மொ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மொக்குள் 8
மொக்குளின் 3
மொக்குளே 1
மொசி 2
மொசிக்கும் 1
மொசித்த 2
மொசிந்தன 1
மொசிந்து 3
மொசிய 2
மொட்டது 1
மொட்டினது 1
மொட்டு 2
மொட்டும் 1
மொண்டிடும் 2
மொண்டு 3
மொத்தி 1
மொய் 85
மொய்க்க 1
மொய்க்கவும் 1
மொய்க்கின்ற 1
மொய்க்கின்றன 1
மொய்க்கும் 3
மொய்க்குமா 1
மொய்கொள் 1
மொய்த்த 17
மொய்த்தது 1
மொய்த்தலால் 1
மொய்த்தலின் 1
மொய்த்தன 3
மொய்த்தனர் 6
மொய்த்தார் 11
மொய்த்தாரை 1
மொய்த்திட 1
மொய்த்து 18
மொய்த்துள 1
மொய்ப்ப 10
மொய்ப்பது 1
மொய்ப்பன 1
மொய்ப்பு 2
மொய்ப்புற 1
மொய்ம் 8
மொய்ம்ப 2
மொய்ம்பர் 1
மொய்ம்பரை 1
மொய்ம்பற்கு 1
மொய்ம்பன் 2
மொய்ம்பனின் 1
மொய்ம்பால் 1
மொய்ம்பில் 1
மொய்ம்பின் 20
மொய்ம்பின 1
மொய்ம்பினர் 2
மொய்ம்பினரும் 1
மொய்ம்பினன் 1
மொய்ம்பினாய் 3
மொய்ம்பினால் 2
மொய்ம்பினாள் 1
மொய்ம்பினான் 3
மொய்ம்பினானும் 2
மொய்ம்பினில் 1
மொய்ம்பினின் 2
மொய்ம்பினீர் 1
மொய்ம்பினோடு 1
மொய்ம்பினோய் 5
மொய்ம்பினோர் 2
மொய்ம்பினோன் 2
மொய்ம்பீர் 2
மொய்ம்பு 9
மொய்ம்பை 1
மொய்ம்பொடு 2
மொய்யனே 1
மொழி 159
மொழிக்கு 2
மொழிக 1
மொழிகள் 1
மொழிகளும் 1
மொழிகிவது 1
மொழிகின்ற 2
மொழிகின்றன 1
மொழிகின்றான் 1
மொழிகுவம் 1
மொழிகொடு 2
மொழிகோ 5
மொழித்து 1
மொழிதர 1
மொழிதரும் 2
மொழிதல் 2
மொழிதலின் 1
மொழிதலும் 2
மொழிதும் 1
மொழிந்த 15
மொழிந்தது 2
மொழிந்ததோ 1
மொழிந்தவாறே 1
மொழிந்தன 1
மொழிந்தனம் 1
மொழிந்தனர் 2
மொழிந்தனர்களால் 1
மொழிந்தனன் 5
மொழிந்தனனே 1
மொழிந்தனையே 1
மொழிந்தாய் 1
மொழிந்தார் 2
மொழிந்தார்க்கு 1
மொழிந்தான் 3
மொழிந்து 10
மொழிந்தும் 1
மொழிந்தே 1
மொழிந்தேன் 1
மொழிப 2
மொழிப-மன்னே 1
மொழிபவை 1
மொழிபெயர் 7
மொழிமே 1
மொழிமோ 2
மொழிய 5
மொழியர் 1
மொழியல் 3
மொழியல்-பாற்றே 1
மொழியலன் 2
மொழியலனே 1
மொழியலுற்றான் 1
மொழியலுற்றேன் 1
மொழியவர் 1
மொழியவள் 1
மொழியவும் 2
மொழியன் 1
மொழியா 4
மொழியா-முன் 1
மொழியா-முன்னம் 1
மொழியாட்கே 1
மொழியாது 1
மொழியாம் 1
மொழியார் 3
மொழியார்க்கு 2
மொழியாரும் 1
மொழியால் 2
மொழியாள் 2
மொழியாளும் 1
மொழியான் 1
மொழியானும் 1
மொழியின் 5
மொழியினர் 1
மொழியினன் 1
மொழியினும் 1
மொழியும் 16
மொழியும்-கால் 1
மொழியூஉ 1
மொழியே 2
மொழியை 3
மொழியொடும் 1
மொழியோடு 1
மொழியோயே 1
மொழியோரும் 1
மொழிவதானான் 2
மொழிவது 5
மொழிவல் 6
மொழிவாயோ 1
மொழிவார் 1
மொழிவான் 6
மொழிவென் 1
மொழிவோர் 4

மொக்குள் (8)

மரல் பழுத்து அன்ன மறுகு நீர் மொக்குள்
நன் பகல் அந்தி நடை இடை விலங்கலின் – பொரு 45,46
மாரி மொக்குள் புடைக்கும் நாட – ஐங் 275/3
துளி படு மொக்குள் துள்ளுவன சால – அகம் 324/7
மொக்குள் அன்ன பொகுட்டு விழி கண்ண – புறம் 333/2
புள்ளி வெண் மொக்குள் என்ன பொடித்து வேர் கொதித்து பொங்க – கம்.சுந்:2 210/2
நில்லாத மொக்குள் என தோன்றுமால் நின்னுழையே – கம்.யுத்1:3 158/2
ஆலியின் மொக்குள் அன்ன அரக்கரோ அமரின் வெல்வார் – கம்.யுத்3:26 7/3
மீது எழும் மொக்குள் அன்ன யாக்கையை விடுவது அல்லால் – கம்.யுத்3:28 9/3

மேல்


மொக்குளின் (3)

அடு மரல் மொக்குளின் அரும்பு வாய் அவிழ – நற் 278/2
விண்ணு நீர் மொக்குளின் விளியும் யாக்கையை – கம்.அயோ:14 77/1
மொக்குளின் உடையுமாறும் காண் என முனியும் வேலை – கம்.ஆரண்:13 119/4

மேல்


மொக்குளே (1)

மொக்குளே போல முரண் இற்ற அண்டங்கள் – கம்.ஆரண்:15 46/2

மேல்


மொசி (2)

மல்லல் மொசி விரல் ஒற்றி மணி கொண்டு – அகம் 215/14
நெய்த்தோர் ஆடிய மல்லல் மொசி விரல் – அகம் 375/7

மேல்


மொசிக்கும் (1)

தேம் பாய் கூந்தல் குறும் பல மொசிக்கும்
வண்டு கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் அணி கொள – அகம் 257/8,9

மேல்


மொசித்த (2)

மை ஊன் மொசித்த ஒக்கலொடு துறை நீர் – புறம் 96/7
நெடு நகர் வந்து என விடு கணை மொசித்த
மூரி வெண் தோள் – புறம் 285/8,9

மேல்


மொசிந்தன (1)

கடும் தேறு உறு கிளை மொசிந்தன துஞ்சும் – பதி 71/6

மேல்


மொசிந்து (3)

பலர் மொசிந்து ஓம்பிய திரள் பூ கடம்பின் – பதி 11/12
மொய் வளம் செருக்கி மொசிந்து வரும் மோகூர் – பதி 49/8
விசும்பு இடை தூர ஆடி மொசிந்து உடன் – அகம் 181/10

மேல்


மொசிய (2)

வெண் புறம் மொசிய வார்க்கும் தெண் கடல் – நற் 74/9
வீங்கு சுவல் மொசிய தாங்கு நுகம் தழீஇ – அகம் 400/10

மேல்


மொட்டது (1)

முதுகை தழும்பு ஆக்கிய மொய் ஒளி மொட்டது அம்மா – கம்.யுத்2:19 22/4

மேல்


மொட்டினது (1)

புண்டரிக மொட்டு அனைய மொட்டினது பூதம் – கம்.யுத்4:36 12/2

மேல்


மொட்டு (2)

புண்டரிக மொட்டு அனைய மொட்டினது பூதம் – கம்.யுத்4:36 12/2
புண்டரீகத்தின் மொட்டு அன்ன புகர் முக கணையால் – கம்.யுத்4:37 108/3

மேல்


மொட்டும் (1)

கொடிஞ்சொடு தட்டும் அச்சும் ஆழியும் கோத்த மொட்டும்
நெடும் சுவர் கொடியும் யாவும் நெறி வரு முறையின் நீக்கி – கம்.அயோ:13 52/1,2

மேல்


மொண்டிடும் (2)

பொய்யா வாய்மை புதல்வன் புனல் மொண்டிடும் ஓதையின் மேல் – கம்.அயோ:4 80/3
மறு தான் இல்லான் வனம் மொண்டிடும் ஓதையின் எய்தது அலால் – கம்.அயோ:4 82/3

மேல்


மொண்டு (3)

மேகம் மொண்டு கொண்டு எழுந்து விண் தொடர்ந்த குன்றம் என்று – கம்.பால:3 14/3
கொண்டல் ஒன்று இரண்டு கண்ணின் மொண்டு கொண்டு என் ஆவியை – கம்.பால:13 48/3
மூசின முயங்கு சேறு உலர மொண்டு உற – கம்.கிட்:10 109/3

மேல்


மொத்தி (1)

மொத்தி நின்று முடி தலை கீழ் உற – கம்.யுத்2:15 66/3

மேல்


மொய் (85)

மை உக்கு அன்ன மொய் இரும் கூந்தல் – மது 417
மொய் வளம் செருக்கி மொசிந்து வரும் மோகூர் – பதி 49/8
மொய் வளம் பூத்த முயக்கம் யாம் கைப்படுத்தேம் – பரி 18/18
முற்றா நறு நறா மொய் புனல் அட்டி – பரி 20/52
முன்புற்று அறியா முதல் புணர்ச்சி மொய் குழலை – பரி 28/1
பொய்கை தேர்ந்து அலமரும் பொழுதினான் மொய் தப – கலி 78/7
மொய் வலி அறுத்த ஞான்றை – அகம் 246/13
மொய் மாண் கழலோன் தரு நல் அற மூர்த்தி அன்னான் – கம்.பால:4 1/4
மொய் ஆர்கலி சூழ் முது பாரில் முகந்து தான – கம்.பால:4 3/1
மொய் பெறா தினவு உறு முழவு தோளினான் – கம்.பால:4 12/2
மொய் கொள் வேலை-வாய் முடுகும் ஆறு போல் – கம்.பால:6 16/2
மொய் தவ பெருமையின் முயற்சியால் என்பார் – கம்.பால:13 6/3
மொய் கிடங்கும் அண்ணல் தோள் முயங்கிடாது முன்னமே – கம்.பால:13 54/3
மொய் திரை கடல் என முழங்கு மூக்கு உடை – கம்.பால:14 19/1
மொய் கொள் திண் சேனை பின் நிற்க முன் சேறலும் – கம்.பால:20 17/2
மொய் கொள் சீறடியை சேர்ந்த முளரிக்கும் செம்மை ஈந்த – கம்.பால:22 9/1
மொய் வளர் குவளை பூத்த முளரியின் முளைத்த முந்நாள் – கம்.பால:22 16/1
மொய் கரும் குழலினாள் முறுவல் உள்ளுற – கம்.பால:23 54/3
மூரி வெம் சிலை மேல் இட்டு மொய் அமர் மூட்டி விட்டான் – கம்.பால:24 28/4
முடி சூடாமல் காத்தலும் மொய் கானிடை மெய்யே – கம்.அயோ:3 39/2
மொய் அராகம் நிரம்ப ஆசை முருங்கு தீயின் முழங்க மேல் – கம்.அயோ:3 58/1
மொய் மாண் வினை வேர் அற வென்று உயர்வான் மொழியா-முன்னம் – கம்.அயோ:4 42/1
மொய் இளம் தளிர்களால் முளரி மேல் விழும் – கம்.அயோ:4 166/2
மொழியும் இன் சொலின் மொய் மலர் சூட்டினர் – கம்.அயோ:7 14/2
மொய் உறு நறு மலர் முகிழ்த்தவாம் சில – கம்.அயோ:10 42/1
மொய் பெரும் சேனையும் மூரி ஞாலமும் – கம்.அயோ:12 56/1
முன்னவன் என்று நினைந்திலன் மொய் புலி அன்னான் ஓர் – கம்.அயோ:13 16/1
மொய் விசும்பு ஓடம் ஆக தேவரின் முனிவர் போனார் – கம்.அயோ:13 61/4
முத்து இருத்தி அ இருந்தனைய மொய் நகையொடும் – கம்.ஆரண்:1 1/1
மொய் கொள் சோலை முன்னினார் – கம்.ஆரண்:1 70/3
மொழியும் மா தவன் மொய் மலர் தாள் தொழா – கம்.ஆரண்:3 35/2
முப்புரம் எரித்த தனி மொய் கணையும் நல்கா – கம்.ஆரண்:3 56/4
மொய் கொள் தீயிடை வெந்து முருங்கிய – கம்.ஆரண்:6 71/3
ஊ அறுப்புண்ட மொய் படை கையொடும் உயர்ந்த – கம்.ஆரண்:8 9/1
முடிப்பென் இன்று ஒரு மொய் கணையால் எனா – கம்.ஆரண்:9 14/1
மூத்தம் ஒன்றில் முடித்தவர் மொய் புண்ணீர் – கம்.ஆரண்:9 28/1
முறையும் முடிவும் இலை மொய் உயிர் என்று – கம்.ஆரண்:11 54/1
முடித்தனென் முதல் வாழ்வு என மொய் அழல் – கம்.ஆரண்:12 3/2
மூழை என பொலி மொய் பில வாயாள் – கம்.ஆரண்:14 45/2
மொய் கொள் வார் சிலை நாணினை முறை உற வாங்கி – கம்.கிட்:4 15/3
மொய் நில தகளியில் முழங்கு நீர் நெயின் – கம்.கிட்:10 2/2
முண்டகத்துறை என்று ஒரு மொய் பொழில் – கம்.கிட்:13 17/4
முன்றில் சூழ்ந்த படப்பையும் மொய் புனல் – கம்.கிட்:15 39/2
மொய் உறு செவிகள் தாவி முதுகு உற முறை கால் தள்ள – கம்.சுந்:1 5/1
முயல் கரும் கறை நீங்கிய மொய் மதி – கம்.சுந்:2 166/1
தழைந்த மொய் ஒளி பெய் மணி தாழ்-தொறும் – கம்.சுந்:2 167/1
மொய் மயிர் சேனை பொங்க முரண் அயில் உகிர்வாள் மொய்த்த – கம்.சுந்:8 21/3
முழங்கு வெம் களிற்று அதிர்ச்சியும் மொய் கழல் ஒலியும் – கம்.சுந்:9 10/2
மொய் கிளர் தோரணம் அதனை முற்றினார் – கம்.சுந்:9 24/2
மொய் தட செவி நிறுத்தி வால் முதுகினில் முறுக்கி – கம்.சுந்:13 30/3
மொய் கழல் தொழுகிலன் முளரி நீங்கிய – கம்.சுந்:14 22/2
முன்னையின் அழகு உடைத்து என்று மொய் கழல் – கம்.யுத்1:2 2/3
முந்தினர் முரண் இலர் சிலவர் மொய் அமர் – கம்.யுத்1:2 39/1
முரண் உடை கொடியோன் கொல்ல மொய் அமர் முடித்து தெய்வ – கம்.யுத்1:4 113/3
மொய் தவழ் கிரிகள் மற்றும் பலவுடன் முடுகி செல்ல – கம்.யுத்1:4 128/1
மொய் கொள் குன்றின் முதலின மொய்த்தலால் – கம்.யுத்1:8 27/3
மூலம் முட்டலின் மொய் புனல் கைம்மிக – கம்.யுத்1:8 38/2
மு காலமும் மொய் மதியால் முறையின் உணர்வான் – கம்.யுத்1:11 28/1
மொய் கொள் வேலையும் திசைகளும் சரங்களாய் முடிந்த – கம்.யுத்2:15 197/4
சரம் தரும் சிலை கேடகம் பிச்சம் மொய் சரங்கள் – கம்.யுத்2:16 248/2
மொய் கழல் தாதை வேண்ட இசையும் நீ முனியல் என்றான் – கம்.யுத்2:17 60/4
மொய் பெற்று உயர் முதுகு இற்றன முகம் உக்கன முரண் வெம் – கம்.யுத்2:18 139/3
மொய் பெரும் களத்தின் இட்டான் மு மத களிற்றின் முன்னர் – கம்.யுத்2:18 223/4
முதுகை தழும்பு ஆக்கிய மொய் ஒளி மொட்டது அம்மா – கம்.யுத்2:19 22/4
முட்டிய குருதிய குரங்கின் மொய் உடல் – கம்.யுத்2:19 42/2
மொய் எடுத்த கணை மாரியால் இடை முடிந்தது ஒன்றும் முறை கண்டிலார் – கம்.யுத்2:19 68/1
மொய் கணை கானம் ஆகி முடிந்தது முழங்கு வேலை – கம்.யுத்2:19 114/2
முன்னையின் வலியர் ஆகி மொய் களம் நெருங்கி மொய்த்தார் – கம்.யுத்2:19 295/3
மொய் அஞ்சன மேகம் முனிந்து-அனையான் – கம்.யுத்3:20 69/4
மொய்ம்பில் புக உய்த்தனன் மொய் தொழிலான் – கம்.யுத்3:20 74/2
முந்தே என தாதையை மொய் அமர்வாய் – கம்.யுத்3:21 4/1
மொய் நிறத்து எறிவர் எற்றி முருக்குவர் அரக்கர் முன்பர் – கம்.யுத்3:21 14/4
முன் தாதை ஓர் தேர்-கொடு மொய் பல தேர் – கம்.யுத்3:27 43/2
மொய் குலத்து இறுதியும் முனிவர் கண்டவர் – கம்.யுத்3:27 60/3
மொய் வித்தகன் தடம் தோளினும் நுதல் சூட்டினும் மூழ்க – கம்.யுத்3:27 161/4
மொய் கணை கோடி_கோடி மொய்க்கவும் இளைப்பு ஒன்று இல்லான் – கம்.யுத்3:28 31/3
மொய் அற மூர்த்தி அன்ன மொய்ம்பினான் அம்பினால் அ – கம்.யுத்3:28 47/1
மொய் கிடந்த சிலையொடு மூரி மா – கம்.யுத்3:29 27/3
மொய் கண்டார் திரை வேலையை மூடவே – கம்.யுத்3:29 30/4
மொய் அமர் களத்தின் உன்னை துணை பெறான் என்னின் முன்ப – கம்.யுத்3:31 64/3
மொய் வலி வீரர்கள் ஒழிய முற்றுற – கம்.யுத்3:31 182/2
மொய்க்க சென்றார் மொய் குருதி தாரைகள் முட்ட – கம்.யுத்4:33 18/2
மொய் உளை வய பரி மொழிந்த முது வேதம் – கம்.யுத்4:36 24/4
முன்னை நீக்குவென் மொய் சிறை என்ற நீ – கம்.யுத்4:40 14/1
மொய் கொள் சேனையும் இலங்கையர் வேந்தனும் முதலோர் – கம்.யுத்4:41 14/2

மேல்


மொய்க்க (1)

மொய்க்க சென்றார் மொய் குருதி தாரைகள் முட்ட – கம்.யுத்4:33 18/2

மேல்


மொய்க்கவும் (1)

மொய் கணை கோடி_கோடி மொய்க்கவும் இளைப்பு ஒன்று இல்லான் – கம்.யுத்3:28 31/3

மேல்


மொய்க்கின்ற (1)

மொய்க்கின்ற பரி திரைய முரண் கரி கை கோள் மாவ முளரி கானின் – கம்.யுத்4:33 22/2

மேல்


மொய்க்கின்றன (1)

வெறும் கூந்தல் மொய்க்கின்றன வேண்டல வேண்டு போதும் – கம்.பால:17 12/3

மேல்


மொய்க்கும் (3)

கயிறு குறு முகவை மூயின மொய்க்கும்
ஆ கெழு கொங்கர் நாடு அகப்படுத்த – பதி 22/14,15
வண்டல் இட்டு ஓட மண்ணும் மதுகரம் மொய்க்கும் மாதோ – கம்.பால:2 12/4
இரைத்து வந்து அமிழ்தின் மொய்க்கும் ஈ_இனம் என்னல் ஆனார் – கம்.பால:21 5/4

மேல்


மொய்க்குமா (1)

முட்டிய மழையின் துள்ளி முறை இன்றி மொய்க்குமா போல் – கம்.யுத்2:15 144/3

மேல்


மொய்கொள் (1)

மொய்கொள் போர் களத்து எய்துவாம் இனி என முயன்றான் – கம்.யுத்3:22 185/4

மேல்


மொய்த்த (17)

கிளை செத்து மொய்த்த தும்பி பழம் செத்து – நற் 35/3
வெள் வசி படீஇயர் மொய்த்த வள்பு அழீஇ – நற் 82/9
குளவி மொய்த்த அழுகல் சில் நீர் – குறு 56/2
மின்மினி மொய்த்த முரவு வாய் புற்றம் – அகம் 72/3
போது மொய்த்த அமளி புரண்டாள்-அரோ – கம்.பால:10 78/4
மூசிய கூந்தல் மாதர் மொய்த்த பேர் அமலை கேட்டு – கம்.பால:17 6/2
மொய்த்த முள் தனது உடல்_தலை தொளைப்ப முடுகி – கம்.ஆரண்:1 32/1
மூண்ட பெரும் துன்பத்தால் முறை முறையின் நிறை மலர்_கண் மொய்த்த நீரார் – கம்.ஆரண்:4 26/2
பொன் மொய்த்த தோளான் மயல் கொண்டு புலன்கள் வேறாய் – கம்.சுந்:4 84/2
மொய் மயிர் சேனை பொங்க முரண் அயில் உகிர்வாள் மொய்த்த
கைகளே கைகள் ஆக கடை கூழை திரு வால் ஆக – கம்.சுந்:8 21/3,4
முளை கொளுத்தி முகத்திடை மொய்த்த பேர் – கம்.சுந்:13 17/2
மொய்த்த மீன் குலம் முதல் அற முருங்கின மொழியின் – கம்.யுத்1:6 22/1
மொய்த்த குன்றை அம் மூல ஊழிவாய் – கம்.யுத்3:24 115/3
தீ மொய்த்த அரக்கர்கள் செம் மயிரின் – கம்.யுத்3:27 32/2
விழித்து எழுந்து வானினூடு மொய்த்த பொய்யர் மெய் எலாம் – கம்.யுத்3:31 96/4
தீ மொய்த்த அனைய செம் கண் அரக்கரை முழுதும் சிந்தி – கம்.யுத்3:31 229/1
பூ மொய்த்த கரத்தர் ஆகி விண்ணவர் போற்ற நின்றான் – கம்.யுத்3:31 229/2

மேல்


மொய்த்தது (1)

மொய்த்தது கடலிடை மணலின் மும்மையால் – கம்.யுத்4:37 73/2

மேல்


மொய்த்தலால் (1)

மொய் கொள் குன்றின் முதலின மொய்த்தலால்
நெய்தல் வேலி குறிஞ்சி நிகர்த்ததால் – கம்.யுத்1:8 27/3,4

மேல்


மொய்த்தலின் (1)

அறு_கால்_பறவை அளவு இல மொய்த்தலின்
கண் கோள் ஆக நோக்கி பண்டும் – நற் 55/5,6

மேல்


மொய்த்தன (3)

முயக்கு இடை ஈயாது மொய்த்தன பருந்தே – புறம் 288/9
எண் வாய் உற மொய்த்தன இன் நறை உற்று – கம்.யுத்3:31 206/3
கழுகும் காகமும் மொய்த்தன கண்கள் நீர் – கம்.யுத்4:37 21/2

மேல்


மொய்த்தனர் (6)

மொய்த்தனர் இன்னணம் மொழிய மன்னன் முன் – கம்.பால:13 10/1
வாயிலும் முன்றிலும் மறைய மொய்த்தனர் – கம்.அயோ:4 179/4
பஞ்சி அடி வஞ்சியர்கள் மொய்த்தனர் பறித்தார் – கம்.சுந்:6 14/3
மொய்த்தனர் கொலை செய்ய முயல்கின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:12 2/4
முரசு எறி கடை-தொறும் இரைத்து மொய்த்தனர்
நிரை வளை மகளிரும் நிருத மைந்தரும் – கம்.சுந்:12 14/3,4
முழுதுற விழுங்குவார் போல் மொய்த்தனர் சிலவர் முற்றும் – கம்.சுந்:14 4/3

மேல்


மொய்த்தார் (11)

பூ நனை கூந்தல் மாதர் பொம்மென புகுந்து மொய்த்தார் – கம்.பால:21 1/4
அரும் கலம் அனைய மாதர் தேன் நுகர் அளியின் மொய்த்தார் – கம்.பால:21 2/4
இரு கையும் இரைத்து மொய்த்தார் இன் உயிர் யார்க்கும் ஒன்றாய் – கம்.அயோ:3 87/3
இனையராய் மகளிர் எல்லாம் இரைத்தனர் நிரைத்து மொய்த்தார்
முனைவரும் நகர மூதூர் முதிஞரும் இளைஞர் தாமும் – கம்.அயோ:3 91/1,2
மு திறத்து உலகத்தாரும் முறைமுறை விரைவில் மொய்த்தார்
தொத்து உறு மலரும் சாந்தும் சுண்ணமும் இனைய தூவி – கம்.சுந்:1 13/2,3
புக்க நாடு அறிகுறாமல் திரிகின்றார் புகுந்து மொய்த்தார்
எ கணால் காண்டும் எந்தை உருவம் என்று இரங்கி நின்றார் – கம்.யுத்1:3 154/3,4
முடிவு ஆனவன் யார் என வானவர் மொய்த்தார்
இடியோடு இடி கிட்டியது என்ன இரண்டும் – கம்.யுத்2:18 242/2,3
முன்னையின் வலியர் ஆகி மொய் களம் நெருங்கி மொய்த்தார்
இன்னது நிகழ்ந்தது என்றார் அரக்கன் ஈது எடுத்து சொன்னான் – கம்.யுத்2:19 295/3,4
போர் தொழில் வேட்கை பூண்டு பொங்கினர் புகுந்து மொய்த்தார்
தார் தட மார்பன் தன்னை தா விடை என்ன சார்ந்தார் – கம்.யுத்3:20 1/2,3
மூ-வகை உலகினுள்ளார் உவகையால் தொடர்ந்து மொய்த்தார்
தூவின மணியும் சாந்தும் சுண்ணமும் மலரும் தொத்த – கம்.யுத்3:24 42/2,3
மூடுதும் இவனை என்று யாவரும் மூண்டு மொய்த்தார் – கம்.யுத்3:31 223/4

மேல்


மொய்த்தாரை (1)

மொய்த்தாரை ஒர் இமைப்பின்-தலை முடுக தொடு சிலையால் – கம்.யுத்3:31 110/1

மேல்


மொய்த்திட (1)

மன் மக்களும் அயல் மக்களும் வயின் மொய்த்திட மிதிலை – கம்.பால:24 3/2

மேல்


மொய்த்து (18)

முக_மலர் ஒளிதர மொய்த்து வான் உளோர் – கம்.பால:5 83/1
மீது மொய்த்து எழு வெண் நிலவின் கதிர் – கம்.பால:10 78/1
மொய்த்து இரைத்து வழிக்கொண்டு முன்னினார் – கம்.பால:14 50/4
ஆன்ற இ செல்வம் இத்தனையும் மொய்த்து அருகு உற – கம்.பால:20 27/3
மொழிந்தது கேட்டலும் மொய்த்து நெஞ்சினை – கம்.அயோ:1 83/1
முரசம் முழங்க முடி சூட்ட மொய்த்து ஆண்டு – கம்.அயோ:4 88/3
முற்று உடைய கோவை பிரியாது மொய்த்து ஈண்டி – கம்.அயோ:4 107/2
முலை குவட்டு இழி கணீர் ஆலி மொய்த்து உக – கம்.அயோ:4 192/3
கிடைத்தனர் அரக்கர்கள் கீழும் மேலும் மொய்த்து
அடைத்தனர் திசைகளை அமரர் அஞ்சினார் – கம்.ஆரண்:7 109/3,4
முழங்கின சங்கொடு புரவி மொய்த்து உற – கம்.ஆரண்:7 110/3
மொய்த்து உளவாம் என முன்னும் பின்னரும் – கம்.சுந்:4 101/3
மேருத்தனை வெற்பு_இனம் மொய்த்து நெடும் – கம்.யுத்2:18 26/1
மொய்த்து எழு நாண் ஒலி முழங்க தாக்கினான் – கம்.யுத்2:18 100/4
முன்றில் எங்கும் அரக்கியர் மொய்த்து அழ – கம்.யுத்3:29 2/2
காயத்திடை உயிர் உண்டிட உடன் மொய்த்து எழு களியால் – கம்.யுத்3:31 109/3
பேய் மொய்த்து நரிகள் ஈண்டி பெரும் பிணம் பிறங்கி தோன்றும் – கம்.யுத்3:31 229/3
முலை-மிசை தூங்கிய முகத்தர் மொய்த்து வந்து – கம்.யுத்4:38 16/2
முற்றுறு நெடும் கண் நீர் ஆலி மொய்த்து உக – கம்.யுத்4:40 59/2

மேல்


மொய்த்துள (1)

முற்ற சுடர் மின்மினி மொய்த்துள வன் – கம்.யுத்3:27 34/3

மேல்


மொய்ப்ப (10)

வரி கடை பிரசம் மூசுவன மொய்ப்ப
எருத்தம் தாழ்ந்த விரவு பூ தெரியல் – மது 717,718
உண்கண் வண்டு இனம் மொய்ப்ப
தெண் கடல் பெரும் திரை மூழ்குவோளே – ஐங் 126/2,3
பொறி வரி சிறைய வண்டு_இனம் மொய்ப்ப
சாந்தம் நாறும் நறியோள் – ஐங் 240/2,3
இரும் சிறை வண்டின் பெரும் கிளை மொய்ப்ப
நீ நயந்து உறையப்பட்டோள் – ஐங் 370/2,3
தாது ஆர் பிரசம் மொய்ப்ப
போது ஆர் கூந்தல் முயங்கினள் எம்மே – ஐங் 417/3,4
அம் சிறை வண்டின் அரி_இனம் மொய்ப்ப
மென்_புல முல்லை மலரும் மாலை – ஐங் 489/1,2
சுறவு_இனத்து அன்ன வாளோர் மொய்ப்ப
மரீஇயோர் அறியாது மைந்து பட்டன்றே – புறம் 13/7,8
ஈக்கள் வண்டொடு மொய்ப்ப வரம்பு இகந்து – கம்.பால:1 10/1
முடிவு உற முகப்ப ஊழி இறுதியின் மொய்ப்ப போல – கம்.அயோ:13 49/2
மொய்ம்பு மால் வரை புரை நெடு வானரம் மொய்ப்ப
இம்பர் ஞாலத்தும் வானத்தும் எழுதிய சீர்த்தி – கம்.கிட்:12 5/2,3

மேல்


மொய்ப்பது (1)

பொன்னின் மால் வரை குரீஇ இனம் மொய்ப்பது போல – கம்.யுத்3:22 167/3

மேல்


மொய்ப்பன (1)

சட்டம் என்ன சென்று ஈ_இனம் மொய்ப்பன – கம்.கிட்:15 45/4

மேல்


மொய்ப்பு (2)

முனிவரும் குல மன்னரும் மொய்ப்பு அற – கம்.பால:21 27/3
முனிவர் வந்து முறைமுறை மொய்ப்பு உற – கம்.ஆரண்:9 26/1

மேல்


மொய்ப்புற (1)

முன் செல பின் செல மருங்கு மொய்ப்புற
மன் பெரும் கிளைஞரும் மருங்கு சுற்றுற – கம்.கிட்:11 119/2,3

மேல்


மொய்ம் (8)

உறு பகை தரூஉம் மொய்ம் மூசு பிண்டன் – அகம் 152/9
முன்னே முன்னே மொய்ம் மலர் தூவி முறை சார – கம்.பால:10 30/3
முத்தினால் முழுநிலா எறிக்கும் மொய்ம் மணி – கம்.பால:14 16/1
முறையின் மொய்ம் முகில் என முரசு ஆர்த்திட மடவார் – கம்.அயோ:1 51/1
முத்தினின் முழுநிலவு எறிப்ப மொய்ம் மணி – கம்.அயோ:2 40/1
மொய்ம் மணி மாட மூதூர் முழுது இருள் அகற்றாநின்ற – கம்.சுந்:2 96/1
மூரி வானரம் வாங்கிய மொய்ம் மலை – கம்.யுத்1:8 34/2
மொய்ம் மலைந்த திண் தோளாய் முப்பத்து ஈராயிரம் ஆயிரம் யோசனையின் முற்றும் – கம்.யுத்3:24 25/4

மேல்


மொய்ம்ப (2)

காண்_தகு மொய்ம்ப காட்டினை ஆகலின் – புறம் 43/20
முன்பு உள யோசனை எல்லாம் முற்றினை பொற்கூடம் சென்று உறுதி மொய்ம்ப – கம்.யுத்3:24 24/4

மேல்


மொய்ம்பர் (1)

முகங்களில் புக்க வாளி அபரத்தை முற்றி மொய்ம்பர்
அகங்களை கழன்று தேரின் அச்சினை உருவி அப்பால் – கம்.யுத்2:15 145/2,3

மேல்


மொய்ம்பரை (1)

கால் நிரை அறுத்து வெம் கறைக்கண் மொய்ம்பரை
ஊன் உடை உடல் பிளந்து ஓடும் அம்புகள் – கம்.யுத்2:18 103/3,4

மேல்


மொய்ம்பற்கு (1)

முக்கணான் தட வரை எடுத்த மொய்ம்பற்கு
நெக்கன விஞ்சைகள் நிலையின் தீர்ந்தன – கம்.யுத்4:37 147/2,3

மேல்


மொய்ம்பன் (2)

மு சிரத்து அயில் தலைவற்கும் வெலற்கு_அரு மொய்ம்பன்
வச்சிரத்து_எயிற்றவன் உளன் கூற்றுவன் மாற்றான் – கம்.யுத்1:5 40/3,4
மீளி மொய்ம்பன் உரும் என வீசினான் – கம்.யுத்4:37 165/4

மேல்


மொய்ம்பனின் (1)

வேல் ஆற்றும் மொய்ம்பனின் விரை மலர் அம்பினோன் – பரி 22/26

மேல்


மொய்ம்பால் (1)

மும்மை புரி வன் கயிறு கொய்து செயல் மொய்ம்பால்
தம்மையும் உணர்ந்து தரை கண்டு விரைகின்ற – கம்.பால:15 21/1,2

மேல்


மொய்ம்பில் (1)

மொய்ம்பில் புக உய்த்தனன் மொய் தொழிலான் – கம்.யுத்3:20 74/2

மேல்


மொய்ம்பின் (20)

கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு மொய்ம்பின்
கால் கிளர்ந்து அன்ன வேழம் மேற்கொண்டு – திரு 81,82
செம் பொறி வாங்கிய மொய்ம்பின் சுடர் விடுபு – திரு 105
சூர் மருங்கு அறுத்த மொய்ம்பின் மதவலி – திரு 275
மீளி மொய்ம்பின் மிகு வலி செருக்கி – பொரு 140
மா தானை மற மொய்ம்பின்
செம் கண்ணால் செயிர்த்து நோக்கி – பட் 279,280
செரு மிகு மொய்ம்பின் கூர் வேல் காளையொடு – நற் 184/2
வார்ந்து புனைந்து அன்ன ஏந்து குவவு மொய்ம்பின்
மீன் பூத்து அன்ன விளங்கு மணி பாண்டில் – பதி 90/34,35
வாள் மிகு வய மொய்ம்பின்
வரை அகலத்தவனை வானவன் மகள் – பரி 9/57,58
ஈட்டு எழில் பொலிந்த ஏந்து குவவு மொய்ம்பின்
ஆட்டன்அத்தி நலன் நயந்து உரைஇ – அகம் 222/6,7
ஏற்று இயல் எழில் நடை பொலிந்த மொய்ம்பின்
தோட்டு இரும் சுரியல் மணந்த பித்தை – அகம் 236/14,15
காய் சின மொய்ம்பின் பெரும் பெயர் கரிகால் – அகம் 246/8
ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் பூ சோர் மாலை – அகம் 248/12
கூர் வேல் குவைஇய மொய்ம்பின்
தேர் வண் பாரி தண் பறம்பு நாடே – புறம் 118/4,5
மொய்ம்பின் ஊக்கி மெய் கொண்டனனே – புறம் 274/7
முழங்கு திண் கட கரி மொய்ம்பின் ஊரவும் – கம்.பால:3 66/1
விலக்க_அரு மொய்ம்பின் விளங்கு ஒளி நாமம் – கம்.பால:5 117/3
மூக்கினால் இது முறிந்தமை முடிந்ததால் மொய்ம்பின்
தாக்கினான் நடு அடுத்தது தெரிகிலம் தமியன் – கம்.ஆரண்:13 82/2,3
ஆண்தகை ஆளி மொய்ம்பின் ஐய நீர் அளித்த செல்வம் – கம்.கிட்:11 66/3
ஆளி மொய்ம்பின் அ அரக்கனும் ஐ_இரண்டு அம்பு – கம்.யுத்2:15 228/2
மூடின கங்குல் மாலை இருளினை முனிவர் மொய்ம்பின்
ஈடுற தக்க போலாம் நம் எதிர் என்னா ஏந்தல் – கம்.யுத்2:19 194/2,3

மேல்


மொய்ம்பின (1)

முடி உதிர் பூ தாது மொய்ம்பின ஆக – கலி 88/2

மேல்


மொய்ம்பினர் (2)

மீளி மொய்ம்பினர் குதித்தலும் வெகுண்டு புருவ – கம்.ஆரண்:1 42/2
மொய்ம்பினர் வீரர் முடிந்தார் – கம்.சுந்:13 52/2

மேல்


மொய்ம்பினரும் (1)

மீளி மொய்ம்பினரும் சேனை மேல்வந்தது உளது என்று உன்னா – கம்.ஆரண்:7 58/4

மேல்


மொய்ம்பினன் (1)

பூண் இயல் மொய்ம்பினன் புனிதன் எய்த வில் – கம்.பால:13 60/1

மேல்


மொய்ம்பினாய் (3)

பூண் இயல் மொய்ம்பினாய் போதி என்றனன் – கம்.பால:24 47/4
பூண் இயல் மொய்ம்பினாய் போந்தது ஈண்டு எனை – கம்.அயோ:14 45/3
வில் இயல் மொய்ம்பினாய் வீடு காண்டுமோ – கம்.ஆரண்:3 13/4

மேல்


மொய்ம்பினால் (2)

மூளுறுத்தி அடுக்கின மொய்ம்பினால் – கம்.கிட்:11 32/4
முறுக்கினர் முறை முறை அரக்கன் மொய்ம்பினால்
பொறுக்கிலா-வகை நெடும் புயங்களால் பிணித்து – கம்.யுத்2:16 262/2,3

மேல்


மொய்ம்பினாள் (1)

மூல நாசம்பெற முடிக்கும் மொய்ம்பினாள்
மேலை_நாள் உயிரொடும் பிறந்து தான் விளை – கம்.ஆரண்:6 1/2,3

மேல்


மொய்ம்பினான் (3)

வயிர வான் பூண் அணி மடங்கல் மொய்ம்பினான்
உயிர் எலாம் தன் உயிர் ஒப்ப ஓம்பலால் – கம்.பால:4 10/1,2
மடங்கல் போல் மொய்ம்பினான் முன்னர் மன்னுயிர் – கம்.பால:6 4/1
மொய் அற மூர்த்தி அன்ன மொய்ம்பினான் அம்பினால் அ – கம்.யுத்3:28 47/1

மேல்


மொய்ம்பினானும் (2)

மீளி போல் மொய்ம்பினானும் விலக்கினன் விளம்பலுற்றான் – கம்.சுந்:11 8/4
ஆளி-போல் மொய்ம்பினானும் ஏறினன் அமரர் ஆர்த்தார் – கம்.யுத்2:19 101/2

மேல்


மொய்ம்பினில் (1)

மோந்திட நறு மலர் ஆன மொய்ம்பினில்
ஏந்திட உத்தரியத்தை ஏய்ந்தன – கம்.கிட்:6 8/1,2

மேல்


மொய்ம்பினின் (2)

மாந்தர்-தம் மொய்ம்பினின் மகளிர் கொங்கை ஆம் – கம்.அயோ:4 208/1
மொய்ம்பினின் எறுழ் வலி கருளன் மும்மையார் – கம்.சுந்:12 12/4

மேல்


மொய்ம்பினீர் (1)

மூ-வகை உலகும் காக்கும் மொய்ம்பினீர் முனிவு உண்டானால் – கம்.கிட்:11 63/4

மேல்


மொய்ம்பினோடு (1)

முற்றினார் உலந்தார் ஐயன் மொய்ம்பினோடு உடலை மூழ்க – கம்.சுந்:12 129/2

மேல்


மொய்ம்பினோய் (5)

முந்தி வந்தனன் இவனின் மொய்ம்பினோய் – கம்.கிட்:3 49/4
முன்னை வீரன் இளவலை மொய்ம்பினோய்
சொன்ன எல்லையின் ஊங்கினும் தூங்கிய – கம்.கிட்:11 1/2,3
மூவரும் ஒதுங்கினர் உனக்கு மொய்ம்பினோய் – கம்.யுத்1:2 23/4
முற்றுற கேட்ட பின் முனிதி மொய்ம்பினோய் – கம்.யுத்1:2 74/4
முன்னை வன் துயர் நீக்குதி மொய்ம்பினோய் என்றான் – கம்.யுத்4:40 101/4

மேல்


மொய்ம்பினோர் (2)

இரும் செருவின் இகல் மொய்ம்பினோர்
கல் எறியும் கவண் வெரீஇ – பட் 72,73
முரன் என தகும் மொய்ம்பினோர் முன் பொருதவர் போல் – கம்.சுந்:3 18/1

மேல்


மொய்ம்பினோன் (2)

முழுவதே பிறந்து உலகு உடைய மொய்ம்பினோன்
உழுவை சேர் கானகத்து உறைவென் யான் என – கம்.அயோ:4 185/1,2
மூரல் முறுவலன் இளைய மொய்ம்பினோன் முகம் நோக்கி – கம்.ஆரண்:6 112/1

மேல்


மொய்ம்பீர் (2)

மோத இளைத்தே தாள் உலைவு உற்றேன் விறல் மொய்ம்பீர் – கம்.கிட்:17 5/4
காலனும் அஞ்சும் காய் சின மொய்ம்பீர் கடன் நின்றீர் – கம்.கிட்:17 9/3

மேல்


மொய்ம்பு (9)

மொய்ம்பு இறந்து திரிதரும் ஒரு பெரும் தெரியல் – மது 437
அம் தளிர் குவவு மொய்ம்பு அலைப்ப சாந்து அருந்தி – குறி 120
முந்து வாள் முகங்களுக்கு உடைந்து போன மொய்ம்பு எலாம் – கம்.பால:3 15/3
நமித்திரர் நடுக்கு உறு நலம் கொள் மொய்ம்பு உடை – கம்.பால:5 88/1
இருள் மொய்ம்பு கெட துரந்த தயரதற்கு இன் உயிர் துணைவன் இமையோரோடும் – கம்.ஆரண்:4 25/2
மீளி மொய்ம்பு உடை இவுளி வீழ்கின்றன விரவி – கம்.ஆரண்:7 70/3
முன்னை கதிர் நன்று இது அகற்றுதிர் மொய்ம்பு சான்ற – கம்.ஆரண்:10 137/2
மொய்ம்பு மால் வரை புரை நெடு வானரம் மொய்ப்ப – கம்.கிட்:12 5/2
முயிறு அலைத்து எழு முது மரத்தின் மொய்ம்பு தோள் – கம்.சுந்:12 8/1

மேல்


மொய்ம்பை (1)

ஊன வில் இறுத்த மொய்ம்பை நோக்குவது ஊக்கம் அன்றால் – கம்.பால:24 32/1

மேல்


மொய்ம்பொடு (2)

மீளி மொய்ம்பொடு நிலன் எறியா குறுகி – அகம் 93/18
முழுகினான் தவ மொய்ம்பொடு மூரி வில் – கம்.சுந்:3 27/3

மேல்


மொய்யனே (1)

மொய்யனே முளரி அன்ன நின் முகம் கண்டிலாதேன் – கம்.யுத்3:29 48/3

மேல்


மொழி (159)

மென் மொழி மேவலர் இன் நரம்பு உளர – திரு 142
பலர் புகழ் நன் மொழி புலவர் ஏறே – திரு 268
அன்பு உடை நன் மொழி அளைஇ விளிவு இன்று – திரு 292
சீர் உடை நன் மொழி நீரொடு சிதறி – பொரு 24
இலவு இதழ் புரையும் இன் மொழி துவர் வாய் – பொரு 27
ஈர நன் மொழி இரவலர்க்கு ஈந்த – சிறு 93
ஆர்வ நன் மொழி ஆயும் மால் வரை – சிறு 99
நன்னர் நன் மொழி கேட்டனம் அதனால் – முல் 17
கவை_முள்_கருவியின் வட_மொழி பயிற்றி – முல் 35
நான் மொழி கோசர் தோன்றி அன்ன – மது 509
ஈர நன் மொழி தீர கூறி – குறி 234
புகழ் நிலைஇய மொழி வளர – பட் 42
மொழி பல பெருகிய பழி தீர் தேஎத்து – பட் 216
விரவு மொழி பயிற்றும் பாகர் ஓதை – மலை 327
பிழையா நன் மொழி தேறிய இவட்கே – நற் 10/9
புரை இல் தீ மொழி பயிற்றிய உரை எடுத்து – நற் 36/7
மையல் நெஞ்சம் என் மொழி கொளினே – நற் 146/11
வண்ணம் நோக்கியும் மென் மொழி கூறியும் – நற் 148/1
சில் மொழி துவர் வாய் நகைக்கு மகிழ்ந்தோயே – நற் 190/9
யான் தன் மொழிதலின் மொழி எதிர் வந்து – நற் 204/7
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் – நற் 207/9
தாமே ஒப்புரவு அறியின் தே மொழி
கயல் ஏர் உண்கண் குறு_மகட்கு – நற் 220/8,9
தேர் நடைபயிற்றும் தே மொழி புதல்வன் – நற் 250/3
துனி இல் நன் மொழி இனிய கூறியும் – நற் 254/3
குவளை நாறும் கூந்தல் தே மொழி
இவளின் தீர்ந்தும் ஆள்வினை வலிப்ப – நற் 262/7,8
பொம்மல்_ஓதியை தன் மொழி கொளீஇ – நற் 293/7
தொலைந்த நாவின் உலைந்த குறு மொழி
உடன்பட்டு ஓரா தாயரொடு ஒழிபு உடன் – நற் 310/6,7
தாம் மொழி வன்மையின் பொய்த்தனர் வாழிய – நற் 314/8
என் வாய் நின் மொழி மாட்டேன் நின்-வயின் – நற் 342/3
திருந்து இழை அரிவை தே மொழி நிலையே – நற் 374/9
வார்ந்து இலங்கு வை எயிற்று சின் மொழி அரிவையை – குறு 14/2
நால் ஊர் கோசர் நன் மொழி போல – குறு 15/3
தே மொழி திரண்ட மென் தோள் மா மலை – குறு 72/3
போகிய அவட்கோ நோவேன் தே_மொழி – ஐங் 378/3
புதல்வன் கவைஇயினன் தந்தை மென் மொழி
புதல்வன் தாயோ இருவரும் கவைஇயினள் – ஐங் 409/1,2
தே மொழி அரிவை தெளிந்திசின் யானே – ஐங் 466/5
திருந்திய இயல் மொழி திருந்து இழை கணவ – பதி 24/11
விரவு மொழி கட்டூர் வயவர் வேந்தே – பதி 90/30
முன்துறை நிறை அணி நின்றவர் மொழி மொழி – பரி 12/36
முன்துறை நிறை அணி நின்றவர் மொழி மொழி
ஒன்று அல பல_பல உடன் எழுந்தன்று அவை – பரி 12/36,37
அவை நான்கும் உறழும் அருள் செறல்-வயின் மொழி
முடிந்ததும் முடிவதும் முகிழ்ப்பதும் அவை மூன்றும் – பரி 13/46,47
சோலையொடு தொடர் மொழி மாலிருங்குன்றம் – பரி 15/23
தெய்வத்து திறன் நோக்கி தெருமரல் தே_மொழி – கலி 16/19
நலன் உடையார் மொழி கண் தாவார் தாம் தம் நலம் – கலி 22/6
வயக்கு-உறு மண்டிலம் வட_மொழி பெயர் பெற்ற – கலி 25/1
பேது உறு மட மொழி பிணை எழில் மான் நோக்கின் – கலி 27/3
சேயார் கண் சென்ற என் நெஞ்சினை சில்_மொழி – கலி 29/10
திருந்து எயிறு இலங்கு நின் தே மொழி படர்ந்தே – கலி 29/26
நகை மொழி நல்லவர் நாணும் நிலை போல் – கலி 40/2
இன் நகை இலங்கு எயிற்று தே மொழி துவர் செம் வாய் – கலி 55/4
சேந்து நீ இனையையால் ஒத்ததோ சின்_மொழி – கலி 57/11
பொது மொழி பிறர்க்கு இன்றி முழுது ஆளும் செல்வர்க்கு – கலி 68/1
மதி மொழி இடல் மாலை வினைவர் போல் வல்லவர் – கலி 68/2
செது மொழி சீத்த செவி செறு ஆக – கலி 68/3
முது மொழி நீரா புலன் நா உழவர் – கலி 68/4
புது மொழி கூட்டுண்ணும் புரிசை சூழ் புனல் ஊர – கலி 68/5
கண்டும் நின் மொழி தேறும் பெண்டிரும் ஏமுற்றார் – கலி 74/9
தே மொழி கேட்டல் இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 80/15
மட மொழி ஆயத்தவருள் இவள் யார் உடம்போடு – கலி 102/7
ஒரு மொழி கொள்க இ உலகு உடன் எனவே – கலி 104/80
நின் மொழி கொண்டு யானோ விடுவேன் மற்று என் மொழி கொண்டு – கலி 113/17
நின் மொழி கொண்டு யானோ விடுவேன் மற்று என் மொழி கொண்டு – கலி 113/17
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை – கலி 125/8
இன் மணி சிலம்பின் சில் மொழி ஐம்பால் – கலி 125/16
முக்கோல் கொள் அந்தணர் முது மொழி நினைவார் போல் – கலி 126/4
சின்_மொழி தெளி என தேற்றிய சிறப்பு அன்றோ – கலி 132/13
தே மொழி மாதர் உறாஅது உறீஇய – கலி 139/16
திறன் இலார் எடுத்த தீ மொழி எல்லாம் – கலி 144/71
ஆறு அல்ல மொழி தோற்றி அற வினை கலக்கிய – கலி 147/1
நெடு_மொழி தந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 17/7
தாழ கூறிய தகை சால் நன் மொழி
மறந்தனிர் போறிர் எம் என சிறந்த நின் – அகம் 29/11,12
செயிர் தீர் கொள்கை சில் மொழி துவர் வாய் – அகம் 75/10
ஏதிலன் பொய் மொழி நம்பி ஏர் வினை – அகம் 117/3
நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான் – அகம் 126/14
பன் மாண் தங்கிய சாயல் இன் மொழி
முருந்து ஏர் முறுவல் இளையோள் – அகம் 193/12,13
நயந்து நாம் விட்ட நன் மொழி நம்பி – அகம் 198/3
விரவு மொழி கட்டூர் வேண்டுவழி கொளீஇ – அகம் 212/14
அருள் மொழி தேற்றி நம் அகன்றிசினோரே – அகம் 311/14
தே மொழி புதல்வர் திரங்கு முலை சுவைப்ப – அகம் 316/15
தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை – அகம் 324/2
பழி தலைத்தருதல் வேண்டுதி மொழி கொண்டு – அகம் 333/4
நின் வாய் இன் மொழி நன் வாய் ஆக – அகம் 333/16
சின் மொழி பொலிந்த துவர் வாய் – அகம் 343/18
நிலையா நன் மொழி தேறிய நெஞ்சே – அகம் 348/14
நம்மொடு நன் மொழி நவிலும் – அகம் 353/22
அன்பால் மொழிந்த என் மொழி கொள்ளாய் – அகம் 361/8
சின் மொழி அரிவை தோளே பன் மலை – அகம் 361/14
இழி-மின் என்ற நின் மொழி மருண்டிசினே – அகம் 384/8
பிறர் பழி கூறுவோர் மொழி தேறலையே – புறம் 10/2
கரப்பு இல் உள்ளமொடு வேண்டு மொழி பயிற்றி – புறம் 34/13
வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி
அரிவை தோள் அளவு அல்லதை – புறம் 122/8,9
முயங்கற்கு ஒத்தனை-மன்னே வயங்கு மொழி
பாடுநர்க்கு அடைத்த கதவின் ஆடு மழை – புறம் 151/9,10
பெரும் கல் நாடன் பேகனும் திருந்து மொழி
மோசி பாடிய ஆயும் ஆர்வம்-உற்று – புறம் 158/12,13
வள்ளியோர் செவி முதல் வயங்கு மொழி வித்தி தாம் – புறம் 206/2
நறும் பல் ஒலிவரும் கதுப்பின் தே மொழி
தெரி இழை மகளிர் பாணி பார்க்கும் – புறம் 209/16,17
மயக்கு உடைய மொழி விடுத்தனன் ஆங்கு – புறம் 239/18
பிறர் கூறிய மொழி தெரியா – புறம் 366/9
உள்ளல் ஓம்பு-மின் உயர் மொழி புலவீர் – புறம் 394/5
ஆங்கு அவர் அம் மொழி உரைப்ப அரசன் மகிழ்ந்து அவர்க்கு அணி தூசு ஆதி ஆய – கம்.பால:5 36/1
முடிய இ மொழி எலாம் மொழிந்து மந்திரி – கம்.பால:8 23/1
பாகு போல் மொழி பைம் தொடி கன்னியே – கம்.பால:11 10/3
கோசிகற்கு ஒரு மொழி சனகன் கூறுவான் – கம்.பால:13 64/4
வேறுவேறு உற சில மொழி விளம்பினாள் – கம்.பால:19 47/4
பாகு இன் மென்_மொழி தன் மலர் பாதங்கள் – கம்.பால:21 36/2
தூமத்து ஆர் குழல் தூ மொழி தோகை-பால் – கம்.பால:21 39/3
நைவளம் நவிற்று மொழி நண்ண வரலோடும் – கம்.பால:22 34/1
அஞ்சி மந்தரை அகன்றிலள் அ மொழி கேட்டும் – கம்.அயோ:2 75/1
துரக்க நல் அருள் துறந்தனள் தூ மொழி மட_மான் – கம்.அயோ:2 85/2
புயல் மொழி மேகம் என்ன புண்ணியம் செய்த என்பார் – கம்.அயோ:3 93/2
மங்கை அ மொழி கூறலும் மானவன் – கம்.அயோ:4 3/1
ஆண்தகை அ மொழி பகர அன்பனும் – கம்.அயோ:4 151/1
காமரம் கனிந்து என கனிந்த மென் மொழி
மா மடந்தையர் எலாம் மறுகு சேர்தலால் – கம்.அயோ:4 196/1,2
ஏவிய மொழி கேளா இழி புனல் பொழி கண்ணான் – கம்.அயோ:8 25/1
பணி மொழி கடவாதான் பருவரல் இகவாதான் – கம்.அயோ:8 44/1
துப்பு உறழ் துவர் வாயின் தூய் மொழி மயிலோடும் – கம்.அயோ:9 26/1
பூண்ட மா தவன் அ மொழி விரும்பினன் புகல – கம்.அயோ:9 32/1
இடி உரும் அனைய வெம் மொழி இயம்புவான் – கம்.அயோ:11 69/4
மொழி உடைத்து ஆக்கலின் முறைமை வேறு உண்டோ – கம்.அயோ:11 73/4
வேதியர்கள் வேத மொழி வேறு பல கூற – கம்.ஆரண்:3 48/1
தேனின் மொழி உற்று இனிய செவ்வி நனி பெற்று ஓர் – கம்.ஆரண்:6 26/3
பூண் இயல் கொங்கை அன்னாள் அம் மொழி புகறலோடும் – கம்.ஆரண்:6 39/3
நல் மொழி பகரினும் நடுங்கும் சிந்தையர் – கம்.ஆரண்:10 10/2
மங்கல முறை மொழி கூறி வாழ்த்தவே – கம்.ஆரண்:10 21/4
நொய்து அலர் வலி தொழில் நுவன்ற மொழி ஒன்றோ – கம்.ஆரண்:10 51/3
சொன்னான் நிருதர்க்கு இறை அம் மொழி சொல்லலோடும் – கம்.ஆரண்:10 133/1
மந்திர இமையவர் குருவின் வாய் மொழி
இந்திரன் உற்றன எண்ண ஒண்ணுமோ – கம்.ஆரண்:13 110/3,4
தே_மொழி திறத்தினால் அரக்கர் சேனை வந்து – கம்.ஆரண்:15 6/1
பொய் இலாதவன் வரன்முறை இ மொழி புகல – கம்.கிட்:3 70/1
மயில் இயல் குயில்_மொழி மறக்கல் ஆவதோ – கம்.கிட்:7 27/4
குயில் மொழி கலச கொங்கை மின் இடை குமிழ் ஏர் மூக்கின் – கம்.கிட்:11 76/3
மாறு இலா மொழி உருமையை பயந்தவன் வந்தான் – கம்.கிட்:12 4/4
பூண்ட தேரவன் காதலற்கு ஒரு மொழி புகலும் – கம்.கிட்:12 40/4
வாக்கினால் ஒரு மொழி வழங்குறாத முன் – கம்.கிட்:16 29/2
மழலை மென் மொழி கிளிக்கு இருந்து அளிக்கின்ற மகளிர் – கம்.சுந்:2 6/2
இன்ன மொழிய அ மொழி கேட்டு எரியின் இட்ட மெழுகு என்ன – கம்.சுந்:4 59/1
வள்ளல் மொழி வாசகம் மன துயர் மறந்தாள் – கம்.சுந்:4 62/2
ஏய நல் மொழி எய்த விளம்பிய – கம்.சுந்:5 11/1
புரை உறு புன் தொழில் அரக்கர் புண் மொழி
திரை உறு குருதி யாறு ஈர்ப்ப செல்வன – கம்.சுந்:5 58/1,2
ஆக இ மொழி ஆசு இல கேட்டு அறிவுற்றாள் – கம்.சுந்:5 75/1
சொன்ன மெய் மொழி சொல்லுதி மெய்ம்மை தொடர்ந்தோய் – கம்.சுந்:5 78/4
எண்_அரும் கூறாய் மாய்தி என்றது ஓர் மொழி உண்டு என்பார் – கம்.சுந்:14 32/4
கேட்ட ஆற்றினால் கிளி_மொழி சீதையை கிடைத்தும் – கம்.யுத்1:5 70/3
நன்று இலங்கையர் நாயகன் மொழி என நயந்தான் – கம்.யுத்1:5 76/1
மொழி உனக்கு அபயம் என்றாய் ஆதலான் முனிவு தீர்ந்தேன் – கம்.யுத்1:7 19/1
மொழி படைத்த வலி என மூண்டது ஓர் – கம்.யுத்1:9 44/2
யாழ் மொழி தெரிவைமாரும் மைந்தரும் ஏறுகின்றார் – கம்.யுத்1:10 23/2
பணை ஆர் புயம் உடையானிடை சில இ மொழி பகர்வான் – கம்.யுத்2:15 180/4
சலித்ததால் அறம் சலித்தது மெய் மொழி தகவும் – கம்.யுத்2:15 186/2
மொழி இவை அல்ல என்பது உணர்கிலை முறைமை நோக்காய் – கம்.யுத்2:17 19/2
சுந்தர பவள வாய் ஓர் அருள் மொழி சிறிது சொல்லின் – கம்.யுத்2:17 52/4
மன்னன் முன் நின்ற மகோதரற்கு இ மொழி வழங்கும் – கம்.யுத்3:22 92/4
முத்தன் முகம் நோக்கா ஒரு மொழி கேள் என மொழிவான் – கம்.யுத்3:27 128/2
நன்று ஆகுக உலகுக்கு என முதலோன் மொழி நவின்றான் – கம்.யுத்3:27 135/1
முளைத்த பேர் இராமன் என்ற வீடணன் மொழி பொய்த்து ஆமோ – கம்.யுத்4:34 14/4
பனித்த கொங்கை மழலை பணி_மொழி – கம்.யுத்4:40 10/2
பாடு உறு பல் மொழி இனைய பன்னி நின்று – கம்.யுத்4:40 83/1
போலும் வீரனை நோக்கி மற்று அ மொழி புகன்றான் – கம்.யுத்4:41 10/4
ஐயன் அ மொழி புகன்றிட துணுக்கமோடு அவர்கள் – கம்.யுத்4:41 11/1
அ மொழி இரவி மைந்தற்கு அண்ணல்தான் உரைப்ப அன்னான் – கம்.யுத்4:41 28/1

மேல்


மொழிக்கு (2)

நன் மொழிக்கு அச்சம் இல்லை அவர் நாட்டு – குறு 392/2
மீன் நின்ற கண்ணினாள்-தன் மென் மொழிக்கு உவமை வேண்டின் – கம்.கிட்:13 63/3

மேல்


மொழிக (1)

முனிந்து அவளை உற்ற செயல் முற்றும் மொழிக என்ன – கம்.கிட்:14 60/1

மேல்


மொழிகள் (1)

காவும் உள காவி விழியார் மொழிகள் என்ன – கம்.கிட்:14 38/2

மேல்


மொழிகளும் (1)

எ துணை மொழிகளும் இயம்பி ஏற்றினன் – கம்.யுத்2:18 100/2

மேல்


மொழிகிவது (1)

முத்தர் ஆனவர் இதன் நிலை மொழிகிவது அல்லால் – கம்.யுத்4:41 17/3

மேல்


மொழிகின்ற (2)

முறை திறம்பினனால் என்று மொழிகின்ற முகத்தான் முன்னர் – கம்.கிட்:7 80/2
மொழிகின்ற வீரர் வார்த்தை முகம்-தொறும் செவியின் மூழ்க – கம்.யுத்1:14 15/3

மேல்


மொழிகின்றன (1)

மொழிகின்றன என் என்னா முனியும் முறை அன்று என்பான் – கம்.அயோ:4 43/4

மேல்


மொழிகின்றான் (1)

முச்சு அற்றார் போல் பின்னும் இரந்தே மொழிகின்றான் – கம்.அயோ:3 35/4

மேல்


மொழிகுவம் (1)

கேள் பெருந்தகையோடு எவன் பல மொழிகுவம்
நாளும் கோள்_மீன் தகைத்தலும் தகைமே – கலி 5/8,9

மேல்


மொழிகொடு (2)

முதிரும் வெம் கத மொழிகொடு மூண்டது முது கடல் கடு ஏய்ப்ப – கம்.யுத்1:3 79/2
மொழிகொடு வாழ்வது அல்லால் முறை கெட புறம் நின்று ஆர்க்கும் – கம்.யுத்2:17 66/3

மேல்


மொழிகோ (5)

இனி எவன் மொழிகோ யானே கயன் அற – நற் 224/8
உது காண் அதுவே இது என மொழிகோ
நோன் சினை இருந்த இரும் தோட்டு புள்_இனம் – குறு 191/1,2
நீங்குக என்று யான் யாங்ஙனம் மொழிகோ
அரும் திறல் கடவுள் செல்லூர் குணாஅது – அகம் 90/8,9
யாங்கனம் மொழிகோ யானே ஓங்கிய – புறம் 39/13
யாங்கனம் மொழிகோ ஓங்கு வாள் கோதையை – புறம் 49/3

மேல்


மொழித்து (1)

ஒழுக்கு உடை மருங்கின் ஒரு மொழித்து ஆக – புறம் 366/2

மேல்


மொழிதர (1)

மூவரும் பக்கம் நோக்கியே மொழிதர முனிவான் – கம்.யுத்1:5 39/2

மேல்


மொழிதரும் (2)

மொழிதரும் அளவில் நங்கை கேள் இது முரண் இல் யாக்கை – கம்.ஆரண்:12 83/1
முன்னர் யாவரும் மொழிதரும் முறைமையின் படாத – கம்.யுத்1:3 36/2

மேல்


மொழிதல் (2)

முற்ற நோக்கினான் மொழிதல் மேயினான் – கம்.அயோ:14 102/4
முன்னமே அறிகுவேன் மொழிதல் தீது அது – கம்.யுத்3:24 82/2

மேல்


மொழிதலின் (1)

யான் தன் மொழிதலின் மொழி எதிர் வந்து – நற் 204/7

மேல்


மொழிதலும் (2)

நெடிய மொழிதலும் கடிய ஊர்தலும் – நற் 210/5
நன்று என மொழிதலும் நணுகினான்-அரோ – கம்.யுத்2:19 33/2

மேல்


மொழிதும் (1)

இன்னா மொழிதும் என்ப – அகம் 293/13

மேல்


மொழிந்த (15)

அன்று என மொழிந்த தொன்றுபடு கிளவி – அகம் 5/17
நெருநலும் தீம் பல மொழிந்த
சிறு நல் ஒருத்தி பெரு நல் ஊரே – அகம் 239/14,15
அன்பால் மொழிந்த என் மொழி கொள்ளாய் – அகம் 361/8
முடிவுற இன்னை மொழிந்த பின்னரும் – கம்.அயோ:5 25/1
எய்தி நூலுளோர் மொழிந்த யாவையும் – கம்.அயோ:11 123/1
மொழிந்த பேர் ஊழியின் முழங்கி முந்து எழ – கம்.அயோ:12 25/2
மொழிந்த காம கடும் கனல் மூண்டதால் – கம்.ஆரண்:6 65/2
மொழிந்த வீரற்கு யாம் எண்ணுவது உண்டு என மொழிந்தான் – கம்.கிட்:3 73/4
மொழிந்த தேன் உடை முகிழ் முலை ஆய்ச்சியர் முழவில் – கம்.கிட்:10 46/3
வாயிடை மொழிந்த சொல் மறுக்க வல்லமோ – கம்.யுத்1:2 81/2
மொழிந்த சொல் அமிழ்தம் அன்னாள் திறத்தினின் முறைமை நீங்கி – கம்.யுத்1:4 147/1
முற்கொள்வேன் எனும் முயற்சியன் மறை முறை மொழிந்த
சொல் கொள் வேள்வி போய் தொடங்குவான் அமைந்தவன் துணிவை – கம்.யுத்3:22 83/2,3
முதியோர் உணர் வேதம் மொழிந்த அலால் – கம்.யுத்3:23 11/1
மொய் உளை வய பரி மொழிந்த முது வேதம் – கம்.யுத்4:36 24/4
அன்பினால் அவர் மொழிந்த வாசகங்களும் அவர்கள் – கம்.யுத்4:41 13/1

மேல்


மொழிந்தது (2)

மொழிந்தது கேட்டலும் மொய்த்து நெஞ்சினை – கம்.அயோ:1 83/1
வாயிடை மொழிந்தது அன்றி மற்று ஒரு செயலும் உண்டோ – கம்.ஆரண்:13 127/2

மேல்


மொழிந்ததோ (1)

உகவையின் மொழிந்ததோ உள்ளம் நோக்கியோ – கம்.அயோ:1 78/3

மேல்


மொழிந்தவாறே (1)

முன்னரே வந்து இ மாற்றம் ஆற்றலின் மொழிந்தவாறே
என்னதோ நீயிர் என்னை இகழ்ந்தது என்று இனைய சொன்னான் – கம்.யுத்3:27 79/3,4

மேல்


மொழிந்தன (1)

மொழிந்தன பல்_இயம் முரசம் ஆர்த்தன – கம்.பால:5 67/3

மேல்


மொழிந்தனம் (1)

நாம் தூது மொழிந்தனம் விடல் வேண்டா நம்மினும் – கலி 28/22

மேல்


மொழிந்தனர் (2)

மொழிந்தனர் ஆசிகள் முப்பகை வென்றார் – கம்.பால:13 26/4
மொழிந்தனர் ஆசி ஓசை முழங்கின சங்கம் எங்கும் – கம்.ஆரண்:10 88/2

மேல்


மொழிந்தனர்களால் (1)

முக்கணனை உற்று அடி வணங்கி இமையோர் இவை மொழிந்தனர்களால் – கம்.யுத்3:31 148/4

மேல்


மொழிந்தனன் (5)

மொழிந்தனன் ஆசிகள் முதிய நான்மறை – கம்.பால:5 71/3
மொழிந்தனன் பின்னரும் முருகன் செவ்வியான் – கம்.அயோ:11 46/4
முன்பனில் வந்து மொழிந்தனன் மூரிய தேர் வல்லான் – கம்.அயோ:13 24/4
மொழிந்தனன் அவனுழை போதல் முன்னுவான் – கம்.கிட்:11 116/4
மொழிந்தனன் இடியொடு முகிலும் சிந்தவே – கம்.யுத்2:18 1/4

மேல்


மொழிந்தனனே (1)

என மொழிந்தனனே ஒருவன் அவன் கண்டு – அகம் 110/14

மேல்


மொழிந்தனையே (1)

நன்னர் மொழியும் நீ மொழிந்தனையே
அவற்றுள் யாவோ வாயின மாஅல் மகனே – கலி 21/8,9

மேல்


மொழிந்தாய் (1)

முன்முனே மொழிந்தாய் அன்றே இவன் குறை முடிப்பது ஐயா – கம்.கிட்:7 133/3

மேல்


மொழிந்தார் (2)

முன்னர் கொல்லுகை முயல்க என்று அறிஞரே மொழிந்தார்
அ நல் போர் அவர் அறிவுறாவகை மறைந்து அயன்-தன் – கம்.யுத்3:22 90/2,3
முன்வந்தவனும் முடிந்தான் உன் பகை போய் முடிந்தது என மொழிந்தார் – கம்.யுத்3:22 227/4

மேல்


மொழிந்தார்க்கு (1)

ஒலித்து ஆனை என வந்து மணம் மொழிந்தார்க்கு எதிர் உருத்த – கம்.பால:13 20/2

மேல்


மொழிந்தான் (3)

மொழிந்த வீரற்கு யாம் எண்ணுவது உண்டு என மொழிந்தான் – கம்.கிட்:3 73/4
முடிப்பேன் இன்று அவர் வாழ்வை ஓர் கணத்து என மொழிந்தான் – கம்.யுத்3:22 91/4
முது மா படை துரந்தான் இனி முடிந்தாய் என மொழிந்தான் – கம்.யுத்3:27 131/4

மேல்


மொழிந்து (10)

தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – மது 72
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – மது 124
வடு அஞ்சி வாய் மொழிந்து
தமவும் பிறவும் ஒப்ப நாடி – பட் 208,209
பணை கெழு வேந்தரும் வேளிரும் ஒன்று_மொழிந்து – பதி 30/30
சேணன் ஆயினும் கேள் என மொழிந்து
புலம் பெயர்ந்து ஒளித்த களையா பூசற்கு – பதி 44/11,12
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – பதி 90/8
முடிய இ மொழி எலாம் மொழிந்து மந்திரி – கம்.பால:8 23/1
மொழிந்து தன் தெய்வ தேர்-மேல் ஏறினன் முடியலுற்றான் – கம்.யுத்3:28 13/4
மொழிந்து இறா-வகையில் விண்ணை முட்டினான் உலகம் மூன்றும் – கம்.யுத்3:28 39/3
தம்-மின் என இன்னன மொழிந்து எதிர் பொழிந்தன தடுப்ப அரியவாம் – கம்.யுத்3:31 147/2

மேல்


மொழிந்தும் (1)

நசை வேண்டாது நன்று மொழிந்தும்
நிலவு கோட்டு பல களிற்றோடு – புறம் 359/12,13

மேல்


மொழிந்தே (1)

வடிப்பு உறு நரம்பின் தீவிய மொழிந்தே – அகம் 142/26

மேல்


மொழிந்தேன் (1)

முன்னை வேதத்தின் முதல் பெயர் மொழிவது மொழிந்தேன்
என்னை குற்றம் நான் இயம்பியது இயம்புதி என்றான் – கம்.யுத்1:3 25/3,4

மேல்


மொழிப (2)

வண்டு என மொழிப மகன் என்னாரே – நற் 290/9
பெட்டு ஆங்கு மொழிப என்ப அ அலர் – அகம் 216/6

மேல்


மொழிப-மன்னே (1)

நெஞ்சு உண மொழிப-மன்னே தோழி – அகம் 157/10

மேல்


மொழிபவை (1)

பெருமையின் வல்லா யாம் இவண் மொழிபவை
மெல்லிய எனாஅ வெறாஅது அல்லி அம் – பரி 1/37,38

மேல்


மொழிபெயர் (7)

மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் – குறு 11/7
மொழிபெயர் பல் மலை இறப்பினும் – ஐங் 321/4
மொழிபெயர் தேஎத்த பன் மலை இறந்தே – அகம் 31/15
மொழிபெயர் தேஎம் தரும்-மார் மன்னர் – அகம் 67/12
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் – அகம் 127/17
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் நல்குவர் – அகம் 211/8
மொழிபெயர் தேஎம் இறந்தனர் ஆயினும் – அகம் 295/17

மேல்


மொழிமே (1)

அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழிமே – குறு 51/6

மேல்


மொழிமோ (2)

காமம் செப்பாது கண்டது மொழிமோ
பயிலியது கெழீஇய நட்பின் மயில் இயல் – குறு 2/2,3
ஒன்று தெளிய நசையினம் மொழிமோ
வெண் கோட்டு யானை சோனை படியும் – குறு 75/2,3

மேல்


மொழிய (5)

ஊரார் பெண்டு என மொழிய என்னை – ஐங் 113/3
வேறு பன் மொழிய தேஎம் முன்னி – அகம் 215/2
முரைசு எய்து கடைத்தலையான் முன் மொழிய பின் மொழியும் முனிவன் ஆங்கே – கம்.பால:6 10/4
மொய்த்தனர் இன்னணம் மொழிய மன்னன் முன் – கம்.பால:13 10/1
இன்ன மொழிய அ மொழி கேட்டு எரியின் இட்ட மெழுகு என்ன – கம்.சுந்:4 59/1

மேல்


மொழியர் (1)

தாழ் உவந்து தழூஉ மொழியர்
பயன் உறுப்ப பலர்க்கு ஆற்றி – புறம் 360/6,7

மேல்


மொழியல் (3)

விரகு இல மொழியல் யாம் வேட்டது இல் வழியே – நற் 380/12
நோய் முந்துறுத்து நொதுமல் மொழியல் நின் – அகம் 39/4
முத்து அன்மை மொழியல் ஆகா முகிழ் இள முறுவல் நல்லார் – கம்.யுத்3:25 17/1

மேல்


மொழியல்-பாற்றே (1)

மூரல் வெண் முறுவல் பூவா பவளமோ மொழியல்-பாற்றே – கம்.சுந்:4 52/4

மேல்


மொழியலன் (2)

கெடு நா மொழியலன் அன்பினன் என நீ – அகம் 352/9
மாறி வா என மொழியலன் மாதோ – புறம் 138/7

மேல்


மொழியலனே (1)

நெடிய அல்லது பணிந்து மொழியலனே
இஃது இவர் படிவம் ஆயின் வை எயிற்று – புறம் 349/3,4

மேல்


மொழியலுற்றான் (1)

முன் நின்ற பின்வந்தோனை நோக்கினன் மொழியலுற்றான் – கம்.ஆரண்:7 59/4

மேல்


மொழியலுற்றேன் (1)

மூங்கையான் பேசலுற்றான் என்ன யான் மொழியலுற்றேன் – கம்.பால:2 1/4

மேல்


மொழியவர் (1)

மட மொழியவர் உடன் சுற்றி – பரி 9/60

மேல்


மொழியவள் (1)

கிளி படா மொழியவள் விழியின் கேள் என – கம்.கிட்:1 9/2

மேல்


மொழியவும் (2)

உகத்தவை மொழியவும் ஒல்லாள் மிக கலுழ்ந்து – நெடு 156
வேட்டது மொழியவும் விடாஅன் வேட்டத்தில் – புறம் 152/25

மேல்


மொழியன் (1)

சிந்திய மொழியன் தீந்த சென்னியன் திகைத்த நெஞ்சன் – கம்.யுத்1:7 3/2

மேல்


மொழியா (4)

குறித்தது மொழியா அளவையின் குறித்து உடன் – திரு 281
நீ சில மொழியா அளவை மாசு இல் – சிறு 235
முறிப்பென் என்னினும் முறிவது அன்று ஆம் என மொழியா
பொறித்த நாமத்தை அறிகுவான் நோக்கினன் புகழோன் – கம்.கிட்:7 76/3,4
மூ தக்கோய் இது நல் தவம் அன்று என மொழியா
வேதத்து உச்சியின் மெய் பொருள் பெயரினை விரித்தான் – கம்.யுத்1:3 22/3,4

மேல்


மொழியா-முன் (1)

முன்னை பகலும் பகலோனும் வருக என்றான் மொழியா-முன்
உன்னற்கு அரிய உடுபதியும் இரவும் ஒழிந்த ஒரு நொடியில் – கம்.ஆரண்:10 116/2,3

மேல்


மொழியா-முன்னம் (1)

மொய் மாண் வினை வேர் அற வென்று உயர்வான் மொழியா-முன்னம்
விம்மா அழுவாள் அரசன் மெய்யின் திரிவான் என்னில் – கம்.அயோ:4 42/1,2

மேல்


மொழியாட்கே (1)

திதலை அல்குல் தே மொழியாட்கே – நற் 161/12

மேல்


மொழியாது (1)

தேன் இமிர் நறு மலர் புன்னையும் மொழியாது
ஒரு நின் அல்லது பிறிது யாதும் இலனே – அகம் 170/2,3

மேல்


மொழியாம் (1)

இவை மொழியாம் என சொல்லினும் அவை நீ – குறு 306/2

மேல்


மொழியார் (3)

இருக்கின் மொழியார் எரிமுகத்தின் ஈந்த நெய்யின் அவிர் செம்பொன் – கம்.ஆரண்:10 117/1
குயில் ஏய் மொழியார் கொணராய் கொடியாய் – கம்.கிட்:10 53/2
மூடரும் மொழியார் என்ன மன்னனும் முறுவல் செய்தான் – கம்.சுந்:6 58/4

மேல்


மொழியார்க்கு (2)

கிள்ளை போல் மொழியார்க்கு எல்லாம் கேடு சூழ்கின்றேன் அன்றே – கம்.ஆரண்:10 77/4
பணம் தாழ் அல்குல் பனி மொழியார்க்கு அன்புபட்டார் படும் காம – கம்.ஆரண்:10 113/1

மேல்


மொழியாரும் (1)

விடம் நிகர் விழியாரும் அமுது எனும் மொழியாரும்
கிடை புரை இதழாரும் கிளர் நகை வெளியாரும் – கம்.பால:23 37/1,2

மேல்


மொழியால் (2)

முன் மாய்விப்ப துணிந்தாள் அன்றேல் கூனி மொழியால்
தன் மா மகனும் தானும் தரணி பெறுமாறு அன்றி – கம்.அயோ:4 71/2,3
மூவா முதல் நான்முகனார் மொழியால் – கம்.யுத்2:18 55/4

மேல்


மொழியாள் (2)

தெளிவு அன்னது ஓர் மொழியாள் நிறை தவம் அன்னது ஓர் செயலாள் – கம்.அயோ:7 2/2
உகும் தகை மொழியாள் முன்னம் ஒருவகை உறையுளுள்ளே – கம்.சுந்:2 212/3

மேல்


மொழியாளும் (1)

பால் உடை மொழியாளும் பகலவன் அனையானும் – கம்.அயோ:8 33/1

மேல்


மொழியான் (1)

உன்னும் சுழல் விழியான் உரும் அதிர்கின்றது ஓர் மொழியான் – கம்.பால:24 7/4

மேல்


மொழியானும் (1)

தகாஅன் போல தான் தீது மொழியானும்
தன் கண் கண்டது பொய்க்குவது அன்றே – குறு 26/4,5

மேல்


மொழியின் (5)

மொழியின் உணர்த்தும் சிறு வரை அல்லது – அகம் 13/8
மூ-வகை உலகும் நின் மொழியின் முந்துமோ – கம்.கிட்:6 15/4
மொழியின் மற்று அவர்க்கு மேலான் முரண் தொழில் முருகன் அல்லன் – கம்.சுந்:10 20/3
முந்தி உற்ற பேர் உவகைக்கு ஓர் கரை இலை மொழியின்
இந்திரன் பிணிப்புண்ட நாள் ஒத்தது அ இலங்கை – கம்.சுந்:11 62/3,4
மொய்த்த மீன் குலம் முதல் அற முருங்கின மொழியின்
பொய்த்த சான்றவன் குலம் என பொரு கணை எரிய – கம்.யுத்1:6 22/1,2

மேல்


மொழியினர் (1)

கரும்பு அன மொழியினர் கண் பனிக்கிலர் – கம்.அயோ:4 169/1

மேல்


மொழியினன் (1)

வெட்டிய மொழியினன் விழிக்கும் தீயினன் – கம்.அயோ:13 9/2

மேல்


மொழியினும் (1)

பதன் அன்று புக்கு திறன் அன்று மொழியினும்
வறிது பெயர்குநர் அல்லர் நெறி கொள – புறம் 124/2,3

மேல்


மொழியும் (16)

முருகு என மொழியும் ஆயின் – ஐங் 245/3
முருகு என மொழியும் ஆயின் – ஐங் 247/3
முருகு என மொழியும் வேலன் மற்று அவன் – ஐங் 249/2
நன்னர் மொழியும் நீ மொழிந்தனையே – கலி 21/8
ஏதில மொழியும் இ ஊரும் ஆகலின் – அகம் 132/3
அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழியும்
சாய் இறை திரண்ட தோள் பாராட்டி – அகம் 282/13,14
முரைசு எய்து கடைத்தலையான் முன் மொழிய பின் மொழியும் முனிவன் ஆங்கே – கம்.பால:6 10/4
மும்மையும் உணர வல்லார் ஒருமையே மொழியும் நீரார் – கம்.அயோ:1 8/4
முன் நாள் ஒரு மா முனிவன் மொழியும் சாபம் உளது என்று – கம்.அயோ:4 72/3
மொழியும் இன் சொலின் மொய் மலர் சூட்டினர் – கம்.அயோ:7 14/2
மொழியும் மா தவன் மொய் மலர் தாள் தொழா – கம்.ஆரண்:3 35/2
பாம்பு அறியும் பாம்பின கால் என மொழியும் பழமொழியும் பார்க்கிலீரோ – கம்.ஆரண்:6 131/4
தருவாய் அ வாய் இன் அமுதும் தண்ணென் மொழியும் தாராயோ – கம்.கிட்:1 29/4
நின்றன எனக்கும் நிற்கும் நேர் என மொழியும் நேரா – கம்.கிட்:3 26/4
மூவரோடும் ஒப்பான் செயல் ஆம் என மொழியும் – கம்.கிட்:7 69/4
முன்னை தேவர்-தம் வரங்களும் முனிவர்-தம் மொழியும்
பின்னை சானகி உதவியும் பிழைத்தன பிறிது என் – கம்.யுத்3:22 190/1,2

மேல்


மொழியும்-கால் (1)

மொழியும்-கால் தரும் உயிரும் முற்றுமே – கம்.யுத்3:24 111/2

மேல்


மொழியூஉ (1)

முடிதல் வேட்கையர் நெடிய மொழியூஉ
கெடாஅ நல் இசை தம் குடி நிறும்-மார் – பதி 81/12,13

மேல்


மொழியே (2)

எவன் பயம் செய்யும் நீ தேற்றிய மொழியே – ஐங் 56/4
நல்ல பல்லோர் இரு நன் மொழியே
அம் சிலம்பு ஒலிப்ப ஓடி எம் இல் – புறம் 85/5,6

மேல்


மொழியை (3)

முறை மகன் வனம் புக மொழியை காக்கின்ற – கம்.அயோ:4 190/3
முன் உற பணித்தவர் மொழியை யான் என – கம்.அயோ:14 126/1
அயிலும் அமுதும் சுவை தீர்த்த மொழியை பிரிந்தான் அழியானோ – கம்.ஆரண்:14 29/4

மேல்


மொழியொடும் (1)

முன் பயன் உணர்ந்த தூயோர் மொழியொடும் பழகி முற்றி – கம்.யுத்3:25 6/2

மேல்


மொழியோடு (1)

யாழ் இசை மொழியோடு அன்றி யான் உறும் இன்பம் என்னோ – கம்.கிட்:9 21/4

மேல்


மொழியோயே (1)

மை ஈர் ஓதி மட மொழியோயே – கலி 150/23

மேல்


மொழியோரும் (1)

மயில் இயலோரும் மட மொழியோரும்
கைஇ மெல்லிதின் ஒதுங்கி கை_எறிந்து – மது 418,419

மேல்


மொழிவதானான் (2)

மூண்ட வெம் படையை நோக்கி தம்பிக்கு மொழிவதானான் – கம்.யுத்3:31 57/4
முளரி அம் கண்ணன் மூரல் முறுவலன் மொழிவதானான் – கம்.யுத்4:37 205/4

மேல்


மொழிவது (5)

ஏஎ எல்லா மொழிவது கண்டை இஃது ஒத்தன் தொய்யில் – கலி 64/8
செய்யா மொழிவது எவன் – கலி 98/12
செய்யா மொழிவது எவன் – கலி 98/33
முறை செய்தி என நின்னை மொழிவது கெடாதோ தான் – கலி 100/16
முன்னை வேதத்தின் முதல் பெயர் மொழிவது மொழிந்தேன் – கம்.யுத்1:3 25/3

மேல்


மொழிவல் (6)

நொந்தன ஆயின் கண்டது மொழிவல்
பெரும் தேன் கண்படு வரையில் முது மால்பு – குறு 273/4,5
கழனி ஊர நின் மொழிவல் என்றும் – ஐங் 60/2
அம்ம வாழியோ மகிழ்ந நின் மொழிவல்
பேர் ஊர் அலர் எழ நீர் அலை கலங்கி – ஐங் 77/1,2
குன்ற நாட நின் மொழிவல் என்றும் – ஐங் 277/3
நும் ஒன்று இரந்தனென் மொழிவல் எம் ஊர் – ஐங் 384/2
நீ ஓர் ஆகலின் நின் ஒன்று மொழிவல்
அருளும் அன்பும் நீக்கி நீங்கா – புறம் 5/4,5

மேல்


மொழிவாயோ (1)

பணிந்தாய் போல் வந்து ஈண்டு பயனில மொழிவாயோ
பட்டு-உழி அறியாது பாகனை தேரொடும் – கலி 69/11,12

மேல்


மொழிவார் (1)

மூதுரை பெரும் கதைகளும் பிதிர்களும் மொழிவார்
ஓதில் ஆயிரம் ஆயிரம் உறு வலி அரக்கர் – கம்.சுந்:2 137/2,3

மேல்


மொழிவான் (6)

முரைசின் குரல் பட வீரனது எதிர் நின்று இவை மொழிவான் – கம்.பால:24 17/4
முனிவு ஆறினை முனிகின்றது முறையோ என மொழிவான் – கம்.பால:24 21/4
மூளும் வெம் சினத்து இந்திரசித்து என மொழிவான்
ஆளும் இந்திரற்கு அன்னவன் பிணித்ததன் பின்னை – கம்.யுத்1:5 49/2,3
எந்தாய் வருந்தல் உடையாய் வருந்தல் என இன்ன பன்னி மொழிவான் – கம்.யுத்2:19 250/4
முளையாத திங்கள் உகிரான் முன் வந்து முறை நின்ற வீரன் மொழிவான் – கம்.யுத்2:19 266/4
முத்தன் முகம் நோக்கா ஒரு மொழி கேள் என மொழிவான்
எ தன்மையும் இமையோர்களை வென்றான் இகல் வென்றாய் – கம்.யுத்3:27 128/2,3

மேல்


மொழிவென் (1)

மேனி ஆய் நலம் தொலைதலின் மொழிவென்
முழவு முகம் புலரா கலி கொள் ஆங்கண் – அகம் 222/3,4

மேல்


மொழிவோர் (4)

நாடு என மொழிவோர் அவன் நாடு என மொழிவோர் – புறம் 377/21
நாடு என மொழிவோர் அவன் நாடு என மொழிவோர்
வேந்து என மொழிவோர் அவன் வேந்து என மொழிவோர் – புறம் 377/21,22
வேந்து என மொழிவோர் அவன் வேந்து என மொழிவோர் – புறம் 377/22
வேந்து என மொழிவோர் அவன் வேந்து என மொழிவோர்
புகர் நுதல் அவிர் பொன் கோட்டு யானையர் – புறம் 377/22,23

மேல்