மெ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மெத்த 1
மெத்து 1
மெத்தென் 1
மெய் 293
மெய்-தொறும் 1
மெய்_முதல் 1
மெய்_இலாள் 1
மெய்க்கு 1
மெய்க்கொடு 1
மெய்க்கொண்ட 1
மெய்க்கொள் 1
மெய்கள் 2
மெய்கொள் 1
மெய்ஞ்ஞான 1
மெய்த்த 2
மெய்த்தலை 1
மெய்ந்நெறி 4
மெய்நிறுத்து 1
மெய்ப்பட்ட 1
மெய்ப்படுத்து 1
மெய்ப்படூஉ 1
மெய்ப்பை 1
மெய்ப்பொருள் 4
மெய்ப்பொருளுக்கே 1
மெய்பட 1
மெய்ம் 19
மெய்ம்மறந்த 1
மெய்ம்மறந்தான் 1
மெய்ம்மறந்து 1
மெய்ம்மறை 8
மெய்ம்மை 41
மெய்ம்மைய 1
மெய்ம்மையன் 2
மெய்ம்மையால் 7
மெய்ம்மையான் 1
மெய்ம்மையின் 4
மெய்ம்மையும் 3
மெய்ம்மையே 1
மெய்ம்மையை 2
மெய்ம்மையோய் 2
மெய்ம்மையோன் 1
மெய்ய 3
மெய்யதாம் 1
மெய்யது 8
மெய்யதேல் 1
மெய்யதை 1
மெய்யர் 11
மெய்யன் 10
மெய்யன 6
மெய்யனேனும் 1
மெய்யனை 2
மெய்யாக 4
மெய்யாப்பு 1
மெய்யார் 1
மெய்யால் 2
மெய்யாள் 4
மெய்யான் 6
மெய்யானை 1
மெய்யிடை 1
மெய்யில் 7
மெய்யிற்று 1
மெய்யின் 18
மெய்யின்-நின்று 1
மெய்யின 1
மெய்யினர் 5
மெய்யினன் 1
மெய்யினால் 1
மெய்யினாள் 1
மெய்யினில் 1
மெய்யினுக்கு 3
மெய்யினும் 1
மெய்யினை 1
மெய்யினோடு 1
மெய்யீர் 1
மெய்யுணர்வு 2
மெய்யும் 15
மெய்யுரை 1
மெய்யுற 4
மெய்யுறு 2
மெய்யே 22
மெய்யேன் 1
மெய்யை 7
மெய்யொடு 4
மெய்யோடு 2
மெய்வினை 1
மெயில் 1
மெல் 151
மெல்_இயல் 3
மெல்_இயலோடு 1
மெல்_இயால் 2
மெல்கிடு 3
மெல்கு 1
மெல்குபு 1
மெல்ல 37
மெல்ல_மெல்ல 2
மெல்லம்புலம்ப 5
மெல்லம்புலம்பன் 12
மெல்லமெல்ல 2
மெல்லவே 1
மெல்லிதால் 1
மெல்லிதின் 4
மெல்லிது 1
மெல்லிய 15
மெல்லியது 1
மெல்லியர் 4
மெல்லியர்கள் 1
மெல்லியல் 11
மெல்லியல்-தன் 1
மெல்லியலார் 2
மெல்லியலால் 1
மெல்லியலாளும் 1
மெல்லியலாளை 1
மெல்லியலீர் 1
மெல்லியவே 1
மெல்லியள் 1
மெல்லியன் 2
மெல்லியான் 3
மெல்லியோய் 1
மெல்லியோர்-தமை 1
மெல்லென் 7
மெல்லென 15
மெல்வதே 1
மெலி 2
மெலி_கோல் 1
மெலிக்கும் 2
மெலிகின்ற 2
மெலிகின்றார் 1
மெலிகின்றாள் 1
மெலிகின்றான் 1
மெலிகின்றோம் 2
மெலிகுவது 1
மெலிகுவென் 1
மெலிதரும் 1
மெலிந்த 5
மெலிந்தவா 1
மெலிந்தன 2
மெலிந்தனள் 1
மெலிந்தனை 1
மெலிந்தாய் 2
மெலிந்தாயோ 1
மெலிந்தார் 1
மெலிந்தாள் 1
மெலிந்தான் 1
மெலிந்திட்ட 1
மெலிந்திலள் 1
மெலிந்து 13
மெலிந்துளது 1
மெலிந்துளாள் 1
மெலிந்தே 1
மெலிந்தேன் 1
மெலிய 5
மெலியர் 3
மெலியரே-கொலாம் 1
மெலியல் 1
மெலியவர் 1
மெலியவர்-பாலதேயோ 1
மெலியா 3
மெலியாதவர் 1
மெலியாது 1
மெலியின் 1
மெலியும் 4
மெலிவாள் 1
மெலிவானுக்கு 1
மெலிவித்தீர் 1
மெலிவு 18
மெலிவுடையாள் 1
மெலிவுற்றால் 1
மெலிவுறு 1
மெலிவுறும் 1
மெழுக்கம் 1
மெழுக்கின் 1
மெழுக்கு-உறுப்ப 1
மெழுகா 1
மெழுகி 1
மெழுகிய 3
மெழுகியதோ 1
மெழுகின் 5
மெழுகு 6
மெழுகும் 1
மெழுகுவார் 1
மெள்ள 11
மெள்ளவே 1
மென் 390
மென்-பாலான் 1
மென்_சொலாய் 1
மென்_புல 7
மென்_புலத்து 1
மென்_மொழி 1
மென்பால்-தோறும் 1
மென்பாலனவும் 1
மென்மெல 15
மென்மேல் 1
மென்மை 5
மென்மையின் 1
மென்மையினால் 1
மென்றன 1
மென்று 8

மெத்த (1)

மெத்த மீது எழு மேகத்தின் விசும்பு எலாம் மிடைய – கம்.யுத்2:15 188/2

மேல்


மெத்து (1)

மெத்து யோனிகள் ஏறினும் வெற்றிடம் மிகுமால் – கம்.யுத்4:41 17/2

மேல்


மெத்தென் (1)

மெத்தென் சாயல் முத்து உறழ் முறுவல் – நெடு 37

மேல்


மெய் (293)

அணங்கு மெய் நின்ற அமைவரு காட்சி – பொரு 20
மெய் கொள் பெரும் பனி நலிய பலர் உடன் – நெடு 7
கையினும் கலத்தினும் மெய் உற தீண்டி – பட் 70
மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதள் பள்ளி – மலை 419
விசும்பு மெய் ஆக திசை கை ஆக – நற் 0/3
மெய் சாயினை அவர் செய் குறி பிழைப்ப – நற் 11/2
வைகு புலர் விடியல் மெய் கரந்து தன் கால் – நற் 12/4
அ நிலை புகுதலின் மெய் வருத்து-உறாஅ – நற் 42/10
கையற வந்த பொழுதொடு மெய் சோர்ந்து – நற் 58/8
மெய் தோய் முயக்கம் காணா ஊங்கே – நற் 199/11
மெய் கவின் சிதைய பெயர்ந்தனன் ஆயினும் – நற் 235/5
கை கவர் முயக்கம் மெய் உற திருகி – நற் 240/3
மெய் உற இருந்து மேவர நுவல – நற் 243/8
மதன் இல் மா மெய் பசலையும் கண்டே – நற் 244/11
இஃது எவன்-கொல்லோ தோழி மெய் பரந்து – நற் 273/1
கை இடை வைத்தது மெய் இடை திமிரும் – நற் 360/8
பெய்யா பூவின் மெய் சாயினளே – குறு 9/3
பொய் வலாளன் மெய் உற மரீஇய – குறு 30/2
தைவரல் அசை வளி மெய் பாய்ந்து ஊர்தர – குறு 195/5
மெய் பிறிது ஆகுதல் அறியாதோரே – குறு 195/7
ஆய் வளை ஞெகிழவும் அயர்வு மெய் நிறுப்பவும் – குறு 316/1
கை வளை நெகிழ்தலும் மெய் பசப்பு ஊர்தலும் – குறு 371/1
ஐது ஏகு அம்ம மெய் தோய் நட்பே – குறு 401/6
மெய் பிறிது ஆதல் எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 216/6
மெய் உற விரும்பிய கை கவர் முயக்கினும் – ஐங் 337/2
அமர்பு மெய் ஆர்த்த சுற்றமொடு – பதி 12/24
விரும்பு மெய் பரந்த பெரும் பெயர் ஆவுதி – பதி 21/7
தலை துமிந்து எஞ்சிய மெய் ஆடு பறந்தலை – பதி 35/6
மெய் புதை அரணம் எண்ணாது எஃகு சுமந்து – பதி 52/6
குழூஉ நிலை புதவின் கதவு மெய் காணின் – பதி 53/16
எஃகு ஆடு ஊனம் கடுப்ப மெய் சிதைந்து – பதி 67/17
நெஞ்சு புகல் ஊக்கத்தர் மெய் தயங்கு உயக்கத்து – பதி 68/7
விசும்பு மெய் அகல பெயல் புரவு எதிர – பதி 69/15
மெய் பனி கூரா அணங்கு என பராவலின் – பதி 71/22
தும்பை சான்ற மெய் தயங்கு உயக்கத்து – பதி 79/15
வரு மழை இரும் சூல் மூன்றும் புரையும் மா மெய்
மாஅ மெய்யொடு முரணிய உடுக்கையை – பரி 4/7,8
விதி ஆற்றான் ஆக்கிய மெய் கலவை போல – பரி 7/20
விரும்பிய ஈரணி மெய் ஈரம் தீர – பரி 7/61
நின்னை அருள் இல் அணங்கான் மெய் வேல் தின்னும் – பரி 8/66
ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் – பரி 9/9
மெய் சூள்-உறுவானை மெலியல் பொய் சூள் என்று – பரி 12/64
மெய் வளம் பூத்த விழை_தகு பொன் அணி – பரி 18/19
மெய் அணி யானை மிசையராய் ஒய்யென – பரி 24/14
மெய்யாப்பு மெய் ஆர மூடுவார் வையத்துக்கு – பரி 24/19
மேல் நின்று மெய் கூறும் கேளிர் போல் நீ செல்லும் – கலி 3/21
மெய் கூர்ந்த பனியொடு மேல் நின்ற வாடையால் – கலி 31/6
மெய் அறியாதேன் போல் கிடந்தேன்-மன் ஆயிடை – கலி 37/19
மெய் அறிந்து ஏற்று எழுவேன் ஆயின் மற்று ஒய்யென – கலி 37/20
தன் மெய் துறப்பான் மலை – கலி 43/27
விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி – கலி 52/20
என்னாமை என் மெய் தொடு – கலி 63/13
புதல்வனை மெய் தீண்ட பொருந்துதல் இயைபவால் – கலி 70/12
மெய் பெறா மழலையின் விளங்கு பூண் நனைத்தர – கலி 81/2
எம் இல் வருதியோ எல்லா நீ தன் மெய் கண் – கலி 83/27
மெய் பிரிந்து அன்னவர் மாட்டு – கலி 87/4
இல்லத்து வா என மெய் கொளீஇ எல்லா நின் – கலி 94/15
ஈகை போர் கண்டாயும் போறி மெய் எண்ணின் – கலி 95/12
கொடிற்று புண் செய்யாது மெய் முழுதும் கையின் – கலி 95/19
போற்றிய நின் மெய் தொடுகு – கலி 95/24
மதுரை பெரு முற்றம் போல நின் மெய் கண் – கலி 96/23
குதிரை உடல் அணி போல நின் மெய் கண் – கலி 96/28
திரு மா மெய் தீண்டலர் என்று கருமமா – கலி 102/10
தோள் வலி துணி பிணி துறந்து இறந்து எய்தி மெய் சாய்ந்து – கலி 104/46
மெய் வார் குருதிய ஏறு எல்லாம் பெய்_காலை – கலி 106/13
தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி – கலி 106/23
பூ கரை நீலம் புடை தாழ மெய் அசைஇ பாங்கரும் – கலி 111/3
தோழி நாம் காணாமை உண்ட கடும் கள்ளை மெய் கூர – கலி 115/1
அவலம் மெய் கொண்டது போலும் அஃது எவன்-கொலோ – கலி 134/14
மின் அவிர் நுடக்கமும் கனவும் போல் மெய் காட்டி – கலி 138/5
போலாது என் மெய் கனலும் நோய் – கலி 146/45
நகை ஒழிந்து நாணு மெய் நிற்ப இறைஞ்சி – கலி 147/69
மெய் தலைப்படுதல் செல்லேன் இ தலை – அகம் 7/16
மெய் புகுவு அன்ன கை கவர் முயக்கம் – அகம் 11/10
கடவுள் வாழ்த்தி பையுள் மெய் நிறுத்து – அகம் 14/16
உயங்கின்று அன்னை என் மெய் என்று அசைஇ – அகம் 17/3
இன் உயிர் குழைய முயங்கு-தொறும் மெய் மலிந்து – அகம் 22/18
செல்வு-உழி செல்வு-உழி மெய் நிழல் போல – அகம் 49/15
மெய் மலி உவகை மறையினென் எதிர் சென்று – அகம் 56/13
கைப்பொருள் இல்லை ஆயினும் மெய் கொண்டு – அகம் 109/11
மெய் இவண் ஒழிய போகி அவர் – அகம் 113/26
மெய் அல் பெரும் பழி எய்தினென் யானே – அகம் 268/14
மெய் மலி உவகையன் அ நிலை கண்டு – அகம் 272/12
மெய் யாண்டு உளதோ இ உலகத்தானே – அகம் 286/17
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கத்து – அகம் 305/7
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கின் – அகம் 379/15
மையல் வேழம் மெய் உளம் போக – அகம் 388/23
மெய் வாழ் உப்பின் விலை எய்யாம் என – அகம் 390/11
நீ மெய் கண்ட தீமை காணின் – புறம் 10/3
பொய் கூறேன் மெய் கூறுவல் – புறம் 139/6
மெய் அன்ன பொய் உணர்ந்து – புறம் 166/6
பொய் ஓராது மெய் கொளீஇ – புறம் 166/7
ஊறு அறியா மெய் யாக்கையொடு – புறம் 167/6
கூம்பு விடு மெய் பிணி அவிழ்ந்த ஆம்பல் – புறம் 209/3
மொய்ம்பின் ஊக்கி மெய் கொண்டனனே – புறம் 274/7
மெய் நிறைந்த வழுவொடு பெரும்பிறிது ஆகி – புறம் 368/8
மெய் களைந்து இனனொடு விரைஇ – புறம் 399/8
மெய் ஆய வேத துறை வேந்தருக்கு ஏய்த்த யாரும் – கம்.பால:4 3/3
மெய் வலி அரக்கரால் விண்ணும் மண்ணுமே – கம்.பால:5 15/2
வெந்து எழு கொடு வினை வீட்டும் மெய்_முதல் – கம்.பால:5 65/3
மெய் முறை கடவுளோர்க்கு ஈந்து விண்ணுளோர்க்கு – கம்.பால:5 92/2
மெய் தவன் நாமம் விதிப்ப மதித்தான் – கம்.பால:5 114/4
மெய் வழி உவரி நிறைந்தன மேன்மேல் – கம்.பால:5 119/4
மெய் புகழ் புனைதர இளைய வீரர்கள் – கம்.பால:5 132/2
கொண்டு மெய் உணர்பவன் கழல் கூடியது ஒப்ப – கம்.பால:9 14/3
மெய் வரு போகம் ஒக்க உடன் உண்டு விலையும் கொள்ளும் – கம்.பால:10 16/1
பல காலும் தம் மெய் நனி வாடும்படி நோற்றார் – கம்.பால:10 29/2
சிந்தையும் நிறையும் மெய் நலனும் பின் செல – கம்.பால:10 39/3
மெய் கலாபமும் குழைகளும் இழைகளும் விளங்க – கம்.பால:15 10/2
மெய் போதின் நங்கைக்கு அணி அன்னவள் வெண் பளிங்கில் – கம்.பால:17 13/1
மெய் அராகம் அழிய துகில் நெக – கம்.பால:18 19/2
மிக்க வேந்தர்-தம் மெய் அணி சாந்தொடும் – கம்.பால:18 21/1
வடித்த வெம் குருதி வேல் விழிக்கும் மாதர் மெய்
பொடித்த வேர் புறத்து உகு நறவம் போன்றவே – கம்.பால:19 22/3,4
மெய் வளர் மதியின் நாப்பண் மீன் உண்டேல் அனையது ஏய்ப்ப – கம்.பால:22 16/2
வில் தழை வாள் நிமிர மெய் அணிகள் மின்ன – கம்.பால:22 27/3
மெய் விளைவு இடத்து முதல் ஐயம் விடலுற்றாள் – கம்.பால:22 37/2
விரத மெய் தாதை பாதம் வணங்கி மாடு இருந்த வேலை – கம்.பால:23 78/4
மெய் நிறை மூவரை மூவரும் வேட்டார் – கம்.பால:23 100/4
ஈட்டிய மெய் பொருள் உள்ளன எல்லாம் – கம்.பால:23 101/3
விலங்கல் அன்ன திண் தோளையும் மெய் திரு இருக்கும் – கம்.அயோ:1 59/3
சாக எனா எழும் மெய் தளாடி வீழும் – கம்.அயோ:3 25/3
மெய் அராவிட ஆவி சோர வெதும்பு மாதர்-தம் மென் செவி – கம்.அயோ:3 58/3
மெய் திறத்து நம் வேந்தனை நீ என்றான் – கம்.அயோ:4 14/4
மெய் திறத்து விளங்கு_இழை உன்னுவாள் – கம்.அயோ:4 26/4
தோற்றான் மெய் என்று உலகம் சொல்லும் பழிக்கும் சோர்வாள் – கம்.அயோ:4 51/4
மெய் ஆர் தவமே செய்து உன் மிடல் மார்பு அரிதின் பெற்ற – கம்.அயோ:4 64/1
வேந்தன் பணியினால் கைகேசி மெய் புதல்வன் – கம்.அயோ:4 91/1
பின்னே கொடுத்தால் பிழையாதோ மெய் என்பார் – கம்.அயோ:4 108/4
மின் என மின் என விளங்கும் மெய் விலை – கம்.அயோ:4 189/2
மீனே என்ன மெய் தடுமாறி விழுகின்றாள் – கம்.அயோ:6 16/4
விடு நனி கடிது என்றான் மெய் உயிர் அனையானும் – கம்.அயோ:8 32/1
மெய் ஞிறை விரி சாயல் கண்டு நின் விழி கண்டு – கம்.அயோ:9 6/3
மெய் வணக்கு உறு வேய்_இனம் ஈன்ற மெல் அரிசி – கம்.அயோ:10 34/2
மனையில் மெய் எனும் மா தவம் புரிந்தவன் மைந்தன் – கம்.அயோ:10 37/4
சுடரும் மெய் புகழ் சூடினென் என்பது என் – கம்.அயோ:10 52/3
மீண்டும் ஏகி அ மெய் எனும் நல் அணி – கம்.அயோ:11 28/1
மெய் உறு தானையான் வில்லின் கல்வியான் – கம்.அயோ:13 8/4
மெய் வினை தவமே அன்றி மேலும் ஒன்று உளதோ கீழோர் – கம்.அயோ:13 61/2
மெய் வீரர் பெயர்ந்ததுவும் நலம் ஆயிற்று ஆம் அன்றே விலங்கல் திண் தோள் – கம்.அயோ:13 66/2
நிவந்த வான் குருதியின் நீத்தம் நீந்தி மெய்
சிவந்த சாதகரொடு சிறு கண் கூளியும் – கம்.அயோ:14 33/1,2
உரிய மெய் நிறுவி போய் உம்பரான் என்றான் – கம்.அயோ:14 55/4
போன்றவர் ஆக மெய் புதல்வர் ஆக தான் – கம்.அயோ:14 124/2
பனி படர் காடு உடன் படர்தல் மெய் என்றான் – கம்.அயோ:14 127/4
எய்த்த மெய் பெரிய கேழல் என எங்கும் விசையின் – கம்.ஆரண்:1 32/3
தைத்த அ கணை தெறிப்ப மெய் சிலிர்த்து உதறவே – கம்.ஆரண்:1 32/4
மெய் வரத்தினன் மிடல்_படை விட படுகிலன் – கம்.ஆரண்:1 34/1
கடுத்த கராம் கதுவ நிமிர் கை எடுத்து மெய் கலங்கி – கம்.ஆரண்:1 48/1
மெய் கொள் வேத மெய்யர் வாழ் – கம்.ஆரண்:1 70/2
கவசம் ஆய் ஆர் உயிர் ஆய் கண் ஆய் மெய் தவம் ஆய் கடை இலா ஞானம் ஆய் காப்பானை காணா – கம்.ஆரண்:2 26/3
வேண்டின வேண்டினர்க்கு அளிக்கும் மெய் தவம் – கம்.ஆரண்:3 8/1
ஆய அதனால் அமரும் மெய் உடையன் அன்னான் – கம்.ஆரண்:3 38/2
மெய் விட கருதாது விண் ஏறினான் – கம்.ஆரண்:4 28/2
வீரன் அஃது உரைத்தலோடும் மெய்_இலாள் விமல யான் அ – கம்.ஆரண்:6 36/1
மின்னை போல் இடையாளோடும் மேவும் மெய் உடையன் அல்லன் – கம்.ஆரண்:6 55/2
அளிக்கும் மெய் உயிர் காந்து அழல் அஞ்சினாள் – கம்.ஆரண்:6 72/1
பற்றும் பார்க்கும் மெய் வெயர்க்கும் தன் பரு வலி காலால் – கம்.ஆரண்:6 91/3
வீடி-போகாதே இ மெய் வனத்தை விட்டு அகல – கம்.ஆரண்:6 115/3
மெய் குலம் வேரொடும் துணித்து வீழ்த்தின – கம்.ஆரண்:7 123/2
மின் உடை வேத்திர கையர் மெய் புக – கம்.ஆரண்:10 16/1
தாவியாது தீது எனாது தையலாளை மெய் உற – கம்.ஆரண்:10 92/1
தேயாநின்றாய் மெய் வெளுத்தாய் உள்ளம் கறுத்தாய் நிலை திரிந்து – கம்.ஆரண்:10 114/1
தெருளுற மெய் பொருள் தெரிந்திலாரினே – கம்.ஆரண்:10 128/4
வெம் கதிர் சுடுவதே அன்றி மெய் உற – கம்.ஆரண்:10 131/3
வேல் தரும் கரும் கண் சீதை மெய் அருள் புனையேன் என்றால் – கம்.ஆரண்:10 168/3
சிச்சி என தன் மெய் செவி பொத்தி தெருமந்தான் – கம்.ஆரண்:11 7/3
ஏயும் இறை மெய் அல என்ற அளவே – கம்.ஆரண்:11 51/4
வெம் துயர் துடைத்தனென் என்னும் மெய் புகழ் – கம்.ஆரண்:13 53/2
விண்ணின் ஓங்கியது ஒரு நிலை மெய் உற வெந்த – கம்.ஆரண்:13 78/2
மெய் உற உணர்வு செல்லா அறிவினை வினையின் ஊக்கும் – கம்.ஆரண்:14 3/1
வேந்து ஆகை துறந்த பின் மெய் உறவோர் – கம்.ஆரண்:14 72/2
மானவன் மெய் இறை மறக்கலாமையின் – கம்.ஆரண்:14 95/1
வெப்பு உடை விரி கதிர் வெதுப்ப மெய் எலாம் – கம்.ஆரண்:14 99/3
வார்த்தை எ குலத்துளோர்க்கும் மறையினும் மெய் என்று உன்னா – கம்.கிட்:3 28/4
செக்கர் மெய் தனி சோதி சேர்கலா – கம்.கிட்:3 66/2
தெரிவுற நோக்கினன் தெரிவை மெய் அணி – கம்.கிட்:6 5/1
வீரம் ஆவதும் கல்வியின் மெய் நெறி – கம்.கிட்:7 105/2
மெய் வானோர் திரு நாடு மேவினாய் – கம்.கிட்:8 9/2
மெய் போர் மாருதி-தன்னை வீர நீ – கம்.கிட்:9 3/2
மெய் தலை நின்ற வீரன் இ உரை விளம்பி விட்டான் – கம்.கிட்:9 28/4
மெய் அடையாது இனி விளிதல் நன்று-அரோ – கம்.கிட்:10 91/4
திறம்பினீர் மெய் சிதைத்தீர் உதவியை – கம்.கிட்:11 31/1
மெய் உறு கேண்மை ஆக்கி மேலை_நாள் விளைவது ஆன – கம்.கிட்:11 62/2
வியந்தனை உதவி கொன்றாய் மெய் இலை என்ன வீங்கி – கம்.கிட்:11 80/2
மெய் அஞ்சாதவன் மாதிரம் சிறிது என விரிந்த – கம்.கிட்:12 20/2
தெய்வ தச்சன் மெய் திரு நெடும் காதலன் சேர்ந்தான் – கம்.கிட்:12 21/4
மெய் உளது மேல் உலகம் ஏறும் நெறி காணேன் – கம்.கிட்:14 63/2
மெய் தருப்பை நூல் பிறழும் மேனியார் – கம்.கிட்:15 17/3
வினை வரும் நெறியை மாற்றும் மெய் உணர்வோரும் விண்ணோர் – கம்.கிட்:15 34/2
விலங்கும் வீடு உறுகின்றன மெய் நெறி – கம்.கிட்:15 36/3
மேய செல்வரை மேவினர் மெய் நெறி – கம்.கிட்:15 37/2
தெருண்டான் மெய் பெயர் செப்பலோடும் வந்து – கம்.கிட்:16 51/1
வெந்து மெய் இறகு தீந்து விழுந்தனென் விளிகிலாதேன் – கம்.கிட்:16 55/4
மெய் உற தழீஇய மெல்லென் பிடியொடும் வெருவலோடும் – கம்.சுந்:1 5/3
தேக்கு உறு சிகர குன்றம் திரிந்து மெய் நெரிந்து சிந்த – கம்.சுந்:1 7/1
மிடல் உறு புலன்கள் வென்ற மெய் தவர் விசும்பின் உற்றார் – கம்.சுந்:1 10/2
மெய் ஒத்து ஆற்றிய தவத்தையே வியத்துமோ விரிஞ்சன் – கம்.சுந்:2 17/2
வீவினை நினைக்கிலான் ஒருவன் மெய் இலான் – கம்.சுந்:2 41/3
விளிம்பும் வெள்ளமும் மெய் தெரியாது மேல் – கம்.சுந்:2 152/2
நுழைந்து நொய்தினின் மெய் உற நோக்கினான் – கம்.சுந்:2 167/3
தே இயல் நேமியானின் சிந்தை மெய் திருவின் ஏக – கம்.சுந்:2 211/1
விழுதல் விம்முதல் மெய் உற வெதும்புதல் வெருவல் – கம்.சுந்:3 5/1
மெய் திருப்பதம் மேவு என்ற போதினும் – கம்.சுந்:3 20/1
வீட்டும் காலத்து அலறிய மெய் குரல் – கம்.சுந்:3 107/1
மெய் அன்பு உன்-பால் வைத்துளது அல்லால் வினை வென்றோன் – கம்.சுந்:3 149/3
கொண்டனன் துணுக்கம் மெய் தீண்ட கூசுவான் – கம்.சுந்:4 22/2
மெய் உற உணர்த்திய உரையும் வேறு உள – கம்.சுந்:4 25/2
மீட்டும் உரை வேண்டுவன இல்லை என மெய் பேர் – கம்.சுந்:4 63/1
மெய் குரல் சாபம் பின்னை விளைந்தது விதியின் வெம்மை – கம்.சுந்:4 75/2
பூண்ட மெய் உயிரே போக அ பொய் உயிர் போயே நின்ற – கம்.சுந்:4 77/2
மெய் துறு மரம்-தொறும் மின்மினி குலம் – கம்.சுந்:4 101/2
மேவு சிந்தை_இல் மாதரை மெய் தொடின் – கம்.சுந்:5 21/1
காண்டி ஐய நின் மெய் உணர் கண்களால் – கம்.சுந்:5 24/4
வீவாய் நீ இவண் மெய் அஃதே – கம்.சுந்:5 40/1
வேய்வான் மௌலியும் மெய் அன்றோ – கம்.சுந்:5 40/4
சொன்ன மெய் மொழி சொல்லுதி மெய்ம்மை தொடர்ந்தோய் – கம்.சுந்:5 78/4
கோடி என்று கொடுத்தனள் மெய் புகழ் கொண்டாள் – கம்.சுந்:5 83/4
மாயம் என்று உரைக்கவேயும் மெய் என மையல் கொண்டேன் – கம்.சுந்:6 48/4
மெய் கலந்த மா நிகர்வரும் உவமையை வென்றார் – கம்.சுந்:9 14/3
பூம் தளிர் கைகளான் மெய் உற புல்லினாள் – கம்.சுந்:10 47/4
கூர் உகிர் கிளைத்த கொற்ற கனகன் மெய் குழம்பின் தோன்ற – கம்.சுந்:11 20/2
தூக்கிய அனுமன் மெய் மயிர் சுறுக்கொள் – கம்.சுந்:12 63/2
வேதமும் அறனும் சொல்லும் மெய் அற_மூர்த்தி வில்லோன் – கம்.சுந்:12 73/4
வேண்டும் மெய் உரை பைய விளம்பினான் – கம்.சுந்:12 106/4
பொய்யை மெய் போல் நடிக்கின்ற யோகி போன்றான் போகின்றான் – கம்.சுந்:12 117/4
மெய் உரைத்து உயிர் கொடுத்து அமரரும் பெறுகிலா வீடு பெற்றான் – கம்.யுத்1:2 84/4
வேதத்து உச்சியின் மெய் பொருள் பெயரினை விரித்தான் – கம்.யுத்1:3 22/4
வேதத்தானும் நல் வேள்வியினானும் மெய் உணர்ந்த – கம்.யுத்1:3 30/1
சோர்விலீர் மெய் முறை சொல்லுவீர் என்றான் – கம்.யுத்1:4 41/4
மெய் கொள விளியினும் விடுதும் என்னினும் – கம்.யுத்1:4 73/3
வேதமும் முடிவு காணா மெய் பொருள் வெளி வந்து எய்தி – கம்.யுத்1:4 110/3
மேல் உக தொகுதியால் முதிர்ந்த மெய் எலாம் – கம்.யுத்1:5 8/1
மெய் பெரும் திரு நகர் காக்கும் வெய்யவர் – கம்.யுத்1:5 26/3
பொன் நெடும் திரள் தோள் ஐயன் மெய் உற புழுங்கி நைந்தான் – கம்.யுத்1:9 22/2
வீட்டி என் தாதைக்காக மெய் பலி விசும்புளோரை – கம்.யுத்1:9 36/3
விளையும் வென்றி இராவணன் மெய் புகழ் – கம்.யுத்2:15 6/1
மெய் எரிந்து அழன்று பொங்கி வெம் கணான் விம்மி மீட்டு ஓர் – கம்.யுத்2:15 136/1
தீர்த்தான் என உவந்து ஆடினர் முழு மெய் மயிர் சிலிர்த்தார் – கம்.யுத்2:15 178/4
சலித்ததால் அறம் சலித்தது மெய் மொழி தகவும் – கம்.யுத்2:15 186/2
வளை அமை வரி வில் வாளி மெய் உற வழங்கும் ஆயின் – கம்.யுத்2:16 16/3
துங்க வெவ் வாயும் மூக்கும் கண்டு மெய் துணுக்கமுற்றார் – கம்.யுத்2:16 46/2
மெய் எலாம் மிளிர் மின் வெயில் வீசிட – கம்.யுத்2:16 70/1
வெறுத்தும் மாள்வது மெய் எனா – கம்.யுத்2:16 120/3
மெய் இரண்டு நூறு_ஆயிரம் பகழியால் வெரிந் உற தொளை போன – கம்.யுத்2:16 344/2
மெய் என எரிந்தாள் ஏங்கி விம்மினாள் நடுங்கி வீழ்ந்தாள் – கம்.யுத்2:17 32/3
மீண்டனவாம் மானிடவன் மெல் அம்பு மெய் உருவ – கம்.யுத்2:17 82/3
மெய் எப்படி செய்தனன் நும் முன் விரைந்து – கம்.யுத்2:18 50/2
விதியால் இ உகம்-தனில் மெய் வலியால் – கம்.யுத்2:18 74/1
மிக்கான் அடல் வீடணன் மெய் தொடர – கம்.யுத்2:18 85/3
விடற்கு அரும் வினை அற சிந்தி மெய் உயிர் – கம்.யுத்2:18 109/2
விண்ணிடை ஆர்த்தது விரைவில் மெய் உயிர் – கம்.யுத்2:18 121/3
மெய் பெற்றன கடல் ஒப்பன வெயில் உக்கன விழியின் – கம்.யுத்2:18 139/2
மெய் எடுத்த கவி வெள்ளம் யாவையும் விழுந்து போன எனும் விம்மலால் – கம்.யுத்2:19 68/3
மெய் அற்றார் குடர்கள் சோர விசை அற்றார் விளிவும் அற்றார் – கம்.யுத்2:19 99/2
மெய் அஞ்சனை கான்முளை மேனியின்-மேல் – கம்.யுத்3:20 69/2
வெற்றி கிளர் கைக்கொடு மெய் வலி போய் – கம்.யுத்3:20 92/3
மெய் நிறத்து எறிந்து கொல்வர் வானர வீரர் வீரர் – கம்.யுத்3:21 14/2
விளையும் வன் திறம் வானர வீரர்-மேல் மெய் உற்று – கம்.யுத்3:22 68/2
மெய் கொள் பூசனை இயற்றினம் விடும் இது விதியால் – கம்.யுத்3:22 88/2
மெய் உற குருதி தாரை விசும்பு உற விளங்கி நின்றது – கம்.யுத்3:22 145/2
மெய் ஆர் நிதியின் பெரு வெறுக்கை வெறுக்க வீசி விளைந்தபடி – கம்.யுத்3:23 1/2
குன்றா மறையும் தருமமும் மெய் குலைந்து குலைந்து தளர்ந்து அழுத – கம்.யுத்3:23 6/2
கொடித்தான் என்ன மெய் சுருண்டாள் கொதித்தாள் பதைத்தாள் குலைவுற்றாள் – கம்.யுத்3:23 8/2
மெய் ஆகிய வாசகமும் விதியும் – கம்.யுத்3:23 18/3
மெய் உயிர் உலகத்து ஆக விதியையும் வலித்து விண்-மேல் – கம்.யுத்3:23 32/3
விளைந்தவாறு உணர்கிலாதான் ஏங்கினான் வெதும்பினான் மெய்
உளைந்து உளைந்து உயிர்த்தான் ஆவி உண்டு இலை என்ன ஓய்ந்தான் – கம்.யுத்3:24 3/1,2
மாண்டாரை உய்விக்கும் மருந்து ஒன்றும் மெய் வேறு வகிர்களாக – கம்.யுத்3:24 27/1
வேண்டு உருவம் கொண்டு எழுந்து விளையாடுகின்றான் மெய் வேதம் நான்கும் – கம்.யுத்3:24 38/1
வேனிலான் மேனியாய் மருந்தை மெய் உற – கம்.யுத்3:24 87/4
பல பட முறுவல் வந்து பரந்தன பனித்த மெய் வேர் – கம்.யுத்3:25 7/1
மத்தன் மெய் மயங்க வந்து செவி-தொறும் மடுத்தது அன்றே – கம்.யுத்3:25 17/4
மெய் சிலை விரிஞ்சன் மூட்டும் வேள்வியின் வேட்டு பெற்ற – கம்.யுத்3:27 9/3
மெய் குலைந்து இரு நில மடந்தை விம்முற – கம்.யுத்3:27 60/1
வீர மெய் பகலின் அல்லால் விளிகிலன் இருளின் வெய்யோன் – கம்.யுத்3:28 32/4
மெய் கிடந்த விழி வழி நீர் உக – கம்.யுத்3:29 27/1
வெம் கண் நாகம் என பொலி மெய் கையை – கம்.யுத்3:29 28/3
மெய் கண்டான் அதன்-மேல் விழுந்தான்-அரோ – கம்.யுத்3:29 30/2
தேவர் மெய் புகழ் தேய்த்தவன் சில்லி-அம் தேர்-மேல் – கம்.யுத்3:31 3/2
மெய் கொடும் திறல் வீடணன் விளம்புவான் வீர – கம்.யுத்3:31 31/2
விழித்து எழுந்து வானினூடு மொய்த்த பொய்யர் மெய் எலாம் – கம்.யுத்3:31 96/4
விண் நிறைந்தன மெய் உயிர் வேலையும் – கம்.யுத்3:31 126/1
ஆன்ற மெய் தழலன புனலும் ஆடுவ – கம்.யுத்3:31 181/2
வெல்லா உலகு இல்லவர் மெய் வலியார் – கம்.யுத்3:31 194/2
மெய் தகு மருந்து-தன்னை வெற்பொடும் கொணர்ந்த வீரன் – கம்.யுத்4:32 41/2
தன்னின் நேரா மெய் இரு பாலும் தலை பெற்ற – கம்.யுத்4:33 11/3
மெய் அவன் உரைத்தது என வேண்டி இடை பூண்ட – கம்.யுத்4:36 24/3
பொருப்பு மெய் வில் தெழிப்பும் உண்டு என்ப-போல் – கம்.யுத்4:37 40/2
விரிந்த தன் படை மெய் கண்ட பொய் என வீய்ந்த – கம்.யுத்4:37 95/1
அவனோ அல்லன் மெய் வரம் எல்லாம் அடுகின்றான் – கம்.யுத்4:37 135/2
மெய் துறந்த உணர்வினன் வீழ்தலும் – கம்.யுத்4:37 172/2
மெய் கொள் வேத விதி முறை விண்ணுளோர் – கம்.யுத்4:39 6/1
விடலம் மெய் சரண் என்று விளம்பலும் – கம்.யுத்4:40 20/4
சொன்ன நான்மறை முடிவினில் துணிந்த மெய் துணிவு – கம்.யுத்4:40 86/3
மெய் எஞ்சா-வகை மேல் நின்ற நினக்குமேல் யாதும் – கம்.யுத்4:40 91/2
மெய்யின் மெய் அன்ன நின் உயிர் வீடினால் – கம்.யுத்4:41 81/2

மேல்


மெய்-தொறும் (1)

மேல் ஏறின மிசையாளர்கள் தலை மெய்-தொறும் உருவ – கம்.யுத்2:18 153/2

மேல்


மெய்_முதல் (1)

வெந்து எழு கொடு வினை வீட்டும் மெய்_முதல்
வந்து எழ அருள் தருவான் என்று எண்ணியே – கம்.பால:5 65/3,4

மேல்


மெய்_இலாள் (1)

வீரன் அஃது உரைத்தலோடும் மெய்_இலாள் விமல யான் அ – கம்.ஆரண்:6 36/1

மேல்


மெய்க்கு (1)

புரவலர்-தம்_புரவலனே பொய் பகையே மெய்க்கு அணியே புகழின் வாழ்வே – கம்.ஆரண்:4 21/3

மேல்


மெய்க்கொடு (1)

சிற்பதம் ஒப்பது ஓர் மெய்க்கொடு சென்றான் – கம்.பால:8 12/4

மேல்


மெய்க்கொண்ட (1)

மெய்க்கொண்ட சீற்றம் தலைக்கொண்டிட விம்மி மென் பூ – கம்.பால:17 20/3

மேல்


மெய்க்கொள் (1)

மெய்க்கொள் வாலினால் மிடல் இராவணன் – கம்.கிட்:3 48/1

மேல்


மெய்கள் (2)

மெய்கள் போழ்பட தாள் விழ வெருவிட நிருதர் – கம்.ஆரண்:7 81/2
விழித்த கண்கள் கைகள் மெய்கள் வேறலை கழுத்தினில் – கம்.யுத்3:31 83/1

மேல்


மெய்கொள் (1)

மெய்கொள் பூசனை விதிமுறை இயற்றி மேல் வீரன் – கம்.யுத்3:22 185/3

மேல்


மெய்ஞ்ஞான (1)

எண் அருளி ஏழைமை துடைத்து எழு மெய்ஞ்ஞான
கண் அருள்-செய் கண்ணன் இரு கண்ணின் எதிர் கண்டான் – கம்.ஆரண்:6 28/3,4

மேல்


மெய்த்த (2)

மெய்த்த வேந்தன் திரு உடம்பை பிரியார் பற்றி விட்டிலரால் – கம்.அயோ:6 25/2
மெய்த்த தாதை விரும்பினன் நீட்டிய – கம்.சுந்:3 24/1

மேல்


மெய்த்தலை (1)

மெய்த்தலை சூலம் ஓச்சான் வெறும் கையான் என்று வெள்கி – கம்.யுத்2:16 181/4

மேல்


மெய்ந்நெறி (4)

வேதம் என்பன மெய்ந்நெறி நன்மையன் – கம்.பால:0 3/3
விரத மறை பொருள் மெய்ந்நெறி கண்ட – கம்.பால:5 116/2
ஊனம் உளது அதன் மெய்ந்நெறி கேள் என்று உரை-புரிவான் – கம்.பால:24 25/4
வீட்டினுக்கு அமைவது ஆன மெய்ந்நெறி வெளியிற்று ஆக – கம்.ஆரண்:16 7/1

மேல்


மெய்நிறுத்து (1)

திவவு மெய்நிறுத்து செவ்வழி பண்ணி – மது 604

மேல்


மெய்ப்பட்ட (1)

முருகு மெய்ப்பட்ட புலைத்தி போல – புறம் 259/5

மேல்


மெய்ப்படுத்து (1)

கழங்கு மெய்ப்படுத்து கன்னம் தூக்கி – ஐங் 245/2

மேல்


மெய்ப்படூஉ (1)

கல் முகை வய புலி கழங்கு மெய்ப்படூஉ
புன் புலம் வித்திய புனவர் புணர்த்த – ஐங் 246/2,3

மேல்


மெய்ப்பை (1)

மெய்ப்பை புக்க வெருவரும் தோற்றத்து – முல் 60

மேல்


மெய்ப்பொருள் (4)

மேல் ஒரு பொருளும் இல்லா மெய்ப்பொருள் வில்லும் தாங்கி – கம்.கிட்:7 153/2
கவிகள் ஆகுவார் காண்குவார் மெய்ப்பொருள் காலால் – கம்.யுத்1:3 32/3
தேற்ற மெய்ப்பொருள் திருந்த மற்று இதின் இல்லை சிறந்த – கம்.யுத்1:3 45/4
மீட்பதும் என்-வயின் என்னும் மெய்ப்பொருள்
வாள் பெரும் தோளினாய் மறைகள் சொல்லுமால் – கம்.யுத்4:40 79/3,4

மேல்


மெய்ப்பொருளுக்கே (1)

விராவி அளித்தருள் மெய்ப்பொருளுக்கே
இராமன் என பெயர் ஈந்தனன் அன்றே – கம்.பால:5 115/3,4

மேல்


மெய்பட (1)

நெய் உடை அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும் – புறம் 188/5

மேல்


மெய்ம் (19)

மெய்ம் மலி உவகை ஆகின்று இவட்கே – நற் 43/7
மெய்ம் மலி காமத்து யாம் தொழுது ஒழிய – நற் 187/5
மெய்ம் மலி கழங்கின் வேலன் தந்தே – நற் 268/9
மெய்ம் மலி உவகையின் எழுதரு – குறு 398/7
புணர்ந்தோர் மெய்ம் மணம் கமழும் தண் பொழில் – ஐங் 19/2
மெய்ம் மலி உவகையன் புகுதந்தான் புணர்ந்து ஆரா – கலி 40/32
மெய்ம் மலி பெரும் பூண் செம்மல் கோசர் – அகம் 15/2
எம்முள்_எம்முள் மெய்ம் மறைபு ஒடுங்கி – அகம் 48/15
அன்னிமிஞிலி போல மெய்ம் மலிந்து – அகம் 262/12
மெய்ம் மலி உவகை செய்யும் இ இகலே – புறம் 45/9
மெய்ம் மறந்தனர் ஒலி மறந்த வேதமே – கம்.அயோ:4 205/4
வித்து முளைத்த அங்குரம்-கொல் வேறே சில-கொல் மெய்ம் முகிழ்த்த – கம்.சுந்:4 53/3
மெய்ம் நிலை உணர்ந்து நீ விடைதந்து ஈ என்றான் – கம்.சுந்:5 70/4
விண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் மெய்ம் முகம் – கம்.யுத்1:4 67/1
மறுமை கண்ட மெய்ம் ஞானியர் ஞாலத்து வரினும் – கம்.யுத்1:6 11/1
மீண்டேயும் தம் உருவை அருளுவது ஓர் மெய்ம் மருந்தும் உள நீ வீர – கம்.யுத்3:24 27/3
சின்னம் உள்ளன இல்லன மெய்ம் முற்றும் தெரிந்தால் – கம்.யுத்3:31 14/4
மேல் நிறை குன்றம் ஒன்றில் மெய்ம் மெலிவு ஆற்றலுற்றான் – கம்.யுத்4:32 50/4
தொழும் கையொடு வாய் குழறி மெய்ம் முறை துளங்கி – கம்.யுத்4:36 1/1

மேல்


மெய்ம்மறந்த (1)

வேந்து மெய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி – பதி 56/7

மேல்


மெய்ம்மறந்தான் (1)

கான்ற இன் உயிர் காலனும் கவர்ந்து மெய்ம்மறந்தான் – கம்.ஆரண்:8 14/4

மேல்


மெய்ம்மறந்து (1)

மெய்ம்மறந்து பட்ட வரையா பூசல் – புறம் 25/11

மேல்


மெய்ம்மறை (8)

நோன் புரி தட கை சான்றோர் மெய்ம்மறை
வான் உறை மகளிர் நலன் இகல் கொள்ளும் – பதி 14/12,13
குவியல் கண்ணி மழவர் மெய்ம்மறை
பல் பயம் தழீஇய பயம் கெழு நெடும் கோட்டு – பதி 21/24,25
வால் ஊன் வல்சி மழவர் மெய்ம்மறை
குடவர் கோவே கொடி தேர் அண்ணல் – பதி 55/8,9
ஏந்து எழில் ஆகத்து சான்றோர் மெய்ம்மறை
வானவரம்பன் என்ப கானத்து – பதி 58/11,12
வில்லோர் மெய்ம்மறை வீற்று இரும் கொற்றத்து – பதி 59/9
வில்லோர் மெய்ம்மறை சேர்ந்தோர் செல்வ – பதி 65/5
புகாஅர் செல்வ பூழியர் மெய்ம்மறை
கழை விரிந்து எழுதரு மழை தவழ் நெடும் கோட்டு – பதி 73/12,13
எழாஅ துணை தோள் பூழியர் மெய்ம்மறை
இரங்கு நீர் பரப்பின் மரந்தையோர் பொருந – பதி 90/27,28

மேல்


மெய்ம்மை (41)

மெய்ம்மை அன்ன பெண்_பால் புணர்ந்து – ஐங் 246/4
வென்றி வாள் புடை விசித்து மெய்ம்மை போல் – கம்.பால:6 20/1
மெய்ம்மை இ சிறுவனே வினை செய்தோர்களுக்கு – கம்.பால:24 44/3
வேத்தவை முனிவரோடு விருப்பொடு களிக்கும் மெய்ம்மை
ஏத்தவை இசைக்கும் செம்பொன் மண்டபம் இனிதின் எய்தான் – கம்.அயோ:3 105/1,2
பொற்பு உறுத்தன மெய்ம்மை பொதிந்தன – கம்.அயோ:4 15/1
தள்ளா நிலை சால் மெய்ம்மை தழுவாவகைதான் எய்தின் – கம்.அயோ:4 52/1
வேள்வி செல்வம் துய்த்தி-கொல் மெய்ம்மை துறை மேவும் – கம்.அயோ:6 21/1
வினவிய காலையில் மெய்ம்மை அல்லது – கம்.ஆரண்:4 17/1
வெவ் உரு அமைந்தோன் தங்கை என்றது மெய்ம்மை ஆயின் – கம்.ஆரண்:6 33/3
பொன்றும் என்னும் மெய்ம்மை உணர்ந்தாய் புலை ஆடற்கு – கம்.ஆரண்:11 18/2
வெம் கண் வாள் அரக்கர் என்ன வெருவலம் மெய்ம்மை நோக்கின் – கம்.ஆரண்:12 51/2
காணுதி மெய்ம்மை என்று தம்பிக்கு கழறி கண்ணன் – கம்.கிட்:2 19/4
விருந்தும் ஆகி அம் மெய்ம்மை அன்பினோடு – கம்.கிட்:3 35/1
வேறு இல் ஆதவன் புதல்வன் மெய்ம்மை ஆம் – கம்.கிட்:3 61/3
விரும்பு எழில் எந்தையார் மெய்ம்மை வீயுமேல் – கம்.கிட்:6 25/1
வில் தாங்கு வெற்பு அன்ன விலங்கு எழில் தோள மெய்ம்மை
உற்றார் சிலர் அல்லவரே பலர் என்பது உண்மை – கம்.கிட்:7 44/1,2
ஒன்றும் மெய்ம்மை சிதைத்து உரை பொய்த்துளார் – கம்.கிட்:11 3/2
வில்லி மூன்று உலகின் வாழும் மாதரும் தோற்ற மெய்ம்மை
சொல்லி ஊன்றிய ஆம் வெற்றி வரை என தோன்றும் அன்றே – கம்.கிட்:13 42/3,4
வேண்டு அரு விண்ணாடு என்னும் மெய்ம்மை கண்டு உள்ளம் மீட்டான் – கம்.சுந்:1 1/3
மீண்டால் நுகர்வென் நின் விருந்து என வேண்டி மெய்ம்மை
பூண்டான் அவன் கட்புலம் பின்பட முன்பு போனான் – கம்.சுந்:1 51/3,4
ஏன்றுற்று வந்தான் வலி மெய்ம்மை உணர்த்து நீ என்று – கம்.சுந்:1 53/2
செரு வரும்-காலை என் மெய்ம்மை தேர்தியால் – கம்.சுந்:3 124/3
சொன்ன மெய் மொழி சொல்லுதி மெய்ம்மை தொடர்ந்தோய் – கம்.சுந்:5 78/4
வென்றேன் இதன் முன் சில வீரரை என்னும் மெய்ம்மை
அன்றே முடுகி கடிது எய்த அழைத்தது அம்மா – கம்.சுந்:11 24/1,2
மிகை புலன் அடக்கி மெய்ம்மை விளம்புதல் விரதம் பூண்ட – கம்.சுந்:12 109/2
விளைவு உரை என்று விட்டார் வீரர் ஆய் மெய்ம்மை ஓர்வார் – கம்.சுந்:12 111/2
தீது செய்தவர் தாழ்குவர் இது மெய்ம்மை தெரியின் – கம்.யுத்1:3 53/4
களவை யார் அறிகுவார் மெய்ம்மை கண்டிலார் – கம்.யுத்1:3 62/4
கொல்விக்க வந்தான் மெய்ம்மை குரங்கு நாம் கொள்க என்றார் – கம்.யுத்1:9 29/4
உளைவன எனினும் மெய்ம்மை உற்றவர் முற்றும் ஓர்ந்தார் – கம்.யுத்2:16 33/1
வேதியர் தேவன்-தன்னை வேண்டினை பெற்று மெய்ம்மை
ஆதி நூல் மரபினாலே கடன்களும் ஆற்றி ஏற்றி – கம்.யுத்2:16 160/2,3
தெய்வமோ என்னும் மெய்ம்மை சிதைந்ததோ என்னும் தீய – கம்.யுத்2:17 33/1
மறம் கெட மெய்ம்மை தேய வசை வர மறைகள் ஓதும் – கம்.யுத்2:17 65/2
விளைவுதான் என் மறை விதி என் மெய்ம்மை என் – கம்.யுத்3:24 77/4
துறந்திலேன் மெய்ம்மை பொய்ம்மை உம்மையே துறப்பது அல்லால் – கம்.யுத்3:27 172/3
வீடணன் தந்த வென்றி ஈது என விளம்பி மெய்ம்மை
ஏடு அவிழ் அலங்கல் மார்பன் இருந்தனன் இனிதின் இப்பால் – கம்.யுத்3:28 69/3,4
வல்லார் அவர் மெய்ம்மை வழங்க வலார் – கம்.யுத்3:31 189/2
விட்டது மெய்ம்மை ஐய மீட்டு ஒரு வினையம் இல்லை – கம்.யுத்4:34 16/2
மீது உறு பதாகை என வீசியது மெய்ம்மை
பூதம் அவை ஐந்தின் வலியின் பொலிவது அம்மா – கம்.யுத்4:36 10/3,4
மேயின வென்றி விண்ணோர் சாபத்தின் விளைந்த மெய்ம்மை
தாயினும் தொழ தக்காள்-மேல் தங்கிய காதல் தன்மை – கம்.யுத்4:37 210/2,3
மெய்ம்மை சேர அனுமன்-தன்னை நோக்கி நீ விரைவின் வீர – கம்.யுத்4:41 28/2

மேல்


மெய்ம்மைய (1)

விண்தலம் இரு புடை விளங்கும் மெய்ம்மைய
குண்டலம் இரண்டும் அ கோளின் மா சுடர் – கம்.சுந்:4 102/2,3

மேல்


மெய்ம்மையன் (2)

வினைக்கு அரு மெய்ம்மையன் வனத்துள் விட்டனன் – கம்.அயோ:5 31/1
மின்னும் மௌலியன் மெய்ம்மையன் வீடணன் – கம்.சுந்:5 22/2

மேல்


மெய்ம்மையால் (7)

விழுந்தனன் வேந்தர்-தம் வேந்தன் மெய்ம்மையால்
மொழிந்தனன் ஆசிகள் முதிய நான்மறை – கம்.பால:5 71/2,3
விரை செறி தாமரை இமைக்கும் மெய்ம்மையால்
வரி சிலை தட கையா மார்பின் நூலினன் – கம்.பால:10 58/2,3
மின் உடை நேமியன் ஆதல் மெய்ம்மையால்
என் உளது உலகினுக்கு இடுக்கண் யான் தந்த – கம்.பால:24 38/2,3
தந்த பாரகம் தன்னை மெய்ம்மையால்
அந்த நாள் எலாம் ஆள் என் ஆணையால் – கம்.அயோ:14 114/3,4
வெல்லுமோ தீவினை அறத்தை மெய்ம்மையால் – கம்.சுந்:3 72/4
மீண்டது இ தொழில் எம் வினை மெய்ம்மையால் – கம்.யுத்4:37 180/4
வென்றியான் உலகம் மூன்றும் மெய்ம்மையால் மேவினாலும் – கம்.யுத்4:37 206/1

மேல்


மெய்ம்மையான் (1)

மேலவன் காதலன் வலியும் மெய்ம்மையான்
நீல் நிறத்து இராவணன் நெஞ்சில் நிற்குமால் – கம்.சுந்:12 22/3,4

மேல்


மெய்ம்மையின் (4)

வினை அறு நோன்பினாளும் மெய்ம்மையின் நோக்கி வெய்ய – கம்.ஆரண்:16 6/2
வீர நீர் பணித்திர் என்றான் மெய்ம்மையின் வேலி போல்வான் – கம்.கிட்:2 25/2
வீரம் அன்று விதி அன்று மெய்ம்மையின்
வாரம் அன்று நின் மண்ணினுக்கு என் உடல் – கம்.கிட்:7 90/1,2
விழையேன் விழைவானவை மெய்ம்மையின் நின்று – கம்.கிட்:10 55/1

மேல்


மெய்ம்மையும் (3)

எண்ணி காணாய் மெய்ம்மையும் என்றார் சிலர் எல்லாம் – கம்.சுந்:3 150/4
நல் அறமும் மெய்ம்மையும் நான்மறையும் நல் அருளும் – கம்.யுத்1:3 173/1
எந்தை மெய்ம்மையும் இ குல செய்கையும் – கம்.யுத்4:41 77/2

மேல்


மெய்ம்மையே (1)

வீரனும் விரும்பி நோக்கி மெய்ம்மையே விளைவும் அஃது என்று – கம்.சுந்:2 94/1

மேல்


மெய்ம்மையை (2)

இறப்பு எனும் மெய்ம்மையை இம்மை யாவர்க்கும் – கம்.அயோ:1 20/1
மெய்ம்மையை உணர்ந்து நாணா மிகை என விலங்கி போனான் – கம்.சுந்:2 96/2

மேல்


மெய்ம்மையோய் (2)

விளித்தான் அன்னது கேட்டு மெய்ம்மையோய்
தெளித்து ஆட தகு தீர்த்தன்-மாட்டு உயிர் – கம்.கிட்:16 43/1,2
வேறும் உண்டு உரை கேள் அது மெய்ம்மையோய்
ஏறு சேவகன் மேனி அல்லால் இடை – கம்.சுந்:5 19/1,2

மேல்


மெய்ம்மையோன் (1)

வீற பொன்றினன் மெய்ம்மையோன் என்றான் – கம்.கிட்:16 42/4

மேல்


மெய்ய (3)

மெய்ய நின் உரை வேதம் என கொடு – கம்.பால:7 44/3
பால் திரண்டு அனைய மெய்ய பயம் திரண்டு அனைய நெஞ்ச – கம்.அயோ:13 53/3
வெள் உறுப்பு எயிற்ற செய்ய தலையன கரிய மெய்ய
உள் உற களித்த குன்றின் உயர்ச்சிய ஓடை யானை – கம்.சுந்:2 35/3,4

மேல்


மெய்யதாம் (1)

அலகு இலாது அ அடிக்கு அன்பன் மெய்யதாம்
இலை குலாம் துழாய் முடி ஏக நாயகன் – கம்.பால:8 26/2,3

மேல்


மெய்யது (8)

இடிப்பு மெய்யது ஒன்று உடைத்தே கடி கொள – நற் 23/3
மெய்யது உழவின் எதிர் புனல் மாறு ஆடி – பரி 10/103
கையது கடன் நிறை யாழே மெய்யது
புரவலர் இன்மையின் பசியே அரையது – புறம் 69/1,2
மெய்யது வியரே மிடற்றது பசும் புண் – புறம் 100/2
மெய்யது ஆயது வியல் இட பெரும் பரம் விசித்த – கம்.அயோ:1 61/2
உரு இது மெய்யது அன்றால் ஊன் நுகர் வாழ்க்கையாளை – கம்.ஆரண்:6 56/3
மங்கையர் வடிவு என வருந்தும் மெய்யது – கம்.கிட்:1 11/4
வீடு உறும் உலகினும் விளங்கும் மெய்யது – கம்.கிட்:14 12/4

மேல்


மெய்யதேல் (1)

வீடிய பொழுது எனும் பனுவல் மெய்யதேல்
கோடியின் மேல் உள குனித்த கொற்றவன் – கம்.யுத்2:18 110/2,3

மேல்


மெய்யதை (1)

மெய்யதை மல்கு மலர் வேய்ந்த மாய புது புனல் – கலி 98/34

மேல்


மெய்யர் (11)

விளர் ஊன் தின்ற வெம் புலால் மெய்யர்
களரி மருங்கின் கால் பெயர்த்து ஆடி – புறம் 359/5,6
மெய் கொள் வேத மெய்யர் வாழ் – கம்.ஆரண்:1 70/2
வில் கலையர் வேதம் உறை நாவர் தனி மெய்யர்
உற்கு அலையர் உன்னை ஓர் துகள் துணையும் உன்னார் – கம்.ஆரண்:10 54/2,3
வெம் சம தொழிலர் தவ மெய்யர் கை சிலையர் என – கம்.கிட்:2 4/3
முழுகிய மெய்யர் ஆய் உயிர்ப்பு முட்டினார் – கம்.கிட்:14 26/4
ஆலமே அனைய மெய்யர் அகலிடம் அழிவு செய்யும் – கம்.சுந்:7 3/3
மின் நின்ற படையும் கண்ணும் வெயில் விரிக்கின்ற மெய்யர்
என் என்றார்க்கு என் என் என்றார் எய்தியது அறிந்திலாதார் – கம்.சுந்:7 9/2,3
பரிதியின் பொலியும் மெய்யர் படு மத களிற்றின் பாகர் – கம்.சுந்:8 12/4
வெள்ளை எயிற்றர் கறுத்து உயர் மெய்யர்
பிள்ள விரித்த பெரும் பில வாயர் – கம்.சுந்:9 60/1,2
வெம் கணை திறந்த மெய்யர் விளிந்திலர் விரைந்து சென்றார் – கம்.யுத்2:19 165/1
மேரு மானும் மெய்யர் நின்ற வேலை ஏழின் மேலவால் – கம்.யுத்3:31 75/2

மேல்


மெய்யன் (10)

மெய்யன் வீரருள் வீரன் மா மகன் மேல் விளைந்து எழு காதலால் – கம்.அயோ:3 63/2
வேதம் அனைத்தும் தேர்தர எட்டா ஒரு மெய்யன்
பூதலம் முற்றும் ஈர் அடி வைத்து பொலி போழ்து யான் – கம்.கிட்:17 5/1,2
வெவ் அழல் உற்ற மெல்லென் மெழுகு என அழியும் மெய்யன்
இ வழி இனைய பன்னி அறிவு அழிந்து இரங்கலுற்றான் – கம்.சுந்:4 83/3,4
வெந்து அழிந்து உருகும் மெய்யன் விழு புகை படலம் விம்ம – கம்.யுத்1:7 3/3
நம் பரத்து அடங்கும் மெய்யன் நாவினில் பொய் இலாதான் – கம்.யுத்1:9 80/2
குழையுறு மெய்யன் பைய வரன்முறை கூறலுற்றான் – கம்.யுத்1:13 4/4
வெறும் கை நாற்றினன் விழுது உடை ஆல் அன்ன மெய்யன் – கம்.யுத்2:15 249/4
வெதிர் நெடும் கானம் என்ன வேகின்ற மனத்தன் மெய்யன்
உதிர வெம் கடலுள் தாதை உதிக்கின்றான்-தனையும் ஒத்தான் – கம்.யுத்2:19 200/3,4
வெப்பு ஆரும் பாசம் வீக்கி வெம் கணை துளைக்கும் மெய்யன்
ஒப்பு ஆரும் இல்லான் தம்பி உணர்ந்திருந்து இன்னல் உய்ப்பான் – கம்.யுத்2:19 201/1,2
மெய்யன் அன்னவை கண்டிலன் வேதங்கள் – கம்.யுத்4:37 30/3

மேல்


மெய்யன (6)

மெய்யன வழங்கல் யாவும் மேவின வெஃகல் இன்மை – கம்.கிட்:9 11/3
வெயிலினும் மெய்யன விளம்ப கேட்டியால் – கம்.சுந்:3 39/4
இம்பரின் உதிர்ந்தன எரியும் மெய்யன – கம்.யுத்1:6 37/4
பாரிடை குதித்தன பதைக்கும் மெய்யன – கம்.யுத்1:6 45/4
விண்ணகத்தையும் கடப்பன பிழைப்பு இலா மெய்யன மேல் சேர்ந்த – கம்.யுத்2:16 327/3
வேதியர் வேதத்து மெய்யன வெய்யவற்கு – கம்.யுத்4:37 148/1

மேல்


மெய்யனேனும் (1)

ஏறிய மெய்யனேனும் இருந்தனன் இடைந்திலாதான் – கம்.யுத்2:19 199/4

மேல்


மெய்யனை (2)

விரை செறி குழலி-மாட்டு அளித்த மெய்யனை
அரைசன் என்று இன்னம் ஒன்று அறையல்-பாலதோ – கம்.அயோ:5 42/3,4
மெய்யனை திரையின் வேலை மென் மலர் பள்ளி ஆன – கம்.யுத்1:13 2/3

மேல்


மெய்யாக (4)

மெய்யாக கள்வனோ என்று – கலி 147/52
ஆய் மெய்யாக வேறு அறையல் ஆவதே – கம்.அயோ:14 113/4
மெய்யாக இராமன் விருந்திடவே – கம்.ஆரண்:13 10/2
மீளாத வேதம் முடிவின்-கண் நின்னை மெய்யாக மெய்யின் நினையும் – கம்.யுத்2:19 256/1

மேல்


மெய்யாப்பு (1)

மெய்யாப்பு மெய் ஆர மூடுவார் வையத்துக்கு – பரி 24/19

மேல்


மெய்யார் (1)

வீர வேத்திரத்தார் தாழ்ந்து விரிந்த கஞ்சுகத்து மெய்யார்
தார் அணி புரவி மேலார் தலத்து உளார் கதித்த சொல்லார் – கம்.பால:14 67/2,3

மேல்


மெய்யால் (2)

வென்றது அ சுடர் மேலொடு கீழ் உற மெய்யால் – கம்.சுந்:5 79/4
முத்தின் பொலி முழு மேனியன் முகில் விண் தொடு மெய்யால்
ஒத்த கடையுகம் உற்றுழி உறு கால் பொர உடு மீன் – கம்.யுத்3:22 115/2,3

மேல்


மெய்யாள் (4)

வெம் கதிர் விசும்பில் தோன்றும் மின் என திகழும் மெய்யாள் – கம்.கிட்:8 2/4
வெயிலிடை தந்த விளக்கு என ஒளி இலா மெய்யாள்
மயில் இயல் குயில் மழலையாள் மான் இளம் பேடை – கம்.சுந்:3 4/2,3
தூவி அன்னம் மென் புனலிடை தோய்கிலா மெய்யாள்
தேவு தெண் கடல் அமிழ்து கொண்டு அனங்கவேள் செய்த – கம்.சுந்:3 11/2,3
மின் தனி நிலத்து வீழ்ந்து புரள்கின்றது அனைய மெய்யாள்
அன்றில் அம் பேடை போல வாய் திறந்து அரற்றலுற்றாள் – கம்.யுத்2:17 36/3,4

மேல்


மெய்யான் (6)

பொன் நெடும் குன்றம் வானில் வருவதே பொருவும் மெய்யான் – கம்.ஆரண்:13 1/4
விடம் திரண்டு அனைய மெய்யான் அ உரை விளம்ப கேளா – கம்.சுந்:10 23/1
பொய்யினும் பெரிய மெய்யான் பொருப்பினை பழித்த தோளான் – கம்.யுத்2:18 227/1
விசும்பிடை செல்லும் காரின் தாரை-போல் நான்ற மெய்யான் – கம்.யுத்2:18 232/4
மஞ்சினும் கரிய மெய்யான் இருவர்-மேல் ஒருவன் வந்தான் – கம்.யுத்3:22 35/4
விரித்து எழுந்தனன் அனந்தன்-மீது என்பது ஓர் மெய்யான் – கம்.யுத்4:35 30/4

மேல்


மெய்யானை (1)

வற்கலையின் உடையானை மாசு அடைந்த மெய்யானை
நல் கலை_இல் மதி என்ன நகை இழந்த முகத்தானை – கம்.அயோ:13 29/1,2

மேல்


மெய்யிடை (1)

மெய்யிடை நெருங்க வெளியற்று அயலில் வீழும் – கம்.யுத்1:9 9/1

மேல்


மெய்யில் (7)

மெய்யில் நின்ற பின் வேள்வியும் வேண்டுமோ – கம்.அயோ:2 25/4
விட்ட விட்ட மலை மீள அவன் மெய்யில் விசையால் – கம்.ஆரண்:1 29/3
ஆம் அதே இனி அமைவது என்று அமலனும் மெய்யில்
தாம வார் கணை புட்டிலும் முதலிய தாங்கி – கம்.ஆரண்:13 77/1,2
கட்டினார் பட கட்டினான் கைகளால் மெய்யில்
தட்டினார் பட தட்டினான் மலை என தகுவான் – கம்.சுந்:7 37/3,4
பொன் பொடி மெய்யில் பூசி பொன்மலை என்ன போவ – கம்.யுத்1:10 12/4
மெய்யில் பட்டன பட படாதன எலாம் விலக்கி – கம்.யுத்3:22 70/1
மீண்டது அ அளவின் ஆவி மாருதி மருந்து மெய்யில்
தீண்டவும் தாழ்த்தது இல்லை யாரும் அ செங்கணானை – கம்.யுத்4:34 18/2,3

மேல்


மெய்யிற்று (1)

விலக்குவம் என்பது மெய்யிற்று ஆகுமோ – கம்.ஆரண்:13 108/2

மேல்


மெய்யின் (18)

அல்லல் இல் அனலன் தன் மெய்யின் பிரித்து – பரி 5/57
வளம் கெழு செல்வன் தன் மெய்யின் பிரித்து – பரி 5/59
திருந்து கோல் ஞமன் தன் மெய்யின் பிரிவித்து – பரி 5/61
மெய்யின் தீரா மேவரு காமமொடு – அகம் 28/1
செஞ்செவே ஐயன் மெய்யின் கருமையை சேர்ந்தவோ தாம் – கம்.பால:21 10/2
விம்மா அழுவாள் அரசன் மெய்யின் திரிவான் என்னில் – கம்.அயோ:4 42/2
மின்னின் மின்னும் வரி வில் குமரா மெய்யின் மெய்யே – கம்.அயோ:4 58/2
மெய்யின் மெய்யே உலகின் வேந்தர்க்கு எல்லாம் வேந்தே – கம்.அயோ:4 69/1
பொன் அணி மணி அணி மெய்யின் போக்கினர் – கம்.அயோ:4 189/1
வாய் புலர்ந்து அழிந்த மெய்யின் வருத்தத்த வழியில் யாண்டும் – கம்.ஆரண்:7 57/1
மெய்யின் மேற்கோடு கிழக்கு உறு பெரு நதி விரவும் – கம்.ஆரண்:15 37/2
ஈண்டுமோ உயிர் மெய்யின் இமைப்பின் முன் – கம்.சுந்:5 20/2
மெய்யின் ஈட்டத்து இலங்கை ஆம் மென் மகள் – கம்.யுத்1:8 67/1
மீளாத வேதம் முடிவின்-கண் நின்னை மெய்யாக மெய்யின் நினையும் – கம்.யுத்2:19 256/1
மேல் நிமிர் முனிவன் அல்லன் வீடணன் மெய்யின் சொன்ன – கம்.யுத்3:26 12/2
வேறு தாம் செயும் வினை இலை மெய்யின் ஐம் புலனும் – கம்.யுத்4:35 25/3
மெய்யின் மெய் அன்ன நின் உயிர் வீடினால் – கம்.யுத்4:41 81/2
வெள்ளியும் பொன்னும் ஒப்பார் விதி முறை மெய்யின் கொண்ட – கம்.யுத்4:42 17/1

மேல்


மெய்யின்-நின்று (1)

விடம் குடைந்த மெய்யின்-நின்று வெந்திடாது எழுந்து வெம் – கம்.பால:13 52/2

மேல்


மெய்யின (1)

இயன்றன இள வெயில் ஏய்ந்த மெய்யின
வயின்-தொறும் வயின்-தொறும் மடித்த வாயின – கம்.கிட்:10 117/2,3

மேல்


மெய்யினர் (5)

புழுதி ஆடிய மெய்யினர் புடை வந்து பொரும – கம்.அயோ:4 213/2
அலகு அறும் இலக்கணம் அமைந்த மெய்யினர்
மலர்_மகட்கு உவமையாளோடும் வந்த இ – கம்.ஆரண்:4 14/2,3
உரிந்த மெய்யினர் ஓடினர் நீரிடை ஒளிப்பார் – கம்.சுந்:13 27/2
வேல் தலத்து ஊன்றினர் துளங்கும் மெய்யினர்
நாறு அலை குடலினர் பலரும் நண்ணினார் – கம்.யுத்3:27 49/3,4
மேகத்தை தொடும் மெய்யினர் இவர் என விரித்தார் – கம்.யுத்3:30 10/4

மேல்


மெய்யினன் (1)

பன்னிரண்டு யோசனை படர்ந்த மெய்யினன்
மின் இரண்டு அனைய குண்டலங்கள் வில் இட – கம்.கிட்:14 29/1,2

மேல்


மெய்யினால் (1)

விழுங்கியது இருள் இவன் மெய்யினால் வெரீஇ – கம்.யுத்2:16 107/2

மேல்


மெய்யினாள் (1)

வெம்பு அராகம் தனி விளைந்த மெய்யினாள்
உம்பர்_ஆனவர்க்கும் ஒண் தவர்க்கும் ஓத நீர் – கம்.ஆரண்:6 2/2,3

மேல்


மெய்யினில் (1)

விண்ணில் சுடரும் கெட மெய்யினில் நீர் விரிப்ப – கம்.அயோ:4 112/2

மேல்


மெய்யினுக்கு (3)

மெய்யினுக்கு உறையுள் ஆன ஒருவன்-பால் விரைவின் சென்றான் – கம்.யுத்1:4 118/4
பரவும் மெய்யினுக்கு உயிர் அளித்து உறு புகழ் படைத்தோன் – கம்.யுத்4:40 119/4
யானும் மெய்யினுக்கு இன் உயிர் ஈந்து போய் – கம்.யுத்4:41 78/1

மேல்


மெய்யினும் (1)

விரியும் பூதம் ஒர் ஐந்தினும் மெய்யினும்
பெரியர் அந்தணர் பேணுதி உள்ளத்தால் – கம்.அயோ:2 15/3,4

மேல்


மெய்யினை (1)

மெய்யினை பொய் என்றானும் மீள்கிலா நரகில் வீழ்வார் – கம்.யுத்1:4 114/4

மேல்


மெய்யினோடு (1)

மெய்யினோடு அரும் துறக்கம் உற்றார் என வியந்தார் – கம்.யுத்4:41 14/4

மேல்


மெய்யீர் (1)

மேரு கிரிக்கும் மீது உற நிற்கும் பெரு மெய்யீர்
மாரி துளிக்கும் தாரை இடுக்கும் வர வல்லீர் – கம்.கிட்:17 12/1,2

மேல்


மெய்யுணர்வு (2)

ஆய் வினை மெய்யுணர்வு அணுக ஆசு அறும் – கம்.கிட்:10 104/3
துரக்கம் மெய்யுணர்வு இரு வினைகளை எனும் சொல்லின் – கம்.யுத்2:16 218/1

மேல்


மெய்யும் (15)

நோயும் கைம்மிக பெரிதே மெய்யும்
தீ உமிழ் தெறலின் வெய்து ஆகின்றே – நற் 236/1,2
புண் இல்லார் புண் ஆக நோக்கும் முழு மெய்யும்
கண்ணளோ ஆயர்_மகள் – கலி 109/11,12
மெய்யும் பெரும்பிறிது ஆகின்று ஒய்யென – அகம் 253/2
நா முதல் படுவ மெய்யும் நாம நூல் பொருளும் மன்னோ – கம்.பால:2 5/4
மால் உற வருதலும் மனமும் மெய்யும் தன் – கம்.பால:10 41/1
கையும் மெய்யும் அறிந்திலள் கண்டவர் – கம்.பால:21 35/3
என்று என்று அரசன் மெய்யும் இரு தாள் இணையும் முகனும் – கம்.அயோ:4 70/1
மெய்யும் தனுவும் மனனும் வெறிது ஏகிட மேல் வீழா – கம்.அயோ:4 76/2
மேயது ஓர் சிந்தையும் மெய்யும் வேதியர் – கம்.யுத்1:4 52/2
பிறிவு அரும் கருணையும் மெய்யும் பேணினான் – கம்.யுத்1:4 90/4
வேள்வியும் மெய்யும் தெய்வ வேதியர் விழைவும் அஃதே – கம்.யுத்2:19 179/2
பாதமும் கையும் மெய்யும் பற்றினன் வருடலோடும் – கம்.யுத்3:26 61/3
மெய்யும் வாயும் பெற்றன மேரு கிரி சால – கம்.யுத்4:37 138/3
கோது இலா மனனும் மெய்யும் குலைந்தனன் குணங்கள் தூயோன் – கம்.யுத்4:40 41/4
மெய்யும் ஆவியும் குலைதர விழிகள் நீர் ததும்ப – கம்.யுத்4:41 11/2

மேல்


மெய்யுரை (1)

மெய்யுரை குற்றம் என புழுங்கி விம்மும் – கம்.அயோ:3 27/2

மேல்


மெய்யுற (4)

மெய்யுற பற்றுதிர் விடுகிலீர் என – கம்.கிட்:14 28/2
மெய்யுற வெதும்பி உள்ளம் மெலிவுறு நிலையை விட்டான் – கம்.சுந்:14 47/2
வேக வெம் களிற்றின் வன் தோல் மெய்யுற போர்த்த தையல் – கம்.யுத்1:10 20/3
மெய்யுற உணர்ந்தோம் வெள்ளம் ஆயிரம் மிடைந்த சேனை – கம்.யுத்3:31 218/2

மேல்


மெய்யுறு (2)

விருப்போர் ஒத்து மெய்யுறு புணர்ச்சி – பரி 9/15
மெய்யுறு கட்டுரை கேட்டும் மீட்டியோ – கம்.யுத்4:40 80/3

மேல்


மெய்யே (22)

அடு பால் அன்ன என் பசலை மெய்யே – நற் 175/9
மெய்யே கருமை அன்றியும் செவ்வன் – நற் 277/3
மெய்யே வாழி தோழி சாரல் – குறு 121/1
பொய் படுபு அறியா கழங்கே மெய்யே
மணி வரை கட்சி மட மயில் ஆலும் நம் – ஐங் 250/1,2
மெய்யே என்-தன் வேர் அற நூறும் வினை நோக்கி – கம்.அயோ:3 37/1
முடி சூடாமல் காத்தலும் மொய் கானிடை மெய்யே
நெடியான் நீங்க நீங்கும் என் ஆவி இனி என்னா – கம்.அயோ:3 39/2,3
மின்னின் மின்னும் வரி வில் குமரா மெய்யின் மெய்யே
என்னின் முன்னம் வனம் நீ அடைதற்கு எளியேன் அல்லேன் – கம்.அயோ:4 58/2,3
மெய்யின் மெய்யே உலகின் வேந்தர்க்கு எல்லாம் வேந்தே – கம்.அயோ:4 69/1
மீளும் அன்றே என்னையும் மெய்யே உலகு எல்லாம் – கம்.அயோ:11 77/3
ஆழி உழவன் புதல்வ ஐயம் இலை மெய்யே
ஏழ் உலகும் வாழும் இனி இங்கு உறைதி என்றான் – கம்.ஆரண்:3 53/3,4
புடை சுற்றும் துணை இன்றி புகழ் பொதிந்த மெய்யே போல் பூத்து நின்ற – கம்.கிட்:13 26/3
வினைவரால் அரிய கோதை பேதை மென் கணை கால் மெய்யே
நினைவரால் அரிய நன்னீர் நேர்பட புலவர் போற்றும் – கம்.கிட்:13 35/1,2
விண்பாலவர்க்கும் உயிர் வீடுறுதல் மெய்யே
கண்பால் அடுக்க உயர் காலன் வருமேனும் – கம்.சுந்:1 69/2,3
இற்று இடைந்து இறுதல் மெய்யே விளக்கின் முன் இருள் உண்டாமோ – கம்.சுந்:3 117/4
பூண்டது ஒளிர் பொன் அனைய பொம்மல் நிறம் மெய்யே
ஆண்தகை-தன் மோதிரம் அடுத்த பொருள் எல்லாம் – கம்.சுந்:4 68/2,3
மெய்யே உயிர் தீர்வது ஒர் மேல்வினை நீ – கம்.யுத்1:3 107/3
தாமரை கண்ணன் தம்பி தன்மை ஈது-ஆயின் மெய்யே
வேம் அரை கணத்தின் இ ஊர் இராவணி விளிதல் முன்னம் – கம்.யுத்2:19 167/1,2
பிழைத்தியோ என்னும் மெய்யே பிறந்தேயும் பிறந்திலாதான் – கம்.யுத்2:19 222/4
மெய்யே வினை எண்ணி விடுத்த கொடும் – கம்.யுத்3:23 15/3
மீண்டன மறிந்து சோர விழுந்தன விழுந்த மெய்யே
மாண்டனம் என்றே உன்னி இரிந்தன குரங்கின் மாலை – கம்.யுத்3:27 88/3,4
வெள்ளம் ஈர்_ஐந்து நூறே விடு கணை அவற்றின் மெய்யே
உள்ளவாறு உளவாம் என்று ஓர் உரை கணக்கு உரைத்துமேனும் – கம்.யுத்3:31 220/1,2
ஆண்டு அது கண்டு நின்ற தூதுவர் ஐய மெய்யே
மீண்டது அ அளவின் ஆவி மாருதி மருந்து மெய்யில் – கம்.யுத்4:34 18/1,2

மேல்


மெய்யேன் (1)

எய்த்த மெய்யேன் எய்யேன் ஆகி – பொரு 68

மேல்


மெய்யை (7)

அன்னையோ மெய்யை பொய் என்று மயங்கிய கை ஒன்று – கலி 95/25
தொழு_தகு மெய்யை அழிவு முந்துறுத்து – அகம் 310/3
மிதிக்க நிமிர் தூளியின் விளக்கம் அறு மெய்யை
சுதை கண் நுரையை பொருவு தூசு கொடு தூய்தா – கம்.பால:15 16/1,2
மெய்யை சிதைவித்து நின் மேல் முறை நீத்த நெஞ்சம் – கம்.அயோ:4 123/1
நிறைந்தாளை உரை என்ன நெறி திறம்பா தன் மெய்யை நிற்பது ஆக்கி – கம்.அயோ:13 67/2
மெய்யை தான் சிறிது உணர்ந்து நீ விதித்த மன்னுயிர்கள் – கம்.ஆரண்:1 58/1
பிறை கொழுந்து அனைய நெற்றி பெய் வளை மகளிர் மெய்யை
மறைத்தனர் பூணின் மைந்தர் உயிர்க்கு ஒரு மறுக்கம் தோன்ற – கம்.யுத்4:42 9/3,4

மேல்


மெய்யொடு (4)

நெய்யும் குய்யும் ஆடி மெய்யொடு
மாசு பட்டன்றே கலிங்கமும் தோளும் – நற் 380/1,2
மாஅ மெய்யொடு முரணிய உடுக்கையை – பரி 4/8
வெப்பு உடை மெய்யொடு வீரன் விரைந்தான் – கம்.ஆரண்:14 61/4
மெய்யொடு நின்ற வெய்யோன் மிடலுடை இட கை ஓச்சி – கம்.யுத்3:22 135/2

மேல்


மெய்யோடு (2)

வீரனும் ஐயம் தீர்ந்தான் வீடணன்-தன்னை மெய்யோடு
ஆர்வமும் உயிரும் ஒன்ற அழுந்துற தழுவி ஐய – கம்.யுத்3:27 1/1,2
வெம்பு பொன் தேரில் தோன்றும் விசையினும் அரக்கன் மெய்யோடு
உம்பரில் செல்கின்றான் ஒத்து உதித்தனன் அருக்கன் உப்பால் – கம்.யுத்3:28 34/3,4

மேல்


மெய்வினை (1)

மெய்வினை அமைந்த காமம் விற்கின்ற விரகின் தோலா – கம்.யுத்3:28 28/3

மேல்


மெயில் (1)

மெயில் கர மணிகள் வீசும் விரி கதிர் விளங்க வெய்ய – கம்.சுந்:10 15/1

மேல்


மெல் (151)

நெடு வரை மிசைய காந்தள் மெல் விரல் – பொரு 33
முல்லை சான்ற கற்பின் மெல் இயல் – சிறு 30
மஞ்சள் மெல் இலை மயிர் புறம் தைவர – சிறு 44
மெல் இலை அரி ஆம்பலொடு – மது 252
துணி நீர் மெல் அவல் தொய்யிலொடு மலர – மது 283
மெல் நூல் கலிங்கம் கமழ் புகை மடுப்ப – மது 554
நல் வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை – மது 624
மெல் நூல்_ஏணி பன் மாண் சுற்றினர் – மது 640
ஒலி நெடும் பீலி ஒல்க மெல் இயல் – நெடு 98
நன் நுதல் உலறிய சின் மெல் ஓதி – நெடு 138
மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட – நெடு 151
மெல் இரு முச்சி கவின் பெற கட்டி – குறி 104
நிரை செலல் மெல் அடி நெறி மாறுபடுகுவிர் – மலை 241
தேம் பட மலர்ந்த மராஅ மெல் இணரும் – மலை 428
மெல் அவல் இருந்த ஊர்-தொறும் நல் யாழ் – மலை 450
வெறி-உற விரிந்த அறுவை மெல் அணை – நற் 40/5
புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ – நற் 48/3
கல் உற சிவந்த நின் மெல் அடி உயற்கே – நற் 76/9
நல்கூர் நுசுப்பின் மெல் இயல் குறு_மகள் – நற் 93/8
சிறு தாழ் செறித்த மெல் விரல் சேப்ப – நற் 120/4
மெல் இறை பணை தோள் துயில் அமர்வோயே – நற் 121/12
மெல் அவல் மருங்கின் மௌவலும் அரும்பின – நற் 122/4
பாணி கொண்ட பல் கால் மெல் உறி – நற் 142/2
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – நற் 142/11
மெல் விரல் மோசை போல காந்தள் – நற் 188/4
மெல் இயல் மகளிர் ஓதி அன்ன – நற் 225/4
மெல் இணர் நறும் பொழில் காணா – நற் 307/9
பஞ்சி மெல் அடி நடைபயிற்றும்மே – நற் 324/9
சிறு மெல் ஆகம் பெரும் பசப்பு ஊர – நற் 358/2
இரும் பன் மெல் அணை ஒழிய கரும்பின் – நற் 366/7
மெல் இயல் அரிவை நின் பல் இரும் கதுப்பின் – நற் 367/7
துஞ்சுதியோ மெல் அம்_சில்_ஓதி என – நற் 370/7
சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து – நற் 398/8
மெல் அடி மேலவும் சிலம்பே நல்லோர் – குறு 7/2
மெல் இயல் குறு_மகள் பாடினள் குறினே – குறு 89/7
மெல் இயல் அரிவை நின் நல் அகம் புலம்ப – குறு 137/1
அம் மெல் ஆகம் நிறைய வீங்கி – குறு 159/3
முளி தயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல் விரல் – குறு 167/1
நல்லை மன்று அம்ம பாலே மெல் இயல் – குறு 229/5
நறு மென் கூந்தல் மெல் அணையேமே – குறு 270/8
பெரும் தோள் குறு_மகள் சிறு மெல் ஆகம் – குறு 280/3
மெல் இலை குழைய முயங்கலும் – குறு 361/5
மெல் இயலோயே மெல் இயலோயே – குறு 368/1
மெல் இயலோயே மெல் இயலோயே – குறு 368/1
சொல்லகிற்றாம் மெல் இயலோயே – குறு 368/4
குவளை உண்கண் ஏஎர் மெல் இயல் – ஐங் 72/3
உள்ளகம் கமழும் கூந்தல் மெல் இயல் – ஐங் 225/3
மெல் இயல் கொடிச்சி காப்ப – ஐங் 288/3
கல் அதர் கவலை செல்லின் மெல் இயல் – ஐங் 304/3
பல் இரும் கூந்தல் மெல் இயலோள்-வயின் – ஐங் 308/1
அம்_மெல்_ஓதி அழிவு இலள் எனினே – ஐங் 368/5
மெல் இயல் அரிவை கண்டிகும் – ஐங் 414/3
மெல் அவல் மருங்கின் முல்லை பூப்ப – ஐங் 448/3
மெல் இறை பணை தோள் பசலை தீர – ஐங் 459/1
மெல் இயல் மகளிர் எழில் நலம் சிறப்ப – பதி 40/23
விரி மென் கூந்தல் மெல் அணை வதிந்து – பதி 50/19
மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலி – பதி 78/5
விளிவு இன்று கிளையொடு மெல் மலை முற்றி – பரி 12/2
மெல் இணர் வேங்கை வியல் அறை தாயின – பரி 14/11
மெல் இணர் பூ கொடி மேவர நுடங்க – பரி 22/43
மெல் இயல் மே வந்த சீறடி தாமரை – கலி 13/11
மெல் விரல் மந்தி குறை கூறும் செம்மற்றே – கலி 40/16
நறாஅ அவிழ்ந்து அன்ன என் மெல் விரல் போது கொண்டு – கலி 54/9
மெல் இணர் செல்லா கொடி அன்னாய் நின்னை யான் – கலி 62/5
துணை புணர் அன்னத்தின் தூவி மெல் அணை அசைஇ – கலி 72/2
பைபய தூங்கும் நின் மெல் விரல் சீறடி – கலி 85/19
மெல் இணர் கொன்றையும் மென் மலர் காயாவும் – கலி 103/1
நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள் – கலி 110/9
மெல்லிய ஆதல் அறியினும் மெல்_இயால் – கலி 113/16
முல்லை ஒரு காழும் கண்ணியும் மெல்_இயால் – கலி 115/5
மீன் கண்டு அன்ன மெல் அரும்பு ஊழ்த்த – அகம் 10/2
சில் வளை சொரிந்த மெல் இறை முன்கை – அகம் 19/15
மெல் அவிழ் அம் சினை புலம்ப வல்லோன் – அகம் 21/10
பசை கொல் மெல் விரல் பெரும் தோள் புலைத்தி – அகம் 34/11
ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை – அகம் 36/3
பல் இரும் கூந்தல் மெல் இயல் மடந்தை – அகம் 43/11
ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை – அகம் 56/4
மெல் இயல் குறு_மகள் புலந்து பல கூறி – அகம் 75/20
மெல் இலை பரப்பின் விருந்து உண்டு யானும் இ – அகம் 110/12
கரும் கால் மராத்து வாஅல் மெல் இணர் – அகம் 127/13
பசும் கேழ் மெல் இலை அருகு நெறித்து அன்ன – அகம் 131/2
நன்னர் மெல் இணர் புன்னை போல – அகம் 145/13
நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல்_இயல் – அகம் 153/12
மெல் விரல் சேர்த்திய நுதலள் மல்கி – அகம் 169/11
சில் மெல் ஒதுக்கின் மாஅயோளே – அகம் 174/14
நொடித்து என சிவந்த மெல் விரல் திருகுபு – அகம் 176/24
தேம் பாய் மெல் இணர் தளிரொடு கொண்டு நின் – அகம் 221/8
பல் கதிர் ஆழி மெல் வழி அறுப்ப – அகம் 234/6
ஆம்பல் மெல் அடை ஒடுங்கும் ஊர – அகம் 256/7
மெல் இறை பணை தோள் விளங்க வீசி – அகம் 257/11
மெல் இயல் குறு_மகள் நல் அகம் நசைஇ – அகம் 258/9
சில் ஐம்_கூந்தல் அழுத்தி மெல் இணர் – அகம் 261/3
சின் மெல் ஒதுக்கமொடு மென்மெல இயலி நின் – அகம் 261/6
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – அகம் 274/14
நல் இறை மெல் விரல் கூப்பி – அகம் 282/17
மெல் இறை பணை தோள் விளங்கும் மாண் கவினே – அகம் 291/25
மெல் இயல் ஒலிவரும் கதுப்பொடு – அகம் 302/14
கூந்தல் மெல் அணை துஞ்சி பொழுது பட – அகம் 308/13
குறும் கால் காஞ்சி கோதை மெல் இணர் – அகம் 341/9
வீழ் இதழ் அலரி மெல் அகம் சேர்த்தி – அகம் 353/20
மெல் விரல் உகிரின் தெறியினள் வென் வேல் – அகம் 373/15
மெல் இயல் அரிவை இல்-வயின் நிறீஇ – அகம் 384/7
தொடு மணி மெல் விரல் தண்ணென தைவர – அகம் 386/13
மாதர் மெல் இயல் மட நல்லோள்-வயின் – அகம் 392/7
மெல் இறை முன்கை பற்றிய சொல் இறந்து – அகம் 396/8
மெல் இணர் கண்ணி மிலைந்த மைந்தர் – புறம் 24/8
சொல்லவும் தேறீர் ஆயின் மெல் இயல் – புறம் 97/22
மெழுகு மெல் அடையின் கொழு நிணம் பெருப்ப – புறம் 103/10
மெல் இயல் விறலி நீ நல் இசை செவியின் – புறம் 133/1
தடவரல் கொண்ட தகை மெல் ஒதுக்கின் – புறம் 135/3
மெல் இயல் குறு_மகள் உள்ளி – புறம் 196/14
மெல் இயல் மகளிரும் இழை களைந்தனரே – புறம் 224/17
மெல் இழை மகளிர் ஐது அகல் அல்குல் – புறம் 271/3
விளங்கு இழை பொலிந்த வேளா மெல் இயல் – புறம் 341/9
தூய மெல் அரியணை பொலிந்து தோன்றினான் – கம்.பால:6 3/1
அரும்பு கொங்கையார் அம் மெல் ஓதி போல் – கம்.பால:6 23/3
வீ அரி தளிர் மெல் அணை மேனியில் – கம்.பால:10 81/2
மெல் வில்லுக்கு ஆற்றாராய் தாம் எம்மை விளிகுற்றார் – கம்.பால:13 21/2
மணி வரை புயந்து மென் சாந்தும் மாழ்கி மெல்
அணை என பொலிந்தது அ கடல் செல் ஆறு-அரோ – கம்.பால:14 15/3,4
பைம் பொன் கிண்ணம் மெல் விரல் தாங்கி பயில்கின்ற – கம்.பால:17 28/3
மீ அரித்து விளர்க்க ஓர் மெல்_இயல் – கம்.பால:18 23/3
பஞ்சி சூழ் மெல் அடி பாவைமார் பண்ணையின் – கம்.பால:20 30/1
மெல் ஓதியர் தாம் விளையாடு இடமே – கம்.பால:23 18/4
வெம் சிலை புருவத்தாள்-தன் மெல் அடிக்கு ஏற்ப வெண் நூல் – கம்.அயோ:6 4/3
பஞ்சி மெல் அடி பாவையும் ஆடினாள் – கம்.அயோ:7 20/4
விருந்து மெல் அடகு உண்டு விளங்கினான் – கம்.அயோ:7 27/3
மெய் வணக்கு உறு வேய்_இனம் ஈன்ற மெல் அரிசி – கம்.அயோ:10 34/2
விண் அருள வந்தது ஒரு மெல் அமுதம் என்ன – கம்.ஆரண்:6 28/1
பாருழையின் இல்லது ஒரு மெல் உருவு பாரா – கம்.ஆரண்:6 29/2
பஞ்சின் மெல் அடிகள் நோவ பதைத்தனள் பருவ கால – கம்.ஆரண்:6 59/2
வென்று மீளுதிர் மெல்_இயலோடு என்றான் – கம்.ஆரண்:7 13/4
பல் நக்க தரளம் ஒக்கும் பசும் புல் மேல் படரும் மெல் நா – கம்.ஆரண்:11 57/3
மெல் அடி இளையவன் வருட வீரனே – கம்.ஆரண்:14 93/4
பஞ்சின் மெல் அடியாள் பங்கன் பாதுகம் அலாது யாதும் – கம்.கிட்:7 150/1
பஞ்சி போர்த்த மெல் அடி என பொலிந்தன பதுமம் – கம்.கிட்:10 44/3
பயில் பாடக மெல் அடி பஞ்சு அனையார் – கம்.கிட்:10 56/1
தனை உணர்ந்திலன் மெல் அணை தங்கினான் – கம்.கிட்:11 24/4
விலங்கி மெல் இயல் வெண் நகை வெள் வளை – கம்.கிட்:11 44/1
மெல் அரி குரல் மேகலை ஆர்த்து எழ – கம்.கிட்:11 45/2
கஞ்ச மெல் அணங்கும் தீரும் கள்ளினால் அருந்தினாரை – கம்.கிட்:11 94/3
மெல் அணை வைகவும் வேண்டுமோ என்றான் – கம்.கிட்:11 107/4
பஞ்சின் மெல் அடியினார் ஆடல் பாணியும் – கம்.கிட்:14 14/2
காந்தள் மெல் விரல் மடந்தையர் யாரையும் காண்பான் – கம்.சுந்:2 133/2
இலக்கண களிறோடு இள மெல் நடை – கம்.சுந்:2 150/3
காந்தள் மெல் விரல் சனகி-மேல் மனம் முதல் கரணங்கள் கடிது ஓட – கம்.சுந்:2 208/3
மெல் அரக்கின் உருகி உக வெம் தழலால் வேய்கேனோ – கம்.சுந்:2 228/4
அருந்தும் மெல் அடகு ஆர் இட அருந்தும் என்று அழுங்கும் – கம்.சுந்:3 15/1
பஞ்சு அன மெல் அடி மயிலை பற்றுதல் – கம்.யுத்1:2 16/2
வேல் நகு நெடும் கண் செ வாய் மெல் இயல் மிதிலை வந்த – கம்.யுத்2:16 11/3
மீண்டனவாம் மானிடவன் மெல் அம்பு மெய் உருவ – கம்.யுத்2:17 82/3
மேவும் குளிர் மெல் அணை மேவினையோ – கம்.யுத்3:23 20/4

மேல்


மெல்_இயல் (3)

சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து – நற் 398/8
நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல்_இயல்
வல்லுநள்-கொல்லோ தானே எல்லி – அகம் 153/12,13
மீ அரித்து விளர்க்க ஓர் மெல்_இயல்
சே அரி கரும் கண்கள் சிவந்தவே – கம்.பால:18 23/3,4

மேல்


மெல்_இயலோடு (1)

வென்று மீளுதிர் மெல்_இயலோடு என்றான் – கம்.ஆரண்:7 13/4

மேல்


மெல்_இயால் (2)

மெல்லிய ஆதல் அறியினும் மெல்_இயால்
நின் மொழி கொண்டு யானோ விடுவேன் மற்று என் மொழி கொண்டு – கலி 113/16,17
முல்லை ஒரு காழும் கண்ணியும் மெல்_இயால்
கூந்தலுள் பெய்து முடித்தேன்-மன் தோழி யாய் – கலி 115/5,6

மேல்


மெல்கிடு (3)

மெல்கிடு கவுள துஞ்சு புறம் காக்கும் – அகம் 34/8
மெல்கிடு கவுள அல்கு நிலை புகுதரும் – அகம் 56/7
மெல்கிடு மட மரை ஓர்க்கும் அத்தம் – அகம் 399/15

மேல்


மெல்கு (1)

அல்கு-உறு பொழுதின் மெல்கு இரை மிசையாது – அகம் 290/5

மேல்


மெல்குபு (1)

விளையா இளம் கள் நாற மெல்குபு பெயரா – சிறு 45

மேல்


மெல்ல (37)

கல்லா இளையர் மெல்ல தைவர – சிறு 33
சொல் வெளிப்படாமை மெல்ல என் நெஞ்சில் – நற் 61/6
மெல்ல_மெல்ல பிறக்கே பெயர்ந்து தன் – நற் 98/6
மெல்ல_மெல்ல பிறக்கே பெயர்ந்து தன் – நற் 98/6
நம்மொடு செல்வர்-மன் தோழி மெல்ல
வேங்கை கண்ணியர் எருது எறி களமர் – நற் 125/8,9
பராரை புன்னை சேரி மெல்ல
நள்ளென் கங்குலும் வருமரோ – நற் 145/9,10
எல்லை கழிப்பினம் ஆயின் மெல்ல
வளி சீத்து வரித்த புன்னை முன்றில் – நற் 159/5,6
சொல் எதிர் பெறாஅய் உயங்கி மெல்ல
செலீஇய செல்லும் ஒலி இரும் பரப்ப – நற் 254/4,5
மெல்ல வந்து நல் அகம் பெற்றமை – நற் 297/9
நல்ல இனிய கூறி மெல்ல
கொயல் தொடங்கினரே கானவர் கொடும் குரல் – நற் 306/4,5
புல்லென் வறு மனை நோக்கி மெல்ல
வருந்தும்-கொல்லோ திருந்து இழை அரிவை – நற் 321/6,7
உள்ளினென் உறையும் என் கண்டு மெல்ல
முகை நாண் முறுவல் தோற்றி – நற் 370/9,10
மெல்ல_மெல்ல இல் ஆகுதுமே – குறு 290/6
மெல்ல_மெல்ல இல் ஆகுதுமே – குறு 290/6
சேரி சேர மெல்ல வந்து_வந்து – குறு 298/1
மெல்ல இயலும் மயிலும் அன்று – கலி 55/13
மெல்ல இறைஞ்சும் தலை – கலி 61/6
சிறு பாகர் ஆக சிரற்றாது மெல்ல
விடாஅது நீ எம் இல் வந்தாய் அ யானை – கலி 97/29,30
புல்லல் ஓம்பு என்றது உடையரோ மெல்ல
முயங்கு நின் முள் எயிறு_உண்கும் எவன்-கொலோ – கலி 112/19,20
நல்கிய கேள்வன் இவன் மன்ற மெல்ல
மணியுள் பரந்த நீர் போல துணிவாம் – கலி 142/62,63
செல்வற்கு ஒத்தனம் யாம் என மெல்ல என் – அகம் 26/20
தாஅ தாள் இணை மெல்ல ஒதுங்க – அகம் 134/8
முள் உறின் சிறத்தல் அஞ்சி மெல்ல
வாவு உடைமையின் வள்பின் காட்டி – அகம் 160/9,10
இல்லை-கொல் என மெல்ல நோக்கி – அகம் 317/18
மெல்ல வந்து நல்ல கூறி – அகம் 386/9
மெல்ல வந்து என் நல் அடி பொருந்தி – புறம் 73/1
நல் யாழ் மருப்பின் மெல்ல வாங்கி – புறம் 242/2
இல் என்று இல் வயின் பெயர மெல்ல
இடம் சிறிது ஒதுங்கல் அஞ்சி – புறம் 362/20,21
அயில் உடை அரக்கன் உள்ளம் அ வழி மெல்ல மெல்ல – கம்.ஆரண்:10 85/3
அயில் உடை அரக்கன் உள்ளம் அ வழி மெல்ல மெல்ல
வெயில் உடை நாளில் உற்ற வெண்ணெய் போல் வெதும்பிற்று அன்றே – கம்.ஆரண்:10 85/3,4
வேக வெம் படை விட்டது மெல்ல விரிப்பாய் – கம்.சுந்:5 77/4
வீங்கிய உயிர்ப்பார் விண்ணை விழுங்கிய முலையார் மெல்ல
தூங்கிய விழியார் தள்ளி துளங்கிய நடையார் வல்லி – கம்.யுத்2:19 280/2,3
வியர்ப்பு உளதாக கண்கள் விழித்தன மேனி மெல்ல
பெயர்த்து வாய் புனல் வந்து ஊற விக்கலும் பிறந்ததாக – கம்.யுத்3:24 12/2,3
வேதமும் காணா வள்ளல் விழித்தனன் கண்ணை மெல்ல – கம்.யுத்3:26 61/4
வியர்த்திலள் நெடிது போது விம்மலள் மெல்ல மெல்ல – கம்.யுத்3:29 46/3
வியர்த்திலள் நெடிது போது விம்மலள் மெல்ல மெல்ல
அயர்த்தனள் அரிதின் தேறி வாய் திறந்து அரற்றலுற்றாள் – கம்.யுத்3:29 46/3,4
வேணியை அரம்பை மெல்ல விரல் முறை சுகிர்ந்து விட்டாள் – கம்.யுத்4:40 30/4

மேல்


மெல்ல_மெல்ல (2)

மெல்ல_மெல்ல பிறக்கே பெயர்ந்து தன் – நற் 98/6
மெல்ல_மெல்ல இல் ஆகுதுமே – குறு 290/6

மேல்


மெல்லம்புலம்ப (5)

மெல்லம்புலம்ப யான் கண்டிசினே – நற் 195/4
எல்லி வம்மோ மெல்லம்புலம்ப
சுறவு_இனம் கலித்த நிறை இரும் பரப்பின் – நற் 223/6,7
மெல்லம்புலம்ப இவள் அழ பிரிந்தே – ஐங் 302/4
புள் இறைகூரும் மெல்லம்புலம்ப
நெய்தல் உண்கண் பைதல கலுழ – அகம் 10/4,5
மெல்லம்புலம்ப நெகிழ்ந்தன தோளே – அகம் 270/4

மேல்


மெல்லம்புலம்பன் (12)

மெல்லம்புலம்பன் பிரியின் புல்லென – நற் 38/5
மெல்லம்புலம்பன் அன்றியும் – நற் 127/8
மெல்லம்புலம்பன் கண்டு நிலைசெல்லா – நற் 263/8
மெல்லம்புலம்பன் பிரிந்து என – குறு 5/4
மெல்லம்புலம்பன் கொடுமை – குறு 245/5
மெல்லம்புலம்பன் வந்த மாறே – ஐங் 120/4
மெல்லம்புலம்பன் பிரிந்து என – ஐங் 133/2
மெல்லம்புலம்பன் தேறி – ஐங் 166/3
மெல்லம்புலம்பன் வந்து என – ஐங் 189/3
மெல்லம்புலம்பன் மன்ற எம் – ஐங் 190/3
செல்லும் அன்னோ மெல்லம்புலம்பன்
செல்வோன் பெயர் புறத்து இரங்கி முன் நின்று – அகம் 330/6,7
மெல்லம்புலம்பன் வந்த ஞான்றை – அகம் 400/19

மேல்


மெல்லமெல்ல (2)

விடம் நுங்கிய கண் உடையார் இவர் மெல்லமெல்ல
மட மங்கையர் ஆய் என் மனத்தவர் ஆயினாரே – கம்.ஆரண்:10 144/3,4
மிதித்தது மெல்லமெல்ல வெறித்தது வெருவி மீதில் – கம்.ஆரண்:11 70/1

மேல்


மெல்லவே (1)

மருங்குல் போல் ஆனதோ வடிவம் மெல்லவே – கம்.ஆரண்:14 96/4

மேல்


மெல்லிதால் (1)

அடங்கலர் ஊர் என மெல்லிதால்
சூல் தடம் கருங்கார் புரை தோற்றத்தான் – கம்.அயோ:11 36/1,2

மேல்


மெல்லிதின் (4)

கைஇ மெல்லிதின் ஒதுங்கி கை_எறிந்து – மது 419
மெல்லிதின் விரிந்த சேக்கை மேம்பட – நெடு 131
புல் உளை கலி_மா மெல்லிதின் கொளீஇய – அகம் 234/4
வல் எதிர் கொண்டு மெல்லிதின் வினைஇ – அகம் 300/15

மேல்


மெல்லிது (1)

அளவுபு கலந்து மெல்லிது பருகி – புறம் 381/3

மேல்


மெல்லிய (15)

மெல்லிய இனிய மேவர கிளந்து எம் – குறி 138
மெல்லிய இனிய கூறலின் வல் விரைந்து – நற் 17/7
மெல்லிய இனிய கூறலின் யான் அஃது – நற் 134/9
மெல்லிய இனிய மேவரு தகுந – குறு 306/1
மெல்லிய ஆகலின் மேவர திரண்டு – குறு 357/3
மெல்லிய வகுந்தில் சீறடி ஒதுங்கி – பதி 57/5
மெல்லிய எனாஅ வெறாஅது அல்லி அம் – பரி 1/38
மெல்லிய ஆதல் அறியினும் மெல்_இயால் – கலி 113/16
மெல்லிய நெஞ்சு பையுள் கூர தம் – கலி 137/8
மெல்லிய இனிய கூறி வல்லே – அகம் 25/17
முல்லை அருந்தும் மெல்லிய ஆகி – அகம் 191/14
மெல்லிய பெரும தாமே நல்லவர்க்கு – புறம் 14/16
மெல்லிய உறைக்கும் என அஞ்சி வெளி எங்கும் – கம்.பால:22 24/2
பூவின் மெல்லிய பாதமும் போந்தன – கம்.அயோ:10 50/2
வேறு காட்டும் ஓர் வெறுமையை மெல்லிய எனினும் – கம்.யுத்2:15 217/3

மேல்


மெல்லியது (1)

மெல்லியது ஓராது அறிவு – கலி 117/15

மேல்


மெல்லியர் (4)

மடவர் மெல்லியர் செல்லினும் – புறம் 106/4
பொருந்தினர் ஆயினும் பூவின் மெல்லியர்
வருந்துவர் சிறிது என மனத்தின் நோக்கினான் – கம்.பால:7 17/3,4
வேல் கண் வில் புருவம் போர்ப்ப மெல்லியர் வளைந்த-போது – கம்.கிட்:11 46/2
திக்கயம் வலி இல தேவர் மெல்லியர்
முக்கணான் கயிலையும் முரண் இன்றாயது – கம்.யுத்1:2 32/1,2

மேல்


மெல்லியர்கள் (1)

விளக்கு ஒளி என சுழல்வ மெல்லியர்கள் மேனி – கம்.சுந்:2 162/4

மேல்


மெல்லியல் (11)

வல்லுவம்-கொல்லோ மெல்லியல் நாம் என – நற் 33/9
அனை மெல்லியல் யான் முயங்கும்-காலே – குறு 70/5
மெல்லியல் ஓரும் தான் வாழலளே – அகம் 12/14
மெல்லியல் முலைகளும் விம்ம விம்முவாள் – கம்.பால:13 63/2
வீழியின் கனிவாய் ஒரு மெல்லியல்
தோழி கண்ணில் கடைக்கணில் சொல்லினாள் – கம்.பால:18 28/3,4
மெல்லியல் ஒருத்தி தான் விரும்பும் சேடியை – கம்.பால:19 46/1
வேல் உள நோக்கினாள் ஓர் மெல்லியல் வேலை அன்ன – கம்.பால:19 60/2
மெல்லியல் என்றவர் மெலியரே-கொலாம் – கம்.அயோ:12 36/4
விண்ணிடை உலகம் என்னும் மெல்லியல் மேனி நோக்க – கம்.சுந்:1 79/3
பூவின் மெல்லியல் மேனி பொடி உற – கம்.சுந்:12 30/2
மெல்லியல் ஆக்கை முற்றும் நடுங்கினள் விம்முகின்றாள் – கம்.யுத்2:17 18/2

மேல்


மெல்லியல்-தன் (1)

வேந்தன் அன்னது மெல்லியல்-தன் திருமேனி – கம்.சுந்:5 82/2

மேல்


மெல்லியலார் (2)

மிடையும் வெள் வளை புள்ளொடும் ஒலிப்ப மெல்லியலார்
குடைய வண்டு_இனம் கடி மலர் குடைவன குளங்கள் – கம்.பால:9 12/3,4
விழுவதே நிற்க மட மெல்லியலார் தம்மை போல் நிலத்தின் மேல் வீழ்ந்து – கம்.ஆரண்:4 24/2

மேல்


மெல்லியலால் (1)

பூ போலும் மெல்லியலால் பொருள் என்னோ புகல்வீரே – கம்.ஆரண்:6 120/4

மேல்


மெல்லியலாளும் (1)

விண் மேல் எழுந்தான் எழ மெல்லியலாளும் வெம் தீ – கம்.ஆரண்:13 36/3

மேல்


மெல்லியலாளை (1)

மெல்லியலாளை நோக்கி விலை_மகள் அனைய நீயும் – கம்.பால:9 22/3

மேல்


மெல்லியலீர் (1)

சொல்லலும் பழியோ மெல்லியலீர் என – குறி 145

மேல்


மெல்லியவே (1)

சில மெல்லியவே கிளவி – குறு 70/4

மேல்


மெல்லியள் (1)

மெல்லியள் இளையள் நனி பேர் அன்பினள் – அகம் 319/14

மேல்


மெல்லியன் (2)

வெள் வேல் அண்ணல் மெல்லியன் போன்ம் என – பதி 51/23
மெல்லியன் கிழவன் ஆகி வைகலும் – புறம் 184/7

மேல்


மெல்லியான் (3)

மெல்லியான் செவி முதல் மேல்வந்தான் காலை போல் – கலி 70/20
மெல்லியான் பருவத்து மேல் நின்ற கடும் பகை – கலி 120/22
மெல்லியான் பருவம் போல் மயங்கு இருள் தலை வர – கலி 129/6

மேல்


மெல்லியோய் (1)

வில் எடுக்க உரியார்கள் வெய்ய சில வீரர் இங்கும் உளர் மெல்லியோய்
கல் எடுக்க உரியானும் நின்றனன் அது இன்று நாளையிடை காணலாம் – கம்.யுத்2:19 74/1,2

மேல்


மெல்லியோர்-தமை (1)

வென்றி இல்லவர் மெல்லியோர்-தமை செல விட்டாய் – கம்.சுந்:9 4/2

மேல்


மெல்லென் (7)

முறி கண்டு அன்ன மெல்லென் சீறடி – குறு 278/2
மெல்லென் சேவடி மெலிய ஏக – அகம் 89/18
மெய் உற தழீஇய மெல்லென் பிடியொடும் வெருவலோடும் – கம்.சுந்:1 5/3
வெவ் அழல் உற்ற மெல்லென் மெழுகு என அழியும் மெய்யன் – கம்.சுந்:4 83/3
வீர நீ பாராய் மெல்லென் பளிங்கினால் விளங்குகின்ற – கம்.யுத்1:10 16/1
தானத்தான் அல்லன் மெல்லென் சயனத்தான் உரையும் தாரான் – கம்.யுத்1:13 1/4
மேனகை இலங்கு வாள் கண் திலோத்தமை அரம்பை மெல்லென்
தேன் நகு மழலை இன் சொல் உருப்பசி முதலாம் தெய்வ – கம்.யுத்3:25 3/1,2

மேல்


மெல்லென (15)

மெல்லென கிளந்தனம் ஆக வல்லே – பொரு 122
மெல்லென கூறி விடுப்பின் நும்முள் – மலை 568
இல் புக்கு அறியுநர் ஆக மெல்லென
மண்ணா கூந்தல் மாசு அற கழீஇ – நற் 42/7,8
இல்லவர் அறிதல் அஞ்சி மெல்லென
மழலை இன் சொல் பயிற்றும் – அகம் 34/16,17
மெல்லென தழீஇயினேன் ஆக என் மகள் – அகம் 49/7
ஒள் இலை தொடலை தைஇ மெல்லென
நல் வரை நாடன் தன் பாராட்ட – அகம் 105/2,3
உள்ளே கனலும் உள்ளம் மெல்லென
கனை எரி பிறப்ப ஊதும் – அகம் 305/14,15
அல்குல் தாங்கா அசைஇ மெல்லென
கலம்_கலம் தேறல் பொலம் கலத்து ஏந்தி – புறம் 361/17,18
விழைவன தென்றலும் மிஞிறும் மெல்லென
நுழைவன அன்னவை நுழைய நோவொடு – கம்.பால:3 46/2,3
விதங்களால் அவன் மெல்லென மெல்லென விளம்பும் – கம்.பால:15 4/3
விதங்களால் அவன் மெல்லென மெல்லென விளம்பும் – கம்.பால:15 4/3
வெளிறு நீங்கிய பாலையை மெல்லென போனார் – கம்.அயோ:9 47/1
வீங்கு வேலி விதர்ப்பமும் மெல்லென
நீங்கி நாடு நெடியன பிற்பட – கம்.கிட்:13 16/2,3
மின் நிற மருங்குலாய் செவியில் மெல்லென
பொன் நிற தும்பி வந்து ஊதி போயதால் – கம்.சுந்:3 37/3,4
விண்டு உதிர் புண்ணின்-நின்று மெல்லென விரைவின் வாங்கி – கம்.யுத்3:24 11/3

மேல்


மெல்வதே (1)

மெல்வதே என வன்னி விளம்பினான் – கம்.யுத்3:31 128/4

மேல்


மெலி (2)

மட மயில் அன்ன என் நடை மெலி பேதை – அகம் 63/15
மெலி_கோல் செய்தேன் ஆகுக மலி புகழ் – புறம் 71/9

மேல்


மெலி_கோல் (1)

மெலி_கோல் செய்தேன் ஆகுக மலி புகழ் – புறம் 71/9

மேல்


மெலிக்கும் (2)

கழறுபு மெலிக்கும் நோய் ஆகின்றே – நற் 377/9
கடற்கரை மெலிக்கும் காவிரி பேரியாற்று – அகம் 126/5

மேல்


மெலிகின்ற (2)

நிலை மேற்கொண்டு மெலிகின்ற நெடியோன்-தன்-முன் படி ஏழும் – கம்.யுத்1:1 6/2
வீங்கிய தோளன் தேய்ந்து மெலிகின்ற விழியன் மீதுற்று – கம்.யுத்3:28 60/1

மேல்


மெலிகின்றார் (1)

வெல்வாய் வெல்வாய் என்றனர் வானோர் மெலிகின்றார் – கம்.யுத்4:37 128/4

மேல்


மெலிகின்றாள் (1)

வேதனை திருமகள் மெலிகின்றாள் விடு – கம்.அயோ:14 50/3

மேல்


மெலிகின்றான் (1)

வில் காக்கும் வாள் அமருள் மெலிகின்றான் என இரங்கி – கம்.பால:13 23/2

மேல்


மெலிகின்றோம் (2)

வெருவாதிருந்தோம் நீ இடையே துன்பம் விளைக்க மெலிகின்றோம்
கரு ஆய் அளிக்கும் களைகண்ணே நீயே இடரை காவாயேல் – கம்.யுத்3:22 224/2,3
வெம்பு துயரம் நீ உழக்க வெளி காணாது மெலிகின்றோம்
தம்பி துணைவா நீ இதனை தவிர்த்து எம் உணர்வை தாராயோ – கம்.யுத்3:22 225/3,4

மேல்


மெலிகுவது (1)

மெலிகுவது அன்றி உண்டோ விண்ணவர் வெருவல் கண்டால் – கம்.யுத்3:31 53/4

மேல்


மெலிகுவென் (1)

யான் அகம் மெலிகுவென் எயிற்று அரா என – கம்.கிட்:10 87/2

மேல்


மெலிதரும் (1)

மெலிதரும் உணர்வினேன் என் விளம்புகேன் – கம்.பால:23 81/4

மேல்


மெலிந்த (5)

துளங்கு இயல் மெலிந்த கல் பொரு சீறடி – மலை 43
அன்பின் நெஞ்சத்து அயாஅ பொறை மெலிந்த
என் அகத்து இடும்பை களை-மார் நின்னொடு – அகம் 107/2,3
நாள்கள் சாலவும் நீங்கலின் நலம் கெட மெலிந்த
தோள்கள் வீங்கி தன் தூதனை பார்த்து இவை சொன்னான் – கம்.யுத்1:5 69/3,4
மெலிந்த தோள்கள் வட மேருவின் மேலும் – கம்.யுத்1:11 2/3
வீங்கினாள் கொங்கை மெலிந்த மெலிவு அகல – கம்.யுத்2:17 88/1

மேல்


மெலிந்தவா (1)

மெலிந்தவா நோக்கி தன் புயங்கள் வீங்கினான் – கம்.பால:19 37/4

மேல்


மெலிந்தன (2)

வீங்கின மெலிந்தன வீர தோள்களே – கம்.ஆரண்:12 27/4
தண்ணிய மெலிந்தன தழைத்த மேகமே – கம்.கிட்:10 3/4

மேல்


மெலிந்தனள் (1)

வீங்கினள் மெலிந்தனள் குளிர்ந்தனள் வெதுப்போடு – கம்.சுந்:4 66/3

மேல்


மெலிந்தனை (1)

மீண்டு மீண்டு மெலிந்தனை வெள்குவாய் – கம்.ஆரண்:14 20/2

மேல்


மெலிந்தாய் (2)

தோற்றாய் அதனால் அகம் கரிந்தாய் மெலிந்தாய் வெதும்ப தொடங்கினாய் – கம்.ஆரண்:10 115/3
வேதனை செய் காம விடம் மேலிட மெலிந்தாய்
தீது உரை செய்தாய் இனைய செய்கை சிதைவு அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 26/1,2

மேல்


மெலிந்தாயோ (1)

மீட்டாயோ வீரம் மெலிந்தாயோ தோள் ஆற்றல் – கம்.யுத்2:18 267/2

மேல்


மெலிந்தார் (1)

புனல் பொருது மெலிந்தார் திமில் விட – பரி 10/71

மேல்


மெலிந்தாள் (1)

மென் மருங்குல் போல் வேறு உள அங்கமும் மெலிந்தாள் – கம்.சுந்:3 3/4

மேல்


மெலிந்தான் (1)

வெல்லும் தரம் இல்லாமையும் அறிந்தான் அகம் மெலிந்தான் – கம்.யுத்3:27 127/4

மேல்


மெலிந்திட்ட (1)

பொறை மெலிந்திட்ட புன் புற பெரும் குரல் – அகம் 192/6

மேல்


மெலிந்திலள் (1)

மெலிந்திலள் நாம் விடற்கு அமைந்த தூதே – குறு 182/7

மேல்


மெலிந்து (13)

நடை மெலிந்து அசைஇய நன் மென் சீறடி – சிறு 32
குறும் தொடி ஏய்க்கும் மெலிந்து வீங்கு திவவின் – பெரும் 13
பரி மெலிந்து ஒழிய பந்தர் ஓடி – நற் 110/7
சுடர் நுதல் பசப்ப சாஅய் படர் மெலிந்து
தண் கடல் படு திரை கேள்-தொறும் – ஐங் 107/2,3
நடை மெலிந்து அயர்வு-உறீஇ நாளும் என் நலியும் நோய் – கலி 58/11
நெடு நீர் இரும் கழி பரி மெலிந்து அசைஇ – அகம் 120/11
நடை மெலிந்து ஒழிந்த சேண் படர் கன்றின் – அகம் 131/8
மேய் பிணை பயிரும் மெலிந்து அழி படர் குரல் – அகம் 395/11
விளைப்பன அன்றியும் மெலிந்து நாள்-தொறும் – கம்.பால:3 52/2
வேர்த்தனள் வெதும்பினள் மெலிந்து சோர்ந்தனள் – கம்.பால:19 54/3
ஈர தென்றல் இழுக மெலிந்து தம் – கம்.சுந்:2 172/1
வெண் மதி பொலிந்து அது மெலிந்து தேயுமால் – கம்.சுந்:4 51/4
விழுங்கிய மதி என மெலிந்து தோன்றினான் – கம்.யுத்2:16 266/4

மேல்


மெலிந்துளது (1)

உரவு நம் படை மெலிந்துளது அருந்துதற்கு உணவு – கம்.யுத்3:22 86/2

மேல்


மெலிந்துளாள் (1)

வீங்கு தோளை நினைந்து மெலிந்துளாள் – கம்.சுந்:3 21/4

மேல்


மெலிந்தே (1)

இரங்குவை அல்லையோ உரம் கெட மெலிந்தே – அகம் 379/27

மேல்


மெலிந்தேன் (1)

வீரம் முன் தெரிந்தேன் அல்லேன் விளிந்திலேன் மெலிந்தேன் இஞ்ஞான்று – கம்.யுத்2:19 211/3

மேல்


மெலிய (5)

மெலிய பொறுத்தேன் களைந்தீ-மின் சான்றீர் – கலி 142/55
மெல்லென் சேவடி மெலிய ஏக – அகம் 89/18
மட தகை மெலிய சாஅய் – அகம் 219/17
விளை ஒலி கடல் ஒலி மெலிய விம்முமே – கம்.பால:3 60/4
வேதங்கள் பாட உலகங்கள் யாவும் வினை சிந்த நாகம் மெலிய – கம்.யுத்2:19 245/4

மேல்


மெலியர் (3)

மெலியர் அல்லோர் விருந்து புனல் அயர – பரி 6/40
மெலியர் என மீக்கூறலன் – புறம் 239/7
மித்திரர் அடைந்துளோர் மெலியர் வன்மையோர் – கம்.யுத்1:4 11/2

மேல்


மெலியரே-கொலாம் (1)

மெல்லியல் என்றவர் மெலியரே-கொலாம் – கம்.அயோ:12 36/4

மேல்


மெலியல் (1)

மெய் சூள்-உறுவானை மெலியல் பொய் சூள் என்று – பரி 12/64

மேல்


மெலியவர் (1)

மெலியவர் கடன் நமக்கு இறுதி வேண்டுவோர் – கம்.யுத்1:2 33/2

மேல்


மெலியவர்-பாலதேயோ (1)

மெலியவர்-பாலதேயோ ஒழுக்கமும் விழுப்பம் தானும் – கம்.கிட்:7 86/3

மேல்


மெலியா (3)

கல் பொரூஉ மெலியா பாடு இன் நோன் அடியன் – அகம் 113/10
ஓடு பரி மெலியா கொய் சுவல் புரவி – அகம் 154/11
வென்றாய் உலகு ஒரு மூன்றையும் மெலியா நெடு வலியால் – கம்.யுத்2:15 161/1

மேல்


மெலியாதவர் (1)

மெலியாதவர் ஆர்த்தனர் விண் கிழிய – கம்.யுத்3:27 22/4

மேல்


மெலியாது (1)

இரவலர் மெலியாது ஏறும் பொறையன் – நற் 185/6

மேல்


மெலியின் (1)

விள்ளா நிலை சேர் அன்பால் மகன் மேல் மெலியின் உலகம் – கம்.அயோ:4 52/3

மேல்


மெலியும் (4)

வலியன் என்னாது மெலியும் என் நெஞ்சே – குறு 187/5
மெலியும் இடை தடிக்கும் முலை வேய் இளம் தோள் சே அரி கண் வென்றி மாதர் – கம்.ஆரண்:10 4/3
மெலியும் கடை சென்றுளது ஆகலின் விண்ணின் வேந்தன் – கம்.ஆரண்:13 42/3
விழுந்து வெய்து உயிர்த்து விம்மி வீங்கும் போய் மெலியும் வெம் தீ – கம்.யுத்3:26 44/2

மேல்


மெலிவாள் (1)

மீண்டு மீண்டு புக்கு எரி நுழைந்தால் என மெலிவாள் – கம்.சுந்:3 13/4

மேல்


மெலிவானுக்கு (1)

வீர வில்லின் நெடு மானம் வெல்ல நாளும் மெலிவானுக்கு
ஈரம் இல்லா நிருதரோடு என்ன உறவு உண்டு உனக்கு ஏழை – கம்.யுத்1:1 7/2,3

மேல்


மெலிவித்தீர் (1)

வேர்ப்பித்தீர் வயிர தோளை மெலிவித்தீர் வேனில் வேளை – கம்.யுத்2:17 11/2

மேல்


மெலிவு (18)

மெலிவு உடை நெஞ்சினர் சிறுமை கூர – பதி 26/9
மின் உகு தளிர் அன்ன மெலிவு வந்து உரைப்பதால் – கலி 48/19
மெலிவு இன்றி மேற்சென்று மேவார் நாடு இடம்பட – கலி 104/2
மெலிவு இல் செங்கோல் நீ புறங்காப்ப – புறம் 42/11
புலி பசித்து அன்ன மெலிவு இல் உள்ளத்து – புறம் 190/10
கண்டு மனம் களி சிறப்ப ஒளி சிறந்து மெலிவு அகலும் கற்பினார் போல் – கம்.பால:11 15/3
வலியவர் மெலிவு செய்தால் புகழ் அன்றி வசையும் உண்டோ – கம்.கிட்:7 86/4
மெலிவு உடை மருங்குல் மின்னின் அலமர சிலம்பு விம்மி – கம்.சுந்:2 108/3
விரை குழல் சீதை-தன் மெலிவு நோக்கியோ – கம்.சுந்:12 17/3
மேல் முறை வைத்தேம் அண்ணல் நுகர்ந்தனை மெலிவு தீர்தி – கம்.சுந்:14 5/2
சாதல் தீர்த்து அளித்த வீர தலைமகன் மெலிவு தீர – கம்.சுந்:14 12/3
வித்தகர் சொற்களால் மெலிவு நீங்கினான் – கம்.யுத்1:4 32/2
மெலிவு என்பதும் உணர்ந்தேன் எனை வென்றாய் இனி விறலோய் – கம்.யுத்2:15 181/4
வித்தகன் சரம் தொட மெலிவு தோன்றிய – கம்.யுத்2:16 289/2
வீங்கினாள் கொங்கை மெலிந்த மெலிவு அகல – கம்.யுத்2:17 88/1
வெயில் என்று உன்னாய் நின்று தளர்ந்தாய் மெலிவு எய்தி – கம்.யுத்3:22 205/3
விதைப்பன விதையா நின்று விலக்கினை மெலிவு மிக்கால் – கம்.யுத்3:27 6/2
மேல் நிறை குன்றம் ஒன்றில் மெய்ம் மெலிவு ஆற்றலுற்றான் – கம்.யுத்4:32 50/4

மேல்


மெலிவுடையாள் (1)

வெப்பு எழுதினால் அனைய மெலிவுடையாள் கடிது ஓடி விலக்க வந்தாள் – கம்.யுத்4:41 67/4

மேல்


மெலிவுற்றால் (1)

வேண்டாவோ நான் நல் அறம் அஞ்சி மெலிவுற்றால் – கம்.யுத்3:22 209/4

மேல்


மெலிவுறு (1)

மெய்யுற வெதும்பி உள்ளம் மெலிவுறு நிலையை விட்டான் – கம்.சுந்:14 47/2

மேல்


மெலிவுறும் (1)

மேவு காதலின் மெலிவுறும் அரம்பையர் விரும்பி – கம்.யுத்3:22 108/3

மேல்


மெழுக்கம் (1)

மலர் அணி மெழுக்கம் ஏறி பலர் தொழ – பட் 248

மேல்


மெழுக்கின் (1)

பாகு உகுத்த பசு மெழுக்கின்
காழ் ஊன்றிய கவி கிடுகின் – பட் 166,167

மேல்


மெழுக்கு-உறுப்ப (1)

பல் வேறு பண்ணிய கடை மெழுக்கு-உறுப்ப
கள்ளோர் களி நொடை நுவல இல்லோர் – மது 661,662

மேல்


மெழுகா (1)

ஒழுகு பலி மறந்த மெழுகா புன் திணை – அகம் 167/16

மேல்


மெழுகி (1)

பிடி அடி அன்ன சிறு வழி மெழுகி
தன் அமர் காதலி புல் மேல் வைத்த – புறம் 234/2,3

மேல்


மெழுகிய (3)

பைம்_சேறு மெழுகிய படிவ நன் நகர் – பெரும் 298
நகில் முகடு மெழுகிய அளறு மடை திறந்து – பரி 10/73
வீறு அளாவிய முகிழ் முலை மெழுகிய சாந்தின் – கம்.சுந்:12 48/2

மேல்


மெழுகியதோ (1)

மேலும் நிலத்தும் மெழுகியதோ விளைக்கும் இருளாய் விளைந்ததுவே – கம்.பால:10 67/4

மேல்


மெழுகின் (5)

தீ உறு மெழுகின் ஞெகிழ்வனர் விரைந்தே – ஐங் 32/4
நெய்யுள் மெழுகின் நிலையாது பைபய – கலி 138/22
தீயில் வீழ்ந்து தீ மெழுகின் தேம்பினார் – கம்.அயோ:14 89/4
எரி கனல் எய்திய மெழுகின் யாக்கை போல் – கம்.கிட்:6 5/2
தீ உறு மெழுகின் சிந்தை உருகினன் செம் கண் வாலி – கம்.கிட்:7 151/2

மேல்


மெழுகு (6)

புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை – நெடு 159
பொழுதோ தான் வந்தன்றே மெழுகு ஆன்று – குறு 155/3
மெழுகு மெல் அடையின் கொழு நிணம் பெருப்ப – புறம் 103/10
இடர் உற மறையோரும் எரி உறு மெழுகு ஆனார் – கம்.அயோ:8 32/4
இன்ன மொழிய அ மொழி கேட்டு எரியின் இட்ட மெழுகு என்ன – கம்.சுந்:4 59/1
வெவ் அழல் உற்ற மெல்லென் மெழுகு என அழியும் மெய்யன் – கம்.சுந்:4 83/3

மேல்


மெழுகும் (1)

மெழுகும் ஆப்பி கண் கலுழ் நீரானே – புறம் 249/14

மேல்


மெழுகுவார் (1)

கையால் நிலம் தடவி கண்ணீர் மெழுகுவார்
உய்யாள் பொன் கோசலை என்று ஓவாது வெய்து_உயிர்ப்பார் – கம்.அயோ:4 104/1,2

மேல்


மெள்ள (11)

வேந்தனும் அ நகர் வைகினன் மெள்ள
தேய்ந்தன நாள் சில செய்தது உரைப்பாம் – கம்.பால:23 102/3,4
ஒன்றும் தெரியா மம்மர் உள்ளத்து அரசன் மெள்ள
வன் திண் சிலை நம் குரிசில் வருமே வருமே என்றான் – கம்.அயோ:4 70/3,4
வெய்ய நீர் வெள்ளத்து மெள்ள சேறலால் – கம்.அயோ:5 2/2
விழைபடு பெடையொடும் மெள்ள நள்ளிகள் – கம்.கிட்:10 120/3
மெள்ள இன் கனவின் பயன் வேண்டியோ – கம்.சுந்:2 169/2
மெள்ள தம் முகங்களே விளம்பும் ஆதலால் – கம்.யுத்1:4 88/2
மயில் குலம் பிரிந்தது என்ன மரகத மலை மேல் மெள்ள
உயிர்ப்பு உடை வெள்ளை பிள்ளை வாள் அரா ஊர்வ போன்ற – கம்.யுத்1:9 21/3,4
சித்தம் கலங்கும் இது தீர மெள்ள இருளூடு வந்து தெரிவான் – கம்.யுத்2:19 243/4
தாங்கிய துகிலார் மெள்ள சரிந்து வீழ் குழலார் தாங்கி – கம்.யுத்2:19 280/1
ஓங்கினார் மெள்ள மெள்ள உயிர் நிலைத்து உவகை ஊன்ற – கம்.யுத்4:33 2/3
ஓங்கினார் மெள்ள மெள்ள உயிர் நிலைத்து உவகை ஊன்ற – கம்.யுத்4:33 2/3

மேல்


மெள்ளவே (1)

மெள்ளவே இமையை நீக்கி அஞ்சன இழுது வேய்ந்த – கம்.சுந்:2 115/3

மேல்


மென் (390)

மென் மொழி மேவலர் இன் நரம்பு உளர – திரு 142
மென் தோள் பல் பிணை தழீஇ தலைத்தந்து – திரு 216
வலை வலந்து அன்ன மென் நிழல் மருங்கில் – பொரு 51
நடை மெலிந்து அசைஇய நன் மென் சீறடி – சிறு 32
அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் மென் தோள் – சிறு 261
அகில் உண விரித்த அம் மென் கூந்தலின் – சிறு 263
வன்_புலம் இறந்த பின்றை மென் தோல் – பெரும் 206
இரும்பு வடித்து அன்ன மடியா மென் தோல் – பெரும் 222
கொன்றை மென் சினை பனி தவழ்பவை போல் – பெரும் 328
கொழு மென் சினைய கோளியுள்ளும் – பெரும் 407
மென் தொடை வன் கிழாஅர் – மது 93
மென் பிணி வன் தொடர் பேணாது காழ் சாய்த்து – மது 382
மென் பிணி அவிழ்ந்த குறு முறி அடகும் – மது 531
மென் சிறை வண்டு இனம் மான புணர்ந்தோர் – மது 574
பனி துறை குவவு மணல் முனைஇ மென் தளிர் – மது 586
அம் மென் குரும்பை காய் படுபு பிறவும் – மது 683
மென் பூ செம்மலொடு நன் கலம் சீப்ப – மது 685
பைம் கால் கொக்கின் மென் பறை தொழுதி – நெடு 15
அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை – நெடு 149
நரை விராவு-உற்ற நறு மென் கூந்தல் – நெடு 152
ஒலி மென் கூந்தல் என் தோழி மேனி – குறி 2
அசை மென் சாயல் அம் வாங்கு உந்தி – குறி 140
வேய் புரை மென் தோள் இன் துயில் என்றும் – குறி 242
கிளி மழலை மென் சாயலோர் – பட் 150
கோலினும் தண்ணிய தட மென் தோளே – பட் 301
எருவை மென் கோல் கொண்டனிர் கழி-மின் – மலை 224
நல மென் பணை தோள் எய்தினம் ஆகலின் – நற் 9/4
மென் தினை நெடும் போர் புரி-மார் – நற் 125/11
தட மென் பணை தோள் மட நல்லோள்-வயின் – நற் 137/2
வண்ணம் நோக்கியும் மென் மொழி கூறியும் – நற் 148/1
மென் கள் செல்வம் செல்வம் என்பதுவே – நற் 210/9
மென் தோள் நெகிழ்ந்து நாம் வருந்தினும் இன்று அவர் – நற் 255/6
ஒலி மென் கூந்தல் நம்-வயினானே – நற் 265/9
வாரல் மென் தினை புலர்வு குரல் மாந்தி – நற் 304/1
தந்தை வித்திய மென் தினை பைபய – நற் 306/1
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறு_மகள் – நற் 319/8
மட மா அரிவை தட மென் தோளே – நற் 346/11
விலங்கு மென் தூவி செம் கால் அன்னம் – நற் 356/2
இன்று தரு மகளிர் மென் தோள் பெறீஇயர் – நற் 360/4
திதலை மென் முலை தீம் பால் பிலிற்ற – நற் 380/3
வாழை மென் தோடு வார்பு-உறுபு ஊக்கும் – நற் 400/1
உழவர் வாங்கிய கமழ் பூ மென் சினை – குறு 10/3
மென் சினை யாஅம் பொளிக்கும் – குறு 37/3
தே மொழி திரண்ட மென் தோள் மா மலை – குறு 72/3
எளிய ஆகிய தட மென் தோளே – குறு 77/6
ஞெகிழ ஞெகிழ்ந்தன்று தட மென் தோளே – குறு 87/5
மென் தோள் சாய்த்தும் சால்பு ஈன்றன்றே – குறு 90/7
மென் தோள் நெகிழ்த்த செல்லல் வேலன் – குறு 111/1
மென் நடை மரையா துஞ்சும் – குறு 115/5
தாம் பசந்தன என் தட மென் தோளே – குறு 121/6
குவவு மென் முலையள் கொடி கூந்தலளே – குறு 132/2
அணி மிகு மென் கொம்பு ஊழ்த்த – குறு 138/4
துதை மென் தூவி துணை புறவு இரிக்கும் – குறு 174/3
மென் மயில் எருத்தின் தோன்றும் – குறு 183/6
நெடு மென் பணை தோள் சாஅய் தொடி நெகிழ்ந்து – குறு 185/2
கொல்லை புனத்த முல்லை மென் கொடி – குறு 186/2
நீல மென் சிறை வள் உகிர் பறவை – குறு 201/3
வெருகு சிரித்து அன்ன பசு வீ மென் பிணி – குறு 220/4
நன்றி மறந்து அமையாய் ஆயின் மென் சீர் – குறு 225/5
ஒலி மென் கூந்தல் உரியவால் நினக்கே – குறு 225/7
வீயா மென் சினை வீ உக யானை – குறு 247/5
முலை ஏர் மென் முகை அவிழ்ந்த கோங்கின் – குறு 254/2
பிணங்கு அரில் மென் கொம்பு பிணையொடு மாந்தி – குறு 256/2
நெடு மென் பணை தோள் அடைந்திசினோரே – குறு 268/6
நறு மென் கூந்தல் மெல் அணையேமே – குறு 270/8
தணப்பின் ஞெகிழ்ப எம் தட மென் தோளே – குறு 299/8
பணை எழில் மென் தோள் அணைஇய அ நாள் – குறு 318/6
கொடு மென் சிறைய கூர் உகிர் பறவை – குறு 352/2
வளை ஏர் மென் தோள் ஞெகிழ்ந்ததன் தலையும் – குறு 377/2
அல்லன் என்னும் என் தட மென் தோளே – ஐங் 11/4
தோற்க தில்ல என் தட மென் தோளே – ஐங் 12/4
வள்ளை மென் கால் அறுக்கும் ஊரன் – ஐங் 26/2
மென் தோள் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 28/4
பொய்கை ஆம்பல் நார் உரி மென் கால் – ஐங் 35/2
வெண் தலை குருகின் மென் பறை விளி குரல் – ஐங் 86/1
மென்_புல கொண்கன் வாராதோனே – ஐங் 119/4
நல்ல ஆயின அளிய மென் தோளே – ஐங் 120/2
மென்_புல கொண்கனை தாராதோயே – ஐங் 138/3
முனிவு செய்த இவள் தட மென் தோளே – ஐங் 143/3
மென் தோள் நெகிழவும் திரு நுதல் பசப்பவும் – ஐங் 230/3
மென் தோள் கொடிச்சியை பெறற்கு அரிது தில்ல – ஐங் 260/2
மென் தினை மேய்ந்த தறுகண் பன்றி – ஐங் 261/1
மென் தோள் கவினும் பாயலும் கொண்டே – ஐங் 274/5
வன்கண் கானவன் மென் சொல் மட_மகள் – ஐங் 283/1
மென் தினை நுவணை உண்டு தட்டையின் – ஐங் 285/2
இலங்கு வளை மென் தோள் இழை நிலை நெகிழ – ஐங் 310/2
முலையினும் கதவ நின் தட மென் தோளே – ஐங் 361/5
மென்_புல வைப்பின் நாடு கிழவோனே – ஐங் 407/4
புதல்வன் கவைஇயினன் தந்தை மென் மொழி – ஐங் 409/1
மென் பிணித்து அம்ம பாணனது யாழே – ஐங் 410/5
மென் தோள் ஆய் கவின் மறைய – ஐங் 452/4
தொல் நலம் இழந்த என் தட மென் தோளே – ஐங் 455/5
மென்_புல முல்லை மலரும் மாலை – ஐங் 489/2
வணர் இரும் கதுப்பின் வாங்கு அமை மென் தோள் – பதி 12/22
மென் சொல் கலப்பையர் திருந்து தொடை வாழ்த்த – பதி 15/26
மென் தினை நுவணை முறை_முறை பகுக்கும் – பதி 30/24
இன் களி வழாஅ மென் சொல் அமர்ந்து – பதி 40/25
விரி மென் கூந்தல் மெல் அணை வதிந்து – பதி 50/19
பொழுது கொள் மரபின் மென் பிணி அவிழ – பதி 50/21
பரூஉ பகடு உதிர்த்த மென் செந்நெல்லின் – பதி 71/4
பெருந்தகைக்கு அமர்ந்த மென் சொல் திரு முகத்து – பதி 81/30
மாறு மென் மலரும் தாரும் கோதையும் – பரி 6/46
ஏக்கழுத்து நாணான் கரும்பின் அணை மென் தோள் – பரி 7/55
நெடு மென் பணை தோள் குறும் தொடி மகளிர் – பரி 8/39
மென் தோள் மேல் அல்கி நன் கலம் இன்று – பரி 9/32
மென் சீர் மயில் இயலவர் – பரி 9/56
விதி கூட்டிய இய மென் நடை போல – பரி 10/25
பைய விளையாடுவாரும் மென் பாவையர் – பரி 10/104
திரை நுரை மென் பொகுட்டு தேம் மண சாந்தின் – பரி 11/27
விடு கொடி பிறந்த மென் தகை தோன்றி – பரி 14/15
அணை மென் தோள் அசைபு ஒத்தார் – பரி 17/34
வில்லு சொரி பகழியின் மென் மலர் தாயின – பரி 18/40
தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால் – பரி 20/56
புரி மென் பீலி போழ் புனை அடையல் – பரி 21/7
புரை தீர் நெடு மென்
தோள் தாழ்பு தழை மலர் துவளா வல்லியின் – பரி 22/47,48
விளைவதை வினை எவன் மென்_புல வன்_புல – பரி 23/26
பண்டரங்கம் ஆடும்-கால் பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 1/9
தட மென் தோள் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/22
மென் சிறகரால் ஆற்றும் புறவு எனவும் உரைத்தனரே – கலி 11/13
இலங்கு மாண் அவிர் தூவி அன்ன மென் சேக்கையுள் – கலி 13/15
அணை மருள் இன் துயில் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 14/1
தொல் கவின் தொலைந்த என் தட மென் தோள் உள்ளுவார் – கலி 26/10
பானாள் யாம் படர் கூர பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 30/9
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மட மகளிர் – கலி 39/17
வேய் புரை மென் தோள் பசலையும் அம்பலும் – கலி 39/49
ஆய் நுதல் அணி கூந்தல் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 40/8
மென் முலை ஆகம் கவின் பெற – கலி 40/33
ஆசினி மென் பழம் அளிந்தவை உதிரா – கலி 41/12
மென் தோள் கிழவனும் வந்தனன் நுந்தையும் – கலி 41/42
வாடிய மென் தோளும் வீங்கின – கலி 43/30
பகலும் பெறுவை இவள் தட மென் தோளே – கலி 49/25
முழங்கு நீர் புணை என அமைந்த நின் தட மென் தோள் – கலி 56/20
வார்-உறு வணர் ஐம்பால் வணங்கு இறை நெடு மென் தோள் – கலி 58/1
திருந்து இழை மென் தோள் இழைத்த மற்று இஃதோ – கலி 64/13
அணை மென் தோள் யாம் வாட அமர் துணை புணர்ந்து நீ – கலி 66/9
இணைபட நிவந்த நீல மென் சேக்கையுள் – கலி 72/1
ஊடும் மென் சிறு கிளி உணர்ப்பவள் முகம் போல – கலி 72/4
வேய் மென் தோள் வேய்த்திறம் சேர்த்தலும் மற்று இவன் – கலி 81/20
எள்ளலான் அம் மென் பணை தோள் நுமர் வேய்ந்த கண்ணியோடு – கலி 83/26
சுரந்த என் மென் முலை பால் பழுது ஆக நீ – கலி 84/4
மென் தோள் நெகிழ விடல் – கலி 86/16
மாதர் மென் நோக்கின் மகளிரை நுந்தை போல் – கலி 86/23
மென் தோளாய் நல்கு நின் நல் எழில் உண்கு – கலி 90/26
அணை மென் தோளாய் செய்யாத சொல்லி சினவுவது ஈங்கு எவன் – கலி 91/6
நன்றும் தடைஇய மென் தோளாய் கேட்டு ஈவாய் ஆயின் – கலி 93/5
நீருள் நிழல் போல் நுடங்கிய மென் சாயல் – கலி 94/2
ஞால் இயல் மென் காதின் புல்லிகை சாமரை – கலி 96/11
மென் தோள் தட கையின் வாங்கி தன் கண்டார் – கலி 97/19
முறுவலாள் மென் தோள் பாராட்டி சிறுகுடி – கலி 102/38
மெல் இணர் கொன்றையும் மென் மலர் காயாவும் – கலி 103/1
வேய் உறழ் மென் தோள் துயில் பெறும் வெம் துப்பின் – கலி 104/24
ஐய பிதிர்ந்த சுணங்கு அணி மென் முலை மேல் – கலி 111/16
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் – கலி 112/24
நலம் மிக நந்திய நயவரு தட மென் தோள் – கலி 113/1
அணி வனப்பு இழந்த தன் அணை மென் தோள் அல்லா-கால் – கலி 124/12
திருந்து இழை மென் தோள் மணந்தவன் செய்த – கலி 131/2
கடைஇ யான் இகுப்ப நீடு ஊங்காய் தட மென் தோள் – கலி 131/13
மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் துறை – கலி 131/30
நீடு இறை நெடு மென் தோள் நிரை வளை நெகிழ்ந்ததை – கலி 132/15
மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் தகை அல்லால் யான் காணேன் – கலி 142/49
மென் தோள் நெகிழ்த்தானை மேஎய் அவன் ஆங்கண் – கலி 143/15
நெய்தல் நெறிக்கவும் வல்லன் நெடு மென் தோள் – கலி 143/31
அன்ன மென் சேக்கையுள் ஆராது அளித்தவன் – கலி 146/4
மென் நடை பேடை துனைதர தன் சேர்ந்த – கலி 147/65
பைம் கால் கொன்றை மென் பிணி அவிழ – அகம் 4/2
மென் தோள் பெற நசைஇ சென்ற என் நெஞ்சே – அகம் 9/26
மென் தோள் அஞ்ஞை சென்ற ஆறே – அகம் 15/19
ஓம்பினள் எடுத்த தட மென் தோளே – அகம் 18/18
தாழ் மென் கூந்தல் தட மென் பணை தோள் – அகம் 21/4
தாழ் மென் கூந்தல் தட மென் பணை தோள் – அகம் 21/4
மென் புனிற்று அம் பிணவு பசித்து என பைம் கண் – அகம் 21/17
திதலை அணிந்த தேம் கொள் மென் முலை – அகம் 26/13
செறி இலை பதவின் செம் கோல் மென் குரல் – அகம் 34/5
மீன் ஆர் குருகின் மென் பறை தொழுதி – அகம் 40/3
மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூ துணர் – அகம் 41/13
பைம் கொடி முல்லை மென் பத புது வீ – அகம் 74/6
செம் கேழ் மென் கொடி ஆழி அறுப்ப – அகம் 80/9
ஈன்று நாள் உலந்த மென் நடை மட பிடி – அகம் 85/6
நெடு மென் பணை தோள் மாஅயோளே – அகம் 89/22
நெடு மென் பணை தோள் இவளும் யானும் – அகம் 92/6
இருள் மென் கூந்தல் ஏமுறு துயிலே – அகம் 92/13
நுரை முகந்து அன்ன மென் பூ சேக்கை – அகம் 93/13
வீங்கு மென் சுரைய ஏற்று_இனம் தரூஉம் – அகம் 105/15
காயா மென் சினை தோய நீடி – அகம் 108/14
பல் இதழ் மென் மலர் உண்கண் நல் யாழ் – அகம் 109/1
அம் மென் சேரி கேட்பினும் கேட்க – அகம் 110/2
தட மென் பணை தோள் மட நல்லீரே – அகம் 110/10
பெரு நாண் அணிந்த சிறு மென் சாயல் – அகம் 120/7
தான் வரும் என்ப தட மென் தோளி – அகம் 121/10
அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண் – அகம் 132/6
மென் பூ வாகை புன் புற கவட்டு இலை – அகம் 136/10
பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள் – அகம் 181/24
திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன தட மென் தோளே – அகம் 206/16
அம் சிறை வண்டின் மென் பறை தொழுதி – அகம் 234/12
மென் தினை புன்கம் உதிர்த்த மண்டையொடு – அகம் 237/10
மென் பிணி முகை அவிழ்ந்து அலர்ந்த – அகம் 238/17
அரும்பு முதிர் வேங்கை அலங்கல் மென் சினை – அகம் 242/1
சாந்த மென் சினை தீண்டி மேலது – அகம் 242/20
குரும்பை மென் முலை அரும்பிய சுணங்கின் – அகம் 253/22
நரை விராவு-உற்ற நறு மென் கூந்தல் – அகம் 254/1
நொச்சி மென் சினை வணர் குரல் சாயினும் – அகம் 259/14
கண் இடை புரையும் நெடு மென் பணை தோள் – அகம் 271/15
மென் முலை முற்றம் கடவாதோர் என – அகம் 279/5
பைதல் மென் குரல் ஐது வந்து இசைத்-தொறும் – அகம் 283/7
வெள்ளி விழு தொடி மென் கருப்பு உலக்கை – அகம் 286/1
நெகிழா மென் பிணி வீங்கிய கை சிறிது – அகம் 289/7
ஐ மென் தூவி அணை சேர்பு அசைஇ – அகம் 289/13
அன்னையும் பொருள் உகுத்து அலமரும் மென் முறி – அகம் 292/2
உகாஅ மென் சினை உதிர்வன கழியும் – அகம் 293/8
அணங்கு நிலைபெற்ற தட மென் தோளே – அகம் 295/22
மென் பிணி அவிழ்ந்த அரைநாள் இரவு இவண் – அகம் 298/13
சூழி மென் முகம் செப்புடன் எதிரின – அகம் 315/2
தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை – அகம் 324/2
சில் சுணங்கு அணிந்த பல் பூண் மென் முலை – அகம் 343/2
மென் கழை கரும்பின் நன் பல மிடைந்து – அகம் 346/7
இன் தீம் குரல துவன்றி மென் சீர் – அகம் 358/3
சிறு மென் சாயல் பெரு நலம் உள்ளி – அகம் 377/12
பசும் புற மென் சீர் ஒசிய விசும்பு உகந்து – அகம் 378/9
வரி மென் முகைய நுண் கொடி அதிரல் – அகம் 391/2
மென் தோள் நெகிழ சாஅய் கொன்றை – அகம் 398/3
அவிர் அறல் கடுக்கும் அம் மென்
குவை இரும் கூந்தல் கொய்தல் கண்டே – புறம் 25/13,14
மென்_புல வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந – புறம் 42/18
நுரை முகந்து அன்ன மென் பூ சேக்கை – புறம் 50/7
மென் தினை யாணர்த்து நந்தும்-கொல்லோ – புறம் 119/4
மென் மயில் புனிற்று பெடை கடுப்ப நீடி – புறம் 120/6
ஒலி மென் கூந்தல் கமழ் புகை கொளீஇ – புறம் 146/9
கழி மென் சாயல் காண்-தொறும் நினைந்தே – புறம் 176/13
மென்_புல வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந – புறம் 209/6
நரம்பு எழுந்து உலறிய நிரம்பா மென் தோள் – புறம் 278/1
மென் தோள் மகளிர் நன்று புரப்ப – புறம் 283/11
ஒலி மென் கூந்தல் ஒண் நுதல் அரிவை – புறம் 306/3
மென் புனல் வைப்பின் இ தண் பணை ஊரே – புறம் 341/18
மென் சேற்று அடைகரை மேய்ந்து உண்டதன் பின் – புறம் 342/8
மென் தோள் மகளிர் மன்றம் பேணார் – புறம் 373/12
கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்த்த ஆம்பல் – புறம் 383/7
முன் ஊர் பொதியில் சேர்ந்த மென் நடை – புறம் 390/19
மென்_புலத்து வயல் உழவர் – புறம் 395/1
வேய் அன்ன மென் தோளால் – புறம் 395/12
மயில் அன்ன மென் சாயலார் – புறம் 395/13
மென் பறையான் புள் இரியுந்து – புறம் 396/6
பூ நிரைத்தும் மென் தாது பொருந்தியும் – கம்.பால:1 8/1
மிடை பசும் கதிரும் மீனும் மென் தழை கரும்பும் வண்டும் – கம்.பால:2 7/3
வெண் தள கலவை சேறும் குங்கும விரை மென் சாந்தும் – கம்.பால:2 12/1
ஊரில் நின்ற கன்று உள்ளிட மென் முலை – கம்.பால:2 25/3
பட்ட மென் கமுகு ஓங்கு படப்பை போய் – கம்.பால:2 26/3
துருவை மென் பிணை ஈன்ற துளக்கு இலா – கம்.பால:2 31/1
வெறியவும் அவர் மென் மலர் கூந்தலே – கம்.பால:2 40/4
வஞ்சி போல் மருங்குல் குரும்பை போல் கொங்கை வாங்கு வேய் வைத்த மென் பணை தோள் – கம்.பால:3 9/2
இளைப்பன நுண் இடை இளைப்ப மென் முலை – கம்.பால:3 52/3
அன்னம் மென் நடையவர் ஆடு மண்டபம் – கம்.பால:3 61/2
விரை செறி கமல மென் பொருட்டில் மேவிய – கம்.பால:5 5/3
சோதி நுதல் கரு நெடும் கண் துவர் இதழ் வாய் தரள நகை துணை மென் கொங்கை – கம்.பால:5 35/3
தூம மென் குழலினர் புணர்த்த சூழ்ச்சியால் – கம்.பால:5 45/4
தூம மென் சுரி குழல் தொண்டை தூய வாய் – கம்.பால:5 86/2
இளையவன் பயந்தனள் இளைய மென் கொடி – கம்.பால:5 103/4
கூவும் மென் குயில் குதலையர் குடைந்த தண் புனல்-வாய் – கம்.பால:9 9/2
அறையும் மென் கரும்பு ஆட்டிய அமுதமும் அழி தேம் – கம்.பால:9 10/3
உண்ட-பின் கலவி போரின் ஒசிந்த மென் மகளிரே போல் – கம்.பால:10 7/2
பொன் சேர் மென் கால் கிண்கிணி ஆரம் புனை ஆரம் – கம்.பால:10 31/1
வெம்பு உறு மனத்து அனல் வெதுப்ப மென் மலர் – கம்.பால:10 49/3
அன்ன மென் நடையவட்கு அமைந்த காம தீ – கம்.பால:10 61/1
ஓத மென் சிலம்பொடும் உதிர செக்கரும் – கம்.பால:10 63/2
பிடியின் மென் நடை பெண்ணொடு என்றால் எனை – கம்.பால:10 77/3
மோது மத்திகை மென் முலை மேல் பட – கம்.பால:10 78/2
வாச மென் கலவை களி வாரி மேல் – கம்.பால:10 80/1
வீசவீச வெதும்பினள் மென் முலை – கம்.பால:10 80/3
மின் உயிர்க்கும் நெடு வேலாய் இவர் குலத்தோன் மென் புறவின் – கம்.பால:12 9/3
சீத நீர் தெளித்த மென் பூம் சேக்கையை அரிதின் சேர்ந்தாள் – கம்.பால:13 45/4
பொன் அணி புணர் முலை புரி மென் கூந்தலார் – கம்.பால:14 14/3
மணி வரை புயந்து மென் சாந்தும் மாழ்கி மெல் – கம்.பால:14 15/3
புள்ளும் மென் தாமரை பூவும் நோக்கினான் – கம்.பால:14 26/3
முப்பதிற்று_இரட்டி கொண்ட ஆயிரம் முகிழ் மென் கொங்கை – கம்.பால:14 69/3
தொக்க மென் மர நிழல் பட துவன்றிய சூழல் – கம்.பால:15 10/3
குடைந்து வண்டு உறையும் மென் பூ கொய்து நீராட மை தீர் – கம்.பால:17 3/3
தம் சிலம்பு அடியில் மென் பூ சொரிந்து உடன் தாழ்ந்த என்றால் – கம்.பால:17 7/3
தம் புய வரைகள் வந்து தாழ்வன தளிர்த்த மென் பூம் – கம்.பால:17 8/3
பாவையர் பனி மென் கொம்பை நோக்கினர் பரிந்து நிற்பார் – கம்.பால:17 11/4
மெய்க்கொண்ட சீற்றம் தலைக்கொண்டிட விம்மி மென் பூ – கம்.பால:17 20/3
நிந்திக்கல் ஆகா உருவத்தினன் நிற்ப மென் பூ – கம்.பால:17 22/3
தன்னை கண்டாள் மென் நடை கண்டாள் தமரை போல் – கம்.பால:17 29/1
புல்லி கொண்ட தாமரை மென் பூ மலர் தாங்கி – கம்.பால:17 32/2
சோலை தும்பி மென் குழல் ஆக தொடை மேவும் – கம்.பால:17 34/1
விண் தொடர் வரையின் வைகும் மென் மயில் கணங்கள் போல – கம்.பால:18 9/2
கடலிடை தோன்றும் மென் பூம் கற்பக வல்லி ஒத்தாள் – கம்.பால:18 16/4
சுளியும் மென் நடை தோற்க நடந்தவர் – கம்.பால:18 26/1
கேட்கும் மென் மழலை சொல் ஓர் கிஞ்சுகம் கிடந்த வாயாள் – கம்.பால:19 13/2
கள் உறை மலர் மென் கூந்தல் களி இள மஞ்ஞை அன்னாள் – கம்.பால:19 20/3
பிரைச மென் குதலையாள் கொழுநன் பேர் எலாம் – கம்.பால:19 27/3
விதைத்த மென் காதலின் வித்து வெம் சிறை – கம்.பால:19 36/1
ஆலை மென் கரும்பு_அனான் ஒருவற்கு ஆங்கு ஒரு – கம்.பால:19 41/2
சோலை மென் குயில்_அனாள் சுற்றி வீக்கிய – கம்.பால:19 41/3
பூவின் மென் தாது உகும் பொடியுமே பொடி எலாம் – கம்.பால:20 12/4
வெள்ளத்து பெரிய கண்ணார் மென் சிலம்பு அலம்ப மென் பூ – கம்.பால:21 3/2
வெள்ளத்து பெரிய கண்ணார் மென் சிலம்பு அலம்ப மென் பூ – கம்.பால:21 3/2
அருப்பு மென் முலையாள் அங்கு ஓர் ஆய்_இழை – கம்.பால:21 21/1
பாகு இன் மென்_மொழி தன் மலர் பாதங்கள் – கம்.பால:21 36/2
விண் நின்ற மதியின் மென் பூம் சிகழிகை கோதை வேய்ந்தார் – கம்.பால:22 4/4
சின்ன பூ செருகும் மென் பூ சேகர போது கோது இல் – கம்.பால:22 17/1
தொழும் தகைய மென் நடை தொலைந்து களி அன்னம் – கம்.பால:22 25/1
மென் நோக்கினதே கடு வல் விடமே – கம்.பால:23 17/4
அன்ன மென் நடையாரும் மழ விடை அனையாரும் – கம்.பால:23 23/1
அன்ன மென் நடை அணங்கு அனைய மாதரும் – கம்.பால:23 44/2
மண்டலம் விதிமுறை வகுத்து மென் மலர் – கம்.பால:23 84/2
பஞ்சி மென் தளிர் அடி பாவை கோல்_கொள – கம்.அயோ:1 18/1
மேவி மென் மலராள் நில_மாது எனும் – கம்.அயோ:2 7/1
பூ_மழை புனல் மழை புது மென் சுண்ணத்தின் – கம்.அயோ:2 43/1
பாயல் துறந்த படை தடம் கண் மென் தோள் – கம்.அயோ:3 6/3
தோய் கயத்தும் மரத்தும் மென் சிறை துள்ளி மீது எழு புள் எலாம் – கம்.அயோ:3 52/1
மெய் அராவிட ஆவி சோர வெதும்பு மாதர்-தம் மென் செவி – கம்.அயோ:3 58/3
புண் உற அனங்கன் வாளி புழைத்த தம் புணர் மென் கொங்கை – கம்.அயோ:3 89/3
சீத பனி நீர் அளவி திண் கால் உக்கம் மென் கால் – கம்.அயோ:4 38/1
மென் தோல் மார்பின் முனிவன் வேந்தே அயரேல் அவனை – கம்.அயோ:4 66/3
காமரம் கனிந்து என கனிந்த மென் மொழி – கம்.அயோ:4 196/1
பேடை நல் அணி முனிந்தன மென் நடை புறவம் – கம்.அயோ:4 209/4
புயல் தர இள மென் கால் பூ அளவியது எய்த – கம்.அயோ:9 2/3
பொன் அணி நிற வேங்கை கோங்குகள் புது மென் பூ – கம்.அயோ:9 14/2
அன்ன மென் நடையாய் நின் அளக நல் நுதல் அப்பும் – கம்.அயோ:9 14/3
சின்ன மென் மலர் மான சிந்துவ பல காணாய் – கம்.அயோ:9 14/4
ஊறும் மென் கனி கிழங்கினோடு உண்டு நீர் உண்டார் – கம்.அயோ:9 35/3
கூந்தல் மென் மயில் குறுகின நெடும் சிறை கோலி – கம்.அயோ:10 31/3
வேதனை வெயில் கதிர் தணிக்க மென் மழை – கம்.அயோ:12 30/1
துயல்வன துடுப்பு வீசும் துவலைகள் மகளிர் மென் தூசு – கம்.அயோ:13 56/2
வீரனும் சிறிது மென் முறுவல் வெண் நிலவு உக – கம்.ஆரண்:1 22/1
பணை இன் மென் முலை மேல் பனி மாருதம் – கம்.ஆரண்:6 70/3
போர்த்த மென் பனி போக்கியது என்னவே – கம்.ஆரண்:9 25/4
வியன் கருப்பூரம் மென் பஞ்சின் மீக்கொளீஇ – கம்.ஆரண்:10 18/2
மின்-வயின் மருங்குல் கொண்டாள் வேய்-வயின் மென் தோள் கொண்டாள் – கம்.ஆரண்:10 67/3
பூக்க வாச வாடை வீச சீத நீர் பொதிந்த மென்
சேக்கை வீ கரிந்து திக்கயங்கள் எட்டும் வென்ற தோள் – கம்.ஆரண்:10 90/2,3
தாது கொண்ட சீதம் மேவு சாந்து சந்த மென் தளிர் – கம்.ஆரண்:10 91/1
மென் பனி எரிந்தது என்றால் வேனிலை விளம்பலாமோ – கம்.ஆரண்:10 100/2
சாரம் உண்டு இருந்த சீத சந்தனம் தளிர் மென் தாதோடு – கம்.ஆரண்:10 105/2
பருகின பரந்து பாய்ந்த நிலா சுடர் பனி மென் கற்றை – கம்.ஆரண்:10 109/2
வைதேவி தன் வால் வளை மென் கை எனும் – கம்.ஆரண்:11 45/3
தேனிடை அமுது அளாய அன்ன மென் சில சொல் மாலை – கம்.ஆரண்:12 58/1
பொன் துன்னும் புணர் மென் கொங்கை பொலன்_குழை போரில் என்னை – கம்.ஆரண்:12 80/2
மென் நோக்கியர் நோக்கமும் ஆம் என மீண்டது அ வேல் – கம்.ஆரண்:13 33/4
விடி நாள் கண்டும் கிளி மிழற்றும் மென் சொல் கேளா வீரற்கு ஆண்டு – கம்.ஆரண்:14 30/2
சந்த மென் தளிர் புரை சரணம் சார்ந்தனன் – கம்.ஆரண்:14 82/3
விரிந்த குவளை சேதாம்பல் விரை மென் கமலம் கொடி வள்ளை – கம்.கிட்:1 25/1
முழை இடிப்பு உறா முரண் வெம் காலும் மென்
தழை துடிப்புற சார்வு உறாது அவன் – கம்.கிட்:3 47/2,3
மடல் உடை நறு மென் சேக்கை மலை அன்றி உதிர வாரி – கம்.கிட்:7 145/3
நல் நெடும் காந்தள் போதில் நறை விரி கடுக்கை மென் பூ – கம்.கிட்:10 30/1
விளக்கு_இனம் ஒத்த காண்போர் விழி ஒத்த விளையின் மென் பூ – கம்.கிட்:10 31/4
மூரல் மென் குறு முறுவல் ஒத்து அரும்பின முல்லை – கம்.கிட்:10 35/4
சொற்கு இழிய நல் கிளிகள் தோகையவர் தூ மென்
பற்கு இழி மணி படர் திரை பரதர் முன்றில் – கம்.கிட்:10 73/2,3
விளக்கு ஒளி அகில் புகை விழுங்கு அமளி மென் கொம்பு – கம்.கிட்:10 79/1
பஞ்சு என சிவக்கும் மென் பாத பேதையர் – கம்.கிட்:10 112/3
இலங்கு நுண் இடை ஏந்து இள மென் முலை – கம்.கிட்:11 44/2
மயில் இயல் கொடி தேர் அல்குல் மணி நகை திணி வேய் மென் தோள் – கம்.கிட்:11 76/2
பொன்னினின் முத்தினின் புனை மென் தூசினின் – கம்.கிட்:11 121/1
வினைவரால் அரிய கோதை பேதை மென் கணை கால் மெய்யே – கம்.கிட்:13 35/1
கோல கற்பகத்தின் காமர் குழை நறும் கமல மென் பூ – கம்.கிட்:13 46/2
மீன் நின்ற கண்ணினாள்-தன் மென் மொழிக்கு உவமை வேண்டின் – கம்.கிட்:13 63/3
சவியுடை தூசும் மென் சாந்தும் மாலையும் – கம்.கிட்:14 33/3
கூவும் இள மென் குயில்கள் பூவை கிளி கோல – கம்.கிட்:14 38/3
தாது உகு நறு மென் சாந்தம் குங்குமம் குலிகம் தண் தேன் – கம்.சுந்:1 9/1
மழலை மென் மொழி கிளிக்கு இருந்து அளிக்கின்ற மகளிர் – கம்.சுந்:2 6/2
மென் தொழில் கலாப மஞ்ஞை வேட்கை மீக்கூருமேனும் – கம்.சுந்:2 213/1
மென் மருங்குல் போல் வேறு உள அங்கமும் மெலிந்தாள் – கம்.சுந்:3 3/4
வெப்பினால் புலர்ந்து ஒரு நிலை உறாத மென் துகிலாள் – கம்.சுந்:3 8/4
தூவி அன்னம் மென் புனலிடை தோய்கிலா மெய்யாள் – கம்.சுந்:3 11/2
மேயினள் வீடணன் கோயில் மென்_சொலாய் – கம்.சுந்:3 52/4
குங்கும கொம்மை குவி முலை கனிவாய் கோகிலம் துயர்ந்த மென் குதலை – கம்.சுந்:3 83/3
மென் தோளாய் இதற்கு வேறு ஓர் காரணம் விரிப்பது உண்டோ – கம்.சுந்:3 141/4
தத்தி உக மென் குதலை தள்ள உயிர் தந்தாய் – கம்.சுந்:4 70/3
பொன் திணி பொலம்_கொடி என் மென் மயிர் பொருந்தி – கம்.சுந்:5 3/1
தூய மென் சொல் இனையன சொல்லுவாள் – கம்.சுந்:5 11/4
என் ஓர் இன் உயிர் மென் கிளிக்கு யார் பெயர் ஈகேன் – கம்.சுந்:5 78/1
கூந்தல் மென் மழை கொள் முகில்-மேல் எழு கோளின் – கம்.சுந்:5 82/1
விழையும் தண் தளிர் சூழலும் மென் மலர் – கம்.சுந்:6 28/2
பொய்ம் முறை அரக்கர் காக்கும் புள் உறை புது மென் சோலை – கம்.சுந்:6 44/1
கள் உயிர்க்கும் மென் குழலியர் முகிழ் விரல் கதிர் வாள் – கம்.சுந்:12 38/3
வெளுத்த மென் தகையவள் விளம்பும் ஏல்வையின் – கம்.சுந்:12 123/1
மஞ்சு என வன் மென் கொங்கை வழிகின்ற மழை கண் நீராள் – கம்.சுந்:14 40/4
துள்ளி நறு மென் புனல் தெளிப்ப தூ நீர் குழவி முறை சுழற்றி – கம்.யுத்1:1 9/2
மருளும் மென் பொதும்பரும் மணலின் குன்றமும் – கம்.யுத்1:4 26/3
பஞ்சு என சிவக்கும் மென் கால் தேவியை பிரித்த பாவி – கம்.யுத்1:4 123/1
வீரனை நோக்கி அங்கம் மென் மயிர் சிலிர்ப்ப கண்ணீர் – கம்.யுத்1:4 134/1
தூர்த்தன கனக மாரி சொரிந்தன நறு மென் சுண்ணம் – கம்.யுத்1:4 146/3
மெய்யின் ஈட்டத்து இலங்கை ஆம் மென் மகள் – கம்.யுத்1:8 67/1
தூற்றும் மென் பனி நீர் தோய்ந்த சீகர தென்றல் என்னும் – கம்.யுத்1:9 20/2
வீழியின் கனி இதழ் பணை மென் தோள் – கம்.யுத்1:11 7/1
மெய்யனை திரையின் வேலை மென் மலர் பள்ளி ஆன – கம்.யுத்1:13 2/3
தூர்த்தார் நறு முழு மென் மலர் இசை ஆசிகள் சொன்னார் – கம்.யுத்2:15 178/2
தோள் ஒத்த துணை மென் கொங்கை நோக்கு அங்கு தொடர்கிலாமை – கம்.யுத்2:16 4/4
உழை உழை சுருட்டி மென் பூ குவித்து இடைக்கு இடையூறு என்னா – கம்.யுத்2:19 282/2
இயல் வருகிற்கிலாத நெடும் கணார் இணை மென் கொங்கை – கம்.யுத்3:25 16/2
வாடல் மென் மலரே ஒத்த ஆர்ப்பு ஒலி வருதலோடும் – கம்.யுத்3:25 18/4
தந்தருள்வை வென்றி என நின்று தகை மென் பூ – கம்.யுத்4:36 15/3
வாசம் மென் கலவை சாந்து என்று இனையன மயக்கம்-தன்னால் – கம்.யுத்4:42 8/3

மேல்


மென்-பாலான் (1)

மென்-பாலான் உடன் அணைஇ – புறம் 384/1

மேல்


மென்_சொலாய் (1)

மேயினள் வீடணன் கோயில் மென்_சொலாய் – கம்.சுந்:3 52/4

மேல்


மென்_புல (7)

மென்_புல கொண்கன் வாராதோனே – ஐங் 119/4
மென்_புல கொண்கனை தாராதோயே – ஐங் 138/3
மென்_புல வைப்பின் நாடு கிழவோனே – ஐங் 407/4
மென்_புல முல்லை மலரும் மாலை – ஐங் 489/2
விளைவதை வினை எவன் மென்_புல வன்_புல – பரி 23/26
மென்_புல வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந – புறம் 42/18
மென்_புல வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந – புறம் 209/6

மேல்


மென்_புலத்து (1)

மென்_புலத்து வயல் உழவர் – புறம் 395/1

மேல்


மென்_மொழி (1)

பாகு இன் மென்_மொழி தன் மலர் பாதங்கள் – கம்.பால:21 36/2

மேல்


மென்பால்-தோறும் (1)

வன்_புலம் தழீஇ மென்பால்-தோறும்
அரும் பறை வினைஞர் புல் இகல் படுத்து – பதி 75/8,9

மேல்


மென்பாலனவும் (1)

தண் கடல் படப்பை மென்பாலனவும்
காந்தள் அம் கண்ணி கொலை வில் வேட்டுவர் – பதி 30/8,9

மேல்


மென்மெல (15)

நன் மா மயிலின் மென்மெல இயலி – மது 608
நாடு காண் நனம் தலை மென்மெல அகன்-மின் – மலை 270
வேண்டு அமர் நடையர் மென்மெல வருக – நற் 21/3
மென்மெல இசைக்கும் சாரல் – நற் 176/10
நன் மார்பு அடைய முயங்கி மென்மெல
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி – நற் 182/6,7
தன் உறு விழுமம் அறியா மென்மெல
தெறு கதிர் இன் துயில் பசு வாய் திறக்கும் – நற் 275/4,5
வேண்டாமையின் மென்மெல வந்து – நற் 308/4
நன் நுதல் அரிவையொடு மென்மெல இயலி – ஐங் 175/2
இன்னா அரும் சுரம் தீர்ந்தனம் மென்மெல
ஏகு-மதி வாழியோ குறு_மகள் போது கலந்து – ஐங் 395/3,4
விளி நிலை கொள்ளாள் தமியள் மென்மெல
நலம் மிகு சேவடி நிலம் வடு கொளாஅ – அகம் 5/2,3
மின்னு விட சிறிய ஒதுங்கி மென்மெல
துளி தலை தலைஇய மணி ஏர் ஐம்பால் – அகம் 8/14,15
சின் மெல் ஒதுக்கமொடு மென்மெல இயலி நின் – அகம் 261/6
அன்ன மாண் பெடையின் மென்மெல இயலி – அகம் 279/15
கல் முகை அடுக்கத்து மென்மெல இயலி – அகம் 332/6
இன் நகை விறலியொடு மென்மெல இயலி – புறம் 70/15

மேல்


மென்மேல் (1)

செம் சரம் என்ன சென்றன மென்மேல் – கம்.யுத்3:26 22/4

மேல்


மென்மை (5)

பசு_நெய் கூர்ந்த மென்மை யாக்கை – நற் 40/8
நம் மனை மட_மகள் இன்ன மென்மை
சாயலள் அளியள் என்னாய் – குறு 327/5,6
நம் மனத்து அன்ன மென்மை இன்மையின் – அகம் 273/7
நசைவர்க்கு மென்மை அல்லது பகைவர்க்கு – புறம் 170/14
வீழ்ந்தனள் அரக்கன் தாள்-மேல் மென்மை தோள் நிலத்தை மேவ – கம்.யுத்2:18 266/1

மேல்


மென்மையின் (1)

மென்மையின் மகளிர்க்கு வணங்கி வன்மையின் – புறம் 68/6

மேல்


மென்மையினால் (1)

வீட்டினேன் பின்னும் மென்மையினால் உந்தன் – கம்.சுந்:12 104/3

மேல்


மென்றன (1)

மென்றன வெகுளி பொங்க விட்டது மாய வேடம் – கம்.ஆரண்:12 62/4

மேல்


மென்று (8)

குளகு மென்று ஆள் மதம் போல – குறு 136/4
நீர் நசை வேட்கையின் நார் மென்று தணியும் – குறு 274/5
களிறு மென்று இட்ட கவளம் போல – புறம் 114/3
மென்று தின்று விளியாது விரியும் பசியொடே – கம்.ஆரண்:1 10/4
எயிற்றின் மலை குலம் மென்று இனிது உண்ணும் – கம்.ஆரண்:14 43/2
மென்று மென்று இழிச்சும் விண்ணில் வீசும் மேல் பிசைந்து பூசும் – கம்.யுத்2:16 173/4
மென்று மென்று இழிச்சும் விண்ணில் வீசும் மேல் பிசைந்து பூசும் – கம்.யுத்2:16 173/4
பல்லொடு பல்லு மென்று பட்டன குரங்கும் உட்கி – கம்.யுத்2:16 177/4

மேல்