின் பிரிந்த – அகம் 299/1
இரவும் எல்லையும் படர் அட வருந்தி – அகம் 313/6
நன் பகல் அமையமும் இரவும் போல – அகம் 327/2
எல்லையும் இரவும் எண்ணாய் பகைவர் – புறம் 7/7
இரவும் பகலும் மயங்கினள் கையற்று – சிலப்.மது 23/184

மேல்


இரவுரை (1)

இரவுரை நெடுவார் அரிப்ப வட்டித்து – புறம் 398/13

மேல்


இரவே (4)

பகலே இனிது உடன் கழிப்பி இரவே
செல்வர் ஆயினும் நன்று-மன் தில்ல – அகம் 228/6,7
எந்தையும் செல்லும்-மார் இரவே அந்தில் – அகம் 240/7
பகலே எம்மொடு ஆடி இரவே
காயல் வேய்ந்த தேயா நல் இல் – அகம் 370/4,5
இரவே பகலே என்று இரண்டு இல்லை – சிலப்.மது 16/188

மேல்


இரற்றும் (2)

கடலின் நாரை இரற்றும்
மடல் அம் பெண்ணை அவன் உடை நாட்டே – ஐங் 114/3,4
கையறுபு இரற்றும் கானல் அம் புலம்பு அம் – ஐங் 152/3

மேல்


இரா (7)

துயில் கண் மாக்களொடு நெட்டு இரா உடைத்தே – குறு 145/5
பகல் கொள் விளக்கோடு இரா நாள் அறியா – ஐங் 56/1
நிறைந்து நெடிது இரா தசும்பின் வயிரியர் – பதி 43/34
ஓர் இரா வைகலுள் தாமரை பொய்கையுள் – கலி 5/14
செய்வன சிறப்பின் சிறப்பு செய்து இ இரா
எம்மொடு சேர்ந்து சென்றீவாயால் செம்மால் – கலி 83/19,20
எல்லையும் இரவும் கழிந்தன என்று எண்ணி எல் இரா
நல்கிய கேள்வன் இவன் மன்ற மெல்ல – கலி 142/61,62
எல்லிய காலை இரா முனிவேன் யான் உற்ற – கலி 144/53

மேல்


இராது (2)

தீம் குலை வாழை ஓங்கு மடல் இராது
நெடும் கால் மாஅத்து குறும் பறை பயிற்றும் – அகம் 141/20,21
நீட்டித்து இராது நீ போக என்றே – சிலப்.மது 15/199

மேல்


இராமன் (2)

வெல் போர் இராமன் அரு மறைக்கு அவித்த – அகம் 70/15
கடும் தெறல் இராமன் உடன்புணர் சீதையை – புறம் 378/18

மேல்


இராவில் (1)

குரால் ஆன் படு துயர் இராவில் கண்ட – குறு 224/4

மேல்


இராஅ (2)

குராஅல் கூகையும் இராஅ இசைக்கும் – நற் 218/8
மறந்து அமைந்து இராஅ நெஞ்சம் நோவேன் – அகம் 219/11

மேல்


இராஅர் (1)

பலர் வாய்த்து இராஅர் பகுத்து உண்டோரே – புறம் 360/21

மேல்


இராஅள் (1)

பெரும் சோற்று இல்லத்து ஒருங்கு இவண் இராஅள்
ஏதிலாளன் காதல் நம்பி – அகம் 275/9,10

மேல்


இரிக்கும் (3)

பாம்பு உடன்று இரிக்கும் உருமோடு – நற் 383/8
துதை மென் தூவி துணை புறவு இரிக்கும்
அத்தம் அரிய என்னார் நம் துறந்து – குறு 174/3,4
துணை புறா இரிக்கும் தூய் மழை நனம் தலை – அகம் 287/9

மேல்


இரிந்தானை (1)

தனக்கு இரிந்தானை பெயர் புறம் நகுமே – புறம் 284/8

மேல்


இரிந்து (3)

விழி கண் பேதையொடு இனன் இரிந்து ஓட – நற் 242/8
உழைமான் அம் பிணை இனன் இரிந்து ஓட – அகம் 173/11
தினை மேய் யானை இனன் இரிந்து ஓட – அகம் 392/13

மேல்


இரிபு (1)

இரிபு எழுபு அதிர்பு_அதிர்பு இகந்து உடன் பலர் நீங்க – கலி 104/39

மேல்


இரிய (24)

கோழி வய பெடை இரிய கேழலொடு – திரு 311
கம்புள் சேவல் இன் துயில் இரிய
வள்ளை நீக்கி வய மீன் முகந்து – மது 254,255
கரு விரல் ஊகம் பார்ப்போடு இரிய
உயிர் செகு மரபின் கூற்றத்து அன்ன – மலை 208,209
தினை உண் கேழல் இரிய புனவன் – நற் 119/1
இம்மென் பறவை ஈண்டு கிளை இரிய
நெடும் தெரு அன்ன நேர்_கொள் நெடு வழி – நற் 161/4,5
தேன் செய் பெரும் கிளை இரிய வேங்கை – நற் 202/5
உண்துறை மகளிர் இரிய குண்டு நீர் – நற் 310/3
மட நடை நாரை பல் இனம் இரிய
நெடு நீர் தண் கயம் துடுமென பாய்ந்து – நற் 330/2,3
பழன பல் புள் இரிய கழனி – நற் 350/2
மன்ற மரையா இரிய ஏறு அட்டு – குறு 321/5
தடம் தாள் நாரை இரிய அயிரை – பதி 29/4
நல் இசை நனம் தலை இரிய ஒன்னார் – பதி 50/15
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை – பரி 1/25
இதையும் களிறும் பிணையும் இரிய
சிதையும் கலத்தை பயினான் திருத்தும் – பரி 10/53,54
நீர் முதிர் பழனத்து மீன் உடன் இரிய
அம் தூம்பு வள்ளை மயக்கி தாமரை – அகம் 46/4,5
வீ கமழ் நெடு வழி ஊது வண்டு இரிய
காலை எய்த கடவு-மதி மாலை – அகம் 124/12,13
வம்ப நாரை இரிய ஒரு நாள் – அகம் 190/8
தெறி நடை மரை கணம் இரிய மனையோள் – அகம் 224/11
முள் உடை குறும் தூறு இரிய போகும் – அகம் 274/11
இளை படு பேடை இரிய குரைத்து எழுந்து – அகம் 310/15
கண் மடல் கொண்ட தீம் தேன் இரிய
கள் அரிக்கும் குயம் சிறு சின் – புறம் 348/2,3
அரி கூடு மா கிணை இரிய ஒற்றி – புறம் 378/8
அரி குரல் தடாரி இரிய ஒற்றி – புறம் 390/8
திங்கள் வாள் முகம் சிறு வியர்ப்பு இரிய
செம் கயல் நெடும் கண் அஞ்சனம் மறப்ப – சிலப்.புகார் 4/52,53

மேல்


இரியல் (7)

அரி புகு பொழுதின் இரியல்_போகி – பெரும் 202
பெரு நீர் போகும் இரியல் மாக்கள் – பெரும் 432
மா இரும் பெடையோடு இரியல்_போகி – பட் 56
இரியல் பிணவல் தீண்டலின் பரீஇ – அகம் 21/19
கறை அடி யானை இரியல்_போக்கும் – புறம் 135/12
இடுக்கண் இரியல்_போக உடைய – புறம் 388/6
பெருநீர் போகும் இரியல் மாக்களொடு – சிலப்.புகார் 6/112

மேல்


இரியல்_போக்கும் (1)

கறை அடி யானை இரியல்_போக்கும்
மலை கெழு நாடன் மா வேள் ஆஅய் – புறம் 135/12,13

மேல்


இரியல்_போக (1)

இடுக்கண் இரியல்_போக உடைய – புறம் 388/6

மேல்


இரியல்_போகி (2)

அரி புகு பொழுதின் இரியல்_போகி
வண்ண கடம்பின் நறு மலர் அன்ன – பெரும் 202,203
மா இரும் பெடையோடு இரியல்_போகி
பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர் – பட் 56,57

மேல்


இரியின் (1)

இரீஇய_காலை இரியின்
பெரிய அல்லவோ பெரியவர் நிலையே – நற் 266/8,9

மேல்


இரியுந்து (1)

மென் பறையான் புள் இரியுந்து
நனை கள்ளின் மனை கோசர் – புறம் 396/6,7

மேல்


இரியும் (7)

இன் துயில் இரியும் பொன் துஞ்சு வியல் நகர் – பெரும் 440
புள் இரியும் புகர் போந்தை – பட் 74
கிளை குருகு இரியும் துறைவன் வளை கோட்டு – நற் 372/5
வெண் தோடு இரியும் வீ ததை கானல் – குறு 304/6
நறும் பூ புறவின் ஒடுங்கு முயல் இரியும்
புன்_புல நாடன் மட_மகள் – ஐங் 421/2,3
இரும் பிடி இரியும் சோலை – அகம் 221/13
இரும் பிடி இரியும் சோலை – அகம் 228/12

மேல்


இரிவு (2)

வேல் ஈண்டு தொழுதி இரிவு_உற்று என்ன – மலை 116
தெரி இழை ஆர்ப்ப மயங்கி இரிவு_உற்றார் வண்டிற்கு – கலி 92/53

மேல்


இரிவு_உற்றார் (1)

தெரி இழை ஆர்ப்ப மயங்கி இரிவு_உற்றார் வண்டிற்கு – கலி 92/53

மேல்


இரிவு_உற்று (1)

வேல் ஈண்டு தொழுதி இரிவு_உற்று என்ன – மலை 116

மேல்


இரீஇ (22)

சில் பலி செய்து பல் பிரப்பு இரீஇ
சிறு பசுமஞ்சளொடு நறு விரை தெளித்து – திரு 234,235
கண்