ம – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மக்கட்கு 3
மக்கள் 21
மக்கள்-காறும் 1
மக்கள்-பால் 1
மக்களில் 2
மக்களின் 2
மக்களும் 9
மக்களுள் 2
மக்களே 1
மக்களை 7
மக்காள் 1
மக 10
மகட்கு 10
மகட்கே 2
மகடூஉ 7
மகத்து 1
மகம் 2
மகமுமே 1
மகமுறை 4
மகர 46
மகர_பகு_வாய் 1
மகர_வாய் 1
மகரக்கண்ணன் 1
மகரங்கள் 3
மகரந்த 2
மகரந்தம் 1
மகரந்தமும் 1
மகரம் 7
மகரமீன் 1
மகரமும் 2
மகரவாய் 1
மகராக்கன் 1
மகரிகை 3
மகவாய் 1
மகவு 8
மகவுடையார் 1
மகவும் 1
மகவை 4
மகவொடு 3
மகவோடு 1
மகவோடும் 1
மகள் 243
மகள்-கொல் 2
மகள்-தன் 1
மகள்-மேல் 1
மகள்கொடை 1
மகளிர் 301
மகளிர்-தம் 2
மகளிர்க்கு 19
மகளிர்க்கும் 1
மகளிர்கள் 3
மகளிரின் 15
மகளிருக்கு 1
மகளிரும் 17
மகளிருள் 1
மகளிருள்ளும் 2
மகளிரே 2
மகளிரேம் 1
மகளிரை 8
மகளிரொடு 21
மகளிரோடு 9
மகளிரோடும் 1
மகளின் 1
மகளும் 1
மகளே 21
மகளேன் 1
மகளை 13
மகளையாய் 1
மகளொடு 1
மகளோ 1
மகளோடு 1
மகற்கு 18
மகன் 153
மகன்-கொல் 1
மகன்-தன் 1
மகன்-பால் 1
மகன்-மேல் 1
மகன்-வயின் 3
மகன்றில் 4
மகன்றிலுடன் 1
மகனுக்கு 2
மகனுக்கும் 2
மகனும் 9
மகனும்மே 1
மகனே 26
மகனேன் 1
மகனை 22
மகனையும் 1
மகனொடு 4
மகனொடும் 1
மகனோ 3
மகனோடும் 1
மகார் 1
மகாரின் 1
மகாரை 1
மகாரோடு 2
மகாஅர் 6
மகாஅன் 1
மகாஅஅர் 1
மகிதல 1
மகிதலம் 1
மகிழ் 94
மகிழ்கம் 1
மகிழ்கின்றேன் 1
மகிழ்ச்சியால் 1
மகிழ்ச்சியும் 2
மகிழ்செயும் 1
மகிழ்தந்தனர் 1
மகிழ்தல் 1
மகிழ்தலும் 1
மகிழ்ந்த 5
மகிழ்ந்ததன் 1
மகிழ்ந்தன்று 1
மகிழ்ந்தன்றும் 2
மகிழ்ந்தனர் 1
மகிழ்ந்தனன் 3
மகிழ்ந்தனென் 1
மகிழ்ந்தனை 1
மகிழ்ந்தார் 1
மகிழ்ந்தாள் 1
மகிழ்ந்தான் 2
மகிழ்ந்து 26
மகிழ்ந்தும் 1
மகிழ்ந்தோயே 1
மகிழ்ந்தோர் 2
மகிழ்ந 22
மகிழ்நர்-தம் 1
மகிழ்நர்க்கு 1
மகிழ்நற்கு 1
மகிழ்நன் 16
மகிழ்பு 4
மகிழ்வாரும் 1
மகிழ்வால் 1
மகிழ்வான் 1
மகிழ்வின் 1
மகிழ்வு 1
மகிழ்வு-உற்ற 1
மகிழ்வுற்றான் 1
மகிழ்வே 1
மகிழ்வோடு 1
மகிழ 2
மகிழம் 1
மகிழர் 1
மகிழா 2
மகிழாது 2
மகிழான் 1
மகிழானும் 2
மகிழானே 3
மகிழின் 3
மகிழும் 6
மகுட 12
மகுடத்தாள் 2
மகுடத்தை 1
மகுடம் 30
மகுடமும் 1
மகுளி 2
மகுளியின் 1
மகோததி 1
மகோதர 3
மகோதரற்கு 1
மகோதரன் 12
மகோதரனார் 1
மங்கல 29
மங்கலங்கள் 3
மங்கலங்களும் 1
மங்கலத்தின் 1
மங்கலத்து 1
மங்கலம் 8
மங்கலமும் 1
மங்கின 1
மங்கினர் 1
மங்கு 1
மங்குநர் 1
மங்குல் 15
மங்குலின் 8
மங்குலொடு 1
மங்குலோடு 1
மங்குவின் 1
மங்குவென் 1
மங்கை 28
மங்கை-தன் 4
மங்கைமார் 5
மங்கைமார்கள் 1
மங்கைமாரும் 1
மங்கையர் 82
மங்கையர்-திறத்து 1
மங்கையர்க்கு 5
மங்கையர்க்கும் 1
மங்கையர்கள் 1
மங்கையரால் 1
மங்கையரும் 4
மங்கையருள் 1
மங்கையும் 3
மங்கையை 5
மங்கையோடு 1
மச்சர் 1
மசரதம் 1
மஞ்ச 1
மஞ்சம் 1
மஞ்சர்க்கும் 1
மஞ்சரே 1
மஞ்சள் 6
மஞ்சளும் 1
மஞ்சன் 1
மஞ்சன 5
மஞ்சனத்துக்கு 1
மஞ்சனம் 5
மஞ்சனை 3
மஞ்சிகை 1
மஞ்சிடை 2
மஞ்சின் 4
மஞ்சினில் 1
மஞ்சினும் 1
மஞ்சினோடு 1
மஞ்சு 31
மஞ்சு_இனம் 1
மஞ்சுள 1
மஞ்சே 1
மஞ்ஞை 55
மஞ்ஞைக்கு 2
மஞ்ஞைக்கும் 1
மஞ்ஞையன் 1
மஞ்ஞையின் 6
மஞ்ஞையும் 2
மஞ்ஞையே 1
மஞ்ஞையை 1
மட்கிய 1
மட்கும்தான் 1
மட்குவாள் 1
மட்ட 1
மட்டம் 2
மட்டித்து 3
மட்டின் 1
மட்டின 1
மட்டு 12
மட்டே 1
மட 240
மட_கொடி 2
மட_தகை 1
மட_தகையே 1
மட_மகள் 19
மட_மகளே 2
மட_மயிற்கு 1
மட_மான் 1
மடக்கி 2
மடக்கினர் 1
மடக்கு 1
மடக்குவாய் 1
மடக்கோ 1
மடங்க 5
மடங்கல் 31
மடங்கல்_தேரான் 1
மடங்கலின் 8
மடங்கலும் 9
மடங்கலை 2
மடங்கா 4
மடங்கி 6
மடங்கிய 1
மடங்கினவாம் 1
மடங்கு 6
மடங்கும் 1
மடத்தாலும் 1
மடந்தை 74
மடந்தை-தன் 3
மடந்தைக்கு 2
மடந்தைமார் 3
மடந்தைமார்க்கும் 3
மடந்தைமார்கள் 1
மடந்தைமார்களுக்கு 1
மடந்தைமாரின் 1
மடந்தைமாரொடு 1
மடந்தைமாரொடும் 3
மடந்தையர் 41
மடந்தையர்-மாட்டு 1
மடந்தையர்க்கு 1
மடந்தையரொடு 1
மடந்தையால் 1
மடந்தையின் 1
மடந்தையும் 1
மடந்தையே 1
மடந்தையை 4
மடந்தையொடு 5
மடம் 22
மடம்படான் 1
மடம்படுதல் 1
மடம்படுதலும் 1
மடமைத்தே 1
மடமையான் 1
மடமையானே 1
மடமையின் 1
மடமையோரே 1
மடர் 1
மடல் 65
மடல்_மா 1
மடல்_மா_ஊர்ந்து 1
மடல்_மா_ஏறி 1
மடல்_மானோயே 1
மடல்_வயினானும் 1
மடல்_ஊர்ந்து 3
மடல்_ஏறி 1
மடலும் 1
மடலே 1
மடலை 1
மடலொடு 1
மடவ 3
மடவது 2
மடவந்தனளே 1
மடவம் 1
மடவர் 3
மடவரல் 19
மடவரால் 1
மடவரும் 2
மடவரே 1
மடவள் 2
மடவன் 1
மடவாட்கும் 1
மடவார் 8
மடவார்கள் 1
மடவாரால் 1
மடவாரின் 1
மடவாரும் 1
மடவாள் 2
மடவாளோடு 1
மடவீர் 1
மடவை 6
மடவோய் 1
மடவோர் 3
மடவோரும் 1
மடவோள் 6
மடவோளையே 1
மடவோன் 2
மடன் 2
மடனும் 4
மடாதே 1
மடாய் 1
மடாவின் 1
மடாஅ 2
மடி 57
மடிக்கின்றாரும் 1
மடிக்கும் 1
மடிகின்றன 1
மடிகின்றனர் 1
மடிஞ்ச 1
மடித்த 16
மடித்தது 2
மடித்தாய் 1
மடித்தான் 3
மடித்து 18
மடித்தே 1
மடிதர 3
மடிதல் 1
மடிதலே 1
மடிந்த 16
மடிந்த-போது 1
மடிந்ததாம் 1
மடிந்தது 1
மடிந்தது-கொலோ 1
மடிந்தவே 1
மடிந்தன்றால் 1
மடிந்தன்றே 3
மடிந்தன 5
மடிந்தனர் 1
மடிந்தனள் 1
மடிந்தனனால் 1
மடிந்தார் 5
மடிந்தால் 1
மடிந்தான் 1
மடிந்திட 1
மடிந்து 13
மடிப்பர் 1
மடிய 17
மடியன்-மின் 1
மடியா 6
மடியாது 2
மடியாய் 1
மடியின் 5
மடியும் 4
மடியுமாறும் 2
மடியேன் 1
மடிவதே 1
மடிவன 1
மடிவித்து 1
மடிவு 1
மடிவுற்றார் 1
மடிவை 1
மடிவையர் 1
மடு 1
மடுக்கும் 4
மடுத்த 11
மடுத்ததால் 1
மடுத்தது 3
மடுத்ததும் 1
மடுத்தலின் 4
மடுத்தவே 1
மடுத்தன 1
மடுத்தனன் 1
மடுத்தால் 1
மடுத்தான் 1
மடுத்திட்டு 1
மடுத்திலாத 1
மடுத்து 38
மடுத்து-என்ன 1
மடுப்ப 18
மடுப்பது 1
மடுப்பதும் 1
மடுப்பவும் 2
மடுப்பன 1
மடுப்பார் 1
மடுப்பென் 1
மடுப்பேன் 1
மடுவில் 1
மடுவும் 1
மடை 23
மடையர் 1
மடையின் 1
மடையினள் 1
மடையை 1
மடையொடு 2
மண் 195
மண்-நின்றும் 2
மண்-பால் 1
மண்-பொருட்டு 1
மண்-மேல் 6
மண்-உற்ற 1
மண்-உறு 7
மண்-உறுத்து 1
மண்_கலத்து 1
மண்_மகள் 4
மண்_அகம் 2
மண்கணை 1
மண்களில் 1
மண்ட 9
மண்டபத்தில் 1
மண்டபத்து 1
மண்டபத்துள் 3
மண்டபத்தை 1
மண்டபம் 27
மண்டபம்-அன்னதில் 1
மண்டல 6
மண்டலங்கள் 2
மண்டலங்களை 1
மண்டலத்து 2
மண்டலம் 21
மண்டலமும் 1
மண்டலால் 2
மண்டவுதரத்தவள் 1
மண்டாத 2
மண்டி 21
மண்டிட 1
மண்டிய 8
மண்டில 2
மண்டிலங்களை 1
மண்டிலத்தில் 1
மண்டிலத்தின்-மேல் 1
மண்டிலத்து 6
மண்டிலம் 41
மண்டிலமும் 1
மண்டின 1
மண்டினர் 1
மண்டினாள் 1
மண்டு 40
மண்டுகின்ற 1
மண்டுதலால் 2
மண்டும் 8
மண்டுற 1
மண்டை 16
மண்டைய 1
மண்டையர் 1
மண்டையான் 1
மண்டையொடு 3
மண்டோ 1
மண்ணகத்தன 1
மண்ணகம் 1
மண்ணதோ 1
மண்ணல் 1
மண்ணவர் 4
மண்ணா 10
மண்ணாள் 1
மண்ணி 13
மண்ணிடை 32
மண்ணிய 6
மண்ணில் 24
மண்ணின் 17
மண்ணின்-நின்றும் 1
மண்ணின்-மேல் 2
மண்ணினிடையோன் 1
மண்ணினில் 1
மண்ணினுக்கு 1
மண்ணினும் 5
மண்ணினுளோர்களும் 1
மண்ணினே 2
மண்ணினை 7
மண்ணினையே 1
மண்ணினோடும் 1
மண்ணு 4
மண்ணுக்கும் 1
மண்ணுநள் 1
மண்ணும் 29
மண்ணுமே 1
மண்ணுலகு 1
மண்ணுவ 1
மண்ணுளே 2
மண்ணுளோரையும் 1
மண்ணுற 1
மண்ணுறு 1
மண்ணே 1
மண்ணை 5
மண்ணையும் 2
மண்ணொடு 2
மண்ணொடும் 5
மண்ணோடு 1
மண்ணோடும் 1
மண்ணோர் 4
மண்தலத்து 1
மண்தலம் 4
மண்படி 1
மண்பால் 1
மண்பால்_அமரர் 1
மண்பாலவரே-கொல் 1
மண 38
மண_முரசு 1
மண_வினை 1
மண_ஒலி 1
மணக்கும்-கால் 1
மணத்தல் 1
மணத்தலும் 1
மணத்தற்கு 1
மணத்தை 1
மணந்த 15
மணந்த-கால் 1
மணந்தவன் 1
மணந்தவை 1
மணந்தனன் 1
மணந்தனன்-மன் 1
மணந்தனை 3
மணந்தார் 1
மணந்து 11
மணப்பின் 1
மணப்பு 2
மணம் 77
மணமும் 4
மணல் 208
மணல 1
மணலிற்று 1
மணலின் 11
மணலினும் 13
மணலினை 1
மணலும் 1
மணலுள் 1
மணலே 1
மணலை 2
மணவா 3
மணவா-காலே 1
மணவாளன் 1
மணவினை 2
மணற்கு 1
மணற்று 1
மணன் 4
மணனே 2
மணாளர் 1
மணி 814
மணி-கொல் 1
மணி-கொல்லோ 2
மணி-கொலாம் 1
மணி-மேல் 1
மணி-வயின் 1
மணி_கல் 1
மணிக்கு 2
மணிகண்டர் 1
மணிகள் 14
மணிகளும் 2
மணிகளை 1
மணிச்சிகை 1
மணிப்புறா 1
மணிமண்டபம்-அதனில் 1
மணிமாடத்து 1
மணிமால் 1
மணிய 1
மணியால் 3
மணியாலும் 1
மணியான் 1
மணியில் 1
மணியின் 34
மணியினால் 3
மணியினானும் 1
மணியினின் 3
மணியினும் 5
மணியினை 2
மணியும் 22
மணியுமே 1
மணியுள் 1
மணியூடு 1
மணியை 1
மணியொடு 2
மணியொடும் 2
மணிவடம் 1
மத்த 12
மத்தக 1
மத்தகத்து 1
மத்தகம் 2
மத்தம் 8
மத்தமலையை 1
மத்தரி 1
மத்தளம் 1
மத்தன் 4
மத்தன்-தன் 1
மத்தனும் 1
மத்தி 4
மத்திகை 5
மத்திகையா 1
மத்தில் 1
மத்தின் 4
மத்தினை 3
மத்து 15
மத 129
மத_மா 3
மதகரி 3
மதகிரி 2
மதகு-தொறு 1
மதகுகள் 1
மதங்கள் 1
மதங்களே 1
மதங்கனது 1
மதங்கியர் 1
மதங்கியரை 1
மதத்த 3
மதத்தன 1
மதத்தால் 1
மதத்தின் 1
மதத்தினால் 1
மதத்து 4
மதம் 41
மதமலை 3
மதமலை-மேல் 1
மதமா 8
மதமாய் 1
மதமாவும் 1
மதமும் 3
மதர் 29
மதர்க்கும் 2
மதர்த்த 1
மதர்த்து 1
மதர்ப்ப 2
மதர்வை 2
மதரி 1
மதரும் 1
மதலை 11
மதலையாய் 1
மதலையும் 1
மதலையை 2
மதவரையின் 1
மதவலி 4
மதவு 5
மதவெற்பு 1
மதன் 26
மதன 1
மதனற்கும் 2
மதனன் 6
மதனனை 1
மதனின் 1
மதனை 1
மதனோடு 1
மதாணி 2
மதி 190
மதி-தன்னொடும் 1
மதி-தனக்கு 1
மதி_நாள் 1
மதி_நாளால் 1
மதி_முகம் 1
மதி_இலா 1
மதிக்கலாதேன் 1
மதிக்கில 1
மதிக்கு 8
மதிக்கும் 7
மதிக்கும்-மன் 3
மதிட்கு 1
மதிட்குள் 1
மதித்த 2
மதித்தனர் 2
மதித்தாயோ 1
மதித்தார் 2
மதித்தான் 5
மதித்திட 1
மதித்திலனால் 1
மதித்தீத்தை 1
மதித்து 9
மதித்துமோ 1
மதித்தே 1
மதிப்ப 1
மதிய 1
மதியங்கள் 1
மதியத்து 6
மதியம் 26
மதியமும் 3
மதியமொடு 3
மதியமோடு 1
மதியவன் 1
மதியா 5
மதியாத 1
மதியாய் 1
மதியார் 2
மதியால் 4
மதியாலும் 1
மதியாலே 2
மதியாள் 1
மதியான் 1
மதியிலி 1
மதியிற்கு 1
மதியின் 28
மதியினார் 1
மதியினால் 2
மதியினான் 1
மதியினில் 1
மதியினை 8
மதியும் 9
மதியுள் 1
மதியே 3
மதியேன் 2
மதியை 3
மதியொடு 3
மதியொடும் 1
மதியோய் 1
மதியோர் 2
மதியோனை 1
மதில் 86
மதில்-கண் 1
மதில 1
மதிலர் 1
மதிலில் 1
மதிலின் 1
மதிலினுக்கு 1
மதிலினை 1
மதிலுக்கு 1
மதிலுடை 1
மதிலும் 9
மதிலை 5
மதிலொடு 1
மதிள் 3
மது 19
மதுகரம் 3
மதுகை 14
மதுகைடவரை 1
மதுகைத்து 1
மதுகைய 2
மதுகையர் 1
மதுகையர்-கொல் 1
மதுகையள் 3
மதுகையளே 1
மதுகையால் 1
மதுகையான் 3
மதுகையும் 1
மதுர 4
மதுரம் 1
மதுரித்து 1
மதுரை 7
மதுரையும் 2
மதுவின் 3
மதுவினை 1
மதுவுள் 1
மதுவை 3
மதைஇய 4
மதைஇனள் 1
மந்த 5
மந்தர 13
மந்தரகிரி 1
மந்தரத்தில் 1
மந்தரத்தினொடும் 1
மந்தரத்து 1
மந்தரத்தையும் 1
மந்தரம் 21
மந்தரை 7
மந்தாகினி 1
மந்தார 1
மந்தாரத்தின் 1
மந்தாரம் 4
மந்தி 45
மந்திக்கு 1
மந்திகள் 1
மந்திய 1
மந்தியின் 1
மந்தியும் 4
மந்தியை 2
மந்தியொடு 1
மந்திர 31
மந்திரசாலையே 1
மந்திரசித்தி 1
மந்திரத்தவர் 1
மந்திரத்தினானும் 1
மந்திரத்து 12
மந்திரத்தை 2
மந்திரம் 20
மந்திரர் 1
மந்திரி 3
மந்திரிக்கும் 1
மந்திரிகளோடு 1
மந்திரியர் 3
மந்திரியரும் 1
மந்திரியரோடும் 1
மம்மர் 8
மம்மர்த்து 1
மம்மரின் 1
மம்மரும் 1
மயக்க 2
மயக்கத்தால் 2
மயக்கத்தான் 1
மயக்கத்து 3
மயக்கப்பட்டு 1
மயக்கம் 10
மயக்கம்-தன்னால் 1
மயக்கமும் 3
மயக்கலால் 1
மயக்கவும் 1
மயக்கால் 1
மயக்கி 13
மயக்கிய 4
மயக்கியது 1
மயக்கின் 2
மயக்கு 10
மயக்கு-உற்ற 3
மயக்கு-உற்றன 1
மயக்கு-உற்று 1
மயக்கு-உற 1
மயக்கு-உறாஅ 1
மயக்கு-உறினே 1
மயக்கு-உறு 1
மயக்கு-உறூஉம் 1
மயக்கு_இலான் 1
மயக்குப்படுகுவாய் 1
மயக்கும் 4
மயக்குறுத்து 1
மயக்கோ 1
மயங்க 7
மயங்கலை 1
மயங்கா 3
மயங்காது 2
மயங்கி 60
மயங்கிட 1
மயங்கிய 13
மயங்கியே-கொலாம் 1
மயங்கியோரே 2
மயங்கின்றே 1
மயங்கின 5
மயங்கினர் 5
மயங்கினர்-கொல் 1
மயங்கினரால் 1
மயங்கினரோடு 1
மயங்கினள் 1
மயங்கினள்-கொல்லோ 1
மயங்கினளால் 1
மயங்கினனாம் 1
மயங்கினார் 6
மயங்கினாள் 3
மயங்கினான் 5
மயங்கினும் 1
மயங்கினென் 1
மயங்கினை 2
மயங்கினையே 1
மயங்கு 43
மயங்குகின்றான் 1
மயங்குகின்றோம் 1
மயங்குதி 1
மயங்குப 1
மயங்குபு 1
மயங்கும் 9
மயங்கும்-மாதோ 1
மயங்குமே 1
மயங்குவ 1
மயங்குவரால் 1
மயங்குவாரை 1
மயங்குவாள் 1
மயங்குவான் 1
மயங்குறுமால் 1
மயத்து 1
மயம் 2
மயர் 4
மயர்ந்தார் 1
மயர்ந்து 1
மயர்வு 6
மயர்வு_அற 1
மயர்வு_இல் 1
மயர்வொடு 1
மயல் 9
மயலொடு 1
மயலோ 1
மயலோடும் 1
மயற்கும் 1
மயன் 15
மயானத்திடை 1
மயானத்தை 1
மயிடமோ 1
மயிடன் 1
மயிந்தன் 4
மயிந்தனுக்கு 1
மயிந்தனும் 4
மயிர் 111
மயிர்_குறை_கருவி 1
மயிர்கள் 1
மயிர்த்தலம் 1
மயிர்ப்புறம் 1
மயிர்ப்புறம்-தோறும் 1
மயிரின் 5
மயிரும் 3
மயிரேனும் 1
மயில் 144
மயில்_குலம் 3
மயில்_அன்னார் 1
மயில்_அனாள் 2
மயில்_அனாள்-தனக்கு 1
மயில்_அனாளை 1
மயில்_இயல் 1
மயில்_இனம் 4
மயில்கள் 10
மயில்களும் 1
மயிலாய் 1
மயிலிடை 1
மயிலின் 10
மயிலினும் 1
மயிலினை 2
மயிலுடை 1
மயிலும் 8
மயிலே 8
மயிலை 9
மயிலோடு 2
மயிலோடும் 2
மயிற்கு 1
மயேந்திர 2
மயேந்திரத்து 3
மயேந்திரம் 1
மர்க்கட 1
மர 41
மரக்கலம் 3
மரகத 18
மரகதத்தின் 4
மரகதத்தினும் 1
மரகதத்து 1
மரகதம் 2
மரகதமோ 1
மரங்கள் 16
மரங்களால் 2
மரங்களில் 1
மரங்களின் 3
மரங்களினால் 1
மரங்களும் 16
மரங்களை 1
மரங்களோ 1
மரணம் 6
மரணமும் 1
மரத்த 14
மரத்தால் 3
மரத்தான் 2
மரத்திடை 1
மரத்தின் 5
மரத்தினால் 3
மரத்தினின் 1
மரத்தினும் 1
மரத்தினை 1
மரத்து 14
மரத்துக்கு 1
மரத்தும் 1
மரத்துள் 1
மரத்தை 3
மரத்தொடு 4
மரத்தொடும் 3
மரந்தை 4
மரந்தையோர் 1
மரப 1
மரபில் 3
மரபில்-நின்று 1
மரபிற்கு 3
மரபிற்று 1
மரபின் 89
மரபின 6
மரபினவே 1
மரபினால் 2
மரபினாலே 1
மரபினிர் 1
மரபினில் 1
மரபினின் 2
மரபினோய் 2
மரபினோயே 1
மரபினோர் 1
மரபு 7
மரபு_இல் 1
மரபுக்கு 1
மரபுக்கும் 3
மரபும் 5
மரபுளான் 1
மரபுளி 7
மரபுளோன் 1
மரபை 2
மரபையும் 1
மரம் 174
மரம்-கொல் 1
மரம்-தொறும் 6
மரம்-தோறு 1
மரம்-தோறும் 1
மரம்தான் 1
மரமும் 15
மரமே 3
மரல் 20
மரவம் 3
மரவமும் 1
மரன் 25
மரன்கள்-தோறும் 1
மரனின் 1
மரனும் 17
மரனுள்ளும் 1
மரனே 4
மரனொடு 2
மரனொடும் 1
மரா 6
மராடரே 1
மராத்த 1
மராத்து 2
மராமர 1
மராமரத்து 1
மராமரம் 16
மராமரமே 1
மராஅ 5
மராஅத்த 9
மராஅத்து 15
மராஅம் 8
மராஅமும் 2
மரியுண்ட 1
மரீஇ 12
மரீஇய 15
மரீஇயோர் 1
மரீஇயோரே 2
மரீஇயோனே 1
மரு 14
மருக 13
மருகர் 1
மருகன் 5
மருகனை 2
மருகாந்தாரம் 1
மருகாவோ 3
மருகி 1
மருகிக்கு 1
மருகிக்கும் 1
மருகியை 2
மருங்கில் 59
மருங்கிலன் 1
மருங்கின் 114
மருங்கின்-மேல் 1
மருங்கின்று 1
மருங்கின 1
மருங்கினமே 2
மருங்கினர் 3
மருங்கினான் 2
மருங்கினுக்கு 1
மருங்கினும் 11
மருங்கு 104
மருங்குதான் 1
மருங்கும் 11
மருங்குல் 42
மருங்குலாய் 2
மருங்குலார் 1
மருங்குலார்-மாட்டு 1
மருங்குலாள் 5
மருங்குலாள்-தன் 1
மருங்குலின் 1
மருங்குலும் 1
மருங்குலே 1
மருங்குலை 2
மருங்குற 1
மருங்கூர் 2
மருங்கே 5
மருங்கை 1
மருங்கொடு 1
மருட்கை 3
மருட்ட 1
மருட்டலும் 2
மருட்டவும் 1
மருட்டினன் 1
மருட்டும் 2
மருடல் 1
மருடிர் 1
மருண்ட 7
மருண்டனர் 1
மருண்டனென் 5
மருண்டார் 1
மருண்டிசினே 1
மருண்டு 9
மருண்டும் 1
மருத்தன் 2
மருத்தன்-தனை 1
மருத்தனும் 1
மருத்தனை 2
மருத்தின் 4
மருத்து 1
மருத்துவர் 2
மருத்துவன் 5
மருத 12
மருதத்து 4
மருதத்தை 1
மருதம் 21
மருதமொடு 1
மருதல் 1
மருதன் 1
மருதி 1
மருதின் 10
மருது 6
மருதொடு 2
மருந்தா 1
மருந்தாக 1
மருந்தால் 2
மருந்தின் 2
மருந்தின்-மேல் 1
மருந்தினால் 3
மருந்தினும் 5
மருந்தினே 1
மருந்தினேன் 1
மருந்தினை 1
மருந்து 78
மருந்து-தன்னால் 1
மருந்து-தன்னை 2
மருந்து-உரை 1
மருந்தும் 14
மருந்தே 4
மருந்தை 1
மருந்தையும் 1
மருந்தோ 1
மருப்பிடைப்பட்டும் 1
மருப்பில் 1
மருப்பின் 68
மருப்பின 1
மருப்பினால் 2
மருப்பினான் 1
மருப்பினும் 1
மருப்பினை 1
மருப்பு 96
மருப்பும் 3
மருப்பை 1
மருப்பொடு 3
மரும 1
மருமக்களும் 1
மருமகன் 2
மருமத்தான் 1
மருமத்தின் 2
மருமத்தினும் 1
மருமத்தினை 1
மருமத்து 4
மருமத்தை 1
மருமமும் 1
மருமான் 5
மருமான்-தன்னை 1
மருவ 6
மருவ_அரும் 2
மருவரற்கு 1
மருவல் 1
மருவலர் 1
மருவலர்க்கு 1
மருவார் 1
மருவான் 1
மருவி 12
மருவிய 1
மருவியே 1
மருவின் 1
மருவினம் 1
மருவினரே 1
மருவினன் 1
மருவினார்க்கும் 1
மருவினான் 1
மருவு 6
மருவு-உழி 1
மருவு-உற 1
மருவுதி 1
மருவும் 3
மருவுழி 1
மருவேன் 1
மருள் 101
மருள்-கொண்டு 1
மருள்-உற்றனம்-கொல் 1
மருள்-உற 1
மருள்கின்றான் 1
மருள்கொண்டார் 1
மருள்கொள 2
மருள்தர 1
மருள்தரு 1
மருள்வன 1
மருள்வார் 1
மருள்வார்க்கு 1
மருள்வென் 1
மருள்வேனோ 1
மருள 26
மருளி 5
மருளின் 2
மருளின 1
மருளினில் 1
மருளும் 18
மருளும்படி 1
மருளுறு 3
மருளூடு 1
மருளொடு 1
மருளோ 1
மரூஉ 1
மரூஉம் 1
மரை 18
மரை_இனம் 1
மரையா 7
மரையான் 3
மல் 27
மல்க 21
மல்கலின் 1
மல்கி 3
மல்கிய 2
மல்கின்று 1
மல்கு 18
மல்கு-தொறும் 1
மல்கும் 2
மல்ல 1
மல்லர் 1
மல்லரை 2
மல்லல் 38
மல்லலின் 1
மல்லன் 2
மல்லால் 1
மல்லிகா 1
மல்லிகை 6
மல்லின் 4
மல்லினால் 2
மல்லினின் 1
மல்லினும் 1
மல்லொடு 1
மலக்கம் 1
மலக்கு-உறுமே 1
மலங்கி 1
மலங்கினர் 1
மலங்கு 3
மலடிக்கு 1
மலய 1
மலயம் 2
மலயன் 1
மலர் 744
மலர்-கண் 2
மலர்-கொலோ 1
மலர்-தொறும் 2
மலர்-மிசை 3
மலர்-மேல் 3
மலர்_கண் 3
மலர்_கழல் 1
மலர்_குலம் 1
மலர்_கையார் 1
மலர்_கையால் 3
மலர்_கையில் 1
மலர்_சரண் 1
மலர்_தொகை 1
மலர்_மகட்கு 1
மலர்_மகள் 2
மலர்_மழை 2
மலர்_மழையில் 1
மலர்க்கு 1
மலர்க்குநர் 1
மலர்க்கும் 1
மலர்க்கை 1
மலர்க்கையால் 2
மலர்கமா 1
மலர்கள் 8
மலர்கள்-தம்மின் 1
மலர்களும் 1
மலர்களே 1
மலர்த்தாள் 1
மலர்தலும் 1
மலர்ந்த 89
மலர்ந்ததாம் 1
மலர்ந்தது 6
மலர்ந்தருளி 1
மலர்ந்தவாம் 1
மலர்ந்தவை 1
மலர்ந்தன்றே 1
மலர்ந்தன 3
மலர்ந்தனவே 1
மலர்ந்தனன் 1
மலர்ந்தார் 2
மலர்ந்தான் 1
மலர்ந்து 17
மலர்ந்தே 1
மலர்ப்பு 1
மலர்ப்போர் 1
மலர்பு 1
மலர்வ 1
மலர்வன 3
மலர்வாய் 1
மலர்வு 1
மலர 40
மலரடி 1
மலரது 1
மலரா 2
மலராத 1
மலராய் 1
மலரால் 2
மலராள் 2
மலராளொடும் 1
மலரிடை 2
மலரில் 4
மலரின் 30
மலரின்-மேல் 1
மலரினில் 1
மலரினும் 2
மலருடை 1
மலரும் 40
மலருள் 1
மலருளான் 1
மலருளோன் 2
மலருளோனும் 1
மலரே 1
மலரை 2
மலரொடு 6
மலரொடும் 2
மலரோ 1
மலரோடு 1
மலரோன் 16
மலரோன்-தன் 1
மலரோனும் 1
மலி 155
மலிதந்து 1
மலிதரு 2
மலிந்த 17
மலிந்தவே 1
மலிந்தன்று 2
மலிந்தன்றும் 1
மலிந்து 13
மலிபு 3
மலிய 3
மலியும் 1
மலிர் 16
மலிர 4
மலிரும் 1
மலிவனம் 1
மலிவு 1
மலை 591
மலை-கண் 1
மலை-கொலாம் 1
மலை-தலை 1
மலை-தொறும் 3
மலை-நின்றும் 1
மலை-போல் 6
மலை-மார் 2
மலை-மிசை 1
மலை-மீது 1
மலை-மேல் 4
மலை_தலை 1
மலை_மகள் 2
மலை_அகம் 1
மலைக்க 3
மலைக்கலுற்றார் 1
மலைக்கவும் 1
மலைக்கு 5
மலைக்குநர் 1
மலைக்கும் 4
மலைகள் 12
மலைகளில் 1
மலைகளின் 4
மலைகளும் 16
மலைகளை 9
மலைகளோடும் 1
மலைகின்ற 3
மலைகின்றாரின் 1
மலைகுவான் 1
மலைகுவென் 1
மலைத்த 2
மலைத்தரை 1
மலைத்தல் 2
மலைத்தனை 1
மலைத்து 2
மலைதல் 2
மலைதற்கு 1
மலைந்த 21
மலைந்த-போது 1
மலைந்தன 2
மலைந்தனர் 3
மலைந்தனன் 1
மலைந்தனன்-கொல் 1
மலைந்தனனே 1
மலைந்தார் 6
மலைந்தான் 5
மலைந்திட 2
மலைந்திடினும் 1
மலைந்திருந்து 1
மலைந்தீர் 1
மலைந்து 18
மலைந்தும் 2
மலைந்தோர் 3
மலைந்தோன் 1
மலைப்பின் 1
மலைப்பு 1
மலைய 13
மலையத்தன 1
மலையமாருத 1
மலையவும் 7
மலையன் 6
மலையனது 1
மலையனும் 1
மலையாநின்றார் 1
மலையிடை 1
மலையில் 3
மலையின் 30
மலையின்-நின்றும் 1
மலையின்-மேல் 5
மலையின்-வாய் 1
மலையினார் 1
மலையினின் 1
மலையினும் 10
மலையினை 8
மலையுநர் 1
மலையும் 37
மலையுமே 1
மலையுளே 1
மலையே 6
மலையேனும் 1
மலையை 5
மலையையும் 1
மலையொடு 4
மலையொடும் 4
மலையோடும் 2
மலையோமேல் 1
மலைவ 1
மலைவது 1
மலைவார் 1
மலைவாரும் 1
மலைவாளை 1
மலைவான்-மேல் 1
மலைவும் 1
மலைவே 1
மவுலி 3
மவுலி-மேல் 1
மவுலியாய் 1
மவுலியால் 1
மவுலியும் 1
மவுலியையும் 1
மழ 22
மழ_விடையோன் 1
மழலை 33
மழலையாள் 1
மழலையாள்-தன் 1
மழலையின் 2
மழலையும் 1
மழலையை 1
மழவர் 22
மழவர்-தம் 1
மழி 2
மழு 42
மழுக்களின் 1
மழுக்களும் 2
மழுக 2
மழுகி 1
மழுகிய 8
மழுகு 2
மழுங்க 5
மழுங்கல் 1
மழுங்கி 7
மழுங்கிட 1
மழுங்கிய 6
மழுங்கின் 1
மழுங்கின்றே 1
மழுங்கின 1
மழுபொடு 1
மழுவலாளனும் 2
மழுவலான் 4
மழுவனே 1
மழுவாய் 1
மழுவாள் 3
மழுவாள்-அதனால் 1
மழுவாளவன் 1
மழுவாளன் 2
மழுவாளிக்கு 1
மழுவாளியும் 2
மழுவாளியை 1
மழுவின் 4
மழுவினர் 1
மழுவினால் 2
மழுவினான் 1
மழுவும் 8
மழுவே 1
மழுவொடு 2
மழுவோனும் 1
மழை 557
மழை-கண் 1
மழை-கொண்டு 1
மழை-நின்றும் 1
மழை-போல் 1
மழை-வாய் 1
மழை_கண் 1
மழை_குலம் 2
மழை_அனான் 1
மழை_ஏறு 1
மழைக்கு 3
மழைக்கே 1
மழைகள் 2
மழைகளும் 3
மழைகளை 1
மழைத்த 4
மழையன 1
மழையால் 3
மழையிடை 1
மழையில் 2
மழையின் 26
மழையின்-மேல் 1
மழையினர் 1
மழையினாலே 1
மழையினின் 1
மழையினும் 4
மழையினை 1
மழையுடை 1
மழையும் 8
மழையே 10
மழையை 5
மழையொடு 2
மழையோ 1
மள்கல் 1
மள்ள 6
மள்ளர் 36
மள்ளர்-தம் 1
மள்ளர்க்கு 1
மள்ளர்கள் 1
மள்ளரின் 4
மள்ளரும் 3
மள்ளரை 1
மள்ளரொடு 1
மள்ளரோ 1
மள்ளன் 4
மற்கடங்கள் 3
மற்கு 1
மற்ற 4
மற்றதனை 1
மற்றது 3
மற்றவர் 7
மற்றவரும் 1
மற்றவன் 7
மற்றவும் 5
மற்றவை 3
மற்றினில் 1
மற்று 508
மற்றுடை 1
மற்றும் 91
மற்றும்_மற்றும் 1
மற்றுள்ள 1
மற்றுள 3
மற்றுளோர் 3
மற்றுளோர்-தமையும் 1
மற்றுளோர்களும் 2
மற்றுளோரும் 1
மற்றுளோரை 1
மற்றே 30
மற்றை 64
மற்றைய 6
மற்றையது 1
மற்றையர் 1
மற்றையவன் 2
மற்றையார் 1
மற்றையோர் 9
மற்றையோர்க்கும் 1
மற்றையோர்களும் 2
மற்றையோரும் 1
மற்றொரு 8
மற்றொன்று 2
மற்றொன்றே-கொலாம் 1
மற்றோ 1
மற்றோர் 4
மற 47
மறக்க 4
மறக்ககிற்றிலர் 1
மறக்கம் 1
மறக்கல் 2
மறக்கலாமையின் 1
மறக்கிலா 1
மறக்குநர் 1
மறக்கும் 4
மறக்கும்-ஆயினும் 1
மறக்குமா 1
மறக்குவென் 1
மறக்குவேன்-கொல் 1
மறக்கை 1
மறங்கொடு 1
மறத்தல் 4
மறத்தலால் 1
மறத்தற்கு 1
மறத்தார் 2
மறத்தியோ 4
மறத்திரோ 1
மறத்தின் 2
மறத்தினார்கள் 1
மறத்தினால் 1
மறத்தினுள் 1
மறத்து 2
மறத்துறை 1
மறத்தை 2
மறத்தொடு 1
மறத்தொடும் 1
மறத்தொழில் 1
மறத்தோடு 1
மறந்த 22
மறந்தது 1
மறந்ததும் 1
மறந்ததுவே 1
மறந்தவர் 2
மறந்தவனும் 1
மறந்தறியேமே 1
மறந்தன 4
மறந்தனம் 2
மறந்தனர் 6
மறந்தனர்-கொல்லோ 5
மறந்தனரோ 1
மறந்தனள் 2
மறந்தனளே 1
மறந்தனன் 5
மறந்தனன்-கொல்லோ 1
மறந்தனிர் 1
மறந்தனென் 1
மறந்தனை 2
மறந்தனையோ 1
மறந்தாய் 1
மறந்தாயும் 1
மறந்தார் 6
மறந்தார்-கொல்லோ 1
மறந்தாரோடு 1
மறந்தாள் 4
மறந்தான் 14
மறந்திசின் 1
மறந்திசினோர் 1
மறந்திடும் 1
மறந்திருந்து 1
மறந்திலது 1
மறந்திலம் 1
மறந்திலள் 1
மறந்திலன் 2
மறந்திலாதான் 1
மறந்திலையோ 1
மறந்தீத்தோய் 1
மறந்து 49
மறந்து-உழி 1
மறந்துபோய் 1
மறந்தும் 3
மறந்துளார் 2
மறந்தே 11
மறந்தேன் 2
மறந்தைக்க 3
மறந்தோம் 2
மறந்தோர் 1
மறப்ப 12
மறப்பதும் 1
மறப்பரோ 3
மறப்பல் 2
மறப்பவும் 1
மறப்பித்தாய் 1
மறப்பிலள் 1
மறப்பிலாதாய் 1
மறப்பிலாதார் 1
மறப்பின் 2
மறப்பினும் 2
மறப்பினொடு 1
மறப்பு 8
மறப்பெனோ 2
மறம் 77
மறம்-கொடு 1
மறம்-தலை 1
மறமே 1
மறல 1
மறலி 6
மறலிக்கு 3
மறலிகள் 1
மறலிதன் 1
மறலிய 4
மறலியை 1
மறலினாள் 1
மறலினை 1
மறலுவார் 1
மறவ 1
மறவர் 63
மறவர்த்து 1
மறவரும் 4
மறவரை 1
மறவரொடு 4
மறவரோடும் 1
மறவல் 1
மறவலேனே 1
மறவன் 10
மறவனும் 1
மறவனை 1
மறவா 2
மறவாதன 1
மறவாதான் 1
மறவாதீமே 3
மறவாதே 1
மறவாதோர்க்கே 1
மறவாம் 1
மறவாயும் 1
மறவியில் 1
மறவியையோ 1
மறவீர் 1
மறவேல் 1
மறவேன் 1
மறவை 2
மறவையும் 1
மறவோய் 3
மறவோர் 4
மறவோரும் 1
மறவோன் 8
மறன் 3
மறனும் 5
மறனே 1
மறனை 1
மறா 1
மறாத 1
மறாதாய் 1
மறாதீவாள்-மன்னோ 1
மறாது 3
மறாதே 1
மறாஅ 2
மறாஅமை 1
மறாஅற்க 1
மறி 63
மறிக்கு 1
மறிக்கும் 3
மறிகுவது 1
மறித்த 3
மறித்தன 2
மறித்தார் 1
மறித்து 12
மறித்தும் 9
மறிதர 2
மறிதரும் 1
மறிதலோடும் 1
மறிந்த 3
மறிந்தது 1
மறிந்தன 9
மறிந்தனர் 1
மறிந்தனரால் 1
மறிந்தனன் 1
மறிந்தார் 1
மறிந்தாரையும் 1
மறிந்தான் 1
மறிந்திடுமால் 1
மறிந்து 13
மறிப்ப 1
மறிப்புண்ட 1
மறிய 4
மறியும் 3
மறியொடு 2
மறிவன 2
மறிவார் 1
மறு 72
மறு-வித்தம் 1
மறு_அறு 1
மறு_இல் 4
மறு_இல 1
மறு_இலன் 1
மறுக்க 4
மறுக்கம் 17
மறுக்கம்-கொள்ள 1
மறுக்கமும் 1
மறுக்கமுற்று 1
மறுக்கல்-பாலது 1
மறுக்கலாமோ 1
மறுக்கில் 1
மறுக்கிலன் 1
மறுக்கிலா 1
மறுக்கிலாது 1
மறுக்கிலென் 1
மறுக்கிலோம் 1
மறுக்கின்றார்கள் 1
மறுக்கினோடு 1
மறுக்கு 1
மறுக்குந்து 1
மறுக்கும் 5
மறுக்கும்-ஆகின் 1
மறுக்குற்று 1
மறுக்குறுகின்ற 1
மறுக்குறும் 1
மறுக 10
மறுகலின் 3
மறுகவும் 2
மறுகா 2
மறுகா-வகை 1
மறுகாநின்ற 1
மறுகால் 1
மறுகி 25
மறுகிட 3
மறுகிய 1
மறுகியும் 1
மறுகில் 9
மறுகிற்று 1
மறுகின் 29
மறுகின 2
மறுகினர் 3
மறுகினன் 1
மறுகினார் 1
மறுகினில் 1
மறுகினுள் 1
மறுகு 21
மறுகு-தொறு 2
மறுகு-தொறும் 1
மறுகு-உற 1
மறுகுடன் 1
மறுகுதலால் 1
மறுகுபட 1
மறுகுபு 1
மறுகும் 6
மறுகுவது 1
மறுகுவன 1
மறுகுவாயோ 1
மறுகுவான் 1
மறுகுற்றன 1
மறுகுற 2
மறுகுறு 1
மறுகுறும் 2
மறுத்த 7
மறுத்தரல் 2
மறுத்தரவு 1
மறுத்தல் 4
மறுத்தலும் 2
மறுத்தனை 1
மறுத்தான் 3
மறுத்தி 1
மறுத்திசினோரே 1
மறுத்தியோ 2
மறுத்திலன் 1
மறுத்து 16
மறுதரல் 2
மறுதரற்கு 1
மறுதருவது-கொல் 1
மறுப்ப 3
மறுப்பட்ட 1
மறுப்பட 2
மறுப்பது 1
மறுப்பனோ 1
மறுப்பார் 2
மறுப்பின் 1
மறுப்பினும் 1
மறுப்பு 2
மறுபிறப்பு 2
மறுமுறை 1
மறுமை 5
மறுமை-தானும் 1
மறுமைக்கு 1
மறுமைக்கும் 1
மறுமையும் 3
மறுமொழி 2
மறுவந்து 2
மறுவரல் 1
மறுவரும் 1
மறுவின் 2
மறுவும் 1
மறுவை 1
மறை 127
மறை-தானும் 1
மறை-தொறு 1
மறை_முதல் 1
மறைக்கு 3
மறைக்குநர் 1
மறைக்கும் 9
மறைக்குமே 1
மறைக்குவன் 1
மறைகட்கும் 1
மறைகம் 1
மறைகள் 9
மறைகளாலும் 2
மறைகளின் 2
மறைகளுக்கு 1
மறைகளும் 2
மறைகளே 2
மறைகளை 1
மறைகுவென் 1
மறைகோ 1
மறைத்த 15
மறைத்தல் 4
மறைத்தலின் 3
மறைத்தலை 1
மறைத்தலோடும் 1
மறைத்தன 8
மறைத்தனர் 3
மறைத்தனன் 1
மறைத்தாள் 3
மறைத்தாள்-மன் 3
மறைத்தான் 3
மறைத்து 8
மறைதர 4
மறைதலம் 1
மறைதலின் 1
மறைதலோடும் 1
மறைந்த 5
மறைந்த-போதும் 1
மறைந்தது 1
மறைந்ததே 1
மறைந்தவால் 1
மறைந்தவை 1
மறைந்தன்று 1
மறைந்தன்றே 1
மறைந்தன 12
மறைந்தனள் 1
மறைந்தனை 1
மறைந்தார் 4
மறைந்தான் 5
மறைந்திரும் 1
மறைந்திலாமையால் 1
மறைந்து 29
மறைந்துபோய் 1
மறைந்துளது 1
மறைந்துளார் 1
மறைந்தே 2
மறைநூல் 2
மறைப்ப 9
மறைப்பது 1
மறைப்பதுவே 1
மறைப்பவும் 3
மறைப்பினும் 1
மறைப்பென் 1
மறைப்பென்-மன் 3
மறைபு 2
மறைய 37
மறையலுற்றான் 1
மறையவர் 7
மறையவர்க்கு 2
மறையவன் 3
மறையா 1
மறையாதீமே 2
மறையாது 1
மறையால் 1
மறையில் 3
மறையின் 8
மறையின்-கண்ணும் 1
மறையினள் 3
மறையினின் 1
மறையினும் 3
மறையினென் 1
மறையினை 1
மறையினொடு 2
மறையும் 16
மறையும்படி 1
மறையுமோ 1
மறையே 1
மறையேன் 1
மறையை 2
மறையொடும் 1
மறையோய் 3
மறையோர் 4
மறையோரும் 2
மறையோன் 1
மறையோனும் 1
மறைவ 1
மறைவது 1
மறைவலான் 1
மறைவன 1
மறைவாணர் 1
மறைவாணர்க்கு 1
மறைவாணனுக்கு 1
மறைவித்து 1
மறைவு 1
மறைவுற்றன 1
மறைஇ 1
மன் 109
மன்-உடன் 1
மன்பது 1
மன்பதும் 1
மன்பதை 11
மன்மத 3
மன்மதன் 11
மன்மதனார் 1
மன்மதனால் 1
மன்மதனை 2
மன்ற 131
மன்றத்தஃதே 1
மன்றத்து 26
மன்றம் 18
மன்றமும் 1
மன்றல் 32
மன்றல்-வாய் 1
மன்றல 1
மன்றலின் 2
மன்றலும் 1
மன்றிடை 2
மன்றில் 4
மன்றினில் 1
மன்று 23
மன்று-தொறும் 1
மன்று-தோறு 1
மன்றுகள் 1
மன்றும் 1
மன்றுள் 1
மன்ன 19
மன்னமும் 1
மன்னர் 87
மன்னர்-தம் 1
மன்னர்-பால் 1
மன்னர்_பிரான் 1
மன்னர்_மன்னவன் 3
மன்னர்_மன்னன் 2
மன்னர்_மன்னனும் 1
மன்னர்_மன்னனே 2
மன்னர்க்கு 3
மன்னர்பிரான் 1
மன்னரில் 1
மன்னரின் 1
மன்னரும் 9
மன்னருள்ளும் 1
மன்னரை 5
மன்னவ 6
மன்னவர் 24
மன்னவர்-தம் 2
மன்னவர்_பிரான் 1
மன்னவர்_மன்ன 1
மன்னவர்_மன்னன் 2
மன்னவர்_மன்னனேல் 1
மன்னவர்க்கு 5
மன்னவரும் 2
மன்னவரே 1
மன்னவற்கு 3
மன்னவன் 60
மன்னவன்-தனக்கு 1
மன்னவனும் 1
மன்னவனை 1
மன்னவா 1
மன்னற்கு 7
மன்னன் 104
மன்னன்-பால் 2
மன்னனின் 3
மன்னனுக்கு 1
மன்னனும் 12
மன்னனே 3
மன்னனேல் 1
மன்னனை 19
மன்னனோடு 1
மன்னா 11
மன்னி 5
மன்னிய 10
மன்னியரோ 1
மன்னின் 2
மன்னு 7
மன்னுக 3
மன்னுகமா 1
மன்னுடை 1
மன்னுதல் 2
மன்னுதி 1
மன்னும் 25
மன்னுயிர் 10
மன்னுயிர்-தமக்கு 1
மன்னுயிர்க்கு 4
மன்னுயிர்க்கும் 1
மன்னுயிர்கட்கு 1
மன்னுயிர்கள் 3
மன்னுயிரின் 1
மன்னுயிரும் 1
மன்னுவது 1
மன்னே 2
மன்னை 5
மன்னைத்தான் 1
மன்னையும் 2
மன்னொடு 1
மன்னொடே 1
மன்னோ 33
மன 49
மன_கதி 1
மனக்கு 11
மனக்கொடு 2
மனக்கொண்ட 1
மனக்கொண்டேயும் 1
மனக்கொள் 1
மனக்கொள்வாள் 1
மனக்கொளா 2
மனக்கோள் 1
மனங்கள் 3
மனங்களில் 2
மனங்களும் 2
மனத்த 2
மனத்தது 3
மனத்தர் 6
மனத்தவர் 1
மனத்தவள் 2
மனத்தவளோடும் 1
மனத்தவன் 5
மனத்தவாய் 1
மனத்தள் 2
மனத்தன் 11
மனத்தாய் 1
மனத்தார் 3
மனத்தால் 8
மனத்தாள் 3
மனத்தான் 8
மனத்தானை 1
மனத்தி 1
மனத்திடை 4
மனத்தில் 6
மனத்திற்கும் 2
மனத்தின் 23
மனத்தினர் 5
மனத்தினள் 1
மனத்தினன் 5
மனத்தினால் 5
மனத்தினாலும் 1
மனத்தினாள் 2
மனத்தினான் 3
மனத்தினின் 1
மனத்தினும் 7
மனத்தினேற்கு 1
மனத்தினை 3
மனத்து 53
மனத்துள் 4
மனத்துறு 1
மனத்தே 1
மனத்தேம் 3
மனத்தேன் 2
மனத்தை 9
மனத்தையும் 5
மனத்தொடு 2
மனத்தோடு 2
மனத்தோய் 1
மனத்தோர்க்கு 1
மனந்தலை 1
மனப்பட 1
மனம் 116
மனம்-கொண்டு 1
மனமா 1
மனமும் 23
மனமே 1
மனமோ 1
மனவன் 1
மனவினில் 1
மனவு 2
மனன் 5
மனனின் 1
மனனும் 2
மனனே 3
மனனோடு 1
மனால 1
மனிசர் 1
மனிசரை 1
மனிசன் 2
மனிசனுக்காக 1
மனித்தரை 1
மனித்தரோடு 1
மனித்தன் 1
மனித்தனார் 1
மனிதர் 14
மனிதர்-தம்மை 1
மனிதர்-பால் 3
மனிதர்க்கு 3
மனிதரது 1
மனிதரால் 1
மனிதரின் 1
மனிதருக்கு 1
மனிதரும் 1
மனிதரே 2
மனிதரேனும் 1
மனிதரை 13
மனிதரோடே 2
மனிதற்கு 1
மனிதன் 11
மனிதன்-தன் 1
மனிதனால் 1
மனிதனும் 1
மனு 15
மனுகுலத்தே 1
மனுநெறி 1
மனும் 2
மனுவில் 1
மனுவின் 5
மனுவினை 1
மனுவும் 1
மனை 190
மனை-கண் 1
மனை-தன்னில் 1
மனை-தொறும் 3
மனை-தோறும் 1
மனை-வயின் 5
மனை_மனை 2
மனை_வாய் 1
மனைக்கு 4
மனைகள் 1
மனைகள்-தொறும் 1
மனைகள்-தோறும் 1
மனைகளும் 1
மனைமாமரம் 1
மனைய 2
மனையவரோடும் 1
மனையன 4
மனையாய் 1
மனையாளால் 1
மனையாளோ 1
மனையிடை 1
மனையில் 4
மனையின் 12
மனையும் 4
மனையே 2
மனையை 1
மனையோட்கு 2
மனையோடு 2
மனையோள் 21
மனைவி 3
மனைவி-பால் 1
மனைவியர் 2
மனைவியும் 1
மனைவியை 1
மனைவியொடு 1
மனைவியோடு 1
மனோலயம் 1

மக்கட்கு (3)

நில மிசை பரந்த மக்கட்கு எல்லாம் – புறம் 126/10
வழை துறு கான யாறு மா நில கிழத்தி மக்கட்கு
உழை துறு மலை மா கொங்கை கரந்த பால் ஒழுக்கை ஒத்த – கம்.கிட்:10 33/1,2
அறம் திறம்பினரும் மக்கட்கு அருள் திறம்பினரும் அன்றே – கம்.சுந்:3 128/2

மேல்


மக்கள் (21)

மக்கள் போகிய அணில் ஆடு முன்றில் – குறு 41/4
பெரு மணி திண் தேர் குறு_மக்கள் நாப்பண் – கலி 83/10
போ சீத்தை மக்கள் முரியே நீ மாறு இனி தொக்க – கலி 94/22
மடவரே நல் ஆயர் மக்கள் நெருநை – கலி 102/30
தொல் மக்கள் தம் மனம் உக்கு உயிர் பிரிவு என்பது ஓர் துயரின் – கம்.பால:24 3/3
மக்கள் குரல் என்று அயர்வென் மனம் நொந்து அவண் வந்தனெனால் – கம்.அயோ:4 75/4
அன்றே மக்கள் பெற்று உயிர் வாழ்வார்க்கு அவம் உண்டே – கம்.அயோ:6 17/2
வானே புக்கான் அரும் புதல்வன் மக்கள் அகன்றார் வரும் அளவும் – கம்.அயோ:6 30/3
மக்கள் நலிகிற்பர் இது நன்று வலி அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 28/4
மக்கள் கடை தேவர் தலை வான் உலகின் வையத்து – கம்.கிட்:14 37/2
மக்கள் தாயர் மற்று யாவரும் தடுத்தனர் மறுகி – கம்.சுந்:9 13/2
மந்திர கிழவர் மைந்தர் மதி நெறி அமைச்சர் மக்கள்
தந்திர தலைவர் ஈன்ற தனயர்கள் பிறகும் தாதைக்கு – கம்.சுந்:10 10/1,2
வான் துணை சுற்றத்து மக்கள் தம்பியர் – கம்.யுத்1:2 9/3
உன் மக்கள் ஆகி உள்ளார் உன்னொடும் ஒருங்கு தோன்றும் – கம்.யுத்2:16 146/1
என் மக்கள் ஆகி உள்ளார் இ குடிக்கு இறுதி சூழ்ந்தான் – கம்.யுத்2:16 146/2
தன் மக்கள் ஆகி உள்ளார் தலையொடும் திரிவர் அன்றே – கம்.யுத்2:16 146/3
புன் மக்கள் தருமம் பூணா புல மக்கள் தருமம் பூண்டால் – கம்.யுத்2:16 146/4
புன் மக்கள் தருமம் பூணா புல மக்கள் தருமம் பூண்டால் – கம்.யுத்2:16 146/4
மக்கள் இனி நின்று உளான் மண்டோ தரி மகனே – கம்.யுத்2:18 269/3
மக்கள் துணை அற்றனை இற்றது உன் வாழ்க்கை மன்னோ – கம்.யுத்2:19 8/4
வணங்கி நீ ஐய நொய்தின் மாண்டனர் மக்கள் என்ன – கம்.யுத்3:22 3/1

மேல்


மக்கள்-காறும் (1)

மக்கள்-காறும் இ மந்திரம் மறந்தவர் இறந்தார் – கம்.யுத்1:3 44/2

மேல்


மக்கள்-பால் (1)

செஞ்செவே மக்கள்-பால் சென்ற காதலும் – கம்.ஆரண்:13 58/3

மேல்


மக்களில் (2)

மக்களில் அங்கு ஒருவன் போய் வான் புக்கான் மற்றையவன் – கம்.பால:12 29/3
மக்களில் ஒருவன் கொல்ல மாள்பவன் வான மேரு – கம்.யுத்3:29 52/3

மேல்


மக்களின் (2)

மாயும் தன்மை மக்களின் ஆக மற மன்னன் – கம்.அயோ:6 18/2
மக்களின் அருள் உற்றான் மைந்தரும் மகிழ்வு உற்றார் – கம்.அயோ:9 28/4

மேல்


மக்களும் (9)

திதியின் சிறாரும் விதியின் மக்களும்
மாசு இல் எண்மரும் பதினொரு கபிலரும் – பரி 3/6,7
மாண்ட என் மனைவியோடு மக்களும் நிரம்பினர் – புறம் 191/3
தன் மக்களும் மருமக்களும் நனி தன் கழல் தழுவ – கம்.பால:24 3/1
மன் மக்களும் அயல் மக்களும் வயின் மொய்த்திட மிதிலை – கம்.பால:24 3/2
மன் மக்களும் அயல் மக்களும் வயின் மொய்த்திட மிதிலை – கம்.பால:24 3/2
மக்களும் விலங்கே மனுவின் நெறி – கம்.கிட்:7 118/3
மக்களும் சுற்றமும் மற்றுளோர்களும் – கம்.சுந்:3 41/1
மக்களும் குரங்குமே வலியர் ஆம் எனின் – கம்.யுத்1:2 32/3
மனையும் மக்களும் வலியரே என்றனன் மறவோன் – கம்.யுத்3:30 33/4

மேல்


மக்களுள் (2)

வென்றியின் மக்களுள் ஒருமையொடு பெயரிய – பரி 5/5
முகத்தவன் மக்களுள் முதியவன் புணர்ப்பினால் – கலி 25/2

மேல்


மக்களே (1)

தம்தம் மக்களே கடன்முறை நெடு நிலம் தாங்க – கம்.அயோ:1 63/2

மேல்


மக்களை (7)

மயக்கு-உறு மக்களை இல்லோர்க்கு – புறம் 188/6
மாலை வாய் அமுது ஒழுகு மக்களை
பாலின் ஊட்டுவார் செம் கை பங்கயம் – கம்.பால:2 58/2,3
மக்களை மறந்தனர் மாதர் தாயரை – கம்.அயோ:4 195/1
மனையின் நீங்கிய மக்களை வைகலும் – கம்.அயோ:7 13/1
வார் பொன் கொங்கை மருகியை மக்களை
ஏற்ப சிந்தனையிட்டு அ அரக்கர்-தம் – கம்.ஆரண்:4 42/1,2
மக்களை குரவர்-தம்மை மாதரை மற்றுளோரை – கம்.யுத்2:16 138/1
மக்களை சுமந்து செல்லும் தாதையர் வழியின் ஆவி – கம்.யுத்2:18 258/1

மேல்


மக்காள் (1)

மருவ இனிய குணத்தவரை இரு சிறகால் உற தழுவி மக்காள் நீரே – கம்.ஆரண்:4 27/1

மேல்


மக (10)

மதி சேர்ந்த மக வெண் மீன் – பட் 35
கவை_மக நஞ்சு உண்டு ஆங்கு – குறு 324/6
பார்ப்பன குறு_மக போல தாமும் – ஐங் 202/2
மக முயங்கு மந்தி வரை_வரை பாய – பரி 15/38
கெடு மக பெண்டிரின் தேரும் – அகம் 347/15
மக அருள் ஆகுதி வழங்கினான்-அரோ – கம்.பால:5 83/4
சொல் மறா மக பெற்றவரே துயர் துறந்தார் – கம்.அயோ:1 67/4
நிறை மக உடையவர் நெறி செல் ஐம்பொறி – கம்.அயோ:4 190/1
குறை மக குறையினும் கொடுப்பராம் உயிர் – கம்.அயோ:4 190/2
மக ஆமை முதுகில் தோன்றும் மந்தரம் எனலும் ஆனான் – கம்.கிட்:17 28/4

மேல்


மகட்கு (10)

திதலை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகட்கு – நற் 6/4
அசைஇ உள் ஒழிந்த வசை தீர் குறு_மகட்கு – நற் 106/4
கயல் ஏர் உண்கண் குறு_மகட்கு – நற் 220/9
புரைய அல்ல என் மகட்கு என பரைஇ – அகம் 95/13
பண்டையின் சிறக்க என் மகட்கு என பரைஇ – அகம் 98/13
கிணை_மகட்கு எளிதால் பாடினள் வரினே – புறம் 111/4
தலை ஆய பேர் உணர்வின் கலை_மகட்கு தலைவர் ஆய் – கம்.பால:12 25/1
நில_மகட்கு அணிகள் என்ன நிரை கதிர் முத்தம் சிந்தி – கம்.பால:16 15/1
மலர்_மகட்கு உவமையாளோடும் வந்த இ – கம்.ஆரண்:4 14/3
உழுகின்ற பொழுதின் ஈன்ற ஒரு மகட்கு இரங்கி ஞாலம் – கம்.கிட்:15 28/3

மேல்


மகட்கே (2)

நின்றோன் போலும் என்றும் என் மகட்கே – அகம் 110/25
சிலம்பு நக இயலி சென்ற என் மகட்கே
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து – அகம் 117/9,10

மேல்


மகடூஉ (7)

தொடி கை மகடூஉ மகமுறை தடுப்ப – சிறு 192
மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப – பெரும் 58
வளை கை மகடூஉ வயின் அறிந்து அட்ட – பெரும் 304
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர் – அகம் 141/14
ஆடூஉ சென்னி தகைப்ப மகடூஉ
முளரி தீயின் முழம் அழல் விளக்கத்து – அகம் 301/12,13
கழி_கல_மகடூஉ போல – புறம் 261/18
இல் பொலி மகடூஉ போல சிற்சில – புறம் 331/9

மேல்


மகத்து (1)

சுவை-தொறும் அழூஉம் தன் மகத்து முகம் நோக்கி – புறம் 164/5

மேல்


மகம் (2)

நன்றி கொள் அரி மகம் நடத்த எண்ணியோ – கம்.பால:5 78/3
வன் திறல் மைந்தரை அளிக்கும் மா மகம்
இன்று நீ இயற்றுதற்கு எழுக ஈண்டு என்றான் – கம்.பால:5 80/3,4

மேல்


மகமுமே (1)

மடங்கலும் மகமுமே வாழ்வின் ஓங்கிட – கம்.பால:5 104/3

மேல்


மகமுறை (4)

தொடி கை மகடூஉ மகமுறை தடுப்ப – சிறு 192
மகமுறை மகமுறை நோக்கி முகன் அமர்ந்து – பெரும் 478
மகமுறை மகமுறை நோக்கி முகன் அமர்ந்து – பெரும் 478
மகமுறை தடுப்ப மனை-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 185

மேல்


மகர (46)

மகர_பகு_வாய் தாழ மண்-உறுத்து – திரு 25
ஏறி மகர வலயம் அணி திகழ் நுதலியர் – பரி 10/77
மகர மறி கடல் வைத்து நிறுத்து – பரி 23/72
கார்த்திகை காதில் கன மகர குண்டலம் போல் – பரி 33/1
பொலம் புனை மகர_வாய் நுங்கிய சிகழிகை – கலி 54/6
மகர நெற்றி வான் தோய் புரிசை – அகம் 181/20
தெண் திரை எழினி காட்ட தேம் பிழி மகர யாழின் – கம்.பால:2 4/3
மழலை அம் குழல் இசை மகர யாழ் இசை – கம்.பால:3 42/2
இறங்குவ மகர யாழ் எடுத்த இன் இசை – கம்.பால:3 47/1
வளை ஒலி வயிர் ஒலி மகர வீணையின் – கம்.பால:3 60/1
தைவரு மகர வீணை தண்ணுமை தழுவி தூங்க – கம்.பால:10 8/2
வடகமும் மகர யாழும் வட்டினி கொடுத்து வாச – கம்.பால:10 17/2
நல் இயல் மகர வீணை தேன் உக நகையும் தோடும் – கம்.பால:13 38/1
செயிரியர் மகர யாழின் தேம் பிழி தெய்வ கீதம் – கம்.பால:13 40/2
கேடு இலா மகர யாழில் கின்னர மிதுனம் பாடும் – கம்.பால:16 16/3
வள் உறை வயிர வாள் மகர கேதனன் – கம்.பால:19 4/3
மாடகம் பற்றினள் மகர வீணை தன் – கம்.பால:19 32/1
நிலை குலாம் மகர நீர் நெடிய மா கடல் எலாம் – கம்.பால:20 6/2
மதி தொட நிவந்து உயர் மகர தோரணம் – கம்.அயோ:2 38/3
மகர வேலை மண் தொட்ட வண்டு ஆடு தார் – கம்.அயோ:4 24/1
இடிபடு முழக்கம் பொங்க இன மழை மகர நீரை – கம்.அயோ:13 49/1
சங்கமும் மகர மீனும் தரளமும் மணியும் தள்ளி – கம்.அயோ:13 50/1
சீகர மகர வேலை காவலன் சிந்த-மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 14/4
மண்டல மகர வேலை அமுதொடும் வந்தது என்ன – கம்.ஆரண்:10 162/2
வயிற்றிடை வாய் எனும் மகர வேலையான் – கம்.ஆரண்:15 11/4
மந்தர கிரி என பெரியவன் மகர நீர் – கம்.கிட்:5 3/3
மகர வேலையை ஒத்தது மா நகர் – கம்.கிட்:11 38/4
துள்ளிய மகர மீன்கள் துடிப்பு_அற சுறவு தூங்க – கம்.சுந்:1 22/1
மாயோன் மகர கடல் நின்று எழு மாண்பது ஆகி – கம்.சுந்:1 40/4
மகர வீணையின் மந்தர கீதத்தின் மறைந்த – கம்.சுந்:2 27/1
மறைத்தன மகர தோரணத்தை வான் உற – கம்.சுந்:9 43/4
வள்ளப்பட்டன மகர கடல் என மதில் சுற்றிய பதி மறலிக்கு ஓர் – கம்.சுந்:10 28/3
மகர வேலையின் வெந்தன நந்தனவனங்கள் – கம்.சுந்:13 23/4
ஏழு பத்தின் பெரு வெள்ளம் மகர வெள்ளத்து இறுத்ததால் – கம்.யுத்1:1 1/4
வருணன் உய்ந்தனன் மகர நீர் வெள்ளத்து மறைந்து – கம்.யுத்1:5 58/4
சொல்லுதிர் மகர வேலை கவி குல வீரர் தூர்த்து – கம்.யுத்1:9 33/2
வைது-என கொல்லும் வில் கை மானிடர் மகர நீரை – கம்.யுத்1:9 66/1
வறந்தது சோரி பாய வளர்ந்தது மகர வேலை – கம்.யுத்2:16 202/3
மா கூடு படர் வேலை மறி மகர திரை வாங்கி – கம்.யுத்2:16 355/1
வாய் மடித்து ஒடுங்கின மகர வேலையே – கம்.யுத்2:18 88/4
மகர மறி கடலின் வளையும் வய நிருதர் – கம்.யுத்3:31 154/1
மகர நன் மீன் வந்தன காணா மனம் உட்கி – கம்.யுத்4:33 16/2
வான் நனைய மண் நனைய வளர்ந்து எழுந்த பெரும் குருதி மகர வேலை – கம்.யுத்4:33 20/1
புகுந்த மா மகர குலம் போக்கு அற – கம்.யுத்4:37 163/3
வாலி என்று அளவு இல் ஆற்றல் வன்மையான் மகர நீர் சூழ் – கம்.யுத்4:41 26/1
மராமரம் ஏழும் வாலி மார்பமும் மகர நீரும் – கம்.யுத்4:41 42/2

மேல்


மகர_பகு_வாய் (1)

மகர_பகு_வாய் தாழ மண்-உறுத்து – திரு 25

மேல்


மகர_வாய் (1)

பொலம் புனை மகர_வாய் நுங்கிய சிகழிகை – கலி 54/6

மேல்


மகரக்கண்ணன் (1)

அ உரை மகரக்கண்ணன் அறைதலும் அரக்கன் ஐய – கம்.யுத்3:21 7/1

மேல்


மகரங்கள் (3)

மரும தாரையின் எரியுண்ட மகரங்கள் மயங்கி – கம்.யுத்1:6 18/1
உமிழ்ந்து உலந்தன மகரங்கள் உலப்பு இல உருவ – கம்.யுத்1:6 20/2
வேண்டும் மீனொடு மகரங்கள் வாயிட்டு விழுங்கி – கம்.யுத்3:31 7/2

மேல்


மகரந்த (2)

மந்தாரம் முந்து மகரந்த மணம் குலாவும் – கம்.பால:16 41/1
மாறு அளாவிய மகரந்த நறவு உண்டு மகளிர் – கம்.சுந்:12 48/1

மேல்


மகரந்தம் (1)

மந்தாரம் உந்து மகரந்தம் மணந்த வாடை – கம்.சுந்:1 62/1

மேல்


மகரந்தமும் (1)

மா கந்தமும் மகரந்தமும் அளகம் தரும் மதியின் – கம்.அயோ:7 4/1

மேல்


மகரம் (7)

வில்லின் கடை மகரம் மேவ பாம்பு ஒல்லை – பரி 11/9
வவ்வு மாந்தரின் களி மயக்கு உறுவன மகரம்
எவ்வம் ஓங்கிய இறப்பொடு பிறப்பு இவை என்ன – கம்.கிட்:1 16/2,3
பொரு கடல் மகரம் எண்ணில் எண்ணலாம் பூட்கை பொங்கி – கம்.சுந்:10 8/1
வெய்ய வாய் மகரம் பற்ற வெருவின விளிப்ப மேல்_நாள் – கம்.யுத்1:8 16/2
வழங்கு பல் படை மீனது மத கரி மகரம்
முழங்குகின்றது முரி திரை பரியது முரசம் – கம்.யுத்3:31 20/1,2
மணி குண்டலம் வலயம் குழை மகரம் சுடர் மகுடம் – கம்.யுத்3:31 112/1
வாரி நீர் நின்று எதிர் மகரம் படர் – கம்.யுத்4:37 170/1

மேல்


மகரமீன் (1)

வன்பு உல கரி மடிந்தது-கொலோ மகரமீன்
என்பு உலப்பு உற உலர்ந்தது-கொலோ இது எனா – கம்.கிட்:5 2/2,3

மேல்


மகரமும் (2)

மழை என பொருத வேலை மகரமும் மத்த மாவும் – கம்.யுத்1:8 21/4
இரும் களி யானை ஆன மகரமும் இரியல் போக – கம்.யுத்2:19 58/2

மேல்


மகரவாய் (1)

வீசலின் மகரவாய் விளங்கும் வாள் முகம் – கம்.பால:23 65/3

மேல்


மகராக்கன் (1)

வண்டு உலாம் அலங்கல் மார்பன் மகராக்கன் மழை ஏறு என்ன – கம்.யுத்3:21 15/1

மேல்


மகரிகை (3)

வளர்ந்த காதலர் மகரிகை நெடு முடி அரக்கனை வர காணார் – கம்.சுந்:2 190/1
மகரிகை வயிர குண்டலம் அலம்பும் திண் திறல் தோள் புடை வயங்க – கம்.சுந்:3 74/2
தோள்-தொறும் தொடர்ந்த மகரிகை வயிர கிம்புரி வலய மா சுடர்கள் – கம்.சுந்:3 79/1

மேல்


மகவாய் (1)

முன்னமும் மகவாய் வந்த மூவரில் ஒருவன் போனான் – கம்.ஆரண்:11 68/1

மேல்


மகவு (8)

மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப – பெரும் 58
மகவு உடை மந்தி போல – குறு 29/6
வால் அறிவற்கு அதிதிக்கு ஒரு மகவு ஆய் – கம்.பால:8 11/2
மனு வென்ற நீதியான் மகவு இன்றி வருந்துவான் – கம்.பால:12 16/4
மகவு முலை வருட இள மகளிர்கள் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 15/4
மருங்கின்-மேல் ஒரு மகவு கொண்டு ஒரு தனி மகவை – கம்.சுந்:13 28/1
அரும் கையால் பற்றி மற்றொரு மகவு பின் அரற்ற – கம்.சுந்:13 28/2
மகவு கொண்டு போய் மரம் புகும் மந்தியை நிகர்த்தான் – கம்.யுத்2:15 213/4

மேல்


மகவுடையார் (1)

போன மகவுடையார் எல்லாம் புலம்பினார் – கம்.யுத்2:18 273/2

மேல்


மகவும் (1)

தொட்டிலும் இழந்தன மகவும் சோரவே – கம்.அயோ:4 199/4

மேல்


மகவை (4)

மனை தலை மகவை ஈன்ற அமர் கண் – புறம் 117/4
கண்ணுள் மணி போல் மகவை இழந்தும் உயிர் காதலியா – கம்.அயோ:4 85/1
ஏவா மகவை பிரிந்து இன்று எம் போல் இடர் உற்றனை நீ – கம்.அயோ:4 86/3
மருங்கின்-மேல் ஒரு மகவு கொண்டு ஒரு தனி மகவை
அரும் கையால் பற்றி மற்றொரு மகவு பின் அரற்ற – கம்.சுந்:13 28/1,2

மேல்


மகவொடு (3)

மான் தோல் பள்ளி மகவொடு முடங்கி – பெரும் 89
மை இரும் குட்டத்து மகவொடு வழங்கி – பெரும் 271
வாள் நுதல் கொடிச்சி மாதர் மகவொடு தவழும்-மாதோ – கம்.பால:16 7/4

மேல்


மகவோடு (1)

மைந்தன் வரவே நோக்கும் வளர் மாதவர்-பால் மகவோடு
அம் தண் புனல் கொண்டு அணுக ஐயா இது-போது அளவு ஆய் – கம்.அயோ:4 79/1,2

மேல்


மகவோடும் (1)

கைம்_மகவோடும் காதலவரொடும் – பரி 15/47

மேல்


மகள் (243)

உரு கெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்_மகள் – திரு 51
குறவர் மட மகள் கொடி போல் நுசுப்பின் – திரு 101
குருதி செந்தினை பரப்பி குற_மகள் – திரு 242
மலை_மகள் மகனே மாற்றோர் கூற்றே – திரு 257
வளை கை கிணை_மகள் வள் உகிர் குறைத்த – சிறு 136
நுதி வேல் நோக்கின் நுளை_மகள் அரித்த – சிறு 158
கரு_மறி காதின் கவை அடி பேய்_மகள் – சிறு 197
சூல்_மகள் மாறா மறம் பூண் வாழ்க்கை – பெரும் 136
குறு நெறி கொண்ட கூந்தல் ஆய்_மகள் – பெரும் 162
உறு துயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்_மகள் – முல் 13
அரி கூட்டு இன் இயம் கறங்க ஆடு_மகள் – குறி 193
பிணம் தின் யாக்கை பேய்_மகள் துவன்றவும் – பட் 260
குற_மகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி – மலை 183
ஐய குறு_மகள் கண்டிகும் வைகி – நற் 20/1
பெரு வரை அடுக்கம் பொற்ப சூர்_மகள் – நற் 34/4
துஞ்சாயோ என் குறு_மகள் என்றலின் – நற் 61/5
மாய குறு_மகள் மலர் ஏர் கண்ணே – நற் 66/11
தகாஅது வாழியோ குறு_மகள் நகாஅது – நற் 75/4
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் இழை குறு_மகள் – நற் 76/5
திதலை அல்குல் குறு_மகள் – நற் 77/11
பெரும் தோள் குறு_மகள் அல்லது – நற் 80/8
நல்கூர் பெண்டின் சில் வளை குறு_மகள் – நற் 90/9
நல்கூர் நுசுப்பின் மெல் இயல் குறு_மகள் – நற் 93/8
ஆடு_மகள் நடந்த கொடும் புரி நோன் கயிற்று – நற் 95/2
மீன் எறி பரதவர் மட_மகள் – நற் 101/8
கான குறவர் மட_மகள் – நற் 102/8
அம் மா மேனி நிரை தொடி குறு_மகள் – நற் 134/7
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – நற் 142/11
யாங்கு ஆகுவமோ அணி நுதல் குறு_மகள் – நற் 147/1
இறை ஏர் எல் வளை குறு_மகள் – நற் 167/10
அம் வயிறு அலைத்த என் செய்வினை குறு_மகள் – நற் 179/3
ஒரு மகள் உடையேன்-மன்னே அவளும் – நற் 184/1
அணி இயல் குறு_மகள் ஆடிய – நற் 184/8
வலை மான் மழை கண் குறு_மகள் – நற் 190/8
முன்_நாள் உம்பர் கழிந்த என் மகள்
கண்பட நீர் ஆழ்ந்தன்றே தந்தை – நற் 198/3,4
மலை உறை குறவன் காதல் மட_மகள் – நற் 201/1
கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை – நற் 202/8
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் – நற் 207/9
எவன் இனைபு வாடுதி சுடர் நுதல் குறு_மகள் – நற் 208/4
மழலை அம் குறு_மகள் மிழலை அம் தீம் குரல் – நற் 209/5
விருந்து விருப்பு-உறூஉம் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 221/8
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் குறு_மகள் – நற் 240/2
உள்ளினும் பனிக்கும் ஒள் இழை குறு_மகள் – நற் 253/5
குவளை உண்கண் என் மகள் ஓர் அன்ன – நற் 271/8
உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள் – நற் 274/3
சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர் – நற் 300/1
செறி தோட்டு எல் வளை குறு_மகள் – நற் 306/10
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறு_மகள் – நற் 319/8
பொன் போல் மேனி தன் மகள் நயந்தோள் – நற் 324/3
மாண்பு உடை குறு_மகள் நீங்கி – நற் 352/11
கல் கெழு குறவர் காதல் மட_மகள் – நற் 353/5
திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 366/3
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண் நுதல் குறு_மகள் – குறு 70/1
மெல் இயல் குறு_மகள் பாடினள் குறினே – குறு 89/7
சிறுகுடி குறவன் பெரும் தோள் குறு_மகள் – குறு 95/3
மாண் வரி அல்குல் குறு_மகள் – குறு 101/5
அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடு_மகள் – குறு 105/3
நாரை மிதிக்கும் என் மகள் நுதலே – குறு 114/5
நுண் வலை பரதவர் மட_மகள் – குறு 184/6
சில் நிரை வால் வளை குறு_மகள் – குறு 189/6
கோல் அமை குறும் தொடி குறு_மகள் ஒழிய – குறு 267/5
பணை தோள் குறு_மகள் பாவை தைஇயும் – குறு 276/1
பெரும் தோள் குறு_மகள் சிறு மெல் ஆகம் – குறு 280/3
பெரு நல குறு_மகள் வந்து என – குறு 295/5
நம் மனை மட_மகள் இன்ன மென்மை – குறு 327/5
நறவு மலி பாக்கத்து குற_மகள் ஈன்ற – குறு 394/2
திதலை அல்குல் நின் மகள்
பசலை கொள்வது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 29/4,5
முள் எயிற்று பாண்_மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த – ஐங் 47/1
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் – ஐங் 48/1
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள் – ஐங் 49/1
செ வாய் குறு_மகள் இனைய – ஐங் 52/3
யார் மகள் இவள் என பற்றிய மகிழ்ந – ஐங் 79/2
யார் மகள் ஆயினும் அறியாய் – ஐங் 79/3
கழனி ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 91/3
கழனி ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 96/3
பொய்கை ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 97/3
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும் – ஐங் 98/3
பூ கஞல் ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 99/3
யாணர் ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 100/3
நெய்தல் மயக்கி வந்தன்று நின் மகள்
பூ போல் உண்கண் மரீஇய – ஐங் 101/3,4
அரம் போழ் அம் வளை குறு_மகள் – ஐங் 185/3
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 195/2
வண்டு இமிர் சுடர் நுதல் குறு_மகள் – ஐங் 254/3
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 255/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 256/1
இரந்தனன் பெற்ற எல் வளை குறு_மகள் – ஐங் 257/2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 258/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 259/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 260/1
வன்கண் கானவன் மென் சொல் மட_மகள் – ஐங் 283/1
பின் இரும் கூந்தல் நன் நுதல் குற_மகள் – ஐங் 285/1
சுடர் தொடி குறு_மகள் இனைய – ஐங் 305/3
தெறுவது அம்ம நும் மகள் விருப்பே – ஐங் 313/1
பிறை நுதல் குறு_மகள் போகிய சுரனே – ஐங் 371/5
வெம் சுரம் என் மகள் உய்த்த – ஐங் 373/4
வந்தனளோ நின் மட_மகள் – ஐங் 393/4
சிறு நுதல் குறு_மகள் காட்டிய வம்மே – ஐங் 394/5
ஏகு-மதி வாழியோ குறு_மகள் போது கலந்து – ஐங் 395/4
புன்_புல நாடன் மட_மகள் – ஐங் 421/3
புறவு அணி நாடன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 424/1
கவை தலை பேய்_மகள் கழுது ஊர்ந்து இயங்க – பதி 13/15
துஞ்சு_மர குழாஅம் துவன்றி புனிற்று_மகள் – பதி 16/3
கரும் கண் பேய்_மகள் வழங்கும் – பதி 22/37
அழல் மருள் பூவின் தாமரை வளை_மகள் – பதி 23/23
கரும் கண் பேய்_மகள் கை புடையூஉ நடுங்க – பதி 30/36
ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர் – பதி 44/7
இயலினள் ஒல்கினள் ஆடும் மட மகள்
வெறி-உறு நுடக்கம் போல தோன்றி – பதி 51/10,11
செல்லாமோ தில் பாண்_மகள் காணியர் – பதி 60/3
உரு இல் பேய்_மகள் கவலை கவற்ற – பதி 67/11
கன்றிடின் காமம் கெடூஉம் மகள் இவன் – பரி 6/98
குறவன்_மகள் ஆணை கூறு ஏலா கூறேல் – பரி 8/69
ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் – பரி 9/9
வரை அகலத்தவனை வானவன் மகள்
மாண் எழில் மலர் உண்கண் – பரி 9/58,59
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப – பரி 10/78
மின் இழை நறு நுதல் மகள் மேம்பட்ட – பரி 11/135
மறலினாள் மாற்றாள் மகள்
வாய் வாளா நின்றாள் – பரி 20/45,46
என் மகள் ஒருத்தியும் பிறள் மகன் ஒருவனும் – கலி 9/6
நினையும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/14
தேரும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/17
சூழும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/20
தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர – கலி 36/4
நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள்
நீயே வளியின் இகல் மிகும் தேரும் களிறும் – கலி 50/14,15
நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள்
இவளை சொல்லாடி காண்பேன் தகைத்து – கலி 56/12,13
ஈன்றன ஆய_மகள் தோள் – கலி 101/38
புல்லாளே ஆய_மகள் – கலி 103/64
நைவாரா ஆய_மகள் தோள் – கலி 103/67
எளியவோ ஆய_மகள் தோள் – கலி 103/70
உற்றீயாள் ஆயர்_மகள் – கலி 104/68
பாடு இல ஆய_மகள் கண் – கலி 105/52
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் – கலி 107/19
கண்ணளோ ஆயர்_மகள் – கலி 109/12
நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள் – கலி 110/9
பேதை அல்லை மேதை அம் குறு_மகள் – அகம் 7/6
தொலைவு இல் வெள் வேல் விடலையொடு என் மகள்
இ சுரம் படர்தந்தோளே ஆயிடை – அகம் 7/12,13
அம் தீம் கிளவி குறு_மகள் – அகம் 9/25
எவன் இல குறு_மகள் இயங்குதி என்னும் – அகம் 12/3
மாசு இல் குறு_மகள் எவன் பேது உற்றனை – அகம் 16/12
நோவல் குறு_மகள் நோயியர் என் உயிர் என – அகம் 25/16
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நின் மகள்
பாலும் உண்ணாள் பழங்கண் கொண்டு – அகம் 48/1,2
நின் மகள் உண்கண் பல் மாண் நோக்கி – அகம் 48/21
மெல்லென தழீஇயினேன் ஆக என் மகள்
நன்னர் ஆகத்து இடை முலை வியர்ப்ப – அகம் 49/7,8
பொன் நேர் புது மலர் வேண்டிய குற_மகள் – அகம் 52/3
இன் உயிர் கழிவது ஆயினும் நின் மகள்
ஆய் மலர் உண்கண் பசலை – அகம் 52/13,14
வய களிற்று அன்ன காளையொடு என் மகள்
கழிந்ததற்கு அழிந்தன்றோ இலெனே ஒழிந்து யாம் – அகம் 55/5,6
கொழு மீன் தடியொடு குறு_மகள் கொடுக்கும் – அகம் 60/6
மெல் இயல் குறு_மகள் புலந்து பல கூறி – அகம் 75/20
கொண்டனை என்ப ஓர் குறு_மகள் அதுவே – அகம் 96/10
கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை – அகம் 99/11
அம் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்_மகள் – அகம் 126/9
மின் நேர் மருங்குல் குறு_மகள் – அகம் 126/21
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள் – அகம் 140/5
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடு_மகள் – அகம் 151/9
அம் மா மேனி ஆய் இழை குறு_மகள் – அகம் 161/11
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் – அகம் 172/16
குற_மகள் காக்கும் ஏனல் – அகம் 188/13
திதலை அல்குல் குறு_மகள் அவனொடு – அகம் 189/9
அரும் சுரம் இறந்த என் பெரும் தோள் குறு_மகள் – அகம் 195/1
சூர்_மகள் மாதோ என்னும் என் நெஞ்சே – அகம் 198/17
இன்னள் இனையள் நின் மகள் என பன் நாள் – அகம் 203/4
நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்_மகள் – அகம் 216/1
நலம் புனைந்து எடுத்த என் பொலம் தொடி குறு_மகள் – அகம் 219/9
பொம்மல் ஓதி எம் மகள் மணன் என – அகம் 221/3
பெரும் துனி மேவல் நல்கூர் குறு_மகள் – அகம் 229/10
மை ஈர் ஓதி வாள் நுதல் குறு_மகள் – அகம் 230/5
முறி புரை எழில் நலத்து என் மகள் துயர் மருங்கு – அகம் 242/8
கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை – அகம் 244/5
திரு நுதல் குறு_மகள் அணி நலம் வவ்விய – அகம் 256/16
மெல் இயல் குறு_மகள் நல் அகம் நசைஇ – அகம் 258/9
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – அகம் 274/14
கூழை நொச்சி கீழது என் மகள்
செம் புடை சிறு விரல் வரித்த – அகம் 275/17,18
அசையினள் இருந்த ஆய் தொடி குறு_மகள் – அகம் 280/4
நல்லள் அம்ம குறு_மகள் செல்வர் – அகம் 326/3
ஒண் தொடி குறு_மகள் கொண்டனம் செலினே – அகம் 335/26
ஆடு_மகள் போல பெயர்தல் – அகம் 370/15
என் மகள் பெரு மடம் யான் பாராட்ட – அகம் 397/1
மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள் – புறம் 33/2
ஆடு_மகள் குறுகின் அல்லது – புறம் 128/6
மெல் இயல் குறு_மகள் உள்ளி – புறம் 196/14
ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை – புறம் 215/4
மட பால் ஆய்_மகள் வள் உகிர் தெறித்த – புறம் 276/4
மா மகள்
என வினவுதி கேள் நீ – புறம் 340/3,4
மயிலை கண்ணி பெரும் தோள் குறு_மகள் – புறம் 342/2
யார் மகள் என்போய் கூற கேள் இனி – புறம் 353/7
பேய்_மகள் பற்றிய பிணம் பிறங்கு பல் போர்பு – புறம் 369/15
அழு குரல் பேய்_மகள் அயர கழுகொடு – புறம் 370/25
உரு கெழு பேய்_மகள் அயர – புறம் 371/26
ஆடு_மகள் அல்குல் ஒப்ப வாடி – புறம் 393/21
அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல் – புறம் 399/1
கிணை_மகள் அட்ட பாவல் புளிங்கூழ் – புறம் 399/16
நில_மகள் முகமோ திலதமோ கண்ணோ நிறை நெடு மங்கல நாணோ – கம்.பால:3 2/1
மா இரு மண்_மகள் மகிழ்வின் ஓங்கிட – கம்.பால:5 99/2
குமரர்கள் நில_மகள் குறைவு_அற வளர் நாள் – கம்.பால:5 121/4
மண் கிழித்திட எழும் சுடர்கள் மண்_மகள் உடல் – கம்.பால:7 10/3
மெல்லியலாளை நோக்கி விலை_மகள் அனைய நீயும் – கம்.பால:9 22/3
அள்ளல் பூ_மகள் ஆகும்-கொலோ எனது – கம்.பால:11 4/3
வள்ளலையே அனையானை கேகயர்_கோன் மகள் பயந்தாள் – கம்.பால:12 23/4
நெடு நில_மகள் முதுகு ஆற்ற நின்று உயர் – கம்.பால:13 4/1
மண்_மகள் தன் மார்பின் அணி வன்ன சரம் என்ன – கம்.பால:15 13/3
மலை_மகள் கொழுநன் சென்னி வந்து வீழ் கங்கை மான – கம்.பால:16 15/2
தேன் உடை மலர்_மகள் திளைக்கும் மார்பினில் – கம்.பால:23 58/1
மா மகள் தன்னொடும் மன்னுதி என்னா – கம்.பால:23 86/3
கேகயன் மா மகள் கேழ் கிளர் பாதம் – கம்.பால:23 94/1
ஒரு மகள் மணமும் கண்டு உவப்ப உன்னினேன் – கம்.அயோ:1 28/4
வண்ண மேகலை நில_மகள் மற்று உனை பிரிந்து – கம்.அயோ:1 35/3
மண்ணினும் நல்லள் மலர்_மகள் கலை_மகள் கலை ஊர் – கம்.அயோ:1 39/1
மண்ணினும் நல்லள் மலர்_மகள் கலை_மகள் கலை ஊர் – கம்.அயோ:1 39/1
பூ_மகள் கொழுநனாய் புனையும் மௌலி இ – கம்.அயோ:2 33/2
பண் உறு கட கரி பரதன் பார் மகள்
கண் உறு கவினராய் இனிது காத்த அம் – கம்.அயோ:2 65/1,2
ஆதி அரசன் அரும் கேகயன் மகள் மேல் – கம்.அயோ:4 103/1
பைம்_தொடி ஒருத்தி சொல் கொண்டு பார்_மகள் – கம்.அயோ:4 153/1
பெற்றிலள் தவம் அந்தோ பெரு நில_மகள் என்றான் – கம்.அயோ:9 25/4
கங்கையாளொடு கரியவள் நா_மகள் கலந்த – கம்.அயோ:9 31/1
மேவு கானம் மிதிலையர் கோன் மகள்
பூவின் மெல்லிய பாதமும் போந்தன – கம்.அயோ:10 50/1,2
கைகயர் கோ_மகள் இழைத்த கைதவம் – கம்.அயோ:11 94/3
ஒரு மகள் காதலின் உலகை நோய் செய்த – கம்.அயோ:14 37/1
கைகயன் மகள் விழுந்து அரற்ற காண்டியால் – கம்.அயோ:14 38/4
திரு_மகள் தலைவ செய் திரு_வினை உற யான் – கம்.ஆரண்:2 38/3
வஞ்சி என நஞ்சம் என வஞ்ச மகள் வந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 24/4
பூசல் வண்டு அரற்றும் கூந்தல் பொய்_மகள் புகன்ற என்-கண் – கம்.ஆரண்:6 40/2
நெரிந்து பார்_மகள் நெளிவு உற வனம் முற்றும் நிறைய – கம்.ஆரண்:7 85/3
செந்நெல் அம் கழனி நாடன் திரு மகள் செவ்வி கேளா – கம்.ஆரண்:10 110/2
வாள் தடம் கண்ணி நீர் யாவர் மா மகள்
காட்டிடை அரும் பகல் கழிக்கின்றீர் என்றான் – கம்.ஆரண்:12 38/3,4
சனகன் மா மகள் பெயர் சனகி காகுத்தன் – கம்.ஆரண்:12 39/3
ஒரு மகள் தனிமையை உன்னி உள் உறும் – கம்.ஆரண்:13 61/1
ஒடிவுற நில_மகள் உலைய ஊங்கு எலாம் – கம்.ஆரண்:14 80/2
தண் நறும் கரும் குழல் சனகன் மா மகள்
கண்ணினும் நெடியதோ கொடிய கங்குலே – கம்.ஆரண்:14 98/3,4
உதவும் பூ_மகள் சேர ஒண் மலர் – கம்.கிட்:9 1/3
இன் இசை முரல்வ நோக்கி இரு நில_மகள் கை ஏந்தி – கம்.கிட்:10 30/3
செங்கோலான் மகள் சீதை செவ்வியாள் – கம்.கிட்:16 40/2
மாய நந்திய வாள் முகத்து ஒரு தனி மயன் மகள் உறை மாடம் – கம்.சுந்:2 193/4
ஆழி பொரு படை நிருத பெரு வலி அடலோர் ஆய்_மகள் அடு பேழ் வாய் – கம்.சுந்:10 30/1
மயன் மகள் வயிறு அலைத்து அலறி மாழ்கினாள் – கம்.சுந்:10 48/4
அன்னவன் தனி மகள் அலரின்-மேல் அயன் – கம்.யுத்1:4 98/1
போல மா நில_மகள் பொலிந்து தோன்றினாள் – கம்.யுத்1:6 52/4
மெய்யின் ஈட்டத்து இலங்கை ஆம் மென் மகள்
பொய்யின் ஈட்டிய தீமை பொறுக்கலாது – கம்.யுத்1:8 67/1,2
மண்_மகள் வயிறு கீற மரம் ஒன்று வாங்கி கொண்டான் – கம்.யுத்2:15 129/4
பேர்த்தார் நில_மா_மகள் பேர்வள் என – கம்.யுத்2:18 22/2
உளுக்குவாள் நில_மகள் பிணத்தின் ஓங்கலால் – கம்.யுத்2:18 118/4
ஊற்று ஆர் குருதி புனல் பார்_மகள் உண்டிலாளேல் – கம்.யுத்2:19 11/2
மருங்குலும் உண்டு உண்டு என்ன மயன் மகள் மறுகி வந்தாள் – கம்.யுத்3:29 44/4
அன்று இது என்றிடின் மயன் மகள் அ தொழில் உறுதல் – கம்.யுத்4:35 26/3
இரங்கினள் மயன் மகள் இனைய பன்னினாள் – கம்.யுத்4:38 21/4
அன்று கேகயன் மகள் கொண்ட வரம் எனும் அயில் வேல் – கம்.யுத்4:40 104/1

மேல்


மகள்-கொல் (2)

யார் மகள்-கொல் இவள் தந்தை வாழியர் – நற் 8/4
ஏனோர் மகள்-கொல் இவள் என விதுப்பு உற்று – புறம் 342/3

மேல்


மகள்-தன் (1)

ஐயனும் இளவலும் அணி நில_மகள்-தன் – கம்.பால:5 125/1

மேல்


மகள்-மேல் (1)

ஓராதே ஒருவன்-தன் உயிர் ஆசை குல_மகள்-மேல் உற்ற காதல் – கம்.யுத்4:38 5/1

மேல்


மகள்கொடை (1)

மகள்கொடை எதிர்ந்த மடம் கெழு பெண்டே – நற் 310/5

மேல்


மகளிர் (301)

சூர்_அர_மகளிர் ஆடும் சோலை – திரு 41
இழை அணி வனப்பின் இன் நகை மகளிர்
போக்கு இல் பொலம் கலம் நிறைய பல் கால் – பொரு 85,86
புனல் ஆடு மகளிர் கதுமென குடைய – பொரு 241
துகில் அணி அல்குல் துளங்கு இயல் மகளிர்
அகில் உண விரித்த அம் மென் கூந்தலின் – சிறு 262,263
நாடக மகளிர் ஆடு_களத்து எடுத்த – பெரும் 55
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட பொலம் குழை – பெரும் 312
கூழ் உடை நல் இல் கொடும் பூண் மகளிர்
கொன்றை மென் சினை பனி தவழ்பவை போல் – பெரும் 327,328
கள் அடு மகளிர் வள்ளம் நுடக்கிய – பெரும் 339
நிண வாய் பெய்த பேய்_மகளிர் – மது 25
பரதவர் மகளிர் குரவையோடு ஒலிப்ப – மது 97
பேய்_மகளிர் பெயர்பு ஆட – மது 163
அணங்கு வீழ்வு அன்ன பூ தொடி மகளிர்
மணம் கமழ் நாற்றம் தெரு_உடன் கமழ – மது 446,447
பெண் மகிழ்வு-உற்ற பிணை நோக்கு மகளிர்
நெடும் சுடர் விளக்கம் கொளீஇ நெடு நகர் – மது 555,556
ஆய் பொன் அவிர் தொடி பாசிழை மகளிர்
ஒண் சுடர் விளக்கத்து பலர் உடன் துவன்றி – மது 579,580
வானவ மகளிர் மான கண்டோர் – மது 582
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉ கொண்டி மகளிர்
யாம நல் யாழ் நாப்பண் நின்ற – மது 583,584
வள மனை மகளிர் குள நீர் அயர – மது 603
கடும் சூல் மகளிர் பேணி கைதொழுது – மது 609
ஒள் இழை மகளிர் பள்ளி அயர – மது 623
மாண் இழை மகளிர் புலந்தனர் பரிந்த – மது 680
ஆய் தொடி மகளிர் நறும் தோள் புணர்ந்து – மது 712
இலங்கு இழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – மது 779
மடவரல் மகளிர் பிடகை பெய்த – நெடு 39
கூந்தல் மகளிர் கோதை புனையார் – நெடு 53
ஆடல் மகளிர் பாடல் கொள புணர்-மார் – நெடு 67
தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்ப – நெடு 120
மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட – நெடு 151
அணங்கு உறு மகளிர் ஆடு_களம் கடுப்ப – குறி 175
பூ தொடி மகளிர் சுடர் தலை கொளுவி – குறி 224
நேர் இழை மகளிர் உணங்கு உணா கவரும் – பட் 22
மைந்தர் கண்ணி மகளிர் சூடவும் – பட் 109
மகளிர் கோதை மைந்தர் மலையவும் – பட் 110
கொண்டி மகளிர் உண்துறை மூழ்கி – பட் 246
முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும் – பட் 296
வரை அர_மகளிர் இருக்கை காணினும் – மலை 190
அருவி நுகரும் வான் அர_மகளிர் – மலை 294
கிளி கடி மகளிர் விளி படு பூசல் – மலை 329
தினை குறு_மகளிர் இசை படு வள்ளையும் – மலை 342
குரூஉ கண் பிணையல் கோதை மகளிர்
முழவு துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண் – மலை 349,350
பகன்றை கண்ணி பழையர் மகளிர்
ஞெண்டு ஆடு செறுவில் தராய்_கண் வைத்த – மலை 459,460
மார்பு தலைக்கொண்ட மாண் இழை மகளிர்
கவல் ஏமுற்ற வெய்து வீழ் அரி பனி – நற் 30/5,6
திருந்து இழை மகளிர் விரிச்சி நிற்ப – நற் 40/4
கூரை நன் மனை குறும் தொடி மகளிர்
மணல் ஆடு கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – நற் 79/2,3
இழை அணி அல்குல் விழவு ஆடு மகளிர்
முழங்கு திரை இன் சீர் தூங்கும் – நற் 138/9,10
கூந்தல் மகளிர் கோதை கூட்டும் – நற் 145/3
ஒள் இழை மகளிர் இலங்கு வளை தொடூஉம் – நற் 188/3
நேர் இழை மகளிர் வார் மணல் இழைத்த – நற் 191/2
பெரு மட மகளிர் முன்கை சிறு கோல் – நற் 197/8
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் இவன் – நற் 200/10
இலங்கு வளை மகளிர் வியல் நகர் அயர – நற் 215/4
மெல் இயல் மகளிர் ஓதி அன்ன – நற் 225/4
கோதை மகளிர் குழூஉ நிரை கடுப்ப – நற் 238/2
பொன் தொடி மகளிர் புறங்கடை உகுத்த – நற் 258/5
இலங்கு எயிற்று ஏஎர் இன் நகை மகளிர்
உணங்கு தினை துழவும் கை போல் ஞாழல் – நற் 267/3,4
படிவ மகளிர் கொடி கொய்து அழித்த – நற் 272/2
வயவர் மகளிர் என்றி ஆயின் – நற் 276/3
ஒண் நுதல் மகளிர் ஓங்கு கழி குற்ற – நற் 283/1
வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம் – நற் 299/4
உண்துறை மகளிர் இரிய குண்டு நீர் – நற் 310/3
எழில் மா மேனி மகளிர்
விழுமாந்தனர் தம் கொழுநரை காத்தே – நற் 320/9,10
பார்ப்பன மகளிர் சாரல் புறத்து அணிய – நற் 321/4
இன்று தரு மகளிர் மென் தோள் பெறீஇயர் – நற் 360/4
வால் இழை மகளிர் சேரி தோன்றும் – நற் 380/5
ஒண் தொடி மகளிர் இழை அணி கூட்டும் – நற் 391/5
ஓங்கல் புணரி பாய்ந்து ஆடு மகளிர்
அணிந்திடு பல் பூ மரீஇ ஆர்ந்த – நற் 395/6,7
கயம் மூழ்கு மகளிர் கண்ணின் மானும் – குறு 9/6
பொன் செய் புனை இழை கட்டிய மகளிர்
கதுப்பின் தோன்றும் புது பூ கொன்றை – குறு 21/2,3
மகளிர் தழீஇய துணங்கையானும் – குறு 31/2
வால் இழை மகளிர் தழீஇய சென்ற – குறு 45/2
குறவர் மகளிர் கூந்தல் பெய்ம்-மார் – குறு 208/3
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 238/3
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 243/3
பின்னு விடு கதுப்பின் மின் இழை மகளிர்
இளையரும் மடவரும் உளரே – குறு 246/6,7
கடும் சூல் மகளிர் போல நீர் கொண்டு – குறு 287/5
வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் – குறு 298/6
ஓரை மகளிர் ஓராங்கு ஆட்ட – குறு 316/5
கடல் ஆடு மகளிர் கானல் இழைத்த – குறு 326/2
நறும் தழை மகளிர் ஓப்பும் கிள்ளையொடு – குறு 333/3
நிரை வளை முன்கை நேர் இழை மகளிர்
இரும் கல் வியல் அறை செந்தினை பரப்பி – குறு 335/1,2
வணங்கு இறை பணை தோள் எல் வளை மகளிர்
துணங்கை நாளும் வந்தன அ வரை – குறு 364/5,6
நெடும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர்
நலன் உண்டு துறத்தி ஆயின் – குறு 384/2,3
வால் இழை மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – குறு 386/3
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை மகளிர்
கையுறை ஆக நெய் பெய்து மாட்டிய – குறு 398/3,4
ஓரை_மகளிர் அஞ்சி ஈர் ஞெண்டு – குறு 401/3
சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும் – ஐங் 16/2
நறு வீ ஐம்பால் மகளிர் ஆடும் – ஐங் 84/3
மகளிர் அன்ன துணையோடு வதியும் – ஐங் 94/2
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட ஒள் இழை – ஐங் 100/1
எக்கர் ஞாழல் மலர் இல் மகளிர்
ஒண் தழை அயரும் துறைவன் – ஐங் 147/1,2
பொய்தல் ஆடிய பொய்யா மகளிர்
குப்பை வெண் மணல் குரவை நிறூஉம் – ஐங் 181/2,3
நாரை நல் இனம் கடுப்ப மகளிர்
நீர் வார் கூந்தல் உளரும் துறைவ – ஐங் 186/1,2
வரை அர_மகளிர் புரையும் சாயலள் – ஐங் 255/2
புனை இழை மகளிர் பயந்த – ஐங் 382/4
மகளிர் அன்ன ஆடு கொடி நுடங்கும் – ஐங் 400/2
வசை இல் மகளிர் வயங்கு இழை அணிய – பதி 12/23
வான் உறை மகளிர் நலன் இகல் கொள்ளும் – பதி 14/13
எல் வளை மகளிர் தெள் விளி இசைப்பின் – பதி 27/7
வளை கை மகளிர் வள்ளை கொய்யும் – பதி 29/2
வெண்கை மகளிர் வெண்_குருகு ஓப்பும் – பதி 29/6
ஒண் நுதல் மகளிர் கழலொடு மறுகும் – பதி 30/28
மெல் இயல் மகளிர் எழில் நலம் சிறப்ப – பதி 40/23
ஊசல் மேவல் சே இழை மகளிர்
உரல் போல் பெரும் கால் இலங்கு வாள் மருப்பின் – பதி 43/2,3
வண்டு படு கூந்தல் முடி புனை மகளிர்
தொடை படு பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 46/4,5
வரி ஞிமிறு இமிரும் மார்பு பிணி மகளிர்
விரி மென் கூந்தல் மெல் அணை வதிந்து – பதி 50/18,19
ஒண் நுதல் மகளிர் துனித்த கண்ணினும் – பதி 57/13
செறு வினை மகளிர் மலிந்த வெக்கை – பதி 71/3
செய்யுள் நாரை ஒய்யும் மகளிர்
இரவும் பகலும் பாசிழை களையார் – பதி 73/8,9
மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலி – பதி 78/5
புனல் பாய் மகளிர் ஆட ஒழிந்த – பதி 86/10
பாவை அன்ன மகளிர் நாப்பண் – பதி 88/29
வதுவை மகளிர் நோக்கினர் பெயர்ந்து – பதி 89/17
மன் மகளிர் சென்னியர் ஆடல் தொடங்க – பரி 7/80
நெடு மென் பணை தோள் குறும் தொடி மகளிர்
ஆரா காமம் ஆர் பொழில் பாயல் – பரி 8/39,40
வை எயிற்று எய்யா மகளிர் திறம் இனி – பரி 9/33
தையல் மகளிர் ஈர் அணி புலர்த்தர – பரி 11/86
அடியுறை_மகளிர் ஆடும் தோளே – பரி 14/5
ஆங்கு இள மகளிர் மருள பாங்கர் – பரி 19/74
மகளிர் கோதை மைந்தர் புனையவும் – பரி 20/20
மைந்தர் தண் தார் மகளிர் பெய்யவும் – பரி 20/21
பொய்தல் மகளிர் கண் காண இகுத்தந்து இ – பரி 20/59
தேடினாள் ஏச சில மகளிர் மற்று அதற்கு – பரி 20/66
மைந்தர் மகளிர் மண விரை தூவிற்று என்று – பரி 24/60
தைஇய மகளிர் தம் ஆயமோடு அமர்ந்து ஆடும் – கலி 27/19
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மட மகளிர்
தாம் பிழையார் கேள்வர் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும் – கலி 39/17,18
தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே – கலி 40/23
ஓரை மகளிர் ஓதை வெரீஇ எழுந்து – கலி 75/4
அமர் கண் மகளிர் அலப்பிய அ நோய் – கலி 75/7
பூ கண் மகளிர் புனை நலம் சிதைக்கும் – கலி 75/31
மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளிர் தர_தர – கலி 98/4
விலை வேண்டார் எம் இனத்து ஆயர்_மகளிர் – கலி 103/71
ஆயர் மகளிர் இயல்பு உரைத்து எந்தையும் – கலி 111/22
வால் இழை மகளிர் உயிர் பொதி அவிழ்க்கும் – கலி 119/14
மகளிர் தோள் சேர்ந்த மாந்தர் துயர் கூர நீத்தலும் – கலி 145/13
கொடு நுண் ஓதி மகளிர் ஓக்கிய – அகம் 9/11
பொய்தல் மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – அகம் 26/3
ஒண் தொடி மகளிர் வெண் திரி கொளாஅலின் – அகம் 47/10
அண்டர் மகளிர் தண் தழை உடீஇயர் – அகம் 59/5
விழவு அணி மகளிர் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 70/12
அவிர் தொடி முன்கை ஆய் இழை மகளிர்
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – அகம் 75/11,12
வால் இழை மகளிர் நால்வர் கூடி – அகம் 86/12
மாண் இழை மகளிர் பூண் உடை முலையின் – அகம் 99/4
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்பு உற்று – அகம் 136/8
கூழை கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர்
பெரும் செய் நெல்லின் வாங்கு கதிர் முறித்து – அகம் 141/16,17
ஒள் இழை மகளிர் சேரி பல் நாள் – அகம் 146/6
பொய்கை சூழ்ந்த பொழில் மனை மகளிர்
கை செய் பாவை துறை-கண் இறுக்கும் – அகம் 181/18,19
ஒண் தொடி மகளிர் பண்டை யாழ் பாட – அகம் 186/10
பழையர் மகளிர் பனி துறை பரவ – அகம் 201/7
அம் மா மேனி ஆய் இழை மகளிர்
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – அகம் 206/8,9
பெரு விதுப்பு உற்ற பல் வேள் மகளிர்
குரூஉ பூ பைம் தார் அருக்கிய பூசல் – அகம் 208/15,16
கடல் ஆடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும் – அகம் 216/8
அகன்று உறை மகளிர் அணி துறந்து நடுங்க – அகம் 217/12
குறும் தொடி மகளிர் குரூஉ புனல் முனையின் – அகம் 226/4
ஒள் இழை மகளிர் உயர் பிறை தொழூஉம் – அகம் 239/9
திரு நுதல் மகளிர் குரவை அயரும் – அகம் 269/20
ஊர் குறு_மகளிர் குறு_வழி விறந்த – அகம் 286/5
மகளிர் மாங்காட்டு அற்றே துகள் அற – அகம் 288/15
காதலர் பிரிந்த கையறு மகளிர்
நீர் வார் கண்ணின் கருவிளை மலர – அகம் 294/4,5
ஊர் கொள்கல்லா மகளிர் தர_தர – அகம் 316/9
நகை முக மகளிர் ஊட்டு உகிர் கடுக்கும் – அகம் 317/5
பைம் குழை தழையர் பழையர் மகளிர்
கண் திரள் நீள் அமை கடிப்பின் தொகுத்து – அகம் 331/5,6
வணங்கு இறை மகளிர் அயர்ந்தனர் ஆடும் – அகம் 334/7
தெண் கள் தேறல் மாந்தி மகளிர்
நுண் செயல் அம் குடம் இரீஇ பண்பின் – அகம் 336/6,7
தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர்
ஏசுப என்ப என் நலனே அதுவே – அகம் 336/11,12
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் மகளிர்
கை மாண் தோணி கடுப்ப பையென – அகம் 344/4,5
முறி தழை மகளிர் மடுப்ப மாந்தி – அகம் 348/9
சே இழை மகளிர் ஆயமும் அயரா – அகம் 369/5
வதுவை மகளிர் கூந்தல் கமழ் கொள – அகம் 378/2
மகளிர் மலைத்தல் அல்லது மள்ளர் – புறம் 10/9
வயவு-உறு மகளிர் வேட்டு உணின் அல்லது – புறம் 20/14
எல் வளை மகளிர் தலைக்கை தரூஉந்து – புறம் 24/9
முண்டக கோதை ஒண் தொடி மகளிர்
இரும் பனையின் குரும்பை நீரும் – புறம் 24/11,12
ஒண் தொடி மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – புறம் 24/31
ஒண் நுதல் மகளிர் கைம்மை கூர – புறம் 25/12
பாண் முற்று ஒழிந்த பின்றை மகளிர்
தோள் முற்றுக நின் சாந்து புலர் அகலம் ஆங்க – புறம் 29/6,7
மாண் இழை மகளிர் கரு சிதைத்தோர்க்கும் – புறம் 34/2
செறி அரி சிலம்பின் குறும் தொடி மகளிர்
பொலம் செய் கழங்கின் தெற்றி ஆடும் – புறம் 36/3,4
நீர் தரு மகளிர் குற்ற குவளையும் – புறம் 42/16
பால் இல் குழவி அலறவும் மகளிர்
பூ இல் வறும் தலை முடிப்பவும் நீர் இல் – புறம் 44/6,7
இலங்கு வளை மகளிர் தெற்றி ஆடும் – புறம் 53/3
ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 56/20
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர்
பாசவல் முக்கி தண் புனல் பாயும் – புறம் 63/12,13
பல் இரும் கூந்தல் மகளிர்
ஒல்லா முயக்கு இடை குழைக என் தாரே – புறம் 73/13,14
மாண் இழை மகளிர் நாணினர் கழிய – புறம் 78/10
நோக்கிய மகளிர் பிணித்தன்று ஒன்றே – புறம் 96/5
குறும் தொடி மகளிர் தோள் விடல் – புறம் 97/24
கோல் திரள் முன்கை குறும் தொடி மகளிர்
நாறு இரும் கூந்தல் கிழவரை படர்ந்தே – புறம் 113/8,9
ஏந்து எழில் மழை கண் இன் நகை மகளிர்
புன் மூசு கவலைய முள் மிடை வேலி – புறம் 116/3,4
மாண் இழை மகளிர் புல்லு-தொறும் புகல – புறம் 161/28
ஓரை ஆயத்து ஒண் தொடி மகளிர்
கேழல் உழுத இரும் சேறு கிளைப்பின் – புறம் 176/1,2
பரந்து ஓங்கு சிறப்பின் பாரி_மகளிர் – புறம் 200/12
நெடு மா பாரி_மகளிர் யானே – புறம் 201/5
தந்தை தோழன் இவர் என் மகளிர்
அந்தணன் புலவன் கொண்டுவந்தனனே – புறம் 201/6,7
கைவண் பாரி_மகளிர் என்ற என் – புறம் 202/15
தெரி இழை மகளிர் பாணி பார்க்கும் – புறம் 209/17
மகளிர் சாயல் மைந்தர்க்கு மைந்து – புறம் 221/5
ஊழின் உருப்ப எருக்கிய மகளிர்
வாழை பூவின் வளை முறி சிதற – புறம் 237/10,11
பாவை அன்ன குறும் தொடி மகளிர்
இழை நிலை நெகிழ்ந்த மள்ளன் கண்டிகும் – புறம் 251/2,3
மெல் இழை மகளிர் ஐது அகல் அல்குல் – புறம் 271/3
தொடி உடை மகளிர் அல்குலும் கிடத்தி – புறம் 272/5
மூதின் மகளிர் ஆதல் தகுமே – புறம் 279/2
கழி_கல_மகளிர் போல – புறம் 280/14
மென் தோள் மகளிர் நன்று புரப்ப – புறம் 283/11
மாசு இல் மகளிர் மன்றல் நன்றும் – புறம் 287/11
குமரி மகளிர் கூந்தல் புரைய – புறம் 301/2
விளங்கு இழை மகளிர் கூந்தல் கொண்ட – புறம் 302/3
கொடும் குழை மகளிர் கோதை சூட்டி – புறம் 304/1
தொடலை அல்குல் தொடி தோள் மகளிர்
கடல் ஆடி கயம் பாய்ந்து – புறம் 339/6,7
செறி வளை மகளிர் பறந்து எழுந்து – புறம் 344/2
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர்
குன்று ஏறி புனல் பாயின் – புறம் 352/5,6
புனல் ஆடு மகளிர் வள மனை ஒய்யும் – புறம் 354/6
பேஎய் மகளிர் பிணம் தழூஉ பற்றி – புறம் 359/4
நல்கின் நா அஞ்சும் முள் எயிற்று மகளிர்
அல்குல் தாங்கா அசைஇ மெல்லென – புறம் 361/16,17
பாசிழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – புறம் 367/6
மென் தோள் மகளிர் மன்றம் பேணார் – புறம் 373/12
மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா – புறம் 374/10
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர்
நெய்தல் கேளல்-மார் நெடும் கடையானே – புறம் 389/16,17
அயில் விழி மகளிர் ஆடும் அரங்கினுக்கு அழகு-செய்ய – கம்.பால:2 14/2
பொன் விலை மகளிர் மனம் என கீழ் போய் புன் கவி என தெளிவு இன்றி – கம்.பால:3 13/2
மணி விளக்கு அல்லன மகளிர் மேனியே – கம்.பால:3 50/4
கட கரி அல்லன மகளிர் கண்களே – கம்.பால:3 53/4
மலர் கடி நாறுவ மகளிர் கூந்தலே – கம்.பால:3 57/4
மாளிகை மலர்வன மகளிர் வாள் முகம் – கம்.பால:3 63/2
ஊசலில் மகளிர் மைந்தர் சிந்தையொடு உலவ கண்டார் – கம்.பால:10 9/4
வெள்ளிய முறுவல் தோன்ற விருந்து என மகளிர் ஈந்த – கம்.பால:10 11/3
பாசிழை மகளிர் சூழ போய் ஒரு பளிக்கு மாட – கம்.பால:13 45/2
மன் மணி புரவிகள் மகளிர் ஊர்வன – கம்.பால:14 14/1
வார் உடை வன முலை மகளிர் சிந்தை போல் – கம்.பால:14 20/2
பொன் தொடி மகளிர் ஊரும் பொலன் கொள் தார் புரவி வெள்ளம் – கம்.பால:14 75/1
மயில்_இனம் திரிவ என்ன திரிந்தனர் மகளிர் எல்லாம் – கம்.பால:15 29/4
வானவர் மகளிர் ஆடும் வாசம் நாறு ஊசல் கண்டார் – கம்.பால:16 20/4
பைம் தொடி மகளிர் கைத்து ஓர் பசை இல்லை என்ன விட்ட – கம்.பால:16 21/3
வயங்கு பூம் பந்தரும் மகளிர் எய்தினார் – கம்.பால:19 5/4
தெரிந்திலம் திருநகர் மகளிர் செய்கையே – கம்.பால:23 75/4
வள்ளலை நோக்கிய மகளிர் மேனியின் – கம்.பால:23 76/1
வேதியர் வசிட்டன் ஒத்தார் வேறு உள மகளிர் எல்லாம் – கம்.அயோ:3 70/2
இனையராய் மகளிர் எல்லாம் இரைத்தனர் நிரைத்து மொய்த்தார் – கம்.அயோ:3 91/1
பூம் குழல் மகளிர் உள்ளம் புது களி ஆட நோக்கி – கம்.அயோ:3 104/2
மகன்-வயின் இரங்குறும் மகளிர் வாய்களால் – கம்.அயோ:4 176/2
வட்டிலும் இழந்தன மகளிர் வான் மணி – கம்.அயோ:4 199/3
மாந்தர்-தம் மொய்ம்பினின் மகளிர் கொங்கை ஆம் – கம்.அயோ:4 208/1
தொடுத்த மாதவி சூழலில் சூர்_அர_மகளிர் – கம்.அயோ:10 23/3
மங்குல் தோய் நகர் மகளிர் ஆம் என – கம்.அயோ:11 121/3
பூ உதிர் கொம்பு என மகளிர் போயினார் – கம்.அயோ:12 34/4
மனம் கிடந்து உண்கில மகளிர் கொங்கையே – கம்.அயோ:12 51/4
பொலம் குழை மகளிர் நாவாய் போக்கின் ஒன்றுஒன்று தாக்க – கம்.அயோ:13 55/1
துயல்வன துடுப்பு வீசும் துவலைகள் மகளிர் மென் தூசு – கம்.அயோ:13 56/2
வானவர் மகளிர் ஊரும் மானமே நிகர்த்த மாதோ – கம்.அயோ:13 59/4
மறு அறு மாந்தரும் மகளிர் வெள்ளமும் – கம்.அயோ:13 62/3
கூந்தல் தெய்வ மகளிர் கொண்டாடினார் – கம்.அயோ:14 12/2
நிறையின் நீங்கிய மகளிர் நீர்மையும் – கம்.அயோ:14 98/1
நல் நுதல் மகளிர் சிந்தை நல் நெறி பால அல்ல – கம்.ஆரண்:6 37/2
நேர் இழை மகளிர் கூந்தல் நிறை நறை வாசம் நீந்தி – கம்.ஆரண்:10 163/1
வைகலும் புனல் குடைபவர் வான்_அர_மகளிர் – கம்.கிட்:1 18/2
சூர்_அர_மகளிர் ஊசல் துவன்றிய சும்மைத்து அன்றே – கம்.கிட்:3 31/4
அழுங்குறு மகளிர் தம் அன்பர் தீர்ந்தவர் – கம்.கிட்:10 12/1
மாரன் அன்னவர் வரவு கண்டு உவக்கின்ற மகளிர்
மூரல் மென் குறு முறுவல் ஒத்து அரும்பின முல்லை – கம்.கிட்:10 35/3,4
வஞ்சிகள் பொலிந்தன மகளிர் மானவே – கம்.கிட்:10 118/4
குலம் கொள் தோகை மகளிர் குழாத்தினால் – கம்.கிட்:11 44/3
அறிவுற்று மகளிர் வெள்ளம் அலமரும் அமலை நோக்கி – கம்.கிட்:11 79/1
முருக்கு இதழ் மகளிர் ஏந்த முரசு_இனம் முகிலின் ஆர்ப்ப – கம்.கிட்:11 102/2
வெம் முலை மகளிர் வெள்ளம் மீன் என விளங்க விண்ணில் – கம்.கிட்:11 103/1
மைந்தரும் முதியரும் மகளிர் வெள்ளமும் – கம்.கிட்:11 109/1
மழலை மென் மொழி கிளிக்கு இருந்து அளிக்கின்ற மகளிர்
சுழலும் நல் நெடும் தட மணி சுவர்-தொறும் துவன்றும் – கம்.சுந்:2 6/2,3
வான மாதரோடு இகலுவர் விஞ்சையர் மகளிர்
ஆன மாதரோடு ஆடுவர் இயக்கியவர் அவரை – கம்.சுந்:2 24/1,2
வள்ளி நுண் மருங்குல் என்ன வானவர் மகளிர் உள்ளம் – கம்.சுந்:2 36/1
வானவர் மகளிர் ஆட்ட மஞ்சனம் ஆடுவாரை – கம்.சுந்:2 102/4
கந்தர்ப்ப மகளிர் ஆடும் நாடகம் காண்கின்றாரை – கம்.சுந்:2 104/4
பன்னக மகளிர் சுற்றி பலாண்டு இசை பரவ பண்ணை – கம்.சுந்:2 117/3
வானவர் மகளிர் கால் வருட மா மதி – கம்.சுந்:2 123/1
மாட கூடங்கள் மாளிகை ஒளிகை மகளிர்
ஆடு அரங்குகள் அம்பலம் தேவர் ஆலயங்கள் – கம்.சுந்:2 131/1,2
பன்னக மகளிர் வள் வார் தண்ணுமை பாணி பேண – கம்.சுந்:2 184/2
குழை புகு கமலம் கோட்டினர் நோக்கும் குறு நகை குமுத வாய் மகளிர்
மழை புரை ஒண் கண் செம் கடை ஈட்டம் மார்பினும் தோளினும் மலைய – கம்.சுந்:3 88/3,4
தலை எடுத்து இன்னமும் மகளிர் தாழ்தியோ – கம்.சுந்:3 119/4
பரிந்து புலம்பும் மகளிர் காண கணவர் பிணம் பற்றி – கம்.சுந்:8 49/1
மாறு அளாவிய மகரந்த நறவு உண்டு மகளிர்
வீறு அளாவிய முகிழ் முலை மெழுகிய சாந்தின் – கம்.சுந்:12 48/1,2
வரையினை புரை மாடங்கள் எரி புக மகளிர்
புரை இல் பொன் கலன் வில்லிட விசும்பிடை போவார் – கம்.சுந்:13 22/1,2
வாளினை தொழுவது அல்லால் வணங்குதல் மகளிர் ஊடல் – கம்.யுத்1:3 146/3
கள்ளம் ஆர் மகளிர் சோர நேமிப்புள் கவற்சி நீங்க – கம்.யுத்1:9 88/2
அன்று ஆய மகளிர் நோக்கம் ஆடவர் நோக்கம் ஆக – கம்.யுத்1:12 51/3
ஆடினார் வானவர்கள் அர_மகளிர் அமுத இசை – கம்.யுத்2:16 356/1
மந்திர மரபின் சூட்டி வானவர் மகளிர் யாரும் – கம்.யுத்2:17 52/2
ஏழை மகளிர் அடி வருட ஈர்ம் தென்றல் – கம்.யுத்2:17 85/1
ஏனை மகளிர் நிலை என் ஆகும் போய் இரங்கி – கம்.யுத்2:18 273/3
பொன் பொதி விளக்கம் கோடி பூம் குழை மகளிர் ஏந்த – கம்.யுத்2:19 279/3
வானவர் மகளிர் போனார் மழலை அம் சதங்கை மாழ்க – கம்.யுத்2:19 281/4
இழை அணி மகளிர் சூழ்ந்தார் அனந்தரால் இடங்கள்-தோறும் – கம்.யுத்2:19 282/4
மால் கடல் சேனை காணும் வானவர் மகளிர் மான – கம்.யுத்3:22 9/3
வயிறு அலைத்து ஓடி வந்து கொழுநர்-மேல் மகளிர் மாழ்கி – கம்.யுத்3:22 29/1
ஐயம் நீங்காள் என்று உரைக்க அரக்கர் மகளிர் இரைத்து ஈண்டி – கம்.யுத்3:23 3/3
சுந்தர மகளிர் அங்கை சாமரை தென்றல் தூற்ற – கம்.யுத்3:24 52/2
வானக மகளிர் வந்தார் சில் அரி சதங்கை பம்ப – கம்.யுத்3:25 3/3
மங்கலம் தேவர் கூற வானவ மகளிர் வாழ்த்தி – கம்.யுத்3:27 11/1
ஊதினான் சங்கம் வானத்து ஒண் தொடி மகளிர் ஒண் கண் – கம்.யுத்3:27 86/1
கணம் குழை மகளிர் ஈண்டி இரைத்தவர் கடைக்கண் என்னும் – கம்.யுத்3:28 16/3
பொய் வினை மகளிர் கற்பும் போன்றது அ பொலம் பொன் திண் தேர் – கம்.யுத்3:28 28/4
மகளிர் வன முலைகள் தழுவி அகம் மகிழ – கம்.யுத்3:31 155/4
மணி கொடும் குழை வானவர் தானவர் மகளிர்
துணுக்கம் எய்தினர் மங்கல நாண்களை தொட்டார் – கம்.யுத்4:35 29/3,4
அருந்ததி முதலிய மகளிர் ஆடுதல் – கம்.யுத்4:40 75/3
மட்கும்தான் ஆய வெள்ள மகளிர் இன்று ஆகி வானோர் – கம்.யுத்4:41 27/2
பாசிழை மகளிர் ஆடை அந்தணர் பறித்து சுற்ற – கம்.யுத்4:42 8/2
பிறை கொழுந்து அனைய நெற்றி பெய் வளை மகளிர் மெய்யை – கம்.யுத்4:42 9/3

மேல்


மகளிர்-தம் (2)

என்னோ மகளிர்-தம் பண்பு என்றோளே – நற் 339/12
வான்_அர_மகளிர்-தம் வயங்கு நூபுர – கம்.கிட்:1 14/3

மேல்


மகளிர்க்கு (19)

வான் அர_மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட – திரு 117
துறை ஆடு மகளிர்க்கு தோள் புணை ஆகிய – சிறு 117
வான் அர_மகளிர்க்கு மேவல் ஆகும் – நற் 356/4
மனை உறை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர் என – குறு 135/2
புனல் ஆடு மகளிர்க்கு புணர் துணை உதவும் – ஐங் 15/2
பஞ்சாய் கோதை மகளிர்க்கு
அஞ்சுவல் அம்ம அ முறை வரினே – ஐங் 54/5,6
அந்தர_மகளிர்க்கு தெய்வமும் போன்றே – ஐங் 76/4
நல_தகு மகளிர்க்கு தோள் துணை ஆகி – ஐங் 80/2
மகளிர்க்கு அல்லது மலர்ப்பு அறியலையே – பதி 63/5
அழுகை மகளிர்க்கு உழுவை செப்ப – பரி 14/12
அரு நெறி ஆயர்_மகளிர்க்கு – கலி 114/20
நிரை இதழ் உண்கண் மகளிர்க்கு
அரியவால் என அழுங்கிய செலவே – அகம் 65/19,20
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு ஊசல் ஆக – அகம் 368/4
மென்மையின் மகளிர்க்கு வணங்கி வன்மையின் – புறம் 68/6
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு உறுதுணை ஆகி – புறம் 229/23
ஆம் எனல் ஆவது அன்றால் அரும் குல மகளிர்க்கு அம்மா – கம்.ஆரண்:6 38/2
கணம் குழை மகளிர்க்கு எல்லாம் பெரும் பதம் கைக்கொள் என்னா – கம்.ஆரண்:12 70/3
மஞ்சு என திரண்ட கோல மேனிய மகளிர்க்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:2 15/1
நீர்மையால் உணர்தி ஐய நிரை வளை மகளிர்க்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:13 34/1

மேல்


மகளிர்க்கும் (1)

கரும் குழல் மகளிர்க்கும் கலவி பூசலால் – கம்.பால:19 66/2

மேல்


மகளிர்கள் (3)

இடை இற மகளிர்கள் எறி புனல் மறுக – கம்.பால:2 43/1
மகவு முலை வருட இள மகளிர்கள் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 15/4
கணம் குழை மகளிர்கள் கங்குல் வீந்தது என்று – கம்.ஆரண்:10 119/3

மேல்


மகளிரின் (15)

வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக – குறி 195
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த – நற் 302/1
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாடன் – குறு 26/3
வரை அர_மகளிரின் அரியள் என் – ஐங் 191/4
வரை அர_மகளிரின் நிரையுடன் குழீஇ – ஐங் 204/2
பந்து ஆடு மகளிரின் படர்தரும் – ஐங் 295/5
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாட – ஐங் 297/2
சூர் அர_மகளிரின் நின்ற நீ மற்று – அகம் 32/7
சூர் அர_மகளிரின் பெறற்கு அரியோளே – அகம் 162/25
கிளி கடி மகளிரின் விளி பட பயிரும் – அகம் 194/15
கொடும் குழை மகளிரின் ஒடுங்கிய இருக்கை – அகம் 236/12
வரை அர_மகளிரின் அரியள் – அகம் 342/12
தொடி_கழி_மகளிரின் தொல் கவின் வாடி – புறம் 238/6
கலம் தொடா மகளிரின் இகந்து நின்றவ்வே – புறம் 299/7
இடுங்கினன் மகளிரின் இரங்கும் நெஞ்சினன் – கம்.அயோ:12 13/2

மேல்


மகளிருக்கு (1)

ஆனனம் மகளிருக்கு அளித்த தாமரை – கம்.அயோ:10 40/1

மேல்


மகளிரும் (17)

ஓரை மகளிரும் ஊர் எய்தினரே – நற் 398/5
எம்மொடு வந்து கடல் ஆடு மகளிரும்
நெய்தல் அம் பகை தழை பாவை புனையார் – ஐங் 187/2,3
நிறம் திகழ் பாசிழை உயர்திணை மகளிரும்
தெய்வம் தரூஉ நெஞ்சத்து ஆன்றோர் – பதி 73/5,6
நான்மாடக்கூடல் மகளிரும் மைந்தரும் – கலி 92/65
மாதர் மகளிரும் மைந்தரும் மைந்து உற்று – கலி 103/61
மெல் இயல் மகளிரும் இழை களைந்தனரே – புறம் 224/17
அணி இழை மகளிரும் அலங்கல் வீரரும் – கம்.பால:3 32/1
கொச்சை மாந்தரை கோல் வளை மகளிரும் கூசார் – கம்.ஆரண்:8 2/2
பிரிந்து உறை மகளிரும் பிலத்த பாந்தளும் – கம்.கிட்:10 10/1
தூவும் தேவரும் மகளிரும் முனிவரும் சொரிந்த – கம்.சுந்:7 52/3
வந்து இரைந்தனர் மைந்தரும் மகளிரும் மழை போல் – கம்.சுந்:11 62/1
நிரை வளை மகளிரும் நிருத மைந்தரும் – கம்.சுந்:12 14/4
வான மாதரும் மற்றுள மகளிரும் மறுகி – கம்.சுந்:13 33/1
இயக்கரும் மகளிரும் இரியல்போயினார் – கம்.யுத்1:8 10/4
தான் அர_மகளிரும் தமரும் ஆர்த்தனர் – கம்.யுத்2:16 287/2
வான மகளிரும் தம் வாய் திறந்து மாழ்கினார் – கம்.யுத்2:18 273/4
நினைவு_அரு மகளிரும் நிருதர் என்று உளார் – கம்.யுத்4:40 56/2

மேல்


மகளிருள் (1)

வட-வயின் விளங்கு ஆல் உறை எழு_மகளிருள் – பரி 5/43

மேல்


மகளிருள்ளும் (2)

தழை அணி அல்குல் மகளிருள்ளும்
விழவு மேம்பட்ட என் நலனே பழ விறல் – குறு 125/3,4
விசும்பு வழங்கு மகளிருள்ளும் சிறந்த – பதி 31/27

மேல்


மகளிரே (2)

உண்ட-பின் கலவி போரின் ஒசிந்த மென் மகளிரே போல் – கம்.பால:10 7/2
மாந்தரே பெரிது என்பாரும் மகளிரே பெரிது என்பாரும் – கம்.அயோ:3 73/2

மேல்


மகளிரேம் (1)

குறவர் மகளிரேம் குன்று கெழு கொடிச்சியேம் – நற் 276/4

மேல்


மகளிரை (8)

யாணர் ஊர நின் மாண் இழை மகளிரை
எம் மனை தந்து நீ தழீஇயினும் அவர்-தம் – நற் 330/6,7
மகளிரை மைந்து உற்று அமர்பு-உற்ற மைந்தர் – பரி 20/91
வளையின் வாய் விடல் மாலை மகளிரை நோவேமோ – கலி 68/9
மாதர் மென் நோக்கின் மகளிரை நுந்தை போல் – கலி 86/23
அன்னையோ மன்றத்து கண்டு ஆங்கே சான்றார் மகளிரை
இன்றி அமையேன் என்று இன்னவும் சொல்லுவாய் – கலி 110/20,21
தையலார் இழிந்து பாரின் மகளிரை தழுவி கொண்டார் – கம்.பால:13 41/2
குரவரை மகளிரை வாளின் கொன்றுளோன் – கம்.அயோ:11 97/1
தோற்று இள மகளிரை சுமப்ப போன்றவே – கம்.அயோ:12 29/4

மேல்


மகளிரொடு (21)

மாசு இல் மகளிரொடு மறு இன்றி விளங்க – திரு 147
மயில் கண்டு அன்ன மட நடை மகளிரொடு
செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செ அரை – திரு 205,206
மடவரல் மகளிரொடு பகல் விளையாடி – பெரும் 387
பைம் தழை மா மகளிரொடு
பாய் இரும் பனி கடல் வேட்டம் செல்லாது – பட் 91,92
வெறி ஆடு மகளிரொடு செறிய தாஅய் – பட் 155
ஒள் இழை மகளிரொடு ஓரையும் ஆடாய் – நற் 155/1
பைம் தொடி மகளிரொடு சிறுவர் பயந்து – நற் 330/9
ஒள் இழை மகளிரொடு மள்ளர் மேன – பதி 13/21
நுணங்கு கண் சிறு கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு
அகவுநர் புரந்த அன்பின் கழல் தொடி – அகம் 97/10,11
விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணி பொலிந்து – அகம் 176/15
மனை முதிர் மகளிரொடு குரவை தூங்கும் – அகம் 232/10
இளம் துணை மகளிரொடு ஈர் அணி கலைஇ – அகம் 266/5
ஈகை அரிய இழை அணி மகளிரொடு
சாயின்று என்ப ஆஅய் கோயில் – புறம் 127/5,6
தூ இயல் கொள்கை துகள் அறு மகளிரொடு
பருதி உருவின் பல் படை புரிசை – புறம் 224/6,7
கோடு ஏந்து அல்குல் குறும் தொடி மகளிரொடு
காலன் என்னும் கண்ணிலி உய்ப்ப – புறம் 240/4,5
தண் கயம் ஆடும் மகளிரொடு கை பிணைந்து – புறம் 243/3
மங்கல மகளிரொடு மாலை சூட்டி – புறம் 332/5
ஈம விளக்கின் பேஎய்_மகளிரொடு – புறம் 356/3
செம் கண் மகளிரொடு சிறு துளி அளைஇ – புறம் 366/14
ஆய் வளை மகளிரொடு அமரர் ஈட்டத்தர் – கம்.ஆரண்:7 121/1
அணங்கு இள மகளிரொடு அரக்கர் ஆடுறும் – கம்.சுந்:5 64/1

மேல்


மகளிரோடு (9)

சூர் அர_மகளிரோடு உற்ற சூளே – குறு 53/7
புல் இனத்து ஆயர்_மகளிரோடு எல்லாம் – கலி 111/5
மாண் எழில் மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/8
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/12
ஒள் இழை மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/16
பொருந்திய மகளிரோடு வதுவையில் பொருந்துவாரும் – கம்.பால:2 15/1
உறங்குவ மகளிரோடு ஓதும் கிள்ளையே – கம்.பால:3 47/4
புனை குழல் மகளிரோடு இளைஞர் போக்கினான் – கம்.யுத்1:2 7/3
அரவின் நாட்டிடை மகளிரோடு இன் அமுது அருந்தி – கம்.யுத்1:3 5/2

மேல்


மகளிரோடும் (1)

பொலம் குழை மகளிரோடும் பால் நுகர் புதல்வரோடும் – கம்.யுத்3:26 71/2

மேல்


மகளின் (1)

கனம் குழை கேகயன் மகளின் கண்ணிய – கம்.அயோ:12 51/1

மேல்


மகளும் (1)

பூ_மகளும் பொருளும் என நீ என் – கம்.பால:23 86/2

மேல்


மகளே (21)

நன் மலை நாடன் காதல் மகளே – நற் 44/12
மீன் எறி பரதவர் மகளே நீயே – நற் 45/3
தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே – நற் 97/9
என் என நினையும்-கொல் பரதவர் மகளே – நற் 349/10
அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே – குறு 23/1
அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே – குறு 23/1
அகவன்_மகளே பாடுக பாட்டே – குறு 23/3
யானும் ஓர் ஆடு_கள_மகளே என் கை – குறு 31/4
கல் கெழு கானவர் நல்கு-உறு மகளே – குறு 71/4
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே – குறு 337/7
தொடலை தைஇய மடவரல் மகளே
கண்ணினும் கதவ நின் முலையே – ஐங் 361/3,4
செழும் பல் குன்றம் இறந்த என் மகளே – ஐங் 372/4
சென்றனள் மன்ற என் மகளே
பந்தும் பாவையும் கழங்கும் எமக்கு ஒழித்தே – ஐங் 377/3,4
இடும்பை உறுவி நின் கடும் சூல் மகளே – ஐங் 386/4
கான் கெழு நாடன் மகளே
அழுதல் ஆன்றிசின் அழுங்குவல் செலவே – ஐங் 430/3,4
கல் கெழு சிறுகுடி கானவன் மகளே – அகம் 7/22
அரு மகளே என முயங்கினள் அழுமே – அகம் 165/13
கண்டிசின் மகளே கெழீஇ இயைவெனை – அகம் 369/1
ஓர் எயில் மன்னன் ஒரு மட மகளே – புறம் 338/12
தொல் குடி மன்னன் மகளே முன்_நாள் – புறம் 353/11
பொன்னே தேனே பூ_மகளே காண் எனை என்னா – கம்.பால:17 31/1

மேல்


மகளேன் (1)

கையதை சேரி கிழவன் மகளேன் யான் மற்று இஃது ஓர் – கலி 117/6

மேல்


மகளை (13)

நோய் ஆகின்றே மகளை நின் தோழி – நற் 305/5
கேளாய் வாழியோ மகளை நின் தோழி – அகம் 63/1
சொன்னாள் ஆகாள் என முன் தொழு கேகயர்_கோன் மகளை
அன்னாய் உரையாய் அரசன் அயர்வான் நிலை என் என்ன – கம்.அயோ:4 36/2,3
திரு ஆன நில_மகளை இஃது அறிந்தால் சீறாளோ – கம்.ஆரண்:1 57/3
கொன்றானோ கற்பு அழியா குல மகளை கொடும் தொழிலால் – கம்.சுந்:2 224/1
போர்_மகளை கலை_மகளை புகழ்_மகளை தழுவிய கை பொறாமை கூர – கம்.யுத்4:38 10/1
போர்_மகளை கலை_மகளை புகழ்_மகளை தழுவிய கை பொறாமை கூர – கம்.யுத்4:38 10/1
போர்_மகளை கலை_மகளை புகழ்_மகளை தழுவிய கை பொறாமை கூர – கம்.யுத்4:38 10/1
சீர்_மகளை திரு_மகளை தேவர்க்கும் தம் மோயை தெய்வ கற்பின் – கம்.யுத்4:38 10/2
சீர்_மகளை திரு_மகளை தேவர்க்கும் தம் மோயை தெய்வ கற்பின் – கம்.யுத்4:38 10/2
பேர்_மகளை தழுவுவான் உயிர் கொடுத்து பழி கொண்ட பித்தா பின்னை – கம்.யுத்4:38 10/3
பார்_மகளை தழுவினையோ திசை யானை பணை இறுத்த பணைத்த மார்பால் – கம்.யுத்4:38 10/4
கான் ஆள நில_மகளை கைவிட்டு போனானை காத்து பின்பு – கம்.யுத்4:41 64/1

மேல்


மகளையாய் (1)

பொய்தல மகளையாய் பிறர் மனை பாடி நீ – கலி 59/16

மேல்


மகளொடு (1)

மயன் கொடுத்தது மகளொடு வயங்கு அனல் வேள்வி – கம்.யுத்4:32 26/1

மேல்


மகளோ (1)

வான் அர_மகளோ நீயே – ஐங் 418/3

மேல்


மகளோடு (1)

உடைந்து போன மயன் மகளோடு உடன் – கம்.யுத்4:38 32/2

மேல்


மகற்கு (18)

ஒன்றி புகர் இனத்து ஆய மகற்கு ஒள்_இழாய் – கலி 105/66
வெம் சுழி பட்ட மகற்கு கரை நின்றார் – கலி 140/25
பொறுத்தி என்று அவன் புகன்று நின் மகற்கு
உறுத்தல் ஆகலா உறுதி எய்தும் நாள் – கம்.பால:6 15/2,3
ஐய நின் மகற்கு அளவு_இல் விஞ்சை வந்து – கம்.பால:6 16/3
எழுதி நீட்டிய இங்கிதம் இறை_மகற்கு ஏற்க – கம்.அயோ:1 44/3
மானவ எவையும் நின் மகற்கு வைகுமால் – கம்.அயோ:1 80/3
சிறக்கும் செல்வம் மகற்கு என சிந்தையில் – கம்.அயோ:2 5/1
உடுத்த பாரகம் உடையவன் ஒரு மகற்கு எனவே – கம்.அயோ:2 83/2
ஏழும்_ஏழும் உன் ஒரு மகற்கு ஆக்குவென் என்றாள் – கம்.அயோ:2 87/4
ஒருவழிப்படும் உன் மகற்கு உபாயம் ஈது என்றாள் – கம்.அயோ:2 89/4
இரைத்த வேலை சூழ் உலகம் என் ஒரு மகற்கு ஈந்தாய் – கம்.அயோ:2 90/3
கழுத்தின் நாண் உன் மகற்கு காப்பின் நாண் ஆம் என்றான் – கம்.அயோ:4 48/4
தள்ளூறு வேறு இல்லை தன் மகற்கு பார் கொள்வான் – கம்.அயோ:4 105/1
எங்கள் கோ_மகற்கு இனி என்னின் கேகயன் – கம்.அயோ:5 24/3
உரை-செய்து எம் கோ_மகற்கு உறுதி ஆக்கிய – கம்.அயோ:5 42/1
அனைய மா தவன் அரசர் கோ_மகற்கு – கம்.அயோ:11 133/1
மண்டி ஓடின வாலி மகற்கு அமர் – கம்.கிட்:11 16/2
கதிரவன் மகற்கு இட மருங்கே நின்ற காளை – கம்.யுத்1:11 33/3

மேல்


மகன் (153)

கைவல் பாண்_மகன் கடன் அறிந்து இயக்க – சிறு 37
கோள் வல் பாண்_மகன் தலை வலித்து யாத்த – பெரும் 284
பாழ் காத்திருந்த தனி மகன் போன்றே – நற் 153/10
செம் பொன் கழல் தொடி நோக்கி மா மகன்
கவவு கொள் இன் குரல் கேள்-தொறும் – நற் 212/8,9
ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும் – நற் 266/3
இவை மகன் என்னா அளவை – நற் 267/11
வண்டு என மொழிப மகன் என்னாரே – நற் 290/9
ஆடு உடை இடை_மகன் சென்னி – குறு 221/4
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் – ஐங் 48/1
யாணர் ஊர நின் பாண்_மகன் – ஐங் 49/3
வாள் நுதல் அரிவை மகன் முலை ஊட்ட – ஐங் 404/1
மாதர் உண்கண் மகன் விளையாட – ஐங் 406/1
பாணர் பெரு_மகன் பிரிந்து என – ஐங் 458/3
பனி சுரம் படரும் பாண்_மகன் உவப்ப – பதி 59/3
என் மகள் ஒருத்தியும் பிறள் மகன் ஒருவனும் – கலி 9/6
மகன் அல்லை மன்ற இனி – கலி 19/6
ஒள் உரு அரக்கு இல்லை வளி_மகன் உடைத்து தன் – கலி 25/7
கான் அகல் நாடன் மகன்
சிறுகுடியீரே சிறுகுடியீரே – கலி 39/11,12
செய்தான் அ கள்வன் மகன் – கலி 51/16
வருக எம் பாக_மகன் – கலி 80/9
அதிர்வு இல் படிறு எருக்கி வந்து என் மகன் மேல் – கலி 81/29
மயங்கு நோய் தாங்கி மகன் எதிர்வந்து – கலி 82/16
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் மகன் விழா – கலி 83/14
முந்தை இருந்து மகன் செய்த நோய் தலை – கலி 83/29
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர் – கலி 84/13
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர் – கலி 84/13
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் – கலி 86/27
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன்
மறை நின்று தாம் மன்ற வந்தீத்தனர் – கலி 86/27,28
அன்பு இலி பெற்ற மகன் – கலி 86/34
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே மீட்டு ஒரான் – கலி 103/33
கோ இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே ஓவான் – கலி 103/37
புல் இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே புள்ளி – கலி 103/47
தருக்கு அன்றோ ஆயர்_மகன் – கலி 104/72
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் – கலி 107/19
ஞாயிற்று புத்தேள்_மகன் – கலி 108/13
புல் இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் – கலி 115/4
நெடியோன்_மகன் நயந்து தந்து ஆங்கு அனைய – கலி 140/8
மகன் தாய் ஆதல் புரைவது ஆங்கு எனவே – அகம் 16/19
பொன் உடை தாலி என் மகன் ஒற்றி – அகம் 54/18
மரம் கோள் உமண்_மகன் பேரும் பருதி – அகம் 343/4
தொல் இசை நிறீஇய உரை சால் பாண்_மகன் – அகம் 352/14
தனி மகன் வழங்கா பனி மலர் காவின் – புறம் 33/19
சிற்றில் நல் தூண் பற்றி நின் மகன்
யாண்டு உளனோ என வினவுதி என் மகன் – புறம் 86/1,2
யாண்டு உளனோ என வினவுதி என் மகன்
யாண்டு உளன் ஆயினும் அறியேன் ஓரும் – புறம் 86/2,3
புள் ஆர் யாணர்த்து அற்றே என் மகன்
வளனும் செம்மலும் எமக்கு என நாளும் – புறம் 254/8,9
படு மகன் கிடக்கை காணூஉ – புறம் 278/8
ஒரு மகன் அல்லது இல்லோள் – புறம் 279/10
இரும் பறை கிணை_மகன் சென்றவன் பெரும் பெயர் – புறம் 388/3
வர சரோருகன் மகன் மனத்தில் எண்ணினான் – கம்.பால:5 5/4
கொட்பு உறு கலின பாய் மா குலால் மகன் முடுக்கி விட்ட – கம்.பால:10 12/1
வேறு ஒரு புல_மகன் விரும்பி வாங்கினான் – கம்.பால:14 3/3
தலை மகன் சிலை தொழில் செவியில் சார்தலும் – கம்.பால:14 4/2
கோ_மகன் முன் சனகன் குளிர் நல் நீர் – கம்.பால:23 86/1
சலத்தோடு இயைவு இலன் என் மகன் அனையான் உயிர் தபு மேல் – கம்.பால:24 23/1
தம் உயிர்க்கு இறுதி எண்ணார் தலை_மகன் வெகுண்ட போதும் – கம்.அயோ:1 8/1
அரு_மகன் நிறை குணத்து அவனி மாது எனும் – கம்.அயோ:1 28/3
மீள்வு_இலா_உலகு ஏற்றினான் ஒரு மகன் மேனாள் – கம்.அயோ:1 66/4
என் மகன் என்பது என் நெறியின் ஈங்கு இவன் – கம்.அயோ:1 84/3
நும் மகன் கையடை நோக்கும் ஈங்கு என்றான் – கம்.அயோ:1 84/4
நிவந்த ஆசனத்து இனிது இருப்ப நின் மகன்
அவந்தனாய் வெறு நிலத்து இருக்கல் ஆன போது – கம்.அயோ:2 62/2,3
எனக்கு நல்லையும் அல்லை நீ என் மகன் பரதன் – கம்.அயோ:2 72/1
புரியும் தன் மகன் அரசு எனில் பூதலம் எல்லாம் – கம்.அயோ:2 78/1
நின் மகன் ஆள்வான் நீ இனிது ஆள்வாய் நிலம் எல்லாம் – கம்.அயோ:3 36/1
என் மகன் என் கண் என் உயிர் எல்லா உயிர்கட்கும் – கம்.அயோ:3 36/3
நன் மகன் இந்த நாடு இறவாமை நய என்றான் – கம்.அயோ:3 36/4
மெய்யன் வீரருள் வீரன் மா மகன் மேல் விளைந்து எழு காதலால் – கம்.அயோ:3 63/2
செம் கை கூப்பி நின் காதல் திரு மகன்
பங்கம் இல் குணத்து எம்பி பரதனே – கம்.அயோ:4 3/2,3
உய்த்து உரைத்த மகன் உரை உட்கொளா – கம்.அயோ:4 26/2
மன்னே ஆவான் வரும் அ பரதன்-தனையும் மகன் என்று – கம்.அயோ:4 49/3
விள்ளா நிலை சேர் அன்பால் மகன் மேல் மெலியின் உலகம் – கம்.அயோ:4 52/3
துறந்தான் மகன் முன் எனையும் துறந்தாய் நீயும் துணைவா – கம்.அயோ:4 68/3
ஞாலத்தவர் கோ_மகன் அ நகரத்து நாப்பண் – கம்.அயோ:4 119/2
மதியின் பிழை அன்று மகன் பிழை அன்று மைந்த – கம்.அயோ:4 129/3
முறை மகன் வனம் புக மொழியை காக்கின்ற – கம்.அயோ:4 190/3
இறை_மகன் திருமனம் இரும்பு என்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 190/4
தென் புல கோ_மகன் தூதின் செல்கெனோ – கம்.அயோ:5 22/4
இறை_மகன் துயர் துடைத்து இருத்தி மாடு என்றான் – கம்.அயோ:5 37/3
இன்றே வந்து ஈண்டு அஞ்சல் எனாது எம் மகன் என்பான் – கம்.அயோ:6 17/3
மையல் கொடியான் மகன் ஈண்டு வந்தால் முடித்தும் மற்று என்ன – கம்.அயோ:6 27/3
ஒப்பு_அறும் மகன் உன்னை உயர் வனம் உற ஏகு என்று – கம்.அயோ:9 26/3
தொழுது கேகயர் கோ_மகன் சொல்லொடும் – கம்.அயோ:11 7/2
ஆண்தகை நெடு முடி அரசர் கோ_மகன் – கம்.அயோ:11 42/3
அருக்கனே அனைய அ அரசர் கோ_மகன் – கம்.அயோ:11 62/3
கோ_மகன் பிரிதலின் கோலம் நீத்துள – கம்.அயோ:12 42/1
மன்னன் மகன் வந்திலன் என்று வருந்தல் அன்னை – கம்.ஆரண்:13 19/4
தொகை கனல் கரு_மகன் துருத்தி தூம்பு என – கம்.ஆரண்:15 13/1
தனையன் அ வழி சமீரணன் மகன் உரை-தருவான் – கம்.கிட்:3 74/4
கடும் கதிரோன் மகன் ஆக்கி கை வளர் – கம்.கிட்:6 29/2
வார்த்தை அன்னது ஆக வான் இயங்கு தேரினான் மகன்
நீர் தரங்க வேலை அஞ்ச நீல மேகம் நாணவே – கம்.கிட்:7 11/1,2
தேரில் திரிவான் மகன் இந்திரன் செம்மல் என்று இ – கம்.கிட்:7 45/2
இந்திரன் மகன் புயங்களும் இரவி சேய் உரனும் – கம்.கிட்:7 54/3
திக்கு நோக்கினன் செம் கதிரோன் மகன் செருக்கி – கம்.கிட்:7 62/3
இந்திரற்கு மகன் மகன் எய்தினான் – கம்.கிட்:11 26/4
இந்திரற்கு மகன் மகன் எய்தினான் – கம்.கிட்:11 26/4
வன் தலத்து இருந்தனன் மனுவின் கோ மகன் – கம்.கிட்:11 108/4
நுன் துணை கோ_மகன் நுகர்வது ஆதலான் – கம்.கிட்:11 114/3
செம் கதிரோன் மகன் கடிது சென்றனன் – கம்.கிட்:11 118/4
வெய்யவன் மகன் பெயர்த்தும் அ சேனையின் மீண்டான் – கம்.கிட்:12 29/4
மருத்து மகன் இ படி இடந்து உற வளர்ந்தான் – கம்.கிட்:14 67/2
வேகம் அமைந்தீர் என்று விரிஞ்சன் மகன் விட்டான் – கம்.கிட்:17 19/4
முக்கண் நோக்கினன் முதல் மகன் அறு-வகை முகமும் – கம்.சுந்:2 138/1
வையம் தந்த நான்முகன் மைந்தன் மகன் மைந்தன் – கம்.சுந்:3 149/1
அயன் மகன் மகன் மகன் அடியின் வீழ்ந்தனள் – கம்.சுந்:10 48/3
அயன் மகன் மகன் மகன் அடியின் வீழ்ந்தனள் – கம்.சுந்:10 48/3
அயன் மகன் மகன் மகன் அடியின் வீழ்ந்தனள் – கம்.சுந்:10 48/3
மாறு இல் வெம் சினத்து இராவணன் மகன் சிலை வளைத்தான் – கம்.சுந்:11 46/2
மகன் அவன்-தன் தூதன் வந்தனென் தனியேன் என்றான் – கம்.சுந்:12 77/4
சோதியான் மகன் நிற்கு என சொல்லினான் – கம்.சுந்:12 101/4
காற்றின் மகன் கலை கற்றான் – கம்.சுந்:13 51/3
நன்று பெரிது என்று மகன் நக்கு இவை நவின்றான் – கம்.யுத்1:2 58/4
ஆயவன் தனக்கு அரு மகன் அறிஞரின் அறிஞன் – கம்.யுத்1:3 19/1
மகன் மகன் மைந்தன் நான்முகற்கு வாய்மையான் – கம்.யுத்1:4 42/4
மகன் மகன் மைந்தன் நான்முகற்கு வாய்மையான் – கம்.யுத்1:4 42/4
தனையன் நான்முகன் தகை மகன் சிறுவற்கு தவத்தால் – கம்.யுத்1:5 52/3
கலக்கினான் மகன் மீள கலக்கினான் – கம்.யுத்1:8 40/4
வாலி மா மகன் வந்தானை வானவர்க்கு இறைவன் என்றார் – கம்.யுத்1:9 75/1
நீலன் நின்றவன் நெருப்பின் மகன் திண் – கம்.யுத்1:11 26/1
அந்தர அருக்கன் மகன் ஆழி அகழ் ஆக – கம்.யுத்1:12 17/1
அருக்கன் மா மகன் ஆர் அமர் ஆசையால் – கம்.யுத்2:15 42/3
காற்றின் மா மகன் கை எனும் காலனால் – கம்.யுத்2:15 81/4
புன் மகன் கேட்டி கேட்டற்கு உரியது புகுந்த போரின் – கம்.யுத்2:17 59/1
உன் மகன் உயிரை எம்மோய் சுமித்திரை உய்ய ஈன்ற – கம்.யுத்2:17 59/2
நன் மகன் வாளி நக்க நாய் அவன் உடலை நக்க – கம்.யுத்2:17 59/3
என் மகன் இறந்தான் என்ன நீ எடுத்து அரற்றல் என்றாள் – கம்.யுத்2:17 59/4
கோ_மகன் ஆற்றல் நோக்கி குளிர்கின்ற மனத்தர் ஆகி – கம்.யுத்2:18 181/3
கோ_மகன் தோளின்-நின்றும் குதித்தனன் கொற்ற வில்லான் – கம்.யுத்2:18 205/4
நிலையில் சுடரோன் மகன் வன் கை நெருங்க – கம்.யுத்2:18 244/1
வன் திறல் மாருதி இலங்கை கோ மகன்
சென்றனன் இளவல்-மேல் என்னும் சிந்தையான் – கம்.யுத்2:19 33/3,4
செம் கதிரோன் மகன் முன்பு சென்றனன் – கம்.யுத்2:19 35/3
இந்திரன் மகன் மைந்தனை இன் உயிர் – கம்.யுத்2:19 151/1
தன் பெரும் கோயில் நின்றும் மகன் தனி கோயில் சார்ந்தான் – கம்.யுத்2:19 279/4
ஏத்த அரும் தடம் தோள் ஆற்றல் என் மகன் எய்த பாசம் – கம்.யுத்2:19 296/1
உன் மகன் ஒல்கி ஒதுங்கினன் அன்றோ – கம்.யுத்3:20 17/1
கரன் மகன் பட்டவாறும் குருதியின்கண்ணன் காலின் – கம்.யுத்3:22 1/1
தம்பி அல்லன் நான் இராவணன் மகன் ஒரு தமியேன் – கம்.யுத்3:22 64/2
சங்கம் ஊதிய தசமுகன் தனி மகன் தரித்த – கம்.யுத்3:22 76/1
அருக்கன் மா மகன் ஆடக குன்றின்-மேல் அலர்ந்த – கம்.யுத்3:22 170/1
வெம் திறல் அரக்கர் வேந்தன் மகன் இவை விளம்பலுற்றான் – கம்.யுத்3:26 10/4
நல் மகன் உம்பி கூற நண்ணலார் ஆண்டு நண்ணி – கம்.யுத்3:26 14/2
காற்றின் மகன் தனை வந்து கலந்தான் – கம்.யுத்3:26 28/2
திக்கு ஆசு அற வென்றான் மகன் இளங்கோ உடல் செறிந்தான் – கம்.யுத்3:27 119/2
வெய்யோன் மகன் முதல் ஆகிய விறலோர் மிகு திறலோர் – கம்.யுத்3:27 162/1
செல் என மிடல் கொடு கடவினன் மற்று அது திசைமுகன் மகன் உதவியதால் – கம்.யுத்3:28 25/2
இல்லை ஆயினன் உன் மகன் இன்று என – கம்.யுத்3:29 3/3
நன் மகன் தனது ஆக்கையை நாடுவான் – கம்.யுத்3:29 23/4
நாடினான் தன் மகன் உடல் நாள் எலாம் – கம்.யுத்3:29 26/4
மூது உணர்ந்த இ முது மகன் கூறிய முயற்சி – கம்.யுத்3:30 50/1
தன் தாதையை ஓர்வு உறு தன் மகன் நேர் – கம்.யுத்3:31 208/3
மன்னன் மகன் வீரர் மயங்கினரால் – கம்.யுத்3:31 213/4
மன்னவர்-தம் மன்னன் மகன் மாதலியை வந்தாய் – கம்.யுத்4:36 18/2
சலம் வரும் குய_மகன் திகிரி தன்மை-போல் – கம்.யுத்4:37 63/4
உரம் சுட சுடரோன் மகன் உந்தினான் – கம்.யுத்4:37 193/4
சோதியான் மகன் வாயுவின் தோன்றல் மற்று – கம்.யுத்4:39 2/1

மேல்


மகன்-கொல் (1)

என்ன மகன்-கொல் தோழி தன்-வயின் – நற் 94/7

மேல்


மகன்-தன் (1)

மருப்பை உற்ற திரள் தோள் இராவணன் மகன்-தன் மார்பின் நெடு வச்சிர – கம்.யுத்2:19 80/2

மேல்


மகன்-பால் (1)

இருந்த மந்திர கிழவர்-தம் எண்ணமும் மகன்-பால்
பரிந்த சிந்தை அ மன்னவன் கருதிய பயனும் – கம்.அயோ:1 33/1,2

மேல்


மகன்-மேல் (1)

மயன் படைக்கலம் துரந்தனன் தயரதன் மகன்-மேல் – கம்.யுத்4:37 102/4

மேல்


மகன்-வயின் (3)

மகன்-வயின் பெயர்தந்தேனே அது கண்டு – அகம் 26/21
மகன்-வயின் அன்பினால் மயங்கி யான் இது – கம்.அயோ:1 78/1
மகன்-வயின் இரங்குறும் மகளிர் வாய்களால் – கம்.அயோ:4 176/2

மேல்


மகன்றில் (4)

நீர் உறை மகன்றில் புணர்ச்சி போல – குறு 57/2
குறும் கால் மகன்றில் அன்ன – ஐங் 381/4
அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர் புணர்ச்சி – பரி 8/44
உன்னம் நாரை மகன்றில் புதா உளில் – கம்.சுந்:2 149/1

மேல்


மகன்றிலுடன் (1)

உறைந்தன மகன்றிலுடன் அன்றில் உயிர் ஒன்றி – கம்.கிட்:10 70/4

மேல்


மகனுக்கு (2)

நல் மகனுக்கு இவள் நல் அணி என்றார் – கம்.பால:23 95/4
அம்பரீடற்கு அருளியதும் அயனார் மகனுக்கு அளித்ததுவும் – கம்.யுத்3:22 225/1

மேல்


மகனுக்கும் (2)

எனை உவந்தனை இனியை என் மகனுக்கும் அனையான் – கம்.அயோ:2 86/3
தானே நல்கும் உன் மகனுக்கும் தரை என்றான் – கம்.அயோ:3 31/4

மேல்


மகனும் (9)

மருவலர்க்கு அசனி அன்ன வாலியும் மகனும் என்ன – கம்.பால:5 24/2
தன் மா மகனும் தானும் தரணி பெறுமாறு அன்றி – கம்.அயோ:4 71/3
கண்டாள் மகனும் மகனும் தன கண்கள் போல்வார் – கம்.அயோ:4 139/1
கண்டாள் மகனும் மகனும் தன கண்கள் போல்வார் – கம்.அயோ:4 139/1
கோ மகனும் அ திசை குறித்து எதிர் விழித்தான் – கம்.ஆரண்:6 27/4
சூரியன் மகனும் மான துணைவரும் கிளையும் சுற்ற – கம்.கிட்:9 32/2
சூரியன்_பெரும்_பகைஞனும் சூரியன்_மகனும் – கம்.யுத்3:20 50/1
தீயள் என்று நீ துறந்த என் தெய்வமும் மகனும்
தாயும் தம்பியும் ஆம் வரம் தருக என தாழ்ந்தான் – கம்.யுத்4:40 115/2,3
சொன்ன வாசகம் பிற்பட சூரியன் மகனும்
மன்னு வீரரும் எழுபது வெள்ள வானரரும் – கம்.யுத்4:41 16/1,2

மேல்


மகனும்மே (1)

குரல் புணர் சீர் கொளை வல் பாண்_மகனும்மே – புறம் 11/15

மேல்


மகனே (26)

மலை_மகள் மகனே மாற்றோர் கூற்றே – திரு 257
கடும் தேர் செல்வன் காதல் மகனே
நிண சுறா அறுத்த உணக்கல் வேண்டி – நற் 45/5,6
பீடு கெழு குரிசிலும் ஓர் ஆடு_கள_மகனே – குறு 31/6
பார்ப்பன மகனே பார்ப்பன மகனே – குறு 156/1
பார்ப்பன மகனே பார்ப்பன மகனே
செம் பூ முருக்கின் நன் நார் களைந்து – குறு 156/1,2
படிவ உண்டி பார்ப்பன மகனே
எழுதாக்கற்பின் நின் சொல்லுள்ளும் – குறு 156/4,5
நன்றோ மகனே என்றனென் – குறு 389/4
அவற்றுள் யாவோ வாயின மாஅல் மகனே
கிழவர் இன்னோர் என்னாது பொருள் தான் – கலி 21/9,10
ஆண்டலைக்கு ஈன்ற பறழ்_மகனே நீ எம்மை – கலி 94/6
மகனே தோழி என்றனள் – அகம் 48/25
முன்_நாள் வீழ்ந்த உரவோர் மகனே
உன்னிலன் என்னும் புண் ஒன்று அம்பு – புறம் 310/5,6
அதனால் அறிவோன் மகனே மறவோர் செம்மால் – புறம் 366/6
கரும்பனூரன் காதல் மகனே – புறம் 381/26
அன்று எனாமை மகனே உனக்கு அறன் – கம்.அயோ:4 5/2
வஞ்சமோ மகனே உனை மா நிலம் – கம்.அயோ:4 9/1
மன்னன் தகைமை காண வாராய் மகனே என்னும் – கம்.அயோ:4 33/4
மண்ணும் நீராய் வந்த புனலை மகனே வினையேற்கு – கம்.அயோ:4 55/3
தரு மா மகனே துணை ஆய் தவமே புரி போழ்தினின்-வாய் – கம்.அயோ:4 74/2
அரு மா மகனே புனல் கொண்டு அகல்வான் வருமாறு அறியேன் – கம்.அயோ:4 74/3
பின்னும் பகர்வாள் மகனே இவன் பின் செல் தம்பி – கம்.அயோ:4 147/1
மகனே கண்டிலையோ நம் வாழ்வு எலாம் – கம்.கிட்:8 15/4
மக்கள் இனி நின்று உளான் மண்டோ தரி மகனே
திக்குவிசயம் இனி ஒருகால் செய்யாயோ – கம்.யுத்2:18 269/3,4
மைந்தவோ எனும் மா மகனே எனும் – கம்.யுத்3:29 10/1
இப்பொழுதே உலகு இறக்கும் யாக்கையினை முடித்து ஒழிந்தால் மகனே என்னா – கம்.யுத்4:41 67/3
என் இழைத்தனை என் மகனே என்றாள் – கம்.யுத்4:41 70/4
மறக்கை காண் மகனே வலி ஆவது என் – கம்.யுத்4:41 76/3

மேல்


மகனேன் (1)

புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் – கலி 113/7

மேல்


மகனை (22)

நீ யார் மகனை எம் பற்றியோயே – ஐங் 79/4
அன்னையோ யாம் எம் மகனை பாராட்ட கதுமென – கலி 85/29
மற்றவன் சொன்ன வாசகம் கேட்டலும் மகனை
பெற்ற அன்றினும் பிஞ்ஞகன் பிடிக்கும் அ பெரு வில் – கம்.அயோ:1 41/1,2
வாயால் மன்னன் மகனை வனம் ஏகு என்னா-முன்னம் – கம்.அயோ:4 45/1
தேற்றா நின்றாள் மகனை திரிவான் என்றாள் அரசன் – கம்.அயோ:4 51/3
காவாய் என்னாள் மகனை கணவன் புகழுக்கு அழிவாள் – கம்.அயோ:4 53/3
என் மா மகனை கான் ஏகு என்றாள் என்னோ என்றான் – கம்.அயோ:4 71/4
வாழ்த்தினார் தம் மகனை மருகியை – கம்.அயோ:4 231/1
உய்த்தனை கொணர்தி உன்-தன் ஓங்கு_அரு மகனை என்ன – கம்.கிட்:7 144/2
சூரியன் மகனை தன்னை பிரியலன் நிற்க சொன்னான் – கம்.யுத்1:13 5/4
வசை மற்று இனி உளதே எனது உயிர் போல் வரும் மகனை
அசைய தரை அரைவித்தனை அழி செம்_புனல் அதுவோ – கம்.யுத்2:15 171/2,3
மன்னவன் தம்பி மற்று அ இராவணன் மகனை நோக்கி – கம்.யுத்2:18 186/1
தன் நெடு மகனை பற்றி பிடித்தது தட கை நீட்டி – கம்.யுத்2:18 219/4
என்றவன் எதிர்ந்த போதும் இராவணன் மகனை இன்று – கம்.யுத்2:18 229/3
இந்திரற்கும் தோலாத நன் மகனை ஈன்றாள் என்று – கம்.யுத்2:18 268/1
மந்தர தோள் என் மகனை மாட்டா மனிதன்-தன் – கம்.யுத்2:18 268/3
கும்பகருணனையும் கொல்வித்து என் கோ_மகனை – கம்.யுத்2:18 271/3
நாயகன் மகனை கொன்றாய் நண்ணினை நாங்கள் காண – கம்.யுத்2:19 91/3
வெல்வித்தான் மகனை என்று பகர்வரோ விளைவிற்கு எல்லாம் – கம்.யுத்2:19 210/2
வரன்முறை தவிர்ந்தான் வல்லை தருதிர் என் மகனை என்றான் – கம்.யுத்3:22 1/4
எண்ணிடை மகனை நோக்கி இராவணன் இனைய சொன்னான் – கம்.யுத்3:28 1/4
அன்பினால் மகனை தாங்கி அரக்கியர் அரற்றி வீழ – கம்.யுத்3:29 40/2

மேல்


மகனையும் (1)

ஆயர்_மகனையும் காதலை கைம்மிக – கலி 107/24

மேல்


மகனொடு (4)

வாய்மொழி மகனொடு மலர்ந்த – பரி 3/93
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு – கலி 105/58
மா நிதி கிழவனும் போன்ம் என மகனொடு
தானே புகுதந்தோனே யான் அது – அகம் 66/17,18
கரும் கண் எயிற்றி காதல் மகனொடு
கான இரும் பிடி கன்று தலைக்கொள்ளும் – புறம் 181/2,3

மேல்


மகனொடும் (1)

மகனொடும் அறுவர் ஆனேம் எம்முழை அன்பின் வந்த – கம்.யுத்1:4 143/2

மேல்


மகனோ (3)

வளையும் வாள் எயிற்று அரக்கனோ கணிச்சியான் மகனோ
அளையில் வாள் அரி அனையவன் யாவனோ அறியேன் – கம்.சுந்:2 139/1,2
அன்று அவன் மகனோ எம் ஊர் அனல் மடுத்து அரக்கர்-தம்மை – கம்.யுத்2:16 186/3
நம்பிக்கு ஒரு நன் மகனோ இனி நான் – கம்.யுத்2:18 11/4

மேல்


மகனோடும் (1)

நீந்தாய் நீந்தாய் நின் மகனோடும் நெடிது என்றான் – கம்.அயோ:3 48/4

மேல்


மகார் (1)

கோ மகார் திருமுகம் குறுகி நோக்கினான் – கம்.பால:5 107/4

மேல்


மகாரின் (1)

செழும் கூடு கிளைத்த இளம் துணை மகாரின்
அலந்தனர் பெரும நின் உடற்றியோரே – பதி 71/7,8

மேல்


மகாரை (1)

வாம் பரி வேள்வியும் மகாரை நல்குவது – கம்.பால:5 90/1

மேல்


மகாரோடு (2)

துருவின் அன்ன புன் தலை மகாரோடு
ஒருவிர்_ஒருவிர் ஓம்பினர் கழி-மின் – மலை 217,218
புள் கை போகிய புன் தலை மகாரோடு
அற்கு இடை கழிதல் ஓம்பி ஆற்ற நும் – மலை 253,254

மேல்


மகாஅர் (6)

மகாஅர் அன்ன மந்தி மடவோர் – சிறு 56
கடும் பறை கோடியர் மகாஅர் அன்ன – மலை 236
கன்று கடாஅ-உறுக்கும் மகாஅர் ஓதை – மலை 339
இரும் பிழி மகாஅர் இ அழுங்கல் மூதூர் – அகம் 122/1
சிறுதொழில் மகாஅர் ஏறி சேணோர்க்கு – அகம் 206/5
வெள் வாய் வேட்டுவர் வீழ் துணை மகாஅர்
சிறியிலை உடையின் சுரை உடை வால் முள் – புறம் 324/3,4

மேல்


மகாஅன் (1)

சான்றாளர் ஈன்ற தகாஅ தகாஅ மகாஅன்
ஈன்றாட்கு ஒரு பெண் இவள் – பரி 8/57,58

மேல்


மகாஅஅர் (1)

சிறாஅஅர் துடியர் பாடு வல் மகாஅஅர்
தூ வெள் அறுவை மாயோன் குறுகி – புறம் 291/1,2

மேல்


மகிதல (1)

வளை உடை புணரி சூழ் மகிதல திரு எலாம் – கம்.கிட்:3 8/3

மேல்


மகிதலம் (1)

மகிதலம் முழுதையும் உறுகுவை மலரோன் – கம்.பால:5 131/3

மேல்


மகிழ் (94)

மழை என மருளும் மகிழ் செய் மாடத்து – பொரு 84
வல் அஞர் பொத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப – பொரு 99
மகிழ் பதம் பல் நாள் கழிப்பி ஒரு நாள் – பொரு 111
மகிழ் நனை மறுகின் மதுரையும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 67
பகல் மகிழ் தூங்கும் தூங்கா இருக்கை – பெரும் 146
மால் வரை சிலம்பில் மகிழ் சிறந்து ஆலும் – பெரும் 330
பெரு மகிழ் இருக்கை மரீஇ சிறு கோட்டு – பெரும் 383
நாள்_மகிழ் இருக்கை காண்-மார் பூணொடு – மது 443
கடும் கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர – மது 599
உண்டு மகிழ் தட்ட மழலை நாவின் – மது 668
வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – நெடு 33
தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – குறி 155
வீயாது சுரக்கும் அவன் நாள்_மகிழ் இருக்கையும் – மலை 76
மா நனை கொழுதி மகிழ் குயில் ஆலும் – நற் 9/10
குவளை உண்கண் மகிழ் மட நோக்கே – நற் 77/12
கானல் அம் படப்பை ஆனா வண் மகிழ்
பெரு நல் ஈகை நம் சிறுகுடி பொலிய – நற் 91/8,9
நறவு_மகிழ் இருக்கை நல் தேர் பெரியன் – நற் 131/7
வண் மகிழ் நாள்_அவை பரிசில் பெற்ற – நற் 167/3
ஆர் அரண் கடந்த மாரி வண் மகிழ்
திதலை எஃகின் சேந்தன் தந்தை – நற் 190/2,3
வல் வில் அம்பின் எய்யா வண் மகிழ்
தந்தை-தன் ஊர் இதுவே – நற் 198/10,11
பல் குடை கள்ளின் வண் மகிழ் பாரி – நற் 253/7
மாரி வண் மகிழ் ஓரி கொல்லி – நற் 265/7
மணம் மகிழ் இயற்கை காட்டியோயே – குறு 229/7
மகிழ் மிக சிறப்ப மயங்கினள்-கொல்லோ – ஐங் 42/1
மள்ளன் உள்ளம் மகிழ் கூர்ந்தன்றே – ஐங் 383/4
மார்பின் ஊரும் மகிழ் நகை இன்ப – ஐங் 410/3
சீர் பெறு கலி மகிழ் இயம்பும் முரசின் – பதி 15/20
நெய்த்தோர் தூஉய நிறை மகிழ் இரும் பலி – பதி 30/37
ஓம்பா ஈகையின் வண் மகிழ் சுரந்து – பதி 42/13
இனிது புறந்தந்து அவர்க்கு இன் மகிழ் சுரத்தலின் – பதி 46/7
நாள்_மகிழ் இருக்கை இனிது கண்டிகுமே – பதி 65/13
அரும் கள் நொடைமை தீர்ந்த பின் மகிழ் சிறந்து – பதி 68/11
கலி மகிழ் மேவலர் இரவலர்க்கு ஈயும் – பதி 81/23
சூடா நறவின் நாள்_மகிழ் இருக்கை – பதி 85/8
பேர் மகிழ் செய்யும் பெரு நறா பேணியவே – பரி 7/63
புலரா மகிழ் மறப்பு அறியாது நல்கும் – பரி 8/45
மகிழ் மிகு தேஎம் கோதையர் கூந்தல் குஞ்சியின் – பரி 17/26
மனம் மகிழ் தூங்குநர் பாய்பு உடன் ஆட – பரி 17/37
காதலாய் நின் இயல் களவு எண்ணி களி மகிழ்
பேது உற்ற இதனை கண்டு யான் நோக்க நீ எம்மை – பரி 18/11,12
அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின் – பரி 21/20
கொழுநன் மகிழ் தூங்கி கொய் பூ புனல் வீழ்ந்து – பரி 21/44
மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கி – பரி 21/57
மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர் – பரி 23/63
கலம் பூத்த அணியவர் காரிகை மகிழ் செய்ய – கலி 27/11
மை எழில் மலர் உண்கண் மரு ஊட்டி மகிழ் கொள்ள – கலி 27/17
மல்கிய துருத்தியுள் மகிழ் துணை புணர்ந்து அவர் – கலி 35/13
கண்டது நோயும் வடுவும் கரந்து மகிழ் செருக்கி – கலி 90/5
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை – கலி 125/8
மேவல் தண்டா மகிழ் நோக்கு உண்கண் – அகம் 29/8
கங்குல் ஓதை கலி மகிழ் உழவர் – அகம் 37/2
நறவு நொடை நெல்லின் நாள்_மகிழ் அயரும் – அகம் 61/10
வினை வலம்படுத்த வென்றியொடு மகிழ் சிறந்து – அகம் 74/1
மண் கனை முழவொடு மகிழ் மிக தூங்க – அகம் 76/1
நன் கலன் ஈயும் நாள்_மகிழ் இருக்கை – அகம் 76/4
ஆனா நறவின் வண் மகிழ் பிட்டன் – அகம் 77/16
நறவு_மகிழ் இருக்கை நன்னன் வேண்மான் – அகம் 97/12
மா வீசு வண் மகிழ் அஃதை போற்றி – அகம் 113/4
கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடும் தேர் – அகம் 146/5
இசை நல் ஈகை களிறு வீசு வண் மகிழ்
பாரத்து தலைவன் ஆர நன்னன் – அகம் 152/11,12
பிழி மகிழ் உவகையன் கிளையொடு கலி சிறந்து – அகம் 172/12
அரியல் ஆர்கையர் விளை மகிழ் தூங்க – அகம் 184/14
மனை மருண்டு இருந்த என்னினும் நனை மகிழ்
நன்னராளர் கூடு கொள் இன் இயம் – அகம் 189/12,13
என் எனப்படும்-கொல் தோழி நன் மகிழ்
பேடி பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப – அகம் 206/1,2
அண்ணல் யானை ஈயும் வண் மகிழ்
வெளியன் வேண்மான் ஆஅய் எயினன் – அகம் 208/4,5
மழை சுரந்து அன்ன ஈகை வண் மகிழ்
கழல் தொடி தட கை கலி_மான் நள்ளி – அகம் 238/13,14
மகிழ் நொடை பெறாஅராகி நனை கவுள் – அகம் 245/10
வண்டு படு நறவின் வண் மகிழ் பேகன் – அகம் 262/16
மலி பூ பொங்கர் மகிழ் குரல் குயிலொடு – அகம் 279/12
நார் அரி நறவின் மகிழ் நொடை கூட்டும் – அகம் 296/9
வருவல் என்றோள் மகிழ் மட நோக்கே – அகம் 297/19
தொலையா வேலின் வண் மகிழ் எந்தை – அகம் 308/8
நாள்_அவை இருந்த நனை மகிழ் திதியன் – அகம் 331/12
கள் ஆர் உவகை கலி மகிழ் உழவர் – அகம் 346/5
மகிழ் துணை சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி – அகம் 346/15
மகிழ் அணி முறுவல் மாண்ட சேக்கை – அகம் 353/21
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 24/32
பாண் முற்றுக நின் நாள்_மகிழ் இருக்கை – புறம் 29/5
ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 56/20
இன் களி மகிழ் நகை இழுக்கி யான் ஒன்றோ – புறம் 71/16
நாள்_கள் உண்டு நாள்_மகிழ் மகிழின் – புறம் 123/1
வல்லாள நின் மகிழ் இருக்கையே – புறம் 125/6
செரு வெம் சேஎய் நின் மகிழ் இருக்கையே – புறம் 209/19
பிழி மகிழ் வல்சி வேண்ட மற்று இது – புறம் 269/7
மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 315/3
கள் உடை கலத்தேம் யாம் மகிழ் தூங்க – புறம் 316/10
மான் பிணை அன்ன மகிழ் மட நோக்கே – புறம் 354/10
நார் அறி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – புறம் 367/7
மகிழ் தரல் மரபின் மட்டே அன்றியும் – புறம் 390/16
முகடு உற உயர்ந்த நெல்லின் மகிழ் வர – புறம் 391/3
நார் அரி நறவின் நாள்_மகிழ் தூங்குந்து – புறம் 400/13
உள் மகிழ் துணைவனோடும் ஊடு நாள் வெம்மை நீங்கி – கம்.பால:19 17/3
திரு மகிழ் மார்பினர் செம் கண் வீரர்-தாம் – கம்.ஆரண்:4 15/2
கயல் மகிழ் கண் இணை கலுழி கான்று உக – கம்.சுந்:10 48/1
புயல் மகிழ் புரி குழல் பொடி அளாவுற – கம்.சுந்:10 48/2

மேல்


மகிழ்கம் (1)

மகிழ்கம் வம்மோ மற போரோயே – புறம் 364/8

மேல்


மகிழ்கின்றேன் (1)

வலத்து இயல் தோளை நோக்கி மகிழ்கின்றேன் மன்ன வாயை – கம்.யுத்2:16 127/3

மேல்


மகிழ்ச்சியால் (1)

சிந்தையுள் மகிழ்ச்சியால் வாழ்த்தி தேர் மிசை – கம்.பால:5 96/3

மேல்


மகிழ்ச்சியும் (2)

சிறுகுடி பரதவர் மகிழ்ச்சியும்
பெரும் தண் கானலும் நினைந்த அ பகலே – நற் 87/8,9
சிந்தையுள் மகிழ்ச்சியும் புகுந்த செய்தியும் – கம்.பால:13 57/3

மேல்


மகிழ்செயும் (1)

கள்ளினும் மகிழ்செயும் என உரைத்தும் அமையார் என் – கலி 4/14

மேல்


மகிழ்தந்தனர் (1)

பொன் உந்திய நதி கண்டு உளம் மகிழ்தந்தனர் போனார் – கம்.அயோ:7 7/4

மேல்


மகிழ்தல் (1)

பெற்றவை மகிழ்தல் செய்யான் செற்றோர் – பட் 228

மேல்


மகிழ்தலும் (1)

மருளி நெஞ்சம் மகிழ்தலும் காண்பல் – கலி 122/15

மேல்


மகிழ்ந்த (5)

மான்ற மாலை மகிழ்ந்த பரதவர் – நற் 239/2
மகிழின் மகிழ்ந்த அரி மதர் மழை கண் – அகம் 343/17
வவ்வுவர் அ வழி மகிழ்ந்த யாவையும் – கம்.கிட்:6 31/2
என் ஆனை வல்லன் என மகிழ்ந்த பேர் ஈசன் – கம்.யுத்1:3 170/2
மாயவன் பிளந்திட மகிழ்ந்த மைந்தனும் – கம்.யுத்1:4 3/2

மேல்


மகிழ்ந்ததன் (1)

மகிழ்ந்ததன் தலையும் நறவு உண்டு ஆங்கு – குறு 165/1

மேல்


மகிழ்ந்தன்று (1)

நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்_நுதல் முகனே – குறு 167/6

மேல்


மகிழ்ந்தன்றும் (2)

மகிழ்ந்தன்றும் மலிந்தன்றும் அதனினும் இலனே – புறம் 77/13
இனிது என மகிழ்ந்தன்றும் இலமே முனிவின் – புறம் 192/5

மேல்


மகிழ்ந்தனர் (1)

முழவின் மகிழ்ந்தனர் ஆடி குண்டு நீர் – மது 585

மேல்


மகிழ்ந்தனன் (3)

வள்ளல் மணத்தை மகிழ்ந்தனன் என்றால் – கம்.பால:13 30/1
வலியன் என்று அவர் கூற மகிழ்ந்தனன்
இலை கொள் பூண் இளங்கோன் எம்பிரானொடும் – கம்.அயோ:11 2/1,2
வந்த உன்னை வணங்கி மகிழ்ந்தனன்
எந்தை என்-கண் இனத்தவர் ஆற்றலின் – கம்.கிட்:7 101/1,2

மேல்


மகிழ்ந்தனென் (1)

நிறை குள புதவின் மகிழ்ந்தனென் ஆகி – புறம் 376/20

மேல்


மகிழ்ந்தனை (1)

மகிழா நோக்கம் மகிழ்ந்தனை போன்றனை – நற் 297/4

மேல்


மகிழ்ந்தார் (1)

மற்று உள செய்வன செய்து மகிழ்ந்தார்
முற்றிய மா தவர் தாள் முறை சூடி – கம்.பால:23 92/1,2

மேல்


மகிழ்ந்தாள் (1)

தீண்டேன் என்று மனம் மகிழ்ந்தாள் திருவின் முகத்து திரு ஆனாள் – கம்.சுந்:4 113/4

மேல்


மகிழ்ந்தான் (2)

வந்தது அ அருள் எனக்கும் என்று உரை-செய்து மகிழ்ந்தான் – கம்.அயோ:1 43/4
வந்தவர் சொல்ல மகிழ்ந்தான்
வெம் திறல் வீரன் வியந்தான் – கம்.சுந்:13 56/1,2

மேல்


மகிழ்ந்து (26)

குன்றக சிறுகுடி கிளையுடன் மகிழ்ந்து
தொண்டக_சிறுபறை குரவை அயர – திரு 196,197
மின்னு நிமிர்ந்து அனையர் ஆகி நறவு மகிழ்ந்து
மாண் இழை மகளிர் புலந்தனர் பரிந்த – மது 679,680
மகிழ்ந்து இனிது உறை-மதி பெரும – மது 781
குறைவு இன்று பருகி நறவு மகிழ்ந்து வைகறை – மலை 172
மட மா அரிவை மகிழ்ந்து அயர் நிலையே – நற் 42/12
உரு எழு கூளியர் உண்டு மகிழ்ந்து ஆட – பதி 36/12
தான் தர உண்ட நனை நறவு மகிழ்ந்து
நீர் இமிழ் சிலம்பின் நேரியோனே – பதி 40/19,20
பெரு_வாய்_மலரொடு பசும்பிடி மகிழ்ந்து
மின் உமிழ்ந்து அன்ன சுடர் இழை ஆயத்து – பதி 81/25,26
மணி நிற மலர் பொய்கை மகிழ்ந்து ஆடும் அன்னம் தன் – கலி 70/1
தைஇயினர் மகிழ்ந்து திளைஇ விளையாடும் – கலி 102/6
நறு வீ அடுக்கத்து மகிழ்ந்து கண்படுக்கும் – அகம் 2/7
கழுதில் கானவன் பிழி மகிழ்ந்து வதிந்து என – அகம் 102/2
பெற்றது மகிழ்ந்து சுற்றம் அருத்தி – புறம் 47/4
வாங்கு அமை பழுனிய தேறல் மகிழ்ந்து
வேங்கை முன்றில் குரவை அயரும் – புறம் 129/2,3
யாம் பாட தான் மகிழ்ந்து உண்ணும்-மன்னே – புறம் 235/3
தீம் தேறல் நறவு மகிழ்ந்து
தீம் குரவை கொளை தாங்குந்து – புறம் 396/8,9
ஆங்கு அவர் அம் மொழி உரைப்ப அரசன் மகிழ்ந்து அவர்க்கு அணி தூசு ஆதி ஆய – கம்.பால:5 36/1
தெய்வ கீதங்கள் பாட தேவரும் மகிழ்ந்து வாழ்த்த – கம்.அயோ:3 86/3
ஆறு கண்டனர் அகம் மகிழ்ந்து இறைஞ்சினர் அறிந்து – கம்.அயோ:9 35/1
வாசவன்-தானும் ஈண்டு வந்தனர் மகிழ்ந்து நோக்கி – கம்.ஆரண்:16 4/2
வனை கழல் வயிர திண் தோள் மைந்தனை மகிழ்ந்து நோக்கி – கம்.சுந்:10 6/2
வாழியான் அவன்-தனை கண்டு மனம் மகிழ்ந்து உருகி – கம்.யுத்1:3 20/1
ஏந்தலை அகம் மகிழ்ந்து எய்த நோக்கிய – கம்.யுத்2:16 288/2
வாங்கும் வாள் அரக்கன் ஆற்ற மனம் மகிழ்ந்து இனிதின் நோக்கி – கம்.யுத்2:17 48/2
வார்த்தையும் கேட்கல் ஆகும் என்று அகம் மகிழ்ந்து வள்ளல் – கம்.யுத்3:22 149/2
வந்து தாமரை கண்ணனை வணங்கின மகிழ்ந்து – கம்.யுத்4:40 123/4

மேல்


மகிழ்ந்தும் (1)

மட்டு நீக்கி மது மகிழ்ந்தும்
மைந்தர் கண்ணி மகளிர் சூடவும் – பட் 108,109

மேல்


மகிழ்ந்தோயே (1)

சில் மொழி துவர் வாய் நகைக்கு மகிழ்ந்தோயே – நற் 190/9

மேல்


மகிழ்ந்தோர் (2)

மகிழ்ந்தோர் ஆடும் கலி கொள் சும்மை – மது 364
ஞெகிழ்ந்த கவின் நலம்-கொல்லோ மகிழ்ந்தோர்
கள் களி செருக்கத்து அன்ன – நற் 35/10,11

மேல்


மகிழ்ந (22)

கண்டனென் மகிழ்ந கண்டு எவன் செய்கோ – நற் 30/1
புல்லேன் மகிழ்ந புலத்தலும் இல்லேன் – நற் 340/1
எம் அணங்கினவே மகிழ்ந முன்றில் – குறு 53/1
கொண்டனை சென்மோ மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 238/5
மிக நன்று அம்ம மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 384/4
பசப்பு அணிந்தனவால் மகிழ்ந என் கண்ணே – ஐங் 45/4
எ வாய் முன்னின்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 52/4
அனை நலம் உடையளோ மகிழ்ந நின் பெண்டே – ஐங் 57/4
கேட்டிசின் வாழியோ மகிழ்ந ஆற்று-உற – ஐங் 59/1
எ ஊர் நின்றன்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 62/4
யார் அவள் மகிழ்ந தானே தேரொடு – ஐங் 66/2
கண்டனெம் அல்லமோ மகிழ்ந நின் பெண்டே – ஐங் 69/1
மறைத்தல் ஒல்லுமோ மகிழ்ந
புதைத்தல் ஒல்லுமோ ஞாயிற்றது ஒளியே – ஐங் 71/4,5
பலர் இவண் ஒவ்வாய் மகிழ்ந அதனால் – ஐங் 75/1
அம்ம வாழியோ மகிழ்ந நின் மொழிவல் – ஐங் 77/1
யார் மகள் இவள் என பற்றிய மகிழ்ந
யார் மகள் ஆயினும் அறியாய் – ஐங் 79/2,3
தவ நனி சிவந்தன மகிழ்ந நின் கண்ணே – ஐங் 80/4
பேணினென் அல்லெனோ மகிழ்ந வானத்து – அகம் 16/17
ஆடினை என்ப மகிழ்ந அதுவே – அகம் 266/9
பெரும் பெயர் மகிழ்ந பேணாது அகன்மோ – அகம் 306/1
செல்லல் மகிழ்ந நின் செய் கடன் உடையென்-மன் – அகம் 376/1
தொடுத்தேன் மகிழ்ந செல்லல் கொடி தேர் – அகம் 396/1

மேல்


மகிழ்நர்-தம் (1)

சாந்து அயர் மகிழ்நர்-தம் முடியில் தையலார் – கம்.அயோ:4 208/3

மேல்


மகிழ்நர்க்கு (1)

கழனி நல் ஊர் மகிழ்நர்க்கு என் – நற் 70/8

மேல்


மகிழ்நற்கு (1)

அனையேம் மகிழ்நற்கு யாம் ஆயினம் எனினே – குறு 164/6

மேல்


மகிழ்நன் (16)

மகிழ்நன் மார்பில் துஞ்சி அவிழ் இணர் – நற் 20/2
மகிழ்நன் மார்பே வெய்யையால் நீ – குறு 73/1
மயங்கு மலர் கோதை குழைய மகிழ்நன்
முயங்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே – குறு 393/1,2
எய்தினன் ஆகின்று-கொல்லோ மகிழ்நன்
பொலம் தொடி தெளிர்ப்ப முயங்கியவர் – ஐங் 24/3,4
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்
கடன் அன்று என்னும்-கொல்லோ நம் ஊர் – ஐங் 31/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்
ஒரு நாள் நம் இல் வந்ததற்கு எழு நாள் – ஐங் 32/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்
மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூ பெரும் துறை – ஐங் 33/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்
நயந்தோர் உண்கண் பசந்து பனி மல்க – ஐங் 37/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்
தன் சொல் உணர்ந்தோர் அறியலன் என்றும் – ஐங் 38/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்து தன் – ஐங் 40/1,2
மகிழ்நன் மார்பின் அவிழ் இணர் நறும் தார் – ஐங் 82/2
மகிழ்நன் மாண் குணம் வண்டு கொண்டன-கொல் – ஐங் 90/1
வண்டின் மாண் குணம் மகிழ்நன் கொண்டான்-கொல் – ஐங் 90/2
மாய மகிழ்நன் பரத்தைமை – கலி 75/32
மனையோள் தேற்றும் மகிழ்நன் ஆயின் – அகம் 166/10
மகிழ்நன் பரத்தைமை பாடி அவிழ் இணர் – அகம் 336/8

மேல்


மகிழ்பு (4)

மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர் – பரி 23/63
கூடி_கூடி மகிழ்பு மகிழ்பு – பரி 24/77
கூடி_கூடி மகிழ்பு மகிழ்பு
தேடி_தேடி சிதைபு சிதைபு – பரி 24/77,78
நுகர்வார் அருந்து மகிழ்பு இயங்கு நடையொடு – அகம் 256/5

மேல்


மகிழ்வாரும் (1)

பத்தியின் நிமிர் செம்பொன் பல கலன் மகிழ்வாரும்
தொத்து உறு தொழில் மாலை சுரி குழல் அணிவாரும் – கம்.பால:23 36/2,3

மேல்


மகிழ்வால் (1)

வாழிய அவரொடும் வள்ளலும் மகிழ்வால்
ஊழியின் முதல் முனி உறையுளை அணுக – கம்.ஆரண்:2 34/2,3

மேல்


மகிழ்வான் (1)

ஆழியில் அறிதுயிலவன் என மகிழ்வான் – கம்.ஆரண்:2 34/4

மேல்


மகிழ்வின் (1)

மா இரு மண்_மகள் மகிழ்வின் ஓங்கிட – கம்.பால:5 99/2

மேல்


மகிழ்வு (1)

மக்களின் அருள் உற்றான் மைந்தரும் மகிழ்வு உற்றார் – கம்.அயோ:9 28/4

மேல்


மகிழ்வு-உற்ற (1)

பெண் மகிழ்வு-உற்ற பிணை நோக்கு மகளிர் – மது 555

மேல்


மகிழ்வுற்றான் (1)

மங்கை இவள் ஆம் என வசிட்டன் மகிழ்வுற்றான் – கம்.பால:22 32/4

மேல்


மகிழ்வே (1)

நுகர்தற்கு இனிது நின் பெரும் கலி மகிழ்வே – பதி 12/25

மேல்


மகிழ்வோடு (1)

மைந்தன் உளன் என்றதனால் மகிழ்வோடு இவண் வந்தனெனால் – கம்.அயோ:4 87/2

மேல்


மகிழ (2)

மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி – பரி 16/28
மகளிர் வன முலைகள் தழுவி அகம் மகிழ – கம்.யுத்3:31 155/4

மேல்


மகிழம் (1)

ஒருசார் அணி மலர் வேங்கை மராஅ மகிழம்
பிணி நெகிழ் பிண்டி நிவந்து சேர்பு ஓங்கி – பரி 23/7,8

மேல்


மகிழர் (1)

பிழி ஆர் மகிழர் கலி சிறந்து ஆர்க்கும் – அகம் 295/16

மேல்


மகிழா (2)

மகிழா நோக்கம் மகிழ்ந்தனை போன்றனை – நற் 297/4
வான் செய்த சுடர் வேலோய் அடைந்தது என மனம் மகிழா மணி தேர் ஏற்றி – கம்.பால:5 58/2

மேல்


மகிழாது (2)

அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின் – அகம் 122/9
மகிழாது ஈத்த இழை அணி நெடும் தேர் – புறம் 123/4

மேல்


மகிழான் (1)

ஈத்தது இரங்கான் ஈத்-தொறும் மகிழான்
ஈத்-தொறும் மா வள்ளியன் என நுவலும் நின் – பதி 61/12,13

மேல்


மகிழானும் (2)

அரிது பெறு பாயல் சிறு மகிழானும்
கனவினுள் உறையும் பெரும் சால்பு ஒடுங்கிய – பதி 19/12,13
சிறு மகிழானும் பெரும் கலம் வீசும் – பதி 23/9

மேல்


மகிழானே (3)

வண் கை வேந்தே நின் கலி மகிழானே – பதி 43/36
விழவின் அன்ன நின் கலி மகிழானே – பதி 61/18
சாறு படு திருவின் நனை மகிழானே – பதி 65/17

மேல்


மகிழின் (3)

தேம் பிழி நறும் கள் மகிழின் முனை கடந்து – அகம் 105/14
மகிழின் மகிழ்ந்த அரி மதர் மழை கண் – அகம் 343/17
நாள்_கள் உண்டு நாள்_மகிழ் மகிழின்
யார்க்கும் எளிதே தேர் ஈதல்லே – புறம் 123/1,2

மேல்


மகிழும் (6)

இரும் பன தீம் பிழி உண்போர் மகிழும்
ஆர் கலி யாணர்த்து ஆயினும் தேர் கெழு – நற் 38/3,4
கிளையொடு மகிழும் குன்ற நாடன் – நற் 165/5
பெரிய மகிழும் துறைவன் எம் – நற் 388/9
வலம் சுரி தோகை ஞாளி மகிழும்
அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின் – அகம் 122/8,9
வண்டு படு கண்ணியர் மகிழும் சீறூர் – அகம் 368/15
வாழ்ந்தனெம் இனி என மகிழும் சிந்தையான் – கம்.பால:5 47/2

மேல்


மகுட (12)

கோ உடை நெடு மணி மகுட கோடியால் – கம்.பால:4 8/3
பாந்தளின் மகுட கோடி பரித்த பார் அதனில் வைகும் – கம்.பால:5 31/1
விளக்கு ஒளி மறைத்த மன்னர் மின் ஒளி மகுட கோடி – கம்.அயோ:3 79/1
மலை துமித்து என இராவணன் மணி உடை மகுட
தலை துமித்தற்கு நாள் கொண்டது ஒத்தது ஒர் தன்மை – கம்.ஆரண்:6 88/3,4
வன் தொழில் தீயவன் மகுட மா தலை – கம்.ஆரண்:7 129/3
வலிய நெடும் புலவியினும் வணங்காத மகுட நிரை வயங்க மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 4/4
நறை மலர் தாதும் தேனும் நளிர் நெடு மகுட கோடி – கம்.ஆரண்:10 15/1
தாக்கி அரக்கன் மகுட தலை நிகர்த்த – கம்.ஆரண்:13 102/3
மகுட குண்டலம் ஏய் முகமண்டலத்து – கம்.கிட்:11 21/1
குரு மணி மகுட கோடி முடி தலை குலுங்கும் வண்ணம் – கம்.சுந்:7 1/3
மின் ஒளிர் மகுட கோடி வெயில் ஒளி விரித்து வீச – கம்.யுத்2:17 5/1
மாதிரம் கடந்த திண் தோள் மைந்தன் தன் மகுட சென்னி – கம்.யுத்3:29 42/1

மேல்


மகுடத்தாள் (2)

மந்தாரத்தின் மாலை அலம்பும் மகுடத்தாள் – கம்.சுந்:2 78/4
பாகத்தாள் இப்போது ஈசன் மகுடத்தாள் பதுமத்தாளும் – கம்.சுந்:14 34/3

மேல்


மகுடத்தை (1)

பொன்னின் மா மணி மகுடத்தை புணரியில் வீழ்த்த – கம்.யுத்2:15 244/4

மேல்


மகுடம் (30)

ஆயது ஓர் அமைதியின்-கண் ஐயனை மகுடம் சூட்டற்கு – கம்.அயோ:3 80/1
பொன் தட மகுடம் சூட போகுதி விரைவின் என்றான் – கம்.அயோ:3 85/4
திரு மணி மகுடம் சூட சேவகன் செல்கின்றான் என்று – கம்.அயோ:3 87/1
ஓங்கிய மகுடம் சூடி உவகை வீற்றிருப்ப காணான் – கம்.அயோ:3 104/4
மிக்கு உயர் மகுடம் சூட்ட சூடுதல் விழுமிது என்றார் – கம்.அயோ:3 106/4
பொன்றும் அளவில் அவனை புனை மா மகுடம் புனைவித்து – கம்.அயோ:4 40/2
உடை மா மகுடம் புனை என்று உரையா உடனே கொடியேன் – கம்.அயோ:4 56/3
சடை மா மகுடம் புனைய தந்தேன் அந்தோ என்றான் – கம்.அயோ:4 56/4
தோன்றினன் இருக்க யான் மகுடம் சூடுதல் – கம்.அயோ:12 14/2
குயின்று உயர் மகுடம் சூடும் செல்வமும் கொள்வென் யானே – கம்.அயோ:13 40/4
சரதம் நின்னதே மகுடம் தாங்கலாய் – கம்.அயோ:14 94/2
மன்ன போந்து நீ மகுடம் சூடு எனா – கம்.அயோ:14 110/4
மன்னவன் இருக்கவேயும் மணி அணி மகுடம் சூடுக – கம்.அயோ:14 115/1
நாயகர் நளிர் மணி மகுடம் நண்ணலால் – கம்.ஆரண்:10 6/2
சென்றன திரள் தோள் வானம் தீண்டின மகுடம் திண் கை – கம்.ஆரண்:12 62/2
தலை மிசை மகுடம் என்ன தனித்தனி இனிது தாங்கி – கம்.ஆரண்:12 66/2
வரும் பழி என்று யான் மகுடம் சூடலேன் – கம்.கிட்:6 25/2
வெள்கிடும் மகுடம் சாய்க்கும் வெடிபட சிரிக்கும் மீட்டும் – கம்.கிட்:7 79/1
புதல்வன் பொன் மகுடம் பொறுத்தலால் – கம்.கிட்:9 1/1
வகைய பொன் மகுடம் இள வெயில் எறிப்ப கங்குலும் பகல்பட வந்தான் – கம்.சுந்:3 74/4
உக்க கப்பணம் உக்கன உயர் மணி மகுடம் – கம்.சுந்:7 33/4
செம் மணி மகுடம் நீக்கி திருவடி புனைந்த செல்வன் – கம்.யுத்1:4 135/2
துஞ்சல்_இல் நயனத்து ஐய சூட்டுதி மகுடம் என்றான் – கம்.யுத்1:4 141/4
விடும் சுடர் மகுடம் மின்ன விரி கடல் இருந்தது அன்ன – கம்.யுத்1:14 19/3
மன்னவன் ஆக யானே சூட்டுவென் மகுடம் என்றான் – கம்.யுத்1:14 27/4
ஏற்றினன் மகுடம் என்னே இவன் ஒரு மனிசன் என்னா – கம்.யுத்2:15 143/4
மறிந்து வீழ்ந்ததும் ஒத்தது அ அரக்கன்-தன் மகுடம் – கம்.யுத்2:15 245/4
மணி குண்டலம் வலயம் குழை மகரம் சுடர் மகுடம்
அணி கண்டிகை கவசம் கழல் திலகம் முதல் அகல – கம்.யுத்3:31 112/1,2
கையினால் மகுடம் கவித்தான்-அரோ – கம்.யுத்4:39 6/4
வரதனும் இளைஞற்கு ஆங்கண் மா மணி மகுடம் சூட்டி – கம்.யுத்4:42 20/2

மேல்


மகுடமும் (1)

வாளொடு தோளும் கையும் மகுடமும் மலரோன் வைத்த – கம்.யுத்1:3 150/1

மேல்


மகுளி (2)

மகுளி பாயாது மலி துளி தழாலின் – மலை 103
மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி
ஒத்து அளந்து சீர்தூக்கி ஒருவர் பிற்படார் – பரி 12/41,42

மேல்


மகுளியின் (1)

உருள் துடி மகுளியின் பொருள் தெரிந்து இசைக்கும் – அகம் 19/4

மேல்


மகோததி (1)

மாதலி கொணர்ந்தனன் மகோததி வளாவும் – கம்.யுத்4:36 7/1

மேல்


மகோதர (3)

மற்று அவன் பின்னுற மகோதர பெயர் – கம்.யுத்1:2 22/1
காலன்-தன் களிப்பு தீர்த்த மகோதர காலையே போய் – கம்.யுத்1:13 19/1
மைந்தனும் மற்றுளோரும் மகோதர பெயரினானும் – கம்.யுத்3:26 1/1

மேல்


மகோதரற்கு (1)

மன்னன் முன் நின்ற மகோதரற்கு இ மொழி வழங்கும் – கம்.யுத்3:22 92/4

மேல்


மகோதரன் (12)

மாயையான் உளன் மகோதரன் என்று ஒரு மறவோன் – கம்.யுத்1:5 36/4
மாயைகள் பலவும் வல்ல மகோதரன் கடிதின் வந்து – கம்.யுத்2:16 34/2
வாய் திறந்து அரற்ற பற்றி மகோதரன் கடிதின் வந்து – கம்.யுத்2:17 31/2
தையல்-மேல் ஓடலோடும் மகோதரன் தடுத்தான் ஈன்ற – கம்.யுத்2:17 60/3
மா பெரும் தேரில் நின்ற மகோதரன் மறைய போனான் – கம்.யுத்3:22 155/2
எந்தை ஈது இயன்றது என்றார் மகோதரன் யாண்டை என்ன – கம்.யுத்3:22 158/3
அனையன் நின்றனன் அ வழி மகோதரன் அறிந்து ஓர் – கம்.யுத்3:22 163/1
மன்னன் ஆணையின் போயினன் மகோதரன் வந்தான் – கம்.யுத்3:22 184/3
சூடுகின்றான் என்று அஞ்சி மகோதரன் துணிந்த நெஞ்சன் – கம்.யுத்3:29 55/2
வான் தொடர் குன்றம் அன்ன மகோதரன் இலங்கை மன்னை – கம்.யுத்4:37 8/4
மூண்டு எழு வெகுளியோடும் மகோதரன் முனிந்து முட்ட – கம்.யுத்4:37 10/3
ஒற்றை வன் தடம் தேரொடும் மகோதரன் ஒருவன் சென்றான் – கம்.யுத்4:37 13/4

மேல்


மகோதரனார் (1)

மாறு ஓர் திசை நோக்கி போனார் மகோதரனார் – கம்.யுத்2:17 92/4

மேல்


மங்கல (29)

மங்கல மகளிரொடு மாலை சூட்டி – புறம் 332/5
மனை சிலம்புவ மங்கல வள்ளையே – கம்.பால:2 29/4
நில_மகள் முகமோ திலதமோ கண்ணோ நிறை நெடு மங்கல நாணோ – கம்.பால:3 2/1
நன்றி கொள் மங்கல நாதம் பாடினார் – கம்.பால:5 21/2
முத்து அணி வயிர பூணான் மங்கல முகிழ்ந்த நல் நாள் – கம்.பால:14 72/4
வரன் முறை வந்தார் கோடி மங்கல மழலை செவ்வாய் – கம்.பால:14 73/3
மங்கல பேரி செய்த பேர் ஒலி மழையை ஓட்ட – கம்.பால:14 77/2
மான் அணி நோக்கினார் தம் மங்கல கழுத்துக்கு எல்லாம் – கம்.பால:22 7/3
மங்கல முரசு_இனம் மழையின் ஆர்த்தன – கம்.பால:23 41/1
மங்கல மஞ்சனம் மரபின் ஆடியே – கம்.பால:23 48/4
மங்கல முழுநிலா மலர்ந்த திங்களை – கம்.பால:23 51/1
மங்கல அங்கி வசிட்டன் வகுத்தான் – கம்.பால:23 99/4
நல் இயல் மங்கல நாளும் நாளை அ – கம்.அயோ:2 11/1
மங்கல புனலும் நாலு வாரியின் நீரும் பூரித்து – கம்.அயோ:3 81/2
மாடம் நீத்தன மங்கல வள்ளையே – கம்.அயோ:11 23/4
மனையின் நீள் நெடு மங்கல வீதிகள் – கம்.அயோ:11 38/2
மங்கல முறை மொழி கூறி வாழ்த்தவே – கம்.ஆரண்:10 21/4
மங்கல அணியை நீக்கி மணி அணி துறந்து வாச – கம்.கிட்:11 51/1
மங்கல கீதம் பாட மலர் பலி வகுக்கின்றாரை – கம்.சுந்:2 113/4
கலந்து இடித்தன வெடித்தன பூரண மங்கல கலசங்கள் – கம்.சுந்:2 202/4
தெரியுமால் மங்கல கலசம் சிந்தின – கம்.சுந்:3 45/3
மங்கையர் மங்கல தாலி மற்றையோர் – கம்.சுந்:3 48/1
சோதி மங்கல தீயொடு சுற்றலால் – கம்.சுந்:13 9/2
வார் தொழில் புணரும் தெய்வ மங்கல முரசும் சங்கும் – கம்.யுத்1:4 146/2
மங்கல வயங்கு ஒளி மறைத்த வல் அரக்கன் – கம்.யுத்1:12 20/3
மண பெரும் களத்தில் மோடி மங்கல வாழ்க்கை வைப்பில் – கம்.யுத்2:19 220/3
வைய மங்கை பொலிந்தனள் மங்கல
செய்ய கோலம் புனைந்தன செய்கையாள் – கம்.யுத்3:31 134/3,4
துணுக்கம் எய்தினர் மங்கல நாண்களை தொட்டார் – கம்.யுத்4:35 29/4
வாழி சோபனம் மங்கல சோபனம் – கம்.யுத்4:40 3/2

மேல்


மங்கலங்கள் (3)

ஏயும் மங்கலங்கள் ஆன யாவையும் இயைய கொண்டு – கம்.அயோ:3 80/2
கொற்ற மங்கலங்கள் ஆர்ப்ப இராவணன் கோயில் புக்கான் – கம்.யுத்2:19 204/4
ஓகை மங்கலங்கள் பாடி ஆட்டினர் உம்பர் மாதர் – கம்.யுத்4:40 31/4

மேல்


மங்கலங்களும் (1)

மண்ணும் நீர் முதல் மங்கலங்களும்
எண்ணும் பொன் முடி முதல யாவையும் – கம்.கிட்:9 4/1,2

மேல்


மங்கலத்தின் (1)

பெண்ணிற்கு இசையும் மங்கலத்தின் பிணித்த கயிறே இடை பிழைத்த – கம்.சுந்:12 115/3

மேல்


மங்கலத்து (1)

வாழ்வினை நுதலிய மங்கலத்து நாள் – கம்.அயோ:4 158/1

மேல்


மங்கலம் (8)

மண்ணவர் திசைகள் தூர்த்தார் மங்கலம் இசைக்கும் சங்கம் – கம்.அயோ:3 78/2
மற்றை நல் அணிகள் காண் உன் மங்கலம் காத்த மன்னோ – கம்.சுந்:4 35/4
மாற்ற மங்கலம் மா தவர் வேதத்தின் வரம்பின் – கம்.யுத்1:3 45/3
மங்கலம் பொருந்திய தவத்து மா தவர் – கம்.யுத்1:6 32/1
மங்கலம் வானோர் சொல்ல மழை என ஆர்த்து வந்தார் – கம்.யுத்2:19 176/4
மங்கலம் நீங்கினாரை ஆர் உயிர் வாங்கினாரை – கம்.யுத்3:23 29/1
மங்கலம் தேவர் கூற வானவ மகளிர் வாழ்த்தி – கம்.யுத்3:27 11/1
மங்கலம் முதலா உள்ள மரபினின் கொணர்ந்த யாவும் – கம்.யுத்4:41 30/1

மேல்


மங்கலமும் (1)

மாதர் அரும் கலமும் மங்கலமும் சிந்தி தம் – கம்.அயோ:4 94/1

மேல்


மங்கின (1)

கரி பொன்றின பரி மங்கின கவி சிந்தின கடல்-போல் – கம்.யுத்3:27 112/3

மேல்


மங்கினர் (1)

மங்கினர் பகைஞர் என்ற வார்த்தையே வலியது என்னா – கம்.யுத்2:19 276/3

மேல்


மங்கு (1)

மங்கு பாதகம் விடம் கனல் வயங்கு திமிர – கம்.ஆரண்:1 13/3

மேல்


மங்குநர் (1)

மங்குநர் இல் என வரம்பு இல் வையகம் – கம்.பால:5 2/3

மேல்


மங்குல் (15)

மங்குல் வானத்து திங்கள் ஏய்க்கும் – பெரும் 480
பொங்கு பிதிர் துவலையொடு மங்குல் தைஇ – குறு 55/2
மங்குல் மா மழை வீழ்ந்து என பொங்கு மயிர் – குறு 90/3
மணி வரை ஊர்ந்த மங்குல் ஞாயிற்று – பரி 13/1
மங்குல் மழை முழங்கிய விறல் வரையால் – பரி 18/23
மங்குல் மா மழை தென் புலம் படரும் – அகம் 24/8
மங்குல் வானின் மாதிரம் மறைப்ப – அகம் 37/4
மங்குல் அற்கமொடு பொங்குபு துளிப்ப – அகம் 235/6
மங்குல் மா மழை விண் அதிர்பு முழங்கி – அகம் 294/1
முனை சுட எழுந்த மங்குல் மா புகை – புறம் 103/6
மங்குல் மா புகை மறுகு உடன் கமழும் – புறம் 329/4
மங்குல் தோய் நகர் மகளிர் ஆம் என – கம்.அயோ:11 121/3
மங்குல் தோய் கோயில் கொற்ற கடைத்தலை மருங்கு நின்றான் – கம்.கிட்:11 100/3
மங்குல் நின்று அதிர்ந்தன வய வன் தேர் புனை – கம்.யுத்3:22 45/2
மங்குல் வல் உருமேற்றின்-மேல் எரி மடுத்து-என்ன – கம்.யுத்4:37 98/3

மேல்


மங்குலின் (8)

குரூஉ குய் புகை மழை மங்குலின்
பரந்து தோன்றா வியல் நகரால் – மது 757,758
ஆடு மழை மங்குலின் மறைக்கும் – நற் 282/8
ஊர்பு எழு கிளர்பு உளர் புயல் மங்குலின் நறை பொங்க – கலி 105/25
வரு மழை மங்குலின் மறுகு உடன் மறைக்கும் – புறம் 379/17
மங்குலின் ஒலி பட திறந்த வாயினள் – கம்.ஆரண்:10 24/4
மங்குலின் பொலிந்த ஞாலம் மாதுமை உடைத்து மாதோ – கம்.சுந்:12 83/4
மேதி மங்குலின் வீழ் புனல் வீழ் மட – கம்.சுந்:13 9/3
மங்குலின் அதிர்வு வான மழையொடு மலைந்த அன்றே – கம்.யுத்3:22 7/4

மேல்


மங்குலொடு (1)

பொங்கு பிசிர் புணரி மங்குலொடு மயங்கி – பதி 60/10

மேல்


மங்குலோடு (1)

மயங்கு இருள் நடுநாள் மங்குலோடு ஒன்றி – நற் 364/2

மேல்


மங்குவின் (1)

மங்குவின் நெடு புயல் மழை வறந்ததால் – கம்.யுத்4:37 80/4

மேல்


மங்குவென் (1)

மங்குவென் உயிரோடு என்று உன் மலரடி சென்னி வைத்தாள் – கம்.சுந்:14 45/4

மேல்


மங்கை (28)

மங்கை தீ அனையாளும் மனக்கொளா – கம்.பால:7 45/2
மலர் மேல் நின்று இ மங்கை இ வையத்திடை வைக – கம்.பால:10 29/1
வலித்தானே மங்கை திருமணத்தான் என்று யாம் வலித்தேம் – கம்.பால:13 20/4
பொன் திணிந்த கொங்கை மங்கை இடரின் மூழ்கு போழ்தின்-வாய் – கம்.பால:13 55/2
மங்கை ஓர் கமல சூழல் மறைந்தனள் மறைய மைந்தன் – கம்.பால:18 10/3
வாள் தொழில் மைந்தற்கு ஓர் மங்கை கொங்கையே – கம்.பால:19 39/4
மங்கை மா மணம் காணிய வந்து அருள் – கம்.பால:21 51/3
வல்லியை உயிர்த்த நில_மங்கை இவள் பாதம் – கம்.பால:22 24/1
மங்கை இவள் ஆம் என வசிட்டன் மகிழ்வுற்றான் – கம்.பால:22 32/4
மாற்றம் அஃது உரை-செய மங்கை உள்ளமும் – கம்.அயோ:2 58/1
வண்டு உளர் தாரவன் வாய்மை கேட்ட மங்கை
கொண்ட நெடும் கணின் ஆலி கொங்கை கோப்ப – கம்.அயோ:3 10/1,2
மங்கை அ மொழி கூறலும் மானவன் – கம்.அயோ:4 3/1
மறந்தான் உணர்வு என்று உன்னா வன் கேகயர்_கோன் மங்கை
துறந்தாள் துயரம் தன்னை துறவாது ஒழிவாள் இவளே – கம்.அயோ:4 35/2,3
மங்கை காண நின்று ஆடுகின்றான் வகிர் – கம்.அயோ:7 18/3
மங்கை வார் குழல் கற்றை மழை_குலம் – கம்.அயோ:7 23/1
மா தளிர் நறு மேனி மங்கை நின் மணி முன்கை – கம்.அயோ:9 5/3
மங்கை அஃது உரைத்தல் கேட்ட வரம்பு_இலான் மறுவின் தீர்ந்தார் – கம்.ஆரண்:12 51/1
மன் நிலை அறிக என மங்கை ஏவிய – கம்.ஆரண்:13 60/3
வன் சொற்கள் தந்து மட மங்கை ஏவ நிலை தேர வந்த மருளோ – கம்.ஆரண்:13 64/2
என் துணை குல மங்கை ஓர் ஏந்து_இழை-தன் – கம்.ஆரண்:14 16/2
வந்தோர் மட மங்கை பொருட்டு மலைக்கலுற்றார் – கம்.கிட்:7 48/2
உறைந்தான் மங்கை திறத்தை உன்னுவான் – கம்.கிட்:8 20/2
தோழன் மங்கை கொழுந்தி என சொன்ன – கம்.சுந்:3 23/3
மருங்கு அட வளர்ந்த முலை மங்கை மணம் முன்னா – கம்.யுத்1:9 12/2
மங்கை அழலும் வான் நாட்டு மயில்கள் அழுதார் மழ விடையோன் – கம்.யுத்3:23 5/1
மாருதிக்கு இல்லை அன்றே மங்கை நின் வரத்தினாலே – கம்.யுத்3:23 27/1
தெம் முனை செரு மங்கை தன் செம் கையால் – கம்.யுத்3:31 122/3
வைய மங்கை பொலிந்தனள் மங்கல – கம்.யுத்3:31 134/3

மேல்


மங்கை-தன் (4)

மங்கை-தன் திருமணம் வாழுமால் என்பார் – கம்.பால:13 5/4
வாளங்கள் உறைவ கண்டு மங்கை-தன் கொங்கை நோக்கும் – கம்.ஆரண்:5 4/2
வல்லிகள் நுடங்க கண்டான் மங்கை-தன் மருங்குல் நோக்க – கம்.ஆரண்:5 6/2
மங்கை-தன் கழுத்தை நோக்கின் வளர் இளம் கழுகும் வாரி – கம்.கிட்:13 48/3

மேல்


மங்கைமார் (5)

மங்கைமார் சிந்தை போல தூயது மற்றும் கேளாய் – கம்.பால:8 6/2
வைத்த மேல் இருந்து அஞ்சிய மங்கைமார்
எய்த்து இடுக்கண் உற்றார் புதைத்தார்க்க்கு இரு – கம்.பால:14 38/2,3
மங்கைமார் தட முலை என பொலிவன வாளம் – கம்.கிட்:1 20/4
விஞ்சை மன்னர்-பால் விரக மங்கைமார்
நஞ்சு வீணையின் நடத்து பாடலான் – கம்.கிட்:15 21/2,3
அனந்தம் நூறு_ஆயிரம் அரக்கர் மங்கைமார்
புனைந்த பூம் குழல் விரித்து அரற்றும் பூசலார் – கம்.யுத்4:38 12/1,2

மேல்


மங்கைமார்கள் (1)

மணி குறு_நகை இள மங்கைமார்கள் முன் – கம்.அயோ:11 112/3

மேல்


மங்கைமாரும் (1)

குமரரும் மங்கைமாரும் குழுமலால் வழுவி விண்-நின்று – கம்.பால:15 28/3

மேல்


மங்கையர் (82)

மங்கையர் கணவ மைந்தர் ஏறே – திரு 264
விரவு வரி கச்சின் பூண்ட மங்கையர்
நெய் உமிழ் சுரையர் நெடும் திரி கொளீஇ – முல் 47,48
இலங்கு வளை மட மங்கையர்
துணங்கை அம் சீர் தழூஉ மறப்ப – மது 159,160
துணை புணர்ந்த மட மங்கையர்
பட்டு நீக்கி துகில் உடுத்தும் – பட் 106,107
மலர் போல் மழை கண் மங்கையர் கணவன் – மலை 58
இ ஊர் மங்கையர் தொகுத்து இனி – ஐங் 62/3
தகவு உடை மங்கையர் சான்றாண்மை சான்றார் – பரி 20/88
மங்கையர் பல பாராட்ட செம் தார் – அகம் 369/3
மங்கையர் துனித்த வாள் முகத்து எதிரே – புறம் 6/24
வால் இழை மட மங்கையர்
வரி மணல் புனை பாவைக்கு – புறம் 11/2,3
பருவ மங்கையர் பங்கய வாள் முகத்து – கம்.பால:2 23/1
ஆயர் மங்கையர் அங்கை வருந்துவார் – கம்.பால:2 28/4
சிறிய மங்கையர் தேயும் மருங்குலே – கம்.பால:2 40/3
மழை கண் மங்கையர் அரங்கினில் வயிரியர் முழவம் – கம்.பால:9 11/2
மங்கையர் விரும்பி ஆடும் வாவிகள் பலவும் கண்டார் – கம்.பால:10 18/4
மாகத்து உம்பர் மங்கையர் நாண மலர் கொய்யும் – கம்.பால:10 21/2
உமையாள் ஒக்கும் மங்கையர் உச்சி கரம் வைக்கும் – கம்.பால:10 25/1
தன் நேர் இல்லா மங்கையர் செங்கை தளிர் மானே – கம்.பால:10 30/1
சே இழை மங்கையர் சிந்தை-தொறு எய்யா – கம்.பால:13 27/3
வயிரியர் மதுர கீதம் மங்கையர் அமுத கீதம் – கம்.பால:13 40/1
சித்திர தடம் தேர் மைந்தர் மங்கையர்
உய்த்து உரைப்ப நினைப்ப உலப்பு_இலர் – கம்.பால:14 50/1,2
நெறியிடை படர வேந்தன் நேய மங்கையர் செல்வார் – கம்.பால:14 62/4
மங்கையர் இல்லை என்ன மடந்தையர் மருங்கு போனார் – கம்.பால:14 66/4
புக்க மங்கையர் பூத்த கொம்பு ஆம் என பொலிந்தார் – கம்.பால:15 10/4
புதுக்கினர் என தருண மங்கையர் பொலிந்தார் – கம்.பால:15 16/4
வாச நகை மங்கையர் முகம் பொலிவ வானில் – கம்.பால:15 18/2
கழங்கு பயில் மங்கையர் கரும் கண் மிளிர்கின்ற – கம்.பால:15 22/2
மங்கையர் பாடல் கேட்டு கின்னரம் மயங்கும்-மாதோ – கம்.பால:16 9/4
கல் இயங்கு கரும் குற மங்கையர்
கல்லி அங்கு அகழ் காமர் கிழங்கு எடா – கம்.பால:16 31/1,2
மண்ணும் முழவின் ஒலி மங்கையர் பாடல் ஓதை – கம்.பால:16 44/1
அம்மா இவை மங்கையர் கொங்கைகள் ஆகும் என்ன – கம்.பால:17 17/2
நீலத்து உண்கண் மங்கையர் சூழ நிரை ஆவின் – கம்.பால:17 34/3
மங்கையர் கூட்டத்தோடும் வானவர்க்கு இறைவன் செல்வம் – கம்.பால:18 2/3
தொய்யில் மா முலை மங்கையர் தோய்தலால் – கம்.பால:18 19/3
புக்க மங்கையர் குங்குமம் போர்த்தலால் – கம்.பால:18 21/2
மங்கையர் இள நலம் மைந்தர் உண்ணவே – கம்.பால:19 63/4
வையம் பற்றிய மங்கையர் எண்_இலர் – கம்.பால:21 32/1
வண்ண_அரும் கலம் மங்கையர் வெள்ளம் – கம்.பால:23 97/2
நெய் நிறை வேலவன் மங்கையர் நேர்ந்தார் – கம்.பால:23 100/2
மாடு சென்றனர் மங்கையர் நால்வரே – கம்.அயோ:2 2/4
மங்கையர் குறங்கு என வகுத்த வாழைகள் – கம்.அயோ:2 37/1
சேடகம் புனை கோதை மங்கையர் சிந்தையில் செறி திண்மையால் – கம்.அயோ:3 61/3
குரும்பைகள் பொரும் செவிலி மங்கையர் குறங்கில் – கம்.அயோ:5 11/2
கோல மங்கையர் ஒத்தன கொம்பர்கள் இன்ப – கம்.அயோ:9 44/3
அனந்தர் இள மங்கையர் அழுங்கி அயர்கின்றார் – கம்.ஆரண்:10 42/4
மருளொடு தெருளுறும் நிலையர் மங்கையர்
தெருளுற மெய் பொருள் தெரிந்திலாரினே – கம்.ஆரண்:10 128/3,4
மட மங்கையர் ஆய் என் மனத்தவர் ஆயினாரே – கம்.ஆரண்:10 144/4
மங்கையர் வடிவு என வருந்தும் மெய்யது – கம்.கிட்:1 11/4
ஏழும் மங்கையர் எழுவரும் நடுங்கினர் என்ப – கம்.கிட்:4 17/3
அறம் திறம்பல் அரும் கடி மங்கையர்
திறம் திறம்பல் தெளிவு உடையோர்க்கு எலாம் – கம்.கிட்:7 106/3,4
மங்கையர் பொருட்டால் எய்தும் மாந்தர்க்கு மரணம் என்றல் – கம்.கிட்:9 13/1
களிக்கும் மங்கையர் முகம் என பொலிந்தன கமலம் – கம்.கிட்:10 36/4
மங்கையர் மேனி நோக்கான் மைந்தனும் மனத்து வந்து – கம்.கிட்:11 84/1
மங்கையர் உள்ளமும் வழியும் பின் செல – கம்.கிட்:11 118/2
வாம மேகலை வானவர் மங்கையர்
காம ஊசல் கனி இசை கள்ளினால் – கம்.கிட்:13 14/1,2
சீல மங்கையர் வாய் என தீம் கனி – கம்.கிட்:13 18/3
மங்கையர் இவளை ஒப்பார் மற்று உளார் இல்லை என்னும் – கம்.கிட்:13 66/1
வைத வெம் சொலின் மங்கையர் வாள் கணின் – கம்.கிட்:15 35/2
மான மங்கையர் குங்கும வாரியும் – கம்.சுந்:2 148/2
இயக்கர் மங்கையர் யாவரும் ஈண்டினார் – கம்.சுந்:2 166/3
மங்கையர் மங்கல தாலி மற்றையோர் – கம்.சுந்:3 48/1
பால் நிறத்து அன்ன குழாம் படர்ந்து என்ன பற்பல மங்கையர் படர – கம்.சுந்:3 76/4
மங்கையர் ஈட்டம் மால் வரை தழீஇய மஞ்ஞை அம் குழு என மயங்க – கம்.சுந்:3 83/4
மாடு இருந்த மற்று இவன் புணர் மங்கையர் மயங்கி – கம்.சுந்:12 53/1
கூறு மங்கையர் நறும் கூந்தலின் சுறு – கம்.யுத்1:2 13/3
மங்கையர் திறத்தினில் வயிர்த்த சிந்தையர் – கம்.யுத்1:4 77/3
ஆடும் மங்கையர் கரும் குழல் விளர்த்தன அளக்கர் – கம்.யுத்1:6 19/3
வேசை மங்கையர் அன்பு என மீண்டவே – கம்.யுத்1:8 58/4
ஆழி வந்த அர_மங்கையர் ஐஞ்ஞூற்று – கம்.யுத்1:11 7/2
வஞ்சி அஞ்சும் இடை மங்கையர் வானத்து – கம்.யுத்1:11 13/2
கூறும் மங்கையர் குழாத்திடை கோபுர குன்றத்து – கம்.யுத்1:12 2/3
வான் உடை அண்ணல் செய்த மங்கையர் மருங்கு சென்றார் – கம்.யுத்2:19 283/4
காம குல மட மங்கையர் கடைக்கண் என கணைகள் – கம்.யுத்3:27 115/4
கூத்து ஆடினர் அர_மங்கையர் குனித்து ஆடினர் தவத்தோர் – கம்.யுத்3:27 148/2
அடு புலி அவுணர்-தம் மங்கையர் அலர் விழி அருவிகள் சிந்தின – கம்.யுத்3:31 214/3
புலவி மங்கையர் பூம் சிலம்பு அரற்று அடி போக்கி – கம்.யுத்4:35 15/1
மயக்கம் இல் சித்தியர் விஞ்சை மங்கையர்
முயக்கு இயல் முறை கெட முயங்கினார்கள் தம் – கம்.யுத்4:38 19/2,3
வான மங்கையர் விஞ்சையர் மற்றும் அ – கம்.யுத்4:38 30/1
மான மங்கையர் தாமும் வழுத்தினார் – கம்.யுத்4:38 30/4
மங்கையர் மன நிலை உணர வல்லரோ – கம்.யுத்4:40 63/4
வேட்பதும் மங்கையர் விலங்கினார்-எனின் – கம்.யுத்4:40 79/1
அந்தர மங்கையர் வணங்க அழுது அரற்றி பரதனை வந்து அடைந்தாள் அன்றே – கம்.யுத்4:41 68/4

மேல்


மங்கையர்-திறத்து (1)

மங்கையர்-திறத்து ஒரு மாற்றம் கூறினும் – கம்.ஆரண்:10 9/1

மேல்


மங்கையர்க்கு (5)

மங்கையர்க்கு இனியது ஓர் மருந்தும் ஆயவள் – கம்.பால:10 33/3
மங்கையர்க்கு விளக்கு அன்ன மானையும் – கம்.அயோ:7 16/1
அம்பு காட்டுதிரோ குல மங்கையர்க்கு அம்மா – கம்.ஆரண்:8 5/4
பொய் இல் மங்கையர்க்கு ஏய்ந்த புணர்ச்சி போல் – கம்.கிட்:7 110/2
மங்கையர்க்கு ஓதி வைத்த இலக்கணம் வண்ண வாச – கம்.கிட்:13 61/1

மேல்


மங்கையர்க்கும் (1)

தெய்வ மங்கையர்க்கும் எல்லாம் திலகத்தை திலகம் செய்தார் – கம்.பால:22 16/4

மேல்


மங்கையர்கள் (1)

மங்கையர்கள் நங்கை அடி வந்து விழுகின்றார் – கம்.ஆரண்:10 43/4

மேல்


மங்கையரால் (1)

வாம மேகலை மங்கையரால் வரும் – கம்.அயோ:2 29/2

மேல்


மங்கையரும் (4)

தெய்வ மங்கையரும் நாண தேன் இசை முரல போனாள் – கம்.பால:14 63/4
இளைக்கும் இடை மங்கையரும் மைந்தர்களும் ஏற – கம்.கிட்:10 79/2
தான மங்கையரும் தவ பாலவர் – கம்.யுத்4:38 30/2
ஆன மங்கையரும் அரும் கற்புடை – கம்.யுத்4:38 30/3

மேல்


மங்கையருள் (1)

மண் முதல் அனைத்து உலகின் மங்கையருள் எல்லாம் – கம்.பால:22 26/1

மேல்


மங்கையும் (3)

வாள் நுதல் மங்கையும் வாழ்வு இலள் என்பார் – கம்.பால:13 28/4
மங்கையும் அ வழி அன்று வைகினான் – கம்.கிட்:11 137/4
மங்கையும் இன் உயிர் துறத்தல் வாய்மையால் – கம்.சுந்:12 59/3

மேல்


மங்கையை (5)

மங்கையை பயந்த மன்னன் வள நகர் வந்தது அன்றே – கம்.பால:20 5/4
வரனையும் மறந்தான் கேட்ட மங்கையை மறந்திலாதான் – கம்.ஆரண்:10 83/4
தருண மங்கையை மீட்பது ஓர் நெறி தருக என்னும் – கம்.யுத்1:6 2/1
மங்கையை வஞ்சன் பற்ற வரம்பு அழியாது வாழ்ந்தோம் – கம்.யுத்3:26 68/2
மங்கையை குலத்துளாளை தவத்தியை முனிந்து வாளால் – கம்.யுத்3:29 58/1

மேல்


மங்கையோடு (1)

வாமம் மேகலை மங்கையோடு வனத்துள் யாரும் மறக்கிலா – கம்.அயோ:3 53/2

மேல்


மச்சர் (1)

மான மாகதர் மச்சர் மிலேச்சர்கள் – கம்.பால:21 47/1

மேல்


மசரதம் (1)

மசரதம் அனையவர் வரமும் வாழ்வும் ஓர் – கம்.பால:5 19/1

மேல்


மஞ்ச (1)

பாங்கர் உளதால் உறையுள் பஞ்சவடி மஞ்ச – கம்.ஆரண்:3 57/4

மேல்


மஞ்சம் (1)

தோல் உள துகில் போலும் சுவை உள தொடர் மஞ்சம்
போல் உள பரண் வைகும் புரை உள கடிது ஓடும் – கம்.அயோ:8 28/1,2

மேல்


மஞ்சர்க்கும் (1)

மஞ்சர்க்கும் மாதரார்க்கும் மனம் என்பது ஒன்றே அன்றோ – கம்.பால:22 19/4

மேல்


மஞ்சரே (1)

வாழு நாள் இது என எழுந்தனர் மஞ்சு தோய் புய மஞ்சரே – கம்.அயோ:3 59/4

மேல்


மஞ்சள் (6)

மஞ்சள் மெல் இலை மயிர் புறம் தைவர – சிறு 44
மஞ்சள் முன்றில் மணம் நாறு படப்பை – பெரும் 354
இஞ்சி மஞ்சள் பைம் கறி பிறவும் – மது 289
காய் கமுகின் கமழ் மஞ்சள்
இன மாவின் இணர் பெண்ணை – பட் 17,18
முற்றா மஞ்சள் பசும் புறம் கடுப்ப – நற் 101/1
நறு விரை மஞ்சள் ஈர்ம் புறம் பொலிய – அகம் 269/9

மேல்


மஞ்சளும் (1)

சேம்பும் மஞ்சளும் ஓம்பினர் காப்போர் – மலை 343

மேல்


மஞ்சன் (1)

கஞ்சங்களை மஞ்சன் கழல் நகுகின்றது கண்டாள் – கம்.அயோ:7 3/4

மேல்


மஞ்சன (5)

கழு நீர மஞ்சன குங்கும கலங்கல் – பரி 24/89
புனைந்திலன் மௌலி குஞ்சி மஞ்சன புனித நீரால் – கம்.அயோ:4 2/1
புனிதன் மஞ்சன தொழில் புரிந்து பின் – கம்.கிட்:3 34/3
மஞ்சன விதி முறை மரபின் ஆடியே – கம்.கிட்:11 110/1
வேகடம் செய்யுமா-போல் மஞ்சன விதியின் வேதத்து – கம்.யுத்4:40 31/3

மேல்


மஞ்சனத்துக்கு (1)

வானக நாட்டு மாதர் யாரும் மஞ்சனத்துக்கு ஏற்ற – கம்.யுத்4:40 29/2

மேல்


மஞ்சனம் (5)

மங்கல மஞ்சனம் மரபின் ஆடியே – கம்.பால:23 48/4
வானவர் மகளிர் ஆட்ட மஞ்சனம் ஆடுவாரை – கம்.சுந்:2 102/4
மழை பொதுத்து ஒழுகு நீரால் மஞ்சனம் ஆடுவாரும் – கம்.சுந்:2 182/4
மரபின் மா பெரும்புறக்கடல் மஞ்சனம் மருவி – கம்.யுத்1:3 5/1
அன்பனை அமர புல்லி மஞ்சனம் ஆட்டி விட்டான் – கம்.யுத்1:12 34/3

மேல்


மஞ்சனை (3)

மஞ்சனை அணி கோலம் காணிய என வந்தான் – கம்.பால:23 21/4
மஞ்சனை குறுகி ஒரு மாணவ படிவமொடு – கம்.கிட்:2 4/2
மஞ்சனை வைது பின் வழி கொள்வாய் எனா – கம்.சுந்:4 17/2

மேல்


மஞ்சிகை (1)

கூழ் உடை கொழு மஞ்சிகை
தாழ் உடை தண் பணியத்து – பட் 163,164

மேல்


மஞ்சிடை (2)

மஞ்சிடை வயங்கி தோன்றும் பவளத்தின் வல்லி என்ன – கம்.ஆரண்:6 59/3
மஞ்சிடை புகும் மின் என புகையிடை மறைந்தார் – கம்.சுந்:13 21/4

மேல்


மஞ்சின் (4)

மலை சூழ் மஞ்சின் மழ களிறு அணியும் – புறம் 103/7
மை_அறு விசும்பினூடு நிமிர்ந்த வாலதிய மஞ்சின்
மெய் உற தழீஇய மெல்லென் பிடியொடும் வெருவலோடும் – கம்.சுந்:1 5/2,3
மஞ்சின் அஞ்சின நிறம் மறைத்து அரக்கியர் வடித்த – கம்.சுந்:2 4/3
மஞ்சின் மா மழை போயினது ஆம் என மாற – கம்.யுத்3:22 81/2

மேல்


மஞ்சினில் (1)

மஞ்சினில் திகழ்தரும் மலையை மா குரங்கு – கம்.யுத்1:8 9/1

மேல்


மஞ்சினும் (1)

மஞ்சினும் கரிய மெய்யான் இருவர்-மேல் ஒருவன் வந்தான் – கம்.யுத்3:22 35/4

மேல்


மஞ்சினோடு (1)

அரிய மஞ்சினோடு அஞ்சனம் முதல் இவை அதிகம் – கம்.சுந்:3 7/1

மேல்


மஞ்சு (31)

மணி மயில் கலாபம் மஞ்சு இடை பரப்பி – சிறு 264
மஞ்சு தவழ் இறும்பில் களிறு வலம் படுத்த – நற் 154/4
துஞ்சு பிடி மருங்கின் மஞ்சு பட காணாது – நற் 222/8
மஞ்சு ஆடு மலை முழக்கும் – பரி 8/110
மணம் கமழ் மார்பினை மஞ்சு இவர் அடுக்கம் போழ்ந்து – கலி 49/16
அகல் இரு வானம் அம் மஞ்சு ஈன – அகம் 71/8
அஞ்சுவம் தமியம் என்னாது மஞ்சு சுமந்து – அகம் 72/10
புகை புரை அம் மஞ்சு ஊர – அகம் 97/22
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப – அகம் 381/4
அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு – புறம் 356/4
அரி இனம் குஞ்சி ஆர்ப்ப மஞ்சு உற ஆர்க்கின்றாரும் – கம்.பால:2 17/4
மஞ்சு ஆர் மலை வாரணம் ஒத்தது வானின் ஓடும் – கம்.பால:16 36/1
மஞ்சு சூழ் நெடிய மாளிகையின் வந்து இடை விராய் – கம்.பால:20 30/2
மஞ்சு அன மேனியான் தன் மணி நிறம் மாதரார் தம் – கம்.பால:21 10/3
வாழு நாள் இது என எழுந்தனர் மஞ்சு தோய் புய மஞ்சரே – கம்.அயோ:3 59/4
மஞ்சு என அகில் புகை வழங்கும் மாளிகை – கம்.அயோ:4 193/1
மஞ்சு அளாவிய மாணிக்க பாறையில் மறைவ – கம்.அயோ:10 20/1
மஞ்சு சுற்றிய வயங்கு கிரி வாத விசையில் – கம்.ஆரண்:1 6/3
மஞ்சு ஒக்கும் அளக ஓதி மழை ஒக்கும் வடிந்த கூந்தல் – கம்.ஆரண்:10 70/1
மஞ்சு பூத்த மழை அனைய குழலாள் கண் போல் மணி குவளாய் – கம்.கிட்:1 31/3
மஞ்சு என திரண்ட கோல மேனிய மகளிர்க்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:2 15/1
மஞ்சு உறு நெடு மழை பிரிதலால் மயில் – கம்.கிட்:10 111/3
மஞ்சு இவரும் நெடும் கிரியும் வள நாடும் பிற்பட போய் வழி-மேல் சென்றால் – கம்.கிட்:13 25/2
மஞ்சு_இனம் உரற்றலும் மயங்கும் மாண்பது – கம்.கிட்:14 14/4
துப்பினால் செய்த கையொடு கால் பெற்ற துளி மஞ்சு
ஒப்பினான்-தனை நினை-தொறும் நெடும் கண்கள் உகுத்த – கம்.சுந்:3 8/1,2
மஞ்சு அலங்கு ஒளியோனும் இ மா நகர் வந்தான் – கம்.சுந்:5 81/1
மஞ்சு உறழ் மேனியர் வன் தோள் – கம்.சுந்:13 52/1
மஞ்சு என வன் மென் கொங்கை வழிகின்ற மழை கண் நீராள் – கம்.சுந்:14 40/4
மஞ்சு உக குமுறு சொல்லினர் வல் வாய் – கம்.யுத்1:11 14/3
வன் தலை துமிதர மஞ்சு என மறிவன – கம்.யுத்2:18 128/2
மஞ்சு அரங்கிய மார்பினும் தோளினும் – கம்.யுத்4:37 167/1

மேல்


மஞ்சு_இனம் (1)

மஞ்சு_இனம் உரற்றலும் மயங்கும் மாண்பது – கம்.கிட்:14 14/4

மேல்


மஞ்சுள (1)

மறித்த நோக்கியர் மலர் அடி மஞ்சுள பஞ்சி – கம்.சுந்:2 30/3

மேல்


மஞ்சே (1)

மஞ்சே பொழிலே வன தேவதைகாள் – கம்.ஆரண்:12 76/2

மேல்


மஞ்ஞை (55)

பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி அகவ – திரு 122
மட நடை மஞ்ஞை பல உடன் வெரீஇ – திரு 310
கலவம் விரித்த மட மஞ்ஞை
நிலவு எக்கர் பல பெயர – பொரு 212,213
மஞ்ஞை ஆலும் மரம் பயில் இறும்பின் – பெரும் 495
கலவ மஞ்ஞை கட்சியில் தளரினும் – மலை 235
வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை
கான கோழி கவர் குரல் சேவல் – மலை 509,510
மணி புரை எருத்தின் மஞ்ஞை போல நின் – நற் 264/4
கான மஞ்ஞை கட்சி சேக்கும் – நற் 276/6
பீலி மஞ்ஞை பெடையோடு ஆலும் – நற் 288/3
பீலி மஞ்ஞை ஆலும் சோலை – நற் 357/6
கான மஞ்ஞை அறை ஈன் முட்டை – குறு 38/1
அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடு_மகள் – குறு 105/3
கான மஞ்ஞை கடிய ஏங்கும் – குறு 194/3
மடவ வாழி மஞ்ஞை மா இனம் – குறு 251/1
பூ சினை இருந்த போழ் கண் மஞ்ஞை
தாம் நீர் நனம் தலை புலம்ப – குறு 391/7,8
புனவர் கொள்ளியின் புகல் வரும் மஞ்ஞை
இருவி இருந்த குருவி வருந்து-உற – ஐங் 295/3,4
அடுக்கல் மஞ்ஞை கவரும் நாட – ஐங் 296/2
மழை வரவு அறியா மஞ்ஞை ஆலும் – ஐங் 298/1
மள்ளர் கொட்டின் மஞ்ஞை ஆலும் – ஐங் 371/1
நின்னே போல மஞ்ஞை ஆல – ஐங் 413/2
நின்னே போலும் மஞ்ஞை ஆல நின் – ஐங் 492/1
பழன மஞ்ஞை மழை செத்து ஆலும் – பதி 90/42
ஒருதிறம் ஆடு சீர் மஞ்ஞை அரி குரல் தோன்ற – பரி 17/19
மணி நிற மஞ்ஞை ஓங்கிய புள் கொடி – பரி 17/48
ஒள் ஒளி மணி பொறி ஆல் மஞ்ஞை நோக்கி தன் – பரி 18/7
விடு பொறி மஞ்ஞை பெயர்பு உடன் ஆட – பரி 21/32
நறு வீ ஆடிய பொறி வரி மஞ்ஞை
நனை பசும் குருந்தின் நாறு சினை இருந்து – அகம் 85/11,12
விரவு பொறி மஞ்ஞை வெரீஇ அரவின் – அகம் 108/12
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி உயரிய – அகம் 149/15
கான மஞ்ஞை கமம் சூல் மா பெடை – அகம் 177/10
அவிர் பொறி மஞ்ஞை ஆடும் சோலை – அகம் 242/4
மணி நிற மஞ்ஞை அகவும் – அகம் 272/18
அரும் பொறி மஞ்ஞை ஆல வரி மணல் – அகம் 304/12
உரு கெழு மஞ்ஞை ஒலி சீர் ஏய்ப்ப – அகம் 393/22
பழன மஞ்ஞை உகுத்த பீலி – புறம் 13/10
மை படு மருங்குல் பொலிய மஞ்ஞை
ஒலி நெடும் பீலி ஒண் பொறி மணி தார் – புறம் 50/2,3
கான மஞ்ஞை கணனொடு சேப்ப – புறம் 127/4
மடம் சால் மஞ்ஞை அணி மயிர் சூட்டி – புறம் 260/26
செந்நெல் உண்ட பைம் தோட்டு மஞ்ஞை
செறி வளை மகளிர் பறந்து எழுந்து – புறம் 344/1,2
குயில் இனம் வதுவை செய்ய கொம்பிடை குனிக்கும் மஞ்ஞை
அயில் விழி மகளிர் ஆடும் அரங்கினுக்கு அழகு-செய்ய – கம்.பால:2 14/1,2
சுரத்து இடை அகிலும் மஞ்ஞை தோகையும் தும்பி கொம்பும் – கம்.பால:10 10/2
செம் கையில் மஞ்ஞை அன்னம் சிறு கிளி பூவை பாவை – கம்.பால:14 66/1
புண் சிலை செய்வர் என்று போவன போன்ற மஞ்ஞை
பண் சிலம்பு அணி வாய் ஆர்ப்ப நாணினால் பறந்த கிள்ளை – கம்.பால:17 4/2,3
கள் உறை மலர் மென் கூந்தல் களி இள மஞ்ஞை அன்னாள் – கம்.பால:19 20/3
வழங்கு நிழல் மின்ன வரும் மஞ்ஞை என வந்தாள் – கம்.பால:22 25/4
காந்தளின் முகை கண்ணின் கண்டு ஒரு களி மஞ்ஞை
பாந்தள் இது என உன்னி கவ்விய படி பாரா – கம்.அயோ:9 9/2,3
முழையில் மஞ்ஞை போல் எரியில் மூழ்கினார் – கம்.அயோ:11 131/4
களி உடை மஞ்ஞை அன்ன கனம் குழை கயல் கண் மாதர் – கம்.அயோ:13 60/3
அம் சொல் இள மஞ்ஞை என அன்னம் என மின்னும் – கம்.ஆரண்:6 24/3
காரிகையார் முதல் கலாப மஞ்ஞை போல் – கம்.ஆரண்:10 22/2
வளை கையர் போன்ற மஞ்ஞை தோன்றிகள் அரங்கின்-மாடே – கம்.கிட்:10 31/3
மானை நாடி நின்று அழைப்பன போன்றன மஞ்ஞை – கம்.கிட்:10 43/4
மழை தொடர் மஞ்ஞை என்ன விழாவொடு வருகின்றாரை – கம்.சுந்:2 114/4
மென் தொழில் கலாப மஞ்ஞை வேட்கை மீக்கூருமேனும் – கம்.சுந்:2 213/1
மங்கையர் ஈட்டம் மால் வரை தழீஇய மஞ்ஞை அம் குழு என மயங்க – கம்.சுந்:3 83/4

மேல்


மஞ்ஞைக்கு (2)

கான மஞ்ஞைக்கு கலிங்கம் நல்கிய – சிறு 85
படாஅம் மஞ்ஞைக்கு ஈத்த எம் கோ – புறம் 141/11

மேல்


மஞ்ஞைக்கும் (1)

தன் போல் சாயல் மஞ்ஞைக்கும் அரிதே – ஐங் 299/5

மேல்


மஞ்ஞையன் (1)

தகரன் மஞ்ஞையன் புகர் இல் சேவல் அம் – திரு 210

மேல்


மஞ்ஞையின் (6)

பீலி மஞ்ஞையின் இயலி கால – பெரும் 331
ஏ உறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி இழை நெகிழ்ந்து – முல் 84
சூர்-உறு மஞ்ஞையின் நடுங்க வார் கோல் – குறி 169
வலை படு மஞ்ஞையின் நலம் செல சாஅய் – குறி 250
கட்சி மஞ்ஞையின் சுர முதல் சேர்ந்த – புறம் 60/4
கலவ மஞ்ஞையின் காண்வர இயலி – புறம் 133/5

மேல்


மஞ்ஞையும் (2)

மறியும் மஞ்ஞையும் வாரண சேவலும் – பரி 5/64
மஞ்ஞையும் மட மானும் வருவன பல காணாய் – கம்.அயோ:9 6/4

மேல்


மஞ்ஞையே (1)

தொடர்ந்து போவன தோகை மஞ்ஞையே – கம்.பால:2 52/4

மேல்


மஞ்ஞையை (1)

களிக்கும் மஞ்ஞையை கண்ணுளர் இனம் என கண்ணுற்று – கம்.கிட்:10 36/1

மேல்


மட்கிய (1)

மந்தரை உரை எனும் கடுவின் மட்கிய
சிந்தையின் இருண்டது செம்மை நீங்கியே – கம்.அயோ:5 5/3,4

மேல்


மட்கும்தான் (1)

மட்கும்தான் ஆய வெள்ள மகளிர் இன்று ஆகி வானோர் – கம்.யுத்4:41 27/2

மேல்


மட்குவாள் (1)

வஞ்ச வாயில் மதி என மட்குவாள்
வெம் சினம் செய் அரக்கர்-தம் வெம்மையை – கம்.ஆரண்:14 12/2,3

மேல்


மட்ட (1)

மட்ட புகாவின் குட்டுவர் ஏறே – பதி 90/26

மேல்


மட்டம் (2)

மட்டம் பெய்த மணி கலத்து அன்ன – குறு 193/1
தீம் சேறு விளைந்த மணி நிற மட்டம்
ஓம்பா ஈகையின் வண் மகிழ் சுரந்து – பதி 42/12,13

மேல்


மட்டித்து (3)

மணி கொள் குட்டிமம் மட்டித்து மண்டபம் – கம்.சுந்:6 24/1
மாங்கனி பணை மட்டித்து மாற்றியே – கம்.சுந்:6 25/4
மட்டித்து உயர் வானரர் வன் தலையை – கம்.யுத்2:18 12/2

மேல்


மட்டின் (1)

நிலம் புதை பழுனிய மட்டின் தேறல் – புறம் 120/12

மேல்


மட்டின (1)

மட்டின அருவியின் மதத்த வானரம் – கம்.யுத்2:18 90/2

மேல்


மட்டு (12)

மட்டு நீக்கி மது மகிழ்ந்தும் – பட் 108
கட்டுவட கழலினர் மட்டு மாலையர் – பரி 12/24
மட்டு அவிழ் தெரியல் மற போர் குட்டுவன் – அகம் 212/16
மகிழ் துணை சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி – அகம் 346/15
வெப்பு உடைய மட்டு உண்டு – புறம் 24/5
மட்டு வாய் திறப்பவும் மை விடை வீழ்ப்பவும் – புறம் 113/1
மட்டு ஆர் மறுகின் முதிரத்தோனே – புறம் 160/13
மட்டு அறல் நல் யாற்று எக்கர் ஏறி – புறம் 177/10
வள நனையின் மட்டு என்கோ – புறம் 396/16
மட்டு அவிழ் மலர் குழலினாளை இனி மன்னா – கம்.யுத்1:2 53/2
மட்டு அற உறங்குவான் தன் மார்பிடை மாலை மான – கம்.யுத்2:16 48/2
மட்டு உண்டார் மனிசர் தின்ற வஞ்சரால் வயிர திண் தோள் – கம்.யுத்2:17 35/3

மேல்


மட்டே (1)

மகிழ் தரல் மரபின் மட்டே அன்றியும் – புறம் 390/16

மேல்


மட (240)

குறவர் மட மகள் கொடி போல் நுசுப்பின் – திரு 101
மயில் கண்டு அன்ன மட நடை மகளிரொடு – திரு 205
மட நடை மஞ்ஞை பல உடன் வெரீஇ – திரு 310
மட கண்ண மயில் ஆல – பொரு 190
கலவம் விரித்த மட மஞ்ஞை – பொரு 212
மட மான் நோக்கின் வாள் நுதல் விறலியர் – சிறு 31
திரி மருப்பு இரலையொடு மட மான் உகள – முல் 99
இலங்கு வளை மட மங்கையர் – மது 159
மட கண் பிணையொடு மறுகுவன உகள – மது 276
செய்யர் செயிர்த்த நோக்கினர் மட கண் – மது 412
மயில் இயலோரும் மட மொழியோரும் – மது 418
நொடை நவில் நெடும் கடை அடைத்து மட மதர் – மது 622
மட மதர் மழை கண் இளையீர் இறந்த – குறி 141
சுடர் நுதல் மட நோக்கின் – பட் 21
துணை புணர்ந்த மட மங்கையர் – பட் 106
கன்று அரைப்பட்ட கயம் தலை மட பிடி – மலை 307
மட நடை ஆமான் கயமுனி குழவி – மலை 500
மட கண் மரையான் பெரும் செவி குழவி – மலை 506
வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை – மலை 509
எறி மட மாற்கு வல்சி ஆகும் – நற் 6/8
மை ஈர் ஓதி பெரு மட தகையே – நற் 29/11
மட மா அரிவை மகிழ்ந்து அயர் நிலையே – நற் 42/12
மா எருத்து இரலை மட பிணை தழுவ – நற் 69/4
குவளை உண்கண் மகிழ் மட நோக்கே – நற் 77/12
புன் தலை மட பிடி கன்றோடு ஆர – நற் 92/7
தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே – நற் 97/9
மீன் எறி பரதவர் மட_மகள் – நற் 101/8
கான குறவர் மட_மகள் – நற் 102/8
அறிவு அஞர் உறுவி ஆய் மட நிலையே – நற் 106/9
மையல் மட பிடி இனைய – நற் 114/11
சூல் முதிர் மட பிடி நாள்_மேயல் ஆரும் – நற் 116/5
தட மருப்பு எருமை மட நடை குழவி – நற் 120/1
கவை கதிர் கறித்த காமர் மட பிணை – நற் 121/3
தட மென் பணை தோள் மட நல்லோள்-வயின் – நற் 137/2
கயம் தலை மட பிடி உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 137/6
மட கண் தகர கூந்தல் பணை தோள் – நற் 170/1
பெரு மட மகளிர் முன்கை சிறு கோல் – நற் 197/8
மலை உறை குறவன் காதல் மட_மகள் – நற் 201/1
மட பிடி தழீஇய தட கை வேழம் – நற் 202/4
ஏறு பிரி மட பிணை கடுப்ப வேறுபட்டு – நற் 204/9
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் – நற் 207/9
மட மா மந்தி மாணா வன் பறழ் – நற் 233/2
கழி பெயர் களரில் போகிய மட மான் – நற் 242/7
இன மயில் மட கணம் போல – நற் 248/8
மட பிணை தழீஇய மா எருத்து இரலை – நற் 256/8
மட தகை ஆயம் கைதொழுது ஆஅங்கு – நற் 300/2
புன் தலை மட பிடி புலம்பிய குரலே – நற் 318/9
மட நடை நாரை பல் இனம் இரிய – நற் 330/2
மட நோக்கு ஆயமொடு உடன் ஊர்பு ஏறி – நற் 331/5
மட மா அரிவை தட மென் தோளே – நற் 346/11
கல் கெழு குறவர் காதல் மட_மகள் – நற் 353/5
ஒளி திகழ் விளக்கத்து ஈன்ற மட பிடி – நற் 399/6
மட கண் குழவி அலம்வந்து அன்ன – குறு 64/3
கணை கோட்டு வாளை கமம் சூல் மட நாகு – குறு 164/1
நுண் வலை பரதவர் மட_மகள் – குறு 184/6
மட பிடி தட கை அன்ன பால் வார்பு – குறு 198/3
புன்கண் மட மான் நேர்பட தன் ஐயர் – குறு 272/4
மட பிடி பரிசில் மான – குறு 298/7
உயங்கு நடை மட பிடி வருத்தம் நோனாது – குறு 307/5
உயங்கு உயிர் மட பிடி உலை புறம் தைவர – குறு 308/4
புரி மட மரையான் கரு நரை நல் ஏறு – குறு 317/1
மான் ஏறு மட பிணை தழீஇ மருள் கூர்ந்து – குறு 319/1
நம் மனை மட_மகள் இன்ன மென்மை – குறு 327/5
மட பிடி தழீஇ தட கை யானை – குறு 332/4
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே – குறு 337/7
அரி மட பிணையோடு அல்கு நிழல் அசைஇ – குறு 338/2
மட மா தோகை குடுமியின் தோன்றும் – குறு 347/3
மட கண் மரையா நோக்கி வெய்து-உற்று – குறு 363/3
மட மா அரிவை போகிய சுரனே – குறு 378/5
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் – ஐங் 48/1
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும் – ஐங் 98/3
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 151/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 152/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 153/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 154/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 155/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 156/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 157/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 158/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 159/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 160/2
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 195/2
நெடும் புதல் கானத்து மட பிடி ஈன்ற – ஐங் 216/2
மணி வரை கட்சி மட மயில் ஆலும் நம் – ஐங் 250/2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 255/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 256/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 258/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 259/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 260/1
வன்கண் கானவன் மென் சொல் மட_மகள் – ஐங் 283/1
மட மான் அம் பிணை மறியொடு திரங்க – ஐங் 326/2
வந்தனளோ நின் மட_மகள் – ஐங் 393/4
பெரு மட மான் பிணை அலைத்த – ஐங் 394/4
மட மான் அறியா தட நீர் நிலைஇ – ஐங் 398/2
மட பிடி தழீஇய மாவே – ஐங் 416/4
புன்_புல நாடன் மட_மகள் – ஐங் 421/3
புறவு அணி நாடன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 424/1
இயலினள் ஒல்கினள் ஆடும் மட மகள் – பதி 51/10
சுடர் நுதல் மட நோக்கின் – பதி 51/19
தோடு உறு மட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல – பதி 89/2
கைம்_மான் எருத்தர் கலி மட மாவினர் – பரி 6/33
மாதர் மட நல்லார் மணலின் எழுதிய – பரி 7/25
பேதை மட நோக்கம் பிறிது ஆக ஊத – பரி 9/48
மட மொழியவர் உடன் சுற்றி – பரி 9/60
மட நடை பாட்டியர் தப்பி தடை இறந்து – பரி 10/37
மட பிடி கண்டு வய கரி மால்-உற்று – பரி 10/42
நலத்த நடவாது நிற்ப மட பிடி – பரி 10/43
மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற – பரி 10/47
மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற – பரி 10/47
ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் – பரி 11/93
மட மா மிசையோர் – பரி 12/26
மணி மருள் நன் நீர் சினை மட மயில் அகவ – பரி 15/40
மட மயில் ஓரும் மனையவரோடும் – பரி 19/21
மட மதர் உண்கண் கயிறு ஆக வைத்து – பரி 20/55
தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால் – பரி 20/56
மைந்து உற்றாய் வெம் சொல் மட மயில் சாயலை – பரி 20/69
அன்பு கொள் மட பெடை அசைஇய வருத்தத்தை – கலி 11/12
இன் நிழல் இன்மையான் வருந்திய மட பிணைக்கு – கலி 11/16
பொரி மலர்ந்து அன்ன பொறிய மட மான் – கலி 13/3
மருளி கொள் மட நோக்கம் மயக்கப்பட்டு அயர்த்தாயோ – கலி 14/11
வலைவர்க்கு அமர்ந்த மட மான் போல – கலி 23/17
பேது உறு மட மொழி பிணை எழில் மான் நோக்கின் – கலி 27/3
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மட மகளிர் – கலி 39/17
வருடை மட மறி ஊர்வு இடை துஞ்சும் – கலி 50/4
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/17
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/25
மா வென்ற மட நோக்கின் மயில் இயல் தளர்பு ஒல்கி – கலி 57/2
நுணங்கு எழில் ஒண் தித்தி நுழை நொசி மட மருங்குல் – கலி 60/3
மருளி மட நோக்கின் நின் தோழி என்னை – கலி 61/16
கதுமென காணாது கலங்கி அ மட பெடை – கலி 70/3
மாண் இழை மட நல்லார் முயக்கத்தை நின் மார்பில் – கலி 79/13
மட குறு_மாக்களோடு ஓரை அயரும் – கலி 82/9
மட நடை மா இனம் அந்தி அமையத்து – கலி 92/17
மட மொழி ஆயத்தவருள் இவள் யார் உடம்போடு – கலி 102/7
முற்று இழை ஏஎர் மட நல்லாய் நீ ஆடும் – கலி 111/8
காணவும் பெற்றாயோ காணாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/8
புல்லவும் பெற்றாயோ புல்லாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/11
அறியவும் பெற்றாயோ அறியாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/14
மாழை மட மான் பிணை இயல் வென்றாய் நின் ஊசல் – கலி 131/12
மை ஈர் ஓதி மட மொழியோயே – கலி 150/23
அம் காட்டு ஆரிடை மட பிணை தழீஇ – அகம் 14/5
மறி ஆடு மருங்கின் மட பிணை அருத்தி – அகம் 34/6
மட கிளி எடுத்தல் செல்லா தட குரல் – அகம் 38/12
என்றூழ் உழந்த புன் தலை மட பிடி – அகம் 43/3
மட மான் அசா இனம் திரங்கு மரல் சுவைக்கும் – அகம் 49/12
புன் தலை மட பிடி உணீஇயர் அம் குழை – அகம் 59/7
மட மயில் அன்ன என் நடை மெலி பேதை – அகம் 63/15
உடன் நிலை வேட்கையின் மட நாகு தழீஇ – அகம் 64/12
புன் தலை மட பிடி பூசல் பல உடன் – அகம் 68/18
கான மட மரை கண நிரை கவரும் – அகம் 69/8
மட மயில் ஒழித்த பீலி வார்ந்து தம் – அகம் 69/14
கரும் கோட்டு இரலை காமர் மட பிணை – அகம் 74/9
கடும் சூல் மட பிடி நடுங்கும் சாரல் – அகம் 78/6
கறை அடி மட பிடி கானத்து அலற – அகம் 83/3
ஈன்று நாள் உலந்த மென் நடை மட பிடி – அகம் 85/6
மட மான் நோக்கி நின் மாண் நலம் மறந்தே – அகம் 91/18
தட மென் பணை தோள் மட நல்லீரே – அகம் 110/10
புன் தலை மட பிடி அகவுநர் பெருமகன் – அகம் 113/3
கன்று உடை மட பிடி கயம் தலை மண்ணி – அகம் 121/5
வரி மரல் கறிக்கும் மட பிணை – அகம் 133/17
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள் – அகம் 140/5
மட கண் எருமை மாண் நாகு தழீஇ – அகம் 146/3
கயம் தலை மட பிடி பயம்பில் பட்டு என – அகம் 165/1
நாறு உயிர் மட பிடி தழைஇ வேறு நாட்டு – அகம் 189/4
மான் பிணை நோக்கின் மட நல்லாளை – அகம் 195/6
கடும் சூல் மட பிடி தழீஇய வெண் கோட்டு – அகம் 197/13
இள மழை சூழ்ந்த மட மயில் போல – அகம் 198/7
கயம் தலை மட பிடி இனன் ஏமார்ப்ப – அகம் 202/2
மட தகை மெலிய சாஅய் – அகம் 219/17
கயம் தலை குழவி கவி உகிர் மட பிடி – அகம் 229/4
ததர் தழை முனைஇய தெறி நடை மட பிணை – அகம் 234/10
மட மான் வல்சி தரீஇய நடுநாள் – அகம் 238/3
மட கண் ஆமான் மாதிரத்து அலற – அகம் 238/6
நெருநை போகிய பெரு மட தகுவி – அகம் 275/15
ஒல்கு இயல் மட மயில் ஒழித்த பீலி – அகம் 281/4
காடு தேர் மட பிணை அலற கலையின் – அகம் 285/5
அவிழினும் உயவும் ஆய் மட தகுவி – அகம் 289/8
வருவல் என்றோள் மகிழ் மட நோக்கே – அகம் 297/19
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை – அகம் 304/8
மறி உடை மட பிணை தழீஇ புறவின் – அகம் 314/5
கன்று உடை மட பிடி களிறொடு தடவரும் – அகம் 321/9
தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை – அகம் 324/2
அடக்குவம்-மன்னோ தோழி மட பிடி – அகம் 328/11
கன்று ஒழித்து ஓடிய புன் தலை மட பிடி – அகம் 347/13
உயங்கு நடை மட பிணை தழீஇய வயங்கு பொறி – அகம் 353/11
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே – அகம் 365/15
மட மயில் குடுமியின் தோன்றும் நாடன் – அகம் 368/7
சிறியோற்கு ஒத்த என் பெரு மட தகுவி – அகம் 369/21
ஆய் மட கண்ணள் தாய் முகம் நோக்கி – அகம் 383/11
மை ஈர் ஓதி மட நல்லீரே – அகம் 388/10
மாதர் மெல் இயல் மட நல்லோள்-வயின் – அகம் 392/7
மெல்கிடு மட மரை ஓர்க்கும் அத்தம் – அகம் 399/15
வால் இழை மட மங்கையர் – புறம் 11/2
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை – புறம் 23/19
வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி – புறம் 122/8
மட_தகை மா மயில் பனிக்கும் என்று அருளி – புறம் 145/1
புன் தலை மட பிடி பரிசில் ஆக – புறம் 151/4
மட மான் நாகு பிணை பயிரின் விடர் முழை – புறம் 157/11
மட மான் பெரு நிரை வைகு துயில் எடுப்பி – புறம் 247/3
இல் வழங்கு மட மயில் பிணிக்கும் – புறம் 252/4
மட பால் ஆய்_மகள் வள் உகிர் தெறித்த – புறம் 276/4
கயம் தலை மட பிடி புலம்ப – புறம் 303/8
புன் தலை மட பிடி நாண – புறம் 308/10
பார்வை மட பிணை தழீஇ பிறிது ஓர் – புறம் 320/4
ஓர் எயில் மன்னன் ஒரு மட மகளே – புறம் 338/12
மான் பிணை அன்ன மகிழ் மட நோக்கே – புறம் 354/10
மட கண் மயில் இயல் மறலி ஆங்கு – புறம் 373/10
புன் தலை மட பிடி இனைய கன்று தந்து – புறம் 389/9
மடை பெயர் அனம் என மட நடை அளக – கம்.பால:2 43/3
மின் என மட பிடி மேகம் போன்றவே – கம்.பால:14 14/4
தும்பிகள் உயிரே அன்ன துணை மட பிடிக்கு நல்கும் – கம்.பால:16 2/4
மருங்கு என குழையும் கொம்பின் மட பெடை வண்டும் தங்கள் – கம்.பால:16 17/3
துரக்க நல் அருள் துறந்தனள் தூ மொழி மட_மான் – கம்.அயோ:2 85/2
மா வகிரின் உண்கணர் மட பிடியின் வைக – கம்.அயோ:5 12/2
களி அன்னமும் மட அன்னமும் நடம் ஆடுவ கண்டான் – கம்.அயோ:7 2/4
சேல் பாய்வன கயல் பாய்வன செம் கால் மட அன்னம் – கம்.அயோ:7 8/3
வஞ்சி நாண இடைக்கு மட நடைக்கு – கம்.அயோ:7 20/1
கடிதினின் மட அன்ன கதி அது செல நின்றார் – கம்.அயோ:8 32/3
மன்றலின் மலி கோதாய் மயில் இயல் மட மானே – கம்.அயோ:9 3/1
மஞ்ஞையும் மட மானும் வருவன பல காணாய் – கம்.அயோ:9 6/4
சனகன் மா மட_மயிற்கு அந்த சந்தனம் செறிந்த – கம்.அயோ:10 1/3
வடம் கொள் பூண் முலை மட மயிலே மழை மதமா – கம்.அயோ:10 4/1
வடி நெடும் கண் மடந்தையர் ஊர் மட
பிடி துவன்றின பூண் ஒளி பேர்ந்தன – கம்.அயோ:11 9/2,3
விழுவதே நிற்க மட மெல்லியலார் தம்மை போல் நிலத்தின் மேல் வீழ்ந்து – கம்.ஆரண்:4 24/2
மட மங்கையர் ஆய் என் மனத்தவர் ஆயினாரே – கம்.ஆரண்:10 144/4
வன் சொற்கள் தந்து மட மங்கை ஏவ நிலை தேர வந்த மருளோ – கம்.ஆரண்:13 64/2
வரி ஆர் மணி கால் வாளமே மட அன்னங்காள் எனை நீங்க – கம்.கிட்:1 23/1
மலர் கொம்பு அனைய மட சீதை காதே மற்று ஒன்று அல்லையால் – கம்.கிட்:1 30/2
வந்தோர் மட மங்கை பொருட்டு மலைக்கலுற்றார் – கம்.கிட்:7 48/2
பூ வரும் மழலை அன்னம் புனை மட பிடி என்று இன்ன – கம்.கிட்:13 64/1
தூவி மட அன்னம் உள தோகையர்கள் இல்லை – கம்.கிட்:14 38/4
கானக மயில்கள் என்ன களி மட அன்னம் என்ன – கம்.சுந்:2 102/1
மட கொடி சீதையாம் மாதரே-கொலாம் – கம்.சுந்:3 60/2
மட பிடியினுக்கு உதவ மையின் நிமிர் கை வைத்து – கம்.சுந்:6 13/3
நாடினார் மட நலார் நவை இலா நண்பரை – கம்.சுந்:10 45/3
மேதி மங்குலின் வீழ் புனல் வீழ் மட
ஓதிமங்களின் மாதர் ஒதுங்கினார் – கம்.சுந்:13 9/3,4
கோயிலும் நகரமும் மட நலார் குழலும் நம் குஞ்சியோடும் – கம்.யுத்1:2 96/3
மட_கொடி பயந்தவர் மைந்தர் ஆயினும் – கம்.யுத்1:4 79/3
காம குல மட மங்கையர் கடைக்கண் என கணைகள் – கம்.யுத்3:27 115/4
மட_கொடி துயர்க்கும் நெடு வானின் உறைவோர்-தம் – கம்.யுத்4:36 2/3

மேல்


மட_கொடி (2)

மட_கொடி பயந்தவர் மைந்தர் ஆயினும் – கம்.யுத்1:4 79/3
மட_கொடி துயர்க்கும் நெடு வானின் உறைவோர்-தம் – கம்.யுத்4:36 2/3

மேல்


மட_தகை (1)

மட_தகை மா மயில் பனிக்கும் என்று அருளி – புறம் 145/1

மேல்


மட_தகையே (1)

அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே – அகம் 365/15

மேல்


மட_மகள் (19)

மீன் எறி பரதவர் மட_மகள்
மான் அமர் நோக்கம் காணா ஊங்கே – நற் 101/8,9
கான குறவர் மட_மகள்
ஏனல் காவல் ஆயினள் எனவே – நற் 102/8,9
மலை உறை குறவன் காதல் மட_மகள்
பெறல் அரும்-குரையள் அரும் கடி காப்பினள் – நற் 201/1,2
கல் கெழு குறவர் காதல் மட_மகள்
கரு விரல் மந்திக்கு வரு விருந்து அயரும் – நற் 353/5,6
நுண் வலை பரதவர் மட_மகள்
கண் வலை படூஉம் கானலானே – குறு 184/6,7
நம் மனை மட_மகள் இன்ன மென்மை – குறு 327/5
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள்
வராஅல் சொரிந்த வட்டியுள் மனையோள் – ஐங் 48/1,2
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும் – ஐங் 98/3
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள்
கெடல் அரும் துயரம் நல்கி – ஐங் 195/2,3
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்
வரை அர_மகளிர் புரையும் சாயலள் – ஐங் 255/1,2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்
வண்டு படு கூந்தல் தண் தழை கொடிச்சி – ஐங் 256/1,2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்
அணி மயில் அன்ன அசை நடை கொடிச்சியை – ஐங் 258/1,2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்
மன்ற வேங்கை மலர் சில கொண்டு – ஐங் 259/1,2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்
மென் தோள் கொடிச்சியை பெறற்கு அரிது தில்ல – ஐங் 260/1,2
வன்கண் கானவன் மென் சொல் மட_மகள்
புன்_புல மயக்கத்து உழுத ஏனல் – ஐங் 283/1,2
வந்தனளோ நின் மட_மகள்
வெம் திறல் வெள் வேல் விடலை முந்துறவே – ஐங் 393/4,5
புன்_புல நாடன் மட_மகள்
நலம் கிளர் பணை தோள் விலங்கின செலவே – ஐங் 421/3,4
புறவு அணி நாடன் காதல் மட_மகள்
ஒண் நுதல் பசப்ப நீ செலின் தெண் நீர் – ஐங் 424/1,2
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள்
சில் கோல் எல் வளை தெளிர்ப்ப வீசி – அகம் 140/5,6

மேல்


மட_மகளே (2)

தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே – நற் 97/9
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே – குறு 337/7

மேல்


மட_மயிற்கு (1)

சனகன் மா மட_மயிற்கு அந்த சந்தனம் செறிந்த – கம்.அயோ:10 1/3

மேல்


மட_மான் (1)

துரக்க நல் அருள் துறந்தனள் தூ மொழி மட_மான்
இரக்கம் இன்மை அன்றோ இன்று இ உலகங்கள் இராமன் – கம்.அயோ:2 85/2,3

மேல்


மடக்கி (2)

இளையர் எய்துதல் மடக்கி கிளையொடு – அகம் 248/3
வால் விசைத்து எடுத்து வன் தாள் மடக்கி மார்பு ஒடுக்கி மாதை – கம்.சுந்:1 16/1

மேல்


மடக்கினர் (1)

மா காரின் மின் கொடி மடக்கினர் அடுக்கி – கம்.சுந்:2 3/1

மேல்


மடக்கு (1)

சுந்தர தட கை தானை மடக்கு உற துவண்டு நின்றான் – கம்.அயோ:3 108/3

மேல்


மடக்குவாய் (1)

மடக்குவாய் உயிரை என்னா வீசினன் அதனை மைந்தன் – கம்.யுத்2:16 184/3

மேல்


மடக்கோ (1)

மடக்கோ இல்லா வார் படிம கூத்து அமைவிப்பான் – கம்.யுத்4:33 9/3

மேல்


மடங்க (5)

அரிநர் கொய்வாள் மடங்க அறைநர் – பதி 19/22
புரிபு மேற்சென்ற நூற்றுவர் மடங்க
வரி புனை வல் வில் ஐவர் அட்ட – கலி 104/57,58
புலம்_கடை மடங்க தெறுதலின் ஞொள்கி – அகம் 31/2
கார் ஒலி மடங்க வேலை கம்பிக்க களத்தின் ஆர்த்த – கம்.யுத்2:19 291/3
தெவ் மடங்க பொரு தட கை செயல் அடங்க மயல் அடங்க ஆற்றல் தேய – கம்.யுத்4:37 200/2

மேல்


மடங்கல் (31)

தடம் கோட்டு ஆமான் மடங்கல் மா நிரை – நற் 57/1
மடங்கல் வண்ணம் கொண்ட கடும் திறல் – பதி 62/8
மடங்கல் தீயின் அனையை – பதி 72/15
மடங்கல் போல் சினைஇ மாயம் செய் அவுணரை – கலி 2/3
நால் திசையும் நடுக்கு-உறூஉம் மடங்கல் காலை – கலி 120/8
மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே – புறம் 363/9
மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே – புறம் 366/23
வயிர வான் பூண் அணி மடங்கல் மொய்ம்பினான் – கம்.பால:4 10/1
மடங்கல் ஆதனத்தின் மேல் முனியை வைத்தனன் – கம்.பால:5 51/4
மடங்கல் போல் மொய்ம்பினான் முன்னர் மன்னுயிர் – கம்.பால:6 4/1
மானுட மடங்கல் என்ன தோன்றினன் வயங்கு வெய்யோன் – கம்.பால:17 1/4
ஆழி நெடும் கை மடங்கல் ஆளி அன்னான் – கம்.அயோ:3 5/4
கூன் உகிர் மடங்கல் ஏற்றின் குழுவை மான் கொல்லும் என்றான் – கம்.ஆரண்:12 55/4
மடங்கல் வீரன் நல் மாற்றம் விளம்புவான் – கம்.கிட்:11 22/3
மடங்கல் முனிந்தால் அன்ன வலத்தீர் மதி நாடி – கம்.கிட்:17 17/2
பகு வாய மடங்கல் வைகும் படர் வரை முழுதும் மூழ்க – கம்.கிட்:17 28/1
மடங்கல் அரி_ஏறும் மத மால் களிறும் நாண – கம்.சுந்:2 63/1
மன்றல் அம் துளப மாலை மானுட மடங்கல் வானில் – கம்.யுத்1:3 131/1
முரபன் நகு தோளவன் மூரி மடங்கல் என்ன – கம்.யுத்1:11 31/1
மீ புர மடங்கல் என வெம் கதிரவன் சேய் – கம்.யுத்1:12 21/3
கொடும் தொழில் மடங்கல் அன்னான் எதிர்சென்று குறுகி நின்றான் – கம்.யுத்1:14 19/4
மடங்கல் அன்ன அ வானர மா படை – கம்.யுத்2:15 4/2
கொழுந்து விட்டு அழன்று எரி மடங்கல் கூட்டு அற – கம்.யுத்2:18 1/1
வெம்பு வெம் சின மடங்கல் ஒன்றின் வலி-தன்னை நின்று எளிதின் வெல்லுமோ – கம்.யுத்2:19 79/2
நூறு நூறு ஏவி வெய்தின் நுடங்கு உளை மடங்கல் மாவும் – கம்.யுத்2:19 117/2
பொன் உறு தடம் தேர் பூண்ட மடங்கல் மா புரண்ட போதும் – கம்.யுத்2:19 119/1
ஆண்தகையோடும் ஏற்றான் ஆயிரம் மடங்கல்_தேரான் – கம்.யுத்2:19 229/4
தரிக்கிலன் மடங்கல் ஏற்றால் தொலைப்புண்டு சாய்ந்து போன – கம்.யுத்2:19 285/3
வலம்கொண்டு வணங்கி வான் செல் ஆயிரம் மடங்கல் பூண்ட – கம்.யுத்3:22 4/1
மடங்கல் ஐ_இருநூற்றையும் கூற்றின்-வாய் மடுத்தான் – கம்.யுத்3:22 73/4
வெம் மடங்கல் வெகுண்டு அனைய சினம் அடங்க மனம் அடங்க வினையம் வீய – கம்.யுத்4:37 200/1

மேல்


மடங்கல்_தேரான் (1)

ஆண்தகையோடும் ஏற்றான் ஆயிரம் மடங்கல்_தேரான் – கம்.யுத்2:19 229/4

மேல்


மடங்கலின் (8)

மையல் வேழம் மடங்கலின் எதிர்தர – குறி 165
மடங்கலின் சினைஇ மடங்கா உள்ளத்து – புறம் 71/1
கோள் உறு மடங்கலின் குமுறி விம்முவான் – கம்.அயோ:11 95/2
முழையின்-நின்று எழுந்து செல்லும் மடங்கலின் முனிந்து சென்றான் – கம்.ஆரண்:7 64/4
மடங்கலின் எழுந்து மழை ஏற அரிய வானத்து – கம்.கிட்:14 66/2
மடங்கலின் உயிர்ப்பும் மற்று அ காற்றினை மாற்றும் ஆனால் – கம்.யுத்1:3 134/3
வனை கழலவனும் மற்று அ மடங்கலின் வரவு நோக்கி – கம்.யுத்1:3 143/4
மடங்கலின் முழக்கம் கேட்ட வான் கரி ஒத்தார் மாதர் – கம்.யுத்2:19 284/3

மேல்


மடங்கலும் (9)

மைந்து உடை ஒருவனும் மடங்கலும் நீ – பரி 1/47
தா_மா_இருவரும் தருமனும் மடங்கலும்
மூ_ஏழ் உலகமும் உலகினுள் மன்பதும் – பரி 3/8,9
மடங்கலும் கணிச்சியும் காலனும் கூற்றும் – கலி 105/20
அல்லல் நெஞ்சம் மடங்கலும் காண்பல் – கலி 122/19
மடங்கலும் மகமுமே வாழ்வின் ஓங்கிட – கம்.பால:5 104/3
மாக மடங்கலும் மால் விடையும் பொன் – கம்.பால:13 32/3
தாம் மடங்கலும் முடங்கு உளை யாளியும் தகுவார் – கம்.யுத்4:37 119/1
தா மடங்கலும் கடலும் ஒத்து ஆர்தரும் தகையார் – கம்.யுத்4:37 119/3
தாம் மடங்கலும் கொடும் சுடர் படைகளும் தரித்தார் – கம்.யுத்4:37 119/4

மேல்


மடங்கலை (2)

மின்னும் வால் உளை மடங்கலை முனிந்தன வேழம் – கம்.ஆரண்:7 74/3
வெம் மடங்கலை உன்னி வெதும்புவாள் – கம்.சுந்:3 19/4

மேல்


மடங்கா (4)

மா கடல் கலக்கு-உற மா கொன்ற மடங்கா போர் – கலி 104/13
மடங்கா உள்ளமொடு மதி மயக்கு-உறாஅ – அகம் 233/13
மடங்கலின் சினைஇ மடங்கா உள்ளத்து – புறம் 71/1
மடங்கா விளையுள் நாடு கிழவோயே – புறம் 200/17

மேல்


மடங்கி (6)

மாண்ட எறித்த படை போல் முடங்கி மடங்கி
நெறித்துவிட்டு அன்ன நிறை ஏரால் என்னை – கலி 94/9,10
எல் உறு தெறு கதிர் மடங்கி தன் கதிர் மாய – கலி 129/3
தலைப்போகு அன்மையின் சிறு வழி மடங்கி
நிலை பெறு நடுகல் ஆகிய கண்ணும் – புறம் 223/2,3
மலையுநர் மடங்கி மாறு எதிர் கழிய – புறம் 282/7
வாள் நனி மழுங்கிட மடங்கி வைகலும் – கம்.பால:3 37/3
உரம் மடங்கி வந்து உழையராய் உழல்குவர் ஒருவர் – கம்.சுந்:2 9/3

மேல்


மடங்கிய (1)

தெவ் மடங்கிய சேண் நிலம் கேகயர் – கம்.சுந்:3 19/1

மேல்


மடங்கினவாம் (1)

மடங்கினவாம் உயிர்ப்பு என்னும் அன்பினார் – கம்.யுத்2:16 265/4

மேல்


மடங்கு (6)

மும் மடங்கு பொலிந்த முகத்தினன் – கம்.சுந்:3 19/3
முழங்கும் ஓதையின் மு மடங்கு எழுந்தது முடுகி – கம்.சுந்:9 10/4
பொர உற்ற பொழுது வீரன் மு மடங்கு ஆற்றல் பொங்க – கம்.சுந்:10 27/2
இன்னது ஆய கரும் கடலை எய்தி இதனுக்கு எழு மடங்கு
தன்னது ஆய நெடு மானம் துயரம் காதல் இவை தழைப்ப – கம்.யுத்1:1 11/1,2
மோகம் எங்கும் உள ஆக மேருவினும் மு மடங்கு வலி திண்மை சால் – கம்.யுத்2:19 84/2
மு மடங்கு பொலிந்தன அ முறை துறந்தான் உயிர் துறந்த முகங்கள் அம்மா – கம்.யுத்4:37 200/4

மேல்


மடங்கும் (1)

மண்டு அமர் இன்றொடு மடங்கும் மன் இலா – கம்.யுத்2:16 263/1

மேல்


மடத்தாலும் (1)

வலத்தாலும் மதியாலும் வடிவாலும் மடத்தாலும்
நிலத்தாரும் விசும்பாரும் நேர்_இழையார் என்னை போல் – கம்.ஆரண்:6 121/2,3

மேல்


மடந்தை (74)

மணி மலை பணை தோள் மா நில_மடந்தை – சிறு 1
நெடும் பணை திரள் தோள் மடந்தை முன்கை – பெரும் 12
மடந்தை மாண்ட நுடங்கு எழில் ஆகத்து – மலை 31
வை எயிற்று ஐயள் மடந்தை முன் உற்று – நற் 2/7
சென்றனள் வாழிய மடந்தை நுண் பல் – நற் 20/7
சீர் கெழு மடந்தை ஈர் இமை பொருந்த – நற் 40/9
மா இரும் கூந்தல் மடந்தை
ஆய் வளை கூட்டும் அணியும்-மார் அவையே – நற் 60/10,11
இதுவோ என்றிசின் மடந்தை மதி இன்று – நற் 99/5
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மடந்தை
சுடர் புரை திரு நுதல் பசப்ப – நற் 108/7,8
சேறும் மடந்தை என்றலின் தான் தன் – நற் 113/6
சொல் இனி மடந்தை என்றனென் அதன்_எதிர் – நற் 155/8
யாதனின் பிரிகோ மடந்தை
காதல் தானும் கடலினும் பெரிதே – நற் 166/9,10
உயங்கினை மடந்தை என்றி தோழி – நற் 174/7
கூறு இனி மடந்தை நின் கூர் எயிறு_உண்கு என – நற் 204/6
உள் கொண்டு ஊடின்றும் இலையோ மடந்தை
உவ காண் தோன்றுவ ஓங்கி வியப்பு உடை – நற் 237/5,6
ஏகுதி மடந்தை எல்லின்று பொழுதே – நற் 264/6
யாய் மறப்பு அறியா மடந்தை
தேம் மறப்பு அறியா கமழ் கூந்தலளே – நற் 301/8,9
துணை நன்கு உடையள் மடந்தை யாமே – நற் 341/6
புதல்வன் ஈன்ற பூ கண் மடந்தை
முலை வாய் உறுக்கும் கை போல் காந்தள் – நற் 355/1,2
ஆழல் மடந்தை அழுங்குவர் செலவே – நற் 391/1
தொகு வளை முன்கை மடந்தை நட்பே – குறு 15/6
மடவம் ஆக மடந்தை நாமே – குறு 20/4
நிரந்து இலங்கு வெண் பல் மடந்தை
பரிந்தனென் அல்லெனோ இறை_இறை யானே – குறு 52/4,5
மை இரும் கூந்தல் மடந்தை நட்பே – குறு 209/7
சீறூரோளே மடந்தை வேறு ஊர் – குறு 242/4
மணி மிடை அல்குல் மடந்தை
அணி முலை ஆகம் உள்கினம் செலினே – குறு 274/7,8
ஒண் தொடி மடந்தை நின்னை யாம் பெறினே – ஐங் 92/4
வந்திசின் வாழியோ மடந்தை
தொண்டி அன்ன நின் பண்பு பல கொண்டே – ஐங் 175/3,4
தோகை மாட்சிய மடந்தை
நீ அலது உளரோ என் நெஞ்சு அமர்ந்தோரே – ஐங் 293/4,5
நின்னொடு மேய மடந்தை நட்பே – ஐங் 297/4
பல் இதழ் உண்கண் மடந்தை நின் – ஐங் 351/4
பாவை அன்ன என் ஆய் தொடி மடந்தை
சென்றனள் என்றிர் ஐய – ஐங் 389/3,4
சுரத்து இடை அயர்ச்சியை ஆறுகம் மடந்தை
கல் கெழு சிறப்பின் நம் ஊர் – ஐங் 396/3,4
இதுவே மடந்தை நாம் மேவிய பொழுதே – ஐங் 415/1
உதுவே மடந்தை நாம் உள்ளிய புறவே – ஐங் 415/2
பேர் அமர் மலர் கண் மடந்தை நீயே – ஐங் 427/1
எவன் இனி மடந்தை நின் கலிழ்வே நின்-வயின் – ஐங் 462/3
வந்தனெம் மடந்தை நின் ஏர் தர விரைந்தே – ஐங் 491/3
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மடந்தை தன் துணை ஆக – கலி 69/4
அம் தீம் கிளவி ஆய் இழை மடந்தை
கொடும் குழைக்கு அமர்த்த நோக்கம் – அகம் 3/16,17
மடந்தை மாண் நலம் புலம்ப சேய் நாட்டு – அகம் 21/5
பல் இரும் கூந்தல் மெல் இயல் மடந்தை
நல் எழில் ஆகம் சேர்ந்தனம் என்றும் – அகம் 43/11,12
ஒண் தொடி மடந்தை தோள் இணை பெறவே – அகம் 204/14
மணம் கமழ் ஐம்பால் மடந்தை நின் – அகம் 295/21
செல் இனி மடந்தை நின் தோழியொடு மனை என – அகம் 300/8
புலத்தல் ஒல்லுமோ மனை கெழு மடந்தை
அது புலந்து உறைதல் வல்லியோரே – அகம் 316/11,12
குறும் தொடி மடந்தை உவந்தனள் நெடும் தேர் – அகம் 346/18
அணி வளை முன்கை ஆய் இதழ் மடந்தை
வார் முலை முற்றத்து நூல் இடை விலங்கினும் – அகம் 361/4,5
இரும் பல் கூந்தல் சேய் இழை மடந்தை
கனை இருள் நடுநாள் அணையொடு பொருந்தி – அகம் 373/10,11
ஞாங்கர் மாய்ந்தனள் மடந்தை
இன்னும் வாழ்வல் என் இதன் பண்பே – புறம் 245/6,7
அடங்கிய கற்பின் ஆய் நுதல் மடந்தை
உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார – புறம் 249/10,11
வீங்கு இறை பணை தோள் மடந்தை
மான் பிணை அன்ன மகிழ் மட நோக்கே – புறம் 354/9,10
கற்பு உடை மடந்தை தன் புறம் புல்ல – புறம் 383/13
சோதி தன் வரி சிலையால் நில_மடந்தை முலை சுரப்ப – கம்.பால:12 3/3
பொழிகின்ற புவி மடந்தை திரு வெளிப்பட்டு என புணரி – கம்.பால:13 17/2
மை கணும் சிவந்தது ஓர் மடந்தை வாய் வழி – கம்.பால:19 8/3
வல்லி பொரு சிற்றிடை மடந்தை மண நாள் ஆம் – கம்.பால:22 40/3
எய்தி அ கேகயன் மடந்தை ஏடு அவிழ் – கம்.அயோ:2 50/1
அவ்வை நீங்கும் என்று அயோத்தி வந்து அடைந்த அம் மடந்தை
தவ்வை ஆம் என கிடந்தனள் கேகயன் தனையை – கம்.அயோ:3 4/3,4
வஞ்சனை பண்டு மடந்தை வேடம் என்றே – கம்.அயோ:3 21/3
கேகயன் மடந்தை கிளர் ஞாலம் இவன் ஆள – கம்.அயோ:3 101/2
மடந்தை கோயிலை எய்தினள் மன்னவன் – கம்.அயோ:4 29/2
ஏந்து தடம் தோள் இராமன் திரு மடந்தை
காந்தன் ஒரு முறை போய் காடு உறைவான் ஆயினான் – கம்.அயோ:4 91/3,4
அழிந்தது கேகயன் மடந்தை ஆசை போய் – கம்.அயோ:12 25/3
மல்கிய கேகயன் மடந்தை வாசகம் – கம்.அயோ:12 41/1
மலை குல மயில் என மடந்தை கூறுவாள் – கம்.கிட்:7 23/4
மடவாரால் அ மடந்தை முன்னர் வாழ் – கம்.கிட்:8 18/1
நிற மனத்து உறு குளிர்ப்பினின் நெடு நில_மடந்தை – கம்.கிட்:10 42/3
வாலி சேனை மடந்தை வைகு இடம் நாட வாரல் இலாமையோ – கம்.கிட்:10 64/3
தம் மடந்தை உன் தம்பியது ஆம் என – கம்.சுந்:3 19/2
மூரி நீர் ஆடை இரு நில மடந்தை முதுகு உளுக்குற்றனள் முரல – கம்.சுந்:3 90/4
மடந்தை நின் சேவடி வந்து நோக்கினேன் – கம்.சுந்:4 23/4
பொன் தாழ் குழையாள்-தனை ஈன்ற பூ மா மடந்தை புரிந்து அழுதாள் – கம்.யுத்3:23 6/1
மெய் குலைந்து இரு நில மடந்தை விம்முற – கம்.யுத்3:27 60/1

மேல்


மடந்தை-தன் (3)

மடந்தை-தன் பொருட்டால் வந்த வாள் அமர் களத்து மாண்டு – கம்.கிட்:11 56/3
மன்னவன் தேவி அ மயன் மடந்தை-தன்
பின் அவிழ் ஓதியும் பிறங்கி வீழ்ந்தன – கம்.சுந்:3 49/1,2
நொவ் இடை மடந்தை-தன் இருக்கை நோக்கினான் – கம்.சுந்:3 54/4

மேல்


மடந்தைக்கு (2)

சுணங்கு வளர் இள முலை மடந்தைக்கு
அணங்கு வளர்த்து அகறல் வல்லாதீமோ – ஐங் 149/2,3
பொன் தொடி மடந்தைக்கு அப்பால் உற்றது புகலல் உற்றாம் – கம்.பால:13 44/4

மேல்


மடந்தைமார் (3)

மலை கடந்த புயங்கள் மடந்தைமார்
கலை கடந்து அகல் அல்குல் கடம் படு – கம்.பால:18 18/1,2
பொய் உறங்கும் மடந்தைமார் குழல் வண்டு பொம்மென விம்மவே – கம்.அயோ:3 60/4
மடந்தைமார் என நாடகம் வயின்-தொறும் நவின்ற – கம்.அயோ:9 43/3

மேல்


மடந்தைமார்க்கும் (3)

வையக மடந்தைமார்க்கும் நாகர் கோதையர்க்கும் வான – கம்.பால:22 16/3
மாந்தர்க்கும் மடந்தைமார்க்கும் மறைகளே வகுத்த கூட்டம் – கம்.ஆரண்:6 47/2
மண் உறை மாதரார்க்கும் வான் உறை மடந்தைமார்க்கும்
உள் நிறைந்து உயிர்ப்பு வீங்கும் ஊடல் உண்டாயிற்று அன்றே – கம்.யுத்4:42 10/3,4

மேல்


மடந்தைமார்கள் (1)

சேண் உற்ற இருள் சீப்ப அ தெய்வ மடந்தைமார்கள்
பூணின் பொலிவார் புடை ஏந்திட பொங்கு தோளான் – கம்.ஆரண்:10 158/2,3

மேல்


மடந்தைமார்களுக்கு (1)

மடந்தைமார்களுக்கு ஒரு திலதமே மணி நிற திணி கல் – கம்.அயோ:10 27/1

மேல்


மடந்தைமாரின் (1)

தொண்டை வாய் மடந்தைமாரின் சொல்ல மற்று அவரும் சொல்ல – கம்.அயோ:3 83/3

மேல்


மடந்தைமாரொடு (1)

ஏயின செய்யும் மடந்தைமாரொடு ஏகி – கம்.அயோ:3 6/2

மேல்


மடந்தைமாரொடும் (3)

வடம் கொள் பூண் முலை மடந்தைமாரொடும்
தொடர்ந்து போவன தோகை மஞ்ஞையே – கம்.பால:2 52/3,4
மழை பொரு கண் இணை மடந்தைமாரொடும்
பழகிய எனினும் இ பாவை தோன்றலால் – கம்.பால:10 34/2,3
வண்டு உழல் புரி குழல் மடந்தைமாரொடும்
கண்டனர் தம் உடல் கவந்த நாடகம் – கம்.ஆரண்:7 120/3,4

மேல்


மடந்தையர் (41)

இரும் பல் கூந்தல் மடந்தையர் தந்தை – புறம் 120/17
குழல் இசை மடந்தையர் குதலை கோதையர் – கம்.பால:3 42/1
எழில் இசை மடந்தையர் இன் சொல் இன் இசை – கம்.பால:3 42/3
பந்துகள் மடந்தையர் பயிற்றுவார் இடை – கம்.பால:3 44/1
அரங்கிடை மடந்தையர் ஆடுவார் அவர் – கம்.பால:3 45/1
தொழு தகை மடந்தையர் சுடர் விளக்கு என – கம்.பால:3 49/2
பாசிழை மடந்தையர் பன்னசாலை செய்து – கம்.பால:5 37/3
முருக்கு இதழ் மடந்தையர் முனிவனை தொழா – கம்.பால:5 39/3
நல் நுதல் மடந்தையர் நவை_இல் மாதவன் – கம்.பால:5 41/2
வடிவு உடை மடந்தையர் வாழ்த்து எடுப்பவே – கம்.பால:5 73/4
பட்ட வாள் நுதல் மடந்தையர் பார்ப்பு எனும் தூதால் – கம்.பால:9 8/1
மங்கையர் இல்லை என்ன மடந்தையர் மருங்கு போனார் – கம்.பால:14 66/4
மடந்தையர் குழாங்களோடு மன்னரும் மைந்தர்-தாமும் – கம்.பால:17 3/2
மடந்தையர் சூழ நின்ற மந்தரம் போல-மாதோ – கம்.பால:18 12/4
ஆர்த்தி உற்ற மடந்தையர் ஆரையும் – கம்.பால:21 31/2
வரம்பு_அறு சும்மை தீம் சொல் மடந்தையர் தொடர்ந்து சூழ்ந்தார் – கம்.பால:22 22/4
உவந்த மைந்தர்கள் மடந்தையர் உழைஉழை தொடர – கம்.அயோ:1 71/2
மா மடந்தையர் எலாம் மறுகு சேர்தலால் – கம்.அயோ:4 196/2
வடி நெடும் கண் மடந்தையர் ஊர் மட – கம்.அயோ:11 9/2
தீது இல் தெய்வ மடந்தையர் சேடியர் – கம்.அயோ:14 13/3
பாசிழை மடந்தையர் பகட்டு வெம் முலை – கம்.கிட்:10 109/1
ஊடிய மடந்தையர் வதனம் ஒத்தன – கம்.கிட்:10 113/1
சீறிய மனத்தர் தெய்வ மடந்தையர் ஊடல் தீர்வுற்று – கம்.சுந்:1 12/2
அர_மடந்தையர் சிலதியர் அரக்கியர்க்கு அமரர் – கம்.சுந்:2 9/2
பொன்னகர் மடந்தையர் விஞ்சை பூவையர் – கம்.சுந்:2 47/1
காந்தள் மெல் விரல் மடந்தையர் யாரையும் காண்பான் – கம்.சுந்:2 133/2
மடந்தையர் தடம் தன முகட்டிடை மயங்கி – கம்.சுந்:2 158/3
ஆய விஞ்சையர் மடந்தையர் உறைவிடம் ஆறு_இரண்டு அமை கோடி – கம்.சுந்:2 193/1
நங்கையர் நாக மடந்தையர் சித்த நாரியர் அரக்கியர் முதலாம் – கம்.சுந்:3 83/2
கற்பு உடை மடந்தையர் கதையில் தான் உளோர் – கம்.சுந்:4 13/3
பெரும் தவம் மடந்தையர் முன்பு பேதையேன் – கம்.சுந்:4 19/2
தொக்கது ஆம் படை சுரி குழல் மடந்தையர் தொடி கை – கம்.சுந்:9 13/1
திங்கள் வாள் நுதல் மடந்தையர் சேயரி கிடந்த – கம்.சுந்:12 49/1
குல மடந்தையர் என்ன கொடிகளே – கம்.யுத்1:8 59/4
நூபுர மடந்தையர் கிடந்து அலற நோனார் – கம்.யுத்1:12 21/1
முளை பிறை நெற்றி வான மடந்தையர் முன்னும் பின்னும் – கம்.யுத்2:17 6/3
அவசம் எய்திட மடந்தையர் உரு தெரிந்து அறியார் – கம்.யுத்3:20 66/2
குவளை கண்ணினை வான் அர_மடந்தையர் கோட்டி – கம்.யுத்3:22 178/1
வண்டு அன மடந்தையர் மனத்தை வேரோடும் – கம்.யுத்3:24 66/1
கண்டு இறந்தனர் மடந்தையர் உயிரொடும் கலந்தார் – கம்.யுத்4:32 10/2
கொண்டனர் ஏற்றி வான மடந்தையர் தொடர்ந்து கூட – கம்.யுத்4:40 34/2

மேல்


மடந்தையர்-மாட்டு (1)

மருள் மயங்கு மடந்தையர்-மாட்டு ஒரு – கம்.பால:21 34/1

மேல்


மடந்தையர்க்கு (1)

மேக்கு உயரும் நெடு மூக்கும் மடந்தையர்க்கு மிகை அன்றோ – கம்.ஆரண்:6 122/4

மேல்


மடந்தையரொடு (1)

துகில் இடை மடந்தையரொடு ஆடவர் துவன்றி – கம்.பால:15 27/1

மேல்


மடந்தையால் (1)

மானுட மடந்தையால் என்னும் வாய்மொழி – கம்.யுத்1:2 77/3

மேல்


மடந்தையின் (1)

இழை அணி மடந்தையின் தோன்றும் நாட – ஐங் 294/2

மேல்


மடந்தையும் (1)

பொன் உயிர்த்த பூ மடந்தையும் புவி எனும் திருவும் – கம்.அயோ:1 37/1

மேல்


மடந்தையே (1)

வண்மை என்-கொல் சனகரின் மடந்தையே – கம்.சுந்:3 106/4

மேல்


மடந்தையை (4)

நுண் பூண் மடந்தையை தந்தோய் போல – குறு 147/3
பொன் போல் மடந்தையை காட்டி இவனை – புறம் 395/30
மடந்தையை மானை எடுக்கும் ஆனையே போல் – கம்.அயோ:3 7/3
கண்டிலர் மடந்தையை என்னும் கட்டுரை – கம்.சுந்:14 15/2

மேல்


மடந்தையொடு (5)

தா இல் கொள்கை மடந்தையொடு சில் நாள் – திரு 175
நும் மனை மடந்தையொடு தலைப்பெய்தீமே – ஐங் 86/4
பொன் ஏர் மேனி மடந்தையொடு
வென் வேல் விடலை முன்னிய சுரனே – ஐங் 388/4,5
நறும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மடந்தையொடு
வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அலரே – அகம் 36/11,12
மை எழில் உண்கண் மடந்தையொடு வையை – அகம் 256/10

மேல்


மடம் (22)

மகள்கொடை எதிர்ந்த மடம் கெழு பெண்டே – நற் 310/5
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறு_மகள் – நற் 319/8
வறிது ஆகின்று என் மடம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 17/4
மறந்து அமைகல்லாது என் மடம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 457/4
மடம் பெருமையின் உடன்று மேல் வந்த – பதி 56/6
பெண்மை சான்று பெரு மடம் நிலைஇ – பதி 70/14
பண்பு நன்கு அறியார் மடம் பெருமையின் – பதி 72/7
நடை மடம் மேவிய நாண் அணிந்தோரும் – பரி 23/41
பல்லர் பெரு மழை கண்ணர் மடம் சேர்ந்த – கலி 103/7
உடம்பட்டு நீப்பார் கிளவி மடம் பட்டு – கலி 113/15
வருந்தினை அளிய என் மடம் கெழு நெஞ்சே – கலி 123/19
மடம் கெழு நெஞ்சம் நின் உழையதுவே – அகம் 29/23
வணங்கு உறு கற்பொடு மடம் கொள சாஅய் – அகம் 73/5
மடம் கொள் மதைஇய நோக்கின் – அகம் 86/30
பின்னிலை விடாஅ மடம் கெழு நெஞ்சே – அகம் 126/22
மா கொள் நோக்கமொடு மடம் கொள சாஅய் – அகம் 261/9
வருவர் என்று உணர்ந்த மடம் கெழு நெஞ்சம் – அகம் 303/15
பெரு மடம் உடையரோ சிறிதே அதனால் – அகம் 310/9
என் மகள் பெரு மடம் யான் பாராட்ட – அகம் 397/1
மடம் சால் மஞ்ஞை அணி மயிர் சூட்டி – புறம் 260/26
மடம் படு சிந்தையள் மாறு பிறப்பின் – கம்.பால:23 90/3
ஏண்-பால் ஓவா நாண் மடம் அச்சம் இவையே தம் – கம்.அயோ:3 43/1

மேல்


மடம்படான் (1)

படை மடம்படான் பிறர் படை மயக்கு-உறினே – புறம் 142/6

மேல்


மடம்படுதல் (1)

கொடை மடம்படுதல் அல்லது – புறம் 142/5

மேல்


மடம்படுதலும் (1)

அறிவு மடம்படுதலும் அறிவு நன்கு உடைமையும் – சிறு 216

மேல்


மடமைத்தே (1)

மீட்சியும் கூஉ_கூஉ மேவும் மடமைத்தே
வாழ்த்து உவப்பான் குன்றின் வகை – பரி 19/65,66

மேல்


மடமையான் (1)

மடமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும் – கலி 58/12

மேல்


மடமையானே (1)

துணை நனி இழக்குவென் மடமையானே – ஐங் 269/5

மேல்


மடமையின் (1)

மனையோள் மடமையின் புலக்கம் – குறு 164/5

மேல்


மடமையோரே (1)

இன் துணை பிரியும் மடமையோரே – அகம் 43/15

மேல்


மடர் (1)

தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள – புறம் 383/8

மேல்


மடல் (65)

தீம் பெண்ணை மடல் சேப்பவும் – பொரு 207
யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடை கொழு மடல்
வேல் தலை அன்ன வை நுதி நெடும் தகர் – பெரும் 86,87
புள் ஆர் பெண்ணை புலம்பு மடல் செல்லாது – பெரும் 314
வண் தோட்டு தெங்கின் வாடு மடல் வேய்ந்த – பெரும் 353
கொழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉ கொள் பெரும் குலை – நெடு 24
ஓங்கு இரும் பெண்ணை அக மடல் அகவ – குறி 220
மடல் தாழை மலர் மலைந்தும் – பட் 88
வால் இணர் மடல் தாழை – பட் 118
காந்தள் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி – மலை 336
மா மடல் அவிழ்ந்த காந்தள் அம் சாரல் – நற் 14/7
வாங்கு மடல் குடம்பை தூங்கு இருள் துவன்றும் – நற் 123/3
தோய் மடல் சில் நீர் போல – நற் 133/10
தூங்கல் ஓலை ஓங்கு மடல் பெண்ணை – நற் 135/1
நெடு மா பெண்ணை மடல்_மானோயே – நற் 146/3
கொடு மடல் ஈன்ற கூர் வாய் குவி முகை – நற் 188/2
வீங்கு மடல் குடம்பை பைதல் வெண்_குருகு – நற் 199/2
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ – நற் 203/3
மன்ற பெண்ணை வாங்கு மடல் குடம்பை – நற் 303/4
கொழு மடல் அகல் இலை தளி தலை கலாவும் – நற் 309/5
ஆடு அரை பெண்ணை தோடு மடல் ஏறி – நற் 338/9
மா என மதித்து மடல்_ஊர்ந்து ஆங்கு – நற் 342/1
குலை_வாய் தோயும் கொழு மடல் வாழை – நற் 355/3
அ மடல் பட்ட அருவி தீம் நீர் – நற் 355/4
மடல்_மா_ஊர்ந்து மாலை சூடி – நற் 377/1
மடல் தாழ் பெண்ணை எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 81/8
மன்றல் அம் பெண்ணை மடல் சேர் வாழ்க்கை – குறு 177/3
விழு தலை பெண்ணை விளையல் மா மடல்
மணி அணி பெரும் தார் மரபில் பூட்டி – குறு 182/1,2
வாள் போல் வாய கொழு மடல் தாழை – குறு 245/3
கொழு மடல் இழைத்த சிறு கோல் குடம்பை – குறு 301/2
பனை தலை கருக்கு உடை நெடு மடல் குருத்தொடு மாய – குறு 372/1
மடல் அம் பெண்ணை அவன் உடை நாட்டே – ஐங் 114/4
நிலை தொலைபு வேர் தூர் மடல்
குருகு பறியா நீள் இரும் பனை மிசை – பரி 2/42,43
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி – பரி 13/36
குலை உடை வாழை கொழு மடல் கிழியா – கலி 41/15
மறுத்து இ ஊர் மன்றத்து மடல்_ஏறி – கலி 58/22
பல்லார் நக்கு எள்ளப்படு மடல்_மா_ஏறி – கலி 61/22
பெரு மடல் பெண்ணை பிணர் தோட்டு பைம் குரும்பை – கலி 83/8
மன்று இரும் பெண்ணை மடல் சேர் அன்றில் – கலி 129/12
துன்பத்தில் துணை ஆய மடல் இனி இவள் பெற – கலி 138/28
ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து என் எவ்வ நோய் – கலி 139/10
மா மேலேன் என்று மடல் புணையா நீந்துவேன் – கலி 139/15
மா என்று உணர்-மின் மடல் அன்று மற்று இவை – கலி 140/3
அணி நிலை பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து ஒருத்தி – கலி 141/5
அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல் – கலி 141/9
அக மடல் சேக்கும் துறைவன் – அகம் 40/16
கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி – அகம் 138/18
தீம் குலை வாழை ஓங்கு மடல் இராது – அகம் 141/20
எக்கர் பெண்ணை அக மடல் சேர – அகம் 260/7
எக்கர் தாழை மடல்_வயினானும் – அகம் 330/13
குழல் கால் சேம்பின் கொழு மடல் அகல் இலை – அகம் 336/1
ஒழி மடல் விறகின் கழு மீன் சுட்டு – புறம் 29/14
மடல் வன் போந்தையின் நிற்குமோர்க்கே – புறம் 297/10
கண் மடல் கொண்ட தீம் தேன் இரிய – புறம் 348/2
எருது களிறு ஆக வாள் மடல் ஓச்சி – புறம் 370/16
யானை எருத்தின் வாள் மடல் ஓச்சி – புறம் 371/15
முழா அரை போந்தை அர வாய் மா மடல்
நாரும் போழும் கிணையோடு சுருக்கி – புறம் 375/4,5
மடல் சேர் தாரான் நிறம் போலும் அந்தி மாலை வந்ததுவே – கம்.பால:10 65/4
மடல் உடை போது காட்டும் வளர் கொடி பலவும் சூழ – கம்.பால:18 16/3
மடல் உடை நறு மென் சேக்கை மலை அன்றி உதிர வாரி – கம்.கிட்:7 145/3
கரும் தகைய தண் சினைய கைதை மடல் காதல் – கம்.கிட்:10 77/1
மடல் கொண்டு ஓங்கிய அலங்கலாய் மண்ணிடை மாக்கள் – கம்.கிட்:12 35/3
வார தண் குலை வாழை மடல் சூழ் – கம்.யுத்1:3 97/3
மடல் உடை அலங்கல் மார்ப மதி உடையவர்க்கு மன்னோ – கம்.யுத்2:16 141/4
மடல் தோகையர் வலி வென்றவன் வானோர் முகம் மலர்ந்தார் – கம்.யுத்2:18 168/4
மடல் கொளும் அலங்கல் மார்பன் மலைந்திட உலைந்து மாண்டார் – கம்.யுத்3:22 147/2

மேல்


மடல்_மா (1)

அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல் – கலி 141/9

மேல்


மடல்_மா_ஊர்ந்து (1)

மடல்_மா_ஊர்ந்து மாலை சூடி – நற் 377/1

மேல்


மடல்_மா_ஏறி (1)

பல்லார் நக்கு எள்ளப்படு மடல்_மா_ஏறி
மல்லல் ஊர் ஆங்கண் படுமே நறு_நுதல் – கலி 61/22,23

மேல்


மடல்_மானோயே (1)

நெடு மா பெண்ணை மடல்_மானோயே
கடன் அறி மன்னர் குடை_நிழல் போல – நற் 146/3,4

மேல்


மடல்_வயினானும் (1)

எக்கர் தாழை மடல்_வயினானும்
ஆய் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு – அகம் 330/13,14

மேல்


மடல்_ஊர்ந்து (3)

மா என மதித்து மடல்_ஊர்ந்து ஆங்கு – நற் 342/1
ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து என் எவ்வ நோய் – கலி 139/10
அணி நிலை பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து ஒருத்தி – கலி 141/5

மேல்


மடல்_ஏறி (1)

மறுத்து இ ஊர் மன்றத்து மடல்_ஏறி
நிறுக்குவென் போல்வல் யான் நீ படு பழியே – கலி 58/22,23

மேல்


மடலும் (1)

மா என மடலும் ஊர்ப பூ என – குறு 17/1

மேல்


மடலே (1)

மடலே காமம் தந்தது அலரே – நற் 152/1

மேல்


மடலை (1)

மடலை மாண் நிழல் அசை விட கோவலர் – புறம் 339/2

மேல்


மடலொடு (1)

மா என மடலொடு மறுகில் தோன்றி – குறு 32/4

மேல்


மடவ (3)

மடவ ஆகலின் மலர்ந்தன பலவே – நற் 99/10
மடவ மன்ற தடவு நிலை கொன்றை – குறு 66/1
மடவ வாழி மஞ்ஞை மா இனம் – குறு 251/1

மேல்


மடவது (2)

மடவது அம்ம மணி நிற எழிலி – நற் 316/1
மடவது மாண்ட மாஅயோளே – அகம் 62/16

மேல்


மடவந்தனளே (1)

பாவையின் மடவந்தனளே
மணத்தற்கு அரிய பணை பெரும் தோளே – குறு 100/6,7

மேல்


மடவம் (1)

மடவம் ஆக மடந்தை நாமே – குறு 20/4

மேல்


மடவர் (3)

மடவர் வாழி இ உலகத்தானே – நற் 366/12
மடவர் மெல்லியர் செல்லினும் – புறம் 106/4
மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 315/3

மேல்


மடவரல் (19)

மடவரல் வள்ளியொடு நகை அமர்ந்தன்றே – திரு 102
மடவரல் மகளிரொடு பகல் விளையாடி – பெரும் 387
மடவரல் மகளிர் பிடகை பெய்த – நெடு 39
நடுவணதுவே தெய்ய மடவரல்
ஆயமும் யானும் அறியாது அவண – நற் 323/2,3
மடவரல் அரிவை நின் மார்பு அமர் இன் துணை – குறு 321/4
ஒண் தொடி மடவரல் கண்டிகும் கொண்க – ஐங் 194/2
ஆய் தொடி மடவரல் வேண்டுதி ஆயின் – ஐங் 196/2
மடவரல் இன் துணை ஒழிய – ஐங் 328/3
தொடலை தைஇய மடவரல் மகளே – ஐங் 361/3
பூ புரை உண்கண் மடவரல்
போக்கிய புணர்த்த அறன் இல் பாலே – ஐங் 376/4,5
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல்
தாயர் என்னும் பெயரே வல்லாறு – ஐங் 380/2,3
சுடர் தொடி மடவரல் புணர்ந்தனம் யாமே – ஐங் 416/5
கண்டிகும் மடவரல் புறவின் மாவே – ஐங் 419/4
பெரும் தோள் மடவரல் காண்குவெம் தில்ல – ஐங் 444/1
ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல்
கூந்தல் விறலியர் வழங்குக அடுப்பே – பதி 18/5,6
மாண் இழை மடவரல் தாயிர் நீர் போறிர் – கலி 9/11
அன்னையோ எல்லீரும் காண்-மின் மடவரல்
மென் நடை பேடை துனைதர தன் சேர்ந்த – கலி 147/64,65
ஆய் இழை மடவரல் அவலம் அகல – கலி 148/21
மடவரல் உண்கண் வாள் நுதல் விறலி – புறம் 89/2

மேல்


மடவரால் (1)

ஒண் தொடி மடவரால் நின்னோடு – ஐங் 76/3

மேல்


மடவரும் (2)

இளையரும் மடவரும் உளரே – குறு 246/7
உரவரும் மடவரும் அறிவு தெரிந்து எண்ணி – பதி 71/25

மேல்


மடவரே (1)

மடவரே நல் ஆயர் மக்கள் நெருநை – கலி 102/30

மேல்


மடவள் (2)

மடவள் அம்ம நீ இனி கொண்டோளே – ஐங் 67/1
நின்னினும் மடவள் நனி நின் நயந்த – அகம் 259/15

மேல்


மடவன் (1)

மடவன் மன்ற செம் நா புலவீர் – புறம் 140/2

மேல்


மடவாட்கும் (1)

வந்திக்கல் ஆகும் மடவாட்கும் வகுத்து நல்கி – கம்.பால:17 22/2

மேல்


மடவார் (8)

கரை மரம் சேர்ந்து கவினி மடவார்
நனை சேர் கதுப்பினுள் தண் போது மைந்தர் – பரி 16/33,34
பகலினொடு இகலுவ படர் மணி மடவார்
நகிலினொடு இகலுவ நளி வளர் இளநீர் – கம்.பால:2 45/1,2
இடர் சேர் மடவார் உயிர் உண்பது யாதோ என்று தளர்வாள் முன் – கம்.பால:10 65/3
குடி புக்கால் என குடில் புக்கார் கொடி அன்ன மடவார் – கம்.பால:15 12/4
முறையின் மொய்ம் முகில் என முரசு ஆர்த்திட மடவார்
இறை கழன்ற சங்கு ஆர்ந்திட இமையவர் எங்கள் – கம்.அயோ:1 51/1,2
போல் பாய் புனல் மடவார் படி நெடு நாடு அவை போனார் – கம்.அயோ:7 8/4
உலந்து வீழ்தலின் சிந்தின உதிரத்தில் மடவார்
புலந்த-காலை அற்று உக்கன குங்கும பொதியில் – கம்.அயோ:10 6/2,3
மான் ஆர் கண் இள மடவார் ஆயினர் முன்னே தம் குழல் வகிர்வுற்றார் – கம்.சுந்:10 40/3

மேல்


மடவார்கள் (1)

இனத்தின் அரக்கர் மடவார்கள் எடுத்தார் உயிர் வந்து ஏங்கினாள் – கம்.யுத்3:23 7/2

மேல்


மடவாரால் (1)

மடவாரால் அ மடந்தை முன்னர் வாழ் – கம்.கிட்:8 18/1

மேல்


மடவாரின் (1)

மது கொண்ட மாந்தர் மடவாரின் மிழற்றும் ஓதை – கம்.பால:16 46/2

மேல்


மடவாரும் (1)

மணி அணி யானை மிசை மைந்தரும் மடவாரும்
நிரை_நிரை குழீஇயினர் உடன்சென்று – பரி 24/69,70

மேல்


மடவாள் (2)

வண்டு ஏறு கோதை மடவாள் இவள் ஆகும் அன்றே – கம்.ஆரண்:10 145/4
வந்தாய் திறத்தில் உளதன்று குற்றம் மடவாள் மறுக்கம் உறுவாள் – கம்.ஆரண்:13 69/1

மேல்


மடவாளோடு (1)

என்று நல் மடவாளோடு இனிதினின் விளையாடி – கம்.அயோ:9 19/1

மேல்


மடவீர் (1)

மை ஈர் ஓதி மடவீர் நும் வாய் – அகம் 48/18

மேல்


மடவை (6)

மடவை மன்ற வாழிய முருகே – நற் 34/11
யாயொடு நனி மிக மடவை முனாஅது – நற் 162/8
மடவை மன்ற கொண்க வயின்-தோறு – நற் 183/6
மடவை மன்ற நீ என கடவுபு – குறு 252/5
சொல் அறியா பேதை மடவை மற்று எல்லா – கலி 114/8
மடவை மன்ற நீயே வட-வயின் – அகம் 27/6

மேல்


மடவோய் (1)

மை ஈர் ஓதி மடவோய் யானும் நின் – அகம் 386/10

மேல்


மடவோர் (3)

மகாஅர் அன்ன மந்தி மடவோர்
நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம் – சிறு 56,57
மடவோர் காட்சி நாணி கடை அடைத்து – சிறு 138
உரவோர் எண்ணினும் மடவோர் எண்ணினும் – பதி 73/1

மேல்


மடவோரும் (1)

மறுபிறப்பு இல் எனும் மடவோரும் சேரார் – பரி 5/76

மேல்


மடவோள் (6)

திரு மணி புரையும் மேனி மடவோள்
யார் மகள்-கொல் இவள் தந்தை வாழியர் – நற் 8/3,4
மாசு இல் கற்பின் மடவோள் குழவி – நற் 15/7
இமைப்பு வரை வாழாள் மடவோள்
அமை கவின் கொண்ட தோள் இணை மறந்தே – கலி 21/13,14
மடவோள் தழீஇய விறலோன் மார்பில் – அகம் 197/11
கடவுள் கற்பின் மடவோள் கூற – அகம் 314/15
மடவோள் பயந்த மணி மருள் அம் வாய் – புறம் 198/4

மேல்


மடவோளையே (1)

மருந்து எனப்படூஉம் மடவோளையே – நற் 384/11

மேல்


மடவோன் (2)

அறியாது ஏறிய மடவோன் போல – குறு 273/6
உள்ளம் எள்ளிய மடவோன் தெள்ளிதின் – புறம் 73/6

மேல்


மடன் (2)

மடன் உடைமையின் உவக்கும் யான் அது – குறு 324/5
மடன் ஒக்கும் மடனும் உண்டோ வாள் நுதல் ஒருத்தி காண – கம்.பால:19 10/2

மேல்


மடனும் (4)

மாதரும் மடனும் ஓராங்கு தணப்ப – குறி 19
அன்பும் மடனும் சாயலும் இயல்பும் – அகம் 225/1
மடன் ஒக்கும் மடனும் உண்டோ வாள் நுதல் ஒருத்தி காண – கம்.பால:19 10/2
வயிரம் செய் பூணும் நாணும் மடனும் தன் நிறையும் மற்றும் – கம்.பால:21 8/3

மேல்


மடாதே (1)

இருக்குமது என்னாம் இ மூன்று உலகையும் எரி மடாதே – கம்.யுத்3:26 65/4

மேல்


மடாய் (1)

கொக்கு உரித்து அன்ன கொடு மடாய் நின்னை யான் – கலி 94/18

மேல்


மடாவின் (1)

அடை சேம்பு எழுந்த ஆடு-உறும் மடாவின்
எஃகு உற சிவந்த ஊனத்து யாவரும் – பதி 24/20,21

மேல்


மடாஅ (2)

உறாஅ வறு முலை மடாஅ
உண்ணா பாவையை ஊட்டுவோளே – ஐங் 128/2,3
மடாஅ நறவு உண்டார் போல மருள – கலி 147/54

மேல்


மடி (57)

வான் மடி பொழுதில் நீர் நசைஇ குழித்த – பெரும் 107
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் சிலைப்ப – பெரும் 144
மடி வாய் கோவலர் குடி-வயின் சேப்பின் – பெரும் 166
பிடி வாய் அன்ன மடி வாய் நாஞ்சில் – பெரும் 199
கொடு வாய் இரும்பின் மடி தலை புலம்ப – பெரும் 286
சேணோன் அகழ்ந்த மடி வாய் பயம்பின் – மது 294
குறியவும் நெடியவும் மடி தரூஉ விரித்து – மது 520
தோடு அமை தூ மடி விரித்த சேக்கை – நெடு 135
மடி விடு வீளையர் வெடி படுத்து எதிர – குறி 161
துறை போகு அறுவை தூ மடி அன்ன – நற் 70/2
உலமர கழியும் இ பகல் மடி பொழுதே – நற் 109/10
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் ஆர்ப்ப – நற் 130/2
தண்டு கால் வைத்த ஒடுங்கு நிலை மடி விளி – நற் 142/6
ஊர் மடி கங்குலும் துயில் மறந்ததுவே – நற் 287/11
மடி வாய் தண்ணுமை தழங்கு குரல் கேட்ட – நற் 298/3
மற்றும் கூடும் மனை மடி துயிலே – நற் 360/11
அறை மடி கரும்பின் கண் இடை அன்ன – குறு 180/3
பலர் மடி பொழுதின் நலம் மிக சாஅய் – ஐங் 104/2
தொடை மடி களைந்த சிலை உடை மறவர் – பதி 60/9
அவன் மடி மேல் வலந்தது பாம்பு – பரி 4/43
மடி இலான் செல்வம் போல் மரன் நந்த அ செல்வம் – கலி 35/1
மாசு இல் தூ மடி விரிந்த சேக்கை – அகம் 13/16
ஊர் மடி கங்குலில் நோன் தளை பரிந்து – அகம் 46/2
மனை சேர் பெண்ணை மடி வாய் அன்றில் – அகம் 50/11
கொடு மடி உடையர் கோல் கை கோவலர் – அகம் 54/10
பலர் மடி கங்குல் நெடும் புறநிலையே – அகம் 58/14
மடி பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின் – அகம் 73/13
போர் மடி நல் இறை பொதியிலானே – அகம் 167/20
கோட்டு_மீன் வழங்கும் வேட்டம் மடி பரப்பின் – அகம் 170/11
மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி – அகம் 191/8
வெண்ணெல் அரிநர் மடி வாய் தண்ணுமை – அகம் 204/10
மடி துயில் முனைஇய வள் உகிர் யாமை – அகம் 256/2
மடி விடு வீளை கடிது சென்று இசைப்ப – அகம் 274/9
தூது ஒய் பார்ப்பான் மடி வெள் ஓலை – அகம் 337/7
மடி விடு வீளை வெரீஇ குறு முயல் – அகம் 394/14
மாசு உண் உடுக்கை மடி வாய் இடையன் – புறம் 54/11
அழிந்த நெஞ்சம் மடி உளம் பரப்ப – புறம் 229/16
மடி வாய் தண்ணுமை இழிசினன் குரலே – புறம் 289/10
திரு மலர் அன்ன புது மடி கொளீஇ – புறம் 390/15
அகன்று மடி கலிங்கம் உடீஇ செல்வமும் – புறம் 393/18
தனங்களின் இளையவர்-தம்மின் மும் மடி
கனம்கனம் இடைஇடை களிக்கும் கள்வன் ஆய் – கம்.பால:19 55/1,2
மடி இலா அரசினான் மார்பு உளாளோ வளர் – கம்.பால:20 8/3
முன்னின் மும் மடி ஆய் முலை வெந்து உக – கம்.ஆரண்:6 75/2
விரிந்த பேர் உதயமா மடி வெண் திங்களா – கம்.சுந்:2 54/2
தாய வேலையின் இரு மடி விசை கொடு தாவி – கம்.சுந்:2 146/2
ஏந்து காம வெம் கனல் உயிர்த்து இரு மடி துருத்தியின் உயிர்ப்பு ஏற – கம்.சுந்:2 208/2
கூற்றினும் மும் மடி கொன்றான் – கம்.சுந்:13 51/4
எரியின் மு மடி கொடியன சுடு சரம் எய்தான் – கம்.யுத்1:6 15/4
இற்ற தானையின் இரு மடி இகல் படை ஏவ – கம்.யுத்2:16 242/2
கொள்ளை கொண்டிட பண்டையின் மும் மடி குமைகின்ற படி நோக்கி – கம்.யுத்2:16 335/2
செய்ய கண் பொழி தீ சிகை இரு மடி சிறந்தன தெழிப்போடும் – கம்.யுத்2:16 344/3
முற்றுறு கடையுகத்து இடியின் மு மடி
பெற்றன பிறந்தன சிலையின் பேர் ஒலி – கம்.யுத்2:19 39/3,4
சோனை மாரியின் இரு மடி மும் மடி சொரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 66/4
சோனை மாரியின் இரு மடி மும் மடி சொரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 66/4
படை தலைவர் உற்று ஒருவர் மு மடி இராவணன் எனும் படிமையோர் – கம்.யுத்3:31 149/1
கான்று நாட்டங்கள் வட_அனற்கு இரு மடி கனல – கம்.யுத்4:35 31/4
தூற்றினான் வலி மு மடி தோற்றினான் – கம்.யுத்4:37 183/2

மேல்


மடிக்கின்றாரும் (1)

வாள் உறை விதிர்க்கின்றாரும் வாயினை மடிக்கின்றாரும்
தோள் உற தட்டி கல்லை துகள்பட துகைக்கின்றாரும் – கம்.சுந்:7 14/1,2

மேல்


மடிக்கும் (1)

மையுறு விசும்பின் தோன்றும் மேனியர் மடிக்கும் வாயர் – கம்.சுந்:7 10/2

மேல்


மடிகின்றன (1)

பண்ணின் படர் தலையில் பட மடிகின்றன பல ஆம் – கம்.யுத்2:18 140/3

மேல்


மடிகின்றனர் (1)

மாய தமர் மடிகின்றனர் எனவும் மறம் குறையா – கம்.யுத்3:31 109/2

மேல்


மடிஞ்ச (1)

மடிஞ்ச பின் உடம்பு கூட்டும் வினை என வயிர தேர்கள் – கம்.அயோ:13 52/4

மேல்


மடித்த (16)

பிறை கடை பிறக்கிட மடித்த பில வாயள் – கம்.பால:7 30/2
மண்டினாள் வெகுளியின் மடித்த வாயினாள் – கம்.அயோ:2 48/2
மடித்த பில வாய்கள்-தொறும் வந்து புகை முந்த – கம்.ஆரண்:10 49/1
வன் திறல் மருப்பின் ஆற்றல் மடித்த என் மார்பில் வந்தால் – கம்.ஆரண்:12 69/3
மடித்த வாயன் வயங்கும் உயிர்ப்பினன் – கம்.ஆரண்:14 9/1
வயின்-தொறும் வயின்-தொறும் மடித்த வாயின – கம்.கிட்:10 117/3
வானவர்கள் நந்தன வனத்தையும் மடித்த – கம்.சுந்:6 11/4
மடித்த வாயினன் வயங்கு எரி வந்து – கம்.யுத்1:11 18/1
மடித்த வாய் கொழும் புகை வழங்க மாறு இதழ் – கம்.யுத்2:16 275/1
வால் உளை புரவியன் மடித்த வாயினான் – கம்.யுத்3:20 33/2
மடித்த வாயினர் வாள் எயிற்று அரக்கர் தம் வலத்தின் – கம்.யுத்3:22 100/2
அழுந்துற மடித்த பேழ் வாய் தலை அடியுறை ஒன்று ஆக – கம்.யுத்3:28 65/4
மடித்த வாய் செழும் தலை குலம் புரண்ட வானின் மின் – கம்.யுத்3:31 92/3
எரிந்த கண்ணினன் எயிற்றிடை மடித்த வாயினன் தன் – கம்.யுத்4:37 95/2
மறந்திலது எழுந்தது மடித்த வாயது – கம்.யுத்4:37 151/3
வஞ்சர் இல்லை இ அண்டத்தின் எனும் படி மடித்த
கஞ்ச நாள்_மலர் கையினாய் அன்னை சொல் கடவா – கம்.யுத்4:40 126/1,2

மேல்


மடித்தது (2)

மடித்தது வாய் நெடு மழை கை மண் பக – கம்.அயோ:11 66/3
மடித்தது மணி வாய் ஆவி வருவது போவது ஆகி – கம்.சுந்:14 48/3

மேல்


மடித்தாய் (1)

வாய்த்தானையும் மடித்தாய் அது கண்டேன் எதிர் வந்தேன் – கம்.யுத்2:18 172/3

மேல்


மடித்தான் (3)

மறிந்தாரையும் வலித்தாரையும் மடித்தான் சிலை பிடித்தான் – கம்.ஆரண்:7 89/4
வரி சிலை வயவரை வயவரின் மடித்தான்
நிரை மணி தேர்களை தேர்களின் நெரித்தான் – கம்.சுந்:8 30/3,4
மூலத்திடை புடைத்தான் உயிர் முடித்தான் சிரம் மடித்தான் – கம்.யுத்2:18 169/4

மேல்


மடித்து (18)

யானை கை மடித்து உயவும் – குறு 388/6
வெந்து வாய் மடித்து வேல் தலைப்பெயரி – புறம் 295/2
வாய் மடித்து உரறி நீ முந்து என்னானே – புறம் 298/5
நெருப்பு எழ விழித்து வாய் மடித்து நிற்கின்றார் – கம்.ஆரண்:10 27/4
அடித்தலங்கள் கொட்டி வாய் மடித்து அடுத்து அலங்கு தோள் – கம்.கிட்:7 12/2
வலித்தான் பகு வாய் மடித்து மலை போல் தலை மண்ணிடை வீழ – கம்.சுந்:8 47/4
வம்பு இயல் சிலையை நோக்கி வாய் மடித்து உருத்து நக்கான் – கம்.சுந்:11 5/2
மண்ணுளே நோக்கி நின்று வாய் மடித்து உருத்து மாயா – கம்.சுந்:11 17/3
உயிர் உடை மேரு என்ன வாய் மடித்து உருத்து நின்றான் – கம்.யுத்1:3 144/4
வாய் மடித்து அழல் கண்-தொறும் வந்து உக – கம்.யுத்2:15 74/1
இறுக்கி பல நெடு வாய் மடித்து எரி கண்-தொறும் இழிய – கம்.யுத்2:15 184/2
வாய் மடித்து ஒடுங்கின மகர வேலையே – கம்.யுத்2:18 88/4
மரம் ஒன்று விரைவின் வாங்கி வாய் மடித்து உருத்து வள்ளல் – கம்.யுத்2:18 210/1
பலரும் வாய் மடித்து உயிர் துறந்தார்களை பார்த்தார் – கம்.யுத்3:20 65/2
படுகள பரப்பை நோக்கி பாழி வாய் மடித்து நூழில் – கம்.யுத்3:22 128/1
மடித்து வாய் இடத்து கையால் மார்பிடை குத்த வாயால் – கம்.யுத்3:22 136/3
வாய் மடித்து இரண்டு கையும் முறுக்கி தன் வயிர செம் கண் – கம்.யுத்3:24 10/1
மன் நெடும் தேர் என்று உன்னி வாய் மடித்து எயிறு தின்றான் – கம்.யுத்4:37 3/2

மேல்


மடித்தே (1)

மண்டு வெம் செரு நான் ஒரு கணத்திடை மடித்தே
கொண்டு மீள்குவென் கொற்றம் என்று இராவணன் கொதித்தான் – கம்.யுத்4:32 15/3,4

மேல்


மடிதர (3)

வாம மால் வரை மரன் இவை மடிதர வயவர் – கம்.ஆரண்:13 77/3
மயல் தரும் அவுணர் யாரும் மடிதர வரி வில் கொண்ட – கம்.கிட்:2 27/2
போன்றவர் மடிதர போந்துளான் என – கம்.கிட்:16 13/2

மேல்


மடிதல் (1)

மந்திர அம்பினால் மடிதல் வாய்மையால் – கம்.யுத்2:16 91/2

மேல்


மடிதலே (1)

வல்லது மடிதலே என்னின் மாறுதிர் – கம்.யுத்2:18 6/3

மேல்


மடிந்த (16)

சேமம் மடிந்த பொழுதின் வாய் மடுத்து – குறி 156
ஈன்று கான் மடிந்த பிணவு பசி கூர்ந்து என – நற் 29/3
இயங்குநர் மடிந்த அயம் திகழ் சிறு நெறி – நற் 257/8
மன்பதை எல்லாம் மடிந்த இரும் கங்குல் – கலி 65/3
இரவு துயில் மடிந்த தானை – அகம் 24/17
மன் உயிர் மடிந்த மழை மாறு அமையத்து – அகம் 31/4
மன் உயிர் மடிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 58/2
வழங்குநர் மடிந்த அத்தம் இறந்தோர் – அகம் 109/10
எல்லாம் மடிந்த காலை ஒரு நாள் – அகம் 122/17
கானவர் மடிந்த கங்குல் – அகம் 168/13
இல் எலி மடிந்த தொல் சுவர் வரைப்பின் – புறம் 211/19
புலி_இனம் மடிந்த கல் அளை போல – புறம் 398/10
மறிந்தன மடிந்த தேரும் வாவும் மா குழுவும் ஆவி – கம்.சுந்:10 25/3
மருந்தினும் இனிய மாமன் மடிந்த நாள் வனத்துள் வைகி – கம்.யுத்1:14 32/2
மரமும் குன்றும் மடிந்த அரக்கர்-தம் – கம்.யுத்2:19 152/1
பின்வந்தவனும் முன் மடிந்த பிழையை நோக்கி பெரும் துயரால் – கம்.யுத்3:22 227/3

மேல்


மடிந்த-போது (1)

மாயமேல் மடியும் அன்றே வாளியின் மடிந்த-போது
காய் சினத்தவரை கொன்று உடன் கழித்தோமும் ஆதும் – கம்.ஆரண்:11 62/1,2

மேல்


மடிந்ததாம் (1)

மந்திர வேள்வி போய் மடிந்ததாம் என – கம்.யுத்3:27 65/1

மேல்


மடிந்தது (1)

பந்தி பந்தியாய் மடிந்தது வானர பகுதி – கம்.யுத்2:15 198/3

மேல்


மடிந்தது-கொலோ (1)

வன்பு உல கரி மடிந்தது-கொலோ மகரமீன் – கம்.கிட்:5 2/2

மேல்


மடிந்தவே (1)

மழையும் வண்டும் மயிலும் மடிந்தவே – கம்.சுந்:6 28/4

மேல்


மடிந்தன்றால் (1)

மன் உயிர் மடிந்தன்றால் பொழுதே காதலர் – அகம் 68/10

மேல்


மடிந்தன்றே (3)

கழுது கால்கிளர ஊர் மடிந்தன்றே
உரு கெழு மரபின் குறிஞ்சி பாடி – நற் 255/1,2
கலி கெழு பாக்கம் துயில் மடிந்தன்றே
தொன்று உறை கடவுள் சேர்ந்த பராரை – நற் 303/2,3
மன்று பாடு அவிந்து மனை மடிந்தன்றே
கொன்றோர் அன்ன கொடுமையோடு இன்றே – அகம் 128/1,2

மேல்


மடிந்தன (5)

மடிந்தன பொடிந்தன மறிந்தன முறிந்த – கம்.சுந்:6 9/2
மா மரங்கள் மடிந்தன மண்ணொடு – கம்.சுந்:6 27/2
வண்டல் அம் புனல் ஆற்றின் மடிந்தன
விண்டு அலம்பு கம் நீங்கிய வெண் புனல் – கம்.சுந்:6 32/2,3
மடிந்தன மறிந்தன முறிந்தன மலை போல் – கம்.சுந்:8 28/3
சமுதரோடு மடிந்தன சார்தரும் – கம்.யுத்4:33 26/2

மேல்


மடிந்தனர் (1)

தேரோடு மடிந்தனர் செம் கதிரோன் – கம்.யுத்3:31 196/3

மேல்


மடிந்தனள் (1)

அன்னையும் கனை துயில் மடிந்தனள் அதன்_தலை – அகம் 68/9

மேல்


மடிந்தனனால் (1)

மது ஆனவன் எம்முன் மடிந்தனனால்
கதிர்தான் நிகர் கைடவன் இ கதிர் வேல் – கம்.யுத்2:18 74/2,3

மேல்


மடிந்தார் (5)

மழை தாரைகள் பட பாரிடை மடிந்தார் சிலர் உடைந்தார் – கம்.ஆரண்:7 94/4
போரிடை மடிந்தார் என்ற உரை செவி புகாத-முன்னம் – கம்.ஆரண்:10 65/2
வாள்களால் பலர் மரங்களினால் பலர் மடிந்தார் – கம்.சுந்:7 34/4
வந்த கிங்கரர் ஏ எனும் மாத்திரை மடிந்தார்
நந்தவானத்து நாயகர் ஓடினர் நடுங்கி – கம்.சுந்:7 55/1,2
மற்றை வீரரும் இந்திரசித்தொடு மடிந்தார்
இற்றை நாள் வரை யானும் மற்று இவனுமே இருந்தோம் – கம்.யுத்3:30 44/3,4

மேல்


மடிந்தால் (1)

வந்தவர்கள் வந்தவர்கள் மீள்கிலர் மடிந்தால்
வெம் திறல் அரக்கனும் விலக்க அரு வலத்தால் – கம்.சுந்:6 7/1,2

மேல்


மடிந்தான் (1)

மாலை வாளியின் கேசரி மண்ணிடை மடிந்தான் – கம்.யுத்3:22 173/4

மேல்


மடிந்திட (1)

நனி மடிந்திட அலகைகள் நாடகம் நடிப்ப – கம்.யுத்4:41 41/3

மேல்


மடிந்து (13)

ஓங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்து அன்ன – சிறு 154
உவவு மடிந்து உண்டு ஆடியும் – பட் 93
தூஉ எக்கர் துயில் மடிந்து
வால் இணர் மடல் தாழை – பட் 117,118
தொடியோர் மடிந்து என துறை புலம்பின்றே – நற் 49/2
கோட்டு_மீன் எறிந்த உவகையர் வேட்டம் மடிந்து
எமரும் அல்கினர் ஏமார்ந்தனம் என – நற் 49/5,6
மருள் நோக்கம் மடிந்து ஆங்கே மயல் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/17
பிடி மடிந்து அன்ன கல் மிசை ஊழ் இழிபு – அகம் 178/6
பிடி மடிந்து அன்ன குறும் பொறை மருங்கின் – அகம் 269/6
கழுது வழங்கு அரைநாள் காவலர் மடிந்து என – அகம் 311/4
துயில் மடிந்து அன்ன தூங்கு இருள் இறும்பின் – புறம் 126/7
கைம்_மான் வேட்டுவன் கனை துயில் மடிந்து என – புறம் 320/3
மான மா வந்த எல்லாம் மடிந்து ஒழிந்தனவோ என்றான் – கம்.யுத்3:22 23/2
என்றலும் எயிற்று பேழ் வாய் மடிந்து அடா எடுத்து நின்னை – கம்.யுத்4:37 12/1

மேல்


மடிப்பர் (1)

அலை கிளர் வாலால் பாரின் அடிப்பர் வாய் மடிப்பர் ஆண்மை – கம்.யுத்2:19 193/3

மேல்


மடிய (17)

விழவின் ஆடும் வயிரியர் மடிய
பாடு ஆன்று அவிந்த பனி கடல் புரைய – மது 628,629
உவரி ஒருத்தல் உழாஅது மடிய
புகரி புழுங்கிய புயல் நீங்கு புறவில் – குறு 391/1,2
வழங்குநர் இன்மையின் வௌவுநர் மடிய
சுரம் புல்லென்ற ஆற்ற அலங்கு சினை – அகம் 1/14,15
தாம்பு அசை குழவி வீங்கு சுரை மடிய
கனையல் அம் குரல கால் பரி பயிற்றி – அகம் 54/7,8
மானம்-அதால் பாவியேன் இவண் மடிய கடவேனோ – கம்.ஆரண்:6 103/2
பொன்றி நீர் மடிய யான் போவெனேல் அது – கம்.கிட்:16 12/3
வானையும் வென்றுளோரை வல்லையின் மடிய நூறி – கம்.சுந்:9 66/3
உடல் படைத்து அவுணர் ஆயினர் எலாம் மடிய வாள் உருவினானும் – கம்.யுத்1:2 83/2
சீரிய கிளைஞரை மடிய செற்றுளோர் – கம்.யுத்1:4 78/4
வன் திறல் எயிற்றால் கவ்வி வள் உகிர் மடிய கீளா – கம்.யுத்2:16 178/3
பல்லொடு நெடும் தலை மடிய பாதகர் – கம்.யுத்3:20 41/2
படையொடு மேலவர் மடிய பல் பரி – கம்.யுத்3:20 47/1
வல்லி ஊடு அற மறிந்தன புரவிகள் மடிய
புல்லி மண்ணிடை புரண்டன சில சில போர் ஆள் – கம்.யுத்3:22 55/2,3
வான மானங்கள் மறிந்து என தேர் எலாம் மடிய
தானும் தேருமே ஆயினன் இராவணன் தனயன் – கம்.யுத்3:22 57/3,4
வல் விலங்கல் போல் அரக்கர்-தம் குழாத்தொடு மடிய
வில் இலங்கிய வீரரை நோக்கினன் வெகுண்டான் – கம்.யுத்3:22 58/2,3
காதலின் துணைவரும் மடிய காத்து உழல் – கம்.யுத்3:24 79/2
வன்னி மன்னனை நோக்கி நீ இவர் எலாம் மடிய
என்ன காரணம் இகல் செயாதிருந்தது என்று இசைத்தான் – கம்.யுத்3:30 49/1,2

மேல்


மடியன்-மின் (1)

அடியுறை காட்டிய செல்வேன் மடியன்-மின்
அன்னேன் ஒருவனேன் யான் – கலி 140/11,12

மேல்


மடியா (6)

இரும்பு வடித்து அன்ன மடியா மென் தோல் – பெரும் 222
மல்லல் பேரூர் மடியின் மடியா
வினைஞர் தந்த வெண்ணெல் வல்சி – பெரும் 254,255
வைகு தொழில் மடியும் மடியா விழவின் – புறம் 212/5
வல் வாய் மடியா வயிர படையான் – கம்.ஆரண்:2 13/4
வாள் தாரை நெருப்பு உக வாய் மடியா
ஓட்டாய் இனி நீ உரை செய்குநரை – கம்.ஆரண்:13 17/2,3
மடியா நெறி வந்து வளம் புகுதும் – கம்.சுந்:4 9/3

மேல்


மடியாது (2)

கொடியோர் சென்ற தேஎத்து மடியாது
இனையை ஆகி செல்-மதி – அகம் 163/12,13
வசையும் கீழ்மையும் மீக்கொள கிளையொடும் மடியாது
அசைவு_இல் கற்பின் அ அணங்கை விட்டருளுதி அதன் மேல் – கம்.யுத்1:2 99/2,3

மேல்


மடியாய் (1)

மாரி என்னாய் பனி என மடியாய்
பகை வெம்மையின் அசையா ஊக்கலை – பதி 94/4,5

மேல்


மடியின் (5)

மல்லல் பேரூர் மடியின் மடியா – பெரும் 254
மல்லல் ஆவணம் மறுகு உடன் மடியின்
வல் உரை கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள் – அகம் 122/3,4
அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின்
பகல் உரு உறழ நிலவு கான்று விசும்பின் – அகம் 122/9,10
திங்கள் கல் சேர்பு கனை இருள் மடியின்
இல் எலி வல்சி வல் வாய் கூகை – அகம் 122/12,13
வளை கண் சேவல் வாளாது மடியின்
மனை செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும் – அகம் 122/15,16

மேல்


மடியும் (4)

பைம் தாது எருவின் வைகு துயில் மடியும்
செழும் தண் மனையோடு எம் இவண் ஒழிய – நற் 271/2,3
வைகு தொழில் மடியும் மடியா விழவின் – புறம் 212/5
மாயமேல் மடியும் அன்றே வாளியின் மடிந்த-போது – கம்.ஆரண்:11 62/1
கானகம் இடியுண்டு என்ன கவி_குலம் மடியும் கவ்வி – கம்.யுத்3:21 13/3

மேல்


மடியுமாறும் (2)

கேளொடு மடியுமாறும் வானவர் கிளருமாறும் – கம்.ஆரண்:12 57/2
வேரொடு மடியுமாறும் விண்ணவர் விளியுமாறும் – கம்.ஆரண்:13 118/4

மேல்


மடியேன் (1)

வெயில் என முனியேன் பனி என மடியேன்
கல் குயின்று அன்ன என் நல்கூர் வளி மறை – புறம் 196/11,12

மேல்


மடிவதே (1)

மண்டு போரிடை மடிவதே நலம் என மதித்தார் – கம்.யுத்4:32 6/4

மேல்


மடிவன (1)

மடிவன கொடிகளும் குடையும் மற்றவும் – கம்.யுத்3:22 53/2

மேல்


மடிவித்து (1)

வாளால் மடிவித்து வலித்து அடர்வான் – கம்.யுத்3:20 82/2

மேல்


மடிவு (1)

ஒடியா முறையின் மடிவு இலை ஆகி – புறம் 29/10

மேல்


மடிவுற்றார் (1)

மண்ணில் செல்வார் மேனியின் வீழ மடிவுற்றார்
எண்ணின் தீரா அன்னவை தீரும் மிடல் இல்லா – கம்.யுத்4:33 17/2,3

மேல்


மடிவை (1)

அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவை
குறும் தொடி மகளிர் குரூஉ புனல் முனையின் – அகம் 226/3,4

மேல்


மடிவையர் (1)

அலர்ந்த ஆம்பல் அக மடிவையர்
சுரியல் அம் சென்னி பூ செய் கண்ணி – பதி 27/3,4

மேல்


மடு (1)

மடு ஒத்து அங்கு அதின் வங்கமும் அன்றாய் – கம்.யுத்1:3 101/3

மேல்


மடுக்கும் (4)

காதல் குழவிக்கு ஊறு முலை மடுக்கும்
நுந்தை நும் ஊர் வருதும் – ஐங் 92/2,3
கழி உப்பு முகந்து கல் நாடு மடுக்கும்
ஆரை சாகாட்டு ஆழ்ச்சி போக்கும் – புறம் 60/7,8
கரை பொருது கடல் மடுக்கும் கடும் குருதி பேர் ஆறு காண்-மின் காண்-மின் – கம்.யுத்4:33 21/4
வாய் மடுக்கும் மா வடவையின் வயிற்றின் வன் காற்றின் – கம்.யுத்4:35 19/3

மேல்


மடுத்த (11)

யாங்கு உணர்ந்து உய்குவள்-கொல் என மடுத்த
சாந்த ஞெகிழி காட்டி – நற் 55/10,11
முகம் பட மடுத்த முளி வெதிர் நோன் காழ் – குறு 304/2
நீர் இல் அத்தத்து ஆரிடை மடுத்த
கொடும் கோல் உமணர் பகடு தெழி தெள் விளி – அகம் 17/12,13
கொண்டல் இரவின் இரும் கடல் மடுத்த
கொழு மீன் கொள்பவர் இருள் நீங்கு ஒண் சுடர் – அகம் 100/6,7
சிறுகுடி பரதவர் பெரும் கடல் மடுத்த
கடும் செலல் கொடும் திமில் போல – அகம் 330/15,16
எல்லு தொழில் மடுத்த வல் வினை பரதவர் – அகம் 340/19
அழல் எழு தித்தியம் மடுத்த யாமை – அகம் 361/11
அறியா தேஎத்து அரும் சுரம் மடுத்த
சிறியோற்கு ஒத்த என் பெரு மட தகுவி – அகம் 369/20,21
மடுத்த மா கடல் வாவும் திரை எலாம் – கம்.யுத்2:15 39/3
மண்டு வெம் குருதி ஆறு அம் மறி கடல் மடுத்த மாதோ – கம்.யுத்2:19 49/4
மார்பினும் தோளின்-மேலும் வாளி வாய் மடுத்த வாயில் – கம்.யுத்3:22 130/1

மேல்


மடுத்ததால் (1)

மாயர் உண்ட நறவு மடுத்ததால்
தூயர் என்றிலர் வைகு இடம் துன்னினால் – கம்.சுந்:13 14/2,3

மேல்


மடுத்தது (3)

வேலையே மடுத்தது அ கங்கை வெள்ளமே – கம்.அயோ:13 4/4
மத்தன் மெய் மயங்க வந்து செவி-தொறும் மடுத்தது அன்றே – கம்.யுத்3:25 17/4
காதல் நீர் ஓடி ஆடல் கரும் கடல் மடுத்தது அன்றே – கம்.யுத்3:29 42/4

மேல்


மடுத்ததும் (1)

மடுத்ததும் நாண் நுதி வைத்ததும் நோக்கார் – கம்.பால:13 34/2

மேல்


மடுத்தலின் (4)

பிற பால் என மடுத்தலின்
ஈன்ற தாயோ வேண்டாள் அல்லள் – புறம் 346/1,2
தான வாரியும் நீரொடு மடுத்தலின் தழீஇய – கம்.சுந்:2 16/3
ஆலம் அன்ன நம் அரக்கர்கள் வயங்கு எரி மடுத்தலின் அனுமன்-தன் – கம்.யுத்1:3 86/3
எங்கும் வெள்ளிடை மடுத்தலின் இழுது உடை இன மீன் – கம்.யுத்1:6 26/1

மேல்


மடுத்தவே (1)

வான யாறு ஆம் என கடல் மடுத்தவே – கம்.யுத்2:18 111/4

மேல்


மடுத்தன (1)

உப்பு உடை கடல் மடுத்தன உதிர நீர் ஓதம் – கம்.யுத்3:20 53/1

மேல்


மடுத்தனன் (1)

மல்லல் மார்பு மடுத்தனன்
புல்லு மற்று எவனோ அன்பு இலங்கடையே – நற் 174/10,11

மேல்


மடுத்தால் (1)

வையை மடுத்தால் கடல் என தெய்ய – பரி 20/42

மேல்


மடுத்தான் (1)

மடங்கல் ஐ_இருநூற்றையும் கூற்றின்-வாய் மடுத்தான் – கம்.யுத்3:22 73/4

மேல்


மடுத்திட்டு (1)

வரம்பு இல் மணி பொன் கலப்பை வயிரத்தின் கொழு மடுத்திட்டு
உரம் பொரு_இல் நிலம் வேள்விக்கு அலகு இல் பல சால் உழுதேம் – கம்.பால:13 16/3,4

மேல்


மடுத்திலாத (1)

மறைந்தன குருதி ஓடி மறி கடல் மடுத்திலாத – கம்.யுத்2:19 98/4

மேல்


மடுத்து (38)

சேமம் மடிந்த பொழுதின் வாய் மடுத்து
இரும் புனம் நிழத்தலின் சிறுமை நோனாது – குறி 156,157
மணல் மடுத்து உரறும் ஓசை கழனி – நற் 4/10
ஒளிறு வெள் அருவி ஒண் துறை மடுத்து
புலியொடு பொருத புண் கூர் யானை – நற் 65/4,5
விளையாடு இன் நகை அழுங்கா பால் மடுத்து
அலையா உலவை ஓச்சி சில கிளையா – நற் 341/3,4
குறங்கு அறுத்திடுவான் போல் கூர் நுதி மடுத்து அதன் – கலி 52/3
சிறு முத்தனை பேணி சிறு சோறு மடுத்து நீ – கலி 59/20
மடுத்து அவன் புகு-வழி மறையேன் என்று யாழொடும் – கலி 71/13
இலங்கு வால் மருப்பின் நுதி மடுத்து ஊன்றினும் – புறம் 287/6
அண்ணல் நல் ஏறு இரண்டு உடன் மடுத்து
வென்றதன் பச்சை சீவாது போர்த்த – புறம் 288/2,3
சினம் கழி மூதா கன்று மடுத்து ஊட்டும் – புறம் 323/2
வீடு சேர நீர் வேலை கால் மடுத்து
ஊடு பேரினும் உலைவு இலா நலம் – கம்.பால:2 61/1,2
தெள் விளி பாணி தீம் தேன் செவி மடுத்து இனிது சென்றார் – கம்.பால:10 11/4
தறி மடுத்து இடையிடை தண்டில் தாங்கினர் – கம்.பால:13 3/4
மாத்திரை அளவில் தாள் மடுத்து முன் பயில் – கம்.பால:13 61/1
பகல் இடைய அட்டிலில் மடுத்து எரி பரப்பும் – கம்.பால:15 27/2
மண்டபம் வையமும் வானும் வாய் மடுத்து
உண்டவன் மணி அணி உதரம் ஒத்ததே – கம்.பால:23 46/3,4
இடியின் தொடர கடல் ஏழும் மடுத்து இ ஞால – கம்.அயோ:4 115/3
துன்று திரை கடல் கங்கை மடுத்து இடை தூராதோ – கம்.அயோ:13 21/4
வீர வாள் கொழு என மடுத்து உழுதிரோ வெறி போர் – கம்.ஆரண்:8 7/2
சுனை மடுத்து உண்டு இசை முரலும் தும்பியின் – கம்.ஆரண்:12 28/2
கொடிய கொம்பினின் மடுத்து எழுதலும் குறுகி முன் – கம்.கிட்:5 5/2
கீழ் மடுத்து எடுப்பினும் கிடைத்த செய்யுமால் – கம்.கிட்:6 33/4
உரத்தினால் மடுத்து உந்துவர் பாதம் இட்டு உதைப்பர் – கம்.கிட்:7 55/1
மடுத்து மீ கொண்ட வாலி-மேல் கோல் ஒன்று வாங்கி – கம்.கிட்:7 63/3
உறு துணை கால் மடுத்து ஓடி ஓத நீர் – கம்.கிட்:10 115/2
அகை_இல் பேழ் வாய் மடுத்து அருந்துவான் என – கம்.சுந்:2 126/2
வச்சிர உடல் மறி கடலின்-வாய் மடுத்து
உச்சியின் அழுத்து-மின் உருத்து அது அன்று எனின் – கம்.சுந்:12 3/2,3
பருகு தீ மடுத்து உள்ளுற பற்றலால் – கம்.சுந்:13 11/1
மாருதி அமுத வார்த்தை செவி மடுத்து இனிது மாந்தி – கம்.யுத்1:4 103/1
எழு வேலையும் எரியொடு புகை மடுத்து ஏகி – கம்.யுத்1:6 17/2
இடும்பை எத்தனையும் மடுத்து எய்தினும் – கம்.யுத்1:8 53/3
புக்கு எரி மடுத்து இ ஊரை பொடி செய்து போயினாற்கு – கம்.யுத்1:13 15/1
காந்து எரி மடுத்து தானும் காணவே கடலை தாவி – கம்.யுத்1:14 34/3
மடுத்து ஆங்கு உற வளர்ந்தால் என வளர்க்கின்றவன் உருவம் – கம்.யுத்2:15 162/3
இடித்து உரும் ஏறு குன்றத்து எரி மடுத்து இயங்குமா-போல் – கம்.யுத்2:16 185/2
அன்று அவன் மகனோ எம் ஊர் அனல் மடுத்து அரக்கர்-தம்மை – கம்.யுத்2:16 186/3
ஊரோடு மடுத்து ஒளியோனை உறும் – கம்.யுத்3:20 75/1
அரும் கடல் கடந்து இ ஊரை அள் எரி மடுத்து வெள்ள – கம்.யுத்3:26 50/1

மேல்


மடுத்து-என்ன (1)

மங்குல் வல் உருமேற்றின்-மேல் எரி மடுத்து-என்ன
அங்கி தன் நெடும் படை தொடுத்து இராகவன் அறுத்தான் – கம்.யுத்4:37 98/3,4

மேல்


மடுப்ப (18)

பழம்படு தேறல் பரதவர் மடுப்ப
கிளை மலர் படப்பை கிடங்கில் கோமான் – சிறு 159,160
மெல் நூல் கலிங்கம் கமழ் புகை மடுப்ப
பெண் மகிழ்வு-உற்ற பிணை நோக்கு மகளிர் – மது 554,555
பெரும் தோள் சாலினி மடுப்ப ஒருசார் – மது 610
பாயல் வளர்வோர் கண் இனிது மடுப்ப
பானாள் கொண்ட கங்குல் இடையது – மது 630,631
மணம் கமழ் தேறல் மடுப்ப நாளும் – மது 780
பிணை ஏர் நோக்கின் மனையோள் மடுப்ப
தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – குறி 154,155
யானும் தாயும் மடுப்ப தேனொடு – நற் 179/5
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப
மீ பால் வெண் துகில் போர்க்குநர் பூ பால் – பரி 10/78,79
முறி தழை மகளிர் மடுப்ப மாந்தி – அகம் 348/9
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 24/32
ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 56/20
அமிழ்து என மடுப்ப மாந்தி இகழ்வு இலன் – புறம் 361/19
வேலை_வாய் மடுப்ப உண்டு மீன் எலாம் களிக்கும் மாதோ – கம்.பால:2 9/4
வான யாறு தம் அரமிய தலம்-தொறும் மடுப்ப – கம்.சுந்:2 5/4
மருப்பு உடை பொருப்பு ஏர் மாதிர களிற்றின் வரிக்கை வாய் மூக்கிடை மடுப்ப – கம்.சுந்:3 75/4
குணிப்ப_அரும் கொடும் பகழிகள் குருதி வாய் மடுப்ப
கணிப்ப_அரும் புனல் கடையுற குடித்தலின் காந்தும் – கம்.யுத்1:6 25/1,2
மற்றும் வீரர்-தம் மருமத்தின் அயில் அம்பு மடுப்ப
கொற்ற வீரமும் ஆண்_தொழில் செய்கையும் குறைந்தார் – கம்.யுத்2:15 200/1,2
கண்ணின் நீர் ஆறும் மாறா கரும் கடல் மடுப்ப கண்டான் – கம்.யுத்4:34 21/4

மேல்


மடுப்பது (1)

தான் எரி மடுப்பது நிருதர் தானையே – கம்.யுத்1:2 40/2

மேல்


மடுப்பதும் (1)

எரி உற மடுப்பதும் எதிர்ந்துளோர் பட – கம்.யுத்1:2 35/1

மேல்


மடுப்பவும் (2)

ஈனா தாயர் மடுப்பவும் உண்ணாள் – அகம் 105/6
பால் கொண்டு மடுப்பவும் உண்ணான் ஆகலின் – புறம் 310/1

மேல்


மடுப்பன (1)

கடர் எலாம் மடுப்பன பலவும் காண்டியால் – கம்.அயோ:14 30/4

மேல்


மடுப்பார் (1)

கரும்பு கவழம் மடுப்பார் நிரந்து – பரி 19/34

மேல்


மடுப்பென் (1)

மன்னனை வாழ்த்தி பின்னை வயங்கு எரி மடுப்பென் என்னா – கம்.சுந்:12 130/3

மேல்


மடுப்பேன் (1)

மதியொடு பாம்பு மடுப்பேன் மதி திரிந்த – கலி 144/22

மேல்


மடுவில் (1)

செய்களின் மடுவில் நல் நீர் சிறைகளில் நிறைய பூத்த – கம்.பால:14 53/1

மேல்


மடுவும் (1)

தடங்களும் மடுவும் சூழ்ந்த தண் நறும் சோலை சார்ந்தார் – கம்.பால:17 3/4

மேல்


மடை (23)

மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு – நெடு 124
இரு மடை கள்ளின் இன் களி செருக்கும் – நற் 59/5
கலி மடை கள்ளின் சாடி அன்ன எம் – நற் 295/7
படை மாண் பெரும் குள மடை நீர் விட்டு என – நற் 340/3
மடை மாண் செப்பில் தமிய வைகிய – குறு 9/2
மடை எதிர்கொள்ளா அஞ்சுவரு மரபின் – பதி 79/17
வையை உடைந்த மடை அடைத்த-கண்ணும் – பரி 6/82
நகில் முகடு மெழுகிய அளறு மடை திறந்து – பரி 10/73
வையை நினக்கு மடை வாய்த்தன்று – பரி 11/87
படை இடுவான்-மன் கண்டீர் காமன் மடை அடும் – கலி 109/19
செறி மடை வயிரின் பிளிற்றி பெண்ணை – அகம் 40/15
மடை அமை திண் சுரை மா காழ் வேலொடு – அகம் 119/13
மடை செலல் முன்பின் தன் படை செல செல்லாது – அகம் 248/8
செறி மடை அம்பின் வல் வில் கானவன் – அகம் 282/2
நிலை திரிபு எறிய திண் மடை கலங்கி – புறம் 25/8
கீழ்_மடை கொண்ட வாளையும் உழவர் – புறம் 42/13
மடை கலங்கி நிலை திரிந்தனவே – புறம் 97/7
மடை செறி முன்கை கடகமொடு ஈத்தனன் – புறம் 150/21
மடை வேண்டுநர்க்கு இடை அருகாது – புறம் 366/18
வரம்பு எலாம் முத்தம் தத்தும் மடை எலாம் பணிலம் மா நீர் – கம்.பால:2 2/1
மடை பெயர் அனம் என மட நடை அளக – கம்.பால:2 43/3
ஊறு பாகு மடை உடைத்து ஒண் முளை – கம்.அயோ:11 17/3
மடை பேரா சூலத்தால் மழு வாள் கொண்டு எறிந்தானும் – கம்.யுத்2:16 50/3

மேல்


மடையர் (1)

மடையர் குடையர் புகையர் பூ ஏந்தி – பரி 23/44

மேல்


மடையின் (1)

தெய்வ மடையின் தேக்கு இலை குவைஇ நும் – பெரும் 104

மேல்


மடையினள் (1)

குடை அடை நீரின் மடையினள் எடுத்த – அகம் 275/2

மேல்


மடையை (1)

தேன் உகு மடையை மாற்றி செந்தினை குறவர் முந்தி – கம்.பால:16 4/3

மேல்


மடையொடு (2)

ஒண் சுடர் விளக்கம் முந்துற மடையொடு
நன் மா மயிலின் மென்மெல இயலி – மது 607,608
பல் வேறு உருவின் சில் அவிழ் மடையொடு
சிறு மறி கொன்று இவள் நறு நுதல் நீவி – குறு 362/3,4

மேல்


மண் (195)

மண் அமை முழவின் பண் அமை சீறியாழ் – பொரு 109
மண் மருங்கினான் மறு இன்றி – பொரு 227
மண் மாறு கொண்ட மாலை வெண்குடை – சிறு 64
பைம் சாய் கொன்ற மண் படு மருப்பின் – பெரும் 209
மண் உற ஆழ்ந்த மணி நீர் கிடங்கின் – மது 351
மண் கனை முழவின் தலைக்கோல் கொண்டு – மலை 370
மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி – மலை 382
சுடு மண் தசும்பின் மத்தம் தின்ற – நற் 84/6
மண் ஆர் கண்ணின் அதிரும் – நற் 100/11
மண் ஆர் கண்ணின் இம்மென இமிரும் – நற் 139/6
மண் திணி ஞாலம் விளங்க கம்மியர் – நற் 153/2
செம்_கதிர்_செல்வன் தெறுதலின் மண் பக – நற் 164/2
ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசும் கலம் – நற் 308/9
மண் எடுத்து உண்ணும் அண்ணல் யானை – குறு 260/5
தண் அக மண் அளை செல்லும் ஊரற்கு – ஐங் 27/2
தண் அக மண் அளை நிறைய நெல்லின் – ஐங் 30/2
மண் புரை பெருகிய மரம் முளி கானம் – ஐங் 319/2
மண் உடை ஞாலத்து மன் உயிர்க்கு எஞ்சாது – பதி 15/35
மண் உடை ஞாலம் புரவு எதிர்கொண்ட – பதி 18/9
நன் கலம் தரூஉம் மண் படு மார்ப – பதி 21/19
மண் கெழு ஞாலத்து மாந்தர் ஓராங்கு – பதி 31/2
மண் புனை இஞ்சி மதில் கடந்து அல்லது – பதி 58/6
முழவு மண் புலர இரவலர் இனைய – பதி 61/9
நெடு மண் இஞ்சி நீள் நகர் வரைப்பின் – பதி 68/16
ஆண்டோர் மன்ற இ மண் கெழு ஞாலம் – பதி 69/12
மண் மிசை அவிழ் துழாய் மலர் தரு செல்வத்து – பரி 8/1
மண் பரிய வானம் வறப்பினும் மன்னுகமா – பரி 8/129
மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 10/89
ஒருதிறம் மண் ஆர் முழவின் இசை எழ – பரி 17/13
மாலை மலை மணந்து மண் துயின்ற கங்குலான் – பரி 20/7
வண்மை போல் வானம் பொழிந்த நீர் மண் மிசை – பரி 22/8
மண் கணை முழவின் இன் கண் இமிழ்விற்கு – பரி 22/36
மண் ஆர்ந்து இசைக்கும் முழவொடு கொண்ட தோள் – பரி 27/1
மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக – கலி 20/5
மயங்கு அமர் மாறு அட்டு மண் வௌவி வருபவர் – கலி 31/9
மலி திரை ஊர்ந்து தன் மண் கடல் வௌவலின் – கலி 104/1
காட்டாயேல் மண்_அகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் – கலி 144/43
போய் அவர் மண் வௌவி வந்தனர் – கலி 148/23
பெரும் களிறு உரிஞ்சிய மண் அரை யாஅத்து – அகம் 17/16
பரல் மண் சுவல முரண் நிலம் உடைத்த – அகம் 21/21
மண் கண் குளிர்ப்ப வீசி தண் பெயல் – அகம் 23/1
மண் போல் நெகிழ்ந்து அவன் கலுழ்ந்தே – அகம் 26/25
மண் உடை கோட்ட அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 64/11
மண் கனை முழவொடு மகிழ் மிக தூங்க – அகம் 76/1
மண் பக வறந்த ஆங்கண் கண் பொர – அகம் 81/6
உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து – அகம் 107/13
மண் புனை நெடும் கோடு உடைய வாங்கி – அகம் 112/3
வறுமை கூரிய மண் நீர் சிறு குள – அகம் 121/3
மண் ஆர் முழவின் கண்_அகத்து அசைத்த – அகம் 155/14
மண் பயம் பூப்ப பாஅய் – அகம் 175/17
நீர் மலி மண் அளை செறியும் ஊர – அகம் 176/12
மண் ஆர் கூந்தல் மரீஇய துயிலே – அகம் 223/16
களவன் மண் அளை செறிய அகல் வயல் – அகம் 235/11
மண் கொள் புற்றத்து அருப்பு உழை திறப்பின் – அகம் 342/5
மண் ஆர் முழவின் கண் அதிர்ந்து இயம்ப – அகம் 346/14
விரி திரை முந்நீர் மண் திணி கிடக்கை – அகம் 379/6
மண் திணிந்த நிலனும் – புறம் 2/1
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற – புறம் 3/2
தண் புனல் பரந்த பூசல் மண் மறுத்து – புறம் 7/11
இன்னா ஆக பிறர் மண் கொண்டு – புறம் 12/4
விசி பிணி கொண்ட மண் கனை முழவின் – புறம் 15/23
பிறர் மண் உண்ணும் செம்மல் நின் நாட்டு – புறம் 20/13
பசு மண் குரூஉ திரள் போல அவன் – புறம் 32/9
மண் திணி கிடக்கை தண் தமிழ் கிழவர் – புறம் 35/3
மாற்று இரு வேந்தர் மண் நோக்கினையே – புறம் 42/24
மண் ஆள் செல்வம் எய்திய – புறம் 47/10
மண் முழா மறப்ப பண் யாழ் மறப்ப – புறம் 65/1
இரு நில மண் கொண்டு சிலைக்கும் – புறம் 90/12
மண் முழா அமை-மின் பண் யாழ் நிறு-மின் – புறம் 152/14
மண் அமை முழவின் வயிரியர் – புறம் 164/12
மண் நாண புகழ் பரப்பியும் – புறம் 166/23
விசி பிணி முரசமொடு மண் பல தந்த – புறம் 179/4
மண் கெழு தானை ஒண் பூண் வேந்தர் – புறம் 197/7
எடுப்ப எழாஅய் மார்பம் மண் புல்ல – புறம் 254/2
மண் கொள வரிந்த வை நுதி மருப்பின் – புறம் 288/1
மண் முழுது அழுங்க செல்லினும் செல்லும் ஆங்கு – புறம் 332/8
கவி கை மண் ஆள் செல்வர் ஆயினும் – புறம் 337/2
அரை மண் இஞ்சி நாள்_கொடி நுடங்கும் – புறம் 341/5
குன்று தலைமணந்த மலை பிணித்து யாத்த மண்
பொதுமை சுட்டிய மூவர் உலகமும் – புறம் 357/1,2
மண் நாண புகழ் வேட்டு – புறம் 384/15
நெறிகளும் புதைய பண்டி நிறைத்து மண் நெளிய ஊர்வார் – கம்.பால:2 20/4
மா இரு மண்_மகள் மகிழ்வின் ஓங்கிட – கம்.பால:5 99/2
என்றனன் என்றலும் முனிவோடு எழுந்தனன் மண் படைத்த முனி இறுதி காலம் – கம்.பால:6 14/1
மண் கிழித்திட எழும் சுடர்கள் மண்_மகள் உடல் – கம்.பால:7 10/3
மண் கிழித்திட எழும் சுடர்கள் மண்_மகள் உடல் – கம்.பால:7 10/3
மண் உருத்து எடுப்பினும் கடலை வாரினும் – கம்.பால:7 21/1
அந்தணன் மூ_அடி மண் அருள் உண்டேல் – கம்.பால:8 15/2
நின்ற கால் மண் எலாம் நிரப்பி அப்புறம் – கம்.பால:8 25/1
மா இரு விசும்பின் கங்கை மண் மிசை கொணர்ந்தோன் மைந்த – கம்.பால:9 15/1
மண் கல திகிரி போல வாளியின் வருவ மேலோர் – கம்.பால:10 12/2
மண் வழி நடந்து அடி வருந்த போனவன் – கம்.பால:10 55/3
மலை உருவி மரம் உருவி மண் உருவிற்று ஒரு வாளி – கம்.பால:12 28/4
மண் உறு வேந்தன் செல்வம் வறியவர் முகந்து கொண்டார் – கம்.பால:13 39/4
பூ மிசை விட்டு மண் பொலிந்த பொற்பினாள் – கம்.பால:13 62/4
மண் களிப்ப நடப்பவர் வாள் முக – கம்.பால:14 48/1
மண்_மகள் தன் மார்பின் அணி வன்ன சரம் என்ன – கம்.பால:15 13/3
மண் உற விழுந்து நெடு வான் உற எழுந்து – கம்.பால:15 19/1
மண் கடந்து அமரர் வைகும் வான் கடந்தானை தான் தன் – கம்.பால:21 7/3
மண் முதல் அனைத்து உலகின் மங்கையருள் எல்லாம் – கம்.பால:22 26/1
மண் உறு திருநாளே ஒத்தது அம் மண நாளே – கம்.பால:23 38/4
மண் குடை தூளி விண் மறைப்ப ஏகினான் – கம்.பால:23 40/4
மண் உறு சுடர் மணி வயங்கி தோன்றிய – கம்.பால:23 62/1
மண் உறு முரசு இனம் வயங்கு தானையான் – கம்.பால:24 46/2
மண் உறு முரசு_இனம் மழையின் ஆர்ப்பு உற – கம்.அயோ:1 1/1
மண் உறு முரசு உடை மன்னர் மாலையில் – கம்.அயோ:2 65/3
மண் ஆள்கின்றார் ஆகி வலத்தால் மதியால் வைத்து – கம்.அயோ:3 44/1
யாமும் இ மண் இறத்தும் என்பன போல் எழுந்தன யானையே – கம்.அயோ:3 53/4
வரித்த தண் கதிர் முத்தது ஆகி இ மண் அனைத்தும் நிழற்ற மேல் – கம்.அயோ:3 54/3
மண் எனும் திருவை நீங்கி வழிக்கொளா-முன்னம் வள்ளல் – கம்.அயோ:3 88/2
வந்தவள்-தன்னை சென்னி மண் உற வணங்கி வாச – கம்.அயோ:3 108/1
வரி வில் எம்பி இ மண் அரசு ஆய் அவற்கு – கம்.அயோ:4 20/1
மகர வேலை மண் தொட்ட வண்டு ஆடு தார் – கம்.அயோ:4 24/1
மண் உற்று அயர்ந்து மறுகிற்று உடம்பு எல்லாம் – கம்.அயோ:4 93/2
மண் செய்த பாவம் உளது என்பார் மா மலர் மேல் – கம்.அயோ:4 101/1
பெற்றுடைய மண் அவளுக்கு ஈந்து பிறந்து உலகம் – கம்.அயோ:4 107/1
மண் நாட்டுநர் காக்குநர் நீக்குநர் வந்தபோதும் – கம்.அயோ:4 118/3
மண் கொடு வரும் என வழி இருந்த யாம் – கம்.அயோ:4 184/1
மழை குலம் புரை குழல் விரிந்து மண் உற – கம்.அயோ:4 197/1
மேய மண் இழந்தான் என்றும் விம்மலள் – கம்.அயோ:4 217/2
மன்-உடன் பிறந்திலென் மண் கொண்டு ஆள்கின்றான் – கம்.அயோ:5 44/2
வான் நீர் சுண்டி மண் அற வற்றி மறுகு உற்ற – கம்.அயோ:6 16/3
மீன் நீர் வேலை முரசு இயம்ப விண்ணோர் ஏத்த மண் இறைஞ்ச – கம்.அயோ:6 30/1
மாறி உலகம் வகுத்த நாள் வரம்பு கடந்து மண் முழுதும் – கம்.அயோ:6 35/3
மண் உற பணிந்து மேனி வளைத்து வாய் புதைத்து நின்றான் – கம்.அயோ:8 12/4
போக்கி மண் எறிந்து அவை புனலின் தீற்றியே – கம்.அயோ:10 45/4
சூடி சந்தனம் தோய்த்து உடை சுற்று மண்
மூடு தோட்டின் முடங்கல் நிமிர்ந்தனன் – கம்.அயோ:11 5/1,2
மறிந்து உயர் மராமரம் மண் உற்று என்னவே – கம்.அயோ:11 44/4
மடித்தது வாய் நெடு மழை கை மண் பக – கம்.அயோ:11 66/3
மீண்டும் மண் கிழிதர வீழ்ந்து கேழ் கிளர் – கம்.அயோ:11 87/2
மலையினை மண் உற அழுத்தலால் தமிழ் – கம்.அயோ:12 44/3
ஏவமும் என்பவை மண் உலகு ஆள்பவர் எண்ணாரோ – கம்.அயோ:13 17/2
மீட்டும் மண் அதனில் வீழ்ந்தான் விம்மினன் உவகை வீங்க – கம்.அயோ:13 34/2
மண் முதுகு ஆற்றவும் காண்டி வள்ளல் நீ – கம்.அயோ:14 32/4
மன் உயிர்க்கு நல்கு உரிமை மண் பாரம் நான் சுமக்க – கம்.அயோ:14 60/1
மண் முதல் பூதங்கள் மாயும் என்ற போது – கம்.அயோ:14 72/3
மண் எனும் செவிலி மேல் வைத்த கையினாள் – கம்.அயோ:14 84/3
மண் துளங்க வய அந்தகன் மனம் தளரவே – கம்.ஆரண்:1 7/4
என்ன மா மாயம் இவை ஏனம் ஆய் மண் இடந்தாய் – கம்.ஆரண்:1 59/4
வான் காப்போர் மண் காப்போர் மா நகர் வாழ் உலகம் – கம்.ஆரண்:6 118/1
மண் அளவிடு நெடு வலத்தர் வானவர் – கம்.ஆரண்:7 40/3
மண் மேலன மலை மேலன மழை மேலன மதி தோய் – கம்.ஆரண்:7 91/1
திரிசிரா எனும் சிகரம் மண் சேர்தலும் செறிந்த – கம்.ஆரண்:7 135/1
வான் உருவும் மண் உருவும் வாள் உருவி வந்தார் – கம்.ஆரண்:9 6/3
வடவாஅனல் அன்று எனின் மண் பிடர் வைத்த பாம்பின் – கம்.ஆரண்:10 134/2
மண் தான் உறும் மின்னின் மயங்கினளால் – கம்.ஆரண்:12 73/3
மறிந்தான் எருவைக்கு இறை மால் வரை போல மண் மேல் – கம்.ஆரண்:13 35/4
மண் மேல் விழுந்தான் விழலோடும் வயங்கு மான் தேர் – கம்.ஆரண்:13 36/1
மண் சுழன்றது மால் வரை சுழன்றது மதியோர் – கம்.ஆரண்:13 73/1
ஓத நீர் மண் இவை முதல ஓதிய – கம்.ஆரண்:15 15/1
மண் துயின்றன நிலைய மலை துயின்றன மறு_இல் – கம்.கிட்:1 40/1
மண் உளார் விண் உளார் மாறு உளார் வேறு உளார் – கம்.கிட்:3 3/1
வேர்த்து மண் உளோர் இரிந்து விண் உளோர்கள் விம்ம மேல் – கம்.கிட்:7 11/3
வன் தோள் குயவன் திரி மண்_கலத்து ஆழி என்ன – கம்.கிட்:7 46/4
மண் மேலினரோ புற மாதிர வீதியாரோ – கம்.கிட்:7 51/2
மண் உற்று வரி வில் ஏந்தி வருவதே போலும் மாலை – கம்.கிட்:7 81/2
மள்கல் இல் பெரும் கொடை மருவி மண் உளோர் – கம்.கிட்:10 103/1
மண் உற புக்கு அழுந்தின மாதிரம் – கம்.கிட்:11 11/2
மண் கொள் வாள் எயிற்று ஏனத்தின் வலியின வயிர – கம்.கிட்:12 6/1
வள்ளியும் மரங்களும் மலையும் மண் உற – கம்.கிட்:16 26/1
ஈசன் மண் அளந்தது ஏய்ப்ப இரும் கடல் இனிது தாவி – கம்.கிட்:17 22/2
எழுந்து ஓங்கி விண்ணொடு மண் ஒக்க இலங்கும் ஆடி – கம்.சுந்:1 41/1
மண் அடி உற்று மீது வான் உறு வரம்பின் தன்மை – கம்.சுந்:1 79/1
வடித்து ஆய் பூம் குழலாளை வான் அறிய மண் அறிய – கம்.சுந்:2 231/1
சொரிவன பல என மண் தோய் துறை பொரு குருதி சொரிந்தார் – கம்.சுந்:7 25/2
திலகம் மண் உற வணங்கினர் கோயிலின் தீர்ந்தார் – கம்.சுந்:9 5/2
மண் தொத்த நிமிர்ந்த பன்றி ஆயினும் மலைதல் ஆற்றா – கம்.சுந்:10 5/2
வாளாலே பொரல் உற்றான் இற்று அது மண் சேரா-முனம் வயிர திண் – கம்.சுந்:10 36/1
மீ தாம் நிமிர் சுடர் வயிர கைகொடு பிடியா விண்ணொடு மண் காண – கம்.சுந்:10 38/3
மண் துளங்கிட மாதிரம் துளங்கிட மதி தோய் – கம்.சுந்:11 55/3
மண் இயல் மனிதரும் குரங்கும் மற்றவும் – கம்.யுத்1:2 34/2
மண் உளாரையும் வானில் உள்ளாரையும் வகுத்தால் – கம்.யுத்1:5 38/1
மா இரும் கரத்தால் மண் மேல் அடியுறையாக வைத்து – கம்.யுத்1:7 10/2
மண்_மகள் வயிறு கீற மரம் ஒன்று வாங்கி கொண்டான் – கம்.யுத்2:15 129/4
மண் திறப்பு எய்த வீழ்ந்தான் மாருதி இமைப்பின் வந்தான் – கம்.யுத்2:16 191/4
மண் இரண்டு உற கிழிந்தது என்று இமையவர் மறுக – கம்.யுத்2:16 232/2
மண்டலம் தொடர்ந்து மண் வயங்க வந்தது ஓர் – கம்.யுத்2:16 274/3
வேரொடும் பறிந்து மண் மேல் வீழ்வதே போல வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்2:17 76/4
மண் உற விண்ணின் வீழ் மானம் போன்றன – கம்.யுத்2:18 108/4
மண் ஈரம் உற கடிது ஊர் புக வந்தார் – கம்.யுத்2:18 252/4
வான் எலாம் மண் எலாம் மறைய வந்தன – கம்.யுத்3:22 47/2
தம்தம் நல் உணர்வு ஒடுங்கினர் மண் உற சாய்ந்தார் – கம்.யுத்3:22 175/4
மழைகளும் கடல்களும் மற்றும் முற்றும் மண்
உழையவும் விசும்பவும் ஒலித்தற்கு ஒத்துள – கம்.யுத்3:24 96/1,2
மண் குலைகின்றது வானும் நடுங்கி – கம்.யுத்3:26 34/1
மண் தலம் மறி கடல் அன்ன மா படை – கம்.யுத்3:27 53/2
வான் விட்டதும் மண் விட்டதும் மறவோன் உடல் அறுமே – கம்.யுத்3:27 136/2
விண் ஆர்த்தது மண் ஆர்த்தது மேலோர் மணி முரசின் – கம்.யுத்3:27 159/1
மண் உற நடந்த தானை வளர்ந்த மா தூளி மண்ட – கம்.யுத்3:30 3/1
வற்ற நீர் வறந்து மீன் மறிந்து மண் செறிந்தவால் – கம்.யுத்3:31 90/4
மண் நிறைந்தன பேர் உடல் வானவர் – கம்.யுத்3:31 126/3
வான் நனைய மண் நனைய வளர்ந்து எழுந்த பெரும் குருதி மகர வேலை – கம்.யுத்4:33 20/1
மண் பிளந்து அழுந்த ஆடும் கவந்தத்தின் வருக்கம் கண்டான் – கம்.யுத்4:34 24/2
மாதலி பேரவன் கடவ மண் தலத்தின் அ பொழுதே வருதலோடும் – கம்.யுத்4:37 201/2
சேகு அற விளக்கி நானம் தீட்டி மண் சேர்ந்த காசை – கம்.யுத்4:40 31/2
மண் பிறந்தகம் உனக்கு நீ வான் நின்றும் வந்தாய் – கம்.யுத்4:40 110/3
மண் உறை மாதரார்க்கும் வான் உறை மடந்தைமார்க்கும் – கம்.யுத்4:42 10/3

மேல்


மண்-நின்றும் (2)

வள் உகிர் தட கை-தன்னால் மண்-நின்றும் வாங்கி அண்ணல் – கம்.சுந்:6 53/4
வலம் கொள் தோளினான் மண்-நின்றும் வான் உற எடுத்த – கம்.சுந்:12 37/3

மேல்


மண்-பால் (1)

வயிர் ஒலி வளை ஒலி வன் கார் மழை ஒலி முரசு ஒலி மண்-பால்
உயிர் உலைவு உற நிமிரும் போர் உறும் ஒலி செவியின் உணர்ந்தான் – கம்.சுந்:7 20/1,2

மேல்


மண்-பொருட்டு (1)

மண்-பொருட்டு அன்றியும் வரவும் வல்லவோ – கம்.யுத்1:2 76/4

மேல்


மண்-மேல் (6)

வதையுண்டன யானை மறிந்தன யானை மண்-மேல் – கம்.சுந்:11 28/4
தம்பியை இன்றி மாண்டு கிடப்பனோ தமையன் மண்-மேல் – கம்.யுத்2:16 153/4
மண்-மேல் நெடு மால் வரை என்ன மறிந்தார் – கம்.யுத்2:18 253/2
மண்-மேல் வைத்த காதலின் மாதா முதலோர்க்கும் – கம்.யுத்3:22 208/1
மாக வான் தட கை மண்-மேல் விழுந்தது மணி பூண் மின்ன – கம்.யுத்3:28 44/3
மண்டலம் வீழ்ந்தது என்ன வீழ்ந்தது தலையும் மண்-மேல் – கம்.யுத்3:28 54/4

மேல்


மண்-உற்ற (1)

மாசு அற மண்-உற்ற மணி ஏசும் இரும் கூந்தல் – கலி 77/16

மேல்


மண்-உறு (7)

மண்-உறு மணியின் தோன்றும் – குறு 367/6
மண்-உறு முரசின் வேந்து தொழில் விடினே – ஐங் 443/5
மண்-உறு முரசம் கண் பெயர்த்து இயவர் – பதி 19/7
மண்-உறு மணி பாய் உருவினவை – பரி 1/62
மண்-உறு திரு மணி புரையும் மேனி – புறம் 56/5
மண்-உறு மணியின் மாசு அற மண்ணி – புறம் 147/7
மண்-உறு மழி தலை தெண் நீர் வார – புறம் 280/11

மேல்


மண்-உறுத்து (1)

மகர_பகு_வாய் தாழ மண்-உறுத்து
துவர முடித்த துகள் அறும் முச்சி – திரு 25,26

மேல்


மண்_கலத்து (1)

வன் தோள் குயவன் திரி மண்_கலத்து ஆழி என்ன – கம்.கிட்:7 46/4

மேல்


மண்_மகள் (4)

மா இரு மண்_மகள் மகிழ்வின் ஓங்கிட – கம்.பால:5 99/2
மண் கிழித்திட எழும் சுடர்கள் மண்_மகள் உடல் – கம்.பால:7 10/3
மண்_மகள் தன் மார்பின் அணி வன்ன சரம் என்ன – கம்.பால:15 13/3
மண்_மகள் வயிறு கீற மரம் ஒன்று வாங்கி கொண்டான் – கம்.யுத்2:15 129/4

மேல்


மண்_அகம் (2)

காட்டாயேல் மண்_அகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் – கலி 144/43
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற – புறம் 3/2

மேல்


மண்கணை (1)

கொற்ற மண்கணை குமுற மன்னனை – கம்.அயோ:11 119/3

மேல்


மண்களில் (1)

மண்களில் தொடர்ந்து வானில் பிடித்து வள் உகிரின் மான – கம்.யுத்4:34 23/3

மேல்


மண்ட (9)

வல் வாய் உருளி கதுமென மண்ட
அள்ளல் பட்டு துள்ளுபு துரப்ப – பதி 27/11,12
நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட
இலையும் மயிரும் ஈர்ம் சாந்து நிழத்த – பரி 6/18,19
பெரும் கடலின் மண்ட உயிர் பெற்று இனிது உயிர்க்கும் – கம்.பால:22 38/2
மண்ட சிறகால் அடித்தான் சில வள் உகிரால் – கம்.ஆரண்:13 23/2
மண்தலம் கிழிந்த வாயில் மறி கடல் மோழை மண்ட
எண் திசை சுமந்த மாவும் தேவரும் இரியல்போக – கம்.சுந்:6 60/1,2
ஐய நீர் உடைத்தாய் மருங்கு அரும் கனல் மண்ட
கை கலந்து எரி கரும் கடல் கார் அகல் கடுப்ப – கம்.யுத்1:6 24/2,3
தூம்பு உறழ் குருதி மண்ட தொடர் நெடு மரங்கள் சுற்றி – கம்.யுத்2:19 57/3
மண் உற நடந்த தானை வளர்ந்த மா தூளி மண்ட
விண் உற நடக்கின்றாரும் மிதித்தனர் ஏக மேல் மேல் – கம்.யுத்3:30 3/1,2
மண்ட படு சோரியின் வாரியின் வீழ் – கம்.யுத்3:31 203/1

மேல்


மண்டபத்தில் (1)

சென்னி வான் தடவும் மண்டபத்தில் சேர்ந்து அரி – கம்.பால:5 13/3

மேல்


மண்டபத்து (1)

அ எழில் மண்டபத்து அரிகள் ஏந்திய – கம்.யுத்1:2 5/3

மேல்


மண்டபத்துள் (3)

எடுத்த மணி மண்டபத்துள் எண் தவத்து முனிவரொடும் இருந்தான் பைம் தார் – கம்.பால:12 1/3
தேன் உகு சோலை நாப்பண் செம்பொன் மண்டபத்துள் ஆங்கு ஆர் – கம்.ஆரண்:10 97/3
ஆனனம் கண்ட மண்டபத்துள் ஆய் கதிர் – கம்.சுந்:2 123/2

மேல்


மண்டபத்தை (1)

ஆடக பொன் சுடர் இமைக்கும் அணி மாடத்திடை ஓர் மண்டபத்தை அண்மி – கம்.பால:5 59/1

மேல்


மண்டபம் (27)

இன்ன பல_பல எழுத்து_நிலை_மண்டபம் – பரி 19/53
பொன் திணி மண்டபம் அல்ல பூ தொடர் – கம்.பால:3 38/1
மன்னவர் தரு திறை அளக்கும் மண்டபம்
அன்னம் மென் நடையவர் ஆடு மண்டபம் – கம்.பால:3 61/1,2
அன்னம் மென் நடையவர் ஆடு மண்டபம்
உன்ன அரும் அரு மறை ஓது மண்டபம் – கம்.பால:3 61/2,3
உன்ன அரும் அரு மறை ஓது மண்டபம்
பன்ன அரும் கலை தெரி பட்டி மண்டபம் – கம்.பால:3 61/3,4
பன்ன அரும் கலை தெரி பட்டி மண்டபம் – கம்.பால:3 61/4
மா மணி மண்டபம் மன்னி மாசு அறு – கம்.பால:5 75/1
புனை மணி மண்டபம் பொலிய எய்தினான் – கம்.பால:6 2/4
வேத பாரனும் மேவிய மண்டபம்
ஏதி மன்னர் குழாத்தொடும் எய்தினான் – கம்.பால:21 41/3,4
மன் அவை இருந்த மணி மண்டபம் அடைந்தாள் – கம்.பால:22 28/4
நிரை வளை மணவினை நிரப்பு மண்டபம்
அரைசர் தம் அரசனும் அணுகல் மேயினான் – கம்.பால:23 39/3,4
அனையவன் மண்டபம் அணுகி அம் பொனின் – கம்.பால:23 43/1
மயன் முதல் திருத்திய மணி செய் மண்டபம்
அயன் முதல் திருத்திய அண்டம் ஒத்ததே – கம்.பால:23 45/3,4
மண்டபம் வையமும் வானும் வாய் மடுத்து – கம்.பால:23 46/3
மலையிடை உதிக்கின்றாள் போல் மண்டபம் அதனில் வந்தாள் – கம்.பால:23 79/4
வரை பொரு மண்டபம் மருங்கு போயினான் – கம்.அயோ:1 85/4
வந்தனர் மௌலி சூட்டும் மண்டபம் மரபின் புக்கார் – கம்.அயோ:3 76/4
ஏத்தவை இசைக்கும் செம்பொன் மண்டபம் இனிதின் எய்தான் – கம்.அயோ:3 105/2
சிறந்து ஆர் மணி மண்டபம் செய்க என செப்புக என்றான் – கம்.ஆரண்:10 155/4
சந்து ஆர் மணி மண்டபம் தாமரையோனும் நாண – கம்.ஆரண்:10 156/4
மாணிக்க மானத்திடை மண்டபம் காண வந்தான் – கம்.ஆரண்:10 158/4
மாறு ஓர் உடல் புக்கு என மண்டபம் வந்து புக்கான் – கம்.ஆரண்:10 161/4
வாசவன் மணி முடி கவித்த மண்டபம்
ஏசுற விளங்கியது இருளை எண் வகை – கம்.சுந்:2 120/2,3
மணி கொள் குட்டிமம் மட்டித்து மண்டபம்
துணி படுத்து அயல் வாவிகள் தூர்த்து ஒளிர் – கம்.சுந்:6 24/1,2
கொடி திண் மாளிகை இடிந்தன மண்டபம் குலைந்த – கம்.சுந்:7 41/2
தேசு உலாம் மணி மண்டபம் செய்தனன் – கம்.யுத்4:39 5/4
மான் முகத்து ஒருவன் நல் நாள் மண்டபம் வயங்க கண்டான் – கம்.யுத்4:42 13/4

மேல்


மண்டபம்-அன்னதில் (1)

ஆன மா மணி மண்டபம்-அன்னதில்
தானை மன்னன் தமரொடும் சார்ந்தனன் – கம்.பால:21 44/1,2

மேல்


மண்டல (6)

மண்டல வேந்தர் வந்து நெருங்கினர் மருங்கு மாதோ – கம்.பால:14 74/4
மண்டல மகர வேலை அமுதொடும் வந்தது என்ன – கம்.ஆரண்:10 162/2
மண்டல மதிலும் கொற்ற வாயிலும் மணியின் செய்த – கம்.சுந்:1 2/2
மண்டல சுடராம் என கேடகம் வாங்கினன் வாளோடும் – கம்.யுத்2:16 331/4
வளையும் மண்டல பிறை என நின்றது அ வரி வில் – கம்.யுத்3:22 68/4
மண்டல மதியின் நாப்பண் மான் இருந்து-என்ன மானம் – கம்.யுத்4:40 34/1

மேல்


மண்டலங்கள் (2)

மண்டலங்கள் பன்னிரண்டும் நால்_ஐந்து ஆய் பொலிந்த என வயங்க மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 3/4
மண்டலங்கள் மூன்றின் மேல் என்றும் மலராத – கம்.ஆரண்:15 44/3

மேல்


மண்டலங்களை (1)

மண்டலங்களை மாறுகொண்டு இமைத்தன வானில் – கம்.யுத்2:16 247/4

மேல்


மண்டலத்து (2)

வட்ட மண்டலத்து அரிது வாழ்வு எனா – கம்.கிட்:3 51/3
மண்டலத்து உறையும் சோதி வள்ளலே மறையின் வாழ்வே – கம்.யுத்1:7 7/2

மேல்


மண்டலம் (21)

மண்டலம் விதிமுறை வகுத்து மென் மலர் – கம்.பால:23 84/2
மண்டலம் தரு மதி கெழு மழை முகில் அனைய – கம்.அயோ:1 54/1
மண்டலம் நிறைந்து போய் வழிந்து சோரவே – கம்.அயோ:14 52/4
மண்டலம் பல மண்ணிடை கிடந்து என மணியின் – கம்.ஆரண்:13 89/3
மண்டலம் உதயம் செய்த மரகத கிரி அனானை – கம்.கிட்:3 17/4
மண்டலம் தொடுவது அம் மலையின்-மேல் மலை என – கம்.கிட்:5 1/3
மண்டலம் உலகில் வந்து கிடந்தது அம் மதியின் மீதா – கம்.கிட்:7 146/3
ஏயின் மண்டலம் எள் இட இடம் இன்றி இரியும் – கம்.கிட்:12 23/3
மண்டலம் வதனம் என்று வைத்தனன் விதியே நீ அ – கம்.கிட்:13 58/3
மண்டலம் மறைந்து உறைந்து அனைய மாண்பது – கம்.கிட்:14 30/2
மனையின் மாட்சி குலாம் மலை மண்டலம்
வினையின் நீங்கிய பண்பினர் மேயினார் – கம்.கிட்:15 50/2,3
மண்டலம் இரண்டொடும் மாறு கொண்டவே – கம்.சுந்:4 102/4
மண்டலம் திரிந்து ஒரு மரத்தினால் உயிர் – கம்.சுந்:7 61/3
மண்டலம் குளிர்ந்த மீளா நரகமும் குளிர்ந்த மாதோ – கம்.சுந்:12 125/4
மண்டலம் தரு கதிரவன் வந்து போய் மறையும் – கம்.யுத்1:3 12/1
மண்டலம் தொடர் வயங்கு வெம் கதிரவன்-தன்னை – கம்.யுத்2:15 246/3
மண்டலம் தொடர்ந்து மண் வயங்க வந்தது ஓர் – கம்.யுத்2:16 274/3
மண்டலம் விழுந்தன போன்ற மண்ணினே – கம்.யுத்2:18 106/4
மண்டலம் திரிந்த-போதும் மறி கடல் மறைந்த-போதும் – கம்.யுத்2:19 297/3
மண்டலம் வீழ்ந்தது என்ன வீழ்ந்தது தலையும் மண்-மேல் – கம்.யுத்3:28 54/4
சுரிக்கும் மண்டலம் தூங்கு நீர் சுரிப்பு உற வீங்க – கம்.யுத்4:35 30/1

மேல்


மண்டலமும் (1)

சீத மதி மண்டலமும் ஏனை உளவும் திண் – கம்.யுத்4:36 7/3

மேல்


மண்டலால் (2)

மலையின் உள்ள எலாம் கொண்டு மண்டலால்
விலையின்_மாதரை ஒத்தது அ வெள்ளமே – கம்.பால:1 6/3,4
வண்டு உளர் நறு மத மழையும் மண்டலால்
உண்டவர் பெரும் களி உறலின் ஓதியர் – கம்.கிட்:1 12/2,3

மேல்


மண்டவுதரத்தவள் (1)

மண்டவுதரத்தவள் மலர் குழல் பிடித்து – கம்.சுந்:6 4/3

மேல்


மண்டாத (2)

மண்டாத சொல்லி தொடாஅல் தொடீஇய நின் – கலி 90/2
மண்டாத கூறி மழ குழக்கு ஆகின்றே – கலி 108/21

மேல்


மண்டி (21)

அறு வேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி
அவுணர் நல் வலம் அடங்க கவிழ் இணர் – திரு 58,59
வலம் படு குழூஉ நிலை அதிர மண்டி
நெய்த்தோர் தொட்ட செம் கை மறவர் – பதி 49/9,10
பூரிய மாக்கள் உண்பது மண்டி
நார் அரி நறவம் உகுப்ப நலன் அழிந்து – பரி 6/48,49
புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான் சனம் மண்டி – பரி 10/9
புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான் சனம் மண்டி
தாளித நொய் நூல் சரணத்தர் மேகலை – பரி 10/9,10
மாறு ஏற்று சிலைப்பவை மண்டி பாய்பவையாய் – கலி 106/8
நெல்லி நீள் இடை எல்லி மண்டி
நல் அமர் கடந்த நாண் உடை மறவர் – அகம் 67/7,8
உறு நோய் வருத்தமொடு உணீஇய மண்டி
படி முழம் ஊன்றிய நெடு நல் யானை – அகம் 119/17,18
குயில் காழ் சிதைய மண்டி அயில் வாய் – அகம் 167/18
கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர் – புறம் 6/12
நுதி முகம் மழுங்க மண்டி ஒன்னார் – புறம் 31/7
மாடம் மயங்கு எரி மண்டி கோடு இறுபு – புறம் 373/20
மண்டி ஓடினார் சிலர் நெடும் கட கரி வயிற்று – கம்.ஆரண்:7 138/1
மண்டி ஓடின வாலி மகற்கு அமர் – கம்.கிட்:11 16/2
மண்டி ஓடினர் வானர வீரரே – கம்.யுத்2:15 59/4
அடித்து உயிர் குடிப்பென் என்னா அனல் விழித்து ஆர்த்து மண்டி
கொடி தடம் தேரின் முன்னர் குதித்து எதிர் குறுகி நின்றான் – கம்.யுத்2:16 185/3,4
ஆடல் மா களிறும் மாவும் கடாவினர் ஆர்த்து மண்டி
மூடினார் மூடினாரை முறைமுறை துணித்து வாகை – கம்.யுத்2:19 92/2,3
உதிர்ந்தன தலைகள் மண்டி ஓடின உதிர நீத்தம் – கம்.யுத்2:19 93/3
அ கணத்து ஆர்த்து மண்டி ஆயிரம்_கோடி தேரும் – கம்.யுத்3:22 36/1
மான்_குலம் வெரு கொள மயங்கி மண்டி வான் – கம்.யுத்3:24 94/3
மாதிரம் ஒன்றின் நின்று மாறு ஒரு திசை-மேல் மண்டி
ஓத நீர் செல்வது அன்ன தானையை உணர்வு கூட்டி – கம்.யுத்3:30 9/1,2

மேல்


மண்டிட (1)

பிதிர்ந்து சாறு பெரும் துறை மண்டிட
சிதர்ந்து சிந்தி அழிந்தன தேம் கனி – கம்.அயோ:11 19/1,2

மேல்


மண்டிய (8)

உதியன் மண்டிய ஒலி தலை ஞாட்பின் – நற் 113/9
காவிரி மண்டிய சேய் விரி வனப்பின் – பதி 73/11
பொங்கடி படி கயம் மண்டிய பசு மிளை – அகம் 44/17
பார் உடை மருங்கின் ஊறல் மண்டிய
வன்_புலம் துமிய போகி கொங்கர் – அகம் 79/4,5
சகடம் மண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்து – அகம் 136/5
அறத்தின் மண்டிய மற போர் வேந்தர் – புறம் 62/7
மண்டிய பேர் ஒளி வயங்கி வீசலால் – கம்.ஆரண்:10 20/2
மண்டிய செருவில் மான தோள்களால் வாரி வாரி – கம்.சுந்:2 209/2

மேல்


மண்டில (2)

மண்டில சடை முடி துளக்கி வாய்மையாய் – கம்.யுத்1:4 48/3
மண்டில வரி சிலை வானவில்லொடும் – கம்.யுத்4:37 78/1

மேல்


மண்டிலங்களை (1)

மண்டிலங்களை மேருவில் குவித்து-என வயங்கும் – கம்.யுத்4:35 21/3

மேல்


மண்டிலத்தில் (1)

குஞ்சித அடிகள் மண்டிலத்தில் கூட்டுற – கம்.யுத்4:41 93/3

மேல்


மண்டிலத்தின்-மேல் (1)

இந்து மண்டிலத்தின்-மேல் இரவி மண்டிலம் – கம்.யுத்4:37 61/3

மேல்


மண்டிலத்து (6)

அடி படு மண்டிலத்து ஆதி போகிய – மது 390
விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து
முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலைஇய – நெடு 161,162
இரு வேறு மண்டிலத்து இலக்கம் போல – பரி 13/8
எள் அற இயற்றிய நிழல்_காண்_மண்டிலத்து – அகம் 71/13
பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகு வாய் மண்டிலத்து
வயிர் இடைப்பட்ட தெள் விளி இயம்ப – அகம் 269/17,18
மலர் வாய் மண்டிலத்து அன்ன நாளும் – புறம் 175/9

மேல்


மண்டிலம் (41)

பகல் செய் மண்டிலம் பாரித்து ஆங்கு – பெரும் 442
வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி – மது 190
விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம்
இரு கோல் குறிநிலை வழுக்காது குடக்கு ஏர்பு – நெடு 73,74
பல் கதிர் மண்டிலம் கல் சேர்பு மறைய – குறி 216
சேய் விசும்பு இவர்ந்த செழும் கதிர் மண்டிலம்
மால் வரை மறைய துறை புலம்பின்றே – நற் 67/1,2
பல் கதிர் மண்டிலம் பகல் செய்து ஆற்றி – நற் 69/1
செல் சுடர் மழுங்க சிவந்து வாங்கு மண்டிலம்
கல் சேர்பு நண்ணி படர் அடைபு நடுங்க – நற் 117/5,6
புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம்
எல்லாம் தந்ததன்-தலையும் பையென – நற் 152/4,5
கல் சேர் மண்டிலம் சிவந்து நிலம் தணிய – நற் 187/2
இரவு தலை மண்டிலம் பெயர்ந்து என உரவு திரை – நற் 375/7
கடல் சூழ் மண்டிலம் பெறினும் – குறு 300/7
தேயா_மண்டிலம் காணுமாறு இன்று – பரி 17/32
நிழல்_காண்_மண்டிலம் நோக்கி – பரி 21/23
இவட்கே செய்வு-உறு மண்டிலம் மையாப்பது போல் – கலி 7/7
வயக்கு-உறு மண்டிலம் வட_மொழி பெயர் பெற்ற – கலி 25/1
விரி கதிர் மண்டிலம் வியல் விசும்பு ஊர்தர – கலி 71/1
மை அறு மண்டிலம் வேட்டனள் வையம் – கலி 141/12
வானம் ஊர்ந்த வயங்கு ஒளி மண்டிலம்
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் அம் காட்டு – அகம் 11/1,2
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் மண்டிலம்
புலம்_கடை மடங்க தெறுதலின் ஞொள்கி – அகம் 31/1,2
முந்நீர் மண்டிலம் ஆதி ஆற்றா – அகம் 104/5
அகல் வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே – அகம் 122/11
மண்டிலம் மழுக மலை நிறம் கிளர – அகம் 260/1
வயங்கு கதிர் விரிந்த உரு கெழு மண்டிலம்
கயம் கண் வறப்ப பாஅய் நன் நிலம் – அகம் 263/2,3
தண் கதிர் மண்டிலம் அவிர் அற சாஅய் – அகம் 277/1
மழுகு சுடர் மண்டிலம் மா மலை மறைய – அகம் 363/3
இலங்கு சுடர் மண்டிலம் புலம் தலைப்பெயர்ந்து – அகம் 367/1
சுடர் கெழு மண்டிலம் அழுங்க ஞாயிறு – அகம் 378/14
அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம்
நிழல் சூன்று உண்ட நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 381/5,6
யாங்கனம் ஒத்தியோ வீங்கு செலல் மண்டிலம்
பொழுது என வரைதி புறக்கொடுத்து இறத்தி – புறம் 8/6,7
நாகத்து அன்ன பாகு ஆர் மண்டிலம்
தமவே ஆயினும் தம்மொடு செல்லா – புறம் 367/1,2
அன்று உறைந்து அலர் கதிர் பரிதி மண்டிலம் அகன் – கம்.பால:7 4/3
மாறு_இல் மண்டிலம் நிரம்பிய மாணிக்க மணி_கல் – கம்.அயோ:10 15/3
ஒளி கறை மண்டிலம் ஒத்துளது ஆங்கு ஓர் – கம்.ஆரண்:14 37/3
இயலும் மண்டிலம் இகந்து எனையவும் தவிர மேல் – கம்.கிட்:5 13/2
முகமே ஒத்தது மூரி மண்டிலம் – கம்.கிட்:8 19/4
பருதி மண்டிலம் என பொலி முகத்தினன் பல் கால் – கம்.யுத்1:6 12/2
மீன்_குலம் குலைந்து உக வெயிலின் மண்டிலம்
தான் குலைந்து உயர் மதி தழுவ தன்னுழை – கம்.யுத்3:24 94/1,2
எல்லவன் கதிர் மண்டிலம் மாறு கொண்டு இமைக்கும் – கம்.யுத்4:32 2/2
ஒற்ற வானகம் உதய மண்டிலம் என ஒளிர – கம்.யுத்4:32 8/2
மாறு ஓர் வெய்யோன் மண்டிலம் ஒக்கின்றது காணீர் – கம்.யுத்4:33 19/4
இந்து மண்டிலத்தின்-மேல் இரவி மண்டிலம்
வந்து-என வந்தது அம் மான தேர்-அரோ – கம்.யுத்4:37 61/3,4

மேல்


மண்டிலமும் (1)

பரிப்பு சூழ்ந்த மண்டிலமும்
வளி திரிதரு திசையும் – புறம் 30/3,4

மேல்


மண்டின (1)

வரை உறு பிண பெரும் பிறக்கம் மண்டின
கரை உறு நெடும் கடல் தூர்ப்ப காண்டியால் – கம்.சுந்:5 58/3,4

மேல்


மண்டினர் (1)

கலவியின் சுரை கண்டிலர் மண்டினர் கடல்-மேல் – கம்.சுந்:13 20/4

மேல்


மண்டினாள் (1)

மண்டினாள் வெகுளியின் மடித்த வாயினாள் – கம்.அயோ:2 48/2

மேல்


மண்டு (40)

மண்டு அமர் கடந்த நின் வென்று ஆடு அகலத்து – திரு 272
மண்டு அமர் நசையொடு கண்படை பெறாஅது – முல் 67
காழ் மண்டு எஃகமொடு கணை அலை கலங்கி – மது 739
காழ் மண்டு எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்து என – மலை 129
கடல் மண்டு அழுவத்து கயவாய் கடுப்ப – மலை 528
தென் திசை நோக்கி திரிதர்_வாய் மண்டு கால் சார்வா – பரி 10/121
மண்டு அமர் பல கடந்து மதுகையால் நீறு அணிந்து – கலி 1/8
அன்னையோ மண்டு அமர் அட்ட களிறு அன்னான் தன்னை ஒரு – கலி 61/18
மண்டு நீர் ஆரா மலி கடல் போலும் நின் – கலி 73/19
மீளும் புகர் ஏற்று தோற்றம் காண் மண்டு அமருள் – கலி 104/48
கயம் மண்டு பகட்டின் பருகி காண்வர – அகம் 37/11
குயம் மண்டு ஆகம் செம் சாந்து நீவி – அகம் 48/11
வெளிறு இல் கற்பின் மண்டு அமர் அடு-தொறும் – அகம் 106/11
மண்டு அமர் அழுவத்து எல்லி கொண்ட – அகம் 111/13
கழை மாய் காவிரி கடல் மண்டு பெருந்துறை – அகம் 123/11
மலை மருள் யானை மண்டு அமர் ஒழித்த – அகம் 177/15
மணி மண்டு பவளம் போல காயா – அகம் 374/13
மண்டு அமர் பரிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 75/6
மண்டு அமர் அட்ட மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 213/1
மண்டு அமர் கடக்கும் தானை – புறம் 226/5
கடல் மண்டு புனலின் இழுமென சென்று – புறம் 237/18
மண்டு அமர்க்கு உடைந்தனன் ஆயின் உண்ட என் – புறம் 278/4
கடல் மண்டு தோணியின் படை முகம் போழ – புறம் 299/3
மண்டு உற்ற மலிர் நோன் தாள் – புறம் 382/2
மண்டு நீர் நெடு நகர் மாந்தர் போயினார் – கம்.அயோ:14 136/2
மண்டு அமர் யானே செய்து இ மானிடன் வலியை நீக்கி – கம்.ஆரண்:7 66/3
மண்டு ஆர் அமர்தான் வழங்காமையின் வச்சை_மாக்கள் – கம்.ஆரண்:13 39/3
மண்டு பார் அதனின் வாழ் உயிர்கள் அம் மதியினார் – கம்.கிட்:14 6/3
மண்டு அமர் புரியுமால் ஆழி மாறு உற – கம்.சுந்:3 47/4
மண்டு அமர் தொடங்கினன் வானரத்து உரு – கம்.சுந்:12 13/3
மண்டு போரில் அரக்கனை மாய்த்து எனை – கம்.சுந்:12 34/2
மண்டு அமர் தொடங்கினார் வஞ்சர் மாயையால் – கம்.சுந்:14 19/2
மண்டு அமர் இன்றொடு மடங்கும் மன் இலா – கம்.யுத்2:16 263/1
வாளி கடு வல் விசையால் எதிர் மண்டு
ஆளி தொழில் அன்னவன் மார்பின் அறைந்தான் – கம்.யுத்2:18 241/3,4
மண்டு வெம் குருதி ஆறு அம் மறி கடல் மடுத்த மாதோ – கம்.யுத்2:19 49/4
மண்டு அமர் புரிந்தனென் வலியின் ஆர் உயிர் – கம்.யுத்3:24 72/2
மண்டு போர் செய வானரர் இயற்றிய மார்க்கம் – கம்.யுத்3:30 47/2
மண்டு நாள் மறித்தும் காட்ட மன்னுயிர் அனைத்தும் வாரி – கம்.யுத்3:31 230/3
மண்டு போரிடை மடிவதே நலம் என மதித்தார் – கம்.யுத்4:32 6/4
மண்டு வெம் செரு நான் ஒரு கணத்திடை மடித்தே – கம்.யுத்4:32 15/3

மேல்


மண்டுகின்ற (1)

மண்டுகின்ற செருவின் வழக்கு எலாம் – கம்.யுத்2:15 94/1

மேல்


மண்டுதலால் (2)

மாறாடின மா மதம் மண்டுதலால்
ஆறு ஆடின பாய் பரி யானைகளும் – கம்.யுத்2:18 24/2,3
மா வாய் திண் தேர் மண்டுதலால் நீர் மறி வேலை – கம்.யுத்4:33 8/3

மேல்


மண்டும் (8)

நின் மலை பிறந்து நின் கடல் மண்டும்
மலி புனல் நிகழ்தரும் தீம் நீர் விழவின் – பதி 48/13,14
விடேஎன் தொடீஇய செல்வார் துமித்து எதிர் மண்டும்
கடு வய நாகு போல் நோக்கி தொழு வாயில் – கலி 116/5,6
செருப்பு உடை அடியர் தெண் சுனை மண்டும்
அரும் சுரம் அரிய அல்ல வார் கோல் – அகம் 129/13,14
தள்ள_அரிய பெரு நீதி தனி ஆறு புக மண்டும்
பள்ளம் எனும் தகையானை பரதன் எனும் பெயரானை – கம்.பால:12 23/1,2
வாங்கின கொண்டு பாரில் மண்டும் மால் யாறு மான – கம்.கிட்:10 29/2
களிறு ஈர்த்து புக மண்டும் கடும் குருதி தடம் சுழிகள் காண்-மின் காண்-மின் – கம்.யுத்4:33 24/4
மண்ணின் நீர் அளவும் கல்லி நெடு மலை பறித்து மண்டும்
புண்ணின் நீர் ஆறும் பல் பேய் புது புனல் ஆடும் பொம்மல் – கம்.யுத்4:34 21/2,3
அடல் வலி அரக்கற்கு அ போழ்து அண்டங்கள் அழுந்த மண்டும்
கடல்களும் வற்ற வெற்றி கால் கிளர்ந்து உடற்றும்-காலை – கம்.யுத்4:37 18/1,2

மேல்


மண்டுற (1)

மண்டுற வீரர் எல்லாம் வருவது போவதாக – கம்.யுத்2:16 44/2

மேல்


மண்டை (16)

பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல – குறு 169/4
இமிழ் இசை மண்டை உறியொடு தூக்கி – கலி 106/2
நறவு உண் மண்டை நுடக்கலின் இறவு கலித்து – அகம் 96/1
மணி செய் மண்டை தீம் பால் ஏந்தி – அகம் 105/5
கவிழ்ந்த மண்டை மலர்க்குநர் யார் என – புறம் 103/3
பொழுது இடைப்படாஅ புலரா மண்டை
மெழுகு மெல் அடையின் கொழு நிணம் பெருப்ப – புறம் 103/9,10
பாணர் மண்டை நிறைய பெய்ம்-மார் – புறம் 115/2
இலம்படு புலவர் மண்டை விளங்கு புகழ் – புறம் 155/6
ஏலாது கவிழ்ந்த என் இரவல் மண்டை
மலர்ப்போர் யார் என வினவலின் மலைந்தோர் – புறம் 179/2,3
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ – புறம் 235/10
பலர் மீது நீட்டிய மண்டை என் சிறுவனை – புறம் 286/3
தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை
இவற்கு ஈக என்னும் அதுவும் அன்றிசினே – புறம் 289/6,7
ஆனா மண்டை வன்னி அம் துடுப்பின் – புறம் 372/7
விழவு இன்று ஆயினும் உழவர் மண்டை
இரும் கெடிற்று மிசையொடு பூ கள் வைகுந்து – புறம் 384/7,8
ஊன் கொண்ட வெண் மண்டை
ஆன் பயத்தான் முற்று அழிப்பவும் – புறம் 386/5,6
அழல் கான்று அன்ன அரும் பெறல் மண்டை
நிழல் காண் தேறல் நிறைய வாக்கி – புறம் 398/21,22

மேல்


மண்டைய (1)

மண்டைய கண்ட மான் வறை கருனை – புறம் 398/24

மேல்


மண்டையர் (1)

உச்சி குடத்தர் புத்து அகல் மண்டையர்
பொது செய் கம்பலை முது செம் பெண்டிர் – அகம் 86/8,9

மேல்


மண்டையான் (1)

தேஎம் கொண்ட வெண் மண்டையான்
வீங்கு முலை கறக்குந்து – புறம் 352/1,2

மேல்


மண்டையொடு (3)

மென் தினை புன்கம் உதிர்த்த மண்டையொடு
இரும் கதிர் அலமரும் கழனி கரும்பின் – அகம் 237/10,11
பரூஉ கள் மண்டையொடு ஊழ் மாறு பெயர – புறம் 125/3
வண்டு படு நறவின் தண்டா மண்டையொடு
வரையா பெரும் சோற்று முரி வாய் முற்றம் – புறம் 261/2,3

மேல்


மண்டோ (1)

மக்கள் இனி நின்று உளான் மண்டோ தரி மகனே – கம்.யுத்2:18 269/3

மேல்


மண்ணகத்தன (1)

மண்ணகத்தன மலைகளும் மரங்களும் மற்றும் – கம்.கிட்:7 58/1

மேல்


மண்ணகம் (1)

மண்ணகம் திரிய நின்ற மால் வரை திரிய மற்றை – கம்.ஆரண்:13 115/1

மேல்


மண்ணதோ (1)

வானதோ மண்ணதோ மற்று வெற்பதோ – கம்.கிட்:6 30/1

மேல்


மண்ணல் (1)

இன்று நின் ஒலி குரல் மண்ணல் என்றதற்கு – அகம் 369/11

மேல்


மண்ணவர் (4)

மண்ணவர் வறுமை நோய்க்கு மருந்து அன சடையன் வெண்ணெய் – கம்.பால:8 1/3
மண்ணவர் திசைகள் தூர்த்தார் மங்கலம் இசைக்கும் சங்கம் – கம்.அயோ:3 78/2
விண் நாட்டவர் மண்ணவர் விஞ்சையர் நாகர் மற்றும் – கம்.அயோ:4 118/1
மண்ணவர் இறைஞ்ச செல்லும் மாருதி மறம் உள் கூர – கம்.சுந்:1 25/2

மேல்


மண்ணா (10)

மண்ணா கூந்தல் மாசு அற கழீஇ – நற் 42/8
மண்ணா பசு முத்து ஏய்ப்ப குவி இணர் – நற் 94/5
மண்ணா ஆயின் மணம் கமழ் கொண்டு – பதி 21/32
மண்ணா மணி போல தோன்றும் என் மேனியை – கலி 41/33
மண்ணா முத்தம் அரும்பிய புன்னை – அகம் 30/13
பின்னொடு முடித்த மண்ணா முச்சி – அகம் 73/1
கண் விட தெறிக்கும் மண்ணா முத்தம் – அகம் 173/14
மண்ணா முத்தம் ஒழுக்கிய வன முலை – அகம் 247/1
கண்ணி வாடிய மண்ணா மருங்குல் – அகம் 343/6
மண்ணா வனைதல் ஒல்லுமோ நினக்கே – புறம் 228/15

மேல்


மண்ணாள் (1)

யான் போது துணைப்ப தகரம் மண்ணாள்
தன் ஓர் அன்ன தகை வெம் காதலன் – அகம் 117/11,12

மேல்


மண்ணி (13)

மாண் தலை கொடியொடு மண்ணி அமைவர – திரு 227
மணம் கமழ் மாதரை மண்ணி அன்ன – பொரு 19
ஆவுதி மண்ணி அவிர் துகில் முடித்து – மது 494
தண் நறும் தகரம் கமழ மண்ணி
ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழா – குறி 108,109
உண்ணா பைஞ்ஞிலம் பனி துறை மண்ணி
வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 31/6,7
மண்ணி மாசு அற்ற நின் கூழையுள் ஏறு அவன் – கலி 107/30
கன்று உடை மட பிடி கயம் தலை மண்ணி
சேறு கொண்டு ஆடிய வேறுபடு வய களிறு – அகம் 121/5,6
அகல் இடம் குயின்ற பல் பெயர் மண்ணி
நறு விரை மஞ்சள் ஈர்ம் புறம் பொலிய – அகம் 269/8,9
நன் மாண் விழவில் தகரம் மண்ணி
யாம் பல புணர்ப்ப சொல்லாள் காம்பொடு – அகம் 385/6,7
மண்ணி வாரா அளவை எண்ணெய் – புறம் 50/6
மூதூர் வாயில் பனி கயம் மண்ணி
மன்ற வேம்பின் ஒண் குழை மிலைந்து – புறம் 79/1,2
மண்-உறு மணியின் மாசு அற மண்ணி
புது மலர் கஞல இன்று பெயரின் – புறம் 147/7,8
மீ படர்ந்து இறந்து வன் கோல் மண்ணி
வள் பரிந்து கிடந்த என் தெண் கண் மா கிணை – புறம் 399/22,23

மேல்


மண்ணிடை (32)

மண்ணிடை யாவர் இராகவன் அன்றி மா தவம் அறத்தொடும் வளர்த்தார் – கம்.பால:3 5/2
மண்ணிடை வெட்டுவ வாள் கை மைந்தர்-தம் – கம்.பால:3 43/2
மண்ணிடை உயிர்-தொறும் வளர்ந்து தேய்வு இன்றி – கம்.பால:4 9/1
இடி ஏறுண்ட மால் வரை போல் மண்ணிடை வீழ்ந்தான் – கம்.அயோ:3 39/4
வீழும் மண்ணிடை வீழ்ந்தனர் வீந்திலர் – கம்.அயோ:4 224/2
மண்ணிடை இழிந்து ஒரு வழி கொண்டால் என – கம்.அயோ:12 31/3
மண்ணிடை விழுந்தனன் வானின் உம்பரான் – கம்.அயோ:14 56/4
மண்ணிடை கடிது பொத்துதல் வழக்கு எனலுமே – கம்.ஆரண்:1 43/4
மண்ணிடை மணியின் வந்த வஞ்சியே போல்வாள் வந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 50/4
உயரும் விண்ணிடை மண்ணிடை விழும் கிடந்து உழைக்கும் – கம்.ஆரண்:6 90/1
மண்ணிடை புழுவின் வாழும் மானிடர் வலியர் என்றாய் – கம்.ஆரண்:12 65/2
மண்ணிடை தன்னையும் மறந்து சாம்பினாள் – கம்.ஆரண்:13 51/4
மண்டலம் பல மண்ணிடை கிடந்து என மணியின் – கம்.ஆரண்:13 89/3
மண்ணிடை வைகல்-தோறும் வரம்பு இலாது ஆடும் மாக்கள் – கம்.ஆரண்:16 9/2
குளித்தன மண்ணிடை கூனல் தந்து எலாம் – கம்.கிட்:10 119/4
மடல் கொண்டு ஓங்கிய அலங்கலாய் மண்ணிடை மாக்கள் – கம்.கிட்:12 35/3
மண்ணிடை விழுந்த என்னை வானிடை வயங்கு வள்ளல் – கம்.கிட்:16 56/1
மண்ணிடை வீழ்கில மறித்தும் போகில – கம்.சுந்:2 55/2
இடி_ஏறு உண்ட மால் வரை போல் மண்ணிடை வீழ்ந்தாள் – கம்.சுந்:2 89/4
வலித்தான் பகு வாய் மடித்து மலை போல் தலை மண்ணிடை வீழ – கம்.சுந்:8 47/4
மதிக்கும் வல் எழுவினால் அரைக்கும் மண்ணிடை
குதிக்கும் வன் தலையிடை கடிக்கும் குத்துமால் – கம்.சுந்:9 36/3,4
செய்யு-மின் மண்ணிடை தேய்-மின் தின்னு-மின் – கம்.சுந்:12 1/3
மயர்வு_இல் மன் நெடும் சேவடி மண்ணிடை வைப்பின் – கம்.யுத்1:3 13/1
மண்ணிடை வானவர் வருவர் என்று அவர் – கம்.யுத்1:5 24/3
வாரியின் அமுக்கும் கையால் மண்ணிடை தேய்க்கும் வாரி – கம்.யுத்2:16 174/1
அற்று எழுந்தன விழுந்து மண்ணிடை அழுந்துகின்றன அனந்தமால் – கம்.யுத்2:19 63/4
மலை என எழுவர் வீழ்வர் மண்ணிடை புரள்வர் வானில் – கம்.யுத்2:19 193/1
மலையின் பெரியான் உடல் மண்ணிடை இட்டு – கம்.யுத்3:20 72/1
புல்லி மண்ணிடை புரண்டன சில சில போர் ஆள் – கம்.யுத்3:22 55/3
மாலை வாளியின் கேசரி மண்ணிடை மடிந்தான் – கம்.யுத்3:22 173/4
வாரும் வாரும் என்று அழைக்கும் மானிடற்கு இ மண்ணிடை
பேருமாறும் நம்மிடை பிழைக்குமாறும் எங்ஙனே – கம்.யுத்3:31 75/3,4
விரவு பொன்னினை மண்ணிடை நிறுத்தி விண்ணிடையே – கம்.யுத்4:40 119/2

மேல்


மண்ணிய (6)

மண்ணிய சென்ற ஒண் நுதல் அரிவை – குறு 292/1
வளர் திரை மண்ணிய கிளர் பொறி நாப்பண் – பரி 2/32
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்பு உற்று – அகம் 136/8
தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி – அகம் 393/23
பெண்மை நிறைந்த பொலிவொடு மண்ணிய
துகில் விரி கடுப்ப நுடங்கி தண்ணென – புறம் 337/8,9
மண்ணிய மணி நிற வண்ண வண் துழாய் – கம்.பால:24 40/2

மேல்


மண்ணில் (24)

மருள் தரும் வனத்தில் மண்ணில் வானரர் ஆகி வந்தார் – கம்.பால:5 26/3
மின் துவள்கின்றது போல மண்ணில் வீழ்ந்தாள் – கம்.அயோ:3 8/2
மறையவன் வகுத்தன மண்ணில் வானிடை – கம்.அயோ:12 9/2
மை_அறு விசும்பில் மண்ணில் மற்றும் ஓர் உலகில் முற்றும் – கம்.அயோ:13 61/1
மண்ணில் நோக்க அரு வானினில் மற்றினில் – கம்.ஆரண்:7 6/1
மண்ணில் கரனே முதலோர் உதிரத்தின் வாரி – கம்.ஆரண்:13 26/2
மற்று இனி உரைப்பது என்னே வானிடை மண்ணில் நின்னை – கம்.கிட்:3 27/1
சொற்றலும் அருக்கன் தோன்றல் சொல்லுவான் மண்ணில் விண்ணில் – கம்.கிட்:11 86/1
மா கால் விசைக்க வடம் மண்ணில் உற வாலோடு – கம்.சுந்:1 72/3
இறுத்தலும் எளிதாம் மண்ணில் யாவர்க்கும் இயக்கம் உண்டே – கம்.சுந்:2 37/2
மண்ணில் தீய மானுயர் தம்தம் வழியோடும் – கம்.சுந்:3 150/1
மா இரு நெடு வரை வாங்கி மண்ணில் இட்டு – கம்.சுந்:9 35/1
மண்ணில் கண்ட வானவரை வலியின் கவர்ந்த வரம் பெற்ற – கம்.சுந்:12 115/1
மண்ணில் சாகிலன் வானிலும் சாகிலன் வரத்தால் – கம்.யுத்1:3 14/4
வழிந்த கண்ணீரின் மண்ணில் மார்பு உற வணங்கினானை – கம்.யுத்1:4 138/2
மண்ணில் வேர் உற பற்றிய நெடு மரம் மற்றும் – கம்.யுத்1:6 28/3
மதில் புறம் கண்டு மண்ணில் மறைந்தன – கம்.யுத்2:15 24/2
மூலமே மண்ணில் மூழ்கி கிடந்தது ஓர் பொருப்பை முற்றும் – கம்.யுத்2:16 179/1
மண்ணில் திரியாத வய பரியே – கம்.யுத்3:20 96/4
மண்ணில் செல்லுதிர் இ கணத்தே எனும் மனத்தார் – கம்.யுத்3:22 179/4
வாழியார்க்கு இல்லை வாளா மயங்கலை மண்ணில் வந்தாய் – கம்.யுத்3:23 25/4
மண்ணில் நின்ற மால் யானையை வாயிடும் பசியார் – கம்.யுத்3:31 9/2
மண்ணில் செல்வார் மேனியின் வீழ மடிவுற்றார் – கம்.யுத்4:33 17/2
மண்ணில் செல்வன செல்லினும் மாசு_அற – கம்.யுத்4:37 41/1

மேல்


மண்ணின் (17)

இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என் – அகம் 32/10
மண்ணின் நீர் உலந்து வானம் மழை அற வறந்த காலத்து – கம்.பால:21 4/3
மண்ணின் மேல் விழுந்து அலறி மாழ்குவான் – கம்.அயோ:11 118/1
விரிந்து ஆர் சிறை கீழ் உற வீழ்ந்தனன் மண்ணின் விண்ணோர் – கம்.ஆரண்:13 43/1
மண்ணின் மேல் அவன் தேர் சென்ற சுவடு எலாம் மாய்ந்து – கம்.ஆரண்:13 78/1
ஊனம் உற்றிட மண்ணின் உதித்தவர் – கம்.சுந்:6 23/1
உயர்க்கும் விண் மிசை ஓங்கலின் மண்ணின் வந்து உறலின் – கம்.சுந்:7 53/2
மாருதத்தினும் மண்ணின் மற்று எவற்றினும் மாளான் – கம்.யுத்1:3 16/2
மண்ணின் நின்று மேல் மலர் அயன் உலகு உற வாழும் – கம்.யுத்1:3 43/1
மறம் கிளர் செருவில் வென்று வாழ்ந்திலை மண்ணின் மேலா – கம்.யுத்2:16 143/1
வான் உள அறத்தின் தோன்றும் சொல்_வழி வாழு மண்ணின்
ஊன் உள உடம்புக்கு எல்லாம் உயிர் உள உணர்வும் உண்டால் – கம்.யுத்2:17 20/1,2
மண்ணின் தலை உருள்கின்றன மழை ஒத்து உயர் மதமா – கம்.யுத்2:18 140/4
மண்ணின் தலை நெரியும்படி திரிகின்றன மலை-போல் – கம்.யுத்2:18 143/3
மண்ணின் தலை வானர மேனியர் வந்தார் – கம்.யுத்2:18 256/1
சுழித்து வந்து வீழ்வ என்ன மண்ணின் மீது துன்னுமால் – கம்.யுத்3:31 96/2
மண்ணின் நீர் அளவும் கல்லி நெடு மலை பறித்து மண்டும் – கம்.யுத்4:34 21/2
மண்ணின் நீத்தம் ஒத்து இழிதர தழீஇ நின்று மைந்த – கம்.யுத்4:40 112/2

மேல்


மண்ணின்-நின்றும் (1)

வாள் தலை நேமி தோன்றி மறைந்தது மண்ணின்-நின்றும்
தோட்டனன் அனுமன் மற்று அ குன்றினை வயிர தோளால் – கம்.யுத்3:24 62/3,4

மேல்


மண்ணின்-மேல் (2)

மண்ணின்-மேல் வந்த வானர சேனையின் வரம்பே – கம்.கிட்:12 24/4
வாளி மேலும் வில்லின் மேலும் மண்ணின்-மேல் வளர்ந்த மா – கம்.யுத்3:31 80/3

மேல்


மண்ணினிடையோன் (1)

வந்து மண்ணினிடையோன் எனினும் வானினிடையோர் – கம்.ஆரண்:1 16/3

மேல்


மண்ணினில் (1)

மந்திர மணியினின் பொன்னின் மண்ணினில்
அந்தரத்து அவிர் சுடர் அவை இன்று ஆயினும் – கம்.கிட்:14 32/2,3

மேல்


மண்ணினுக்கு (1)

வாரம் அன்று நின் மண்ணினுக்கு என் உடல் – கம்.கிட்:7 90/2

மேல்


மண்ணினும் (5)

மண்ணினும் நல்லள் மலர்_மகள் கலை_மகள் கலை ஊர் – கம்.அயோ:1 39/1
மண்ணினும் வானினும் மற்றை மூன்றினும் – கம்.ஆரண்:14 98/1
மண்ணினும் விசும்பினும் மருங்கினும் வலித்தார் – கம்.சுந்:8 36/3
மண்ணினும் வானினும் மற்றும் முற்றும் நின் – கம்.யுத்1:2 26/1
மண்ணினும் வானினும் மற்றை மூன்றினும் – கம்.யுத்1:3 71/3

மேல்


மண்ணினுளோர்களும் (1)

வானோர்களும் மண்ணினுளோர்களும் மற்று – கம்.யுத்2:18 52/1

மேல்


மண்ணினே (2)

மலைகளும் தலைகளும் விழுந்த மண்ணினே – கம்.ஆரண்:7 108/4
மண்டலம் விழுந்தன போன்ற மண்ணினே – கம்.யுத்2:18 106/4

மேல்


மண்ணினை (7)

மண்ணினை காக்கின்ற மன்னன் மைந்தர்கள் – கம்.பால:8 30/3
மண்ணினை மறைத்தன மலிந்த மா கொடி – கம்.அயோ:12 26/2
மண்ணினை ஓடி வளைந்தார் – கம்.சுந்:13 46/2
மண்ணினை அளந்து நின்ற மால் என வளர்ந்து நின்றான் – கம்.யுத்2:16 53/4
மண்ணினை எடுக்க எண்ணும் வானினை இடிக்க எண்ணும் – கம்.யுத்2:18 263/1
வான் விடின் விடாது மற்று இ மண்ணினை எண்ணி என்னே – கம்.யுத்2:19 237/2
மண்ணினை நோக்கிய மலரின் வைகுவாள் – கம்.யுத்4:40 57/2

மேல்


மண்ணினையே (1)

பகைவர் உண்ணா அரு மண்ணினையே
அம்பு துஞ்சும் கடி அரணால் – புறம் 20/15,16

மேல்


மண்ணினோடும் (1)

வடு கண் வார் கூந்தலாளை இராவணன் மண்ணினோடும்
எடுத்தனன் ஏகுவானை எதிர்ந்து எனது ஆற்றல்கொண்டு – கம்.ஆரண்:13 113/1,2

மேல்


மண்ணு (4)

வேறுபடு புனல் என விரை மண்ணு கலிழை – பரி 6/44
மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ் பாவை – அகம் 136/13
வார் மணி புனலால் மண்ணை மண்ணு நீர் ஆட்டும் கண்ணான் – கம்.அயோ:13 39/4
மண்ணு நீர் உகுத்தி நீ மலர்க்கையால் என்றான் – கம்.அயோ:14 77/4

மேல்


மண்ணுக்கும் (1)

மண்ணுக்கும் திசைகள் வைத்த வரம்பிற்கும் மலரோன் வைகும் – கம்.யுத்3:24 47/3

மேல்


மண்ணுநள் (1)

நெடும் சுழி நீத்தம் மண்ணுநள் போல – அகம் 62/10

மேல்


மண்ணும் (29)

பசும்_பொன் உலகமும் மண்ணும் பாழ்பட – பரி 2/3
உண்டாகிய உயர் மண்ணும்
சென்று பட்ட விழு கலனும் – புறம் 17/24,25
வண்டல் இட்டு ஓட மண்ணும் மதுகரம் மொய்க்கும் மாதோ – கம்.பால:2 12/4
மழை விழும் விழும்-தொறும் மண்ணும் கீழ் உற – கம்.பால:3 54/3
விண்ணும் மண்ணும் திசை அனைத்தும் விழுங்கி கொண்ட விரி நல் நீர் – கம்.பால:10 73/3
மண்ணும் மணி முழவு அதிர வான் அரங்கில் நடம் புரி வாள் இரவி ஆன – கம்.பால:11 16/3
மண்ணும் முழவின் ஒலி மங்கையர் பாடல் ஓதை – கம்.பால:16 44/1
மாகமும் நாகமும் மண்ணும் வென்ற வாளான் – கம்.அயோ:3 25/4
விண்ணும் மண்ணும் இ வேலையும் மற்றும் வேறு – கம்.அயோ:4 17/1
மண்ணும் நீராய் வந்த புனலை மகனே வினையேற்கு – கம்.அயோ:4 55/3
மரங்களும் மலைகளும் மண்ணும் கண் உற – கம்.அயோ:12 46/2
மீன் சுடர் விண்ணும் மண்ணும் விரிந்த போர் அரக்கர் என்னும் – கம்.ஆரண்:6 51/3
மீள_அரும் செருவில் விண்ணும் மண்ணும் என் மேல் வந்தாலும் – கம்.ஆரண்:7 62/1
மின் வானமும் மண்ணும் விளங்குவது ஓர் – கம்.ஆரண்:11 43/2
மாற்றம் என் பகர்வது மண்ணும் வானமும் – கம்.ஆரண்:12 9/1
மண்ணும் நீர் முதல் மங்கலங்களும் – கம்.கிட்:9 4/1
மலரோன் நின்றுளன் மண்ணும் விண்ணும் உண்டு – கம்.கிட்:16 35/1
மாவொடு மரனும் மண்ணும் வல்லியும் மற்றும் எல்லாம் – கம்.சுந்:1 19/1
கட்புலன் கதுவல் ஆகா வேகத்தான் கடலும் மண்ணும்
உட்பட கூடி அண்டம் உற உள செலவின் ஒற்றை – கம்.சுந்:1 24/2,3
வேர்த்தனர் திசை காப்பாளர் சலித்தன விண்ணும் மண்ணும்
தார் தனி வீரன் தானும் தனிமையும் அவர்-மேல் சார்ந்தான் – கம்.சுந்:10 24/3,4
வாழி வற்றா மறி கடலும் மண்ணும் வட-பால் வான் தோய – கம்.யுத்1:1 1/2
மண்ணும் வானமும் மற்றைய பிறவும் தன் வாய் பெய்து – கம்.யுத்2:15 224/3
வான் நகும் மண்ணும் எல்லாம் நகும் நெடு வயிர தோளான் – கம்.யுத்2:16 11/1
மேருவும் விண்ணும் மண்ணும் கடல்களும் வேண்டும் அன்றே – கம்.யுத்2:16 20/4
வருக முன் வானமும் மண்ணும் மற்றவும் – கம்.யுத்2:16 88/2
வான் எலாம் பகழி வானின் வரம்பு எலாம் பகழி மண்ணும்
தான் எலாம் பகழி குன்றின் தலை எலாம் பகழி சார்ந்தோர் – கம்.யுத்2:18 195/1,2
ஒத்து அண்டமும் மண்ணும் நடுங்க உருத்தான் – கம்.யுத்2:18 239/2
மண்ணும் நீர்க்கு வரம்பு கண்டால் அன்றி – கம்.யுத்4:41 50/3
மண்ணும் வானும் உயிர்களும் வாழுமோ – கம்.யுத்4:41 73/4

மேல்


மண்ணுமே (1)

மெய் வலி அரக்கரால் விண்ணும் மண்ணுமே
செய் தவம் இழந்தன திருவின் நாயக – கம்.பால:5 15/2,3

மேல்


மண்ணுலகு (1)

ஆக்கிய தூளி விண்ணும் மண்ணுலகு ஆக்க போனான் – கம்.பால:14 79/4

மேல்


மண்ணுவ (1)

மண்ணுவ மணி பொன் மலைய கடல் – பரி 23/23

மேல்


மண்ணுளே (2)

மண்ணுளே இழிந்தது என்ன வந்து போன மைந்தனார் – கம்.பால:13 53/2
மண்ணுளே நோக்கி நின்று வாய் மடித்து உருத்து மாயா – கம்.சுந்:11 17/3

மேல்


மண்ணுளோரையும் (1)

வாரும் உங்களுடன் வானுளோர்களையும் மண்ணுளோரையும் வர சொலும் – கம்.யுத்2:19 77/3

மேல்


மண்ணுற (1)

மண்ணுற சேற்றுள் புக்கு சுரிகின்ற மாலை குன்றம் – கம்.யுத்1:8 19/1

மேல்


மண்ணுறு (1)

மண்ணுறு காவல் திண் மதில் வாயில் – கம்.யுத்3:26 20/2

மேல்


மண்ணே (1)

மண்ணே கொள் நீ மற்றையது ஒன்றும் மற என்றான் – கம்.அயோ:3 32/4

மேல்


மண்ணை (5)

நுதி முகம் மழுகிய மண்ணை வெண் கோட்டு – அகம் 24/12
வார் மணி புனலால் மண்ணை மண்ணு நீர் ஆட்டும் கண்ணான் – கம்.அயோ:13 39/4
வரும் என நினைகையும் மண்ணை என்-வயின் – கம்.அயோ:14 43/2
வாசியை பார்க்கும் இ மண்ணை பார்க்குமால் – கம்.யுத்2:16 293/3
மயங்கினான் வள்ளல் தம்பி மற்றையோர் முற்றும் மண்ணை
முயங்கினார் மேனி எல்லாம் மூடினான் அரக்கன் மூரி – கம்.யுத்2:19 203/1,2

மேல்


மண்ணையும் (2)

மண்ணையும் வானையும் வயங்கு திக்கையும் – கம்.அயோ:12 43/1
வீழின் மீச்செலின் மண்ணையும் விண்ணையும் தொளைப்ப – கம்.யுத்2:15 226/3

மேல்


மண்ணொடு (2)

வாய் பகை கடியும் மண்ணொடு கடும் திறல் – அகம் 101/6
மா மரங்கள் மடிந்தன மண்ணொடு
தாம் அரங்க அரங்கு தகர்ந்து உக – கம்.சுந்:6 27/2,3

மேல்


மண்ணொடும் (5)

வாங்கினன் தேரிடை வைத்த மண்ணொடும்
வீங்கு தோள் மீ கொடு விண்ணின் ஏகினான் – கம்.ஆரண்:13 50/3,4
வைத்த மா நிதி மண்ணொடும் மறைந்தன வாங்கி – கம்.ஆரண்:13 72/3
மலையின்-மேல் உரும் இடித்து என்ன வான் மண்ணொடும்
குலைய மா திசைகளும் செவிடு உற குத்தினான் – கம்.கிட்:5 11/3,4
மண்ணொடும் கொண்டு போனான் வான் உயர் கற்பினாள்-தன் – கம்.சுந்:14 32/1
வளைத்து வீக்கிய வாளியால் மண்ணொடும் திண்ணம் – கம்.யுத்3:22 177/3

மேல்


மண்ணோடு (1)

மண்ணோடு உன்னோடு என் ஆம் வசையோ வலிதே என்றான் – கம்.அயோ:4 44/4

மேல்


மண்ணோடும் (1)

மறி கடல் குடித்து வானம் மண்ணோடும் பறிக்க வல்ல – கம்.யுத்3:26 8/1

மேல்


மண்ணோர் (4)

மண்ணோர் பாராது எள்ளுவர் வாளா பழி பூண்டாய் – கம்.அயோ:11 83/2
வந்ததே என்னை பெற்று வாழ்ந்தவாறு இதுவோ மண்ணோர்
தந்தையே தாயே செய்த தருமமே தவமே என்னும் – கம்.யுத்2:17 34/2,3
தேவரே முதலா மற்றை திண் திறல் நாகர் மண்ணோர்
யாவரும் வந்து நுந்தை அடி தொழுது ஏவல் செய்வார் – கம்.யுத்2:17 54/1,2
மண்ணோர் உயிரே இமையோர் வலியே – கம்.யுத்3:23 13/3

மேல்


மண்தலத்து (1)

வீற்று மண்தலத்து யாவையும் வீழ்கில யாண்டும் – கம்.கிட்:4 8/2

மேல்


மண்தலம் (4)

மண்தலம் கிழிந்த வாயில் மறி கடல் மோழை மண்ட – கம்.சுந்:6 60/1
மண்தலம் கடல் ஆகி மறைந்ததே – கம்.யுத்1:8 26/4
திரிகை ஒத்தது மண்தலம் கதிர் ஒளி தீர்ந்த – கம்.யுத்2:15 207/4
வாளி ஆர்த்தன தேர் இவர் மண்தலம்
தூளி ஆர்த்திலதால் பிணம் துன்னலால் – கம்.யுத்2:19 134/3,4

மேல்


மண்படி (1)

மண்படி செய்த தவத்தினில் வந்த – கம்.ஆரண்:14 34/1

மேல்


மண்பால் (1)

மண்பால்_அமரர் வரம்பு ஆரும் காணாத – கம்.ஆரண்:15 45/1

மேல்


மண்பால்_அமரர் (1)

மண்பால்_அமரர் வரம்பு ஆரும் காணாத – கம்.ஆரண்:15 45/1

மேல்


மண்பாலவரே-கொல் (1)

மண்பாலவரே-கொல் விளைப்பவர் மாயை என்றான் – கம்.ஆரண்:10 150/4

மேல்


மண (38)

மண இல் கமழும் மா மலை சாரல் – மலை 151
தன் அமர் ஆயமொடு நன் மண நுகர்ச்சியின் – ஐங் 379/1
நெய்ம் மாண் சிவிறியர் நீர் மண கோட்டினர் – பரி 6/34
வரு புனல் வையை மணல் தொட்டேன் தரு மண வேள் – பரி 8/61
கய வாய் நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை – பரி 8/74
வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்து அன்னார் – பரி 10/20
திரை நுரை மென் பொகுட்டு தேம் மண சாந்தின் – பரி 11/27
வாச மண துவர் வாய் கொள்வோரும் – பரி 12/22
மண முரசு எறிதர – பரி 22/15
மைந்தர் மகளிர் மண விரை தூவிற்று என்று – பரி 24/60
மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல் – கலி 14/3
மாதரார் முறுவல் போல் மண மௌவல் முகை ஊழ்ப்ப – கலி 27/4
மை தவழ் வெற்பன் மண அணி காணாமல் – கலி 39/42
மண மனையாய் என வந்த மல்லலின் மாண்பு அன்றோ – கலி 66/10
ஒலி கொண்ட சும்மையான் மண மனை குறித்து எம் இல் – கலி 68/18
மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே – கலி 70/10
மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே – கலி 70/10
மராஅம் அலைத்த மண வாய் தென்றல் – அகம் 21/12
கொயல் அரு நிலைஇய பெயல் ஏர் மண முகை – அகம் 42/2
மண மனை கமழும் கானம் – அகம் 107/21
படு மண முழவொடு பரூஉ பணை இமிழ – அகம் 136/7
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர் – அகம் 141/14
மன்ற வேங்கை மண நாள் பூத்த – அகம் 232/7
முகிலினொடு இகலுவ கடி மண முரசம் – கம்.பால:2 45/4
மழவர்-தம் மனையன மண_ஒலி இசையின் – கம்.பால:2 50/3
வீடும் விரவும் மண பந்தரும் வீணை வண்டும் – கம்.பால:3 71/3
புக்கு அவளோடும் காம புது மண மதுவின் தேறல் – கம்.பால:9 19/1
ஆனை மேல் மண_முரசு அறைக என்று ஏவினான் – கம்.பால:14 7/4
வல்லி பொரு சிற்றிடை மடந்தை மண நாள் ஆம் – கம்.பால:22 40/3
மானவர் பெருமானும் மண நினைவினன் ஆக – கம்.பால:23 19/1
கன்னலின் மண வேலை கடிகைகள் தெரிவாரும் – கம்.பால:23 31/4
மண் உறு திருநாளே ஒத்தது அம் மண நாளே – கம்.பால:23 38/4
மன்றலின் வந்து மண தவிசு ஏறி – கம்.பால:23 85/1
சிங்கம் மண தொழில் செய்த திறத்தால் – கம்.பால:23 99/3
கொற்றவன் முடி மண கோலம் காணவும் – கம்.அயோ:11 55/3
மண தொழில் புரியும் அன்றே மருத்தனை உருவம் மாற்றி – கம்.யுத்2:17 3/4
மண_வினை முடித்து என் கையை மந்திர மரபின் தொட்ட – கம்.யுத்2:17 43/3
மண பெரும் களத்தில் மோடி மங்கல வாழ்க்கை வைப்பில் – கம்.யுத்2:19 220/3

மேல்


மண_முரசு (1)

ஆனை மேல் மண_முரசு அறைக என்று ஏவினான் – கம்.பால:14 7/4

மேல்


மண_வினை (1)

மண_வினை முடித்து என் கையை மந்திர மரபின் தொட்ட – கம்.யுத்2:17 43/3

மேல்


மண_ஒலி (1)

மழவர்-தம் மனையன மண_ஒலி இசையின் – கம்.பால:2 50/3

மேல்


மணக்கும்-கால் (1)

மணக்கும்-கால் மலர் அன்ன தகையவாய் சிறிது நீர் – கலி 25/13

மேல்


மணத்தல் (1)

வருத்தம் நீங்கு அரக்கர்-தம்மில் மானிடர் மணத்தல் நங்கை – கம்.ஆரண்:6 44/3

மேல்


மணத்தலும் (1)

மணத்தலும் தணத்தலும் இலமே – குறு 168/6

மேல்


மணத்தற்கு (1)

மணத்தற்கு அரிய பணை பெரும் தோளே – குறு 100/7

மேல்


மணத்தை (1)

வள்ளல் மணத்தை மகிழ்ந்தனன் என்றால் – கம்.பால:13 30/1

மேல்


மணந்த (15)

குருகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்றே – குறு 25/5
நல்_தோள் மணந்த ஞான்றை மற்று அவன் – குறு 36/4
புலம்பு அணிந்தன்று அவர் மணந்த தோளே – குறு 50/5
மருந்து பிறிது இல்லை அவர் மணந்த மார்பே – குறு 68/4
குண குட கடலோடு ஆயிடை மணந்த
பந்தர் அந்தரம் வேய்ந்து – பதி 51/15,16
மை இருநூற்று இமை உண்கண் மான் மறி தோள் மணந்த ஞான்று – பரி 9/8
மாசு இல் வண் சேக்கை மணந்த புணர்ச்சியுள் – கலி 24/6
மறையில் தான் மருவு-உற மணந்த நட்பு அருகலான் – கலி 45/22
அணங்கு உடை நகரின் மணந்த பூவின் – அகம் 99/9
தோட்டு இரும் சுரியல் மணந்த பித்தை – அகம் 236/15
வரை_அக வெற்பன் மணந்த மார்பே – அகம் 242/22
அறையும் பொறையும் மணந்த தலைய – புறம் 118/1
மல் பக மலர்ந்த திண் தோள் வானவர் மணந்த கோல – கம்.பால:16 22/2
மணந்த பேர் அன்பரை மலரின் சேக்கையுள் – கம்.ஆரண்:10 119/1
மந்தாரம் உந்து மகரந்தம் மணந்த வாடை – கம்.சுந்:1 62/1

மேல்


மணந்த-கால் (1)

அடும்பு இவர் அணி எக்கர் ஆடி நீ மணந்த-கால்
கொடும் குழாய் தெளி என கொண்டதன் கொளை அன்றோ – கலி 132/16,17

மேல்


மணந்தவன் (1)

திருந்து இழை மென் தோள் மணந்தவன் செய்த – கலி 131/2

மேல்


மணந்தவை (1)

மணந்தவை போல வரை மலை எல்லாம் – பரி 19/81

மேல்


மணந்தனன் (1)

தொடி உடைய தோள் மணந்தனன்
கடி காவில் பூ சூடினன் – புறம் 239/1,2

மேல்


மணந்தனன்-மன் (1)

மணந்தனன்-மன் எம் தோளே – குறு 193/5

மேல்


மணந்தனை (3)

மணந்தனை அருளாய் ஆயினும் பைபய – ஐங் 83/1
மறைய செல்லும் நீ மணந்தனை விடினே – கலி 125/24
வாவே தெய்ய மணந்தனை செலற்கே – அகம் 240/15

மேல்


மணந்தார் (1)

மறு அற்ற மைந்தர் தோள் எய்தார் மணந்தார்
முறுவல் தலையளி எய்தார் நின் குன்றம் – பரி 19/92,93

மேல்


மணந்து (11)

தான் மணந்து அனையம் என விடுகம் தூதே – குறு 106/6
பல் மாண் ஆகம் மணந்து உவக்குவமே – குறு 189/7
நல்ல சொல்லி மணந்து இனி – ஐங் 22/3
தோகை ஆர் குரல் மணந்து தணந்தோரை – பரி 14/8
மாலை மலை மணந்து மண் துயின்ற கங்குலான் – பரி 20/7
மறையினின் மணந்து ஆங்கே மருவு அற துறந்த பின் – கலி 53/8
உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து
இன் சொல் அளைஇ பெயர்ந்தனன் தோழி – அகம் 102/14,15
வளம் கெழு நன் நாடு அன்ன என் தோள் மணந்து
அழுங்கல் மூதூர் அலர் எடுத்து அரற்ற – அகம் 113/7,8
தாழை மணந்து ஞாழலொடு கெழீஇ – அகம் 180/12
தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் மணந்து
இன்னும் பிறள்-வயினானே மனையோள் – அகம் 186/12,13
வன் தொழில் கொற்ற பொன்_தோள் மணந்து அரு மயிலே அன்னார் – கம்.சுந்:2 213/3

மேல்


மணப்பின் (1)

மணப்பின் மாண் நலம் எய்தி – குறு 299/7

மேல்


மணப்பு (2)

இனியே மணப்பு அரும் காமம் தணப்ப நீந்தி – அகம் 50/7
மணப்பு அரும் காமம் புணர்ந்தமை அறியார் – அகம் 112/15

மேல்


மணம் (77)

மணம் கமழ் தெய்வத்து இள நலம் காட்டி – திரு 290
மணம் கமழ் மாதரை மண்ணி அன்ன – பொரு 19
மஞ்சள் முன்றில் மணம் நாறு படப்பை – பெரும் 354
துணங்கை அம் தழூஉவின் மணம் கமழ் சேரி – மது 329
மணம் கமழ் நாற்றம் தெரு_உடன் கமழ – மது 447
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல் – மது 578
மணம் கமழ் மனை-தொறும் பொய்தல் அயர – மது 589
மணம் கமழ் தேறல் மடுப்ப நாளும் – மது 780
நாடு அறி நன் மணம் அயர்கம் சில் நாள் – குறி 232
மாஅ காவிரி மணம் கூட்டும் – பட் 116
மணம் கமழ் நாற்றம் மரீஇ யாம் இவள் – நற் 52/3
மணம் கமழ் கானல் மாண் நலம் இழந்த – நற் 167/9
மணம் கமழ் கானல் இயைந்த நம் கேண்மை – நற் 203/7
மணம் நாறு சிலம்பின் அசுணம் ஓர்க்கும் – நற் 244/4
மணம் கமழ் நறு வீ வரிக்கும் துறைவன் – நற் 267/5
மாலை மான்ற மணம் மலி வியல் நகர் – நற் 361/6
மணம் மகிழ் இயற்கை காட்டியோயே – குறு 229/7
இன் கடும் கள்ளின் மணம் இல கமழும் – குறு 330/5
ஒன்று மணம் செய்தனள் இவள் எனின் – குறு 347/5
மாலை பெய்த மணம் கமழ் உந்தியொடு – குறு 361/3
மணம் கொளற்கு இவரும் மள்ளர் போரே – குறு 364/8
புணர்ந்தோர் மெய்ம் மணம் கமழும் தண் பொழில் – ஐங் 19/2
மணம் கமழ் பொழில் குறி நல்கினள் நுணங்கு இழை – ஐங் 174/2
மணம் கமழ் தண் பொழில் மலரும் பொழுதே – ஐங் 348/3
எம் மனை வதுவை நன் மணம் கழிக என – ஐங் 399/2
மல்லல் ஆகிய மணம் கமழ் புறவே – ஐங் 414/4
மண்ணா ஆயின் மணம் கமழ் கொண்டு – பதி 21/32
வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம் – பதி 63/4
மணம் கமழ் மார்ப நின் தாள் நிழலோரே – பதி 68/20
மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை – பரி 1/24
மணம் வரு மாலையின் வட்டிப்போரை – பரி 11/56
மல்லிகை மௌவல் மணம் கமழ் சண்பகம் – பரி 12/77
பல் மணம் மன்னு பின் இரும் கூந்தலர் – பரி 19/89
மணம் நாறு நறு நுதல் மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் – கலி 14/4
மணம் நயந்தனன் அ மலை கிழவோற்கே – கலி 41/44
மணம் நாறு கதுப்பினாய் மறுத்து ஒன்று பாடித்தை – கலி 43/23
மணம் கமழ் மார்பினை மஞ்சு இவர் அடுக்கம் போழ்ந்து – கலி 49/16
மணம் கமழ் நாற்றத்த மலை நின்று பலி பெறூஉம் – கலி 52/9
மணம் கமழ் நறும் கோதை மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் – கலி 60/2
மணம் கமழ் கோதை பரிபு கொண்டு ஓச்சி – கலி 92/46
முத்து ஏர் முறுவலாய் நாம் மணம் புக்க-கால் – கலி 93/11
பெரு மணம் பண்ணி அறத்தினில் கொண்ட – கலி 96/33
பெரும் மணம் எல்லாம் தனித்தே ஒழிய – கலி 114/14
ஒரு மணம் தான் அறியும் ஆயின் எனைத்தும் – கலி 114/17
இரு மணம் கூடுதல் இல் இயல்பு அன்றே – கலி 114/21
மணம் கமழ் ஐம்பாலார் ஊடலை ஆங்கே – கலி 131/39
மணம் கமழ் பாக்கத்து பகுக்கும் – அகம் 10/12
மணம் கமழ் வியல் மார்பு அணங்கிய செல்லல் – அகம் 22/3
வதுவை நன் மணம் கழிந்த பின்றை – அகம் 86/17
மணம் கமழ் மறுகின் மணல் பெரும் குன்றே – அகம் 181/26
மணம் கமழ் முல்லை மாலை ஆர்ப்ப – அகம் 204/7
மணம் கமழ் இள மணல் எக்கர் காண்வர – அகம் 250/4
மணம் கமழ் ஐம்பால் மடந்தை நின் – அகம் 295/21
மணம் கமழ் தண் பொழில் அல்கி நெருநை – அகம் 366/14
மணம் கமழ் மால் வரை வரைந்தனர் எமரே – புறம் 151/12
நாகு இள வளையொடு பகல் மணம் புகூஉம் – புறம் 266/5
மணம் புகு வைகல் ஆகுதல் ஒன்றோ – புறம் 341/11
மணம் நாறு மார்பின் மற போர் அகுதை – புறம் 347/5
மணி கலன் நிறைந்த மணம் நாறு தேறல் – புறம் 397/14
வரம்பு இல் பேர் அழகினாளை மணம் செய்வான் வருகின்றான் என்று – கம்.பால:10 2/3
ஒலித்து ஆனை என வந்து மணம் மொழிந்தார்க்கு எதிர் உருத்த – கம்.பால:13 20/2
மன்றல் மணம் நாறு பட மாடம் நுழைகின்றார் – கம்.பால:15 24/3
மந்தாரம் முந்து மகரந்த மணம் குலாவும் – கம்.பால:16 41/1
மங்கை மா மணம் காணிய வந்து அருள் – கம்.பால:21 51/3
மலிதரு மணம் படு திருவை வாயினால் – கம்.பால:23 81/3
அற்புதன் திருவை சேரும் அரு மணம் காண புக்கார் – கம்.அயோ:3 77/3
தூவியின் மணம் நாற துணை பிரி பெடை தான் அ – கம்.அயோ:9 7/3
மணம் கிளர் மலர் வாச மாருதம் வர வீச – கம்.அயோ:9 15/1
போது மணம் நாறு குளிர் சோலை கொடு புக்கான் – கம்.ஆரண்:3 48/4
வாச மணம் நாறல் இல ஆன மணி வன் கால் – கம்.கிட்:10 76/2
மீனும் தானும் ஓர் வெறி மணம் கமழும் அ வேலை – கம்.சுந்:2 16/4
பூவையர் பலாண்டு கூற புது மணம் புணர்கின்றாரை – கம்.சுந்:2 118/4
மணம் கிளர் கற்பக சோலை வாவி-வாய் – கம்.சுந்:5 64/2
பூவின் மணம் நாறுவ புலால் கமழ்கிலாத – கம்.சுந்:6 17/2
மருங்கு அட வளர்ந்த முலை மங்கை மணம் முன்னா – கம்.யுத்1:9 12/2
மறத்தை பூண்டு வெம் பாவத்தை மணம் புணர் மணாளர் – கம்.யுத்3:31 6/2
மணம் கொள் வேல் இளம் கோளரி மானம் மீ படர்ந்தான் – கம்.யுத்4:41 5/4

மேல்


மணமும் (4)

என்றும் இனி மணமும் இலை என்று இருந்தோம் இவன் ஏற்றின் – கம்.பால:13 24/3
ஒரு மகள் மணமும் கண்டு உவப்ப உன்னினேன் – கம்.அயோ:1 28/4
மணமும் இல்லை மறை நெறி வந்தன – கம்.கிட்:7 111/1
மலரினில் மணமும் எள்ளில் எண்ணெயும் போல எங்கும் – கம்.யுத்1:3 120/3

மேல்


மணல் (208)

கானல் வெண் மணல் கடல் உலாய் நிமிர்தர – சிறு 150
பைம் காய் தூங்கும் பாய் மணல் பந்தர் – பெரும் 267
மாடம் ஓங்கிய மணல் மலி மறுகின் – பெரும் 322
முத்த வார் மணல் பொன் கழங்கு ஆடும் – பெரும் 335
நிழல் தாழ் வார் மணல் நீர் முகத்து உறைப்ப – பெரும் 379
மணி பூ முண்டகத்து மணல் மலி கானல் – மது 96
இயங்கு புனல் கொழித்த வெண் தலை குவவு மணல்
கான் பொழில் தழீஇய அடைகரை-தோறும் – மது 336,337
பனி துறை குவவு மணல் முனைஇ மென் தளிர் – மது 586
தரு மணல் முற்றத்து அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப – மது 684
இரும் களி பரந்த ஈர வெண் மணல்
செம் வரி நாரையோடு எ வாயும் கவர – நெடு 16,17
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து – நெடு 90
வரி மணல் அகன் திட்டை – பட் 60
வலை உணங்கும் மணல் முன்றில் – பட் 83
புலவு மணல் பூ கானல் – பட் 94
வரு புனல் தந்த வெண் மணல் கான்யாற்று – பட் 161
மணல் குவைஇ மலர் சிதறி – பட் 178
புனல் கால்கழீஇய மணல் வார் புறவில் – மலை 48
மணல் மடுத்து உரறும் ஓசை கழனி – நற் 4/10
மணல் காண்-தோறும் வண்டல் தைஇ – நற் 9/8
புணரி பொருத பூ மணல் அடைகரை – நற் 11/6
புலரா ஈர் மணல் மலிர கெண்டி – நற் 21/10
ஒழி திரை வரித்த வெண் மணல் அடைகரை – நற் 27/3
பல உறு பண்ணியம் இழிதரு நிலவு மணல்
நெடும் சினை புன்னை கடும் சூல் வெண்_குருகு – நற் 31/9,10
பொங்கு திரை பொருத வார் மணல் அடைகரை – நற் 35/1
வெண் மணல் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – நற் 38/10
குரை இலை போகிய விரவு மணல் பந்தர் – நற் 40/2
மிகு மீன் உணக்கிய புது மணல் ஆங்கண் – நற் 63/2
புது மணல் கானல் புன்னை நுண் தாது – நற் 74/7
கானல் வார் மணல் மரீஇ – நற் 76/8
மணல் ஆடு கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – நற் 79/3
புன்னை ததைந்த வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 96/2
நிணம் பெய் தோணியர் இகு மணல் இழிதரும் – நற் 111/8
கான்யாற்று இகு மணல் கரை பிறக்கு ஒழிய – நற் 121/10
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை – நற் 123/4
முகை வீ அதிரல் மோட்டு மணல் எக்கர் – நற் 124/5
ஊடலும் உடையமோ உயர் மணல் சேர்ப்ப – நற் 131/3
மா அரை புதைத்த மணல் மலி முன்றில் – நற் 135/2
முழங்கு திரை புது மணல் அழுந்த கொட்கும் – நற் 135/7
நெடும் தேர் வழங்கும் நிலவு மணல் முற்றத்து – நற் 140/6
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து – நற் 143/2
இரும் கழி பொருத ஈர வெண் மணல்
மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி – நற் 145/1,2
நிலவு குவித்து அன்ன மோட்டு மணல் இடி_கரை – நற் 159/3
நிலவு தவழ் மணல் கோடு ஏறி செலவர – நற் 163/5
விளையாடு ஆயமொடு வெண் மணல் அழுத்தி – நற் 172/1
கொழு மீன் கொள்ளை அழி மணல் குவைஇ – நற் 175/2
நெடு நெறி ஒழுகை நிலவு மணல் நீந்தி – நற் 183/3
நேர் இழை மகளிர் வார் மணல் இழைத்த – நற் 191/2
ஓங்கு மணல் உடுத்த நெடு மா பெண்ணை – நற் 199/1
குன்றத்து அன்ன குவவு மணல் நீந்தி – நற் 207/5
குன்றின் தோன்றும் குவவு மணல் ஏறி – நற் 235/6
அலவன் ஆடிய புலவு மணல் முன்றில் – நற் 239/4
துறுகல் அயல தூ மணல் அடைகரை – நற் 243/2
குன்று ஓங்கு வெண் மணல் கொடி அடும்பு கொய்தும் – நற் 254/2
குன்று சேர் வெண் மணல் துஞ்சும் ஊர – நற் 260/4
பெய்ம் மணல் முற்றம் கடி கொண்டு – நற் 268/8
பொம்மல் அடும்பின் வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 272/3
குப்பை வெண் மணல் ஏறி அரைசர் – நற் 291/3
வருமே தோழி வார் மணல் சேர்ப்பன் – நற் 307/5
மணல் மலி மூதூர் அகல் நெடும் தெருவில் – நற் 319/3
கானல் நண்ணிய வார் மணல் முன்றில் – நற் 354/4
மணல் இடு மருங்கின் இரும் புறம் பொருந்தி – நற் 362/8
பொறி அறு பிணை கூட்டும் துறை மணல் கொண்டு – நற் 363/5
உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 375/9
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி ஓங்கு மணல்
வரி ஆர் சிறு_மனை சிதைஇ வந்து – நற் 378/8,9
துறை-தொறும் பரக்கும் பன் மணல் சேர்ப்பனை – குறு 51/3
நனை முதிர் புன்கின் பூ தாழ் வெண் மணல்
வேலன் புனைந்த வெறி அயர் களம்-தொறும் – குறு 53/2,3
நுண் மணல் அறல் வார்ந்து அன்ன – குறு 116/3
நிலவு குவித்து அன்ன வெண் மணல் ஒரு சிறை – குறு 123/2
வான் பூ கரும்பின் ஓங்கு மணல் சிறு சிறை – குறு 149/3
உரவு திரை பொருத திணி மணல் அடைகரை – குறு 175/2
இனி சென்றனனே இடு மணல் சேர்ப்பன் – குறு 205/5
குன்றத்து அன்ன குவவு மணல் அடைகரை – குறு 236/3
அடும்பு இவர் மணல் கோடு ஊர நெடும் பனை – குறு 248/5
ஈர் மணல் காட்டாறு வரூஉம் – குறு 275/7
வெண் மணல் பொதுளிய பைம் கால் கருக்கின் – குறு 281/1
யானே குறும் கால் அன்னம் குவவு மணல் சேக்கும் – குறு 300/6
ஓங்கல் வெண் மணல் தாழ்ந்த புன்னை – குறு 311/5
உரவு கடல் பொருத விரவு மணல் அடைகரை – குறு 316/4
நிலவு நிற வெண் மணல் புலவ பலவுடன் – குறு 320/3
வரை மருள் நெடு மணல் தவிர்த்தனிர் அசைஇ – குறு 345/2
ஈர் மணல் மலிர் நெறி சிதைய இழுமென – குறு 351/3
மலை முதல் சிறு நெறி மணல் மிக தாஅய் – குறு 378/2
வெண் மணல் விரிந்த வீ ததை கானல் – குறு 386/1
மணல் ஆடு மலிர் நிறை விரும்பிய ஒண் தழை – ஐங் 15/1
மணல் ஆடு சிமையத்து எருமை கிளைக்கும் – ஐங் 100/2
திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும் – ஐங் 105/2
ஓங்கு திரை வெண் மணல் உடைக்கும் துறைவற்கு – ஐங் 113/2
நுண் மணல் அடைகரை நம்மோடு ஆடிய – ஐங் 115/2
ஒள் இழை உயர் மணல் வீழ்ந்து என – ஐங் 122/2
உளர ஒழிந்த தூவி குலவு மணல்
போர்வின் பெறூஉம் துறைவன் கேண்மை – ஐங் 153/3,4
இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடும் கோட்டு – ஐங் 177/2
குப்பை வெண் மணல் குரவை நிறூஉம் – ஐங் 181/3
வலம்புரி உழுத வார் மணல் அடைகரை – ஐங் 193/1
வான் உயர் நெடு மணல் ஏறி ஆனாது – ஐங் 199/2
பெய்ம் மணல் முற்றம் கவின் பெற இயற்றி – ஐங் 248/1
பெய்ம் மணல் வரைப்பின் கழங்கு படுத்து அன்னைக்கு – ஐங் 249/1
உயர் கரை கான்யாற்று அவிர் மணல் அகன் துறை – ஐங் 361/1
மணல் மலி பெரும் துறை ததைந்த காஞ்சியொடு – பதி 23/19
அல்கு-உறு கானல் ஓங்கு மணல் அடைகரை – பதி 30/5
அரக்கத்து அன்ன நுண் மணல் கோடு கொண்டு – பதி 30/27
இரும் சேறு ஆடிய மணல் மலி முற்றத்து – பதி 64/6
நுண் மணல் அடைகரை உடைதரும் – பதி 88/41
இனி மணல் வையை இரும் பொழிலும் குன்ற – பரி 8/51
வரு புனல் வையை மணல் தொட்டேன் தரு மண வேள் – பரி 8/61
வையைக்கு தக்க மணல் சீர் சூள் கூறல் – பரி 8/71
மருதம் நளி மணல் ஞெமர்ந்த – பரி 8/94
பல உறு போர்வை பரு மணல் மூஉய் – பரி 10/4
பனி புலர்பு ஆடி பரு மணல் அருவியின் – பரி 11/83
மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று – பரி 12/97
தார் போலும் மாலை தலை நிறையால் தண் மணல்
ஆர் வேலை யாத்திரை செல் யாறு – பரி 19/17,18
ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல்
கோடு ஏறு எருத்தத்து இரும் புனலில் குறுகி – பரி 20/23,24
நெறி மணல் நேடினர் செல்ல சொல் ஏற்று – பரி 20/43
தொய்யகம் தாழ்ந்த கதுப்பு போல் துவர் மணல்
வையை வார் அவிர் அறல் இடை போழும் பொழுதினான் – கலி 28/6,7
வளையவர் வண்டல் போல் வார் மணல் வடு கொள – கலி 29/5
நெடும் கயத்து அயல்_அயல் அயிர் தோன்ற அம் மணல்
வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக – கலி 31/2,3
மை அற விளங்கிய துவர் மணல் அது அது – கலி 32/2
மணல் சிற்றில் காலின் சிதையா அடைச்சிய – கலி 51/2
ஒரு கை மணல் கொண்டு மேல் தூவ கண்டே – கலி 65/21
துறை கொண்டு உயர் மணல் மேல் ஒன்றி நிறைவதை – கலி 92/20
பல் கால் யாம் கான்யாற்று அவிர் மணல் தண் பொழில் – கலி 113/23
தரு மணல் தாழ பெய்து இல் பூவல் ஊட்டி – கலி 114/12
வரி மணல் முன்துறை சிற்றில் புனைந்த – கலி 114/15
வரைப்பில் மணல் தாழ பெய்து திரைப்பில் – கலி 115/19
வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 127/5
கணம்_கொள் இடு மணல் காவி வருந்த – கலி 131/37
கானல் அணிந்த உயர் மணல் எக்கர் மேல் – கலி 133/2
நடுங்கு நோய் உழந்த என் நலன் அழிய மணல் நோக்கி – கலி 134/17
எயில் இடு களிறே போல் இடு மணல் நெடும் கோட்டை – கலி 135/4
முத்து உறழ் மணல் எக்கர் அளித்த-கால் முன் ஆயம் – கலி 136/5
நீடு இலை தாழை துவர் மணல் கானலுள் – கலி 144/27
பிறங்கு இரு முந்நீர் வெறு மணல் ஆக – கலி 144/46
மோட்டு மணல் அடைகரை கோட்டு_மீன் கெண்டி – அகம் 10/11
வம்பு விரித்து அன்ன பொங்கு மணல் கான்யாற்று – அகம் 11/8
கொண்டல் இடு மணல் குரவை முனையின் – அகம் 20/7
நிலவு மணல் கொட்கும் ஓர் தேர் உண்டு எனவே – அகம் 20/16
அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை – அகம் 25/2
கோடு உயர் திணி மணல் துஞ்சும் துறைவ – அகம் 30/11
தெள் அறல் தழீஇய வார் மணல் அடைகரை – அகம் 34/7
வரு புனல் வையை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 36/9
வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 59/4
ஊதை ஈட்டிய உயர் மணல் அடைகரை – அகம் 60/9
விடு நெறி ஈர் மணல் வாரணம் சிதர – அகம் 64/9
வெண் களர் அரி மணல் நன் பல தாஅய் – அகம் 74/7
தண் பெரும் பந்தர் தரு மணல் ஞெமிரி – அகம் 86/3
இடு மணல் பந்தருள் இயலும் – அகம் 89/21
அறல் அவிர் வார் மணல் அகல் யாற்று அடைகரை – அகம் 97/18
அறு துறை அயிர் மணல் படு_கரை போகி – அகம் 113/20
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை – அகம் 120/14
முண்டகம் கெழீஇய மோட்டு மணல் அடைகரை – அகம் 130/4
மழை பட்டு அன்ன மணல் மலி பந்தர் – அகம் 136/16
உருவ வெண் மணல் முர