வெ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வெ 4
வெஃகல் 1
வெஃகலா 1
வெஃகற்கு 1
வெஃகா 1
வெஃகாது 1
வெஃகார் 1
வெஃகி 9
வெஃகிய 2
வெஃகினேன் 1
வெஃகினை 1
வெஃகும் 1
வெக்கை 1
வெகுண்ட 2
வெகுண்டது 1
வெகுண்டன 2
வெகுண்டனர் 2
வெகுண்டனள் 1
வெகுண்டனன் 1
வெகுண்டார் 1
வெகுண்டான் 14
வெகுண்டு 25
வெகுள்வர் 1
வெகுள்வாய் 1
வெகுள்வு 1
வெகுள்வோள் 1
வெகுளி 27
வெகுளியன் 2
வெகுளியால் 2
வெகுளியாள் 1
வெகுளியான் 5
வெகுளியின் 3
வெகுளியும் 4
வெகுளியை 1
வெகுளியோடு 1
வெகுளியோடும் 1
வெகுளும் 1
வெங்கண் 1
வெங்கணாய் 1
வெஞ்சின 1
வெட்சி 7
வெட்சியும் 1
வெட்ட 1
வெட்டி 1
வெட்டிய 3
வெட்டுதி 1
வெட்டுவ 1
வெடி 6
வெடிக்கின்றது 1
வெடிக்கின்றன 1
வெடித்த 2
வெடித்தலும் 1
வெடித்தன 3
வெடித்திட 3
வெடித்திலன் 1
வெடித்து 2
வெடிப்ப 1
வெடிப்பன 1
வெடிபட்டு 1
வெடிபட 3
வெடியை 1
வெண் 475
வெண்_குருகு 19
வெண்குடை 39
வெண்குடைகளின் 1
வெண்குடையான் 2
வெண்குடையும் 1
வெண்கூதாளத்து 2
வெண்கூதாளம் 1
வெண்கை 3
வெண்கோடும் 1
வெண்ணி 3
வெண்ணிப்பறந்தலை 1
வெண்ணிலவின் 1
வெண்ணிலவே 1
வெண்ணிலா 1
வெண்ணிவாயில் 1
வெண்ணெய் 12
வெண்ணெய்க்கும் 1
வெண்ணெய்நல்லூர்-வயின் 1
வெண்ணெயில் 1
வெண்ணெயின் 2
வெண்ணெயும் 1
வெண்ணெல் 26
வெண்ணெல்லின் 1
வெண்ணெலொடு 1
வெண்பொன் 1
வெண்மணி 1
வெண்மதி 7
வெண்மறி 1
வெண்மை 9
வெண்மையில் 1
வெதிர் 24
வெதிர்க்கு 1
வெதிர 1
வெதிரத்து 3
வெதிரின் 4
வெதுப்ப 5
வெதுப்பவே 1
வெதுப்பு 1
வெதுப்பும் 5
வெதுப்புறும் 1
வெதுப்பொடு 1
வெதுப்போடு 1
வெதும்ப 2
வெதும்பா 1
வெதும்பி 5
வெதும்பிட 2
வெதும்பிற்றால் 1
வெதும்பிற்று 1
வெதும்பினர் 1
வெதும்பினரால் 1
வெதும்பினள் 2
வெதும்பினன் 2
வெதும்பினார் 1
வெதும்பினாள் 2
வெதும்பினான் 3
வெதும்பு 1
வெதும்புகின்றனர் 1
வெதும்புதல் 1
வெதும்பும் 3
வெதும்புமால் 1
வெதும்புவாயோ 1
வெதும்புவார் 1
வெதும்புவாரும் 1
வெதும்புவாள் 3
வெந்த 19
வெந்தது 6
வெந்ததை 2
வெந்ததோ 2
வெந்தவா 1
வெந்தவே 1
வெந்தன 12
வெந்தனர் 1
வெந்தான் 2
வெந்திடாது 1
வெந்திடும் 1
வெந்திலதோ 1
வெந்திலர் 1
வெந்திலா 1
வெந்து 48
வெந்துறு 1
வெந்நிட்டு 1
வெப்ப 1
வெப்பம் 1
வெப்பர் 1
வெப்பின் 1
வெப்பினால் 1
வெப்பு 18
வெப்பும் 1
வெப்புள் 1
வெப்புற 1
வெப்புறு 1
வெப்புறுகின்றது 1
வெப்பொடு 1
வெப்போ 1
வெம் 1060
வெம்_கதிர் 2
வெம்_கதிர்_செல்வன் 1
வெம்_நோய் 2
வெம்ப 10
வெம்பாது 1
வெம்பி 12
வெம்பிய 6
வெம்பியே 1
வெம்பினர் 1
வெம்பினான் 2
வெம்பினும் 1
வெம்பு 30
வெம்பும் 3
வெம்பும்-மன் 1
வெம்புற்ற 1
வெம்மை 35
வெம்மைதான் 1
வெம்மைய 3
வெம்மையளே 1
வெம்மையால் 7
வெம்மையான் 5
வெம்மையில் 2
வெம்மையின் 8
வெம்மையினார் 1
வெம்மையும் 3
வெம்மையே 1
வெம்மையை 6
வெம்மையோடு 1
வெய் 1
வெய்தாயின 1
வெய்தின் 10
வெய்தினால் 1
வெய்தினின் 2
வெய்து 34
வெய்து-உற்ற 1
வெய்து-உற்றனை 1
வெய்து-உற்று 5
வெய்து-உற 1
வெய்து-உறவு 1
வெய்து_உயிர்க்கும் 1
வெய்து_உயிர்த்தனள் 1
வெய்து_உயிர்த்தனன் 1
வெய்து_உயிர்த்தாள் 2
வெய்து_உயிர்த்தான் 1
வெய்து_உயிர்த்து 6
வெய்து_உயிர்ப்பார் 1
வெய்து_உயிர்ப்பான் 1
வெய்து_உயிர்ப்பு 1
வெய்து_உயிர்ப்போடும் 1
வெய்து_உயிரா 1
வெய்துற்று 3
வெய்துறு 1
வெய்துறும் 1
வெய்ய 75
வெய்யது 3
வெய்யவர் 8
வெய்யவர்க்கு 1
வெய்யவள் 2
வெய்யவற்கு 1
வெய்யவன் 32
வெய்யவன்-தன்னை 1
வெய்யவனுக்கு 1
வெய்யள் 2
வெய்யன் 6
வெய்யன 1
வெய்யார் 1
வெய்யாரும் 1
வெய்யாள் 2
வெய்யான் 2
வெய்யை 4
வெய்யையால் 1
வெய்யொனும் 1
வெய்யோய் 1
வெய்யோயே 3
வெய்யோர் 6
வெய்யோர்-மேல் 1
வெய்யோள் 2
வெய்யோளும் 1
வெய்யோளொடு 4
வெய்யோற்கு 2
வெய்யோன் 31
வெய்யோனே 2
வெயர் 1
வெயர்க்கும் 2
வெயர்த்த 1
வெயர்த்தான் 2
வெயர்த்திலன் 1
வெயர்ப்ப 1
வெயரா 1
வெயில் 137
வெயில்கள் 1
வெயில்கள்-போல் 1
வெயில்களும் 1
வெயிலன 1
வெயிலிடை 1
வெயிலின் 4
வெயிலினும் 2
வெயிலும் 7
வெயிலே 1
வெயிலை 2
வெயிலொடு 4
வெயிலோன் 1
வெயிற்கு 1
வெரிந் 10
வெரிந்நிடை 1
வெரிந 1
வெரிநிடை 1
வெரிநில் 2
வெரிநின் 6
வெரிநினும் 1
வெரிநு 1
வெரிநுற 1
வெரிம் 2
வெரீஇ 35
வெரீஇய 9
வெரு 13
வெருக்கு 3
வெருக்கொடு 1
வெருக்கொண்டு 1
வெருக்கொள 2
வெருகிற்கு 1
வெருகின் 5
வெருகு 3
வெருண்டார் 1
வெருண்டு 1
வெருவ 4
வெருவந்து 1
வெருவர 11
வெருவரு 28
வெருவரும் 6
வெருவல் 6
வெருவலம் 1
வெருவலன் 1
வெருவலுற்ற 1
வெருவலுற்றன 1
வெருவலுற்றார் 2
வெருவலென் 1
வெருவலை 1
வெருவலொடு 1
வெருவலோடும் 1
வெருவன்-மின் 2
வெருவா 2
வெருவாதிருந்தோம் 1
வெருவாது 1
வெருவார் 1
வெருவி 22
வெருவிட 2
வெருவிய 1
வெருவிற்று 1
வெருவின 1
வெருவினர் 2
வெருவினான் 1
வெருவினென் 1
வெருவு 2
வெருவு-உற்று 1
வெருவு-உற 1
வெருவுகின்றன 1
வெருவுகின்றார் 1
வெருவுகின்றான் 1
வெருவுதி 1
வெருவும் 2
வெருவுவ 1
வெருவுவென் 1
வெருவுவை 1
வெருவுற்றது 1
வெருவுற 4
வெருவுறும் 2
வெருள் 2
வெருள்பு 1
வெருளும் 2
வெரூஉ 2
வெரூஉதல் 1
வெரூஉதும் 1
வெரூஉம் 21
வெல் 63
வெல்க 5
வெல்குதும் 1
வெல்குவர் 2
வெல்குவேன் 1
வெல்குவை 1
வெல்ல 15
வெல்லப்பட்டார் 1
வெல்லல் 2
வெல்லல்-பாலனோ 1
வெல்லலாம் 5
வெல்லவும் 3
வெல்லற்கு 1
வெல்லா 2
வெல்லாது 3
வெல்லார் 1
வெல்லான் 1
வெல்லின் 1
வெல்லினும் 3
வெல்லுதல் 1
வெல்லுதி 1
வெல்லுதும் 1
வெல்லும் 20
வெல்லும்படி 1
வெல்லுமா 2
வெல்லுமால் 2
வெல்லுமாறு 1
வெல்லுமோ 3
வெல்லோம் 2
வெல்வ 1
வெல்வது 7
வெல்வதும் 2
வெல்வதே 1
வெல்வர் 3
வெல்வரோ 3
வெல்வன் 1
வெல்வாய் 3
வெல்வார் 4
வெல்வான் 2
வெல்வானும் 1
வெல்விக்க 1
வெல்விக்கை 1
வெல்வித்தான் 1
வெல்வித்தும் 1
வெல்வென் 2
வெல 2
வெலப்படாய் 1
வெலப்படான் 1
வெலற்கு 9
வெலற்கு_அரு 2
வெலற்கே 1
வெலீஇய 1
வெலீஇயர் 1
வெலீஇயோன் 1
வெவ் 80
வெவ்_வெம்_செல்வன் 1
வெவ்வர் 1
வெவ்விது 1
வெவ்விய 5
வெவ்வியது 2
வெவ்வியர் 1
வெவ்வெம் 1
வெவ்வேறு 12
வெவ்வேறே 1
வெள் 152
வெள்_அணி 1
வெள்க 5
வெள்காது 1
வெள்காரோ 1
வெள்கி 4
வெள்கிடும் 1
வெள்கிய 2
வெள்கினான் 2
வெள்கு 1
வெள்குகின்றார் 1
வெள்குதியோ 1
வெள்குதுமேல் 1
வெள்கும் 2
வெள்குவாய் 1
வெள்குற 1
வெள்யாட்டு 1
வெள்ள 41
வெள்ளடை 2
வெள்ளத்தவை 1
வெள்ளத்தாரும் 1
வெள்ளத்தால் 2
வெள்ளத்திடை 2
வெள்ளத்தில் 1
வெள்ளத்தின் 6
வெள்ளத்தின்-மேல் 1
வெள்ளத்து 28
வெள்ளத்துள் 2
வெள்ளத்துள்ளோர் 1
வெள்ளத்தே 1
வெள்ளத்தையும் 1
வெள்ளத்தோடும் 3
வெள்ளத்தோரும் 2
வெள்ளம் 135
வெள்ளமும் 14
வெள்ளமே 5
வெள்ளாங்குருகின் 10
வெள்ளாங்குருகே 3
வெள்ளாங்குருகை 1
வெள்ளாட்டு 1
வெள்ளாம்பல் 1
வெள்ளி 65
வெள்ளி_பொருப்பும் 1
வெள்ளிடை 12
வெள்ளிடையில் 1
வெள்ளிமலை 2
வெள்ளிய 8
வெள்ளியங்கிரி 1
வெள்ளியங்கிரியினை 1
வெள்ளியங்கிரியும் 1
வெள்ளியங்கிரியை 1
வெள்ளியங்குன்று 1
வெள்ளியது 1
வெள்ளியம் 1
வெள்ளியின் 5
வெள்ளியும் 3
வெள்ளியை 1
வெள்ளியோர்க்கு 1
வெள்ளில் 5
வெள்ளிலை 1
வெள்ளெலி 1
வெள்ளென 2
வெள்ளை 21
வெள்ளையும் 3
வெள்ளையொடு 1
வெள்ளோத்திரத்து 1
வெளி 26
வெளி-கண் 1
வெளி-காறும் 1
வெளிக்கு 1
வெளிகள் 2
வெளித்து 3
வெளிது 2
வெளிநின்றே 1
வெளிப்பட்ட 1
வெளிப்பட்டு 3
வெளிப்பட 9
வெளிப்படல் 1
வெளிப்படாது 2
வெளிப்படாமை 1
வெளிப்படினும் 1
வெளிப்படினே 1
வெளிப்படு 2
வெளிப்படுகின்ற 1
வெளிப்படும் 1
வெளிபடுத்து 1
வெளிய 2
வெளியத்து 1
வெளியது 1
வெளியவும் 1
வெளியற்று 1
வெளியன் 5
வெளியாரும் 1
வெளியிடை 1
வெளியில் 2
வெளியிற்று 1
வெளியோ 1
வெளியோடு 1
வெளில் 10
வெளிற்றின் 1
வெளிற்று 2
வெளிறு 12
வெளுத்த 3
வெளுத்தாய் 1
வெளுப்ப 1
வெளுப்பன 1
வெற்ப 13
வெற்பதோ 1
வெற்பன் 19
வெற்பனும் 1
வெற்பனை 1
வெற்பனொடு 2
வெற்பிடை 1
வெற்பில் 6
வெற்பின் 10
வெற்பினால் 1
வெற்பினின் 1
வெற்பினை 2
வெற்பினோடு 1
வெற்பு 31
வெற்பு_அகம் 1
வெற்பு_இனங்களை 1
வெற்பு_இனம் 4
வெற்பும் 4
வெற்பே 2
வெற்பை 3
வெற்பொடும் 2
வெற்ற 3
வெற்றமொடு 1
வெற்றி 48
வெற்றிடம் 1
வெற்றிதான் 1
வெற்றியர் 2
வெற்றியன் 2
வெற்றியாய் 1
வெற்றியான் 1
வெற்றியின் 1
வெற்றியினாய் 1
வெற்றியும் 2
வெற்றியே 1
வெற்றியோ 1
வெற்று 3
வெறாஅது 1
வெறி 64
வெறி-உற 1
வெறி-உறு 3
வெறி_களம் 2
வெறித்த 1
வெறித்தது 1
வெறித்தார் 1
வெறித்து 4
வெறிதாய் 1
வெறிது 4
வெறிதே 1
வெறிந்த 2
வெறிப்பு 1
வெறிபட 1
வெறிய 1
வெறியர் 2
வெறியவும் 1
வெறியன 2
வெறியா 1
வெறியா-முன் 1
வெறியும் 2
வெறியே 3
வெறியோடும் 1
வெறு 4
வெறுக்க 1
வெறுக்கை 20
வெறுக்கைய 1
வெறுக்கையாலே 1
வெறுக்கையின் 1
வெறுக்கையும் 1
வெறுக்கையொடு 1
வெறுங்கையான் 1
வெறுத்த 15
வெறுத்தனர் 1
வெறுத்தனள் 1
வெறுத்தனன் 1
வெறுத்தனையோ 1
வெறுத்தாய் 1
வெறுத்து 9
வெறுத்தும் 1
வெறுப்ப 4
வெறுப்பன 1
வெறுப்பினால் 1
வெறுப்பு 2
வெறும் 12
வெறுமை 4
வெறுமைகள் 1
வெறுமைய 1
வெறுமையின் 1
வெறுமையே 1
வெறுமையை 1
வெறுவிது 4
வெறுவியர் 1
வென் 37
வென்ற 45
வென்றதன் 1
வென்றது 11
வென்றதும் 1
வென்றபடி 1
வென்றமை 1
வென்றமைக்கு 1
வென்றவர் 3
வென்றவரின் 1
வென்றவள் 1
வென்றவன் 14
வென்றவால் 1
வென்றன 2
வென்றனென் 2
வென்றாய் 8
வென்றார் 6
வென்றால் 1
வென்றான் 15
வென்றானும் 2
வென்றானே 1
வென்றானை 2
வென்றி 114
வென்றி-மேல் 1
வென்றிக்கு 1
வென்றிகொண்டோ 1
வென்றிடினும் 1
வென்றிடுவர் 1
வென்றியது 2
வென்றியர் 3
வென்றியன் 4
வென்றியாய் 4
வென்றியால் 2
வென்றியான் 5
வென்றியானும் 1
வென்றியிர் 1
வென்றியின் 5
வென்றியும் 5
வென்றியே 2
வென்றியை 3
வென்றியொடு 4
வென்றிருந்தான்-அரோ 1
வென்றிலர் 1
வென்றிலரால் 1
வென்றிலென் 2
வென்றிலேன் 1
வென்று 89
வென்று_வென்று 1
வென்றும் 3
வென்றும்_இலென் 1
வென்றுளர் 1
வென்றுளார் 1
வென்றுளான் 1
வென்றுளேற்கு 1
வென்றுளோரை 1
வென்றேம் 1
வென்றேன் 3
வென்றோ 1
வென்றோம் 1
வென்றோய் 2
வென்றோர் 2
வென்றோரும் 1
வென்றோன் 1
வென்றோனும் 1
வென்னில் 1

வெ (4)

வெ வரி நிலைஇய எயில் எறிந்து அல்லது – பதி 68/5
கவ்வை பரப்பின் வெ உவர்ப்பு ஒழிய – அகம் 89/8
வெதிர் படு வெண்ணெல் வெ அறை தாஅய் – அகம் 267/11
வெ வழி அமைந்த செம் கண் வெருவுற நோக்கி வெய்யோன் – கம்.ஆரண்:10 166/2

மேல்


வெஃகல் (1)

மெய்யன வழங்கல் யாவும் மேவின வெஃகல் இன்மை – கம்.கிட்:9 11/3

மேல்


வெஃகலா (1)

வேதமும் வேதியர் அருளும் வெஃகலா
சேதன மன் உயிர் தின்னும் தீவினை – கம்.ஆரண்:12 49/1,2

மேல்


வெஃகற்கு (1)

தேவரும் வெஃகற்கு ஒத்த செயிர்_அறு செல்வம் அஃது உன் – கம்.கிட்:9 10/1

மேல்


வெஃகா (1)

அழி படை தாங்கல் ஆற்றும் ஆடவர் யாண்டும் வெஃகா
பழி பட வந்த வாழ்வை யாவரே நயக்கல்-பாலார் – கம்.யுத்3:27 164/3,4

மேல்


வெஃகாது (1)

பிறர்_பிறர் நலியாது வேற்று பொருள் வெஃகாது
மை இல் அறிவினர் செவ்விதின் நடந்து தம் – பதி 22/7,8

மேல்


வெஃகார் (1)

பழியொடு வரூஉம் இன்பம் வெஃகார்
வரையின் எவனோ வான் தோய் வெற்ப – அகம் 112/12,13

மேல்


வெஃகி (9)

நல்லது வெஃகி வினை செய்வார் – பரி 10/88
அலவு-உற்று குடி கூவ ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி
கொலை அஞ்சா வினைவரால் கோல் கோடியவன் நிழல் – கலி 10/5,6
வினை வெஃகி நீ செலின் விடும் இவள் உயிர் என – கலி 10/21
புனை_இழாய் ஈங்கு நாம் புலம்பு உற பொருள் வெஃகி
முனை என்னார் காதலர் முன்னிய ஆரிடை – கலி 16/9,10
ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி அகன்ற நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/20
ஈதல் இன்பம் வெஃகி மேவர – அகம் 69/5
பொன் இணர் நறு மலர் புன்னை வெஃகி
திதியனொடு பொருத அன்னி போல – அகம் 126/15,16
இ கரை இரைத்த சேனை எறி கடல் முகந்து வெஃகி
அ கரை அடைய வீசி வறியன அணுகும் நாவாய் – கம்.அயோ:13 57/1,2
வஞ்சமும் களவும் வெஃகி வழி அலா வழி-மேல் ஓடி – கம்.சுந்:9 63/1

மேல்


வெஃகிய (2)

நிலம் கொள வெஃகிய பொலம் பூண் கிள்ளி – அகம் 205/10
வெஃகிய மன்னன் வீழ் நரகின் வீழ்க யான் – கம்.அயோ:11 104/4

மேல்


வெஃகினேன் (1)

புன் தொழில் புலை அரசினை வெஃகினேன் பூண்டேன் – கம்.யுத்3:22 191/1

மேல்


வெஃகினை (1)

தொடர்பு நீ வெஃகினை ஆயின் என் சொல் – நற் 290/4

மேல்


வெஃகும் (1)

முறை அறிந்து அவாவை நீக்கி முனிவுழி முனிந்து வெஃகும்
இறை அறிந்து உயிர்க்கு நல்கும் இசை கெழு வேந்தன் காக்க – கம்.பால:2 19/1,2

மேல்


வெக்கை (1)

செறு வினை மகளிர் மலிந்த வெக்கை
பரூஉ பகடு உதிர்த்த மென் செந்நெல்லின் – பதி 71/3,4

மேல்


வெகுண்ட (2)

தம் உயிர்க்கு இறுதி எண்ணார் தலை_மகன் வெகுண்ட போதும் – கம்.அயோ:1 8/1
விண்ணிடை புரம் சுட வெகுண்ட மேலை_நாள் – கம்.கிட்:10 98/2

மேல்


வெகுண்டது (1)

விதியின் பிழை நீ இதற்கு என்-கொல் வெகுண்டது என்றான் – கம்.அயோ:4 129/4

மேல்


வெகுண்டன (2)

விரி இருள் இரண்டு கூறாய் வெகுண்டன அதனை நோக்கி – கம்.பால:2 17/3
வென்றி அம் திசை யானை வெகுண்டன
ஒன்றை ஒன்று முனிந்தன ஒத்தனர் – கம்.யுத்4:37 26/1,2

மேல்


வெகுண்டனர் (2)

வெகுண்டனர் வியந்தனர் விழுந்தனர் எழுந்தார் – கம்.சுந்:8 29/1
விழுந்தனர் சுழன்றனர் வெகுண்டனர் திரிந்தார் – கம்.யுத்1:12 16/1

மேல்


வெகுண்டனள் (1)

வெகுண்டனள் என்ப பாண நின் தலைமகள் – ஐங் 82/1

மேல்


வெகுண்டனன் (1)

மேல் உறு பகழி தூர்க்க வெகுண்டனன் விரைவின் வாங்கி – கம்.யுத்1:9 19/3

மேல்


வெகுண்டார் (1)

வில்லர் வெகுண்டார்
பல் அதிகார – கம்.சுந்:13 44/2,3

மேல்


வெகுண்டான் (14)

வெம் கர பெயரோன் வெகுண்டான் விடை – கம்.ஆரண்:7 22/3
வெம்பு படை வில் கை விசய கரன் வெகுண்டான்
கொம்பு தலை கட்டிய கொலை கரியொடு ஒப்பான் – கம்.ஆரண்:9 1/3,4
வெள் எயிறு இதழ் பிறழ வீரனும் வெகுண்டான் – கம்.ஆரண்:9 13/4
விரவு நன்மை என் துன்மதி விளம்பு என வெகுண்டான் – கம்.யுத்1:3 50/4
எண் கோடற்கு அரிது என்ன வெகுண்டான்
திண் கோடை கதிரின் தெறு கண்ணான் – கம்.யுத்1:3 98/3,4
ஒட்டி கொல்ல உணர்ந்து வெகுண்டான்
விட்டிட்டான் அலன் என்று விரைந்தார் – கம்.யுத்1:3 100/1,2
வெம்பு மா கடல் சேனை கொண்டு எதிர் பொர வெகுண்டான்
அம்பும் ஆயிரத்து ஆயிரம் இவன் புயத்து அழுத்தி – கம்.யுத்1:5 62/1,2
வேக ராகு என வெம்பி வெகுண்டான் – கம்.யுத்1:11 19/4
விண்டு அங்கு அது தீர்ந்தது மன்னன் வெகுண்டான் – கம்.யுத்2:18 237/4
முடியும் இவன் என்பது ஓர் முன்னம் வெகுண்டான்
ஒடியும் உன தோள் என மோதி உடன்றான் – கம்.யுத்2:18 240/3,4
மிக்கான் எதிர் அங்கதன் உற்று வெகுண்டான்
எக்காலமும் இல்லது ஓர் பூசல் இழைத்தார் – கம்.யுத்2:18 246/3,4
வில் இலங்கிய வீரரை நோக்கினன் வெகுண்டான்
சொல் விலங்கலன் சொல்லினன் இராவணன் தோன்றல் – கம்.யுத்3:22 58/3,4
விள்ளா நெடும் கவசத்திடை நுழையாது உக வெகுண்டான் – கம்.யுத்3:27 125/4
வீடி போவென் என்று அரக்கன்-மேல் வீடணன் வெகுண்டான் – கம்.யுத்4:32 35/4

மேல்


வெகுண்டு (25)

பாம்பு வெகுண்டு அன்ன தேறல் நல்கி – சிறு 237
கூற்று வெகுண்டு வரினும் மாற்றும் ஆற்றலையே – பதி 14/10
பகை தொடர்ந்து கோதை பரியூஉ நனி வெகுண்டு
யாறு ஆடு மேனி அணி கண்ட தன் அன்பன் – பரி 7/72,73
வெரு வரு தூமம் எடுப்ப வெகுண்டு
திரிதரும் கொல் களிறும் போன்ம் – கலி 104/43,44
கூற்று வெகுண்டு அன்ன முன்பொடு – புறம் 42/23
அரவு வெகுண்டு அன்ன தேறலொடு சூடு தருபு – புறம் 376/14
மீன் உடை எயிற்று கங்குல் கனகனை வெகுண்டு வெய்ய – கம்.பால:17 1/1
வேதனை கூனி பின் வெகுண்டு நோக்கியே – கம்.அயோ:2 61/1
வில்லும் சுமக்க பிறந்தேன் வெகுண்டு என்னை என்றான் – கம்.அயோ:4 135/4
மீளி மொய்ம்பினர் குதித்தலும் வெகுண்டு புருவ – கம்.ஆரண்:1 42/2
வெப்பு அழியா நெடு வெகுளி வேல் அரக்கர் ஈது அறிந்து வெகுண்டு நோக்கின் – கம்.ஆரண்:6 126/1
விண்டு மேல் எழுந்தேனை வெகுண்டு அவர் – கம்.ஆரண்:7 7/3
விட வாள் எயிறு அன்று எனின் என்னை வெகுண்டு மாலை – கம்.ஆரண்:10 134/3
இ இராகவன் வெகுண்டு எழும் இரா அனையன் ஆம் – கம்.கிட்:3 9/3
வெப்பு ஆர் நெடு மின்னின் எயிற்றை வெகுண்டு
எ பாலும் விசும்பின் இருண்டு எழுவாய் – கம்.கிட்:10 52/1,2
வேதியாத பொழுது வெகுண்டு அவண் – கம்.கிட்:11 8/2
வில் மாண் கொலை வாளியின் என்று வெகுண்டு நின்றான் – கம்.சுந்:4 87/4
விரிந்தன பொறி குலம் நெருப்பு என வெகுண்டு ஆண்டு – கம்.சுந்:8 23/3
மிக்கானும் வெகுண்டு ஓர் மராமரம் கொண்டு மிக்கான் – கம்.சுந்:11 27/4
பாற நீலன் வெகுண்டு எதிர் பார்ப்புறா – கம்.யுத்2:15 70/4
வென்றி வேல் கை நிருதர் வெகுண்டு எழ – கம்.யுத்2:15 84/1
வீழி கனி போல் புனல் வீச வெகுண்டு
ஆழி பெரும் தேரை அழித்தனனால் – கம்.யுத்3:20 70/2,3
வேள்வி பகையோடு வெகுண்டு அடரும் – கம்.யுத்3:20 85/1
வெம்பினர் பின்னும் மேன்மேல் சேறலும் வெகுண்டு சீயம் – கம்.யுத்3:27 97/1
வெம் மடங்கல் வெகுண்டு அனைய சினம் அடங்க மனம் அடங்க வினையம் வீய – கம்.யுத்4:37 200/1

மேல்


வெகுள்வர் (1)

சிறு வரை தங்கின் வெகுள்வர் செறு தக்காய் – கலி 93/32

மேல்


வெகுள்வாய் (1)

கேட்டை விரையல் நீ மற்று வெகுள்வாய் உரை ஆண்டு – கலி 92/23

மேல்


வெகுள்வு (1)

விழைவு நீங்கிய மேன்மையர் ஆயினும் கீழ்மையர் வெகுள்வு உற்றால் – கம்.சுந்:2 196/1

மேல்


வெகுள்வோள் (1)

செவியின் கேட்பினும் சொல் இறந்து வெகுள்வோள்
கண்ணின் காணின் என் ஆகுவள்-கொல் – ஐங் 84/1,2

மேல்


வெகுளி (27)

வெருவரு செலவின் வெகுளி வேழம் – பொரு 172
வாடா வெகுளி எழில் ஏறு கண்டை இஃது ஒன்று – கலி 104/42
செலியர் அத்தை நின் வெகுளி வால் இழை – புறம் 6/23
உள் உறு வெகுளி போய் ஒளித்த தாம்-அரோ – கம்.பால:5 49/4
வெருவர சென்று அடை காம வெகுளி என நிருதர் இடை விலக்கா வண்ணம் – கம்.பால:6 11/2
வெப்பு அழியா நெடு வெகுளி வேல் அரக்கர் ஈது அறிந்து வெகுண்டு நோக்கின் – கம்.ஆரண்:6 126/1
வில் இழந்து அனைவரும் வெகுளி மீக்கொள – கம்.ஆரண்:7 107/1
புணர்ந்தவர் இடை ஒரு வெகுளி பொங்கலால் – கம்.ஆரண்:10 119/2
என்றலும் எழுந்து புல்லி ஏறிய வெகுளி நீங்கி – கம்.ஆரண்:11 33/1
மின் திரண்டு அனைய பங்கி விராதனும் வெகுளி பொங்க – கம்.ஆரண்:12 56/1
மென்றன வெகுளி பொங்க விட்டது மாய வேடம் – கம்.ஆரண்:12 62/4
வெய்தின் எய்தினான் வெகுளி மேயினான் – கம்.கிட்:3 52/4
மூண்டு எழு வெகுளி போய் ஒளிப்ப முன்பு போல் – கம்.கிட்:11 126/3
கேட்டலும் வெகுளி வெம் தீ கிளர்ந்து எழும் உயிர்ப்பனாகி – கம்.சுந்:10 1/1
வெவ் விழி எரி உக வெகுளி வீங்கினான் – கம்.சுந்:11 1/2
விடம் அல விழி எனும் வெகுளி கண்ணினர் – கம்.யுத்1:5 28/1
வென்றியும் கொடுத்தாய் அந்தோ கெடுத்தது உன் வெகுளி என்றான் – கம்.யுத்1:12 27/4
வெவ் உயிர்த்து ஆவி தள்ளி வீங்கினள் வெகுளி பொங்க – கம்.யுத்2:17 64/2
மீன் எலாம் பகழி ஆக வித்தினன் வெகுளி மிக்கோன் – கம்.யுத்2:18 195/4
மின் கரிது என்ன மின்னும் எயிற்றினான் வெகுளி நோக்கி – கம்.யுத்2:18 225/2
ஓங்கிய வெகுளி துன்பம் என்று இவை ஒன்றற்கு ஒன்று – கம்.யுத்2:18 261/2
அ கணத்து அனுமன் ஆலகாலம் எனலாயது ஓர் வெகுளி ஆயினான் – கம்.யுத்2:19 72/1
வெய்தினின் கொன்று வீழ்ப்பல் என்பது ஓர் வெகுளி வீங்கி – கம்.யுத்2:19 170/2
வேல்-கொடு நம்-மேல் எய்தான் என்று ஒரு வெகுளி பொங்க – கம்.யுத்3:27 180/1
உலவை காடு உறு தீ என வெகுளி பெற்றுடையார் – கம்.யுத்3:30 12/4
வெம் காரத்தான் முற்றும் முனிந்தான் வெகுளி பேர் – கம்.யுத்4:37 132/3
விழுத்தினன் சிரம் எனும் வெகுளி மீக்கொள – கம்.யுத்4:37 154/1

மேல்


வெகுளியன் (2)

அன்ன ஓர் வெகுளியன் அமரர் ஆதியர் – கம்.சுந்:12 64/1
ஓங்கி உற்று எரியாநின்ற வெகுளியன் உயிர்ப்பன் தீயன் – கம்.யுத்2:19 184/2

மேல்


வெகுளியால் (2)

மூட்டிய வெகுளியால் யாம் முடிவதற்கு ஐயம் உண்டோ – கம்.கிட்:11 95/4
வேள்வியை சிதைய நூறி வெகுளியால் எழுந்து வீங்கி – கம்.யுத்3:28 3/2

மேல்


வெகுளியாள் (1)

ஊன்றிய வெகுளியாள் உளைக்கும் உள்ளத்தாள் – கம்.அயோ:2 47/2

மேல்


வெகுளியான் (5)

வலி மிகு வெகுளியான் வாள்-உற்ற மன்னரை – கலி 46/7
என்னும் அளவில் எரிந்து வீங்கி எழுந்த வெகுளியான்
உன்ன உன்ன உதிர குமிழி விழியூடு உமிழ்கின்றான் – கம்.சுந்:8 51/1,2
தடுக்க_அரும் வெகுளியான் சதுமுகன் படை – கம்.யுத்1:6 56/3
எழுந்து எரி வெகுளியான் இரு மருங்கினும் – கம்.யுத்2:18 1/2
தீயிடை நெய் வார்த்து அன்ன வெகுளியான் உயிர் தீர்ந்தாலும் – கம்.யுத்2:19 121/2

மேல்


வெகுளியின் (3)

மண்டினாள் வெகுளியின் மடித்த வாயினாள் – கம்.அயோ:2 48/2
முனிவரர் வெகுளியின் முடிபு என்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 34/4
விற்கு உரியார் இ தன்மை வெகுளியின் விரைவின் எய்த – கம்.கிட்:11 86/3

மேல்


வெகுளியும் (4)

காமமும் வெகுளியும் களிப்பும் கைத்த அ – கம்.பால:5 45/1
வீரர் வீரனும் முறுவலும் வெகுளியும் வீங்க – கம்.சுந்:11 34/3
காமமும் வெகுளியும் முதல கண்ணிய – கம்.யுத்1:3 73/1
மேயின வெகுளியும் கிளர வெம்பினான் – கம்.யுத்3:27 59/4

மேல்


வெகுளியை (1)

மூண்டு எழு வெகுளியை முதலின் நீக்கினார் – கம்.ஆரண்:3 8/3

மேல்


வெகுளியோடு (1)

கேட்டலும் வெகுளியோடு துணுக்கமும் இழவும் கிட்டி – கம்.யுத்4:34 11/2

மேல்


வெகுளியோடும் (1)

மூண்டு எழு வெகுளியோடும் மகோதரன் முனிந்து முட்ட – கம்.யுத்4:37 10/3

மேல்


வெகுளும் (1)

உரவு சினம் செருக்கி துன்னு-தொறும் வெகுளும்
முளை வாள் எயிற்ற வள் உகிர் ஞமலி – குறி 130,131

மேல்


வெங்கண் (1)

வெங்கண் எங்கண் விளைந்தது இவற்கு என்றாள் – கம்.பால:21 38/4

மேல்


வெங்கணாய் (1)

வெங்கணாய் புன் தொழில் விலக்கி மேற்கொளாய் – கம்.சுந்:3 122/2

மேல்


வெஞ்சின (1)

வெஞ்சின கூற்றை மாற்றும் மேன்மையின் மேன்மை உண்டோ – கம்.யுத்1:4 112/4

மேல்


வெட்சி (7)

செம் கால் வெட்சி சீறிதழ் இடை இடுபு – திரு 21
தண் கய குவளை குறிஞ்சி வெட்சி
செங்கொடுவேரி தேமா மணிச்சிகை – குறி 63,64
கடற்றில் கலித்த முட சினை வெட்சி
தளை அவிழ் பல் போது கமழும் – குறு 209/5,6
ஈர் அமை வெட்சி இதழ் புனை கோதையர் – பரி 22/22
இதல் முள் ஒப்பின் முகை முதிர் வெட்சி
கொல் புன குருந்தொடு கல் அறை தாஅம் – அகம் 133/14,15
வெட்சி மா மலர் வேங்கையொடு விரைஇ – புறம் 100/5
வெட்சி கானத்து வேட்டுவர் ஆட்ட – புறம் 202/1

மேல்


வெட்சியும் (1)

புல் இலை வெட்சியும் பிடவும் தளவும் – கலி 103/2

மேல்


வெட்ட (1)

வேய்ந்த வாளொடு வேல் இடை மிடைந்தன வெட்ட
ஓய்ந்துளார் சிலர் உலந்தனர் உதிர நீர் ஆற்றில் – கம்.ஆரண்:7 137/1,2

மேல்


வெட்டி (1)

வெட்டி தரை இட்டு இரு வில்லினரை – கம்.யுத்2:18 12/3

மேல்


வெட்டிய (3)

செய் போழ் வெட்டிய பொய்தல் ஆயம் – நற் 271/9
வெட்டிய மொழியினன் விழிக்கும் தீயினன் – கம்.அயோ:13 9/2
வெட்டிய தலையன நரம்பு வீச மேல் – கம்.யுத்2:19 42/1

மேல்


வெட்டுதி (1)

வெட்டுதி நாசியை வெம் தொழில் வல்லோர் – கம்.யுத்3:20 15/3

மேல்


வெட்டுவ (1)

மண்ணிடை வெட்டுவ வாள் கை மைந்தர்-தம் – கம்.பால:3 43/2

மேல்


வெடி (6)

வெடி பட கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த – மது 233
மடி விடு வீளையர் வெடி படுத்து எதிர – குறி 161
வெடி படா ஒடி தூண் தடியொடு – பரி 4/20
வல் வாய் கவணின் கடு வெடி ஒல்லென – அகம் 392/15
வெடி வேய் கொள்வது போல ஓடி – புறம் 302/1
வெடி படு கடல் நிகர் குருதி வெள்ளத்தில் – கம்.யுத்3:22 53/3

மேல்


வெடிக்கின்றது (1)

வெடிக்கின்றது அண்டம் என்ன படுவது தம்பி வில் நாண் – கம்.யுத்2:19 277/2

மேல்


வெடிக்கின்றன (1)

வெடிக்கின்றன திசை யாவையும் விழுகின்றன இடி வந்து – கம்.யுத்3:27 110/1

மேல்


வெடித்த (2)

வெடித்த வேலை வெதும்பிட மீன் குலம் – கம்.சுந்:13 10/3
வெடித்த வாய்-தொறும் பொங்கின மீ செல – கம்.யுத்3:29 9/4

மேல்


வெடித்தலும் (1)

வெயில் இயல் குன்றம் கீண்டு வெடித்தலும் நடுக்கம் எய்தி – கம்.சுந்:1 11/1

மேல்


வெடித்தன (3)

கலந்து இடித்தன வெடித்தன பூரண மங்கல கலசங்கள் – கம்.சுந்:2 202/4
விண்டன கண்கள் கீண்டு வெடித்தன கீழும் மேலும் – கம்.சுந்:2 216/2
வெடித்தன மலைகள் விண்டு பிளந்தது விசும்பு மேன்மேல் – கம்.யுத்2:19 102/2

மேல்


வெடித்திட (3)

வேர்த்து அசங்கிட அண்டம் வெடித்திட
ஆர்த்த சங்கம் அறைந்த முரசமே – கம்.யுத்2:15 99/3,4
வேர்த்த அண்டத்தை வெடித்திட பொலிந்தது மேன்மேல் – கம்.யுத்3:31 19/4
விண்டு அசங்க தொல் அண்டம் வெடித்திட
அண்ட சங்கத்து அமரர்-தம் ஆர்ப்பு எலாம் – கம்.யுத்4:37 28/2,3

மேல்


வெடித்திலன் (1)

வெடித்திலன் விம்மி பாரின் வீழ்ந்திலன் வியர்த்தான் அல்லன் – கம்.யுத்3:26 56/3

மேல்


வெடித்து (2)

வெடித்து இழிந்திட வீந்தனனாம்-அரோ – கம்.யுத்2:15 67/4
திணி தடம் கிரி வெடித்து உக சிலையை நாண் தெறித்தான் – கம்.யுத்4:35 29/2

மேல்


வெடிப்ப (1)

விசும்பு விண்டு இரு கூறுற கல் குலம் வெடிப்ப
பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் – கம்.யுத்4:35 28/1,2

மேல்


வெடிப்பன (1)

அண்டங்கள் வெடிப்பன என்ன அடித்தான் – கம்.யுத்2:18 237/2

மேல்


வெடிபட்டு (1)

தார் தாங்குதலும் ஆற்றார் வெடிபட்டு
ஓடல் மரீஇய பீடு இல் மன்னர் – புறம் 93/3,4

மேல்


வெடிபட (3)

வெள்கிடும் மகுடம் சாய்க்கும் வெடிபட சிரிக்கும் மீட்டும் – கம்.கிட்:7 79/1
வெடிபட அதிருமால் உதிரும் மீன் எலாம் – கம்.சுந்:3 43/4
நீண்ட மாதிரம் வெடிபட அவன் நெடும் சிலையில் – கம்.சுந்:11 36/3

மேல்


வெடியை (1)

வெடியை பார்ப்பது ஓர் வெள்ளிடை கண்டிலர் மிடைந்த – கம்.யுத்3:31 22/3

மேல்


வெண் (475)

செம் நூல் யாத்து வெண் பொரி சிதறி – திரு 231
பல உறு முத்தின் பழி தீர் வெண் பல் – பொரு 28
கானல் வெண் மணல் கடல் உலாய் நிமிர்தர – சிறு 150
அவைப்பு மாண் அரிசி அமலை வெண் சோறு – சிறு 194
விரவு வரி கச்சின் வெண் கை ஒள் வாள் – பெரும் 71
நுண் புல் அடக்கிய வெண் பல் எயிற்றியர் – பெரும் 94
வேழம் நிரைத்து வெண் கோடு விரைஇ – பெரும் 263
குலை முதிர் வாழை கூனி வெண் பழம் – பெரும் 359
வெண் கோட்டு இரும் பிணம் குருதி ஈர்ப்ப – பெரும் 414
வெண் திரை கிழித்த விளங்கு சுடர் நெடும் கோட்டு – பெரும் 430
வெண் திரை பரப்பின் கடும் சூர் கொன்ற – பெரும் 457
செம் தீ பேணிய முனிவர் வெண் கோட்டு – பெரும் 498
எதிர் செல் வெண் மழை பொழியும் திங்களில் – முல் 100
இரவு செய்யும் வெண் திங்களும் – மது 8
இயங்கு புனல் கொழித்த வெண் தலை குவவு மணல் – மது 336
இரும் களி பரந்த ஈர வெண் மணல் – நெடு 16
பெயல் உலந்து எழுந்த பொங்கல் வெண் மழை – நெடு 19
நிலவு பயன் கொள்ளும் நெடு வெண் முற்றத்து – நெடு 95
தண் நறும் தொடையல் வெண் போழ் கண்ணி – குறி 115
வசை இல் புகழ் வயங்கு வெண் மீன் – பட் 1
மதி சேர்ந்த மக வெண் மீன் – பட் 35
வெண் கோயில் மாசு ஊட்டும் – பட் 50
வெண் நிலவின் பயன் துய்த்தும் – பட் 114
வரு புனல் தந்த வெண் மணல் கான்யாற்று – பட் 161
வெண் பூ கரும்பொடு செந்நெல் நீடி – பட் 240
ஐயவி அமன்ற வெண் கால் செறுவில் – மலை 123
அருவி தந்த பழம் சிதை வெண் காழ் – மலை 174
வெண் புடை கொண்ட துய் தலை பழனின் – மலை 178
வெண் எறிந்து இயற்றிய மா கண் அமலை – மலை 441
முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு – மலை 465
வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – நற் 4/8
கரும் கால் வெண்_குருகு வெரூஉம் – நற் 4/11
வெண் கோட்டு யானை போஒர் கிழவோன் – நற் 10/7
ஒழி திரை வரித்த வெண் மணல் அடைகரை – நற் 27/3
சேய் இறா எறிந்த சிறு_வெண்_காக்கை – நற் 31/2
நெடும் சினை புன்னை கடும் சூல் வெண்_குருகு – நற் 31/10
வெண் மணல் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – நற் 38/10
வெண் புற களரி விடு நீறு ஆடி – நற் 41/2
கரும் கால் வெண்_குருகு எனவ கேள்-மதி – நற் 54/4
வெண் கோடு இயம்ப நுண் பனி அரும்ப – நற் 58/7
இறவு அருந்தி எழுந்த கரும் கால் வெண்_குருகு – நற் 67/3
வெண் கோட்டு அரும் சிறை தாஅய் கரைய – நற் 67/4
வெண் புறம் மொசிய வார்க்கும் தெண் கடல் – நற் 74/9
மை ஊன் தெரிந்த நெய் வெண் புழுக்கல் – நற் 83/5
பெரு_நீர் ஒப்பின் பேஎய்_வெண்_தேர் – நற் 84/4
புன்னை ததைந்த வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 96/2
பிடி பிளந்திட்ட நார் இல் வெண் கோட்டு – நற் 107/2
பிரசம் கலந்த வெண் சுவை தீம் பால் – நற் 110/1
வெண் கோடு கொண்டு வியல் அறை வைப்பவும் – நற் 114/1
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை – நற் 123/4
கரும் களி ஈந்தின் வெண் புற களரி – நற் 126/2
பண் அழி பழம் பார் வெண்_குருகு ஈனும் – நற் 138/4
இரும் கழி பொருத ஈர வெண் மணல் – நற் 145/1
செம் மறு கொண்ட வெண் கோட்டு யானை – நற் 151/3
விருந்தின் வெண்_குருகு ஆர்ப்பின் ஆஅய் – நற் 167/2
வெண் போழ் தைஇய அலங்கல் அம் தொடலை – நற் 169/8
விளையாடு ஆயமொடு வெண் மணல் அழுத்தி – நற் 172/1
முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை திறந்தே – நற் 179/10
இன மீன் ஆர்ந்த வெண்_குருகு மிதித்த – நற் 183/9
பால் முகந்து அன்ன பசு வெண் நிலவின் – நற் 196/2
வீங்கு மடல் குடம்பை பைதல் வெண்_குருகு – நற் 199/2
கோடு வார்ந்து அன்ன வெண் பூ தாழை – நற் 203/4
ஏந்து வெண் கோட்டு வய களிறு இழுக்கும் – நற் 205/4
பொருத யானை வெண் கோடு கடுப்ப – நற் 225/2
சிறு_வெண்_காக்கை பல உடன் ஆடும் – நற் 231/4
வேழ வெண் பூ விரிவன பல உடன் – நற் 241/5
குன்று ஓங்கு வெண் மணல் கொடி அடும்பு கொய்தும் – நற் 254/2
குன்று சேர் வெண் மணல் துஞ்சும் ஊர – நற் 260/4
பொம்மல் அடும்பின் வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 272/3
கோதையும் எல்லாம் ஊதை வெண் மணலே – நற் 278/9
குப்பை வெண் மணல் ஏறி அரைசர் – நற் 291/3
சிறை குவிந்து இருந்த பைதல் வெண்_குருகு – நற் 312/3
எண் பிழி நெய்யொடு வெண் கிழி வேண்டாது – நற் 328/8
வில்லின் தந்த வெண் கோட்டு ஏற்றை – நற் 336/4
பகடு சேறு உதைத்த புள்ளி வெண் புறத்து – நற் 340/6
மதில் என மதித்து வெண் தேர் ஏறி – நற் 342/2
சிறு_வெண்_காக்கை ஆவித்து அன்ன – நற் 345/4
சிறு_வெண்_காக்கை நாள் இரை பெறூஉம் – நற் 358/9
வேல் போல் வெண் முகை விரிய தீண்டி – நற் 366/8
கரும் கண் கருனை செந்நெல் வெண் சோறு – நற் 367/3
அன்ன வெண் மணற்று அக-வயின் வேட்ட – நற் 372/6
வாகை வெண் நெற்று ஒலிக்கும் – குறு 7/5
ஆற்று அயல் எழுந்த வெண் கோட்டு அதவத்து – குறு 24/3
நிரந்து இலங்கு வெண் பல் மடந்தை – குறு 52/4
நனை முதிர் புன்கின் பூ தாழ் வெண் மணல் – குறு 53/2
வெண் கோட்டு யானை சோனை படியும் – குறு 75/3
நாறா வெண் பூ கொழுதும் – குறு 85/5
இரை தேர் வெண்_குருகு அல்லது யாவதும் – குறு 113/3
நிலவு குவித்து அன்ன வெண் மணல் ஒரு சிறை – குறு 123/2
பசு வெண் திங்கள் தோன்றி ஆங்கு – குறு 129/4
வெண் தலை புணரி ஆடியும் நன்றே – குறு 144/2
தண்டு உடை கையர் வெண் தலை சிதவலர் – குறு 146/3
சிறு வெண் முகையின் முறுவல் கொண்டனை – குறு 162/4
தண் கடல் படு திரை பெயர்த்தலின் வெண் பறை – குறு 166/1
குன்று இழி அருவியின் வெண் தேர் முடுக – குறு 189/2
பொலம் படை பொலிந்த வெண் தேர் ஏறி – குறு 205/3
தயங்கு திரை பொருத தாழை வெண் பூ – குறு 226/5
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – குறு 246/1
வெண் மணல் பொதுளிய பைம் கால் கருக்கின் – குறு 281/1
கொம்மை போந்தை குடுமி வெண் தோட்டு – குறு 281/2
வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் – குறு 298/6
கழி தேர்ந்து அசைஇய கரும் கால் வெண்_குருகு – குறு 303/1
வெண் தோடு இரியும் வீ ததை கானல் – குறு 304/6
வெண் நார் கொண்டு கை சுவைத்து அண்ணாந்து – குறு 307/7
ஓங்கல் வெண் மணல் தாழ்ந்த புன்னை – குறு 311/5
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – குறு 313/1
நிலவு நிற வெண் மணல் புலவ பலவுடன் – குறு 320/3
கரும் கால் வெண்_குருகு மேயும் – குறு 325/5
கான இருப்பை வேனில் வெண் பூ – குறு 329/1
சிறு_வெண்_காக்கை செ வாய் பெரும் தோடு – குறு 334/1
செறி முறை வெண் பலும் பறிமுறை நிரம்பின – குறு 337/3
வெண் கோடு செம் மறு கொளீஇய விடர் முகை – குறு 343/4
பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் – குறு 353/5
சொல்லுப அன்ன முல்லை வெண் முகையே – குறு 358/7
மாலை விரிந்த பசு வெண் நிலவின் – குறு 359/2
கடு வளி தொகுத்த நெடு வெண் குப்பை – குறு 372/2
வெண்_குருகு நரலும் தண் கமழ் கானல் – குறு 381/4
வெண் மணல் விரிந்த வீ ததை கானல் – குறு 386/1
அடைகரை வேழம் வெண் பூ பகரும் – ஐங் 13/2
புதல் மிசை நுடங்கும் வேழ வெண் பூ – ஐங் 17/1
வேழ வெண் பூ வெள் உளை சீக்கும் – ஐங் 19/3
வித்திய வெண் முளை களவன் அறுக்கும் – ஐங் 29/2
வெண் பூ பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப அதனால் – ஐங் 41/2
வெண் நுதல் கம்புள் அரி குரல் பேடை – ஐங் 85/1
வெண் தலை குருகின் மென் பறை விளி குரல் – ஐங் 86/1
திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும் – ஐங் 105/2
ஓங்கு திரை வெண் மணல் உடைக்கும் துறைவற்கு – ஐங் 113/2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 161/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 162/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 163/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 164/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 165/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 166/1
வரி வெண் தாலி வலை செத்து வெரூஉம் – ஐங் 166/2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 167/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 168/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 169/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 170/1
குப்பை வெண் மணல் குரவை நிறூஉம் – ஐங் 181/3
வெண் தலை மா மழை சூடி – ஐங் 209/4
வளை வெண் மருப்பின் கேழல் புரக்கும் – ஐங் 265/2
சிறுதினை கொய்த இருவை வெண் கால் – ஐங் 286/1
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல் – ஐங் 380/2
மாலை வெண் காழ் காவலர் வீச – ஐங் 421/1
வெண் கொடி ஈங்கை பைம் புதல் அணியும் – ஐங் 456/3
மை ஊன் பெய்த வெண்ணெல் வெண் சோறு – பதி 12/17
வெண் பூ வேளையொடு பைம் சுரை கலித்து – பதி 15/9
வெண்கை மகளிர் வெண்_குருகு ஓப்பும் – பதி 29/6
மதன் உடை வேழத்து வெண் கோடு கொண்டு – பதி 30/11
வெண் தலை செம் புனல் பரந்து வாய் மிகுக்கும் – பதி 30/17
வெண் திரை முந்நீர் வளைஇய உலகத்து – பதி 31/21
வெண் தோடு நிரைஇய வேந்து உடை அரும் சமம் – பதி 40/10
வெண் தலை குரூஉ பிசிர் உடைய – பதி 42/22
சிலை விசை அடக்கிய மூரி வெண் தோல் – பதி 45/16
மறம் கெழு போந்தை வெண் தோடு புனைந்து – பதி 51/31
செ ஊன் தோன்றா வெண் துவை முதிரை – பதி 55/7
விண்டு சேர்ந்த வெண் மழை போல – பதி 55/15
வெண் தோட்டு அசைத்த ஒண் பூ குவளையர் – பதி 58/2
நாறு இணர் கொன்றை வெண் போழ் கண்ணியர் – பதி 67/13
வேந்து ஊர் யானை வெண் கோடு கொண்டு – பதி 68/9
குவி முகிழ் ஊசி வெண் தோடு கொண்டு – பதி 70/7
தெண் கடல் முன்னிய வெண் தலை செம் புனல் – பதி 87/3
வெண் பூ வேளையொடு சுரை தலைமயக்கிய – பதி 90/29
வெண் கிடை மிதவையர் நன் கிடை தேரினர் – பரி 6/35
முகை முல்லை வென்று எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் – பரி 8/76
மீ பால் வெண் துகில் போர்க்குநர் பூ பால் – பரி 10/79
வெண் துகில் சூழ்ப்ப குழல் முறுக்குநர் – பரி 10/80
வெண் சுடர் வேல் வேள் விரை மயில் வேல் ஞாயிறு நின் – பரி 18/26
சீர் கெழு வெண் முத்தம் அணிபவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/15
மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல் – கலி 14/3
முகை வெண் பல் நுதி பொர முற்றிய கடும் பனி – கலி 31/20
கூர் எயிற்று முகை வெண் பல் கொடி புரையும் நுசுப்பினாய் – கலி 58/4
செறிந்து ஒளிர் வெண் பல்லாய் யாம் வேறு இயைந்த – கலி 95/5
முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் நகை திறந்து – கலி 97/15
அணி வரம்பு அறுத்த வெண் கால் காரியும் – கலி 103/12
வேல் வலான் உடை தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் ஏய்ப்ப – கலி 105/17
வாலிது கிளர்ந்த வெண் கால் சேயும் – கலி 105/18
நீல நீர் உடை போல தகைபெற்ற வெண் திரை – கலி 124/3
யாவரும் தண் குரல் கேட்ப நிரை வெண் பல் – கலி 142/9
வெண் மழை ஓடி புகுதி சிறிது என்னை – கலி 144/25
விரிந்து இலங்கு வெண் நிலா வீசும் பொழுதினான் – கலி 145/40
நெடு வெண் திங்களும் ஊர்கொண்டன்றே – அகம் 2/17
வேழ வெண் புணை தழீஇ பூழியர் – அகம் 6/8
துய் தலை வெண் காழ் பெறூஉம் – அகம் 7/21
வெண்_குருகு நரல வீசும் – அகம் 13/23
வெண் தலை புணரி ஆயமொடு ஆடி – அகம் 20/8
துணை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 21/2
வெண் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர் – அகம் 21/24
நுதி முகம் மழுகிய மண்ணை வெண் கோட்டு – அகம் 24/12
மீன் முள் அன்ன வெண் கால் மா மலர் – அகம் 26/2
வேங்கடம் பயந்த வெண் கோட்டு யானை – அகம் 27/7
சிறு கரும் பிடவின் வெண் தலை குறும் புதல் – அகம் 34/1
ஒண் தொடி மகளிர் வெண் திரி கொளாஅலின் – அகம் 47/10
நெடும் கால் முருங்கை வெண் பூ தாஅய் – அகம் 53/4
உப்பு நொடை நெல்லின் மூரல் வெண் சோறு – அகம் 60/4
அண்ணல் யானை வெண் கோடு கொண்டு – அகம் 61/9
வெண் கோட்டு யானை விளி பட துழவும் – அகம் 68/19
வெண் களர் அரி மணல் நன் பல தாஅய் – அகம் 74/7
பெரும் பொளி வெண் நார் அழுந்துபட பூட்டி – அகம் 83/6
கோள் கால் நீங்கிய கொடு வெண் திங்கள் – அகம் 86/6
மூத்தோர் அன்ன வெண் தலை புணரி – அகம் 90/1
குவை இலை முசுண்டை வெண் பூ குழைய – அகம் 94/2
வெண் போழ் கடம்பொடு சூடி இன் சீர் – அகம் 98/16
உள் இல் வயிற்ற வெள்ளை வெண் மறி – அகம் 104/9
வால் நிணம் உருக்கிய வாஅல் வெண் சோறு – அகம் 107/9
வெண் நுனை அம்பின் விசை இட வீழ்ந்தோர் – அகம் 109/7
கரும் கால் ஓமை ஏறி வெண் தலை – அகம் 117/6
நெடும் கால் மாஅத்து ஊழ்-உறு வெண் பழம் – அகம் 117/15
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை – அகம் 120/14
ஆறு செல் மாக்கள் சோறு பொதி வெண் குடை – அகம் 121/12
போகில் பிளந்திட்ட பொங்கல் வெண் காழ் – அகம் 129/9
வில் எறி பஞ்சியின் வெண் மழை தவழும் – அகம் 133/6
மைப்பு அற புழுக்கின் நெய் கனி வெண் சோறு – அகம் 136/1
தண் நறு முகையொடு வெண் நூல் சூட்டி – அகம் 136/14
உருவ வெண் மணல் முருகு நாறு தண் பொழில் – அகம் 137/8
ஈன்று நாள் உலந்த வாலா வெண் மழை – அகம் 139/6
வெண் புறக்கு உடைய திரி மருப்பு இரலை – அகம் 139/10
வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – அகம் 140/3
நெல்லின் நேரே வெண் கல் உப்பு என – அகம் 140/7
கடிது இடி வெரீஇய கமம் சூல் வெண்_குருகு – அகம் 141/19
நுண்ணிதின் நிவக்கும் வெண் ஞெமை வியன் காட்டு – அகம் 145/5
சுள்ளி அம் பேரியாற்று வெண் நுரை கலங்க – அகம் 149/8
தெண் கழி விளைந்த வெண் கல் உப்பின் – அகம் 159/1
குப்பை வெண் மணல் பக்கம் சேர்த்தி – அகம் 160/4
முகை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 162/12
இகல் அடு முன்பின் வெண் கோடு கொண்டு தன் – அகம் 172/9
இரை தேர் வெண்_குருகு அஞ்சி அயலது – அகம் 176/9
வல்லே வருவர் போலும் வெண் வேல் – அகம் 177/13
வண் பிணி அவிழ்ந்த வெண் கூதாளத்து – அகம் 178/9
வெண் தேர் ஓடும் கடம் காய் மருங்கில் – அகம் 179/2
எக்கர் இட்ட குப்பை வெண் மணல் – அகம் 181/13
வெண் பிடவு அவிழ்ந்த வீ கமழ் புறவில் – அகம் 184/7
கடும் சூல் மட பிடி தழீஇய வெண் கோட்டு – அகம் 197/13
கரை பாய் வெண் திரை கடுப்ப பல உடன் – அகம் 199/1
உணங்கு திறம் பெயர்ந்த வெண் கல் அமிழ்தம் – அகம் 207/2
நுண் கோல் அகவுநர் வேண்டின் வெண் கோட்டு – அகம் 208/3
பெய்து புறம் திறந்த பொங்கல் வெண் மழை – அகம் 217/1
வால் வெண் தெவிட்டல் வழி வார் நுணக்கம் – அகம் 224/7
கரந்தை அம் செறுவின் வெண்_குருகு ஓப்பும் – அகம் 226/6
நெடு வெண் மருதொடு வஞ்சி சாஅய – அகம் 226/9
விளையாட்டு ஆயமொடு வெண் மணல் உதிர்த்த – அகம் 230/6
விரிந்த செருந்தி வெண் மணல் முடுக்கர் – அகம் 240/13
பேஎய்_வெண்_தேர் பெயல் செத்து ஓடி – அகம் 241/9
கான யானை வெண் கோடு சுட்டி – அகம் 245/11
கரும் கோட்டு இருப்பை வெண் பூ முனையின் – அகம் 247/5
மாசு இல் வெண் கோட்டு அண்ணல் யானை – அகம் 251/15
வெண் கோடு புய்க்கும் தண் கமழ் சோலை – அகம் 252/4
வரி வெண் கோடல் வாங்கு குலை வான் பூ – அகம் 264/3
பசும் கால் வெண்_குருகு வா பறை வளைஇ – அகம் 273/2
பிதிர்வை நீரை வெண் நீறு ஆக என – அகம் 275/5
வாளை வெண் போத்து உணீஇய நாரை தன் – அகம் 276/2
பொருது தொலை யானை வெண் கோடு கொண்டு – அகம் 282/3
மீன் சினை அன்ன வெண் மணல் குவைஇ – அகம் 286/3
வெண் கோட்டு யானை விறல் போர் குட்டுவன் – அகம் 290/12
இலங்கு மலை புதைய வெண் மழை கவைஇ – அகம் 308/5
அரலை வெண் காழ் ஆலியின் தாஅம் – அகம் 309/8
குதிர் கால் இருப்பை வெண் பூ உண்ணாது – அகம் 321/5
வெண் மணல் நிவந்த பொலம் கடை நெடு நகர் – அகம் 325/2
குப்பை வெண் மணல் குவவு மிசையானும் – அகம் 330/12
வெண் பரல் இமைக்கும் கண் பறி கவலை – அகம் 337/16
கான்_அமர்_செல்வி அருளலின் வெண் கால் – அகம் 345/4
வெள்ளி வெண் தோடு அன்ன கயல் குறித்து – அகம் 346/4
வெண் கோட்டு யானை முழக்கு இசை வெரீஇ – அகம் 347/12
நெடு வெண் களரி நீறு முகந்து சுழல – அகம் 353/9
வெண் கோட்டு யானை பொருத புண் கூர்ந்து – அகம் 362/3
அரை சேர் யாத்த வெண் திரள் வினை விறல் – அகம் 375/9
வெண் மணல் நெடும் கோட்டு மறைகோ – அகம் 380/12
ஏந்தல் வெண் கோடு வாங்கி குருகு அருந்தும் – அகம் 381/3
வீழ் பிடி கெடுத்த வெண் கோட்டு யானை – அகம் 392/2
பண்ணை வெண் பழத்து அரிசி ஏய்ப்ப – அகம் 393/9
சுழல் மரம் சொலித்த சுளகு அலை வெண் காழ் – அகம் 393/10
பால் கண்டு அன்ன ஊதை வெண் மணல் – அகம் 400/15
வெண் தலை புணரி குட கடல் குளிக்கும் – புறம் 2/10
நுதி மழுங்கிய வெண் கோட்டான் – புறம் 4/11
வேளை வெண் பூ கறிக்கும் – புறம் 23/21
வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப – புறம் 31/14
ஆடு கண் கரும்பின் வெண் பூ நுடங்கும் – புறம் 35/10
தண் ஆன்பொருநை வெண் மணல் சிதைய – புறம் 36/5
வெண் திங்களுள் வெயில் வேண்டினும் – புறம் 38/8
யானை வால் மருப்பு எறிந்த வெண் கடை – புறம் 39/2
இரும் பனை வெண் தோடு மலைந்தோன் அல்லன் – புறம் 45/1
வெண் தலை புணரி அலைக்கும் செந்தில் – புறம் 55/20
புது நெல் வெண் சோற்று கண்ணுறை ஆக – புறம் 61/5
அறு கய மருங்கின் சிறு கோல் வெண் கிடை – புறம் 75/8
ஊர் குறு_மாக்கள் வெண் கோடு கழாஅலின் – புறம் 94/1
உச்சி கொண்ட ஊசி வெண் தோட்டு – புறம் 100/4
அற்றை திங்கள் அ வெண் நிலவில் – புறம் 112/1
இற்றை திங்கள் இ வெண் நிலவில் – புறம் 112/3
சிறு கண் யானை வெண் கோடு பயந்த – புறம் 170/10
அதள் எறிந்து அன்ன நெடு வெண் களரின் – புறம் 193/1
வேளை வெண் பூ வெண் தயிர் கொளீஇ – புறம் 215/3
வேளை வெண் பூ வெண் தயிர் கொளீஇ – புறம் 215/3
சிறு வெண் பல்லி போல தன்னொடு – புறம் 256/3
வெண் கோள் தோன்றா குழிசியொடு – புறம் 257/12
நறு விரை துறந்த நறை வெண் கூந்தல் – புறம் 276/1
மூரி வெண் தோள் – புறம் 285/9
வெண் காழ் தாய வண் கால் பந்தர் – புறம் 324/10
துடுப்பொடு சிவணிய களி கொள் வெண் சோறு – புறம் 328/11
போகு பலி வெண் சோறு போல – புறம் 331/12
தேஎம் கொண்ட வெண் மண்டையான் – புறம் 352/1
என்பு படு சுடலை வெண் நீறு அவிப்ப – புறம் 356/6
செரு புகன்று எடுக்கும் விசய வெண் கொடி – புறம் 362/5
சிறு வெள் என்பின் நெடு வெண் களரின் – புறம் 362/16
தேய்வை வெண் காழ் புரையும் விசி பிணி – புறம் 369/19
ஊன் கொண்ட வெண் மண்டை – புறம் 386/5
வெள்ளி வெண் கலத்து ஊட்டல் அன்றி – புறம் 390/18
வெண் நிண மூரி அருள நாள் உற – புறம் 393/14
விரி கதிர வெண் திங்களின் – புறம் 396/27
மாக விசும்பின் வெண் திங்கள் – புறம் 400/1
வெள்ளி வெண் மாடத்து உம்பர் வெயில் விரி பசும்பொன் பள்ளி – கம்.பால:2 8/3
வெண் தள கலவை சேறும் குங்கும விரை மென் சாந்தும் – கம்.பால:2 12/1
தோயும் வெண் தயிர் மத்து ஒலி துள்ளவும் – கம்.பால:2 28/1
நிறை வெண் முத்தின் நிறத்து அரிசி குவை – கம்.பால:2 37/3
சங்க வெண் சுதை உடை தவள மாளிகை – கம்.பால:3 26/2
கொடியிடை தரள வெண் கோவை சூழ்வன – கம்.பால:3 36/3
மீன் நாறு வேலை புனல் வெண் முகில் உண்ணுமா போல் – கம்.பால:3 69/2
தாம் உற வழங்கி வெண் சங்கம் ஆர்ப்பு உற – கம்.பால:5 107/3
வேய் பிளந்து உக்க வெண் தரளமும் விட அரா – கம்.பால:7 8/3
பனி தோய் வானின் வெண் மதிக்கு என்றும் பகல் அன்றே – கம்.பால:10 28/4
இருந்தது இடை வந்து எழுந்தது என எழுந்தது ஆழி வெண் திங்கள் – கம்.பால:10 70/4
வெண் தாமரையின் மலர் பூத்தது ஒத்தது ஆழி வெண் திங்கள் – கம்.பால:10 71/4
வெண் தாமரையின் மலர் பூத்தது ஒத்தது ஆழி வெண் திங்கள் – கம்.பால:10 71/4
நீத்தம் அதனில் முளைத்து எழுந்த நெடு வெண் திங்கள் எனும் தச்சன் – கம்.பால:10 74/1
மீ தன் கரங்கள் அவை பரப்பி மிகு வெண் நிலவு ஆம் வெண் சுதையால் – கம்.பால:10 74/2
மீ தன் கரங்கள் அவை பரப்பி மிகு வெண் நிலவு ஆம் வெண் சுதையால் – கம்.பால:10 74/2
வீங்கா நின்ற கரு நெருப்பின் இடையே எழுந்த வெண் நெருப்பே – கம்.பால:10 76/4
மீது மொய்த்து எழு வெண் நிலவின் கதிர் – கம்.பால:10 78/1
பூசு வெண் கலவை புனை சாந்தினை – கம்.பால:11 12/3
சோதி மணி பொன் கலத்து சுதை அனைய வெண் சோறு ஓர் – கம்.பால:12 20/3
வேலை வெண் முத்தும் பொன்னும் காசும் நுண் துகிலும் வீசி – கம்.பால:13 37/2
வெண் நிற மேகம் மேன்மேல் விரி கடல் பருகுமா போல் – கம்.பால:13 39/3
இடம் பட எங்கணும் எழுந்த வெண் முகில் – கம்.பால:14 12/3
வெள் எயிற்று இலவ செ வாய் முகத்தை வெண் மதியம் என்று – கம்.பால:14 65/1
தூசின் நெடு வெண் பட முடை குடில்கள்-தோறும் – கம்.பால:15 18/1
வீசு திரை வெண் புனல் விளங்கியன போலும் – கம்.பால:15 18/4
வெண் நிற நறும் பொடி புனைந்த மத வேழம் – கம்.பால:15 19/4
மீன் எனும் பிடிகளோடும் விளங்கும் வெண் மதி நல் வேழம் – கம்.பால:16 4/1
வண்ண கதிர் வெண் நிலவு ஈன்றன வாலுகத்தோடு – கம்.பால:16 42/3
மெய் போதின் நங்கைக்கு அணி அன்னவள் வெண் பளிங்கில் – கம்.பால:17 13/1
வேயும் செய்கை வெறுத்தனர் வெண் திரை – கம்.பால:17 39/3
வெண் நிற நறை நிறை வெள்ளம் என்னவும் – கம்.பால:19 1/1
கொள்ளை வெண் நிலவினால் கோலம் கோடலால் – கம்.பால:19 4/2
தேர் முழங்கு அரவம் வெண் திரை முழங்கு அரவமே – கம்.பால:20 9/3
தா_இல் வெண் கவிகை செங்கோல் சனகனை இனிது நோக்கி – கம்.பால:22 1/3
வெய்ய பூண் முலையில் சேர்ந்த வெண் முத்தம் சிவந்த என்றால் – கம்.பால:22 9/3
மிக்கு ஒளிர் கழுத்து அணி தரள வெண் கொடி – கம்.பால:23 54/2
வெண் நிற பட்டு ஒளி விளங்க சாத்தியே – கம்.பால:23 62/4
ஏசறு கிம்புரி எயிறு வெண் நிலா – கம்.பால:23 65/2
வெண் நிறத்த தருப்பை விரித்து-அரோ – கம்.அயோ:2 31/4
தூ மழை தரளத்தின் தோம் இல் வெண் மழை – கம்.அயோ:2 43/2
குணம் கெடாது ஒளி விரி குளிர் வெண் திங்கள் போல் – கம்.அயோ:2 52/2
பொங்கு இயம் பலவும் கறங்கின நூபுரங்கள் புலம்ப வெண்
சங்கு இயம்பின கொம்பு அலம்பின சாம கீதம் நிரம்பவே – கம்.அயோ:3 64/3,4
சந்திரர் கோடி என்ன தரள வெண் கவிகை ஓங்க – கம்.அயோ:3 76/1
அளக்கர் வெண் முத்த மூரல் முறுவலார் அணியின் சோதி – கம்.அயோ:3 79/3
சேதாம்பல் போது அனைய செம் கனி வாய் வெண் தளவ – கம்.அயோ:4 97/1
வாள் நித்தில வெண் நகையார் தர வள்ளல் தம்பி – கம்.அயோ:4 144/1
வெல்லும் வெண் நகையாய் விளைவு உன்னுவாய் – கம்.அயோ:4 226/2
தருமத்தின் வதனம் என்ன பொலிந்தது தனி வெண் திங்கள் – கம்.அயோ:6 2/4
வெம் சிலை புருவத்தாள்-தன் மெல் அடிக்கு ஏற்ப வெண் நூல் – கம்.அயோ:6 4/3
வெம் கண் நாக கரத்தினன் வெண் நிற – கம்.அயோ:7 18/1
வெள்ளி வெண் நிற பாற்கடல் மேலை_நாள் – கம்.அயோ:7 19/3
வெண் நிற நகை-செய்தான் வீர நின்னுழை யாம் அ – கம்.அயோ:8 30/2
வெய்யோன் நான் இன் சாலியின் வெண் சோறு அமுது என்ன – கம்.அயோ:11 79/3
வெண் மதி மீச்செல மேகம் ஊர்ந்து என – கம்.அயோ:12 31/1
நில்லும் நில்லும் என வந்து நிணம் உண்ட நெடு வெண்
பல்லும் வல் எயிறும் மின்னு பகு வாய் முழை திறந்து – கம்.ஆரண்:1 19/1,2
வீரனும் சிறிது மென் முறுவல் வெண் நிலவு உக – கம்.ஆரண்:1 22/1
மும் மா மத வெண் நிற முன் உயர் தாள் – கம்.ஆரண்:2 6/2
வெற்றி திருவின் குளிர் வெண் நகை போல் – கம்.ஆரண்:2 10/3
விண்ணில் பொலிகின்றது ஓர் வெண் நிற மேகம் ஒத்தான் – கம்.ஆரண்:13 26/4
விண் தலம் விளக்கும் செவ்வி வெண் மதி விரிந்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:14 6/4
விடம் பரந்து அனையது ஆய வெண் நிலா வெதுப்ப வீரன் – கம்.ஆரண்:14 8/2
முரண் தொகு முழை நுழை முழு வெண் திங்களை – கம்.ஆரண்:15 14/3
வெயிலும் வெள்ளி வெண் மதியும் மேம்படா – கம்.கிட்:3 32/4
ஓடு மா சுடர் வெண் மதிக்கு உட்கறுப்பு உயர்ந்த – கம்.கிட்:4 6/3
வெள்ளி வெண் படம் குடைந்து கீழ் போகிய வேர – கம்.கிட்:4 10/4
மீன் இழுக்கும் அன்றி வான வில் இழுக்கும் வெண் மதி – கம்.கிட்:7 8/2
பூசின வெண் மயிர் பொடித்த வெம் பொறி – கம்.கிட்:7 19/3
செருவில் தேய்த்தலின் செம் கனல் வெண் மயிர் செல்ல – கம்.கிட்:7 59/3
கூரும் வெண் நிற திரை என பறப்பன குரண்டம் – கம்.கிட்:10 40/4
விலங்கி மெல் இயல் வெண் நகை வெள் வளை – கம்.கிட்:11 44/1
பார் குலாம் முழு வெண் திங்கள் பகல் வந்த படிவம் போலும் – கம்.கிட்:11 50/2
கண் அகன் கவரி கற்றை கால் உற கலை வெண் திங்கள் – கம்.கிட்:11 101/2
விண் உற வளர்ந்தது என்ன வெண் குடை விளங்க வீர – கம்.கிட்:11 101/3
துன்னின சிவிகை வெண் கவிகை சுற்றின – கம்.கிட்:11 121/4
தோயின் ஆழி ஓர் ஏழும் நீர் சுவறி வெண் துகள் ஆம் – கம்.கிட்:12 23/1
வெள்ளி வெண் தோடு செய்த விழு தவம் விளைந்தது என்றே – கம்.கிட்:13 53/3
முன் நாளில் முளை வெண் திங்கள் முழுநாளும் குறையே ஆகி – கம்.கிட்:13 56/3
வண்ண வெண் நகை தரள் வாள் முக – கம்.கிட்:15 12/3
சால் அடி தரும் சாலியின் வெண் முளை – கம்.கிட்:15 40/3
வெள்ளி வால் வளை வீசிய வெண் மணி – கம்.கிட்:15 44/2
இழைத்த வெண் திரை கரம் எடுத்து இலங்கையாள் – கம்.கிட்:16 1/2
வெண் தள களப மாட வீதியும் பிறவும் எல்லாம் – கம்.சுந்:1 2/3
கற்றை வெண் கவரி போல் கடலின் வெண் திரை – கம்.சுந்:2 52/1
கற்றை வெண் கவரி போல் கடலின் வெண் திரை – கம்.சுந்:2 52/1
கொற்ற வெண்குடை என குளிர் வெண் திங்களே – கம்.சுந்:2 52/4
தெரிந்து ஒளிர் திங்கள் வெண் குடத்தினால் திரை – கம்.சுந்:2 53/1
விரிந்தது வெண் நிலா மேலும் கீழுமே – கம்.சுந்:2 53/4
விரிந்த பேர் உதயமா மடி வெண் திங்களா – கம்.சுந்:2 54/2
கல்லிய நிலவின் வெண் முறியும் கவ்வின – கம்.சுந்:2 56/2
வீசுறு பசும் கதிர் கற்றை வெண் நிலா – கம்.சுந்:2 57/1
மின் என தரளம் வேய்ந்த வெண் நிற விமானம் ஊர்ந்து – கம்.சுந்:2 117/2
விரிந்தன நரந்தம் முதல் வெண் மலர் வளாகத்து – கம்.சுந்:2 161/1
மேல் நிவந்து எழுந்த மாட வெண் நிலா முன்றில் நண்ணி – கம்.சுந்:2 181/3
தூய வெண் கவரி திரள் இயக்கிட சுழி படு பசும் காற்றின் – கம்.சுந்:2 206/2
குழந்தை வெண் மதி குடுமியின் நெடு வரை குலுக்கிய குல தோளை – கம்.சுந்:2 207/1
வெள்ளி வெண் சேக்கை வெந்து பொறி எழ வெதும்பும் மேனி – கம்.சுந்:2 210/1
புள்ளி வெண் மொக்குள் என்ன பொடித்து வேர் கொதித்து பொங்க – கம்.சுந்:2 210/2
கேள்-தொறும் தொடர்ந்த முறுவல் வெண் நிலவின் முக_மலர் இரவினும் கிளர – கம்.சுந்:3 79/4
சன்னவீரத்த கோவை வெண் தரளம் ஊழியின் இறுதியில் தனித்த – கம்.சுந்:3 81/1
வெந்துறு புண்ணின் வேல் நுழைந்து-ஆங்கு வெண் மதி பசும் கதிர் விரவ – கம்.சுந்:3 87/2
பாலின் வெண் பரவை திரை கரும் கிரி-மேல் பரந்து என சாமரை பதைப்ப – கம்.சுந்:3 89/3
வேலை-நின்று உயரும் முயல்_இல் வெண் மதியின் வெண்குடை மீதுற விளங்க – கம்.சுந்:3 89/4
தூய வெண் மதியம் ஒத்த தோகையை தொடர்ந்து சுற்றி – கம்.சுந்:3 147/2
வெண் மதி பொலிந்து அது மெலிந்து தேயுமால் – கம்.சுந்:4 51/4
மூரல் வெண் முறுவல் பூவா பவளமோ மொழியல்-பாற்றே – கம்.சுந்:4 52/4
விழுந்தது நிலம் மிசை விரிந்த வெண் திரை – கம்.சுந்:4 105/3
உலைந்து விழும் மீனினொடு வெண் மலர் உதிர்ந்த – கம்.சுந்:6 12/4
விண்டு அலம்பு கம் நீங்கிய வெண் புனல் – கம்.சுந்:6 32/3
கூனல் வெண் பிறையின் தோன்றும் எயிற்றினர் கொதிக்கும் கண்ணர் – கம்.சுந்:7 7/4
வானயாற்று வெண் திரை என வரம்பு_இல பரந்த – கம்.சுந்:9 7/4
துண்ட தூண் அகத்து தோன்றும் கோளரி சுடர் வெண் கோட்டு – கம்.சுந்:10 5/1
மறியும் வெண் திரை மா கடல் உலகு எலாம் வழங்கி – கம்.சுந்:11 40/2
பந்தி வெண் முத்தின் அணிகலன் முழுநிலா பரப்ப – கம்.சுந்:12 42/2
பூட்டி வாய்-தொறும் பிறை குலம் வெண் நிலா பொழிய – கம்.யுத்1:2 100/2
வீரன் திண் திறல் மார்பினில் வெண் கோடு – கம்.யுத்1:3 97/1
வெண் கோடு இற்றன மேவலர் செய்யும் – கம்.யுத்1:3 98/1
விளக்கு ஒளி பரத்தலின் பாலின் வெண் கடல் – கம்.யுத்1:4 15/2
மோதி வெண் திரை வர முட வெண் தாழை மேல் – கம்.யுத்1:4 28/2
மோதி வெண் திரை வர முட வெண் தாழை மேல் – கம்.யுத்1:4 28/2
வரும் திசை நோக்கி ஓர் மழலை வெண் குருகு – கம்.யுத்1:4 29/3
வெண் நிற முத்தினால் அதுக்கி விம்மினான் – கம்.யுத்1:4 31/4
வெள்ளி வெண் கடலுள் மேல்_நாள் விண்ணவர் தொழுது வேண்ட – கம்.யுத்1:4 130/3
கற்றை வெண் நிலவு நீங்க கருணை ஆம் அமிழ்தம் காலும் – கம்.யுத்1:4 133/1
வெண் நிற நிலவு எனும் வலையை வீசினான் – கம்.யுத்1:5 6/4
வெள்ளி வெண் பற்களை கிழித்து விண் உற – கம்.யுத்1:6 39/3
வெண் நிற மீன்கள் எல்லாம் வறியவர் என்ன மேன்மேல் – கம்.யுத்1:8 19/3
பால் உறு பசு வெண் திங்கள் பங்கய நயனத்து அண்ணல் – கம்.யுத்1:9 19/2
கூற்றினும் வெம்மை காட்டி கொதித்தது அ குளிர் வெண் திங்கள் – கம்.யுத்1:9 20/4
கோல் நிற குனி வில் செம் கை குமரனே குளிர் வெண் திங்கள் – கம்.யுத்1:10 17/1
இழை படிந்த இள வெண் நிலவு ஈன – கம்.யுத்1:11 8/2
கரு மணி கண்டத்தான் தன் சென்னியில் கறை வெண் திங்கள் – கம்.யுத்1:12 46/1
விட்ட வெண் கொடி வீங்கின என்னவே – கம்.யுத்2:15 14/4
வெண் நிறம் கோடலின் உருவின் வேற்றுமை – கம்.யுத்2:15 103/3
தொடுத்த எண் வகை மூர்த்தியை துளக்கி வெண் பொருப்பை – கம்.யுத்2:15 210/3
தாழ்ந்த வெண் நிணம் தயங்கு வெம் குழம்பிடை தலைத்தலை மாறாடி – கம்.யுத்2:16 315/3
வட்ட வெண் கவிகை ஓங்க சாமரை மருங்கு வீச – கம்.யுத்2:17 8/3
தடியோடு துடங்கிய தாரைய வெண்
கொடியோடு துடங்கிய கொண்மு எலாம் – கம்.யுத்2:18 23/3,4
மின் தான் உமிழ் வெண் நகை வேறு செயா – கம்.யுத்2:18 75/3
வெற்றி வெம் கரிகளின் வளைந்த வெண் மருப்பு – கம்.யுத்2:18 105/1
முற்று அரு மு பகல் திங்கள் வெண் முளை – கம்.யுத்2:18 105/3
துண்ட வெண் பிறை துணை கவ்வி தூக்கிய – கம்.யுத்2:18 106/2
முழங்கின முகர பாய்_மா முழங்கின முழு வெண் சங்கம் – கம்.யுத்2:18 184/2
மேல் கிளர் பல் கொடி வெண் திரை வீச – கம்.யுத்3:20 24/2
துண்ட வெண் பிறை நிலவு என முறுவலும் தோன்ற – கம்.யுத்3:22 77/2
பேன வெண் குடைய ஆய குருதி பேர் ஆறு கண்டான் – கம்.யுத்3:22 142/4
காடு உண்டு பரந்தது என்ன முனிந்தது கறை வெண் திங்கள் – கம்.யுத்3:25 4/4
முளை கொழும் கதிரின் கற்றை முறுவல் வெண் நிலவும் மூரி – கம்.யுத்3:25 5/1
இலவு இதழ் துடித்த முல்லை எயிறு வெண் நிலவை ஈன்ற – கம்.யுத்3:25 7/2
வெண் நிற மேகம் மின் இனம் வீசி – கம்.யுத்3:26 20/3
பல் ஆர் படை நின்றது பல் பிறை வெண்
பல்லார் படை நின்றது பல்_இயம் உம்பல் – கம்.யுத்3:27 29/2,3
ஒன்னார் முழு வெண் குடை ஒத்தனவால் – கம்.யுத்3:27 36/3
மான் உக்கது முழு வெண் மதி மழை உக்கது வானம் – கம்.யுத்3:27 118/2
அம்புலி அம்ம வா என்று அழைத்தலும் அவிர் வெண் திங்கள் – கம்.யுத்3:29 50/1
புயல்-தொறும் புகு வெண் பிறை போன்றவே – கம்.யுத்3:31 123/4
வெல்வது ஏதும் இலாமையின் வெண் பலை – கம்.யுத்3:31 128/3
கோ ஆர் விண்-வாய் வெண் கொடி திண் பாயொடு கூட – கம்.யுத்4:33 8/2
கன்னம் மூலத்து அற்றன வெண் சாமரை காணீர் – கம்.யுத்4:33 13/2
ஓளிம் முற்றாது உற்று உயர் வேழத்து ஒளிர் வெண் கோடு – கம்.யுத்4:33 14/1
நாளின் முற்றா வெண் பிறை போலும் நமரங்காள் – கம்.யுத்4:33 14/4
வேறாய் நின்ற வெண் மதி செம் கேழ் நிறம் விம்மி – கம்.யுத்4:33 19/3
நுரை குடையும் வெண் குடையும் சாமரையும் என சுமந்து பிணத்தின் நோன்மை – கம்.யுத்4:33 21/3
வெண் சங்கு தானும் முழங்கிற்றால் – கம்.யுத்4:37 29/4
துண்ட வெண் பிறை என தோன்ற தூவிய – கம்.யுத்4:37 78/2
வீர விற்கை இராமற்கு வெண் நகை – கம்.யுத்4:37 177/2
பரதன் வெண் குடை கவிக்க இருவரும் கவரி பற்ற – கம்.யுத்4:42 16/2

மேல்


வெண்_குருகு (19)

கரும் கால் வெண்_குருகு வெரூஉம் – நற் 4/11
நெடும் சினை புன்னை கடும் சூல் வெண்_குருகு
உலவு திரை ஓதம் வெரூஉம் – நற் 31/10,11
கரும் கால் வெண்_குருகு எனவ கேள்-மதி – நற் 54/4
இறவு அருந்தி எழுந்த கரும் கால் வெண்_குருகு
வெண் கோட்டு அரும் சிறை தாஅய் கரைய – நற் 67/3,4
பண் அழி பழம் பார் வெண்_குருகு ஈனும் – நற் 138/4
விருந்தின் வெண்_குருகு ஆர்ப்பின் ஆஅய் – நற் 167/2
இன மீன் ஆர்ந்த வெண்_குருகு மிதித்த – நற் 183/9
வீங்கு மடல் குடம்பை பைதல் வெண்_குருகு
நள்ளென் யாமத்து உயவு-தோறு உருகி – நற் 199/2,3
சிறை குவிந்து இருந்த பைதல் வெண்_குருகு
பார்வை வேட்டுவன் காழ் களைந்து அருள – நற் 312/3,4
இரை தேர் வெண்_குருகு அல்லது யாவதும் – குறு 113/3
கழி தேர்ந்து அசைஇய கரும் கால் வெண்_குருகு
அடைகரை தாழை குழீஇ பெரும் கடல் – குறு 303/1,2
கரும் கால் வெண்_குருகு மேயும் – குறு 325/5
வெண்_குருகு நரலும் தண் கமழ் கானல் – குறு 381/4
வெண்கை மகளிர் வெண்_குருகு ஓப்பும் – பதி 29/6
வெண்_குருகு நரல வீசும் – அகம் 13/23
கடிது இடி வெரீஇய கமம் சூல் வெண்_குருகு
தீம் குலை வாழை ஓங்கு மடல் இராது – அகம் 141/19,20
இரை தேர் வெண்_குருகு அஞ்சி அயலது – அகம் 176/9
கரந்தை அம் செறுவின் வெண்_குருகு ஓப்பும் – அகம் 226/6
பசும் கால் வெண்_குருகு வா பறை வளைஇ – அகம் 273/2

மேல்


வெண்குடை (39)

மண் மாறு கொண்ட மாலை வெண்குடை
கண் ஆர் கண்ணி கடும் தேர் செழியன் – சிறு 64,65
நூல் கால் யாத்த மாலை வெண்குடை
தவ்வென்று அசைஇ தா துளி மறைப்ப – நெடு 184,185
விசும்பு தோய் வெண்குடை நுவலும் – பதி 17/13
வான் தோய் வெண்குடை வேந்தர்-தம் எயிலே – பதி 52/31
முரைசொடு வெண்குடை அகப்படுத்து உரை செல – அகம் 36/21
உலகு உடன் நிழற்றிய தொலையா வெண்குடை
கடல் போல் தானை கலி_மா வழுதி – அகம் 204/1,2
விசும்பு இவர் வெண்குடை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 231/12
உவவு மதி உருவின் ஓங்கல் வெண்குடை
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற – புறம் 3/1,2
மாலை வெண்குடை நீழலான் – புறம் 22/12
மாலை வெண்குடை ஒக்குமால் எனவே – புறம் 60/12
விசும்பு உற ஓங்கிய வெண்குடை
முரசு கெழு வேந்தர் அரசு கெழு திருவே – புறம் 75/11,12
மதி மருள் வெண்குடை காட்டி அ குடை – புறம் 174/15
வெண்குடை நிழற்றிய ஒருமையோர்க்கும் – புறம் 189/2
வெண்குடை செல்வம் வியத்தலோ இலமே – புறம் 197/8
வெண்குடை விளக்கும் விறல் கெழு வேந்தே – புறம் 213/2
காவல் வெண்குடை கால் பரிந்து உலறவும் – புறம் 229/20
திங்கள் அன்ன வெண்குடை
ஒண் ஞாயிறு அன்னோன் புகழ் மாயலவே – புறம் 231/5,6
வெண்குடை மதியம் மேல் நிலா திகழ்தர – புறம் 294/1
கொற்ற வெண்குடை கொடி தேர் வேந்திர் – புறம் 367/14
மதி ஏர் வெண்குடை அதியர் கோமான் – புறம் 392/1
ஒலி கதிர் கழனி வெண்குடை கிழவோன் – புறம் 394/2
ஆளும் அன்னம் வெண்குடை குலங்களா அரும் கரா – கம்.பால:3 18/1
முரசு இனம் கறங்கிட முத்த வெண்குடை
விரசி மேல் நிழற்றிட வேந்தர் சூழ்தர – கம்.பால:5 94/1,2
பொங்கு வெண்குடை சாமரை போர்த்தலால் – கம்.பால:14 27/2
திங்கள் வெண்குடை கண்டு ஓட தேவரும் மருள சென்றான் – கம்.பால:14 77/4
விடா நெறி புலமை செங்கோல் வெண்குடை வேந்தர்_வேந்தன் – கம்.பால:20 1/2
தொங்கல் வெண்குடை தொகை பிச்சம் உட்பட விராய் – கம்.பால:20 7/1
வெம் கண் ஆனையினான் தனி வெண்குடை
திங்கள் தங்கள் குல கொடி சீதை ஆம் – கம்.பால:21 51/1,2
வெண்குடை இள நிலா விரிக்க மின் என – கம்.பால:23 40/1
சந்திரற்கு உவமை-செய் தரள வெண்குடை
அந்தரத்து அளவும் நின்று அளிக்கும் ஆணையான் – கம்.அயோ:1 3/1,2
முத்த வெண்குடை மன்னனை முறைமுறை தொழுதார் – கம்.அயோ:1 75/3
வடி உடை அயில் படை மன்னர் வெண்குடை
செடி உடை நெடு நிழல் செய்ய தீ பொதி – கம்.அயோ:14 22/1,2
கவரி வெண்குடை எனும் நுரைய கை_மலை – கம்.ஆரண்:7 119/1
கொற்ற வெண்குடை என குளிர் வெண் திங்களே – கம்.சுந்:2 52/4
வேலை-நின்று உயரும் முயல்_இல் வெண் மதியின் வெண்குடை மீதுற விளங்க – கம்.சுந்:3 89/4
அலங்கல் வெண்குடை தண் நிழல் அவிர் ஒளி பரப்ப – கம்.சுந்:12 37/2
இந்து வெண்குடை நீழலில் தாரகை இனம் பூண்டு – கம்.சுந்:12 42/3
கொற்ற வெண்குடை கொடியொடும் துணிபட குறைந்தான் – கம்.யுத்2:15 242/3
பரந்த வெண்குடை சாமரை நெடும் கொடி பதாகை – கம்.யுத்2:16 248/1

மேல்


வெண்குடைகளின் (1)

நின்ற வெண்குடைகளின் நிழலுமே நிழல் எலாம் – கம்.பால:20 14/4

மேல்


வெண்குடையான் (2)

குருசில் சிந்தையை மனக்கொண்ட கொற்ற வெண்குடையான்
தருதி இ வரம் என சொலி உயிர் உற தழுவி – கம்.அயோ:1 70/1,2
மேல் நின்று என நின்று ஒளிர் வெண்குடையான் – கம்.ஆரண்:2 7/4

மேல்


வெண்குடையும் (1)

குழைக்கின்ற கவரி இன்றி கொற்ற வெண்குடையும் இன்றி – கம்.அயோ:4 1/1

மேல்


வெண்கூதாளத்து (2)

வெண்கூதாளத்து தண் பூ கோதையர் – பட் 85
வெண்கூதாளத்து அம் தூம்பு புது மலர் – குறு 282/6

மேல்


வெண்கூதாளம் (1)

வெண்கூதாளம் தொடுத்த கண்ணியன் – திரு 192

மேல்


வெண்கை (3)

புதுவது புனைந்த வெண்கை யாப்பு அமைத்து – மலை 28
வெண்கை மகளிர் வெண்_குருகு ஓப்பும் – பதி 29/6
முழவில் போக்கிய வெண்கை
விழவின் அன்ன நின் கலி மகிழானே – பதி 61/17,18

மேல்


வெண்கோடும் (1)

அணியும் ஆனை வெண்கோடும் அகிலும் தண் – கம்.பால:1 7/2

மேல்


வெண்ணி (3)

வெண்ணி தாக்கிய வெருவரு நோன் தாள் – பொரு 147
கைவண் கிள்ளி வெண்ணி சூழ்ந்த – நற் 390/3
கலி கொள் யாணர் வெண்ணி பறந்தலை – புறம் 66/6

மேல்


வெண்ணிப்பறந்தலை (1)

கரிகால்வளவனொடு வெண்ணிப்பறந்தலை
பொருது புண் நாணிய சேரலாதன் – அகம் 55/10,11

மேல்


வெண்ணிலவின் (1)

தொல்லை திங்கள் நெடு வெண்ணிலவின்
மணந்தனன்-மன் எம் தோளே – குறு 193/4,5

மேல்


வெண்ணிலவே (1)

நல்லை அல்லை நெடு வெண்ணிலவே – குறு 47/4

மேல்


வெண்ணிலா (1)

பஞ்சிடை படுத்தால் அன்ன வெண்ணிலா பரப்ப போனார் – கம்.அயோ:6 4/4

மேல்


வெண்ணிவாயில் (1)

ஆர்கலி நறவின் வெண்ணிவாயில்
சீர் கெழு மன்னர் மறலிய ஞாட்பின் – அகம் 246/9,10

மேல்


வெண்ணெய் (12)

பிறவா வெண்ணெய் உருப்பிடத்து அன்ன – நற் 84/7
வெண்ணெய் உணங்கல் போல – குறு 58/5
வெண்ணெய் தெழி கேட்கும் அண்மையால் சேய்த்து அன்றி – கலி 108/35
வெண்ணெய் உரைஇ விரித்த கதுப்போடே – கலி 115/7
சேதான் வெண்ணெய் வெம் புறத்து உருக – அகம் 394/6
கடுக்கை ஆர் வேங்கை கோங்கு பச்சிலை கண்டில் வெண்ணெய்
அடுக்கலின் அளிந்த செந்தேன் அகிலொடு நாறும் அன்றே – கம்.பால:1 13/3,4
மண்ணவர் வறுமை நோய்க்கு மருந்து அன சடையன் வெண்ணெய்
அண்ணல்-தன் சொல்லே அன்ன படைக்கலம் அருளினானே – கம்.பால:8 1/3,4
பண்ணை வெண்ணெய் சடையன் தன் புகழ் போல் எங்கும் பரந்து உளதால் – கம்.பால:10 73/4
வெய்ய பாறையில் வெண்ணெய் நிகர்க்குமால் – கம்.ஆரண்:6 71/4
வெயில் உடை நாளில் உற்ற வெண்ணெய் போல் வெதும்பிற்று அன்றே – கம்.ஆரண்:10 85/4
ஆசங்கை கொண்ட கொடை மீளி அண்ணல் சரராமன் வெண்ணெய் அணுகும் – கம்.யுத்2:19 263/2
விரி கடல் உலகம் ஏத்தும் வெண்ணெய் மன் சடையன் வண்மை – கம்.யுத்4:42 16/3

மேல்


வெண்ணெய்க்கும் (1)

வெண்ணெய்க்கும் அன்னள் என கொண்டாய் ஒண்_நுதால் – கலி 110/6

மேல்


வெண்ணெய்நல்லூர்-வயின் (1)

சடையன் வெண்ணெய்நல்லூர்-வயின் தந்ததே – கம்.பால:0 11/4

மேல்


வெண்ணெயில் (1)

விஞ்சையில் தாங்கினன் சடையன் வெண்ணெயில்
தஞ்சம் என்றோர்களை தாங்கும் தன்மை போல் – கம்.யுத்1:8 9/3,4

மேல்


வெண்ணெயின் (2)

சேதா நறு மோர் வெண்ணெயின் மாதுளத்து – பெரும் 306
செப்பு அகல் வெண்ணெயின் நோன்மை தெரிந்தோய் – கம்.யுத்3:20 18/4

மேல்


வெண்ணெயும் (1)

செறி நறும் தயிரும் பாலும் வெண்ணெயும் சேந்த நெய்யும் – கம்.பால:1 15/1

மேல்


வெண்ணெல் (26)

வினைஞர் தந்த வெண்ணெல் வல்சி – பெரும் 255
வாலிதின் விளைந்தன ஐவனம் வெண்ணெல்
வேல் ஈண்டு தொழுதி இரிவு-உற்று என்ன – மலை 115,116
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ – மலை 471
வெண்ணெல் அருந்திய வரி நுதல் யானை – நற் 7/7
தம் நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து – நற் 183/1
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ – நற் 350/1
ஐவன வெண்ணெல் குறூஉம் நாடனொடு – நற் 373/4
முழுது உடன் விளைந்த வெண்ணெல் வெம் சோறு – குறு 210/3
உப்பை மாறி வெண்ணெல் தரீஇய – குறு 269/5
யாண்டு கழி வெண்ணெல் நிறைக்கும் ஊர – ஐங் 48/3
விண்டு அன்ன வெண்ணெல் போர்வின் – ஐங் 58/1
வெண்ணெல் அரிநர் மாற்றினர் அறுக்கும் – ஐங் 190/2
மை ஊன் பெய்த வெண்ணெல் வெண் சோறு – பதி 12/17
ஐவன வெண்ணெல் அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் – கலி 43/4
வெண்ணெல் அரிநர் பின்றை ததும்பும் – அகம் 40/13
வெண்ணெல் வைப்பின் பருவூர் பறந்தலை – அகம் 96/14
வெண்ணெல் வைப்பின் நன் நாடு பெறினும் – அகம் 201/13
வெண்ணெல் அரிநர் மடி வாய் தண்ணுமை – அகம் 204/10
வெண்ணெல் வித்தின் அறை மிசை உணங்கும் – அகம் 211/6
வெண்ணெல் அரிநர் பெயர் நிலை பின்றை – அகம் 236/4
வெதிர் படு வெண்ணெல் வெ அறை தாஅய் – அகம் 267/11
பசு மீன் நொடுத்த வெண்ணெல் மாஅ – அகம் 340/14
குள கீழ் விளைந்த கள கொள் வெண்ணெல்
முகந்தனர் கொடுப்ப உகந்தனர் பெயரும் – புறம் 33/5,6
வெண்ணெல் அரிஞர் தண்ணுமை வெரீஇ – புறம் 348/1
மா வண் தித்தன் வெண்ணெல் வேலி – புறம் 352/9
அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல்
தொடி மாண் உலக்கை பரூஉ குற்று அரிசி – புறம் 399/1,2

மேல்


வெண்ணெல்லின் (1)

நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி முட்டாது – மலை 564

மேல்


வெண்ணெலொடு (1)

ஐவன வெண்ணெலொடு அரில் கொள்பு நீடி – மது 288

மேல்


வெண்பொன் (1)

ஏலா வெண்பொன் போகு-உறு-காலை – புறம் 389/4

மேல்


வெண்மணி (1)

வன்கண் கதவின் வெண்மணி வாயில் – அகம் 211/14

மேல்


வெண்மதி (7)

விண்ணில் சுடர் வெண்மதி வந்தது மீன்கள் சூழ – கம்.பால:16 42/2
மீன் நாறு வேலை ஒரு வெண்மதி ஈனும் வேலை – கம்.பால:16 43/1
சந்தி கலா வெண்மதி வாள் நுதலாள் தனக்கும் – கம்.பால:17 22/1
வெளிப்படுகின்ற காட்சி வெண்மதி நிழலை நோக்கி – கம்.பால:19 14/2
மீன் எலாம் தன் பின் வர வெண்மதி
வான் நிலா உற வந்தது மானவே – கம்.பால:21 44/3,4
சூழி சடை_முடி விண் தொட அயல் வெண்மதி தோற்ற – கம்.பால:24 11/2
வேதியா இறுவதே அன்றி வெண்மதி
பாதியான் பிடித்த வில் பற்ற போதுமோ – கம்.பால:24 37/3,4

மேல்


வெண்மறி (1)

குறு முலைக்கு அலமரும் பால் ஆர் வெண்மறி
நரை முக ஊகமொடு உகளும் வரை அமல் – புறம் 383/18,19

மேல்


வெண்மை (9)

செந்நெல் அமலை வெண்மை வெள் இழுது – குறு 277/2
வினை கெட்டு வாய் அல்லா வெண்மை உரையாது கூறு நின் – கலி 88/6
திங்களும் கரிது என வெண்மை தீற்றிய – கம்.பால:3 26/1
விசும்புறு தூளியால் வெண்மை மேயின – கம்.ஆரண்:7 52/3
வெண்மை நீங்கிய புகழ் விரிந்தது என்னவே – கம்.சுந்:2 44/4
தூதுளம் கனியை வென்று துவர்த்த வாய் வெண்மை தோன்ற – கம்.சுந்:2 106/2
உள்ளுடை மயக்கால் உண் கண் சிவந்து வாய் வெண்மை ஊறி – கம்.சுந்:2 109/1
ஊரும் வெண்மை உவா மதி கீழ் உயர் – கம்.யுத்2:15 98/3
சேப்புற அரத்த செ வாய் செம் கிடை வெண்மை சேர – கம்.யுத்3:25 15/2

மேல்


வெண்மையில் (1)

காணுதற்கு இனிய நீள வெண்மையில் கருமை காட்டி – கம்.யுத்1:4 131/3

மேல்


வெதிர் (24)

இரு வெதிர் பைம் தூறு கூர் எரி நைப்ப – மது 302
இரு வெதிர் ஈர் கழை தத்தி கல்லென – மலை 207
இரு வெதிர் ஈன்ற வேல் தலை கொழு முளை – நற் 116/4
வெதிர் புனை தட்டையேன் மலர் பூ கொய்து – நற் 147/8
முகம் பட மடுத்த முளி வெதிர் நோன் காழ் – குறு 304/2
இரு வெதிர் நீடு அமை தயங்க பாயும் – குறு 385/4
இரு வெதிர் ஈர்ம் கழை ஏறி சிறு கோல் – ஐங் 280/2
கொல் யானை கோட்டால் வெதிர் நெல் குறுவாம் நாம் – கலி 42/7
நுண் பொறி மான் செவி போல வெதிர் முளை – கலி 43/16
வெதிர் உழக்கு நாழியால் சேதிகை குத்தி – கலி 96/27
சிறு வெதிர் குழல் போல சுரும்பு இமிர்ந்து இம்மென – கலி 119/8
ஆடு கழை இரு வெதிர் கோடைக்கு ஒல்கும் – அகம் 27/2
வெதிர் வேர் அன்ன பரூஉ மயிர் பன்றி – அகம் 178/2
ஒலி கழை நிவந்த நெல் உடை நெடு வெதிர்
கலி கொள் மள்ளர் வில் விசையின் உடைய – அகம் 185/6,7
வெதிர் படு வெண்ணெல் வெ அறை தாஅய் – அகம் 267/11
இரு வெதிர் அம் கழை ஒசிய தீண்டி – அகம் 278/8
ஆடு கழை இரு வெதிர் நரலும் – அகம் 395/14
சிறு வெதிர் தீம் குழல் புலம் கொள் தெள் விளி – அகம் 399/12
வெதிர் பொரு தோளினாள் ஒருத்தி வேந்தன் வந்து – கம்.பால:19 49/1
வெதிர் கொள் கோலினர் ஆடினர் வீரனை – கம்.அயோ:7 12/2
வெதிர் பொரும் தோளினானை நாடுதல் விழுமிது என்றான் – கம்.ஆரண்:15 55/3
வெதிர் கொள் குன்று எலாம் வேரொடும் வாங்கி மேதினியை – கம்.யுத்1:11 33/1
வெதிர் நெடும் கானம் என்ன வேகின்ற மனத்தன் மெய்யன் – கம்.யுத்2:19 200/3
வெதிர் ஒத்த சிகர குன்றின் மருங்கு உற விளங்கலாலும் – கம்.யுத்3:27 95/1

மேல்


வெதிர்க்கு (1)

நெல் கொள் நெடு வெதிர்க்கு அணந்த யானை – குறி 35

மேல்


வெதிர (1)

புல் இலை வெதிர நெல் விளை காடே – அகம் 397/16

மேல்


வெதிரத்து (3)

வேர் பிணி வெதிரத்து கால் பொரு நரல் இசை – நற் 62/1
சிலம்பின் வெதிரத்து கண்விடு கழை கோல் – ஐங் 278/1
நோன் கழை துயல்வரும் வெதிரத்து
வான் பெய தூங்கிய சிதரினும் பலவே – புறம் 277/5,6

மேல்


வெதிரின் (4)

பழன வெதிரின் கொடி பிணையலளே – ஐங் 91/4
ஒன்றே சிறியிலை வெதிரின் நெல் விளையும்மே – புறம் 109/4
வெதிரின் வல் நெடும் கான் என வெந்தன மீனம் – கம்.யுத்1:6 27/2
வெதிரின் காட்டு எரி-போல் சரம் வீசினான் – கம்.யுத்2:19 161/4

மேல்


வெதுப்ப (5)

வெம்பு உறு மனத்து அனல் வெதுப்ப மென் மலர் – கம்.பால:10 49/3
விடம் பரந்து அனையது ஆய வெண் நிலா வெதுப்ப வீரன் – கம்.ஆரண்:14 8/2
மீண்டு மீண்டு வெதுப்ப வெதும்பினான் – கம்.ஆரண்:14 13/3
வெப்பு உடை விரி கதிர் வெதுப்ப மெய் எலாம் – கம்.ஆரண்:14 99/3
மேல் நிமிர்ந்து எழு கனல் வெதுப்ப மீது-போய் – கம்.யுத்1:6 55/3

மேல்


வெதுப்பவே (1)

வெதும்புவாள் உடல் வெப்பம் வெதுப்பவே – கம்.பால:18 24/4

மேல்


வெதுப்பு (1)

வெந்த காந்த வெதுப்பு உறு மேனியாள் – கம்.ஆரண்:6 73/4

மேல்


வெதுப்பும் (5)

வேதனை வெப்பும் செய்ய வேனிலும் வெதுப்பும் காலை – கம்.ஆரண்:10 101/2
கூலத்து ஆர் உலகம் எல்லாம் குளிர்ப்பொடு வெதுப்பும் நீங்க – கம்.ஆரண்:10 104/1
வேலை நிறைவு உற்றன வெயில் கதிர் வெதுப்பும்
சீலம் அழிவுற்ற புனல் உற்று உருவு செப்பின் – கம்.கிட்:10 72/1,2
வில்லியை திரு மனம் வெதுப்பும் வேட்கையால் – கம்.யுத்1:5 4/2
விட்ட வெம் பகழி-தன்னை வெற்பினை வெதுப்பும் தோளான் – கம்.யுத்2:18 190/1

மேல்


வெதுப்புறும் (1)

உற வெதுப்புறும் கொடும் தொழில் வேனிலான் ஒழிய – கம்.கிட்:10 42/1

மேல்


வெதுப்பொடு (1)

குளிர்ப்பொடு காண வந்தாள் வெதுப்பொடு கோயில் புக்காள் – கம்.பால:21 16/4

மேல்


வெதுப்போடு (1)

வீங்கினள் மெலிந்தனள் குளிர்ந்தனள் வெதுப்போடு
ஏங்கினள் உயிர்த்தனள் இது இன்னது எனல் ஆமே – கம்.சுந்:4 66/3,4

மேல்


வெதும்ப (2)

தோற்றாய் அதனால் அகம் கரிந்தாய் மெலிந்தாய் வெதும்ப தொடங்கினாய் – கம்.ஆரண்:10 115/3
விழுந்து புரள் தீவினை நிலத்தொடு வெதும்ப
தொழும் தகைய நல்வினை களிப்பினொடு துள்ள – கம்.யுத்4:36 27/1,2

மேல்


வெதும்பா (1)

விம்மா வெதும்பா வெயரா முகம் வெய்து_உயிர்த்தாள் – கம்.பால:17 17/4

மேல்


வெதும்பி (5)

விண் கொள நிவந்த மேரு வெள்கு உற வெதும்பி உள்ளம் – கம்.சுந்:6 50/3
மெய்யுற வெதும்பி உள்ளம் மெலிவுறு நிலையை விட்டான் – கம்.சுந்:14 47/2
வேண்ட இல்லை என்று ஒளித்ததாம் என மனம் வெதும்பி
நீண்ட வில் உடை நெடும் கனல் உயிர்ப்பொடும் நெடு நாண் – கம்.யுத்1:6 5/2,3
விம்மினன் வெதும்பி வெய்துற்று ஏங்கினன் இருந்த வீரன் – கம்.யுத்2:19 216/1
விண்ணை உற்றனன் மீள்கிலன் என்று அகம் வெதும்பி
புண்ணின் உற்றது ஓர் எரி அன்ன துயரினன் புலம்பும் – கம்.யுத்3:22 201/3,4

மேல்


வெதும்பிட (2)

வெடித்த வேலை வெதும்பிட மீன் குலம் – கம்.சுந்:13 10/3
உலை கொடும் கனல் வெதும்பிட வாய் எரிந்து ஓடி – கம்.யுத்2:16 205/3

மேல்


வெதும்பிற்றால் (1)

விடம் பரந்துளது என வெதும்பிற்றால் உலகு – கம்.யுத்4:40 70/3

மேல்


வெதும்பிற்று (1)

வெயில் உடை நாளில் உற்ற வெண்ணெய் போல் வெதும்பிற்று அன்றே – கம்.ஆரண்:10 85/4

மேல்


வெதும்பினர் (1)

விழி பட முதல்வர் எல்லாம் வெதும்பினர் ஒதுங்கி வீழ்ந்து – கம்.யுத்3:27 164/1

மேல்


வெதும்பினரால் (1)

விளைத்தார் இமையோர்கள் வெதும்பினரால் – கம்.யுத்3:31 191/4

மேல்


வெதும்பினள் (2)

வீசவீச வெதும்பினள் மென் முலை – கம்.பால:10 80/3
வேர்த்தனள் வெதும்பினள் மெலிந்து சோர்ந்தனள் – கம்.பால:19 54/3

மேல்


வெதும்பினன் (2)

வேர்த்து உயிர் குலைய மேனி வெதும்பினன் அமரர் வேந்தன் – கம்.சுந்:11 4/2
விழிப்பு இலன் மேனி சால வெதும்பினன் ஈசன் வேலும் – கம்.யுத்2:19 274/2

மேல்


வெதும்பினார் (1)

வேர்த்து நெஞ்சமும் வெதும்பினார் வினை அறு முனிவர் – கம்.யுத்2:15 202/2

மேல்


வெதும்பினாள் (2)

நின்று நின்று உயிர்த்து நெஞ்சம் வெதும்பினாள் நெருப்பை மீள – கம்.யுத்2:17 29/3
விழுந்தாள் புரண்டாள் உடல் முழுதும் வியர்த்தாள் அயர்த்தாள் வெதும்பினாள்
எழுந்தாள் இருந்தாள் தளிர் கரத்தை நெரித்தாள் சிரித்தாள் ஏங்கினாள் – கம்.யுத்3:23 9/1,2

மேல்


வெதும்பினான் (3)

மீண்டு மீண்டு வெதுப்ப வெதும்பினான்
வேண்டுமோ எனக்கு இன்னமும் வில் என்பான் – கம்.ஆரண்:14 13/3,4
வேர்த்தன என்கு எனோ வெதும்பினான் என்கோ – கம்.கிட்:6 9/3
விளைந்தவாறு உணர்கிலாதான் ஏங்கினான் வெதும்பினான் மெய் – கம்.யுத்3:24 3/1

மேல்


வெதும்பு (1)

மெய் அராவிட ஆவி சோர வெதும்பு மாதர்-தம் மென் செவி – கம்.அயோ:3 58/3

மேல்


வெதும்புகின்றனர் (1)

வினை பிறிது இன்மையின் வெதும்புகின்றனர்
அனல் வரு கானகத்து அமுது அளாவிய – கம்.ஆரண்:3 4/2,3

மேல்


வெதும்புதல் (1)

விழுதல் விம்முதல் மெய் உற வெதும்புதல் வெருவல் – கம்.சுந்:3 5/1

மேல்


வெதும்பும் (3)

வெள்ளி வெண் சேக்கை வெந்து பொறி எழ வெதும்பும் மேனி – கம்.சுந்:2 210/1
வெள்ளி வண்ண நுரை கலவை வெதும்பும் அண்ணல் திருமேனிக்கு – கம்.யுத்1:1 9/3
வெவ் உயிர்ப்போடு நீண்ட விம்மலன் வெதும்பும் நெஞ்சன் – கம்.யுத்4:37 209/2

மேல்


வெதும்புமால் (1)

விட்டு அழைக்கும் உழைக்கும் வெதும்புமால் – கம்.யுத்3:29 14/4

மேல்


வெதும்புவாயோ (1)

வென்று மீண்டு இலங்கை மூதூர் எய்தினை வெதும்புவாயோ
பொன்றினள் சீதை இன்றே புரவல புதல்வன் தன்னை – கம்.யுத்3:29 60/2,3

மேல்


வெதும்புவார் (1)

வெதும்புவார் அகம் வெந்து அழிவார் நகில் விழி நீர் – கம்.சுந்:12 47/3

மேல்


வெதும்புவாரும் (1)

மிகை ஒடுங்காத காம விம்மலின் வெதும்புவாரும் – கம்.சுந்:2 179/4

மேல்


வெதும்புவாள் (3)

வெதும்புவாள் உடல் வெப்பம் வெதுப்பவே – கம்.பால:18 24/4
வெம் மடங்கலை உன்னி வெதும்புவாள் – கம்.சுந்:3 19/4
வில் நலம் புகழ்ந்து ஏங்கி வெதும்புவாள் – கம்.சுந்:3 22/4

மேல்


வெந்த (19)

அறு சுனை மருங்கின் மறுகுபு வெந்த
வெம் வெம் கலுழி தவ்வென குடிக்கிய – குறு 356/3,4
பைது அற வெந்த பாலை வெம் காட்டு – ஐங் 317/2
வெந்த புண் வேல் எறிந்து அற்றால் வடுவொடு – கலி 83/30
வெந்த புண் வேல் எறிந்த அற்றா இஃது ஒன்று – கலி 84/30
வெந்த கொடும் புணில் வேல் நுழைந்தது ஒப்ப – கம்.அயோ:3 24/2
வெந்த காந்த வெதுப்பு உறு மேனியாள் – கம்.ஆரண்:6 73/4
விண்ணின் ஓங்கியது ஒரு நிலை மெய் உற வெந்த
புண்ணினூடு உறு வேல் என மனம் மிக புழுங்கி – கம்.ஆரண்:13 78/2,3
வெந்த வல் இரும்பிடை நெடும் கூடங்கள் வீழ்ப்ப – கம்.கிட்:7 54/1
வீசியது வாடை எரி வெந்த விரி புண் வீழ் – கம்.கிட்:10 71/3
வேரொடு மறிந்த சில வெந்த சில விண்ணில் – கம்.சுந்:6 10/1
நறை உடை தசும்பொடு நறிதின் வெந்த ஊன் – கம்.யுத்2:16 101/1
உலை உற வெந்த பொன் செய் கம்மியர் கூடம் ஒப்ப – கம்.யுத்2:16 193/3
வெப்பு அகலா எரி வெம் தழல் வெந்த
செப்பு அகல் வெண்ணெயின் நோன்மை தெரிந்தோய் – கம்.யுத்3:20 18/3,4
பொறி வனம் வெந்த போல சாம்பராய் போயது அல்லால் – கம்.யுத்3:22 28/3
வெந்த வெம் பிணம் விழுங்கின கழுதுகள் விரும்பி – கம்.யுத்3:22 54/4
மேயின வடுவின் நின்ற வேதனை களைய வெந்த
தீயிடை தணிந்தது என்ன சீதை-பால் துயரம் தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 74/3,4
வெந்த புண்ணிடை வேல் பட்ட வெம்மையான் – கம்.யுத்3:29 10/4
இடி குலங்கள் வீழ வெந்த காடு போல் எரிந்தவால் – கம்.யுத்3:31 89/2
ஒடியும் வெய்யோர் கண் எரி செல்ல உடன் வெந்த
தடி உண்டு ஆடி கூளி தடிக்கின்றன காணீர் – கம்.யுத்4:33 15/3,4

மேல்


வெந்தது (6)

வெந்தது ஓர் புண்ணின் கண் வேல் கொண்டு நுழைப்பான் போல் – கலி 120/17
தரையும் வெந்தது பொன் எனும் தன்மையால் – கம்.சுந்:13 12/4
வினை இலாமையின் வெந்தது அ விலங்கல்-மேல் இலங்கை – கம்.சுந்:13 37/4
பாழி தீ சுட வெந்தது என் நகர் என பகர்ந்தான் – கம்.சுந்:13 38/4
ஆனவள் கற்பினால் வெந்தது அல்லது ஓர் – கம்.யுத்1:2 75/3
வில்லை நோக்கவும் வெந்தது வேலையே – கம்.யுத்1:9 59/4

மேல்


வெந்ததை (2)

குப்பை வேளை உப்பு இலி வெந்ததை
மடவோர் காட்சி நாணி கடை அடைத்து – சிறு 137,138
வேளை வெந்ததை வல்சி ஆக – புறம் 246/8

மேல்


வெந்ததோ (2)

விழி பட வெந்ததோ வேறுதான் உண்டோ – கம்.பால:7 19/2
வெந்ததோ இலங்கையோடு அரக்கர் வெம்மையும் – கம்.யுத்1:2 39/4

மேல்


வெந்தவா (1)

விலங்கல் வெந்தவா வேறு இனி விளம்புவது எவனோ – கம்.யுத்1:5 66/1

மேல்


வெந்தவே (1)

விசும்பிடை விளங்கிய மீனும் வெந்தவே – கம்.யுத்1:6 41/4

மேல்


வெந்தன (12)

மேகத்தை தழுவும் அவை வெந்தன
போக கண்டு புலம்பும் அ புன்மையாள் – கம்.ஆரண்:6 77/2,3
பண்டு வெந்தன நெடும் பசை வறந்திடினும் வான் – கம்.கிட்:5 1/2
வெந்தன உலகம் என்ன நிமிர்ந்தது சீற்ற வெம் தீ – கம்.சுந்:4 79/4
மகர வேலையின் வெந்தன நந்தனவனங்கள் – கம்.சுந்:13 23/4
தீயின் வெந்தன இனி துன்னிமித்தம் பெறும் திறனும் உண்டோ – கம்.யுத்1:2 96/4
வெதிரின் வல் நெடும் கான் என வெந்தன மீனம் – கம்.யுத்1:6 27/2
முருக்கு என சிவந்தன முரிய வெந்தன
கரி குவை நிகர்த்தன பவள காடு எலாம் – கம்.யுத்1:6 44/3,4
வெம் பொறி கதுவ விண்ணில் வெந்தன கரிந்து வீழ்ந்த – கம்.யுத்2:19 103/2
விறகின் வெந்தன விசும்பிடை செறிந்தன விசிகம் – கம்.யுத்3:22 71/4
போகின்றன சுடர் வெந்தன இமையோர்களும் புலர்ந்தார் – கம்.யுத்3:27 117/2
உள் தீ உற வெந்தன ஏழ் உலகும் – கம்.யுத்3:31 192/4
விண்ணில் செல்வன வெந்தன வீழ்வன – கம்.யுத்4:37 41/4

மேல்


வெந்தனர் (1)

வெந்தனர் மேல் வரும் உறுதி வேண்டலர் – கம்.அயோ:4 182/4

மேல்


வெந்தான் (2)

ஈசனார் கண்ணின் வெந்தான் என்னும் ஈது இழுதை_சொல் இ – கம்.ஆரண்:10 71/1
விண்டது-போலும் நம் வாழ்வு என வெந்தான்
கொண்டு இடை தீர்வது ஒர் கோள் அறிகில்லான் – கம்.யுத்3:26 31/2,3

மேல்


வெந்திடாது (1)

விடம் குடைந்த மெய்யின்-நின்று வெந்திடாது எழுந்து வெம் – கம்.பால:13 52/2

மேல்


வெந்திடும் (1)

விருப்புறா முகத்து எதிர் விழிக்கின் வெந்திடும்
உரு பொறாது உலைவுறும் உலகம் மூன்றினும் – கம்.ஆரண்:7 44/2,3

மேல்


வெந்திலதோ (1)

அங்கு வெந்திலதோ சிறிது அறிந்ததும் இலிரோ – கம்.யுத்3:30 42/2

மேல்


வெந்திலர் (1)

அங்கம் வெந்திலர் அவன் அடிகள் எண்ணலால் – கம்.யுத்1:6 32/3

மேல்


வெந்திலா (1)

பூ இலை தளிர் இலை பொரிந்து வெந்திலா
கா இலை கொடி இலை நெடிய கான் எலாம் – கம்.சுந்:5 67/3,4

மேல்


வெந்து (48)

நீருள் குவளை வெந்து அற்று – கலி 41/31
வெந்து ஆறு பொன்னின் அந்தி பூப்ப – அகம் 71/6
வெந்து வாய் மடித்து வேல் தலைப்பெயரி – புறம் 295/2
வெந்து உடன்று எறிவான்-கொல்லோ – புறம் 296/4
வெந்து எழு கொடு வினை வீட்டும் மெய்_முதல் – கம்.பால:5 65/3
அங்கம் வெந்து அன்று தொட்டு அனங்கனே ஆயினான் – கம்.பால:7 1/4
தாக்க வெந்து தளர்ந்து சரிந்தனள் – கம்.பால:10 79/2
ஊட்டிய சாந்து வெந்து உலரும் வெம்மையால் – கம்.பால:19 39/1
ஆகம் அடங்கலும் வெந்து அழிந்து அராவின் – கம்.அயோ:3 15/3
வேதனை முற்றிட வெந்து வெந்து கொல்லன் – கம்.அயோ:3 16/3
வேதனை முற்றிட வெந்து வெந்து கொல்லன் – கம்.அயோ:3 16/3
வெம்பி வெந்து அழியாநின்ற நெஞ்சினன் விழித்த கண்ணன் – கம்.அயோ:8 21/2
சினையும் மூலமும் முகடும் வெந்து இரு நிலம் தீய்ந்து – கம்.அயோ:9 38/3
கல் அளை கிடந்து அகடு வெந்து அயர்கின்ற கதழ் பாம்பு – கம்.அயோ:9 42/1
புணர ஆர் உயிர் வெந்து புழுங்குமால் – கம்.ஆரண்:6 70/4
மொய் கொள் தீயிடை வெந்து முருங்கிய – கம்.ஆரண்:6 71/3
முன்னின் மும் மடி ஆய் முலை வெந்து உக – கம்.ஆரண்:6 75/2
வேது கொண்டது என்ன மேனி வெந்து வெந்து விம்மு தீ – கம்.ஆரண்:10 91/3
வேது கொண்டது என்ன மேனி வெந்து வெந்து விம்மு தீ – கம்.ஆரண்:10 91/3
விடு தேர் என வெம் கனல் வெந்து அழியும் – கம்.ஆரண்:12 74/1
வெப்புற புரம் சுட வெந்து வீவதோ – கம்.கிட்:10 90/2
ஊன் இலா உயிரின் வெந்து அயர்வதும் உரை-செய்வாய் – கம்.கிட்:13 71/4
விளையா நீள் சிறகு இன்றி வெந்து உக – கம்.கிட்:16 34/1
வெந்து மெய் இறகு தீந்து விழுந்தனென் விளிகிலாதேன் – கம்.கிட்:16 55/4
வெள்ளி வெண் சேக்கை வெந்து பொறி எழ வெதும்பும் மேனி – கம்.சுந்:2 210/1
வினை உடை அரக்கர் ஆம் இருந்தை வெந்து உக – கம்.சுந்:5 59/1
இந்தனங்களின் வெந்து எரி சிந்திட – கம்.சுந்:6 26/2
மிகை எழும் சினத்து அனுமன்-மேல் விட்டன வெந்து
புகை எழுந்தன எரிந்தன கரிந்தன போத – கம்.சுந்:11 33/2,3
வெதும்புவார் அகம் வெந்து அழிவார் நகில் விழி நீர் – கம்.சுந்:12 47/3
துடித்து வெந்து புலர்ந்து உயிர் சோர்ந்தவால் – கம்.சுந்:13 10/4
பஞ்சரத்தொடு பசு நிற கிளி வெந்து பதைப்ப – கம்.சுந்:13 21/1
ஏழும் வெந்து என எரிந்தன நெடு நிலை ஏழும் – கம்.சுந்:13 35/4
நின்று வெந்து மா நீறு எழுகின்றது நெருப்பு – கம்.சுந்:13 40/2
விரகம் என்பதனின் வந்த வெம் கொழும் தீயினால் வெந்து
உருகியது உடனே ஆறி வலித்தது குளிர்ப்பு உள் ஊற – கம்.சுந்:14 42/3,4
நரகம் எய்துவென் நாவும் வெந்து உகும் என நவின்றான் – கம்.யுத்1:3 37/4
வில் தொடையின் விடுகணையால் வெந்து ஒழியும் என கருதி விரைவின் வந்தான் – கம்.யுத்1:4 99/2
ஓதம் அஞ்சினோடு இரண்டும் வெந்து ஒரு பொடி ஆக – கம்.யுத்1:6 10/2
வெந்து தீந்தன கரிந்தன பொரிந்தன சில மீன் – கம்.யுத்1:6 23/4
மணி பரும் தடம் குப்பைகள் மறி கடல் வெந்து
தணிப்ப_அரும் தழல் சொரிந்தன போன்றன தயங்கி – கம்.யுத்1:6 25/3,4
அங்கம் வெந்து பேர் அளற்றிடை அடுக்கிய கிடந்த – கம்.யுத்1:6 26/3
வெந்து அழிந்து உருகும் மெய்யன் விழு புகை படலம் விம்ம – கம்.யுத்1:7 3/3
வேலை வெந்து நடுங்கி வெயில் புரை – கம்.யுத்1:9 43/2
மீ எழு மேகம் எல்லாம் வெந்து வெம் கரியின் சிந்தி – கம்.யுத்2:15 134/1
வெம் துயர் வீங்கி தீ வீழ் விறகு என வெந்து வீழ்ந்தாள் – கம்.யுத்2:17 34/4
காய்ந்தன வேலைகள் மேகம் கரிந்தன வெந்து எரிந்த பெரும் கானம் எல்லாம் – கம்.யுத்3:24 34/4
மு திறத்து உலகும் வெந்து சாம்பராய் முடியும் அன்றே – கம்.யுத்3:26 88/2
பஞ்சி எரி உற்றது என வெந்து அழிவர் இந்த உரை பண்டும் உளதால் – கம்.யுத்3:31 151/2
எழுந்தனன் அங்கி வெந்து எரியும் மேனியான் – கம்.யுத்4:40 73/2

மேல்


வெந்துறு (1)

வெந்துறு புண்ணின் வேல் நுழைந்து-ஆங்கு வெண் மதி பசும் கதிர் விரவ – கம்.சுந்:3 87/2

மேல்


வெந்நிட்டு (1)

விதி என அன்னவன் வெந்நிட்டு ஓடவே – கம்.சுந்:9 19/3

மேல்


வெப்ப (1)

அற்சிர வெய்ய வெப்ப தண்ணீர் – குறு 277/4

மேல்


வெப்பம் (1)

வெதும்புவாள் உடல் வெப்பம் வெதுப்பவே – கம்.பால:18 24/4

மேல்


வெப்பர் (1)

புத்து அகல் கொண்ட புலி கண் வெப்பர்
ஒன்றிரு முறை இருந்து உண்ட பின்றை – புறம் 269/4,5

மேல்


வெப்பின் (1)

வையும் சாபம் ஒப்பு என வெப்பின் வலி கண்டான் – கம்.யுத்4:37 130/3

மேல்


வெப்பினால் (1)

வெப்பினால் புலர்ந்து ஒரு நிலை உறாத மென் துகிலாள் – கம்.சுந்:3 8/4

மேல்


வெப்பு (18)

துப்பு துறைபோகிய வெப்பு உடை தும்பை – பதி 39/3
வெப்பு உடை ஆடூஉ செத்தனென்-மன் யான் – பதி 86/4
வெப்பு உடைய அரண் கடந்து – புறம் 11/8
வெப்பு உடைய மட்டு உண்டு – புறம் 24/5
வேனில் அன்ன என் வெப்பு நீங்க – புறம் 397/17
வெப்பு உருவு பெற்ற அரன் மேரு வரை வில்லாய் – கம்.ஆரண்:3 56/3
வெப்பு அழியா நெடு வெகுளி வேல் அரக்கர் ஈது அறிந்து வெகுண்டு நோக்கின் – கம்.ஆரண்:6 126/1
வெப்பு அழியாது என் நெஞ்சம் உலர்ந்தேன் விளிகின்றேன் – கம்.ஆரண்:11 6/1
வெப்பு உடை மெய்யொடு வீரன் விரைந்தான் – கம்.ஆரண்:14 61/4
வெப்பு உடை விரி கதிர் வெதுப்ப மெய் எலாம் – கம்.ஆரண்:14 99/3
வெப்பு ஆர் நெடு மின்னின் எயிற்றை வெகுண்டு – கம்.கிட்:10 52/1
வெப்பு உறு செம் தீ நீர் வளியாலும் விளியாதீர் – கம்.கிட்:17 10/1
வெப்பு அடைகில்லா நெஞ்சில் சிறியது ஓர் விம்மல் கொண்டான் – கம்.சுந்:11 16/1
வெப்பு ஆரும் பாசம் வீக்கி வெம் கணை துளைக்கும் மெய்யன் – கம்.யுத்2:19 201/1
வெப்பு அகலா எரி வெம் தழல் வெந்த – கம்.யுத்3:20 18/3
வெப்பு உறு வாளிகள் ஓடி விரைந்தால் – கம்.யுத்3:26 39/4
வெப்பு அணை குத்தினாலும் வெரிநிடை போய அன்றே – கம்.யுத்4:37 212/4
வெப்பு எழுதினால் அனைய மெலிவுடையாள் கடிது ஓடி விலக்க வந்தாள் – கம்.யுத்4:41 67/4

மேல்


வெப்பும் (1)

வேதனை வெப்பும் செய்ய வேனிலும் வெதுப்பும் காலை – கம்.ஆரண்:10 101/2

மேல்


வெப்புள் (1)

வெப்புள் விளைந்த வேங்கை செம் சுவல் – புறம் 120/1

மேல்


வெப்புற (1)

வெப்புற புரம் சுட வெந்து வீவதோ – கம்.கிட்:10 90/2

மேல்


வெப்புறு (1)

வெப்புறு சினத்தர் எதிர் மேல்வருவர் வந்தால் – கம்.சுந்:6 6/3

மேல்


வெப்புறுகின்றது (1)

வெப்புறுகின்றது உள்ளம் வீர நீ அன்றி வில்லோர் – கம்.யுத்3:31 60/4

மேல்


வெப்பொடு (1)

உள் நிறை வெப்பொடு உயிர்த்து உயிர்த்து உலாவும் – கம்.அயோ:3 19/2

மேல்


வெப்போ (1)

வெப்போ என வெயில் கால்வன அயில் வெம் கணை விசையால் – கம்.யுத்2:18 165/3

மேல்


வெம் (1060)

வெவ்_வெம்_செல்வன் விசும்பு படர்ந்து ஆங்கு – பொரு 136
வெயில் உருப்பு-உற்ற வெம் பரல் கிழிப்ப – சிறு 8
வேனில் நின்ற வெம் பத வழி நாள் – சிறு 9
பூண் அகத்து ஒடுங்கிய வெம் முலை முலை என – சிறு 26
எயிற்றியர் அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – சிறு 175
அஞ்சினர்க்கு அளித்தலும் வெம் சினம் இன்மையும் – சிறு 210
வெம் தெறல் கனலியொடு மதி வலம் திரிதரும் – பெரும் 17
வெம் நீர் அரியல் விரல் அலை நறும் பிழி – பெரும் 281
வலியின் தப்பும் வன்கண் வெம் சினத்து – குறி 254
வில் ஏர் உழவர் வெம் முனை சீறூர் – நற் 3/5
வெம் வளி வழங்கும் வேய் பயில் அழுவத்து – நற் 46/8
அன்பு இலை வாழி என் நெஞ்சே வெம் போர் – நற் 52/8
உரறு குரல் வெம் வளி எடுப்ப நிழல் தப – நற் 62/8
புன் புறா உயவும் வெம் துகள் இயவின் – நற் 66/5
அஞ்சுவர பனிக்கும் வெம் சுரம் இறந்தோர் – நற் 99/3
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்துதும் யாமே – நற் 103/9
வெம் வளி வழங்கும் வேய் பயில் மருங்கில் – நற் 105/3
வெம் திறல் இளையவர் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு – நற் 111/5
வெம் வாய் பெண்டிர் கவ்வை தூற்ற – நற் 133/6
இரும்பு செய் கொல்லன் வெம் உலை தெளித்த – நற் 133/9
ஏந்து கோட்டு யானை இசை வெம் கிள்ளி – நற் 141/9
காமர் கொண்கன் நாம் வெம் கேண்மை – நற் 145/4
வெம் சின வேந்தன் பகை அலை கலங்கி – நற் 153/8
வெம் சின உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை – நற் 154/5
விடர் முகை செறிந்த வெம் சின இரும் புலி – நற் 158/5
வெம் கடற்று அடை முதல் படு முடை தழீஇ – நற் 164/8
வேனில் குன்றத்து வெம் வரை கவாஅன் – நற் 171/2
ஒதுக்கு அரும் வெம் சுரம் இறந்தனர் மற்றவர் – நற் 177/3
நாம் வெம் காதலர் சென்ற ஆறே – நற் 186/10
எ வினை செய்வர்-கொல் தாமே வெம் வினை – நற் 189/6
கொலை வெம் சிறாஅர் பாற்பட்டனளே – நற் 207/12
வெம் முனை அரும் சுரம் முன்னியோர்க்கே – நற் 224/11
வெம் சுடர் கரந்த கமம் சூல் வானம் – நற் 261/3
செயிர் தீர் கொள்கை நம் உயிர் வெம் காதலி – நற் 269/5
வெம் மலை அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு – நற் 277/11
வன் கை கானவன் வெம் சிலை வணக்கி – நற் 285/3
கரும் கண் வெம் முலை ஞெமுங்க புல்லி – நற் 314/6
வெம் பகை அரு முனை தண் பெயல் பொழிந்து என – நற் 341/7
வெம் சின உருமின் உரறும் – நற் 353/10
பணை கொள் வெம் முலை பாடு பெற்று உவக்கும் – நற் 392/5
வெம் திறல் கடும் வளி பொங்கர் போந்து என – குறு 39/1
தவறு எனின் தவறோ இலவே வெம் சுரத்து – குறு 77/2
அஞ்சுவது உடையள் ஆயின் வெம் போர் – குறு 80/4
வெம் சின அரவின் பைம் தலை துமிய – குறு 190/4
முழுது உடன் விளைந்த வெண்ணெல் வெம் சோறு – குறு 210/3
தீய்ந்த மராஅத்து ஓங்கல் வெம் சினை – குறு 211/4
நாம் வெம் காதலர் சென்ற ஆறே – குறு 255/8
வெம் வெம் கலுழி தவ்வென குடிக்கிய – குறு 356/4
வெம் வெம் கலுழி தவ்வென குடிக்கிய – குறு 356/4
வெம் வாய் பெண்டிர் கௌவை அஞ்சி – குறு 373/3
வேனில் குன்றத்து வெம் அறை கவாஅன் – குறு 396/5
வெம் முலை அடைய முயங்கி நம்-வயின் – ஐங் 39/2
நின் வெம் காதலி தழீஇ நெருநை – ஐங் 71/2
வேனில் திங்கள் வெம் சுரம் இறந்து – ஐங் 309/1
பைது அற வெந்த பாலை வெம் காட்டு – ஐங் 317/2
வெம் சுர கவலை நீந்தி – ஐங் 323/3
எம் வெம் காதலி பண்பு துணை பெற்றே – ஐங் 325/4
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி நம்மொடு – ஐங் 329/2
வெம் துகள் ஆகிய வெயில் கடம் நீந்தி – ஐங் 330/1
கதிர் தெறு வெம் சுரம் நினைக்கும் – ஐங் 330/4
வெம் சுரம் அரிய என்னார் – ஐங் 352/4
வெம் சுரம் என் மகள் உய்த்த – ஐங் 373/4
வெம் சின விறல் வேல் காளையொடு – ஐங் 391/5
வெம் திறல் வெள் வேல் விடலை முந்துறவே – ஐங் 393/5
வெம் சுரம் இறந்த அம்_சில்_ஓதி – ஐங் 394/3
வெம் சின விறல் வேல் காளையொடு – ஐங் 400/5
பகை வெம் காதலர் திறை தரு முயற்சி – ஐங் 452/3
வெம் குரல் புள் இனம் ஒலிப்ப உது காண் – ஐங் 453/2
செரு வெம் குருசில் தணிந்தனன் பகையே – ஐங் 465/5
வெம் முரண் யானை விறல் போர் வேந்தே – ஐங் 467/5
எம் வெம் காதலொடு பிரிந்தோர் – ஐங் 475/4
யாம் வெம் காதலி நோய் மிக சாஅய் – ஐங் 478/3
நின் வெம் காதலி தன் மனை புலம்பி – ஐங் 480/3
போர் வெம் குருசில் வந்த மாறே – ஐங் 497/5
வெம் திறல் வேந்தே இ உலகத்தோர்க்கே – பதி 37/13
வெம் முனை தபுத்த_காலை தம் நாட்டு – பதி 78/12
கொன்று அமர் கடந்த வெம் திறல் தட கை – பதி 86/2
வெம் போர் மள்ளர் தெண் கிணை கறங்க – பதி 90/44
வேறு புலத்து இறுத்த விறல் வெம் தானையொடு – பதி 94/6
வெம் சுடர் ஒளியும் நீ திங்களுள் அளியும் நீ – பரி 3/67
கரையா வெம் நோக்கத்தான் கை சுட்டி பெண்டின் – பரி 9/35
பவழத்து அன்ன வெம் பூ தாஅய் – பரி 14/16
வெம் நாற்று வேசனை நாற்றம் குதுகுதுப்ப – பரி 20/13
மைந்து உற்றாய் வெம் சொல் மட மயில் சாயலை – பரி 20/69
விறல் மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 8/6
உலகு போல் உலறிய உயர் மர வெம் சுரம் – கலி 10/7
புயல் துளி மாறிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 13/9
பகல் முனி வெம் சுரம் உள்ளல் அறிந்தேன் – கலி 19/5
தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் – கலி 20/3
துணி கயம் துகள் பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம் – கலி 20/6
விலங்கு மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 23/3
கொலை வெம் கொள்கையொடு நாய் அகப்படுப்ப – கலி 23/16
நெடு மலை வெம் சுரம் போகி நடு நின்று – கலி 24/11
குழுவொடு புணர்ந்து போம் குன்று அழல் வெம் சுரம் – கலி 25/11
விடியல் வெம் கதிர் காயும் வேய் அமல் அகல் அறை – கலி 45/1
வேய் உறழ் மென் தோள் துயில் பெறும் வெம் துப்பின் – கலி 104/24
வெம் சுழி பட்ட மகற்கு கரை நின்றார் – கலி 140/25
நோயுறு வெம் நீர் தெளிப்பின் தலைக்கொண்டு – கலி 142/53
மருள் கூர் பிணை போல் மயங்க வெம்_நோய் செய்யும் – கலி 146/32
முதிர்பு என் மேல் முற்றிய வெம்_நோய் உரைப்பின் – கலி 146/39
விசும்பு உற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 150/6
அழல் போல் வெம் கதிர் பைது அற தெறுதலின் – அகம் 1/10
எம் வெம் காமம் இயைவது ஆயின் – அகம் 15/1
வெம் பரல் அதர குன்று பல நீந்தி – அகம் 33/11
அம் சிலை இடவது ஆக வெம் செலல் – அகம் 38/3
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி கைம்மிக்கு – அகம் 47/8
வேந்தனும் வெம் பகை தணிந்தனன் தீம் பெயல் – அகம் 54/2
உளி முக வெம் பரல் அடி வருத்து-உறாலின் – அகம் 55/3
விலங்கு வெம் கடு வளி எடுப்ப – அகம் 71/17
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி சிறந்த – அகம் 81/10
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி தம்-வயின் – அகம் 103/10
அம்பல் ஒழுக்கமும் ஆகியர் வெம் சொல் – அகம் 115/3
தன் ஓர் அன்ன தகை வெம் காதலன் – அகம் 117/12
நாள் ஆ உய்த்த நாம வெம் சுரத்து – அகம் 131/7
வெம் மலை அரும் சுரம் நீந்தி ஐய – அகம் 143/8
வசை இல் வெம் போர் வானவன் மறவன் – அகம் 143/10
தெறு கதிர் உலைஇய வேனில் வெம் காட்டு – அகம் 153/8
வெம் சின அரவின் பை அணந்து அன்ன – அகம் 154/6
வெம் சின வேந்தன் வினை விட பெறினே – அகம் 164/14
விடு-தொறும் விளிக்கும் வெம் வாய் வாளி – அகம் 175/3
வெம் சுரம் இறந்த காதலர் நெஞ்சு உணர – அகம் 175/6
வெம் வரை அத்தம் சுட்டி பையென – அகம் 189/7
ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெம் சோறு – அகம் 196/5
வெம் சுரம் போழ்ந்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 207/7
குறி இறை குரம்பை கொலை வெம் பரதவர் – அகம் 210/1
வேந்தனும் வெம் பகை முரணி ஏந்து இலை – அகம் 214/5
காய் சின கடு வளி எடுத்தலின் வெம் காட்டு – அகம் 223/6
வெம் சுரம் இறந்தனர் ஆயினும் நெஞ்சு உருக – அகம் 231/9
விளி படு பூசல் வெம் சுரத்து இரட்டும் – அகம் 239/6
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்தி வைகும் – அகம் 241/12
திறன் இல் வெம் சூள் அறி கரி கடாஅய் – அகம் 256/18
வெம் சின வேந்தன் பாசறையோரே – அகம் 264/15
வெம் முனை அரும் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 265/22
வெம் மலை அரும் சுரம் நம் இவண் ஒழிய – அகம் 275/13
ஈரம் இல் வெம் சுரம் இறந்தோர் நம்-வயின் – அகம் 277/12
வேனில் வெம் சுரம் தமியர் தாமே – அகம் 293/9
இன்னா வெம் சுரம் நன் நசை துரப்ப – அகம் 327/5
பகடு அயா கொள்ளும் வெம் முனை துகள் தொகுத்து – அகம் 329/7
புலம்பு வீற்றிருந்த நிலம் பகு வெம் சுரம் – அகம் 335/8
மழை கண்மாறிய வெம் காட்டு ஆரிடை – அகம் 337/18
கடு வெயில் திருகிய வேனில் வெம் காட்டு – அகம் 353/10
வெம் அறை மருங்கின் வியன் சுரம் – அகம் 361/15
கொலை வெம் கொள்கை கொடும் தொழில் மறவர் – அகம் 363/10
இன்னா வெம் சுரம் இறந்தோர் முன்னிய – அகம் 363/15
வெம் சின வேந்தன் வியன் பெரும் பாசறை – அகம் 364/10
என்றூழ் வெம் சுரம் தந்த நீயே – அகம் 365/9
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 375/16
அம் வரி சிதைய நோக்கி வெம் வினை – அகம் 387/8
அமை அறுத்து இயற்றிய வெம் வாய் தட்டையின் – அகம் 388/2
வேனில் நீடிய வெம் கடற்று அடை முதல் – அகம் 389/17
ஈயல் பெய்து அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – அகம் 394/5
சேதான் வெண்ணெய் வெம் புறத்து உருக – அகம் 394/6
வெம் சின வேந்தரை பிணித்தோன் – அகம் 396/18
துணிந்தோன் மன்ற துனை வெம் காளை – அகம் 397/9
கோடை வெம் வளிக்கு உலமரும் – அகம் 397/15
வேழ நோக்கின் விறல் வெம் சேஎய் – புறம் 22/29
வினை புனை நல் இல் வெம் எரி நைப்ப – புறம் 23/10
வெம் கள் தொலைச்சியும் அமையார் தெங்கின் – புறம் 29/15
செம்மற்று அம்ம நின் வெம் முனை இருக்கை – புறம் 33/15
வேக வெம் திறல் நாகம் புக்கு என – புறம் 37/2
வெம் கதிர் கனலி துற்றவும் பிறவும் – புறம் 41/6
இன்னா வெம் போர் இயல் தேர் வழுதி – புறம் 52/6
ஞாயிற்று அன்ன வெம் திறல் ஆண்மையும் – புறம் 55/15
அடல் வெம் நாஞ்சில் பனைக்கொடியோனும் – புறம் 56/4
வெம்_கதிர்_செல்வன் போலவும் குட திசை – புறம் 56/23
வெம் சின இயக்கனும் உளப்பட பிறரும் – புறம் 71/14
வெம் போர் செழியனும் வந்தனன் எதிர்ந்த – புறம் 79/4
செரு வெம் சேஎய் பெரு விறல் நாடே – புறம் 120/21
நார் பிழி கொண்ட வெம் கள் தேறல் – புறம் 170/12
செரு வெம் சேஎய் நின் மகிழ் இருக்கையே – புறம் 209/19
செயிர் தீர் கொள்கை எம் வெம் காதலி – புறம் 210/5
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சின புயல்_ஏறு – புறம் 211/1
களமர்க்கு அரித்த விளையல் வெம் கள் – புறம் 212/2
அமர் வெம் காட்சியொடு மாறு எதிர்பு எழுந்தவர் – புறம் 213/6
அமர் வெம் செல்வ நீ அவர்க்கு உலையின் – புறம் 213/17
வெம் கால் வம்பலர் வேண்டு புலத்து உறையவும் – புறம் 230/2
வெம் திறல் கூற்றம் பெரும் பேது உறுப்ப – புறம் 238/10
வெம் திறல் எஃகம் நெஞ்சு வடு விளைப்ப – புறம் 303/4
வெம் சின யானை வேந்தனும் இ களத்து – புறம் 307/11
செரு வெம் குருசில் ஓம்பும் ஊரே – புறம் 321/10
வேட்ட வேந்தனும் வெம் சினத்தினனே – புறம் 336/1
கரும் கண் கொண்ட நெருங்கல் வெம் முலை – புறம் 345/10
வேறு படு குரல வெம் வாய் கூகையொடு – புறம் 359/2
விளர் ஊன் தின்ற வெம் புலால் மெய்யர் – புறம் 359/5
வெம் விசை புரவி வீசு வளி ஆக – புறம் 369/7
வெம் திறல் வியன் களம் பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 370/19
வெம் வாய் பெய்த பூத நீர் சால்க என – புறம் 372/11
வெம் புண் அறிநர் கண்டு கண் அலைப்ப – புறம் 373/23
அடல் வெம் குருசில் மன்னிய நெடிதே – புறம் 377/30
வில் இருந்த வெம் குறும்பின்று – புறம் 386/13
வெம் சின வேழம் நல்கினன் அஞ்சி – புறம் 394/12
வெறுப்பு இல களிப்பின் வெம் போர் மதுகைய வீர ஆக்கை – கம்.பால:2 16/3
வேளை வென்ற முகத்தியர் வெம் முலை – கம்.பால:2 24/1
வெம் கடும் கால் பொர மேக்கு நோக்கிய – கம்.பால:3 26/3
முளைப்பன முறுவல் அம் முறுவல் வெம் துயர் – கம்.பால:3 52/1
வென்றி அம் திகிரி வெம் பருதியாம் என – கம்.பால:4 11/2
மின்னி எழு முகில் இன்றி வெம் துயரம் பெருகுதலும் வேத நல் நூல் – கம்.பால:5 34/2
புழுங்கு வெம் பசியொடு புரளும் பேர் அரா – கம்.பால:7 11/1
வழங்கு வெம் கதிர் சுட மறைவு தேடியே – கம்.பால:7 11/4
ஏக வெம் கனல் அரசிருந்த காட்டினில் – கம்.பால:7 12/1
மாக வெம் கனல் எனும் வடவை தீ சுட – கம்.பால:7 12/3
செம் கை சூல வெம் தீயினை தீய தன் – கம்.பால:7 45/3
வெம் கண் தீயொடு மேற்செல வீசினாள் – கம்.பால:7 45/4
கதிர் கொள் மூ_இலை கால வெம் தீ முனி – கம்.பால:7 46/2
தீயவன் வெம் தொழில் தீர் என நின்றார் – கம்.பால:8 10/3
வெம் திறலாய் இது வேண்டும் எனா முன் – கம்.பால:8 15/3
உள் தெறு வெம் பகை ஆவது உலோபம் – கம்.பால:8 22/3
ஓம வெம் கனல் இடை உகும் என்று உன்னி அ – கம்.பால:8 38/2
ஓடின அரக்கரை உருமின் வெம் கணை – கம்.பால:8 43/1
வெம் சினம் உருவிற்று என்னும் மேனியர் வேண்டிற்று ஈயும் – கம்.பால:10 20/1
வெம் களி விழிக்கு ஒரு விழவும் ஆய் அவர் – கம்.பால:10 33/1
எரிந்த வெம் கனல் சுட இழையில் கோத்த நூல் – கம்.பால:10 50/3
முன்னை வெம் கதிரவன் கடலில் மூழ்கினான் – கம்.பால:10 61/4
ஓதிம பெடை வெம் கனல் உற்று என – கம்.பால:10 78/3
வெம் சரங்கள் நெஞ்சு அரங்க வெய்ய காமன் எய்யவே – கம்.பால:13 49/2
விடம் குடைந்த மெய்யின்-நின்று வெந்திடாது எழுந்து வெம்
கடம் துதைந்த காரி யானை அன்ன காளை தாள் அடைந்து – கம்.பால:13 52/2,3
பணைத்த வெம் முலை பாய் மத யானையை – கம்.பால:14 32/3
வெம் சினத்து அரியின் திண் கால் சுவட்டொடு விஞ்சை வேந்தர் – கம்.பால:16 8/2
பீன வெம் முலையின் இட்ட பெரு விலை ஆரம் ஆட – கம்.பால:16 20/2
வெம் சாயை உடை கதிர் அங்கு அதன் மீது பாயும் – கம்.பால:16 36/2
ஓம வெம் குழி உகு நெய்யின் உள் உறை – கம்.பால:19 9/3
காம வெம் கனலினை கனற்றி காட்டிற்றே – கம்.பால:19 9/4
வடித்த வெம் குருதி வேல் விழிக்கும் மாதர் மெய் – கம்.பால:19 22/3
விதைத்த மென் காதலின் வித்து வெம் சிறை – கம்.பால:19 36/1
வேய்ந்த போல் எங்கணும் அனங்கன் வெம் கணை – கம்.பால:19 38/2
உழுத வெம் புண்களில் வளை கை ஒற்றினாள் – கம்.பால:19 53/2
கார் முழங்கு அரவம் வெம் கரி முழங்கு அரவமே – கம்.பால:20 9/4
பாடகம் பரத நூல் பசுர வெம் கட கரி – கம்.பால:20 31/2
வெம் கண் ஆனையினான் தனி வெண்குடை – கம்.பால:21 51/1
வெள்ளத்தின் சடிலத்தான் தன் வெம் சிலை இறுத்த வீரன் – கம்.பால:22 6/1
வெம் சின தனுவலானும் மேரு மால் வரையில் சேரும் – கம்.பால:23 77/3
தொடங்கிய வெம் கனல் சூழ் வரு-போதின் – கம்.பால:23 90/2
பாரின் மிசை வருகின்றது ஓர் படி வெம் சுடர் படர – கம்.பால:24 10/4
வெம் கண் பொறி சிதற கடிது உரும் ஏறு என விடையா – கம்.பால:24 16/2
மின்னால் அயர்வுறும் வாள் அரவு என வெம் துயர் உற்றான் – கம்.பால:24 24/4
மூரி வெம் சிலை மேல் இட்டு மொய் அமர் மூட்டி விட்டான் – கம்.பால:24 28/4
வெருவர திசைகள் பேர வெம் கனல் பொங்க மேன்மேல் – கம்.பால:24 29/2
வாம வேல் வருணனை மான வெம் சிலை – கம்.பால:24 45/2
வெம் குல புலன் கெட வீடு நண்ணினார் – கம்.அயோ:1 16/3
வெம் சினத்து அவுணத்தேர் பத்தும் வென்றுளேற்கு – கம்.அயோ:1 18/2
வண்ண வெம் சிலை குரிசிலும் மருங்கு இனி திருப்ப – கம்.அயோ:1 49/2
வாய் கயப்பு உற மந்தரை வழங்கிய வெம் சொல் – கம்.அயோ:2 70/1
கண்ணிலன் ஒப்ப அயர்க்கும் வன் கை வேல் வெம்
புண் நுழைகிற்க உழைக்கும் ஆனை போல்வான் – கம்.அயோ:3 19/3,4
தாய் தந்து என்ன தன்னை இரந்தால் தழல் வெம் கண் – கம்.அயோ:3 33/3
வீழ்ந்தான் வீழா வெம் துயரத்தின் கடல் வெள்ளத்து – கம்.அயோ:3 40/1
தீபம் முற்றவும் விட்டு அகன்றன சேயது ஆருயிர் தேய வெம்
பாபம் முற்றிய பேதை செய்த பகை திறத்தினில் வெய்யவன் – கம்.அயோ:3 65/2,3
கண் உற பொழிந்த காம வெம் புனல் கழுவுவாரும் – கம்.அயோ:3 89/4
பூழி வெம் கானம் நண்ணி புண்ணிய புனல்கள் ஆடி – கம்.அயோ:3 111/3
நீயோ சொன்னாய் அவனோ நிமிர் கானிடை வெம் நெறியில் – கம்.அயோ:4 45/2
போயோ புகலோ தவிரான் புகழோடு உயிரை சுடு வெம்
தீயோய் நின் போல் தீயார் உளரோ செயல் என் என்றான் – கம்.அயோ:4 45/3,4
பாவி நீயே வெம் கான் படர்வாய் என்று என் உயிரை – கம்.அயோ:4 46/3
விழிக்கும் கண் வேறு இல்லா வெம் கான் என் கான்முளையை – கம்.அயோ:4 48/1
வெம் கண் சிறு குட்டனுக்கு ஊட்ட விரும்பினாளால் – கம்.அயோ:4 113/2
துய்யை சுடு வெம் கனலின் சுடுவான் துணிந்தேன் – கம்.அயோ:4 123/4
முன்னையர் அல்லர் வெம் துயரின் மூழ்கினார் – கம்.அயோ:4 150/2
வெம் வினையவள் தர விளைந்ததேயும் அன்று – கம்.அயோ:4 159/1
வெம் வரம்பை_இல் சுரம் விரவு என்றான் அலன் – கம்.அயோ:4 162/1
தீய வெம் சொல் செவி சுட தேம்புவாள் – கம்.அயோ:4 217/4
சூழி வெம் களிற்று இறை தனக்கு சோர்வு இலா – கம்.அயோ:5 36/3
வெம் சிலை புருவத்தாள்-தன் மெல் அடிக்கு ஏற்ப வெண் நூல் – கம்.அயோ:6 4/3
வெம் கண் நாக கரத்தினன் வெண் நிற – கம்.அயோ:7 18/1
வெம் சுடர் செல்வன் மேனி நோக்கின விரிந்த வேறு ஓர் – கம்.அயோ:8 23/2
தாங்கு வெம் கடத்து உலவைகள் தழை கொண்டு தழைத்த – கம்.அயோ:9 39/3
பாங்கு வெம் கனல் பங்கய வனங்களாய் பரந்த – கம்.அயோ:9 39/4
சீறு வெம் கதிர் செறிந்தன பேர்கல திரியா – கம்.அயோ:10 15/2
பழுவம் வெம் கனல் கதுவியது ஒப்பன பாராய் – கம்.அயோ:10 28/4
விருப்பின் எய்தினன் வெம் திறல் வேந்தனை – கம்.அயோ:11 39/1
சிந்தை வெம் கொடும் துயர் தீர்கலாது என்றான் – கம்.அயோ:11 57/4
வெம் உரை வல்லவள் மீட்டும் கூறுவாள் – கம்.அயோ:11 58/2
வெம் சின கூற்றும் தன் விழி புதைத்தே – கம்.அயோ:11 68/4
கொடிய வெம் கோபத்தால் கொதித்த கோளரி – கம்.அயோ:11 69/1
இடி உரும் அனைய வெம் மொழி இயம்புவான் – கம்.அயோ:11 69/4
வில் ஆர் தோளான் மேவினன் வெம் கானகம் என்ன – கம்.அயோ:11 80/1
வெம் துயர் நரகத்து வீழ்க யானுமே – கம்.அயோ:11 101/4
மைந்தன் வெம் துயர் கடலின் வைகினான் – கம்.அயோ:11 134/2
கோதை வெம் சிலையவன் கோலம் காண்கிலா – கம்.அயோ:12 30/3
அண்ணல் வெம் கதிரவன் அளவு_இல் மூர்த்தி ஆய் – கம்.அயோ:12 31/2
அண்ணல் வெம் கரி மதத்து அருவி பாய்தலால் – கம்.அயோ:13 2/3
வெம் கரியின் ஏறு அனையான் வில் பிடித்த வேலையினான் – கம்.அயோ:13 25/3
பொங்கு வெம் களிறு நூக்க கரை ஒரீஇ போயிற்று அம்மா – கம்.அயோ:13 50/3
சின கொடும் திறல் சீற்ற வெம் தீயினான் – கம்.அயோ:14 3/1
பொழிந்தன கரி மதம் பொடி வெம் கானகம் – கம்.அயோ:14 21/3
சூழி வெம் கட கரி துரக ராசிகள் – கம்.அயோ:14 34/1
வீழி வெம் குருதியால் அலைந்த வேலைகள் – கம்.அயோ:14 34/3
வெம் பவத்தின் வீய தவம் இழைத்தவாறு இதுவோ – கம்.அயோ:14 61/2
வெம் வினை துய்ப்பன விரிந்த யோனிகள் – கம்.அயோ:14 74/3
வெம் துயர் தொடர்தர விம்மி விம்மி நீர் – கம்.அயோ:14 82/1
புகையும் வெம் சுரம் புகுத புந்தியால் – கம்.அயோ:14 100/2
கொம்மை வெம் முலை குவையின் வைகி வாழ் – கம்.அயோ:14 108/3
வட்ட வெம் கண் வரை ஆளி பதினாறு வகையின் – கம்.ஆரண்:1 5/2
பொங்கு வெம் கொடுமை என்பது புழுங்கி எழ மா – கம்.ஆரண்:1 13/2
வெம் கண் அங்கவலயங்களும் இலங்க விரவி – கம்.ஆரண்:1 15/2
வீர வெம் சிலையினோர் எதிர் விராதன் எனும் அ – கம்.ஆரண்:1 18/3
கோர வெம் கண் உரும் ஏறு அன கொடும் தொழிலினான் – கம்.ஆரண்:1 18/4
தோளில் வெம் சிலை இடம் கொடு தொடர்ந்து சுடர் வாய் – கம்.ஆரண்:1 20/2
பார வெம் சிலையின் நாண் ஒலி படைத்த பொழுதே – கம்.ஆரண்:1 22/4
ஆறும் ஆறும் அயில் வெம் கணை அழுத்த அவனும் – கம்.ஆரண்:1 31/4
வேக வெம் கழலின் உந்தலும் விராதன் விழவே – கம்.ஆரண்:1 41/4
வெம் மா மிசையான் விரி வெள்ளி விளங்கு – கம்.ஆரண்:2 6/3
விரிஞ்சுற பற்றிய பிறவி வெம் துயர் – கம்.ஆரண்:3 7/3
வெய்ய வெம் கொடும் தொழில் விளைவு கேள் எனா – கம்.ஆரண்:3 11/4
வெம் திறல் அரக்கர் விட வேர் முதல் அறுப்பான் – கம்.ஆரண்:3 44/3
விளிக்கும் வேலையை வெம் கண் அனங்கனை – கம்.ஆரண்:6 72/3
பேரும்-கால் வெம் பிணியிடை பேருமால் – கம்.ஆரண்:6 76/4
ஊழி வெம் கனல் உற்றனள் ஒத்தும் அ – கம்.ஆரண்:6 78/1
மூக்கும் காதும் வெம் முரண் முலை கண்களும் முறையால் – கம்.ஆரண்:6 86/3
கதிர் கொள் கால வேல் கரன் முதல் நிருதர் வெம் கத போர் – கம்.ஆரண்:6 89/2
வேம் இருந்தில் என கனலும் வெம் காம வெம் பிணிக்கு – கம்.ஆரண்:6 110/3
வேம் இருந்தில் என கனலும் வெம் காம வெம் பிணிக்கு – கம்.ஆரண்:6 110/3
முழங்கு மேகம் இடித்த வெம் தீயினால் – கம்.ஆரண்:7 2/3
கழுவும் கால வெம் தீ அன்ன காட்சியார் – கம்.ஆரண்:7 19/2
குளிறு கோப வெம் கோள் அரிமா அட – கம்.ஆரண்:7 21/2
வெம் கர பெயரோன் வெகுண்டான் விடை – கம்.ஆரண்:7 22/3
அழை என் தேர் எனக்கு ஆங்கு வெம் போர் படை – கம்.ஆரண்:7 23/1
பொறியின் கான் எங்கும் வெம் கனல் பொங்கவே – கம்.ஆரண்:7 27/4
வெம் தொழில் வலயமும் விளங்கு சங்கமும் – கம்.ஆரண்:7 35/3
வெம் தழல் உருவு கொண்டனைய மேனியார் – கம்.ஆரண்:7 41/4
வெம் சின கரடி நாய் வேங்கை யாளி என்று – கம்.ஆரண்:7 45/2
வான் தொடர் மூங்கில் தந்த வயங்கு வெம் தீ இது என்ன – கம்.ஆரண்:7 65/2
பாலம் அற்றன அற்றன பகழி வெம் பகு வாய் – கம்.ஆரண்:7 76/3
சிவந்த பாய்ந்த வெம் குருதியில் திருகிய சினத்தால் – கம்.ஆரண்:7 86/2
நிவந்த வெம் தொழில் நிருதர்-தம் நெடு நிணம் தெவிட்டி – கம்.ஆரண்:7 86/3
மீனத்தன மிளிர் குண்டல வதனத்தன மிடல் வெம்
கானத்தன மலையத்தன திசை சுற்றிய கரியின் – கம்.ஆரண்:7 90/2,3
வலம் தாங்கிய வடி வெம் படை விடுவார் சர மழையால் – கம்.ஆரண்:7 92/2
தார் பூண்டன உடல் பூண்டில தலை வெம்_கதிர் தழிவந்து – கம்.ஆரண்:7 98/3
மேல் பொத்தின குழி விண்ணவர் விழி பொத்தினர் விரை வெம்
கால் பொத்தினர் நமன் தூதுவர் கடிது உற்று உயிர் கவர்வார் – கம்.ஆரண்:7 99/3,4
முடைத்த வெம் குருதியின் கடலில் மூழ்கினார் – கம்.ஆரண்:7 102/4
ஊழி வெம் கால் எறி ஓங்கல் ஒத்தவே – கம்.ஆரண்:7 104/4
இலை கொள் வெம் பகழி ஏழ் இரண்டும் வாங்கினான் – கம்.ஆரண்:7 108/2
கொலை கொள் வெம் சிலையொடு புருவம் கோட்டினான் – கம்.ஆரண்:7 108/3
வெம் படை நிருதர் வீச விண்ணிடை மிடைந்த வீரன் – கம்.ஆரண்:7 111/1
கொற்ற வெம் சிலை சரம் கோத்து வாங்குவார் – கம்.ஆரண்:7 117/2
சண்ட வெம் கடும் கணை தடிய தாம் சில – கம்.ஆரண்:7 120/1
தூய வெம் கடும் கணை துணித்த தங்கள் தோள் – கம்.ஆரண்:7 121/2
ஊன்றிய தேரினன் உருமின் வெம் கணை – கம்.ஆரண்:7 127/1
தூவிய சரம் எலாம் துணிய வெம் கணை – கம்.ஆரண்:7 128/1
ஆவி வெம் பாகனை அழித்து மாற்றினான் – கம்.ஆரண்:7 128/4
எல் இழந்திலன் இழந்திலன் வெம் கதம் இடிக்கும் – கம்.ஆரண்:7 132/2
மூள் இரும் பெரு மாய வெம் செரு முயல்வானை – கம்.ஆரண்:7 133/2
தாள் இரண்டையும் இரண்டு வெம் கணைகளால் தடிந்து – கம்.ஆரண்:7 133/3
தோள் இரண்டையும் இரண்டு வெம் கணைகளால் துணித்தான் – கம்.ஆரண்:7 133/4
ஆக்கும் வெம் சமத்து ஆண்மை அ அமரர்க்கும் அரிதா – கம்.ஆரண்:8 6/2
காய்ந்த வெம் சரம் நிருதர்-தம் கவச மார்பு உருவ – கம்.ஆரண்:8 11/3
போர்த்த வெம் சினத்து அரக்கரை புரட்டின புவியில் – கம்.ஆரண்:8 13/4
கையில் வெம் சிலை அறுத்து ஒளிர் கவசமும் கடிந்தான் – கம்.ஆரண்:8 20/4
தொடங்கினர் நெடுந்தகையும் வெம் கணை துரந்தான் – கம்.ஆரண்:9 3/4
இறுத்தவனும் வெம் கணை தெரிந்தனன் எதிர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:9 10/4
மற்று ஓர் வெம் சிலை இன்மை மன கொளா – கம்.ஆரண்:9 15/3
விலக்கினான் ஒரு வெம் கதிர் வாளியால் – கம்.ஆரண்:9 22/4
அனிக வெம் சமத்து ஆர் உயிர் போக தான் – கம்.ஆரண்:9 26/3
பொங்கு வெம் குருதி புரண்டாள்-அரோ – கம்.ஆரண்:9 29/4
காலத்தால் வருவது ஒன்றோ காமத்தால் கனலும் வெம் தீ – கம்.ஆரண்:10 104/3
வெம் சினத்து அரக்கன் ஆண்ட வியல் நகர் மீது போதும் – கம்.ஆரண்:10 106/1
வெம் சிறை நீங்கிய வினையினார் என – கம்.ஆரண்:10 126/3
வெம் கதிர் சுடுவதே அன்றி மெய் உற – கம்.ஆரண்:10 131/3
வெம் கண் எரிய புருவம் மீதுற விடைத்தான் – கம்.ஆரண்:11 19/4
வெம் சுற்றம் நினைந்து உகும் வீரரை வேறு – கம்.ஆரண்:11 41/1
தொடுத்த வெம் பகழி தூவி தொடர்ந்தனென் விரைந்து சென்று – கம்.ஆரண்:11 65/3
தூம வெம் காட்டு எரி தொடர்கின்றாள்-தனை – கம்.ஆரண்:12 14/2
வெம் சின விதியினை வெல்ல வல்லமோ – கம்.ஆரண்:12 15/4
வாள் உடை தட கையன் வாரி வைத்த வெம்
கோள் உடை சிறையினன் குணங்கள் மேன்மையான் – கம்.ஆரண்:12 45/3,4
வெம் கண் வாள் அரக்கர் என்ன வெருவலம் மெய்ம்மை நோக்கின் – கம்.ஆரண்:12 51/2
ஆற்ற வெம் துயரத்து அன்னாள் ஆண்டு உற்ற அலக்கண் நோக்கின் – கம்.ஆரண்:12 64/1
கவினும் வெம் சிலை கை வென்றி காகுத்தன் கற்பினேனை – கம்.ஆரண்:12 67/2
மின் உயிர்த்து உருமின் சீறும் வெம் கணை விரவா-முன்னம் – கம்.ஆரண்:12 68/3
விடு தேர் என வெம் கனல் வெந்து அழியும் – கம்.ஆரண்:12 74/1
ஊழி வெம் காற்று இது என்ன இரு சிறை ஊதை மோத – கம்.ஆரண்:13 2/4
மாக வெம் கலுழன் ஆம் வருகின்றான் என – கம்.ஆரண்:13 3/3
மூண்டுற்று எழு வெம் கதம் முற்றிலனாய் – கம்.ஆரண்:13 7/3
கொடு வெம் கரி கொல்லிய வந்ததன்-மேல் – கம்.ஆரண்:13 11/1
மீட்டும் அணுகா நெடு வெம் கண் அனந்த நாகம் – கம்.ஆரண்:13 24/1
விண் மேல் எழுந்தான் எழ மெல்லியலாளும் வெம் தீ – கம்.ஆரண்:13 36/3
மோக வெம் துயர் சிறிது ஆறி முன்னியே – கம்.ஆரண்:13 52/2
வெம் துயர் துடைத்தனென் என்னும் மெய் புகழ் – கம்.ஆரண்:13 53/2
வெம் சின அரக்கனால் வெல்லல்-பாலனோ – கம்.ஆரண்:13 55/3
வேரற அரக்கரை வென்று வெம் பழி – கம்.ஆரண்:13 56/1
இல்லா நிலத்தின் இயையாத வெம் சொல் எழ வஞ்சி எவ்வம் உற யான் – கம்.ஆரண்:13 66/1
மிடல் கொள் வெம் சிலை விண் இடு வில் முறிந்து என்ன – கம்.ஆரண்:13 84/3
பொங்கு வெம் கோள் அரா விசும்பு பூத்தன – கம்.ஆரண்:13 109/1
வெம் கதிர் செல்வனை விழுங்கி நீங்குமால் – கம்.ஆரண்:13 109/2
குறித்த வெம் கோபம் யார் மேல் கோளுறும்-கொல் என்று அஞ்சி – கம்.ஆரண்:13 116/1
வெம் சுடர் கடவுள் மீண்டு மேருவில் மறையலுற்றான் – கம்.ஆரண்:13 120/1
வெம் துயர்க்கு ஊற்றம் ஆய விரி இருள் வீங்கிற்று அன்றே – கம்.ஆரண்:14 1/4
வெம் சினம் செய் அரக்கர்-தம் வெம்மையை – கம்.ஆரண்:14 12/3
கூதிர் வாடை வெம் கூற்றினை நோக்கினன் – கம்.ஆரண்:14 15/1
மின்னும் சிலையார் மலை தொடர்ந்த வெயில் வெம் கானம் போயினரால் – கம்.ஆரண்:14 32/4
மேருவின் வெம் கதிர் மீள மறைந்தான் – கம்.ஆரண்:14 35/4
வெம் கண் அரக்கி விரும்பினள் கண்டாள் – கம்.ஆரண்:14 39/4
வெம் கதம் இல்லவள் பின்னரும் மேலோய் – கம்.ஆரண்:14 55/1
வெம் திறல் வேல் கொடு சூர் அடும் வீர – கம்.ஆரண்:14 59/3
வீங்கிய வெம் சின வீழ் மத வெம் போர் – கம்.ஆரண்:14 60/3
வீங்கிய வெம் சின வீழ் மத வெம் போர் – கம்.ஆரண்:14 60/3
முரற்று அரு வெம் சமம் முயல்கின்றார் எதிர் – கம்.ஆரண்:14 78/2
முடுகினன் இராமன் வெம் காலின் மும்மையான் – கம்.ஆரண்:14 80/4
தீவினை பிறவி வெம் சிறையில் பட்ட யாம் – கம்.ஆரண்:14 86/3
வெய்ய வெம் கதிர்களை விழுங்கும் வெவ் அரா – கம்.ஆரண்:15 16/1
வேக வெம் பழி சுமந்து உழல வேண்டலென் – கம்.ஆரண்:15 22/2
கைகள் அற்று வெம் குருதி ஆறு ஒழுகிய கவந்தன் – கம்.ஆரண்:15 37/1
தேன் படி மலரது செம் கண் வெம் கைம்மா – கம்.கிட்:1 1/1
பொங்கு வெம் கட கரி பொதுவின் ஆடலின் – கம்.கிட்:1 11/1
வெம் கதிர் கடவுள் எழ விமலன் வெம் துயரின் எழ – கம்.கிட்:1 41/4
வெம் கதிர் கடவுள் எழ விமலன் வெம் துயரின் எழ – கம்.கிட்:1 41/4
வெம் சம தொழிலர் தவ மெய்யர் கை சிலையர் என – கம்.கிட்:2 4/3
காதி சேய் தரு நெடும் கடவுள் வெம் படையினார் – கம்.கிட்:3 5/4
ஊக வெம் சேனை சூழ அறம் தொடர்ந்து உவந்து வாழ்த்த – கம்.கிட்:3 30/2
பார் இடந்த வெம் பன்றி பண்டை நாள் – கம்.கிட்:3 43/1
மழை இடிப்பு உறா வய வெம் சீய மா – கம்.கிட்:3 47/1
முழை இடிப்பு உறா முரண் வெம் காலும் மென் – கம்.கிட்:3 47/2
வேக வெம் பிலம் தடவி வெம்மையான் – கம்.கிட்:3 53/2
அடல் கடந்த தோள் அவனை அஞ்சி வெம்
குடல் கலங்கி எம் குலம் ஒடுங்க முன் – கம்.கிட்:3 64/1,2
பற்றி அஞ்சலன் பழியின் வெம் சினம் – கம்.கிட்:3 67/1
கறுக்கும் வெம் சின காலன் தன் காலமும் காலால் – கம்.கிட்:3 77/2
பொறி கொள் வெம் சரம் போவது காண் என புகன்றான் – கம்.கிட்:3 80/4
பொங்கு வெம் செருவினில் பொருதி என்று உரை-செய – கம்.கிட்:5 4/2
உங்கள் வெம் கத வலிக்கு ஒருவன் என்று உரை-செய்தான் – கம்.கிட்:5 4/4
முடிவு_இல் வெம் செரு எனக்கு அருள் செய்வான் முயல்க எனா – கம்.கிட்:5 5/4
வேறு உளார் வலி செயின் விலக்கி வெம் சமத்து – கம்.கிட்:6 22/2
வெம் துயர் கொடும் பழி வில்லின் தாங்கினேன் – கம்.கிட்:6 24/4
அன்ன வெம் துயர் எனும் அளக்கர் நீக்கினான் – கம்.கிட்:6 26/4
வெம் கண் ஆளி ஏறும் மீளி மாவும் வேக நாகமும் – கம்.கிட்:7 1/1
போய் பொடித்தன மயிர் புறத்த வெம் பொறி – கம்.கிட்:7 16/1
பூசின வெண் மயிர் பொடித்த வெம் பொறி – கம்.கிட்:7 19/3
வென்றி வெம் சிலை அலால் பிறிது வேண்டுமோ – கம்.கிட்:7 34/2
எ வேலை எ மேகம் எ காலொடு எ கால வெம் தீ – கம்.கிட்:7 40/3
மிடல் இங்கு இவர் வெம் தொழிற்கு ஒப்புரை வேறு காணேம் – கம்.கிட்:7 49/4
ஊகங்களின் நாயகர் வெம் கண் உமிழ்ந்த தீயால் – கம்.கிட்:7 50/1
வில்லினால் துரப்ப அரிது இ வெம் சரம் என வியக்கும் – கம்.கிட்:7 71/1
முள்கிடும் குழியில் புக்க மூரி வெம் களி நல் யானை – கம்.கிட்:7 79/3
பார வெம் சிலை வீரம் பழுது உற – கம்.கிட்:7 96/2
வெம் தொழில் துறை வீடு பெற்று எய்திய – கம்.கிட்:7 116/3
அரந்தை வெம் பிறவி நோய்க்கும் அரு மருந்து அனைய ஐயா – கம்.கிட்:7 126/3
ஐயன் வெம் விடாத கொற்றத்து ஆவம் வந்து அடைந்தது அன்றே – கம்.கிட்:7 158/4
பொங்கு வெம் குருதி போர்ப்ப புரி குழல் சிவப்ப பொன் தோள் – கம்.கிட்:8 2/2
வெம் கதிர் விசும்பில் தோன்றும் மின் என திகழும் மெய்யாள் – கம்.கிட்:8 2/4
மருவார் வெம் சரம் எனையும் வவ்வுமால் – கம்.கிட்:8 10/2
வெறியன எய்தி நொய்தின் வெம் துயர் கடலின் வீழ்ந்தேன் – கம்.கிட்:9 12/4
விண்ணகம் இருண்டது வெயிலின் வெம் கதிர் – கம்.கிட்:10 3/3
கூதிர் வெம் கால் நெடும் துருத்தி கோள் அமைத்து – கம்.கிட்:10 8/3
ஊது வெம் கனல் உமிழ் உலையும் ஒத்ததே – கம்.கிட்:10 8/4
புள்ளி வெம் கட கரி புரள்வ போன்றவே – கம்.கிட்:10 16/4
காரை கண்டனன் வெம் துயர்க்கு ஒரு கரை காணான் – கம்.கிட்:10 48/4
குரா அரும்பு அனைய கூர் வாள் எயிற்று வெம் குருளை நாகம் – கம்.கிட்:10 58/1
விராவு வெம் கடுவின் கொல்லும் மேல் இணர் முல்லை வெய்தின் – கம்.கிட்:10 58/2
வில்லும் வெம் கணையும் வீரர் வெம் சமத்து அஞ்சினார்-மேல் – கம்.கிட்:10 62/1
வில்லும் வெம் கணையும் வீரர் வெம் சமத்து அஞ்சினார்-மேல் – கம்.கிட்:10 62/1
இறை துளங்குறு புருவ வெம் சிலை இடை துளங்குற இசையுமோ – கம்.கிட்:10 65/4
வினையின் வெம் துயர் விரவு திங்களும் விரைவு சென்றன எளிதின் நின் – கம்.கிட்:10 66/3
மற்றும் வெம் பிணி பற்றினாலென வந்து எதிர்ந்தது மாரியே – கம்.கிட்:10 69/4
பாசிழை மடந்தையர் பகட்டு வெம் முலை – கம்.கிட்:10 109/1
வெம் திறல் படை வீரர் விராய் வர – கம்.கிட்:11 26/2
பொங்கு வெம் முலைகள் பூக கழுத்தொடு மறைய போர்த்த – கம்.கிட்:11 51/3
விதி முறை மறந்தான் அல்லன் வெம் சின சேனை வெள்ளம் – கம்.கிட்:11 85/2
வெம் முலை மகளிர் வெள்ளம் மீன் என விளங்க விண்ணில் – கம்.கிட்:11 103/1
புனித வெம் சின வானர படை கொடு புகுந்தான் – கம்.கிட்:12 8/4
வேகரத்து வெம் கண் உமிழ் வெயிலன மலையின் – கம்.கிட்:12 10/2
விளைத்த வெம் சினத்து அரி_இனம் வெருவுற விரிந்த – கம்.கிட்:12 11/3
தொகுத்த கோடி வெம் படை கொண்டு துன்முகன் தொடர்ந்தான் – கம்.கிட்:12 13/4
உயர்ந்த வெம் சின வானர படையொடும் ஒருங்கே – கம்.கிட்:12 14/2
நீடு வெம் சினத்து அரி_இனம் இரு புடை நெருங்க – கம்.கிட்:12 15/2
திறம்கொள் வெம் சின படை-கொடு குமுதனும் சேர்ந்தான் – கம்.கிட்:12 16/4
பாழி வெம் புயத்து அரியொடும் இடபனும் படர்ந்தான் – கம்.கிட்:12 18/4
காயின் வெம் கனல் கடவுளும் இரவியும் கரியும் – கம்.கிட்:12 23/4
வெம் சின படை வீரரை உடன் கொண்டு மீண்டான் – கம்.கிட்:12 30/4
அஞ்சு வரும் வெம் சுரனும் ஆறும் அகன் பெரும் சுனையும் அகில் ஓங்கு ஆரம் – கம்.கிட்:13 25/1
எல்லை தீர்வு அரிய வெம் கானம் யாதோ என – கம்.கிட்:13 72/3
வெம் கத தலைவரும் விரி கடல் படையொடும் – கம்.கிட்:13 74/2
வெள்ளிடை அல்லது ஒன்று அரிது அ வெம் சுரம் – கம்.கிட்:14 20/4
கையினில் தடவி வெம் காலின் ஏகினான் – கம்.கிட்:14 28/4
புள் தை வெம் முலை புளினம் ஏய் தடத்து – கம்.கிட்:15 12/1
பிணி கொழித்து வெம் பிறவி வேரின் வன் – கம்.கிட்:15 14/2
ஊதை போல் விசையின் வெம் கண் உழுவை போல் வயவர் ஓங்கல் – கம்.கிட்:15 27/1
வைத வெம் சொலின் மங்கையர் வாள் கணின் – கம்.கிட்:15 35/2
மிடல் உடை எம்பியை வீட்டும் வெம் சின – கம்.கிட்:16 24/1
வெம் கதம் வீசிய மனத்தன் விம்மலன் – கம்.கிட்:16 28/1
கடனே வெம் கலுழற்கும் மேன்மையாய் – கம்.கிட்:16 36/4
வெம் கோல் வஞ்சன் விளைத்த மாயையால் – கம்.கிட்:16 40/3
வேகின்ற உள்ளத்தாளை வெம் சிறையகத்து வைத்தான் – கம்.கிட்:16 58/3
பாச வெம் கரத்து கூற்றும் கட்புலன் பரப்ப அஞ்சும் – கம்.கிட்:16 59/2
வெம் கார் நிற புணரி வேறேயும் ஒன்று அ – கம்.சுந்:1 63/1
திருகு வெம் சினத்து அரக்கரும் கரு நிறம் தீர்ந்தார் – கம்.சுந்:2 15/1
வெம் தொழில் அரக்கனது ஏவல் மேயினார் – கம்.சுந்:2 46/4
வெம் குசைய பாசம் முதல் வெய்ய பயில் கையர் – கம்.சுந்:2 68/2
வேல் வாள் சூலம் வெம் கதை பாசம் விளி சங்கம் – கம்.சுந்:2 76/1
வல் வாய்-தோறும் வெம் கனல் பொங்க மதி வானில் – கம்.சுந்:2 85/3
விழுந்தாள் நொந்தாள் வெம் குருதி செம்புனல் வெள்ளத்து – கம்.சுந்:2 90/1
கேழ்_இல் வெம் கொடியவன் உயிர்ப்பு கேடு இலா – கம்.சுந்:2 125/2
மறுகி ஏறிய முனிவு எனும் வடவை வெம் கனலி – கம்.சுந்:2 129/3
காது வெம் சின களியினர் காவலை கடந்தான் – கம்.சுந்:2 137/4
ஆழி வெம் சினத்து அரக்கனை அஞ்சி ஆழ் கடல்கள் – கம்.சுந்:2 145/3
வெருவி ஓடும் அரக்கர்-தம் வெம் பதி – கம்.சுந்:2 155/2
மத்த மத வெம் களிறு உறங்கின மயங்கும் – கம்.சுந்:2 163/3
அள்ளல் வெம் சர மாரனை அஞ்சியோ – கம்.சுந்:2 169/1
எரியும் வெம் சினத்து இகல் அடு கொடும் திறல் இராவணற்கு எஞ்ஞான்றும் – கம்.சுந்:2 191/2
சொரியும் வெம் கதிர் துணை முலை குவை சுட கொடிகளின் துடிக்கின்றார் – கம்.சுந்:2 191/4
அன்னள் ஆகிய சானகி இவள் என அயிர்த்து அகத்து எழு வெம் தீ – கம்.சுந்:2 197/3
கழிந்து புக்கு இடை கரந்தன அனங்கன் வெம் கடும் கணை பல பாய – கம்.சுந்:2 207/2
உழந்த வெம் சமத்து உயர் திசை யானையின் ஒளி மருப்பு உற்று இற்ற – கம்.சுந்:2 207/3
ஏந்து காம வெம் கனல் உயிர்த்து இரு மடி துருத்தியின் உயிர்ப்பு ஏற – கம்.சுந்:2 208/2
மெல் அரக்கின் உருகி உக வெம் தழலால் வேய்கேனோ – கம்.சுந்:2 228/4
அயில் எயிற்று வெம் புலி குழாத்து அகப்பட்டது அன்னாள் – கம்.சுந்:3 4/4
வெம் மடங்கலை உன்னி வெதும்புவாள் – கம்.சுந்:3 19/4
வெவ் அயில் மழு எழு சூல வெம் கையார் – கம்.சுந்:3 55/4
மாசுண்ட மணி அனாள் வயங்கு வெம் கதிர் – கம்.சுந்:3 64/1
வெம் கனல் முழுகியும் புனலுள் வீக்கியும் – கம்.சுந்:3 68/1
மின் ஒளிர் மௌலி உதய மால்_வரையின் மீப்படர் வெம் கதிர் செல்வர் – கம்.சுந்:3 81/3
வெம் சின அரக்கரை வீய்த்து வீயுமோ – கம்.சுந்:3 121/1
மூண்ட கால வெம் தீ என முற்றிய சீற்றம் – கம்.சுந்:3 137/2
புக்க வழிக்கும் போந்த வழிக்கும் புகை வெம் தீ – கம்.சுந்:3 151/1
உரும்_ஏறு உமிழ் வெம் சிலை நாண் ஒலிதான் – கம்.சுந்:4 3/3
வெந்தன உலகம் என்ன நிமிர்ந்தது சீற்ற வெம் தீ – கம்.சுந்:4 79/4
தொய்யல் வெம் சுழியிடை சுழிக்கும் மேனியள் – கம்.சுந்:4 96/2
விலங்கினரை நூறி வரி வெம் சிலையினோர்-தம் – கம்.சுந்:5 5/3
சிந்தை உறு வெம் துயர் தவிர்ந்து தெளிவோடும் – கம்.சுந்:5 9/2
கோலி நின்னொடும் வெம் சரம் கோத்த-போது – கம்.சுந்:5 13/2
வென்றி வெம் சிலை மாசுணும் வேறு இனி – கம்.சுந்:5 14/2
கோத்த வெம் சிறை வீடு என்று கூறுவாய் – கம்.சுந்:5 31/4
மூளா வெம் சினம் முற்று ஆகா – கம்.சுந்:5 49/2
விண்ணின் நீளிய நெடும் கழுதும் வெம் சிறை – கம்.சுந்:5 56/1
பொங்கு வெம்_கதிர் என பொலிய போர் படை – கம்.சுந்:5 73/2
வேக வெம் படை விட்டது மெல்ல விரிப்பாய் – கம்.சுந்:5 77/4
அஞ்சலன் என வெம் கண் அரக்கர் அயிர்த்தார் – கம்.சுந்:5 81/2
வெம் சிறையில் வைத்தும்_இலென் வென்றும்_இலென் என்றால் – கம்.சுந்:6 3/3
வெம் திறல் அரக்கனும் விலக்க அரு வலத்தால் – கம்.சுந்:6 7/2
சிந்தை உறு வெம் துயர் தவிர்த்து இனிது செல்வேன் – கம்.சுந்:6 7/4
வெள்ளியங்கிரியை பண்டு வெம் தொழில் அரக்கன் வேரோடு – கம்.சுந்:6 53/1
தூளியின் நிமிர் படலம் போய் இமையவர் விழி துற வெம் போர் – கம்.சுந்:7 18/1
இற்ற வெம் சிறை வெற்பு_இனம் ஆம் என கிடந்தார் – கம்.சுந்:7 30/2
வேர்க்க வெம் செரு விளைத்து எழும் வெள் எயிற்று அரக்கர் – கம்.சுந்:7 51/2
மேவும் வெம் சினத்து அரக்கர்கள் முறைமுறை விசையால் – கம்.சுந்:7 52/1
துறந்து நீங்கினரோ அன்றி வெம் சமர் தொலைந்தார் – கம்.சுந்:7 57/2
மா மரம் வலயம் வெம் கோல் முதலிய வயங்க மாதோ – கம்.சுந்:8 6/4
வென்றி வெம் புரவியின் வெரிநினும் விரவார் – கம்.சுந்:8 34/1
இலங்கு வெம் சினத்து அம் சிறை எறுழ் வலி கலுழன் – கம்.சுந்:9 2/1
முழங்கு வெம் களிற்று அதிர்ச்சியும் மொய் கழல் ஒலியும் – கம்.சுந்:9 10/2
கூய் தரும்-தொறும் தரும்-தொறும் தானை வெம் குழுவின் – கம்.சுந்:9 12/1
காய்த்து அமைந்த வெம் கதிர் படை ஒன்று ஒன்று கதுவி – கம்.சுந்:9 12/3
மூரி வெம் சிறகு இடை இட்டு தொடுத்தன முறுக்கி – கம்.சுந்:9 17/3
உதைக்கும் வெம் கரிகளை உழக்கும் தேர்களை – கம்.சுந்:9 36/1
தீ உறு பொறி உடை செம் கண் வெம் கைமா – கம்.சுந்:9 38/1
மூரி வெம் கடல் புக கடிதின் முந்தின – கம்.சுந்:9 42/3
ஊரின் வெம் குருதி ஆறு ஈர்ப்ப ஓடின – கம்.சுந்:9 42/4
கொழுந்துறு தீ என வெம் சிலை கோலா – கம்.சுந்:9 51/2
மிதித்தனன் வெம் சின வீரருள் வீரன் – கம்.சுந்:9 55/4
வேண்டிய வெம் சமம் வேறு விளைப்பார் – கம்.சுந்:9 56/3
கால் நிமிர் வெம் சிலை கையின் இறுத்தான் – கம்.சுந்:9 59/1
ஏனைய வெம் படை இல்லவர் எஞ்சார் – கம்.சுந்:9 59/3
வெம் சின அரக்கர் ஐவர் ஒருவனே வெல்லப்பட்டார் – கம்.சுந்:9 63/3
கேட்டலும் வெகுளி வெம் தீ கிளர்ந்து எழும் உயிர்ப்பனாகி – கம்.சுந்:10 1/1
வெள்ள வெம் சேனை சூழ விண் உளோர் வெருவி விம்ம – கம்.சுந்:10 17/1
வர உற்றார் வாராநின்றார் வந்தவர் வரம்பு_இல் வெம் போர் – கம்.சுந்:10 27/1
வெய்தாயின பல விட்டான் வீரனும் வேறு ஓர் படை இலன் மாறா வெம்
கைதானே பொரு படை ஆக தொடர் கால் ஆர் தேர் அதன் மேல் ஆனான் – கம்.சுந்:10 33/3,4
தா இல் வெம் செரு நிலத்திடை உலந்தவர்-தம்-மேல் – கம்.சுந்:10 44/1
குழி வெம் கோப மாவும் துவன்றிய நிருதர் சேனை – கம்.சுந்:11 13/2
ஊழி வெம் கடலின் சுற்ற ஒரு தனி நடுவண் நின்ற – கம்.சுந்:11 13/3
அலகு_இல் வெம் படைகள் தெற்றி அளவிடற்கு அரிய ஆகி – கம்.சுந்:11 15/2
வட்ட வெம் சிலை ஓட்டிய வாளியும் வயவர் – கம்.சுந்:11 32/1
விட்ட விட்ட வெம் படைகளும் வீரன்-மேல் வீழ்ந்த – கம்.சுந்:11 32/2
சிரம் துளங்கிட அரக்கன் வெம் சிலையை நாண் தெறித்தான் – கம்.சுந்:11 35/4
ஈண்டு வெம் சரம் எய்தன எய்திடா-வண்ணம் – கம்.சுந்:11 42/2
முற்றி வென்ற போர் மூரி வெம் சிலையினை முறித்தான் – கம்.சுந்:11 44/4
மாறு இல் வெம் சினத்து இராவணன் மகன் சிலை வளைத்தான் – கம்.சுந்:11 46/2
உய்த்த வெம் சரம் உரத்தினும் கரத்தினும் ஒளிப்ப – கம்.சுந்:11 50/1
சீறு வெம் சினம் திருகினன் அந்தரம் திரிவான் – கம்.சுந்:11 53/2
கொண்டு கொற்ற வெம் சிலை நெடு நாணொடும் கூட்டி – கம்.சுந்:11 55/1
கூல வெம் சேனையின் குணிப்பு இலாமையும் – கம்.சுந்:12 22/2
வெம் கண் வானவர் தானவர் என்று இவர் விரியா – கம்.சுந்:12 49/3
பொங்கு வெம் செவிடை பொழுது போக்கினால் – கம்.சுந்:12 59/4
தாக்கிய உயிர்ப்பொடும் தவழ்ந்த வெம் புகை – கம்.சுந்:12 63/3
வந்துற விடுத்தது ஓர் வய வெம் பூதமோ – கம்.சுந்:12 67/2
வெம் சின வாலி மீளான் வாலும் போய் விளிந்தது அன்றே – கம்.சுந்:12 79/2
மேய வெம் சேனை சூழ வீற்று இனிது இருந்த வீரன் – கம்.சுந்:12 82/2
வெம் கொலை அம்பின் கொன்றார்க்கு ஆள் தொழில் மேற்கொண்டீரேல் – கம்.சுந்:12 83/2
ஒளித்த வெம் கனலவன் உள்ளம் உட்கினான் – கம்.சுந்:12 123/2
கற்றை வெம் கனலி மற்றை காய தீ முனிவர் காக்கும் – கம்.சுந்:12 124/2
சண்ட வெம் கதிர ஆகி தழங்கு இருள் விழுங்கும் தா_இல் – கம்.சுந்:12 125/3
வெற்பினால் இயன்றது அன்ன வாலினை விழுங்கி வெம் தீ – கம்.சுந்:12 126/1
போய் எழுந்து பரந்தது வெம் புகை – கம்.சுந்:13 7/4
மாலின் வெம் சின யானையை மானுவ – கம்.சுந்:13 8/2
மீது இமம் கலந்தால் அன்ன வெம் புகை – கம்.சுந்:13 9/1
பகரும் ஊழியில் கால வெம் கடும் கனல் பருகும் – கம்.சுந்:13 23/3
சினை பரந்து எரி சேர்ந்திலா நின்றவும் சில வெம்
கனல் பரந்தவும் தெரிகில கற்பக கானம் – கம்.சுந்:13 24/3,4
மூளும் வெம் புகை விழுங்கலின் சுற்றுற முழு நீர் – கம்.சுந்:13 25/1
மிக்க வெம் புகை விழுங்கலின் வெள்ளியங்கிரியும் – கம்.சுந்:13 26/1
வில்லும் வேலும் வெம் குந்தமும் முதலிய விறகாய் – கம்.சுந்:13 29/1
கை எடுத்து அழைத்து ஓடின ஓடை வெம் களி மா – கம்.சுந்:13 30/4
வெருளும் வெம் புகை படலையின் மேற்செல வெருவி – கம்.சுந்:13 31/1
இருளும் வெம் கடல் விழுந்தன எழுந்தில பறவை – கம்.சுந்:13 31/2
மேருவை பற்றி எரிகின்ற கால வெம் கனல் போல் – கம்.சுந்:13 32/3
சூழும் வெம் சுடர் தொடர்ந்திட யாவரும் தொடரா – கம்.சுந்:13 35/1
ஆழி வெம் சினத்து ஆண்_தொழில் இராவணன் மனையில் – கம்.சுந்:13 35/2
ஊழி வெம் கனல் உண்டிட உலகம் என்று உயர்ந்த – கம்.சுந்:13 35/3
வேல் கொடு கோலினர் வெம் தீ – கம்.சுந்:13 48/3
விட்டு உயர் விஞ்சையர் வெம் தீ – கம்.சுந்:13 55/1
வெம் திறல் வீரன் வியந்தான் – கம்.சுந்:13 56/2
மூரி வெம் பழியொடும் முடிந்ததாம் என – கம்.சுந்:14 16/3
அண்ணல் வெம் காமன் எய்த அலர் அம்பு தொளைத்த ஆறா – கம்.சுந்:14 30/3
விரகம் என்பதனின் வந்த வெம் கொழும் தீயினால் வெந்து – கம்.சுந்:14 42/3
எழுக வெம் படைகள் என்றான் ஏ எனும் அளவில் எங்கும் – கம்.சுந்:14 50/1
வெம் கை சிலையன் தூணியினன் விடாத முனிவின் மேல் செல்லும் – கம்.யுத்1:1 10/2
வெம் தொழில் தானையின் விரிவும் வீரமும் – கம்.யுத்1:2 36/2
பாசம் முதல் வெம் படை சுமந்து பலர் நின்றார் – கம்.யுத்1:2 59/3
வெம் சினம் தரு போரின் எம்முடன் எழ வேண்டா – கம்.யுத்1:2 117/1
நிலனும் நீரும் வெம் கனலொடு காலும் ஆய் நிமிர்ந்த – கம்.யுத்1:3 7/1
தூம வெம் கனல் அந்தணர் முதலினர் சொரிந்த – கம்.யுத்1:3 8/3
மறம் கொள் வெம் செரு மலைகுவான் பல் முறை வந்தான் – கம்.யுத்1:3 49/1
கறங்கு வெம் சிறை கலுழன் தன் கடுமையின் கரந்தான் – கம்.யுத்1:3 49/2
முதிரும் வெம் கத மொழிகொடு மூண்டது முது கடல் கடு ஏய்ப்ப – கம்.யுத்1:3 79/2
கால வெம் கனல் கதுவிய காலையில் கற்பு உடையவள் சொற்ற – கம்.யுத்1:3 86/1
கக்க வெம் சிறை கலுழனும் நடுக்குற கவ்விய காலத்துள் – கம்.யுத்1:3 89/2
விசையின் திண் பணை வெம் சின வேழம் – கம்.யுத்1:3 91/4
கடம் கொள் வெம் கால செம் தீ அதனை வந்து அவிக்கும் கால – கம்.யுத்1:3 134/2
வெருவரும் தோற்றத்து அஞ்சா வெம் சின அவுணன் மேரு – கம்.யுத்1:3 148/3
இத்தனை பேரையும் இராமன் வெம் சரம் – கம்.யுத்1:4 11/3
திருகு வெம் சினத்தன தெறு கண் தீ உக – கம்.யுத்1:4 30/3
வெம் தொழில் தீவினை பயந்த மேன்மையான் – கம்.யுத்1:4 35/2
வெம் முனை விளைதலின் அன்று வேறு ஒரு – கம்.யுத்1:4 59/1
வேண்டுழி இனியன விளம்பி வெம் முனை – கம்.யுத்1:4 61/1
பூண்டுழி அஞ்சி வெம் செருவில் புக்கு உடன் – கம்.யுத்1:4 61/2
வேடனுக்கு உதவி செய்து விறகிடை வெம் தீ மூட்டி – கம்.யுத்1:4 109/2
கும்பன் என்று உளன் ஊழி வெம் கதிரினும் கொடியான் – கம்.யுத்1:5 35/4
இசைந்த வெம் சமத்து இயக்கரை வேரொடும் முன் நாள் – கம்.யுத்1:5 41/3
மூளும் வெம் சினத்து இந்திரசித்து என மொழிவான் – கம்.யுத்1:5 49/2
வெம் கரத்தினும் காலினும் வாலினும் வீக்கி – கம்.யுத்1:5 61/3
கிடக்கும் வண்ண வெம் கடலினை கிளர் பெரும் சேனை – கம்.யுத்1:5 74/3
புழுங்கு வெம் சினத்து அஞ்சன பொறி வரி அரவம் – கம்.யுத்1:6 1/3
வாழி வெம் கதிர் மணி முகம் வருடவும் வளர்ந்தான் – கம்.யுத்1:6 3/2
குருதி வெம் கனல் உமிழ்கின்ற கண்ணினன் கொடுத்தான் – கம்.யுத்1:6 12/4
வாங்கி வெம் சிலை வாளி பெய் புட்டிலும் மலை போல் – கம்.யுத்1:6 13/1
வரி கொள் வெம் சிலை வளர் பிறையாம் என வாங்கி – கம்.யுத்1:6 15/2
ஊழி வெம் கனல் கொழுந்துகள் உருத்து எழுந்து ஓடி – கம்.யுத்1:6 17/3
கூடும் வெம் பொறி கொடும் கனல் தொடர்ந்து என கொளுந்த – கம்.யுத்1:6 19/1
சிந்தி ஓடிய குருதி வெம் கனலொடு செறிய – கம்.யுத்1:6 23/1
அதிரும் வெம் கணை ஒன்றை ஒன்று அடர்ந்து எரி உய்ப்ப – கம்.யுத்1:6 27/1
அண்ணல் வெம் கணை அறுத்திட தெறித்து எழுந்து அளக்கர் – கம்.யுத்1:6 28/1
பண்ணை வெம் புனல் பட பட நெருப்பொடும் பற்றி – கம்.யுத்1:6 28/2
பொங்கு வெம் கனல் எனும் புனலில் போயினார் – கம்.யுத்1:6 32/4
நெருப்பு உற பொங்கும் வெம் பால் நீர் உற்றது அன்ன நீரான் – கம்.யுத்1:7 11/4
வேரின் ஆம் என வெம் முழையின்னுழை – கம்.யுத்1:8 34/3
கதிரவன் கனல் வெம் கதிர் கற்றையே – கம்.யுத்1:8 61/4
இழைத்து அனைய வெம் கதிரின் வெம் சுடர் இராமன் – கம்.யுத்1:9 10/1
இழைத்து அனைய வெம் கதிரின் வெம் சுடர் இராமன் – கம்.யுத்1:9 10/1
கால வெம் கனல் போலும் கணைகளால் – கம்.யுத்1:9 43/1
காந்து வெம் சின வீரர் கணக்கு_இலார் – கம்.யுத்1:9 46/1
மேய வெம் கண் விறல் கொள் இராக்கதர் – கம்.யுத்1:9 54/2
வெம் தொழில் புரியுமாறு காணுதி விடை ஈக என்ன – கம்.யுத்1:9 70/3
காது வெம் செரு வேட்டு என்னை காந்தினர் கலந்த போதும் – கம்.யுத்1:9 83/3
வென்றன ஒருவன் செய்த வினையினும் வலிய வெம் போர் – கம்.யுத்1:9 84/2
பொரு வலி வய வெம் சீயம் யாவையும் புலியும் சுற்ற – கம்.யுத்1:10 2/3
வில் படி திரள் தோள் வீர நோக்குதி வெம் கண் யானை – கம்.யுத்1:10 12/1
வாகை வெம் சிலை கை வீர மலர் குழல் புலர்த்த மாலை – கம்.யுத்1:10 20/1
வேக வெம் களிற்றின் வன் தோல் மெய்யுற போர்த்த தையல் – கம்.யுத்1:10 20/3
வெம் கரத்தர் அயில் வாளினர் வில்லோர் – கம்.யுத்1:11 10/1
வெம் கதிர் கரந்தது ஒரு மேகம் எனல் ஆனான் – கம்.யுத்1:12 20/4
மீ புர மடங்கல் என வெம் கதிரவன் சேய் – கம்.யுத்1:12 21/3
தெய்வ வெம் படையும் தீரா மாயமும் வல்ல தீயோன் – கம்.யுத்1:12 28/1
வென்றிலர் தோற்றிலாராய் வெம் சமம் விளைக்கும் வேலை – கம்.யுத்1:12 32/2
நூல் வலி காட்டும் சிந்தை நும் பெரும் தூதன் வெம் போர் – கம்.யுத்1:12 42/1
வெம் கழல் அரக்கன் மௌலி மிசை மணி விளக்கம் செய்ய – கம்.யுத்1:12 50/2
வெம்பு வெம் சேனைக்கு எல்லாம் உணவு தந்து உழலவிட்டான் – கம்.யுத்1:13 7/2
வெள்ளம் ஓர் ஏழு பத்து கணித்த வெம் சேனையோடும் – கம்.யுத்1:14 1/2
வீரன் வெம் சிலையில் கோத்த அம்பு என விசையின் போனான் – கம்.யுத்1:14 13/2
இருந்துழி வந்த தங்கை மூக்கும் வெம் முலையும் எம்பி – கம்.யுத்1:14 32/3
வளை எயிற்று அரக்கன் வெம் போர்க்கு இனி எதிர் வருவது உண்டோ – கம்.யுத்1:14 33/4
விற்கள் ஓடு சரம் பட வெம் புணீர் – கம்.யுத்2:15 22/2
முடித்த வானரம் வெம் சினம் முற்றின – கம்.யுத்2:15 25/4
நிறைந்த வெம் கண் அரக்கர் நெருக்கலால் – கம்.யுத்2:15 26/3
தங்கு வெம் கனல் ஒத்து தயங்கிய – கம்.யுத்2:15 29/1
பொங்கு வெம் குருதி புனல் செக்கர் முன் – கம்.யுத்2:15 29/2
விதன வெம் கண் இராக்கதர் வெள்ளமே – கம்.யுத்2:15 32/4
பொழியும் வெம் படை போர் கடல் ஆர்த்தவால் – கம்.யுத்2:15 34/2
ஒளிறு மா மணி தேரும் உருட்டி வெம்
குளிறு சோரி ஒழுக கொதித்து இடை – கம்.யுத்2:15 45/2,3
வில் துரந்தன வெம் கணையால் உடல் – கம்.யுத்2:15 47/3
வெம் கண் வாள் அரக்கன் விரை தேரினை – கம்.யுத்2:15 52/2
வீழி வெம் கண் இராக்கதர் வெம் படை – கம்.யுத்2:15 56/1
வீழி வெம் கண் இராக்கதர் வெம் படை – கம்.யுத்2:15 56/1
திரிய வாங்கி நிருதர் வெம் சேனை போய் – கம்.யுத்2:15 60/3
வெருக்கொண்டு ஓடிட வெம் பட காவலர் – கம்.யுத்2:15 62/2
இட்ட வெம் சொல் எரியினில் என் செவி – கம்.யுத்2:15 91/3
வில் கொள் வெம் படை வீரரை ஏவியே – கம்.யுத்2:15 93/4
தூர்க்க வெம் சேனையும் தானும் தோன்றினான் – கம்.யுத்2:15 117/2
மீ எழு மேகம் எல்லாம் வெந்து வெம் கரியின் சிந்தி – கம்.யுத்2:15 134/1
கோட்டு வெம் சிலையின் வாளி முன் சென்று கொற்ற பொன் தோள் – கம்.யுத்2:15 135/3
மெய் எரிந்து அழன்று பொங்கி வெம் கணான் விம்மி மீட்டு ஓர் – கம்.யுத்2:15 136/1
கூற்றின் வெம் புருவம் அன்ன சிலை நெடும் குரலும் கேளா – கம்.யுத்2:15 143/3
வெற்றி வெம் படைகள் யாவும் வெம் தொழில் அரக்கர் மேற்கொண்டு – கம்.யுத்2:15 153/2
வெற்றி வெம் படைகள் யாவும் வெம் தொழில் அரக்கர் மேற்கொண்டு – கம்.யுத்2:15 153/2
வில் ஆயுதம் முதல் ஆகிய வய வெம் படை மிடலோடு – கம்.யுத்2:15 163/1
கொன்றாய் உயர் தேர் மேல் நிமிர் கொடு வெம் சிலை கோலி – கம்.யுத்2:15 168/2
வரு கைத்தல மத வெம் கரி வலி கெட்டு என வருவாய் – கம்.யுத்2:15 170/2
திக்கில் சின மத யானைகள் வய வெம் பணை செருவில் – கம்.யுத்2:15 176/3
விள்ளா நெடு முழு மீன் என விழி வெம் பொறி எழ நின்று – கம்.யுத்2:15 177/2
சொரிந்த வெம் பொறி பட கடல் சுவறின தோற்றம் – கம்.யுத்2:15 191/3
கைகள் ஈர்_ஐந்தினாலும் வெம் கடுப்பினில் தொடுத்துற்று – கம்.யுத்2:15 197/2
ஆறு நாலு வெம் சிலையையும் கணைகளால் அறுத்தான் – கம்.யுத்2:15 201/4
உள்ளி வெம் பிணத்து உதிர நீர் வெள்ளத்தின் ஓடி – கம்.யுத்2:15 209/1
ஊழி வெம் கனல் ஒப்பன துப்பு அன உருவ – கம்.யுத்2:15 226/1
ஏழு வெம் சரம் உடன் தொடுத்து இராவணன் எய்தான் – கம்.யுத்2:15 226/4
செய்து வெம் சரம் ஐந்து ஒரு தொடையினில் சேர்த்தி – கம்.யுத்2:15 227/2
வெய்து கால வெம் கனல்களும் வெள்குற பொறிகள் – கம்.யுத்2:15 227/3
தேர் இழந்து வெம் சிலைகளும் இழந்து செம் தறுகண் – கம்.யுத்2:15 234/1
கார் இழந்து வெம் கலின மா கால்களும் இழந்து – கம்.யுத்2:15 234/2
மூரி வெம் சிலை இராவணன் அரா என முனிந்தான் – கம்.யுத்2:15 238/4
மாற்று வெம் சிலை வாங்கினன் வடிம்பு உடை நெடு நாண் – கம்.யுத்2:15 241/1
மற்றும் வெம் படை வாங்கினன் வழங்குறா-முன்னம் – கம்.யுத்2:15 242/1
மண்டலம் தொடர் வயங்கு வெம் கதிரவன்-தன்னை – கம்.யுத்2:15 246/3
முப்புரம் ஒருங்க சுட்ட மூரி வெம் சிலையும் வீரன் – கம்.யுத்2:16 26/1
மிக்கு அடங்கிய வெம் கதிர் அங்கிகள் – கம்.யுத்2:16 63/2
ஆனதோ வெம் சமம் அலகில் கற்பு உடை – கம்.யுத்2:16 74/1
பொருக வெம் போர் என போதல் மேயினான் – கம்.யுத்2:16 88/4
சேம வெம் படை எலாம் சுமந்து சென்றவால் – கம்.யுத்2:16 100/4
சேண் உயர் கொடியது வய வெம் சீயமால் – கம்.யுத்2:16 105/2
வெம் திறலவனுக்கு ஐய வீடணன் விரைவில் உன்-பால் – கம்.யுத்2:16 124/2
வெம் புணீர் சொரிய நின்றான் இனையன விளம்பலுற்றான் – கம்.யுத்2:16 149/4
வெம்பு வெம் சேனையோடும் வேறு உள கிளைஞரோடும் – கம்.யுத்2:16 153/2
வென்றி வெம் திறலினானும் அவன் அடித்தலத்து வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்2:16 162/4
வெள்ள நீர் வேலை-தன்னில் வீழ்ந்த நீர் வீழ வெம் கண் – கம்.யுத்2:16 164/3
செய்தனர் பிறவும் வெம் போர் திகைத்தனர் தேவர் எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 170/4
குன்று கொண்டு எறியும் பாரில் குதிக்கும் வெம் கூலம் பற்றி – கம்.யுத்2:16 173/1
வெம் முனை வீரன் மைந்தன் நின்னை என் வாலின் வீக்கி – கம்.யுத்2:16 187/3
கொலை படைத்த வெம் களத்திடை விழா கொடு போவ – கம்.யுத்2:16 206/3
தாழி ஒத்த வெம் குருதியில் மிதப்பன தலைகள் – கம்.யுத்2:16 213/4
எரிந்த வெம் கணை நெற்றியில் படு-தொறும் யானை – கம்.யுத்2:16 215/1
அடல் வயம் கொள் வெம் சீயம் நின்று ஆர்க்கின்றது அம் பொன் – கம்.யுத்2:16 224/3
வளை கொள் வெள் எயிற்று அரக்கன் வெம் செரு தொழில் மலைய – கம்.யுத்2:16 225/2
செய்த குற்றம் ஒன்று இல்லவள் நாசி வெம் சினத்தால் – கம்.யுத்2:16 230/2
வில்லினால் சொல்லின் அல்லது வெம் திறல் வெள்க – கம்.யுத்2:16 231/3
வெம்பு வெம் சினத்து இராவணற்கு இளையவன் விட்ட – கம்.யுத்2:16 233/3
தெரிந்து மற்ற அது-தன்னை ஓர் தெய்வ வெம் கணையால் – கம்.யுத்2:16 235/3
ஆறு_இரண்டு வெம் கடும் கணை அனுமன்-மேல் அழுத்தி – கம்.யுத்2:16 236/1
ஏறு வெம் சரம் இரண்டு இளம் குமரன்-மேல் ஏற்றி – கம்.யுத்2:16 236/2
பொறைக்கு அமைந்த வெம் கரி பரி யாளி மா பூதம் – கம்.யுத்2:16 237/3
பார வெம் சிலை அழிந்து என துமிந்தது அ பரு வில் – கம்.யுத்2:16 238/4
தோன்றும் வெம் சுடர் சூல வெம் கூற்றினை தொட்டான் – கம்.யுத்2:16 240/4
தோன்றும் வெம் சுடர் சூல வெம் கூற்றினை தொட்டான் – கம்.யுத்2:16 240/4
சொரிந்த வெம் படை துணிந்திட தடுப்ப_அரும் தொழிலால் – கம்.யுத்2:16 243/2
ஈண்டு வெம் செரு இனையன நிகழ்வுழி எவர்க்கும் – கம்.யுத்2:16 249/1
பூண்ட வெம் செரு இரவி கான்முளையொடு பொருதான் – கம்.யுத்2:16 249/3
செம் மலை அனைய வெம் களிறும் சேனையின் – கம்.யுத்2:16 251/2
வெம் மலை வேழமும் பொருத வேறு இனி – கம்.யுத்2:16 251/3
பித்தன் வெம் சிலையினை இறுத்த பேர் ஒலி – கம்.யுத்2:16 256/3
எற்றினன் குத்தினன் எறுழ் வெம் கைகளால் – கம்.யுத்2:16 259/4
புழுங்கிய வெம் சினத்து அரக்கன் போகுவான் – கம்.யுத்2:16 266/1
ஏதி வெம் திறலினோய் இமைப்பிலோர் எதிர் – கம்.யுத்2:16 280/1
கோதை வெம் சிலையினால் கோடி வீடு எனின் – கம்.யுத்2:16 280/3
காந்து இகல் அரக்கன் வெம் கரத்துள் நீங்கிய – கம்.யுத்2:16 288/1
வேந்தனும் சானகி இலங்கை வெம் சிறை – கம்.யுத்2:16 288/3
கூசின குரக்கு வெம் குழுவை கொண்டு எழுந்து – கம்.யுத்2:16 297/2
நல் நெடும் கவசத்து நாம வெம் கணை – கம்.யுத்2:16 306/3
சூழி வெம் கட கரி புரவி தூண்டு தேர் – கம்.யுத்2:16 310/1
ஆழி வெம் பெரும் படை மிடைந்த ஆர்கலி – கம்.யுத்2:16 310/2
வெற்ற வெம் பொடி ஆயின அல்லவும் வேறு ஒன்று நூறு ஆகி – கம்.யுத்2:16 313/3
தாழ்ந்த வெண் நிணம் தயங்கு வெம் குழம்பிடை தலைத்தலை மாறாடி – கம்.யுத்2:16 315/3
தாள் துணிந்தன தறுகண் வெம் கரி நிரை தாங்கிய பிணத்து ஓங்கல் – கம்.யுத்2:16 316/2
கோடு அமைந்த வெம் குருதி நீர் ஆறுகள் சுழி-தொறும் கொணர்ந்து உந்தி – கம்.யுத்2:16 316/3
வேதநாயகன் வெம் கணை வழக்கத்தின் மிகுதியை வெவ்வேறு இட்டு – கம்.யுத்2:16 317/1
ஓதுகின்றது என் உம்பரும் அரக்கர் வெம் களத்து வந்து உற்றாரை – கம்.யுத்2:16 317/2
காந்து வெம் சுடர் கவசம் அற்று உகுதலும் கண்-தொறும் கனல் சிந்தி – கம்.யுத்2:16 329/1
கலக்கமுற்றனர் இராக்கதர் கால வெம் கரும் கடல் திரை போலும் – கம்.யுத்2:16 333/2
அற்று வீழ்ந்த கை அறாத வெம் கையினால் எடுத்து அவன் ஆர்த்து ஓடி – கம்.யுத்2:16 334/3
உள்ள கையினும் அற்ற வெம் கரத்தையே அஞ்சின உலகு எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 335/4
சுவண வண்ண வெம் சிறை உடை கடு விசை முடுகிய தொழிலானும் – கம்.யுத்2:16 339/2
வலத்த காலையும் வடித்த வெம் கணையினால் தடிந்தனன் தனு வல்லான் – கம்.யுத்2:16 341/4
காதம் நீளிய மலைகளை கடித்து இறுத்து எடுத்து வெம் கனல் பொங்கி – கம்.யுத்2:16 345/2
வெம் துயர் வீங்கி தீ வீழ் விறகு என வெந்து வீழ்ந்தாள் – கம்.யுத்2:17 34/4
சுமை உடை காம வெம் நோய் துடைத்தியேல் தொழுது வாழ்வேன் – கம்.யுத்2:17 50/4
உன்னை வெம் சிறையின் நீக்கி இன்பத்துள் உய்ப்பாய் என்னா – கம்.யுத்2:17 63/3
பரந்த வெம் பகையை வென்றால் நின்-வழி படரும் நங்கை – கம்.யுத்2:17 72/3
பாறு ஆடு வெம் களத்து பட்டார் என பதையா – கம்.யுத்2:17 92/2
யோக வெம் சேனையும் உடற்றும் உம்முடை – கம்.யுத்2:18 2/2
வேக வெம் சிலை தொழில் விலக்கி மீள்கிலீர் – கம்.யுத்2:18 2/4
தேர் ஏறுதி தந்தனென் வெம் திறலோய் – கம்.யுத்2:18 17/4
போம் அத்தனை வெம் புரவி கடலே – கம்.யுத்2:18 18/4
பல்வேறு படைக்கலம் வெம் பகலோன் – கம்.யுத்2:18 20/1
உண்டாடிய வெம் களன் ஊடுருவ – கம்.யுத்2:18 27/2
தேறாதன செம் கண வெம் களி மா – கம்.யுத்2:18 41/3
மழு வாய் நிகர் வெம் சொல் வழங்குதலும் – கம்.யுத்2:18 53/2
மிகை ஆர் உயிர் உண் என வீசிய வெம்
தகை ஆழி தகைந்த தனு தொழிலான் – கம்.யுத்2:18 60/3,4
கால் நிரை அறுத்து வெம் கறைக்கண் மொய்ம்பரை – கம்.யுத்2:18 103/3
வெற்றி வெம் கரிகளின் வளைந்த வெண் மருப்பு – கம்.யுத்2:18 105/1
ஏனை வெம் புரவியும் உதிரத்து ஈட்டமும் – கம்.யுத்2:18 111/2
மேக்கு உயர் அங்குச கைய வெம் கரி – கம்.யுத்2:18 112/3
உண்ணிய வந்த வெம் கூற்றும் உட்கவே – கம்.யுத்2:18 121/4
மொய் பெற்று உயர் முதுகு இற்றன முகம் உக்கன முரண் வெம்
கை அற்றன மதம் முற்றிய கணிதத்து இயல் கத மா – கம்.யுத்2:18 139/3,4
எண்ணின் தலைநிமிர்கின்றன இகல் வெம் கணை இரணம் – கம்.யுத்2:18 140/2
கண்ணின் தலை அயில் வெம் கணை பட நின்றன காணா – கம்.யுத்2:18 143/1
எண்ணின் தலை நிமிர் வெம் கதம் முதிர்கின்றன இனமா – கம்.யுத்2:18 143/2
ஓர் ஆயிரம் அயில் வெம் கணை ஒரு கால் விடு தொடையின் – கம்.யுத்2:18 144/1
தேரும் தெறு கரியும் பொரு சின மள்ளரும் வய வெம்
போரின் தலை உகள்கின்றன புரவி குலம் எவையும் – கம்.யுத்2:18 145/1,2
பேரும் திசை பெறுகின்றில பணையின் பிணை மத வெம்
காரின் தரு குருதி பொரு கடல் நின்றன கடவா – கம்.யுத்2:18 145/3,4
நூறு_ஆயிரம் மத வெம் கரி ஒரு நாழிகை நுவல – கம்.யுத்2:18 146/1
இரு கோடு உடை மத வெம் சிலை இள வாள் அரி எதிரே – கம்.யுத்2:18 147/4
மால் ஆயின மத வெம் கரி திரிகின்றன வரலும் – கம்.யுத்2:18 149/2
புடை கொண்டு எறி குருதி கடல் புணர்கின்றன பொறி வெம்
படை கொண்டு இடை படர்கின்றன மத யாறுகள் பலவால் – கம்.யுத்2:18 150/3,4
நிலை அஞ்சின திசை வெம் கரி நிமிர்கின்றன கடலில் – கம்.யுத்2:18 152/2
வேறாயின மத வெம் கரி ஒரு கோடியின் விறலோன் – கம்.யுத்2:18 162/1
கதிர் ஒப்பன சில வெம் கணை அனுமான் உடல் கரந்தான் – கம்.யுத்2:18 164/3
வெப்போ என வெயில் கால்வன அயில் வெம் கணை விசையால் – கம்.யுத்2:18 165/3
வென்று அல்லது மீளாத என் மிடல் வெம் கணை மழையால் – கம்.யுத்2:18 173/3
மின்னினும் மிளிர்வது ஆங்கு ஓர் வெம் சரம் கோத்து விட்டான் – கம்.யுத்2:18 189/4
விட்ட வெம் பகழி-தன்னை வெற்பினை வெதுப்பும் தோளான் – கம்.யுத்2:18 190/1
வேர்த்து ஒலி வயிர வெம் கோல் மேருவை பிளக்கல்-பால – கம்.யுத்2:18 191/2
செய்தனன் துரந்தான் தெய்வ செயல் அன்ன கணையை வெம் கோல் – கம்.யுத்2:18 192/3
வெம் கணை இரண்டும் ஒன்றும் வீரன்-மேல் ஏவி மேக – கம்.யுத்2:18 198/3
வெம் திறல் சித்தி கண்ட வீடணன் வியந்த நெஞ்சன் – கம்.யுத்2:18 206/1
நூறு வெம் பகழி-தன்னால் நுறுக்கினான் களிறு நூக்கி – கம்.யுத்2:18 218/4
குரங்கினுக்கு அரசும் வென்றி கும்பனும் குறித்த வெம் போர் – கம்.யுத்2:18 235/1
வெம் கண் நெடு வானர தானையை வீற்று வீற்றாய் – கம்.யுத்2:19 10/1
பாம்பின் தரு வெம் படை பாசுபதத்தினோடும் – கம்.யுத்2:19 12/1
மா கால் வரி வெம் சிலையோடும் வளைத்த போது – கம்.யுத்2:19 14/3
உயர் வெம் சிலை அ சிலை பண்டு அவன்-தன்னை ஓட்டி – கம்.யுத்2:19 16/3
ஒத்து ஏய்வன சேமமதாய் வர உள்ளம் வெம் போர் – கம்.யுத்2:19 23/2
வீர வெம் தொழிலினான் வினவ வீடணன் – கம்.யுத்2:19 28/2
மேல் திசை கீழ் திசை விட்டு வெம் கடும் – கம்.யுத்2:19 34/3
மண்டு வெம் குருதி ஆறு அம் மறி கடல் மடுத்த மாதோ – கம்.யுத்2:19 49/4
கூற்றமும் குலுங்கி அஞ்ச வெம் கத குமுதன் கொன்றான் – கம்.யுத்2:19 55/4
அங்கத ஆதியர் அனுங்க வானவர்கள் அஞ்ச வெம் சின அனந்தன் மா – கம்.யுத்2:19 62/2
வெம் கண் நாகம் என வேகமாய் உருமு வெள்க வெம் கணைகள் சிந்தினான் – கம்.யுத்2:19 62/4
வெம் கண் நாகம் என வேகமாய் உருமு வெள்க வெம் கணைகள் சிந்தினான் – கம்.யுத்2:19 62/4
வெற்றி வெம் கணை பட பட தலைகள் விண்ணினூடு திசை மீது போய் – கம்.யுத்2:19 63/3
வெற்றி கண்டு வலி நன்று நன்று என வியந்து வெம் கணை தெரிந்து அவன் – கம்.யுத்2:19 71/2
உங்கள் தன்மையின் அடங்குமோ உலகு ஒடுக்கும் வெம் கணை தொடுக்கினே – கம்.யுத்2:19 76/4
என்று வெம் பகழி ஏழு நூறும் இருநூறும் வெம் சிலை-கொடு ஏவினான் – கம்.யுத்2:19 78/1
என்று வெம் பகழி ஏழு நூறும் இருநூறும் வெம் சிலை-கொடு ஏவினான் – கம்.யுத்2:19 78/1
வெம்பு வெம் சின மடங்கல் ஒன்றின் வலி-தன்னை நின்று எளிதின் வெல்லுமோ – கம்.யுத்2:19 79/2
சலம் கை-மேல் நிமிர வெம் சினம் திருகி வஞ்சன் மேல் நிமிர் தருக்கினான் – கம்.யுத்2:19 81/2
நின்று தேறும் அளவின்-கண் வெம் கண் அடல் நீலன் வந்து இடை நெருக்கினான் – கம்.யுத்2:19 82/4
ஆகம் எங்கும் வெளி ஆக வெம் குருதி ஆறு பாய அனல் அஞ்சு வாய் – கம்.யுத்2:19 84/3
நாக வெம் கண் நகு வாளி பாய்-தொறும் நடுங்கினான் மலை பிடுங்கினான் – கம்.யுத்2:19 84/4
கொற்ற வெம் கணை உலக்க எய்தவை குளிப்ப நின்று உடல் குலுங்கினார் – கம்.யுத்2:19 87/2
விதிர்ந்தன அமரர் கைகள் விளைந்தது கொடிய வெம் போர் – கம்.யுத்2:19 93/4
வெம் பொறி கதுவ விண்ணில் வெந்தன கரிந்து வீழ்ந்த – கம்.யுத்2:19 103/2
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி வெம் சினத்து அரக்கன் விட்டான் – கம்.யுத்2:19 108/3
தூய வெம் கணை நூறு உடன் தூண்டினான் – கம்.யுத்2:19 124/4
முற்ற வெம் கணை நூறு முடுக்கினான் – கம்.யுத்2:19 125/4
நூறு வெம் கணை மார்பின் நுழைதலின் – கம்.யுத்2:19 126/1
தீய வெம் கணை ஐம்பது சிந்தினான் – கம்.யுத்2:19 128/4
மிக்க வெம் கண் அரக்கர் அ வீரனோடு – கம்.யுத்2:19 131/2
ஆர்த்த ஓதையும் அம்பொடு வெம் படை – கம்.யுத்2:19 133/3
ஒற்றை வெம் கணையொடும் உருண்டவால் – கம்.யுத்2:19 136/4
இரக்கம் எய்தி வெம் காலனும் எஞ்சவே – கம்.யுத்2:19 139/4
வினைய வெம் கண் அரக்கரை விண்ணவர் – கம்.யுத்2:19 153/2
மான வெம் கண் அரக்கன் மன கொளா – கம்.யுத்2:19 154/3
மாய வெம் கணை மாரி வழங்கினை – கம்.யுத்2:19 158/3
ஓய்வு_இல் வெம் செரு ஒக்கும் என்று ஓதினார் – கம்.யுத்2:19 158/4
வெம் கணை திறந்த மெய்யர் விளிந்திலர் விரைந்து சென்றார் – கம்.யுத்2:19 165/1
திவசத்தின் முடித்தும் வெம் போர் என சினம் திருகி சென்றார் – கம்.யுத்2:19 171/4
உதிர வெம் கடலுள் தாதை உதிக்கின்றான்-தனையும் ஒத்தான் – கம்.யுத்2:19 200/4
வெப்பு ஆரும் பாசம் வீக்கி வெம் கணை துளைக்கும் மெய்யன் – கம்.யுத்2:19 201/1
பார வெம் சிலையை நோக்கும் பகழியை நோக்கும் பாரில் – கம்.யுத்2:19 225/2
உரும் ஒத்த வெம் கண் வினை தீய வஞ்சர் உடல் உய்ந்தது இல்லை உலகின் – கம்.யுத்2:19 265/2
வெம் கத நீலன் மற்றை வீரரும் வேறுவேறு – கம்.யுத்2:19 278/2
ஐய வெம் பாசம்-தன்னால் ஆர்ப்புண்டார் அசனி என்ன – கம்.யுத்2:19 292/1
பெய்யும் வெம் சரத்தால் மேனி பிளப்புண்டார் உணர்வு பேர்ந்தார் – கம்.யுத்2:19 292/2
வென்றி வெம் படையினால் உன் மன துயர் மீட்பென் என்றான் – கம்.யுத்2:19 300/3
வெம் சமம் வேறலும் வென்றியது இன்றாய் – கம்.யுத்3:20 8/2
வெட்டுதி நாசியை வெம் தொழில் வல்லோர் – கம்.யுத்3:20 15/3
வெப்பு அகலா எரி வெம் தழல் வெந்த – கம்.யுத்3:20 18/3
விட்டனை எம்மை விடுத்து இனி வெம் போர் – கம்.யுத்3:20 19/1
முழை குல சீயம் வெம் போர் வேட்டது முனிந்தது என்ன – கம்.யுத்3:20 30/1
மூல வெம் கொடுமையின் தவத்தின் முற்றினான் – கம்.யுத்3:20 35/2
வேல் பிடித்து எறிவர் அ முசுவை வெம் கணார் – கம்.யுத்3:20 43/4
மீயவர் யாவரும் விளிய வெம் கரி – கம்.யுத்3:20 46/1
வெம் கண் வெள் எயிற்று அரக்கரில் கவி_குல வீர – கம்.யுத்3:20 51/1
பொங்கு வெம் செரு தேவரும் நடுக்குற பொருதார் – கம்.யுத்3:20 51/4
அன்ன வெம் சமத்து ஆறு வெள்ளத்தையும் அறுத்தான் – கம்.யுத்3:20 52/3
அதிரும் வெம் செரு அன்னது ஒன்று அமைகின்ற அளவில் – கம்.யுத்3:20 55/1
துரக்க வெம் சுடர் கதிரவன் புறத்து இருள் தொலைக்க – கம்.யுத்3:20 56/2
பேரும் மான வெம் காலத்து கால் பொர பிணங்கி – கம்.யுத்3:20 59/3
வில் இற்றது இலக்குவன் வெம் கணையால் – கம்.யுத்3:20 71/3
ஐம்பத்தொரு வெம் கணை அங்கதன் மா – கம்.யுத்3:20 74/1
இடபன் தனி வெம் சமம் உற்று எதிரும் – கம்.யுத்3:20 88/1
விட வெம் கண் எயிற்றவன் விண் அதிர – கம்.யுத்3:20 88/2
கோப்புண்டன வானர வெம் குழுவே – கம்.யுத்3:20 97/4
ஏற்றும் சிலை ஆண்மை இலக்குவன் வெம்
காற்றின் படை கொண்டு கடந்தனனால் – கம்.யுத்3:20 99/3,4
வெம் நாகம் உயிர்த்து என விம்மினனால் – கம்.யுத்3:21 3/3
வெய்தினின் உற்ற தானை முறை விடா நூழில் வெம் போர் – கம்.யுத்3:21 12/1
விரி கடல் தட்டான் கொல்லன் வெம் சின தச்சன் வெய்யோன் – கம்.யுத்3:21 32/4
எரியும் வெம் குன்றின் உம்பர் இந்திரவில் இட்டு என்ன – கம்.யுத்3:21 35/1
சிங்கன் வெம் கணையன் வில்லன் தார் அணி தேரின் மேலான் – கம்.யுத்3:21 36/2
சென்று வெம் களத்தை எய்தி சிறையொடு துண்டம் செம் கண் – கம்.யுத்3:22 11/1
வெம் கதிர் மௌலி செம் கண் வீடணன் முதலாம் வீரர் – கம்.யுத்3:22 15/3
செய்கின்றார் இருவர் வெம் போர் சிதைக்கின்ற சேனை நோக்கின் – கம்.யுத்3:22 24/1
உலை கொள் வெம் பொறியின் உக்க படைக்கலத்து ஒழுக்கை நோக்கும் – கம்.யுத்3:22 26/3
பாயும் வெம் பகழிக்கு ஒன்றும் கணக்கு_இலா பரப்பை பார்க்கும் – கம்.யுத்3:22 27/4
வெம் சமம் விளைப்பது என்னோ நீரும் இ வீரரோடு – கம்.யுத்3:22 35/2
வெம் தொழில் செய்கையன் விருந்தும் ஆய் நெடு – கம்.யுத்3:22 39/3
வெந்த வெம் பிணம் விழுங்கின கழுதுகள் விரும்பி – கம்.யுத்3:22 54/4
வெம் கண் மாருதி மேனி-மேல் வேறு உள வீர – கம்.யுத்3:22 67/2
எங்கும் வெம் கணை ஆக்கினன் இராவணன் சிறுவன் – கம்.யுத்3:22 67/4
உளையும் வெம் சரம் சொரிந்தனன் நாழிகை ஒன்று – கம்.யுத்3:22 68/3
வெம் கடும் கணை ஐ_இரண்டு உரும் என வீசி – கம்.யுத்3:22 76/3
வெம் சினம் தரு களிப்பினர் வானர வீரர் – கம்.யுத்3:22 81/4
தனுவும் வெம் கணை புட்டிலும் கவசமும் தட கைக்கு – கம்.யுத்3:22 84/2
வெள்ளம் நூறுடை வெம் சின சேனையை வீர – கம்.யுத்3:22 93/1
கொள்ளை வெம் செரு இயற்றுதி மனிதரை குறுகி – கம்.யுத்3:22 93/4
பொடித்த வெம் பொறி புகையொடும் போவன போல்வ – கம்.யுத்3:22 100/4
வெம் கண் ஓலமும் மால் என விழுங்கிய உலகை – கம்.யுத்3:22 102/4
வெம்பு வெம் சுடர் விரிப்பது தேவரை மேல்_நாள் – கம்.யுத்3:22 111/2
வெம் கண் மதமலை-மேல் விரை பரி-மேல் விடு தேர்-மேல் – கம்.யுத்3:22 113/1
தேர் ஏறினர் பரி ஏறினர் விடை ஏறினர் சின வெம்
கார் ஏறினர் மழை ஏறினர் கலை ஏறினர் பல வெம் – கம்.யுத்3:22 118/1,2
கார் ஏறினர் மழை ஏறினர் கலை ஏறினர் பல வெம்
போர் ஏறினர் புகழ் ஏறினர் புகுந்தார் புடை வளைந்தார் – கம்.யுத்3:22 118/2,3
சுடு கனல் பொறிகள் வெம் கண் தோன்றிட கொடி தேர் தூண்டி – கம்.யுத்3:22 128/2
உளைவு வந்து உள்ளம் தூண்ட ஊழி வெம் காலின் செல்வான் – கம்.யுத்3:22 141/2
வெம்பு வெம் தசை முறையின் இட்டு எண்ணெயால் வேட்டான் – கம்.யுத்3:22 160/4
தனுவின் ஆயிரம் கோடி வெம் கடும் கணை தைக்க – கம்.யுத்3:22 169/3
தருக்கி வெம் சரம் தலைத்தலை மயங்கின தைக்க – கம்.யுத்3:22 170/3
கால வெம் தொழில் கயவனும் வானகம் கண்டான் – கம்.யுத்3:22 173/3
வேர் படைத்த வெம் பிறவியில் துவக்குணா வீடு – கம்.யுத்3:22 180/4
செம் கண் நாயகற்காக வெம் களத்து உயிர் தீர்ந்தீர் – கம்.யுத்3:22 181/3
வெம் கண் வானர குழுவொடும் இளையவன் விளிந்தான் – கம்.யுத்3:22 182/1
வெள்ள வெம் கள பரப்பினை பொருக்கென விழித்தான் – கம்.யுத்3:22 186/3
விரிஞ்சன் வெம் படை என்றாலும் வேதத்தின் வேதம் அன்ன – கம்.யுத்3:24 21/1
மேகத்தின் பதம் கடந்து வெம் கதிரும் தண் கதிரும் விரைவில் செல்லும் – கம்.யுத்3:24 36/1
நன்னுதல் நாமும் வெம் போர் காணுதும் நாளை என்றான் – கம்.யுத்3:24 45/4
வீங்கிய தோள்களால் தழுவி வெம் துயர் – கம்.யுத்3:24 104/2
வெம் குரல் எடுத்த பாடல் விளித்தனர் மயக்கம் வீங்க – கம்.யுத்3:25 11/4
வெம் கொடும் தீமை-தன்னால் வேலையில் இட்டிலேமேல் – கம்.யுத்3:26 2/2
உய்ந்து நீர் போவீர் நாளை ஊழி வெம் தீயின் ஓங்கி – கம்.யுத்3:26 10/2
வெம் திறல் அரக்கர் வேந்தன் மகன் இவை விளம்பலுற்றான் – கம்.யுத்3:26 10/4
வேக வெம் படையின் கொன்று தருகுவென் வென்றி என்றான் – கம்.யுத்3:26 17/4
மேல் திசை வாயிலை மேவிய வெம் கண் – கம்.யுத்3:26 28/1
விழுந்து வெய்து உயிர்த்து விம்மி வீங்கும் போய் மெலியும் வெம் தீ – கம்.யுத்3:26 44/2
விடிந்தது என்று இருந்தேன் மீள வெம் துயர் இருளின் வெள்ளம் – கம்.யுத்3:26 45/2
வெம் கண் நீர் அருவி சோர மால் வரை என்ன வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 54/4
இலங்கையை இடந்து வெம் கண் இராக்கதர் என்கின்றாரை – கம்.யுத்3:26 71/1
வெற்றி வெம் பாசம் வீசி விசித்து அவன் கொன்று வீழ்ந்தால் – கம்.யுத்3:26 79/2
மற்றை வெம் புள்ளின் வேந்தன் வருகிலன் மருந்து நல்க – கம்.யுத்3:26 79/3
வெம் சிலை மைந்தன் போனான் நிகும்பலை வேள்வியான் என்று – கம்.யுத்3:26 92/3
வெம் படை தொடுக்கும் ஆயின் விலக்குமது அன்றி வீர – கம்.யுத்3:27 3/2
தான் பிரிகின்றிலாத தம்பி வெம் கடுப்பின் செல்லா – கம்.யுத்3:27 14/1
கார் ஆயின வெம் கரி தேர் கலி மா – கம்.யுத்3:27 18/1
அண்ணல் கரியான் அனல்_அம்பு அட வெம்
பண்ணை கடல் போல்வது ஓர் பான்மையதை – கம்.யுத்3:27 20/3,4
மின்னும் படை வீசலின் வெம் பகை-மேல் – கம்.யுத்3:27 24/1
கொலை வெம் களி மால் கரி செம்_புனல் கொண்டு – கம்.யுத்3:27 33/2
வில் தொத்திய வெம் கணை எண்கின் வியன் – கம்.யுத்3:27 34/1
வாயில் கனல் வெம் கடு வாளி_இனம் – கம்.யுத்3:27 39/1
அலைய வெம் கால் பொர அழிந்த ஆம் என – கம்.யுத்3:27 44/2
உலைய வெம் கனல் பொதி ஓமம் உற்றவால் – கம்.யுத்3:27 44/3
மிடலின் வெம் கட கரி பிணத்தின் விண் தொடும் – கம்.யுத்3:27 54/1
திடலும் வெம் புரவியும் தேரும் சிந்திய – கம்.யுத்3:27 54/2
வெம் சின வீரர்கள் மீண்டிலாதவர் – கம்.யுத்3:27 56/3
ஓம வெம் கனல் அவிந்து உழை கலப்பையும் – கம்.யுத்3:27 57/1
தூம வெம் கனல் என பொலிந்து தோன்றினான் – கம்.யுத்3:27 57/4
தொடங்கிய வேள்வியின் தூம வெம் கனல் – கம்.யுத்3:27 63/1
இடம் கொடு வெம் செரு வென்றி இன்று எனக்கு – கம்.யுத்3:27 63/3
வீரன் வெம் கணையொடும் கவிகள் வீசிய – கம்.யுத்3:27 68/1
வீசினன் வயிர குன்றம் வெம் பொறி குலங்கள் விண்ணின் – கம்.யுத்3:27 92/1
சொரிந்து ஏறின சுடு வெம் கணை தொடும் தாரகை முழுதும் – கம்.யுத்3:27 109/3
கரிந்து ஏறின உலகு யாவையும் கனல் வெம் புகை கதுவ – கம்.யுத்3:27 109/4
கடிக்கின்றன கனல் வெம் கணை கலி வான் உற விசை-மேல் – கம்.யுத்3:27 110/3
பொடிக்கின்றன பொறி வெம் கனல் இவை கண்டனர் புலவோர் – கம்.யுத்3:27 110/4
எரிகின்றன அயில் வெம் கணை இரு சேனையும் இரிய – கம்.யுத்3:27 112/1
அ காலையின் அயில் வெம் கணை ஐ_ஐந்து புக்கு அழுந்த – கம்.யுத்3:27 119/1
கை கார்முகம் வளைய சில கனல் வெம் கணை கவசம் – கம்.யுத்3:27 119/3
தெரிந்தான் சில சுடர் வெம் கணை தேவேந்திரன் சின மா – கம்.யுத்3:27 120/1
மறித்து ஆயிரம் வடி வெம் கணை மருமத்தினை மதியா – கம்.யுத்3:27 126/1
கன வெம் கதிரவன் வெம் படை துரந்தான் மனம் கரியான் – கம்.யுத்3:27 130/3
கன வெம் கதிரவன் வெம் படை துரந்தான் மனம் கரியான் – கம்.யுத்3:27 130/3
சின வெம் திறல் இளம் கோளரி அதுவே கொடு தீர்த்தான் – கம்.யுத்3:27 130/4
பச்சை வெம் புரவி வீயா பல்லிய சில்லி பாரில் – கம்.யுத்3:28 37/1
பிடித்த வெம் சிலையினோடும் பேர் எழில் வீரன் பொன் தோள் – கம்.யுத்3:28 45/3
சண்ட வெம் கதிரின் கற்றை தழையொடும் இரவிதான் அம் – கம்.யுத்3:28 54/3
போய் பிறந்து இ உலகை பொதியும் வெம்
தீ பிறந்துளது இன்று என செய்ததால் – கம்.யுத்3:29 6/3,4
திருகு வெம் சின தீ நிகர் சீற்றமும் – கம்.யுத்3:29 8/1
வெம் கண் நாகம் என பொலி மெய் கையை – கம்.யுத்3:29 28/3
எறிக்கும் வெம் கதிரோடு உலகு ஏழையும் – கம்.யுத்3:29 32/3
வெம் சின மனிதர் கொல்ல விளிந்ததே மீண்டது இல்லை – கம்.யுத்3:29 53/2
பார் அணைத்த வெம் பன்றியை அன்பினால் பார்த்த – கம்.யுத்3:30 21/1
மற கண் வெம் சின மலை என இ நின்ற வயவர் – கம்.யுத்3:30 22/1
கடவ தீந்த வெம் புரத்திடை தோன்றிய கழலோர் – கம்.யுத்3:30 27/4
வெம்பு வெம் சினத்து அரக்கர்-தம் குழுவையும் வென்றார் – கம்.யுத்3:30 36/2
கொற்ற வெம் சிலை கும்பகன்னனும் நுங்கள் கோமான் – கம்.யுத்3:30 44/1
திருகு வெம் சினத்து அக்கனை நிலத்தொடும் தேய்த்து – கம்.யுத்3:30 46/2
விட்டம் ஆயினும் மாதினை வெம் சமம் விரும்பி – கம்.யுத்3:30 51/1
மறத்தை பூண்டு வெம் பாவத்தை மணம் புணர் மணாளர் – கம்.யுத்3:31 6/2
கோல வெம் சிலை பிடித்திடின் கொற்ற வேல் கொள்ளின் – கம்.யுத்3:31 11/2
புழுங்கு வெம் சின சுறவது நிறைபுடை புணரி – கம்.யுத்3:31 20/4
வென்றி வெம் திறல் படை பெரும் தலைவர்கள் மீண்டார் – கம்.யுத்3:31 35/4
பூண்ட வெம் பழியினோடும் போந்தனம் போதும் என்னா – கம்.யுத்3:31 57/2
மூண்ட வெம் படையை நோக்கி தம்பிக்கு மொழிவதானான் – கம்.யுத்3:31 57/4
சோருதிர் என்னின் வெம் போர் தோற்றும் நாம் என்ன சொன்னான் – கம்.யுத்3:31 61/3
விரிந்த சேனை கண்டு யாதும் அஞ்சல் இன்றி வெம் சரம் – கம்.யுத்3:31 73/2
வாடை நாலு பாலும் வீச மாசு மேக மாலை வெம்
கோடை மாரி போல வாளி கூட ஓடை யானையும் – கம்.யுத்3:31 82/1,2
ஊர உன்னின் முன்பு பட்டு உயர்ந்த வெம் பிணங்களால் – கம்.யுத்3:31 86/1
முட்டும் வெம் கண் மான யானை அம்பு உராய முன்னமே – கம்.யுத்3:31 87/3
பூழி பெற்ற வெம் களம் குளம் பட பொழிந்த பேர் – கம்.யுத்3:31 94/3
முறிந்தன வெம் கணைகள் பட முற்றின சுற்றின தேரும் மூரி மாவும் – கம்.யுத்3:31 99/2
பழு அற்று உகும் மத வெம் கரி பரி அற்று உகும் இரத – கம்.யுத்3:31 105/3
குழு அற்று உகும் ஒரு வெம் கணை தொடை பெற்றது ஓர் குறியால் – கம்.யுத்3:31 105/4
காரும் உரும் ஏறும் எரி ஏறும் நிகர் வெம் படையொடு அம்பு கடிதின் – கம்.யுத்3:31 146/3
வெம் மின் என வெம் பகழி வேலை என ஏயினன் அ வெய்ய வினையோர் – கம்.யுத்3:31 147/3
வெம் மின் என வெம் பகழி வேலை என ஏயினன் அ வெய்ய வினையோர் – கம்.யுத்3:31 147/3
சாலிகை யாக்கையர் தணப்பு இல் வெம் சர – கம்.யுத்3:31 169/3
வெம் முனை இராவணன் தனையும் வெல்லுமால் – கம்.யுத்3:31 185/2
தீர்த்தானும் தன் வெம் சிலை நாணை தெறிப்புற்றான் – கம்.யுத்3:31 188/2
விட்டீய வழங்கிய வெம் படையின் – கம்.யுத்3:31 192/1
வெம் கோப நெடும் படை வெம் சரம் விட்டு – கம்.யுத்3:31 209/3
வெம் கோப நெடும் படை வெம் சரம் விட்டு – கம்.யுத்3:31 209/3
கடு மணி நெடியவன் வெம் சிலை கணகண கணகண எனும்-தொறும் – கம்.யுத்3:31 214/4
வில்லும் வெம் கணை புட்டிலும் கொற்றமும் விளங்க – கம்.யுத்4:32 2/4
நூழில் வெம் சமம் நோக்கி அ இராவணன் நுவன்றான் – கம்.யுத்4:32 11/3
மண்டு வெம் செரு நான் ஒரு கணத்திடை மடித்தே – கம்.யுத்4:32 15/3
எரியும் வெம் சினத்து இராவணன் எதிர் புகுந்து ஏற்றான் – கம்.யுத்4:32 18/4
ஆக்கும் வெம் சமத்து அரிது இவன்-தனை வெல்வது அம்மா – கம்.யுத்4:32 21/3
மூடு வெம் சின மோகத்தை நீக்கலும் முனிந்தான் – கம்.யுத்4:32 25/2
தூமத்தோடும் வெம் கனல் இன்னும் சுடர்கின்ற – கம்.யுத்4:33 12/3
மிகை பிறக்கின்ற நெஞ்சன் வெம் சின தீ-மேல் வீங்கி – கம்.யுத்4:34 25/3
நணித்து வெம் சமம் என்பது ஓர் உவகையின் நலத்தால் – கம்.யுத்4:35 29/1
ஊழி வெம் காற்றின் வெய்ய கலுழனை ஒன்றும் சொல்லார் – கம்.யுத்4:37 1/3
ஏன்று இருவருக்கும் வெம் போர் எய்தியது இடையே யான் ஓர் – கம்.யுத்4:37 8/2
எண்_அரும் கோடி வெம் கண் இராவணரேயும் இன்று – கம்.யுத்4:37 11/1
ஏவும் வெம் சிலை நாண் இடை இற்றன – கம்.யுத்4:37 20/2
குன்றி வெம் கண் குதிரை குதிப்பன – கம்.யுத்4:37 33/2
வீழி வெம் கண் இராவணன் வில் ஒலி – கம்.யுத்4:37 35/2
வீங்கு வெம் சின வீரர் விழுந்தனர் – கம்.யுத்4:37 36/2
தடித்து வைத்து அன்ன வெம் கணை தாக்கு அற – கம்.யுத்4:37 45/1
குதிக்கின்றன நிமிர் வெம் சிலை குழைய கொடும் கடும் கால் – கம்.யுத்4:37 46/3
உதைக்கின்றன சுடர் வெம் கணை உரும்_ஏறு என எய்தான் – கம்.யுத்4:37 46/4
வந்து ஈந்தன வடி வெம் கணை அனையான் வகுத்து அமைத்த – கம்.யுத்4:37 52/3
வெம் தீவினை பயன் ஒத்தன அரக்கன் சொரி விசிகம் – கம்.யுத்4:37 52/4
நூறு_ஆயிரம் வடி வெம் கணை நொடி ஒன்றினின் விடுவான் – கம்.யுத்4:37 53/1
வில்லால் சரம் துரக்கின்றவற்கு உடனே மிடல் வெம் போர் – கம்.யுத்4:37 54/1
பாய்ந்த வெம் கனல் என முழங்கி பாய்தலும் – கம்.யுத்4:37 75/2
உண்டை வெம் கடும் கணை ஒருங்கு மூடலால் – கம்.யுத்4:37 78/3
வெம் கதிர் தண் கதிர் விலங்கி மீண்டன – கம்.யுத்4:37 80/3
கொய்தனன் அகற்றி வெம் கோலின் கோவையால் – கம்.யுத்4:37 83/2
தெரிந்த வெம் கணை கங்க வெம் சிறை அன்ன திறத்தான் – கம்.யுத்4:37 95/3
தெரிந்த வெம் கணை கங்க வெம் சிறை அன்ன திறத்தான் – கம்.யுத்4:37 95/3
ஆர்த்து வெம் சினத்து ஆசுர படைக்கலம் அமரர் – கம்.யுத்4:37 96/1
வீசு வெற்பு இற துரந்த வெம் கணையது விசையின் – கம்.யுத்4:37 97/3
பிறை முக கடு வெம் சரம் அவை கொண்டு பிளந்தான் – கம்.யுத்4:37 101/4
வல் வாய் வெம் கண் சூலம் எனும் காலனை வள்ளால் – கம்.யுத்4:37 128/3
வெம் காரத்தான் முற்றும் முனிந்தான் வெகுளி பேர் – கம்.யுத்4:37 132/3
முடித்தான் அன்றோ வெம் கண் அரக்கன் முழு முற்றும் – கம்.யுத்4:37 140/3
பவணத்து அன்ன வெம் சிறை வேக தொழில் பம்ப – கம்.யுத்4:37 142/2
அங்கு அ வெம் கடும் கணை அயிலின் வாய்-தொறும் – கம்.யுத்4:37 146/1
வெம் கணை பட பட விசையின் வீழ்ந்தன – கம்.யுத்4:37 146/2
செய்த வெம் சினத்துடன் சிறக்கும் செல்வனை – கம்.யுத்4:37 152/3
கொற்ற வெம் சரம் பட குறைந்து போன கை – கம்.யுத்4:37 156/1
மூண்ட வெம் தழல் சிந்த முடுக்கலும் – கம்.யுத்4:37 160/2
ஆண்ட வில்லி ஓர் ஐம் முக வெம் கணை – கம்.யுத்4:37 160/3
கூற்றின் வெம் கணை கோடியின் கோடிகள் – கம்.யுத்4:37 183/1
வேறு வேறு திசை உற வெம் கணை – கம்.யுத்4:37 187/3
எண்ணின் நுண் மணலின் பல வெம் கணை – கம்.யுத்4:37 190/2
பார வெம் படை வாங்கி இ பாதகன் – கம்.யுத்4:37 191/2
காலும் வெம் கனலும் கடை காண்கிலா – கம்.யுத்4:37 194/1
வாழி வெம் சுடர் பேர் இருள் வாரவே – கம்.யுத்4:37 195/4
வெம் மடங்கல் வெகுண்டு அனைய சினம் அடங்க மனம் அடங்க வினையம் வீய – கம்.யுத்4:37 200/1
வேந்தர் பிரான் தயரதனார் பணி-தன்னால் வெம் கானில் விரதம் பூண்டு – கம்.யுத்4:38 25/3
அடங்க வெம் கனலுக்கு அவி ஆக்கினான் – கம்.யுத்4:38 32/3
சிந்தை வெம் துயர் தீருதி தெள்ளியோய் – கம்.யுத்4:38 34/2
பொங்கு வெம் தீ சுட பொறுக்கிலாமையால் – கம்.யுத்4:40 78/2
அரந்தை வெம் பகை துடைத்து அறம் நிறுத்தினை ஐய – கம்.யுத்4:40 113/4
அரந்தை வெம் பிறப்பு அறுக்கும் நாயக நினது அருளால் – கம்.யுத்4:40 122/3
கும்பகன்னனோடு இந்திரசித்து வெம் குல போர் – கம்.யுத்4:40 124/1
வெம்பு வெம் சினத்து இராவணன் முதலிய வீரர் – கம்.யுத்4:40 124/2
அக்கிரீவனை தடிந்து வெம் படையினால் அசைந்த – கம்.யுத்4:41 9/2
ஆதி வெம் துயர் அலால் அருந்தல் இன்மையால் – கம்.யுத்4:41 90/1
தொழும் எழும் துள்ளும் வெம் களி துளக்கலால் – கம்.யுத்4:41 91/2
வெம் சிலை இருவரும் விரிஞ்சன் மைந்தனும் – கம்.யுத்4:41 99/1

மேல்


வெம்_கதிர் (2)

தார் பூண்டன உடல் பூண்டில தலை வெம்_கதிர் தழிவந்து – கம்.ஆரண்:7 98/3
பொங்கு வெம்_கதிர் என பொலிய போர் படை – கம்.சுந்:5 73/2

மேல்


வெம்_கதிர்_செல்வன் (1)

வெம்_கதிர்_செல்வன் போலவும் குட திசை – புறம் 56/23

மேல்


வெம்_நோய் (2)

மருள் கூர் பிணை போல் மயங்க வெம்_நோய் செய்யும் – கலி 146/32
முதிர்பு என் மேல் முற்றிய வெம்_நோய் உரைப்பின் – கலி 146/39

மேல்


வெம்ப (10)

கதிர் கால் வெம்ப கல் காய் ஞாயிற்று – நற் 258/3
விசும்பு உறழ் புரிசை வெம்ப முற்றி – நற் 287/1
வேரொடு மரம் வெம்ப விரி கதிர் தெறுதலின் – கலி 10/4
மரல் சாய மலை வெம்ப மந்தி உயங்க – கலி 13/5
மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக – கலி 20/5
கழை நரல் வியல்_அகம் வெம்ப மழை மறந்து – அகம் 241/7
பயம் தலைப்பெயர்ந்து மாதிரம் வெம்ப
வரு வழி வம்பலர் பேணி கோவலர் – அகம் 311/8,9
கல் கண் பொடிய கானம் வெம்ப
மல்கு நீர் வரைப்பில் கயம் பல உணங்க – புறம் 174/24,25
வெள்ளம் இன்றொடும் வீந்துறும் என்பதோர் விம்மலுற்று உயிர் வெம்ப
உள்ள கையினும் அற்ற வெம் கரத்தையே அஞ்சின உலகு எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 335/3,4
வீங்கினார் வெருவலுற்றார் விம்மினார் உள்ளம் வெம்ப
ஓங்கினார் மெள்ள மெள்ள உயிர் நிலைத்து உவகை ஊன்ற – கம்.யுத்4:33 2/2,3

மேல்


வெம்பாது (1)

வெம்பாது ஆக வியல் நில வரைப்பு என – பரி 11/80

மேல்


வெம்பி (12)

உயிர் செல வெம்பி பனித்தலும் உரியிர் – மலை 191
பசும் பழ பலவின் கானம் வெம்பி
விசும்பு கண் அழிய வேனில் நீடி – அகம் 189/1,2
வெம்பி திரிதர வானவர் வெருவு உற்று இரிதர ஓர் – கம்.பால:24 8/3
வெம்பி விழுந்து எழும் விம்மல் கண்டு வெய்துற்று – கம்.அயோ:3 20/2
வெம்பி வெந்து அழியாநின்ற நெஞ்சினன் விழித்த கண்ணன் – கம்.அயோ:8 21/2
தருதி வில் எனும் அளவையில் தம்பியும் வெம்பி
குருதி வெம் கனல் உமிழ்கின்ற கண்ணினன் கொடுத்தான் – கம்.யுத்1:6 12/3,4
வேதனை நெஞ்சின் எய்த வெம்பி யான் விளைவ சொன்னேன் – கம்.யுத்1:9 81/3
வேக ராகு என வெம்பி வெகுண்டான் – கம்.யுத்1:11 19/4
வேய்ந்தது வாகை வீரற்கு இளையவன் வரி வில் வெம்பி
காய்ந்தது அ இலங்கை வேந்தன் மனம் எனும் கால செம் தீ – கம்.யுத்2:15 155/3,4
அழித்த தேர் அழுந்தா-முன்னம் அம்பொடு கிடந்து வெம்பி
உழைத்து உயிர் விடுவது அல்லால் உறு செரு வென்றேம் என்று – கம்.யுத்2:19 182/1,2
வெம்பி களியோடு விளித்து எழு திண் – கம்.யுத்3:20 74/3
வேர்த்து தீவினை வெம்பி விழுந்தது – கம்.யுத்4:37 171/2

மேல்


வெம்பிய (6)

கானம் வெம்பிய வறம் கூர் கடத்து இடை – நற் 186/4
விறல் மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 8/6
விலங்கு மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 23/3
பைது அற வெம்பிய கல் பொரு பரப்பின் – அகம் 185/8
பைது அற வெம்பிய பாழ் சேர் அத்தம் – அகம் 371/9
வெம்பிய வேடர் உளீர் துறை ஓடம் விலக்கீரோ – கம்.அயோ:13 19/3

மேல்


வெம்பியே (1)

வேறு வேறு படுதலின் வெம்பியே
ஈறு இல் வானர மா படை எங்கணும் – கம்.யுத்2:15 70/2,3

மேல்


வெம்பினர் (1)

வெம்பினர் பின்னும் மேன்மேல் சேறலும் வெகுண்டு சீயம் – கம்.யுத்3:27 97/1

மேல்


வெம்பினான் (2)

மேயின வெகுளியும் கிளர வெம்பினான் – கம்.யுத்3:27 59/4
விடம் பிறந்த கடல் என வெம்பினான் – கம்.யுத்3:29 7/4

மேல்


வெம்பினும் (1)

அகன் ஞாலம் பெரிது வெம்பினும்
மிக வானுள் எரி தோன்றினும் – புறம் 395/33,34

மேல்


வெம்பு (30)

வெயில் வீற்றிருந்த வெம்பு அலை அரும் சுரம் – நற் 84/9
வெம்பு அலை அரும் சுரம் நலியாது – ஐங் 325/3
வெம்பு உறு மனத்து அனல் வெதுப்ப மென் மலர் – கம்.பால:10 49/3
வெம்பு வில் கை வீர பேர் – கம்.ஆரண்:1 63/2
வெம்பு அராகம் தனி விளைந்த மெய்யினாள் – கம்.ஆரண்:6 2/2
வெம்பு கோப கனலர் விலக்கினார் – கம்.ஆரண்:7 12/1
வெம்பு காட்டிடை நுழை-தொறும் வெரிந் உற பாய்ந்த – கம்.ஆரண்:8 5/2
வெம்பு படை வில் கை விசய கரன் வெகுண்டான் – கம்.ஆரண்:9 1/3
வெம்பு கண்டகர் விண் புக வேரறுத்து – கம்.கிட்:11 4/1
வெம்பு கானிடை போகின்ற வேகத்தால் – கம்.கிட்:11 12/1
வெம்பு இகல் அரக்கரை விலக்கி வினை தேரா – கம்.யுத்1:2 47/1
வெம்பு மா கடல் சேனை கொண்டு எதிர் பொர வெகுண்டான் – கம்.யுத்1:5 62/1
வெம்பு காலினை விழுங்கிட மேல்_நாள் – கம்.யுத்1:11 3/3
வெம்பு வெம் சேனைக்கு எல்லாம் உணவு தந்து உழலவிட்டான் – கம்.யுத்1:13 7/2
வெம்பு வஞ்சகர் விழி-தொறும் திரியும் மேல் நின்றான் – கம்.யுத்2:15 231/3
வெம்பு வெம் சேனையோடும் வேறு உள கிளைஞரோடும் – கம்.யுத்2:16 153/2
வெம்பு வெம் சினத்து இராவணற்கு இளையவன் விட்ட – கம்.யுத்2:16 233/3
வெம்பு வெம் சின மடங்கல் ஒன்றின் வலி-தன்னை நின்று எளிதின் வெல்லுமோ – கம்.யுத்2:19 79/2
ஆசை எங்கணும் அம்பு உக வெம்பு போர் – கம்.யுத்2:19 122/1
வெம்பு வெம் சுடர் விரிப்பது தேவரை மேல்_நாள் – கம்.யுத்3:22 111/2
வெம்பு வெம் தசை முறையின் இட்டு எண்ணெயால் வேட்டான் – கம்.யுத்3:22 160/4
வெம்பு துயரம் நீ உழக்க வெளி காணாது மெலிகின்றோம் – கம்.யுத்3:22 225/3
வெம்பு போர் அரக்கரை முருக்கி வேர் அறுத்து – கம்.யுத்3:24 76/2
வெம்பு போர் களத்திடை வீழ்த்த வென்றியான் – கம்.யுத்3:24 83/3
வெம்பு கடும் கனல் வீசிடும் என் கை – கம்.யுத்3:26 38/3
வெம்பு பொன் தேரில் தோன்றும் விசையினும் அரக்கன் மெய்யோடு – கம்.யுத்3:28 34/3
வெம்பு வெம் சினத்து அரக்கர்-தம் குழுவையும் வென்றார் – கம்.யுத்3:30 36/2
வெம்பு ஓடு அரவ_குலம் மேல் நிமிரும் – கம்.யுத்3:31 198/2
வெம்பு இகல் அரக்கன் அஃதே செய்வென் என்று அவனின் மீண்டான் – கம்.யுத்4:37 9/4
வெம்பு வெம் சினத்து இராவணன் முதலிய வீரர் – கம்.யுத்4:40 124/2

மேல்


வெம்பும் (3)

வெம்பும் தமியேன் முன் விளக்கு என தோன்றும் அன்றே – கம்.ஆரண்:10 142/4
அவள் துயக்கின் மலர் அம்பு உற வெம்பும்
சுவடு உடை பொரு_இல் தோள்-கொடு அனேகம் – கம்.யுத்1:11 1/2,3
ஆயத்தார் பாசம் வீசி அயர்வித்தான் அம்பின் வெம்பும்
காயத்தான் என்ன சொல்லி வணங்கினான் கலுழும் கண்ணான் – கம்.யுத்2:19 232/3,4

மேல்


வெம்பும்-மன் (1)

வெம்பும்-மன் அளியள் தானே இனியே – அகம் 153/4

மேல்


வெம்புற்ற (1)

வெம்புற்ற மனமும் யானும் தீது இன்றி மீள வந்தேன் – கம்.யுத்1:12 41/4

மேல்


வெம்மை (35)

வெம்மை ஆரிடை இறத்தல் நுமக்கே – நற் 43/6
வெம்மை அரிது நின் அகன் தலை நாடே – பதி 28/14
முளி முதல் மூழ்கிய வெம்மை தீர்ந்து உறுக என – கலி 16/15
வெம்மை தண்டா எரி உகு பறந்தலை – அகம் 29/15
நிலம் நீர் அற்ற வெம்மை நீங்க – அகம் 259/3
விசும்புடன் இருண்டு வெம்மை நீங்க – அகம் 283/11
விசும்பு தளி பொழிந்து வெம்மை நீங்கி – அகம் 345/1
தெறு கதிர் கனலி வெம்மை தாங்கி – புறம் 43/2
உள் மகிழ் துணைவனோடும் ஊடு நாள் வெம்மை நீங்கி – கம்.பால:19 17/3
மீட்டாள் அளித்தாள் வனம் தம் முனை வெம்மை முற்றி – கம்.அயோ:4 111/2
காலை கதிரோன் நடு உற்றது ஓர் வெம்மை காட்டி – கம்.அயோ:4 119/1
அழுந்தினன் அவிப்ப அரும் வெம்மை ஆறினான் – கம்.அயோ:14 21/2
அம்மை வெம்மை சேர் நரகம் ஆள யான் – கம்.அயோ:14 108/2
பாவியா கொடுத்த வெம்மை பயப்பய பரந்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 89/4
வெம்மை தீர் ஒழுக்கினன் விரிந்த கேள்வியன் – கம்.ஆரண்:12 46/1
வெம்மை தொழில் இங்கு இதன் மேல் இலையால் – கம்.ஆரண்:13 13/2
தன் மதனோடு தன் வெம்மை தணிந்தாள் – கம்.ஆரண்:14 40/3
அடைத்து இவன் வெம்மை அகற்றிய பின்னை – கம்.ஆரண்:14 57/2
விடம் பரந்து அனையது ஓர் வெம்மை மீக்கொள – கம்.கிட்:6 10/1
உள் நிறைந்து உயிர்க்கும் வெம்மை உயிர் சுட உலைவேன் உள்ளம் – கம்.கிட்:10 61/1
தூசு தொடர் ஊசல் நனி வெம்மை தொடர்வு உற்றே – கம்.கிட்:10 71/2
வெம்மை சேர் பகையும் மாற்றி அரசு வீற்றிருக்கவிட்டீர் – கம்.கிட்:11 57/2
என்பு இல் பல் உயிர் என வெம்மை எய்தினார் – கம்.கிட்:14 21/4
மெய் குரல் சாபம் பின்னை விளைந்தது விதியின் வெம்மை
பொய் குரல் இன்று பொல்லா பொருள் பின்பு பயக்கும் என்பான் – கம்.சுந்:4 75/2,3
விட்டு ஏகும் அது அன்றி அரக்கரும் வெம்மை தீர்வார் – கம்.சுந்:11 25/4
கூற்றினும் வெம்மை காட்டி கொதித்தது அ குளிர் வெண் திங்கள் – கம்.யுத்1:9 20/4
வெம்மை பொரு தானவர் மேல் வலியோர் – கம்.யுத்2:18 9/1
வில்லாளன் கொடுத்த விரிஞ்சன் அளித்த வெம்மை
அல்லால் புரியாதன யாவையும் ஆய்ந்து கொண்டான் – கம்.யுத்2:19 18/3,4
பற்று-மின் என்றனன் வெம்மை பயின்றான் – கம்.யுத்3:20 4/4
பதைத்து அவன் வெம்மை ஓடி பல் பெரும் பகழி மாரி – கம்.யுத்3:27 6/1
ஏறின என்ப-மன்னோ எரி முக கடவுள் வெம்மை
சீறிய பகழி மாரி தீ கடு விடத்தின் தோய்ந்த – கம்.யுத்3:27 94/3,4
வீடண நீயும் மற்று உன் தம்பியோடு ஏகி வெம்மை
கூடினர் செய்யும் மாயம் தெரிந்தனை கூறி கொற்றம் – கம்.யுத்3:31 67/1,2
துற்ற வெம்மை கைம்மிக சுறுக்கொள சுவைத்ததால் – கம்.யுத்3:31 90/3
வெம்மை உற்று எழுந்து ஏறுவ மீளுவ – கம்.யுத்3:31 122/2
வென்றி செம் கண் வெம்மை அரக்கர் விசை ஊர்வ – கம்.யுத்4:33 5/1

மேல்


வெம்மைதான் (1)

விண்டவர் உறு வலி அடக்கும் வெம்மைதான் – கம்.யுத்1:2 18/4

மேல்


வெம்மைய (3)

அணை அரும் வெம்மைய காடு என கூறுவீர் – கலி 20/20
உகு நெல் பொரியும் வெம்மைய யாவரும் – அகம் 1/13
வெயில் புலந்து இளைக்கும் வெம்மைய பயில் வரி – அகம் 285/7

மேல்


வெம்மையளே (1)

உள் அகத்து அன்ன சிறு வெம்மையளே – குறு 376/6

மேல்


வெம்மையால் (7)

அடி தாங்கும் அளவு இன்றி அழல் அன்ன வெம்மையால்
கடியவே கனம்_குழாஅய் காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/6,7
செற்றம் முன் புரிந்தது ஓர் செம்மல் வெம்மையால்
பற்றலும் அல்குலில் பரந்த மேகலை – கம்.பால:19 30/1,2
ஊட்டிய சாந்து வெந்து உலரும் வெம்மையால்
நாட்டினை அளித்தி நீ என்று நல்லவர் – கம்.பால:19 39/1,2
ஊட்டிய வெம்மையால் உலையும் காலினர் – கம்.கிட்:14 22/2
வேனிலான் அனையவன் பகழி வெம்மையால் – கம்.யுத்3:22 47/4
வென்றிலென் அரக்கனை விதியின் வெம்மையால் – கம்.யுத்3:24 74/4
வேற்று ஓர் வாள் அரக்கன் என வெம்மையால்
ஆற்றினான் செரு கண்டவர் அஞ்சினார் – கம்.யுத்4:37 183/3,4

மேல்


வெம்மையான் (5)

மின் எயிற்று வாள் அவுணன் வெம்மையான் – கம்.கிட்:3 50/4
வேக வெம் பிலம் தடவி வெம்மையான்
மோக வென்றி-மேல் முயல்வின் வைகிட – கம்.கிட்:3 53/2,3
மேருவின் பெருமையான் எரியின் வெம்மையான்
போர் உவந்து உழக்குவான் புகுந்து தாங்கினான் – கம்.யுத்2:18 119/2,3
நீரினும் முழக்கினன் நெருப்பின் வெம்மையான்
ஆரிய வேள்வியின் பகைஞன் ஆம்-அரோ – கம்.யுத்3:20 34/2,3
வெந்த புண்ணிடை வேல் பட்ட வெம்மையான் – கம்.யுத்3:29 10/4

மேல்


வெம்மையில் (2)

கொம்மை வரு முலை வெம்மையில் தடைஇ – நெடு 69
தண்மையில் வெம்மையில் தழுவின எனும் – கம்.அயோ:14 69/2

மேல்


வெம்மையின் (8)

வெம்மையின் தான் வருத்து-உறீஇ நம்-வயின் – நற் 273/3
வேற்று முனை வெம்மையின் சாத்து வந்து இறுத்து என – குறு 390/3
பகை வெம்மையின் பாசறை மரீஇ – பதி 50/23
பகை வெம்மையின் அசையா ஊக்கலை – பதி 94/5
கொலை வெம்மையின் நிலை பெயர்ந்து உறையும் – அகம் 389/19
வெம்மையின் ஒழுக்கத்தின் மேன்மை மேவினீர் – கம்.அயோ:1 84/2
வெம்மையின் ஆண்டது நீர் என் வென்றியால் – கம்.யுத்2:18 4/2
வெம்மையின் தருமம் நோக்கா வேட்டதே வேட்டு வீயும் – கம்.யுத்3:27 175/1

மேல்


வெம்மையினார் (1)

விதி கைம்மிக முட்டிய வெம்மையினார் – கம்.யுத்2:18 65/4

மேல்


வெம்மையும் (3)

நின் வெம்மையும் விளக்கமும் ஞாயிற்று உள – பரி 4/25
கொடுமையும் செம்மையும் வெம்மையும் தண்மையும் – பரி 4/50
வெந்ததோ இலங்கையோடு அரக்கர் வெம்மையும் – கம்.யுத்1:2 39/4

மேல்


வெம்மையே (1)

வேலினும் வெம்மையே விளைத்த வீரற்கு – கம்.யுத்4:37 77/4

மேல்


வெம்மையை (6)

நம்பன் மாதுலன் வெம்மையை நண்ணினான் – கம்.பால:1 3/2
படியின் மேல் வெம்மையை பகரினும் பகரும் நா – கம்.பால:7 6/1
கொதிக்கும் வெம்மையை ஆற்றுவான் போல் கடல் குளித்தான் – கம்.பால:9 2/4
வெம்மையை தாங்கி நீதி விடாது நின்று உரைக்கும் வீரர் – கம்.அயோ:1 8/2
வெம் சினம் செய் அரக்கர்-தம் வெம்மையை
அஞ்சினான்-கொல் என்று ஐயுறுமால் என்பான் – கம்.ஆரண்:14 12/3,4
வெவ் இலை அயில் வேல் உந்தை வெம்மையை கருதி ஆவி – கம்.சுந்:11 21/1

மேல்


வெம்மையோடு (1)

மேல் எழுந்து எரி விசும்பு செல்வது ஒரு வெம்மையோடு வர வீசலும் – கம்.யுத்2:19 83/2

மேல்


வெய் (1)

வித்தத்தால் தோற்றான் போல் வெய் துயர் உழப்பவோ – கலி 136/8

மேல்


வெய்தாயின (1)

வெய்தாயின பல விட்டான் வீரனும் வேறு ஓர் படை இலன் மாறா வெம் – கம்.சுந்:10 33/3

மேல்


வெய்தின் (10)

வெய்தின் ஏற்றினார் வீர நுந்தைபால் – கம்.அயோ:11 123/3
வெய்தின் எய்தினான் வெகுளி மேயினான் – கம்.கிட்:3 52/4
விராவு வெம் கடுவின் கொல்லும் மேல் இணர் முல்லை வெய்தின்
உராவ அரும் துயரம் மூட்டி ஓய்வு_அற மலைவது ஒன்றோ – கம்.கிட்:10 58/2,3
வெய்தின் நின்ற குரங்கும் வெரு கொளா – கம்.கிட்:11 36/4
வெய்தின் நீ வருதல் நோக்கி வெருவுறும் சேனை வீர – கம்.கிட்:11 49/1
வெய்தின் வான் சிறையினால் நீர் வேலையை கிழிய வீசி – கம்.சுந்:1 21/1
எறிந்தன நிருதர் வெய்தின் எய்தன படைகள் யாவும் – கம்.சுந்:10 25/1
நூறு நூறு ஏவி வெய்தின் நுடங்கு உளை மடங்கல் மாவும் – கம்.யுத்2:19 117/2
மேலவன் துரத்தலோடும் விசும்பின் நின்று இரிந்து வெய்தின்
மால் இரும் கடலின் வீழ்ந்து மறைந்தன மழையும் காற்றும் – கம்.யுத்3:21 27/3,4
வெல்விக்க வந்து நின்னை மீட்பிக்க அன்று வெய்தின்
கொல்விக்க வந்தேன் உன்னை கொடும் பழி கூட்டி கொண்டேன் – கம்.யுத்3:26 48/3,4

மேல்


வெய்தினால் (1)

விந்த நாகத்தின் மாடு எய்தினார் வெய்தினால் – கம்.கிட்:14 3/4

மேல்


வெய்தினின் (2)

வெய்தினின் கொன்று வீழ்ப்பல் என்பது ஓர் வெகுளி வீங்கி – கம்.யுத்2:19 170/2
வெய்தினின் உற்ற தானை முறை விடா நூழில் வெம் போர் – கம்.யுத்3:21 12/1

மேல்


வெய்து (34)

ஊழின்_ஊழின் வாய் வெய்து ஒற்றி – பொரு 106
இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து_உயிர்த்து – மது 403
கவல் ஏமுற்ற வெய்து வீழ் அரி பனி – நற் 30/6
தீ உமிழ் தெறலின் வெய்து ஆகின்றே – நற் 236/2
தேம் பாய் மா மலர் நடுங்க வெய்து_உயிர்த்து – குறு 317/3
வெய்து இடை-உறாஅது எய்தி முன்னர் – அகம் 203/14
அறன் இலாளன் தோண்ட வெய்து_உயிர்த்து – அகம் 207/12
புது நலம் பெற்ற வெய்து நீங்கு புறவில் – அகம் 224/10
திருந்துக மாதோ நும் செலவு என வெய்து_உயிரா – அகம் 299/19
நில மிசை புரளும் கைய வெய்து_உயிர்த்து – புறம் 44/4
வெய்து உண்ட வியர்ப்பு அல்லது – புறம் 386/7
விம்மா வெதும்பா வெயரா முகம் வெய்து_உயிர்த்தாள் – கம்.பால:17 17/4
அழுது வெய்து_உயிர்த்து அன்பு உடை தோழியை – கம்.பால:21 24/2
விழித்தனள் வைதனள் வெய்து_உயிர்த்தனள் – கம்.அயோ:2 60/2
ஊது உலையில் கனல் என்ன வெய்து_உயிர்த்தான் – கம்.அயோ:3 16/4
வெய்து_உயிர்க்கும் விழுங்கும் புழுங்குமால் – கம்.அயோ:4 10/4
உய்யாள் பொன் கோசலை என்று ஓவாது வெய்து_உயிர்ப்பார் – கம்.அயோ:4 104/2
விழுந்தனன் விம்மினன் வெய்து_உயிர்த்தனன் – கம்.அயோ:11 46/2
வில்லை ஊன்றிய கையோடும் வெய்து_உயிர்ப்போடும் வீரன் – கம்.அயோ:13 42/2
நூக்கி நொய்தினில் வெய்து இழையேல் என நுவலா – கம்.ஆரண்:6 86/2
விழுந்தான் என அஞ்சினர் விண்ணவர் வெய்து உயிர்த்தார் – கம்.ஆரண்:13 25/4
உற்றது உணராது உயிர் உலைய வெய்து_உயிர்ப்பான் – கம்.ஆரண்:13 101/1
வெய்து ஆகிய கானிடை மேவரும் நீர் – கம்.ஆரண்:14 62/1
வெய்து உற ஒடுங்கும் மேனி வான் உற விம்மி ஓங்க – கம்.சுந்:4 37/2
வேர்த்தாள் உலந்தாள் விம்மினாள் விழுந்தாள் அழுதாள் வெய்து_உயிர்த்தாள் – கம்.சுந்:12 121/4
வெய்து உரை சொல்ல சீறி கோறல் மேற்கொண்டுவிட்டான் – கம்.சுந்:14 37/4
மிடுக்கு இலாமையின் இராவணன் வெய்து_உயிர்ப்பு உற்றான் – கம்.யுத்2:15 212/2
வெய்து கால வெம் கனல்களும் வெள்குற பொறிகள் – கம்.யுத்2:15 227/3
விரல் துறு கைத்தலத்து அடித்து வெய்து_உயிர்த்து – கம்.யுத்2:16 264/3
உழைக்கும் வெய்து உயிர்க்கும் ஆவி உருகும் போய் உணர்வு சோரும் – கம்.யுத்2:19 222/1
வெய்து இவண் வந்தவன் மாயையின் வெற்றி – கம்.யுத்3:20 29/2
விழுந்து வெய்து உயிர்த்து விம்மி வீங்கும் போய் மெலியும் வெம் தீ – கம்.யுத்3:26 44/2
வேதநாயகன் தான் நிற்ப வெய்து உயிர்த்து அலக்கண் எய்தி – கம்.யுத்4:40 41/3
விழுந்து மேக்கு உயர் விம்மலன் வெய்து உயிர்த்து – கம்.யுத்4:41 63/1

மேல்


வெய்து-உற்ற (1)

வெயில் வெய்து-உற்ற பரல் அவல் ஒதுக்கில் – நற் 240/6

மேல்


வெய்து-உற்றனை (1)

விழைந்ததன் தலையும் நீ வெய்து-உற்றனை
இரும் கரை நின்ற உப்பு ஒய் சகடம் – குறு 165/2,3

மேல்


வெய்து-உற்று (5)

பச்சூன் கொள்ளை மாந்தி வெய்து-உற்று
தேர் திகழ் வறும் புலம் துழைஇ நீர் நயந்து – நற் 352/6,7
வெறி-உறு வனப்பின் வெய்து-உற்று நடுங்கும் – குறு 105/4
மட கண் மரையா நோக்கி வெய்து-உற்று
புல் அரை உகாஅய் வரி நிழல் வதியும் – குறு 363/3,4
பெயல் மழை புரவு இன்று ஆகி வெய்து-உற்று
வலம் இன்று அம்ம காலையது பண்பு என – பதி 26/6,7
வெய்து-உற்று புலக்கும் நெஞ்சமொடு ஐது உயிரா – அகம் 373/12

மேல்


வெய்து-உற (1)

சூழ்ந்திசின் வாழிய நெஞ்சே வெய்து-உற
இடி உமிழ் வானம் நீங்கி யாங்கணும் – அகம் 77/4,5

மேல்


வெய்து-உறவு (1)

வெய்து-உறவு அறியாது நந்திய வாழ்க்கை – பதி 15/27

மேல்


வெய்து_உயிர்க்கும் (1)

வெய்து_உயிர்க்கும் விழுங்கும் புழுங்குமால் – கம்.அயோ:4 10/4

மேல்


வெய்து_உயிர்த்தனள் (1)

விழித்தனள் வைதனள் வெய்து_உயிர்த்தனள்
அழித்தனள் அழுதனள் அம் பொன் மாலையால் – கம்.அயோ:2 60/2,3

மேல்


வெய்து_உயிர்த்தனன் (1)

விழுந்தனன் விம்மினன் வெய்து_உயிர்த்தனன்
அழிந்தனன் அரற்றினன் அரற்றி இன்னன – கம்.அயோ:11 46/2,3

மேல்


வெய்து_உயிர்த்தாள் (2)

விம்மா வெதும்பா வெயரா முகம் வெய்து_உயிர்த்தாள் – கம்.பால:17 17/4
வேர்த்தாள் உலந்தாள் விம்மினாள் விழுந்தாள் அழுதாள் வெய்து_உயிர்த்தாள் – கம்.சுந்:12 121/4

மேல்


வெய்து_உயிர்த்தான் (1)

ஊது உலையில் கனல் என்ன வெய்து_உயிர்த்தான் – கம்.அயோ:3 16/4

மேல்


வெய்து_உயிர்த்து (6)

இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து_உயிர்த்து
ஏங்குவனர் இருந்து அவை நீங்கிய பின்றை – மது 403,404
தேம் பாய் மா மலர் நடுங்க வெய்து_உயிர்த்து
ஓங்கு மலை பைம் சுனை பருகும் நாடன் – குறு 317/3,4
அறன் இலாளன் தோண்ட வெய்து_உயிர்த்து
பிறை நுதல் வியர்ப்ப உண்டனள்-கொல்லோ – அகம் 207/12,13
நில மிசை புரளும் கைய வெய்து_உயிர்த்து
அலமரல் யானை உரும் என முழங்கவும் – புறம் 44/4,5
அழுது வெய்து_உயிர்த்து அன்பு உடை தோழியை – கம்.பால:21 24/2
விரல் துறு கைத்தலத்து அடித்து வெய்து_உயிர்த்து
அரற்றின கவி குலம் அரக்கர் ஆர்த்தனர் – கம்.யுத்2:16 264/3,4

மேல்


வெய்து_உயிர்ப்பார் (1)

உய்யாள் பொன் கோசலை என்று ஓவாது வெய்து_உயிர்ப்பார்
ஐயா இளங்கோவே ஆற்றுதியோ நீ என்பார் – கம்.அயோ:4 104/2,3

மேல்


வெய்து_உயிர்ப்பான் (1)

உற்றது உணராது உயிர் உலைய வெய்து_உயிர்ப்பான்
கொற்றவரை கண்டான் தன் உள்ளம் குளிர்ப்புற்றான் – கம்.ஆரண்:13 101/1,2

மேல்


வெய்து_உயிர்ப்பு (1)

மிடுக்கு இலாமையின் இராவணன் வெய்து_உயிர்ப்பு உற்றான் – கம்.யுத்2:15 212/2

மேல்


வெய்து_உயிர்ப்போடும் (1)

வில்லை ஊன்றிய கையோடும் வெய்து_உயிர்ப்போடும் வீரன் – கம்.அயோ:13 42/2

மேல்


வெய்து_உயிரா (1)

திருந்துக மாதோ நும் செலவு என வெய்து_உயிரா
பருவரல் எவ்வமொடு அழிந்த – அகம் 299/19,20

மேல்


வெய்துற்று (3)

வெம்பி விழுந்து எழும் விம்மல் கண்டு வெய்துற்று
உம்பர் நடுங்கினர் ஊழி பேர்வது ஒத்தது – கம்.அயோ:3 20/2,3
அன்னோ கண்டார் உம்பரும் வெய்துற்று அழுதாரால் – கம்.ஆரண்:15 34/4
விம்மினன் வெதும்பி வெய்துற்று ஏங்கினன் இருந்த வீரன் – கம்.யுத்2:19 216/1

மேல்


வெய்துறு (1)

வெய்துறு படையின் மின்னர் வில்லினர் வீசு காலர் – கம்.சுந்:7 10/1

மேல்


வெய்துறும் (1)

வெய்யன் வர நிபம் என்னை-கொல் என வெய்துறும் வேலை – கம்.பால:24 15/4

மேல்


வெய்ய (75)

வேலினும் வெய்ய கானம் அவன் – பட் 300
வெய்ய உயிர்க்கும் சாயல் – நற் 29/10
வேணவா நலிய வெய்ய உயிரா – நற் 61/2
பள்ளி யானையின் வெய்ய உயிரினை – நற் 253/2
வெய்ய உயிர்த்தனள் யாயே – நற் 368/9
வெய்ய உவர்க்கும் என்றனிர் – குறு 196/5
அற்சிர வெய்ய வெப்ப தண்ணீர் – குறு 277/4
வெய்ய ஆயின முன்னே இனியே – ஐங் 322/3
தண்ணிய ஆயினும் வெய்ய மன்ற – ஐங் 328/2
வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் தணிய – ஐங் 450/3
வெய்ய திமிலின் விரை புனலோடு ஓய்வாரும் – பரி 10/102
நனி அறல் வாரும் பொழுது என வெய்ய
பனி அறல் வாரும் என் கண் – கலி 36/14,15
வெய்ய உகுதர வெரீஇ பையென – அகம் 19/14
வேவது போலும் வெய்ய நெஞ்சமொடு – அகம் 55/8
வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் ஆகின்றே – அகம் 140/15
பொருந்தா கண்ணள் வெய்ய உயிர்க்கும் என்று – அகம் 201/11
விசைத்து வாங்கு துருத்தியின் வெய்ய உயிரா – அகம் 224/3
ஐய ஆக வெய்ய உயிரா – அகம் 313/5
வெய்ய மன்ற நின் வை எயிறு_உணீஇய – அகம் 325/11
என் ஐ மார்பில் புண்ணும் வெய்ய
நடுநாள் வந்து தும்பியும் துவைக்கும் – புறம் 280/1,2
வேலொடு வாள் வில் பயிற்றலின் வெய்ய சூழ்ச்சியின் வெலற்கு_அரு வலத்தின் – கம்.பால:3 10/3
நீண்ட சோதி நெய் விளக்கம் வெய்ய என்று அங்கு அவை நீக்கி – கம்.பால:10 69/3
வெம் சரங்கள் நெஞ்சு அரங்க வெய்ய காமன் எய்யவே – கம்.பால:13 49/2
மீன் உடை எயிற்று கங்குல் கனகனை வெகுண்டு வெய்ய
கான் உடை கதிர்கள் என்னும் ஆயிரம் கரங்கள் ஓச்சி – கம்.பால:17 1/1,2
தொய்யில் வெய்ய முலை துடி போல் இடை – கம்.பால:21 35/1
வெய்ய பூண் முலையில் சேர்ந்த வெண் முத்தம் சிவந்த என்றால் – கம்.பால:22 9/3
வெய்ய கனல்-தலை வீரனும் அ நாள் – கம்.பால:23 89/1
அனையர் ஆதலின் ஐய அ வெய்ய தீ – கம்.அயோ:2 17/1
வெய்ய கானத்திடையே வேட்டை வேட்கை மிகவே – கம்.அயோ:4 73/1
வெய்ய நீர் வெள்ளத்து மெள்ள சேறலால் – கம்.அயோ:5 2/2
ஆற்றின அரசனை ஐய வெய்ய என் – கம்.அயோ:5 23/3
விட்டு நீத்தான் நமை என்பார் வெய்ய ஐயன் வினை என்பார் – கம்.அயோ:6 32/2
வெய்ய பாதகம் தீர்த்து விளங்குவாள் – கம்.அயோ:7 25/2
விண்ணிடை அடைந்தனன் என்ற வெய்ய சொல் – கம்.அயோ:14 56/1
வெய்ய வெம் கொடும் தொழில் விளைவு கேள் எனா – கம்.ஆரண்:3 11/4
வெய்ய பாறையில் வெண்ணெய் நிகர்க்குமால் – கம்.ஆரண்:6 71/4
விரிந்து ஆய கூந்தலாள் வெய்ய வினை யாதானும் – கம்.ஆரண்:6 108/1
வீங்கிய கவசத்தன் வெய்ய கண்ணினன் – கம்.ஆரண்:7 114/2
கதி உறு பொறியின் வெய்ய காம நோய் கல்வி நோக்கா – கம்.ஆரண்:10 86/3
வெய்ய வல் அரக்கர் வஞ்சம் விரும்பினார் வினையின் செய்த – கம்.ஆரண்:11 61/3
அ கணத்தினில் ஐயனும் வெய்ய தன் – கம்.ஆரண்:11 75/1
கொன்ற பின் அன்றோ வெய்ய கொடும் துயர் குளிப்பது என்றான் – கம்.ஆரண்:13 131/4
வெய்ய வெம் கதிர்களை விழுங்கும் வெவ் அரா – கம்.ஆரண்:15 16/1
வினை அறு நோன்பினாளும் மெய்ம்மையின் நோக்கி வெய்ய
துனை பரி தேரோன் மைந்தன் இருந்த அ துளக்கு_இல் குன்றம் – கம்.ஆரண்:16 6/2,3
வெய்ய வாளியை ஆள் உடை வில்லியும் விட்டான் – கம்.கிட்:4 15/4
வெய்ய மார்பு அகத்துள் தங்காது உருவி மேக்கு உயர மீ போய் – கம்.கிட்:7 158/2
மேவினான் இராமன் என்றால் ஐய இ வெய்ய மாற்றம் – கம்.கிட்:9 22/3
வெம் குசைய பாசம் முதல் வெய்ய பயில் கையர் – கம்.சுந்:2 68/2
ஏய்ந்தன அல்ல வெய்ய மாற்றங்கள் இனைய சொன்னாள் – கம்.சுந்:3 111/4
இல்லொடும் தொடர்ந்த மாதர்க்கு ஏய்வன அல்ல வெய்ய
சொல் இது தெரிய கேட்டி துரும்பு என கனன்று சொன்னாள் – கம்.சுந்:3 112/3,4
மெயில் கர மணிகள் வீசும் விரி கதிர் விளங்க வெய்ய
அயில் கர அணிகள் நீல அவிர் ஒளி பருக அஃதும் – கம்.சுந்:10 15/1,2
உள்ளம் நொந்து அனுங்கி வெய்ய கூற்றமும் உறுவது உன்ன – கம்.சுந்:10 17/2
வெய்ய அரக்கர் புறத்து அலைப்ப வீடும் உணர்ந்தே விரைவு இல்லா – கம்.சுந்:12 117/2
சிந்தின வெய்ய என்று எண்ணி தீர்ந்தனன் – கம்.யுத்1:5 1/4
வெய்ய நெய்யிடை வேவன ஒத்தன சில மீன் – கம்.யுத்1:6 24/4
வெய்ய வல் நெருப்பு இடைஇடை பொறித்து எழ வெறி நீர் – கம்.யுத்1:6 29/3
வெய்ய வாய் மகரம் பற்ற வெருவின விளிப்ப மேல்_நாள் – கம்.யுத்1:8 16/2
போர் உடை அரியும் வெய்ய புலிகளும் யாளி போத்தும் – கம்.யுத்1:8 23/2
வெய்ய சீயமும் யாளியும் வேங்கையும் – கம்.யுத்1:8 27/2
எரி கணை உருமின் வெய்ய இலக்குவன் துரந்த மார்பை – கம்.யுத்2:18 201/2
வாலிடைப்பட்டும் வெய்ய மருப்பிடைப்பட்டும் மாண்டு – கம்.யுத்2:18 216/2
வில் எடுக்க உரியார்கள் வெய்ய சில வீரர் இங்கும் உளர் மெல்லியோய் – கம்.யுத்2:19 74/1
காளியே அனைய காலன் கொலையன கனலின் வெய்ய
வாளி-மேல் வாளி தூர்த்தார் மழையின்-மேல் மழை வந்து அன்னார் – கம்.யுத்2:19 101/3,4
அது கணத்து அனுமன் தோள் நின்று ஐயனும் இழிந்து வெய்ய
கது வலி சிலையை வென்றி அங்கதன் கையது ஆக்கி – கம்.யுத்2:19 188/1,2
விட்டனன் அரக்கன் வெய்ய படையினை விடுத்தலோடும் – கம்.யுத்2:19 189/1
வேறு உள வீரர் எல்லாம் வீழ்ந்தனர் உருமின் வெய்ய
நூறும் ஆயிரமும் வாளி உடலிடை நுழைய சோரி – கம்.யுத்2:19 199/1,2
வில்லினால் இவனை வெல்லல் அரிது எனா நிருதன் வெய்ய
மல்லினால் இயன்ற தோளான் வளியினால் வான தச்சன் – கம்.யுத்3:22 131/1,2
வீசும் போர் களத்து வீய்ந்த வீரரும் மீள்வர் வெய்ய
நீசன் போர் வெல்வது உண்டோ என்றனன் நெறியில் நின்றான் – கம்.யுத்3:24 8/3,4
வீ கொண்டு வீழ யானோ பரதனும் வெய்ய கூற்றை – கம்.யுத்3:26 82/2
தீயின் வெய்ய போர் அரக்கர்-தம் சேனை அ சேனை – கம்.யுத்3:30 43/2
வெம் மின் என வெம் பகழி வேலை என ஏயினன் அ வெய்ய வினையோர் – கம்.யுத்3:31 147/3
வெய்ய களிறு பரியாளொடு இரதம் விழ – கம்.யுத்3:31 166/2
விண்களில் சென்ற வன் தோள் கணவரை அலகை வெய்ய
புண்களில் கைகள் நீட்டி புது நிணம் கவர்வ நோக்கி – கம்.யுத்4:34 23/1,2
ஊழி வெம் காற்றின் வெய்ய கலுழனை ஒன்றும் சொல்லார் – கம்.யுத்4:37 1/3
வினையம் போல சிந்தின வீரன் சரம் வெய்ய – கம்.யுத்4:37 129/4

மேல்


வெய்யது (3)

வெய்யது ஓர் காரணம் உண்மை மேயினாள் – கம்.ஆரண்:6 3/1
வெய்யது ஆம் மதுவை இன்னம் விரும்பினேன் என்னின் வீரன் – கம்.கிட்:11 96/3
போர் குன்றம் அனைய தோளான் வெய்யது ஓர் பொருமல் உற்றான் – கம்.யுத்3:22 138/4

மேல்


வெய்யவர் (8)

விண்ணின் நீங்கிய வெய்யவர் மேனியில் – கம்.ஆரண்:9 27/1
வேலையினிடையே வந்து வெய்யவர்
கோலி நின்னொடும் வெம் சரம் கோத்த-போது – கம்.சுந்:5 13/1,2
விண்ணிடை விழித்தனர் நிற்கும் வெய்யவர்
எண்_இரு கோடியின் இரட்டி என்பரால் – கம்.யுத்1:5 24/1,2
மெய் பெரும் திரு நகர் காக்கும் வெய்யவர்
முப்பது கோடியின் மும்மை முற்றினார் – கம்.யுத்1:5 26/3,4
புரக்கும் வெய்யவர் இருவரை உடையன போல – கம்.யுத்3:20 56/3
குலம் கொள் வெய்யவர் அமர் கள தீயிடை குளித்த – கம்.யுத்3:22 56/3
நஞ்சினும் வெய்யவர் நடுங்கி நா உலர்ந்து – கம்.யுத்3:27 56/1
வேலை_வாய் வந்து வெய்யவர் அனைவரும் விடியும் – கம்.யுத்4:35 12/1

மேல்


வெய்யவர்க்கு (1)

மேல் திசை வாயிலின் வைகும் வெய்யவர்க்கு
ஏற்றமும் உள அவர்க்கு இரண்டு கோடி மேல் – கம்.யுத்1:5 21/1,2

மேல்


வெய்யவள் (2)

வீழ்ந்தாளே இ வெய்யவள் என்னா மிடல் வேந்தன் – கம்.அயோ:3 48/1
வீரன் மேனி வெளிப்பட வெய்யவள்
கார் கொள் மேனியை கண்டனளாம் என – கம்.ஆரண்:6 76/1,2

மேல்


வெய்யவற்கு (1)

வேதியர் வேதத்து மெய்யன வெய்யவற்கு
ஆதியன் அணுகிய அற்றம் நோக்கினான் – கம்.யுத்4:37 148/1,2

மேல்


வெய்யவன் (32)

கால் வானக தேர் உடை வெய்யவன் காய் கடும் கண் – கம்.பால:16 40/1
மீன வேலையை வெய்யவன் எய்தினான் – கம்.பால:18 32/4
தகை உடைவாள் எனும் தயங்கு வெய்யவன்
நகை இள வெயில் என தொங்கல் நாற்றியே – கம்.பால:23 64/3,4
வெய்யவன் குல முதல் வேந்தர் மேலவர் – கம்.அயோ:1 13/1
பாபம் முற்றிய பேதை செய்த பகை திறத்தினில் வெய்யவன்
கோபம் முற்றி மிக சிவந்தனன் ஒத்தனன் குண குன்றிலே – கம்.அயோ:3 65/3,4
ஓங்கு வெய்யவன் உடுபதி என கதிர் உகுத்தான் – கம்.அயோ:9 39/2
எழுந்தது துகள் அதின் எரியும் வெய்யவன்
அழுந்தினன் அவிப்ப அரும் வெம்மை ஆறினான் – கம்.அயோ:14 21/1,2
தோன்றினான் என வெய்யவன் தோன்றினான் – கம்.ஆரண்:6 81/4
என்ற காலத்து அ வெய்யவன் பகழி மூன்று எய்தான் – கம்.ஆரண்:8 18/4
வெய்யவன் தன் உருவோடு வீழ்தலும் – கம்.ஆரண்:11 77/1
விண்ணிடை வெய்யவன் ஏகும் வேகத்தால் – கம்.ஆரண்:13 51/1
வெருவர செய்துள வெய்யவன் புயம் – கம்.கிட்:6 13/2
வெய்யவன் தரு மதலையை மிடல் கொடு கவரும் – கம்.கிட்:7 66/3
வெய்யவன் விளக்கமா மேரு பொன் திரி – கம்.கிட்:10 2/3
வெய்யவன் மகன் பெயர்த்தும் அ சேனையின் மீண்டான் – கம்.கிட்:12 29/4
மேகம் ஒத்தனர் மாருதி வெய்யவன் ஒத்தான் – கம்.சுந்:7 46/4
நஞ்சின் வெய்யவன் கை எறிந்து உரும் என நக்கான் – கம்.யுத்1:2 117/4
வெய்யவன் புதல்வன் யாரினும் வெய்யான் – கம்.யுத்1:11 23/4
கள்ள கறை உள்ளத்து அதிர் கழல் வெய்யவன் கரத்தால் – கம்.யுத்2:15 185/3
மாதிரம் மறைந்தன வயங்கு வெய்யவன்
சோதியின் கிளர் நிலை தொடர்தல் ஓவின – கம்.யுத்2:16 272/1,2
வெய்யவன் அனைய கேளா வெயில் உக விழித்து வீர – கம்.யுத்2:17 60/1
வேற்றுள தாங்க என்னா வெய்யவன் படையை விட்டான் – கம்.யுத்2:18 200/4
வெய்யவன் அவனை-தானும் மேற்கொளா வில்லினோடு – கம்.யுத்2:18 223/3
ஆலத்தினும் வெய்யவன் அங்கதன் அங்கு ஓர் – கம்.யுத்2:18 247/2
வேறு செய்திலன் வெய்யவன் வீரனும் – கம்.யுத்2:19 129/2
வெய்யவன் வச்சிரம் வென்ற எயிற்றான் – கம்.யுத்3:20 21/4
கடவுளர் படையை நும்-மேல் வெய்யவன் துரந்த-காலை – கம்.யுத்3:22 20/1
உச்சி முற்றிய வெய்யவன் கதிர் என உமிழ – கம்.யுத்3:22 69/2
வெய்யவன் தன் கை தண்டால் விலக்கினான் விலக்கலோடும் – கம்.யுத்3:22 134/3
வெய்யவன் கொன்றான் என்றால் வேதனை உழப்பது இன்னம் – கம்.யுத்3:26 64/3
பிறிந்தனன் வெய்யவன் என்ன பெயர்ந்தனன் மீது உயர்ந்த தடம் பெரிய தோளான் – கம்.யுத்3:31 99/4
விண்டுவின் படையே ஆதி வெய்யவன் படை ஈறாக – கம்.யுத்3:31 224/1

மேல்


வெய்யவன்-தன்னை (1)

வெய்யவன்-தன்னை சேர்ந்த நீல் நிற மேகம் ஒத்தான் – கம்.யுத்2:19 221/4

மேல்


வெய்யவனுக்கு (1)

உருமின் வெய்யவனுக்கு உரை – கம்.யுத்2:16 119/3

மேல்


வெய்யள் (2)

யானும் காதலென் யாயும் நனி வெய்யள்
எந்தையும் கொடீஇயர் வேண்டும் – குறு 51/4,5
துஞ்சிய வெய்யள் நோகோ யானே – ஐங் 205/5

மேல்


வெய்யன் (6)

புதுவோர் புணர்தல் வெய்யன் ஆயின் – கலி 75/10
நின் வெய்யன் ஆயின் அவன் வெய்யை நீ ஆயின் – கலி 107/20
வெய்யன் வர நிபம் என்னை-கொல் என வெய்துறும் வேலை – கம்.பால:24 15/4
ஆலத்தினும் வெய்யன் அகற்றி அரற்றுகின்ற – கம்.ஆரண்:10 132/2
விரவி போய் கதிரோன் ஊழி இறுதியின் வெய்யன் ஆனான் – கம்.சுந்:10 27/3
வெய்யன் என்று உரைக்க சால திண்ணியான் வில்லின் செல்வன் – கம்.யுத்2:18 227/2

மேல்


வெய்யன (1)

வினையின் வெய்யன படைக்கலம் வேலை என்று இசைக்கும் – கம்.யுத்4:35 22/3

மேல்


வெய்யார் (1)

வெய்யார் முடிவு இல்லவர் வீசிய போது – கம்.யுத்1:3 116/1

மேல்


வெய்யாரும் (1)

வெய்யாரும் வீழ்வாரும் வேறு ஆக கையின் – கலி 78/25

மேல்


வெய்யாள் (2)

விடியல் காண்டலின் ஈண்டு தன் உயிர் கண்ட வெய்யாள்
படி இலாள் மருங்கு உள்ள அளவு எனை அவன் பாரான் – கம்.ஆரண்:6 82/1,2
மேகம் எனும்படி நொய்தினின் வெய்யாள் – கம்.ஆரண்:14 58/4

மேல்


வெய்யான் (2)

விரைந்து எதிர் வந்தனன் தீயினும் வெய்யான் – கம்.ஆரண்:14 42/4
வெய்யவன் புதல்வன் யாரினும் வெய்யான் – கம்.யுத்1:11 23/4

மேல்


வெய்யை (4)

வெய்யை போல முயங்குதி முனை எழ – நற் 260/5
வேள்வியும் மறனும் விருப்பொடு வெய்யை
அறாஅ மைந்தின் செறாஅ செம் கண் – பரி 13/57,58
நின் வெய்யன் ஆயின் அவன் வெய்யை நீ ஆயின் – கலி 107/20
தோள்-இடை முயக்கம் நீயும் வெய்யை
கழிய காதலர் ஆயினும் சான்றோர் – அகம் 112/10,11

மேல்


வெய்யையால் (1)

மகிழ்நன் மார்பே வெய்யையால் நீ – குறு 73/1

மேல்


வெய்யொனும் (1)

விண் உயர் புள் கொடி விறல் வெய்யொனும்
மணி மயில் உயரிய மாறா வென்றி – புறம் 56/6,7

மேல்


வெய்யோய் (1)

அறம் செய்தீமோ அருள் வெய்யோய் என – புறம் 145/7

மேல்


வெய்யோயே (3)

இன்னும் கேள்-மதி இசை வெய்யோயே
நின்ற துப்பொடு நின் குறித்து எழுந்த – புறம் 213/13,14
என் இடம் யாது மற்று இசை வெய்யோயே – புறம் 222/6
தாழா ஈகை தகை வெய்யோயே – புறம் 369/28

மேல்


வெய்யோர் (6)

வெய்யோர் யாரே வீர விராதன் துணை வெய்யோர் – கம்.ஆரண்:11 15/1
வெய்யோர் யாரே வீர விராதன் துணை வெய்யோர்
ஐயோ போனான் அம்பொடும் உம்பர்க்கு அவன் என்றால் – கம்.ஆரண்:11 15/1,2
விலங்கு அயில் எயிற்று வீரன் முடுகிய வேகம் வெய்யோர்
இலங்கையின் அளவு அன்று என்னா இம்பர் நாடு இரிந்தது அன்றே – கம்.சுந்:1 36/3,4
இட்ட போதிலும் என் இனி செய தக்கது என்றனர் இகல் வெய்யோர்
கட்டி தீயையும் கடும் சிறை இடு-மின் அ கள்வனை கவர்ந்து உண்ண – கம்.யுத்1:3 87/2,3
பாம்பினும் வெய்யோர் சால படுகுவர் பயம் இன்று இன்றே – கம்.யுத்2:19 57/2
ஒடியும் வெய்யோர் கண் எரி செல்ல உடன் வெந்த – கம்.யுத்4:33 15/3

மேல்


வெய்யோர்-மேல் (1)

மின் உமிழ் கணையை வெய்யோர்-மேல் செல விடுதி என்றான் – கம்.யுத்1:7 15/4

மேல்


வெய்யோள் (2)

கிளியும் பந்தும் கழங்கும் வெய்யோள்
அளியும் அன்பும் சாயலும் இயல்பும் – அகம் 49/1,2
நிழலினும் போகா நின் வெய்யோள் பயந்த – புறம் 222/2

மேல்


வெய்யோளும் (1)

துவ்வாள் ஆகிய என் வெய்யோளும்
என்று ஆங்கு இருவர் நெஞ்சமும் உவப்ப கானவர் – புறம் 159/14,15

மேல்


வெய்யோளொடு (4)

குழை மாண் ஒள்_இழை நீ வெய்யோளொடு
வேழ வெண் புணை தழீஇ பூழியர் – அகம் 6/7,8
தொடி அணி முன்கை நீ வெய்யோளொடு
முன்_நாள் ஆடிய கவ்வை இ நாள் – அகம் 226/11,12
போது ஆர் கூந்தல் நீ வெய்யோளொடு
தாது ஆர் காஞ்சி தண் பொழில் அகல் யாறு – அகம் 246/5,6
நெஞ்சு அமர் காதல் நின் வெய்யோளொடு
இன் துயில் பெறுக தில் நீயே வளம் சால் – புறம் 391/18,19

மேல்


வெய்யோற்கு (2)

கிளையை-மன் எம் கேள் வெய்யோற்கு என – புறம் 144/7
கொன்னும் சாதல் வெய்யோற்கு தன் தலை – புறம் 291/6

மேல்


வெய்யோன் (31)

விறல் வெய்யோன் ஊர் மயில் வேல் நிழல் நோக்கி – பரி 8/67
படு வழி படுக இ புகழ் வெய்யோன் தலையே – புறம் 239/21
சிதையும் மனத்து இடர் உடைய செங்கமல முகம் மலர செய்ய வெய்யோன்
புதை இருளின் எழுகின்ற புகர் முக யானையின் உரிவை போர்வை போர்த்த – கம்.பால:11 13/2,3
அசையாத நெடு வரையின் முகடு-தொறும் இளம் கதிர் சென்று அளைந்து வெய்யோன்
திசை ஆளும் மத கரியை சிந்தூரம் அப்பிய போல் சிவந்த மாதோ – கம்.பால:11 14/3,4
துனி இன்றி உயிர் செல்ல சுடர் ஆழி படை வெய்யோன்
பனி வென்றபடி என்ன பகை வென்று படி காப்போன் – கம்.பால:12 16/1,2
மானுட மடங்கல் என்ன தோன்றினன் வயங்கு வெய்யோன் – கம்.பால:17 1/4
வெய்யோன் ஒளி தன் மேனியில் விரி சோதியின் மறைய – கம்.அயோ:7 1/1
பிறக்குமாறு இது என்பான் போல் பிறந்தனன் பிறவா வெய்யோன் – கம்.அயோ:8 22/4
வெய்யோன் நான் இன் சாலியின் வெண் சோறு அமுது என்ன – கம்.அயோ:11 79/3
பூணின் வெய்யோன் ஒரு திசையே புகுத போவான் புகழ் வேந்தர் – கம்.ஆரண்:10 118/3
நீல சிகர கிரி அன்னவன் நின்ற வெய்யோன்
ஆலத்தினும் வெய்யன் அகற்றி அரற்றுகின்ற – கம்.ஆரண்:10 132/1,2
வெ வழி அமைந்த செம் கண் வெருவுற நோக்கி வெய்யோன்
செ வழி தென்றலோற்கு திருத்தினீர் நீர்-கொல் என்ன – கம்.ஆரண்:10 166/2,3
விண் தலம் துறந்து இறுதியின் விரி கதிர் வெய்யோன்
மண்டலம் பல மண்ணிடை கிடந்து என மணியின் – கம்.ஆரண்:13 89/2,3
செல் வகைக்கு உரிய எல்லாம் செய்குவான் என்ன வெய்யோன் – கம்.ஆரண்:13 138/4
கடி நாள் கமலத்து என அவிழ்த்து காட்டுவான் போல் கதிர் வெய்யோன் – கம்.ஆரண்:14 30/4
குன்றிடை இருந்தான் வெய்யோன் குட கடல் குளிப்பது ஆனான் – கம்.சுந்:2 40/4
வீரரும் விரைவில் போனார் விலங்கல் மேல் இலங்கை வெய்யோன்
பேர்வு இலா காவற்பாடும் பெருமையும் அரணும் கொற்ற – கம்.சுந்:14 51/1,2
வென்றுளான் உளன் வேள்வியின் பகைஞன் ஓர் வெய்யோன் – கம்.யுத்1:5 36/4
கூவியது அதனுக்கு அன்றோ என்றனன் கூற்றின் வெய்யோன் – கம்.யுத்2:18 187/4
விரி கடல் தட்டான் கொல்லன் வெம் சின தச்சன் வெய்யோன் – கம்.யுத்3:21 32/4
மெய்யொடு நின்ற வெய்யோன் மிடலுடை இட கை ஓச்சி – கம்.யுத்3:22 135/2
வெய்யோன் மகன் முதல் ஆகிய விறலோர் மிகு திறலோர் – கம்.யுத்3:27 162/1
உறும் சுடர் கழுத்தை நோக்கி நூக்கினான் உருமின் வெய்யோன் – கம்.யுத்3:27 177/4
வீர மெய் பகலின் அல்லால் விளிகிலன் இருளின் வெய்யோன் – கம்.யுத்3:28 32/4
விடிந்தது பொழுதும் வெய்யோன் விளங்கினன் உலகம் மீதாய் – கம்.யுத்3:28 35/1
போர் அழியான் இ வெய்யோன் புகழ் அழியாத பொன் தோள் – கம்.யுத்3:28 36/3
வென்று அலைத்து என்னை ஆர்த்து போர் தொழில் கடந்த வெய்யோன்
தன் தலை எடுப்ப கண்டு தானவர் தலைகள் சாய – கம்.யுத்3:28 62/2,3
உச்சி சென்றான் ஆயினும் வெய்யோன் உதயத்தின் – கம்.யுத்4:33 18/3
மாறு ஓர் வெய்யோன் மண்டிலம் ஒக்கின்றது காணீர் – கம்.யுத்4:33 19/4
விதைக்கின்றன பொறி பொங்கின விழியும் உடை வெய்யோன்
குதிக்கின்றன நிமிர் வெம் சிலை குழைய கொடும் கடும் கால் – கம்.யுத்4:37 46/2,3
கண் தா குலம் முற்றும் சுடும் என்று அ கழல் வெய்யோன்
கண் தாகுதல் முன் செல்ல விசைத்துள்ளது கண்டான் – கம்.யுத்4:37 126/3,4

மேல்


வெய்யோனே (2)

ஓம்பா ஈகை விறல் வெய்யோனே – புறம் 152/32
காய்தலும் உண்டு அ கள் வெய்யோனே – புறம் 258/11

மேல்


வெயர் (1)

வில் தங்கு புருவம் நெற்றி வெயர் வர பசலை விம்மி – கம்.பால:21 13/1

மேல்


வெயர்க்கும் (2)

பற்றும் பார்க்கும் மெய் வெயர்க்கும் தன் பரு வலி காலால் – கம்.ஆரண்:6 91/3
வெற்பிடை மதம் என வெயர்க்கும் மேனியன் – கம்.ஆரண்:12 26/1

மேல்


வெயர்த்த (1)

எரிந்த பூண் இனமும் கொங்கை வெயர்த்த போது இழிந்த சாந்தும் – கம்.பால:21 18/2

மேல்


வெயர்த்தான் (2)

ஆடின குல கிரி அருக்கனும் வெயர்த்தான்
ஓடின திசை கரிகள் உம்பரும் ஒளித்தார் – கம்.ஆரண்:10 46/3,4
வென்றான் என்றே உள்ளம் வெயர்த்தான் விடு சூலம் – கம்.யுத்4:37 134/1

மேல்


வெயர்த்திலன் (1)

வெயர்த்திலன் மிசை உயிர்த்திலன் நல் அற வீரன் – கம்.சுந்:7 53/4

மேல்


வெயர்ப்ப (1)

அ நெடும் கோப யானை அமரரும் வெயர்ப்ப அங்கி – கம்.யுத்2:18 219/3

மேல்


வெயரா (1)

விம்மா வெதும்பா வெயரா முகம் வெய்து_உயிர்த்தாள் – கம்.பால:17 17/4

மேல்


வெயில் (137)

வெயில் உருப்பு-உற்ற வெம் பரல் கிழிப்ப – சிறு 8
வெயில் நுழைபு அறியா குயில் நுழை பொதும்பர் – பெரும் 374
அகல் வானத்து வெயில் கரப்பவும் – மது 50
செல் சுடர் பசு வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 411
வெயில் கதிர் மழுங்கிய படர் கூர் ஞாயிற்று – மது 431
இலங்கு கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 703
வெயில் புறந்தரூஉம் இன்னல் இயக்கத்து – மலை 374
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் – நற் 43/1
வெயில் வீற்றிருந்த வெம்பு அலை அரும் சுரம் – நற் 84/9
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் – நற் 99/2
விரி கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன நின் – நற் 192/10
வெயில் வெய்து-உற்ற பரல் அவல் ஒதுக்கில் – நற் 240/6
வெயில் காய் அமையத்து இமைக்கும் அத்தத்து – நற் 279/8
ஞாங்கர் இள வெயில் உணீஇய ஓங்கு சினை – நற் 288/2
கடு வெயில் கொதித்த கல் விளை உப்பு – நற் 354/8
உறு கதிர் இள வெயில் உண்ணும் நாடன் – நற் 396/7
வெயில் ஆடு முசுவின் குருளை உருட்டும் – குறு 38/2
நின்று வெயில் கழிக்கும் என்ப நம் – குறு 213/6
அலங்கு வெயில் பொதிந்த தாமரை – குறு 376/5
வெயில் முளி சோலைய வேய் உயர் சுரனே – ஐங் 327/3
வெம் துகள் ஆகிய வெயில் கடம் நீந்தி – ஐங் 330/1
அத்த பலவின் வெயில் தின் சிறு காய் – ஐங் 351/1
வேய் வனப்பு இழந்த தோளும் வெயில் தெற – ஐங் 392/1
வாய்ப்பு அறியலனே வெயில் துகள் அனைத்தும் – பதி 20/6
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் – பரி 1/19
துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு – பரி 1/21
மன் புனல் இள வெயில் வளாவ இருள் வளர்வு என – பரி 15/27
தேன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் செறு வெயில் உறு கால – பரி 20/9
வெயில் ஒளி அறியாத விரி மலர் தண் காவில் – கலி 30/7
வேல் நுதி உற நோக்கி வெயில் உற உருகும் தன் – கலி 147/6
வெயில் வெரிந் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை – அகம் 37/10
வெயில் அவிர் உருப்பொடு வந்து கனி பெறாஅது – அகம் 57/3
பெரும் புலர் விடியல் விரிந்து வெயில் எறிப்ப – அகம் 63/6
வேய் கண் உடைந்த வெயில் அவிர் நனம் தலை – அகம் 91/7
வெயில் கவின் இழந்த வைப்பின் பையுள் கொள – அகம் 145/4
பெயல் உற நெகிழ்ந்து வெயில் உற சாஅய் – அகம் 157/12
வெயில் தின வருந்திய நீடு மருப்பு ஒருத்தல் – அகம் 207/9
விண் தவழ் இள வெயில் கொண்டு நின்று அன்ன – அகம் 212/2
வெயில் புலந்து இளைக்கும் வெம்மைய பயில் வரி – அகம் 285/7
வெயில் அவிர்பு நுடங்கும் வெவ்வெம் களரி – அகம் 293/5
பழன யாமை பசு வெயில் கொள்ளும் – அகம் 306/7
வெயில் அவிர் புரையும் வீ ததை மராஅத்து – அகம் 317/15
வயங்கு வெயில் ஞெமிய பாஅய் மின்னு வசிபு – அகம் 322/1
நீடு வெயில் உழந்த குறி இறை கணை கால் – அகம் 335/12
இல் போல் நீழல் செல் வெயில் ஒழி-மார் – அகம் 343/11
அல்கு வெயில் நீழல் அசைந்தனர் செலவே – அகம் 345/21
கடு வெயில் திருகிய வேனில் வெம் காட்டு – அகம் 353/10
செம் ஞாயிற்று வெயில் முனையின் – புறம் 24/2
வெயில் மறை கொண்டன்றோ அன்றே வருந்திய – புறம் 35/20
வெண் திங்களுள் வெயில் வேண்டினும் – புறம் 38/8
வெயில் மறை கொண்ட உரு கெழு சிறப்பின் – புறம் 60/11
வெயில் என முனியேன் பனி என மடியேன் – புறம் 196/11
வெள்ளி வெண் மாடத்து உம்பர் வெயில் விரி பசும்பொன் பள்ளி – கம்.பால:2 8/3
வெயில் புடைபெயர்வன மிளிர் முலை குழலின் – கம்.பால:2 42/2
எள்ள_அரும் கதிரவன் இள வெயில் குழாம் – கம்.பால:3 27/3
மின் என விளக்கு என வெயில் பிழம்பு என – கம்.பால:3 39/1
கதிர் மணி அணி வெயில் கால்வ மான்_மதம் – கம்.பால:3 59/2
செழும் தோடும் பல் கலனும் வெயில் வீச மாகதர்கள் திரண்டு வாழ்த்த – கம்.பால:5 56/3
அன்று என ஆம் என இமையோர் அயிர்த்தனர் மேல் வெயில் கரந்தது அங்கும் இங்கும் – கம்.பால:6 14/2
விண் கிழித்து ஒளிரும் மின் அனைய பல் மணி வெயில்
மண் கிழித்திட எழும் சுடர்கள் மண்_மகள் உடல் – கம்.பால:7 10/2,3
இழையிடை இள வெயில் எறிக்கும் அ வெயில் – கம்.பால:14 13/1
இழையிடை இள வெயில் எறிக்கும் அ வெயில்
தழையிடை நிழல் கெட தவழும் அ தழை – கம்.பால:14 13/1,2
பத்தியால் இள வெயில் பரப்பும் பாகினும் – கம்.பால:14 16/2
படைகளும் முடியும் பூணும் படர் வெயில் பரப்பி செல்ல – கம்.பால:14 55/3
வெயில் நிறம் குறைய சோதி மின் நிழல் பரப்ப முன்னம் – கம்.பால:15 29/1
மின் இடும் வில் இடும் வெயில் இடும் நிலவு இடும் – கம்.பால:20 11/4
இள வெயில் சுற்றி அன்ன எரி மணி கடகம் இட்டார் – கம்.பால:22 11/4
பொன் தட முடி புது வெயில் பொழிதர போய் – கம்.பால:22 42/3
பந்தரின் நிழல் வீச படர் வெயில் கடிவாகும் – கம்.பால:23 26/4
வெயில் விரவிய பொன்னின் மிடை கொடி மதி தோயும் – கம்.பால:23 27/3
குண்டலம் வெயில் வீச குரவைகள் புரிவாரும் – கம்.பால:23 28/3
கேடகம் வெயில் வீச கிளர் அயில் நிலவு ஈன – கம்.பால:23 33/1
நகை இள வெயில் என தொங்கல் நாற்றியே – கம்.பால:23 64/4
பத்தியின் இள வெயில் பரப்ப நீலத்தின் – கம்.அயோ:2 40/2
வெயில் முறை குல கதிரவன் முதலிய மேலோர் – கம்.அயோ:2 71/1
மின் குற்று ஒளிரும் வெயில் தீ கொடு அமைந்த வேலோய் – கம்.அயோ:4 128/4
மீன் பொலிதர வெயில் ஒதுங்க மேதியோடு – கம்.அயோ:5 3/1
அந்தியில் வெயில் ஒளி அழிய வானகம் – கம்.அயோ:5 5/1
வெயில் சுடு கோடை தன்னில் என்பு_இலா உயிரின் வேவாள் – கம்.அயோ:6 14/4
வெயில் இள நிலவே போல் விரி கதிர் இடை வீச – கம்.அயோ:9 2/1
விசும்பு தூர்ப்பன ஆம் என வெயில் உக விளங்கும் – கம்.அயோ:10 36/3
வேதனை வெயில் கதிர் தணிக்க மென் மழை – கம்.அயோ:12 30/1
மின் உயிர்க்கும் தீ வாய் வெயில் உயிர்க்கும் வெள் வேலோய் – கம்.அயோ:14 60/4
விலகிடு நிழலினன் வெயில் விரி அயில் வாள் – கம்.ஆரண்:2 36/1
மிடைதலின் உலகு எலாம் வெயில் இழந்தவே – கம்.ஆரண்:7 47/4
வில்லாளனை முனியா வெயில் அயில் ஆம் என விழியா – கம்.ஆரண்:7 88/2
வெயில் உடை நாளில் உற்ற வெண்ணெய் போல் வெதும்பிற்று அன்றே – கம்.ஆரண்:10 85/4
மின்னும் சிலையார் மலை தொடர்ந்த வெயில் வெம் கானம் போயினரால் – கம்.ஆரண்:14 32/4
வெயில் சுடர் இரண்டினை மேரு மால் வரை – கம்.ஆரண்:15 11/1
வெயில் உறற்கு இரங்கி மீதா விரி சிறை பந்தர் வீசி – கம்.கிட்:2 11/2
வேலை நிறைவு உற்றன வெயில் கதிர் வெதுப்பும் – கம்.கிட்:10 72/1
இயன்றன இள வெயில் ஏய்ந்த மெய்யின – கம்.கிட்:10 117/2
வெயில் இலதே குடை என வினாயினான் – கம்.கிட்:11 127/4
வெவ் ஆறு அம் என குளிர்ந்து வெயில் இயங்கா வகை இலங்கும் விரி பூம் சோலை – கம்.கிட்:13 22/2
கவண் உமிழ் கல் வெயில் இயங்கும் கன வரையும் சந்திரகாந்தமும் காண்பீர் – கம்.கிட்:13 23/2
மேல் முகம் நிமிர்ந்து வெயில் காலொடு விழுங்கா – கம்.கிட்:14 56/2
பார் நிழல் பரப்பும் பொன் தேர் வெயில் கதிர் பரிதி மைந்தன் – கம்.கிட்:17 27/1
வெயில் இயல் குன்றம் கீண்டு வெடித்தலும் நடுக்கம் எய்தி – கம்.சுந்:1 11/1
மின்மினி அல்லனோ அ வெயில் கதிர் வேந்தன் அம்மா – கம்.சுந்:2 96/4
எரி சுடர் மணியின் செம் கேழ் இள வெயில் இடைவிடாது – கம்.சுந்:2 178/1
இழைகளோடு நின்று இள வெயில் எறித்திட இரவு எனும் பெயர் வீய – கம்.சுந்:2 205/2
வகைய பொன் மகுடம் இள வெயில் எறிப்ப கங்குலும் பகல்பட வந்தான் – கம்.சுந்:3 74/4
மால் நிற மணிகள் இடை உற பிறழ்ந்து வளர் கதிர் இள வெயில் பொருவ – கம்.சுந்:3 78/3
பொன் நிற தூசு கரு வரை மருங்கில் தழுவிய புது வெயில் பொருவ – கம்.சுந்:3 80/2
மின் திறப்பன ஒத்தன வெயில் விடு பகு வாய் – கம்.சுந்:3 133/2
மின் திரிவ ஒத்தன வெயில் கதிரும் ஒத்த – கம்.சுந்:6 15/2
வெயில் கதிர் கற்றை அற்று உற வீழ்ந்தன – கம்.சுந்:6 38/3
மின் நின்ற படையும் கண்ணும் வெயில் விரிக்கின்ற மெய்யர் – கம்.சுந்:7 9/2
வெயில் விரி கதிரவனும் போய் வெருவிட வெளியிடை விண் நோய் – கம்.சுந்:7 20/3
மேவு தீ விடம் உயிர்ப்பன வெயில் பொழி எயிற்றன அ வீரர் – கம்.யுத்1:2 88/2
மின்னை கொல்லும் வெயில் திண் எயிற்றால் – கம்.யுத்1:3 96/4
மீ எழு குருதி பொங்க வெயில் விரி வயிர மார்பு – கம்.யுத்1:3 153/3
விலங்கு நாட்டத்தன் என்று உளன் வெயில் உக விழிப்பான் – கம்.யுத்1:5 43/4
வேலை வெந்து நடுங்கி வெயில் புரை – கம்.யுத்1:9 43/2
மா அணை நீல குன்றத்து இள வெயில் வளர்ந்தது என்ன – கம்.யுத்1:13 9/1
வெயில் கடந்திலாத காவல் மேருவின் மேலும் நீண்ட – கம்.யுத்1:14 14/3
வீற்று வீற்று உக வெயில் உமிழ் கடும் கணை விட்டான் – கம்.யுத்2:15 243/2
மெய் எலாம் மிளிர் மின் வெயில் வீசிட – கம்.யுத்2:16 70/1
வீழ்ந்த வாளன விளிவுற்ற பதாகைய வெயில் உமிழ் அயில் அம்பு – கம்.யுத்2:16 315/1
மின் ஒளிர் மகுட கோடி வெயில் ஒளி விரித்து வீச – கம்.யுத்2:17 5/1
வெய்யவன் அனைய கேளா வெயில் உக விழித்து வீர – கம்.யுத்2:17 60/1
மெய் பெற்றன கடல் ஒப்பன வெயில் உக்கன விழியின் – கம்.யுத்2:18 139/2
வெற்றி கணை உரும் ஒப்பன வெயில் ஒப்பன அயில்-போல் – கம்.யுத்2:18 151/2
வெப்போ என வெயில் கால்வன அயில் வெம் கணை விசையால் – கம்.யுத்2:18 165/3
மின்னால் இயன்றது எனலாய் விளங்கு மிளிர் பூண் வயங்க வெயில் கால் – கம்.யுத்2:19 248/2
பொன் துன்னி அன்ன வெயில் வீசுகின்ற பொருள் கண்டு நின்ற புகழோன் – கம்.யுத்2:19 262/2
வெயில் படைத்து இருளை ஓட்டும் காலத்தின் விடிதலோடும் – கம்.யுத்3:21 31/3
தொத்த பொலி கனக கிரி வெயில் சுற்றியது ஒத்தான் – கம்.யுத்3:22 115/4
வெயில் என்று உன்னாய் நின்று தளர்ந்தாய் மெலிவு எய்தி – கம்.யுத்3:22 205/3
வேய் உற்ற நெடும் கிரி மீ வெயில் ஆம் – கம்.யுத்3:27 39/3
மின் நகு பகு வாயூடு வெயில் உக நகை போய் வீங்க – கம்.யுத்3:27 79/2
மீன் உக்கது நெடு வானகம் வெயில் உக்கது சுடரும் – கம்.யுத்3:27 118/1
வேல் ஒன்று வாங்கி விட்டான் வெயில் ஒன்று விழுவது என்ன – கம்.யுத்3:27 179/2
கொழுந்து எழும் செக்கர் கற்றை வெயில் விட எயிற்றின் கூட்டம் – கம்.யுத்3:28 65/3
நாள் வெயில் பரந்தது என்ன நம்பி-தன் தம்பி மார்பில் – கம்.யுத்3:28 67/2
இருள் ஒரு திசை ஒரு திசை வெயில் விரியும் – கம்.யுத்4:37 92/1
மேரு மந்தரம் புரைவது வெயில் அன்ன ஒளியது – கம்.யுத்4:37 106/2

மேல்


வெயில்கள் (1)

வெயில்கள் போல் ஒளிகள் வீச வீரன் மேல் கடிது விட்டார் – கம்.சுந்:8 22/4

மேல்


வெயில்கள்-போல் (1)

அற்ற பைம் தலை அரிந்து சென்றன அயில் கடும் கணை வெயில்கள்-போல்
புற்று அடைந்த கொடு வெவ் அராவின் நெடு நாகலோகம் அது புக்கவால் – கம்.யுத்2:19 66/1,2

மேல்


வெயில்களும் (1)

புடை பரந்தன வெயில்களும் நிலாக்களும் புரள – கம்.யுத்3:22 97/3

மேல்


வெயிலன (1)

வேகரத்து வெம் கண் உமிழ் வெயிலன மலையின் – கம்.கிட்:12 10/2

மேல்


வெயிலிடை (1)

வெயிலிடை தந்த விளக்கு என ஒளி இலா மெய்யாள் – கம்.சுந்:3 4/2

மேல்


வெயிலின் (4)

விண்ணகம் இருண்டது வெயிலின் வெம் கதிர் – கம்.கிட்:10 3/3
செம்_புனல் வெயிலின் தோன்ற திசை இருள் இரிய சீறி – கம்.யுத்2:19 202/2
மார்பிடை நின்ற வாளி-வாயிடை வெயிலின் வாரும் – கம்.யுத்3:21 23/1
மீன்_குலம் குலைந்து உக வெயிலின் மண்டிலம் – கம்.யுத்3:24 94/1

மேல்


வெயிலினும் (2)

வெயிலினும் மெய்யன விளம்ப கேட்டியால் – கம்.சுந்:3 39/4
வில்லினின் வலி தரல் அரிது எனலால் வெயிலினும் அனல் உமிழ் அயில் விரைவில் – கம்.யுத்3:28 25/1

மேல்


வெயிலும் (7)

விடியுமேல் வெயிலும் வேம் மழையும் வேம் மின்னினோடு – கம்.பால:7 6/3
கண் குடை இன மணி வெயிலும் கான்றிட – கம்.பால:23 40/2
விண் துளங்கிட விலங்கல்கள் குலுங்க வெயிலும்
கண்டு உளம் கதிர் குறைந்திட நெடும் கடல் சுலாம் – கம்.ஆரண்:1 7/2,3
வெயிலும் வெள்ளி வெண் மதியும் மேம்படா – கம்.கிட்:3 32/4
மின்னிட வெயிலும் வீச வில் இடும் எயிற்று வீரன் – கம்.சுந்:8 14/4
ஒளி பிழம்பு ஒழுகும் பூணின் உமிழ் இள வெயிலும் ஒண் பொன் – கம்.யுத்3:25 5/2
என்னும் காலை இருளும் வெயிலும் கால் – கம்.யுத்4:40 25/1

மேல்


வெயிலே (1)

வெயிலே என நீ விரிவாய் நிலவே – கம்.பால:23 6/2

மேல்


வெயிலை (2)

மின் கொண்டு அமைத்த வெயிலை கொடு சமைத்த – கம்.சுந்:2 1/2
அல்லை சுருட்டி வெயிலை பரப்பி அகல் ஆசை எங்கும் அழியா – கம்.யுத்2:19 246/1

மேல்


வெயிலொடு (4)

வெயிலொடு எவன் விரைந்து சேறி உது காண் – கலி 108/39
விளிம்பு பொன் ஒளி நாற வெயிலொடு நிலவு ஈனும் – கம்.பால:23 25/3
மின் திரண்டு அனைய ஆகி வெயிலொடு நிலவு வீச – கம்.சுந்:10 12/2
பயில் விரி குருதிகள் பருகிட வெயிலொடு
அயில் விரி சுடு கணை கடவினன் அறிவின் – கம்.யுத்4:37 85/2,3

மேல்


வெயிலோன் (1)

மின்-பால் இயன்றது ஒரு குன்றம் வானின் மிளிர்கின்றது என்ன வெயிலோன்
தென்-பால் எழுந்து வட-பால் நிமிர்ந்து வருகின்ற செய்கை தெரிய – கம்.யுத்2:19 247/3,4

மேல்


வெயிற்கு (1)

உறு வெயிற்கு உலைஇய உருப்பு அவிர் குரம்பை – சிறு 174

மேல்


வெரிந் (10)

யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடை கொழு மடல் – பெரும் 86
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – குறு 222/6
வெயில் வெரிந் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை – அகம் 37/10
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – அகம் 42/3
வெரிந் ஓங்கு சிறுபுறம் உரிஞ ஒல்கி – அகம் 167/12
உறு வெரிந் ஒடிக்கும் சிறு வரி குருளை – அகம் 329/10
வேர்த்தானை உயிர் கொண்டு மீண்டானை வெரிந் பண்டு – கம்.ஆரண்:6 95/3
வெம்பு காட்டிடை நுழை-தொறும் வெரிந் உற பாய்ந்த – கம்.ஆரண்:8 5/2
பாணியாது படர் வெரிந் பாழ்படா – கம்.கிட்:11 9/2
மெய் இரண்டு நூறு_ஆயிரம் பகழியால் வெரிந் உற தொளை போன – கம்.யுத்2:16 344/2

மேல்


வெரிந்நிடை (1)

விரவலர் வெரிந்நிடை விழிக்க மீண்டுளோன் – கம்.அயோ:11 97/3

மேல்


வெரிந (1)

வெரிந தோலொடு முழு மயிர் மிடைந்த – பரி 21/5

மேல்


வெரிநிடை (1)

வெப்பு அணை குத்தினாலும் வெரிநிடை போய அன்றே – கம்.யுத்4:37 212/4

மேல்


வெரிநில் (2)

விரி மணி தார்கள் பூண்ட வேசரி வெரிநில் தோன்றும் – கம்.பால:14 64/1
வேல் தலை மானுடர் வெரிநில் காண்பெனால் – கம்.யுத்2:18 5/4

மேல்


வெரிநின் (6)

அம் வளை வெரிநின் அரக்கு ஈர்த்து அன்ன – நற் 25/1
வேதின வெரிநின் ஓதி முது போத்து – குறு 140/1
சேண வெரிநின் சிறந்தானோடு ஏறினாள் – பரி 12/48
மிடல் படைத்து ஒருவனாய் அமரர் கோன் விடையதா வெரிநின் மேலாய் – கம்.யுத்1:2 83/1
கூர்மத்தின் வெரிநின் வைத்து வானவர் அமுதம் கொண்ட – கம்.யுத்2:18 213/1
பாடு உழுத படர் வெரிநின் பணி உழுத அணி நிகர்ப்ப பணை கை யானை – கம்.யுத்4:37 204/2

மேல்


வெரிநினும் (1)

வென்றி வெம் புரவியின் வெரிநினும் விரவார் – கம்.சுந்:8 34/1

மேல்


வெரிநு (1)

உயவல் யானை வெரிநு சென்று அன்ன – அகம் 65/14

மேல்


வெரிநுற (1)

குரம் குடைந்தன வெரிநுற கொடி நெடும் கொற்ற – கம்.யுத்2:16 217/2

மேல்


வெரிம் (2)

மின் பிறழ் குடுமி குன்றம் வெரிம் உற விரியும் வேலை – கம்.சுந்:1 6/2
விரவு பொன் கழல் விசித்தனர் வெரிம் உற்று விளங்க – கம்.சுந்:9 8/1

மேல்


வெரீஇ (35)

மட நடை மஞ்ஞை பல உடன் வெரீஇ
கோழி வய பெடை இரிய கேழலொடு – திரு 310,311
ஓங்கு திரை ஒலி வெரீஇ
தீம் பெண்ணை மடல் சேப்பவும் – பொரு 206,207
கூட திண் இசை வெரீஇ மாடத்து – பெரும் 438
கல் எறியும் கவண் வெரீஇ
புள் இரியும் புகர் போந்தை – பட் 73,74
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ
செம் கண் எருமை இனம் பிரி ஒருத்தல் – மலை 471,472
பார்வை வேட்டுவன் படு வலை வெரீஇ
நெடும் கால் கணந்துள் அம் புலம்பு கொள் தெள் விளி – நற் 212/1,2
இரும் கேழ் வய புலி வெரீஇ அயலது – நற் 217/3
வெறி கொள் சாபத்து எறி கணை வெரீஇ
அழுந்துபட விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 228/7,8
வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ
பரி உடை வயங்கு தாள் பந்தின் தாவ – நற் 249/6,7
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ
பழன பல் புள் இரிய கழனி – நற் 350/1,2
ஏனல் காவலர் கவண் ஒலி வெரீஇ
கான யானை கை விடு பசும் கழை – குறு 54/2,3
கானவர் எடுப்ப வெரீஇ இனம் தீர்ந்து – குறு 322/2
சிலை வில் கானவன் செம் தொடை வெரீஇ
செரு உறு குதிரையின் பொங்கி சாரல் – குறு 385/2,3
வேனில் அரையத்து இலை ஒலி வெரீஇ
போகில் புகா உண்ணாது பிறிது புலம் படரும் – ஐங் 325/1,2
கனவில் கண்டு கதுமென வெரீஇ
புதுவது ஆக மலர்ந்த வேங்கையை – கலி 49/4,5
ஓரை மகளிர் ஓதை வெரீஇ எழுந்து – கலி 75/4
வெய்ய உகுதர வெரீஇ பையென – அகம் 19/14
விரவு பொறி மஞ்ஞை வெரீஇ அரவின் – அகம் 108/12
களிறு விளிப்படுத்த கம்பலை வெரீஇ
ஒய்யென எழுந்த செம் வாய் குழவி – அகம் 165/2,3
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ
ஊர் எழுந்து உலறிய பீர் எழு முதுபாழ் – அகம் 167/9,10
பகடு துறை ஏற்றத்து உமண் விளி வெரீஇ
உழைமான் அம் பிணை இனன் இரிந்து ஓட – அகம் 173/10,11
காய் சினம் சிறந்து குழுமலின் வெரீஇ
இரும் பிடி இரியும் சோலை – அகம் 221/12,13
மாஅல் யானை புலி செத்து வெரீஇ
இரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப பெயரும் – அகம் 232/3,4
கறங்கு இசை வெரீஇ பறந்த தோகை – அகம் 266/18
தெறி மறி பார்க்கும் குறுநரி வெரீஇ
முள் உடை குறும் தூறு இரிய போகும் – அகம் 274/10,11
வெண் கோட்டு யானை முழக்கு இசை வெரீஇ
கன்று ஒழித்து ஓடிய புன் தலை மட பிடி – அகம் 347/12,13
பயில் அரில் கிடந்த வேட்டு விளி வெரீஇ
வரி புற இதலின் மணி கண் பேடை – அகம் 387/9,10
மடி விடு வீளை வெரீஇ குறு முயல் – அகம் 394/14
வெண்ணெல் அரிஞர் தண்ணுமை வெரீஇ
கண் மடல் கொண்ட தீம் தேன் இரிய – புறம் 348/1,2
வாய் வெரீஇ அலமரும் மறுக்கம் நீங்கினார் – கம்.ஆரண்:3 5/2
கோல் அடிப்ப வெரீஇ குல மள்ளர் ஏர் – கம்.கிட்:15 40/2
மீன் நெருங்குறும் வெள்ளம் வெரீஇ பல – கம்.கிட்:15 49/3
மலர் கரும் குழல் சோர்ந்து வாய் வெரீஇ சில மாற்றங்கள் பறைகின்றாள் – கம்.சுந்:2 200/3
வாய் வெரீஇ நின்ற வென்றி வானர வீரர்-மன்னோ – கம்.சுந்:14 3/2
விழுங்கியது இருள் இவன் மெய்யினால் வெரீஇ
புழுங்கும் நம் பெரும் படை இரியல்போகின்றது – கம்.யுத்2:16 107/2,3

மேல்


வெரீஇய (9)

சிலை ஒலி வெரீஇய செம் கண் மரை விடை – மலை 406
விரவு பணை முழங்கு ஒலி வெரீஇய வேந்தர்க்கு – பதி 50/10
புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம் – அகம் 12/11
மதர் புலி வெரீஇய மையல் வேழத்து – அகம் 39/11
தண்ணுமை வெரீஇய தடம் தாள் நாரை – அகம் 40/14
விளி அறி ஞமலி குரைப்ப வெரீஇய
மதர் கயல் மலைப்பின் அன்ன கண் எமக்கு – அகம் 140/9,10
கடிது இடி வெரீஇய கமம் சூல் வெண்_குருகு – அகம் 141/19
செந்நாய் வெரீஇய புகர் உழை ஒருத்தல் – அகம் 219/13
இருள் பகை வெரீஇய நாகு இளம் பேடை – புறம் 326/2

மேல்


வெரு (13)

வெரு வரு கொல் யானை வீங்கு தோள் மாறன் – பரி 24/91
வேண்டாதார் நெஞ்சு உட்க வெரு வந்த கொடுமையும் – கலி 100/2
வேல் வல்லான் நிறனே போல் வெரு வந்த சேயும் ஆங்கு அ – கலி 104/14
வெரு வரு தூமம் எடுப்ப வெகுண்டு – கலி 104/43
வெரு வந்த ஆறு என்னார் விழு பொருட்கு அகன்றவர் – கலி 150/12
அரு வரை இழிதரும் வெரு வரு படாஅர் – அகம் 288/11
வெரு வரு கானம் நம்மொடு – அகம் 297/18
வியந்தவர் வெரு கொள விசும்பின் ஓங்கினான் – கம்.பால:8 24/3
வெய்தின் நின்ற குரங்கும் வெரு கொளா – கம்.கிட்:11 36/4
இடியும் மா கடல் முழக்கமும் வெரு கொள இசைக்கும் – கம்.கிட்:12 9/1
வெரு கொள தோன்றுவான் கொண்ட வேடமோ – கம்.யுத்2:16 108/2
வில் கொண்டான் இவனே என்னா வெரு கொண்டார் முனிவர் எல்லாம் – கம்.யுத்2:19 116/4
மான்_குலம் வெரு கொள மயங்கி மண்டி வான் – கம்.யுத்3:24 94/3

மேல்


வெருக்கு (3)

வெருக்கு பல் உருவின் முல்லையொடு கஞலி – குறு 240/3
வெருக்கு அடி அன்ன குவி முகிழ் இருப்பை – அகம் 267/6
வெருக்கு விடை அன்ன வெருள் நோக்கு கயம் தலை – புறம் 324/1

மேல்


வெருக்கொடு (1)

சேடனும் வெருக்கொடு சிர தொகை நெளித்தான் – கம்.ஆரண்:10 46/2

மேல்


வெருக்கொண்டு (1)

வெருக்கொண்டு ஓடிட வெம் பட காவலர் – கம்.யுத்2:15 62/2

மேல்


வெருக்கொள (2)

சூலியும் வெருக்கொள தேரில் தோன்றுவான் – கம்.யுத்3:20 35/3
வெருக்கொள பெரும் கவி படை குலைந்தது விலங்கி – கம்.யுத்3:22 164/4

மேல்


வெருகிற்கு (1)

பிள்ளை வெருகிற்கு அல்கு_இரை ஆகி – குறு 107/4

மேல்


வெருகின் (5)

எழுதி அன்ன கொடி படு வெருகின்
பூளை அன்ன பொங்கு மயிர் பிள்ளை – அகம் 297/13,14
குவி அடி வெருகின் பைம் கண் ஏற்றை – அகம் 367/8
பார்வல் வெருகின் கூர் எயிற்று அன்ன – அகம் 391/1
பிள்ளை வெருகின் முள் எயிறு புரைய – புறம் 117/8
ஊர் முது வேலி பார்நடை வெருகின்
இருள் பகை வெரீஇய நாகு இளம் பேடை – புறம் 326/1,2

மேல்


வெருகு (3)

வேலி வெருகு இனம் மாலை உற்று என – குறு 139/2
வெருகு சிரித்து அன்ன பசு வீ மென் பிணி – குறு 220/4
வெருகு இருள் நோக்கி அன்ன கதிர் விடுபு – அகம் 73/3

மேல்


வெருண்டார் (1)

வெருண்டார் சிந்தை வியந்து விம்முவார் – கம்.கிட்:16 51/4

மேல்


வெருண்டு (1)

வெருண்டு மன்னவன் பிரிவு எனும் விதிர்ப்பு உறு நிலையால் – கம்.அயோ:1 31/3

மேல்


வெருவ (4)

அம் கண் குறு முயல் வெருவ அயல – புறம் 384/5
வீர பட்டத்தில் பட்டன விண்ணவர் வெருவ – கம்.ஆரண்:8 19/4
வேலை நீர் கடைந்த மேல்_நாள் உலகு எலாம் வெருவ வந்த – கம்.யுத்1:9 85/3
விசும்பு பாழ்பட வந்தது மந்தரம் வெருவ – கம்.யுத்4:37 107/4

மேல்


வெருவந்து (1)

மின் குலாம் எயிற்றர் ஆகி வெருவந்து வெற்பில் நின்ற – கம்.யுத்1:9 31/1

மேல்


வெருவர (11)

ஒண் தொடி தட கையின் ஏந்தி வெருவர
வென்று அடு விறல் களம் பாடி தோள் பெயரா – திரு 54,55
உருவ பல் பூ தூஉய் வெருவர
குருதி செந்தினை பரப்பி குற_மகள் – திரு 241,242
வென் வேல் பொறையன் என்றலின் வெருவர
வெப்பு உடை ஆடூஉ செத்தனென்-மன் யான் – பதி 86/3,4
சுடர் இன்று தமியளும் பனிக்கும் வெருவர
மன்ற மராஅத்த கூகை குழறினும் – அகம் 158/12,13
பரியினது உயிர்க்கும் அம்பினர் வெருவர
உவலை சூடிய தலையர் கவலை – அகம் 291/12,13
ஈம விளக்கின் வெருவர பேரும் – புறம் 359/7
வெருவர சென்று அடை காம வெகுளி என நிருதர் இடை விலக்கா வண்ணம் – கம்.பால:6 11/2
வெருவர திசைகள் பேர வெம் கனல் பொங்க மேன்மேல் – கம்.பால:24 29/2
வெருவர செய்வன காண்டி வீர நீ – கம்.அயோ:14 31/4
வெருவர செய்துள வெய்யவன் புயம் – கம்.கிட்:6 13/2
வெருவர முழங்குகின்ற மேகமே மின்னுகின்றாய் – கம்.கிட்:10 60/2

மேல்


வெருவரு (28)

வெண்ணி தாக்கிய வெருவரு நோன் தாள் – பொரு 147
வெருவரு செலவின் வெகுளி வேழம் – பொரு 172
வேழத்து அன்ன வெருவரு செலவின் – மது 392
வேல் கெழு தானை வெருவரு தோன்றல் – பதி 22/16
அரணம் ஆகிய வெருவரு புனல் தார் – பதி 50/11
ஆர் இறை அஞ்சா வெருவரு கட்டூர் – பதி 82/2
ஊன் பதித்து அன்ன வெருவரு செம் செவி – அகம் 51/5
வெருவரு கவலை ஆங்கண் அருள்வர – அகம் 117/5
வெருவரு தானையொடு வேண்டு புலத்து இறுத்த – அகம் 125/17
வருநர் பார்க்கும் வெருவரு கவலை – அகம் 127/16
வெருவரு தகுந கானம் நம்மொடு – அகம் 131/13
வெருவரு கானம் நீந்தி பொருள் புரிந்து – அகம் 161/7
அருவி ஆன்ற வெருவரு நனம் தலை – அகம் 241/8
வேறு பல் கவலைய வெருவரு வியன் காட்டு – அகம் 263/5
வேங்கை வென்ற வெருவரு பணை தோள் – அகம் 295/5
வெருவரு கடும் திறல் இரு பெரும் தெய்வத்து – அகம் 360/6
வில் சினம் தணிந்த வெருவரு கவலை – அகம் 381/8
கூற்று கண்ணோடிய வெருவரு பறந்தலை – புறம் 19/16
பூளை நீடிய வெருவரு பறந்தலை – புறம் 23/20
எறி படை மயங்கிய வெருவரு ஞாட்பின் – புறம் 178/7
பேர் அமர் உழந்த வெருவரு பறந்தலை – புறம் 270/11
வெருவரு குருதியொடு மயங்கி உருவு கரந்து – புறம் 271/5
குருதி பற்றிய வெருவரு தலையர் – புறம் 337/18
விழு தலை சாய்த்த வெருவரு பைம் கூழ் – புறம் 369/14
வெருவரு தோற்றத்தள் மேனி மானுமே – கம்.பால:7 22/4
வெருவரு தாடகை பயந்த வீரர்கள் – கம்.பால:8 41/2
வெருவரு திண் திறலார்கள் வில் ஏந்திம் எனில் செம்பொன் – கம்.பால:12 24/2
வெருவரு முழக்கும் ஈசன் வில் இறும் ஒலியும் என்ன – கம்.சுந்:7 1/2

மேல்


வெருவரும் (6)

மெய்ப்பை புக்க வெருவரும் தோற்றத்து – முல் 60
கனத்திடை உருமின் வெருவரும் கவண் கல் என்று இவை கணிப்பு இல உலங்கின் – கம்.பால:3 11/2
வெருவரும் ஆவினின் தாயும் விம்மினாள் – கம்.அயோ:4 148/2
வெருவரும் தகைவு இலர் விழுவர் நின்று எழுவரால் – கம்.கிட்:5 8/3
வெருவரும் தோற்றத்து அஞ்சா வெம் சின அவுணன் மேரு – கம்.யுத்1:3 148/3
வெருவரும் தகையர் ஆகி விம்மினர் இருந்த வேலை – கம்.யுத்2:18 264/2

மேல்


வெருவல் (6)

வெவ் விடத்தினை மறுகு தேவர் தானவர் வெருவல்
தவ்விட தனி அருளு தாழ் சடை கடவுள் என – கம்.கிட்:2 3/2,3
விழுதல் விம்முதல் மெய் உற வெதும்புதல் வெருவல்
எழுதல் ஏங்குதல் இரங்குதல் இராமனை எண்ணி – கம்.சுந்:3 5/1,2
வெருவுதி போலும் மன்ன கயிலையை வெருவல் கண்டாய் – கம்.யுத்2:16 36/4
வினைகளை கற்பின் வென்ற விளக்கினை வெருவல் காண்பான் – கம்.யுத்2:17 4/4
வீய்ந்துறும் விரிஞ்சன் முன்னா உயிர் எலாம் வெருவல் அன்னை – கம்.யுத்3:23 26/3
மெலிகுவது அன்றி உண்டோ விண்ணவர் வெருவல் கண்டால் – கம்.யுத்3:31 53/4

மேல்


வெருவலம் (1)

வெம் கண் வாள் அரக்கர் என்ன வெருவலம் மெய்ம்மை நோக்கின் – கம்.ஆரண்:12 51/2

மேல்


வெருவலன் (1)

தீயினும் எரியும் நெஞ்சன் வெருவலன் தெரிய நோக்கி – கம்.யுத்3:24 5/3

மேல்


வெருவலுற்ற (1)

உணங்குவார் உயிர்ப்பார் உள்ளம் உருகுவார் வெருவலுற்ற
கணம் குழை மகளிர் ஈண்டி இரைத்தவர் கடைக்கண் என்னும் – கம்.யுத்3:28 16/2,3

மேல்


வெருவலுற்றன (1)

வெருவலுற்றன சில விம்மலுற்றன – கம்.யுத்2:15 124/3

மேல்


வெருவலுற்றார் (2)

வில் தொழில் என்னே என்னா தேவரும் வெருவலுற்றார் – கம்.யுத்2:18 197/4
வீங்கினார் வெருவலுற்றார் விம்மினார் உள்ளம் வெம்ப – கம்.யுத்4:33 2/2

மேல்


வெருவலென் (1)

வில் இனம் உளென் ஒன்றும் வெருவலென் ஒருபோதும் – கம்.அயோ:8 38/3

மேல்


வெருவலை (1)

வெருவலை நின்றனை வேறு என் யான் இனி – கம்.ஆரண்:12 13/3

மேல்


வெருவலொடு (1)

வேர்த்தது வெருவலொடு அலம்வரலால் விடு கணை சிதறினன் அடு தொழிலோன் – கம்.யுத்3:28 20/2

மேல்


வெருவலோடும் (1)

மெய் உற தழீஇய மெல்லென் பிடியொடும் வெருவலோடும்
கை உற மரங்கள் பற்றி பிளிறின களி நல் யானை – கம்.சுந்:1 5/3,4

மேல்


வெருவன்-மின் (2)

வேர் அறுப்பென் வெருவன்-மின் நீர் என்றான் – கம்.ஆரண்:3 22/4
வினையம் நீங்கிய மனித்தரை வெருவன்-மின் என்னா – கம்.ஆரண்:8 1/2

மேல்


வெருவா (2)

செவி செம் சேவலும் பொகுவலும் வெருவா
வாய் வன் காக்கையும் கூகையும் கூடி – புறம் 238/2,3
அ கை கரியின் குரலே அன்று ஈது என்ன வெருவா
மக்கள் குரல் என்று அயர்வென் மனம் நொந்து அவண் வந்தனெனால் – கம்.அயோ:4 75/3,4

மேல்


வெருவாதிருந்தோம் (1)

வெருவாதிருந்தோம் நீ இடையே துன்பம் விளைக்க மெலிகின்றோம் – கம்.யுத்3:22 224/2

மேல்


வெருவாது (1)

வெருவாது எதிர் நின்று அமுது உயிர்க்கும் வீழி செவ்வி கொழும் கனி வாய் – கம்.கிட்:1 29/3

மேல்


வெருவார் (1)

தொடி உடை தட கை ஓச்சி வெருவார்
இனத்து அடி விராய வரி குடர் அடைச்சி – புறம் 370/23,24

மேல்


வெருவி (22)

வெருவி மால் வரை சூல் மழை மின்னுமே – கம்.பால:2 31/4
வஞ்சனை அரக்கரை வெருவி மா தவர் – கம்.பால:8 39/3
வரம் தரு முனிவன் எய்த வருதலும் வெருவி மாயா – கம்.பால:9 20/2
பெற்ற ஏறு அன்ன புள்ளின் பேதையர் வெருவி நீங்க – கம்.பால:14 58/2
புள் உறை கமல வாவி பொரு கயல் வெருவி ஓட – கம்.பால:19 20/1
மலங்கினர் இரண்டு பாலும் மறுகினர் வெருவி நோக்க – கம்.அயோ:13 55/2
கலங்கலின் வெருவி பாயும் கயல்_குலம் நிகர்த்த கண்கள் – கம்.அயோ:13 55/4
வெருவி போய் சிசிரம் நீக்கி வேனில் வந்து இறுத்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 99/4
மிதித்தது மெல்லமெல்ல வெறித்தது வெருவி மீதில் – கம்.ஆரண்:11 70/1
புரண்டு பாம்பு இடை வர வெருவி புக்கு உறை – கம்.ஆரண்:15 14/1
செய்வது ஓர்கிலன் அனையர் தெவ்வர் ஆம் என வெருவி
உய்தும் நாம் என விரைவின் ஓடினான் மலை முழையின் – கம்.கிட்:2 1/3,4
வெருவி சாய்ந்தனர் விண்ணவர் வேறு என்னை விளம்பல் – கம்.கிட்:7 59/1
வானரங்கள் வெருவி மலை ஒரீஇ – கம்.கிட்:11 39/1
வெருவி ஓடும் அரக்கர்-தம் வெம் பதி – கம்.சுந்:2 155/2
மேயினன் பெண்ணின் விளக்கு எனும் தகையாள் இருந்துழி ஆண்டு அவள் வெருவி
போயின உயிரளாம் என நடுங்கி பொறி வரி எறுழ் வலி புகை கண் – கம்.சுந்:3 94/2,3
கதறின வெருவி உள்ளம் கலங்கின விலங்கு கண்கள் – கம்.சுந்:6 42/1
விக்காநின்றார் விளம்பல் ஆற்றார் வெருவி விம்முவார் – கம்.சுந்:8 50/2
வெள்ள வெம் சேனை சூழ விண் உளோர் வெருவி விம்ம – கம்.சுந்:10 17/1
வெருளும் வெம் புகை படலையின் மேற்செல வெருவி
இருளும் வெம் கடல் விழுந்தன எழுந்தில பறவை – கம்.சுந்:13 31/1,2
வில்லிடை கிழித்த மிடல் வாளி வெருவி தம் – கம்.யுத்1:2 62/3
விட்டனை மாதை என்ற போதினும் வெருவி வேந்தன் – கம்.யுத்1:9 67/1
வீச நீர் விரும்புகின்றீர் அதற்கு நாம் வெருவி சால – கம்.யுத்3:27 74/3

மேல்


வெருவிட (2)

மெய்கள் போழ்பட தாள் விழ வெருவிட நிருதர் – கம்.ஆரண்:7 81/2
வெயில் விரி கதிரவனும் போய் வெருவிட வெளியிடை விண் நோய் – கம்.சுந்:7 20/3

மேல்


வெருவிய (1)

முழக்கும் இன் இசை வெருவிய மோட்டு இள மூரி – கம்.பால:9 11/3

மேல்


வெருவிற்று (1)

வேர் என கிடந்த நாகம் இடி என வெருவிற்று அன்றே – கம்.பால:13 35/4

மேல்


வெருவின (1)

வெய்ய வாய் மகரம் பற்ற வெருவின விளிப்ப மேல்_நாள் – கம்.யுத்1:8 16/2

மேல்


வெருவினர் (2)

வெருவினர் விண்ணவர் வேந்தன் வேண்டலால் – கம்.பால:5 48/3
ஆர்த்தது நிருதர்-தம் அனிகம் உடன் அமரரும் வெருவினர் கவி_குலமும் – கம்.யுத்3:28 20/1

மேல்


வெருவினான் (1)

உண்டு என வெருவினான் போல் ஒளித்தனன் உடுவின் கோமான் – கம்.சுந்:6 40/4

மேல்


வெருவினென் (1)

வெருவினென் எய்திடாமல் விலக்குதி வீர என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 56/4

மேல்


வெருவு (2)

வெம்பி திரிதர வானவர் வெருவு உற்று இரிதர ஓர் – கம்.பால:24 8/3
வெருவு உற விரிந்து உயர் விலங்கல் ஆகத்தை – கம்.சுந்:4 46/2

மேல்


வெருவு-உற்று (1)

கை புனை கிளர் வேங்கை காணிய வெருவு-உற்று
மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற – பரி 10/46,47

மேல்


வெருவு-உற (1)

வெருவு-உற உய்த்தவன் நெஞ்சம் போல் பைபய – கலி 120/2

மேல்


வெருவுகின்றன (1)

வெறிப்பு உறு நோக்கின வெருவுகின்றன
பறிப்பு_அரு வலையிடை பட்ட பான்மைய – கம்.ஆரண்:15 2/3,4

மேல்


வெருவுகின்றார் (1)

மேக்கு உயர் சீயம்-தன்னை கண்டனர் வெருவுகின்றார் – கம்.யுத்1:3 155/4

மேல்


வெருவுகின்றான் (1)

பொருந்திய பயத்தன் சிந்தை பொருமுற்று வெருவுகின்றான்
கரும் தட மலை அன்னானை எதிர்கொண்டு கடன்கள் யாவும் – கம்.ஆரண்:11 1/2,3

மேல்


வெருவுதி (1)

வெருவுதி போலும் மன்ன கயிலையை வெருவல் கண்டாய் – கம்.யுத்2:16 36/4

மேல்


வெருவும் (2)

சூரியன் வெருவும் ஓர் சுரத்தை நண்ணினார் – கம்.கிட்:14 19/4
கொள்ள வாய் வெருவும் கொடும் கூற்று அனா – கம்.யுத்1:9 56/4

மேல்


வெருவுவ (1)

வெருவுவ சிந்துவ குவிவ விம்மலோடு – கம்.ஆரண்:15 3/3

மேல்


வெருவுவென் (1)

வெருவுவென் நங்கை என்றான் மீட்டு அவள் இனைய சொன்னாள் – கம்.ஆரண்:6 46/4

மேல்


வெருவுவை (1)

விலங்கு மான் குரல் கேட்பின் வெருவுவை அல்லையோ – கலி 13/17

மேல்


வெருவுற்றது (1)

மீ பாவிய இமையோர்_குலம் வெருவுற்றது இப்பொழுதே – கம்.யுத்3:27 150/3

மேல்


வெருவுற (4)

கடைந்தார் வெருவுற மீது எழு கடு ஆம் என கொடியார் – கம்.ஆரண்:7 95/4
வெ வழி அமைந்த செம் கண் வெருவுற நோக்கி வெய்யோன் – கம்.ஆரண்:10 166/2
விளைத்த வெம் சினத்து அரி_இனம் வெருவுற விரிந்த – கம்.கிட்:12 11/3
சேடனும் வெருவுற உரும் உறழ் திண் தெறு கணை முறை முறை சிதறினனால் – கம்.யுத்3:28 21/4

மேல்


வெருவுறும் (2)

வேலை ஞாலம் வெருவுறும் ஆர்ப்பினார் – கம்.ஆரண்:7 11/3
வெய்தின் நீ வருதல் நோக்கி வெருவுறும் சேனை வீர – கம்.கிட்:11 49/1

மேல்


வெருள் (2)

வெருள் ஏறு பயிரும் ஆங்கண் – அகம் 121/14
வெருக்கு விடை அன்ன வெருள் நோக்கு கயம் தலை – புறம் 324/1

மேல்


வெருள்பு (1)

வெருள்பு உடன் நோக்கி வியல் அறை யூகம் – கலி 43/12

மேல்


வெருளும் (2)

வெருளும் நோய் விட கண்ணின் விழுங்கலால் – கம்.பால:11 5/2
வெருளும் வெம் புகை படலையின் மேற்செல வெருவி – கம்.சுந்:13 31/1

மேல்


வெரூஉ (2)

வெரூஉ பறை நுவலும் பரூஉ பெரும் தட கை – பொரு 171
வெரூஉ பிணை மான் நோக்கின் நல்லாள் பெறூஉம் இ – கலி 104/22

மேல்


வெரூஉதல் (1)

அலமரல் ஆயிடை வெரூஉதல் அஞ்சி – குறி 137

மேல்


வெரூஉதும் (1)

வெரூஉதும் காணும் கடை – கலி 87/2

மேல்


வெரூஉம் (21)

கொடு வாய் கிள்ளை படு பகை வெரூஉம்
நீங்கா யாணர் வாங்கு கதிர் கழனி – பெரும் 227,228
நீர் நணி பிரம்பின் நடுங்கு நிழல் வெரூஉம்
நீத்து உடை நெடும் கயம் தீ பட மலர்ந்த – பெரும் 288,289
இகழுநர் வெரூஉம் கவலை மறுகின் – மலை 482
கரும் கால் வெண்_குருகு வெரூஉம்
இரும் கழி சேர்ப்பின் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 4/11,12
உலவு திரை ஓதம் வெரூஉம்
உரவு நீர் சேர்ப்பனொடு மணவா ஊங்கே – நற் 31/11,12
சிலம்பி அம் சினை வெரூஉம்
அலங்கல் உலவை அம் காடு இறந்தோரே – நற் 189/9,10
வண்டு படு வான் போது வெரூஉம்
துறை கெழு கொண்கன் துறந்தனன் எனவே – நற் 211/8,9
வெரூஉம் மான் பிணையின் ஒரீஇ – நற் 250/9
அட்ட மள்ளர் ஆர்ப்பு இசை வெரூஉம்
குட்டுவன் மரந்தை அன்ன எம் – குறு 34/6,7
உரு கெழு தாமரை வான் முகை வெரூஉம்
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர – குறு 127/2,3
மீன் படு சுடர் ஒளி வெரூஉம்
வான் தோய் வெற்பன் மணவா ஊங்கே – குறு 357/7,8
கரும் தாள் எருமை கன்று வெரூஉம்
பொய்கை ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 97/2,3
வரி வெண் தாலி வலை செத்து வெரூஉம்
மெல்லம்புலம்பன் தேறி – ஐங் 166/2,3
தினை பாய் கிள்ளை வெரூஉம் நாட – ஐங் 287/2
ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வய_மா வெரூஉம்
குன்று உடை அரும் சுரம் செலவு அயர்ந்தனையே – ஐங் 307/1,2
ஆரிடை செல்வோர் ஆறு நனி வெரூஉம்
காடு இறந்தனரே காதலர் – ஐங் 311/2,3
வெரூஉம் மான் பிணையின் ஒரீஇ நின்ற – அகம் 32/13
தண் பெரும் படாஅர் வெரூஉம்
குன்று விலங்கு இயவின் அவர் சென்ற நாட்டே – அகம் 309/16,17
மலை உடன் வெரூஉம் மா கல் வெற்பன் – அகம் 392/18
உமணர் வெரூஉம் துறை அன்னன்னே – புறம் 84/6
உளன் என வெரூஉம் ஓர் ஒளி – புறம் 309/6

மேல்


வெல் (63)

பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி அகவ – திரு 122
வெற்றி வெல் போர் கொற்றவை சிறுவ – திரு 258
விசயம் வெல் கொடி உயரி வலன் ஏர்பு – முல் 91
பல் குட்டுவர் வெல் கோவே – மது 105
மேம்பட மரீஇய வெல் போர் குருசில் – மது 151
வெல் போர் சேஎய் பெரு விறல் உள்ளி – மலை 493
வெல் போர் சோழர் அழிசி அம் பெரும் காட்டு – நற் 87/3
வெல் போர் சோழர் கழாஅர் கொள்ளும் – நற் 281/3
வெல் போர் சோழர் ஆமூர் அன்ன இவள் – ஐங் 56/2
வெல் போர் குருசில் நீ வியன் சுரம் இறப்பின் – ஐங் 306/1
வெல் வேல் விடலை விரையாதீமே – ஐங் 364/4
சொல்லின் எவனோ மற்றே வெல் வேல் – ஐங் 399/3
வெல் கொடி அரணம் முருக்கிய – ஐங் 429/3
வெல் போர் வேந்தனொடு சென்ற – ஐங் 459/4
தொல் கவின் பெற்றன இவட்கே வெல் போர் – ஐங் 500/3
வென்று எறி முழங்கு பணை செய்த வெல் போர் – பதி 11/14
பல களிற்று தொழுதியொடு வெல் கொடி நுடங்கும் – பதி 14/16
பொன் புனை உழிஞை வெல் போர் குட்டுவ – பதி 22/27
பேஎய் ஆடும் வெல் போர் – பதி 35/9
வான் தோய் வெல் கொடி தேர் மிசை நுடங்க – பதி 44/2
நுண் கொடி உழிஞை வெல் போர் அறுகை – பதி 44/10
வெல் புகழ் குட்டுவன் கண்டோர் – பதி 46/13
வெல் போர் வேந்தரும் வேளிரும் ஒன்றுமொழிந்து – பதி 49/7
மேம்படு வெல் கொடி நுடங்க – பதி 53/20
செரு மிகு தானை வெல் போரோயே – பதி 63/12
கொல் படை தெரிய வெல் கொடி நுடங்க – பதி 67/5
மலை உறழ் யானை வான் தோய் வெல் கொடி – பதி 69/1
தொல் கடன் இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 70/22
வெல் போர் ஆடவர் மறம் புரிந்து காக்கும் – பதி 78/8
வெல் போர் வேந்தர் முரசு கண் போழ்ந்து அவர் – பதி 79/12
வேறு புலத்து இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 81/18
உரவு களிற்று வெல் கொடி நுடங்கும் பாசறை – பதி 88/17
செரு மிகு திகிரி_செல்வ வெல் போர் – பரி 13/59
வெல் நீர் வீ-வயின் தேன் சோர பல் நீர் – பரி 16/42
பிணிமுகம் ஊர்ந்த வெல் போர் இறைவ – பரி 17/49
வெல் புகழ் உலகு ஏத்த விருந்து நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/12
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/50
வெல் புகழ் மன்னவன் விளங்கிய ஒழுக்கத்தால் – கலி 118/1
வெல் போர் வானவன் கொல்லி மீமிசை – அகம் 33/14
வெல் போர் இராமன் அரு மறைக்கு அவித்த – அகம் 70/15
வெல் போர் சோழன் இடையாற்று அன்ன – அகம் 141/23
நிறை அரும் தானை வெல் போர் மாந்தரம் – அகம் 142/4
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி உயரிய – அகம் 149/15
வில் கெழு தட கை வெல் போர் வானவன் – அகம் 159/15
களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்ப காண்வர – அகம் 162/22
வெல் போர் வானவன் கொல்லி குட வரை – அகம் 213/15
தங்கலர் வாழி தோழி வெல் கொடி – அகம் 251/6
பல் புகழ் நிறைந்த வெல் போர் நந்தர் – அகம் 265/4
வெல் போர் வழுதி செல் சமத்து உயர்த்த – அகம் 312/12
வெல் போர் கவுரியர் நன் நாட்டு உள்ளதை – அகம் 342/4
நல் இசை வேட்டம் வேண்டி வெல் போர் – புறம் 31/5
வேண்டு இடத்து அடூஉம் வெல் போர் வேந்தே – புறம் 41/3
நல்கினும் நல்கான் ஆயினும் வெல் போர் – புறம் 80/5
ஒல்வான் அல்லன் வெல் போரான் என – புறம் 97/21
நல்கினும் நல்காய் ஆயினும் வெல் போர் – புறம் 154/9
ஒவ்வா யா உள மற்றே வெல் போர் – புறம் 167/9
வலம் படு முரசின் வெல் போர் வேந்தன் – புறம் 304/9
வினவல் ஆனா வெல் போர் அண்ணல் – புறம் 353/6
என் என்று அஞ்சலம் யாமே வென் வெல்
அரும் சமம் கடக்கும் ஆற்றல் அவன் – புறம் 397/25,26
வெல் வகை குமரன் நின்ற வேலையின் வேலை சார்ந்தான் – கம்.ஆரண்:13 138/2
உடைந்து தன் படை உலைந்து சிந்தி உயிர் ஒல்க வெல் செரு உடற்றலால் – கம்.யுத்2:19 70/1
வெல் நல் போர் படை விடுதலே நலம் இது விதியால் – கம்.யுத்3:22 90/4
சுவண கோல துண்டம் நகம் தொல் சிறை வெல் போர் – கம்.யுத்4:37 142/3

மேல்


வெல்க (5)

வெல்லினும் வெல்க போர் விளிந்து வீடுக – கம்.சுந்:4 18/2
விதி விளைத்தது அ வில்லியர் வெல்க நீர் வெல்க – கம்.யுத்3:30 48/3
விதி விளைத்தது அ வில்லியர் வெல்க நீர் வெல்க
முதுமொழி பதம் சொல்லினென் என்று உரை முடித்தான் – கம்.யுத்3:30 48/3,4
அனைவரும் தோற்க அண்ணல் வெல்க என்று ஆசி சொன்னார் – கம்.யுத்3:31 72/4
விழுக போர் அரக்கன் வெல்க வேந்தர்க்கு வேந்தன் விம்மி – கம்.யுத்4:37 2/2

மேல்


வெல்குதும் (1)

என்று இ கடல் வெல்குதும் யாம் எனலும் – கம்.யுத்3:27 27/4

மேல்


வெல்குவர் (2)

கொச்சை மானுடர் வெல்குவர் என்றனை குறித்தது – கம்.யுத்1:2 101/3
வென்றவர் தோற்பர் தோற்றோர் வெல்குவர் எவர்க்கும் மேலாய் – கம்.யுத்2:16 37/1

மேல்


வெல்குவேன் (1)

வென்றவள் துணைவனை இன்று வெல்குவேன்
என்றது போல வந்து எழுந்தது இந்துவே – கம்.யுத்1:5 5/3,4

மேல்


வெல்குவை (1)

புலந்தாயும் நீ ஆயின் பொய்யானே வெல்குவை
இலங்கு தாழ் அருவியோடு அணி கொண்ட நின் மலை – கலி 46/24,25

மேல்


வெல்ல (15)

ஆனவன் உரைக்க நக்க அரக்கர்_கோன் அவரை வெல்ல
தானையும் வேண்டுமோ என் தட கை வாள் தக்கது அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 37/1,2
வெம் சின விதியினை வெல்ல வல்லமோ – கம்.ஆரண்:12 15/4
மதி வலியால் விதி வெல்ல வல்லமோ – கம்.ஆரண்:13 106/4
மீட்டான் என்னும் பேர் இசை கொள்ளான் செரு வெல்ல
மாட்டான் மாண்டான் என்றலின் மேலும் வசை உண்டோ – கம்.ஆரண்:15 32/3,4
உன்னை வெல்ல உலகு ஒரு மூன்றினும் – கம்.கிட்:11 7/3
வீர வில்லின் நெடு மானம் வெல்ல நாளும் மெலிவானுக்கு – கம்.யுத்1:1 7/2
விட்டிடுதுமேல் எளியம் ஆதும் அவர் வெல்ல
பட்டிடுதுமேல் அதுவும் நன்று பழி அன்றால் – கம்.யுத்1:2 53/3,4
கண்ணுறு கலவியில் வெல்ல கண்டவன் – கம்.யுத்1:4 31/2
ஏற்றன என்னினும் வெல்ல ஏற்றுளேம் – கம்.யுத்1:4 65/2
சொல் உண்டே இவனை வெல்ல தோற்றும் ஓர் கூற்றம் உண்டோ – கம்.யுத்1:14 16/2
மற்று இவன்-தன்னை வெல்ல வல்லனோ வள்ளல் தம்பி – கம்.யுத்2:18 197/2
பேய் கொண்டு வெல்ல வந்த பித்தனே மிடுக்கை பேணி – கம்.யுத்2:18 230/2
சிலையினால் அரியை வெல்ல காண்பது ஓர் தவம் முன் செய்தேன் – கம்.யுத்3:29 47/2
ஒருவரே வல்லர் ஓர் உலகத்தினை வெல்ல
இருவர் வேண்டுவர் ஏழ் உலகத்தையும் இறுக்க – கம்.யுத்3:31 12/1,2
என்னை வெல்ல மனித்தன் என்று எண்ணுவான் – கம்.யுத்4:37 22/4

மேல்


வெல்லப்பட்டார் (1)

வெம் சின அரக்கர் ஐவர் ஒருவனே வெல்லப்பட்டார்
அஞ்சு எனும் புலன்கள் ஒத்தார் அவனும் நல் அறிவை ஒத்தான் – கம்.சுந்:9 63/3,4

மேல்


வெல்லல் (2)

வினை எலாம் செய்து வெல்லல் ஆம் தன்மையன் அல்லன் – கம்.ஆரண்:7 72/3
வில்லினால் இவனை வெல்லல் அரிது எனா நிருதன் வெய்ய – கம்.யுத்3:22 131/1

மேல்


வெல்லல்-பாலனோ (1)

வெம் சின அரக்கனால் வெல்லல்-பாலனோ
வஞ்சனை இழைத்தனன் கள்ள மாயையால் – கம்.ஆரண்:13 55/3,4

மேல்


வெல்லலாம் (5)

வெல்லலாம் அவர் இயற்றும் வினை எல்லாம் கடக்கலாம் மேல் வாய் நீங்கி – கம்.ஆரண்:6 130/2
வெல்லலாம் தரத்தனும் அல்லன் மேலை நாள் – கம்.சுந்:12 56/2
வெல்லலாம் இராமனால் பிறரும் வெல்வரோ – கம்.சுந்:12 56/4
வெல்லலாம் பின்னர் என்று இடை விலக்கினான் – கம்.யுத்1:4 94/4
வெல்லலாம் என்பது சீதை மேனியை – கம்.யுத்2:16 76/3

மேல்


வெல்லவும் (3)

வெல்லவும் வல்லீர் மீளவும் வல்லீர் மிடல் உண்டே – கம்.கிட்:17 11/3
வெல்லவும் அரிது நாசம் இவள்-தனால் விளைந்தது என்னா – கம்.யுத்3:26 60/3
வெல்லவும் தரையின் வீழ்வுற்று உணர்ந்திலென் விரைந்து போனான் – கம்.யுத்3:26 85/3

மேல்


வெல்லற்கு (1)

வெற்றிதான் இரண்டும் தந்தீர் விரைவது வெல்லற்கு ஒல்லா – கம்.யுத்3:27 84/2

மேல்


வெல்லா (2)

வெல்லா உலகு இல்லவர் மெய் வலியார் – கம்.யுத்3:31 194/2
இவை அனைத்தும் இவனை வெல்லா எனா – கம்.யுத்4:37 189/3

மேல்


வெல்லாது (3)

துடைத்து நீ வேண்டினும் வெல்லாது கொண்டு ஆடும் – கலி 95/20
இன்னலுற்று அயரல் வெல்லாது அறத்தினை பாவம் என்றான் – கம்.யுத்2:19 233/4
அறத்தினை பாவம் வெல்லாது என்னும் அது அறிந்து ஞான – கம்.யுத்3:27 176/1

மேல்


வெல்லார் (1)

என்றலும் இறைஞ்சி யாகம் முடியுமேல் யாரும் வெல்லார்
வென்றியும் அரக்கர் மேற்றே விடை அருள் இளவலோடும் – கம்.யுத்3:27 2/1,2

மேல்


வெல்லான் (1)

வெல்லான் நசையால் விசையால் விடு நாள் – கம்.ஆரண்:2 13/1

மேல்


வெல்லின் (1)

என்னை நீ பொருது வெல்லின் அவரையும் வென்றி என்னா – கம்.யுத்2:18 189/3

மேல்


வெல்லினும் (3)

வெல்லினும் வெல்க போர் விளிந்து வீடுக – கம்.சுந்:4 18/2
வெல்லினும் தோற்றேன் யானே அல்லெனோ விளிந்திலாதேன் – கம்.யுத்1:12 36/4
வஞ்சம் உறு பொய் கருமம் வெல்லினும் இராமனை இ வஞ்சர் கடவார் – கம்.யுத்3:31 151/4

மேல்


வெல்லுதல் (1)

ஒன்றே இனி வெல்லுதல் தோற்றல் அடுப்பது உள்ளது – கம்.சுந்:11 24/3

மேல்


வெல்லுதி (1)

வருந்தேன் நீயே வெல்லுதி என்னும் வலி கொண்டேன் – கம்.யுத்3:22 213/3

மேல்


வெல்லுதும் (1)

வெல்லுதும் என்றிரேல் மேல் செல்வீர் இனி – கம்.யுத்2:18 6/2

மேல்


வெல்லும் (20)

வெல்லும் வாய்மொழி புல் உடை விளை நிலம் – புறம் 388/9
வெல்லும் வெல்லும் என்ன மதர்க்கும் விழி கொண்டாள் – கம்.பால:10 32/2
வெல்லும் வெல்லும் என்ன மதர்க்கும் விழி கொண்டாள் – கம்.பால:10 32/2
நேர் ஒடுங்கல் இல் பகையினை நீதியால் வெல்லும்
சோர்வு இடம்பெறா உணர்வினன் சூழ்ச்சியே போல – கம்.பால:15 2/1,2
அஞ்சு தேர் வெல்லும் ஈது அருமை ஆவதோ – கம்.அயோ:1 18/4
வெல்லும் வெண் நகையாய் விளைவு உன்னுவாய் – கம்.அயோ:4 226/2
வில்லாளனை வெல்லும் மிடுக்கு உளரோ – கம்.ஆரண்:13 12/4
வெவ் வலி வீர நின்னால் வெல்லும் என்று ஏமுற்று உய்வார் – கம்.ஆரண்:13 121/3
மறிந்து உருள போர் வாலியை வெல்லும் மதி வல்லீர் – கம்.கிட்:17 13/2
அன்னதே முடிந்தது ஐய அறம் வெல்லும் பாவம் தோற்கும் – கம்.சுந்:2 93/1
வெல்லும் ஆற்றலும் ஒரு முறை பெற இலை விண்ணை – கம்.யுத்1:2 104/2
குரங்கு எலாம் எனை வெல்லும் என்று எங்ஙனம் கோடி – கம்.யுத்1:2 107/4
வெல்லும் அத்தனை அல்லது தோற்றிலா விறலோன் – கம்.யுத்2:15 247/4
வெல்லும் தரம் இல்லாமையும் அறிந்தான் அகம் மெலிந்தான் – கம்.யுத்3:27 127/4
அத்தனை அறத்தை வெல்லும் பாவம் என்று அறிந்தது உண்டோ – கம்.யுத்3:31 49/2
வீரர்க்கும் வீர நின்னை பிரிகலன் வெல்லும் என்பேன் – கம்.யுத்3:31 65/4
நம்முள் ஈண்டு ஒருவனை வெல்லும் நன்கு எனின் – கம்.யுத்3:31 185/1
விடவும் ஆற்றவும் வல்லனேல் யாரையும் வெல்லும்
தடவும் ஆற்றலை கூற்றையும் தமையனை போல – கம்.யுத்4:32 22/2,3
அருமை என் இராமற்கு அம்மா அறம் வெல்லும் பாவம் தோற்கும் – கம்.யுத்4:32 44/3
அரிந்தமன் வெல்லும் என்றற்கு ஐயுறவு இல் என்று அஞ்சார் – கம்.யுத்4:37 4/2

மேல்


வெல்லும்படி (1)

வெல்லும்படி நும்மை விளம்பும் என – கம்.யுத்2:18 70/3

மேல்


வெல்லுமா (2)

வெல்லுமா நினைக்கின்ற வேல் அரக்கன் வேரோடும் – கம்.யுத்2:16 351/1
வினையம் என் இனி யாது-கொல் வெல்லுமா
நினைவென் என்ன நிசாசரன் மேனியை – கம்.யுத்4:37 166/2,3

மேல்


வெல்லுமால் (2)

வினை பெரும் சூழ்ச்சியின் பொருது வெல்லுமால் – கம்.கிட்:10 97/4
வெம் முனை இராவணன் தனையும் வெல்லுமால்
இம்மென உடன் எடுத்து எழுந்து சேறுமோ – கம்.யுத்3:31 185/2,3

மேல்


வெல்லுமாறு (1)

எண்ணினை செய்வினை என்னை வெல்லுமாறு
உன்னினை அரசின் மேல் ஆசை ஊன்றினை – கம்.யுத்1:4 6/2,3

மேல்


வெல்லுமோ (3)

மீள_அரும் தருமம் தன்னை வெல்லுமோ பாவம் என்றாள் – கம்.ஆரண்:12 57/4
வெல்லுமோ தீவினை அறத்தை மெய்ம்மையால் – கம்.சுந்:3 72/4
வெம்பு வெம் சின மடங்கல் ஒன்றின் வலி-தன்னை நின்று எளிதின் வெல்லுமோ
நம்பி தம்பி எனது எம்பிரான் வரு துணை தரிக்கிலை நலித்தியேல் – கம்.யுத்2:19 79/2,3

மேல்


வெல்லோம் (2)

வெல்லோம் வெல்லோம் என்றனன் வன்னி மிடலோரும் – கம்.யுத்3:31 186/3
வெல்லோம் வெல்லோம் என்றனன் வன்னி மிடலோரும் – கம்.யுத்3:31 186/3

மேல்


வெல்வ (1)

வென்றி கொடி அணி வெல்வ நின் தொழுது – பரி 21/17

மேல்


வெல்வது (7)

நொய்தின் வெல்வது அரிதோ என்னா முறுவல் உக நக்கான் – கம்.சுந்:8 45/2
எ படை கொண்டு வெல்வது இராமன் வந்து எதிர்க்கின் என்றான் – கம்.சுந்:11 16/4
வெல்வது விரும்பினும் வினையம் வேண்டினும் – கம்.யுத்1:2 37/2
கோனே எனை வெல்வது ஓர் கொள்கையதோ – கம்.யுத்3:21 5/4
நீசன் போர் வெல்வது உண்டோ என்றனன் நெறியில் நின்றான் – கம்.யுத்3:24 8/4
வெல்வது ஏதும் இலாமையின் வெண் பலை – கம்.யுத்3:31 128/3
ஆக்கும் வெம் சமத்து அரிது இவன்-தனை வெல்வது அம்மா – கம்.யுத்4:32 21/3

மேல்


வெல்வதும் (2)

வெல்வதும் பாவமோ வேதம் பொய்க்குமோ – கம்.ஆரண்:13 46/3
வெல்வதும் தோற்றல்-தானும் விளையாட்டின் விளைந்த மேல்_நாள் – கம்.சுந்:3 138/4

மேல்


வெல்வதே (1)

நல்லவன் தோற்பதே நரகன் வெல்வதே
வெல்வதும் பாவமோ வேதம் பொய்க்குமோ – கம்.ஆரண்:13 46/2,3

மேல்


வெல்வர் (3)

மீன் என மிளிரும் கண்ணாய் வேரற வெல்வர் என்னின் – கம்.ஆரண்:12 55/2
வெல்வர் என்பது தெரிந்து எண்ணினார் நிருதர் வேர் முதலும் வீய – கம்.யுத்1:2 91/3
ஏவர் வெல்வர் என்று எண்ணலர் ஏங்குவார் – கம்.யுத்4:37 37/2

மேல்


வெல்வரோ (3)

வீறு சேர் முலை மாதரை வெல்வரோ – கம்.பால:17 36/4
வெல்லலாம் இராமனால் பிறரும் வெல்வரோ – கம்.சுந்:12 56/4
நோயும் நின் முனியும் அல்லால் வெல்வரோ நுவலல்-பாலார் – கம்.யுத்4:37 210/4

மேல்


வெல்வன் (1)

ஏகுமேல் வெல்வன் என்பது இராவணற்கு இளவல் சொன்னான் – கம்.யுத்2:19 180/4

மேல்


வெல்வாய் (3)

வெல்வாய் நீயேல் வேறி என தன் விழி-தோறும் – கம்.சுந்:2 85/2
வெல்வாய் வெல்வாய் என்றனர் வானோர் மெலிகின்றார் – கம்.யுத்4:37 128/4
வெல்வாய் வெல்வாய் என்றனர் வானோர் மெலிகின்றார் – கம்.யுத்4:37 128/4

மேல்


வெல்வார் (4)

இருவரது உணர்வும் ஒன்றே என்ற போது யாவர் வெல்வார் – கம்.பால:19 58/4
எ வலி கொண்டு வெல்வார் இராவணன் செயலை என்றான் – கம்.ஆரண்:13 121/4
கூனல் முதுகின் சிறு குரங்கு கொடு வெல்வார்
ஆனவரும் மானுடர் நம் ஆண்மை அழகு அன்றோ – கம்.யுத்1:2 63/3,4
ஆலியின் மொக்குள் அன்ன அரக்கரோ அமரின் வெல்வார்
சூலியை பொருப்பினோடும் தூக்கிய விசய தோளாய் – கம்.யுத்3:26 7/3,4

மேல்


வெல்வான் (2)

நீர் தந்தது அதனை வெல்வான் நிலம் தந்து நிமிர்ந்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 78/4
அண்ணல் அவை முற்றும் அற விட்டு வினை வெல்வான்
எண்ண அரிய பல் பகல் இரும் தவம் இழைத்தேன் – கம்.கிட்:14 62/3,4

மேல்


வெல்வானும் (1)

வெல்வானும் இவன் அடல் விண்டு என – கம்.யுத்2:18 84/2

மேல்


வெல்விக்க (1)

வெல்விக்க வந்து நின்னை மீட்பிக்க அன்று வெய்தின் – கம்.யுத்3:26 48/3

மேல்


வெல்விக்கை (1)

வெல்விக்கை அரிது என்று எண்ணி வினையத்தால் எம்மை எல்லாம் – கம்.யுத்1:9 29/3

மேல்


வெல்வித்தான் (1)

வெல்வித்தான் மகனை என்று பகர்வரோ விளைவிற்கு எல்லாம் – கம்.யுத்2:19 210/2

மேல்


வெல்வித்தும் (1)

வெல்வித்தும் வாழும் வாழ்வின் வெறுமையே விழுமிது அன்றோ – கம்.யுத்3:27 168/4

மேல்


வெல்வென் (2)

வெல்வென் மானிடர் இருவரை என சினம் வீங்க – கம்.யுத்2:15 196/2
போரும் இன்று ஒரு பகல்-கணே பொருது வெல்வென் வென்று அலது போகலேன் – கம்.யுத்2:19 77/4

மேல்


வெல (2)

நஞ்சங்களை வெல ஆகிய நயனங்களை உடையான் – கம்.அயோ:7 3/2
வெல தகா அமரரும் அவுணரும் செருவில் விட்டன விடாத – கம்.யுத்1:2 95/2

மேல்


வெலப்படாய் (1)

எ கோடியாராலும் வெலப்படாய் என கொடுத்த வரமும் ஏனை – கம்.யுத்4:37 197/2

மேல்


வெலப்படான் (1)

வில்லினால் இவன் வெலப்படான் என சினம் வீங்க – கம்.யுத்2:15 205/1

மேல்


வெலற்கு (9)

வேலொடு வாள் வில் பயிற்றலின் வெய்ய சூழ்ச்சியின் வெலற்கு_அரு வலத்தின் – கம்.பால:3 10/3
எத்தானும் வெலற்கு அரியான் மனுகுலத்தே வந்து உதித்தோன் இலங்கும் மோலி – கம்.பால:5 33/3
தான் தனக்கு வெலற்கு அரிய தானவரை தலை துமித்து என் – கம்.பால:12 5/1
என்னையும் வெலற்கு அரிது இவனுக்கு ஈண்டு இவன் – கம்.சுந்:12 57/1
தன்னையும் வெலற்கு அரிது எனக்கு தாக்கினால் – கம்.சுந்:12 57/2
மு சிரத்து அயில் தலைவற்கும் வெலற்கு_அரு மொய்ம்பன் – கம்.யுத்1:5 40/3
விதி காயினும் வீரம் வெலற்கு அரியான் – கம்.யுத்2:18 7/3
உம்பர்க்கும் வெலற்கு அரியார் உரவோர் – கம்.யுத்2:18 16/4
வில் உண்டாகின் வெலற்கு அரிது ஆம் எனா – கம்.யுத்4:37 184/3

மேல்


வெலற்கு_அரு (2)

வேலொடு வாள் வில் பயிற்றலின் வெய்ய சூழ்ச்சியின் வெலற்கு_அரு வலத்தின் – கம்.பால:3 10/3
மு சிரத்து அயில் தலைவற்கும் வெலற்கு_அரு மொய்ம்பன் – கம்.யுத்1:5 40/3

மேல்


வெலற்கே (1)

கல்லா யானை வேந்து பகை வெலற்கே – ஐங் 429/4

மேல்


வெலீஇய (1)

எறி நீர் வையகம் வெலீஇய செல்வோய் நின் – முல் 57

மேல்


வெலீஇயர் (1)

விடுத்தனென் வெலீஇயர் நின் வேலே அடுக்கத்து – புறம் 202/17

மேல்


வெலீஇயோன் (1)

வெலீஇயோன் இவன் என – புறம் 125/11

மேல்


வெவ் (80)

வெவ்_வெம்_செல்வன் விசும்பு படர்ந்து ஆங்கு – பொரு 136
ஞாயிறு காயும் வெவ் அறை மருங்கில் – குறு 58/3
வெவ் இடை செலல் மாலை ஒழுக்கத்தீர் இ இடை – கலி 9/5
வெவ் வாய் பெண்டிர் கௌவை தூற்றினும் – அகம் 50/3
வெவ் வாய் பெண்டிர் கவ்வையின் கலங்கி – அகம் 250/12
கவ்வை தூற்றும் வெவ் வாய் சேரி – அகம் 347/6
வெவ் அரம் தின்று அயில் படைக்கும் சுடர் வேலோன் அடி இறைஞ்சி வேந்தர் வேந்தன் – கம்.பால:5 63/2
மூண்டு எழு பெரும் பழி முடிக்கும் வெவ் வினை – கம்.அயோ:2 51/3
வெவ் விடம் அனையவள் விளம்ப வேல்_கணாள் – கம்.அயோ:2 53/1
வெவ் வாள் அரசன் நிலை கண்டு என் ஆம் விளைவு என்று உன்னா – கம்.அயோ:4 34/4
வெவ் இடர் கடல் நின்று ஏற்றி வேந்தன்-பால் விடுத்தது என்றான் – கம்.அயோ:13 44/4
வெவ் உரு அமைந்தோன் தங்கை என்றது மெய்ம்மை ஆயின் – கம்.ஆரண்:6 33/3
வெவ் இலை வேல் இராவணனாம் விண் உலகம் முதல் ஆக – கம்.ஆரண்:6 109/3
தீ உருவ கால் விசைய செவ்வியன வெவ் வாய் – கம்.ஆரண்:9 11/1
தீ உருவ கால் விசைய செவ்வியன் வெவ் வாய் – கம்.ஆரண்:9 11/3
வெவ் உலை உற்ற வேலை வாளினை வென்ற கண்ணாள் – கம்.ஆரண்:10 72/3
வெவ் வழித்து எனினும் திங்கள் விமானத்தின் மேலது என்றார் – கம்.ஆரண்:10 112/4
வெவ் வழி வருந்தினிர் விளைந்த மூப்பினிர் – கம்.ஆரண்:12 40/2
வெவ் வேல் அரக்கன் விடல் ஆம் படை வேறு காணான் – கம்.ஆரண்:13 41/2
வெவ் வலி வீர நின்னால் வெல்லும் என்று ஏமுற்று உய்வார் – கம்.ஆரண்:13 121/3
வெவ் வழி பொழியும் கண்ணீர் விலக்கினன் விளிந்த தாதை – கம்.ஆரண்:13 133/3
வெவ் விடை-போல் இள வீரனை வீர – கம்.ஆரண்:14 38/2
வெய்ய வெம் கதிர்களை விழுங்கும் வெவ் அரா – கம்.ஆரண்:15 16/1
வெவ் விடத்தினை மறுகு தேவர் தானவர் வெருவல் – கம்.கிட்:2 3/2
வெவ் வழி இராவணன் கொணர மேலை_நாள் – கம்.கிட்:6 2/2
வெவ் வினை வந்து என வருவர் மீள்வரால் – கம்.கிட்:6 31/3
வெவ் விடத்தின் வந்து போர் விளைக்கும் ஏல்வை வேறு நின்று – கம்.கிட்:7 10/2
வெவ் வாய் எயிற்றால் மிடல் வீரர் கடிப்ப மீ சென்று – கம்.கிட்:7 53/1
வெவ் ஆறு அம் என குளிர்ந்து வெயில் இயங்கா வகை இலங்கும் விரி பூம் சோலை – கம்.கிட்:13 22/2
வெவ் விழைவு இல் சிந்தை நெடு மாருதி விரித்தான் – கம்.கிட்:14 53/4
வெவ் உயிரா உயிர் பதைப்ப விம்மினான் – கம்.கிட்:16 33/3
இடம் கெட வெவ் வாய் ஊறு கிடைத்தால் இடையாதீர் – கம்.கிட்:17 17/4
வெவ் வழி இருள் தர மிதித்து மீச்செல்வார் – கம்.சுந்:2 45/4
வெவ் வழி அரக்கர் ஊர் மேவல் மேயினான் – கம்.சுந்:2 59/4
வெவ் வள அரக்கனை மன கொள வியந்தான் – கம்.சுந்:2 62/4
கள்ள வினை வெவ் வலி அரக்கர் இரு கையும் – கம்.சுந்:2 66/2
வெவ் அமர் தொடங்கிடின் எனாய் விளையும் என்றான் – கம்.சுந்:2 70/4
விழைந்த வெவ் வினை வேர் அற வீசினான் – கம்.சுந்:2 167/4
அளந்த பாடல் வெவ் அரவு தம் செவி புக அலமரலுறுகின்றார் – கம்.சுந்:2 190/4
வெவ் விராதனை மேவு_அரும் தீவினை – கம்.சுந்:3 29/1
வெவ் விடை அனைய போர் வீர தூதனும் – கம்.சுந்:3 54/2
வெவ் அயில் மழு எழு சூல வெம் கையார் – கம்.சுந்:3 55/4
வெவ் விடத்தை அமிழ்து என வேண்டுவான் – கம்.சுந்:3 97/4
வெவ் அழல் உற்ற மெல்லென் மெழுகு என அழியும் மெய்யன் – கம்.சுந்:4 83/3
வெவ் வழி பூதம் ஓர் ஐந்தின் மேலதோ – கம்.சுந்:4 100/2
விட்டாய்-என்றிடின் வெவ் அம்பால் – கம்.சுந்:5 47/2
வீட்டியது அரக்கரை என்னும் வெவ் உரை – கம்.சுந்:7 60/3
வெவ் வழி குருதி வெள்ளம் புடை மிடைந்து உயர்ந்து வீங்க – கம்.சுந்:8 19/3
வெவ் விழி எரி உக வெகுளி வீங்கினான் – கம்.சுந்:11 1/2
வெவ் இலை அயில் வேல் உந்தை வெம்மையை கருதி ஆவி – கம்.சுந்:11 21/1
வெவ் உரை நீங்கினாள் நிலை விளம்புவாம் – கம்.சுந்:12 28/4
வெவ் வழி ஆசனத்து இனிது மேவினான் – கம்.யுத்1:2 5/4
ஆர்ப்பு ஒலி முழக்கின் வெவ் வாய் வள் உகிர் பாரம் ஆன்ற – கம்.யுத்1:3 149/1
வெவ் வழி விலங்கி நல் நெறியை மேவினான் – கம்.யுத்1:5 14/4
வெவ் வலி வேறு வாங்கி விரிஞ்சனே விதித்த மேல் நாள் – கம்.யுத்1:9 74/2
வடி மணி வயிர வெவ் வாள் சிவன்-வயின் வாங்கி கொண்டான் – கம்.யுத்1:12 47/2
அறைந்தும் வெவ் அயில் ஆகத்து அழுத்தியும் – கம்.யுத்2:15 26/2
வெவ் விழி நெருப்பு உக வில்லின் நாணினை – கம்.யுத்2:15 123/2
துங்க வெவ் வாயும் மூக்கும் கண்டு மெய் துணுக்கமுற்றார் – கம்.யுத்2:16 46/2
தோற்ற எம் பக்கல் ஐய வெவ் வலி தொலைய வந்தாய் – கம்.யுத்2:16 131/4
வெவ் வழி மாயை ஒன்று வேறு இருந்து எண்ணி வேட்கை – கம்.யுத்2:17 1/3
வெவ் உயிர்த்து ஆவி தள்ளி வீங்கினள் வெகுளி பொங்க – கம்.யுத்2:17 64/2
வெவ் வேலவர் செல ஏவிய கொலை யானையின் மிகையை – கம்.யுத்2:18 154/2
வெவ் விடம் என்ன பொங்கி அவனிடை எறிந்த வீச்சு – கம்.யுத்2:18 211/3
விக்கல் பொரு வெவ் உரை தூதுவன் என்று விட்டாய் – கம்.யுத்2:19 8/2
புற்று அடைந்த கொடு வெவ் அராவின் நெடு நாகலோகம் அது புக்கவால் – கம்.யுத்2:19 66/2
வெவ் விடத்தினை உண்டவர் மீண்டு என – கம்.யுத்2:19 144/2
வெவ் வழியவனே தோற்கும் என்பது விரும்பி நின்றேன் – கம்.யுத்2:19 227/3
வெவ் வழியவனும் பெற்ற விடையினன் தேர் மேற்கொண்டான் – கம்.யுத்3:21 7/3
ஊடலும் கடைக்கண் நோக்கும் மழலை வெவ் உரையும் எல்லாம் – கம்.யுத்3:25 18/3
வெவ் இடர் கடலின் வைகல் கேள் என விளம்பலுற்றான் – கம்.யுத்3:26 81/4
ஓமத்து அனல் வெவ் வடவைக்கு உடனே – கம்.யுத்3:27 17/3
பாக வான் பிறை போல் வெவ் வாய் சுடு கணை படுதலோடும் – கம்.யுத்3:28 44/1
வாழி காலனும் விதியும் வெவ் வினையுமே மள்ளர் – கம்.யுத்3:31 18/3
வெவ் வழி அரக்கர்_கோமான் செய்கையும் இளைய வீரன் – கம்.யுத்3:31 232/3
வினைய வானவர் வெவ் வினை பயத்தினை வீரர் – கம்.யுத்4:32 5/2
வீக்கு வாய் அயில் வெள் எயிற்று அரவின் வெவ் விடத்தை – கம்.யுத்4:37 122/1
வெவ் உயிர்ப்போடு நீண்ட விம்மலன் வெதும்பும் நெஞ்சன் – கம்.யுத்4:37 209/2
வெவ் விடம் ஈசன்-தன்னை விழுங்கினும் பறவை வேந்தை – கம்.யுத்4:37 213/3
வெவ் விடம் பொருது நீண்டு மிளிர்தரும் கரும் கண் செ வாய் – கம்.யுத்4:41 24/2

மேல்


வெவ்_வெம்_செல்வன் (1)

வெவ்_வெம்_செல்வன் விசும்பு படர்ந்து ஆங்கு – பொரு 136

மேல்


வெவ்வர் (1)

வெவ்வர் ஓச்சம் பெருக தெவ்வர் – பதி 41/20

மேல்


வெவ்விது (1)

வெவ்விது பாவம் சால தருமமே விழுமிது ஐய – கம்.யுத்3:27 171/3

மேல்


வெவ்விய (5)

விரிந்திடு தீவினை செய்த வெவ்விய தீவினையாலும் – கம்.பால:12 22/1
வெவ்விய தாயின் தீய விதியினின் மேலன் போலாம் – கம்.அயோ:5 19/2
வெவ்விய நெடும் கண்_அயில் வீசி அயல் பாரா – கம்.ஆரண்:6 30/3
வெவ்விய புளிஞர் என்ன விலங்கியே மறைந்து வில்லால் – கம்.கிட்:7 122/3
வெவ்விய விதியின் கொட்பால் வீடினன் கழுகின் வேந்தன் – கம்.சுந்:4 81/3

மேல்


வெவ்வியது (2)

வெவ்வியது அன்னையால் விளைந்தது ஈண்டு ஒரு – கம்.அயோ:5 34/1
வெவ்வியது ஒரு பெரும் பூதம் வில் வலாய் – கம்.ஆரண்:15 21/2

மேல்


வெவ்வியர் (1)

வெவ்வியர் ஆதல் நன்றே வீரரில் ஆண்மை வீர – கம்.ஆரண்:7 68/3

மேல்


வெவ்வெம் (1)

வெயில் அவிர்பு நுடங்கும் வெவ்வெம் களரி – அகம் 293/5

மேல்


வெவ்வேறு (12)

சேர் அணி கொண்டு நிறம் ஒன்று வெவ்வேறு
நீர் அணி கொண்ட நிறை அணி அங்காடி – பரி 24/8,9
எங்கு எங்கும் பரந்து வெவ்வேறு உள்ளத்தின் எழுதிற்று என்ன – கம்.பால:22 21/2
வெவ்வேறு அலர் கண்ணினன் விண்ணவர் கோன் – கம்.ஆரண்:2 2/4
சேண் உற நீண்டு மீண்டு செ அரி சிதறி வெவ்வேறு
ஏண் உற மிளிர்ந்து நானாவிதம் புரண்டு இருண்ட வாள்_கண் – கம்.ஆரண்:6 39/1,2
வெவ்வேறு உலகத்து இவர் மேனியை மானும் என்றான் – கம்.கிட்:7 40/4
ஆண்டு நின்று அரக்கன் வெவ்வேறு அணி வகுத்து அனிகம்-தன்னை – கம்.சுந்:8 20/1
விரவலர் பெறா வெறுமைய ஆயின வெவ்வேறு
இரவு கற்றன போன்றன இலக்குவன் பகழி – கம்.யுத்2:16 220/3,4
வேதநாயகன் வெம் கணை வழக்கத்தின் மிகுதியை வெவ்வேறு இட்டு – கம்.யுத்2:16 317/1
கண்டு நின்றேன் மற்று இன்னும் கைகளால் கனிகள் வெவ்வேறு
உண்டு நின்று உய்ய வல்லேன் எளியனோ ஒருவன் உள்ளேன் – கம்.யுத்3:26 51/3,4
அச்சினோடு ஆழி வெவ்வேறு ஆக்கினான் ஆணி நீக்கி – கம்.யுத்3:28 37/4
வேதம் ஒரு நாலும் நிறை வேள்விகளும் வெவ்வேறு
ஓதம் அவை ஏழும் மலை ஏழும் உலகு ஏழும் – கம்.யுத்4:36 13/1,2
விடைத்து எழுந்தன யானை தேர் பரி முதல் வெவ்வேறு
அடைத்த ஊர்திகள் அனைத்தும் வந்து அ வழி அடைய – கம்.யுத்4:37 113/3,4

மேல்


வெவ்வேறே (1)

வித்தகமும் விதி வசமும் வெவ்வேறே புறம் கிடப்ப – கம்.பால:13 19/2

மேல்


வெள் (152)

புள் அணி நீள் கொடி செல்வனும் வெள் ஏறு – திரு 151
குருதியொடு விரைஇய தூ வெள் அரிசி – திரு 233
பிறங்கு வெள் அருவி வீழும் சாரல் – சிறு 90
இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு பகர்நரொடு – மது 117
இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பு_அகத்து இரட்ட – மது 299
இரும் கழி செறுவின் தீம் புளி வெள் உப்பு – மது 318
இரும் காழ் அகிலொடு வெள் அயிர் புகைப்ப – நெடு 56
அவிர் துகில் புரையும் அம் வெள் அருவி – குறி 55
அலகை அன்ன வெள் வேர் பீலி – மலை 234
முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு – மலை 465
எள் அறு சிறப்பின் வெள் அரை கொளீஇ – மலை 562
செவ்வி சேர்ந்த புள்ளி வெள் அரை – நற் 26/2
வாலியோன் அன்ன வயங்கு வெள் அருவி – நற் 32/2
ஒளிறு வெள் அருவி ஒண் துறை மடுத்து – நற் 65/4
ஒலி வெள் அருவி ஒலியின் துஞ்சும் – நற் 77/7
வெள் வசி படீஇயர் மொய்த்த வள்பு அழீஇ – நற் 82/9
வரை வெள் அருவி மாலையின் இழிதர – நற் 93/2
விரவு வெள் அரிசியின் தாஅம் ஊரன் – நற் 180/3
அம் வெள் அருவி குட வரை_அகத்து – நற் 201/7
இலங்கு வெள் அருவி வியன் மலை கவாஅன் – நற் 257/4
வயல் வெள் ஆம்பல் சூடு தரு புது பூ – நற் 290/1
இலங்கு இலை வெள் வேல் விடலையை – நற் 305/9
இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு விளையும் – நற் 311/4
வாஅன் இழிதரும் வயங்கு வெள் அருவி – நற் 369/8
வயல் வெள் ஆம்பல் உருவ நெறி தழை – நற் 390/4
சே இலை வெள் வேல் விடலையொடு – குறு 15/5
பெரு வரை மிசையது நெடு வெள் அருவி – குறு 78/1
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – குறு 88/1
மால் வரை இழிதரும் தூ வெள் அருவி – குறு 95/1
புல் வீழ் இற்றி கல் இவர் வெள் வேர் – குறு 106/1
சிறு வெள் அரவின் அம் வரி குருளை – குறு 119/1
வெள் வீ தாழை திரை அலை – குறு 163/4
நும்மொடு நக்க வால் வெள் எயிறே – குறு 169/3
வெள் என்பு அணிந்து பிறர் எள்ள தோன்றி – குறு 182/3
தூங்கு தோல் கடுக்கும் தூ வெள் அருவி – குறு 235/2
செந்நெல் அமலை வெண்மை வெள் இழுது – குறு 277/2
வரையின் தாழ்ந்த வால் வெள் அருவி – குறு 284/6
ஒழுகு வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – குறு 315/2
வேழ வெண் பூ வெள் உளை சீக்கும் – ஐங் 19/3
குருகு உடைத்து உண்ட வெள் அகட்டு யாமை – ஐங் 81/1
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – ஐங் 205/3
வயக்கு-உறு வெள் வேலவன் புணர்ந்து செலவே – ஐங் 379/4
புள் ஒலிக்கு அமர்த்த கண்ணள் வெள் வேல் – ஐங் 382/1
வெம் திறல் வெள் வேல் விடலை முந்துறவே – ஐங் 393/5
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி வெள் இதழ் – ஐங் 456/1
வல் விரைத்து கடவு-மதி பாக வெள் வேல் – ஐங் 482/2
கவலை வெள் நரி கூஉம் முறை பயிற்றி – பதி 22/35
சிரல் பெயர்ந்து அன்ன நெடு வெள் ஊசி – பதி 42/3
வெள் வேல் அண்ணல் மெல்லியன் போன்ம் என – பதி 51/23
நிலவின் அன்ன வெள் வேல் பாடினி – பதி 61/16
வெள் வரகு உழுத கொள் உடை கரம்பை – பதி 75/11
அம் வெள் அருவி உ வரையதுவே – பதி 78/2
இட்ட வெள் வேல் முத்தை தம் என – பதி 85/4
இரும் கண் வெள் யாட்டு எழில் மறி கொடுத்தோன் – பரி 5/62
வரை_வரை தொடித்த வயங்கு வெள் அருவி – பரி 7/4
ஆற்று அணி வெள் வாள் விதிர்ப்போர் மிளிர் குந்தம் ஏந்துவோர் – பரி 11/50
கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது ஆரோ – பரி 17/40
அம் வெள் அருவி அணி பரங்குன்றிற்கும் – பரி 17/43
வெள் வேல் வலத்திர் பொருள் தரல் வேட்கையின் – கலி 4/7
கறங்கு வெள் அருவி ஓலின் துஞ்சும் – கலி 42/3
வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள் – கலி 103/48
வெள் ஏற்று எருத்து அடங்குவான் – கலி 104/19
மிடை பாயும் வெள் ஏறு கண்டைகா – கலி 105/44
தொலைவு இல் வெள் வேல் விடலையொடு என் மகள் – அகம் 7/12
அய வெள் அருவி சூடிய உயர் வரை – அகம் 38/16
வெள் வேல் இளையர் வீங்கு பரி முடுக – அகம் 64/6
கறங்கு வெள் அருவி பிறங்கு மலை கவாஅன் – அகம் 118/1
சிறு வெள் இறவின் குப்பை அன்ன – அகம் 152/8
வெள் இறா கனவும் நள்ளென் யாமத்து – அகம் 170/12
பிரசமொடு விரைஇய வயங்கு வெள் அருவி – அகம் 172/2
வயங்கு வெள் அருவிய குன்றத்து கவாஅன் – அகம் 202/1
நெடு வெள் உப்பின் நிரம்பா குப்பை – அகம் 206/14
ஓங்கு வெள் அருவி வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 213/3
எறிவிடத்து உலையா செறி சுரை வெள் வேல் – அகம் 216/13
புதுவது புனைந்த சேய் இலை வெள் வேல் – அகம் 221/5
குறும் பொறை உணங்கும் ததர் வெள் என்பு – அகம் 245/17
இலங்கு வெள் அருவிய அறை வாய் உம்பர் – அகம் 251/14
வெள் அரா மிளிர வாங்கும் – அகம் 257/20
செறி சுரை வெள் வேல் மழவர் தாங்கிய – அகம் 269/4
ஆர் இருள் துமிய வெள் வேல் ஏந்தி – அகம் 298/11
வால் வெள் அருவி புனல் மலிந்து ஒழுகலின் – அகம் 308/4
முத்தின் அன்ன வெள் வீ தாஅய் – அகம் 335/20
தூது ஒய் பார்ப்பான் மடி வெள் ஓலை – அகம் 337/7
சிறு வெள் அருவி துவலையின் மலர்ந்த – அகம் 345/15
பெரு வரை இழிதரும் நெடு வெள் அருவி – அகம் 358/12
இலங்கு வெள் அருவி போலவும் – அகம் 362/14
தீம் பொழி வெள் உப்பு சிதைதலின் சினைஇ – அகம் 366/7
ஊர்தி வால் வெள் ஏறே சிறந்த – புறம் 1/3
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி – புறம் 15/2
வெள் உளை கலி_மான் கவி குளம்பு உகள – புறம் 15/5
புள் உறு புன்கண் தீர்த்த வெள் வேல் – புறம் 37/5
சிறு வெள் ஆம்பல் ஞாங்கர் ஊதும் – புறம் 70/12
பெரு வெள் என்னில் பிழையாது-மன்னே – புறம் 129/9
சிறு வெள் அருவி பெரும் கல் நாடனை – புறம் 137/13
கறங்கு வெள் அருவி கல் அலைத்து ஒழுகும் – புறம் 158/3
பைம் ஞிணம் பெருத்த பசு வெள் அமலை – புறம் 177/14
வெள் வீ வேலி கோடை_பொருந – புறம் 205/6
வெள் வேல் விடலை சென்று மாய்ந்தனனே – புறம் 237/14
வெள் இடை பொத்திய விளை விறகு ஈமத்து – புறம் 245/4
வெள் என் சாந்தொடு புளி பெய்து அட்ட – புறம் 246/7
அளிய தாமே சிறு வெள் ஆம்பல் – புறம் 248/1
கறங்கு வெள் அருவி ஏற்றலின் நிறம் பெயர்ந்து – புறம் 252/1
சிறு வெள் ஆம்பல் அல்லி உண்ணும் – புறம் 280/13
தூ வெள் அறுவை போர்ப்பித்திலதே – புறம் 286/5
தூ வெள் அறுவை மாயோன் குறுகி – புறம் 291/2
விளரி கொட்பின் வெள் நரி கடிகுவென் – புறம் 291/4
புலைத்தி கழீஇய தூ வெள் அறுவை – புறம் 311/2
மேம் தோல் களைந்த தீம் கொள் வெள் எள் – புறம் 321/2
வெள் வேல் ஆவம் ஆயின் ஒள் வாள் – புறம் 323/4
வெள் வாய் வேட்டுவர் வீழ் துணை மகாஅர் – புறம் 324/3
சிறு வெள் என்பின் நெடு வெண் களரின் – புறம் 362/16
பிடித்து எறி வெள் வேல் கணையமொடு வித்தி – புறம் 369/13
விழுக்கொடு விரைஇய வெள் நிண சுவையினள் – புறம் 371/22
ஒலி வெள் அருவி வேங்கட நாடன் – புறம் 381/22
கழியே சிறு வெள் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – புறம் 386/16
வெள் அகடு கண்டு அன்ன – புறம் 387/2
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி – புறம் 392/9
காடி வெள் உலை கொளீஇ நீழல் – புறம் 399/3
ஆய வெள் வளை வாய்விட்டு அரற்றவும் – கம்.பால:2 28/2
வெறிந்த செம் மயிர் வெள் எயிற்றாள் தனை – கம்.பால:7 36/1
மிடையும் வெள் வளை புள்ளொடும் ஒலிப்ப மெல்லியலார் – கம்.பால:9 12/3
வெள் எயிற்று இலவ செ வாய் முகத்தை வெண் மதியம் என்று – கம்.பால:14 65/1
வெள்_அணி ஒத்தது வேலை ஞாலமே – கம்.பால:19 4/4
மின் உயிர்க்கும் தீ வாய் வெயில் உயிர்க்கும் வெள் வேலோய் – கம்.அயோ:14 60/4
வெள் எயிறு இதழ் பிறழ வீரனும் வெகுண்டான் – கம்.ஆரண்:9 13/4
விராவ_அரும் கடு வெள் எயிறு இற்ற பின் – கம்.ஆரண்:9 23/1
வெள் எயிற்று அரவம்தான் வேறு ஓர் நாகம்தான் – கம்.ஆரண்:15 9/2
விலங்கி மெல் இயல் வெண் நகை வெள் வளை – கம்.கிட்:11 44/1
விஞ்சையர் பாடலும் விசும்பின் வெள் வளை – கம்.கிட்:14 14/1
வெள் உறுப்பு எயிற்ற செய்ய தலையன கரிய மெய்ய – கம்.சுந்:2 35/3
அண்டர்-தம் புகழின் தோன்றும் வெள் எயிற்று அமைதியானை – கம்.சுந்:2 209/4
நீல் நிற குன்றின் நெடிது உற தாழ்ந்த நீத்த வெள் அருவியின் நிமிர்ந்த – கம்.சுந்:3 78/1
வேர்க்க வெம் செரு விளைத்து எழும் வெள் எயிற்று அரக்கர் – கம்.சுந்:7 51/2
உரும் ஒத்த முழக்கின் செம் கண் வெள் எயிற்று ஓடை நெற்றி – கம்.சுந்:8 4/1
மூழையின் பொலிந்தன முரலும் வெள் வளை – கம்.யுத்1:6 49/4
வெறிந்த செம் மயிர் வெள் எயிற்று ஆடவர் – கம்.யுத்2:15 79/3
விட்டு எழு புரவி மேலும் வெள் எயிற்று அரக்கர் மேலும் – கம்.யுத்2:15 144/2
மான வெள் எயிற்று அரக்கர்-தம் படைக்கல வாரி – கம்.யுத்2:16 216/2
வளை கொள் வெள் எயிற்று அரக்கன் வெம் செரு தொழில் மலைய – கம்.யுத்2:16 225/2
நீண்ட வெள் எயிற்று அரக்கன் மற்றொரு திசை நின்றான் – கம்.யுத்2:16 249/2
இந்து வெள் எயிறு இமைத்திட குருதி யாறு ஒழுக்கல் கொண்டு எழு செக்கர் – கம்.யுத்2:16 342/2
வெம் கண் வெள் எயிற்று அரக்கரில் கவி_குல வீர – கம்.யுத்3:20 51/1
மின்னும் வெள் எயிற்று அரக்கர்-தம் சேனையில் வீரன் – கம்.யுத்3:20 52/2
அணங்கு வெள் எயிற்று அரக்கியர் களத்து வந்து அடைந்தார் – கம்.யுத்3:20 61/2
சுடரும் வெள் வளை தோளி தன் கொழுநனை தொடர்வாள் – கம்.யுத்3:20 62/1
அலைவு இல் வெள் எயிற்றால் இதழ் மறைந்துளது அயலாள் – கம்.யுத்3:20 65/3
இந்து வெள் எயிற்று அரக்கரும் யானையும் தேரும் – கம்.யுத்3:22 110/2
கலை விழுந்தவா விழுந்த வெள் எயிற்ற காடு எலாம் – கம்.யுத்3:31 81/4
பிறை விரித்து அன்ன வெள் எயிற்று அரவமும் பிணித்து – கம்.யுத்4:35 6/4
வீக்கு வாய் அயில் வெள் எயிற்று அரவின் வெவ் விடத்தை – கம்.யுத்4:37 122/1
பேய் வாய் என்ன வெள் எயிறு எங்கும் பிறழ்கின்ற – கம்.யுத்4:37 139/4
வெள் எருக்கம் சடை முடியான் வெற்பு எடுத்த திரு மேனி மேலும் கீழும் – கம்.யுத்4:38 23/1

மேல்


வெள்_அணி (1)

வெள்_அணி ஒத்தது வேலை ஞாலமே – கம்.பால:19 4/4

மேல்


வெள்க (5)

இரவி வெள்க நின்று இமைக்கின்ற இயற்கைய என்றால் – கம்.சுந்:2 14/3
பொன்றினென் ஆகின் நன்று என்று அவன் வெள்க இவனும் போந்தான் – கம்.யுத்1:12 32/4
வீங்கு தோள் வலிக்கு ஏயது விசும்பில் வில் வெள்க
வாங்கினான் நெடு வட_வரை புரைவது ஓர் வரி வில் – கம்.யுத்2:16 228/3,4
வில்லினால் சொல்லின் அல்லது வெம் திறல் வெள்க
சொல்லினால் சொல கற்றிலம் யாம் என சொன்னான் – கம்.யுத்2:16 231/3,4
வெம் கண் நாகம் என வேகமாய் உருமு வெள்க வெம் கணைகள் சிந்தினான் – கம்.யுத்2:19 62/4

மேல்


வெள்காது (1)

விருந்து அனைய வாளொடும் விழித்து இறையும் வெள்காது
இருந்தனன் இராவணனும் இன் உயிரொடு இன்னும் – கம்.ஆரண்:10 58/3,4

மேல்


வெள்காரோ (1)

வேதம் உரை-செய்தால் வெள்காரோ வேறு உள்ளார் – கம்.ஆரண்:15 43/4

மேல்


வெள்கி (4)

வெளித்து எதிர் விழிக்கவும் வெள்கி மேன்மையால் – கம்.கிட்:10 119/2
மேரு எங்ஙனம் விளர்க்குமோ முழுமுற்றும் வெள்கி – கம்.சுந்:2 18/4
மீண்டதும் விளம்பான் தான் தன் வென்றியை உரைப்ப வெள்கி – கம்.சுந்:14 9/4
மெய்த்தலை சூலம் ஓச்சான் வெறும் கையான் என்று வெள்கி – கம்.யுத்2:16 181/4

மேல்


வெள்கிடும் (1)

வெள்கிடும் மகுடம் சாய்க்கும் வெடிபட சிரிக்கும் மீட்டும் – கம்.கிட்:7 79/1

மேல்


வெள்கிய (2)

வெள்கிய மாந்தரின் வெளுத்த மேகமே – கம்.கிட்:10 103/4
மேல் உற இராவணற்கு அழிந்து வெள்கிய
நீல் உறு திசை கரி திரிந்து நிற்பன – கம்.சுந்:5 61/1,2

மேல்


வெள்கினான் (2)

வேள்வியின் பகைஞனும் உரைத்து வெள்கினான் – கம்.யுத்1:2 44/4
வெள்ளி அம் கிரி எடுத்தது வெள்கினான் என்ன – கம்.யுத்2:15 209/3

மேல்


வெள்கு (1)

விண் கொள நிவந்த மேரு வெள்கு உற வெதும்பி உள்ளம் – கம்.சுந்:6 50/3

மேல்


வெள்குகின்றார் (1)

வெள்ளிய முறுவல் தோன்றும் நகையர் தாம் வெள்குகின்றார்
கள் இசை அரக்கர் மாதர் களி இடும் குரவை காண்பார் – கம்.சுந்:2 36/3,4

மேல்


வெள்குதியோ (1)

வேண்டி ஈதியோ வெள்குதியோ விம்மல் நோயால் – கம்.அயோ:2 79/3

மேல்


வெள்குதுமேல் (1)

வென்று மீளுதும் வெள்குதுமேல் மிடல் இல்லா – கம்.யுத்3:30 52/3

மேல்


வெள்கும் (2)

சோரும் வெள்கும் துணுக்கெனும் அ உரு – கம்.ஆரண்:6 76/3
வெள்கும் அரக்கன் நெடு விண் புக ஆர்த்து மிக்கான் – கம்.ஆரண்:13 44/1

மேல்


வெள்குவாய் (1)

மீண்டு மீண்டு மெலிந்தனை வெள்குவாய்
பூண்ட பூணவள் வாள் முகம் போதலால் – கம்.ஆரண்:14 20/2,3

மேல்


வெள்குற (1)

வெய்து கால வெம் கனல்களும் வெள்குற பொறிகள் – கம்.யுத்2:15 227/3

மேல்


வெள்யாட்டு (1)

வெள்ளை வெள்யாட்டு செச்சை போல – புறம் 286/1

மேல்


வெள்ள (41)

வெள்ள வரம்பின் ஊழி போகியும் – ஐங் 281/1
ஆயிர வெள்ள ஊழி – பதி 63/20
வெள்ள வரம்பின ஆக என உள்ளி – பதி 90/54
வெள்ள நீர் நீத்தத்துள் ஊர்பு_ஊர்பு உழக்குநரும் – பரி 11/53
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
வெள்ள மான் நிறம் நோக்கி கணை தொடுக்கும் கொடியான் போல் – கலி 120/11
வெள்ள தானை அதிகன் கொன்று உவந்து – அகம் 142/13
வெள்ள தானையொடு வேறு புலத்து இறுத்த – அகம் 346/21
காத்த கால் மள்ளர் வெள்ள கலி பறை கறங்க கைபோய் – கம்.பால:1 18/1
வெள்ள வான் களை களைவு உறும் கடைசியர் மிளிர்ந்த – கம்.பால:9 6/2
வெள்ள பாற்கடல் போல் மிளிர் கண்ணினாள் – கம்.பால:11 4/2
வெள்ள நெடு வாரி அற வீசி உளவேனும் – கம்.பால:15 23/1
தூ எழு குருதி வெள்ள துறையிடை முறையின் எந்தைக்கு – கம்.பால:24 33/3
வெள்ள நீர் உலகினில் விண்ணில் நாகரில் – கம்.அயோ:1 17/1
வெள்ள நெடும் சுடர் மின்னின் மின்ன நக்கான் – கம்.அயோ:3 11/2
துளித்தன போல நீங்கா துள்ளி சோர் வெள்ள கண்ணன் – கம்.ஆரண்:13 136/2
வெள்ள நீர் மிதிலையோரை வேரறுத்து எளிதின் எய்தி – கம்.சுந்:3 145/3
வெள்ள நெடு வேலையிடை மீன்_இனம் விழுங்கி – கம்.சுந்:6 16/3
வெள்ள வெம் சேனை சூழ விண் உளோர் வெருவி விம்ம – கம்.சுந்:10 17/1
வழுவல்_இல் வெள்ள தானை தென் திசை வளர்ந்தது அன்றே – கம்.சுந்:14 50/4
வெள்ள வாரி விரிவொடு அ வீடண – கம்.யுத்1:9 56/1
வெள்ள நீர் வடிந்தது என்ன வீங்கு இருள் விடிந்தது அன்றே – கம்.யுத்1:9 88/4
நூற்றுஇரண்டு ஆய வெள்ள நுன் பெரும் படைஞர் சுற்ற – கம்.யுத்1:13 20/3
வெள்ள நீர் வேலை-தன்னில் வீழ்ந்த நீர் வீழ வெம் கண் – கம்.யுத்2:16 164/3
கைத்தனள் உள்ளம் வெள்ள கண்ணின் நீர் கரை இலாதாள் – கம்.யுத்2:17 30/4
மிடல் உடை கவி குலம் குருதி வெள்ள நீர் – கம்.யுத்2:18 97/1
முழுத்தம் ஒன்றில் ஒரு வெள்ள வானரம் முடிந்து மாள்வன தடிந்து போய் – கம்.யுத்2:19 65/1
நீயும் நாற்பது வெள்ள நெடும் படை – கம்.யுத்2:19 158/2
தனு வலம் காட்டி பின்னை நாற்பது வெள்ள தானை – கம்.யுத்2:19 230/2
பின்றல் இல் வெள்ள தானை முறை பட பரப்பி பேழ் வாய் – கம்.யுத்3:22 11/3
வெள்ள வெம் கள பரப்பினை பொருக்கென விழித்தான் – கம்.யுத்3:22 186/3
மிடலுடை பண மீமிசை தான் பண்டை வெள்ள
கடலிடை துயில்வான் அன்ன தம்பியை கண்டான் – கம்.யுத்3:22 194/3,4
பெருந்தகை துன்ப வெள்ள துயில் உளான் பெரும என்றான் – கம்.யுத்3:24 21/4
அரும் கடல் கடந்து இ ஊரை அள் எரி மடுத்து வெள்ள
கரும் கடல் கட்டி மேரு கடந்து ஒரு மருந்து காட்டி – கம்.யுத்3:26 50/1,2
ஓத நீர் வேலை அன்ன கண்களால் உகுத்த வெள்ள
காதல் நீர் ஓடி ஆடல் கரும் கடல் மடுத்தது அன்றே – கம்.யுத்3:29 42/3,4
படைக்கு எலாம் பகழிக்கு எல்லாம் யானை தேர் பரிமா வெள்ள
கடைக்கு எலாம் துரந்த வாளி கணித்ததற்கு அளவை காட்டி – கம்.யுத்3:31 221/2,3
ஆகுலம் துறந்த தேவர் அள்ளினர் சொரிந்த வெள்ள
சேகு அறு மலரும் சாந்தும் செரு தொழில் வருத்தம் தீர்க்க – கம்.யுத்3:31 231/1,2
வென்றியாய் ஏவ சென்ற ஆயிர வெள்ள சேனை – கம்.யுத்4:34 9/2
மேக்கு நீங்கிய வெள்ள உவகையால் – கம்.யுத்4:40 13/1
மன்னு வீரரும் எழுபது வெள்ள வானரரும் – கம்.யுத்4:41 16/2
மட்கும்தான் ஆய வெள்ள மகளிர் இன்று ஆகி வானோர் – கம்.யுத்4:41 27/2

மேல்


வெள்ளடை (2)

வெள்ளடை தம்பல் குப்பை சிதர்ந்து என விரிந்த மாதோ – கம்.கிட்:10 28/4
உருப்பசி உடைவாள் எடுத்தனள் தொடர மேனகை வெள்ளடை உதவ – கம்.சுந்:3 75/1

மேல்


வெள்ளத்தவை (1)

ஆளின் முற்றா செம் புனல் வெள்ளத்தவை காணீர் – கம்.யுத்4:33 14/2

மேல்


வெள்ளத்தாரும் (1)

எழுபது வெள்ளத்தாரும் இரவி கான்முளையும் எண்ணின் – கம்.யுத்4:41 18/1

மேல்


வெள்ளத்தால் (2)

பத்து_நூறு அமைந்த கோடி வெள்ளத்தால் பகுதி செய்த – கம்.யுத்1:3 132/3
விழு மலர் கண்ணீர் மூரி வெள்ளத்தால் முருகின் செவ்வி – கம்.யுத்4:41 117/2

மேல்


வெள்ளத்திடை (2)

வெள்ளத்திடை வாழ் வட அனலை அஞ்சி வேலை கடவாத – கம்.அயோ:6 38/1
எழுகிற்கில்லா செம்புனல் வெள்ளத்திடை இற்ற – கம்.யுத்4:33 7/2

மேல்


வெள்ளத்தில் (1)

வெடி படு கடல் நிகர் குருதி வெள்ளத்தில்
படிவன ஒத்தன பறவை பந்தரே – கம்.யுத்3:22 53/3,4

மேல்


வெள்ளத்தின் (6)

புரை தீர் புது புனல் வெள்ளத்தின் இன்னும் – கலி 98/28
வெள்ளத்தின் சடிலத்தான் தன் வெம் சிலை இறுத்த வீரன் – கம்.பால:22 6/1
உள்ளி வெம் பிணத்து உதிர நீர் வெள்ளத்தின் ஓடி – கம்.யுத்2:15 209/1
பரந்தன குருதி அ பள்ள வெள்ளத்தின் – கம்.யுத்2:18 102/4
உதிர வெள்ளத்தின் ஒல்கி ஒதுங்கலும் – கம்.யுத்2:19 161/2
அறுபது ஆகிய வெள்ளத்தின் அரக்கரை அம்பால் – கம்.யுத்3:22 63/1

மேல்


வெள்ளத்தின்-மேல் (1)

விடம் கொள் வெள்ளத்தின்-மேல் அவன் விடுவன விலக்கி – கம்.யுத்3:22 73/2

மேல்


வெள்ளத்து (28)

பல சூழ் பதப்பர் பரிய வெள்ளத்து
சிறை கொள் பூசலின் புகன்ற ஆயம் – பதி 30/18,19
நாம வெள்ளத்து நடுவண் தோன்றிய – பரி 3/92
வெள்ளத்து பெரிய கண்ணார் மென் சிலம்பு அலம்ப மென் பூ – கம்.பால:21 3/2
வீழ்ந்தான் வீழா வெம் துயரத்தின் கடல் வெள்ளத்து
ஆழ்ந்தான் ஆழா அ கடலுக்கு ஓர் கரை காணான் – கம்.அயோ:3 40/1,2
வெய்ய நீர் வெள்ளத்து மெள்ள சேறலால் – கம்.அயோ:5 2/2
விழியில் சேல் உகள் வால் நிற வெள்ளத்து
முழுகி தோன்றுகின்றாள் முதல் பாற்கடல் – கம்.அயோ:7 24/2,3
வீங்கு நீர் அழுவம்-தன்னுள் விழு மத கலுழி வெள்ளத்து
ஓங்கல்கள் தலைகள் தோன்ற ஒளித்து அவண் உயர்ந்த கும்பம் – கம்.அயோ:13 51/2,3
ஏழு_பத்து ஆகிய வெள்ளத்து எம் படை – கம்.கிட்:6 33/1
கேழ் அரிய பொன் கொடு சமைத்த கிளர் வெள்ளத்து
ஊழி திரி நாளும் உலையா மதிலை உற்றான் – கம்.சுந்:2 60/3,4
விழுந்தாள் நொந்தாள் வெம் குருதி செம்புனல் வெள்ளத்து
அழுந்தா நின்றாள் நான்முகனார்-தம் அருள் ஊன்றி – கம்.சுந்:2 90/1,2
புண் தாழ் குருதியின் வெள்ளத்து உயிர் கொடு புக்கார் சிலர் சிலர் பொதி பேயின் – கம்.சுந்:10 39/1
ஏழு பத்தின் பெரு வெள்ளம் மகர வெள்ளத்து இறுத்ததால் – கம்.யுத்1:1 1/4
வெள்ளத்து உய்த்திடு-மின் என விட்டான் – கம்.யுத்1:3 99/4
ஆயிரம்_கோடி வெள்ளத்து அயில் எயிற்று அவுணர்க்கு அங்கங்கு – கம்.யுத்1:3 133/1
வருணன் உய்ந்தனன் மகர நீர் வெள்ளத்து மறைந்து – கம்.யுத்1:5 58/4
மாசு அற்ற சோதி வெள்ளத்து உச்சியின் வரம்பில் தோன்றும் – கம்.யுத்1:9 72/3
அன்றியும் பதினேழ் வெள்ளத்து அரியொடும் அரசன்_மைந்தன் – கம்.யுத்1:13 6/1
ஒன்று பத்து ஆறு வெள்ளத்து அரியொடும் துணைவரோடும் – கம்.யுத்1:13 6/3
எழுபது வெள்ளத்து உற்ற குரக்கு_இனம் எயிலை முற்றும் – கம்.யுத்1:13 12/1
ஆய வெள்ளத்து அகழியை தூர்த்தலும் – கம்.யுத்2:15 5/2
வள்ளல் பெரு வெள்ளத்து எறுழ் வலியாரினும் வலியான் – கம்.யுத்2:15 185/2
ஆள் அழி குருதி வெள்ளத்து அழுந்தின கவிகள் அம் பொன் – கம்.யுத்2:16 169/3
சூழ்ந்தனை கொடியாய் என்னா துடித்து அரும் துயர வெள்ளத்து
ஆழ்ந்தனள் புலம்பலுற்றாள் அழ கண்டும் அறிந்திலாதாள் – கம்.யுத்2:18 266/3,4
உழைத்தனர் குருதி வெள்ளத்து உலந்ததும் உலப்பிற்று அன்றே – கம்.யுத்2:19 88/2
இடை உறு குருதி வெள்ளத்து எறி கடல் எழு நீர் பொங்கி – கம்.யுத்2:19 219/2
விரி இருள் பரவை சேனை வெள்ளத்து விளைந்தது ஒன்றும் – கம்.யுத்3:22 150/3
புணரியின் உதிர வெள்ளத்து ஒரு தனி விரைவின் போனான் – கம்.யுத்3:24 9/4
அழுந்திய பாலின் வெள்ளத்து ஆழி-நின்று அனந்தர் நீங்கி – கம்.யுத்3:26 75/1

மேல்


வெள்ளத்துள் (2)

சேற்று வெள்ளத்துள் திரிபவள் தேவரும் இரிய – கம்.ஆரண்:6 92/2
உதிர வெள்ளத்துள் எழுந்தவன் ஆம் என உதித்தான் – கம்.யுத்3:20 55/4

மேல்


வெள்ளத்துள்ளோர் (1)

எழுபது வெள்ளத்துள்ளோர் இறந்தவர் ஒழிய யாரும் – கம்.யுத்2:16 199/1

மேல்


வெள்ளத்தே (1)

கரும் தடம் கண்ணியர் கண்ணின் வெள்ளத்தே – கம்.ஆரண்:10 23/4

மேல்


வெள்ளத்தையும் (1)

அன்ன வெம் சமத்து ஆறு வெள்ளத்தையும் அறுத்தான் – கம்.யுத்3:20 52/3

மேல்


வெள்ளத்தோடும் (3)

வீரிய விரைவின் எய்தி பதினெழு வெள்ளத்தோடும்
மாருதி மேலை வாயில் உழிஞை-மேல் வருவதானான் – கம்.யுத்1:13 5/1,2
உற்றனன் மைந்தன் தானை நாற்பது வெள்ளத்தோடும் – கம்.யுத்2:19 228/4
எழுபது வெள்ளத்தோடும் இலங்கையை இடந்து என் தோள்-மேல் – கம்.யுத்3:26 84/1

மேல்


வெள்ளத்தோரும் (2)

எழுபது வெள்ளத்தோரும் இராமனும் இளைய கோவும் – கம்.யுத்3:24 23/1
ஆயிர வெள்ளத்தோரும் அடு களத்து அவிந்து வீழ்ந்தார் – கம்.யுத்3:31 226/1

மேல்


வெள்ளம் (135)

பல் வெள்ளம் மீக்கூற – மது 22
வெள்ளம் மாறாது விளையுள் பெருக – மது 109
அழிதரு வெள்ளம் நீந்தும் நாளே – நற் 177/10
இருவேம் நீந்தும் பருவரல் வெள்ளம்
அறிந்தனள் போலும் அன்னை சிறந்த – நற் 339/4,5
உள்ளம் தாங்கா வெள்ளம் நீந்தி – குறு 29/3
கங்குல் வெள்ளம் கடலினும் பெரிதே – குறு 387/5
உடைத்து எழு வெள்ளம் ஆகிய கண்ணே – ஐங் 358/4
நிரை களிறு ஒழுகிய நிரைய வெள்ளம்
பரந்து ஆடு கழங்கு அழி மன் மருங்கு அறுப்ப – பதி 15/4,5
ஆயிர வெள்ளம் வாழிய பலவே – பதி 21/38
புலம் கெட நெரிதரும் வரம்பு இல் வெள்ளம்
வாள் மதில் ஆக வேல் மிளை உயர்த்து – பதி 33/6,7
உரவு திரை கடுகிய உருத்து எழு வெள்ளம்
வரையா மாதிரத்து இருள் சேர்பு பரந்து – பதி 72/10,11
உள் முறை வெள்ளம் மூழ்கி ஆர் தருபு – பரி 2/10
வெள்ளம் தரும் இ புனல் – பரி 10/70
தவிர்வு இல் வெள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப – அகம் 68/16
உப்பு சிறை நில்லா வெள்ளம் போல – அகம் 208/19
விளைவு ஒன்றோ வெள்ளம் கொள்க என – புறம் 395/38
பெய்யும் மாரியால் பெருகு வெள்ளம் போய் – கம்.பால:6 16/1
ஊன்றிய பகழி வாயூடு ஒழுகிய குருதி வெள்ளம்
ஆன்ற அ கானம் எல்லாம் பரந்ததால் அந்தி மாலை – கம்.பால:7 52/2,3
பள்ள வெள்ளம் என படரும் நிலா – கம்.பால:11 9/2
வெள்ளம் அணைத்தவன் வில்லை எடுத்து இ – கம்.பால:13 30/3
விடை பொரு நடையினான் சேனை வெள்ளம் ஓர் – கம்.பால:14 9/1
பொன் தொடி மகளிர் ஊரும் பொலன் கொள் தார் புரவி வெள்ளம்
சுற்றுறு கமலம் பூத்த தொடு கடல் திரையின் செல்ல – கம்.பால:14 75/1,2
தூர்த்தது சகரரோடு பகைத்து என தூளி வெள்ளம் – கம்.பால:14 76/4
அமரர் நாடு இழிந்தது என்ன பொலிந்தது அ அனீக வெள்ளம் – கம்.பால:15 28/4
அம் தார் அரசர்க்கு_அரசன்-தன் அனீக வெள்ளம்
நந்தாது ஒலிக்கும் நரலை பெரு வேலை எல்லாம் – கம்.பால:16 41/2,3
நோனாது அதனை நுவலற்கு அரும் கோடி வெள்ளம்
வான் நாடியரின் பொலி மாதர் முகங்கள் என்னும் – கம்.பால:16 43/2,3
இறை எலாம் வணங்க போனான் எழுந்து உடன் சேனை வெள்ளம்
குறை எலாம் சோலை ஆகி குழி எலாம் கழுநீர் ஆகி – கம்.பால:17 2/2,3
வெண் நிற நறை நிறை வெள்ளம் என்னவும் – கம்.பால:19 1/1
எஞ்சல்_இல் உலகத்து உள்ள எறி படை அரச வெள்ளம்
குஞ்சர குழாத்தின் சுற்ற கொற்றவன் இருந்த கூடம் – கம்.பால:23 77/1,2
வண்ண_அரும் கலம் மங்கையர் வெள்ளம்
கண் அகல் நாடு உயர் காசொடு தூசும் – கம்.பால:23 97/2,3
மாய்ந்தே நான் போய் வான் உலகு ஆள்வென் வசை வெள்ளம்
நீந்தாய் நீந்தாய் நின் மகனோடும் நெடிது என்றான் – கம்.அயோ:3 48/3,4
பொங்கிய உவகை வெள்ளம் பொழிதர கமலம் பூத்த – கம்.அயோ:3 69/1
அமிழ்து உண குழுமுகின்ற அமரரின் அரச வெள்ளம் – கம்.அயோ:3 71/4
கைதொழுது அரச வெள்ளம் கடல் என தொடர்ந்து சுற்ற – கம்.அயோ:3 86/2
களங்கம் நீத்த மதி முகத்தார் கான வெள்ளம் கால் கோப்ப – கம்.அயோ:6 24/3
மேலை வேலையில் பாய்ந்தது மீண்ட நீர் வெள்ளம் – கம்.அயோ:9 37/4
அலங்கு நீர் வெள்ளம் தள்ளி அழிதர அங்கும் இங்கும் – கம்.அயோ:13 55/3
பள்ள நீர் வெள்ளம் அன்ன பரதனை விலக்கி பண்டு – கம்.அயோ:14 116/2
வான் சுடர் சோதி வெள்ளம் வந்து இடை வயங்க நோக்கி – கம்.ஆரண்:6 51/2
வந்தது சேனை வெள்ளம் வள்ளியோன் மருங்கு மாயா – கம்.ஆரண்:7 55/1
வெளிபடுத்து உலகம் எங்கும் விளங்கிய நிலவின் வெள்ளம்
நளி இருள் பிழம்பு என்று ஈண்டு நஞ்சொடு கலந்த நாக – கம்.ஆரண்:14 7/2,3
வெள்ளம் சிலம்பு பாற்கடலின் விரும்பும் துயிலை வெறுத்து அளியும் – கம்.ஆரண்:14 28/1
வெள்ளம் ஏழு பத்து உள்ள மேருவை – கம்.கிட்:3 46/1
ஈர்த்தன செம் கண் நீர் வெள்ளம் யாவையும் – கம்.கிட்:6 9/1
அறிவுற்று மகளிர் வெள்ளம் அலமரும் அமலை நோக்கி – கம்.கிட்:11 79/1
விதி முறை மறந்தான் அல்லன் வெம் சின சேனை வெள்ளம்
கதுமென கொணரும் தூது கல் அதர் செல்ல ஏவி – கம்.கிட்:11 85/2,3
வெம் முலை மகளிர் வெள்ளம் மீன் என விளங்க விண்ணில் – கம்.கிட்:11 103/1
ஏற்ற வெள்ளம் எழுபதின் இற்ற என்று – கம்.கிட்:13 2/1
பேர்க வெள்ளம் இரண்டொடும் பெற்றியால் – கம்.கிட்:13 9/4
வெற்றி வானர வெள்ளம் இரண்டொடும் – கம்.கிட்:13 11/1
வெள்ளம் ஓர் இரண்டு என விரிந்த சேனையை – கம்.கிட்:14 18/1
மீன் நெருங்குறும் வெள்ளம் வெரீஇ பல – கம்.கிட்:15 49/3
வேர்த்தார் விரிஞ்சனும் வியந்து மலர் வெள்ளம்
தூர்த்தான் அகன் கயிலையில் தொலைவு இலோனும் – கம்.சுந்:1 73/2,3
வெள்ளம் ஒரு நூறொடு இருநூறும் மிடை வீரர் – கம்.சுந்:2 66/1
சொரிந்தன கரும் கண் வரு துள்ளி தரு வெள்ளம்
எரிந்தன பிரிந்தவர்-தம் எஞ்சு தனி நெஞ்சம் – கம்.சுந்:2 161/3,4
தோற்றனை பறவைக்கு அன்று துள்ளு நீர் வெள்ளம் சென்னி – கம்.சுந்:3 116/1
எழுபது வெள்ளம் கொண்ட எண்ணன உலகம் எல்லாம் – கம்.சுந்:4 32/1
ஏயவன் தென் பால் வெள்ளம் இரண்டினோடு எழுந்து சேனை – கம்.சுந்:4 36/2
வெள்ளம் எழுபது உளது அன்றோ வீரன் சேனை இ வேலை – கம்.சுந்:4 115/1
வெவ் வழி குருதி வெள்ளம் புடை மிடைந்து உயர்ந்து வீங்க – கம்.சுந்:8 19/3
ஏழு பத்தின் பெரு வெள்ளம் மகர வெள்ளத்து இறுத்ததால் – கம்.யுத்1:1 1/4
வெள்ளம் தரும் இன் அமுதே விதியோ – கம்.யுத்1:3 105/4
ஊன்றலும் உதிர வெள்ளம் பரந்துளது உலகம் எங்கும் – கம்.யுத்1:3 152/4
ஆயிர வெள்ளம் என்று அறிந்தது ஆழியாய் – கம்.யுத்1:5 31/4
பேர்வுறு கவியின் சேனை பெரும் கடல் வெள்ளம் தன்னுள் – கம்.யுத்1:9 24/1
ஆயிரம் வெள்ளம் ஆன அரக்கர்-தம் தானை ஐய – கம்.யுத்1:9 69/1
வெள்ளம் போல் கண்ணி அழுதலும் இராவணன்-மேல் தன் – கம்.யுத்1:12 5/3
எழுபது வெள்ளம் தன்னின் ஈண்டு ஓர் பேர் எஞ்சாது ஏகி – கம்.யுத்1:12 31/3
எழுபது வெள்ளம் யாக்கைக்கு ஓர் உயிர் எய்திற்று அன்றே – கம்.யுத்1:12 33/4
ஆரியன் அமைந்த வெள்ளம் அத்தனையோடும் வெற்றி – கம்.யுத்1:13 5/3
இம்பரின் இயைந்த காயும் கனியும் கொண்டு இரண்டு வெள்ளம்
வெம்பு வெம் சேனைக்கு எல்லாம் உணவு தந்து உழலவிட்டான் – கம்.யுத்1:13 7/1,2
அழுவ நீர் வேலை அன்னது ஆயிர வெள்ளம் அன்றே – கம்.யுத்1:13 12/3
ஈட்டிய அரக்கர் தானை இருநூறு வெள்ளம் கொண்டு – கம்.யுத்1:13 18/3
கூலம் கொள் குரங்கை எல்லாம் கொல்லுதி வெள்ளம் ஆன – கம்.யுத்1:13 19/3
இடைஇடை மிடைந்த சேனை இருநூறு வெள்ளம் கொண்டு – கம்.யுத்1:13 22/3
வெள்ளம் ஓர் ஏழு பத்து கணித்த வெம் சேனையோடும் – கம்.யுத்1:14 1/2
ஏய வெள்ளம் எழுபதும் எண் கடல் – கம்.யுத்2:15 5/1
தூய வெள்ளம் துணை செய்வது ஆம் என – கம்.யுத்2:15 5/3
மிடுக்கினால் மிக்க வானோர் மேக்கு உயர் வெள்ளம் மேல்_நாள் – கம்.யுத்2:15 127/3
வெறுத்தனன் நமனும் வேலை உதிரத்தின் வெள்ளம் மீள – கம்.யுத்2:15 148/3
எறித்த போர் அரக்கர் ஆவி எண்_இலா வெள்ளம் எஞ்ச – கம்.யுத்2:16 17/1
நிலையுற செறிந்த வெள்ளம் நூற்று இரண்டு எனினும் நேரே – கம்.யுத்2:16 18/2
குறைந்தன குரக்கு வெள்ளம் கொன்றனன் கூற்றும் கூச – கம்.யுத்2:16 175/4
வீற்று வீற்று ஆகி ஓடி விழுதலும் கவியின் வெள்ளம்
ஊற்றம் ஏது எமக்கு என்று எண்ணி உடைந்தது குமரன் உற்ற – கம்.யுத்2:16 183/2,3
வெள்ளம் இன்றொடும் வீந்துறும் என்பதோர் விம்மலுற்று உயிர் வெம்ப – கம்.யுத்2:16 335/3
ஒன்றாயிர வெள்ளம் ஒருங்கு உள ஆம் – கம்.யுத்2:18 83/1
கரி பட காலாள் வெள்ளம் களம் பட கலின கால – கம்.யுத்2:18 185/1
நல் நான்மறையான் அது நாற்பது வெள்ளம் என்ன – கம்.யுத்2:19 24/3
உற்ற செம் குருதி வெள்ளம் உள்ள திரை ஓத வேலையொடும் ஒத்ததால் – கம்.யுத்2:19 66/4
மெய் எடுத்த கவி வெள்ளம் யாவையும் விழுந்து போன எனும் விம்மலால் – கம்.யுத்2:19 68/3
இறந்தன கிடந்த வெள்ளம் எழுபதின் பாதி மேலும் – கம்.யுத்2:19 98/2
ஈண்டு நம் சேனை வெள்ளம் இருபதிற்று_இரட்டி மாள – கம்.யுத்2:19 229/1
கருமத்தின் நின்ற கவி சேனை வெள்ளம் மலர்-மேல் அ வள்ளல் கடை நாள் – கம்.யுத்2:19 265/3
அத்தனை வெள்ளம் அரக்கர் அவிந்தார் – கம்.யுத்3:20 11/2
அன்னவர் தம்மொடும் ஐ_இரு வெள்ளம்
மின்னு படை கை அரக்கரை விட்டான் – கம்.யுத்3:20 20/1,2
இன்ன காலையின் ஈர்_ஐந்து வெள்ளம் வந்து ஏற்ற – கம்.யுத்3:20 52/1
மன்னுடை சேனை வெள்ளம் நால் ஐந்து மழையின் பொங்கி – கம்.யுத்3:21 8/2
பராவ_அரும் கோடி ஐந்தும் வெள்ளம் நால் ஐந்தும் பட்ட – கம்.யுத்3:21 39/3
அலங்கல் வாள் அரக்கர் தானை அறுபது வெள்ளம் யானை – கம்.யுத்3:22 4/3
படை பெரும் தலைவர் நிற்க பல் பெரும் சேனை வெள்ளம்
உடைப்புறு புனலின் ஓட ஊழி_நாள் உவரி ஓதை – கம்.யுத்3:22 16/1,2
ஐயம்தான் இல்லா வெள்ளம் அறுபதும் அவிக என்று – கம்.யுத்3:22 24/2
அறுபது வெள்ளம் ஆய அரக்கர்-தம் ஆற்றற்கு ஏற்ற – கம்.யுத்3:22 28/1
தள பெரும் சேனை வெள்ளம் அறுபதும் தலத்தது ஆக – கம்.யுத்3:22 33/1
வெள்ளம் நூறுடை வெம் சின சேனையை வீர – கம்.யுத்3:22 93/1
சொன்ன நூறுடை வெள்ளம் அன்று இராவணன் துரந்த – கம்.யுத்3:22 101/1
தொகும் படை அரக்கர் வெள்ளம் துறை-தொறும் அள்ளி தூவி – கம்.யுத்3:22 120/1
குடித்து நின்று உமிழ்வான் என்ன கக்கினன் குருதி வெள்ளம் – கம்.யுத்3:22 136/4
விலங்கினிர் போலும் வெள்ளம் நூற்றை ஓர் வில்லின் வேழ – கம்.யுத்3:22 157/2
விண்ணில் சென்றது கவி_குல பெரும் படை வெள்ளம்
கண்ணில் கண்டனர் வானவர் விருந்து என கலந்தார் – கம்.யுத்3:22 179/1,2
மாசு_அறு தானை மர்க்கட வெள்ளம்
நாசம் இ ஊருக்கு உண்டு என நாளின் – கம்.யுத்3:26 21/2,3
விடிந்தது என்று இருந்தேன் மீள வெம் துயர் இருளின் வெள்ளம்
படிந்தது வினைய செய்கை பயந்தது பாவி வாளால் – கம்.யுத்3:26 45/2,3
வெள்ளம் ஐ_ஐந்துடன் விரிந்த சேனையின் – கம்.யுத்3:27 62/1
விலக்குவர் எல்லாம் வந்து விலக்குக குரங்கு வெள்ளம்
குல குலம் ஆக மாளும் கொற்றமும் மனிதர் கொள்ளும் – கம்.யுத்3:27 81/2,3
அன்னது நிகழும் வேலை ஆர்த்து எழுந்து அரியின் வெள்ளம்
மின் எயிற்று அரக்கர் சேனை யாவரும் மீளா வண்ணம் – கம்.யுத்3:28 48/1,2
மேக்கு உயர்ந்து அமரர் வெள்ளம் அள்ளியே தொடர்ந்து வீசும் – கம்.யுத்3:28 59/3
ஒத்த வெள்ளம் ஓர் ஆயிரம் உளது என உரைத்தார் – கம்.யுத்3:30 30/3
ஆயிரம் பெரு வெள்ளம் உண்டு இலங்கையின் அளவில் – கம்.யுத்3:30 43/1
கூல சேனையின் வெள்ளம் மற்று அதற்கு இன்று குறித்த – கம்.யுத்3:30 45/2
உண்டு வெள்ளம் ஓர் எழுபது மருந்து ஒரு நொடியில் – கம்.யுத்3:30 47/3
வெள்ளம் பல உள என்னினும் வினையம் பல தெரியா – கம்.யுத்3:31 115/2
ஆயிரம் பெரு வெள்ளம் அரைபட – கம்.யுத்3:31 130/1
உற்று உருத்து எழு வெள்ளம் உடன்று எழா – கம்.யுத்3:31 131/1
வெள்ளம் ஒரு நூறு படும் வேலையின் அ வேலையும் இலங்கை நகரும் – கம்.யுத்3:31 144/1
ஆயிர வெள்ளம் உண்டு ஒருவர் ஆழி சூழ் – கம்.யுத்3:31 172/1
அன்று எனின் பதுமம் மேற்று ஆகில் வெள்ளம் ஆய் – கம்.யுத்3:31 175/2
ஒருவன் படை வெள்ளம் ஓர் ஆயிரமே – கம்.யுத்3:31 211/2
மெய்யுற உணர்ந்தோம் வெள்ளம் ஆயிரம் மிடைந்த சேனை – கம்.யுத்3:31 218/2
வெள்ளம் ஈர்_ஐந்து நூறே விடு கணை அவற்றின் மெய்யே – கம்.யுத்3:31 220/1
மூண்டு எழு சேனை வெள்ளம் உலகு ஒரு மூன்றின் மேலும் – கம்.யுத்4:32 52/1
சகரம் முந்நீர் செம்புனல் வெள்ளம் தடுமாறா – கம்.யுத்4:33 16/1
ஊறின சேனை வெள்ளம் உலந்த பேர் உண்மை எல்லாம் – கம்.யுத்4:34 19/3
அமிழ் பெரும் குருதி வெள்ளம் ஆற்று வாய்முகத்தின் தேக்கி – கம்.யுத்4:34 22/3
ஆயிரம் பெரு வெள்ளம் என்று அறிஞரே அறைந்த – கம்.யுத்4:37 114/1
வரிசையின் வழாமை நோக்கி மாருதி மாதர் வெள்ளம்
கரை செயல் அரிய வண்ணம் கொணர்ந்தனன் கணத்தின் முன்னம் – கம்.யுத்4:41 29/1,2
விழுகின்ற கண் எலாம் வெள்ளம் மாறின – கம்.யுத்4:41 88/2

மேல்


வெள்ளமும் (14)

மை இல் கமலமும் வெள்ளமும் நுதலிய – பரி 2/14
நிறைந்து என்னை மாய்ப்பது ஓர் வெள்ளமும் போலும் – கலி 146/15
வெள்ளமும் பறவையும் விலங்கும் வேசையர் – கம்.பால:4 6/1
மறு அறு மாந்தரும் மகளிர் வெள்ளமும்
செறி திரை கங்கை பின் கிடக்க சென்றவே – கம்.அயோ:13 62/3,4
வெள்ளமும் நாண் உற விரிந்த கண்ணினார் – கம்.ஆரண்:10 37/3
மைந்தரும் முதியரும் மகளிர் வெள்ளமும்
அந்தம்_இல் நோக்கினர் அழுத கண்ணினர் – கம்.கிட்:11 109/1,2
விளிம்பும் வெள்ளமும் மெய் தெரியாது மேல் – கம்.சுந்:2 152/2
நூற்று இரண்டு எனும் வெள்ளமும் நோன் கழல் – கம்.யுத்2:15 81/1
அடக்க_அரும் வலத்து ஐம்பது வெள்ளமும்
பட சிதைந்தது நம் படை என்றனர் – கம்.யுத்2:15 83/3,4
மின் பொழி எயிறு உடை கவியின் வெள்ளமும்
தென் புல கிழவனும் செய்கை கீழ்ப்பட – கம்.யுத்2:15 119/2,3
நன்று நம் படை நாற்பது வெள்ளமும்
கொன்று நின்றபடி என கூறினான் – கம்.யுத்2:19 157/3,4
மறு அது ஆக்கிய எழுபது வெள்ளமும் மாள – கம்.யுத்3:22 63/3
என் அப்பா மற்று இ எழுபது வெள்ளமும் ஒருவன் – கம்.யுத்3:31 40/1
குரக்கு வெள்ளமும் தலைவரும் துயரிடை குளித்தார் – கம்.யுத்4:32 37/4

மேல்


வெள்ளமே (5)

விலையின்_மாதரை ஒத்தது அ வெள்ளமே – கம்.பால:1 6/4
வேலையே மடுத்தது அ கங்கை வெள்ளமே – கம்.அயோ:13 4/4
தூர்த்தன ஒத்தன துள்ளி வெள்ளமே – கம்.கிட்:10 18/4
விதன வெம் கண் இராக்கதர் வெள்ளமே – கம்.யுத்2:15 32/4
மாதர் வெள்ளமே கண்டனர் கண்டிலர் மலையினும் பெரியாரை – கம்.யுத்2:16 317/4

மேல்


வெள்ளாங்குருகின் (10)

வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 151/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 152/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 153/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 154/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 155/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 156/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 157/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 158/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 159/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 160/1

மேல்


வெள்ளாங்குருகே (3)

சிறு வெள்ளாங்குருகே சிறு வெள்ளாங்குருகே – நற் 70/1
சிறு வெள்ளாங்குருகே சிறு வெள்ளாங்குருகே
துறை போகு அறுவை தூ மடி அன்ன – நற் 70/1,2
நிறம் கிளர் தூவி சிறு வெள்ளாங்குருகே
எம் ஊர் வந்து எம் உண்துறை துழைஇ – நற் 70/3,4

மேல்


வெள்ளாங்குருகை (1)

வெள்ளாங்குருகை வினவுவோளே – ஐங் 122/3

மேல்


வெள்ளாட்டு (1)

கொம்பு பல்லொடு கரிய வெள்ளாட்டு இரும் குருதி – கம்.யுத்3:22 160/3

மேல்


வெள்ளாம்பல் (1)

அய வெள்ளாம்பல் அம் பகை நெறி தழை – குறு 293/5

மேல்


வெள்ளி (65)

வெள்ளி முளைத்த நள்ளிருள் விடியல் – பொரு 72
வெள்ளி அன்ன ஒள் வீ உதிர்ந்து – மது 280
வெள்ளி வள்ளி வீங்கு இறை பணை தோள் – நெடு 36
வெள்ளி அன்ன விளங்கு சுதை உரீஇ – நெடு 110
நவ்வி நோன் குளம்பு அழுந்து என வெள்ளி
உருக்கு-உறு கொள்கலம் கடுப்ப விருப்பு-உற – நற் 124/6,7
வெள்ளி அன்ன விளங்கு இணர் நாப்பண் – நற் 249/3
அழல் சென்ற மருங்கின் வெள்ளி ஓடாது – பதி 13/25
வறிது வடக்கு இறைஞ்சிய சீர் சால் வெள்ளி
பயம் கெழு பொழுதோடு ஆநியம் நிற்ப – பதி 24/24,25
பயம் கெழு வெள்ளி ஆநியம் நிற்ப – பதி 69/14
உரு கெழு வெள்ளி வந்து ஏற்றியல் சேர – பரி 11/4
கொள்ளொடு பயறு பால் விரைஇ வெள்ளி
கோல் வரைந்து அன்ன வால் அவிழ் மிதவை – அகம் 37/12,13
நீர் திரள் கடுக்கும் மாசு இல் வெள்ளி
சூர்ப்பு-உறு கோல் வளை செறித்த முன்கை – அகம் 142/16,17
வெள்ளி வீதியை போல நன்றும் – அகம் 147/9
வெள்ளி விழு தொடி மென் கருப்பு உலக்கை – அகம் 286/1
பொன் செய் கன்னம் பொலிய வெள்ளி
நுண் கோல் அறை குறைந்து உதிர்வன போல – அகம் 317/8,9
வெள்ளி வெண் தோடு அன்ன கயல் குறித்து – அகம் 346/4
வெள்ளி நாரால் பூ பெற்றிசினே – புறம் 11/18
இலங்கு கதிர் வெள்ளி தென் புலம் படரினும் – புறம் 35/7
வெள்ளி நோன் படை கட்டிலொடு கவிழவும் – புறம் 41/10
தென் திசை மருங்கின் வெள்ளி ஓடினும் – புறம் 117/2
யாண்டு நிற்க வெள்ளி மாண்ட – புறம் 384/19
வெள்ளி தோன்ற புள்ளு குரல் இயம்ப – புறம் 385/1
யாண்டும் நிற்க வெள்ளி யாம் – புறம் 386/24
வெள்ளி தென் புலத்து உறைய விளை வயல் – புறம் 388/1
வெள்ளி வெண் கலத்து ஊட்டல் அன்றி – புறம் 390/18
மதி நிலா கரப்ப வெள்ளி ஏர்தர – புறம் 398/1
வெள்ளி வீழ் இடை வீழ்த்து என தாரைகள் – கம்.பால:1 4/2
வெள்ளி வெண் மாடத்து உம்பர் வெயில் விரி பசும்பொன் பள்ளி – கம்.பால:2 8/3
விளிம்பு சுற்றும் முற்றுவித்து வெள்ளி கட்டி உள்ளுற – கம்.பால:3 19/1
வில்லிடை குயிற்றி வாள் விரிக்கும் வெள்ளி மா மரம் – கம்.பால:3 23/3
பல் நகமும் நகு வெள்ளி பனிவரையும் பாற்கடலும் பதும பீடத்து – கம்.பால:6 8/2
தந்தனென் என்றனன் வெள்ளி தடுத்தான் – கம்.பால:8 15/4
வெள்ளி கும்பத்து இளம் கமுகின் பாளை போன்று விரிந்து உளதால் – கம்.பால:10 72/4
பரு வரையும் நெடு வெள்ளி பருப்பதமும் போல்வார்கள் – கம்.பால:12 24/3
பொன் திரள் அச்சது வெள்ளி சில்லி புக்கு – கம்.பால:23 70/1
வெள்ளி வெண் நிற பாற்கடல் மேலை_நாள் – கம்.அயோ:7 19/3
மீன் என விளங்கிய வெள்ளி ஆம்பல் வீ – கம்.அயோ:10 40/3
சென்று இனி தருதிர் என்ன வந்தன சிவன் சேர் வெள்ளி
குன்று என குனிக்கும் அம் பொன் குவடு என குபேரன் மானம் – கம்.அயோ:13 45/2,3
வெம் மா மிசையான் விரி வெள்ளி விளங்கு – கம்.ஆரண்:2 6/3
சேண் உய்க்கும் நீலம் சாலம் குருவிந்தம் தெங்கு வெள்ளி
பாணி தண் பளிங்கு நாகம் பாடலம் பவளம்-மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 96/3,4
உருகிய வெள்ளி அள்ளி வீசினால் ஒத்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 109/4
விழி தரும் நெற்றியான்-தன் வெள்ளி வெற்பு எடுத்த தோட்கு – கம்.ஆரண்:12 83/3
எல் இட்ட வெள்ளி கயிலை பொருப்பு ஈசனோடும் – கம்.ஆரண்:13 29/1
வெள்ளி ஓங்கலில் அஞ்சன மலை என வீழ்ந்தான் – கம்.ஆரண்:13 93/4
வெயிலும் வெள்ளி வெண் மதியும் மேம்படா – கம்.கிட்:3 32/4
வெள்ளி வெண் படம் குடைந்து கீழ் போகிய வேர – கம்.கிட்:4 10/4
வெள்ளி வேல் எறிவன போன்ற மேகங்கள் – கம்.கிட்:10 16/2
வெள்ளி வெண் தோடு செய்த விழு தவம் விளைந்தது என்றே – கம்.கிட்:13 53/3
வெள்ளி வால் வளை வீசிய வெண் மணி – கம்.கிட்:15 44/2
வெள்ளி அம் பெரு மலை பொருவு மேனியான் – கம்.கிட்:16 26/4
வெள்ளி வெண் சேக்கை வெந்து பொறி எழ வெதும்பும் மேனி – கம்.சுந்:2 210/1
சொத்தின் துள்ளி வெள்ளி இனம் தொடுத்த-கொல்லோ துறை அறத்தின் – கம்.சுந்:4 53/2
ஆலமும் மலரும் வெள்ளி_பொருப்பும் விட்டு அயோத்தி வந்தான் – கம்.சுந்:12 75/4
வெள்ளி வண்ண நுரை கலவை வெதும்பும் அண்ணல் திருமேனிக்கு – கம்.யுத்1:1 9/3
வெள்ளி வெண் கடலுள் மேல்_நாள் விண்ணவர் தொழுது வேண்ட – கம்.யுத்1:4 130/3
வெள்ளி அம் பெரும் கிரியினை வேரொடும் வாங்கி – கம்.யுத்1:5 53/3
வெள்ளி வெண் பற்களை கிழித்து விண் உற – கம்.யுத்1:6 39/3
வெள்ளி போன்று இருந்த செம்பும் ஆம் என வேறுபட்டார் – கம்.யுத்1:9 30/4
ஆசு_அற குயின்ற வெள்ளி அகல் மனை அன்னம் ஆக – கம்.யுத்1:10 10/3
சொல் கொண்டும் மயிரின் புன் தோல் தோள் கொண்டும் தள்ளி வெள்ளி
பல் கொண்டும் மலைகின்றாரின் பழி கொண்டு பயந்தது யான் ஓர் – கம்.யுத்2:15 139/2,3
தள்ள தளர் வெள்ளி பெரும் கிரி ஆம் என சலித்தான் – கம்.யுத்2:15 185/4
வெள்ளி அம் கிரி எடுத்தது வெள்கினான் என்ன – கம்.யுத்2:15 209/3
பொன்னின் மால் வரை வெள்ளி மால் வரை மிசை பொலிந்தது – கம்.யுத்2:16 227/3
பவள குன்றினின் உறைபவர் வெள்ளி பண்பு அழிந்து ஓர் – கம்.யுத்3:30 14/1
முத்து உரு கொண்டு அமைந்தனைய முழு வெள்ளி கொழு நிறத்து முளரி செங்கண் – கம்.யுத்4:41 66/1

மேல்


வெள்ளி_பொருப்பும் (1)

ஆலமும் மலரும் வெள்ளி_பொருப்பும் விட்டு அயோத்தி வந்தான் – கம்.சுந்:12 75/4

மேல்


வெள்ளிடை (12)

கனையும் மேட்டு உயர் கருங்கல் ஓர் வெள்ளிடை கண்டார் – கம்.பால:9 13/4
வரிந்த பூம் தொடையும் அன்றி வெள்ளிடை அரிது அ வீதி – கம்.பால:21 18/4
கல் அகல் வெள்ளிடை கானின் நுண் மணல் – கம்.ஆரண்:14 93/1
வெள்ளிடை அல்லது ஒன்று அரிது அ வெம் சுரம் – கம்.கிட்:14 20/4
வெள்ளிடை மருங்குலார் தம் மதி_முகம் வேறு ஒன்று ஆகி – கம்.சுந்:2 109/3
வேல் பெரும் கடல் புடை பரந்து ஈண்டிய வெள்ளிடை வியன் கோயில் – கம்.சுந்:2 204/2
எங்கும் வெள்ளிடை மடுத்தலின் இழுது உடை இன மீன் – கம்.யுத்1:6 26/1
விரவிய களத்துள் எங்கும் வெள்ளிடை அரிது வீழ – கம்.யுத்2:15 151/4
வெற்ற வெள்ளிடை விரைந்து போவது ஒரு மேடு பள்ளம் வெளி இன்மையால் – கம்.யுத்2:19 66/3
வெடியை பார்ப்பது ஓர் வெள்ளிடை கண்டிலர் மிடைந்த – கம்.யுத்3:31 22/3
காளி போன்றனன் இராவணன் வெள்ளிடை கரந்த – கம்.யுத்4:32 17/3
மீவாய் எங்கும் வெள்ளிடை இன்றி மிடைகின்ற – கம்.யுத்4:37 139/3

மேல்


வெள்ளிடையில் (1)

வேந்தன் கோயில் வாயிலொடு விரைவில் கடந்து வெள்ளிடையில்
போந்து புறம் நின்று இரைக்கின்ற பொறை தீர் மறவர் புறம் சுற்ற – கம்.சுந்:12 118/1,2

மேல்


வெள்ளிமலை (2)

முந்து வெள்ளிமலை பொன்னின் மலையொடு முரண – கம்.ஆரண்:1 16/1
மா எலாம் தொலைத்து வெள்ளிமலை எடுத்து உலகம் மூன்றும் – கம்.ஆரண்:6 32/3

மேல்


வெள்ளிய (8)

கண் பொர ஒளி விட்ட வெள்ளிய வள்ளத்தான் – கலி 73/3
வெள்ளிய முறுவல் தோன்ற விருந்து என மகளிர் ஈந்த – கம்.பால:10 11/3
வெள்ளிய கரியன செய்ய வேறு உள – கம்.அயோ:2 36/1
வெள்ளிய முறுவல் முத்தம் வெளிப்பட வீரன் நக்கான் – கம்.ஆரண்:6 57/4
வெள்ளிய முறுவல் செ வாய் விளங்கு இழை இளம் பொன்_கொம்பின் – கம்.கிட்:13 47/1
விண் உற நிவந்த சோதி வெள்ளிய குன்றம் மேவி – கம்.கிட்:15 26/1
வெள்ளிய முறுவல் தோன்றும் நகையர் தாம் வெள்குகின்றார் – கம்.சுந்:2 36/3
வெள்ளிய மருப்பு சிந்த வீசிய விசயத்து ஒள் வாள் – கம்.யுத்3:29 57/2

மேல்


வெள்ளியங்கிரி (1)

வெள்ளியங்கிரி மிசை விரிந்த போலுமே – கம்.பால:3 27/4

மேல்


வெள்ளியங்கிரியினை (1)

வெள்ளியங்கிரியினை விடையின் பாகனோடு – கம்.யுத்1:2 25/1

மேல்


வெள்ளியங்கிரியும் (1)

மிக்க வெம் புகை விழுங்கலின் வெள்ளியங்கிரியும்
ஒக்க வெற்பினோடு அன்னமும் காக்கையின் உருவ – கம்.சுந்:13 26/1,2

மேல்


வெள்ளியங்கிரியை (1)

வெள்ளியங்கிரியை பண்டு வெம் தொழில் அரக்கன் வேரோடு – கம்.சுந்:6 53/1

மேல்


வெள்ளியங்குன்று (1)

பொலம் கொள் மா மணி வெள்ளியங்குன்று என பொலிய – கம்.சுந்:12 37/4

மேல்


வெள்ளியது (1)

அறான் எவன் பரிகோ வெள்ளியது நிலையே – புறம் 383/23

மேல்


வெள்ளியம் (1)

குலுங்கும் வன் துயர் நீங்குமால் வெள்ளியம் குன்றம் – கம்.சுந்:9 2/4

மேல்


வெள்ளியின் (5)

குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் இருள் கெட விரியும் – நற் 230/4
குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் எமக்கு-மார் வருமே – நற் 356/9
மின் ஒக்கும் செம்பொன் மேனி வெள்ளியின் விளங்கும் புள்ளி – கம்.ஆரண்:11 57/4
மின்னின மணியினின் பளிங்கின் வெள்ளியின்
பின்னின விசும்பினும் பெரிய பெட்பு உற – கம்.கிட்:11 121/2,3
வெள்ளியின் பொன்னின் நானா விளங்கு பல் மணியின் விஞ்சை – கம்.சுந்:12 132/1

மேல்


வெள்ளியும் (3)

வெள்ளியும் இரு விசும்பு ஏர்தரும் புள்ளும் – புறம் 397/1
பொன்னொடு வெள்ளியும் புரந்தராதியர்க்கு – கம்.ஆரண்:10 16/3
வெள்ளியும் பொன்னும் ஒப்பார் விதி முறை மெய்யின் கொண்ட – கம்.யுத்4:42 17/1

மேல்


வெள்ளியை (1)

வெள்ளியை ஆதல் விளம்பினை மேலோர் – கம்.பால:8 19/1

மேல்


வெள்ளியோர்க்கு (1)

மிடற்றினுக்கு உவமை என்று உரைக்கும் வெள்ளியோர்க்கு
உடன்பட ஒண்ணுமோ உரக பள்ளியான் – கம்.சுந்:4 50/2,3

மேல்


வெள்ளில் (5)

வெள்ளில் குறு முறி கிள்ளுபு தெறியா – திரு 37
வெள்ளில் வல்சி வேற்று நாட்டு ஆரிடை – நற் 24/5
மன்ற விளவின் மனை வீழ் வெள்ளில்
கரும் கண் எயிற்றி காதல் மகனொடு – புறம் 181/1,2
வெள்ளில் நிறுத்த பின்றை கள்ளொடு – புறம் 360/17
வெள்ளில் போகிய வியலுள் ஆங்கண் – புறம் 363/11

மேல்


வெள்ளிலை (1)

மே வரும் கோபம் அன்ன வெள்ளிலை தம்பல் கண்டார் – கம்.பால:16 19/2

மேல்


வெள்ளெலி (1)

புன் தாள் வெள்ளெலி மோவாய் ஏற்றை – அகம் 133/2

மேல்


வெள்ளென (2)

உள்ளம் உள் அவிந்து அடங்காது வெள்ளென
நோவாதோன்-வயின் திரங்கி – புறம் 207/9,10
கொள் என விடுவை ஆயின் வெள்ளென
ஆண்டு நீ பெயர்ந்த பின்னும் – புறம் 359/16,17

மேல்


வெள்ளை (21)

கொடு முக துருவையொடு வெள்ளை சேக்கும் – பெரும் 153
வெள்ளை உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – பட் 29
சிறு தலை வெள்ளை தோடு பரந்து அன்ன – குறு 163/2
செம் கண் காரி கரும் கண் வெள்ளை
பொன் கண் பச்சை பைம் கண் மாஅல் – பரி 3/81,82
செவிமறை நேர் மின்னும் நுண் பொறி வெள்ளை
கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சாடி – கலி 101/27,28
பால் நிற வெள்ளை எருத்தத்து பாய்ந்தானை – கலி 104/35
உள் இல் வயிற்ற வெள்ளை வெண் மறி – அகம் 104/9
நிலை கோட்டு வெள்ளை நால் செவி கிடாஅய் – அகம் 156/14
வெள்ளை வெள்யாட்டு செச்சை போல – புறம் 286/1
குமிழ் உண் வெள்ளை பகு வாய் பெயர்த்த – புறம் 324/9
வெள்ளை வரகும் கொள்ளும் வித்தும் – புறம் 392/10
முள் அரை முளரி வெள்ளை முளை இற முத்தும் பொன்னும் – கம்.பால:2 18/1
வெள்ளை வண்ண விடமும் உண்டாம்-கொலோ – கம்.பால:11 9/4
கவிகையின் நீழல் கற்பின் அருந்ததி கணவன் வெள்ளை
சிவிகையில் அன்னம் ஊரும் திசைமுகன் என்ன சென்றான் – கம்.பால:14 70/3,4
மறம் உலாம் கொலை வேல் கண்ணாள் மணியின் வள்ளத்து வெள்ளை
நிற நிலா கற்றை பாய நிறைந்தது போன்று தோன்ற – கம்.பால:19 12/2,3
மின் என நுடங்குகின்ற மருங்குலாள் ஒருத்தி வெள்ளை
இன் அமிழ்து அனைய தீம் சொல் இடை தடுமாறி என்ன – கம்.பால:19 16/1,2
அருத்தியள் அனைய கூற அகத்து உறு நகையின் வெள்ளை
குருத்து எழுகின்ற நீல கொண்டல் உண்டாட்டம் கொண்டான் – கம்.ஆரண்:6 44/1,2
வெள்ளை எயிற்றர் கறுத்து உயர் மெய்யர் – கம்.சுந்:9 60/1
வான் தரு வள்ளல் வெள்ளை வள் உகிர் வயிர மார்பின் – கம்.யுத்1:3 152/3
உயிர்ப்பு உடை வெள்ளை பிள்ளை வாள் அரா ஊர்வ போன்ற – கம்.யுத்1:9 21/4
குன்றின் வெள்ளை மருப்பும் குவிந்தன – கம்.யுத்3:31 124/2

மேல்


வெள்ளையும் (3)

வான் பொறி பரந்த புள்ளி வெள்ளையும்
கொலைவன் சூடிய குழவி திங்கள் போல் – கலி 103/14,15
பால்நிறவண்ணன் போல் பழி தீர்ந்த வெள்ளையும்
பொரு முரண் மேம்பட்ட பொலம் புனை புகழ் நேமி – கலி 104/8,9
பொரு அற பொருந்திய செம் மறு வெள்ளையும்
பெரும் பெயர் கணிச்சியோன் மணி மிடற்று அணி போல – கலி 105/12,13

மேல்


வெள்ளையொடு (1)

தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ – மலை 414

மேல்


வெள்ளோத்திரத்து (1)

மால் வெள்ளோத்திரத்து மை இல் வால் இணர் – ஐங் 301/1

மேல்


வெளி (26)

விழுங்கினர் விண்ணவர் வெளி இன்று என்னவே – கம்.பால:5 82/4
வென்ற கால் மீண்டது வெளி பெறாமையே – கம்.பால:8 25/4
வெளி நின்றவரோ போய் மறைந்தார் விலக்க ஒருவர்-தமை காணேன் – கம்.பால:10 68/1
இடைஇடை மயங்கி எங்கும் வெளி சுரந்து இருளை செய்ய – கம்.பால:14 55/2
மெல்லிய உறைக்கும் என அஞ்சி வெளி எங்கும் – கம்.பால:22 24/2
வெளி அன்னது ஓர் இடையாளொடும் விடை அன்னது ஓர் நடையான் – கம்.அயோ:7 2/3
பூதமும் வெளி ஒழித்து எவையும் புக்க பின் – கம்.அயோ:14 118/2
தீயாரின் ஒளித்தியால் வெளி நின்றால் தீங்கு உண்டோ – கம்.ஆரண்:1 53/3
மீளவும் உற்றேம் அன்னவை தீரும் வெளி பெற்றேம் – கம்.கிட்:17 3/2
எ அளவின் உண்டு வெளி ஈறும் அது என்னா – கம்.சுந்:2 62/3
மேருவை நிறுத்தி வெளி செய்தது-கொல் விண்ணோர் – கம்.சுந்:2 64/1
வேதமும் முடிவு காணா மெய் பொருள் வெளி வந்து எய்தி – கம்.யுத்1:4 110/3
நினைவின் முன் நெடு விசும்பு ஒரு வெளி இன்றி நெருங்க – கம்.யுத்2:15 187/3
வால் சில துணிவன வயிறுகள் வெளி பட – கம்.யுத்2:18 134/2
வெற்ற வெள்ளிடை விரைந்து போவது ஒரு மேடு பள்ளம் வெளி இன்மையால் – கம்.யுத்2:19 66/3
ஆகம் எங்கும் வெளி ஆக வெம் குருதி ஆறு பாய அனல் அஞ்சு வாய் – கம்.யுத்2:19 84/3
துறை-தொறும் தொடர்ந்து வானம் வெளி அற துவன்றி வீழும் – கம்.யுத்2:19 97/3
வீசி விண்ணை வெளி இலது ஆக்கினான் – கம்.யுத்2:19 122/4
விளையாத துன்பம் விளைவித்த தெய்வம் வெளி வந்தது என்ன வியவா – கம்.யுத்2:19 266/2
விலங்கு செம் சுடர் விடுவன வெளி இன்றி மிடைந்த – கம்.யுத்3:22 56/2
வெம்பு துயரம் நீ உழக்க வெளி காணாது மெலிகின்றோம் – கம்.யுத்3:22 225/3
மின் திரள் சுடரது கடல் பருகும் வடவனல் வெளி உற வருவது என – கம்.யுத்3:28 18/3
எல்லினும் வெளி பட வருவது கண்டு இளையவன் எழு வகை முனிவர்கள்-தம் – கம்.யுத்3:28 25/3
வெளி வானகம் இலதாம்-வகை விழுந்து ஓங்கிய பிண பேர் – கம்.யுத்3:31 118/3
மேக சங்கம் தொக்கன வீழும் வெளி இன்றி – கம்.யுத்4:33 4/3
பாழி மா கடலும் வெளி பாய்ந்ததால் – கம்.யுத்4:37 195/2

மேல்


வெளி-கண் (1)

வெளி-கண் வந்த கார் விருந்து என விருந்து கண்டு உள்ளம் – கம்.கிட்:10 36/3

மேல்


வெளி-காறும் (1)

ஏழ்_உலகின் மேலை வெளி-காறும் முகடு ஏறி – கம்.சுந்:2 60/2

மேல்


வெளிக்கு (1)

வெளிக்கு மால் வரை வேண்டும் என கொணர்ந்து – கம்.யுத்1:8 33/3

மேல்


வெளிகள் (2)

மருங்குலின் வெளிகள் ஊடே வள்ளலை நோக்குகின்றாள் – கம்.பால:21 17/4
மேல் உள திசையொடு வெளிகள் ஆவன – கம்.ஆரண்:15 4/3

மேல்


வெளித்து (3)

வெளித்து எதிர் விழிக்கவும் வெள்கி மேன்மையால் – கம்.கிட்:10 119/2
வெளித்து பின் வேலை தாவும் வீரன் வால் வேதம் ஏய்க்கும் – கம்.சுந்:1 33/1
வெளித்து வைகுதல் அரிது என அவர் உரு மேவி – கம்.சுந்:2 134/3

மேல்


வெளிது (2)

வேல் கை கொடுத்து வெளிது விரித்து உடீஇ – புறம் 279/8
ஆலமும் வெளிது எனும் நிறத்தர் ஆற்றலால் – கம்.ஆரண்:7 42/3

மேல்


வெளிநின்றே (1)

வேதங்கள் காண்கிலாமை வெளிநின்றே மறையும் வீரன் – கம்.ஆரண்:13 128/2

மேல்


வெளிப்பட்ட (1)

மிகும் தகை நினைப்பு முற்ற உரு வெளிப்பட்ட வேலை – கம்.சுந்:2 212/1

மேல்


வெளிப்பட்டு (3)

பொழிகின்ற புவி மடந்தை திரு வெளிப்பட்டு என புணரி – கம்.பால:13 17/2
ஒளிப்பன வெளிப்பட்டு ஓட பார்ப்பன சிவப்பு உள் ஊறி – கம்.பால:21 16/2
ஒளித்தவர் வெளிப்பட்டு என்ன கதிரவன் உதயம் செய்தான் – கம்.யுத்1:13 24/4

மேல்


வெளிப்பட (9)

ஒளித்த செய்தி வெளிப்பட கிளந்த பின் – குறு 374/2
தன் துயர் வெளிப்பட தவறு இல் நம் துயர் – அகம் 330/4
ஒளித்த துப்பினை ஆதலின் வெளிப்பட
யாங்ஙனம் பாடுவர் புலவர் கூம்பொடு – புறம் 30/10,11
ஊறு நேர் வந்து உருவு வெளிப்பட
மாறு கொண்டனை வந்தனை ஆகில் வந்து – கம்.பால:14 43/2,3
விளங்கு தம் உரு பளிங்கிடை வெளிப்பட வேறு ஓர் – கம்.பால:15 11/3
வெள்ளிய முறுவல் முத்தம் வெளிப்பட வீரன் நக்கான் – கம்.ஆரண்:6 57/4
வீரன் மேனி வெளிப்பட வெய்யவள் – கம்.ஆரண்:6 76/1
வேகம் ஈண்டு வெளிப்பட வேண்டுமால் – கம்.கிட்:13 6/4
வேண்டிய உலகம் எல்லாம் வெளிப்பட மணிகள் மின்ன – கம்.சுந்:1 20/2

மேல்


வெளிப்படல் (1)

வெளிப்படல் அரிது என்று உன்னி வேதனை உழக்கும் வேலை – கம்.யுத்1:13 24/2

மேல்


வெளிப்படாது (2)

பரந்து வெளிப்படாது ஆகி – அகம் 276/14
மின் நிறம் நாணி எங்கும் வெளிப்படாது ஒளிக்கும் வேண்டின் – கம்.கிட்:13 65/3

மேல்


வெளிப்படாமை (1)

சொல் வெளிப்படாமை மெல்ல என் நெஞ்சில் – நற் 61/6

மேல்


வெளிப்படினும் (1)

நீ துயில் எழினும் நிலவு வெளிப்படினும்
வேய் புரை மென் தோள் இன் துயில் என்றும் – குறி 241,242

மேல்


வெளிப்படினே (1)

பல்லோர் அறிய பரந்து வெளிப்படினே – குறு 245/6

மேல்


வெளிப்படு (2)

வெளிப்படு கவ்வையை யான் அறிதல் அஞ்சி – கலி 98/21
வெளிப்படு நகைய ஆகி வெறியன மிழற்றுகின்ற – கம்.பால:10 15/2

மேல்


வெளிப்படுகின்ற (1)

வெளிப்படுகின்ற காட்சி வெண்மதி நிழலை நோக்கி – கம்.பால:19 14/2

மேல்


வெளிப்படும் (1)

வெளிப்படும் உணர்வினன் விழுமம் நீங்கிட – கம்.பால:24 42/1

மேல்


வெளிபடுத்து (1)

வெளிபடுத்து உலகம் எங்கும் விளங்கிய நிலவின் வெள்ளம் – கம்.ஆரண்:14 7/2

மேல்


வெளிய (2)

வெளிய விரியும் துறைவ என்றும் – நற் 345/5
கரிய ஆய் வெளிய ஆகும் வாள் தடம் கண்கள் அம்மா – கம்.கிட்:13 54/4

மேல்


வெளியத்து (1)

வானவரம்பன் வெளியத்து அன்ன நம் – அகம் 359/6

மேல்


வெளியது (1)

வெளியது உடீஇ என் பசி களைந்தோனே – புறம் 385/7

மேல்


வெளியவும் (1)

பங்கயம் செய்யவும் வெளியவும் பல பட – கம்.பால:20 7/3

மேல்


வெளியற்று (1)

மெய்யிடை நெருங்க வெளியற்று அயலில் வீழும் – கம்.யுத்1:9 9/1

மேல்


வெளியன் (5)

வீரை வேண்மான் வெளியன் தித்தன் – நற் 58/5
சினம் கெழு தானை தித்தன்_வெளியன் – அகம் 152/5
வெளியன் வேண்மான் ஆஅய் எயினன் – அகம் 208/5
தித்தன்_வெளியன் உறந்தை நாள்_அவை – அகம் 226/14
கரியன் ஆய் வெளியன் ஆகி செய்யன் ஆய் காட்டும் காண்டற்கு – கம்.சுந்:2 100/3

மேல்


வெளியாரும் (1)

கிடை புரை இதழாரும் கிளர் நகை வெளியாரும்
தட முலை பெரியாரும் தனி இடை சிறியாரும் – கம்.பால:23 37/2,3

மேல்


வெளியிடை (1)

வெயில் விரி கதிரவனும் போய் வெருவிட வெளியிடை விண் நோய் – கம்.சுந்:7 20/3

மேல்


வெளியில் (2)

பள்ளத்தின் அன்றியே வெளியில் பல்குமோ – கம்.யுத்1:4 88/4
மின் தளிர்த்து அனைய பல் மா மணியினை வெளியில் கண்டான் – கம்.யுத்1:12 49/2

மேல்


வெளியிற்று (1)

வீட்டினுக்கு அமைவது ஆன மெய்ந்நெறி வெளியிற்று ஆக – கம்.ஆரண்:16 7/1

மேல்


வெளியோ (1)

வீற்று செல்லும் வெளியோ இல்லை அளியன் விரைகின்றான் – கம்.சுந்:8 42/4

மேல்


வெளியோடு (1)

மேவாதவர் இல்லை மேவினரும் இல்லை வெளியோடு இருள் இல்லை மேல் கீழும் இல்லை – கம்.ஆரண்:2 28/1

மேல்


வெளில் (10)

வெளில் இளக்கும் களிறு போல – பட் 172
உரவு சினம் தணித்து பெரு வெளில் பிணி-மார் – மலை 326
நெய் தெரி இயக்கம் வெளில் முதல் முழங்கும் – நற் 12/3
கார் மழை முழக்கினும் வெளில் பிணி நீவி – பதி 84/3
நன் நகர் வாயில் கதவ வெளில் சார்ந்து – கலி 97/16
கிளி விளி பயிற்றும் வெளில் ஆடு பெரும் சினை – அகம் 12/7
விழை வெளில் ஆடும் கழை வளர் நனம் தலை – அகம் 109/6
திருந்து அரை நோன் வெளில் வருந்த ஒற்றி – புறம் 44/3
களிறு இல ஆகிய புல் அரை நெடு வெளில்
கான மஞ்ஞை கணனொடு சேப்ப – புறம் 127/3,4
வெளில் பாழ் ஆக கண்டு கலுழ்ந்து ஆங்கு – புறம் 220/4

மேல்


வெளிற்றின் (1)

இரும் பனை வெளிற்றின் புன் சாய் அன்ன – திரு 312

மேல்


வெளிற்று (2)

வேனில் வெளிற்று பனை போல கை எடுத்து – அகம் 333/11
வெளிற்று பனம் துணியின் வீற்று_வீற்று கிடப்ப – புறம் 35/22

மேல்


வெளிறு (12)

களிறு கதன் அடக்கிய வெளிறு இல் கந்தின் – பெரும் 396
வெளிறு இல் காழ் மரம் பிணித்து நனி மிளிர்க்கும் – நற் 261/7
வெளிறு இல் காழ வேலம் நீடிய – நற் 302/8
வெளிறு இல் கற்பின் மண்டு அமர் அடு-தொறும் – அகம் 106/11
பனை வெளிறு அருந்து பைம் கண் யானை – அகம் 187/18
வெளிறு இல் நோன் காழ் பணை நிலை முனைஇ – புறம் 23/1
வெளிறு கண் போக பன் நாள் திரங்கி – புறம் 177/2
வெளிறு நீங்கிய பாலையை மெல்லென போனார் – கம்.அயோ:9 47/1
வெளிறு சேர் நிணம் பிறங்கிய அடுக்கலின் மீதா – கம்.ஆரண்:8 15/3
வெளிறு இலா மரமே கொண்டு வீசினான் – கம்.யுத்2:15 45/4
மேருவின் சிகரம் போன்றது என்னினும் வெளிறு உண்டாமால் – கம்.யுத்2:15 222/1
வெளிறு ஈர்ந்த வரை புரையும் மிடல் அரக்கர் உடல் விழவும் வீரன் வில்லின் – கம்.யுத்4:33 24/1

மேல்


வெளுத்த (3)

வெள்கிய மாந்தரின் வெளுத்த மேகமே – கம்.கிட்:10 103/4
வெளுத்த மென் தகையவள் விளம்பும் ஏல்வையின் – கம்.சுந்:12 123/1
முட்டை என்று எடுத்தன வெளுத்த முத்து எலாம் – கம்.யுத்1:6 38/4

மேல்


வெளுத்தாய் (1)

தேயாநின்றாய் மெய் வெளுத்தாய் உள்ளம் கறுத்தாய் நிலை திரிந்து – கம்.ஆரண்:10 114/1

மேல்


வெளுப்ப (1)

செய்ய வாய் வெளுப்ப கண் சிவப்பு உற – கம்.பால:18 19/1

மேல்


வெளுப்பன (1)

வெளுப்பன கறுப்ப ஆன வேல்_கணாள் ஒருத்தி உள்ளம் – கம்.பால:21 16/3

மேல்


வெற்ப (13)

வள் இதழ் தோயும் வான் தோய் வெற்ப
நன்றி விளைவும் தீதொடு வரும் என – நற் 188/5,6
வான் தோய் வெற்ப சான்றோய் அல்லை எம் – நற் 353/7
சிலம்பின் இழிதரும் இலங்கு மலை வெற்ப
நோ_தக்கன்றே காமம் யாவதும் – குறு 78/3,4
யாங்கு வந்தனையோ ஓங்கல் வெற்ப
வேங்கை கமழும் எம் சிறுகுடி – குறு 355/5,6
யாங்கு வல்லுநையோ ஓங்கல் வெற்ப
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து இழை அரிவை – ஐங் 231/1,2
திரு நயந்து இருந்து அன்ன தேம் கமழ் விறல் வெற்ப
தன் எவ்வம் கூரினும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/7,8
சிறுகுடி துயில் எழூஉம் சேண் உயர் விறல் வெற்ப
கால் பொர நுடங்கல கறங்கு இசை அருவி நின் – கலி 45/7,8
இருள் தூங்கு சோலை இலங்கு நீர் வெற்ப
அரவின் பொறியும் அணங்கும் புணர்ந்த – கலி 50/5,6
பய மழை தலைஇய பாடு சால் விறல் வெற்ப
மறையினின் மணந்து ஆங்கே மருவு அற துறந்த பின் – கலி 53/7,8
ஈங்கும் வருபவோ ஓங்கல் வெற்ப
ஒரு நாள் விழுமம் உறினும் வழி நாள் – அகம் 18/8,9
வரையின் எவனோ வான் தோய் வெற்ப
கண கலை இகுக்கும் கறி இவர் சிலம்பின் – அகம் 112/13,14
ஆன்றல் வேண்டும் வான் தோய் வெற்ப
பல்லான்குன்றில் படு நிழல் சேர்ந்த – அகம் 168/3,4
கழை மிசை துஞ்சும் கல்_அக வெற்ப
நிணம் தின்று செருக்கிய நெருப்பு தலை நெடு வேல் – புறம் 200/5,6

மேல்


வெற்பதோ (1)

வானதோ மண்ணதோ மற்று வெற்பதோ
ஏனை மா நாகர்-தம் இருக்கை-பாலதோ – கம்.கிட்:6 30/1,2

மேல்


வெற்பன் (19)

வான் தோய் வெற்பன் மார்பு அணங்கு எனவே – நற் 17/12
கல்_அக வெற்பன் சொல்லின் தேறி – நற் 36/4
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு நயந்து உறையும் – நற் 104/7
ஆர் கலி வெற்பன் வரு-தொறும் வரூஉம் – குறு 257/4
இதழ் தளை அவிழ்ந்த ஏகல் வெற்பன்
நன்னர் நெஞ்சத்தன் தோழி நின் நிலை – குறு 265/5,6
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு புணை ஆக – குறு 353/1
வான் தோய் வெற்பன் மணவா ஊங்கே – குறு 357/8
மலை கெழு வெற்பன் தலைவந்து இரப்ப – குறு 374/3
அம் சிறை விரிக்கும் பெரும் கல் வெற்பன்
வந்தனன் எதிர்ந்தனர் கொடையே – ஐங் 300/2,3
இரும் கலி வெற்பன் தூதும் தோன்றா – ஐங் 460/2
மை தவழ் வெற்பன் மண அணி காணாமல் – கலி 39/42
தொடர் வரை வெற்பன் துறக்குவன் அல்லன் – கலி 41/36
ஆடு அமை வெற்பன் அளித்த-கால் போன்றே – கலி 43/31
வருதல் வாய்வது வான் தோய் வெற்பன்
வந்தனன் ஆயின் அம் தளிர் செயலை – அகம் 38/5,6
வான் தோய் வெற்பன் வந்த மாறே – அகம் 42/14
சூர் உறை வெற்பன் மார்பு உற தணிதல் – அகம் 98/5
வரை_அக வெற்பன் மணந்த மார்பே – அகம் 242/22
கோடு உயர் வெற்பன் உறீஇய நோயே – அகம் 358/15
மலை உடன் வெரூஉம் மா கல் வெற்பன்
பிரியுநன் ஆகலோ அரிதே அதாஅன்று – அகம் 392/18,19

மேல்


வெற்பனும் (1)

சேய் உயர் வெற்பனும் வந்தனன் – கலி 39/51

மேல்


வெற்பனை (1)

பலவின் பழத்துள் தங்கும் மலை கெழு வெற்பனை
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு-உற்று – கலி 41/16,17

மேல்


வெற்பனொடு (2)

குன்ற வெற்பனொடு நாம் விளையாட – நற் 194/8
நாடு கெழு வெற்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – நற் 282/9

மேல்


வெற்பிடை (1)

வெற்பிடை மதம் என வெயர்க்கும் மேனியன் – கம்.ஆரண்:12 26/1

மேல்


வெற்பில் (6)

மால் வரை நிவந்த சேண் உயர் வெற்பில்
கிண்கிணி கவைஇய ஒண் செம் சீறடி – திரு 12,13
கட்டின் கேட்கும் ஆயின் வெற்பில்
ஏனல் செந்தினை பால் ஆர் கொழும் குரல் – நற் 288/7,8
இரும் கல் விடர் அளை வீழ்ந்து என வெற்பில்
பெரும் தேன் இறாஅல் சிதறும் நாடன் – ஐங் 214/2,3
மணி நிறம் கொண்ட மா மலை வெற்பில்
துணி நீர் அருவி நம்மோடு ஆடல் – ஐங் 224/2,3
வில் பெரும் தடம் தோள் வீர வீங்கு நீர் இலங்கை வெற்பில்
நல் பெரும் தவத்தள் ஆய நங்கையை கண்டேன் அல்லேன் – கம்.சுந்:14 29/1,2
மின் குலாம் எயிற்றர் ஆகி வெருவந்து வெற்பில் நின்ற – கம்.யுத்1:9 31/1

மேல்


வெற்பின் (10)

மை சூழ் வெற்பின் மலை பல இறந்து – நற் 214/7
இனிய கமழும் வெற்பின்
இன்னாது என்ப அவர் சென்ற ஆறே – ஐங் 331/4,5
சிலம்பின் கூதளம் கமழும் வெற்பின்
வேய் புரை பணை தோள் பாயும் – அகம் 47/17,18
வேனில் வெற்பின் கானம் காய – அகம் 187/16
நுண் நூல் ஆகம் பொருந்தினள் வெற்பின்
இள மழை சூழ்ந்த மட மயில் போல – அகம் 198/6,7
ஓங்கல் வெற்பின் சுரம் பல இறந்தோர் – அகம் 267/13
வேங்கை வெற்பின் விரிந்த கோங்கின் – புறம் 336/9
இந்த வெற்பின் வந்து இவன் இருந்தனன் – கம்.கிட்:3 68/3
விண் மேலினரோ நெடு வெற்பின் முகட்டினாரோ – கம்.கிட்:7 51/1
மீண்டு வேலையின் வட கரை ஆண்டு ஒரு வெற்பின்
ஈண்டினார்களை என் குறித்து இரிவுற்றது என்றான் – கம்.யுத்3:31 36/1,2

மேல்


வெற்பினால் (1)

வெற்பினால் இயன்றது அன்ன வாலினை விழுங்கி வெம் தீ – கம்.சுந்:12 126/1

மேல்


வெற்பினின் (1)

விரிய வன் மேரு என்னும் வெற்பினின் மீது செல்லும் – கம்.யுத்3:24 59/1

மேல்


வெற்பினை (2)

விமல திண் சிலையன் ஆண்டு ஓர் வெற்பினை மேய வீரன் – கம்.யுத்1:10 4/2
விட்ட வெம் பகழி-தன்னை வெற்பினை வெதுப்பும் தோளான் – கம்.யுத்2:18 190/1

மேல்


வெற்பினோடு (1)

ஒக்க வெற்பினோடு அன்னமும் காக்கையின் உருவ – கம்.சுந்:13 26/2

மேல்


வெற்பு (31)

கரும் கால் குறிஞ்சி சான்ற வெற்பு அணிந்து – மது 300
மல் அற்று அம்ம இ மலை கெழு வெற்பு என – நற் 93/4
வெற்பு அணி நறு வீ கல் சுனை உறைப்ப – நற் 334/4
வேங்கை தந்த வெற்பு அணி நன்_நாள் – நற் 396/3
வெற்பு அயல் நண்ணியதுவே வார் கோல் – குறு 335/5
திகழ் ஒளி முந்நீர் கடைந்த அ-கால் வெற்பு
திகழ்பு எழ வாங்கி தம் சீர் சிரத்து ஏற்றி – பரி 23/70,71
வேங்கை சேர்ந்த வெற்பு_அகம் பொலிய – அகம் 162/20
நஞ்சு வெற்பு உருவு பெற்று இடை நடந்தது என மா – கம்.ஆரண்:1 6/2
கங்கை சடை வைத்தவனோடும் கயிலை வெற்பு ஓர் – கம்.ஆரண்:11 19/1
விழி தரும் நெற்றியான்-தன் வெள்ளி வெற்பு எடுத்த தோட்கு – கம்.ஆரண்:12 83/3
வேலை புக்கவும் பெரிய வெற்பு எலாம் – கம்.கிட்:3 60/4
வீசின காற்றின் வேர் பறிந்து வெற்பு இனம் – கம்.கிட்:7 19/1
வில் தாங்கு வெற்பு அன்ன விலங்கு எழில் தோள மெய்ம்மை – கம்.கிட்:7 44/1
விரிப்பவும் ஒத்தன வெற்பு மீது தீ – கம்.கிட்:10 7/2
இனைய வேல் இராவணன் இருக்கும் வெற்பு எனும் – கம்.கிட்:14 15/2
மேக்குற செல்வோன் பாய வேலை-மேல் இலங்கை வெற்பு
நூக்குறுத்து அங்கும் இங்கும் தள்ளுற நுடங்கும் நோன்மை – கம்.சுந்:1 78/1,2
இற்ற வெம் சிறை வெற்பு_இனம் ஆம் என கிடந்தார் – கம்.சுந்:7 30/2
வேல் திரண்டனவும் வில்லு மிடைந்தவும் வெற்பு என்றாலும் – கம்.சுந்:11 6/1
விண் இரண்டு கூறு ஆயது பிளந்தது வெற்பு
மண் இரண்டு உற கிழிந்தது என்று இமையவர் மறுக – கம்.யுத்2:16 232/1,2
வேயினால் திணி வெற்பு ஒன்று நாவினால் விசும்புற வளைத்து ஏந்தி – கம்.யுத்2:16 346/2
மேருத்தனை வெற்பு_இனம் மொய்த்து நெடும் – கம்.யுத்2:18 26/1
வேகமா கவிகள் வீசும் வெற்பு_இனம் விழுவ மேன்மேல் – கம்.யுத்2:18 215/1
மேரு மேரு என அல்ல அல்ல என வேரினொடு நெடு வெற்பு எலாம் – கம்.யுத்2:19 85/1
விகடம் உற்ற மரனொடு வெற்பு இனம் – கம்.யுத்2:19 146/1
மீட்டும் வந்து இளைய வீரன் வெற்பு அன்ன விசய தோளை – கம்.யுத்2:19 242/1
வெற்பு_இனங்களை நுறுக்கின கவிகளை வீழ்த்த – கம்.யுத்3:22 106/4
வெற்பு_இனம் என்ன வீழ்ந்தார் வானர வீரர் எல்லாம் – கம்.யுத்3:26 57/4
விண்ணில் பட்டார் வெற்பு உறழ் காயம் பல மேன்மேல் – கம்.யுத்4:33 17/1
வீசு வெற்பு இற துரந்த வெம் கணையது விசையின் – கம்.யுத்4:37 97/3
வெள் எருக்கம் சடை முடியான் வெற்பு எடுத்த திரு மேனி மேலும் கீழும் – கம்.யுத்4:38 23/1
அது திகழ் அனந்த வெற்பு என்று அருள் தர அனுமன் தோன்றிற்று – கம்.யுத்4:41 25/3

மேல்


வெற்பு_அகம் (1)

வேங்கை சேர்ந்த வெற்பு_அகம் பொலிய – அகம் 162/20

மேல்


வெற்பு_இனங்களை (1)

வெற்பு_இனங்களை நுறுக்கின கவிகளை வீழ்த்த – கம்.யுத்3:22 106/4

மேல்


வெற்பு_இனம் (4)

இற்ற வெம் சிறை வெற்பு_இனம் ஆம் என கிடந்தார் – கம்.சுந்:7 30/2
மேருத்தனை வெற்பு_இனம் மொய்த்து நெடும் – கம்.யுத்2:18 26/1
வேகமா கவிகள் வீசும் வெற்பு_இனம் விழுவ மேன்மேல் – கம்.யுத்2:18 215/1
வெற்பு_இனம் என்ன வீழ்ந்தார் வானர வீரர் எல்லாம் – கம்.யுத்3:26 57/4

மேல்


வெற்பும் (4)

மேகங்கள் எரிந்தன வெற்பும் எரிந்த திக்கின் – கம்.கிட்:7 50/2
மிக்கு இறுத்தன வெற்பும் இறுத்தன – கம்.கிட்:11 33/4
மீன் நரல் வேலையும் வெற்பும் ஆர்த்தன – கம்.யுத்2:16 287/3
மீண்டன கால்கள் கையின் விழுந்தன மரனும் வெற்பும்
பூண்டன நடுக்கம் வாய்கள் புலர்ந்தன மயிரும் பொங்க – கம்.யுத்3:22 14/2,3

மேல்


வெற்பே (2)

மாரி தலையும் அவன் மல்லல் வெற்பே
அலகை அன்ன வெள் வேர் பீலி – மலை 233,234
விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே
கண்ண் தண்ண் என கண்டும் கேட்டும் – மலை 351,352

மேல்


வெற்பை (3)

எறிந்த அரக்கன் ஒர் வெற்பை எடுத்தான் – கம்.சுந்:9 50/2
வேந்த வெற்பை ஒருவன் விரல்களால் – கம்.யுத்1:9 46/3
கைக்கொடு குடித்தவன் உடல் கனக வெற்பை
பை கொடு விடத்து அரவு என பல கை பற்றி – கம்.யுத்1:12 13/1,2

மேல்


வெற்பொடும் (2)

மேவும் வாயில் அடுக்கிய வெற்பொடும்
தேவு சேவடி தீண்டலும் தீண்ட_அரும் – கம்.கிட்:11 35/2,3
மெய் தகு மருந்து-தன்னை வெற்பொடும் கொணர்ந்த வீரன் – கம்.யுத்4:32 41/2

மேல்


வெற்ற (3)

வெற்ற விண்ணினிடை நின்று நெடு மீன் விழுவ போல் – கம்.ஆரண்:1 27/2
வெற்ற வெம் பொடி ஆயின அல்லவும் வேறு ஒன்று நூறு ஆகி – கம்.யுத்2:16 313/3
வெற்ற வெள்ளிடை விரைந்து போவது ஒரு மேடு பள்ளம் வெளி இன்மையால் – கம்.யுத்2:19 66/3

மேல்


வெற்றமொடு (1)

வெற்றமொடு வெறுத்து ஒழுகிய – மது 73

மேல்


வெற்றி (48)

வெற்றி வெல் போர் கொற்றவை சிறுவ – திரு 258
வெற்றி வேந்தன் பாசறையோரே – ஐங் 461/5
பெரு விறல் அமரர்க்கு வெற்றி தந்த – புறம் 55/3
படியிடை அற்று வீழ்ந்த வெற்றி அம் பதாகை ஒத்தாள் – கம்.பால:7 51/4
வெற்றி வேல் மன்னவன் தக்கன் வேள்வியில் – கம்.பால:14 5/1
தோளையே பற்றி வெற்றி திரு என தோன்றுவாரும் – கம்.பால:18 4/2
நீட்டினன் தேவர்_கோன் கை நெற்றியில் கண்ணன் வெற்றி
காட்டிய கரிய மாலும் கார்முகம்-தன்னை பாரில் – கம்.பால:24 30/2,3
கொல் பெற்ற வெற்றி கொலை பெற்ற கூர் வேலோய் – கம்.அயோ:14 59/4
வெற்றி வீர யான் விளம்ப கேள் எனா – கம்.அயோ:14 102/3
வெற்றி திருவின் குளிர் வெண் நகை போல் – கம்.ஆரண்:2 10/3
வெற்றி கூறிய வானவர் வீரன் வில் – கம்.ஆரண்:9 15/1
வல கை வீழ்தலும் மற்றை கையால் வெற்றி
உலக்கை வானத்து உரும் என ஓச்சினான் – கம்.ஆரண்:9 22/1,2
உரனையும் மறந்தான் உற்ற பழியையும் மறந்தான் வெற்றி
அரனையும் கொண்ட காமன் அம்பினால் முன்னை பெற்ற – கம்.ஆரண்:10 83/2,3
மாற்றார் செல்வம் கண்டு அழிந்தால் வெற்றி ஆக வற்று ஆமோ – கம்.ஆரண்:10 115/4
வெற்றி சிலை வீரனை மேவினளால் – கம்.ஆரண்:11 48/4
வெற்றி உற்றது ஒர் வெற்றியினாய் என – கம்.கிட்:7 112/3
விண்ணின் தீம் புனல் உலகத்தின் நாகரின் வெற்றி
எண்ணின் தன் அலது ஒப்பு இலன் என நின்ற இராமன் – கம்.கிட்:12 34/1,2
வெற்றி வானர வெள்ளம் இரண்டொடும் – கம்.கிட்:13 11/1
சொல்லி ஊன்றிய ஆம் வெற்றி வரை என தோன்றும் அன்றே – கம்.கிட்:13 42/4
சூரியன் வெற்றி காதலனோடும் சுடர் வில் கை – கம்.கிட்:17 2/1
வெற்றி நாண் உடை வில்லியர் வில் தொழில் – கம்.சுந்:5 16/1
வெற்றி எழுவை மழுவாய் அம்பால் அறுத்து வீழ்த்தினான் – கம்.சுந்:8 46/4
வெற்றி உனது ஆக விளையாது ஒழியின் என்னை – கம்.யுத்1:2 60/3
வெற்றி புனை தம்பி ஒரு பின்பு செல வீர – கம்.யுத்1:9 5/3
வெற்றி வீரற்கு காட்டி விளம்பினான் – கம்.யுத்1:9 63/4
அரி வென்ற வெற்றி ஆற்றல் மாருதி அமைத்த தீயால் – கம்.யுத்1:10 9/3
ஆரியன் அமைந்த வெள்ளம் அத்தனையோடும் வெற்றி
சூரியன் மகனை தன்னை பிரியலன் நிற்க சொன்னான் – கம்.யுத்1:13 5/3,4
ஊழி நாளினும் வெற்றி கொண்டு உற்ற நின் – கம்.யுத்2:15 85/2
மூன்றையும் கடந்து ஒரு வெற்றி முற்றினான் – கம்.யுத்2:15 106/4
வெற்றி வெம் படைகள் யாவும் வெம் தொழில் அரக்கர் மேற்கொண்டு – கம்.யுத்2:15 153/2
கிளைதரு சுற்றம் வெற்றி கேண்மை நம் கல்வி செல்வம் – கம்.யுத்2:16 33/3
வெற்றி வெம் கரிகளின் வளைந்த வெண் மருப்பு – கம்.யுத்2:18 105/1
வெற்றி கணை உரும் ஒப்பன வெயில் ஒப்பன அயில்-போல் – கம்.யுத்2:18 151/2
வெற்றி வெம் கணை பட பட தலைகள் விண்ணினூடு திசை மீது போய் – கம்.யுத்2:19 63/3
வெற்றி கண்டு வலி நன்று நன்று என வியந்து வெம் கணை தெரிந்து அவன் – கம்.யுத்2:19 71/2
வேள்வியில் படைத்தது ஈசன் வேண்டினன் பெற்று வெற்றி
தாழ்வு உறு சிந்தையோற்கு தவத்தினால் அளித்தது ஆணை – கம்.யுத்2:19 235/2,3
வெய்து இவண் வந்தவன் மாயையின் வெற்றி
செய்தவனே-கொல் தெரித்தி இது என்றான் – கம்.யுத்3:20 29/2,3
வெற்றி கிளர் கைக்கொடு மெய் வலி போய் – கம்.யுத்3:20 92/3
வெற்றி வெம் பாசம் வீசி விசித்து அவன் கொன்று வீழ்ந்தால் – கம்.யுத்3:26 79/2
செய்யும் மா வெற்றி உண்டோ சேனையும் சிதையும் அன்றே – கம்.யுத்3:31 64/4
துடைத்தனர் எம் வெற்றி என உற்றனர் இனி செயல் பணித்தி சுடரோய் – கம்.யுத்3:31 149/4
மற வெற்றி அரக்கர் வல கையொடும் – கம்.யுத்3:31 200/1
தெவ் அழி ஆற்றல் வெற்றி சேனையின் செயலும் சென்ற – கம்.யுத்3:31 232/2
மூண்ட செரு இன்று அளவில் முற்றும் இனி வெற்றி
ஆண்தகையது உண்மை இனி அச்சம் அகல்வுற்றீர் – கம்.யுத்4:36 5/1,2
கடல்களும் வற்ற வெற்றி கால் கிளர்ந்து உடற்றும்-காலை – கம்.யுத்4:37 18/2
வெற்றி வீரன் குரை கழல் மேவினான் – கம்.யுத்4:38 33/4
விரியும் வெற்றி இலங்கையர் வேந்தன் நீடு – கம்.யுத்4:39 7/3
வேசியர் உடுத்த கூறை வேந்தர்கள் சுற்ற வெற்றி
பாசிழை மகளிர் ஆடை அந்தணர் பறித்து சுற்ற – கம்.யுத்4:42 8/1,2

மேல்


வெற்றிடம் (1)

மெத்து யோனிகள் ஏறினும் வெற்றிடம் மிகுமால் – கம்.யுத்4:41 17/2

மேல்


வெற்றிதான் (1)

வெற்றிதான் இரண்டும் தந்தீர் விரைவது வெல்லற்கு ஒல்லா – கம்.யுத்3:27 84/2

மேல்


வெற்றியர் (2)

வெற்றியர் உளர் எனின் மின்னின் நுண் இடை – கம்.ஆரண்:13 54/1
வெற்றியர் தம்மை செல்ல சொல்லினென் விரைவின் என்றான் – கம்.யுத்2:17 28/4

மேல்


வெற்றியன் (2)

வெற்றியன் தேவர் வேண்ட வேலையை விலங்கல் மத்தில் – கம்.சுந்:4 30/3
வெற்றியன் ஆய வீரன் மீண்டிலன் இலங்கை மேல்_நாள் – கம்.யுத்2:19 228/2

மேல்


வெற்றியாய் (1)

அடலின் வெற்றியாய் அயலின் ஆவவோ – கம்.கிட்:3 45/4

மேல்


வெற்றியான் (1)

வெற்றியான் விளம்பினான் – கம்.ஆரண்:1 61/4

மேல்


வெற்றியின் (1)

வேண்டியது எய்த-பெற்றால் வெற்றியின் விழுமிது அன்றோ – கம்.யுத்1:9 68/4

மேல்


வெற்றியினாய் (1)

வெற்றி உற்றது ஒர் வெற்றியினாய் என – கம்.கிட்:7 112/3

மேல்


வெற்றியும் (2)

வெற்றியும் தருகுவர் வினையம் வேண்டுவர் – கம்.யுத்1:4 71/1
ஆண்_தொழிலோரின் பெற்ற வெற்றியும் அழகிற்று என்றான் – கம்.யுத்4:37 208/4

மேல்


வெற்றியே (1)

வெற்றியே பெறுக தோற்க வீக வீயாது வாழ்க – கம்.யுத்1:4 105/3

மேல்


வெற்றியோ (1)

வெற்றியோ பொறை-கொலோ விளம்ப வேண்டுமால் – கம்.யுத்1:2 19/4

மேல்


வெற்று (3)

வெற்று யாற்று அம்பியின் எற்று அற்று ஆக – புறம் 261/4
வெற்று அரசு எய்தி எம்பி வீட்டு அரசு எனக்கு விட்டான் – கம்.கிட்:7 131/4
வெற்று அனல் பொறி கண்ணினன் வேத்திரம் – கம்.யுத்1:9 53/2

மேல்


வெறாஅது (1)

மெல்லிய எனாஅ வெறாஅது அல்லி அம் – பரி 1/38

மேல்


வெறி (64)

வேலன் தைஇய வெறி அயர் களனும் – திரு 222
வல்லோன் தைஇய வெறி_களம் கடுப்ப – மது 284
வேறு_வேறு கம்பலை வெறி கொள்பு மயங்கி – மது 617
வெறி ஆடு மகளிரொடு செறிய தாஅய் – பட் 155
வெறி_களம் கடுக்கும் வியல் அறை-தோறும் – மலை 150
வேலன் வேண்ட வெறி மனை வந்தோய் – நற் 34/9
வெறி என உணர்ந்த உள்ளமொடு மறி அறுத்து – நற் 47/9
எறி திரை கொழீஇய எக்கர் வெறி கொள – நற் 106/2
வெறி என உணர்ந்த அரிய அன்னையை – நற் 173/4
வெறி கொள் சாபத்து எறி கணை வெரீஇ – நற் 228/7
அறியாது அயர்ந்த அன்னைக்கு வெறி என – நற் 273/4
வெறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல் வினை – நற் 308/6
பன் மலர் கஞலிய வெறி கமழ் வேலி – நற் 339/10
வெறி கமழ் கொண்ட நாற்றமும் சிறிய – நற் 368/6
வேலன் புனைந்த வெறி அயர் களம்-தொறும் – குறு 53/3
வெறி அயர் களத்தினின் தோன்றும் துறைவன் – குறு 318/3
வெறி என உணர்ந்த வேலன் நோய் மருந்து – குறு 360/1
வெறி மலர் பொய்கை ஆம்பல் மயக்கும் – ஐங் 91/2
வெறி கமழ் நாடன் கேண்மை – ஐங் 241/3
அறியாமையின் வெறி என மயங்கி – ஐங் 242/1
அறியா வேலன் வெறி என கூறும் – ஐங் 243/2
வெறி செறித்தனனே வேலன் கறிய – ஐங் 246/1
வெறி கொண்டான் குன்றத்து வண்டு – பரி 9/44
நீர் அணி வெறி செறி மலர் உறு கமழ் தண் – பரி 11/62
வெறி நிரை வேறு ஆக சார் சாரல் ஓடி – கலி 12/6
பிணி நெகிழ் அலர் வேங்கை விரிந்த பூ வெறி கொள – கலி 32/5
வேங்கை தொலைத்த வெறி பொறி வாரணத்து – கலி 43/1
வேய் என திரண்ட தோள் வெறி கமழ் வணர் ஐம்பால் – கலி 57/1
வெறி கொள் வியன் மார்பு வேறு ஆக செய்து – கலி 93/30
நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப – கலி 105/26
வெறி கொண்ட புள்_இனம் வதி சேரும் பொழுதினான் – கலி 123/12
வெறி அயர் வியன் களம் பொற்ப வல்லோன் – அகம் 98/19
வெறி கமழ் நெடுவேள் நல்குவன் எனினே – அகம் 98/27
வெறி கொள் பாசடை உணீஇயர் பைப்பய – அகம் 106/3
வெறி அயர் களத்து சிறு பல தாஅய – அகம் 114/2
வெறி கமழ் பல் மலர் புனைய பின்னுவிட – அகம் 117/13
நெறி அயல் திரங்கும் அத்தம் வெறி கொள – அகம் 119/7
வெறி கொள் பாசிலை நீலமொடு சூடி – அகம் 138/5
வேங்கை வெறி தழை வேறு வகுத்து அன்ன – அகம் 147/2
வெறி ஏன்றன்றே வீ கமழ் கானம் – அகம் 164/7
தேம் கமழ் வெறி மலர் பெய்ம்-மார் காண்பின் – அகம் 177/6
வெறி அயர் வியன் களம் கடுக்கும் – அகம் 182/17
வெறி அயர் வியன் களம் பொலிய ஏத்தி – அகம் 242/11
வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின் – அகம் 254/16
மறி கொலைப்படுத்தல் வேண்டி வெறி புரி – அகம் 292/4
நெடு விளி பருந்தின் வெறி எழுந்து ஆங்கு – அகம் 299/6
வெறி கமழ் சோலை நயந்து விளையாடலும் – அகம் 302/7
வளி சினை உதிர்த்தலின் வெறி கொள்பு தாஅய் – அகம் 324/9
வெறி கொள் பாவையின் பொலிந்த என் அணி துறந்து – அகம் 370/14
நன்னர் நெஞ்சமொடு மயங்கி வெறி என – அகம் 388/18
சின மாந்தர் வெறி குரவை – புறம் 22/22
காவு-தோறு இழைத்த வெறி அயர் களத்தின் – புறம் 366/21
வீரனும் இளைஞரும் வெறி பொழில்களின்-வாய் – கம்.பால:5 127/1
வெறி உடை கலவையும் விரவு செம் சாந்தமும் – கம்.பால:20 13/3
பொன்னின் ஒளி பூவின் வெறி சாந்து பொதி சீதம் – கம்.பால:22 28/1
வெறி தாரை வேல் அரக்கர் விறல் இயக்கர் முதலினர் நீ மிடலோர் என்று – கம்.ஆரண்:6 129/3
வெறி கொள் பூம் குழலினாளை வீரனே வேண்டினேன் யான் – கம்.ஆரண்:7 60/3
வீர வாள் கொழு என மடுத்து உழுதிரோ வெறி போர் – கம்.ஆரண்:8 7/2
மீனும் தானும் ஓர் வெறி மணம் கமழும் அ வேலை – கம்.சுந்:2 16/4
புகர்_இல் நல் மரத்து உறு வெறி உலகு எலாம் போர்ப்ப – கம்.சுந்:13 23/2
வெறி கரும் குழலியை நாடல் மேயினார் – கம்.சுந்:14 17/2
வெய்ய வல் நெருப்பு இடைஇடை பொறித்து எழ வெறி நீர் – கம்.யுத்1:6 29/3
வலம் சுழித்து வந்து எழுந்து எரி நறு வெறி வயங்கி – கம்.யுத்3:22 161/1
பூவின் மாலை புலால் வெறி பூத்ததால் – கம்.யுத்4:37 20/4

மேல்


வெறி-உற (1)

வெறி-உற விரிந்த அறுவை மெல் அணை – நற் 40/5

மேல்


வெறி-உறு (3)

வெறி-உறு வனப்பின் வெய்து-உற்று நடுங்கும் – குறு 105/4
வெறி-உறு நுடக்கம் போல தோன்றி – பதி 51/11
நெறி செறி வெறி-உறு முறல் விறல் வணங்கு அணங்கு வில் – பரி 1/18

மேல்


வெறி_களம் (2)

வல்லோன் தைஇய வெறி_களம் கடுப்ப – மது 284
வெறி_களம் கடுக்கும் வியல் அறை-தோறும் – மலை 150

மேல்


வெறித்த (1)

வில்லினர் வாளினர் வெறித்த குஞ்சியர் – கம்.பால:14 17/1

மேல்


வெறித்தது (1)

மிதித்தது மெல்லமெல்ல வெறித்தது வெருவி மீதில் – கம்.ஆரண்:11 70/1

மேல்


வெறித்தார் (1)

வெறித்தார் வெறியா-முன் இராவணன் வில்லை மூக்கால் – கம்.ஆரண்:13 28/3

மேல்


வெறித்து (4)

வெறித்து நின்று உலகம் எல்லாம் விம்முறுகின்ற வேலை – கம்.ஆரண்:13 116/2
வேர்க்கின்ற வானத்து உரும் ஏறு வெறித்து வீழ – கம்.கிட்:7 39/2
பரந்த பல் உரும்_ஏற்று_இனம் வெறித்து உயிர் பதைப்ப – கம்.சுந்:11 35/2
வெறித்து இரிந்த வாசியோடு சீய மாவும் மீளியும் – கம்.யுத்3:31 78/1

மேல்


வெறிதாய் (1)

மின் நின்று அனைய மேனி வெறிதாய் விட நின்றது போல் – கம்.அயோ:4 33/1

மேல்


வெறிது (4)

வெறிது நின் புகழ்களை வேண்டார் இல் எடுத்து ஏத்தும் – கலி 72/17
மெய்யும் தனுவும் மனனும் வெறிது ஏகிட மேல் வீழா – கம்.அயோ:4 76/2
வெறிது உலகு என கொடு விசும்பின் மீச்செலும் – கம்.யுத்3:24 97/3
வெறிது நம் வென்றி என்றான் மாலி மேல் விளைவது ஓர்வான் – கம்.யுத்3:26 8/4

மேல்


வெறிதே (1)

வேண்டு நாள் வெறிதே விளிந்தால் இனி – கம்.சுந்:3 104/3

மேல்


வெறிந்த (2)

வெறிந்த செம் மயிர் வெள் எயிற்றாள் தனை – கம்.பால:7 36/1
வெறிந்த செம் மயிர் வெள் எயிற்று ஆடவர் – கம்.யுத்2:15 79/3

மேல்


வெறிப்பு (1)

வெறிப்பு உறு நோக்கின வெருவுகின்றன – கம்.ஆரண்:15 2/3

மேல்


வெறிபட (1)

பொறி கிளர் எருத்தம் வெறிபட மறுகி – நற் 66/4

மேல்


வெறிய (1)

வில்லி சாரதியொடும் பட திரிந்தன வெறிய – கம்.யுத்3:22 55/4

மேல்


வெறியர் (2)

வெறியர் அன்றோ குணங்களான் விரிஞ்சன் முதலாம் மேலானோர் – கம்.சுந்:4 111/4
வென்றியன் ஆக்கி மற்றை மனிதரை வெறியர் ஆக்கி – கம்.யுத்3:22 127/2

மேல்


வெறியவும் (1)

வெறியவும் அவர் மென் மலர் கூந்தலே – கம்.பால:2 40/4

மேல்


வெறியன (2)

வெளிப்படு நகைய ஆகி வெறியன மிழற்றுகின்ற – கம்.பால:10 15/2
வெறியன எய்தி நொய்தின் வெம் துயர் கடலின் வீழ்ந்தேன் – கம்.கிட்:9 12/4

மேல்


வெறியா (1)

நெஞ்சம் வெறியா நினையா நிலன் நோக்கா – கலி 143/7

மேல்


வெறியா-முன் (1)

வெறித்தார் வெறியா-முன் இராவணன் வில்லை மூக்கால் – கம்.ஆரண்:13 28/3

மேல்


வெறியும் (2)

வேலன் ஏத்தும் வெறியும் உளவே – பரி 5/15
பூவும் நல் வெறியும் ஒத்து ஒருவ அரும் பொதுமையாய் – கம்.கிட்:7 129/2

மேல்


வெறியே (3)

என் பயம் செய்யுமோ வேலற்கு அ வெறியே – ஐங் 244/4
கதுப்பு உறு வெறியே நாறும் கரும் கடல் தரங்கம் என்றால் – கம்.பால:2 11/2
வேண்டும் அல்ல என தெய்வ வெறியே கமழும் நறும் குஞ்சி – கம்.சுந்:4 57/3

மேல்


வெறியோடும் (1)

விண் உறைவோர்-தம் தெய்வ வெறியோடும் வேறுளோர்-தம் – கம்.யுத்4:42 10/1

மேல்


வெறு (4)

விரவு நரையோரும் வெறு நரையோரும் – பரி 10/22
பிறங்கு இரு முந்நீர் வெறு மணல் ஆக – கலி 144/46
அவந்தனாய் வெறு நிலத்து இருக்கல் ஆன போது – கம்.அயோ:2 62/3
மேனீயும் இன்றி வெறு நீரே ஆயினார் – கம்.அயோ:4 99/4

மேல்


வெறுக்க (1)

மெய் ஆர் நிதியின் பெரு வெறுக்கை வெறுக்க வீசி விளைந்தபடி – கம்.யுத்3:23 1/2

மேல்


வெறுக்கை (20)

அந்தணர் வெறுக்கை அறிந்தோர் சொல்மலை – திரு 263
நிலன் எடுக்கல்லா ஒண் பல் வெறுக்கை
பயன் அறவு அறியா வளம் கெழு திரு நகர் – மது 215,216
வயவர் வேந்தே பரிசிலர் வெறுக்கை
தார் அணிந்து எழிலிய தொடி சிதை மருப்பின் – பதி 15/21,22
பரிசிலர் வெறுக்கை பாணர் நாள்_அவை – பதி 38/9
நன் கல வெறுக்கை துஞ்சும் பந்தர் – பதி 55/4
பாணர் புரவல பரிசிலர் வெறுக்கை
பூண் அணிந்து விளங்கிய புகழ் சால் மார்ப நின் – பதி 65/11,12
பொலம் கல வெறுக்கை தரு-மார் நிலம் பக – அகம் 1/9
பல் வேறு வெறுக்கை தருகம் வல்லே – அகம் 21/8
நல் இசை வெறுக்கை தரும்-மார் பல் பொறி – அகம் 141/24
நந்தன் வெறுக்கை எய்தினும் மற்று அவண் – அகம் 251/5
அரும் குறும்பு எறிந்த பெரும் கல் வெறுக்கை
சூழாது சுரக்கும் நன்னன் நன் நாட்டு – அகம் 349/7,8
அன்ன ஆக நின் அரும் கல வெறுக்கை
அவை பெறல் வேண்டேம் அடு போர் பேக – புறம் 146/1,2
விலைவன் போலான் வெறுக்கை நன்கு உடையன் – புறம் 152/9
வைத்தது அன்றே வெறுக்கை
புணை கைவிட்டோர்க்கு அரிதே துணை அழ – புறம் 357/5,6
மேம்படு சிறப்பின் அரும் கல வெறுக்கை
தாங்காது பொழிதந்தோனே அது கண்டு – புறம் 378/11,12
வேந்தர்கட்கு அரசொடு வெறுக்கை தேர் பரி – கம்.பால:5 93/1
பந்திகள் வய பரி பசும்பொனின் வெறுக்கை
மைந்த வறியோர் கொள வழங்கு என நிரைப்பார் – கம்.அயோ:3 97/3,4
வெறுக்கை ஓங்கிய மேரு விழு கலால் – கம்.யுத்2:15 15/2
மெய் ஆர் நிதியின் பெரு வெறுக்கை வெறுக்க வீசி விளைந்தபடி – கம்.யுத்3:23 1/2
வினையின் நல் நிதி முதலிய அளப்ப_அரும் வெறுக்கை
நினையின் நீண்டது ஓர் பெரும் கொடை அரும் கடன் நேர்ந்தான் – கம்.யுத்4:35 24/3,4

மேல்


வெறுக்கைய (1)

தாது உண் வெறுக்கைய ஆகி இவள் – ஐங் 93/4

மேல்


வெறுக்கையாலே (1)

வெறுத்த பூண் வெறுக்கையாலே தூரும் இ வீதி எல்லாம் – கம்.சுந்:2 37/4

மேல்


வெறுக்கையின் (1)

அரும் கல வெறுக்கையின் அரியோள் பண்பு நினைந்து – அகம் 372/5

மேல்


வெறுக்கையும் (1)

மேவு காதல் நிதியின் வெறுக்கையும்
பூவின் வானவர் கொண்டனர் போகவே – கம்.அயோ:11 32/3,4

மேல்


வெறுக்கையொடு (1)

தொய்யா வெறுக்கையொடு துவன்றுபு குழீஇ – பெரும் 434

மேல்


வெறுங்கையான் (1)

பிடித்து நின்றேயும் எற்றான் வெறுங்கையான் பிழையிற்று என்னா – கம்.யுத்3:22 136/2

மேல்


வெறுத்த (15)

உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும் – மலை 93
உரை செல வெறுத்த அவன் நீங்கா சுற்றமொடு – மலை 376
மேம்பட வெறுத்த அவன் தொல் திணை மூதூர் – மலை 401
புலி உற வெறுத்த தன் வீழ் பிணை உள்ளி – மலை 404
அளை செறி உழுவை கோள் உற வெறுத்த
மட கண் மரையான் பெரும் செவி குழவி – மலை 505,506
வேய் எழில் வென்று வெறுத்த தோள் நோக்கி – பரி 11/94
வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள் – கலி 103/48
வெறுத்த ஏஎர் வேய் புரை பணை தோள் – அகம் 2/11
வெறுத்த உள்ளமொடு உண்ணாதோளே – அகம் 207/17
வெறுத்த கேள்வி விளங்கு புகழ் கபிலன் – புறம் 53/12
உண் மலர் வெறுத்த தும்பி புதிய தேன் உதவும் நாக – கம்.பால:16 3/3
மே வரு கலங்களை வெறுத்த மேனியர் – கம்.அயோ:12 34/2
விழுந்த கண்ணீரினன் வெறுத்த வாழ்வினன் – கம்.கிட்:11 116/2
பானம் வாய் உற வெறுத்த தாள் ஆறு உடை பறவை – கம்.சுந்:2 5/2
வெறுத்த பூண் வெறுக்கையாலே தூரும் இ வீதி எல்லாம் – கம்.சுந்:2 37/4

மேல்


வெறுத்தனர் (1)

வேயும் செய்கை வெறுத்தனர் வெண் திரை – கம்.பால:17 39/3

மேல்


வெறுத்தனள் (1)

வெறுத்தனள் சோர்வுற வீரற்கு உற்றதை – கம்.சுந்:12 29/3

மேல்


வெறுத்தனன் (1)

வெறுத்தனன் நமனும் வேலை உதிரத்தின் வெள்ளம் மீள – கம்.யுத்2:15 148/3

மேல்


வெறுத்தனையோ (1)

வீரா எனை இங்ஙன் வெறுத்தனையோ
வாராய் புறம் இத்துணை வைகுதியோ – கம்.ஆரண்:14 68/3,4

மேல்


வெறுத்தாய் (1)

வெறுத்தாய் இனி நான் வாழ்நாள் வேண்டேன் வேண்டேன் என்றான் – கம்.அயோ:4 57/4

மேல்


வெறுத்து (9)

வெற்றமொடு வெறுத்து ஒழுகிய – மது 73
வில் கலை நுதலினாரும் மைந்தரும் வெறுத்து நீத்த – கம்.பால:10 5/3
அரம்பையர் வெறுத்து நீத்த அவிர் மணி கோவை ஆரம் – கம்.பால:16 13/3
வில் பகை நுதலினார் தம் கலவியில் வெறுத்து நீத்த – கம்.பால:16 22/3
தணியும் மது மல்லிகை தாமம் வெறுத்து வாசம் – கம்.பால:16 45/3
போதினை வெறுத்து அரசர் பொன் மனை புகுந்தாள் – கம்.பால:22 35/4
வெள்ளம் சிலம்பு பாற்கடலின் விரும்பும் துயிலை வெறுத்து அளியும் – கம்.ஆரண்:14 28/1
காலனும் வெறுத்து உயிர் கால காண்டியால் – கம்.சுந்:5 63/4
வாயினும் மனத்தினும் வெறுத்து வாழ்துமேல் – கம்.யுத்1:2 21/3

மேல்


வெறுத்தும் (1)

வெறுத்தும் மாள்வது மெய் எனா – கம்.யுத்2:16 120/3

மேல்


வெறுப்ப (4)

பெயினே விடு மான் உளையின் வெறுப்ப தோன்றி – நற் 311/1
வினை நன்று ஆதல் வெறுப்ப காட்டி – அகம் 33/1
நீர்த்தோ நினக்கு என வெறுப்ப கூறி – புறம் 43/15
உயர் இசை வெறுப்ப தோன்றிய பெயரே – புறம் 260/25

மேல்


வெறுப்பன (1)

வெறுப்பன கிளத்தலும் இ தொழிலை விட்டு என் – கம்.ஆரண்:11 30/3

மேல்


வெறுப்பினால் (1)

உறுப்பு எலாம் கொண்டு இயற்றியாள்-கொல் வெறுப்பினால்
வேண்டு உருவம் கொண்டதோர் கூற்றம்-கொல் ஆண்டார் – கலி 56/8,9

மேல்


வெறுப்பு (2)

வெறுப்பு இல களிப்பின் வெம் போர் மதுகைய வீர ஆக்கை – கம்.பால:2 16/3
வெறுப்பு உண்டாய ஒருத்தியை வேண்டினால் – கம்.சுந்:12 96/1

மேல்


வெறும் (12)

வெறும் கூந்தல் மொய்க்கின்றன வேண்டல வேண்டு போதும் – கம்.பால:17 12/3
வெறும் கை பெயரேன் ஒருவராலும் விளியாதேன் – கம்.சுந்:5 4/4
செய்தி செய்தி சிலை கை கொண்டால் வெறும் கை திரிவோரை – கம்.சுந்:8 45/1
மீட்டிலேன் தலைகள் பத்தும் கொணர்ந்திலேன் வெறும் கை வந்தேன் – கம்.யுத்1:12 39/4
விழுமிது குரங்கு வந்து வெறும் கையால் கொள்ளும் வென்றி – கம்.யுத்1:13 13/4
வேந்தனும் பகழி ஒன்றால் வெறும் துகள் ஆக்கி வீழ்த்தான் – கம்.யுத்2:15 128/4
வெறும் கை நாற்றினன் விழுது உடை ஆல் அன்ன மெய்யன் – கம்.யுத்2:15 249/4
கொன்றல் உன்னிலன் வெறும் கை நின்றான் என கொள்ளா – கம்.யுத்2:15 250/2
வீரமும் களத்தே போட்டு வெறும் கையே மீண்டு போனான் – கம்.யுத்2:16 1/4
மெய்த்தலை சூலம் ஓச்சான் வெறும் கையான் என்று வெள்கி – கம்.யுத்2:16 181/4
அ இடை வெறும் கை நின்ற அங்கதன் ஆண்மை அன்றால் – கம்.யுத்2:18 211/1
விண் தலத்து எறிந்த குன்றம் வெறும் துகள் ஆகி வீழ – கம்.யுத்3:27 93/3

மேல்


வெறுமை (4)

வெறுமை கண்ட பின் யாவரும் யார் என விரும்பார் – கம்.யுத்1:6 11/2
விண்ணின் நாடு உறைவிடம் வெறுமை கூரவே – கம்.யுத்2:19 37/4
வில்லியர் ஒருவர் நல்க துடைத்துறும் வெறுமை தீர்ந்தேன் – கம்.யுத்3:28 61/3
விருந்து உளவோ உரை வெறுமை நீங்கினாய் – கம்.யுத்4:40 51/4

மேல்


வெறுமைகள் (1)

வெறுமைகள் கெடுவன விழி குழி கழுதுகள் – கம்.யுத்2:18 131/4

மேல்


வெறுமைய (1)

விரவலர் பெறா வெறுமைய ஆயின வெவ்வேறு – கம்.யுத்2:16 220/3

மேல்


வெறுமையின் (1)

பிரிந்து வேறு எய்தும் செல்வம் வெறுமையின் பிறிது அன்றாமால் – கம்.கிட்:9 19/2

மேல்


வெறுமையே (1)

வெல்வித்தும் வாழும் வாழ்வின் வெறுமையே விழுமிது அன்றோ – கம்.யுத்3:27 168/4

மேல்


வெறுமையை (1)

வேறு காட்டும் ஓர் வெறுமையை மெல்லிய எனினும் – கம்.யுத்2:15 217/3

மேல்


வெறுவிது (4)

வெறுவிது விசயம் வைகும் விலங்கல்_தோள் அலங்கல் வீர – கம்.சுந்:1 14/2
வெறுவிது நம்-தம் வீரம் என்று ஒரு மேன்மை தோன்ற – கம்.யுத்2:15 147/2
வெறுவிது உன் வீரம் என்று இவை விளம்பினான் – கம்.யுத்2:16 85/4
வெறுவிது ஆக்குவென் உலகை இ கணத்தின் ஓர் வில்லால் – கம்.யுத்3:22 63/4

மேல்


வெறுவியர் (1)

வெறுவியர் வேறு இனி விளைவது யாது என்றான் – கம்.யுத்3:22 43/4

மேல்


வென் (37)

இன்மை தீர வந்தனென் வென் வேல் – பொரு 129
அன்னோன் வாழி வென் வேல் குரிசில் – பொரு 231
கானல் அம் தொண்டி பொருநன் வென் வேல் – நற் 18/4
வென் வேல் விடலை முன்னிய சுரனே – ஐங் 388/5
வென் வேல் வேந்தன் அரும் தொழில் துறந்து இனி – ஐங் 426/1
வென் வேல் வேந்தன் பகை தணிந்து – ஐங் 444/4
வென் வேல் பொறையன் என்றலின் வெருவர – பதி 86/3
வித்தக தும்பை விளைத்தலான் வென் வேலாற்கு – பரி 9/68
வென் வேலான் குன்றின் மேல் விளையாட்டும் விரும்பார்-கொல் – கலி 27/16
கொன்னும் சிவப்போள் காணின் வென் வேல் – அகம் 60/12
ஆகம் அடைதந்தோளே வென் வேல் – அகம் 62/12
வென் வேல் கவுரியர் தொன் முது கோடி – அகம் 70/13
வென் வேல் திரையன் வேங்கட நெடு வரை – அகம் 85/9
வென் வேல் இளையர் இன்புற வலவன் – அகம் 104/3
முனை முரண் உடைய கடந்த வென் வேல் – அகம் 152/10
எம்மொடு புலக்கும் என்ப வென் வேல் – அகம் 186/14
பேர் இசை கொற்கை பொருநன் வென் வேல் – அகம் 296/10
நுண்ணிதின் இயைந்த காமம் வென் வேல் – அகம் 303/3
விழவில் செலீஇயர் வேண்டும் வென் வேல் – அகம் 326/8
என்னொடு திரியான் ஆயின் வென் வேல் – அகம் 336/19
துன் அரும் துப்பின் வென் வேல் பொறையன் – அகம் 338/13
எல்லிற்று என்னான் வென் வேல் ஏந்தி – அகம் 362/7
உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே வென் வேல் – அகம் 365/11
மெல் விரல் உகிரின் தெறியினள் வென் வேல் – அகம் 373/15
வினை தவ பெயர்ந்த வென் வேல் வேந்தன் – அகம் 392/21
நின்னொடு தூக்கிய வென் வேல் செழிய – புறம் 19/4
வென் வேல் அண்ணல் காணா ஊங்கே – புறம் 141/7
இன்னே விடு-மதி பரிசில் வென் வேல் – புறம் 169/8
என் யான் மறப்பின் மறக்குவென் வென் வேல் – புறம் 175/5
பொன் படு மால் வரை கிழவ வென் வேல் – புறம் 201/18
வென் வேல் விடலை இன்மையின் புலம்பி – புறம் 261/16
முனைக்கு வரம்பு ஆகிய வென் வேல் நெடுந்தகை – புறம் 314/2
வென் வேல் வந்து – புறம் 317/1
அரு மிளை இருக்கையதுவே வென் வேல் – புறம் 325/13
என்னொடு வினவும் வென் வேல் நெடுந்தகை – புறம் 342/4
கழுமிய வென் வேல் வேளே – புறம் 396/12
என் என்று அஞ்சலம் யாமே வென் வெல் – புறம் 397/25

மேல்


வென்ற (45)

வேங்கை வென்ற சுணங்கின் – ஐங் 324/4
வேங்கை வென்ற பொறி கிளர் புகர் நுதல் – பதி 53/18
உதிர்பு அதிர்பு அலம் தொடா அமர் வென்ற கணை – பரி 1/28
வடு வகிர் வென்ற கண் மா தளிர் மேனி – பரி 8/38
மாண் எழில் வேய் வென்ற தோளாய் நீ வரின் தாங்கும் – கலி 20/15
கொடு_வரி தாக்கி வென்ற வருத்தமொடு – கலி 49/1
மா வென்ற மட நோக்கின் மயில் இயல் தளர்பு ஒல்கி – கலி 57/2
தேம் பாய அவிழ் நீலத்து அலர் வென்ற அமர் உண்கண் – கலி 57/9
வென்ற வேல் நுதி ஏய்க்கும் விறல் நலன் இழந்து இனி – கலி 124/15
இன மீன் இகல் மாற வென்ற சின மீன் – கலி 131/6
பூளை பொல மலர் ஆவிரை வேய் வென்ற
தோளாள் எமக்கு ஈத்த பூ – கலி 138/18,19
புலி பகை வென்ற புண் கூர