ல – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

லக்கம் 1

லக்கம் (1)

பாத லக்கம் மதவெற்பு அவை படைத்த வலியான் – கம்.ஆரண்:1 17/4