வி – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

விக்கல் 1
விக்கலும் 1
விக்காது 1
விக்காநின்றார் 1
விக்கினான் 1
விகடம் 1
விகற்ப 2
விகற்பம் 1
விகார 1
விகுதியால் 1
விகுதியின் 1
விச்சிக்கோவே 1
விச்சியர் 1
விச்சை-கண் 1
விச்சையின் 2
விசய 9
விசயத்து 1
விசயம் 7
விசாகத்தை 1
விசி 20
விசி-உறு 4
விசிக 2
விசிகம் 9
விசிட்டனும் 1
விசித்த 7
விசித்தது 1
விசித்தனர் 1
விசித்தார் 1
விசித்தான் 1
விசித்து 8
விசிப்ப 1
விசிப்பு-உறுத்து 1
விசியின் 1
விசிற 1
விசிறும் 1
விசும்பதோ 1
விசும்பவும் 1
விசும்பாரும் 1
விசும்பிடை 32
விசும்பில் 37
விசும்பிற்கு 1
விசும்பின் 71
விசும்பின்-நின்று 1
விசும்பின்-பாலும் 1
விசும்பின்-மேல் 3
விசும்பினரை 1
விசும்பினன் 1
விசும்பினார் 1
விசும்பினானும் 1
விசும்பினானே 3
விசும்பினிடை 2
விசும்பினில் 2
விசும்பினின் 1
விசும்பினின்று 1
விசும்பினுக்கு 1
விசும்பினும் 7
விசும்பினூடு 5
விசும்பினை 6
விசும்பு 143
விசும்பு_அகம் 1
விசும்புடன் 1
விசும்பும் 18
விசும்புளோரை 1
விசும்புற 2
விசும்புறு 1
விசும்பூடு 2
விசும்பே 1
விசும்பை 8
விசும்பையும் 3
விசும்பொடு 1
விசும்போடு 3
விசேடம் 1
விசை 65
விசை-கொடு 2
விசை-மேல் 1
விசைக்க 1
விசைகளின் 1
விசைத்த 2
விசைத்தனர் 1
விசைத்தார் 2
விசைத்து 28
விசைத்துள்ளது 1
விசைப்ப 2
விசைப்பின் 1
விசைப்பு 1
விசைய 4
விசையம் 3
விசையம்தாம் 1
விசையன 2
விசையால் 13
விசையில் 4
விசையின் 23
விசையினால் 1
விசையினின் 4
விசையினும் 3
விசையுறு 1
விசையொடு 1
விசையோடு 1
விசையோர் 1
விஞ்ச 2
விஞ்சு 2
விஞ்சை 25
விஞ்சை-தனை 1
விஞ்சைகள் 5
விஞ்சைகளும் 1
விஞ்சையர் 15
விஞ்சையர்க்கு 1
விஞ்சையில் 1
விஞ்சையும் 2
விஞ்சையுள் 1
விஞ்சையை 3
விஞ்ஞை 1
விட்ட 44
விட்டது 10
விட்டதும் 2
விட்டம் 2
விட்டருளுதி 1
விட்டவர் 1
விட்டவன் 2
விட்டவா 1
விட்டவை 1
விட்டன்று 1
விட்டன 7
விட்டனர் 2
விட்டனன் 8
விட்டனனாம்-அரோ 1
விட்டனனே 2
விட்டனென் 1
விட்டனை 4
விட்டனையோ 1
விட்டாய் 5
விட்டாய்-என்றிடின் 1
விட்டார் 10
விட்டால் 2
விட்டாள் 3
விட்டாற்கு 1
விட்டான் 49
விட்டிட்டான் 1
விட்டிட 1
விட்டிடல் 1
விட்டிடலும் 1
விட்டிடு 1
விட்டிடுதுமேல் 1
விட்டில் 3
விட்டில 1
விட்டிலர் 3
விட்டிலரால் 1
விட்டிலன் 2
விட்டிலா 1
விட்டிலின் 1
விட்டிலேனால் 1
விட்டிலை 1
விட்டிலையோ 1
விட்டீய 1
விட்டீர் 1
விட்டு 117
விட்டெறிந்து 1
விட்டேம் 1
விட்டேறு 2
விட்டேனும் 1
விட்டோய் 1
விட்டோர் 1
விட்டோரை 1
விட்பு 1
விட 47
விடக்கு 3
விடத்தரொடு 1
விடத்தின் 3
விடத்தினை 4
விடத்து 3
விடத்தை 5
விடப்பட்டோரே 1
விடம் 44
விடமும் 5
விடமே 1
விடமோ 1
விடர் 63
விடர்_அகத்து 11
விடர்_அகம் 16
விடர 3
விடரகங்களும் 1
விடரி 1
விடல் 13
விடலம் 1
விடலும் 2
விடலுற்றாள் 1
விடலுற்றான் 1
விடலை 13
விடலையை 2
விடலையொடு 3
விடவிட 1
விடவும் 1
விடவே 2
விடற்கு 3
விடன் 1
விடா 9
விடா-முன் 1
விடாத 3
விடாதன 1
விடாதீமோ 1
விடாது 8
விடாதே 2
விடாமை 1
விடாய் 1
விடாயர் 1
விடார் 1
விடாஅ 6
விடாஅது 5
விடாஅதோர் 1
விடாஅர் 1
விடாஅல் 2
விடாஅள் 1
விடாஅன் 3
விடி 1
விடிதலோடும் 1
விடிந்த 1
விடிந்தது 4
விடிந்ததும் 1
விடிய 2
விடியல் 26
விடியலில் 1
விடியலின் 1
விடியலும் 2
விடியா 1
விடியாது 1
விடியாய் 2
விடியாவிடின் 1
விடியும் 1
விடியுமேல் 1
விடில் 1
விடிவதின் 1
விடிவு 4
விடின் 6
விடினும் 1
விடினே 8
விடீஇர் 1
விடு 119
விடு-தொறும் 1
விடு-மதி 3
விடு-மின் 1
விடு-மின்கள் 2
விடு-வழி 2
விடு-உழி 2
விடுக்கல்-பாலார் 1
விடுக்கும் 6
விடுக்குவன் 1
விடுக்குவென் 2
விடுக்குவையாம் 1
விடுக 4
விடுகணையால் 1
விடுகம் 1
விடுகிலாதான் 1
விடுகிலீர் 1
விடுகிற்கின்றிலன் 1
விடுகின்றது 1
விடுகின்றன 1
விடுகோ 1
விடுத்த 9
விடுத்த-கால் 3
விடுத்தது 3
விடுத்தந்த 1
விடுத்தல் 1
விடுத்தலின் 1
விடுத்தலோடு 1
விடுத்தலோடும் 1
விடுத்தவர் 1
விடுத்தவாறும் 1
விடுத்தற்கு 1
விடுத்தனன் 3
விடுத்தனென் 2
விடுத்தனை 1
விடுத்தான் 3
விடுத்து 8
விடுத்தேன் 1
விடுத்தோன் 1
விடுதரார் 1
விடுதல் 7
விடுதலின் 2
விடுதலும் 6
விடுதலே 1
விடுதலோ 1
விடுதி 8
விடுதி-ஆயின் 3
விடுதியால் 2
விடுதியேல் 1
விடுதியோ 1
விடுதும் 3
விடுந்தவர் 1
விடுநள் 2
விடுநள்-மன்-கொல்லோ 1
விடுநை 1
விடுப்ப 2
விடுப்பன 1
விடுப்பின் 1
விடுப்பென் 1
விடுபு 6
விடும் 26
விடும்-தனையே 1
விடுமே 2
விடுமோ 5
விடுவது 4
விடுவதோ 3
விடுவர் 2
விடுவரோ 1
விடுவல் 1
விடுவன 4
விடுவாய் 4
விடுவாய்ப்பட்ட 1
விடுவாயேல் 1
விடுவார் 1
விடுவாளும் 1
விடுவான் 1
விடுவானேல் 1
விடுவானை 1
விடுவானோ 2
விடுவிக்கும் 1
விடுவித்து 1
விடுவீர் 1
விடுவேன் 3
விடுவை 1
விடூஉம் 1
விடேம் 1
விடேன் 2
விடேஎம் 2
விடேஎன் 2
விடை 58
விடை-போல் 1
விடை-மேல் 1
விடை_அனான் 1
விடைக்கு 1
விடைக்கும் 1
விடைகொண்டான் 1
விடைத்தான் 1
விடைத்து 2
விடைதந்து 1
விடைபெற்று 1
விடைய 1
விடையதா 1
விடையவன் 1
விடையா 1
விடையின் 5
விடையின்-மேல் 1
விடையினன் 1
விடையும் 4
விடையே 1
விடையோடு 1
விடையோன் 3
விடைவலானோ 1
விடைவலோற்கும் 1
விண் 177
விண்-தனை 1
விண்-தானும் 1
விண்-நின்று 1
விண்-பொருட்டு 1
விண்-மேல் 5
விண்-வாய் 1
விண்களில் 1
விண்ட 5
விண்டது 3
விண்டது-போலும் 1
விண்டவர் 3
விண்டவரோடு 1
விண்டவன் 1
விண்டன 1
விண்டனர் 1
விண்டனன் 1
விண்டாரே 1
விண்டாள் 1
விண்டிட 1
விண்டு 26
விண்டு-என 1
விண்டு_அற 1
விண்டுவின் 6
விண்டுழி 1
விண்ணகத்தினை 1
விண்ணகத்தையும் 1
விண்ணகம் 4
விண்ணவர் 34
விண்ணவர்க்கு 1
விண்ணவரின் 1
விண்ணவரும் 1
விண்ணவரோடு 1
விண்ணவன் 1
விண்ணாடு 2
விண்ணிடை 21
விண்ணிடையே 2
விண்ணில் 21
விண்ணின் 19
விண்ணின்-தலை 1
விண்ணின்-வாய் 1
விண்ணினிடை 1
விண்ணினில் 1
விண்ணினும் 2
விண்ணினூடு 1
விண்ணினை 10
விண்ணினையும் 1
விண்ணினோடும் 1
விண்ணு 1
விண்ணுக்கும் 1
விண்ணும் 14
விண்ணுளே 1
விண்ணுளோர் 3
விண்ணுளோர்க்கு 1
விண்ணுளோர்கள் 1
விண்ணுளோர்களும் 3
விண்ணுளோர்களோடு 1
விண்ணுளோரொடும் 1
விண்ணுறு 1
விண்ணூடு 1
விண்ணை 9
விண்ணையும் 5
விண்ணொடு 2
விண்ணொடும் 1
விண்ணோர் 28
விண்ணோர்-காறும் 1
விண்தலம் 7
விண்தலம்-அதனில் 1
விண்தான் 3
விண்பாலவர் 1
விண்பாலவர்க்கும் 1
விண்மீன் 1
வித்தக 11
வித்தகம் 3
வித்தகமும் 1
வித்தகர் 7
வித்தகர்க்கு 1
வித்தகன் 12
வித்தத்தால் 1
வித்தம் 1
வித்தா 1
வித்தாய் 1
வித்தாயம் 1
வித்தி 9
வித்திய 12
வித்தியது 1
வித்தின் 3
வித்தினன் 2
வித்தினான் 1
வித்து 10
வித்துநவும் 1
வித்துபு 1
வித்தும் 4
வித்தொடு 2
வித 2
விதங்களால் 2
விதங்களின் 2
விதத்து 1
விதத்தும் 1
விதம் 2
விதமா 1
விதர்ப்ப 1
விதர்ப்பமும் 1
விதர்ப்பர்கள் 1
விதலை 1
விதவை 1
விதன 1
விதான 2
விதானத்தோடு 1
விதானம் 3
விதானமும் 1
விதி 50
விதி-கொடு 1
விதிக்க 1
விதிக்கு 1
விதிக்கும் 4
விதிகொடு 2
விதித்த 2
விதித்தான் 1
விதிப்ப 1
விதிமுறை 6
விதியது 4
விதியார் 4
விதியால் 9
விதியிலாதேன் 1
விதியின் 15
விதியினார் 3
விதியினார்க்கு 1
விதியினாரும் 1
விதியினாரே 1
விதியினால் 1
விதியினாலே 1
விதியினின் 1
விதியினை 4
விதியினோ 1
விதியும் 5
விதியுளி 1
விதியே 6
விதியே-கொல் 1
விதியை 3
விதியையும் 1
விதியொடு 1
விதியோ 1
விதிர் 1
விதிர்க்கின்றாரும் 1
விதிர்த்த 4
விதிர்த்தனர் 2
விதிர்த்தனன் 1
விதிர்த்திட்டு 1
விதிர்த்திட 2
விதிர்த்து 5
விதிர்த்தும் 1
விதிர்ந்தன 1
விதிர்ப்ப 2
விதிர்ப்பு 3
விதிர்ப்புற்றான் 1
விதிர்ப்போர் 1
விதுப்பு 15
விதுப்பொடு 1
விதும்பு-உறு 1
விதுவிதுப்பு 1
விதை 5
விதைக்கின்றன 1
விதைக்கு 1
விதைத்த 1
விதைத்தான் 1
விதைப்பன 1
விதைப்பான் 1
விதைபடும் 1
விதையர் 1
விதையா 1
விந்த 1
விந்தம் 2
விந்தமலையினை 1
விந்தன் 1
விநோதன் 1
விபரீதம் 1
விபாண்டகன் 1
விபுதராம் 1
விம்ம 14
விம்மல் 7
விம்மலள் 3
விம்மலன் 3
விம்மலால் 6
விம்மலின் 1
விம்மலுற்றன 1
விம்மலுற்று 2
விம்மலோ 1
விம்மலோடு 3
விம்மலோடும் 1
விம்மவே 1
விம்மா 2
விம்மாநின்ற 1
விம்மி 42
விம்மிய 1
விம்மியவாறு 1
விம்மியே 2
விம்மின 3
விம்மினர் 2
விம்மினன் 6
விம்மினனால் 1
விம்மினார் 3
விம்மினாள் 6
விம்மினான் 5
விம்மினான்-அரோ 1
விம்மு 1
விம்மு-உறு 1
விம்முகின்றாள் 1
விம்முதல் 1
விம்மும் 7
விம்முமால் 1
விம்முமே 1
விம்முவார் 5
விம்முவாள் 3
விம்முவான் 5
விம்முற்று 2
விம்முற 2
விம்முறுகின்ற 2
விம்முறும் 4
விம்மென 1
விமல 4
விமலன் 7
விமலனை 1
விமானங்கள் 1
விமானத்தில் 1
விமானத்தின் 1
விமானத்து 2
விமானத்தை 1
விமானம் 9
விமானம்தான் 1
விமானமாம் 1
விய 1
விய-தொறும் 2
விய_தகு 1
வியக்க 2
வியக்கப்படூஉமோரே 1
வியக்கும் 2
வியங்கொண்மோ 1
வியத்தலும் 1
வியத்தலோ 1
வியத்துமோ 1
வியந்த 2
வியந்தது 1
வியந்தவர் 1
வியந்தன்றும் 1
வியந்தனர் 2
வியந்தனென் 1
வியந்தனை 1
வியந்தார் 4
வியந்தான் 5
வியந்து 13
வியப்ப 1
வியப்பால் 1
வியப்பினொடு 1
வியப்பு 3
வியப்பும் 2
வியப்புற்றான் 1
வியப்புற 1
வியம் 5
வியமமே 1
வியர் 5
வியர்க்கும் 1
வியர்த்தனென் 1
வியர்த்தாள் 1
வியர்த்தான் 1
வியர்த்தில 1
வியர்த்திலள் 1
வியர்த்திலன் 1
வியர்ப்ப 2
வியர்ப்பு 4
வியர்ப்பும் 1
வியர்வின் 1
வியரே 1
வியல் 95
வியல்_அகம் 7
வியல்_இடம் 1
வியலுள் 3
வியலூர் 1
வியவா 3
வியவாதார் 1
வியன் 123
வியன்_கண் 1
வியோம 1
விரக 1
விரகம் 1
விரகியர் 1
விரகின் 3
விரகினானே 1
விரகு 7
விரசி 1
விரசினான் 1
விரசு 2
விரசுக 1
விரசுறின் 1
விரத 9
விரதத்தார்-தம் 1
விரதத்தை 1
விரதம் 8
விரதியர் 2
விரல் 71
விரல்-தலை 1
விரல்கள் 3
விரல்களால் 3
விரல 1
விரலால் 2
விரலின் 4
விரலினார்-தம் 1
விரலினாள் 1
விரலே 1
விரவ 2
விரவலர் 2
விரவலும் 1
விரவா 1
விரவா-முன்னம் 1
விரவார் 3
விரவி 6
விரவிய 2
விரவியது 1
விரவின 3
விரவினர் 1
விரவினார் 1
விரவினாரை 1
விரவு 45
விரவு-உறு 2
விரவும் 2
விரற்கு 3
விரா 1
விராதற்கும் 1
விராதன் 4
விராதனது 1
விராதனும் 2
விராதனை 2
விராய் 7
விராய 3
விராயன 1
விராயின 1
விராவ 3
விராவ_அரு 1
விராவ_அரும் 2
விராவி 1
விராவியும் 1
விராவின 1
விராவு 3
விராவு-உற்ற 2
விராவு_அரு 1
விராஅய் 2
விராஅன் 2
விரி 179
விரி_நீர் 1
விரிக்க 1
விரிக்கலுற்றாம் 1
விரிக்கின்ற 1
விரிக்கின்றார்-போல் 1
விரிக்கும் 3
விரிகின்ற 3
விரிகொள் 1
விரிச்சி 3
விரிச்சியும் 1
விரிச்சு 1
விரிஞ்சன் 21
விரிஞ்சன்தான் 1
விரிஞ்சனாம் 1
விரிஞ்சனும் 3
விரிஞ்சனே 6
விரிஞ்சனை 1
விரிஞ்சனோ 1
விரிஞ்சுற 1
விரித்த 15
விரித்தவை 1
விரித்தன 1
விரித்தனர் 1
விரித்தனன் 1
விரித்தார் 1
விரித்தான் 3
விரித்து 33
விரித்து-அரோ 1
விரித்து-என்ன 3
விரித்தே 1
விரிதரு 1
விரிதலால் 1
விரிதலின் 1
விரிதளிர் 1
விரிந்த 69
விரிந்தது 8
விரிந்தவர் 1
விரிந்தவை 1
விரிந்தன்றால் 1
விரிந்தன்று 1
விரிந்தன 10
விரிந்தனை 1
விரிந்தார் 1
விரிந்தால் 2
விரிந்தாலன 1
விரிந்திட 1
விரிந்திடு 1
விரிந்து 35
விரிநீர் 2
விரிப்ப 1
விரிப்பதானான் 1
விரிப்பது 2
விரிப்பவும் 1
விரிப்பவை 1
விரிப்பாய் 1
விரிப்பாள் 1
விரிப்பான் 1
விரிப்பின் 1
விரிபு 5
விரிய 8
விரியா 2
விரியும் 13
விரியும்மே 1
விரியுமால் 1
விரிவன 2
விரிவாய் 1
விரிவு 4
விரிவும் 1
விரிவுற்று 1
விரிவொடு 1
விரீஇ 1
விருக்கம் 1
விருத்த 2
விருத்தர் 2
விருத்தன் 1
விருத்தி 1
விருது 2
விருதை 1
விருந்திடவே 1
விருந்திடு 1
விருந்திற்கு 2
விருந்தின் 13
விருந்தினம் 1
விருந்தினர் 2
விருந்தினர்கள் 1
விருந்தினன் 3
விருந்து 79
விருந்து-செய்து 1
விருந்து-உறுத்து 1
விருந்தும் 8
விருந்தே 4
விருந்தொடு 1
விருந்தோடும் 1
விருப்பனேற்கு 1
விருப்பிற்று 1
விருப்பின் 6
விருப்பினள் 3
விருப்பினன் 1
விருப்பினால் 4
விருப்பு 7
விருப்பு-உற்றவனை 1
விருப்பு-உற்று 2
விருப்பு-உற 2
விருப்பு-உறுதல் 1
விருப்பு-உறூஉம் 1
விருப்பும் 1
விருப்புறா 1
விருப்பே 2
விருப்பை 1
விருப்பொடு 13
விருப்போடு 2
விருப்போர் 1
விருபாக்க 1
விரும்ப 2
விரும்பலர் 1
விரும்பலுற்றிலன் 1
விரும்பற்கு 1
விரும்பா 1
விரும்பாதீமோ 1
விரும்பார் 2
விரும்பார்-கொல் 1
விரும்பி 36
விரும்பிய 7
விரும்பின்று 1
விரும்பின 1
விரும்பினம் 1
விரும்பினள் 2
விரும்பினன் 3
விரும்பினார் 1
விரும்பினாளால் 1
விரும்பினான் 1
விரும்பினிர் 2
விரும்பினும் 1
விரும்பினேன் 1
விரும்பினை 2
விரும்பினையே 1
விரும்பு 2
விரும்புகவே 1
விரும்புகின்றான் 1
விரும்புகின்றீர் 1
விரும்புதி 1
விரும்புதியோ 1
விரும்பும் 6
விரும்புவன 1
விரும்புவாரும் 1
விரும்புவான் 1
விரை 77
விரைக 1
விரைகின்ற 1
விரைகின்றார் 1
விரைகின்றான் 1
விரைசும் 1
விரைஞ்சு 1
விரைத்து 1
விரைதி 1
விரைந்த 3
விரைந்தன்று 1
விரைந்தனவே 1
விரைந்தனை 3
விரைந்தார் 4
விரைந்தால் 1
விரைந்தான் 4
விரைந்து 47
விரைந்தே 16
விரைபு 5
விரைபு_விரைபு 1
விரைய 2
விரையல் 2
விரையலுற்றான் 1
விரையாதீமே 1
விரையுபு 1
விரையும் 3
விரையுமால் 1
விரைவது 2
விரைவனர் 1
விரைவனன் 1
விரைவனென் 1
விரைவான் 3
விரைவில் 16
விரைவின் 53
விரைவினில் 4
விரைவினின் 1
விரைவு 4
விரைவு-உற்ற 1
விரைவு-உறு 1
விரைவுடன் 1
விரைவுற்று 1
விரைவொடு 2
விரைவோடு 2
விரைவோடும் 1
விரைஇ 25
விரைஇய 6
வில் 417
வில்_தொழில் 1
வில்_பகல் 1
வில்_புயல் 1
வில்லர் 5
வில்லவர் 1
வில்லவன் 2
வில்லவனும் 1
வில்லன் 8
வில்லா 1
வில்லாய் 4
வில்லார் 1
வில்லால் 11
வில்லாளர் 2
வில்லாளரை 1
வில்லாளன் 2
வில்லாளனும் 1
வில்லாளனை 3
வில்லாளோ 1
வில்லான் 5
வில்லானும் 1
வில்லானொடு 1
வில்லி 7
வில்லி-தன் 2
வில்லி-தனக்கும் 1
வில்லிகள் 2
வில்லிட 3
வில்லிடை 4
வில்லிதன் 1
வில்லியர் 4
வில்லியாதன் 1
வில்லியார் 2
வில்லியும் 3
வில்லியை 6
வில்லில் 1
வில்லின் 29
வில்லின்-பொருட்டு 1
வில்லின்-மேல் 1
வில்லினர் 7
வில்லினரும் 1
வில்லினரை 1
வில்லினன் 3
வில்லினாய் 1
வில்லினால் 5
வில்லினாற்கு 2
வில்லினான் 4
வில்லினானை 2
வில்லினில் 1
வில்லினின் 1
வில்லினும் 3
வில்லினென் 1
வில்லினே 1
வில்லினை 4
வில்லினோடு 1
வில்லு 2
வில்லுக்கு 3
வில்லும் 33
வில்லுமே 1
வில்லை 18
வில்லையும் 1
வில்லையே 1
வில்லொடு 8
வில்லொடும் 8
வில்லோடு 1
வில்லோடும் 2
வில்லோர் 11
வில்லோன் 3
விலக்க 12
விலக்க_அரு 1
விலக்க_அரும் 2
விலக்கல் 2
விலக்கல்-பாலார் 2
விலக்கல்-பாற்றோ 1
விலக்கலின் 1
விலக்கலை 1
விலக்கலோடும் 1
விலக்கவும் 3
விலக்கா 2
விலக்காத-முன் 1
விலக்காய் 1
விலக்கார் 1
விலக்கி 29
விலக்கிடினும் 1
விலக்கிய 1
விலக்கினர் 2
விலக்கினன் 4
விலக்கினனால் 1
விலக்கினார் 1
விலக்கினால் 1
விலக்கினாள் 2
விலக்கினான் 5
விலக்கினும் 2
விலக்கினை 3
விலக்கீரோ 1
விலக்குக 1
விலக்குண்டு 1
விலக்குதி 2
விலக்கும் 7
விலக்குமது 1
விலக்குமாறு 1
விலக்குவ 1
விலக்குவது 1
விலக்குவம் 1
விலக்குவர் 1
விலக்குவாய் 1
விலக்குவாரோ 1
விலக்குவான் 1
விலக்குவென் 3
விலகி 2
விலகிடு 1
விலகியது 1
விலகு 3
விலகும் 2
விலங்க 1
விலங்கல் 26
விலங்கல்-மேல் 5
விலங்கல்_தோள் 1
விலங்கல்கள் 2
விலங்கல 1
விலங்கலன் 1
விலங்கலால் 1
விலங்கலானையே 1
விலங்கலின் 3
விலங்கலும் 3
விலங்கலேயால் 1
விலங்கவும் 1
விலங்கள் 1
விலங்களும் 1
விலங்கா 2
விலங்காத 1
விலங்கி 18
விலங்கிட்ட 1
விலங்கிடும் 1
விலங்கிய 19
விலங்கியீஇர் 1
விலங்கியே 1
விலங்கியோன் 1
விலங்கின் 3
விலங்கின்று 1
விலங்கின 2
விலங்கினம் 1
விலங்கினர் 4
விலங்கினரை 1
விலங்கினவால் 1
விலங்கினவே 1
விலங்கினன் 2
விலங்கினார்-எனின் 1
விலங்கினான் 1
விலங்கினிர் 1
விலங்கினும் 1
விலங்கினேன் 1
விலங்கினை 1
விலங்கு 56
விலங்கு-அரோ 1
விலங்குதிர் 1
விலங்குநர் 1
விலங்கும் 16
விலங்குவார் 1
விலங்குவோளே 1
விலங்கே 1
விலங்கொடு 1
விலா 1
விலால் 2
விலாழி 2
விலாழியால் 1
விலாழியும் 2
விலாளர் 1
விலான் 2
விலானும் 2
விலின் 1
விலை 30
விலை_நல_பெண்டிரின் 1
விலை_மகள் 1
விலைக்கு 3
விலைஞர் 5
விலைமாறு 1
விலையின் 3
விலையின்_மாதரை 1
விலையும் 1
விலையே 1
விலைவன் 1
விலோடும் 2
விலோதம் 1
விலோய் 2
விலோர் 1
விழ 19
விழல் 1
விழலோடும் 1
விழவில் 4
விழவின் 28
விழவின்று 1
விழவினானும் 1
விழவினும் 2
விழவினுள் 3
விழவு 50
விழவு_களம் 4
விழவும் 7
விழவே 1
விழவொடு 1
விழா 8
விழாவொடு 2
விழி 72
விழி-தொறும் 2
விழி-தோறும் 1
விழி-நின்றும் 1
விழி-வழி 2
விழிக்க 1
விழிக்கவும் 1
விழிக்கின் 1
விழிக்கின்றாய் 1
விழிக்கு 1
விழிக்கும் 7
விழிக்கும்-கால் 1
விழிக்குமேல் 1
விழிகள் 6
விழித்த 5
விழித்தது 1
விழித்தல் 1
விழித்தன 2
விழித்தனர் 1
விழித்தனள் 1
விழித்தனன் 2
விழித்தாள் 1
விழித்தான் 5
விழித்திலன் 1
விழித்திலான் 1
விழித்திலை 1
விழித்து 19
விழித்துமோ 1
விழிந்தனள் 1
விழிப்ப 1
விழிப்பது 1
விழிப்பர் 2
விழிப்பவர் 1
விழிப்பாள் 1
விழிப்பான் 2
விழிப்பு 1
விழிய 1
விழியது 1
விழியர் 1
விழியவளொடு 1
விழியன் 2
விழியா 5
விழியாட்கு 1
விழியாமை 1
விழியாய் 1
விழியார் 3
விழியாரும் 2
விழியால் 1
விழியான் 2
விழியிடை 1
விழியில் 3
விழியின் 5
விழியினர் 2
விழியினாள் 2
விழியினை 1
விழியும் 2
விழியுள்ளும் 1
விழியூடு 1
விழியே 1
விழியை 1
விழியொடும் 1
விழியோர் 1
விழு 98
விழு-தொறும் 1
விழு_தகை 2
விழு_நிலா 1
விழுக்கு 1
விழுக்கொடு 1
விழுக 1
விழுகின்ற 1
விழுகின்றன 2
விழுகின்றார் 1
விழுகின்றாள் 2
விழுங்க 9
விழுங்கலால் 2
விழுங்கலின் 2
விழுங்கலுறுகின்றாள் 1
விழுங்கலோடும் 1
விழுங்கா 1
விழுங்கால் 1
விழுங்கி 12
விழுங்கிட 2
விழுங்கிய 7
விழுங்கியது 2
விழுங்கிற்றேனும் 1
விழுங்கின 1
விழுங்கினர் 1
விழுங்கினன் 1
விழுங்கினனே 1
விழுங்கினான் 1
விழுங்கினும் 1
விழுங்கு 1
விழுங்குதலின் 1
விழுங்குதியால் 1
விழுங்கும் 7
விழுங்குமால் 1
விழுங்குவம் 1
விழுங்குவார் 2
விழுங்குவான் 1
விழுங்குவெனோ 1
விழுங்குவேன் 1
விழுங்குற்றது 1
விழுங்குறு 1
விழுத்த 1
விழுத்தல் 1
விழுத்தினன் 1
விழுத்து 1
விழுதல் 1
விழுதலின் 1
விழுதலும் 2
விழுது 1
விழுந்த 18
விழுந்ததனை 1
விழுந்தது 6
விழுந்ததுவும் 1
விழுந்ததே 1
விழுந்தவா 4
விழுந்தன்றால் 1
விழுந்தன 14
விழுந்தனர் 6
விழுந்தனள் 2
விழுந்தனன் 5
விழுந்தனென் 1
விழுந்தார் 4
விழுந்தாள் 4
விழுந்தாள்-அரோ 2
விழுந்தாளை 1
விழுந்தான் 8
விழுந்தான்-அரோ 2
விழுந்திடலும் 1
விழுந்திடினும் 1
விழுந்தில 1
விழுந்திலரால் 1
விழுந்திலன் 1
விழுந்திலான் 1
விழுந்து 42
விழுந்துளிர்-போலும் 1
விழுந்தோர் 1
விழுப்பம் 1
விழுப்புண் 8
விழும் 16
விழும்-தொறும் 1
விழுமத்தானே 1
விழுமத்தின் 1
விழுமத்து 2
விழுமம் 22
விழுமாந்தனர் 1
விழுமிதின் 2
விழுமிது 11
விழுமிய 8
விழுமியது 3
விழுமியம் 1
விழுமியன் 1
விழுமியோர் 4
விழுமியோன் 1
விழுமுறவே 1
விழுமுறினே 2
விழுவ 3
விழுவது 1
விழுவதே 1
விழுவர் 3
விழுவர்கள் 1
விழுவன 2
விழுவார் 2
விழுவார்க்கு 1
விழுவாள் 1
விழுவானையும் 1
விழுவேன் 1
விழூஉம் 3
விழை 11
விழை-தக்க 1
விழை_தக்கது 1
விழை_தக 4
விழை_தகு 1
விழைதரு 1
விழைதற்கு 1
விழைந்த 1
விழைந்ததன் 1
விழைந்தனம் 1
விழைபடு 1
விழைய 1
விழையா 3
விழையும் 8
விழையேன் 1
விழைவது 2
விழைவன 2
விழைவனர் 1
விழைவாருழை 1
விழைவானவை 1
விழைவிடத்தின்-மேல் 1
விழைவின் 1
விழைவு 4
விழைவும் 1
விழைவுறு 2
விள்ள 2
விள்ளா 4
விள்ளாது 1
விளக்க 1
விளக்கங்கள் 1
விளக்கத்தான் 1
விளக்கத்து 14
விளக்கம் 25
விளக்கமா 1
விளக்கமும் 2
விளக்கமோ 1
விளக்கலாலே 1
விளக்கால் 1
விளக்கி 4
விளக்கிய 2
விளக்கியதே 1
விளக்கில் 5
விளக்கின் 20
விளக்கினால் 1
விளக்கினில் 1
விளக்கினை 2
விளக்கு 42
விளக்கு-உறுத்தலின் 1
விளக்கு-உறுத்து 1
விளக்கு-உறுப்ப 1
விளக்கு_இனம் 3
விளக்கும் 9
விளக்கும்மே 1
விளக்குவ 1
விளக்குவான் 1
விளக்குறும் 1
விளக்கே 2
விளக்கை 2
விளக்கையும் 1
விளக்கோடு 1
விளங்க 46
விளங்கலாலும் 1
விளங்காதோ 1
விளங்கி 18
விளங்கிய 30
விளங்கியது 3
விளங்கியன 1
விளங்கில் 2
விளங்கிற்று 1
விளங்கின 2
விளங்கினர்கள் 1
விளங்கினன் 3
விளங்கினான் 2
விளங்கினான்-அரோ 1
விளங்கினை 1
விளங்கு 94
விளங்கு_இழாய் 1
விளங்கு_இழை 2
விளங்குக 1
விளங்குகின்ற 2
விளங்குகின்றது 1
விளங்குதி 1
விளங்குதியால் 2
விளங்குபு 1
விளங்கும் 47
விளங்குமால் 1
விளங்குமோ 1
விளங்குவது 1
விளங்குவாள் 1
விளங்குவான் 1
விளங்குற 3
விளம்ப 24
விளம்பத்தக்க 1
விளம்பல் 7
விளம்பலாமே 1
விளம்பலாமோ 2
விளம்பலும் 3
விளம்பலுற்றாள் 1
விளம்பலுற்றான் 12
விளம்பலென் 1
விளம்பலை 1
விளம்பவும் 1
விளம்பவேயும் 1
விளம்பழம் 1
விளம்பா 2
விளம்பார் 1
விளம்பான் 1
விளம்பி 8
விளம்பிட 1
விளம்பிடும் 1
விளம்பிடுவாய் 1
விளம்பிநின்று 1
விளம்பிய 4
விளம்பின் 2
விளம்பின 3
விளம்பினம் 1
விளம்பினன் 1
விளம்பினாய் 2
விளம்பினால் 2
விளம்பினாள் 2
விளம்பினான் 8
விளம்பினீர் 1
விளம்பினென் 1
விளம்பினை 2
விளம்பீர் 1
விளம்பு 4
விளம்புக 3
விளம்புகின்றாள் 1
விளம்புகின்றோரும் 1
விளம்புகேன் 2
விளம்புதல் 1
விளம்புதி 2
விளம்புதிர் 1
விளம்பும் 15
விளம்புவது 1
விளம்புவதும் 1
விளம்புவாம் 2
விளம்புவாம்-அரோ 1
விளம்புவாய் 3
விளம்புவார் 2
விளம்புவான் 6
விளம்புவீரால் 1
விளம்புவென் 1
விளம்புவோரும் 1
விளர் 8
விளர்க்க 1
விளர்க்குமோ 1
விளர்த்த 3
விளர்த்தன 1
விளர்ப்பின் 1
விளரி 7
விளரியும் 1
விளவின் 4
விளவும் 1
விளி 48
விளி-தொறும் 1
விளிக்கின்றாரும் 1
விளிக்கின்றான் 1
விளிக்கும் 11
விளிகிலன் 1
விளிகிலாதேன் 1
விளிகிலேன் 1
விளிகின்றிலையால் 1
விளிகின்றேன் 1
விளிகுவை-கொல்லோ 1
விளிகுற்றார் 1
விளிஞர் 1
விளித்த 2
விளித்தலும் 1
விளித்தனர் 1
விளித்தான் 1
விளித்திடு 1
விளித்திலிரோ 1
விளித்து 6
விளிதல் 5
விளிதலோடும் 1
விளிதி 1
விளிதும் 1
விளிந்த 5
விளிந்தது 2
விளிந்ததே 1
விளிந்தவா 1
விளிந்தன்று 1
விளிந்தனவே 1
விளிந்தால் 1
விளிந்தான் 1
விளிந்திலது 1
விளிந்திலர் 1
விளிந்திலா 1
விளிந்திலாதேன் 1
விளிந்திலேன் 1
விளிந்து 5
விளிந்துளான் 2
விளிந்துறுதலால் 1
விளிந்தோர் 1
விளிந்தோரே 1
விளிப்ப 6
விளிப்படுத்த 1
விளிப்பது 1
விளிப்பவும் 2
விளிப்பின் 1
விளிப்பினும் 1
விளிப்பெனோ 1
விளிபட 1
விளிம்பிற்கு 1
விளிம்பு 6
விளிம்பும் 1
விளிய 4
விளியர் 1
விளியலம்-கொல்லோ 1
விளியா 6
விளியாதீர் 1
விளியாது 4
விளியாதேன் 1
விளியாய் 1
விளியார் 1
விளியால் 1
விளியான் 1
விளியின் 2
விளியினும் 1
விளியும் 10
விளியுமாறும் 1
விளியுமோ 1
விளியொடு 1
விளிவது 3
விளிவது-கொல்லோ 3
விளிவதும் 1
விளிவார் 1
விளிவித்துளது 1
விளிவு 14
விளிவும் 1
விளிவுற்ற 1
விளிவுற்றுக 1
விளிவேனோ 1
விளிவை 1
விளை 70
விளை_பத 1
விளைக்க 2
விளைக்கலாத 1
விளைக்கின்ற 1
விளைக்கின்றது 1
விளைக்குதும் 1
விளைக்கும் 9
விளைக 3
விளைகின்றது 2
விளைத்த 5
விளைத்தது 1
விளைத்தலான் 1
விளைத்தவர் 1
விளைத்தவள் 1
விளைத்தார் 5
விளைத்தான் 1
விளைத்திடல் 1
விளைத்து 1
விளைதரு 1
விளைதல் 2
விளைதலின் 1
விளைந்த 32
விளைந்தது 22
விளைந்ததுதான் 1
விளைந்ததுவே 1
விளைந்ததேயும் 1
விளைந்ததை 1
விளைந்தபடி 1
விளைந்தமை 2
விளைந்தவா 2
விளைந்தவாறு 1
விளைந்தவை 1
விளைந்தன்று 1
விளைந்தன 2
விளைந்தார் 1
விளைந்து 7
விளைப்ப 1
விளைப்பது 2
விளைப்பர் 1
விளைப்பரேனும் 1
விளைப்பவர் 1
விளைப்பன 1
விளைப்பார் 2
விளைமோ 1
விளைய 4
விளையல் 2
விளையா 4
விளையாட்டி 2
விளையாட்டின் 1
விளையாட்டு 8
விளையாட்டும் 2
விளையாட்டே 1
விளையாட 10
விளையாடல் 1
விளையாடலும் 3
விளையாடலை 1
விளையாடி 4
விளையாடிய 2
விளையாடினள் 1
விளையாடினாய் 1
விளையாடு 7
விளையாடுக 1
விளையாடுகின்ற 1
விளையாடுகின்றான் 1
விளையாடுதியோ 2
விளையாடும் 8
விளையாடுவாரும் 1
விளையாடுவான்-மன்னோ 1
விளையாத 3
விளையாது 1
விளையாதே 1
விளையாதேனும் 1
விளையின் 1
விளையுட்டு 1
விளையும் 8
விளையும்-வகை 1
விளையும்மே 1
விளையுள் 7
விளைவ 2
விளைவது 6
விளைவதை 1
விளைவன 5
விளைவால் 1
விளைவித்த 2
விளைவித்தாய் 1
விளைவித்தார் 1
விளைவிற்கு 1
விளைவினாலும் 2
விளைவினை 3
விளைவு 17
விளைவுதான் 1
விளைவும் 5
விளைவுற 1
விளைவுறும் 1
விளைவை 4
விளைவோ 1
விற்கள் 1
விற்கின்ற 1
விற்கு 4
விற்கும் 2
விற்கை 1
விற்ற 1
விற்று 1
விறகா 1
விறகாய் 1
விறகிடை 1
விறகின் 11
விறகு 6
விறகும் 1
விறந்த 1
விறந்து 3
விறல் 136
விறல்_இழை 1
விறலர் 1
விறலவன் 1
விறலி 14
விறலிக்கு 1
விறலியர் 24
விறலியர்க்கு 2
விறலியருமே 1
விறலியரோடு 1
விறலியின் 1
விறலியும் 1
விறலியொடு 1
விறலுடை 1
விறலும் 2
விறலை 1
விறலொடும் 1
விறலோடு 1
விறலோய் 4
விறலோர் 1
விறலோன் 4
வின்மையால் 1
வினதன் 2
வினதனும் 1
வினயம் 2
வினயம்-தன்னால் 1
வினவ 13
வினவல் 9
வினவலின் 4
வினவலும் 3
வினவன்-மின் 1
வினவாதவர் 1
வினவாம் 1
வினவி 4
வினவிய 5
வினவின் 4
வினவினர்-மன்னே 1
வினவினள் 2
வினவினாட்கு 1
வினவினேற்கு 1
வினவினை 1
வினவுகம் 1
வினவுதற்கு 1
வினவுதி 6
வினவுதிர் 2
வினவுதும் 2
வினவும் 3
வினவுவது 1
வினவுவர் 1
வினவுவல் 4
வினவுவார்க்கு 1
வினவுவாரும் 1
வினவுவீர் 1
வினவுவெனேல் 1
வினவுவோயே 1
வினவுவோளே 1
வினா 1
வினாய் 1
வினாய 1
வினாயது 1
வினாயினன் 1
வினாயினான் 3
வினாயும் 1
வினாவ 1
வினாவி 1
வினாவினான் 1
வினாஅய் 1
வினை 349
வினை-தன்னால் 1
வினை-தன்னை 1
வினை-வயின் 6
வினைஇ 1
வினைக்கு 14
வினைக்கும் 1
வினைகட்கு 1
வினைகள் 2
வினைகளுள் 1
வினைகளை 3
வினைஞர் 19
வினைஞரும் 1
வினைத்து 1
வினைத்தொழில் 1
வினைய 5
வினையத்தால் 2
வினையது 1
வினையம் 21
வினையமுடை 1
வினையமும் 4
வினையர் 1
வினையர்-தம்மை 1
வினையவர் 1
வினையவள் 1
வினையன் 1
வினையன 1
வினையால் 2
வினையிற்கு 1
வினையிற்று 1
வினையின் 23
வினையினார் 1
வினையினால் 3
வினையினான் 1
வினையினில் 1
வினையினின் 1
வினையினும் 1
வினையினேன் 2
வினையினேனும் 1
வினையும் 9
வினையுமே 1
வினையே 10
வினையேற்கு 3
வினையேற்கும் 1
வினையேன் 13
வினையை 1
வினையையும் 1
வினையொடு 2
வினையொடும் 1
வினையோ 1
வினையோடு 1
வினையோடும் 1
வினையோர் 2
வினைவர் 2
வினைவரால் 2
வினைவன் 1

விக்கல் (1)

விக்கல் பொரு வெவ் உரை தூதுவன் என்று விட்டாய் – கம்.யுத்2:19 8/2

மேல்


விக்கலும் (1)

பெயர்த்து வாய் புனல் வந்து ஊற விக்கலும் பிறந்ததாக – கம்.யுத்3:24 12/3

மேல்


விக்காது (1)

விக்காது விழுங்க நின்றாள் அது நோக்கி வீரன் – கம்.சுந்:1 58/3

மேல்


விக்காநின்றார் (1)

விக்காநின்றார் விளம்பல் ஆற்றார் வெருவி விம்முவார் – கம்.சுந்:8 50/2

மேல்


விக்கினான் (1)

உண்ணு நீர் விக்கினான் என்றேனா அன்னையும் – கலி 51/13

மேல்


விகடம் (1)

விகடம் உற்ற மரனொடு வெற்பு இனம் – கம்.யுத்2:19 146/1

மேல்


விகற்ப (2)

விண்ணினில் நிலத்தினில் விகற்ப உலகில் பேர் – கம்.ஆரண்:3 42/1
விதங்களின் நடித்திடு விகற்ப வழி மேவும் – கம்.கிட்:10 78/2

மேல்


விகற்பம் (1)

விண்ணிடை படர்தல் விட்டு எழு விகற்பம் நினையா – கம்.ஆரண்:1 43/2

மேல்


விகார (1)

விலங்கிய விகார பாட்டின் வேறுபாடு உற்ற வீக்கம் – கம்.சுந்:0 1/2

மேல்


விகுதியால் (1)

விகுதியால் வந்த விளைவு மற்று அதற்கு-மேல் நின்ற – கம்.யுத்4:40 87/2

மேல்


விகுதியின் (1)

விகுதியின் மிகுதிகள் எவையும் மேலவர் – கம்.யுத்1:3 69/2

மேல்


விச்சிக்கோவே (1)

விளங்கு மணி கொடும் பூண் விச்சிக்கோவே
இவரே பூ தலை அறாஅ புனை கொடி முல்லை – புறம் 200/8,9

மேல்


விச்சியர் (1)

வில் கெழு தானை விச்சியர் பெருமகன் – குறு 328/5

மேல்


விச்சை-கண் (1)

கற்பித்தான் நெஞ்சு அழுங்க பகர்ந்து உண்ணான் விச்சை-கண்
தப்பித்தான் பொருளே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/4,5

மேல்


விச்சையின் (2)

அணங்கு உறும் அவிச்சை கெட விச்சையின் அகம்பாடு – கம்.பால:22 39/3
விச்சையின் கணவன் ஆனான் வின்மையால் வயிரம் இட்ட – கம்.யுத்3:28 37/3

மேல்


விசய (9)

செரு புகன்று எடுக்கும் விசய வெண் கொடி – புறம் 362/5
வெம்பு படை வில் கை விசய கரன் வெகுண்டான் – கம்.ஆரண்:9 1/3
வேண்டியது எதிர்ந்தான் என்ன வீங்கினன் விசய திண் தோள் – கம்.சுந்:8 20/4
தெவ் அழிதர உயர் விசய சீர்த்தியான் – கம்.சுந்:11 1/4
மீட்டும் வந்து இளைய வீரன் வெற்பு அன்ன விசய தோளை – கம்.யுத்2:19 242/1
பார்த்தனன் பாரா-முன்னம் பணிந்தனன் விசய பாவை – கம்.யுத்3:22 149/3
சூலியை பொருப்பினோடும் தூக்கிய விசய தோளாய் – கம்.யுத்3:26 7/4
தொழுதியோ யாதோ செய்ய துணிந்தனை விசய தோளாய் – கம்.யுத்3:27 169/4
வித்தகர் கடவிய விசய தேர் பரி – கம்.யுத்4:37 73/3

மேல்


விசயத்து (1)

வெள்ளிய மருப்பு சிந்த வீசிய விசயத்து ஒள் வாள் – கம்.யுத்3:29 57/2

மேல்


விசயம் (7)

விசயம் அடூஉம் புகை சூழ் ஆலை-தொறும் – பெரும் 261
விசயம் வெல் கொடி உயரி வலன் ஏர்பு – முல் 91
அயிர் உருப்பு-உற்ற ஆடு அமை விசயம்
கவவொடு பிடித்த வகை அமை மோதகம் – மது 625,626
விழுமியது உரைத்தனை விசயம் வீற்றிருந்து – கம்.கிட்:16 10/1
வெறுவிது விசயம் வைகும் விலங்கல்_தோள் அலங்கல் வீர – கம்.சுந்:1 14/2
வேர்த்தார் நிருதர்கள் வானரர் வியந்தார் இவன் விசயம்
தீர்த்தான் என உவந்து ஆடினர் முழு மெய் மயிர் சிலிர்த்தார் – கம்.யுத்2:15 178/3,4
எண் ஆர்த்தது மறை ஆர்த்தது விசயம் என இயம்பும் – கம்.யுத்3:27 159/3

மேல்


விசாகத்தை (1)

விசை கொடு விசாகத்தை நெருக்கி ஏறினன் – கம்.யுத்4:37 81/3

மேல்


விசி (20)

கேள்வி போகிய நீள் விசி தொடையல் – பொரு 18
விசி வீங்கு இன் இயம் கடுப்ப கயிறு பிணித்து – பெரும் 56
விசி பிணி முழவின் வேந்தர் சூடிய – பட் 293
இன் இசை நல் யாழ் பத்தரும் விசி பிணி – மலை 381
பெரிதும் சான்றோர் மன்ற விசி பிணி – நற் 220/5
விசி பிணி முழவின் குட்டுவன் காப்ப – அகம் 91/13
விசி பிணித்து யாத்த அரி கோல் தெண் கிணை – அகம் 249/3
பண் அமை நல் யாழ் பாணனொடு விசி பிணி – அகம் 346/13
கம்புள் இயவன் ஆக விசி பிணி – அகம் 356/3
விசி பிணி கொண்ட மண் கனை முழவின் – புறம் 15/23
இரவலர் நாற்றிய விசி கூடு முழவின் – புறம் 128/2
பசியார் ஆகல் மாறு-கொல் விசி பிணி – புறம் 153/10
விசி பிணி முரசமொடு மண் பல தந்த – புறம் 179/4
தேய்வை வெண் காழ் புரையும் விசி பிணி – புறம் 369/19
விசி பிணி தடாரி விம்மென ஒற்றி – புறம் 372/1
வீங்கு விசி புது போர்வை – புறம் 387/3
வள் விசி கருவி பம்ப வயின்வயின் வழங்கு பாடல் – கம்.பால:2 8/2
கறங்குவ வள் விசி கருவி கண் முகிழ்த்து – கம்.பால:3 47/3
வார் விசி கருவியோர் வகுத்த பாணியின் – கம்.ஆரண்:10 22/3
வீட்டின் ஊசல் நெடும் பாசம் அற்ற தேரும் விசி துறந்த – கம்.சுந்:12 114/2

மேல்


விசி-உறு (4)

விளக்கு அழல் உருவின் விசி-உறு பச்சை – பொரு 5
வேட்ட கள்வர் விசி-உறு கடும் கண் – அகம் 63/17
பொதுவில் தூங்கும் விசி-உறு தண்ணுமை – புறம் 89/7
மதியத்து அன்ன என் விசி-உறு தடாரி – புறம் 371/17

மேல்


விசிக (2)

வேல் செல்வன சத கோடிகள் விண்-மேல் நிமிர் விசிக
கோல் செல்வன சத கோடிகள் கொலை செய்வன மலை-போல் – கம்.யுத்3:31 102/1,2
வேல் ஆயிரம் மழு ஆயிரம் எழு ஆயிரம் விசிக
கோல் ஆயிரம் பிற ஆயிரம் ஒரு கோல் பட குறைவ – கம்.யுத்4:37 55/1,2

மேல்


விசிகம் (9)

விட்டனன் விசிகம் வேகம் விடாதன வீரன் மார்பில் – கம்.யுத்2:19 94/1
விறகின் வெந்தன விசும்பிடை செறிந்தன விசிகம் – கம்.யுத்3:22 71/4
விண் செல்கில செல்கின்றன விசிகம் என இமையோர் – கம்.யுத்3:27 108/1
வேர் ஒத்தன செரு ஒத்து இகல் அரக்கன் விடு விசிகம் – கம்.யுத்3:27 114/4
வேகின்றன உலகு இங்கு இவர் விடுகின்றன விசிகம்
போகின்றன சுடர் வெந்தன இமையோர்களும் புலர்ந்தார் – கம்.யுத்3:27 117/1,2
தூயினன் அயில் முக விசிகம் நெடும் துளைபட விழி கனல் சொரிய முனிந்து – கம்.யுத்3:28 24/2
ஆணியின் நிலையவன் விசிகம் நுழைந்து ஆயிரம் உடல் புக அழிபடு செம் – கம்.யுத்3:28 26/1
விலக்கினான் தடம் தோளினும் மார்பினும் விசிகம்
உலக்க உய்த்தனன் இராவணன் ஐந்தொடு ஐந்து உருவ – கம்.யுத்4:32 20/1,2
வெம் தீவினை பயன் ஒத்தன அரக்கன் சொரி விசிகம் – கம்.யுத்4:37 52/4

மேல்


விசிட்டனும் (1)

விசிட்டனும் வேத்தவை பொலிய மேவினார் – கம்.பால:5 74/4

மேல்


விசித்த (7)

திண் வார் விசித்த முழவொடு ஆகுளி – மலை 3
மாசு அற விசித்த வார்பு-உறு வள்பின் – புறம் 50/1
மெய்யது ஆயது வியல் இட பெரும் பரம் விசித்த
தொய்யல் மா நில சுமை உறு சிறை துறந்து இனி யான் – கம்.அயோ:1 61/2,3
மின் நின்ற சிலையன் வீர கவசத்தன் விசித்த வாளன் – கம்.ஆரண்:7 59/1
விழுந்தன தோள் புடை விசித்த காற்றினே – கம்.கிட்:7 15/4
வீக்கிய அவன் உடல் விசித்த பாம்பினே – கம்.சுந்:12 63/4
ஒக்க ஒக்க உடல் விசித்த உலப்பு இலாத உர பாசம் – கம்.சுந்:12 119/1

மேல்


விசித்தது (1)

வேறு ஆய பிறப்பிடை வேட்கை விசித்தது ஈர்ப்ப – கம்.ஆரண்:10 161/3

மேல்


விசித்தனர் (1)

விரவு பொன் கழல் விசித்தனர் வெரிம் உற்று விளங்க – கம்.சுந்:9 8/1

மேல்


விசித்தார் (1)

வீர சூடிகை நெற்றியின் அயல் இட்டு விசித்தார் – கம்.சுந்:9 17/4

மேல்


விசித்தான் (1)

விட கயிறு என பிறழும் வாள் வலன் விசித்தான்
மட_கொடி துயர்க்கும் நெடு வானின் உறைவோர்-தம் – கம்.யுத்4:36 2/2,3

மேல்


விசித்து (8)

வம்பு விசித்து யாத்த வாங்கு சாய் நுசுப்பின் – நெடு 150
விசித்து வாங்கு பறையின் விடர்_அகத்து இயம்ப – அகம் 321/3
விசித்து வினை மாண்ட மயிர் கண் முரசம் – புறம் 63/7
வென்றி வாள் புடை விசித்து மெய்ம்மை போல் – கம்.பால:6 20/1
இடுங்கல்_இல் கை விசித்து ஏற்றி எங்கணும் – கம்.அயோ:10 44/3
கும்பம் உற்ற உயர் நெற்றியின் விசித்து ஒளி குலாம் – கம்.ஆரண்:1 12/2
எள்ள கட்டி எடுத்து விசித்து
கள்ளத்து இங்கு இவனை கரை காணா – கம்.யுத்1:3 99/2,3
வெற்றி வெம் பாசம் வீசி விசித்து அவன் கொன்று வீழ்ந்தால் – கம்.யுத்3:26 79/2

மேல்


விசிப்ப (1)

விலா புடை மருங்கு விசிப்ப மாந்தி – புறம் 61/6

மேல்


விசிப்பு-உறுத்து (1)

விசிப்பு-உறுத்து அமைந்த புது காழ் போர்வை – புறம் 399/24

மேல்


விசியின் (1)

துடியின் பாத குன்றின்-மிசை தோல் விசியின் கட்டு – கம்.யுத்4:33 15/2

மேல்


விசிற (1)

வேலும் கணையும் வளையும் விசிற – கம்.யுத்3:27 26/4

மேல்


விசிறும் (1)

கைத்தவற்றின் நிமிர கடிது கன்றி விசிறும்
எய்த்த மெய் பெரிய கேழல் என எங்கும் விசையின் – கம்.ஆரண்:1 32/2,3

மேல்


விசும்பதோ (1)

தடத்த பேர் உலகத்தேயோ விசும்பதோ எங்கும்-தானோ – கம்.யுத்2:16 28/2

மேல்


விசும்பவும் (1)

உழையவும் விசும்பவும் ஒலித்தற்கு ஒத்துள – கம்.யுத்3:24 96/2

மேல்


விசும்பாரும் (1)

நிலத்தாரும் விசும்பாரும் நேர்_இழையார் என்னை போல் – கம்.ஆரண்:6 121/3

மேல்


விசும்பிடை (32)

சேய் இரு விசும்பிடை திரியும் சாரணர் – கம்.பால:6 3/2
கவ்வையர் விசும்பிடை கழறல் மேயினார் – கம்.அயோ:14 128/4
நிலம் மிசை விசும்பிடை நெருக்கலால் நெடு – கம்.ஆரண்:7 54/1
எல் இயல் விசும்பிடை இருந்த நேமியாய் – கம்.ஆரண்:13 49/1
விசும்பிடை செல்லும் வீரன் விலங்கி வேறு இலங்கை மூதூர் – கம்.சுந்:1 77/3
புரை இல் பொன் கலன் வில்லிட விசும்பிடை போவார் – கம்.சுந்:13 22/2
பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி விசும்பிடை கடிது போனான் – கம்.சுந்:14 1/4
இலங்கை வேந்தனும் ஏழு நாள் விசும்பிடை இருந்தான் – கம்.யுத்1:5 66/4
சென்று வேலையை சேர்தலும் விசும்பிடை சிவந்த – கம்.யுத்1:5 76/3
விசும்பிடை விளங்கிய மீனும் வெந்தவே – கம்.யுத்1:6 41/4
ஏறினர் விசும்பிடை இரிந்த உலகு எல்லாம் – கம்.யுத்1:12 18/4
பொங்கு அமர் விசும்பிடை உடன்று பொரு போழ்தில் – கம்.யுத்1:12 20/1
சேண் உயர் விசும்பிடை அமரர் சிந்தவே – கம்.யுத்2:15 102/4
வாளி ஐந்தையும் ஐந்தினால் விசும்பிடை மாற்றி – கம்.யுத்2:15 228/1
விடவிட விசும்பிடை மிடைந்து வீழ்வன – கம்.யுத்2:18 95/3
உற்றன விசும்பிடை பலவும் ஒத்தன – கம்.யுத்2:18 105/4
பரந்தன விசும்பிடை ஒடுங்க பண்டுடை – கம்.யுத்2:18 120/2
சுட்டது ஓர் பகழி-தன்னால் விசும்பிடை துணித்து நீக்கி – கம்.யுத்2:18 190/2
விசும்பிடை செல்லும் காரின் தாரை-போல் நான்ற மெய்யான் – கம்.யுத்2:18 232/4
தேர் செலாது விசும்பிடை செல்வது ஓர் – கம்.யுத்2:19 156/3
விறகின் வெந்தன விசும்பிடை செறிந்தன விசிகம் – கம்.யுத்3:22 71/4
கண் இமைப்பதன் முன்பு போய் விசும்பிடை கரந்தான் – கம்.யுத்3:22 78/1
தடித்து மீன்_குலம் விசும்பிடை தயங்குவ சலத்தின் – கம்.யுத்3:22 100/1
தேவர் ஆதலின் அவரொடும் விசும்பிடை திரிந்தார் – கம்.யுத்3:22 108/2
பொங்கிய விசும்பிடை கடிது போகுவான் – கம்.யுத்3:24 63/4
என்னலும் விசும்பிடை எழுந்தது ஈட்டு ஒலி – கம்.யுத்3:24 92/4
தெரி கணை விசும்பிடை துணிப்ப செம் மயிர் – கம்.யுத்3:27 47/1
பார்த்தவர் இமையா-முன்னம் விசும்பிடை படர்ந்தான் என்னும் – கம்.யுத்3:27 182/3
மிகுத்த நீல வான் மேகம் சூழ் விசும்பிடை தசும்பூடு – கம்.யுத்4:35 13/3
பாரில் செல்வது விசும்பிடை செல்வது பரந்த – கம்.யுத்4:35 20/1
திடல் கொள் மேருவும் விசும்பிடை செல்வன சிவண – கம்.யுத்4:35 34/2
விண்டது ஆம் என விசும்பிடை திசை எலாம் விளங்க – கம்.யுத்4:41 3/2

மேல்


விசும்பில் (37)

வாள் போழ் விசும்பில் வள் உறை சிதறி – திரு 8
அகல் இரு விசும்பில் பாய் இருள் பருகி – பெரும் 1
நீல் நிற விசும்பில் அமர்ந்தனர் ஆடும் – மது 581
அகல் இரு விசும்பில் துவலை கற்ப – நெடு 20
மை அற விளங்கிய மணி நிற விசும்பில்
கைதொழும் மரபின் எழு மீன் போல – நற் 231/1,2
நிலவே நீல் நிற விசும்பில் பல் கதிர் பரப்பி – நற் 348/1
அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர் – பதி 52/28
மா இரு விசும்பில் பல் மீன் ஒளி கெட – பதி 64/12
விசும்பில் ஊழி ஊழ்_ஊழ் செல்ல – பரி 2/4
தொடர்புள் இனையவை தோன்றின் விசும்பில்
சுடருள் இருள் தோன்றி அற்று – கலி 41/37,38
கண் அகன் இரு விசும்பில் கதழ் பெயல் கலந்து ஏற்ற – கலி 102/1
மழை கால் நீங்கிய மாக விசும்பில்
குறு முயல் மறு நிறம் கிளர மதி நிறைந்து – அகம் 141/6,7
மா இரு விசும்பில் கடி இடி பயிற்றி – அகம் 175/13
அகல் இரு விசும்பில் பகல் செல சென்று – அகம் 363/2
மீன் திகழ் விசும்பில் பாய் இருள் அகல – புறம் 25/1
மை_அறு விசும்பில் மண்ணில் மற்றும் ஓர் உலகில் முற்றும் – கம்.அயோ:13 61/1
ஒல்லியில் உருத்து உயர் விசும்பில் ஓங்கி நின்று – கம்.ஆரண்:7 107/3
வெம் கதிர் விசும்பில் தோன்றும் மின் என திகழும் மெய்யாள் – கம்.கிட்:8 2/4
நடுக்கு உற விசும்பில் செல்லும் நாயகன் தூதன் நாகம் – கம்.சுந்:1 23/2
நாள்-தொறும் சுடரும் கலி கெழு விசும்பில் நாளொடு கோளினை நக்க – கம்.சுந்:3 79/2
உறக்கினும் கொல்லும் உணரினும் கொல்லும் மால் விசும்பில்
பறக்கினும் கொல்லும் படரினும் கொல்லும் மின் படை கை – கம்.சுந்:7 38/1,2
காள வார் உறையின் வாங்கும் கண்ணடி விசும்பில் கவ்வி – கம்.யுத்1:10 18/3
பார் செலற்கு அரிது என விசும்பில் பாய்ந்ததால் – கம்.யுத்2:16 98/4
வீங்கு தோள் வலிக்கு ஏயது விசும்பில் வில் வெள்க – கம்.யுத்2:16 228/3
எறிந்தனன் விசும்பில் மா மலை ஒன்று ஏந்தியே – கம்.யுத்2:16 250/4
விட்டு உலம்பிட நெடு விசும்பில் சேறலும் – கம்.யுத்2:16 255/2
பாறு உகு சிறை என விசும்பில் பாறிட – கம்.யுத்2:16 302/3
விழித்து இமையாத முன்னம் வில்லொடும் விசும்பில் சென்றான் – கம்.யுத்2:19 182/4
பூவுடை அமரர் தெய்வ தரு என விசும்பில் போனான் – கம்.யுத்3:24 42/4
படர்குவான் தன்னை அன்பால் பரமனும் விசும்பில் பார்த்தான் – கம்.யுத்3:24 44/3
சேண் உயர் விசும்பில் தேவர் தீர்ந்தது எம் சிறுமை என்றார் – கம்.யுத்3:27 10/4
பாதம் என நின்றது படர்ந்தது விசும்பில் – கம்.யுத்4:36 7/4
கந்தருப்பம் நகர் விசும்பில் கண்டு-என – கம்.யுத்4:37 58/3
பொங்கில திமிர்த்தன விசும்பில் போக்கு இல – கம்.யுத்4:37 80/2
தேரினை நீ கொடு விசும்பில் செல்க என்ன மாதலியை செலுத்தி பின்னர் – கம்.யுத்4:37 202/1
போதா விசும்பில் திகழ் புட்பகம் போதலோடும் – கம்.யுத்4:41 31/1
பூவகத்தில் விசும்பில் புறத்தினில் – கம்.யுத்4:41 56/2

மேல்


விசும்பிற்கு (1)

அகல் இரு விசும்பிற்கு ஓடம் போல – அகம் 101/12

மேல்


விசும்பின் (71)

நீல் நிற விசும்பின் மலி துளி பொழிய ஒரு கை – திரு 116
வாள் நிற விசும்பின் கோள்_மீன் சூழ்ந்த – சிறு 242
நீல் நிற விசும்பின் வல் ஏறு சிலைப்பினும் – பெரும் 135
அகல் விசும்பின் ஆர்ப்பு இமிழ – மது 182
வானம் நீங்கிய நீல் நிற விசும்பின்
மின்னு நிமிர்ந்து அனையர் ஆகி நறவு மகிழ்ந்து – மது 678,679
நீல் நிற விசும்பின் வலன் ஏர்பு திரிதரும் – பட் 67
திரு மழை தலைஇய இருள் நிற விசும்பின்
விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து – மலை 1,2
அகல் இரு விசும்பின் ஆஅல் போல – மலை 100
வரு மழை கரந்த வால் நிற விசும்பின்
நுண் துளி மாறிய உலவை அம் காட்டு – நற் 76/1,2
கேட்டிசின் அல்லெனோ விசும்பின் தகவே – நற் 115/11
நீல் நிற விசும்பின் மீனொடு புரைய – நற் 199/9
மழை கழி விசும்பின் மாறி ஞாயிறு – நற் 241/7
இருள் தூங்கு விசும்பின் அதிரும் ஏறொடு – நற் 261/2
கண் அகன் விசும்பின் மதி என உணர்ந்த நின் – நற் 316/5
அகல் இரு விசும்பின் அரவு குறைபடுத்த – நற் 377/6
அகல் இரு விசும்பின் மீனினும் – குறு 44/3
சேய் உயர் விசும்பின் நீர் உறு கமம் சூல் – குறு 314/1
இருண்டு தோன்று விசும்பின் உயர் நிலை உலகத்து – ஐங் 442/3
அகல் இரு விசும்பின் ஆகத்து அதிர – பதி 68/4
அகல் இரு விசும்பின் அதிர் சினம் சிறந்து – பதி 81/3
ஆர் இருள் நீக்கும் விசும்பின் மதி போல – கலி 147/30
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றி தோன்றும் – அகம் 79/8
கார் கதம்பட்ட கண் அகன் விசும்பின்
விடு பொறி ஞெகிழியின் கொடி பட மின்னி – அகம் 108/6,7
பகல் உரு உறழ நிலவு கான்று விசும்பின்
அகல் வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே – அகம் 122/10,11
மை தோய் விசும்பின் மாதிரத்து உழிதர – அகம் 125/10
உவக்குநள் வாழிய நெஞ்சே விசும்பின்
ஏறு எழுந்து முழங்கினும் மாறு எழுந்து சிலைக்கும் – அகம் 144/11,12
விசும்பின் நல் ஏறு சிலைக்கும் சேண் சிமை – அகம் 159/13
கடல் கண்டு அன்ன மாக விசும்பின்
அழல் கொடி அன்ன மின்னு வசிபு நுடங்க – அகம் 162/3,4
இருண்டு உயர் விசும்பின் வலன் ஏர்பு வளைஇ – அகம் 188/2
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே விசும்பின்
எய்யா வரி வில் அன்ன பைம் தார் – அகம் 192/3,4
அம் கண் விசும்பின் விளங்கு ஞாயிற்று – அகம் 208/10
மாக விசும்பின் திலகமொடு பதித்த – அகம் 253/24
மாக விசும்பின் மழை தொழில் உலந்து என – அகம் 317/1
வான் தோய்வு அன்ன புரிசை விசும்பின்
மீன் பூத்து அன்ன உருவ ஞாயில் – புறம் 21/3,4
புலவர் பாடும் புகழ் உடையோர் விசும்பின்
வலவன் ஏவா வான ஊர்தி – புறம் 27/7,8
மாக விசும்பின் நடுவு நின்று ஆங்கு – புறம் 35/18
அம் கண் விசும்பின் ஆர் இருள் அகற்றும் – புறம் 56/22
செம்மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின்
உச்சி நின்ற உவவு மதி கண்டு – புறம் 60/2,3
மருளின விசும்பின் மாதிரத்து ஈண்டிய – புறம் 90/4
புலவேன் வாழியர் ஓரி விசும்பின்
கருவி வானம் போல – புறம் 204/12,13
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றும் சூளை – புறம் 228/3
பன் மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின்
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை – புறம் 270/1,2
விண் இவர் விசும்பின் மீனும் – புறம் 302/10
ஆன்று விட்டனன் அத்தை விசும்பின்
மீன் பூத்து அன்ன உருவ பன் நிரை – புறம் 399/30,31
மாக விசும்பின் வெண் திங்கள் – புறம் 400/1
நினையவும் அரியது விசும்பின் நீண்டது ஓர் – கம்.பால:6 2/3
வியந்தவர் வெரு கொள விசும்பின் ஓங்கினான் – கம்.பால:8 24/3
மா இரு விசும்பின் கங்கை மண் மிசை கொணர்ந்தோன் மைந்த – கம்.பால:9 15/1
அரம்பையர் விசும்பின் ஆடும் ஆடலின் ஆட கண்டார் – கம்.பால:10 2/4
விரிந்த திவலை பொதிந்த மணி விசும்பின் மீனின் மேல் விளங்க – கம்.பால:10 70/2
துளக்கு ஒளி விசும்பின் ஊரும் சுடரையும் மறைத்த சூழ்ந்த – கம்.அயோ:3 79/2
எ பாலும் விசும்பின் இருண்டு எழுவாய் – கம்.கிட்:10 52/2
விஞ்சையர் பாடலும் விசும்பின் வெள் வளை – கம்.கிட்:14 14/1
மிடல் உறு புலன்கள் வென்ற மெய் தவர் விசும்பின் உற்றார் – கம்.சுந்:1 10/2
கொள் வார் தட கையன் விசும்பின் மிசை கொண்டான் – கம்.சுந்:1 71/2
மின் இனம் மிடைந்து என விசும்பின் மீச்செல்வார் – கம்.சுந்:2 47/4
விட்டு உயர் தோளினன் விசும்பின் மேக்கு உயர் – கம்.சுந்:4 99/2
மேல் நிமிர விட்டன விசும்பின் வழி மீ போய் – கம்.சுந்:6 11/3
மையுறு விசும்பின் தோன்றும் மேனியர் மடிக்கும் வாயர் – கம்.சுந்:7 10/2
பற்றிய கலுழன் என்ன பொலிந்தனன் விசும்பின் ஓர்-பால் – கம்.சுந்:12 129/4
அடைப்பென் என்று அடைத்தனன் விசும்பின் ஆறு எலாம் – கம்.யுத்2:16 271/4
விதிர்த்தனன் வீசினன் விசும்பின் மீன் எலாம் – கம்.யுத்2:16 296/1
நிரந்தன நெடும் பிணம் விசும்பின் நெஞ்சு உற – கம்.யுத்2:18 102/3
பாரில் பிடித்து அடிக்கும் குடர் பறிக்கும் படர் விசும்பின்
ஊரில் செல எறியும் மிதித்து உழக்கும் முகத்து உதைக்கும் – கம்.யுத்2:18 159/3,4
வேக வாள் அரக்கர் காலம் விளைந்தது விசும்பின் வஞ்சன் – கம்.யுத்2:19 180/3
வில் எறிந்தன கணை விசும்பின் மேகத்து – கம்.யுத்3:20 37/2
மேலவன் துரத்தலோடும் விசும்பின் நின்று இரிந்து வெய்தின் – கம்.யுத்3:21 27/3
உக்கன விசும்பின் மீன்கள் உதிர்ந்திட தேவர் உட்க – கம்.யுத்3:22 36/4
வெறிது உலகு என கொடு விசும்பின் மீச்செலும் – கம்.யுத்3:24 97/3
விசும்பின் சேறலின் கிடந்தது அ விலங்கல்-மேல் இலங்கை – கம்.யுத்3:31 21/4
அன்னது ஓர் அளவையின் விசும்பின் ஆயிரம் – கம்.யுத்4:41 103/1

மேல்


விசும்பின்-நின்று (1)

மீன் எலாம் உடன் விசும்பின்-நின்று உதிர்ந்து என வீழ்ந்த – கம்.யுத்2:16 216/4

மேல்


விசும்பின்-பாலும் (1)

பாரின்-பால் விசும்பின்-பாலும் பற்று அற படிப்பது அன்னான் – கம்.பால:8 7/1

மேல்


விசும்பின்-மேல் (3)

குறை தலை வேழம் வீழ விசும்பின்-மேல் கொண்டு நின்றான் – கம்.யுத்2:18 221/3
மேல் கடுந்து எழுந்த தூளி விசும்பின்-மேல் தொடர்ந்து வீச – கம்.யுத்3:22 9/2
செம் சரத்தொடு சேண் கதிர் விசும்பின்-மேல் செல்வான் – கம்.யுத்3:22 81/1

மேல்


விசும்பினரை (1)

ஏசியுற்று எழும் விசும்பினரை பார்க்கும் தன் – கம்.யுத்2:16 293/1

மேல்


விசும்பினன் (1)

இம்பரான் எனில் விசும்பினன் ஆகும் ஓர் இமைப்பில் – கம்.யுத்2:15 231/1

மேல்


விசும்பினார் (1)

மீன் உடை விசும்பினார் விஞ்சை நாட்டவர் – கம்.பால:19 7/1

மேல்


விசும்பினானும் (1)

அகல் இரு விசும்பினானும்
பகல் விளங்குதியால் பல் கதிர் விரித்தே – புறம் 8/9,10

மேல்


விசும்பினானே (3)

ஒரு மீன் விழுந்தன்றால் விசும்பினானே
அது கண்டு யாமும் பிறரும் பல் வேறு இரவலர் – புறம் 229/12,13
ஆர்ப்பு எழுந்தன்றால் விசும்பினானே – புறம் 241/5
கொன் விளங்குதியால் விசும்பினானே – புறம் 374/18

மேல்


விசும்பினிடை (2)

பொன் திணி விசும்பினிடை நல் நுதலி போனாள் – கம்.கிட்:14 70/4
பூ நிறை மணி தரு விசும்பினிடை போவ – கம்.சுந்:6 21/2

மேல்


விசும்பினில் (2)

பொங்கு ஒளி விசும்பினில் பொலிய தோன்றினாள் – கம்.ஆரண்:6 23/4
சேய் விசும்பினில் நிமிர்ந்து நின்று இராவணன் சீறி – கம்.யுத்4:32 34/1

மேல்


விசும்பினின் (1)

வீசு பொன் கொடிகள் எல்லாம் விசும்பினின் விரிந்த மேக – கம்.யுத்1:10 13/3

மேல்


விசும்பினின்று (1)

அண்டர்கள் விசும்பினின்று ஆர்க்கின்றாருழை – கம்.யுத்3:31 174/3

மேல்


விசும்பினுக்கு (1)

ஏறினன் விசும்பினுக்கு எல்லை காட்டுவ – கம்.சுந்:11 3/1

மேல்


விசும்பினும் (7)

தெளிய விசும்பினும் ஞாலத்து_அகத்தும் – கலி 144/39
வேதம் என்னவும் தகுவன விசும்பினும் உயர்ந்த – கம்.கிட்:4 7/2
பின்னின விசும்பினும் பெரிய பெட்பு உற – கம்.கிட்:11 121/3
மண்ணினும் விசும்பினும் மருங்கினும் வலித்தார் – கம்.சுந்:8 36/3
அந்தரத்தினும் விசும்பினும் திசை-தொறும் ஆர்ப்பார் – கம்.சுந்:11 62/2
குரம் தலத்தினும் விசும்பினும் மிதித்திலா குதிரை – கம்.யுத்2:16 211/4
புடைத்து செல்குவர் விசும்பினும் என்றன போதோன் – கம்.யுத்3:31 29/3

மேல்


விசும்பினூடு (5)

மீ உயர் விசும்பினூடு மேக்கு உற செல்லும் வேலை – கம்.கிட்:16 54/2
மை_அறு விசும்பினூடு நிமிர்ந்த வாலதிய மஞ்சின் – கம்.சுந்:1 5/2
தீ எழ விசும்பினூடு செல்கின்ற செயலை நோக்கி – கம்.யுத்2:15 134/2
சென்றது விசும்பினூடு தேவரும் தெரிய கண்டார் – கம்.யுத்2:18 204/4
சோரியன் விசும்பினூடு ஓர் இமைப்பிடை தோன்றாநின்றான் – கம்.யுத்3:21 23/2

மேல்


விசும்பினை (6)

பார்த்தனன் விசும்பினை பருவ மேகம் போல் – கம்.பால:8 32/3
கணத்திடை விசும்பினை கவித்து தூர்த்தலால் – கம்.பால:8 42/2
பாண்டு அ மலை படர் விசும்பினை
தீண்டுகின்ற தண் சிகரம் எய்தினார் – கம்.கிட்:15 24/3,4
எட்டின விசும்பினை எழு பட எழுந்த – கம்.சுந்:8 40/1
விண்ணினை இடறும் மோலி விசும்பினை நிறைக்கும் மேனி – கம்.யுத்2:16 53/1
ஆர்த்த சேனையின் அமலை போய் விசும்பினை அலைக்க – கம்.யுத்3:22 85/1

மேல்


விசும்பு (143)

விசும்பு ஆறு ஆக விரை செலல் முன்னி – திரு 123
வெவ்_வெம்_செல்வன் விசும்பு படர்ந்து ஆங்கு – பொரு 136
விசும்பு செல் இவுளியொடு பசும் படை தரீஇ – பெரும் 492
மந்தி ஆட மா விசும்பு உகந்து – மது 334
அம் கண் மால் விசும்பு புதைய வளி போழ்ந்து – மது 384
மா விசும்பு வழங்கும் பெரியோர் போல – மது 495
வீழ் துணை தழீஇ வியல் விசும்பு கமழ – மது 561
விசும்பு ஆடு பறவை வீழ் பதி படர – குறி 46
பரந்து இடம் கொடுக்கும் விசும்பு தோய் உள்ளமொடு – மலை 558
விசும்பு மெய் ஆக திசை கை ஆக – நற் 0/3
சேய் விசும்பு இவர்ந்த செழும் கதிர் மண்டிலம் – நற் 67/1
இலங்கு கதிர் மழுங்கி எல் விசும்பு படர – நற் 152/3
விசும்பு ஆடு ஆய் மயில் கடுப்ப யான் இன்று – நற் 222/4
விசும்பு உறழ் புரிசை வெம்ப முற்றி – நற் 287/1
தீயும் வளியும் விசும்பு பயந்து ஆங்கு – நற் 294/1
இரு விசும்பு அதிர மின்னி – நற் 329/10
மழை தொழில் உலந்து மா விசும்பு உகந்து என – நற் 333/1
விசும்பு கடப்பு அன்ன பொலம் படை கலி_மா – நற் 361/3
நிறை பறை குருகு_இனம் விசும்பு உகந்து ஒழுக – நற் 369/2
வியல் இரு விசும்பு அகம் புதைய பாஅய் – நற் 371/4
விசும்பு தோய் பசும் கழை குன்ற நாடன் – குறு 74/2
விசும்பு வீழ் கொள்ளியின் பைம் பயிர் துமிப்ப – குறு 189/4
விசும்பு ஆடு அன்னம் பறை நிவந்து ஆங்கு – குறு 205/2
குருகும் இரு விசும்பு இவரும் புதலும் – குறு 260/1
விசும்பு இவர்கல்லாது தாங்குபு புணரி – குறு 287/6
பெயல் கால் மறைத்தலின் விசும்பு காணலரே – குறு 355/1
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் வேந்தர் – குறு 380/1
விசும்பு ஆடு குருகின் தோன்றும் ஊரன் – ஐங் 17/2
விசும்பு இழி தோகை சீர் போன்றிசினே – ஐங் 74/1
கரும் கண் காக்கையொடு கழுகு விசும்பு அகவ – ஐங் 314/2
அம் கண் இரு விசும்பு அதிர ஏறொடு – ஐங் 469/3
நிலம் நீர் வளி விசும்பு என்ற நான்கின் – பதி 14/1
விசும்பு தோய் வெண்குடை நுவலும் – பதி 17/13
முரண் மிகு கடும் குரல் விசும்பு அடைபு அதிர – பதி 30/32
விசும்பு வழங்கு மகளிருள்ளும் சிறந்த – பதி 31/27
அந்தி மாலை விசும்பு கண்டு அன்ன – பதி 35/7
நிலம் புடைப்பு அன்ன ஆர்ப்பொடு விசும்பு துடையூ – பதி 44/1
விசும்பு மெய் அகல பெயல் புரவு எதிர – பதி 69/15
விசும்பு ஆடு மரபின் பருந்து ஊறு அளப்ப – பதி 74/15
கடும் சிலை கழறி விசும்பு அடையூ நிவந்து – பதி 81/4
வேங்கை விரிந்து விசும்பு உறு சேண் சிமை – பதி 88/34
மாகம் சுடர மா விசும்பு உகக்கும் – பதி 88/37
மாயா பல் புகழ் வியல் விசும்பு ஊர்தர – பதி 90/10
அளப்பு அருமையின் இரு விசும்பு அனையை – பதி 90/15
உரும் உடன்று சிலைத்தலின் விசும்பு அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 91/4
தீ வளி விசும்பு நிலன் நீர் ஐந்தும் – பரி 3/4
மா விசும்பு ஒழுகு புனல் வறள அன்ன – பரி 3/25
விரி கதிர் மதியமொடு வியல் விசும்பு புணர்ப்ப – பரி 11/1
விசும்பு கடி விட்டன்று விழவு புனல் ஆங்க – பரி 12/99
பருவம் வாய்த்தலின் இரு விசும்பு அணிந்த – பரி 13/7
தரை விசும்பு உகந்த தண் பரங்குன்றம் – பரி 21/15
படு மழை அடுக்கத்த மா விசும்பு ஓங்கிய – கலி 48/4
விரி கதிர் மண்டிலம் வியல் விசும்பு ஊர்தர – கலி 71/1
கண்டது உடன் அமர் ஆயமொடு அ விசும்பு ஆயும் – கலி 92/16
மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல் – கலி 103/13
தூர்பு எழு துதை புதை துகள் விசும்பு உற எய்த – கலி 105/28
விசும்பு உற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 150/6
விசும்பு உரிவது போல் வியல் இடத்து ஒழுகி – அகம் 24/7
விசும்பு உடன் விளங்கும் விரை செலல் திகிரி – அகம் 53/2
விசும்பு உற நிவந்த மா தாள் இகணை – அகம் 131/1
அம் கண் இரு விசும்பு விளங்க திங்கள் – அகம் 136/4
விசும்பு இடை தூர ஆடி மொசிந்து உடன் – அகம் 181/10
விசும்பு கண் அழிய வேனில் நீடி – அகம் 189/2
விசும்பு அணி வில்லின் போகி பசும் பிசிர் – அகம் 210/4
அகல் இரு விசும்பு_அகம் புதைய பாஅய் – அகம் 214/1
விசும்பு இவர் வெண்குடை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 231/12
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய – அகம் 235/10
புகையின் பொங்கி வியல் விசும்பு உகந்து – அகம் 265/1
விசும்பு விசைத்து எழுந்த கூதளம் கோதையின் – அகம் 273/1
இரு விசும்பு அதிர முழங்கி அர நலிந்து – அகம் 274/1
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் பல உடன் – அகம் 299/7
இரு விசும்பு இவர்ந்த கருவி மா மழை – அகம் 304/1
மா விசும்பு அதிர முழங்கி ஆலியின் – அகம் 314/2
விசும்பு தளி பொழிந்து வெம்மை நீங்கி – அகம் 345/1
பசும் புற மென் சீர் ஒசிய விசும்பு உகந்து – அகம் 378/9
செக்கர் வானின் விசும்பு அணி கொள்ளும் – அகம் 381/12
விசும்பு தைவரு வளியும் – புறம் 2/3
கொல் களிற்று மீமிசை கொடி விசும்பு நிழற்றும் – புறம் 9/7
விசும்பு தீ பிறப்ப திருகி பசும் கொடி – புறம் 37/3
விசும்பு ஆடு எருவை பசும் தடி தடுப்ப – புறம் 64/4
விசும்பு உற ஓங்கிய வெண்குடை – புறம் 75/11
அழுந்த பற்றி அகல் விசும்பு ஆர்ப்பு எழ – புறம் 77/11
உள்ளி வந்தனென் யானே விசும்பு உற – புறம் 158/20
பல் கனி நசைஇ அல்கு விசும்பு உகந்து – புறம் 209/7
விரி கதிர் ஞாயிறு விசும்பு இவர்ந்து அன்ன – புறம் 228/8
விசும்பு உற நீளினும் நீள்க பசும் கதிர் – புறம் 231/4
மயங்கு இரும் கருவிய விசும்பு முகன் ஆக – புறம் 365/1
விசும்பு நீத்தம் இறந்த ஞாயிற்று – புறம் 376/1
வெள்ளியும் இரு விசும்பு ஏர்தரும் புள்ளும் – புறம் 397/1
சேய் உயர் விசும்பு உளோரும் தீர்ந்தது எம் சிறுமை என்றார் – கம்.பால:5 22/3
மீன் நகு திரை கடல் விசும்பு போர்த்து என – கம்.பால:8 34/3
விண்ணவர் விசும்பு தூர்த்தார் விரி திரை உடுத்த கோல – கம்.அயோ:3 78/1
விசும்பு தூர்ப்பன ஆம் என வெயில் உக விளங்கும் – கம்.அயோ:10 36/3
மொய் விசும்பு ஓடம் ஆக தேவரின் முனிவர் போனார் – கம்.அயோ:13 61/4
சொல்லும் எல்லையில் முகந்து உயர் விசும்பு தொடர – கம்.ஆரண்:1 19/4
மால் நிற விசும்பு எழில் மறைய தன் மணி – கம்.ஆரண்:4 4/1
உயிர் கிடக்க உடலை விசும்பு ஏற்றினார் உணர்வு இறந்த கூற்றினாரே – கம்.ஆரண்:4 23/4
காடு துன்றி விசும்பு கரந்து என – கம்.ஆரண்:7 26/1
பொங்கு வெம் கோள் அரா விசும்பு பூத்தன – கம்.ஆரண்:13 109/1
தீ எழுந்தது விசும்பு உற நெடும் திசை எலாம் – கம்.கிட்:5 9/1
கடித்த வாய் எயிறு உகு கனல்கள் கார் விசும்பு
இடித்த வாய் உகும் உரும் இனத்தின் சிந்தின – கம்.கிட்:7 20/1,2
ஆர்த்து எழு துகள் விசும்பு அடைத்தலானும் மின் – கம்.கிட்:10 13/1
மேக்கு உற விசையின் சென்றான் சிறையினால் விசும்பு போர்ப்பான் – கம்.கிட்:16 62/4
பாழி மா மேரு நாண விசும்பு உற படர்ந்த தோளான் – கம்.சுந்:1 30/2
திடல் எலாம் தொடர்ந்து செல்ல சேண் விசும்பு ஒதுங்க தெய்வ – கம்.சுந்:1 31/3
எண் தவா விசும்பு எட்ட நின்று இமைக்கின்ற எழிலால் – கம்.சுந்:2 22/2
யாவரும் விசும்பு இருள் இரிய ஈண்டினார் – கம்.சுந்:2 48/3
பூழியின் தொகை விசும்பு அணவ போய் புகும் – கம்.சுந்:2 125/1
மீண்டனன் விசும்பு எனும் பதத்தை மீ செல்வான் – கம்.சுந்:4 108/2
கேழ் இரு மணியும் பொன்னும் விசும்பு இருள் கிழித்து நீக்கும் – கம்.சுந்:8 16/1
எழுந்து மா விசும்பு எய்தினன் இடை அவன் படையில் – கம்.சுந்:11 52/2
மாக மால் விசும்பு ஈறு என நடுவண வரைப்பில் – கம்.சுந்:12 44/3
இழுது நெய் சொரிந்திட்டனர் நெருப்பு எழுந்திட்டது விசும்பு எட்ட – கம்.யுத்1:3 85/2
இமைப்பதன் முன் விசும்பு எழுந்து போய பின் – கம்.யுத்1:4 38/1
விசும்பு எலாம் உலவும் தெய்வ வேரியின் மிடைந்து விம்ம – கம்.யுத்1:8 17/2
பெற்ற ஆர்ப்பு விசும்பு பிளந்ததால் – கம்.யுத்1:8 65/3
பார் இயங்குநர் விசும்பு படர்ந்தோர் – கம்.யுத்1:11 12/1
மீ எடுத்து விசும்பு உற வீசினான் – கம்.யுத்2:15 74/4
பொர கரு நிற நெடு விசும்பு போழ்பட – கம்.யுத்2:15 125/1
விண்ட வாள் அரக்கன் மீது விசும்பு எரி பறக்க விட்டான் – கம்.யுத்2:15 130/3
ஆர்த்தார் விசும்பு உறைவோர் நெடிது அனுமான் மிசை அதிகம் – கம்.யுத்2:15 178/1
நினைவின் முன் நெடு விசும்பு ஒரு வெளி இன்றி நெருங்க – கம்.யுத்2:15 187/3
மெத்த மீது எழு மேகத்தின் விசும்பு எலாம் மிடைய – கம்.யுத்2:15 188/2
தருக்கி வீசிட விசும்பு இடம் இன்மையின் தம்மின் – கம்.யுத்2:15 189/1
மீது நின்று அகன்றன விசும்பு தூர்த்தலால் – கம்.யுத்2:16 272/4
நிலத்த கால் கனல் புனல் விசும்பு இவை முற்றும் நிருதனது உரு ஆகி – கம்.யுத்2:16 341/1
வேர்த்தார் அது கண்டு விசும்பு உறைவோர் – கம்.யுத்2:18 22/4
மேல் எழுந்து எரி விசும்பு செல்வது ஒரு வெம்மையோடு வர வீசலும் – கம்.யுத்2:19 83/2
வெடித்தன மலைகள் விண்டு பிளந்தது விசும்பு மேன்மேல் – கம்.யுத்2:19 102/2
நேர் ஏறினர் விசும்பு ஏறிட நெரித்தான் கதை திரித்தான் – கம்.யுத்3:22 118/4
மெய் உற குருதி தாரை விசும்பு உற விளங்கி நின்றது – கம்.யுத்3:22 145/2
விசும்பு போயினன் மாயையின் பெருமையான் மேலை – கம்.யுத்3:22 162/1
மேவாதவர் இல்லை விசும்பு உறைவோர் – கம்.யுத்3:27 28/4
அரு மா கனல் என நின்றது விசும்பு எங்கணும் ஆகி – கம்.யுத்3:27 137/4
போயே விசும்பு அடைவாய் இது பிழையாது என புகலா – கம்.யுத்3:27 145/3
வீங்கின பெரும் பிணம் விசும்பு உற அசும்பு படு சோரி விரிவுற்று – கம்.யுத்3:31 145/2
விசும்பு விண்டு இரு கூறுற கல் குலம் வெடிப்ப – கம்.யுத்4:35 28/1
வினை பகை விசை கொடு விசும்பு உருவி மான – கம்.யுத்4:36 16/1
விழ விடுவேன் இனி விசும்பு சேமமோ – கம்.யுத்4:37 60/2
மீண்டனவோ என்பர் விசும்பு விண்டு உக – கம்.யுத்4:37 68/1
விசும்பு பாழ்பட வந்தது மந்தரம் வெருவ – கம்.யுத்4:37 107/4
பேர் இடம் கதுவ அரிது இனி விசும்பு என பிறந்த – கம்.யுத்4:37 116/3
மீது அலைத்த பெரும் தாரை விசும்பு அளப்ப கிடந்தான் தன் மேனி முற்றும் – கம்.யுத்4:37 201/3

மேல்


விசும்பு_அகம் (1)

அகல் இரு விசும்பு_அகம் புதைய பாஅய் – அகம் 214/1

மேல்


விசும்புடன் (1)

விசும்புடன் இருண்டு வெம்மை நீங்க – அகம் 283/11

மேல்


விசும்பும் (18)

வலன் உயர் எழிலியும் மாக விசும்பும்
நிலனும் நீடிய இமயமும் நீ – பரி 1/50,51
ஒன்றனில் போற்றிய விசும்பும் நீயே – பரி 13/18
காலமும் விசும்பும் காற்றொடு கனலும் – பரி 13/26
நிலனும் விசும்பும் நீர் இயைந்து ஒன்றி – அகம் 43/5
நிலம் ஏந்திய விசும்பும்
விசும்பு தைவரு வளியும் – புறம் 2/2,3
ஆசையும் விசும்பும் நின்று அமரர் ஆர்த்து எழ – கம்.பால:5 102/1
மேல் நிமிர்ந்து எழுந்திடில் விசும்பும் வேம் எனா – கம்.பால:7 13/3
நீள் வாய் விசும்பும் தனது உச்சி நெருக்க நின்றாள் – கம்.சுந்:1 54/4
அங்கண் மா ஞாலமும் விசும்பும் அஞ்ச வாழ் – கம்.சுந்:3 122/1
புவனியும் மலையும் விசும்பும் பொரு_அரு நகரும் உடன் போர் – கம்.சுந்:7 22/3
நால் கடல் உலகமும் விசும்பும் நாள்_மலர் – கம்.யுத்2:15 117/1
ஞாலமும் நாகமும் விசும்பும் நக்குறும் – கம்.யுத்2:16 311/3
தாரர் தாரணியும் விசும்பும் தவழ் – கம்.யுத்2:19 132/3
ஞாலமும் விசும்பும் காத்த நானில கிழவன் மைந்தன் – கம்.யுத்3:22 19/3
நிலம் செய்து விசும்பும் செய்து நெடிய மால் படை நின்றானை – கம்.யுத்3:28 4/1
ஆசையும் விசும்பும் அலை ஆழியும் – கம்.யுத்4:37 31/1
மா இரு ஞாலமும் விசும்பும் வைப்பு அற – கம்.யுத்4:37 145/3
திக்கு அனைத்தும் விசும்பும் திரிந்தவே – கம்.யுத்4:37 196/4

மேல்


விசும்புளோரை (1)

வீட்டி என் தாதைக்காக மெய் பலி விசும்புளோரை
ஊட்டுவென் உயிர் கொண்டு என்னும் வார்த்தையும் உணர்த்துவீரால் – கம்.யுத்1:9 36/3,4

மேல்


விசும்புற (2)

சொரிகின்ற சுடரின் சும்மை விசும்புற தொடரும் தோற்றம் – கம்.யுத்1:10 9/2
வேயினால் திணி வெற்பு ஒன்று நாவினால் விசும்புற வளைத்து ஏந்தி – கம்.யுத்2:16 346/2

மேல்


விசும்புறு (1)

விசும்புறு தூளியால் வெண்மை மேயின – கம்.ஆரண்:7 52/3

மேல்


விசும்பூடு (2)

ஓய்ந்தனன் என்று உரை-செய்ய விசும்பூடு படர்கின்றான் உரு வேகத்தால் – கம்.யுத்3:24 34/3
தொடுக்குற்றன விசும்பூடு உற சுமந்து ஓங்கின எனினும் – கம்.யுத்3:31 107/2

மேல்


விசும்பே (1)

கொன்னே உளன் நிலத்தே உளன் விசும்பே உளன் கொடியோர் – கம்.யுத்3:31 113/3

மேல்


விசும்பை (8)

ஆர்த்தது விசும்பை முட்டி மீண்டு அகன் திசைகள் எங்கும் – கம்.பால:14 76/1
இடந்தாய் உலகை மலையோடும் எடுத்தாய் விசும்பை இவை சுமக்கும் – கம்.சுந்:4 109/1
உற்று உண்டாய விசும்பை உருவினாய் – கம்.சுந்:12 31/1
ஏமுறும் விசும்பை நோக்கும் எடுக்கும் தன் மார்பின் எற்றும் – கம்.யுத்2:19 223/3
வீசின பகழி அற்ற தலையொடும் விசும்பை முட்டி – கம்.யுத்3:22 143/2
வேர்த்தன தூரொடு விசும்பை மீ செல – கம்.யுத்3:24 95/1
சேய் இரு விசும்பை நோக்கி வீடண தீயோன் அப்பால் – கம்.யுத்3:28 17/2
மேற்பட விசும்பை முட்டி மேருவின் விளங்கி விண்ட – கம்.யுத்3:30 6/1

மேல்


விசும்பையும் (3)

மீ உயர் விசும்பையும் கடக்க வீங்கினான் – கம்.சுந்:9 28/4
கூறு திக்கையும் விசும்பையும் மறைத்தனன் கொடியோன் – கம்.யுத்2:16 236/4
விசும்பையும் கடந்தது விரிந்த தூளியே – கம்.யுத்2:18 87/4

மேல்


விசும்பொடு (1)

விலகு அளம் தரு கடல் தரை விசும்பொடு வியப்ப – கம்.யுத்4:35 27/3

மேல்


விசும்போடு (3)

மாக விசும்போடு ஐந்து உடன் இயற்றிய – மது 454
நீர் நிலம் தீ வளி விசும்போடு ஐந்தும் – பதி 24/15
இடித்தான் நிலம் விசும்போடு என இட்டான் அடி எழுந்தான் – கம்.யுத்3:22 116/1

மேல்


விசேடம் (1)

விண்ணும் நிலனும் என விசேடம் இலது அஃதே – கம்.யுத்4:36 21/3

மேல்


விசை (65)

நோக்கு விசை தவிர்ப்ப மேக்கு உயர்ந்து ஓங்கி – மது 486
உடு உறும் பகழி வாங்கி கடு விசை
அண்ணல் யானை அணி முகத்து அழுத்தலின் – குறி 170,171
வரு விசை தவிர்த்த கடமான் கொழும் குறை – மலை 175
வரும் விசை தவிராது மரம் மறையா கழி-மின் – மலை 210
வரு விசை தவிராது வாங்குபு குடை-தொறும் – மலை 295
முன்னோன் வாங்கிய கடு விசை கணை கோல் – மலை 380
வாங்கு விசை தூண்டில் ஊங்கு_ஊங்கு ஆகி – நற் 199/7
முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசை கத நாய் – நற் 252/10
கடு விசை உருமின் கழறு குரல் அளைஇ – குறு 158/2
சிலை மாண் கடு விசை கலை நிறத்து அழுத்தி – குறு 272/5
தாங்கு அரு நீர் சுரத்து எறிந்து வாங்கு விசை
கொடும் திமில் பரதவர் கோட்டு_மீன் எறிய – குறு 304/3,4
நசை நனி கொன்றோர் மன்ற விசை நிமிர்ந்து – ஐங் 318/3
வில் விசை மாட்டிய விழு சீர் ஐயவி – பதி 22/23
வில் விசை உமிழ்ந்த வை முள் அம்பின் – பதி 33/8
சிலை விசை அடக்கிய மூரி வெண் தோல் – பதி 45/16
மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை – பரி 1/24,25
ஒடுங்கார் உடன்றவன் தானை வில் விசை
விடும் கணை ஒப்பின் கதழ் உறை சிதறூஉ – பரி 22/5,6
கடு விசை கவணையில் கல் கை விடுதலின் – கலி 41/10
வல்லவன் தைஇய வாக்கு அமை கடு விசை
வில்லினான் எய்தலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/10,11
விடு விசை குதிரை விலங்கு பரி முடுக – அகம் 14/18
விசை வாங்கு தோலின் வீங்குபு ஞெகிழும் – அகம் 96/7
வெண் நுனை அம்பின் விசை இட வீழ்ந்தோர் – அகம் 109/7
கனை விசை கடு வளி எடுத்தலின் துணை செத்து – அகம் 121/13
வீங்கு விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை – அகம் 175/1
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் – அகம் 181/11
கடு விசை கவணின் எறிந்த சிறு கல் – அகம் 292/11
வனை கழை உடைந்த கவண் விசை கடி இடி – அகம் 309/13
ஓங்கு திரை பரப்பின் வாங்கு விசை கொளீஇ – அகம் 320/1
வீங்கு விசை பிணித்த விரை பரி நெடும் தேர் – அகம் 339/1
கூர் உளி கடு விசை மாட்டலின் பாய்பு உடன் – அகம் 340/20
அம் விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை – அகம் 371/1
மான் கணம் தொலைச்சிய கடு விசை கத நாய் – புறம் 205/8
வெம் விசை புரவி வீசு வளி ஆக – புறம் 369/7
விரல் விசை தவிர்க்கும் அரலை இல் பாணியின் – புறம் 381/14
விசை ஆடல் பசும் புரவி குரம் மிதிப்ப உதயகிரி விரிந்த தூளி – கம்.பால:11 14/1
சுவண வண்ணனொடு கண்ணன் உறை தோளன் விசை தோய் – கம்.ஆரண்:1 37/1
விசை கட்டழி தானவர் விட்டு அகல் பேர் – கம்.ஆரண்:2 8/3
திசை_யானை விசை கலங்க செரு செய்து மருப்பு ஒசித்த – கம்.ஆரண்:6 102/3
சேண் உற்று அகன்ற நெறியூடு சென்று சிலை வாளி அன்ன விசை போய் – கம்.ஆரண்:13 70/3
கலங்கி வல் விசை கால் கிளர்ந்து எறிவு உற கடைக்கால் – கம்.கிட்:7 65/3
தோள் விசை துணைகள் பொங்க கழுத்தினை சுருக்கி தூண்டும் – கம்.சுந்:1 16/2
கால் விசை தட கை நீட்டி கட்புலம் கதுவா வண்ணம் – கம்.சுந்:1 16/3
விசை இலவாக தள்ளி வீழ்வன என்ன வீழ்ந்த – கம்.சுந்:1 18/4
வள் உகிர் வீரன் செல்லும் விசை பொர மறுகி வாரி – கம்.சுந்:1 22/3
ஓயா உயர்ந்த விசை கண்டும் உணர்கில்லாய் – கம்.சுந்:1 68/2
தாய வேலையின் இரு மடி விசை கொடு தாவி – கம்.சுந்:2 146/2
வாளியின் விசை கொடு திண் கார் வரை வருவன என வந்தார் – கம்.சுந்:7 18/4
தெறி தர உரும் அதிர்கின்றார் திசை-தொறும் விசை கொடு சென்றார் – கம்.சுந்:7 19/2
கண்டார் கண்டது ஓர் திசையே விசை கொடு கால் விட்டார் படை கைவிட்டார் – கம்.சுந்:10 39/4
விசை திறந்து உருமு வீழ்ந்தது என்ன ஓர் தூணின் வென்றி – கம்.யுத்1:3 127/2
தேயும் நெறி மாடு திரை ஊடு விசை செல்ல – கம்.யுத்1:9 8/2
பின்பு நின்றவர் பிடர்க்கும் இ விசை ஒக்கும் பிறழா – கம்.யுத்2:16 208/4
சுவண வண்ண வெம் சிறை உடை கடு விசை முடுகிய தொழிலானும் – கம்.யுத்2:16 339/2
பறை அற்றம் இல் விசை பெற்றன பரிய கிரி அமரர்க்கு – கம்.யுத்2:18 141/2
மெய் அற்றார் குடர்கள் சோர விசை அற்றார் விளிவும் அற்றார் – கம்.யுத்2:19 99/2
என்று அவன் பகர்கின்ற எல்லை வல் விசை
குன்றொடு மரங்களும் பிணத்தின் கூட்டமும் – கம்.யுத்3:27 66/1,2
தீர்த்தனும் அவன் எதிர் முடுகி நெடும் திசை செவிடு எறிதர விசை கெழு திண் – கம்.யுத்3:28 20/3
வென்றி செம் கண் வெம்மை அரக்கர் விசை ஊர்வ – கம்.யுத்4:33 5/1
வினை பகை விசை கொடு விசும்பு உருவி மான – கம்.யுத்4:36 16/1
மனத்தின் விசை பெற்றுளது வந்தது என வானொடு – கம்.யுத்4:36 16/2
விசை உறு பகழி மாரி வித்தினான் விண்ணினோடும் – கம்.யுத்4:37 14/3
விண் போர்த்தன திசை போர்த்தன மலை போர்த்தன விசை ஓர் – கம்.யுத்4:37 50/1
விசை கொடு விசாகத்தை நெருக்கி ஏறினன் – கம்.யுத்4:37 81/3
விசை உறு முகிழது விரிதரு சிரனொடு – கம்.யுத்4:37 86/2
வீசி மேற்செல வில் விசை தொடை கொண்டு விட்டான் – கம்.யுத்4:37 110/4

மேல்


விசை-கொடு (2)

விசை-கொடு மாருதம் மறித்து வீசலால் – கம்.கிட்:10 23/1
மீது மீது தன் அகத்து எழு காற்றினால் விசை-கொடு திசை செல்ல – கம்.யுத்2:16 345/3

மேல்


விசை-மேல் (1)

கடிக்கின்றன கனல் வெம் கணை கலி வான் உற விசை-மேல்
பொடிக்கின்றன பொறி வெம் கனல் இவை கண்டனர் புலவோர் – கம்.யுத்3:27 110/3,4

மேல்


விசைக்க (1)

மா கால் விசைக்க வடம் மண்ணில் உற வாலோடு – கம்.சுந்:1 72/3

மேல்


விசைகளின் (1)

அற்று எழு விசைகளின் உம்பர் அண்மின – கம்.யுத்2:18 105/2

மேல்


விசைத்த (2)

விசைத்த வில்லர் வேட்டம் போகி – அகம் 284/9
வென்றி வானர வீரர் விசைத்த கல் – கம்.யுத்2:15 23/2

மேல்


விசைத்தனர் (1)

மீனொடு மேகம் சிந்த விசைத்தனர் மீட்டும் வீச – கம்.யுத்3:21 13/2

மேல்


விசைத்தார் (2)

மேக்குற விசைத்தார் என்ன பொலிந்தனர் விஞ்சை வேந்தர் – கம்.சுந்:1 7/4
வீங்கின தோளவர் விண்ணின் விசைத்தார்
ஆங்கு அது கண்டு அவர் போய் அகலா-முன் – கம்.சுந்:9 58/2,3

மேல்


விசைத்து (28)

கரும் கை கொல்லன் இரும்பு விசைத்து எறிந்த – பெரும் 437
கழை கண் இரும் பொறை ஏறி விசைத்து எழுந்து – நற் 95/5
விசைத்து வாங்கு துருத்தியின் வெய்ய உயிரா – அகம் 224/3
விசும்பு விசைத்து எழுந்த கூதளம் கோதையின் – அகம் 273/1
குறை கண் நெடு போர் ஏறி விசைத்து எழுந்து – புறம் 61/10
விசைத்து எறி கூடமொடு பொருஉம் – புறம் 170/16
வேரொடும் கடிது எடுத்து எதிர் விசைத்து விடலும் – கம்.ஆரண்:1 28/4
வால் விசைத்து வான் வளி நிமிர்ந்து என – கம்.கிட்:3 60/1
கால் விசைத்து அவன் கடிதின் எற்றலும் – கம்.கிட்:3 60/2
கரத்தினால் விசைத்து எற்றுவர் கடிப்பர் நின்று இடிப்பர் – கம்.கிட்:7 55/2
தொடியின் தோள் விசைத்து எழுந்து சுற்றினார் – கம்.கிட்:15 8/3
வால் விசைத்து எடுத்து வன் தாள் மடக்கி மார்பு ஒடுக்கி மாதை – கம்.சுந்:1 16/1
மேல் விசைத்து எழுந்தான் உச்சி விரிஞ்சன் நாடு உரிஞ்ச வீரன் – கம்.சுந்:1 16/4
எற்றி மாருதி தட கைகளால் விசைத்து எறிய – கம்.சுந்:7 42/4
வென்றி வானர வீரர் விசைத்து எறி – கம்.யுத்2:15 58/1
அண்ணல் வில் கொடும் கால் விசைத்து உகைத்தன அலை கடல் வறளாக – கம்.யுத்2:16 327/1
வேகத்தொடு வீரர் விசைத்து எழலும் – கம்.யுத்2:18 45/3
ஒடித்தன கால் விசைத்து உதைத்த உந்தின – கம்.யுத்2:19 43/2
கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கை விசைத்து அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 109/1
மேல் விசைத்து எழுந்து நாடி பிடிப்பென் என்று உறுக்கும் வேலை – கம்.யுத்2:19 192/2
தலையொடும் போம் விசைத்து எறிந்த சக்கரம் – கம்.யுத்3:20 39/4
தூண்டினர் கை விசைத்து எறிந்த தோமரம் – கம்.யுத்3:20 40/4
எல்லின் பொலி விண்ணின் விசைத்து எழுவான் – கம்.யுத்3:20 71/2
நீளோடு திசை போதா விசைத்து எழுவான் உருவத்தின் நிலை ஈது அம்மா – கம்.யுத்3:24 31/4
வால் விசைத்து கை நிமிர்த்து வாயினையும் சிறிது அகல வகுத்து மான – கம்.யுத்3:24 32/1
தோல் மயிர் குந்தளம் சிலிர்ப்ப விசைத்து எழுந்தான் அ இலங்கை துளங்கி சூழ்ந்த – கம்.யுத்3:24 32/3
வீச வான் முகடு உரிஞ்ச விசைத்து எழுவான் உடல் பிறந்த முழக்கம் விம்ம – கம்.யுத்3:24 40/3
எட்ட நிற்கலா தம்பி-மேல் வல் விசைத்து எறிந்தான் – கம்.யுத்4:32 27/4

மேல்


விசைத்துள்ளது (1)

கண் தாகுதல் முன் செல்ல விசைத்துள்ளது கண்டான் – கம்.யுத்4:37 126/4

மேல்


விசைப்ப (2)

நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு – புறம் 120/14
மீள யாவையும் தெரிந்தில முகில் கணம் விசைப்ப – கம்.சுந்:13 25/4

மேல்


விசைப்பின் (1)

விட்ட குதிரை விசைப்பின் அன்ன – குறு 74/1

மேல்


விசைப்பு (1)

விசைப்பு உறு வல் வில் வீங்கு நாண் உகைத்த – புறம் 369/8

மேல்


விசைய (4)

விசைய வார் சிலை இராமன் ஒரு வாளி விடவே – கம்.ஆரண்:1 26/4
தீ உருவ கால் விசைய செவ்வியன வெவ் வாய் – கம்.ஆரண்:9 11/1
தீ உருவ கால் விசைய செவ்வியன் வெவ் வாய் – கம்.ஆரண்:9 11/3
வேலையில் புக்கு அழுந்தியது ஓர் மரக்கலம் போல் சுரித்து உலைய விசைய தோளான் – கம்.யுத்3:24 32/4

மேல்


விசையம் (3)

விசையம் கொழித்த பூழி அன்ன – மலை 444
விசையம் இல் என சொல்லினன் அறிஞரின் மிக்கான் – கம்.யுத்1:2 99/4
வீரனும் எதிரே நின்றான் விண்ணவர் விசையம் வேண்ட – கம்.யுத்2:18 179/4

மேல்


விசையம்தாம் (1)

விசையம்தாம் என நிற்பவர் இவர் நெடு விறலோய் – கம்.யுத்3:30 11/4

மேல்


விசையன (2)

முடிவு_இல் பேர் உறுக்கு உடையன விசையன முரண் – கம்.கிட்:12 9/2
ஈறு_இலா விசையன இராமன் எய்தனன் – கம்.யுத்2:16 302/2

மேல்


விசையால் (13)

விட்ட விட்ட மலை மீள அவன் மெய்யில் விசையால்
பட்ட பட்ட இடம் எங்கும் உடல் ஊறுபடலும் – கம்.ஆரண்:1 29/3,4
வேறு வேறு துணி-செய்து அது விழுத்து விசையால்
மாறு மாறு நிமிர் தோளிடையும் மார்பினிடையும் – கம்.ஆரண்:1 31/2,3
வெல்லான் நசையால் விசையால் விடு நாள் – கம்.ஆரண்:2 13/1
விளைந்த போரையும் ஆவதும் விளம்புவதும் விசையால்
புளைந்த பாய் பரி புரண்டன புகர் முக பூட்கை – கம்.ஆரண்:7 75/2,3
பிறங்கி நீண்டன கணிப்பு இல பெரும் கடு விசையால்
கறங்கு போன்று உளது ஆயினும் பிண பெரும் காட்டில் – கம்.ஆரண்:8 16/2,3
மேவும் வெம் சினத்து அரக்கர்கள் முறைமுறை விசையால்
ஏவும் பல் படை எத்தனை கோடிகள் எனினும் – கம்.சுந்:7 52/1,2
மிதியால் பல விசையால் பல மிடலால் பல இடறும் – கம்.யுத்2:18 157/1
வெப்போ என வெயில் கால்வன அயில் வெம் கணை விசையால்
துப்போ என துணியாம் வகை தேவாந்தகன் துரந்தான் – கம்.யுத்2:18 165/3,4
வாளி கடு வல் விசையால் எதிர் மண்டு – கம்.யுத்2:18 241/3
விசையால் அனுங்க வட மேரு வையம் ஒளியால் விளங்க இமையா – கம்.யுத்2:19 244/3
வான நாட்டு உறைகின்றார் வய கலுழன் வல் விசையால் மாயன் வைகும் – கம்.யுத்3:24 37/1
வேற்று கோல்-கொடு விலக்கினன் இலக்குவன் விசையால் – கம்.யுத்4:32 19/4
உண்ணும் விசையால் உணர்வு பின் படர ஓடும் – கம்.யுத்4:36 21/2

மேல்


விசையில் (4)

மஞ்சு சுற்றிய வயங்கு கிரி வாத விசையில்
பஞ்சு பட்டது பட படியின் மேல் முடுகியே – கம்.ஆரண்:1 6/3,4
தேண்டி நீர் திசைகள்-தோறும் சேணுற விசையில் செல்குற்று – கம்.ஆரண்:10 167/3
வா நீ மயிடன் ஒரு வல் விசையில்
போ நீ அ இலக்குவனில் புகல்வாய் – கம்.யுத்2:18 32/1,2
சாய்ந்தன பேர் உடல் பிறந்த சண்டமாருத விசையில் தாதை சால – கம்.யுத்3:24 34/2

மேல்


விசையின் (23)

கலி கொள் மள்ளர் வில் விசையின் உடைய – அகம் 185/7
எய்த்த மெய் பெரிய கேழல் என எங்கும் விசையின்
தைத்த அ கணை தெறிப்ப மெய் சிலிர்த்து உதறவே – கம்.ஆரண்:1 32/3,4
மேல் நிமிர்ந்து இரு சிறை விசையின் ஏறலால் – கம்.ஆரண்:13 4/3
வில்லிடை சரம் என விசையின் வீழ்ந்தன – கம்.கிட்:10 15/2
ஊதை போல் விசையின் வெம் கண் உழுவை போல் வயவர் ஓங்கல் – கம்.கிட்:15 27/1
மேக்கு உற விசையின் சென்றான் சிறையினால் விசும்பு போர்ப்பான் – கம்.கிட்:16 62/4
மின் தொடர் வானத்து ஆன விமானங்கள் விசையின் தம்மின் – கம்.சுந்:1 35/3
உயர்வுற விசையின் எறிந்தான் உடலொடும் உலகு துறந்தார் – கம்.சுந்:7 29/4
விசையின் மான் தேர்களும் களிறும் விட்டு அகல் – கம்.சுந்:9 37/1
விசையின் திண் பணை வெம் சின வேழம் – கம்.யுத்1:3 91/4
கட்டி கல்லொடு கால் விசையின் போய் – கம்.யுத்1:3 100/3
கடுத்த விசையின் கடிது எழுந்து கதிர் வேலான் – கம்.யுத்1:12 10/3
வீரன் வெம் சிலையில் கோத்த அம்பு என விசையின் போனான் – கம்.யுத்1:14 13/2
மீட்டு ஒரு சிகரம் வாங்கி வீங்கு தோள் விசையின் வீசி – கம்.யுத்2:15 135/1
மனத்தினும் கடியது ஓர் விசையின் வான் செல்வான் – கம்.யுத்2:16 273/1
கண் அகல் நெடும் தலை விசையின் கார் என – கம்.யுத்2:18 121/2
அறைந்தன அசனியின் விசையின் ஆசைகள் – கம்.யுத்2:18 126/2
வீங்கிய விசையின் நீலன் அரக்கன்-மேல் செல்ல விட்டான் – கம்.யுத்2:18 222/2
பொம்மென விம்மலோடும் பொருக்கென விசையின் போனான் – கம்.யுத்2:19 216/3
நேமியின் விசையின் செல்வான் நிடதத்தின் நெற்றி உற்றான் – கம்.யுத்3:24 46/4
நனைய விசையின் எழு துவலை மழை பொழிய – கம்.யுத்3:31 157/4
வீசு வெற்பு இற துரந்த வெம் கணையது விசையின்
பூசுரர்க்கு ஒரு கடவுள்-மேல் சென்றது போலாம் – கம்.யுத்4:37 97/3,4
வெம் கணை பட பட விசையின் வீழ்ந்தன – கம்.யுத்4:37 146/2

மேல்


விசையினால் (1)

போவது புரியும் வீரன் விசையினால் புணரி போர்க்க – கம்.சுந்:1 19/2

மேல்


விசையினின் (4)

விருத்தன் இட்ட விசையினின் வீசிய – கம்.யுத்1:8 41/3
பொறிந்து போய் உக தீ உக விசையினின் பொங்கி – கம்.யுத்2:15 206/2
தடுக்கலாதது ஓர் விசையினின் எழுந்து அயல் சார்ந்தான் – கம்.யுத்2:15 212/4
என்னல் ஆயது ஓர் விசையினின் சென்று அவன் தலையில் – கம்.யுத்2:15 244/3

மேல்


விசையினும் (3)

வித்தகன் சிலை விடு கணை விசையினும் கடுகி – கம்.சுந்:11 50/3
வெம்பு பொன் தேரில் தோன்றும் விசையினும் அரக்கன் மெய்யோடு – கம்.யுத்3:28 34/3
துப்பு அணை வயிர வாளி விசையினும் காலின் தோன்றல் – கம்.யுத்4:37 212/3

மேல்


விசையுறு (1)

விசையுறு பறவையும் விலங்கும் வேற்றவும் – கம்.யுத்1:2 10/3

மேல்


விசையொடு (1)

விசையொடு கடுக பொங்கி வீங்கிய தூளி விம்மி – கம்.பால:14 51/2

மேல்


விசையோடு (1)

ஏற்றம்-கொடு விசையோடு உயர் கொலை நீடிய இயல்பால் – கம்.யுத்3:22 112/2

மேல்


விசையோர் (1)

மேல் வரைப்பு அடர் கலுழன் வன் காற்று எனும் விசையோர்
நால் வரை கொணர்ந்து உடன் பிணித்தால் அன்ன நடையார் – கம்.யுத்3:31 8/3,4

மேல்


விஞ்ச (2)

அந்தரதலத்து இரவி அஞ்ச ஒளி விஞ்ச
கந்த மலரில் கடவுள் தன் வரவு காணும் – கம்.பால:6 5/2,3
மிகும் திறம் வேறொன்று இல்லா இருவர் நாண் ஒலியும் விஞ்ச
தகும் திறன் நினைந்தேன் எம்பிக்கு அமரிடை தனிமைப்பாடு – கம்.யுத்2:17 74/2,3

மேல்


விஞ்சு (2)

விஞ்சு வான் மழையின் மேல் அம்பும் வேலும் பட – கம்.பால:7 7/1
பஞ்சி ஒளிர் விஞ்சு குளிர் பல்லவம் அனுங்க – கம்.ஆரண்:6 24/1

மேல்


விஞ்சை (25)

ஐய நின் மகற்கு அளவு_இல் விஞ்சை வந்து – கம்.பால:6 16/3
முப்புரிநூலினன் முஞ்சியன் விஞ்சை
கற்பது ஓர் நாவன் அனல் படு கையன் – கம்.பால:8 12/1,2
வெம் சினத்து அரியின் திண் கால் சுவட்டொடு விஞ்சை வேந்தர் – கம்.பால:16 8/2
ஆவியின் இனிய கொண்கர் பிரிந்து அறிவு அழிந்த விஞ்சை
பாவையர் வைக தீய்ந்த பல்லவ சயனம் கண்டார் – கம்.பால:16 19/3,4
மீன் உடை விசும்பினார் விஞ்சை நாட்டவர் – கம்.பால:19 7/1
கோடு உயர் நெடு விஞ்சை குஞ்சரம் அது போல – கம்.பால:23 33/2
விஞ்சை நாடியர் கொழுநரோடு ஊடிய விமல – கம்.அயோ:10 20/3
மின் அவிர் மணி முடி விஞ்சை வேந்தர்கள் – கம்.ஆரண்:10 8/3
மேகம் என் துருத்தி கொண்டு விண்ணவர் தருவும் விஞ்சை
நாகமும் சுரந்த தீம் தேன் புனலோடும் அளாவி நவ்வி – கம்.ஆரண்:10 14/1,2
விஞ்சை மன்னர்-பால் விரக மங்கைமார் – கம்.கிட்:15 21/2
மேக்குற விசைத்தார் என்ன பொலிந்தனர் விஞ்சை வேந்தர் – கம்.சுந்:1 7/4
பொன்னகர் மடந்தையர் விஞ்சை பூவையர் – கம்.சுந்:2 47/1
மேவரும் இயக்கரும் விஞ்சை வேந்தரும் – கம்.சுந்:2 48/2
இயக்கியர் அரக்கிமார்கள் நாகியர் எஞ்சு_இல் விஞ்சை
முயல் கறை இலாத திங்கள் முகத்தியர் முதலினோரை – கம்.சுந்:2 119/1,2
இன் உயிர் கணவன் ஈந்தான் ஆம் என இருத்தி விஞ்சை
மன்னவர் முடியும் பூணும் மாலையும் பணையம் ஆக – கம்.சுந்:2 183/2,3
உ திசை விஞ்சை மாதர் உறையுளை முறையின் உற்றான் – கம்.சுந்:2 189/4
விஞ்சை உலகத்தினும் இயக்கர் மலை மேலும் – கம்.சுந்:6 14/1
அரம்பையர் விஞ்சை நாட்டு அளக வல்லியர் – கம்.சுந்:12 16/1
வெள்ளியின் பொன்னின் நானா விளங்கு பல் மணியின் விஞ்சை
தெள்ளிய கடவுள் தச்சன் கை முயன்று அரிதின் செய்த – கம்.சுந்:12 132/1,2
அரம்பையர் விஞ்சை மாதர் அரக்கியர் அவுணர் மாதர் – கம்.யுத்3:25 2/1
வல்லன மாய விஞ்சை வகுத்தன அறிந்து மாள – கம்.யுத்3:27 5/1
படைக்கல விஞ்சை மற்றும் படைத்தன பலவும் தன்-பால் – கம்.யுத்3:28 14/1
தெள்ளிது என் விஞ்சை என்றான் அமலனும் சீரிது என்றான் – கம்.யுத்4:37 7/4
மயக்கம் இல் சித்தியர் விஞ்சை மங்கையர் – கம்.யுத்4:38 19/2
துப்பு உற சிவந்த வாய் விஞ்சை தோகையர் – கம்.யுத்4:40 35/2

மேல்


விஞ்சை-தனை (1)

ஐயன் விஞ்சை-தனை அறிந்தும் அறியாதான் போல் அவிஞ்சை எனும் – கம்.சுந்:12 117/3

மேல்


விஞ்சைகள் (5)

ஆக்கின விஞ்சைகள் இரண்டும் அ வழி – கம்.பால:7 18/3
போதம் முற்றி பொரு_அரு விஞ்சைகள்
ஏதம் அற்றன தாங்கி இமையவர் – கம்.அயோ:4 23/2,3
மத இயல் களிற்றினாய் மறு_இல் விஞ்சைகள்
பதவிய இருமையும் பயக்க பண்பினால் – கம்.அயோ:14 121/2,3
என்றலால் யான் உனை எடுத்து விஞ்சைகள்
ஒன்று அலாதன பல உதவிற்று உண்மையால் – கம்.அயோ:14 122/1,2
நெக்கன விஞ்சைகள் நிலையின் தீர்ந்தன – கம்.யுத்4:37 147/3

மேல்


விஞ்சைகளும் (1)

வரம் பெற்றவும் மற்று உள விஞ்சைகளும்
உரம் பெற்றன ஆவன உண்மையினோன் – கம்.ஆரண்:13 15/2,3

மேல்


விஞ்சையர் (15)

கமர் உறு பொருப்பின் வாழும் விஞ்சையர் காண வந்தார் – கம்.பால:15 28/1
விண் நாட்டவர் மண்ணவர் விஞ்சையர் நாகர் மற்றும் – கம்.அயோ:4 118/1
சூடின மணி முடி துகள்_இல் விஞ்சையர்
கூடு உறை நீக்கிய குருதி வாட்களும் – கம்.கிட்:10 9/1,2
விஞ்சையர் பாடலும் விசும்பின் வெள் வளை – கம்.கிட்:14 14/1
தம்தாம் உலகத்திடை விஞ்சையர் பாணி தள்ளும் – கம்.சுந்:1 62/3
வான மாதரோடு இகலுவர் விஞ்சையர் மகளிர் – கம்.சுந்:2 24/1
ஆய விஞ்சையர் மடந்தையர் உறைவிடம் ஆறு_இரண்டு அமை கோடி – கம்.சுந்:2 193/1
வில் மறை கிழவர் நானா விஞ்சையர் வரத்தின் மிக்கார் – கம்.சுந்:8 11/1
விட்டு உயர் விஞ்சையர் வெம் தீ – கம்.சுந்:13 55/1
வலம் கொள் வாள் தொழில் விஞ்சையர் பெரும் புகழ் மறைத்தான் – கம்.யுத்1:5 43/3
விண் நாடியர் விஞ்சையர் அம் சொலினார் – கம்.யுத்2:18 39/1
இயக்கியர் அரக்கிமார்கள் விஞ்சையர் ஏழைமார்கள் – கம்.யுத்3:29 51/1
விரி சினத்து இகல் விஞ்சையர் வேந்தனை – கம்.யுத்4:33 32/3
தாம விஞ்சையர் துவன்றினர் திசை-தொறும் தருக்கி – கம்.யுத்4:37 118/4
வான மங்கையர் விஞ்சையர் மற்றும் அ – கம்.யுத்4:38 30/1

மேல்


விஞ்சையர்க்கு (1)

அம் கயல் கரும் கண் இயக்கியர் துயக்கு இல் அரம்பையர் விஞ்சையர்க்கு அமைந்த – கம்.சுந்:3 83/1

மேல்


விஞ்சையில் (1)

விஞ்சையில் தாங்கினன் சடையன் வெண்ணெயில் – கம்.யுத்1:8 9/3

மேல்


விஞ்சையும் (2)

தன் அருள் தலை தாங்கிய விஞ்சையும்
பின்னர் எய்திய பேறும் பிழைத்தவோ – கம்.அயோ:4 22/2,3
அருமை சேரும் அவிஞ்சையும் விஞ்சையும்
பெருமை சால் கொடும் பாவமும் பேர்கலா – கம்.யுத்4:37 24/2,3

மேல்


விஞ்சையுள் (1)

அருமையின் அகன்று நீண்ட விஞ்சையுள் அடங்கி தாமும் – கம்.யுத்1:9 25/2

மேல்


விஞ்சையை (3)

ஏகம் முற்றிய விஞ்சையை இவன்-வயின் ஏவி – கம்.யுத்4:32 23/3
என்பது உன்னி அ விஞ்சையை மனத்திடை எண்ணி – கம்.யுத்4:32 24/1
நிகழும் மீன்களை விஞ்சையை நினைப்பது என் நின்ற – கம்.யுத்4:35 17/2

மேல்


விஞ்ஞை (1)

வேண்ட துஞ்சார் என்று ஒரு விஞ்ஞை வினை செய்தான் – கம்.சுந்:4 1/3

மேல்


விட்ட (44)

புலித்தொடர் விட்ட புனை மாண் நல் இல் – முல் 62
போது பிணி விட்ட கமழ் நறும் பொய்கை – மது 654
விட்ட குதிரை விசைப்பின் அன்ன – குறு 74/1
நெடு நிலா திறந்து உண்ண நிரை இதழ் வாய் விட்ட
கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம் – கலி 29/20,21
போதர விட்ட நுமரும் தவறு இலர் – கலி 56/31
ஊடியார் எறிதர ஒளி விட்ட அரக்கினை – கலி 72/16
கண் பொர ஒளி விட்ட வெள்ளிய வள்ளத்தான் – கலி 73/3
பூ பலி விட்ட கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/24
தினை காலுள் யாய் விட்ட கன்று மேய்க்கிற்பதோ – கலி 108/33
நயந்து நாம் விட்ட நன் மொழி நம்பி – அகம் 198/3
முன்_நாள் விட்ட மூது அறி சிறாஅரும் – புறம் 382/11
காலனை பறித்து அ கடியாள் விட்ட
சூலம் அற்று வீழ் துண்டங்கள் கண்டனர் – கம்.பால:7 47/3,4
கொட்பு உறு கலின பாய் மா குலால் மகன் முடுக்கி விட்ட
மண் கல திகிரி போல வாளியின் வருவ மேலோர் – கம்.பால:10 12/1,2
பைம் தொடி மகளிர் கைத்து ஓர் பசை இல்லை என்ன விட்ட
மைந்தரின் நீத்த தீம் தேன் வள்ளங்கள் பலவும் கண்டார் – கம்.பால:16 21/3,4
தாழ விட்ட செம் தோலன் தயங்குற – கம்.அயோ:8 4/3
சூழ விட்ட தொடு புலி வாலினான் – கம்.அயோ:8 4/4
விட்ட சென்றன விடா மத மழை அன வேழம் – கம்.அயோ:10 8/2
விட்ட விட்ட மலை மீள அவன் மெய்யில் விசையால் – கம்.ஆரண்:1 29/3
விட்ட விட்ட மலை மீள அவன் மெய்யில் விசையால் – கம்.ஆரண்:1 29/3
நாள் எலாம் புடை தயங்க நாம நீர் இலங்கையில் தான் நலங்க விட்ட
கோள் எலாம் கிடந்த நெடும் சிறை அன்ன நிறை ஆரம் குலவ-மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 5/3,4
பாபம் நின்ற இடத்து நில்லா பெற்றி போல் பற்று விட்ட
தீபம் ஒன்று ஒன்றை உற்றால் என்னல் ஆம் செயலின் புக்க – கம்.ஆரண்:10 82/2,3
குன்றிடை தொடுத்து விட்ட பூம் கணை-கொல் அது என்றான் – கம்.ஆரண்:12 69/4
விட்ட பேர் உணர்வினை விளித்த என்கு எனோ – கம்.கிட்:6 7/1
விட்ட போர் வாளிகள் விரிஞ்சன் விண்ணையும் – கம்.கிட்:10 93/1
மின் உடை பரவையோடும் வேறுளோர் சிறப்பின் விட்ட
பின் உடை அனிகத்தோடும் பெயர்ந்தனன் பெரும் போர் பெற்றான் – கம்.சுந்:8 3/3,4
விட்ட விட்ட வெம் படைகளும் வீரன்-மேல் வீழ்ந்த – கம்.சுந்:11 32/2
விட்ட விட்ட வெம் படைகளும் வீரன்-மேல் வீழ்ந்த – கம்.சுந்:11 32/2
நிருமியா விட்ட நெடும் கணை பாய்தலின் நெருப்போடு – கம்.யுத்1:6 18/3
அற்றை நாள் அவன்தான் விட்ட அயில்_படை அறுத்து மாற்ற – கம்.யுத்1:9 87/2
வேத நாயகன் மேல் நின்ற விதிக்கு நாயகன் தான் விட்ட
தூதன் யான் பணித்த மாற்றம் சொல்லிய வந்தேன் என்றான் – கம்.யுத்1:14 21/3,4
விட்ட வெண் கொடி வீங்கின என்னவே – கம்.யுத்2:15 14/4
அண்ணல் வாள் அரக்கன் விட்ட அம்பினால் அழிந்து சிந்தி – கம்.யுத்2:15 129/1
மீன் உடை கரும் கடல் புரை இராக்கதர் விட்ட
ஊன் உடை படை இராவணன் அம்பொடும் ஓடி – கம்.யுத்2:15 230/1,2
பேர விட்ட பெரு வலி இந்திரன் – கம்.யுத்2:16 69/1
ஊர விட்ட களிற்றொடும் ஓடு நாள் – கம்.யுத்2:16 69/2
சோர விட்ட சுடர் மணி ஓடையை – கம்.யுத்2:16 69/3
பேருதி உயிர்கொண்டு என்று பெரும் கையால் நெருங்க விட்ட
கார் உதிர் வயிர குன்றை காத்திலன் தோள் மேல் ஏற்றான் – கம்.யுத்2:16 197/2,3
வெம்பு வெம் சினத்து இராவணற்கு இளையவன் விட்ட
அம்பு பத்தினோடு எட்டையும் நான்கினால் அறுத்தான் – கம்.யுத்2:16 233/3,4
விட்ட வெம் பகழி-தன்னை வெற்பினை வெதுப்பும் தோளான் – கம்.யுத்2:18 190/1
செரு பயிற்றிய தட கை ஆளி செல விட்ட குன்று திசை யானையின் – கம்.யுத்2:19 80/1
வானர வீரர் விட்ட மலைகளை அரக்கர் வவ்வி – கம்.யுத்3:21 13/1
மேயின உணவு கொண்டு மீண்டு அவை உறையுள் விட்ட
ஆயின ஆக்கி தான் வந்து அமர் பெரும் களத்தன் ஆனான் – கம்.யுத்3:24 1/3,4
பழித்த வாளி சிந்த நின்று பட்ட அன்றி விட்ட கோல் – கம்.யுத்3:31 83/3
விட்ட போதினின் ஒருவனை வீட்டியே மீளும் – கம்.யுத்4:32 27/1

மேல்


விட்டது (10)

நல்கினம் விட்டது என் நலத்தோன் அ-வயின் – நற் 176/2
தீம் கதிர் விட்டது போல முகன் அமர்ந்து – கலி 56/5
மென்றன வெகுளி பொங்க விட்டது மாய வேடம் – கம்.ஆரண்:12 62/4
வேக வெம் படை விட்டது மெல்ல விரிப்பாய் – கம்.சுந்:5 77/4
விட்டது கண்டும் நாம் விடாது வேட்டுமோ – கம்.யுத்1:4 64/4
விளைந்தது பெரும் போர் என்று விட்டது விடாது நம்மை – கம்.யுத்1:13 11/3
வேல் அங்கு எறிய கொடு விட்டது நீள் – கம்.யுத்2:18 59/3
அளவு இலது அமைய விட்டது இராமனை நீக்கி அன்றால் – கம்.யுத்3:26 11/3
தான் விட்டது மலரோன் படை-எனின் மற்று இடைதருமே – கம்.யுத்3:27 136/1
விட்டது மெய்ம்மை ஐய மீட்டு ஒரு வினையம் இல்லை – கம்.யுத்4:34 16/2

மேல்


விட்டதும் (2)

வான் விட்டதும் மண் விட்டதும் மறவோன் உடல் அறுமே – கம்.யுத்3:27 136/2
வான் விட்டதும் மண் விட்டதும் மறவோன் உடல் அறுமே – கம்.யுத்3:27 136/2

மேல்


விட்டம் (2)

இட்டிகை நெடும் சுவர் விட்டம் வீழ்ந்து என – அகம் 167/13
விட்டம் ஆயினும் மாதினை வெம் சமம் விரும்பி – கம்.யுத்3:30 51/1

மேல்


விட்டருளுதி (1)

அசைவு_இல் கற்பின் அ அணங்கை விட்டருளுதி அதன் மேல் – கம்.யுத்1:2 99/3

மேல்


விட்டவர் (1)

விட்டவர் அல்லரேல் யாவர் வீடு உளார் – கம்.அயோ:1 19/4

மேல்


விட்டவன் (2)

பேர விட்டவன் நுதல் அணி ஓடையின் பிறங்கும் – கம்.ஆரண்:8 19/3
ஊன் விட்டவன் மறம் விட்டிலன் என வானவர் உவந்தார் – கம்.யுத்3:27 136/4

மேல்


விட்டவா (1)

விட்டவா கண்டும் மேல் எண்ண வேண்டுமோ – கம்.யுத்1:9 47/4

மேல்


விட்டவை (1)

பெயர்ந்து விட்டவை யாவும் பிளிறுவ – கம்.யுத்1:8 39/4

மேல்


விட்டன்று (1)

விசும்பு கடி விட்டன்று விழவு புனல் ஆங்க – பரி 12/99

மேல்


விட்டன (7)

மேல் நிமிர விட்டன விசும்பின் வழி மீ போய் – கம்.சுந்:6 11/3
மிகை எழும் சினத்து அனுமன்-மேல் விட்டன வெந்து – கம்.சுந்:11 33/2
வெல தகா அமரரும் அவுணரும் செருவில் விட்டன விடாத – கம்.யுத்1:2 95/2
செறுத்து விட்டன படை எல்லாம் கணைகளால் சிந்தி – கம்.யுத்2:15 229/2
விட்டன நெடு வரை வேழம் வேழத்தை – கம்.யுத்2:18 90/3
விட்டன விட்டன விடு கணை படு-தொறும் – கம்.யுத்2:18 135/3
விட்டன விட்டன விடு கணை படு-தொறும் – கம்.யுத்2:18 135/3

மேல்


விட்டனர் (2)

ஏறு கொண்டு ஒருங்கு தொழூஉ விட்டனர் விட்டு ஆங்கே – கலி 103/58
ஆறு செல் வம்பலர் விட்டனர் கழியும் – அகம் 297/10

மேல்


விட்டனன் (8)

ஆன்று விட்டனன் அத்தை விசும்பின் – புறம் 399/30
வினைக்கு அரு மெய்ம்மையன் வனத்துள் விட்டனன்
மனக்கு அரும் புதல்வனை என்றல் மன்னவன் – கம்.அயோ:5 31/1,2
மேயான் வருவான் என விட்டனன் மேவு-காறும் – கம்.சுந்:4 93/3
விட்டனன் இலங்கை-தன்-மேல் விண் உற விரிந்த மாடம் – கம்.சுந்:6 54/1
வென்று தீர்க என விட்டனன் அது வந்து பட்டது மேல் என்ன – கம்.யுத்2:16 325/4
விட்டனன் விசிகம் வேகம் விடாதன வீரன் மார்பில் – கம்.யுத்2:19 94/1
விட்டனன் அரக்கன் வெய்ய படையினை விடுத்தலோடும் – கம்.யுத்2:19 189/1
விட்டனன் விடு படைக்கலம் வேரொடும் உலகை – கம்.யுத்4:37 103/1

மேல்


விட்டனனாம்-அரோ (1)

வீங்கு தோளினன் விட்டனனாம்-அரோ – கம்.யுத்2:15 69/4

மேல்


விட்டனனே (2)

வேந்து விட்டனனே மா விரைந்தனவே – ஐங் 483/2
அன்னாய் என்றனென் அவன் கை விட்டனனே
தொல் நசை சாலாமை நன்னன் பறம்பில் – அகம் 356/7,8

மேல்


விட்டனென் (1)

விட்டனென் சீதை-தன்னை என்றலும் விண்ணோர் நண்ணி – கம்.யுத்3:28 11/1

மேல்


விட்டனை (4)

தொடர்பு யாங்கு விட்டனை நோகோ யானே – நற் 108/9
போந்தாய் எனை விட்டனை போயினையோ – கம்.ஆரண்:14 72/4
விட்டனை மாதை என்ற போதினும் வெருவி வேந்தன் – கம்.யுத்1:9 67/1
விட்டனை எம்மை விடுத்து இனி வெம் போர் – கம்.யுத்3:20 19/1

மேல்


விட்டனையோ (1)

விட்டனையோ அவர் உற்ற சூளே – ஐங் 227/5

மேல்


விட்டாய் (5)

துன்றிய புயத்து இனிது இருக்க துயர் விட்டாய்
இன் துயில் விளைக்க ஓர் இமைப்பின் இறை வைகும் – கம்.சுந்:5 3/2,3
வென்றி இல்லவர் மெல்லியோர்-தமை செல விட்டாய்
நன்றி இன்று ஒன்று காண்டியேல் எமை செல நயத்தி – கம்.சுந்:9 4/2,3
வீங்கிய புகழை எல்லாம் வேரொடும் வாங்கி விட்டாய் – கம்.யுத்1:12 44/4
இறப்பு எனும் பதத்தை விட்டாய் இராமன் என்பளவும் மற்று இ – கம்.யுத்2:16 128/3
விக்கல் பொரு வெவ் உரை தூதுவன் என்று விட்டாய்
புக்க தலைப்பெய்தல் நினைந்திலை புந்தி இல்லாய் – கம்.யுத்2:19 8/2,3

மேல்


விட்டாய்-என்றிடின் (1)

விட்டாய்-என்றிடின் வெவ் அம்பால் – கம்.சுந்:5 47/2

மேல்


விட்டார் (10)

வெயில்கள் போல் ஒளிகள் வீச வீரன் மேல் கடிது விட்டார் – கம்.சுந்:8 22/4
கண்டார் கண்டது ஓர் திசையே விசை கொடு கால் விட்டார் படை கைவிட்டார் – கம்.சுந்:10 39/4
வந்தேம் வானவர் என்று ஏகினர் சிலர் சிலர் மானுயர் என வாய் விட்டார்
மந்தாரம் கிளர் பொழில்-வாய் வண்டுகள் ஆனார் சிலர் சிலர் மருள்கொண்டார் – கம்.சுந்:10 41/2,3
மூர்த்திகள்-தாமும் தம்தம் யோகத்தின் முயற்சி விட்டார் – கம்.சுந்:11 4/4
விளைவு உரை என்று விட்டார் வீரர் ஆய் மெய்ம்மை ஓர்வார் – கம்.சுந்:12 111/2
வினை இது என்று அறிந்து இராவணன் மேல் செல விட்டார் – கம்.யுத்2:15 187/4
விண்-மேல் நெடிது ஓடினர் ஆர் உயிர் விட்டார்
மண்-மேல் நெடு மால் வரை என்ன மறிந்தார் – கம்.யுத்2:18 253/1,2
எயிலுடை இலங்கை நோக்கி இரிந்தனர் படையும் விட்டார் – கம்.யுத்3:28 55/4
கொண்டு ஒருங்கு உடனே விட்டார் குலுங்கியது அமரர் கூட்டம் – கம்.யுத்3:31 224/2
மந்திர விதியினாரும் வசிட்டனும் வரைந்து விட்டார்
சந்திர கவிகை ஓங்கும் தயரத_ராமன் தாம – கம்.யுத்4:42 11/2,3

மேல்


விட்டால் (2)

மேருவினை கடந்து அப்பால் ஒன்பதினாயிரம் உள ஓசனையை விட்டால்
நேர் அணுகும் நீலகிரிதான் இரண்டாயிரம் உள யோசனையின் நிற்கும் – கம்.யுத்3:24 26/1,2
ஒக்கவே விடுமே விட்டால் அவற்றையும் அவற்றின் ஓய – கம்.யுத்3:27 4/2

மேல்


விட்டாள் (3)

செல்வாய் என்னா மூ_இலை_வேலை செல விட்டாள் – கம்.சுந்:2 85/4
அறிகுறியாக விட்டாள் ஆதலான் வறியள் அந்தோ – கம்.சுந்:6 45/2
வேணியை அரம்பை மெல்ல விரல் முறை சுகிர்ந்து விட்டாள் – கம்.யுத்4:40 30/4

மேல்


விட்டாற்கு (1)

போர் கோலம் செய்து விட்டாற்கு உயிர் கொடாது அங்கு போகேன் – கம்.யுத்2:16 150/2

மேல்


விட்டான் (49)

மூரி வெம் சிலை மேல் இட்டு மொய் அமர் மூட்டி விட்டான் – கம்.பால:24 28/4
போக்கி போக்கிய சினத்தொடும் புரி குழல் விட்டான் – கம்.ஆரண்:6 86/4
முன்னை மூக்கு அரிந்து விட்டான் முடிந்தது என் வாழ்வும் உன்னின் – கம்.ஆரண்:10 81/3
வெய்ய வாளியை ஆள் உடை வில்லியும் விட்டான் – கம்.கிட்:4 15/4
வெற்று அரசு எய்தி எம்பி வீட்டு அரசு எனக்கு விட்டான் – கம்.கிட்:7 131/4
மெய் தலை நின்ற வீரன் இ உரை விளம்பி விட்டான் – கம்.கிட்:9 28/4
வேலை கடப்பென் மீள மிடுக்கு இன்று என விட்டான்
வாலி அளிக்கும் வீர வய போர் வசை_இல்லான் – கம்.கிட்:17 4/3,4
வேகம் அமைந்தீர் என்று விரிஞ்சன் மகன் விட்டான் – கம்.கிட்:17 19/4
வீடு நோக்கியே செல்க என்று சிலவரை விட்டான்
கூடினார்க்கு அவர் உயிர் என சிலவரை கொடுத்தான் – கம்.சுந்:7 43/2,3
வெய்தாயின பல விட்டான் வீரனும் வேறு ஓர் படை இலன் மாறா வெம் – கம்.சுந்:10 33/3
விண் துளங்கிட மேருவும் துளங்கிட விட்டான் – கம்.சுந்:11 55/4
பொன் நகர் மீதே தன் போர் வாலினை போக விட்டான் – கம்.சுந்:12 130/4
மெய்யுற வெதும்பி உள்ளம் மெலிவுறு நிலையை விட்டான்
ஐயனுக்கு அங்கி முன்னர் அங்கையால் பற்றும் நங்கை – கம்.சுந்:14 47/2,3
வேழத்துக்கு இடு-மின் என விட்டான் – கம்.யுத்1:3 90/4
வெள்ளத்து உய்த்திடு-மின் என விட்டான் – கம்.யுத்1:3 99/4
விட்டான் அவன் மேல் அவர் வீசினரால் – கம்.யுத்1:3 115/4
வேத நூல் என தகைய திருவுளத்தின் குறிப்பு அறியேன் என்று விட்டான்
காதல் நான்முகனாலும் கணிப்ப_அரிய கலை அனைத்தும் கதிரோன் முன் சென்று – கம்.யுத்1:4 102/2,3
ஓடி நூறு என்று விட்டான் ஓர் இமை ஒடுங்கா முன்னம் – கம்.யுத்1:7 16/3
அன்பனை அமர புல்லி மஞ்சனம் ஆட்டி விட்டான்
தன் பெரு நயனம் என்னும் தாமரை தடத்து நீரால் – கம்.யுத்1:12 34/3,4
பின் பழி எய்த நின்றான் அவன் பின்னை பேச்சு விட்டான் – கம்.யுத்1:13 17/4
வட திசை வாயில் காப்பேன் யான் என வகுத்து விட்டான் – கம்.யுத்1:13 22/4
காந்திய உருமின் விட்டான் கவி_குலத்து அரசன் அ கல் – கம்.யுத்2:15 128/2
விண்ட வாள் அரக்கன் மீது விசும்பு எரி பறக்க விட்டான்
பண்டை மால் வரையின் மிக்கது ஒரு கிரி பரிதி மைந்தன் – கம்.யுத்2:15 130/3,4
வேரொடும் சுழற்றி விட்டான் விடுதலும் இலங்கை வேந்தன் – கம்.யுத்2:15 137/3
வீற்று வீற்று உக வெயில் உமிழ் கடும் கணை விட்டான்
சேற்று செம்_புனல் படு கள பரப்பிடை செம் கண் – கம்.யுத்2:15 243/2,3
மின்னும் பல் மணி மவுலி-மேல் ஒரு கணை விட்டான்
அன்ன காய் கதிர் இரவி-மேல் பாய்ந்த போர் அனுமன் – கம்.யுத்2:15 244/1,2
வேத நாயகனே உன்னை கருணையால் வேண்டி விட்டான்
காதலால் என்-மேல் வைத்த கருணையால் கருமம் ஈதே – கம்.யுத்2:16 148/1,2
இன்றொடும் தவிர்ந்தது அன்றே உடன்பிறப்பு என்று விட்டான்
வென்றி வெம் திறலினானும் அவன் அடித்தலத்து வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்2:16 162/3,4
கள்ள நீர் வாழ்க்கையேமை கைவிட்டு காலும் விட்டான்
பிள்ளைமை துறந்தான் என்னா பேதுறும் நிலையன் ஆகி – கம்.யுத்2:16 164/1,2
நீலன் மேல் நிமிர்ந்தது ஆங்கு ஓர் நெருப்பு என திரிந்து விட்டான்
சூலமே கொண்டு நூறி முறுவலும் தோன்ற நின்றான் – கம்.யுத்2:16 179/3,4
விட்டான் உலகு யாவையும் மேலொடு கீழ் – கம்.யுத்2:18 72/1
வேறு ஆயின அவை யாவையும் உடனே வர விட்டான் – கம்.யுத்2:18 146/4
மின்னினும் மிளிர்வது ஆங்கு ஓர் வெம் சரம் கோத்து விட்டான் – கம்.யுத்2:18 189/4
ஆற்றல் சால் படையை விட்டான் ஆரியன் அரக்கன் அம்மா – கம்.யுத்2:18 200/3
வேற்றுள தாங்க என்னா வெய்யவன் படையை விட்டான் – கம்.யுத்2:18 200/4
மின் தனி திரண்டது என்ன சரத்தொடும் கூட்டி விட்டான்
குன்றினும் உயர்ந்த தோளான் தலையினை கொண்டு அ வாளி – கம்.யுத்2:18 204/2,3
வீங்கிய விசையின் நீலன் அரக்கன்-மேல் செல்ல விட்டான்
ஆங்கு அவன் அவற்றை ஆண்டு ஓர் அம்பினால் அறுத்து ஓர் அம்பால் – கம்.யுத்2:18 222/2,3
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி வெம் சினத்து அரக்கன் விட்டான்
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி கொண்டு அவை தடுத்தான் வீரன் – கம்.யுத்2:19 108/3,4
திங்களின் பாதி கோடி இலக்குவன் தெரிந்து விட்டான்
திங்களின் பாதி கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் தீர்த்தான் – கம்.யுத்2:19 109/3,4
மு சிர பகழி கோடி இலக்குவன் முடுக விட்டான்
மு சிர பகழி கோடி தொடுத்து அவை தடுத்தான் முன்பன் – கம்.யுத்2:19 112/3,4
மின்னு படை கை அரக்கரை விட்டான்
சொன்ன தொகைக்கு அமை யானை சுடர் தேர் – கம்.யுத்3:20 20/2,3
தேவர்-தம் படையை விட்டான் என்பது சிந்தை செய்யா – கம்.யுத்3:22 155/1
மீட்டான்_அலன் தடுத்தான்_அலன் முடிந்தான் என விட்டான்
காட்டாது இனி கரந்தால் அது கருமம் அலது என்னா – கம்.யுத்3:27 134/2,3
எனைத்து ஆயது ஒர் பொருளால் இடை தடை இல்லதை விட்டான் – கம்.யுத்3:27 152/4
வேல் ஒன்று வாங்கி விட்டான் வெயில் ஒன்று விழுவது என்ன – கம்.யுத்3:27 179/2
நிறை உற வாங்கி விட்டான் உலகு எலாம் நிறுத்தி நின்றான் – கம்.யுத்3:28 51/4
வீடணன் சொல விண்டுவின் படைக்கலம் விட்டான்
மூடு வெம் சின மோகத்தை நீக்கலும் முனிந்தான் – கம்.யுத்4:32 25/1,2
வீசி மேற்செல வில் விசை தொடை கொண்டு விட்டான் – கம்.யுத்4:37 110/4
விருப்பின் கோடியால் விலைக்கு எனும் பதடியின் விட்டான்
கருப்பு கார் மழை வண்ண அ கடும் திசை களிற்றின் – கம்.யுத்4:37 121/2,3

மேல்


விட்டிட்டான் (1)

விட்டிட்டான் அலன் என்று விரைந்தார் – கம்.யுத்1:3 100/2

மேல்


விட்டிட (1)

விட்டிட எண்ணியோ நான் பிடித்தது வேட்கை வீய – கம்.யுத்3:26 9/4

மேல்


விட்டிடல் (1)

விட்டிடல் என்று விலக்கினர் தாமே – கம்.பால:8 22/4

மேல்


விட்டிடலும் (1)

பொரு மா கணை விட்டிடலும் புவி மீது அலறி புரள – கம்.அயோ:4 74/4

மேல்


விட்டிடு (1)

தேன் விட்டிடு மலரோன் படை தீர்ப்பாய் என தெரிந்தான் – கம்.யுத்3:27 136/3

மேல்


விட்டிடுதுமேல் (1)

விட்டிடுதுமேல் எளியம் ஆதும் அவர் வெல்ல – கம்.யுத்1:2 53/3

மேல்


விட்டில் (3)

விளக்கு எதிர் வீழ்த்த விட்டில் பான்மைய வியக்க வேண்டா – கம்.யுத்2:17 27/4
எரியிடை வீழ்ந்த விட்டில் அல்லரோ அரசுக்கு ஏற்ற – கம்.யுத்2:17 68/2
வினை இனி உண்டே வல்லை விளக்கின் வீழ் விட்டில் என்ன – கம்.யுத்3:26 70/3

மேல்


விட்டில (1)

வல மரங்களை விட்டில மாசு இலா – கம்.யுத்1:8 59/3

மேல்


விட்டிலர் (3)

விட்டிலர் கங்குலின் விடிவு கண்டிலர் – கம்.பால:19 65/3
விட்டிலர் குரிசிலை வேந்தர் வேறுளோர் – கம்.அயோ:5 8/4
விட்டிலர் புரண்டு இருவர் ஓர் அகழின் வீழ்ந்தார் – கம்.யுத்1:12 15/4

மேல்


விட்டிலரால் (1)

மெய்த்த வேந்தன் திரு உடம்பை பிரியார் பற்றி விட்டிலரால்
பித்த மயக்கு ஆம் சுறவு எறியும் பிறவி பெரிய கடல் கடக்க – கம்.அயோ:6 25/2,3

மேல்


விட்டிலன் (2)

ஊன் விட்டவன் மறம் விட்டிலன் என வானவர் உவந்தார் – கம்.யுத்3:27 136/4
விட்டிலன் உலகை அஞ்சி ஆதலால் வென்று மீண்டேன் – கம்.யுத்3:28 5/2

மேல்


விட்டிலா (1)

மின் கையில் கொண்டு-என வில்லை விட்டிலா
வன் கையை தன் கையின் வலியின் வாங்கினான் – கம்.யுத்4:37 157/3,4

மேல்


விட்டிலின் (1)

விரி சுடர் விளக்கம் கண்ட விட்டிலின் வீழ்வ காணாய் – கம்.ஆரண்:11 58/4

மேல்


விட்டிலேனால் (1)

விலங்கு ஆனேன் ஆதலினால் விலங்கினேன் இன்னும் உயிர் விட்டிலேனால் – கம்.ஆரண்:4 22/4

மேல்


விட்டிலை (1)

விட்டிலை சீதையை ஆம் எனின் வீரர் – கம்.யுத்3:20 15/1

மேல்


விட்டிலையோ (1)

விட்டிலையோ இது விதியின் வண்ணமே – கம்.யுத்2:16 75/4

மேல்


விட்டீய (1)

விட்டீய வழங்கிய வெம் படையின் – கம்.யுத்3:31 192/1

மேல்


விட்டீர் (1)

புண் எலாம் எனக்கே ஆக்கி விபரீதம் புணர்த்து விட்டீர் – கம்.யுத்2:17 12/4

மேல்


விட்டு (117)

அகறிரோ எம் ஆயம் விட்டு என – பொரு 123
புலம்பு விட்டு இருந்த புனிறு இல் காட்சி – மலை 49
இன் தீம் பால் பயம் கொள்-மார் கன்று விட்டு
ஊர் குறு_மாக்கள் மேற்கொண்டு கழியும் – நற் 80/2,3
எல்லி விட்டு அன்று வேந்து என சொல்லுபு – நற் 121/6
விரி ஒலி கூந்தல் விட்டு அமைகலனே – நற் 141/12
விதிர்த்து விட்டு அன்ன அம் நுண் சுணங்கின் – நற் 160/5
பன் மலை அரும் சுரம் இறப்பின் நம் விட்டு
யாங்கு வல்லுந மற்றே ஞாங்கர் – நற் 171/6,7
ஊர் அலர் தூற்றும் கௌவையும் நாண் விட்டு
உரை அவற்கு உரையாம் ஆயினும் இரை வேட்டு – நற் 263/3,4
எம் விட்டு அகறிர் ஆயின் கொன் ஒன்று – நற் 266/6
புல் உடை காவில் தொழில் விட்டு ஆங்கு – நற் 315/5
படை மாண் பெரும் குள மடை நீர் விட்டு என – நற் 340/3
பகலே பலரும் காண வாய் விட்டு
அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி – நற் 365/3,4
காண் இனி வாழி என் நெஞ்சே நாண் விட்டு
அரும் துயர் உழந்த-காலை – நற் 384/9,10
பெரும் பெயல் விடியல் விரித்து விட்டு அன்ன – குறு 168/3
விட்டு என விடுக்கும் நாள் வருக அது நீ – குறு 236/1
கடன் அறி மாக்கள் போல இடன் விட்டு
இதழ் தளை அவிழ்ந்த ஏகல் வெற்பன் – குறு 265/4,5
நம்மை விட்டு அமையுமோ மற்றே கைம்மிக – குறு 317/5
என் பயக்கும்மோ நம் விட்டு துறந்தே – ஐங் 268/5
விட்டு சென்றனர் நம்மே – ஐங் 340/3
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்து தொழில் விட்டு என – ஐங் 498/3
காமம் கள விட்டு கை கொள் கற்பு-உற்று என – பரி 11/42
மல்லல் புனல் வையை மா மலை விட்டு இருத்தல் – பரி 11/43
வண்ண நீர் கரந்த வட்டு விட்டு எறிவோரும் – பரி 11/55
புல்லு விட்டு இறைஞ்சிய பூ_கொடி தகைப்பன – கலி 3/13
நெய் இடை நீவி மணி ஒளி விட்டு அன்ன – கலி 22/12
அன்னான் ஒருவன் தன் ஆண்தகை விட்டு என்னை – கலி 47/7
நிறை அழி கொல் யானை நீர்க்கு விட்டு ஆங்கு – கலி 56/32
பின்னு விட்டு இருளிய ஐம்பால் கண்டு என் பால – கலி 59/8
என்னை விட்டு இகத்தர இறந்தீவாய் கேள் இனி – கலி 59/9
விட்டு அவள் வரல் நோக்கி விருந்து ஏற்றுக்கொள நின்றாய் – கலி 69/13
தூண்டிலா விட்டு துடக்கி தான் வேண்டியார் – கலி 85/23
இடன் விட்டு இயங்கா இமையத்து ஒரு பால் – கலி 92/18
வண்டு_இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன் – கலி 92/40
நீர்க்கு விட்டு ஊர்ந்தாயும் நீ – கலி 97/27
ஏறு கொண்டு ஒருங்கு தொழூஉ விட்டனர் விட்டு ஆங்கே – கலி 103/58
துறை விட்டு அன்ன தூ மயிர் எகினம் – அகம் 34/12
பயன் இன்மையின் பற்று விட்டு ஒரூஉம் – அகம் 71/2
எம் விட்டு அகன்ற சில் நாள் சிறிதும் – அகம் 78/13
இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்கு – அகம் 109/12
புலி கணத்து அன்ன நாய் தொடர் விட்டு
முருகன் அன்ன சீற்றத்து கடும் திறல் – அகம் 158/15,16
இட்டு ஆறு இரங்கும் விட்டு ஒளிர் அருவி – அகம் 288/10
செய்து விட்டு அன்ன செம் நில மருங்கில் – அகம் 304/6
தண் கடல் அசை வளி எறி-தொறும் வினை விட்டு
முன்றில் தாழை தூங்கும் – அகம் 340/22,23
தாலி களைந்தன்றும் இலனே பால் விட்டு
அயினியும் இன்று அயின்றனனே வயின்_வயின் – புறம் 77/7,8
கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ – புறம் 141/3
உயிர் நடுக்கு-உற்று புலா விட்டு அரற்ற – புறம் 326/3
எழு விட்டு அமைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 341/4
வன்_புலத்து பகடு விட்டு
குறு முயலின் குழை சூட்டொடு – புறம் 395/2,3
எடுத்த சீற்றம் விட்டு இனிது வாழ்த்தி மேல் – கம்.பால:6 19/2
பிறங்கு தாமரை_வனம் விட்டு பெடையொடு களி வண்டு – கம்.பால:9 3/3
ஐய பொன் கலத்தொடு அங்கை விட்டு இருந்த ஆதர் போல் – கம்.பால:13 54/2
கைகடக்க விட்டு இருந்த கட்டுரைப்பது என்-கொலோ – கம்.பால:13 54/4
பூ மிசை விட்டு மண் பொலிந்த பொற்பினாள் – கம்.பால:13 62/4
செய் தவன் தனி தேர் மிசை சேறல் விட்டு
எய்த வந்து எதிர் நின்றமைதான் இது – கம்.பால:21 22/2,3
உராவ_அரு துயரை விட்டு உறுதி காண்பரால் – கம்.அயோ:2 54/2
தீபம் முற்றவும் விட்டு அகன்றன சேயது ஆருயிர் தேய வெம் – கம்.அயோ:3 65/2
விண் உற்றது எம் மருங்கும் விட்டு அழுத பேர் ஓசை – கம்.அயோ:4 93/4
மின் ஒத்த சீற்ற கனல் விட்டு விளங்க நின்ற – கம்.அயோ:4 122/1
அளவு_இறந்து உயிர்க்க விட்டு அரற்றும் தன்மையால் – கம்.அயோ:4 175/2
விட்டு நீத்தான் நமை என்பார் வெய்ய ஐயன் வினை என்பார் – கம்.அயோ:6 32/2
களை கட்டவர் தளை விட்டு எறி குவளை தொகை கண்டான் – கம்.அயோ:7 5/4
வாளும் வேலும் விட்டு அளாயின அனைய கண் மயிலே – கம்.அயோ:10 2/1
இரு நிலம் ஆள்கை விட்டு இன்று என் ஏவலால் – கம்.அயோ:14 37/3
அன்னையே அனைய அன்பின் அறவோர்கள் தமை விட்டு
என்னையே நுகர்தி என்றனள் எழுந்து விழுவாள் – கம்.ஆரண்:1 39/3,4
விண்ணிடை படர்தல் விட்டு எழு விகற்பம் நினையா – கம்.ஆரண்:1 43/2
விட்டு விண்ணிடை விளங்கினன் விரிஞ்சன் என ஓர் – கம்.ஆரண்:1 45/3
விசை கட்டழி தானவர் விட்டு அகல் பேர் – கம்.ஆரண்:2 8/3
கற்றை சுடர் விட்டு எரி கஞ்சுகியான் – கம்.ஆரண்:2 10/2
வீடி-போகாதே இ மெய் வனத்தை விட்டு அகல – கம்.ஆரண்:6 115/3
வெறுப்பன கிளத்தலும் இ தொழிலை விட்டு என் – கம்.ஆரண்:11 30/3
விட்டு அழைத்து ஒரு குன்று என வீழ்ந்தனன் – கம்.ஆரண்:11 76/4
விட்டு ஏகுதியால் விளிகின்றிலையால் – கம்.ஆரண்:13 8/4
எடுப்பர் பற்றி உற்று ஒருவரை ஒருவர் விட்டு எறிவர் – கம்.கிட்:7 56/1
பெருமை என்பது இது என் பிழை பேணல் விட்டு
ஒருமை நோக்கி ஒருவற்கு உதவலோ – கம்.கிட்:7 91/3,4
கண்ணிய கணிப்ப_அரும் செல்வ காதல் விட்டு
அண்ணலை அடி தொழ அணையும் அன்பினால் – கம்.கிட்:11 124/1,2
அண்ணல் அவை முற்றும் அற விட்டு வினை வெல்வான் – கம்.கிட்:14 62/3
சேக்கை விட்டு இரியல்போகி திரிதரும் அதனை தீர்ப்பான் – கம்.கிட்:16 62/2
விரை தாமரை வாள் முகம் விட்டு விளங்க வீரன் – கம்.சுந்:1 48/2
வன் கொண்டல் விட்டு மதி முட்டுவன மாடம் – கம்.சுந்:2 1/4
விட்டு உயர் தோளினன் விசும்பின் மேக்கு உயர் – கம்.சுந்:4 99/2
வில்லும் நின்று இசைப்ப யானை முழக்கம் விட்டு ஆர்ப்ப விண் தோய் – கம்.சுந்:8 8/3
விசையின் மான் தேர்களும் களிறும் விட்டு அகல் – கம்.சுந்:9 37/1
வீரன் விட்டு எறிந்தன கடலின் வீழ்வன – கம்.சுந்:9 39/2
விட்டு ஏகும் அது அன்றி அரக்கரும் வெம்மை தீர்வார் – கம்.சுந்:11 25/4
ஆலமும் மலரும் வெள்ளி_பொருப்பும் விட்டு அயோத்தி வந்தான் – கம்.சுந்:12 75/4
அஞ்சலை அரக்க பார் விட்டு அந்தரம் அடைந்தான் அன்றே – கம்.சுந்:12 79/1
விட்டு உயர் விஞ்சையர் வெம் தீ – கம்.சுந்:13 55/1
யானை கால் குலைந்து ஆழி ஓர் ஏழும் விட்டு அகல – கம்.யுத்1:5 47/2
ஏனை வானவர் இருக்கை விட்டு இரியலுற்று அலைய – கம்.யுத்1:5 47/3
கொற்றவன் படைக்கலம் குடித்த வேலை விட்டு
உற்று உயிர் படைத்து எழுந்து ஓடல் உற்றதால் – கம்.யுத்1:6 53/2,3
மீது விட்டு உலகு உற்றது மீன்_குலம் – கம்.யுத்1:8 37/4
ஏயின தூதன் எற்ற பற்று விட்டு இலங்கை தெய்வம் – கம்.யுத்1:9 79/3
என் அவற்கு உரைப்பது என்ன ஏந்து_இழையாளை விட்டு
தன் உயிர் பெறுதல் நன்றோ அன்று எனின் தலைகள் பத்தும் – கம்.யுத்1:14 11/1,2
துன்று இரும் குழலை விட்டு தொழுது வாழ் சுற்றத்தொடும் – கம்.யுத்1:14 37/3
ஒழிந்த மேருவின் உம்பர் விட்டு இம்பரின் – கம்.யுத்2:15 31/3
விட்டு எழு புரவி மேலும் வெள் எயிற்று அரக்கர் மேலும் – கம்.யுத்2:15 144/2
சிறையில் வைத்தவள்-தன்னை விட்டு உலகினில் தேவர் – கம்.யுத்2:15 253/1
விட்டு உற நடத்தி ஓட்டி விரைவு உள சாரி வந்தார் – கம்.யுத்2:16 48/3
தையலை விட்டு அவன் சரணம் தாழ்ந்து நின் – கம்.யுத்2:16 83/1
பந்தியில் பந்தியில் படையை விட்டு அவை – கம்.யுத்2:16 84/1
ஒன்று கொண்டு ஒன்றை எற்றும் உதைக்கும் விட்டு உழக்கும் வாரி – கம்.யுத்2:16 173/2
விட்டு உலம்பிட நெடு விசும்பில் சேறலும் – கம்.யுத்2:16 255/2
ஆசைகள்-தோறும் விட்டு எறிய ஆர்த்து எழும் – கம்.யுத்2:16 297/3
ஆக்கி அங்கு அவன் அடு படை தொடுத்து விட்டு அறுத்தனன் அது சிந்தி – கம்.யுத்2:16 328/3
நெஞ்சு நேரானது உம்மை நினைப்பு விட்டு ஆவி நீக்க – கம்.யுத்2:17 10/3
கொழுந்து விட்டு அழன்று எரி மடங்கல் கூட்டு அற – கம்.யுத்2:18 1/1
மேல் திசை கீழ் திசை விட்டு வெம் கடும் – கம்.யுத்2:19 34/3
சுற்றும் வால்-கொடு தூவும் துவைக்கும் விட்டு
எற்றும் வானின் எடுத்து எறியும் எதிர் – கம்.யுத்2:19 140/1,2
திண் தேர் அழிய சிலை விட்டு ஒரு தன் – கம்.யுத்3:20 89/1
விழு மழைக்கு இரட்டி விட்டு அரக்கர் வீசினார் – கம்.யுத்3:22 46/4
மணி நெடும் தேரின் கட்டு விட்டு அது மறிதலோடும் – கம்.யுத்3:28 38/1
விட்டு அழைக்கும் உழைக்கும் வெதும்புமால் – கம்.யுத்3:29 14/4
சீதை என்பவள்-தனை விட்டு அம் மனிதரை சேர்தல் – கம்.யுத்3:30 50/2
வெம் கோப நெடும் படை வெம் சரம் விட்டு
எங்கேனும் வழங்குவர் எய்குவரால் – கம்.யுத்3:31 209/3,4
மீண்டனவும் மேலனவும் விட்டு விரி தட்டில் – கம்.யுத்4:36 9/2
கொழுந்து விட்டு நிமிர்கின்ற கோபத்தான் – கம்.யுத்4:41 63/4
ஊனுடை யாக்கை விட்டு உண்மை வேண்டிய – கம்.யுத்4:41 107/1

மேல்


விட்டெறிந்து (1)

தீ அழல் துவைப்ப திரிய விட்டெறிந்து
நோய் உடை நுடங்கு சூர் மா முதல் தடிந்து – பரி 5/3,4

மேல்


விட்டேம் (1)

நாணும் விட்டேம் அலர்க இ ஊரே – நற் 15/10

மேல்


விட்டேறு (2)

வில் கரும் கணை விட்டேறு கழுக்கடை எழுக்கள் மின்ன – கம்.சுந்:7 8/4
ஏ மரு வரி வில் வேல் கோல் ஈட்டி வாள் எழு விட்டேறு
மா மரம் வீசு பாசம் எழு முளை வயிர தண்டு – கம்.சுந்:10 11/2,3

மேல்


விட்டேனும் (1)

விரும்பி யான் விட்டேனும் போல்வல் என் தோள் மேல் – கலி 63/7

மேல்


விட்டோய் (1)

நீரும் அவட்கு துணை கண்ணின் நீர் விட்டோய்
நீயும் அவட்கு துணை – பரி 24/44,45

மேல்


விட்டோர் (1)

விறல் கெட சிறையிட்டு அயன் இரந்திட விட்டோர்
இறலி அ பெரும் தீவிடை உறைபவர் இவர்கள் – கம்.யுத்3:30 18/3,4

மேல்


விட்டோரை (1)

விட்டோரை விடாஅள் திருவே – புறம் 358/6

மேல்


விட்பு (1)

விட்பு அகத்து உறை கோள் அரி என பொலி வீரன் – கம்.யுத்4:41 35/3

மேல்


விட (47)

ஆறலை கள்வர் படை விட அருளின் – பொரு 21
ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்பு விட வள மனை – குறி 223
குவளை அம் பைம் சுனை அசைவு விட பருகி – மலை 251
சே இழை மாதரை உள்ளி நோய் விட
முள் இட்டு ஊர்-மதி வலவ நின் – ஐங் 481/2,3
களிப்பர் குளிப்பர் காமம் கொடி விட
அளிப்ப துனிப்ப ஆங்காங்கு ஆடுப – பரி 6/103,104
புனல் பொருது மெலிந்தார் திமில் விட
கனல் பொருத அகிலின் ஆவி கா எழ – பரி 10/71,72
கவவு கை விட பெறும் பொருள் திறத்து – கலி 14/18
நீல் இதழ் உண்கணாய் நெறி கூந்தல் பிணி விட
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி – கலி 33/28,29
உள்ளி உழையே ஒருங்கு படை விட
கள்ளர் படர்தந்தது போல தாம் எம்மை – கலி 81/22,23
மின்னு விட சிறிய ஒதுங்கி மென்மெல – அகம் 8/14
பின்னு விட நெறித்த கூந்தலும் பொன் என – அகம் 150/1
ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கும் வம்பு விட
கண் உருத்து எழுதரு முலையும் நோக்கி – அகம் 150/2,3
வெம் சின வேந்தன் வினை விட பெறினே – அகம் 164/14
கண் விட தெறிக்கும் மண்ணா முத்தம் – அகம் 173/14
வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை – அகம் 208/17
ஆறு செல் வம்பலர் அசை விட ஊறும் – அகம் 295/12
அம்பு விட வீழ்ந்தோர் வம்ப பதுக்கை – புறம் 3/21
மடலை மாண் நிழல் அசை விட கோவலர் – புறம் 339/2
கூர்ந்த எவ்வம் விட கொழு நிணம் கிழிப்ப – புறம் 393/11
வேய் பிளந்து உக்க வெண் தரளமும் விட அரா – கம்.பால:7 8/3
கண் கிழித்து உமிழ் விட கனல் அரா அரசு கார் – கம்.பால:7 10/1
வெருளும் நோய் விட கண்ணின் விழுங்கலால் – கம்.பால:11 5/2
அதி விட நீரும் நெய்யும் உண்கிலாது ஆவி உண்ணும் – கம்.பால:16 6/2
இலவு இதழ் துவர் விட எயிறு தேன் உக – கம்.பால:19 24/1
கார் விட கறை உடை கணிச்சி வானவன் – கம்.பால:23 53/1
மீனொடு சுடர் விட விளங்கும் மேகத்து – கம்.பால:23 58/3
அணங்கு வாள் விட அரா அணுகும் எல்லையும் – கம்.அயோ:2 52/1
மனம் அனுக்கம் விட தனித்தனி வள்ளலை புணர் கள்ள வன் – கம்.அயோ:3 56/3
மின் நின்று அனைய மேனி வெறிதாய் விட நின்றது போல் – கம்.அயோ:4 33/1
எரியின் வார் கணை இராமன் விட எங்கும் நிலையாது – கம்.ஆரண்:1 33/1
மெய் வரத்தினன் மிடல்_படை விட படுகிலன் – கம்.ஆரண்:1 34/1
வெம் திறல் அரக்கர் விட வேர் முதல் அறுப்பான் – கம்.ஆரண்:3 44/3
மெய் விட கருதாது விண் ஏறினான் – கம்.ஆரண்:4 28/2
தோள் எலாம் படி சுமந்த விட அரவின் பட நிரையின் தோன்ற ஆன்ற – கம்.ஆரண்:10 5/2
விட வாள் எயிறு அன்று எனின் என்னை வெகுண்டு மாலை – கம்.ஆரண்:10 134/3
அழலும் கோள் அரா அகடு தீ விட
சுழலும் வேலையை கடையும் தோளினான் – கம்.கிட்:3 38/3,4
அன்னவன் விட உவந்து அவனும் வந்து அரிகள்-தம் – கம்.கிட்:5 7/1
விட நீயே தனி சென்ற வீரமும் – கம்.கிட்:16 36/3
ஊன் விட உயிர் போய் நீங்க நீங்கும் வேறு உய்தி இல்லை – கம்.யுத்2:19 237/3
விட வெம் கண் எயிற்றவன் விண் அதிர – கம்.யுத்3:20 88/2
ஆயிர அளவின அயில் முக வாய் அடு கணை அவன் விட இவன் விட அ – கம்.யுத்3:28 22/1
ஆயிர அளவின அயில் முக வாய் அடு கணை அவன் விட இவன் விட அ – கம்.யுத்3:28 22/1
கொழுந்து எழும் செக்கர் கற்றை வெயில் விட எயிற்றின் கூட்டம் – கம்.யுத்3:28 65/3
விட கயிறு என பிறழும் வாள் வலன் விசித்தான் – கம்.யுத்4:36 2/2
வாய் வாய்-தோறும் மா கடல் போலும் விட வாரி – கம்.யுத்4:37 139/1
அ விட நாகம் எல்லாம் அணுகினும் அணுகல் ஆற்றா – கம்.யுத்4:37 213/4
ஆனாத உயிர் விட என்று அமைவானும் ஒரு தம்பி அயலே நாணாது – கம்.யுத்4:41 64/3

மேல்


விடக்கு (3)

மீன் தடிந்து விடக்கு அறுத்து – பட் 176
விடக்கு உடை பெரும் சோறு உள்ளுவன இருப்ப – நற் 281/6
விடக்கு அரிது என கருதியோ விதிகொடு உந்த – கம்.பால:7 33/3

மேல்


விடத்தரொடு (1)

திரி காய் விடத்தரொடு கார் உடை போகி – பதி 13/14

மேல்


விடத்தின் (3)

கணிக்கும் தன்மைத்து அன்று விடத்தின் கனல் பூதம் – கம்.ஆரண்:15 33/2
வெவ் விடத்தின் வந்து போர் விளைக்கும் ஏல்வை வேறு நின்று – கம்.கிட்:7 10/2
சீறிய பகழி மாரி தீ கடு விடத்தின் தோய்ந்த – கம்.யுத்3:27 94/4

மேல்


விடத்தினை (4)

அழைத்த தீ விடத்தினை அருந்தல் ஆகுமோ – கம்.அயோ:1 24/4
முருங்கிய கனலின் மூரி விடத்தினை முருக்கும் சீற்றத்து – கம்.ஆரண்:10 111/3
வெவ் விடத்தினை மறுகு தேவர் தானவர் வெருவல் – கம்.கிட்:2 3/2
வெவ் விடத்தினை உண்டவர் மீண்டு என – கம்.யுத்2:19 144/2

மேல்


விடத்து (3)

தெரிவு அரு நிலையளாக தீ விடத்து அரவம் தானே – கம்.ஆரண்:12 63/3
பை கொடு விடத்து அரவு என பல கை பற்றி – கம்.யுத்1:12 13/2
திட்டியின் விடத்து நாகம் அனையன சிந்தி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 190/4

மேல்


விடத்தை (5)

கேகயத்து அரசன் பயந்த விடத்தை இன்னது ஒர் கேடு சூழ் – கம்.அயோ:3 52/3
வெவ் விடத்தை அமிழ்து என வேண்டுவான் – கம்.சுந்:3 97/4
உண்டாள் விடத்தை என உடலும் உணர்வும் உயிர்ப்பும் உடன் ஓய்ந்தாள் – கம்.யுத்3:23 4/2
தாக்கினார் எல்லாம் பட்ட தன்மையை விடத்தை தானே – கம்.யுத்3:24 2/3
வீக்கு வாய் அயில் வெள் எயிற்று அரவின் வெவ் விடத்தை
மாய்க்குமா நெடு மந்திரம் தந்தது ஓர் வலியின் – கம்.யுத்4:37 122/1,2

மேல்


விடப்பட்டோரே (1)

விடாஅதோர் இவள் விடப்பட்டோரே – புறம் 358/7

மேல்


விடம் (44)

விடம் உடை அரவின் உடல் உயிர் உருங்கு உவணம் – பரி 4/42
விடம் கிளர் விழியினாள் மீட்டும் ஈன்றனள் – கம்.பால:5 104/4
கயங்கள் என்னும் கனல் தோய்ந்து கடி நாள் மலரின் விடம் பூசி – கம்.பால:10 64/1
பொங்குகின்ற கொங்கை மேல் விடம் பொழிந்தது என்னினும் – கம்.பால:13 51/3
விடம் குடைந்த மெய்யின்-நின்று வெந்திடாது எழுந்து வெம் – கம்.பால:13 52/2
விடம் நிகர் விழியாரும் அமுது எனும் மொழியாரும் – கம்.பால:23 37/1
வெவ் விடம் அனையவள் விளம்ப வேல்_கணாள் – கம்.அயோ:2 53/1
சோக விடம் தொடர துணுக்கம் எய்தா – கம்.அயோ:3 15/2
கண்டேன் நெஞ்சம் கனிவாய் கனி வாய் விடம் நான் நெடு நாள் – கம்.அயோ:4 47/1
மங்கு பாதகம் விடம் கனல் வயங்கு திமிர – கம்.ஆரண்:1 13/3
இழிந்த கார் விடம் ஏறுவது என்னவே – கம்.ஆரண்:6 65/4
கண்டாரே காதலிக்கும் கட்டழகும் விடம் அன்றோ – கம்.ஆரண்:6 123/3
வாளும் உளது ஓத விடம் உண்டவன் வழங்கும் – கம்.ஆரண்:10 60/3
அன்பு எனும் விடம் உண்டாரை ஆற்றல் ஆம் மருந்தும் உண்டோ – கம்.ஆரண்:10 100/3
உள்ளாது உமிழ்ந்தான் விடம் உண்ட ஒருத்தன் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 140/4
கால கனல் கார் விடம் உண்டு கறுத்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 141/4
விடம் நுங்கிய கண் உடையார் இவர் மெல்லமெல்ல – கம்.ஆரண்:10 144/3
வேதனை செய் காம விடம் மேலிட மெலிந்தாய் – கம்.ஆரண்:11 26/1
விடம் பரந்து அனையது ஆய வெண் நிலா வெதுப்ப வீரன் – கம்.ஆரண்:14 8/2
விடம் பரந்து அனையது ஓர் வெம்மை மீக்கொள – கம்.கிட்:6 10/1
உகு வாய விடம் கொள் நாகத்து ஒத்த வால் சுற்றி ஊழின் – கம்.கிட்:17 28/2
பணம் கிளர் தலை-தொறும் உயிர்த்த பாய் விடம்
உணங்கல்_இல் உலகு எலாம் முறையின் உண்டு வந்து – கம்.சுந்:2 43/2,3
ஆளியின் அணி என அன்றேல் அலை கடல் விடம் என அஞ்சார் – கம்.சுந்:7 18/3
துவனியில் அதிர விடம் போல் சுடர் விடு படைகள் துரந்தார் – கம்.சுந்:7 22/4
விடம் திரண்டு அனைய மெய்யான் அ உரை விளம்ப கேளா – கம்.சுந்:10 23/1
மேவு தீ விடம் உயிர்ப்பன வெயில் பொழி எயிற்றன அ வீரர் – கம்.யுத்1:2 88/2
இட்டார் கடு வல் விடம் எண்ணுடையான் – கம்.யுத்1:3 115/1
விடம் அல விழி எனும் வெகுளி கண்ணினர் – கம்.யுத்1:5 28/1
விடம் எழுந்தது-போல் நெடு விண்ணினை – கம்.யுத்2:16 71/1
திட்டியின் விடம் அன்ன கற்பின் செல்வியை – கம்.யுத்2:16 75/3
வெவ் விடம் என்ன பொங்கி அவனிடை எறிந்த வீச்சு – கம்.யுத்2:18 211/3
சங்கபால குளிகாதி வால் எயிறு தந்த தீ விடம் உமிழ்ந்து சார் – கம்.யுத்2:19 62/3
விடம் கொள் வெள்ளத்தின்-மேல் அவன் விடுவன விலக்கி – கம்.யுத்3:22 73/2
வேள்விக்கு ஏகி வில்லும் இறுத்து ஓர் விடம் அம்மா – கம்.யுத்3:22 207/1
விடம் துடிக்கின்ற கண்டத்து அண்ணலும் விரிஞ்சன் தானும் – கம்.யுத்3:27 76/1
விடம் ஒன்று கொண்டு ஒன்று ஈர்ந்தது-போல் தீர்ந்தது வேகம் – கம்.யுத்3:27 138/4
ஆயிடை இளையவன் விடம் அனையான் அவன் இடு கவசமும் அழிவுபட – கம்.யுத்3:28 24/1
விடம் பிறந்த கடல் என வெம்பினான் – கம்.யுத்3:29 7/4
விடம் பொறாது இரி அமரர்-போல் குரங்கு_இனம் மிதிக்கும் – கம்.யுத்3:31 17/3
விடம் தரு விழியது முடுகி வேலையில் – கம்.யுத்4:37 153/3
வெவ் விடம் ஈசன்-தன்னை விழுங்கினும் பறவை வேந்தை – கம்.யுத்4:37 213/3
விடம் பரந்துளது என வெதும்பிற்றால் உலகு – கம்.யுத்4:40 70/3
வெவ் விடம் பொருது நீண்டு மிளிர்தரும் கரும் கண் செ வாய் – கம்.யுத்4:41 24/2
மூட்டு தீ வல் விடம் உற்று முற்றுவார்க்கு – கம்.யுத்4:41 87/2

மேல்


விடமும் (5)

வெள்ளை வண்ண விடமும் உண்டாம்-கொலோ – கம்.பால:11 9/4
உலந்தவர்க்கு உயிர் சுடு விடமும் ஆய் உடன் – கம்.பால:19 2/2
கல் அளை கிடந்த நாகம் உயிரொடு விடமும் கால – கம்.சுந்:8 17/2
கடும் கனல் விடமும் கூற்றும் கலந்து கால் கரமும் காட்டி – கம்.யுத்1:14 19/2
ஆல மா விடமும் கண்டேன் மதுவினை அனுசனோடும் – கம்.யுத்3:31 52/3

மேல்


விடமே (1)

மென் நோக்கினதே கடு வல் விடமே – கம்.பால:23 17/4

மேல்


விடமோ (1)

புண்ணூடு ஓடும் கனலோ விடமோ என்ன புகல்வாய் – கம்.அயோ:4 44/2

மேல்


விடர் (63)

பெரும் கல் விடர் அளை செறிய கரும் கோட்டு – திரு 314
விடர் கால் அருவி வியன் மலை மூழ்கி – சிறு 170
கமம் சூழ் கோடை விடர்_அகம் முகந்து – மது 308
அரு விடர் அமைந்த களிறு தரு புணர்ச்சி – குறி 212
குழு மலை விடர்_அகம் உடையவால் எனவே – குறி 261
அரு விடர் வீழ்ந்த தன் கல்லா பார்ப்பிற்கு – மலை 312
கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசை – மலை 324
கூவல் அன்ன விடர்_அகம் புகு-மின் – மலை 366
நெடு வரை விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 14/10
காம்பு உடை விடர்_அகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று – நற் 51/2
விடர் அளை வீழ்ந்து உக்கு ஆங்கு தொடர்பு அற – நற் 116/8
பாடு இமிழ் விடர் முகை முழங்க – நற் 156/9
விடர் முகை செறிந்த வெம் சின இரும் புலி – நற் 158/5
மா மலை விடர்_அகம் கவைஇ காண்வர – நற் 202/7
அழுந்துபட விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 228/8
சாந்தம் போகிய தேம் கமழ் விடர் முகை – நற் 261/8
என்றூழ் விடர் அகம் சிலம்ப – நற் 318/8
எறிந்து செறித்து அன்ன பிணங்கு அரில் விடர் முகை – நற் 322/4
உரைத்தல் ஆன்றிசின் நீயே விடர் முகை – நற் 332/5
பெரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப இரும் புலி – நற் 344/9
மா மலை விடர்_அகம் விளங்க மின்னி – நற் 371/2
விடர் அளை பள்ளி வேங்கை அஞ்சாது – நற் 386/4
விடர்_அகத்து இயம்பும் நாட எம் – குறு 42/3
விடர் முகை அடுக்கத்து விறல் கெழு சூலிக்கு – குறு 218/1
விடும் நாண் உண்டோ தோழி விடர் முகை – குறு 239/2
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் – குறு 241/6
வெண் கோடு செம் மறு கொளீஇய விடர் முகை – குறு 343/4
இரும் கல் விடர் அளை வீழ்ந்து என வெற்பில் – ஐங் 214/2
சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – ஐங் 395/2
விடு நில கரம்பை விடர் அளை நிறைய – பதி 28/7
விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் – பரி 1/15
அசும்பும் அருவி அரு விடர் பரந்த – பரி 21/52
நீடு இரு விடர் அகம் சிலம்ப கூய் தன் – கலி 38/8
வேய் நரல் விடர்_அகம் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 40/10
விடர் வரை எரிவேங்கை இணர் ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/17
பெரு மலை விடர்_அகத்து ஒருங்கு உடன் குழீஇ – கலி 103/19
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு – அகம் 8/12
இரும் கல் விடர்_அகத்து ஈன்று இளைப்பட்ட – அகம் 21/16
ஆரம் நாற அரு விடர் ததைந்த – அகம் 22/12
விடர் முகை அடுக்கம் பாய்தலின் உடன் இயைந்து – அகம் 47/6
இரும் கல் விடர் அளை அசுணம் ஓர்க்கும் – அகம் 88/12
புல் சாய் விடர்_அகம் புலம்ப வரைய – அகம் 89/4
நன் நிறம் மருளும் அரு விடர்
இன்னா நீள் இடை நினையும் என் நெஞ்சே – அகம் 138/19,20
சுடர் நிமிர் நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – அகம் 143/7
துறுகல் விடர் அளை பிணவு பசி கூர்ந்து என – அகம் 147/5
கல் முகை விடர்_அகம் சிலம்ப வீழும் – அகம் 172/4
மை படு விடர்_அகம் துழைஇ ஒய்யென – அகம் 192/10
பெரு மலை விடர்_அகம் வர அரிது என்னாய் – அகம் 218/12
இரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப பெயரும் – அகம் 232/4
பெரு மலை விடர்_அகம் நீடிய சிறியிலை – அகம் 242/19
பழம் தூங்கு விடர்_அகத்து எழுந்த காம்பின் – அகம் 271/14
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி – அகம் 272/4
விசித்து வாங்கு பறையின் விடர்_அகத்து இயம்ப – அகம் 321/3
பெரு மலை விடர்_அகத்து உரும் எறிந்து ஆங்கு – புறம் 37/4
பெரு மலை விடர்_அகத்து அரு மிசை கொண்ட – புறம் 91/8
அரு விடர் சிறு நெறி ஏறலின் வருந்தி – புறம் 135/2
சுரத்து இடை நல்கியோனே விடர் சிமை – புறம் 152/30
மட மான் நாகு பிணை பயிரின் விடர் முழை – புறம் 157/11
விடர் புலி பொறித்த கோட்டை சுடர் பூண் – புறம் 174/17
பெரு மலை விடர்_அகம் புலம்ப வேட்டு எழுந்து – புறம் 190/8
பெரு மலை விடர்_அகம் சிலம்ப முன்னி – புறம் 209/8
விடர் முகை அடுக்கத்து சினை முதிர் சாந்தம் – புறம் 374/12
சுரத நூல் தெரி விடர் என தேன் கொண்டு தொகுப்ப – கம்.கிட்:10 37/2

மேல்


விடர்_அகத்து (11)

நெடு வரை விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 14/10
அழுந்துபட விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 228/8
விடர்_அகத்து இயம்பும் நாட எம் – குறு 42/3
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் – குறு 241/6
பெரு மலை விடர்_அகத்து ஒருங்கு உடன் குழீஇ – கலி 103/19
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு – அகம் 8/12
இரும் கல் விடர்_அகத்து ஈன்று இளைப்பட்ட – அகம் 21/16
பழம் தூங்கு விடர்_அகத்து எழுந்த காம்பின் – அகம் 271/14
விசித்து வாங்கு பறையின் விடர்_அகத்து இயம்ப – அகம் 321/3
பெரு மலை விடர்_அகத்து உரும் எறிந்து ஆங்கு – புறம் 37/4
பெரு மலை விடர்_அகத்து அரு மிசை கொண்ட – புறம் 91/8

மேல்


விடர்_அகம் (16)

கமம் சூழ் கோடை விடர்_அகம் முகந்து – மது 308
குழு மலை விடர்_அகம் உடையவால் எனவே – குறி 261
கூவல் அன்ன விடர்_அகம் புகு-மின் – மலை 366
காம்பு உடை விடர்_அகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று – நற் 51/2
மா மலை விடர்_அகம் கவைஇ காண்வர – நற் 202/7
பெரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப இரும் புலி – நற் 344/9
மா மலை விடர்_அகம் விளங்க மின்னி – நற் 371/2
வேய் நரல் விடர்_அகம் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 40/10
புல் சாய் விடர்_அகம் புலம்ப வரைய – அகம் 89/4
கல் முகை விடர்_அகம் சிலம்ப வீழும் – அகம் 172/4
மை படு விடர்_அகம் துழைஇ ஒய்யென – அகம் 192/10
பெரு மலை விடர்_அகம் வர அரிது என்னாய் – அகம் 218/12
இரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப பெயரும் – அகம் 232/4
பெரு மலை விடர்_அகம் நீடிய சிறியிலை – அகம் 242/19
பெரு மலை விடர்_அகம் புலம்ப வேட்டு எழுந்து – புறம் 190/8
பெரு மலை விடர்_அகம் சிலம்ப முன்னி – புறம் 209/8

மேல்


விடர (3)

பாம்பு உடை விடர ஓங்கு மலை மிளிர – நற் 104/9
என்றூழ் விடர குன்றம் போகும் – அகம் 140/4
பாம்பு உடை விடர பனி நீர் இட்டு துறை – அகம் 362/1

மேல்


விடரகங்களும் (1)

விடரகங்களும் வேய் செறி கானமும் – கம்.ஆரண்:3 27/1

மேல்


விடரி (1)

விடரி அம் கண்ணி பொதுவனை சாடி – கலி 101/22

மேல்


விடல் (13)

மாயோள் நலத்தை நம்பி விடல் ஒல்லாளே – நற் 180/5
விடுத்த நெஞ்சம் விடல் ஒல்லாதே – நற் 204/12
விடல் சூழலன் யான் நின் உடை நட்பே – குறு 300/8
கார் எதிர் பொழுது என விடல் ஒல்லாயே – ஐங் 427/2
பிணிபு நீ விடல் சூழின் பிறழ்தரும் இவள் என – கலி 3/14
நாம் தூது மொழிந்தனம் விடல் வேண்டா நம்மினும் – கலி 28/22
வளையின் வாய் விடல் மாலை மகளிரை நோவேமோ – கலி 68/9
மென் தோள் நெகிழ விடல்
பால் கொளல் இன்றி பகல் போல் முறைக்கு ஒல்கா – கலி 86/16,17
சால்பு ஆய்ந்தார் சாய விடல்
வீதல் அறியா விழு பொருள் நச்சியார்க்கு – கலி 86/20,21
நோய் கூர நோக்காய் விடல்
ஆங்க – கலி 86/24,25
குறும் தொடி மகளிர் தோள் விடல்
இறும்பூது அன்று அஃது அறிந்து ஆடு-மினே – புறம் 97/24,25
வெவ் வேல் அரக்கன் விடல் ஆம் படை வேறு காணான் – கம்.ஆரண்:13 41/2
வீடணன் அமலனை விறல் கெழு போர் விடலையை இனி இடை விடல் உளதேல் – கம்.யுத்3:28 21/1

மேல்


விடலம் (1)

விடலம் மெய் சரண் என்று விளம்பலும் – கம்.யுத்4:40 20/4

மேல்


விடலும் (2)

வேரொடும் கடிது எடுத்து எதிர் விசைத்து விடலும் – கம்.ஆரண்:1 28/4
தசை உறு கணை-கொடு தரை உற விடலும் – கம்.யுத்4:37 86/4

மேல்


விடலுற்றாள் (1)

மெய் விளைவு இடத்து முதல் ஐயம் விடலுற்றாள்
ஐயனை அகத்து வடிவே அல புறத்தும் – கம்.பால:22 37/2,3

மேல்


விடலுற்றான் (1)

வேரே நிற்கும் மீள்கிலென் என்னா விடலுற்றான் – கம்.யுத்4:37 136/4

மேல்


விடலை (13)

எம்மொடும் சென்மோ விடலை நீயே – ஐங் 303/4
எனை பயம் செய்யுமோ விடலை நின் செலவே – ஐங் 305/4
அரிதே விடலை இவள் ஆய் நுதல் கவினே – ஐங் 310/4
வெல் வேல் விடலை விரையாதீமே – ஐங் 364/4
அம்பு அமை வல் வில் விடலை தாயே – ஐங் 373/5
வென் வேல் விடலை முன்னிய சுரனே – ஐங் 388/5
வெம் திறல் வெள் வேல் விடலை முந்துறவே – ஐங் 393/5
விடலை நீ நீத்தலின் நோய் பெரிது ஏய்க்கும் – கலி 95/32
கூர் வேல் விடலை பொய்ப்ப போகி – அகம் 315/14
வெள் வேல் விடலை சென்று மாய்ந்தனனே – புறம் 237/14
வென் வேல் விடலை இன்மையின் புலம்பி – புறம் 261/16
ஓடா பூட்கை விடலை தாய்க்கே – புறம் 295/8
விண்ணின்-தலை சேருதும் யாம் எம் போல் விடலை பிரிய – கம்.அயோ:4 85/3

மேல்


விடலையை (2)

இலங்கு இலை வெள் வேல் விடலையை
விலங்கு மலை ஆரிடை நலியும்-கொல் எனவே – நற் 305/9,10
வீடணன் அமலனை விறல் கெழு போர் விடலையை இனி இடை விடல் உளதேல் – கம்.யுத்3:28 21/1

மேல்


விடலையொடு (3)

சே இலை வெள் வேல் விடலையொடு
தொகு வளை முன்கை மடந்தை நட்பே – குறு 15/5,6
தொலைவு இல் வெள் வேல் விடலையொடு என் மகள் – அகம் 7/12
திருந்து வேல் விடலையொடு வரும் என தாயே – அகம் 195/2

மேல்


விடவிட (1)

விடவிட விசும்பிடை மிடைந்து வீழ்வன – கம்.யுத்2:18 95/3

மேல்


விடவும் (1)

விடவும் ஆற்றவும் வல்லனேல் யாரையும் வெல்லும் – கம்.யுத்4:32 22/2

மேல்


விடவே (2)

மின் நேர் ஓதி பின்னு பிணி விடவே – அகம் 234/18
விசைய வார் சிலை இராமன் ஒரு வாளி விடவே – கம்.ஆரண்:1 26/4

மேல்


விடற்கு (3)

மெலிந்திலள் நாம் விடற்கு அமைந்த தூதே – குறு 182/7
விடற்கு அரும் வினை அற சிந்தி மெய் உயிர் – கம்.யுத்2:18 109/2
எ விடற்கு உரியான் போன இந்திரசித்தே அன்று – கம்.யுத்3:26 81/2

மேல்


விடன் (1)

விடன் ஒக்கும் நெடிய நோக்கின் அமிழ்து ஒக்கும் இன்_சொலார் தம் – கம்.பால:19 10/1

மேல்


விடா (9)

நறை வலம் செய விடா இறுத்தன ஏறு – கலி 104/31
கொள இடம் கொள விடா நிறுத்தன ஏறு – கலி 105/34
விடா நெறி புலமை செங்கோல் வெண்குடை வேந்தர்_வேந்தன் – கம்.பால:20 1/2
விலங்கலும் ஆசை நின்ற விடா மத விலங்கலேயால் – கம்.அயோ:3 75/4
விட்ட சென்றன விடா மத மழை அன வேழம் – கம்.அயோ:10 8/2
துறையுள் யாவையும் சுருதி நூல் விடா
இறைவர் ஏவலால் இயைவ காண்டியால் – கம்.அயோ:14 103/3,4
பஞ்சர கிளி என கதறு பாவையை விடா
நெஞ்சு உளுக்கினன் என சிறிது நின்று நினையா – கம்.ஆரண்:1 24/2,3
வெய்தினின் உற்ற தானை முறை விடா நூழில் வெம் போர் – கம்.யுத்3:21 12/1
வென்றி வீரர் எயிறும் விடா மத – கம்.யுத்3:31 124/1

மேல்


விடா-முன் (1)

எல் கொள் நான்முகன் படைக்கலம் இவர் என்-மேல் விடா-முன்
முற்கொள்வேன் எனும் முயற்சியன் மறை முறை மொழிந்த – கம்.யுத்3:22 83/1,2

மேல்


விடாத (3)

ஐயன் வெம் விடாத கொற்றத்து ஆவம் வந்து அடைந்தது அன்றே – கம்.கிட்:7 158/4
வெம் கை சிலையன் தூணியினன் விடாத முனிவின் மேல் செல்லும் – கம்.யுத்1:1 10/2
வெல தகா அமரரும் அவுணரும் செருவில் விட்டன விடாத
குலத்த கால் வய நெடும் குதிரையும் அதிர் மத குன்றும் இன்று – கம்.யுத்1:2 95/2,3

மேல்


விடாதன (1)

விட்டனன் விசிகம் வேகம் விடாதன வீரன் மார்பில் – கம்.யுத்2:19 94/1

மேல்


விடாதீமோ (1)

ஒழிய விடாதீமோ என்று – கலி 143/26

மேல்


விடாது (8)

செய்ததன் பயம் பற்று விடாது
நயம் பற்று விடின் இல்லை நசைஇயோர் திறத்தே – கலி 59/25,26
வாயில் விடாது கோயில் புக்கு எம் – புறம் 67/10
வெம்மையை தாங்கி நீதி விடாது நின்று உரைக்கும் வீரர் – கம்.அயோ:1 8/2
விடுதியேல் உய்குதி விடாது வேட்டியேல் – கம்.யுத்1:4 44/3
கற்பு உடை தேவியை விடாது காத்தியேல் – கம்.யுத்1:4 53/1
விட்டது கண்டும் நாம் விடாது வேட்டுமோ – கம்.யுத்1:4 64/4
விளைந்தது பெரும் போர் என்று விட்டது விடாது நம்மை – கம்.யுத்1:13 11/3
வான் விடின் விடாது மற்று இ மண்ணினை எண்ணி என்னே – கம்.யுத்2:19 237/2

மேல்


விடாதே (2)

எச்சத்துள் ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/7
வாள் வாய் நன்று ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/11

மேல்


விடாமை (1)

வறும் புனம் காவல் விடாமை
அறிந்தனிர் அல்லிரோ அறன் இல் யாயே – நற் 376/11,12

மேல்


விடாய் (1)

பேணான் துறந்தானை நாடும் இடம் விடாய் ஆயின் – கலி 144/45

மேல்


விடாயர் (1)

விண்ணின் மேகத்தை வாரி வாய் பிழிந்திடும் விடாயர் – கம்.யுத்3:31 9/4

மேல்


விடார் (1)

இரு போதும் விடார் இது என்னை-கொலாம் – கம்.பால:23 8/2

மேல்


விடாஅ (6)

முலை கோள் விடாஅ மாத்திரை ஞெரேரென – பொரு 141
நின்னின் விடாஅ நிழல் போல் திரிதருவாய் – கலி 61/8
பூட்டு விடாஅ நிறுத்து – கலி 66/25
கடிய கூறி கைபிணி விடாஅ
வெரூஉம் மான் பிணையின் ஒரீஇ நின்ற – அகம் 32/12,13
பின்னிலை விடாஅ மடம் கெழு நெஞ்சே – அகம் 126/22
இடை புரை பற்றி பிணி விடாஅ
ஈர் குழாத்தொடு இறைகூர்ந்த – புறம் 136/3,4

மேல்


விடாஅது (5)

கை பிணி விடாஅது பைபய கழி-மின் – மலை 383
விடாஅது நீ எம் இல் வந்தாய் அ யானை – கலி 97/30
விடாஅது நீ கொள்குவை ஆயின் படாஅகை – கலி 101/37
விடாஅது உயிரொடு கூடிற்று என் உண்கண் – கலி 147/55
ஒருங்கு வரல் விடாஅது ஒழிக என கூறி – புறம் 236/7

மேல்


விடாஅதோர் (1)

விடாஅதோர் இவள் விடப்பட்டோரே – புறம் 358/7

மேல்


விடாஅர் (1)

உய்த்தனர் விடாஅர் பிரித்து இடை களையார் – குறு 305/5

மேல்


விடாஅல் (2)

விடாஅல் ஓம்பு என்றார் எமர் – கலி 112/7
முயங்கல் விடாஅல் இவை என மயங்கி – அகம் 26/9

மேல்


விடாஅள் (1)

விட்டோரை விடாஅள் திருவே – புறம் 358/6

மேல்


விடாஅன் (3)

ஒய்யென பிரியவும் விடாஅன் கவைஇ – குறி 185
சென்றது நொடியவும் விடாஅன் நசை தர – மலை 545
வேட்டது மொழியவும் விடாஅன் வேட்டத்தில் – புறம் 152/25

மேல்


விடி (1)

விடி நாள் கண்டும் கிளி மிழற்றும் மென் சொல் கேளா வீரற்கு ஆண்டு – கம்.ஆரண்:14 30/2

மேல்


விடிதலோடும் (1)

வெயில் படைத்து இருளை ஓட்டும் காலத்தின் விடிதலோடும்
துயில் கெட கனவு மாய்ந்தால் ஒத்தது சூழ்ந்த மாயை – கம்.யுத்3:21 31/3,4

மேல்


விடிந்த (1)

விடிந்த பொழுதினும் இல்-வயின் போகாது – கலி 110/12

மேல்


விடிந்தது (4)

வெள்ள நீர் வடிந்தது என்ன வீங்கு இருள் விடிந்தது அன்றே – கம்.யுத்1:9 88/4
வித்தகன் விடிந்தது என்னா முடிந்தது என் வேகம் என்றான் – கம்.யுத்3:24 54/4
விடிந்தது என்று இருந்தேன் மீள வெம் துயர் இருளின் வெள்ளம் – கம்.யுத்3:26 45/2
விடிந்தது பொழுதும் வெய்யோன் விளங்கினன் உலகம் மீதாய் – கம்.யுத்3:28 35/1

மேல்


விடிந்ததும் (1)

மேல் திசை எழுவான் அல்லன் விடிந்ததும் அன்று மேரு – கம்.யுத்3:24 56/2

மேல்


விடிய (2)

புல் இருள் விடிய புலம்பு சேண் அகல – பதி 59/4
வளைத்தனர் விடிய தத்தம் வாயில்கள்-தோறும் வந்து – கம்.யுத்1:13 25/4

மேல்


விடியல் (26)

வெள்ளி முளைத்த நள்ளிருள் விடியல்
ஒன்று யான் பெட்டா அளவையின் ஒன்றிய – பொரு 72,73
நள்ளிருள் விடியல் புள் எழ போகி – பெரும் 155
புலர்ந்து விரி விடியல் எய்த விரும்பி – மது 664
அலரி விரிந்த விடியல் வைகினிர் கழி-மின் – மலை 196
வான் கண் விரிந்த விடியல் ஏற்றெழுந்து – மலை 257
புலரி விடியல் புள் ஓர்த்து கழி-மின் – மலை 448
வைகு புலர் விடியல் மெய் கரந்து தன் கால் – நற் 12/4
கண்படை பெறாஅது தண் புலர் விடியல்
கரும் கண் வராஅல் பெரும் தடி மிளிர்வையொடு – நற் 60/3,4
பெரும் பெயல் விடியல் விரித்து விட்டு அன்ன – குறு 168/3
கன்னி விடியல் கணை கால் ஆம்பல் – ஐங் 68/1
புந்தி மிதுனம் பொருந்த புலர் விடியல்
அங்கி உயர் நிற்ப அந்தணன் பங்குவின் – பரி 11/6,7
விடியல் வியல் வானம் போல பொலியும் – பரி 19/83
விடியல் வெம் கதிர் காயும் வேய் அமல் அகல் அறை – கலி 45/1
வைகு புலர் விடியல் வை பெயர்த்து ஆட்டி – அகம் 37/5
வைகு புலர் விடியல் மை புலம் பரப்ப – அகம் 41/1
பெரும் புலர் விடியல் விரிந்து வெயில் எறிப்ப – அகம் 63/6
தலை குரல் விடியல் போகி முனாஅது – அகம் 87/6
வைகுறு விடியல் போகிய எருமை – அகம் 100/16
விடியல் வைகறை இடூஉம் ஊர – அகம் 196/7
விடியல் வந்த பெரு நீர் காவிரி – அகம் 226/10
வைகுறு விடியல் இயம்பிய குரலே – புறம் 233/8
விடியல் புக்கு நெடிய நீட்டி நின் – புறம் 369/11
புலரி விடியல் பகடு பல வாழ்த்தி – புறம் 385/2
பசலை நிலவின் பனி படு விடியல்
பொரு களிற்று அடி வழி அன்ன என் கை – புறம் 392/3,4
தங்கி நீ நாவாயோடும் சாருதி விடியல் என்றான் – கம்.அயோ:8 15/4
விடியல் காண்டலின் ஈண்டு தன் உயிர் கண்ட வெய்யாள் – கம்.ஆரண்:6 82/1

மேல்


விடியலில் (1)

புலம்புறு விடியலில் கடிது போயினார் – கம்.ஆரண்:14 101/4

மேல்


விடியலின் (1)

பெரும் புலர் விடியலின் விரும்பி போத்தந்து – நற் 80/4

மேல்


விடியலும் (2)

ஊர் துஞ்சு யாமமும் விடியலும் என்று இ – குறு 32/2
பெரும் புலர் விடியலும் மாலை – குறு 234/5

மேல்


விடியா (1)

விடியா இருள்-வாய் எனை வீசினையே – கம்.யுத்3:23 12/3

மேல்


விடியாது (1)

எண்ணோ தவிரா இரவோ விடியாது
உள் நோவு ஒழியா உயிரோ அகலா – கம்.பால:23 10/2,3

மேல்


விடியாய் (2)

இரவே கொடியாய் விடியாய் எனுமால் – கம்.பால:23 3/4
என் ஒக்கும் இன்ன செயலோ இது என்னில் இருள் ஒக்கும் என்று விடியாய்
அ நொப்பமே-கொல் பிறிதே-கொல் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 253/3,4

மேல்


விடியாவிடின் (1)

வினையேன் வினையால் விடியாவிடின் நீ – கம்.பால:23 5/2

மேல்


விடியும் (1)

வேலை_வாய் வந்து வெய்யவர் அனைவரும் விடியும்
காலை உற்றனர் ஆம் என கதிர் குலம் காலும் – கம்.யுத்4:35 12/1,2

மேல்


விடியுமேல் (1)

விடியுமேல் வெயிலும் வேம் மழையும் வேம் மின்னினோடு – கம்.பால:7 6/3

மேல்


விடில் (1)

அன்னவன் தனக்கு மாதை விடில் உயிர் அருளுவாயேல் – கம்.யுத்1:14 6/1

மேல்


விடிவதின் (1)

மேல் திசை வாயில் சேர்தி விடிவதின் முன்னம் வீர – கம்.யுத்1:13 20/4

மேல்


விடிவு (4)

நின் பயம் பாடி விடிவு உற்று ஏமாக்க – பரி 7/85
விட்டிலர் கங்குலின் விடிவு கண்டிலர் – கம்.பால:19 65/3
வேமால் வினையேற்கு இனி என் விடிவு ஆகும் என்ன – கம்.ஆரண்:10 153/2
வீரனும் தம்பியும் விடிவு நோக்குவார் – கம்.ஆரண்:14 92/2

மேல்


விடின் (6)

பல் இரும் கூந்தல் பசப்பு நீ விடின்
செல்வேம் தில்ல யாமே செற்றார் – ஐங் 429/1,2
நயம் பற்று விடின் இல்லை நசைஇயோர் திறத்தே – கலி 59/26
கொன்று கோள் இழைத்தால் நீ நின் உயிர் விடின் கூற்றம் கூடும் – கம்.சுந்:3 139/2
தான் விடின் விடும் இது ஒன்றே சதுமுகன் முதல்வர் ஆய – கம்.யுத்2:19 237/1
வான் விடின் விடாது மற்று இ மண்ணினை எண்ணி என்னே – கம்.யுத்2:19 237/2
தன்னையும் விடின் உயிர் குடிக்கும் தற்பர – கம்.யுத்3:24 84/2

மேல்


விடினும் (1)

நீடிய வரம்பின் வாடிய விடினும்
கொடியோர் நிலம் பெயர்ந்து உறைவேம் என்னாது – குறு 309/3,4

மேல்


விடினே (8)

விடுநள் ஆதலும் உரியள் விடினே
கண்ணும் நுதலும் நீவி முன் நின்று – நற் 71/4,5
செப்பாது விடினே உயிரொடும் வந்தன்று – நற் 79/8
எள் அற விடினே உள்ளது நாணே – குறு 112/2
காமம் காதலர் கையற விடினே – குறு 152/5
மண்-உறு முரசின் வேந்து தொழில் விடினே – ஐங் 443/5
மறைய செல்லும் நீ மணந்தனை விடினே – கலி 125/24
அருந்தியோர் நெஞ்சம் அழிந்து உக விடினே – கலி 129/25
துணை அளவு அறிந்து நல்கினர் விடினே – புறம் 208/9

மேல்


விடீஇர் (1)

கெடுதியும் விடீஇர் ஆயின் எம்மொடு – குறி 144

மேல்


விடு (119)

கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு வள் உகிர் – பொரு 34
குறுநர் இட்ட கூம்பு விடு பன் மலர் – பெரும் 295
புல் உணா தெவிட்டும் புலம்பு விடு குரலொடு – நெடு 94
கணை விடு புடையூ கானம் கல்லென – குறி 160
மடி விடு வீளையர் வெடி படுத்து எதிர – குறி 161
வெண் புற களரி விடு நீறு ஆடி – நற் 41/2
பின்னு விடு முச்சி அளிப்பு ஆனாதே – நற் 51/7
வடு கொள பிணித்த விடு புரி முரற்சி – நற் 222/2
பெயினே விடு மான் உளையின் வெறுப்ப தோன்றி – நற் 311/1
நொடிவிடுவு அன்ன காய் விடு கள்ளி – நற் 314/9
கான யானை கை விடு பசும் கழை – குறு 54/3
கவை முட கள்ளி காய் விடு கடு நொடி – குறு 174/2
கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு பன் மலர் – குறு 240/2
வேந்து விடு தொழிலொடு செலினும் – குறு 242/5
பின்னு விடு கதுப்பின் மின் இழை மகளிர் – குறு 246/6
விடு கணை வில்லொடு பற்றி கோடு இவர்பு – குறு 274/3
சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – ஐங் 395/2
வேந்து விடு விழு தொழில் ஒழிய – ஐங் 428/3
வேந்து விடு விழு தொழில் எய்தி ஏந்து கோட்டு – ஐங் 466/1
கொடி விடு குரூஉ புகை பிசிர கால் பொர – பதி 15/6
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன் – பதி 16/15
விடு நில கரம்பை விடர் அளை நிறைய – பதி 28/7
திறல் விடு திரு மணி இலங்கு மார்பின் – பதி 46/3
தீது களைந்து எஞ்சிய திகழ் விடு பாண்டில் – பதி 74/11
அழல் வினை அமைந்த நிழல் விடு கட்டி – பதி 81/16
விடு மலர் பூ கொடி போல நுடங்கி – பரி 12/89
விடு கொடி பிறந்த மென் தகை தோன்றி – பரி 14/15
செறுவே விடு மலர் சுமந்து பூ நீர் நிறைதலின் – பரி 16/11
விடு பொறி மஞ்ஞை பெயர்பு உடன் ஆட – பரி 21/32
விரல் செறி தூம்பின் விடு துளைக்கு ஏற்ப – பரி 21/33
பிணி விடு முருக்கு இதழ் அணி கயத்து உதிர்ந்து உக – கலி 33/4
தன்னொடு நின்று விடு – கலி 63/17
கயம் தலை மின்னும் கதிர் விடு மு காழ் – கலி 80/2
வடுவும் குறித்த ஆங்கே செய்யும் விடு இனி – கலி 82/30
காண்_தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும் – கலி 100/4
கவலையால் காமனும் படை விடு வனப்பினோடு – கலி 108/4
ஒக்கும் அறிவல் யான் எல்லா விடு
விடேன் யான் என் நீ குறித்தது இரும்_கூந்தால் – கலி 112/15,16
ஏதம் அன்று எல்லை வருவான் விடு
விடேன் – கலி 113/13,14
என்னை ஏமுற்றாய் விடு
விடேஎன் தொடீஇய செல்வார் துமித்து எதிர் மண்டும் – கலி 116/4,5
விடு விசை குதிரை விலங்கு பரி முடுக – அகம் 14/18
கூம்பு விடு பன் மலர் சிதைய பாய்ந்து எழுந்து – அகம் 36/4
கடு வளி உருத்திய கொடி விடு கூர் எரி – அகம் 47/5
அமை கண் விடு நொடி கண கலை அகற்றும் – அகம் 47/7
கூம்பு விடு பன் மலர் மாந்தி கரைய – அகம் 56/5
விடு நெறி ஈர் மணல் வாரணம் சிதர – அகம் 64/9
விடு பொறி சுடரின் மின்னி அவர் – அகம் 73/16
கூம்பு விடு நிகர் மலர் அன்ன – அகம் 83/13
கெடல் அரும் துப்பின் விடு தொழில் முடி-மார் – அகம் 105/11
விடு பொறி ஞெகிழியின் கொடி பட மின்னி – அகம் 108/7
கை விடு சுடரின் தோன்றும் – அகம் 153/18
பின்னு விடு நெறியின் கிளைஇய கூந்தலள் – அகம் 158/4
விடு வாய் செம் கணை கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 179/7
மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி – அகம் 191/8
மிஞிறு ஆர் கடாஅம் கரந்து விடு கவுள – அகம் 207/8
விடு கதிர் நெடு வேல் இமைக்கும் பாசறை – அகம் 214/6
நொடி விடு கல்லின் போகி அகன் துறை – அகம் 256/3
மடி விடு வீளை கடிது சென்று இசைப்ப – அகம் 274/9
உதைத்து விடு நரம்பின் இம்மென இமிரும் – அகம் 317/13
விடு நிலம் உடைத்த கலுழ் கண் கூவல் – அகம் 321/8
கொடி விடு குருதி தூங்கு குடர் கறீஇ – அகம் 337/14
பற்று விடு விரலின் பயறு காய் ஊழ்ப்ப – அகம் 339/4
மடி விடு வீளை வெரீஇ குறு முயல் – அகம் 394/14
புய்த்து எறி கரும்பின் விடு கழை தாமரை – புறம் 28/12
கதிர் விடு மணியின் கண் பொரு மாடத்து – புறம் 53/2
கதிர் விடு நுண் பூண் அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 88/4
கண் விடு தூம்பின் களிற்று உயிர் தொடு-மின் – புறம் 152/15
தவிர்ந்து விடு பரிசில் கொள்ளலென் உவந்து நீ – புறம் 159/23
கூம்பு விடு மெய் பிணி அவிழ்ந்த ஆம்பல் – புறம் 209/3
கடையோர் விடு வாய் பிசிரொடு சுடு கிழங்கு நுகர – புறம் 225/3
விடு கணை நீத்தம் துடி புணை ஆக – புறம் 260/14
வேந்து விடு விழு தூது ஆங்காங்கு இசைப்ப – புறம் 284/2
நெடு நகர் வந்து என விடு கணை மொசித்த – புறம் 285/8
வேந்து விடு தொழிலொடு சென்றனன் வந்து நின் – புறம் 319/13
களிறு நீறு ஆடிய விடு நில மருங்கின் – புறம் 325/1
கடு மா கடைஇய விடு பரி வடிம்பின் – புறம் 378/4
கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்த்த ஆம்பல் – புறம் 383/7
நெடும் கழை தூண்டில் விடு மீன் நொடுத்து – புறம் 399/15
விடு நனி கடிது என்றான் மெய் உயிர் அனையானும் – கம்.அயோ:8 32/1
வேதனை திருமகள் மெலிகின்றாள் விடு
தூது என பரதனும் தொழுது தோன்றினான் – கம்.அயோ:14 50/3,4
வெல்லான் நசையால் விசையால் விடு நாள் – கம்.ஆரண்:2 13/1
வீர விரைந்தனை இவள் தன் விடு காதும் கொடி மூக்கும் – கம்.ஆரண்:6 112/2
தூடணன் விடு சுடு சரம் யாவையும் துணியா – கம்.ஆரண்:8 12/1
விடு தேர் என வெம் கனல் வெந்து அழியும் – கம்.ஆரண்:12 74/1
விலக்கலை விடு விடு விளிந்துளான் உரம் – கம்.கிட்:7 23/1
விலக்கலை விடு விடு விளிந்துளான் உரம் – கம்.கிட்:7 23/1
புரம் சுட விடு சரம் புரையும் மின் இனம் – கம்.கிட்:10 20/2
மின் திறப்பன ஒத்தன வெயில் விடு பகு வாய் – கம்.சுந்:3 133/2
துவனியில் அதிர விடம் போல் சுடர் விடு படைகள் துரந்தார் – கம்.சுந்:7 22/4
புடையொடு விடு கனலின் காய் பொறியிடை மயிர்கள் புகைந்தார் – கம்.சுந்:7 27/1
மிடல் தொழிலான் விடு தேரொடு நொய்தின் – கம்.சுந்:9 53/3
வித்தகன் சிலை விடு கணை விசையினும் கடுகி – கம்.சுந்:11 50/3
வென்றி வில்லின் விடு கணை மாரியால் – கம்.யுத்2:15 71/3
காயத்து உயிரே விடு காலையினும் – கம்.யுத்2:18 64/1
மிடலொடு விடு கணை மழையினும் மிகை உள – கம்.யுத்2:18 132/1
விட்டன விட்டன விடு கணை படு-தொறும் – கம்.யுத்2:18 135/3
வில்லியை இனிது உற விடு கணை மழையினர் – கம்.யுத்2:18 137/3
ஓர் ஆயிரம் அயில் வெம் கணை ஒரு கால் விடு தொடையின் – கம்.யுத்2:18 144/1
கார் ஆயிரம் விடு தாரையின் நிமிர்கின்றன கதுவுற்று – கம்.யுத்2:18 144/2
தோளின்-மேல் மார்பின்-மேலும் சுடர் விடு கவசம் சூழ – கம்.யுத்2:19 118/2
தேன் விடு துளவ தாராய் இது இதன் செய்கை என்றான் – கம்.யுத்2:19 237/4
மிக்க வான் படை விடு கணை மா மழை விலக்கி – கம்.யுத்3:22 103/4
வெம் கண் மதமலை-மேல் விரை பரி-மேல் விடு தேர்-மேல் – கம்.யுத்3:22 113/1
விடு கனல் பகழி மாரி மழையினும் மும்மை வீசி – கம்.யுத்3:22 128/3
சரிந்து ஓடின கரும் கோள் அரிக்கு இளையான் விடு சரமே – கம்.யுத்3:27 113/4
வேர் ஒத்தன செரு ஒத்து இகல் அரக்கன் விடு விசிகம் – கம்.யுத்3:27 114/4
வேர்த்தது வெருவலொடு அலம்வரலால் விடு கணை சிதறினன் அடு தொழிலோன் – கம்.யுத்3:28 20/2
கொற்றவன் விடு கணை முடுகி அவன் உடல் பொதி குருதிகள் பருகின கொண்டு – கம்.யுத்3:28 23/2
இரு கை ஒரு களிறு திரிய விடு குயவர் – கம்.யுத்3:31 163/3
அண்ணல் விடு பகழி யானை இரதம் அயல் – கம்.யுத்3:31 167/1
பாழி கடை நாள் விடு பல் மழை போல் – கம்.யுத்3:31 195/3
விடு படை திசைகள் பிளந்தன விரி கடல் அளறது எழுந்தன – கம்.யுத்3:31 214/2
வெள்ளம் ஈர்_ஐந்து நூறே விடு கணை அவற்றின் மெய்யே – கம்.யுத்3:31 220/1
சேதனை உண்ண கண்டான் செல விடு செல விடு என்றான் – கம்.யுத்4:37 16/3
சேதனை உண்ண கண்டான் செல விடு செல விடு என்றான் – கம்.யுத்4:37 16/3
ஈசன் விடு சர மாரியும் எரி சிந்துறு தறுகண் – கம்.யுத்4:37 57/1
நீசன் விடு சர மாரியும் இடை எங்கணும் நெருங்க – கம்.யுத்4:37 57/2
எழ விடு தேரை என்று இராமன் கூறினான் – கம்.யுத்4:37 60/4
விட்டனன் விடு படைக்கலம் வேரொடும் உலகை – கம்.யுத்4:37 103/1
வென்றான் என்றே உள்ளம் வெயர்த்தான் விடு சூலம் – கம்.யுத்4:37 134/1

மேல்


விடு-தொறும் (1)

விடு-தொறும் விளிக்கும் வெம் வாய் வாளி – அகம் 175/3

மேல்


விடு-மதி (3)

நல்கினை விடு-மதி பரிசில் அல்கலும் – புறம் 136/24
இன்னே விடு-மதி பரிசில் வென் வேல் – புறம் 169/8
விடு-மதி அத்தை கடு மான் தோன்றல் – புறம் 382/16

மேல்


விடு-மின் (1)

நாம் பிழை செய்யலாமோ நலியலீர் விடு-மின் என்றான் – கம்.யுத்1:9 27/4

மேல்


விடு-மின்கள் (2)

எல்லை கடக்க விடு-மின்கள் என்றான் நின்றார் இரைத்து எழுந்தார் – கம்.சுந்:12 112/4
எட்டு பாம்பையும் விடு-மின்கள் என்றனன் எரி எழு தறுகண்ணான் – கம்.யுத்1:3 87/4

மேல்


விடு-வழி (2)

விடு-வழி விடு-வழி சென்று ஆங்கு அவர் – கலி 130/20
விடு-வழி விடு-வழி சென்று ஆங்கு அவர் – கலி 130/20

மேல்


விடு-உழி (2)

விடு-உழி விடு-உழி பரத்தலானே – குறு 399/4
விடு-உழி விடு-உழி பரத்தலானே – குறு 399/4

மேல்


விடுக்கல்-பாலார் (1)

உன் சிறை விடுக்கல்-பாலார் யார் உளர் உலகத்து உள்ளார் – கம்.யுத்2:17 38/4

மேல்


விடுக்கும் (6)

அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் மென் தோள் – சிறு 261
அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் இன் சீர் – பெரும் 493
இரை தேர் நாரை எய்தி விடுக்கும்
துறை கெழு மாந்தை அன்ன இவள் நலம் – நற் 35/6,7
விட்டு என விடுக்கும் நாள் வருக அது நீ – குறு 236/1
பால் மதி சேர்ந்த அரவினை கோள் விடுக்கும்
நீல்நிறவண்ணனும் போன்ம் – கலி 104/37,38
தீர்கை விடுக்கும் பண்பின முதுகுடி – புறம் 391/9

மேல்


விடுக்குவன் (1)

செல்க என விடுக்குவன் அல்லன் ஒல்லென – பொரு 177

மேல்


விடுக்குவென் (2)

விடேஎன் விடுக்குவென் ஆயின் கடைஇ – நற் 350/6
இனி யான் விடுக்குவென் அல்லென் மந்தி – அகம் 396/11

மேல்


விடுக்குவையாம் (1)

விடுக்குவையாம் எனின் குரங்கை வேர் அறுத்து – கம்.யுத்1:2 27/2

மேல்


விடுக (4)

வேய் நீர் அழுந்து தன் கையின் விடுக என – பரி 21/41
மையலை மாதோ விடுக என்றேன் தையலாய் – கலி 111/19
தேவியை விடுக அன்றேல் செரு களத்து எதிர்ந்து தன்கண் – கம்.யுத்1:14 31/3
ஆவியை விடுக என்றான் அருள் இனம் விடுகிலாதான் – கம்.யுத்1:14 31/4

மேல்


விடுகணையால் (1)

வில் தொடையின் விடுகணையால் வெந்து ஒழியும் என கருதி விரைவின் வந்தான் – கம்.யுத்1:4 99/2

மேல்


விடுகம் (1)

தான் மணந்து அனையம் என விடுகம் தூதே – குறு 106/6

மேல்


விடுகிலாதான் (1)

ஆவியை விடுக என்றான் அருள் இனம் விடுகிலாதான் – கம்.யுத்1:14 31/4

மேல்


விடுகிலீர் (1)

மெய்யுற பற்றுதிர் விடுகிலீர் என – கம்.கிட்:14 28/2

மேல்


விடுகிற்கின்றிலன் (1)

விடுகிற்கின்றிலன் ஆகலின் வேலை – கம்.யுத்1:3 101/2

மேல்


விடுகின்றது (1)

விடுகின்றது அன்றோ வென்றி அரக்கனாம் காள மேகம் – கம்.யுத்3:27 100/2

மேல்


விடுகின்றன (1)

வேகின்றன உலகு இங்கு இவர் விடுகின்றன விசிகம் – கம்.யுத்3:27 117/1

மேல்


விடுகோ (1)

செலவுடன் விடுகோ தோழி பல உடன் – நற் 222/6

மேல்


விடுத்த (9)

கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர் தூம்பின் – மலை 6
விடுத்த நெஞ்சம் விடல் ஒல்லாதே – நற் 204/12
வீழ் கதிர் விடுத்த பூ விருந்து உண்ணும் இரும் தும்பி – கலி 29/16
அரசவை விடுத்த பின் ஆணை மன்னவன் – கம்.அயோ:1 85/1
மின் திரிந்து என்ன நக்கு வாலி சேய் விடுத்த தூத – கம்.சுந்:12 78/2
தந்தனன் விடுத்த பின் இரவி தன் கதிர் – கம்.யுத்1:5 1/3
நெடுந்தகை விடுத்த தூதன் இனையன நிரம்ப எண்ணி – கம்.யுத்1:14 19/1
வந்தது தசமுகன் விடுத்த மா படை – கம்.யுத்2:16 307/4
மெய்யே வினை எண்ணி விடுத்த கொடும் – கம்.யுத்3:23 15/3

மேல்


விடுத்த-கால் (3)

கண் நிலா நீர் மல்க கவவி நாம் விடுத்த-கால்
ஒண்_நுதால் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/11,12
வலன் ஆக வினை என்று வணங்கி நாம் விடுத்த-கால்
ஒளி_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/15,16
பல நாடு நெஞ்சினேம் பரிந்து நாம் விடுத்த-கால்
சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/19,20

மேல்


விடுத்தது (3)

குறும் தொடி துடக்கிய நெடும் தொடர் விடுத்தது
உடன்றனள் போலும் நின் காதலி எம் போல் – அகம் 176/17,18
வெவ் இடர் கடல் நின்று ஏற்றி வேந்தன்-பால் விடுத்தது என்றான் – கம்.அயோ:13 44/4
வந்துற விடுத்தது ஓர் வய வெம் பூதமோ – கம்.சுந்:12 67/2

மேல்


விடுத்தந்த (1)

மேவார் விடுத்தந்த கூந்தல் குதிரையை – கலி 103/53

மேல்


விடுத்தல் (1)

விடுத்தல் தொடங்கினேன் ஆக வல்லே – புறம் 150/17

மேல்


விடுத்தலின் (1)

எல் பட வருதியர் என நீ விடுத்தலின்
கலி கெழு மரம் மிசை சேணோன் இழைத்த – குறி 39,40

மேல்


விடுத்தலோடு (1)

பாரிய விடுத்தலோடு பகை இருள் இரிந்து பாற – கம்.யுத்2:19 218/3

மேல்


விடுத்தலோடும் (1)

விட்டனன் அரக்கன் வெய்ய படையினை விடுத்தலோடும்
எட்டினோடு இரண்டு திக்கும் இருள் திரிந்து இரிய ஓடி – கம்.யுத்2:19 189/1,2

மேல்


விடுத்தவர் (1)

ஆர் உனை விடுத்தவர் அறிய ஆணையால் – கம்.சுந்:12 68/2

மேல்


விடுத்தவாறும் (1)

மாய மான் விடுத்தவாறும் சனகனை வகுத்தவாறும் – கம்.யுத்3:23 23/1

மேல்


விடுத்தற்கு (1)

விடுத்தற்கு ஆகாது பிணித்த என் நெஞ்சே – நற் 95/10

மேல்


விடுத்தனன் (3)

அவட்கு இனிது ஆகி விடுத்தனன் போகி – கலி 82/22
மயக்கு உடைய மொழி விடுத்தனன் ஆங்கு – புறம் 239/18
மிலைந்து செல்க என விடுத்தனன் எதிர்த்தனன் மீட்டும் – கம்.கிட்:7 61/4

மேல்


விடுத்தனென் (2)

விடுத்தனென் வாழ்க நின் கண்ணி தொடுத்த – புறம் 198/11
விடுத்தனென் வெலீஇயர் நின் வேலே அடுக்கத்து – புறம் 202/17

மேல்


விடுத்தனை (1)

விடுத்தனை வேறு இனி வீடும் இல்லையால் – கம்.யுத்2:16 78/4

மேல்


விடுத்தான் (3)

மேயின படர்ந்து தீர அனையவன் விடுத்தான் என்னை – கம்.சுந்:4 36/3
குறித்து ஆயிரம் பரி தேரவன் விடுத்தான் அவை குறி பார்த்து – கம்.யுத்3:27 126/2
செல்வாய் என்ன செல்ல விடுத்தான் இது தீர்த்தற்கு – கம்.யுத்4:37 128/1

மேல்


விடுத்து (8)

அண்ணல் யானை அரசு விடுத்து இனியே – ஐங் 466/2
நரை மூதாளர் கை பிணி விடுத்து
நனை முதிர் தேறல் நுளையர்க்கு ஈயும் – அகம் 366/10,11
வென்றி தந்து கொன்று கோள் விடுத்து
வையகம் புலம்ப வளைஇய பாம்பின் – புறம் 260/15,16
பாதிரி ஊழ் முகை அவிழ் விடுத்து அன்ன – புறம் 399/7
விடுத்து இதன் பின் நின்றார்கள் பலர் உளர் எனினும் வில்லால் – கம்.ஆரண்:11 65/2
உன்னை இ தலை விடுத்து உதவினார் விதியினார் – கம்.கிட்:4 20/2
வேறுவேறு உலகம் எங்கும் தூதரை விடுத்து அ வேலை – கம்.கிட்:11 54/3
விட்டனை எம்மை விடுத்து இனி வெம் போர் – கம்.யுத்3:20 19/1

மேல்


விடுத்தேன் (1)

விடுத்தேன் வாழியர் குருசில் உது காண் – புறம் 210/12

மேல்


விடுத்தோன் (1)

இடுக்கண் பலவும் விடுத்தோன் மருகனை – புறம் 46/2

மேல்


விடுதரார் (1)

தூது அவர் விடுதரார் துறப்பார்-கொல் நோ_தக – கலி 33/24

மேல்


விடுதல் (7)

கடிது இவளை காவார் விடுதல் கொடி இயல் – கலி 56/10
விடுதல் வேண்டுவல் அத்தை படு திரை – புறம் 160/28
விரத மா தவம் செய விடுதல் நன்று என்றாள் – கம்.அயோ:2 64/4
வரி சிலை நாணில் கோத்து வாங்குதல் விடுதல் ஒன்றும் – கம்.யுத்2:16 21/1
வென்றியே ஆக மற்று தோற்று உயிர் விடுதல் ஆக – கம்.யுத்2:16 35/2
ஆவியை விடுதல் அன்றி அல்லது ஒன்று ஆவது உண்டோ – கம்.யுத்2:16 38/2
கண்டன் மாறு ஒருவர் இன்மை கண்டு கணை மாறினான் விடுதல் இன்மையாய் – கம்.யுத்2:19 69/2

மேல்


விடுதலின் (2)

கடு விசை கவணையில் கல் கை விடுதலின்
இறுவரை வேங்கையின் ஒள் வீ சிதறி – கலி 41/10,11
நலம் நீப்ப துறந்து எம்மை நல்காய் நீ விடுதலின்
பல நாளும் படாத கண் பாயல் கொண்டு இயைபவால் – கலி 70/7,8

மேல்


விடுதலும் (6)

அல் ஒக்கும் நிறத்தினாள் மேல் விடுதலும் வயிர குன்ற – கம்.பால:7 49/2
வில் தொடை இராமன் கோத்து விடுதலும் விலக்குண்டு எல்லாம் – கம்.சுந்:3 117/3
வேரொடும் சுழற்றி விட்டான் விடுதலும் இலங்கை வேந்தன் – கம்.யுத்2:15 137/3
முக்கணான் படையை மூட்டி விடுதலும் மூங்கில் காட்டில் – கம்.யுத்3:22 154/1
பண்ணவன் விடுதலும் அது நனி பருக – கம்.யுத்4:37 94/2
மாயம் பொத்திய வய படை விடுதலும் வரம்பு_இல் – கம்.யுத்4:37 111/1

மேல்


விடுதலே (1)

வெல் நல் போர் படை விடுதலே நலம் இது விதியால் – கம்.யுத்3:22 90/4

மேல்


விடுதலோ (1)

எய்யாது விடுதலோ கொடிதே நிரை இதழ் – ஐங் 242/3

மேல்


விடுதி (8)

இன்புற விடுதி ஆயின் சிறிது – புறம் 159/24
உஞ்சனை போதி ஆயின் விடுதி உன் குலத்துக்கு எல்லாம் – கம்.சுந்:3 114/3
ஆவத்தின் வந்து அபயம் என்றானை அயிர்த்து அகல விடுதி ஆயின் – கம்.யுத்1:4 100/3
மின் உமிழ் கணையை வெய்யோர்-மேல் செல விடுதி என்றான் – கம்.யுத்1:7 15/4
விளைவன சொன்ன-போதும் கொள்கிலை விடுதி கண்டாய் – கம்.யுத்2:16 33/2
காவல விடுதி இன்று இ கையறு கவலை நொய்தின் – கம்.யுத்2:16 38/4
நன்று என நாயக விடுதி நன்று-அரோ – கம்.யுத்2:16 90/4
மின் நகு வரி வில் செம் கை இராமன்-மேல் விடுதி என்றான் – கம்.யுத்4:37 3/4

மேல்


விடுதி-ஆயின் (3)

சீதையை விடுதி-ஆயின் தீரும் இ தீமை என்றான் – கம்.யுத்1:9 81/4
தேவியை விடுதி-ஆயின் திறல் அது தீரும் அன்றே – கம்.யுத்2:16 38/1
சீதை-பால் விடுதி-ஆயின் அனையவர் சீற்றம் தீர்வர் – கம்.யுத்3:28 6/2

மேல்


விடுதியால் (2)

வேந்த நீ அலசினாய் விடுதியால் நடம் எனா – கம்.சுந்:10 47/3
விடுப்பன அவற்றை நோக்கி விடுதியால் விரகின் மிக்காய் – கம்.யுத்3:27 7/4

மேல்


விடுதியேல் (1)

விடுதியேல் உய்குதி விடாது வேட்டியேல் – கம்.யுத்1:4 44/3

மேல்


விடுதியோ (1)

மாதினை விடுதியோ என்று உணர்த்தவே மறுக்கும்-ஆகின் – கம்.யுத்1:14 2/2

மேல்


விடுதும் (3)

எம் அம்பு கடி விடுதும் நும் அரண் சேர்-மின் என – புறம் 9/5
மிகை உடைத்து என்றும் பூண்ட விரதத்தை விடுதும் என்றல் – கம்.ஆரண்:11 64/2
மெய் கொள விளியினும் விடுதும் என்னினும் – கம்.யுத்1:4 73/3

மேல்


விடுந்தவர் (1)

விடுந்தவர் விரகு இன்றி எடுத்த சொல் பொய்யாக – கலி 76/12

மேல்


விடுநள் (2)

விடுநள் ஆதலும் உரியள் விடினே – நற் 71/4
நம் அவண் விடுநள் போலாள் கைம்மிக – அகம் 302/12

மேல்


விடுநள்-மன்-கொல்லோ (1)

செல்க என விடுநள்-மன்-கொல்லோ எல் உமிழ்ந்து – நற் 68/7

மேல்


விடுநை (1)

அடுநை ஆயினும் விடுநை ஆயினும் – புறம் 36/1

மேல்


விடுப்ப (2)

புலவு வில் இளையர் அங்கை விடுப்ப
மத்து கயிறு ஆடா வைகல் பொழுது நினையூஉ – பதி 71/15,16
பெறல் அரும் கேளிர் பின் வந்து விடுப்ப
பொருள் அகப்படுத்த புகல் மலி நெஞ்சமொடு – அகம் 351/2,3

மேல்


விடுப்பன (1)

விடுப்பன அவற்றை நோக்கி விடுதியால் விரகின் மிக்காய் – கம்.யுத்3:27 7/4

மேல்


விடுப்பின் (1)

மெல்லென கூறி விடுப்பின் நும்முள் – மலை 568

மேல்


விடுப்பென் (1)

அவ்வியம் நீத்து உயர்ந்த மனத்து அரும் தவனை கொணர்ந்து ஆங்கண் விடுப்பென் ஆன்ற – கம்.பால:5 60/3

மேல்


விடுபு (6)

செம் பொறி வாங்கிய மொய்ம்பின் சுடர் விடுபு
வண் புகழ் நிறைந்து வசிந்து வாங்கு நிமிர் தோள் – திரு 105,106
கண் விடுபு உடையூஉ தட்டை கவின் அழிந்து – மது 305
கொண்டல் வளர்ப்ப கொடி விடுபு கவினி – மது 530
அழல் விடுபு மரீஇய மைந்தின் – பதி 40/30
கொடி விடுபு இருளிய மின்னு செய் விளக்கத்து – கலி 41/6
வெருகு இருள் நோக்கி அன்ன கதிர் விடுபு
ஒரு காழ் முத்தம் இடை முலை விளங்க – அகம் 73/3,4

மேல்


விடும் (26)

திண் காழ் ஆரம் நீவி கதிர் விடும்
ஒண் காழ் ஆரம் கவைஇய மார்பின் – மது 715,716
விடும் நாண் உண்டோ தோழி விடர் முகை – குறு 239/2
விடும் கடன் வேளாளர்க்கு இன்று படர்ந்து யாம் – பரி 20/63
விடும் கணை ஒப்பின் கதழ் உறை சிதறூஉ – பரி 22/6
வினை வெஃகி நீ செலின் விடும் இவள் உயிர் என – கலி 10/21
ஒண் குழாய் செல்க என கூறி விடும் பண்பின் – கலி 37/21
தூய கங்கை துறை விடும் தொன்மையான் – கம்.அயோ:8 1/3
மன்னவர் நெஞ்சினில் வேடர் விடும் சரம் வாயாவோ – கம்.அயோ:13 16/4
விடும் சுவல் புரவியோடும் வேறு வேறு ஏற்றி சென்ற – கம்.அயோ:13 52/3
ஊன் விடும் உவகையின் உரை நனி புரிவான் – கம்.ஆரண்:2 39/4
உரங்களான் அடர்ந்தார் உரவோன் விடும்
சரங்கள் ஓடின தைக்க அரக்கர்-தம் – கம்.ஆரண்:7 20/2,3
விடும் உண்டை கடாவ விரும்பினையே – கம்.ஆரண்:13 11/2
ஈண்டு நீ இருந்தாய் ஆண்டு அங்கு எ உயிர் விடும் இராமன் – கம்.சுந்:4 77/4
இரவியை விழ விடும் என்றால் எழு மழை பிழியும்-மின் என்றால் – கம்.சுந்:7 17/2
சிகை நெடும் சுடர் விடும் தேர்-தொறும் சென்றான் – கம்.சுந்:8 33/2
அருக்கனில் ஒளி விடும் ஆடக கிரி – கம்.யுத்1:6 44/1
விடும் சுடர் மகுடம் மின்ன விரி கடல் இருந்தது அன்ன – கம்.யுத்1:14 19/3
ஆம் குஞ்சரம் அனையான் விடும் அயில் வாளிகள் அவைதாம் – கம்.யுத்2:15 159/1
மேலவர் படுதலின் விடும் முறை இல மிடல் – கம்.யுத்2:18 133/1
பழிக்கும் மேனிய குரங்கின்-மேல் அவன் விடும் கொடும் பகழி பாயவே – கம்.யுத்2:19 67/4
தான் விடின் விடும் இது ஒன்றே சதுமுகன் முதல்வர் ஆய – கம்.யுத்2:19 237/1
மெய் கொள் பூசனை இயற்றினம் விடும் இது விதியால் – கம்.யுத்3:22 88/2
மேருவை கொணர்ந்து இ ஊர்-மேல் விடும் எனின் விலக்கல் ஆமோ – கம்.யுத்3:26 4/4
விடும் ஆறு உதிர புனல் வீழ்வன வன் – கம்.யுத்3:27 35/2
விடும் பாக்கியம் உடையார்களை குலத்தோடு அற வீட்டி – கம்.யுத்3:27 143/2
முற்றும் நாளின் விடும் நெடு மூச்சினான் – கம்.யுத்3:29 29/4

மேல்


விடும்-தனையே (1)

சரம் பற்றிய சாபம் விடும்-தனையே – கம்.ஆரண்:13 15/4

மேல்


விடுமே (2)

செருமுகம் நோக்கி செல்க என விடுமே – புறம் 279/11
ஒக்கவே விடுமே விட்டால் அவற்றையும் அவற்றின் ஓய – கம்.யுத்3:27 4/2

மேல்


விடுமோ (5)

நெஞ்சம் கொண்டமை விடுமோ அஞ்ச – நற் 150/9
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே மால் கொள – நற் 338/6
நீட விடுமோ மற்றே நீடு நினைந்து – ஐங் 358/2
மறக்க விடுமோ நின் மாமை கவினே – ஐங் 470/5
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே தேம் பட – அகம் 27/12

மேல்


விடுவது (4)

தஞ்சு உற விடுவது ஓர் தயாவு தாங்கலால் – கம்.ஆரண்:10 126/2
உழைத்து உயிர் விடுவது அல்லால் உறு செரு வென்றேம் என்று – கம்.யுத்2:19 182/2
மீது எழும் மொக்குள் அன்ன யாக்கையை விடுவது அல்லால் – கம்.யுத்3:28 9/3
சீதையை விடுவது உண்டோ இருபது திரள் தோள் உண்டால் – கம்.யுத்3:28 9/4

மேல்


விடுவதோ (3)

தயங்கிய களிற்றின் மேல் தகை காண விடுவதோ
பயம் கெழு பல் கதிர் பால் போலும் பொழுதொடு – கலி 31/10,11
வாள் வென்று வருபவர் வனப்பு ஆர விடுவதோ
நீள் கழை நிவந்த பூ நிறம் வாட தூற்றுபு – கலி 31/14,15
வகை கொண்ட செம்மல் நாம் வனப்பு ஆர விடுவதோ
புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா – கலி 31/18,19

மேல்


விடுவர் (2)

விடுவர் மாதோ நெடிதோ நில்லா – புறம் 387/32
தெய்வ நெடும் படை கலங்கள் விடுவர் சிலர் சுடு கணைகள் சிலையில் கோலி – கம்.யுத்3:31 97/1

மேல்


விடுவரோ (1)

புதியன கண்ட போழ்து விடுவரோ புதுமை பார்ப்பார் – கம்.பால:17 9/4

மேல்


விடுவல் (1)

விரசினான் அல்லனேல் விடுவல் யான் உயிர் எனா – கம்.கிட்:13 68/2

மேல்


விடுவன (4)

ஒரு தொடை விடுவன உரும் உறழ் கணை பட – கம்.யுத்2:18 129/1
விலங்கு செம் சுடர் விடுவன வெளி இன்றி மிடைந்த – கம்.யுத்3:22 56/2
விடம் கொள் வெள்ளத்தின்-மேல் அவன் விடுவன விலக்கி – கம்.யுத்3:22 73/2
சோணிதம் நிலம் உற உலறிடவும் தொடு கணை விடுவன மிடல் கெழு திண் – கம்.யுத்3:28 26/2

மேல்


விடுவாய் (4)

அவிழ் பனி உறைப்பவும் நல்காது விடுவாய்
இமிழ் திரை கொண்க கொடியை காண் நீ – கலி 125/10,11
புலந்து அழ புல்லாது விடுவாய்
இலங்கு நீர் சேர்ப்ப கொடியை காண் நீ – கலி 125/14,15
நுண் வரி வாட வாராது விடுவாய்
தண்ணம் துறைவ தகாஅய் காண் நீ – கலி 125/18,19
கடும் கதிர் எறித்த விடுவாய் நிறைய – அகம் 53/3

மேல்


விடுவாய்ப்பட்ட (1)

விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம் – அகம் 164/3

மேல்


விடுவாயேல் (1)

தேறினேன் சென்றீ நீ செல்லா விடுவாயேல்
நல் தார் அகலத்துக்கு ஓர் சார மேவிய – கலி 93/33,34

மேல்


விடுவார் (1)

வலம் தாங்கிய வடி வெம் படை விடுவார் சர மழையால் – கம்.ஆரண்:7 92/2

மேல்


விடுவாளும் (1)

விறலிக்கு ஈவாள் ஒத்து இழை எல்லாம் விடுவாளும் – கம்.பால:17 27/4

மேல்


விடுவான் (1)

நூறு_ஆயிரம் வடி வெம் கணை நொடி ஒன்றினின் விடுவான்
ஆறா விறல் மறவோன் அவை தனி நாயகன் அறுப்பான் – கம்.யுத்4:37 53/1,2

மேல்


விடுவானேல் (1)

ஐயம் கொண்டு என்னை அறியான் விடுவானேல்
ஒய்யென பூசல் இடுவேன்-மன் யான் அவனை – கலி 147/50,51

மேல்


விடுவானை (1)

விடையே நிகர் அங்கதன்-மேல் விடுவானை
இடையே தடைகொண்டு தன் ஏடு அவிழ் அம் கை – கம்.யுத்2:18 249/2,3

மேல்


விடுவானோ (2)

ஆர்வு-உற்றார் நெஞ்சம் அழிய விடுவானோ
ஓர்வு-உற்று ஒரு திறம் ஒல்காத நேர்கோல் – கலி 42/13,14
கூரு நோய் ஏய்ப்ப விடுவானோ தன் மலை – கலி 42/19

மேல்


விடுவிக்கும் (1)

தலை நாள் விடுவிக்கும் பரிசில் மலை நீர் – மலை 581

மேல்


விடுவித்து (1)

விடுவித்து அளித்தார் தெவ்வரே வென்றேன் அன்றோ இவர் வென்றி – கம்.சுந்:12 116/2

மேல்


விடுவீர் (1)

ஈண்ட விடுவீர் அமரில் என்று அரன் இசைத்தான் – கம்.யுத்4:36 5/4

மேல்


விடுவேன் (3)

நின் மொழி கொண்டு யானோ விடுவேன் மற்று என் மொழி கொண்டு – கலி 113/17
செல் என்று நின்னை விடுவேன் யான் மற்று எனக்கு – கலி 117/14
விழ விடுவேன் இனி விசும்பு சேமமோ – கம்.யுத்4:37 60/2

மேல்


விடுவை (1)

கொள் என விடுவை ஆயின் வெள்ளென – புறம் 359/16

மேல்


விடூஉம் (1)

வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 72/8

மேல்


விடேம் (1)

இ விலங்கல் விடேம் இனி என்ப போல் – கம்.யுத்1:8 29/3

மேல்


விடேன் (2)

விடேன் யான் என் நீ குறித்தது இரும்_கூந்தால் – கலி 112/16
விடேன்
உடம்பட்டு நீப்பார் கிளவி மடம் பட்டு – கலி 113/14,15

மேல்


விடேஎம் (2)

துணை அறை மாலையின் கை பிணி விடேஎம்
நுரை உடை கலுழி பாய்தலின் உரவு திரை – குறி 177,178
பொய்ப்ப விடேஎம் என நெருங்கின் தப்பினேன் – கலி 89/14

மேல்


விடேஎன் (2)

விடேஎன் விடுக்குவென் ஆயின் கடைஇ – நற் 350/6
விடேஎன் தொடீஇய செல்வார் துமித்து எதிர் மண்டும் – கலி 116/5

மேல்


விடை (58)

மத வலி நிலைஇய மா தாள் கொழு விடை
குருதியொடு விரைஇய தூ வெள் அரிசி – திரு 232,233
மல்லல் மன்றத்து மத விடை கெண்டி – பெரும் 143
மலை தலைவந்த மரையான் கதழ் விடை
மாறா மைந்தின் ஊறு பட தாக்கி – மலை 331,332
சிலை ஒலி வெரீஇய செம் கண் மரை விடை
தலை இறும்பு கதழும் நாறு கொடி புறவின் – மலை 406,407
விடை அரை அசைத்த வேலன் கடி_மரம் – பரி 17/3
செல் விடை பாகன் திரிபுரம் செற்று-உழி – பரி 23/82
பல ஆன் பொதுவர் கதழ் விடை கோள் காண்-மார் – கலி 103/5
தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை – கலி 103/40
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே ஓங்கு விடை
படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெண் மணி – அகம் 214/10,11
மழ விடை பூட்டிய குழாஅய் தீம் புளி – அகம் 311/10
வாயில் மாடம்-தொறும் மை விடை வீழ்ப்ப – புறம் 33/21
மட்டு வாய் திறப்பவும் மை விடை வீழ்ப்பவும் – புறம் 113/1
வெருக்கு விடை அன்ன வெருள் நோக்கு கயம் தலை – புறம் 324/1
மை விடை இரும் போத்து செம் தீ சேர்த்தி – புறம் 364/4
விடை வீழ்த்து சூடு கிழிப்ப – புறம் 366/17
விடை பெறுகுக முடி_வேந்தர் வேதியர் – கம்.பால:5 109/2
தோன்றலை பண்டு இந்திரன்-காண் விடை ஏறாய் சுமந்தானும் – கம்.பால:12 5/4
கோள் உடை விடை_அனான் குலத்துள் தோன்றிய – கம்.பால:13 14/3
விடை பொரு நடையினான் சேனை வெள்ளம் ஓர் – கம்.பால:14 9/1
மாலை போதில் மால் விடை என்ன வருவாரும் – கம்.பால:17 34/4
வினவாதவர் பால் விடை கொண்டிலையோ – கம்.பால:23 16/2
அன்ன மென் நடையாரும் மழ விடை அனையாரும் – கம்.பால:23 23/1
புண்ணிய விடை என தொழுது போயினான் – கம்.பால:24 40/4
வேறு இலா அன்பினான் விடை தந்தீக எனா – கம்.அயோ:5 41/2
வெளி அன்னது ஓர் இடையாளொடும் விடை அன்னது ஓர் நடையான் – கம்.அயோ:7 2/3
அந்தணர்-தமை எல்லாம் அருளுதிர் விடை என்னா – கம்.அயோ:8 31/3
மாண்ட வால் நிற அருவி அம் மழ விடை பாகன் – கம்.அயோ:10 7/3
தன் நிகர் முனிவனை தர விடை என்னா – கம்.ஆரண்:2 32/3
நீ விடை தருக என நிறுவினன் நெறியால் – கம்.ஆரண்:2 37/3
மேக நிற வண்ணனும் வணங்கி விடை கொண்டான் – கம்.ஆரண்:3 59/2
வெம் கர பெயரோன் வெகுண்டான் விடை
சங்கரற்கும் தடுப்ப அரும் தன்மையான் – கம்.ஆரண்:7 22/3,4
வேகின்ற சிந்தையான் விடை கொண்டு ஏகினான் – கம்.ஆரண்:12 16/4
தேண்டி இவண் வந்து அடைதிர் விடை கோடிர் கடிது என்ன செப்பும் வேலை – கம்.கிட்:13 32/2
வினை எலாம் முடிக எனா விடை கொடுத்து உதவலும் – கம்.கிட்:13 73/3
மீண்டு இவண் வருதல்-காறும் விடை தம்-மின் விரைவின் என்னா – கம்.கிட்:17 25/2
வெவ் விடை அனைய போர் வீர தூதனும் – கம்.சுந்:3 54/2
என இவை இயம்பி ஈதி விடை என இறைஞ்சி நின்ற – கம்.சுந்:10 6/1
விடை பிணிப்புண்டது போலும் வீரனை – கம்.சுந்:12 24/3
என்று அடி இறைஞ்சினன் எழுந்து விடை ஈமோ – கம்.யுத்1:2 65/1
விடை வரு பாகனை பொருவும் மேன்மையோர் – கம்.யுத்1:5 20/4
சண்டம் கொள் வேகமாக தனி விடை உவணம் தாங்கும் – கம்.யுத்1:9 35/1
வெம் தொழில் புரியுமாறு காணுதி விடை ஈக என்ன – கம்.யுத்1:9 70/3
பெற்றனென் விடை என பெயர்ந்து போயினான் – கம்.யுத்2:16 93/4
தான் ஒத்தது சொல்லுதி தா விடை என்றான் – கம்.யுத்2:18 13/3
என்றே விடை நல்க இறைஞ்சி எழா – கம்.யுத்2:18 19/1
பிறவியின் பகைஞ நல்கு விடை என பெயர்ந்து போனான் – கம்.யுத்2:19 270/4
தார் தட மார்பன் தன்னை தா விடை என்ன சார்ந்தார் – கம்.யுத்3:20 1/3
விடை குலங்கள் போல் இராக்கத பதாதியும் மிடைந்த – கம்.யுத்3:22 97/4
தேர் ஏறினர் பரி ஏறினர் விடை ஏறினர் சின வெம் – கம்.யுத்3:22 118/1
விடை குலங்களின் இடை ஒரு விடை கிடந்து என்ன – கம்.யுத்3:22 193/1
விடை குலங்களின் இடை ஒரு விடை கிடந்து என்ன – கம்.யுத்3:22 193/1
வென்றியும் அரக்கர் மேற்றே விடை அருள் இளவலோடும் – கம்.யுத்3:27 2/2
வீர நீ சேறி என்று விடை கொடுத்தருளும் வேலை – கம்.யுத்3:27 12/2
தேர் ஒத்தன விடை மேலவன் சிரிப்பு ஒத்தன உலகின் – கம்.யுத்3:27 114/3
போ-மின் நீர் என்று விடை தர தக்கனை புரப்போய் – கம்.யுத்3:31 44/3
சான்று என நிற்றல் குற்றம் தருதியால் விடை ஈண்டு என்றான் – கம்.யுத்4:37 8/3
மழ விடை அனைய நம் படைஞர் மாண்டனர் – கம்.யுத்4:37 60/3
வென்றி வீரன் விடை அருள் வேலையில் – கம்.யுத்4:39 3/2

மேல்


விடை-போல் (1)

வெவ் விடை-போல் இள வீரனை வீர – கம்.ஆரண்:14 38/2

மேல்


விடை-மேல் (1)

விதைத்தான் அவன் விலக்காத-முன் விடை-மேல் வரு விமலன் – கம்.யுத்3:27 123/2

மேல்


விடை_அனான் (1)

கோள் உடை விடை_அனான் குலத்துள் தோன்றிய – கம்.பால:13 14/3

மேல்


விடைக்கு (1)

மீளா வினை நூறும் விடைக்கு இளையான் – கம்.யுத்3:20 82/4

மேல்


விடைக்கும் (1)

மின் சென்று அறியா மழுவாளன் விடைக்கும் மேல்_நாள் – கம்.யுத்2:19 20/2

மேல்


விடைகொண்டான் (1)

பிணி உடையவன் என்னும் பிரிவினன் விடைகொண்டான்
அணி இழை மயிலோடும் ஐயனும் இளையோனும் – கம்.அயோ:8 44/2,3

மேல்


விடைத்தான் (1)

வெம் கண் எரிய புருவம் மீதுற விடைத்தான் – கம்.ஆரண்:11 19/4

மேல்


விடைத்து (2)

விடைத்து அடர்ந்து எதிர்ந்தவர் வீரன் வாளியால் – கம்.ஆரண்:7 102/3
விடைத்து எழுந்தன யானை தேர் பரி முதல் வெவ்வேறு – கம்.யுத்4:37 113/3

மேல்


விடைதந்து (1)

மெய்ம் நிலை உணர்ந்து நீ விடைதந்து ஈ என்றான் – கம்.சுந்:5 70/4

மேல்


விடைபெற்று (1)

வென்றியிர் இருந்தீர் என்று விடைபெற்று விரைவில் போனான் – கம்.கிட்:2 35/4

மேல்


விடைய (1)

குவை இமில் விடைய வேற்று ஆ ஒய்யும் – அகம் 113/14

மேல்


விடையதா (1)

மிடல் படைத்து ஒருவனாய் அமரர் கோன் விடையதா வெரிநின் மேலாய் – கம்.யுத்1:2 83/1

மேல்


விடையவன் (1)

விலக்குவென் என விடையவன் விலக்கினும் வீரம் – கம்.யுத்3:22 62/3

மேல்


விடையா (1)

வெம் கண் பொறி சிதற கடிது உரும் ஏறு என விடையா
சிங்கம் என உயர் தேர் வரு குமரன் எதிர் சென்றான் – கம்.பால:24 16/2,3

மேல்


விடையின் (5)

ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம் – குறி 136
இடம் கெட தொகுத்த விடையின்
மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே – புறம் 366/22,23
வெள்ளியங்கிரியினை விடையின் பாகனோடு – கம்.யுத்1:2 25/1
இந்திரன் விடையின் பாகன் எறுழ் வலி கலுழன் ஏறும் – கம்.யுத்2:19 288/1
பங்கயத்து ஒருவனும் விடையின் பாகனும் – கம்.யுத்4:40 63/1

மேல்


விடையின்-மேல் (1)

விடையின்-மேல் கலுழன்-தன்-மேல் வில்லினர் விளங்குகின்ற – கம்.யுத்3:22 18/1

மேல்


விடையினன் (1)

வெவ் வழியவனும் பெற்ற விடையினன் தேர் மேற்கொண்டான் – கம்.யுத்3:21 7/3

மேல்


விடையும் (4)

நறவும் தொடு-மின் விடையும் வீழ்-மின் – புறம் 262/1
மாக மடங்கலும் மால் விடையும் பொன் – கம்.பால:13 32/3
மின் ஒளிர் கானம் இன்றே போகின்றேன் விடையும் கொண்டேன் – கம்.அயோ:3 114/4
மேகம் ஒப்பானும் நன்று போக என்று விடையும் ஈந்தான் – கம்.யுத்2:16 123/4

மேல்


விடையே (1)

விடையே நிகர் அங்கதன்-மேல் விடுவானை – கம்.யுத்2:18 249/2

மேல்


விடையோடு (1)

விடையோடு இகலிய விறல் நடையோரும் – பரி 23/40

மேல்


விடையோன் (3)

மல் காக்கும் மணி புயத்து மன்னன் இவன் மழ_விடையோன் – கம்.பால:13 23/1
புரம் பற்றிய போர் விடையோன் அருளால் – கம்.ஆரண்:13 15/1
மங்கை அழலும் வான் நாட்டு மயில்கள் அழுதார் மழ விடையோன்
பங்கின் உறையும் குயில் அழுதாள் பதுமத்து இருந்த மாது அழுதாள் – கம்.யுத்3:23 5/1,2

மேல்


விடைவலானோ (1)

வில் ஆர் தோள் இளைய வீர விரிஞ்சனோ விடைவலானோ – கம்.கிட்:2 18/4

மேல்


விடைவலோற்கும் (1)

வீரதை விடைவலோற்கும் முடியுமோ வேறும் உண்டோ – கம்.யுத்1:12 45/4

மேல்


விண் (177)

விண் செலல் மரபின் ஐயர்க்கு ஏந்தியது – திரு 107
விண் பொரு நெடு வரை குறிஞ்சி கிழவ – திரு 267
விண் பொரு நெடு வரை பரிதியின் தொடுத்த – திரு 299
விண் பொர நிவந்த வேயா மாடத்து – பெரும் 348
விண் தோய் மாடத்து விளங்கு சுவர் உடுத்த – பெரும் 369
விண் உற ஓங்கிய பல் படை புரிசை – மது 352
விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து – நெடு 161
விண் பொரும் சென்னி கிளைஇய காந்தள் – குறி 196
விண் தோய் பணவை மிசை ஞெகிழி பொத்த – குறி 226
விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து – மலை 2
கொண்டல் ஆற்றி விண் தலை செறீஇயர் – நற் 89/1
விண் உயர் பிறங்கல் விலங்கு மலை நாட்டே – குறு 144/7
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் – குறு 241/6
விண் தொட நிவந்த விலங்கு மலை கவாஅன் – குறு 262/6
விண் தோய் மா மலை சிலம்பன் – குறு 362/6
விண் உயர் அரண் பல வௌவிய – ஐங் 443/4
விண் உயர் வைப்பின காடு ஆயின நின் – பதி 23/15
விண் உயர்ந்து ஓங்கிய கடற்றவும் பிறவும் – பதி 30/29
விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள – பரி 13/5
விண் வீற்றிருக்கும் கய மீன் விரி தகையின் – பரி 23/12
விண் தோய் கல் நாடனும் நீயும் வதுவையுள் – கலி 39/38
விண் தோய் வரை பந்து எறிந்த அயா வீட – கலி 40/22
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு – அகம் 8/12
விண் பொரு நெடும் குடை இயல் தேர் மோரியர் – அகம் 69/10
விண் தோய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 111/15
வீயா விழு புகழ் விண் தோய் வியன் குடை – அகம் 135/11
துஞ்சுவது போல இருளி விண் பக – அகம் 139/1
விண் அதிர்பு தலைஇய விரவு மலர் குழைய – அகம் 163/1
விண் பொரு நெடு நகர் தங்கி இன்றே – அகம் 167/4
விண் பொரு நெடு வரை கவாஅன் – அகம் 173/17
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – அகம் 179/1
விண் தவழ் இள வெயில் கொண்டு நின்று அன்ன – அகம் 212/2
விண் உற ஓங்கிய பனி இரும் குன்றத்து – அகம் 281/10
மங்குல் மா மழை விண் அதிர்பு முழங்கி – அகம் 294/1
விண் பொர கழித்த திண் பிடி ஒள் வாள் – அகம் 338/17
விண் பொரு புகழ் விறல் வஞ்சி – புறம் 11/6
கண் பொர விளங்கும் நின் விண் பொரு வியன் குடை – புறம் 35/19
விண் உயர் புள் கொடி விறல் வெய்யொனும் – புறம் 56/6
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – புறம் 151/2
விண் பொரு நெடும் குடை கொடி தேர் மோரியர் – புறம் 175/6
விண் இவர் விசும்பின் மீனும் – புறம் 302/10
விண் தோய் தலைய குன்றம் பிற்பட – புறம் 379/13
விண்டு அனைய விண் தோய் பிறங்கல் – புறம் 391/2
மேவ_அரும் உணர்வு முடிவு இலாமையினால் வேதமும் ஒக்கும் விண் புகலால் – கம்.பால:3 8/1
மேகம் மொண்டு கொண்டு எழுந்து விண் தொடர்ந்த குன்றம் என்று – கம்.பால:3 14/3
விண் கிழித்து ஒளிரும் மின் அனைய பல் மணி வெயில் – கம்.பால:7 10/2
விண் உருத்து இடிப்பினும் வேண்டின் செய்கிற்பாள் – கம்.பால:7 21/2
ஏற்றும் விண் என்பது அன்றி இவளை போல் – கம்.பால:7 41/2
விண் இடு நெடிய வில் வீழ்ந்ததோ என்பார் – கம்.பால:13 7/4
மேல் விரிந்து எழு கொடி படலை விண் எலாம் – கம்.பால:14 11/3
விண் தொடர் வரையின் வைகும் மென் மயில் கணங்கள் போல – கம்.பால:18 9/2
விண் மதி மதுவின் ஆசை வீழ்ந்தது என்று ஒருத்தி உன்னி – கம்.பால:19 17/2
எங்கும் விண் புதைதர பகல் மறைந்து இருள் எழ – கம்.பால:20 7/2
விண் நின்ற மதியின் மென் பூம் சிகழிகை கோதை வேய்ந்தார் – கம்.பால:22 4/4
விண் இழிவது ஒப்பது ஓர் விதான நிழல் வந்தாள் – கம்.பால:22 26/4
மண் குடை தூளி விண் மறைப்ப ஏகினான் – கம்.பால:23 40/4
விண் கீழ் உற என்றோ படி மேல்கீழ் உற என்றோ – கம்.பால:24 9/1
சூழி சடை_முடி விண் தொட அயல் வெண்மதி தோற்ற – கம்.பால:24 11/2
விண் தொட நிவந்த கோயில் வேந்தர்-தம் வேந்தன் தன்னை – கம்.அயோ:3 83/1
விண் மீது அடைவான் தொழுதான் எனவும் அவர்-பால் விளம்பு என்று – கம்.அயோ:4 78/3
விண் உற்றது எம் மருங்கும் விட்டு அழுத பேர் ஓசை – கம்.அயோ:4 93/4
விண் நாட்டவர் மண்ணவர் விஞ்சையர் நாகர் மற்றும் – கம்.அயோ:4 118/1
விண் தலத்து உறையும் நல் வேந்தற்கு ஆயினும் – கம்.அயோ:4 178/3
தசும்பு வேய்ந்தவர் ஒத்தவர் தமக்கு விண் தருவான் – கம்.அயோ:10 36/2
விண் தொடர்ந்து விலக்குவ போல்வன – கம்.அயோ:11 29/3
போயது தாதை விண் புக்க பின்னரோ – கம்.அயோ:11 61/3
மீன் என விரிந்த கங்கை விண் என பண்ணை முற்றி – கம்.அயோ:13 59/3
விண் முதுகு உளுக்கவும் வேலை ஆடையின் – கம்.அயோ:14 32/3
விண் துளங்கிட விலங்கல்கள் குலுங்க வெயிலும் – கம்.ஆரண்:1 7/2
மேக நெடு மாலை தவழ் விந்தம் எனும் விண் தோய் – கம்.ஆரண்:3 39/3
மெய் விட கருதாது விண் ஏறினான் – கம்.ஆரண்:4 28/2
வேந்தன் விண் அடைந்தான் எனின் வீரர் நீர் – கம்.ஆரண்:4 31/1
விரியும் நீழலில் செல்ல விண் சென்றனன் – கம்.ஆரண்:4 40/4
மின் இழிவ தன்மை இது விண் இழிவது என்ன – கம்.ஆரண்:6 25/4
விண் அருள வந்தது ஒரு மெல் அமுதம் என்ன – கம்.ஆரண்:6 28/1
ஊக்கி தாங்கி விண் படர்வென் என்று உருத்து எழுவாளை – கம்.ஆரண்:6 86/1
வெவ் இலை வேல் இராவணனாம் விண் உலகம் முதல் ஆக – கம்.ஆரண்:6 109/3
விண் அளவிட நிமிர்ந்து உயர்ந்த மேனியர் – கம்.ஆரண்:7 40/1
ஆடுகின்ற அறுகுறை அயில் அம்பு விண் மேல் – கம்.ஆரண்:7 80/3
விண் மேலன நெடு வேலையின் மேல் கீழன மிடலோர் – கம்.ஆரண்:7 91/2
விண் தலங்கள் உற வீங்கி ஓங்கு உதய மால் வரையின் விளங்க மீதில் – கம்.ஆரண்:10 3/2
ஞாலத்தொடு விண் முதல் யாவையும் நாவின் நக்கும் – கம்.ஆரண்:10 141/3
விண் மேல் எழுந்தான் எழ மெல்லியலாளும் வெம் தீ – கம்.ஆரண்:13 36/3
வெள்கும் அரக்கன் நெடு விண் புக ஆர்த்து மிக்கான் – கம்.ஆரண்:13 44/1
விண் சுழன்றது வேதமும் சுழன்றது விரிஞ்சன் – கம்.ஆரண்:13 73/3
மிடல் கொள் வெம் சிலை விண் இடு வில் முறிந்து என்ன – கம்.ஆரண்:13 84/3
விண் தலம் துறந்து இறுதியின் விரி கதிர் வெய்யோன் – கம்.ஆரண்:13 89/2
விண் தலம் விளக்கும் செவ்வி வெண் மதி விரிந்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:14 6/4
விழுங்குவேன் என வீங்கலும் விண் உற வீரர் – கம்.ஆரண்:15 36/3
நீளம் நீங்கிய பறவையின் விண் உற நிமிர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:15 38/4
விண் தொடர் நெடு வரை தேனும் வேழத்தின் – கம்.கிட்:1 12/1
விண் துயின்றன கழுதும் விழி துயின்றன பழுது_இல் – கம்.கிட்:1 40/3
வீரியன் வேள்வி செய்து விண் உலகோடும் ஆண்ட – கம்.கிட்:2 26/3
மண் உளார் விண் உளார் மாறு உளார் வேறு உளார் – கம்.கிட்:3 3/1
நீல் நிறத்து விண் நெடு முகட்டவும் – கம்.கிட்:3 60/3
உயிரும் விண் படர இ உடலும் இ பரிசு-அரோ – கம்.கிட்:5 13/4
மினல் மணி குலம் துவன்றி வில் அலர்த்து விண் குலாய் – கம்.கிட்:7 6/1
வேர்த்து மண் உளோர் இரிந்து விண் உளோர்கள் விம்ம மேல் – கம்.கிட்:7 11/3
விண் மேலினரோ நெடு வெற்பின் முகட்டினாரோ – கம்.கிட்:7 51/1
விண் தலம் தன்னின் நின்று ஓர் மீன் விழுந்து என்ன வீழ்ந்தான் – கம்.கிட்:7 146/4
யாதினும் இருண்ட விண் இருந்தை குப்பையின் – கம்.கிட்:10 8/2
தார் பெரும் பணையின் விண் தழங்கு காரினும் – கம்.கிட்:10 13/3
பரஞ்சுடர் பண்ணவன் பண்டு விண் தொடர் – கம்.கிட்:10 20/1
இறந்து விண் சேர்வது சரதம் இ பழி – கம்.கிட்:10 88/2
வெம்பு கண்டகர் விண் புக வேரறுத்து – கம்.கிட்:11 4/1
விண் உற தொடர் மேருவின் சீர் வரை – கம்.கிட்:11 11/1
விண் உற வளர்ந்தது என்ன வெண் குடை விளங்க வீர – கம்.கிட்:11 101/3
பூழி விண் புக பதுமுகன் என்பவன் புகுந்தான் – கம்.கிட்:12 17/4
விண்டு போய் இழிவர் மேல் நிமிர்வர் விண் படர்வர் வேர் – கம்.கிட்:14 6/1
தூ வடிவு உடை சுடர் கொள் விண் தலை துளைக்கும் – கம்.கிட்:14 68/2
விண் உற நிவந்த சோதி வெள்ளிய குன்றம் மேவி – கம்.கிட்:15 26/1
மீண்டான் அது கண்டனர் விண் உறைவோர்கள் எம்மை – கம்.சுந்:1 59/3
விண் இமை அடைத்து என விளைந்தது இருள் வீணை – கம்.சுந்:2 160/2
விண் அடைதும் என்றாரை ஆண்டு இருத்தி விரைந்த யான் – கம்.சுந்:2 226/2
விண் தொடர் மதியினை பிளந்து மீன் எழும் – கம்.சுந்:3 47/1
மேருவை உருவல் வேண்டின் விண் பிளந்து ஏகல் வேண்டின் – கம்.சுந்:3 113/1
விண் உறு கலுழன்-மேல் விளங்கும் விண்டுவின் – கம்.சுந்:5 72/3
வில்லும் ஒத்தன விண் உற வீசின – கம்.சுந்:6 36/4
விண் கொள நிவந்த மேரு வெள்கு உற வெதும்பி உள்ளம் – கம்.சுந்:6 50/3
விட்டனன் இலங்கை-தன்-மேல் விண் உற விரிந்த மாடம் – கம்.சுந்:6 54/1
மீளியின் இனம் என வன் தாள் விரை புவி நிரை என விண் தோய் – கம்.சுந்:7 18/2
மறிதர மழை அகல் விண் போல் வடிவு அழி பொழிலை வளைந்தார் – கம்.சுந்:7 19/4
வெயில் விரி கதிரவனும் போய் வெருவிட வெளியிடை விண் நோய் – கம்.சுந்:7 20/3
உயர்க்கும் விண் மிசை ஓங்கலின் மண்ணின் வந்து உறலின் – கம்.சுந்:7 53/2
வில்லும் நின்று இசைப்ப யானை முழக்கம் விட்டு ஆர்ப்ப விண் தோய் – கம்.சுந்:8 8/3
அரண் தரு விண் உறைவார்களும் அஞ்ச – கம்.சுந்:9 57/2
ஏங்கின காகம் ஆர்ப்ப இருளில் விண் இடிப்ப மாதோ – கம்.சுந்:10 16/4
வெள்ள வெம் சேனை சூழ விண் உளோர் வெருவி விம்ம – கம்.சுந்:10 17/1
என்றவன் உவந்து விண் நோய் இந்திர சாபம் என்ன – கம்.சுந்:10 21/1
விண் துளங்கிட மேருவும் துளங்கிட விட்டான் – கம்.சுந்:11 55/4
வேலையுள் இலங்கை என்னும் விரி நகர் ஒருசார் விண் தோய் – கம்.சுந்:14 31/1
அள்ளி விண் தொட எடுத்து ஆர்த்த ஆற்றலாய் – கம்.யுத்1:2 25/2
வாலி விண் பெற அரசு இளையவன் பெற – கம்.யுத்1:4 89/1
அள்ளி விண் தொட எடுத்தனன் உலகு எலாம் அனுங்க – கம்.யுத்1:5 53/4
மீனும் நாகமும் விண் தொடும் மலைகளும் விறகா – கம்.யுத்1:6 16/1
வெள்ளி வெண் பற்களை கிழித்து விண் உற – கம்.யுத்1:6 39/3
மேலிடை மலையினை வாங்கி விண் தொடும் – கம்.யுத்1:8 7/2
மின் பொடித்தது போன்றன விண் எலாம் – கம்.யுத்1:8 62/4
பாய் புரவி விண் படர்வ போல் இனிது பாய்வ – கம்.யுத்1:9 8/4
பார் மிசை வணங்கி சீயம் விண் மிசை படர்வது என்ன – கம்.யுத்1:14 13/1
இந்து விண் நின்று இழிந்துளதாம் என – கம்.யுத்1:14 42/3
எட்ட நீண்ட மதில் மிசை ஏறி விண்
தொட்ட வானரம் தோன்றின மீ தொக – கம்.யுத்2:15 14/2,3
மேய சேனை விரி கடல் விண் குலாம் – கம்.யுத்2:15 36/3
பூழியான் உயிர் புக்கது விண் என்றார் – கம்.யுத்2:15 85/4
மேருவை பிளக்கும் என்றால் விண் கடந்து ஏகும் என்றால் – கம்.யுத்2:16 20/1
வீணை என்று உணரின் அஃது அன்று விண் தொடும் – கம்.யுத்2:16 105/1
விண் இரண்டு கூறு ஆயது பிளந்தது வெற்பு – கம்.யுத்2:16 232/1
யாதும் விண் படர்கில இயங்கு கார் மழை – கம்.யுத்2:16 272/3
ஆறு விண் தொடும் பிணம் சுமந்து ஓட மேல் அமரரும் இரிந்து ஓட – கம்.யுத்2:16 336/2
விண் பெற்றாய் எனினும் நன்றால் வேந்தராய் உயர்ந்த மேலோர் – கம்.யுத்2:17 39/2
விண் நாடியர் விஞ்சையர் அம் சொலினார் – கம்.யுத்2:18 39/1
விண் நாடரும் வேறு உலகத்து எவரும் – கம்.யுத்2:18 76/2
மீ எழின் உயரும் தாழின் தாழும் விண் செல்லின் செல்லும் – கம்.யுத்2:18 182/3
வில் உடை மேகம் என்ன விழுந்தனன் உயிர் விண் செல்ல – கம்.யுத்2:18 234/4
பல்லால் அதரத்தை அதுக்கி விண் மீது பார்த்தான் – கம்.யுத்2:19 5/2
விண் தலத்தினின் மீன் என வீழ்ந்தவால் – கம்.யுத்2:19 138/4
நெய் அழல் வேள்வி நெடும் பகை நேர் விண்
தைவரு சூரியசத்துரு என்பான் – கம்.யுத்3:20 21/1,2
விட வெம் கண் எயிற்றவன் விண் அதிர – கம்.யுத்3:20 88/2
முத்தின் பொலி முழு மேனியன் முகில் விண் தொடு மெய்யால் – கம்.யுத்3:22 115/2
காலனார் முகம் கண்டனன் இடபன் விண் கலந்தான் – கம்.யுத்3:22 172/2
இடை இடை பறிந்து விண் ஏற இற்று இடை – கம்.யுத்3:24 93/2
மெலியாதவர் ஆர்த்தனர் விண் கிழிய – கம்.யுத்3:27 22/4
மிடலின் வெம் கட கரி பிணத்தின் விண் தொடும் – கம்.யுத்3:27 54/1
விண் தலத்து எறிந்த குன்றம் வெறும் துகள் ஆகி வீழ – கம்.யுத்3:27 93/3
விண் செல்கில செல்கின்றன விசிகம் என இமையோர் – கம்.யுத்3:27 108/1
விண் ஆர்த்தது மண் ஆர்த்தது மேலோர் மணி முரசின் – கம்.யுத்3:27 159/1
விண் தலத்து இலங்கு திங்கள் இரண்டொடும் மின்னு வீசும் – கம்.யுத்3:28 54/1
விண் திறந்திட விம்மி அரற்றினான் – கம்.யுத்3:29 34/4
விண் உற நடக்கின்றாரும் மிதித்தனர் ஏக மேல் மேல் – கம்.யுத்3:30 3/2
விண் நிறைந்தன மெய் உயிர் வேலையும் – கம்.யுத்3:31 126/1
ஆறோ என்ன விண் படர் செம் சோரியது ஆகி – கம்.யுத்4:33 19/2
விண் பிளந்து ஒல்க ஆர்த்த வானரர் வீக்கம் கண்டான் – கம்.யுத்4:34 24/1
விண் போர்த்தன திசை போர்த்தன மலை போர்த்தன விசை ஓர் – கம்.யுத்4:37 50/1
விளக்கு_இனம் எடுத்தன போன்ற விண் எலாம் – கம்.யுத்4:37 143/4
மா புரம் தவிர்ந்து விண் வழி சென்றார் சிலர் – கம்.யுத்4:38 14/4
வீரனார் உடல் துறந்து விண் புக்கார் கண் புக்க வேழ வில்லால் – கம்.யுத்4:38 28/2
விண் உறைவோர்-தம் தெய்வ வெறியோடும் வேறுளோர்-தம் – கம்.யுத்4:42 10/1

மேல்


விண்-தனை (1)

விண்-தனை நோக்கி தன் வில்லை நோக்கினான் – கம்.பால:8 37/2

மேல்


விண்-தானும் (1)

விண்-தானும் விழுங்க விரிந்தனை – கம்.யுத்3:27 16/3

மேல்


விண்-நின்று (1)

குமரரும் மங்கைமாரும் குழுமலால் வழுவி விண்-நின்று
அமரர் நாடு இழிந்தது என்ன பொலிந்தது அ அனீக வெள்ளம் – கம்.பால:15 28/3,4

மேல்


விண்-பொருட்டு (1)

விண்-பொருட்டு ஒன்றிய உயர்வு மீட்சியும் – கம்.யுத்1:2 76/2

மேல்


விண்-மேல் (5)

ஊசல் வறிது ஆன இதண் ஒண் மணிகள் விண்-மேல்
வீசல் இல வான நெடு மாரி துளி வீச – கம்.கிட்:10 76/3,4
எழு என நால விண்-மேல் எழுந்தனன் விழுந்த எல்லாம் – கம்.சுந்:12 128/4
விண்-மேல் நெடிது ஓடினர் ஆர் உயிர் விட்டார் – கம்.யுத்2:18 253/1
மெய் உயிர் உலகத்து ஆக விதியையும் வலித்து விண்-மேல்
பொய் உடல் கொண்டு செல்லும் நமனுடை தூதர் போன்றார் – கம்.யுத்3:23 32/3,4
வேல் செல்வன சத கோடிகள் விண்-மேல் நிமிர் விசிக – கம்.யுத்3:31 102/1

மேல்


விண்-வாய் (1)

கோ ஆர் விண்-வாய் வெண் கொடி திண் பாயொடு கூட – கம்.யுத்4:33 8/2

மேல்


விண்களில் (1)

விண்களில் சென்ற வன் தோள் கணவரை அலகை வெய்ய – கம்.யுத்4:34 23/1

மேல்


விண்ட (5)

வண்டு வாய் திறப்ப விண்ட பிடவம் – நற் 238/3
விண்ட கட கரி மேகமொடு அதிர – பரி 23/51
விண்ட வானவர் கண் முன்னே விரி பொழில் இறுத்து வீச – கம்.சுந்:6 40/2
விண்ட வாள் அரக்கன் மீது விசும்பு எரி பறக்க விட்டான் – கம்.யுத்2:15 130/3
மேற்பட விசும்பை முட்டி மேருவின் விளங்கி விண்ட
நால் பெரு வாயிலூடும் இலங்கை ஊர் நடக்கும் தானை – கம்.யுத்3:30 6/1,2

மேல்


விண்டது (3)

அண்டமும் பிளந்து விண்டது ஆம் என அனுமன் ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:6 60/4
விண்டது அண்டது என்று உலைந்திட ஆர்த்தனர் வீரர் – கம்.யுத்3:22 77/4
விண்டது ஆம் என விசும்பிடை திசை எலாம் விளங்க – கம்.யுத்4:41 3/2

மேல்


விண்டது-போலும் (1)

விண்டது-போலும் நம் வாழ்வு என வெந்தான் – கம்.யுத்3:26 31/2

மேல்


விண்டவர் (3)

விண்டவர் வலத்தையும் விரித்து உரை-செய்கேனோ – கம்.சுந்:5 7/2
விண்டவர் உறு வலி அடக்கும் வெம்மைதான் – கம்.யுத்1:2 18/4
விண்டவர் நம் புகல் மருவி வீழ்வரோ – கம்.யுத்1:4 87/4

மேல்


விண்டவரோடு (1)

விண்டவரோடு உடன் வீயாது யான் வாளா விளிவேனோ – கம்.சுந்:2 225/4

மேல்


விண்டவன் (1)

விண்டவன் நாசியும் செவியும் வேரொடும் – கம்.யுத்2:16 286/3

மேல்


விண்டன (1)

விண்டன கண்கள் கீண்டு வெடித்தன கீழும் மேலும் – கம்.சுந்:2 216/2

மேல்


விண்டனர் (1)

விண்டனர் விலக்குதி என்ன மேலை_நாள் – கம்.ஆரண்:6 4/2

மேல்


விண்டனன் (1)

விண்டனன் நின்ற வென்றி கரன் எனும் விலங்கல் தோளான் – கம்.ஆரண்:7 66/2

மேல்


விண்டாரே (1)

விண்டாரே அல்லாரோ வேண்டாதார் மனம் வேண்டின் – கம்.ஆரண்:6 123/1

மேல்


விண்டாள் (1)

வீங்கினள் வியந்தது அல்லால் இமைத்திலள் உயிர்ப்பு விண்டாள் – கம்.சுந்:14 43/4

மேல்


விண்டிட (1)

விண்டிட பொலிதரும் வினை வலாளனை – கம்.பால:5 70/2

மேல்


விண்டு (26)

தென் புல மருங்கின் விண்டு நிறைய – மது 202
விண்டு புரையும் புணர் நிலை நெடும் கூட்டு – நற் 26/3
விண்டு அன்ன வெண்ணெல் போர்வின் – ஐங் 58/1
பனி வார் விண்டு விறல் வரை அற்றே – பதி 31/17
விண்டு சேர்ந்த வெண் மழை போல – பதி 55/15
விண்டு முன்னிய புயல் நெடும் காலை – பதி 84/22
விண்டு முன்னிய கொண்டல் மா மழை – அகம் 235/5
விண்டு அனைய விண் தோய் பிறங்கல் – புறம் 391/2
விண்டு உறை தேவரும் விலகி போயினார் – கம்.அயோ:14 136/3
விண்டு மேல் எழுந்தேனை வெகுண்டு அவர் – கம்.ஆரண்:7 7/3
வீசின நறும் பொடி விண்டு வாடையே – கம்.கிட்:10 109/4
விண்டு போய் இழிவர் மேல் நிமிர்வர் விண் படர்வர் வேர் – கம்.கிட்:14 6/1
மேலின் மேல் நின்ற-காறும் சென்ற கூலத்தன் விண்டு
காலினால் அளந்த வான முகட்டையும் கடக்க கால – கம்.சுந்:1 32/2,3
வில்_பகல் இன்றியே இரவு விண்டு_அற – கம்.சுந்:3 44/1
விண்டு அலம்பு கம் நீங்கிய வெண் புனல் – கம்.சுந்:6 32/3
விண்டு அலத்தக விரை குமுத வாய் விரிதலால் – கம்.சுந்:10 42/3
வெல்வானும் இவன் அடல் விண்டு என – கம்.யுத்2:18 84/2
விண்டு அங்கு அது தீர்ந்தது மன்னன் வெகுண்டான் – கம்.யுத்2:18 237/4
வெடித்தன மலைகள் விண்டு பிளந்தது விசும்பு மேன்மேல் – கம்.யுத்2:19 102/2
விண்டு உதிர் புண்ணின்-நின்று மெல்லென விரைவின் வாங்கி – கம்.யுத்3:24 11/3
விண்டு நின்று ஆக்கை சிந்த புல் உயிர் வீட்டிலாதேன் – கம்.யுத்3:26 51/1
விண்டு எறி கால் பொர மறிந்து வீற்றுறும் – கம்.யுத்3:27 53/3
விசும்பு விண்டு இரு கூறுற கல் குலம் வெடிப்ப – கம்.யுத்4:35 28/1
விண்டு அசங்க தொல் அண்டம் வெடித்திட – கம்.யுத்4:37 28/2
ஆழி நாதன் சிலை ஒலி அண்டம் விண்டு
ஊழி பேர்வுழி மா மழை ஒத்ததால் – கம்.யுத்4:37 35/3,4
மீண்டனவோ என்பர் விசும்பு விண்டு உக – கம்.யுத்4:37 68/1

மேல்


விண்டு-என (1)

பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் – கம்.யுத்4:35 28/2

மேல்


விண்டு_அற (1)

வில்_பகல் இன்றியே இரவு விண்டு_அற
எல் பகல் எறித்துளது என்ன தோன்றுமால் – கம்.சுந்:3 44/1,2

மேல்


விண்டுவின் (6)

விண்டுவின் உலகிடை விளங்கினான்-அரோ – கம்.அயோ:14 75/4
பரிந்தார் படர் விண்டுவின் நாட்டவர் பைம்பொன் மாரி – கம்.ஆரண்:13 43/3
விண்டுவின் தட மார்பினின் மணி ஒத்தது இது என வியப்புற்றான் – கம்.சுந்:2 194/4
விண் உறு கலுழன்-மேல் விளங்கும் விண்டுவின்
கண்ணனை என் நெடும் புயத்தில் காண்டியால் – கம்.சுந்:5 72/3,4
விண்டுவின் படையே ஆதி வெய்யவன் படை ஈறாக – கம்.யுத்3:31 224/1
வீடணன் சொல விண்டுவின் படைக்கலம் விட்டான் – கம்.யுத்4:32 25/1

மேல்


விண்டுழி (1)

விண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் மெய்ம் முகம் – கம்.யுத்1:4 67/1

மேல்


விண்ணகத்தினை (1)

விண்ணகத்தினை மறைத்தன மறி கடல் வீழ்ந்த – கம்.கிட்:7 58/4

மேல்


விண்ணகத்தையும் (1)

விண்ணகத்தையும் கடப்பன பிழைப்பு இலா மெய்யன மேல் சேர்ந்த – கம்.யுத்2:16 327/3

மேல்


விண்ணகம் (4)

உறையும் விண்ணகம் உடலொடும் எய்தினர் ஒத்தார் – கம்.அயோ:1 74/4
விண்ணகம் திரிய மேலை விரிஞ்சனும் திரிய வீரன் – கம்.ஆரண்:13 115/3
விண்ணகம் இருண்டது வெயிலின் வெம் கதிர் – கம்.கிட்:10 3/3
மழைத்த விண்ணகம் என முழங்கி வான் உற – கம்.கிட்:16 1/1

மேல்


விண்ணவர் (34)

வெருவினர் விண்ணவர் வேந்தன் வேண்டலால் – கம்.பால:5 48/3
விழுங்கினர் விண்ணவர் வெளி இன்று என்னவே – கம்.பால:5 82/4
பூ_மழை பொழிந்து வாழ்த்தி விண்ணவர் போயினாரே – கம்.பால:7 54/4
விண்ணவர் போய பின்றை விரிந்த பூ_மழையினாலே – கம்.பால:8 1/1
அழிந்தது வில் என விண்ணவர் ஆர்த்தார் – கம்.பால:13 26/3
வினை அறு துறக்க நாட்டு விண்ணவர் கணமும் நாண – கம்.பால:18 1/2
மீட்டும் போர் தொடங்கும் வேலை விண்ணவர் விலக்க வல் வில் – கம்.பால:24 30/1
விண்ணவர் விசும்பு தூர்த்தார் விரி திரை உடுத்த கோல – கம்.அயோ:3 78/1
வெவ்வேறு அலர் கண்ணினன் விண்ணவர் கோன் – கம்.ஆரண்:2 2/4
மேல் பொத்தின குழி விண்ணவர் விழி பொத்தினர் விரை வெம் – கம்.ஆரண்:7 99/3
வீர பட்டத்தில் பட்டன விண்ணவர் வெருவ – கம்.ஆரண்:8 19/4
மேகம் என் துருத்தி கொண்டு விண்ணவர் தருவும் விஞ்சை – கம்.ஆரண்:10 14/1
வேண்டிய நினைந்து செய்வான் விண்ணவர் வருவது என்றால் – கம்.ஆரண்:10 167/1
விண்ணவர் ஏவல் செய்ய வென்ற என் வீரம் பாராய் – கம்.ஆரண்:12 65/1
விழுந்தான் என அஞ்சினர் விண்ணவர் வெய்து உயிர்த்தார் – கம்.ஆரண்:13 25/4
பறித்தான் பறவைக்கு இறை விண்ணவர் பண்ணை ஆர்ப்ப – கம்.ஆரண்:13 28/4
விழுந்தான் அவன் தேர் மிசை விண்ணவர் பண்ணை ஆர்ப்ப – கம்.ஆரண்:13 37/4
வேரொடு மடியுமாறும் விண்ணவர் விளியுமாறும் – கம்.ஆரண்:13 118/4
மாகங்களை நண்ணிய விண்ணவர் போய் மறைந்தார் – கம்.கிட்:7 50/4
வெருவி சாய்ந்தனர் விண்ணவர் வேறு என்னை விளம்பல் – கம்.கிட்:7 59/1
விலங்கவும் உளது அன்று என்று விண்ணவர் வியந்து நோக்க – கம்.சுந்:1 15/2
விண்ணவர் ஏத்த வேத முனிவரர் வியந்து வாழ்த்த – கம்.சுந்:1 25/1
ஆர்க்கும் விண்ணவர் அமலையே உயர்ந்தது அன்று அமரில் – கம்.சுந்:7 51/4
வென்றது விண்ணவர் புகழை வேரொடும் – கம்.சுந்:9 27/2
கற்றோனும் முகம் எதிர் வைத்தான் அது கண்டார் விண்ணவர் கசிவுற்றார் – கம்.சுந்:10 32/2
வெள்ளி வெண் கடலுள் மேல்_நாள் விண்ணவர் தொழுது வேண்ட – கம்.யுத்1:4 130/3
வீரனும் எதிரே நின்றான் விண்ணவர் விசையம் வேண்ட – கம்.யுத்2:18 179/4
வீசி வீசி வணங்கினர் விண்ணவர்
ஊசல் நீங்கினர் உத்தரிகத்தொடு – கம்.யுத்2:19 130/2,3
வினைய வெம் கண் அரக்கரை விண்ணவர்
நினையும் மாத்திரத்து ஆர் உயிர் நீக்கினான் – கம்.யுத்2:19 153/2,3
மெலிகுவது அன்றி உண்டோ விண்ணவர் வெருவல் கண்டால் – கம்.யுத்3:31 53/4
வீடி நின்று அழிவது என்னே விண்ணவர் படைகள் வீசி – கம்.யுத்3:31 223/3
வேய் படைத்துடைய கானம் விண்ணவர் தவத்தின் மேவி – கம்.யுத்3:31 228/2
பூ மொய்த்த கரத்தர் ஆகி விண்ணவர் போற்ற நின்றான் – கம்.யுத்3:31 229/2
மின்னும் வேலினை விண்ணவர் கண் புடைத்து இரங்க – கம்.யுத்4:32 32/3

மேல்


விண்ணவர்க்கு (1)

விண்ணவர்க்கு ஆக்கிய முனிவன் வேள்வியை – கம்.பால:8 30/2

மேல்


விண்ணவரின் (1)

தொக்குடன் தயங்கி விண்ணவரின் தோன்றலால் – கம்.பால:3 31/2

மேல்


விண்ணவரும் (1)

விண்ணவரும் முனிவர்களும் வேதியரும் கரம் குவிப்ப வேலை என்னும் – கம்.பால:11 16/2

மேல்


விண்ணவரோடு (1)

வென்றார் உலகங்களை விண்ணவரோடு
ஒன்றா உயர் தானவர் ஓதம் எலாம் – கம்.யுத்3:31 190/1,2

மேல்


விண்ணவன் (1)

வென்றவன் அல்லனாகில் விண்ணவன் ஆக வேண்டும் – கம்.சுந்:4 26/3

மேல்


விண்ணாடு (2)

வேண்டு அரு விண்ணாடு என்னும் மெய்ம்மை கண்டு உள்ளம் மீட்டான் – கம்.சுந்:1 1/3
இன்று இவன் தன்னை விண்ணாடு ஏற்றி வாள் இலங்கை வேந்தை – கம்.யுத்3:22 127/1

மேல்


விண்ணிடை (21)

விண்ணிடை மதியினை மிகை இது என்பவே – கம்.பால:4 9/4
விண்ணிடை அடைந்தனன் என்ற வெய்ய சொல் – கம்.அயோ:14 56/1
அவண விண்ணிடை நிமிர்ந்து படர்கின்றவன் அறம் – கம்.ஆரண்:1 37/2
விண்ணிடை படர்தல் விட்டு எழு விகற்பம் நினையா – கம்.ஆரண்:1 43/2
விட்டு விண்ணிடை விளங்கினன் விரிஞ்சன் என ஓர் – கம்.ஆரண்:1 45/3
விண்ணிடை இம்பர் நாகர் விரிஞ்சனே முதலோர்க்கு எல்லாம் – கம்.ஆரண்:6 50/1
உயரும் விண்ணிடை மண்ணிடை விழும் கிடந்து உழைக்கும் – கம்.ஆரண்:6 90/1
வெம் படை நிருதர் வீச விண்ணிடை மிடைந்த வீரன் – கம்.ஆரண்:7 111/1
விண்ணிடை வெய்யவன் ஏகும் வேகத்தால் – கம்.ஆரண்:13 51/1
விண்ணிடை கடிது கொண்டு ஏகும் வேலையில் – கம்.கிட்:10 19/2
விண்ணிடை புரம் சுட வெகுண்ட மேலை_நாள் – கம்.கிட்:10 98/2
விண்ணிடை உலகம் என்னும் மெல்லியல் மேனி நோக்க – கம்.சுந்:1 79/3
விண்ணிடை தொத்தின போன்ற மீன் எலாம் – கம்.சுந்:2 55/4
மீ உற விண்ணிடை முட்டி வீழ்வன – கம்.சுந்:9 40/1
விண்ணிடை விழித்தனர் நிற்கும் வெய்யவர் – கம்.யுத்1:5 24/1
காதல் விண்ணிடை கண்டனர் அல்லது கணவர்-தம் உடல் நாடும் – கம்.யுத்2:16 317/3
விண்ணிடை ஆர்த்தது விரைவில் மெய் உயிர் – கம்.யுத்2:18 121/3
மின் குலாம் கழல் கால் வீரன் விண்ணிடை விரைந்த தன்மை – கம்.யுத்2:19 183/3
அசும்பு விண்ணிடை அடங்கினன் முனிவரும் அறியா – கம்.யுத்3:22 162/3
கனகன் ஆயிரம் கணை பட விண்ணிடை கலந்தான் – கம்.யுத்3:22 174/1
விண்ணிடை கரந்தான் என்பார் வஞ்சனை விளைக்கும் என்பார் – கம்.யுத்3:28 1/1

மேல்


விண்ணிடையே (2)

ஈட்டம் எதிர் வந்திடவே இறந்து ஏகினன் விண்ணிடையே – கம்.அயோ:4 81/4
விரவு பொன்னினை மண்ணிடை நிறுத்தி விண்ணிடையே
உரவு மானம் மீது ஏகினன் உம்பரும் உலகும் – கம்.யுத்4:40 119/2,3

மேல்


விண்ணில் (21)

விண்ணில் சுடர் வெண்மதி வந்தது மீன்கள் சூழ – கம்.பால:16 42/2
வெள்ள நீர் உலகினில் விண்ணில் நாகரில் – கம்.அயோ:1 17/1
விண்ணில் சுடரும் கெட மெய்யினில் நீர் விரிப்ப – கம்.அயோ:4 112/2
வில் ஒன்றில் கடிகை மூன்றில் ஏறினர் விண்ணில் என்றாள் – கம்.ஆரண்:10 64/4
பூழியின் உதிர விண்ணில் புடைத்து உற கிளர்ந்து பொங்கி – கம்.ஆரண்:13 2/2
விண்ணில் பொலிகின்றது ஓர் வெண் நிற மேகம் ஒத்தான் – கம்.ஆரண்:13 26/4
விண்ணில் நின்றவன் விரிஞ்சனே முதலினர் யார்க்கும் – கம்.ஆரண்:15 39/1
சொற்றலும் அருக்கன் தோன்றல் சொல்லுவான் மண்ணில் விண்ணில்
நிற்க உரியார்கள் யாவர் அனையவர் சினத்தின் நேர்ந்தால் – கம்.கிட்:11 86/1,2
வெம் முலை மகளிர் வெள்ளம் மீன் என விளங்க விண்ணில்
சும்மை வான் மதியம் குன்றில் தோன்றியது எனவும் தோன்றி – கம்.கிட்:11 103/1,2
கடித்தான் நாகம் விண்ணில் முரிக்கும் கலுழன் போல் – கம்.சுந்:2 86/2
பற்றி கொள்ளா விண்ணில் எறிந்தான் பழி இல்லான் – கம்.சுந்:2 87/4
வேரொடு மறிந்த சில வெந்த சில விண்ணில்
காரொடு செறிந்த சில காலினொடு வேலை – கம்.சுந்:6 10/1,2
எடுத்து ஒருவன்-தனை விண்ணில் எறிந்தான் – கம்.சுந்:9 53/4
மீனொடும் குடிக்கும் மேகத்து உருமொடும் விழுங்கும் விண்ணில்
தான் ஒடுங்காது என்று அஞ்சி தருமமும் சலித்தது அம்மா – கம்.யுத்1:3 139/3,4
மென்று மென்று இழிச்சும் விண்ணில் வீசும் மேல் பிசைந்து பூசும் – கம்.யுத்2:16 173/4
வேறு ஒரு குன்றம் நீலன் வீசினான் அதனை விண்ணில்
நூறு வெம் பகழி-தன்னால் நுறுக்கினான் களிறு நூக்கி – கம்.யுத்2:18 218/3,4
வெம் பொறி கதுவ விண்ணில் வெந்தன கரிந்து வீழ்ந்த – கம்.யுத்2:19 103/2
விண்ணில் படர் காலின் மிக கடுகும் – கம்.யுத்3:20 96/2
விண்ணில் சென்றது கவி_குல பெரும் படை வெள்ளம் – கம்.யுத்3:22 179/1
விண்ணில் பட்டார் வெற்பு உறழ் காயம் பல மேன்மேல் – கம்.யுத்4:33 17/1
விண்ணில் செல்வன வெந்தன வீழ்வன – கம்.யுத்4:37 41/4

மேல்


விண்ணின் (19)

விண்ணின் நீங்கிய மின் உரு இ முறை – கம்.பால:11 3/1
விண்ணின் நீங்கிய வெய்யவர் மேனியில் – கம்.ஆரண்:9 27/1
மேகமும் கிரிகளும் விண்ணின் மீச்செல்ல – கம்.ஆரண்:13 3/2
மீளா நிறத்து ஆயிரம் கண்ணவன் விண்ணின் ஓட – கம்.ஆரண்:13 30/1
மெலியும் கடை சென்றுளது ஆகலின் விண்ணின் வேந்தன் – கம்.ஆரண்:13 42/3
வீங்கு தோள் மீ கொடு விண்ணின் ஏகினான் – கம்.ஆரண்:13 50/4
விண்ணின் ஓங்கியது ஒரு நிலை மெய் உற வெந்த – கம்.ஆரண்:13 78/2
விண்ணின் தீம் புனல் உலகத்தின் நாகரின் வெற்றி – கம்.கிட்:12 34/1
விண்ணின் நீளிய நெடும் கழுதும் வெம் சிறை – கம்.சுந்:5 56/1
வீங்கின தோளவர் விண்ணின் விசைத்தார் – கம்.சுந்:9 58/2
விண்ணின் மீ சென்று தேரொடும் பார் மிசை வீழ்ந்தான் – கம்.சுந்:11 51/4
விண்ணின் மீனினை குணிப்பினும் வேலையுள் மீனை – கம்.யுத்1:11 34/2
மண் உற விண்ணின் வீழ் மானம் போன்றன – கம்.யுத்2:18 108/4
விண்ணின் நாடு உறைவிடம் வெறுமை கூரவே – கம்.யுத்2:19 37/4
எல்லின் பொலி விண்ணின் விசைத்து எழுவான் – கம்.யுத்3:20 71/2
மீன் எலாம் விண்ணின் நின்று ஒருங்கு வீழ்ந்து என – கம்.யுத்3:22 47/1
உரற்றின விண்ணின் ஒலித்து எழும் வண்ணம் – கம்.யுத்3:26 24/3
வீசினன் வயிர குன்றம் வெம் பொறி குலங்கள் விண்ணின்
ஆசையின் நிமிர்ந்து செல்ல ஆயிரம் உரு ஒன்றாக – கம்.யுத்3:27 92/1,2
விண்ணின் மேகத்தை வாரி வாய் பிழிந்திடும் விடாயர் – கம்.யுத்3:31 9/4

மேல்


விண்ணின்-தலை (1)

விண்ணின்-தலை சேருதும் யாம் எம் போல் விடலை பிரிய – கம்.அயோ:4 85/3

மேல்


விண்ணின்-வாய் (1)

அன்னமும் திசை திசை அகன்ற விண்ணின்-வாய் – கம்.கிட்:10 110/4

மேல்


விண்ணினிடை (1)

வெற்ற விண்ணினிடை நின்று நெடு மீன் விழுவ போல் – கம்.ஆரண்:1 27/2

மேல்


விண்ணினில் (1)

விண்ணினில் நிலத்தினில் விகற்ப உலகில் பேர் – கம்.ஆரண்:3 42/1

மேல்


விண்ணினும் (2)

மேவு காதலின் வைகுதிர் விண்ணினும் இனிதால் – கம்.அயோ:9 33/3
விண்ணினும் ஓர் சோலை உளது ஆம் என விதித்தான் – கம்.சுந்:6 20/4

மேல்


விண்ணினூடு (1)

வெற்றி வெம் கணை பட பட தலைகள் விண்ணினூடு திசை மீது போய் – கம்.யுத்2:19 63/3

மேல்


விண்ணினை (10)

விண்ணினை மறைத்தன விரிந்த மா துகள் – கம்.அயோ:12 26/3
இற்றவர் இறாதவர் எழுந்து விண்ணினை
பற்றின மழை என படை வழங்குவார் – கம்.ஆரண்:7 117/3,4
மேருவை பறிக்க வேண்டின் விண்ணினை இடிக்க வேண்டின் – கம்.ஆரண்:12 60/1
ஏய்ந்து எழு தேர் இமிழ் விண்ணினை எல்லாம் – கம்.சுந்:9 54/1
விண்ணினை வேலை விளிம்பு ஆர் – கம்.சுந்:13 46/1
விண்ணினை இடறும் மோலி விசும்பினை நிறைக்கும் மேனி – கம்.யுத்2:16 53/1
விடம் எழுந்தது-போல் நெடு விண்ணினை
தொட உயர்ந்தவன் மார்பிடை சுற்றினான் – கம்.யுத்2:16 71/1,2
மின்னின் அன்ன புருவமும் விண்ணினை
துன்னு தோளும் இடம் துடியாநின்றான் – கம்.யுத்2:16 72/3,4
மேருவின் உம்பர் சேர்ந்து விண்ணினை மீக்கொண்டாலும் – கம்.யுத்2:17 45/1
தூர்த்த ஓதையும் விண்ணினை தூர்த்தவால் – கம்.யுத்2:19 133/4

மேல்


விண்ணினையும் (1)

கூற்றினையும் விண்ணினையும் கோளினையும் பணி கொண்டற்கு – கம்.ஆரண்:6 96/2

மேல்


விண்ணினோடும் (1)

விசை உறு பகழி மாரி வித்தினான் விண்ணினோடும்
திசைகளும் கிழிய ஆர்த்தான் தீர்த்தனும் முறுவல் செய்தான் – கம்.யுத்4:37 14/3,4

மேல்


விண்ணு (1)

விண்ணு நீர் மொக்குளின் விளியும் யாக்கையை – கம்.அயோ:14 77/1

மேல்


விண்ணுக்கும் (1)

விண்ணுக்கும் அளவை ஆன மேருவின்-மீது சென்றான் – கம்.யுத்3:24 47/4

மேல்


விண்ணும் (14)

மெய் வலி அரக்கரால் விண்ணும் மண்ணுமே – கம்.பால:5 15/2
விண்ணும் மண்ணும் திசை அனைத்தும் விழுங்கி கொண்ட விரி நல் நீர் – கம்.பால:10 73/3
ஆக்கிய தூளி விண்ணும் மண்ணுலகு ஆக்க போனான் – கம்.பால:14 79/4
விண்ணும் மருளும்படி விம்மி எழுந்த அன்றே – கம்.பால:16 44/4
விண்ணும் மண்ணும் இ வேலையும் மற்றும் வேறு – கம்.அயோ:4 17/1
வினையம் ஈது அல்லது இல்லை விண்ணும் நின் ஆட்சி ஆக்கி – கம்.ஆரண்:6 48/3
மீன் சுடர் விண்ணும் மண்ணும் விரிந்த போர் அரக்கர் என்னும் – கம்.ஆரண்:6 51/3
மீள_அரும் செருவில் விண்ணும் மண்ணும் என் மேல் வந்தாலும் – கம்.ஆரண்:7 62/1
மலரோன் நின்றுளன் மண்ணும் விண்ணும் உண்டு – கம்.கிட்:16 35/1
வேர்த்தனர் திசை காப்பாளர் சலித்தன விண்ணும் மண்ணும் – கம்.சுந்:10 24/3
மேருவும் விண்ணும் மண்ணும் கடல்களும் வேண்டும் அன்றே – கம்.யுத்2:16 20/4
அறைந்தன பகழி வையம் அதிர்ந்தது விண்ணும் அஃதே – கம்.யுத்2:18 196/3
விண்ணும் நிலனும் என விசேடம் இலது அஃதே – கம்.யுத்4:36 21/3
படியும் விண்ணும் பரவையும் பண்பு அற – கம்.யுத்4:37 34/3

மேல்


விண்ணுளே (1)

விண்ணுளே எழுந்த மேகம் மார்பின் நூலின் மின்னொடு இ – கம்.பால:13 53/1

மேல்


விண்ணுளோர் (3)

மின்னின் ஒன்றிய விண்ணுளோர்
முன் நில் என்று அமர் முற்றினார்-என்னில் – கம்.யுத்2:16 118/1,2
ஒற்றும் என்ன அங்கும் இங்கும் விண்ணுளோர் ஒதுங்குவார் – கம்.யுத்3:31 95/2
மெய் கொள் வேத விதி முறை விண்ணுளோர்
தெய்வ நீள் புனல் ஆடல் திருத்திட – கம்.யுத்4:39 6/1,2

மேல்


விண்ணுளோர்க்கு (1)

மெய் முறை கடவுளோர்க்கு ஈந்து விண்ணுளோர்க்கு
அம் முறை அளித்து நீடு அந்தணாளர்க்கும் – கம்.பால:5 92/2,3

மேல்


விண்ணுளோர்கள் (1)

மேல் தான் இது செய்பவர் யார் என விண்ணுளோர்கள்
தோற்றாது நின்றார் தம் தோள் புடைகொட்டி ஆர்த்தார் – கம்.ஆரண்:13 32/3,4

மேல்


விண்ணுளோர்களும் (3)

விதியொடு முனிவரும் விண்ணுளோர்களும்
மதி வளர் சடை_முடி மழுவலாளனும் – கம்.பால:5 14/1,2
வேய் புனர்பூசமும் விண்ணுளோர்களும்
தூய கற்கடகமும் எழுந்து துள்ளவே – கம்.பால:5 99/3,4
வித்தக முனிவரும் விண்ணுளோர்களும்
நித்தமும் முறை முறை நெருங்கி ஆர்ப்பு உற – கம்.பால:5 100/2,3

மேல்


விண்ணுளோர்களோடு (1)

விரைந்து புள்ளின் மீது விண்ணுளோர்களோடு மேவினான் – கம்.யுத்3:31 74/3

மேல்


விண்ணுளோரொடும் (1)

விழுந்தனர் அடி மிசை விண்ணுளோரொடும்
தொழும்-தொறும் தொழும்-தொறும் களி துளங்குவார் – கம்.பால:5 11/3,4

மேல்


விண்ணுறு (1)

விண்ணுறு மழை எலாம் கரிந்து வீழ்ந்தவால் – கம்.யுத்2:16 97/4

மேல்


விண்ணூடு (1)

குறைந்த தூளி குழுமி விண்ணூடு புக்கு – கம்.யுத்2:15 16/3

மேல்


விண்ணை (9)

வெல்லும் ஆற்றலும் ஒரு முறை பெற இலை விண்ணை
கல்லும் ஆற்றலேன் கிளையையும் என்னையும் களத்தில் – கம்.யுத்1:2 104/2,3
வீசி விண்ணை வெளி இலது ஆக்கினான் – கம்.யுத்2:19 122/4
வீங்கிய உயிர்ப்பார் விண்ணை விழுங்கிய முலையார் மெல்ல – கம்.யுத்2:19 280/2
பேர் ஒலி அரவம் விண்ணை பிளந்திட குரங்கு பேர்ந்த – கம்.யுத்2:19 291/2
விண்ணை விழுங்கிய தூளியின் விண்ணோர் – கம்.யுத்3:20 23/1
வேலையின் ஆர்ப்பினன் விண்ணை மீக்கொளும் – கம்.யுத்3:20 33/3
விண்ணை உற்றனன் மீள்கிலன் என்று அகம் வெதும்பி – கம்.யுத்3:22 201/3
விண்ணை தொடு செம் மயிர் வீசுதலால் – கம்.யுத்3:27 20/2
மொழிந்து இறா-வகையில் விண்ணை முட்டினான் உலகம் மூன்றும் – கம்.யுத்3:28 39/3

மேல்


விண்ணையும் (5)

விட்ட போர் வாளிகள் விரிஞ்சன் விண்ணையும்
சுட்ட போது இமையவர் முதல் தொல்லையோர் – கம்.கிட்:10 93/1,2
வட்ட விண்ணையும் மறி கடல் அனைத்தையும் மறைய – கம்.கிட்:12 32/2
வீழின் மீச்செலின் மண்ணையும் விண்ணையும் தொளைப்ப – கம்.யுத்2:15 226/3
விலங்குவார் என்னின் தேவர் விண்ணையும் நிலத்து வீழ்த்தும் – கம்.யுத்3:26 71/4
தழுவி விண்ணையும் திசையையும் தடவும் அ தானை – கம்.யுத்3:31 4/4

மேல்


விண்ணொடு (2)

எழுந்து ஓங்கி விண்ணொடு மண் ஒக்க இலங்கும் ஆடி – கம்.சுந்:1 41/1
மீ தாம் நிமிர் சுடர் வயிர கைகொடு பிடியா விண்ணொடு மண் காண – கம்.சுந்:10 38/3

மேல்


விண்ணொடும் (1)

சென்று விண்ணொடும் பொறியொடும் தீச்செல சேவகன் செனி நேரே – கம்.யுத்2:16 325/3

மேல்


விண்ணோர் (28)

விலங்கு என விண்ணோர் வேள்வி முதல்வன் – பரி 5/31
எல் காக்கும் முடி விண்ணோர் படை ஈந்தார் என வேந்தர் – கம்.பால:13 23/3
பூ_மழை சொரிந்தார் விண்ணோர் பொன் மழை பொழிந்த மேகம் – கம்.பால:13 36/1
பயிர் கிளை வேயின் கீதம் என்று இவை பருகி விண்ணோர்
உயிர் உடை உடம்பும் எல்லாம் ஓவியம் ஒப்ப நின்றார் – கம்.பால:13 40/3,4
என்று இது உணர்ந்த விண்ணோர் இரண்டினும் வன்மை எய்தும் – கம்.பால:24 27/3
எண் நீர்மையினான் விண்ணோர் எதிர்கொண்டிட ஏகினனால் – கம்.அயோ:4 78/4
மீன் நீர் வேலை முரசு இயம்ப விண்ணோர் ஏத்த மண் இறைஞ்ச – கம்.அயோ:6 30/1
விரிந்து ஆர் சிறை கீழ் உற வீழ்ந்தனன் மண்ணின் விண்ணோர்
இரிந்தார் இழந்தாள் துணை என்ன முனி கணங்கள் – கம்.ஆரண்:13 43/1,2
தூர்த்தனர் விண்ணோர் மேகம் சொரிந்து என அனகன் சொன்ன – கம்.கிட்:3 28/3
வினை வரும் நெறியை மாற்றும் மெய் உணர்வோரும் விண்ணோர்
எனைவரும் அமரர் மாதர் யாவரும் சித்தர் என்போர் – கம்.கிட்:15 34/2,3
வேர் மேல்பட வன் தலை கீழ்ப்பட நூக்கி விண்ணோர்
ஊர் மேல் படர கடிது உம்பரின் மீது உயர்ந்தான் – கம்.சுந்:1 42/3,4
மேருவை நிறுத்தி வெளி செய்தது-கொல் விண்ணோர்
ஊர் புக அமைந்த படுகால்-கொல் உலகு ஏழும் – கம்.சுந்:2 64/1,2
வில் என இடிக்க விண்ணோர் நடுக்கு உற வீரன் ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:8 17/4
பட்டது என்று இகழ்வர் விண்ணோர் பற்றி இ பகையை தீர – கம்.யுத்1:9 67/2
சங்கமும் ஊதி விண்ணோர் தலை பொதிரெறிய ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 198/4
நடுங்கினர் அரக்கர் விண்ணோர் நன்று நன்று என்ன நக்கார் – கம்.யுத்2:18 220/4
உலக்கின்றார் உலக்கின்றாரை எண்ணுவான் உற்ற விண்ணோர்
கலக்குறு கண்ணர் ஆகி கடையுற காணல் ஆற்றார் – கம்.யுத்2:19 95/1,2
பொன் செய் தார் மவுலி விண்ணோர் உணர்ந்திலர் புகுந்தது ஒன்றும் – கம்.யுத்2:19 105/4
விண்ணை விழுங்கிய தூளியின் விண்ணோர்
கண்ணை விழுங்குதலின் கரை காணார் – கம்.யுத்3:20 23/1,2
கூட்டினான் உயிரை விண்ணோர் குழாத்திடை அரக்கர் கூட்ட – கம்.யுத்3:22 137/2
வியர்த்திலன் உடல் விழித்திலன் கண் இணை விண்ணோர்
அயர்த்தனன்-கொல் என்று அஞ்சினர் அங்கையும் தாளும் – கம்.யுத்3:22 196/2,3
கண்டார் விண்ணோர் கண்கள் புடைத்தார் கலுழ்கின்றார் – கம்.யுத்3:22 218/1
விண்ணோர் அது கண்டார் வய வீரர்க்கு இனி மேன்மேல் – கம்.யுத்3:27 139/1
விட்டனென் சீதை-தன்னை என்றலும் விண்ணோர் நண்ணி – கம்.யுத்3:28 11/1
வீசின படையும் அம்பும் மிடைதலும் விண்ணோர் ஆக்கை – கம்.யுத்3:31 70/3
விழுந்து கவி சேனை இடு பூசல் மிக விண்ணோர்
அழுந்து பணி-மீது அமளி அஞ்சல் என அ நாள் – கம்.யுத்4:36 1/2,3
மேயின வென்றி விண்ணோர் சாபத்தின் விளைந்த மெய்ம்மை – கம்.யுத்4:37 210/2
வினையம் முற்றியது என்று கொண்டு ஏறினன் விண்ணோர்
புனை மலர் சொரிந்து ஆர்த்தனர் ஆசிகள் புகன்றே – கம்.யுத்4:41 4/3,4

மேல்


விண்ணோர்-காறும் (1)

விண்ணோர்-காறும் வென்ற எனக்கு என் மனை வாழும் – கம்.அயோ:3 44/3

மேல்


விண்தலம் (7)

விண்தலம் கலந்து இலங்கு திங்களோடு மீது சூழ் – கம்.பால:13 48/1
விண்தலம் நாண் உற விளங்குகின்றது – கம்.கிட்:14 30/3
விண்தலம் இரு புடை விளங்கும் மெய்ம்மைய – கம்.சுந்:4 102/2
தான கற்பக தண்டலை விண்தலம்
போன புக்கன முன் உறை பொன்னகர் – கம்.சுந்:6 23/3,4
விண்தலம் புக நீள் மரம் வீழ்ந்தவே – கம்.சுந்:6 32/4
விண்தலம் தொடு மால் வரை வேரொடும் – கம்.யுத்1:8 26/1
விண்தலம் திகழ் புட்பக விமானமாம் அதன்-மேல் – கம்.யுத்4:41 6/3

மேல்


விண்தலம்-அதனில் (1)

விண்தலம்-அதனில் மேயினர்-கொல் வேறு இலா – கம்.சுந்:14 19/3

மேல்


விண்தான் (3)

விண்தான் எழியா எழுவான் விரைவான் – கம்.ஆரண்:12 73/4
விண்தான் மறைப்ப செறிகின்றன வில் இலாமை – கம்.ஆரண்:13 39/2
விண்தான் அடைந்தான் அதிகாயனும் வீர என்றான் – கம்.யுத்2:19 4/4

மேல்


விண்பாலவர் (1)

விண்பாலவர் நாயகன் ஏவல் இழைத்து மீண்டால் – கம்.சுந்:1 56/3

மேல்


விண்பாலவர்க்கும் (1)

விண்பாலவர்க்கும் உயிர் வீடுறுதல் மெய்யே – கம்.சுந்:1 69/2

மேல்


விண்மீன் (1)

இந்துவின் கொழுந்து விண்மீன் இனத்தொடும் வருவது என்ன – கம்.பால:22 23/3

மேல்


வித்தக (11)

வித்தக தும்பை விளைத்தலான் வென் வேலாற்கு – பரி 9/68
வித்தக முனிவரும் விண்ணுளோர்களும் – கம்.பால:5 100/2
வித்தக சேறி என்றார் வீரனும் விரைவது ஆனான் – கம்.சுந்:1 13/4
வித்தக வில்லினாற்கு திருவிளையாடற்கு ஏற்ற – கம்.சுந்:3 115/2
போர் கெழு படையும் கற்ற வித்தக புலவர் போரில் – கம்.சுந்:8 13/2
வித்தக தூதன் மீண்டது இறுதியாய் விளைந்த தன்மை – கம்.சுந்:14 13/2
வித்தக காண்டி என்று கொடுத்தனன் வேத நல் நூல் – கம்.சுந்:14 46/3
வித்தக இனி சில விளம்ப வேண்டுமோ – கம்.யுத்1:4 85/4
வித்தக அரு மறை உலகை மிக்கு மேல் – கம்.யுத்2:15 110/2
வித்தக வில்லினானை கொல்வது விரும்பி வீரன் – கம்.யுத்2:19 181/3
வித்தக யார் இனி வீரம் விளைப்பார் – கம்.யுத்3:20 11/4

மேல்


வித்தகம் (3)

தனு மறை வித்தகம் தடுக்கல்-பாலதோ – கம்.யுத்2:19 32/4
எய் வித்தகம் உளது அன்னது பிழையாது என இசையா – கம்.யுத்3:27 161/2
கை வித்தகம் அதனால் சில கணை வித்தினன் அவையும் – கம்.யுத்3:27 161/3

மேல்


வித்தகமும் (1)

வித்தகமும் விதி வசமும் வெவ்வேறே புறம் கிடப்ப – கம்.பால:13 19/2

மேல்


வித்தகர் (7)

அதிர் குரல் வித்தகர் ஆக்கிய தாள – பரி 10/24
வித்தகர் விரித்த நாள் ஒத்த வீதியே – கம்.அயோ:2 40/4
வில்லின் வேதியர் வாள் செறி வித்தகர்
மல்லின் வல்லர் சுரிகையின் வல்லவர் – கம்.அயோ:11 12/1,2
வித்தகர் அறிகுவர் வேறு வேறு உணர் – கம்.யுத்1:3 61/3
வித்தகர் உளரே அந்த தானவர் விரிந்த சேனை – கம்.யுத்1:3 132/2
வித்தகர் சொற்களால் மெலிவு நீங்கினான் – கம்.யுத்1:4 32/2
வித்தகர் கடவிய விசய தேர் பரி – கம்.யுத்4:37 73/3

மேல்


வித்தகர்க்கு (1)

வித்தகர்க்கு இனி உரைக்கலாம் உவமை வேறு யாதோ – கம்.கிட்:12 33/2

மேல்


வித்தகன் (12)

தேரிடை வித்தகன் சேறல் மேயினான் – கம்.அயோ:5 45/4
போர் வித்தகன் நேமி பொறுத்தவன் மா – கம்.ஆரண்:2 9/3
வித்தகன் இலக்குவனை முன்னினன் விளம்பும் – கம்.கிட்:10 83/4
வித்தகன் சிலை விடு கணை விசையினும் கடுகி – கம்.சுந்:11 50/3
வித்தகன் சரம் தொட மெலிவு தோன்றிய – கம்.யுத்2:16 289/2
தோள் வித்தகன் அங்கு ஓர் சுடர் கணையால் – கம்.யுத்3:20 85/2
வித்தகன் ஒருவன் செய்யும் வினையம் என்று இனைய சொன்னான் – கம்.யுத்3:21 28/4
வித்தகன் விடிந்தது என்னா முடிந்தது என் வேகம் என்றான் – கம்.யுத்3:24 54/4
மொய் வித்தகன் தடம் தோளினும் நுதல் சூட்டினும் மூழ்க – கம்.யுத்3:27 161/4
நீதி வித்தகன் நங்கை நிகழ்த்தினாள் – கம்.யுத்4:40 12/4
நீதி வித்தகன் நடந்தமை நோக்கினன் நெடியோன் – கம்.யுத்4:41 34/4
வித்தகன் ஒருவன் சென்னி மிலைச்சியது எனினும் மேன்மை – கம்.யுத்4:42 18/2

மேல்


வித்தத்தால் (1)

வித்தத்தால் தோற்றான் போல் வெய் துயர் உழப்பவோ – கலி 136/8

மேல்


வித்தம் (1)

சிறு_வித்தம் இட்டான் போல் செறி துயர் உழப்பவோ – கலி 136/16

மேல்


வித்தா (1)

வித்தா வல்சி வீங்கு சிலை மறவர் – அகம் 377/4

மேல்


வித்தாய் (1)

நல் வித்தாய் நடந்தான் முன்னே என்பரோ நயந்தோர் தத்தம் – கம்.யுத்2:19 210/3

மேல்


வித்தாயம் (1)

முட தாழை முடுக்கருள் அளித்த-கால் வித்தாயம்
இடை தங்க கண்டவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/9,10

மேல்


வித்தி (9)

சிற்சில வித்தி பற்பல விளைந்து – நற் 328/2
அருவி பரப்பின் ஐவனம் வித்தி
பரு இலை குளவியொடு பசு மரல் கட்கும் – குறு 100/1,2
மை படு சிலம்பின் ஐவனம் வித்தி
அருவியின் விளைக்கும் நாடனொடு – குறு 371/2,3
வித்தி அலையில் விளைக பொலிக என்பார் – பரி 10/86
வித்தி வான் நோக்கும் புன்_புலம் கண் அகன் – புறம் 18/24
பூழி மயங்க பல உழுது வித்தி
பல்லி ஆடிய பல் கிளை செவ்வி – புறம் 120/3,4
ஐவனம் வித்தி மை உற கவினி – புறம் 159/17
வள்ளியோர் செவி முதல் வயங்கு மொழி வித்தி தாம் – புறம் 206/2
பிடித்து எறி வெள் வேல் கணையமொடு வித்தி
விழு தலை சாய்த்த வெருவரு பைம் கூழ் – புறம் 369/13,14

மேல்


வித்திய (12)

நறும் காழ் கொன்று கோட்டின் வித்திய
குறும் கதிர் தோரை நெடும் கால் ஐயவி – மது 286,287
தொய்யாது வித்திய துளர் படு துடவை – மலை 122
தந்தை வித்திய மென் தினை பைபய – நற் 306/1
பரீஇ வித்திய ஏனல் – குறு 72/4
மரம் கொல் கானவன் புனம் துளர்ந்து வித்திய
பிறங்கு குரல் இறடி காக்கும் புறம் தாழ் – குறு 214/1,2
வித்திய உழவர் நெல்லோடு பெயரும் – ஐங் 3/4
வித்திய வெண் முளை களவன் அறுக்கும் – ஐங் 29/2
புன் புலம் வித்திய புனவர் புணர்த்த – ஐங் 246/3
வித்திய மருங்கின் விதை பல நாறி – அகம் 194/5
உழாஅது வித்திய பரூஉ குரல் சிறுதினை – புறம் 168/6
வித்திய பனுவல் விளைந்தன்று நன்று என – புறம் 237/5
வறுத்து வித்திய அனையன வல் அயில் பரல்கள் – கம்.அயோ:9 40/1

மேல்


வித்தியது (1)

தொடுப்பின் ஆயிரம் வித்தியது விளைய – மது 11

மேல்


வித்தின் (3)

இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்கு – மலை 60
வெண்ணெல் வித்தின் அறை மிசை உணங்கும் – அகம் 211/6
ஆல் அமர் வித்தின் அரும் குறள் ஆனான் – கம்.பால:8 11/4

மேல்


வித்தினன் (2)

மீன் எலாம் பகழி ஆக வித்தினன் வெகுளி மிக்கோன் – கம்.யுத்2:18 195/4
கை வித்தகம் அதனால் சில கணை வித்தினன் அவையும் – கம்.யுத்3:27 161/3

மேல்


வித்தினான் (1)

விசை உறு பகழி மாரி வித்தினான் விண்ணினோடும் – கம்.யுத்4:37 14/3

மேல்


வித்து (10)

சில வித்து அகல இட்டு என பல விளைந்து – நற் 209/3
வித்து இடு புலம் மேடு ஆயிற்று என – பரி 7/35
கயத்து இட்ட வித்து வறத்தின் சாவாது – புறம் 137/5
விரகு இன்மையின் வித்து அட்டு உண்டனை – புறம் 227/2
வீழ் குடி உழவன் வித்து உண்டு ஆங்கு – புறம் 230/13
விதைத்த மென் காதலின் வித்து வெம் சிறை – கம்.பால:19 36/1
வேத வித்து ஆய மேலோன் மைந்தன் நீ விரதம் பூண்டாய் – கம்.பால:24 36/2
வித்து முளைத்த அங்குரம்-கொல் வேறே சில-கொல் மெய்ம் முகிழ்த்த – கம்.சுந்:4 53/3
வித்து இன்றி விளைவது ஒன்று இல்லை வேந்த நின் – கம்.யுத்1:3 58/1
உன்னை தாதை என்று உணர்குவ முத்தி வித்து ஒழிந்த – கம்.யுத்4:40 90/4

மேல்


வித்துநவும் (1)

ஏறு பொருத செறு உழாது வித்துநவும்
கரும்பின் பாத்தி பூத்த நெய்தல் – பதி 13/2,3

மேல்


வித்துபு (1)

தாம் வீழ் காமம் வித்துபு விளைக்கும் – பரி 15/24

மேல்


வித்தும் (4)

புன்_புலம் வித்தும் வன் கை வினைஞர் – பதி 58/15
வெள்ளை வரகும் கொள்ளும் வித்தும்
வைகல் உழவ வாழிய பெரிது என – புறம் 392/10,11
ஆலமும் வித்தும் ஒத்து அடங்கும் ஆண்மையான் – கம்.யுத்1:3 74/4
எல் வித்தும் படை கை உங்கள் தமையனை எங்களோடும் – கம்.யுத்3:27 168/2

மேல்


வித்தொடு (2)

வித்தொடு சென்ற வட்டி பற்பல – நற் 210/3
ஏமுற புனல் படீஇ வித்தொடு இன் பொருள் – கம்.பால:5 107/2

மேல்


வித (2)

அடைய வாரி அரவால் முடி அனேக வித வன் – கம்.ஆரண்:1 9/3
பல் வித சிறார் என பகர்வ பல் அரி – கம்.கிட்:10 114/2

மேல்


விதங்களால் (2)

விதங்களால் அவன் மெல்லென மெல்லென விளம்பும் – கம்.பால:15 4/3
விதங்களால் நெடும் பில வழியில் மேவினார் – கம்.கிட்:14 23/4

மேல்


விதங்களின் (2)

விதங்களின் விதி முறை சதி மிதிப்பவர் – கம்.பால:3 51/2
விதங்களின் நடித்திடு விகற்ப வழி மேவும் – கம்.கிட்:10 78/2

மேல்


விதத்து (1)

பாடுகின்றன பேய் கணம் பல் விதத்து
ஆடுகின்ற அறு குறை ஆழ் கடற்கு – கம்.யுத்2:15 49/1,2

மேல்


விதத்தும் (1)

எல்லா விதத்தும் உணர்வோடு நண்ணி அறனே இழைக்கும் உரவோன் – கம்.யுத்2:19 264/3

மேல்


விதம் (2)

நானா விதம் உறு போகமும் நுகர்கின்ற அ நாள்-வாய் – கம்.பால:24 1/2
விதம் புலர்ந்தது என்னின் வென்ற வென்றி சொல்ல வேணுமோ – கம்.யுத்3:31 77/4

மேல்


விதமா (1)

நானா விதமா நளி மாதிர வீதி ஓடி – கம்.பால:3 69/1

மேல்


விதர்ப்ப (1)

இசை விதர்ப்ப நாடு எளிதின் எய்தினார் – கம்.கிட்:15 16/4

மேல்


விதர்ப்பமும் (1)

வீங்கு வேலி விதர்ப்பமும் மெல்லென – கம்.கிட்:13 16/2

மேல்


விதர்ப்பர்கள் (1)

ஏனை வீர இலாடர் விதர்ப்பர்கள்
சீனர் தெங்கணர் செம் சகர் சோமகர் – கம்.பால:21 47/2,3

மேல்


விதலை (1)

பனி படு பைதல் விதலை பருவத்து – பரி 11/75

மேல்


விதவை (1)

விழுக்கு நிணம் பெய்த தயிர் கண் விதவை
யாணர் நல்லவை பாணரொடு ஒராங்கு – புறம் 326/10,11

மேல்


விதன (1)

விதன வெம் கண் இராக்கதர் வெள்ளமே – கம்.யுத்2:15 32/4

மேல்


விதான (2)

வந்து அடி வணங்கி சுற்ற மணி அணி விதான நீழல் – கம்.பால:22 23/2
விண் இழிவது ஒப்பது ஓர் விதான நிழல் வந்தாள் – கம்.பால:22 26/4

மேல்


விதானத்தோடு (1)

குரைத்து எழு விதானத்தோடு தொங்கலும் கொடியும் சங்கும் – கம்.கிட்:11 98/3

மேல்


விதானம் (3)

மயிலுடை பீலியின் விதானம் மேல் வகுத்து – கம்.அயோ:10 47/1
படியுறு பதாகை மீ விதானம் பல் மணி – கம்.ஆரண்:7 47/2
கொடியை பற்றி விதானம் கொளுத்தியே – கம்.சுந்:13 1/1

மேல்


விதானமும் (1)

வென்ற திண் கொடியொடும் நெடு விதானமும் விராய் – கம்.பால:20 14/3

மேல்


விதி (50)

விதி ஆற்றான் ஆக்கிய மெய் கலவை போல – பரி 7/20
விதி கூட்டிய இய மென் நடை போல – பரி 10/25
நால் வகை சதுரம் விதி முறை நாட்டி நனி தவ உயர்ந்தன மதி தோய் – கம்.பால:3 7/1
விதங்களின் விதி முறை சதி மிதிப்பவர் – கம்.பால:3 51/2
உறை ஓடும் நெடு வேலாய் உபநயன விதி முடித்து – கம்.பால:12 26/3
சிற்சிலர் விதி செய்த தீமை ஆம் என்பார் – கம்.பால:13 9/4
வித்தகமும் விதி வசமும் வெவ்வேறே புறம் கிடப்ப – கம்.பால:13 19/2
பேர்வு_இல் தொல் விதி பெற்று உளது என்றரோ – கம்.அயோ:2 28/2
இழைக்கின்ற விதி முன் செல்ல தருமம் பின் இரங்கி ஏக – கம்.அயோ:4 1/2
புண் செய்த நெஞ்சை விதி என்பார் பூதலத்தோர் – கம்.அயோ:4 101/3
மீளான் நமக்கு விதி கொடிதே காண் என்பார் – கம்.அயோ:4 102/2
விதிக்கும் விதி ஆகும் என் வில்_தொழில் காண்டி என்றான் – கம்.அயோ:4 130/4
வேத முனிவன் விதி செய்த வினையை நோக்கி விம்முவான் – கம்.அயோ:6 26/4
நல் தவ முனி அந்தோ விதி தரு நவை என்பான் – கம்.அயோ:9 25/2
விதி வரும் தனி குடை மீது இலா படை – கம்.அயோ:12 35/2
திண்ணிய திரியினில் விதி என் தீயினில் – கம்.அயோ:14 73/2
மு கையின் நீர் விதி முறையின் ஈந்தனன் – கம்.அயோ:14 79/3
வேண்டா வேண்டா செய்திடின் உய்வான் விதி உண்டோ – கம்.ஆரண்:11 16/2
ஆம் வகை ஆயிற்று இல்லை ஆர் விதி விளைவை ஓர்வார் – கம்.ஆரண்:11 38/3
விதி வயம் என்பதை மேற்கொளாவிடின் – கம்.ஆரண்:13 106/3
மதி வலியால் விதி வெல்ல வல்லமோ – கம்.ஆரண்:13 106/4
வீரம் அன்று விதி அன்று மெய்ம்மையின் – கம்.கிட்:7 90/1
செயிர் தீராய் விதி ஆன தெய்வமே – கம்.கிட்:8 5/3
வேண்டுவ மரபின் எண்ணி விதி முறை இயற்றி வீர – கம்.கிட்:9 7/2
விதி முறை மறந்தான் அல்லன் வெம் சின சேனை வெள்ளம் – கம்.கிட்:11 85/2
மஞ்சன விதி முறை மரபின் ஆடியே – கம்.கிட்:11 110/1
வினை செய குழன்ற அல்ல விதி செய விளைந்த நீலம் – கம்.கிட்:13 57/3
அரிது போகவோ விதி வலி கடத்தல் என்று அஞ்சி – கம்.சுந்:3 9/1
விரசு கோலங்கள் காண விதி இலேன் – கம்.சுந்:5 36/3
விதி என அன்னவன் வெந்நிட்டு ஓடவே – கம்.சுந்:9 19/3
வேத நீதி விதி வழி மேல்வரும் – கம்.சுந்:12 95/3
வருண மந்திரம் எண்ணினன் விதி முறை வணங்கி – கம்.யுத்1:6 2/4
விளைவன விதி முறை முடிக்க வேண்டுவான் – கம்.யுத்1:8 1/3
விதி கொடு உந்த விளைந்ததுதான் என்றான் – கம்.யுத்1:9 52/4
விதி நெறி நிலையது ஆக விளம்புகின்றோரும் மீண்டு – கம்.யுத்1:9 71/3
வென்று இவண் வருவென் என்று உரைக்கிலேன் விதி
நின்றது பிடர் பிடித்து உந்த நின்றது – கம்.யுத்2:16 90/1,2
விற்று உண்டேன் எனக்கு மீளும் விதி உண்டோ நரகில் வீழ்ந்தால் – கம்.யுத்2:17 40/4
விதி காயினும் வீரம் வெலற்கு அரியான் – கம்.யுத்2:18 7/3
விதி கைம்மிக முட்டிய வெம்மையினார் – கம்.யுத்2:18 65/4
வென்று இவண் உலகை மாய்த்தல் விதி அன்றால் என்று விம்மி – கம்.யுத்2:19 241/2
விளைவுதான் என் மறை விதி என் மெய்ம்மை என் – கம்.யுத்3:24 77/4
விதி விளைத்தது அ வில்லியர் வெல்க நீர் வெல்க – கம்.யுத்3:30 48/3
பொன்றுவிப்பது ஓர் விதி தந்ததாம் என புகன்றான் – கம்.யுத்3:31 26/4
மேயினன் இராமன் பாதம் விதி முறை வணங்கி வீந்த – கம்.யுத்4:32 51/2
குன்று ஓங்கு நெடும் தோளாய் விதி நிலையை மதியாத கொள்கைத்து ஆகி – கம்.யுத்4:38 11/2
சொன்ன ஈம விதி முறையால் தொகுத்து – கம்.யுத்4:38 31/3
மெய் கொள் வேத விதி முறை விண்ணுளோர் – கம்.யுத்4:39 6/1
ஆங்கு எரி விதி முறை அமைவித்தான் அதன் – கம்.யுத்4:40 66/3
வெள்ளியும் பொன்னும் ஒப்பார் விதி முறை மெய்யின் கொண்ட – கம்.யுத்4:42 17/1
விரத நூல் முனிவன் சொன்ன விதி நெறி வழாமை நோக்கி – கம்.யுத்4:42 20/1

மேல்


விதி-கொடு (1)

கரு கொள் காலம் விதி-கொடு காட்டிட – கம்.யுத்2:15 18/3

மேல்


விதிக்க (1)

வேதபாரகரையும் விதிக்க வேட்ட நாள் – கம்.கிட்:1 4/2

மேல்


விதிக்கு (1)

வேத நாயகன் மேல் நின்ற விதிக்கு நாயகன் தான் விட்ட – கம்.யுத்1:14 21/3

மேல்


விதிக்கும் (4)

விதிக்கும் விதி ஆகும் என் வில்_தொழில் காண்டி என்றான் – கம்.அயோ:4 130/4
வேத நூல் வரன்முறை விதிக்கும் ஐம் பெரும் – கம்.ஆரண்:15 15/3
வினவிய காரணம் விதிக்கும் மேல் உளாய் – கம்.யுத்1:4 57/4
குசையின் தீவினின் உறைபவர் கூற்றுக்கும் விதிக்கும்
வசையும் வன்மையும் வளர்ப்பவர் வான நாட்டு உறைவார் – கம்.யுத்3:30 11/1,2

மேல்


விதிகொடு (2)

விடக்கு அரிது என கருதியோ விதிகொடு உந்த – கம்.பால:7 33/3
விளக்கினில் வீழ்ந்து-என விதிகொடு உந்தலால் – கம்.யுத்3:31 178/3

மேல்


விதித்த (2)

மெய்யை தான் சிறிது உணர்ந்து நீ விதித்த மன்னுயிர்கள் – கம்.ஆரண்:1 58/1
வெவ் வலி வேறு வாங்கி விரிஞ்சனே விதித்த மேல் நாள் – கம்.யுத்1:9 74/2

மேல்


விதித்தான் (1)

விண்ணினும் ஓர் சோலை உளது ஆம் என விதித்தான் – கம்.சுந்:6 20/4

மேல்


விதிப்ப (1)

மெய் தவன் நாமம் விதிப்ப மதித்தான் – கம்.பால:5 114/4

மேல்


விதிமுறை (6)

இருக்கொடு விதிமுறை இனிதின் ஈந்தனன் – கம்.பால:5 52/4
சவுளமொடு உபநயம் விதிமுறை தருகுற்று – கம்.பால:5 122/1
மண்டலம் விதிமுறை வகுத்து மென் மலர் – கம்.பால:23 84/2
வேத வேள்வி விதிமுறை மேவிய – கம்.ஆரண்:14 15/2
மெய்கொள் பூசனை விதிமுறை இயற்றி மேல் வீரன் – கம்.யுத்3:22 185/3
விதிமுறை காண்பென் என்னும் வேட்கையான் வேலை ஏழும் – கம்.யுத்3:30 8/3

மேல்


விதியது (4)

விதியது வகையால் வான மீன்_இனம் பிறையை வந்து – கம்.பால:22 5/1
என்ன உன்னியும் விதியது வலியினும் இசைந்தார் – கம்.அயோ:1 32/4
விதியது வலியினாலும் மேல் உள விளைவினாலும் – கம்.ஆரண்:10 86/1
வினையம் மற்று இது மாயமோ விதியது விளைவோ – கம்.யுத்4:37 120/2

மேல்


விதியார் (4)

என்று உன்னி என்னை விதியார் முடிப்பது என எண்ணி நின்ற இறையை – கம்.ஆரண்:13 65/1
காட்டினார் விதியார் அஃது காண்கிற்பார் காண்-மின் அம்மா – கம்.சுந்:2 101/2
பிழை உடை விதியார் செய்த பெரும் குழல் கரும் கண் செ வாய் – கம்.யுத்2:19 282/3
மேதா இளையோய் விதியார் விளைவால் – கம்.யுத்3:23 19/1

மேல்


விதியால் (9)

போயின இரு வினை புகலுறு விதியால்
மேயினை இனி ஒரு வினை இலை விறலோய் – கம்.ஆரண்:2 40/3,4
விதியால் மௌலி மிலைச்சுவாய் எனா – கம்.கிட்:9 2/4
ஏம்பல் இனி மேலை விதியால் முடியும் என்றான் – கம்.கிட்:14 41/4
வேறு இனி விளம்ப உளதன்று விதியால் இ – கம்.சுந்:5 10/1
வேதம் எங்கனம் அங்கனம் அவை சொன்ன விதியால்
கோது_இல் நல்வினை செய்தவர் உயர்குவர் குறித்து – கம்.யுத்1:3 53/2,3
விதியால் இ உகம்-தனில் மெய் வலியால் – கம்.யுத்2:18 74/1
மெய் கொள் பூசனை இயற்றினம் விடும் இது விதியால்
ஐய நான் அவை ஆற்றினென் வருவது ஓர் அளவும் – கம்.யுத்3:22 88/2,3
வெல் நல் போர் படை விடுதலே நலம் இது விதியால் – கம்.யுத்3:22 90/4
விலகு நீர் திரை வேலை ஓர் ஏழும் போய் விதியால்
அலகு_இல் பல் உரு படைத்தனவோ என அயிர்த்தார் – கம்.யுத்3:31 23/3,4

மேல்


விதியிலாதேன் (1)

மீள அரு விளையாட்டு இன்னம் காண்பெனோ விதியிலாதேன் – கம்.யுத்3:29 49/4

மேல்


விதியின் (15)

மந்திர விதியின் மரபுளி வழாஅ – திரு 95
திதியின் சிறாரும் விதியின் மக்களும் – பரி 3/6
மேவினம் பிரிதல் ஆற்றேம் வீர நீ விதியின் எம்மை – கம்.பால:8 3/1
வேதியர்க்கு அரு மறை விதியின் நல்கியே – கம்.பால:23 49/4
விதியின் பிழை நீ இதற்கு என்-கொல் வெகுண்டது என்றான் – கம்.அயோ:4 129/4
வேத்திரத்து ஆசனம் விதியின் நல்கினாள் – கம்.ஆரண்:12 34/2
வென்றியாய் விதியின் தன்மை பழுதில விளைந்தது ஒன்றோ – கம்.ஆரண்:13 131/2
துஞ்சுற்றனனோ விதியின் துணிவால் – கம்.ஆரண்:14 64/4
மெய் குரல் சாபம் பின்னை விளைந்தது விதியின் வெம்மை – கம்.சுந்:4 75/2
வெவ்விய விதியின் கொட்பால் வீடினன் கழுகின் வேந்தன் – கம்.சுந்:4 81/3
விட்டிலையோ இது விதியின் வண்ணமே – கம்.யுத்2:16 75/4
மேவுதல் உறுவது ஓர் விதியின் வென்றியால் – கம்.யுத்3:24 73/4
வென்றிலென் அரக்கனை விதியின் வெம்மையால் – கம்.யுத்3:24 74/4
வேகடம் செய்யுமா-போல் மஞ்சன விதியின் வேதத்து – கம்.யுத்4:40 31/3
முன் இழைத்த விதியின் முயற்சியால் – கம்.யுத்4:41 70/2

மேல்


விதியினார் (3)

தந்திலர் விதியினார் தரும வேலியை – கம்.ஆரண்:13 53/3
உன்னை இ தலை விடுத்து உதவினார் விதியினார்
அன்னை ஒப்புடைய உன் அடியருக்கு அடியென் யான் – கம்.கிட்:4 20/2,3
இ தலை இன்ன செய்த விதியினார் என்னை இன்னும் – கம்.யுத்2:17 30/1

மேல்


விதியினார்க்கு (1)

அரிவு-செய் விதியினார்க்கு அரிது உண்டாகுமோ – கம்.ஆரண்:13 107/4

மேல்


விதியினாரும் (1)

மந்திர விதியினாரும் வசிட்டனும் வரைந்து விட்டார் – கம்.யுத்4:42 11/2

மேல்


விதியினாரே (1)

அருமை என் விதியினாரே உதவுவான் அமைந்த-காலை – கம்.கிட்:7 140/1

மேல்


விதியினால் (1)

குறைய வென்று இடர் களைவென் என்றனை குறை முடிந்தது விதியினால்
இறைவ அங்கு அவர் இறுதி கண்டு இனிது இசை புனைந்து இமையவர்கள்தாம் – கம்.கிட்:10 67/2,3

மேல்


விதியினாலே (1)

சொன்னது ஓர் விதியினாலே கடன் செய துணிதி என்றான் – கம்.யுத்4:37 215/4

மேல்


விதியினின் (1)

வெவ்விய தாயின் தீய விதியினின் மேலன் போலாம் – கம்.அயோ:5 19/2

மேல்


விதியினை (4)

விதியினை நகுவன அயில் விழி பிடியின் – கம்.பால:2 44/1
வென்றவர் உளரோ மேலை விதியினை என்று விம்மி – கம்.அயோ:6 8/3
வெம் சின விதியினை வெல்ல வல்லமோ – கம்.ஆரண்:12 15/4
வீரரை எல்லாம் நோக்கும் விதியினை பார்க்கும் வீர – கம்.யுத்2:19 225/1

மேல்


விதியினோ (1)

ஓங்கிய விதியினோ யாதினோ எனா – கம்.அயோ:11 60/4

மேல்


விதியும் (5)

ஏவ நிற்கும் விதியும் என்றால் இனி – கம்.அயோ:2 18/2
கூற்றமும் நின்றது எம்மை கொல்லிய விதியும் நின்ற – கம்.யுத்2:16 131/3
மெய் ஆகிய வாசகமும் விதியும்
பொய் ஆன என் மேனி பொருந்துதலால் – கம்.யுத்3:23 18/3,4
வாழி காலனும் விதியும் வெவ் வினையுமே மள்ளர் – கம்.யுத்3:31 18/3
வேத நின் பணி அது விதியும் என்றனள் – கம்.யுத்4:40 64/4

மேல்


விதியுளி (1)

வேதநூல் முறையின் யாவும் விதியுளி நிறுவி வேறும் – கம்.ஆரண்:13 125/3

மேல்


விதியே (6)

அந்தோ பிரிதுமோ ஆ விதியே ஓ என்பார் – கம்.அயோ:4 110/4
தருவது விதியே என்றால் தவம் பெரிது உடையரேனும் – கம்.ஆரண்:10 80/1
மேயினென் விதியே நல்கின் மேவல் ஆகாது என் என்றான் – கம்.கிட்:3 23/4
மண்டலம் வதனம் என்று வைத்தனன் விதியே நீ அ – கம்.கிட்:13 58/3
உடைத்தது விதியே என்று என்று உளைந்தனள் உணர்வு தீர்வாள் – கம்.யுத்2:17 47/4
விதியே கொடியாய் விளையாடுதியோ – கம்.யுத்3:23 11/4

மேல்


விதியே-கொல் (1)

அழைத்தது விதியே-கொல் என்று அஞ்சினார் அம்பினோடும் – கம்.யுத்3:27 87/3

மேல்


விதியை (3)

விதியை மேற்கொண்டு நின்றவன் மேல் உவா – கம்.பால:7 46/3
வீயும் நல் அறமும் போகா விதியை யார் விலக்கல்-பாலார் – கம்.கிட்:11 70/4
செய் திறன் இனி வேறு உண்டோ விதியை யார் தீர்க்ககிற்பார் – கம்.யுத்2:16 166/4

மேல்


விதியையும் (1)

மெய் உயிர் உலகத்து ஆக விதியையும் வலித்து விண்-மேல் – கம்.யுத்3:23 32/3

மேல்


விதியொடு (1)

விதியொடு முனிவரும் விண்ணுளோர்களும் – கம்.பால:5 14/1

மேல்


விதியோ (1)

வெள்ளம் தரும் இன் அமுதே விதியோ – கம்.யுத்1:3 105/4

மேல்


விதிர் (1)

ஆசை காவலர் தலைகள் பொதிர் எறிந்தார் விதிர் எறிந்தது அண்ட_கோளம் – கம்.யுத்3:24 40/4

மேல்


விதிர்க்கின்றாரும் (1)

வாள் உறை விதிர்க்கின்றாரும் வாயினை மடிக்கின்றாரும் – கம்.சுந்:7 14/1

மேல்


விதிர்த்த (4)

நெடு மர கொக்கின் நறு வடி விதிர்த்த
தகை மாண் காடியின் வகைபட பெறுகுவிர் – பெரும் 309,310
குருதி விதிர்த்த குவவு சோற்று குன்றோடு – பதி 88/11
விதிர்த்த போலும் அம் நுண் பல் பொறி – அகம் 103/3
கூசினன் குதித்தனன் விதிர்த்த கையினான் – கம்.சுந்:2 124/4

மேல்


விதிர்த்தனர் (2)

கைத்தலம் விதிர்த்தனர் கண்ட வேந்தரே – கம்.பால:13 10/4
கண்டு அலங்கு தம் கைத்தலம் விதிர்த்தனர் கவின் ஆர் – கம்.ஆரண்:13 89/1

மேல்


விதிர்த்தனன் (1)

விதிர்த்தனன் வீசினன் விசும்பின் மீன் எலாம் – கம்.யுத்2:16 296/1

மேல்


விதிர்த்திட்டு (1)

நெருப்பு கை தொட்டவர் போல விதிர்த்திட்டு
நீங்கி புறங்கடை போயினாள் யானும் என் – கலி 115/11,12

மேல்


விதிர்த்திட (2)

பிடித்த திண் படை விதிர்த்திட விதிர்த்திட பிறழ்ந்து – கம்.யுத்3:22 100/3
பிடித்த திண் படை விதிர்த்திட விதிர்த்திட பிறழ்ந்து – கம்.யுத்3:22 100/3

மேல்


விதிர்த்து (5)

உருக்கு-உறு நறு நெய் பால் விதிர்த்து அன்ன – நற் 21/6
விதிர்த்து விட்டு அன்ன அம் நுண் சுணங்கின் – நற் 160/5
யாஅ ஒண் தளிர் அரக்கு விதிர்த்து அன்ன நின் – அகம் 333/1
ஈரும் வாளின் வால் விதிர்த்து எயிற்று இளம் பிறை குலம் – கம்.பால:3 17/1
விதிர்த்து எறிந்த விளங்கு இலை வேலினே – கம்.யுத்2:15 24/4

மேல்


விதிர்த்தும் (1)

நெய் உடை அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும்
மயக்கு-உறு மக்களை இல்லோர்க்கு – புறம் 188/5,6

மேல்


விதிர்ந்தன (1)

விதிர்ந்தன அமரர் கைகள் விளைந்தது கொடிய வெம் போர் – கம்.யுத்2:19 93/4

மேல்


விதிர்ப்ப (2)

இரும் சேற்று தெருவின் எறி துளி விதிர்ப்ப
புடை வீழ் அம் துகில் இட-வயின் தழீஇ – நெடு 180,181
ஈர்ம் தண் முழவின் எறி குணில் விதிர்ப்ப
தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் மணந்து – அகம் 186/11,12

மேல்


விதிர்ப்பு (3)

மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற – பரி 10/47
என் போல் பெரு விதிர்ப்பு உறுக நின்னை – புறம் 255/3
வெருண்டு மன்னவன் பிரிவு எனும் விதிர்ப்பு உறு நிலையால் – கம்.அயோ:1 31/3

மேல்


விதிர்ப்புற்றான் (1)

வாயினால் செல வீசினன் வள்ளலும் மலர் கரம் விதிர்ப்புற்றான் – கம்.யுத்2:16 346/4

மேல்


விதிர்ப்போர் (1)

ஆற்று அணி வெள் வாள் விதிர்ப்போர் மிளிர் குந்தம் ஏந்துவோர் – பரி 11/50

மேல்


விதுப்பு (15)

விதுப்பு உறு மனத்தேம் விரைந்து அவன் பொருந்தி – குறி 168
பொம்மல் ஓதி பெரு விதுப்பு உறவே – நற் 71/11
பெரு விதுப்பு உறுக மாதோ எம் இல் – நற் 293/6
பெரு விதுப்பு உற்றன்றால் நோகோ யானே – குறு 131/6
பிறை நுதல் பசப்பு ஊர பெரு விதுப்பு உற்றாளை – கலி 99/10
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்பு உற்று – அகம் 136/8
வினை விதுப்பு உறுநர் உள்ளலும் உண்டே – அகம் 163/14
பெரு விதுப்பு உற்ற பல் வேள் மகளிர் – அகம் 208/15
செலவு தலைக்கொண்ட பெரு விதுப்பு உறுவி – அகம் 283/3
பெரு விதுப்பு உறுவி பேது உறு நிலையே – அகம் 299/21
விதுப்பு உறவு அறியா ஏம காப்பினை – புறம் 20/19
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக என்றும் – புறம் 83/4
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக வேந்தே – புறம் 291/5
ஏனோர் மகள்-கொல் இவள் என விதுப்பு உற்று – புறம் 342/3
விதுப்பு உற நோக்கும் மின்னார் மிகுதியை விளம்பலாமே – கம்.பால:2 11/4

மேல்


விதுப்பொடு (1)

கை தலை வைத்த மையல் விதுப்பொடு
கெடு மக பெண்டிரின் தேரும் – அகம் 347/14,15

மேல்


விதும்பு-உறு (1)

விதும்பு-உறு விருப்பொடு விருந்து எதிர்கொளற்கே – புறம் 213/24

மேல்


விதுவிதுப்பு (1)

விதுவிதுப்பு ஆற்றலுற்றான் விளைகின்றது உணர்ந்திலாதான் – கம்.யுத்2:19 188/4

மேல்


விதை (5)

நீலத்து அன்ன விதை புன மருங்கில் – மலை 102
விதை குறு வட்டி போதொடு பொதுள – குறு 155/2
பல் விதை உழவின் சில் ஏராளர் – பதி 76/11
வித்திய மருங்கின் விதை பல நாறி – அகம் 194/5
குரல் உணங்கு விதை தினை உரல் வாய் பெய்து – புறம் 333/12

மேல்


விதைக்கின்றன (1)

விதைக்கின்றன பொறி பொங்கின விழியும் உடை வெய்யோன் – கம்.யுத்4:37 46/2

மேல்


விதைக்கு (1)

கருவே கனியே விளை காம விதைக்கு
எருவே மதியே இது என் செய்தவா – கம்.பால:23 14/2,3

மேல்


விதைத்த (1)

விதைத்த மென் காதலின் வித்து வெம் சிறை – கம்.பால:19 36/1

மேல்


விதைத்தான் (1)

விதைத்தான் அவன் விலக்காத-முன் விடை-மேல் வரு விமலன் – கம்.யுத்3:27 123/2

மேல்


விதைப்பன (1)

விதைப்பன விதையா நின்று விலக்கினை மெலிவு மிக்கால் – கம்.யுத்3:27 6/2

மேல்


விதைப்பான் (1)

ஒக்க விதைப்பான் உற்றனை அன்றோ உணர்வு இல்லாய் – கம்.சுந்:3 151/2

மேல்


விதைபடும் (1)

விதைபடும் உயிரர் விழுந்தார் விளியொடு விழியும் இழந்தார் – கம்.சுந்:7 28/2

மேல்


விதையர் (1)

விதையர் கொன்ற முதையல் பூழி – நற் 121/1

மேல்


விதையா (1)

விதைப்பன விதையா நின்று விலக்கினை மெலிவு மிக்கால் – கம்.யுத்3:27 6/2

மேல்


விந்த (1)

விந்த நாகத்தின் மாடு எய்தினார் வெய்தினால் – கம்.கிட்:14 3/4

மேல்


விந்தம் (2)

மேக நெடு மாலை தவழ் விந்தம் எனும் விண் தோய் – கம்.ஆரண்:3 39/3
விந்தம் அன்ன தோள் சதவலி சுசேடணன் வினதன் – கம்.யுத்3:22 175/1

மேல்


விந்தமலையினை (1)

வேண்டும் விந்தமலையினை மேவுவீர் – கம்.கிட்:13 12/4

மேல்


விந்தன் (1)

ஞாலம் அறியும் நளன் சங்கன் விந்தன் துவிந்தன் மதன் என்பான் – கம்.சுந்:4 116/4

மேல்


விநோதன் (1)

சென்னி நாள் தெரியல் வீரன் தியாக மா விநோதன் தெய்வ – கம்.யுத்3:24 58/3

மேல்


விபரீதம் (1)

புண் எலாம் எனக்கே ஆக்கி விபரீதம் புணர்த்து விட்டீர் – கம்.யுத்2:17 12/4

மேல்


விபாண்டகன் (1)

காசிபன் அருளும் மைந்தன் விபாண்டகன் கங்கை சூடும் – கம்.பால:5 29/2

மேல்


விபுதராம் (1)

பகல் மதிக்கு உவமை ஆம் விபுதராம் இரவு கால் பருவ நாளின் – கம்.யுத்1:2 93/3

மேல்


விம்ம (14)

மெல்லியல் முலைகளும் விம்ம விம்முவாள் – கம்.பால:13 63/2
மீண்டது ஓர் உயிர் இடை விம்ம விம்முவான் – கம்.அயோ:4 151/3
மேவு தொல் அழகு எழில் கெட விம்மல் நோய் விம்ம
தாவு இல் ஐம்பொறி மறுகு உற தயரதன் என்ன – கம்.அயோ:4 211/2,3
வேர்த்து மண் உளோர் இரிந்து விண் உளோர்கள் விம்ம மேல் – கம்.கிட்:7 11/3
பேணல் ஆம் மணியின் பத்தி பிடர் எலாம் ஒளிகள் விம்ம
சேண் எலாம் விரியும் கற்றை சேயொளி செல்வற்கேயும் – கம்.சுந்:6 52/2,3
வயிர்கள் வால் வளைகள் விம்ம வரி சிலை சிலைப்ப மாய – கம்.சுந்:8 22/1
வெள்ள வெம் சேனை சூழ விண் உளோர் வெருவி விம்ம
உள்ளம் நொந்து அனுங்கி வெய்ய கூற்றமும் உறுவது உன்ன – கம்.சுந்:10 17/1,2
வெந்து அழிந்து உருகும் மெய்யன் விழு புகை படலம் விம்ம
அந்தரின் அலமந்து அஞ்சி துயர் உழந்து அலக்கண் உற்றான் – கம்.யுத்1:7 3/3,4
விசும்பு எலாம் உலவும் தெய்வ வேரியின் மிடைந்து விம்ம
தசும்பினில் வாசம் ஊட்டி சார்த்திய தண்ணீர் என்ன – கம்.யுத்1:8 17/2,3
வில் இலங்கு படையோர் புடை விம்ம – கம்.யுத்1:11 11/4
பாவகம் இன்னது என்று தெரிகிலர் பதைத்து விம்ம
தூ அகலாத வை வாய் எஃகு உற தொளை கை யானை – கம்.யுத்2:16 9/2,3
தாம குடை மீது உயர பெரும் சங்கம் விம்ம
நாம கடல் பல்_இயம் நாற்கடல் மேலும் ஆர்ப்ப – கம்.யுத்2:19 25/3,4
ஓசை விம்ம உருத்திரரும் உடல் – கம்.யுத்2:19 122/2
வீச வான் முகடு உரிஞ்ச விசைத்து எழுவான் உடல் பிறந்த முழக்கம் விம்ம
ஆசை காவலர் தலைகள் பொதிர் எறிந்தார் விதிர் எறிந்தது அண்ட_கோளம் – கம்.யுத்3:24 40/3,4

மேல்


விம்மல் (7)

வேண்டி ஈதியோ வெள்குதியோ விம்மல் நோயால் – கம்.அயோ:2 79/3
வெம்பி விழுந்து எழும் விம்மல் கண்டு வெய்துற்று – கம்.அயோ:3 20/2
மேவு தொல் அழகு எழில் கெட விம்மல் நோய் விம்ம – கம்.அயோ:4 211/2
விழுங்குவெனோ என விம்மல் உழந்தாள் – கம்.ஆரண்:14 41/4
விம்மல் உற்று அனையான் ஏவ வினவிய வந்தேன் என்றான் – கம்.கிட்:2 16/3
வெப்பு அடைகில்லா நெஞ்சில் சிறியது ஓர் விம்மல் கொண்டான் – கம்.சுந்:11 16/1
ஏங்கிய விம்மல் மானம் இரங்கிய இரக்கம் வீரம் – கம்.யுத்2:18 261/1

மேல்


விம்மலள் (3)

மேய மண் இழந்தான் என்றும் விம்மலள்
நீ வருந்தலை நீங்குவென் யான் என்ற – கம்.அயோ:4 217/2,3
மேக்கு நிமிர் விம்மலள் விழுங்கலுறுகின்றாள் – கம்.சுந்:4 67/4
வியர்த்திலள் நெடிது போது விம்மலள் மெல்ல மெல்ல – கம்.யுத்3:29 46/3

மேல்


விம்மலன் (3)

வெம் கதம் வீசிய மனத்தன் விம்மலன்
பொங்கிய சோரி நீர் பொழியும் கண்ணினன் – கம்.கிட்:16 28/1,2
வெவ் உயிர்ப்போடு நீண்ட விம்மலன் வெதும்பும் நெஞ்சன் – கம்.யுத்4:37 209/2
விழுந்து மேக்கு உயர் விம்மலன் வெய்து உயிர்த்து – கம்.யுத்4:41 63/1

மேல்


விம்மலால் (6)

வீடினர் அரக்கர் என்று உவக்கும் விம்மலால்
சூடினர் முறைமுறை துளவ தாள் மலர் – கம்.பால:5 12/3,4
வீடினர் அரக்கர் என்று உவக்கும் விம்மலால்
ஓடினர் உலாவினர் உம்பர் முற்றுமே – கம்.பால:5 105/3,4
மின் பிறழ் நுசுப்பினார் தாமும் விம்மலால்
இன்பம் என்ற அளக்க_அரும் அளக்கர் எய்தினார் – கம்.பால:5 111/3,4
நின்றனர் உவகை பொங்க விம்மலால் நிமிர்ந்த நெஞ்சர் – கம்.சுந்:14 8/2
விரவின கவி குலம் வீச விம்மலால்
உர வரும் கான் என பொலிந்தது உம்பரே – கம்.யுத்2:18 94/3,4
மெய் எடுத்த கவி வெள்ளம் யாவையும் விழுந்து போன எனும் விம்மலால்
கை எடுத்தன குரங்கின் ஓடும் முறை கண்டு தேவர்கள் கலங்கினார் – கம்.யுத்2:19 68/3,4

மேல்


விம்மலின் (1)

மிகை ஒடுங்காத காம விம்மலின் வெதும்புவாரும் – கம்.சுந்:2 179/4

மேல்


விம்மலுற்றன (1)

வெருவலுற்றன சில விம்மலுற்றன
பொரு களத்து உயிரொடும் புரண்டு போம் சில – கம்.யுத்2:15 124/3,4

மேல்


விம்மலுற்று (2)

விம்மலுற்று உவகையின் விளங்கும் உள்ளத்தார் – கம்.கிட்:14 16/3
வெள்ளம் இன்றொடும் வீந்துறும் என்பதோர் விம்மலுற்று உயிர் வெம்ப – கம்.யுத்2:16 335/3

மேல்


விம்மலோ (1)

மீது உயர்ந்த உவகையின் விம்மலோ
தூது பொய்க்கும் என்றோ என சொல்லினான் – கம்.யுத்4:40 12/2,3

மேல்


விம்மலோடு (3)

வேர்த்து மேனி தளர்ந்து உயிர் விம்மலோடு
ஆர்த்தி உற்ற மடந்தையர் ஆரையும் – கம்.பால:21 31/1,2
ஏங்கினன் விம்மலோடு இருந்த ஏந்தல் அ – கம்.அயோ:11 60/1
வெருவுவ சிந்துவ குவிவ விம்மலோடு
இரிவன மயங்குவ இயல்பு நோக்கினார் – கம்.ஆரண்:15 3/3,4

மேல்


விம்மலோடும் (1)

பொம்மென விம்மலோடும் பொருக்கென விசையின் போனான் – கம்.யுத்2:19 216/3

மேல்


விம்மவே (1)

பொய் உறங்கும் மடந்தைமார் குழல் வண்டு பொம்மென விம்மவே – கம்.அயோ:3 60/4

மேல்


விம்மா (2)

விம்மா வெதும்பா வெயரா முகம் வெய்து_உயிர்த்தாள் – கம்.பால:17 17/4
விம்மா அழுவாள் அரசன் மெய்யின் திரிவான் என்னில் – கம்.அயோ:4 42/2

மேல்


விம்மாநின்ற (1)

வேறு சென்ற நெறி காணார் விம்மாநின்ற உவகையராய் – கம்.அயோ:6 35/2

மேல்


விம்மி (42)

தீம் பால் உண்ணாள் வீங்குவனள் விம்மி
நெருநலும் அனையள்-மன்னே இன்றே – நற் 179/6,7
விறல் சால் விளங்கு இழை நெகிழ விம்மி
அறல் போல் தெண் மணி இடை முலை நனைப்ப – நற் 208/1,2
புனை இழை நெகிழ விம்மி நொந்து_நொந்து – நற் 286/5
வீங்கு இழை நெகிழ விம்மி ஈங்கே – குறு 358/1
முலை_அகம் நனைப்ப விம்மி
குழல் இனைவது போல் அழுதனள் பெரிதே – புறம் 143/14,15
முகிலின் விம்மி முயங்கின எங்கணும் – கம்.பால:2 41/4
இளைக்கலாத கொங்கைகாள் எழுந்து விம்மி என் செய்வீர் – கம்.பால:13 50/1
ஒன்று கொண்டு உள் நைந்து நைந்து இரங்கி விம்மி விம்மியே – கம்.பால:13 55/1
விசையொடு கடுக பொங்கி வீங்கிய தூளி விம்மி
பசை உறு துளியின் தாரை பசும் தொளை அடைத்த மேகம் – கம்.பால:14 51/2,3
விண்ணும் மருளும்படி விம்மி எழுந்த அன்றே – கம்.பால:16 44/4
மெய்க்கொண்ட சீற்றம் தலைக்கொண்டிட விம்மி மென் பூ – கம்.பால:17 20/3
வில் தங்கு புருவம் நெற்றி வெயர் வர பசலை விம்மி
சுற்று எங்கும் எறிப்ப உள்ளம் சோர ஓர் தோகை நின்றாள் – கம்.பால:21 13/1,2
வேற்று கொடியாள் விளைவித்த வினைக்கு விம்மி
தேற்ற தெளியாது அயர் சிற்றவை-பால் இருந்தான் – கம்.அயோ:4 120/1,2
விழுந்தனர் சிலர் சிலர் விம்மி விம்மி மேல் – கம்.அயோ:4 168/1
விழுந்தனர் சிலர் சிலர் விம்மி விம்மி மேல் – கம்.அயோ:4 168/1
வென்றவர் உளரோ மேலை விதியினை என்று விம்மி
பொன் திணி மன்னன் கோயில் சுமந்திரனோடும் போனான் – கம்.அயோ:6 8/3,4
மருந்து இழந்தவரின் விம்மி மணி பிரி அரவின் மாழ்கி – கம்.அயோ:6 15/3
துடிக்க விம்மி நின்று அழுது சொல்லுவான் – கம்.அயோ:11 126/4
வெம் துயர் தொடர்தர விம்மி விம்மி நீர் – கம்.அயோ:14 82/1
வெம் துயர் தொடர்தர விம்மி விம்மி நீர் – கம்.அயோ:14 82/1
பூம் குலை குலாவு குளிர் சோலை புடை விம்மி
தூங்கு திரை ஆறு தவழ் சூழலது ஓர் குன்றின் – கம்.ஆரண்:3 57/2,3
நின்று உயிர் நடுங்கி உடல் விம்மி நிலை நில்லார் – கம்.ஆரண்:10 48/3
உருவி புக்கு ஒளித்த புண்ணில் குளித்தலும் உளைந்து விம்மி
இருதுத்தான் யாது அடா என்று இயம்பினன் இயம்பலோடும் – கம்.ஆரண்:10 99/2,3
கோள் உற கொதித்து விம்மி உழையரை கூவி சொன்னான் – கம்.ஆரண்:10 164/4
விற்கு நோக்கிய பகழியின் நெடிது அன்று விம்மி
நிற்கும் நோக்கு இது என் பயத்தது என இளையவன் நேர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:13 79/3,4
ஏங்கினள் இரங்கி விம்மி உருகினள் இரு கை கூப்பி – கம்.கிட்:8 3/2
மெலிவு உடை மருங்குல் மின்னின் அலமர சிலம்பு விம்மி
ஒலிபட உதைக்கும்-தோறும் மயிர் புளகு உறுகின்றாரை – கம்.சுந்:2 108/3,4
என்று என்று உயிர் விம்மி இருந்து அழிவாள் – கம்.சுந்:4 10/1
வெய்து உற ஒடுங்கும் மேனி வான் உற விம்மி ஓங்க – கம்.சுந்:4 37/2
மெய் எரிந்து அழன்று பொங்கி வெம் கணான் விம்மி மீட்டு ஓர் – கம்.யுத்2:15 136/1
வீரனை கண்டு பட்டது இது-கொலாம் என்று விம்மி
வார் கழல் தம்பி தன்மை காணுமோ வள்ளல் என்பார் – கம்.யுத்2:19 195/3,4
இரைத்திலன் உளன் என்று எண்ண இருந்தனன் விம்மி ஏங்கி – கம்.யுத்2:19 215/4
வென்று இவண் உலகை மாய்த்தல் விதி அன்றால் என்று விம்மி
நின்று நின்று உன்னி உன்னி நெடிது உயிர்த்து அலக்கணுற்றான் – கம்.யுத்2:19 241/2,3
விழுந்து வெய்து உயிர்த்து விம்மி வீங்கும் போய் மெலியும் வெம் தீ – கம்.யுத்3:26 44/2
வெடித்திலன் விம்மி பாரின் வீழ்ந்திலன் வியர்த்தான் அல்லன் – கம்.யுத்3:26 56/3
விண் திறந்திட விம்மி அரற்றினான் – கம்.யுத்3:29 34/4
பனி வரு கண்ணர் விம்மி பதைக்கின்ற நெஞ்சர் பாவத்து – கம்.யுத்3:31 72/3
விழுந்திலன் அன்றோ மற்று அ வீடணன் என்று விம்மி
தொழும் துணையவனை நோக்கி துணுக்கமும் துயரும் நீக்கி – கம்.யுத்4:32 43/2,3
கண்ணில் தீயார் விம்மி உளைக்கும் படி காணீர் – கம்.யுத்4:33 17/4
வேறாய் நின்ற வெண் மதி செம் கேழ் நிறம் விம்மி
மாறு ஓர் வெய்யோன் மண்டிலம் ஒக்கின்றது காணீர் – கம்.யுத்4:33 19/3,4
விழுக போர் அரக்கன் வெல்க வேந்தர்க்கு வேந்தன் விம்மி
அழுக பேர் அரக்கிமார் என்று ஆர்த்தனர் அமரர் ஆழி – கம்.யுத்4:37 2/2,3
பூ அடி பணிந்து வீழ்ந்த பரதனை பொருமி விம்மி
நாவிடை உரைப்பது ஒன்றும் உணர்ந்திலன் நின்ற நம்பி – கம்.யுத்4:41 116/2,3

மேல்


விம்மிய (1)

விம்மிய பேர் உயிர் மீண்டிலாமை-கொல் – கம்.அயோ:4 167/3

மேல்


விம்மியவாறு (1)

வண்டு தங்கிய தொங்கல் மார்பன் மயங்கி விம்மியவாறு எலாம் – கம்.அயோ:3 51/2

மேல்


விம்மியே (2)

ஒன்று கொண்டு உள் நைந்து நைந்து இரங்கி விம்மி விம்மியே
பொன் திணிந்த கொங்கை மங்கை இடரின் மூழ்கு போழ்தின்-வாய் – கம்.பால:13 55/1,2
வேர்த்து உயிர் பதைத்தனர் நடுங்கி விம்மியே – கம்.யுத்3:20 36/4

மேல்


விம்மின (3)

பங்கி அம்பரம் எங்கும் விம்மின பம்பை பம்பின பல் வகை – கம்.அயோ:3 64/2
மீன வேலையின் விம்மின பேரியே – கம்.அயோ:11 8/4
வீங்கின தோள் மலர் கண்கள் விம்மின
நீங்கியது அரும் துயர் காதல் நீண்டதே – கம்.சுந்:14 24/3,4

மேல்


விம்மினர் (2)

விரைவின் உற்றனர் விம்மினர் யாது ஒன்றும் விளம்பார் – கம்.சுந்:7 56/1
வெருவரும் தகையர் ஆகி விம்மினர் இருந்த வேலை – கம்.யுத்2:18 264/2

மேல்


விம்மினன் (6)

விம்மினன் இழி கண்ணீர் விழி வழி உக நின்றான் – கம்.அயோ:9 23/4
விழுந்தனன் விம்மினன் வெய்து_உயிர்த்தனன் – கம்.அயோ:11 46/2
மீட்டும் மண் அதனில் வீழ்ந்தான் விம்மினன் உவகை வீங்க – கம்.அயோ:13 34/2
விம்மினன் பரதனும் வேறு செய்வது ஒன்று – கம்.அயோ:14 133/1
நின்றனன் விம்மினன் மலர்_கண் நீர் உக – கம்.கிட்:11 108/2
விம்மினன் வெதும்பி வெய்துற்று ஏங்கினன் இருந்த வீரன் – கம்.யுத்2:19 216/1

மேல்


விம்மினனால் (1)

வெம் நாகம் உயிர்த்து என விம்மினனால்
அன்னான் நிலை கண்டு அயல் நின்று அறைவான் – கம்.யுத்3:21 3/3,4

மேல்


விம்மினார் (3)

அயின்றிலர் துயின்றிலர் அழுது விம்மினார் – கம்.அயோ:5 9/4
வீங்கினார் வெருவலுற்றார் விம்மினார் உள்ளம் வெம்ப – கம்.யுத்4:33 2/2
மேயின துறைகள்-தோறும் விம்மினார் நிற்பது அல்லால் – கம்.யுத்4:33 3/2

மேல்


விம்மினாள் (6)

எல்லை_இல் பொழுது எலாம் இருந்து விம்மினாள் – கம்.பால:19 46/4
வீங்கினாள் விம்மினாள் விழுந்தாள்-அரோ – கம்.அயோ:4 8/4
வெருவரும் ஆவினின் தாயும் விம்மினாள்
பொரு_அரும் குமரரும் போயினார் புறம் – கம்.அயோ:4 148/2,3
காணிய வம் என கலங்கி விம்மினாள் – கம்.ஆரண்:13 47/4
வேர்த்தாள் உலந்தாள் விம்மினாள் விழுந்தாள் அழுதாள் வெய்து_உயிர்த்தாள் – கம்.சுந்:12 121/4
மெய் என எரிந்தாள் ஏங்கி விம்மினாள் நடுங்கி வீழ்ந்தாள் – கம்.யுத்2:17 32/3

மேல்


விம்மினான் (5)

போர் வலான் தடுக்கவும் பொருமி விம்மினான்
சோர்வு_இலாள் அறிகிலா துயர்க்கு சோர்கின்றான் – கம்.அயோ:5 40/3,4
விருப்பனேற்கு என் செயல் என்று விம்மினான் – கம்.ஆரண்:12 17/4
வெவ் உயிரா உயிர் பதைப்ப விம்மினான்
இ உரை இ உரை எடுத்து இயம்பினான் – கம்.கிட்:16 33/3,4
வெண் நிற முத்தினால் அதுக்கி விம்மினான் – கம்.யுத்1:4 31/4
வினை கொடும் பகை உண்டு என விம்மினான் – கம்.யுத்4:41 55/4

மேல்


விம்மினான்-அரோ (1)

மேல் நிலை அழிந்து உயிர் விம்மினான்-அரோ – கம்.கிட்:11 115/4

மேல்


விம்மு (1)

வேது கொண்டது என்ன மேனி வெந்து வெந்து விம்மு தீ – கம்.ஆரண்:10 91/3

மேல்


விம்மு-உறு (1)

விம்மு-உறு கிளவியள் என் முகம் நோக்கி – நற் 33/10

மேல்


விம்முகின்றாள் (1)

மெல்லியல் ஆக்கை முற்றும் நடுங்கினள் விம்முகின்றாள்
கொல்லிய வரினும் உள்ளம் கூறுவென் தெரிய என்னா – கம்.யுத்2:17 18/2,3

மேல்


விம்முதல் (1)

விழுதல் விம்முதல் மெய் உற வெதும்புதல் வெருவல் – கம்.சுந்:3 5/1

மேல்


விம்மும் (7)

நெருங்கின மறைப்ப ஆண்டு ஓர் நீக்கு_இடம் பெறாது விம்மும்
பெரும் தடம் கண்ணி காணும் பேர் எழில் ஆசை தூண்ட – கம்.பால:21 17/2,3
மெய்யுரை குற்றம் என புழுங்கி விம்மும்
நெய் எரி உற்று என நெஞ்சு அழிந்து சோரும் – கம்.அயோ:3 27/2,3
அருத்தியின் அகம் விம்மும் அன்பினன் நெடு நாளில் – கம்.அயோ:9 20/1
நலன் உறு கணவர்-தம்மை நவை உற பிரிந்து விம்மும்
முலை உறு கலவை தீய முள் இலா முளரி செம் கேழ் – கம்.சுந்:2 111/1,2
விருந்து கண்ட-போது என் உறுமோ என்று விம்மும்
மருந்தும் உண்டு-கொல் யான் கொண்ட நோய்க்கு என்று மயங்கும் – கம்.சுந்:3 15/2,3
வேனில் விளையாடு சுடரோனின் ஒளி விம்மும்
வானினிடை வீசிய இரும் பணை மரத்தால் – கம்.சுந்:6 19/1,2
என்று என்று ஏங்கும் விம்மும் உயிர்க்கும் இடை அஃகி – கம்.யுத்3:22 217/1

மேல்


விம்முமால் (1)

வேண்டினென் எய்தினென் உள்ளம் விம்முமால்
ஆண்தகை நெடு முடி அரசர் கோ_மகன் – கம்.அயோ:11 42/2,3

மேல்


விம்முமே (1)

விளை ஒலி கடல் ஒலி மெலிய விம்முமே – கம்.பால:3 60/4

மேல்


விம்முவார் (5)

பொழிதர சிலர் உளம் பொருமி விம்முவார் – கம்.ஆரண்:10 40/4
வெருண்டார் சிந்தை வியந்து விம்முவார் – கம்.கிட்:16 51/4
மீட்டு அவர் உரைத்திலர் பயத்தின் விம்முவார்
தோட்டு அலர் இன மலர் தொங்கல் மோலியான் – கம்.சுந்:7 60/1,2
விக்காநின்றார் விளம்பல் ஆற்றார் வெருவி விம்முவார்
நக்கான் அரக்கன் நடுங்கல் என்றான் ஐய நமர் எல்லாம் – கம்.சுந்:8 50/2,3
வீடும் இன்று இ உலகு என விம்முவார்
ஓடி எங்கணும் சிந்தி ஒளித்தனர் – கம்.யுத்3:29 4/3,4

மேல்


விம்முவாள் (3)

ஊமரின் மனத்திடை உன்னி விம்முவாள்
காமனும் ஒரு சரம் கருத்தின் எய்தனன் – கம்.பால:10 42/2,3
மெல்லியல் முலைகளும் விம்ம விம்முவாள்
சொல்லிய குறியின் அ தோன்றலே அவன் – கம்.பால:13 63/2,3
உன்ன உன்ன நைந்து உருகி விம்முவாள் – கம்.அயோ:11 115/4

மேல்


விம்முவான் (5)

மீண்டது ஓர் உயிர் இடை விம்ம விம்முவான்
ஈண்டு உனக்கு அடியனேன் பிழைத்தது யாது என்றான் – கம்.அயோ:4 151/3,4
வேத முனிவன் விதி செய்த வினையை நோக்கி விம்முவான் – கம்.அயோ:6 26/4
கோள் உறு மடங்கலின் குமுறி விம்முவான்
நாள் உறு நல் அறம் நடுங்க நாவினால் – கம்.அயோ:11 95/2,3
புல்லினன் உவகையின் பொருமி விம்முவான் – கம்.ஆரண்:14 91/4
ஏங்கிய நெஞ்சினன் இரங்கி விம்முவான்
வீங்கிய தோளினாய் வினையினேன் உயிர் – கம்.கிட்:6 11/2,3

மேல்


விம்முற்று (2)

எதிரெதிர் சுடர் விம்முற்று எழுதலின் இளையோரும் – கம்.பால:23 34/2
வில் கையினின்று இடை வீழ விம்முற்று நின்று ஒழிந்தான் – கம்.அயோ:13 29/4

மேல்


விம்முற (2)

வேலை அன்று அனிகமே என்று விம்முற
சோலையும் கிரிகளும் சுண்ணமாய் எழ – கம்.அயோ:14 20/2,3
மெய் குலைந்து இரு நில மடந்தை விம்முற
செய் கொலை தொழிலையும் சென்ற தீயவர் – கம்.யுத்3:27 60/1,2

மேல்


விம்முறுகின்ற (2)

வெறித்து நின்று உலகம் எல்லாம் விம்முறுகின்ற வேலை – கம்.ஆரண்:13 116/2
புண்தான் என நோய் உற விம்முறுகின்ற போழ்தின் – கம்.சுந்:4 90/2

மேல்


விம்முறும் (4)

விம்முறும் உவகையர் வியந்த நெஞ்சினர் – கம்.பால:5 42/1
வார் ஒலி நீத்தன மழையின் விம்முறும்
தேர் ஒலி நீத்தன தெருவும் தெண் திரை – கம்.அயோ:4 202/2,3
காண்டலோ அரிது என்று என்று விம்முறும் கலங்கும் – கம்.சுந்:3 13/3
விம்முறும் உள்ளத்து அன்னம் இருக்கும் அ விருக்கம் ஒன்றும் – கம்.சுந்:6 44/2

மேல்


விம்மென (1)

விசி பிணி தடாரி விம்மென ஒற்றி – புறம் 372/1

மேல்


விமல (4)

விஞ்சை நாடியர் கொழுநரோடு ஊடிய விமல
பஞ்சு அளாவிய சீறடி சுவடிகள் பாராய் – கம்.அயோ:10 20/3,4
வீரன் அஃது உரைத்தலோடும் மெய்_இலாள் விமல யான் அ – கம்.ஆரண்:6 36/1
விமல திண் சிலையன் ஆண்டு ஓர் வெற்பினை மேய வீரன் – கம்.யுத்1:10 4/2
வீரர் வந்து உடன் உற விமல நீ நெடும் – கம்.யுத்2:19 30/3

மேல்


விமலன் (7)

வேத்தவை இருந்த நீர் விமலன் உந்தியில் – கம்.அயோ:12 16/1
வெம் கதிர் கடவுள் எழ விமலன் வெம் துயரின் எழ – கம்.கிட்:1 41/4
வேத பாரகன் அ உரை விளம்பலும் விமலன்
ஆதி நாயகன் பெயர் அன்றி யான் பிறிது அறியேன் – கம்.யுத்1:3 27/1,2
விதைத்தான் அவன் விலக்காத-முன் விடை-மேல் வரு விமலன்
மதத்தால் எதிர் வரு காலனை ஒரு கால் உற மருமத்து – கம்.யுத்3:27 123/2,3
விமலன் மேனியின் வீழ்வதன் முன்னமே – கம்.யுத்4:37 32/2
வினை உறு தொழிலிடை விரவலும் விமலன்
நினைவுறு தகையினன் நெறியுறு முறையின் – கம்.யுத்4:37 93/3,4
வீடணன்-தனை அன்புற நோக்குறா விமலன்
தோடு அணைந்த தார் மவுலியாய் சொல்வது ஒன்று உளது உன் – கம்.யுத்4:41 7/1,2

மேல்


விமலனை (1)

மேல் நின்று எய்ய விமலனை நோக்கினான் – கம்.ஆரண்:14 25/3

மேல்


விமானங்கள் (1)

மின் தொடர் வானத்து ஆன விமானங்கள் விசையின் தம்மின் – கம்.சுந்:1 35/3

மேல்


விமானத்தில் (1)

அந்தரம் செல்வது ஆண்டு ஓர் விமானத்தில் ஆரும் இன்றி – கம்.ஆரண்:10 170/3

மேல்


விமானத்தின் (1)

வெவ் வழித்து எனினும் திங்கள் விமானத்தின் மேலது என்றார் – கம்.ஆரண்:10 112/4

மேல்


விமானத்து (2)

புனை மணி பொலி புட்பக விமானத்து போனார் – கம்.சுந்:13 37/2
விழுமிய குணத்து வீரன் விளங்கினன் விமானத்து உம்பர் – கம்.யுத்4:41 18/4

மேல்


விமானத்தை (1)

கைகளின் பற்றி கொண்டார் விமானத்தை கடாவுகின்றார் – கம்.யுத்3:23 32/2

மேல்


விமானம் (9)

வீடு எனும் உலகின் வீழ் விமானம் போன்றன – கம்.அயோ:2 41/2
என்ன வானவர் விமானம் இடையிட்டு அரவிடை – கம்.ஆரண்:1 11/2
மின் என தரளம் வேய்ந்த வெண் நிற விமானம் ஊர்ந்து – கம்.சுந்:2 117/2
சந்தன விமானம் ஏற்றி வானர தலைவர் தாங்க – கம்.யுத்1:4 149/2
விரிந்து சிந்தின வானத்து மீனொடு விமானம்
சொரிந்த வெம் பொறி பட கடல் சுவறின தோற்றம் – கம்.யுத்2:15 191/2,3
வியக்க வான் செலும் புட்பக விமானம் உண்டு என்றே – கம்.யுத்4:41 2/3
அனைய புட்பக விமானம் வந்து அவனியை அணுக – கம்.யுத்4:41 4/1
இனிதின் ஏறு-மின் விமானம் என்று இராகவன் இசைத்தான் – கம்.யுத்4:41 15/4
பொங்கிய விமானம் தானும் மனம் என எழுந்து போன – கம்.யுத்4:41 30/4

மேல்


விமானம்தான் (1)

புட்பக விமானம்தான் அ இலங்கை-மேல் போவது ஒத்தான் – கம்.சுந்:1 24/4

மேல்


விமானமாம் (1)

விண்தலம் திகழ் புட்பக விமானமாம் அதன்-மேல் – கம்.யுத்4:41 6/3

மேல்


விய (1)

நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர – பரி 9/82

மேல்


விய-தொறும் (2)

விய-தொறும் விய-தொறும் வியப்பு இறந்தன்றே – புறம் 217/9
விய-தொறும் விய-தொறும் வியப்பு இறந்தன்றே – புறம் 217/9

மேல்


விய_தகு (1)

நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர – பரி 9/82

மேல்


வியக்க (2)

விளக்கு எதிர் வீழ்த்த விட்டில் பான்மைய வியக்க வேண்டா – கம்.யுத்2:17 27/4
வியக்க வான் செலும் புட்பக விமானம் உண்டு என்றே – கம்.யுத்4:41 2/3

மேல்


வியக்கப்படூஉமோரே (1)

எம்மால் வியக்கப்படூஉமோரே
இடு முள் படப்பை மறி மேய்ந்து ஒழிந்த – புறம் 197/9,10

மேல்


வியக்கும் (2)

நின்னை வியக்கும் இ உலகம் அஃது – புறம் 167/11
வில்லினால் துரப்ப அரிது இ வெம் சரம் என வியக்கும்
சொல்லினால் நெடு முனிவரோ தூண்டினார் என்னும் – கம்.கிட்:7 71/1,2

மேல்


வியங்கொண்மோ (1)

செல்கம் செல வியங்கொண்மோ அல்கலும் – குறு 114/3

மேல்


வியத்தலும் (1)

பெரியோரை வியத்தலும் இலமே – புறம் 192/12

மேல்


வியத்தலோ (1)

வெண்குடை செல்வம் வியத்தலோ இலமே – புறம் 197/8

மேல்


வியத்துமோ (1)

மெய் ஒத்து ஆற்றிய தவத்தையே வியத்துமோ விரிஞ்சன் – கம்.சுந்:2 17/2

மேல்


வியந்த (2)

விம்முறும் உவகையர் வியந்த நெஞ்சினர் – கம்.பால:5 42/1
வெம் திறல் சித்தி கண்ட வீடணன் வியந்த நெஞ்சன் – கம்.யுத்2:18 206/1

மேல்


வியந்தது (1)

வீங்கினள் வியந்தது அல்லால் இமைத்திலள் உயிர்ப்பு விண்டாள் – கம்.சுந்:14 43/4

மேல்


வியந்தவர் (1)

வியந்தவர் வெரு கொள விசும்பின் ஓங்கினான் – கம்.பால:8 24/3

மேல்


வியந்தன்றும் (1)

வியந்தன்றும் இழிந்தன்றும் இலனே அவரை – புறம் 77/10

மேல்


வியந்தனர் (2)

வெகுண்டனர் வியந்தனர் விழுந்தனர் எழுந்தார் – கம்.சுந்:8 29/1
பெற்றது ஆர் பெற்றார் என்று வியந்தனர் பெரியோர் எல்லாம் – கம்.யுத்1:4 151/4

மேல்


வியந்தனென் (1)

தெரிந்து அது வியந்தனென் தோழி பணிந்து நம் – நற் 386/8

மேல்


வியந்தனை (1)

வியந்தனை உதவி கொன்றாய் மெய் இலை என்ன வீங்கி – கம்.கிட்:11 80/2

மேல்


வியந்தார் (4)

உன்னி உரையாடினர் உவந்தனர் வியந்தார்
பொன்னின் நெடு வாயில் அதனூடு நனி புக்கார் – கம்.கிட்:14 36/3,4
வென்றி கேட்டலும் வீடு பெற்றார் என வியந்தார் – கம்.யுத்1:5 73/4
வேர்த்தார் நிருதர்கள் வானரர் வியந்தார் இவன் விசயம் – கம்.யுத்2:15 178/3
மெய்யினோடு அரும் துறக்கம் உற்றார் என வியந்தார் – கம்.யுத்4:41 14/4

மேல்


வியந்தான் (5)

விலங்கி அகல்கின்றன விரைந்து என வியந்தான் – கம்.சுந்:2 61/4
வெவ் வள அரக்கனை மன கொள வியந்தான் – கம்.சுந்:2 62/4
வீங்கினான் வியந்தான் உலகு ஏழும் விழுங்கி – கம்.சுந்:5 80/3
மேக நாதனும் மயங்கினனாம் என வியந்தான் – கம்.சுந்:11 41/4
வெம் திறல் வீரன் வியந்தான்
உய்ந்தனென் என்ன உயர்ந்தான் – கம்.சுந்:13 56/2,3

மேல்


வியந்து (13)

என்று அ அந்தணன் இயம்பலும் வியந்து அ-வயின் – கம்.பால:7 4/1
வென்றவன் முந்தி வியந்து எதிர் கொண்டான் – கம்.பால:8 13/2
வேனிலை வென்றது அம்மா கார் என வியந்து நோக்கி – கம்.கிட்:10 26/3
வெருண்டார் சிந்தை வியந்து விம்முவார் – கம்.கிட்:16 51/4
விலங்கவும் உளது அன்று என்று விண்ணவர் வியந்து நோக்க – கம்.சுந்:1 15/2
விண்ணவர் ஏத்த வேத முனிவரர் வியந்து வாழ்த்த – கம்.சுந்:1 25/1
கொழுந்து ஓடி நின்ற கொழும் குன்றை வியந்து நோக்கி – கம்.சுந்:1 41/3
வேர்த்தார் விரிஞ்சனும் வியந்து மலர் வெள்ளம் – கம்.சுந்:1 73/2
வேற்று இன புலி_ஏறு என்ன வியந்து எழும் பதாதி ஈட்டம் – கம்.சுந்:8 5/4
வீங்கிய வீரனை வியந்து நோக்கிய – கம்.சுந்:9 29/1
வில் உண்டேல் உண்டு என்று எண்ணி ஆற்றலை வியந்து நின்றான் – கம்.யுத்1:14 16/4
வெற்றி கண்டு வலி நன்று நன்று என வியந்து வெம் கணை தெரிந்து அவன் – கம்.யுத்2:19 71/2
ஈசனே முதலோர் வியந்து ஏத்திட – கம்.யுத்4:39 5/3

மேல்


வியப்ப (1)

விலகு அளம் தரு கடல் தரை விசும்பொடு வியப்ப
உலகு அளந்தவன் வளர்ந்தனன் ஆம் என உயர்ந்தான் – கம்.யுத்4:35 27/3,4

மேல்


வியப்பால் (1)

பக்கமும் நிழல் பரப்பி வியப்பால்
மிக்கு நின்ற குடை மீது விளங்க – கம்.யுத்1:11 4/3,4

மேல்


வியப்பினொடு (1)

ஊழி முதல் நாயகன் வியப்பினொடு உவந்தான் – கம்.யுத்1:9 4/1

மேல்


வியப்பு (3)

உவ காண் தோன்றுவ ஓங்கி வியப்பு உடை – நற் 237/6
ஓஓ பெரிதும் வியப்பு
கய தக்க பூ பெய்த காம கிழமை – பரி 24/40,41
விய-தொறும் விய-தொறும் வியப்பு இறந்தன்றே – புறம் 217/9

மேல்


வியப்பும் (2)

வியப்பும் சால்பும் செம்மை சான்றோர் – மது 764
சால்பும் வியப்பும் இயல்பும் குன்றின் – குறி 15

மேல்


வியப்புற்றான் (1)

விண்டுவின் தட மார்பினின் மணி ஒத்தது இது என வியப்புற்றான் – கம்.சுந்:2 194/4

மேல்


வியப்புற (1)

மின் உரு கொண்ட வில்லோர் வியப்புற வேத நல் நூல் – கம்.கிட்:2 31/1

மேல்


வியம் (5)

ஆங்கு வியம் கொள்-மின் அது அதன் பண்பே – மலை 427
வியம் கொண்டு ஏகினை ஆயின் எனையதூஉம் – நற் 363/3
ஏவல் வியம் கொண்டு இளையரொடு எழுதரும் – பதி 54/15
சொல்லிய சொல்லும் வியம் கொள கூறு – கலி 114/11
மே வியம் படை படப்படர் குருதியின் வீழ்ந்த – கம்.யுத்4:32 9/3

மேல்


வியமமே (1)

வியமமே வாழி குதிரை – கலி 96/31

மேல்


வியர் (5)

சிறு நுண் பல் வியர் பொறித்த – நற் 41/9
பிறை நுதல் பொறித்த சிறு நுண் பல் வியர்
அம் துகில் தலையில் துடையினள் நம் புலந்து – நற் 120/7,8
மயங்கு வியர் பொறித்த நுதலள் தண்ணென – அகம் 17/4
பெரும் புழுக்கு உற்ற நின் பிறை நுதல் பொறி வியர்
உறு வளி ஆற்ற சிறு வரை திற என – அகம் 136/21,22
நுதி வேல் கொண்டு நுதல் வியர் தொடையா – புறம் 349/1

மேல்


வியர்க்கும் (1)

அழும் அரற்றும் அயர்க்கும் வியர்க்கும் போய் – கம்.யுத்3:29 15/2

மேல்


வியர்த்தனென் (1)

பெயர்த்தனென் முயங்க யான் வியர்த்தனென் என்றனள் – குறு 84/1

மேல்


வியர்த்தாள் (1)

விழுந்தாள் புரண்டாள் உடல் முழுதும் வியர்த்தாள் அயர்த்தாள் வெதும்பினாள் – கம்.யுத்3:23 9/1

மேல்


வியர்த்தான் (1)

வெடித்திலன் விம்மி பாரின் வீழ்ந்திலன் வியர்த்தான் அல்லன் – கம்.யுத்3:26 56/3

மேல்


வியர்த்தில (1)

எய்த்தில வியர்த்தில இரண்டு பாலவும் – கம்.யுத்4:37 73/4

மேல்


வியர்த்திலள் (1)

வியர்த்திலள் நெடிது போது விம்மலள் மெல்ல மெல்ல – கம்.யுத்3:29 46/3

மேல்


வியர்த்திலன் (1)

வியர்த்திலன் உடல் விழித்திலன் கண் இணை விண்ணோர் – கம்.யுத்3:22 196/2

மேல்


வியர்ப்ப (2)

நன்னர் ஆகத்து இடை முலை வியர்ப்ப
பல் கால் முயங்கினள்-மன்னே அன்னோ – அகம் 49/8,9
பிறை நுதல் வியர்ப்ப உண்டனள்-கொல்லோ – அகம் 207/13

மேல்


வியர்ப்பு (4)

இழை அணி சிறப்பின் பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றி – அகம் 136/17
வெய்து உண்ட வியர்ப்பு அல்லது – புறம் 386/7
செய் தொழிலான் வியர்ப்பு அறியாமை – புறம் 386/8
வியர்ப்பு உளதாக கண்கள் விழித்தன மேனி மெல்ல – கம்.யுத்3:24 12/2

மேல்


வியர்ப்பும் (1)

இமையவர் இமைத்தனர் வியர்ப்பும் எய்தினார் – கம்.யுத்1:6 35/4

மேல்


வியர்வின் (1)

துடித்தன மார்பும் தோளும் தோன்றின வியர்வின் துள்ளி – கம்.சுந்:14 48/2

மேல்


வியரே (1)

மெய்யது வியரே மிடற்றது பசும் புண் – புறம் 100/2

மேல்


வியல் (95)

முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு வியல் நகர் – திரு 244
விரி கடல் வேலி வியல்_அகம் விளங்க – சிறு 114
அந்தணர் அருகா அரும் கடி வியல் நகர் – சிறு 187
சாபம் சார்த்திய கணை துஞ்சு வியல் நகர் – பெரும் 121
இன் துயில் இரியும் பொன் துஞ்சு வியல் நகர் – பெரும் 440
வியல் நாள்_மீன் நெறி ஒழுக – மது 6
ஒருசார் விழவு நின்ற வியல் ஆங்கண் – மது 98
விழவு நின்ற வியல் மறுகின் – மது 328
திண் காழ் ஏற்ற வியல் இரு விலோதம் – மது 449
வீழ் துணை தழீஇ வியல் விசும்பு கமழ – மது 561
பரந்து தோன்றா வியல் நகரால் – மது 758
கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர் – நெடு 49
விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம் – நெடு 73
நீர் செத்து அயின்ற தோகை வியல் ஊர் – குறி 191
அகல் நகர் வியல் முற்றத்து – பட் 20
விழவு அறா வியல் ஆவணத்து – பட் 158
வெறி_களம் கடுக்கும் வியல் அறை-தோறும் – மலை 150
வியல் இடம் பெறாஅ விழு பெரு நியமத்து – மலை 480
விழு நீர் வியல்_அகம் தூணி ஆக – நற் 16/7
பெயல் நீர் போகிய வியல் நெடும் புறவில் – நற் 21/9
எந்தை ஓம்பும் கடி உடை வியல் நகர் – நற் 98/8
வெண் கோடு கொண்டு வியல் அறை வைப்பவும் – நற் 114/1
கடி உடை வியல் நகர் காவல் நீவியும் – நற் 156/2
வீ ததர் வேங்கைய வியல் நெடும் புறவின் – நற் 161/3
இலங்கு வளை மகளிர் வியல் நகர் அயர – நற் 215/4
வியல் அறை மூழ்கிய வளி என் – நற் 236/9
கடி உடை வியல் நகர் கானவர் துஞ்சார் – நற் 255/3
திரு உடை வியல் நகர் வரு விருந்து அயர்-மார் – நற் 258/4
கடி உடை வியல் நகர் காண்வர தோன்ற – நற் 305/3
கடல் ஆடு வியல் இடை பேர் அணி பொலிந்த – நற் 307/3
விளி இசைத்தன்றால் வியல் இடத்தானே – நற் 316/10
தண் கமழ் வியல் மார்பு உரிதினின் பெறாது – நற் 322/8
வியல் இரும் பரப்பின் இரை எழுந்து அருந்துபு – நற் 338/7
சீர் கெழு வியல் நகர் வருவனள் முயங்கி – நற் 339/6
மாலை மான்ற மணம் மலி வியல் நகர் – நற் 361/6
வியல் இரு விசும்பு அகம் புதைய பாஅய் – நற் 371/4
இரும் கல் வியல் அறை செந்தினை பரப்பி – குறு 335/2
வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல – குறு 338/3
இரும் கல் வியல் அறை வரிப்ப தாஅம் – ஐங் 219/2
பெரு வரை அன்ன திரு விறல் வியல் மார்பு – ஐங் 220/3
சூரல் அம் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 275/2
தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 276/2
நீல் நிற வியல்_அகம் கவைஇய – ஐங் 401/4
வியல் நெடும் பாசறை நீடிய – ஐங் 500/4
வியல் இரும் பரப்பின் மா நிலம் கடந்து – பதி 20/13
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் ஆண்டு இனிது கழிந்த – பதி 44/21
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் கலங்க கால் பொர – பதி 51/1
சாந்து புலர்ந்த வியல் மார்பின் – பதி 80/5
இடாஅ ஏணி வியல் அறை கொட்ப – பதி 81/14
வியல் உளை அரிமான் மறம் கெழு குருசில் – பதி 88/15
மாயா பல் புகழ் வியல் விசும்பு ஊர்தர – பதி 90/10
விரி கதிர் மதியமொடு வியல் விசும்பு புணர்ப்ப – பரி 11/1
வெம்பாது ஆக வியல் நில வரைப்பு என – பரி 11/80
மெல் இணர் வேங்கை வியல் அறை தாயின – பரி 14/11
நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்க – பரி 19/55
விடியல் வியல் வானம் போல பொலியும் – பரி 19/83
வீறு சால் ஞாலத்து வியல் அணி காணிய – கலி 33/1
வெருள்பு உடன் நோக்கி வியல் அறை யூகம் – கலி 43/12
விறல் மலை வியல் அறை வீழ் பிடி உழையதா – கலி 53/2
வளமை சால் உயர் சிறப்பின் நுந்தை தொல் வியல் நகர் – கலி 57/6
விரி கதிர் மண்டிலம் வியல் விசும்பு ஊர்தர – கலி 71/1
ஏதிலார் கண் சாய நுந்தை வியல் மார்பில் – கலி 80/24
ஏதப்பாடு எண்ணி புரிசை வியல் உள்ளோர் – கலி 81/25
தந்தை வியல் மார்பில் பாய்ந்தான் அறன் இல்லா – கலி 86/33
விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே – கலி 124/21
பாழி அன்ன கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 15/11
மணம் கமழ் வியல் மார்பு அணங்கிய செல்லல் – அகம் 22/3
விசும்பு உரிவது போல் வியல் இடத்து ஒழுகி – அகம் 24/7
அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 49/14
ஒளிறு நீர் அடுக்கத்து வியல்_அகம் பொற்ப – அகம் 62/14
வைகு சுடர் விளங்கும் வான் தோய் வியல் நகர் – அகம் 87/13
திரு மா வியல் நகர் கருவூர் முன்துறை – அகம் 93/21
கரும் கல் வியல் அறை கிடப்பி வயிறு தின்று – அகம் 107/4
அரமிய வியல் அகத்து இயம்பும் – அகம் 124/15
நன் மணல் வியல் இடை நடந்த – அகம் 174/13
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியல் நகர் – அகம் 206/11
புயல்_ஏறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள் – அகம் 218/6
வியல் அறை வரிக்கும் முன்றில் குறவர் – அகம் 232/9
கடி உடை வியல் நகர் காவல் கண்ணி – அகம் 232/13
இரும் கல் வியல் அறை சிவப்ப ஈர்க்கும் – அகம் 238/9
கழை நரல் வியல்_அகம் வெம்ப மழை மறந்து – அகம் 241/7
புகையின் பொங்கி வியல் விசும்பு உகந்து – அகம் 265/1
கடி உடை வியல் நகர் ஓம்பினள் உறையும் – அகம் 298/16
அரும் கடி வியல் நகர் சிலம்பும் கழியாள் – அகம் 315/8
வியல் அறை சிவப்ப வாங்கி முணங்கு நிமிர்ந்து – அகம் 357/5
வீங்கு சிறை வியல் அருப்பம் – புறம் 17/28
கலி சும்மை வியல் ஆங்கண் – புறம் 22/19
களன் அகற்றிய வியல் ஆங்கண் – புறம் 26/4
வீசியோயே வியல்_இடம் கமழ – புறம் 50/13
யாணர் அறாஅ வியல் மலை அற்றே – புறம் 116/14
கூடு விளங்கு வியல் நகர் பரிசில் முற்று அளிப்ப – புறம் 148/4
வியல் மலர் அகன் பொழில் ஈம தாழி – புறம் 256/5
மெய்யது ஆயது வியல் இட பெரும் பரம் விசித்த – கம்.அயோ:1 61/2
வெம் சினத்து அரக்கன் ஆண்ட வியல் நகர் மீது போதும் – கம்.ஆரண்:10 106/1
வியல் இடம் மறைய விரிந்தார் மிசை உலகு அடைய மிடைந்தார் – கம்.சுந்:7 29/2

மேல்


வியல்_அகம் (7)

விரி கடல் வேலி வியல்_அகம் விளங்க – சிறு 114
விழு நீர் வியல்_அகம் தூணி ஆக – நற் 16/7
நீல் நிற வியல்_அகம் கவைஇய – ஐங் 401/4
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் ஆண்டு இனிது கழிந்த – பதி 44/21
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் கலங்க கால் பொர – பதி 51/1
ஒளிறு நீர் அடுக்கத்து வியல்_அகம் பொற்ப – அகம் 62/14
கழை நரல் வியல்_அகம் வெம்ப மழை மறந்து – அகம் 241/7

மேல்


வியல்_இடம் (1)

வீசியோயே வியல்_இடம் கமழ – புறம் 50/13

மேல்


வியலுள் (3)

முழவு துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண் – மலை 350
விழவு வீற்றிருந்த வியலுள் ஆங்கண் – பதி 56/1
வெள்ளில் போகிய வியலுள் ஆங்கண் – புறம் 363/11

மேல்


வியலூர் (1)

வயலை வேலி வியலூர் அன்ன நின் – அகம் 97/13

மேல்


வியவா (3)

வீர திறம் இது நன்று என வியவா மிக விளியா – கம்.யுத்2:15 173/1
விளையாத துன்பம் விளைவித்த தெய்வம் வெளி வந்தது என்ன வியவா
கிளையார்கள் அன்ன துணையோரை ஆவி கெழுவா எழுந்து தழுவா – கம்.யுத்2:19 266/2,3
இவன் அன்னது முதலே உடை இறையோன் என வியவா
எவன் என்னினும் நன்று ஆகுக இனி எண்ணலன் என்னா – கம்.யுத்3:27 149/2,3

மேல்


வியவாதார் (1)

வீங்கினார்கள் தோள் வீரரை யார் வியவாதார் – கம்.கிட்:7 73/4

மேல்


வியன் (123)

விடர் கால் அருவி வியன் மலை மூழ்கி – சிறு 170
கொடியோர் இன்று அவன் கடி உடை வியன் புலம் – பெரும் 41
வில் உடை வைப்பின் வியன் காட்டு இயவின் – பெரும் 82
புல் ஆர் வியன் புலம் போகி முள் உடுத்து – பெரும் 184
பலி பெறு வியன் களம் மலிய ஏற்றி – பெரும் 233
ஓங்கு திரை வியன் பரப்பின் – மது 1
மலை நாறிய வியன் ஞாலத்து – மது 4
அமர் கடக்கும் வியன் தானை – மது 39
புலவு நீர் வியன் பௌவத்து – மது 113
வியன் மேவல் விழு செல்வத்து – மது 120
விரி கடல் வியன் தானையொடு – மது 180
வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி – மது 190
நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் கா – நெடு 27
வேட்டம் பொறித்து வியன் கண் கானத்து – நெடு 129
விளைவு அறா வியன் கழனி – பட் 8
வேலாழி வியன் தெருவில் – பட் 119
பெயலொடு வைகிய வியன் கண் இரும் புனத்து – மலை 99
விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே – மலை 351
செம் கோல் கொடும் குரல் சிறுதினை வியன் புனம் – நற் 57/8
ஓங்கு மலை வியன் புனம் படீஇயர் வீங்கு பொறி – நற் 98/3
குளிர் வாய் வியன் புனத்து எல் பட வருகோ – நற் 204/2
இலங்கு வெள் அருவி வியன் மலை கவாஅன் – நற் 257/4
விழவு ஒழி வியன் களம் கடுப்ப தெறுவர – நற் 306/7
சிறுதினை வியன் புனம் காப்பின் – நற் 351/8
எக்கர் நண்ணிய எம் ஊர் வியன் துறை – குறு 53/5
கார் புறந்தந்த நீர் உடை வியன் புலத்து – குறு 162/1
தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம் – குறு 188/2
ஆசு இல் தெருவின் நாய் இல் வியன் கடை – குறு 277/1
சிறுதினை விளைந்த வியன் கண் இரும் புனத்து – குறு 375/3
வெல் போர் குருசில் நீ வியன் சுரம் இறப்பின் – ஐங் 306/1
கடம்பு அறுத்து இயற்றிய வலம்படு வியன் பணை – பதி 17/5
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 21/21
சீர் உடை வியன் புலம் வாய் பரந்து மிகீஇயர் – பதி 28/11
ஆண் கடன் நிறுத்த நின் பூண் கிளர் வியன் மார்பு – பதி 31/14
வியன் பணை முழங்கும் வேல் மூசு அழுவத்து – பதி 31/30
மூழ்த்து இறுத்த வியன் தானையொடு – பதி 33/5
நெடும் தேர் திகிரி தாய வியன் களத்து – பதி 35/4
எடுத்து எறிந்து இரங்கும் ஏவல் வியன் பணை – பதி 39/5
நெஞ்சு மலி உவகையர் வியன் களம் வாழ்த்த – பதி 40/26
வழை அமல் வியன் காடு சிலம்ப பிளிறும் – பதி 41/13
எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு புடை வியன்_கண் – பதி 41/23
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 62/13
விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள – பரி 13/5
மீன் ஆரம் பூத்த வியன் கங்கை நந்திய – பரி 16/36
இன் உறல் வியன் மார்ப அது மனும் பொருளே – கலி 8/23
மாலை தாழ் வியன் மார்பர் துனைதந்தார் – கலி 33/30
இளையவர் தழூஉ ஆடும் எக்கர் வாய் வியன் தெருவின் – கலி 83/3
தண்டா தீம் சாயல் பரத்தை வியன் மார்ப – கலி 93/2
வெறி கொள் வியன் மார்பு வேறு ஆக செய்து – கலி 93/30
மாண்ட நின் ஒழுக்கத்தான் மறு இன்றி வியன் ஞாலத்து – கலி 100/5
இன் உறல் வியன் மார்ப இனையையால் கொடிது என – கலி 100/21
பொழுதொடு தோன்றிய கார் நனை வியன் புலத்தார் – கலி 106/5
விரி திரை நீக்குவான் வியன் குறிப்பு ஒத்தனர் – கலி 106/19
கார் ஆர பெய்த கடி கொள் வியன் புலத்து – கலி 109/1
குடி புறங்காத்து ஓம்பும் செங்கோலான் வியன் தானை – கலி 130/19
முல்லை வியன் புலம் பரப்பி கோவலர் – அகம் 14/7
என்றூழ் வியன் குளம் நிறைய வீசி – அகம் 42/9
நெடு நிலை வியன் நகர் வீழ் துணை பயிரும் – அகம் 47/12
நெஞ்சு அமர் வியன் மார்பு உடைத்து என அன்னைக்கு – அகம் 52/9
வியன் தலை நன் நாட்டு வேங்கடம் கழியினும் – அகம் 83/10
வெறி அயர் வியன் களம் பொற்ப வல்லோன் – அகம் 98/19
உறையுநர் போகிய ஓங்கு இலை வியன் மனை – அகம் 103/8
ஆடு கொள் வியன் களத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 116/19
வீயா விழு புகழ் விண் தோய் வியன் குடை – அகம் 135/11
நுண்ணிதின் நிவக்கும் வெண் ஞெமை வியன் காட்டு – அகம் 145/5
விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம் – அகம் 164/3
இரு பெரு வேந்தர் மாறு கொள் வியன் களத்து – அகம் 174/1
துனை எரி பரந்த துன் அரும் வியன் காட்டு – அகம் 179/3
வெறி அயர் வியன் களம் கடுக்கும் – அகம் 182/17
வென்று அமர் உழந்த வியன் பெரும் பாசறை – அகம் 204/3
பெரு மரம் கொன்ற கால் புகு வியன் புனத்து – அகம் 213/13
சீர் கெழு வியன் நகர் சிலம்பு நக இயலி – அகம் 219/1
அரும் கடி வியன் நகர் நோக்கி – அகம் 224/17
பைம் தாள் செந்தினை கொடும் குரல் வியன் புனம் – அகம் 242/5
வெறி அயர் வியன் களம் பொலிய ஏத்தி – அகம் 242/11
வேறு பல் கவலைய வெருவரு வியன் காட்டு – அகம் 263/5
ஆண் குரல் விளிக்கும் சேண் பால் வியன் சுரை – அகம் 321/6
இன மயில் அகவும் கார் கொள் வியன் புனத்து – அகம் 334/13
வெம் அறை மருங்கின் வியன் சுரம் – அகம் 361/15
வெம் சின வேந்தன் வியன் பெரும் பாசறை – அகம் 364/10
நீர் சூழ் வியன் களம் பொலிய போர்பு அழித்து – அகம் 366/2
தொடு தோல் கானவன் சூடு-உறு வியன் புனம் – அகம் 368/1
வேள் முது மாக்கள் வியன் நகர் கரந்த – அகம் 372/4
அணங்கு அயர் வியன் களம் பொலிய பைய – அகம் 382/6
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர் – அகம் 397/3
விலங்கு அகன்ற வியன் மார்ப – புறம் 3/16
யூபம் நட்ட வியன் களம் பல-கொல் – புறம் 15/21
நிலவு மணல் வியன் கானல் – புறம் 17/11
பரந்துபட்ட வியன் ஞாலம் – புறம் 18/2
வியன் ஞாலத்து அகலமும் – புறம் 20/2
வியன் பாசறை காப்பாள – புறம் 22/25
ஞாலம் நெளிய ஈண்டிய வியன் படை – புறம் 23/15
கண் பொர விளங்கும் நின் விண் பொரு வியன் குடை – புறம் 35/19
வியன் தானை விறல் வேந்தே – புறம் 38/4
புலி துஞ்சு வியன் புலத்து அற்றே – புறம் 54/13
நெடுவேள் நிலைஇய காமர் வியன் துறை – புறம் 55/21
தெங்கு படு வியன் பழம் முனையின் தந்தையர் – புறம் 61/9
இடம் கெட ஈண்டிய வியன் கண் பாசறை – புறம் 62/11
கொள_கொள குறைபடா கூழ் உடை வியன் நகர் – புறம் 70/7
கடி உடை வியன் நகரவ்வே அவ்வே – புறம் 95/3
கொள் உழு வியன் புலத்து உழை கால் ஆக – புறம் 105/5
கிளி மரீஇய வியன் புனத்து – புறம் 138/9
ஆடு கொள் வியன் மார்பு தொழுதெனன் பழிச்சி – புறம் 211/16
முள் உடை வியன் காட்டதுவே நன்றும் – புறம் 225/8
முழவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 247/8
கடி உடை வியன் நகர் காண்வர பொலிந்த – புறம் 272/4
வியன் புலம் படர்ந்த பல் ஆ நெடு ஏறு – புறம் 339/1
இரப்போர் இரங்கும் இன்னா வியன் களத்து – புறம் 368/12
வெம் திறல் வியன் களம் பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 370/19
பொலிக அத்தை நின் பணை தயங்கு வியன் களம் – புறம் 373/27
கானல் மேய்ந்து வியன் புலத்து அல்கும் – புறம் 374/1
நினதே முந்நீர் உடுத்த இ வியன் உலகு அறிய – புறம் 382/17
அரும் கடி வியன் நகர் குறுகல் வேண்டி – புறம் 383/6
விழவு அணி வியன் களம் அன்ன முற்றத்து – புறம் 390/4
கனவினும் குறுகா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 390/6
வியன் கருப்பூரம் மென் பஞ்சின் மீக்கொளீஇ – கம்.ஆரண்:10 18/2
உலக்கும் இங்கு இவள் கணவனும் அழிவும் இ வியன் நகர்க்கு உளது என்றான் – கம்.சுந்:2 200/4
வேல் பெரும் கடல் புடை பரந்து ஈண்டிய வெள்ளிடை வியன் கோயில் – கம்.சுந்:2 204/2
இழந்தன நெடும் கரம் இழந்தன வியன் தாள் – கம்.சுந்:8 26/2
நெரிந்தன கொடிஞ்சிகள் நெரிந்தன வியன் தார் – கம்.சுந்:8 27/3
வில் தொத்திய வெம் கணை எண்கின் வியன்
பல் தொத்திய-போல் படிய பலவும் – கம்.யுத்3:27 34/1,2
வியன் படைக்கலம் தொடுப்பென் நான் இனி என விரைந்தான் – கம்.யுத்4:37 102/3
வியன் படைக்கலத்தால் அற்று வீழ்தலும் – கம்.யுத்4:37 186/2

மேல்


வியன்_கண் (1)

எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு புடை வியன்_கண்
வலம் படு சீர்த்தி ஒருங்கு உடன் இயைந்து – பதி 41/23,24

மேல்


வியோம (1)

கூசின பொடியால் எங்கும் குமிழ்த்தன வியோம கூடம் – கம்.யுத்3:31 70/4

மேல்


விரக (1)

விஞ்சை மன்னர்-பால் விரக மங்கைமார் – கம்.கிட்:15 21/2

மேல்


விரகம் (1)

விரகம் என்பதனின் வந்த வெம் கொழும் தீயினால் வெந்து – கம்.சுந்:14 42/3

மேல்


விரகியர் (1)

விரகியர் வினவ வினா இறுப்போரும் – பரி 19/49

மேல்


விரகின் (3)

விரைவின் வந்து ஈண்டினர் விரகின் எய்தினர் – கம்.அயோ:12 1/3
விடுப்பன அவற்றை நோக்கி விடுதியால் விரகின் மிக்காய் – கம்.யுத்3:27 7/4
மெய்வினை அமைந்த காமம் விற்கின்ற விரகின் தோலா – கம்.யுத்3:28 28/3

மேல்


விரகினானே (1)

முழுது உணர் கேள்வியன் ஆகலின் விரகினானே – புறம் 361/22

மேல்


விரகு (7)

வேறு புலம் முன்னிய விரகு அறி பொருந – பொரு 3
வேறு பல் உருவின் விரகு தந்து இரீஇ – பொரு 108
விரகு இல மொழியல் யாம் வேட்டது இல் வழியே – நற் 380/12
விடுந்தவர் விரகு இன்றி எடுத்த சொல் பொய்யாக – கலி 76/12
விரகு இன்மையின் வித்து அட்டு உண்டனை – புறம் 227/2
விரகு அறியாளர் மரபின் சூட்ட – புறம் 261/14
விருந்தினர் இ வழி விரகு இலார் என – கம்.ஆரண்:12 36/3

மேல்


விரசி (1)

விரசி மேல் நிழற்றிட வேந்தர் சூழ்தர – கம்.பால:5 94/2

மேல்


விரசினான் (1)

விரசினான் அல்லனேல் விடுவல் யான் உயிர் எனா – கம்.கிட்:13 68/2

மேல்


விரசு (2)

விரசு உறு தனி குடை விளங்க வென்றி சேர் – கம்.பால:6 1/2
விரசு கோலங்கள் காண விதி இலேன் – கம்.சுந்:5 36/3

மேல்


விரசுக (1)

விரசுக என்-பால் நின்னை வேண்டினென் வீர என்றான் – கம்.கிட்:9 24/3

மேல்


விரசுறின் (1)

விரசுறின் விலக்குவாரோ வேறு உளார்க்கு என்-கொல் வீர – கம்.யுத்4:40 40/4

மேல்


விரத (9)

விரத மறை பொருள் மெய்ந்நெறி கண்ட – கம்.பால:5 116/2
விரத மெய் தாதை பாதம் வணங்கி மாடு இருந்த வேலை – கம்.பால:23 78/4
விரத மா தவம் செய விடுதல் நன்று என்றாள் – கம்.அயோ:2 64/4
விரத மா தவனை கண்டான் வீரன் வந்தனனோ என்றான் – கம்.அயோ:6 10/4
விரத வேடம் நீ என்-கொல் வேண்டினாய் – கம்.அயோ:14 94/3
விரத மா தவத்தின் மிக்க விளக்கினால் உலகத்து யார்க்கும் – கம்.கிட்:16 15/3
பேதையை கொல்வேன் என்று பேணிய விரத பெற்றி – கம்.யுத்1:4 115/2
விரத வேடம் மற்று உதவிய பாவி-மேல் விளிவு – கம்.யுத்4:40 116/3
விரத நூல் முனிவன் சொன்ன விதி நெறி வழாமை நோக்கி – கம்.யுத்4:42 20/1

மேல்


விரதத்தார்-தம் (1)

கொல்லாத விரதத்தார்-தம் கடவுளர் கூட்டம் ஒத்தார் – கம்.யுத்3:28 56/4

மேல்


விரதத்தை (1)

மிகை உடைத்து என்றும் பூண்ட விரதத்தை விடுதும் என்றல் – கம்.ஆரண்:11 64/2

மேல்


விரதம் (8)

வேத வித்து ஆய மேலோன் மைந்தன் நீ விரதம் பூண்டாய் – கம்.பால:24 36/2
விரதம் இதின் நல்லது வேறு இனி யாவது என்றான் – கம்.அயோ:4 133/4
விரதம் உற்று இருந்தவன் மேல் வந்தான் இது – கம்.அயோ:14 27/3
பூண்டேன் விரதம் அதனால் உயிர் பொறுப்பேன் – கம்.ஆரண்:13 97/2
மிகை புலன் அடக்கி மெய்ம்மை விளம்புதல் விரதம் பூண்ட – கம்.சுந்:12 109/2
விரதம் உற்று அறத்தில் நின்றார்க்கு இவை-கொலாம் விளைவ மேன்மேல் – கம்.யுத்2:17 46/4
விரதம் பூண்டு உயிரினோடும் தன்னுடை மீட்சி நோக்கும் – கம்.யுத்3:28 63/3
வேந்தர் பிரான் தயரதனார் பணி-தன்னால் வெம் கானில் விரதம் பூண்டு – கம்.யுத்4:38 25/3

மேல்


விரதியர் (2)

வேந்து அமை இருக்கை எம் போல் விரதியர் விழைதற்கு ஒவ்வா – கம்.கிட்:9 20/2
மீண்டிலர் விளித்து வீழ்ந்தார் விரதியர் இருவரோடும் – கம்.யுத்3:29 37/2

மேல்


விரல் (71)

குருதி ஆடிய கூர் உகிர் கொடு விரல்
கண் தொட்டு உண்ட கழி முடை கரும் தலை – திரு 52,53
விரல் உளர்ப்பு அவிழ்ந்த வேறுபடு நறும் கான் – திரு 198
வேய்வை போகிய விரல் உளர் நரம்பின் – பொரு 17
நெடு வரை மிசைய காந்தள் மெல் விரல்
கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு வள் உகிர் – பொரு 33,34
விரல் என நிமிர்ந்த நிரல் அமை புழுக்கல் – பொரு 114
செழும் குலை காந்தள் கை விரல் பூப்பவும் – சிறு 167
வில் யாழ் இசைக்கும் விரல் எறி குறிஞ்சி – பெரும் 182
வெம் நீர் அரியல் விரல் அலை நறும் பிழி – பெரும் 281
பகைவர் சுட்டிய படை கொள் நோன் விரல்
நகை தாழ் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி – முல் 77,78
செ விரல் கொளீஇய செம் கேழ் விளக்கத்து – நெடு 144
செ விரல் கடை கண் சேர்த்தி சில தெறியா – நெடு 165
ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழா – குறி 109
விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப – மலை 140
கரு விரல் ஊகம் பார்ப்போடு இரிய – மலை 208
கை கோள் மறந்த கரு விரல் மந்தி – மலை 311
சிறு தாழ் செறித்த மெல் விரல் சேப்ப – நற் 120/4
மெல் விரல் மோசை போல காந்தள் – நற் 188/4
கரு விரல் மந்தி செம் முக பெரும் கிளை – நற் 334/1
விரல் கவர்ந்து உழந்த கவர்வின் நல் யாழ் – நற் 335/9
உகு பலி அருந்திய தொகு விரல் காக்கை – நற் 343/5
கரு விரல் மந்திக்கு வரு விருந்து அயரும் – நற் 353/6
முளி தயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல் விரல்
கழுவு-உறு கலிங்கம் கழாஅது உடீஇ – குறு 167/1,2
கடும் பல் ஊக கறை விரல் ஏற்றை – குறு 373/5
செ விரல் சிவந்த சே அரி மழை கண் – ஐங் 52/2
கரு விரல் மந்தி கல்லா வன் பறழ் – ஐங் 272/1
கரு விரல் மந்தி கல்லா வன் பார்ப்பு – ஐங் 280/1
விரல் கவர் பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 57/8
செ விரல் சிவந்த அம் வரி குடைச்சூல் – பதி 68/18
விரல் செறி தூம்பின் விடு துளைக்கு ஏற்ப – பரி 21/33
வீழுநர்க்கு இறைச்சியாய் விரல் கவர்பு இசைக்கும் கோல் – கலி 8/9
மெல் விரல் மந்தி குறை கூறும் செம்மற்றே – கலி 40/16
விரல் முறை சுற்றி மோக்கலும் மோந்தனன் – கலி 54/8
நறாஅ அவிழ்ந்து அன்ன என் மெல் விரல் போது கொண்டு – கலி 54/9
செம் விரல் சிவப்பு ஊர சேண் சென்றாய் என்று அவன் – கலி 76/6
பைபய தூங்கும் நின் மெல் விரல் சீறடி – கலி 85/19
விரல் நுதி சிதைக்கும் நிரை நிலை அதர – அகம் 5/14
பசை கொல் மெல் விரல் பெரும் தோள் புலைத்தி – அகம் 34/11
விலங்கு அமர் கண்ணள் விரல் விளி பயிற்றி – அகம் 54/20
கொடு விரல் உளியம் கெண்டும் – அகம் 88/14
விரல் ஊன்று வடுவின் தோன்றும் – அகம் 155/15
மெல் விரல் சேர்த்திய நுதலள் மல்கி – அகம் 169/11
நொடித்து என சிவந்த மெல் விரல் திருகுபு – அகம் 176/24
கை விரல் கவ்வும் கல்லா காட்சி – அகம் 215/8
மல்லல் மொசி விரல் ஒற்றி மணி கொண்டு – அகம் 215/14
செம் புடை சிறு விரல் வரித்த – அகம் 275/18
நல் இறை மெல் விரல் கூப்பி – அகம் 282/17
தொடி அணி முன்கை தொகு விரல் குவைஇ – அகம் 287/1
மெல் விரல் உகிரின் தெறியினள் வென் வேல் – அகம் 373/15
நெய்த்தோர் ஆடிய மல்லல் மொசி விரல்
அத்த எருவை சேவல் சேர்ந்த – அகம் 375/7,8
அருவி பாய்ந்த கரு விரல் மந்தி – அகம் 382/9
தொடு மணி மெல் விரல் தண்ணென தைவர – அகம் 386/13
பசை விரல் புலைத்தி நெடிது பிசைந்து ஊட்டிய – அகம் 387/6
கனி கவர்ந்து உண்ட கரு விரல் கடுவன் – புறம் 200/2
விரல் செறி மரபின செவி தொடக்குநரும் – புறம் 378/14
செவி தொடர் மரபின விரல் செறிக்குநரும் – புறம் 378/15
விரல் விசை தவிர்க்கும் அரலை இல் பாணியின் – புறம் 381/14
பைம் பொன் கிண்ணம் மெல் விரல் தாங்கி பயில்கின்ற – கம்.பால:17 28/3
பஞ்சு பூத்த விரல் பதுமம் பவளம் பூத்த அடியாள் என் – கம்.கிட்:1 31/1
காந்தள் மெல் விரல் மடந்தையர் யாரையும் காண்பான் – கம்.சுந்:2 133/2
காந்தள் மெல் விரல் சனகி-மேல் மனம் முதல் கரணங்கள் கடிது ஓட – கம்.சுந்:2 208/3
கள் உயிர்க்கும் மென் குழலியர் முகிழ் விரல் கதிர் வாள் – கம்.சுந்:12 38/3
மின் நகு மணி விரல் தேய வீழ் கணீர் – கம்.யுத்1:4 27/1
கூட்டிய விரல் திண் கையால் குரங்குகள் இரங்க குத்தி – கம்.யுத்1:9 26/1
அடித்த விரல் பட்ட உடலத்துழி இரத்தம் – கம்.யுத்1:12 10/1
பத்து உள விரல் புடை பரந்த பண்பு என – கம்.யுத்2:15 110/3
ததைவு உறு நிரை விரல் புட்டில் தாங்கினான் – கம்.யுத்2:15 113/4
முறுக்கி பொதி நிமிர் பல் விரல் நெரிய திசை முரிய – கம்.யுத்2:15 184/3
நிறம் கரிந்திட நிலம் விரல் கிளைத்திட நின்றான் – கம்.யுத்2:15 249/2
ஆயிரம் தோளும் அன்னான் விரல் ஒன்றின் ஆற்றல் ஆற்றா – கம்.யுத்2:16 24/4
விரல் துறு கைத்தலத்து அடித்து வெய்து_உயிர்த்து – கம்.யுத்2:16 264/3
வேணியை அரம்பை மெல்ல விரல் முறை சுகிர்ந்து விட்டாள் – கம்.யுத்4:40 30/4

மேல்


விரல்-தலை (1)

மின் நிற கதிரின் சுற்றிய பசும்பொன் விரல்-தலை அவிர் ஒளி காசின் – கம்.சுந்:3 80/3

மேல்


விரல்கள் (3)

பஞ்சு ஒக்கும் அடிகள் செய்ய பவளத்தின் விரல்கள் ஐய – கம்.ஆரண்:10 70/2
கால் தகை விரல்கள் ஐய கமலமும் பிறவும் கண்டால் – கம்.கிட்:13 33/3
தூண் எறிந்து அனைய விரல்கள் கோதையொடு சுவடு எறிந்தது ஒரு தொழில் பட – கம்.யுத்2:19 61/2

மேல்


விரல்களால் (3)

மேருவில் புடைக்கும் மாள விரல்களால் பிசையும் வேலை – கம்.யுத்1:3 137/3
வேந்த வெற்பை ஒருவன் விரல்களால்
ஏந்தி இட்டது என் உள்ளத்தின் இட்டதால் – கம்.யுத்1:9 46/3,4
கடித்தது போல கோல விரல்களால் இறுக கட்டி – கம்.யுத்3:28 45/2

மேல்


விரல (1)

மாணா விரல வல் வாய் பேஎய் – நற் 73/2

மேல்


விரலால் (2)

தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால்
இட்டார்க்கு யாழ் ஆர்த்தும் பாணியில் எம் இழையை – பரி 20/56,57
வீங்கு தோள் வலம் வீக்கினன் கோதையை விரலால்
தாங்கி நாணினை தாக்கினன் தாக்கிய தமரம் – கம்.யுத்1:6 13/2,3

மேல்


விரலின் (4)

வில் அக விரலின் பொருந்தி அவன் – குறு 370/4
பற்று விடு விரலின் பயறு காய் ஊழ்ப்ப – அகம் 339/4
முகை புரை விரலின் கண்ணீர் துடையா – புறம் 144/9
ஓட்டு என அவன் கழல் விரலின் உந்தினான் – கம்.கிட்:5 15/3

மேல்


விரலினார்-தம் (1)

பஞ்சு அணி விரலினார்-தம் படை நெடும் கண்கள் எல்லாம் – கம்.பால:21 10/1

மேல்


விரலினாள் (1)

பந்து அணி விரலினாள் ஒருத்தி பையுளாள் – கம்.பால:19 34/1

மேல்


விரலே (1)

பெயல் உறு நீலம் போன்றன விரலே
பாஅய் அம் வயிறு அலைத்தலின் ஆனாது – நற் 379/9,10

மேல்


விரவ (2)

வெந்துறு புண்ணின் வேல் நுழைந்து-ஆங்கு வெண் மதி பசும் கதிர் விரவ
மந்த மாருதம் போய் மலர்-தொறும் வாரி வயங்கு நீர் மம்மரின் வரு தேன் – கம்.சுந்:3 87/2,3
பகர அரிய பதம் விரவ அமரர் பழ – கம்.யுத்3:31 154/3

மேல்


விரவலர் (2)

விரவலர் வெரிந்நிடை விழிக்க மீண்டுளோன் – கம்.அயோ:11 97/3
விரவலர் பெறா வெறுமைய ஆயின வெவ்வேறு – கம்.யுத்2:16 220/3

மேல்


விரவலும் (1)

வினை உறு தொழிலிடை விரவலும் விமலன் – கம்.யுத்4:37 93/3

மேல்


விரவா (1)

கோல் முனை கொடி இனம் விரவா வல்லோடு – பதி 92/5

மேல்


விரவா-முன்னம் (1)

மின் உயிர்த்து உருமின் சீறும் வெம் கணை விரவா-முன்னம்
உன் உயிர்க்கு உறுதி நோக்கி ஒளித்தியால் ஓடி என்றாள் – கம்.ஆரண்:12 68/3,4

மேல்


விரவார் (3)

ஏ வரும் இனிய நண்பர் அயலவர் விரவார் என்று இ – கம்.கிட்:9 10/3
வென்றி வெம் புரவியின் வெரிநினும் விரவார்
மன்றல் அம் தார் அணி மார்பினும் மணி தேர் – கம்.சுந்:8 34/1,2
விரி திரை கடற்கு இரட்டி கொண்டு ஆர்த்தனர் விரவார்
திரிகை ஒத்தது மண்தலம் கதிர் ஒளி தீர்ந்த – கம்.யுத்2:15 207/3,4

மேல்


விரவி (6)

விரி மணி மேகலை விரவி ஆர்க்கில – கம்.அயோ:12 40/1
வெம் கண் அங்கவலயங்களும் இலங்க விரவி
சங்கு அணங்கிய சலஞ்சலம் அலம்பு தவள – கம்.ஆரண்:1 15/2,3
மீளி மொய்ம்பு உடை இவுளி வீழ்கின்றன விரவி
ஞாளியோடு நின்று உளைக்கின்ற நரி குலம் பலவால் – கம்.ஆரண்:7 70/3,4
மேக மாலையினொடும் விரவி மேதியின் – கம்.கிட்:14 7/3
மிக்கன தேர் பரி குடை கொடி விரவி
உக்கன குருதி அம் பெரும் திரை உருட்டி – கம்.சுந்:8 39/2,3
விரவி போய் கதிரோன் ஊழி இறுதியின் வெய்யன் ஆனான் – கம்.சுந்:10 27/3

மேல்


விரவிய (2)

வெயில் விரவிய பொன்னின் மிடை கொடி மதி தோயும் – கம்.பால:23 27/3
விரவிய களத்துள் எங்கும் வெள்ளிடை அரிது வீழ – கம்.யுத்2:15 151/4

மேல்


விரவியது (1)

படம் மறுகிட எதிர் விரவியது அ இருள் பகல் உற வரு பகை இரதம் – கம்.யுத்3:28 19/4

மேல்


விரவின (3)

எள் உடை பொரி விரவின உள சில இளநீர் – கம்.அயோ:1 56/4
விரவின கவி குலம் வீச விம்மலால் – கம்.யுத்2:18 94/3
தேரும் யானையும் புரவியும் விரவின தேவர் – கம்.யுத்3:20 59/1

மேல்


விரவினர் (1)

விரை செறி குழலாரும் விரவினர் விரைகின்றார் – கம்.பால:23 20/2

மேல்


விரவினார் (1)

வினை எனும் சிறை துறந்து உயர் பதம் விரவினார்
எனையர் என்று உரை-செய்கேன் இரவி-தன் சிறுவனே – கம்.கிட்:3 13/3,4

மேல்


விரவினாரை (1)

வினை அறி தொழிலர் முன்னா ஆயிரர் விரவினாரை
நினைவதன் முன்னம் நீர் போய் நெடும் திசை எட்டும் நீந்தி – கம்.யுத்2:16 7/2,3

மேல்


விரவு (45)

விரவு வரி கச்சின் வெண் கை ஒள் வாள் – பெரும் 71
விரவு வரி கச்சின் பூண்ட மங்கையர் – முல் 47
எருத்தம் தாழ்ந்த விரவு பூ தெரியல் – மது 718
புலர்ந்த சாந்தின் விரவு பூ தெரியல் – மது 745
நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் கா – நெடு 27
பரவியும் தொழுதும் விரவு மலர் தூயும் – குறி 5
விரவு மொழி பயிற்றும் பாகர் ஓதை – மலை 327
பகர் விரவு நெல்லின் பல அரி அன்ன – மலை 413
தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ – மலை 414
குரை இலை போகிய விரவு மணல் பந்தர் – நற் 40/2
பித்திகை விரவு மலர் கொள்ளீரோ என – நற் 97/7
விரவு மலர் உதிர வீசி – நற் 139/9
விரவு மலர் பொறித்த தோளர் – நற் 144/9
விரவு வெள் அரிசியின் தாஅம் ஊரன் – நற் 180/3
கூந்தல் வேய்ந்த விரவு மலர் உதிர்த்து – குறு 312/5
உரவு கடல் பொருத விரவு மணல் அடைகரை – குறு 316/4
விரவு மலர் அணிந்த வேனில் கான்யாற்று – ஐங் 367/3
விரவு வேறு கூலமொடு குருதி வேட்ட – பதி 29/11
விரவு பணை முழங்கு ஒலி வெரீஇய வேந்தர்க்கு – பதி 50/10
விரவு பணை முழங்கு நிரை தோல் வரைப்பின் – பதி 88/16
விரவு மொழி கட்டூர் வயவர் வேந்தே – பதி 90/30
விரவு நரையோரும் வெறு நரையோரும் – பரி 10/22
வாய் விரிபு பனி ஏற்ற விரவு பன் மலர் தீண்டி – கலி 29/12
இடி உமிழ்பு இரங்கிய விரவு பெயல் நடுநாள் – கலி 41/5
இரவின் வாரல் ஐய விரவு வீ – கலி 49/23
பூ தாமரை போது தந்த விரவு தார் – கலி 112/2
விரவு பல் உருவின வீழ் பெடை துணை ஆக – கலி 132/2
அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை – அகம் 25/2
விரவு பொறி மஞ்ஞை வெரீஇ அரவின் – அகம் 108/12
விரவு வீ உறைத்த ஈர் நறும் புறவின் – அகம் 114/3
விண் அதிர்பு தலைஇய விரவு மலர் குழைய – அகம் 163/1
விரவு மொழி கட்டூர் வேண்டுவழி கொளீஇ – அகம் 212/14
விரவு பூ பலியொடு விரைஇ அன்னை – அகம் 232/12
விரவு உருவின கொடி நுடங்கும் – புறம் 38/3
விரவு மணி ஒளிர்வரும் அரவு உறழ் ஆரமொடு – புறம் 398/27
விரவு கைத்தலத்தின் உய்த்த மேதகத்தின் மீது-அரோ – கம்.பால:3 24/4
வெறி உடை கலவையும் விரவு செம் சாந்தமும் – கம்.பால:20 13/3
வெம் வரம்பை_இல் சுரம் விரவு என்றான் அலன் – கம்.அயோ:4 162/1
விரவு சீலமும் வினையின் மேன்மையும் – கம்.அயோ:14 104/2
பூ ஒடுங்கின விரவு புள் ஒடுங்கின பொழில்கள் – கம்.கிட்:1 39/1
பண் துயின்றன விரவு பணி துயின்றன பகரும் – கம்.கிட்:1 40/2
வினையின் வெம் துயர் விரவு திங்களும் விரைவு சென்றன எளிதின் நின் – கம்.கிட்:10 66/3
விரவு பொன் கழல் விசித்தனர் வெரிம் உற்று விளங்க – கம்.சுந்:9 8/1
விரவு நன்மை என் துன்மதி விளம்பு என வெகுண்டான் – கம்.யுத்1:3 50/4
விரவு பொன்னினை மண்ணிடை நிறுத்தி விண்ணிடையே – கம்.யுத்4:40 119/2

மேல்


விரவு-உறு (2)

அரவு கிளர்ந்து அன்ன விரவு-உறு பல் காழ் – நற் 366/1
விரவு-உறு பன் மலர் வண்டு சூழ்பு அடைச்சி – அகம் 379/10

மேல்


விரவும் (2)

வீடும் விரவும் மண பந்தரும் வீணை வண்டும் – கம்.பால:3 71/3
மெய்யின் மேற்கோடு கிழக்கு உறு பெரு நதி விரவும்
சைய மா நெடும் தாழ் வரை தனி வரை-தன்னோடு – கம்.ஆரண்:15 37/2,3

மேல்


விரற்கு (3)

அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப – கலி 84/22
துளங்கு ஒளி விரற்கு எதிர் உதிக்கும் சூரியன் – கம்.சுந்:4 40/3
வில்லாளரை எண்ணின் விரற்கு முன் நிற்கும் வீரன் – கம்.யுத்2:19 5/4

மேல்


விரா (1)

தெவ் இரா-வகை நெடும் சிகை விரா மழுவினான் – கம்.கிட்:3 9/1

மேல்


விராதற்கும் (1)

வேலை பள்ள குண்டு அகழிக்கும் விராதற்கும்
காலின் செல்லும் கவந்தன் உயிர்க்கும் கரனுக்கும் – கம்.யுத்3:22 212/1,2

மேல்


விராதன் (4)

வீர வெம் சிலையினோர் எதிர் விராதன் எனும் அ – கம்.ஆரண்:1 18/3
வேக வெம் கழலின் உந்தலும் விராதன் விழவே – கம்.ஆரண்:1 41/4
வெய்யோர் யாரே வீர விராதன் துணை வெய்யோர் – கம்.ஆரண்:11 15/1
பரிய தோளுடை விராதன் மாரீசனும் பட்டார் – கம்.யுத்3:30 40/1

மேல்


விராதனது (1)

மரம் ஒருங்கிய கராதியர் விராதனது மால் வரைகள் மானும் – கம்.யுத்1:2 90/2

மேல்


விராதனும் (2)

மின் திரண்டு அனைய பங்கி விராதனும் வெகுளி பொங்க – கம்.ஆரண்:12 56/1
விராதனும் கரனும் மானும் விறல் கெழு கவந்தன்-தானும் – கம்.யுத்4:41 42/1

மேல்


விராதனை (2)

அ விராதனை இரா-வகை துடைத்தருளினான் – கம்.கிட்:3 9/4
வெவ் விராதனை மேவு_அரும் தீவினை – கம்.சுந்:3 29/1

மேல்


விராய் (7)

அலகு இல் மா களிறு தேர் புரவி ஆள் என விராய்
உலகு எலாம் நிமிர்வதே பொருவும் ஓர் உவமையே – கம்.பால:20 6/3,4
தொங்கல் வெண்குடை தொகை பிச்சம் உட்பட விராய்
எங்கும் விண் புதைதர பகல் மறைந்து இருள் எழ – கம்.பால:20 7/1,2
வென்ற திண் கொடியொடும் நெடு விதானமும் விராய்
நின்ற வெண்குடைகளின் நிழலுமே நிழல் எலாம் – கம்.பால:20 14/3,4
மஞ்சு சூழ் நெடிய மாளிகையின் வந்து இடை விராய்
நஞ்சு சூழ் விழிகள் பூ_மழையின் மேல் விழ நடந்து – கம்.பால:20 30/2,3
செம் கண் அங்க அரவின் பொரு இல் செம் மணி விராய்
வெம் கண் அங்கவலயங்களும் இலங்க விரவி – கம்.ஆரண்:1 15/1,2
வெம் திறல் படை வீரர் விராய் வர – கம்.கிட்:11 26/2
மின் திசைத்திடும் இடை கொடியை நாடினர் விராய்
வன் திசை படரும் ஆறு ஒழிய வண் தமிழ் உடை – கம்.கிட்:14 2/2,3

மேல்


விராய (3)

நாள்_மீன் விராய கோள்_மீன் போல – பட் 68
இஞ்சி வீ விராய பைம் தார் பூட்டி – பதி 42/10
இனத்து அடி விராய வரி குடர் அடைச்சி – புறம் 370/24

மேல்


விராயன (1)

மீய கற்பக தேன் துளி விராயன வீழ்-தொறும் நெடு மேனி – கம்.சுந்:2 206/3

மேல்


விராயின (1)

விரி முகில்_குலம் என கொடி விராயின
பரு மணி குவையன பசும்பொன் கோடிய – கம்.பால:3 34/2,3

மேல்


விராவ (3)

விராவ_அரும் புவிக்கு எலாம் வேதமே அன – கம்.அயோ:2 54/3
விராவ_அரும் கடு வெள் எயிறு இற்ற பின் – கம்.ஆரண்:9 23/1
விராவ_அரு வனத்து அவன் விளம்ப உறைகின்றார் – கம்.ஆரண்:10 57/3

மேல்


விராவ_அரு (1)

விராவ_அரு வனத்து அவன் விளம்ப உறைகின்றார் – கம்.ஆரண்:10 57/3

மேல்


விராவ_அரும் (2)

விராவ_அரும் புவிக்கு எலாம் வேதமே அன – கம்.அயோ:2 54/3
விராவ_அரும் கடு வெள் எயிறு இற்ற பின் – கம்.ஆரண்:9 23/1

மேல்


விராவி (1)

விராவி அளித்தருள் மெய்ப்பொருளுக்கே – கம்.பால:5 115/3

மேல்


விராவியும் (1)

தேன் அளாவியும் செம்பொன் விராவியும்
ஆனை மா மத ஆற்றொடு அளாவியும் – கம்.பால:1 8/2,3

மேல்


விராவின (1)

விராவின குவிந்தன விளம்ப வேண்டுமோ – கம்.பால:23 47/2

மேல்


விராவு (3)

விராவு வெம் கடுவின் கொல்லும் மேல் இணர் முல்லை வெய்தின் – கம்.கிட்:10 58/2
விராவு_அரு நெடும் சிறை மீட்கிலான்-எனின் – கம்.சுந்:5 74/2
விராவு நல் அமர் விளைக்குதும் யாம் என விளம்பா – கம்.யுத்2:16 229/4

மேல்


விராவு-உற்ற (2)

நரை விராவு-உற்ற நறு மென் கூந்தல் – நெடு 152
நரை விராவு-உற்ற நறு மென் கூந்தல் – அகம் 254/1

மேல்


விராவு_அரு (1)

விராவு_அரு நெடும் சிறை மீட்கிலான்-எனின் – கம்.சுந்:5 74/2

மேல்


விராஅய் (2)

மராஅ மலரொடு விராஅய் பராஅம் – அகம் 99/8
தீம் நீரோடு உடன் விராஅய்
மு நீர் உண்டு முந்நீர் பாயும் – புறம் 24/15,16

மேல்


விராஅன் (2)

தேர் வண் விராஅன் இருப்பை அன்ன என் – நற் 350/4
கைவண் விராஅன் இருப்பை அன்ன – ஐங் 58/2

மேல்


விரி (179)

குவி முகிழ் இள முலை கொட்டி விரி மலர் – திரு 35
இரு சீர் பாணிக்கு ஏற்ப விரி கதிர் – பொரு 71
விரி கடல் வேலி வியல்_அகம் விளங்க – சிறு 114
முள் அரை தாமரை முகிழ் விரி நாள்_போது – சிறு 183
பூ விரி கச்சை புகழோன் தன்முன் – சிறு 239
விரி கடல் வியன் தானையொடு – மது 180
கோதையின் ஒழுகும் விரி நீர் நல் வரல் – மது 339
புலர்ந்து விரி விடியல் எய்த விரும்பி – மது 664
விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம் – நெடு 73
விரி மலர் ஆவிரை வேரல் சூரல் – குறி 71
குருகிலை மருதம் விரி பூ கோங்கம் – குறி 73
பை விரி அல்குல் கொய் தழை தைஇ – குறி 102
வம்பு விரி களத்தின் கவின் பெற பொலிந்த – குறி 198
விரி கதிர் பொன் கலத்து ஒரு கை ஏந்தி – நற் 110/2
விரி உளை பொலிந்த வீங்கு செலல் கலி_மா – நற் 121/8
விரி ஒலி கூந்தல் விட்டு அமைகலனே – நற் 141/12
விரி பூ கானல் ஒரு சிறை நின்றோய் – நற் 155/3
பரிசில் பெற்ற விரி உளை நன் மான் – நற் 185/4
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி – நற் 190/4
விரி கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன நின் – நற் 192/10
அரிய போல காண்பேன் விரி திரை – நற் 259/8
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் – நற் 270/8
மாலை விரி நிலவில் பெயர்பு புறங்காண்டற்கு – நற் 271/10
பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம் – நற் 307/8
விரி உளை நன் மா கடைஇ – நற் 367/11
விரி கதிர் ஞாயிறும் குடக்கு வாங்கும்மே – நற் 398/2
விரி திரை பெரும் கடல் வளைஇய உலகமும் – குறு 101/1
பொரி கால் கள்ளி விரி காய் அம் கவட்டு – குறு 154/5
ஓங்கு வரல் விரி திரை களையும் – குறு 316/7
உரிமை செப்பினர் நமரே விரி அலர் – குறு 351/5
மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூ பெரும் துறை – ஐங் 33/2
பெரு நலம் தருக்கும் என்ப விரி மலர் – ஐங் 67/3
பிரியாய் ஆயினும் நன்றே விரி இணர் – ஐங் 308/2
வேனில் பாதிரி விரி மலர் குவைஇ – ஐங் 361/2
விரி இணர் வேங்கையொடு வேறு பட மிலைச்சி – ஐங் 367/2
விரி உளை நன் மா பூட்டி – ஐங் 488/3
விரி பூ கரும்பின் கழனி புல்லென – பதி 13/13
விரி உளை மாவும் களிறும் தேரும் – பதி 20/15
இரு நிலம் தோயும் விரி நூல் அறுவையர் – பதி 34/3
கவரி முச்சி கார் விரி கூந்தல் – பதி 43/1
காவிரி அன்றியும் பூ விரி புனல் ஒரு – பதி 50/6
விரி மென் கூந்தல் மெல் அணை வதிந்து – பதி 50/19
பரி உடை நன் மா விரி உளை சூட்டி – பதி 65/2
காவிரி மண்டிய சேய் விரி வனப்பின் – பதி 73/11
எரி அவிழ்ந்து அன்ன விரி உளை சூட்டி – பதி 92/3
விரி மலர் புரையும் மேனியை மேனி – பரி 1/7
விரி கதிர் மணி பூணவற்கு தான் ஈத்தது – பரி 5/32
வேறு ஆகின்று இ விரி புனல் வரவு என – பரி 6/50
விரி சடை பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப – பரி 9/5
வரி அரி ஆணு முகிழ் விரி சினைய – பரி 10/5
விரி கதிர் மதியமொடு வியல் விசும்பு புணர்ப்ப – பரி 11/1
மிதுனம் அடைய விரி கதிர் வேனில் – பரி 11/12
விரி நூல் அந்தணர் விழவு தொடங்க – பரி 11/78
விரி மலர் மதுவின் மரன் நனை குன்றத்து – பரி 17/5
நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்க – பரி 19/55
விரி கதிர் முற்றா விரி சுடர் ஒத்தி – பரி 19/100
விரி கதிர் முற்றா விரி சுடர் ஒத்தி – பரி 19/100
சினை விரிந்து உதிர்ந்த வீ புதல் விரி போதொடும் – பரி 20/102
விண் வீற்றிருக்கும் கய மீன் விரி தகையின் – பரி 23/12
காழ் விரி கவை ஆரம் மீ வரும் இள முலை – கலி 4/9
வேரொடு மரம் வெம்ப விரி கதிர் தெறுதலின் – கலி 10/4
வெயில் ஒளி அறியாத விரி மலர் தண் காவில் – கலி 30/7
விரி காஞ்சி தாது ஆடி இரும் குயில் விளிப்பவும் – கலி 34/8
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை – கலி 40/19
கதிர் விரி கனை சுடர் கவின் கொண்ட நனம் சாரல் – கலி 44/1
சுடர் விரி வினை வாய்ந்த தூதையும் பாவையும் – கலி 59/5
விரி நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி – கலி 64/3
விரி கதிர் மண்டிலம் வியல் விசும்பு ஊர்தர – கலி 71/1
விரி உளை கலி_மான் தேரொடு வந்த – கலி 75/16
சேகா கதிர் விரி வைகலில் கை வாரூஉ கொண்ட – கலி 96/22
விரி திரை நீக்குவான் வியன் குறிப்பு ஒத்தனர் – கலி 106/19
விரி நீர் உடுக்கை உலகம் பெறினும் – கலி 114/19
விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே – கலி 124/21
கார் விரி கொன்றை பொன் நேர் புது மலர் – அகம் 0/1
திரு மருது ஓங்கிய விரி மலர் காவில் – அகம் 36/10
விரி இணர் வேங்கை வண்டு படு கண்ணியன் – அகம் 38/1
பரி உடை நல் தேர் பெரியன் விரி இணர் – அகம் 100/12
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் – அகம் 125/16
வேங்கை விரி இணர் ஊதி காந்தள் – அகம் 132/11
விரி மலர் மராஅம் பொருந்தி கோல் தெரிந்து – அகம் 172/7
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் – அகம் 181/11
விரி உளை நன் மான் கடைஇ – அகம் 194/18
பூ விரி நெடும் கழி நாப்பண் பெரும் பெயர் – அகம் 205/11
கிளை விரி கரும்பின் கணை கால் வான் பூ – அகம் 235/12
தருகுவன்-கொல்லோ தானே விரி திரை – அகம் 280/11
எருவை இரும் சிறை இரீஇய விரி இணர் – அகம் 291/10
வேங்கை விரி இணர் சிதறி தேன் சிதையூஉ – அகம் 292/13
பூ விரி புன்னை மீது தோன்று பெண்ணை – அகம் 310/12
அரிய அல்ல-மன் நமக்கே விரி தார் – அகம் 335/9
இளையர் ஏகுவனர் பரிய விரி உளை – அகம் 354/6
விரி திரை முந்நீர் மண் திணி கிடக்கை – அகம் 379/6
உருவும் புகழும் ஆகி விரி சீர் – புறம் 6/8
விரி மணல் ஞெமர கல் பக நடக்கும் – புறம் 90/8
தூ விரி கடுப்ப துவன்றி மீமிசை – புறம் 154/11
பூ விரி புது நீர் காவிரி புரக்கும் – புறம் 166/28
விரி கதிர