ரோ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ரோதன 1

ரோதன (1)

ஓத_ரோதன வேலை கடந்துளார் – கம்.யுத்3:29 1/1