ம – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மக்கட்கு 3
மக்கள் 21
மக்கள்-காறும் 1
மக்கள்-பால் 1
மக்களில் 2
மக்களின் 2
மக்களும் 9
மக்களுள் 2
மக்களே 1
மக்களை 7
மக்காள் 1
மக 10
மகட்கு 10
மகட்கே 2
மகடூஉ 7
மகத்து 1
மகம் 2
மகமுமே 1
மகமுறை 4
மகர 46
மகர_பகு_வாய் 1
மகர_வாய் 1
மகரக்கண்ணன் 1
மகரங்கள் 3
மகரந்த 2
மகரந்தம் 1
மகரந்தமும் 1
மகரம் 7
மகரமீன் 1
மகரமும் 2
மகரவாய் 1
மகராக்கன் 1
மகரிகை 3
மகவாய் 1
மகவு 8
மகவுடையார் 1
மகவும் 1
மகவை 4
மகவொடு 3
மகவோடு 1
மகவோடும் 1
மகள் 243
மகள்-கொல் 2
மகள்-தன் 1
மகள்-மேல் 1
மகள்கொடை 1
மகளிர் 301
மகளிர்-தம் 2
மகளிர்க்கு 19
மகளிர்க்கும் 1
மகளிர்கள் 3
மகளிரின் 15
மகளிருக்கு 1
மகளிரும் 17
மகளிருள் 1
மகளிருள்ளும் 2
மகளிரே 2
மகளிரேம் 1
மகளிரை 8
மகளிரொடு 21
மகளிரோடு 9
மகளிரோடும் 1
மகளின் 1
மகளும் 1
மகளே 21
மகளேன் 1
மகளை 13
மகளையாய் 1
மகளொடு 1
மகளோ 1
மகளோடு 1
மகற்கு 18
மகன் 153
மகன்-கொல் 1
மகன்-தன் 1
மகன்-பால் 1
மகன்-மேல் 1
மகன்-வயின் 3
மகன்றில் 4
மகன்றிலுடன் 1
மகனுக்கு 2
மகனுக்கும் 2
மகனும் 9
மகனும்மே 1
மகனே 26
மகனேன் 1
மகனை 22
மகனையும் 1
மகனொடு 4
மகனொடும் 1
மகனோ 3
மகனோடும் 1
மகார் 1
மகாரின் 1
மகாரை 1
மகாரோடு 2
மகாஅர் 6
மகாஅன் 1
மகாஅஅர் 1
மகிதல 1
மகிதலம் 1
மகிழ் 94
மகிழ்கம் 1
மகிழ்கின்றேன் 1
மகிழ்ச்சியால் 1
மகிழ்ச்சியும் 2
மகிழ்செயும் 1
மகிழ்தந்தனர் 1
மகிழ்தல் 1
மகிழ்தலும் 1
மகிழ்ந்த 5
மகிழ்ந்ததன் 1
மகிழ்ந்தன்று 1
மகிழ்ந்தன்றும் 2
மகிழ்ந்தனர் 1
மகிழ்ந்தனன் 3
மகிழ்ந்தனென் 1
மகிழ்ந்தனை 1
மகிழ்ந்தார் 1
மகிழ்ந்தாள் 1
மகிழ்ந்தான் 2
மகிழ்ந்து 26
மகிழ்ந்தும் 1
மகிழ்ந்தோயே 1
மகிழ்ந்தோர் 2
மகிழ்ந 22
மகிழ்நர்-தம் 1
மகிழ்நர்க்கு 1
மகிழ்நற்கு 1
மகிழ்நன் 16
மகிழ்பு 4
மகிழ்வாரும் 1
மகிழ்வால் 1
மகிழ்வான் 1
மகிழ்வின் 1
மகிழ்வு 1
மகிழ்வு-உற்ற 1
மகிழ்வுற்றான் 1
மகிழ்வே 1
மகிழ்வோடு 1
மகிழ 2
மகிழம் 1
மகிழர் 1
மகிழா 2
மகிழாது 2
மகிழான் 1
மகிழானும் 2
மகிழானே 3
மகிழின் 3
மகிழும் 6
மகுட 12
மகுடத்தாள் 2
மகுடத்தை 1
மகுடம் 30
மகுடமும் 1
மகுளி 2
மகுளியின் 1
மகோததி 1
மகோதர 3
மகோதரற்கு 1
மகோதரன் 12
மகோதரனார் 1
மங்கல 29
மங்கலங்கள் 3
மங்கலங்களும் 1
மங்கலத்தின் 1
மங்கலத்து 1
மங்கலம் 8
மங்கலமும் 1
மங்கின 1
மங்கினர் 1
மங்கு 1
மங்குநர் 1
மங்குல் 15
மங்குலின் 8
மங்குலொடு 1
மங்குலோடு 1
மங்குவின் 1
மங்குவென் 1
மங்கை 28
மங்கை-தன் 4
மங்கைமார் 5
மங்கைமார்கள் 1
மங்கைமாரும் 1
மங்கையர் 82
மங்கையர்-திறத்து 1
மங்கையர்க்கு 5
மங்கையர்க்கும் 1
மங்கையர்கள் 1
மங்கையரால் 1
மங்கையரும் 4
மங்கையருள் 1
மங்கையும் 3
மங்கையை 5
மங்கையோடு 1
மச்சர் 1
மசரதம் 1
மஞ்ச 1
மஞ்சம் 1
மஞ்சர்க்கும் 1
மஞ்சரே 1
மஞ்சள் 6
மஞ்சளும் 1
மஞ்சன் 1
மஞ்சன 5
மஞ்சனத்துக்கு 1
மஞ்சனம் 5
மஞ்சனை 3
மஞ்சிகை 1
மஞ்சிடை 2
மஞ்சின் 4
மஞ்சினில் 1
மஞ்சினும் 1
மஞ்சினோடு 1
மஞ்சு 31
மஞ்சு_இனம் 1
மஞ்சுள 1
மஞ்சே 1
மஞ்ஞை 55
மஞ்ஞைக்கு 2
மஞ்ஞைக்கும் 1
மஞ்ஞையன் 1
மஞ்ஞையின் 6
மஞ்ஞையும் 2
மஞ்ஞையே 1
மஞ்ஞையை 1
மட்கிய 1
மட்கும்தான் 1
மட்குவாள் 1
மட்ட 1
மட்டம் 2
மட்டித்து 3
மட்டின் 1
மட்டின 1
மட்டு 12
மட்டே 1
மட 240
மட_கொடி 2
மட_தகை 1
மட_தகையே 1
மட_மகள் 19
மட_மகளே 2
மட_மயிற்கு 1
மட_மான் 1
மடக்கி 2
மடக்கினர் 1
மடக்கு 1
மடக்குவாய் 1
மடக்கோ 1
மடங்க 5
மடங்கல் 31
மடங்கல்_தேரான் 1
மடங்கலின் 8
மடங்கலும் 9
மடங்கலை 2
மடங்கா 4
மடங்கி 6
மடங்கிய 1
மடங்கினவாம் 1
மடங்கு 6
மடங்கும் 1
மடத்தாலும் 1
மடந்தை 74
மடந்தை-தன் 3
மடந்தைக்கு 2
மடந்தைமார் 3
மடந்தைமார்க்கும் 3
மடந்தைமார்கள் 1
மடந்தைமார்களுக்கு 1
மடந்தைமாரின் 1
மடந்தைமாரொடு 1
மடந்தைமாரொடும் 3
மடந்தையர் 41
மடந்தையர்-மாட்டு 1
மடந்தையர்க்கு 1
மடந்தையரொடு 1
மடந்தையால் 1
மடந்தையின் 1
மடந்தையும் 1
மடந்தையே 1
மடந்தையை 4
மடந்தையொடு 5
மடம் 22
மடம்படான் 1
மடம்படுதல் 1
மடம்படுதலும் 1
மடமைத்தே 1
மடமையான் 1
மடமையானே 1
மடமையின் 1
மடமையோரே 1
மடர் 1
மடல் 65
மடல்_மா 1
மடல்_மா_ஊர்ந்து 1
மடல்_மா_ஏறி 1
மடல்_மானோயே 1
மடல்_வயினானும் 1
மடல்_ஊர்ந்து 3
மடல்_ஏறி 1
மடலும் 1
மடலே 1
மடலை 1
மடலொடு 1
மடவ 3
மடவது 2
மடவந்தனளே 1
மடவம் 1
மடவர் 3
மடவரல் 19
மடவரால் 1
மடவரும் 2
மடவரே 1
மடவள் 2
மடவன் 1
மடவாட்கும் 1
மடவார் 8
மடவார்கள் 1
மடவாரால் 1
மடவாரின் 1
மடவாரும் 1
மடவாள் 2
மடவாளோடு 1
மடவீர் 1
மடவை 6
மடவோய் 1
மடவோர் 3
மடவோரும் 1
மடவோள் 6
மடவோளையே 1
மடவோன் 2
மடன் 2
மடனும் 4
மடாதே 1
மடாய் 1
மடாவின் 1
மடாஅ 2
மடி 57
மடிக்கின்றாரும் 1
மடிக்கும் 1
மடிகின்றன 1
மடிகின்றனர் 1
மடிஞ்ச 1
மடித்த 16
மடித்தது 2
மடித்தாய் 1
மடித்தான் 3
மடித்து 18
மடித்தே 1
மடிதர 3
மடிதல் 1
மடிதலே 1
மடிந்த 16
மடிந்த-போது 1
மடிந்ததாம் 1
மடிந்தது 1
மடிந்தது-கொலோ 1
மடிந்தவே 1
மடிந்தன்றால் 1
மடிந்தன்றே 3
மடிந்தன 5
மடிந்தனர் 1
மடிந்தனள் 1
மடிந்தனனால் 1
மடிந்தார் 5
மடிந்தால் 1
மடிந்தான் 1
மடிந்திட 1
மடிந்து 13
மடிப்பர் 1
மடிய 17
மடியன்-மின் 1
மடியா 6
மடியாது 2
மடியாய் 1
மடியின் 5
மடியும் 4
மடியுமாறும் 2
மடியேன் 1
மடிவதே 1
மடிவன 1
மடிவித்து 1
மடிவு 1
மடிவுற்றார் 1
மடிவை 1
மடிவையர் 1
மடு 1
மடுக்கும் 4
மடுத்த 11
மடுத்ததால் 1
மடுத்தது 3
மடுத்ததும் 1
மடுத்தலின் 4
மடுத்தவே 1
மடுத்தன 1
மடுத்தனன் 1
மடுத்தால் 1
மடுத்தான் 1
மடுத்திட்டு 1
மடுத்திலாத 1
மடுத்து 38
மடுத்து-என்ன 1
மடுப்ப 18
மடுப்பது 1
மடுப்பதும் 1
மடுப்பவும் 2
மடுப்பன 1
மடுப்பார் 1
மடுப்பென் 1
மடுப்பேன் 1
மடுவில் 1
மடுவும் 1
மடை 23
மடையர் 1
மடையின் 1
மடையினள் 1
மடையை 1
மடையொடு 2
மண் 195
மண்-நின்றும் 2
மண்-பால் 1
மண்-பொருட்டு 1
மண்-மேல் 6
மண்-உற்ற 1
மண்-உறு 7
மண்-உறுத்து 1
மண்_கலத்து 1
மண்_மகள் 4
மண்_அகம் 2
மண்கணை 1
மண்களில் 1
மண்ட 9
மண்டபத்தில் 1
மண்டபத்து 1
மண்டபத்துள் 3
மண்டபத்தை 1
மண்டபம் 27
மண்டபம்-அன்னதில் 1
மண்டல 6
மண்டலங்கள் 2
மண்டலங்களை 1
மண்டலத்து 2
மண்டலம் 21
மண்டலமும் 1
மண்டலால் 2
மண்டவுதரத்தவள் 1
மண்டாத 2
மண்டி 21
மண்டிட 1
மண்டிய 8
மண்டில 2
மண்டிலங்களை 1
மண்டிலத்தில் 1
மண்டிலத்தின்-மேல் 1
மண்டிலத்து 6
மண்டிலம் 41
மண்டிலமும் 1
மண்டின 1
மண்டினர் 1
மண்டினாள் 1
மண்டு 40
மண்டுகின்ற 1
மண்டுதலால் 2
மண்டும் 8
மண்டுற 1
மண்டை 16
மண்டைய 1
மண்டையர் 1
மண்டையான் 1
மண்டையொடு 3
மண்டோ 1
மண்ணகத்தன 1
மண்ணகம் 1
மண்ணதோ 1
மண்ணல் 1
மண்ணவர் 4
மண்ணா 10
மண்ணாள் 1
மண்ணி 13
மண்ணிடை 32
மண்ணிய 6
மண்ணில் 24
மண்ணின் 17
மண்ணின்-நின்றும் 1
மண்ணின்-மேல் 2
மண்ணினிடையோன் 1
மண்ணினில் 1
மண்ணினுக்கு 1
மண்ணினும் 5
மண்ணினுளோர்களும் 1
மண்ணினே 2
மண்ணினை 7
மண்ணினையே 1
மண்ணினோடும் 1
மண்ணு 4
மண்ணுக்கும் 1
மண்ணுநள் 1
மண்ணும் 29
மண்ணுமே 1
மண்ணுலகு 1
மண்ணுவ 1
மண்ணுளே 2
மண்ணுளோரையும் 1
மண்ணுற 1
மண்ணுறு 1
மண்ணே 1
மண்ணை 5
மண்ணையும் 2
மண்ணொடு 2
மண்ணொடும் 5
மண்ணோடு 1
மண்ணோடும் 1
மண்ணோர் 4
மண்தலத்து 1
மண்தலம் 4
மண்படி 1
மண்பால் 1
மண்பால்_அமரர் 1
மண்பாலவரே-கொல் 1
மண 38
மண_முரசு 1
மண_வினை 1
மண_ஒலி 1
மணக்கும்-கால் 1
மணத்தல் 1
மணத்தலும் 1
மணத்தற்கு 1
மணத்தை 1
மணந்த 15
மணந்த-கால் 1
மணந்தவன் 1
மணந்தவை 1
மணந்தனன் 1
மணந்தனன்-மன் 1
மணந்தனை 3
மணந்தார் 1
மணந்து 11
மணப்பின் 1
மணப்பு 2
மணம் 77
மணமும் 4
மணல் 208
மணல 1
மணலிற்று 1
மணலின் 11
மணலினும் 13
மணலினை 1
மணலும் 1
மணலுள் 1
மணலே 1
மணலை 2
மணவா 3
மணவா-காலே 1
மணவாளன் 1
மணவினை 2
மணற்கு 1
மணற்று 1
மணன் 4
மணனே 2
மணாளர் 1
மணி 814
மணி-கொல் 1
மணி-கொல்லோ 2
மணி-கொலாம் 1
மணி-மேல் 1
மணி-வயின் 1
மணி_கல் 1
மணிக்கு 2
மணிகண்டர் 1
மணிகள் 14
மணிகளும் 2
மணிகளை 1
மணிச்சிகை 1
மணிப்புறா 1
மணிமண்டபம்-அதனில் 1
மணிமாடத்து 1
மணிமால் 1
மணிய 1
மணியால் 3
மணியாலும் 1
மணியான் 1
மணியில் 1
மணியின் 34
மணியினால் 3
மணியினானும் 1
மணியினின் 3
மணியினும் 5
மணியினை 2
மணியும் 22
மணியுமே 1
மணியுள் 1
மணியூடு 1
மணியை 1
மணியொடு 2
மணியொடும் 2
மணிவடம் 1
மத்த 12
மத்தக 1
மத்தகத்து 1
மத்தகம் 2
மத்தம் 8
மத்தமலையை 1
மத்தரி 1
மத்தளம் 1
மத்தன் 4
மத்தன்-தன் 1
மத்தனும் 1
மத்தி 4
மத்திகை 5
மத்திகையா 1
மத்தில் 1
மத்தின் 4
மத்தினை 3
மத்து 15
மத 129
மத_மா 3
மதகரி 3
மதகிரி 2
மதகு-தொறு 1
மதகுகள் 1
மதங்கள் 1
மதங்களே 1
மதங்கனது 1
மதங்கியர் 1
மதங்கியரை 1
மதத்த 3
மதத்தன 1
மதத்தால் 1
மதத்தின் 1
மதத்தினால் 1
மதத்து 4
மதம் 41
மதமலை 3
மதமலை-மேல் 1
மதமா 8
மதமாய் 1
மதமாவும் 1
மதமும் 3
மதர் 29
மதர்க்கும் 2
மதர்த்த 1
மதர்த்து 1
மதர்ப்ப 2
மதர்வை 2
மதரி 1
மதரும் 1
மதலை 11
மதலையாய் 1
மதலையும் 1
மதலையை 2
மதவரையின் 1
மதவலி 4
மதவு 5
மதவெற்பு 1
மதன் 26
மதன 1
மதனற்கும் 2
மதனன் 6
மதனனை 1
மதனின் 1
மதனை 1
மதனோடு 1
மதாணி 2
மதி 190
மதி-தன்னொடும் 1
மதி-தனக்கு 1
மதி_நாள் 1
மதி_நாளால் 1
மதி_முகம் 1
மதி_இலா 1
மதிக்கலாதேன் 1
மதிக்கில 1
மதிக்கு 8
மதிக்கும் 7
மதிக்கும்-மன் 3
மதிட்கு 1
மதிட்குள் 1
மதித்த 2
மதித்தனர் 2
மதித்தாயோ 1
மதித்தார் 2
மதித்தான் 5
மதித்திட 1
மதித்திலனால் 1
மதித்தீத்தை 1
மதித்து 9
மதித்துமோ 1
மதித்தே 1
மதிப்ப 1
மதிய 1
மதியங்கள் 1
மதியத்து 6
மதியம் 26
மதியமும் 3
மதியமொடு 3
மதியமோடு 1
மதியவன் 1
மதியா 5
மதியாத 1
மதியாய் 1
மதியார் 2
மதியால் 4
மதியாலும் 1
மதியாலே 2
மதியாள் 1
மதியான் 1
மதியிலி 1
மதியிற்கு 1
மதியின் 28
மதியினார் 1
மதியினால் 2
மதியினான் 1
மதியினில் 1
மதியினை 8
மதியும் 9
மதியுள் 1
மதியே 3
மதியேன் 2
மதியை 3
மதியொடு 3
மதியொடும் 1
மதியோய் 1
மதியோர் 2
மதியோனை 1
மதில் 86
மதில்-கண் 1
மதில 1
மதிலர் 1
மதிலில் 1
மதிலின் 1
மதிலினுக்கு 1
மதிலினை 1
மதிலுக்கு 1
மதிலுடை 1
மதிலும் 9
மதிலை 5
மதிலொடு 1
மதிள் 3
மது 19
மதுகரம் 3
மதுகை 14
மதுகைடவரை 1
மதுகைத்து 1
மதுகைய 2
மதுகையர் 1
மதுகையர்-கொல் 1
மதுகையள் 3
மதுகையளே 1
மதுகையால் 1
மதுகையான் 3
மதுகையும் 1
மதுர 4
மதுரம் 1
மதுரித்து 1
மதுரை 7
மதுரையும் 2
மதுவின் 3
மதுவினை 1
மதுவுள் 1
மதுவை 3
மதைஇய 4
மதைஇனள் 1
மந்த 5
மந்தர 13
மந்தரகிரி 1
மந்தரத்தில் 1
மந்தரத்தினொடும் 1
மந்தரத்து 1
மந்தரத்தையும் 1
மந்தரம் 21
மந்தரை 7
மந்தாகினி 1
மந்தார 1
மந்தாரத்தின் 1
மந்தாரம் 4
மந்தி 45
மந்திக்கு 1
மந்திகள் 1
மந்திய 1
மந்தியின் 1
மந்தியும் 4
மந்தியை 2
மந்தியொடு 1
மந்திர 31
மந்திரசாலையே 1
மந்திரசித்தி 1
மந்திரத்தவர் 1
மந்திரத்தினானும் 1
மந்திரத்து 12
மந்திரத்தை 2
மந்திரம் 20
மந்திரர் 1
மந்திரி 3
மந்திரிக்கும் 1
மந்திரிகளோடு 1
மந்திரியர் 3
மந்திரியரும் 1
மந்திரியரோடும் 1
மம்மர் 8
மம்மர்த்து 1
மம்மரின் 1
மம்மரும் 1
மயக்க 2
மயக்கத்தால் 2
மயக்கத்தான் 1
மயக்கத்து 3
மயக்கப்பட்டு 1
மயக்கம் 10
மயக்கம்-தன்னால் 1
மயக்கமும் 3
மயக்கலால் 1
மயக்கவும் 1
மயக்கால் 1
மயக்கி 13
மயக்கிய 4
மயக்கியது 1
மயக்கின் 2
மயக்கு 10
மயக்கு-உற்ற 3
மயக்கு-உற்றன 1
மயக்கு-உற்று 1
மயக்கு-உற 1
மயக்கு-உறாஅ 1
மயக்கு-உறினே 1
மயக்கு-உறு 1
மயக்கு-உறூஉம் 1
மயக்கு_இலான் 1
மயக்குப்படுகுவாய் 1
மயக்கும் 4
மயக்குறுத்து 1
மயக்கோ 1
மயங்க 7
மயங்கலை 1
மயங்கா 3
மயங்காது 2
மயங்கி 60
மயங்கிட 1
மயங்கிய 13
மயங்கியே-கொலாம் 1
மயங்கியோரே 2
மயங்கின்றே 1
மயங்கின 5
மயங்கினர் 5
மயங்கினர்-கொல் 1
மயங்கினரால் 1
மயங்கினரோடு 1
மயங்கினள் 1
மயங்கினள்-கொல்லோ 1
மயங்கினளால் 1
மயங்கினனாம் 1
மயங்கினார் 6
மயங்கினாள் 3
மயங்கினான் 5
மயங்கினும் 1
மயங்கினென் 1
மயங்கினை 2
மயங்கினையே 1
மயங்கு 43
மயங்குகின்றான் 1
மயங்குகின்றோம் 1
மயங்குதி 1
மயங்குப 1
மயங்குபு 1
மயங்கும் 9
மயங்கும்-மாதோ 1
மயங்குமே 1
மயங்குவ 1
மயங்குவரால் 1
மயங்குவாரை 1
மயங்குவாள் 1
மயங்குவான் 1
மயங்குறுமால் 1
மயத்து 1
மயம் 2
மயர் 4
மயர்ந்தார் 1
மயர்ந்து 1
மயர்வு 6
மயர்வு_அற 1
மயர்வு_இல் 1
மயர்வொடு 1
மயல் 9
மயலொடு 1
மயலோ 1
மயலோடும் 1
மயற்கும் 1
மயன் 15
மயானத்திடை 1
மயானத்தை 1
மயிடமோ 1
மயிடன் 1
மயிந்தன் 4
மயிந்தனுக்கு 1
மயிந்தனும் 4
மயிர் 111
மயிர்_குறை_கருவி 1
மயிர்கள் 1
மயிர்த்தலம் 1
மயிர்ப்புறம் 1
மயிர்ப்புறம்-தோறும் 1
மயிரின் 5
மயிரும் 3
மயிரேனும் 1
மயில் 144
மயில்_குலம் 3
மயில்_அன்னார் 1
மயில்_அனாள் 2
மயில்_அனாள்-தனக்கு 1
மயில்_அனாளை 1
மயில்_இயல் 1
மயில்_இனம் 4
மயில்கள் 10
மயில்களும் 1
மயிலாய் 1
மயிலிடை 1
மயிலின் 10
மயிலினும் 1
மயிலினை 2
மயிலுடை 1
மயிலும் 8
மயிலே 8
மயிலை 9
மயிலோடு 2
மயிலோடும் 2
மயிற்கு 1
மயேந்திர 2
மயேந்திரத்து 3
மயேந்திரம் 1
மர்க்கட 1
மர 41
மரக்கலம் 3
மரகத 18
மரகதத்தின் 4
மரகதத்தினும் 1
மரகதத்து 1
மரகதம் 2
மரகதமோ 1
மரங்கள் 16
மரங்களால் 2
மரங்களில் 1
மரங்களின் 3
மரங்களினால் 1
மரங்களும் 16
மரங்களை 1
மரங்களோ 1
மரணம் 6
மரணமும் 1
மரத்த 14
மரத்தால் 3
மரத்தான் 2
மரத்திடை 1
மரத்தின் 5
மரத்தினால் 3
மரத்தினின் 1
மரத்தினும் 1
மரத்தினை 1
மரத்து 14
மரத்துக்கு 1
மரத்தும் 1
மரத்துள் 1
மரத்தை 3
மரத்தொடு 4
மரத்தொடும் 3
மரந்தை 4
மரந்தையோர் 1
மரப 1
மரபில் 3
மரபில்-நின்று 1
மரபிற்கு 3
மரபிற்று 1
மரபின் 89
மரபின 6
மரபினவே 1
மரபினால் 2
மரபினாலே 1
மரபினிர் 1
மரபினில் 1
மரபினின் 2
மரபினோய் 2
மரபினோயே 1
மரபினோர் 1
மரபு 7
மரபு_இல் 1
மரபுக்கு 1
மரபுக்கும் 3
மரபும் 5
மரபுளான் 1
மரபுளி 7
மரபுளோன் 1
மரபை 2
மரபையும் 1
மரம் 174
மரம்-கொல் 1
மரம்-தொறும் 6
மரம்-தோறு 1
மரம்-தோறும் 1
மரம்தான் 1
மரமும் 15
மரமே 3
மரல் 20
மரவம் 3
மரவமும் 1
மரன் 25
மரன்கள்-தோறும் 1
மரனின் 1
மரனும் 17
மரனுள்ளும் 1
மரனே 4
மரனொடு 2
மரனொடும் 1
மரா 6
மராடரே 1
மராத்த 1
மராத்து 2
மராமர 1
மராமரத்து 1
மராமரம் 16
மராமரமே 1
மராஅ 5
மராஅத்த 9
மராஅத்து 15
மராஅம் 8
மராஅமும் 2
மரியுண்ட 1
மரீஇ 12
மரீஇய 15
மரீஇயோர் 1
மரீஇயோரே 2
மரீஇயோனே 1
மரு 14
மருக 13
மருகர் 1
மருகன் 5
மருகனை 2
மருகாந்தாரம் 1
மருகாவோ 3
மருகி 1
மருகிக்கு 1
மருகிக்கும் 1
மருகியை 2
மருங்கில் 59
மருங்கிலன் 1
மருங்கின் 114
மருங்கின்-மேல் 1
மருங்கின்று 1
மருங்கின 1
மருங்கினமே 2
மருங்கினர் 3
மருங்கினான் 2
மருங்கினுக்கு 1
மருங்கினும் 11
மருங்கு 104
மருங்குதான் 1
மருங்கும் 11
மருங்குல் 42
மருங்குலாய் 2
மருங்குலார் 1
மருங்குலார்-மாட்டு 1
மருங்குலாள் 5
மருங்குலாள்-தன் 1
மருங்குலின் 1
மருங்குலும் 1
மருங்குலே 1
மருங்குலை 2
மருங்குற 1
மருங்கூர் 2
மருங்கே 5
மருங்கை 1
மருங்கொடு 1
மருட்கை 3
மருட்ட 1
மருட்டலும் 2
மருட்டவும் 1
மருட்டினன் 1
மருட்டும் 2
மருடல் 1
மருடிர் 1
மருண்ட 7
மருண்டனர் 1
மருண்டனென் 5
மருண்டார் 1
மருண்டிசினே 1
மருண்டு 9
மருண்டும் 1
மருத்தன் 2
மருத்தன்-தனை 1
மருத்தனும் 1
மருத்தனை 2
மருத்தின் 4
மருத்து 1
மருத்துவர் 2
மருத்துவன் 5
மருத 12
மருதத்து 4
மருதத்தை 1
மருதம் 21
மருதமொடு 1
மருதல் 1
மருதன் 1
மருதி 1
மருதின் 10
மருது 6
மருதொடு 2
மருந்தா 1
மருந்தாக 1
மருந்தால் 2
மருந்தின் 2
மருந்தின்-மேல் 1
மருந்தினால் 3
மருந்தினும் 5
மருந்தினே 1
மருந்தினேன் 1
மருந்தினை 1
மருந்து 78
மருந்து-தன்னால் 1
மருந்து-தன்னை 2
மருந்து-உரை 1
மருந்தும் 14
மருந்தே 4
மருந்தை 1
மருந்தையும் 1
மருந்தோ 1
மருப்பிடைப்பட்டும் 1
மருப்பில் 1
மருப்பின் 68
மருப்பின 1
மருப்பினால் 2
மருப்பினான் 1
மருப்பினும் 1
மருப்பினை 1
மருப்பு 96
மருப்பும் 3
மருப்பை 1
மருப்பொடு 3
மரும 1
மருமக்களும் 1
மருமகன் 2
மருமத்தான் 1
மருமத்தின் 2
மருமத்தினும் 1
மருமத்தினை 1
மருமத்து 4
மருமத்தை 1
மருமமும் 1
மருமான் 5
மருமான்-தன்னை 1
மருவ 6
மருவ_அரும் 2
மருவரற்கு 1
மருவல் 1
மருவலர் 1
மருவலர்க்கு 1
மருவார் 1
மருவான் 1
மருவி 12
மருவிய 1
மருவியே 1
மருவின் 1
மருவினம் 1
மருவினரே 1
மருவினன் 1
மருவினார்க்கும் 1
மருவினான் 1
மருவு 6
மருவு-உழி 1
மருவு-உற 1
மருவுதி 1
மருவும் 3
மருவுழி 1
மருவேன் 1
மருள் 101
மருள்-கொண்டு 1
மருள்-உற்றனம்-கொல் 1
மருள்-உற 1
மருள்கின்றான் 1
மருள்கொண்டார் 1
மருள்கொள 2
மருள்தர 1
மருள்தரு 1
மருள்வன 1
மருள்வார் 1
மருள்வார்க்கு 1
மருள்வென் 1
மருள்வேனோ 1
மருள 26
மருளி 5
மருளின் 2
மருளின 1
மருளினில் 1
மருளும் 18
மருளும்படி 1
மருளுறு 3
மருளூடு 1
மருளொடு 1
மருளோ 1
மரூஉ 1
மரூஉம் 1
மரை 18
மரை_இனம் 1
மரையா 7
மரையான் 3
மல் 27
மல்க 21
மல்கலின் 1
மல்கி 3
மல்கிய 2
மல்கின்று 1
மல்கு 18
மல்கு-தொறும் 1
மல்கும் 2
மல்ல 1
மல்லர் 1
மல்லரை 2
மல்லல் 38
மல்லலின் 1
மல்லன் 2
மல்லால் 1
மல்லிகா 1
மல்லிகை 6
மல்லின் 4
மல்லினால் 2
மல்லினின் 1
மல்லினும் 1
மல்லொடு 1
மலக்கம் 1
மலக்கு-உறுமே 1
மலங்கி 1
மலங்கினர் 1
மலங்கு 3
மலடிக்கு 1
மலய 1
மலயம் 2
மலயன் 1
மலர் 744
மலர்-கண் 2
மலர்-கொலோ 1
மலர்-தொறும் 2
மலர்-மிசை 3
மலர்-மேல் 3
மலர்_கண் 3
மலர்_கழல் 1
மலர்_குலம் 1
மலர்_கையார் 1
மலர்_கையால் 3
மலர்_கையில் 1
மலர்_சரண் 1
மலர்_தொகை 1
மலர்_மகட்கு 1
மலர்_மகள் 2
மலர்_மழை 2
மலர்_மழையில் 1
மலர்க்கு 1
மலர்க்குநர் 1
மலர்க்கும் 1
மலர்க்கை 1
மலர்க்கையால் 2
மலர்கமா 1
மலர்கள் 8
மலர்கள்-தம்மின் 1
மலர்களும் 1
மலர்களே 1
மலர்த்தாள் 1
மலர்தலும் 1
மலர்ந்த 89
மலர்ந்ததாம் 1
மலர்ந்தது 6
மலர்ந்தருளி 1
மலர்ந்தவாம் 1
மலர்ந்தவை 1
மலர்ந்தன்றே 1
மலர்ந்தன 3
மலர்ந்தனவே 1
மலர்ந்தனன் 1
மலர்ந்தார் 2
மலர்ந்தான் 1
மலர்ந்து 17
மலர்ந்தே 1
மலர்ப்பு 1
மலர்ப்போர் 1
மலர்பு 1
மலர்வ 1
மலர்வன 3
மலர்வாய் 1
மலர்வு 1
மலர 40
மலரடி 1
மலரது 1
மலரா 2
மலராத 1
மலராய் 1
மலரால் 2
மலராள் 2
மலராளொடும் 1
மலரிடை 2
மலரில் 4
மலரின் 30
மலரின்-மேல் 1
மலரினில் 1
மலரினும் 2
மலருடை 1
மலரும் 40
மலருள் 1
மலருளான் 1
மலருளோன் 2
மலருளோனும் 1
மலரே 1
மலரை 2
மலரொடு 6
மலரொடும் 2
மலரோ 1
மலரோடு 1
மலரோன் 16
மலரோன்-தன் 1
மலரோனும் 1
மலி 155
மலிதந்து 1
மலிதரு 2
மலிந்த 17
மலிந்தவே 1
மலிந்தன்று 2
மலிந்தன்றும் 1
மலிந்து 13
மலிபு 3
மலிய 3
மலியும் 1
மலிர் 16
மலிர 4
மலிரும் 1
மலிவனம் 1
மலிவு 1
மலை 591
மலை-கண் 1
மலை-கொலாம் 1
மலை-தலை 1
மலை-தொறும் 3
மலை-நின்றும் 1
மலை-போல் 6
மலை-மார் 2
மலை-மிசை 1
மலை-மீது 1
மலை-மேல் 4
மலை_தலை 1
மலை_மகள் 2
மலை_அகம் 1
மலைக்க 3
மலைக்கலுற்றார் 1
மலைக்கவும் 1
மலைக்கு 5
மலைக்குநர் 1
மலைக்கும் 4
மலைகள் 12
மலைகளில் 1
மலைகளின் 4
மலைகளும் 16
மலைகளை 9
மலைகளோடும் 1
மலைகின்ற 3
மலைகின்றாரின் 1
மலைகுவான் 1
மலைகுவென் 1
மலைத்த 2
மலைத்தரை 1
மலைத்தல் 2
மலைத்தனை 1
மலைத்து 2
மலைதல் 2
மலைதற்கு 1
மலைந்த 21
மலைந்த-போது 1
மலைந்தன 2
மலைந்தனர் 3
மலைந்தனன் 1
மலைந்தனன்-கொல் 1
மலைந்தனனே 1
மலைந்தார் 6
மலைந்தான் 5
மலைந்திட 2
மலைந்திடினும் 1
மலைந்திருந்து 1
மலைந்தீர் 1
மலைந்து 18
மலைந்தும் 2
மலைந்தோர் 3
மலைந்தோன் 1
மலைப்பின் 1
மலைப்பு 1
மலைய 13
மலையத்தன 1
மலையமாருத 1
மலையவும் 7
மலையன் 6
மலையனது 1
மலையனும் 1
மலையாநின்றார் 1
மலையிடை 1
மலையில் 3
மலையின் 30
மலையின்-நின்றும் 1
மலையின்-மேல் 5
மலையின்-வாய் 1
மலையினார் 1
மலையினின் 1
மலையினும் 10
மலையினை 8
மலையுநர் 1
மலையும் 37
மலையுமே 1
மலையுளே 1
மலையே 6
மலையேனும் 1
மலையை 5
மலையையும் 1
மலையொடு 4
மலையொடும் 4
மலையோடும் 2
மலையோமேல் 1
மலைவ 1
மலைவது 1
மலைவார் 1
மலைவாரும் 1
மலைவாளை 1
மலைவான்-மேல் 1
மலைவும் 1
மலைவே 1
மவுலி 3
மவுலி-மேல் 1
மவுலியாய் 1
மவுலியால் 1
மவுலியும் 1
மவுலியையும் 1
மழ 22
மழ_விடையோன் 1
மழலை 33
மழலையாள் 1
மழலையாள்-தன் 1
மழலையின் 2
மழலையும் 1
மழலையை 1
மழவர் 22
மழவர்-தம் 1
மழி 2
மழு 42
மழுக்களின் 1
மழுக்களும் 2
மழுக 2
மழுகி 1
மழுகிய 8
மழுகு 2
மழுங்க 5
மழுங்கல் 1
மழுங்கி 7
மழுங்கிட 1
மழுங்கிய 6
மழுங்கின் 1
மழுங்கின்றே 1
மழுங்கின 1
மழுபொடு 1
மழுவலாளனும் 2
மழுவலான் 4
மழுவனே 1
மழுவாய் 1
மழுவாள் 3
மழுவாள்-அதனால் 1
மழுவாளவன் 1
மழுவாளன் 2
மழுவாளிக்கு 1
மழுவாளியும் 2
மழுவாளியை 1
மழுவின் 4
மழுவினர் 1
மழுவினால் 2
மழுவினான் 1
மழுவும் 8
மழுவே 1
மழுவொடு 2
மழுவோனும் 1
மழை 557
மழை-கண் 1
மழை-கொண்டு 1
மழை-நின்றும் 1
மழை-போல் 1
மழை-வாய் 1
மழை_கண் 1
மழை_குலம் 2
மழை_அனான் 1
மழை_ஏறு 1
மழைக்கு 3
மழைக்கே 1
மழைகள் 2
மழைகளும் 3
மழைகளை 1
மழைத்த 4
மழையன 1
மழையால் 3
மழையிடை 1
மழையில் 2
மழையின் 26
மழையின்-மேல் 1
மழையினர் 1
மழையினாலே 1
மழையினின் 1
மழையினும் 4
மழையினை 1
மழையுடை 1
மழையும் 8
மழையே 10
மழையை 5
மழையொடு 2
மழையோ 1
மள்கல் 1
மள்ள 6
மள்ளர் 36
மள்ளர்-தம் 1
மள்ளர்க்கு 1
மள்ளர்கள் 1
மள்ளரின் 4
மள்ளரும் 3
மள்ளரை 1
மள்ளரொடு 1
மள்ளரோ 1
மள்ளன் 4
மற்கடங்கள் 3
மற்கு 1
மற்ற 4
மற்றதனை 1
மற்றது 3
மற்றவர் 7
மற்றவரும் 1
மற்றவன் 7
மற்றவும் 5
மற்றவை 3
மற்றினில் 1
மற்று 508
மற்றுடை 1
மற்றும் 91
மற்றும்_மற்றும் 1
மற்றுள்ள 1
மற்றுள 3
மற்றுளோர் 3
மற்றுளோர்-தமையும் 1
மற்றுளோர்களும் 2
மற்றுளோரும் 1
மற்றுளோரை 1
மற்றே 30
மற்றை 64
மற்றைய 6
மற்றையது 1
மற்றையர் 1
மற்றையவன் 2
மற்றையார் 1
மற்றையோர் 9
மற்றையோர்க்கும் 1
மற்றையோர்களும் 2
மற்றையோரும் 1
மற்றொரு 8
மற்றொன்று 2
மற்றொன்றே-கொலாம் 1
மற்றோ 1
மற்றோர் 4
மற 47
மறக்க 4
மறக்ககிற்றிலர் 1
மறக்கம் 1
மறக்கல் 2
மறக்கலாமையின் 1
மறக்கிலா 1
மறக்குநர் 1
மறக்கும் 4
மறக்கும்-ஆயினும் 1
மறக்குமா 1
மறக்குவென் 1
மறக்குவேன்-கொல் 1
மறக்கை 1
மறங்கொடு 1
மறத்தல் 4
மறத்தலால் 1
மறத்தற்கு 1
மறத்தார் 2
மறத்தியோ 4
மறத்திரோ 1
மறத்தின் 2
மறத்தினார்கள் 1
மறத்தினால் 1
மறத்தினுள் 1
மறத்து 2
மறத்துறை 1
மறத்தை 2
மறத்தொடு 1
மறத்தொடும் 1
மறத்தொழில் 1
மறத்தோடு 1
மறந்த 22
மறந்தது 1
மறந்ததும் 1
மறந்ததுவே 1
மறந்தவர் 2
மறந்தவனும் 1
மறந்தறியேமே 1
மறந்தன 4
மறந்தனம் 2
மறந்தனர் 6
மறந்தனர்-கொல்லோ 5
மறந்தனரோ 1
மறந்தனள் 2
மறந்தனளே 1
மறந்தனன் 5
மறந்தனன்-கொல்லோ 1
மறந்தனிர் 1
மறந்தனென் 1
மறந்தனை 2
மறந்தனையோ 1
மறந்தாய் 1
மறந்தாயும் 1
மறந்தார் 6
மறந்தார்-கொல்லோ 1
மறந்தாரோடு 1
மறந்தாள் 4
மறந்தான் 14
மறந்திசின் 1
மறந்திசினோர் 1
மறந்திடும் 1
மறந்திருந்து 1
மறந்திலது 1
மறந்திலம் 1
மறந்திலள் 1
மறந்திலன் 2
மறந்திலாதான் 1
மறந்திலையோ 1
மறந்தீத்தோய் 1
மறந்து 49
மறந்து-உழி 1
மறந்துபோய் 1
மறந்தும் 3
மறந்துளார் 2
மறந்தே 11
மறந்தேன் 2
மறந்தைக்க 3
மறந்தோம் 2
மறந்தோர் 1
மறப்ப 12
மறப்பதும் 1
மறப்பரோ 3
மறப்பல் 2
மறப்பவும் 1
மறப்பித்தாய் 1
மறப்பிலள் 1
மறப்பிலாதாய் 1
மறப்பிலாதார் 1
மறப்பின் 2
மறப்பினும் 2
மறப்பினொடு 1
மறப்பு 8
மறப்பெனோ 2
மறம் 77
மறம்-கொடு 1
மறம்-தலை 1
மறமே 1
மறல 1
மறலி 6
மறலிக்கு 3
மறலிகள் 1
மறலிதன் 1
மறலிய 4
மறலியை 1
மறலினாள் 1
மறலினை 1
மறலுவார் 1
மறவ 1
மறவர் 63
மறவர்த்து 1
மறவரும் 4
மறவரை 1
மறவரொடு 4
மறவரோடும் 1
மறவல் 1
மறவலேனே 1
மறவன் 10
மறவனும் 1
மறவனை 1
மறவா 2
மறவாதன 1
மறவாதான் 1
மறவாதீமே 3
மறவாதே 1
மறவாதோர்க்கே 1
மறவாம் 1
மறவாயும் 1
மறவியில் 1
மறவியையோ 1
மறவீர் 1
மறவேல் 1
மறவேன் 1
மறவை 2
மறவையும் 1
மறவோய் 3
மறவோர் 4
மறவோரும் 1
மறவோன் 8
மறன் 3
மறனும் 5
மறனே 1
மறனை 1
மறா 1
மறாத 1
மறாதாய் 1
மறாதீவாள்-மன்னோ 1
மறாது 3
மறாதே 1
மறாஅ 2
மறாஅமை 1
மறாஅற்க 1
மறி 63
மறிக்கு 1
மறிக்கும் 3
மறிகுவது 1
மறித்த 3
மறித்தன 2
மறித்தார் 1
மறித்து 12
மறித்தும் 9
மறிதர 2
மறிதரும் 1
மறிதலோடும் 1
மறிந்த 3
மறிந்தது 1
மறிந்தன 9
மறிந்தனர் 1
மறிந்தனரால் 1
மறிந்தனன் 1
மறிந்தார் 1
மறிந்தாரையும் 1
மறிந்தான் 1
மறிந்திடுமால் 1
மறிந்து 13
மறிப்ப 1
மறிப்புண்ட 1
மறிய 4
மறியும் 3
மறியொடு 2
மறிவன 2
மறிவார் 1
மறு 72
மறு-வித்தம் 1
மறு_அறு 1
மறு_இல் 4
மறு_இல 1
மறு_இலன் 1
மறுக்க 4
மறுக்கம் 17
மறுக்கம்-கொள்ள 1
மறுக்கமும் 1
மறுக்கமுற்று 1
மறுக்கல்-பாலது 1
மறுக்கலாமோ 1
மறுக்கில் 1
மறுக்கிலன் 1
மறுக்கிலா 1
மறுக்கிலாது 1
மறுக்கிலென் 1
மறுக்கிலோம் 1
மறுக்கின்றார்கள் 1
மறுக்கினோடு 1
மறுக்கு 1
மறுக்குந்து 1
மறுக்கும் 5
மறுக்கும்-ஆகின் 1
மறுக்குற்று 1
மறுக்குறுகின்ற 1
மறுக்குறும் 1
மறுக 10
மறுகலின் 3
மறுகவும் 2
மறுகா 2
மறுகா-வகை 1
மறுகாநின்ற 1
மறுகால் 1
மறுகி 25
மறுகிட 3
மறுகிய 1
மறுகியும் 1
மறுகில் 9
மறுகிற்று 1
மறுகின் 29
மறுகின 2
மறுகினர் 3
மறுகினன் 1
மறுகினார் 1
மறுகினில் 1
மறுகினுள் 1
மறுகு 21
மறுகு-தொறு 2
மறுகு-தொறும் 1
மறுகு-உற 1
மறுகுடன் 1
மறுகுதலால் 1
மறுகுபட 1
மறுகுபு 1
மறுகும் 6
மறுகுவது 1
மறுகுவன 1
மறுகுவாயோ 1
மறுகுவான் 1
மறுகுற்றன 1
மறுகுற 2
மறுகுறு 1
மறுகுறும் 2
மறுத்த 7
மறுத்தரல் 2
மறுத்தரவு 1
மறுத்தல் 4
மறுத்தலும் 2
மறுத்தனை 1
மறுத்தான் 3
மறுத்தி 1
மறுத்திசினோரே 1
மறுத்தியோ 2
மறுத்திலன் 1
மறுத்து 16
மறுதரல் 2
மறுதரற்கு 1
மறுதருவது-கொல் 1
மறுப்ப 3
மறுப்பட்ட 1
மறுப்பட 2
மறுப்பது 1
மறுப்பனோ 1
மறுப்பார் 2
மறுப்பின் 1
மறுப்பினும் 1
மறுப்பு 2
மறுபிறப்பு 2
மறுமுறை 1
மறுமை 5
மறுமை-தானும் 1
மறுமைக்கு 1
மறுமைக்கும் 1
மறுமையும் 3
மறுமொழி 2
மறுவந்து 2
மறுவரல் 1
மறுவரும் 1
மறுவின் 2
மறுவும் 1
மறுவை 1
மறை 127
மறை-தானும் 1
மறை-தொறு 1
மறை_முதல் 1
மறைக்கு 3
மறைக்குநர் 1
மறைக்கும் 9
மறைக்குமே 1
மறைக்குவன் 1
மறைகட்கும் 1
மறைகம் 1
மறைகள் 9
மறைகளாலும் 2
மறைகளின் 2
மறைகளுக்கு 1
மறைகளும் 2
மறைகளே 2
மறைகளை 1
மறைகுவென் 1
மறைகோ 1
மறைத்த 15
மறைத்தல் 4
மறைத்தலின் 3
மறைத்தலை 1
மறைத்தலோடும் 1
மறைத்தன 8
மறைத்தனர் 3
மறைத்தனன் 1
மறைத்தாள் 3
மறைத்தாள்-மன் 3
மறைத்தான் 3
மறைத்து 8
மறைதர 4
மறைதலம் 1
மறைதலின் 1
மறைதலோடும் 1
மறைந்த 5
மறைந்த-போதும் 1
மறைந்தது 1
மறைந்ததே 1
மறைந்தவால் 1
மறைந்தவை 1
மறைந்தன்று 1
மறைந்தன்றே 1
மறைந்தன 12
மறைந்தனள் 1
மறைந்தனை 1
மறைந்தார் 4
மறைந்தான் 5
மறைந்திரும் 1
மறைந்திலாமையால் 1
மறைந்து 29
மறைந்துபோய் 1
மறைந்துளது 1
மறைந்துளார் 1
மறைந்தே 2
மறைநூல் 2
மறைப்ப 9
மறைப்பது 1
மறைப்பதுவே 1
மறைப்பவும் 3
மறைப்பினும் 1
மறைப்பென் 1
மறைப்பென்-மன் 3
மறைபு 2
மறைய 37
மறையலுற்றான் 1
மறையவர் 7
மறையவர்க்கு 2
மறையவன் 3
மறையா 1
மறையாதீமே 2
மறையாது 1
மறையால் 1
மறையில் 3
மறையின் 8
மறையின்-கண்ணும் 1
மறையினள் 3
மறையினின் 1
மறையினும் 3
மறையினென் 1
மறையினை 1
மறையினொடு 2
மறையும் 16
மறையும்படி 1
மறையுமோ 1
மறையே 1
மறையேன் 1
மறையை 2
மறையொடும் 1
மறையோய் 3
மறையோர் 4
மறையோரும் 2
மறையோன் 1
மறையோனும் 1
மறைவ 1
மறைவது 1
மறைவலான் 1
மறைவன 1
மறைவாணர் 1
மறைவாணர்க்கு 1
மறைவாணனுக்கு 1
மறைவித்து 1
மறைவு 1
மறைவுற்றன 1
மறைஇ 1
மன் 109
மன்-உடன் 1
மன்பது 1
மன்பதும் 1
மன்பதை 11
மன்மத 3
மன்மதன் 11
மன்மதனார் 1
மன்மதனால் 1
மன்மதனை 2
மன்ற 131
மன்றத்தஃதே 1
மன்றத்து 26
மன்றம் 18
மன்றமும் 1
மன்றல் 32
மன்றல்-வாய் 1
மன்றல 1
மன்றலின் 2
மன்றலும் 1
மன்றிடை 2
மன்றில் 4
மன்றினில் 1
மன்று 23
மன்று-தொறும் 1
மன்று-தோறு 1
மன்றுகள் 1
மன்றும் 1
மன்றுள் 1
மன்ன 19
மன்னமும் 1
மன்னர் 87
மன்னர்-தம் 1
மன்னர்-பால் 1
மன்னர்_பிரான் 1
மன்னர்_மன்னவன் 3
மன்னர்_மன்னன் 2
மன்னர்_மன்னனும் 1
மன்னர்_மன்னனே 2
மன்னர்க்கு 3
மன்னர்பிரான் 1
மன்னரில் 1
மன்னரின் 1
மன்னரும் 9
மன்னருள்ளும் 1
மன்னரை 5
மன்னவ 6
மன்னவர் 24
மன்னவர்-தம் 2
மன்னவர்_பிரான் 1
மன்னவர்_மன்ன 1
மன்னவர்_மன்னன் 2
மன்னவர்_மன்னனேல் 1
மன்னவர்க்கு 5
மன்னவரும் 2
மன்னவரே 1
மன்னவற்கு 3
மன்னவன் 60
மன்னவன்-தனக்கு 1
மன்னவனும் 1
மன்னவனை 1
மன்னவா 1
மன்னற்கு 7
மன்னன் 104
மன்னன்-பால் 2
மன்னனின் 3
மன்னனுக்கு 1
மன்னனும் 12
மன்னனே 3
மன்னனேல் 1
மன்னனை 19
மன்னனோடு 1
மன்னா 11
மன்னி 5
மன்னிய 10
மன்னியரோ 1
மன்னின் 2
மன்னு 7
மன்னுக 3
மன்னுகமா 1
மன்னுடை 1
மன்னுதல் 2
மன்னுதி 1
மன்னும் 25
மன்னுயிர் 10
மன்னுயிர்-தமக்கு 1
மன்னுயிர்க்கு 4
மன்னுயிர்க்கும் 1
மன்னுயிர்கட்கு 1
மன்னுயிர்கள் 3
மன்னுயிரின் 1
மன்னுயிரும் 1
மன்னுவது 1
மன்னே 2
மன்னை 5
மன்னைத்தான் 1
மன்னையும் 2
மன்னொடு 1
மன்னொடே 1
மன்னோ 33
மன 49
மன_கதி 1
மனக்கு 11
மனக்கொடு 2
மனக்கொண்ட 1
மனக்கொண்டேயும் 1
மனக்கொள் 1
மனக்கொள்வாள் 1
மனக்கொளா 2
மனக்கோள் 1
மனங்கள் 3
மனங்களில் 2
மனங்களும் 2
மனத்த 2
மனத்தது 3
மனத்தர் 6
மனத்தவர் 1
மனத்தவள் 2
மனத்தவளோடும் 1
மனத்தவன் 5
மனத்தவாய் 1
மனத்தள் 2
மனத்தன் 11
மனத்தாய் 1
மனத்தார் 3
மனத்தால் 8
மனத்தாள் 3
மனத்தான் 8
மனத்தானை 1
மனத்தி 1
மனத்திடை 4
மனத்தில் 6
மனத்திற்கும் 2
மனத்தின் 23
மனத்தினர் 5
மனத்தினள் 1
மனத்தினன் 5
மனத்தினால் 5
மனத்தினாலும் 1
மனத்தினாள் 2
மனத்தினான் 3
மனத்தினின் 1
மனத்தினும் 7
மனத்தினேற்கு 1
மனத்தினை 3
மனத்து 53
மனத்துள் 4
மனத்துறு 1
மனத்தே 1
மனத்தேம் 3
மனத்தேன் 2
மனத்தை 9
மனத்தையும் 5
மனத்தொடு 2
மனத்தோடு 2
மனத்தோய் 1
மனத்தோர்க்கு 1
மனந்தலை 1
மனப்பட 1
மனம் 116
மனம்-கொண்டு 1
மனமா 1
மனமும் 23
மனமே 1
மனமோ 1
மனவன் 1
மனவினில் 1
மனவு 2
மனன் 5
மனனின் 1
மனனும் 2
மனனே 3
மனனோடு 1
மனால 1
மனிசர் 1
மனிசரை 1
மனிசன் 2
மனிசனுக்காக 1
மனித்தரை 1
மனித்தரோடு 1
மனித்தன் 1
மனித்தனார் 1
மனிதர் 14
மனிதர்-தம்மை 1
மனிதர்-பால் 3
மனிதர்க்கு 3
மனிதரது 1
மனிதரால் 1
மனிதரின் 1
மனிதருக்கு 1
மனிதரும் 1
மனிதரே 2
மனிதரேனும் 1
மனிதரை 13
மனிதரோடே 2
மனிதற்கு 1
மனிதன் 11
மனிதன்-தன் 1
மனிதனால் 1
மனிதனும் 1
மனு 15
மனுகுலத்தே 1
மனுநெறி 1
மனும் 2
மனுவில் 1
மனுவின் 5
மனுவினை 1
மனுவும் 1
மனை 190
மனை-கண் 1
மனை-தன்னில் 1
மனை-தொறும் 3
மனை-தோறும் 1
மனை-வயின் 5
மனை_மனை 2
மனை_வாய் 1
மனைக்கு 4
மனைகள் 1
மனைகள்-தொறும் 1
மனைகள்-தோறும் 1
மனைகளும் 1
மனைமாமரம் 1
மனைய 2
மனையவரோடும் 1
மனையன 4
மனையாய் 1
மனையாளால் 1
மனையாளோ 1
மனையிடை 1
மனையில் 4
மனையின் 12
மனையும் 4
மனையே 2
மனையை 1
மனையோட்கு 2
மனையோடு 2
மனையோள் 21
மனைவி 3
மனைவி-பால் 1
மனைவியர் 2
மனைவியும் 1
மனைவியை 1
மனைவியொடு 1
மனைவியோடு 1
மனோலயம் 1

முழு நூல்களைக் காண கீழே உள்ள நூலின் பெயர் மீது சொடுக்கவும்

கம்பராமாயணம்

1. பாலகாண்டம்
2. பாலகாண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
3. அயோத்தியா காண்டம்
4. அயோத்தியா காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
5. ஆரணிய காண்டம்
6. ஆரணிய காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
7. கிட்கிந்தா காண்டம்
8. கிட்கிந்தா காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
9. சுந்தர காண்டம்
10. சுந்தர காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
11. யுத்த காண்டம் – முதல் தொகுதி
12. யுத்த காண்டம் – முதல் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்
13. யுத்த காண்டம் – இரண்டாம் தொகுதி
14. யுத்த காண்டம் – இரண்டாம் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்
15. யுத்த காண்டம் – மூன்றாம் தொகுதி
16. யுத்த காண்டம் – மூன்றாம் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்
17. யுத்த காண்டம் – நான்காம் தொகுதி
18. யுத்த காண்டம் – நான்காம் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்

சங்க இலக்கியம்

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

மக்கட்கு (3)

நில மிசை பரந்த மக்கட்கு எல்லாம் – புறம் 126/10
வழை துறு கான யாறு மா நில கிழத்தி மக்கட்கு
உழை துறு மலை மா கொங்கை கரந்த பால் ஒழுக்கை ஒத்த – கம்.கிட்:10 33/1,2
அறம் திறம்பினரும் மக்கட்கு அருள் திறம்பினரும் அன்றே – கம்.சுந்:3 128/2

மேல்


மக்கள் (21)

மக்கள் போகிய அணில் ஆடு முன்றில் – குறு 41/4
பெரு மணி திண் தேர் குறு_மக்கள் நாப்பண் – கலி 83/10
போ சீத்தை மக்கள் முரியே நீ மாறு இனி தொக்க – கலி 94/22
மடவரே நல் ஆயர் மக்கள் நெருநை – கலி 102/30
தொல் மக்கள் தம் மனம் உக்கு உயிர் பிரிவு என்பது ஓர் துயரின் – கம்.பால:24 3/3
மக்கள் குரல் என்று அயர்வென் மனம் நொந்து அவண் வந்தனெனால் – கம்.அயோ:4 75/4
அன்றே மக்கள் பெற்று உயிர் வாழ்வார்க்கு அவம் உண்டே – கம்.அயோ:6 17/2
வானே புக்கான் அரும் புதல்வன் மக்கள் அகன்றார் வரும் அளவும் – கம்.அயோ:6 30/3
மக்கள் நலிகிற்பர் இது நன்று வலி அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 28/4
மக்கள் கடை தேவர் தலை வான் உலகின் வையத்து – கம்.கிட்:14 37/2
மக்கள் தாயர் மற்று யாவரும் தடுத்தனர் மறுகி – கம்.சுந்:9 13/2
மந்திர கிழவர் மைந்தர் மதி நெறி அமைச்சர் மக்கள்
தந்திர தலைவர் ஈன்ற தனயர்கள் பிறகும் தாதைக்கு – கம்.சுந்:10 10/1,2
வான் துணை சுற்றத்து மக்கள் தம்பியர் – கம்.யுத்1:2 9/3
உன் மக்கள் ஆகி உள்ளார் உன்னொடும் ஒருங்கு தோன்றும் – கம்.யுத்2:16 146/1
என் மக்கள் ஆகி உள்ளார் இ குடிக்கு இறுதி சூழ்ந்தான் – கம்.யுத்2:16 146/2
தன் மக்கள் ஆகி உள்ளார் தலையொடும் திரிவர் அன்றே – கம்.யுத்2:16 146/3
புன் மக்கள் தருமம் பூணா புல மக்கள் தருமம் பூண்டால் – கம்.யுத்2:16 146/4
புன் மக்கள் தருமம் பூணா புல மக்கள் தருமம் பூண்டால் – கம்.யுத்2:16 146/4
மக்கள் இனி நின்று உளான் மண்டோ தரி மகனே – கம்.யுத்2:18 269/3
மக்கள் துணை அற்றனை இற்றது உன் வாழ்க்கை மன்னோ – கம்.யுத்2:19 8/4
வணங்கி நீ ஐய நொய்தின் மாண்டனர் மக்கள் என்ன – கம்.யுத்3:22 3/1

மேல்


மக்கள்-காறும் (1)

மக்கள்-காறும் இ மந்திரம் மறந்தவர் இறந்தார் – கம்.யுத்1:3 44/2

மேல்


மக்கள்-பால் (1)

செஞ்செவே மக்கள்-பால் சென்ற காதலும் – கம்.ஆரண்:13 58/3

மேல்


மக்களில் (2)

மக்களில் அங்கு ஒருவன் போய் வான் புக்கான் மற்றையவன் – கம்.பால:12 29/3
மக்களில் ஒருவன் கொல்ல மாள்பவன் வான மேரு – கம்.யுத்3:29 52/3

மேல்


மக்களின் (2)

மாயும் தன்மை மக்களின் ஆக மற மன்னன் – கம்.அயோ:6 18/2
மக்களின் அருள் உற்றான் மைந்தரும் மகிழ்வு உற்றார் – கம்.அயோ:9 28/4

மேல்


மக்களும் (9)

திதியின் சிறாரும் விதியின் மக்களும்
மாசு இல் எண்மரும் பதினொரு கபிலரும் – பரி 3/6,7
மாண்ட என் மனைவியோடு மக்களும் நிரம்பினர் – புறம் 191/3
தன் மக்களும் மருமக்களும் நனி தன் கழல் தழுவ – கம்.பால:24 3/1
மன் மக்களும் அயல் மக்களும் வயின் மொய்த்திட மிதிலை – கம்.பால:24 3/2
மன் மக்களும் அயல் மக்களும் வயின் மொய்த்திட மிதிலை – கம்.பால:24 3/2
மக்களும் விலங்கே மனுவின் நெறி – கம்.கிட்:7 118/3
மக்களும் சுற்றமும் மற்றுளோர்களும் – கம்.சுந்:3 41/1
மக்களும் குரங்குமே வலியர் ஆம் எனின் – கம்.யுத்1:2 32/3
மனையும் மக்களும் வலியரே என்றனன் மறவோன் – கம்.யுத்3:30 33/4

மேல்


மக்களுள் (2)

வென்றியின் மக்களுள் ஒருமையொடு பெயரிய – பரி 5/5
முகத்தவன் மக்களுள் முதியவன் புணர்ப்பினால் – கலி 25/2

மேல்


மக்களே (1)

தம்தம் மக்களே கடன்முறை நெடு நிலம் தாங்க – கம்.அயோ:1 63/2

மேல்


மக்களை (7)

மயக்கு-உறு மக்களை இல்லோர்க்கு – புறம் 188/6
மாலை வாய் அமுது ஒழுகு மக்களை
பாலின் ஊட்டுவார் செம் கை பங்கயம் – கம்.பால:2 58/2,3
மக்களை மறந்தனர் மாதர் தாயரை – கம்.அயோ:4 195/1
மனையின் நீங்கிய மக்களை வைகலும் – கம்.அயோ:7 13/1
வார் பொன் கொங்கை மருகியை மக்களை
ஏற்ப சிந்தனையிட்டு அ அரக்கர்-தம் – கம்.ஆரண்:4 42/1,2
மக்களை குரவர்-தம்மை மாதரை மற்றுளோரை – கம்.யுத்2:16 138/1
மக்களை சுமந்து செல்லும் தாதையர் வழியின் ஆவி – கம்.யுத்2:18 258/1

மேல்


மக்காள் (1)

மருவ இனிய குணத்தவரை இரு சிறகால் உற தழுவி மக்காள் நீரே – கம்.ஆரண்:4 27/1

மேல்


மக (10)

மதி சேர்ந்த மக வெண் மீன் – பட் 35
கவை_மக நஞ்சு உண்டு ஆங்கு – குறு 324/6
பார்ப்பன குறு_மக போல தாமும் – ஐங் 202/2
மக முயங்கு மந்தி வரை_வரை பாய – பரி 15/38
கெடு மக பெண்டிரின் தேரும் – அகம் 347/15
மக அருள் ஆகுதி வழங்கினான்-அரோ – கம்.பால:5 83/4
சொல் மறா மக பெற்றவரே துயர் துறந்தார் – கம்.அயோ:1 67/4
நிறை மக உடையவர் நெறி செல் ஐம்பொறி – கம்.அயோ:4 190/1
குறை மக குறையினும் கொடுப்பராம் உயிர் – கம்.அயோ:4 190/2
மக ஆமை முதுகில் தோன்றும் மந்தரம் எனலும் ஆனான் – கம்.கிட்:17 28/4

மேல்


மகட்கு (10)

திதலை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகட்கு – நற் 6/4
அசைஇ உள் ஒழிந்த வசை தீர் குறு_மகட்கு – நற் 106/4
கயல் ஏர் உண்கண் குறு_மகட்கு – நற் 220/9
புரைய அல்ல என் மகட்கு என பரைஇ – அகம் 95/13
பண்டையின் சிறக்க என் மகட்கு என பரைஇ – அகம் 98/13
கிணை_மகட்கு எளிதால் பாடினள் வரினே – புறம் 111/4
தலை ஆய பேர் உணர்வின் கலை_மகட்கு தலைவர் ஆய் – கம்.பால:12 25/1
நில_மகட்கு அணிகள் என்ன நிரை கதிர் முத்தம் சிந்தி – கம்.பால:16 15/1
மலர்_மகட்கு உவமையாளோடும் வந்த இ – கம்.ஆரண்:4 14/3
உழுகின்ற பொழுதின் ஈன்ற ஒரு மகட்கு இரங்கி ஞாலம் – கம்.கிட்:15 28/3

மேல்


மகட்கே (2)

நின்றோன் போலும் என்றும் என் மகட்கே – அகம் 110/25
சிலம்பு நக இயலி சென்ற என் மகட்கே
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து – அகம் 117/9,10

மேல்


மகடூஉ (7)

தொடி கை மகடூஉ மகமுறை தடுப்ப – சிறு 192
மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப – பெரும் 58
வளை கை மகடூஉ வயின் அறிந்து அட்ட – பெரும் 304
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர் – அகம் 141/14
ஆடூஉ சென்னி தகைப்ப மகடூஉ
முளரி தீயின் முழம் அழல் விளக்கத்து – அகம் 301/12,13
கழி_கல_மகடூஉ போல – புறம் 261/18
இல் பொலி மகடூஉ போல சிற்சில – புறம் 331/9

மேல்


மகத்து (1)

சுவை-தொறும் அழூஉம் தன் மகத்து முகம் நோக்கி – புறம் 164/5

மேல்


மகம் (2)

நன்றி கொள் அரி மகம் நடத்த எண்ணியோ – கம்.பால:5 78/3
வன் திறல் மைந்தரை அளிக்கும் மா மகம்
இன்று நீ இயற்றுதற்கு எழுக ஈண்டு என்றான் – கம்.பால:5 80/3,4

மேல்


மகமுமே (1)

மடங்கலும் மகமுமே வாழ்வின் ஓங்கிட – கம்.பால:5 104/3

மேல்


மகமுறை (4)

தொடி கை மகடூஉ மகமுறை தடுப்ப – சிறு 192
மகமுறை மகமுறை நோக்கி முகன் அமர்ந்து – பெரும் 478
மகமுறை மகமுறை நோக்கி முகன் அமர்ந்து – பெரும் 478
மகமுறை தடுப்ப மனை-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 185

மேல்


மகர (46)

மகர_பகு_வாய் தாழ மண்-உறுத்து – திரு 25
ஏறி மகர வலயம் அணி திகழ் நுதலியர் – பரி 10/77
மகர மறி கடல் வைத்து நிறுத்து – பரி 23/72
கார்த்திகை காதில் கன மகர குண்டலம் போல் – பரி 33/1
பொலம் புனை மகர_வாய் நுங்கிய சிகழிகை – கலி 54/6
மகர நெற்றி வான் தோய் புரிசை – அகம் 181/20
தெண் திரை எழினி காட்ட தேம் பிழி மகர யாழின் – கம்.பால:2 4/3
மழலை அம் குழல் இசை மகர யாழ் இசை – கம்.பால:3 42/2
இறங்குவ மகர யாழ் எடுத்த இன் இசை – கம்.பால:3 47/1
வளை ஒலி வயிர் ஒலி மகர வீணையின் – கம்.பால:3 60/1
தைவரு மகர வீணை தண்ணுமை தழுவி தூங்க – கம்.பால:10 8/2
வடகமும் மகர யாழும் வட்டினி கொடுத்து வாச – கம்.பால:10 17/2
நல் இயல் மகர வீணை தேன் உக நகையும் தோடும் – கம்.பால:13 38/1
செயிரியர் மகர யாழின் தேம் பிழி தெய்வ கீதம் – கம்.பால:13 40/2
கேடு இலா மகர யாழில் கின்னர மிதுனம் பாடும் – கம்.பால:16 16/3
வள் உறை வயிர வாள் மகர கேதனன் – கம்.பால:19 4/3
மாடகம் பற்றினள் மகர வீணை தன் – கம்.பால:19 32/1
நிலை குலாம் மகர நீர் நெடிய மா கடல் எலாம் – கம்.பால:20 6/2
மதி தொட நிவந்து உயர் மகர தோரணம் – கம்.அயோ:2 38/3
மகர வேலை மண் தொட்ட வண்டு ஆடு தார் – கம்.அயோ:4 24/1
இடிபடு முழக்கம் பொங்க இன மழை மகர நீரை – கம்.அயோ:13 49/1
சங்கமும் மகர மீனும் தரளமும் மணியும் தள்ளி – கம்.அயோ:13 50/1
சீகர மகர வேலை காவலன் சிந்த-மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 14/4
மண்டல மகர வேலை அமுதொடும் வந்தது என்ன – கம்.ஆரண்:10 162/2
வயிற்றிடை வாய் எனும் மகர வேலையான் – கம்.ஆரண்:15 11/4
மந்தர கிரி என பெரியவன் மகர நீர் – கம்.கிட்:5 3/3
மகர வேலையை ஒத்தது மா நகர் – கம்.கிட்:11 38/4
துள்ளிய மகர மீன்கள் துடிப்பு_அற சுறவு தூங்க – கம்.சுந்:1 22/1
மாயோன் மகர கடல் நின்று எழு மாண்பது ஆகி – கம்.சுந்:1 40/4
மகர வீணையின் மந்தர கீதத்தின் மறைந்த – கம்.சுந்:2 27/1
மறைத்தன மகர தோரணத்தை வான் உற – கம்.சுந்:9 43/4
வள்ளப்பட்டன மகர கடல் என மதில் சுற்றிய பதி மறலிக்கு ஓர் – கம்.சுந்:10 28/3
மகர வேலையின் வெந்தன நந்தனவனங்கள் – கம்.சுந்:13 23/4
ஏழு பத்தின் பெரு வெள்ளம் மகர வெள்ளத்து இறுத்ததால் – கம்.யுத்1:1 1/4
வருணன் உய்ந்தனன் மகர நீர் வெள்ளத்து மறைந்து – கம்.யுத்1:5 58/4
சொல்லுதிர் மகர வேலை கவி குல வீரர் தூர்த்து – கம்.யுத்1:9 33/2
வைது-என கொல்லும் வில் கை மானிடர் மகர நீரை – கம்.யுத்1:9 66/1
வறந்தது சோரி பாய வளர்ந்தது மகர வேலை – கம்.யுத்2:16 202/3
மா கூடு படர் வேலை மறி மகர திரை வாங்கி – கம்.யுத்2:16 355/1
வாய் மடித்து ஒடுங்கின மகர வேலையே – கம்.யுத்2:18 88/4
மகர மறி கடலின் வளையும் வய நிருதர் – கம்.யுத்3:31 154/1
மகர நன் மீன் வந்தன காணா மனம் உட்கி – கம்.யுத்4:33 16/2
வான் நனைய மண் நனைய வளர்ந்து எழுந்த பெரும் குருதி மகர வேலை – கம்.யுத்4:33 20/1
புகுந்த மா மகர குலம் போக்கு அற – கம்.யுத்4:37 163/3
வாலி என்று அளவு இல் ஆற்றல் வன்மையான் மகர நீர் சூழ் – கம்.யுத்4:41 26/1
மராமரம் ஏழும் வாலி மார்பமும் மகர நீரும் – கம்.யுத்4:41 42/2

மேல்


மகர_பகு_வாய் (1)

மகர_பகு_வாய் தாழ மண்-உறுத்து – திரு 25

மேல்


மகர_வாய் (1)

பொலம் புனை மகர_வாய் நுங்கிய சிகழிகை – கலி 54/6

மேல்


மகரக்கண்ணன் (1)

அ உரை மகரக்கண்ணன் அறைதலும் அரக்கன் ஐய – கம்.யுத்3:21 7/1

மேல்


மகரங்கள் (3)

மரும தாரையின் எரியுண்ட மகரங்கள் மயங்கி – கம்.யுத்1:6 18/1
உமிழ்ந்து உலந்தன மகரங்கள் உலப்பு இல உருவ – கம்.யுத்1:6 20/2
வேண்டும் மீனொடு மகரங்கள் வாயிட்டு விழுங்கி – கம்.யுத்3:31 7/2

மேல்


மகரந்த (2)

மந்தாரம் முந்து மகரந்த மணம் குலாவும் – கம்.பால:16 41/1
மாறு அளாவிய மகரந்த நறவு உண்டு மகளிர் – கம்.சுந்:12 48/1

மேல்


மகரந்தம் (1)

மந்தாரம் உந்து மகரந்தம் மணந்த வாடை – கம்.சுந்:1 62/1

மேல்


மகரந்தமும் (1)

மா கந்தமும் மகரந்தமும் அளகம் தரும் மதியின் – கம்.அயோ:7 4/1

மேல்


மகரம் (7)

வில்லின் கடை மகரம் மேவ பாம்பு ஒல்லை – பரி 11/9
வவ்வு மாந்தரின் களி மயக்கு உறுவன மகரம்
எவ்வம் ஓங்கிய இறப்பொடு பிறப்பு இவை என்ன – கம்.கிட்:1 16/2,3
பொரு கடல் மகரம் எண்ணில் எண்ணலாம் பூட்கை பொங்கி – கம்.சுந்:10 8/1
வெய்ய வாய் மகரம் பற்ற வெருவின விளிப்ப மேல்_நாள் – கம்.யுத்1:8 16/2
வழங்கு பல் படை மீனது மத கரி மகரம்
முழங்குகின்றது முரி திரை பரியது முரசம் – கம்.யுத்3:31 20/1,2
மணி குண்டலம் வலயம் குழை மகரம் சுடர் மகுடம் – கம்.யுத்3:31 112/1
வாரி நீர் நின்று எதிர் மகரம் படர் – கம்.யுத்4:37 170/1

மேல்


மகரமீன் (1)

வன்பு உல கரி மடிந்தது-கொலோ மகரமீன்
என்பு உலப்பு உற உலர்ந்தது-கொலோ இது எனா – கம்.கிட்:5 2/2,3

மேல்


மகரமும் (2)

மழை என பொருத வேலை மகரமும் மத்த மாவும் – கம்.யுத்1:8 21/4
இரும் களி யானை ஆன மகரமும் இரியல் போக – கம்.யுத்2:19 58/2

மேல்


மகரவாய் (1)

வீசலின் மகரவாய் விளங்கும் வாள் முகம் – கம்.பால:23 65/3

மேல்


மகராக்கன் (1)

வண்டு உலாம் அலங்கல் மார்பன் மகராக்கன் மழை ஏறு என்ன – கம்.யுத்3:21 15/1

மேல்


மகரிகை (3)

வளர்ந்த காதலர் மகரிகை நெடு முடி அரக்கனை வர காணார் – கம்.சுந்:2 190/1
மகரிகை வயிர குண்டலம் அலம்பும் திண் திறல் தோள் புடை வயங்க – கம்.சுந்:3 74/2
தோள்-தொறும் தொடர்ந்த மகரிகை வயிர கிம்புரி வலய மா சுடர்கள் – கம்.சுந்:3 79/1

மேல்


மகவாய் (1)

முன்னமும் மகவாய் வந்த மூவரில் ஒருவன் போனான் – கம்.ஆரண்:11 68/1

மேல்


மகவு (8)

மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப – பெரும் 58
மகவு உடை மந்தி போல – குறு 29/6
வால் அறிவற்கு அதிதிக்கு ஒரு மகவு ஆய் – கம்.பால:8 11/2
மனு வென்ற நீதியான் மகவு இன்றி வருந்துவான் – கம்.பால:12 16/4
மகவு முலை வருட இள மகளிர்கள் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 15/4
மருங்கின்-மேல் ஒரு மகவு கொண்டு ஒரு தனி மகவை – கம்.சுந்:13 28/1
அரும் கையால் பற்றி மற்றொரு மகவு பின் அரற்ற – கம்.சுந்:13 28/2
மகவு கொண்டு போய் மரம் புகும் மந்தியை நிகர்த்தான் – கம்.யுத்2:15 213/4

மேல்


மகவுடையார் (1)

போன மகவுடையார் எல்லாம் புலம்பினார் – கம்.யுத்2:18 273/2

மேல்


மகவும் (1)

தொட்டிலும் இழந்தன மகவும் சோரவே – கம்.அயோ:4 199/4

மேல்


மகவை (4)

மனை தலை மகவை ஈன்ற அமர் கண் – புறம் 117/4
கண்ணுள் மணி போல் மகவை இழந்தும் உயிர் காதலியா – கம்.அயோ:4 85/1
ஏவா மகவை பிரிந்து இன்று எம் போல் இடர் உற்றனை நீ – கம்.அயோ:4 86/3
மருங்கின்-மேல் ஒரு மகவு கொண்டு ஒரு தனி மகவை
அரும் கையால் பற்றி மற்றொரு மகவு பின் அரற்ற – கம்.சுந்:13 28/1,2

மேல்


மகவொடு (3)

மான் தோல் பள்ளி மகவொடு முடங்கி – பெரும் 89
மை இரும் குட்டத்து மகவொடு வழங்கி – பெரும் 271
வாள் நுதல் கொடிச்சி மாதர் மகவொடு தவழும்-மாதோ – கம்.பால:16 7/4

மேல்


மகவோடு (1)

மைந்தன் வரவே நோக்கும் வளர் மாதவர்-பால் மகவோடு
அம் தண் புனல் கொண்டு அணுக ஐயா இது-போது அளவு ஆய் – கம்.அயோ:4 79/1,2

மேல்


மகவோடும் (1)

கைம்_மகவோடும் காதலவரொடும் – பரி 15/47

மேல்


மகள் (243)

உரு கெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்_மகள் – திரு 51
குறவர் மட மகள் கொடி போல் நுசுப்பின் – திரு 101
குருதி செந்தினை பரப்பி குற_மகள் – திரு 242
மலை_மகள் மகனே மாற்றோர் கூற்றே – திரு 257
வளை கை கிணை_மகள் வள் உகிர் குறைத்த – சிறு 136
நுதி வேல் நோக்கின் நுளை_மகள் அரித்த – சிறு 158
கரு_மறி காதின் கவை அடி பேய்_மகள் – சிறு 197
சூல்_மகள் மாறா மறம் பூண் வாழ்க்கை – பெரும் 136
குறு நெறி கொண்ட கூந்தல் ஆய்_மகள் – பெரும் 162
உறு துயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்_மகள் – முல் 13
அரி கூட்டு இன் இயம் கறங்க ஆடு_மகள் – குறி 193
பிணம் தின் யாக்கை பேய்_மகள் துவன்றவும் – பட் 260
குற_மகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி – மலை 183
ஐய குறு_மகள் கண்டிகும் வைகி – நற் 20/1
பெரு வரை அடுக்கம் பொற்ப சூர்_மகள் – நற் 34/4
துஞ்சாயோ என் குறு_மகள் என்றலின் – நற் 61/5
மாய குறு_மகள் மலர் ஏர் கண்ணே – நற் 66/11
தகாஅது வாழியோ குறு_மகள் நகாஅது – நற் 75/4
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் இழை குறு_மகள் – நற் 76/5
திதலை அல்குல் குறு_மகள் – நற் 77/11
பெரும் தோள் குறு_மகள் அல்லது – நற் 80/8
நல்கூர் பெண்டின் சில் வளை குறு_மகள் – நற் 90/9
நல்கூர் நுசுப்பின் மெல் இயல் குறு_மகள் – நற் 93/8
ஆடு_மகள் நடந்த கொடும் புரி நோன் கயிற்று – நற் 95/2
மீன் எறி பரதவர் மட_மகள் – நற் 101/8
கான குறவர் மட_மகள் – நற் 102/8
அம் மா மேனி நிரை தொடி குறு_மகள் – நற் 134/7
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – நற் 142/11
யாங்கு ஆகுவமோ அணி நுதல் குறு_மகள் – நற் 147/1
இறை ஏர் எல் வளை குறு_மகள் – நற் 167/10
அம் வயிறு அலைத்த என் செய்வினை குறு_மகள் – நற் 179/3
ஒரு மகள் உடையேன்-மன்னே அவளும் – நற் 184/1
அணி இயல் குறு_மகள் ஆடிய – நற் 184/8
வலை மான் மழை கண் குறு_மகள் – நற் 190/8
முன்_நாள் உம்பர் கழிந்த என் மகள்
கண்பட நீர் ஆழ்ந்தன்றே தந்தை – நற் 198/3,4
மலை உறை குறவன் காதல் மட_மகள் – நற் 201/1
கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை – நற் 202/8
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் – நற் 207/9
எவன் இனைபு வாடுதி சுடர் நுதல் குறு_மகள் – நற் 208/4
மழலை அம் குறு_மகள் மிழலை அம் தீம் குரல் – நற் 209/5
விருந்து விருப்பு-உறூஉம் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 221/8
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் குறு_மகள் – நற் 240/2
உள்ளினும் பனிக்கும் ஒள் இழை குறு_மகள் – நற் 253/5
குவளை உண்கண் என் மகள் ஓர் அன்ன – நற் 271/8
உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள் – நற் 274/3
சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர் – நற் 300/1
செறி தோட்டு எல் வளை குறு_மகள் – நற் 306/10
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறு_மகள் – நற் 319/8
பொன் போல் மேனி தன் மகள் நயந்தோள் – நற் 324/3
மாண்பு உடை குறு_மகள் நீங்கி – நற் 352/11
கல் கெழு குறவர் காதல் மட_மகள் – நற் 353/5
திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 366/3
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண் நுதல் குறு_மகள் – குறு 70/1
மெல் இயல் குறு_மகள் பாடினள் குறினே – குறு 89/7
சிறுகுடி குறவன் பெரும் தோள் குறு_மகள் – குறு 95/3
மாண் வரி அல்குல் குறு_மகள் – குறு 101/5
அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடு_மகள் – குறு 105/3
நாரை மிதிக்கும் என் மகள் நுதலே – குறு 114/5
நுண் வலை பரதவர் மட_மகள் – குறு 184/6
சில் நிரை வால் வளை குறு_மகள் – குறு 189/6
கோல் அமை குறும் தொடி குறு_மகள் ஒழிய – குறு 267/5
பணை தோள் குறு_மகள் பாவை தைஇயும் – குறு 276/1
பெரும் தோள் குறு_மகள் சிறு மெல் ஆகம் – குறு 280/3
பெரு நல குறு_மகள் வந்து என – குறு 295/5
நம் மனை மட_மகள் இன்ன மென்மை – குறு 327/5
நறவு மலி பாக்கத்து குற_மகள் ஈன்ற – குறு 394/2
திதலை அல்குல் நின் மகள்
பசலை கொள்வது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 29/4,5
முள் எயிற்று பாண்_மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த – ஐங் 47/1
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் – ஐங் 48/1
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள் – ஐங் 49/1
செ வாய் குறு_மகள் இனைய – ஐங் 52/3
யார் மகள் இவள் என பற்றிய மகிழ்ந – ஐங் 79/2
யார் மகள் ஆயினும் அறியாய் – ஐங் 79/3
கழனி ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 91/3
கழனி ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 96/3
பொய்கை ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 97/3
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும் – ஐங் 98/3
பூ கஞல் ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 99/3
யாணர் ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 100/3
நெய்தல் மயக்கி வந்தன்று நின் மகள்
பூ போல் உண்கண் மரீஇய – ஐங் 101/3,4
அரம் போழ் அம் வளை குறு_மகள் – ஐங் 185/3
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 195/2
வண்டு இமிர் சுடர் நுதல் குறு_மகள் – ஐங் 254/3
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 255/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 256/1
இரந்தனன் பெற்ற எல் வளை குறு_மகள் – ஐங் 257/2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 258/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 259/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 260/1
வன்கண் கானவன் மென் சொல் மட_மகள் – ஐங் 283/1
பின் இரும் கூந்தல் நன் நுதல் குற_மகள் – ஐங் 285/1
சுடர் தொடி குறு_மகள் இனைய – ஐங் 305/3
தெறுவது அம்ம நும் மகள் விருப்பே – ஐங் 313/1
பிறை நுதல் குறு_மகள் போகிய சுரனே – ஐங் 371/5
வெம் சுரம் என் மகள் உய்த்த – ஐங் 373/4
வந்தனளோ நின் மட_மகள் – ஐங் 393/4
சிறு நுதல் குறு_மகள் காட்டிய வம்மே – ஐங் 394/5
ஏகு-மதி வாழியோ குறு_மகள் போது கலந்து – ஐங் 395/4
புன்_புல நாடன் மட_மகள் – ஐங் 421/3
புறவு அணி நாடன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 424/1
கவை தலை பேய்_மகள் கழுது ஊர்ந்து இயங்க – பதி 13/15
துஞ்சு_மர குழாஅம் துவன்றி புனிற்று_மகள் – பதி 16/3
கரும் கண் பேய்_மகள் வழங்கும் – பதி 22/37
அழல் மருள் பூவின் தாமரை வளை_மகள் – பதி 23/23
கரும் கண் பேய்_மகள் கை புடையூஉ நடுங்க – பதி 30/36
ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர் – பதி 44/7
இயலினள் ஒல்கினள் ஆடும் மட மகள்
வெறி-உறு நுடக்கம் போல தோன்றி – பதி 51/10,11
செல்லாமோ தில் பாண்_மகள் காணியர் – பதி 60/3
உரு இல் பேய்_மகள் கவலை கவற்ற – பதி 67/11
கன்றிடின் காமம் கெடூஉம் மகள் இவன் – பரி 6/98
குறவன்_மகள் ஆணை கூறு ஏலா கூறேல் – பரி 8/69
ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் – பரி 9/9
வரை அகலத்தவனை வானவன் மகள்
மாண் எழில் மலர் உண்கண் – பரி 9/58,59
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப – பரி 10/78
மின் இழை நறு நுதல் மகள் மேம்பட்ட – பரி 11/135
மறலினாள் மாற்றாள் மகள்
வாய் வாளா நின்றாள் – பரி 20/45,46
என் மகள் ஒருத்தியும் பிறள் மகன் ஒருவனும் – கலி 9/6
நினையும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/14
தேரும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/17
சூழும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/20
தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர – கலி 36/4
நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள்
நீயே வளியின் இகல் மிகும் தேரும் களிறும் – கலி 50/14,15
நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள்
இவளை சொல்லாடி காண்பேன் தகைத்து – கலி 56/12,13
ஈன்றன ஆய_மகள் தோள் – கலி 101/38
புல்லாளே ஆய_மகள் – கலி 103/64
நைவாரா ஆய_மகள் தோள் – கலி 103/67
எளியவோ ஆய_மகள் தோள் – கலி 103/70
உற்றீயாள் ஆயர்_மகள் – கலி 104/68
பாடு இல ஆய_மகள் கண் – கலி 105/52
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் – கலி 107/19
கண்ணளோ ஆயர்_மகள் – கலி 109/12
நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள் – கலி 110/9
பேதை அல்லை மேதை அம் குறு_மகள் – அகம் 7/6
தொலைவு இல் வெள் வேல் விடலையொடு என் மகள்
இ சுரம் படர்தந்தோளே ஆயிடை – அகம் 7/12,13
அம் தீம் கிளவி குறு_மகள் – அகம் 9/25
எவன் இல குறு_மகள் இயங்குதி என்னும் – அகம் 12/3
மாசு இல் குறு_மகள் எவன் பேது உற்றனை – அகம் 16/12
நோவல் குறு_மகள் நோயியர் என் உயிர் என – அகம் 25/16
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நின் மகள்
பாலும் உண்ணாள் பழங்கண் கொண்டு – அகம் 48/1,2
நின் மகள் உண்கண் பல் மாண் நோக்கி – அகம் 48/21
மெல்லென தழீஇயினேன் ஆக என் மகள்
நன்னர் ஆகத்து இடை முலை வியர்ப்ப – அகம் 49/7,8
பொன் நேர் புது மலர் வேண்டிய குற_மகள் – அகம் 52/3
இன் உயிர் கழிவது ஆயினும் நின் மகள்
ஆய் மலர் உண்கண் பசலை – அகம் 52/13,14
வய களிற்று அன்ன காளையொடு என் மகள்
கழிந்ததற்கு அழிந்தன்றோ இலெனே ஒழிந்து யாம் – அகம் 55/5,6
கொழு மீன் தடியொடு குறு_மகள் கொடுக்கும் – அகம் 60/6
மெல் இயல் குறு_மகள் புலந்து பல கூறி – அகம் 75/20
கொண்டனை என்ப ஓர் குறு_மகள் அதுவே – அகம் 96/10
கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை – அகம் 99/11
அம் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்_மகள் – அகம் 126/9
மின் நேர் மருங்குல் குறு_மகள் – அகம் 126/21
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள் – அகம் 140/5
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடு_மகள் – அகம் 151/9
அம் மா மேனி ஆய் இழை குறு_மகள் – அகம் 161/11
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் – அகம் 172/16
குற_மகள் காக்கும் ஏனல் – அகம் 188/13
திதலை அல்குல் குறு_மகள் அவனொடு – அகம் 189/9
அரும் சுரம் இறந்த என் பெரும் தோள் குறு_மகள் – அகம் 195/1
சூர்_மகள் மாதோ என்னும் என் நெஞ்சே – அகம் 198/17
இன்னள் இனையள் நின் மகள் என பன் நாள் – அகம் 203/4
நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்_மகள் – அகம் 216/1
நலம் புனைந்து எடுத்த என் பொலம் தொடி குறு_மகள் – அகம் 219/9
பொம்மல் ஓதி எம் மகள் மணன் என – அகம் 221/3
பெரும் துனி மேவல் நல்கூர் குறு_மகள் – அகம் 229/10
மை ஈர் ஓதி வாள் நுதல் குறு_மகள் – அகம் 230/5
முறி புரை எழில் நலத்து என் மகள் துயர் மருங்கு – அகம் 242/8
கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை – அகம் 244/5
திரு நுதல் குறு_மகள் அணி நலம் வவ்விய – அகம் 256/16
மெல் இயல் குறு_மகள் நல் அகம் நசைஇ – அகம் 258/9
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – அகம் 274/14
கூழை நொச்சி கீழது என் மகள்
செம் புடை சிறு விரல் வரித்த – அகம் 275/17,18
அசையினள் இருந்த ஆய் தொடி குறு_மகள் – அகம் 280/4
நல்லள் அம்ம குறு_மகள் செல்வர் – அகம் 326/3
ஒண் தொடி குறு_மகள் கொண்டனம் செலினே – அகம் 335/26
ஆடு_மகள் போல பெயர்தல் – அகம் 370/15
என் மகள் பெரு மடம் யான் பாராட்ட – அகம் 397/1
மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள் – புறம் 33/2
ஆடு_மகள் குறுகின் அல்லது – புறம் 128/6
மெல் இயல் குறு_மகள் உள்ளி – புறம் 196/14
ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை – புறம் 215/4
மட பால் ஆய்_மகள் வள் உகிர் தெறித்த – புறம் 276/4
மா மகள்
என வினவுதி கேள் நீ – புறம் 340/3,4
மயிலை கண்ணி பெரும் தோள் குறு_மகள் – புறம் 342/2
யார் மகள் என்போய் கூற கேள் இனி – புறம் 353/7
பேய்_மகள் பற்றிய பிணம் பிறங்கு பல் போர்பு – புறம் 369/15
அழு குரல் பேய்_மகள் அயர கழுகொடு – புறம் 370/25
உரு கெழு பேய்_மகள் அயர – புறம் 371/26
ஆடு_மகள் அல்குல் ஒப்ப வாடி – புறம் 393/21
அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல் – புறம் 399/1
கிணை_மகள் அட்ட பாவல் புளிங்கூழ் – புறம் 399/16
நில_மகள் முகமோ திலதமோ கண்ணோ நிறை நெடு மங்கல நாணோ – கம்.பால:3 2/1
மா இரு மண்_மகள் மகிழ்வின் ஓங்கிட – கம்.பால:5 99/2
குமரர்கள் நில_மகள் குறைவு_அற வளர் நாள் – கம்.பால:5 121/4
மண் கிழித்திட எழும் சுடர்கள் மண்_மகள் உடல் – கம்.பால:7 10/3
மெல்லியலாளை நோக்கி விலை_மகள் அனைய நீயும் – கம்.பால:9 22/3
அள்ளல் பூ_மகள் ஆகும்-கொலோ எனது – கம்.பால:11 4/3
வள்ளலையே அனையானை கேகயர்_கோன் மகள் பயந்தாள் – கம்.பால:12 23/4
நெடு நில_மகள் முதுகு ஆற்ற நின்று உயர் – கம்.பால:13 4/1
மண்_மகள் தன் மார்பின் அணி வன்ன சரம் என்ன – கம்.பால:15 13/3
மலை_மகள் கொழுநன் சென்னி வந்து வீழ் கங்கை மான – கம்.பால:16 15/2
தேன் உடை மலர்_மகள் திளைக்கும் மார்பினில் – கம்.பால:23 58/1
மா மகள் தன்னொடும் மன்னுதி என்னா – கம்.பால:23 86/3
கேகயன் மா மகள் கேழ் கிளர் பாதம் – கம்.பால:23 94/1
ஒரு மகள் மணமும் கண்டு உவப்ப உன்னினேன் – கம்.அயோ:1 28/4
வண்ண மேகலை நில_மகள் மற்று உனை பிரிந்து – கம்.அயோ:1 35/3
மண்ணினும் நல்லள் மலர்_மகள் கலை_மகள் கலை ஊர் – கம்.அயோ:1 39/1
மண்ணினும் நல்லள் மலர்_மகள் கலை_மகள் கலை ஊர் – கம்.அயோ:1 39/1
பூ_மகள் கொழுநனாய் புனையும் மௌலி இ – கம்.அயோ:2 33/2
பண் உறு கட கரி பரதன் பார் மகள்
கண் உறு கவினராய் இனிது காத்த அம் – கம்.அயோ:2 65/1,2
ஆதி அரசன் அரும் கேகயன் மகள் மேல் – கம்.அயோ:4 103/1
பைம்_தொடி ஒருத்தி சொல் கொண்டு பார்_மகள் – கம்.அயோ:4 153/1
பெற்றிலள் தவம் அந்தோ பெரு நில_மகள் என்றான் – கம்.அயோ:9 25/4
கங்கையாளொடு கரியவள் நா_மகள் கலந்த – கம்.அயோ:9 31/1
மேவு கானம் மிதிலையர் கோன் மகள்
பூவின் மெல்லிய பாதமும் போந்தன – கம்.அயோ:10 50/1,2
கைகயர் கோ_மகள் இழைத்த கைதவம் – கம்.அயோ:11 94/3
ஒரு மகள் காதலின் உலகை நோய் செய்த – கம்.அயோ:14 37/1
கைகயன் மகள் விழுந்து அரற்ற காண்டியால் – கம்.அயோ:14 38/4
திரு_மகள் தலைவ செய் திரு_வினை உற யான் – கம்.ஆரண்:2 38/3
வஞ்சி என நஞ்சம் என வஞ்ச மகள் வந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 24/4
பூசல் வண்டு அரற்றும் கூந்தல் பொய்_மகள் புகன்ற என்-கண் – கம்.ஆரண்:6 40/2
நெரிந்து பார்_மகள் நெளிவு உற வனம் முற்றும் நிறைய – கம்.ஆரண்:7 85/3
செந்நெல் அம் கழனி நாடன் திரு மகள் செவ்வி கேளா – கம்.ஆரண்:10 110/2
வாள் தடம் கண்ணி நீர் யாவர் மா மகள்
காட்டிடை அரும் பகல் கழிக்கின்றீர் என்றான் – கம்.ஆரண்:12 38/3,4
சனகன் மா மகள் பெயர் சனகி காகுத்தன் – கம்.ஆரண்:12 39/3
ஒரு மகள் தனிமையை உன்னி உள் உறும் – கம்.ஆரண்:13 61/1
ஒடிவுற நில_மகள் உலைய ஊங்கு எலாம் – கம்.ஆரண்:14 80/2
தண் நறும் கரும் குழல் சனகன் மா மகள்
கண்ணினும் நெடியதோ கொடிய கங்குலே – கம்.ஆரண்:14 98/3,4
உதவும் பூ_மகள் சேர ஒண் மலர் – கம்.கிட்:9 1/3
இன் இசை முரல்வ நோக்கி இரு நில_மகள் கை ஏந்தி – கம்.கிட்:10 30/3
செங்கோலான் மகள் சீதை செவ்வியாள் – கம்.கிட்:16 40/2
மாய நந்திய வாள் முகத்து ஒரு தனி மயன் மகள் உறை மாடம் – கம்.சுந்:2 193/4
ஆழி பொரு படை நிருத பெரு வலி அடலோர் ஆய்_மகள் அடு பேழ் வாய் – கம்.சுந்:10 30/1
மயன் மகள் வயிறு அலைத்து அலறி மாழ்கினாள் – கம்.சுந்:10 48/4
அன்னவன் தனி மகள் அலரின்-மேல் அயன் – கம்.யுத்1:4 98/1
போல மா நில_மகள் பொலிந்து தோன்றினாள் – கம்.யுத்1:6 52/4
மெய்யின் ஈட்டத்து இலங்கை ஆம் மென் மகள்
பொய்யின் ஈட்டிய தீமை பொறுக்கலாது – கம்.யுத்1:8 67/1,2
மண்_மகள் வயிறு கீற மரம் ஒன்று வாங்கி கொண்டான் – கம்.யுத்2:15 129/4
பேர்த்தார் நில_மா_மகள் பேர்வள் என – கம்.யுத்2:18 22/2
உளுக்குவாள் நில_மகள் பிணத்தின் ஓங்கலால் – கம்.யுத்2:18 118/4
ஊற்று ஆர் குருதி புனல் பார்_மகள் உண்டிலாளேல் – கம்.யுத்2:19 11/2
மருங்குலும் உண்டு உண்டு என்ன மயன் மகள் மறுகி வந்தாள் – கம்.யுத்3:29 44/4
அன்று இது என்றிடின் மயன் மகள் அ தொழில் உறுதல் – கம்.யுத்4:35 26/3
இரங்கினள் மயன் மகள் இனைய பன்னினாள் – கம்.யுத்4:38 21/4
அன்று கேகயன் மகள் கொண்ட வரம் எனும் அயில் வேல் – கம்.யுத்4:40 104/1

மேல்


மகள்-கொல் (2)

யார் மகள்-கொல் இவள் தந்தை வாழியர் – நற் 8/4
ஏனோர் மகள்-கொல் இவள் என விதுப்பு உற்று – புறம் 342/3

மேல்


மகள்-தன் (1)

ஐயனும் இளவலும் அணி நில_மகள்-தன் – கம்.பால:5 125/1

மேல்


மகள்-மேல் (1)

ஓராதே ஒருவன்-தன் உயிர் ஆசை குல_மகள்-மேல் உற்ற காதல் – கம்.யுத்4:38 5/1

மேல்


மகள்கொடை (1)

மகள்கொடை எதிர்ந்த மடம் கெழு பெண்டே – நற் 310/5

மேல்


மகளிர் (301)

சூர்_அர_மகளிர் ஆடும் சோலை – திரு 41
இழை அணி வனப்பின் இன் நகை மகளிர்
போக்கு இல் பொலம் கலம் நிறைய பல் கால் – பொரு 85,86
புனல் ஆடு மகளிர் கதுமென குடைய – பொரு 241
துகில் அணி அல்குல் துளங்கு இயல் மகளிர்
அகில் உண விரித்த அம் மென் கூந்தலின் – சிறு 262,263
நாடக மகளிர் ஆடு_களத்து எடுத்த – பெரும் 55
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட பொலம் குழை – பெரும் 312
கூழ் உடை நல் இல் கொடும் பூண் மகளிர்
கொன்றை மென் சினை பனி தவழ்பவை போல் – பெரும் 327,328
கள் அடு மகளிர் வள்ளம் நுடக்கிய – பெரும் 339
நிண வாய் பெய்த பேய்_மகளிர் – மது 25
பரதவர் மகளிர் குரவையோடு ஒலிப்ப – மது 97
பேய்_மகளிர் பெயர்பு ஆட – மது 163
அணங்கு வீழ்வு அன்ன பூ தொடி மகளிர்
மணம் கமழ் நாற்றம் தெரு_உடன் கமழ – மது 446,447
பெண் மகிழ்வு-உற்ற பிணை நோக்கு மகளிர்
நெடும் சுடர் விளக்கம் கொளீஇ நெடு நகர் – மது 555,556
ஆய் பொன் அவிர் தொடி பாசிழை மகளிர்
ஒண் சுடர் விளக்கத்து பலர் உடன் துவன்றி – மது 579,580
வானவ மகளிர் மான கண்டோர் – மது 582
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉ கொண்டி மகளிர்
யாம நல் யாழ் நாப்பண் நின்ற – மது 583,584
வள மனை மகளிர் குள நீர் அயர – மது 603
கடும் சூல் மகளிர் பேணி கைதொழுது – மது 609
ஒள் இழை மகளிர் பள்ளி அயர – மது 623
மாண் இழை மகளிர் புலந்தனர் பரிந்த – மது 680
ஆய் தொடி மகளிர் நறும் தோள் புணர்ந்து – மது 712
இலங்கு இழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – மது 779
மடவரல் மகளிர் பிடகை பெய்த – நெடு 39
கூந்தல் மகளிர் கோதை புனையார் – நெடு 53
ஆடல் மகளிர் பாடல் கொள புணர்-மார் – நெடு 67
தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்ப – நெடு 120
மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட – நெடு 151
அணங்கு உறு மகளிர் ஆடு_களம் கடுப்ப – குறி 175
பூ தொடி மகளிர் சுடர் தலை கொளுவி – குறி 224
நேர் இழை மகளிர் உணங்கு உணா கவரும் – பட் 22
மைந்தர் கண்ணி மகளிர் சூடவும் – பட் 109
மகளிர் கோதை மைந்தர் மலையவும் – பட் 110
கொண்டி மகளிர் உண்துறை மூழ்கி – பட் 246
முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும் – பட் 296
வரை அர_மகளிர் இருக்கை காணினும் – மலை 190
அருவி நுகரும் வான் அர_மகளிர் – மலை 294
கிளி கடி மகளிர் விளி படு பூசல் – மலை 329
தினை குறு_மகளிர் இசை படு வள்ளையும் – மலை 342
குரூஉ கண் பிணையல் கோதை மகளிர்
முழவு துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண் – மலை 349,350
பகன்றை கண்ணி பழையர் மகளிர்
ஞெண்டு ஆடு செறுவில் தராய்_கண் வைத்த – மலை 459,460
மார்பு தலைக்கொண்ட மாண் இழை மகளிர்
கவல் ஏமுற்ற வெய்து வீழ் அரி பனி – நற் 30/5,6
திருந்து இழை மகளிர் விரிச்சி நிற்ப – நற் 40/4
கூரை நன் மனை குறும் தொடி மகளிர்
மணல் ஆடு கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – நற் 79/2,3
இழை அணி அல்குல் விழவு ஆடு மகளிர்
முழங்கு திரை இன் சீர் தூங்கும் – நற் 138/9,10
கூந்தல் மகளிர் கோதை கூட்டும் – நற் 145/3
ஒள் இழை மகளிர் இலங்கு வளை தொடூஉம் – நற் 188/3
நேர் இழை மகளிர் வார் மணல் இழைத்த – நற் 191/2
பெரு மட மகளிர் முன்கை சிறு கோல் – நற் 197/8
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் இவன் – நற் 200/10
இலங்கு வளை மகளிர் வியல் நகர் அயர – நற் 215/4
மெல் இயல் மகளிர் ஓதி அன்ன – நற் 225/4
கோதை மகளிர் குழூஉ நிரை கடுப்ப – நற் 238/2
பொன் தொடி மகளிர் புறங்கடை உகுத்த – நற் 258/5
இலங்கு எயிற்று ஏஎர் இன் நகை மகளிர்
உணங்கு தினை துழவும் கை போல் ஞாழல் – நற் 267/3,4
படிவ மகளிர் கொடி கொய்து அழித்த – நற் 272/2
வயவர் மகளிர் என்றி ஆயின் – நற் 276/3
ஒண் நுதல் மகளிர் ஓங்கு கழி குற்ற – நற் 283/1
வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம் – நற் 299/4
உண்துறை மகளிர் இரிய குண்டு நீர் – நற் 310/3
எழில் மா மேனி மகளிர்
விழுமாந்தனர் தம் கொழுநரை காத்தே – நற் 320/9,10
பார்ப்பன மகளிர் சாரல் புறத்து அணிய – நற் 321/4
இன்று தரு மகளிர் மென் தோள் பெறீஇயர் – நற் 360/4
வால் இழை மகளிர் சேரி தோன்றும் – நற் 380/5
ஒண் தொடி மகளிர் இழை அணி கூட்டும் – நற் 391/5
ஓங்கல் புணரி பாய்ந்து ஆடு மகளிர்
அணிந்திடு பல் பூ மரீஇ ஆர்ந்த – நற் 395/6,7
கயம் மூழ்கு மகளிர் கண்ணின் மானும் – குறு 9/6
பொன் செய் புனை இழை கட்டிய மகளிர்
கதுப்பின் தோன்றும் புது பூ கொன்றை – குறு 21/2,3
மகளிர் தழீஇய துணங்கையானும் – குறு 31/2
வால் இழை மகளிர் தழீஇய சென்ற – குறு 45/2
குறவர் மகளிர் கூந்தல் பெய்ம்-மார் – குறு 208/3
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 238/3
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 243/3
பின்னு விடு கதுப்பின் மின் இழை மகளிர்
இளையரும் மடவரும் உளரே – குறு 246/6,7
கடும் சூல் மகளிர் போல நீர் கொண்டு – குறு 287/5
வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் – குறு 298/6
ஓரை மகளிர் ஓராங்கு ஆட்ட – குறு 316/5
கடல் ஆடு மகளிர் கானல் இழைத்த – குறு 326/2
நறும் தழை மகளிர் ஓப்பும் கிள்ளையொடு – குறு 333/3
நிரை வளை முன்கை நேர் இழை மகளிர்
இரும் கல் வியல் அறை செந்தினை பரப்பி – குறு 335/1,2
வணங்கு இறை பணை தோள் எல் வளை மகளிர்
துணங்கை நாளும் வந்தன அ வரை – குறு 364/5,6
நெடும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர்
நலன் உண்டு துறத்தி ஆயின் – குறு 384/2,3
வால் இழை மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – குறு 386/3
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை மகளிர்
கையுறை ஆக நெய் பெய்து மாட்டிய – குறு 398/3,4
ஓரை_மகளிர் அஞ்சி ஈர் ஞெண்டு – குறு 401/3
சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும் – ஐங் 16/2
நறு வீ ஐம்பால் மகளிர் ஆடும் – ஐங் 84/3
மகளிர் அன்ன துணையோடு வதியும் – ஐங் 94/2
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட ஒள் இழை – ஐங் 100/1
எக்கர் ஞாழல் மலர் இல் மகளிர்
ஒண் தழை அயரும் துறைவன் – ஐங் 147/1,2
பொய்தல் ஆடிய பொய்யா மகளிர்
குப்பை வெண் மணல் குரவை நிறூஉம் – ஐங் 181/2,3
நாரை நல் இனம் கடுப்ப மகளிர்
நீர் வார் கூந்தல் உளரும் துறைவ – ஐங் 186/1,2
வரை அர_மகளிர் புரையும் சாயலள் – ஐங் 255/2
புனை இழை மகளிர் பயந்த – ஐங் 382/4
மகளிர் அன்ன ஆடு கொடி நுடங்கும் – ஐங் 400/2
வசை இல் மகளிர் வயங்கு இழை அணிய – பதி 12/23
வான் உறை மகளிர் நலன் இகல் கொள்ளும் – பதி 14/13
எல் வளை மகளிர் தெள் விளி இசைப்பின் – பதி 27/7
வளை கை மகளிர் வள்ளை கொய்யும் – பதி 29/2
வெண்கை மகளிர் வெண்_குருகு ஓப்பும் – பதி 29/6
ஒண் நுதல் மகளிர் கழலொடு மறுகும் – பதி 30/28
மெல் இயல் மகளிர் எழில் நலம் சிறப்ப – பதி 40/23
ஊசல் மேவல் சே இழை மகளிர்
உரல் போல் பெரும் கால் இலங்கு வாள் மருப்பின் – பதி 43/2,3
வண்டு படு கூந்தல் முடி புனை மகளிர்
தொடை படு பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 46/4,5
வரி ஞிமிறு இமிரும் மார்பு பிணி மகளிர்
விரி மென் கூந்தல் மெல் அணை வதிந்து – பதி 50/18,19
ஒண் நுதல் மகளிர் துனித்த கண்ணினும் – பதி 57/13
செறு வினை மகளிர் மலிந்த வெக்கை – பதி 71/3
செய்யுள் நாரை ஒய்யும் மகளிர்
இரவும் பகலும் பாசிழை களையார் – பதி 73/8,9
மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலி – பதி 78/5
புனல் பாய் மகளிர் ஆட ஒழிந்த – பதி 86/10
பாவை அன்ன மகளிர் நாப்பண் – பதி 88/29
வதுவை மகளிர் நோக்கினர் பெயர்ந்து – பதி 89/17
மன் மகளிர் சென்னியர் ஆடல் தொடங்க – பரி 7/80
நெடு மென் பணை தோள் குறும் தொடி மகளிர்
ஆரா காமம் ஆர் பொழில் பாயல் – பரி 8/39,40
வை எயிற்று எய்யா மகளிர் திறம் இனி – பரி 9/33
தையல் மகளிர் ஈர் அணி புலர்த்தர – பரி 11/86
அடியுறை_மகளிர் ஆடும் தோளே – பரி 14/5
ஆங்கு இள மகளிர் மருள பாங்கர் – பரி 19/74
மகளிர் கோதை மைந்தர் புனையவும் – பரி 20/20
மைந்தர் தண் தார் மகளிர் பெய்யவும் – பரி 20/21
பொய்தல் மகளிர் கண் காண இகுத்தந்து இ – பரி 20/59
தேடினாள் ஏச சில மகளிர் மற்று அதற்கு – பரி 20/66
மைந்தர் மகளிர் மண விரை தூவிற்று என்று – பரி 24/60
தைஇய மகளிர் தம் ஆயமோடு அமர்ந்து ஆடும் – கலி 27/19
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மட மகளிர்
தாம் பிழையார் கேள்வர் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும் – கலி 39/17,18
தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே – கலி 40/23
ஓரை மகளிர் ஓதை வெரீஇ எழுந்து – கலி 75/4
அமர் கண் மகளிர் அலப்பிய அ நோய் – கலி 75/7
பூ கண் மகளிர் புனை நலம் சிதைக்கும் – கலி 75/31
மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளிர் தர_தர – கலி 98/4
விலை வேண்டார் எம் இனத்து ஆயர்_மகளிர் – கலி 103/71
ஆயர் மகளிர் இயல்பு உரைத்து எந்தையும் – கலி 111/22
வால் இழை மகளிர் உயிர் பொதி அவிழ்க்கும் – கலி 119/14
மகளிர் தோள் சேர்ந்த மாந்தர் துயர் கூர நீத்தலும் – கலி 145/13
கொடு நுண் ஓதி மகளிர் ஓக்கிய – அகம் 9/11
பொய்தல் மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – அகம் 26/3
ஒண் தொடி மகளிர் வெண் திரி கொளாஅலின் – அகம் 47/10
அண்டர் மகளிர் தண் தழை உடீஇயர் – அகம் 59/5
விழவு அணி மகளிர் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 70/12
அவிர் தொடி முன்கை ஆய் இழை மகளிர்
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – அகம் 75/11,12
வால் இழை மகளிர் நால்வர் கூடி – அகம் 86/12
மாண் இழை மகளிர் பூண் உடை முலையின் – அகம் 99/4
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்பு உற்று – அகம் 136/8
கூழை கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர்
பெரும் செய் நெல்லின் வாங்கு கதிர் முறித்து – அகம் 141/16,17
ஒள் இழை மகளிர் சேரி பல் நாள் – அகம் 146/6
பொய்கை சூழ்ந்த பொழில் மனை மகளிர்
கை செய் பாவை துறை-கண் இறுக்கும் – அகம் 181/18,19
ஒண் தொடி மகளிர் பண்டை யாழ் பாட – அகம் 186/10
பழையர் மகளிர் பனி துறை பரவ – அகம் 201/7
அம் மா மேனி ஆய் இழை மகளிர்
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – அகம் 206/8,9
பெரு விதுப்பு உற்ற பல் வேள் மகளிர்
குரூஉ பூ பைம் தார் அருக்கிய பூசல் – அகம் 208/15,16
கடல் ஆடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும் – அகம் 216/8
அகன்று உறை மகளிர் அணி துறந்து நடுங்க – அகம் 217/12
குறும் தொடி மகளிர் குரூஉ புனல் முனையின் – அகம் 226/4
ஒள் இழை மகளிர் உயர் பிறை தொழூஉம் – அகம் 239/9
திரு நுதல் மகளிர் குரவை அயரும் – அகம் 269/20
ஊர் குறு_மகளிர் குறு_வழி விறந்த – அகம் 286/5
மகளிர் மாங்காட்டு அற்றே துகள் அற – அகம் 288/15
காதலர் பிரிந்த கையறு மகளிர்
நீர் வார் கண்ணின் கருவிளை மலர – அகம் 294/4,5
ஊர் கொள்கல்லா மகளிர் தர_தர – அகம் 316/9
நகை முக மகளிர் ஊட்டு உகிர் கடுக்கும் – அகம் 317/5
பைம் குழை தழையர் பழையர் மகளிர்
கண் திரள் நீள் அமை கடிப்பின் தொகுத்து – அகம் 331/5,6
வணங்கு இறை மகளிர் அயர்ந்தனர் ஆடும் – அகம் 334/7
தெண் கள் தேறல் மாந்தி மகளிர்
நுண் செயல் அம் குடம் இரீஇ பண்பின் – அகம் 336/6,7
தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர்
ஏசுப என்ப என் நலனே அதுவே – அகம் 336/11,12
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் மகளிர்
கை மாண் தோணி கடுப்ப பையென – அகம் 344/4,5
முறி தழை மகளிர் மடுப்ப மாந்தி – அகம் 348/9
சே இழை மகளிர் ஆயமும் அயரா – அகம் 369/5
வதுவை மகளிர் கூந்தல் கமழ் கொள – அகம் 378/2
மகளிர் மலைத்தல் அல்லது மள்ளர் – புறம் 10/9
வயவு-உறு மகளிர் வேட்டு உணின் அல்லது – புறம் 20/14
எல் வளை மகளிர் தலைக்கை தரூஉந்து – புறம் 24/9
முண்டக கோதை ஒண் தொடி மகளிர்
இரும் பனையின் குரும்பை நீரும் – புறம் 24/11,12
ஒண் தொடி மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – புறம் 24/31
ஒண் நுதல் மகளிர் கைம்மை கூர – புறம் 25/12
பாண் முற்று ஒழிந்த பின்றை மகளிர்
தோள் முற்றுக நின் சாந்து புலர் அகலம் ஆங்க – புறம் 29/6,7
மாண் இழை மகளிர் கரு சிதைத்தோர்க்கும் – புறம் 34/2
செறி அரி சிலம்பின் குறும் தொடி மகளிர்
பொலம் செய் கழங்கின் தெற்றி ஆடும் – புறம் 36/3,4
நீர் தரு மகளிர் குற்ற குவளையும் – புறம் 42/16
பால் இல் குழவி அலறவும் மகளிர்
பூ இல் வறும் தலை முடிப்பவும் நீர் இல் – புறம் 44/6,7
இலங்கு வளை மகளிர் தெற்றி ஆடும் – புறம் 53/3
ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 56/20
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர்
பாசவல் முக்கி தண் புனல் பாயும் – புறம் 63/12,13
பல் இரும் கூந்தல் மகளிர்
ஒல்லா முயக்கு இடை குழைக என் தாரே – புறம் 73/13,14
மாண் இழை மகளிர் நாணினர் கழிய – புறம் 78/10
நோக்கிய மகளிர் பிணித்தன்று ஒன்றே – புறம் 96/5
குறும் தொடி மகளிர் தோள் விடல் – புறம் 97/24
கோல் திரள் முன்கை குறும் தொடி மகளிர்
நாறு இரும் கூந்தல் கிழவரை படர்ந்தே – புறம் 113/8,9
ஏந்து எழில் மழை கண் இன் நகை மகளிர்
புன் மூசு கவலைய முள் மிடை வேலி – புறம் 116/3,4
மாண் இழை மகளிர் புல்லு-தொறும் புகல – புறம் 161/28
ஓரை ஆயத்து ஒண் தொடி மகளிர்
கேழல் உழுத இரும் சேறு கிளைப்பின் – புறம் 176/1,2
பரந்து ஓங்கு சிறப்பின் பாரி_மகளிர் – புறம் 200/12
நெடு மா பாரி_மகளிர் யானே – புறம் 201/5
தந்தை தோழன் இவர் என் மகளிர்
அந்தணன் புலவன் கொண்டுவந்தனனே – புறம் 201/6,7
கைவண் பாரி_மகளிர் என்ற என் – புறம் 202/15
தெரி இழை மகளிர் பாணி பார்க்கும் – புறம் 209/17
மகளிர் சாயல் மைந்தர்க்கு மைந்து – புறம் 221/5
ஊழின் உருப்ப எருக்கிய மகளிர்
வாழை பூவின் வளை முறி சிதற – புறம் 237/10,11
பாவை அன்ன குறும் தொடி மகளிர்
இழை நிலை நெகிழ்ந்த மள்ளன் கண்டிகும் – புறம் 251/2,3
மெல் இழை மகளிர் ஐது அகல் அல்குல் – புறம் 271/3
தொடி உடை மகளிர் அல்குலும் கிடத்தி – புறம் 272/5
மூதின் மகளிர் ஆதல் தகுமே – புறம் 279/2
கழி_கல_மகளிர் போல – புறம் 280/14
மென் தோள் மகளிர் நன்று புரப்ப – புறம் 283/11
மாசு இல் மகளிர் மன்றல் நன்றும் – புறம் 287/11
குமரி மகளிர் கூந்தல் புரைய – புறம் 301/2
விளங்கு இழை மகளிர் கூந்தல் கொண்ட – புறம் 302/3
கொடும் குழை மகளிர் கோதை சூட்டி – புறம் 304/1
தொடலை அல்குல் தொடி தோள் மகளிர்
கடல் ஆடி கயம் பாய்ந்து – புறம் 339/6,7
செறி வளை மகளிர் பறந்து எழுந்து – புறம் 344/2
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர்
குன்று ஏறி புனல் பாயின் – புறம் 352/5,6
புனல் ஆடு மகளிர் வள மனை ஒய்யும் – புறம் 354/6
பேஎய் மகளிர் பிணம் தழூஉ பற்றி – புறம் 359/4
நல்கின் நா அஞ்சும் முள் எயிற்று மகளிர்
அல்குல் தாங்கா அசைஇ மெல்லென – புறம் 361/16,17
பாசிழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – புறம் 367/6
மென் தோள் மகளிர் மன்றம் பேணார் – புறம் 373/12
மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா – புறம் 374/10
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர்
நெய்தல் கேளல்-மார் நெடும் கடையானே – புறம் 389/16,17
அயில் விழி மகளிர் ஆடும் அரங்கினுக்கு அழகு-செய்ய – கம்.பால:2 14/2
பொன் விலை மகளிர் மனம் என கீழ் போய் புன் கவி என தெளிவு இன்றி – கம்.பால:3 13/2
மணி விளக்கு அல்லன மகளிர் மேனியே – கம்.பால:3 50/4
கட கரி அல்லன மகளிர் கண்களே – கம்.பால:3 53/4
மலர் கடி நாறுவ மகளிர் கூந்தலே – கம்.பால:3 57/4
மாளிகை மலர்வன மகளிர் வாள் முகம் – கம்.பால:3 63/2
ஊசலில் மகளிர் மைந்தர் சிந்தையொடு உலவ கண்டார் – கம்.பால:10 9/4
வெள்ளிய முறுவல் தோன்ற விருந்து என மகளிர் ஈந்த – கம்.பால:10 11/3
பாசிழை மகளிர் சூழ போய் ஒரு பளிக்கு மாட – கம்.பால:13 45/2
மன் மணி புரவிகள் மகளிர் ஊர்வன – கம்.பால:14 14/1
வார் உடை வன முலை மகளிர் சிந்தை போல் – கம்.பால:14 20/2
பொன் தொடி மகளிர் ஊரும் பொலன் கொள் தார் புரவி வெள்ளம் – கம்.பால:14 75/1
மயில்_இனம் திரிவ என்ன திரிந்தனர் மகளிர் எல்லாம் – கம்.பால:15 29/4
வானவர் மகளிர் ஆடும் வாசம் நாறு ஊசல் கண்டார் – கம்.பால:16 20/4
பைம் தொடி மகளிர் கைத்து ஓர் பசை இல்லை என்ன விட்ட – கம்.பால:16 21/3
வயங்கு பூம் பந்தரும் மகளிர் எய்தினார் – கம்.பால:19 5/4
தெரிந்திலம் திருநகர் மகளிர் செய்கையே – கம்.பால:23 75/4
வள்ளலை நோக்கிய மகளிர் மேனியின் – கம்.பால:23 76/1
வேதியர் வசிட்டன் ஒத்தார் வேறு உள மகளிர் எல்லாம் – கம்.அயோ:3 70/2
இனையராய் மகளிர் எல்லாம் இரைத்தனர் நிரைத்து மொய்த்தார் – கம்.அயோ:3 91/1
பூம் குழல் மகளிர் உள்ளம் புது களி ஆட நோக்கி – கம்.அயோ:3 104/2
மகன்-வயின் இரங்குறும் மகளிர் வாய்களால் – கம்.அயோ:4 176/2
வட்டிலும் இழந்தன மகளிர் வான் மணி – கம்.அயோ:4 199/3
மாந்தர்-தம் மொய்ம்பினின் மகளிர் கொங்கை ஆம் – கம்.அயோ:4 208/1
தொடுத்த மாதவி சூழலில் சூர்_அர_மகளிர் – கம்.அயோ:10 23/3
மங்குல் தோய் நகர் மகளிர் ஆம் என – கம்.அயோ:11 121/3
பூ உதிர் கொம்பு என மகளிர் போயினார் – கம்.அயோ:12 34/4
மனம் கிடந்து உண்கில மகளிர் கொங்கையே – கம்.அயோ:12 51/4
பொலம் குழை மகளிர் நாவாய் போக்கின் ஒன்றுஒன்று தாக்க – கம்.அயோ:13 55/1
துயல்வன துடுப்பு வீசும் துவலைகள் மகளிர் மென் தூசு – கம்.அயோ:13 56/2
வானவர் மகளிர் ஊரும் மானமே நிகர்த்த மாதோ – கம்.அயோ:13 59/4
மறு அறு மாந்தரும் மகளிர் வெள்ளமும் – கம்.அயோ:13 62/3
கூந்தல் தெய்வ மகளிர் கொண்டாடினார் – கம்.அயோ:14 12/2
நிறையின் நீங்கிய மகளிர் நீர்மையும் – கம்.அயோ:14 98/1
நல் நுதல் மகளிர் சிந்தை நல் நெறி பால அல்ல – கம்.ஆரண்:6 37/2
நேர் இழை மகளிர் கூந்தல் நிறை நறை வாசம் நீந்தி – கம்.ஆரண்:10 163/1
வைகலும் புனல் குடைபவர் வான்_அர_மகளிர் – கம்.கிட்:1 18/2
சூர்_அர_மகளிர் ஊசல் துவன்றிய சும்மைத்து அன்றே – கம்.கிட்:3 31/4
அழுங்குறு மகளிர் தம் அன்பர் தீர்ந்தவர் – கம்.கிட்:10 12/1
மாரன் அன்னவர் வரவு கண்டு உவக்கின்ற மகளிர்
மூரல் மென் குறு முறுவல் ஒத்து அரும்பின முல்லை – கம்.கிட்:10 35/3,4
வஞ்சிகள் பொலிந்தன மகளிர் மானவே – கம்.கிட்:10 118/4
குலம் கொள் தோகை மகளிர் குழாத்தினால் – கம்.கிட்:11 44/3
அறிவுற்று மகளிர் வெள்ளம் அலமரும் அமலை நோக்கி – கம்.கிட்:11 79/1
முருக்கு இதழ் மகளிர் ஏந்த முரசு_இனம் முகிலின் ஆர்ப்ப – கம்.கிட்:11 102/2
வெம் முலை மகளிர் வெள்ளம் மீன் என விளங்க விண்ணில் – கம்.கிட்:11 103/1
மைந்தரும் முதியரும் மகளிர் வெள்ளமும் – கம்.கிட்:11 109/1
மழலை மென் மொழி கிளிக்கு இருந்து அளிக்கின்ற மகளிர்
சுழலும் நல் நெடும் தட மணி சுவர்-தொறும் துவன்றும் – கம்.சுந்:2 6/2,3
வான மாதரோடு இகலுவர் விஞ்சையர் மகளிர்
ஆன மாதரோடு ஆடுவர் இயக்கியவர் அவரை – கம்.சுந்:2 24/1,2
வள்ளி நுண் மருங்குல் என்ன வானவர் மகளிர் உள்ளம் – கம்.சுந்:2 36/1
வானவர் மகளிர் ஆட்ட மஞ்சனம் ஆடுவாரை – கம்.சுந்:2 102/4
கந்தர்ப்ப மகளிர் ஆடும் நாடகம் காண்கின்றாரை – கம்.சுந்:2 104/4
பன்னக மகளிர் சுற்றி பலாண்டு இசை பரவ பண்ணை – கம்.சுந்:2 117/3
வானவர் மகளிர் கால் வருட மா மதி – கம்.சுந்:2 123/1
மாட கூடங்கள் மாளிகை ஒளிகை மகளிர்
ஆடு அரங்குகள் அம்பலம் தேவர் ஆலயங்கள் – கம்.சுந்:2 131/1,2
பன்னக மகளிர் வள் வார் தண்ணுமை பாணி பேண – கம்.சுந்:2 184/2
குழை புகு கமலம் கோட்டினர் நோக்கும் குறு நகை குமுத வாய் மகளிர்
மழை புரை ஒண் கண் செம் கடை ஈட்டம் மார்பினும் தோளினும் மலைய – கம்.சுந்:3 88/3,4
தலை எடுத்து இன்னமும் மகளிர் தாழ்தியோ – கம்.சுந்:3 119/4
பரிந்து புலம்பும் மகளிர் காண கணவர் பிணம் பற்றி – கம்.சுந்:8 49/1
மாறு அளாவிய மகரந்த நறவு உண்டு மகளிர்
வீறு அளாவிய முகிழ் முலை மெழுகிய சாந்தின் – கம்.சுந்:12 48/1,2
வரையினை புரை மாடங்கள் எரி புக மகளிர்
புரை இல் பொன் கலன் வில்லிட விசும்பிடை போவார் – கம்.சுந்:13 22/1,2
வாளினை தொழுவது அல்லால் வணங்குதல் மகளிர் ஊடல் – கம்.யுத்1:3 146/3
கள்ளம் ஆர் மகளிர் சோர நேமிப்புள் கவற்சி நீங்க – கம்.யுத்1:9 88/2
அன்று ஆய மகளிர் நோக்கம் ஆடவர் நோக்கம் ஆக – கம்.யுத்1:12 51/3
ஆடினார் வானவர்கள் அர_மகளிர் அமுத இசை – கம்.யுத்2:16 356/1
மந்திர மரபின் சூட்டி வானவர் மகளிர் யாரும் – கம்.யுத்2:17 52/2
ஏழை மகளிர் அடி வருட ஈர்ம் தென்றல் – கம்.யுத்2:17 85/1
ஏனை மகளிர் நிலை என் ஆகும் போய் இரங்கி – கம்.யுத்2:18 273/3
பொன் பொதி விளக்கம் கோடி பூம் குழை மகளிர் ஏந்த – கம்.யுத்2:19 279/3
வானவர் மகளிர் போனார் மழலை அம் சதங்கை மாழ்க – கம்.யுத்2:19 281/4
இழை அணி மகளிர் சூழ்ந்தார் அனந்தரால் இடங்கள்-தோறும் – கம்.யுத்2:19 282/4
மால் கடல் சேனை காணும் வானவர் மகளிர் மான – கம்.யுத்3:22 9/3
வயிறு அலைத்து ஓடி வந்து கொழுநர்-மேல் மகளிர் மாழ்கி – கம்.யுத்3:22 29/1
ஐயம் நீங்காள் என்று உரைக்க அரக்கர் மகளிர் இரைத்து ஈண்டி – கம்.யுத்3:23 3/3
சுந்தர மகளிர் அங்கை சாமரை தென்றல் தூற்ற – கம்.யுத்3:24 52/2
வானக மகளிர் வந்தார் சில் அரி சதங்கை பம்ப – கம்.யுத்3:25 3/3
மங்கலம் தேவர் கூற வானவ மகளிர் வாழ்த்தி – கம்.யுத்3:27 11/1
ஊதினான் சங்கம் வானத்து ஒண் தொடி மகளிர் ஒண் கண் – கம்.யுத்3:27 86/1
கணம் குழை மகளிர் ஈண்டி இரைத்தவர் கடைக்கண் என்னும் – கம்.யுத்3:28 16/3
பொய் வினை மகளிர் கற்பும் போன்றது அ பொலம் பொன் திண் தேர் – கம்.யுத்3:28 28/4
மகளிர் வன முலைகள் தழுவி அகம் மகிழ – கம்.யுத்3:31 155/4
மணி கொடும் குழை வானவர் தானவர் மகளிர்
துணுக்கம் எய்தினர் மங்கல நாண்களை தொட்டார் – கம்.யுத்4:35 29/3,4
அருந்ததி முதலிய மகளிர் ஆடுதல் – கம்.யுத்4:40 75/3
மட்கும்தான் ஆய வெள்ள மகளிர் இன்று ஆகி வானோர் – கம்.யுத்4:41 27/2
பாசிழை மகளிர் ஆடை அந்தணர் பறித்து சுற்ற – கம்.யுத்4:42 8/2
பிறை கொழுந்து அனைய நெற்றி பெய் வளை மகளிர் மெய்யை – கம்.யுத்4:42 9/3

மேல்


மகளிர்-தம் (2)

என்னோ மகளிர்-தம் பண்பு என்றோளே – நற் 339/12
வான்_அர_மகளிர்-தம் வயங்கு நூபுர – கம்.கிட்:1 14/3

மேல்


மகளிர்க்கு (19)

வான் அர_மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட – திரு 117
துறை ஆடு மகளிர்க்கு தோள் புணை ஆகிய – சிறு 117
வான் அர_மகளிர்க்கு மேவல் ஆகும் – நற் 356/4
மனை உறை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர் என – குறு 135/2
புனல் ஆடு மகளிர்க்கு புணர் துணை உதவும் – ஐங் 15/2
பஞ்சாய் கோதை மகளிர்க்கு
அஞ்சுவல் அம்ம அ முறை வரினே – ஐங் 54/5,6
அந்தர_மகளிர்க்கு தெய்வமும் போன்றே – ஐங் 76/4
நல_தகு மகளிர்க்கு தோள் துணை ஆகி – ஐங் 80/2
மகளிர்க்கு அல்லது மலர்ப்பு அறியலையே – பதி 63/5
அழுகை மகளிர்க்கு உழுவை செப்ப – பரி 14/12
அரு நெறி ஆயர்_மகளிர்க்கு – கலி 114/20
நிரை இதழ் உண்கண் மகளிர்க்கு
அரியவால் என அழுங்கிய செலவே – அகம் 65/19,20
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு ஊசல் ஆக – அகம் 368/4
மென்மையின் மகளிர்க்கு வணங்கி வன்மையின் – புறம் 68/6
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு உறுதுணை ஆகி – புறம் 229/23
ஆம் எனல் ஆவது அன்றால் அரும் குல மகளிர்க்கு அம்மா – கம்.ஆரண்:6 38/2
கணம் குழை மகளிர்க்கு எல்லாம் பெரும் பதம் கைக்கொள் என்னா – கம்.ஆரண்:12 70/3
மஞ்சு என திரண்ட கோல மேனிய மகளிர்க்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:2 15/1
நீர்மையால் உணர்தி ஐய நிரை வளை மகளிர்க்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:13 34/1

மேல்


மகளிர்க்கும் (1)

கரும் குழல் மகளிர்க்கும் கலவி பூசலால் – கம்.பால:19 66/2

மேல்


மகளிர்கள் (3)

இடை இற மகளிர்கள் எறி புனல் மறுக – கம்.பால:2 43/1
மகவு முலை வருட இள மகளிர்கள் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 15/4
கணம் குழை மகளிர்கள் கங்குல் வீந்தது என்று – கம்.ஆரண்:10 119/3

மேல்


மகளிரின் (15)

வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக – குறி 195
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த – நற் 302/1
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாடன் – குறு 26/3
வரை அர_மகளிரின் அரியள் என் – ஐங் 191/4
வரை அர_மகளிரின் நிரையுடன் குழீஇ – ஐங் 204/2
பந்து ஆடு மகளிரின் படர்தரும் – ஐங் 295/5
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாட – ஐங் 297/2
சூர் அர_மகளிரின் நின்ற நீ மற்று – அகம் 32/7
சூர் அர_மகளிரின் பெறற்கு அரியோளே – அகம் 162/25
கிளி கடி மகளிரின் விளி பட பயிரும் – அகம் 194/15
கொடும் குழை மகளிரின் ஒடுங்கிய இருக்கை – அகம் 236/12
வரை அர_மகளிரின் அரியள் – அகம் 342/12
தொடி_கழி_மகளிரின் தொல் கவின் வாடி – புறம் 238/6
கலம் தொடா மகளிரின் இகந்து நின்றவ்வே – புறம் 299/7
இடுங்கினன் மகளிரின் இரங்கும் நெஞ்சினன் – கம்.அயோ:12 13/2

மேல்


மகளிருக்கு (1)

ஆனனம் மகளிருக்கு அளித்த தாமரை – கம்.அயோ:10 40/1

மேல்


மகளிரும் (17)

ஓரை மகளிரும் ஊர் எய்தினரே – நற் 398/5
எம்மொடு வந்து கடல் ஆடு மகளிரும்
நெய்தல் அம் பகை தழை பாவை புனையார் – ஐங் 187/2,3
நிறம் திகழ் பாசிழை உயர்திணை மகளிரும்
தெய்வம் தரூஉ நெஞ்சத்து ஆன்றோர் – பதி 73/5,6
நான்மாடக்கூடல் மகளிரும் மைந்தரும் – கலி 92/65
மாதர் மகளிரும் மைந்தரும் மைந்து உற்று – கலி 103/61
மெல் இயல் மகளிரும் இழை களைந்தனரே – புறம் 224/17
அணி இழை மகளிரும் அலங்கல் வீரரும் – கம்.பால:3 32/1
கொச்சை மாந்தரை கோல் வளை மகளிரும் கூசார் – கம்.ஆரண்:8 2/2
பிரிந்து உறை மகளிரும் பிலத்த பாந்தளும் – கம்.கிட்:10 10/1
தூவும் தேவரும் மகளிரும் முனிவரும் சொரிந்த – கம்.சுந்:7 52/3
வந்து இரைந்தனர் மைந்தரும் மகளிரும் மழை போல் – கம்.சுந்:11 62/1
நிரை வளை மகளிரும் நிருத மைந்தரும் – கம்.சுந்:12 14/4
வான மாதரும் மற்றுள மகளிரும் மறுகி – கம்.சுந்:13 33/1
இயக்கரும் மகளிரும் இரியல்போயினார் – கம்.யுத்1:8 10/4
தான் அர_மகளிரும் தமரும் ஆர்த்தனர் – கம்.யுத்2:16 287/2
வான மகளிரும் தம் வாய் திறந்து மாழ்கினார் – கம்.யுத்2:18 273/4
நினைவு_அரு மகளிரும் நிருதர் என்று உளார் – கம்.யுத்4:40 56/2

மேல்


மகளிருள் (1)

வட-வயின் விளங்கு ஆல் உறை எழு_மகளிருள் – பரி 5/43

மேல்


மகளிருள்ளும் (2)

தழை அணி அல்குல் மகளிருள்ளும்
விழவு மேம்பட்ட என் நலனே பழ விறல் – குறு 125/3,4
விசும்பு வழங்கு மகளிருள்ளும் சிறந்த – பதி 31/27

மேல்


மகளிரே (2)

உண்ட-பின் கலவி போரின் ஒசிந்த மென் மகளிரே போல் – கம்.பால:10 7/2
மாந்தரே பெரிது என்பாரும் மகளிரே பெரிது என்பாரும் – கம்.அயோ:3 73/2

மேல்


மகளிரேம் (1)

குறவர் மகளிரேம் குன்று கெழு கொடிச்சியேம் – நற் 276/4

மேல்


மகளிரை (8)

யாணர் ஊர நின் மாண் இழை மகளிரை
எம் மனை தந்து நீ தழீஇயினும் அவர்-தம் – நற் 330/6,7
மகளிரை மைந்து உற்று அமர்பு-உற்ற மைந்தர் – பரி 20/91
வளையின் வாய் விடல் மாலை மகளிரை நோவேமோ – கலி 68/9
மாதர் மென் நோக்கின் மகளிரை நுந்தை போல் – கலி 86/23
அன்னையோ மன்றத்து கண்டு ஆங்கே சான்றார் மகளிரை
இன்றி அமையேன் என்று இன்னவும் சொல்லுவாய் – கலி 110/20,21
தையலார் இழிந்து பாரின் மகளிரை தழுவி கொண்டார் – கம்.பால:13 41/2
குரவரை மகளிரை வாளின் கொன்றுளோன் – கம்.அயோ:11 97/1
தோற்று இள மகளிரை சுமப்ப போன்றவே – கம்.அயோ:12 29/4

மேல்


மகளிரொடு (21)

மாசு இல் மகளிரொடு மறு இன்றி விளங்க – திரு 147
மயில் கண்டு அன்ன மட நடை மகளிரொடு
செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செ அரை – திரு 205,206
மடவரல் மகளிரொடு பகல் விளையாடி – பெரும் 387
பைம் தழை மா மகளிரொடு
பாய் இரும் பனி கடல் வேட்டம் செல்லாது – பட் 91,92
வெறி ஆடு மகளிரொடு செறிய தாஅய் – பட் 155
ஒள் இழை மகளிரொடு ஓரையும் ஆடாய் – நற் 155/1
பைம் தொடி மகளிரொடு சிறுவர் பயந்து – நற் 330/9
ஒள் இழை மகளிரொடு மள்ளர் மேன – பதி 13/21
நுணங்கு கண் சிறு கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு
அகவுநர் புரந்த அன்பின் கழல் தொடி – அகம் 97/10,11
விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணி பொலிந்து – அகம் 176/15
மனை முதிர் மகளிரொடு குரவை தூங்கும் – அகம் 232/10
இளம் துணை மகளிரொடு ஈர் அணி கலைஇ – அகம் 266/5
ஈகை அரிய இழை அணி மகளிரொடு
சாயின்று என்ப ஆஅய் கோயில் – புறம் 127/5,6
தூ இயல் கொள்கை துகள் அறு மகளிரொடு
பருதி உருவின் பல் படை புரிசை – புறம் 224/6,7
கோடு ஏந்து அல்குல் குறும் தொடி மகளிரொடு
காலன் என்னும் கண்ணிலி உய்ப்ப – புறம் 240/4,5
தண் கயம் ஆடும் மகளிரொடு கை பிணைந்து – புறம் 243/3
மங்கல மகளிரொடு மாலை சூட்டி – புறம் 332/5
ஈம விளக்கின் பேஎய்_மகளிரொடு – புறம் 356/3
செம் கண் மகளிரொடு சிறு துளி அளைஇ – புறம் 366/14
ஆய் வளை மகளிரொடு அமரர் ஈட்டத்தர் – கம்.ஆரண்:7 121/1
அணங்கு இள மகளிரொடு அரக்கர் ஆடுறும் – கம்.சுந்:5 64/1

மேல்


மகளிரோடு (9)

சூர் அர_மகளிரோடு உற்ற சூளே – குறு 53/7
புல் இனத்து ஆயர்_மகளிரோடு எல்லாம் – கலி 111/5
மாண் எழில் மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/8
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/12
ஒள் இழை மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/16
பொருந்திய மகளிரோடு வதுவையில் பொருந்துவாரும் – கம்.பால:2 15/1
உறங்குவ மகளிரோடு ஓதும் கிள்ளையே – கம்.பால:3 47/4
புனை குழல் மகளிரோடு இளைஞர் போக்கினான் – கம்.யுத்1:2 7/3
அரவின் நாட்டிடை மகளிரோடு இன் அமுது அருந்தி – கம்.யுத்1:3 5/2

மேல்


மகளிரோடும் (1)

பொலம் குழை மகளிரோடும் பால் நுகர் புதல்வரோடும் – கம்.யுத்3:26 71/2

மேல்


மகளின் (1)

கனம் குழை கேகயன் மகளின் கண்ணிய – கம்.அயோ:12 51/1

மேல்


மகளும் (1)

பூ_மகளும் பொருளும் என நீ என் – கம்.பால:23 86/2

மேல்


மகளே (21)

நன் மலை நாடன் காதல் மகளே – நற் 44/12
மீன் எறி பரதவர் மகளே நீயே – நற் 45/3
தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே – நற் 97/9
என் என நினையும்-கொல் பரதவர் மகளே – நற் 349/10
அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே – குறு 23/1
அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே – குறு 23/1
அகவன்_மகளே பாடுக பாட்டே – குறு 23/3
யானும் ஓர் ஆடு_கள_மகளே என் கை – குறு 31/4
கல் கெழு கானவர் நல்கு-உறு மகளே – குறு 71/4
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே – குறு 337/7
தொடலை தைஇய மடவரல் மகளே
கண்ணினும் கதவ நின் முலையே – ஐங் 361/3,4
செழும் பல் குன்றம் இறந்த என் மகளே – ஐங் 372/4
சென்றனள் மன்ற என் மகளே
பந்தும் பாவையும் கழங்கும் எமக்கு ஒழித்தே – ஐங் 377/3,4
இடும்பை உறுவி நின் கடும் சூல் மகளே – ஐங் 386/4
கான் கெழு நாடன் மகளே
அழுதல் ஆன்றிசின் அழுங்குவல் செலவே – ஐங் 430/3,4
கல் கெழு சிறுகுடி கானவன் மகளே – அகம் 7/22
அரு மகளே என முயங்கினள் அழுமே – அகம் 165/13
கண்டிசின் மகளே கெழீஇ இயைவெனை – அகம் 369/1
ஓர் எயில் மன்னன் ஒரு மட மகளே – புறம் 338/12
தொல் குடி மன்னன் மகளே முன்_நாள் – புறம் 353/11
பொன்னே தேனே பூ_மகளே காண் எனை என்னா – கம்.பால:17 31/1

மேல்


மகளேன் (1)

கையதை சேரி கிழவன் மகளேன் யான் மற்று இஃது ஓர் – கலி 117/6

மேல்


மகளை (13)

நோய் ஆகின்றே மகளை நின் தோழி – நற் 305/5
கேளாய் வாழியோ மகளை நின் தோழி – அகம் 63/1
சொன்னாள் ஆகாள் என முன் தொழு கேகயர்_கோன் மகளை
அன்னாய் உரையாய் அரசன் அயர்வான் நிலை என் என்ன – கம்.அயோ:4 36/2,3
திரு ஆன நில_மகளை இஃது அறிந்தால் சீறாளோ – கம்.ஆரண்:1 57/3
கொன்றானோ கற்பு அழியா குல மகளை கொடும் தொழிலால் – கம்.சுந்:2 224/1
போர்_மகளை கலை_மகளை புகழ்_மகளை தழுவிய கை பொறாமை கூர – கம்.யுத்4:38 10/1
போர்_மகளை கலை_மகளை புகழ்_மகளை தழுவிய கை பொறாமை கூர – கம்.யுத்4:38 10/1
போர்_மகளை கலை_மகளை புகழ்_மகளை தழுவிய கை பொறாமை கூர – கம்.யுத்4:38 10/1
சீர்_மகளை திரு_மகளை தேவர்க்கும் தம் மோயை தெய்வ கற்பின் – கம்.யுத்4:38 10/2
சீர்_மகளை திரு_மகளை தேவர்க்கும் தம் மோயை தெய்வ கற்பின் – கம்.யுத்4:38 10/2
பேர்_மகளை தழுவுவான் உயிர் கொடுத்து பழி கொண்ட பித்தா பின்னை – கம்.யுத்4:38 10/3
பார்_மகளை தழுவினையோ திசை யானை பணை இறுத்த பணைத்த மார்பால் – கம்.யுத்4:38 10/4
கான் ஆள நில_மகளை கைவிட்டு போனானை காத்து பின்பு – கம்.யுத்4:41 64/1

மேல்


மகளையாய் (1)

பொய்தல மகளையாய் பிறர் மனை பாடி நீ – கலி 59/16

மேல்


மகளொடு (1)

மயன் கொடுத்தது மகளொடு வயங்கு அனல் வேள்வி – கம்.யுத்4:32 26/1

மேல்


மகளோ (1)

வான் அர_மகளோ நீயே – ஐங் 418/3

மேல்


மகளோடு (1)

உடைந்து போன மயன் மகளோடு உடன் – கம்.யுத்4:38 32/2

மேல்


மகற்கு (18)

ஒன்றி புகர் இனத்து ஆய மகற்கு ஒள்_இழாய் – கலி 105/66
வெம் சுழி பட்ட மகற்கு கரை நின்றார் – கலி 140/25
பொறுத்தி என்று அவன் புகன்று நின் மகற்கு
உறுத்தல் ஆகலா உறுதி எய்தும் நாள் – கம்.பால:6 15/2,3
ஐய நின் மகற்கு அளவு_இல் விஞ்சை வந்து – கம்.பால:6 16/3
எழுதி நீட்டிய இங்கிதம் இறை_மகற்கு ஏற்க – கம்.அயோ:1 44/3
மானவ எவையும் நின் மகற்கு வைகுமால் – கம்.அயோ:1 80/3
சிறக்கும் செல்வம் மகற்கு என சிந்தையில் – கம்.அயோ:2 5/1
உடுத்த பாரகம் உடையவன் ஒரு மகற்கு எனவே – கம்.அயோ:2 83/2
ஏழும்_ஏழும் உன் ஒரு மகற்கு ஆக்குவென் என்றாள் – கம்.அயோ:2 87/4
ஒருவழிப்படும் உன் மகற்கு உபாயம் ஈது என்றாள் – கம்.அயோ:2 89/4
இரைத்த வேலை சூழ் உலகம் என் ஒரு மகற்கு ஈந்தாய் – கம்.அயோ:2 90/3
கழுத்தின் நாண் உன் மகற்கு காப்பின் நாண் ஆம் என்றான் – கம்.அயோ:4 48/4
தள்ளூறு வேறு இல்லை தன் மகற்கு பார் கொள்வான் – கம்.அயோ:4 105/1
எங்கள் கோ_மகற்கு இனி என்னின் கேகயன் – கம்.அயோ:5 24/3
உரை-செய்து எம் கோ_மகற்கு உறுதி ஆக்கிய – கம்.அயோ:5 42/1
அனைய மா தவன் அரசர் கோ_மகற்கு – கம்.அயோ:11 133/1
மண்டி ஓடின வாலி மகற்கு அமர் – கம்.கிட்:11 16/2
கதிரவன் மகற்கு இட மருங்கே நின்ற காளை – கம்.யுத்1:11 33/3

மேல்


மகன் (153)

கைவல் பாண்_மகன் கடன் அறிந்து இயக்க – சிறு 37
கோள் வல் பாண்_மகன் தலை வலித்து யாத்த – பெரும் 284
பாழ் காத்திருந்த தனி மகன் போன்றே – நற் 153/10
செம் பொன் கழல் தொடி நோக்கி மா மகன்
கவவு கொள் இன் குரல் கேள்-தொறும் – நற் 212/8,9
ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும் – நற் 266/3
இவை மகன் என்னா அளவை – நற் 267/11
வண்டு என மொழிப மகன் என்னாரே – நற் 290/9
ஆடு உடை இடை_மகன் சென்னி – குறு 221/4
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் – ஐங் 48/1
யாணர் ஊர நின் பாண்_மகன் – ஐங் 49/3
வாள் நுதல் அரிவை மகன் முலை ஊட்ட – ஐங் 404/1
மாதர் உண்கண் மகன் விளையாட – ஐங் 406/1
பாணர் பெரு_மகன் பிரிந்து என – ஐங் 458/3
பனி சுரம் படரும் பாண்_மகன் உவப்ப – பதி 59/3
என் மகள் ஒருத்தியும் பிறள் மகன் ஒருவனும் – கலி 9/6
மகன் அல்லை மன்ற இனி – கலி 19/6
ஒள் உரு அரக்கு இல்லை வளி_மகன் உடைத்து தன் – கலி 25/7
கான் அகல் நாடன் மகன்
சிறுகுடியீரே சிறுகுடியீரே – கலி 39/11,12
செய்தான் அ கள்வன் மகன் – கலி 51/16
வருக எம் பாக_மகன் – கலி 80/9
அதிர்வு இல் படிறு எருக்கி வந்து என் மகன் மேல் – கலி 81/29
மயங்கு நோய் தாங்கி மகன் எதிர்வந்து – கலி 82/16
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் மகன் விழா – கலி 83/14
முந்தை இருந்து மகன் செய்த நோய் தலை – கலி 83/29
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர் – கலி 84/13
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர் – கலி 84/13
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் – கலி 86/27
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன்
மறை நின்று தாம் மன்ற வந்தீத்தனர் – கலி 86/27,28
அன்பு இலி பெற்ற மகன் – கலி 86/34
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே மீட்டு ஒரான் – கலி 103/33
கோ இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே ஓவான் – கலி 103/37
புல் இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே புள்ளி – கலி 103/47
தருக்கு அன்றோ ஆயர்_மகன் – கலி 104/72
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் – கலி 107/19
ஞாயிற்று புத்தேள்_மகன் – கலி 108/13
புல் இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் – கலி 115/4
நெடியோன்_மகன் நயந்து தந்து ஆங்கு அனைய – கலி 140/8
மகன் தாய் ஆதல் புரைவது ஆங்கு எனவே – அகம் 16/19
பொன் உடை தாலி என் மகன் ஒற்றி – அகம் 54/18
மரம் கோள் உமண்_மகன் பேரும் பருதி – அகம் 343/4
தொல் இசை நிறீஇய உரை சால் பாண்_மகன் – அகம் 352/14
தனி மகன் வழங்கா பனி மலர் காவின் – புறம் 33/19
சிற்றில் நல் தூண் பற்றி நின் மகன்
யாண்டு உளனோ என வினவுதி என் மகன் – புறம் 86/1,2
யாண்டு உளனோ என வினவுதி என் மகன்
யாண்டு உளன் ஆயினும் அறியேன் ஓரும் – புறம் 86/2,3
புள் ஆர் யாணர்த்து அற்றே என் மகன்
வளனும் செம்மலும் எமக்கு என நாளும் – புறம் 254/8,9
படு மகன் கிடக்கை காணூஉ – புறம் 278/8
ஒரு மகன் அல்லது இல்லோள் – புறம் 279/10
இரும் பறை கிணை_மகன் சென்றவன் பெரும் பெயர் – புறம் 388/3
வர சரோருகன் மகன் மனத்தில் எண்ணினான் – கம்.பால:5 5/4
கொட்பு உறு கலின பாய் மா குலால் மகன் முடுக்கி விட்ட – கம்.பால:10 12/1
வேறு ஒரு புல_மகன் விரும்பி வாங்கினான் – கம்.பால:14 3/3
தலை மகன் சிலை தொழில் செவியில் சார்தலும் – கம்.பால:14 4/2
கோ_மகன் முன் சனகன் குளிர் நல் நீர் – கம்.பால:23 86/1
சலத்தோடு இயைவு இலன் என் மகன் அனையான் உயிர் தபு மேல் – கம்.பால:24 23/1
தம் உயிர்க்கு இறுதி எண்ணார் தலை_மகன் வெகுண்ட போதும் – கம்.அயோ:1 8/1
அரு_மகன் நிறை குணத்து அவனி மாது எனும் – கம்.அயோ:1 28/3
மீள்வு_இலா_உலகு ஏற்றினான் ஒரு மகன் மேனாள் – கம்.அயோ:1 66/4
என் மகன் என்பது என் நெறியின் ஈங்கு இவன் – கம்.அயோ:1 84/3
நும் மகன் கையடை நோக்கும் ஈங்கு என்றான் – கம்.அயோ:1 84/4
நிவந்த ஆசனத்து இனிது இருப்ப நின் மகன்
அவந்தனாய் வெறு நிலத்து இருக்கல் ஆன போது – கம்.அயோ:2 62/2,3
எனக்கு நல்லையும் அல்லை நீ என் மகன் பரதன் – கம்.அயோ:2 72/1
புரியும் தன் மகன் அரசு எனில் பூதலம் எல்லாம் – கம்.அயோ:2 78/1
நின் மகன் ஆள்வான் நீ இனிது ஆள்வாய் நிலம் எல்லாம் – கம்.அயோ:3 36/1
என் மகன் என் கண் என் உயிர் எல்லா உயிர்கட்கும் – கம்.அயோ:3 36/3
நன் மகன் இந்த நாடு இறவாமை நய என்றான் – கம்.அயோ:3 36/4
மெய்யன் வீரருள் வீரன் மா மகன் மேல் விளைந்து எழு காதலால் – கம்.அயோ:3 63/2
செம் கை கூப்பி நின் காதல் திரு மகன்
பங்கம் இல் குணத்து எம்பி பரதனே – கம்.அயோ:4 3/2,3
உய்த்து உரைத்த மகன் உரை உட்கொளா – கம்.அயோ:4 26/2
மன்னே ஆவான் வரும் அ பரதன்-தனையும் மகன் என்று – கம்.அயோ:4 49/3
விள்ளா நிலை சேர் அன்பால் மகன் மேல் மெலியின் உலகம் – கம்.அயோ:4 52/3
துறந்தான் மகன் முன் எனையும் துறந்தாய் நீயும் துணைவா – கம்.அயோ:4 68/3
ஞாலத்தவர் கோ_மகன் அ நகரத்து நாப்பண் – கம்.அயோ:4 119/2
மதியின் பிழை அன்று மகன் பிழை அன்று மைந்த – கம்.அயோ:4 129/3
முறை மகன் வனம் புக மொழியை காக்கின்ற – கம்.அயோ:4 190/3
இறை_மகன் திருமனம் இரும்பு என்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 190/4
தென் புல கோ_மகன் தூதின் செல்கெனோ – கம்.அயோ:5 22/4
இறை_மகன் துயர் துடைத்து இருத்தி மாடு என்றான் – கம்.அயோ:5 37/3
இன்றே வந்து ஈண்டு அஞ்சல் எனாது எம் மகன் என்பான் – கம்.அயோ:6 17/3
மையல் கொடியான் மகன் ஈண்டு வந்தால் முடித்தும் மற்று என்ன – கம்.அயோ:6 27/3
ஒப்பு_அறும் மகன் உன்னை உயர் வனம் உற ஏகு என்று – கம்.அயோ:9 26/3
தொழுது கேகயர் கோ_மகன் சொல்லொடும் – கம்.அயோ:11 7/2
ஆண்தகை நெடு முடி அரசர் கோ_மகன் – கம்.அயோ:11 42/3
அருக்கனே அனைய அ அரசர் கோ_மகன் – கம்.அயோ:11 62/3
கோ_மகன் பிரிதலின் கோலம் நீத்துள – கம்.அயோ:12 42/1
மன்னன் மகன் வந்திலன் என்று வருந்தல் அன்னை – கம்.ஆரண்:13 19/4
தொகை கனல் கரு_மகன் துருத்தி தூம்பு என – கம்.ஆரண்:15 13/1
தனையன் அ வழி சமீரணன் மகன் உரை-தருவான் – கம்.கிட்:3 74/4
கடும் கதிரோன் மகன் ஆக்கி கை வளர் – கம்.கிட்:6 29/2
வார்த்தை அன்னது ஆக வான் இயங்கு தேரினான் மகன்
நீர் தரங்க வேலை அஞ்ச நீல மேகம் நாணவே – கம்.கிட்:7 11/1,2
தேரில் திரிவான் மகன் இந்திரன் செம்மல் என்று இ – கம்.கிட்:7 45/2
இந்திரன் மகன் புயங்களும் இரவி சேய் உரனும் – கம்.கிட்:7 54/3
திக்கு நோக்கினன் செம் கதிரோன் மகன் செருக்கி – கம்.கிட்:7 62/3
இந்திரற்கு மகன் மகன் எய்தினான் – கம்.கிட்:11 26/4
இந்திரற்கு மகன் மகன் எய்தினான் – கம்.கிட்:11 26/4
வன் தலத்து இருந்தனன் மனுவின் கோ மகன் – கம்.கிட்:11 108/4
நுன் துணை கோ_மகன் நுகர்வது ஆதலான் – கம்.கிட்:11 114/3
செம் கதிரோன் மகன் கடிது சென்றனன் – கம்.கிட்:11 118/4
வெய்யவன் மகன் பெயர்த்தும் அ சேனையின் மீண்டான் – கம்.கிட்:12 29/4
மருத்து மகன் இ படி இடந்து உற வளர்ந்தான் – கம்.கிட்:14 67/2
வேகம் அமைந்தீர் என்று விரிஞ்சன் மகன் விட்டான் – கம்.கிட்:17 19/4
முக்கண் நோக்கினன் முதல் மகன் அறு-வகை முகமும் – கம்.சுந்:2 138/1
வையம் தந்த நான்முகன் மைந்தன் மகன் மைந்தன் – கம்.சுந்:3 149/1
அயன் மகன் மகன் மகன் அடியின் வீழ்ந்தனள் – கம்.சுந்:10 48/3
அயன் மகன் மகன் மகன் அடியின் வீழ்ந்தனள் – கம்.சுந்:10 48/3
அயன் மகன் மகன் மகன் அடியின் வீழ்ந்தனள் – கம்.சுந்:10 48/3
மாறு இல் வெம் சினத்து இராவணன் மகன் சிலை வளைத்தான் – கம்.சுந்:11 46/2
மகன் அவன்-தன் தூதன் வந்தனென் தனியேன் என்றான் – கம்.சுந்:12 77/4
சோதியான் மகன் நிற்கு என சொல்லினான் – கம்.சுந்:12 101/4
காற்றின் மகன் கலை கற்றான் – கம்.சுந்:13 51/3
நன்று பெரிது என்று மகன் நக்கு இவை நவின்றான் – கம்.யுத்1:2 58/4
ஆயவன் தனக்கு அரு மகன் அறிஞரின் அறிஞன் – கம்.யுத்1:3 19/1
மகன் மகன் மைந்தன் நான்முகற்கு வாய்மையான் – கம்.யுத்1:4 42/4
மகன் மகன் மைந்தன் நான்முகற்கு வாய்மையான் – கம்.யுத்1:4 42/4
தனையன் நான்முகன் தகை மகன் சிறுவற்கு தவத்தால் – கம்.யுத்1:5 52/3
கலக்கினான் மகன் மீள கலக்கினான் – கம்.யுத்1:8 40/4
வாலி மா மகன் வந்தானை வானவர்க்கு இறைவன் என்றார் – கம்.யுத்1:9 75/1
நீலன் நின்றவன் நெருப்பின் மகன் திண் – கம்.யுத்1:11 26/1
அந்தர அருக்கன் மகன் ஆழி அகழ் ஆக – கம்.யுத்1:12 17/1
அருக்கன் மா மகன் ஆர் அமர் ஆசையால் – கம்.யுத்2:15 42/3
காற்றின் மா மகன் கை எனும் காலனால் – கம்.யுத்2:15 81/4
புன் மகன் கேட்டி கேட்டற்கு உரியது புகுந்த போரின் – கம்.யுத்2:17 59/1
உன் மகன் உயிரை எம்மோய் சுமித்திரை உய்ய ஈன்ற – கம்.யுத்2:17 59/2
நன் மகன் வாளி நக்க நாய் அவன் உடலை நக்க – கம்.யுத்2:17 59/3
என் மகன் இறந்தான் என்ன நீ எடுத்து அரற்றல் என்றாள் – கம்.யுத்2:17 59/4
கோ_மகன் ஆற்றல் நோக்கி குளிர்கின்ற மனத்தர் ஆகி – கம்.யுத்2:18 181/3
கோ_மகன் தோளின்-நின்றும் குதித்தனன் கொற்ற வில்லான் – கம்.யுத்2:18 205/4
நிலையில் சுடரோன் மகன் வன் கை நெருங்க – கம்.யுத்2:18 244/1
வன் திறல் மாருதி இலங்கை கோ மகன்
சென்றனன் இளவல்-மேல் என்னும் சிந்தையான் – கம்.யுத்2:19 33/3,4
செம் கதிரோன் மகன் முன்பு சென்றனன் – கம்.யுத்2:19 35/3
இந்திரன் மகன் மைந்தனை இன் உயிர் – கம்.யுத்2:19 151/1
தன் பெரும் கோயில் நின்றும் மகன் தனி கோயில் சார்ந்தான் – கம்.யுத்2:19 279/4
ஏத்த அரும் தடம் தோள் ஆற்றல் என் மகன் எய்த பாசம் – கம்.யுத்2:19 296/1
உன் மகன் ஒல்கி ஒதுங்கினன் அன்றோ – கம்.யுத்3:20 17/1
கரன் மகன் பட்டவாறும் குருதியின்கண்ணன் காலின் – கம்.யுத்3:22 1/1
தம்பி அல்லன் நான் இராவணன் மகன் ஒரு தமியேன் – கம்.யுத்3:22 64/2
சங்கம் ஊதிய தசமுகன் தனி மகன் தரித்த – கம்.யுத்3:22 76/1
அருக்கன் மா மகன் ஆடக குன்றின்-மேல் அலர்ந்த – கம்.யுத்3:22 170/1
வெம் திறல் அரக்கர் வேந்தன் மகன் இவை விளம்பலுற்றான் – கம்.யுத்3:26 10/4
நல் மகன் உம்பி கூற நண்ணலார் ஆண்டு நண்ணி – கம்.யுத்3:26 14/2
காற்றின் மகன் தனை வந்து கலந்தான் – கம்.யுத்3:26 28/2
திக்கு ஆசு அற வென்றான் மகன் இளங்கோ உடல் செறிந்தான் – கம்.யுத்3:27 119/2
வெய்யோன் மகன் முதல் ஆகிய விறலோர் மிகு திறலோர் – கம்.யுத்3:27 162/1
செல் என மிடல் கொடு கடவினன் மற்று அது திசைமுகன் மகன் உதவியதால் – கம்.யுத்3:28 25/2
இல்லை ஆயினன் உன் மகன் இன்று என – கம்.யுத்3:29 3/3
நன் மகன் தனது ஆக்கையை நாடுவான் – கம்.யுத்3:29 23/4
நாடினான் தன் மகன் உடல் நாள் எலாம் – கம்.யுத்3:29 26/4
மூது உணர்ந்த இ முது மகன் கூறிய முயற்சி – கம்.யுத்3:30 50/1
தன் தாதையை ஓர்வு உறு தன் மகன் நேர் – கம்.யுத்3:31 208/3
மன்னன் மகன் வீரர் மயங்கினரால் – கம்.யுத்3:31 213/4
மன்னவர்-தம் மன்னன் மகன் மாதலியை வந்தாய் – கம்.யுத்4:36 18/2
சலம் வரும் குய_மகன் திகிரி தன்மை-போல் – கம்.யுத்4:37 63/4
உரம் சுட சுடரோன் மகன் உந்தினான் – கம்.யுத்4:37 193/4
சோதியான் மகன் வாயுவின் தோன்றல் மற்று – கம்.யுத்4:39 2/1

மேல்


மகன்-கொல் (1)

என்ன மகன்-கொல் தோழி தன்-வயின் – நற் 94/7

மேல்


மகன்-தன் (1)

மருப்பை உற்ற திரள் தோள் இராவணன் மகன்-தன் மார்பின் நெடு வச்சிர – கம்.யுத்2:19 80/2

மேல்


மகன்-பால் (1)

இருந்த மந்திர கிழவர்-தம் எண்ணமும் மகன்-பால்
பரிந்த சிந்தை அ மன்னவன் கருதிய பயனும் – கம்.அயோ:1 33/1,2

மேல்


மகன்-மேல் (1)

மயன் படைக்கலம் துரந்தனன் தயரதன் மகன்-மேல் – கம்.யுத்4:37 102/4

மேல்


மகன்-வயின் (3)

மகன்-வயின் பெயர்தந்தேனே அது கண்டு – அகம் 26/21
மகன்-வயின் அன்பினால் மயங்கி யான் இது – கம்.அயோ:1 78/1
மகன்-வயின் இரங்குறும் மகளிர் வாய்களால் – கம்.அயோ:4 176/2

மேல்


மகன்றில் (4)

நீர் உறை மகன்றில் புணர்ச்சி போல – குறு 57/2
குறும் கால் மகன்றில் அன்ன – ஐங் 381/4
அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர் புணர்ச்சி – பரி 8/44
உன்னம் நாரை மகன்றில் புதா உளில் – கம்.சுந்:2 149/1

மேல்


மகன்றிலுடன் (1)

உறைந்தன மகன்றிலுடன் அன்றில் உயிர் ஒன்றி – கம்.கிட்:10 70/4

மேல்


மகனுக்கு (2)

நல் மகனுக்கு இவள் நல் அணி என்றார் – கம்.பால:23 95/4
அம்பரீடற்கு அருளியதும் அயனார் மகனுக்கு அளித்ததுவும் – கம்.யுத்3:22 225/1

மேல்


மகனுக்கும் (2)

எனை உவந்தனை இனியை என் மகனுக்கும் அனையான் – கம்.அயோ:2 86/3
தானே நல்கும் உன் மகனுக்கும் தரை என்றான் – கம்.அயோ:3 31/4

மேல்


மகனும் (9)

மருவலர்க்கு அசனி அன்ன வாலியும் மகனும் என்ன – கம்.பால:5 24/2
தன் மா மகனும் தானும் தரணி பெறுமாறு அன்றி – கம்.அயோ:4 71/3
கண்டாள் மகனும் மகனும் தன கண்கள் போல்வார் – கம்.அயோ:4 139/1
கண்டாள் மகனும் மகனும் தன கண்கள் போல்வார் – கம்.அயோ:4 139/1
கோ மகனும் அ திசை குறித்து எதிர் விழித்தான் – கம்.ஆரண்:6 27/4
சூரியன் மகனும் மான துணைவரும் கிளையும் சுற்ற – கம்.கிட்:9 32/2
சூரியன்_பெரும்_பகைஞனும் சூரியன்_மகனும் – கம்.யுத்3:20 50/1
தீயள் என்று நீ துறந்த என் தெய்வமும் மகனும்
தாயும் தம்பியும் ஆம் வரம் தருக என தாழ்ந்தான் – கம்.யுத்4:40 115/2,3
சொன்ன வாசகம் பிற்பட சூரியன் மகனும்
மன்னு வீரரும் எழுபது வெள்ள வானரரும் – கம்.யுத்4:41 16/1,2

மேல்


மகனும்மே (1)

குரல் புணர் சீர் கொளை வல் பாண்_மகனும்மே – புறம் 11/15

மேல்


மகனே (26)

மலை_மகள் மகனே மாற்றோர் கூற்றே – திரு 257
கடும் தேர் செல்வன் காதல் மகனே
நிண சுறா அறுத்த உணக்கல் வேண்டி – நற் 45/5,6
பீடு கெழு குரிசிலும் ஓர் ஆடு_கள_மகனே – குறு 31/6
பார்ப்பன மகனே பார்ப்பன மகனே – குறு 156/1
பார்ப்பன மகனே பார்ப்பன மகனே
செம் பூ முருக்கின் நன் நார் களைந்து – குறு 156/1,2
படிவ உண்டி பார்ப்பன மகனே
எழுதாக்கற்பின் நின் சொல்லுள்ளும் – குறு 156/4,5
நன்றோ மகனே என்றனென் – குறு 389/4
அவற்றுள் யாவோ வாயின மாஅல் மகனே
கிழவர் இன்னோர் என்னாது பொருள் தான் – கலி 21/9,10
ஆண்டலைக்கு ஈன்ற பறழ்_மகனே நீ எம்மை – கலி 94/6
மகனே தோழி என்றனள் – அகம் 48/25
முன்_நாள் வீழ்ந்த உரவோர் மகனே
உன்னிலன் என்னும் புண் ஒன்று அம்பு – புறம் 310/5,6
அதனால் அறிவோன் மகனே மறவோர் செம்மால் – புறம் 366/6
கரும்பனூரன் காதல் மகனே – புறம் 381/26
அன்று எனாமை மகனே உனக்கு அறன் – கம்.அயோ:4 5/2
வஞ்சமோ மகனே உனை மா நிலம் – கம்.அயோ:4 9/1
மன்னன் தகைமை காண வாராய் மகனே என்னும் – கம்.அயோ:4 33/4
மண்ணும் நீராய் வந்த புனலை மகனே வினையேற்கு – கம்.அயோ:4 55/3
தரு மா மகனே துணை ஆய் தவமே புரி போழ்தினின்-வாய் – கம்.அயோ:4 74/2
அரு மா மகனே புனல் கொண்டு அகல்வான் வருமாறு அறியேன் – கம்.அயோ:4 74/3
பின்னும் பகர்வாள் மகனே இவன் பின் செல் தம்பி – கம்.அயோ:4 147/1
மகனே கண்டிலையோ நம் வாழ்வு எலாம் – கம்.கிட்:8 15/4
மக்கள் இனி நின்று உளான் மண்டோ தரி மகனே
திக்குவிசயம் இனி ஒருகால் செய்யாயோ – கம்.யுத்2:18 269/3,4
மைந்தவோ எனும் மா மகனே எனும் – கம்.யுத்3:29 10/1
இப்பொழுதே உலகு இறக்கும் யாக்கையினை முடித்து ஒழிந்தால் மகனே என்னா – கம்.யுத்4:41 67/3
என் இழைத்தனை என் மகனே என்றாள் – கம்.யுத்4:41 70/4
மறக்கை காண் மகனே வலி ஆவது என் – கம்.யுத்4:41 76/3

மேல்


மகனேன் (1)

புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் – கலி 113/7

மேல்


மகனை (22)

நீ யார் மகனை எம் பற்றியோயே – ஐங் 79/4
அன்னையோ யாம் எம் மகனை பாராட்ட கதுமென – கலி 85/29
மற்றவன் சொன்ன வாசகம் கேட்டலும் மகனை
பெற்ற அன்றினும் பிஞ்ஞகன் பிடிக்கும் அ பெரு வில் – கம்.அயோ:1 41/1,2
வாயால் மன்னன் மகனை வனம் ஏகு என்னா-முன்னம் – கம்.அயோ:4 45/1
தேற்றா நின்றாள் மகனை திரிவான் என்றாள் அரசன் – கம்.அயோ:4 51/3
காவாய் என்னாள் மகனை கணவன் புகழுக்கு அழிவாள் – கம்.அயோ:4 53/3
என் மா மகனை கான் ஏகு என்றாள் என்னோ என்றான் – கம்.அயோ:4 71/4
வாழ்த்தினார் தம் மகனை மருகியை – கம்.அயோ:4 231/1
உய்த்தனை கொணர்தி உன்-தன் ஓங்கு_அரு மகனை என்ன – கம்.கிட்:7 144/2
சூரியன் மகனை தன்னை பிரியலன் நிற்க சொன்னான் – கம்.யுத்1:13 5/4
வசை மற்று இனி உளதே எனது உயிர் போல் வரும் மகனை
அசைய தரை அரைவித்தனை அழி செம்_புனல் அதுவோ – கம்.யுத்2:15 171/2,3
மன்னவன் தம்பி மற்று அ இராவணன் மகனை நோக்கி – கம்.யுத்2:18 186/1
தன் நெடு மகனை பற்றி பிடித்தது தட கை நீட்டி – கம்.யுத்2:18 219/4
என்றவன் எதிர்ந்த போதும் இராவணன் மகனை இன்று – கம்.யுத்2:18 229/3
இந்திரற்கும் தோலாத நன் மகனை ஈன்றாள் என்று – கம்.யுத்2:18 268/1
மந்தர தோள் என் மகனை மாட்டா மனிதன்-தன் – கம்.யுத்2:18 268/3
கும்பகருணனையும் கொல்வித்து என் கோ_மகனை – கம்.யுத்2:18 271/3
நாயகன் மகனை கொன்றாய் நண்ணினை நாங்கள் காண – கம்.யுத்2:19 91/3
வெல்வித்தான் மகனை என்று பகர்வரோ விளைவிற்கு எல்லாம் – கம்.யுத்2:19 210/2
வரன்முறை தவிர்ந்தான் வல்லை தருதிர் என் மகனை என்றான் – கம்.யுத்3:22 1/4
எண்ணிடை மகனை நோக்கி இராவணன் இனைய சொன்னான் – கம்.யுத்3:28 1/4
அன்பினால் மகனை தாங்கி அரக்கியர் அரற்றி வீழ – கம்.யுத்3:29 40/2

மேல்


மகனையும் (1)

ஆயர்_மகனையும் காதலை கைம்மிக – கலி 107/24

மேல்


மகனொடு (4)

வாய்மொழி மகனொடு மலர்ந்த – பரி 3/93
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு – கலி 105/58
மா நிதி கிழவனும் போன்ம் என மகனொடு
தானே புகுதந்தோனே யான் அது – அகம் 66/17,18
கரும் கண் எயிற்றி காதல் மகனொடு
கான இரும் பிடி கன்று தலைக்கொள்ளும் – புறம் 181/2,3

மேல்


மகனொடும் (1)

மகனொடும் அறுவர் ஆனேம் எம்முழை அன்பின் வந்த – கம்.யுத்1:4 143/2

மேல்


மகனோ (3)

வளையும் வாள் எயிற்று அரக்கனோ கணிச்சியான் மகனோ
அளையில் வாள் அரி அனையவன் யாவனோ அறியேன் – கம்.சுந்:2 139/1,2
அன்று அவன் மகனோ எம் ஊர் அனல் மடுத்து அரக்கர்-தம்மை – கம்.யுத்2:16 186/3
நம்பிக்கு ஒரு நன் மகனோ இனி நான் – கம்.யுத்2:18 11/4

மேல்


மகனோடும் (1)

நீந்தாய் நீந்தாய் நின் மகனோடும் நெடிது என்றான் – கம்.அயோ:3 48/4

மேல்


மகார் (1)

கோ மகார் திருமுகம் குறுகி நோக்கினான் – கம்.பால:5 107/4

மேல்


மகாரின் (1)

செழும் கூடு கிளைத்த இளம் துணை மகாரின்
அலந்தனர் பெரும நின் உடற்றியோரே – பதி 71/7,8

மேல்


மகாரை (1)

வாம் பரி வேள்வியும் மகாரை நல்குவது – கம்.பால:5 90/1

மேல்


மகாரோடு (2)

துருவின் அன்ன புன் தலை மகாரோடு
ஒருவிர்_ஒருவிர் ஓம்பினர் கழி-மின் – மலை 217,218
புள் கை போகிய புன் தலை மகாரோடு
அற்கு இடை கழிதல் ஓம்பி ஆற்ற நும் – மலை 253,254

மேல்


மகாஅர் (6)

மகாஅர் அன்ன மந்தி மடவோர் – சிறு 56
கடும் பறை கோடியர் மகாஅர் அன்ன – மலை 236
கன்று கடாஅ-உறுக்கும் மகாஅர் ஓதை – மலை 339
இரும் பிழி மகாஅர் இ அழுங்கல் மூதூர் – அகம் 122/1
சிறுதொழில் மகாஅர் ஏறி சேணோர்க்கு – அகம் 206/5
வெள் வாய் வேட்டுவர் வீழ் துணை மகாஅர்
சிறியிலை உடையின் சுரை உடை வால் முள் – புறம் 324/3,4

மேல்


மகாஅன் (1)

சான்றாளர் ஈன்ற தகாஅ தகாஅ மகாஅன்
ஈன்றாட்கு ஒரு பெண் இவள் – பரி 8/57,58

மேல்


மகாஅஅர் (1)

சிறாஅஅர் துடியர் பாடு வல் மகாஅஅர்
தூ வெள் அறுவை மாயோன் குறுகி – புறம் 291/1,2

மேல்


மகிதல (1)

வளை உடை புணரி சூழ் மகிதல திரு எலாம் – கம்.கிட்:3 8/3

மேல்


மகிதலம் (1)

மகிதலம் முழுதையும் உறுகுவை மலரோன் – கம்.பால:5 131/3

மேல்


மகிழ் (94)

மழை என மருளும் மகிழ் செய் மாடத்து – பொரு 84
வல் அஞர் பொத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப – பொரு 99
மகிழ் பதம் பல் நாள் கழிப்பி ஒரு நாள் – பொரு 111
மகிழ் நனை மறுகின் மதுரையும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 67
பகல் மகிழ் தூங்கும் தூங்கா இருக்கை – பெரும் 146
மால் வரை சிலம்பில் மகிழ் சிறந்து ஆலும் – பெரும் 330
பெரு மகிழ் இருக்கை மரீஇ சிறு கோட்டு – பெரும் 383
நாள்_மகிழ் இருக்கை காண்-மார் பூணொடு – மது 443
கடும் கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர – மது 599
உண்டு மகிழ் தட்ட மழலை நாவின் – மது 668
வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – நெடு 33
தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – குறி 155
வீயாது சுரக்கும் அவன் நாள்_மகிழ் இருக்கையும் – மலை 76
மா நனை கொழுதி மகிழ் குயில் ஆலும் – நற் 9/10
குவளை உண்கண் மகிழ் மட நோக்கே – நற் 77/12
கானல் அம் படப்பை ஆனா வண் மகிழ்
பெரு நல் ஈகை நம் சிறுகுடி பொலிய – நற் 91/8,9
நறவு_மகிழ் இருக்கை நல் தேர் பெரியன் – நற் 131/7
வண் மகிழ் நாள்_அவை பரிசில் பெற்ற – நற் 167/3
ஆர் அரண் கடந்த மாரி வண் மகிழ்
திதலை எஃகின் சேந்தன் தந்தை – நற் 190/2,3
வல் வில் அம்பின் எய்யா வண் மகிழ்
தந்தை-தன் ஊர் இதுவே – நற் 198/10,11
பல் குடை கள்ளின் வண் மகிழ் பாரி – நற் 253/7
மாரி வண் மகிழ் ஓரி கொல்லி – நற் 265/7
மணம் மகிழ் இயற்கை காட்டியோயே – குறு 229/7
மகிழ் மிக சிறப்ப மயங்கினள்-கொல்லோ – ஐங் 42/1
மள்ளன் உள்ளம் மகிழ் கூர்ந்தன்றே – ஐங் 383/4
மார்பின் ஊரும் மகிழ் நகை இன்ப – ஐங் 410/3
சீர் பெறு கலி மகிழ் இயம்பும் முரசின் – பதி 15/20
நெய்த்தோர் தூஉய நிறை மகிழ் இரும் பலி – பதி 30/37
ஓம்பா ஈகையின் வண் மகிழ் சுரந்து – பதி 42/13
இனிது புறந்தந்து அவர்க்கு இன் மகிழ் சுரத்தலின் – பதி 46/7
நாள்_மகிழ் இருக்கை இனிது கண்டிகுமே – பதி 65/13
அரும் கள் நொடைமை தீர்ந்த பின் மகிழ் சிறந்து – பதி 68/11
கலி மகிழ் மேவலர் இரவலர்க்கு ஈயும் – பதி 81/23
சூடா நறவின் நாள்_மகிழ் இருக்கை – பதி 85/8
பேர் மகிழ் செய்யும் பெரு நறா பேணியவே – பரி 7/63
புலரா மகிழ் மறப்பு அறியாது நல்கும் – பரி 8/45
மகிழ் மிகு தேஎம் கோதையர் கூந்தல் குஞ்சியின் – பரி 17/26
மனம் மகிழ் தூங்குநர் பாய்பு உடன் ஆட – பரி 17/37
காதலாய் நின் இயல் களவு எண்ணி களி மகிழ்
பேது உற்ற இதனை கண்டு யான் நோக்க நீ எம்மை – பரி 18/11,12
அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின் – பரி 21/20
கொழுநன் மகிழ் தூங்கி கொய் பூ புனல் வீழ்ந்து – பரி 21/44
மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கி – பரி 21/57
மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர் – பரி 23/63
கலம் பூத்த அணியவர் காரிகை மகிழ் செய்ய – கலி 27/11
மை எழில் மலர் உண்கண் மரு ஊட்டி மகிழ் கொள்ள – கலி 27/17
மல்கிய துருத்தியுள் மகிழ் துணை புணர்ந்து அவர் – கலி 35/13
கண்டது நோயும் வடுவும் கரந்து மகிழ் செருக்கி – கலி 90/5
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை – கலி 125/8
மேவல் தண்டா மகிழ் நோக்கு உண்கண் – அகம் 29/8
கங்குல் ஓதை கலி மகிழ் உழவர் – அகம் 37/2
நறவு நொடை நெல்லின் நாள்_மகிழ் அயரும் – அகம் 61/10
வினை வலம்படுத்த வென்றியொடு மகிழ் சிறந்து – அகம் 74/1
மண் கனை முழவொடு மகிழ் மிக தூங்க – அகம் 76/1
நன் கலன் ஈயும் நாள்_மகிழ் இருக்கை – அகம் 76/4
ஆனா நறவின் வண் மகிழ் பிட்டன் – அகம் 77/16
நறவு_மகிழ் இருக்கை நன்னன் வேண்மான் – அகம் 97/12
மா வீசு வண் மகிழ் அஃதை போற்றி – அகம் 113/4
கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடும் தேர் – அகம் 146/5
இசை நல் ஈகை களிறு வீசு வண் மகிழ்
பாரத்து தலைவன் ஆர நன்னன் – அகம் 152/11,12
பிழி மகிழ் உவகையன் கிளையொடு கலி சிறந்து – அகம் 172/12
அரியல் ஆர்கையர் விளை மகிழ் தூங்க – அகம் 184/14
மனை மருண்டு இருந்த என்னினும் நனை மகிழ்
நன்னராளர் கூடு கொள் இன் இயம் – அகம் 189/12,13
என் எனப்படும்-கொல் தோழி நன் மகிழ்
பேடி பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப – அகம் 206/1,2
அண்ணல் யானை ஈயும் வண் மகிழ்
வெளியன் வேண்மான் ஆஅய் எயினன் – அகம் 208/4,5
மழை சுரந்து அன்ன ஈகை வண் மகிழ்
கழல் தொடி தட கை கலி_மான் நள்ளி – அகம் 238/13,14
மகிழ் நொடை பெறாஅராகி நனை கவுள் – அகம் 245/10
வண்டு படு நறவின் வண் மகிழ் பேகன் – அகம் 262/16
மலி பூ பொங்கர் மகிழ் குரல் குயிலொடு – அகம் 279/12
நார் அரி நறவின் மகிழ் நொடை கூட்டும் – அகம் 296/9
வருவல் என்றோள் மகிழ் மட நோக்கே – அகம் 297/19
தொலையா வேலின் வண் மகிழ் எந்தை – அகம் 308/8
நாள்_அவை இருந்த நனை மகிழ் திதியன் – அகம் 331/12
கள் ஆர் உவகை கலி மகிழ் உழவர் – அகம் 346/5
மகிழ் துணை சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி – அகம் 346/15
மகிழ் அணி முறுவல் மாண்ட சேக்கை – அகம் 353/21
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 24/32
பாண் முற்றுக நின் நாள்_மகிழ் இருக்கை – புறம் 29/5
ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 56/20
இன் களி மகிழ் நகை இழுக்கி யான் ஒன்றோ – புறம் 71/16
நாள்_கள் உண்டு நாள்_மகிழ் மகிழின் – புறம் 123/1
வல்லாள நின் மகிழ் இருக்கையே – புறம் 125/6
செரு வெம் சேஎய் நின் மகிழ் இருக்கையே – புறம் 209/19
பிழி மகிழ் வல்சி வேண்ட மற்று இது – புறம் 269/7
மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 315/3
கள் உடை கலத்தேம் யாம் மகிழ் தூங்க – புறம் 316/10
மான் பிணை அன்ன மகிழ் மட நோக்கே – புறம் 354/10
நார் அறி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – புறம் 367/7
மகிழ் தரல் மரபின் மட்டே அன்றியும் – புறம் 390/16
முகடு உற உயர்ந்த நெல்லின் மகிழ் வர – புறம் 391/3
நார் அரி நறவின் நாள்_மகிழ் தூங்குந்து – புறம் 400/13
உள் மகிழ் துணைவனோடும் ஊடு நாள் வெம்மை நீங்கி – கம்.பால:19 17/3
திரு மகிழ் மார்பினர் செம் கண் வீரர்-தாம் – கம்.ஆரண்:4 15/2
கயல் மகிழ் கண் இணை கலுழி கான்று உக – கம்.சுந்:10 48/1
புயல் மகிழ் புரி குழல் பொடி அளாவுற – கம்.சுந்:10 48/2

மேல்


மகிழ்கம் (1)

மகிழ்கம் வம்மோ மற போரோயே – புறம் 364/8

மேல்


மகிழ்கின்றேன் (1)

வலத்து இயல் தோளை நோக்கி மகிழ்கின்றேன் மன்ன வாயை – கம்.யுத்2:16 127/3

மேல்


மகிழ்ச்சியால் (1)

சிந்தையுள் மகிழ்ச்சியால் வாழ்த்தி தேர் மிசை – கம்.பால:5 96/3

மேல்


மகிழ்ச்சியும் (2)

சிறுகுடி பரதவர் மகிழ்ச்சியும்
பெரும் தண் கானலும் நினைந்த அ பகலே – நற் 87/8,9
சிந்தையுள் மகிழ்ச்சியும் புகுந்த செய்தியும் – கம்.பால:13 57/3

மேல்


மகிழ்செயும் (1)

கள்ளினும் மகிழ்செயும் என உரைத்தும் அமையார் என் – கலி 4/14

மேல்


மகிழ்தந்தனர் (1)

பொன் உந்திய நதி கண்டு உளம் மகிழ்தந்தனர் போனார் – கம்.அயோ:7 7/4

மேல்


மகிழ்தல் (1)

பெற்றவை மகிழ்தல் செய்யான் செற்றோர் – பட் 228

மேல்


மகிழ்தலும் (1)

மருளி நெஞ்சம் மகிழ்தலும் காண்பல் – கலி 122/15

மேல்


மகிழ்ந்த (5)

மான்ற மாலை மகிழ்ந்த பரதவர் – நற் 239/2
மகிழின் மகிழ்ந்த அரி மதர் மழை கண் – அகம் 343/17
வவ்வுவர் அ வழி மகிழ்ந்த யாவையும் – கம்.கிட்:6 31/2
என் ஆனை வல்லன் என மகிழ்ந்த பேர் ஈசன் – கம்.யுத்1:3 170/2
மாயவன் பிளந்திட மகிழ்ந்த மைந்தனும் – கம்.யுத்1:4 3/2

மேல்


மகிழ்ந்ததன் (1)

மகிழ்ந்ததன் தலையும் நறவு உண்டு ஆங்கு – குறு 165/1

மேல்


மகிழ்ந்தன்று (1)

நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்_நுதல் முகனே – குறு 167/6

மேல்


மகிழ்ந்தன்றும் (2)

மகிழ்ந்தன்றும் மலிந்தன்றும் அதனினும் இலனே – புறம் 77/13
இனிது என மகிழ்ந்தன்றும் இலமே முனிவின் – புறம் 192/5

மேல்


மகிழ்ந்தனர் (1)

முழவின் மகிழ்ந்தனர் ஆடி குண்டு நீர் – மது 585

மேல்


மகிழ்ந்தனன் (3)

வள்ளல் மணத்தை மகிழ்ந்தனன் என்றால் – கம்.பால:13 30/1
வலியன் என்று அவர் கூற மகிழ்ந்தனன்
இலை கொள் பூண் இளங்கோன் எம்பிரானொடும் – கம்.அயோ:11 2/1,2
வந்த உன்னை வணங்கி மகிழ்ந்தனன்
எந்தை என்-கண் இனத்தவர் ஆற்றலின் – கம்.கிட்:7 101/1,2

மேல்


மகிழ்ந்தனென் (1)

நிறை குள புதவின் மகிழ்ந்தனென் ஆகி – புறம் 376/20

மேல்


மகிழ்ந்தனை (1)

மகிழா நோக்கம் மகிழ்ந்தனை போன்றனை – நற் 297/4

மேல்


மகிழ்ந்தார் (1)

மற்று உள செய்வன செய்து மகிழ்ந்தார்
முற்றிய மா தவர் தாள் முறை சூடி – கம்.பால:23 92/1,2

மேல்


மகிழ்ந்தாள் (1)

தீண்டேன் என்று மனம் மகிழ்ந்தாள் திருவின் முகத்து திரு ஆனாள் – கம்.சுந்:4 113/4

மேல்


மகிழ்ந்தான் (2)

வந்தது அ அருள் எனக்கும் என்று உரை-செய்து மகிழ்ந்தான் – கம்.அயோ:1 43/4
வந்தவர் சொல்ல மகிழ்ந்தான்
வெம் திறல் வீரன் வியந்தான் – கம்.சுந்:13 56/1,2

மேல்


மகிழ்ந்து (26)

குன்றக சிறுகுடி கிளையுடன் மகிழ்ந்து
தொண்டக_சிறுபறை குரவை அயர – திரு 196,197
மின்னு நிமிர்ந்து அனையர் ஆகி நறவு மகிழ்ந்து
மாண் இழை மகளிர் புலந்தனர் பரிந்த – மது 679,680
மகிழ்ந்து இனிது உறை-மதி பெரும – மது 781
குறைவு இன்று பருகி நறவு மகிழ்ந்து வைகறை – மலை 172
மட மா அரிவை மகிழ்ந்து அயர் நிலையே – நற் 42/12
உரு எழு கூளியர் உண்டு மகிழ்ந்து ஆட – பதி 36/12
தான் தர உண்ட நனை நறவு மகிழ்ந்து
நீர் இமிழ் சிலம்பின் நேரியோனே – பதி 40/19,20
பெரு_வாய்_மலரொடு பசும்பிடி மகிழ்ந்து
மின் உமிழ்ந்து அன்ன சுடர் இழை ஆயத்து – பதி 81/25,26
மணி நிற மலர் பொய்கை மகிழ்ந்து ஆடும் அன்னம் தன் – கலி 70/1
தைஇயினர் மகிழ்ந்து திளைஇ விளையாடும் – கலி 102/6
நறு வீ அடுக்கத்து மகிழ்ந்து கண்படுக்கும் – அகம் 2/7
கழுதில் கானவன் பிழி மகிழ்ந்து வதிந்து என – அகம் 102/2
பெற்றது மகிழ்ந்து சுற்றம் அருத்தி – புறம் 47/4
வாங்கு அமை பழுனிய தேறல் மகிழ்ந்து
வேங்கை முன்றில் குரவை அயரும் – புறம் 129/2,3
யாம் பாட தான் மகிழ்ந்து உண்ணும்-மன்னே – புறம் 235/3
தீம் தேறல் நறவு மகிழ்ந்து
தீம் குரவை கொளை தாங்குந்து – புறம் 396/8,9
ஆங்கு அவர் அம் மொழி உரைப்ப அரசன் மகிழ்ந்து அவர்க்கு அணி தூசு ஆதி ஆய – கம்.பால:5 36/1
தெய்வ கீதங்கள் பாட தேவரும் மகிழ்ந்து வாழ்த்த – கம்.அயோ:3 86/3
ஆறு கண்டனர் அகம் மகிழ்ந்து இறைஞ்சினர் அறிந்து – கம்.அயோ:9 35/1
வாசவன்-தானும் ஈண்டு வந்தனர் மகிழ்ந்து நோக்கி – கம்.ஆரண்:16 4/2
வனை கழல் வயிர திண் தோள் மைந்தனை மகிழ்ந்து நோக்கி – கம்.சுந்:10 6/2
வாழியான் அவன்-தனை கண்டு மனம் மகிழ்ந்து உருகி – கம்.யுத்1:3 20/1
ஏந்தலை அகம் மகிழ்ந்து எய்த நோக்கிய – கம்.யுத்2:16 288/2
வாங்கும் வாள் அரக்கன் ஆற்ற மனம் மகிழ்ந்து இனிதின் நோக்கி – கம்.யுத்2:17 48/2
வார்த்தையும் கேட்கல் ஆகும் என்று அகம் மகிழ்ந்து வள்ளல் – கம்.யுத்3:22 149/2
வந்து தாமரை கண்ணனை வணங்கின மகிழ்ந்து – கம்.யுத்4:40 123/4

மேல்


மகிழ்ந்தும் (1)

மட்டு நீக்கி மது மகிழ்ந்தும்
மைந்தர் கண்ணி மகளிர் சூடவும் – பட் 108,109

மேல்


மகிழ்ந்தோயே (1)

சில் மொழி துவர் வாய் நகைக்கு மகிழ்ந்தோயே – நற் 190/9

மேல்


மகிழ்ந்தோர் (2)

மகிழ்ந்தோர் ஆடும் கலி கொள் சும்மை – மது 364
ஞெகிழ்ந்த கவின் நலம்-கொல்லோ மகிழ்ந்தோர்
கள் களி செருக்கத்து அன்ன – நற் 35/10,11

மேல்


மகிழ்ந (22)

கண்டனென் மகிழ்ந கண்டு எவன் செய்கோ – நற் 30/1
புல்லேன் மகிழ்ந புலத்தலும் இல்லேன் – நற் 340/1
எம் அணங்கினவே மகிழ்ந முன்றில் – குறு 53/1
கொண்டனை சென்மோ மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 238/5
மிக நன்று அம்ம மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 384/4
பசப்பு அணிந்தனவால் மகிழ்ந என் கண்ணே – ஐங் 45/4
எ வாய் முன்னின்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 52/4
அனை நலம் உடையளோ மகிழ்ந நின் பெண்டே – ஐங் 57/4
கேட்டிசின் வாழியோ மகிழ்ந ஆற்று-உற – ஐங் 59/1
எ ஊர் நின்றன்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 62/4
யார் அவள் மகிழ்ந தானே தேரொடு – ஐங் 66/2
கண்டனெம் அல்லமோ மகிழ்ந நின் பெண்டே – ஐங் 69/1
மறைத்தல் ஒல்லுமோ மகிழ்ந
புதைத்தல் ஒல்லுமோ ஞாயிற்றது ஒளியே – ஐங் 71/4,5
பலர் இவண் ஒவ்வாய் மகிழ்ந அதனால் – ஐங் 75/1
அம்ம வாழியோ மகிழ்ந நின் மொழிவல் – ஐங் 77/1
யார் மகள் இவள் என பற்றிய மகிழ்ந
யார் மகள் ஆயினும் அறியாய் – ஐங் 79/2,3
தவ நனி சிவந்தன மகிழ்ந நின் கண்ணே – ஐங் 80/4
பேணினென் அல்லெனோ மகிழ்ந வானத்து – அகம் 16/17
ஆடினை என்ப மகிழ்ந அதுவே – அகம் 266/9
பெரும் பெயர் மகிழ்ந பேணாது அகன்மோ – அகம் 306/1
செல்லல் மகிழ்ந நின் செய் கடன் உடையென்-மன் – அகம் 376/1
தொடுத்தேன் மகிழ்ந செல்லல் கொடி தேர் – அகம் 396/1

மேல்


மகிழ்நர்-தம் (1)

சாந்து அயர் மகிழ்நர்-தம் முடியில் தையலார் – கம்.அயோ:4 208/3

மேல்


மகிழ்நர்க்கு (1)

கழனி நல் ஊர் மகிழ்நர்க்கு என் – நற் 70/8

மேல்


மகிழ்நற்கு (1)

அனையேம் மகிழ்நற்கு யாம் ஆயினம் எனினே – குறு 164/6

மேல்


மகிழ்நன் (16)

மகிழ்நன் மார்பில் துஞ்சி அவிழ் இணர் – நற் 20/2
மகிழ்நன் மார்பே வெய்யையால் நீ – குறு 73/1
மயங்கு மலர் கோதை குழைய மகிழ்நன்
முயங்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே – குறு 393/1,2
எய்தினன் ஆகின்று-கொல்லோ மகிழ்நன்
பொலம் தொடி தெளிர்ப்ப முயங்கியவர் – ஐங் 24/3,4
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்
கடன் அன்று என்னும்-கொல்லோ நம் ஊர் – ஐங் 31/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்
ஒரு நாள் நம் இல் வந்ததற்கு எழு நாள் – ஐங் 32/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்
மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூ பெரும் துறை – ஐங் 33/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்
நயந்தோர் உண்கண் பசந்து பனி மல்க – ஐங் 37/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்
தன் சொல் உணர்ந்தோர் அறியலன் என்றும் – ஐங் 38/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்து தன் – ஐங் 40/1,2
மகிழ்நன் மார்பின் அவிழ் இணர் நறும் தார் – ஐங் 82/2
மகிழ்நன் மாண் குணம் வண்டு கொண்டன-கொல் – ஐங் 90/1
வண்டின் மாண் குணம் மகிழ்நன் கொண்டான்-கொல் – ஐங் 90/2
மாய மகிழ்நன் பரத்தைமை – கலி 75/32
மனையோள் தேற்றும் மகிழ்நன் ஆயின் – அகம் 166/10
மகிழ்நன் பரத்தைமை பாடி அவிழ் இணர் – அகம் 336/8

மேல்


மகிழ்பு (4)

மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர் – பரி 23/63
கூடி_கூடி மகிழ்பு மகிழ்பு – பரி 24/77
கூடி_கூடி மகிழ்பு மகிழ்பு
தேடி_தேடி சிதைபு சிதைபு – பரி 24/77,78
நுகர்வார் அருந்து மகிழ்பு இயங்கு நடையொடு – அகம் 256/5

மேல்


மகிழ்வாரும் (1)

பத்தியின் நிமிர் செம்பொன் பல கலன் மகிழ்வாரும்
தொத்து உறு தொழில் மாலை சுரி குழல் அணிவாரும் – கம்.பால:23 36/2,3

மேல்


மகிழ்வால் (1)

வாழிய அவரொடும் வள்ளலும் மகிழ்வால்
ஊழியின் முதல் முனி உறையுளை அணுக – கம்.ஆரண்:2 34/2,3

மேல்


மகிழ்வான் (1)

ஆழியில் அறிதுயிலவன் என மகிழ்வான் – கம்.ஆரண்:2 34/4

மேல்


மகிழ்வின் (1)

மா இரு மண்_மகள் மகிழ்வின் ஓங்கிட – கம்.பால:5 99/2

மேல்


மகிழ்வு (1)

மக்களின் அருள் உற்றான் மைந்தரும் மகிழ்வு உற்றார் – கம்.அயோ:9 28/4

மேல்


மகிழ்வு-உற்ற (1)

பெண் மகிழ்வு-உற்ற பிணை நோக்கு மகளிர் – மது 555

மேல்


மகிழ்வுற்றான் (1)

மங்கை இவள் ஆம் என வசிட்டன் மகிழ்வுற்றான் – கம்.பால:22 32/4

மேல்


மகிழ்வே (1)

நுகர்தற்கு இனிது நின் பெரும் கலி மகிழ்வே – பதி 12/25

மேல்


மகிழ்வோடு (1)

மைந்தன் உளன் என்றதனால் மகிழ்வோடு இவண் வந்தனெனால் – கம்.அயோ:4 87/2

மேல்


மகிழ (2)

மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி – பரி 16/28
மகளிர் வன முலைகள் தழுவி அகம் மகிழ – கம்.யுத்3:31 155/4

மேல்


மகிழம் (1)

ஒருசார் அணி மலர் வேங்கை மராஅ மகிழம்
பிணி நெகிழ் பிண்டி நிவந்து சேர்பு ஓங்கி – பரி 23/7,8

மேல்


மகிழர் (1)

பிழி ஆர் மகிழர் கலி சிறந்து ஆர்க்கும் – அகம் 295/16

மேல்


மகிழா (2)

மகிழா நோக்கம் மகிழ்ந்தனை போன்றனை – நற் 297/4
வான் செய்த சுடர் வேலோய் அடைந்தது என மனம் மகிழா மணி தேர் ஏற்றி – கம்.பால:5 58/2

மேல்


மகிழாது (2)

அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின் – அகம் 122/9
மகிழாது ஈத்த இழை அணி நெடும் தேர் – புறம் 123/4

மேல்


மகிழான் (1)

ஈத்தது இரங்கான் ஈத்-தொறும் மகிழான்
ஈத்-தொறும் மா வள்ளியன் என நுவலும் நின் – பதி 61/12,13

மேல்


மகிழானும் (2)

அரிது பெறு பாயல் சிறு மகிழானும்
கனவினுள் உறையும் பெரும் சால்பு ஒடுங்கிய – பதி 19/12,13
சிறு மகிழானும் பெரும் கலம் வீசும் – பதி 23/9

மேல்


மகிழானே (3)

வண் கை வேந்தே நின் கலி மகிழானே – பதி 43/36
விழவின் அன்ன நின் கலி மகிழானே – பதி 61/18
சாறு படு திருவின் நனை மகிழானே – பதி 65/17

மேல்


மகிழின் (3)

தேம் பிழி நறும் கள் மகிழின் முனை கடந்து – அகம் 105/14
மகிழின் மகிழ்ந்த அரி மதர் மழை கண் – அகம் 343/17
நாள்_கள் உண்டு நாள்_மகிழ் மகிழின்
யார்க்கும் எளிதே தேர் ஈதல்லே – புறம் 123/1,2

மேல்


மகிழும் (6)

இரும் பன தீம் பிழி உண்போர் மகிழும்
ஆர் கலி யாணர்த்து ஆயினும் தேர் கெழு – நற் 38/3,4
கிளையொடு மகிழும் குன்ற நாடன் – நற் 165/5
பெரிய மகிழும் துறைவன் எம் – நற் 388/9
வலம் சுரி தோகை ஞாளி மகிழும்
அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின் – அகம் 122/8,9
வண்டு படு கண்ணியர் மகிழும் சீறூர் – அகம் 368/15
வாழ்ந்தனெம் இனி என மகிழும் சிந்தையான் – கம்.பால:5 47/2

மேல்


மகுட (12)

கோ உடை நெடு மணி மகுட கோடியால் – கம்.பால:4 8/3
பாந்தளின் மகுட கோடி பரித்த பார் அதனில் வைகும் – கம்.பால:5 31/1
விளக்கு ஒளி மறைத்த மன்னர் மின் ஒளி மகுட கோடி – கம்.அயோ:3 79/1
மலை துமித்து என இராவணன் மணி உடை மகுட
தலை துமித்தற்கு நாள் கொண்டது ஒத்தது ஒர் தன்மை – கம்.ஆரண்:6 88/3,4
வன் தொழில் தீயவன் மகுட மா தலை – கம்.ஆரண்:7 129/3
வலிய நெடும் புலவியினும் வணங்காத மகுட நிரை வயங்க மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 4/4
நறை மலர் தாதும் தேனும் நளிர் நெடு மகுட கோடி – கம்.ஆரண்:10 15/1
தாக்கி அரக்கன் மகுட தலை நிகர்த்த – கம்.ஆரண்:13 102/3
மகுட குண்டலம் ஏய் முகமண்டலத்து – கம்.கிட்:11 21/1
குரு மணி மகுட கோடி முடி தலை குலுங்கும் வண்ணம் – கம்.சுந்:7 1/3
மின் ஒளிர் மகுட கோடி வெயில் ஒளி விரித்து வீச – கம்.யுத்2:17 5/1
மாதிரம் கடந்த திண் தோள் மைந்தன் தன் மகுட சென்னி – கம்.யுத்3:29 42/1

மேல்


மகுடத்தாள் (2)

மந்தாரத்தின் மாலை அலம்பும் மகுடத்தாள் – கம்.சுந்:2 78/4
பாகத்தாள் இப்போது ஈசன் மகுடத்தாள் பதுமத்தாளும் – கம்.சுந்:14 34/3

மேல்


மகுடத்தை (1)

பொன்னின் மா மணி மகுடத்தை புணரியில் வீழ்த்த – கம்.யுத்2:15 244/4

மேல்


மகுடம் (30)

ஆயது ஓர் அமைதியின்-கண் ஐயனை மகுடம் சூட்டற்கு – கம்.அயோ:3 80/1
பொன் தட மகுடம் சூட போகுதி விரைவின் என்றான் – கம்.அயோ:3 85/4
திரு மணி மகுடம் சூட சேவகன் செல்கின்றான் என்று – கம்.அயோ:3 87/1
ஓங்கிய மகுடம் சூடி உவகை வீற்றிருப்ப காணான் – கம்.அயோ:3 104/4
மிக்கு உயர் மகுடம் சூட்ட சூடுதல் விழுமிது என்றார் – கம்.அயோ:3 106/4
பொன்றும் அளவில் அவனை புனை மா மகுடம் புனைவித்து – கம்.அயோ:4 40/2
உடை மா மகுடம் புனை என்று உரையா உடனே கொடியேன் – கம்.அயோ:4 56/3
சடை மா மகுடம் புனைய தந்தேன் அந்தோ என்றான் – கம்.அயோ:4 56/4
தோன்றினன் இருக்க யான் மகுடம் சூடுதல் – கம்.அயோ:12 14/2
குயின்று உயர் மகுடம் சூடும் செல்வமும் கொள்வென் யானே – கம்.அயோ:13 40/4
சரதம் நின்னதே மகுடம் தாங்கலாய் – கம்.அயோ:14 94/2
மன்ன போந்து நீ மகுடம் சூடு எனா – கம்.அயோ:14 110/4
மன்னவன் இருக்கவேயும் மணி அணி மகுடம் சூடுக – கம்.அயோ:14 115/1
நாயகர் நளிர் மணி மகுடம் நண்ணலால் – கம்.ஆரண்:10 6/2
சென்றன திரள் தோள் வானம் தீண்டின மகுடம் திண் கை – கம்.ஆரண்:12 62/2
தலை மிசை மகுடம் என்ன தனித்தனி இனிது தாங்கி – கம்.ஆரண்:12 66/2
வரும் பழி என்று யான் மகுடம் சூடலேன் – கம்.கிட்:6 25/2
வெள்கிடும் மகுடம் சாய்க்கும் வெடிபட சிரிக்கும் மீட்டும் – கம்.கிட்:7 79/1
புதல்வன் பொன் மகுடம் பொறுத்தலால் – கம்.கிட்:9 1/1
வகைய பொன் மகுடம் இள வெயில் எறிப்ப கங்குலும் பகல்பட வந்தான் – கம்.சுந்:3 74/4
உக்க கப்பணம் உக்கன உயர் மணி மகுடம் – கம்.சுந்:7 33/4
செம் மணி மகுடம் நீக்கி திருவடி புனைந்த செல்வன் – கம்.யுத்1:4 135/2
துஞ்சல்_இல் நயனத்து ஐய சூட்டுதி மகுடம் என்றான் – கம்.யுத்1:4 141/4
விடும் சுடர் மகுடம் மின்ன விரி கடல் இருந்தது அன்ன – கம்.யுத்1:14 19/3
மன்னவன் ஆக யானே சூட்டுவென் மகுடம் என்றான் – கம்.யுத்1:14 27/4
ஏற்றினன் மகுடம் என்னே இவன் ஒரு மனிசன் என்னா – கம்.யுத்2:15 143/4
மறிந்து வீழ்ந்ததும் ஒத்தது அ அரக்கன்-தன் மகுடம் – கம்.யுத்2:15 245/4
மணி குண்டலம் வலயம் குழை மகரம் சுடர் மகுடம்
அணி கண்டிகை கவசம் கழல் திலகம் முதல் அகல – கம்.யுத்3:31 112/1,2
கையினால் மகுடம் கவித்தான்-அரோ – கம்.யுத்4:39 6/4
வரதனும் இளைஞற்கு ஆங்கண் மா மணி மகுடம் சூட்டி – கம்.யுத்4:42 20/2

மேல்


மகுடமும் (1)

வாளொடு தோளும் கையும் மகுடமும் மலரோன் வைத்த – கம்.யுத்1:3 150/1

மேல்


மகுளி (2)

மகுளி பாயாது மலி துளி தழாலின் – மலை 103
மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி
ஒத்து அளந்து சீர்தூக்கி ஒருவர் பிற்படார் – பரி 12/41,42

மேல்


மகுளியின் (1)

உருள் துடி மகுளியின் பொருள் தெரிந்து இசைக்கும் – அகம் 19/4

மேல்


மகோததி (1)

மாதலி கொணர்ந்தனன் மகோததி வளாவும் – கம்.யுத்4:36 7/1

மேல்


மகோதர (3)

மற்று அவன் பின்னுற மகோதர பெயர் – கம்.யுத்1:2 22/1
காலன்-தன் களிப்பு தீர்த்த மகோதர காலையே போய் – கம்.யுத்1:13 19/1
மைந்தனும் மற்றுளோரும் மகோதர பெயரினானும் – கம்.யுத்3:26 1/1

மேல்


மகோதரற்கு (1)

மன்னன் முன் நின்ற மகோதரற்கு இ மொழி வழங்கும் – கம்.யுத்3:22 92/4

மேல்


மகோதரன் (12)

மாயையான் உளன் மகோதரன் என்று ஒரு மறவோன் – கம்.யுத்1:5 36/4
மாயைகள் பலவும் வல்ல மகோதரன் கடிதின் வந்து – கம்.யுத்2:16 34/2
வாய் திறந்து அரற்ற பற்றி மகோதரன் கடிதின் வந்து – கம்.யுத்2:17 31/2
தையல்-மேல் ஓடலோடும் மகோதரன் தடுத்தான் ஈன்ற – கம்.யுத்2:17 60/3
மா பெரும் தேரில் நின்ற மகோதரன் மறைய போனான் – கம்.யுத்3:22 155/2
எந்தை ஈது இயன்றது என்றார் மகோதரன் யாண்டை என்ன – கம்.யுத்3:22 158/3
அனையன் நின்றனன் அ வழி மகோதரன் அறிந்து ஓர் – கம்.யுத்3:22 163/1
மன்னன் ஆணையின் போயினன் மகோதரன் வந்தான் – கம்.யுத்3:22 184/3
சூடுகின்றான் என்று அஞ்சி மகோதரன் துணிந்த நெஞ்சன் – கம்.யுத்3:29 55/2
வான் தொடர் குன்றம் அன்ன மகோதரன் இலங்கை மன்னை – கம்.யுத்4:37 8/4
மூண்டு எழு வெகுளியோடும் மகோதரன் முனிந்து முட்ட – கம்.யுத்4:37 10/3
ஒற்றை வன் தடம் தேரொடும் மகோதரன் ஒருவன் சென்றான் – கம்.யுத்4:37 13/4

மேல்


மகோதரனார் (1)

மாறு ஓர் திசை நோக்கி போனார் மகோதரனார் – கம்.யுத்2:17 92/4

மேல்


மங்கல (29)

மங்கல மகளிரொடு மாலை சூட்டி – புறம் 332/5
மனை சிலம்புவ மங்கல வள்ளையே – கம்.பால:2 29/4
நில_மகள் முகமோ திலதமோ கண்ணோ நிறை நெடு மங்கல நாணோ – கம்.பால:3 2/1
நன்றி கொள் மங்கல நாதம் பாடினார் – கம்.பால:5 21/2
முத்து அணி வயிர பூணான் மங்கல முகிழ்ந்த நல் நாள் – கம்.பால:14 72/4
வரன் முறை வந்தார் கோடி மங்கல மழலை செவ்வாய் – கம்.பால:14 73/3
மங்கல பேரி செய்த பேர் ஒலி மழையை ஓட்ட – கம்.பால:14 77/2
மான் அணி நோக்கினார் தம் மங்கல கழுத்துக்கு எல்லாம் – கம்.பால:22 7/3
மங்கல முரசு_இனம் மழையின் ஆர்த்தன – கம்.பால:23 41/1
மங்கல மஞ்சனம் மரபின் ஆடியே – கம்.பால:23 48/4
மங்கல முழுநிலா மலர்ந்த திங்களை – கம்.பால:23 51/1
மங்கல அங்கி வசிட்டன் வகுத்தான் – கம்.பால:23 99/4
நல் இயல் மங்கல நாளும் நாளை அ – கம்.அயோ:2 11/1
மங்கல புனலும் நாலு வாரியின் நீரும் பூரித்து – கம்.அயோ:3 81/2
மாடம் நீத்தன மங்கல வள்ளையே – கம்.அயோ:11 23/4
மனையின் நீள் நெடு மங்கல வீதிகள் – கம்.அயோ:11 38/2
மங்கல முறை மொழி கூறி வாழ்த்தவே – கம்.ஆரண்:10 21/4
மங்கல அணியை நீக்கி மணி அணி துறந்து வாச – கம்.கிட்:11 51/1
மங்கல கீதம் பாட மலர் பலி வகுக்கின்றாரை – கம்.சுந்:2 113/4
கலந்து இடித்தன வெடித்தன பூரண மங்கல கலசங்கள் – கம்.சுந்:2 202/4
தெரியுமால் மங்கல கலசம் சிந்தின – கம்.சுந்:3 45/3
மங்கையர் மங்கல தாலி மற்றையோர் – கம்.சுந்:3 48/1
சோதி மங்கல தீயொடு சுற்றலால் – கம்.சுந்:13 9/2
வார் தொழில் புணரும் தெய்வ மங்கல முரசும் சங்கும் – கம்.யுத்1:4 146/2
மங்கல வயங்கு ஒளி மறைத்த வல் அரக்கன் – கம்.யுத்1:12 20/3
மண பெரும் களத்தில் மோடி மங்கல வாழ்க்கை வைப்பில் – கம்.யுத்2:19 220/3
வைய மங்கை பொலிந்தனள் மங்கல
செய்ய கோலம் புனைந்தன செய்கையாள் – கம்.யுத்3:31 134/3,4
துணுக்கம் எய்தினர் மங்கல நாண்களை தொட்டார் – கம்.யுத்4:35 29/4
வாழி சோபனம் மங்கல சோபனம் – கம்.யுத்4:40 3/2

மேல்


மங்கலங்கள் (3)

ஏயும் மங்கலங்கள் ஆன யாவையும் இயைய கொண்டு – கம்.அயோ:3 80/2
கொற்ற மங்கலங்கள் ஆர்ப்ப இராவணன் கோயில் புக்கான் – கம்.யுத்2:19 204/4
ஓகை மங்கலங்கள் பாடி ஆட்டினர் உம்பர் மாதர் – கம்.யுத்4:40 31/4

மேல்


மங்கலங்களும் (1)

மண்ணும் நீர் முதல் மங்கலங்களும்
எண்ணும் பொன் முடி முதல யாவையும் – கம்.கிட்:9 4/1,2

மேல்


மங்கலத்தின் (1)

பெண்ணிற்கு இசையும் மங்கலத்தின் பிணித்த கயிறே இடை பிழைத்த – கம்.சுந்:12 115/3

மேல்


மங்கலத்து (1)

வாழ்வினை நுதலிய மங்கலத்து நாள் – கம்.அயோ:4 158/1

மேல்


மங்கலம் (8)

மண்ணவர் திசைகள் தூர்த்தார் மங்கலம் இசைக்கும் சங்கம் – கம்.அயோ:3 78/2
மற்றை நல் அணிகள் காண் உன் மங்கலம் காத்த மன்னோ – கம்.சுந்:4 35/4
மாற்ற மங்கலம் மா தவர் வேதத்தின் வரம்பின் – கம்.யுத்1:3 45/3
மங்கலம் பொருந்திய தவத்து மா தவர் – கம்.யுத்1:6 32/1
மங்கலம் வானோர் சொல்ல மழை என ஆர்த்து வந்தார் – கம்.யுத்2:19 176/4
மங்கலம் நீங்கினாரை ஆர் உயிர் வாங்கினாரை – கம்.யுத்3:23 29/1
மங்கலம் தேவர் கூற வானவ மகளிர் வாழ்த்தி – கம்.யுத்3:27 11/1
மங்கலம் முதலா உள்ள மரபினின் கொணர்ந்த யாவும் – கம்.யுத்4:41 30/1

மேல்


மங்கலமும் (1)

மாதர் அரும் கலமும் மங்கலமும் சிந்தி தம் – கம்.அயோ:4 94/1

மேல்


மங்கின (1)

கரி பொன்றின பரி மங்கின கவி சிந்தின கடல்-போல் – கம்.யுத்3:27 112/3

மேல்


மங்கினர் (1)

மங்கினர் பகைஞர் என்ற வார்த்தையே வலியது என்னா – கம்.யுத்2:19 276/3

மேல்


மங்கு (1)

மங்கு பாதகம் விடம் கனல் வயங்கு திமிர – கம்.ஆரண்:1 13/3

மேல்


மங்குநர் (1)

மங்குநர் இல் என வரம்பு இல் வையகம் – கம்.பால:5 2/3

மேல்


மங்குல் (15)

மங்குல் வானத்து திங்கள் ஏய்க்கும் – பெரும் 480
பொங்கு பிதிர் துவலையொடு மங்குல் தைஇ – குறு 55/2
மங்குல் மா மழை வீழ்ந்து என பொங்கு மயிர் – குறு 90/3
மணி வரை ஊர்ந்த மங்குல் ஞாயிற்று – பரி 13/1
மங்குல் மழை முழங்கிய விறல் வரையால் – பரி 18/23
மங்குல் மா மழை தென் புலம் படரும் – அகம் 24/8
மங்குல் வானின் மாதிரம் மறைப்ப – அகம் 37/4
மங்குல் அற்கமொடு பொங்குபு துளிப்ப – அகம் 235/6
மங்குல் மா மழை விண் அதிர்பு முழங்கி – அகம் 294/1
முனை சுட எழுந்த மங்குல் மா புகை – புறம் 103/6
மங்குல் மா புகை மறுகு உடன் கமழும் – புறம் 329/4
மங்குல் தோய் நகர் மகளிர் ஆம் என – கம்.அயோ:11 121/3
மங்குல் தோய் கோயில் கொற்ற கடைத்தலை மருங்கு நின்றான் – கம்.கிட்:11 100/3
மங்குல் நின்று அதிர்ந்தன வய வன் தேர் புனை – கம்.யுத்3:22 45/2
மங்குல் வல் உருமேற்றின்-மேல் எரி மடுத்து-என்ன – கம்.யுத்4:37 98/3

மேல்


மங்குலின் (8)

குரூஉ குய் புகை மழை மங்குலின்
பரந்து தோன்றா வியல் நகரால் – மது 757,758
ஆடு மழை மங்குலின் மறைக்கும் – நற் 282/8
ஊர்பு எழு கிளர்பு உளர் புயல் மங்குலின் நறை பொங்க – கலி 105/25
வரு மழை மங்குலின் மறுகு உடன் மறைக்கும் – புறம் 379/17
மங்குலின் ஒலி பட திறந்த வாயினள் – கம்.ஆரண்:10 24/4
மங்குலின் பொலிந்த ஞாலம் மாதுமை உடைத்து மாதோ – கம்.சுந்:12 83/4
மேதி மங்குலின் வீழ் புனல் வீழ் மட – கம்.சுந்:13 9/3
மங்குலின் அதிர்வு வான மழையொடு மலைந்த அன்றே – கம்.யுத்3:22 7/4

மேல்


மங்குலொடு (1)

பொங்கு பிசிர் புணரி மங்குலொடு மயங்கி – பதி 60/10

மேல்


மங்குலோடு (1)

மயங்கு இருள் நடுநாள் மங்குலோடு ஒன்றி – நற் 364/2

மேல்


மங்குவின் (1)

மங்குவின் நெடு புயல் மழை வறந்ததால் – கம்.யுத்4:37 80/4

மேல்


மங்குவென் (1)

மங்குவென் உயிரோடு என்று உன் மலரடி சென்னி வைத்தாள் – கம்.சுந்:14 45/4

மேல்


மங்கை (28)

மங்கை தீ அனையாளும் மனக்கொளா – கம்.பால:7 45/2
மலர் மேல் நின்று இ மங்கை இ வையத்திடை வைக – கம்.பால:10 29/1
வலித்தானே மங்கை திருமணத்தான் என்று யாம் வலித்தேம் – கம்.பால:13 20/4
பொன் திணிந்த கொங்கை மங்கை இடரின் மூழ்கு போழ்தின்-வாய் – கம்.பால:13 55/2
மங்கை ஓர் கமல சூழல் மறைந்தனள் மறைய மைந்தன் – கம்.பால:18 10/3
வாள் தொழில் மைந்தற்கு ஓர் மங்கை கொங்கையே – கம்.பால:19 39/4
மங்கை மா மணம் காணிய வந்து அருள் – கம்.பால:21 51/3
வல்லியை உயிர்த்த நில_மங்கை இவள் பாதம் – கம்.பால:22 24/1
மங்கை இவள் ஆம் என வசிட்டன் மகிழ்வுற்றான் – கம்.பால:22 32/4
மாற்றம் அஃது உரை-செய மங்கை உள்ளமும் – கம்.அயோ:2 58/1
வண்டு உளர் தாரவன் வாய்மை கேட்ட மங்கை
கொண்ட நெடும் கணின் ஆலி கொங்கை கோப்ப – கம்.அயோ:3 10/1,2
மங்கை அ மொழி கூறலும் மானவன் – கம்.அயோ:4 3/1
மறந்தான் உணர்வு என்று உன்னா வன் கேகயர்_கோன் மங்கை
துறந்தாள் துயரம் தன்னை துறவாது ஒழிவாள் இவளே – கம்.அயோ:4 35/2,3
மங்கை காண நின்று ஆடுகின்றான் வகிர் – கம்.அயோ:7 18/3
மங்கை வார் குழல் கற்றை மழை_குலம் – கம்.அயோ:7 23/1
மா தளிர் நறு மேனி மங்கை நின் மணி முன்கை – கம்.அயோ:9 5/3
மங்கை அஃது உரைத்தல் கேட்ட வரம்பு_இலான் மறுவின் தீர்ந்தார் – கம்.ஆரண்:12 51/1
மன் நிலை அறிக என மங்கை ஏவிய – கம்.ஆரண்:13 60/3
வன் சொற்கள் தந்து மட மங்கை ஏவ நிலை தேர வந்த மருளோ – கம்.ஆரண்:13 64/2
என் துணை குல மங்கை ஓர் ஏந்து_இழை-தன் – கம்.ஆரண்:14 16/2
வந்தோர் மட மங்கை பொருட்டு மலைக்கலுற்றார் – கம்.கிட்:7 48/2
உறைந்தான் மங்கை திறத்தை உன்னுவான் – கம்.கிட்:8 20/2
தோழன் மங்கை கொழுந்தி என சொன்ன – கம்.சுந்:3 23/3
மருங்கு அட வளர்ந்த முலை மங்கை மணம் முன்னா – கம்.யுத்1:9 12/2
மங்கை அழலும் வான் நாட்டு மயில்கள் அழுதார் மழ விடையோன் – கம்.யுத்3:23 5/1
மாருதிக்கு இல்லை அன்றே மங்கை நின் வரத்தினாலே – கம்.யுத்3:23 27/1
தெம் முனை செரு மங்கை தன் செம் கையால் – கம்.யுத்3:31 122/3
வைய மங்கை பொலிந்தனள் மங்கல – கம்.யுத்3:31 134/3

மேல்


மங்கை-தன் (4)

மங்கை-தன் திருமணம் வாழுமால் என்பார் – கம்.பால:13 5/4
வாளங்கள் உறைவ கண்டு மங்கை-தன் கொங்கை நோக்கும் – கம்.ஆரண்:5 4/2
வல்லிகள் நுடங்க கண்டான் மங்கை-தன் மருங்குல் நோக்க – கம்.ஆரண்:5 6/2
மங்கை-தன் கழுத்தை நோக்கின் வளர் இளம் கழுகும் வாரி – கம்.கிட்:13 48/3

மேல்


மங்கைமார் (5)

மங்கைமார் சிந்தை போல தூயது மற்றும் கேளாய் – கம்.பால:8 6/2
வைத்த மேல் இருந்து அஞ்சிய மங்கைமார்
எய்த்து இடுக்கண் உற்றார் புதைத்தார்க்க்கு இரு – கம்.பால:14 38/2,3
மங்கைமார் தட முலை என பொலிவன வாளம் – கம்.கிட்:1 20/4
விஞ்சை மன்னர்-பால் விரக மங்கைமார்
நஞ்சு வீணையின் நடத்து பாடலான் – கம்.கிட்:15 21/2,3
அனந்தம் நூறு_ஆயிரம் அரக்கர் மங்கைமார்
புனைந்த பூம் குழல் விரித்து அரற்றும் பூசலார் – கம்.யுத்4:38 12/1,2

மேல்


மங்கைமார்கள் (1)

மணி குறு_நகை இள மங்கைமார்கள் முன் – கம்.அயோ:11 112/3

மேல்


மங்கைமாரும் (1)

குமரரும் மங்கைமாரும் குழுமலால் வழுவி விண்-நின்று – கம்.பால:15 28/3

மேல்


மங்கையர் (82)

மங்கையர் கணவ மைந்தர் ஏறே – திரு 264
விரவு வரி கச்சின் பூண்ட மங்கையர்
நெய் உமிழ் சுரையர் நெடும் திரி கொளீஇ – முல் 47,48
இலங்கு வளை மட மங்கையர்
துணங்கை அம் சீர் தழூஉ மறப்ப – மது 159,160
துணை புணர்ந்த மட மங்கையர்
பட்டு நீக்கி துகில் உடுத்தும் – பட் 106,107
மலர் போல் மழை கண் மங்கையர் கணவன் – மலை 58
இ ஊர் மங்கையர் தொகுத்து இனி – ஐங் 62/3
தகவு உடை மங்கையர் சான்றாண்மை சான்றார் – பரி 20/88
மங்கையர் பல பாராட்ட செம் தார் – அகம் 369/3
மங்கையர் துனித்த வாள் முகத்து எதிரே – புறம் 6/24
வால் இழை மட மங்கையர்
வரி மணல் புனை பாவைக்கு – புறம் 11/2,3
பருவ மங்கையர் பங்கய வாள் முகத்து – கம்.பால:2 23/1
ஆயர் மங்கையர் அங்கை வருந்துவார் – கம்.பால:2 28/4
சிறிய மங்கையர் தேயும் மருங்குலே – கம்.பால:2 40/3
மழை கண் மங்கையர் அரங்கினில் வயிரியர் முழவம் – கம்.பால:9 11/2
மங்கையர் விரும்பி ஆடும் வாவிகள் பலவும் கண்டார் – கம்.பால:10 18/4
மாகத்து உம்பர் மங்கையர் நாண மலர் கொய்யும் – கம்.பால:10 21/2
உமையாள் ஒக்கும் மங்கையர் உச்சி கரம் வைக்கும் – கம்.பால:10 25/1
தன் நேர் இல்லா மங்கையர் செங்கை தளிர் மானே – கம்.பால:10 30/1
சே இழை மங்கையர் சிந்தை-தொறு எய்யா – கம்.பால:13 27/3
வயிரியர் மதுர கீதம் மங்கையர் அமுத கீதம் – கம்.பால:13 40/1
சித்திர தடம் தேர் மைந்தர் மங்கையர்
உய்த்து உரைப்ப நினைப்ப உலப்பு_இலர் – கம்.பால:14 50/1,2
நெறியிடை படர வேந்தன் நேய மங்கையர் செல்வார் – கம்.பால:14 62/4
மங்கையர் இல்லை என்ன மடந்தையர் மருங்கு போனார் – கம்.பால:14 66/4
புக்க மங்கையர் பூத்த கொம்பு ஆம் என பொலிந்தார் – கம்.பால:15 10/4
புதுக்கினர் என தருண மங்கையர் பொலிந்தார் – கம்.பால:15 16/4
வாச நகை மங்கையர் முகம் பொலிவ வானில் – கம்.பால:15 18/2
கழங்கு பயில் மங்கையர் கரும் கண் மிளிர்கின்ற – கம்.பால:15 22/2
மங்கையர் பாடல் கேட்டு கின்னரம் மயங்கும்-மாதோ – கம்.பால:16 9/4
கல் இயங்கு கரும் குற மங்கையர்
கல்லி அங்கு அகழ் காமர் கிழங்கு எடா – கம்.பால:16 31/1,2
மண்ணும் முழவின் ஒலி மங்கையர் பாடல் ஓதை – கம்.பால:16 44/1
அம்மா இவை மங்கையர் கொங்கைகள் ஆகும் என்ன – கம்.பால:17 17/2
நீலத்து உண்கண் மங்கையர் சூழ நிரை ஆவின் – கம்.பால:17 34/3
மங்கையர் கூட்டத்தோடும் வானவர்க்கு இறைவன் செல்வம் – கம்.பால:18 2/3
தொய்யில் மா முலை மங்கையர் தோய்தலால் – கம்.பால:18 19/3
புக்க மங்கையர் குங்குமம் போர்த்தலால் – கம்.பால:18 21/2
மங்கையர் இள நலம் மைந்தர் உண்ணவே – கம்.பால:19 63/4
வையம் பற்றிய மங்கையர் எண்_இலர் – கம்.பால:21 32/1
வண்ண_அரும் கலம் மங்கையர் வெள்ளம் – கம்.பால:23 97/2
நெய் நிறை வேலவன் மங்கையர் நேர்ந்தார் – கம்.பால:23 100/2
மாடு சென்றனர் மங்கையர் நால்வரே – கம்.அயோ:2 2/4
மங்கையர் குறங்கு என வகுத்த வாழைகள் – கம்.அயோ:2 37/1
சேடகம் புனை கோதை மங்கையர் சிந்தையில் செறி திண்மையால் – கம்.அயோ:3 61/3
குரும்பைகள் பொரும் செவிலி மங்கையர் குறங்கில் – கம்.அயோ:5 11/2
கோல மங்கையர் ஒத்தன கொம்பர்கள் இன்ப – கம்.அயோ:9 44/3
அனந்தர் இள மங்கையர் அழுங்கி அயர்கின்றார் – கம்.ஆரண்:10 42/4
மருளொடு தெருளுறும் நிலையர் மங்கையர்
தெருளுற மெய் பொருள் தெரிந்திலாரினே – கம்.ஆரண்:10 128/3,4
மட மங்கையர் ஆய் என் மனத்தவர் ஆயினாரே – கம்.ஆரண்:10 144/4
மங்கையர் வடிவு என வருந்தும் மெய்யது – கம்.கிட்:1 11/4
ஏழும் மங்கையர் எழுவரும் நடுங்கினர் என்ப – கம்.கிட்:4 17/3
அறம் திறம்பல் அரும் கடி மங்கையர்
திறம் திறம்பல் தெளிவு உடையோர்க்கு எலாம் – கம்.கிட்:7 106/3,4
மங்கையர் பொருட்டால் எய்தும் மாந்தர்க்கு மரணம் என்றல் – கம்.கிட்:9 13/1
களிக்கும் மங்கையர் முகம் என பொலிந்தன கமலம் – கம்.கிட்:10 36/4
மங்கையர் மேனி நோக்கான் மைந்தனும் மனத்து வந்து – கம்.கிட்:11 84/1
மங்கையர் உள்ளமும் வழியும் பின் செல – கம்.கிட்:11 118/2
வாம மேகலை வானவர் மங்கையர்
காம ஊசல் கனி இசை கள்ளினால் – கம்.கிட்:13 14/1,2
சீல மங்கையர் வாய் என தீம் கனி – கம்.கிட்:13 18/3
மங்கையர் இவளை ஒப்பார் மற்று உளார் இல்லை என்னும் – கம்.கிட்:13 66/1
வைத வெம் சொலின் மங்கையர் வாள் கணின் – கம்.கிட்:15 35/2
மான மங்கையர் குங்கும வாரியும் – கம்.சுந்:2 148/2
இயக்கர் மங்கையர் யாவரும் ஈண்டினார் – கம்.சுந்:2 166/3
மங்கையர் மங்கல தாலி மற்றையோர் – கம்.சுந்:3 48/1
பால் நிறத்து அன்ன குழாம் படர்ந்து என்ன பற்பல மங்கையர் படர – கம்.சுந்:3 76/4
மங்கையர் ஈட்டம் மால் வரை தழீஇய மஞ்ஞை அம் குழு என மயங்க – கம்.சுந்:3 83/4
மாடு இருந்த மற்று இவன் புணர் மங்கையர் மயங்கி – கம்.சுந்:12 53/1
கூறு மங்கையர் நறும் கூந்தலின் சுறு – கம்.யுத்1:2 13/3
மங்கையர் திறத்தினில் வயிர்த்த சிந்தையர் – கம்.யுத்1:4 77/3
ஆடும் மங்கையர் கரும் குழல் விளர்த்தன அளக்கர் – கம்.யுத்1:6 19/3
வேசை மங்கையர் அன்பு என மீண்டவே – கம்.யுத்1:8 58/4
ஆழி வந்த அர_மங்கையர் ஐஞ்ஞூற்று – கம்.யுத்1:11 7/2
வஞ்சி அஞ்சும் இடை மங்கையர் வானத்து – கம்.யுத்1:11 13/2
கூறும் மங்கையர் குழாத்திடை கோபுர குன்றத்து – கம்.யுத்1:12 2/3
வான் உடை அண்ணல் செய்த மங்கையர் மருங்கு சென்றார் – கம்.யுத்2:19 283/4
காம குல மட மங்கையர் கடைக்கண் என கணைகள் – கம்.யுத்3:27 115/4
கூத்து ஆடினர் அர_மங்கையர் குனித்து ஆடினர் தவத்தோர் – கம்.யுத்3:27 148/2
அடு புலி அவுணர்-தம் மங்கையர் அலர் விழி அருவிகள் சிந்தின – கம்.யுத்3:31 214/3
புலவி மங்கையர் பூம் சிலம்பு அரற்று அடி போக்கி – கம்.யுத்4:35 15/1
மயக்கம் இல் சித்தியர் விஞ்சை மங்கையர்
முயக்கு இயல் முறை கெட முயங்கினார்கள் தம் – கம்.யுத்4:38 19/2,3
வான மங்கையர் விஞ்சையர் மற்றும் அ – கம்.யுத்4:38 30/1
மான மங்கையர் தாமும் வழுத்தினார் – கம்.யுத்4:38 30/4
மங்கையர் மன நிலை உணர வல்லரோ – கம்.யுத்4:40 63/4
வேட்பதும் மங்கையர் விலங்கினார்-எனின் – கம்.யுத்4:40 79/1
அந்தர மங்கையர் வணங்க அழுது அரற்றி பரதனை வந்து அடைந்தாள் அன்றே – கம்.யுத்4:41 68/4

மேல்


மங்கையர்-திறத்து (1)

மங்கையர்-திறத்து ஒரு மாற்றம் கூறினும் – கம்.ஆரண்:10 9/1

மேல்


மங்கையர்க்கு (5)

மங்கையர்க்கு இனியது ஓர் மருந்தும் ஆயவள் – கம்.பால:10 33/3
மங்கையர்க்கு விளக்கு அன்ன மானையும் – கம்.அயோ:7 16/1
அம்பு காட்டுதிரோ குல மங்கையர்க்கு அம்மா – கம்.ஆரண்:8 5/4
பொய் இல் மங்கையர்க்கு ஏய்ந்த புணர்ச்சி போல் – கம்.கிட்:7 110/2
மங்கையர்க்கு ஓதி வைத்த இலக்கணம் வண்ண வாச – கம்.கிட்:13 61/1

மேல்


மங்கையர்க்கும் (1)

தெய்வ மங்கையர்க்கும் எல்லாம் திலகத்தை திலகம் செய்தார் – கம்.பால:22 16/4

மேல்


மங்கையர்கள் (1)

மங்கையர்கள் நங்கை அடி வந்து விழுகின்றார் – கம்.ஆரண்:10 43/4

மேல்


மங்கையரால் (1)

வாம மேகலை மங்கையரால் வரும் – கம்.அயோ:2 29/2

மேல்


மங்கையரும் (4)

தெய்வ மங்கையரும் நாண தேன் இசை முரல போனாள் – கம்.பால:14 63/4
இளைக்கும் இடை மங்கையரும் மைந்தர்களும் ஏற – கம்.கிட்:10 79/2
தான மங்கையரும் தவ பாலவர் – கம்.யுத்4:38 30/2
ஆன மங்கையரும் அரும் கற்புடை – கம்.யுத்4:38 30/3

மேல்


மங்கையருள் (1)

மண் முதல் அனைத்து உலகின் மங்கையருள் எல்லாம் – கம்.பால:22 26/1

மேல்


மங்கையும் (3)

வாள் நுதல் மங்கையும் வாழ்வு இலள் என்பார் – கம்.பால:13 28/4
மங்கையும் அ வழி அன்று வைகினான் – கம்.கிட்:11 137/4
மங்கையும் இன் உயிர் துறத்தல் வாய்மையால் – கம்.சுந்:12 59/3

மேல்


மங்கையை (5)

மங்கையை பயந்த மன்னன் வள நகர் வந்தது அன்றே – கம்.பால:20 5/4
வரனையும் மறந்தான் கேட்ட மங்கையை மறந்திலாதான் – கம்.ஆரண்:10 83/4
தருண மங்கையை மீட்பது ஓர் நெறி தருக என்னும் – கம்.யுத்1:6 2/1
மங்கையை வஞ்சன் பற்ற வரம்பு அழியாது வாழ்ந்தோம் – கம்.யுத்3:26 68/2
மங்கையை குலத்துளாளை தவத்தியை முனிந்து வாளால் – கம்.யுத்3:29 58/1

மேல்


மங்கையோடு (1)

வாமம் மேகலை மங்கையோடு வனத்துள் யாரும் மறக்கிலா – கம்.அயோ:3 53/2

மேல்


மச்சர் (1)

மான மாகதர் மச்சர் மிலேச்சர்கள் – கம்.பால:21 47/1

மேல்


மசரதம் (1)

மசரதம் அனையவர் வரமும் வாழ்வும் ஓர் – கம்.பால:5 19/1

மேல்


மஞ்ச (1)

பாங்கர் உளதால் உறையுள் பஞ்சவடி மஞ்ச – கம்.ஆரண்:3 57/4

மேல்


மஞ்சம் (1)

தோல் உள துகில் போலும் சுவை உள தொடர் மஞ்சம்
போல் உள பரண் வைகும் புரை உள கடிது ஓடும் – கம்.அயோ:8 28/1,2

மேல்


மஞ்சர்க்கும் (1)

மஞ்சர்க்கும் மாதரார்க்கும் மனம் என்பது ஒன்றே அன்றோ – கம்.பால:22 19/4

மேல்


மஞ்சரே (1)

வாழு நாள் இது என எழுந்தனர் மஞ்சு தோய் புய மஞ்சரே – கம்.அயோ:3 59/4

மேல்


மஞ்சள் (6)

மஞ்சள் மெல் இலை மயிர் புறம் தைவர – சிறு 44
மஞ்சள் முன்றில் மணம் நாறு படப்பை – பெரும் 354
இஞ்சி மஞ்சள் பைம் கறி பிறவும் – மது 289
காய் கமுகின் கமழ் மஞ்சள்
இன மாவின் இணர் பெண்ணை – பட் 17,18
முற்றா மஞ்சள் பசும் புறம் கடுப்ப – நற் 101/1
நறு விரை மஞ்சள் ஈர்ம் புறம் பொலிய – அகம் 269/9

மேல்


மஞ்சளும் (1)

சேம்பும் மஞ்சளும் ஓம்பினர் காப்போர் – மலை 343

மேல்


மஞ்சன் (1)

கஞ்சங்களை மஞ்சன் கழல் நகுகின்றது கண்டாள் – கம்.அயோ:7 3/4

மேல்


மஞ்சன (5)

கழு நீர மஞ்சன குங்கும கலங்கல் – பரி 24/89
புனைந்திலன் மௌலி குஞ்சி மஞ்சன புனித நீரால் – கம்.அயோ:4 2/1
புனிதன் மஞ்சன தொழில் புரிந்து பின் – கம்.கிட்:3 34/3
மஞ்சன விதி முறை மரபின் ஆடியே – கம்.கிட்:11 110/1
வேகடம் செய்யுமா-போல் மஞ்சன விதியின் வேதத்து – கம்.யுத்4:40 31/3

மேல்


மஞ்சனத்துக்கு (1)

வானக நாட்டு மாதர் யாரும் மஞ்சனத்துக்கு ஏற்ற – கம்.யுத்4:40 29/2

மேல்


மஞ்சனம் (5)

மங்கல மஞ்சனம் மரபின் ஆடியே – கம்.பால:23 48/4
வானவர் மகளிர் ஆட்ட மஞ்சனம் ஆடுவாரை – கம்.சுந்:2 102/4
மழை பொதுத்து ஒழுகு நீரால் மஞ்சனம் ஆடுவாரும் – கம்.சுந்:2 182/4
மரபின் மா பெரும்புறக்கடல் மஞ்சனம் மருவி – கம்.யுத்1:3 5/1
அன்பனை அமர புல்லி மஞ்சனம் ஆட்டி விட்டான் – கம்.யுத்1:12 34/3

மேல்


மஞ்சனை (3)

மஞ்சனை அணி கோலம் காணிய என வந்தான் – கம்.பால:23 21/4
மஞ்சனை குறுகி ஒரு மாணவ படிவமொடு – கம்.கிட்:2 4/2
மஞ்சனை வைது பின் வழி கொள்வாய் எனா – கம்.சுந்:4 17/2

மேல்


மஞ்சிகை (1)

கூழ் உடை கொழு மஞ்சிகை
தாழ் உடை தண் பணியத்து – பட் 163,164

மேல்


மஞ்சிடை (2)

மஞ்சிடை வயங்கி தோன்றும் பவளத்தின் வல்லி என்ன – கம்.ஆரண்:6 59/3
மஞ்சிடை புகும் மின் என புகையிடை மறைந்தார் – கம்.சுந்:13 21/4

மேல்


மஞ்சின் (4)

மலை சூழ் மஞ்சின் மழ களிறு அணியும் – புறம் 103/7
மை_அறு விசும்பினூடு நிமிர்ந்த வாலதிய மஞ்சின்
மெய் உற தழீஇய மெல்லென் பிடியொடும் வெருவலோடும் – கம்.சுந்:1 5/2,3
மஞ்சின் அஞ்சின நிறம் மறைத்து அரக்கியர் வடித்த – கம்.சுந்:2 4/3
மஞ்சின் மா மழை போயினது ஆம் என மாற – கம்.யுத்3:22 81/2

மேல்


மஞ்சினில் (1)

மஞ்சினில் திகழ்தரும் மலையை மா குரங்கு – கம்.யுத்1:8 9/1

மேல்


மஞ்சினும் (1)

மஞ்சினும் கரிய மெய்யான் இருவர்-மேல் ஒருவன் வந்தான் – கம்.யுத்3:22 35/4

மேல்


மஞ்சினோடு (1)

அரிய மஞ்சினோடு அஞ்சனம் முதல் இவை அதிகம் – கம்.சுந்:3 7/1

மேல்


மஞ்சு (31)

மணி மயில் கலாபம் மஞ்சு இடை பரப்பி – சிறு 264
மஞ்சு தவழ் இறும்பில் களிறு வலம் படுத்த – நற் 154/4
துஞ்சு பிடி மருங்கின் மஞ்சு பட காணாது – நற் 222/8
மஞ்சு ஆடு மலை முழக்கும் – பரி 8/110
மணம் கமழ் மார்பினை மஞ்சு இவர் அடுக்கம் போழ்ந்து – கலி 49/16
அகல் இரு வானம் அம் மஞ்சு ஈன – அகம் 71/8
அஞ்சுவம் தமியம் என்னாது மஞ்சு சுமந்து – அகம் 72/10
புகை புரை அம் மஞ்சு ஊர – அகம் 97/22
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப – அகம் 381/4
அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு – புறம் 356/4
அரி இனம் குஞ்சி ஆர்ப்ப மஞ்சு உற ஆர்க்கின்றாரும் – கம்.பால:2 17/4
மஞ்சு ஆர் மலை வாரணம் ஒத்தது வானின் ஓடும் – கம்.பால:16 36/1
மஞ்சு சூழ் நெடிய மாளிகையின் வந்து இடை விராய் – கம்.பால:20 30/2
மஞ்சு அன மேனியான் தன் மணி நிறம் மாதரார் தம் – கம்.பால:21 10/3
வாழு நாள் இது என எழுந்தனர் மஞ்சு தோய் புய மஞ்சரே – கம்.அயோ:3 59/4
மஞ்சு என அகில் புகை வழங்கும் மாளிகை – கம்.அயோ:4 193/1
மஞ்சு அளாவிய மாணிக்க பாறையில் மறைவ – கம்.அயோ:10 20/1
மஞ்சு சுற்றிய வயங்கு கிரி வாத விசையில் – கம்.ஆரண்:1 6/3
மஞ்சு ஒக்கும் அளக ஓதி மழை ஒக்கும் வடிந்த கூந்தல் – கம்.ஆரண்:10 70/1
மஞ்சு பூத்த மழை அனைய குழலாள் கண் போல் மணி குவளாய் – கம்.கிட்:1 31/3
மஞ்சு என திரண்ட கோல மேனிய மகளிர்க்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:2 15/1
மஞ்சு உறு நெடு மழை பிரிதலால் மயில் – கம்.கிட்:10 111/3
மஞ்சு இவரும் நெடும் கிரியும் வள நாடும் பிற்பட போய் வழி-மேல் சென்றால் – கம்.கிட்:13 25/2
மஞ்சு_இனம் உரற்றலும் மயங்கும் மாண்பது – கம்.கிட்:14 14/4
துப்பினால் செய்த கையொடு கால் பெற்ற துளி மஞ்சு
ஒப்பினான்-தனை நினை-தொறும் நெடும் கண்கள் உகுத்த – கம்.சுந்:3 8/1,2
மஞ்சு அலங்கு ஒளியோனும் இ மா நகர் வந்தான் – கம்.சுந்:5 81/1
மஞ்சு உறழ் மேனியர் வன் தோள் – கம்.சுந்:13 52/1
மஞ்சு என வன் மென் கொங்கை வழிகின்ற மழை கண் நீராள் – கம்.சுந்:14 40/4
மஞ்சு உக குமுறு சொல்லினர் வல் வாய் – கம்.யுத்1:11 14/3
வன் தலை துமிதர மஞ்சு என மறிவன – கம்.யுத்2:18 128/2
மஞ்சு அரங்கிய மார்பினும் தோளினும் – கம்.யுத்4:37 167/1

மேல்


மஞ்சு_இனம் (1)

மஞ்சு_இனம் உரற்றலும் மயங்கும் மாண்பது – கம்.கிட்:14 14/4

மேல்


மஞ்சுள (1)

மறித்த நோக்கியர் மலர் அடி மஞ்சுள பஞ்சி – கம்.சுந்:2 30/3

மேல்


மஞ்சே (1)

மஞ்சே பொழிலே வன தேவதைகாள் – கம்.ஆரண்:12 76/2

மேல்


மஞ்ஞை (55)

பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி அகவ – திரு 122
மட நடை மஞ்ஞை பல உடன் வெரீஇ – திரு 310
கலவம் விரித்த மட மஞ்ஞை
நிலவு எக்கர் பல பெயர – பொரு 212,213
மஞ்ஞை ஆலும் மரம் பயில் இறும்பின் – பெரும் 495
கலவ மஞ்ஞை கட்சியில் தளரினும் – மலை 235
வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை
கான கோழி கவர் குரல் சேவல் – மலை 509,510
மணி புரை எருத்தின் மஞ்ஞை போல நின் – நற் 264/4
கான மஞ்ஞை கட்சி சேக்கும் – நற் 276/6
பீலி மஞ்ஞை பெடையோடு ஆலும் – நற் 288/3
பீலி மஞ்ஞை ஆலும் சோலை – நற் 357/6
கான மஞ்ஞை அறை ஈன் முட்டை – குறு 38/1
அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடு_மகள் – குறு 105/3
கான மஞ்ஞை கடிய ஏங்கும் – குறு 194/3
மடவ வாழி மஞ்ஞை மா இனம் – குறு 251/1
பூ சினை இருந்த போழ் கண் மஞ்ஞை
தாம் நீர் நனம் தலை புலம்ப – குறு 391/7,8
புனவர் கொள்ளியின் புகல் வரும் மஞ்ஞை
இருவி இருந்த குருவி வருந்து-உற – ஐங் 295/3,4
அடுக்கல் மஞ்ஞை கவரும் நாட – ஐங் 296/2
மழை வரவு அறியா மஞ்ஞை ஆலும் – ஐங் 298/1
மள்ளர் கொட்டின் மஞ்ஞை ஆலும் – ஐங் 371/1
நின்னே போல மஞ்ஞை ஆல – ஐங் 413/2
நின்னே போலும் மஞ்ஞை ஆல நின் – ஐங் 492/1
பழன மஞ்ஞை மழை செத்து ஆலும் – பதி 90/42
ஒருதிறம் ஆடு சீர் மஞ்ஞை அரி குரல் தோன்ற – பரி 17/19
மணி நிற மஞ்ஞை ஓங்கிய புள் கொடி – பரி 17/48
ஒள் ஒளி மணி பொறி ஆல் மஞ்ஞை நோக்கி தன் – பரி 18/7
விடு பொறி மஞ்ஞை பெயர்பு உடன் ஆட – பரி 21/32
நறு வீ ஆடிய பொறி வரி மஞ்ஞை
நனை பசும் குருந்தின் நாறு சினை இருந்து – அகம் 85/11,12
விரவு பொறி மஞ்ஞை வெரீஇ அரவின் – அகம் 108/12
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி உயரிய – அகம் 149/15
கான மஞ்ஞை கமம் சூல் மா பெடை – அகம் 177/10
அவிர் பொறி மஞ்ஞை ஆடும் சோலை – அகம் 242/4
மணி நிற மஞ்ஞை அகவும் – அகம் 272/18
அரும் பொறி மஞ்ஞை ஆல வரி மணல் – அகம் 304/12
உரு கெழு மஞ்ஞை ஒலி சீர் ஏய்ப்ப – அகம் 393/22
பழன மஞ்ஞை உகுத்த பீலி – புறம் 13/10
மை படு மருங்குல் பொலிய மஞ்ஞை
ஒலி நெடும் பீலி ஒண் பொறி மணி தார் – புறம் 50/2,3
கான மஞ்ஞை கணனொடு சேப்ப – புறம் 127/4
மடம் சால் மஞ்ஞை அணி மயிர் சூட்டி – புறம் 260/26
செந்நெல் உண்ட பைம் தோட்டு மஞ்ஞை
செறி வளை மகளிர் பறந்து எழுந்து – புறம் 344/1,2
குயில் இனம் வதுவை செய்ய கொம்பிடை குனிக்கும் மஞ்ஞை
அயில் விழி மகளிர் ஆடும் அரங்கினுக்கு அழகு-செய்ய – கம்.பால:2 14/1,2
சுரத்து இடை அகிலும் மஞ்ஞை தோகையும் தும்பி கொம்பும் – கம்.பால:10 10/2
செம் கையில் மஞ்ஞை அன்னம் சிறு கிளி பூவை பாவை – கம்.பால:14 66/1
புண் சிலை செய்வர் என்று போவன போன்ற மஞ்ஞை
பண் சிலம்பு அணி வாய் ஆர்ப்ப நாணினால் பறந்த கிள்ளை – கம்.பால:17 4/2,3
கள் உறை மலர் மென் கூந்தல் களி இள மஞ்ஞை அன்னாள் – கம்.பால:19 20/3
வழங்கு நிழல் மின்ன வரும் மஞ்ஞை என வந்தாள் – கம்.பால:22 25/4
காந்தளின் முகை கண்ணின் கண்டு ஒரு களி மஞ்ஞை
பாந்தள் இது என உன்னி கவ்விய படி பாரா – கம்.அயோ:9 9/2,3
முழையில் மஞ்ஞை போல் எரியில் மூழ்கினார் – கம்.அயோ:11 131/4
களி உடை மஞ்ஞை அன்ன கனம் குழை கயல் கண் மாதர் – கம்.அயோ:13 60/3
அம் சொல் இள மஞ்ஞை என அன்னம் என மின்னும் – கம்.ஆரண்:6 24/3
காரிகையார் முதல் கலாப மஞ்ஞை போல் – கம்.ஆரண்:10 22/2
வளை கையர் போன்ற மஞ்ஞை தோன்றிகள் அரங்கின்-மாடே – கம்.கிட்:10 31/3
மானை நாடி நின்று அழைப்பன போன்றன மஞ்ஞை – கம்.கிட்:10 43/4
மழை தொடர் மஞ்ஞை என்ன விழாவொடு வருகின்றாரை – கம்.சுந்:2 114/4
மென் தொழில் கலாப மஞ்ஞை வேட்கை மீக்கூருமேனும் – கம்.சுந்:2 213/1
மங்கையர் ஈட்டம் மால் வரை தழீஇய மஞ்ஞை அம் குழு என மயங்க – கம்.சுந்:3 83/4

மேல்


மஞ்ஞைக்கு (2)

கான மஞ்ஞைக்கு கலிங்கம் நல்கிய – சிறு 85
படாஅம் மஞ்ஞைக்கு ஈத்த எம் கோ – புறம் 141/11

மேல்


மஞ்ஞைக்கும் (1)

தன் போல் சாயல் மஞ்ஞைக்கும் அரிதே – ஐங் 299/5

மேல்


மஞ்ஞையன் (1)

தகரன் மஞ்ஞையன் புகர் இல் சேவல் அம் – திரு 210

மேல்


மஞ்ஞையின் (6)

பீலி மஞ்ஞையின் இயலி கால – பெரும் 331
ஏ உறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி இழை நெகிழ்ந்து – முல் 84
சூர்-உறு மஞ்ஞையின் நடுங்க வார் கோல் – குறி 169
வலை படு மஞ்ஞையின் நலம் செல சாஅய் – குறி 250
கட்சி மஞ்ஞையின் சுர முதல் சேர்ந்த – புறம் 60/4
கலவ மஞ்ஞையின் காண்வர இயலி – புறம் 133/5

மேல்


மஞ்ஞையும் (2)

மறியும் மஞ்ஞையும் வாரண சேவலும் – பரி 5/64
மஞ்ஞையும் மட மானும் வருவன பல காணாய் – கம்.அயோ:9 6/4

மேல்


மஞ்ஞையே (1)

தொடர்ந்து போவன தோகை மஞ்ஞையே – கம்.பால:2 52/4

மேல்


மஞ்ஞையை (1)

களிக்கும் மஞ்ஞையை கண்ணுளர் இனம் என கண்ணுற்று – கம்.கிட்:10 36/1

மேல்


மட்கிய (1)

மந்தரை உரை எனும் கடுவின் மட்கிய
சிந்தையின் இருண்டது செம்மை நீங்கியே – கம்.அயோ:5 5/3,4

மேல்


மட்கும்தான் (1)

மட்கும்தான் ஆய வெள்ள மகளிர் இன்று ஆகி வானோர் – கம்.யுத்4:41 27/2

மேல்


மட்குவாள் (1)

வஞ்ச வாயில் மதி என மட்குவாள்
வெம் சினம் செய் அரக்கர்-தம் வெம்மையை – கம்.ஆரண்:14 12/2,3

மேல்


மட்ட (1)

மட்ட புகாவின் குட்டுவர் ஏறே – பதி 90/26

மேல்


மட்டம் (2)

மட்டம் பெய்த மணி கலத்து அன்ன – குறு 193/1
தீம் சேறு விளைந்த மணி நிற மட்டம்
ஓம்பா ஈகையின் வண் மகிழ் சுரந்து – பதி 42/12,13

மேல்


மட்டித்து (3)

மணி கொள் குட்டிமம் மட்டித்து மண்டபம் – கம்.சுந்:6 24/1
மாங்கனி பணை மட்டித்து மாற்றியே – கம்.சுந்:6 25/4
மட்டித்து உயர் வானரர் வன் தலையை – கம்.யுத்2:18 12/2

மேல்


மட்டின் (1)

நிலம் புதை பழுனிய மட்டின் தேறல் – புறம் 120/12

மேல்


மட்டின (1)

மட்டின அருவியின் மதத்த வானரம் – கம்.யுத்2:18 90/2

மேல்


மட்டு (12)

மட்டு நீக்கி மது மகிழ்ந்தும் – பட் 108
கட்டுவட கழலினர் மட்டு மாலையர் – பரி 12/24
மட்டு அவிழ் தெரியல் மற போர் குட்டுவன் – அகம் 212/16
மகிழ் துணை சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி – அகம் 346/15
வெப்பு உடைய மட்டு உண்டு – புறம் 24/5
மட்டு வாய் திறப்பவும் மை விடை வீழ்ப்பவும் – புறம் 113/1
மட்டு ஆர் மறுகின் முதிரத்தோனே – புறம் 160/13
மட்டு அறல் நல் யாற்று எக்கர் ஏறி – புறம் 177/10
வள நனையின் மட்டு என்கோ – புறம் 396/16
மட்டு அவிழ் மலர் குழலினாளை இனி மன்னா – கம்.யுத்1:2 53/2
மட்டு அற உறங்குவான் தன் மார்பிடை மாலை மான – கம்.யுத்2:16 48/2
மட்டு உண்டார் மனிசர் தின்ற வஞ்சரால் வயிர திண் தோள் – கம்.யுத்2:17 35/3

மேல்


மட்டே (1)

மகிழ் தரல் மரபின் மட்டே அன்றியும் – புறம் 390/16

மேல்


மட (240)

குறவர் மட மகள் கொடி போல் நுசுப்பின் – திரு 101
மயில் கண்டு அன்ன மட நடை மகளிரொடு – திரு 205
மட நடை மஞ்ஞை பல உடன் வெரீஇ – திரு 310
மட கண்ண மயில் ஆல – பொரு 190
கலவம் விரித்த மட மஞ்ஞை – பொரு 212
மட மான் நோக்கின் வாள் நுதல் விறலியர் – சிறு 31
திரி மருப்பு இரலையொடு மட மான் உகள – முல் 99
இலங்கு வளை மட மங்கையர் – மது 159
மட கண் பிணையொடு மறுகுவன உகள – மது 276
செய்யர் செயிர்த்த நோக்கினர் மட கண் – மது 412
மயில் இயலோரும் மட மொழியோரும் – மது 418
நொடை நவில் நெடும் கடை அடைத்து மட மதர் – மது 622
மட மதர் மழை கண் இளையீர் இறந்த – குறி 141
சுடர் நுதல் மட நோக்கின் – பட் 21
துணை புணர்ந்த மட மங்கையர் – பட் 106
கன்று அரைப்பட்ட கயம் தலை மட பிடி – மலை 307
மட நடை ஆமான் கயமுனி குழவி – மலை 500
மட கண் மரையான் பெரும் செவி குழவி – மலை 506
வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை – மலை 509
எறி மட மாற்கு வல்சி ஆகும் – நற் 6/8
மை ஈர் ஓதி பெரு மட தகையே – நற் 29/11
மட மா அரிவை மகிழ்ந்து அயர் நிலையே – நற் 42/12
மா எருத்து இரலை மட பிணை தழுவ – நற் 69/4
குவளை உண்கண் மகிழ் மட நோக்கே – நற் 77/12
புன் தலை மட பிடி கன்றோடு ஆர – நற் 92/7
தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே – நற் 97/9
மீன் எறி பரதவர் மட_மகள் – நற் 101/8
கான குறவர் மட_மகள் – நற் 102/8
அறிவு அஞர் உறுவி ஆய் மட நிலையே – நற் 106/9
மையல் மட பிடி இனைய – நற் 114/11
சூல் முதிர் மட பிடி நாள்_மேயல் ஆரும் – நற் 116/5
தட மருப்பு எருமை மட நடை குழவி – நற் 120/1
கவை கதிர் கறித்த காமர் மட பிணை – நற் 121/3
தட மென் பணை தோள் மட நல்லோள்-வயின் – நற் 137/2
கயம் தலை மட பிடி உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 137/6
மட கண் தகர கூந்தல் பணை தோள் – நற் 170/1
பெரு மட மகளிர் முன்கை சிறு கோல் – நற் 197/8
மலை உறை குறவன் காதல் மட_மகள் – நற் 201/1
மட பிடி தழீஇய தட கை வேழம் – நற் 202/4
ஏறு பிரி மட பிணை கடுப்ப வேறுபட்டு – நற் 204/9
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் – நற் 207/9
மட மா மந்தி மாணா வன் பறழ் – நற் 233/2
கழி பெயர் களரில் போகிய மட மான் – நற் 242/7
இன மயில் மட கணம் போல – நற் 248/8
மட பிணை தழீஇய மா எருத்து இரலை – நற் 256/8
மட தகை ஆயம் கைதொழுது ஆஅங்கு – நற் 300/2
புன் தலை மட பிடி புலம்பிய குரலே – நற் 318/9
மட நடை நாரை பல் இனம் இரிய – நற் 330/2
மட நோக்கு ஆயமொடு உடன் ஊர்பு ஏறி – நற் 331/5
மட மா அரிவை தட மென் தோளே – நற் 346/11
கல் கெழு குறவர் காதல் மட_மகள் – நற் 353/5
ஒளி திகழ் விளக்கத்து ஈன்ற மட பிடி – நற் 399/6
மட கண் குழவி அலம்வந்து அன்ன – குறு 64/3
கணை கோட்டு வாளை கமம் சூல் மட நாகு – குறு 164/1
நுண் வலை பரதவர் மட_மகள் – குறு 184/6
மட பிடி தட கை அன்ன பால் வார்பு – குறு 198/3
புன்கண் மட மான் நேர்பட தன் ஐயர் – குறு 272/4
மட பிடி பரிசில் மான – குறு 298/7
உயங்கு நடை மட பிடி வருத்தம் நோனாது – குறு 307/5
உயங்கு உயிர் மட பிடி உலை புறம் தைவர – குறு 308/4
புரி மட மரையான் கரு நரை நல் ஏறு – குறு 317/1
மான் ஏறு மட பிணை தழீஇ மருள் கூர்ந்து – குறு 319/1
நம் மனை மட_மகள் இன்ன மென்மை – குறு 327/5
மட பிடி தழீஇ தட கை யானை – குறு 332/4
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே – குறு 337/7
அரி மட பிணையோடு அல்கு நிழல் அசைஇ – குறு 338/2
மட மா தோகை குடுமியின் தோன்றும் – குறு 347/3
மட கண் மரையா நோக்கி வெய்து-உற்று – குறு 363/3
மட மா அரிவை போகிய சுரனே – குறு 378/5
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் – ஐங் 48/1
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும் – ஐங் 98/3
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 151/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 152/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 153/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 154/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 155/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 156/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 157/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 158/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 159/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 160/2
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 195/2
நெடும் புதல் கானத்து மட பிடி ஈன்ற – ஐங் 216/2
மணி வரை கட்சி மட மயில் ஆலும் நம் – ஐங் 250/2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 255/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 256/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 258/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 259/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 260/1
வன்கண் கானவன் மென் சொல் மட_மகள் – ஐங் 283/1
மட மான் அம் பிணை மறியொடு திரங்க – ஐங் 326/2
வந்தனளோ நின் மட_மகள் – ஐங் 393/4
பெரு மட மான் பிணை அலைத்த – ஐங் 394/4
மட மான் அறியா தட நீர் நிலைஇ – ஐங் 398/2
மட பிடி தழீஇய மாவே – ஐங் 416/4
புன்_புல நாடன் மட_மகள் – ஐங் 421/3
புறவு அணி நாடன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 424/1
இயலினள் ஒல்கினள் ஆடும் மட மகள் – பதி 51/10
சுடர் நுதல் மட நோக்கின் – பதி 51/19
தோடு உறு மட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல – பதி 89/2
கைம்_மான் எருத்தர் கலி மட மாவினர் – பரி 6/33
மாதர் மட நல்லார் மணலின் எழுதிய – பரி 7/25
பேதை மட நோக்கம் பிறிது ஆக ஊத – பரி 9/48
மட மொழியவர் உடன் சுற்றி – பரி 9/60
மட நடை பாட்டியர் தப்பி தடை இறந்து – பரி 10/37
மட பிடி கண்டு வய கரி மால்-உற்று – பரி 10/42
நலத்த நடவாது நிற்ப மட பிடி – பரி 10/43
மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற – பரி 10/47
மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற – பரி 10/47
ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் – பரி 11/93
மட மா மிசையோர் – பரி 12/26
மணி மருள் நன் நீர் சினை மட மயில் அகவ – பரி 15/40
மட மயில் ஓரும் மனையவரோடும் – பரி 19/21
மட மதர் உண்கண் கயிறு ஆக வைத்து – பரி 20/55
தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால் – பரி 20/56
மைந்து உற்றாய் வெம் சொல் மட மயில் சாயலை – பரி 20/69
அன்பு கொள் மட பெடை அசைஇய வருத்தத்தை – கலி 11/12
இன் நிழல் இன்மையான் வருந்திய மட பிணைக்கு – கலி 11/16
பொரி மலர்ந்து அன்ன பொறிய மட மான் – கலி 13/3
மருளி கொள் மட நோக்கம் மயக்கப்பட்டு அயர்த்தாயோ – கலி 14/11
வலைவர்க்கு அமர்ந்த மட மான் போல – கலி 23/17
பேது உறு மட மொழி பிணை எழில் மான் நோக்கின் – கலி 27/3
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மட மகளிர் – கலி 39/17
வருடை மட மறி ஊர்வு இடை துஞ்சும் – கலி 50/4
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/17
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/25
மா வென்ற மட நோக்கின் மயில் இயல் தளர்பு ஒல்கி – கலி 57/2
நுணங்கு எழில் ஒண் தித்தி நுழை நொசி மட மருங்குல் – கலி 60/3
மருளி மட நோக்கின் நின் தோழி என்னை – கலி 61/16
கதுமென காணாது கலங்கி அ மட பெடை – கலி 70/3
மாண் இழை மட நல்லார் முயக்கத்தை நின் மார்பில் – கலி 79/13
மட குறு_மாக்களோடு ஓரை அயரும் – கலி 82/9
மட நடை மா இனம் அந்தி அமையத்து – கலி 92/17
மட மொழி ஆயத்தவருள் இவள் யார் உடம்போடு – கலி 102/7
முற்று இழை ஏஎர் மட நல்லாய் நீ ஆடும் – கலி 111/8
காணவும் பெற்றாயோ காணாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/8
புல்லவும் பெற்றாயோ புல்லாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/11
அறியவும் பெற்றாயோ அறியாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/14
மாழை மட மான் பிணை இயல் வென்றாய் நின் ஊசல் – கலி 131/12
மை ஈர் ஓதி மட மொழியோயே – கலி 150/23
அம் காட்டு ஆரிடை மட பிணை தழீஇ – அகம் 14/5
மறி ஆடு மருங்கின் மட பிணை அருத்தி – அகம் 34/6
மட கிளி எடுத்தல் செல்லா தட குரல் – அகம் 38/12
என்றூழ் உழந்த புன் தலை மட பிடி – அகம் 43/3
மட மான் அசா இனம் திரங்கு மரல் சுவைக்கும் – அகம் 49/12
புன் தலை மட பிடி உணீஇயர் அம் குழை – அகம் 59/7
மட மயில் அன்ன என் நடை மெலி பேதை – அகம் 63/15
உடன் நிலை வேட்கையின் மட நாகு தழீஇ – அகம் 64/12
புன் தலை மட பிடி பூசல் பல உடன் – அகம் 68/18
கான மட மரை கண நிரை கவரும் – அகம் 69/8
மட மயில் ஒழித்த பீலி வார்ந்து தம் – அகம் 69/14
கரும் கோட்டு இரலை காமர் மட பிணை – அகம் 74/9
கடும் சூல் மட பிடி நடுங்கும் சாரல் – அகம் 78/6
கறை அடி மட பிடி கானத்து அலற – அகம் 83/3
ஈன்று நாள் உலந்த மென் நடை மட பிடி – அகம் 85/6
மட மான் நோக்கி நின் மாண் நலம் மறந்தே – அகம் 91/18
தட மென் பணை தோள் மட நல்லீரே – அகம் 110/10
புன் தலை மட பிடி அகவுநர் பெருமகன் – அகம் 113/3
கன்று உடை மட பிடி கயம் தலை மண்ணி – அகம் 121/5
வரி மரல் கறிக்கும் மட பிணை – அகம் 133/17
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள் – அகம் 140/5
மட கண் எருமை மாண் நாகு தழீஇ – அகம் 146/3
கயம் தலை மட பிடி பயம்பில் பட்டு என – அகம் 165/1
நாறு உயிர் மட பிடி தழைஇ வேறு நாட்டு – அகம் 189/4
மான் பிணை நோக்கின் மட நல்லாளை – அகம் 195/6
கடும் சூல் மட பிடி தழீஇய வெண் கோட்டு – அகம் 197/13
இள மழை சூழ்ந்த மட மயில் போல – அகம் 198/7
கயம் தலை மட பிடி இனன் ஏமார்ப்ப – அகம் 202/2
மட தகை மெலிய சாஅய் – அகம் 219/17
கயம் தலை குழவி கவி உகிர் மட பிடி – அகம் 229/4
ததர் தழை முனைஇய தெறி நடை மட பிணை – அகம் 234/10
மட மான் வல்சி தரீஇய நடுநாள் – அகம் 238/3
மட கண் ஆமான் மாதிரத்து அலற – அகம் 238/6
நெருநை போகிய பெரு மட தகுவி – அகம் 275/15
ஒல்கு இயல் மட மயில் ஒழித்த பீலி – அகம் 281/4
காடு தேர் மட பிணை அலற கலையின் – அகம் 285/5
அவிழினும் உயவும் ஆய் மட தகுவி – அகம் 289/8
வருவல் என்றோள் மகிழ் மட நோக்கே – அகம் 297/19
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை – அகம் 304/8
மறி உடை மட பிணை தழீஇ புறவின் – அகம் 314/5
கன்று உடை மட பிடி களிறொடு தடவரும் – அகம் 321/9
தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை – அகம் 324/2
அடக்குவம்-மன்னோ தோழி மட பிடி – அகம் 328/11
கன்று ஒழித்து ஓடிய புன் தலை மட பிடி – அகம் 347/13
உயங்கு நடை மட பிணை தழீஇய வயங்கு பொறி – அகம் 353/11
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே – அகம் 365/15
மட மயில் குடுமியின் தோன்றும் நாடன் – அகம் 368/7
சிறியோற்கு ஒத்த என் பெரு மட தகுவி – அகம் 369/21
ஆய் மட கண்ணள் தாய் முகம் நோக்கி – அகம் 383/11
மை ஈர் ஓதி மட நல்லீரே – அகம் 388/10
மாதர் மெல் இயல் மட நல்லோள்-வயின் – அகம் 392/7
மெல்கிடு மட மரை ஓர்க்கும் அத்தம் – அகம் 399/15
வால் இழை மட மங்கையர் – புறம் 11/2
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை – புறம் 23/19
வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி – புறம் 122/8
மட_தகை மா மயில் பனிக்கும் என்று அருளி – புறம் 145/1
புன் தலை மட பிடி பரிசில் ஆக – புறம் 151/4
மட மான் நாகு பிணை பயிரின் விடர் முழை – புறம் 157/11
மட மான் பெரு நிரை வைகு துயில் எடுப்பி – புறம் 247/3
இல் வழங்கு மட மயில் பிணிக்கும் – புறம் 252/4
மட பால் ஆய்_மகள் வள் உகிர் தெறித்த – புறம் 276/4
கயம் தலை மட பிடி புலம்ப – புறம் 303/8
புன் தலை மட பிடி நாண – புறம் 308/10
பார்வை மட பிணை தழீஇ பிறிது ஓர் – புறம் 320/4
ஓர் எயில் மன்னன் ஒரு மட மகளே – புறம் 338/12
மான் பிணை அன்ன மகிழ் மட நோக்கே – புறம் 354/10
மட கண் மயில் இயல் மறலி ஆங்கு – புறம் 373/10
புன் தலை மட பிடி இனைய கன்று தந்து – புறம் 389/9
மடை பெயர் அனம் என மட நடை அளக – கம்.பால:2 43/3
மின் என மட பிடி மேகம் போன்றவே – கம்.பால:14 14/4
தும்பிகள் உயிரே அன்ன துணை மட பிடிக்கு நல்கும் – கம்.பால:16 2/4
மருங்கு என குழையும் கொம்பின் மட பெடை வண்டும் தங்கள் – கம்.பால:16 17/3
துரக்க நல் அருள் துறந்தனள் தூ மொழி மட_மான் – கம்.அயோ:2 85/2
மா வகிரின் உண்கணர் மட பிடியின் வைக – கம்.அயோ:5 12/2
களி அன்னமும் மட அன்னமும் நடம் ஆடுவ கண்டான் – கம்.அயோ:7 2/4
சேல் பாய்வன கயல் பாய்வன செம் கால் மட அன்னம் – கம்.அயோ:7 8/3
வஞ்சி நாண இடைக்கு மட நடைக்கு – கம்.அயோ:7 20/1
கடிதினின் மட அன்ன கதி அது செல நின்றார் – கம்.அயோ:8 32/3
மன்றலின் மலி கோதாய் மயில் இயல் மட மானே – கம்.அயோ:9 3/1
மஞ்ஞையும் மட மானும் வருவன பல காணாய் – கம்.அயோ:9 6/4
சனகன் மா மட_மயிற்கு அந்த சந்தனம் செறிந்த – கம்.அயோ:10 1/3
வடம் கொள் பூண் முலை மட மயிலே மழை மதமா – கம்.அயோ:10 4/1
வடி நெடும் கண் மடந்தையர் ஊர் மட
பிடி துவன்றின பூண் ஒளி பேர்ந்தன – கம்.அயோ:11 9/2,3
விழுவதே நிற்க மட மெல்லியலார் தம்மை போல் நிலத்தின் மேல் வீழ்ந்து – கம்.ஆரண்:4 24/2
மட மங்கையர் ஆய் என் மனத்தவர் ஆயினாரே – கம்.ஆரண்:10 144/4
வன் சொற்கள் தந்து மட மங்கை ஏவ நிலை தேர வந்த மருளோ – கம்.ஆரண்:13 64/2
வரி ஆர் மணி கால் வாளமே மட அன்னங்காள் எனை நீங்க – கம்.கிட்:1 23/1
மலர் கொம்பு அனைய மட சீதை காதே மற்று ஒன்று அல்லையால் – கம்.கிட்:1 30/2
வந்தோர் மட மங்கை பொருட்டு மலைக்கலுற்றார் – கம்.கிட்:7 48/2
பூ வரும் மழலை அன்னம் புனை மட பிடி என்று இன்ன – கம்.கிட்:13 64/1
தூவி மட அன்னம் உள தோகையர்கள் இல்லை – கம்.கிட்:14 38/4
கானக மயில்கள் என்ன களி மட அன்னம் என்ன – கம்.சுந்:2 102/1
மட கொடி சீதையாம் மாதரே-கொலாம் – கம்.சுந்:3 60/2
மட பிடியினுக்கு உதவ மையின் நிமிர் கை வைத்து – கம்.சுந்:6 13/3
நாடினார் மட நலார் நவை இலா நண்பரை – கம்.சுந்:10 45/3
மேதி மங்குலின் வீழ் புனல் வீழ் மட
ஓதிமங்களின் மாதர் ஒதுங்கினார் – கம்.சுந்:13 9/3,4
கோயிலும் நகரமும் மட நலார் குழலும் நம் குஞ்சியோடும் – கம்.யுத்1:2 96/3
மட_கொடி பயந்தவர் மைந்தர் ஆயினும் – கம்.யுத்1:4 79/3
காம குல மட மங்கையர் கடைக்கண் என கணைகள் – கம்.யுத்3:27 115/4
மட_கொடி துயர்க்கும் நெடு வானின் உறைவோர்-தம் – கம்.யுத்4:36 2/3

மேல்


மட_கொடி (2)

மட_கொடி பயந்தவர் மைந்தர் ஆயினும் – கம்.யுத்1:4 79/3
மட_கொடி துயர்க்கும் நெடு வானின் உறைவோர்-தம் – கம்.யுத்4:36 2/3

மேல்


மட_தகை (1)

மட_தகை மா மயில் பனிக்கும் என்று அருளி – புறம் 145/1

மேல்


மட_தகையே (1)

அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே – அகம் 365/15

மேல்


மட_மகள் (19)

மீன் எறி பரதவர் மட_மகள்
மான் அமர் நோக்கம் காணா ஊங்கே – நற் 101/8,9
கான குறவர் மட_மகள்
ஏனல் காவல் ஆயினள் எனவே – நற் 102/8,9
மலை உறை குறவன் காதல் மட_மகள்
பெறல் அரும்-குரையள் அரும் கடி காப்பினள் – நற் 201/1,2
கல் கெழு குறவர் காதல் மட_மகள்
கரு விரல் மந்திக்கு வரு விருந்து அயரும் – நற் 353/5,6
நுண் வலை பரதவர் மட_மகள்
கண் வலை படூஉம் கானலானே – குறு 184/6,7
நம் மனை மட_மகள் இன்ன மென்மை – குறு 327/5
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள்
வராஅல் சொரிந்த வட்டியுள் மனையோள் – ஐங் 48/1,2
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும் – ஐங் 98/3
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள்
கெடல் அரும் துயரம் நல்கி – ஐங் 195/2,3
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்
வரை அர_மகளிர் புரையும் சாயலள் – ஐங் 255/1,2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்
வண்டு படு கூந்தல் தண் தழை கொடிச்சி – ஐங் 256/1,2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்
அணி மயில் அன்ன அசை நடை கொடிச்சியை – ஐங் 258/1,2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்
மன்ற வேங்கை மலர் சில கொண்டு – ஐங் 259/1,2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்
மென் தோள் கொடிச்சியை பெறற்கு அரிது தில்ல – ஐங் 260/1,2
வன்கண் கானவன் மென் சொல் மட_மகள்
புன்_புல மயக்கத்து உழுத ஏனல் – ஐங் 283/1,2
வந்தனளோ நின் மட_மகள்
வெம் திறல் வெள் வேல் விடலை முந்துறவே – ஐங் 393/4,5
புன்_புல நாடன் மட_மகள்
நலம் கிளர் பணை தோள் விலங்கின செலவே – ஐங் 421/3,4
புறவு அணி நாடன் காதல் மட_மகள்
ஒண் நுதல் பசப்ப நீ செலின் தெண் நீர் – ஐங் 424/1,2
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள்
சில் கோல் எல் வளை தெளிர்ப்ப வீசி – அகம் 140/5,6

மேல்


மட_மகளே (2)

தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே – நற் 97/9
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே – குறு 337/7

மேல்


மட_மயிற்கு (1)

சனகன் மா மட_மயிற்கு அந்த சந்தனம் செறிந்த – கம்.அயோ:10 1/3

மேல்


மட_மான் (1)

துரக்க நல் அருள் துறந்தனள் தூ மொழி மட_மான்
இரக்கம் இன்மை அன்றோ இன்று இ உலகங்கள் இராமன் – கம்.அயோ:2 85/2,3

மேல்


மடக்கி (2)

இளையர் எய்துதல் மடக்கி கிளையொடு – அகம் 248/3
வால் விசைத்து எடுத்து வன் தாள் மடக்கி மார்பு ஒடுக்கி மாதை – கம்.சுந்:1 16/1

மேல்


மடக்கினர் (1)

மா காரின் மின் கொடி மடக்கினர் அடுக்கி – கம்.சுந்:2 3/1

மேல்


மடக்கு (1)

சுந்தர தட கை தானை மடக்கு உற துவண்டு நின்றான் – கம்.அயோ:3 108/3

மேல்


மடக்குவாய் (1)

மடக்குவாய் உயிரை என்னா வீசினன் அதனை மைந்தன் – கம்.யுத்2:16 184/3

மேல்


மடக்கோ (1)

மடக்கோ இல்லா வார் படிம கூத்து அமைவிப்பான் – கம்.யுத்4:33 9/3

மேல்


மடங்க (5)

அரிநர் கொய்வாள் மடங்க அறைநர் – பதி 19/22
புரிபு மேற்சென்ற நூற்றுவர் மடங்க
வரி புனை வல் வில் ஐவர் அட்ட – கலி 104/57,58
புலம்_கடை மடங்க தெறுதலின் ஞொள்கி – அகம் 31/2
கார் ஒலி மடங்க வேலை கம்பிக்க களத்தின் ஆர்த்த – கம்.யுத்2:19 291/3
தெவ் மடங்க பொரு தட கை செயல் அடங்க மயல் அடங்க ஆற்றல் தேய – கம்.யுத்4:37 200/2

மேல்


மடங்கல் (31)

தடம் கோட்டு ஆமான் மடங்கல் மா நிரை – நற் 57/1
மடங்கல் வண்ணம் கொண்ட கடும் திறல் – பதி 62/8
மடங்கல் தீயின் அனையை – பதி 72/15
மடங்கல் போல் சினைஇ மாயம் செய் அவுணரை – கலி 2/3
நால் திசையும் நடுக்கு-உறூஉம் மடங்கல் காலை – கலி 120/8
மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே – புறம் 363/9
மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே – புறம் 366/23
வயிர வான் பூண் அணி மடங்கல் மொய்ம்பினான் – கம்.பால:4 10/1
மடங்கல் ஆதனத்தின் மேல் முனியை வைத்தனன் – கம்.பால:5 51/4
மடங்கல் போல் மொய்ம்பினான் முன்னர் மன்னுயிர் – கம்.பால:6 4/1
மானுட மடங்கல் என்ன தோன்றினன் வயங்கு வெய்யோன் – கம்.பால:17 1/4
ஆழி நெடும் கை மடங்கல் ஆளி அன்னான் – கம்.அயோ:3 5/4
கூன் உகிர் மடங்கல் ஏற்றின் குழுவை மான் கொல்லும் என்றான் – கம்.ஆரண்:12 55/4
மடங்கல் வீரன் நல் மாற்றம் விளம்புவான் – கம்.கிட்:11 22/3
மடங்கல் முனிந்தால் அன்ன வலத்தீர் மதி நாடி – கம்.கிட்:17 17/2
பகு வாய மடங்கல் வைகும் படர் வரை முழுதும் மூழ்க – கம்.கிட்:17 28/1
மடங்கல் அரி_ஏறும் மத மால் களிறும் நாண – கம்.சுந்:2 63/1
மன்றல் அம் துளப மாலை மானுட மடங்கல் வானில் – கம்.யுத்1:3 131/1
முரபன் நகு தோளவன் மூரி மடங்கல் என்ன – கம்.யுத்1:11 31/1
மீ புர மடங்கல் என வெம் கதிரவன் சேய் – கம்.யுத்1:12 21/3
கொடும் தொழில் மடங்கல் அன்னான் எதிர்சென்று குறுகி நின்றான் – கம்.யுத்1:14 19/4
மடங்கல் அன்ன அ வானர மா படை – கம்.யுத்2:15 4/2
கொழுந்து விட்டு அழன்று எரி மடங்கல் கூட்டு அற – கம்.யுத்2:18 1/1
வெம்பு வெம் சின மடங்கல் ஒன்றின் வலி-தன்னை நின்று எளிதின் வெல்லுமோ – கம்.யுத்2:19 79/2
நூறு நூறு ஏவி வெய்தின் நுடங்கு உளை மடங்கல் மாவும் – கம்.யுத்2:19 117/2
பொன் உறு தடம் தேர் பூண்ட மடங்கல் மா புரண்ட போதும் – கம்.யுத்2:19 119/1
ஆண்தகையோடும் ஏற்றான் ஆயிரம் மடங்கல்_தேரான் – கம்.யுத்2:19 229/4
தரிக்கிலன் மடங்கல் ஏற்றால் தொலைப்புண்டு சாய்ந்து போன – கம்.யுத்2:19 285/3
வலம்கொண்டு வணங்கி வான் செல் ஆயிரம் மடங்கல் பூண்ட – கம்.யுத்3:22 4/1
மடங்கல் ஐ_இருநூற்றையும் கூற்றின்-வாய் மடுத்தான் – கம்.யுத்3:22 73/4
வெம் மடங்கல் வெகுண்டு அனைய சினம் அடங்க மனம் அடங்க வினையம் வீய – கம்.யுத்4:37 200/1

மேல்


மடங்கல்_தேரான் (1)

ஆண்தகையோடும் ஏற்றான் ஆயிரம் மடங்கல்_தேரான் – கம்.யுத்2:19 229/4

மேல்


மடங்கலின் (8)

மையல் வேழம் மடங்கலின் எதிர்தர – குறி 165
மடங்கலின் சினைஇ மடங்கா உள்ளத்து – புறம் 71/1
கோள் உறு மடங்கலின் குமுறி விம்முவான் – கம்.அயோ:11 95/2
முழையின்-நின்று எழுந்து செல்லும் மடங்கலின் முனிந்து சென்றான் – கம்.ஆரண்:7 64/4
மடங்கலின் எழுந்து மழை ஏற அரிய வானத்து – கம்.கிட்:14 66/2
மடங்கலின் உயிர்ப்பும் மற்று அ காற்றினை மாற்றும் ஆனால் – கம்.யுத்1:3 134/3
வனை கழலவனும் மற்று அ மடங்கலின் வரவு நோக்கி – கம்.யுத்1:3 143/4
மடங்கலின் முழக்கம் கேட்ட வான் கரி ஒத்தார் மாதர் – கம்.யுத்2:19 284/3

மேல்


மடங்கலும் (9)

மைந்து உடை ஒருவனும் மடங்கலும் நீ – பரி 1/47
தா_மா_இருவரும் தருமனும் மடங்கலும்
மூ_ஏழ் உலகமும் உலகினுள் மன்பதும் – பரி 3/8,9
மடங்கலும் கணிச்சியும் காலனும் கூற்றும் – கலி 105/20
அல்லல் நெஞ்சம் மடங்கலும் காண்பல் – கலி 122/19
மடங்கலும் மகமுமே வாழ்வின் ஓங்கிட – கம்.பால:5 104/3
மாக மடங்கலும் மால் விடையும் பொன் – கம்.பால:13 32/3
தாம் மடங்கலும் முடங்கு உளை யாளியும் தகுவார் – கம்.யுத்4:37 119/1
தா மடங்கலும் கடலும் ஒத்து ஆர்தரும் தகையார் – கம்.யுத்4:37 119/3
தாம் மடங்கலும் கொடும் சுடர் படைகளும் தரித்தார் – கம்.யுத்4:37 119/4

மேல்


மடங்கலை (2)

மின்னும் வால் உளை மடங்கலை முனிந்தன வேழம் – கம்.ஆரண்:7 74/3
வெம் மடங்கலை உன்னி வெதும்புவாள் – கம்.சுந்:3 19/4

மேல்


மடங்கா (4)

மா கடல் கலக்கு-உற மா கொன்ற மடங்கா போர் – கலி 104/13
மடங்கா உள்ளமொடு மதி மயக்கு-உறாஅ – அகம் 233/13
மடங்கலின் சினைஇ மடங்கா உள்ளத்து – புறம் 71/1
மடங்கா விளையுள் நாடு கிழவோயே – புறம் 200/17

மேல்


மடங்கி (6)

மாண்ட எறித்த படை போல் முடங்கி மடங்கி
நெறித்துவிட்டு அன்ன நிறை ஏரால் என்னை – கலி 94/9,10
எல் உறு தெறு கதிர் மடங்கி தன் கதிர் மாய – கலி 129/3
தலைப்போகு அன்மையின் சிறு வழி மடங்கி
நிலை பெறு நடுகல் ஆகிய கண்ணும் – புறம் 223/2,3
மலையுநர் மடங்கி மாறு எதிர் கழிய – புறம் 282/7
வாள் நனி மழுங்கிட மடங்கி வைகலும் – கம்.பால:3 37/3
உரம் மடங்கி வந்து உழையராய் உழல்குவர் ஒருவர் – கம்.சுந்:2 9/3

மேல்


மடங்கிய (1)

தெவ் மடங்கிய சேண் நிலம் கேகயர் – கம்.சுந்:3 19/1

மேல்


மடங்கினவாம் (1)

மடங்கினவாம் உயிர்ப்பு என்னும் அன்பினார் – கம்.யுத்2:16 265/4

மேல்


மடங்கு (6)

மும் மடங்கு பொலிந்த முகத்தினன் – கம்.சுந்:3 19/3
முழங்கும் ஓதையின் மு மடங்கு எழுந்தது முடுகி – கம்.சுந்:9 10/4
பொர உற்ற பொழுது வீரன் மு மடங்கு ஆற்றல் பொங்க – கம்.சுந்:10 27/2
இன்னது ஆய கரும் கடலை எய்தி இதனுக்கு எழு மடங்கு
தன்னது ஆய நெடு மானம் துயரம் காதல் இவை தழைப்ப – கம்.யுத்1:1 11/1,2
மோகம் எங்கும் உள ஆக மேருவினும் மு மடங்கு வலி திண்மை சால் – கம்.யுத்2:19 84/2
மு மடங்கு பொலிந்தன அ முறை துறந்தான் உயிர் துறந்த முகங்கள் அம்மா – கம்.யுத்4:37 200/4

மேல்


மடங்கும் (1)

மண்டு அமர் இன்றொடு மடங்கும் மன் இலா – கம்.யுத்2:16 263/1

மேல்


மடத்தாலும் (1)

வலத்தாலும் மதியாலும் வடிவாலும் மடத்தாலும்
நிலத்தாரும் விசும்பாரும் நேர்_இழையார் என்னை போல் – கம்.ஆரண்:6 121/2,3

மேல்


மடந்தை (74)

மணி மலை பணை தோள் மா நில_மடந்தை – சிறு 1
நெடும் பணை திரள் தோள் மடந்தை முன்கை – பெரும் 12
மடந்தை மாண்ட நுடங்கு எழில் ஆகத்து – மலை 31
வை எயிற்று ஐயள் மடந்தை முன் உற்று – நற் 2/7
சென்றனள் வாழிய மடந்தை நுண் பல் – நற் 20/7
சீர் கெழு மடந்தை ஈர் இமை பொருந்த – நற் 40/9
மா இரும் கூந்தல் மடந்தை
ஆய் வளை கூட்டும் அணியும்-மார் அவையே – நற் 60/10,11
இதுவோ என்றிசின் மடந்தை மதி இன்று – நற் 99/5
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மடந்தை
சுடர் புரை திரு நுதல் பசப்ப – நற் 108/7,8
சேறும் மடந்தை என்றலின் தான் தன் – நற் 113/6
சொல் இனி மடந்தை என்றனென் அதன்_எதிர் – நற் 155/8
யாதனின் பிரிகோ மடந்தை
காதல் தானும் கடலினும் பெரிதே – நற் 166/9,10
உயங்கினை மடந்தை என்றி தோழி – நற் 174/7
கூறு இனி மடந்தை நின் கூர் எயிறு_உண்கு என – நற் 204/6
உள் கொண்டு ஊடின்றும் இலையோ மடந்தை
உவ காண் தோன்றுவ ஓங்கி வியப்பு உடை – நற் 237/5,6
ஏகுதி மடந்தை எல்லின்று பொழுதே – நற் 264/6
யாய் மறப்பு அறியா மடந்தை
தேம் மறப்பு அறியா கமழ் கூந்தலளே – நற் 301/8,9
துணை நன்கு உடையள் மடந்தை யாமே – நற் 341/6
புதல்வன் ஈன்ற பூ கண் மடந்தை
முலை வாய் உறுக்கும் கை போல் காந்தள் – நற் 355/1,2
ஆழல் மடந்தை அழுங்குவர் செலவே – நற் 391/1
தொகு வளை முன்கை மடந்தை நட்பே – குறு 15/6
மடவம் ஆக மடந்தை நாமே – குறு 20/4
நிரந்து இலங்கு வெண் பல் மடந்தை
பரிந்தனென் அல்லெனோ இறை_இறை யானே – குறு 52/4,5
மை இரும் கூந்தல் மடந்தை நட்பே – குறு 209/7
சீறூரோளே மடந்தை வேறு ஊர் – குறு 242/4
மணி மிடை அல்குல் மடந்தை
அணி முலை ஆகம் உள்கினம் செலினே – குறு 274/7,8
ஒண் தொடி மடந்தை நின்னை யாம் பெறினே – ஐங் 92/4
வந்திசின் வாழியோ மடந்தை
தொண்டி அன்ன நின் பண்பு பல கொண்டே – ஐங் 175/3,4
தோகை மாட்சிய மடந்தை
நீ அலது உளரோ என் நெஞ்சு அமர்ந்தோரே – ஐங் 293/4,5
நின்னொடு மேய மடந்தை நட்பே – ஐங் 297/4
பல் இதழ் உண்கண் மடந்தை நின் – ஐங் 351/4
பாவை அன்ன என் ஆய் தொடி மடந்தை
சென்றனள் என்றிர் ஐய – ஐங் 389/3,4
சுரத்து இடை அயர்ச்சியை ஆறுகம் மடந்தை
கல் கெழு சிறப்பின் நம் ஊர் – ஐங் 396/3,4
இதுவே மடந்தை நாம் மேவிய பொழுதே – ஐங் 415/1
உதுவே மடந்தை நாம் உள்ளிய புறவே – ஐங் 415/2
பேர் அமர் மலர் கண் மடந்தை நீயே – ஐங் 427/1
எவன் இனி மடந்தை நின் கலிழ்வே நின்-வயின் – ஐங் 462/3
வந்தனெம் மடந்தை நின் ஏர் தர விரைந்தே – ஐங் 491/3
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மடந்தை தன் துணை ஆக – கலி 69/4
அம் தீம் கிளவி ஆய் இழை மடந்தை
கொடும் குழைக்கு அமர்த்த நோக்கம் – அகம் 3/16,17
மடந்தை மாண் நலம் புலம்ப சேய் நாட்டு – அகம் 21/5
பல் இரும் கூந்தல் மெல் இயல் மடந்தை
நல் எழில் ஆகம் சேர்ந்தனம் என்றும் – அகம் 43/11,12
ஒண் தொடி மடந்தை தோள் இணை பெறவே – அகம் 204/14
மணம் கமழ் ஐம்பால் மடந்தை நின் – அகம் 295/21
செல் இனி மடந்தை நின் தோழியொடு மனை என – அகம் 300/8
புலத்தல் ஒல்லுமோ மனை கெழு மடந்தை
அது புலந்து உறைதல் வல்லியோரே – அகம் 316/11,12
குறும் தொடி மடந்தை உவந்தனள் நெடும் தேர் – அகம் 346/18
அணி வளை முன்கை ஆய் இதழ் மடந்தை
வார் முலை முற்றத்து நூல் இடை விலங்கினும் – அகம் 361/4,5
இரும் பல் கூந்தல் சேய் இழை மடந்தை
கனை இருள் நடுநாள் அணையொடு பொருந்தி – அகம் 373/10,11
ஞாங்கர் மாய்ந்தனள் மடந்தை
இன்னும் வாழ்வல் என் இதன் பண்பே – புறம் 245/6,7
அடங்கிய கற்பின் ஆய் நுதல் மடந்தை
உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார – புறம் 249/10,11
வீங்கு இறை பணை தோள் மடந்தை
மான் பிணை அன்ன மகிழ் மட நோக்கே – புறம் 354/9,10
கற்பு உடை மடந்தை தன் புறம் புல்ல – புறம் 383/13
சோதி தன் வரி சிலையால் நில_மடந்தை முலை சுரப்ப – கம்.பால:12 3/3
பொழிகின்ற புவி மடந்தை திரு வெளிப்பட்டு என புணரி – கம்.பால:13 17/2
மை கணும் சிவந்தது ஓர் மடந்தை வாய் வழி – கம்.பால:19 8/3
வல்லி பொரு சிற்றிடை மடந்தை மண நாள் ஆம் – கம்.பால:22 40/3
எய்தி அ கேகயன் மடந்தை ஏடு அவிழ் – கம்.அயோ:2 50/1
அவ்வை நீங்கும் என்று அயோத்தி வந்து அடைந்த அம் மடந்தை
தவ்வை ஆம் என கிடந்தனள் கேகயன் தனையை – கம்.அயோ:3 4/3,4
வஞ்சனை பண்டு மடந்தை வேடம் என்றே – கம்.அயோ:3 21/3
கேகயன் மடந்தை கிளர் ஞாலம் இவன் ஆள – கம்.அயோ:3 101/2
மடந்தை கோயிலை எய்தினள் மன்னவன் – கம்.அயோ:4 29/2
ஏந்து தடம் தோள் இராமன் திரு மடந்தை
காந்தன் ஒரு முறை போய் காடு உறைவான் ஆயினான் – கம்.அயோ:4 91/3,4
அழிந்தது கேகயன் மடந்தை ஆசை போய் – கம்.அயோ:12 25/3
மல்கிய கேகயன் மடந்தை வாசகம் – கம்.அயோ:12 41/1
மலை குல மயில் என மடந்தை கூறுவாள் – கம்.கிட்:7 23/4
மடவாரால் அ மடந்தை முன்னர் வாழ் – கம்.கிட்:8 18/1
நிற மனத்து உறு குளிர்ப்பினின் நெடு நில_மடந்தை – கம்.கிட்:10 42/3
வாலி சேனை மடந்தை வைகு இடம் நாட வாரல் இலாமையோ – கம்.கிட்:10 64/3
தம் மடந்தை உன் தம்பியது ஆம் என – கம்.சுந்:3 19/2
மூரி நீர் ஆடை இரு நில மடந்தை முதுகு உளுக்குற்றனள் முரல – கம்.சுந்:3 90/4
மடந்தை நின் சேவடி வந்து நோக்கினேன் – கம்.சுந்:4 23/4
பொன் தாழ் குழையாள்-தனை ஈன்ற பூ மா மடந்தை புரிந்து அழுதாள் – கம்.யுத்3:23 6/1
மெய் குலைந்து இரு நில மடந்தை விம்முற – கம்.யுத்3:27 60/1

மேல்


மடந்தை-தன் (3)

மடந்தை-தன் பொருட்டால் வந்த வாள் அமர் களத்து மாண்டு – கம்.கிட்:11 56/3
மன்னவன் தேவி அ மயன் மடந்தை-தன்
பின் அவிழ் ஓதியும் பிறங்கி வீழ்ந்தன – கம்.சுந்:3 49/1,2
நொவ் இடை மடந்தை-தன் இருக்கை நோக்கினான் – கம்.சுந்:3 54/4

மேல்


மடந்தைக்கு (2)

சுணங்கு வளர் இள முலை மடந்தைக்கு
அணங்கு வளர்த்து அகறல் வல்லாதீமோ – ஐங் 149/2,3
பொன் தொடி மடந்தைக்கு அப்பால் உற்றது புகலல் உற்றாம் – கம்.பால:13 44/4

மேல்


மடந்தைமார் (3)

மலை கடந்த புயங்கள் மடந்தைமார்
கலை கடந்து அகல் அல்குல் கடம் படு – கம்.பால:18 18/1,2
பொய் உறங்கும் மடந்தைமார் குழல் வண்டு பொம்மென விம்மவே – கம்.அயோ:3 60/4
மடந்தைமார் என நாடகம் வயின்-தொறும் நவின்ற – கம்.அயோ:9 43/3

மேல்


மடந்தைமார்க்கும் (3)

வையக மடந்தைமார்க்கும் நாகர் கோதையர்க்கும் வான – கம்.பால:22 16/3
மாந்தர்க்கும் மடந்தைமார்க்கும் மறைகளே வகுத்த கூட்டம் – கம்.ஆரண்:6 47/2
மண் உறை மாதரார்க்கும் வான் உறை மடந்தைமார்க்கும்
உள் நிறைந்து உயிர்ப்பு வீங்கும் ஊடல் உண்டாயிற்று அன்றே – கம்.யுத்4:42 10/3,4

மேல்


மடந்தைமார்கள் (1)

சேண் உற்ற இருள் சீப்ப அ தெய்வ மடந்தைமார்கள்
பூணின் பொலிவார் புடை ஏந்திட பொங்கு தோளான் – கம்.ஆரண்:10 158/2,3

மேல்


மடந்தைமார்களுக்கு (1)

மடந்தைமார்களுக்கு ஒரு திலதமே மணி நிற திணி கல் – கம்.அயோ:10 27/1

மேல்


மடந்தைமாரின் (1)

தொண்டை வாய் மடந்தைமாரின் சொல்ல மற்று அவரும் சொல்ல – கம்.அயோ:3 83/3

மேல்


மடந்தைமாரொடு (1)

ஏயின செய்யும் மடந்தைமாரொடு ஏகி – கம்.அயோ:3 6/2

மேல்


மடந்தைமாரொடும் (3)

வடம் கொள் பூண் முலை மடந்தைமாரொடும்
தொடர்ந்து போவன தோகை மஞ்ஞையே – கம்.பால:2 52/3,4
மழை பொரு கண் இணை மடந்தைமாரொடும்
பழகிய எனினும் இ பாவை தோன்றலால் – கம்.பால:10 34/2,3
வண்டு உழல் புரி குழல் மடந்தைமாரொடும்
கண்டனர் தம் உடல் கவந்த நாடகம் – கம்.ஆரண்:7 120/3,4

மேல்


மடந்தையர் (41)

இரும் பல் கூந்தல் மடந்தையர் தந்தை – புறம் 120/17
குழல் இசை மடந்தையர் குதலை கோதையர் – கம்.பால:3 42/1
எழில் இசை மடந்தையர் இன் சொல் இன் இசை – கம்.பால:3 42/3
பந்துகள் மடந்தையர் பயிற்றுவார் இடை – கம்.பால:3 44/1
அரங்கிடை மடந்தையர் ஆடுவார் அவர் – கம்.பால:3 45/1
தொழு தகை மடந்தையர் சுடர் விளக்கு என – கம்.பால:3 49/2
பாசிழை மடந்தையர் பன்னசாலை செய்து – கம்.பால:5 37/3
முருக்கு இதழ் மடந்தையர் முனிவனை தொழா – கம்.பால:5 39/3
நல் நுதல் மடந்தையர் நவை_இல் மாதவன் – கம்.பால:5 41/2
வடிவு உடை மடந்தையர் வாழ்த்து எடுப்பவே – கம்.பால:5 73/4
பட்ட வாள் நுதல் மடந்தையர் பார்ப்பு எனும் தூதால் – கம்.பால:9 8/1
மங்கையர் இல்லை என்ன மடந்தையர் மருங்கு போனார் – கம்.பால:14 66/4
மடந்தையர் குழாங்களோடு மன்னரும் மைந்தர்-தாமும் – கம்.பால:17 3/2
மடந்தையர் சூழ நின்ற மந்தரம் போல-மாதோ – கம்.பால:18 12/4
ஆர்த்தி உற்ற மடந்தையர் ஆரையும் – கம்.பால:21 31/2
வரம்பு_அறு சும்மை தீம் சொல் மடந்தையர் தொடர்ந்து சூழ்ந்தார் – கம்.பால:22 22/4
உவந்த மைந்தர்கள் மடந்தையர் உழைஉழை தொடர – கம்.அயோ:1 71/2
மா மடந்தையர் எலாம் மறுகு சேர்தலால் – கம்.அயோ:4 196/2
வடி நெடும் கண் மடந்தையர் ஊர் மட – கம்.அயோ:11 9/2
தீது இல் தெய்வ மடந்தையர் சேடியர் – கம்.அயோ:14 13/3
பாசிழை மடந்தையர் பகட்டு வெம் முலை – கம்.கிட்:10 109/1
ஊடிய மடந்தையர் வதனம் ஒத்தன – கம்.கிட்:10 113/1
சீறிய மனத்தர் தெய்வ மடந்தையர் ஊடல் தீர்வுற்று – கம்.சுந்:1 12/2
அர_மடந்தையர் சிலதியர் அரக்கியர்க்கு அமரர் – கம்.சுந்:2 9/2
பொன்னகர் மடந்தையர் விஞ்சை பூவையர் – கம்.சுந்:2 47/1
காந்தள் மெல் விரல் மடந்தையர் யாரையும் காண்பான் – கம்.சுந்:2 133/2
மடந்தையர் தடம் தன முகட்டிடை மயங்கி – கம்.சுந்:2 158/3
ஆய விஞ்சையர் மடந்தையர் உறைவிடம் ஆறு_இரண்டு அமை கோடி – கம்.சுந்:2 193/1
நங்கையர் நாக மடந்தையர் சித்த நாரியர் அரக்கியர் முதலாம் – கம்.சுந்:3 83/2
கற்பு உடை மடந்தையர் கதையில் தான் உளோர் – கம்.சுந்:4 13/3
பெரும் தவம் மடந்தையர் முன்பு பேதையேன் – கம்.சுந்:4 19/2
தொக்கது ஆம் படை சுரி குழல் மடந்தையர் தொடி கை – கம்.சுந்:9 13/1
திங்கள் வாள் நுதல் மடந்தையர் சேயரி கிடந்த – கம்.சுந்:12 49/1
குல மடந்தையர் என்ன கொடிகளே – கம்.யுத்1:8 59/4
நூபுர மடந்தையர் கிடந்து அலற நோனார் – கம்.யுத்1:12 21/1
முளை பிறை நெற்றி வான மடந்தையர் முன்னும் பின்னும் – கம்.யுத்2:17 6/3
அவசம் எய்திட மடந்தையர் உரு தெரிந்து அறியார் – கம்.யுத்3:20 66/2
குவளை கண்ணினை வான் அர_மடந்தையர் கோட்டி – கம்.யுத்3:22 178/1
வண்டு அன மடந்தையர் மனத்தை வேரோடும் – கம்.யுத்3:24 66/1
கண்டு இறந்தனர் மடந்தையர் உயிரொடும் கலந்தார் – கம்.யுத்4:32 10/2
கொண்டனர் ஏற்றி வான மடந்தையர் தொடர்ந்து கூட – கம்.யுத்4:40 34/2

மேல்


மடந்தையர்-மாட்டு (1)

மருள் மயங்கு மடந்தையர்-மாட்டு ஒரு – கம்.பால:21 34/1

மேல்


மடந்தையர்க்கு (1)

மேக்கு உயரும் நெடு மூக்கும் மடந்தையர்க்கு மிகை அன்றோ – கம்.ஆரண்:6 122/4

மேல்


மடந்தையரொடு (1)

துகில் இடை மடந்தையரொடு ஆடவர் துவன்றி – கம்.பால:15 27/1

மேல்


மடந்தையால் (1)

மானுட மடந்தையால் என்னும் வாய்மொழி – கம்.யுத்1:2 77/3

மேல்


மடந்தையின் (1)

இழை அணி மடந்தையின் தோன்றும் நாட – ஐங் 294/2

மேல்


மடந்தையும் (1)

பொன் உயிர்த்த பூ மடந்தையும் புவி எனும் திருவும் – கம்.அயோ:1 37/1

மேல்


மடந்தையே (1)

வண்மை என்-கொல் சனகரின் மடந்தையே – கம்.சுந்:3 106/4

மேல்


மடந்தையை (4)

நுண் பூண் மடந்தையை தந்தோய் போல – குறு 147/3
பொன் போல் மடந்தையை காட்டி இவனை – புறம் 395/30
மடந்தையை மானை எடுக்கும் ஆனையே போல் – கம்.அயோ:3 7/3
கண்டிலர் மடந்தையை என்னும் கட்டுரை – கம்.சுந்:14 15/2

மேல்


மடந்தையொடு (5)

தா இல் கொள்கை மடந்தையொடு சில் நாள் – திரு 175
நும் மனை மடந்தையொடு தலைப்பெய்தீமே – ஐங் 86/4
பொன் ஏர் மேனி மடந்தையொடு
வென் வேல் விடலை முன்னிய சுரனே – ஐங் 388/4,5
நறும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மடந்தையொடு
வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அலரே – அகம் 36/11,12
மை எழில் உண்கண் மடந்தையொடு வையை – அகம் 256/10

மேல்


மடம் (22)

மகள்கொடை எதிர்ந்த மடம் கெழு பெண்டே – நற் 310/5
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறு_மகள் – நற் 319/8
வறிது ஆகின்று என் மடம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 17/4
மறந்து அமைகல்லாது என் மடம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 457/4
மடம் பெருமையின் உடன்று மேல் வந்த – பதி 56/6
பெண்மை சான்று பெரு மடம் நிலைஇ – பதி 70/14
பண்பு நன்கு அறியார் மடம் பெருமையின் – பதி 72/7
நடை மடம் மேவிய நாண் அணிந்தோரும் – பரி 23/41
பல்லர் பெரு மழை கண்ணர் மடம் சேர்ந்த – கலி 103/7
உடம்பட்டு நீப்பார் கிளவி மடம் பட்டு – கலி 113/15
வருந்தினை அளிய என் மடம் கெழு நெஞ்சே – கலி 123/19
மடம் கெழு நெஞ்சம் நின் உழையதுவே – அகம் 29/23
வணங்கு உறு கற்பொடு மடம் கொள சாஅய் – அகம் 73/5
மடம் கொள் மதைஇய நோக்கின் – அகம் 86/30
பின்னிலை விடாஅ மடம் கெழு நெஞ்சே – அகம் 126/22
மா கொள் நோக்கமொடு மடம் கொள சாஅய் – அகம் 261/9
வருவர் என்று உணர்ந்த மடம் கெழு நெஞ்சம் – அகம் 303/15
பெரு மடம் உடையரோ சிறிதே அதனால் – அகம் 310/9
என் மகள் பெரு மடம் யான் பாராட்ட – அகம் 397/1
மடம் சால் மஞ்ஞை அணி மயிர் சூட்டி – புறம் 260/26
மடம் படு சிந்தையள் மாறு பிறப்பின் – கம்.பால:23 90/3
ஏண்-பால் ஓவா நாண் மடம் அச்சம் இவையே தம் – கம்.அயோ:3 43/1

மேல்


மடம்படான் (1)

படை மடம்படான் பிறர் படை மயக்கு-உறினே – புறம் 142/6

மேல்


மடம்படுதல் (1)

கொடை மடம்படுதல் அல்லது – புறம் 142/5

மேல்


மடம்படுதலும் (1)

அறிவு மடம்படுதலும் அறிவு நன்கு உடைமையும் – சிறு 216

மேல்


மடமைத்தே (1)

மீட்சியும் கூஉ_கூஉ மேவும் மடமைத்தே
வாழ்த்து உவப்பான் குன்றின் வகை – பரி 19/65,66

மேல்


மடமையான் (1)

மடமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும் – கலி 58/12

மேல்


மடமையானே (1)

துணை நனி இழக்குவென் மடமையானே – ஐங் 269/5

மேல்


மடமையின் (1)

மனையோள் மடமையின் புலக்கம் – குறு 164/5

மேல்


மடமையோரே (1)

இன் துணை பிரியும் மடமையோரே – அகம் 43/15

மேல்


மடர் (1)

தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள – புறம் 383/8

மேல்


மடல் (65)

தீம் பெண்ணை மடல் சேப்பவும் – பொரு 207
யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடை கொழு மடல்
வேல் தலை அன்ன வை நுதி நெடும் தகர் – பெரும் 86,87
புள் ஆர் பெண்ணை புலம்பு மடல் செல்லாது – பெரும் 314
வண் தோட்டு தெங்கின் வாடு மடல் வேய்ந்த – பெரும் 353
கொழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉ கொள் பெரும் குலை – நெடு 24
ஓங்கு இரும் பெண்ணை அக மடல் அகவ – குறி 220
மடல் தாழை மலர் மலைந்தும் – பட் 88
வால் இணர் மடல் தாழை – பட் 118
காந்தள் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி – மலை 336
மா மடல் அவிழ்ந்த காந்தள் அம் சாரல் – நற் 14/7
வாங்கு மடல் குடம்பை தூங்கு இருள் துவன்றும் – நற் 123/3
தோய் மடல் சில் நீர் போல – நற் 133/10
தூங்கல் ஓலை ஓங்கு மடல் பெண்ணை – நற் 135/1
நெடு மா பெண்ணை மடல்_மானோயே – நற் 146/3
கொடு மடல் ஈன்ற கூர் வாய் குவி முகை – நற் 188/2
வீங்கு மடல் குடம்பை பைதல் வெண்_குருகு – நற் 199/2
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ – நற் 203/3
மன்ற பெண்ணை வாங்கு மடல் குடம்பை – நற் 303/4
கொழு மடல் அகல் இலை தளி தலை கலாவும் – நற் 309/5
ஆடு அரை பெண்ணை தோடு மடல் ஏறி – நற் 338/9
மா என மதித்து மடல்_ஊர்ந்து ஆங்கு – நற் 342/1
குலை_வாய் தோயும் கொழு மடல் வாழை – நற் 355/3
அ மடல் பட்ட அருவி தீம் நீர் – நற் 355/4
மடல்_மா_ஊர்ந்து மாலை சூடி – நற் 377/1
மடல் தாழ் பெண்ணை எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 81/8
மன்றல் அம் பெண்ணை மடல் சேர் வாழ்க்கை – குறு 177/3
விழு தலை பெண்ணை விளையல் மா மடல்
மணி அணி பெரும் தார் மரபில் பூட்டி – குறு 182/1,2
வாள் போல் வாய கொழு மடல் தாழை – குறு 245/3
கொழு மடல் இழைத்த சிறு கோல் குடம்பை – குறு 301/2
பனை தலை கருக்கு உடை நெடு மடல் குருத்தொடு மாய – குறு 372/1
மடல் அம் பெண்ணை அவன் உடை நாட்டே – ஐங் 114/4
நிலை தொலைபு வேர் தூர் மடல்
குருகு பறியா நீள் இரும் பனை மிசை – பரி 2/42,43
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி – பரி 13/36
குலை உடை வாழை கொழு மடல் கிழியா – கலி 41/15
மறுத்து இ ஊர் மன்றத்து மடல்_ஏறி – கலி 58/22
பல்லார் நக்கு எள்ளப்படு மடல்_மா_ஏறி – கலி 61/22
பெரு மடல் பெண்ணை பிணர் தோட்டு பைம் குரும்பை – கலி 83/8
மன்று இரும் பெண்ணை மடல் சேர் அன்றில் – கலி 129/12
துன்பத்தில் துணை ஆய மடல் இனி இவள் பெற – கலி 138/28
ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து என் எவ்வ நோய் – கலி 139/10
மா மேலேன் என்று மடல் புணையா நீந்துவேன் – கலி 139/15
மா என்று உணர்-மின் மடல் அன்று மற்று இவை – கலி 140/3
அணி நிலை பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து ஒருத்தி – கலி 141/5
அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல் – கலி 141/9
அக மடல் சேக்கும் துறைவன் – அகம் 40/16
கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி – அகம் 138/18
தீம் குலை வாழை ஓங்கு மடல் இராது – அகம் 141/20
எக்கர் பெண்ணை அக மடல் சேர – அகம் 260/7
எக்கர் தாழை மடல்_வயினானும் – அகம் 330/13
குழல் கால் சேம்பின் கொழு மடல் அகல் இலை – அகம் 336/1
ஒழி மடல் விறகின் கழு மீன் சுட்டு – புறம் 29/14
மடல் வன் போந்தையின் நிற்குமோர்க்கே – புறம் 297/10
கண் மடல் கொண்ட தீம் தேன் இரிய – புறம் 348/2
எருது களிறு ஆக வாள் மடல் ஓச்சி – புறம் 370/16
யானை எருத்தின் வாள் மடல் ஓச்சி – புறம் 371/15
முழா அரை போந்தை அர வாய் மா மடல்
நாரும் போழும் கிணையோடு சுருக்கி – புறம் 375/4,5
மடல் சேர் தாரான் நிறம் போலும் அந்தி மாலை வந்ததுவே – கம்.பால:10 65/4
மடல் உடை போது காட்டும் வளர் கொடி பலவும் சூழ – கம்.பால:18 16/3
மடல் உடை நறு மென் சேக்கை மலை அன்றி உதிர வாரி – கம்.கிட்:7 145/3
கரும் தகைய தண் சினைய கைதை மடல் காதல் – கம்.கிட்:10 77/1
மடல் கொண்டு ஓங்கிய அலங்கலாய் மண்ணிடை மாக்கள் – கம்.கிட்:12 35/3
வார தண் குலை வாழை மடல் சூழ் – கம்.யுத்1:3 97/3
மடல் உடை அலங்கல் மார்ப மதி உடையவர்க்கு மன்னோ – கம்.யுத்2:16 141/4
மடல் தோகையர் வலி வென்றவன் வானோர் முகம் மலர்ந்தார் – கம்.யுத்2:18 168/4
மடல் கொளும் அலங்கல் மார்பன் மலைந்திட உலைந்து மாண்டார் – கம்.யுத்3:22 147/2

மேல்


மடல்_மா (1)

அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல் – கலி 141/9

மேல்


மடல்_மா_ஊர்ந்து (1)

மடல்_மா_ஊர்ந்து மாலை சூடி – நற் 377/1

மேல்


மடல்_மா_ஏறி (1)

பல்லார் நக்கு எள்ளப்படு மடல்_மா_ஏறி
மல்லல் ஊர் ஆங்கண் படுமே நறு_நுதல் – கலி 61/22,23

மேல்


மடல்_மானோயே (1)

நெடு மா பெண்ணை மடல்_மானோயே
கடன் அறி மன்னர் குடை_நிழல் போல – நற் 146/3,4

மேல்


மடல்_வயினானும் (1)

எக்கர் தாழை மடல்_வயினானும்
ஆய் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு – அகம் 330/13,14

மேல்


மடல்_ஊர்ந்து (3)

மா என மதித்து மடல்_ஊர்ந்து ஆங்கு – நற் 342/1
ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து என் எவ்வ நோய் – கலி 139/10
அணி நிலை பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து ஒருத்தி – கலி 141/5

மேல்


மடல்_ஏறி (1)

மறுத்து இ ஊர் மன்றத்து மடல்_ஏறி
நிறுக்குவென் போல்வல் யான் நீ படு பழியே – கலி 58/22,23

மேல்


மடலும் (1)

மா என மடலும் ஊர்ப பூ என – குறு 17/1

மேல்


மடலே (1)

மடலே காமம் தந்தது அலரே – நற் 152/1

மேல்


மடலை (1)

மடலை மாண் நிழல் அசை விட கோவலர் – புறம் 339/2

மேல்


மடலொடு (1)

மா என மடலொடு மறுகில் தோன்றி – குறு 32/4

மேல்


மடவ (3)

மடவ ஆகலின் மலர்ந்தன பலவே – நற் 99/10
மடவ மன்ற தடவு நிலை கொன்றை – குறு 66/1
மடவ வாழி மஞ்ஞை மா இனம் – குறு 251/1

மேல்


மடவது (2)

மடவது அம்ம மணி நிற எழிலி – நற் 316/1
மடவது மாண்ட மாஅயோளே – அகம் 62/16

மேல்


மடவந்தனளே (1)

பாவையின் மடவந்தனளே
மணத்தற்கு அரிய பணை பெரும் தோளே – குறு 100/6,7

மேல்


மடவம் (1)

மடவம் ஆக மடந்தை நாமே – குறு 20/4

மேல்


மடவர் (3)

மடவர் வாழி இ உலகத்தானே – நற் 366/12
மடவர் மெல்லியர் செல்லினும் – புறம் 106/4
மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 315/3

மேல்


மடவரல் (19)

மடவரல் வள்ளியொடு நகை அமர்ந்தன்றே – திரு 102
மடவரல் மகளிரொடு பகல் விளையாடி – பெரும் 387
மடவரல் மகளிர் பிடகை பெய்த – நெடு 39
நடுவணதுவே தெய்ய மடவரல்
ஆயமும் யானும் அறியாது அவண – நற் 323/2,3
மடவரல் அரிவை நின் மார்பு அமர் இன் துணை – குறு 321/4
ஒண் தொடி மடவரல் கண்டிகும் கொண்க – ஐங் 194/2
ஆய் தொடி மடவரல் வேண்டுதி ஆயின் – ஐங் 196/2
மடவரல் இன் துணை ஒழிய – ஐங் 328/3
தொடலை தைஇய மடவரல் மகளே – ஐங் 361/3
பூ புரை உண்கண் மடவரல்
போக்கிய புணர்த்த அறன் இல் பாலே – ஐங் 376/4,5
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல்
தாயர் என்னும் பெயரே வல்லாறு – ஐங் 380/2,3
சுடர் தொடி மடவரல் புணர்ந்தனம் யாமே – ஐங் 416/5
கண்டிகும் மடவரல் புறவின் மாவே – ஐங் 419/4
பெரும் தோள் மடவரல் காண்குவெம் தில்ல – ஐங் 444/1
ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல்
கூந்தல் விறலியர் வழங்குக அடுப்பே – பதி 18/5,6
மாண் இழை மடவரல் தாயிர் நீர் போறிர் – கலி 9/11
அன்னையோ எல்லீரும் காண்-மின் மடவரல்
மென் நடை பேடை துனைதர தன் சேர்ந்த – கலி 147/64,65
ஆய் இழை மடவரல் அவலம் அகல – கலி 148/21
மடவரல் உண்கண் வாள் நுதல் விறலி – புறம் 89/2

மேல்


மடவரால் (1)

ஒண் தொடி மடவரால் நின்னோடு – ஐங் 76/3

மேல்


மடவரும் (2)

இளையரும் மடவரும் உளரே – குறு 246/7
உரவரும் மடவரும் அறிவு தெரிந்து எண்ணி – பதி 71/25

மேல்


மடவரே (1)

மடவரே நல் ஆயர் மக்கள் நெருநை – கலி 102/30

மேல்


மடவள் (2)

மடவள் அம்ம நீ இனி கொண்டோளே – ஐங் 67/1
நின்னினும் மடவள் நனி நின் நயந்த – அகம் 259/15

மேல்


மடவன் (1)

மடவன் மன்ற செம் நா புலவீர் – புறம் 140/2

மேல்


மடவாட்கும் (1)

வந்திக்கல் ஆகும் மடவாட்கும் வகுத்து நல்கி – கம்.பால:17 22/2

மேல்


மடவார் (8)

கரை மரம் சேர்ந்து கவினி மடவார்
நனை சேர் கதுப்பினுள் தண் போது மைந்தர் – பரி 16/33,34
பகலினொடு இகலுவ படர் மணி மடவார்
நகிலினொடு இகலுவ நளி வளர் இளநீர் – கம்.பால:2 45/1,2
இடர் சேர் மடவார் உயிர் உண்பது யாதோ என்று தளர்வாள் முன் – கம்.பால:10 65/3
குடி புக்கால் என குடில் புக்கார் கொடி அன்ன மடவார் – கம்.பால:15 12/4
முறையின் மொய்ம் முகில் என முரசு ஆர்த்திட மடவார்
இறை கழன்ற சங்கு ஆர்ந்திட இமையவர் எங்கள் – கம்.அயோ:1 51/1,2
போல் பாய் புனல் மடவார் படி நெடு நாடு அவை போனார் – கம்.அயோ:7 8/4
உலந்து வீழ்தலின் சிந்தின உதிரத்தில் மடவார்
புலந்த-காலை அற்று உக்கன குங்கும பொதியில் – கம்.அயோ:10 6/2,3
மான் ஆர் கண் இள மடவார் ஆயினர் முன்னே தம் குழல் வகிர்வுற்றார் – கம்.சுந்:10 40/3

மேல்


மடவார்கள் (1)

இனத்தின் அரக்கர் மடவார்கள் எடுத்தார் உயிர் வந்து ஏங்கினாள் – கம்.யுத்3:23 7/2

மேல்


மடவாரால் (1)

மடவாரால் அ மடந்தை முன்னர் வாழ் – கம்.கிட்:8 18/1

மேல்


மடவாரின் (1)

மது கொண்ட மாந்தர் மடவாரின் மிழற்றும் ஓதை – கம்.பால:16 46/2

மேல்


மடவாரும் (1)

மணி அணி யானை மிசை மைந்தரும் மடவாரும்
நிரை_நிரை குழீஇயினர் உடன்சென்று – பரி 24/69,70

மேல்


மடவாள் (2)

வண்டு ஏறு கோதை மடவாள் இவள் ஆகும் அன்றே – கம்.ஆரண்:10 145/4
வந்தாய் திறத்தில் உளதன்று குற்றம் மடவாள் மறுக்கம் உறுவாள் – கம்.ஆரண்:13 69/1

மேல்


மடவாளோடு (1)

என்று நல் மடவாளோடு இனிதினின் விளையாடி – கம்.அயோ:9 19/1

மேல்


மடவீர் (1)

மை ஈர் ஓதி மடவீர் நும் வாய் – அகம் 48/18

மேல்


மடவை (6)

மடவை மன்ற வாழிய முருகே – நற் 34/11
யாயொடு நனி மிக மடவை முனாஅது – நற் 162/8
மடவை மன்ற கொண்க வயின்-தோறு – நற் 183/6
மடவை மன்ற நீ என கடவுபு – குறு 252/5
சொல் அறியா பேதை மடவை மற்று எல்லா – கலி 114/8
மடவை மன்ற நீயே வட-வயின் – அகம் 27/6

மேல்


மடவோய் (1)

மை ஈர் ஓதி மடவோய் யானும் நின் – அகம் 386/10

மேல்


மடவோர் (3)

மகாஅர் அன்ன மந்தி மடவோர்
நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம் – சிறு 56,57
மடவோர் காட்சி நாணி கடை அடைத்து – சிறு 138
உரவோர் எண்ணினும் மடவோர் எண்ணினும் – பதி 73/1

மேல்


மடவோரும் (1)

மறுபிறப்பு இல் எனும் மடவோரும் சேரார் – பரி 5/76

மேல்


மடவோள் (6)

திரு மணி புரையும் மேனி மடவோள்
யார் மகள்-கொல் இவள் தந்தை வாழியர் – நற் 8/3,4
மாசு இல் கற்பின் மடவோள் குழவி – நற் 15/7
இமைப்பு வரை வாழாள் மடவோள்
அமை கவின் கொண்ட தோள் இணை மறந்தே – கலி 21/13,14
மடவோள் தழீஇய விறலோன் மார்பில் – அகம் 197/11
கடவுள் கற்பின் மடவோள் கூற – அகம் 314/15
மடவோள் பயந்த மணி மருள் அம் வாய் – புறம் 198/4

மேல்


மடவோளையே (1)

மருந்து எனப்படூஉம் மடவோளையே – நற் 384/11

மேல்


மடவோன் (2)

அறியாது ஏறிய மடவோன் போல – குறு 273/6
உள்ளம் எள்ளிய மடவோன் தெள்ளிதின் – புறம் 73/6

மேல்


மடன் (2)

மடன் உடைமையின் உவக்கும் யான் அது – குறு 324/5
மடன் ஒக்கும் மடனும் உண்டோ வாள் நுதல் ஒருத்தி காண – கம்.பால:19 10/2

மேல்


மடனும் (4)

மாதரும் மடனும் ஓராங்கு தணப்ப – குறி 19
அன்பும் மடனும் சாயலும் இயல்பும் – அகம் 225/1
மடன் ஒக்கும் மடனும் உண்டோ வாள் நுதல் ஒருத்தி காண – கம்.பால:19 10/2
வயிரம் செய் பூணும் நாணும் மடனும் தன் நிறையும் மற்றும் – கம்.பால:21 8/3

மேல்


மடாதே (1)

இருக்குமது என்னாம் இ மூன்று உலகையும் எரி மடாதே – கம்.யுத்3:26 65/4

மேல்


மடாய் (1)

கொக்கு உரித்து அன்ன கொடு மடாய் நின்னை யான் – கலி 94/18

மேல்


மடாவின் (1)

அடை சேம்பு எழுந்த ஆடு-உறும் மடாவின்
எஃகு உற சிவந்த ஊனத்து யாவரும் – பதி 24/20,21

மேல்


மடாஅ (2)

உறாஅ வறு முலை மடாஅ
உண்ணா பாவையை ஊட்டுவோளே – ஐங் 128/2,3
மடாஅ நறவு உண்டார் போல மருள – கலி 147/54

மேல்


மடி (57)

வான் மடி பொழுதில் நீர் நசைஇ குழித்த – பெரும் 107
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் சிலைப்ப – பெரும் 144
மடி வாய் கோவலர் குடி-வயின் சேப்பின் – பெரும் 166
பிடி வாய் அன்ன மடி வாய் நாஞ்சில் – பெரும் 199
கொடு வாய் இரும்பின் மடி தலை புலம்ப – பெரும் 286
சேணோன் அகழ்ந்த மடி வாய் பயம்பின் – மது 294
குறியவும் நெடியவும் மடி தரூஉ விரித்து – மது 520
தோடு அமை தூ மடி விரித்த சேக்கை – நெடு 135
மடி விடு வீளையர் வெடி படுத்து எதிர – குறி 161
துறை போகு அறுவை தூ மடி அன்ன – நற் 70/2
உலமர கழியும் இ பகல் மடி பொழுதே – நற் 109/10
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் ஆர்ப்ப – நற் 130/2
தண்டு கால் வைத்த ஒடுங்கு நிலை மடி விளி – நற் 142/6
ஊர் மடி கங்குலும் துயில் மறந்ததுவே – நற் 287/11
மடி வாய் தண்ணுமை தழங்கு குரல் கேட்ட – நற் 298/3
மற்றும் கூடும் மனை மடி துயிலே – நற் 360/11
அறை மடி கரும்பின் கண் இடை அன்ன – குறு 180/3
பலர் மடி பொழுதின் நலம் மிக சாஅய் – ஐங் 104/2
தொடை மடி களைந்த சிலை உடை மறவர் – பதி 60/9
அவன் மடி மேல் வலந்தது பாம்பு – பரி 4/43
மடி இலான் செல்வம் போல் மரன் நந்த அ செல்வம் – கலி 35/1
மாசு இல் தூ மடி விரிந்த சேக்கை – அகம் 13/16
ஊர் மடி கங்குலில் நோன் தளை பரிந்து – அகம் 46/2
மனை சேர் பெண்ணை மடி வாய் அன்றில் – அகம் 50/11
கொடு மடி உடையர் கோல் கை கோவலர் – அகம் 54/10
பலர் மடி கங்குல் நெடும் புறநிலையே – அகம் 58/14
மடி பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின் – அகம் 73/13
போர் மடி நல் இறை பொதியிலானே – அகம் 167/20
கோட்டு_மீன் வழங்கும் வேட்டம் மடி பரப்பின் – அகம் 170/11
மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி – அகம் 191/8
வெண்ணெல் அரிநர் மடி வாய் தண்ணுமை – அகம் 204/10
மடி துயில் முனைஇய வள் உகிர் யாமை – அகம் 256/2
மடி விடு வீளை கடிது சென்று இசைப்ப – அகம் 274/9
தூது ஒய் பார்ப்பான் மடி வெள் ஓலை – அகம் 337/7
மடி விடு வீளை வெரீஇ குறு முயல் – அகம் 394/14
மாசு உண் உடுக்கை மடி வாய் இடையன் – புறம் 54/11
அழிந்த நெஞ்சம் மடி உளம் பரப்ப – புறம் 229/16
மடி வாய் தண்ணுமை இழிசினன் குரலே – புறம் 289/10
திரு மலர் அன்ன புது மடி கொளீஇ – புறம் 390/15
அகன்று மடி கலிங்கம் உடீஇ செல்வமும் – புறம் 393/18
தனங்களின் இளையவர்-தம்மின் மும் மடி
கனம்கனம் இடைஇடை களிக்கும் கள்வன் ஆய் – கம்.பால:19 55/1,2
மடி இலா அரசினான் மார்பு உளாளோ வளர் – கம்.பால:20 8/3
முன்னின் மும் மடி ஆய் முலை வெந்து உக – கம்.ஆரண்:6 75/2
விரிந்த பேர் உதயமா மடி வெண் திங்களா – கம்.சுந்:2 54/2
தாய வேலையின் இரு மடி விசை கொடு தாவி – கம்.சுந்:2 146/2
ஏந்து காம வெம் கனல் உயிர்த்து இரு மடி துருத்தியின் உயிர்ப்பு ஏற – கம்.சுந்:2 208/2
கூற்றினும் மும் மடி கொன்றான் – கம்.சுந்:13 51/4
எரியின் மு மடி கொடியன சுடு சரம் எய்தான் – கம்.யுத்1:6 15/4
இற்ற தானையின் இரு மடி இகல் படை ஏவ – கம்.யுத்2:16 242/2
கொள்ளை கொண்டிட பண்டையின் மும் மடி குமைகின்ற படி நோக்கி – கம்.யுத்2:16 335/2
செய்ய கண் பொழி தீ சிகை இரு மடி சிறந்தன தெழிப்போடும் – கம்.யுத்2:16 344/3
முற்றுறு கடையுகத்து இடியின் மு மடி
பெற்றன பிறந்தன சிலையின் பேர் ஒலி – கம்.யுத்2:19 39/3,4
சோனை மாரியின் இரு மடி மும் மடி சொரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 66/4
சோனை மாரியின் இரு மடி மும் மடி சொரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 66/4
படை தலைவர் உற்று ஒருவர் மு மடி இராவணன் எனும் படிமையோர் – கம்.யுத்3:31 149/1
கான்று நாட்டங்கள் வட_அனற்கு இரு மடி கனல – கம்.யுத்4:35 31/4
தூற்றினான் வலி மு மடி தோற்றினான் – கம்.யுத்4:37 183/2

மேல்


மடிக்கின்றாரும் (1)

வாள் உறை விதிர்க்கின்றாரும் வாயினை மடிக்கின்றாரும்
தோள் உற தட்டி கல்லை துகள்பட துகைக்கின்றாரும் – கம்.சுந்:7 14/1,2

மேல்


மடிக்கும் (1)

மையுறு விசும்பின் தோன்றும் மேனியர் மடிக்கும் வாயர் – கம்.சுந்:7 10/2

மேல்


மடிகின்றன (1)

பண்ணின் படர் தலையில் பட மடிகின்றன பல ஆம் – கம்.யுத்2:18 140/3

மேல்


மடிகின்றனர் (1)

மாய தமர் மடிகின்றனர் எனவும் மறம் குறையா – கம்.யுத்3:31 109/2

மேல்


மடிஞ்ச (1)

மடிஞ்ச பின் உடம்பு கூட்டும் வினை என வயிர தேர்கள் – கம்.அயோ:13 52/4

மேல்


மடித்த (16)

பிறை கடை பிறக்கிட மடித்த பில வாயள் – கம்.பால:7 30/2
மண்டினாள் வெகுளியின் மடித்த வாயினாள் – கம்.அயோ:2 48/2
மடித்த பில வாய்கள்-தொறும் வந்து புகை முந்த – கம்.ஆரண்:10 49/1
வன் திறல் மருப்பின் ஆற்றல் மடித்த என் மார்பில் வந்தால் – கம்.ஆரண்:12 69/3
மடித்த வாயன் வயங்கும் உயிர்ப்பினன் – கம்.ஆரண்:14 9/1
வயின்-தொறும் வயின்-தொறும் மடித்த வாயின – கம்.கிட்:10 117/3
வானவர்கள் நந்தன வனத்தையும் மடித்த – கம்.சுந்:6 11/4
மடித்த வாயினன் வயங்கு எரி வந்து – கம்.யுத்1:11 18/1
மடித்த வாய் கொழும் புகை வழங்க மாறு இதழ் – கம்.யுத்2:16 275/1
வால் உளை புரவியன் மடித்த வாயினான் – கம்.யுத்3:20 33/2
மடித்த வாயினர் வாள் எயிற்று அரக்கர் தம் வலத்தின் – கம்.யுத்3:22 100/2
அழுந்துற மடித்த பேழ் வாய் தலை அடியுறை ஒன்று ஆக – கம்.யுத்3:28 65/4
மடித்த வாய் செழும் தலை குலம் புரண்ட வானின் மின் – கம்.யுத்3:31 92/3
எரிந்த கண்ணினன் எயிற்றிடை மடித்த வாயினன் தன் – கம்.யுத்4:37 95/2
மறந்திலது எழுந்தது மடித்த வாயது – கம்.யுத்4:37 151/3
வஞ்சர் இல்லை இ அண்டத்தின் எனும் படி மடித்த
கஞ்ச நாள்_மலர் கையினாய் அன்னை சொல் கடவா – கம்.யுத்4:40 126/1,2

மேல்


மடித்தது (2)

மடித்தது வாய் நெடு மழை கை மண் பக – கம்.அயோ:11 66/3
மடித்தது மணி வாய் ஆவி வருவது போவது ஆகி – கம்.சுந்:14 48/3

மேல்


மடித்தாய் (1)

வாய்த்தானையும் மடித்தாய் அது கண்டேன் எதிர் வந்தேன் – கம்.யுத்2:18 172/3

மேல்


மடித்தான் (3)

மறிந்தாரையும் வலித்தாரையும் மடித்தான் சிலை பிடித்தான் – கம்.ஆரண்:7 89/4
வரி சிலை வயவரை வயவரின் மடித்தான்
நிரை மணி தேர்களை தேர்களின் நெரித்தான் – கம்.சுந்:8 30/3,4
மூலத்திடை புடைத்தான் உயிர் முடித்தான் சிரம் மடித்தான் – கம்.யுத்2:18 169/4

மேல்


மடித்து (18)

யானை கை மடித்து உயவும் – குறு 388/6
வெந்து வாய் மடித்து வேல் தலைப்பெயரி – புறம் 295/2
வாய் மடித்து உரறி நீ முந்து என்னானே – புறம் 298/5
நெருப்பு எழ விழித்து வாய் மடித்து நிற்கின்றார் – கம்.ஆரண்:10 27/4
அடித்தலங்கள் கொட்டி வாய் மடித்து அடுத்து அலங்கு தோள் – கம்.கிட்:7 12/2
வலித்தான் பகு வாய் மடித்து மலை போல் தலை மண்ணிடை வீழ – கம்.சுந்:8 47/4
வம்பு இயல் சிலையை நோக்கி வாய் மடித்து உருத்து நக்கான் – கம்.சுந்:11 5/2
மண்ணுளே நோக்கி நின்று வாய் மடித்து உருத்து மாயா – கம்.சுந்:11 17/3
உயிர் உடை மேரு என்ன வாய் மடித்து உருத்து நின்றான் – கம்.யுத்1:3 144/4
வாய் மடித்து அழல் கண்-தொறும் வந்து உக – கம்.யுத்2:15 74/1
இறுக்கி பல நெடு வாய் மடித்து எரி கண்-தொறும் இழிய – கம்.யுத்2:15 184/2
வாய் மடித்து ஒடுங்கின மகர வேலையே – கம்.யுத்2:18 88/4
மரம் ஒன்று விரைவின் வாங்கி வாய் மடித்து உருத்து வள்ளல் – கம்.யுத்2:18 210/1
பலரும் வாய் மடித்து உயிர் துறந்தார்களை பார்த்தார் – கம்.யுத்3:20 65/2
படுகள பரப்பை நோக்கி பாழி வாய் மடித்து நூழில் – கம்.யுத்3:22 128/1
மடித்து வாய் இடத்து கையால் மார்பிடை குத்த வாயால் – கம்.யுத்3:22 136/3
வாய் மடித்து இரண்டு கையும் முறுக்கி தன் வயிர செம் கண் – கம்.யுத்3:24 10/1
மன் நெடும் தேர் என்று உன்னி வாய் மடித்து எயிறு தின்றான் – கம்.யுத்4:37 3/2

மேல்


மடித்தே (1)

மண்டு வெம் செரு நான் ஒரு கணத்திடை மடித்தே
கொண்டு மீள்குவென் கொற்றம் என்று இராவணன் கொதித்தான் – கம்.யுத்4:32 15/3,4

மேல்


மடிதர (3)

வாம மால் வரை மரன் இவை மடிதர வயவர் – கம்.ஆரண்:13 77/3
மயல் தரும் அவுணர் யாரும் மடிதர வரி வில் கொண்ட – கம்.கிட்:2 27/2
போன்றவர் மடிதர போந்துளான் என – கம்.கிட்:16 13/2

மேல்


மடிதல் (1)

மந்திர அம்பினால் மடிதல் வாய்மையால் – கம்.யுத்2:16 91/2

மேல்


மடிதலே (1)

வல்லது மடிதலே என்னின் மாறுதிர் – கம்.யுத்2:18 6/3

மேல்


மடிந்த (16)

சேமம் மடிந்த பொழுதின் வாய் மடுத்து – குறி 156
ஈன்று கான் மடிந்த பிணவு பசி கூர்ந்து என – நற் 29/3
இயங்குநர் மடிந்த அயம் திகழ் சிறு நெறி – நற் 257/8
மன்பதை எல்லாம் மடிந்த இரும் கங்குல் – கலி 65/3
இரவு துயில் மடிந்த தானை – அகம் 24/17
மன் உயிர் மடிந்த மழை மாறு அமையத்து – அகம் 31/4
மன் உயிர் மடிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 58/2
வழங்குநர் மடிந்த அத்தம் இறந்தோர் – அகம் 109/10
எல்லாம் மடிந்த காலை ஒரு நாள் – அகம் 122/17
கானவர் மடிந்த கங்குல் – அகம் 168/13
இல் எலி மடிந்த தொல் சுவர் வரைப்பின் – புறம் 211/19
புலி_இனம் மடிந்த கல் அளை போல – புறம் 398/10
மறிந்தன மடிந்த தேரும் வாவும் மா குழுவும் ஆவி – கம்.சுந்:10 25/3
மருந்தினும் இனிய மாமன் மடிந்த நாள் வனத்துள் வைகி – கம்.யுத்1:14 32/2
மரமும் குன்றும் மடிந்த அரக்கர்-தம் – கம்.யுத்2:19 152/1
பின்வந்தவனும் முன் மடிந்த பிழையை நோக்கி பெரும் துயரால் – கம்.யுத்3:22 227/3

மேல்


மடிந்த-போது (1)

மாயமேல் மடியும் அன்றே வாளியின் மடிந்த-போது
காய் சினத்தவரை கொன்று உடன் கழித்தோமும் ஆதும் – கம்.ஆரண்:11 62/1,2

மேல்


மடிந்ததாம் (1)

மந்திர வேள்வி போய் மடிந்ததாம் என – கம்.யுத்3:27 65/1

மேல்


மடிந்தது (1)

பந்தி பந்தியாய் மடிந்தது வானர பகுதி – கம்.யுத்2:15 198/3

மேல்


மடிந்தது-கொலோ (1)

வன்பு உல கரி மடிந்தது-கொலோ மகரமீன் – கம்.கிட்:5 2/2

மேல்


மடிந்தவே (1)

மழையும் வண்டும் மயிலும் மடிந்தவே – கம்.சுந்:6 28/4

மேல்


மடிந்தன்றால் (1)

மன் உயிர் மடிந்தன்றால் பொழுதே காதலர் – அகம் 68/10

மேல்


மடிந்தன்றே (3)

கழுது கால்கிளர ஊர் மடிந்தன்றே
உரு கெழு மரபின் குறிஞ்சி பாடி – நற் 255/1,2
கலி கெழு பாக்கம் துயில் மடிந்தன்றே
தொன்று உறை கடவுள் சேர்ந்த பராரை – நற் 303/2,3
மன்று பாடு அவிந்து மனை மடிந்தன்றே
கொன்றோர் அன்ன கொடுமையோடு இன்றே – அகம் 128/1,2

மேல்


மடிந்தன (5)

மடிந்தன பொடிந்தன மறிந்தன முறிந்த – கம்.சுந்:6 9/2
மா மரங்கள் மடிந்தன மண்ணொடு – கம்.சுந்:6 27/2
வண்டல் அம் புனல் ஆற்றின் மடிந்தன
விண்டு அலம்பு கம் நீங்கிய வெண் புனல் – கம்.சுந்:6 32/2,3
மடிந்தன மறிந்தன முறிந்தன மலை போல் – கம்.சுந்:8 28/3
சமுதரோடு மடிந்தன சார்தரும் – கம்.யுத்4:33 26/2

மேல்


மடிந்தனர் (1)

தேரோடு மடிந்தனர் செம் கதிரோன் – கம்.யுத்3:31 196/3

மேல்


மடிந்தனள் (1)

அன்னையும் கனை துயில் மடிந்தனள் அதன்_தலை – அகம் 68/9

மேல்


மடிந்தனனால் (1)

மது ஆனவன் எம்முன் மடிந்தனனால்
கதிர்தான் நிகர் கைடவன் இ கதிர் வேல் – கம்.யுத்2:18 74/2,3

மேல்


மடிந்தார் (5)

மழை தாரைகள் பட பாரிடை மடிந்தார் சிலர் உடைந்தார் – கம்.ஆரண்:7 94/4
போரிடை மடிந்தார் என்ற உரை செவி புகாத-முன்னம் – கம்.ஆரண்:10 65/2
வாள்களால் பலர் மரங்களினால் பலர் மடிந்தார் – கம்.சுந்:7 34/4
வந்த கிங்கரர் ஏ எனும் மாத்திரை மடிந்தார்
நந்தவானத்து நாயகர் ஓடினர் நடுங்கி – கம்.சுந்:7 55/1,2
மற்றை வீரரும் இந்திரசித்தொடு மடிந்தார்
இற்றை நாள் வரை யானும் மற்று இவனுமே இருந்தோம் – கம்.யுத்3:30 44/3,4

மேல்


மடிந்தால் (1)

வந்தவர்கள் வந்தவர்கள் மீள்கிலர் மடிந்தால்
வெம் திறல் அரக்கனும் விலக்க அரு வலத்தால் – கம்.சுந்:6 7/1,2

மேல்


மடிந்தான் (1)

மாலை வாளியின் கேசரி மண்ணிடை மடிந்தான் – கம்.யுத்3:22 173/4

மேல்


மடிந்திட (1)

நனி மடிந்திட அலகைகள் நாடகம் நடிப்ப – கம்.யுத்4:41 41/3

மேல்


மடிந்து (13)

ஓங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்து அன்ன – சிறு 154
உவவு மடிந்து உண்டு ஆடியும் – பட் 93
தூஉ எக்கர் துயில் மடிந்து
வால் இணர் மடல் தாழை – பட் 117,118
தொடியோர் மடிந்து என துறை புலம்பின்றே – நற் 49/2
கோட்டு_மீன் எறிந்த உவகையர் வேட்டம் மடிந்து
எமரும் அல்கினர் ஏமார்ந்தனம் என – நற் 49/5,6
மருள் நோக்கம் மடிந்து ஆங்கே மயல் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/17
பிடி மடிந்து அன்ன கல் மிசை ஊழ் இழிபு – அகம் 178/6
பிடி மடிந்து அன்ன குறும் பொறை மருங்கின் – அகம் 269/6
கழுது வழங்கு அரைநாள் காவலர் மடிந்து என – அகம் 311/4
துயில் மடிந்து அன்ன தூங்கு இருள் இறும்பின் – புறம் 126/7
கைம்_மான் வேட்டுவன் கனை துயில் மடிந்து என – புறம் 320/3
மான மா வந்த எல்லாம் மடிந்து ஒழிந்தனவோ என்றான் – கம்.யுத்3:22 23/2
என்றலும் எயிற்று பேழ் வாய் மடிந்து அடா எடுத்து நின்னை – கம்.யுத்4:37 12/1

மேல்


மடிப்பர் (1)

அலை கிளர் வாலால் பாரின் அடிப்பர் வாய் மடிப்பர் ஆண்மை – கம்.யுத்2:19 193/3

மேல்


மடிய (17)

விழவின் ஆடும் வயிரியர் மடிய
பாடு ஆன்று அவிந்த பனி கடல் புரைய – மது 628,629
உவரி ஒருத்தல் உழாஅது மடிய
புகரி புழுங்கிய புயல் நீங்கு புறவில் – குறு 391/1,2
வழங்குநர் இன்மையின் வௌவுநர் மடிய
சுரம் புல்லென்ற ஆற்ற அலங்கு சினை – அகம் 1/14,15
தாம்பு அசை குழவி வீங்கு சுரை மடிய
கனையல் அம் குரல கால் பரி பயிற்றி – அகம் 54/7,8
மானம்-அதால் பாவியேன் இவண் மடிய கடவேனோ – கம்.ஆரண்:6 103/2
பொன்றி நீர் மடிய யான் போவெனேல் அது – கம்.கிட்:16 12/3
வானையும் வென்றுளோரை வல்லையின் மடிய நூறி – கம்.சுந்:9 66/3
உடல் படைத்து அவுணர் ஆயினர் எலாம் மடிய வாள் உருவினானும் – கம்.யுத்1:2 83/2
சீரிய கிளைஞரை மடிய செற்றுளோர் – கம்.யுத்1:4 78/4
வன் திறல் எயிற்றால் கவ்வி வள் உகிர் மடிய கீளா – கம்.யுத்2:16 178/3
பல்லொடு நெடும் தலை மடிய பாதகர் – கம்.யுத்3:20 41/2
படையொடு மேலவர் மடிய பல் பரி – கம்.யுத்3:20 47/1
வல்லி ஊடு அற மறிந்தன புரவிகள் மடிய
புல்லி மண்ணிடை புரண்டன சில சில போர் ஆள் – கம்.யுத்3:22 55/2,3
வான மானங்கள் மறிந்து என தேர் எலாம் மடிய
தானும் தேருமே ஆயினன் இராவணன் தனயன் – கம்.யுத்3:22 57/3,4
வல் விலங்கல் போல் அரக்கர்-தம் குழாத்தொடு மடிய
வில் இலங்கிய வீரரை நோக்கினன் வெகுண்டான் – கம்.யுத்3:22 58/2,3
காதலின் துணைவரும் மடிய காத்து உழல் – கம்.யுத்3:24 79/2
வன்னி மன்னனை நோக்கி நீ இவர் எலாம் மடிய
என்ன காரணம் இகல் செயாதிருந்தது என்று இசைத்தான் – கம்.யுத்3:30 49/1,2

மேல்


மடியன்-மின் (1)

அடியுறை காட்டிய செல்வேன் மடியன்-மின்
அன்னேன் ஒருவனேன் யான் – கலி 140/11,12

மேல்


மடியா (6)

இரும்பு வடித்து அன்ன மடியா மென் தோல் – பெரும் 222
மல்லல் பேரூர் மடியின் மடியா
வினைஞர் தந்த வெண்ணெல் வல்சி – பெரும் 254,255
வைகு தொழில் மடியும் மடியா விழவின் – புறம் 212/5
வல் வாய் மடியா வயிர படையான் – கம்.ஆரண்:2 13/4
வாள் தாரை நெருப்பு உக வாய் மடியா
ஓட்டாய் இனி நீ உரை செய்குநரை – கம்.ஆரண்:13 17/2,3
மடியா நெறி வந்து வளம் புகுதும் – கம்.சுந்:4 9/3

மேல்


மடியாது (2)

கொடியோர் சென்ற தேஎத்து மடியாது
இனையை ஆகி செல்-மதி – அகம் 163/12,13
வசையும் கீழ்மையும் மீக்கொள கிளையொடும் மடியாது
அசைவு_இல் கற்பின் அ அணங்கை விட்டருளுதி அதன் மேல் – கம்.யுத்1:2 99/2,3

மேல்


மடியாய் (1)

மாரி என்னாய் பனி என மடியாய்
பகை வெம்மையின் அசையா ஊக்கலை – பதி 94/4,5

மேல்


மடியின் (5)

மல்லல் பேரூர் மடியின் மடியா – பெரும் 254
மல்லல் ஆவணம் மறுகு உடன் மடியின்
வல் உரை கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள் – அகம் 122/3,4
அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின்
பகல் உரு உறழ நிலவு கான்று விசும்பின் – அகம் 122/9,10
திங்கள் கல் சேர்பு கனை இருள் மடியின்
இல் எலி வல்சி வல் வாய் கூகை – அகம் 122/12,13
வளை கண் சேவல் வாளாது மடியின்
மனை செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும் – அகம் 122/15,16

மேல்


மடியும் (4)

பைம் தாது எருவின் வைகு துயில் மடியும்
செழும் தண் மனையோடு எம் இவண் ஒழிய – நற் 271/2,3
வைகு தொழில் மடியும் மடியா விழவின் – புறம் 212/5
மாயமேல் மடியும் அன்றே வாளியின் மடிந்த-போது – கம்.ஆரண்:11 62/1
கானகம் இடியுண்டு என்ன கவி_குலம் மடியும் கவ்வி – கம்.யுத்3:21 13/3

மேல்


மடியுமாறும் (2)

கேளொடு மடியுமாறும் வானவர் கிளருமாறும் – கம்.ஆரண்:12 57/2
வேரொடு மடியுமாறும் விண்ணவர் விளியுமாறும் – கம்.ஆரண்:13 118/4

மேல்


மடியேன் (1)

வெயில் என முனியேன் பனி என மடியேன்
கல் குயின்று அன்ன என் நல்கூர் வளி மறை – புறம் 196/11,12

மேல்


மடிவதே (1)

மண்டு போரிடை மடிவதே நலம் என மதித்தார் – கம்.யுத்4:32 6/4

மேல்


மடிவன (1)

மடிவன கொடிகளும் குடையும் மற்றவும் – கம்.யுத்3:22 53/2

மேல்


மடிவித்து (1)

வாளால் மடிவித்து வலித்து அடர்வான் – கம்.யுத்3:20 82/2

மேல்


மடிவு (1)

ஒடியா முறையின் மடிவு இலை ஆகி – புறம் 29/10

மேல்


மடிவுற்றார் (1)

மண்ணில் செல்வார் மேனியின் வீழ மடிவுற்றார்
எண்ணின் தீரா அன்னவை தீரும் மிடல் இல்லா – கம்.யுத்4:33 17/2,3

மேல்


மடிவை (1)

அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவை
குறும் தொடி மகளிர் குரூஉ புனல் முனையின் – அகம் 226/3,4

மேல்


மடிவையர் (1)

அலர்ந்த ஆம்பல் அக மடிவையர்
சுரியல் அம் சென்னி பூ செய் கண்ணி – பதி 27/3,4

மேல்


மடு (1)

மடு ஒத்து அங்கு அதின் வங்கமும் அன்றாய் – கம்.யுத்1:3 101/3

மேல்


மடுக்கும் (4)

காதல் குழவிக்கு ஊறு முலை மடுக்கும்
நுந்தை நும் ஊர் வருதும் – ஐங் 92/2,3
கழி உப்பு முகந்து கல் நாடு மடுக்கும்
ஆரை சாகாட்டு ஆழ்ச்சி போக்கும் – புறம் 60/7,8
கரை பொருது கடல் மடுக்கும் கடும் குருதி பேர் ஆறு காண்-மின் காண்-மின் – கம்.யுத்4:33 21/4
வாய் மடுக்கும் மா வடவையின் வயிற்றின் வன் காற்றின் – கம்.யுத்4:35 19/3

மேல்


மடுத்த (11)

யாங்கு உணர்ந்து உய்குவள்-கொல் என மடுத்த
சாந்த ஞெகிழி காட்டி – நற் 55/10,11
முகம் பட மடுத்த முளி வெதிர் நோன் காழ் – குறு 304/2
நீர் இல் அத்தத்து ஆரிடை மடுத்த
கொடும் கோல் உமணர் பகடு தெழி தெள் விளி – அகம் 17/12,13
கொண்டல் இரவின் இரும் கடல் மடுத்த
கொழு மீன் கொள்பவர் இருள் நீங்கு ஒண் சுடர் – அகம் 100/6,7
சிறுகுடி பரதவர் பெரும் கடல் மடுத்த
கடும் செலல் கொடும் திமில் போல – அகம் 330/15,16
எல்லு தொழில் மடுத்த வல் வினை பரதவர் – அகம் 340/19
அழல் எழு தித்தியம் மடுத்த யாமை – அகம் 361/11
அறியா தேஎத்து அரும் சுரம் மடுத்த
சிறியோற்கு ஒத்த என் பெரு மட தகுவி – அகம் 369/20,21
மடுத்த மா கடல் வாவும் திரை எலாம் – கம்.யுத்2:15 39/3
மண்டு வெம் குருதி ஆறு அம் மறி கடல் மடுத்த மாதோ – கம்.யுத்2:19 49/4
மார்பினும் தோளின்-மேலும் வாளி வாய் மடுத்த வாயில் – கம்.யுத்3:22 130/1

மேல்


மடுத்ததால் (1)

மாயர் உண்ட நறவு மடுத்ததால்
தூயர் என்றிலர் வைகு இடம் துன்னினால் – கம்.சுந்:13 14/2,3

மேல்


மடுத்தது (3)

வேலையே மடுத்தது அ கங்கை வெள்ளமே – கம்.அயோ:13 4/4
மத்தன் மெய் மயங்க வந்து செவி-தொறும் மடுத்தது அன்றே – கம்.யுத்3:25 17/4
காதல் நீர் ஓடி ஆடல் கரும் கடல் மடுத்தது அன்றே – கம்.யுத்3:29 42/4

மேல்


மடுத்ததும் (1)

மடுத்ததும் நாண் நுதி வைத்ததும் நோக்கார் – கம்.பால:13 34/2

மேல்


மடுத்தலின் (4)

பிற பால் என மடுத்தலின்
ஈன்ற தாயோ வேண்டாள் அல்லள் – புறம் 346/1,2
தான வாரியும் நீரொடு மடுத்தலின் தழீஇய – கம்.சுந்:2 16/3
ஆலம் அன்ன நம் அரக்கர்கள் வயங்கு எரி மடுத்தலின் அனுமன்-தன் – கம்.யுத்1:3 86/3
எங்கும் வெள்ளிடை மடுத்தலின் இழுது உடை இன மீன் – கம்.யுத்1:6 26/1

மேல்


மடுத்தவே (1)

வான யாறு ஆம் என கடல் மடுத்தவே – கம்.யுத்2:18 111/4

மேல்


மடுத்தன (1)

உப்பு உடை கடல் மடுத்தன உதிர நீர் ஓதம் – கம்.யுத்3:20 53/1

மேல்


மடுத்தனன் (1)

மல்லல் மார்பு மடுத்தனன்
புல்லு மற்று எவனோ அன்பு இலங்கடையே – நற் 174/10,11

மேல்


மடுத்தால் (1)

வையை மடுத்தால் கடல் என தெய்ய – பரி 20/42

மேல்


மடுத்தான் (1)

மடங்கல் ஐ_இருநூற்றையும் கூற்றின்-வாய் மடுத்தான் – கம்.யுத்3:22 73/4

மேல்


மடுத்திட்டு (1)

வரம்பு இல் மணி பொன் கலப்பை வயிரத்தின் கொழு மடுத்திட்டு
உரம் பொரு_இல் நிலம் வேள்விக்கு அலகு இல் பல சால் உழுதேம் – கம்.பால:13 16/3,4

மேல்


மடுத்திலாத (1)

மறைந்தன குருதி ஓடி மறி கடல் மடுத்திலாத – கம்.யுத்2:19 98/4

மேல்


மடுத்து (38)

சேமம் மடிந்த பொழுதின் வாய் மடுத்து
இரும் புனம் நிழத்தலின் சிறுமை நோனாது – குறி 156,157
மணல் மடுத்து உரறும் ஓசை கழனி – நற் 4/10
ஒளிறு வெள் அருவி ஒண் துறை மடுத்து
புலியொடு பொருத புண் கூர் யானை – நற் 65/4,5
விளையாடு இன் நகை அழுங்கா பால் மடுத்து
அலையா உலவை ஓச்சி சில கிளையா – நற் 341/3,4
குறங்கு அறுத்திடுவான் போல் கூர் நுதி மடுத்து அதன் – கலி 52/3
சிறு முத்தனை பேணி சிறு சோறு மடுத்து நீ – கலி 59/20
மடுத்து அவன் புகு-வழி மறையேன் என்று யாழொடும் – கலி 71/13
இலங்கு வால் மருப்பின் நுதி மடுத்து ஊன்றினும் – புறம் 287/6
அண்ணல் நல் ஏறு இரண்டு உடன் மடுத்து
வென்றதன் பச்சை சீவாது போர்த்த – புறம் 288/2,3
சினம் கழி மூதா கன்று மடுத்து ஊட்டும் – புறம் 323/2
வீடு சேர நீர் வேலை கால் மடுத்து
ஊடு பேரினும் உலைவு இலா நலம் – கம்.பால:2 61/1,2
தெள் விளி பாணி தீம் தேன் செவி மடுத்து இனிது சென்றார் – கம்.பால:10 11/4
தறி மடுத்து இடையிடை தண்டில் தாங்கினர் – கம்.பால:13 3/4
மாத்திரை அளவில் தாள் மடுத்து முன் பயில் – கம்.பால:13 61/1
பகல் இடைய அட்டிலில் மடுத்து எரி பரப்பும் – கம்.பால:15 27/2
மண்டபம் வையமும் வானும் வாய் மடுத்து
உண்டவன் மணி அணி உதரம் ஒத்ததே – கம்.பால:23 46/3,4
இடியின் தொடர கடல் ஏழும் மடுத்து இ ஞால – கம்.அயோ:4 115/3
துன்று திரை கடல் கங்கை மடுத்து இடை தூராதோ – கம்.அயோ:13 21/4
வீர வாள் கொழு என மடுத்து உழுதிரோ வெறி போர் – கம்.ஆரண்:8 7/2
சுனை மடுத்து உண்டு இசை முரலும் தும்பியின் – கம்.ஆரண்:12 28/2
கொடிய கொம்பினின் மடுத்து எழுதலும் குறுகி முன் – கம்.கிட்:5 5/2
கீழ் மடுத்து எடுப்பினும் கிடைத்த செய்யுமால் – கம்.கிட்:6 33/4
உரத்தினால் மடுத்து உந்துவர் பாதம் இட்டு உதைப்பர் – கம்.கிட்:7 55/1
மடுத்து மீ கொண்ட வாலி-மேல் கோல் ஒன்று வாங்கி – கம்.கிட்:7 63/3
உறு துணை கால் மடுத்து ஓடி ஓத நீர் – கம்.கிட்:10 115/2
அகை_இல் பேழ் வாய் மடுத்து அருந்துவான் என – கம்.சுந்:2 126/2
வச்சிர உடல் மறி கடலின்-வாய் மடுத்து
உச்சியின் அழுத்து-மின் உருத்து அது அன்று எனின் – கம்.சுந்:12 3/2,3
பருகு தீ மடுத்து உள்ளுற பற்றலால் – கம்.சுந்:13 11/1
மாருதி அமுத வார்த்தை செவி மடுத்து இனிது மாந்தி – கம்.யுத்1:4 103/1
எழு வேலையும் எரியொடு புகை மடுத்து ஏகி – கம்.யுத்1:6 17/2
இடும்பை எத்தனையும் மடுத்து எய்தினும் – கம்.யுத்1:8 53/3
புக்கு எரி மடுத்து இ ஊரை பொடி செய்து போயினாற்கு – கம்.யுத்1:13 15/1
காந்து எரி மடுத்து தானும் காணவே கடலை தாவி – கம்.யுத்1:14 34/3
மடுத்து ஆங்கு உற வளர்ந்தால் என வளர்க்கின்றவன் உருவம் – கம்.யுத்2:15 162/3
இடித்து உரும் ஏறு குன்றத்து எரி மடுத்து இயங்குமா-போல் – கம்.யுத்2:16 185/2
அன்று அவன் மகனோ எம் ஊர் அனல் மடுத்து அரக்கர்-தம்மை – கம்.யுத்2:16 186/3
ஊரோடு மடுத்து ஒளியோனை உறும் – கம்.யுத்3:20 75/1
அரும் கடல் கடந்து இ ஊரை அள் எரி மடுத்து வெள்ள – கம்.யுத்3:26 50/1

மேல்


மடுத்து-என்ன (1)

மங்குல் வல் உருமேற்றின்-மேல் எரி மடுத்து-என்ன
அங்கி தன் நெடும் படை தொடுத்து இராகவன் அறுத்தான் – கம்.யுத்4:37 98/3,4

மேல்


மடுப்ப (18)

பழம்படு தேறல் பரதவர் மடுப்ப
கிளை மலர் படப்பை கிடங்கில் கோமான் – சிறு 159,160
மெல் நூல் கலிங்கம் கமழ் புகை மடுப்ப
பெண் மகிழ்வு-உற்ற பிணை நோக்கு மகளிர் – மது 554,555
பெரும் தோள் சாலினி மடுப்ப ஒருசார் – மது 610
பாயல் வளர்வோர் கண் இனிது மடுப்ப
பானாள் கொண்ட கங்குல் இடையது – மது 630,631
மணம் கமழ் தேறல் மடுப்ப நாளும் – மது 780
பிணை ஏர் நோக்கின் மனையோள் மடுப்ப
தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – குறி 154,155
யானும் தாயும் மடுப்ப தேனொடு – நற் 179/5
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப
மீ பால் வெண் துகில் போர்க்குநர் பூ பால் – பரி 10/78,79
முறி தழை மகளிர் மடுப்ப மாந்தி – அகம் 348/9
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 24/32
ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 56/20
அமிழ்து என மடுப்ப மாந்தி இகழ்வு இலன் – புறம் 361/19
வேலை_வாய் மடுப்ப உண்டு மீன் எலாம் களிக்கும் மாதோ – கம்.பால:2 9/4
வான யாறு தம் அரமிய தலம்-தொறும் மடுப்ப – கம்.சுந்:2 5/4
மருப்பு உடை பொருப்பு ஏர் மாதிர களிற்றின் வரிக்கை வாய் மூக்கிடை மடுப்ப – கம்.சுந்:3 75/4
குணிப்ப_அரும் கொடும் பகழிகள் குருதி வாய் மடுப்ப
கணிப்ப_அரும் புனல் கடையுற குடித்தலின் காந்தும் – கம்.யுத்1:6 25/1,2
மற்றும் வீரர்-தம் மருமத்தின் அயில் அம்பு மடுப்ப
கொற்ற வீரமும் ஆண்_தொழில் செய்கையும் குறைந்தார் – கம்.யுத்2:15 200/1,2
கண்ணின் நீர் ஆறும் மாறா கரும் கடல் மடுப்ப கண்டான் – கம்.யுத்4:34 21/4

மேல்


மடுப்பது (1)

தான் எரி மடுப்பது நிருதர் தானையே – கம்.யுத்1:2 40/2

மேல்


மடுப்பதும் (1)

எரி உற மடுப்பதும் எதிர்ந்துளோர் பட – கம்.யுத்1:2 35/1

மேல்


மடுப்பவும் (2)

ஈனா தாயர் மடுப்பவும் உண்ணாள் – அகம் 105/6
பால் கொண்டு மடுப்பவும் உண்ணான் ஆகலின் – புறம் 310/1

மேல்


மடுப்பன (1)

கடர் எலாம் மடுப்பன பலவும் காண்டியால் – கம்.அயோ:14 30/4

மேல்


மடுப்பார் (1)

கரும்பு கவழம் மடுப்பார் நிரந்து – பரி 19/34

மேல்


மடுப்பென் (1)

மன்னனை வாழ்த்தி பின்னை வயங்கு எரி மடுப்பென் என்னா – கம்.சுந்:12 130/3

மேல்


மடுப்பேன் (1)

மதியொடு பாம்பு மடுப்பேன் மதி திரிந்த – கலி 144/22

மேல்


மடுவில் (1)

செய்களின் மடுவில் நல் நீர் சிறைகளில் நிறைய பூத்த – கம்.பால:14 53/1

மேல்


மடுவும் (1)

தடங்களும் மடுவும் சூழ்ந்த தண் நறும் சோலை சார்ந்தார் – கம்.பால:17 3/4

மேல்


மடை (23)

மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு – நெடு 124
இரு மடை கள்ளின் இன் களி செருக்கும் – நற் 59/5
கலி மடை கள்ளின் சாடி அன்ன எம் – நற் 295/7
படை மாண் பெரும் குள மடை நீர் விட்டு என – நற் 340/3
மடை மாண் செப்பில் தமிய வைகிய – குறு 9/2
மடை எதிர்கொள்ளா அஞ்சுவரு மரபின் – பதி 79/17
வையை உடைந்த மடை அடைத்த-கண்ணும் – பரி 6/82
நகில் முகடு மெழுகிய அளறு மடை திறந்து – பரி 10/73
வையை நினக்கு மடை வாய்த்தன்று – பரி 11/87
படை இடுவான்-மன் கண்டீர் காமன் மடை அடும் – கலி 109/19
செறி மடை வயிரின் பிளிற்றி பெண்ணை – அகம் 40/15
மடை அமை திண் சுரை மா காழ் வேலொடு – அகம் 119/13
மடை செலல் முன்பின் தன் படை செல செல்லாது – அகம் 248/8
செறி மடை அம்பின் வல் வில் கானவன் – அகம் 282/2
நிலை திரிபு எறிய திண் மடை கலங்கி – புறம் 25/8
கீழ்_மடை கொண்ட வாளையும் உழவர் – புறம் 42/13
மடை கலங்கி நிலை திரிந்தனவே – புறம் 97/7
மடை செறி முன்கை கடகமொடு ஈத்தனன் – புறம் 150/21
மடை வேண்டுநர்க்கு இடை அருகாது – புறம் 366/18
வரம்பு எலாம் முத்தம் தத்தும் மடை எலாம் பணிலம் மா நீர் – கம்.பால:2 2/1
மடை பெயர் அனம் என மட நடை அளக – கம்.பால:2 43/3
ஊறு பாகு மடை உடைத்து ஒண் முளை – கம்.அயோ:11 17/3
மடை பேரா சூலத்தால் மழு வாள் கொண்டு எறிந்தானும் – கம்.யுத்2:16 50/3

மேல்


மடையர் (1)

மடையர் குடையர் புகையர் பூ ஏந்தி – பரி 23/44

மேல்


மடையின் (1)

தெய்வ மடையின் தேக்கு இலை குவைஇ நும் – பெரும் 104

மேல்


மடையினள் (1)

குடை அடை நீரின் மடையினள் எடுத்த – அகம் 275/2

மேல்


மடையை (1)

தேன் உகு மடையை மாற்றி செந்தினை குறவர் முந்தி – கம்.பால:16 4/3

மேல்


மடையொடு (2)

ஒண் சுடர் விளக்கம் முந்துற மடையொடு
நன் மா மயிலின் மென்மெல இயலி – மது 607,608
பல் வேறு உருவின் சில் அவிழ் மடையொடு
சிறு மறி கொன்று இவள் நறு நுதல் நீவி – குறு 362/3,4

மேல்


மண் (195)

மண் அமை முழவின் பண் அமை சீறியாழ் – பொரு 109
மண் மருங்கினான் மறு இன்றி – பொரு 227
மண் மாறு கொண்ட மாலை வெண்குடை – சிறு 64
பைம் சாய் கொன்ற மண் படு மருப்பின் – பெரும் 209
மண் உற ஆழ்ந்த மணி நீர் கிடங்கின் – மது 351
மண் கனை முழவின் தலைக்கோல் கொண்டு – மலை 370
மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி – மலை 382
சுடு மண் தசும்பின் மத்தம் தின்ற – நற் 84/6
மண் ஆர் கண்ணின் அதிரும் – நற் 100/11
மண் ஆர் கண்ணின் இம்மென இமிரும் – நற் 139/6
மண் திணி ஞாலம் விளங்க கம்மியர் – நற் 153/2
செம்_கதிர்_செல்வன் தெறுதலின் மண் பக – நற் 164/2
ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசும் கலம் – நற் 308/9
மண் எடுத்து உண்ணும் அண்ணல் யானை – குறு 260/5
தண் அக மண் அளை செல்லும் ஊரற்கு – ஐங் 27/2
தண் அக மண் அளை நிறைய நெல்லின் – ஐங் 30/2
மண் புரை பெருகிய மரம் முளி கானம் – ஐங் 319/2
மண் உடை ஞாலத்து மன் உயிர்க்கு எஞ்சாது – பதி 15/35
மண் உடை ஞாலம் புரவு எதிர்கொண்ட – பதி 18/9
நன் கலம் தரூஉம் மண் படு மார்ப – பதி 21/19
மண் கெழு ஞாலத்து மாந்தர் ஓராங்கு – பதி 31/2
மண் புனை இஞ்சி மதில் கடந்து அல்லது – பதி 58/6
முழவு மண் புலர இரவலர் இனைய – பதி 61/9
நெடு மண் இஞ்சி நீள் நகர் வரைப்பின் – பதி 68/16
ஆண்டோர் மன்ற இ மண் கெழு ஞாலம் – பதி 69/12
மண் மிசை அவிழ் துழாய் மலர் தரு செல்வத்து – பரி 8/1
மண் பரிய வானம் வறப்பினும் மன்னுகமா – பரி 8/129
மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 10/89
ஒருதிறம் மண் ஆர் முழவின் இசை எழ – பரி 17/13
மாலை மலை மணந்து மண் துயின்ற கங்குலான் – பரி 20/7
வண்மை போல் வானம் பொழிந்த நீர் மண் மிசை – பரி 22/8
மண் கணை முழவின் இன் கண் இமிழ்விற்கு – பரி 22/36
மண் ஆர்ந்து இசைக்கும் முழவொடு கொண்ட தோள் – பரி 27/1
மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக – கலி 20/5
மயங்கு அமர் மாறு அட்டு மண் வௌவி வருபவர் – கலி 31/9
மலி திரை ஊர்ந்து தன் மண் கடல் வௌவலின் – கலி 104/1
காட்டாயேல் மண்_அகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் – கலி 144/43
போய் அவர் மண் வௌவி வந்தனர் – கலி 148/23
பெரும் களிறு உரிஞ்சிய மண் அரை யாஅத்து – அகம் 17/16
பரல் மண் சுவல முரண் நிலம் உடைத்த – அகம் 21/21
மண் கண் குளிர்ப்ப வீசி தண் பெயல் – அகம் 23/1
மண் போல் நெகிழ்ந்து அவன் கலுழ்ந்தே – அகம் 26/25
மண் உடை கோட்ட அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 64/11
மண் கனை முழவொடு மகிழ் மிக தூங்க – அகம் 76/1
மண் பக வறந்த ஆங்கண் கண் பொர – அகம் 81/6
உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து – அகம் 107/13
மண் புனை நெடும் கோடு உடைய வாங்கி – அகம் 112/3
வறுமை கூரிய மண் நீர் சிறு குள – அகம் 121/3
மண் ஆர் முழவின் கண்_அகத்து அசைத்த – அகம் 155/14
மண் பயம் பூப்ப பாஅய் – அகம் 175/17
நீர் மலி மண் அளை செறியும் ஊர – அகம் 176/12
மண் ஆர் கூந்தல் மரீஇய துயிலே – அகம் 223/16
களவன் மண் அளை செறிய அகல் வயல் – அகம் 235/11
மண் கொள் புற்றத்து அருப்பு உழை திறப்பின் – அகம் 342/5
மண் ஆர் முழவின் கண் அதிர்ந்து இயம்ப – அகம் 346/14
விரி திரை முந்நீர் மண் திணி கிடக்கை – அகம் 379/6
மண் திணிந்த நிலனும் – புறம் 2/1
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற – புறம் 3/2
தண் புனல் பரந்த பூசல் மண் மறுத்து – புறம் 7/11
இன்னா ஆக பிறர் மண் கொண்டு – புறம் 12/4
விசி பிணி கொண்ட மண் கனை முழவின் – புறம் 15/23
பிறர் மண் உண்ணும் செம்மல் நின் நாட்டு – புறம் 20/13
பசு மண் குரூஉ திரள் போல அவன் – புறம் 32/9
மண் திணி கிடக்கை தண் தமிழ் கிழவர் – புறம் 35/3
மாற்று இரு வேந்தர் மண் நோக்கினையே – புறம் 42/24
மண் ஆள் செல்வம் எய்திய – புறம் 47/10
மண் முழா மறப்ப பண் யாழ் மறப்ப – புறம் 65/1
இரு நில மண் கொண்டு சிலைக்கும் – புறம் 90/12
மண் முழா அமை-மின் பண் யாழ் நிறு-மின் – புறம் 152/14
மண் அமை முழவின் வயிரியர் – புறம் 164/12
மண் நாண புகழ் பரப்பியும் – புறம் 166/23
விசி பிணி முரசமொடு மண் பல தந்த – புறம் 179/4
மண் கெழு தானை ஒண் பூண் வேந்தர் – புறம் 197/7
எடுப்ப எழாஅய் மார்பம் மண் புல்ல – புறம் 254/2
மண் கொள வரிந்த வை நுதி மருப்பின் – புறம் 288/1
மண் முழுது அழுங்க செல்லினும் செல்லும் ஆங்கு – புறம் 332/8
கவி கை மண் ஆள் செல்வர் ஆயினும் – புறம் 337/2
அரை மண் இஞ்சி நாள்_கொடி நுடங்கும் – புறம் 341/5
குன்று தலைமணந்த மலை பிணித்து யாத்த மண்
பொதுமை சுட்டிய மூவர் உலகமும் – புறம் 357/1,2
மண் நாண புகழ் வேட்டு – புறம் 384/15
நெறிகளும் புதைய பண்டி நிறைத்து மண் நெளிய ஊர்வார் – கம்.பால:2 20/4
மா இரு மண்_மகள் மகிழ்வின் ஓங்கிட – கம்.பால:5 99/2
என்றனன் என்றலும் முனிவோடு எழுந்தனன் மண் படைத்த முனி இறுதி காலம் – கம்.பால:6 14/1
மண் கிழித்திட எழும் சுடர்கள் மண்_மகள் உடல் – கம்.பால:7 10/3
மண் கிழித்திட எழும் சுடர்கள் மண்_மகள் உடல் – கம்.பால:7 10/3
மண் உருத்து எடுப்பினும் கடலை வாரினும் – கம்.பால:7 21/1
அந்தணன் மூ_அடி மண் அருள் உண்டேல் – கம்.பால:8 15/2
நின்ற கால் மண் எலாம் நிரப்பி அப்புறம் – கம்.பால:8 25/1
மா இரு விசும்பின் கங்கை மண் மிசை கொணர்ந்தோன் மைந்த – கம்.பால:9 15/1
மண் கல திகிரி போல வாளியின் வருவ மேலோர் – கம்.பால:10 12/2
மண் வழி நடந்து அடி வருந்த போனவன் – கம்.பால:10 55/3
மலை உருவி மரம் உருவி மண் உருவிற்று ஒரு வாளி – கம்.பால:12 28/4
மண் உறு வேந்தன் செல்வம் வறியவர் முகந்து கொண்டார் – கம்.பால:13 39/4
பூ மிசை விட்டு மண் பொலிந்த பொற்பினாள் – கம்.பால:13 62/4
மண் களிப்ப நடப்பவர் வாள் முக – கம்.பால:14 48/1
மண்_மகள் தன் மார்பின் அணி வன்ன சரம் என்ன – கம்.பால:15 13/3
மண் உற விழுந்து நெடு வான் உற எழுந்து – கம்.பால:15 19/1
மண் கடந்து அமரர் வைகும் வான் கடந்தானை தான் தன் – கம்.பால:21 7/3
மண் முதல் அனைத்து உலகின் மங்கையருள் எல்லாம் – கம்.பால:22 26/1
மண் உறு திருநாளே ஒத்தது அம் மண நாளே – கம்.பால:23 38/4
மண் குடை தூளி விண் மறைப்ப ஏகினான் – கம்.பால:23 40/4
மண் உறு சுடர் மணி வயங்கி தோன்றிய – கம்.பால:23 62/1
மண் உறு முரசு இனம் வயங்கு தானையான் – கம்.பால:24 46/2
மண் உறு முரசு_இனம் மழையின் ஆர்ப்பு உற – கம்.அயோ:1 1/1
மண் உறு முரசு உடை மன்னர் மாலையில் – கம்.அயோ:2 65/3
மண் ஆள்கின்றார் ஆகி வலத்தால் மதியால் வைத்து – கம்.அயோ:3 44/1
யாமும் இ மண் இறத்தும் என்பன போல் எழுந்தன யானையே – கம்.அயோ:3 53/4
வரித்த தண் கதிர் முத்தது ஆகி இ மண் அனைத்தும் நிழற்ற மேல் – கம்.அயோ:3 54/3
மண் எனும் திருவை நீங்கி வழிக்கொளா-முன்னம் வள்ளல் – கம்.அயோ:3 88/2
வந்தவள்-தன்னை சென்னி மண் உற வணங்கி வாச – கம்.அயோ:3 108/1
வரி வில் எம்பி இ மண் அரசு ஆய் அவற்கு – கம்.அயோ:4 20/1
மகர வேலை மண் தொட்ட வண்டு ஆடு தார் – கம்.அயோ:4 24/1
மண் உற்று அயர்ந்து மறுகிற்று உடம்பு எல்லாம் – கம்.அயோ:4 93/2
மண் செய்த பாவம் உளது என்பார் மா மலர் மேல் – கம்.அயோ:4 101/1
பெற்றுடைய மண் அவளுக்கு ஈந்து பிறந்து உலகம் – கம்.அயோ:4 107/1
மண் நாட்டுநர் காக்குநர் நீக்குநர் வந்தபோதும் – கம்.அயோ:4 118/3
மண் கொடு வரும் என வழி இருந்த யாம் – கம்.அயோ:4 184/1
மழை குலம் புரை குழல் விரிந்து மண் உற – கம்.அயோ:4 197/1
மேய மண் இழந்தான் என்றும் விம்மலள் – கம்.அயோ:4 217/2
மன்-உடன் பிறந்திலென் மண் கொண்டு ஆள்கின்றான் – கம்.அயோ:5 44/2
வான் நீர் சுண்டி மண் அற வற்றி மறுகு உற்ற – கம்.அயோ:6 16/3
மீன் நீர் வேலை முரசு இயம்ப விண்ணோர் ஏத்த மண் இறைஞ்ச – கம்.அயோ:6 30/1
மாறி உலகம் வகுத்த நாள் வரம்பு கடந்து மண் முழுதும் – கம்.அயோ:6 35/3
மண் உற பணிந்து மேனி வளைத்து வாய் புதைத்து நின்றான் – கம்.அயோ:8 12/4
போக்கி மண் எறிந்து அவை புனலின் தீற்றியே – கம்.அயோ:10 45/4
சூடி சந்தனம் தோய்த்து உடை சுற்று மண்
மூடு தோட்டின் முடங்கல் நிமிர்ந்தனன் – கம்.அயோ:11 5/1,2
மறிந்து உயர் மராமரம் மண் உற்று என்னவே – கம்.அயோ:11 44/4
மடித்தது வாய் நெடு மழை கை மண் பக – கம்.அயோ:11 66/3
மீண்டும் மண் கிழிதர வீழ்ந்து கேழ் கிளர் – கம்.அயோ:11 87/2
மலையினை மண் உற அழுத்தலால் தமிழ் – கம்.அயோ:12 44/3
ஏவமும் என்பவை மண் உலகு ஆள்பவர் எண்ணாரோ – கம்.அயோ:13 17/2
மீட்டும் மண் அதனில் வீழ்ந்தான் விம்மினன் உவகை வீங்க – கம்.அயோ:13 34/2
மண் முதுகு ஆற்றவும் காண்டி வள்ளல் நீ – கம்.அயோ:14 32/4
மன் உயிர்க்கு நல்கு உரிமை மண் பாரம் நான் சுமக்க – கம்.அயோ:14 60/1
மண் முதல் பூதங்கள் மாயும் என்ற போது – கம்.அயோ:14 72/3
மண் எனும் செவிலி மேல் வைத்த கையினாள் – கம்.அயோ:14 84/3
மண் துளங்க வய அந்தகன் மனம் தளரவே – கம்.ஆரண்:1 7/4
என்ன மா மாயம் இவை ஏனம் ஆய் மண் இடந்தாய் – கம்.ஆரண்:1 59/4
வான் காப்போர் மண் காப்போர் மா நகர் வாழ் உலகம் – கம்.ஆரண்:6 118/1
மண் அளவிடு நெடு வலத்தர் வானவர் – கம்.ஆரண்:7 40/3
மண் மேலன மலை மேலன மழை மேலன மதி தோய் – கம்.ஆரண்:7 91/1
திரிசிரா எனும் சிகரம் மண் சேர்தலும் செறிந்த – கம்.ஆரண்:7 135/1
வான் உருவும் மண் உருவும் வாள் உருவி வந்தார் – கம்.ஆரண்:9 6/3
வடவாஅனல் அன்று எனின் மண் பிடர் வைத்த பாம்பின் – கம்.ஆரண்:10 134/2
மண் தான் உறும் மின்னின் மயங்கினளால் – கம்.ஆரண்:12 73/3
மறிந்தான் எருவைக்கு இறை மால் வரை போல மண் மேல் – கம்.ஆரண்:13 35/4
மண் மேல் விழுந்தான் விழலோடும் வயங்கு மான் தேர் – கம்.ஆரண்:13 36/1
மண் சுழன்றது மால் வரை சுழன்றது மதியோர் – கம்.ஆரண்:13 73/1
ஓத நீர் மண் இவை முதல ஓதிய – கம்.ஆரண்:15 15/1
மண் துயின்றன நிலைய மலை துயின்றன மறு_இல் – கம்.கிட்:1 40/1
மண் உளார் விண் உளார் மாறு உளார் வேறு உளார் – கம்.கிட்:3 3/1
வேர்த்து மண் உளோர் இரிந்து விண் உளோர்கள் விம்ம மேல் – கம்.கிட்:7 11/3
வன் தோள் குயவன் திரி மண்_கலத்து ஆழி என்ன – கம்.கிட்:7 46/4
மண் மேலினரோ புற மாதிர வீதியாரோ – கம்.கிட்:7 51/2
மண் உற்று வரி வில் ஏந்தி வருவதே போலும் மாலை – கம்.கிட்:7 81/2
மள்கல் இல் பெரும் கொடை மருவி மண் உளோர் – கம்.கிட்:10 103/1
மண் உற புக்கு அழுந்தின மாதிரம் – கம்.கிட்:11 11/2
மண் கொள் வாள் எயிற்று ஏனத்தின் வலியின வயிர – கம்.கிட்:12 6/1
வள்ளியும் மரங்களும் மலையும் மண் உற – கம்.கிட்:16 26/1
ஈசன் மண் அளந்தது ஏய்ப்ப இரும் கடல் இனிது தாவி – கம்.கிட்:17 22/2
எழுந்து ஓங்கி விண்ணொடு மண் ஒக்க இலங்கும் ஆடி – கம்.சுந்:1 41/1
மண் அடி உற்று மீது வான் உறு வரம்பின் தன்மை – கம்.சுந்:1 79/1
வடித்து ஆய் பூம் குழலாளை வான் அறிய மண் அறிய – கம்.சுந்:2 231/1
சொரிவன பல என மண் தோய் துறை பொரு குருதி சொரிந்தார் – கம்.சுந்:7 25/2
திலகம் மண் உற வணங்கினர் கோயிலின் தீர்ந்தார் – கம்.சுந்:9 5/2
மண் தொத்த நிமிர்ந்த பன்றி ஆயினும் மலைதல் ஆற்றா – கம்.சுந்:10 5/2
வாளாலே பொரல் உற்றான் இற்று அது மண் சேரா-முனம் வயிர திண் – கம்.சுந்:10 36/1
மீ தாம் நிமிர் சுடர் வயிர கைகொடு பிடியா விண்ணொடு மண் காண – கம்.சுந்:10 38/3
மண் துளங்கிட மாதிரம் துளங்கிட மதி தோய் – கம்.சுந்:11 55/3
மண் இயல் மனிதரும் குரங்கும் மற்றவும் – கம்.யுத்1:2 34/2
மண் உளாரையும் வானில் உள்ளாரையும் வகுத்தால் – கம்.யுத்1:5 38/1
மா இரும் கரத்தால் மண் மேல் அடியுறையாக வைத்து – கம்.யுத்1:7 10/2
மண்_மகள் வயிறு கீற மரம் ஒன்று வாங்கி கொண்டான் – கம்.யுத்2:15 129/4
மண் திறப்பு எய்த வீழ்ந்தான் மாருதி இமைப்பின் வந்தான் – கம்.யுத்2:16 191/4
மண் இரண்டு உற கிழிந்தது என்று இமையவர் மறுக – கம்.யுத்2:16 232/2
மண்டலம் தொடர்ந்து மண் வயங்க வந்தது ஓர் – கம்.யுத்2:16 274/3
வேரொடும் பறிந்து மண் மேல் வீழ்வதே போல வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்2:17 76/4
மண் உற விண்ணின் வீழ் மானம் போன்றன – கம்.யுத்2:18 108/4
மண் ஈரம் உற கடிது ஊர் புக வந்தார் – கம்.யுத்2:18 252/4
வான் எலாம் மண் எலாம் மறைய வந்தன – கம்.யுத்3:22 47/2
தம்தம் நல் உணர்வு ஒடுங்கினர் மண் உற சாய்ந்தார் – கம்.யுத்3:22 175/4
மழைகளும் கடல்களும் மற்றும் முற்றும் மண்
உழையவும் விசும்பவும் ஒலித்தற்கு ஒத்துள – கம்.யுத்3:24 96/1,2
மண் குலைகின்றது வானும் நடுங்கி – கம்.யுத்3:26 34/1
மண் தலம் மறி கடல் அன்ன மா படை – கம்.யுத்3:27 53/2
வான் விட்டதும் மண் விட்டதும் மறவோன் உடல் அறுமே – கம்.யுத்3:27 136/2
விண் ஆர்த்தது மண் ஆர்த்தது மேலோர் மணி முரசின் – கம்.யுத்3:27 159/1
மண் உற நடந்த தானை வளர்ந்த மா தூளி மண்ட – கம்.யுத்3:30 3/1
வற்ற நீர் வறந்து மீன் மறிந்து மண் செறிந்தவால் – கம்.யுத்3:31 90/4
மண் நிறைந்தன பேர் உடல் வானவர் – கம்.யுத்3:31 126/3
வான் நனைய மண் நனைய வளர்ந்து எழுந்த பெரும் குருதி மகர வேலை – கம்.யுத்4:33 20/1
மண் பிளந்து அழுந்த ஆடும் கவந்தத்தின் வருக்கம் கண்டான் – கம்.யுத்4:34 24/2
மாதலி பேரவன் கடவ மண் தலத்தின் அ பொழுதே வருதலோடும் – கம்.யுத்4:37 201/2
சேகு அற விளக்கி நானம் தீட்டி மண் சேர்ந்த காசை – கம்.யுத்4:40 31/2
மண் பிறந்தகம் உனக்கு நீ வான் நின்றும் வந்தாய் – கம்.யுத்4:40 110/3
மண் உறை மாதரார்க்கும் வான் உறை மடந்தைமார்க்கும் – கம்.யுத்4:42 10/3

மேல்


மண்-நின்றும் (2)

வள் உகிர் தட கை-தன்னால் மண்-நின்றும் வாங்கி அண்ணல் – கம்.சுந்:6 53/4
வலம் கொள் தோளினான் மண்-நின்றும் வான் உற எடுத்த – கம்.சுந்:12 37/3

மேல்


மண்-பால் (1)

வயிர் ஒலி வளை ஒலி வன் கார் மழை ஒலி முரசு ஒலி மண்-பால்
உயிர் உலைவு உற நிமிரும் போர் உறும் ஒலி செவியின் உணர்ந்தான் – கம்.சுந்:7 20/1,2

மேல்


மண்-பொருட்டு (1)

மண்-பொருட்டு அன்றியும் வரவும் வல்லவோ – கம்.யுத்1:2 76/4

மேல்


மண்-மேல் (6)

வதையுண்டன யானை மறிந்தன யானை மண்-மேல் – கம்.சுந்:11 28/4
தம்பியை இன்றி மாண்டு கிடப்பனோ தமையன் மண்-மேல் – கம்.யுத்2:16 153/4
மண்-மேல் நெடு மால் வரை என்ன மறிந்தார் – கம்.யுத்2:18 253/2
மண்-மேல் வைத்த காதலின் மாதா முதலோர்க்கும் – கம்.யுத்3:22 208/1
மாக வான் தட கை மண்-மேல் விழுந்தது மணி பூண் மின்ன – கம்.யுத்3:28 44/3
மண்டலம் வீழ்ந்தது என்ன வீழ்ந்தது தலையும் மண்-மேல் – கம்.யுத்3:28 54/4

மேல்


மண்-உற்ற (1)

மாசு அற மண்-உற்ற மணி ஏசும் இரும் கூந்தல் – கலி 77/16

மேல்


மண்-உறு (7)

மண்-உறு மணியின் தோன்றும் – குறு 367/6
மண்-உறு முரசின் வேந்து தொழில் விடினே – ஐங் 443/5
மண்-உறு முரசம் கண் பெயர்த்து இயவர் – பதி 19/7
மண்-உறு மணி பாய் உருவினவை – பரி 1/62
மண்-உறு திரு மணி புரையும் மேனி – புறம் 56/5
மண்-உறு மணியின் மாசு அற மண்ணி – புறம் 147/7
மண்-உறு மழி தலை தெண் நீர் வார – புறம் 280/11

மேல்


மண்-உறுத்து (1)

மகர_பகு_வாய் தாழ மண்-உறுத்து
துவர முடித்த துகள் அறும் முச்சி – திரு 25,26

மேல்


மண்_கலத்து (1)

வன் தோள் குயவன் திரி மண்_கலத்து ஆழி என்ன – கம்.கிட்:7 46/4

மேல்


மண்_மகள் (4)

மா இரு மண்_மகள் மகிழ்வின் ஓங்கிட – கம்.பால:5 99/2
மண் கிழித்திட எழும் சுடர்கள் மண்_மகள் உடல் – கம்.பால:7 10/3
மண்_மகள் தன் மார்பின் அணி வன்ன சரம் என்ன – கம்.பால:15 13/3
மண்_மகள் வயிறு கீற மரம் ஒன்று வாங்கி கொண்டான் – கம்.யுத்2:15 129/4

மேல்


மண்_அகம் (2)

காட்டாயேல் மண்_அகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் – கலி 144/43
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற – புறம் 3/2

மேல்


மண்கணை (1)

கொற்ற மண்கணை குமுற மன்னனை – கம்.அயோ:11 119/3

மேல்


மண்களில் (1)

மண்களில் தொடர்ந்து வானில் பிடித்து வள் உகிரின் மான – கம்.யுத்4:34 23/3

மேல்


மண்ட (9)

வல் வாய் உருளி கதுமென மண்ட
அள்ளல் பட்டு துள்ளுபு துரப்ப – பதி 27/11,12
நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட
இலையும் மயிரும் ஈர்ம் சாந்து நிழத்த – பரி 6/18,19
பெரும் கடலின் மண்ட உயிர் பெற்று இனிது உயிர்க்கும் – கம்.பால:22 38/2
மண்ட சிறகால் அடித்தான் சில வள் உகிரால் – கம்.ஆரண்:13 23/2
மண்தலம் கிழிந்த வாயில் மறி கடல் மோழை மண்ட
எண் திசை சுமந்த மாவும் தேவரும் இரியல்போக – கம்.சுந்:6 60/1,2
ஐய நீர் உடைத்தாய் மருங்கு அரும் கனல் மண்ட
கை கலந்து எரி கரும் கடல் கார் அகல் கடுப்ப – கம்.யுத்1:6 24/2,3
தூம்பு உறழ் குருதி மண்ட தொடர் நெடு மரங்கள் சுற்றி – கம்.யுத்2:19 57/3
மண் உற நடந்த தானை வளர்ந்த மா தூளி மண்ட
விண் உற நடக்கின்றாரும் மிதித்தனர் ஏக மேல் மேல் – கம்.யுத்3:30 3/1,2
மண்ட படு சோரியின் வாரியின் வீழ் – கம்.யுத்3:31 203/1

மேல்


மண்டபத்தில் (1)

சென்னி வான் தடவும் மண்டபத்தில் சேர்ந்து அரி – கம்.பால:5 13/3

மேல்


மண்டபத்து (1)

அ எழில் மண்டபத்து அரிகள் ஏந்திய – கம்.யுத்1:2 5/3

மேல்


மண்டபத்துள் (3)

எடுத்த மணி மண்டபத்துள் எண் தவத்து முனிவரொடும் இருந்தான் பைம் தார் – கம்.பால:12 1/3
தேன் உகு சோலை நாப்பண் செம்பொன் மண்டபத்துள் ஆங்கு ஆர் – கம்.ஆரண்:10 97/3
ஆனனம் கண்ட மண்டபத்துள் ஆய் கதிர் – கம்.சுந்:2 123/2

மேல்


மண்டபத்தை (1)

ஆடக பொன் சுடர் இமைக்கும் அணி மாடத்திடை ஓர் மண்டபத்தை அண்மி – கம்.பால:5 59/1

மேல்


மண்டபம் (27)

இன்ன பல_பல எழுத்து_நிலை_மண்டபம் – பரி 19/53
பொன் திணி மண்டபம் அல்ல பூ தொடர் – கம்.பால:3 38/1
மன்னவர் தரு திறை அளக்கும் மண்டபம்
அன்னம் மென் நடையவர் ஆடு மண்டபம் – கம்.பால:3 61/1,2
அன்னம் மென் நடையவர் ஆடு மண்டபம்
உன்ன அரும் அரு மறை ஓது மண்டபம் – கம்.பால:3 61/2,3
உன்ன அரும் அரு மறை ஓது மண்டபம்
பன்ன அரும் கலை தெரி பட்டி மண்டபம் – கம்.பால:3 61/3,4
பன்ன அரும் கலை தெரி பட்டி மண்டபம் – கம்.பால:3 61/4
மா மணி மண்டபம் மன்னி மாசு அறு – கம்.பால:5 75/1
புனை மணி மண்டபம் பொலிய எய்தினான் – கம்.பால:6 2/4
வேத பாரனும் மேவிய மண்டபம்
ஏதி மன்னர் குழாத்தொடும் எய்தினான் – கம்.பால:21 41/3,4
மன் அவை இருந்த மணி மண்டபம் அடைந்தாள் – கம்.பால:22 28/4
நிரை வளை மணவினை நிரப்பு மண்டபம்
அரைசர் தம் அரசனும் அணுகல் மேயினான் – கம்.பால:23 39/3,4
அனையவன் மண்டபம் அணுகி அம் பொனின் – கம்.பால:23 43/1
மயன் முதல் திருத்திய மணி செய் மண்டபம்
அயன் முதல் திருத்திய அண்டம் ஒத்ததே – கம்.பால:23 45/3,4
மண்டபம் வையமும் வானும் வாய் மடுத்து – கம்.பால:23 46/3
மலையிடை உதிக்கின்றாள் போல் மண்டபம் அதனில் வந்தாள் – கம்.பால:23 79/4
வரை பொரு மண்டபம் மருங்கு போயினான் – கம்.அயோ:1 85/4
வந்தனர் மௌலி சூட்டும் மண்டபம் மரபின் புக்கார் – கம்.அயோ:3 76/4
ஏத்தவை இசைக்கும் செம்பொன் மண்டபம் இனிதின் எய்தான் – கம்.அயோ:3 105/2
சிறந்து ஆர் மணி மண்டபம் செய்க என செப்புக என்றான் – கம்.ஆரண்:10 155/4
சந்து ஆர் மணி மண்டபம் தாமரையோனும் நாண – கம்.ஆரண்:10 156/4
மாணிக்க மானத்திடை மண்டபம் காண வந்தான் – கம்.ஆரண்:10 158/4
மாறு ஓர் உடல் புக்கு என மண்டபம் வந்து புக்கான் – கம்.ஆரண்:10 161/4
வாசவன் மணி முடி கவித்த மண்டபம்
ஏசுற விளங்கியது இருளை எண் வகை – கம்.சுந்:2 120/2,3
மணி கொள் குட்டிமம் மட்டித்து மண்டபம்
துணி படுத்து அயல் வாவிகள் தூர்த்து ஒளிர் – கம்.சுந்:6 24/1,2
கொடி திண் மாளிகை இடிந்தன மண்டபம் குலைந்த – கம்.சுந்:7 41/2
தேசு உலாம் மணி மண்டபம் செய்தனன் – கம்.யுத்4:39 5/4
மான் முகத்து ஒருவன் நல் நாள் மண்டபம் வயங்க கண்டான் – கம்.யுத்4:42 13/4

மேல்


மண்டபம்-அன்னதில் (1)

ஆன மா மணி மண்டபம்-அன்னதில்
தானை மன்னன் தமரொடும் சார்ந்தனன் – கம்.பால:21 44/1,2

மேல்


மண்டல (6)

மண்டல வேந்தர் வந்து நெருங்கினர் மருங்கு மாதோ – கம்.பால:14 74/4
மண்டல மகர வேலை அமுதொடும் வந்தது என்ன – கம்.ஆரண்:10 162/2
மண்டல மதிலும் கொற்ற வாயிலும் மணியின் செய்த – கம்.சுந்:1 2/2
மண்டல சுடராம் என கேடகம் வாங்கினன் வாளோடும் – கம்.யுத்2:16 331/4
வளையும் மண்டல பிறை என நின்றது அ வரி வில் – கம்.யுத்3:22 68/4
மண்டல மதியின் நாப்பண் மான் இருந்து-என்ன மானம் – கம்.யுத்4:40 34/1

மேல்


மண்டலங்கள் (2)

மண்டலங்கள் பன்னிரண்டும் நால்_ஐந்து ஆய் பொலிந்த என வயங்க மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 3/4
மண்டலங்கள் மூன்றின் மேல் என்றும் மலராத – கம்.ஆரண்:15 44/3

மேல்


மண்டலங்களை (1)

மண்டலங்களை மாறுகொண்டு இமைத்தன வானில் – கம்.யுத்2:16 247/4

மேல்


மண்டலத்து (2)

வட்ட மண்டலத்து அரிது வாழ்வு எனா – கம்.கிட்:3 51/3
மண்டலத்து உறையும் சோதி வள்ளலே மறையின் வாழ்வே – கம்.யுத்1:7 7/2

மேல்


மண்டலம் (21)

மண்டலம் விதிமுறை வகுத்து மென் மலர் – கம்.பால:23 84/2
மண்டலம் தரு மதி கெழு மழை முகில் அனைய – கம்.அயோ:1 54/1
மண்டலம் நிறைந்து போய் வழிந்து சோரவே – கம்.அயோ:14 52/4
மண்டலம் பல மண்ணிடை கிடந்து என மணியின் – கம்.ஆரண்:13 89/3
மண்டலம் உதயம் செய்த மரகத கிரி அனானை – கம்.கிட்:3 17/4
மண்டலம் தொடுவது அம் மலையின்-மேல் மலை என – கம்.கிட்:5 1/3
மண்டலம் உலகில் வந்து கிடந்தது அம் மதியின் மீதா – கம்.கிட்:7 146/3
ஏயின் மண்டலம் எள் இட இடம் இன்றி இரியும் – கம்.கிட்:12 23/3
மண்டலம் வதனம் என்று வைத்தனன் விதியே நீ அ – கம்.கிட்:13 58/3
மண்டலம் மறைந்து உறைந்து அனைய மாண்பது – கம்.கிட்:14 30/2
மனையின் மாட்சி குலாம் மலை மண்டலம்
வினையின் நீங்கிய பண்பினர் மேயினார் – கம்.கிட்:15 50/2,3
மண்டலம் இரண்டொடும் மாறு கொண்டவே – கம்.சுந்:4 102/4
மண்டலம் திரிந்து ஒரு மரத்தினால் உயிர் – கம்.சுந்:7 61/3
மண்டலம் குளிர்ந்த மீளா நரகமும் குளிர்ந்த மாதோ – கம்.சுந்:12 125/4
மண்டலம் தரு கதிரவன் வந்து போய் மறையும் – கம்.யுத்1:3 12/1
மண்டலம் தொடர் வயங்கு வெம் கதிரவன்-தன்னை – கம்.யுத்2:15 246/3
மண்டலம் தொடர்ந்து மண் வயங்க வந்தது ஓர் – கம்.யுத்2:16 274/3
மண்டலம் விழுந்தன போன்ற மண்ணினே – கம்.யுத்2:18 106/4
மண்டலம் திரிந்த-போதும் மறி கடல் மறைந்த-போதும் – கம்.யுத்2:19 297/3
மண்டலம் வீழ்ந்தது என்ன வீழ்ந்தது தலையும் மண்-மேல் – கம்.யுத்3:28 54/4
சுரிக்கும் மண்டலம் தூங்கு நீர் சுரிப்பு உற வீங்க – கம்.யுத்4:35 30/1

மேல்


மண்டலமும் (1)

சீத மதி மண்டலமும் ஏனை உளவும் திண் – கம்.யுத்4:36 7/3

மேல்


மண்டலால் (2)

மலையின் உள்ள எலாம் கொண்டு மண்டலால்
விலையின்_மாதரை ஒத்தது அ வெள்ளமே – கம்.பால:1 6/3,4
வண்டு உளர் நறு மத மழையும் மண்டலால்
உண்டவர் பெரும் களி உறலின் ஓதியர் – கம்.கிட்:1 12/2,3

மேல்


மண்டவுதரத்தவள் (1)

மண்டவுதரத்தவள் மலர் குழல் பிடித்து – கம்.சுந்:6 4/3

மேல்


மண்டாத (2)

மண்டாத சொல்லி தொடாஅல் தொடீஇய நின் – கலி 90/2
மண்டாத கூறி மழ குழக்கு ஆகின்றே – கலி 108/21

மேல்


மண்டி (21)

அறு வேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி
அவுணர் நல் வலம் அடங்க கவிழ் இணர் – திரு 58,59
வலம் படு குழூஉ நிலை அதிர மண்டி
நெய்த்தோர் தொட்ட செம் கை மறவர் – பதி 49/9,10
பூரிய மாக்கள் உண்பது மண்டி
நார் அரி நறவம் உகுப்ப நலன் அழிந்து – பரி 6/48,49
புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான் சனம் மண்டி – பரி 10/9
புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான் சனம் மண்டி
தாளித நொய் நூல் சரணத்தர் மேகலை – பரி 10/9,10
மாறு ஏற்று சிலைப்பவை மண்டி பாய்பவையாய் – கலி 106/8
நெல்லி நீள் இடை எல்லி மண்டி
நல் அமர் கடந்த நாண் உடை மறவர் – அகம் 67/7,8
உறு நோய் வருத்தமொடு உணீஇய மண்டி
படி முழம் ஊன்றிய நெடு நல் யானை – அகம் 119/17,18
குயில் காழ் சிதைய மண்டி அயில் வாய் – அகம் 167/18
கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர் – புறம் 6/12
நுதி முகம் மழுங்க மண்டி ஒன்னார் – புறம் 31/7
மாடம் மயங்கு எரி மண்டி கோடு இறுபு – புறம் 373/20
மண்டி ஓடினார் சிலர் நெடும் கட கரி வயிற்று – கம்.ஆரண்:7 138/1
மண்டி ஓடின வாலி மகற்கு அமர் – கம்.கிட்:11 16/2
மண்டி ஓடினர் வானர வீரரே – கம்.யுத்2:15 59/4
அடித்து உயிர் குடிப்பென் என்னா அனல் விழித்து ஆர்த்து மண்டி
கொடி தடம் தேரின் முன்னர் குதித்து எதிர் குறுகி நின்றான் – கம்.யுத்2:16 185/3,4
ஆடல் மா களிறும் மாவும் கடாவினர் ஆர்த்து மண்டி
மூடினார் மூடினாரை முறைமுறை துணித்து வாகை – கம்.யுத்2:19 92/2,3
உதிர்ந்தன தலைகள் மண்டி ஓடின உதிர நீத்தம் – கம்.யுத்2:19 93/3
அ கணத்து ஆர்த்து மண்டி ஆயிரம்_கோடி தேரும் – கம்.யுத்3:22 36/1
மான்_குலம் வெரு கொள மயங்கி மண்டி வான் – கம்.யுத்3:24 94/3
மாதிரம் ஒன்றின் நின்று மாறு ஒரு திசை-மேல் மண்டி
ஓத நீர் செல்வது அன்ன தானையை உணர்வு கூட்டி – கம்.யுத்3:30 9/1,2

மேல்


மண்டிட (1)

பிதிர்ந்து சாறு பெரும் துறை மண்டிட
சிதர்ந்து சிந்தி அழிந்தன தேம் கனி – கம்.அயோ:11 19/1,2

மேல்


மண்டிய (8)

உதியன் மண்டிய ஒலி தலை ஞாட்பின் – நற் 113/9
காவிரி மண்டிய சேய் விரி வனப்பின் – பதி 73/11
பொங்கடி படி கயம் மண்டிய பசு மிளை – அகம் 44/17
பார் உடை மருங்கின் ஊறல் மண்டிய
வன்_புலம் துமிய போகி கொங்கர் – அகம் 79/4,5
சகடம் மண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்து – அகம் 136/5
அறத்தின் மண்டிய மற போர் வேந்தர் – புறம் 62/7
மண்டிய பேர் ஒளி வயங்கி வீசலால் – கம்.ஆரண்:10 20/2
மண்டிய செருவில் மான தோள்களால் வாரி வாரி – கம்.சுந்:2 209/2

மேல்


மண்டில (2)

மண்டில சடை முடி துளக்கி வாய்மையாய் – கம்.யுத்1:4 48/3
மண்டில வரி சிலை வானவில்லொடும் – கம்.யுத்4:37 78/1

மேல்


மண்டிலங்களை (1)

மண்டிலங்களை மேருவில் குவித்து-என வயங்கும் – கம்.யுத்4:35 21/3

மேல்


மண்டிலத்தில் (1)

குஞ்சித அடிகள் மண்டிலத்தில் கூட்டுற – கம்.யுத்4:41 93/3

மேல்


மண்டிலத்தின்-மேல் (1)

இந்து மண்டிலத்தின்-மேல் இரவி மண்டிலம் – கம்.யுத்4:37 61/3

மேல்


மண்டிலத்து (6)

அடி படு மண்டிலத்து ஆதி போகிய – மது 390
விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து
முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலைஇய – நெடு 161,162
இரு வேறு மண்டிலத்து இலக்கம் போல – பரி 13/8
எள் அற இயற்றிய நிழல்_காண்_மண்டிலத்து – அகம் 71/13
பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகு வாய் மண்டிலத்து
வயிர் இடைப்பட்ட தெள் விளி இயம்ப – அகம் 269/17,18
மலர் வாய் மண்டிலத்து அன்ன நாளும் – புறம் 175/9

மேல்


மண்டிலம் (41)

பகல் செய் மண்டிலம் பாரித்து ஆங்கு – பெரும் 442
வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி – மது 190
விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம்
இரு கோல் குறிநிலை வழுக்காது குடக்கு ஏர்பு – நெடு 73,74
பல் கதிர் மண்டிலம் கல் சேர்பு மறைய – குறி 216
சேய் விசும்பு இவர்ந்த செழும் கதிர் மண்டிலம்
மால் வரை மறைய துறை புலம்பின்றே – நற் 67/1,2
பல் கதிர் மண்டிலம் பகல் செய்து ஆற்றி – நற் 69/1
செல் சுடர் மழுங்க சிவந்து வாங்கு மண்டிலம்
கல் சேர்பு நண்ணி படர் அடைபு நடுங்க – நற் 117/5,6
புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம்
எல்லாம் தந்ததன்-தலையும் பையென – நற் 152/4,5
கல் சேர் மண்டிலம் சிவந்து நிலம் தணிய – நற் 187/2
இரவு தலை மண்டிலம் பெயர்ந்து என உரவு திரை – நற் 375/7
கடல் சூழ் மண்டிலம் பெறினும் – குறு 300/7
தேயா_மண்டிலம் காணுமாறு இன்று – பரி 17/32
நிழல்_காண்_மண்டிலம் நோக்கி – பரி 21/23
இவட்கே செய்வு-உறு மண்டிலம் மையாப்பது போல் – கலி 7/7
வயக்கு-உறு மண்டிலம் வட_மொழி பெயர் பெற்ற – கலி 25/1
விரி கதிர் மண்டிலம் வியல் விசும்பு ஊர்தர – கலி 71/1
மை அறு மண்டிலம் வேட்டனள் வையம் – கலி 141/12
வானம் ஊர்ந்த வயங்கு ஒளி மண்டிலம்
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் அம் காட்டு – அகம் 11/1,2
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் மண்டிலம்
புலம்_கடை மடங்க தெறுதலின் ஞொள்கி – அகம் 31/1,2
முந்நீர் மண்டிலம் ஆதி ஆற்றா – அகம் 104/5
அகல் வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே – அகம் 122/11
மண்டிலம் மழுக மலை நிறம் கிளர – அகம் 260/1
வயங்கு கதிர் விரிந்த உரு கெழு மண்டிலம்
கயம் கண் வறப்ப பாஅய் நன் நிலம் – அகம் 263/2,3
தண் கதிர் மண்டிலம் அவிர் அற சாஅய் – அகம் 277/1
மழுகு சுடர் மண்டிலம் மா மலை மறைய – அகம் 363/3
இலங்கு சுடர் மண்டிலம் புலம் தலைப்பெயர்ந்து – அகம் 367/1
சுடர் கெழு மண்டிலம் அழுங்க ஞாயிறு – அகம் 378/14
அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம்
நிழல் சூன்று உண்ட நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 381/5,6
யாங்கனம் ஒத்தியோ வீங்கு செலல் மண்டிலம்
பொழுது என வரைதி புறக்கொடுத்து இறத்தி – புறம் 8/6,7
நாகத்து அன்ன பாகு ஆர் மண்டிலம்
தமவே ஆயினும் தம்மொடு செல்லா – புறம் 367/1,2
அன்று உறைந்து அலர் கதிர் பரிதி மண்டிலம் அகன் – கம்.பால:7 4/3
மாறு_இல் மண்டிலம் நிரம்பிய மாணிக்க மணி_கல் – கம்.அயோ:10 15/3
ஒளி கறை மண்டிலம் ஒத்துளது ஆங்கு ஓர் – கம்.ஆரண்:14 37/3
இயலும் மண்டிலம் இகந்து எனையவும் தவிர மேல் – கம்.கிட்:5 13/2
முகமே ஒத்தது மூரி மண்டிலம் – கம்.கிட்:8 19/4
பருதி மண்டிலம் என பொலி முகத்தினன் பல் கால் – கம்.யுத்1:6 12/2
மீன்_குலம் குலைந்து உக வெயிலின் மண்டிலம்
தான் குலைந்து உயர் மதி தழுவ தன்னுழை – கம்.யுத்3:24 94/1,2
எல்லவன் கதிர் மண்டிலம் மாறு கொண்டு இமைக்கும் – கம்.யுத்4:32 2/2
ஒற்ற வானகம் உதய மண்டிலம் என ஒளிர – கம்.யுத்4:32 8/2
மாறு ஓர் வெய்யோன் மண்டிலம் ஒக்கின்றது காணீர் – கம்.யுத்4:33 19/4
இந்து மண்டிலத்தின்-மேல் இரவி மண்டிலம்
வந்து-என வந்தது அம் மான தேர்-அரோ – கம்.யுத்4:37 61/3,4

மேல்


மண்டிலமும் (1)

பரிப்பு சூழ்ந்த மண்டிலமும்
வளி திரிதரு திசையும் – புறம் 30/3,4

மேல்


மண்டின (1)

வரை உறு பிண பெரும் பிறக்கம் மண்டின
கரை உறு நெடும் கடல் தூர்ப்ப காண்டியால் – கம்.சுந்:5 58/3,4

மேல்


மண்டினர் (1)

கலவியின் சுரை கண்டிலர் மண்டினர் கடல்-மேல் – கம்.சுந்:13 20/4

மேல்


மண்டினாள் (1)

மண்டினாள் வெகுளியின் மடித்த வாயினாள் – கம்.அயோ:2 48/2

மேல்


மண்டு (40)

மண்டு அமர் கடந்த நின் வென்று ஆடு அகலத்து – திரு 272
மண்டு அமர் நசையொடு கண்படை பெறாஅது – முல் 67
காழ் மண்டு எஃகமொடு கணை அலை கலங்கி – மது 739
காழ் மண்டு எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்து என – மலை 129
கடல் மண்டு அழுவத்து கயவாய் கடுப்ப – மலை 528
தென் திசை நோக்கி திரிதர்_வாய் மண்டு கால் சார்வா – பரி 10/121
மண்டு அமர் பல கடந்து மதுகையால் நீறு அணிந்து – கலி 1/8
அன்னையோ மண்டு அமர் அட்ட களிறு அன்னான் தன்னை ஒரு – கலி 61/18
மண்டு நீர் ஆரா மலி கடல் போலும் நின் – கலி 73/19
மீளும் புகர் ஏற்று தோற்றம் காண் மண்டு அமருள் – கலி 104/48
கயம் மண்டு பகட்டின் பருகி காண்வர – அகம் 37/11
குயம் மண்டு ஆகம் செம் சாந்து நீவி – அகம் 48/11
வெளிறு இல் கற்பின் மண்டு அமர் அடு-தொறும் – அகம் 106/11
மண்டு அமர் அழுவத்து எல்லி கொண்ட – அகம் 111/13
கழை மாய் காவிரி கடல் மண்டு பெருந்துறை – அகம் 123/11
மலை மருள் யானை மண்டு அமர் ஒழித்த – அகம் 177/15
மணி மண்டு பவளம் போல காயா – அகம் 374/13
மண்டு அமர் பரிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 75/6
மண்டு அமர் அட்ட மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 213/1
மண்டு அமர் கடக்கும் தானை – புறம் 226/5
கடல் மண்டு புனலின் இழுமென சென்று – புறம் 237/18
மண்டு அமர்க்கு உடைந்தனன் ஆயின் உண்ட என் – புறம் 278/4
கடல் மண்டு தோணியின் படை முகம் போழ – புறம் 299/3
மண்டு உற்ற மலிர் நோன் தாள் – புறம் 382/2
மண்டு நீர் நெடு நகர் மாந்தர் போயினார் – கம்.அயோ:14 136/2
மண்டு அமர் யானே செய்து இ மானிடன் வலியை நீக்கி – கம்.ஆரண்:7 66/3
மண்டு ஆர் அமர்தான் வழங்காமையின் வச்சை_மாக்கள் – கம்.ஆரண்:13 39/3
மண்டு பார் அதனின் வாழ் உயிர்கள் அம் மதியினார் – கம்.கிட்:14 6/3
மண்டு அமர் புரியுமால் ஆழி மாறு உற – கம்.சுந்:3 47/4
மண்டு அமர் தொடங்கினன் வானரத்து உரு – கம்.சுந்:12 13/3
மண்டு போரில் அரக்கனை மாய்த்து எனை – கம்.சுந்:12 34/2
மண்டு அமர் தொடங்கினார் வஞ்சர் மாயையால் – கம்.சுந்:14 19/2
மண்டு அமர் இன்றொடு மடங்கும் மன் இலா – கம்.யுத்2:16 263/1
வாளி கடு வல் விசையால் எதிர் மண்டு
ஆளி தொழில் அன்னவன் மார்பின் அறைந்தான் – கம்.யுத்2:18 241/3,4
மண்டு வெம் குருதி ஆறு அம் மறி கடல் மடுத்த மாதோ – கம்.யுத்2:19 49/4
மண்டு அமர் புரிந்தனென் வலியின் ஆர் உயிர் – கம்.யுத்3:24 72/2
மண்டு போர் செய வானரர் இயற்றிய மார்க்கம் – கம்.யுத்3:30 47/2
மண்டு நாள் மறித்தும் காட்ட மன்னுயிர் அனைத்தும் வாரி – கம்.யுத்3:31 230/3
மண்டு போரிடை மடிவதே நலம் என மதித்தார் – கம்.யுத்4:32 6/4
மண்டு வெம் செரு நான் ஒரு கணத்திடை மடித்தே – கம்.யுத்4:32 15/3

மேல்


மண்டுகின்ற (1)

மண்டுகின்ற செருவின் வழக்கு எலாம் – கம்.யுத்2:15 94/1

மேல்


மண்டுதலால் (2)

மாறாடின மா மதம் மண்டுதலால்
ஆறு ஆடின பாய் பரி யானைகளும் – கம்.யுத்2:18 24/2,3
மா வாய் திண் தேர் மண்டுதலால் நீர் மறி வேலை – கம்.யுத்4:33 8/3

மேல்


மண்டும் (8)

நின் மலை பிறந்து நின் கடல் மண்டும்
மலி புனல் நிகழ்தரும் தீம் நீர் விழவின் – பதி 48/13,14
விடேஎன் தொடீஇய செல்வார் துமித்து எதிர் மண்டும்
கடு வய நாகு போல் நோக்கி தொழு வாயில் – கலி 116/5,6
செருப்பு உடை அடியர் தெண் சுனை மண்டும்
அரும் சுரம் அரிய அல்ல வார் கோல் – அகம் 129/13,14
தள்ள_அரிய பெரு நீதி தனி ஆறு புக மண்டும்
பள்ளம் எனும் தகையானை பரதன் எனும் பெயரானை – கம்.பால:12 23/1,2
வாங்கின கொண்டு பாரில் மண்டும் மால் யாறு மான – கம்.கிட்:10 29/2
களிறு ஈர்த்து புக மண்டும் கடும் குருதி தடம் சுழிகள் காண்-மின் காண்-மின் – கம்.யுத்4:33 24/4
மண்ணின் நீர் அளவும் கல்லி நெடு மலை பறித்து மண்டும்
புண்ணின் நீர் ஆறும் பல் பேய் புது புனல் ஆடும் பொம்மல் – கம்.யுத்4:34 21/2,3
அடல் வலி அரக்கற்கு அ போழ்து அண்டங்கள் அழுந்த மண்டும்
கடல்களும் வற்ற வெற்றி கால் கிளர்ந்து உடற்றும்-காலை – கம்.யுத்4:37 18/1,2

மேல்


மண்டுற (1)

மண்டுற வீரர் எல்லாம் வருவது போவதாக – கம்.யுத்2:16 44/2

மேல்


மண்டை (16)

பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல – குறு 169/4
இமிழ் இசை மண்டை உறியொடு தூக்கி – கலி 106/2
நறவு உண் மண்டை நுடக்கலின் இறவு கலித்து – அகம் 96/1
மணி செய் மண்டை தீம் பால் ஏந்தி – அகம் 105/5
கவிழ்ந்த மண்டை மலர்க்குநர் யார் என – புறம் 103/3
பொழுது இடைப்படாஅ புலரா மண்டை
மெழுகு மெல் அடையின் கொழு நிணம் பெருப்ப – புறம் 103/9,10
பாணர் மண்டை நிறைய பெய்ம்-மார் – புறம் 115/2
இலம்படு புலவர் மண்டை விளங்கு புகழ் – புறம் 155/6
ஏலாது கவிழ்ந்த என் இரவல் மண்டை
மலர்ப்போர் யார் என வினவலின் மலைந்தோர் – புறம் 179/2,3
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ – புறம் 235/10
பலர் மீது நீட்டிய மண்டை என் சிறுவனை – புறம் 286/3
தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை
இவற்கு ஈக என்னும் அதுவும் அன்றிசினே – புறம் 289/6,7
ஆனா மண்டை வன்னி அம் துடுப்பின் – புறம் 372/7
விழவு இன்று ஆயினும் உழவர் மண்டை
இரும் கெடிற்று மிசையொடு பூ கள் வைகுந்து – புறம் 384/7,8
ஊன் கொண்ட வெண் மண்டை
ஆன் பயத்தான் முற்று அழிப்பவும் – புறம் 386/5,6
அழல் கான்று அன்ன அரும் பெறல் மண்டை
நிழல் காண் தேறல் நிறைய வாக்கி – புறம் 398/21,22

மேல்


மண்டைய (1)

மண்டைய கண்ட மான் வறை கருனை – புறம் 398/24

மேல்


மண்டையர் (1)

உச்சி குடத்தர் புத்து அகல் மண்டையர்
பொது செய் கம்பலை முது செம் பெண்டிர் – அகம் 86/8,9

மேல்


மண்டையான் (1)

தேஎம் கொண்ட வெண் மண்டையான்
வீங்கு முலை கறக்குந்து – புறம் 352/1,2

மேல்


மண்டையொடு (3)

மென் தினை புன்கம் உதிர்த்த மண்டையொடு
இரும் கதிர் அலமரும் கழனி கரும்பின் – அகம் 237/10,11
பரூஉ கள் மண்டையொடு ஊழ் மாறு பெயர – புறம் 125/3
வண்டு படு நறவின் தண்டா மண்டையொடு
வரையா பெரும் சோற்று முரி வாய் முற்றம் – புறம் 261/2,3

மேல்


மண்டோ (1)

மக்கள் இனி நின்று உளான் மண்டோ தரி மகனே – கம்.யுத்2:18 269/3

மேல்


மண்ணகத்தன (1)

மண்ணகத்தன மலைகளும் மரங்களும் மற்றும் – கம்.கிட்:7 58/1

மேல்


மண்ணகம் (1)

மண்ணகம் திரிய நின்ற மால் வரை திரிய மற்றை – கம்.ஆரண்:13 115/1

மேல்


மண்ணதோ (1)

வானதோ மண்ணதோ மற்று வெற்பதோ – கம்.கிட்:6 30/1

மேல்


மண்ணல் (1)

இன்று நின் ஒலி குரல் மண்ணல் என்றதற்கு – அகம் 369/11

மேல்


மண்ணவர் (4)

மண்ணவர் வறுமை நோய்க்கு மருந்து அன சடையன் வெண்ணெய் – கம்.பால:8 1/3
மண்ணவர் திசைகள் தூர்த்தார் மங்கலம் இசைக்கும் சங்கம் – கம்.அயோ:3 78/2
விண் நாட்டவர் மண்ணவர் விஞ்சையர் நாகர் மற்றும் – கம்.அயோ:4 118/1
மண்ணவர் இறைஞ்ச செல்லும் மாருதி மறம் உள் கூர – கம்.சுந்:1 25/2

மேல்


மண்ணா (10)

மண்ணா கூந்தல் மாசு அற கழீஇ – நற் 42/8
மண்ணா பசு முத்து ஏய்ப்ப குவி இணர் – நற் 94/5
மண்ணா ஆயின் மணம் கமழ் கொண்டு – பதி 21/32
மண்ணா மணி போல தோன்றும் என் மேனியை – கலி 41/33
மண்ணா முத்தம் அரும்பிய புன்னை – அகம் 30/13
பின்னொடு முடித்த மண்ணா முச்சி – அகம் 73/1
கண் விட தெறிக்கும் மண்ணா முத்தம் – அகம் 173/14
மண்ணா முத்தம் ஒழுக்கிய வன முலை – அகம் 247/1
கண்ணி வாடிய மண்ணா மருங்குல் – அகம் 343/6
மண்ணா வனைதல் ஒல்லுமோ நினக்கே – புறம் 228/15

மேல்


மண்ணாள் (1)

யான் போது துணைப்ப தகரம் மண்ணாள்
தன் ஓர் அன்ன தகை வெம் காதலன் – அகம் 117/11,12

மேல்


மண்ணி (13)

மாண் தலை கொடியொடு மண்ணி அமைவர – திரு 227
மணம் கமழ் மாதரை மண்ணி அன்ன – பொரு 19
ஆவுதி மண்ணி அவிர் துகில் முடித்து – மது 494
தண் நறும் தகரம் கமழ மண்ணி
ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழா – குறி 108,109
உண்ணா பைஞ்ஞிலம் பனி துறை மண்ணி
வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 31/6,7
மண்ணி மாசு அற்ற நின் கூழையுள் ஏறு அவன் – கலி 107/30
கன்று உடை மட பிடி கயம் தலை மண்ணி
சேறு கொண்டு ஆடிய வேறுபடு வய களிறு – அகம் 121/5,6
அகல் இடம் குயின்ற பல் பெயர் மண்ணி
நறு விரை மஞ்சள் ஈர்ம் புறம் பொலிய – அகம் 269/8,9
நன் மாண் விழவில் தகரம் மண்ணி
யாம் பல புணர்ப்ப சொல்லாள் காம்பொடு – அகம் 385/6,7
மண்ணி வாரா அளவை எண்ணெய் – புறம் 50/6
மூதூர் வாயில் பனி கயம் மண்ணி
மன்ற வேம்பின் ஒண் குழை மிலைந்து – புறம் 79/1,2
மண்-உறு மணியின் மாசு அற மண்ணி
புது மலர் கஞல இன்று பெயரின் – புறம் 147/7,8
மீ படர்ந்து இறந்து வன் கோல் மண்ணி
வள் பரிந்து கிடந்த என் தெண் கண் மா கிணை – புறம் 399/22,23

மேல்


மண்ணிடை (32)

மண்ணிடை யாவர் இராகவன் அன்றி மா தவம் அறத்தொடும் வளர்த்தார் – கம்.பால:3 5/2
மண்ணிடை வெட்டுவ வாள் கை மைந்தர்-தம் – கம்.பால:3 43/2
மண்ணிடை உயிர்-தொறும் வளர்ந்து தேய்வு இன்றி – கம்.பால:4 9/1
இடி ஏறுண்ட மால் வரை போல் மண்ணிடை வீழ்ந்தான் – கம்.அயோ:3 39/4
வீழும் மண்ணிடை வீழ்ந்தனர் வீந்திலர் – கம்.அயோ:4 224/2
மண்ணிடை இழிந்து ஒரு வழி கொண்டால் என – கம்.அயோ:12 31/3
மண்ணிடை விழுந்தனன் வானின் உம்பரான் – கம்.அயோ:14 56/4
மண்ணிடை கடிது பொத்துதல் வழக்கு எனலுமே – கம்.ஆரண்:1 43/4
மண்ணிடை மணியின் வந்த வஞ்சியே போல்வாள் வந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 50/4
உயரும் விண்ணிடை மண்ணிடை விழும் கிடந்து உழைக்கும் – கம்.ஆரண்:6 90/1
மண்ணிடை புழுவின் வாழும் மானிடர் வலியர் என்றாய் – கம்.ஆரண்:12 65/2
மண்ணிடை தன்னையும் மறந்து சாம்பினாள் – கம்.ஆரண்:13 51/4
மண்டலம் பல மண்ணிடை கிடந்து என மணியின் – கம்.ஆரண்:13 89/3
மண்ணிடை வைகல்-தோறும் வரம்பு இலாது ஆடும் மாக்கள் – கம்.ஆரண்:16 9/2
குளித்தன மண்ணிடை கூனல் தந்து எலாம் – கம்.கிட்:10 119/4
மடல் கொண்டு ஓங்கிய அலங்கலாய் மண்ணிடை மாக்கள் – கம்.கிட்:12 35/3
மண்ணிடை விழுந்த என்னை வானிடை வயங்கு வள்ளல் – கம்.கிட்:16 56/1
மண்ணிடை வீழ்கில மறித்தும் போகில – கம்.சுந்:2 55/2
இடி_ஏறு உண்ட மால் வரை போல் மண்ணிடை வீழ்ந்தாள் – கம்.சுந்:2 89/4
வலித்தான் பகு வாய் மடித்து மலை போல் தலை மண்ணிடை வீழ – கம்.சுந்:8 47/4
மதிக்கும் வல் எழுவினால் அரைக்கும் மண்ணிடை
குதிக்கும் வன் தலையிடை கடிக்கும் குத்துமால் – கம்.சுந்:9 36/3,4
செய்யு-மின் மண்ணிடை தேய்-மின் தின்னு-மின் – கம்.சுந்:12 1/3
மயர்வு_இல் மன் நெடும் சேவடி மண்ணிடை வைப்பின் – கம்.யுத்1:3 13/1
மண்ணிடை வானவர் வருவர் என்று அவர் – கம்.யுத்1:5 24/3
வாரியின் அமுக்கும் கையால் மண்ணிடை தேய்க்கும் வாரி – கம்.யுத்2:16 174/1
அற்று எழுந்தன விழுந்து மண்ணிடை அழுந்துகின்றன அனந்தமால் – கம்.யுத்2:19 63/4
மலை என எழுவர் வீழ்வர் மண்ணிடை புரள்வர் வானில் – கம்.யுத்2:19 193/1
மலையின் பெரியான் உடல் மண்ணிடை இட்டு – கம்.யுத்3:20 72/1
புல்லி மண்ணிடை புரண்டன சில சில போர் ஆள் – கம்.யுத்3:22 55/3
மாலை வாளியின் கேசரி மண்ணிடை மடிந்தான் – கம்.யுத்3:22 173/4
வாரும் வாரும் என்று அழைக்கும் மானிடற்கு இ மண்ணிடை
பேருமாறும் நம்மிடை பிழைக்குமாறும் எங்ஙனே – கம்.யுத்3:31 75/3,4
விரவு பொன்னினை மண்ணிடை நிறுத்தி விண்ணிடையே – கம்.யுத்4:40 119/2

மேல்


மண்ணிய (6)

மண்ணிய சென்ற ஒண் நுதல் அரிவை – குறு 292/1
வளர் திரை மண்ணிய கிளர் பொறி நாப்பண் – பரி 2/32
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்பு உற்று – அகம் 136/8
தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி – அகம் 393/23
பெண்மை நிறைந்த பொலிவொடு மண்ணிய
துகில் விரி கடுப்ப நுடங்கி தண்ணென – புறம் 337/8,9
மண்ணிய மணி நிற வண்ண வண் துழாய் – கம்.பால:24 40/2

மேல்


மண்ணில் (24)

மருள் தரும் வனத்தில் மண்ணில் வானரர் ஆகி வந்தார் – கம்.பால:5 26/3
மின் துவள்கின்றது போல மண்ணில் வீழ்ந்தாள் – கம்.அயோ:3 8/2
மறையவன் வகுத்தன மண்ணில் வானிடை – கம்.அயோ:12 9/2
மை_அறு விசும்பில் மண்ணில் மற்றும் ஓர் உலகில் முற்றும் – கம்.அயோ:13 61/1
மண்ணில் நோக்க அரு வானினில் மற்றினில் – கம்.ஆரண்:7 6/1
மண்ணில் கரனே முதலோர் உதிரத்தின் வாரி – கம்.ஆரண்:13 26/2
மற்று இனி உரைப்பது என்னே வானிடை மண்ணில் நின்னை – கம்.கிட்:3 27/1
சொற்றலும் அருக்கன் தோன்றல் சொல்லுவான் மண்ணில் விண்ணில் – கம்.கிட்:11 86/1
மா கால் விசைக்க வடம் மண்ணில் உற வாலோடு – கம்.சுந்:1 72/3
இறுத்தலும் எளிதாம் மண்ணில் யாவர்க்கும் இயக்கம் உண்டே – கம்.சுந்:2 37/2
மண்ணில் தீய மானுயர் தம்தம் வழியோடும் – கம்.சுந்:3 150/1
மா இரு நெடு வரை வாங்கி மண்ணில் இட்டு – கம்.சுந்:9 35/1
மண்ணில் கண்ட வானவரை வலியின் கவர்ந்த வரம் பெற்ற – கம்.சுந்:12 115/1
மண்ணில் சாகிலன் வானிலும் சாகிலன் வரத்தால் – கம்.யுத்1:3 14/4
வழிந்த கண்ணீரின் மண்ணில் மார்பு உற வணங்கினானை – கம்.யுத்1:4 138/2
மண்ணில் வேர் உற பற்றிய நெடு மரம் மற்றும் – கம்.யுத்1:6 28/3
மதில் புறம் கண்டு மண்ணில் மறைந்தன – கம்.யுத்2:15 24/2
மூலமே மண்ணில் மூழ்கி கிடந்தது ஓர் பொருப்பை முற்றும் – கம்.யுத்2:16 179/1
மண்ணில் திரியாத வய பரியே – கம்.யுத்3:20 96/4
மண்ணில் செல்லுதிர் இ கணத்தே எனும் மனத்தார் – கம்.யுத்3:22 179/4
வாழியார்க்கு இல்லை வாளா மயங்கலை மண்ணில் வந்தாய் – கம்.யுத்3:23 25/4
மண்ணில் நின்ற மால் யானையை வாயிடும் பசியார் – கம்.யுத்3:31 9/2
மண்ணில் செல்வார் மேனியின் வீழ மடிவுற்றார் – கம்.யுத்4:33 17/2
மண்ணில் செல்வன செல்லினும் மாசு_அற – கம்.யுத்4:37 41/1

மேல்


மண்ணின் (17)

இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என் – அகம் 32/10
மண்ணின் நீர் உலந்து வானம் மழை அற வறந்த காலத்து – கம்.பால:21 4/3
மண்ணின் மேல் விழுந்து அலறி மாழ்குவான் – கம்.அயோ:11 118/1
விரிந்து ஆர் சிறை கீழ் உற வீழ்ந்தனன் மண்ணின் விண்ணோர் – கம்.ஆரண்:13 43/1
மண்ணின் மேல் அவன் தேர் சென்ற சுவடு எலாம் மாய்ந்து – கம்.ஆரண்:13 78/1
ஊனம் உற்றிட மண்ணின் உதித்தவர் – கம்.சுந்:6 23/1
உயர்க்கும் விண் மிசை ஓங்கலின் மண்ணின் வந்து உறலின் – கம்.சுந்:7 53/2
மாருதத்தினும் மண்ணின் மற்று எவற்றினும் மாளான் – கம்.யுத்1:3 16/2
மண்ணின் நின்று மேல் மலர் அயன் உலகு உற வாழும் – கம்.யுத்1:3 43/1
மறம் கிளர் செருவில் வென்று வாழ்ந்திலை மண்ணின் மேலா – கம்.யுத்2:16 143/1
வான் உள அறத்தின் தோன்றும் சொல்_வழி வாழு மண்ணின்
ஊன் உள உடம்புக்கு எல்லாம் உயிர் உள உணர்வும் உண்டால் – கம்.யுத்2:17 20/1,2
மண்ணின் தலை உருள்கின்றன மழை ஒத்து உயர் மதமா – கம்.யுத்2:18 140/4
மண்ணின் தலை நெரியும்படி திரிகின்றன மலை-போல் – கம்.யுத்2:18 143/3
மண்ணின் தலை வானர மேனியர் வந்தார் – கம்.யுத்2:18 256/1
சுழித்து வந்து வீழ்வ என்ன மண்ணின் மீது துன்னுமால் – கம்.யுத்3:31 96/2
மண்ணின் நீர் அளவும் கல்லி நெடு மலை பறித்து மண்டும் – கம்.யுத்4:34 21/2
மண்ணின் நீத்தம் ஒத்து இழிதர தழீஇ நின்று மைந்த – கம்.யுத்4:40 112/2

மேல்


மண்ணின்-நின்றும் (1)

வாள் தலை நேமி தோன்றி மறைந்தது மண்ணின்-நின்றும்
தோட்டனன் அனுமன் மற்று அ குன்றினை வயிர தோளால் – கம்.யுத்3:24 62/3,4

மேல்


மண்ணின்-மேல் (2)

மண்ணின்-மேல் வந்த வானர சேனையின் வரம்பே – கம்.கிட்:12 24/4
வாளி மேலும் வில்லின் மேலும் மண்ணின்-மேல் வளர்ந்த மா – கம்.யுத்3:31 80/3

மேல்


மண்ணினிடையோன் (1)

வந்து மண்ணினிடையோன் எனினும் வானினிடையோர் – கம்.ஆரண்:1 16/3

மேல்


மண்ணினில் (1)

மந்திர மணியினின் பொன்னின் மண்ணினில்
அந்தரத்து அவிர் சுடர் அவை இன்று ஆயினும் – கம்.கிட்:14 32/2,3

மேல்


மண்ணினுக்கு (1)

வாரம் அன்று நின் மண்ணினுக்கு என் உடல் – கம்.கிட்:7 90/2

மேல்


மண்ணினும் (5)

மண்ணினும் நல்லள் மலர்_மகள் கலை_மகள் கலை ஊர் – கம்.அயோ:1 39/1
மண்ணினும் வானினும் மற்றை மூன்றினும் – கம்.ஆரண்:14 98/1
மண்ணினும் விசும்பினும் மருங்கினும் வலித்தார் – கம்.சுந்:8 36/3
மண்ணினும் வானினும் மற்றும் முற்றும் நின் – கம்.யுத்1:2 26/1
மண்ணினும் வானினும் மற்றை மூன்றினும் – கம்.யுத்1:3 71/3

மேல்


மண்ணினுளோர்களும் (1)

வானோர்களும் மண்ணினுளோர்களும் மற்று – கம்.யுத்2:18 52/1

மேல்


மண்ணினே (2)

மலைகளும் தலைகளும் விழுந்த மண்ணினே – கம்.ஆரண்:7 108/4
மண்டலம் விழுந்தன போன்ற மண்ணினே – கம்.யுத்2:18 106/4

மேல்


மண்ணினை (7)

மண்ணினை காக்கின்ற மன்னன் மைந்தர்கள் – கம்.பால:8 30/3
மண்ணினை மறைத்தன மலிந்த மா கொடி – கம்.அயோ:12 26/2
மண்ணினை ஓடி வளைந்தார் – கம்.சுந்:13 46/2
மண்ணினை அளந்து நின்ற மால் என வளர்ந்து நின்றான் – கம்.யுத்2:16 53/4
மண்ணினை எடுக்க எண்ணும் வானினை இடிக்க எண்ணும் – கம்.யுத்2:18 263/1
வான் விடின் விடாது மற்று இ மண்ணினை எண்ணி என்னே – கம்.யுத்2:19 237/2
மண்ணினை நோக்கிய மலரின் வைகுவாள் – கம்.யுத்4:40 57/2

மேல்


மண்ணினையே (1)

பகைவர் உண்ணா அரு மண்ணினையே
அம்பு துஞ்சும் கடி அரணால் – புறம் 20/15,16

மேல்


மண்ணினோடும் (1)

வடு கண் வார் கூந்தலாளை இராவணன் மண்ணினோடும்
எடுத்தனன் ஏகுவானை எதிர்ந்து எனது ஆற்றல்கொண்டு – கம்.ஆரண்:13 113/1,2

மேல்


மண்ணு (4)

வேறுபடு புனல் என விரை மண்ணு கலிழை – பரி 6/44
மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ் பாவை – அகம் 136/13
வார் மணி புனலால் மண்ணை மண்ணு நீர் ஆட்டும் கண்ணான் – கம்.அயோ:13 39/4
மண்ணு நீர் உகுத்தி நீ மலர்க்கையால் என்றான் – கம்.அயோ:14 77/4

மேல்


மண்ணுக்கும் (1)

மண்ணுக்கும் திசைகள் வைத்த வரம்பிற்கும் மலரோன் வைகும் – கம்.யுத்3:24 47/3

மேல்


மண்ணுநள் (1)

நெடும் சுழி நீத்தம் மண்ணுநள் போல – அகம் 62/10

மேல்


மண்ணும் (29)

பசும்_பொன் உலகமும் மண்ணும் பாழ்பட – பரி 2/3
உண்டாகிய உயர் மண்ணும்
சென்று பட்ட விழு கலனும் – புறம் 17/24,25
வண்டல் இட்டு ஓட மண்ணும் மதுகரம் மொய்க்கும் மாதோ – கம்.பால:2 12/4
மழை விழும் விழும்-தொறும் மண்ணும் கீழ் உற – கம்.பால:3 54/3
விண்ணும் மண்ணும் திசை அனைத்தும் விழுங்கி கொண்ட விரி நல் நீர் – கம்.பால:10 73/3
மண்ணும் மணி முழவு அதிர வான் அரங்கில் நடம் புரி வாள் இரவி ஆன – கம்.பால:11 16/3
மண்ணும் முழவின் ஒலி மங்கையர் பாடல் ஓதை – கம்.பால:16 44/1
மாகமும் நாகமும் மண்ணும் வென்ற வாளான் – கம்.அயோ:3 25/4
விண்ணும் மண்ணும் இ வேலையும் மற்றும் வேறு – கம்.அயோ:4 17/1
மண்ணும் நீராய் வந்த புனலை மகனே வினையேற்கு – கம்.அயோ:4 55/3
மரங்களும் மலைகளும் மண்ணும் கண் உற – கம்.அயோ:12 46/2
மீன் சுடர் விண்ணும் மண்ணும் விரிந்த போர் அரக்கர் என்னும் – கம்.ஆரண்:6 51/3
மீள_அரும் செருவில் விண்ணும் மண்ணும் என் மேல் வந்தாலும் – கம்.ஆரண்:7 62/1
மின் வானமும் மண்ணும் விளங்குவது ஓர் – கம்.ஆரண்:11 43/2
மாற்றம் என் பகர்வது மண்ணும் வானமும் – கம்.ஆரண்:12 9/1
மண்ணும் நீர் முதல் மங்கலங்களும் – கம்.கிட்:9 4/1
மலரோன் நின்றுளன் மண்ணும் விண்ணும் உண்டு – கம்.கிட்:16 35/1
மாவொடு மரனும் மண்ணும் வல்லியும் மற்றும் எல்லாம் – கம்.சுந்:1 19/1
கட்புலன் கதுவல் ஆகா வேகத்தான் கடலும் மண்ணும்
உட்பட கூடி அண்டம் உற உள செலவின் ஒற்றை – கம்.சுந்:1 24/2,3
வேர்த்தனர் திசை காப்பாளர் சலித்தன விண்ணும் மண்ணும்
தார் தனி வீரன் தானும் தனிமையும் அவர்-மேல் சார்ந்தான் – கம்.சுந்:10 24/3,4
வாழி வற்றா மறி கடலும் மண்ணும் வட-பால் வான் தோய – கம்.யுத்1:1 1/2
மண்ணும் வானமும் மற்றைய பிறவும் தன் வாய் பெய்து – கம்.யுத்2:15 224/3
வான் நகும் மண்ணும் எல்லாம் நகும் நெடு வயிர தோளான் – கம்.யுத்2:16 11/1
மேருவும் விண்ணும் மண்ணும் கடல்களும் வேண்டும் அன்றே – கம்.யுத்2:16 20/4
வருக முன் வானமும் மண்ணும் மற்றவும் – கம்.யுத்2:16 88/2
வான் எலாம் பகழி வானின் வரம்பு எலாம் பகழி மண்ணும்
தான் எலாம் பகழி குன்றின் தலை எலாம் பகழி சார்ந்தோர் – கம்.யுத்2:18 195/1,2
ஒத்து அண்டமும் மண்ணும் நடுங்க உருத்தான் – கம்.யுத்2:18 239/2
மண்ணும் நீர்க்கு வரம்பு கண்டால் அன்றி – கம்.யுத்4:41 50/3
மண்ணும் வானும் உயிர்களும் வாழுமோ – கம்.யுத்4:41 73/4

மேல்


மண்ணுமே (1)

மெய் வலி அரக்கரால் விண்ணும் மண்ணுமே
செய் தவம் இழந்தன திருவின் நாயக – கம்.பால:5 15/2,3

மேல்


மண்ணுலகு (1)

ஆக்கிய தூளி விண்ணும் மண்ணுலகு ஆக்க போனான் – கம்.பால:14 79/4

மேல்


மண்ணுவ (1)

மண்ணுவ மணி பொன் மலைய கடல் – பரி 23/23

மேல்


மண்ணுளே (2)

மண்ணுளே இழிந்தது என்ன வந்து போன மைந்தனார் – கம்.பால:13 53/2
மண்ணுளே நோக்கி நின்று வாய் மடித்து உருத்து மாயா – கம்.சுந்:11 17/3

மேல்


மண்ணுளோரையும் (1)

வாரும் உங்களுடன் வானுளோர்களையும் மண்ணுளோரையும் வர சொலும் – கம்.யுத்2:19 77/3

மேல்


மண்ணுற (1)

மண்ணுற சேற்றுள் புக்கு சுரிகின்ற மாலை குன்றம் – கம்.யுத்1:8 19/1

மேல்


மண்ணுறு (1)

மண்ணுறு காவல் திண் மதில் வாயில் – கம்.யுத்3:26 20/2

மேல்


மண்ணே (1)

மண்ணே கொள் நீ மற்றையது ஒன்றும் மற என்றான் – கம்.அயோ:3 32/4

மேல்


மண்ணை (5)

நுதி முகம் மழுகிய மண்ணை வெண் கோட்டு – அகம் 24/12
வார் மணி புனலால் மண்ணை மண்ணு நீர் ஆட்டும் கண்ணான் – கம்.அயோ:13 39/4
வரும் என நினைகையும் மண்ணை என்-வயின் – கம்.அயோ:14 43/2
வாசியை பார்க்கும் இ மண்ணை பார்க்குமால் – கம்.யுத்2:16 293/3
மயங்கினான் வள்ளல் தம்பி மற்றையோர் முற்றும் மண்ணை
முயங்கினார் மேனி எல்லாம் மூடினான் அரக்கன் மூரி – கம்.யுத்2:19 203/1,2

மேல்


மண்ணையும் (2)

மண்ணையும் வானையும் வயங்கு திக்கையும் – கம்.அயோ:12 43/1
வீழின் மீச்செலின் மண்ணையும் விண்ணையும் தொளைப்ப – கம்.யுத்2:15 226/3

மேல்


மண்ணொடு (2)

வாய் பகை கடியும் மண்ணொடு கடும் திறல் – அகம் 101/6
மா மரங்கள் மடிந்தன மண்ணொடு
தாம் அரங்க அரங்கு தகர்ந்து உக – கம்.சுந்:6 27/2,3

மேல்


மண்ணொடும் (5)

வாங்கினன் தேரிடை வைத்த மண்ணொடும்
வீங்கு தோள் மீ கொடு விண்ணின் ஏகினான் – கம்.ஆரண்:13 50/3,4
வைத்த மா நிதி மண்ணொடும் மறைந்தன வாங்கி – கம்.ஆரண்:13 72/3
மலையின்-மேல் உரும் இடித்து என்ன வான் மண்ணொடும்
குலைய மா திசைகளும் செவிடு உற குத்தினான் – கம்.கிட்:5 11/3,4
மண்ணொடும் கொண்டு போனான் வான் உயர் கற்பினாள்-தன் – கம்.சுந்:14 32/1
வளைத்து வீக்கிய வாளியால் மண்ணொடும் திண்ணம் – கம்.யுத்3:22 177/3

மேல்


மண்ணோடு (1)

மண்ணோடு உன்னோடு என் ஆம் வசையோ வலிதே என்றான் – கம்.அயோ:4 44/4

மேல்


மண்ணோடும் (1)

மறி கடல் குடித்து வானம் மண்ணோடும் பறிக்க வல்ல – கம்.யுத்3:26 8/1

மேல்


மண்ணோர் (4)

மண்ணோர் பாராது எள்ளுவர் வாளா பழி பூண்டாய் – கம்.அயோ:11 83/2
வந்ததே என்னை பெற்று வாழ்ந்தவாறு இதுவோ மண்ணோர்
தந்தையே தாயே செய்த தருமமே தவமே என்னும் – கம்.யுத்2:17 34/2,3
தேவரே முதலா மற்றை திண் திறல் நாகர் மண்ணோர்
யாவரும் வந்து நுந்தை அடி தொழுது ஏவல் செய்வார் – கம்.யுத்2:17 54/1,2
மண்ணோர் உயிரே இமையோர் வலியே – கம்.யுத்3:23 13/3

மேல்


மண்தலத்து (1)

வீற்று மண்தலத்து யாவையும் வீழ்கில யாண்டும் – கம்.கிட்:4 8/2

மேல்


மண்தலம் (4)

மண்தலம் கிழிந்த வாயில் மறி கடல் மோழை மண்ட – கம்.சுந்:6 60/1
மண்தலம் கடல் ஆகி மறைந்ததே – கம்.யுத்1:8 26/4
திரிகை ஒத்தது மண்தலம் கதிர் ஒளி தீர்ந்த – கம்.யுத்2:15 207/4
வாளி ஆர்த்தன தேர் இவர் மண்தலம்
தூளி ஆர்த்திலதால் பிணம் துன்னலால் – கம்.யுத்2:19 134/3,4

மேல்


மண்படி (1)

மண்படி செய்த தவத்தினில் வந்த – கம்.ஆரண்:14 34/1

மேல்


மண்பால் (1)

மண்பால்_அமரர் வரம்பு ஆரும் காணாத – கம்.ஆரண்:15 45/1

மேல்


மண்பால்_அமரர் (1)

மண்பால்_அமரர் வரம்பு ஆரும் காணாத – கம்.ஆரண்:15 45/1

மேல்


மண்பாலவரே-கொல் (1)

மண்பாலவரே-கொல் விளைப்பவர் மாயை என்றான் – கம்.ஆரண்:10 150/4

மேல்


மண (38)

மண இல் கமழும் மா மலை சாரல் – மலை 151
தன் அமர் ஆயமொடு நன் மண நுகர்ச்சியின் – ஐங் 379/1
நெய்ம் மாண் சிவிறியர் நீர் மண கோட்டினர் – பரி 6/34
வரு புனல் வையை மணல் தொட்டேன் தரு மண வேள் – பரி 8/61
கய வாய் நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை – பரி 8/74
வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்து அன்னார் – பரி 10/20
திரை நுரை மென் பொகுட்டு தேம் மண சாந்தின் – பரி 11/27
வாச மண துவர் வாய் கொள்வோரும் – பரி 12/22
மண முரசு எறிதர – பரி 22/15
மைந்தர் மகளிர் மண விரை தூவிற்று என்று – பரி 24/60
மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல் – கலி 14/3
மாதரார் முறுவல் போல் மண மௌவல் முகை ஊழ்ப்ப – கலி 27/4
மை தவழ் வெற்பன் மண அணி காணாமல் – கலி 39/42
மண மனையாய் என வந்த மல்லலின் மாண்பு அன்றோ – கலி 66/10
ஒலி கொண்ட சும்மையான் மண மனை குறித்து எம் இல் – கலி 68/18
மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே – கலி 70/10
மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே – கலி 70/10
மராஅம் அலைத்த மண வாய் தென்றல் – அகம் 21/12
கொயல் அரு நிலைஇய பெயல் ஏர் மண முகை – அகம் 42/2
மண மனை கமழும் கானம் – அகம் 107/21
படு மண முழவொடு பரூஉ பணை இமிழ – அகம் 136/7
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர் – அகம் 141/14
மன்ற வேங்கை மண நாள் பூத்த – அகம் 232/7
முகிலினொடு இகலுவ கடி மண முரசம் – கம்.பால:2 45/4
மழவர்-தம் மனையன மண_ஒலி இசையின் – கம்.பால:2 50/3
வீடும் விரவும் மண பந்தரும் வீணை வண்டும் – கம்.பால:3 71/3
புக்கு அவளோடும் காம புது மண மதுவின் தேறல் – கம்.பால:9 19/1
ஆனை மேல் மண_முரசு அறைக என்று ஏவினான் – கம்.பால:14 7/4
வல்லி பொரு சிற்றிடை மடந்தை மண நாள் ஆம் – கம்.பால:22 40/3
மானவர் பெருமானும் மண நினைவினன் ஆக – கம்.பால:23 19/1
கன்னலின் மண வேலை கடிகைகள் தெரிவாரும் – கம்.பால:23 31/4
மண் உறு திருநாளே ஒத்தது அம் மண நாளே – கம்.பால:23 38/4
மன்றலின் வந்து மண தவிசு ஏறி – கம்.பால:23 85/1
சிங்கம் மண தொழில் செய்த திறத்தால் – கம்.பால:23 99/3
கொற்றவன் முடி மண கோலம் காணவும் – கம்.அயோ:11 55/3
மண தொழில் புரியும் அன்றே மருத்தனை உருவம் மாற்றி – கம்.யுத்2:17 3/4
மண_வினை முடித்து என் கையை மந்திர மரபின் தொட்ட – கம்.யுத்2:17 43/3
மண பெரும் களத்தில் மோடி மங்கல வாழ்க்கை வைப்பில் – கம்.யுத்2:19 220/3

மேல்


மண_முரசு (1)

ஆனை மேல் மண_முரசு அறைக என்று ஏவினான் – கம்.பால:14 7/4

மேல்


மண_வினை (1)

மண_வினை முடித்து என் கையை மந்திர மரபின் தொட்ட – கம்.யுத்2:17 43/3

மேல்


மண_ஒலி (1)

மழவர்-தம் மனையன மண_ஒலி இசையின் – கம்.பால:2 50/3

மேல்


மணக்கும்-கால் (1)

மணக்கும்-கால் மலர் அன்ன தகையவாய் சிறிது நீர் – கலி 25/13

மேல்


மணத்தல் (1)

வருத்தம் நீங்கு அரக்கர்-தம்மில் மானிடர் மணத்தல் நங்கை – கம்.ஆரண்:6 44/3

மேல்


மணத்தலும் (1)

மணத்தலும் தணத்தலும் இலமே – குறு 168/6

மேல்


மணத்தற்கு (1)

மணத்தற்கு அரிய பணை பெரும் தோளே – குறு 100/7

மேல்


மணத்தை (1)

வள்ளல் மணத்தை மகிழ்ந்தனன் என்றால் – கம்.பால:13 30/1

மேல்


மணந்த (15)

குருகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்றே – குறு 25/5
நல்_தோள் மணந்த ஞான்றை மற்று அவன் – குறு 36/4
புலம்பு அணிந்தன்று அவர் மணந்த தோளே – குறு 50/5
மருந்து பிறிது இல்லை அவர் மணந்த மார்பே &#