ரா – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

ராக (2)

மாக ராக நிறை வாள் ஒளியோனை – கம்.யுத்1:11 19/2
தாது ராக தடம் குன்றம் தாரை சால் – கம்.யுத்2:16 291/1

மேல்


ராகவனை (1)

ஆக ராகவனை அவ்வழி கண்டான் – கம்.யுத்1:11 19/1

மேல்


ராகு (1)

வேக ராகு என வெம்பி வெகுண்டான் – கம்.யுத்1:11 19/4

மேல்


ராசர் (2)

அங்க ராசர் குலிந்தர் அவந்திகர் – கம்.பால:21 46/3
சேதி ராசர் தெலுங்கர் கருநடர் – கம்.பால:21 48/2

மேல்


ராசி (3)

வகுத்த வாள் நுதலியர் வதன ராசி போல் – கம்.அயோ:5 4/2
செம்பொனின் கல ராசி திருத்தினார் – கம்.அயோ:14 10/2
சுட்டன துரக ராசி துணித்தன பனை கைம்மாவை – கம்.யுத்2:19 94/3

மேல்


ராசி-மேல் (1)

அடல் வலி நிருதர்-தம் அனிக ராசி-மேல்
விடவிட விசும்பிடை மிடைந்து வீழ்வன – கம்.யுத்2:18 95/2,3

மேல்


ராசிகள் (1)

சூழி வெம் கட கரி துரக ராசிகள்
பாழி வன் புயத்து இகல் வயவர் பட்டு அற – கம்.அயோ:14 34/1,2

மேல்


ராசியால் (1)

வண்டு இமிர் கோதையர் வதன ராசியால்
பண் திகழ் பண்டிகள் பரிசின் செல்வன – கம்.பால:14 24/2,3

மேல்


ராசியினின் (1)

ஏக ராசியினின் எய்தி எதிர்க்கும் – கம்.யுத்1:11 19/3

மேல்


ராசியும் (2)

தூண்டிடு தேர்களும் துரக ராசியும்
காண்தகு கரிகளும் தொடர காலினே – கம்.அயோ:12 58/3,4
கவிகள் தம் மனை என கனக ராசியும்
சவியுடை தூசும் மென் சாந்தும் மாலையும் – கம்.கிட்:14 33/2,3

மேல்


ராசியே (6)

உதைத்தலும் பொடித்தன உரோம ராசியே – கம்.பால:19 36/4
புதியன அலர்ந்தன புதவ ராசியே – கம்.அயோ:2 38/4
பாவைமார் முகம் என்ன-முன்னம் மலர்ந்த பங்கய ராசியே – கம்.அயோ:3 66/4
ஆசையின் நிமிர்ந்தது அ அனிக ராசியே – கம்.அயோ:12 27/4
மின்னொடும் துவன்றின மேக ராசியே – கம்.கிட்:10 14/4
துடித்தன குருதியில் துரக ராசியே – கம்.யுத்2:18 91/4

மேல்


ராசியோடு (1)

கூர் கனக ராசியோடு கோடி மணியாலும் – கம்.அயோ:3 100/3

மேல்


ராமரை (1)

ஓம் அ ராமரை ஒருங்கும் உணர்வோர் உணர்வுறும் – கம்.ஆரண்:1 30/1

மேல்


ராமன் (1)

சந்திர கவிகை ஓங்கும் தயரத_ராமன் தாம – கம்.யுத்4:42 11/3

மேல்


ராமனும் (1)

தாங்கி நின்ற தயரத ராமனும்
தூங்கு தூணியிடை சுடு செம் சரம் – கம்.ஆரண்:9 21/1,2

மேல்