மை – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மை 173
மை_அறு 5
மை_ஈர்_ஓதி 1
மைத்த 1
மைத்துனனை 1
மைந்த 34
மைந்தர் 69
மைந்தர்-தம் 2
மைந்தர்-தமக்கும் 1
மைந்தர்-தாமும் 2
மைந்தர்-பால் 1
மைந்தர்க்கு 3
மைந்தர்கள் 5
மைந்தர்களும் 1
மைந்தரில் 1
மைந்தரின் 2
மைந்தரும் 23
மைந்தரை 12
மைந்தரொடு 5
மைந்தரோடு 2
மைந்தரோடும் 1
மைந்தவோ 1
மைந்தற்கு 5
மைந்தற்கும் 2
மைந்தன் 83
மைந்தன்-தன்னொடும் 1
மைந்தன்-பால் 1
மைந்தன்-மேல் 2
மைந்தன்தான் 1
மைந்தன்மீர் 1
மைந்தனார் 1
மைந்தனால் 1
மைந்தனுக்கு 1
மைந்தனும் 20
மைந்தனே 3
மைந்தனேல் 1
மைந்தனை 18
மைந்தனைத்தான் 1
மைந்தனோடு 1
மைந்தனோடும் 1
மைந்தா 2
மைந்தின் 6
மைந்தினர் 1
மைந்தினன் 1
மைந்தினான் 1
மைந்தினை 1
மைந்தினோய் 1
மைந்தினோன் 1
மைந்தீர் 1
மைந்து 25
மைந்துடன் 1
மைந்நாகம் 1
மைப்பு 1
மைம் 3
மைம்_மீன் 1
மையல் 42
மையலன் 1
மையலால் 1
மையலின் 1
மையலை 2
மையாடல் 1
மையாப்பது 1
மையில் 1
மையின் 3
மையுறு 1
மையொடும் 1
மையோ 1

மை (173)

மை இரும் குட்டத்து மகவொடு வழங்கி – பெரும் 271
மை தீர்ந்து கிளர்ந்து விளங்க – மது 9
மை உக்கு அன்ன மொய் இரும் கூந்தல் – மது 417
மை படு பெரும் தோள் மழவர் ஓட்டி – மது 687
மரம்-தோறும் மை வீழ்ப்ப – மது 754
மை அறு சிறப்பின் தெய்வம் சேர்த்திய – பட் 159
மை என விரிந்தன நீள் நறு நெய்தல் – மலை 124
மை படு மா மலை பனுவலின் பொங்கி – மலை 361
மை ஈர் ஓதி பெரு மட தகையே – நற் 29/11
மை ஈர் ஓதி மாண் நலம் தொலைவே – நற் 57/10
மை ஊன் தெரிந்த நெய் வெண் புழுக்கல் – நற் 83/5
மலை அயல் கலித்த மை ஆர் ஏனல் – நற் 108/1
வரை கிழிப்பு அன்ன மை இருள் பரப்பி – நற் 154/2
மை படு சிறு நெறி எஃகு துணை ஆக – நற் 168/9
மை அணல் காளை பொய் புகல் ஆக – நற் 179/8
மை அணல் எருத்தின் முன்பின் தட கை – நற் 198/9
மை சூழ் வெற்பின் மலை பல இறந்து – நற் 214/7
மை அற விளங்கிய மணி நிற விசும்பில் – நற் 231/1
ஐது ஏய்ந்து அகன்ற அல்குல் மை கூர்ந்து – நற் 252/8
வாழேன் ஐய மை கூர் பனியே – நற் 292/9
மை இரும் பனை மிசை பைதல உயவும் – நற் 335/7
மணி ஏர் தோட்ட மை ஆர் ஏனல் – நற் 344/2
மை படு மால் வரை பாடினள் கொடிச்சி – நற் 373/3
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு கலை – குறு 121/2
மை ஈர் ஓதி மாஅயோள்-வயின் – குறு 199/5
மை இரும் கூந்தல் மடந்தை நட்பே – குறு 209/7
திரி மருப்பு எருமை இருள் நிற மை ஆன் – குறு 279/1
மை அணி மருங்கின் மலை_அகம் சேரவும் – குறு 319/4
மை படு சிலம்பின் ஐவனம் வித்தி – குறு 371/2
கையற வீழ்ந்த மை இல் வானமொடு – ஐங் 235/1
மால் வெள்ளோத்திரத்து மை இல் வால் இணர் – ஐங் 301/1
மை வரை நாட வருந்துவள் பெரிதே – ஐங் 301/4
மை அணல் காளையொடு பைய இயலி – ஐங் 389/2
மை அற விளங்கிய கழல் அடி – ஐங் 399/4
மை அறு சுடர் நுதல் விளங்க கறுத்தோர் – ஐங் 474/1
மை ஊன் பெய்த வெண்ணெல் வெண் சோறு – பதி 12/17
மை இல் அறிவினர் செவ்விதின் நடந்து தம் – பதி 22/8
மணி நிற மை இருள் அகல நிலா விரிபு – பதி 31/11
மை அற விளங்கிய வடு வாழ் மார்பின் – பதி 38/11
வைகு ஆர்ப்பு எழுந்த மை படு பரப்பின் – பதி 41/22
மை அணிந்து எழுதரு மா இரும் பல் தோல் – பதி 52/5
மை படு மலர் கழி மலர்ந்த நெய்தல் – பதி 64/16
மா உடை மலர் மார்பின் மை இல் வால் வளை மேனி – பரி 1/3
மை இல் கமலமும் வெள்ளமும் நுதலிய – பரி 2/14
இரும்பு ஈர் வடி ஒத்து மை விளங்கும் கண் ஒளியால் – பரி 7/58
இருள் மை ஈர் உண்கண் இலங்கு இழை ஈன்றாட்கு – பரி 8/59
மை இருநூற்று இமை உண்கண் மான் மறி தோள் மணந்த ஞான்று – பரி 9/8
மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற – பரி 10/47
மலர் அகல் மார்பின் மை படி குடுமிய – பரி 15/9
மை படு சிலம்பின் கறியொடும் சாந்தொடும் – பரி 16/2
மை வளம் பூத்த மலர் ஏர் மழை கண்ணார் – பரி 18/16
மை இல் வாள் முகம் பசப்பு ஊரும்மே – கலி 7/8
மை அற்ற படிவத்தான் மறுத்தரல் ஒல்வதோ – கலி 15/15
மை எழில் மலர் உண்கண் மரு ஊட்டி மகிழ் கொள்ள – கலி 27/17
மை அற விளங்கிய துவர் மணல் அது அது – கலி 32/2
மை தவழ் வெற்பன் மண அணி காணாமல் – கலி 39/42
மை படு சென்னி பய மலை நாடனை – கலி 43/6
மை தீர்ந்தன்று மதியும் அன்று – கலி 55/10
மை இல் மதியின் விளங்கும் முகத்தாரை – கலி 62/14
மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம் – கலி 74/4
மை அற விளங்கிய மணி மருள் அம் வாய் தன் – கலி 81/1
மை இல் செம் துகிர் கோவை அவற்றின் மேல் – கலி 85/4
மை அற விளங்கிய ஆன் ஏற்று அவிர் பூண் – கலி 85/11
மை படு சென்னி மழ களிற்று ஓடை போல் – கலி 86/1
மை அறு மண்டிலம் வேட்டனள் வையம் – கலி 141/12
மை இல் சுடரே மலை சேர்தி நீ ஆயின் – கலி 142/41
மை ஈர் ஓதி மட மொழியோயே – கலி 150/23
மார்பினஃதே மை இல் நுண் ஞாண் – அகம் 0/3
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 17/22
மலர் பாடு ஆன்ற மை எழில் மழை கண் – அகம் 33/9
வைகு புலர் விடியல் மை புலம் பரப்ப – அகம் 41/1
மை இரும் கானம் நாறும் நறு நுதல் – அகம் 43/10
மை ஈர் ஓதி மடவீர் நும் வாய் – அகம் 48/18
மை இல் மான் இனம் மருள பையென – அகம் 71/5
மை எழில் உண்கண் கலுழ – அகம் 81/14
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே மை அற – அகம் 87/12
மை படு திண் தோள் மலிர வாட்டி – அகம் 89/11
மை ஆடு சென்னிய மலை கிழவோனே – அகம் 108/18
மை அணி யானை மற போர் செழியன் – அகம் 116/13
மை தோய் சிமைய மலை முதல் ஆறே – அகம் 119/20
வை வால் ஓதி மை அணல் ஏய்ப்ப – அகம் 125/5
மை தோய் விசும்பின் மாதிரத்து உழிதர – அகம் 125/10
மை தவழ் உயர் சிமை குதிரை கவாஅன் – அகம் 143/13
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 153/19
மை_ஈர்_ஓதி அரும் படர் உழத்தல் – அகம் 173/5
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 187/24
மை படு விடர்_அகம் துழைஇ ஒய்யென – அகம் 192/10
மதி உடம்பட்ட மை அணல் காளை – அகம் 221/6
மை ஈர் ஓதி வாள் நுதல் குறு_மகள் – அகம் 230/5
மை எழில் உண்கண் மடந்தையொடு வையை – அகம் 256/10
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு இனம் – அகம் 267/9
மை ஈர் ஓதி மாஅயோளே – அகம் 279/17
மை அற விரிந்த படை அமை சேக்கை – அகம் 289/12
மை நிற உருவின் மணி கண் காக்கை – அகம் 327/15
கை கறித்து உரறும் மை தூங்கு இறும்பில் – அகம் 329/12
எய்த வந்தனரே தோழி மை எழில் – அகம் 363/17
மை ஈர் ஓதி மடவோய் யானும் நின் – அகம் 386/10
மை ஈர் ஓதி மட நல்லீரே – அகம் 388/10
மை இல் பளிங்கின் அன்ன தோற்ற – அகம் 399/13
வாயில் மாடம்-தொறும் மை விடை வீழ்ப்ப – புறம் 33/21
மை படு மருங்குல் பொலிய மஞ்ஞை – புறம் 50/2
நொய்தால் அம்ம தானே மை அற்று – புறம் 75/10
அடி புனை தொடு கழல் மை அணல் காளைக்கு என் – புறம் 83/1
மை ஊன் மொசித்த ஒக்கலொடு துறை நீர் – புறம் 96/7
மட்டு வாய் திறப்பவும் மை விடை வீழ்ப்பவும் – புறம் 113/1
நெய்யொடு துறந்த மை இரும் கூந்தல் – புறம் 147/6
ஐவனம் வித்தி மை உற கவினி – புறம் 159/17
மை அணி நெடு வரை ஆங்கண் ஒய்யென – புறம் 174/11
நெய் உலை சொரிந்த மை ஊன் ஓசை – புறம் 261/8
மை இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி – புறம் 269/3
கை பய பெயர்த்து மை இழுது இழுகி – புறம் 281/3
மை விடை இரும் போத்து செம் தீ சேர்த்தி – புறம் 364/4
மை தவழ் பொழில்களும் வாவியும் மருவி – கம்.பால:5 125/3
மை வரை நெருப்பு எரிய வந்தது என வந்தாள் – கம்.பால:7 28/4
மை மலி பொழில் யாது என்ன மா தவன் கூறலுற்றான் – கம்.பால:8 5/4
மை வண்ணத்து அரக்கி போரில் மழை வண்ணத்து அண்ணலே உன் – கம்.பால:9 24/3
மை அறு மலரின் நீங்கி யான் செய் மா தவத்தின் வந்து – கம்.பால:10 1/1
மை அரி நெடும் கண் நோக்கம் படுதலும் கருகி வந்து – கம்.பால:10 16/3
மை வான் நிறத்து மீன் எயிற்று வாடை உயிர்ப்பின் வளர் செக்கர் – கம்.பால:10 66/1
மை அரி நெடும் கண் நோக்கம் இமைத்தலும் மயங்கி நின்றார் – கம்.பால:13 41/4
மை கரி மதத்த விலை மாதர் கலை அல்குல் – கம்.பால:15 26/3
மணியால் இயன்ற மலை ஒத்தது அ மை இல் குன்றம் – கம்.பால:16 37/4
குடைந்து வண்டு உறையும் மென் பூ கொய்து நீராட மை தீர் – கம்.பால:17 3/3
மை தாழ் கரும் கண்கள் சிவப்பு உற வந்து தோன்ற – கம்.பால:17 16/1
மை கொண்ட கண்ணாள் எதிர் மாற்றவள் பேர் விளம்ப – கம்.பால:17 20/2
மை அவாம் குவளை எல்லாம் மாதர் கண்_மலர்கள் பூத்த – கம்.பால:18 3/1
வாரிடை தனம் மீது ஆட மூழ்கினாள் வதனம் மை தீர் – கம்.பால:18 17/3
மை கணும் சிவந்தது ஓர் மடந்தை வாய் வழி – கம்.பால:19 8/3
மை தவழ்ந்த கரும் கண் ஓர் வாள்_நுதல் – கம்.பால:21 22/1
வரதனும் எய்தி மை தீர் மா தவர் தொழுது நீதி – கம்.பால:23 78/3
வாய்ந்த நல் வேள்விக்கு வசிட்டன் மை அற – கம்.பால:23 83/3
மை அறு மந்திரம் மும்மை வழங்கா – கம்.பால:23 89/2
மை நிறை கண்ணியர் வான் உறை நீரார் – கம்.பால:23 100/3
மை அறு தவம் எலாம் வாரி மீண்டதே – கம்.பால:24 39/4
மை ஆர் களபம் துருவி மறைந்தே வதிந்தேன் இருள்-வாய் – கம்.அயோ:4 80/2
மை துடைத்து உறை புகும் வயம் கொள் வேலினாய் – கம்.அயோ:4 154/4
மை_அறு கருணையும் உணர்வும் வாய்மையும் – கம்.அயோ:5 47/2
மை விளக்கியதே அன்ன வயங்கு இருள் துரக்க வானம் – கம்.அயோ:6 1/3
மை_அறு நறு மலர் மலர்ந்தவாம் சில – கம்.அயோ:10 42/2
மை அறு மனத்து ஒரு மாசு உளான் அலன் – கம்.அயோ:11 94/1
மை உற உயிர் எலாம் இறுதி வாங்குவான் – கம்.அயோ:13 8/1
மை_அறு விசும்பில் மண்ணில் மற்றும் ஓர் உலகில் முற்றும் – கம்.அயோ:13 61/1
மை கரும் குழலினாள்-மாட்டு அன்பினில் வலியன் என்பாள் – கம்.ஆரண்:6 63/4
மை கரு மனத்து ஒரு வஞ்சன் மாண்பு இலன் – கம்.ஆரண்:7 123/3
மை நிலை நெடும் கண் மழை வான் நிலையது ஆக – கம்.ஆரண்:10 41/3
அம் சொற்கள் அமுதில் அள்ளி கொண்டவள் வதனம் மை தீர் – கம்.ஆரண்:10 70/3
தெருளேம் இது என்னோ திணி மை இழைத்தாலும் ஒவ்வா – கம்.ஆரண்:10 143/2
மை நின்ற வாள் கண் மயில் நின்று என வந்து என் முன்னர் – கம்.ஆரண்:10 148/3
சிந்துர செம் தீ காட்டு ஓர் மை வரை சேக்கை கொண்டார் – கம்.ஆரண்:14 1/2
மை_அறு தவத்தின் வந்த சவரி இ மலையில் நீ வந்து – கம்.கிட்:3 24/1
மை எடுத்து ஒத்தது மழைத்த வானமே – கம்.கிட்:10 2/4
மை தகு மணி குறு நகை சனகன் மான்-மேல் – கம்.கிட்:10 83/2
மால் கரும் கடற்கு உயர்ந்து உள மை முகத்து அனிகம் – கம்.கிட்:12 19/2
மை_அறு விசும்பினூடு நிமிர்ந்த வாலதிய மஞ்சின் – கம்.சுந்:1 5/2
வான் தொடர் மணியின் செய்த மை அறு மாட கோடி – கம்.சுந்:2 95/1
மை தடம் கண்ணியர் மைந்தர் யாவரும் – கம்.சுந்:12 2/1
வாச மை குழல் பற்ற மயங்கினார் – கம்.சுந்:13 19/3
மை உரைத்து உலவு கண் மனைவி-பால் வரம் அளித்து அவை மறாதே – கம்.யுத்1:2 84/3
மை அற நெறியின் நோக்கி மா மறை நெறியில் நின்ற – கம்.யுத்1:4 114/3
மை தவழ் கிரியும் மேரு குன்றமும் வருவது என்ன – கம்.யுத்1:4 128/2
மை உறு மலைகளோடும் மறி கடல் வந்து வீழ்ந்த – கம்.யுத்1:8 16/1
மை கொடு நிறத்தவன் மறத்தொடு புறத்தில் – கம்.யுத்1:12 13/3
மை அறு மரபின் வந்த அமைச்சரை வருக என்றான் – கம்.யுத்1:13 10/2
மை வரை வாங்குவானை வரி சிலை வளைய வாங்கி – கம்.யுத்2:15 136/2
மை குப்பையின் எழில் கொண்டு ஒளிர் வயிர தட மார்பில் – கம்.யுத்2:15 176/2
வலத்து இயல் அழிவதற்கு ஏது மை அறு – கம்.யுத்2:16 77/3
மை கரு நிறத்திடை மறைந்த தன் உரு – கம்.யுத்2:16 267/2
மை கடம் கார் மத யானை வாள் வேந்தன் வழி வந்தீர் – கம்.யுத்2:16 349/2
மை திரு நிறத்தான் தாள் என் தலை மிசை வைக்கல்-பால – கம்.யுத்2:17 55/4
மை அற்று ஒழி மா தவம் மற்றும் எலாம் – கம்.யுத்2:18 78/2
மை அறு வான நாட்டு மாதரும் மற்றை நாட்டு – கம்.யுத்2:19 206/2
மை நிற அரக்கர் வன் கை வயிர வாள் வலியின் வாங்கி – கம்.யுத்3:21 14/1
மை அற கரிது என்று எண்ணும் மனத்தினான் வயிரம் அன்ன – கம்.யுத்3:28 47/3

மேல்


மை_அறு (5)

மை_அறு கருணையும் உணர்வும் வாய்மையும் – கம்.அயோ:5 47/2
மை_அறு நறு மலர் மலர்ந்தவாம் சில – கம்.அயோ:10 42/2
மை_அறு விசும்பில் மண்ணில் மற்றும் ஓர் உலகில் முற்றும் – கம்.அயோ:13 61/1
மை_அறு தவத்தின் வந்த சவரி இ மலையில் நீ வந்து – கம்.கிட்:3 24/1
மை_அறு விசும்பினூடு நிமிர்ந்த வாலதிய மஞ்சின் – கம்.சுந்:1 5/2

மேல்


மை_ஈர்_ஓதி (1)

மை_ஈர்_ஓதி அரும் படர் உழத்தல் – அகம் 173/5

மேல்


மைத்த (1)

மைத்த களிற்று இன மாவின் வாள் நிருதர் பெரும் கடலின் மற்று இ வாளி – கம்.யுத்4:33 25/3

மேல்


மைத்துனனை (1)

கொல்லாத மைத்துனனை கொன்றாய் என்று அது குறித்து கொடுமை சூழ்ந்து – கம்.யுத்4:38 9/1

மேல்


மைந்த (34)

ஒடியா மைந்த நின் பண்பு பல நயந்தே – பதி 15/40
புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே – பதி 34/12
புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே – பதி 35/1
ஐம் கைம் மைந்த அறு கை நெடுவேள் – பரி 3/37
தன் உணவு என கருது தன்மையினள் மைந்த
என் இனி உணர்த்துவது இனி சிறிது நாளில் – கம்.பால:7 26/2,3
மா இரு விசும்பின் கங்கை மண் மிசை கொணர்ந்தோன் மைந்த
மேயின உவகையோடு மின் என ஒதுங்கி நின்றாள் – கம்.பால:9 15/1,2
வரி சிலை இது நீ நொய்தின் வாங்குதி ஆயின் மைந்த
குரிசில்கள் நின்னோடு ஒப்பார் இல்லை யான் குறித்த போரும் – கம்.பால:24 31/2,3
மைந்த நம் குல மரபினில் வந்து அருள் வேந்தர் – கம்.அயோ:1 63/1
மைந்த எண்ண வரம்பும் உண்டாம்-கொலோ – கம்.அயோ:2 16/4
நீதி மைந்த நினைக்கிலை ஆயினும் – கம்.அயோ:2 20/2
மைந்த நீ கோடி எங்கள் வாழ்க்கை நாள் யாவும் என்பார் – கம்.அயோ:3 92/2
மைந்த வறியோர் கொள வழங்கு என நிரைப்பார் – கம்.அயோ:3 97/4
ஒன்று உனக்கு உந்தை மைந்த உரைப்பது ஓர் உரை உண்டு என்றாள் – கம்.அயோ:3 109/4
மதியின் பிழை அன்று மகன் பிழை அன்று மைந்த
விதியின் பிழை நீ இதற்கு என்-கொல் வெகுண்டது என்றான் – கம்.அயோ:4 129/3,4
வந்ததும் அன்னை-தன் வரத்தில் மைந்த நீ – கம்.அயோ:12 11/2
வந்தன வரம்பு_இல் நாவாய் வரி சிலை குரிசில் மைந்த
சிந்தனை யாவது என்று சிருங்கிபேரியர்_கோன் செப்ப – கம்.அயோ:13 47/1,2
வல்லை மைந்த அம் மன்னையும் என்னையும் – கம்.ஆரண்:4 35/3
மன்னர் மன்னவன் மைந்த இ வாள்_நுதல் – கம்.ஆரண்:4 36/3
கொற்றவன் மைந்த மற்றை குழைவு உடை உழையை வல்லை – கம்.ஆரண்:11 60/2
மாணி ஆம் படிவம் அன்று மற்று இவன் வடிவம் மைந்த
ஆணி இ உலகுக்கு எல்லாம் என்னலாம் ஆற்றற்கு ஏற்ற – கம்.கிட்:2 19/1,2
தூண் திரள் தடம் தோள் மைந்த தோழனும் நீயும் வாழி – கம்.கிட்:3 29/2
வாள் தொழில் இளவலை இதனை மைந்த நீ – கம்.கிட்:5 15/2
வன் துணை தட கை நீட்டி வாங்கினன் தழுவி மைந்த
ஒன்று உனக்கு உரைப்பது உண்டால் உறுதி அஃது உணர்ந்து கோடி – கம்.கிட்:7 136/2,3
மன்னவர்க்கு அரசன் மைந்த மற்று இவன் சுற்றத்தோடும் – கம்.கிட்:7 143/3
மால் தரும் பிறவி நோய்க்கு மருந்து என வணங்கு மைந்த – கம்.கிட்:7 153/4
மைந்த நின் பாதம் கொண்டு எம் மனை வர பெற்று வாழ்ந்தேம் – கம்.கிட்:11 48/3
மத யானை அனைய மைந்த மற்றும் உண்டாக வற்றோ – கம்.கிட்:11 65/2
நறவு உண்டு மறந்தேன் காண நாணுவல் மைந்த என்றான் – கம்.கிட்:11 88/4
அனையர் அஞ்சுவர் மைந்த நீ யாரிடை அறிந்தாய் – கம்.யுத்1:3 48/4
காதலான் இனி வேறு எண்ண கடவது என் கதிரோன் மைந்த
கோது இலாதவனை நீயே என்-வயின் கொணர்தி என்றான் – கம்.யுத்1:4 117/3,4
வந்தனை நன்று செய்தாய் என்னுடை மைந்த என்றான் – கம்.யுத்1:14 25/4
தார் கோல மேனி மைந்த என் துயர் தவிர்த்தி-ஆகின் – கம்.யுத்2:16 150/3
வழு இலா மறையும் உன்னால் வாழ்ந்தன ஆகும் மைந்த
பொழுது இறை தாழாது என் சொல் நெறி தர கடிது போதி – கம்.யுத்3:24 23/3,4
மண்ணின் நீத்தம் ஒத்து இழிதர தழீஇ நின்று மைந்த
எண் இல் நீக்க அரும் பிறவியும் என் நெஞ்சின் இறந்த – கம்.யுத்4:40 112/2,3

மேல்


மைந்தர் (69)

மங்கையர் கணவ மைந்தர் ஏறே – திரு 264
வாள் மிகு மற மைந்தர்
தோள் முறையான் வீறு முற்றவும் – மது 53,54
மைந்தர் கண்ணி மகளிர் சூடவும் – பட் 109
மகளிர் கோதை மைந்தர் மலையவும் – பட் 110
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய – பதி 34/9
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய – பதி 94/7
அடியோர் மைந்தர் அகலத்து அகலா – பரி 8/43
மைந்தர் மார்வம் வழி வந்த – பரி 8/122
அம் தண் கரை நின்று பாய்வாராய் மைந்தர்
ஒளிறு இலங்கு எஃகொடு வாள் மாறு உழக்கி – பரி 10/108,109
மா மயில் அன்னார் மறையில் புணர் மைந்தர்
காமம் கள விட்டு கை கொள் கற்பு-உற்று என – பரி 11/41,42
நனை சேர் கதுப்பினுள் தண் போது மைந்தர்
மலர் மார்பின் சோர்ந்த மலர் இதழ் தாஅய் – பரி 16/34,35
மறு அற்ற மைந்தர் தோள் எய்தார் மணந்தார் – பரி 19/92
மகளிர் கோதை மைந்தர் புனையவும் – பரி 20/20
மைந்தர் தண் தார் மகளிர் பெய்யவும் – பரி 20/21
மகளிரை மைந்து உற்று அமர்பு-உற்ற மைந்தர்
அகலம் கடிகுவேம் என்பவை யார்க்கானும் – பரி 20/91,92
வண்டு ஆர் பிறங்கல் மைந்தர் நீவிய – பரி 21/46
தார் அணி மைந்தர் தவ பயன் சான்ம் என – பரி 22/28
மைந்தர் மகளிர் மண விரை தூவிற்று என்று – பரி 24/60
குறையா மைந்தர் கோள் எதிர் எடுத்த – கலி 104/30
மறுத்து மறுத்து மைந்தர் சார – கலி 104/52
மெல் இணர் கண்ணி மிலைந்த மைந்தர்
எல் வளை மகளிர் தலைக்கை தரூஉந்து – புறம் 24/8,9
பொருது ஆண்டு ஒழிந்த மைந்தர் புண் தொட்டு – புறம் 62/2
மற மைந்தர் மைந்து கண்டவர் – புறம் 98/13
மைந்தர் தந்தை – புறம் 340/6
மைந்தர் ஆடிய மயங்கு பெரும் தானை – புறம் 373/7
மது பொதி மழலை செ வாய் வாள் கடை கண்ணின் மைந்தர்
விதுப்பு உற நோக்கும் மின்னார் மிகுதியை விளம்பலாமே – கம்.பால:2 11/3,4
குண்டல கோல மைந்தர் குடைந்த நீர் கொள்ளை சாற்றின் – கம்.பால:2 12/2
மதுகரம் இசைப்பன மைந்தர் ஈட்டமே – கம்.பால:3 59/4
ஊசலில் மகளிர் மைந்தர் சிந்தையொடு உலவ கண்டார் – கம்.பால:10 9/4
குஞ்சியர் சூழ நின்ற மைந்தர் தம் குழாங்கள் கண்டார் – கம்.பால:10 20/4
புல்லிய களிறு என மைந்தர் போயினார் – கம்.பால:14 17/4
மைந்தர் பேச மனம் களித்து ஓடுவார் – கம்.பால:14 41/4
சித்திர தடம் தேர் மைந்தர் மங்கையர் – கம்.பால:14 50/1
வாள் அரி திரிவ என்ன திரிந்தனர் மைந்தர் எல்லாம் – கம்.பால:15 30/4
பெரும் களிறு ஏயும் மைந்தர் பேர் எழில் ஆகத்தோடு – கம்.பால:16 17/1
நறை கமழ் அலங்கல் மாலை நளிர் நறும் குஞ்சி மைந்தர்
துறை அறி கலவி செவ்வி தோகையர் தூசு வீசி – கம்.பால:19 56/1,2
மங்கையர் இள நலம் மைந்தர் உண்ணவே – கம்.பால:19 63/4
வாரொடு தொடர் கழல் மைந்தர் ஆம் என – கம்.அயோ:2 44/2
வாள் நிலா நகை மாதராள் செயல் கண்டு மைந்தர் முன் நிற்கவும் – கம்.அயோ:3 50/3
தோகையர் குழாமும் மைந்தர் சும்மையும் துவன்றி எங்கும் – கம்.அயோ:3 72/2
ஏர் துறந்த வயல் இள மைந்தர் தோள் – கம்.அயோ:11 18/1
அன்று கொடுத்தவள் மைந்தர் பலத்தை என் அம்பாலே – கம்.அயோ:13 21/2
காளை மைந்தர் அது கண்டு கதம் வந்து கதுவ – கம்.ஆரண்:1 20/1
மைந்தர் தீது இலர் வைகினர் மா தவர் – கம்.ஆரண்:3 26/2
வனை கழல் தயரதன் மைந்தர் யாம் என்றார் – கம்.ஆரண்:4 17/4
வழு இலா வாய்மை மைந்தர் வனத்து உறை வருத்தம் நோக்கி – கம்.ஆரண்:5 3/3
பராவ_அரு நலத்து ஒருவன் மைந்தர் பழி இல்லார் – கம்.ஆரண்:10 57/2
அரிவையர் மைந்தர் யாரே ஆதரம் கூர்கிலாதார் – கம்.ஆரண்:11 58/2
வந்திலர் மைந்தர் நன் மருகிக்கு எய்திய – கம்.ஆரண்:13 53/1
மானமும் சினமும் தாதை மரணமும் மைந்தர் சிந்தை – கம்.ஆரண்:14 2/3
ஆழியான் மைந்தர் பேர் அறிவினார் அழகினார் – கம்.கிட்:3 4/3
ஆயிரம் மைந்தர் வந்தார் உளர் என பொலிந்தது அ ஊர் – கம்.கிட்:11 99/4
இயல்புடை மைந்தர் என்று இவர் இலாமையால் – கம்.கிட்:14 34/2
வாழ்வித்தீர் எனை மைந்தர் வந்து நீர் – கம்.கிட்:16 47/1
ஆய் கதிர் கடவுள் தேர் ஊர் அருணனுக்கு அமைந்த மைந்தர் – கம்.கிட்:16 53/4
புலி அடு மதுகை மைந்தர் புது பிழை உயிரை புக்கு – கம்.சுந்:2 108/1
வடம் தரு தடம் கொள் புய மைந்தர் கலவி போர் – கம்.சுந்:2 158/1
மல் பக மலர்ந்த தோள் மைந்தர் சூடிய – கம்.சுந்:3 44/3
வேறு இலா தோழர் வென்றி அரக்கர்-தம் வேந்தர் மைந்தர்
ஏறிய தேரர் சூழ்ந்தார் இறுதியின் யாவும் உண்பான் – கம்.சுந்:10 9/2,3
மந்திர கிழவர் மைந்தர் மதி நெறி அமைச்சர் மக்கள் – கம்.சுந்:10 10/1
மை தடம் கண்ணியர் மைந்தர் யாவரும் – கம்.சுந்:12 2/1
ஏச்சு என மைந்தர் எதிர்ந்தார் – கம்.சுந்:13 53/4
மட_கொடி பயந்தவர் மைந்தர் ஆயினும் – கம்.யுத்1:4 79/3
ஆம் அரசன் மைந்தர் திரு மேனி அலசாமே – கம்.யுத்1:9 11/2
வானோர் தம் மருத்துவர் மைந்தர் வலி-கண் மிக்கார் – கம்.யுத்1:11 29/4
வாள் ஒத்த மைந்தர் வார்த்தை இராகவன் வாளி ஒத்த – கம்.யுத்2:16 4/2
வரி சிலை ஒருவன் அல்லால் மைந்தர் என் மருங்கு வந்தார் – கம்.யுத்2:17 68/1
தராதல வேந்தன் மைந்தர் சரத்தினும் கவியின் தானை – கம்.யுத்3:21 39/1
மறைத்தனர் பூணின் மைந்தர் உயிர்க்கு ஒரு மறுக்கம் தோன்ற – கம்.யுத்4:42 9/4

மேல்


மைந்தர்-தம் (2)

மண்ணிடை வெட்டுவ வாள் கை மைந்தர்-தம்
பண்ணைகள் பயில் இடம் குழி படைப்பன – கம்.பால:3 43/2,3
வண்டு உளர் கோதை மாதர் மைந்தர்-தம் வயிர திண் தோள் – கம்.பால:18 9/3

மேல்


மைந்தர்-தமக்கும் (1)

கொடுத்த பேர் அரசு அவன் குல கோ_மைந்தர்-தமக்கும் – கம்.அயோ:2 83/3

மேல்


மைந்தர்-தாமும் (2)

மடந்தையர் குழாங்களோடு மன்னரும் மைந்தர்-தாமும்
குடைந்து வண்டு உறையும் மென் பூ கொய்து நீராட மை தீர் – கம்.பால:17 3/2,3
மாதரும் மைந்தர்-தாமும் ஒருவர்-பால் ஒருவர் வைத்த – கம்.சுந்:2 106/3

மேல்


மைந்தர்-பால் (1)

மலர்ந்த பூம் தொடையல் மாலை மைந்தர்-பால் மயிலின் அன்னார் – கம்.பால:17 10/2

மேல்


மைந்தர்க்கு (3)

மகளிர் சாயல் மைந்தர்க்கு மைந்து – புறம் 221/5
அயர்வு உறும் மதுகை மைந்தர்க்கு அயா_உயிர்ப்பு அளித்தது அம்மா – கம்.அயோ:13 56/4
அண்ணல் அ மைந்தர்க்கு அன்பு சிறந்தீர் அதனாலே – கம்.கிட்:17 16/1

மேல்


மைந்தர்கள் (5)

மண்ணினை காக்கின்ற மன்னன் மைந்தர்கள்
கண்ணினை காக்கின்ற இமையின் காத்தனர் – கம்.பால:8 30/3,4
கொற்றவர் தேவிமார்கள் மைந்தர்கள் கொம்பனார் வந்து – கம்.பால:16 1/3
உவந்த மைந்தர்கள் மடந்தையர் உழைஉழை தொடர – கம்.அயோ:1 71/2
ஊடல் கண்டவர் கூடல் கண்டிலர் நையும் மைந்தர்கள் உய்யவே – கம்.அயோ:3 61/4
தூ அகல்_இல் குந்தம் மறம் மைந்தர்கள் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 12/4

மேல்


மைந்தர்களும் (1)

இளைக்கும் இடை மங்கையரும் மைந்தர்களும் ஏற – கம்.கிட்:10 79/2

மேல்


மைந்தரில் (1)

மைந்தரில் கடை என படுவன் வாழியாய் – கம்.யுத்3:22 39/4

மேல்


மைந்தரின் (2)

மைந்தரின் நீத்த தீம் தேன் வள்ளங்கள் பலவும் கண்டார் – கம்.பால:16 21/4
தோகை மாதர்கள் மைந்தரின் தோன்றினர் சுற்ற – கம்.சுந்:12 44/4

மேல்


மைந்தரும் (23)

மணி அணி யானை மிசை மைந்தரும் மடவாரும் – பரி 24/69
விழு_தகை நல்லாரும் மைந்தரும் ஆடி – பரி 24/81
நான்மாடக்கூடல் மகளிரும் மைந்தரும்
தேன் இமிர் காவில் புணர்ந்திருந்து ஆடும்-மார் – கலி 92/65,66
மாதர் மகளிரும் மைந்தரும் மைந்து உற்று – கலி 103/61
வாங்கு எழில் நல்லாரும் மைந்தரும் மல்லல் ஊர் – கலி 104/61
வில் கலை நுதலினாரும் மைந்தரும் வெறுத்து நீத்த – கம்.பால:10 5/3
கறை கெழு வேல் கணாரும் மைந்தரும் கவினி ஒல்லை – கம்.பால:14 62/3
எங்கும் மாதரும் மைந்தரும் ஈண்டி அ – கம்.பால:16 34/2
வம்பு அவிழ் அலங்கல் மார்பின் மைந்தரும் மயங்கி நின்றார் – கம்.பால:17 5/4
வனை கரும் கழல் மைந்தரும் மாதரும் – கம்.பால:18 30/2
மக்களின் அருள் உற்றான் மைந்தரும் மகிழ்வு உற்றார் – கம்.அயோ:9 28/4
துஞ்ச அத்தனை மைந்தரும் துஞ்சினார் – கம்.அயோ:14 11/4
மரு கொள் சோலையில் மைந்தரும் வைகினார் – கம்.ஆரண்:3 28/4
மேய மைந்தரும் கவியின் வேந்தனும் – கம்.கிட்:3 33/2
மைந்தரும் முதியரும் மகளிர் வெள்ளமும் – கம்.கிட்:11 109/1
வந்து இரைந்தனர் மைந்தரும் மகளிரும் மழை போல் – கம்.சுந்:11 62/1
நிரை வளை மகளிரும் நிருத மைந்தரும் – கம்.சுந்:12 14/4
வார் குலாம் முலை மாதரும் மைந்தரும்
ஆரும் நீங்க அறிஞரொடு ஏகினான் – கம்.யுத்1:9 40/1,2
யாழ் மொழி தெரிவைமாரும் மைந்தரும் ஏறுகின்றார் – கம்.யுத்1:10 23/2
மாதரார்களும் மைந்தரும் நின் மருங்கு இருந்தார் – கம்.யுத்3:30 35/1
பெற்ற மைந்தரும் பிரகத்தன் முதலிய பிறரும் – கம்.யுத்3:30 44/2
மா இயல் ஒண்_கணாரும் மைந்தரும் வள்ளல் எய்த – கம்.யுத்4:41 114/3
தாங்கினர் என்ற போதும் மைந்தரும் தையலாரும் – கம்.யுத்4:42 7/2

மேல்


மைந்தரை (12)

அலப்பு நீர் உடுத்த பார் அளிக்கும் மைந்தரை
நல புகழ் பெற இனி நல்க வேண்டுமால் – கம்.பால:5 79/3,4
வன் திறல் மைந்தரை அளிக்கும் மா மகம் – கம்.பால:5 80/3
கொடுத்த மைந்தரை கொண்டு சிந்தை முந்து – கம்.பால:6 19/1
வாளை_மீன் உகள அஞ்சி மைந்தரை தழுவுவாரும் – கம்.பால:18 4/4
மைந்தரை இன்மையின் வரம்பு_இல் காலமும் – கம்.அயோ:1 26/1
உரிமை மைந்தரை பெறுகின்றது உறு துயர் நீங்கி – கம்.அயோ:1 62/1
வார் உடை முலையொடும் மதுகை மைந்தரை
பாரிடை செலுத்தினேன் பழைய நண்பினேன் – கம்.அயோ:5 21/2,3
மைந்தரை கொன்றுளோன் வழக்கில் பொய்த்துளோன் – கம்.அயோ:11 101/2
வந்து உவந்து எதிர் ஏத்தினர் மைந்தரை
இந்துவின் சுடர் கோயில் கொண்டு ஏகினார் – கம்.அயோ:14 8/3,4
வனை கழல் வரி சிலை மதுகை மைந்தரை
அனையவன் தானும் கண்டு அயிர்த்து நோக்கினான் – கம்.ஆரண்:4 11/1,2
மான் அமர் நோக்கினாரை மைந்தரை காட்டி வாயால் – கம்.யுத்3:25 12/3
மைந்தரை பெற்று வான் உயர் தோற்றத்து மலர்ந்தார் – கம்.யுத்4:40 105/1

மேல்


மைந்தரொடு (5)

மான மைந்தரொடு மன்னர் ஏத்த நின் – பதி 42/19
முனை புகல் புகல்வின் மாறா மைந்தரொடு
உரும் எறி வரையின் களிறு நிலம் சேர – பதி 84/17,18
போல் ஆற்று முன்பின் புனை கழல் மைந்தரொடு
தார் அணி மைந்தர் தவ பயன் சான்ம் என – பரி 22/27,28
மற தகை மைந்தரொடு ஆண்டு பட்டனவே – புறம் 63/4
மானின் நோக்கியர் மைந்தரொடு ஆடிய – கம்.பால:18 32/1

மேல்


மைந்தரோடு (2)

மணி அணிந்த தம் உரிமை_மைந்தரோடு ஆடி – பரி 24/49
மந்தரம் இவள் தோள் எனின் மைந்தரோடு
அந்தரம் இனி யாது-கொல் ஆண்மையே – கம்.பால:7 39/3,4

மேல்


மைந்தரோடும் (1)

பள்ளியில் மைந்தரோடும் ஊடிய பண்பு நீங்கி – கம்.சுந்:2 115/1

மேல்


மைந்தவோ (1)

மைந்தவோ எனும் மா மகனே எனும் – கம்.யுத்3:29 10/1

மேல்


மைந்தற்கு (5)

வாள் தொழில் மைந்தற்கு ஓர் மங்கை கொங்கையே – கம்.பால:19 39/4
என்-வயின் தரும் மைந்தற்கு இனி அருள் – கம்.அயோ:2 8/1
மன்னற்கு அல்லார் வனம் போன மைந்தற்கு அல்லார் வாங்க_அரிய – கம்.அயோ:6 37/1
பற்று இலை தவத்தினின் பயந்த மைந்தற்கு
முற்று உலகு அளித்து அது முறையின் எய்திய – கம்.அயோ:11 55/1,2
அ மொழி இரவி மைந்தற்கு அண்ணல்தான் உரைப்ப அன்னான் – கம்.யுத்4:41 28/1

மேல்


மைந்தற்கும் (2)

வள்ளல் இந்திரன் மைந்தற்கும் தம்பிக்கும் வயிர்த்த – கம்.கிட்:4 10/1
ஒரு மைந்தற்கும் அடாதது உன்னினார் – கம்.கிட்:8 16/2

மேல்


மைந்தன் (83)

மைந்தன் அருகு ஒன்று மற்று இளம் பார்ப்பு என – பரி 19/73
மறம் புகல் மைந்தன் மலைந்த மாறே – புறம் 271/8
காசிபன் அருளும் மைந்தன் விபாண்டகன் கங்கை சூடும் – கம்.பால:5 29/2
தேசு உடை தந்தை ஒப்பான் திருவருள் புனைந்த மைந்தன் – கம்.பால:5 29/4
மங்கை ஓர் கமல சூழல் மறைந்தனள் மறைய மைந்தன்
பங்கயம் முகம் என்று ஓராது ஐயுற்று பார்க்கின்றானும் – கம்.பால:18 10/3,4
வேத வித்து ஆய மேலோன் மைந்தன் நீ விரதம் பூண்டாய் – கம்.பால:24 36/2
வள்ளல் இராமன் உன் மைந்தன் ஆணை என்றான் – கம்.அயோ:3 11/4
மைந்தன் அலாது உயிர் வேறு இலாத மன்னன் – கம்.அயோ:3 24/4
அன்ன மா நகர் மைந்தன் மா முடி சூடும் வைகல் இது ஆம் எனா – கம்.அயோ:3 67/2
பொய் ஒன்று அறியா மைந்தன் கேள் நீ என்ன புகல்வான் – கம்.அயோ:4 76/4
மைந்தன் வரவே நோக்கும் வளர் மாதவர்-பால் மகவோடு – கம்.அயோ:4 79/1
மைந்தன் உளன் என்றதனால் மகிழ்வோடு இவண் வந்தனெனால் – கம்.அயோ:4 87/2
மைந்தன் என்று இனைய சொல் வழங்கினாய் எனா – கம்.அயோ:4 153/4
மனையில் மெய் எனும் மா தவம் புரிந்தவன் மைந்தன் – கம்.அயோ:10 37/4
அறந்தான் ஈது என்று அன்னவன் மைந்தன் அரசு எல்லாம் – கம்.அயோ:11 76/2
மறந்து வேறு ஒரு மைந்தன் ஆம்-கொலாம் – கம்.அயோ:11 125/4
மைந்தன் வெம் துயர் கடலின் வைகினான் – கம்.அயோ:11 134/2
தீட்ட_அரு மேனி மைந்தன் சேவடி கமல பூவில் – கம்.அயோ:13 34/3
என்பத்தை கேட்ட மைந்தன் இராமனுக்கு இளையார் என்று – கம்.அயோ:13 43/1
கன்று பிரி காராவின் துயர் உடைய கொடி வினவ கழல் கால் மைந்தன்
இன் துணைவன் இராகவனுக்கு இலக்குவற்கும் இளையவற்கும் எனக்கும் மூத்தான் – கம்.அயோ:13 65/2,3
அரக்கன் மைந்தன் ஆயினேன் – கம்.ஆரண்:1 64/4
பகலவன் குல மைந்தன் பணிக்கின்றான் – கம்.ஆரண்:3 17/4
பூவிலோன் புதல்வன் மைந்தன் புதல்வி முப்புரங்கள் செற்ற – கம்.ஆரண்:6 32/1
வான் ஆள்பவன் மைந்தன் வளைத்த விலான் – கம்.ஆரண்:13 16/1
துனை பரி தேரோன் மைந்தன் இருந்த அ துளக்கு_இல் குன்றம் – கம்.ஆரண்:16 6/3
மாற்றம் அஃது உரைத்தலோடும் வரி சிலை குரிசில் மைந்தன்
தேற்றம் உற்று இவனின் ஊங்கு செவ்வியோர் இன்மை தேறி – கம்.கிட்:2 17/1,2
நின்ற அ காலின் மைந்தன் நெடிது உவந்து அடியில் தாழ்ந்தான் – கம்.கிட்:2 29/4
மன்னன் மைந்தன் மன கருத்து உட்கொளா – கம்.கிட்:11 17/3
மாமியர் குழுவின் வந்தான் ஆம் என மைந்தன் நிற்ப – கம்.கிட்:11 47/2
மானவற்கு உரைத்த மாற்றம் மறந்தனன் அருக்கன் மைந்தன்
ஆனவன் அமைதி வல்லை அறி என அருளின் வந்தேன் – கம்.கிட்:11 53/2,3
வல்ல மந்திரியரோடும் வாலி காதலனும் மைந்தன்
அல்லி அம் கமலம் அன்ன அடி பணிந்து அச்சம் தீர்ந்தான் – கம்.கிட்:11 77/1,2
மாருதி ஒப்பார் வேறு இலை என்னா அயன் மைந்தன்
சீரியன் மல் தோள் ஆண்மை விரிப்பான் இவை செப்பும் – கம்.கிட்:17 8/3,4
பார் நிழல் பரப்பும் பொன் தேர் வெயில் கதிர் பரிதி மைந்தன்
போர் நிழல் பரப்பும் மேலோர் புகழ் என உலகம் புக்கு – கம்.கிட்:17 27/1,2
கார் மேக வண்ணன் பணி பூண்டனன் காலின் மைந்தன்
தேர்வான் வருகின்றனன் சீதையை தேவர் உய்ய – கம்.சுந்:1 46/1,2
வையம் தந்த நான்முகன் மைந்தன் மகன் மைந்தன் – கம்.சுந்:3 149/1
வையம் தந்த நான்முகன் மைந்தன் மகன் மைந்தன்
ஐயன் வேதம் ஆயிரம் வல்லோன் அறிவாளன் – கம்.சுந்:3 149/1,2
காய் கதிர் செல்வன் மைந்தன் கவி_குலம் அவற்றுக்கு எல்லாம் – கம்.சுந்:4 29/3
நல் நெடும் காலின் மைந்தன் நாமமும் அனுமன் என்பேன் – கம்.சுந்:4 31/4
ஆயவன் தன்மை நிற்க அங்கதன் வாலி மைந்தன்
ஏயவன் தென் பால் வெள்ளம் இரண்டினோடு எழுந்து சேனை – கம்.சுந்:4 36/1,2
வாலி இளவல் அவன் மைந்தன் மயிந்தன் துமிந்தன் வய குமுதன் – கம்.சுந்:4 116/1
தாள் துணை தொழுது மைந்தன் தடுத்து இடை தருதி என்றான் – கம்.சுந்:10 1/4
வன் திறல் உரவோய் என்ன சொல்லுவான் மருத்தின் மைந்தன் – கம்.சுந்:14 8/4
ஆண்டையின் அருக்கன் மைந்தன் ஐய கேள் அரிவை நம்-பால் – கம்.சுந்:14 49/1
மைந்தன் ஓதிலன் வேதம் என்று உரைத்தனன் வணங்கி – கம்.யுத்1:3 35/4
பிரை உளது என்பது மைந்தன் பேசுவான் – கம்.யுத்1:3 57/4
மகன் மகன் மைந்தன் நான்முகற்கு வாய்மையான் – கம்.யுத்1:4 42/4
ஆயது ஓர் அளவையின் அருக்கன் மைந்தன் நீ – கம்.யுத்1:5 13/1
மருத்தின் மைந்தன் மணி நெடும் தோள் என – கம்.யுத்1:8 41/1
செம் கதிர் மைந்தன் செய்த வென்றியை நிறைய தேக்கி – கம்.யுத்1:12 50/3
அன்றியும் பதினேழ் வெள்ளத்து அரியொடும் அரசன்_மைந்தன் – கம்.யுத்1:13 6/1
காற்றினுக்கு அரசன்_மைந்தன் கடுமை நீ கண்டது அன்றோ – கம்.யுத்1:13 20/2
மந்தர பொருப்பால் வேலை கலக்கினான் மைந்தன் என்றான் – கம்.யுத்1:14 24/4
எரியின் மைந்தன் இரு நிலம் கீழுற – கம்.யுத்2:15 60/1
இம்பர் உற்று எரியின் திரு மைந்தன் மேல் – கம்.யுத்2:15 75/2
பண்டை மால் வரையின் மிக்கது ஒரு கிரி பரிதி மைந்தன் – கம்.யுத்2:15 130/4
தேயத்தின் தலைவன் மைந்தன் சிலையை நாண் எறிந்தான் தீய – கம்.யுத்2:15 142/1
மடக்குவாய் உயிரை என்னா வீசினன் அதனை மைந்தன்
தட கையால் பிடித்து கொண்டான் வானவர்-தன்னை வாழ்த்த – கம்.யுத்2:16 184/3,4
வெம் முனை வீரன் மைந்தன் நின்னை என் வாலின் வீக்கி – கம்.யுத்2:16 187/3
வாசவன் மலரின் மேலான் மழுவலான் மைந்தன் மற்று அ – கம்.யுத்2:17 21/1
தார் ஒலி கழல் கால் மைந்தன் தானையும் தானும் சென்றான் – கம்.யுத்2:18 179/3
வல்லையின் அணுக வந்து வணங்கினன் வாலி மைந்தன்
சில்லி அம் தேரின் மேலான் அவன் அமர் செவ்விது அன்றால் – கம்.யுத்2:18 180/1,2
அன்னது கேட்ட மைந்தன் அரும்பு இயல் முறுவல் தோன்ற – கம்.யுத்2:18 189/1
தோளில் புடையுண்டு அயர் சூரியன் மைந்தன்
தாளில் தடுமாறல் தவிர்ந்து தகைந்தான் – கம்.யுத்2:18 241/1,2
வாலி மைந்தன் ஓர் மால் வரை வாங்கினான் – கம்.யுத்2:19 147/1
கதிரின் மைந்தன் முதலினர் காவலார் – கம்.யுத்2:19 161/1
அங்கதன் குமுதன் நீலன் சாம்பவன் அருக்கன் மைந்தன்
பங்கம்_இல் மயிந்தன் தம்பி சதவலி பனசன் முன்னா – கம்.யுத்2:19 176/1,2
கதிரவன் காதல் மைந்தன் கழல் இளம் பசும் காய் அன்ன – கம்.யுத்2:19 200/1
உற்றனன் மைந்தன் தானை நாற்பது வெள்ளத்தோடும் – கம்.யுத்2:19 228/4
அரக்கனும் மைந்தன் வைகும் ஆடகத்து அமைந்து மாடம் – கம்.யுத்2:19 285/1
தேசத்தார் அரசன் மைந்தன் இடை இருள் சேர்ந்து நின்றே – கம்.யுத்2:19 294/2
ஞாலமும் விசும்பும் காத்த நானில கிழவன் மைந்தன்
மேல் அமர் விளைவை உன்னி விலக்கினன் விளம்பலுற்றான் – கம்.யுத்3:22 19/3,4
அரி குல வீரர் ஐய யாண்டையர் அருக்கன் மைந்தன்
பிரிவு உனை செய்தது எவ்வாறு அங்கதன் பெயர்ந்தது எங்கே – கம்.யுத்3:22 150/1,2
நின் மைந்தன் தன் நெடும் சரத்தால் துணைவர் எல்லாம் நிலம் சேர – கம்.யுத்3:22 227/2
மைந்தன் என் மற்றையோர் என் அஞ்சினிர் வாழ்க்கை வேட்டீர் – கம்.யுத்3:26 10/1
பொன் உரு அமைக்கும் மாயம் இயற்றுவான் மைந்தன் போனான் – கம்.யுத்3:26 18/2
வெம் சிலை மைந்தன் போனான் நிகும்பலை வேள்வியான் என்று – கம்.யுத்3:26 92/3
மலையுமே எளியவோ நான் பறித்தற்கு மறு இல் மைந்தன்
தலையும் ஆர் உயிரும் கொண்டார் அவர் உடலோடும் தங்க – கம்.யுத்3:29 35/2,3
மாதிரம் கடந்த திண் தோள் மைந்தன் தன் மகுட சென்னி – கம்.யுத்3:29 42/1
மன்னவன் மைந்தன் தன்னை மாற்றலார் வலிதின் கொண்ட – கம்.யுத்3:29 61/2
மாதலி வதனம் நோக்கி மன்னர்-தம் மன்னன் மைந்தன்
காதலால் கருமம் ஒன்று கேட்டியால் களித்த சிந்தை – கம்.யுத்4:37 6/1,2
போல் இயல் தபனன் மைந்தன் உறைதரும் புரம் ஈது என்றான் – கம்.யுத்4:41 26/4
மன் இழைத்ததும் மைந்தன் இழைத்ததும் – கம்.யுத்4:41 70/1
மைந்தன் என்னை மறுத்து உரைத்தான் எனல் – கம்.யுத்4:41 77/1

மேல்


மைந்தன்-தன்னொடும் (1)

பொன் குலாம் மேனி மைந்தன்-தன்னொடும் புகழ்தற்கு ஒத்த – கம்.யுத்2:19 183/1

மேல்


மைந்தன்-பால் (1)

வைகும் வைகலின் மாதவன் மைந்தன்-பால்
செய்கை யாவையும் செய்து இவண் செல்வ நீ – கம்.ஆரண்:3 29/1,2

மேல்


மைந்தன்-மேல் (2)

இளைய மைந்தன்-மேல் இராமன்-மேல் இராவணி இகலி – கம்.யுத்3:22 68/1
மலையின்-மேல் மயில் வீழ்ந்து-என்ன மைந்தன்-மேல் மறுகி வீழ்ந்தாள் – கம்.யுத்3:29 45/4

மேல்


மைந்தன்தான் (1)

மாற்றம் பேசுகிலாளை ஓர் மைந்தன்தான்
ஆற்று நீரிடை அம் கைகளால் எடுத்து – கம்.பால:14 35/2,3

மேல்


மைந்தன்மீர் (1)

முழுவது ஏழ் உலகு உடைய மைந்தன்மீர் கேண்-மின் என முறையின் சொல்வான் – கம்.ஆரண்:4 24/4

மேல்


மைந்தனார் (1)

மண்ணுளே இழிந்தது என்ன வந்து போன மைந்தனார்
எண்ணுளே இருந்த போதும் யாவர் என்று தேர்கிலென் – கம்.பால:13 53/2,3

மேல்


மைந்தனால் (1)

வானுள் எய்திய மன்னவன் மைந்தனால்
கானுள் எய்திய காகுத்தற்கே கடன் – கம்.யுத்4:41 78/2,3

மேல்


மைந்தனுக்கு (1)

மாற்றவள் ஏவ மற்று அவள்-தன் மைந்தனுக்கு
ஆற்ற_அரும் உவகையால் அளித்த ஐயனை – கம்.கிட்:7 33/2,3

மேல்


மைந்தனும் (20)

மைந்தனும் முனியொடு மறைய போயினான் – கம்.பால:10 39/4
வடித்த குனி வரி சிலை கைம் மைந்தனும் தம்பியும் மருங்கின் இருப்ப மாதோ – கம்.பால:12 1/4
அம் கண் அரசன் மைந்தனும் ஆரோ எனும் அளவில் – கம்.பால:24 16/4
அமைந்த மைந்தனும் தன் நெடும் கோயில் சென்று அடைந்தான் – கம்.அயோ:1 71/4
மறந்திலள் கோசலை உறுதி மைந்தனும்
சிறந்த நல் திருவினில் திருவும் எய்தினான் – கம்.அயோ:2 63/1,2
வந்த மா தவத்தோனை அ மைந்தனும்
தந்தை ஆம் என தாழ்ந்து வணங்கினான் – கம்.அயோ:14 1/1,2
இனி என இருந்தனன் இளைய மைந்தனும்
அனையதேல் ஆள்பவர் ஆள்க நாடு நான் – கம்.அயோ:14 127/2,3
மன்னர் மன்னவன் மைந்தனும் வைகினான் – கம்.ஆரண்:3 25/4
மங்கையர் மேனி நோக்கான் மைந்தனும் மனத்து வந்து – கம்.கிட்:11 84/1
பாரினில் சேறலின் பரிதி மைந்தனும்
தாரினின் பொலம் கழல் தழங்க தாரணி – கம்.கிட்:11 122/2,3
தாரை மைந்தனும் சாம்பனும் தாம் முதல் – கம்.கிட்:13 9/1
மற்று அ மைந்தனும் உறக்கம் மாறினான் – கம்.கிட்:15 7/1
மாயவன் பிளந்திட மகிழ்ந்த மைந்தனும்
ஏயும் நம் பகைஞனுக்கு இனிய நண்பு செய் – கம்.யுத்1:4 3/2,3
அறிந்த மைந்தனும் அமர் நெடும் களத்திடை அயர்ந்தான் – கம்.யுத்2:15 206/4
காண்டலும் நாணும் என்றான் மைந்தனும் கருத்தை சொன்னான் – கம்.யுத்2:19 299/4
சொன்ன மைந்தனும் தன் பெரும் கோயிலை தொடர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 184/2
மைந்தனும் மற்றுளோரும் மகோதர பெயரினானும் – கம்.யுத்3:26 1/1
வானர தலைவனும் இளைய மைந்தனும்
ஏனை அ தலைவனை காண்கிலேம் என – கம்.யுத்4:37 82/1,2
வாங்கிய உயிரினன் அனைய மைந்தனும்
ஆங்கு எரி விதி முறை அமைவித்தான் அதன் – கம்.யுத்4:40 66/2,3
வெம் சிலை இருவரும் விரிஞ்சன் மைந்தனும்
எஞ்சல் இல் அதிசயம் இது என்று எண்ணினார் – கம்.யுத்4:41 99/1,2

மேல்


மைந்தனே (3)

வாளின் மேல் வரு மா தவம் மைந்தனே – கம்.அயோ:2 22/4
மறு_இல் மைந்தனே வள்ளல் உந்தையார் – கம்.அயோ:11 116/1
தூயவன் மைந்தனே நீ பரதன் முன் தோன்றினாயே – கம்.கிட்:7 82/2

மேல்


மைந்தனேல் (1)

மன்னவர்_மன்னனேல் கணவன் மைந்தனேல்
பன்ன_அரும் பெரும் புகழ் பரதன் பார்-தனில் – கம்.அயோ:2 56/2,3

மேல்


மைந்தனை (18)

மாசு அறு கேகயன் மாது மைந்தனை – கம்.பால:5 102/4
வீர நின் குல மைந்தனை வேதியர் முதலோர் – கம்.அயோ:1 38/3
நலம் கொள் மைந்தனை தழுவினன் என்பது என் நளி நீர் – கம்.அயோ:1 59/1
நின்ற மைந்தனை நோக்கி நெடும் சுரத்து – கம்.அயோ:4 11/2
ஏறு சேவகன் தொழுது இளைய மைந்தனை
கூறுவது யாது என இனைய கூறினான் – கம்.அயோ:5 41/3,4
வாக்கினால் வரம் தர கொண்டு மைந்தனை
போக்கினேன் வனத்திடை போக்கி பார் உனக்கு – கம்.அயோ:11 64/1,2
மானே அனையாளொடு மைந்தனை அ – கம்.ஆரண்:2 23/1
கதிரோன் மைந்தனை ஐய கைகளால் – கம்.கிட்:9 2/3
என்று உரைத்த எரி_கதிர் மைந்தனை
வென்றி வில் கை இராமன் விருப்பினால் – கம்.கிட்:13 4/1,2
வனை கழல் வயிர திண் தோள் மைந்தனை மகிழ்ந்து நோக்கி – கம்.சுந்:10 6/2
கொணர்க என் மைந்தனை வல் விரைந்து என்றனன் கொடியோன் – கம்.யுத்1:3 38/1
தொழுத மைந்தனை சுடர் மணி மார்பிடை சுண்ணம் – கம்.யுத்1:3 39/1
அரக்கன் மைந்தனை ஆரியன் அம்பினால் – கம்.யுத்2:19 139/1
இந்திரன் மகன் மைந்தனை இன் உயிர் – கம்.யுத்2:19 151/1
மன்னவன் சென்று கண்டு நின் மைந்தனை தெருட்டி – கம்.யுத்4:40 101/3
காதல் மைந்தனை காணிய உவந்தது ஓர் கருத்தால் – கம்.யுத்4:40 102/2
வீழ்ந்த மைந்தனை எடுத்து தன் விலங்கல் ஆகத்தின் – கம்.யுத்4:40 103/1
என்று மைந்தனை எடுத்து எடுத்து இறுகுற தழுவி – கம்.யுத்4:40 107/1

மேல்


மைந்தனைத்தான் (1)

மன்னைத்தான் மைந்தனைத்தான் மாருதத்தின் காதலைத்தான் – கம்.யுத்2:17 84/2

மேல்


மைந்தனோடு (1)

எடுத்த போர் இலங்கை வேந்தன் மைந்தனோடு இளைய கோவுக்கு – கம்.யுத்2:19 226/1

மேல்


மைந்தனோடும் (1)

மாண்டவன் மைந்தனோடும் வாழ்தி நல் திருவின் வைகி – கம்.கிட்:9 7/4

மேல்


மைந்தா (2)

மாட்டேன் ஆகில் அன்றோ வன்கண் என்-கண் மைந்தா
காட்டே உறைவாய் நீ இ கைகேசியையும் கண்டு இ – கம்.அயோ:4 63/2,3
மைந்தா எம்பி வரம்பு இல் சீர்த்தியோடு – கம்.கிட்:16 44/3

மேல்


மைந்தின் (6)

மாறா மைந்தின் ஊறு பட தாக்கி – மலை 332
தார் மிகு மைந்தின் நார்முடிச்சேரல் – பதி 40/16
அழல் விடுபு மரீஇய மைந்தின்
தொழில் புகல் யானை நல்குவன் பலவே – பதி 40/30,31
துணி புனல் ஆக துறை வேண்டும் மைந்தின்
அணி அணி ஆகிய தாரர் கருவியர் – பரி 6/30,31
அறாஅ மைந்தின் செறாஅ செம் கண் – பரி 13/58
மற படை குதிரை மாறா மைந்தின்
துறக்கம் எய்திய தொய்யா நல் இசை – அகம் 233/6,7

மேல்


மைந்தினர் (1)

வாயில் கொள்ளா மைந்தினர் வயவர் – பதி 81/9

மேல்


மைந்தினன் (1)

படை பழி தாரா மைந்தினன் ஆகலும் – புறம் 157/3

மேல்


மைந்தினான் (1)

மறம் மிகு வேழம் தன் மாறுகொள் மைந்தினான்
புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல – கலி 53/3,4

மேல்


மைந்தினை (1)

பாய்ந்து ஆய்ந்த தானை பரிந்து ஆனா மைந்தினை
சாந்து அழி வேரை சுவல் தாழ்ந்த கண்ணியை – கலி 96/2,3

மேல்


மைந்தினோய் (1)

நாடல் சான்ற மைந்தினோய் நினக்கே – புறம் 15/25

மேல்


மைந்தினோன் (1)

மற புகழ் நிறைந்த மைந்தினோன் இவனும் – புறம் 290/6

மேல்


மைந்தீர் (1)

நைவீர் அலீர் மைந்தீர் இனி துயரால் நாடு இறந்து காடு நோக்கி – கம்.அயோ:13 66/1

மேல்


மைந்து (25)

படை தொலைபு அறியா மைந்து மலி பெரும் புகழ் – பெரும் 398
மைந்து இறைகொண்ட மலர்ந்து ஏந்து அகலத்து – குறி 121
மைந்து மலி சினத்த களிறு மதன் அழிக்கும் – மலை 260
மைந்து மலி பெரும் புகழ் அறியார் மலைந்த – பதி 23/16
மைந்து உடை நல் அமர் கடந்து வலம் தரீஇ – பதி 42/9
மைந்து உடை ஆர் எயில் புடை பட வளைஇ – பதி 62/4
மைந்து மலி ஊக்கத்த கந்து கால் கீழ்ந்து – பதி 94/8
மைந்து உடை ஒருவனும் மடங்கலும் நீ – பரி 1/47
அறத்தினுள் அன்பு நீ மறத்தினுள் மைந்து நீ – பரி 3/65
மைந்து உற்றாய் வெம் சொல் மட மயில் சாயலை – பரி 20/69
மகளிரை மைந்து உற்று அமர்பு-உற்ற மைந்தர் – பரி 20/91
தானை தலைத்தலை வந்து மைந்து உற்று – பரி 22/16
மைந்து உடை மார்பில் சுணங்கும் நினைத்து காண் – கலி 18/4
மாதர் மகளிரும் மைந்தரும் மைந்து உற்று – கலி 103/61
மைந்து மலி உள்ளமொடு துஞ்சல் செல்லாது – அகம் 75/3
உரவு கார் கடுப்ப மறலி மைந்து உற்று – அகம் 212/13
மைந்து மலி களிற்றின் தலை புணை தழீஇ – அகம் 266/3
மரீஇயோர் அறியாது மைந்து பட்டன்றே – புறம் 13/8
மைந்து மலிந்த மழ களிறு – புறம் 22/8
உய்ந்தனன் பெயர்தலோ அரிதே மைந்து உடை – புறம் 73/8
மைந்து உடை மல்லன் மத வலி முருக்கி – புறம் 80/2
மற மைந்தர் மைந்து கண்டவர் – புறம் 98/13
மகளிர் சாயல் மைந்தர்க்கு மைந்து
துகள் அறு கேள்வி உயர்ந்தோர் புக்கில் – புறம் 221/5,6
மைந்து உடை யானை கை வைத்து உறங்கவும் – புறம் 229/18
அரு மைந்து அற்றம் அகற்றும் வில்லியார் – கம்.கிட்:8 16/1

மேல்


மைந்துடன் (1)

மாறு எதிர்கொண்ட தம் மைந்துடன் நிறும்-மார் – கலி 101/7

மேல்


மைந்நாகம் (1)

மைந்நாகம் என்ன நின்ற குன்றையும் மரபின் எய்தி – கம்.சுந்:14 2/1

மேல்


மைப்பு (1)

மைப்பு அற புழுக்கின் நெய் கனி வெண் சோறு – அகம் 136/1

மேல்


மைம் (3)

மைம்_மீன் புகையினும் தூமம் தோன்றினும் – புறம் 117/1
மைம் நாகம் என்னும் மலை வான் உற வந்தது அன்றே – கம்.சுந்:1 39/4
மைம் மலி குழலினாரை மரபினின் கொணர்தி என்ன – கம்.யுத்4:41 28/3

மேல்


மைம்_மீன் (1)

மைம்_மீன் புகையினும் தூமம் தோன்றினும் – புறம் 117/1

மேல்


மையல் (42)

மையல் கொண்டும் ஒய்யென உயிர்த்தும் – முல் 83
மையல் வேழம் மடங்கலின் எதிர்தர – குறி 165
மையல் மட பிடி இனைய – நற் 114/11
மையல் நெஞ்சம் என் மொழி கொளினே – நற் 146/11
மான் அமர்ப்பு அன்ன மையல் நோக்கமொடு – நற் 179/4
கையற வந்த மையல் மாலை – நற் 181/9
மையல் உறுகுவள் அன்னை – நற் 297/10
மாரி நின்ற மையல் அற்சிரம் – நற் 312/5
மயங்கு துயர்-உற்ற மையல் வேழம் – குறு 308/3
கூடினும் மயங்கிய மையல் ஊரே – குறு 374/7
மையல் நெஞ்சிற்கு எவ்வம் தீர – ஐங் 59/2
மையல் யானையின் மருட்டலும் மருட்டினன் – கலி 54/14
மையல் கொள் நெஞ்சொடு மயக்கத்தால் மரன் நோக்கி – கலி 134/21
உய்யா அரு நோய்க்கு உயவு ஆகும் மையல்
உறீஇயாள் ஈத்த இ மா – கலி 139/18,19
மதர் புலி வெரீஇய மையல் வேழத்து – அகம் 39/11
மையல் பெண்டிர்க்கு நொவ்வல் ஆக – அகம் 98/22
மையல் கொண்ட மதன் அழி இருக்கையள் – அகம் 289/14
மையல் அம் கடாஅம் செருக்கி மதம் சிறந்து – அகம் 307/8
செய்_வினை அழிந்த மையல் நெஞ்சின் – அகம் 314/16
கை தலை வைத்த மையல் விதுப்பொடு – அகம் 347/14
மையல் வேழம் மெய் உளம் போக – அகம் 388/23
மையல் கொண்ட ஏமம் இல் இருக்கையர் – புறம் 41/13
மையல் மாலை யாம் கையறுபு இனைய – புறம் 67/5
பொய்யா யாணர் மையல் கோமான் – புறம் 71/11
இரு பால் பட்ட இ மையல் ஊரே – புறம் 83/6
மையல் யானை அயா உயிர்த்து அன்ன – புறம் 261/7
மையல் நோக்கின் தையலை நயந்தோர் – புறம் 345/11
அன்றியும் ஐ_இருநூறு மையல் மா – கம்.பால:7 20/3
மையல் உற்று இழி மத மழை அறாமையால் – கம்.பால:14 19/3
மையல் பேதை மாதர் மிழற்றும் மழலை சொல் – கம்.பால:17 33/3
ஆன்றான் பகர்வான் பினும் ஐய இ வைய மையல்
தோன்றா நெறி வாழ் துணை தம்முனை போர் தொலைத்தோ – கம்.அயோ:4 134/1,2
மையல் கொடியான் மகன் ஈண்டு வந்தால் முடித்தும் மற்று என்ன – கம்.அயோ:6 27/3
மாதிரத்து இறுதி-காறும் தன் மனத்து எழுந்த மையல்
வேதனை வெப்பும் செய்ய வேனிலும் வெதுப்பும் காலை – கம்.ஆரண்:10 101/1,2
மையல் சிந்தையால் அந்தகன் மறுக்கு உற்று மயங்க – கம்.கிட்:12 21/3
மாயம் என்று உரைக்கவேயும் மெய் என மையல் கொண்டேன் – கம்.சுந்:6 48/4
மையல் காய் கரி முன் உற வைத்தார் – கம்.யுத்1:3 92/3
மையல் கூர் மனத்து இராவணன் படையினால் மயங்கும் – கம்.யுத்2:15 214/1
மையல் நோய்-கொடு முடிந்தவன் நாள் என்று வரம்பு இன்றி வாழ்ந்தானுக்கு – கம்.யுத்2:16 347/3
மந்திரம் இல்லை வேறு ஓர் மருந்து இல்லை மையல் நோய்க்கு – கம்.யுத்2:17 16/3
மையல் தழை செவி முன் பொழி மழை பெற்றன மலையின் – கம்.யுத்2:18 139/1
மையல் கரி உகிரின் சில குழை புக்கு உரு மறைய – கம்.யுத்2:18 161/3
மையல் தார் கரியும் தேரும் வாசியும் மற்றும் அற்றார் – கம்.யுத்2:19 99/3

மேல்


மையலன் (1)

எண்ணா மையலன் தந்தை தன் ஐயர் – புறம் 355/4

மேல்


மையலால் (1)

மையலால் அறிவு நீங்கி மா முனிக்கு அற்றம் செய்து – கம்.பால:9 18/3

மேல்


மையலின் (1)

மையலின் மதுகரம் கடியுமாறு என – கம்.அயோ:4 166/3

மேல்


மையலை (2)

எய்யா மையலை நீயும் வருந்துதி – குறி 8
மையலை மாதோ விடுக என்றேன் தையலாய் – கலி 111/19

மேல்


மையாடல் (1)

மையாடல் ஆடல் மழ புலவர் மாறு எழுந்து – பரி 11/88

மேல்


மையாப்பது (1)

இவட்கே செய்வு-உறு மண்டிலம் மையாப்பது போல் – கலி 7/7

மேல்


மையில் (1)

மையில் கரியாள் எதிர் நின்னை அம் மௌலி சூட்டல் – கம்.அயோ:4 123/2

மேல்


மையின் (3)

உறை அறு மையின் போகி சாரல் – குறு 339/2
மையின் உயர் மலை நூறிய மழு வாளவன் வந்தான் – கம்.பால:24 15/2
மட பிடியினுக்கு உதவ மையின் நிமிர் கை வைத்து – கம்.சுந்:6 13/3

மேல்


மையுறு (1)

மையுறு விசும்பின் தோன்றும் மேனியர் மடிக்கும் வாயர் – கம்.சுந்:7 10/2

மேல்


மையொடும் (1)

மையொடும் பகைத்து நின்ற நிறத்தினான் வயிர மார்பில் – கம்.யுத்3:22 134/1

மேல்


மையோ (1)

மையோ மரகதமோ மறி கடலோ மழை முகிலோ – கம்.அயோ:7 1/3

மேல்