மே – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மே 14
மேஎ 1
மேஎ-வழி 1
மேஎந்தோல் 1
மேஎம் 3
மேஎய் 4
மேஎய 1
மேக்கு 24
மேக்குற 2
மேக்கூடு 1
மேக 22
மேகங்கள் 7
மேகத்தில் 1
மேகத்தின் 6
மேகத்தினை 1
மேகத்து 11
மேகத்தை 8
மேகநாதன் 1
மேகம் 91
மேகம்-தன்னை 2
மேகமும் 7
மேகமே 5
மேகமொடு 1
மேகலை 26
மேகலைகள் 1
மேகலையவர் 1
மேகலையாரிடை 1
மேகலையின் 1
மேகலையினோடும் 1
மேகலையும் 5
மேகலையை 1
மேட்டு 2
மேடு 3
மேதகத்தின் 1
மேதகையவர் 1
மேதகையார் 1
மேதமை 1
மேதா 1
மேதாவிகட்கு 1
மேதி 6
மேதிகள் 2
மேதியின் 2
மேதியோடு 1
மேதினி 2
மேதினியை 1
மேதை 2
மேந்தோன்றி 2
மேந்தோன்றிய 1
மேம் 7
மேம்பட்ட 8
மேம்பட்டனள் 1
மேம்பட 5
மேம்படா 1
மேம்படு 3
மேம்படுக 1
மேம்படுந 4
மேம்படுநன் 1
மேம்படுநனை 1
மேம்படும் 1
மேம்படுவி 1
மேம்படூஉம் 2
மேம்படூஉம்-காலை 1
மேம்பாடு 1
மேய் 14
மேய்க்கிற்பதோ 1
மேய்ந்த 19
மேய்ந்து 9
மேய்ப்பாய் 1
மேய்வன 2
மேய்வுற்றார் 1
மேய 23
மேயது 6
மேயல் 10
மேயவர் 1
மேயவன் 2
மேயாயே 1
மேயான் 1
மேயின 13
மேயினர் 1
மேயினர்-கொல் 1
மேயினள் 1
மேயினள்-கொல் 1
மேயினன் 5
மேயினனால் 1
மேயினார் 9
மேயினாள் 8
மேயினான் 25
மேயினென் 1
மேயினேன் 2
மேயினை 2
மேயும் 5
மேரு 67
மேருத்தனை 1
மேருவில் 5
மேருவின் 24
மேருவின்-மீது 1
மேருவினும் 1
மேருவினை 2
மேருவுக்கு 1
மேருவும் 12
மேருவே 1
மேருவை 28
மேருவையும் 1
மேருவோ 1
மேருவோடு 2
மேல் 574
மேல்-நின்று 1
மேல்-பால் 4
மேல்_நாள் 35
மேல்_எழுந்த 1
மேல்கீழ் 1
மேல்கொடு 1
மேல்கொண்டு 3
மேல்செல 1
மேல்பட 1
மேல்மேல் 2
மேல்வந்த 1
மேல்வந்தது 1
மேல்வந்தான் 1
மேல்வந்து 1
மேல்வரின் 1
மேல்வரும் 2
மேல்வருவர் 1
மேல்வினை 1
மேல 7
மேலதால் 1
மேலது 5
மேலதோ 3
மேலவர் 9
மேலவன் 10
மேலவால் 1
மேலவும் 1
மேலன் 1
மேலன 13
மேலனவும் 1
மேலா 4
மேலாக 1
மேலாகிய 1
மேலாம் 3
மேலாய் 5
மேலாய 1
மேலார் 3
மேலாள் 1
மேலான் 17
மேலான 1
மேலானான் 1
மேலானோர் 1
மேலிட்டு 1
மேலிட 1
மேலிடை 1
மேலின் 2
மேலினரோ 3
மேலினன் 1
மேலினனோ 5
மேலினில் 1
மேலும் 62
மேலுமே 1
மேலுளர் 1
மேலுறும் 1
மேலே 5
மேலேன் 1
மேலை 23
மேலை_நாள் 8
மேலையான் 1
மேலையோர் 1
மேலொடு 3
மேலோய் 5
மேலோர் 19
மேலோர்_உலகம் 2
மேலோன் 3
மேவ 10
மேவ_அரும் 3
மேவந்தவள் 1
மேவர 11
மேவரு 5
மேவரும் 6
மேவல் 14
மேவல 1
மேவலம் 1
மேவலர் 6
மேவலன் 3
மேவலாம் 1
மேவலார் 1
மேவலால் 2
மேவலின் 1
மேவலை 3
மேவலைப்பட்ட 1
மேவலொடு 1
மேவவும் 1
மேவற்று 1
மேவன 1
மேவா 1
மேவா_கடையும் 1
மேவாத 1
மேவாதவர் 2
மேவாய் 1
மேவார் 5
மேவாள் 1
மேவி 14
மேவிய 15
மேவியான் 1
மேவின 2
மேவினம் 2
மேவினர் 3
மேவினரும் 1
மேவினளால் 1
மேவினன் 3
மேவினாய் 2
மேவினார் 6
மேவினாலும் 1
மேவினாள் 2
மேவினான் 9
மேவினீர் 1
மேவினும் 1
மேவினேன் 2
மேவினையோ 1
மேவீரோ 1
மேவு 17
மேவு-காறும் 1
மேவு_அரும் 1
மேவுகின்றது 1
மேவுதல் 1
மேவுதலால் 1
மேவுதும் 1
மேவும் 13
மேவும்படி 1
மேவுவார் 1
மேவுவீர் 1
மேவேம் 1
மேழக 1
மேழி 2
மேற்கின் 1
மேற்கும் 2
மேற்கொண்ட 3
மேற்கொண்டான் 2
மேற்கொண்டானோ 1
மேற்கொண்டீரேல் 1
மேற்கொண்டு 13
மேற்கொண்டும் 1
மேற்கொண்டுவிட்டான் 1
மேற்கொண்டேமே 1
மேற்கொள்வது 1
மேற்கொள்வான் 1
மேற்கொள்ள 1
மேற்கொளா 2
மேற்கொளாய் 1
மேற்கொளாவிடின் 1
மேற்கோடு 1
மேற்செயும் 1
மேற்செல்லும் 1
மேற்செல 3
மேற்செலும் 1
மேற்சென்ற 3
மேற்சென்றாரை 1
மேற்சென்று 2
மேற்பட 7
மேற்று 3
மேற்றே 2
மேறு 1
மேன்மேல் 19
மேன்மேலும் 1
மேன்மை 11
மேன்மையர் 2
மேன்மையாய் 1
மேன்மையால் 2
மேன்மையான் 5
மேன்மையின் 2
மேன்மையும் 4
மேன்மையோ 1
மேன்மையோடு 1
மேன்மையோர் 1
மேன 2
மேனகை 6
மேனகை-மேல் 1
மேனகையும் 1
மேனாள் 1
மேனி 195
மேனி-மேல் 5
மேனி-மேலும் 1
மேனிக்கு 2
மேனிய 5
மேனியதுவே 1
மேனியதோ 1
மேனியர் 13
மேனியள் 4
மேனியளாய் 1
மேனியன் 7
மேனியனும் 1
மேனியனை 2
மேனியாட்கு 1
மேனியாய் 4
மேனியார் 5
மேனியால் 1
மேனியாள் 3
மேனியாள்-பால் 1
மேனியாற்கு 1
மேனியான் 17
மேனியான்-தன் 1
மேனியானை 3
மேனியில் 9
மேனியின் 7
மேனியின்-மேல் 2
மேனியினார் 1
மேனியினான் 1
மேனியினான்-தன் 1
மேனியும் 6
மேனியே 2
மேனியை 21
மேனியொடு 3
மேனீயும் 1

மே (14)

மே தக மிக பொலிந்த – மது 14
மே தகு தகைய மிகு நலம் எய்தி – மது 565
நிலம் விளக்கு-உறுப்ப மே தக பொலிந்து – மது 705
ஏ கல் மீமிசை மே தக மலரும் – நற் 296/5
மிகாஅ மறலிய மே வலி எல்லாம் – பரி 23/78
மெல் இயல் மே வந்த சீறடி தாமரை – கலி 13/11
நோ_தக வந்தன்றால் இளவேனில் மே தக – கலி 26/8
மே தக இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதின் கண் – கலி 29/9
மே தக திரிதரூஉம் மிகு புனல் நல் ஊர – கலி 69/7
மே தக்க எந்தை பெயரனை யாம் கொள்வேம் – கலி 81/35
மே வரும் கை அடை வேலும் தேயுமால் – கம்.பால:4 8/2
மே வரும் கோபம் அன்ன வெள்ளிலை தம்பல் கண்டார் – கம்.பால:16 19/2
மே வரு கலங்களை வெறுத்த மேனியர் – கம்.அயோ:12 34/2
மே வியம் படை படப்படர் குருதியின் வீழ்ந்த – கம்.யுத்4:32 9/3

மேல்


மேஎ (1)

மேஎ எஃகினவை – பரி 9/79

மேல்


மேஎ-வழி (1)

மற்று அவன் மேஎ-வழி மேவாய் நெஞ்சே – கலி 47/24

மேல்


மேஎந்தோல் (1)

இரும் கழி முதலை மேஎந்தோல் அன்ன – அகம் 3/1

மேல்


மேஎம் (3)

பேர் உலகத்து மேஎம் தோன்றி – மது 133
தாம் மேஎம் தோன்றிய நாற்பெருங்குழுவும் – மது 510
இரும் பிடி மேஎம் தோல் அன்ன இருள் சேர்பு – மது 634

மேல்


மேஎய் (4)

பெரியோர் மேஎய் இனிதின் உறையும் – மது 473
பேர் இசை நவிரம் மேஎய் உறையும் – மலை 82
அன்பு அது மேஎய் இருங்குன்றத்தான் – பரி 15/53
மென் தோள் நெகிழ்த்தானை மேஎய் அவன் ஆங்கண் – கலி 143/15

மேல்


மேஎய (1)

கொழும் குடி செல்வரும் பிறரும் மேஎய
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல் – மது 577,578

மேல்


மேக்கு (24)

நோக்கு விசை தவிர்ப்ப மேக்கு உயர்ந்து ஓங்கி – மது 486
மேக்கு உயர் சினையின் மீமிசை குடம்பை – நற் 91/6
மேக்கு எழு பெரும் சினை இருந்த தோகை – குறு 26/2
தேக்கு அமல் அடுக்கத்து ஆங்கண் மேக்கு எழுபு – அகம் 143/5
மேக்கு எழு பெரும் சினை ஏறி கண கலை – அகம் 205/21
மாரி ஆன்று மழை மேக்கு உயர்க என – புறம் 143/2
வெம் கடும் கால் பொர மேக்கு நோக்கிய – கம்.பால:3 26/3
மேக்கு உயரும் நெடு மூக்கும் மடந்தையர்க்கு மிகை அன்றோ – கம்.ஆரண்:6 122/4
மேக்கு உயர் கொடு முடி இழந்த மேரு தேர் – கம்.ஆரண்:15 19/2
மேக்கு உயர் தடம் தோள் பெற்று வீரர் ஆய் விளைந்த என்பான் – கம்.கிட்:3 18/4
வெய்ய மார்பு அகத்துள் தங்காது உருவி மேக்கு உயர மீ போய் – கம்.கிட்:7 158/2
மீ உயர் விசும்பினூடு மேக்கு உற செல்லும் வேலை – கம்.கிட்:16 54/2
மேக்கு உற விசையின் சென்றான் சிறையினால் விசும்பு போர்ப்பான் – கம்.கிட்:16 62/4
பெரு வடிவு உயர்ந்த மாயோன் மேக்கு உற பெயர்த்த தாள் போல் – கம்.கிட்:17 26/2
மேக்கு நால் வகை மேகமும் கீழ் விழ – கம்.சுந்:2 147/1
மேக்கு நிமிர் விம்மலள் விழுங்கலுறுகின்றாள் – கம்.சுந்:4 67/4
விட்டு உயர் தோளினன் விசும்பின் மேக்கு உயர் – கம்.சுந்:4 99/2
மேக்கு உயர் கொடி உடை மேக மாலை போல் – கம்.சுந்:9 32/3
மேக்கு உயர் சீயம்-தன்னை கண்டனர் வெருவுகின்றார் – கம்.யுத்1:3 155/4
மிடுக்கினால் மிக்க வானோர் மேக்கு உயர் வெள்ளம் மேல்_நாள் – கம்.யுத்2:15 127/3
மேக்கு உயர் அங்குச கைய வெம் கரி – கம்.யுத்2:18 112/3
மேக்கு உயர்ந்து அமரர் வெள்ளம் அள்ளியே தொடர்ந்து வீசும் – கம்.யுத்3:28 59/3
மேக்கு நீங்கிய வெள்ள உவகையால் – கம்.யுத்4:40 13/1
விழுந்து மேக்கு உயர் விம்மலன் வெய்து உயிர்த்து – கம்.யுத்4:41 63/1

மேல்


மேக்குற (2)

மேக்குற விசைத்தார் என்ன பொலிந்தனர் விஞ்சை வேந்தர் – கம்.சுந்:1 7/4
மேக்குற செல்வோன் பாய வேலை-மேல் இலங்கை வெற்பு – கம்.சுந்:1 78/1

மேல்


மேக்கூடு (1)

மேக்கூடு கிழக்கூடு மிக்கு இரண்டு திக்கூடு – கம்.யுத்2:16 355/2

மேல்


மேக (22)

மேக மாலை மிடைந்தன மேல் எலாம் – கம்.பால:16 33/3
இலை கொள் வேல் அடல் இராமன் எழு மேக உருவன் – கம்.ஆரண்:1 23/1
மேக நெடு மாலை தவழ் விந்தம் எனும் விண் தோய் – கம்.ஆரண்:3 39/3
மேக நிற வண்ணனும் வணங்கி விடை கொண்டான் – கம்.ஆரண்:3 59/2
குன்றிடை இவரும் மேக குழுவிடை குதிக்கும் கூட – கம்.ஆரண்:11 72/1
மின்னொடும் துவன்றின மேக ராசியே – கம்.கிட்:10 14/4
மேக மாலையினொடும் விரவி மேதியின் – கம்.கிட்:14 7/3
கார் மேக வண்ணன் பணி பூண்டனன் காலின் மைந்தன் – கம்.சுந்:1 46/1
மேக்கு உயர் கொடி உடை மேக மாலை போல் – கம்.சுந்:9 32/3
மேக நாதனும் மயங்கினனாம் என வியந்தான் – கம்.சுந்:11 41/4
வீசு பொன் கொடிகள் எல்லாம் விசும்பினின் விரிந்த மேக
மாசு_அற துடைத்து அ வானம் விளக்குவ போல்வ மாதோ – கம்.யுத்1:10 13/3,4
வெம் கணை இரண்டும் ஒன்றும் வீரன்-மேல் ஏவி மேக
சங்கமும் ஊதி விண்ணோர் தலை பொதிரெறிய ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 198/3,4
மேக நெடும் புனல் வாரின வீசி – கம்.யுத்3:20 27/2
பருதியின் நடுவண் தோன்றும் பசும் சுடர் மேக பண்பன் – கம்.யுத்3:21 32/2
குறைந்தனன் இருண்ட மேக குழாத்திடை குருதி கொண்மூ – கம்.யுத்3:28 42/2
காலம் கொண்டு எழுந்த மேக கருமையான் செம்மை காட்டும் – கம்.யுத்3:28 49/1
வாடை நாலு பாலும் வீச மாசு மேக மாலை வெம் – கம்.யுத்3:31 82/1
மேக சங்கம் தொக்கன வீழும் வெளி இன்றி – கம்.யுத்4:33 4/3
கோளின் முற்றா செக்கரின் மேக குழுவின்-கண் – கம்.யுத்4:33 14/3
குரைக்கும் வேலையும் மேக குழாங்களும் – கம்.யுத்4:37 40/3
கோடு உழுத நெடும் தழும்பின் குவை தழுவி எழு மேக குழுவின் கோவை – கம்.யுத்4:37 204/3
கோடையில் வறந்த மேக குலம் என பதினால் ஆண்டு – கம்.யுத்4:42 4/1

மேல்


மேகங்கள் (7)

குழுமி மேகங்கள் குமுறின குளிர் துளி கொணர்ந்த – கம்.அயோ:9 41/1
குருதி மா மழை சொரிந்தன மேகங்கள் குமுறி – கம்.ஆரண்:7 69/1
சூல் முதிர் மேகங்கள் சுருண்டு வீழ்வன – கம்.ஆரண்:15 4/4
மேகங்கள் எரிந்தன வெற்பும் எரிந்த திக்கின் – கம்.கிட்:7 50/2
வெள்ளி வேல் எறிவன போன்ற மேகங்கள்
தள்ள_அரும் துளி பட தகர்ந்து சாய் கிரி – கம்.கிட்:10 16/2,3
ஓடும் மேகங்கள் பொரிந்து இடை உதிர்ந்தன உம்பர் – கம்.யுத்1:6 19/2
வந்து மேகங்கள் படிந்தன பிண பெரு மலை மேல் – கம்.யுத்2:15 198/4

மேல்


மேகத்தில் (1)

மேகத்தில் பிறந்த மின்னை வென்ற நுண் இடையினாளை – கம்.ஆரண்:10 76/3

மேல்


மேகத்தின் (6)

எழுந்தனர் எய்தினர் இருண்ட மேகத்தின்
கொழுந்து என நின்ற அ குரிசல் வீரனை – கம்.ஆரண்:3 9/1,2
நீர் முகந்த மா மேகத்தின் அருகு உற நிரைத்து – கம்.கிட்:10 40/3
பருவ மேகத்தின் அருகு உற குருகு இனம் பறப்ப – கம்.கிட்:10 41/2
மெத்த மீது எழு மேகத்தின் விசும்பு எலாம் மிடைய – கம்.யுத்2:15 188/2
வீங்கு இருள் பிழம்பின் உம்பர் மேகத்தின் மீதின் ஆனான் – கம்.யுத்2:19 184/4
மேகத்தின் பதம் கடந்து வெம் கதிரும் தண் கதிரும் விரைவில் செல்லும் – கம்.யுத்3:24 36/1

மேல்


மேகத்தினை (1)

மேகத்தினை நிகர் வில்லியை வளைத்தார் செரு விளைத்தார் – கம்.ஆரண்:7 96/4

மேல்


மேகத்து (11)

மீனொடு சுடர் விட விளங்கும் மேகத்து
வான் இடு வில் என வயங்கி காட்டவே – கம்.பால:23 58/3,4
உருளும் ஆழியது ஒரு தனி தேரினன் மேகத்து
இருளை நீங்கிய இந்துவின் பொலிகின்ற இராமன் – கம்.ஆரண்:8 17/2,3
கடித்த கதிர் வாள் எயிறு மின் கஞல மேகத்து
இடித்த உரும் ஒத்து உரறி யாவர் செயல் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 49/3,4
ஒன்றொடு ஒன்று அடித்த மேகத்து உரும் என எயிற்றின் ஒளி – கம்.ஆரண்:12 62/3
குண்டமும் குளிர்ந்த மேகத்து உரும் எலாம் குளிர்ந்த கொற்ற – கம்.சுந்:12 125/2
செக்கர் மேகத்து சிறு பிறை நுழைந்தன செய்கைய வலி சிந்தி – கம்.யுத்1:3 89/3
மீனொடும் குடிக்கும் மேகத்து உருமொடும் விழுங்கும் விண்ணில் – கம்.யுத்1:3 139/3
இயங்களும் கடலும் மேகத்து இடிகளும் ஒழிய யாரும் – கம்.யுத்2:16 180/3
மிக்கதும் குறைந்ததும் ஆக மேகத்து
புக்கதும் புறத்தும் ஆம் மதியும் போன்றனன் – கம்.யுத்2:16 267/3,4
வில் எறிந்தன கணை விசும்பின் மேகத்து
செல் எறிந்தன என சிதறி வீழ்ந்தன – கம்.யுத்3:20 37/2,3
நெக்க மேகத்து உதிக்கும் நெருப்பு என – கம்.யுத்4:37 43/2

மேல்


மேகத்தை (8)

எழுத_அரு வடிவு கொண்டு இருண்ட மேகத்தை
தழுவிய நிலவு என கலவை சாத்தியே – கம்.பால:23 50/3,4
பிளிறு மேகத்தை பிடி என பெரும் பனை தட கை – கம்.அயோ:9 47/3
துப்பு உடை கடலின் நீர் சுமந்த மேகத்தை
ஒப்பு உடை அண்ணலோடு உடற்றவே-கொலாம் – கம்.அயோ:13 6/2,3
மேகத்தை தழுவும் அவை வெந்தன – கம்.ஆரண்:6 77/2
காள மேகத்தை செக்கர் கலந்து-என கரிய குன்றில் – கம்.யுத்3:28 67/1
மேகத்தை தொடும் மெய்யினர் இவர் என விரித்தார் – கம்.யுத்3:30 10/4
விண்ணின் மேகத்தை வாரி வாய் பிழிந்திடும் விடாயர் – கம்.யுத்3:31 9/4
சுற்றும் மேகத்தை தொத்திய குருதி நீர் துளிப்ப – கம்.யுத்4:32 8/3

மேல்


மேகநாதன் (1)

மேகநாதன் புகுந்து இலங்கை மேய நாள் – கம்.பால:5 7/2

மேல்


மேகம் (91)

பம்பி மேகம் பரந்தது பானுவால் – கம்.பால:1 3/1
மேகம் மொண்டு கொண்டு எழுந்து விண் தொடர்ந்த குன்றம் என்று – கம்.பால:3 14/3
வேய்ந்த கார் அகில் புகை உண்ட மேகம் போய் – கம்.பால:3 41/2
மேகம் அவை இற்று உக விழிந்தனள் புழுங்கா – கம்.பால:7 34/1
கல் நெடு மாரி பெய்ய கடையுகத்து எழுந்த மேகம்
மின்னொடும் அசனியோடும் வீழ்வதே போல வீழ்ந்தாள் – கம்.பால:7 50/3,4
பார்த்தனன் விசும்பினை பருவ மேகம் போல் – கம்.பால:8 32/3
வில்லொடும் இழிந்தது ஓர் மேகம் என்னுமால் – கம்.பால:10 53/4
பூ_மழை சொரிந்தார் விண்ணோர் பொன் மழை பொழிந்த மேகம்
பாம மா கடல்கள் எல்லாம் பல் மணி தூவி ஆர்த்த – கம்.பால:13 36/1,2
வெண் நிற மேகம் மேன்மேல் விரி கடல் பருகுமா போல் – கம்.பால:13 39/3
விண்ணுளே எழுந்த மேகம் மார்பின் நூலின் மின்னொடு இ – கம்.பால:13 53/1
மின் என மட பிடி மேகம் போன்றவே – கம்.பால:14 14/4
பசை உறு துளியின் தாரை பசும் தொளை அடைத்த மேகம்
திசை-தொறும் நின்ற யானை மத தொளை செம்மிற்று அன்றே – கம்.பால:14 51/3,4
பிடி புக்கு ஆயிடை மின்னொடும் பிறங்கிய மேகம்
படி புக்கால் என படிதர பரிபுரம் புலம்ப – கம்.பால:15 12/1,2
பருவ மேகம் படிந்தது போல் படிந்து – கம்.பால:21 42/3
மதியினை தந்த மேகம் மருங்கு நா வளைப்பது என்ன – கம்.பால:22 5/3
புயல் மொழி மேகம் என்ன புண்ணியம் செய்த என்பார் – கம்.அயோ:3 93/2
மேகம் தோய் தனி கோயிலை மேயினான் – கம்.அயோ:4 28/4
ஆறா கனல் ஆற்றும் ஓர் அஞ்சனம் மேகம் என்ன – கம்.அயோ:4 121/4
மேகம் தனி வருகின்றது மின்னோடு என மிளிர் பூண் – கம்.அயோ:7 4/3
வெண் மதி மீச்செல மேகம் ஊர்ந்து என – கம்.அயோ:12 31/1
சேனை கிடக்கிடு தேவர் வரின் சிலை மா மேகம்
சோனை பட குடர் சூறை பட சுடர் வாளோடும் – கம்.அயோ:13 20/2,3
வில்லால் ஒளிர் மேகம் என பொலிவான் – கம்.ஆரண்:2 11/4
மின்னொடு தொடர்ந்து செல்லும் மேகம் போல் மிதிலை வேந்தன் – கம்.ஆரண்:6 62/3
உதிர மாரி பெய் கார் நிற மேகம் ஒத்து உயர்ந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 89/4
விரிந்த மேகம் என விழுந்தாள்-அரோ – கம்.ஆரண்:7 1/4
முழங்கு மேகம் இடித்த வெம் தீயினால் – கம்.ஆரண்:7 2/3
மாரி மேகம் வரம்பு_இல வந்தென – கம்.ஆரண்:7 24/2
மேய மால் வரை ஒன்றினை வளைத்தன மேகம்
தூய தாரைகள் சொரிவன ஆம் என சொரிந்தார் – கம்.ஆரண்:7 84/3,4
மேகம் என் துருத்தி கொண்டு விண்ணவர் தருவும் விஞ்சை – கம்.ஆரண்:10 14/1
நாரம் உண்டு எழுந்த மேகம் தாமரை வளையம் நான – கம்.ஆரண்:10 105/1
விண்ணில் பொலிகின்றது ஓர் வெண் நிற மேகம் ஒத்தான் – கம்.ஆரண்:13 26/4
வில் இட்டு உயர்ந்த நெடு மேகம் என பொலிந்தான் – கம்.ஆரண்:13 29/3
மேகம் எனும்படி நொய்தினின் வெய்யாள் – கம்.ஆரண்:14 58/4
தூர்த்தனர் விண்ணோர் மேகம் சொரிந்து என அனகன் சொன்ன – கம்.கிட்:3 28/3
உறங்கு மேகம் நன்கு உணர்ந்து மாசு மீது உலாவுமே – கம்.கிட்:7 3/4
நீடு நாகமூடு மேகம் ஓட நீரும் ஓட நேர் – கம்.கிட்:7 4/1
நீர் தரங்க வேலை அஞ்ச நீல மேகம் நாணவே – கம்.கிட்:7 11/2
எ வேலை எ மேகம் எ காலொடு எ கால வெம் தீ – கம்.கிட்:7 40/3
செ வாயை நிகர்த்தன செக்கரை ஒத்த மேகம் – கம்.கிட்:7 53/4
நீல மா மேகம் அன்ன நெடியவன் அருளின் நோக்கி – கம்.கிட்:9 26/2
வேட்கையின் பருகிய மேகம் மின்னுவ – கம்.கிட்:10 5/2
ஆர்த்து என ஆர்த்தன மேகம் ஆய் மலர் – கம்.கிட்:10 18/3
முழங்கின முறை முறை மூரி மேகம் நீர் – கம்.கிட்:10 22/1
துளி குரல் மேகம் வள் வார் தூரியம் துவைப்ப போன்ற – கம்.கிட்:10 31/2
மேகம் மா மலைகளின் புறத்து வீதலால் – கம்.கிட்:10 107/1
தாரகை சுடர்கள் மேகம் என்று இவை தவிர தாழ்ந்து – கம்.சுந்:1 8/1
முழங்கும் மேகம் என்ன முரற்றி முனிகின்றாள் – கம்.சுந்:2 88/2
கரு மேகம் நெடும் கடல் கா அனையான் – கம்.சுந்:4 3/1
வீங்கு அணை பணி மிசை மேகம் அன்னவன் – கம்.சுந்:4 43/2
மேகம் வந்து இடித்து உரும்_ஏறு வீழ்கினும் – கம்.சுந்:5 68/2
மேகம் எனல் ஆய நெடு மா கடலின் வீழ்வ – கம்.சுந்:6 22/4
தட்டிய தோளர் மேகம் தடவிய கையர் வானை – கம்.சுந்:7 6/2
மீன் எலாம் உயிர் மேகம் எலாம் உயிர் மேல் மேல் – கம்.சுந்:7 45/3
மேகம் ஒத்தனர் மாருதி வெய்யவன் ஒத்தான் – கம்.சுந்:7 46/4
செல்லொடு மேகம் சிந்த திரை கடல் சிலைப்பு தீர – கம்.சுந்:8 17/1
வீங்கின மேகம் எங்கும் குருதி நீர் துள்ளி வீழ்ப்ப – கம்.சுந்:10 16/3
குழுவு தண் புனல் மேகம் கொதிக்கவே – கம்.சுந்:13 15/4
ஆர்த்தன பரவை ஏழும் ஆர்த்தன மேகம் ஆர்த்த – கம்.யுத்1:4 146/1
உப்பு உறைத்தன மேகம் உகுத்த நீர் – கம்.யுத்1:8 60/4
கமல திண் காடு பூத்த காள மா மேகம் ஒத்தான் – கம்.யுத்1:10 4/4
மீ செலும் மேகம் எல்லாம் விரி சுடர் இலங்கை வேவ – கம்.யுத்1:10 11/3
வெம் கதிர் கரந்தது ஒரு மேகம் எனல் ஆனான் – கம்.யுத்1:12 20/4
மின் தெரி எயிற்றின் ஒரு மேகம் விழும் என்ன – கம்.யுத்1:12 22/2
மீ எழு மேகம் எல்லாம் வெந்து வெம் கரியின் சிந்தி – கம்.யுத்2:15 134/1
சூல மேகம் என பொலி தோற்றத்தான் – கம்.யுத்2:16 60/2
மேகம் ஒப்பானும் நன்று போக என்று விடையும் ஈந்தான் – கம்.யுத்2:16 123/4
கன கரு மேகம் ஒன்று கார்முகம் தாங்கி ஆர்க்கும் – கம்.யுத்2:17 24/3
வில் உடை மேகம் என்ன விழுந்தனன் உயிர் விண் செல்ல – கம்.யுத்2:18 234/4
பொன் புரை மேகம் ஒன்று வருவது போல்கின்றானை – கம்.யுத்2:19 90/2
வெய்யவன்-தன்னை சேர்ந்த நீல் நிற மேகம் ஒத்தான் – கம்.யுத்2:19 221/4
கரு கிளர் மேகம் அன்ன களிறு அனையானை கண்டான் – கம்.யுத்2:19 285/4
மொய் அஞ்சன மேகம் முனிந்து-அனையான் – கம்.யுத்3:20 69/4
மீனொடு மேகம் சிந்த விசைத்தனர் மீட்டும் வீச – கம்.யுத்3:21 13/2
கரு முடித்து அமைந்த மேகம் கால் பிடித்து எழுந்த காலம் – கம்.யுத்3:21 19/3
கரு முறை நிறைந்த மேகம் கான்றன கல்லின் மாரி – கம்.யுத்3:21 24/3
வீடு எரிந்தன வேலைகள் எரிந்தன மேகம்
ஊடு எரிந்தன ஊழியின் எரிந்தன உலகம் – கம்.யுத்3:22 72/3,4
காய்ந்தன வேலைகள் மேகம் கரிந்தன வெந்து எரிந்த பெரும் கானம் எல்லாம் – கம்.யுத்3:24 34/4
வெண் நிற மேகம் மின் இனம் வீசி – கம்.யுத்3:26 20/3
தொழுவதே மேகம் மாரி சொரிவதே சோர்ந்து நாம் வீழ்ந்து – கம்.யுத்3:26 66/3
கார் பெரு மேகம் வந்து கடையுகம் கலந்தது என்ன – கம்.யுத்3:26 91/3
விடுகின்றது அன்றோ வென்றி அரக்கனாம் காள மேகம்
இடுகின்ற வேள்வி மாண்டது இனி அவன் பிழைப்புறாமே – கம்.யுத்3:27 100/2,3
மேகம் ஆகாயத்து இட்ட வில்லொடும் வீழ்ந்தது என்ன – கம்.யுத்3:28 44/4
கரு கிளர் மேகம் எல்லாம் ஒருங்கு உடன் கலந்தது என்ன – கம்.யுத்3:30 7/4
மேகம் எத்தனை அத்தனை மால் கரி விரிந்த – கம்.யுத்3:31 13/1
மழைத்த மேகம் வீழ்வ என்ன வான மானம் வாடையின் – கம்.யுத்3:31 96/1
கார் பருவ மேகம் என வேக நெடும் படை அரக்கர் கணிப்பு_இலாதார் – கம்.யுத்3:31 98/4
பற்றி மேகம் பொழிந்து என பல் படை – கம்.யுத்3:31 131/4
மின்னோடும் விழுந்தன மேகம் என – கம்.யுத்3:31 199/3
மிகுத்த நீல வான் மேகம் சூழ் விசும்பிடை தசும்பூடு – கம்.யுத்4:35 13/3
மின் ஒளிர் மேகம் போல் வீரன் தோன்றலும் – கம்.யுத்4:41 106/2
அரவ போர் மேகம் என்ன ஆலித்த மரங்கள் ஆன்ற – கம்.யுத்4:42 5/2

மேல்


மேகம்-தன்னை (2)

நீர் கடை மேகம்-தன்னை நீங்கியும் செருவின் நீங்கான் – கம்.யுத்2:19 205/2
பூண் எலாம் துறந்தேன் என் தன் பொரு சிலை மேகம்-தன்னை
காணலாம் என்னும் ஆசை தடுக்க என் ஆவி காத்தேன் – கம்.யுத்3:23 31/2,3

மேல்


மேகமும் (7)

மேகமும் கரிந்து இடை வீழ்ந்த போலுமே – கம்.பால:7 12/4
மேகமும் கிரிகளும் விண்ணின் மீச்செல்ல – கம்.ஆரண்:13 3/2
மீன் படி மேகமும் படிந்து வீங்கு நீர் – கம்.கிட்:1 1/3
மேக்கு நால் வகை மேகமும் கீழ் விழ – கம்.சுந்:2 147/1
வரும் காலனும் பெரும் பூதமும் மழை மேகமும் உடனா – கம்.யுத்2:18 156/3
ஊரும் மானமும் மேகமும் உலகமும் மலையும் – கம்.யுத்3:20 59/2
தாரையும் மேகமும் படிந்த தன்மைய – கம்.யுத்3:27 68/4

மேல்


மேகமே (5)

வள்ளியோரின் வழங்கின மேகமே – கம்.பால:1 4/4
தண்ணிய மெலிந்தன தழைத்த மேகமே – கம்.கிட்:10 3/4
வெருவர முழங்குகின்ற மேகமே மின்னுகின்றாய் – கம்.கிட்:10 60/2
வெள்கிய மாந்தரின் வெளுத்த மேகமே – கம்.கிட்:10 103/4
மேகமே அனையான் கண்ணின் எங்ஙனம் விழித்து நிற்றும் – கம்.யுத்3:31 54/4

மேல்


மேகமொடு (1)

விண்ட கட கரி மேகமொடு அதிர – பரி 23/51

மேல்


மேகலை (26)

மேகலை காஞ்சி வாகுவலயம் – பரி 7/47
தாளித நொய் நூல் சரணத்தர் மேகலை
ஏணிப்படுகால் இறுகிறுக தாள் இடீஇ – பரி 10/10,11
அரை வரை மேகலை அணி நீர் சூழி – பரி 21/14
வார் அணி கொம்மை வகை அமை மேகலை
ஏர் அணி இலங்கு எயிற்று இலங்கு நகையவர் – பரி 22/30,31
தார் மணி பூண்ட தமனிய மேகலை
நூபுர_புட்டில் அடியொடு அமைத்து யாத்த – கலி 96/15,16
புலம்பும் மேகலை புது மலர் புனை அறல் கூந்தல் – கம்.பால:9 1/3
கொன் சேர் அல்குல் மேகலை தாங்கும் கொடி அன்னார் – கம்.பால:10 31/2
வண்ண மேகலை தேர் ஒன்று வாள் நெடும் – கம்.பால:11 7/1
சிந்து மேகலை சிந்தையும் செய்கலார் – கம்.பால:14 41/2
நவ்வி நோக்கியர் நலம் கொள் மேகலை பொலம் சாயல் – கம்.பால:15 9/3
பொது பெண்டிர் அல்குல் புனை மேகலை பூசல் ஓதை – கம்.பால:16 46/3
பற்றலும் அல்குலில் பரந்த மேகலை
அற்று உகு முத்தின் முன்பு அவனி சேர்ந்தன – கம்.பால:19 30/2,3
பயிர் உறு கிண்கிணி பரந்த மேகலை
வயிர வான் பூண் அணி வாங்கி நீக்கினான் – கம்.பால:19 40/1,2
விரிந்து வீழ் கூந்தல் பாரார் மேகலை அற்ற நோக்கார் – கம்.பால:21 2/1
வண்ண மேகலை நில_மகள் மற்று உனை பிரிந்து – கம்.அயோ:1 35/3
வாம மேகலை மங்கையரால் வரும் – கம்.அயோ:2 29/2
கிளை கொள் மேகலை சிந்தினள் கிண்கிணியோடும் – கம்.அயோ:3 2/2
வாமம் மேகலை மங்கையோடு வனத்துள் யாரும் மறக்கிலா – கம்.அயோ:3 53/2
பைம் துணர் மாலையின் பரிந்த மேகலை
நந்தினர் நகை ஒளி விளக்கம் நங்கைமார் – கம்.அயோ:4 172/2,3
மிடை முலை குவடு ஒரீஇ மேகலை தடம் – கம்.அயோ:4 177/3
விரி மணி மேகலை விரவி ஆர்க்கில – கம்.அயோ:12 40/1
மீன் கொண்டு ஊடாடும் வேலை மேகலை உலகம் ஏத்த – கம்.ஆரண்:10 79/1
மெல் அரி குரல் மேகலை ஆர்த்து எழ – கம்.கிட்:11 45/2
வாம மேகலை வானவர் மங்கையர் – கம்.கிட்:13 14/1
பூம் துகிலோடும் பூசல் மேகலை சிலம்பு பூண்ட – கம்.யுத்3:25 8/3
திரு விளை அல்குற்கு ஏற்ப மேகலை தழுவ செய்தார் – கம்.யுத்4:40 32/4

மேல்


மேகலைகள் (1)

கற்றை மேகலைகள் நீங்கி சீறடி கவ்வ காலில் – கம்.பால:18 11/3

மேல்


மேகலையவர் (1)

ஆய்ந்த மேகலையவர் அம் பொன் மாளிகை – கம்.பால:3 41/1

மேல்


மேகலையாரிடை (1)

வாம மேகலையாரிடை வாலதி – கம்.பால:14 39/1

மேல்


மேகலையின் (1)

புறம் செய் மேகலையின் தாழ தாரகை சும்மை பூட்டி – கம்.பால:22 13/2

மேல்


மேகலையினோடும் (1)

கோத்த மேகலையினோடும் துகில் மணி குறங்கை கூட – கம்.யுத்3:25 9/1

மேல்


மேகலையும் (5)

சரிந்த மேகலையும் முத்தும் சங்கமும் தாழ்ந்த கூந்தல் – கம்.பால:21 18/3
சிலம்பும் மேகலையும் ஒலி செய்திட – கம்.பால:21 20/2
பரந்த மேகலையும் கோத்த பாத சாலகமும் நாக – கம்.பால:22 22/1
வண்ண மேகலையும் நாணும் வளைகளும் தூவுவாரும் – கம்.அயோ:3 89/2
நூபுரமும் மேகலையும் நூலும் அறல் ஓதி – கம்.ஆரண்:6 27/1

மேல்


மேகலையை (1)

வன்ன மேகலையை நீக்கி மலர் தொடை அல்குல் சூழ்ந்தாள் – கம்.பால:19 16/3

மேல்


மேட்டு (2)

மேட்டு இமைப்பன மின்மினி ஆம் என – கம்.பால:2 27/3
கனையும் மேட்டு உயர் கருங்கல் ஓர் வெள்ளிடை கண்டார் – கம்.பால:9 13/4

மேல்


மேடு (3)

வித்து இடு புலம் மேடு ஆயிற்று என – பரி 7/35
வெற்ற வெள்ளிடை விரைந்து போவது ஒரு மேடு பள்ளம் வெளி இன்மையால் – கம்.யுத்2:19 66/3
பள்ளமொடு மேடு தெரியாத-வகை சோர் குருதி பம்பி எழலும் – கம்.யுத்3:31 144/2

மேல்


மேதகத்தின் (1)

விரவு கைத்தலத்தின் உய்த்த மேதகத்தின் மீது-அரோ – கம்.பால:3 24/4

மேல்


மேதகையவர் (1)

விருத்தர் மேதகையவர் வினைஞர் மந்திரத்து – கம்.யுத்1:2 67/3

மேல்


மேதகையார் (1)

வில்லாளர் அரக்கரின் மேதகையார் – கம்.யுத்3:31 189/4

மேல்


மேதமை (1)

வேதனைக்கு இடம் ஆதல் வீரதை அன்று மேதமை ஆம்-அரோ – கம்.கிட்:10 68/2

மேல்


மேதா (1)

மேதா இளையோய் விதியார் விளைவால் – கம்.யுத்3:23 19/1

மேல்


மேதாவிகட்கு (1)

மேதாவிகட்கு எல்லாம் மேலான மேன்மையான் – கம்.யுத்1:3 176/4

மேல்


மேதி (6)

மேதி அன்ன கல் பிறங்கு இயவின் – மலை 111
குரம்பு எலாம் செம்பொன் மேதி குழி எலாம் கழுநீர் கொள்ளை – கம்.பால:2 2/2
நீரிடை உறங்கும் சங்கம் நிழலிடை உறங்கும் மேதி
தாரிடை உறங்கும் வண்டு தாமரை உறங்கும் செய்யாள் – கம்.பால:2 6/1,2
கால் உண்ட சேற்று மேதி கன்று உள்ளி கனைப்ப சோர்ந்த – கம்.பால:2 13/3
வாளை உகள கயல்கள் வாவி படி மேதி
மூளை முதுகை கதுவ மூரிய வரால் மீன் – கம்.பால:22 41/1,2
மேதி மங்குலின் வீழ் புனல் வீழ் மட – கம்.சுந்:13 9/3

மேல்


மேதிகள் (2)

கார்கள் என்ன வரும் கரு மேதிகள்
ஊரில் நின்ற கன்று உள்ளிட மென் முலை – கம்.பால:2 25/2,3
கால் பாய்வன முது மேதிகள் கதிர் மேய்வன கடைவாய் – கம்.அயோ:7 8/1

மேல்


மேதியின் (2)

முறையினின் முது மேதியின் முலை வழி பாலும் – கம்.பால:9 10/1
மேக மாலையினொடும் விரவி மேதியின்
நாகு சேர் நருமதை யாறு நண்ணினார் – கம்.கிட்:14 7/3,4

மேல்


மேதியோடு (1)

மீன் பொலிதர வெயில் ஒதுங்க மேதியோடு
ஆன் புக கதிரவன் அத்தம் புக்கனன் – கம்.அயோ:5 3/1,2

மேல்


மேதினி (2)

குரங்கு பட மேதினி குறைந்தலை நட போர் – கம்.யுத்1:2 61/1
பனியா மது மேதை பட படர் மேதினி
ஆனது பூவுலகு எங்கணுமே – கம்.யுத்2:18 73/3,4

மேல்


மேதினியை (1)

வெதிர் கொள் குன்று எலாம் வேரொடும் வாங்கி மேதினியை
முதுகு நொய்து என செய்தவன் கனலையும் முனிவோன் – கம்.யுத்1:11 33/1,2

மேல்


மேதை (2)

பேதை அல்லை மேதை அம் குறு_மகள் – அகம் 7/6
பனியா மது மேதை பட படர் மேதினி – கம்.யுத்2:18 73/3

மேல்


மேந்தோன்றி (2)

அரசியல் பிழையாது செரு மேந்தோன்றி
நோய் இலை ஆகியர் நீயே நின்-மாட்டு – பதி 89/12,13
உயர்ந்து மேந்தோன்றி பொலிக நும் நாளே – புறம் 367/18

மேல்


மேந்தோன்றிய (1)

இசை மேந்தோன்றிய வண்மையொடு – புறம் 158/27

மேல்


மேம் (7)

மேம் பால் உரைத்த ஓரி ஓங்கு மிசை – பெரும் 172
கானல் அம் சிறுகுடி கடல் மேம் பரதவர் – நற் 4/1
இசை மேம் தோன்றல் நின் பாசறையானே – பதி 64/20
பலர் மேம் தோன்றிய கவி கை வள்ளல் – அகம் 142/3
இசை மேம் தோன்றல் நின் பாடிய யானே – புறம் 159/28
மேம் தோல் களைந்த தீம் கொள் வெள் எள் – புறம் 321/2
கொடுத்தோன் எந்தை கொடை மேம் தோன்றல் – புறம் 388/7

மேல்


மேம்பட்ட (8)

விழவு மேம்பட்ட பழ விறல் மூதூர் – பெரும் 411
விழவு மேம்பட்ட என் நலனே பழ விறல் – குறு 125/4
செரு மேம்பட்ட செயிர் தீர் அண்ணல் – பரி 1/30
மின் இழை நறு நுதல் மகள் மேம்பட்ட
கன்னிமை கனியா கைக்கிளை காம – பரி 11/135,136
செரு மேம்பட்ட வென்றியர் – கலி 26/24
பொரு முரண் மேம்பட்ட பொலம் புனை புகழ் நேமி – கலி 104/9
வேந்து மேம்பட்ட பூ தார் மாற – புறம் 55/6
விழவு மேம்பட்ட நல் போர் – புறம் 88/5

மேல்


மேம்பட்டனள் (1)

தண் புனல் ஆடி தன் நலம் மேம்பட்டனள்
ஒண் தொடி மடவரால் நின்னோடு – ஐங் 76/2,3

மேல்


மேம்பட (5)

ஓங்கு இரும் சென்னி மேம்பட மிலைந்த – பொரு 145
மேம்பட மரீஇய வெல் போர் குருசில் – மது 151
மெல்லிதின் விரிந்த சேக்கை மேம்பட
துணை புணர் அன்ன தூ நிற தூவி – நெடு 131,132
இணை அணை மேம்பட பாய் அணை இட்டு – நெடு 133
மேம்பட வெறுத்த அவன் தொல் திணை மூதூர் – மலை 401

மேல்


மேம்படா (1)

வெயிலும் வெள்ளி வெண் மதியும் மேம்படா – கம்.கிட்:3 32/4

மேல்


மேம்படு (3)

மேம்படு வெல் கொடி நுடங்க – பதி 53/20
உலகம் தாங்கிய மேம்படு கற்பின் – பதி 59/8
மேம்படு சிறப்பின் அரும் கல வெறுக்கை – புறம் 378/11

மேல்


மேம்படுக (1)

பகை மேம்படுக நீ ஏந்திய வேலே – புறம் 158/28

மேல்


மேம்படுந (4)

போற்றி கேள்-மதி புகழ் மேம்படுந
ஆடு பசி உழந்த நின் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பொரு 60,61
செல்வர் செல்வ செரு மேம்படுந
வெண் திரை பரப்பின் கடும் சூர் கொன்ற – பெரும் 456,457
புதுமையின் நிறுத்த புகழ் மேம்படுந
விடர் புலி பொறித்த கோட்டை சுடர் பூண் – புறம் 174/16,17
வறுவியேன் பெயர்கோ வாள் மேம்படுந
ஈயாய் ஆயினும் இரங்குவென் அல்லேன் – புறம் 209/12,13

மேல்


மேம்படுநன் (1)

வரிசையில் வணக்கும் வாள் மேம்படுநன்
நினக்கு யான் கொடுப்ப கொண்-மதி சின போர் – புறம் 200/14,15

மேல்


மேம்படுநனை (1)

புகழ் மேம்படுநனை கண்டனம் எனவே – புறம் 48/9

மேல்


மேம்படும் (1)

வீரர் யாவரும் மேம்படும் மேன்மையால் – கம்.கிட்:13 9/2

மேல்


மேம்படுவி (1)

காணிய வம்மோ கற்பு மேம்படுவி
பலவு பல தடைஇய வேய் பயில் அடுக்கத்து – அகம் 323/7,8

மேல்


மேம்படூஉம் (2)

செரு மேம்படூஉம் வென்றியர் எனாஅ – புறம் 197/6
வண்டு மேம்படூஉம் இ வற நிலை ஆறே – புறம் 263/4

மேல்


மேம்படூஉம்-காலை (1)

அமர் மேம்படூஉம்-காலை நின் – புறம் 48/8

மேல்


மேம்பாடு (1)

பூ மேம்பாடு உற்ற புனை சுரும்பின் சேம – பரி 10/36

மேல்


மேய் (14)

நிழத்த யானை மேய் புலம் படர – மது 303
பனை_மீன் வழங்கும் வளை மேய் பரப்பின் – மது 375
முறி மேய் யாக்கை கிளையொடு துவன்றி – மலை 313
துறை மேய் இப்பி ஈர்ம் புறத்து உறைக்கும் – நற் 87/7
மந்தி காதலன் முறி மேய் கடுவன் – ஐங் 276/1
ஆய் சுளை பலவின் மேய் கலை உதிர்த்த – அகம் 7/20
மேய் மணி விளக்கின் புலர ஈர்க்கும் – அகம் 72/15
முளை மேய் பெரும் களிறு வழங்கும் – அகம் 148/13
வாள் சுறா வழங்கும் வளை மேய் பெரும் துறை – அகம் 150/7
வந்தனை சென்மோ வளை மேய் பரப்ப – அகம் 200/7
மேய் பதம் மறுத்த சிறுமையொடு நோய் கூர்ந்து – அகம் 371/6
மேய் மணி இழந்த பாம்பின் நீ நனி – அகம் 372/13
தினை மேய் யானை இனன் இரிந்து ஓட – அகம் 392/13
மேய் பிணை பயிரும் மெலிந்து அழி படர் குரல் – அகம் 395/11

மேல்


மேய்க்கிற்பதோ (1)

தினை காலுள் யாய் விட்ட கன்று மேய்க்கிற்பதோ
அனைத்து ஆக – கலி 108/33,34

மேல்


மேய்ந்த (19)

கழுநீர் மேய்ந்த கய வாய் எருமை – சிறு 42
கழுநீர் மேய்ந்த கரும் தாள் எருமை – நற் 260/1
இறுகு புனம் மேய்ந்த அறு கோட்டு முற்றல் – நற் 265/1
நிலம் தாழ் மருங்கின் தெண் கடல் மேய்ந்த
விலங்கு மென் தூவி செம் கால் அன்னம் – நற் 356/1,2
சிலம்பின் மேய்ந்த சிறு கோட்டு சேதா – நற் 359/1
பனி பவர் மேய்ந்த மா இரு மருப்பின் – நற் 391/3
இரலை மேய்ந்த குறை தலை பாவை – குறு 220/2
மென் தினை மேய்ந்த தறுகண் பன்றி – ஐங் 261/1
சிறுதினை மேய்ந்த தறுகண் பன்றி – ஐங் 262/1
குளவி மேய்ந்த மந்தி துணையோடு – ஐங் 279/2
ஒள் எரி மேய்ந்த சுரத்து இடை – ஐங் 356/3
எரி மேய்ந்த கரி வறல் வாய் புகவு காணாவாய் – கலி 13/2
வாளை மேய்ந்த வள் எயிற்று நீர்நாய் – அகம் 6/18
முருங்கை மேய்ந்த பெரும் கை யானை – அகம் 167/11
இரவு புனம் மேய்ந்த உரவு சின வேழம் – அகம் 309/15
அரி மலர் ஆம்பல் மேய்ந்த நெறி மருப்பு – அகம் 316/2
கிளையொடு மேய்ந்த கேழ் கிளர் யானை – அகம் 332/2
நரந்தை நறும் புல் மேய்ந்த கவரி – புறம் 132/4
பொய்கை மேய்ந்த செ வரி நாரை – புறம் 351/9

மேல்


மேய்ந்து (9)

வளை நீர் மேய்ந்து கிளை முதல் செலீஇ – நற் 54/1
அவர் தினை புனம் மேய்ந்து ஆங்கு – குறு 394/5
கிளை அமல் சிறுதினை விளை குரல் மேய்ந்து
கண் இனிது படுக்கும் நன் மலை நாடனொடு – அகம் 178/12,13
அழல் மேய்ந்து உண்ட நிழல் மாய் இயவின் – அகம் 395/7
இடு முள் படப்பை மறி மேய்ந்து ஒழிந்த – புறம் 197/10
மென் சேற்று அடைகரை மேய்ந்து உண்டதன் பின் – புறம் 342/8
நீஇர் இன்மையின் கன்று மேய்ந்து உகளும் – புறம் 355/2
கானல் மேய்ந்து வியன் புலத்து அல்கும் – புறம் 374/1
ஆறு அணிந்து சென்று ஆர்கலி மேய்ந்து அகில் – கம்.பால:1 2/2

மேல்


மேய்ப்பாய் (1)

ஓஒ வழங்கா பொழுது நீ கன்று மேய்ப்பாய் போல் – கலி 112/12

மேல்


மேய்வன (2)

தூம்பு கால சுரி வளை மேய்வன
காம்பு கால் பொர கண் அகல் மால் வரை – கம்.பால:2 35/2,3
கால் பாய்வன முது மேதிகள் கதிர் மேய்வன கடைவாய் – கம்.அயோ:7 8/1

மேல்


மேய்வுற்றார் (1)

மீன் ஆய் வேலையை உற்றார் சிலர் சிலர் பசு ஆய் வழி-தொறும் மேய்வுற்றார்
ஊன் ஆர் பறவையின் வடிவு ஆனார் சிலர் சிலர் நான்மறையவர் உரு ஆனார் – கம்.சுந்:10 40/1,2

மேல்


மேய (23)

தொன் முது கடவுள் பின்னர் மேய
வரை தாழ் அருவி பொருப்பின் பொருந – மது 41,42
குரூஉ கொடிய எரி மேய
நாடு எனும் பேர் காடு ஆக – மது 155,156
மாயோன் மேய ஓண நன்_நாள் – மது 591
நின்னொடு மேய மடந்தை நட்பே – ஐங் 297/4
இன் நகை மேய பல் உறை பெறுப-கொல் – பதி 68/14
படு மணி யானை நெடியாய் நீ மேய
கடி நகர் சூழ் நுவலும்-கால் – பரி 19/28,29
மருந்து ஆகும் தீம் நீர் மலி துறை மேய
இருந்தையூர் அமர்ந்த செல்வ நின் – பரி 23/4,5
மேய வான் கடவுளும் பிறவும் வேறும் நீ – கம்.பால:5 1/4
மேகநாதன் புகுந்து இலங்கை மேய நாள் – கம்.பால:5 7/2
மேய மண் இழந்தான் என்றும் விம்மலள் – கம்.அயோ:4 217/2
மீளவும் உளன் ஒரு வீரன் மேய பார் – கம்.அயோ:11 72/2
மேய சேனைக்கு அமைப்பென் விருந்து எனா – கம்.அயோ:14 6/3
மேய நம் குல தருமம் மேவினேன் – கம்.அயோ:14 106/2
மேய மால் வரை ஒன்றினை வளைத்தன மேகம் – கம்.ஆரண்:7 84/3
மேய மைந்தரும் கவியின் வேந்தனும் – கம்.கிட்:3 33/2
மேய செல்வரை மேவினர் மெய் நெறி – கம்.கிட்:15 37/2
மேய வெம் சேனை சூழ வீற்று இனிது இருந்த வீரன் – கம்.சுந்:12 82/2
மேய தெய்வ படைக்கலத்தை மீட்டான் அமரர் போர் வென்றான் – கம்.சுந்:12 113/3
மேய வெம் கண் விறல் கொள் இராக்கதர் – கம்.யுத்1:9 54/2
விமல திண் சிலையன் ஆண்டு ஓர் வெற்பினை மேய வீரன் – கம்.யுத்1:10 4/2
மேய சேனை விரி கடல் விண் குலாம் – கம்.யுத்2:15 36/3
விளைவன செருவில் பல் வேறு ஆயின குறிகள் மேய – கம்.யுத்3:22 141/4
மேயினார் மேய போதே தெரியுறும் விளைந்தது என்றான் – கம்.யுத்3:22 151/3

மேல்


மேயது (6)

வேலை வந்து உறைவிடம் மேயது ஆம் என – கம்.அயோ:10 43/2
மேயது கடந்தனன் வினை பகையை வென்றான் – கம்.சுந்:2 164/4
மேயது ஓர் கட்டுரை விளம்பல் மேயினாள் – கம்.சுந்:3 31/4
மேயது ஓர் சிந்தையும் மெய்யும் வேதியர் – கம்.யுத்1:4 52/2
மேயது கேட்டியால் விளைவு நோக்குவாய் – கம்.யுத்1:4 58/4
மேயது சொன்னார் தூதர் தாதை-பால் விரைவின் வந்தான் – கம்.யுத்3:22 2/4

மேல்


மேயல் (10)

மா மேயல் மறப்ப மந்தி கூர – நெடு 9
சூல் முதிர் மட பிடி நாள்_மேயல் ஆரும் – நற் 116/5
இன் முசு பெரும் கலை நன் மேயல் ஆரும் – நற் 119/5
உருவ துருவின் நாள் மேயல் ஆரும் – நற் 192/4
எருமை நல் ஏற்று_இனம் மேயல் அருந்து என – ஐங் 93/1
நெடும் கதிர் நெல்லின் நாள் மேயல் ஆரும் – ஐங் 95/2
மான் இன பெரும் கிளை மேயல் ஆரும் – ஐங் 217/2
பதவு மேயல் அருந்து மதவு நடை நல் ஆன் – அகம் 14/9
இரவின் மேயல் மரூஉம் யானை – அகம் 292/8
பதவு மேயல் அருந்து துளங்கு இமில் நல் ஏறு – அகம் 341/7

மேல்


மேயவர் (1)

துன்னி ஆடு இடங்களும் துறக்கம் மேயவர்
முன்னி ஆடு இடங்களும் கரும்பு மூசு தேன் – கம்.கிட்:14 8/2,3

மேல்


மேயவன் (2)

மேயவன் மணி நிறம் மேனி காணுதற்கு – கம்.ஆரண்:12 29/2
மேயவன் தன்னொடும் எண்ணி மேல் இனி – கம்.யுத்1:5 13/3

மேல்


மேயாயே (1)

கூறுவேன் மேயாயே போல வினவி வழிமுறை – கலி 82/6

மேல்


மேயான் (1)

மேயான் வருவான் என விட்டனன் மேவு-காறும் – கம்.சுந்:4 93/3

மேல்


மேயின (13)

மேயின உவகையோடு மின் என ஒதுங்கி நின்றாள் – கம்.பால:9 15/2
மேயின பொருள் நாடி தருகுவென் வினை முற்றும் – கம்.அயோ:8 37/3
விசும்புறு தூளியால் வெண்மை மேயின
பசும் பரி பகலவன் பைம்பொன் தேர்-அரோ – கம்.ஆரண்:7 52/3,4
மேயின வண்ணம் எல்லாம் விளம்புவான் உடன்று மிக்கார் – கம்.சுந்:3 147/4
மேயின படர்ந்து தீர அனையவன் விடுத்தான் என்னை – கம்.சுந்:4 36/3
மேயின சில பொருள் விளம்ப கேட்டியால் – கம்.யுத்1:4 86/4
மேயின சுற்ற தான் ஓர் கொற்ற பொன் தேரின் மேலான் – கம்.யுத்3:22 10/2
மேயின உணவு கொண்டு மீண்டு அவை உறையுள் விட்ட – கம்.யுத்3:24 1/3
மேயின வடுவின் நின்ற வேதனை களைய வெந்த – கம்.யுத்3:26 74/3
மேயின வெகுளியும் கிளர வெம்பினான் – கம்.யுத்3:27 59/4
மேயின பெரும் படை இதனை ஓர் விலால் – கம்.யுத்3:31 172/3
மேயின துறைகள்-தோறும் விம்மினார் நிற்பது அல்லால் – கம்.யுத்4:33 3/2
மேயின வென்றி விண்ணோர் சாபத்தின் விளைந்த மெய்ம்மை – கம்.யுத்4:37 210/2

மேல்


மேயினர் (1)

மேயினர் உறையும் பலர் புகழ் பண்பின் – பதி 15/32

மேல்


மேயினர்-கொல் (1)

விண்தலம்-அதனில் மேயினர்-கொல் வேறு இலா – கம்.சுந்:14 19/3

மேல்


மேயினள் (1)

மேயினள் வீடணன் கோயில் மென்_சொலாய் – கம்.சுந்:3 52/4

மேல்


மேயினள்-கொல் (1)

மேயினள்-கொல் என நோவல் யானே – அகம் 369/26

மேல்


மேயினன் (5)

போதல் மேயினன் போதகமே அனான் – கம்.கிட்:11 25/4
மேயினன் பெண்ணின் விளக்கு எனும் தகையாள் இருந்துழி ஆண்டு அவள் வெருவி – கம்.சுந்:3 94/2
மேயினன் வணங்கி உற்ற வினை எலாம் இயம்பி நின்றான் – கம்.யுத்2:19 214/3
மேயினன் இராமன் பாதம் விதி முறை வணங்கி வீந்த – கம்.யுத்4:32 51/2
அருக்கன் மாணாக்கனை ஐயன் மேயினன்
பொருக்கென நிதியமும் புனை பொன் பூண்களின் – கம்.யுத்4:41 101/2,3

மேல்


மேயினனால் (1)

மீண்டுற்று உரையாடலை மேயினனால் – கம்.ஆரண்:13 7/4

மேல்


மேயினார் (9)

வாக்கிய பசு நறா மாந்தல் மேயினார் – கம்.பால:19 6/4
அரம்பையர் குழாத்தொடும் ஆடல் மேயினார் – கம்.பால:23 74/4
கவ்வையர் விசும்பிடை கழறல் மேயினார் – கம்.அயோ:14 128/4
எல் உயர் பொறி உக எறிதல் மேயினார் – கம்.ஆரண்:7 107/4
வேடம் மேயினார் வேண்டு உரு மேவுவார் – கம்.கிட்:15 38/4
வினையின் நீங்கிய பண்பினர் மேயினார்
இனிய தென் தமிழ்நாடு சென்று எய்தினார் – கம்.கிட்:15 50/3,4
வெம் தொழில் அரக்கனது ஏவல் மேயினார் – கம்.சுந்:2 46/4
வெறி கரும் குழலியை நாடல் மேயினார்
மறித்து இவண் வந்திலர் மாண்டுளார்-கொலோ – கம்.சுந்:14 17/2,3
மேயினார் மேய போதே தெரியுறும் விளைந்தது என்றான் – கம்.யுத்3:22 151/3

மேல்


மேயினாள் (8)

தூண்டிட கட்டுரை சொல்லல் மேயினாள் – கம்.அயோ:2 51/4
உறுவல் மேயினாள் உரையின் மேயினாள் – கம்.அயோ:11 116/4
உறுவல் மேயினாள் உரையின் மேயினாள் – கம்.அயோ:11 116/4
வெய்யது ஓர் காரணம் உண்மை மேயினாள்
வைகலும் தமியள் அ வனத்து வைகுவாள் – கம்.ஆரண்:6 3/1,2
பெரும் தடம் கண்ணவள் பேசல் மேயினாள் – கம்.ஆரண்:12 36/4
மேயது ஓர் கட்டுரை விளம்பல் மேயினாள் – கம்.சுந்:3 31/4
அன்றியும் கேட்டி என்று அறைதல் மேயினாள் – கம்.சுந்:3 36/4
மிக்கன கேட்க என விளம்பல் மேயினாள் – கம்.சுந்:3 41/4

மேல்


மேயினான் (25)

ஒன்று நீர் கேண்ம் என உரைத்தல் மேயினான் – கம்.பால:5 17/4
நடத்தல் மேயினான் நவை-கண் நீங்கினான் – கம்.பால:6 19/4
அரைசர் தம் அரசனும் அணுகல் மேயினான் – கம்.பால:23 39/4
துன்று தாரவன் சொல்லுதல் மேயினான் – கம்.அயோ:2 14/4
மேகம் தோய் தனி கோயிலை மேயினான் – கம்.அயோ:4 28/4
பொன் நெடும் தெருவிடை போதல் மேயினான் – கம்.அயோ:4 181/4
தேரிடை வித்தகன் சேறல் மேயினான் – கம்.அயோ:5 45/4
சூளுறு கட்டுரை சொல்லல் மேயினான் – கம்.அயோ:11 95/4
நல் நெடும் தேர் மிசை நடத்தல் மேயினான் – கம்.அயோ:12 52/4
முற்ற நோக்கினான் மொழிதல் மேயினான் – கம்.அயோ:14 102/4
சோதி ஆம் தன்மையின் துயிறல் மேயினான் – கம்.அயோ:14 118/4
கூறுவது உளது என கூறல் மேயினான் – கம்.அயோ:14 123/4
இந்தியங்களை அவித்து இருத்தல் மேயினான்
அந்தியும் பகலும் நீர் அறாத கண்ணினான் – கம்.அயோ:14 138/3,4
தென் திசை நெறியினை சேறல் மேயினான் – கம்.அயோ:14 139/4
வீங்கு தோளன் மலை-தலை மேயினான் – கம்.ஆரண்:7 18/4
விரை செய் பூம் புனல் ஆடலை மேயினான் – கம்.கிட்:1 35/4
கிடந்து தாங்கும் இ கிரியை மேயினான்
நடந்து தாங்கும் இ புவனம் நாள் எலாம் – கம்.கிட்:3 44/3,4
வெய்தின் எய்தினான் வெகுளி மேயினான் – கம்.கிட்:3 52/4
பொன்றுவேன் எனா புகுதல் மேயினான் – கம்.கிட்:3 55/4
குன்று என நடந்து அவர் குறுகல் மேயினான் – கம்.கிட்:16 22/4
வெவ் வழி அரக்கர் ஊர் மேவல் மேயினான் – கம்.சுந்:2 59/4
ஏயது முடித்தும் என்று இனிது மேயினான் – கம்.யுத்1:4 22/4
மேலவன் விளம்பலும் விளம்பல் மேயினான் – கம்.யுத்1:4 75/4
மேல் அரசு எய்துவான் விரும்பி மேயினான் – கம்.யுத்1:4 89/4
பொருக வெம் போர் என போதல் மேயினான் – கம்.யுத்2:16 88/4

மேல்


மேயினென் (1)

மேயினென் விதியே நல்கின் மேவல் ஆகாது என் என்றான் – கம்.கிட்:3 23/4

மேல்


மேயினேன் (2)

மேயினேன் அன்மையானே ஆயினும் – புறம் 236/9
வில்லிதன் தூதன் யான் இலங்கை மேயினேன் – கம்.சுந்:12 69/4

மேல்


மேயினை (2)

மேயினை இனி ஒரு வினை இலை விறலோய் – கம்.ஆரண்:2 40/4
மேயினை ஆம் இனி விளம்ப வேண்டுமோ – கம்.யுத்1:2 79/4

மேல்


மேயும் (5)

மணி பூ அவரை குரூஉ தளிர் மேயும்
ஆமா கடியும் கானவர் பூசல் – மது 292,293
தாளி தண் பவர் நாள் ஆ மேயும்
பனி படு நாளே பிரிந்தனர் – குறு 104/3,4
கரும் கால் வெண்_குருகு மேயும்
பெரும் குளம் ஆயிற்று என் இடை முலை நிறைந்தே – குறு 325/5,6
பிடியொடு மேயும் புன்செய் யானை – கலி 41/7
மேயும் நிரை முன்னர் கோல் ஊன்றி நின்றாய் ஓர் – கலி 108/11

மேல்


மேரு (67)

சுடரொடு சூழ்வரு தாரகை மேரு
புடை வரு சூழல் புலம் மாண் வழுதி – பரி 19/19,20
வெம் சின தனுவலானும் மேரு மால் வரையில் சேரும் – கம்.பால:23 77/3
பற்று ஆர்ந்த செம்பொன் கவசம் பனி மேரு ஆங்கு ஓர் – கம்.அயோ:4 114/3
மாலை சிகர தனி மந்தர மேரு முந்தை – கம்.அயோ:4 119/3
பக்கம் மின்னும் மணி மேரு சிகரம் குழைபட – கம்.ஆரண்:1 8/2
வசை இல் மேரு முதல் மால் வரைகள் ஏழின் வலி சால் – கம்.ஆரண்:1 26/3
வெப்பு உருவு பெற்ற அரன் மேரு வரை வில்லாய் – கம்.ஆரண்:3 56/3
தழையுறு சாலை-நின்றும் தனி சிலை தரித்த மேரு
மழை என முழங்குகின்ற வாள் எயிற்று அரக்கர் காண – கம்.ஆரண்:7 64/2,3
மன்மதனை ஒப்பர் மணி மேனி வட மேரு
தன் எழில் அழிப்பர் திரள் தாலின் வலி-தன்னால் – கம்.ஆரண்:10 52/1,2
மின் என விளங்கும் வீர துண்டத்தன் மேரு என்னும் – கம்.ஆரண்:13 1/3
வெயில் சுடர் இரண்டினை மேரு மால் வரை – கம்.ஆரண்:15 11/1
மேக்கு உயர் கொடு முடி இழந்த மேரு தேர் – கம்.ஆரண்:15 19/2
பொன் உரு கொண்ட மேரு புயத்திற்கும் உவமை போதா – கம்.கிட்:2 31/3
படியின்-மேல் நின்ற மேரு மால் வரையினும் பரிய – கம்.கிட்:4 9/4
கடல் ஒன்றினொடு ஒன்று மலைக்கவும் காவல் மேரு
திடல் ஒன்றினொடு ஒன்று அமர் செய்யவும் சீற்றம் என்பது – கம்.கிட்:7 49/1,2
வெய்யவன் விளக்கமா மேரு பொன் திரி – கம்.கிட்:10 2/3
மாதிரம் எட்டும் சூழ் பறை வைத்தே வர மேரு
மோத இளைத்தே தாள் உலைவு உற்றேன் விறல் மொய்ம்பீர் – கம்.கிட்:17 5/3,4
மேரு கிரிக்கும் மீது உற நிற்கும் பெரு மெய்யீர் – கம்.கிட்:17 12/1
பாழி மா மேரு நாண விசும்பு உற படர்ந்த தோளான் – கம்.சுந்:1 30/2
கீண்டான் இமைப்பினிடை மேரு கிரி கீழா – கம்.சுந்:1 74/2
மேரு எங்ஙனம் விளர்க்குமோ முழுமுற்றும் வெள்கி – கம்.சுந்:2 18/4
பின்று சிந்தையன் பெயர்ந்தனன் அ மனை பிற்பட பெரு மேரு
குன்று குன்றிய தகை உற ஓங்கிய கொற்ற மாளிகை-தன்னில் – கம்.சுந்:2 201/2,3
வென்றவன் புரங்கள் வேவ தனி சரம் துரந்த மேரு
என் துணை கணவன் ஆற்றற்கு உரன் இலாது இற்று வீழ்ந்த – கம்.சுந்:3 118/2,3
முரண் தரு மேரு வில் முரிய மூரி நாண் – கம்.சுந்:4 49/2
விண் கொள நிவந்த மேரு வெள்கு உற வெதும்பி உள்ளம் – கம்.சுந்:6 50/3
புள்ளி மா மேரு என்னும் பொன்மலை எடுப்பான் போல – கம்.சுந்:6 53/3
பாழி மா மேரு ஒத்தான் வீரத்தின் பன்மை தீர்ப்பான் – கம்.சுந்:11 13/4
புறத்து சுற்றிய மேரு மால் வரையையும் போன்றான் – கம்.சுந்:11 61/4
துப்பு உறழ் மேனி அண்ணல் மேரு வில் குழைய தோளால் – கம்.சுந்:12 131/3
தென் திசைக்கும் ஓர் மேரு உண்டாம் என தெரிந்த – கம்.சுந்:13 36/4
மேரு மால் வரை உச்சி மேல் அரசு வீற்றிருக்கும் – கம்.யுத்1:3 6/4
கோணினும் உளன் மா மேரு குன்றினும் உளன் இ நின்ற – கம்.யுத்1:3 124/2
உயிர் உடை மேரு என்ன வாய் மடித்து உருத்து நின்றான் – கம்.யுத்1:3 144/4
வெருவரும் தோற்றத்து அஞ்சா வெம் சின அவுணன் மேரு
அரு வரை ஒத்தான் அண்ணல் அல்லவை எல்லாம் ஒத்தான் – கம்.யுத்1:3 148/3,4
மேல் சென்றது ஒத்தான் மாயன் கனகனும் மேரு ஒத்தான் – கம்.யுத்1:3 149/4
மை தவழ் கிரியும் மேரு குன்றமும் வருவது என்ன – கம்.யுத்1:4 128/2
அம் பொன் மேரு வரை கோபுரம் ஆக – கம்.யுத்1:11 3/2
காரினொடு மேரு நிகர் காய் சின அரக்கன் – கம்.யுத்1:12 19/2
வட்ட மேரு இது என வான் முகடு – கம்.யுத்2:15 14/1
வெறுக்கை ஓங்கிய மேரு விழு கலால் – கம்.யுத்2:15 15/2
நின்று மேரு நெடு மதில் நெற்றியின் – கம்.யுத்2:15 23/1
மேரு மால் வரை என்ன விளங்கினான் – கம்.யுத்2:15 100/4
விலக்குவென் என்ன வந்தான் வில் உடை மேரு என்ன – கம்.யுத்2:15 141/4
புக்கு அடங்கிய மேரு புழை என – கம்.யுத்2:16 63/3
வேந்து என விளங்கிய மேரு மால் வரை – கம்.யுத்2:16 104/2
மல் ஒன்று தோளாய் வட மேரு மானுடவன் – கம்.யுத்2:17 81/2
வட மேரு எடுக்க வளர்த்தனனால் – கம்.யுத்2:18 56/4
எல்லாரும் முனைத்தலை யாவரும் ஈந்த மேரு
வில்லாளன் கொடுத்த விரிஞ்சன் அளித்த வெம்மை – கம்.யுத்2:19 18/2,3
மேரு மேரு என அல்ல அல்ல என வேரினொடு நெடு வெற்பு எலாம் – கம்.யுத்2:19 85/1
மேரு மேரு என அல்ல அல்ல என வேரினொடு நெடு வெற்பு எலாம் – கம்.யுத்2:19 85/1
விசையால் அனுங்க வட மேரு வையம் ஒளியால் விளங்க இமையா – கம்.யுத்2:19 244/3
எல்லை குயிற்றி எரிகின்ற மோலி இடை நின்ற மேரு எனும் அ – கம்.யுத்2:19 246/3
பங்கம்_இல் மேரு ஆற்றல் பனசன் வந்து இடையில் பாய்ந்தான் – கம்.யுத்3:21 36/4
உகம் பெயர் ஊழி காற்றின் உலைவு இலா மேரு ஒப்பான் – கம்.யுத்3:22 126/4
மேல் திசை எழுவான் அல்லன் விடிந்ததும் அன்று மேரு
மாற்றினான் வட-பால் தோன்றும் என்பது மறைகள் வல்லோர் – கம்.யுத்3:24 56/2,3
விரிய வன் மேரு என்னும் வெற்பினின் மீது செல்லும் – கம்.யுத்3:24 59/1
இலங்கையின்-நின்று மேரு பிற்பட இமைப்பில் பாய்ந்து – கம்.யுத்3:26 3/1
கரும் கடல் கட்டி மேரு கடந்து ஒரு மருந்து காட்டி – கம்.யுத்3:26 50/2
சந்திரன் வீழா மேரு மால் வரை தகர்ந்து வீழா – கம்.யுத்3:28 46/2
மக்களில் ஒருவன் கொல்ல மாள்பவன் வான மேரு
உக்கிட அணு ஒன்று ஓடி உதைத்தது போலும் அம்மா – கம்.யுத்3:29 52/3,4
என்றைக்கும் இருந்து உறைவிடமாம் வட மேரு
குன்றை கொண்டு போய் குரை கடல் இட அற குலைந்தோர் – கம்.யுத்3:30 13/2,3
வில்லினை தொழுது வாங்கி ஏற்றினான் வில் நாண் மேரு
கல் என சிறந்ததேயும் கருணை அம் கடலே அன்ன – கம்.யுத்3:31 69/1,2
மேரு மானும் மெய்யர் நின்ற வேலை ஏழின் மேலவால் – கம்.யுத்3:31 75/2
நிலைகொள் நெடு மேரு கிரி அன்று நெடிது-அம்மா – கம்.யுத்4:36 17/3
மேரு மந்தரம் புரைவது வெயில் அன்ன ஒளியது – கம்.யுத்4:37 106/2
மெய்யும் வாயும் பெற்றன மேரு கிரி சால – கம்.யுத்4:37 138/3
நட்பு அகத்து இலா அரக்கரை நருக்கி மா மேரு
விட்பு அகத்து உறை கோள் அரி என பொலி வீரன் – கம்.யுத்4:41 35/2,3

மேல்


மேருத்தனை (1)

மேருத்தனை வெற்பு_இனம் மொய்த்து நெடும் – கம்.யுத்2:18 26/1

மேல்


மேருவில் (5)

மின்னு சுடர் ஆதவனும் மேருவில் மறைந்தான் – கம்.பால:22 43/4
வெம் சுடர் கடவுள் மீண்டு மேருவில் மறையலுற்றான் – கம்.ஆரண்:13 120/1
அணுவில் மேருவில் ஆழியான் என செலும் அனுமன் – கம்.சுந்:2 132/4
மேருவில் புடைக்கும் மாள விரல்களால் பிசையும் வேலை – கம்.யுத்1:3 137/3
மண்டிலங்களை மேருவில் குவித்து-என வயங்கும் – கம்.யுத்4:35 21/3

மேல்


மேருவின் (24)

வரு கார் தவழ் வட மேருவின் வலி சால்வன வையம் – கம்.பால:24 26/2
நீளுறு மேருவின் நெற்றி முற்றிய – கம்.ஆரண்:4 7/3
மேருவின் வெம் கதிர் மீள மறைந்தான் – கம்.ஆரண்:14 35/4
விண் உற தொடர் மேருவின் சீர் வரை – கம்.கிட்:11 11/1
முழை கொள் மேருவின் முகட்டிடை கனகனை முருக்கிய முரண் சீயம் – கம்.சுந்:2 205/3
மின் நகு கிரிகள் யாவும் மேருவின் விளங்கி தோன்ற – கம்.சுந்:8 9/1
மெலிந்த தோள்கள் வட மேருவின் மேலும் – கம்.யுத்1:11 2/3
வெயில் கடந்திலாத காவல் மேருவின் மேலும் நீண்ட – கம்.யுத்1:14 14/3
ஒழிந்த மேருவின் உம்பர் விட்டு இம்பரின் – கம்.யுத்2:15 31/3
தள்ளாடிய வட மேருவின் சலித்தான் அறம் வலித்தான் – கம்.யுத்2:15 177/4
மேருவின் சிகரம் போன்றது என்னினும் வெளிறு உண்டாமால் – கம்.யுத்2:15 222/1
எறிந்த கால் பொர மேருவின் கொடு முடி இடிந்து – கம்.யுத்2:15 245/3
மேருவின் உம்பர் சேர்ந்து விண்ணினை மீக்கொண்டாலும் – கம்.யுத்2:17 45/1
நல் மேருவின் நின்றனன் நாடி அவன் – கம்.யுத்2:18 49/2
மேருவின் பெருமையான் எரியின் வெம்மையான் – கம்.யுத்2:18 119/2
மேருவின் தோற்றத்தான் தன் உச்சி-மேல் அதனை வீச – கம்.யுத்3:21 38/2
தேவர்-தம் இருக்கையான மேருவின் சிகர வைப்பில் – கம்.யுத்3:24 53/2
மேருவின் உத்தரகுருவின்-மேல் உள – கம்.யுத்3:24 88/3
உய்த்த பெரும் கிரி மேருவின் உப்பால் – கம்.யுத்3:26 26/3
குண்டலம் நெடு வில் வீச மேருவின் குவிந்த தோளான் – கம்.யுத்3:27 93/1
தள்ளாடிய வட மேருவின் சலித்தான் உடல் தரித்தான் – கம்.யுத்3:27 125/2
மேற்பட விசும்பை முட்டி மேருவின் விளங்கி விண்ட – கம்.யுத்3:30 6/1
மேருவின் கொடுமுடி வீசு கால் எறி – கம்.யுத்4:37 149/1
பொன் ஒளிர் மேருவின் பொதும்பில் புக்கது ஓர் – கம்.யுத்4:41 106/1

மேல்


மேருவின்-மீது (1)

விண்ணுக்கும் அளவை ஆன மேருவின்-மீது சென்றான் – கம்.யுத்3:24 47/4

மேல்


மேருவினும் (1)

மோகம் எங்கும் உள ஆக மேருவினும் மு மடங்கு வலி திண்மை சால் – கம்.யுத்2:19 84/2

மேல்


மேருவினை (2)

வந்து மேருவினை நாள்-தொறும் வலம்செய்து உழல்வோர் – கம்.ஆரண்:1 36/3
மேருவினை கடந்து அப்பால் ஒன்பதினாயிரம் உள ஓசனையை விட்டால் – கம்.யுத்3:24 26/1

மேல்


மேருவுக்கு (1)

கொண்டு வந்தது மேருவுக்கு அப்புறம் குதித்து – கம்.யுத்3:30 47/4

மேல்


மேருவும் (12)

பொரு_இல் மேருவும் பொரு_அரும் கோயில் போய் புக்கான் – கம்.அயோ:1 70/4
பாதங்கள் பெயர்-தொறும் பாரும் மேருவும்
போதம் கொள் நெடும் தனி பொரு_இல் கூம்பொடு – கம்.அயோ:11 67/1,2
நல் மலை அல்லது நாம மேருவும்
பொன்_மலை ஆதலால் பொருவலாது என்பாள் – கம்.ஆரண்:6 8/3,4
விலங்கல் மேருவும் வேர் பறிந்தால் என வீழ்ந்தான் – கம்.கிட்:7 65/4
நீறு ஆம் மேருவும் நீ நெருக்கினால் – கம்.கிட்:8 14/1
சாயின் அண்டமும் மேருவும் ஒருங்குடன் சாயும் – கம்.கிட்:12 23/2
குழைவு உற திசைகள் கீற மேருவும் குலுங்க கோட்டின் – கம்.சுந்:1 27/2
விண் துளங்கிட மேருவும் துளங்கிட விட்டான் – கம்.சுந்:11 55/4
மேருவும் அணுவும் ஓர் வேறு உறா-வகை – கம்.யுத்1:8 3/3
மேருவும் விண்ணும் மண்ணும் கடல்களும் வேண்டும் அன்றே – கம்.யுத்2:16 20/4
திடல் கொள் மேருவும் விசும்பிடை செல்வன சிவண – கம்.யுத்4:35 34/2
குசன் என மேருவும் குலுக்கம் உற்றதே – கம்.யுத்4:37 81/4

மேல்


மேருவே (1)

மேருவே முதல் கிரிகள் வேரொடும் – கம்.கிட்:3 42/1

மேல்


மேருவை (28)

திண் நெடு மேருவை திரட்டிற்றோ என்பார் – கம்.பால:13 7/1
பல்லினர் மேருவை பறிக்கும் ஆற்றலர் – கம்.ஆரண்:7 49/2
வான் தொடர் மேருவை வளைத்ததாம் என – கம்.ஆரண்:7 51/2
திண் மேருவை நகு மார்பினை உருவி திரி சரமே – கம்.ஆரண்:7 91/4
மீன் உருவும் மேருவை விரைந்து உருவும் மேல் ஆம் – கம்.ஆரண்:9 6/2
மேருவை பறிக்க வேண்டின் விண்ணினை இடிக்க வேண்டின் – கம்.ஆரண்:12 60/1
வெள்ளம் ஏழு பத்து உள்ள மேருவை
தள்ளல் ஆன தோள் அரியின் தானையான் – கம்.கிட்:3 46/1,2
இறுப்பென் என்று கொண்டு எழுந்தனன் மேருவை இறுப்போன் – கம்.கிட்:7 76/2
ஊன்றி மேருவை எடுக்குறும் மிடுக்கினுக்கு உரிய – கம்.கிட்:12 3/1
ஒடிக்குமேல் வட மேருவை வேரொடும் ஒடிக்கும் – கம்.கிட்:12 25/1
மேருவை முழுதும் சூழ்ந்து மீதுற்ற வேக நாகம் – கம்.சுந்:1 34/1
ஆகாயம் அஞ்ச அகல் மேருவை அனுக்கும் – கம்.சுந்:2 2/3
மேருவை நிறுத்தி வெளி செய்தது-கொல் விண்ணோர் – கம்.சுந்:2 64/1
கவ்வு தீ கணை மேருவை கால் வளைத்து – கம்.சுந்:2 175/1
மேருவை உருவல் வேண்டின் விண் பிளந்து ஏகல் வேண்டின் – கம்.சுந்:3 113/1
புவி தடம் படர் மேருவை பொன் முடி என்ன – கம்.சுந்:12 41/3
மேருவை பற்றி எரிகின்ற கால வெம் கனல் போல் – கம்.சுந்:13 32/3
மேருவை பிளக்கும் என்றால் விண் கடந்து ஏகும் என்றால் – கம்.யுத்2:16 20/1
உண்ணகிற்பன உருமையும் சுடுவன மேருவை உருவி போய் – கம்.யுத்2:16 327/2
பழக்க நாள் வரும் மேருவை உள்ளுற தொளைத்து ஒரு பணை ஆக்கி – கம்.யுத்2:16 340/1
விளக்கு வான் கணைகளால் விளிந்து மேருவை
துளக்குவார் உடல் பொறை துணிந்து துள்ளுவார் – கம்.யுத்2:18 118/1,2
சொன்னான் இவை அதிகாயனும் வட மேருவை துணிப்பன் – கம்.யுத்2:18 171/4
வேர்த்து ஒலி வயிர வெம் கோல் மேருவை பிளக்கல்-பால – கம்.யுத்2:18 191/2
மேருவை கொணர்ந்து இ ஊர்-மேல் விடும் எனின் விலக்கல் ஆமோ – கம்.யுத்3:26 4/4
சென்றன பகழி மாரி மேருவை உருவி தீர்வ – கம்.யுத்3:27 99/3
மா தட மேருவை வளைந்த வான் சுடர் – கம்.யுத்3:31 184/1
துண்டப்பட நெடு மேருவை தொளைத்து உள் உறை தங்காது – கம்.யுத்4:37 48/1
நீற்று குப்பையின் மேருவை நூறுவ நெடிய – கம்.யுத்4:37 99/2

மேல்


மேருவையும் (1)

அடையின் மேருவையும் சாய்க்கும் அனுமன் அங்கதன் என்று இன்னார் – கம்.யுத்3:22 18/3

மேல்


மேருவோ (1)

மேருவோ மால் வரை குலம் எலாம் அல்லவோ வில்லும் மன்னோ – கம்.யுத்1:2 89/4

மேல்


மேருவோடு (2)

நாண் உலாவு மேருவோடு நாண் உலாவு பாணியும் – கம்.பால:13 47/1
வலம் கொள் பேர் உலகம் மேருவோடு உடன் மறிக்கும் மாருதி-தன் வாசம் நாறு – கம்.யுத்2:19 81/3

மேல்


மேல் (574)

யானை தாக்கினும் அரவு மேல் செலினும் – பெரும் 134
வான் உற நிவந்த மேல் நிலை மருங்கின் – நெடு 60
மேல் ஊன்றிய துகில் கொடியும் – பட் 168
கிழங்கு கீழ் வீழ்ந்து தேன் மேல் தூங்கி – நற் 328/1
மடம் பெருமையின் உடன்று மேல் வந்த – பதி 56/6
அணங்கு உடை மரபின் கட்டில் மேல் இருந்து – பதி 79/14
அவன் மடி மேல் வலந்தது பாம்பு – பரி 4/43
கொடி மேல் இருந்தவன் தாக்கு இரையது பாம்பு – பரி 4/48
நில்லாள் திரை மூழ்கி நீங்கி எழுந்து என் மேல்
அல்லா விழுந்தாளை எய்தி எழுந்து ஏற்று யான் – பரி 6/88,89
ஏழ் உலகும் ஆளி திரு_வரை மேல் அன்பு அளிதோ – பரி 8/64
மென் தோள் மேல் அல்கி நன் கலம் இன்று – பரி 9/32
செறி கொண்டை மேல் வண்டு சென்று பாய்ந்தன்றே – பரி 9/43
அன்னம் அனையாரோடு ஆயா நடை கரி மேல்
செல் மனம் மால்-உறுப்ப சென்று எழில் மாடத்து – பரி 10/44,45
பிடி மேல் அன்ன பெரும் படை அனையோர் – பரி 12/27
கடு மா கடவுவோரும் களிறு மேல் கொள்வோரும் – பரி 12/28
அடி மேல் அடி மேல் ஒதுங்கி தொடி முன்கை – பரி 12/90
அடி மேல் அடி மேல் ஒதுங்கி தொடி முன்கை – பரி 12/90
ஐ வளம் பூத்த அணி திகழ் குன்றின் மேல்
மை வளம் பூத்த மலர் ஏர் மழை கண்ணார் – பரி 18/15,16
வல்லு போர் வல்லாய் மலை மேல் மரம் – பரி 18/41
சூர் உறை குன்றின் தட வரை ஏறி மேல்
பாடு வலம் திரி பண்பின் பழ மதி – பரி 19/23,24
மேல் நின்று மெய் கூறும் கேளிர் போல் நீ செல்லும் – கலி 3/21
துலங்கு மான் மேல் ஊர்தி துயில் ஏற்பாய் மற்று ஆண்டை – கலி 13/16
வென் வேலான் குன்றின் மேல் விளையாட்டும் விரும்பார்-கொல் – கலி 27/16
மெய் கூர்ந்த பனியொடு மேல் நின்ற வாடையால் – கலி 31/6
தயங்கிய களிற்றின் மேல் தகை காண விடுவதோ – கலி 31/10
பொறை தளர் கொம்பின் மேல் சிதர் இனம் இறைகொள – கலி 34/12
ஒய்யென ஆங்கே எடுத்தனன் கொண்டான் மேல்
மெய் அறியாதேன் போல் கிடந்தேன்-மன் ஆயிடை – கலி 37/18,19
வரை மிசை மேல் தொடுத்த நெய் கண் இறாஅல் – கலி 42/22
முகையின் மேல் தும்பி இருக்கும் பகை எனின் – கலி 43/9
வரி நுதல் எழில் வேழம் பூ நீர் மேல் சொரிதர – கலி 44/5
உரவு வில் மேல் அசைத்த கையை ஓராங்கு – கலி 50/7
நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் – கலி 51/4
வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல்
தகை இணர் இள வேங்கை மலர் அன்ன சுணங்கினாய் – கலி 57/16,17
நீ நின் மேல் கொள்வது எவன் – கலி 60/14
விரும்பி யான் விட்டேனும் போல்வல் என் தோள் மேல்
கரும்பு எழுது தொய்யிற்கு செல்வல் ஈங்கு ஆக – கலி 63/7,8
அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் நோய் தீர்க்கும் – கலி 63/10
ஒரு கை மணல் கொண்டு மேல் தூவ கண்டே – கலி 65/21
மேல் நாள் நின் தோள் சேர்ந்தார் நகை சேர்ந்த இதழினை – கலி 72/12
களி பட்டார் கமழ் கோதை கயம் பட்ட உருவின் மேல்
குறி பெற்றார் குரல் கூந்தல் கோடு உளர்ந்த துகளினை – கலி 72/19,20
அரி மதர் மழை கண் நீர் அலர் முலை மேல் தெறிப்ப போல் – கலி 77/4
அவை புகழ் அரங்கின் மேல் ஆடுவாள் அணி நுதல் – கலி 79/4
அதிர்வு இல் படிறு எருக்கி வந்து என் மகன் மேல்
முதிர் பூண் முலை பொருத ஏதிலாள் முச்சி – கலி 81/29,30
மேல் நின்றும் எள்ளி இது இவன் கை தந்தாள் – கலி 84/39
உடுத்தவை கைவினை பொலிந்த காசு அமை பொலம் காழ் மேல்
மை இல் செம் துகிர் கோவை அவற்றின் மேல் – கலி 85/3,4
மை இல் செம் துகிர் கோவை அவற்றின் மேல்
தைஇய பூ துகில் ஐது கழல் ஒரு திரை – கலி 85/4,5
ஒருங்கு உடன் கோத்த உருள் அமை மு காழ் மேல்
சுரும்பு ஆர் கண்ணிக்கு சூழ் நூலாக – கலி 85/13,14
கலந்து கண் நோக்கு ஆர காண்பு இன் துகிர் மேல்
பொலம் புனை செம்பாகம் போர் கொண்டு இமைப்ப – கலி 86/5,6
யார் மேல் விளியுமோ கூறு – கலி 88/21
துறை கொண்டு உயர் மணல் மேல் ஒன்றி நிறைவதை – கலி 92/20
நோக்கின் பிணி கொள்ளும் கண்ணொடு மேல் நாள் நீ – கலி 93/23
மேல் விரித்து யாத்த சிகழிகை செ உளை – கலி 96/9
மேல் பாட்டு உலண்டின் நிறன் ஒக்கும் புன் குரு கண் – கலி 101/15
உருத்து எழுந்து ஓடின்று மேல்
எழுந்தது துகள் – கலி 102/20,21
மறை ஏற்றின் மேல் இருந்து ஆடி துறை அம்பி – கலி 103/38
மேல் தோன்றி நின்ற பொதுவன் தகை கண்டை – கலி 103/42
மேல் நிலை மிகல் இகலின் மிடை கழிபு இழிபு மேற்சென்று – கலி 104/33
கோள் வழுக்கி தன் முன்னர் வீழ்ந்தான் மேல் செல்லாது – கலி 104/47
பாடு ஏற்று கொள்பவர் பாய்ந்து மேல் ஊர்பவர் – கலி 104/55
பல் ஊழ் தயிர் கடைய தாஅய புள்ளி மேல்
கொல் ஏறு கொண்டான் குருதி மயக்கு-உற – கலி 106/37,38
ஐய பிதிர்ந்த சுணங்கு அணி மென் முலை மேல்
தொய்யில் எழுதுகோ மற்று என்றான் யாம் பிறர் – கலி 111/16,17
மெல்லியான் பருவத்து மேல் நின்ற கடும் பகை – கலி 120/22
எக்கர் மேல் இறைகொள்ளும் இலங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 126/5
வாள் நிலா ஏய்க்கும் வயங்கு ஒளி எக்கர் மேல்
ஆனா பரிய அலவன் அளை புகூஉம் – கலி 131/17,18
உரவு நீர் திரை பொர ஓங்கிய எக்கர் மேல்
விரவு பல் உருவின வீழ் பெடை துணை ஆக – கலி 132/1,2
கானல் அணிந்த உயர் மணல் எக்கர் மேல்
சீர் மிகு சிறப்பினோன் மர முதல் கைசேர்த்த – கலி 133/2,3
அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல் – கலி 141/9
அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல்
மன்றம் படர்வித்தவள் வாழி சான்றீர் – கலி 141/9,10
மன்ற பனை மேல் மலை மா தளிரே நீ – கலி 142/47
மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல்
கணிகாரம் கொட்கும்-கொல் என்று ஆங்கு அணி செல – கலி 143/4,5
பெய் கரும்பு ஈர்க்கவும் வல்லன் இள முலை மேல்
தொய்யில் எழுதவும் வல்லன் தன் கையில் – கலி 143/32,33
கனை இருள் வானம் கடல் முகந்து என் மேல்
உறையொடு நின்றீயல் வேண்டும் ஒருங்கே – கலி 145/55,56
கூர் எயிறு ஆடி குவி முலை மேல் வார்தர – கலி 146/8
என் மேல் நிலைஇய நோய் – கலி 146/17
முதிர்பு என் மேல் முற்றிய வெம்_நோய் உரைப்பின் – கலி 146/39
மேல் கவட்டு இருந்த பார்ப்பு_இனங்கட்கு – அகம் 31/6
யானும் தெற்றென உணரேன் மேல் நாள் – அகம் 48/4
கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா மேல் சினை – அகம் 171/12
துணையொடு குறும் பறை பயிற்றி மேல் செல – அகம் 254/6
வில் வல் ஆடவர் மேல் ஆள் ஒற்றி – அகம் 263/7
மேல் துறை கொளீஇய கழாலின் கீழ் துறை – அகம் 356/1
களிறு மேல் கொள்ளவும் காழகம் நீப்பவும் – புறம் 41/9
உடன்று மேல் வந்த வம்ப மள்ளரை – புறம் 77/9
தன் அமர் காதலி புல் மேல் வைத்த – புறம் 234/3
தாவுபு தெறிக்கும் ஆன் மேல்
புடை இலங்கு ஒள் வாள் புனை கழலோயே – புறம் 259/6,7
மேல் நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை – புறம் 279/3
வெண்குடை மதியம் மேல் நிலா திகழ்தர – புறம் 294/1
உள்ளம் அழிக்கும் கொட்பின் மான் மேல்
எள்ளுநர் செகுக்கும் காளை கூர்த்த – புறம் 303/2,3
சென்று வாய் சிவந்து மேல் வருக – புறம் 316/11
புலையன் ஏவ புல் மேல் அமர்ந்து உண்டு – புறம் 360/19
அம்பின் ஆற்றுதும் என்று அகன் குன்றின் மேல்
இம்பர் வாரி எழுந்தது போன்றதே – கம்.பால:1 3/3,4
புணரி மேல் பொர போவதும் போன்றதே – கம்.பால:1 11/4
இலகு பூண் முலை மேல் ஆரமோ உயிரின் இருக்கையோ திருமகட்கு இனிய – கம்.பால:3 2/2
உலகின் மேல் உலகோ ஊழியின் இறுதி உறையுளோ யாது என உரைப்பாம் – கம்.பால:3 2/4
உமைக்கு ஒரு_பாகத்து ஒருவனும் இருவர்க்கு ஒரு தனி கொழுநனும் மலர் மேல்
கமை பெரும் செல்வ கடவுளும் உவமை கண்டிலர் அங்கு அது காண்பான் – கம்.பால:3 3/1,2
நிரை மணி குலத்தின் ஆளி நீள் வகுத்த ஒளி மேல்
விரவு கைத்தலத்தின் உய்த்த மேதகத்தின் மீது-அரோ – கம்.பால:3 24/3,4
பந்தி செய் தூணின் மேல் பவள போதிகை – கம்.பால:3 29/2
தோய்ந்த மா கடல் நறும் தூபம் நாறு மேல்
பாய்ந்த தாரையின் நிலை பகரல் வேண்டுமோ – கம்.பால:3 41/3,4
சென்று ஓங்கி மேல் ஓர் இடம் இல் என செம்பொன் இஞ்சி – கம்.பால:3 70/2
திருவொடும் பொலிய ஓர் செம்பொன் குன்றின் மேல்
வருவ போல் கலுழன் மேல் வந்து தோன்றினான் – கம்.பால:5 10/3,4
வருவ போல் கலுழன் மேல் வந்து தோன்றினான் – கம்.பால:5 10/4
துன்னு பொன் பீடம் மேல் பொலிந்து தோன்றினான் – கம்.பால:5 13/4
மா இரு ஞாலம் உண்டோன் கலுழன் மேல் சரணம் வைத்தான் – கம்.பால:5 22/4
மடங்கல் ஆதனத்தின் மேல் முனியை வைத்தனன் – கம்.பால:5 51/4
காகளமும் பல்_இயமும் கனை கடலின் மேல் முழங்க கானம் பாட – கம்.பால:5 55/1
கொழுந்து மேல் படர் தர கொழுகொம்பு ஆயினான் – கம்.பால:5 71/4
விரசி மேல் நிழற்றிட வேந்தர் சூழ்தர – கம்.பால:5 94/2
அன்று என ஆம் என இமையோர் அயிர்த்தனர் மேல் வெயில் கரந்தது அங்கும் இங்கும் – கம்.பால:6 14/2
நின்றனவும் திரிந்தன மேல் நிவந்த கொழும் கடை புருவம் நெற்றி முற்ற – கம்.பால:6 14/3
எடுத்த சீற்றம் விட்டு இனிது வாழ்த்தி மேல்
அடுத்த வேள்வி போய் முடித்தும் நாம் எனா – கம்.பால:6 19/2,3
யாவது ஈது என்றான் எவர்க்கும் மேல் நின்றான் – கம்.பால:6 25/4
திங்கள் மேவும் சடை தேவன் மேல் மார_வேள் – கம்.பால:7 1/1
முற்ற வால் உணர்வு மேல் முடுகினார் அறிவு சென்று – கம்.பால:7 3/2
படியின் மேல் வெம்மையை பகரினும் பகரும் நா – கம்.பால:7 6/1
விஞ்சு வான் மழையின் மேல் அம்பும் வேலும் பட – கம்.பால:7 7/1
மேல் நிமிர்ந்து எழுந்திடில் விசும்பும் வேம் எனா – கம்.பால:7 13/3
விதியை மேற்கொண்டு நின்றவன் மேல் உவா – கம்.பால:7 46/3
மதியின் மேல் வரும் கோள் என வந்ததே – கம்.பால:7 46/4
அல் ஒக்கும் நிறத்தினாள் மேல் விடுதலும் வயிர குன்ற – கம்.பால:7 49/2
மா முனிக்கு உரைத்து பின்னர் வில் கொண்ட மழை_அனான் மேல்
பூ_மழை பொழிந்து வாழ்த்தி விண்ணவர் போயினாரே – கம்.பால:7 54/3,4
செம் கண் மால் இருந்து மேல்_நாள் செய் தவம் செய்தது அன்றே – கம்.பால:8 6/4
அண்டமும் முற்றும் அகண்டமும் மேல்_நாள் – கம்.பால:8 16/3
எனக்கு இதன் மேல் நலம் யாது-கொல் என்றான் – கம்.பால:8 17/4
வட்ட நாள் மரை மலரின் மேல் வயலிடை மள்ளர் – கம்.பால:9 8/3
செவ்வியோய் கேட்டி மேல்_நாள் செறி சுடர் குலிசத்து அண்ணல் – கம்.பால:9 17/2
மலர் மேல் நின்று இ மங்கை இ வையத்திடை வைக – கம்.பால:10 29/1
விரிந்த திவலை பொதிந்த மணி விசும்பின் மீனின் மேல் விளங்க – கம்.பால:10 70/2
மோது மத்திகை மென் முலை மேல் பட – கம்.பால:10 78/2
வாச மென் கலவை களி வாரி மேல்
பூசபூச புலர்ந்து புழுங்கினள் – கம்.பால:10 80/1,2
விழுந்தது என்னவும் மேல் திசையாள் சுடர் – கம்.பால:11 11/2
ந சிலை நங்கை மேல் நாட்டும் வேந்து என்பார் – கம்.பால:13 9/2
பொங்குகின்ற கொங்கை மேல் விடம் பொழிந்தது என்னினும் – கம்.பால:13 51/3
ஆனை மேல் மண_முரசு அறைக என்று ஏவினான் – கம்.பால:14 7/4
மேல் விரிந்து எழு கொடி படலை விண் எலாம் – கம்.பால:14 11/3
தழுவி நின்று ஒழியான் தரை மேல் வையான் – கம்.பால:14 31/4
வைத்த மேல் இருந்து அஞ்சிய மங்கைமார் – கம்.பால:14 38/2
ஆமை மேல் வரும் தேரையின் ஆங்கு-அரோ – கம்.பால:14 39/4
ஐ_இருநூறு சூழ ஆய் மணி சிவிகை-தன் மேல்
தெய்வ மங்கையரும் நாண தேன் இசை முரல போனாள் – கம்.பால:14 63/3,4
குரு மணி சிவிகை-தன் மேல் கொண்டலின் மின் இது என்ன – கம்.பால:14 64/3
ஆவி வேட்டன வரி சிலை அனங்கன் மேல் கொண்ட – கம்.பால:15 1/2
மேக மாலை மிடைந்தன மேல் எலாம் – கம்.பால:16 33/3
முறை எலாம் முடித்த மன்னர்_மன்னனும் மூரி தேர் மேல்
இறை எலாம் வணங்க போனான் எழுந்து உடன் சேனை வெள்ளம் – கம்.பால:17 2/1,2
நாறு பூம் குழல் நன்னுதல் புன்னை மேல்
ஏறினான் மனத்து உம்பர் சென்று ஏறினாள் – கம்.பால:17 36/1,2
சினையின் மேல் இருந்தான் உரு தேவரால் – கம்.பால:17 37/1
கங்கை வார் சடையோன் அன்ன மா முனி கனல மேல்_நாள் – கம்.பால:18 2/2
தொண்டை வாய் பெய்து தூ நீர் கொழுநர் மேல் தூகின்றாரும் – கம்.பால:18 5/3
வேற்று மன்னர் தம் மேல் வரும் வேந்தர் போல் – கம்.பால:18 33/2
பதைத்தனள் ஒருத்தன் மேல் ஒருத்தி பஞ்சு அடி – கம்.பால:19 36/3
எழுத அரும் கொங்கை மேல் அனங்கன் எய்த அம்பு – கம்.பால:19 53/1
பொரு_அரு மதனன் போல்வான் ஒருவனும் பூவின் மேல் அ – கம்.பால:19 58/1
உள்ளத்து ஆர் உயிர்_அன்னாள் மேல் உதைபடும் என்று நீர் நும் – கம்.பால:19 59/3
மேல் உள அரம்பை மாதர் என்பது ஓர் விருப்பை ஈந்தாள் – கம்.பால:19 60/4
மாறு இலா மதுகையான் வரு பெரும் தானை மேல்
ஊறு பேர் உவகையான் அனிகம் வந்து உற்ற போது – கம்.பால:20 15/1,2
ஈறு இல் ஓதையினொடும் எறி திரை பரவை மேல்
ஆறு பாய்கின்றது ஓர் அமலை போல் ஆனதே – கம்.பால:20 15/3,4
மேல் வரும் தன்மையால் மிக விளங்கினர்கள் தாம் – கம்.பால:20 26/3
எழுத அரும் தகையது ஓர் தேரின் மேல் ஏகினான் – கம்.பால:20 29/4
நஞ்சு சூழ் விழிகள் பூ_மழையின் மேல் விழ நடந்து – கம்.பால:20 30/3
வேனில்_வேளொடு மேல் உறைவார்களோடு – கம்.பால:21 33/2
வந்து மா தவர் பாதம் வணங்கி மேல்
சிந்து தே மலர் மாரி சிறந்திட – கம்.பால:21 45/1,2
பூண் நிலாம் முலை மேல் ஆர முத்தை யான் புகல்வது என்னோ – கம்.பால:22 8/4
பனை மேல் உறைவாய் பழி பூணுதியோ – கம்.பால:23 5/4
செம் சுடர் இருள் கீறி தினகரன் ஒரு தேர் மேல்
மஞ்சனை அணி கோலம் காணிய என வந்தான் – கம்.பால:23 21/3,4
புக்கன நிறைந்து மேல் பொடிப்ப போன்றவே – கம்.பால:23 54/4
சுற்றும் நீள் தமனிய சோதி பொங்க மேல்
ஒற்றை மா மணி உமிழ் உதரபந்தனம் – கம்.பால:23 61/1,2
வேட்டு அவர் வேட்ட-பின் வேந்தனும் மேல்_நாள் – கம்.பால:23 101/1
விரை செய் முடி படி மேல் உற அடி மேல் உற விழவும் – கம்.பால:24 17/2
விரை செய் முடி படி மேல் உற அடி மேல் உற விழவும் – கம்.பால:24 17/2
சலத்தோடு இயைவு இலன் என் மகன் அனையான் உயிர் தபு மேல்
உலத்தோடு எதிர் தோளாய் எனது உறவோடு உயிர் உகுவேன் – கம்.பால:24 23/1,2
இரு கார்முகம் உள யாவையும் ஏலாதன மேல்_நாள் – கம்.பால:24 26/4
மூரி வெம் சிலை மேல் இட்டு மொய் அமர் மூட்டி விட்டான் – கம்.பால:24 28/4
மேல் நிகழ் பொருள் இனி விளம்புவாம்-அரோ – கம்.பால:24 50/4
மறப்பு எனும் அதனின் மேல் கேடு மற்று உண்டோ – கம்.அயோ:1 20/2
தூய தம்பியும் தானும் அ சுமந்திரன் தேர் மேல்
போய் அகம் குளிர் புரவலன் இருந்துழி புக்கான் – கம்.அயோ:1 57/3,4
எருத்தம் மேல் படி புயம் அற சுமந்து இடர் உழக்கும் – கம்.அயோ:1 65/2
மன்னர் வானவர் அல்லர் மேல் வானவர்க்கு அரசாம் – கம்.அயோ:1 67/1
உரிய தாமரை மேல் உறைவானினும் – கம்.அயோ:2 15/2
வாளின் மேல் வரு மா தவம் மைந்தனே – கம்.அயோ:2 22/4
தொண்டை வாய் கேகயன் தோகை கோயில் மேல்
மண்டினாள் வெகுளியின் மடித்த வாயினாள் – கம்.அயோ:2 48/1,2
மேல் கிடந்தாள் தனை விரைவின் எய்தினாள் – கம்.அயோ:2 49/4
என் இதன் மேல் அவட்கு எய்தும் வாழ்வு என்றாள் – கம்.அயோ:2 56/4
பரியும் நின் குல புதல்வற்கும் நினக்கும் இ பார் மேல்
உரியது என் அவள் உதவிய ஒரு பொருள் அல்லால் – கம்.அயோ:2 78/3,4
போல் மேல் உற்றது உண்டு எனின் நன்று ஆம் பொறை என்னா – கம்.அயோ:3 29/2
கால் மேல் வீழ்ந்தான் கந்து கொல் யானை கழல் மன்னர் – கம்.அயோ:3 29/3
மேல் மேல் வந்து முந்தி வணங்கி மிடை தாளான் – கம்.அயோ:3 29/4
மேல் மேல் வந்து முந்தி வணங்கி மிடை தாளான் – கம்.அயோ:3 29/4
வரித்த தண் கதிர் முத்தது ஆகி இ மண் அனைத்தும் நிழற்ற மேல்
விரித்த பந்தர் பிரித்தது ஆம் என மீன் ஒளித்தது வானமே – கம்.அயோ:3 54/3,4
மொய் அராகம் நிரம்ப ஆசை முருங்கு தீயின் முழங்க மேல்
வை அராவிய மாரன் வாளியும் வான் நிலா நெடு வாடையும் – கம்.அயோ:3 58/1,2
ஊழி ஆயினவாறு எனா உயர் போதின் மேல் உறை பேதையும் – கம்.அயோ:3 59/2
மெய்யன் வீரருள் வீரன் மா மகன் மேல் விளைந்து எழு காதலால் – கம்.அயோ:3 63/2
விள்ளா நிலை சேர் அன்பால் மகன் மேல் மெலியின் உலகம் – கம்.அயோ:4 52/3
எண்ணும் நீர் நான்மறையோர் எரி முன் நின் மேல் சொரிய – கம்.அயோ:4 55/2
புக்கு பெரு நீர் நுகரும் பொரு போதகம் என்று ஒலி மேல்
கைக்கண் கணை சென்றது அலால் கண்ணின் தெரிய காணேன் – கம்.அயோ:4 75/1,2
மெய்யும் தனுவும் மனனும் வெறிது ஏகிட மேல் வீழா – கம்.அயோ:4 76/2
பொய்யா வாய்மை புதல்வன் புனல் மொண்டிடும் ஓதையின் மேல்
கை ஆர் கணை சென்றது அலால் கண்ணின் தெரிய காணேன் – கம்.அயோ:4 80/3,4
போது ஆம் பல் தோன்ற புணர் முலை மேல் பூம் தரளம் – கம்.அயோ:4 97/2
மண் செய்த பாவம் உளது என்பார் மா மலர் மேல்
பெண் செய்த பாவம் அதனின் பெரிது என்பார் – கம்.அயோ:4 101/1,2
ஆதி அரசன் அரும் கேகயன் மகள் மேல்
காதல் முதிர கருத்து அழிந்தான் ஆம் என்பார் – கம்.அயோ:4 103/1,2
முடிவில் குமுறும் மழை மும்மையின் மேல் முழங்க – கம்.அயோ:4 115/4
மெய்யை சிதைவித்து நின் மேல் முறை நீத்த நெஞ்சம் – கம்.அயோ:4 123/1
தாய் தந்தை என்றால் அவர் மேல் சலிக்கின்றது என்னோ – கம்.அயோ:4 131/4
புண் தாங்கு நெஞ்சத்தனளாய் படி மேல் புரண்டாள் – கம்.அயோ:4 139/3
பொன் ஆர் அடி மேல் பணிந்தான் அவளும் புகல்வாள் – கம்.அயோ:4 145/4
மொய் இளம் தளிர்களால் முளரி மேல் விழும் – கம்.அயோ:4 166/2
விழுந்தனர் சிலர் சிலர் விம்மி விம்மி மேல்
எழுந்தனர் சிலர் முகத்து இழி கண்ணீரிடை – கம்.அயோ:4 168/1,2
வெந்தனர் மேல் வரும் உறுதி வேண்டலர் – கம்.அயோ:4 182/4
தாங்கிய செம் கை தம் தலையின் மேல் உளார் – கம்.அயோ:4 191/4
மேல் நிகழ்வது உண்டு அ உரை கேள் என விளம்பும் – கம்.அயோ:5 17/4
அங்கி மேல் வேள்வி செய்து அரிதின் பெற்ற நின் – கம்.அயோ:5 24/1
புனித வேதியர்க்கும் மேல் உறை புத்தேளிர்க்கும் – கம்.அயோ:5 33/2
மேல் நாம் சொன்ன மாந்தர்க்கு விளைந்தது இனி நாம் விளம்புவாம் – கம்.அயோ:6 29/4
பள்ள கடலின் முனி பணியால் பையுள் நகரம் வைகிட மேல்
வள்ளல் தாதை பணி என்னும் வானோர் தவத்தால் வயங்கு இருளின் – கம்.அயோ:6 38/2,3
விரி இருள் பகையை ஓட்டி திசைகளை வென்று மேல் நின்று – கம்.அயோ:8 19/1
மேல் உள பொருளேனும் விரைவொடு கொணர்வேமால் – கம்.அயோ:8 28/4
வைகுதி எனின் மேல் ஓர் வாழ்வு இலை பிறிது என்றான் – கம்.அயோ:8 29/4
கா இயல் குட வரை கால நேமி மேல்
ஏவிய திகிரி போல் இரவி ஏகினான் – கம்.அயோ:10 38/3,4
நெடும் கழை குறும் துணி நிறுவி மேல் நிரைத்து – கம்.அயோ:10 44/1
முடங்கல்_இல் வரிச்சு மேல் விரிச்சு மூட்டியே – கம்.அயோ:10 44/4
மயிலுடை பீலியின் விதானம் மேல் வகுத்து – கம்.அயோ:10 47/1
உன்னு மேல் வரும் ஊதியத்தோடு என்றான் – கம்.அயோ:10 55/4
மறந்தனை உனக்கு இதின் மாசு மேல் உண்டோ – கம்.அயோ:11 47/4
மண்ணின் மேல் விழுந்து அலறி மாழ்குவான் – கம்.அயோ:11 118/1
ஆவது போக என் ஆருயிர் தோழமை தந்தான் மேல்
போவது சேனையும் ஆர் உயிரும் கொடு போய் அன்றோ – கம்.அயோ:13 17/3,4
நினைவு_அரும் குணம்-கொடு அன்றோ இராமன் மேல் நிமிர்ந்த காதல் – கம்.அயோ:13 37/4
இழித்து மேல் ஏறினான் தானும் ஏறினான் – கம்.அயோ:13 63/4
படி உடை பரல் உடை பாலை மேல் உயர் – கம்.அயோ:14 22/3
கொழுந்து உயர்ந்து அனையது ஓர் நெடிய குன்றின் மேல்
செழும் திரை பரவையை சிறுமை செய்த அ – கம்.அயோ:14 26/2,3
விரதம் உற்று இருந்தவன் மேல் வந்தான் இது – கம்.அயோ:14 27/3
வண்மையும் மானமும் மேல் வானவர்க்கும் பேர்க்ககிலா – கம்.அயோ:14 64/1
மண் எனும் செவிலி மேல் வைத்த கையினாள் – கம்.அயோ:14 84/3
பஞ்சு பட்டது பட படியின் மேல் முடுகியே – கம்.ஆரண்:1 6/4
அன்ன செலவின் படி மேல் அயல் சூழ் – கம்.ஆரண்:2 3/1
பொன்னின் பொலி வார் அணி பூண் ஒளி மேல்
மின்னின் செறி கற்றை விரிந்தன போல் – கம்.ஆரண்:2 3/2,3
மேல் நின்று என நின்று ஒளிர் வெண்குடையான் – கம்.ஆரண்:2 7/4
எல் வான் சுடர் மாலை இராவணன் மேல்
நெல் வாலும் அறாத நிறம் பிறழா – கம்.ஆரண்:2 13/2,3
மேவாதவர் இல்லை மேவினரும் இல்லை வெளியோடு இருள் இல்லை மேல் கீழும் இல்லை – கம்.ஆரண்:2 28/1
ஊழி பலபலவும் நின்று அளந்தால் என்றும் உலவா பெரும் குணத்து எம் உத்தமனே மேல்_நாள் – கம்.ஆரண்:2 29/2
வல்லை வரம்பு இல்லாத மாய வினை-தன்னால் மயங்கினரோடு எய்தி மதி மயங்கி மேல்_நாள் – கம்.ஆரண்:2 31/1
மாசு இல் தவ ஏகு என வடாது திசை மேல்_நாள் – கம்.ஆரண்:3 40/2
வென்றனென் அனைத்து உலகும் மேல் இனி என் என்றான் – கம்.ஆரண்:3 50/4
விழுமியது சொற்றனை இ வில் இது இவண் மேல்_நாள் – கம்.ஆரண்:3 55/1
தீட்டி மேல் இந்திரன் சிறு கண் யானையின் – கம்.ஆரண்:4 6/3
சின படை வீரர் மேல் செல்லும் அன்பினான் – கம்.ஆரண்:4 16/2
விழுவதே நிற்க மட மெல்லியலார் தம்மை போல் நிலத்தின் மேல் வீழ்ந்து – கம்.ஆரண்:4 24/2
எண் தகும் இமையவர் அரக்கர் எங்கள் மேல்
விண்டனர் விலக்குதி என்ன மேலை_நாள் – கம்.ஆரண்:6 4/1,2
ஒப்பு என உலகம் மேல் உரைக்க ஒண்ணுமோ – கம்.ஆரண்:6 14/3
சென்றது பரிதி மேல் பால் செக்கர் வந்து இறுத்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:6 64/4
பணை இன் மென் முலை மேல் பனி மாருதம் – கம்.ஆரண்:6 70/3
கைகளால் தன் கதிர் இளம் கொங்கை மேல்
ஐய தண் பனி அள்ளினள் அப்பினாள் – கம்.ஆரண்:6 71/1,2
நாட்டம்தான் எரி உமிழ நல்லாள் மேல் பொல்லாதாள் – கம்.ஆரண்:6 113/3
வெல்லலாம் அவர் இயற்றும் வினை எல்லாம் கடக்கலாம் மேல் வாய் நீங்கி – கம்.ஆரண்:6 130/2
என்றவள் மேல் இளையவன் தான் இலங்கு இலை வேல் கடைக்கணியா இவளை ஈண்டு – கம்.ஆரண்:6 134/1
தெரிந்த மூக்கினள் வாயினள் செக்கர் மேல்
விரிந்த மேகம் என விழுந்தாள்-அரோ – கம்.ஆரண்:7 1/3,4
விண்டு மேல் எழுந்தேனை வெகுண்டு அவர் – கம்.ஆரண்:7 7/3
உம்பர் மேல் இன்று உருத்தனை போதியோ – கம்.ஆரண்:7 12/3
இம்பர் மேல் இனி யாம் உளெமோ என்றார் – கம்.ஆரண்:7 12/4
நன்று சொல்லினிர் நான் இ சிறார்கள் மேல்
சென்று போர் செயின் தேவர் சிரிப்பரால் – கம்.ஆரண்:7 13/1,2
களிறு எலாம் பட கை தலை மேல் உற – கம்.ஆரண்:7 21/3
உழையர் ஓடி ஒரு நொடி ஓங்கல் மேல்
மழையின் மா முரசு எற்றுதிர் வல் என்றான் – கம்.ஆரண்:7 23/2,3
அருள் திரண்ட அருக்கன் தன் மேல் அழன்று – கம்.ஆரண்:7 28/3
மீள_அரும் செருவில் விண்ணும் மண்ணும் என் மேல் வந்தாலும் – கம்.ஆரண்:7 62/1
கண்டனன் கனக தேர் மேல் கதிரவன் கலங்கி நீங்க – கம்.ஆரண்:7 66/1
ஆடுகின்ற அறுகுறை அயில் அம்பு விண் மேல்
ஓடுகின்றன உயிரையும் தொடர்வன ஒத்த – கம்.ஆரண்:7 80/3,4
விண் மேலன நெடு வேலையின் மேல் கீழன மிடலோர் – கம்.ஆரண்:7 91/2
மேல் பொத்தின குழி விண்ணவர் விழி பொத்தினர் விரை வெம் – கம்.ஆரண்:7 99/3
நாய் ஏறின தலை மேல் நெடு நரி ஏறின எரி கால் – கம்.ஆரண்:7 100/2
தலை சிந்தின விழி சிந்தின தழல் சிந்தின தரை மேல்
மலை சிந்தினபடி சிந்தின வரி சிந்துரம் மழை போல் – கம்.ஆரண்:7 101/1,2
கணத்தின் மேல் நின்ற வானவர் கை புடைத்து ஆர்ப்ப – கம்.ஆரண்:7 136/1
பணத்தின் மேல் நிலம் குழியுற கால் கொடு பதைப்பார் – கம்.ஆரண்:7 136/2
நிணத்தின் மேல் விழுந்து அழுந்தினர் சிலர் சிலர் நிவந்த – கம்.ஆரண்:7 136/3
பிணத்தின் மேல் விழுந்து உருண்டனர் உயிர் கொடு பிழைப்பார் – கம்.ஆரண்:7 136/4
சென்ற தேரையும் சிலை உடை மலை என தேர் மேல்
நின்ற தூடணன் தன்னையும் நெடியவன் நோக்கி – கம்.ஆரண்:8 18/1,2
மீன் உருவும் மேருவை விரைந்து உருவும் மேல் ஆம் – கம்.ஆரண்:9 6/2
மலரின் மேல் நான்முகற்கும் வகுப்பு அரிது நுனிப்பது ஒரு வரம்பு_இல் ஆற்றல் – கம்.ஆரண்:10 2/2
நாந்தக உழவர் மேல் நாடும் தண்டத்தர் – கம்.ஆரண்:10 38/1
மீன் உடை நெடும் கொடியினோன் அனையர் மேல் கீழ் – கம்.ஆரண்:10 50/2
விதியது வலியினாலும் மேல் உள விளைவினாலும் – கம்.ஆரண்:10 86/1
இராவணன் உயிர் மேல் உய்த்த திகிரியும் என்னல் ஆன – கம்.ஆரண்:10 108/4
செவ்வழி கதிரோன் என்றும் தேரின் மேல் அன்றி வாரான் – கம்.ஆரண்:10 112/3
உணர்ந்தான் உணர்வுற்று அவன் மேல் இட்டு உயிர்தந்து உய்க்க உரை-செய்வான் – கம்.ஆரண்:10 113/4
விள்ளாது செறிந்து இடை மேல் உற ஓங்கி எங்கும் – கம்.ஆரண்:10 140/1
கூவினர் கூவலோடும் குறுகினர் கொடி திண் தேர் மேல்
மாவினில் சிவிகை தன் மேல் மழை மத களிற்றின் வைய – கம்.ஆரண்:10 169/2,3
மாவினில் சிவிகை தன் மேல் மழை மத களிற்றின் வைய – கம்.ஆரண்:10 169/3
என் மரபுக்கும் நின் மரபுக்கும் இதன் மேல் ஓர் – கம்.ஆரண்:11 4/3
நின் தானைக்கு மேல் உளன் என்னும் நிலை அம்மா – கம்.ஆரண்:11 14/2
பிடித்த மலை நாண் இடை பிணித்து ஒருவன் மேல் நாள் – கம்.ஆரண்:11 22/3
மேவலர் கிடைக்கின் இதன் மேல் இனியது உண்டோ – கம்.ஆரண்:11 29/2
மேல்_நாள் அவர் வில் வலி கண்டமையால் – கம்.ஆரண்:11 40/1
பல் நக்க தரளம் ஒக்கும் பசும் புல் மேல் படரும் மெல் நா – கம்.ஆரண்:11 57/3
ஆண்டையான் அனையன உன்னி ஆசை மேல்
மூண்டு எழு சிந்தனை முறை இலோன் தனை – கம்.ஆரண்:12 33/1,2
தீண்டான் அயன் மேல் உரை சிந்தை-செயா – கம்.ஆரண்:12 72/2
சாகை வன் தலையொடு மரமும் தாழ மேல்
மேகமும் கிரிகளும் விண்ணின் மீச்செல்ல – கம்.ஆரண்:13 3/1,2
மேல் நிமிர்ந்து இரு சிறை விசையின் ஏறலால் – கம்.ஆரண்:13 4/3
வெம்மை தொழில் இங்கு இதன் மேல் இலையால் – கம்.ஆரண்:13 13/2
மேல் தான் இது செய்பவர் யார் என விண்ணுளோர்கள் – கம்.ஆரண்:13 32/3
மறிந்தான் எருவைக்கு இறை மால் வரை போல மண் மேல் – கம்.ஆரண்:13 35/4
மண் மேல் விழுந்தான் விழலோடும் வயங்கு மான் தேர் – கம்.ஆரண்:13 36/1
கண் மேல் ஒளியும் தொடரா-வகை தான் கடாவி – கம்.ஆரண்:13 36/2
விண் மேல் எழுந்தான் எழ மெல்லியலாளும் வெம் தீ – கம்.ஆரண்:13 36/3
புண் மேல் நுழைய துடிக்கின்றனள் போல் புரண்டாள் – கம்.ஆரண்:13 36/4
சிந்தினர் மேல் இனி செயல் என் ஆம்-கொலோ – கம்.ஆரண்:13 53/4
பூமி மேல் அவன் தேர் சென்ற நெடு நெறி போனார் – கம்.ஆரண்:13 77/4
மண்ணின் மேல் அவன் தேர் சென்ற சுவடு எலாம் மாய்ந்து – கம்.ஆரண்:13 78/1
பாக வீணையின் கொடி ஒன்று கிடந்தது பார் மேல் – கம்.ஆரண்:13 80/4
குறித்த வெம் கோபம் யார் மேல் கோளுறும்-கொல் என்று அஞ்சி – கம்.ஆரண்:13 116/1
ஏந்தினன் இரு கை-தன்னால் ஏற்றினன் ஈமம்-தன் மேல்
சாந்தொடு மலரும் நீரும் சொரிந்தனன் தலையின் சாரல் – கம்.ஆரண்:13 135/1,2
மீட்டு இனி உரைப்பது என்னே விரிஞ்சனே முதல மேல் கீழ் – கம்.ஆரண்:13 137/1
வென்றி வில் கை இளவலை மேல் எலாம் – கம்.ஆரண்:14 19/1
மேல் நின்று எய்ய விமலனை நோக்கினான் – கம்.ஆரண்:14 25/3
ஒருங்கு உயர்ந்து உலகின் மேல் ஊழி பேர்ச்சியுள் – கம்.ஆரண்:14 81/1
தன் அலாது ஒரு பொருள் தனக்கு மேல் இலான் – கம்.ஆரண்:14 85/4
மேல் உள திசையொடு வெளிகள் ஆவன – கம்.ஆரண்:15 4/3
இளை புரந்து அளித்தல் மேல் இவர்ந்த காதலன் – கம்.ஆரண்:15 25/2
மண்டலங்கள் மூன்றின் மேல் என்றும் மலராத – கம்.ஆரண்:15 44/3
முனைவரும் பிறரும் மேல் முடிவு_அரும் பகல் எலாம் – கம்.கிட்:3 13/1
சென்றன போக மேல் வந்து உறுவன தீர்ப்பல் அன்ன – கம்.கிட்:3 26/3
நீடு நாள்களும் கோள்களும் என்ன மேல் நிமிர்ந்து – கம்.கிட்:4 6/1
ஏழு வேலையும் உலகம் மேல் உயர்ந்தன ஏழும் – கம்.கிட்:4 17/1
இயலும் மண்டிலம் இகந்து எனையவும் தவிர மேல்
வயிர வன் கரதலத்து அவன் வலித்து எறிய அன்று – கம்.கிட்:5 13/2,3
வேர்த்து மண் உளோர் இரிந்து விண் உளோர்கள் விம்ம மேல்
ஆர்த்த ஓசை ஈசன் உண்ட அண்டம் முற்றும் உண்டதே – கம்.கிட்:7 11/3,4
மேல் ஒரு பொருளும் இல்லா மெய்ப்பொருள் வில்லும் தாங்கி – கம்.கிட்:7 153/2
மேல் நிரைத்து உளது என முழக்கம் மிக்கதே – கம்.கிட்:10 6/4
விராவு வெம் கடுவின் கொல்லும் மேல் இணர் முல்லை வெய்தின் – கம்.கிட்:10 58/2
இற்ற இன்னல் இயக்கம் எய்திட வைகல் பற்பல ஏக மேல்
உற்று நின்ற வினை கொடும் பிணி ஒன்றின்-மேல் உடன் ஒன்று உராய் – கம்.கிட்:10 69/2,3
மேல் நகும் கீழ் நகும் இனி என் வேண்டுமோ – கம்.கிட்:10 87/4
எய்தி மேல் செயத்தக்கது என் என்றலும் – கம்.கிட்:11 27/1
மேல் நிலை அனையான் செய்கை விளைந்தவா விளம்புக என்றான் – கம்.கிட்:11 53/4
மாயையின் மயங்குகின்றோம் மயக்கின் மேல் மயக்கும் வைத்தாம் – கம்.கிட்:11 89/4
மேல் நிலை அழிந்து உயிர் விம்மினான்-அரோ – கம்.கிட்:11 115/4
தொட்டு மேல் எழுந்து ஓங்கிய தூளியின் பூழி – கம்.கிட்:12 32/3
விண்டு போய் இழிவர் மேல் நிமிர்வர் விண் படர்வர் வேர் – கம்.கிட்:14 6/1
மேல் முகம் நிமிர்ந்து வெயில் காலொடு விழுங்கா – கம்.கிட்:14 56/2
மெய் உளது மேல் உலகம் ஏறும் நெறி காணேன் – கம்.கிட்:14 63/2
என்றும் உள மேல் கடல் இயக்கு_இல் பில தீவா – கம்.கிட்:14 70/1
பொரு_இல் மாரி மேல் ஒழுகு பொற்பினால் – கம்.கிட்:15 3/3
மேல் உமக்கு உறுவது எண்ணி செல்லு-மின் விளிவு இல் நாளீர் – கம்.கிட்:16 60/4
மேல் விசைத்து எழுந்தான் உச்சி விரிஞ்சன் நாடு உரிஞ்ச வீரன் – கம்.சுந்:1 16/4
மேலின் மேல் நின்ற-காறும் சென்ற கூலத்தன் விண்டு – கம்.சுந்:1 32/2
நீர் மேல் படரா நெடும் குன்று நிமிர்ந்து நிற்றல் – கம்.சுந்:1 42/1
சீர் மேல் படராது என சிந்தை உணர்ந்து செல்வான் – கம்.சுந்:1 42/2
ஊர் மேல் படர கடிது உம்பரின் மீது உயர்ந்தான் – கம்.சுந்:1 42/4
பார் மேல் தவழ் சேவடி பாய் நடவா பதத்து என் – கம்.சுந்:1 52/2
தேர் மேல் குதிகொண்டவன் இ திறன் சிந்தை-செய்தான் – கம்.சுந்:1 52/3
என் மேல் முடியாதன என்று இனிது ஏத்தி நின்றாள் – கம்.சுந்:1 60/3
வேத கொழும் சுடரை நாடி நெடு மேல்_நாள் – கம்.சுந்:1 64/3
நீரும் வையமும் நெருப்பும் மேல் நிமிர் நெடும் காலும் – கம்.சுந்:2 18/1
எண் உடை அனுமன் மேல் இழிந்த பூ மழை – கம்.சுந்:2 55/1
வேந்தர் வேதியர் மேல் உளோர் கீழ் உளோர் விரும்ப – கம்.சுந்:2 133/3
அக்கன் மாளிகை கடந்து போய் மேல் அதிகாயன் – கம்.சுந்:2 142/1
விளிம்பும் வெள்ளமும் மெய் தெரியாது மேல்
தெளிந்த சிந்தையரும் சிறியார்களோடு – கம்.சுந்:2 152/2,3
மேல் நிவந்து எழுந்த மாட வெண் நிலா முன்றில் நண்ணி – கம்.சுந்:2 181/3
கொண்ட பேர் ஊக்கம் மூள திசை-தொறும் குறித்து மேல்_நாள் – கம்.சுந்:2 209/1
தோள் ஆற்றல் என் ஆகும் மேல் நிற்கும் சொல் என் ஆம் – கம்.சுந்:2 217/1
முடித்து இ ஊர் முடித்தால் மேல் முடிவது எலாம் முடிந்து ஒழிக – கம்.சுந்:2 218/4
ஏக வாளி அ இந்திரன் காதல் மேல்
போக ஏவி அது கண் பொடித்த நாள் – கம்.சுந்:3 28/1,2
மேல் நிவந்து எழுந்த மணி உடை அணியின் விரி கதிர் இருள் எலாம் விழுங்க – கம்.சுந்:3 76/2
வினையமும் செயலும் மேல் விளை பொருளும் இ வழி விளங்கும் என்று எண்ணி – கம்.சுந்:3 93/3
படியின் மேல் விழுந்தான் பழி பார்க்கலான் – கம்.சுந்:3 110/4
சத்தியை போலும் மேல் நாள் சடாயுவால் தரையில் வீழ்ந்தாய் – கம்.சுந்:3 115/4
வெல்வதும் தோற்றல்-தானும் விளையாட்டின் விளைந்த மேல்_நாள் – கம்.சுந்:3 138/4
மேல் உற இராவணற்கு அழிந்து வெள்கிய – கம்.சுந்:5 61/1
நாகம் ஒன்றிய நல் வரையின்-தலை மேல்_நாள் – கம்.சுந்:5 77/1
மேல் நிமிர விட்டன விசும்பின் வழி மீ போய் – கம்.சுந்:6 11/3
நாகம் அனையான் எறிய மேல் நிமிர்வ நாளும் – கம்.சுந்:6 22/2
காலம் மேல்_எழுந்த மூரி கடல் என கடிது செல்வார் – கம்.சுந்:7 3/4
மீன் எலாம் உயிர் மேகம் எலாம் உயிர் மேல் மேல் – கம்.சுந்:7 45/3
மீன் எலாம் உயிர் மேகம் எலாம் உயிர் மேல் மேல்
வான் எலாம் உயிர் மற்றும் எலாம் உயிர் சுற்றி – கம்.சுந்:7 45/3,4
வெயில்கள் போல் ஒளிகள் வீச வீரன் மேல் கடிது விட்டார் – கம்.சுந்:8 22/4
எறிந்தன எய்தன இடி உரும் என மேல்
செறிந்தன படைக்கலம் இட கையின் சிதைத்தான் – கம்.சுந்:8 25/1,2
கைதானே பொரு படை ஆக தொடர் கால் ஆர் தேர் அதன் மேல் ஆனான் – கம்.சுந்:10 33/4
திக்கய வலியும் மேல்_நாள் திரிபுரம் தீய செற்ற – கம்.சுந்:11 11/1
சீற்றம் என்று ஒன்றுதானே மேல் நிமிர் செலவிற்று ஆகி – கம்.சுந்:11 22/2
மிதியுண்டன யானை விழுந்தன யானை மேல் மேல் – கம்.சுந்:11 28/2
மிதியுண்டன யானை விழுந்தன யானை மேல் மேல்
புதையுண்டன யானை புரண்டன யானை போரால் – கம்.சுந்:11 28/2,3
ஈட்டிய வலியும் மேல்_நாள் இயற்றிய தவமும் யாணர் – கம்.சுந்:12 71/1
மேல் விழுந்து எரி முற்றும் விழுங்கலால் – கம்.சுந்:13 8/3
மேல் முறை வைத்தேம் அண்ணல் நுகர்ந்தனை மெலிவு தீர்தி – கம்.சுந்:14 5/2
நாள்கள் மேல் உலகில் சென்ற எண் என நம்பி கண்ண – கம்.சுந்:14 6/3
வீரரும் விரைவில் போனார் விலங்கல் மேல் இலங்கை வெய்யோன் – கம்.சுந்:14 51/1
பின்னல் திரை மேல் தவழ்கின்ற பிள்ளை தென்றல் கள் உயிர்க்கும் – கம்.யுத்1:1 5/3
தலை மேல் கொண்ட கற்பினாள் மணி வாய் எள்ள தனி தோன்றி – கம்.யுத்1:1 6/3
வெம் கை சிலையன் தூணியினன் விடாத முனிவின் மேல் செல்லும் – கம்.யுத்1:1 10/2
என்னது ஆகும் மேல் விளைவு என்று இருந்தான் இராமன் இகல் இலங்கை – கம்.யுத்1:1 11/3
தாழ்ச்சி இங்கு இதனின் மேல் தருவது என் இனி – கம்.யுத்1:2 11/1
உலங்கும் நம் மேல் வரின் ஒழிக்கல்-பாலதோ – கம்.யுத்1:2 20/4
மேல் நிகழ்தக்கன விளம்ப வேண்டுமோ – கம்.யுத்1:2 40/4
தாழ் வினை இதனின் மேல் பகர தக்கதோ – கம்.யுத்1:2 44/2
உன் உயிர் எனத்தகைய தேவியர்கள் உன் மேல்
மன் நகை தரத்தர ஒருத்தன் மனை உற்றாள் – கம்.யுத்1:2 50/2,3
உரம் படுவதே இதனின் மேல் உறுதி உண்டோ – கம்.யுத்1:2 54/4
காலம் மேல் விளை பொருள் உணரும் கற்பு இலா – கம்.யுத்1:2 66/3
வினைகளை வென்று மேல் வீடு கண்டவர் – கம்.யுத்1:2 71/1
மேல் உயர் கயிலையை எடுத்த மேலை_நாள் – கம்.யுத்1:2 80/1
அசைவு_இல் கற்பின் அ அணங்கை விட்டருளுதி அதன் மேல்
விசையம் இல் என சொல்லினன் அறிஞரின் மிக்கான் – கம்.யுத்1:2 99/3,4
மேரு மால் வரை உச்சி மேல் அரசு வீற்றிருக்கும் – கம்.யுத்1:3 6/4
மண்ணின் நின்று மேல் மலர் அயன் உலகு உற வாழும் – கம்.யுத்1:3 43/1
ஓங்கிய மேல் நிலை உணரல்-பாலதோ – கம்.யுத்1:3 60/4
வனைந்ததாம் அன்ன மேனியினான்-தன் மேல் வாள் எயிறு உற ஊன்றி – கம்.யுத்1:3 88/3
விட்டான் அவன் மேல் அவர் வீசினரால் – கம்.யுத்1:3 115/4
இருவரும் பொருந்த பற்றி எ உலகுக்கும் மேல் ஆய் – கம்.யுத்1:3 148/1
மேல் சென்றது ஒத்தான் மாயன் கனகனும் மேரு ஒத்தான் – கம்.யுத்1:3 149/4
வாயிலில் மணி கவான் மேல் வயிர வாள் உகிரின் வாயின் – கம்.யுத்1:3 153/2
சொல்லிய வதனம் கோடி கோடி மேல் விளங்கி தோன்ற – கம்.யுத்1:3 156/2
அந்தம்_இலா அன்பு என் மேல் வைத்தாய் அளியத்தாய் – கம்.யுத்1:3 166/3
உன்னினை அரசின் மேல் ஆசை ஊன்றினை – கம்.யுத்1:4 6/3
அளக்கரை கடந்து மேல் அறிந்து நம்பியும் – கம்.யுத்1:4 15/1
மேல் நிறை அன்னமும் பெடையும் வேட்கை கூர் – கம்.யுத்1:4 25/3
மோதி வெண் திரை வர முட வெண் தாழை மேல்
பாதி அம் சிறையிடை பெடையை பாடு அணைத்து – கம்.யுத்1:4 28/2,3
வினவிய காரணம் விதிக்கும் மேல் உளாய் – கம்.யுத்1:4 57/4
மேல் நனி விளைவது விளம்ப வேண்டுமோ – கம்.யுத்1:4 74/1
அறிவனை நோக்கினான் அறிவின் மேல் உளான் – கம்.யுத்1:4 83/4
மேல் அரசு எய்துவான் விரும்பி மேயினான் – கம்.யுத்1:4 89/4
சீரிது மேல் இ மாற்றம் தெளிவுற தேர்-மின் என்னா – கம்.யுத்1:4 103/3
சீரிய தன்மை நோக்கின் இதனின் மேல் சிறந்தது உண்டோ – கம்.யுத்1:4 116/2
வெள்ளி வெண் கடலுள் மேல்_நாள் விண்ணவர் தொழுது வேண்ட – கம்.யுத்1:4 130/3
ஆடுவார் பாவம் ஐந்தும் நீங்கி மேல் அமரர் ஆவார் – கம்.யுத்1:4 150/3
மேல் உக தொகுதியால் முதிர்ந்த மெய் எலாம் – கம்.யுத்1:5 8/1
மேயவன் தன்னொடும் எண்ணி மேல் இனி – கம்.யுத்1:5 13/3
மேல் திசை வாயிலின் வைகும் வெய்யவர்க்கு – கம்.யுத்1:5 21/1
ஏற்றமும் உள அவர்க்கு இரண்டு கோடி மேல்
கூற்றையும் கண் பொறி குறுக காண்பரேல் – கம்.யுத்1:5 21/2,3
மூன்று கோடியின் மேல் ஒரு முப்பத்து மூவர் – கம்.யுத்1:5 54/4
குன்றின் மேல் நின்று குதித்தன பகலவன் குதிரை – கம்.யுத்1:5 76/4
வீரம் நீங்கிய மனிதன் என்று இகழ்ச்சி மேல் விளைய – கம்.யுத்1:6 7/3
ஏனை நிற்பன யாவையும் மேல் எரி எய்த – கம்.யுத்1:6 16/2
மேல் நிமிர்ந்து எழு கனல் வெதுப்ப மீது-போய் – கம்.யுத்1:6 55/3
மா இரும் கரத்தால் மண் மேல் அடியுறையாக வைத்து – கம்.யுத்1:7 10/2
அன்னவர் சதகோடிக்கும் மேல் உளார் அவுணர் ஆயோர் – கம்.யுத்1:7 15/2
மேல் நிமிர் திவலை மீ சென்று மீடலால் – கம்.யுத்1:8 15/3
வெய்ய வாய் மகரம் பற்ற வெருவின விளிப்ப மேல்_நாள் – கம்.யுத்1:8 16/2
ஒன்றின் மேல் ஒன்று வீழ உகைத்து எழுந்து உம்பர் நாட்டு – கம்.யுத்1:8 22/3
சென்று மேல் நிலை பெறாது திரிந்தன சிகர சில்லி – கம்.யுத்1:8 22/4
தலையின் மேல் வைத்த கையினர் சாற்றுவார் – கம்.யுத்1:8 31/2
மேல் உறு பகழி தூர்க்க வெகுண்டனன் விரைவின் வாங்கி – கம்.யுத்1:9 19/3
துயில் சுவை மறந்தான் தோள் மேல் தூ நிலா தவழும் தோற்றம் – கம்.யுத்1:9 21/2
மயில் குலம் பிரிந்தது என்ன மரகத மலை மேல் மெள்ள – கம்.யுத்1:9 21/3
விட்டவா கண்டும் மேல் எண்ண வேண்டுமோ – கம்.யுத்1:9 47/4
அது கொடு என் சில ஆர் அமர் மேல் இனி – கம்.யுத்1:9 52/1
வெவ் வலி வேறு வாங்கி விரிஞ்சனே விதித்த மேல் நாள் – கம்.யுத்1:9 74/2
ஆதியின் இவனால் என்றும் உன் தன் மேல் அன்பினாலும் – கம்.யுத்1:9 81/2
வேலை நீர் கடைந்த மேல்_நாள் உலகு எலாம் வெருவ வந்த – கம்.யுத்1:9 85/3
இற்ற வான் சிறைய ஆகி விழுந்து மேல் எழுந்து வீங்கா – கம்.யுத்1:9 87/3
வெம்பு காலினை விழுங்கிட மேல்_நாள் – கம்.யுத்1:11 3/3
மேனகை குல அரம்பையர் மேல் ஆம் – கம்.யுத்1:11 6/3
மேல் திசை வாயில் சேர்தி விடிவதின் முன்னம் வீர – கம்.யுத்1:13 20/4
வேத நாயகன் மேல் நின்ற விதிக்கு நாயகன் தான் விட்ட – கம்.யுத்1:14 21/3
தேர் முகத்தினில் சேவகர் மேல் செறுத்து – கம்.யுத்2:15 44/2
இம்பர் உற்று எரியின் திரு மைந்தன் மேல்
செம்_புனல் பொழிய கதை சேர்த்தினான் – கம்.யுத்2:15 75/2,3
மேல் திண் வாயிலில் மேவினர் வீடினார் – கம்.யுத்2:15 81/3
நெற்றி மேல் மற்று அ நீலன் நெடும் கையால் – கம்.யுத்2:15 88/3
தொடையுறு வற்கலை ஆடை சுற்றி மேல்
புடை உறு வயிர வாள் பொலிய வீக்கினான் – கம்.யுத்2:15 109/1,2
வித்தக அரு மறை உலகை மிக்கு மேல்
பத்து உள விரல் புடை பரந்த பண்பு என – கம்.யுத்2:15 110/2,3
மிடுக்கினால் மிக்க வானோர் மேக்கு உயர் வெள்ளம் மேல்_நாள் – கம்.யுத்2:15 127/3
வருதியேல் வா வா என்பான் மேல் மலை ஒன்று வாங்கி – கம்.யுத்2:15 133/3
வறியவர் ஒருவன் வண்மை பூண்டவன் மேல் சென்று என்ன – கம்.யுத்2:15 147/4
அரவு இயல் தறுகண் வன் தாள் ஆள் விழ ஆள் மேல் வீழ்ந்த – கம்.யுத்2:15 151/1
புரவி மேல் பூட்கை வீழ்ந்த பூட்கை மேல் பொலன் தேர் வீழ்ந்த – கம்.யுத்2:15 151/2
புரவி மேல் பூட்கை வீழ்ந்த பூட்கை மேல் பொலன் தேர் வீழ்ந்த – கம்.யுத்2:15 151/2
நின்றன இல்லை எல்லாம் கிடந்தன நெளிந்து பார் மேல் – கம்.யுத்2:15 154/4
கொன்றாய் உயர் தேர் மேல் நிமிர் கொடு வெம் சிலை கோலி – கம்.யுத்2:15 168/2
வினை இது என்று அறிந்து இராவணன் மேல் செல விட்டார் – கம்.யுத்2:15 187/4
பத்து நூறு கோடிக்கு மேல் பனி படு சிகரம் – கம்.யுத்2:15 188/3
எத்த மேல் செல எறிந்தனர் பிறிந்தனர் இமையோர் – கம்.யுத்2:15 188/4
அறுத்து நீக்கினன் ஆயிர கோடி மேல் அம்பால் – கம்.யுத்2:15 192/4
வந்து மேகங்கள் படிந்தன பிண பெரு மலை மேல் – கம்.யுத்2:15 198/4
யானை மேல் செலும் கோள் அரி_ஏறு அது என்ன – கம்.யுத்2:15 215/2
வானுளோர் கணம் ஆர்த்தனர் தூர்த்தனர் மலர் மேல்
தூ நவின்ற வேல் அரக்கனும் தேரினை துரந்தான் – கம்.யுத்2:15 215/3,4
நூறு பத்துடை நொறில் பரி தேரின் மேல் நுன்முன் – கம்.யுத்2:15 217/1
ஏறு நீ ஐய என்னுடை தோளின் மேல் என்றான் – கம்.யுத்2:15 217/4
குன்றின் மேல் இவர் கோள் அரி_ஏறு என கூடி – கம்.யுத்2:15 218/2
வெம்பு வஞ்சகர் விழி-தொறும் திரியும் மேல் நின்றான் – கம்.யுத்2:15 231/3
கூற்றையே ஊர்கின்றானோ குரங்கின் மேல் கொண்டு நின்றான் – கம்.யுத்2:16 29/4
காலன் மேல் நிமிர் செம் மயிர் கற்றையான் – கம்.யுத்2:16 60/4
காணினும் காலின் மேல் அரிய காட்சியன் – கம்.யுத்2:16 105/3
காலின் மேல் நிமிர் காலினான் – கம்.யுத்2:16 112/2
மேல் நிமிர்ந்த மிடுக்கினான் – கம்.யுத்2:16 115/2
மலரின் மேல் இருந்த வள்ளல் வழு இலா வரத்தினால் நீ – கம்.யுத்2:16 151/1
மென்று மென்று இழிச்சும் விண்ணில் வீசும் மேல் பிசைந்து பூசும் – கம்.யுத்2:16 173/4
சென்று மேல் எழுந்து பற்றி கை தலம் தேய குத்தி – கம்.யுத்2:16 178/2
காலம் மேல் எழுந்த கால் போல் கையினால் கடிதின் வாங்கி – கம்.யுத்2:16 179/2
நீலன் மேல் நிமிர்ந்தது ஆங்கு ஓர் நெருப்பு என திரிந்து விட்டான் – கம்.யுத்2:16 179/3
கார் உதிர் வயிர குன்றை காத்திலன் தோள் மேல் ஏற்றான் – கம்.யுத்2:16 197/3
தன்னின் நேர் பிறர் தான் அலாது இல்லவன் தோள் மேல்
துன்னு பேர் ஒளி இலக்குவன் தோன்றிய தோற்றம் – கம்.யுத்2:16 227/1,2
வென்று தீர்க என விட்டனன் அது வந்து பட்டது மேல் என்ன – கம்.யுத்2:16 325/4
விண்ணகத்தையும் கடப்பன பிழைப்பு இலா மெய்யன மேல் சேர்ந்த – கம்.யுத்2:16 327/3
ஆறு விண் தொடும் பிணம் சுமந்து ஓட மேல் அமரரும் இரிந்து ஓட – கம்.யுத்2:16 336/2
சூறை மாருதம் ஆம் என சுழித்து மேல் தொடர்கின்ற தொழிலானை – கம்.யுத்2:16 343/2
அந்தரம் உணரின் மேல்_நாள் அகலிகை என்பாள் காதல் – கம்.யுத்2:17 16/1
இணை அறு வேள்வி மேல்_நாள் இயற்றி ஈன்று எடுத்த எந்தை – கம்.யுத்2:17 43/1
அடைத்தது கடலை மேல் வந்து அடைந்தது மதிலை ஆவி – கம்.யுத்2:17 47/1
வேரொடும் பறிந்து மண் மேல் வீழ்வதே போல வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்2:17 76/4
வெல்லுதும் என்றிரேல் மேல் செல்வீர் இனி – கம்.யுத்2:18 6/2
அஞ்சு முகத்தவன் அஞ்சுக மேல்
நான் அஞ்சினேன் என்று உனை நாணுக போர் – கம்.யுத்2:18 8/2,3
வெம்மை பொரு தானவர் மேல் வலியோர் – கம்.யுத்2:18 9/1
மேல் நீதியை உன்னி விளம்பிடுவாய் – கம்.யுத்2:18 32/4
தன் மேல் எதிரும் வலி தக்குளையேல் – கம்.யுத்2:18 49/3
மேல் மறைந்து ஒளிப்பினும் விரிஞ்சன் வீயினும் – கம்.யுத்2:18 101/2
கோடியின் மேல் உள குனித்த கொற்றவன் – கம்.யுத்2:18 110/3
ஈராயிரம் மத மால் கரி விழுகின்றன இனி மேல்
ஆராய்வது என் அவன் வில் தொழில் அமரேசரும் அறியார் – கம்.யுத்2:18 144/3,4
மேல் ஏறின மிசையாளர்கள் தலை மெய்-தொறும் உருவ – கம்.யுத்2:18 153/2
மேல் ஆளொடு பிசையும் முழு மலை-மேல் செல விலக்கும் – கம்.யுத்2:18 160/2
கார் மேல் துயில் மலை போலியை கரத்தால் பிடித்து எடுத்தான் – கம்.யுத்2:18 176/2
கோடிக்கு அதிகத்தினும் மேல் உளர் குத்தால் – கம்.யுத்2:18 251/2
புண் மேல் உடை மேனியினார் திசை போனார் – கம்.யுத்2:18 253/4
மின் சென்று அறியா மழுவாளன் விடைக்கும் மேல்_நாள் – கம்.யுத்2:19 20/2
மேல் திசை கீழ் திசை விட்டு வெம் கடும் – கம்.யுத்2:19 34/3
வெட்டிய தலையன நரம்பு வீச மேல்
முட்டிய குருதிய குரங்கின் மொய் உடல் – கம்.யுத்2:19 42/1,2
எழு தொடர்ந்த படர் தோள்களால் எறிய எற்ற அற்றன எழுந்து மேல்
விழுத்த பைம் தலைய வேணு மால் வரைகள் வீசி வீசி உடன் வீழுமால் – கம்.யுத்2:19 65/3,4
கடைந்து தெள் அமுது கொள்ளும் வள்ளல் என மேல் நிமிர்ந்தது ஓர் கறுப்பினான் – கம்.யுத்2:19 70/2
சலம் கை-மேல் நிமிர வெம் சினம் திருகி வஞ்சன் மேல் நிமிர் தருக்கினான் – கம்.யுத்2:19 81/2
குன்று கால் குடைய மேல் உயர்ந்து இடை குலுங்க நின்று அனைய கொள்கையான் – கம்.யுத்2:19 82/2
மேல் எழுந்து எரி விசும்பு செல்வது ஒரு வெம்மையோடு வர வீசலும் – கம்.யுத்2:19 83/2
மேல் நிமிர்ந்து நெருப்பு உக வீசினான் – கம்.யுத்2:19 147/4
மேல் விசைத்து எழுந்து நாடி பிடிப்பென் என்று உறுக்கும் வேலை – கம்.யுத்2:19 192/2
ஏல்புடை பாசம் மேல்_நாள் இராவணன் புயத்தை வாலி – கம்.யுத்2:19 192/3
நொந்தனென் ஆக்கை நொய்தின் ஆற்றி மேல் நுவல்வென் என்னா – கம்.யுத்2:19 207/3
வெற்றியன் ஆய வீரன் மீண்டிலன் இலங்கை மேல்_நாள் – கம்.யுத்2:19 228/2
எழ மிசை உலகம் மேல் மேல் ஏங்கிட இரிந்து சிந்தி – கம்.யுத்2:19 273/3
எழ மிசை உலகம் மேல் மேல் ஏங்கிட இரிந்து சிந்தி – கம்.யுத்2:19 273/3
மேல் நடை அனைய மற்றும் நல் வழி நல்க வேண்டி – கம்.யுத்2:19 283/3
விளைவு கண்டு உணர்தல் அல்லால் வென்றி மேல் விளையும் என்ன – கம்.யுத்2:19 289/3
மேல் கிளர் பல் கொடி வெண் திரை வீச – கம்.யுத்3:20 24/2
வில் அற்றது தேரொடு மேல் நிமிரும் – கம்.யுத்3:20 86/3
இலைய பரி மேல் கொள் இருக்கையினான் – கம்.யுத்3:20 100/4
மேல் கடுந்து எழுந்த தூளி விசும்பின்-மேல் தொடர்ந்து வீச – கம்.யுத்3:22 9/2
கடை இல் மேல் உயர்ந்த காட்சி இருவரும் கடுத்தார் கண்ணுற்று – கம்.யுத்3:22 18/2
மேல் அமர் விளைவை உன்னி விலக்கினன் விளம்பலுற்றான் – கம்.யுத்3:22 19/4
வெம்பு வெம் சுடர் விரிப்பது தேவரை மேல்_நாள் – கம்.யுத்3:22 111/2
தூக்கினார் சுழற்றினார் மேல் சுற்றினார் எற்ற எற்ற – கம்.யுத்3:22 132/3
நீக்கினார் நெருக்கினார் மேல் நெருக்கினார் நீங்கினார் மேல் – கம்.யுத்3:22 132/4
நீக்கினார் நெருக்கினார் மேல் நெருக்கினார் நீங்கினார் மேல் – கம்.யுத்3:22 132/4
தட்டினார் தழுவினார் மேல் தாவினார் தரையினோடும் – கம்.யுத்3:22 133/1
திவள கீழொடு மேல் புடை பரந்து இடை செறிய – கம்.யுத்3:22 178/3
மெய்கொள் பூசனை விதிமுறை இயற்றி மேல் வீரன் – கம்.யுத்3:22 185/3
விழுந்தன நீர் கடல் அழுந்த ஏறின மேல் கீறின போய் திசைகள் எல்லாம் – கம்.யுத்3:24 33/4
வாச நாள் மலரோன்-தன் உலகு அளவும் நிமிர்ந்தன மேல் வானம் ஆன – கம்.யுத்3:24 40/1
மேல் திசை எழுவான் அல்லன் விடிந்ததும் அன்று மேரு – கம்.யுத்3:24 56/2
உம்பருக்கு உதவி மேல் உறுவது என்-அரோ – கம்.யுத்3:24 76/4
கடல் கிளர்ந்து எழுந்து மேல் படர கார் வரை – கம்.யுத்3:24 93/1
எறி கடல் கடைந்த மேல்_நாள் எழுந்த பேர் ஓசை என்ன – கம்.யுத்3:25 19/4
வெறிது நம் வென்றி என்றான் மாலி மேல் விளைவது ஓர்வான் – கம்.யுத்3:26 8/4
மேல் நிமிர் முனிவன் அல்லன் வீடணன் மெய்யின் சொன்ன – கம்.யுத்3:26 12/2
மேல் திசை வாயிலை மேவிய வெம் கண் – கம்.யுத்3:26 28/1
முழுவது ஏழ் உலகம் இன்ன முறை முறை செய்கை மேல் மூண்டு – கம்.யுத்3:26 66/1
இ சிலை இயற்கை மேல்_நாள் தமிழ் முனி இயம்பிற்று எல்லாம் – கம்.யுத்3:27 9/1
மீ சென்றிலது அயல் சென்று அது விலங்கா வலம் கொடு மேல்
போய்த்து அங்கு அது கனல் மாண்டது புகை வீய்ந்தது பொதுவே – கம்.யுத்3:27 147/3,4
புழுதியே பாயல் ஆக புரண்ட நாள் புரண்டு மேல் வீழ்ந்து – கம்.யுத்3:27 169/2
எல்லி வான் மதியின் உற்ற கறை என என் மேல் வந்து – கம்.யுத்3:28 61/1
மேல் இனி தவிர்கிற்பர்-கொல் வீர நின் – கம்.யுத்3:29 21/2
தேவியர் குழாங்கள் சுற்றி சிரத்தின் மேல் தளிர் கை சேர்த்தி – கம்.யுத்3:29 43/2
விண் உற நடக்கின்றாரும் மிதித்தனர் ஏக மேல் மேல் – கம்.யுத்3:30 3/2
விண் உற நடக்கின்றாரும் மிதித்தனர் ஏக மேல் மேல்
கண்ணுற அருமை காணா கற்பத்தின் முடிவில் கார் போல் – கம்.யுத்3:30 3/2,3
மேல் வரைப்பு அடர் கலுழன் வன் காற்று எனும் விசையோர் – கம்.யுத்3:31 8/3
இ பெரும் படை எழுந்து இரைந்து ஏக மேல் எழுந்த – கம்.யுத்3:31 15/1
தோழம் மா மதில் இலங்கை மால் வேட்டம் மேல் தொடர்ந்தார் – கம்.யுத்3:31 18/4
படுத்தலும் வீர வாழ்க்கை பற்றினர்க்கு உற்ற மேல்_நாள் – கம்.யுத்3:31 55/2
அ நிமித்தம் உற்ற-போது அரக்கர் கண் அரங்க மேல்
மின் நிமிர்த்தது அன்ன வாளி வேதநாதன் வீசினான் – கம்.யுத்3:31 79/3,4
அற்று மேல் எழுந்த வன் சிரங்கள்-தம்மை அண்மி மேல் – கம்.யுத்3:31 95/1
அற்று மேல் எழுந்த வன் சிரங்கள்-தம்மை அண்மி மேல்
ஒற்றும் என்ன அங்கும் இங்கும் விண்ணுளோர் ஒதுங்குவார் – கம்.யுத்3:31 95/1,2
வில் அறுக்கும் சரம் அறுக்கும் தலை அறுக்கும் மிடல் அறுக்கும் மேல் மேல் வீசும் – கம்.யுத்3:31 100/2
வில் அறுக்கும் சரம் அறுக்கும் தலை அறுக்கும் மிடல் அறுக்கும் மேல் மேல் வீசும் – கம்.யுத்3:31 100/2
மேல் இழந்தும் மருப்பு இழந்தும் விழுந்தன என்குநர் அல்லால் வேலை அன்ன – கம்.யுத்3:31 101/2
மேல் விழுந்திடினும் இவன் வீயுமால் – கம்.யுத்3:31 129/2
கடுத்தவர் கலித்தவர் கறுத்தவர் செறுத்தவர் கலந்து சரம் மேல்
தொடுத்தவர் துணிந்தவர் தொடர்ந்தனர் கிடந்தனர் துரந்த கணையால் – கம்.யுத்3:31 137/3,4
வெம்பு ஓடு அரவ_குலம் மேல் நிமிரும் – கம்.யுத்3:31 198/2
மேல் நிறை குன்றம் ஒன்றில் மெய்ம் மெலிவு ஆற்றலுற்றான் – கம்.யுத்4:32 50/4
கிளப்பது கேட்டும் அன்றே அரவின்-மேல் கிடந்து மேல்_நாள் – கம்.யுத்4:34 14/3
வேறிட்டு ஓர் பெரும் கம்பலை பம்பி மேல் வீங்க – கம்.யுத்4:35 33/2
தேவரும் முனி தலைவரும் சிவனும் மேல்_நாள் – கம்.யுத்4:36 23/1
மேல் கடலார் என்பர் கிழக்கு உளார் என்பர் – கம்.யுத்4:37 67/3
கை பணை முழங்க மேல்_நாள் அமரிடை கிடைத்த காலன் – கம்.யுத்4:37 212/2
விலை இலாமையும் உன்னினென் மேல் அவை – கம்.யுத்4:40 15/2
மேல் நினை கோலம் கோடல் விழுமியது அன்று வீர – கம்.யுத்4:40 27/4
மெய் எஞ்சா-வகை மேல் நின்ற நினக்குமேல் யாதும் – கம்.யுத்4:40 91/2
இந்திரற்கு அஞ்சி மேல்_நாள் இரும் கடல் புக்கு நீங்கா – கம்.யுத்4:41 21/1
வந்த வாசகம் கூறி மேல் வான் வழி போனான் – கம்.யுத்4:41 44/4
மேல் நிறை வானவர் வீசும் பூவொடும் – கம்.யுத்4:41 111/3
தம்தம் உச்சியின் மேல் வைத்தது ஒத்தது அ தாம மோலி – கம்.யுத்4:42 18/4

மேல்


மேல்-நின்று (1)

மேல்-நின்று கீழ்-காறும் விரிந்தன வீழ்வ போல – கம்.அயோ:4 116/2

மேல்


மேல்-பால் (4)

மேல்-பால் ஒருவனும் அவன் கண் படுமே – புறம் 183/10
மேல்-பால் மலையில் புக வீங்கு இருள் வேறு இருந்த – கம்.பால:16 40/3
பாழி நெடு வன் பிலனுள் நின்று படர் மேல்-பால்
ஆழியின் எறிந்து அனுமன் ஆழி என ஆர்த்தான் – கம்.கிட்:14 69/3,4
இரங்கினன் என்ன மேல்-பால் குன்று புக்கு இரவி நின்றான் – கம்.யுத்2:19 178/4

மேல்


மேல்_நாள் (35)

செம் கண் மால் இருந்து மேல்_நாள் செய் தவம் செய்தது அன்றே – கம்.பால:8 6/4
அண்டமும் முற்றும் அகண்டமும் மேல்_நாள்
உண்டவன் ஆம் இது உணர்ந்துகொள் என்றான் – கம்.பால:8 16/3,4
செவ்வியோய் கேட்டி மேல்_நாள் செறி சுடர் குலிசத்து அண்ணல் – கம்.பால:9 17/2
கங்கை வார் சடையோன் அன்ன மா முனி கனல மேல்_நாள்
மங்கையர் கூட்டத்தோடும் வானவர்க்கு இறைவன் செல்வம் – கம்.பால:18 2/2,3
வேட்டு அவர் வேட்ட-பின் வேந்தனும் மேல்_நாள்
கூட்டிய சீர்த்தி கொடுத்திலன் அல்லால் – கம்.பால:23 101/1,2
இரு கார்முகம் உள யாவையும் ஏலாதன மேல்_நாள் – கம்.பால:24 26/4
ஊழி பலபலவும் நின்று அளந்தால் என்றும் உலவா பெரும் குணத்து எம் உத்தமனே மேல்_நாள்
தாழி தரை ஆக தண் தயிர் நீர் ஆக தட வரையே மத்து ஆக தாமரை கை நோவ – கம்.ஆரண்:2 29/2,3
வல்லை வரம்பு இல்லாத மாய வினை-தன்னால் மயங்கினரோடு எய்தி மதி மயங்கி மேல்_நாள்
அல்லை இறையவன் நீ ஆதி என பேதுற்று அலமருவேம் முன்னை அற பயன் உண்டாக – கம்.ஆரண்:2 31/1,2
மாசு இல் தவ ஏகு என வடாது திசை மேல்_நாள்
நீசம் உற வானின் நெடு மா மலயம் நேரா – கம்.ஆரண்:3 40/2,3
விழுமியது சொற்றனை இ வில் இது இவண் மேல்_நாள்
முழுமுதல்வன் வைத்துளது மூ_உலகும் யானும் – கம்.ஆரண்:3 55/1,2
மேல்_நாள் அவர் வில் வலி கண்டமையால் – கம்.ஆரண்:11 40/1
வேத கொழும் சுடரை நாடி நெடு மேல்_நாள்
ஓதத்தின் ஓடும் மதுகைடவரை ஒத்தாள் – கம்.சுந்:1 64/3,4
கொண்ட பேர் ஊக்கம் மூள திசை-தொறும் குறித்து மேல்_நாள்
மண்டிய செருவில் மான தோள்களால் வாரி வாரி – கம்.சுந்:2 209/1,2
வெல்வதும் தோற்றல்-தானும் விளையாட்டின் விளைந்த மேல்_நாள் – கம்.சுந்:3 138/4
நாகம் ஒன்றிய நல் வரையின்-தலை மேல்_நாள்
ஆகம் வந்து எனை வள் உகிர் வாளின் அளைந்த – கம்.சுந்:5 77/1,2
திக்கய வலியும் மேல்_நாள் திரிபுரம் தீய செற்ற – கம்.சுந்:11 11/1
ஈட்டிய வலியும் மேல்_நாள் இயற்றிய தவமும் யாணர் – கம்.சுந்:12 71/1
வெள்ளி வெண் கடலுள் மேல்_நாள் விண்ணவர் தொழுது வேண்ட – கம்.யுத்1:4 130/3
வெய்ய வாய் மகரம் பற்ற வெருவின விளிப்ப மேல்_நாள்
பொய்கையின் இடங்கர் கவ்வ புராதனா போற்றி என்று – கம்.யுத்1:8 16/2,3
வேலை நீர் கடைந்த மேல்_நாள் உலகு எலாம் வெருவ வந்த – கம்.யுத்1:9 85/3
வெம்பு காலினை விழுங்கிட மேல்_நாள்
உம்பர் மீதில் நிமிர் வாசுகி ஒத்தான் – கம்.யுத்1:11 3/3,4
மிடுக்கினால் மிக்க வானோர் மேக்கு உயர் வெள்ளம் மேல்_நாள்
கெடுக்கும் நாள் உருமின் ஆர்ப்பு கேட்டனர் என்ன கேட்டார் – கம்.யுத்2:15 127/3,4
அந்தரம் உணரின் மேல்_நாள் அகலிகை என்பாள் காதல் – கம்.யுத்2:17 16/1
இணை அறு வேள்வி மேல்_நாள் இயற்றி ஈன்று எடுத்த எந்தை – கம்.யுத்2:17 43/1
மின் சென்று அறியா மழுவாளன் விடைக்கும் மேல்_நாள்
பின் சென்றது அல்லது ஒரு பெரும் சிறப்பு உற்ற போதும் – கம்.யுத்2:19 20/2,3
ஏல்புடை பாசம் மேல்_நாள் இராவணன் புயத்தை வாலி – கம்.யுத்2:19 192/3
வெற்றியன் ஆய வீரன் மீண்டிலன் இலங்கை மேல்_நாள்
பெற்றவன் எய்தும் என்னும் பெற்றியை உன்னி பிற்போது – கம்.யுத்2:19 228/2,3
வெம்பு வெம் சுடர் விரிப்பது தேவரை மேல்_நாள்
தும்பையின் தலை துரந்தது சுடர் மணி தண்டு ஒன்று – கம்.யுத்3:22 111/2,3
எறி கடல் கடைந்த மேல்_நாள் எழுந்த பேர் ஓசை என்ன – கம்.யுத்3:25 19/4
இ சிலை இயற்கை மேல்_நாள் தமிழ் முனி இயம்பிற்று எல்லாம் – கம்.யுத்3:27 9/1
படுத்தலும் வீர வாழ்க்கை பற்றினர்க்கு உற்ற மேல்_நாள்
அடுத்ததே அஃது நிற்க அன்றியும் ஒன்று கூற – கம்.யுத்3:31 55/2,3
கிளப்பது கேட்டும் அன்றே அரவின்-மேல் கிடந்து மேல்_நாள்
முளைத்த பேர் இராமன் என்ற வீடணன் மொழி பொய்த்து ஆமோ – கம்.யுத்4:34 14/3,4
தேவரும் முனி தலைவரும் சிவனும் மேல்_நாள்
மூ_உலகு அளித்த அவனும் முதல்வ முன் நின்று – கம்.யுத்4:36 23/1,2
கை பணை முழங்க மேல்_நாள் அமரிடை கிடைத்த காலன் – கம்.யுத்4:37 212/2
இந்திரற்கு அஞ்சி மேல்_நாள் இரும் கடல் புக்கு நீங்கா – கம்.யுத்4:41 21/1

மேல்


மேல்_எழுந்த (1)

காலம் மேல்_எழுந்த மூரி கடல் என கடிது செல்வார் – கம்.சுந்:7 3/4

மேல்


மேல்கீழ் (1)

விண் கீழ் உற என்றோ படி மேல்கீழ் உற என்றோ – கம்.பால:24 9/1

மேல்


மேல்கொடு (1)

பொன் திகழ் புட்பகம் மேல்கொடு போனான் – கம்.யுத்3:26 41/2

மேல்


மேல்கொண்டு (3)

பொலன் அணி எருத்தம் மேல்கொண்டு பொலிந்த நின் – பதி 11/19
ஆய் மயிர் கவரி பாய்_மா மேல்கொண்டு
காழ் எஃகம் பிடித்து எறிந்து – பதி 90/36,37
தாள் வலம்பட வென்று தகை நன் மா மேல்கொண்டு
வாள் வென்று வருபவர் வனப்பு ஆர விடுவதோ – கலி 31/13,14

மேல்


மேல்செல (1)

பாதியின் மேல்செல நூறி பைப்பைய – கம்.சுந்:12 23/3

மேல்


மேல்பட (1)

வேர் மேல்பட வன் தலை கீழ்ப்பட நூக்கி விண்ணோர் – கம்.சுந்:1 42/3

மேல்


மேல்மேல் (2)

ஏறின புருவம் மேல்மேல் இரிந்தன சுடர்கள் எங்கும் – கம்.ஆரண்:13 114/3
ஓடின கவந்த பந்தம் ஆடின அலகை மேல்மேல்
ஓடின பதாகை ஓங்கி ஆடின பறவை அம்மா – கம்.யுத்2:16 168/3,4

மேல்


மேல்வந்த (1)

அடங்கா தானையோடு உடன்று மேல்வந்த
ஒன்னா தெவ்வர் உலைவு இடத்து ஆர்த்து – பெரும் 418,419

மேல்


மேல்வந்தது (1)

மீளி மொய்ம்பினரும் சேனை மேல்வந்தது உளது என்று உன்னா – கம்.ஆரண்:7 58/4

மேல்


மேல்வந்தான் (1)

மெல்லியான் செவி முதல் மேல்வந்தான் காலை போல் – கலி 70/20

மேல்


மேல்வந்து (1)

உற்றது கொண்டு மேல்வந்து உறுபொருள் உணரும் கோளார் – கம்.அயோ:1 6/1

மேல்


மேல்வரின் (1)

மேவ_அரும் பகை எனக்கு ஆக மேல்வரின்
ஏவரே கடப்பவர் எம்பி நீ உளை – கம்.ஆரண்:14 87/2,3

மேல்


மேல்வரும் (2)

மேல்வரும் களிற்றொடு வேல் துரந்து இனியே – புறம் 274/3
வேத நீதி விதி வழி மேல்வரும்
காதல் நீ அறத்து எல்லை கடத்தியோ – கம்.சுந்:12 95/3,4

மேல்


மேல்வருவர் (1)

வெப்புறு சினத்தர் எதிர் மேல்வருவர் வந்தால் – கம்.சுந்:6 6/3

மேல்


மேல்வினை (1)

மெய்யே உயிர் தீர்வது ஒர் மேல்வினை நீ – கம்.யுத்1:3 107/3

மேல்


மேல (7)

பிடி துஞ்சு அன்ன அறை மேல நுங்கின் – கலி 108/40
மிடைந்த பேர் அண்டங்கள் மேல கீழன – கம்.ஆரண்:12 8/3
மேல கீழுற கீழன மேலுறும் வேலை – கம்.ஆரண்:13 75/4
மேல கீழ பல் வேறு ஒளி வீசலால் – கம்.சுந்:2 153/2
கொடி குலங்கள் தேரின் மேல யானை மேல கோடை நாள் – கம்.யுத்3:31 89/1
கொடி குலங்கள் தேரின் மேல யானை மேல கோடை நாள் – கம்.யுத்3:31 89/1
தூய் எழு பகழி மாரி மழை துளி தொகையின் மேல
ஆயிரம் கைகள் செய்த செய்தன அமலன் செம் கை – கம்.யுத்3:31 217/2,3

மேல்


மேலதால் (1)

சூழும் மா மதில் அது சுடர்க்கும் மேலதால் – கம்.யுத்1:5 18/4

மேல்


மேலது (5)

பாம்பு பூண் பாம்பு தலை மேலது
பாம்பு சிறை தலையன – பரி 4/45,46
சாந்த மென் சினை தீண்டி மேலது
பிரசம் தூங்கும் சேண் சிமை – அகம் 242/20,21
நீர் நிலை நிவப்பின் கீழும் மேலது
ஆனிலை_உலகத்தானும் ஆனாது – புறம் 6/6,7
வெவ் வழித்து எனினும் திங்கள் விமானத்தின் மேலது என்றார் – கம்.ஆரண்:10 112/4
அறிவின் மேலது அன்றோ அறத்தாறுதான் – கம்.கிட்:7 114/2

மேல்


மேலதோ (3)

இந்திரன் மேலதோ உலகம் ஈன்ற பேர் – கம்.ஆரண்:10 28/1
அந்தணன் மேலதோ ஆழியானதோ – கம்.ஆரண்:10 28/2
வெவ் வழி பூதம் ஓர் ஐந்தின் மேலதோ
அ வழித்து அன்று எனின் அனுமன்-பாலதோ – கம்.சுந்:4 100/2,3

மேல்


மேலவர் (9)

தெருண்ட மேலவர் சிறியவர் சேரினும் அவர்-தம் – கம்.பால:15 8/1
வெய்யவன் குல முதல் வேந்தர் மேலவர்
செய்கையின் ஒரு முறை திறம்பல் இன்றியே – கம்.அயோ:1 13/1,2
வினையின் நீங்கிய மேலவர் தாள் இணை – கம்.அயோ:2 17/2
வென்றோரும் இருக்க யார்க்கும் மேலவர் விளிவு இலாதோர் – கம்.சுந்:3 141/1
விகுதியின் மிகுதிகள் எவையும் மேலவர்
வகுதியின் வயத்தன வரவு போக்கது – கம்.யுத்1:3 69/2,3
செப்பின் மேலவர் சீறினும் அது சிறப்பு ஆதல் – கம்.யுத்1:6 30/1
மேலவர் படுதலின் விடும் முறை இல மிடல் – கம்.யுத்2:18 133/1
படையொடு மேலவர் மடிய பல் பரி – கம்.யுத்3:20 47/1
வில் இங்கு இது நெடு மால் சிவன் எனும் மேலவர் தனுவே-கொல் – கம்.யுத்3:27 127/1

மேல்


மேலவன் (10)

வினை அற நோற்று நின்ற மேலவன் விளம்பலுற்றான் – கம்.பால:8 4/4
வேண்டினென் இ வரம் என்று மேலவன்
ஈண்டு அருள் எம்பி-பால் நிறுவி ஏகினை – கம்.அயோ:5 35/1,2
மேலவன் திருமகற்கு உரை-செய்தான் விரை செய் தார் – கம்.கிட்:3 2/1
செய்திலன் எமை தே மலர் மேலவன்
எய்தின் எய்தியது ஆக இயற்றினான் – கம்.கிட்:7 110/3,4
மேலவன் காதலன் வலியும் மெய்ம்மையான் – கம்.சுந்:12 22/3
மேலவன் விளம்பலும் விளம்பல் மேயினான் – கம்.யுத்1:4 75/4
மேலவன் சிரத்தை சிந்தி வில்லையும் துணித்தான் வீரன் – கம்.யுத்2:18 199/4
மேலவன் துரத்தலோடும் விசும்பின் நின்று இரிந்து வெய்தின் – கம்.யுத்3:21 27/3
தேர் ஒத்தன விடை மேலவன் சிரிப்பு ஒத்தன உலகின் – கம்.யுத்3:27 114/3
வில்லாளர் ஆனார்க்கு எல்லாம் மேலவன் விளிதலோடும் – கம்.யுத்3:28 56/1

மேல்


மேலவால் (1)

மேரு மானும் மெய்யர் நின்ற வேலை ஏழின் மேலவால்
வாரும் வாரும் என்று அழைக்கும் மானிடற்கு இ மண்ணிடை – கம்.யுத்3:31 75/2,3

மேல்


மேலவும் (1)

மெல் அடி மேலவும் சிலம்பே நல்லோர் – குறு 7/2

மேல்


மேலன் (1)

வெவ்விய தாயின் தீய விதியினின் மேலன் போலாம் – கம்.அயோ:5 19/2

மேல்


மேலன (13)

பாம்பு தொடி பாம்பு முடி மேலன
பாம்பு பூண் பாம்பு தலை மேலது – பரி 4/44,45
மண் மேலன மலை மேலன மழை மேலன மதி தோய் – கம்.ஆரண்:7 91/1
மண் மேலன மலை மேலன மழை மேலன மதி தோய் – கம்.ஆரண்:7 91/1
மண் மேலன மலை மேலன மழை மேலன மதி தோய் – கம்.ஆரண்:7 91/1
விண் மேலன நெடு வேலையின் மேல் கீழன மிடலோர் – கம்.ஆரண்:7 91/2
புண் மேலன குருதி பொழி திரை ஆறுகள் பொங்க – கம்.ஆரண்:7 91/3
வாள் உடை தட கைய வாசி மேலன – கம்.யுத்2:18 113/4
எய்வன எனை பல இரத மேலன – கம்.யுத்2:18 114/4
கொலை மத கரியன குதிரை மேலன
வல மணி தேரன ஆளின் மேலன – கம்.யுத்2:19 48/1,2
வல மணி தேரன ஆளின் மேலன
சிலைகளின் குடுமிய சிரத்தின் மேலன – கம்.யுத்2:19 48/2,3
சிலைகளின் குடுமிய சிரத்தின் மேலன
மலைகளின் பெரியன குரங்கு வாவுவ – கம்.யுத்2:19 48/3,4
வாம பெரும் தோள் மேலன வதனத்தன வயிர – கம்.யுத்3:27 115/2
துன்று நெடு வாளி மழை மாரியினும் மேலன துரந்து விரைவின் – கம்.யுத்3:31 153/3

மேல்


மேலனவும் (1)

மீண்டனவும் மேலனவும் விட்டு விரி தட்டில் – கம்.யுத்4:36 9/2

மேல்


மேலா (4)

நிவந்தது நீத்தம் கரை மேலா நீத்தம் – பரி 12/34
பூ இயல் அமளி மேலா பொய் உறக்கு உறங்குவானை – கம்.சுந்:2 211/2
உம்பர் மந்திரிக்கும் மேலா ஒரு முழம் உயர்ந்த ஞான – கம்.யுத்1:9 80/3
மறம் கிளர் செருவில் வென்று வாழ்ந்திலை மண்ணின் மேலா
இறங்கினை இன்று-காறும் இளமையும் வறிதே ஏக – கம்.யுத்2:16 143/1,2

மேல்


மேலாக (1)

அண்டமும் கீழ் மேலாக ஆகியது அதனை அண்ணல் – கம்.யுத்3:31 224/3

மேல்


மேலாகிய (1)

மேலாகிய தேவரும் வேண்டும் எனா – கம்.யுத்2:18 57/2

மேல்


மேலாம் (3)

பார்வை போர் கண்டாயும் போறி நின் தோள் மேலாம்
ஈரம் ஆய்விட்டன புண் – கலி 95/17,18
வேத்தவை கீழ் உளோர்கள் கீழ்மையே விளைத்தார் மேலாம்
சீர்த்தவர் செய்ய தக்க கருமமே செய்தார் என்ன – கம்.யுத்3:25 9/3,4
வீர நாடு உற்றாயோ விரிஞ்சனாம் யாவர்க்கும் மேலாம் முன்பன் – கம்.யுத்4:38 8/1

மேல்


மேலாய் (5)

தோள் மேலாய் என நின்னை மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/15
தரை மேலாய் உறு தன்மை ஈது என – கம்.கிட்:8 8/2
மிடல் படைத்து ஒருவனாய் அமரர் கோன் விடையதா வெரிநின் மேலாய்
உடல் படைத்து அவுணர் ஆயினர் எலாம் மடிய வாள் உருவினானும் – கம்.யுத்1:2 83/1,2
செல்லுதி சேது என்று ஒன்று இயற்றி என் சிரத்தின் மேலாய் – கம்.யுத்1:7 21/4
வென்றவர் தோற்பர் தோற்றோர் வெல்குவர் எவர்க்கும் மேலாய்
நின்றவர் தாழ்வர் தாழ்ந்தோர் உயர்குவர் நெறியும் அஃதே – கம்.யுத்2:16 37/1,2

மேல்


மேலாய (1)

வென்றார் அன்றே வீரர்கள் ஆவார் மேலாய
தன் தாய் தந்தை தம்முன் எனும் தன்மையர் முன்னே – கம்.ஆரண்:15 27/2,3

மேல்


மேலார் (3)

விறலியரோடு நல் யாழ் செயிரியர் புரவி மேலார்
நறை செவி பெய்வது என்ன நைவள அமுத பாடல் – கம்.பால:14 60/2,3
தார் அணி புரவி மேலார் தலத்து உளார் கதித்த சொல்லார் – கம்.பால:14 67/3
உன்னினும் உலப்பு இலாதார் உவரியின் மணலின் மேலார்
பின் ஒரு பெயரும் இன்றி மாண்டனர் என்று சொன்ன – கம்.யுத்4:34 12/2,3

மேல்


மேலாள் (1)

ஆகத்தாள் அல்லள் மாயன் ஆயிரம் மௌலி மேலாள் – கம்.சுந்:14 34/4

மேல்


மேலான் (17)

மழலையும் பிறவும் தந்து வடித்ததை மலரின் மேலான்
இழை பொரும் இடையினாள்-தன் இன் சொற்கள் இயைய செய்தான் – கம்.கிட்:13 62/2,3
ஊழ் இரும் கதிர்களோடும் தோரணத்து உம்பர் மேலான்
சூழ் இரும் கதிர்கள் எல்லாம் தோற்றிட சுடரும் சோதி – கம்.சுந்:8 16/2,3
மொழியின் மற்று அவர்க்கு மேலான் முரண் தொழில் முருகன் அல்லன் – கம்.சுந்:10 20/3
பூவுளான் புணரி மேலான் பொருப்பினான் முதல்வர் ஆய – கம்.யுத்2:16 52/3
வாசவன் மலரின் மேலான் மழுவலான் மைந்தன் மற்று அ – கம்.யுத்2:17 21/1
சில்லி அம் தேரின் மேலான் அவன் அமர் செவ்விது அன்றால் – கம்.யுத்2:18 180/2
போர்மத்தன் என்பான் வந்தான் புகர் மத்த பூட்கை மேலான் – கம்.யுத்2:18 213/4
சேறலும் களிற்றின் மேலான் திண் திறல் அரக்கன் செவ்வே – கம்.யுத்2:18 218/1
ஐ_இருநூறு பூண்ட ஆழி அம் தேரின் மேலான் – கம்.யுத்2:18 227/4
வாங்கினான் மலரின் மேலான் வானக மணி நீர் கங்கை – கம்.யுத்2:19 186/1
மழை குரல் தேரின் மேலான் மாபெரும்பக்கன் மன்னோ – கம்.யுத்3:20 30/4
சிங்கன் வெம் கணையன் வில்லன் தார் அணி தேரின் மேலான்
எங்கு அடா போதி என்னா எய்தினன் எதிர் இலாத – கம்.யுத்3:21 36/2,3
மேயின சுற்ற தான் ஓர் கொற்ற பொன் தேரின் மேலான்
தூய பொன் சுடர்கள் எல்லாம் சுற்றுற நடுவண் தோன்றும் – கம்.யுத்3:22 10/2,3
ஆயிர கோடி யானை பெரும் பிணத்து அமளி மேலான்
காய் சினத்து அனுமன் என்னும் கடல் கடந்தானை கண்டான் – கம்.யுத்3:24 10/3,4
வன்னி நாட்டிய பொன் மௌலி வானவன் மலரின் மேலான்
கன்னி நாள் திருவை சேரும் கண்ணனும் ஆளும் காணி – கம்.யுத்3:24 58/1,2
தம்பியை தழுவி ஐயன் தாமரை தவிசின் மேலான்
வெம் படை தொடுக்கும் ஆயின் விலக்குமது அன்றி வீர – கம்.யுத்3:27 3/1,2
பாசமோ மலரின் மேலான் பெரும் படைக்கலமோ பண்டை – கம்.யுத்3:27 74/1

மேல்


மேலான (1)

மேதாவிகட்கு எல்லாம் மேலான மேன்மையான் – கம்.யுத்1:3 176/4

மேல்


மேலானான் (1)

மீளா-வகை புடை சுற்றிக்கொண்டது பற்றி கொண்டனன் மேலானான் – கம்.சுந்:10 36/4

மேல்


மேலானோர் (1)

வெறியர் அன்றோ குணங்களான் விரிஞ்சன் முதலாம் மேலானோர் – கம்.சுந்:4 111/4

மேல்


மேலிட்டு (1)

ஓரேன் யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு
ஆஅ ஒல் என கூவுவேன்-கொல் – குறு 28/2,3

மேல்


மேலிட (1)

வேதனை செய் காம விடம் மேலிட மெலிந்தாய் – கம்.ஆரண்:11 26/1

மேல்


மேலிடை (1)

மேலிடை மலையினை வாங்கி விண் தொடும் – கம்.யுத்1:8 7/2

மேல்


மேலின் (2)

மேலின் மேல் நின்ற-காறும் சென்ற கூலத்தன் விண்டு – கம்.சுந்:1 32/2
தேரின் மேலின் நின்று இரவி தன் பெரும் பதம் செலுத்தும் – கம்.யுத்1:3 6/2

மேல்


மேலினரோ (3)

விண் மேலினரோ நெடு வெற்பின் முகட்டினாரோ – கம்.கிட்:7 51/1
மண் மேலினரோ புற மாதிர வீதியாரோ – கம்.கிட்:7 51/2
கண் மேலினரோ என யாவரும் காண் நின்றார் – கம்.கிட்:7 51/3

மேல்


மேலினன் (1)

போர் மேலினன் வாசி எனும் பொறியான் – கம்.யுத்3:20 94/4

மேல்


மேலினனோ (5)

கார் மேலினனோ கடல் மேலினனோ – கம்.யுத்3:20 94/1
கார் மேலினனோ கடல் மேலினனோ
பார் மேலினனோ பகல் மேலினனோ – கம்.யுத்3:20 94/1,2
பார் மேலினனோ பகல் மேலினனோ – கம்.யுத்3:20 94/2
பார் மேலினனோ பகல் மேலினனோ
யார் மேலினனோ இன என்று அறியாம் – கம்.யுத்3:20 94/2,3
யார் மேலினனோ இன என்று அறியாம் – கம்.யுத்3:20 94/3

மேல்


மேலினில் (1)

சொரிந்தான் உயர் நெடு மாருதி தோள் மேலினில் தோன்ற – கம்.யுத்3:27 120/4

மேல்


மேலும் (62)

நீர் நாப்பண்ணும் நிலத்தின் மேலும்
ஏமாப்ப இனிது துஞ்சி – பட் 194,195
கீழும் மேலும் கார் வாய்த்து எதிரி – மலை 142
கீழும் மேலும் காப்போர் நீத்த – நற் 182/8
நல்லாய் கேள் உக்கத்து மேலும் நடு உயர்ந்து வாள் வாய – கலி 94/17
கீழும் மேலும் எஞ்சாமை பல காய்த்து – புறம் 120/8
மேலும் நிலத்தும் மெழுகியதோ விளைக்கும் இருளாய் விளைந்ததுவே – கம்.பால:10 67/4
காதல் என்-தன் உயிர் மேலும் இ கரியோன்-பால் உண்டால் – கம்.பால:12 31/3
கோடி மேலும் நிதியம் கொடுத்தனன் – கம்.அயோ:11 5/4
மெய் வினை தவமே அன்றி மேலும் ஒன்று உளதோ கீழோர் – கம்.அயோ:13 61/2
கிடைத்தனர் அரக்கர்கள் கீழும் மேலும் மொய்த்து – கம்.ஆரண்:7 109/3
மா சிச்சிரல் பாய்ந்து என மார்பினும் தோள்கள் மேலும்
ஓச்சி சிறகால் புடைத்தான் உலையா விழுந்து – கம்.ஆரண்:13 40/1,2
மாட்டான் மாண்டான் என்றலின் மேலும் வசை உண்டோ – கம்.ஆரண்:15 32/4
மீன் உயர் வேலை மேலும் பெரிது இது விளைந்தது என்றான் – கம்.கிட்:11 78/4
தூவின கீழும் மேலும் தூர்த்தன சுருதி அன்ன – கம்.சுந்:1 19/3
விரிந்தது வெண் நிலா மேலும் கீழுமே – கம்.சுந்:2 53/4
விண்டன கண்கள் கீண்டு வெடித்தன கீழும் மேலும்
கொண்டது ஓர் உருவம் மாயோன் குறளினும் குறுக நின்றான் – கம்.சுந்:2 216/2,3
விஞ்சை உலகத்தினும் இயக்கர் மலை மேலும்
துஞ்சுதல் இல் வானவர் துறக்க நகரத்தும் – கம்.சுந்:6 14/1,2
கிளர்ந்தது ககன முட்டை கிழிந்தது கீழும் மேலும் – கம்.யுத்1:3 130/4
தலையின் மேலும் ஒர் சேது தருவ போன்ம் – கம்.யுத்1:8 48/4
மேலும் ஒன்று உரைத்தார் அன்னான் விரிஞ்சன் ஆம் இனிமேல் என்றார் – கம்.யுத்1:9 75/4
மெலிந்த தோள்கள் வட மேருவின் மேலும்
வலிந்து செல்ல மிசை செல்லும் மனத்தான் – கம்.யுத்1:11 2/3,4
தீங்கினன் சிரத்தின் மேலும் உயிரினும் சீரிது அம்மா – கம்.யுத்1:12 44/3
வெயில் கடந்திலாத காவல் மேருவின் மேலும் நீண்ட – கம்.யுத்1:14 14/3
நெற்றி மேலும் நெடும் கரத்து எற்றலும் – கம்.யுத்2:15 78/3
கண்டம் ஆயிரத்தின் மேலும் உள என கண்டம் கண்டான் – கம்.யுத்2:15 130/2
கையினும் தோளின் மேலும் மார்பினும் கரக்க வாளி – கம்.யுத்2:15 136/3
கட்டு அமை தேரின் மேலும் களி நெடும் களிற்றின் மேலும் – கம்.யுத்2:15 144/1
கட்டு அமை தேரின் மேலும் களி நெடும் களிற்றின் மேலும்
விட்டு எழு புரவி மேலும் வெள் எயிற்று அரக்கர் மேலும் – கம்.யுத்2:15 144/1,2
விட்டு எழு புரவி மேலும் வெள் எயிற்று அரக்கர் மேலும் – கம்.யுத்2:15 144/2
விட்டு எழு புரவி மேலும் வெள் எயிற்று அரக்கர் மேலும்
முட்டிய மழையின் துள்ளி முறை இன்றி மொய்க்குமா போல் – கம்.யுத்2:15 144/2,3
ஆழி அம் கிரியின் மேலும் அரக்கர் ஆனவரை எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 8/3
இருமை மேலும் இயம்பினான் – கம்.யுத்2:16 119/4
வென்றி அம் பெரும் சேனை ஓர் பாதியின் மேலும்
அன்று தேய்ந்தது என்று உரைத்தலும் அமரர் கண்டு உவப்ப – கம்.யுத்2:16 203/2,3
உற்றது ஒன்று இயற்றுவீர் என்று உந்தினேன் உந்தை மேலும்
வெற்றியர் தம்மை செல்ல சொல்லினென் விரைவின் என்றான் – கம்.யுத்2:17 28/3,4
கூறுகூறாக்கி அம்பால் கோடியின் மேலும் கொன்றான் – கம்.யுத்2:18 193/4
அடி ஆயிர கோடியின் மேலும் அடித்தார் – கம்.யுத்2:18 242/1
எண் மேலும் நிமிர்ந்துளர் ஈருள் தயங்க – கம்.யுத்2:18 253/3
நாம கடல் பல்_இயம் நாற்கடல் மேலும் ஆர்ப்ப – கம்.யுத்2:19 25/4
இறந்தன கிடந்த வெள்ளம் எழுபதின் பாதி மேலும்
பறந்தலை முழுதும் பட்ட வஞ்சகர் படிவம் மூட – கம்.யுத்2:19 98/2,3
அத்தனை வீரர் மேலும் ஆண்தகை அனுமன் மேலும் – கம்.யுத்2:19 181/1
அத்தனை வீரர் மேலும் ஆண்தகை அனுமன் மேலும்
எத்தனை கோடி வாளி மழை என எய்யாநின்ற – கம்.யுத்2:19 181/1,2
ஆயிர கோடி மேலும் அம்பு தன் ஆகத்தூடு – கம்.யுத்2:19 198/1
பாசமும் இற்றது பாதியின் மேலும்
நாசமும் உற்றது நம்பி நடந்தாய் – கம்.யுத்3:20 12/1,2
ஆயிரம்_கோடி மேலும் அவிந்தன கவிகள் ஐயன் – கம்.யுத்3:21 25/3
சொரிந்தன பகழி மாரி தோளினும் மார்பின் மேலும்
தெரிந்தன அசனி போல தெறு பொறி பிதிர்வ திக்கின் – கம்.யுத்3:22 129/1,2
கிட்டினார் கிடைத்தார் வீசி புடைத்தனர் கீழும் மேலும்
கட்டினார் காத்தார் ஒன்றும் காண்கிலார் இறவு கண்ணுற்று – கம்.யுத்3:22 133/2,3
புரிந்த தன்மை வென்றி மேலும் நன்று மாலி பொய்க்குமோ – கம்.யுத்3:31 73/4
ஆளி மேலும் ஆளின் மேலும் ஆனை மேலும் ஆடல் மா – கம்.யுத்3:31 80/1
ஆளி மேலும் ஆளின் மேலும் ஆனை மேலும் ஆடல் மா – கம்.யுத்3:31 80/1
ஆளி மேலும் ஆளின் மேலும் ஆனை மேலும் ஆடல் மா – கம்.யுத்3:31 80/1
மீளி மேலும் வீரர் மேலும் வீரர் தேரின் மீதினும் – கம்.யுத்3:31 80/2
மீளி மேலும் வீரர் மேலும் வீரர் தேரின் மீதினும் – கம்.யுத்3:31 80/2
வாளி மேலும் வில்லின் மேலும் மண்ணின்-மேல் வளர்ந்த மா – கம்.யுத்3:31 80/3
வாளி மேலும் வில்லின் மேலும் மண்ணின்-மேல் வளர்ந்த மா – கம்.யுத்3:31 80/3
தூளி மேலும் ஏற ஏற வீரன் வாளி தூவினான் – கம்.யுத்3:31 80/4
மலை கோடியின் மேலும் மறிந்திடுமால் – கம்.யுத்3:31 205/4
கண்டத்தின் கீழும் மேலும் கபாலத்தும் கடக்கல் உற்ற – கம்.யுத்3:31 222/1
மூண்டு எழு சேனை வெள்ளம் உலகு ஒரு மூன்றின் மேலும்
நீண்டு உள அதனை ஐய எங்ஙனம் நிமிர்ந்தது என்ன – கம்.யுத்4:32 52/1,2
விலங்களும் வேலையும் மேலும் கீழரும் – கம்.யுத்4:37 72/1
வேற்றவர் ஆர்த்தனர் மேலும் கீழுமாய் – கம்.யுத்4:37 79/3
நிலை மேலும் இனி உண்டோ நீர்-மேலை கோலம் எனும் நீர்மைத்து அன்றே – கம்.யுத்4:37 203/4
வெள் எருக்கம் சடை முடியான் வெற்பு எடுத்த திரு மேனி மேலும் கீழும் – கம்.யுத்4:38 23/1

மேல்


மேலுமே (1)

இடர்கள் தந்தனை வந்து இடர் மேலுமே – கம்.சுந்:12 32/4

மேல்


மேலுளர் (1)

பாதியின் மேலுளர் நாசி படைத்தார் – கம்.யுத்3:20 14/4

மேல்


மேலுறும் (1)

மேல கீழுற கீழன மேலுறும் வேலை – கம்.ஆரண்:13 75/4

மேல்


மேலே (5)

முன்னை தான் தன்னை ஓரா முழு பிணி அழுக்கின் மேலே
பின்னை தான் பெறுவது அம்மா நறவு உண்டு திகைக்கும் பித்தோ – கம்.கிட்:11 91/3,4
வாழ்நாள் அன்னாள் போவதின் மேலே வழி நின்றாள் – கம்.சுந்:2 73/2
வாங்கிய மணிகள் அன்னான் தலை மிசை மௌலி மேலே
ஓங்கிய அல்லவோ மற்று இனி அப்பால் உயர்ந்தது உண்டோ – கம்.யுத்1:12 44/1,2
பால் கொளும் புரவி எல்லாம் படுத்தினான் படியின் மேலே – கம்.யுத்3:27 180/4
வலி இதன் மேலே பெற்ற வரத்தினர் மாயம் வல்லோர் – கம்.யுத்3:31 53/1

மேல்


மேலேன் (1)

மா மேலேன் என்று மடல் புணையா நீந்துவேன் – கலி 139/15

மேல்


மேலை (23)

வென்றவர் உளரோ மேலை விதியினை என்று விம்மி – கம்.அயோ:6 8/3
வெள்ளி வெண் நிற பாற்கடல் மேலை_நாள் – கம்.அயோ:7 19/3
மேலை வேலையில் பாய்ந்தது மீண்ட நீர் வெள்ளம் – கம்.அயோ:9 37/4
வில் இறுத்தது இடை என மேலை_நாள் – கம்.ஆரண்:4 37/2
மேலை_நாள் உயிரொடும் பிறந்து தான் விளை – கம்.ஆரண்:6 1/3
விண்டனர் விலக்குதி என்ன மேலை_நாள் – கம்.ஆரண்:6 4/2
வேலை குரலை தவிர்க என்று விலக்கி மேலை
மாலை பிறை பிள்ளையை கூவுதிர் வல்லை என்றான் – கம்.ஆரண்:10 132/3,4
விண்ணகம் திரிய மேலை விரிஞ்சனும் திரிய வீரன் – கம்.ஆரண்:13 115/3
வெவ் வழி இராவணன் கொணர மேலை_நாள் – கம்.கிட்:6 2/2
புகழ் மேலை கிரி புக்க போழ்தினில் – கம்.கிட்:8 19/2
விண்ணிடை புரம் சுட வெகுண்ட மேலை_நாள் – கம்.கிட்:10 98/2
மெய் உறு கேண்மை ஆக்கி மேலை_நாள் விளைவது ஆன – கம்.கிட்:11 62/2
ஏம்பல் இனி மேலை விதியால் முடியும் என்றான் – கம்.கிட்:14 41/4
தேர் உடை நெடுந்தகையும் மேலை மலை சென்றான் – கம்.கிட்:14 71/4
மேலை விரிஞ்சன் வீயினும் வீயா மிகை நாளீர் – கம்.கிட்:17 9/1
ஏழ்_உலகின் மேலை வெளி-காறும் முகடு ஏறி – கம்.சுந்:2 60/2
வெல்லலாம் தரத்தனும் அல்லன் மேலை நாள் – கம்.சுந்:12 56/2
மேல் உயர் கயிலையை எடுத்த மேலை_நாள் – கம்.யுத்1:2 80/1
மாருதி மேலை வாயில் உழிஞை-மேல் வருவதானான் – கம்.யுத்1:13 5/2
பகுதியை ஒத்தான் வீரன் மேலை தன் பதமே ஒத்தான் – கம்.யுத்2:15 221/4
சிவன் உணர்ந்து அலரின் மேலை திசைமுகன் உணரும் தேவன் – கம்.யுத்2:16 110/2
மூவரையும் மேலை நாள் மூவா மருந்து உண்ட – கம்.யுத்2:17 90/3
விசும்பு போயினன் மாயையின் பெருமையான் மேலை
பசும் பொன் நாட்டவர் நாட்டமும் உள்ளமும் படரா – கம்.யுத்3:22 162/1,2

மேல்


மேலை_நாள் (8)

வெள்ளி வெண் நிற பாற்கடல் மேலை_நாள்
பள்ளி நீங்கிய பான்மையின் தோன்றினான் – கம்.அயோ:7 19/3,4
வில் இறுத்தது இடை என மேலை_நாள்
புல் இறுத்தது யாவும் புகன்று தன் – கம்.ஆரண்:4 37/2,3
மேலை_நாள் உயிரொடும் பிறந்து தான் விளை – கம்.ஆரண்:6 1/3
விண்டனர் விலக்குதி என்ன மேலை_நாள்
அண்டசத்து அரும் துயில் துறந்த ஐயனை – கம்.ஆரண்:6 4/2,3
வெவ் வழி இராவணன் கொணர மேலை_நாள்
செ வழி நோக்கி நின் தேவியே-கொலாம் – கம்.கிட்:6 2/2,3
விண்ணிடை புரம் சுட வெகுண்ட மேலை_நாள்
எண்ணிய சூழ்ச்சியும் ஈட்டி கொண்டவும் – கம்.கிட்:10 98/2,3
மெய் உறு கேண்மை ஆக்கி மேலை_நாள் விளைவது ஆன – கம்.கிட்:11 62/2
மேல் உயர் கயிலையை எடுத்த மேலை_நாள்
நாலு தோள் நந்திதான் நவின்ற சாபத்தால் – கம்.யுத்1:2 80/1,2

மேல்


மேலையான் (1)

கேள் கொள் மேலையான் கிளத்திய பொருள் எலாம் கேட்டான் – கம்.யுத்1:5 69/1

மேல்


மேலையோர் (1)

கெடுத்து மேலையோர் கிளத்து நீதியால் – கம்.கிட்:3 56/2

மேல்


மேலொடு (3)

வேந்தன் ஒளி அன்றியும் மேலொடு கீழ் விரித்தான் – கம்.ஆரண்:10 157/2
வென்றது அ சுடர் மேலொடு கீழ் உற மெய்யால் – கம்.சுந்:5 79/4
விட்டான் உலகு யாவையும் மேலொடு கீழ் – கம்.யுத்2:18 72/1

மேல்


மேலோய் (5)

கல்வி கரை உற்ற முனி கௌசிகனை மேலோய்
வல்லி பொரு சிற்றிடை மடந்தை மண நாள் ஆம் – கம்.பால:22 40/2,3
வெம் கதம் இல்லவள் பின்னரும் மேலோய்
இங்கு நறும் புனல் நாடுதி என்னின் – கம்.ஆரண்:14 55/1,2
வேறி யான் இனி ஒன்றும் விளம்பலென் மேலோய்
கூறுகின்றன முன் குறி உற்றன கோமாற்கு – கம்.சுந்:5 76/2,3
புன் தவர் இருவர் போரை புகழ்தியோ புகழ்க்கு மேலோய் – கம்.யுத்2:16 37/4
மீன் அலர் வேலை பட்டது உணர்ந்திலை போலும் மேலோய் – கம்.யுத்3:31 48/4

மேல்


மேலோர் (19)

கோலோர் கொன்று மேலோர் வீசி – மது 381
மேலோர் உறையுளும் வேண்டுநர் யாஅர் – பரி 17/8
மேலோர் இயங்குதலால் வீழ் மணி நீலம் செறு உழக்கும் அரோ – பரி 17/41
மேலோர்_உலகம் எய்தினன் ஆகலின் – புறம் 229/22
மேலோர்_உலகம் எய்தினன் எனாஅ – புறம் 240/6
வெள்ளியை ஆதல் விளம்பினை மேலோர்
வள்ளியர் ஆகில் வழங்குவது அல்லால் – கம்.பால:8 19/1,2
மண் கல திகிரி போல வாளியின் வருவ மேலோர்
நட்பினின் இடையறாவாய் ஞானிகள் உணர்வின் ஒன்றாய் – கம்.பால:10 12/2,3
நூல் உற நோக்கி தெய்வம் நுனித்து அறம் குணித்த மேலோர்
சீலமும் புகழ்க்கு வேண்டும் செய்கையும் தெரிந்துகொண்டு – கம்.அயோ:1 7/2,3
வெயில் முறை குல கதிரவன் முதலிய மேலோர்
உயிர் முதல் பொருள் திறம்பினும் உரை திறம்பாதோர் – கம்.அயோ:2 71/1,2
இரு வினை துறந்த மேலோர் அல்லர்-கொல் இவர் என்று எண்ணி – கம்.ஆரண்:12 63/1
வீடு அவன் எய்தும் வேலை விரிஞ்சனே முதல மேலோர்
ஆடவர்க்கு அரசனோடு தம்பியும் அழுது சோர – கம்.ஆரண்:13 129/1,2
போர் நிழல் பரப்பும் மேலோர் புகழ் என உலகம் புக்கு – கம்.கிட்:17 27/2
ஆரிடை தோலார் மேலோர் அறிவிடை நோக்கின் அம்மா – கம்.யுத்1:8 23/4
விண் பெற்றாய் எனினும் நன்றால் வேந்தராய் உயர்ந்த மேலோர்
எண் பெற்றாய் பழியும் பெற்றாய் இது நின்னால் பெற்றது அன்றால் – கம்.யுத்2:17 39/2,3
விலங்கல் அன்ன வான் பெரும் பிண குப்பையின் மேலோர்
அலங்கல் ஓதியர் அரும் துணை பிரிந்து நின்று அயரும் – கம்.யுத்3:20 64/2,3
விண் ஆர்த்தது மண் ஆர்த்தது மேலோர் மணி முரசின் – கம்.யுத்3:27 159/1
செம்மையில் பொருந்தி மேலோர் ஒழுக்கினோடு அறத்தை தேறும் – கம்.யுத்3:27 175/3
தலத்து இயல்பு அன்று மேலோர் தருமமேல் அதுவும் அன்று – கம்.யுத்3:29 59/2
நூல் இயல் தரும நீதி நுனித்து அறம் குணித்த மேலோர்
போல் இயல் தபனன் மைந்தன் உறைதரும் புரம் ஈது என்றான் – கம்.யுத்4:41 26/3,4

மேல்


மேலோர்_உலகம் (2)

மேலோர்_உலகம் எய்தினன் ஆகலின் – புறம் 229/22
மேலோர்_உலகம் எய்தினன் எனாஅ – புறம் 240/6

மேல்


மேலோன் (3)

நிறப்படைக்கு ஒல்கா யானை மேலோன்
குறும்பர்க்கு எறியும் ஏவல் தண்ணுமை – புறம் 293/1,2
வேத வித்து ஆய மேலோன் மைந்தன் நீ விரதம் பூண்டாய் – கம்.பால:24 36/2
பனி மலர் தவிசின் மேலோன் பார்ப்பன குலத்துக்கு எல்லாம் – கம்.யுத்3:27 167/1

மேல்


மேவ (10)

வில்லின் கடை மகரம் மேவ பாம்பு ஒல்லை – பரி 11/9
வையை தேம் மேவ வழுவழுப்பு-உற்று என – பரி 24/62
மேவ_அரும் உணர்வு முடிவு இலாமையினால் வேதமும் ஒக்கும் விண் புகலால் – கம்.பால:3 8/1
மேவ_அரும் சுடர் ஒளி விளங்கும் மார்பின் நூல் – கம்.பால:23 60/1
மேவ_அரும் பகை எனக்கு ஆக மேல்வரின் – கம்.ஆரண்:14 87/2
மேவ அரும் தரும துறை மேவினார் – கம்.கிட்:7 120/1
வில் கூடு நுதல் திரு நின்னிடை மேவ ஏவி – கம்.சுந்:4 94/2
வீழ்ந்தனள் அரக்கன் தாள்-மேல் மென்மை தோள் நிலத்தை மேவ
போழ்ந்தனள் பெரும் பாம்பு என்ன புரண்டனள் பொருமி பொங்கி – கம்.யுத்2:18 266/1,2
மேவாத இன்பம் அவை மேவி மேவ நெடு வீடு காட்டு அம் முடியாய் – கம்.யுத்2:19 251/3
சினத்தொடும் கொற்றம் முற்ற இந்திரன் செல்வம் மேவ
நினைத்தது முடித்து நின்றேன் நேர் இழை ஒருத்தி நீரால் – கம்.யுத்3:29 39/1,2

மேல்


மேவ_அரும் (3)

மேவ_அரும் உணர்வு முடிவு இலாமையினால் வேதமும் ஒக்கும் விண் புகலால் – கம்.பால:3 8/1
மேவ_அரும் சுடர் ஒளி விளங்கும் மார்பின் நூல் – கம்.பால:23 60/1
மேவ_அரும் பகை எனக்கு ஆக மேல்வரின் – கம்.ஆரண்:14 87/2

மேல்


மேவந்தவள் (1)

கணி மேவந்தவள் அல்குல் அம் வரியே – புறம் 344/9

மேல்


மேவர (11)

யாவதும் அறியா இயல்பினர் மேவர
துனி இல் காட்சி முனிவர் முன் புக – திரு 136,137
கொழும் கொம்பு கொழுதி நீர் நனை மேவர
நெடும் தொடர் குவளை வடிம்பு உற அடைச்சி – மது 587,588
மெல்லிய இனிய மேவர கிளந்து எம் – குறி 138
மெய் உற இருந்து மேவர நுவல – நற் 243/8
மெல்லிய ஆகலின் மேவர திரண்டு – குறு 357/3
மெல் இணர் பூ கொடி மேவர நுடங்க – பரி 22/43
ஆனாது அகவும் பொழுதினான் மேவர
நான்மாடக்கூடல் மகளிரும் மைந்தரும் – கலி 92/64,65
மேவர தோன்றும் யாஅ உயர் நனம் தலை – அகம் 65/13
ஈதல் இன்பம் வெஃகி மேவர
செய்பொருள் திறவர் ஆகி புல் இலை – அகம் 69/5,6
தூ உடை பொலிந்து மேவர துவன்றி – அகம் 136/15
பெரும் தோள் தாலம் பூசல் மேவர
வருந்தா யாணர்த்து நந்தும்-கொல்லோ – புறம் 120/15,16

மேல்


மேவரு (5)

ஆர்வலர் ஏத்த மேவரு நிலையினும் – திரு 221
மெல்லிய இனிய மேவரு தகுந – குறு 306/1
மேவரு சுற்றமோடு உண்டு இனிது நுகரும் – பதி 48/16
மேவரு முதுமொழி விழு தவ முதல்வரும் – பரி 8/9
மெய்யின் தீரா மேவரு காமமொடு – அகம் 28/1

மேல்


மேவரும் (6)

வில் நவில் தட கை மேவரும் பெரும் பூண் – மலை 63
மேவரும் மாதோ இவள் நலனே தெய்யோ – ஐங் 238/5
மிக்கு ஒளிர் தாழ் சடை மேவரும் பிறை நுதல் – கலி 104/11
வெய்து ஆகிய கானிடை மேவரும் நீர் – கம்.ஆரண்:14 62/1
மேவரும் இயக்கரும் விஞ்சை வேந்தரும் – கம்.சுந்:2 48/2
மேவரும் கவசம் இட்டு இறுக்கி வீக்கினன் – கம்.யுத்2:15 111/2

மேல்


மேவல் (14)

வியன் மேவல் விழு செல்வத்து – மது 120
செய்ம்ம் மேவல் சிறு கண் பன்றி – நற் 98/2
வான் அர_மகளிர்க்கு மேவல் ஆகும் – நற் 356/4
செய்த மேவல் அமர்ந்த சுற்றமோடு – பதி 15/28
ஊசல் மேவல் சே இழை மகளிர் – பதி 43/2
வென்றி மேவல் உரு கெழு சிறப்பின் – பதி 43/24
மேவல் சான்றன எல்லாம் – பரி 4/35
புரி மலர் துழாஅய் மேவல் மார்பினோய் – பரி 13/61
மேவல் தண்டா மகிழ் நோக்கு உண்கண் – அகம் 29/8
அலர் வினை மேவல் அம்பல் பெண்டிர் – அகம் 203/3
பெரும் துனி மேவல் நல்கூர் குறு_மகள் – அகம் 229/10
பெரு நீர் மேவல் தண்ணடை எருமை – புறம் 297/1
மேயினென் விதியே நல்கின் மேவல் ஆகாது என் என்றான் – கம்.கிட்:3 23/4
வெவ் வழி அரக்கர் ஊர் மேவல் மேயினான் – கம்.சுந்:2 59/4

மேல்


மேவல (1)

அழுதல் மேவல ஆகி – அகம் 11/14

மேல்


மேவலம் (1)

பண்ணல் மேவலம் ஆகி அரிது உற்று – நற் 377/4

மேல்


மேவலர் (6)

மென் மொழி மேவலர் இன் நரம்பு உளர – திரு 142
கிளி கடி மேவலர் புறவு-தொறும் நுவல – பதி 78/6
கலி மகிழ் மேவலர் இரவலர்க்கு ஈயும் – பதி 81/23
கௌவை மேவலர் ஆகி இ ஊர் – அகம் 95/11
மேவலர் கிடைக்கின் இதன் மேல் இனியது உண்டோ – கம்.ஆரண்:11 29/2
வெண் கோடு இற்றன மேவலர் செய்யும் – கம்.யுத்1:3 98/1

மேல்


மேவலன் (3)

புதுவோர் மேவலன் ஆகலின் – ஐங் 17/3
இகல் வினை மேவலன் தண்டாது வீசும் – பதி 60/2
வதுவை மேவலன் ஆகலின் அது புலந்து – அகம் 206/12

மேல்


மேவலாம் (1)

மேவலாம் தகைமைத்து அல்லால் வேழ வில் தட கை வீரற்கு – கம்.பால:18 15/1

மேல்


மேவலார் (1)

வினைய வார் குழல் திருவை மேவலார்
புனையும் நோயினார் கடிது போயினார் – கம்.கிட்:15 23/3,4

மேல்


மேவலால் (2)

ஒண்மை இல்லை பல் கேள்வி மேவலால் – கம்.பால:2 53/4
மிடைந்தவர் உலப்பு இலர் தவத்தை மேவலால்
மடந்தை நின் சேவடி வந்து நோக்கினேன் – கம்.சுந்:4 23/3,4

மேல்


மேவலின் (1)

அவண் உறை மேவலின் அமைவது-கொல்லோ – ஐங் 295/2

மேல்


மேவலை (3)

அ வினை மேவலை ஆகலின் – பதி 19/10
இகல் வினை மேவலை ஆகலின் பகைவரும் – பதி 43/29
கொள்ளை மேவலை ஆகலின் நல்ல – புறம் 7/9

மேல்


மேவலைப்பட்ட (1)

இன் சொல் மேவலைப்பட்ட என் நெஞ்சு உண – நற் 204/5

மேல்


மேவலொடு (1)

அடு புகழ் மேவலொடு கண்படை இலனே – அகம் 214/7

மேல்


மேவவும் (1)

வேந்தன் வீயவும் யாய் துயர் மேவவும்
ஏந்தல் எம்பி வருந்தவும் என் நகர் – கம்.ஆரண்:3 18/1,2

மேல்


மேவற்று (1)

கொலை வினை மேவற்று தானை தானே – பதி 60/1

மேல்


மேவன (1)

மேவன செய்யும் தன் புதல்வன் தாய்க்கே – குறு 8/6

மேல்


மேவா (1)

மேவினும் மேவா_கடையும் அஃது எல்லாம் – கலி 62/3

மேல்


மேவா_கடையும் (1)

மேவினும் மேவா_கடையும் அஃது எல்லாம் – கலி 62/3

மேல்


மேவாத (1)

மேவாத இன்பம் அவை மேவி மேவ நெடு வீடு காட்டு அம் முடியாய் – கம்.யுத்2:19 251/3

மேல்


மேவாதவர் (2)

மேவாதவர் இல்லை மேவினரும் இல்லை வெளியோடு இருள் இல்லை மேல் கீழும் இல்லை – கம்.ஆரண்:2 28/1
மேவாதவர் இல்லை விசும்பு உறைவோர் – கம்.யுத்3:27 28/4

மேல்


மேவாய் (1)

மற்று அவன் மேஎ-வழி மேவாய் நெஞ்சே – கலி 47/24

மேல்


மேவார் (5)

நோ இனி வாழிய நெஞ்சே மேவார்
ஆர் அரண் கடந்த மாரி வண் மகிழ் – நற் 190/1,2
மேவார் விடுத்தந்த கூந்தல் குதிரையை – கலி 103/53
மெலிவு இன்றி மேற்சென்று மேவார் நாடு இடம்பட – கலி 104/2
வாய் வாள் எவ்வி ஏவல் மேவார்
நெடு மிடல் சாய்த்த பசும் பூண் பொருந்தலர் – அகம் 266/11,12
ஏவல் இளையர் தலைவன் மேவார்
அரும் குறும்பு எறிந்த ஆற்றலொடு பருந்து பட – அகம் 342/7,8

மேல்


மேவாள் (1)

பாலும் உண்ணாள் பந்துடன் மேவாள்
விளையாடு ஆயமொடு அயர்வோள் இனியே – குறு 396/1,2

மேல்


மேவி (14)

இன் நகை மேவி நாம் ஆடிய பொழிலே – நற் 187/10
மேவி பரந்து விரைந்து வினை நந்த – பரி 6/9
மேவி மென் மலராள் நில_மாது எனும் – கம்.அயோ:2 7/1
மேவி நிலத்தில் இருக்கும் நிற்கும் வீழும் – கம்.அயோ:3 18/1
அன்ன சாபம் மேவி நான் – கம்.ஆரண்:1 65/1
முரஞ்சினில் மேவி முயங்குவென் என்று – கம்.ஆரண்:14 42/3
விண் உற நிவந்த சோதி வெள்ளிய குன்றம் மேவி
கண்ணுற நோக்கலுற்றார் களி உற கனிந்த காமர் – கம்.கிட்:15 26/1,2
விரிந்து நீர் எண் திசை மேவி நாடினீர் – கம்.கிட்:16 2/1
வெளித்து வைகுதல் அரிது என அவர் உரு மேவி
ஒளித்து வாழ்கின்ற தருமம் அன்னான்-தனை உற்றான் – கம்.சுந்:2 134/3,4
மேவாத இன்பம் அவை மேவி மேவ நெடு வீடு காட்டு அம் முடியாய் – கம்.யுத்2:19 251/3
வினையம் எண்ணினன் இந்திர வேடத்தை மேவி
துனை வலத்து அயிராவத களிற்றின்-மேல் தோன்றி – கம்.யுத்3:22 163/2,3
மேவி கனல் முன் மிதிலை பதி என் – கம்.யுத்3:23 14/1
வேய் படைத்துடைய கானம் விண்ணவர் தவத்தின் மேவி
தோய் படை தொழிலால் யார்க்கும் துயர் துடைத்தானை நோக்கி – கம்.யுத்3:31 228/2,3
மேவி அம் படை கடலிடை குடரொடு மிதந்த – கம்.யுத்4:32 9/4

மேல்


மேவிய (15)

இதுவே மடந்தை நாம் மேவிய பொழுதே – ஐங் 415/1
அவ்வவை மேவிய வேறு_வேறு பெயரோய் – பரி 4/69
நடை மடம் மேவிய நாண் அணிந்தோரும் – பரி 23/41
நல் தார் அகலத்துக்கு ஓர் சார மேவிய
நெட்டு இரும் கூந்தல் கடவுளர் எல்லார்க்கும் – கலி 93/34,35
விரை செறி கமல மென் பொருட்டில் மேவிய
வர சரோருகன் மகன் மனத்தில் எண்ணினான் – கம்.பால:5 5/3,4
வேத பாரனும் மேவிய மண்டபம் – கம்.பால:21 41/3
அழித்து மேவிய அரம்பையர் அறல் புரை கூந்தல் – கம்.அயோ:10 21/3
மேவிய பகை இருள் அவுணர் வீந்து உக – கம்.அயோ:10 38/2
வேத வேள்வி விதிமுறை மேவிய
சீதை என்-வயின் தீர்ந்தனளோ எனும் – கம்.ஆரண்:14 15/2,3
மேவிய காரணம் வேறு இலை என்பான் – கம்.ஆரண்:14 50/2
கலன் கழித்தனள் இது கற்பு மேவிய
பொலன் குழை தெரிவையர் புரிந்துளோர்கள் யார் – கம்.கிட்:6 20/3,4
தேறாது உறு கொலை மேவிய திசை யானையின் திரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 117/4
கோலின் மேவிய கூற்றினால் குமுதனும் குறைந்தான் – கம்.யுத்3:22 172/4
உற மேவிய காதல் உனக்கு உடையார் – கம்.யுத்3:23 10/1
மேல் திசை வாயிலை மேவிய வெம் கண் – கம்.யுத்3:26 28/1

மேல்


மேவியான் (1)

தனையனும் தந்தை சார்விடம் மேவியான் – கம்.அயோ:11 38/4

மேல்


மேவின (2)

மெய்யன வழங்கல் யாவும் மேவின வெஃகல் இன்மை – கம்.கிட்:9 11/3
மேவின வில் தொழில் வீரன் இராமன் – கம்.யுத்3:26 25/2

மேல்


மேவினம் (2)

இவளின் மேவினம் ஆகி குவளை – குறு 270/6
மேவினம் பிரிதல் ஆற்றேம் வீர நீ விதியின் எம்மை – கம்.பால:8 3/1

மேல்


மேவினர் (3)

மேய செல்வரை மேவினர் மெய் நெறி – கம்.கிட்:15 37/2
மேல் திண் வாயிலில் மேவினர் வீடினார் – கம்.யுத்2:15 81/3
வினயம் மேவினர் இனிதின் அங்கு இருந்தது ஒர் வேலை – கம்.யுத்3:30 33/2

மேல்


மேவினரும் (1)

மேவாதவர் இல்லை மேவினரும் இல்லை வெளியோடு இருள் இல்லை மேல் கீழும் இல்லை – கம்.ஆரண்:2 28/1

மேல்


மேவினளால் (1)

வெற்றி சிலை வீரனை மேவினளால் – கம்.ஆரண்:11 48/4

மேல்


மேவினன் (3)

மேவேம் என்பாரையும் மேவினன் கைப்பற்றும் – கலி 62/2
மேவினன் உலகு உடை வேந்தர்-தம் வேந்தன் – கம்.பால:5 120/4
வில் ஆர் தோளான் மேவினன் வெம் கானகம் என்ன – கம்.அயோ:11 80/1

மேல்


மேவினாய் (2)

ஆய்வு அரும் புலத்து அறிவு மேவினாய் – கம்.அயோ:14 106/4
மெய் வானோர் திரு நாடு மேவினாய்
ஐயா நீ எனது ஆவி என்பதும் – கம்.கிட்:8 9/2,3

மேல்


மேவினார் (6)

விசிட்டனும் வேத்தவை பொலிய மேவினார் – கம்.பால:5 74/4
மேவினார் பிரிந்தார் அந்த வீங்கு நீர் – கம்.பால:18 31/1
விரி திரை புனல் கங்கையை மேவினார் – கம்.அயோ:7 9/4
மேவ அரும் தரும துறை மேவினார்
ஏவரும் பவத்தால் இழிந்தோர்களும் – கம்.கிட்:7 120/1,2
விதங்களால் நெடும் பில வழியில் மேவினார் – கம்.கிட்:14 23/4
சுற்றும் மேவினார் தொழுது வாழ்த்தினார் – கம்.யுத்3:24 114/3

மேல்


மேவினாலும் (1)

வென்றியான் உலகம் மூன்றும் மெய்ம்மையால் மேவினாலும்
பொன்றினான் என்று தோளை பொது அற நோக்கும் பொற்பு – கம்.யுத்4:37 206/1,2

மேல்


மேவினாள் (2)

மின்னு நேமியன் மேவு இடம் மேவினாள் – கம்.அயோ:2 6/4
தாமரை செல்வியும் தவத்தை மேவினாள்
காமனும் அரும் துயர் கடலில் மூழ்கினான் – கம்.அயோ:12 42/2,3

மேல்


மேவினான் (9)

விரி திரை பாற்றுடல் பள்ளி மேவினான்
கரியவன் உலகு எலாம் கடந்த தாள் இணை – கம்.பால:8 27/2,3
வேண்டுவ கொண்டு தன் வேள்வி மேவினான்
காண்தகு குமரரை காவல் ஏவியே – கம்.பால:8 29/3,4
விருத்தி வேதியரோடு எதிர் மேவினான் – கம்.அயோ:13 72/4
மேவினான் இராமன் என்றால் ஐய இ வெய்ய மாற்றம் – கம்.கிட்:9 22/3
தன்னை ஆம் தன்மையை சாற்றல் மேவினான் – கம்.கிட்:16 30/4
வெவ் வழி ஆசனத்து இனிது மேவினான் – கம்.யுத்1:2 5/4
வெவ் வழி விலங்கி நல் நெறியை மேவினான் – கம்.யுத்1:5 14/4
விரைந்து புள்ளின் மீது விண்ணுளோர்களோடு மேவினான்
கரந்திலன் தனித்து ஒருத்தன் நேரும் வந்து காலினான் – கம்.யுத்3:31 74/3,4
வெற்றி வீரன் குரை கழல் மேவினான் – கம்.யுத்4:38 33/4

மேல்


மேவினீர் (1)

வெம்மையின் ஒழுக்கத்தின் மேன்மை மேவினீர்
என் மகன் என்பது என் நெறியின் ஈங்கு இவன் – கம்.அயோ:1 84/2,3

மேல்


மேவினும் (1)

மேவினும் மேவா_கடையும் அஃது எல்லாம் – கலி 62/3

மேல்


மேவினேன் (2)

மேய நம் குல தருமம் மேவினேன்
நீ வரம் கொள தவிர்தல் நீர்மையோ – கம்.அயோ:14 106/2,3
வேண்டி யான் சில் பகல் உறைதல் மேவினேன்
நீண்டனென் இருந்து அவன் பிரியும் நெஞ்சிலேன் – கம்.ஆரண்:12 48/2,3

மேல்


மேவினையோ (1)

மேவும் குளிர் மெல் அணை மேவினையோ – கம்.யுத்3:23 20/4

மேல்


மேவீரோ (1)

வேடு கொடுத்தது பார் எனும் இ புகழ் மேவீரோ
நாடு கொடுத்த என் நாயகனுக்கு இவர் நாம் ஆளும் – கம்.அயோ:13 22/2,3

மேல்


மேவு (17)

மின்னு நேமியன் மேவு இடம் மேவினாள் – கம்.அயோ:2 6/4
மேவு தொல் அழகு எழில் கெட விம்மல் நோய் விம்ம – கம்.அயோ:4 211/2
என்றனன் வினை வென்றோர் மேவு இடம் எனலோடும் – கம்.அயோ:9 19/4
மேவு காதலின் வைகுதிர் விண்ணினும் இனிதால் – கம்.அயோ:9 33/3
மேவு கானம் மிதிலையர் கோன் மகள் – கம்.அயோ:10 50/1
மேவு காதல் நிதியின் வெறுக்கையும் – கம்.அயோ:11 32/3
கொற்றம் மேவு திசை யானையின் மணி குலமுடை – கம்.ஆரண்:1 14/3
தாது கொண்ட சீதம் மேவு சாந்து சந்த மென் தளிர் – கம்.ஆரண்:10 91/1
மேவு குன்றின்-மேல் வைகும் வேலைவாய் – கம்.கிட்:3 58/3
வீடு உறுதிர் ஆதலினால் விலங்குதிர் அ புறத்து நீர் மேவு தொண்டை – கம்.கிட்:13 29/2
மெய் திருப்பதம் மேவு என்ற போதினும் – கம்.சுந்:3 20/1
வெவ் விராதனை மேவு_அரும் தீவினை – கம்.சுந்:3 29/1
மேவு சிந்தை_இல் மாதரை மெய் தொடின் – கம்.சுந்:5 21/1
மேவு தீ விடம் உயிர்ப்பன வெயில் பொழி எயிற்றன அ வீரர் – கம்.யுத்1:2 88/2
மேவு காதலின் மெலிவுறும் அரம்பையர் விரும்பி – கம்.யுத்3:22 108/3
மேவு காதல் விரை மலர் வேறு இலா – கம்.யுத்4:39 8/2
கற்றை அம் சடையில் மேவு கங்கையும் சேது ஆக – கம்.யுத்4:41 23/2

மேல்


மேவு-காறும் (1)

மேயான் வருவான் என விட்டனன் மேவு-காறும்
ஏயான் இருந்தான் இடை திங்கள் இரண்டு_இரண்டும் – கம்.சுந்:4 93/3,4

மேல்


மேவு_அரும் (1)

வெவ் விராதனை மேவு_அரும் தீவினை – கம்.சுந்:3 29/1

மேல்


மேவுகின்றது (1)

மேவுகின்றது நுன்கண் விலக்கினை – கம்.சுந்:3 109/3

மேல்


மேவுதல் (1)

மேவுதல் உறுவது ஓர் விதியின் வென்றியால் – கம்.யுத்3:24 73/4

மேல்


மேவுதலால் (1)

வீழ் நாள் இல் அறம் புவி மேவுதலால் – கம்.ஆரண்:11 47/4

மேல்


மேவுதும் (1)

வீரன் முன் வனம் மேவுதும் யாம் எனா – கம்.அயோ:4 229/3

மேல்


மேவும் (13)

ஒருமை வினை மேவும் உள்ளத்தினை – பரி 13/50
மீட்சியும் கூஉ_கூஉ மேவும் மடமைத்தே – பரி 19/65
திங்கள் மேவும் சடை தேவன் மேல் மார_வேள் – கம்.பால:7 1/1
வினையோர் மேவும் மேனகை ஆதி மிளிர் வேல் கண் – கம்.பால:10 28/2
சோலை தும்பி மென் குழல் ஆக தொடை மேவும்
கோலை கொண்ட மன்மத ஆயன் குறி உய்ப்ப – கம்.பால:17 34/1,2
வேள்வி செல்வம் துய்த்தி-கொல் மெய்ம்மை துறை மேவும்
சூழ்வின் செல்வம் துய்த்தி-கொல் தோலா மனு நூலின் – கம்.அயோ:6 21/1,2
மின்னை போல் இடையாளோடும் மேவும் மெய் உடையன் அல்லன் – கம்.ஆரண்:6 55/2
விதங்களின் நடித்திடு விகற்ப வழி மேவும்
மதங்கியரை ஒத்த மயில் வைகு மர மூலத்து – கம்.கிட்:10 78/2,3
மேவும் வாயில் அடுக்கிய வெற்பொடும் – கம்.கிட்:11 35/2
மேவும் வெம் சினத்து அரக்கர்கள் முறைமுறை விசையால் – கம்.சுந்:7 52/1
மேவும் குளிர் மெல் அணை மேவினையோ – கம்.யுத்3:23 20/4
அலை மேவும் கடல் புடை சூழ் அவனி எலாம் காத்து அளிக்கும் அடல் கை வீரன் – கம்.யுத்4:37 203/1
சிலை மேவும் கடும் கணையால் படு களத்தே மன தீமை சிதைந்து வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்4:37 203/2

மேல்


மேவும்படி (1)

இடம் மேவும்படி ஏவி வாலி-பால் – கம்.கிட்:8 18/2

மேல்


மேவுவார் (1)

வேடம் மேயினார் வேண்டு உரு மேவுவார் – கம்.கிட்:15 38/4

மேல்


மேவுவீர் (1)

வேண்டும் விந்தமலையினை மேவுவீர் – கம்.கிட்:13 12/4

மேல்


மேவேம் (1)

மேவேம் என்பாரையும் மேவினன் கைப்பற்றும் – கலி 62/2

மேல்


மேழக (1)

மேழக தகரொடு சிவல் விளையாட – பட் 77

மேல்


மேழி (2)

கொடு மேழி நசை உழவர் – பட் 205
வினை பகடு ஏற்ற மேழி கிணை தொடா – புறம் 388/11

மேல்


மேற்கின் (1)

மேற்கின் வேலை வருணனை வென்றவால் – கம்.யுத்4:33 31/4

மேல்


மேற்கும் (2)

கிழக்கொடு மேற்கும் ஓடி விழுந்தன கிடந்தன இன்றும் – கம்.யுத்1:3 151/2
கிழிந்தன மா மழை குலங்கள் கீண்டது நீள் நெடு வேலை கிழக்கும் மேற்கும்
பொழிந்தன மீன் தொடர்ந்து எழுந்த பொருப்பு_இனமும் தரு குலமும் பிறவும் பொங்கி – கம்.யுத்3:24 33/1,2

மேல்


மேற்கொண்ட (3)

எம் மன்னன் பெரும் சேனை ஈவு-தனை மேற்கொண்ட
செம் மன்னர் புகழ் வேட்ட பொருளே போல் தேய்ந்ததால் – கம்.பால:13 22/1,2
சிலை மேற்கொண்ட திரு நெடும் தோட்கு உவமை மலையும் சிறிது ஏய்ப்ப – கம்.யுத்1:1 6/1
ஓட்டின் மேற்கொண்ட தானையை பயம் துடைத்து உரவோய் – கம்.யுத்3:31 34/3

மேல்


மேற்கொண்டான் (2)

மிதித்து பெயர்த்தும் நெடும் தோரணத்தை வீரன் மேற்கொண்டான்
கதி துப்பு அழிந்து கழிந்தார் பெருமை கண்டு களத்து அஞ்சி – கம்.சுந்:8 48/2,3
வெவ் வழியவனும் பெற்ற விடையினன் தேர் மேற்கொண்டான்
வவ்விய வில்லன் போனான் வரம் பெற்று வளர்ந்த தோளான் – கம்.யுத்3:21 7/3,4

மேல்


மேற்கொண்டானோ (1)

காற்றையே மேற்கொண்டானோ கனலையே கடாவினானோ – கம்.யுத்2:16 29/3

மேல்


மேற்கொண்டீரேல் (1)

வெம் கொலை அம்பின் கொன்றார்க்கு ஆள் தொழில் மேற்கொண்டீரேல்
எங்கு உலப்புறும் நும் சீர்த்தி நும்மொடும் இயைந்தது என்றால் – கம்.சுந்:12 83/2,3

மேல்


மேற்கொண்டு (13)

கால் கிளர்ந்து அன்ன வேழம் மேற்கொண்டு
ஐ வேறு உருவின் செய்வினை முற்றிய – திரு 82,83
ஊர் குறு_மாக்கள் மேற்கொண்டு கழியும் – நற் 80/3
மரல் மேற்கொண்டு மான் கணம் தகை-மார் – நற் 111/4
திமில் மேற்கொண்டு திரை சுரம் நீந்தி – நற் 111/6
விருது மேற்கொண்டு உலாம் வேனிலே அல்லது ஓர் – கம்.பால:7 5/2
விதியை மேற்கொண்டு நின்றவன் மேல் உவா – கம்.பால:7 46/3
தாழ் இரும் சடைகள் தாங்கி தாங்க_அரும் தவம் மேற்கொண்டு
பூழி வெம் கானம் நண்ணி புண்ணிய புனல்கள் ஆடி – கம்.அயோ:3 111/2,3
தாடகையை உயிர் கவர்ந்த சரம் இருந்தது அன்றியும் நான் தவம் மேற்கொண்டு
தோள் தகைய துறு மலர் தார் இகல் அரக்கர் குலம் தொலைப்பான் தோன்றி நின்றேன் – கம்.ஆரண்:6 127/2,3
நிலை மேற்கொண்டு மெலிகின்ற நெடியோன்-தன்-முன் படி ஏழும் – கம்.யுத்1:1 6/2
கொலை மேற்கொண்டு ஆர் உயிர் குடிக்கும் கூற்றம்-கொல்லோ கொடி பவளம் – கம்.யுத்1:1 6/4
சிரத்தின் மேற்கொண்டு நீந்தின சென்றவால் – கம்.யுத்1:8 49/4
பொன் மதில் புறத்து நாளும் போகின்றான் போர் மேற்கொண்டு
மன்னவர்க்கு அரசன் வந்தான் வலியமால் என்று தானும் – கம்.யுத்1:9 89/2,3
வெற்றி வெம் படைகள் யாவும் வெம் தொழில் அரக்கர் மேற்கொண்டு
உற்றன கூற்றும் அஞ்ச ஒளிர்வன ஒன்று நூறு ஆய் – கம்.யுத்2:15 153/2,3

மேல்


மேற்கொண்டும் (1)

கோல் மேற்கொண்டும் குற்றம் அகற்ற குறிக்கொண்டார் – கம்.அயோ:3 29/1

மேல்


மேற்கொண்டுவிட்டான் (1)

வெய்து உரை சொல்ல சீறி கோறல் மேற்கொண்டுவிட்டான் – கம்.சுந்:14 37/4

மேல்


மேற்கொண்டேமே (1)

மீண்டு நம் இருக்கை சேர்தும் என்பது மேற்கொண்டேமே
ஈண்டு வந்து இறுத்தார் என்னும் ஈது அலாது உறுதி உண்டோ – கம்.யுத்1:9 68/2,3

மேல்


மேற்கொள்வது (1)

அனசன தொழில் மேற்கொள்வது ஆயினான் – கம்.யுத்1:8 43/4

மேல்


மேற்கொள்வான் (1)

அறம் கெட உயிரை நீத்து மேற்கொள்வான் அமைந்தது ஐயா – கம்.யுத்2:16 143/4

மேல்


மேற்கொள்ள (1)

கொடி குழீஇயின கொழுந்து எடுத்து எழுந்து மேற்கொள்ள
இடி குழீஇ எழு மழை பெரும் குலங்களை இரித்த – கம்.யுத்3:22 98/1,2

மேல்


மேற்கொளா (2)

ஏய எ பொருள்களும் இறைஞ்சி மேற்கொளா
தீய அ புலையனின் செய்கை தேர்கிலா – கம்.அயோ:14 125/2,3
வெய்யவன் அவனை-தானும் மேற்கொளா வில்லினோடு – கம்.யுத்2:18 223/3

மேல்


மேற்கொளாய் (1)

வெங்கணாய் புன் தொழில் விலக்கி மேற்கொளாய்
செம் கண் மால் நான்முகன் சிவன் என்றே கொலாம் – கம்.சுந்:3 122/2,3

மேல்


மேற்கொளாவிடின் (1)

விதி வயம் என்பதை மேற்கொளாவிடின்
மதி வலியால் விதி வெல்ல வல்லமோ – கம்.ஆரண்:13 106/3,4

மேல்


மேற்கோடு (1)

மெய்யின் மேற்கோடு கிழக்கு உறு பெரு நதி விரவும் – கம்.ஆரண்:15 37/2

மேல்


மேற்செயும் (1)

மிகை செய்வார் வினைகட்கு எல்லாம் மேற்செயும் வினையம் வல்லான் – கம்.யுத்1:3 147/4

மேல்


மேற்செல்லும் (1)

கூறாமல் குறித்ததன் மேற்செல்லும் கடும் கூளி – கலி 1/3

மேல்


மேற்செல (3)

வெம் கண் தீயொடு மேற்செல வீசினாள் – கம்.பால:7 45/4
வெருளும் வெம் புகை படலையின் மேற்செல வெருவி – கம்.சுந்:13 31/1
வீசி மேற்செல வில் விசை தொடை கொண்டு விட்டான் – கம்.யுத்4:37 110/4

மேல்


மேற்செலும் (1)

விலக்கி அங்கதன் மேற்செலும் அவனையும் விலக்கி – கம்.யுத்4:32 31/2

மேல்


மேற்சென்ற (3)

ஓவா வேகமோடு உருத்து தன் மேற்சென்ற
சேஎ செவி முதல் கொண்டு பெயர்த்து ஒற்றும் – கலி 103/50,51
புரிபு மேற்சென்ற நூற்றுவர் மடங்க – கலி 104/57
மிக்கு தன் மேற்சென்ற செம் காரி கோட்டு இடை – கலி 105/68

மேல்


மேற்சென்றாரை (1)

நிரைபு மேற்சென்றாரை நீள் மருப்பு உற சாடி – கலி 105/33

மேல்


மேற்சென்று (2)

மெலிவு இன்றி மேற்சென்று மேவார் நாடு இடம்பட – கலி 104/2
மேல் நிலை மிகல் இகலின் மிடை கழிபு இழிபு மேற்சென்று
வேல் நுதி புரை விறல் திறன் நுதி மருப்பின் மாறு அஞ்சான் – கலி 104/33,34

மேல்


மேற்பட (7)

அழிந்து அயல் அறிந்த எவ்வம் மேற்பட
பெரும் பேது உறுதல் களை-மதி பெரும – கலி 129/21,22
வேண்டினர் வேட்கையின் மேற்பட வீசி – கம்.பால:8 14/2
மேற்பட மதியம் சூட்டி விளங்குற நிரைத்த நொய்ய – கம்.கிட்:13 33/2
கூட்டினார் படை பாகத்தின் மேற்பட கொன்றாய் – கம்.யுத்1:5 70/1
கடித்தன கவி குலம் கால்கள் மேற்பட
துடித்தன குருதியில் துரக ராசியே – கம்.யுத்2:18 91/3,4
பார்-மேல் படுத்து அரைத்தான் அவன் பழி மேற்பட படுத்தான் – கம்.யுத்2:18 176/3
மேற்பட விசும்பை முட்டி மேருவின் விளங்கி விண்ட – கம்.யுத்3:30 6/1

மேல்


மேற்று (3)

ஆக கூற்று ஆவி உண்பது இதனின் மேற்று ஆகும் என்றான் – கம்.யுத்3:22 122/4
கொன்றனன் இனி ஒரு கோடி_கோடி மேற்று
அன்று எனின் பதுமம் மேற்று ஆகில் வெள்ளம் ஆய் – கம்.யுத்3:31 175/1,2
அன்று எனின் பதுமம் மேற்று ஆகில் வெள்ளம் ஆய் – கம்.யுத்3:31 175/2

மேல்


மேற்றே (2)

அருத்தியும் அரசின் மேற்றே அறிவினுக்கு அவதி இல்லை – கம்.யுத்1:4 104/2
வென்றியும் அரக்கர் மேற்றே விடை அருள் இளவலோடும் – கம்.யுத்3:27 2/2

மேல்


மேறு (1)

எதிர்வ பொருவி மேறு மாறு இமிழ்ப்ப – பரி 22/37

மேல்


மேன்மேல் (19)

மெய் வழி உவரி நிறைந்தன மேன்மேல் – கம்.பால:5 119/4
வெண் நிற மேகம் மேன்மேல் விரி கடல் பருகுமா போல் – கம்.பால:13 39/3
வெருவர திசைகள் பேர வெம் கனல் பொங்க மேன்மேல்
செரு மலைகின்ற போழ்தில் திரிபுரம் எரித்த தேவன் – கம்.பால:24 29/2,3
வெண் நிற மீன்கள் எல்லாம் வறியவர் என்ன மேன்மேல்
உள் நிறை செல்வம் நல்காது ஒளிக்கின்ற உலோபர் ஒத்த – கம்.யுத்1:8 19/3,4
நிரவிய தேரின் மேன்மேல் நெடும் தலை கிடந்த நெய்த்தோர் – கம்.யுத்2:15 151/3
வென்றி வில் என விழு நிழல் விரிந்திட மேன்மேல்
கன்றி ஓடிட கல் மழை நிகர்த்தன கற்கள் – கம்.யுத்2:15 190/3,4
விரதம் உற்று அறத்தில் நின்றார்க்கு இவை-கொலாம் விளைவ மேன்மேல் – கம்.யுத்2:17 46/4
நின்றது நிற்க மேன்மேல் நிகழ்ந்தவா நிகழ்க நின் முன் – கம்.யுத்2:17 70/2
வேகமா கவிகள் வீசும் வெற்பு_இனம் விழுவ மேன்மேல்
பாகர் கால் சிலையின் தூண்டும் உண்டை ஆம் எனவும் பற்றா – கம்.யுத்2:18 215/1,2
வெடித்தன மலைகள் விண்டு பிளந்தது விசும்பு மேன்மேல்
பொடித்த இ உலகம் எங்கும் பொழிந்தன பொறிகள் பொங்கி – கம்.யுத்2:19 102/2,3
நின்றனன் இராமன் இன்னும் நிகழ்ந்தவா நிகழ்க மேன்மேல்
என்றனன் என்ன கேட்ட இராவணன் இதனை சொன்னான் – கம்.யுத்2:19 290/3,4
ஈண்டு அது கிடக்க மேன்மேல் இயைந்தவாறு இயைக எஞ்சி – கம்.யுத்2:19 299/1
மீண்டு வரும் தரம் அல்லான் வீட்டுலகம் புகும் என்றார் மேன்மேல் உள்ளார் – கம்.யுத்3:24 38/4
வெம்பினர் பின்னும் மேன்மேல் சேறலும் வெகுண்டு சீயம் – கம்.யுத்3:27 97/1
விண்ணோர் அது கண்டார் வய வீரர்க்கு இனி மேன்மேல்
ஒண்ணாதன உளவோ என மனம் தேறினர் உவந்தார் – கம்.யுத்3:27 139/1,2
தொலைவு அரும் தானை மேன்மேல் எழுந்தது தொடர்ந்து சுற்ற – கம்.யுத்3:30 5/2
வேர்த்த அண்டத்தை வெடித்திட பொலிந்தது மேன்மேல் – கம்.யுத்3:31 19/4
விண்ணில் பட்டார் வெற்பு உறழ் காயம் பல மேன்மேல்
மண்ணில் செல்வார் மேனியின் வீழ மடிவுற்றார் – கம்.யுத்4:33 17/1,2
வீங்கிய உவகை மேனி சிறக்கவும் மேன்மேல் துள்ளி – கம்.யுத்4:42 7/3

மேல்


மேன்மேலும் (1)

ஓங்கா நின்ற இருளாய் வந்து உலகை விழுங்கி மேன்மேலும்
வீங்கா நின்ற கரு நெருப்பின் இடையே எழுந்த வெண் நெருப்பே – கம்.பால:10 76/3,4

மேல்


மேன்மை (11)

பெற்றியர் பிறப்பின் மேன்மை பெரியவர் அரிய நூலும் – கம்.அயோ:1 6/3
வெம்மையின் ஒழுக்கத்தின் மேன்மை மேவினீர் – கம்.அயோ:1 84/2
நிற்ப தெரிக்கின்றது நீள் சுடர் மேன்மை அன்றோ – கம்.ஆரண்:10 160/4
வேரி அம் தெரியல் வீர மீள்வதே மேன்மை என்றான் – கம்.ஆரண்:11 59/4
வில் அறம் துறந்தும் வாழ்வேற்கு இன்னன மேன்மை இல்லா – கம்.கிட்:9 23/2
தழுவும் மேன்மை நினைந்து உயிர் சாம்புவாள் – கம்.சுந்:3 27/4
வெஞ்சின கூற்றை மாற்றும் மேன்மையின் மேன்மை உண்டோ – கம்.யுத்1:4 112/4
விளைவினை அறியும் மேன்மை வீடணன் என்றும் வீயா – கம்.யுத்1:4 142/1
வெறுவிது நம்-தம் வீரம் என்று ஒரு மேன்மை தோன்ற – கம்.யுத்2:15 147/2
மூவாது எ நாளும் உலகு ஏழொடு ஏழும் அரசாளும் மேன்மை முதல்வா – கம்.யுத்2:19 251/2
வித்தகன் ஒருவன் சென்னி மிலைச்சியது எனினும் மேன்மை
ஒத்த மூ_உலகத்தோர்க்கும் உவகையின் உறுதி உன்னின் – கம்.யுத்4:42 18/2,3

மேல்


மேன்மையர் (2)

விழைவு நீங்கிய மேன்மையர் ஆயினும் கீழ்மையர் வெகுள்வு உற்றால் – கம்.சுந்:2 196/1
யாவரும் இறைவர் என்று இறைஞ்சும் மேன்மையர்
மூவரும் ஒதுங்கினர் உனக்கு மொய்ம்பினோய் – கம்.யுத்1:2 23/3,4

மேல்


மேன்மையாய் (1)

கடனே வெம் கலுழற்கும் மேன்மையாய் – கம்.கிட்:16 36/4

மேல்


மேன்மையால் (2)

வெளித்து எதிர் விழிக்கவும் வெள்கி மேன்மையால்
ஒளித்தன ஆம் என ஒடுங்கு கண்ணன – கம்.கிட்:10 119/2,3
வீரர் யாவரும் மேம்படும் மேன்மையால்
சேர்க நின்னொடும் திண் திறல் சேனையும் – கம்.கிட்:13 9/2,3

மேல்


மேன்மையான் (5)

மயல் விளை மதனற்கும் வடிவு மேன்மையான் – கம்.பால:13 58/4
கோள் உடை சிறையினன் குணங்கள் மேன்மையான் – கம்.ஆரண்:12 45/4
மேதாவிகட்கு எல்லாம் மேலான மேன்மையான் – கம்.யுத்1:3 176/4
வெம் தொழில் தீவினை பயந்த மேன்மையான்
வந்தனன் இலங்கையர் மன்னன் ஆகும் நம் – கம்.யுத்1:4 35/2,3
யாரினும் மேன்மையான் இசைத்தது இல்லையோ – கம்.யுத்4:40 60/3

மேல்


மேன்மையின் (2)

வேறு சென்றனன் மேன்மையின் ஓங்கிடும் – கம்.கிட்:11 10/3
வெஞ்சின கூற்றை மாற்றும் மேன்மையின் மேன்மை உண்டோ – கம்.யுத்1:4 112/4

மேல்


மேன்மையும் (4)

விரவு சீலமும் வினையின் மேன்மையும்
உர விலோய் தொழற்கு உரிய தேவரும் – கம்.அயோ:14 104/2,3
போனது பொற்பும் மேன்மையும் அற்றேன் புகழோடும் – கம்.ஆரண்:11 3/2
வினையினால் வரும் மேன்மையும் கீழ்மையும் – கம்.கிட்:7 121/2
புகழும் மேன்மையும் போயினவாம் என – கம்.யுத்2:15 7/2

மேல்


மேன்மையோ (1)

வீவினை உறுதல் ஐய மேன்மையோ கீழ்மை-தானோ – கம்.யுத்2:16 139/2

மேல்


மேன்மையோடு (1)

அறையும் மேன்மையோடு அறனும் ஆதி ஆம் – கம்.அயோ:14 103/2

மேல்


மேன்மையோர் (1)

விடை வரு பாகனை பொருவும் மேன்மையோர் – கம்.யுத்1:5 20/4

மேல்


மேன (2)

காடே கடவுள் மேன புறவே – பதி 13/20
ஒள் இழை மகளிரொடு மள்ளர் மேன
ஆறே அ அனைத்து அன்றியும் ஞாலத்து – பதி 13/21,22

மேல்


மேனகை (6)

வினையோர் மேவும் மேனகை ஆதி மிளிர் வேல் கண் – கம்.பால:10 28/2
அரம்பை மேனகை திலோத்தமை உருப்பசி ஆதியர் மலர் காமன் – கம்.சுந்:2 195/1
உருப்பசி உடைவாள் எடுத்தனள் தொடர மேனகை வெள்ளடை உதவ – கம்.சுந்:3 75/1
மேனகை குல அரம்பையர் மேல் ஆம் – கம்.யுத்1:11 6/3
மேனகை இலங்கு வாள் கண் திலோத்தமை அரம்பை மெல்லென் – கம்.யுத்3:25 3/1
மேனகை அரம்பை மற்றை உருப்பசி வேறும் உள்ள – கம்.யுத்4:40 29/1

மேல்


மேனகை-மேல் (1)

வீடு மீட்குறும் மேனகை-மேல் நகை விளங்க – கம்.சுந்:12 46/4

மேல்


மேனகையும் (1)

நின்ற உருப்பசியும் மேனகையும் நேர்ந்து எடுத்து – கம்.யுத்2:18 272/3

மேல்


மேனாள் (1)

மீள்வு_இலா_உலகு ஏற்றினான் ஒரு மகன் மேனாள் – கம்.அயோ:1 66/4

மேல்


மேனி (195)

சேண் இகந்து விளங்கும் செயிர் தீர் மேனி
துணையோர் ஆய்ந்த இணை ஈர் ஓதி – திரு 19,20
தேமா மேனி சில் வளை ஆயமொடு – சிறு 176
நாள்_மோர் மாறும் நன் மா மேனி
சிறு குழை துயல்வரும் காதின் பணை தோள் – பெரும் 160,161
தளிர் ஏர் அன்ன மேனி தளிர் புறத்து – மது 707
தளிர் ஏர் மேனி தாய சுணங்கின் – நெடு 148
ஒலி மென் கூந்தல் என் தோழி மேனி
விறல் இழை நெகிழ்த்த வீவு அரும் கடு நோய் – குறி 2,3
தூசு உடை துகிர் மேனி
மயில் இயல் மான் நோக்கின் – பட் 148,149
திரு மணி புரையும் மேனி மடவோள் – நற் 8/3
பொன் நேர் மேனி மணியின் தாழ்ந்த – நற் 10/2
பகல் எரி சுடரின் மேனி சாயவும் – நற் 128/1
அம் மா மேனி நிரை தொடி குறு_மகள் – நற் 134/7
நீடிய சடையோடு ஆடா மேனி
குன்று உறை தவசியர் போல பலவுடன் – நற் 141/4,5
தளிர் ஏர் மேனி தொல் கவின் அழிய – நற் 251/7
நாள்_மலர் புரையும் மேனி பெரும் சுனை – நற் 301/2
எழில் மா மேனி மகளிர் – நற் 320/9
பொன் போல் மேனி தன் மகள் நயந்தோள் – நற் 324/3
பவழத்து அன்ன மேனி திகழ் ஒளி – குறு 0/2
நறிய நல்லோள் மேனி
முறியினும் வாய்வது முயங்கற்கும் இனிதே – குறு 62/4,5
பூ போல் உண்கண் பொன் போல் மேனி
மாண் வரி அல்குல் குறு_மகள் – குறு 101/4,5
அம் கலுழ் மேனி பாஅய பசப்பே – குறு 143/7
நறும் தண்ணியளே நன் மா மேனி
புனல் புணை அன்ன சாய் இறை பணை தோள் – குறு 168/4,5
நன் மா மேனி அழி படர் நிலையே – குறு 185/8
பொன் ஏர் மேனி நன் நலம் சிதைத்தோர் – குறு 319/6
நன் மா மேனி பசப்ப – குறு 331/7
தண் தளிர் வௌவும் மேனி
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்தே – ஐங் 38/3,4
தன் சொல் உணர்ந்தோர் மேனி
பொன் போல் செய்யும் ஊர் கிழவோனே – ஐங் 41/3,4
புதல்வனை ஈன்ற எம் மேனி
முயங்கன்மோ தெய்ய நின் மார்பு சிதைப்பதுவே – ஐங் 65/3,4
அம் மா மேனி எம் தோழியது துயரே – ஐங் 158/5
அம் கலிழ் மேனி அசைஇய எமக்கே – ஐங் 174/4
கொய் தளிர் மேனி கூறு-மதி தவறே – ஐங் 176/4
மேனி பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 217/4
நன் மா மேனி பசப்ப – ஐங் 221/3
பொன் ஏர் மேனி மடந்தையொடு – ஐங் 388/4
எல் வளை நெகிழ மேனி வாட – ஐங் 471/1
மா உடை மலர் மார்பின் மை இல் வால் வளை மேனி
சேய் உயர் பணை மிசை எழில் வேழம் ஏந்திய – பரி 1/3,4
விரி மலர் புரையும் மேனியை மேனி
திரு ஞெமிர்ந்து அமர்ந்த மார்பினை மார்பில் – பரி 1/7,8
கோள் இருள் இருக்கை ஆய் மணி மேனி
நக்கு அலர் துழாஅய் நாறு இணர் கண்ணியை – பரி 4/57,58
யாறு ஆடு மேனி அணி கண்ட தன் அன்பன் – பரி 7/73
சேறு ஆடு மேனி திரு நிலத்து உய்ப்ப சிரம் மிதித்து – பரி 7/74
வடு வகிர் வென்ற கண் மா தளிர் மேனி
நெடு மென் பணை தோள் குறும் தொடி மகளிர் – பரி 8/38,39
மணி எழில் மா மேனி முத்த முறுவல் – பரி 24/47
தளி பொழி தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட – கலி 13/19
மாயவள் மேனி போல் தளிர் ஈன அ மேனி – கலி 35/3
மாயவள் மேனி போல் தளிர் ஈன அ மேனி
தாய சுணங்கு போல் தளிர் மிசை தாது உக – கலி 35/3,4
தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட நோய் செய்தான் – கலி 40/20
ஆய் இழை மேனி பசப்பு – கலி 42/32
கார் எதிர் தளிர் மேனி கவின் பெறு சுடர் நுதல் – கலி 58/3
பரிசு அழிந்து யாழ நின் மேனி கண்டு யானும் – கலி 91/14
திண் தோள் திறல் ஒளி மாய போர் மா மேனி
அம் துவர் ஆடை பொதுவனோடு ஆய்ந்த – கலி 102/36,37
கொலை உண்கண் கூர் எயிற்று கொய் தளிர் மேனி
இனை வனப்பின் மாயோய் நின்னின் சிறந்தார் – கலி 108/52,53
மேனி சிதைத்தான் துறை – கலி 131/20
மேனி மறைத்த பசலையள் ஆனாது – கலி 143/6
செ வான் அன்ன மேனி அ வான் – அகம் 0/8
தளிர் ஏர் மேனி மாஅயோயே – அகம் 42/4
அம் மா மேனி ஐது அமை நுசுப்பின் – அகம் 75/18
ஆடிய பின்னும் வாடிய மேனி
பண்டையின் சிறவாது ஆயின் இ மறை – அகம் 98/23,24
மணி மருள் மேனி பொன் நிறம் கொளலே – அகம் 156/17
அம் மா மேனி ஆய் இழை குறு_மகள் – அகம் 161/11
அம் மா மேனி ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 206/8
பாழ் படு மேனி நோக்கி நோய் பொர – அகம் 217/17
மேனி ஆய் நலம் தொலைதலின் மொழிவென் – அகம் 222/3
நன் மா மேனி தொலைதல் நோக்கி – அகம் 229/14
நன் மா மேனி அணி நலம் புலம்ப – அகம் 237/7
அம் மா மேனி தொல் நலம் தொலைய – அகம் 270/10
மணி மருள் மேனி ஆய் நலம் தொலைய – அகம் 278/13
ஆக மேனி அம் பசப்பு ஊர – அகம் 333/2
மாரி ஈர்ம் தளிர் அன்ன மேனி
பேர் அமர் மழை கண் புலம் கொண்டு ஒழிய – அகம் 337/2,3
பசலை மேனி நோக்கி நுதல் பசந்து – அகம் 398/5
கடல் வளர் புரி வளை புரையும் மேனி
அடல் வெம் நாஞ்சில் பனைக்கொடியோனும் – புறம் 56/3,4
மண்-உறு திரு மணி புரையும் மேனி
விண் உயர் புள் கொடி விறல் வெய்யொனும் – புறம் 56/5,6
அழல் அவிர் வயங்கு இழை பொலிந்த மேனி
நிழலினும் போகா நின் வெய்யோள் பயந்த – புறம் 222/1,2
புரையோன் மேனி பூ துகில் கலிங்கம் – புறம் 398/28
வெருவரு தோற்றத்தள் மேனி மானுமே – கம்.பால:7 22/4
கமையாள் மேனி கண்டவர் காட்சி கரை காணார் – கம்.பால:10 25/2
அனையாள் மேனி கண்ட பின் அண்டத்து அரசு ஆளும் – கம்.பால:10 28/1
மின்னின் மின்னிய மேனி கண்டான் என – கம்.பால:10 82/3
வனைந்து அனைய திரு மேனி வள்ளலும் அ மா தவத்தோன் – கம்.பால:13 25/3
புயல் இவன் மேனி என்பார் பூவையே பொருவும் என்பார் – கம்.பால:13 42/2
அருக்கனில் ஒளிரும் மேனி ஆடவர் அகல போவார் – கம்.பால:14 56/4
மாம் தளிர் அனைய மேனி குறத்தியர் மாலை சூட்டி – கம்.பால:16 12/1
உலம் தரு வயிர திண் தோள் ஒழுகி வார் ஒளி கொள் மேனி
மலர்ந்த பூம் தொடையல் மாலை மைந்தர்-பால் மயிலின் அன்னார் – கம்.பால:17 10/1,2
பொய் போது தாங்கி பொலிகின்ற தன் மேனி நோக்கி – கம்.பால:17 13/2
தானுடை கோல மேனி தடத்திடை தோன்ற நோக்கி – கம்.பால:18 8/2
புறம் எலாம் நகை-செய்து ஏச பொரு_அரு மேனி வேறு ஓர் – கம்.பால:19 12/1
அரத்தம் உண்டனையே மேனி அகலிகைக்கு அளித்த தாளும் – கம்.பால:21 5/1
தாக்கு அணங்கு அனைய மேனி தைத்த வேள் சரங்கள் பாராள் – கம்.பால:21 15/1
ஆக்கிய பாவை அன்னாள் ஒருத்தி ஆண்டு அமலன் மேனி
நோக்குறுவாரை எல்லாம் எரி எழ நோக்குகின்றாள் – கம்.பால:21 15/3,4
வேர்த்து மேனி தளர்ந்து உயிர் விம்மலோடு – கம்.பால:21 31/1
தையலாள் அமிழ்த மேனி தயங்கு ஒளி தழுவிக்கொள்ள – கம்.பால:22 9/2
மின்னின் எழில் அன்னவள்-தன் மேனி ஒளி மான – கம்.பால:22 28/2
அரிந்தான் முன் ஓர் மன்னவன் அன்றே அரு மேனி
வரிந்து ஆர் வில்லாய் வாய்மை வளர்ப்பான் வரம் நல்கி – கம்.அயோ:3 47/1,2
ஐயுறும் சுடர் மேனி யான் எழில் காண மூளும் அவாவினால் – கம்.அயோ:3 60/1
தெய்வ மேனி படைத்த சேயொளி போல் மழுங்கின தீபமே – கம்.அயோ:3 63/4
அனையவன் மேனி கண்டார் அன்பினுக்கு எல்லை காணார் – கம்.அயோ:3 91/3
மின் நின்று அனைய மேனி வெறிதாய் விட நின்றது போல் – கம்.அயோ:4 33/1
பொன் ஒத்த மேனி புயல் ஒத்த தட கை யானை – கம்.அயோ:4 122/2
அஞ்சன மேனி இ அழகற்கு எய்திய – கம்.அயோ:4 183/1
ஐயன் மேனி எலாம் அளைந்தாள் இனி – கம்.அயோ:7 25/3
மண் உற பணிந்து மேனி வளைத்து வாய் புதைத்து நின்றான் – கம்.அயோ:8 12/4
வெம் சுடர் செல்வன் மேனி நோக்கின விரிந்த வேறு ஓர் – கம்.அயோ:8 23/2
மா தளிர் நறு மேனி மங்கை நின் மணி முன்கை – கம்.அயோ:9 5/3
நின்றவனை நோக்கினான் திரு மேனி நிலை உணர்ந்தான் – கம்.அயோ:13 28/3
தீட்ட_அரு மேனி மைந்தன் சேவடி கமல பூவில் – கம்.அயோ:13 34/3
அல்லை ஆண்டு அமைந்த மேனி அழகனும் அவளும் துஞ்ச – கம்.அயோ:13 42/1
பொன்னின் மேனி பொடி உற போக்கினான் – கம்.அயோ:14 17/4
கார் பொரு மேனி அ கண்ணன் காட்டினான் – கம்.அயோ:14 48/1
மேனி திரு நாரதன் வீணை இசை – கம்.ஆரண்:2 4/3
சுடரும் மேனி சுதீக்கணன் என்னும் அ – கம்.ஆரண்:3 27/3
மேனி நனி பெற்று விளை காமம் நிறை வாச – கம்.ஆரண்:6 26/2
பொன்னை போல் ஒளிரும் மேனி பூவை பூ வண்ணத்தான் இ – கம்.ஆரண்:6 55/1
வீரன் மேனி வெளிப்பட வெய்யவள் – கம்.ஆரண்:6 76/1
மன்மதனை ஒப்பர் மணி மேனி வட மேரு – கம்.ஆரண்:10 52/1
பொன்-வயின் மேனி கொண்டாள் பொருட்டினால் புகுந்தது என்றாள் – கம்.ஆரண்:10 67/4
வேது கொண்டது என்ன மேனி வெந்து வெந்து விம்மு தீ – கம்.ஆரண்:10 91/3
காவி ஆன கண்ணி மேனி காண மூளும் ஆசையால் – கம்.ஆரண்:10 92/3
நீலத்து ஆர் அரக்கன் மேனி நெய் இன்றி எரிந்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 104/2
பொன்னின் ஒளி மேனி பொருந்திய ஏழ் – கம்.ஆரண்:11 53/3
மின் ஒக்கும் செம்பொன் மேனி வெள்ளியின் விளங்கும் புள்ளி – கம்.ஆரண்:11 57/4
செக்கர் மேனி பகழி செலுத்தினான் – கம்.ஆரண்:11 75/3
மேயவன் மணி நிறம் மேனி காணுதற்கு – கம்.ஆரண்:12 29/2
நீல மேனி அ நெடியவன் மன நிலை திரிய – கம்.ஆரண்:13 75/1
தளிர்த்தன கிளர்ந்த மேனி தாமரை கெழுமு செந்தேன் – கம்.ஆரண்:13 136/1
மயில் முதல் பறவை எல்லாம் மணி நிறத்து இவர்கள் மேனி
வெயில் உறற்கு இரங்கி மீதா விரி சிறை பந்தர் வீசி – கம்.கிட்:2 11/1,2
ஆர்த்தது குரக்கு சேனை அஞ்சனை சிறுவன் மேனி
போர்த்தன பொடித்து உரோம புளகங்கள் பூவின் மாரி – கம்.கிட்:3 28/1,2
வேல் விழி தாரை கேட்டாள் வந்து அவன் மேனி வீழ்ந்தாள் – கம்.கிட்:8 1/4
குறியது ஆம் மேனி ஆய கூனியால் குவவு தோளாய் – கம்.கிட்:9 12/3
நீல மேனி அரக்கர் வீரம் நினைந்து அழுங்கிய நீர்மையோ – கம்.கிட்:10 64/2
மங்கையர் மேனி நோக்கான் மைந்தனும் மனத்து வந்து – கம்.கிட்:11 84/1
தூம மேனி அசுணம் துயில்வு உறும் – கம்.கிட்:13 14/3
உருவி மேனி சென்று உலவி ஒற்றலால் – கம்.கிட்:15 3/2
முந்திய எம்பி மேனி முருங்கு அழல் முடுகும் வேலை – கம்.கிட்:16 55/1
விண்ணிடை உலகம் என்னும் மெல்லியல் மேனி நோக்க – கம்.சுந்:1 79/3
புன் உற தொடர்வ மேனி புலால் உற கடிது போவ – கம்.சுந்:2 35/2
தன் தகை அனைய மேனி சுருக்கி அ சரள சாரல் – கம்.சுந்:2 40/3
தன் தகை அனைய மேனி சுருக்கி மாளிகையில் சார – கம்.சுந்:2 98/2
வில் படர் பவள பாதத்து அலத்தகம் எழுதி மேனி
பொற்பு அளவு இல்லா வாச புனை நறும் கலவை பூசி – கம்.சுந்:2 107/1,2
விளக்கு ஒளி என சுழல்வ மெல்லியர்கள் மேனி – கம்.சுந்:2 162/4
சவி படு தகை சால் வானம் தான் ஒரு மேனி ஆக – கம்.சுந்:2 180/1
மீய கற்பக தேன் துளி விராயன வீழ்-தொறும் நெடு மேனி
தீய நல் தொடி சீதையை நினை-தொறும் உயிர்த்து உயிர் தேய்வானை – கம்.சுந்:2 206/3,4
வெள்ளி வெண் சேக்கை வெந்து பொறி எழ வெதும்பும் மேனி
புள்ளி வெண் மொக்குள் என்ன பொடித்து வேர் கொதித்து பொங்க – கம்.சுந்:2 210/1,2
வெய்து உற ஒடுங்கும் மேனி வான் உற விம்மி ஓங்க – கம்.சுந்:4 37/2
ஐய சொல் ஐயன் மேனி எப்படிக்கு அறிதி என்றாள் – கம்.சுந்:4 37/4
வந்து அவன் மேனி நோக்கி வான் உயர் துயரின் வைகி – கம்.சுந்:4 79/1
ஏறு சேவகன் மேனி அல்லால் இடை – கம்.சுந்:5 19/2
அன்னை ஈது என்னை மேனி யார்-கொல் என்று அச்சம் உற்றார் – கம்.சுந்:6 47/3
வானினும் பெரியர் மேனி மலையினும் பெரியர் மாதோ – கம்.சுந்:7 4/4
குதித்தனன் மால் வரை மேனி குழம்ப – கம்.சுந்:9 55/3
முறிந்தன வீரன் மேனி முட்டின மூரி யானை – கம்.சுந்:10 25/2
வேர்த்து உயிர் குலைய மேனி வெதும்பினன் அமரர் வேந்தன் – கம்.சுந்:11 4/2
பூவின் மெல்லியல் மேனி பொடி உற – கம்.சுந்:12 30/2
பச்சை மேனி புலர்ந்து பழி படூஉம் – கம்.சுந்:12 94/3
துப்பு உறழ் மேனி அண்ணல் மேரு வில் குழைய தோளால் – கம்.சுந்:12 131/3
வேர்த்து எரி மேனி குளிர்ந்தாள் – கம்.சுந்:13 57/2
புண்ணிய மேனி தீண்ட அஞ்சுவான் உலகம் பூத்த – கம்.சுந்:14 32/2
ஏங்கினள் இருந்தது அல்லால் இயம்பலள் எய்த்த மேனி
வீங்கினள் வியந்தது அல்லால் இமைத்திலள் உயிர்ப்பு விண்டாள் – கம்.சுந்:14 43/3,4
தடித்தது மேனி என்னே யார் உளர் தன்மை தேர்வார் – கம்.சுந்:14 48/4
முறிந்து நுண் பொடி ஆயின முடிந்தன முனிவு இலான் முழு மேனி
சொறிந்த தன்மையும் செய்தில ஆயின தூயவன் துணிவு ஒன்றா – கம்.யுத்1:3 83/2,3
கூலம் ஆம் என என்புற குளிர்ந்தது அ குரு மணி திரு மேனி – கம்.யுத்1:3 86/4
மழைத்த முகில் அன்ன மணி மேனி வருடாமல் – கம்.யுத்1:9 10/2
ஆம் அரசன் மைந்தர் திரு மேனி அலசாமே – கம்.யுத்1:9 11/2
செறிந்து உழல் கறங்கு அனையர் மேனி நிலை தேரார் – கம்.யுத்1:12 25/1
வேய் என தகைய தோளி இராகவன் மேனி நோக்கி – கம்.யுத்2:16 30/2
ஓங்கலே போல்வான் மேனி காணவே ஒளிப்பர் அன்றே – கம்.யுத்2:16 41/2
விண்ணினை இடறும் மோலி விசும்பினை நிறைக்கும் மேனி
கண்ணெனும் அவை இரண்டும் கடல்களின் பெரிய ஆகும் – கம்.யுத்2:16 53/1,2
தார் கோல மேனி மைந்த என் துயர் தவிர்த்தி-ஆகின் – கம்.யுத்2:16 150/3
அனைய குன்று எனும் அசனியை யாவர்க்கும் அறிவு அரும் தனி மேனி
புனையும் நல் நெடு நீறு என நூறிய புரவலன் பொர வென்று – கம்.யுத்2:16 326/1,2
தோற்பித்தீர் மதிக்கு மேனி சுடுவித்தீர் தென்றல் தூற்ற – கம்.யுத்2:17 11/1
பூண் எலாம் பொறுத்த மேனி புண்ணியமூர்த்தி-தன்னை – கம்.யுத்2:17 22/3
மின் நின்ற வயிர வாளி திறந்தன மேனி முற்றும் – கம்.யுத்2:18 202/2
வீழியின் கனி-போல் மேனி கிழிபட அனுமன் வீர – கம்.யுத்2:19 115/1
வரை உண்ட மதுகை மேனி மருமத்து வள்ளல் வாளி – கம்.யுத்2:19 168/1
பொன் குலாம் மேனி மைந்தன்-தன்னொடும் புகழ்தற்கு ஒத்த – கம்.யுத்2:19 183/1
முயங்கினார் மேனி எல்லாம் மூடினான் அரக்கன் மூரி – கம்.யுத்2:19 203/2
கேதங்கள் கூர அயர்கின்ற வள்ளல் திரு மேனி கண்டு கிளர்வான் – கம்.யுத்2:19 245/2
தொல் நாள் பிரிந்த துயர் தீர அண்ணல் திரு மேனி கண்டு தொழுவான் – கம்.யுத்2:19 248/4
வல்லான் ஒருத்தன் இடையே படுத்த வடு ஆன மேனி வடுவும் – கம்.யுத்2:19 264/4
விழிப்பு இலன் மேனி சால வெதும்பினன் ஈசன் வேலும் – கம்.யுத்2:19 274/2
பெய்யும் வெம் சரத்தால் மேனி பிளப்புண்டார் உணர்வு பேர்ந்தார் – கம்.யுத்2:19 292/2
ஒன்றிய கழுத்து மேனி கால் உகிர் வாலின் ஒப்ப – கம்.யுத்3:22 11/2
புண் ஆகிய மேனி பொருந்திடவோ – கம்.யுத்3:23 13/2
பொய் ஆன என் மேனி பொருந்துதலால் – கம்.யுத்3:23 18/4
தையலை இராமன் மேனி தைத்த வேல் தடம் கணாளை – கம்.யுத்3:23 32/1
வியர்ப்பு உளதாக கண்கள் விழித்தன மேனி மெல்ல – கம்.யுத்3:24 12/2
விளக்கையும் விளக்கும் மேனி மிளிர் கதிர் பரப்பும் வீச – கம்.யுத்3:25 5/3
விளைவு இலது ஐயன் மேனி தீண்டில மீண்டது அம்மா – கம்.யுத்3:26 11/4
சீத நீர் முகத்தின் அப்பி சேவகன் மேனி தீண்டி – கம்.யுத்3:26 61/1
பொலம் கொண்டல் அனைய மேனி புரவலன் பொருமி கண்ணீர் – கம்.யுத்3:27 13/1
கால் தோய் மேனி கண்டகர் கண்டப்படு காலை – கம்.யுத்4:33 19/1
வரை செய் மேனி இராக்கதர் வந்துளார் – கம்.யுத்4:34 6/2
பூதரம் அனைய மேனி புகை நிற புருவ செம் தீ – கம்.யுத்4:35 1/1
மீது அலைத்த பெரும் தாரை விசும்பு அளப்ப கிடந்தான் தன் மேனி முற்றும் – கம்.யுத்4:37 201/3
வெள் எருக்கம் சடை முடியான் வெற்பு எடுத்த திரு மேனி மேலும் கீழும் – கம்.யுத்4:38 23/1
விரி அமைத்த நெடு வேணி புறத்து அசைந்து வீழ்ந்து ஒசிய மேனி தள்ள – கம்.யுத்4:41 69/1
புருவத்தார் மேனி எல்லாம் பொன் நிற பசலை பூத்த – கம்.யுத்4:42 5/4
வீங்கிய உவகை மேனி சிறக்கவும் மேன்மேல் துள்ளி – கம்.யுத்4:42 7/3

மேல்


மேனி-மேல் (5)

குன்று நின்று-அனைய வீர மாருதி-தன் மேனி-மேல் அவை குழுக்களாய் – கம்.யுத்2:19 78/2
மன்றல் நாறு தட மேனி-மேல் உதிர வாரி சோர வரும் மாருதி – கம்.யுத்2:19 82/3
வெம் கண் மாருதி மேனி-மேல் வேறு உள வீர – கம்.யுத்3:22 67/2
இன்ன காலையின் இலக்குவன் மேனி-மேல் எய்தான் – கம்.யுத்3:22 167/1
அரிந்தமன் திரு மேனி-மேல் அழுத்தி நின்று ஆர்த்தான் – கம்.யுத்4:37 95/4

மேல்


மேனி-மேலும் (1)

வாலி சேய் மேனி-மேலும் மழை பொரு குருதி வாரி – கம்.யுத்2:18 199/1

மேல்


மேனிக்கு (2)

பிள்ளை மேனிக்கு ஓர் ஆனி வந்திலது இனி செயல் என்-கொல் பிறிது என்ன – கம்.யுத்1:3 84/2
நாயகன் மேனிக்கு இல்லை வடு என நடுக்கம் தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:24 5/4

மேல்


மேனிய (5)

மஞ்சு என திரண்ட கோல மேனிய மகளிர்க்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:2 15/1
பொன் மேனிய என்னொடு போதுதியால் – கம்.யுத்2:18 49/4
விழிக்குமேல் விழிய நிற்கின் மார்பிடைய மீளுமேல் முதுக மேனிய
கழிக்குமேல் உயர ஓடுமேல் நெடிய கால வீசின் நிமிர் கைய வாய் – கம்.யுத்2:19 67/1,2
பழிக்கும் மேனிய குரங்கின்-மேல் அவன் விடும் கொடும் பகழி பாயவே – கம்.யுத்2:19 67/4
சூடு உறும் மேனிய அலரி தோகையை – கம்.யுத்4:40 83/3

மேல்


மேனியதுவே (1)

பயப்பு என் மேனியதுவே நயப்பு அவர் – குறு 219/1

மேல்


மேனியதோ (1)

விள்ளா முழு மா நிழல் பிழம்பும் வேண்ட வேண்டும் மேனியதோ
தள்ளா ஓதி கோபத்தை கௌவ வந்து சார்ந்ததுவும் – கம்.சுந்:4 54/2,3

மேல்


மேனியர் (13)

அவிர் தளிர் புரையும் மேனியர் அவிர்-தொறும் – திரு 144
ஓசனை கமழும் வாச மேனியர்
மட மா மிசையோர் – பரி 12/25,26
வெம் சினம் உருவிற்று என்னும் மேனியர் வேண்டிற்று ஈயும் – கம்.பால:10 20/1
உறு வலி யானையை ஒத்த மேனியர்
செறி மயிர் கல் என திரண்ட தோளினர் – கம்.பால:13 3/1,2
அரத்த நோக்கினர் அல் திரள் மேனியர்
பரித்த காவினர் பப்பரர் ஏகினார் – கம்.பால:14 37/1,2
நீறு தோய் மணி மேனியர் நெடும் புனல் படிந்தார் – கம்.அயோ:9 35/2
மே வரு கலங்களை வெறுத்த மேனியர்
தேவரும் மருள்கொள தெரியும் காட்சியர் – கம்.அயோ:12 34/2,3
என்பன சொல்லி இரும்பு அன மேனியர் ஏனோர் முன் – கம்.அயோ:13 24/1
வரி வில் வாள் கையர் மன்மதன் மேனியர்
தரும நீரர் தயரதன் காதலர் – கம்.ஆரண்:7 4/2,3
விண் அளவிட நிமிர்ந்து உயர்ந்த மேனியர்
கண் அளவிடல்_அரு மார்பர் காலினால் – கம்.ஆரண்:7 40/1,2
மையுறு விசும்பின் தோன்றும் மேனியர் மடிக்கும் வாயர் – கம்.சுந்:7 10/2
மஞ்சு உறழ் மேனியர் வன் தோள் – கம்.சுந்:13 52/1
மண்ணின் தலை வானர மேனியர் வந்தார் – கம்.யுத்2:18 256/1

மேல்


மேனியள் (4)

பசலை பாய்ந்த மேனியள் நெடிது நினைந்து – அகம் 169/9
பழங்கண் கொண்ட பசலை மேனியள்
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே வேங்கை – அகம் 174/9,10
பெரும் பாழ் கொண்ட மேனியள் நெடிது_உயிர்த்து – அகம் 381/17
தொய்யல் வெம் சுழியிடை சுழிக்கும் மேனியள்
ஐய நீ அளப்ப_அரும் அளக்கர் நீந்திலை – கம்.சுந்:4 96/2,3

மேல்


மேனியளாய் (1)

தன் மேனியளாய் அவன் தாயினும் அன்பு தாழ – கம்.சுந்:1 60/2

மேல்


மேனியன் (7)

வௌவல் கார் இருள் மயங்கு மணி மேனியன்
எ-வயின் உலகத்தும் தோன்றி அ-வயின் – பரி 15/50,51
தொழுது உயர் கையினன் துவண்ட மேனியன்
அழுது அழி கண்ணினன் அவலம் ஈது என – கம்.அயோ:14 47/1,2
ஊண் இலனாம் என உலர்ந்த மேனியன்
சேண் நெறி வந்தது ஓர் வருத்த செய்கையன் – கம்.ஆரண்:12 21/1,2
வெற்பிடை மதம் என வெயர்க்கும் மேனியன்
அற்பின் நல் திரை புரள் ஆசை வேலையன் – கம்.ஆரண்:12 26/1,2
பறையிடு நெஞ்சினன் பதைக்கும் மேனியன்
இறை உடை குலிசவேல் எறிதலால் முனம் – கம்.கிட்:16 23/2,3
தெரிந்த மேனியன் திண் கடலின் திரை – கம்.யுத்2:16 57/2
முத்தின் பொலி முழு மேனியன் முகில் விண் தொடு மெய்யால் – கம்.யுத்3:22 115/2

மேல்


மேனியனும் (1)

பொன் மேனியனும் நெடிது ஆசி புனைந்து போனான் – கம்.சுந்:1 60/4

மேல்


மேனியனை (2)

பொன்-போல் ஒளிர் மேனியனை புகழோய் – கம்.யுத்2:18 68/2
வென்றானை விலங்கலின் மேனியனை
பின்றாத வலத்து உயர் பெற்றியனை – கம்.யுத்3:20 87/2,3

மேல்


மேனியாட்கு (1)

வாராய் நீ புறம்மாற வருந்திய மேனியாட்கு
ஆர் இருள் துணை ஆகி அசை வளி அலைக்குமே – கலி 121/11,12

மேல்


மேனியாய் (4)

பேணி துடைத்து அன்ன மேனியாய் கோங்கின் – கலி 117/2
இற்றது ஆகும் எழுது_அரு மேனியாய்
கொற்றவன் தன் திருமுகம் கொள்க என்றார் – கம்.அயோ:11 3/3,4
எழுத_அரு மேனியாய் ஈண்டு எய்தியது அறிந்திலாதேன் – கம்.ஆரண்:6 41/1
வேனிலான் மேனியாய் மருந்தை மெய் உற – கம்.யுத்3:24 87/4

மேல்


மேனியார் (5)

செம் தளிர் மேனியார் செல்லல் தீர்ப்ப – பரி 8/123
வெம் தழல் உருவு கொண்டனைய மேனியார் – கம்.ஆரண்:7 41/4
அறங்கள் நாறும் மேனியார் அரி கணங்களோடும் அங்கு – கம்.கிட்:7 3/1
மெய் தருப்பை நூல் பிறழும் மேனியார்
செய் தவத்துளார் வடிவின் தேடினார் – கம்.கிட்:15 17/3,4
வளைத்து இரைத்து அடர்த்தனர் மலையின் மேனியார் – கம்.யுத்3:31 178/4

மேல்


மேனியால் (1)

விழும் விழிக்கும் முகிழ்க்கும் தன் மேனியால்
உழும் நிலத்தை உருளும் புரளுமால் – கம்.யுத்3:29 15/3,4

மேல்


மேனியாள் (3)

மாம் தளிர் மேனியாள் ஓர் வாள்_நுதல் மதனன் எங்கும் – கம்.பால:21 11/1
மின்னை உற்ற நடுக்கத்து மேனியாள் – கம்.அயோ:4 215/4
வெந்த காந்த வெதுப்பு உறு மேனியாள் – கம்.ஆரண்:6 73/4

மேல்


மேனியாள்-பால் (1)

பழிப்பு_அறு மேனியாள்-பால் சிந்தனை படர கண்கள் – கம்.யுத்2:19 274/1

மேல்


மேனியாற்கு (1)

சங்கு அடுத்த தனி கடல் மேனியாற்கு
அங்கு அடுத்த நிலைமை அறைந்தனம் – கம்.ஆரண்:12 1/1,2

மேல்


மேனியான் (17)

பால் அன்ன மேனியான் அணிபெற தைஇய – கலி 124/2
மஞ்சு அன மேனியான் தன் மணி நிறம் மாதரார் தம் – கம்.பால:21 10/3
அமைவு_அரு மேனியான் அழகின் ஆயதோ – கம்.பால:23 73/1
எண்ணெய் உண்ட இருள் புரை மேனியான் – கம்.அயோ:8 6/4
அற்கு ஆணி கண்டு அனைய அழகு அமைந்த மேனியான்
மல் காணும் திரு நெடும் தோள் மழை காணும் மணி நிறத்தாய் – கம்.அயோ:13 26/2,3
பொடி தலம் இலங்குறு பொலம் கொள் மேனியான் – கம்.அயோ:14 134/4
தேவரும் மருள்தர தெரிந்த மேனியான் – கம்.ஆரண்:12 24/4
பொருக்க எய்தினன் பொன் ஒளிர் மேனியான்
அருக்கன் மா உதயத்தின் நின்று அத்தம் ஆம் – கம்.கிட்:11 14/2,3
நீண்ட மேனியான் நெடிய தாளின்-நின்று – கம்.கிட்:15 24/1
வெள்ளி அம் பெரு மலை பொருவு மேனியான் – கம்.கிட்:16 26/4
நின்றார் நின்றுழி நீல மேனியான்
நன்று ஆம் நாமம் நவின்று நல்கினார் – கம்.கிட்:16 49/2,3
சிறை பெற்றான் திகழ்கின்ற மேனியான்
முறை பெற்று ஆம் உலகு எங்கும் மூடினான் – கம்.கிட்:16 50/1,2
வாயில் சென்று எய்தினான் மழையின் மேனியான் – கம்.யுத்2:16 270/4
மீது உறு குருதி யாறு ஒழுகும் மேனியான் – கம்.யுத்2:16 291/4
வச்சிரத்து எயிற்றவன் மலையின் மேனியான் – கம்.யுத்3:20 32/4
அல்லினால் வகுத்தது அன்ன மேனியான் முகிலின் ஆர்ப்பான் – கம்.யுத்3:22 131/4
எழுந்தனன் அங்கி வெந்து எரியும் மேனியான்
தொழும் கர துணையினன் சுருதி ஞானத்தின் – கம்.யுத்4:40 73/2,3

மேல்


மேனியான்-தன் (1)

அஞ்சன மேனியான்-தன் அடு கணை ஒன்றால் மாழ்கி – கம்.சுந்:12 79/3

மேல்


மேனியானை (3)

கார் கொண்ட மேனியானை கண்டிலர் கண்ணில் வற்றா – கம்.அயோ:6 9/3
அஞ்சன மேனியானை அழகனும் அருளின் நோக்கி – கம்.யுத்1:4 141/2
கார் கோல மேனியானை கூடிதி கடிதின் ஏகி – கம்.யுத்2:16 150/4

மேல்


மேனியில் (9)

கெடு வளை பூண்டவள் மேனியில் கண்டு – பரி 20/34
வீ அரி தளிர் மெல் அணை மேனியில்
காய் எரி கரிய கரிய கொணர்ந்து – கம்.பால:10 81/2,3
வெய்யோன் ஒளி தன் மேனியில் விரி சோதியின் மறைய – கம்.அயோ:7 1/1
விண்ணின் நீங்கிய வெய்யவர் மேனியில்
புண்ணின் நீரும் பொடிகளும் போய் உக – கம்.ஆரண்:9 27/1,2
வள்ளியோன் திரு மேனியில் தழல் நிற வண்ணன் – கம்.ஆரண்:13 93/3
கறுத்த மேனியில் பொலிந்தன ஊடலில் கனன்று – கம்.சுந்:2 30/2
ஊறு தன் நெடு மேனியில் பல பட ஒல்கி – கம்.சுந்:11 46/3
கையின் நாகம் என கடல் மேனியில்
தெய்வம் நாறு செம் சாந்தமும் சேர்த்தினான் – கம்.யுத்2:16 70/3,4
அமலன் மேனியில் தைத்த அனந்தமால் – கம்.யுத்4:37 32/4

மேல்


மேனியின் (7)

வீறு அணிந்தவன் மேனியின் மீண்டவே – கம்.பால:1 2/4
காலன் மேனியின் கருகு இருள் கடிந்து உலகு அளிப்பான் – கம்.பால:9 4/1
வள்ளலை நோக்கிய மகளிர் மேனியின்
எள்ள அரும் பூண் எலாம் இரிய நிற்கின்றார் – கம்.பால:23 76/1,2
மீ எழுந்த கரியவன் மேனியின்
போய் எழுந்து பரந்தது வெம் புகை – கம்.சுந்:13 7/3,4
விழுவேன் அவன் மேனியின் மீதில் எனா – கம்.யுத்3:23 21/3
மண்ணில் செல்வார் மேனியின் வீழ மடிவுற்றார் – கம்.யுத்4:33 17/2
விமலன் மேனியின் வீழ்வதன் முன்னமே – கம்.யுத்4:37 32/2

மேல்


மேனியின்-மேல் (2)

மெய் அஞ்சனை கான்முளை மேனியின்-மேல்
வை அம் சிலை ஆறு வழங்கினனால் – கம்.யுத்3:20 69/2,3
வண்ண கரு மேனியின்-மேல் மழை வாழ் – கம்.யுத்3:27 20/1

மேல்


மேனியினார் (1)

புண் மேல் உடை மேனியினார் திசை போனார் – கம்.யுத்2:18 253/4

மேல்


மேனியினான் (1)

வில் வேறு தெரிப்புறும் மேனியினான் – கம்.யுத்2:18 20/4

மேல்


மேனியினான்-தன் (1)

வனைந்ததாம் அன்ன மேனியினான்-தன் மேல் வாள் எயிறு உற ஊன்றி – கம்.யுத்1:3 88/3

மேல்


மேனியும் (6)

நன்னர் மேனியும் நாறு இரும் கதுப்பும் – நற் 166/2
ஆய் நலம் தொலைந்த மேனியும் மா மலர் – அகம் 69/1
ஐது ஆகின்று என் தளிர் புரை மேனியும்
பலரும் அறிய திகழ்தரும் அவலமும் – அகம் 95/2,3
செம் கணும் கரிய கோல மேனியும் தேரும் ஆகி – கம்.அயோ:3 90/3
இழந்த மேனியும் எண்ணி இரங்கினான் – கம்.ஆரண்:14 26/2
குரு மணி திரு மேனியும் மனம் என குலைந்தான் – கம்.யுத்3:22 195/2

மேல்


மேனியே (2)

மணி விளக்கு அல்லன மகளிர் மேனியே – கம்.பால:3 50/4
மேனியே உரை-செய்கின்றது வேறு இ – கம்.யுத்1:11 20/2

மேல்


மேனியை (21)

விரி மலர் புரையும் மேனியை மேனி – பரி 1/7
அவை ஐந்தும் உறழும் அணி கிளர் மேனியை
வலம்புரி வாய்மொழி அதிர்பு வான் முழக்கு செல் – பரி 13/44,45
மண்ணா மணி போல தோன்றும் என் மேனியை
துன்னான் துறந்தான் மலை – கலி 41/33,34
பழுது_அறு மேனியை பார்க்கும் ஆசை-கொல் – கம்.பால:3 49/3
எண்ணெய் உண்ட பொன் எழில் கொள் மேனியை
கண்ண நீரினால் கழுவி ஆட்டினான் – கம்.அயோ:11 118/3,4
கார் கொள் மேனியை கண்டனளாம் என – கம்.ஆரண்:6 76/2
நீசன் மேனியை நின்று உற நோக்கினான் – கம்.ஆரண்:11 78/2
கழுவினன் ஆண்டு அவன் கனக மேனியை
வழுவினையாம் என மன கொடு ஏங்கினேன் – கம்.ஆரண்:14 84/2,3
வெவ்வேறு உலகத்து இவர் மேனியை மானும் என்றான் – கம்.கிட்:7 40/4
ஈசன் மேனியை ஈர்_ஐந்து திசைகளை ஈண்டு இ – கம்.கிட்:12 36/1
வீரன் மேனியை மானும் இ வீங்கு நீர் – கம்.சுந்:5 25/2
மீண்டு வந்து பிறந்து தன் மேனியை
தீண்டலாவது ஓர் தீவினை தீர் வரம் – கம்.சுந்:5 35/2,3
பாக்கியம் அனைய நின் பழிப்பு_இல் மேனியை
நோக்கிய கண்களை நுதி கொள் மூக்கினால் – கம்.சுந்:5 60/2,3
வாழி போர் வலி மாருதி மேனியை மறைத்தான் – கம்.சுந்:11 43/4
கறுத்த மாசுணம் கனக மா மேனியை கட்ட – கம்.சுந்:11 61/1
எடுக்கல் உற்று அவன் மேனியை ஏந்துதற்கு ஏற்ற – கம்.யுத்2:15 212/1
வெல்லலாம் என்பது சீதை மேனியை
புல்லலாம் என்பது போலுமால் ஐயா – கம்.யுத்2:16 76/3,4
மூடி மேனியை முற்றுற சுற்றின மூழ்க – கம்.யுத்3:22 168/2
நினைவென் என்ன நிசாசரன் மேனியை
புனைவென் வாளியினால் என பொங்கினான் – கம்.யுத்4:37 166/3,4
வஞ்சன் மேனியை வார் கணை அட்டிய – கம்.யுத்4:37 167/3
வரை செய் மேனியை வள் உகிரால் பிளந்து – கம்.யுத்4:40 19/3

மேல்


மேனியொடு (3)

இரந்தூண் நிரம்பா மேனியொடு
விருந்தின் ஊரும் பெரும் செம்மலனே – குறு 33/3,4
பசந்த மேனியொடு படர் அட வருந்தி – புறம் 159/6
குரைத்த மேனியொடு உள்ளம் குளிர்ந்ததால் – கம்.அயோ:14 5/3

மேல்


மேனீயும் (1)

மேனீயும் இன்றி வெறு நீரே ஆயினார் – கம்.அயோ:4 99/4

மேல்