யோ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

யோக (1)

யோக வெம் சேனையும் உடற்றும் உம்முடை – கம்.யுத்2:18 2/2

மேல்


யோகத்தின் (2)

பின் அவள் உழந்து பெற்ற யோகத்தின் பெற்றியாலே – கம்.ஆரண்:16 8/1
மூர்த்திகள்-தாமும் தம்தம் யோகத்தின் முயற்சி விட்டார் – கம்.சுந்:11 4/4

மேல்


யோகத்து (2)

ஈர்_ஐம்பது ஊழி காலம் இருந்தனன் யோகத்து இப்பால் – கம்.பால:8 7/4
உழந்த யோகத்து ஒரு_முதல் கோபத்தால் – கம்.ஆரண்:14 26/1

மேல்


யோகம் (3)

சாங்கியம் யோகம் என்று இரண்டு தன்மைய – கம்.யுத்1:3 60/1
யோகம் நீங்கினன் என இளவல் ஓங்கினான் – கம்.யுத்3:24 103/4
தந்தனன் மருந்து-தன்னை தாக்குதல் முன்னே யோகம்
வந்தது மாண்டார்க்கு எல்லாம் உயிர் தரும் வலத்தது என்றால் – கம்.யுத்4:32 42/1,2

மேல்


யோகமும் (1)

ஒன்றிய போகமும் யோகமும் ஒத்தார் – கம்.பால:23 85/4

மேல்


யோகமுறு (1)

யோகமுறு பேர் உயிர்கள்தாம் உலைவுறாமல் – கம்.ஆரண்:3 39/1

மேல்


யோகரும் (1)

ஒக்க நோக்கிய யோகரும் அரும் துயர் உழந்தார் – கம்.அயோ:4 210/4

மேல்


யோகி (2)

பன் அரும் பருவம் செய்யா யோகி போல் பற்று நீத்த – கம்.ஆரண்:10 103/2
பொய்யை மெய் போல் நடிக்கின்ற யோகி போன்றான் போகின்றான் – கம்.சுந்:12 117/4

மேல்


யோகியர் (3)

தன் நோக்கிய நெஞ்சு உடை யோகியர் தம்மை சார்ந்த – கம்.ஆரண்:13 33/3
உத்தமர் உறங்கினர்கள் யோகியர் துயின்றார் – கம்.சுந்:2 163/2
ஏவர் மற்றவர் யோகியர் உறு பதம் இழந்தார் – கம்.யுத்1:3 9/3

மேல்


யோகியின் (2)

பற்று அற வீசி ஏகி யோகியின் பரிவு தீர்ந்த – கம்.பால:14 58/4
இந்தியம் அவித்த தனி யோகியின் இருந்த – கம்.கிட்:10 75/4

மேல்


யோகியும் (1)

இருவரை ஒருங்கு காணும் யோகியும் என்னல் ஆனான் – கம்.யுத்1:9 25/4

மேல்


யோகியை (1)

களிப்பு இல் இந்தியத்து யோகியை கரக்கிலன் அது போல் – கம்.அயோ:10 11/2

மேல்


யோகின் (1)

ஒக்க நின்று உலகு அளித்து யோகின் எய்திய – கம்.அயோ:1 2/3

மேல்


யோகு (1)

உற்ற வானவன் இருந்து யோகு செய்தனன் எனின் – கம்.பால:7 3/3

மேல்


யோசனை (27)

இன்னணம் ஏகி மன்னன் யோசனை இரண்டு சென்றான் – கம்.பால:14 81/1
திருவின் நாயகனும் தென்-பால் யோசனை இரண்டு போனான் – கம்.அயோ:6 6/2
கீண்டான் நிலம் யோசனை கீழ் புடையே – கம்.ஆரண்:12 72/4
ஏகி யோசனை இரண்டு சென்றார் இடை எதிர்ந்தார் – கம்.ஆரண்:13 80/2
யோசனை ஒன்பதொடு ஒன்பது சென்றார் – கம்.ஆரண்:14 33/4
ஒன்று இரண்டு யோசனை உள் புக்கு ஓங்கல்தான் – கம்.ஆரண்:15 10/3
ஒன்றினுக்கு ஒன்றின் இடை நெடிது யோசனை உடைய – கம்.கிட்:4 11/4
செய்த கல் மதிலும் திசை யோசனை
ஐ_இரண்டின் அளவு அடி அற்று உக – கம்.கிட்:11 36/2,3
அஞ்சொடு ஐ_இரண்டு யோசனை அகலத்தது ஆகி – கம்.கிட்:12 30/1
ஏகினார் யோசனை ஏழொடு ஏழு பார் – கம்.கிட்:14 7/1
பன்னிரண்டு யோசனை படர்ந்த மெய்யினன் – கம்.கிட்:14 29/1
ஒருவனே ஒரு பன்னிரு யோசனை
தெருவு மும்மை நூறு_ஆயிரம் தேடினான் – கம்.சுந்:2 155/3,4
ஏழு_நூறு யோசனை அகலம் இட்ட கீழ் – கம்.யுத்1:5 18/1
ஆழம் நூறு யோசனை ஆழி மால் வரை – கம்.யுத்1:5 18/2
ஆர ஆயிர யோசனை ஆழமும் – கம்.யுத்1:8 45/1
எய்தி யோசனை ஈண்டு ஒரு நூறுடன் – கம்.யுத்1:8 71/1
நாலாயின நவ யோசனை நனி வன் திசை எவையும் – கம்.யுத்2:18 149/1
யோசனை ஏழு சென்றான் அங்கதன் அதனுக்கு அப்பால் – கம்.யுத்3:22 139/2
மற்றையோர் நாலும் ஐந்தும் யோசனை மலைந்து புக்கார் – கம்.யுத்3:22 140/1
தன் பெருமை ஓர் இரண்டாயிரம் உளது யோசனை அது பின் தவிர போனால் – கம்.யுத்3:24 24/3
முன்பு உள யோசனை எல்லாம் முற்றினை பொற்கூடம் சென்று உறுதி மொய்ம்ப – கம்.யுத்3:24 24/4
மாருதி மற்று அதற்கு அப்பால் யோசனை நாலாயிரத்தின் மருந்து வைகும் – கம்.யுத்3:24 26/3
தோளோடு தோள் அகலம் ஆயிரம் யோசனை எனவும் சொல்ல ஒண்ணா – கம்.யுத்3:24 31/2
ஆயிரம் யோசனை அகன்று மீ உயர்ந்து – கம்.யுத்3:24 64/1
ஆயிரம் யோசனை ஆழ்ந்தது அம் மலை – கம்.யுத்3:24 64/2
ஓர் ஆயிரம் யோசனை உள்ளதனை – கம்.யுத்3:27 18/4
நூறு ஆயின யோசனை நூழில்கள் சால் – கம்.யுத்3:31 207/3

மேல்


யோசனைக்கும் (1)

என்னல் ஆய யோசனைக்கும் உம்பர் ஏறி இம்பரில் – கம்.கிட்:7 9/2

மேல்


யோசனைகள் (3)

பின்பு உளது இ கடல் என்ன பெயர்ந்ததன்-பின் யோசனைகள் பேச நின்ற – கம்.யுத்3:24 24/1
நாம யோசனைகள் கொண்டது ஆயிரம் நடுவு நீங்கி – கம்.யுத்3:24 46/1
போய் ஒருங்கு அண்டத்தோடும் கோடி யோசனைகள் பொங்கி – கம்.யுத்3:31 226/4

மேல்


யோசனையின் (4)

ஐ_ஐந்து அடுத்த யோசனையின் இரட்டி அடவி புடைபடுத்த – கம்.ஆரண்:15 1/1
இ மலைக்கும் ஒன்பதினாயிரம் உளதாம் யோசனையின் நிடதம் என்னும் – கம்.யுத்3:24 25/1
மொய்ம் மலைந்த திண் தோளாய் முப்பத்து ஈராயிரம் ஆயிரம் யோசனையின் முற்றும் – கம்.யுத்3:24 25/4
நேர் அணுகும் நீலகிரிதான் இரண்டாயிரம் உள யோசனையின் நிற்கும் – கம்.யுத்3:24 26/2

மேல்


யோனிகள் (2)

வெம் வினை துய்ப்பன விரிந்த யோனிகள்
எ அளவில் செல எண்ணல் ஆகுமோ – கம்.அயோ:14 74/3,4
மெத்து யோனிகள் ஏறினும் வெற்றிடம் மிகுமால் – கம்.யுத்4:41 17/2

மேல்