ர – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ரகு 1
ரத்தம் 1
ரத 2

ரகு (1)

வந்த குலத்திடை வந்த ரகு என்பான் வரி சிலையால் – கம்.பால:12 13/3

மேல்


ரத்தம் (1)

சிந்து ரத்தம் துதைந்து எழும் செச்சையான் – கம்.யுத்1:14 42/2

மேல்


ரத (2)

கச ரத துரக மா கடல் கொள் காவலன் – கம்.பால:5 19/3
கய ரத துரக மா கடலன் கல்வியன் – கம்.பால:13 58/1

மேல்