மு – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மு 76
மு_நான்கு 1
முக்கண் 4
முக்கண்_செல்வன் 1
முக்கண்ணான் 2
முக்கணன் 1
முக்கணனை 1
முக்கணான் 15
முக்கர 1
முக்காழ் 2
முக்கி 2
முக்கோடி 2
முக்கோல் 2
முக்கோலும் 1
முக 101
முக_நலாள்-தனை 1
முக_மதி 1
முக_மலர் 3
முகக்க 1
முகக்கவும் 1
முகக்கும் 2
முகக்குவம் 4
முகங்கள் 10
முகங்கள்-தானோ 1
முகங்களில் 1
முகங்களுக்கு 1
முகங்களே 1
முகங்களொடு 1
முகட்டவும் 1
முகட்டிடை 3
முகட்டினாரோ 1
முகட்டினை 1
முகட்டு 5
முகட்டை 1
முகட்டையும் 2
முகடு 18
முகடு-தொறும் 1
முகடும் 2
முகத்த 6
முகத்தது 1
முகத்ததுவே 1
முகத்தர் 3
முகத்தலின் 1
முகத்தவன் 2
முகத்தள் 3
முகத்தன் 6
முகத்தன 4
முகத்தார் 2
முகத்தாரை 1
முகத்தால் 1
முகத்தாள் 4
முகத்தாளை 1
முகத்தான் 1
முகத்தானை 1
முகத்தி 1
முகத்திடை 3
முகத்தியர் 10
முகத்தியர்-முன்னே 1
முகத்தில் 3
முகத்திற்கும் 1
முகத்தின் 12
முகத்தின்-மேல் 1
முகத்தினள் 2
முகத்தினன் 6
முகத்தினாட்கு 1
முகத்தினார்-தம் 1
முகத்தினால் 3
முகத்தினாள் 1
முகத்தினாளே 1
முகத்தினாளை 1
முகத்தினான் 3
முகத்தினானை 1
முகத்தினில் 2
முகத்தினும் 4
முகத்தினை 3
முகத்தினோடு 2
முகத்து 68
முகத்தும் 1
முகத்துள் 1
முகத்தே 4
முகத்தேம் 1
முகத்தை 5
முகத்தையே 1
முகத்தோடு 2
முகத்தோன் 1
முகந்த 19
முகந்தனர் 2
முகந்தனவே 1
முகந்து 42
முகந்துகொண்டு 3
முகந்துற்று 1
முகப்ப 2
முகப்படுத்தல் 1
முகம் 202
முகம்-கொடு 1
முகம்-தொறும் 4
முகம்_செய்தன 1
முகமண்டலத்து 1
முகமன் 1
முகமும் 11
முகமே 5
முகமோ 1
முகர 1
முகவா 1
முகவை 6
முகவைக்கு 3
முகன் 10
முகனும் 6
முகனே 2
முகில் 55
முகில்-போல் 1
முகில்-மேல் 2
முகில்-வாய் 1
முகில்_குலம் 4
முகில்_அனான்-தன் 1
முகிலிடை 1
முகிலின் 12
முகிலினை 2
முகிலினொடு 1
முகிலும் 2
முகிலே 1
முகிலை 2
முகிலொடு 1
முகிலோ 1
முகிழ் 38
முகிழ்க்கும் 1
முகிழ்த்த 2
முகிழ்த்தலும் 1
முகிழ்த்தவாம் 1
முகிழ்த்தன 4
முகிழ்த்தனவே 1
முகிழ்த்து 12
முகிழ்ந்த 1
முகிழ்ப்ப 1
முகிழ்ப்பது 1
முகிழ்ப்பதும் 1
முகிழது 1
முகிழா 1
முகிழும் 1
முகை 133
முகைக்கும் 1
முகைத்து 1
முகைந்த 2
முகைய 3
முகையிற்கு 1
முகையின் 2
முகையும் 4
முகையே 2
முகையொடு 1
முச்சடை 1
முச்சி 14
முச்சிய 2
முச்சு 3
முசலம் 3
முசலமும் 1
முசித்து 1
முசிறி 3
முசு 5
முசுண்டி 4
முசுண்டிகள் 1
முசுண்டியும் 2
முசுண்டை 8
முசுண்டையொடு 1
முசுவின் 2
முசுவை 1
முஞ்சமொடு 1
முஞ்சியன் 1
முஞ்ஞை 2
முஞ்ஞையொடு 1
முட்கோல் 1
முட்ட 4
முட்டமும் 1
முட்டலின் 1
முட்டா 2
முட்டாது 3
முட்டி 13
முட்டிய 6
முட்டியது 1
முட்டின 4
முட்டினர் 1
முட்டினார் 2
முட்டினாரே 1
முட்டினான் 6
முட்டு 8
முட்டு-உறாது 1
முட்டு-உறாஅது 1
முட்டு_இல் 2
முட்டுப்பாடு 1
முட்டும் 4
முட்டுவன 1
முட்டுவேன்-கொல் 1
முட்டை 11
முட்டையை 2
முட 16
முடக்கு 1
முடக்கோனொடு 1
முடங்கர் 1
முடங்கல் 5
முடங்கல்_இல் 1
முடங்கி 2
முடங்கிய 1
முடங்கு 10
முடத்தொடு 1
முடந்தை 3
முடம் 3
முடலை 2
முடவன் 1
முடவு 2
முடி 162
முடி-தொறும் 1
முடி-மார் 4
முடி-மின் 1
முடி-மேல் 1
முடி_வேந்தர் 2
முடிக்க 7
முடிக்ககிலேன் 1
முடிக்கல் 1
முடிக்கில் 1
முடிக்கிலர் 1
முடிக்குநர் 1
முடிக்கும் 6
முடிக்குவது 1
முடிக்குவல் 1
முடிக்குவான் 1
முடிக்குவென் 2
முடிக்குவெனால் 1
முடிக்குறும் 2
முடிக 3
முடிகலது 1
முடிகள் 1
முடிகள்-தோறும் 1
முடிகின்றேன் 1
முடிகுவென் 2
முடித்த 20
முடித்த-காலை 1
முடித்தது 3
முடித்ததூஉம் 1
முடித்தல் 3
முடித்தலத்தினில் 1
முடித்தலம் 2
முடித்தலின் 1
முடித்தலும் 1
முடித்தவர் 3
முடித்தனம் 4
முடித்தனன் 2
முடித்தனென் 1
முடித்தனை 1
முடித்தாய் 2
முடித்தார் 1
முடித்தால் 1
முடித்தாலே 1
முடித்தாள் 1
முடித்தான் 6
முடித்தி 4
முடித்து 32
முடித்தும் 5
முடித்தே 2
முடித்தேம் 1
முடித்தேன் 3
முடித்தேன்-மன் 1
முடித்தோர் 1
முடிதல் 2
முடிதான் 1
முடிதியோ 1
முடிந்த 12
முடிந்ததாம் 1
முடிந்ததால் 1
முடிந்தது 17
முடிந்ததும் 1
முடிந்ததே 1
முடிந்ததோ 1
முடிந்தவர் 1
முடிந்தவன் 1
முடிந்தவா 1
முடிந்தன்று 1
முடிந்தன 6
முடிந்தனன் 2
முடிந்தனனால் 1
முடிந்தாய் 2
முடிந்தார் 2
முடிந்தாரோ 1
முடிந்தால் 1
முடிந்தான் 4
முடிந்திடவும் 1
முடிந்திடு 1
முடிந்திடுக 1
முடிந்திடுவான் 1
முடிந்திலேன் 1
முடிந்து 4
முடிந்துளதால் 1
முடிந்தோய் 1
முடிநர் 1
முடிநரும் 1
முடிப்ப 3
முடிப்ப-போல் 1
முடிப்ப_அரும் 1
முடிப்பதற்கு 2
முடிப்பது 6
முடிப்பர் 2
முடிப்பல் 2
முடிப்பவர் 1
முடிப்பவும் 1
முடிப்பன் 2
முடிப்பாய் 1
முடிப்பாயோ 1
முடிப்பான் 1
முடிப்பினும் 1
முடிப்பீர் 1
முடிப்பென் 5
முடிப்பெனால் 1
முடிப்பேன் 3
முடிப்போம் 1
முடிபு 1
முடிய 17
முடியர் 2
முடியரோ 1
முடியலுற்றான் 1
முடியன் 6
முடியன 1
முடியா 4
முடியா-முனம் 1
முடியாத 1
முடியாதன 1
முடியாதாய் 1
முடியாது 4
முடியாதே 2
முடியாமல் 1
முடியாய் 5
முடியால் 1
முடியாவே 1
முடியாவேல் 1
முடியான் 2
முடியில் 3
முடியின் 4
முடியின்-காறும் 1
முடியின்-மேல் 1
முடியினர் 2
முடியினள் 1
முடியினை 1
முடியினோடும் 1
முடியும் 16
முடியும்-காலை 1
முடியும்-கொல் 2
முடியுமேல் 1
முடியுமோ 2
முடியேம் 1
முடியேல் 1
முடியேன் 1
முடியேனே 1
முடியேனேல் 1
முடியை 3
முடியொடு 3
முடியொடும் 1
முடியோடும் 1
முடியோய் 1
முடியோன் 1
முடிவதற்கு 1
முடிவதன் 1
முடிவது 4
முடிவதும் 1
முடிவர் 2
முடிவால் 1
முடிவான் 1
முடிவிப்பது 1
முடிவிப்பான் 1
முடிவில் 10
முடிவின் 3
முடிவின்-கண் 1
முடிவினில் 5
முடிவு 51
முடிவு_அரும் 1
முடிவு_இல் 5
முடிவு_இல 1
முடிவு_இலாத 1
முடிவும் 5
முடிவுளான்-தனை 1
முடிவுற்றது 1
முடிவுற 2
முடிவெனால் 1
முடிவே 1
முடிவேமை 1
முடிவை 1
முடினே 1
முடுக்க 2
முடுக்கம் 1
முடுக்கர் 4
முடுக்கருள் 1
முடுக்கலின் 1
முடுக்கலும் 1
முடுக்கி 2
முடுக்கிடு 1
முடுக்கிய 1
முடுக்கினன் 2
முடுக்கினான் 1
முடுக்கு 1
முடுக்குவென் 1
முடுக்குற 1
முடுக 10
முடுகா 1
முடுகி 29
முடுகிடலும் 1
முடுகிடவும் 1
முடுகிய 3
முடுகியே 1
முடுகின 1
முடுகினன் 3
முடுகினார் 1
முடுகினேன் 1
முடுகு 7
முடுகு-தொறும் 1
முடுகுக 1
முடுகுகின்றார் 2
முடுகும் 3
முடுகுற்றார் 1
முடுகுற 1
முடுவல் 1
முடை 20
முடைத்த 1
முண்ட 1
முண்டக 4
முண்டகத்து 3
முண்டகத்துறை 2
முண்டகம் 9
முண்டத்து 1
முண்டரும் 1
முண்டித்தும் 1
முண்டை 1
முணக்கவும் 1
முணங்கு 3
முணையின் 1
முணைஇ 3
முணைஇய 3
முத்த 14
முத்தது 1
முத்தம் 36
முத்தம்-கொல்லோ 1
முத்தமிழ் 1
முத்தமும் 6
முத்தமே 3
முத்தமொடு 9
முத்தர் 1
முத்தலை 2
முத்தன் 1
முத்தனார் 1
முத்தனை 2
முத்தி 3
முத்தியில் 1
முத்தின் 26
முத்தினள் 1
முத்தினால் 2
முத்தினின் 2
முத்தினும் 2
முத்தினோடும் 1
முத்தீ 4
முத்து 63
முத்து_இனம் 7
முத்துக்கு 1
முத்தும் 18
முத்தூறு 1
முத்தே 1
முத்தை 2
முத்தொடு 1
முதல் 314
முதல்வ 6
முதல்வர் 23
முதல்வர்க்கு 2
முதல்வர்க்கும் 1
முதல்வராய 1
முதல்வரும் 1
முதல்வற்கு 1
முதல்வற்கும் 1
முதல்வன் 24
முதல்வனின் 1
முதல்வனும் 2
முதல்வனே 1
முதல்வனை 2
முதல்வா 1
முதல்வியர் 1
முதல 32
முதலவன் 6
முதலவனும் 1
முதலவும் 2
முதலா 14
முதலாக 3
முதலாகிய 2
முதலாட்டி 1
முதலாம் 5
முதலாய் 4
முதலாய 4
முதலாயின 1
முதலாயினர் 1
முதலாயோர் 1
முதலானே 1
முதலி 1
முதலிய 41
முதலியோர் 1
முதலின் 2
முதலின 1
முதலினர் 12
முதலினார் 1
முதலினோடு 1
முதலினோர் 11
முதலினோர்கள் 1
முதலினோரால் 1
முதலினோரை 2
முதலுக்கும் 1
முதலும் 5
முதலுளோர்கள்-தாம் 1
முதலே 2
முதலை 7
முதலைத்து 1
முதலைய 3
முதலையும் 1
முதலையொடு 4
முதலொடு 3
முதலோடு 1
முதலோடும் 2
முதலோர் 18
முதலோர்-தம் 1
முதலோர்க்கு 1
முதலோர்க்கும் 2
முதலோரும் 1
முதலோரை 1
முதலோரொடு 1
முதலோன் 6
முதற்கு 5
முதற்கும் 1
முதற்றே 2
முதன்முதல் 1
முதன்மை 1
முதன்மையின் 1
முதாஅரி 1
முதிஞரும் 1
முதிய 2
முதியர் 4
முதியரும் 10
முதியவரும் 1
முதியவன் 2
முதியன் 1
முதியை 1
முதியோர் 2
முதியோள் 2
முதிர் 89
முதிர்கம் 1
முதிர்கின்ற 1
முதிர்கின்றன 1
முதிர்கின்றான் 2
முதிர்ச்சி 1
முதிர்ந்த 5
முதிர்ந்தவன் 1
முதிர்ந்தனர் 1
முதிர்ந்தார் 1
முதிர்ந்து 1
முதிர்ந்தோர் 1
முதிர்ப்பு 1
முதிர்பு 4
முதிர்வு 1
முதிர்வுர 1
முதிர 3
முதிரத்து 2
முதிரத்தோனே 1
முதிரா 6
முதிரும் 2
முதிரை 1
முதிரைகள் 1
முதிரையின் 1
முது 104
முதுக்குறை 1
முதுக்குறைமை 1
முதுக்குறைமையும் 1
முதுக்குறைவி 1
முதுக 1
முதுகாடு 1
முதுகிட்டு 1
முதுகிட 1
முதுகிடை 2
முதுகில் 6
முதுகின் 3
முதுகினில் 1
முதுகு 20
முதுகுடி 2
முதுகுடுமியின் 1
முதுகும் 1
முதுகை 5
முதுகொடும் 1
முதுநீர் 2
முதுநூல் 1
முதுபாழ் 3
முதுமை 2
முதுமைக்கு 1
முதுமொழி 5
முதுர்வினள் 1
முதுவாய் 5
முதுவெள்ளிலை 1
முதுவோர்க்கு 1
முதை 8
முதையல் 2
முந்த 7
முந்தா 1
முந்தாய் 1
முந்தி 23
முந்திசினோரே 1
முந்திய 7
முந்தியது 1
முந்தின 4
முந்தினர் 2
முந்தினனால் 1
முந்தினார் 2
முந்தினான் 2
முந்தினை 1
முந்து 52
முந்து-உறுத்தே 1
முந்தும் 3
முந்துமோ 2
முந்துவார் 1
முந்துவான் 2
முந்துற்று 3
முந்துற 13
முந்துறல் 1
முந்துறவே 1
முந்துறீஇ 2
முந்துறு 6
முந்துறுத்து 4
முந்துறுத்தே 3
முந்துறுதல் 1
முந்துறுமே 1
முந்துறுவாள் 1
முந்தூழ் 2
முந்தே 3
முந்தை 25
முந்தை_நாள் 3
முந்தைய 1
முந்தையான் 1
முந்தையே 1
முந்தையோர் 4
முந்தையோன் 1
முந்நால் 1
முந்நாள் 1
முந்நீர் 50
முந்நீரிடை 1
முந்நீரில் 1
முந்நீரை 1
முந்நூலா 1
முந்நூறு 2
முப்பகை 1
முப்பத்து 2
முப்பதிற்று 1
முப்பதிற்று_இரட்டி 1
முப்பதினாயிர 1
முப்பது 2
முப்புரங்கள் 1
முப்புரங்களை 1
முப்புரத்தவர் 1
முப்புரத்து 1
முப்புரம் 5
முப்புரர் 1
முப்புரிநூலினன் 1
மும் 11
மும்மை 24
மும்மைத்து 1
மும்மையார் 1
மும்மையால் 1
மும்மையான் 1
மும்மையின் 3
மும்மையும் 3
மும்மையோர் 1
முய 1
முயக்கத்து 3
முயக்கத்தை 1
முயக்கம் 10
முயக்கம்-தன்னால் 1
முயக்கமும் 1
முயக்கில் 1
முயக்கின் 1
முயக்கினும் 1
முயக்கு 6
முயக்குக்கு 1
முயங்க 7
முயங்கல் 12
முயங்கலளே 1
முயங்கலின் 2
முயங்கலும் 1
முயங்கலேன் 1
முயங்கலோடும் 1
முயங்கற்கு 2
முயங்கற்கும் 1
முயங்கன்மோ 1
முயங்காது 1
முயங்கார் 1
முயங்கி 25
முயங்கி-உழி 1
முயங்கிட 1
முயங்கிடாது 1
முயங்கிய 6
முயங்கியவர் 1
முயங்கியும் 1
முயங்கியோயே 1
முயங்கின 2
முயங்கினள் 7
முயங்கினள்-மன்னே 1
முயங்கினன் 2
முயங்கினார் 1
முயங்கினார்கள் 1
முயங்கினான் 1
முயங்கினேன் 1
முயங்கினை 1
முயங்கு 6
முயங்கு-தொறும் 3
முயங்கு-மதி 1
முயங்குகம் 4
முயங்குதி 2
முயங்கும் 5
முயங்கும்-காலே 1
முயங்குமால் 1
முயங்குவென் 1
முயங்குவேம் 1
முயங்கேம் 1
முயல் 28
முயல்_இல் 1
முயல்க 2
முயல்கின்றார் 2
முயல்கின்றான் 2
முயல்கின்றேன் 1
முயல்கின்றோம் 1
முயல்ப 1
முயல்வர் 1
முயல்வார் 2
முயல்வார்க்கு 1
முயல்வாரை 1
முயல்வான் 1
முயல்வானை 1
முயல்வின் 1
முயல்வு 2
முயல்வேன் 1
முயலவும் 1
முயலா 1
முயலி 1
முயலின் 4
முயலுநர் 2
முயலும் 12
முயலை 1
முயற்சி 6
முயற்சியன் 1
முயற்சியால் 2
முயற்சியும் 1
முயற்சியை 1
முயற்சியோ 1
முயற்று-காறும் 1
முயறல் 2
முயறலும் 1
முயறி-மன் 2
முயன்ற 3
முயன்றதாக 1
முயன்றது 1
முயன்றவர் 1
முயன்றவர்கள் 1
முயன்றவன் 1
முயன்றாள் 1
முயன்றான் 1
முயன்றிலனாம் 1
முயன்றீர் 1
முயன்று 12
முயன்றுடைய 1
முயன்றுறு 1
முயன்றோர் 2
முயால் 1
முயிறு 3
முரச்சி 1
முரச 3
முரசங்கள் 1
முரசம் 51
முரசமே 1
முரசமொடு 8
முரசின் 45
முரசினாய் 1
முரசினான் 1
முரசினோடும் 1
முரசினோரும் 1
முரசினோன் 1
முரசு 79
முரசு_இனம் 5
முரசும் 10
முரசே 3
முரஞ்சிய 1
முரஞ்சினில் 1
முரஞ்சு 1
முரஞ்சும் 1
முரண் 106
முரண்கொள்ளும் 1
முரண்டன 1
முரண 1
முரணி 3
முரணிய 7
முரணியன் 1
முரணியோர் 2
முரணினர் 1
முரணும் 1
முரபன் 1
முரம்பில் 1
முரம்பின் 4
முரம்பினில் 1
முரம்பு 10
முரல் 9
முரல்கில 1
முரல்பவர்க்கு 1
முரல்வ 2
முரல்வது 1
முரல்வு 1
முரல 7
முரலும் 10
முரவு 6
முரவை 1
முரற்கை 3
முரற்கையின் 1
முரற்சி 3
முரற்சியர் 1
முரற்சியின் 1
முரற்றி 1
முரற்று 1
முரன் 1
முரன்றன 3
முரன்று 2
முராந்தகன் 1
முரி 8
முரிக்கும் 1
முரிதரு 1
முரிந்த 2
முரிந்தன 1
முரிந்து 2
முரிபட 1
முரிய 3
முரியா 1
முரியே 1
முருக்கலால் 1
முருக்கி 23
முருக்கிய 7
முருக்கியிட்டு 1
முருக்கிற்றால் 1
முருக்கின் 12
முருக்கின 1
முருக்கு 10
முருக்கும் 3
முருக்குவர் 1
முருக 2
முருகன் 15
முருகின் 1
முருகு 29
முருகே 1
முருகொடு 1
முருங்க 7
முருங்கா 1
முருங்கிய 2
முருங்கின 1
முருங்கினர் 1
முருங்கு 5
முருங்கை 4
முருட்டொடும் 1
முருடு 3
முருடும் 1
முருடொடு 1
முருந்தம் 1
முருந்தன் 1
முருந்தின் 1
முருந்து 4
முருந்தும் 3
முரைசின் 1
முரைசு 5
முரைசொடு 1
முல்லை 102
முல்லைக்கு 2
முல்லையும் 6
முல்லையை 1
முல்லையொடு 7
முலை 283
முலை-கண் 1
முலை-கொலோ 1
முலை-மிசை 1
முலை-மேல் 2
முலை_அகம் 1
முலைக்கண் 1
முலைக்கு 1
முலைக்கே 1
முலைகள் 3
முலைகளும் 1
முலைச்சியர் 1
முலைதாம் 1
முலைய 2
முலையவர் 1
முலையள் 6
முலையாட்கு 1
முலையாய் 2
முலையார் 3
முலையாரின் 1
முலையாரும் 1
முலையாள் 1
முலையாளே 1
முலையாளை 1
முலையில் 2
முலையின் 5
முலையினாள்-தன்னை 1
முலையினாளை 1
முலையினும் 1
முலையும் 6
முலையே 3
முலையொடும் 1
முலையோடு 1
முழ 1
முழக்க 1
முழக்கத்து 1
முழக்கம் 13
முழக்கமா 1
முழக்கமும் 2
முழக்கமொடு 2
முழக்கமோ 1
முழக்கி 1
முழக்கிற்று 1
முழக்கின் 8
முழக்கின 1
முழக்கினன் 1
முழக்கினால் 2
முழக்கினும் 1
முழக்கு 13
முழக்கும் 5
முழக்கொடு 1
முழக்கொடும் 1
முழங்க 19
முழங்கமாட்டா 1
முழங்கல் 1
முழங்கவும் 1
முழங்கா 3
முழங்கி 21
முழங்கிடும் 1
முழங்கிய 4
முழங்கிற்றால் 1
முழங்கிற்று 1
முழங்கின 18
முழங்கின-மாதோ 1
முழங்கினர் 1
முழங்கினும் 2
முழங்கு 73
முழங்கு-தொறும் 1
முழங்குகின்ற 2
முழங்குகின்றது 1
முழங்கும் 28
முழங்குமால் 1
முழங்குவ 1
முழங்குவான் 1
முழங்குற 1
முழந்தாள் 4
முழம் 3
முழவம் 1
முழவமும் 1
முழவன் 1
முழவில் 2
முழவின் 38
முழவினில் 1
முழவு 50
முழவும் 2
முழவொடு 6
முழவொடும் 1
முழவோடு 1
முழா 8
முழீஇ 1
முழு 92
முழு_குழவி 1
முழு_சொல் 1
முழு_நெறி 3
முழு_மீன் 1
முழு_முதல் 22
முழுக்களும் 1
முழுக்கினர் 1
முழுக்கு 1
முழுகி 11
முழுகிய 1
முழுகியும் 1
முழுகினான் 1
முழுகுவ 1
முழுகுவர் 1
முழுத்த 2
முழுத்தம் 1
முழுது 26
முழுதுடன் 1
முழுதும் 44
முழுதுற 1
முழுதையும் 1
முழுநாளும் 1
முழுநிலவின் 1
முழுநிலவு 1
முழுநிலா 3
முழுநிலாவின் 1
முழுமதி 3
முழுமதியும் 1
முழுமுதல் 1
முழுமுதல்வன் 1
முழுமுதலோன் 1
முழுமுற்றும் 1
முழுவது 2
முழுவதும் 22
முழுவதே 1
முழூஉ 1
முழை 42
முழை-தலை 1
முழை-தன்னுள் 1
முழை-தோறும் 1
முழை-நின்றும் 1
முழைகள் 1
முழைகள்-தோறும் 1
முழைகளின் 1
முழைஞ்சிடை 1
முழையிடை 1
முழையில் 4
முழையின் 3
முழையின்-நின்று 1
முழையின்னுழை 1
முழையினில் 1
முழையுள் 1
முள் 101
முள்காது 1
முள்கிடும் 1
முள்கிய 2
முள்கும் 1
முள்ளி 7
முள்ளின் 3
முள்ளுண்ட 1
முள்ளும் 1
முள்ளூர் 7
முளரி 27
முளரி-மேல் 1
முளரிக்கண்ணனும் 1
முளரிக்கும் 1
முளரிகள் 1
முளரியாள் 1
முளரியின் 1
முளரிவந்தான் 1
முளவு 7
முளவு_மா 4
முளவு_மான் 3
முளி 23
முளிந்த 1
முளிய 2
முளியும் 1
முளிவு 1
முளை 45
முளைக்கலா 1
முளைக்கும் 2
முளைக்குமே 1
முளைகள் 1
முளைத்த 8
முளைத்தது 5
முளைத்ததே 1
முளைத்தன 2
முளைத்தால்-என 1
முளைத்தான் 1
முளைத்து 8
முளைத்தோர் 1
முளைப்ப 1
முளைப்பன 1
முளையாத 1
முளையினோடும் 1
முளையும் 1
முளையோடு 1
முற்கரங்களும் 1
முற்கரம் 2
முற்குணத்தவரே 1
முற்கொண்டான் 1
முற்கொள்வேன் 1
முற்கொள 1
முற்பகல் 1
முற்பட 2
முற்படு 1
முற்ற 38
முற்றத்தான் 1
முற்றத்து 18
முற்றம் 14
முற்றமொடு 1
முற்றல் 2
முற்றலால் 1
முற்றவும் 7
முற்றா 17
முற்றா-வகை 1
முற்றாத 1
முற்றாதது 1
முற்றாதன 1
முற்றாது 1
முற்றாமல் 1
முற்றான் 1
முற்றி 63
முற்றிட 3
முற்றிடினும் 1
முற்றிய 67
முற்றியது 3
முற்றியும் 2
முற்றில் 1
முற்றிலனாய் 1
முற்றிலென் 1
முற்றிற்று 3
முற்றின் 1
முற்றின 6
முற்றினம் 1
முற்றினர் 4
முற்றினவே 2
முற்றினன் 1
முற்றினார் 7
முற்றினார்-என்னில் 1
முற்றினால் 1
முற்றினாள் 1
முற்றினான் 11
முற்றினும் 2
முற்றினென் 2
முற்றினை 2
முற்றினோர் 2
முற்றினோர்கள் 1
முற்று 30
முற்று_இழாய் 1
முற்றுக 3
முற்றுண்டாய் 1
முற்றுதி 1
முற்றுதிர் 1
முற்றுபு 4
முற்றுபு_முற்றுபு 1
முற்றும் 116
முற்றுமால் 1
முற்றுமே 3
முற்றுமோ 1
முற்றுவது 2
முற்றுவர் 1
முற்றுவாம் 1
முற்றுவார்க்கு 1
முற்றுவான் 3
முற்றுவிக்கும் 1
முற்றுவித்தான் 1
முற்றுவித்திடுதல் 1
முற்றுவித்து 3
முற்றுவிப்பான் 1
முற்றுவேற்கு 1
முற்றுற்று 1
முற்றுற 15
முற்றுறா 2
முற்றுறாத 1
முற்றுறு 7
முற்றுறும் 2
முற்றையும் 1
முறம் 4
முறல் 1
முறி 30
முறிக்கும் 1
முறித்தான் 3
முறித்து 3
முறிந்த 4
முறிந்தது 1
முறிந்தமை 1
முறிந்தன 6
முறிந்தார் 1
முறிந்து 9
முறிப்பென் 1
முறியா 1
முறியாய் 1
முறியின் 1
முறியினும் 1
முறியும் 3
முறியுமால் 2
முறியே 1
முறிவது 1
முறிவான் 1
முறிவு 1
முறிவு_அற 1
முறு 1
முறுக்கி 5
முறுக்கிய 2
முறுக்கினர் 1
முறுக்கு-உறுத்த 1
முறுக்குநர் 1
முறுக 1
முறுகின 1
முறுகு 1
முறுவல் 70
முறுவலள் 2
முறுவலன் 6
முறுவலாய் 4
முறுவலார் 3
முறுவலார்க்கு 1
முறுவலாள் 3
முறுவலிக்கின்றன 1
முறுவலித்து 1
முறுவலின் 2
முறுவலும் 8
முறுவலொடு 1
முறை 283
முறை_முறை 4
முறைக்கு 1
முறைமுறை 28
முறைமுறையே 2
முறைமை 20
முறைமையால் 4
முறைமையின் 9
முறைமையினால் 1
முறைமையும் 1
முறைமையே 1
முறைமையை 1
முறைமையோ 1
முறையது 1
முறையால் 10
முறையாலே 3
முறையான் 1
முறையிட்டான்-அரோ 1
முறையிட்டு 1
முறையில் 5
முறையின் 51
முறையினால் 1
முறையினின் 2
முறையினின்றும் 1
முறையினோடு 1
முறையினோடும் 1
முறையும் 3
முறையுளி 5
முறையுற 1
முறையே 1
முறையை 1
முறையோ 3
முன் 340
முன்-தன்னை 1
முன்_நாள் 21
முன்_நாளினில் 1
முன்_இலன் 1
முன்கடை 3
முன்கை 68
முன்கையால் 1
முன்கையாள் 1
முன்கையில் 1
முன்கையும் 1
முன்கையே 1
முன்துறை 24
முன்துறையால் 1
முன்ப 7
முன்பர் 1
முன்பரும் 1
முன்பன் 3
முன்பன்-மேல் 1
முன்பனி 2
முன்பனில் 1
முன்பனை 2
முன்பால் 1
முன்பில் 1
முன்பின் 36
முன்பினால் 1
முன்பினோன் 1
முன்பு 49
முன்புற்று 1
முன்புற 2
முன்பொடு 8
முன்முனே 1
முன்வந்தவனும் 1
முன்வந்து 1
முன்றில் 76
முன்றில்கள் 1
முன்றிலில் 4
முன்றிலின் 2
முன்றிலின்-வயின் 1
முன்றிலும் 1
முன்னத்தான் 1
முன்னத்தின் 1
முன்னது 2
முன்னம் 70
முன்னமும் 1
முன்னமே 7
முன்னர் 56
முன்னரும் 1
முன்னரே 4
முன்னரை 1
முன்னரோ 1
முன்னவன் 13
முன்னவனினே 1
முன்னவும் 1
முன்னா 11
முன்னி 18
முன்னிய 29
முன்னியது 5
முன்னியரோ 1
முன்னியவ்வே 1
முன்னியே 2
முன்னியோர்க்கே 1
முன்னியோரே 1
முன்னில் 2
முன்னிலை 4
முன்னின் 5
முன்னின்று 1
முன்னின 1
முன்னினரே 1
முன்னினன் 1
முன்னினனே 1
முன்னினார் 4
முன்னினான் 2
முன்னுடை 2
முன்னுதல் 1
முன்னும் 18
முன்னுவர் 1
முன்னுவான் 2
முன்னே 50
முன்னேயோ 1
முன்னை 35
முன்னையர் 2
முன்னையின் 3
முன்னையோர் 1
முன்னையோருள் 1
முன்னொடு 1
முன்னோர் 6
முன்னோன் 7
முனம் 7
முனாது 1
முனாள் 1
முனாற்கு 1
முனாஅது 9
முனி 53
முனி-தன்னொடு 1
முனி_தகு 1
முனிக்கு 5
முனிகிலர் 1
முனிகின்றது 1
முனிகின்றாள் 1
முனிகுவ 1
முனிகுவம் 1
முனித்தலைவர்-பால் 1
முனிதல் 1
முனிதலின் 1
முனிதி 1
முனிதியோ 2
முனிந்த 3
முனிந்தது 2
முனிந்தருளல் 1
முனிந்தன 6
முனிந்தனர்களால் 1
முனிந்தனை 2
முனிந்தார் 6
முனிந்தால் 1
முனிந்தால்-அன்னான் 1
முனிந்தாள் 1
முனிந்தாளை 1
முனிந்தான் 13
முனிந்தானை 1
முனிந்திட 1
முனிந்திடும் 1
முனிந்திடேல் 1
முனிந்திலாதாய் 1
முனிந்திலேன் 3
முனிந்து 24
முனிந்து-அனையான் 1
முனிந்துள 1
முனிநர் 3
முனிப்ப 1
முனிபவர் 1
முனிபு 1
முனிய 7
முனியல் 5
முனியல்-உறாஅன் 1
முனியவும் 1
முனியா 7
முனியாதானை 1
முனியாது 3
முனியார் 1
முனியால் 1
முனியான் 3
முனியின் 2
முனியும் 21
முனியேன் 1
முனியை 6
முனியொடு 4
முனியொடும் 3
முனிவ 1
முனிவது 1
முனிவர் 42
முனிவர்-தங்கள் 1
முனிவர்-தம் 3
முனிவர்-தாமும் 5
முனிவர்-பாலும் 1
முனிவர்க்கு 1
முனிவர்க்கும் 4
முனிவர்க்கேயும் 1
முனிவர்க்கேயோ 1
முனிவர்கள் 2
முனிவர்கள்-தம் 1
முனிவர்களும் 3
முனிவர்தாம் 1
முனிவரர் 7
முனிவரரிடை 1
முனிவரரும் 3
முனிவரன் 8
முனிவரன்-தன் 1
முனிவரால் 1
முனிவரின் 1
முனிவரும் 39
முனிவரே 3
முனிவரேயோ 1
முனிவரை 3
முனிவரையும் 1
முனிவரொடு 1
முனிவரொடும் 1
முனிவரோ 2
முனிவரோடு 5
முனிவற்கு 4
முனிவன் 33
முனிவன்-தன்னை 1
முனிவனுடன் 1
முனிவனும் 5
முனிவனை 14
முனிவனோடும் 1
முனிவா 1
முனிவாய் 2
முனிவாயேல் 1
முனிவாரும் 1
முனிவான் 1
முனிவித்தீர் 1
முனிவில் 1
முனிவின் 2
முனிவினான் 1
முனிவினின் 1
முனிவினும் 1
முனிவினோரும் 1
முனிவீர் 1
முனிவீரோ 1
முனிவு 32
முனிவும் 2
முனிவுழி 1
முனிவுற்ற 2
முனிவுற்றாய் 1
முனிவுற்றிடும் 1
முனிவுற்றிலை 1
முனிவுற்று 4
முனிவுற 1
முனிவுறு 1
முனிவேன் 2
முனிவோடு 2
முனிவோடும் 1
முனிவோன் 1
முனும் 2
முனை 96
முனைக்கு 2
முனைத்தலை 1
முனைதலும் 1
முனைந்த 1
முனைந்து 1
முனையது 1
முனையல் 1
முனையானே 1
முனையின் 23
முனைவ 1
முனைவர் 4
முனைவர்க்கும் 3
முனைவராலும் 1
முனைவரும் 8
முனைவன் 1
முனைவார் 1
முனைஇ 8
முனைஇய 8
முனைஇயாள் 1
முனோர்களை 1

மு (76)

உமை அமர்ந்து விளங்கும் இமையா மு கண் – திரு 153
புடை சூழ் தெங்கின் மு புடை திரள் காய் – பெரும் 364
மு கால் சிறு_தேர் முன் வழி விலக்கும் – பட் 25
மு கை முனிவ நால் கை அண்ணல் – பரி 3/36
மூ_இரு கயந்தலை மு_நான்கு முழவு தோள் – பரி 5/11
கயம் தலை மின்னும் கதிர் விடு மு காழ் – கலி 80/2
ஒருங்கு உடன் கோத்த உருள் அமை மு காழ் மேல் – கலி 85/13
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின் – புறம் 6/5
மு நீர் உண்டு முந்நீர் பாயும் – புறம் 24/16
முந்து மு கனியின் நானா முதிரையின் முழுத்த நெய்யின் – கம்.பால:2 22/1
மு பரம் பொருளினும் முதல்வன் வைகுறும் – கம்.பால:5 132/4
கூர்த்த நுதி மு தலை அயில் கொடிய கூற்றை – கம்.பால:7 32/2
மு கண் எண் தோளவன் முனிவும் மாறினான் – கம்.பால:13 13/4
மு பரம் பொருளிற்குள் முதலை மூலத்தை – கம்.பால:23 68/1
ஐந்தொடு ஆகிய மு பகை மருங்கு அற அகற்றி – கம்.அயோ:1 63/3
மு முறை தொழுதான் அ முதல்வனும் எதிர் புல்லி – கம்.அயோ:9 23/2
உரம் சுடு வடி கணை ஒன்றில் வென்று மு
புரம் சுடும் ஒருவனின் பொலிவென் யான் என்றான் – கம்.அயோ:14 39/3,4
மு கையின் நீர் விதி முறையின் ஈந்தனன் – கம்.அயோ:14 79/3
மு குறும்பு அற எறிந்த வினை வால் முனிவனை – கம்.ஆரண்:1 2/3
தொட்ட மு தலை அயில் தொகை மிடல் கழுவொடே – கம்.ஆரண்:1 5/4
மழுவும் வாளும் வயங்கு ஒளி மு சிகை – கம்.ஆரண்:7 19/1
முழுக்களும் முசுண்டியும் தண்டும் மு தலை – கம்.ஆரண்:7 34/3
மு தலை குரிசில் பொன் முடியன் முக்கணான் – கம்.ஆரண்:7 112/2
தாழ்ந்திலன் மு தலை தலைவன் சோரியின் – கம்.ஆரண்:7 126/3
மு புறத்து உலகமும் அடங்க மூடிய – கம்.ஆரண்:10 29/2
மு திறத்து உலகையும் முடிக்க எண்ணுவார் – கம்.ஆரண்:10 33/3
மு நாளில் இளம் பிறை ஆகி முளைத்தது என்றால் – கம்.ஆரண்:10 133/3
மு காலின் முடிந்திடுவான் முயல்வான் – கம்.ஆரண்:11 42/3
முளை வரி தண்டு ஒரு மூன்றும் மு பகை – கம்.ஆரண்:12 20/3
மு தேவரின் மூல முதல் பொருள் ஆம் – கம்.ஆரண்:13 14/1
முத்தும் மு தமிழும் தந்து முற்றலால் – கம்.கிட்:15 51/4
மு திறத்து உலகத்தாரும் முறைமுறை விரைவில் மொய்த்தார் – கம்.சுந்:1 13/2
மு புறத்து உலகையும் முடிக்க மூட்டலால் – கம்.சுந்:5 65/3
முழங்கும் ஓதையின் மு மடங்கு எழுந்தது முடுகி – கம்.சுந்:9 10/4
பொர உற்ற பொழுது வீரன் மு மடங்கு ஆற்றல் பொங்க – கம்.சுந்:10 27/2
மு கால் உலகம் ஒரு மூன்றையும் வென்று முற்றி – கம்.சுந்:11 27/2
மு தலை எஃகன் மற்றை முராந்தகன் முனிவன் முன்னா – கம்.சுந்:12 110/1
மு தலை எஃகினாற்கும் முடிப்ப_அரும் கருமம் முற்றி – கம்.சுந்:14 13/1
மு கண் தேவனும் நான் முகத்து ஒருவனும் முதலா – கம்.யுத்1:3 44/1
முந்தை ஓர் எழுத்து என வந்து மு முறை – கம்.யுத்1:3 72/3
மு புறத்து உலக துள்ளும் ஒழிவு_அற முற்றும் பற்றி – கம்.யுத்1:3 142/1
மலையினை மு முடி வாங்கி ஓங்கு நீர் – கம்.யுத்1:5 17/3
மு சிரத்து அயில் தலைவற்கும் வெலற்கு_அரு மொய்ம்பன் – கம்.யுத்1:5 40/3
எரியின் மு மடி கொடியன சுடு சரம் எய்தான் – கம்.யுத்1:6 15/4
மூசு வண்டு_இனம் மு மத யானையின் – கம்.யுத்1:8 58/1
மு காலமும் மொய் மதியால் முறையின் உணர்வான் – கம்.யுத்1:11 28/1
பற்றி வீரர் பரவையின் மு முறை – கம்.யுத்2:15 2/2
ஒடிய ஊன்றின மு மத ஓங்கலே – கம்.யுத்2:15 37/4
மு தேவர்கள் முதலாயினர் முழு மூன்று உலகிடையே – கம்.யுத்2:15 169/1
மு முனை நெடு வேல் அண்ணல் முளரி அம் சரணம் தாழ்ந்த – கம்.யுத்2:16 187/2
மு தலை அயிலின் உச்சி முதுகு உற மூரி வால்-போல் – கம்.யுத்2:16 189/3
முழுவதும் மாள்வர் இன்றே இவன் வலத்து அமைந்த மு சூழ் – கம்.யுத்2:16 199/2
மூன்றும் வென்றமைக்கு இடு குறி என்ன மு சிகைத்தாய் – கம்.யுத்2:16 240/3
மு கை புனல் உகுப்பென் எம்பிக்கு என முனியா – கம்.யுத்2:17 91/3
முழை அஞ்ச முழங்கின மு முறை நீர் – கம்.யுத்2:18 21/2
மு காலும் வலம் கொடு மூதுணர்வின் – கம்.யுத்2:18 85/2
முற்று அரு மு பகல் திங்கள் வெண் முளை – கம்.யுத்2:18 105/3
மு புடை மதமலை குலத்தை முட்டினான் – கம்.யுத்2:18 127/3
மொய் பெரும் களத்தின் இட்டான் மு மத களிற்றின் முன்னர் – கம்.யுத்2:18 223/4
முற்றுறு கடையுகத்து இடியின் மு மடி – கம்.யுத்2:19 39/3
மோகம் எங்கும் உள ஆக மேருவினும் மு மடங்கு வலி திண்மை சால் – கம்.யுத்2:19 84/2
மு சிர பகழி கோடி இலக்குவன் முடுக விட்டான் – கம்.யுத்2:19 112/3
மு சிர பகழி கோடி தொடுத்து அவை தடுத்தான் முன்பன் – கம்.யுத்2:19 112/4
மு பகல் தீர்கிலம் ஆவி முடிப்போம் – கம்.யுத்3:20 18/2
மு சிரத்து அயிலினான் மூரி தேரினான் – கம்.யுத்3:20 32/2
போன நாட்டிடை போக வல்லனோ இவன் மு கண் புனிதன் என்றார் – கம்.யுத்3:24 37/4
மு திறத்து உலகும் வெந்து சாம்பராய் முடியும் அன்றே – கம்.யுத்3:26 88/2
மு தேவரும் உவந்தார் அவன் உரும் ஏறு என முனிந்தார் – கம்.யுத்3:27 122/2
படை தலைவர் உற்று ஒருவர் மு மடி இராவணன் எனும் படிமையோர் – கம்.யுத்3:31 149/1
ஒழுகி பாயும் மு மத வேழம் உயிரோடும் – கம்.யுத்4:33 7/1
ஈசனை இமையா மு கண் இறைவனை இருமைக்கு ஏற்ற – கம்.யுத்4:35 3/1
மு புரம் எரித்தவனும் நான்முகனும் முன்_நாள் – கம்.யுத்4:36 19/1
தூற்றினான் வலி மு மடி தோற்றினான் – கம்.யுத்4:37 183/2
மு மடங்கு பொலிந்தன அ முறை துறந்தான் உயிர் துறந்த முகங்கள் அம்மா – கம்.யுத்4:37 200/4
மு புறத்து உலகினும் எண்ணில் முற்றினோர் – கம்.யுத்4:40 35/3
மு திறத்தவருளே ஒருவன் மூர்த்தி வேறு – கம்.யுத்4:41 95/3

மேல்


மு_நான்கு (1)

மூ_இரு கயந்தலை மு_நான்கு முழவு தோள் – பரி 5/11

மேல்


முக்கண் (4)

நான்மறை முது நூல் முக்கண்_செல்வன் – அகம் 181/16
முக்கண் செல்வர் நகர் வலம் செயற்கே – புறம் 6/18
முக்கண் நோக்கினன் முதல் மகன் அறு-வகை முகமும் – கம்.சுந்:2 138/1
எய்தினான் இமையா முக்கண் ஈசனே என்ற போதும் – கம்.சுந்:10 4/3

மேல்


முக்கண்_செல்வன் (1)

நான்மறை முது நூல் முக்கண்_செல்வன்
ஆலமுற்றம் கவின் பெற தைஇய – அகம் 181/16,17

மேல்


முக்கண்ணான் (2)

கடந்து அடு முன்பொடு முக்கண்ணான் மூ எயிலும் – கலி 2/4
முக்கண்ணான் உருவே போல் முரண் மிகு குராலும் – கலி 104/12

மேல்


முக்கணன் (1)

முக்கணன் கைலையோடும் உலகு ஒரு மூன்றும் வென்றாய் – கம்.சுந்:11 11/2

மேல்


முக்கணனை (1)

முக்கணனை உற்று அடி வணங்கி இமையோர் இவை மொழிந்தனர்களால் – கம்.யுத்3:31 148/4

மேல்


முக்கணான் (15)

முக்கணான் அனைய ஆற்றல் முனிவனும் முடுகி வந்தான் – கம்.பால:9 19/4
மு தலை குரிசில் பொன் முடியன் முக்கணான்
கைத்தலை சூலமே அனைய காட்சியான் – கம்.ஆரண்:7 112/2,3
முக்கணான் ஊர்தி அன்றேல் மூன்று உலகு அடியின் தாயோன் – கம்.சுந்:10 2/1
தள்_இல் முக்கணான் கணிச்சியும் தாக்கிய தழும்பும் – கம்.சுந்:12 38/2
முக்கணான் கயிலையும் முரண் இன்றாயது – கம்.யுத்1:2 32/2
முக்கணான் எண்கணானும் முளரி ஆயிரம் கணானும் – கம்.யுத்1:3 154/1
முனைவர் கோன் வரம் முக்கணான் வரத்தொடும் உயர்ந்தான் – கம்.யுத்1:5 52/4
ஓங்கு முக்கணான் தேவியை தீர்த்துளது ஊடல் – கம்.யுத்1:6 13/4
முளை அமை திங்கள் சூடும் முக்கணான் முதல்வர் ஆக – கம்.யுத்2:16 16/1
முக்கணான் படையை மூட்டி விடுதலும் மூங்கில் காட்டில் – கம்.யுத்3:22 154/1
முகைய நாள்_மலர் கிழவற்கும் முக்கணான் தனக்கும் – கம்.யுத்3:22 200/1
முக்கணான் படையும் ஆழி முதலவன் படையும் முன் நின்று – கம்.யுத்3:27 4/1
முக்கணான் சூலம் என்ன முடுகிய முடிவை நோக்கி – கம்.யுத்3:27 178/2
முக்கணான் முதலினோரை உலகு ஒரு மூன்றினோடும் – கம்.யுத்3:29 52/1
முக்கணான் தட வரை எடுத்த மொய்ம்பற்கு – கம்.யுத்4:37 147/2

மேல்


முக்கர (1)

முக்கர கையர் மூ இலை வேலினர் முசுண்டி – கம்.யுத்3:30 17/1

மேல்


முக்காழ் (2)

கை புனை முக்காழ் கயம் தலை தாழ – கலி 86/2
நேர் மணி நேர் முக்காழ் பற்பல கண்டிகை – கலி 96/14

மேல்


முக்கி (2)

திரை அணல் கொடும் கவுள் நிறைய முக்கி
வான் பெயல் நனைந்த புறத்த நோன்பியர் – நற் 22/5,6
பாசவல் முக்கி தண் புனல் பாயும் – புறம் 63/13

மேல்


முக்கோடி (2)

அரை கடை இட்ட முக்கோடி ஆயுவும் – கம்.ஆரண்:12 30/1
முக்கோடி வாழ்நாளும் முயன்றுடைய பெருந்தவமும் முதல்வன் முன்_நாள் – கம்.யுத்4:37 197/1

மேல்


முக்கோல் (2)

முக்கோல் அசை நிலை கடுப்ப நல் போர் – முல் 38
முக்கோல் கொள் அந்தணர் முது மொழி நினைவார் போல் – கலி 126/4

மேல்


முக்கோலும் (1)

உறி தாழ்ந்த கரகமும் உரை சான்ற முக்கோலும்
நெறிப்பட சுவல் அசைஇ வேறு ஓரா நெஞ்சத்து – கலி 9/2,3

மேல்


முக (101)

மா முக முசு கலை பனிப்ப பூ நுதல் – திரு 303
வாள் முக பாண்டில் வலவனொடு தரீஇ – சிறு 260
கொடு முக துருவையொடு வெள்ளை சேக்கும் – பெரும் 153
உடுப்பு முக முழு கொழு மூழ்க ஊன்றி – பெரும் 200
வீழ் முக கேழல் அட்ட பூசல் – மது 295
செம் முக செவிலியர் கைம்மிக குழீஇ – நெடு 153
அதவ தீம் கனி அன்ன செம் முக
துய் தலை மந்தி வன் பறழ் தூங்க – நற் 95/3,4
செம் முக மந்தி செய்குறி கரும் கால் – நற் 151/8
புகர் முக வேழம் புலம்ப தாக்கி – நற் 158/6
கரு விரல் மந்தி செம் முக பெரும் கிளை – நற் 334/1
செம் முக மந்தி ஆரும் நாட – நற் 355/5
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு கலை – குறு 121/2
நரை முக ஊகம் பார்ப்பொடு பனிப்ப – குறு 249/2
ஒரு நாள் நகை முக விருந்தினன் வந்து என – குறு 292/7
பகை முக ஊரின் துஞ்சலோ இலளே – குறு 292/8
சுரும்பு உண களித்த புகர் முக வேழம் – ஐங் 239/1
ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முக தாமரை – பரி 8/113
கரும்பு கரு_முக கணக்கு அளிப்போரும் – பரி 19/39
புகர் முக களிறொடு புலி பொருது உழக்கும் நின் – கலி 45/12
நலம் கவளம் கொள்ளும் நகை முக வேழத்தை – கலி 97/20
புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம் – அகம் 12/11
தளை பிணி அவிழா சுரி முக பகன்றை – அகம் 24/3
உளி முக வெம் பரல் அடி வருத்து-உறாலின் – அகம் 55/3
கரு முக முசுவின் கானத்தானே – அகம் 121/15
கூர் முக சிதலை வேய்ந்த – அகம் 167/19
செம் முக மந்தி ஆடும் – அகம் 241/15
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு இனம் – அகம் 267/9
சிலம்பில் போகிய செம் முக வாழை – அகம் 302/1
நகை முக மகளிர் ஊட்டு உகிர் கடுக்கும் – அகம் 317/5
களிற்று முக வரியின் தெறுழ் வீ பூப்ப – புறம் 119/2
செம் முக மந்தியொடு சிறந்து சேண் விளங்கி – புறம் 200/3
கதிர் கோட்டு நந்தின் கரி முக ஏற்றை – புறம் 266/4
புகர்_முக முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 371/20
புகர்_முக முகவை பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 373/29
புகர் முக வேழத்து மருப்பொடு மூன்றும் – புறம் 374/13
செம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்கு – புறம் 378/21
நரை முக ஊகமொடு உகளும் வரை அமல் – புறம் 383/19
பணை முக களி யானை பல் மாக்களோடு – கம்.பால:1 11/1
அயில் முக கணையும் வில்லும் வாரி கொண்டு அலைக்கும் நீரால் – கம்.பால:1 14/3
பிறை முக தலை பெட்பின் இரும்பு போழ் – கம்.பால:2 37/1
அயில் முக குலிசத்து அமரர்_கோன் நகரும் அளகையும் என்று இவை அயனார் – கம்.பால:3 4/1
ஒரு கலை முக சிருங்க உயர் தவன் வருதல் வேண்டும் – கம்.பால:5 30/4
தாமரை மலர் முக தரள வாள் நகை – கம்.பால:5 45/3
முருக்கு இதழ் சாந்தையாம் முக_நலாள்-தனை – கம்.பால:5 52/3
கடிகையின் அடைந்தனன் கமல வாள் முக
வடிவு உடை மடந்தையர் வாழ்த்து எடுப்பவே – கம்.பால:5 73/3,4
முக_மலர் ஒளிதர மொய்த்து வான் உளோர் – கம்.பால:5 83/1
முதிர் தரு கருணையின் முக_மலர் ஒளிரா – கம்.பால:5 130/2
பொன் நெடும் குன்றம் அன்னான் புகர் முக பகழி என்னும் – கம்.பால:7 50/1
உலை முக புகை நிமிர் உயிர்ப்பின் மாய்ந்ததே – கம்.பால:10 48/4
புதை இருளின் எழுகின்ற புகர் முக யானையின் உரிவை போர்வை போர்த்த – கம்.பால:11 13/3
தேர் முக அல்குலாள் செவ்வி கேள் எனா – கம்.பால:13 15/4
இலை முக படத்து அவன் எழுதி காட்டிய – கம்.பால:14 4/1
நிலை முக வலையங்கள் நிமிர்ந்து நீங்கிட – கம்.பால:14 4/3
மண் களிப்ப நடப்பவர் வாள் முக
உண் களி கமலங்களின் உள் உறை – கம்.பால:14 48/1,2
அல்லின் கோதை மாதர் முக பேர் அரவிந்த – கம்.பால:17 32/3
படா முக மலையில் தோன்றி பருவம் ஒத்து அருவி பல்கும் – கம்.பால:20 1/3
செம்பொன் சிலை தெறியா அயில் முக வாளிகள் தெரிவான் – கம்.பால:24 8/4
தேய்வு_இலா முக மதி விளங்கி தேசுற – கம்.அயோ:2 59/2
தேர்-மிசை சென்றது ஓர் பரவை செ முக
கார் மிசை சென்றது ஓர் உவரி கார் கடல் – கம்.அயோ:12 32/1,2
ஏர் முக பரி மிசை ஏகிற்று எங்கணும் – கம்.அயோ:12 32/3
தீ முக திரி சிகை படை திரித்து எறியவே – கம்.ஆரண்:1 25/4
தேர்_இனம் துவன்றின சிறு கண் செம் முக
கார்_இனம் நெருங்கின காலின் கால் வரு – கம்.ஆரண்:7 33/1,2
புளைந்த பாய் பரி புரண்டன புகர் முக பூட்கை – கம்.ஆரண்:7 75/3
தோய்ந்த தோய்வு_இலா பிறை முக சரம் சிரம் துமித்த – கம்.ஆரண்:8 11/2
காமரு திருவை நீத்தோ முக_மதி காண்கிலாதோ – கம்.ஆரண்:14 4/2
மான் முக நலத்தவன் மயன் செய்த தவத்தால் – கம்.கிட்:14 56/3
வண்ண வெண் நகை தரள் வாள் முக
பெண்ணை நண்ணினார் பெண்ணை நாடுவார் – கம்.கிட்:15 12/3,4
பால் முக பரவை பள்ளி பரம்பரன் பணி என்றாலும் – கம்.கிட்:16 60/2
குவளை கோட்டகம் கடுத்தது குளிர் முக குழுவால் – கம்.சுந்:2 31/3
கேள்-தொறும் தொடர்ந்த முறுவல் வெண் நிலவின் முக_மலர் இரவினும் கிளர – கம்.சுந்:3 79/4
அந்தியில் அநங்கன் அழல்பட துரந்த அயில் முக பகழி வாய் அறுத்த – கம்.சுந்:3 87/1
தேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் தெறு கண் செம் முக வயிர தோள் – கம்.சுந்:10 29/1
குண்டல குழை முக குங்கும கொங்கையார் – கம்.சுந்:10 42/1
கதிர் எழுந்து அனைய செம் திரு முக கணவன்மார் – கம்.சுந்:10 43/1
தேர் பதினாயிரம் பதுமம் செம் முக
கார்வரை அவற்றினுக்கு இரட்டி கால் வயத்து – கம்.யுத்1:5 30/1,2
ஆலமோ விழுங்க என் கை அயில் முக பகழி அம்மா – கம்.யுத்1:9 85/4
தேரும் பாகரும் வாசியும் செம் முக
காரும் யாளியும் சீயமும் காண் தகு – கம்.யுத்2:15 61/1,2
தேர் செல கரி செல நெருக்கி செம் முக
கார் செல தேர் செல புரவி கால் செல – கம்.யுத்2:16 98/1,2
கண் இரண்டினும் தீ உக கதிர் முக பகழி – கம்.யுத்2:16 232/3
பொறுத்தது ஆங்கு ஒரு புகர் முக கடும் கணை புத்தேள் – கம்.யுத்2:16 234/3
ஏறு சேவகன் எரி முக பகழியால் இரு நிலம் பொறை நீங்க – கம்.யுத்2:16 343/3
மூக்கூடும் புக புக்கு மூழ்கியது அம் முக குன்றம் – கம்.யுத்2:16 355/4
எய்தனன் எய்த எல்லாம் எரி முக பகழியாலே – கம்.யுத்2:18 192/1
ஏற்ற வல் அரக்கன்-தன்-மேல் எரி முக கடவுள் என்பான் – கம்.யுத்2:18 200/2
தேரர் தேரின் இவுளியர் செம் முக
காரர் காரின் இடிப்பினர் கண்டையின் – கம்.யுத்2:19 132/1,2
ஆன காலையில் இராமனும் அயில் முக பகழி – கம்.யுத்3:22 57/1
பால் நல் வேலையை பருகுவ சுடர் முக பகழி – கம்.யுத்3:22 66/3
காய் கதிர் பரப்பி ஐந்து கதிர் முக கமலம் காட்டி – கம்.யுத்3:24 51/2
சீறிய முக தலை உருட்டி செம் நிறத்து – கம்.யுத்3:27 46/2
ஏறின என்ப-மன்னோ எரி முக கடவுள் வெம்மை – கம்.யுத்3:27 94/3
பெறும் சிறப்பு எல்லாம் என் கை பிறை முக பகழி பெற்றால் – கம்.யுத்3:27 177/1
ஆயிர அளவின அயில் முக வாய் அடு கணை அவன் விட இவன் விட அ – கம்.யுத்3:28 22/1
தூயினன் அயில் முக விசிகம் நெடும் துளைபட விழி கனல் சொரிய முனிந்து – கம்.யுத்3:28 24/2
ஏற்று கோடலும் இராவணன் எரி முக பகழி – கம்.யுத்4:32 19/1
கமல வாள் முக நாடியர் கண் கணை – கம்.யுத்4:37 32/3
பிறை முக கடு வெம் சரம் அவை கொண்டு பிளந்தான் – கம்.யுத்4:37 101/4
புண்டரீகத்தின் மொட்டு அன்ன புகர் முக கணையால் – கம்.யுத்4:37 108/3
பாதியின் மதி முக பகழி ஒன்றினால் – கம்.யுத்4:37 148/4
ஆண்ட வில்லி ஓர் ஐம் முக வெம் கணை – கம்.யுத்4:37 160/3
மனவினில் சுடர் மா முக மாட்சியாள் – கம்.யுத்4:40 18/2
பாடு உறு மதம் செய்யாத பணை முக பரும யானை – கம்.யுத்4:42 4/2

மேல்


முக_நலாள்-தனை (1)

முருக்கு இதழ் சாந்தையாம் முக_நலாள்-தனை
இருக்கொடு விதிமுறை இனிதின் ஈந்தனன் – கம்.பால:5 52/3,4

மேல்


முக_மதி (1)

காமரு திருவை நீத்தோ முக_மதி காண்கிலாதோ – கம்.ஆரண்:14 4/2

மேல்


முக_மலர் (3)

முக_மலர் ஒளிதர மொய்த்து வான் உளோர் – கம்.பால:5 83/1
முதிர் தரு கருணையின் முக_மலர் ஒளிரா – கம்.பால:5 130/2
கேள்-தொறும் தொடர்ந்த முறுவல் வெண் நிலவின் முக_மலர் இரவினும் கிளர – கம்.சுந்:3 79/4

மேல்


முகக்க (1)

ஆழி வறக்க முகக்க அமைந்த – கம்.ஆரண்:14 45/1

மேல்


முகக்கவும் (1)

நெய் துள்ளிய வறை முகக்கவும்
சூடு கிழித்து வாடூன் மிசையவும் – புறம் 386/3,4

மேல்


முகக்கும் (2)

உறழ் வேல் அன்ன ஒண் கயல் முகக்கும்
அகல் நாட்டு அண்ணல் புகாவே நெருநை – புறம் 249/6,7
பேழை ஒத்து அகல் வாயன பேய் கணம் முகக்கும்
மூழை ஒத்தன கழுத்து அற வீழ்ந்தன முறை சால் – கம்.யுத்2:16 213/1,2

மேல்


முகக்குவம் (4)

கொடுஞ்சி நெடும் தேர் முகக்குவம் எனினே – புறம் 368/4
கொய் சுவல் புரவி முகக்குவம் எனினே – புறம் 368/7
அரவு உறழ் ஆரம் முகக்குவம் எனவே – புறம் 368/18
நிலவு திகழ் ஆரம் முகக்குவம் எனவே – புறம் 372/13

மேல்


முகங்கள் (10)

துன்று இரும் கூந்தலார் முகங்கள் தோன்றலால் – கம்.பால:14 18/2
முருக்கு இதழ் முத்த மூரல் முறுவலார் முகங்கள் என்னும் – கம்.பால:14 56/1
வான் நாடியரின் பொலி மாதர் முகங்கள் என்னும் – கம்.பால:16 43/3
செய்ய தாமரைகள் எல்லாம் தெரிவையர் முகங்கள் பூத்த – கம்.பால:18 3/3
தையலார் முகங்கள் செய்ய தாமரை பூத்த அன்றே – கம்.பால:18 3/4
முறுவல் பூக்கும் அன்றே நின்ற மூவர்க்கும் முகங்கள் – கம்.சுந்:9 3/4
தடுத்தனர் முகங்கள் தாங்கி தனித்தனி தலைவர் தள்ளி – கம்.யுத்2:19 53/2
முற்கொண்டான் அரக்கன் என்னா முளரி வாள் முகங்கள் தேவர் – கம்.யுத்2:19 116/1
ஐ_இருநூறும் அல்ல அனந்தம் ஆம் முகங்கள் அம்மா – கம்.யுத்3:31 218/4
மு மடங்கு பொலிந்தன அ முறை துறந்தான் உயிர் துறந்த முகங்கள் அம்மா – கம்.யுத்4:37 200/4

மேல்


முகங்கள்-தானோ (1)

முன்னேயோ விழுந்ததுவும் முடி தலையோ படி தலைய முகங்கள்-தானோ
என்னேயோ என்னேயோ இராவணனார் முடிந்த பரிசு இதுவோ பாவம் – கம்.யுத்4:38 22/3,4

மேல்


முகங்களில் (1)

முகங்களில் புக்க வாளி அபரத்தை முற்றி மொய்ம்பர் – கம்.யுத்2:15 145/2

மேல்


முகங்களுக்கு (1)

முந்து வாள் முகங்களுக்கு உடைந்து போன மொய்ம்பு எலாம் – கம்.பால:3 15/3

மேல்


முகங்களே (1)

மெள்ள தம் முகங்களே விளம்பும் ஆதலால் – கம்.யுத்1:4 88/2

மேல்


முகங்களொடு (1)

ஏற்று மாதர் முகங்களொடு எங்கணும் – கம்.பால:18 33/3

மேல்


முகட்டவும் (1)

நீல் நிறத்து விண் நெடு முகட்டவும்
வேலை புக்கவும் பெரிய வெற்பு எலாம் – கம்.கிட்:3 60/3,4

மேல்


முகட்டிடை (3)

மடந்தையர் தடம் தன முகட்டிடை மயங்கி – கம்.சுந்:2 158/3
முழை கொள் மேருவின் முகட்டிடை கனகனை முருக்கிய முரண் சீயம் – கம்.சுந்:2 205/3
போரில் செல்வது பொன் நெடு முகட்டிடை விரிஞ்சன் – கம்.யுத்4:35 20/3

மேல்


முகட்டினாரோ (1)

விண் மேலினரோ நெடு வெற்பின் முகட்டினாரோ
மண் மேலினரோ புற மாதிர வீதியாரோ – கம்.கிட்:7 51/1,2

மேல்


முகட்டினை (1)

முத்தி நாட்டின் முகட்டினை முற்றுற – கம்.யுத்2:15 41/2

மேல்


முகட்டு (5)

பாழி மா முகட்டு உச்சி பச்சை மா – கம்.பால:6 24/3
மலை முகட்டு இடத்து உகு மழை-கண் ஆலி போல் – கம்.பால:10 48/1
முலை முகட்டு உதிர்ந்தன நெடும் கண் முத்து_இனம் – கம்.பால:10 48/2
முந்து ஒரு கரு மலை முகட்டு முன்றிலின் – கம்.ஆரண்:4 3/1
நின்றது ஓர் பொழுதின் அண்ட நெடு முகட்டு இருந்த முன்னோன் – கம்.யுத்1:3 131/3

மேல்


முகட்டை (1)

ஓங்கினன் வான் நெடு முகட்டை உற்றனன் பொன் தோள் இரண்டும் திசையோடு ஒக்க – கம்.யுத்3:24 30/3

மேல்


முகட்டையும் (2)

இடிக்குமேல் நெடு வானக முகட்டையும் இடிக்கும் – கம்.கிட்:12 25/2
காலினால் அளந்த வான முகட்டையும் கடக்க கால – கம்.சுந்:1 32/3

மேல்


முகடு (18)

முகடு துமித்து அடுக்கிய பழம் பல் உணவின் – பெரும் 246
திரை பிதிர் கடுப்ப முகடு உகந்து ஏறி – நற் 89/2
நகில் முகடு மெழுகிய அளறு மடை திறந்து – பரி 10/73
முகடு காப்பு யாத்துவிட்டு ஆங்கு – கலி 94/43
முகடு உற உயர்ந்த நெல்லின் மகிழ் வர – புறம் 391/3
இழைக்கும் நுண் இடை இடைதர முகடு உயர் கொங்கை – கம்.பால:9 11/1
அறத்தின் விளைவு ஒத்து முகடு உந்தி அருகு உய்க்கும் – கம்.பால:22 31/2
ஒடுங்கல்_இல் நெடு முகடு ஒழுக்கி ஊழ் உற – கம்.அயோ:10 44/2
முந்து வான் முகடு உற கடிது முட்டி முடுகி – கம்.ஆரண்:1 36/1
ஒடித்த மலை அண்ட முகடு உற்ற மலை அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 22/4
முட்டி வான் முகடு சென்று அளவி இ முடை உடல் – கம்.கிட்:5 14/1
எழுந்து வான் முகடு இடித்து அகப்படுப்பல் என்று இவரும் – கம்.கிட்:7 67/1
வன் தாள் அலம்ப முடி வான் முகடு வவ்வ – கம்.சுந்:1 66/2
ஏழ்_உலகின் மேலை வெளி-காறும் முகடு ஏறி – கம்.சுந்:2 60/2
எட்ட அரு நெடு முகடு எய்தி நீளுமேல் – கம்.சுந்:4 99/3
உயருமேல் அண்ட முகடு தன் முடி உற உயரும் – கம்.யுத்1:3 13/3
வட்ட மேரு இது என வான் முகடு
எட்ட நீண்ட மதில் மிசை ஏறி விண் – கம்.யுத்2:15 14/1,2
வீச வான் முகடு உரிஞ்ச விசைத்து எழுவான் உடல் பிறந்த முழக்கம் விம்ம – கம்.யுத்3:24 40/3

மேல்


முகடு-தொறும் (1)

அசையாத நெடு வரையின் முகடு-தொறும் இளம் கதிர் சென்று அளைந்து வெய்யோன் – கம்.பால:11 14/3

மேல்


முகடும் (2)

முடிய வேம் முடிய மூடு இருளும் வான் முகடும் வேம் – கம்.பால:7 6/2
சினையும் மூலமும் முகடும் வெந்து இரு நிலம் தீய்ந்து – கம்.அயோ:9 38/3

மேல்


முகத்த (6)

கோணம் தின்ற வடு ஆழ் முகத்த
சாணம் தின்ற சமம் தாங்கு தட கை – மது 592,593
புகர் சிதை முகத்த குருதி வார – அகம் 145/8
பெரும் கலை மதி திரு முகத்த பிறழ் செம் கேழ் – கம்.கிட்:14 44/3
கண் திறந்தனர் கணவர்-தம் முகத்த அவர் முறுவல் – கம்.யுத்4:32 10/1
நெய்க்கின்ற வாள் முகத்த விழும் குடரின் பாசடைய நிண-மேல் சேற்ற – கம்.யுத்4:33 22/3
கடாம் முகத்த முளரி கணக்கவால் – கம்.யுத்4:33 29/4

மேல்


முகத்தது (1)

தோய் முகத்தது கனத்தது சுடர் குதிரையின் – கம்.ஆரண்:1 25/2

மேல்


முகத்ததுவே (1)

வேந்து ஊர் யானை ஏந்து முகத்ததுவே
வேந்து உடன்று எறிந்த வேலே என்னை – புறம் 308/5,6

மேல்


முகத்தர் (3)

இரும்பு இடம்படுத்த வடு உடை முகத்தர்
கரும் கண் கோசர் நியமம் ஆயினும் – அகம் 90/11,12
இந்துவின் முகத்தர் எறி நீரில் எழு நாள – கம்.ஆரண்:10 53/2
முலை-மிசை தூங்கிய முகத்தர் மொய்த்து வந்து – கம்.யுத்4:38 16/2

மேல்


முகத்தலின் (1)

அகலா அம் துளை கோடை முகத்தலின்
நீர்க்கு இயங்கு இன நிரை பின்றை வார் கோல் – அகம் 225/6,7

மேல்


முகத்தவன் (2)

முகத்தவன் மக்களுள் முதியவன் புணர்ப்பினால் – கலி 25/2
அஞ்சு முகத்தவன் அஞ்சுக மேல் – கம்.யுத்2:18 8/2

மேல்


முகத்தள் (3)

அமரா முகத்தள் ஆகி – குறு 312/7
அளி நிலை பொறாஅது அமரிய முகத்தள்
விளி நிலை கொள்ளாள் தமியள் மென்மெல – அகம் 5/1,2
திங்களின் சிறந்து ஒளிர் முகத்தள் செவ்வியள் – கம்.ஆரண்:6 23/3

மேல்


முகத்தன் (6)

விரும்பிய முகத்தன் ஆகி என் அரை – புறம் 398/18
நன்று ஒளிர் முகத்தன் ஆகி நாரணன் வலியின் ஆண்ட – கம்.பால:24 35/2
நகும் தகை முகத்தன் காதல் நடுக்கு உறு மனத்தன் வார் தேன் – கம்.சுந்:2 212/2
உ சிரத்து எரி கதிர் என உருத்து எரி முகத்தன்
ந சிர படை நால்_இரு கோடிக்கு நாதன் – கம்.யுத்1:5 40/1,2
ஓங்கிய முடியன் திங்கள் ஒளி பெறு முகத்தன் உள்ளால் – கம்.யுத்3:28 60/2
பொய் ஒரு முகத்தன் ஆகி மனிதன் ஆம் புணர்ப்பு இது அன்றால் – கம்.யுத்3:31 218/1

மேல்


முகத்தன (4)

விளை முகத்தன வேலையின் மீது செல் – கம்.அயோ:11 11/3
வளை முகத்தன வாசியும் வந்தவே – கம்.அயோ:11 11/4
பாறு ஆடு முகத்தன பல் பகலும் – கம்.யுத்2:18 41/2
மூன்று கண் அமைந்தன ஐம் முகத்தன
ஆன்ற மெய் தழலன புனலும் ஆடுவ – கம்.யுத்3:31 181/1,2

மேல்


முகத்தார் (2)

சங்கை_இல் முகத்தார் நம்பி தம்பியர் அனையர் ஆனார் – கம்.அயோ:3 69/2
களங்கம் நீத்த மதி முகத்தார் கான வெள்ளம் கால் கோப்ப – கம்.அயோ:6 24/3

மேல்


முகத்தாரை (1)

மை இல் மதியின் விளங்கும் முகத்தாரை
வௌவி கொளலும் அறன் என கண்டன்று – கலி 62/14,15

மேல்


முகத்தால் (1)

முழுதும் எண்ணுறும் மந்திர கிழவர்-தம் முகத்தால்
எழுதி நீட்டிய இங்கிதம் இறை_மகற்கு ஏற்க – கம்.அயோ:1 44/2,3

மேல்


முகத்தாள் (4)

கோள் உண்ட திங்கள் முகத்தாள் ஒரு கொம்பு ஓர் மன்னன் – கம்.பால:17 14/1
பின் எழில் கொள் வாள் இணை பிறழ்ந்து ஒளிர் முகத்தாள்
கன்னி எழில் கொண்டது கலை தட மணி தேர் – கம்.ஆரண்:6 25/2,3
முற்றிய ஞாயிறு போலும் முகத்தாள் – கம்.ஆரண்:14 44/4
எட்டு தோளாள் நாலு முகத்தாள் உலகு ஏழும் – கம்.சுந்:2 74/1

மேல்


முகத்தாளை (1)

இடர் இலா முகத்தாளை அறிந்திலையேல் இ நின்றாள் என்னை ஈன்றாள் – கம்.அயோ:13 69/4

மேல்


முகத்தான் (1)

முறை திறம்பினனால் என்று மொழிகின்ற முகத்தான் முன்னர் – கம்.கிட்:7 80/2

மேல்


முகத்தானை (1)

நல் கலை_இல் மதி என்ன நகை இழந்த முகத்தானை
கல் கனிய கனிகின்ற துயரானை கண்ணுற்றான் – கம்.அயோ:13 29/2,3

மேல்


முகத்தி (1)

இணை நெடும் கண் ஓர் இந்து_முகத்தி பூ – கம்.பால:21 29/1

மேல்


முகத்திடை (3)

வாய் முகத்திடை நிமிர்ந்து வட வேலை பருகும் – கம்.ஆரண்:1 25/3
முளை கொளுத்தி முகத்திடை மொய்த்த பேர் – கம்.சுந்:13 17/2
கின்னரர் முதலோர் பாட முகத்திடை கிடந்த கெண்டை – கம்.யுத்3:25 1/3

மேல்


முகத்தியர் (10)

வேளை வென்ற முகத்தியர் வெம் முலை – கம்.பால:2 24/1
எல் இயல் மதியம் அன்ன முகத்தியர் எழிலி தோன்ற – கம்.பால:13 38/3
குழை குலம் முகத்தியர் குழாங்கள் ஏங்கின – கம்.அயோ:4 197/2
குழை படு முகத்தியர் கோலம் ஒப்பது – கம்.கிட்:1 10/4
முயல் கறை இலாத திங்கள் முகத்தியர் முதலினோரை – கம்.சுந்:2 119/2
குண்டல முகத்தியர் உவகை கூரவே – கம்.சுந்:12 6/4
நாள் ஒத்த நளினம் அன்ன முகத்தியர் நயனம் எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 4/1
எல்லி சுற்றிய மதி நிகர் முகத்தியர் எரி வீழ் – கம்.யுத்3:20 60/1
முத்து வாள் முறுவல் மூரல் முகத்தியர் முழு கண் வேலால் – கம்.யுத்3:25 20/1
முயல் கறை பயிலா திங்கள் முகத்தியர் முழுதும் நின்னை – கம்.யுத்3:29 51/2

மேல்


முகத்தியர்-முன்னே (1)

நெறி புண்டரீகம் அன்ன முகத்தியர்-முன்னே நென்னல் – கம்.யுத்1:14 36/2

மேல்


முகத்தில் (3)

தீவினை என்ன நீத்து சிந்தனை முகத்தில் தேக்கி – கம்.அயோ:13 35/2
செந்தாமரை வாள் முகத்தில் செறி வேர் சிதைப்ப – கம்.சுந்:1 62/2
தூ நிற நறும் துளி முகத்தில் தூற்றமே – கம்.சுந்:2 123/4

மேல்


முகத்திற்கும் (1)

முன்பு நின்றவர் முகத்திற்கும் கடை குழை முதுகின் – கம்.யுத்2:16 208/3

மேல்


முகத்தின் (12)

முன்னம் காட்டி முகத்தின் உரையா – அகம் 5/19
முறுவல் முகத்தின் பன் மலர் தயங்க – அகம் 176/6
முன்னம் முகத்தின் உணர்ந்து அவர் – புறம் 3/25
நலம் குழைதர நகில்_முகத்தின் ஏவுண்டு – கம்.பால:10 45/2
உழுகின்ற கொழு முகத்தின் உதிக்கின்ற கதிரின் ஒளி – கம்.பால:13 17/1
துளை முகத்தின் சுருதி விளம்பின – கம்.அயோ:11 11/1
உளை முகத்தின் உம்பரின் ஏகிட – கம்.அயோ:11 11/2
புறம் காண அகம் காண பொது முகத்தின் அருள் நோக்கம் – கம்.ஆரண்:1 49/1
வில் இழந்தனன்-என்னினும் விழித்த வாள் முகத்தின்
எல் இழந்திலன் இழந்திலன் வெம் கதம் இடிக்கும் – கம்.ஆரண்:7 132/1,2
தூம்பு உறங்கும் முகத்தின் துய்த்து உடல் – கம்.யுத்2:16 64/2
முட்டின ஒத்தன முகத்தின் வீழ்வன – கம்.யுத்2:18 90/4
சீத நீர் முகத்தின் அப்பி சேவகன் மேனி தீண்டி – கம்.யுத்3:26 61/1

மேல்


முகத்தின்-மேல் (1)

மோதிரம் வாங்கி தன் முகத்தின்-மேல் அணைத்து – கம்.யுத்4:41 89/1

மேல்


முகத்தினள் (2)

அன்னையும் அமரா முகத்தினள் நின்னொடு – நற் 122/9
அன்னையும் அமரா முகத்தினள் அலரே – அகம் 253/3

மேல்


முகத்தினன் (6)

குற்றம் இல் முகத்தினன் கொள்கை கண்டவர் – கம்.அயோ:4 165/3
மும் மடங்கு பொலிந்த முகத்தினன்
வெம் மடங்கலை உன்னி வெதும்புவாள் – கம்.சுந்:3 19/3,4
பருதி மண்டிலம் என பொலி முகத்தினன் பல் கால் – கம்.யுத்1:6 12/2
முறுவல் எய்திய முகத்தினன் முளரி அம் கண்ணன் – கம்.யுத்2:15 240/1
இறங்கு கண்ணினன் எல் அழி முகத்தினன் தலையன – கம்.யுத்2:15 249/3
முறுவல் வாள் முகத்தினன் முளரிக்கண்ணனும் – கம்.யுத்3:22 43/1

மேல்


முகத்தினாட்கு (1)

திங்கள் வாள் முகத்தினாட்கு செப்பு என பின்னும் செப்பும் – கம்.கிட்:13 66/4

மேல்


முகத்தினார்-தம் (1)

சுடிகை பூம் கமலம் அன்ன சுடர் மதி முகத்தினார்-தம்
வடகத்தோடு உடுத்த தூசை மாசு இல் நீர் நனைப்ப நோக்கி – கம்.பால:16 18/2,3

மேல்


முகத்தினால் (3)

கண்ட பின் இளைய வீரன் முகத்தினால் கருத்தை ஓர்ந்த – கம்.சுந்:4 76/1
முழை உறு சீயம் அன்னான் முகத்தினால் அகத்தை நோக்கி – கம்.யுத்1:13 4/3
எடுத்து ஒரு முகத்தினால் எய்தி யாம் இனி – கம்.யுத்3:31 177/3

மேல்


முகத்தினாள் (1)

மா மறு தந்த முகத்தினாள் – கம்.யுத்4:40 23/4

மேல்


முகத்தினாளே (1)

திங்கள் வாள் முகத்தினாளே தேவரின் தீயர் அன்றே – கம்.ஆரண்:12 51/3

மேல்


முகத்தினாளை (1)

ஏர் குலாம் முகத்தினாளை இறை முகம் எடுத்து நோக்கி – கம்.கிட்:11 50/3

மேல்


முகத்தினான் (3)

முளைக்கலா மதி கொழுந்து போலும் வாள் முகத்தினான்
விளைக்கலாத வில் கையாளி வள்ளல் மார்பின் உள் உற – கம்.பால:13 50/2,3
பேர்கிலாது பிறங்கு முகத்தினான்
தேர்கிலான் நெறி அந்தரில் சென்று ஒரு – கம்.பால:14 30/2,3
பொலிந்த வாள் முகத்தினான் பொங்கி தன்னையும் – கம்.பால:19 37/1

மேல்


முகத்தினானை (1)

முற்றுறு கலையிற்று ஆய முழுமதி முகத்தினானை
பெற்றவன் அளித்த மோலி இளையவன் பெற தான் பெற்ற – கம்.யுத்1:4 133/2,3

மேல்


முகத்தினில் (2)

தேர் முகத்தினில் சேவகர் மேல் செறுத்து – கம்.யுத்2:15 44/2
அற்றதால் முகத்தினில் விழித்தல் ஆரிய – கம்.யுத்2:16 93/3

மேல்


முகத்தினும் (4)

கண்ணினும் முகத்தினும் நகுபவள் பெண் இன்றி – கலி 142/8
பெரும் களிற்று முகத்தினும் செலவு ஆனாதே – புறம் 332/10
முடி தலைகள் பத்தினும் முகத்தினும் உதைத்தான் – கம்.யுத்1:12 10/4
பச்சிமத்தினும் மருங்கினும் முகத்தினும் பகழி – கம்.யுத்3:22 69/1

மேல்


முகத்தினை (3)

ஒத்திருக்கும் முகத்தினை உன்னுவாள் – கம்.சுந்:3 20/4
இறக்க நின்ற முகத்தினை எய்துவான் – கம்.யுத்2:16 54/4
கொண்டல் நீர் கொணர்ந்து கோல முகத்தினை குளிர செய்தான் – கம்.யுத்3:24 11/4

மேல்


முகத்தினோடு (2)

அன்னவர் முகத்தினோடு அகத்தை நோக்கினான் – கம்.அயோ:4 157/1
சிறையின் எய்திய செல்வி முகத்தினோடு
உறவு தாம் உடையார் ஒடுங்கார்களோ – கம்.சுந்:2 151/3,4

மேல்


முகத்து (68)

மதி ஏக்கறூஉம் மாசு அறு திரு முகத்து
நுதி வேல் நோக்கின் நுளை_மகள் அரித்த – சிறு 157,158
நிழல் தாழ் வார் மணல் நீர் முகத்து உறைப்ப – பெரும் 379
தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து
ஆய் தொடி மகளிர் நறும் தோள் புணர்ந்து – மது 711,712
அண்ணல் யானை அணி முகத்து அழுத்தலின் – குறி 171
சினவிய முகத்து சினவாது சென்று நின் – நற் 100/6
நிரைத்த யானை முகத்து வரி கடுப்ப – நற் 176/5
திரு முகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும் – நற் 269/6
வினை வல் யானை புகர் முகத்து அணிந்த – நற் 296/2
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – பதி 21/35
பெருந்தகைக்கு அமர்ந்த மென் சொல் திரு முகத்து
மாண் இழை அரிவை காணிய ஒரு நாள் – பதி 81/30,31
அறு முகத்து ஆறு_இரு தோளால் வென்றி – பரி 14/21
ஆடு இயல் யானை அணி முகத்து அசைத்த – அகம் 100/9
வாள் முகத்து அலமரும் மா இதழ் மழை கண் – அகம் 162/11
என்ன கடத்தளோ மற்றே தன் முகத்து
எழுது எழில் சிதைய அழுதனள் ஏங்கி – அகம் 176/21,22
உயர் நுதல் யானை புகர் முகத்து ஒற்றி – அகம் 252/3
திங்கள் அன்ன நின் திரு முகத்து
ஒண் சூட்டு அவிர் குழை மலைந்த நோக்கே – அகம் 253/25,26
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – அகம் 361/3
மங்கையர் துனித்த வாள் முகத்து எதிரே – புறம் 6/24
வடி மாண் எஃகம் கடி முகத்து ஏந்தி – புறம் 275/5
சிறு புல்லாளர் முகத்து அவை கூறி – புறம் 327/6
உயர் மருப்பு யானை புகர் முகத்து அணிந்த – புறம் 334/8
ஒளிறு முகத்து ஏந்திய வீங்கு தொடி மருப்பின் – புறம் 336/3
பருவ மங்கையர் பங்கய வாள் முகத்து
உருவ உண் கணை ஒண் பெடை ஆம் என – கம்.பால:2 23/1,2
செரு_முகத்து காத்தி என நின் சிறுவர் நால்வரினும் கரிய செம்மல் – கம்.பால:6 11/3
செஞ்செவே செரு_முகத்து அன்றியே திறன் இலா – கம்.பால:7 7/2
ஒன்றும் உண்கண் மதி முகத்து ஒருத்தி செய்தது உரை-செய்வாம் – கம்.பால:13 55/4
சுடர் முகத்து உலவு கண்ணாள் தோகையர் சூழ நின்றாள் – கம்.பால:18 16/2
தனி சுடர் தாமரை முகத்து சாபமும் – கம்.பால:19 23/3
வட்ட வாள் முகத்து ஒரு மயிலும் மன்னனும் – கம்.பால:19 65/1
எழுந்தனர் சிலர் முகத்து இழி கண்ணீரிடை – கம்.அயோ:4 168/2
எஃகு எறி செரு_முகத்து ஏற்ற தெவ்வருக்கு – கம்.அயோ:11 104/1
விரும்பலர் முகத்து எதிர் விழித்து நிற்க யான் – கம்.அயோ:11 113/4
முற்று உணர் முனிவனை முகத்து நோக்கினான் – கம்.அயோ:12 3/4
எல் ஒடுங்கிய முகத்து இளவல் நின்றனன் – கம்.அயோ:14 49/1
விருப்புறா முகத்து எதிர் விழிக்கின் வெந்திடும் – கம்.ஆரண்:7 44/2
முழு முகத்து இரு கயல் முத்தின் ஆலிகள் – கம்.ஆரண்:10 40/3
தோளையே சொல்லுகேனோ சுடர் முகத்து உலவுகின்ற – கம்.ஆரண்:10 73/1
உளைவுறு துயர் முகத்து ஒளி இது ஆம் எனின் – கம்.ஆரண்:12 32/1
முத்து உக்கன போல் முகத்து ஆலி முலை-கண் வீழ – கம்.ஆரண்:13 20/1
மோகம் படைத்தான் உளைவு எய்த முகத்து எறிந்தான் – கம்.ஆரண்:13 34/4
இனையர் ஆகிய இருவரும் முகத்து இரு கண் போல் – கம்.ஆரண்:15 35/1
மால் கரும் கடற்கு உயர்ந்து உள மை முகத்து அனிகம் – கம்.கிட்:12 19/2
தெவ் ஆறு முகத்து ஒருவன் தனி கிடந்த சுவணத்தை சேர்திர்-மாதோ – கம்.கிட்:13 22/4
சமுக வாளியும் தனுவும் வாழ் முகத்து
அமுத பாடலார் அருவி ஆடுவார் – கம்.கிட்:15 22/3,4
நகை இலா முழு முகத்து எயிறு நாறவே – கம்.சுந்:2 126/4
முந்து அரம்பையர் முதலினர் முழுமதி முகத்து
சிந்துரம் பயில் வாய்ச்சியர் பலரையும் தெரிந்து – கம்.சுந்:2 136/1,2
அயர்க்கும் வாள் முகத்து ஆர் அமுது அன்னவர் – கம்.சுந்:2 166/2
குழை முகத்து ஆயம் தந்த புனல் குளிர்ப்பு இல என்று ஊடி – கம்.சுந்:2 182/2
மாய நந்திய வாள் முகத்து ஒரு தனி மயன் மகள் உறை மாடம் – கம்.சுந்:2 193/4
கமையினாள் திரு முகத்து அயல் கதுப்பு உற கவ்வி – கம்.சுந்:3 10/1
குழை முகத்து நின் சிந்தனை கோடினால் – கம்.சுந்:3 105/2
தீண்டேன் என்று மனம் மகிழ்ந்தாள் திருவின் முகத்து திரு ஆனாள் – கம்.சுந்:4 113/4
மு கண் தேவனும் நான் முகத்து ஒருவனும் முதலா – கம்.யுத்1:3 44/1
அழிந்தது பிறவி என்னும் அகத்து இயல் முகத்து காட்ட – கம்.யுத்1:4 138/1
தெய்வ நாயகன் தெரி கணை திசை முகத்து ஒருவன் – கம்.யுத்1:6 29/1
செயிர்ப்பினும் அழகு செய்யும் திரு முகத்து அணங்கை தீர்ந்து – கம்.யுத்1:9 21/1
சீறுகின்ற முகத்து இரு செங்கணான் – கம்.யுத்2:16 55/4
அழுங்கல் இல் கோள் முகத்து அரவம் ஆயினான் – கம்.யுத்2:16 266/2
வீசினன் கேடகம் முகத்து வீங்கு கால் – கம்.யுத்2:16 297/1
ஏகுதிர் எம் முகத்து எவரும் என்னுடை – கம்.யுத்2:18 2/1
ஊரில் செல எறியும் மிதித்து உழக்கும் முகத்து உதைக்கும் – கம்.யுத்2:18 159/4
பூசல் முகத்து ஒரு கான்முளை போதா – கம்.யுத்3:20 12/3
ஊக்கினான் தடம் தாமரை திரு முகத்து உதிரம் – கம்.யுத்3:22 187/2
விழித்துமோ இராவணன் முகத்து மீண்டு யாம் – கம்.யுத்3:31 176/1
இன்று யார் விருந்து இங்கு உண்பார் இகல் முகத்து இமையோர் தந்த – கம்.யுத்4:34 9/1
நூல் முகத்து ஓங்கு கேள்வி நுணங்கியோன் வணங்கு நெஞ்சன் – கம்.யுத்4:42 13/2
கோல் முகத்து அளந்து குற்றம் செற்று உலகு எல்லாம் கொள்ளும் – கம்.யுத்4:42 13/3
மான் முகத்து ஒருவன் நல் நாள் மண்டபம் வயங்க கண்டான் – கம்.யுத்4:42 13/4

மேல்


முகத்தும் (1)

தளம் கொள் தாமரை என தளிர் அடியினும் முகத்தும்
வளம் கொள் மாலை வண்டு அலமர வழி வருந்தினர் ஆய் – கம்.பால:15 11/1,2

மேல்


முகத்துள் (1)

ஒண் தாமரை வாள் முகத்துள் மிளிர் உண்கண் எல்லாம் – கம்.பால:17 21/2

மேல்


முகத்தே (4)

இனிய செய்தி நின் ஆர்வலர் முகத்தே – புறம் 12/5
ஆண்டு வருவது இனி யார் முகத்தே நோக்கவோ – கம்.அயோ:14 62/4
முன்னே உளன் பின்னே உளன் முகத்தே உளன் அகத்தின் – கம்.யுத்3:31 113/1
எல்லாரும் பகைஞரே யார் முகத்தே விழிக்கின்றாய் எளியை ஆனாய் – கம்.யுத்4:38 9/4

மேல்


முகத்தேம் (1)

இறைஞ்சிய முகத்தேம் புறம் சேர்பு பொருந்தி – அகம் 110/15

மேல்


முகத்தை (5)

வெள் எயிற்று இலவ செ வாய் முகத்தை வெண் மதியம் என்று – கம்.பால:14 65/1
கள் மணி வள்ளத்துள்ளே களிக்கும் தன் முகத்தை நோக்கி – கம்.பால:19 17/1
நகை உடை முகத்தை ஆகி இன் உரை நல்கு நாவால் – கம்.கிட்:9 9/4
புன் தலை குருதி நீர் முகத்தை போர்த்தலும் – கம்.யுத்2:16 284/2
வீடணன் முகத்தை நோக்கி வினை உண்டே இதனுக்கு என்பர் – கம்.யுத்2:19 194/1

மேல்


முகத்தையே (1)

முழுகி மீது எழு மாதர் முகத்தையே – கம்.யுத்2:15 11/4

மேல்


முகத்தோடு (2)

பாழ்பட்ட முகத்தோடு பைதல் கொண்டு அமைவாளோ – கலி 5/13
கை கார் முகத்தோடு கடை புருவம் குனித்தான் – கம்.ஆரண்:13 22/4

மேல்


முகத்தோன் (1)

தே மன் உரிமை புரிய திசை முகத்தோன்
ஓமம் இயற்ற உடையான் முடி சூட்ட – கம்.யுத்1:3 175/1,2

மேல்


முகந்த (19)

கார்கோள் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – திரு 7
உரவு கடல் முகந்த பருவ வானத்து – பெரும் 483
வான் முகந்த நீர் மலை பொழியவும் – பட் 126
முடி வலை முகந்த முடங்கு இறா பாவை – நற் 49/3
மறந்து கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – நற் 99/6
அயிர் துகள் முகந்த ஆனா ஊதையொடு – நற் 163/2
முழங்கு கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – நற் 347/1
பொங்கழி முகந்த தா இல் நுண் துகள் – அகம் 37/3
கொடும் தொழில் முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 60/2
பெரும் கடல் முகந்த இரும் கிளை கொண்மூ – அகம் 188/1
இரும் கழி முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 220/16
குண கடல் முகந்த கொள்ளை வானம் – அகம் 278/1
பன் மீன் கொள்பவர் முகந்த இப்பி – அகம் 296/8
நாள் வலை முகந்த கோள் வல் பரதவர் – அகம் 300/1
வறும் சுனை முகந்த கோடை தெள் விளி – அகம் 321/2
அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல் – புறம் 399/1
நீர் முகந்த மா மேகத்தின் அருகு உற நிரைத்து – கம்.கிட்:10 40/3
சேம வீடு உற செய்வதும் செம் தழல் முகந்த
ஓம வேள்வியின் உறு பதம் உய்ப்பதும் ஒருவன் – கம்.யுத்1:3 42/2,3
முகந்த வாயின் புணரியை முற்றுற – கம்.யுத்4:37 163/4

மேல்


முகந்தனர் (2)

முகந்தனர் கொடுப்ப உகந்தனர் பெயரும் – புறம் 33/6
முகந்தனர் திருவருள் முறையின் எய்தினார் – கம்.பால:14 2/1

மேல்


முகந்தனவே (1)

கருவி மா மழை கடல் முகந்தனவே – நற் 329/11

மேல்


முகந்து (42)

புகை முகந்து அன்ன மாசு இல் தூ உடை – திரு 138
வள்ளை நீக்கி வய மீன் முகந்து
கொள்ளை சாற்றிய கொடு முடி வலைஞர் – மது 255,256
கமம் சூழ் கோடை விடர்_அகம் முகந்து
கால் உறு கடலின் ஒலிக்கும் சும்மை – மது 308,309
நிறை இரும் பௌவம் குறைபட முகந்து கொண்டு – குறி 47
மா கடல் முகந்து மணி நிறத்து அருவி – நற் 112/6
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 153/1
பால் முகந்து அன்ன பசு வெண் நிலவின் – நற் 196/2
நளி கடல் முகந்து செறி_தக இருளி – நற் 289/4
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 346/1
நிறை கடல் முகந்து உராய் நிறைந்து நீர் துளும்பும் தம் – பரி 6/1
திரை இரும் பனி பௌவம் செவ்விதா அற முகந்து
உர உரும் உடன்று ஆர்ப்ப ஊர் பொறை கொள்ளாது – பரி 7/1,2
கொண்மூ குழீஇ முகந்து
நுமக்கு எவன் போலுமோ ஊரீர் எமக்கும் எம் – கலி 145/22,23
கனை இருள் வானம் கடல் முகந்து என் மேல் – கலி 145/55
கடல் பாடு அழிய இன மீன் முகந்து
துணை புணர் உவகையர் பரத மாக்கள் – அகம் 30/2,3
கடல் முகந்து கொண்ட கமம் சூல் மா மழை – அகம் 43/1
நுரை முகந்து அன்ன மென் பூ சேக்கை – அகம் 93/13
முயங்கு-தொறும் முயங்கு-தொறும் உயங்க முகந்து கொண்டு – அகம் 328/10
நெடு வெண் களரி நீறு முகந்து சுழல – அகம் 353/9
மா கடல் முகந்து மாதிரத்து இருளி – அகம் 374/1
கமம் சூல் பெரு நிறை தயங்க முகந்து கொண்டு – அகம் 383/10
நுரை முகந்து அன்ன மென் பூ சேக்கை – புறம் 50/7
கழி உப்பு முகந்து கல் நாடு மடுக்கும் – புறம் 60/7
தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை – புறம் 289/6
களிறு முகந்து பெயர்குவம் எனினே – புறம் 368/1
முகந்து கொள்ளும் உணவு என்கோ – புறம் 396/20
முற்றில் ஆர முகந்து தம் முன்றிலில் – கம்.பால:2 30/3
மொய் ஆர்கலி சூழ் முது பாரில் முகந்து தான – கம்.பால:4 3/1
முறை கெட வறியவர் முகந்து கொள்க எனா – கம்.பால:5 108/3
இருந்த குல குமரர்-தமை இரு கண்ணின் முகந்து அழகு பருக நோக்கி – கம்.பால:12 2/1
மண் உறு வேந்தன் செல்வம் வறியவர் முகந்து கொண்டார் – கம்.பால:13 39/4
புண்டரீக கை கூப்பி புனல் முகந்து இறைக்கின்றாரும் – கம்.பால:18 5/4
நெய் கொள் ஓதியின் நீர் முகந்து எற்றினான் – கம்.பால:18 25/2
அப்பு உடை அனீக வேலை அகன் புனல் முகந்து மாந்த – கம்.பால:20 2/3
இ கரை இரைத்த சேனை எறி கடல் முகந்து வெஃகி – கம்.அயோ:13 57/1
சொல்லும் எல்லையில் முகந்து உயர் விசும்பு தொடர – கம்.ஆரண்:1 19/4
கண்டு ஒரு கை வாரினன் முகந்து கடல் எல்லாம் – கம்.ஆரண்:3 37/3
கை ஆர முகந்து கொடு அந்தகனார் – கம்.ஆரண்:13 10/3
முரிந்து உயர் பாற்கடல் முகந்து மூரி வான் – கம்.சுந்:2 53/2
முடக்கு நெடு வேரொடு முகந்து உலகம் முற்றும் – கம்.சுந்:6 13/1
முந்தி வந்து இறைஞ்சினானை முகந்து உயிர் மூழ்க புல்லி – கம்.யுத்2:16 125/1
கோல் முகந்து அள்ளி அள்ளி கொடும் சிலை நாணில் கோத்து – கம்.யுத்2:18 203/1
தேடின தெரிந்து கையால் முகிலினை முகந்து தேக்கி – கம்.யுத்2:19 164/2

மேல்


முகந்துகொண்டு (3)

என் அறி அளவையின் வேண்டுவ முகந்துகொண்டு
இன்மை தீர வந்தனென் வென் வேல் – பொரு 128,129
வால் உளை புரவியொடு வய களிறு முகந்துகொண்டு
யாம் அவன்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் – பெரும் 27,28
நீண்டு ஒலி அழுவம் குறைபட முகந்துகொண்டு
ஈண்டு செலல் கொண்மூ வேண்டு வயின் குழீஇ – புறம் 161/1,2

மேல்


முகந்துற்று (1)

கோது_இல அருந்துவன கொள்ளையின் முகந்துற்று
யாதும் ஒழியா வகை சுமந்து கடல் எய்த – கம்.யுத்1:9 7/2,3

மேல்


முகப்ப (2)

சென்றோர் முகப்ப பொருளும் கிடவாது – கலி 18/5
முடிவு உற முகப்ப ஊழி இறுதியின் மொய்ப்ப போல – கம்.அயோ:13 49/2

மேல்


முகப்படுத்தல் (1)

எயில் முகப்படுத்தல் யாவது வளையினும் – பதி 53/13

மேல்


முகம் (202)

பல் கதிர் விரிந்தன்று ஒரு முகம் ஒரு முகம் – திரு 92
பல் கதிர் விரிந்தன்று ஒரு முகம் ஒரு முகம்
ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந்து இனிது ஒழுகி – திரு 92,93
காதலின் உவந்து வரம் கொடுத்தன்றே ஒரு முகம்
மந்திர விதியின் மரபுளி வழாஅ – திரு 94,95
அந்தணர் வேள்வி ஓர்க்கும்மே ஒரு முகம்
எஞ்சிய பொருள்களை ஏமுற நாடி – திரு 96,97
திங்கள் போல திசை விளக்கும்மே ஒரு முகம்
செறுநர் தேய்த்து செல் சமம் முருக்கி – திரு 98,99
கறுவு கொள் நெஞ்சமொடு களம் வேட்டன்றே ஒரு முகம்
குறவர் மட மகள் கொடி போல் நுசுப்பின் – திரு 100,101
திரு முகம் அவிழ்ந்த தெய்வ தாமரை – சிறு 73
இரும் காழ் உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த – சிறு 193
இன் முகம் உடைமையும் இனியன் ஆதலும் – சிறு 208
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் – பெரும் 448
ஒண் குழை திகழும் ஒளி கெழு திரு முகம்
திண் காழ் ஏற்ற வியல் இரு விலோதம் – மது 448,449
புண் உமிழ் குருதி முகம் பாய்ந்து இழிதர – குறி 172
என் முகம் நோக்கி நக்கனன் அ நிலை – குறி 183
காழ் மண்டு எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்து என – மலை 129
ஊழ் மலர் ஒழி முகை உயர் முகம் தோய – மலை 130
உயர் நிலை மா கல் புகர் முகம் புதைய – மலை 225
விம்மு-உறு கிளவியள் என் முகம் நோக்கி – நற் 33/10
திரு முகம் இறைஞ்சி நாணுதி கதுமென – நற் 39/2
என் முகம் நோக்கியோளே அன்னாய் – நற் 55/9
முறுவல் கொண்ட முகம் காண்கம்மே – நற் 120/12
உயர் மருப்பு ஒருத்தல் புகர் முகம் பாயும் – நற் 148/10
என் முகம் நோக்கினள் எவன்-கொல் தோழி – நற் 206/8
பொறி வரி நன் மான் புகர் முகம் கடுப்ப – நற் 248/2
முழவு முகம் புலர்ந்து முறையின் ஆடிய – நற் 360/1
புகர் முகம் சிதைய தாக்கி களிறு அட்டு – நற் 383/4
களிற்று முகம் திறந்த கல்லா விழு தொடை – நற் 389/4
வாள் முகம் துமிப்ப வள் இதழ் குறைந்த – குறு 227/2
பொருத யானை புகர் முகம் கடுப்ப – குறு 284/1
முகம் பட மடுத்த முளி வெதிர் நோன் காழ் – குறு 304/2
அண்ணல் யானை அணி முகம் பாய்ந்து என – குறு 343/2
தாய் முகம் நோக்கி வளர்ந்திசின் ஆங்கு – ஐங் 44/2
முகம் புதை கதுப்பினள் இறைஞ்சி நின்றோளே – ஐங் 197/2
எயில் முகம் சிதைய தோட்டி ஏவலின் – பதி 38/5
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் – பதி 58/3
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் – பதி 67/14
அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என – பரி 6/25
தந்த கள்வன் சமழ்ப்பு முகம் காண்-மின் – பரி 20/36
ஆறு_இரு தோளவை அறு முகம் விரித்தவை – பரி 21/67
உடன்ற-கால் முகம் போல ஒண் கதிர் தெறுதலின் – கலி 2/5
மை இல் வாள் முகம் பசப்பு ஊரும்மே – கலி 7/8
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம் – கலி 15/16
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம்
பாம்பு சேர் மதி போல பசப்பு ஊர்ந்து தொலைந்த-கால் – கலி 15/16,17
புணர்ந்தவர் முகம் போல பொய்கை பூ புதிது ஈன – கலி 31/5
பூ பொறி யானை புகர் முகம் குறுகியும் – கலி 46/6
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முகம்
படு மழை அடுக்கத்த மா விசும்பு ஓங்கிய – கலி 48/3,4
முதிர் கோங்கின் முகை என முகம் செய்த குரும்பை என – கலி 56/23
நின் முகம் காணும் மருந்தினேன் என்னுமால் – கலி 60/19
நின் முகம் தான் பெறின் அல்லது கொன்னே – கலி 60/20
அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும் – கலி 64/1
மணி முகம் மா மழை நின் பின் ஒப்ப பின்னின்-கண் – கலி 64/2
துகள் அறு வாள் முகம் ஒப்ப மலர்ந்த – கலி 64/15
நனி விரைந்து அளித்தலின் நகுபவள் முகம் போல – கலி 71/6
ஊடும் மென் சிறு கிளி உணர்ப்பவள் முகம் போல – கலி 72/4
தண் கமழ் நறும் தேறல் உண்பவள் முகம் போல – கலி 73/4
திரு முகம் இறைஞ்சினள் வீழ்பவற்கு இனைபவள் – கலி 77/3
பெருமான் நகை முகம் காட்டு என்பாள் கண்ணீர் – கலி 82/13
ஒட்டிய போர் கண்டாயும் போறி முகம் தானே – கலி 95/21
பழி தபு வாள் முகம் பசப்பு ஊர காணும்-கால் – கலி 100/18
முகை முகம் திறந்து அன்ன முறுவலும் கடிகல்லாய் – கலி 118/20
மதி மருள் வாள் முகம் விளங்க – கலி 126/21
பெயல் சேர் மதி போல வாள் முகம் தோன்ற – கலி 145/6
அல்லது கெடுப்பவன் அருள் கொண்ட முகம் போல – கலி 148/4
முலை முகம்_செய்தன முள் எயிறு இலங்கின – அகம் 7/1
நுதி முகம் மழுகிய மண்ணை வெண் கோட்டு – அகம் 24/12
முடை நசை இருக்கை பெடை முகம் நோக்கி – அகம் 51/4
முயங்கல் விருப்பொடு முகம் புதை திறப்ப – அகம் 86/23
புகர் முகம் பொருத புது நீர் ஆலி – அகம் 108/4
மாதர் வாள் முகம் மதைஇய நோக்கே – அகம் 130/14
களிற்று முகம் திறந்த கவுள் உடை பகழி – அகம் 132/4
கூர் வாள் குவி முகம் சிதைய நூறி – அகம் 144/15
நுதி முகம் குறைந்த பொதி முகிழ் நெய்தல் – அகம் 160/13
மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 164/12
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியல் நகர் – அகம் 206/11
முழவு முகம் புலரா கலி கொள் ஆங்கண் – அகம் 222/4
வல்லே என் முகம் நோக்கி – அகம் 248/15
கழி மலர் கமழ் முகம் கரப்ப பொழில் மனை – அகம் 260/8
நலம் கெழு திரு முகம் இறைஞ்சி நிலம் கிளையா – அகம் 299/13
சூழி மென் முகம் செப்புடன் எதிரின – அகம் 315/2
நயப்பு இன் காதலி நகை முகம் பெறவே – அகம் 344/13
ஆய் மட கண்ணள் தாய் முகம் நோக்கி – அகம் 383/11
உரல் முகம் காட்டிய சுரை நிறை கொள்ளை – அகம் 393/12
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர் – அகம் 397/3
நுதி முகம் மழுங்க மண்டி ஒன்னார் – புறம் 31/7
நாடு தலையளிக்கும் ஒண் முகம் போல – புறம் 67/3
சுவை-தொறும் அழூஉம் தன் மகத்து முகம் நோக்கி – புறம் 164/5
கடல் மண்டு தோணியின் படை முகம் போழ – புறம் 299/3
இரும்பு முகம் சிதைய நூறி ஒன்னார் – புறம் 309/1
இருப்பு முகம் செறிந்த ஏந்து எழில் மருப்பின் – புறம் 369/1
இருப்பு முகம் செறித்த ஏந்து மருப்பின் – புறம் 370/20
அம்பு அழி பொழுதில் தமர் முகம் காணா – புறம் 373/17
செல்லேன் செல்லேன் பிறர் முகம் நோக்கேன் – புறம் 399/14
கண் கை கால் முகம் வாய் ஒக்கும் களை அலால் களை இலாமை – கம்.பால:2 10/2
விருந்தினர் முகம் கண்டு அன்ன விழா அணி விரும்புவாரும் – கம்.பால:2 15/4
கடைசியர் முகம் என மலர்வன கமலம் – கம்.பால:2 43/4
மாளிகை மலர்வன மகளிர் வாள் முகம்
வாளிகள் அன்னவை மலர்வ மற்று அவை – கம்.பால:3 63/2,3
உரை-செய்யும் அளவில் அவன் முகம் நோக்கி உள்ளத்துள் ஒருவராலும் – கம்.பால:6 10/1
நோக்கினன் அவர் முகம் நோக்க நோக்கு உடை – கம்.பால:7 18/1
இனையோர் உள்ளத்து இன்னலினோர் தம் முகம் என்னும் – கம்.பால:10 28/3
சிதையும் மனத்து இடர் உடைய செங்கமல முகம் மலர செய்ய வெய்யோன் – கம்.பால:11 13/2
புண்டரிகம் முகம் மலர அகம் மலர்ந்து பொலிந்தன பூம் பொய்கை எல்லாம் – கம்.பால:11 15/4
புனைந்த சடை_முடி துளக்கி போர் ஏற்றின் முகம் பார்த்தான் – கம்.பால:13 25/2
வாச நகை மங்கையர் முகம் பொலிவ வானில் – கம்.பால:15 18/2
விம்மா வெதும்பா வெயரா முகம் வெய்து_உயிர்த்தாள் – கம்.பால:17 17/4
வண்டு வாழ் குழலாள் முகம் நோக்கி ஓர் – கம்.பால:17 38/1
பங்கயம் முகம் என்று ஓராது ஐயுற்று பார்க்கின்றானும் – கம்.பால:18 10/4
புள்ளி மான் அனையார் முகம் போல்கிலாது – கம்.பால:18 29/3
நச்சு வேல் கரும் கண் செ வாய் நளிர் முகம் மதுவுள் தோன்ற – கம்.பால:19 11/2
மதி முகம் கதுமென வணங்கினாள் அது – கம்.பால:19 49/3
வார்_முகம் கெழுவு கொங்கையர் கரும் குழலின் வண்டு – கம்.பால:20 9/1
ஐயனும் முகம் மலர்ந்து அகம் உற தழுவினான் – கம்.பால:20 17/4
இந்திரன் முகம் நாண் உற ஏறினான் – கம்.பால:21 45/4
மலர் குழல் மலைவாரும் மதி முகம் மணி ஆடி – கம்.பால:23 29/2
வீசலின் மகரவாய் விளங்கும் வாள் முகம்
ஆசையை ஒளிகளால் அளந்து காட்டவே – கம்.பால:23 65/3,4
மன்னனும் அவர் முகம் மரபின் நோக்கினான் – கம்.அயோ:1 12/2
பாவைமார் முகம் என்ன-முன்னம் மலர்ந்த பங்கய ராசியே – கம்.அயோ:3 66/4
வீங்கு இரும் காதல் காட்டி விரி முகம் கமல பீடத்து – கம்.அயோ:3 104/3
வந்த முனியை முகம் நோக்கி வாள் வேந்தர் – கம்.அயோ:4 89/1
கண்டனன் இரவியும் கமல வாள் முகம்
விண் தலத்து உறையும் நல் வேந்தற்கு ஆயினும் – கம்.அயோ:4 178/2,3
ஒளி துறந்தன முகம் உயிர் துறந்து என – கம்.அயோ:4 200/1
அங்கை அணையில் பொலிவு அழுங்க முகம் எல்லாம் – கம்.அயோ:5 16/3
அ திசை உற்று ஐயன் அன்பனை முகம் நோக்கி – கம்.அயோ:8 35/1
செய்தனன் இனிது எல்லாம் செல்வனை முகம் முன்னா – கம்.அயோ:9 29/3
நகை இழந்தன வாள் முகம் நாறு அகில் – கம்.அயோ:11 24/1
திங்கள் வாள் முகம் திரு விளங்குற – கம்.அயோ:11 132/2
கொற்ற குரிசில் முகம் நோக்கி கோ மலரோன் – கம்.அயோ:14 67/3
ஆயிர முகம் உள தவம் அயர்குவென் யான் – கம்.ஆரண்:2 40/1
தழுவினர் எடுத்தனர் தட கையால் முகம்
கழுவினர் இருவரும் கண்ணின் நீரினால் – கம்.ஆரண்:4 20/1,2
வண்டு உறை கமல செவ்வி வாள் முகம் பொலிய வாசம் – கம்.ஆரண்:5 2/1
அதிகம் நின்று ஒளிரும் இ அழகன் வாள் முகம்
பொதி அவிழ் தாமரை பூவை ஒப்பதோ – கம்.ஆரண்:6 10/1,2
செவ்வி முகம் முன்னி அடி செங்கையின் இறைஞ்சா – கம்.ஆரண்:6 30/2
வந்து அடியேன் நாணாது முகம் காட்ட வல்லேனோ – கம்.ஆரண்:6 100/4
வந்தானை முகம் நோக்கி வயிறு அலைத்து மழை கண்ணீர் – கம்.ஆரண்:6 107/1
மூரல் முறுவலன் இளைய மொய்ம்பினோன் முகம் நோக்கி – கம்.ஆரண்:6 112/1
நல்லார் முகம் ஆம் நளிர் வால் நிலவு ஈன்ற நாம – கம்.ஆரண்:10 159/2
இகழ்ந்தனை எனக்கு இளைய நங்கை முகம் எங்கும் – கம்.ஆரண்:11 20/2
பூ முகம் நெடு நிலம் புல்லி சொல்லுவான் – கம்.ஆரண்:12 14/4
வண்டு உளர் கோதை சீதை வாள் முகம் பொலிய வானில் – கம்.ஆரண்:14 6/1
பூண்ட பூணவள் வாள் முகம் போதலால் – கம்.ஆரண்:14 20/3
கங்குல் இற்றது கமலம் முகம் எடுத்தது கடலின் – கம்.கிட்:1 41/3
என்று அகம் உவந்து கோல முகம் மலர்ந்து இனிதின் நின்ற – கம்.கிட்:2 35/1
வைத்த பின் உரிமை தம்பி மா முகம் நோக்கி வல்லை – கம்.கிட்:7 144/1
நொந்தனை அதுதான் நிற்க நின் முகம் நோக்கி கூற்றம் – கம்.கிட்:7 147/3
மழை உற மா முகம் மலர்ந்து தோன்றின – கம்.கிட்:10 24/3
களிக்கும் மங்கையர் முகம் என பொலிந்தன கமலம் – கம்.கிட்:10 36/4
நடம் திறன் நவில்வுறு நங்கைமார் முகம்
படம் திறந்து உருவலின் பொலியும் பான்மை போல் – கம்.கிட்:10 108/3,4
சிந்தையுள் நெடும் சீற்றம் திரு முகம்
தந்து அளிப்ப தடுப்ப_அரும் வேகத்தான் – கம்.கிட்:11 23/2,3
பேர்க்க_அரும் சீற்றம் பேர முகம் பெயர்ந்து ஒதுங்கிற்று அல்லால் – கம்.கிட்:11 46/3
ஏர் குலாம் முகத்தினாளை இறை முகம் எடுத்து நோக்கி – கம்.கிட்:11 50/3
ஐயனும் உவந்து அகம் என முகம் மலர்ந்தருளி – கம்.கிட்:12 29/1
மேல் முகம் நிமிர்ந்து வெயில் காலொடு விழுங்கா – கம்.கிட்:14 56/2
விரை தாமரை வாள் முகம் விட்டு விளங்க வீரன் – கம்.சுந்:1 48/2
சுந்தரி முகம் என பொலிந்து தோன்றிற்றே – கம்.சுந்:2 51/4
வெள்ளிடை மருங்குலார் தம் மதி_முகம் வேறு ஒன்று ஆகி – கம்.சுந்:2 109/3
நீ அனையவர் முகம் நோக்கி தேம்பினாள் – கம்.சுந்:3 57/2
அண்ணல்-தன் திரு முகம் கமலம் ஆம் எனின் – கம்.சுந்:4 51/1
முந்து அனங்க வசந்தன் முகம் கெட – கம்.சுந்:6 26/3
கற்றோனும் முகம் எதிர் வைத்தான் அது கண்டார் விண்ணவர் கசிவுற்றார் – கம்.சுந்:10 32/2
பூம் துணர் சேர்த்து என பொலியும் வாள் முகம்
தேர்ந்து உறு பொருள் பெற எண்ணி செய்யு-மின் – கம்.சுந்:12 10/2,3
சொல்லும் தம் முகம் எனும் தூது சொல்லவே – கம்.சுந்:12 21/4
திண்மைக்கும் தனி உறையுளாம் முழு முகம் திசையில் – கம்.சுந்:12 43/2
மன் முகம் நோக்கினன் வணங்கி வன்மையால் – கம்.யுத்1:2 31/3
அஞ்சல் அஞ்சல் என்று அருகு இருந்தவர் முகம் நோக்கி – கம்.யுத்1:2 117/3
விண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் மெய்ம் முகம்
கண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கை பொருள் – கம்.யுத்1:4 67/1,2
வண்டு உளர் அலங்கலாய் வஞ்சர் வாள் முகம்
கண்டது ஓர் பொழுதினில் தெரியும் கைதவம் – கம்.யுத்1:4 87/1,2
வாழி வெம் கதிர் மணி முகம் வருடவும் வளர்ந்தான் – கம்.யுத்1:6 3/2
நாயகன் முகம் நாலும் நடந்து என – கம்.யுத்2:15 36/2
என் முகம் காண்பதன் முன்னம் யான் அவன்-தன் – கம்.யுத்2:16 294/1
முகம் காண்பது சரதம்தான் என – கம்.யுத்2:16 294/2
பொன் முகம் காண்பது ஓர் தோலும் போரிடை – கம்.யுத்2:16 294/3
வல் முகம் காண்பது ஓர் வாளும் வாங்கினான் – கம்.யுத்2:16 294/4
தனி பட்டான் என அவன் முகம் நோக்கி ஒன்று உரைத்தனன் தனி நாதன் – கம்.யுத்2:16 318/4
அற்ற எங்கை-போல் என் முகம் காட்டி நின்று ஆற்றலென் உயிர் அம்மா – கம்.யுத்2:16 321/4
சுந்தர பொன் தோளானை முகம் நோக்கி இவை சொன்னான் – கம்.யுத்2:16 348/4
மூக்கு இலா முகம் என்று முனிவர்களும் அமரர்களும் – கம்.யுத்2:16 353/1
மொய் பெற்று உயர் முதுகு இற்றன முகம் உக்கன முரண் வெம் – கம்.யுத்2:18 139/3
மடல் தோகையர் வலி வென்றவன் வானோர் முகம் மலர்ந்தார் – கம்.யுத்2:18 168/4
முகம் தோன்ற நின்று காற்றினுக்கு அரசன் பண்டை – கம்.யுத்2:18 203/3
எ தேவரையும் முகம் கண்டு அறியாத ஈட்டான் – கம்.யுத்2:19 23/4
பேர் ஆழி முகம் செல சென்றனன் பேர்ச்சி இல்லான் – கம்.யுத்2:19 26/4
ஒன்று வாள் முகம் நோக்கி ஒரு விலான் – கம்.யுத்2:19 157/2
குறிக்கொளும் என்று கூறி அவர் முகம் குழைய நோக்கி – கம்.யுத்2:19 166/3
ஏவுதி எம்மை என்றான் அவர் முகம் இனிதின் நோக்கி – கம்.யுத்3:20 2/2
முகம் பயில் கலின பாய்மா முனை எயிற்று அரக்கர் மூரி – கம்.யுத்3:22 126/2
அனுமன் வாள் முகம் நோக்கினன் ஆழியை அகற்றி – கம்.யுத்3:22 166/1
காலனார் முகம் கண்டனன் இடபன் விண் கலந்தான் – கம்.யுத்3:22 172/2
நூல்_முகம் முற்றும் நுணங்க உணர்ந்தாய் – கம்.யுத்3:26 33/2
பால் முகம் உற்ற பெரும் பழி அன்றோ – கம்.யுத்3:26 33/3
மால் முகம் உற்று ஒரு மாதை வதைத்தல் – கம்.யுத்3:26 33/4
வந்தான் நெடும் தகை மாருதி மயங்கா முகம் மலர்ந்தான் – கம்.யுத்3:27 101/1
முத்தன் முகம் நோக்கா ஒரு மொழி கேள் என மொழிவான் – கம்.யுத்3:27 128/2
சிவன் ஐம்_முகம்_உடையான் படை தொடுப்பேன் என தெளிந்தான் – கம்.யுத்3:27 157/4
தீ முகம் கதுவ ஓடி சென்று அவன் சிரத்தை தள்ளி – கம்.யுத்3:28 52/3
மொய்யனே முளரி அன்ன நின் முகம் கண்டிலாதேன் – கம்.யுத்3:29 48/3
செய்யுறு வினையம் எல்லாம் ஒரு முகம் தெரிவது உண்டே – கம்.யுத்3:31 218/3
களியில் பட்டார் வாள் முகம் மின்னும் கரை இல்லா – கம்.யுத்4:33 6/2
தீ முகம் உடையன சில முகம் உதிரம் – கம்.யுத்4:37 90/1
தீ முகம் உடையன சில முகம் உதிரம் – கம்.யுத்4:37 90/1
தோய் முகம் உடையன சுரர் முகம் உடைய – கம்.யுத்4:37 90/2
தோய் முகம் உடையன சுரர் முகம் உடைய – கம்.யுத்4:37 90/2
பேய் முகம் உடையன பிலமுகம் நுழையும் – கம்.யுத்4:37 90/3
மாலும் கொண்ட வடி கணை மா முகம்
நாலும் கொண்டு நடந்தது நான்முகன் – கம்.யுத்4:37 194/2,3
மன்னும் மாருதி மா முகம் நோக்கி வேறு – கம்.யுத்4:40 21/2

மேல்


முகம்-கொடு (1)

செவ்வி வாள் முகம்-கொடு செயிர்த்து நோக்குறா – கம்.யுத்4:40 37/2

மேல்


முகம்-தொறும் (4)

மொழிகின்ற வீரர் வார்த்தை முகம்-தொறும் செவியின் மூழ்க – கம்.யுத்1:14 15/3
தும்பை சூடிய இராவணன் முகம்-தொறும் தோன்றும் – கம்.யுத்2:15 231/2
வென்றி வானர வீரர்கள் முகம்-தொறும் வீச – கம்.யுத்3:22 104/2
சிந்தினான் சரம் இலக்குவன் முகம்-தொறும் திரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 110/4

மேல்


முகம்_செய்தன (1)

முலை முகம்_செய்தன முள் எயிறு இலங்கின – அகம் 7/1

மேல்


முகமண்டலத்து (1)

மகுட குண்டலம் ஏய் முகமண்டலத்து
உகு நெடும் சுடர் கற்றை உலாவலால் – கம்.கிட்:11 21/1,2

மேல்


முகமன் (1)

முருகு என உணர்ந்து முகமன் கூறி – அகம் 272/13

மேல்


முகமும் (11)

வண்ணம் தெளிர முகமும் வளர் முலை – பரி 10/95
கடைசியர் முகமும் போதும் கண்மலர்ந்து ஒளிரும் மாதோ – கம்.பால:2 7/4
கைகளும் முகமும் வாயும் கண்களும் காட்ட கண்டு – கம்.பால:14 53/3
மனங்கள் போல முகமும் மறைக்குமே – கம்.பால:21 28/4
முகமும் அவர் அருளும் நுகர்கிலர்கள் துயர் முடுக – கம்.அயோ:5 15/2
ஒருபது முகமும் கண்ணும் உருவமும் மார்பும் தோள்கள் – கம்.ஆரண்:10 80/3
கண்ணும் முகமும் காட்டுவாய் வடிவும் ஒருகால் காட்டாயோ – கம்.கிட்:1 24/3
நிறை நறும் தாமரை முகமும் நித்தில – கம்.கிட்:14 9/3
முக்கண் நோக்கினன் முதல் மகன் அறு-வகை முகமும்
திக்கு நோக்கிய புயங்களும் சில கரந்தனையான் – கம்.சுந்:2 138/1,2
நோக்கினார் நோக்கினார் முன் நோக்குறு முகமும் கையும் – கம்.யுத்1:3 155/1
ஆம்பல் வாயும் முகமும் அலர்ந்திட – கம்.யுத்4:40 8/1

மேல்


முகமே (5)

திருவே அனையாள் முகமே தெரியின் – கம்.பால:23 14/1
முனியும் முனியும் செய்கை கொடியாள் முகமே முன்னி – கம்.அயோ:4 41/1
வல்லவன் முகமே நம்பி வந்திலன் என்னும் மாற்றம் – கம்.அயோ:6 11/2
முகமே ஒத்தது மூரி மண்டிலம் – கம்.கிட்:8 19/4
மான வாள் முகமே நங்கட்கு உரைத்தது மாற்றம் என்று – கம்.சுந்:14 5/3

மேல்


முகமோ (1)

நில_மகள் முகமோ திலதமோ கண்ணோ நிறை நெடு மங்கல நாணோ – கம்.பால:3 2/1

மேல்


முகர (1)

முழங்கின முகர பாய்_மா முழங்கின முழு வெண் சங்கம் – கம்.யுத்2:18 184/2

மேல்


முகவா (1)

ஆங்கண் இரும் சுனை நீரொடு முகவா
களி படு குழிசி கல் அடுப்பு ஏற்றி – அகம் 393/13,14

மேல்


முகவை (6)

கயிறு குறு முகவை மூயின மொய்க்கும் – பதி 22/14
பழம் செந்நெல்லின் முகவை கொள்ளாள் – அகம் 126/11
தெண் கண் உவரி குறை குட முகவை
அறன் இலாளன் தோண்ட வெய்து_உயிர்த்து – அகம் 207/11,12
முகவை இன்மையின் உகவை இன்றி – புறம் 368/11
வேழ முகவை நல்கு-மதி – புறம் 369/27
புகர்_முக முகவை பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 373/29

மேல்


முகவைக்கு (3)

வரை மருள் முகவைக்கு வந்தனென் பெரும – புறம் 370/21
புகர்_முக முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 371/20
மன் எயில் முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 373/34

மேல்


முகன் (10)

முந்து நீ கண்டு-உழி முகன் அமர்ந்து ஏத்தி – திரு 251
மகமுறை மகமுறை நோக்கி முகன் அமர்ந்து – பெரும் 478
சுவல் மிசை அமைத்த கையன் முகன் அமர்ந்து – நெடு 183
தீம் கதிர் விட்டது போல முகன் அமர்ந்து – கலி 56/5
நல் ஏறு கொண்ட பொதுவன் முகன் நோக்கி – கலி 105/51
கயம் நாடு யானையின் முகன் அமர்ந்து ஆங்கு – அகம் 6/9
அகம் மலி உவகையள் ஆகி முகன் இகுத்து – அகம் 86/28
அகம் நக வாரா முகன் அழி பரிசில் – புறம் 207/4
மயங்கு இரும் கருவிய விசும்பு முகன் ஆக – புறம் 365/1
மரு கொள் தாமரை நான்முகன் ஐ_முகன் முதலோர் – கம்.யுத்1:3 10/1

மேல்


முகனும் (6)

ஆங்கு அ மூவிரு முகனும் முறை நவின்று ஒழுகலின் – திரு 103
உருவும் உருவ தீ ஒத்தி முகனும்
விரி கதிர் முற்றா விரி சுடர் ஒத்தி – பரி 19/99,100
உண் கடன் வழிமொழிந்து இரக்கும்-கால் முகனும் தாம் – கலி 22/1
கொண்டது கொடுக்கும்-கால் முகனும் வேறு ஆகுதல் – கலி 22/2
நுதலும் முகனும் தோளும் கண்ணும் – கலி 55/7
என்று என்று அரசன் மெய்யும் இரு தாள் இணையும் முகனும்
தன் தன் செய்ய கையால் தைவந்திடு கோசலையை – கம்.அயோ:4 70/1,2

மேல்


முகனே (2)

மனன் நேர்பு எழுதரு வாள் நிற முகனே
மா இருள் ஞாலம் மறு இன்றி விளங்க – திரு 90,91
நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்_நுதல் முகனே – குறு 167/6

மேல்


முகில் (55)

வார் முகில் முழக்கின் மழ களிறு மிகீஇ தன் – பதி 84/11
திகை முழுது கமழ முகில் அகடு கழி மதியின் – பரி 10/74
முற்றுபு_முற்றுபு பெய்து சூல் முதிர் முகில்
பொருது இகல் புலி போழ்ந்த பூ நுதல் எழில் யானை – பரி 20/3,4
மா முகில் படுவ வாரி பவளமும் வயங்கு முத்தும் – கம்.பால:2 5/3
விரி முகில்_குலம் என கொடி விராயின – கம்.பால:3 34/2
சூளிகை மழை முகில் தொடக்கும் தோரண – கம்.பால:3 63/1
மீன் நாறு வேலை புனல் வெண் முகில் உண்ணுமா போல் – கம்.பால:3 69/2
மலை என விழி துயில்-வளரும் மா முகில்
கொலை தொழில் அரக்கர்-தம் கொடுமை தீர்ப்பென் என்று – கம்.பால:5 6/2,3
கரு முகில் என வளர் கருணை அம் கடல் – கம்.பால:5 8/3
கரு முகில் தாமரை காடு பூத்து நீடு – கம்.பால:5 10/1
மின்னி எழு முகில் இன்றி வெம் துயரம் பெருகுதலும் வேத நல் நூல் – கம்.பால:5 34/2
களன் அமர் கடு என கருகி வான் முகில்
சள சள என மழை தாரை கான்றன – கம்.பால:5 43/2,3
கரு முகில் கொழுந்து எழில் காட்டும் சோதியை – கம்.பால:5 101/3
கடல் தரு முகில் ஒளிர் கமலம் அது அலரா – கம்.பால:5 129/1
முகில் குலம் தடவும்-தோறும் நனைவன முகிலின் சூழ்ந்த – கம்.பால:10 3/3
வில் இடும் முகில் என பொலிந்த வேழமே – கம்.பால:14 10/4
இடம் பட எங்கணும் எழுந்த வெண் முகில்
தடம் புனல் பருகிட தாழ்வ போன்றவே – கம்.பால:14 12/3,4
முகில் படு நெடும் கடலை ஒத்து உளது அ மூதூர் – கம்.பால:15 27/4
ஒக்க நீல முகில் தலை ஓடிய – கம்.பால:18 21/3
கரு மா முகில் போல்பவர் கன்னியர்-பால் – கம்.பால:23 8/3
முறையின் மொய்ம் முகில் என முரசு ஆர்த்திட மடவார் – கம்.அயோ:1 51/1
மண்டலம் தரு மதி கெழு மழை முகில் அனைய – கம்.அயோ:1 54/1
நீல மா முகில்_அனான்-தன் நிறைவினோடு அறிவு நிற்க – கம்.அயோ:3 95/1
துளி துறந்தன முகில் தொகையும் தூய மா – கம்.அயோ:4 200/2
நெடிய தானை நெருங்கலின் நீர் முகில்
இடியினோடு எழுந்தால் அன்ன ஈட்டினான் – கம்.அயோ:8 2/3,4
தூரிய குரலின் வானின் முகில் கணம் துணுக்கம்-கொள்ள – கம்.ஆரண்:7 56/1
கல் ஆர் மழை கண மா முகில் கடை நாள் விழுவன போல் – கம்.ஆரண்:7 88/3
தீ ஏறு இகல் அரி ஏறு என முகில் ஏறு என செறிந்தார் – கம்.ஆரண்:7 100/4
நிருதாதியர் வேரற நீல் முகில் போல் – கம்.ஆரண்:12 77/1
எயில் வகுத்து எய்துகின்ற இன முகில் கணங்கள் எங்கும் – கம்.கிட்:2 11/3
கண்ணுற்றான் வாலி நீல கார் முகில் கமலம் பூத்து – கம்.கிட்:7 81/1
சூல் நிற முகில்_குலம் துவன்றி சூழ் திரை – கம்.கிட்:10 6/2
பதங்கள் முகில் ஒத்த இசை பல் ஞிமிறு பன்ன – கம்.கிட்:10 78/1
கோள் அமை கண முகில் குமுறல் ஓவின – கம்.கிட்:10 105/2
கடம் திறந்து எழு களிறு அனைய கார் முகில்
இடம் துறந்து ஏகலின் பொலிந்தது இந்துவும் – கம்.கிட்:10 108/1,2
அகரு தூமத்தின் அழுந்தின முகில் குலம் அனைத்தும் – கம்.சுந்:2 27/4
முழை தொடர் சங்கு பேரி முகில் என முழங்க மூரி – கம்.சுந்:2 114/3
தடி உடை முகில்_குலம் இன்றி தா இல் வான் – கம்.சுந்:3 43/3
கார் கரும் தடம் கடல்களும் மழை முகில் கணனும் – கம்.சுந்:7 51/1
சோனை மா மழை முகில் என போர் பணை துவைத்த – கம்.சுந்:9 6/3
மீள யாவையும் தெரிந்தில முகில் கணம் விசைப்ப – கம்.சுந்:13 25/4
கார் முகில் கமலம் பூத்தது அன்று இவன் கண்ணன் கொல்லாம் – கம்.யுத்1:4 134/3
சூல் உடை மழை முகில் சூழ்ந்து சுற்றிய – கம்.யுத்1:8 7/3
அயக்கலின் முகில் குலம் அலறி ஓடின – கம்.யுத்1:8 10/3
அந்தரத்து எழு முகில் ஆடையா அகன் – கம்.யுத்1:8 13/3
மழைத்த முகில் அன்ன மணி மேனி வருடாமல் – கம்.யுத்1:9 10/2
நீர் அணைத்த முகில் ஆம் என நின்றான் – கம்.யுத்1:11 17/2
முன் படைத்த முகில் அன்ன காட்சியன் – கம்.யுத்2:15 68/3
இடைந்தன முகில்_குலம் இரிந்து சாய்ந்து என – கம்.யுத்2:18 92/3
கண்ட கார் முகில் வண்ணனும் கமல கண் கலுழ – கம்.யுத்3:22 77/1
முத்தின் பொலி முழு மேனியன் முகில் விண் தொடு மெய்யால் – கம்.யுத்3:22 115/2
முழங்கா முகில் ஒத்தன மும் முரசே – கம்.யுத்3:27 21/4
நெடு மா முகில் வீழ்வ நிகர்த்தனவால் – கம்.யுத்3:27 35/4
பெய்த கணை மா முகில் எனும் படி வளைத்தனர் முனிந்தனர்களால் – கம்.யுத்3:31 150/2
செல்லோடு எழு மா முகில் சிந்தின-போல் – கம்.யுத்3:31 197/3

மேல்


முகில்-போல் (1)

பத்து சிலை எடுத்தான் கணை தொடுத்தான் பல முகில்-போல்
தொத்து படு நெடும் தாரைகள் சொரிந்தால்-என துரந்தான் – கம்.யுத்4:37 56/2,3

மேல்


முகில்-மேல் (2)

கூந்தல் மென் மழை கொள் முகில்-மேல் எழு கோளின் – கம்.சுந்:5 82/1
முடி-மேல் நிமிர்ந்த முகிழ் ஏறு கையன் முகில்-மேல் நிமிர்ந்த ஒளியான் – கம்.யுத்2:19 249/1

மேல்


முகில்-வாய் (1)

முடித்தாய் அன்றே மந்திரம் என்றாள் முகில்-வாய் மின் – கம்.அயோ:6 19/3

மேல்


முகில்_குலம் (4)

விரி முகில்_குலம் என கொடி விராயின – கம்.பால:3 34/2
சூல் நிற முகில்_குலம் துவன்றி சூழ் திரை – கம்.கிட்:10 6/2
தடி உடை முகில்_குலம் இன்றி தா இல் வான் – கம்.சுந்:3 43/3
இடைந்தன முகில்_குலம் இரிந்து சாய்ந்து என – கம்.யுத்2:18 92/3

மேல்


முகில்_அனான்-தன் (1)

நீல மா முகில்_அனான்-தன் நிறைவினோடு அறிவு நிற்க – கம்.அயோ:3 95/1

மேல்


முகிலிடை (1)

துறப்ப_அரும் முகிலிடை தோன்றும் மின் என – கம்.பால:19 52/3

மேல்


முகிலின் (12)

முகிலின் விம்மி முயங்கின எங்கணும் – கம்.பால:2 41/4
அந்தர துந்துமி முகிலின் ஆர்த்தன – கம்.பால:8 44/2
முகில் குலம் தடவும்-தோறும் நனைவன முகிலின் சூழ்ந்த – கம்.பால:10 3/3
முகிழ் உடை முரண் மா தண்டு கூம்பு என முகிலின் வண்ண – கம்.அயோ:13 58/2
முழங்கின அரக்கர் தம் முகிலின் ஆர்ப்பு-அரோ – கம்.ஆரண்:7 110/4
முருக்கு இதழ் மகளிர் ஏந்த முரசு_இனம் முகிலின் ஆர்ப்ப – கம்.கிட்:11 102/2
பொன் தாழ் கவசம் புகுதா முகிலின்
நின்றான் இமையோர்கள் நெளிந்தனரால் – கம்.யுத்2:18 19/3,4
முழங்கின தெழிப்பும் ஆர்ப்பும் முழங்கின முகிலின் மும்மை – கம்.யுத்2:18 184/4
நீர் உடை முகிலின் மின் போல் வாளொடு நிமிர வந்தான் – கம்.யுத்2:18 208/4
முடுகுற சென்று குன்றின் முட்டினான் முகிலின் ஆர்ப்பான் – கம்.யுத்3:22 128/4
அல்லினால் வகுத்தது அன்ன மேனியான் முகிலின் ஆர்ப்பான் – கம்.யுத்3:22 131/4
தூர்த்தார் இவர் கல் படை சூல் முகிலின்
நீர் தாரையின் அம்பு அவர் நீட்டினரால் – கம்.யுத்3:27 23/3,4

மேல்


முகிலினை (2)

கரும் தனி முகிலினை பிரிந்து கள்வர் ஊர் – கம்.சுந்:4 19/3
தேடின தெரிந்து கையால் முகிலினை முகந்து தேக்கி – கம்.யுத்2:19 164/2

மேல்


முகிலினொடு (1)

முகிலினொடு இகலுவ கடி மண முரசம் – கம்.பால:2 45/4

மேல்


முகிலும் (2)

முழங்கி வந்து இழிவது ஓர் முகிலும் போல்கின்றான் – கம்.கிட்:16 25/4
மொழிந்தனன் இடியொடு முகிலும் சிந்தவே – கம்.யுத்2:18 1/4

மேல்


முகிலே (1)

அலங்கல் முகிலே அவள் இ அங்க நிலம் எங்கும் – கம்.பால:7 25/3

மேல்


முகிலை (2)

ஒண் தார் முகிலை வனம் போகு என்று ஒருப்படுத்தாள் – கம்.அயோ:4 90/3
பெரும் தாமரை கண் கரு முகிலை பெயர்ந்தார் காணார் பேதுற்றார் – கம்.அயோ:6 31/3

மேல்


முகிலொடு (1)

முகிலொடு வேற்றுமை தெரிகலா முழு – கம்.பால:3 35/2

மேல்


முகிலோ (1)

மையோ மரகதமோ மறி கடலோ மழை முகிலோ
ஐயோ இவன் வடிவு என்பது ஓர் அழியா அழகு உடையான் – கம்.அயோ:7 1/3,4

மேல்


முகிழ் (38)

குவி முகிழ் இள முலை கொட்டி விரி மலர் – திரு 35
அவிழ் பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ் தகை – பொரு 112
முள் அரை தாமரை முகிழ் விரி நாள்_போது – சிறு 183
ஆம்பி வான் முகை அன்ன கூம்பு முகிழ்
உறை அமை தீம் தயிர் கலக்கி நுரை தெரிந்து – பெரும் 157,158
சுரி முகிழ் முசுண்டையொடு முல்லை தாஅய் – மது 281
அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை – நெடு 149
முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும் – பட் 296
முளி இலை கழித்தன முகிழ் இணரொடு வரும் – நற் 53/7
முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை திறந்தே – நற் 179/10
குறு முகிழ் எருக்கம் கண்ணி சூடி – நற் 220/2
குவி முகிழ் எருக்கம் கண்ணியும் சூடுப – குறு 17/2
முலையே முகிழ் முகிழ்த்தனவே தலையே – குறு 337/1
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல் – ஐங் 380/2
ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல் – பதி 18/5
குவி முகிழ் ஊசி வெண் தோடு கொண்டு – பதி 70/7
வரி அரி ஆணு முகிழ் விரி சினைய – பரி 10/5
முகிழ் மயங்கு முல்லை முறை நிகழ்வு காட்ட – பரி 15/39
அலர் முகிழ் உற அவை கிடப்ப – பரி 19/70
பசும்பிடி இள முகிழ் நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல் – பரி 19/75
சூடு நறவொடு தாமம் முகிழ் விரிய – பரி 23/55
பெயல் துளி முகிழ் என பெருத்த நின் இள முலை – கலி 56/24
முகிழ் செய முள்கிய தொடர்பு அவள் உண்கண் – கலி 125/9
முகிழ் நிலா திகழ்தரும் மூவா திங்கள் – அகம் 54/17
நுதி முகம் குறைந்த பொதி முகிழ் நெய்தல் – அகம் 160/13
சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ – அகம் 235/9
வெருக்கு அடி அன்ன குவி முகிழ் இருப்பை – அகம் 267/6
நெகிழ் நூல் முத்தின் முகிழ் முலை தெறிப்ப – அகம் 289/11
கோடு கூடு மதியம் முகிழ் நிலா விளங்கும் – புறம் 67/4
முப்பதிற்று_இரட்டி கொண்ட ஆயிரம் முகிழ் மென் கொங்கை – கம்.பால:14 69/3
முகிழ் இள முலையாரின் மூழ்குவ பல காணாய் – கம்.அயோ:9 11/4
முகிழ் உடை முரண் மா தண்டு கூம்பு என முகிலின் வண்ண – கம்.அயோ:13 58/2
மொழிந்த தேன் உடை முகிழ் முலை ஆய்ச்சியர் முழவில் – கம்.கிட்:10 46/3
கை செறி முகிழ் உகிர் கனகன் என்பவன் – கம்.சுந்:4 48/2
கள் உயிர்க்கும் மென் குழலியர் முகிழ் விரல் கதிர் வாள் – கம்.சுந்:12 38/3
வீறு அளாவிய முகிழ் முலை மெழுகிய சாந்தின் – கம்.சுந்:12 48/2
விழு தனி பல் இதழ் விரை இலா முகிழ் – கம்.யுத்1:3 70/4
முடி-மேல் நிமிர்ந்த முகிழ் ஏறு கையன் முகில்-மேல் நிமிர்ந்த ஒளியான் – கம்.யுத்2:19 249/1
முத்து அன்மை மொழியல் ஆகா முகிழ் இள முறுவல் நல்லார் – கம்.யுத்3:25 17/1

மேல்


முகிழ்க்கும் (1)

விழும் விழிக்கும் முகிழ்க்கும் தன் மேனியால் – கம்.யுத்3:29 15/3

மேல்


முகிழ்த்த (2)

முதுவோர்க்கு முகிழ்த்த கையினை எனவும் – சிறு 231
வித்து முளைத்த அங்குரம்-கொல் வேறே சில-கொல் மெய்ம் முகிழ்த்த
தொத்தின் தொகை-கொல் யாது என்று பல்லுக்கு உவமை சொல்லுகேன் – கம்.சுந்:4 53/3,4

மேல்


முகிழ்த்தலும் (1)

துயில் என கண்கள் இமைத்தலும் முகிழ்த்தலும் துறந்தாள் – கம்.சுந்:3 4/1

மேல்


முகிழ்த்தவாம் (1)

மொய் உறு நறு மலர் முகிழ்த்தவாம் சில – கம்.அயோ:10 42/1

மேல்


முகிழ்த்தன (4)

பங்கயம் முகிழ்த்தன என சிலர் படிந்தார் – கம்.அயோ:5 16/4
மூலம் இன்றியும் முகிழ்த்தன நிலன் உற முழுதும் – கம்.அயோ:9 44/2
பூ நனி முகிழ்த்தன புலரி போன பின் – கம்.அயோ:10 40/2
துறைகள்-தோறும் முகிழ்த்தன தோன்றுமால் – கம்.சுந்:2 151/2

மேல்


முகிழ்த்தனவே (1)

முலையே முகிழ் முகிழ்த்தனவே தலையே – குறு 337/1

மேல்


முகிழ்த்து (12)

முகிழ்த்து வரல் இள முலை மூழ்க பல் ஊழ் – அகம் 242/16
கறங்குவ வள் விசி கருவி கண் முகிழ்த்து
உறங்குவ மகளிரோடு ஓதும் கிள்ளையே – கம்.பால:3 47/3,4
நெய் உறும் சுடர் வேல் நெடும் கண் முகிழ்த்து நெஞ்சில் நினைப்பொடும் – கம்.அயோ:3 60/3
முகிழ்த்து அழகு இழந்தன முளரி ஈட்டமே – கம்.அயோ:5 4/4
காவி விரி நாள்_மலர் முகிழ்த்து அனைய கண்ணார் – கம்.அயோ:5 10/2
கறங்கு வார் கழல் கலன் கலிப்ப முந்து கண் முகிழ்த்து
உறங்கு மேகம் நன்கு உணர்ந்து மாசு மீது உலாவுமே – கம்.கிட்:7 3/3,4
கள்ளம் என்-கொல் அறிந்திலம் கண் முகிழ்த்து
உள்ளம் இன்றி உறங்குகின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:2 169/3,4
முடியின் மீது முகிழ்த்து உயர் கையினன் – கம்.சுந்:3 110/3
ஏய்ந்தது அன்று என எண்ணினன் கண் முகிழ்த்து இருந்தான் – கம்.சுந்:11 58/3
இறங்கிய கண் முகிழ்த்து இரவும் எல்லியும் – கம்.யுத்2:16 86/3
ஒடுங்கினர் வானர தலைவர் உள் முகிழ்த்து
இடுங்கின கண்ணினர் எரிந்த நெஞ்சினர் – கம்.யுத்2:16 265/2,3
முழுகுவர் குருதி வாள் கண் முகிழ்த்து இடை மூரி போவர் – கம்.யுத்3:25 13/4

மேல்


முகிழ்ந்த (1)

முத்து அணி வயிர பூணான் மங்கல முகிழ்ந்த நல் நாள் – கம்.பால:14 72/4

மேல்


முகிழ்ப்ப (1)

முலை இடை முகிழ்ப்ப தேரின் முன் திசை முளைத்தது அன்னாள் – கம்.பால:23 79/2

மேல்


முகிழ்ப்பது (1)

மீனினும் பெரிய வாள் கண் விழிப்பது முகிழ்ப்பது ஆக – கம்.யுத்2:19 281/3

மேல்


முகிழ்ப்பதும் (1)

முடிந்ததும் முடிவதும் முகிழ்ப்பதும் அவை மூன்றும் – பரி 13/47

மேல்


முகிழது (1)

விசை உறு முகிழது விரிதரு சிரனொடு – கம்.யுத்4:37 86/2

மேல்


முகிழா (1)

திசை யானை கண்கள் முகிழா ஒடுங்க நிறை கால் வழங்கு சிறையான் – கம்.யுத்2:19 244/4

மேல்


முகிழும் (1)

தளம் கெழு கற்பக முகிழும் தண் துறை – கம்.சுந்:4 40/1

மேல்


முகை (133)

முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து – திரு 139
யாணர் கோங்கின் அவிர் முகை எள்ளி – சிறு 25
குல்லை அம் புறவில் குவி முகை அவிழ்ந்த – சிறு 29
வரு முலை அன்ன வண் முகை உடைந்து – சிறு 72
ஆம்பி வான் முகை அன்ன கூம்பு முகிழ் – பெரும் 157
முகை சூழ் தகட்ட பிறழ் வாய் முள்ளி – பெரும் 215
கோடல் குவி முகை அங்கை அவிழ – முல் 95
ஊழ் மலர் ஒழி முகை உயர் முகம் தோய – மலை 130
தூவல் கலித்த புது முகை ஊன் செத்து – மலை 146
நுண் முகை அவிழ்ந்த புறவின் – நற் 59/9
முல்லை முகை வாய் திறப்ப பல் வயின் – நற் 69/5
கோங்கம் குவி முகை அவிழ ஈங்கை – நற் 86/7
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மடந்தை – நற் 108/7
மனை நடு மௌவலொடு ஊழ் முகை அவிழ – நற் 115/6
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் முகை இருந்த – நற் 116/10
முகை வீ அதிரல் மோட்டு மணல் எக்கர் – நற் 124/5
பாடு இமிழ் விடர் முகை முழங்க – நற் 156/9
விடர் முகை செறிந்த வெம் சின இரும் புலி – நற் 158/5
கொடு மடல் ஈன்ற கூர் வாய் குவி முகை
ஒள் இழை மகளிர் இலங்கு வளை தொடூஉம் – நற் 188/2,3
அட்டு அரக்கு உருவின் வட்டு முகை ஈங்கை – நற் 193/1
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ – நற் 203/3
வாழை ஈன்ற வை ஏந்து கொழு முகை
மெல் இயல் மகளிர் ஓதி அன்ன – நற் 225/3,4
கய கண கொக்கின் அன்ன கூம்பு முகை
கணை கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது – நற் 230/2,3
கல் முகை சிலம்பில் குழுமும் அன்னோ – நற் 255/5
முகை அவிழ் கோதை வாட்டிய – நற் 260/9
சாந்தம் போகிய தேம் கமழ் விடர் முகை
எருவை நறும் பூ நீடிய – நற் 261/8,9
செம் புடை கொழு முகை அவிழ்ந்த காந்தள் – நற் 294/7
ஒருமை செப்பிய அருமை வான் முகை
இரும் போது கமழும் கூந்தல் – நற் 298/10,11
எறிந்து செறித்து அன்ன பிணங்கு அரில் விடர் முகை
ஊன் தின் பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 322/4,5
உரைத்தல் ஆன்றிசின் நீயே விடர் முகை
ஈன் பிணவு ஒடுக்கிய இரும் கேழ் வய புலி – நற் 332/5,6
சோறு சொரி குடையின் கூம்பு முகை அவிழ – நற் 335/5
வேல் போல் வெண் முகை விரிய தீண்டி – நற் 366/8
முகை நாண் முறுவல் தோற்றி – நற் 370/10
காந்தள் அம் கொழு முகை போன்றன சிவந்தே – நற் 379/13
கோடல் எதிர் முகை பசு வீ முல்லை – குறு 62/1
கல் முகை ததும்பும் பன் மலர் சாரல் – குறு 95/2
தொகு முகை இலங்கு எயிறு ஆக – குறு 126/4
உரு கெழு தாமரை வான் முகை வெரூஉம் – குறு 127/2
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை
இரும் பனம் பசும் குடை பலவுடன் பொதிந்து – குறு 168/1,2
முகை முற்றினவே முல்லை முல்லையொடு – குறு 188/1
இன்றும் முல்லை முகை நாறும்மே – குறு 193/6
விடர் முகை அடுக்கத்து விறல் கெழு சூலிக்கு – குறு 218/1
குறு முகை அவிழ்ந்த நறு மலர் புறவின் – குறு 220/5
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – குறு 222/5,6
வீழ் தாழ் தாழை ஊழ்-உறு கொழு முகை
குருகு உளர் இறகின் விரிபு தோடு அவிழும் – குறு 228/1,2
விடும் நாண் உண்டோ தோழி விடர் முகை
சிலம்பு உடன் கமழும் அலங்கு குலை காந்தள் – குறு 239/2,3
முலை ஏர் மென் முகை அவிழ்ந்த கோங்கின் – குறு 254/2
முகை அவிழ்ந்து ஆனா நாறும் நறு நுதல் – குறு 259/3
காந்தள் அம் கொழு முகை காவல் செல்லாது – குறு 265/1
அல்கு-உறு பொழுதில் தாது முகை தயங்க – குறு 273/1
பசு முகை தாது நாறும் நறு நுதல் – குறு 323/5
வெண் கோடு செம் மறு கொளீஇய விடர் முகை
கோடை ஒற்றிய கரும் கால் வேங்கை – குறு 343/4,5
பொய்கை ஆம்பல் அணி நிற கொழு முகை
வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு – குறு 370/1,2
முகை தலை திறந்த நாற்றம் புதல் மிசை – குறு 382/2
கல் முகை வய புலி கழங்கு மெய்ப்படூஉ – ஐங் 246/2
கல் முகை வேங்கை மலரும் – ஐங் 276/5
அணி மிகு கொழு முகை உடையும் பொழுதே – ஐங் 343/3
சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – ஐங் 395/2
பனி வளர் தளவின் சிரல் வாய் செம் முகை
ஆடு சிறை வண்டு அவிழ்ப்ப – ஐங் 447/2,3
வான் பிசிர் கருவியின் பிடவு முகை தகைய – ஐங் 461/1
முகை அவிழ் புறவின் நாடு இறந்தோரே – ஐங் 462/5
கய வாய் நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை – பரி 8/74
முகை முல்லை வென்று எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் – பரி 8/76
எம் கை பதுமம் கொங்கை கய முகை
செ வாய் ஆம்பல் செல் நீர் தாமரை – பரி 8/115,116
முதியர் இளையர் முகை பருவத்தர் – பரி 10/19
நீர் அயல் கலித்த நெரி முகை காந்தள் – பரி 14/13
கவின் முகை கட்டு அவிழ்ப்ப தும்பி கட்டு யாழின் – பரி 18/36
கொடி இயலார் கை போல் குவிந்த முகை
அரவு உடன்றவை போல் விரிந்த குலை – பரி 20/98,99
மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல் – கலி 14/3
முகை வாய்த்த தடம் போலும் இளமையும் நிலையுமோ – கலி 17/16
நறு முல்லை நேர் முகை ஒப்ப நிரைத்த – கலி 22/9
மாதரார் முறுவல் போல் மண மௌவல் முகை ஊழ்ப்ப – கலி 27/4
முகை வெண் பல் நுதி பொர முற்றிய கடும் பனி – கலி 31/20
முகை வளர் சாந்து உரல் முத்து ஆர் மருப்பின் – கலி 40/4
உயர் முகை நறும் காந்தள் நாள்-தோறும் புதிது ஈன – கலி 53/5
முதிர் கோங்கின் முகை என முகம் செய்த குரும்பை என – கலி 56/23
கூர் எயிற்று முகை வெண் பல் கொடி புரையும் நுசுப்பினாய் – கலி 58/4
முகை மாறு கொள்ளும் எயிற்றாய் இவை அல்ல – கலி 64/17
முகை வாய்த்த முலை பாய குழைந்த நின் தார் எள்ள – கலி 68/14
கடி கய தாமரை கமழ் முகை கரை மாவின் – கலி 72/7
இணை இரண்டு இயைந்து ஒத்த முகை நாப்பண் பிறிது யாதும் – கலி 77/1
மிக நனி சேர்ந்த அ முகை மிசை அ மலர் – கலி 77/6
முகை மலர்ந்து அன்ன முயக்கில் தகை இன்றே – கலி 78/26
முகை சூழும் தும்பியும் போன்ம் – கலி 105/42
முதிரா இள முகை ஒப்ப எதிரிய – கலி 117/3
முகை முகம் திறந்து அன்ன முறுவலும் கடிகல்லாய் – கலி 118/20
முறுவல் கொள்பவை போல முகை அவிழ்பு புதல் நந்த – கலி 119/7
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மாதர் – கலி 139/28
இலை இல மலர்ந்த முகை இல் இலவம் – அகம் 11/3
மனை இள நொச்சி மௌவல் வால் முகை
துணை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 21/1,2
கொயல் அரு நிலைஇய பெயல் ஏர் மண முகை
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – அகம் 42/2,3
விடர் முகை அடுக்கம் பாய்தலின் உடன் இயைந்து – அகம் 47/6
செம் முகை அவிழ்ந்த முள் முதிர் முருக்கின் – அகம் 99/2
முகை பிணி அவிழ்ந்த கோங்கமொடு அசைஇ நனை – அகம் 99/5
முகை தலை திறந்த வேனில் – அகம் 105/16
நுண் தாது பொதிந்த செம் கால் கொழு முகை
முண்டகம் கெழீஇய மோட்டு மணல் அடைகரை – அகம் 130/3,4
கூம்பு முகை அவிழ்த்த குறும் சிறை பறவை – அகம் 132/10
இதல் முள் ஒப்பின் முகை முதிர் வெட்சி – அகம் 133/14
இடி மறந்து ஏ-மதி வலவ குவி முகை
வாழை வான் பூ ஊழ்-உறுபு உதிர்ந்த – அகம் 134/9,10
சுடர் நிமிர் நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – அகம் 143/7
வை வாய் வான் முகை அவிழ்ந்த கோதை – அகம் 144/4
முகை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 162/12
கல் முகை விடர்_அகம் சிலம்ப வீழும் – அகம் 172/4
கழு நிவந்து அன்ன கொழு முகை இடையிடை – அகம் 176/5
குளிர் கொள் பிடவின் கூர் முகை அலரி – அகம் 183/11
உரைத்திசின் வாழி என் நெஞ்சே நிரை முகை
முல்லை அருந்தும் மெல்லிய ஆகி – அகம் 191/13,14
கோழ் இலை அவரை கொழு முகை அவிழ – அகம் 217/9
நன் முகை அதிரல் போதொடு குவளை – அகம் 223/14
கல் முகை நெடும் சுனை நம்மொடு ஆடி – அகம் 228/5
பாசரும்பு ஈன்ற செம் முகை முருக்கின – அகம் 229/16
இருள் முகை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த – அகம் 238/4
நளி முகை உடைந்த நறும் கார் அடுக்கத்து – அகம் 238/15
மென் பிணி முகை அவிழ்ந்து அலர்ந்த – அகம் 238/17
நறை கால்யாத்த நளிர் முகை சிலம்பில் – அகம் 242/18
முகை வாய் திறந்த நகை வாய் முல்லை – அகம் 244/4
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி – அகம் 272/4
களிறு அணந்து எய்தா கல் முகை இதணத்து – அகம் 308/9
குவி முகை முருக்கின் கூர் நுனை வை எயிற்று – அகம் 317/4
கல் முகை அடுக்கத்து மென்மெல இயலி – அகம் 332/6
தொகு முகை விரிந்த முட கால் பிடவின் – அகம் 344/3
வான் முகை இறும்பின் வயவொடு வதிந்த – அகம் 357/2
முகை புரை விரலின் கண்ணீர் துடையா – புறம் 144/9
குயில் வாய் அன்ன கூர் முகை அதிரல் – புறம் 269/1
முகை வனப்பு ஏந்திய முற்றா இள முலை – புறம் 336/10
விடர் முகை அடுக்கத்து சினை முதிர் சாந்தம் – புறம் 374/12
பொய்கை பூ முகை மலர பாணர் – புறம் 398/4
பாதிரி ஊழ் முகை அவிழ் விடுத்து அன்ன – புறம் 399/7
முகை விரி சுடர் ஒளி முத்தின் பத்தி வான் – கம்.பால:23 64/1
காந்தளின் முகை கண்ணின் கண்டு ஒரு களி மஞ்ஞை – கம்.அயோ:9 9/2
முற்றுறு முகை கிண்டி முரல்கில சில தும்பி – கம்.அயோ:9 12/1
சேடு உறு நறு முகை விரிந்த செங்கிடை – கம்.கிட்:10 113/4
விரிதளிர் முகை பூ கொம்பு அடை முதல் வேர் இவை எலாம் மணி பொனால் விரிந்த – கம்.சுந்:3 92/1
முருக்கின் நாள்_மலர் முகை விரிந்தாலன முரண் கண் – கம்.யுத்2:16 244/1

மேல்


முகைக்கும் (1)

பாசிலை முல்லை முகைக்கும்
ஆய் தொடி அரிவையர் தந்தை நாடே – புறம் 117/9,10

மேல்


முகைத்து (1)

கோங்கு முகைத்து அன்ன குவி முலை ஆகத்து – அகம் 240/11

மேல்


முகைந்த (2)

மலர்ந்த பொய்கை முகைந்த தாமரை – ஐங் 6/4
தளிர் ஏர் ஆகம் தகைபெற முகைந்த
அணங்கு உடை வன முலை தாஅய நின் – அகம் 177/18,19

மேல்


முகைய (3)

கூம்பு நிலை அன்ன முகைய ஆம்பல் – நற் 280/2
வரி மென் முகைய நுண் கொடி அதிரல் – அகம் 391/2
முகைய நாள்_மலர் கிழவற்கும் முக்கணான் தனக்கும் – கம்.யுத்3:22 200/1

மேல்


முகையிற்கு (1)

நாற்றம் சால் நளி பொய்கை அடை முதிர் முகையிற்கு
கூற்று ஊழ் போல் குறைபடூஉம் வாழ்நாளும் நிலையுமோ – கலி 17/11,12

மேல்


முகையின் (2)

சிறு வெண் முகையின் முறுவல் கொண்டனை – குறு 162/4
முகையின் மேல் தும்பி இருக்கும் பகை எனின் – கலி 43/9

மேல்


முகையும் (4)

எயிறு என முகையும் நாடற்கு – குறு 186/3
முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன – கலி 103/6
முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன – கலி 108/15
கள்ளும் முகையும் தளிர்களோடு இனிய காயும் – கம்.சுந்:6 16/2

மேல்


முகையே (2)

சூடிய எல்லாம் சிறு பசு முகையே – குறு 221/5
சொல்லுப அன்ன முல்லை வெண் முகையே – குறு 358/7

மேல்


முகையொடு (1)

தண் நறு முகையொடு வெண் நூல் சூட்டி – அகம் 136/14

மேல்


முச்சடை (1)

அறிந்தார் அன்ன முச்சடை என்பாள் அது சொல்ல – கம்.சுந்:3 153/1

மேல்


முச்சி (14)

துவர முடித்த துகள் அறும் முச்சி
பெரும் தண் சண்பகம் செரீஇ கரும் தகட்டு – திரு 26,27
மெல் இரு முச்சி கவின் பெற கட்டி – குறி 104
நறு மலர் அணிந்த நாறு இரு முச்சி
குற_மகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி – மலை 182,183
பின்னு விடு முச்சி அளிப்பு ஆனாதே – நற் 51/7
போது அவிழ் முச்சி ஊதும் வண்டே – ஐங் 93/5
கவரி முச்சி கார் விரி கூந்தல் – பதி 43/1
முதிர் பூண் முலை பொருத ஏதிலாள் முச்சி
உதிர் துகள் உக்க நின் ஆடை ஒலிப்ப – கலி 81/30,31
முல்லை குருந்தொடு முச்சி வேய்ந்து எல்லை – கலி 113/25
பின்னொடு முடித்த மண்ணா முச்சி
நெய் கனி வீழ் குழல் அகப்பட தைஇ – அகம் 73/1,2
தண் நறு முச்சி புனைய அவனொடு – அகம் 221/9
ஆடு வண்டு அரற்றும் முச்சி
தோடு ஆர் கூந்தல் மரீஇயோரே – அகம் 231/14,15
வணர் சுரி முச்சி முழுதும் மன் புரள – அகம் 390/5
பொதி மாண் முச்சி காண்-தொறும் பண்டை – அகம் 391/7
தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி
புகர் இல் குவளை போதொடு தெரி இதழ் – அகம் 393/23,24

மேல்


முச்சிய (2)

வாகை ஒண் பூ புரையும் முச்சிய
தோகை ஆர் குரல் மணந்து தணந்தோரை – பரி 14/7,8
கயம் தலை முச்சிய முஞ்சமொடு தழீஇ – பரி 16/8

மேல்


முச்சு (3)

முச்சு அற்றார் போல் பின்னும் இரந்தே மொழிகின்றான் – கம்.அயோ:3 35/4
முச்சு அற்றான்-கொல் அ முழுமுதலோன் என முனிந்தான் – கம்.யுத்1:2 112/4
முச்சு இறு வாழ்க்கையின் மூண்டுளோர் என – கம்.யுத்3:20 45/4

மேல்


முசலம் (3)

முடி துணிந்தன துணிந்தன முளையோடு முசலம் – கம்.ஆரண்:7 77/4
சூலம் வாள் முசலம் கூர் வேல் தோமரம் தண்டு பிண்டி – கம்.சுந்:7 3/1
நின்று இரண்டு கதுப்பும் உற நெடு முசலம் கொண்டு அடிப்ப – கம்.யுத்2:16 51/3

மேல்


முசலமும் (1)

முற்கரங்களும் முசலமும் முசுண்டியும் முளையும் – கம்.யுத்3:22 106/1

மேல்


முசித்து (1)

முந்தும் எனின் அன்னவன் முடி தலை முசித்து என் – கம்.சுந்:6 7/3

மேல்


முசிறி (3)

முதுநீர் முன்துறை முசிறி முற்றி – அகம் 57/15
வளம் கெழு முசிறி ஆர்ப்பு எழ வளைஇ – அகம் 149/11
முழங்கு கடல் முழவின் முசிறி அன்ன – புறம் 343/10

மேல்


முசு (5)

மா முக முசு கலை பனிப்ப பூ நுதல் – திரு 303
இன் முசு பெரும் கலை நன் மேயல் ஆரும் – நற் 119/5
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு கலை – குறு 121/2
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு இனம் – அகம் 267/9
தோல் பிடித்து அரக்கரை எறியும் சூர் முசு
வேல் பிடித்து எறிவர் அ முசுவை வெம் கணார் – கம்.யுத்3:20 43/3,4

மேல்


முசுண்டி (4)

கால வரி வில் பகழி கப்பணம் முசுண்டி
கோல் கணையம் நேமி குலிசம் சுரிகை குந்தம் – கம்.சுந்:2 67/2,3
முற்கரம் முசுண்டி பிண்டிபாலம் வேல் சூலம் முட்கோல் – கம்.சுந்:7 8/2
முழு முரண் தண்டு வேல் முசுண்டி மூ_இலை – கம்.யுத்3:22 46/2
முக்கர கையர் மூ இலை வேலினர் முசுண்டி
சக்கரத்தினர் சாபத்தர் இந்திரன் தலைவர் – கம்.யுத்3:30 17/1,2

மேல்


முசுண்டிகள் (1)

உக்க முற்கரம் உக்கன முசுண்டிகள் உடைவுற்று – கம்.சுந்:7 33/2

மேல்


முசுண்டியும் (2)

முழுக்களும் முசுண்டியும் தண்டும் மு தலை – கம்.ஆரண்:7 34/3
முற்கரங்களும் முசலமும் முசுண்டியும் முளையும் – கம்.யுத்3:22 106/1

மேல்


முசுண்டை (8)

கொழும் கொடி முசுண்டை கொட்டம் கொள்ளவும் – சிறு 166
புன் கொடி முசுண்டை பொறி புற வான் பூ – நெடு 13
வாலிதின் விரிந்த புன் கொடி முசுண்டை
நீலத்து அன்ன விதை புன மருங்கில் – மலை 101,102
குவை இலை முசுண்டை வெண் பூ குழைய – அகம் 94/2
சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ – அகம் 235/9
பல் வேல் முசுண்டை வேம்பி அன்ன என் – அகம் 249/9
குழை அமல் முசுண்டை வாலிய மலர – அகம் 264/2
முன்றில் முஞ்ஞையொடு முசுண்டை பம்பி – புறம் 320/1

மேல்


முசுண்டையொடு (1)

சுரி முகிழ் முசுண்டையொடு முல்லை தாஅய் – மது 281

மேல்


முசுவின் (2)

வெயில் ஆடு முசுவின் குருளை உருட்டும் – குறு 38/2
கரு முக முசுவின் கானத்தானே – அகம் 121/15

மேல்


முசுவை (1)

வேல் பிடித்து எறிவர் அ முசுவை வெம் கணார் – கம்.யுத்3:20 43/4

மேல்


முஞ்சமொடு (1)

கயம் தலை முச்சிய முஞ்சமொடு தழீஇ – பரி 16/8

மேல்


முஞ்சியன் (1)

முப்புரிநூலினன் முஞ்சியன் விஞ்சை – கம்.பால:8 12/1

மேல்


முஞ்ஞை (2)

குறு நறு முஞ்ஞை கொழும் கண் குற்று அடகு – புறம் 197/11
தாளி முதல் நீடிய சிறு நறு முஞ்ஞை
முயல் வந்து கறிக்கும் முன்றில் – புறம் 328/14,15

மேல்


முஞ்ஞையொடு (1)

முன்றில் முஞ்ஞையொடு முசுண்டை பம்பி – புறம் 320/1

மேல்


முட்கோல் (1)

முற்கரம் முசுண்டி பிண்டிபாலம் வேல் சூலம் முட்கோல்
பொன் கர குலிசம் பாசம் புகர் மழு எழு பொன் குந்தம் – கம்.சுந்:7 8/2,3

மேல்


முட்ட (4)

தியந்தம் முட்ட திசை நிலை யானையும் – கம்.யுத்1:8 39/3
மோதும் மோலியின் பேர் ஒலி வானினை முட்ட – கம்.யுத்3:30 32/4
மொய்க்க சென்றார் மொய் குருதி தாரைகள் முட்ட
உச்சி சென்றான் ஆயினும் வெய்யோன் உதயத்தின் – கம்.யுத்4:33 18/2,3
மூண்டு எழு வெகுளியோடும் மகோதரன் முனிந்து முட்ட
தூண்டுதி தேரை என்றான் சாரதி தொழுது சொல்லும் – கம்.யுத்4:37 10/3,4

மேல்


முட்டமும் (1)

நூழிலும் இழுக்கும் ஊழ் அடி முட்டமும்
பழுவும் பாந்தளும் உளப்பட பிறவும் – குறி 258,259

மேல்


முட்டலின் (1)

மூலம் முட்டலின் மொய் புனல் கைம்மிக – கம்.யுத்1:8 38/2

மேல்


முட்டா (2)

புண்ணியம் முட்டா தண் நிழல் வாழ்க்கை – பட் 204
முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் பெறினும் – பட் 218

மேல்


முட்டாது (3)

முட்டாது கொடுத்த முனை விளங்கு தட கை – சிறு 105
நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி முட்டாது
தலை நாள் அன்ன புகலொடு வழி சிறந்து – மலை 564,565
ஈர்_ஏழின் இடம் முட்டாது
நீர் நாண நெய் வழங்கியும் – புறம் 166/20,21

மேல்


முட்டி (13)

கதவினை முட்டி மள்ளர் கை எடுத்து ஆர்ப்ப ஓடி – கம்.பால:1 16/1
ஆர்த்தது விசும்பை முட்டி மீண்டு அகன் திசைகள் எங்கும் – கம்.பால:14 76/1
முந்து வான் முகடு உற கடிது முட்டி முடுகி – கம்.ஆரண்:1 36/1
முட்டி நின்று அவன் முரண் உரத்தின் நேர் – கம்.கிட்:3 51/1
முட்டி வான் முகடு சென்று அளவி இ முடை உடல் – கம்.கிட்:5 14/1
மூடிய உலகினை முற்றும் முட்டி என்று – கம்.கிட்:16 7/2
முட்டி போரில் மூ_உலகத்தை முதலோடும் – கம்.சுந்:2 74/3
மீ உற விண்ணிடை முட்டி வீழ்வன – கம்.சுந்:9 40/1
மூச முட்டி முழுதும் முருக்கலால் – கம்.சுந்:13 2/2
உயர்ந்து முட்டி விழ எழுந்து ஓத நீர் – கம்.யுத்1:8 39/2
வீசின பகழி அற்ற தலையொடும் விசும்பை முட்டி
ஓசையின் உலகம் எங்கும் உதிர்வுற ஊழி நாளில் – கம்.யுத்3:22 143/2,3
மேற்பட விசும்பை முட்டி மேருவின் விளங்கி விண்ட – கம்.யுத்3:30 6/1
முட்டி மற்றவர் குலத்தொடு முடிக்குவது அல்லால் – கம்.யுத்3:30 51/3

மேல்


முட்டிய (6)

தொளை கட்டிய கிளை முட்டிய சுருதி சுவை அமுதின் – கம்.அயோ:7 5/1
மூவரோடுதான் முன் நின்று முட்டிய சேனையில் – கம்.ஆரண்:8 3/2
முட்டிய மழையின் துள்ளி முறை இன்றி மொய்க்குமா போல் – கம்.யுத்2:15 144/3
விதி கைம்மிக முட்டிய வெம்மையினார் – கம்.யுத்2:18 65/4
முட்டிய குருதிய குரங்கின் மொய் உடல் – கம்.யுத்2:19 42/2
முட்டிய செருவில் முன்னம் முதலவன் படையை என்-மேல் – கம்.யுத்3:28 5/1

மேல்


முட்டியது (1)

வல கயிறு கட்டியது முட்டியது வானை – கம்.யுத்4:36 8/4

மேல்


முட்டின (4)

முட்டின மலைகளை முயங்கின திசையை – கம்.சுந்:8 40/2
முறிந்தன வீரன் மேனி முட்டின மூரி யானை – கம்.சுந்:10 25/2
முட்டின ஒத்தன முகத்தின் வீழ்வன – கம்.யுத்2:18 90/4
முட்டின முட்டு அற முரண் உறு திசை நிலை – கம்.யுத்2:18 135/1

மேல்


முட்டினர் (1)

கீழை வாயிலில் கிட்டலும் முட்டினர்
சூழும் வானர வீரர் துவன்றியே – கம்.யுத்2:15 56/3,4

மேல்


முட்டினார் (2)

முழுகிய மெய்யர் ஆய் உயிர்ப்பு முட்டினார் – கம்.கிட்:14 26/4
முட்டினார் பட முட்டினான் முறைமுறை முடுகி – கம்.சுந்:7 37/1

மேல்


முட்டினாரே (1)

மூரி திசை யானை இரண்டு என முட்டினாரே – கம்.கிட்:7 45/4

மேல்


முட்டினான் (6)

மூரி மா மத யானையை முட்டினான் – கம்.பால:14 30/4
முன்னவன் குல பகைஞன் முட்டினான்
மின் எயிற்று வாள் அவுணன் வெம்மையான் – கம்.கிட்:3 50/3,4
முட்டினார் பட முட்டினான் முறைமுறை முடுகி – கம்.சுந்:7 37/1
மு புடை மதமலை குலத்தை முட்டினான்
எ புடை மருங்கினும் எரியும் வாளியான் – கம்.யுத்2:18 127/3,4
முடுகுற சென்று குன்றின் முட்டினான் முகிலின் ஆர்ப்பான் – கம்.யுத்3:22 128/4
மொழிந்து இறா-வகையில் விண்ணை முட்டினான் உலகம் மூன்றும் – கம்.யுத்3:28 39/3

மேல்


முட்டு (8)

பட்டின மருங்கின் அசையின் முட்டு இல் – பெரும் 336
பல் முட்டு இன்றால் தோழி நம் களவே – அகம் 122/23
மூ_ஏழ் துறையும் முட்டு இன்று போகிய – புறம் 166/8
நிச்சமும் ஒழுக்கம் முட்டு இலை பரிசில் – புறம் 360/13
முட்டு_இல் அட்டில் முழங்குற வாக்கிய – கம்.பால:2 26/1
முட்டு அமைந்த நெடு முடக்கோனொடு – கம்.ஆரண்:14 22/2
கூடுவாரிடை இன்_இயம் கொட்டுவார் முட்டு_இல் – கம்.சுந்:2 23/3
முட்டின முட்டு அற முரண் உறு திசை நிலை – கம்.யுத்2:18 135/1

மேல்


முட்டு-உறாது (1)

இளை இனிது தந்து விளைவு முட்டு-உறாது
புலம்பா உறையுள் நீ தொழில் ஆற்றலின் – பதி 28/5,6

மேல்


முட்டு-உறாஅது (1)

ஆறு முட்டு-உறாஅது அறம் புரிந்து ஒழுகும் – பதி 59/16

மேல்


முட்டு_இல் (2)

முட்டு_இல் அட்டில் முழங்குற வாக்கிய – கம்.பால:2 26/1
கூடுவாரிடை இன்_இயம் கொட்டுவார் முட்டு_இல்
வீடு காண்குறும் தேவரால் விழு நடம் காண்பார் – கம்.சுந்:2 23/3,4

மேல்


முட்டுப்பாடு (1)

முட்டுப்பாடு ஆகலும் உண்டு – கலி 93/36

மேல்


முட்டும் (4)

ஏழ் ஒத்து உடன் ஆம் திசை எட்டொடு இரண்டும் முட்டும்
ஆழி கிளர் ஆர் கலிக்கு ஐம்-மடங்கு ஆர்ப்பின் ஓசை – கம்.கிட்:7 52/1,2
முட்டும் என்று உருவொடு வளைந்த மூர்த்தியான் – கம்.சுந்:4 99/4
அரு வரை முழையில் முட்டும் அசனியின் இடிப்பும் ஆழி – கம்.சுந்:7 1/1
முட்டும் வெம் கண் மான யானை அம்பு உராய முன்னமே – கம்.யுத்3:31 87/3

மேல்


முட்டுவன (1)

வன் கொண்டல் விட்டு மதி முட்டுவன மாடம் – கம்.சுந்:2 1/4

மேல்


முட்டுவேன்-கொல் (1)

முட்டுவேன்-கொல் தாக்குவேன்-கொல் – குறு 28/1

மேல்


முட்டை (11)

கான மஞ்ஞை அறை ஈன் முட்டை
வெயில் ஆடு முசுவின் குருளை உருட்டும் – குறு 38/1,2
தாய் இல் முட்டை போல உள் கிடந்து – குறு 152/2
கோட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்டை
பார்ப்பு இடன் ஆகும் அளவை பகு வாய் – அகம் 160/6,7
முட்டை கொண்டு வன்_புலம் சேரும் – புறம் 173/6
ஆரல் ஈன்ற ஐயவி முட்டை
கூர் நல் இறவின் பிள்ளையொடு பெறூஉம் – புறம் 342/9,10
முட்டை தந்ததனில் வந்த முதல் முன்னவனினே – கம்.ஆரண்:1 45/4
தீண்டிலன் என்னும் வாய்மை திசைமுகன் செய்த முட்டை
கீண்டிலது அனந்தன் உச்சி கிழிந்திலது எழுந்து வேலை – கம்.சுந்:14 33/1,2
கிளர்ந்தது ககன முட்டை கிழிந்தது கீழும் மேலும் – கம்.யுத்1:3 130/4
குயிற்றிய அண்டம் குஞ்சை இட்டிலா முட்டை கூட்டில் – கம்.யுத்1:3 135/1
நீள் இரும் கனக முட்டை நெடும் சுவர் தேய்ப்ப நேமி – கம்.யுத்1:3 150/2
முட்டை என்று எடுத்தன வெளுத்த முத்து எலாம் – கம்.யுத்1:6 38/4

மேல்


முட்டையை (2)

யாமை ஈன்ற புலவு நாறு முட்டையை
தேன் நாறு ஆம்பல் கிழங்கொடு பெறூஉம் – புறம் 176/3,4
வண்டு இரிந்தன வாய்-தொறும் முட்டையை
கொண்டு இரிந்தன அன்ன குழாம் எலாம் – கம்.யுத்2:15 8/3,4

மேல்


முட (16)

முட காஞ்சி செம் மருதின் – பொரு 189
முட முதிர் பலவின் அத்தம் நும்மொடு – நற் 26/6
பெரும் களிறு தொலைத்த முட தாள் ஓமை – நற் 137/7
முட முதிர் நாரை கடல் மீன் ஒய்யும் – நற் 263/7
முட முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் – நற் 353/4
களரி ஓங்கிய கவை முட கள்ளி – நற் 384/2
கவை முட கள்ளி காய் விடு கடு நொடி – குறு 174/2
கடற்றில் கலித்த முட சினை வெட்சி – குறு 209/5
சேரியின் போகா முட முதிர் பார்ப்பானை – கலி 65/8
நீர் மலி கரகம் போல் பழம் தூங்கு முட தாழை – கலி 133/4
முட தாழை முடுக்கருள் அளித்த-கால் வித்தாயம் – கலி 136/9
படப்பை நின்ற முட தாள் புன்னை – அகம் 180/13
தொகு முகை விரிந்த முட கால் பிடவின் – அகம் 344/3
இடு முள் வேலி முட கால் பந்தர் – அகம் 394/8
முட பனையத்து வேர் முதலா – புறம் 229/3
மோதி வெண் திரை வர முட வெண் தாழை மேல் – கம்.யுத்1:4 28/2

மேல்


முடக்கு (1)

முடக்கு நெடு வேரொடு முகந்து உலகம் முற்றும் – கம்.சுந்:6 13/1

மேல்


முடக்கோனொடு (1)

முட்டு அமைந்த நெடு முடக்கோனொடு
கட்டி வாள் அரக்கன் கதிரோனையும் – கம்.ஆரண்:14 22/2,3

மேல்


முடங்கர் (1)

மூன்று உடன் ஈன்ற முடங்கர் நிழத்த – அகம் 147/4

மேல்


முடங்கல் (5)

பெரும் சே_இறவின் துய் தலை முடங்கல்
சிறு_வெண்_காக்கை நாள் இரை பெறூஉம் – நற் 358/8,9
முடங்கல் இறைய தூங்கணம்_குரீஇ – குறு 374/5
ஏவினான் மன்னவன் ஆணை எழுது முடங்கல் கொடுத்தோரை – கம்.அயோ:6 28/4
முடங்கல்_இல் வரிச்சு மேல் விரிச்சு மூட்டியே – கம்.அயோ:10 44/4
மூடு தோட்டின் முடங்கல் நிமிர்ந்தனன் – கம்.அயோ:11 5/2

மேல்


முடங்கல்_இல் (1)

முடங்கல்_இல் வரிச்சு மேல் விரிச்சு மூட்டியே – கம்.அயோ:10 44/4

மேல்


முடங்கி (2)

மான் தோல் பள்ளி மகவொடு முடங்கி
ஈன் பிணவு ஒழிய போகி நோன் காழ் – பெரும் 89,90
மாண்ட எறித்த படை போல் முடங்கி மடங்கி – கலி 94/9

மேல்


முடங்கிய (1)

பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய் – நற் 103/6

மேல்


முடங்கு (10)

முடங்கு இறை சொரிதரும் மா திரள் அருவி – முல் 87
முடி வலை முகந்த முடங்கு இறா பாவை – நற் 49/3
முடங்கு புற இறவின் மோவாய் ஏற்றை – நற் 211/5
முள் கால் இறவின் முடங்கு புற பெரும் கிளை – குறு 109/1
முடங்கு தாள் உதைத்த பொலம் கெழு பூழி – அகம் 63/5
முடங்கு புற இறவொடு இன மீன் செறிக்கும் – அகம் 220/17
முடங்கு புற செந்நெல் தரீஇயர் ஓராங்கு – அகம் 303/12
துய் தலை முடங்கு இறா தெறிக்கும் பொற்பு உடை – அகம் 376/16
முடங்கு வால் உளை அ அண்டம் முழுவதும் முடிவில் உண்ணும் – கம்.யுத்1:3 134/1
தாம் மடங்கலும் முடங்கு உளை யாளியும் தகுவார் – கம்.யுத்4:37 119/1

மேல்


முடத்தொடு (1)

யாரும் இல் ஒரு சிறை முடத்தொடு துறந்த – புறம் 307/8

மேல்


முடந்தை (3)

முடந்தை நெல்லின் விளை வயல் பரந்த – பதி 29/3
முடந்தை நெல்லின் கழை அமல் கழனி – பதி 32/13
முடந்தை வரகின் வீங்கு பீள் அருந்துபு – அகம் 284/3

மேல்


முடம் (3)

முடம் முதிர் மருதத்து பெரும் துறை – ஐங் 31/3
முடம் முதிர் பலவின் கொழு நிழல் வதியும் – அகம் 91/16
இன்னா ஏற்றத்து இழுக்கி முடம் கூர்ந்து – அகம் 107/14

மேல்


முடலை (2)

முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள் – பெரும் 61
முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள் – நெடு 32

மேல்


முடவன் (1)

பெரும் தேன் கண்ட இரும் கால் முடவன்
உட்கை சிறு குடை கோலி கீழ் இருந்து – குறு 60/2,3

மேல்


முடவு (2)

முடவு முதிர் புன்னை தடவு நிலை மா சினை – அகம் 10/3
முடவு முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் – அகம் 352/1

மேல்


முடி (162)

வடி மணி பலகையொடு நிரைஇ முடி நாண் – பெரும் 120
முடி நாறு அழுத்திய நெடு நீர் செறுவில் – பெரும் 212
கொடு முடி வலைஞர் குடி-வயின் சேப்பின் – பெரும் 274
கொள்ளை சாற்றிய கொடு முடி வலைஞர் – மது 256
முடி உடை கரும் தலை புரட்டும் முன் தாள் – பட் 230
முடி வலை முகந்த முடங்கு இறா பாவை – நற் 49/3
நீர் உறு செறுவின் நாறு முடி அழுத்த நின் – நற் 60/7
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் – நற் 207/9
கொடு முடி அம் வலை பரிய போகிய – நற் 215/10
கொடு முடி அம் வலை பரிய போக்கி – நற் 303/10
வெறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல் வினை – நற் 308/6
மயில் கண் அன்ன மாண் முடி பாவை – குறு 184/5
முடி அகம் புகா கூந்தலள் – ஐங் 374/3
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 14/11
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 16/17
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 40/13
வண்டு படு கூந்தல் முடி புனை மகளிர் – பதி 46/4
தீ உமிழ் திறலொடு முடி மிசை அணவர – பரி 1/2
நனி முரல் வளை முடி அழிபு இழிபு – பரி 2/40
பாம்பு தொடி பாம்பு முடி மேலன – பரி 4/44
அணி வனப்பு அமைந்த பூ துகில் புனை முடி
இறுவரை இழிதரும் பொன் மணி அருவியின் – பரி 13/2,3
முடி பொருள் அன்று முனியல் முனியல் – பரி 20/93
பூ முடி நாகர் நகர் – பரி 23/59
முடி உற்ற கோதை போல் யாம் வாட ஏதிலார் – கலி 78/21
முடி உதிர் பூ தாது மொய்ம்பின ஆக – கலி 88/2
முடி தாழ் இரும் கூந்தல் பற்றி பூ வேய்ந்த – கலி 92/43
தலை முடி சான்ற தண் தழை உடையை – அகம் 7/2
கோள் சுறா கிழித்த கொடு முடி நெடு வலை – அகம் 340/21
சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி
ஈண் பல் நாற்றம் வேண்டு-வயின் உவப்ப – அகம் 379/11,12
முடி தலை அடுப்பு ஆக – புறம் 26/8
முடி புனைந்த பசும்_பொன் நின் – புறம் 40/3
கோலிடை உலகம் அளத்தலின் பகைஞர் முடி தலை கோடலின் மனுவின் – கம்.பால:3 10/1
முரசு அறை செழும் கடை முத்த மா முடி
அரசர் தம் கோமகன் அனைய கூறலும் – கம்.பால:5 5/1,2
மதி வளர் சடை_முடி மழுவலாளனும் – கம்.பால:5 14/2
துன்று கழல் முடி_வேந்தர் அடி போற்ற சுமந்திரனே முதல்வர் ஆய – கம்.பால:5 54/2
மன்னு மணி முடி அணிந்து வரன்முறை செய்திட இவண் நீ வருதற்கு ஒத்தது – கம்.பால:5 61/3
முடி உடை வேந்தன் அ முனிவனோடும் ஓர் – கம்.பால:5 73/2
விடை பெறுகுக முடி_வேந்தர் வேதியர் – கம்.பால:5 109/2
முடி உடை அரக்கற்கு அ நாள் முந்தி உற்பாதம் ஆக – கம்.பால:7 51/3
இலை குலாம் துழாய் முடி ஏக நாயகன் – கம்.பால:8 26/3
முடி சனகர் பெருமானும் முறையாலே பெரு வேள்வி முற்றி சுற்றும் – கம்.பால:12 1/1
எல் காக்கும் முடி விண்ணோர் படை ஈந்தார் என வேந்தர் – கம்.பால:13 23/3
புனைந்த சடை_முடி துளக்கி போர் ஏற்றின் முகம் பார்த்தான் – கம்.பால:13 25/2
முடியொடு முடி பொரு வாயில் முன்னினார் – கம்.பால:14 1/4
கற்றை வார் சடை முடி கணிச்சி வானவன் – கம்.பால:14 5/2
தேம் பொழி துழாய் முடி செம் கண் மாலவன் – கம்.பால:14 8/2
முடி உளாளோ தெரிந்து உணர்கிலாம் முளரியாள் – கம்.பால:20 8/4
சோதி நீள் முடி மன்னரும் துன்னினார் – கம்.பால:21 48/4
பொன் தட முடி புது வெயில் பொழிதர போய் – கம்.பால:22 42/3
அணி நெடு முடி ஒன்றுஒன்று அறைதலின் உகும் அம் பொன் – கம்.பால:23 32/3
எண்ணுறு சுடர் வானத்து இந்திரன் முடி சூடும் – கம்.பால:23 38/3
தந்த பல்லாண்டு இசை தார் முடி மன்னர் – கம்.பால:23 87/2
அ போதினில் முடி மன்னவன் அணி மா நகர் செலவே – கம்.பால:24 2/1
முன்னே நெடு முடி மன்னவன் முறையில் செல மிதிலை – கம்.பால:24 4/1
சூழி சடை_முடி விண் தொட அயல் வெண்மதி தோற்ற – கம்.பால:24 11/2
விரை செய் முடி படி மேல் உற அடி மேல் உற விழவும் – கம்.பால:24 17/2
மானம் மணி முடி மன்னவன் நிலை சோர்வு உறல் மதியான் – கம்.பால:24 25/1
மூ எழு முறைமை பாரில் முடி உடை வேந்தை எல்லாம் – கம்.பால:24 33/1
நன்று சொல்லினை நம்பியை நளி முடி சூட்டி – கம்.அயோ:1 47/2
புனையும் மா முடி புனைந்து இந்த நல் அறம் புரக்க – கம்.அயோ:1 68/3
நன்று சித்திர நளிர் முடி கவித்தற்கு நல்லோய் – கம்.அயோ:1 72/3
தொல் நெடும் முடி சூட்டுகின்றான் என்றார் – கம்.அயோ:2 4/4
புவி அமை மணி முடி புனையும் என்ற சொல் – கம்.அயோ:2 34/2
கோடிய வரி சிலை இராமன் கோ_முடி – கம்.அயோ:2 57/3
ஏத்து நீள் முடி புனைவதற்கு இசைந்தனன் என்றால் – கம்.அயோ:2 76/3
புனையும் நீள் முடி பெறும்படி புகலுதி என்றாள் – கம்.அயோ:2 86/4
நன்று சொல்லினை நம்பியை நளிர் முடி சூட்டல் – கம்.அயோ:2 91/1
முடி சூடாமல் காத்தலும் மொய் கானிடை மெய்யே – கம்.அயோ:3 39/2
ஆழியான் முடி சூடு நாள் இடை ஆன பாவி இது ஓர் இரா – கம்.அயோ:3 59/1
காவல் மா முடி சூடு பேர் எழில் காணலாம் எனும் ஆசை கூர் – கம்.அயோ:3 66/3
அன்ன மா நகர் மைந்தன் மா முடி சூடும் வைகல் இது ஆம் எனா – கம்.அயோ:3 67/2
குமிழ் முலை சீதை கொண்கண் கோ_முடி புனைதல் காண்பான் – கம்.அயோ:3 71/3
மணி முடி வேந்தன்-தன்னை வல்லையின் கொணர்தி என்ன – கம்.அயோ:3 82/3
துண்ணெனும் சொல்லாள் சொல்ல சுடர் முடி துறந்து தூய – கம்.அயோ:3 88/1
நினைந்தது என் இடையூறு உண்டோ நெடு முடி புனைதற்கு என்றாள் – கம்.அயோ:4 2/4
துங்க மா முடி சூடுகின்றான் என்றான் – கம்.அயோ:4 3/4
முரசம் முழங்க முடி சூட்ட மொய்த்து ஆண்டு – கம்.அயோ:4 88/3
முன் கொற்ற மன்னன் முடி கொள்க என கொள்ள மூண்டது – கம்.அயோ:4 128/2
முன்னம் முடி என்றனள் வார் விழி சோர நின்றாள் – கம்.அயோ:4 147/4
நல் நெடு நளி முடி சூட நல் மணி – கம்.அயோ:4 181/1
நீண்ட மால் வரை மதி உற நெடு முடி நிவந்த – கம்.அயோ:10 7/1
பைம்பொன் மா முடி மிலைச்சியது ஒப்பது பாராய் – கம்.அயோ:10 26/4
ஆண்தகை நெடு முடி அரசர் கோ_மகன் – கம்.அயோ:11 42/3
கொற்றவன் முடி மண கோலம் காணவும் – கம்.அயோ:11 55/3
அன்னவன் தனை கொணர்ந்து அலங்கல் மா முடி
தொல் நெறி முறைமையின் சூட்டி காண்டிரால் – கம்.அயோ:12 17/3,4
ஏன்றனன் மணி முடி ஏந்த ஏந்தல் நீ – கம்.அயோ:12 19/2
புவி-தலை உயிர் எலாம் இராமன் பொன் முடி
கவிக்கும் என்று உரைக்கவே களித்ததால் அது – கம்.அயோ:12 23/2,3
முடி உற பரந்தது ஓர் முறைமை தேர்ந்திலெம் – கம்.அயோ:13 3/2
மாலை ஏய் நெடு முடி மன்னன் சேனை ஆம் – கம்.அயோ:13 4/3
எடுத்த மா முடி சூடி நின்-பால் இயைந்து – கம்.அயோ:14 2/1
அடைய வாரி அரவால் முடி அனேக வித வன் – கம்.ஆரண்:1 9/3
புனையும் முடி துன்று பொலம் கழலான் – கம்.ஆரண்:2 5/4
பொன் ஒளிர் நெடு முடி புரந்தரன் போனான் – கம்.ஆரண்:2 32/4
முடி துணிந்தன துணிந்தன முளையோடு முசலம் – கம்.ஆரண்:7 77/4
களிறு தேர் பரி கடுத்தவர் முடி தலை கவந்தம் – கம்.ஆரண்:8 15/1
துடித்தன முடி தலை துடித்தன தொடி தோள் – கம்.ஆரண்:9 4/2
மின் அவிர் மணி முடி விஞ்சை வேந்தர்கள் – கம்.ஆரண்:10 8/3
முற்ற உலகத்து முதல் வீரர் முடி எல்லாம் – கம்.ஆரண்:10 59/3
முடி பத்திகளை படி இட்டு முழங்கு துண்டம் – கம்.ஆரண்:13 21/2
மூச்சித்த இராவணனும் முடி சாய்ந்து இருந்தான் – கம்.ஆரண்:13 40/3
வாள் இமைப்பன பல உள மணி முடி பலவால் – கம்.ஆரண்:13 90/2
முடி நாட்டிய கோட்டு உதயத்து முற்றம் உற்றான் முது கங்குல் – கம்.ஆரண்:14 30/1
மேக்கு உயர் கொடு முடி இழந்த மேரு தேர் – கம்.ஆரண்:15 19/2
சிந்தின மணி முடி சிகரம் தீண்டவே – கம்.கிட்:7 18/4
கொற்ற நன் முடி கொண்டது இ கோது_இலான் – கம்.கிட்:7 100/4
எண்ணும் பொன் முடி முதல யாவையும் – கம்.கிட்:9 4/2
சூடின மணி முடி துகள்_இல் விஞ்சையர் – கம்.கிட்:10 9/1
சரிய வீழ்ந்த தடித்தின் முடி தலை – கம்.கிட்:11 37/2
எல் அணை மணி முடி துறந்த எம்பிரான் – கம்.கிட்:11 107/2
தூண்டு சோதி கொடு முடி தோன்றலால் – கம்.கிட்:13 12/2
பொன் நெடும் கொடு முடி புரைகளும் புடைகளும் – கம்.கிட்:14 4/2
மீ ஓங்கு செம்பொன் முடி ஆயிரம் மின் இமைப்ப – கம்.சுந்:1 40/1
வன் தாள் அலம்ப முடி வான் முகடு வவ்வ – கம்.சுந்:1 66/2
வாசவன் மணி முடி கவித்த மண்டபம் – கம்.சுந்:2 120/2
வளர்ந்த காதலர் மகரிகை நெடு முடி அரக்கனை வர காணார் – கம்.சுந்:2 190/1
தாள் தொழுத பகை வேந்தர் முடி உழுத தழும்பு இருந்த சரணத்தானை – கம்.சுந்:2 215/4
வாள் ஆற்று கண்ணாளை வஞ்சித்தான் மணி முடி என் – கம்.சுந்:2 217/2
வரம் கொள் பொன் முடி தம்பி வனைந்திலன் – கம்.சுந்:3 25/2
முடியா முடி மன்னன் முடிந்திடவும் – கம்.சுந்:4 9/1
நீண்ட முடி வேந்தன் அருள் ஏந்தி நிறை செல்வம் – கம்.சுந்:4 61/1
முந்தும் எனின் அன்னவன் முடி தலை முசித்து என் – கம்.சுந்:6 7/3
குரு மணி மகுட கோடி முடி தலை குலுங்கும் வண்ணம் – கம்.சுந்:7 1/3
போர்த்த பொன் நெடு மணி முடி தலையிடை புடைத்தான் – கம்.சுந்:11 47/4
பார மா மரம் முடி உடை தலையிடை படலும் – கம்.சுந்:11 48/1
புவி தடம் படர் மேருவை பொன் முடி என்ன – கம்.சுந்:12 41/3
பாவகாரி தன் முடி தலை பறித்திலென் என்றால் – கம்.சுந்:12 52/3
ஊடு இரிந்திட முடி தலை திசை-தொறும் உருட்டி – கம்.சுந்:12 53/2
உயருமேல் அண்ட முகடு தன் முடி உற உயரும் – கம்.யுத்1:3 13/3
முன்றில் முரசம் முழங்க முடி சூட்ட – கம்.யுத்1:3 174/2
ஓமம் இயற்ற உடையான் முடி சூட்ட – கம்.யுத்1:3 175/2
மண்டில சடை முடி துளக்கி வாய்மையாய் – கம்.யுத்1:4 48/3
பொற்பு உடை முடி தலை புரளும் என்று ஒரு – கம்.யுத்1:4 53/3
சுடர் நெடு மணி முடி சுக்கிரீவனே – கம்.யுத்1:4 56/4
மலையினை மு முடி வாங்கி ஓங்கு நீர் – கம்.யுத்1:5 17/3
பணியும் தானவர் ஆதியர் பல் முடி
மணியினால் விளங்கும் மலர் தாளினான் – கம்.யுத்1:9 42/3,4
முடி தலைகள் பத்தினும் முகத்தினும் உதைத்தான் – கம்.யுத்1:12 10/4
முடி மணி பறித்திட்டாயோ இவன் இனி முடிக்கும் வென்றிக்கு – கம்.யுத்1:12 47/3
முற்ற ஓதி என் மூர்க்கன் முடி தலை – கம்.யுத்1:14 43/3
மொத்தி நின்று முடி தலை கீழ் உற – கம்.யுத்2:15 66/3
எறிந்த கால் பொர மேருவின் கொடு முடி இடிந்து – கம்.யுத்2:15 245/3
சொல்லும் அத்தனை அளவையில் மணி முடி துறந்தான் – கம்.யுத்2:15 247/1
மாற்ற_அரும் தட மணி முடி இழந்த வாள் அரக்கன் – கம்.யுத்2:15 248/1
சுரும்பு அடை மலர் முடி தூளி தூர்க்கவே – கம்.யுத்2:16 95/4
தும்பி அம் தொடையல் மாலை சுடர் முடி படியில் தோய – கம்.யுத்2:16 149/1
நின்று இமைக்கின்றது அன்ன முடி படி நெடிதின் வைத்தான் – கம்.யுத்2:17 17/4
வான் உயர் முடி தலை தடிந்து வாசியின் – கம்.யுத்2:18 103/2
பெரு முடி கிரியில் பெய்யும் தாரை போல் பகழி பெய்தான் – கம்.யுத்3:21 19/4
முடி அறும் முரசு அறும் முழுதும் சிந்துமால் – கம்.யுத்3:22 49/4
போதாய் ஐயா பொன் முடி என்னை புனைவிப்பான் – கம்.யுத்3:22 214/4
புற்று ஒத்த முடி தலை பூழியன – கம்.யுத்3:27 34/4
தார் அணி முடி பெரும் தலைகள் தாக்கலால் – கம்.யுத்3:27 45/2
முடி குலங்கள் கோடி_கோடி சிந்த வேகம் முற்றுறா – கம்.யுத்3:31 89/3
படும் கமல மலர் நாறும் முடி பரந்த பெரும் கிடக்கை பரந்த பண்ணை – கம்.யுத்4:33 23/3
தலைமை கண்ணினர் தாழ்கிலா மணி முடி தலங்கள் – கம்.யுத்4:35 15/2
முன்னேயோ விழுந்ததுவும் முடி தலையோ படி தலைய முகங்கள்-தானோ – கம்.யுத்4:38 22/3
நீதியானை நெடு முடி சூட்டுவாய் – கம்.யுத்4:39 2/4
நீள் முடி தொகையும் பிற நீர்மையும் – கம்.யுத்4:39 4/2
முடி புனைந்த நிருதர் முதலவன் – கம்.யுத்4:39 9/1
செய்ய தாமரை தாள் இணை முடி உற சேர்த்தி – கம்.யுத்4:41 11/3
ஆர மா முடி கோலமும் செவ்வியும் அழகும் – கம்.யுத்4:41 12/2
எண்ணும் கீர்த்தி இராமன் திரு முடி
மண்ணும் நீர்க்கு வரம்பு கண்டால் அன்றி – கம்.யுத்4:41 50/2,3
அனையது ஓர் காலத்து அம் பொன் சடை முடி அடியது ஆக – கம்.யுத்4:41 118/1

மேல்


முடி-தொறும் (1)

எண்ணெய் பொன் முடி-தொறும் இழுகி ஈறு_இலா – கம்.சுந்:3 40/1

மேல்


முடி-மார் (4)

தா இல் கொள்கை தம் தொழில் முடி-மார்
மனன் நேர்பு எழுதரு வாள் நிற முகனே – திரு 89,90
கைவினை மாக்கள் தம் செய்வினை முடி-மார்
சுரும்பு உண மலர்ந்த வாசம் கீழ்ப்பட – குறு 309/1,2
கெடல் அரும் துப்பின் விடு தொழில் முடி-மார்
கனை எரி நடந்த கல் காய் கானத்து – அகம் 105/11,12
குடி கடன் ஆகலின் குறை வினை முடி-மார்
செம்பு உறழ் புரிசை பாழி நூறி – அகம் 375/12,13

மேல்


முடி-மின் (1)

அதனால் செல்-மின் சென்று வினை முடி-மின் சென்று ஆங்கு – நற் 229/5

மேல்


முடி-மேல் (1)

முடி-மேல் நிமிர்ந்த முகிழ் ஏறு கையன் முகில்-மேல் நிமிர்ந்த ஒளியான் – கம்.யுத்2:19 249/1

மேல்


முடி_வேந்தர் (2)

துன்று கழல் முடி_வேந்தர் அடி போற்ற சுமந்திரனே முதல்வர் ஆய – கம்.பால:5 54/2
விடை பெறுகுக முடி_வேந்தர் வேதியர் – கம்.பால:5 109/2

மேல்


முடிக்க (7)

செய்_வினை முடிக்க தோழி பல்-வயின் – அகம் 155/6
மு திறத்து உலகையும் முடிக்க எண்ணுவார் – கம்.ஆரண்:10 33/3
மு புறத்து உலகையும் முடிக்க மூட்டலால் – கம்.சுந்:5 65/3
நினைவு அரும் இருவினை முடிக்க நின்றுளோன் – கம்.சுந்:12 70/4
விளைவன விதி முறை முடிக்க வேண்டுவான் – கம்.யுத்1:8 1/3
ஒட்டினார் ஆவி முடிக்க உவந்தார் – கம்.யுத்3:20 19/4
முருங்கு அழல் வேள்வி முற்றி முதல் அற முடிக்க மூண்டான் – கம்.யுத்3:26 94/4

மேல்


முடிக்ககிலேன் (1)

எண்ணியது முடிக்ககிலேன் இனி முடியாது இருப்பேனோ – கம்.சுந்:2 226/3

மேல்


முடிக்கல் (1)

மும்மையின் உலகினால் முடிக்கல் ஆவதோ – கம்.பால:24 44/2

மேல்


முடிக்கில் (1)

முன்னை ஊழ்வினையினால் முடிக்கில் ஆம் என்பார் – கம்.பால:13 8/3

மேல்


முடிக்கிலர் (1)

மூவரும் அவை முடிக்கிலர் பிடிக்கிலர் முறைமை – கம்.யுத்1:3 9/2

மேல்


முடிக்குநர் (1)

முடிக்குநர் என்ற போது முடிவு அன்றி முடிவது உண்டோ – கம்.சுந்:3 132/4

மேல்


முடிக்கும் (6)

உள்ளியது முடிக்கும் உரன் உடை உள்ளத்து – புறம் 206/3
மூண்டு எழு பெரும் பழி முடிக்கும் வெவ் வினை – கம்.அயோ:2 51/3
மூல நாசம்பெற முடிக்கும் மொய்ம்பினாள் – கம்.ஆரண்:6 1/2
தொடங்கியது ஒன்றோ முற்றும் முடிக்கும் தொழில் அல்லால் – கம்.கிட்:17 17/3
முடி மணி பறித்திட்டாயோ இவன் இனி முடிக்கும் வென்றிக்கு – கம்.யுத்1:12 47/3
தவனோ என்னின் செய்து முடிக்கும் தரன் அல்லன் – கம்.யுத்4:37 135/3

மேல்


முடிக்குவது (1)

முட்டி மற்றவர் குலத்தொடு முடிக்குவது அல்லால் – கம்.யுத்3:30 51/3

மேல்


முடிக்குவல் (1)

கலங்கலீர் உரைத்த மாற்றம் முடிக்குவல் கடிது காண்டிர் – கம்.கிட்:17 21/4

மேல்


முடிக்குவான் (1)

முழை உடை கிரிகள் முற்ற முடிக்குவான் முடிவு காலத்து – கம்.சுந்:1 27/3

மேல்


முடிக்குவென் (2)

கண்ணிய கருமம் இன்றே முடிக்குவென் கடிதின் என்றான் – கம்.சுந்:10 19/4
முடிக்குவென் யான் என முடிய கூறினான் – கம்.யுத்1:2 27/4

மேல்


முடிக்குவெனால் (1)

முறை தந்தன தந்து முடிக்குவெனால் – கம்.யுத்2:18 40/4

மேல்


முடிக்குறும் (2)

சொல்லின முடிக்குறும் துணிவின் நெஞ்சினார் – கம்.ஆரண்:7 49/4
மாறு_இல் கொற்றவன் நினைத்தன முடிக்குறும் வலியர் – கம்.கிட்:12 26/3

மேல்


முடிக (3)

இன்னே முடிக தில் அம்ம மின் அவிர் – நெடு 168
நம் இன்று ஆயினும் முடிக வல்லென – அகம் 229/9
வினை எலாம் முடிக எனா விடை கொடுத்து உதவலும் – கம்.கிட்:13 73/3

மேல்


முடிகலது (1)

மூன்றையும் சுடும் ஒருவனால் முடிகலது என்றான் – கம்.யுத்3:22 79/3

மேல்


முடிகள் (1)

முடிகள் அதிர படிநிலை தளர – பரி 2/39

மேல்


முடிகள்-தோறும் (1)

கொழு மணி முடிகள்-தோறும் கொண்ட நல் மணியின் கூட்டம் – கம்.யுத்1:12 33/1

மேல்


முடிகின்றேன் (1)

முடித்து ஓர் செல்வம் யான் முடியாதே முடிகின்றேன்
படித்தேன் அன்றே பொய்ம்மை குடிக்கு பழி பெற்றேன் – கம்.யுத்3:22 216/2,3

மேல்


முடிகுவென் (2)

முடிகுவென் அரும் துயர் முடிய என்னுமால் – கம்.அயோ:11 90/4
முடிகுவென் உடன் என முடிய கூறலும் – கம்.யுத்3:24 81/2

மேல்


முடித்த (20)

துவர முடித்த துகள் அறும் முச்சி – திரு 26
முடித்த குல்லை இலை உடை நறும் பூ – திரு 201
நின் குறை முடித்த பின்றை என் குறை – நற் 102/3
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு பட முடித்த
இரும் பன் மெல் அணை ஒழிய கரும்பின் – நற் 366/6,7
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 270/5
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 275/5
வஞ்சினம் முடித்த ஒன்றுமொழி மறவர் – பதி 41/18
உரை சால் வேள்வி முடித்த கேள்வி – பதி 64/4
பின்னொடு முடித்த மண்ணா முச்சி – அகம் 73/1
அரும் தொழில் முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – அகம் 184/5
முன் முயன்று அரிதினின் முடித்த வேள்வி – அகம் 220/6
குறை வினை முடித்த நிறைவு இன் இயக்கம் – அகம் 351/4
முறை எலாம் முடித்த மன்னர்_மன்னனும் மூரி தேர் மேல் – கம்.பால:17 2/1
முன்னையர் முறை கெட முடித்த பாவியை – கம்.அயோ:12 55/1
முடித்த வார் சடை கற்றையை மூசு தூசு – கம்.அயோ:14 2/3
முந்தே தடுக்க ஒழியாது எடுத்த வினையேன் முடித்த முடிவால் – கம்.ஆரண்:13 69/3
கானகம் புகுந்து யான் முடித்த காரியம் – கம்.கிட்:10 87/3
முரண் புகு தீவினை முடித்த முன்னவன் – கம்.யுத்1:4 51/1
முடித்த வானரம் வெம் சினம் முற்றின – கம்.யுத்2:15 25/4
மற வினை முடித்த பின்னர் வருவென் என்று உணர்த்தி மாய – கம்.யுத்2:19 270/3

மேல்


முடித்த-காலை (1)

வேந்து வினை முடித்த-காலை தேம் பாய்ந்து – அகம் 104/1

மேல்


முடித்தது (3)

அதனை கெடுத்தது பெற்றார் போல் கொண்டு யான் முடித்தது
கேட்டனள் என்பவோ யாய் – கலி 107/10,11
மூவரும் தான் என முடித்தது ஒத்ததே – கம்.பால:23 60/4
முற்ற போர் முடித்தது ஒரு குரங்கு என்றால் முனை வீரன் – கம்.சுந்:2 221/3

மேல்


முடித்ததூஉம் (1)

வேத வேள்வி தொழில் முடித்ததூஉம்
அறிந்தோன் மன்ற அறிவு உடையாளன் – புறம் 224/9,10

மேல்


முடித்தல் (3)

பின் ஆகும்மே முன்னியது முடித்தல்
அனைய பெரியோர் ஒழுக்கம் அதனால் – அகம் 286/12,13
விரைவின் இன்று ஒரு பகல் முடித்தல் வேட்கையோ – கம்.பால:13 65/2
என்னுடை சிறு குறை முடித்தல் ஈண்டு ஒரீஇ – கம்.கிட்:6 18/1

மேல்


முடித்தலத்தினில் (1)

முடித்தலத்தினில் எற்றிட மூளைகள் – கம்.யுத்2:15 67/3

மேல்


முடித்தலம் (2)

முடித்தலம் இவை என முறையின் சூடினான் – கம்.அயோ:14 134/2
முடித்தலம் வானவர் நோக்கின் முன்னுவான் – கம்.யுத்4:41 98/4

மேல்


முடித்தலின் (1)

முருகு ஒத்தீயே முன்னியது முடித்தலின்
ஆங்காங்கு அவரவர் ஒத்தலின் யாங்கும் – புறம் 56/14,15

மேல்


முடித்தலும் (1)

கருதியது முடித்தலும் காமுறப்படுதலும் – சிறு 213

மேல்


முடித்தவர் (3)

அசும்பு பாய் வரை அரும் தவம் முடித்தவர் துணை கண் – கம்.அயோ:10 36/1
மூத்தம் ஒன்றில் முடித்தவர் மொய் புண்ணீர் – கம்.ஆரண்:9 28/1
மோகத்தின் பட முடித்தவர் மாயையின் முதல்வர் – கம்.யுத்3:30 10/3

மேல்


முடித்தனம் (4)

முன்னியது முடித்தனம் ஆயின் நன்_நுதல் – நற் 169/1
வினை இவண் முடித்தனம் ஆயின் வல் விரைந்து – அகம் 47/2
சென்று வினை முடித்தனம் ஆயின் இன்றே – அகம் 204/4
வந்து வினை முடித்தனம் ஆயின் நீயும் – அகம் 254/11

மேல்


முடித்தனன் (2)

வந்து வினை முடித்தனன் வேந்தனும் பகைவரும் – அகம் 44/1
முனையல் என்று அது முடித்தனன் முந்து நீர் முளைத்த – கம்.யுத்4:40 98/3

மேல்


முடித்தனென் (1)

முடித்தனென் முதல் வாழ்வு என மொய் அழல் – கம்.ஆரண்:12 3/2

மேல்


முடித்தனை (1)

அரும் தவம் முடித்தனை அருட்கு அரச என்றான் – கம்.ஆரண்:3 49/4

மேல்


முடித்தாய் (2)

முடித்தாய் அன்றே மந்திரம் என்றாள் முகில்-வாய் மின் – கம்.அயோ:6 19/3
மன்னா நீ உன் வாழ்வை முடித்தாய் மதி அற்றாய் – கம்.ஆரண்:11 8/1

மேல்


முடித்தார் (1)

முந்து வேள்வியும் முடித்து தம் இரு வினை முடித்தார்
வந்தது அ அருள் எனக்கும் என்று உரை-செய்து மகிழ்ந்தான் – கம்.அயோ:1 43/3,4

மேல்


முடித்தால் (1)

முடித்து இ ஊர் முடித்தால் மேல் முடிவது எலாம் முடிந்து ஒழிக – கம்.சுந்:2 218/4

மேல்


முடித்தாலே (1)

முடித்தாலே யான் முடிதல் முறை மன்ற என்று உணர்வான் – கம்.சுந்:2 231/4

மேல்


முடித்தாள் (1)

கை புனை கண்ணி முடித்தாள் என்று யாய் கேட்பின் – கலி 107/15

மேல்


முடித்தான் (6)

மூளும் சாபத்தின் முந்திய தீவினை முடித்தான்
தோளும் வாங்கிய தோமுடை யாக்கையை துறவா – கம்.ஆரண்:15 38/2,3
மூ_அடி குறித்து முறை ஈர் அடி முடித்தான்
பூ வடிவு உடை பொரு_இல் சேவடி புரைத்தான் – கம்.கிட்:14 68/3,4
மூலத்திடை புடைத்தான் உயிர் முடித்தான் சிரம் மடித்தான் – கம்.யுத்2:18 169/4
மூண்டு எழு போரில் பாரில் முறைமுறை முடித்தான் பின்னர் – கம்.யுத்2:19 229/3
முதுமொழி பதம் சொல்லினென் என்று உரை முடித்தான் – கம்.யுத்3:30 48/4
முடித்தான் அன்றோ வெம் கண் அரக்கன் முழு முற்றும் – கம்.யுத்4:37 140/3

மேல்


முடித்தி (4)

உள்ளியது முடித்தி வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 54/2
நீ இது முடித்தி என்று நேர்ந்தனை நினைவின் எண்ணி – கம்.சுந்:8 2/2
மூ_உலகு ஆளும் செல்வம் கொடுத்து அது முடித்தி என்றான் – கம்.யுத்2:17 54/4
எண்ணமே முடித்தி என்னா ஏத்தினர் இமையோர் எல்லாம் – கம்.யுத்3:31 71/4

மேல்


முடித்து (32)

தாழை முடித்து தருப்பை வேய்ந்த – பெரும் 264
முனை கவர்ந்து கொண்ட திறையர் வினை முடித்து
வருதல் தலைவர் வாய்வது நீ நின் – முல் 19,20
துகில் முடித்து போர்த்த தூங்கல் ஓங்கு நடை – முல் 53
ஆவுதி மண்ணி அவிர் துகில் முடித்து
மா விசும்பு வழங்கும் பெரியோர் போல – மது 494,495
வினை முடித்து அன்ன இனியோள் – நற் 3/8
இறையும் அரும் தொழில் முடித்து என பொறைய – நற் 161/1
கழும முடித்து கண்கூடு கூழை – கலி 56/3
தெரி வளை முன்கை பற்றியும் வினை முடித்து
வருதும் என்றனர் அன்றே தோழி – அகம் 175/8,9
இருந்த வேந்தன் அரும் தொழில் முடித்து என – அகம் 384/1
எய்துப என்ப தம் செய்_வினை முடித்து என – புறம் 27/9
குழி யானையின் எழுந்து தொல் நியம துறை முடித்து சுருதி அன்ன – கம்.பால:11 18/2
உறை ஓடும் நெடு வேலாய் உபநயன விதி முடித்து
மறை ஓதுவித்து இவரை வளர்த்தானும் வசிட்டன்-காண் – கம்.பால:12 26/3,4
முந்து வேள்வியும் முடித்து தம் இரு வினை முடித்தார் – கம்.அயோ:1 43/3
வேரோடும் கேடு ஆக முடித்து என் விளைவித்தாய் – கம்.அயோ:11 81/4
நின்று அந்த நதியகத்து நிறை தவத்தின் குறை முடித்து
வன் திண் கை சிலை நெடும் தோள் மரகதத்தின் மலை வந்தான் – கம்.ஆரண்:6 106/3,4
கொய்தான் அன்றே கொற்றம் முடித்து உன் குழு எல்லாம் – கம்.ஆரண்:11 13/4
செய்வென் நின் குறை முடித்து அன்றி செய்கலேன் – கம்.கிட்:6 27/4
முடித்து இ ஊர் முடித்தால் மேல் முடிவது எலாம் முடிந்து ஒழிக – கம்.சுந்:2 218/4
முருக்கி நிருத_குலம் முடித்து வினை முற்றி – கம்.சுந்:5 8/3
சிறு தொழில் முடித்து அகல்தல் தீது எனல் தெரிந்தான் – கம்.சுந்:6 1/3
முரண் உடை கொடியோன் கொல்ல மொய் அமர் முடித்து தெய்வ – கம்.யுத்1:4 113/3
முற்றினார் அன்பு பூண்டார் வேள்விகள் முடித்து நின்றார் – கம்.யுத்1:4 151/2
சந்தி வந்தனை தொழில் முடித்து தன்னுடை – கம்.யுத்1:5 2/1
மண_வினை முடித்து என் கையை மந்திர மரபின் தொட்ட – கம்.யுத்2:17 43/3
செரு முடித்து என்-கண் நின்ற சினம் முடித்து அமைவென் என்னா – கம்.யுத்3:21 19/2
செரு முடித்து என்-கண் நின்ற சினம் முடித்து அமைவென் என்னா – கம்.யுத்3:21 19/2
கரு முடித்து அமைந்த மேகம் கால் பிடித்து எழுந்த காலம் – கம்.யுத்3:21 19/3
முடித்து ஓர் செல்வம் யான் முடியாதே முடிகின்றேன் – கம்.யுத்3:22 216/2
மூலம் கொண்டு உணரா நின்னை முடித்து அன்றி முடியேன் என்றான் – கம்.யுத்3:28 49/4
நினைத்தது முடித்து நின்றேன் நேர் இழை ஒருத்தி நீரால் – கம்.யுத்3:29 39/2
கடன்கள் செய்து முடித்து கணவனோடு – கம்.யுத்4:38 32/1
இப்பொழுதே உலகு இறக்கும் யாக்கையினை முடித்து ஒழிந்தால் மகனே என்னா – கம்.யுத்4:41 67/3

மேல்


முடித்தும் (5)

அடுத்த வேள்வி போய் முடித்தும் நாம் எனா – கம்.பால:6 19/3
மையல் கொடியான் மகன் ஈண்டு வந்தால் முடித்தும் மற்று என்ன – கம்.அயோ:6 27/3
ஏயது முடித்தும் என்று இனிது மேயினான் – கம்.யுத்1:4 22/4
முடித்தும் என்று ஒரு கைக்கொடு மோதினான் – கம்.யுத்2:15 76/3
திவசத்தின் முடித்தும் வெம் போர் என சினம் திருகி சென்றார் – கம்.யுத்2:19 171/4

மேல்


முடித்தே (2)

சேய் உறை காதலர் செய்_வினை முடித்தே – கலி 148/24
புக்க இடம் அறிந்திலேன் போந்தனென் என் வினை முடித்தே – கம்.பால:12 29/4

மேல்


முடித்தேம் (1)

நினைந்தன முடித்தேம் என்னா வானவர் துயரம் நீத்தார் – கம்.யுத்3:31 227/1

மேல்


முடித்தேன் (3)

மூ_உலகினுக்கும் ஒரு நாயகம் முடித்தேன்
மேவலர் கிடைக்கின் இதன் மேல் இனியது உண்டோ – கம்.ஆரண்:11 29/1,2
வருந்தினேன் நெடு நாள் உம்மை வழியொடு முடித்தேன் வாயால் – கம்.யுத்2:17 41/3
சொற்றது முடித்தேன் நாளை என் உடல் சோர்வை நீக்கி – கம்.யுத்2:19 204/1

மேல்


முடித்தேன்-மன் (1)

கூந்தலுள் பெய்து முடித்தேன்-மன் தோழி யாய் – கலி 115/6

மேல்


முடித்தோர் (1)

மூளும் உளது ஆய பழி என்-வயின் முடித்தோர்
ஆளும் உளதாம் அவரது ஆர் உயிரும் உண்டாம் – கம்.ஆரண்:10 60/1,2

மேல்


முடிதல் (2)

முடிதல் வேட்கையர் நெடிய மொழியூஉ – பதி 81/12
முடித்தாலே யான் முடிதல் முறை மன்ற என்று உணர்வான் – கம்.சுந்:2 231/4

மேல்


முடிதான் (1)

கோள் ஆகி வந்தவா கொற்ற முடிதான் என்பார் – கம்.அயோ:4 102/3

மேல்


முடிதியோ (1)

துன்பம் ஆய் முடிதியோ என்றதும் சொல்லுவாய் – கம்.கிட்:13 70/4

மேல்


முடிந்த (12)

ஓம்பிட முடிந்த பின் உலகு காவலன் – கம்.பால:5 90/3
மூன்று உலகத்தினோர்க்கும் மூலத்தே முடிந்த அன்றே – கம்.கிட்:7 152/2
முற்றா முடிந்த நெடு வானினிடை முந்நீரில் – கம்.சுந்:1 75/2
முடிந்த தேர் குலம் முறிந்தன தேர் குலம் முரண் இற்று – கம்.சுந்:11 29/1
உன்னிய கருமம் எல்லாம் உன்னொடு முடிந்த என்னா – கம்.யுத்1:12 26/3
மொய் கொள் வேலையும் திசைகளும் சரங்களாய் முடிந்த – கம்.யுத்2:15 197/4
முளை புடைத்தன ஒத்தன வானரம் முடிந்த – கம்.யுத்3:22 177/4
மூண்ட போர்-தோறும் பட்டு முடிந்த நீர் முறையின் தீர்ந்து – கம்.யுத்3:27 80/1
மோதரன் முடிந்த வண்ணம் மூ-வகை உலகத்தோடும் – கம்.யுத்4:37 16/1
என்னேயோ என்னேயோ இராவணனார் முடிந்த பரிசு இதுவோ பாவம் – கம்.யுத்4:38 22/4
முந்தை_நாள் முதல் கடை முறை அளவையும் முடிந்த
அந்த வானரம் அடங்கலும் எழுந்து உடன் ஆர்த்து – கம்.யுத்4:40 123/1,2
அஞ்சொடு அஞ்சு நான்கு என்று எணும் ஆண்டு போய் முடிந்த
பஞ்சமி பெயர் படைத்துள திதி இன்று பயந்த – கம்.யுத்4:40 126/3,4

மேல்


முடிந்ததாம் (1)

மூரி வெம் பழியொடும் முடிந்ததாம் என – கம்.சுந்:14 16/3

மேல்


முடிந்ததால் (1)

மூக்கினால் இது முறிந்தமை முடிந்ததால் மொய்ம்பின் – கம்.ஆரண்:13 82/2

மேல்


முடிந்தது (17)

இன்று எமது வினை முடிந்தது என சொரிந்தார் மலர் மாரி இடைவிடாமல் – கம்.பால:5 54/4
முன்னை ஊழ்வினையினாலோ நடு ஒன்று முடிந்தது உண்டோ – கம்.பால:9 16/3
குறை முடிந்தது என்று ஆர்த்திட குஞ்சியை சூழ்ந்த – கம்.அயோ:1 51/3
முன்னை மூக்கு அரிந்து விட்டான் முடிந்தது என் வாழ்வும் உன்னின் – கம்.ஆரண்:10 81/3
குறைய வென்று இடர் களைவென் என்றனை குறை முடிந்தது விதியினால் – கம்.கிட்:10 67/2
அன்னதே முடிந்தது ஐய அறம் வெல்லும் பாவம் தோற்கும் – கம்.சுந்:2 93/1
என்னை நீ உணர்த்தினை முடிந்தது இல் என – கம்.சுந்:3 53/2
வந்தனன் முடிந்தது அன்றோ மன கருத்து என்ன வாழ்த்தி – கம்.சுந்:10 18/3
மொய் எடுத்த கணை மாரியால் இடை முடிந்தது ஒன்றும் முறை கண்டிலார் – கம்.யுத்2:19 68/1
மொய் கணை கானம் ஆகி முடிந்தது முழங்கு வேலை – கம்.யுத்2:19 114/2
முன்வந்தவனும் முடிந்தான் உன் பகை போய் முடிந்தது என மொழிந்தார் – கம்.யுத்3:22 227/4
முன்னமே முடிந்தது அன்றே என்றனள் முளரி நீத்தாள் – கம்.யுத்3:23 30/4
வித்தகன் விடிந்தது என்னா முடிந்தது என் வேகம் என்றான் – கம்.யுத்3:24 54/4
முடிந்தது நம்-தம் எண்ணம் மூ_உலகிற்கும் கங்குல் – கம்.யுத்3:26 45/1
முடிந்தது எம் வலி என்றனர் ஓடுவான் முயல்வார் – கம்.யுத்3:31 24/4
போயினன் செரு முடிந்தது என்று இலங்கை ஊர் புகுவான் – கம்.யுத்4:32 34/4
வேண்டிற்று முடிந்தது அன்றே வேதியர் தேவன் நின்னை – கம்.யுத்4:40 26/1

மேல்


முடிந்ததும் (1)

முடிந்ததும் முடிவதும் முகிழ்ப்பதும் அவை மூன்றும் – பரி 13/47

மேல்


முடிந்ததே (1)

நடந்தது எப்பொழுது வேள்வி முடிந்ததே கருமம் நன்றே – கம்.யுத்3:27 70/4

மேல்


முடிந்ததோ (1)

முன்னை ஊழ்வினை முடிந்ததோ என்று என்று முறையால் – கம்.சுந்:3 14/3

மேல்


முடிந்தவர் (1)

இற்று உலந்து முடிந்தவர் எண்_இலர் – கம்.யுத்2:15 47/2

மேல்


முடிந்தவன் (1)

மையல் நோய்-கொடு முடிந்தவன் நாள் என்று வரம்பு இன்றி வாழ்ந்தானுக்கு – கம்.யுத்2:16 347/3

மேல்


முடிந்தவா (1)

முறை உடை எம்பியார் முடிந்தவா எனா – கம்.கிட்:16 23/1

மேல்


முடிந்தன்று (1)

முடிந்தன்று அம்ம நாம் முன்னிய வினையே – அகம் 244/14

மேல்


முடிந்தன (6)

முடிந்தன பிளந்தன முரிந்தன நெரிந்த – கம்.சுந்:6 9/1
முறிந்தன தெறும் கரி முடிந்தன தடம் தேர் – கம்.சுந்:8 25/3
படிந்தன முடிந்தன கிடந்தன பரி மா – கம்.சுந்:8 28/4
முறிந்து நுண் பொடி ஆயின முடிந்தன முனிவு இலான் முழு மேனி – கம்.யுத்1:3 83/2
சிந்தனை முடிந்தன என்னும் சிந்தையார் – கம்.யுத்1:4 35/4
முழுது எரி மணியின் செய்து முடிந்தன முனைவராலும் – கம்.யுத்1:10 8/2

மேல்


முடிந்தனன் (2)

முடிவு எலாம் உணர்ந்தான் அந்தோ முடிந்தனன் மன்னன் என்றான் – கம்.அயோ:6 7/4
முடிந்தனன் அரக்கன் என்னா முழங்கினர் உம்பர் முற்றும் – கம்.யுத்3:28 35/4

மேல்


முடிந்தனனால் (1)

முற்ற தனி குத்த முடிந்தனனால் – கம்.யுத்3:20 92/4

மேல்


முடிந்தாய் (2)

பெரும் பியல் தலைகள் சிந்தி பிழைப்பிலை முடிந்தாய் என்ன – கம்.யுத்2:17 58/3
முது மா படை துரந்தான் இனி முடிந்தாய் என மொழிந்தான் – கம்.யுத்3:27 131/4

மேல்


முடிந்தார் (2)

மொய்ம்பினர் வீரர் முடிந்தார்
ஐம்பதினாயிரர் அல்லார் – கம்.சுந்:13 52/2,3
முன்னை நாள் இவன் முனிந்திட கிளையொடும் முடிந்தார்
இன்னம் உண்டு யான் இயம்புவது இரணியன் என்பான் – கம்.யுத்1:2 118/2,3

மேல்


முடிந்தாரோ (1)

முன்னம் ஆர் ஓதுவித்தார் எல்லாரும் முடிந்தாரோ
பின்னம் ஆய் ஒன்று ஆதல் பிரிந்தேயோ பிரியாதோ – கம்.ஆரண்:1 59/2,3

மேல்


முடிந்தால் (1)

முன்பு பின்பு நடு இல்லாய் முடிந்தால் அன்றி முடியாவே – கம்.யுத்3:22 223/4

மேல்


முடிந்தான் (4)

முந்து ஆரே உள்ளார் முடிந்தான் முனை ஒருவன் – கம்.ஆரண்:13 95/2
முனையின் வாளியின் சதவலி என்பவன் முடிந்தான்
புனையும் அம்பினில் தம்பனும் பொருப்பு என புரண்டான் – கம்.யுத்3:22 174/3,4
முன்வந்தவனும் முடிந்தான் உன் பகை போய் முடிந்தது என மொழிந்தார் – கம்.யுத்3:22 227/4
மீட்டான்_அலன் தடுத்தான்_அலன் முடிந்தான் என விட்டான் – கம்.யுத்3:27 134/2

மேல்


முடிந்திடவும் (1)

முடியா முடி மன்னன் முடிந்திடவும்
படி ஏழும் நெடும் துயர் பாவிடவும் – கம்.சுந்:4 9/1,2

மேல்


முடிந்திடு (1)

மூது ஆனவன் முன்னம் முடிந்திடு எனும் – கம்.யுத்3:23 19/3

மேல்


முடிந்திடுக (1)

இற்றை போர் பெரும் சீற்றம் என்னோடும் முடிந்திடுக
கற்றை பூம் குழலாளை சிறை வைத்த கண்டகனை – கம்.சுந்:2 221/1,2

மேல்


முடிந்திடுவான் (1)

மு காலின் முடிந்திடுவான் முயல்வான் – கம்.ஆரண்:11 42/3

மேல்


முடிந்திலேன் (1)

மூக்கினோடு முடிய முடிந்திலேன்
வாக்கினால் உங்கள் வாழ்வையும் நாளையும் – கம்.ஆரண்:9 30/2,3

மேல்


முடிந்து (4)

சந்து நீவி புல் முடிந்து இடு-மின் – மலை 393
அவிழ்த்தற்கு அரிது அது முடிந்து அமைந்தன்றே – குறு 313/5
முடித்து இ ஊர் முடித்தால் மேல் முடிவது எலாம் முடிந்து ஒழிக – கம்.சுந்:2 218/4
முழுத்தம் ஒன்றில் ஒரு வெள்ள வானரம் முடிந்து மாள்வன தடிந்து போய் – கம்.யுத்2:19 65/1

மேல்


முடிந்துளதால் (1)

முற்றும் பகல்-தானும் முடிந்துளதால் – கம்.ஆரண்:2 19/4

மேல்


முடிந்தோய் (1)

உள்ளியது முடிந்தோய் மன்ற முன்_நாள் – புறம் 211/10

மேல்


முடிநர் (1)

யாண்டு உளர்-கொல்லோ வேண்டு வினை முடிநர்
இன்னாது இரங்கும் என்னார் அன்னோ – குறு 195/3,4

மேல்


முடிநரும் (1)

செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும்
பூவும் புகையும் ஆயும் மாக்களும் – மது 514,515

மேல்


முடிப்ப (3)

முன் கண்டு முடிப்ப அரு வேட்கையினால் – கம்.பால:23 13/1
மு தலை எஃகினாற்கும் முடிப்ப_அரும் கருமம் முற்றி – கம்.சுந்:14 13/1
மூவர்க்கும் முடிப்ப அரிய காரியத்தை முற்றுவிப்பான் மூண்டு நின்றாய் – கம்.யுத்1:4 100/2

மேல்


முடிப்ப-போல் (1)

முளையினோடும் களைந்து முடிப்ப-போல்
தளை அவிழ்ந்த கொழும் தடம் தாமரை – கம்.யுத்2:15 6/2,3

மேல்


முடிப்ப_அரும் (1)

மு தலை எஃகினாற்கும் முடிப்ப_அரும் கருமம் முற்றி – கம்.சுந்:14 13/1

மேல்


முடிப்பதற்கு (2)

அரியன முடிப்பதற்கு அனைத்து நாட்டினும் – கம்.யுத்2:16 257/3
உரிய வேண்டிய பொருள் எலாம் முடிப்பதற்கு ஒன்றோ – கம்.யுத்3:30 34/2

மேல்


முடிப்பது (6)

பெரிய காரியம் உள அவை முடிப்பது பின்னர் – கம்.பால:8 48/2
என்று உன்னி என்னை விதியார் முடிப்பது என எண்ணி நின்ற இறையை – கம்.ஆரண்:13 65/1
முன்முனே மொழிந்தாய் அன்றே இவன் குறை முடிப்பது ஐயா – கம்.கிட்:7 133/3
அரும் கடன் முடிப்பது அரிது ஆம் அமர் கிடைக்கின் – கம்.சுந்:2 71/3
பின் இனி முடிப்பது யாது என்று இரங்கினான் உணர்வு பெற்றான் – கம்.யுத்3:26 52/4
வேரொடு முடிப்பது ஆக விளைந்தது வேறும் இன்னும் – கம்.யுத்3:26 76/2

மேல்


முடிப்பர் (2)

முற்றுவர் உறு குறை முடிப்பர் முன்பினால் – கம்.யுத்1:4 71/2
முன்னையோர் இறந்தோர் எல்லாம் இ பகை முடிப்பர் என்றும் – கம்.யுத்3:28 8/1

மேல்


முடிப்பல் (2)

நீசரை எல்லாம் நூறி நினைத்தது முடிப்பல் பின்னும் – கம்.கிட்:17 22/4
அம்புக்கு முன்னம் சென்று உன் அரும் பகை முடிப்பல் என்று – கம்.யுத்1:12 41/3

மேல்


முடிப்பவர் (1)

பிணி பறித்து இவனை யாவர் முடிப்பவர் படிக்கண் பேழ் வாய் – கம்.யுத்1:14 18/2

மேல்


முடிப்பவும் (1)

பூ இல் வறும் தலை முடிப்பவும் நீர் இல் – புறம் 44/7

மேல்


முடிப்பன் (2)

முறை கெட வென்று வேண்டின் நினைந்ததே முடிப்பன் முன்னின் – கம்.யுத்3:26 5/1
சலம் செயின் உலகம் மூன்றும் இலக்குவன் முடிப்பன் தானே – கம்.யுத்3:28 4/4

மேல்


முடிப்பாய் (1)

வேண்டியன மா தவம் விரும்பினை முடிப்பாய்
தூண்டு சின வாள் நிருதர் தோன்றியுளர் என்றால் – கம்.ஆரண்:3 52/2,3

மேல்


முடிப்பாயோ (1)

மூரல் முறுவல் குறி காட்டி முத்தே உயிரை முடிப்பாயோ – கம்.யுத்1:1 7/4

மேல்


முடிப்பான் (1)

மாண்டேனே அன்றோ மறையோர் குறை முடிப்பான்
பூண்டேன் விரதம் அதனால் உயிர் பொறுப்பேன் – கம்.ஆரண்:13 97/1,2

மேல்


முடிப்பினும் (1)

நன் நெடும் கூந்தல் நரையொடு முடிப்பினும்
நீத்தல் ஓம்பு-மதி பூ கேழ் ஊர – நற் 10/3,4

மேல்


முடிப்பீர் (1)

திண்ணிது அமைந்தீர் செய்து முடிப்பீர் சிதைவு இன்றால் – கம்.கிட்:17 16/3

மேல்


முடிப்பென் (5)

முடிப்பென் இன்று ஒரு மொய் கணையால் எனா – கம்.ஆரண்:9 14/1
ஒறுத்து மனம் உற்றது முடிப்பென் ஒழிகல்லேன் – கம்.ஆரண்:11 30/2
மற்றது முடிப்பென் என்னா எண்ணினான் மனிசன் வாழ்க்கை – கம்.யுத்2:19 204/2
காகம் உண்டதன்-பின் மீண்டும் முடிப்பென் என் கருத்தை என்றான் – கம்.யுத்3:26 80/4
பேரேன் இன்றே வென்றி முடிப்பென் பெயர்கில்லேன் – கம்.யுத்4:37 136/2

மேல்


முடிப்பெனால் (1)

முந்து செய்த சபதம் முடிப்பெனால் – கம்.யுத்4:41 77/4

மேல்


முடிப்பேன் (3)

முறிந்து உதிர நூறி என் மன சினம் முடிப்பேன்
நெறிந்த குழல் நின் நிலைமை கண்டும் நெடியோன்-பால் – கம்.சுந்:5 4/2,3
முடிப்பேன் இன்று அவர் வாழ்வை ஓர் கணத்து என மொழிந்தான் – கம்.யுத்3:22 91/4
சிவன் நன் படை தொடுத்து ஆர் உயிர் முடிப்பேன் என தெரிந்தான் – கம்.யுத்3:27 149/4

மேல்


முடிப்போம் (1)

மு பகல் தீர்கிலம் ஆவி முடிப்போம்
வெப்பு அகலா எரி வெம் தழல் வெந்த – கம்.யுத்3:20 18/2,3

மேல்


முடிபு (1)

முனிவரர் வெகுளியின் முடிபு என்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 34/4

மேல்


முடிய (17)

முடிய வேம் முடிய மூடு இருளும் வான் முகடும் வேம் – கம்.பால:7 6/2
முடிய வேம் முடிய மூடு இருளும் வான் முகடும் வேம் – கம்.பால:7 6/2
முடிய இ மொழி எலாம் மொழிந்து மந்திரி – கம்.பால:8 23/1
வாள் கொண்ட கண்ணார் யாரே வடிவினை முடிய கண்டார் – கம்.பால:21 19/3
முடிகுவென் அரும் துயர் முடிய என்னுமால் – கம்.அயோ:11 90/4
முறை தெரிந்து ஒரு வகை முடிய நோக்குறின் – கம்.அயோ:12 9/1
முழுது உணர் சிந்தையான் முடிய நோக்கினான் – கம்.அயோ:14 47/4
மூக்கினோடு முடிய முடிந்திலேன் – கம்.ஆரண்:9 30/2
சிற்றவை வஞ்சனை முடிய செய்ததோ – கம்.ஆரண்:13 54/4
முன் பிறந்தேன் என முடிய கூறினான் – கம்.கிட்:16 31/4
முடிய சுற்றி முழுதும் முருக்கிற்றால் – கம்.சுந்:13 1/3
முடிக்குவென் யான் என முடிய கூறினான் – கம்.யுத்1:2 27/4
பெற்றியின் உணர்வினார் முடிய பேசினார் – கம்.யுத்1:4 82/4
முடிய நோக்கலுற்றேம் முது வேலையின் – கம்.யுத்1:9 57/2
முடிய ஒன்று உணர்ந்துவென் உனக்கு நான் முயல் – கம்.யுத்3:22 41/3
முடிகுவென் உடன் என முடிய கூறலும் – கம்.யுத்3:24 81/2
மூன்று நாட்டினும் உள்ளவர் யாவரும் முடிய
ஊன்றினான் செரு என்று உயிர் உமிழ்தர உதிரம் – கம்.யுத்4:35 31/2,3

மேல்


முடியர் (2)

தார் ஆர் முடியர் தகை கெழு மார்பினர் – பரி 22/23
எட்டிய முடியர் தாளால் இடறிய பொருப்பர் ஈட்டி – கம்.சுந்:7 6/3

மேல்


முடியரோ (1)

அரும் தொழில் முடியரோ திருந்து வேல் கொற்றன் – புறம் 171/7

மேல்


முடியலுற்றான் (1)

மொழிந்து தன் தெய்வ தேர்-மேல் ஏறினன் முடியலுற்றான் – கம்.யுத்3:28 13/4

மேல்


முடியன் (6)

வரை போல் யானை வாய்மொழி முடியன்
வரை வேய் புரையும் நல் தோள் – நற் 390/9,10
மு தலை குரிசில் பொன் முடியன் முக்கணான் – கம்.ஆரண்:7 112/2
கரங்கள் மீ சுமந்து செல்லும் கதிர் மணி முடியன் கல்லும் – கம்.யுத்1:4 137/1
இன்னன பலவும் பன்னி இறைஞ்சிய முடியன் நாணி – கம்.யுத்1:12 43/1
தாழ்வித்த முடியன் வீரன் தாமரை சரணம் தாழ்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 93/4
ஓங்கிய முடியன் திங்கள் ஒளி பெறு முகத்தன் உள்ளால் – கம்.யுத்3:28 60/2

மேல்


முடியன (1)

முடியின்-மேல் சென்ற முடியன ஆதலின் முடியா – கம்.கிட்:4 9/2

மேல்


முடியா (4)

முடியா நுகர்ச்சி முற்றா காதல் – பரி 8/42
சாந்து உளர் கூழை முடியா நிலம் தாழ்ந்த – கலி 115/13
முடியின்-மேல் சென்ற முடியன ஆதலின் முடியா
நெடிய மால் எனும் நிலையன நீரிடை கிடந்த – கம்.கிட்:4 9/2,3
முடியா முடி மன்னன் முடிந்திடவும் – கம்.சுந்:4 9/1

மேல்


முடியா-முனம் (1)

மூள்வது ஏதம் அது முடியா-முனம்
மீள்வதே நலன் என்று அவன் மீண்டனன் – கம்.ஆரண்:11 81/3,4

மேல்


முடியாத (1)

பல்லாயிரத்தின் முடியாத பக்கம் அவை வீச வந்து படர் கால் – கம்.யுத்2:19 264/1

மேல்


முடியாதன (1)

என் மேல் முடியாதன என்று இனிது ஏத்தி நின்றாள் – கம்.சுந்:1 60/3

மேல்


முடியாதாய் (1)

மூக்கு இழந்த பின் மீளல் என்றால் அது முடியுமோ முடியாதாய் – கம்.யுத்2:16 322/4

மேல்


முடியாது (4)

முடியாது ஆயினும் வருவர் அதன்_தலை – நற் 208/10
செய்_வினை முடியாது எவ்வம் செய்தல் – நற் 284/5
சாவாதிருத்தல் இலள் ஆனது உற்றது அதையோ தடுக்க முடியாது
ஆஆ அலக்கண் உறுவாள் உரைத்த பொருளோ அகத்தின் அடையாள் – கம்.ஆரண்:13 68/1,2
எண்ணியது முடிக்ககிலேன் இனி முடியாது இருப்பேனோ – கம்.சுந்:2 226/3

மேல்


முடியாதே (2)

மூண்டால் முன்னே ஆர் உயிரொடும் முடியாதே
மீண்டே போதற்கு ஆம் எனின் நன்று என் வினை என்றான் – கம்.ஆரண்:15 26/3,4
முடித்து ஓர் செல்வம் யான் முடியாதே முடிகின்றேன் – கம்.யுத்3:22 216/2

மேல்


முடியாமல் (1)

வாணாள் அளித்தி முடியாமல் நீதி வழுவாமல் நிற்றி மறையோய் – கம்.யுத்2:19 254/1

மேல்


முடியாய் (5)

மணி அரங்கு நெடு முடியாய் மலர் அயனே வழிபட்டு – கம்.பால:12 4/2
மேவாத இன்பம் அவை மேவி மேவ நெடு வீடு காட்டு அம் முடியாய்
ஆ ஆ வருந்தி அழிவாய்-கொல் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 251/3,4
முன் ஒக்க நிற்றி உலகு ஒக்க ஒத்தி முடிவு ஒக்கின் என்றும் முடியாய்
என் ஒக்கும் இன்ன செயலோ இது என்னில் இருள் ஒக்கும் என்று விடியாய் – கம்.யுத்2:19 253/2,3
முடியாய் நமனே முறையோ முறையோ – கம்.யுத்3:23 12/2
துளவை ஆய் முடியாய் உளை நீ என துணியும் – கம்.யுத்4:40 92/4

மேல்


முடியால் (1)

நாள் நாளும் வணங்கிய நன் முடியால்
தூண் ஆகிய தோள்-கொடு அவன் தொழுவான் – கம்.ஆரண்:2 25/3,4

மேல்


முடியாவே (1)

முன்பு பின்பு நடு இல்லாய் முடிந்தால் அன்றி முடியாவே – கம்.யுத்3:22 223/4

மேல்


முடியாவேல் (1)

மூன்று ஆய் நின்ற பேர் உலகு ஒன்றாய் முடியாவேல்
தோன்றாவோ என் வில் வலி வீர தொழில் அம்மா – கம்.யுத்3:22 211/3,4

மேல்


முடியான் (2)

ஊர் உற்றது என பொலி ஒண் முடியான்
போர் வித்தகன் நேமி பொறுத்தவன் மா – கம்.ஆரண்:2 9/2,3
வெள் எருக்கம் சடை முடியான் வெற்பு எடுத்த திரு மேனி மேலும் கீழும் – கம்.யுத்4:38 23/1

மேல்


முடியில் (3)

சாந்து அயர் மகிழ்நர்-தம் முடியில் தையலார் – கம்.அயோ:4 208/3
தரு மணி இமைக்கும் தோளாய் தசமுகன் முடியில் தைத்த – கம்.யுத்1:12 46/3
தன் தனி புதல்வன் வென்றி தசமுகன் முடியில் தைத்த – கம்.யுத்1:12 49/1

மேல்


முடியின் (4)

முடியின் மாலைகள் புலாலொடு முழு முடை நாறும் – கம்.ஆரண்:7 71/4
செறி மலர் சேவடி முடியின் தீண்டினான் – கம்.கிட்:11 125/4
முடியின் மீது முகிழ்த்து உயர் கையினன் – கம்.சுந்:3 110/3
திருவடி முடியின் சூடி செம் கதிர் உச்சி சேர்ந்த – கம்.யுத்1:4 145/1

மேல்


முடியின்-காறும் (1)

அடி முதல் முடியின்-காறும் அறிவுற அனுமன் சொல்வான் – கம்.சுந்:4 38/4

மேல்


முடியின்-மேல் (1)

முடியின்-மேல் சென்ற முடியன ஆதலின் முடியா – கம்.கிட்:4 9/2

மேல்


முடியினர் (2)

வலம்புரி புரையும் வால் நரை முடியினர்
மாசு அற இமைக்கும் உருவினர் மானின் – திரு 127,128
புனை சடை முடியினர் புலவரோ எனா – கம்.ஆரண்:4 11/4

மேல்


முடியினள் (1)

அவிழ் பூ முடியினள் கவைஇய – நற் 42/11

மேல்


முடியினை (1)

பரதன் அன்னது பெறுக தான் முடியினை பறித்து இ – கம்.யுத்4:40 116/2

மேல்


முடியினோடும் (1)

அந்தம்_இல் குணத்தினானை அடி_இணை_முடியினோடும் – கம்.யுத்1:4 149/1

மேல்


முடியும் (16)

மறை மன்னும் மணி முடியும் ஆரமும் வாளொடு மின்ன – கம்.பால:12 8/1
படைகளும் முடியும் பூணும் படர் வெயில் பரப்பி செல்ல – கம்.பால:14 55/3
பூண் ஆர் அணியும் முடியும் பொன் ஆசனமும் குடையும் – கம்.அயோ:4 65/1
மூ-வகை உலகமும் முடியும் முந்து உள – கம்.ஆரண்:12 10/2
முடியும் ஆகின் முடியும் இ மூரி நீர் – கம்.ஆரண்:14 23/3
முடியும் ஆகின் முடியும் இ மூரி நீர் – கம்.ஆரண்:14 23/3
ஏம்பல் இனி மேலை விதியால் முடியும் என்றான் – கம்.கிட்:14 41/4
முத்தின் ஆரங்களும் முடியும் மாலையும் – கம்.சுந்:2 49/3
மன்னவர் முடியும் பூணும் மாலையும் பணையம் ஆக – கம்.சுந்:2 183/3
முடியும் இவன் என்பது ஓர் முன்னம் வெகுண்டான் – கம்.யுத்2:18 240/3
முடியும் எனும் எல்லையில் முந்தினனால் – கம்.யுத்3:20 90/3
துனி அறு வேள்வி வல்லை இயற்றினால் முடியும் துன்பம் – கம்.யுத்3:26 13/4
முடியும் நாள் தானே வந்து முற்றினால் துன்ப முந்நீர் – கம்.யுத்3:26 63/1
மு திறத்து உலகும் வெந்து சாம்பராய் முடியும் அன்றே – கம்.யுத்3:26 88/2
முடியும் என்பது ஒர் மூரி முழக்கினால் – கம்.யுத்4:37 34/4
முழவு இடு தோளொடு முடியும் பல் தலை – கம்.யுத்4:37 60/1

மேல்


முடியும்-காலை (1)

கை பரந்து உலகு பொங்கி கடையுகம் முடியும்-காலை
பெய்ய என்று எழுந்த மாரிக்கு உவமை சால் பெருமை பெற்றார் – கம்.சுந்:7 10/3,4

மேல்


முடியும்-கொல் (2)

முனிவன் சொல்லும் அளவில் முடியும்-கொல் என்று அரசன் – கம்.அயோ:4 67/1
எ தன்மை எய்தி முடியும்-கொல் என்று குலைகின்ற எல்லை-இதன்-வாய் – கம்.யுத்2:19 243/2

மேல்


முடியுமேல் (1)

என்றலும் இறைஞ்சி யாகம் முடியுமேல் யாரும் வெல்லார் – கம்.யுத்3:27 2/1

மேல்


முடியுமோ (2)

வீரதை விடைவலோற்கும் முடியுமோ வேறும் உண்டோ – கம்.யுத்1:12 45/4
மூக்கு இழந்த பின் மீளல் என்றால் அது முடியுமோ முடியாதாய் – கம்.யுத்2:16 322/4

மேல்


முடியேம் (1)

ஏன்றது முடியேம் என்னின் இறத்தும் இ திறத்துக்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:11 74/3

மேல்


முடியேல் (1)

குலத்தோடு அற முடியேல் இது குறை கொண்டனென் என்றான் – கம்.பால:24 23/4

மேல்


முடியேன் (1)

மூலம் கொண்டு உணரா நின்னை முடித்து அன்றி முடியேன் என்றான் – கம்.யுத்3:28 49/4

மேல்


முடியேனே (1)

ஆள் ஆற்றல் காட்டேனேல் அடியேனாய் முடியேனே – கம்.சுந்:2 217/4

மேல்


முடியேனேல் (1)

முன்பு இறந்தவன் ஆக்குவென் இது முடியேனேல்
என் பிறந்ததனால் பயன் இராவணற்கு என்றான் – கம்.யுத்3:22 61/3,4

மேல்


முடியை (3)

தலை-மேல் முடியை தரை தள்ளுதலால் – கம்.யுத்3:27 40/2
முடியை பார்த்தனர் பார்த்தனர் நெடும் திசை முழுதும் – கம்.யுத்3:31 22/2
முடியை மோயினன் நின்றுழி முளரி அம் கண்ணன் – கம்.யுத்4:41 37/2

மேல்


முடியொடு (3)

முடியொடு விளங்கிய முரண் மிகு திரு மணி – திரு 84
முடியொடு கடகம் சேர்த்தி நெடிது நினைந்து – முல் 76
முடியொடு முடி பொரு வாயில் முன்னினார் – கம்.பால:14 1/4

மேல்


முடியொடும் (1)

குலங்களோடும் தம் குல மணி முடியொடும் குறைய – கம்.யுத்1:5 55/1

மேல்


முடியோடும் (1)

ஒன்று அலாதன உடைய முடியோடும் பொடி ஆகி உதிர்ந்து போன – கம்.யுத்4:38 7/2

மேல்


முடியோய் (1)

செவ்வி முடியோய் எனலும் தேர் ஏறி சேனையொடும் அயோத்தி சேர்ந்தான் – கம்.பால:5 60/4

மேல்


முடியோன் (1)

தீது இலன்-கொல் திரு முடியோன் என்றான் – கம்.அயோ:11 1/4

மேல்


முடிவதற்கு (1)

மூட்டிய வெகுளியால் யாம் முடிவதற்கு ஐயம் உண்டோ – கம்.கிட்:11 95/4

மேல்


முடிவதன் (1)

முறிந்த வில்லின் வல் ஓசை போய் முடிவதன் முன்னர் – கம்.சுந்:11 45/1

மேல்


முடிவது (4)

மாண்டு முடிவது அல்லால் மாயா உடம்பு இது கொண்டு – கம்.அயோ:14 62/3
முடித்து இ ஊர் முடித்தால் மேல் முடிவது எலாம் முடிந்து ஒழிக – கம்.சுந்:2 218/4
முடிக்குநர் என்ற போது முடிவு அன்றி முடிவது உண்டோ – கம்.சுந்:3 132/4
மும் முறை உலகம் எல்லாம் முற்றுற முடிவது ஆன – கம்.சுந்:6 44/3

மேல்


முடிவதும் (1)

முடிந்ததும் முடிவதும் முகிழ்ப்பதும் அவை மூன்றும் – பரி 13/47

மேல்


முடிவர் (2)

இறந்தனர் முடிவர் பின்னர் இடர் இலை உலகம் என்றாள் – கம்.ஆரண்:12 54/4
சரதமே முடிவர் கெட்டேன் சனகி என்று உலகம் சாற்றும் – கம்.கிட்:16 15/2

மேல்


முடிவால் (1)

முந்தே தடுக்க ஒழியாது எடுத்த வினையேன் முடித்த முடிவால்
அந்தோ கெடுத்தது என உன்னி உன்னி அழியாத உள்ளம் அழிவான் – கம்.ஆரண்:13 69/3,4

மேல்


முடிவான் (1)

அன்றே முடிவான் இவன் அன்னவள் சொல் – கம்.யுத்2:18 79/2

மேல்


முடிவிப்பது (1)

காமிப்பது முடிவிப்பது படிகின்றது கண்டான் – கம்.யுத்3:27 146/3

மேல்


முடிவிப்பான் (1)

மூலம் கொண்டார் கண்டகர் ஆவி முடிவிப்பான்
காலம் கொண்டார் கண்டன முன்னே கழிவிப்பான் – கம்.யுத்4:37 125/2,3

மேல்


முடிவில் (10)

ஊழி கடை முடிவில் தனி உமை கேள்வனை ஒப்பான் – கம்.பால:24 11/4
முடிவில் குமுறும் மழை மும்மையின் மேல் முழங்க – கம்.அயோ:4 115/4
மூலமும் முற்றிட முடிவில் தீக்கும் அ – கம்.கிட்:7 21/2
முழுவதும் தெரிய நோக்கி முற்றும் ஊர் முடிவில் சென்றான் – கம்.சுந்:12 128/1
பக்க வேலையின் படியது பாற்கடல் முடிவில்
திக்கயங்களும் கயங்களும் வேற்றுமை தெரியா – கம்.சுந்:13 26/3,4
முடங்கு வால் உளை அ அண்டம் முழுவதும் முடிவில் உண்ணும் – கம்.யுத்1:3 134/1
நீ எனை நினைந்த தன்மை நெடும் கடல் முடிவில் நின்றேன் – கம்.யுத்1:7 2/1
நீர் ஒர் ஏழும் முடிவில் நெருக்கும் நாள் – கம்.யுத்2:15 100/3
கண்ணுற அருமை காணா கற்பத்தின் முடிவில் கார் போல் – கம்.யுத்3:30 3/3
உலகின் முடிவில் பெரிய ஊழ் ஒளி இது அன்றால் – கம்.யுத்4:36 17/2

மேல்


முடிவின் (3)

கரை சென்றிலன் அனையான் நெடு முடிவின் கனல் கால்வான் – கம்.பால:24 17/3
மூள்வித்தீர் முனியாதானை முனிவித்தீர் முடிவின் என்றான் – கம்.கிட்:11 73/4
மாயத்தின் இயற்கை வல்லார் நிலை என்னை முடிவின் மாரி – கம்.யுத்2:15 142/2

மேல்


முடிவின்-கண் (1)

மீளாத வேதம் முடிவின்-கண் நின்னை மெய்யாக மெய்யின் நினையும் – கம்.யுத்2:19 256/1

மேல்


முடிவினில் (5)

கடையுக முடிவினில் எவையும் கால் பட – கம்.பால:14 9/3
கடையுக முடிவினில் காலன் என்பது என் – கம்.யுத்1:5 20/3
பார் இயங்கு இரும் புனல் எலாம் முடிவினில் பருகும் – கம்.யுத்1:6 14/3
திரிவ நிற்பன யாவையும் முடிவினில் தீக்கும் – கம்.யுத்1:6 15/3
சொன்ன நான்மறை முடிவினில் துணிந்த மெய் துணிவு – கம்.யுத்4:40 86/3

மேல்


முடிவு (51)

மேவ_அரும் உணர்வு முடிவு இலாமையினால் வேதமும் ஒக்கும் விண் புகலால் – கம்.பால:3 8/1
அழல்தரும் கடவுள் அன்னாய் முடிவு இதற்கு அருளுக என்ன – கம்.பால:9 23/2
உக்கனவோ முடிவு இல்லை ஓர் அம்பினொடும் அரக்கி – கம்.பால:12 29/2
மூலம் ஆய் முடிவு இலாத மூர்த்தி இ முன்பன் என்பார் – கம்.அயோ:3 95/4
முன்பு நின்று இசை நிறீஇ முடிவு முற்றிய – கம்.அயோ:5 28/1
முடிவு எலாம் உணர்ந்தான் அந்தோ முடிந்தனன் மன்னன் என்றான் – கம்.அயோ:6 7/4
முன்பு உளெம் ஒரு நால்வேம் முடிவு உளது என உன்னா – கம்.அயோ:8 41/3
துன்பம் ஒரு முடிவு இல்லை திசை நோக்கி தொழுகின்றான் – கம்.அயோ:13 30/3
முன்பு ஒத்த தோற்றத்தேமில் யான் என்றும் முடிவு_இலாத – கம்.அயோ:13 43/2
முடிவு உற முகப்ப ஊழி இறுதியின் மொய்ப்ப போல – கம்.அயோ:13 49/2
மறத்தை சீறும்-கொல் என்-கொலோ முடிவு என்று மறையின் – கம்.ஆரண்:13 74/3
பங்கம் உற்றனைய வினை பரிவுறும்படி முடிவு_இல் – கம்.கிட்:1 41/2
முனைவரும் பிறரும் மேல் முடிவு_அரும் பகல் எலாம் – கம்.கிட்:3 13/1
முன்பு தோன்றலை அறிதற்கு முடிவு என் என்று இயம்ப – கம்.கிட்:3 79/2
முடிவு_இல் வெம் செரு எனக்கு அருள் செய்வான் முயல்க எனா – கம்.கிட்:5 5/4
மூன்று என முற்றிய முடிவு_இல் பேர் உலகு – கம்.கிட்:7 25/1
முடிவு_இல் பேர் உறுக்கு உடையன விசையன முரண் – கம்.கிட்:12 9/2
எய்த தேவரும் என்-கொலோ முடிவு என்பது எண்ண – கம்.கிட்:12 21/2
எ திறத்தினும் நடுவு கண்டிலர் முடிவு எவனோ – கம்.கிட்:12 33/4
உடல் கண்டோம் இனி முடிவு உள காணுமாறு உளதோ – கம்.கிட்:12 35/2
கடல் கண்டோம் என்பர் யாவரே முடிவு உற கண்டார் – கம்.கிட்:12 35/4
வாச மாலையாய் யாவரே முடிவு எண்ண வல்லார் – கம்.கிட்:12 36/4
பிதுங்கல் ஆம் உடலினர் முடிவு_இல் பீழையர் – கம்.கிட்:14 23/2
நாம் புக அமைத்த பொறி நன்று முடிவு இன்றால் – கம்.கிட்:14 41/3
ஒன்று உரை எனக்கு முடிவு என்று உரை-செயா-முன் – கம்.கிட்:14 61/2
அன்று முடிவு ஆகும் இடர் என்று அவன் அகன்றான் – கம்.கிட்:14 61/4
முழை உடை கிரிகள் முற்ற முடிக்குவான் முடிவு காலத்து – கம்.சுந்:1 27/3
கடையுக முடிவு எனும் காலம் பார்த்து அயல் – கம்.சுந்:2 127/3
முடிக்குநர் என்ற போது முடிவு அன்றி முடிவது உண்டோ – கம்.சுந்:3 132/4
முன்னே சொன்னேன் கண்ட கனாவின் முடிவு அம்மா – கம்.சுந்:3 152/2
முடிவு உள உவமம் எல்லாம் இலக்கணம் ஒழியும் முன்னர் – கம்.சுந்:4 38/2
மூவரின் ஒருவன் என்று புகல்கினும் முடிவு இலாத – கம்.சுந்:6 59/3
முற்றுற சுலாவிய முடிவு இல் தானையை – கம்.சுந்:9 26/3
வீவது முடிவு என வீந்தது அல்லது – கம்.யுத்1:2 70/3
முந்த மான் ஆயினான் வாலியே முதலினோர் முடிவு கண்டால் – கம்.யுத்1:2 97/2
வெய்யார் முடிவு இல்லவர் வீசிய போது – கம்.யுத்1:3 116/1
சான்று அவன் இதுவே வேத முடிவு இது சரதம் என்றான் – கம்.யுத்1:3 122/4
முன்பு பெறப்பெற்ற பேறோ முடிவு இல்லை – கம்.யுத்1:3 169/1
வேதமும் முடிவு காணா மெய் பொருள் வெளி வந்து எய்தி – கம்.யுத்1:4 110/3
முனிவரும் முனியார் முடிவு உன்னுவார் – கம்.யுத்1:8 30/4
செல்வன முடிவு_இல தெறு தொழில் மறவனை – கம்.யுத்2:18 137/2
ஆய்த்து ஆயது முடிவு இன்று உனக்கு அணித்தாக வந்து அடுத்தாய் – கம்.யுத்2:18 172/4
முடிவு ஆனவன் யார் என வானவர் மொய்த்தார் – கம்.யுத்2:18 242/2
முன் ஒக்க நிற்றி உலகு ஒக்க ஒத்தி முடிவு ஒக்கின் என்றும் முடியாய் – கம்.யுத்2:19 253/2
துன்னு போர் படை முடிவு இலாது அவர்-வயின் தூண்டின் – கம்.யுத்3:22 92/2
கொண்டார் துன்பம் என் முடிவு என்னா குலைகின்றார் – கம்.யுத்3:22 218/2
மோனமும் பாழ்பட முடிவு இலா முரண் – கம்.யுத்3:27 61/2
போயின போயின திசை நிறைய புரள்பவர் முடிவு இலர் பொரு திறலோர் – கம்.யுத்3:28 22/3
பெரு வில்லிகள் முடிவு இல்லவர் சர மா மழை பெய்வார் – கம்.யுத்3:31 103/2
இடர் கடலினுக்கும் முடிவு இன்று என இசைத்தான் – கம்.யுத்4:36 2/4
கடை உக முடிவு எழு கடல் புரை கலுழன் – கம்.யுத்4:37 87/4

மேல்


முடிவு_அரும் (1)

முனைவரும் பிறரும் மேல் முடிவு_அரும் பகல் எலாம் – கம்.கிட்:3 13/1

மேல்


முடிவு_இல் (5)

பங்கம் உற்றனைய வினை பரிவுறும்படி முடிவு_இல்
கங்குல் இற்றது கமலம் முகம் எடுத்தது கடலின் – கம்.கிட்:1 41/2,3
முடிவு_இல் வெம் செரு எனக்கு அருள் செய்வான் முயல்க எனா – கம்.கிட்:5 5/4
மூன்று என முற்றிய முடிவு_இல் பேர் உலகு – கம்.கிட்:7 25/1
முடிவு_இல் பேர் உறுக்கு உடையன விசையன முரண் – கம்.கிட்:12 9/2
பிதுங்கல் ஆம் உடலினர் முடிவு_இல் பீழையர் – கம்.கிட்:14 23/2

மேல்


முடிவு_இல (1)

செல்வன முடிவு_இல தெறு தொழில் மறவனை – கம்.யுத்2:18 137/2

மேல்


முடிவு_இலாத (1)

முன்பு ஒத்த தோற்றத்தேமில் யான் என்றும் முடிவு_இலாத
துன்பத்துக்கு ஏது ஆனேன் அவன் அது துடைக்க நின்றான் – கம்.அயோ:13 43/2,3

மேல்


முடிவும் (5)

மோகத்துக்கு ஓர் முடிவும் உண்டாம்-கொலோ – கம்.ஆரண்:6 77/4
முறையும் முடிவும் இலை மொய் உயிர் என்று – கம்.ஆரண்:11 54/1
துறைகளின் முடிவும் சொல்லும் துணி பொருள் திணி வில் தூக்கி – கம்.கிட்:7 137/2
முற்றுற நோக்கினான் முடிவும் அன்னதால் – கம்.யுத்1:2 22/3
அயர்த்திலென் முடிவும் அஃதே ஆயினும் அறிஞர் ஆய்ந்த – கம்.யுத்1:14 8/1

மேல்


முடிவுளான்-தனை (1)

முற்றிய பொருட்கு எலாம் முடிவுளான்-தனை – கம்.யுத்2:16 285/4

மேல்


முடிவுற்றது (1)

வனைந்து முடிவுற்றது என மன்னனும் இது எல்லாம் – கம்.கிட்:14 60/3

மேல்


முடிவுற (2)

முடிவுற இன்னை மொழிந்த பின்னரும் – கம்.அயோ:5 25/1
இன்ன சேனையை முடிவுற இருந்து இவண் நோக்கி – கம்.கிட்:12 37/1

மேல்


முடிவெனால் (1)

முன்னம் வீழ்ந்து இ எரியில் முடிவெனால் – கம்.யுத்4:41 83/4

மேல்


முடிவே (1)

இறப்பல் என்பது ஈண்டு இளமைக்கு முடிவே – குறு 151/6

மேல்


முடிவேமை (1)

முழை-தலை இருள் கடலின் மூழ்கி முடிவேமை
பிழைத்து உயிர் உயிர்ப்ப அருள் செய்த பெரியோனே – கம்.கிட்:14 65/1,2

மேல்


முடிவை (1)

முக்கணான் சூலம் என்ன முடுகிய முடிவை நோக்கி – கம்.யுத்3:27 178/2

மேல்


முடினே (1)

ஒண்_நுதல் காண்குவம் வேந்து வினை முடினே – ஐங் 449/4

மேல்


முடுக்க (2)

முழு முரசு எற்றி கொற்ற வள்ளுவர் முடுக்க முந்தி – கம்.சுந்:14 50/2
மூண்டு வந்தது தீவினை முன் நின்று முடுக்க
மாண்டு வீழும் இன்று என்கின்றது என் மதி வலி ஊழ் – கம்.யுத்3:31 33/2,3

மேல்


முடுக்கம் (1)

மூசு எரி பிறக்க மீக்கொண்டு இறக்கிய முடுக்கம் தன்னால் – கம்.யுத்1:8 25/1

மேல்


முடுக்கர் (4)

குமிழி சுழலும் குண்டு கய முடுக்கர்
அகழ் இழிந்து அன்ன கான்யாற்று நடவை – மலை 213,214
இரும் கல் முடுக்கர் திற்றி கெண்டும் – அகம் 97/5
விரிந்த செருந்தி வெண் மணல் முடுக்கர்
பூ வேய் புன்னை அம் தண் பொழில் – அகம் 240/13,14
அரும் புழை முடுக்கர் ஆள் குறித்து நின்ற – அகம் 248/5

மேல்


முடுக்கருள் (1)

முட தாழை முடுக்கருள் அளித்த-கால் வித்தாயம் – கலி 136/9

மேல்


முடுக்கலின் (1)

கைவல் கம்மியன் முடுக்கலின் புரை தீர்ந்து – நெடு 85

மேல்


முடுக்கலும் (1)

மூண்ட வெம் தழல் சிந்த முடுக்கலும்
ஆண்ட வில்லி ஓர் ஐம் முக வெம் கணை – கம்.யுத்4:37 160/2,3

மேல்


முடுக்கி (2)

இலங்கு துளை செறிய ஆணி முடுக்கி
புதுவது புனைந்த வெண்கை யாப்பு அமைத்து – மலை 27,28
கொட்பு உறு கலின பாய் மா குலால் மகன் முடுக்கி விட்ட – கம்.பால:10 12/1

மேல்


முடுக்கிடு (1)

முந்த நீ போய் அரக்கர் உடல் முழுதும் கடலில் முடுக்கிடு நின் – கம்.யுத்3:23 2/2

மேல்


முடுக்கிய (1)

பிணவு நாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇ – மலை 177

மேல்


முடுக்கினன் (2)

முடுக்கினன் தருக என மூன்று கோடியர் – கம்.யுத்1:8 8/1
முடுக்கினன் இராமனை சாம்பன் முன்னியே – கம்.யுத்2:16 300/4

மேல்


முடுக்கினான் (1)

முற்ற வெம் கணை நூறு முடுக்கினான் – கம்.யுத்2:19 125/4

மேல்


முடுக்கு (1)

மூரி தவிர முடுக்கு முது சாடி – பரி 20/54

மேல்


முடுக்குவென் (1)

முடுக்குவென் வருணனை என்ன மூண்டு எதிர் – கம்.யுத்1:6 56/2

மேல்


முடுக்குற (1)

முடுக்குற கடலில் செல்லும் முத்தலை கிரியும் ஒத்தான் – கம்.சுந்:1 23/4

மேல்


முடுக (10)

குன்று இழி அருவியின் வெண் தேர் முடுக
இளம் பிறை அன்ன விளங்கு சுடர் நேமி – குறு 189/2,3
விடு விசை குதிரை விலங்கு பரி முடுக
கல் பொருது இரங்கும் பல் ஆர் நேமி – அகம் 14/18,19
வெள் வேல் இளையர் வீங்கு பரி முடுக
செலவு நாம் அயர்ந்தனம் ஆயின் பெயல – அகம் 64/6,7
நிரை செல் பாம்பின் விரைபு நீர் முடுக
செல்லும் நெடுந்தகை தேரே – அகம் 324/13,14
முகமும் அவர் அருளும் நுகர்கிலர்கள் துயர் முடுக
அகவும் இள மயில்கள் உயிர் அலசியன அனையார் – கம்.அயோ:5 15/2,3
மூண்டு இரு புடையும் முன்னும் முறைமுறை முடுக ஏவி – கம்.சுந்:8 20/2
தந்தி முன் கடாவினன் முடுக தாம் அதன் – கம்.சுந்:9 20/2
மு சிர பகழி கோடி இலக்குவன் முடுக விட்டான் – கம்.யுத்2:19 112/3
முற்படு கவி_குலம் முடுக வீசிய – கம்.யுத்3:20 44/1
மொய்த்தாரை ஒர் இமைப்பின்-தலை முடுக தொடு சிலையால் – கம்.யுத்3:31 110/1

மேல்


முடுகா (1)

ஏகாது நிற்றி எனின் யான் நெருப்பினிடை வீழ்வென் என்று முடுகா
மா கானகத்தினிடை ஓடலோடும் மனம் அஞ்சி வஞ்ச வினையேன் – கம்.ஆரண்:13 67/1,2

மேல்


முடுகி (29)

முழங்கு அழல் மும்மையும் முடுகி ஆகுதி – கம்.பால:5 82/1
முழங்கு திண் கரி புகும் முடுகி மீமிசை – கம்.பால:7 11/3
முக்கணான் அனைய ஆற்றல் முனிவனும் முடுகி வந்தான் – கம்.பால:9 19/4
படிகத்தின் தலம் என்று எண்ணி படர் சுனை முடுகி புக்க – கம்.பால:16 18/1
நீரின் மிசை வடவை கனல் நெடு வான் உற முடுகி
பாரின் மிசை வருகின்றது ஓர் படி வெம் சுடர் படர – கம்.பால:24 10/3,4
முதிர் ஒளி உயிர்த்தன முடுகி காலையில் – கம்.அயோ:2 38/1
மொய்த்த முள் தனது உடல்_தலை தொளைப்ப முடுகி
கைத்தவற்றின் நிமிர கடிது கன்றி விசிறும் – கம்.ஆரண்:1 32/1,2
உண்டு எழுந்த உணர்வு அ-வயின் உணர்ந்து முடுகி
தண்டு எழுந்து_அனைய தோள்-கொடு சுமந்து தழுவி – கம்.ஆரண்:1 35/1,2
பண்டு எழும் தனது வன் கதி பதிற்றின் முடுகி
கொண்டு எழுந்தனன் விழுந்து இழி கொழும் குருதியான் – கம்.ஆரண்:1 35/3,4
முந்து வான் முகடு உற கடிது முட்டி முடுகி
சிந்து சோரியொடு சாரிகை திரிந்தனன்-அரோ – கம்.ஆரண்:1 36/1,2
பவனனின் முடுகி நடந்தார் பகல் இரவு உற மிடைகின்றார் – கம்.சுந்:7 22/2
இடைஇடை மலையின் விழுந்தார் இகல் பொர முடுகி எழுந்தார் – கம்.சுந்:7 27/4
முட்டினார் பட முட்டினான் முறைமுறை முடுகி
கிட்டினார் பட கிட்டினான் கிரி என நெருங்கி – கம்.சுந்:7 37/1,2
முழங்கும் ஓதையின் மு மடங்கு எழுந்தது முடுகி – கம்.சுந்:9 10/4
தோளாலே பொர முடுகி புக்கு இடை தழுவி கோடலும் உடல் முற்றும் – கம்.சுந்:10 36/2
அன்றே முடுகி கடிது எய்த அழைத்தது அம்மா – கம்.சுந்:11 24/2
மூட்டிய தீ என முடுகி பொங்கினான் – கம்.யுத்1:4 1/3
குமைப்பது நலன் என முடுகி கூறினார் – கம்.யுத்1:4 38/4
மொய் தவழ் கிரிகள் மற்றும் பலவுடன் முடுகி செல்ல – கம்.யுத்1:4 128/1
முறை முறை கைக்கொடு முடுகி நீட்டுவார் – கம்.யுத்2:16 101/4
முற்றி அன்னது முழங்கு முந்நீர் என முடுகி
சுற்றி ஆர்த்தது சுமித்திரை சிங்கத்தை தொடர்ந்து – கம்.யுத்2:16 242/3,4
தீர்த்தனும் அவன் எதிர் முடுகி நெடும் திசை செவிடு எறிதர விசை கெழு திண் – கம்.யுத்3:28 20/3
கொற்றவன் விடு கணை முடுகி அவன் உடல் பொதி குருதிகள் பருகின கொண்டு – கம்.யுத்3:28 23/2
அனகனொடும் அமரின் முடுகி எதிர எழு – கம்.யுத்3:31 161/3
முன்பன்-மேல் வர துரந்தனன் அது கண்டு முடுகி
அன்பின் வீடணன் ஆழியான் படையினின் அறுத்தி – கம்.யுத்4:32 24/2,3
முன் நின்றார் எலாம் பின் உற காலினும் முடுகி
நின்-மின் யான் இது விலக்குவென் என்று உரை நேரா – கம்.யுத்4:32 32/1,2
சூதனும் முடுகி தூண்ட சென்றது துரக திண் தேர் – கம்.யுத்4:37 16/4
விடம் தரு விழியது முடுகி வேலையில் – கம்.யுத்4:37 153/3
முந்து சாயக கடுமையும் பிற்பட முடுகி
சிந்தை பின் வர செல்பவன் குகற்கும் அ சேயோன் – கம்.யுத்4:41 44/2,3

மேல்


முடுகிடலும் (1)

பாணிகள் கடுகின முடுகிடலும் பகலவன் மருமகன் அடு கணையின் – கம்.யுத்3:28 26/3

மேல்


முடுகிடவும் (1)

இடம் மறுகிய பொடி முடுகிடவும் இருள் உளது என எழும் இகல் அரவின் – கம்.யுத்3:28 19/3

மேல்


முடுகிய (3)

விலங்கு அயில் எயிற்று வீரன் முடுகிய வேகம் வெய்யோர் – கம்.சுந்:1 36/3
சுவண வண்ண வெம் சிறை உடை கடு விசை முடுகிய தொழிலானும் – கம்.யுத்2:16 339/2
முக்கணான் சூலம் என்ன முடுகிய முடிவை நோக்கி – கம்.யுத்3:27 178/2

மேல்


முடுகியே (1)

பஞ்சு பட்டது பட படியின் மேல் முடுகியே – கம்.ஆரண்:1 6/4

மேல்


முடுகின (1)

மூடிய களி மன்ன முடுகின நெறி காணா – கம்.அயோ:9 13/2

மேல்


முடுகினன் (3)

தான் புக முடுகினன் என்னும் தன்மையான் – கம்.அயோ:5 3/4
முடுகினன் நெடு நாவாய் முரி திரை நெடு நீர்-வாய் – கம்.அயோ:8 32/2
முடுகினன் இராமன் வெம் காலின் மும்மையான் – கம்.ஆரண்:14 80/4

மேல்


முடுகினார் (1)

முற்ற வால் உணர்வு மேல் முடுகினார் அறிவு சென்று – கம்.பால:7 3/2

மேல்


முடுகினேன் (1)

முன்னரே எண்கின் வேந்தன் யான் என முடுகினேன் மற்று – கம்.பால:5 23/3

மேல்


முடுகு (7)

முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசை கத நாய் – நற் 252/10
பரி முடுகு தவிர்த்த தேரன் எதிர்மறுத்து – அகம் 48/20
பாம்பு என முடுகு நீர் ஓட கூம்பி – அகம் 339/3
முற்றினர் இராமனை முடுகு தேரினார் – கம்.ஆரண்:7 103/4
முழங்கின வரி சிலை முடுகு நாண் ஒலி – கம்.ஆரண்:7 110/2
மூசிய உயிர்ப்பு எனும் முடுகு வாதமும் – கம்.சுந்:2 124/1
முடுகு என்றான் அரக்கன் தம்பி நம்பியும் சென்று மூண்டான் – கம்.யுத்3:27 100/4

மேல்


முடுகு-தொறும் (1)

குன்று இடை நெரிதர வட_வரையின் குவடு உருள்குவது என முடுகு-தொறும்
பொன் திணி கொடியினது இடி உருமின் அதிர் குரல் முரல்வது புனை மணியின் – கம்.யுத்3:28 18/1,2

மேல்


முடுகுக (1)

முடுகுக என்ற சொல் மூரி மா நகர் – கம்.அயோ:12 24/3

மேல்


முடுகுகின்றார் (2)

முன் நின்றார் முதுகு தீய பின் நின்றார் முடுகுகின்றார் – கம்.சுந்:7 9/4
முனிவுறு மனத்தின் தாவி முந்துற முடுகுகின்றார் – கம்.சுந்:7 11/4

மேல்


முடுகும் (3)

மொய் கொள் வேலை-வாய் முடுகும் ஆறு போல் – கம்.பால:6 16/2
முந்திய எம்பி மேனி முருங்கு அழல் முடுகும் வேலை – கம்.கிட்:16 55/1
மூண்டு முப்புரம் சுட முடுகும் ஈசனின் – கம்.சுந்:11 23/3

மேல்


முடுகுற்றார் (1)

முன் முன் நின்றார் கண் கனல் சிந்த முடுகுற்றார்
மின் மின் என்னும் சூலமும் வேலும் மிசை ஓச்சி – கம்.சுந்:3 148/1,2

மேல்


முடுகுற (1)

முடுகுற சென்று குன்றின் முட்டினான் முகிலின் ஆர்ப்பான் – கம்.யுத்3:22 128/4

மேல்


முடுவல் (1)

முடுவல் தந்த பைம் நிண தடியொடு – மலை 563

மேல்


முடை (20)

கண் தொட்டு உண்ட கழி முடை கரும் தலை – திரு 53
வெம் கடற்று அடை முதல் படு முடை தழீஇ – நற் 164/8
இடு முடை மருங்கில் தொடும் இடம் பெறாஅது – நற் 329/3
படு முடை பருந்து பார்த்து இருக்கும் – குறு 283/7
கல் புடை மருங்கில் கடு முடை பார்க்கும் – ஐங் 335/3
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை
கொள்ளை மாந்தரின் ஆனாது கவரும் – அகம் 3/9,10
முடை நசை இருக்கை பெடை முகம் நோக்கி – அகம் 51/4
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை
இரவு குறும்பு அலற நூறி நிரை பகுத்து – அகம் 97/3,4
படு முடை நசைஇய வாழ்க்கை செம் செவி – அகம் 161/5
பாறு கிளை பயிர்ந்து படு முடை கவரும் – அகம் 175/5
படு முடை நசைஇய பறை நெடும் கழுத்தின் – அகம் 247/11
கிளை தரு தெள் விளி கெழு முடை பயிரும் – அகம் 363/14
தூசின் நெடு வெண் பட முடை குடில்கள்-தோறும் – கம்.பால:15 18/1
கண்ணும் முடை வேய் இசை கண்ணுளர் ஆடல்-தோறும் – கம்.பால:16 44/3
ஆனம் முடை உமை அண்ணலை அ நாள் உறு சிலைதான் – கம்.பால:24 25/3
பிணிக்கு உறு முடை உடல் பேணி பேணலார் – கம்.அயோ:11 112/1
முடியின் மாலைகள் புலாலொடு முழு முடை நாறும் – கம்.ஆரண்:7 71/4
முடை உடை வாயினள் முறையிட்டு ஆர்த்து எழு – கம்.ஆரண்:10 25/1
முட்டி வான் முகடு சென்று அளவி இ முடை உடல் – கம்.கிட்:5 14/1
முறைமுறை படைகள் எறிந்தார் முடை உடல் மறிய முறிந்தார் – கம்.சுந்:7 26/4

மேல்


முடைத்த (1)

முடைத்த வெம் குருதியின் கடலில் மூழ்கினார் – கம்.ஆரண்:7 102/4

மேல்


முண்ட (1)

முண்ட கிளர் தண்டு அன முள் தொகு வன் – கம்.யுத்3:31 203/3

மேல்


முண்டக (4)

கூன் முள் முண்டக கூர்ம் பனி மா மலர் – குறு 51/1
முண்டக கோதை நனைய – ஐங் 121/2
முண்டக நறு மலர் கமழும் – ஐங் 177/3
முண்டக கோதை ஒண் தொடி மகளிர் – புறம் 24/11

மேல்


முண்டகத்து (3)

மணி பூ முண்டகத்து மணல் மலி கானல் – மது 96
அணி மலர் முண்டகத்து ஆய் பூங்கோதை – நற் 245/2
அணில் பல் அன்ன கொங்கு முதிர் முண்டகத்து
மணி கேழ் அன்ன மா நீர் சேர்ப்ப – குறு 49/1,2

மேல்


முண்டகத்துறை (2)

முண்டகத்துறை என்று ஒரு மொய் பொழில் – கம்.கிட்:13 17/4
முண்டகத்துறை கடிது முற்றினார் – கம்.கிட்:15 19/4

மேல்


முண்டகம் (9)

கடும் சூல் முண்டகம் கதிர் மணி கழாஅலவும் – சிறு 148
மணி பூ முண்டகம் கொய்யேன் ஆயின் – நற் 191/9
முண்டகம் வேய்ந்த குறி இறை குரம்பை – நற் 207/2
வறப்பின் மா நீர் முண்டகம் தாஅய் சேறு புலர்ந்து – நற் 311/3
முண்டகம் மலரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் – ஐங் 108/2
மா மலர் முண்டகம் தில்லையோடு ஒருங்கு உடன் – கலி 133/1
முண்டகம் கலித்த முது நீர் அடைகரை – அகம் 80/7
முண்டகம் கெழீஇய மோட்டு மணல் அடைகரை – அகம் 130/4
தழை இல் முண்டகம் தழுவி கானிடை – கம்.அயோ:11 131/3

மேல்


முண்டத்து (1)

முண்டத்து உரித்த உரியால் முளரிவந்தான் – கம்.சுந்:1 65/3

மேல்


முண்டரும் (1)

முண்டரும் மோனரும் முதலினோர்கள் அ – கம்.ஆரண்:3 3/2

மேல்


முண்டித்தும் (1)

மூடி முற்றியும் முண்டித்தும் நீட்டியும் முறையால் – கம்.யுத்1:3 31/2

மேல்


முண்டை (1)

அம் சேறு அமைந்த முண்டை விளை பழம் – பதி 60/6

மேல்


முணக்கவும் (1)

பச்சூன் கெண்டி வள் உகிர் முணக்கவும்
மறுகு-தொறு புலாவும் சிறுகுடி அரவம் – நற் 114/2,3

மேல்


முணங்கு (3)

வியல் அறை சிவப்ப வாங்கி முணங்கு நிமிர்ந்து – அகம் 357/5
முணங்கு நிமிர் வய_மான் முழு வலி ஒருத்தல் – புறம் 52/2
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து – புறம் 78/2

மேல்


முணையின் (1)

வங்கா வரி பறை சிறு பாடு முணையின்
செம் பொறி அரக்கின் வட்டு நா வடிக்கும் – நற் 341/1,2

மேல்


முணைஇ (3)

சோலை வாழை முணைஇ அயலது – நற் 232/3
பழன தாமரை பனி மலர் முணைஇ
தண்டு சேர் மள்ளரின் இயலி அயலது – நற் 260/2,3
வேம்பின் ஒண் பழம் முணைஇ இருப்பை – நற் 279/1

மேல்


முணைஇய (3)

சிதர் நனை முணைஇய சிதர் கால் வாரணம் – நற் 297/7
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து – ஐங் 449/2
களிறு நிலை முணைஇய தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 64/7

மேல்


முத்த (14)

முத்த வார் மணல் பொன் கழங்கு ஆடும் – பெரும் 335
மணி எழில் மா மேனி முத்த முறுவல் – பரி 24/47
முதிர் வார் இப்பி முத்த வார் மணல் – புறம் 53/1
முரசு அறை செழும் கடை முத்த மா முடி – கம்.பால:5 5/1
முரசு இனம் கறங்கிட முத்த வெண்குடை – கம்.பால:5 94/1
முருக்கு இதழ் முத்த மூரல் முறுவலார் முகங்கள் என்னும் – கம்.பால:14 56/1
முத்த வெண்குடை மன்னனை முறைமுறை தொழுதார் – கம்.அயோ:1 75/3
அளக்கர் வெண் முத்த மூரல் முறுவலார் அணியின் சோதி – கம்.அயோ:3 79/3
முத்த வாள் நகை முள் எயிற்று ஊறு தேன் – கம்.கிட்:11 20/2
அக்கு வடம் முத்த மணி ஆரம் அதன் நேர் நின்று – கம்.கிட்:14 49/3
முத்த நகையாள் விழியில் ஆலி முலை முன்றில் – கம்.சுந்:4 70/2
சொரி முத்த மாலை சூழும் துகில் கொடி தடம் தேர் சுற்ற – கம்.சுந்:8 4/4
ஏல முற்றிய அனைய முத்த குடை இமைப்ப – கம்.யுத்4:35 12/4
முத்த ஓடைய முரண் திசை முழு மத யானை – கம்.யுத்4:35 14/3

மேல்


முத்தது (1)

வரித்த தண் கதிர் முத்தது ஆகி இ மண் அனைத்தும் நிழற்ற மேல் – கம்.அயோ:3 54/3

மேல்


முத்தம் (36)

நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம்
வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்று அகத்து அடக்கி – சிறு 57,58
முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம்
அரம் போழ்ந்து அறுத்த கண் நேர் இலங்கு வளை – மது 315,316
ஒலி பன் முத்தம் ஆர்ப்ப வலி சிறந்து – நற் 202/2
திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும் – ஐங் 105/2
இலங்கு கதிர் முத்தம் இருள் கெட இமைக்கும் – ஐங் 193/2
வளை படு முத்தம் பரதவர் பகரும் – ஐங் 195/1
சீர் மிகு முத்தம் தைஇய – பதி 39/16
பந்தர் பயந்த பலர் புகழ் முத்தம்
வரை_அகம் நண்ணி குறும் பொறை நாடி – பதி 74/6,7
சீர் கெழு வெண் முத்தம் அணிபவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/15
சொரி முத்தம் காழ் சோர்வ போன்றன மற்றும் – கலி 82/14
ஒருத்தி தெரி முத்தம் சேர்ந்த திலகம் – கலி 92/35
மண்ணா முத்தம் அரும்பிய புன்னை – அகம் 30/13
ஒரு காழ் முத்தம் இடை முலை விளங்க – அகம் 73/4
ஒத்தன்று-மன்னால் எவன்-கொல் முத்தம்
வரை முதல் சிதறிய வை போல் யானை – அகம் 108/2,3
இவர் திரை தந்த ஈர்ம் கதிர் முத்தம்
கவர் நடை புரவி கால் வடு தபுக்கும் – அகம் 130/9,10
கண் விட தெறிக்கும் மண்ணா முத்தம்
கழங்கு உறழ் தோன்றல பழம் குழி தாஅம் – அகம் 173/14,15
மண்ணா முத்தம் ஒழுக்கிய வன முலை – அகம் 247/1
கண் திரள் முத்தம் கொண்டு ஞாங்கர் – அகம் 280/12
ஒளி திகழ் முத்தம் விறலியர்க்கு ஈந்து – புறம் 170/11
வரம்பு எலாம் முத்தம் தத்தும் மடை எலாம் பணிலம் மா நீர் – கம்.பால:2 2/1
முதிர்வு உற கமழ்வன முத்தம் மின்னுவ – கம்.பால:3 59/3
நில_மகட்கு அணிகள் என்ன நிரை கதிர் முத்தம் சிந்தி – கம்.பால:16 15/1
மணியின் அணி நீக்கி வயங்கு ஒளி முத்தம் வாங்கி – கம்.பால:16 45/1
அந்தம்-தோறும் அற்று உகும் முத்தம் அவை பாரார் – கம்.பால:17 23/3
வெய்ய பூண் முலையில் சேர்ந்த வெண் முத்தம் சிவந்த என்றால் – கம்.பால:22 9/3
பன்ன அரு நிறை முத்தம் பரியன தெரிவாரும் – கம்.பால:23 23/3
பணி அணி இன முத்தம் பல இரு நில மன்னர் – கம்.பால:23 32/2
கோவையின் பெரு வட முத்தம் கோத்தன – கம்.பால:23 56/1
ஏனையர் தூவும் இலங்கு ஒளி முத்தம்
தான் நகு நாள்_மலர் என்று இவை தம்மால் – கம்.பால:23 88/2,3
தொடர்ந்த பாறையில் வேய்_இனம் சொரி கதிர் முத்தம்
இடம்-தொறும் கிடந்து இமைப்பன எக்கு இளம் செக்கர் – கம்.அயோ:10 27/2,3
தேன் நனை குழலார் ஏறும் அம்பிகள் சிந்து முத்தம்
மீன் என விரிந்த கங்கை விண் என பண்ணை முற்றி – கம்.அயோ:13 59/2,3
வெள்ளிய முறுவல் முத்தம் வெளிப்பட வீரன் நக்கான் – கம்.ஆரண்:6 57/4
சேயரி குவளை முத்தம் சிந்துபு சீறி போனாள் – கம்.ஆரண்:11 66/4
தூண் எலாம் சுடரும் காசு சுற்று எலாம் முத்தம் செம்பொன் – கம்.சுந்:6 52/1
முந்துற தெறித்து எழு முத்தம் தொத்தலால் – கம்.யுத்1:8 13/2
வாய் சொரி இப்பியோடும் வலம்புரி உமிழ்ந்த முத்தம் – கம்.யுத்1:8 25/4

மேல்


முத்தம்-கொல்லோ (1)

முத்தம்-கொல்லோ முழுநிலவின் முறியின் திறனோ முறை அமுத – கம்.சுந்:4 53/1

மேல்


முத்தமிழ் (1)

முத்தமிழ் துறையின் முறை நோக்கிய – கம்.பால:0 5/1

மேல்


முத்தமும் (6)

சூடின இரும் கடல் முத்தமும் பல் மணி பிறவும் ஆங்கு – கலி 85/12
வரைய சாந்தமும் திரைய முத்தமும்
இமிழ் குரல் முரசம் மூன்று உடன் ஆளும் – புறம் 58/11,12
கடல் பயந்த கதிர் முத்தமும்
வேறு பட்ட உடையும் சேறுபட்ட தசும்பும் – புறம் 377/17,18
சேர்த்த நீர் திவலை பொன்னும் முத்தமும் திரையின் வீசி – கம்.பால:1 18/2
கழை படு முத்தமும் கலுழி கார் மத – கம்.கிட்:1 10/1
மான மா மணியும் பொன்னும் முத்தமும் கொழித்து வாரி – கம்.யுத்3:22 142/2

மேல்


முத்தமே (3)

சிற்றில் கோலி சிதறிய முத்தமே – கம்.பால:2 30/4
பொன்_தொடி ஒருத்தி கண் பொறாத முத்தமே – கம்.பால:19 30/4
உடைந்தன குல மருப்பு உகுத்த முத்தமே – கம்.யுத்2:18 92/4

மேல்


முத்தமொடு (9)

வால் ஒளி முத்தமொடு பாடினி அணிய – பொரு 162
பல் வேறு திரு மணி முத்தமொடு பொன் கொண்டு – மது 505
பரூஉ காழ் ஆரம் சொரிந்த முத்தமொடு
பொன் சுடு நெருப்பின் நிலம் உக்கு என்ன – மது 681,682
இலங்கு நீர் முத்தமொடு வார் துகிர் எடுக்கும் – பதி 30/7
தெண் கடல் முத்தமொடு நன் கலம் பெறுகுவை – பதி 67/4
பார் வளர் முத்தமொடு படு கடல் பயந்த – கலி 105/4
கழங்கு உறழ் முத்தமொடு நன் கலம் பெறூஉம் – அகம் 126/12
அவிர் கதிர் முத்தமொடு வலம்புரி சொரிந்து – அகம் 201/5
தெண் நீர் ஆலி கடுக்கும் முத்தமொடு
மூவேறு தாரமும் ஒருங்குடன் கொண்டு – அகம் 282/7,8

மேல்


முத்தர் (1)

முத்தர் ஆனவர் இதன் நிலை மொழிகிவது அல்லால் – கம்.யுத்4:41 17/3

மேல்


முத்தலை (2)

ஏற்றான் எருவைக்கு இறை முத்தலை எஃகம் மார்பில் – கம்.ஆரண்:13 32/2
முடுக்குற கடலில் செல்லும் முத்தலை கிரியும் ஒத்தான் – கம்.சுந்:1 23/4

மேல்


முத்தன் (1)

முத்தன் முகம் நோக்கா ஒரு மொழி கேள் என மொழிவான் – கம்.யுத்3:27 128/2

மேல்


முத்தனார் (1)

முத்தனார் மிதிலை ஊர் அறிவு முற்றிய – கம்.யுத்2:16 256/2

மேல்


முத்தனை (2)

சிறு முத்தனை பேணி சிறு சோறு மடுத்து நீ – கலி 59/20
முத்தனை வினவினேற்கு முரண் வலி குரங்கு ஒன்று உன்னை – கம்.சுந்:2 92/2

மேல்


முத்தி (3)

புதல்வர் பூ கண் முத்தி மனையோட்கு – புறம் 41/14
முத்தி நாட்டின் முகட்டினை முற்றுற – கம்.யுத்2:15 41/2
உன்னை தாதை என்று உணர்குவ முத்தி வித்து ஒழிந்த – கம்.யுத்4:40 90/4

மேல்


முத்தியில் (1)

மூ-வகை பகை அரண் கடந்து முத்தியில்
போவது புரிபவர் மனமும் பொன் விலை – கம்.பால:7 15/2,3

மேல்


முத்தின் (26)

பல உறு முத்தின் பழி தீர் வெண் பல் – பொரு 28
விளைந்து முதிர்ந்த விழு முத்தின்
இலங்கு வளை இரும் சேரி – மது 135,136
நூல் அறு முத்தின் காலொடு பாறி – குறு 51/2
நூல் அறு முத்தின் தண் சிதர் உறைப்ப – குறு 104/2
தாழ் நீர முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய் – கலி 131/22
தன் கடல் பிறந்த முத்தின் ஆரமும் – அகம் 13/1
கொற்கை அம் பெரும் துறை முத்தின் அன்ன – அகம் 27/9
தோளா முத்தின் தெண் கடல் பொருநன் – அகம் 137/13
கழல் துளை முத்தின் செம் நிலத்து உதிர – அகம் 225/12
நெகிழ் நூல் முத்தின் முகிழ் முலை தெறிப்ப – அகம் 289/11
முத்தின் அன்ன வெள் வீ தாஅய் – அகம் 335/20
நிறை வெண் முத்தின் நிறத்து அரிசி குவை – கம்.பால:2 37/3
முன்றில்கள் அல்லன முத்தின் பந்தரே – கம்.பால:3 38/4
துப்பினின் மணியின் பொன்னின் சுடர் மரகதத்தின் முத்தின்
ஒப்பு அற அமைத்த வையம் ஓவியம் புகழ ஏறி – கம்.பால:14 69/1,2
அற்று உகு முத்தின் முன்பு அவனி சேர்ந்தன – கம்.பால:19 30/3
அந்தம்_இல் ஒளி முத்தின் அகல் நிரை ஒளி நாறி – கம்.பால:23 26/2
முகை விரி சுடர் ஒளி முத்தின் பத்தி வான் – கம்.பால:23 64/1
துகிலொடு தொடுத்த செம்பொன் தகட்டிடை தொடுத்த முத்தின்
நகு கொடி நெடிய பாயா நவ்வென சென்ற நாவாய் – கம்.அயோ:13 58/3,4
முழு முகத்து இரு கயல் முத்தின் ஆலிகள் – கம்.ஆரண்:10 40/3
பொல குண்டலமும் கொடும் குழையும் புனை தாழ் முத்தின் பொன் தோடும் – கம்.கிட்:1 30/3
முத்தின் ஆரங்களும் முடியும் மாலையும் – கம்.சுந்:2 49/3
பந்தி வெண் முத்தின் அணிகலன் முழுநிலா பரப்ப – கம்.சுந்:12 42/2
பூணுதற்கு இனிய முத்தின் பொலி மணல் பரந்த வைப்பில் – கம்.யுத்1:4 131/2
காரும் ஒத்தனன் முத்தின் கவிகையான் – கம்.யுத்2:15 98/4
கொம்பு அற உதிர்ந்த முத்தின் குப்பையை நோக்கும் கொன்ற – கம்.யுத்3:22 25/3
முத்தின் பொலி முழு மேனியன் முகில் விண் தொடு மெய்யால் – கம்.யுத்3:22 115/2

மேல்


முத்தினள் (1)

முயங்கினள் முத்தினள் நோக்கி நினைந்தே – கலி 82/17

மேல்


முத்தினால் (2)

முத்தினால் முழுநிலா எறிக்கும் மொய்ம் மணி – கம்.பால:14 16/1
வெண் நிற முத்தினால் அதுக்கி விம்மினான் – கம்.யுத்1:4 31/4

மேல்


முத்தினின் (2)

முத்தினின் முழுநிலவு எறிப்ப மொய்ம் மணி – கம்.அயோ:2 40/1
பொன்னினின் முத்தினின் புனை மென் தூசினின் – கம்.கிட்:11 121/1

மேல்


முத்தினும் (2)

முத்தினும் மணியினும் பொன்னினும் அத்துணை – குறி 13
முத்தினும் நிலவினும் முறுவல் முற்றினாள் – கம்.சுந்:4 98/4

மேல்


முத்தினோடும் (1)

இமை உற இமைக்கும் செம் கேழ் இன மணி முத்தினோடும்
அமை உற அமைவது உண்டு ஆம் ஆகின் ஒப்பு ஆகும் அன்றே – கம்.பால:22 10/3,4

மேல்


முத்தீ (4)

மூன்று வகை குறித்த முத்தீ செல்வத்து – திரு 181
தடவு நிமிர் முத்தீ பேணிய மன் எச்சில் – பரி 5/42
முத்தீ விளக்கில் துஞ்சும் – புறம் 2/23
முத்தீ புரைய காண்_தக இருந்த – புறம் 367/13

மேல்


முத்து (63)

முத்து உடை வான் கோடு தழீஇ தத்து-உற்று – திரு 305
பூ போல் உண்கண் புலம்பு முத்து உறைப்ப – முல் 23
மெத்தென் சாயல் முத்து உறழ் முறுவல் – நெடு 37
முத்து உடை சாலேகம் நாற்றி குத்து-உறுத்து – நெடு 125
முத்து ஆர் மருப்பின் இறங்கு கை கடுப்ப – குறி 36
முத்து உடை மருப்பின் முழு வலி மிகு திரள் – மலை 518
முத்து படு பரப்பின் கொற்கை முன்துறை – நற் 23/6
மண்ணா பசு முத்து ஏய்ப்ப குவி இணர் – நற் 94/5
முத்து அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப தத்து-உற்று – நற் 110/5
இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – ஐங் 185/2
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல் – ஐங் 380/2
முத்து உடை மருப்பின் மழ களிறு பிளிற – பதி 32/3
கடல் தரு மணியொடும் முத்து யாத்த நேர்_அணி – பரி 1/17
தொகு கதிர் முத்து தொடை கலிழ்பு மழுக – பரி 6/16
முகை முல்லை வென்று எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் – பரி 8/76
முத்து நீர் சாந்து அடைந்த மூஉய் தத்தி – பரி 10/13
துறையே முத்து நேர்பு புணர் காழ் மத்தக நித்திலம் – பரி 16/5
அருவி ஆர்ப்ப முத்து அணிந்தன வரை – பரி 18/46
சுடு பொன் ஞெகிழத்து முத்து அரி சென்று ஆர்ப்ப – பரி 21/18
கோடு அணிந்த முத்து ஆரம் ஒல்க ஒசிபவள் ஏர் – பரி 21/61
முகை வளர் சாந்து உரல் முத்து ஆர் மருப்பின் – கலி 40/4
முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்து கோல் அவிர் தொடி – கலி 59/2
முத்து ஏர் முறுவலாய் நீ படும் பொன் எல்லாம் – கலி 64/29
பல் காழ் முத்து அணி ஆரம் பற்றினன் பரிவானால் – கலி 79/12
திகழ் ஒளி முத்து அங்கு அரும்பு ஆக தைஇ – கலி 80/4
முத்து ஏர் முறுவலாய் நாம் மணம் புக்க-கால் – கலி 93/11
முத்து ஏர் முறுவலாய் நம் வலை பட்டது ஓர் – கலி 97/6
முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் நகை திறந்து – கலி 97/15
முத்து உறழ் மணல் எக்கர் அளித்த-கால் முன் ஆயம் – கலி 136/5
பனை மருள் தட கையொடு முத்து படு முற்றிய – புறம் 161/16
தென் பவ்வத்து முத்து பூண்டு – புறம் 380/1
மிசை பெய்த நீர் கடல் பரந்து முத்து ஆகுந்து – புறம் 380/6
அருவியின் தாழ்ந்து முத்து அலங்கு தாமத்த – கம்.பால:3 34/1
சிந்துவ முத்து_இனம் அவை திரட்டுவார் – கம்.பால:3 44/2
முத்து உரு கொண்டு செம் முளரி அலர்ந்தால் – கம்.பால:5 118/1
முலை முகட்டு உதிர்ந்தன நெடும் கண் முத்து_இனம் – கம்.பால:10 48/2
முத்து அணி வயிர பூணான் மங்கல முகிழ்ந்த நல் நாள் – கம்.பால:14 72/4
முத்து அணி அணிவாரும் மணி அணி முனிவாரும் – கம்.பால:23 36/1
பரிந்த பூ உள பனி கடை முத்து_இனம் படைப்ப – கம்.அயோ:1 55/2
முழவு ஒலித்தன தேர் ஒலித்தன முத்து ஒலித்தன மல்கு பேர் – கம்.அயோ:3 62/2
கலந்த முத்து என வேழ முத்து இமைப்பன காணாய் – கம்.அயோ:10 6/4
கலந்த முத்து என வேழ முத்து இமைப்பன காணாய் – கம்.அயோ:10 6/4
குங்குமம் கொட்டில கோவை முத்து இல – கம்.அயோ:12 37/2
முத்து இருத்தி அ இருந்தனைய மொய் நகையொடும் – கம்.ஆரண்:1 1/1
வாக்கிற்கு ஒக்க புகை முத்து வாயினான் – கம்.ஆரண்:7 3/1
பல் ஒக்கும் முத்து என்றாலும் பவளத்தை இதழ் என்றாலும் – கம்.ஆரண்:10 74/2
முத்து உக்கன போல் முகத்து ஆலி முலை-கண் வீழ – கம்.ஆரண்:13 20/1
முத்து ஆர மார்பில் கவசத்தையும் மூட்டு அறுத்தான் – கம்.ஆரண்:13 27/4
கார் எனும் பெயர் கரியவன் மார்பினின் கதிர் முத்து
ஆரம் என்னவும் பொலிந்தன அளப்ப_அரும் அளக்கர் – கம்.கிட்:10 40/1,2
முறுவலிக்கின்றன போன்ற முத்து எலாம் – கம்.கிட்:10 115/4
அளித்தன முத்து_இனம் தோற்ப மான் அனார் – கம்.கிட்:10 119/1
முத்து ஈர்த்து பொன் திரட்டி மணி உருட்டி முது நீத்தம் முன்றில் ஆயர் – கம்.கிட்:13 21/1
அம்சு வள் நத்தின் முத்து ஒளிர் ஆரத்து அணி கொண்டாள் – கம்.சுந்:2 77/4
இலவினும் சில முத்து உள எனும் நகை இளையார் – கம்.சுந்:13 20/2
அணி பழுத்து அமைந்த முத்து அரும்பு செம்மணி – கம்.யுத்1:5 12/3
முட்டை என்று எடுத்தன வெளுத்த முத்து எலாம் – கம்.யுத்1:6 38/4
ஒன்று நூறு ஆயின உவரி முத்து எல்லாம் – கம்.யுத்1:6 50/4
தூ நிற முத்து_இனம் துவலையோடு போய் – கம்.யுத்1:8 12/3
துப்பொடு ஒத்தன முத்து_இனம் குன்றியின் தோன்ற – கம்.யுத்3:20 53/4
முத்து அன்மை மொழியல் ஆகா முகிழ் இள முறுவல் நல்லார் – கம்.யுத்3:25 17/1
முத்து வாள் முறுவல் மூரல் முகத்தியர் முழு கண் வேலால் – கம்.யுத்3:25 20/1
சிதைவு_இல் திங்களும் மீனும்-போல் முத்து_இனம் திகழ – கம்.யுத்4:35 11/4
முத்து உரு கொண்டு அமைந்தனைய முழு வெள்ளி கொழு நிறத்து முளரி செங்கண் – கம்.யுத்4:41 66/1

மேல்


முத்து_இனம் (7)

சிந்துவ முத்து_இனம் அவை திரட்டுவார் – கம்.பால:3 44/2
முலை முகட்டு உதிர்ந்தன நெடும் கண் முத்து_இனம்
சிலை நுதல் கடை உறை செறிந்த வேர்வு தன் – கம்.பால:10 48/2,3
பரிந்த பூ உள பனி கடை முத்து_இனம் படைப்ப – கம்.அயோ:1 55/2
அளித்தன முத்து_இனம் தோற்ப மான் அனார் – கம்.கிட்:10 119/1
தூ நிற முத்து_இனம் துவலையோடு போய் – கம்.யுத்1:8 12/3
துப்பொடு ஒத்தன முத்து_இனம் குன்றியின் தோன்ற – கம்.யுத்3:20 53/4
சிதைவு_இல் திங்களும் மீனும்-போல் முத்து_இனம் திகழ – கம்.யுத்4:35 11/4

மேல்


முத்துக்கு (1)

வேய் சொரி முத்துக்கு அம்மா விருந்து செய்திருந்த ஈண்ட – கம்.யுத்1:8 25/3

மேல்


முத்தும் (18)

தென் கடல் முத்தும் குண கடல் துகிரும் – பட் 189
பொன்னும் துகிரும் முத்தும் மன்னிய – புறம் 218/1
மா முகில் படுவ வாரி பவளமும் வயங்கு முத்தும்
நா முதல் படுவ மெய்யும் நாம நூல் பொருளும் மன்னோ – கம்.பால:2 5/3,4
படை உழ எழுந்த பொன்னும் பணிலங்கள் உயிர்த்த முத்தும்
இடறிய பரம்பில் காந்தும் இன மணி தொகையும் நெல்லின் – கம்.பால:2 7/1,2
முள் அரை முளரி வெள்ளை முளை இற முத்தும் பொன்னும் – கம்.பால:2 18/1
வேலை வெண் முத்தும் பொன்னும் காசும் நுண் துகிலும் வீசி – கம்.பால:13 37/2
காந்தின மணியும் முத்தும் சிந்தின கலாபம் சூழ்ந்த – கம்.பால:14 57/2
சரிந்த மேகலையும் முத்தும் சங்கமும் தாழ்ந்த கூந்தல் – கம்.பால:21 18/3
முல்லையும் கடல் முத்தும் எதிர்ப்பினும் – கம்.அயோ:4 226/1
முறைமுறை அறைய சிந்தி முறிந்து உகும் மணியும் முத்தும்
தறையிடை உகாத-முன்னம் தாங்கினன் தழுவி வாங்கி – கம்.ஆரண்:10 15/2,3
நிரைத்த பொன் குடமும் தீப மாலையும் நிகர்_இல் முத்தும்
குரைத்து எழு விதானத்தோடு தொங்கலும் கொடியும் சங்கும் – கம்.கிட்:11 98/2,3
முல்லையும் முருந்தும் முத்தும் முறுவல் என்று உரைத்த-போது – கம்.கிட்:13 51/1
முத்தும் மு தமிழும் தந்து முற்றலால் – கம்.கிட்:15 51/4
தூய மலர் போல் நுரை தொகையும் முத்தும் சிந்தி புடை சுருட்டி – கம்.யுத்1:1 3/3
மத்தகத்து உகு தரளமும் வளை சொரி முத்தும் – கம்.யுத்3:20 54/4
மூடுண்ட முறுவல் முத்தும் முள்ளுண்ட முளரி செம்_கண் – கம்.யுத்3:25 4/3
வரை பொருத மத யானை துணை மருப்பும் கிளர் முத்தும் மணியும் வாரி – கம்.யுத்4:33 21/1
சுண்ணமும் சாந்தும் நெய்யும் சுரி வளை முத்தும் பூவும் – கம்.யுத்4:41 115/1

மேல்


முத்தூறு (1)

குப்பை நெல்லின் முத்தூறு தந்த – புறம் 24/22

மேல்


முத்தே (1)

மூரல் முறுவல் குறி காட்டி முத்தே உயிரை முடிப்பாயோ – கம்.யுத்1:1 7/4

மேல்


முத்தை (2)

இட்ட வெள் வேல் முத்தை தம் என – பதி 85/4
பூண் நிலாம் முலை மேல் ஆர முத்தை யான் புகல்வது என்னோ – கம்.பால:22 8/4

மேல்


முத்தொடு (1)

திளைப்பன முத்தொடு செம்பொன் ஆரமே – கம்.பால:3 52/4

மேல்


முதல் (314)

சூர் முதல் தடிந்த சுடர் இலை நெடு வேல் – திரு 46
மா முதல் தடிந்த மறு இல் கொற்றத்து – திரு 60
ஆர முழு_முதல் உருட்டி வேரல் – திரு 297
வாழை முழு_முதல் துமிய தாழை – திரு 307
சுரன் முதல் மராஅத்த வரி நிழல் அசைஇ – சிறு 12
செய் பூ கண்ணி செவி முதல் திருத்தி – சிறு 54
தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட – பெரும் 77
குழுமு நிலை போரின் முழு_முதல் தொலைச்சி – பெரும் 237
குட முதல் தோன்றிய தொன்று தொழு பிறையின் – மது 193
குண முதல் தோன்றிய ஆர் இருள் மதியின் – மது 195
வரை முதல் இரங்கும் ஏறொடு வான் ஞெமிர்ந்து – மது 243
கூம்பு முதல் முருங்க எற்றி காய்ந்து உடன் – மது 377
குட முதல் குன்றம் சேர குண முதல் – மது 547
குட முதல் குன்றம் சேர குண முதல்
நாள் முதிர் மதியம் தோன்றி நிலா விரிபு – மது 547,548
முழு_முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின் – நெடு 23
உள்ளி நோன் முதல் பொருத்தி அடி அமைத்து – நெடு 122
முழு_முதல் கொக்கின் தீம் கனி உதிர்ந்து என – குறி 188
மான் கணம் மர முதல் தெவிட்ட ஆன் கணம் – குறி 217
முதல் சேம்பின் முளை இஞ்சி – பட் 19
பணை நிலை புரவியின் அணை முதல் பிணிக்கும் – பட் 31
விலங்கல் அன்ன போர் முதல் தொலைஇ – மலை 461
சுரன் முதல் வந்த உரன் மாய் மாலை – நற் 3/6
நெய் தெரி இயக்கம் வெளில் முதல் முழங்கும் – நற் 12/3
இறவு புறத்து அன்ன பிணர் படு தடவு முதல்
சுறவு கோட்டு அன்ன முள் இலை தாழை – நற் 19/1,2
சுரன் முதல் வருந்திய வருத்தம் பைபய – நற் 41/3
வளை நீர் மேய்ந்து கிளை முதல் செலீஇ – நற் 54/1
முரசு முதல் கொளீஇய மாலை விளக்கின் – நற் 58/6
வெம் கடற்று அடை முதல் படு முடை தழீஇ – நற் 164/8
ஏமம் ஆகும் மலை முதல் ஆறே – நற் 192/12
உரவு திரை பொருத பிணர் படு தடவு முதல்
அரவு வாள் வாய முள் இலை தாழை – நற் 235/1,2
பிணி முதல் அரைய பெரும் கல் வாழை – நற் 251/2
கொழு முதல் ஆய் கனி மந்தி கவரும் – நற் 251/3
இறை பட வாங்கிய முழவு முதல் புன்னை – நற் 307/6
முழவு முதல் பிணிக்கும் துறைவ நன்றும் – நற் 315/8
இரை நசைஇ பரிக்கும் மலை முதல் சிறு நெறி – நற் 332/7
பைம் கால் செறுவின் அணை முதல் பிறழும் – நற் 340/8
நல் அரை முழு_முதல் அ-வயின் தொடுத்த – நற் 354/6
கல்லா வன் பறழ் கிளை முதல் சேர்த்தி – குறு 69/3
குறு நடை புள் உள்ளலமே நெறி முதல்
கடற்றில் கலித்த முட சினை வெட்சி – குறு 209/4,5
செயலை முழு_முதல் ஒழிய அயலது – குறு 214/5
இரலை நன் மான் நெறி முதல் உகளும் – குறு 250/2
பொரி அரை முழு_முதல் உருவ குத்தி – குறு 255/2
முழவு முதல் அரைய தடவு நிலை பெண்ணை – குறு 301/1
செவி முதல் இசைக்கும் அரவமொடு – குறு 301/7
மல்கு சுனை உலர்ந்த நல்கூர் சுர முதல்
குமரி வாகை கோல் உடை நறு வீ – குறு 347/1,2
காலை வந்த முழு_முதல் காந்தள் – குறு 361/4
மலை முதல் சிறு நெறி மணல் மிக தாஅய் – குறு 378/2
மலை உறு தீயில் சுர முதல் தோன்றும் – ஐங் 338/3
ததை இலை வாழை முழு_முதல் அசைய – ஐங் 460/3
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை – பதி 11/5
கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய் – பதி 11/13
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின வேந்தே – பதி 12/3
பீர் இவர்பு பரந்த நீர் அறு நிறை முதல்
சிவந்த காந்தள் முதல் சிதை மூதில் – பதி 15/10,11
சிவந்த காந்தள் முதல் சிதை மூதில் – பதி 15/11
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின் – பதி 20/4
குட திசை மாய்ந்து குணம் முதல் தோன்றி – பதி 22/32
தேம் பாய் மருதம் முதல் பட கொன்று – பதி 30/16
சுடர் வீ வாகை கடி முதல் தடிந்த – பதி 40/15
நெடுமொழி பணித்து அவன் வேம்பு முதல் தடிந்து – பதி 44/15
ஞாயிறு குண முதல் தோன்றி ஆங்கு – பதி 59/6
முழு_முதல் மிசைய கோடு-தொறும் துவன்றும் – பதி 70/25
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து – பதி 88/6
முதல் முறை இடை முறை கடை முறை தொழிலில் – பரி 3/71
மா நிலம் இயலா முதல் முறை அமையத்து – பரி 3/91
நோய் உடை நுடங்கு சூர் மா முதல் தடிந்து – பரி 5/4
கடும் சூர் மா முதல் தடிந்து அறுத்த வேல் – பரி 9/70
நானிலம் துளக்கு அற முழு_முதல் நாற்றிய – பரி 13/35
தொலையா நேமி முதல் தொல் இசை அமையும் – பரி 15/3
எவ்வத்து ஒவ்வா மா முதல் தடிந்து – பரி 19/101
கையதை கொள்ளா தெவ்வர் கொள் மா முதல் தடிந்து – பரி 21/8
முன்புற்று அறியா முதல் புணர்ச்சி மொய் குழலை – பரி 28/1
முளி முதல் மூழ்கிய வெம்மை தீர்ந்து உறுக என – கலி 16/15
கறுவு கொண்டு அதன் முதல் குத்திய மத யானை – கலி 38/7
மெல்லியான் செவி முதல் மேல்வந்தான் காலை போல் – கலி 70/20
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன் – கலி 79/2
முளி முதல் பொதுளிய முள் புற பிடவமும் – கலி 101/2
சேஎ செவி முதல் கொண்டு பெயர்த்து ஒற்றும் – கலி 103/51
சீர் மிகு சிறப்பினோன் மர முதல் கைசேர்த்த – கலி 133/3
கழனி நெல் ஈன் கவை முதல் அலங்கல் – அகம் 13/19
அறு நீர் அம்பியின் நெறி முதல் உணங்கும் – அகம் 29/18
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணி – அகம் 45/10
மனை முதல் வினையொடும் உவப்ப – அகம் 51/13
முழு_முதல் துமிய உரும் எறிந்தன்றே – அகம் 68/7
எரி சினம் தவழ்ந்த இரும் கடற்று அடை முதல்
கரி குதிர் மரத்த கான வாழ்க்கை – அகம் 75/4,5
நறவு நொடை நல் இல் புதவு முதல் பிணிக்கும் – அகம் 83/8
பூட்டு அறு வில்லின் கூட்டு முதல் தெறிக்கும் – அகம் 96/2
வரை முதல் சிதறிய வை போல் யானை – அகம் 108/3
மை தோய் சிமைய மலை முதல் ஆறே – அகம் 119/20
தாழி முதல் கலித்த கோழ் இலை பருத்தி – அகம் 129/7
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணிய – அகம் 145/12
மலை முதல் அடுக்கத்த சிறு கல் ஆறே – அகம் 148/14
மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி – அகம் 203/13
முதல் பாய்ந்திட்ட முழு வலி ஒருத்தல் – அகம் 227/9
போந்தை முழு_முதல் நிலைஇய காந்தள் – அகம் 238/16
நீர் முதல் கரந்த நிதியம்-கொல்லோ – அகம் 265/6
கண் அகை இளம் குழை கால் முதல் கவினி – அகம் 283/10
புன்_புலம் தழீஇய பொறை முதல் சிறுகுடி – அகம் 284/7
சூர் முதல் இருந்த ஓமை அம் புறவின் – அகம் 297/11
சுர முதல் வருத்தம் மர முதல் வீட்டி – அகம் 301/9
சுர முதல் வருத்தம் மர முதல் வீட்டி – அகம் 301/9
பெரும் கல் வைப்பின் மலை முதல் ஆறே – அகம் 307/15
தமர் மணன் அயரவும் ஒல்லாள் கவர் முதல்
ஓமை நீடிய உலவை நீள் இடை – அகம் 369/16,17
வேனில் நீடிய வெம் கடற்று அடை முதல்
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பிரிந்து அலற – அகம் 389/17,18
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின் – புறம் 6/5
முழு_முதல் தொலைந்த கோளி ஆலத்து – புறம் 58/2
கட்சி மஞ்ஞையின் சுர முதல் சேர்ந்த – புறம் 60/4
சுரன் முதல் இருந்த சில் வளை விறலி – புறம் 103/4
பாறிய சிதாரேன் பலவு முதல் பொருந்தி – புறம் 150/2
வள்ளியோர் செவி முதல் வயங்கு மொழி வித்தி தாம் – புறம் 206/2
பொய்த்தல் அறியா உரவோன் செவி முதல்
வித்திய பனுவல் விளைந்தன்று நன்று என – புறம் 237/4,5
நீர் அறவு அறியா நில முதல் கலந்த – புறம் 271/1
நெல் உடை நெடு நகர் கூட்டு முதல் புரளும் – புறம் 287/9
புல்லென் அடை முதல் புறவு சேர்ந்திருந்த – புறம் 328/1
தாளி முதல் நீடிய சிறு நறு முஞ்ஞை – புறம் 328/14
யாணர் நன் மனை கூட்டு முதல் நின்றனென் – புறம் 376/6
குண திசை நின்று குட முதல் செலினும் – புறம் 386/20
குட திசை நின்று குண முதல் செலினும் – புறம் 386/21
பதி முதல் பழகா பழங்கண் வாழ்க்கை – புறம் 393/1
திறந்து மறந்து கூட்டு முதல்
முகந்து கொள்ளும் உணவு என்கோ – புறம் 396/19,20
இலை முதல் பொருள் யாவையும் ஏந்தலான் – கம்.பால:1 9/2
நா முதல் படுவ மெய்யும் நாம நூல் பொருளும் மன்னோ – கம்.பால:2 5/4
மயன் முதல் தெய்வ தச்சரும் தம்தம் மன தொழில் நாணினர் மறந்தார் – கம்.பால:3 4/3
யாணர் எண் திசைக்கும் இருள் அற இமைக்கும் இரவி-தன் குல_முதல் நிருபர் – கம்.பால:3 12/2
ஏகம் முதல் கல்வி முளைத்து எழுந்து எண்_இல் கேள்வி – கம்.பால:3 74/1
ஆகும் முதல் திண் பணை போக்கி அரும் தவத்தின் – கம்.பால:3 74/2
வெந்து எழு கொடு வினை வீட்டும் மெய்_முதல் – கம்.பால:5 65/3
அங்கு நின்று எழுந்து அயன் முதல் மூவரும் அனையார் – கம்.பால:9 5/1
செப்பும்-காலை செங்கமலத்தோன் முதல் யாரும் – கம்.பால:10 24/1
அன்று முதல் இன்று அளவும் ஆரும் இந்த சிலை அருகு – கம்.பால:13 24/1
பேதைமார் முதல் கடை பேரிளம் பெண்கள்-தாம் – கம்.பால:20 32/1
மண் முதல் அனைத்து உலகின் மங்கையருள் எல்லாம் – கம்.பால:22 26/1
சங்கினொடு சக்கரம் உடை தனி முதல் பேர் – கம்.பால:22 32/2
அச்சு என நினைத்த முதல் அந்தணன் நினைந்தான் – கம்.பால:22 36/1
மெய் விளைவு இடத்து முதல் ஐயம் விடலுற்றாள் – கம்.பால:22 37/2
மயன் முதல் திருத்திய மணி செய் மண்டபம் – கம்.பால:23 45/3
அயன் முதல் திருத்திய அண்டம் ஒத்ததே – கம்.பால:23 45/4
தராதலம் முதல் உலகு அனைத்தும் தள்ளுற – கம்.பால:23 47/1
தேவரும் முனிவரும் தெரிக்கலா முதல்
மூவரும் தான் என முடித்தது ஒத்ததே – கம்.பால:23 60/3,4
குலம் முதல் தொன்மையும் கலையின் குப்பையும் – கம்.அயோ:1 5/1
பல முதல் கேள்வியும் பயனும் எய்தினார் – கம்.அயோ:1 5/2
நலம் முதல் நலியினும் நடுவு நோக்குவார் – கம்.அயோ:1 5/3
சலம் முதல் அறுத்து அரும் தருமம் தாங்கினார் – கம்.அயோ:1 5/4
வெய்யவன் குல முதல் வேந்தர் மேலவர் – கம்.அயோ:1 13/1
முரசம் ஆர்ப்ப நின் முதல் மணி புதல்வனை முறையால் – கம்.அயோ:1 46/3
ஆவியும் அறிவும் முதல் ஆயவன் – கம்.அயோ:2 7/3
உயிர் முதல் பொருள் திறம்பினும் உரை திறம்பாதோர் – கம்.அயோ:2 71/2
மயில் முறை குலத்து உரிமையை மனு முதல் மரபை – கம்.அயோ:2 71/3
மூவர் ஆய் முதல் ஆகி மூலம் அது ஆகி ஞாலமும் ஆகிய – கம்.அயோ:3 66/1
வானும் நிலனும் முதல் ஈறு_இல் வரம்பு_இல் பூதம் – கம்.அயோ:4 116/1
மதிக்கும் மதி ஆய் முதல் வானவர்க்கும் வலீஇது ஆம் – கம்.அயோ:4 130/3
தாள்_முதல் வணங்கிய தனி திண் தேர் வலான் – கம்.அயோ:5 38/2
முழுகி தோன்றுகின்றாள் முதல் பாற்கடல் – கம்.அயோ:7 24/3
கல்லுவென் மலையேனும் கவலையின் முதல் யாவும் – கம்.அயோ:8 38/1
மூன்று உலகினுக்கும் ஓர் முதல்வன் ஆய் முதல்
தோன்றினன் இருக்க யான் மகுடம் சூடுதல் – கம்.அயோ:12 14/1,2
தா_அரு நாண் முதல் அணி அலால் தகை – கம்.அயோ:12 34/1
துன்று இளம் கொடி முதல் தூறு நீங்கிய – கம்.அயோ:12 38/3
முற்றத்தான் முதல் தேவி மூன்று உலகும் ஈன்றானை முன் ஈன்றாளை – கம்.அயோ:13 64/3
எண் முதல் அறுத்து நான் இமைப்பின் நீக்கலால் – கம்.அயோ:14 32/2
தயா முதல் அறத்தினை தழீஇயது என்னவே – கம்.அயோ:14 53/4
கண் முதல் காட்சிய கரை_இல் நீளத்த – கம்.அயோ:14 72/1
உள் முதல் பொருட்கு எலாம் ஊற்றம் ஆவன – கம்.அயோ:14 72/2
மண் முதல் பூதங்கள் மாயும் என்ற போது – கம்.அயோ:14 72/3
எண் முதல் உயிர்க்கு நீ இரங்கல் வேண்டுமோ – கம்.அயோ:14 72/4
உன் தனி குலம் முதல் உள்ள வேந்தர்கள் – கம்.அயோ:14 120/2
கை குறும் கண் மலை போல் குமரர் காமம் முதல் ஆம் – கம்.ஆரண்:1 2/2
மலைகள் நீடு தலம் நாகர் பிலம் வானம் முதல் ஆம் – கம்.ஆரண்:1 23/3
வசை இல் மேரு முதல் மால் வரைகள் ஏழின் வலி சால் – கம்.ஆரண்:1 26/3
முட்டை தந்ததனில் வந்த முதல் முன்னவனினே – கம்.ஆரண்:1 45/4
இனி நின்ற முதல் தேவர் என்-கொண்டு என் செய்வாரே – கம்.ஆரண்:1 51/4
ஓயாத மலர் அயனே முதல் ஆக உளர் ஆகி – கம்.ஆரண்:1 52/1
நீ ஆதி முதல் தாதை நெறி முறையால் ஈன்று எடுத்த – கம்.ஆரண்:1 52/3
அன்ன ஊர்தியை முதல் ஆம் அந்தணர்-மாட்டு அரும் தெய்வம் – கம்.ஆரண்:1 55/3
மூவாதமை இல்லை மூத்தமையும் இல்லை முதல் இடையொடு ஈறு இல்லை முன்னொடு பின் இல்லை – கம்.ஆரண்:2 28/2
தொல்லை முதல் முனிவர் சூளுற்ற போதே தொகை நின்ற ஐயம் துடைத்திலையோ எந்தாய் – கம்.ஆரண்:2 31/4
ஊழியின் முதல் முனி உறையுளை அணுக – கம்.ஆரண்:2 34/3
வெம் திறல் அரக்கர் விட வேர் முதல் அறுப்பான் – கம்.ஆரண்:3 44/3
வேத முதல் பேதை அவள் தன் நிலை விரிப்பாள் – கம்.ஆரண்:6 31/4
கதிர் கொள் கால வேல் கரன் முதல் நிருதர் வெம் கத போர் – கம்.ஆரண்:6 89/2
வெவ் இலை வேல் இராவணனாம் விண் உலகம் முதல் ஆக – கம்.ஆரண்:6 109/3
நரை திரை என்று இல்லாத நான்முகனே முதல் அமரர் – கம்.ஆரண்:6 116/1
மூக்கு அரிந்து நும் குலத்தை முதல் அரிந்தீர் இனி உமக்கு – கம்.ஆரண்:6 117/3
காரிகையார் முதல் கலாப மஞ்ஞை போல் – கம்.ஆரண்:10 22/2
முற்ற உலகத்து முதல் வீரர் முடி எல்லாம் – கம்.ஆரண்:10 59/3
கல் என்ற ஒலியில் சென்றார் கரன் முதல் காளை வீரர் – கம்.ஆரண்:10 64/2
பின்னரும் உலகம் எல்லாம் பிணி முதல் பாசம் வீசி – கம்.ஆரண்:10 103/3
ஞாலத்தொடு விண் முதல் யாவையும் நாவின் நக்கும் – கம்.ஆரண்:10 141/3
ஊறு ஓசை முதல் பொறி யாவையும் ஒன்றின் ஒன்று – கம்.ஆரண்:10 161/1
ஈசன் முதல் மற்றும் இமையோர் உலகும் மற்றை – கம்.ஆரண்:11 25/1
தேசம் முதல் முற்றும் ஓர் இமைப்பின் உயிர் தின்ப – கம்.ஆரண்:11 25/2
கலைமான் முதல் ஆயின கண்ட எலாம் – கம்.ஆரண்:11 44/1
முடித்தனென் முதல் வாழ்வு என மொய் அழல் – கம்.ஆரண்:12 3/2
உடைந்துபோம் அயன் முதல் உயிரும் வீயுமால் – கம்.ஆரண்:12 8/4
நா முதல் குழறிட நடுங்கும் சொல்லினான் – கம்.ஆரண்:12 24/2
கன்றிய மனத்து வென்றி கரன் முதல் கணக்கிலோரும் – கம்.ஆரண்:12 56/2
மு தேவரின் மூல முதல் பொருள் ஆம் – கம்.ஆரண்:13 14/1
உழந்த யோகத்து ஒரு_முதல் கோபத்தால் – கம்.ஆரண்:14 26/1
மாந்தா முதல் மன்னவர்-தம் வழியில் – கம்.ஆரண்:14 72/1
வல்லை நீ மனு முதல் மரபினோய் என – கம்.ஆரண்:14 91/3
எறுப்பு_இனம் கடையுற யானையே முதல்
உறுப்பு உடை உயிர் எலாம் உலைந்து சாய்ந்தன – கம்.ஆரண்:15 2/1,2
மூன்று உரு என குணம் மும்மை ஆம் முதல்
தோன்று உரு எவையும் அம் முதலை சொல்லுதற்கு – கம்.கிட்:0 1/1,2
தேவருக்கு ஒரு தலைவர் ஆம் முதல் தேவர் எனின் – கம்.கிட்:2 5/1
மயில் முதல் பறவை எல்லாம் மணி நிறத்து இவர்கள் மேனி – கம்.கிட்:2 11/1
முதல் இட்டு ஆன்ற சராசரம் சமைந்த ஆற்றல் – கம்.கிட்:2 24/2
இயல் தரும் புலமை செங்கோல் மனு முதல் எவரும் ஒவ்வா – கம்.கிட்:2 27/3
கரன் முதல் கருணை அற்றவர் கடற்படையொடும் – கம்.கிட்:3 10/1
அரன் முதல் தலைவருக்கு அதிசய திறலினான் – கம்.கிட்:3 10/4
அவா முதல் அறுத்த சிந்தை அனகனும் அரியின் வேந்தும் – கம்.கிட்:3 21/3
மேருவே முதல் கிரிகள் வேரொடும் – கம்.கிட்:3 42/1
நாற்றம் மல்கு போது அடை கனி காய் முதல் நானா – கம்.கிட்:4 8/1
இந்திரி முதல் திசை எட்டும் கேட்டன – கம்.கிட்:7 18/2
மண்ணும் நீர் முதல் மங்கலங்களும் – கம்.கிட்:9 4/1
சுட்ட போது இமையவர் முதல் தொல்லையோர் – கம்.கிட்:10 93/2
வரை முதல் கலப்பைகள் மாடு நாட்டி தன் – கம்.கிட்:10 96/3
தாரை மைந்தனும் சாம்பனும் தாம் முதல்
வீரர் யாவரும் மேம்படும் மேன்மையால் – கம்.கிட்:13 9/1,2
காமம் முதல் உற்ற பகை கால் தளர ஆசை – கம்.கிட்:14 46/3
நீலன் முதல் பேர் போர் கெழு கொற்ற நெடு வீரர் – கம்.கிட்:17 4/1
ஈண்டிய கொற்றத்து இந்திரன் என்பான் முதல் யாரும் – கம்.கிட்:17 18/1
பாலம் முதல் ஆயுதம் வலத்தினர் பரித்தார் – கம்.சுந்:2 67/4
வெம் குசைய பாசம் முதல் வெய்ய பயில் கையர் – கம்.சுந்:2 68/2
பாடல் வேதிகை பட்டிமண்டபம் முதல் பலவும் – கம்.சுந்:2 131/3
முக்கண் நோக்கினன் முதல் மகன் அறு-வகை முகமும் – கம்.சுந்:2 138/1
நீலமே முதல் நல் மணி நித்திலம் – கம்.சுந்:2 153/1
பாலின் வேலை முதல் பல வேலையும் – கம்.சுந்:2 153/3
விரிந்தன நரந்தம் முதல் வெண் மலர் வளாகத்து – கம்.சுந்:2 161/1
காந்தள் மெல் விரல் சனகி-மேல் மனம் முதல் கரணங்கள் கடிது ஓட – கம்.சுந்:2 208/3
முழு வானவர் ஆய் உலகம் ஒரு மூன்றும் காக்கும் முதல் தேவர் – கம்.சுந்:2 214/3
எருவைக்கு முதல் ஆய சம்பாதி இலங்கையில் அ – கம்.சுந்:2 230/1
அரிய மஞ்சினோடு அஞ்சனம் முதல் இவை அதிகம் – கம்.சுந்:3 7/1
பொலம் துடி மருங்குலாய் புருவம் கண் முதல்
வலம் துடிக்கின்றில வருவது ஓர்கிலேன் – கம்.சுந்:3 32/3,4
அரக்கியர் அயில் முதல் ஏந்தும் அங்கையர் – கம்.சுந்:3 58/1
கால் முதல் தொடர்ந்த நூபுரம் சிலம்ப கிண்கிணி கலையொடும் கலிப்ப – கம்.சுந்:3 76/3
விரிதளிர் முகை பூ கொம்பு அடை முதல் வேர் இவை எலாம் மணி பொனால் விரிந்த – கம்.சுந்:3 92/1
திண்மையும் முதல் யாவையும் செய்ய ஆய் – கம்.சுந்:3 106/2
பெண்ணில் தீயோய் நின் முதல் மாயும் பிணி செய்தாய் – கம்.சுந்:3 150/2
அடி முதல் முடியின்-காறும் அறிவுற அனுமன் சொல்வான் – கம்.சுந்:4 38/4
அண்ட முதல் நாயகனது ஆவி அனையாளை – கம்.சுந்:5 1/3
சோனை முதல் மற்றவை சுழற்றிய திசை போர் – கம்.சுந்:6 11/1
முற்றி குண்டலம் முதல் ஆம் மணி உக முழை நால் அரவு இவர் குடர் நால – கம்.சுந்:10 37/3
தா அரும் திரு நகர் தையலார் முதல்
ஏவரும் இடை விழுந்து இரங்கி ஏங்கினார் – கம்.சுந்:10 49/1,2
நாகர் வாழ் இடம் முதல் என நான்முகன் வைகும் – கம்.சுந்:12 44/2
முழு பெரும் தனி முதல் உலகின் முந்தையோன் – கம்.யுத்1:2 3/1
கரன் முதல் வீரரை கொன்ற கள்வரை – கம்.யுத்1:2 17/1
நீ அயன் முதல் குலம் இதற்கு ஒருவன் நின்றாய் – கம்.யுத்1:2 48/1
பாசம் முதல் வெம் படை சுமந்து பலர் நின்றார் – கம்.யுத்1:2 59/3
முன்னை வேதத்தின் முதல் பெயர் மொழிவது மொழிந்தேன் – கம்.யுத்1:3 25/3
இற்றை நாள் வரை யான் உள நாள் முதல் இ பேர் – கம்.யுத்1:3 47/1
தரு முதல் தலைவனும் தானும் ஆனவன் – கம்.யுத்1:3 64/2
முந்தாய் நின்ற முதல் பொருளே என்று – கம்.யுத்1:3 93/2
வரு நான்முகனே முதல் வானவர் தாம் – கம்.யுத்1:3 106/1
பகலவன் வழி முதல் பாரின் நாயகன் – கம்.யுத்1:4 42/1
நனி முதல் வேதங்கள் நான்கும் நாம நூல் – கம்.யுத்1:4 57/1
மனு முதல் யாவையும் வரம்பு கண்ட நீ – கம்.யுத்1:4 57/2
முழு முதல் குலத்திற்கு ஏற்ற முறைமையால் உவகை மூள – கம்.யுத்1:4 121/2
காந்தும் வாளியின் கரன் முதல் வீரரும் கவியின் – கம்.யுத்1:5 68/1
பரந்தது உன் திரு குல முதல் தலைவரால் பரிவாய் – கம்.யுத்1:5 75/2
மொய்த்த மீன் குலம் முதல் அற முருங்கின மொழியின் – கம்.யுத்1:6 22/1
தேம் முதல் கனியும் காயும் தேனினோடு ஊனும் தெய்வ – கம்.யுத்1:8 18/1
மா முதல் தருவோடு ஓங்கும் வான் உயர் மான குன்றம் – கம்.யுத்1:8 18/3
அன்று உலகு தந்த முதல் அந்தணன் அமைத்தான் – கம்.யுத்1:9 3/3
ஊழி முதல் நாயகன் வியப்பினொடு உவந்தான் – கம்.யுத்1:9 4/1
இற்றை நாள் முதல் ஆயு உண்டாக என்றார் – கம்.யுத்1:9 65/4
முழு முதல் படைகள் ஏந்தி இராக்கதர் முனைந்த போது – கம்.யுத்1:13 13/2
அன்ன காலை அயிந்திர வாய் முதல்
துன்னு போர் கண்ட தூதுவர் ஓடினார் – கம்.யுத்2:15 82/1,2
வில் ஆயுதம் முதல் ஆகிய வய வெம் படை மிடலோடு – கம்.யுத்2:15 163/1
முறையில் வைத்து நின் தம்பியை இராக்கதர் முதல் பேர் – கம்.யுத்2:15 253/2
இற்றை_நாள் வரை முதல் யான் முன் செய்தன – கம்.யுத்2:16 93/1
போதம் முதல் வாய்மொழியே புகல்வான் – கம்.யுத்2:18 46/1
வேதம் முதல் நாதன் விலக்கினனால் – கம்.யுத்2:18 46/4
மூவா முதல் நான்முகனார் மொழியால் – கம்.யுத்2:18 55/4
அறுபதின் முதல் இடை நால் ஒழி ஆயிரம் – கம்.யுத்2:18 136/1
இ வேலையின் அனுமான் முதல் எழு வேலையும் அனையார் – கம்.யுத்2:18 154/1
தீர்த்தன் கழல் பரவா முதல் அரி-போல் வரு திறலான் – கம்.யுத்2:18 155/2
செம் கண் நெடு மால் முதல் தேவர் சிரிக்க என்னை – கம்.யுத்2:19 10/4
வாழிய வேதம் நான்கும் மனு முதல் வந்த நூலும் – கம்.யுத்2:19 179/1
எழுவாய் எவர்க்கும் முதல் ஆகி ஈறொடு இடை ஆகி எங்கும் உளையாய் – கம்.யுத்2:19 252/1
வானே நிலனே முதல் மற்றும் எலாம் – கம்.யுத்3:21 5/3
ஆள் முதல் தானையோடும் அனைவரும் தொடர போனான் – கம்.யுத்3:21 9/3
நாள் முதல் திங்கள்-தன்னை தழுவிய அனைய நண்பான் – கம்.யுத்3:21 9/4
குந்து வல் நெடும் சிலை முதல் படைகளும் கொடியும் – கம்.யுத்3:22 54/2
இரக்கமே முதல் தருமத்தின் நெறி ஒன்றும் இல்லா – கம்.யுத்3:22 109/2
தோன்றிய நாள் முதல் யாரும் தொட்டில – கம்.யுத்3:24 89/1
நரம்பு இயல் கின்னரம் முதல் நன்மையே – கம்.யுத்3:24 105/2
முருங்கு அழல் வேள்வி முற்றி முதல் அற முடிக்க மூண்டான் – கம்.யுத்3:26 94/4
என்பன முதல் உபாயம் யாவையும் இயம்பி ஏற்ற – கம்.யுத்3:27 8/1
சேனாபதியே முதல் சேவகர்தாம் – கம்.யுத்3:27 15/1
மூவா முதல் ஈசனும் மூ_உலகின் – கம்.யுத்3:27 28/2
ஆழி தனி முதல் நாயகற்கு இளையான் அது மதித்தான் – கம்.யுத்3:27 133/4
மாட்டான் இவன் மலரோன் படை முதல் போது தன்வலத்தால் – கம்.யுத்3:27 134/1
வேராய் முழு முதல் காரண பொருளாய் வினை கடந்தோர் – கம்.யுத்3:27 140/2
மறத்தார் குலம் முதல் வேர் அற மாய்ப்பான் இவண் வந்தார் – கம்.யுத்3:27 141/3
வேர்த்தான் இது விலக்கும் தரம் உளதோ முதல் வீரா – கம்.யுத்3:27 156/2
வெய்யோன் மகன் முதல் ஆகிய விறலோர் மிகு திறலோர் – கம்.யுத்3:27 162/1
தனி முதல் தலைவன் ஆனாய் உன்னை வந்து அமரர் தாழ்வார் – கம்.யுத்3:27 167/2
அணி கண்டிகை கவசம் கழல் திலகம் முதல் அகல – கம்.யுத்3:31 112/2
மூல முதல் ஆய் இடையும் ஆய் இறுதி ஆய் எவையும் முற்றும் முயலும் – கம்.யுத்3:31 142/1
குரக்கின் முதல் நாயகனை ஆளுடைய கோள் உழுவை கொல்லும் இவரை – கம்.யுத்3:31 152/4
ஏவர் அறிவுறுவர் இறுதி முதல் அறிவின் – கம்.யுத்3:31 165/2
மோக மா படை ஒன்று உளது அயன் முதல் வகுத்தது – கம்.யுத்4:32 23/1
தலைவனே முதல் தண்டல் இலோர் எலாம் கண்டார் – கம்.யுத்4:35 32/4
தேசம் முதல் ஐம் பூதமும் செரு கண்டனர் நெருக்க – கம்.யுத்4:37 57/3
ஒரு திசை முதல் கடை ஒரு திசை அளவும் – கம்.யுத்4:37 91/1
மறை_முதல் தனி நாயகன் வானினை மறைத்த – கம்.யுத்4:37 101/1
விடைத்து எழுந்தன யானை தேர் பரி முதல் வெவ்வேறு – கம்.யுத்4:37 113/3
இவனோதான் அ வேத முதல் காரணன் என்றான் – கம்.யுத்4:37 135/4
முந்தி வந்து உலகு ஈன்ற முதல் பெயர் – கம்.யுத்4:37 192/1
வலம்வரும் அளவையில் மறுகி வான் முதல்
உலகமும் உயிர்களும் ஓலமிட்டன – கம்.யுத்4:40 68/1,2
என்னைத்தான் முதல் ஆகிய உருவங்கள் எவையும் – கம்.யுத்4:40 90/1
ஆற்றல் சால் முதல் பகுதி மற்று அதனுள் ஆம் பண்பால் – கம்.யுத்4:40 94/2
பெண் பிறந்தவர் அருந்ததியே முதல் பெருமை – கம்.யுத்4:40 110/1
வான் பிழைக்கு இது முதல் எனாது ஆள்வுற மதித்து – கம்.யுத்4:40 117/2
வரம் தரும் முதல் மழுவலான் முனிவரர் வானோர் – கம்.யுத்4:40 122/1
முந்தை_நாள் முதல் கடை முறை அளவையும் முடிந்த – கம்.யுத்4:40 123/1
எண் தரும் குணங்கள் இன்றி முதல் இடை ஈறு இன்று ஆகி – கம்.யுத்4:41 19/2
இந்திரனே முதல் ஆய இமையவரும் முனிவரரும் இறைஞ்சி ஏத்த – கம்.யுத்4:41 68/3

மேல்


முதல்வ (6)

ஆழி முதல்வ நின் பேணுதும் தொழுது – பரி 2/19
பதினாயிரம் கை முதுமொழி முதல்வ
நூறு_ஆயிரம் கை ஆறு அறி கடவுள் – பரி 3/42,43
முன்னை மரபின் முதுமொழி முதல்வ
நினக்கு விரிந்து அகன்ற கேள்வி அனைத்தினும் – பரி 3/47,48
முதல்வ நின் யானை முழக்கம் கேட்ட – பரி 8/17
மூவர் தலைகள் பொதிர் எறிவர் அற முதல்வ
பூவை நிறவ என வேதம் முறை புகழ – கம்.யுத்3:31 165/3,4
மூ_உலகு அளித்த அவனும் முதல்வ முன் நின்று – கம்.யுத்4:36 23/2

மேல்


முதல்வர் (23)

முன் திணை முதல்வர் போல நின்று நீ – பதி 14/20
முன் திணை முதல்வர் போல நின்று – பதி 85/5
நான்மறை முதல்வர் சுற்றம் ஆக – புறம் 26/13
அறம் புரி கொள்கை நான்மறை முதல்வர்
திறம் புரி பசும் புல் பரப்பினர் கிடப்பி – புறம் 93/7,8
துன்று கழல் முடி_வேந்தர் அடி போற்ற சுமந்திரனே முதல்வர் ஆய – கம்.பால:5 54/2
மூ-வகை உலகினும் முதல்வர் முந்தையோர் – கம்.ஆரண்:10 7/1
மும்மை ஏழ் உலகும் காக்கும் முதல்வர் நீர் முருகன் செவ்வி – கம்.கிட்:2 24/3
மூவர் ஆம் தகை முதல்வர் ஆம் தலைவரும் முனையின் – கம்.யுத்1:5 51/2
முளை அமை திங்கள் சூடும் முக்கணான் முதல்வர் ஆக – கம்.யுத்2:16 16/1
பூவுளான் புணரி மேலான் பொருப்பினான் முதல்வர் ஆய – கம்.யுத்2:16 52/3
ஆக்கிய போரின் ஐய அதிகாயன் முதல்வர் ஆய – கம்.யுத்2:18 260/3
தான் விடின் விடும் இது ஒன்றே சதுமுகன் முதல்வர் ஆய – கம்.யுத்2:19 237/1
அறை கழல் அனுமனோடும் நால்வரே முதல்வர் அம்மா – கம்.யுத்3:26 5/4
மாருதி முதல்வர் ஆய வானரர் தலைவரோடும் – கம்.யுத்3:27 12/1
நம்பியை முதல்வர் ஆன மூவர்க்கும் நால்வர் ஆன – கம்.யுத்3:27 72/3
ஆயவன் அயர்தலோடும் அங்கதன் முதல்வர் ஆனோர் – கம்.யுத்3:27 96/1
விழி பட முதல்வர் எல்லாம் வெதும்பினர் ஒதுங்கி வீழ்ந்து – கம்.யுத்3:27 164/1
புரந்தரன் முதல்வர் ஆய நான்மறை புலவர் பாரில் – கம்.யுத்3:28 57/2
ஆவியின் இனிய காதல் அரக்கியர் முதல்வர் ஆய – கம்.யுத்3:29 43/1
மோகத்தின் பட முடித்தவர் மாயையின் முதல்வர்
மேகத்தை தொடும் மெய்யினர் இவர் என விரித்தார் – கம்.யுத்3:30 10/3,4
முனிவரே முதல்வர் ஆய அற துறை முற்றினோர்கள் – கம்.யுத்3:31 72/1
வினையமுடை முதல்வர் எவரும் உடன் விளிய – கம்.யுத்3:31 157/2
முனைவர் வானவர் முதலினர் அண்டத்து முதல்வர்
எனைவர் ஈந்தவும் இகலினில் இட்டவும் இயம்பா – கம்.யுத்4:35 22/1,2

மேல்


முதல்வர்க்கு (2)

முன் திணை முதல்வர்க்கு ஓம்பினர் உறைந்து – பதி 72/4
கோ முதல்வர்க்கு ஏறு ஆகிய கொற்ற குமரா நம் – கம்.கிட்:17 7/3

மேல்


முதல்வர்க்கும் (1)

முந்தை வானவர் யாவர்க்கும் முதல்வர்க்கும் முதல்வன் – கம்.யுத்1:3 26/1

மேல்


முதல்வராய (1)

இந்திரன் முதல்வராய கடவுளர் யாரும் ஈண்டி – கம்.அயோ:6 13/1

மேல்


முதல்வரும் (1)

மேவரு முதுமொழி விழு தவ முதல்வரும்
பற்று ஆகின்று நின் காரணமாக – பரி 8/9,10

மேல்


முதல்வற்கு (1)

ஞாலம் மூன்று அடி தாய முதல்வற்கு முது முறை – கலி 124/1

மேல்


முதல்வற்கும் (1)

மும்மை ஆம் உலகம் தந்த முதல்வற்கும் முதல்வன் தூது ஆய் – கம்.சுந்:4 71/1

மேல்


முதல்வன் (24)

வேத முதல்வன் என்ப – நற் 0/6
அணி மணி பைம் பூண் அமரர்க்கு முதல்வன் நீ – பரி 3/53
அன்னவர் பட அல்லா அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ – பரி 3/56
விலங்கு என விண்ணோர் வேள்வி முதல்வன்
விரி கதிர் மணி பூணவற்கு தான் ஈத்தது – பரி 5/31,32
முதல்வன் பெரும் பெயர் முறையுளி பெற்ற – கலி 75/24
ஐயம் தீர்ந்து யார்-கண்ணும் அரும் தவ முதல்வன் போல் – கலி 100/7
முது முதல்வன் வாய் போகாது – புறம் 166/2
மு பரம் பொருளினும் முதல்வன் வைகுறும் – கம்.பால:5 132/4
ஆதித்தன் குல முதல்வன் மனுவினை யார் அறியாதார் – கம்.பால:12 3/1
மூ-வகை உலகிற்கும் முதல்வன் ஆம் என – கம்.பால:23 56/3
மூன்று உலகினுக்கும் ஓர் முதல்வன் ஆய் முதல் – கம்.அயோ:12 14/1
தோற்றுவித்து உதவிட முதல்வன் தோன்றினான் – கம்.அயோ:14 119/4
பழுது வாழி என ஊழி முதல்வன் பகர்வுறும் – கம்.ஆரண்:1 40/4
மூவர் நீ முதல்வன் நீ முற்றும் நீ மற்றும் நீ – கம்.கிட்:7 127/3
முதல்வன் பேர் உவகைக்கு முந்துவான் – கம்.கிட்:9 1/2
முனியொடு மிதிலையில் முதல்வன் முந்து நாள் – கம்.சுந்:3 33/1
மும்மை ஆம் உலகம் தந்த முதல்வற்கும் முதல்வன் தூது ஆய் – கம்.சுந்:4 71/1
முற்றி மூன்று உலகுக்கும் முதல்வன் ஆயது – கம்.யுத்1:2 19/3
முந்தை வானவர் யாவர்க்கும் முதல்வர்க்கும் முதல்வன்
உந்தை மற்று அவன் திருப்பெயர் உரை-செயற்கு உரிய – கம்.யுத்1:3 26/1,2
ஒருவன் யாவர்க்கும் எவற்றிற்கும் உலகிற்கும் முதல்வன்
தருதல் காக்குதல் தவிர்த்தல் என்று இவை செய தக்கோன் – கம்.யுத்1:3 52/1,2
அண்ட முதல்வன் ஒரு தன் ஆவி அனையாளை – கம்.யுத்1:9 2/3
வரம் தரு முதல்வன் மற்றை மான் மறி கரத்து வள்ளல் – கம்.யுத்3:28 57/1
முந்து ஈந்தது ஒர் உணவின் பயன் எனல் ஆயின முதல்வன்
வந்து ஈந்தன வடி வெம் கணை அனையான் வகுத்து அமைத்த – கம்.யுத்4:37 52/2,3
முக்கோடி வாழ்நாளும் முயன்றுடைய பெருந்தவமும் முதல்வன் முன்_நாள் – கம்.யுத்4:37 197/1

மேல்


முதல்வனின் (1)

ஆதிரை முதல்வனின் கிளந்த – பரி 8/6

மேல்


முதல்வனும் (2)

மலர் மிசை முதல்வனும் மற்று அவன் இடை தோன்றி – பரி 8/3
மு முறை தொழுதான் அ முதல்வனும் எதிர் புல்லி – கம்.அயோ:9 23/2

மேல்


முதல்வனே (1)

மூலமே இல்லா முதல்வனே நீ முயலும் – கம்.ஆரண்:15 41/1

மேல்


முதல்வனை (2)

மன் உயிர் முதல்வனை ஆதலின் – பரி 1/56
ஓ என கிளக்கும் கால_முதல்வனை – பரி 3/61

மேல்


முதல்வா (1)

மூவாது எ நாளும் உலகு ஏழொடு ஏழும் அரசாளும் மேன்மை முதல்வா
மேவாத இன்பம் அவை மேவி மேவ நெடு வீடு காட்டு அம் முடியாய் – கம்.யுத்2:19 251/2,3

மேல்


முதல்வியர் (1)

முனி துறை முதல்வியர் முறைமை காட்ட – பரி 11/82

மேல்


முதல (32)

கரும்பு மருள் முதல பைம் தாள் செந்தினை – குறு 198/2
முளை வளர் முதல மூங்கில் முருக்கி – அகம் 332/1
சங்கு உறை கழித்த அன்ன சாமரை முதல தாங்கி – கம்.பால:14 66/2
கங்கையே முதல ஆக கன்னி ஈறு ஆய தீர்த்தம் – கம்.அயோ:3 81/1
துறக்கமே முதல ஆய தூயன யாவையேனும் – கம்.அயோ:8 22/1
பூத்த நாள்_மலர் அயன் முதல புண்ணியர் – கம்.அயோ:12 10/1
தோள் உலாம் குண்டலம் முதல தொல் அணி – கம்.அயோ:12 48/2
வீர கரி முதல குலம் மிதக்கின்றன உதிக்கும் – கம்.ஆரண்:7 93/2
தேவரும் முனிவரும் முதல செவ்வியோர் – கம்.ஆரண்:12 10/3
யானையும் யாளியும் முதல யாவையும் – கம்.ஆரண்:13 4/1
வீடு அவன் எய்தும் வேலை விரிஞ்சனே முதல மேலோர் – கம்.ஆரண்:13 129/1
மீட்டு இனி உரைப்பது என்னே விரிஞ்சனே முதல மேல் கீழ் – கம்.ஆரண்:13 137/1
ஓத நீர் மண் இவை முதல ஓதிய – கம்.ஆரண்:15 15/1
களம் நவில் அன்னமே முதல கண் அகன் – கம்.கிட்:1 6/1
எண்ணும் பொன் முடி முதல யாவையும் – கம்.கிட்:9 4/2
அருக்கியம் முதல ஆன அருச்சனைக்கு அமைந்த யாவும் – கம்.கிட்:11 102/1
எத்திய அயில் வேல் குந்தம் எழு கழு முதல ஏந்தி – கம்.சுந்:8 7/1
சந்திரன் முதல வான மீன் எலாம் தழுவ நின்ற – கம்.சுந்:8 15/3
என்று இவை முதல ஆய எறிதரு படைகள் ஈண்டி – கம்.சுந்:10 12/1
முழு தனி நான்முகன் முதல முற்று உயிர் – கம்.யுத்1:3 70/2
காமமும் வெகுளியும் முதல கண்ணிய – கம்.யுத்1:3 73/1
வளர்ந்தது திசைகள் எட்டும் பகிரண்டம் முதல மற்றும் – கம்.யுத்1:3 130/2
தென் திசை குட திசை முதல திக்கு எலாம் – கம்.யுத்1:6 33/1
முதல யாவையும் புக்குற்று முற்றின – கம்.யுத்2:15 32/3
கொற்ற வாள் கொலை வேல் சூலம் கொடும் சிலை முதல ஆய – கம்.யுத்2:15 153/1
தொடுத்த நாள்_மாலை வானோர் முனிவரே முதல தொல்லோர் – கம்.யுத்3:24 41/1
கழு இகல் கப்பணம் முதல கை படை – கம்.யுத்3:31 179/3
சாலிகை முதல ஆன போர் பரம் தாங்கிற்று எல்லாம் – கம்.யுத்4:32 50/1
வட_வரை முதல ஆன மலை குலம் சலிப்ப போன்று – கம்.யுத்4:37 18/3
பன்றியாய் எயிற்று கொண்ட பரம்பரன் முதல பல்லோர் – கம்.யுத்4:37 214/2
இந்திரன் தேவியர் முதல ஏழையர் – கம்.யுத்4:40 69/1
நடுங்கினர் நான்முகன் முதல நாயகர் – கம்.யுத்4:40 70/1

மேல்


முதலவன் (6)

முதலவன் முதலிய முந்தையோர் பழம் – கம்.அயோ:11 49/1
முக்கணான் படையும் ஆழி முதலவன் படையும் முன் நின்று – கம்.யுத்3:27 4/1
மூ-வகை உலகும் காக்கும் முதலவன் தம்பி பூசல் – கம்.யுத்3:27 78/1
மூ-வகை உலகும் ஏத்தும் முதலவன் எவர்க்கும் மூத்த – கம்.யுத்3:27 174/1
முட்டிய செருவில் முன்னம் முதலவன் படையை என்-மேல் – கம்.யுத்3:28 5/1
முடி புனைந்த நிருதர் முதலவன்
அடி வணங்கி இளவலை ஆண்டை அ – கம்.யுத்4:39 9/1,2

மேல்


முதலவனும் (1)

தடவுதல் அறிவு அரு தனி முதலவனும்
புடை வரும் இளவலும் என நிகர் புகல்வார் – கம்.பால:5 129/3,4

மேல்


முதலவும் (2)

கங்கையே முதலவும் கலந்த நீரினால் – கம்.பால:23 48/3
மரக்கலம் முதலவும் உய்ந்து வாழ்ந்தன – கம்.யுத்3:24 101/3

மேல்


முதலா (14)

முட பனையத்து வேர் முதலா
கடை குளத்து கயம் காய – புறம் 229/3,4
யானையும் இரதமும் இவுளியும் முதலா
ஏனைய பிறவும் அ இயல்பினில் அடையுற்று – கம்.பால:5 123/1,2
கல் ஈரும் படை தட கை அடல் கர தூடணர் முதலா
அல் ஈரும் சுடர் மணி பூண் அரக்கர் குலத்து அவதரித்தீர் – கம்.ஆரண்:6 105/1,2
பாலமே முதலா உள்ள படைக்கலம் பரித்த கையர் – கம்.சுந்:7 3/2
சென்றது முதலா வந்தது இறுதியா செப்பல்-பாலை – கம்.சுந்:14 8/3
மு கண் தேவனும் நான் முகத்து ஒருவனும் முதலா
மக்கள்-காறும் இ மந்திரம் மறந்தவர் இறந்தார் – கம்.யுத்1:3 44/1,2
தேவரும் தக்க முனிவரும் திசைமுகன் முதலா
மூவரும் பக்கம் நோக்கியே மொழிதர முனிவான் – கம்.யுத்1:5 39/1,2
சேறு செய்தவன் உருப்பசி திலோத்தமை முதலா
கூறும் மங்கையர் குழாத்திடை கோபுர குன்றத்து – கம்.யுத்1:12 2/2,3
ஈசனே முதலா மற்றை மானிடர் இறுதி ஆக – கம்.யுத்2:17 13/1
தேவரே முதலா மற்றை திண் திறல் நாகர் மண்ணோர் – கம்.யுத்2:17 54/1
நன் பால் விளங்கு மணி கோடியோடு நளிர் போது செம்பொன் முதலா
தன்-பால் இயைந்த நிழல் கொண்டு அமைந்த தழுவாது வந்து தழுவ – கம்.யுத்2:19 247/1,2
வகையாது தொடர்ந்து ஒரு மான் முதலா
புகை ஆடிய காடு புகுந்து உடனே – கம்.யுத்3:23 16/2,3
தேரும் மதமாவும் வரை ஆளியொடு வாசி மிகு சீயம் முதலா
ஊரும் அவை யாவையும் நடாயினர் கடாயினர்கள் உந்தினர்களால் – கம்.யுத்3:31 146/1,2
மங்கலம் முதலா உள்ள மரபினின் கொணர்ந்த யாவும் – கம்.யுத்4:41 30/1

மேல்


முதலாக (3)

தொடங்கல்-கண் தோன்றிய முதியவன் முதலாக
அடங்காதார் மிடல் சாய அமரர் வந்து இரத்தலின் – கலி 2/1,2
நகை முதலாக நட்பினுள் எழுந்த – கலி 137/13
வகைமையின் எழுந்த தொன் முரண் முதலாக
பகைமையின் நலிதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/15,16

மேல்


முதலாகிய (2)

அனந்தனே முதலாகிய நாகங்கள் அருள் என்-கொல் என அன்னான் – கம்.யுத்1:3 88/1
தேவரே முதலாகிய சேவகர் – கம்.யுத்3:29 24/1

மேல்


முதலாட்டி (1)

யாய் ஆகியளே விழவு முதலாட்டி
பயறு போல் இணர பைம் தாது படீஇயர் – குறு 10/1,2

மேல்


முதலாம் (5)

கொள்ள குறையா நிதியின் குவையும் முதலாம் எவையும் – கம்.அயோ:4 61/2
நங்கையர் நாக மடந்தையர் சித்த நாரியர் அரக்கியர் முதலாம்
குங்கும கொம்மை குவி முலை கனிவாய் கோகிலம் துயர்ந்த மென் குதலை – கம்.சுந்:3 83/2,3
வெறியர் அன்றோ குணங்களான் விரிஞ்சன் முதலாம் மேலானோர் – கம்.சுந்:4 111/4
வெம் கதிர் மௌலி செம் கண் வீடணன் முதலாம் வீரர் – கம்.யுத்3:22 15/3
தேன் நகு மழலை இன் சொல் உருப்பசி முதலாம் தெய்வ – கம்.யுத்3:25 3/2

மேல்


முதலாய் (4)

முற்றும் முதலாய் உலகம் மூன்றும் எதிர் தோன்றி – கம்.யுத்1:2 60/1
எள்ளல் ஆகாத மூலத்து யாதுக்கும் முதலாய் உள்ள – கம்.யுத்1:7 8/2
நீலனை முதலாய் உள்ள நெடும் படை தலைவர் நின்றார் – கம்.யுத்3:22 19/1
முன் உருக்கொடு பகல் செயும் தரத்தது முதலாய் – கம்.யுத்4:40 96/4

மேல்


முதலாய (4)

தேவர்க்கும் தானவர்க்கும் திசைமுகனே முதலாய தேவ தேவர் – கம்.யுத்1:4 100/1
பூ முதலாய எல்லாம் மீன் கொள பொலிந்த அன்றே – கம்.யுத்1:8 18/2
ஓதிய குறிஞ்சி முதலாய நிலன் உள்ள – கம்.யுத்1:9 7/1
இருந்தேனானால் இந்திரசித்தே முதலாய
பெரும் தேராரை கொன்று பிழைக்க பெறுவேனேல் – கம்.யுத்3:22 213/1,2

மேல்


முதலாயின (1)

கருப்பு ஏந்திரம் முதலாயின கண்டாள் இடர் காணாள் – கம்.அயோ:7 6/3

மேல்


முதலாயினர் (1)

மு தேவர்கள் முதலாயினர் முழு மூன்று உலகிடையே – கம்.யுத்2:15 169/1

மேல்


முதலாயோர் (1)

அந்த நகரும் கடி காவும் அழிவித்து அக்கன் முதலாயோர்
சிந்த நூறி சீதையொடும் பேசி மனிதர் திறம் செப்ப – கம்.சுந்:12 120/1,2

மேல்


முதலானே (1)

புள்ளு தொழுது உறைவி செவி முதலானே – அகம் 351/17

மேல்


முதலி (1)

இவன் இவன் இவன் என நின்றார் இது என முதலி எதிர்ந்தார் – கம்.சுந்:7 22/1

மேல்


முதலிய (41)

வரி சிலை முதலிய வழங்கி வால் உளை – கம்.பால:3 67/2
அருக்கியம் முதலிய கடன்கள் ஆற்றி வேறு – கம்.பால:5 52/1
இந்திரன் முதலிய அமரர் ஈண்டினார் – கம்.பால:8 44/3
காகம் முதலிய முந்திய தடை செய்வன கண்டான் – கம்.பால:24 5/2
வெயில் முறை குல கதிரவன் முதலிய மேலோர் – கம்.அயோ:2 71/1
வந்தனை முதலிய மாற்றம் கூறி பின் – கம்.அயோ:5 32/2
முதலவன் முதலிய முந்தையோர் பழம் – கம்.அயோ:11 49/1
மத்தளம் முதலிய வயங்கு பல்_இயம் – கம்.அயோ:12 49/1
ஈன்றவர் முதலிய எண்_இல் சுற்றமும் – கம்.அயோ:14 135/1
புரந்தரன் முதலிய புலவர் யாரையும் – கம்.ஆரண்:4 12/1
தீய வார் கணை முதலிய தெறு சின படைகள் – கம்.ஆரண்:7 84/2
சூலமே முதலிய துறந்து சுற்றிய – கம்.ஆரண்:10 17/1
குண்டலம் முதலிய குலம் கொள் போர் அணி – கம்.ஆரண்:10 20/1
கங்கையே முதலிய கடவுள் கன்னியர் – கம்.ஆரண்:10 21/1
கற்பகம் முதலிய நிதியம் கையன – கம்.ஆரண்:12 43/3
தாம வார் கணை புட்டிலும் முதலிய தாங்கி – கம்.ஆரண்:13 77/2
ஆரியம் முதலிய பதினெண் பாடையில் – கம்.கிட்:1 13/1
கன்னி அன்னமும் கமலமும் முதலிய கண்டான் – கம்.கிட்:1 22/2
அனைய ஆண்டு உரைத்து அனுமனே முதலிய அமைச்சர் – கம்.கிட்:3 74/1
சந்திரன் முதலிய தாரகை குழாம் – கம்.கிட்:7 18/3
இந்திரன் முதலிய அமரர் ஏனையோர் – கம்.கிட்:7 26/4
மாருதி முதலிய வயிர தோள் வய – கம்.கிட்:14 19/1
ஆடக சுடர் வாள் அயில் சிலை குலிசம் முதலிய ஆயுதம் அனைத்தும் – கம்.சுந்:3 91/2
எந்தை யாய் முதலிய கிளைஞர் யார்க்கும் என் – கம்.சுந்:5 38/1
மா மரம் வலயம் வெம் கோல் முதலிய வயங்க மாதோ – கம்.சுந்:8 6/4
அகருவும் நறும் சாந்தமும் முதலிய அனேகம் – கம்.சுந்:13 23/1
வில்லும் வேலும் வெம் குந்தமும் முதலிய விறகாய் – கம்.சுந்:13 29/1
கார் நிறத்து அரக்கர் என்போர் முதலிய கணிப்பு இலாத – கம்.சுந்:14 51/3
அன்று நான்மறை முதலிய ஓதுவான் அமைந்தான் – கம்.யுத்1:3 21/4
ஈசன் நான்முகன் என்று இவர் முதலிய இமையோர் – கம்.யுத்2:15 223/3
கொய் உளை கடும் கோள் அரி முதலிய குழுவை – கம்.யுத்2:16 239/2
அள் இலை படை அகம்பனே முதலிய அரக்கர் – கம்.யுத்3:22 93/2
பெற்ற மைந்தரும் பிரகத்தன் முதலிய பிறரும் – கம்.யுத்3:30 44/2
உறைந்த மந்தரம் முதலிய கிரிகளை உருவ – கம்.யுத்3:31 10/1
புரம் கடந்த அ புனிதனே முதலிய புலவோர் – கம்.யுத்3:31 38/1
அரமும் கல்லும் வேல் முதலிய அயில் படை அடக்கி – கம்.யுத்4:32 12/2
வினையின் நல் நிதி முதலிய அளப்ப_அரும் வெறுக்கை – கம்.யுத்4:35 24/3
ஏறினான் தொழுது இந்திரன் முதலிய இமையோர் – கம்.யுத்4:35 25/1
படைத்த மூல மா தானையும் முதலிய பட்ட – கம்.யுத்4:37 113/2
அருந்ததி முதலிய மகளிர் ஆடுதல் – கம்.யுத்4:40 75/3
வெம்பு வெம் சினத்து இராவணன் முதலிய வீரர் – கம்.யுத்4:40 124/2

மேல்


முதலியோர் (1)

வேதம் வேதியர் விரிஞ்சன் முதலியோர் தெரிகிலா – கம்.ஆரண்:0 1/3

மேல்


முதலின் (2)

மூண்டு எழு வெகுளியை முதலின் நீக்கினார் – கம்.ஆரண்:3 8/3
வழுத்தின உயிர்களின் முதலின் வைத்த ஓர் – கம்.யுத்4:37 154/2

மேல்


முதலின (1)

மொய் கொள் குன்றின் முதலின மொய்த்தலால் – கம்.யுத்1:8 27/3

மேல்


முதலினர் (12)

பூத்தவன் முதலினர் புவியுள் தோன்றினார் – கம்.அயோ:12 16/2
வெறி தாரை வேல் அரக்கர் விறல் இயக்கர் முதலினர் நீ மிடலோர் என்று – கம்.ஆரண்:6 129/3
தாள் செய்ய கமலத்தானே முதலினர் தலை பத்து உள்ளாற்கு – கம்.ஆரண்:13 122/3
விண்ணில் நின்றவன் விரிஞ்சனே முதலினர் யார்க்கும் – கம்.ஆரண்:15 39/1
தேன் அவாம் மலர் திசைமுகன் முதலினர் தெளிந்தோர் – கம்.கிட்:10 43/1
கும்பனும் குல சங்கனும் முதலினர் குரங்கின் – கம்.கிட்:12 22/1
முந்து அரம்பையர் முதலினர் முழுமதி முகத்து – கம்.சுந்:2 136/1
தேவர் தானவர் முதலினர் சேவகன் தேவி – கம்.சுந்:12 52/1
தூம வெம் கனல் அந்தணர் முதலினர் சொரிந்த – கம்.யுத்1:3 8/3
முனைவர் வானவர் முதலினர் மூன்று உலகத்தும் – கம்.யுத்1:3 48/1
கதிரின் மைந்தன் முதலினர் காவலார் – கம்.யுத்2:19 161/1
முனைவர் வானவர் முதலினர் அண்டத்து முதல்வர் – கம்.யுத்4:35 22/1

மேல்


முதலினார் (1)

இனத்து உளார் உலகத்து உள்ளார் இமையவர் முதலினார் என் – கம்.யுத்2:17 26/1

மேல்


முதலினோடு (1)

அருக்கியம் முதலினோடு ஆசனம் கொடுத்து – கம்.பால:5 39/1

மேல்


முதலினோர் (11)

வாசவன் முதலினோர் வணங்கி வாழ்த்துற – கம்.பால:5 102/2
இந்திரன் முதலினோர் எறிந்த மா படை – கம்.ஆரண்:7 41/1
தேவரும் அவுணரும் முதலினோர் திசை – கம்.ஆரண்:10 7/3
நின்ற கரனே முதலினோர் நிருதர் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 62/4
பொய்_இல் மாருதி முதலினோர் புகழ்வுறும் பொழுதில் – கம்.கிட்:4 15/2
புரம் எலாம் எரி செய்தோன் முதலினோர் பொரு இலா – கம்.கிட்:7 128/1
அரி பெரும் பெயரவன் முதலினோர் அணி – கம்.கிட்:10 7/1
பள்ள நீர் அயோத்தி நண்ணி பரதனே முதலினோர் ஆண்டு – கம்.சுந்:3 145/1
அந்தகன் முதலினோர் அமரரும் முனிவரும் பிறரும் அஞ்சார் – கம்.யுத்1:2 94/3
முந்த மான் ஆயினான் வாலியே முதலினோர் முடிவு கண்டால் – கம்.யுத்1:2 97/2
தேவர் பூ_மழை சித்தர் முதலினோர்
மேவு காதல் விரை மலர் வேறு இலா – கம்.யுத்4:39 8/1,2

மேல்


முதலினோர்கள் (1)

முண்டரும் மோனரும் முதலினோர்கள் அ – கம்.ஆரண்:3 3/2

மேல்


முதலினோரால் (1)

இந்திரன் முதலினோரால் எய்தல் ஆம் இயல்பிற்று அன்றே – கம்.கிட்:11 48/2

மேல்


முதலினோரை (2)

முயல் கறை இலாத திங்கள் முகத்தியர் முதலினோரை
மயக்கு அற நாடி ஏகும் மாருதி மலையின் வைகும் – கம்.சுந்:2 119/2,3
முக்கணான் முதலினோரை உலகு ஒரு மூன்றினோடும் – கம்.யுத்3:29 52/1

மேல்


முதலுக்கும் (1)

மூல பொத்தல் செத்த மரத்து ஏழ் முதலுக்கும்
வாலிக்கும்மே ஆயினவாறு என் வலி அம்மா – கம்.யுத்3:22 212/3,4

மேல்


முதலும் (5)

வேரும் முதலும் கோடும் ஓராங்கு – குறு 257/1
வேதத்து மறை நீ பூதத்து முதலும் நீ – பரி 3/66
வெல்வர் என்பது தெரிந்து எண்ணினார் நிருதர் வேர் முதலும் வீய – கம்.யுத்1:2 91/3
பணை நெடு முதலும் நீங்க பாங்கு உறை பறவை போல – கம்.யுத்3:28 38/4
கூடுவார்கள் முதலும் குறைவு அற – கம்.யுத்4:34 5/3

மேல்


முதலுளோர்கள்-தாம் (1)

முன்னை நும் குல முதலுளோர்கள்-தாம்
நின்னை யாவரே நிகர்க்கும் நீர்மையார் – கம்.அயோ:11 115/1,2

மேல்


முதலே (2)

போர் அணங்கு இடங்கர் கவ்வ பொது நின்று முதலே என்ற – கம்.சுந்:12 74/3
இவன் அன்னது முதலே உடை இறையோன் என வியவா – கம்.யுத்3:27 149/2

மேல்


முதலை (7)

நாம முதலை நடுங்கு பகை அஞ்சான் – நற் 287/6
கொடும் தாள் முதலை கோள் வல் ஏற்றை – குறு 324/1
முதலை போத்து முழு_மீன் ஆரும் – ஐங் 5/4
இரும் கழி முதலை மேஎந்தோல் அன்ன – அகம் 3/1
நீர் வாழ் முதலை ஆவித்து அன்ன – அகம் 301/6
மு பரம் பொருளிற்குள் முதலை மூலத்தை – கம்.பால:23 68/1
தோன்று உரு எவையும் அம் முதலை சொல்லுதற்கு – கம்.கிட்:0 1/2

மேல்


முதலைத்து (1)

பிள்ளை தின்னும் முதலைத்து அவன் ஊர் – ஐங் 24/2

மேல்


முதலைய (3)

கோள் வல் முதலைய குண்டு கண் அகழி – பதி 53/8
சுட்டுநர் பனிக்கும் சூர் உடை முதலைய
கழை மாய் நீத்தம் கல் பொருது இரங்க – அகம் 72/8,9
கடு முரண் முதலைய நெடு நீர் இலஞ்சி – புறம் 37/10

மேல்


முதலையும் (1)

கொடும் தாள் முதலையும் இடங்கரும் கராமும் – குறி 257

மேல்


முதலையொடு (4)

இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு
திரை பட குழிந்த கல் அகழ் கிடங்கின் – மலை 90,91
தன் பார்ப்பு தின்னும் அன்பு இல் முதலையொடு
வெண் பூ பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப அதனால் – ஐங் 41/1,2
கொடும் தாள் முதலையொடு கோட்டு_மீன் வழங்கும் – அகம் 80/1
மாறு கொள் முதலையொடு ஊழ் மாறு பெயரும் – புறம் 283/4

மேல்


முதலொடு (3)

வேங்கை முதலொடு துடைக்கும் – நற் 158/8
காணார் முதலொடு போந்து என பூவே – நற் 275/2
நீட்டிய பகழி ஒன்றால் முதலொடு நீக்க நின்றான் – கம்.சுந்:12 71/4

மேல்


முதலோடு (1)

உண்டேன் அதனால் நீ என் உயிரை முதலோடு உண்டாய் – கம்.அயோ:4 47/2

மேல்


முதலோடும் (2)

முட்டி போரில் மூ_உலகத்தை முதலோடும்
கட்டி சீறும் காலன் வலத்தாள் சுமை இல்லாள் – கம்.சுந்:2 74/3,4
தாம் முதலோடும் கெட்டால் ஒழிவரோ வண்மை தக்கோர் – கம்.யுத்1:8 18/4

மேல்


முதலோர் (18)

முற்குணத்தவரே முதலோர் அவர் – கம்.பால:0 2/3
கருதல் அரும் பெரும் குணத்தோர் இவர் முதலோர் கணக்கு இறந்தோர் – கம்.பால:12 7/1
வீர நின் குல மைந்தனை வேதியர் முதலோர்
யாரும் யாம் செய்த நல் அற பயன் என இருப்பார் – கம்.அயோ:1 38/3,4
மா வரும் நறு விரை மலர் அயன் முதலோர்
ஏவரும் அறிவினில் இரு வினை ஒருவி – கம்.ஆரண்:2 43/2,3
மண்ணில் கரனே முதலோர் உதிரத்தின் வாரி – கம்.ஆரண்:13 26/2
வாசவன் முதலோர் வந்து மலையினும் இலங்கை வாழும் – கம்.கிட்:17 22/3
இந்திரன் முதலோர் இமைப்பிலா நாட்டத்து யாவரும் உயிர்ப்பு அவிந்திருப்ப – கம்.சுந்:3 77/4
மற்றுடை எவையும் தந்த மலர் அயன் முதலோர் வார்த்தை – கம்.சுந்:3 117/2
பனிக்க சுரத்து கரன் முதலோர் கவந்த படையும் பல் பேயும் – கம்.சுந்:4 55/1
மரு கொள் தாமரை நான்முகன் ஐ_முகன் முதலோர்
குருக்களோடு கற்று ஓதுவது அவன் பெரும் கொற்றம் – கம்.யுத்1:3 10/1,2
நல் இலங்கை முதலோர் நவை இல்லோர் – கம்.யுத்1:11 11/2
முனைவர்க்கும் ஒத்தி அமரர்க்கும் ஒத்தி முழு மூடர் என்னும் முதலோர்
அனைவர்க்கும் ஒத்தி அறியாமை ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 259/3,4
தேசம் கலந்த மறைவாணர் செம் சொல் அறிவாளர் என்று இ முதலோர்
பாசம் கலந்த பசி-போல் அகன்ற பதகன் துரந்த உரகம் – கம்.யுத்2:19 263/3,4
கின்னரர் முதலோர் பாட முகத்திடை கிடந்த கெண்டை – கம்.யுத்3:25 1/3
கோ ஆகிய கொற்றவனும் முதலோர்
மேவாதவர் இல்லை விசும்பு உறைவோர் – கம்.யுத்3:27 28/3,4
ஈசனே முதலோர் வியந்து ஏத்திட – கம்.யுத்4:39 5/3
சென்றனர் வான நாட்டு திலோத்தமை முதலோர் சேர – கம்.யுத்4:40 28/4
மொய் கொள் சேனையும் இலங்கையர் வேந்தனும் முதலோர்
வையம் ஆளுடை நாயகன் மலர் சரண் வணங்கி – கம்.யுத்4:41 14/2,3

மேல்


முதலோர்-தம் (1)

வந்தாய் மறைந்து பிரிவால் வருந்தும் மலர்-மேல் அயன்-தன் முதலோர்-தம்
தாதை தாதை இறைவா பிறந்து விளையாடுகின்ற தனியோய் – கம்.யுத்2:19 250/1,2

மேல்


முதலோர்க்கு (1)

விண்ணிடை இம்பர் நாகர் விரிஞ்சனே முதலோர்க்கு எல்லாம் – கம்.ஆரண்:6 50/1

மேல்


முதலோர்க்கும் (2)

பல் மாண் கற்பின் நின் கிளை முதலோர்க்கும்
கடும்பின் கடும் பசி தீர யாழ நின் – புறம் 163/2,3
மண்-மேல் வைத்த காதலின் மாதா முதலோர்க்கும்
புண்-மேல் வைத்த தீ நிகர் துன்பம் புகுவித்தேன் – கம்.யுத்3:22 208/1,2

மேல்


முதலோரும் (1)

மூ_உலகத்தவரும் முதலோரும்
மேவின வில் தொழில் வீரன் இராமன் – கம்.யுத்3:26 25/1,2

மேல்


முதலோரை (1)

வானவரே முதலோரை வினவுவெனேல் வல் அரக்கன் – கம்.சுந்:2 229/1

மேல்


முதலோரொடு (1)

செற்ற முதலோரொடு செறுத்தது ஒர் திறத்தும் – கம்.யுத்1:2 60/2

மேல்


முதலோன் (6)

மூசு அரவு சூடு முதலோன் உரையின் மூவா – கம்.ஆரண்:3 40/1
முன்னது ஆக்கிய மூ_உலகு ஆக்கிய முதலோன்
பின்னது ஆக்கிய பதம் நினக்கு ஆக்கினென் பெற்றாய் – கம்.யுத்1:5 72/3,4
நன்று ஆகுக உலகுக்கு என முதலோன் மொழி நவின்றான் – கம்.யுத்3:27 135/1
ஒன்றாக இ முதலோன் படை-தனை மாய்க்க என்று உரைத்தான் – கம்.யுத்3:27 135/3
அடும்பு ஆக்கிய தொடை செம்_சடை_முதலோன் பணித்து அமைந்தான் – கம்.யுத்3:27 143/4
நீக்கும் தரம் அல்லா முழு முதலோன் என நினைத்தான் – கம்.யுத்3:27 147/2

மேல்


முதற்கு (5)

நாள் முதற்கு அமைந்த யாவும் நயந்தனன் இயற்றி நாம – கம்.அயோ:8 24/1
தோள் முதற்கு அமைந்த வில்லான் மறையவர் தொடர போனான் – கம்.அயோ:8 24/2
ஆள் முதற்கு அமைந்த கேண்மை அன்பனை நோக்கி ஐய – கம்.அயோ:8 24/3
கோள் முதற்கு அமைந்த நாவாய் கொணருதி விரைவின் என்றான் – கம்.அயோ:8 24/4
குணமும் இல்லை குல முதற்கு ஒத்தன – கம்.கிட்:7 111/2

மேல்


முதற்கும் (1)

புண்டரீக தனி முதற்கும் போக்கு_அரு – கம்.அயோ:14 75/3

மேல்


முதற்றே (2)

உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம் – புறம் 18/20
அற நெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம் – புறம் 55/12

மேல்


முதன்முதல் (1)

கலை_மான் தலையின் முதன்முதல் கவர்த்த – அகம் 151/7

மேல்


முதன்மை (1)

உலகம் மூன்றிற்கும் முதன்மை பெற்றோர் என உயர்ந்தார் – கம்.சுந்:9 5/1

மேல்


முதன்மையின் (1)

மூலமும் அறனும் முதன்மையின் இகந்த – பரி 13/25

மேல்


முதாஅரி (1)

சிதாஅர் உடுக்கை முதாஅரி பாண – புறம் 138/5

மேல்


முதிஞரும் (1)

முனைவரும் நகர மூதூர் முதிஞரும் இளைஞர் தாமும் – கம்.அயோ:3 91/2

மேல்


முதிய (2)

மொழிந்தனன் ஆசிகள் முதிய நான்மறை – கம்.பால:5 71/3
முன்னை நாள் முனியொடு முதிய நீர் மிதிலை-வாய் – கம்.கிட்:13 67/1

மேல்


முதியர் (4)

இளம் துணை புதல்வரின் முதியர் பேணி – பதி 70/21
முதியர் இளையர் முகை பருவத்தர் – பரி 10/19
முதியர் பேணிய உதியஞ்சேரல் – அகம் 233/8
குலம் புக்கு ஆன்ற முதியர் குறி கொள் நீ – கம்.கிட்:7 98/3

மேல்


முதியரும் (10)

இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி – பெரும் 268
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ – நற் 207/7
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி – அகம் 30/4
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ – அகம் 348/12
இளையரும் முதியரும் வேறு புலம் படர – புறம் 254/1
முற்று உணர்ந்த முதியரும் முன்பரும் – கம்.கிட்:7 100/2
மைந்தரும் முதியரும் மகளிர் வெள்ளமும் – கம்.கிட்:11 109/1
அளவுறு முதியரும் அறிய ஆணையால் – கம்.சுந்:12 20/2
நிரம்பிய முதியரும் சேனை நீள் கடல் – கம்.யுத்1:2 6/2
தந்திர தலைமையோரும் முதியரும் தழுவ தக்க – கம்.யுத்3:26 1/2

மேல்


முதியவரும் (1)

முரசு அறைதலும் மான முதியவரும் இளையோரும் – கம்.பால:23 20/1

மேல்


முதியவன் (2)

தொடங்கல்-கண் தோன்றிய முதியவன் முதலாக – கலி 2/1
முகத்தவன் மக்களுள் முதியவன் புணர்ப்பினால் – கலி 25/2

மேல்


முதியன் (1)

செல்வு-உழி எழாஅ நல் ஏர் முதியன்
ஆதனுங்கன் போல நீயும் – புறம் 389/12,13

மேல்


முதியை (1)

முதியை என்போர்க்கு முதுமை தோன்றலும் – பரி 2/23

மேல்


முதியோர் (2)

இளையோர் வண்டல் அயரவும் முதியோர்
அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் – பொரு 187,188
முதியோர் உணர் வேதம் மொழிந்த அலால் – கம்.யுத்3:23 11/1

மேல்


முதியோள் (2)

வால் நரை கூந்தல் முதியோள் சிறுவன் – புறம் 277/2
முளரி மருங்கின் முதியோள் சிறுவன் – புறம் 278/2

மேல்


முதிர் (89)

பார் முதிர் பனி கடல் கலங்க உள் புக்கு – திரு 45
பழம் முதிர் சோலை மலை கிழவோனே – திரு 317
நறவு வாய் உறைக்கும் நாகு முதிர் நுணவத்து – சிறு 51
நறும் போது கஞலிய நாகு முதிர் நாகத்து – சிறு 108
குலை முதிர் வாழை கூனி வெண் பழம் – பெரும் 359
முளை புற முதிர் கிழங்கு ஆர்குவிர் பகல் பெயல் – பெரும் 362
முதிர் காய் வள்ளி அம் காடு பிறக்கு ஒழிய – முல் 101
நாள் முதிர் மதியம் தோன்றி நிலா விரிபு – மது 548
கோடல் கைதை கொங்கு முதிர் நறு வழை – குறி 83
பெரு விழா கழிந்த பேஎம் முதிர் மன்றத்து – பட் 255
முட முதிர் பலவின் அத்தம் நும்மொடு – நற் 26/6
அழுமே தோழி அவர் பழம் முதிர் குன்றே – நற் 88/9
சூல் முதிர் மட பிடி நாள்_மேயல் ஆரும் – நற் 116/5
மா சினை துறந்த கோல் முதிர் பெரும் பழம் – நற் 116/7
திரை முதிர் அரைய தடம் தாள் தாழை – நற் 131/4
தேம் முதிர் சிலம்பில் தடைஇய – நற் 188/8
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ – நற் 203/3
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் – நற் 207/9
அதிர் குரல் எழிலி முதிர் கடன் தீர – நற் 228/2
முட முதிர் நாரை கடல் மீன் ஒய்யும் – நற் 263/7
தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் அன்ன என் – நற் 280/8
முதிர் கறி யாப்பின் துஞ்சும் நாடன் – நற் 297/8
முட முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் – நற் 353/4
அணில் பல் அன்ன கொங்கு முதிர் முண்டகத்து – குறு 49/1
நனை முதிர் புன்கின் பூ தாழ் வெண் மணல் – குறு 53/2
சூல் முதிர் பேடைக்கு ஈனில் இழையியர் – குறு 85/3
மன்ற மராஅத்த பேஎம் முதிர் கடவுள் – குறு 87/1
பெரும் பூண் பொறையன் பேஎம் முதிர் கொல்லி – குறு 89/4
தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் குணாது – குறு 164/3
வரை முதிர் தேனின் போகியோனே – குறு 176/4
நனை முதிர் ஞாழல் தினை மருள் திரள் வீ – குறு 397/1
முடம் முதிர் மருதத்து பெரும் துறை – ஐங் 31/3
நிழல் முதிர் இலஞ்சி பழனத்ததுவே – ஐங் 94/3
எக்கர் ஞாழல் அரும்பு முதிர் அவிழ் இணர் – ஐங் 146/1
கழை முதிர் சோலை காடு இறந்தோரே – ஐங் 315/4
கடம் முதிர் சோலைய காடு இறந்தேற்கே – ஐங் 328/4
தொன் முதிர் மரபின் நின் புகழினும் பலவே – பரி 14/32
முற்றுபு_முற்றுபு பெய்து சூல் முதிர் முகில் – பரி 20/3
நாற்றம் சால் நளி பொய்கை அடை முதிர் முகையிற்கு – கலி 17/11
முதிர் இணர் ஊழ் கொண்ட முழவு தாள் எரிவேங்கை – கலி 44/4
முளிவு உற வருந்திய முளை முதிர் சிறுதினை – கலி 53/22
கொழு நிழல் ஞாழல் முதிர் இணர் கொண்டு – கலி 56/2
முதிர் கோங்கின் முகை என முகம் செய்த குரும்பை என – கலி 56/23
சேரியின் போகா முட முதிர் பார்ப்பானை – கலி 65/8
முதிர் பூண் முலை பொருத ஏதிலாள் முச்சி – கலி 81/30
கோழ் இலை வாழை கோள் முதிர் பெரும் குலை – அகம் 2/1
சுடர் பூ தாமரை நீர் முதிர் பழனத்து – அகம் 6/16
முடவு முதிர் புன்னை தடவு நிலை மா சினை – அகம் 10/3
நீர் முதிர் பழனத்து மீன் உடன் இரிய – அகம் 46/4
முடம் முதிர் பலவின் கொழு நிழல் வதியும் – அகம் 91/16
செம் முகை அவிழ்ந்த முள் முதிர் முருக்கின் – அகம் 99/2
அகல் அறை மலர்ந்த அரும்பு முதிர் வேங்கை – அகம் 105/1
கல் முதிர் புறங்காட்டு அன்ன – அகம் 122/22
இரம் காழ் அன்ன அரும்பு முதிர் ஈங்கை – அகம் 125/3
இதல் முள் ஒப்பின் முகை முதிர் வெட்சி – அகம் 133/14
நன் மரம் குழீஇய நனை முதிர் சாடி – அகம் 166/1
நிலம் பக வீழ்ந்த வேர் முதிர் கிழங்கின் – அகம் 176/2
மீன் முதிர் இலஞ்சி கலித்த தாமரை – அகம் 186/3
தேம் முதிர் சிமைய குன்றம் பாடும் – அகம் 208/2
நனை முதிர் நறவின் நாள் பலி கொடுக்கும் – அகம் 213/7
நனை முதிர் முருக்கின் சினை சேர் பொங்கர் – அகம் 223/5
மனை முதிர் மகளிரொடு குரவை தூங்கும் – அகம் 232/10
அரவு எயிற்று அன்ன அரும்பு முதிர் குரவின் – அகம் 237/3
தாஅம் பட்ட தனி முதிர் பெரும் கலை – அகம் 241/10
அரும்பு முதிர் வேங்கை அலங்கல் மென் சினை – அகம் 242/1
தொன் முதிர் வேளிர் ஓம்பினர் வைத்த – அகம் 258/2
கனி முதிர் அடுக்கத்து எம் தனிமை காண்டலின் – அகம் 288/7
மருங்குல் நுணுகிய பேஎம் முதிர் நடுகல் – அகம் 297/7
முடவு முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் – அகம் 352/1
நனை முதிர் தேறல் நுளையர்க்கு ஈயும் – அகம் 366/11
பெரு நலம் சிதைந்த பேஎம் முதிர் பொதியில் – அகம் 377/10
தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 396/17
குடாஅது தொன்று முதிர் பௌவத்தின் குடக்கும் – புறம் 6/4
பொன் அணி யானை தொன் முதிர் வேளிர் – புறம் 24/21
முதிர் வார் இப்பி முத்த வார் மணல் – புறம் 53/1
கயல் முள் அன்ன நரை முதிர் திரை கவுள் – புறம் 195/2
பனை நுகும்பு அன்ன சினை முதிர் வராலொடு – புறம் 249/5
ஊர் நனி இறந்த பார் முதிர் பறந்தலை – புறம் 265/1
நனை முதிர் சாடி நறவின் வாழ்த்தி – புறம் 297/6
விடர் முகை அடுக்கத்து சினை முதிர் சாந்தம் – புறம் 374/12
முதிர் பயன் மரத்தின் உள்ள முதிரைகள் புறவின் உள்ள – கம்.பால:2 21/2
முதிர் தரு கருணையின் முக_மலர் ஒளிரா – கம்.பால:5 130/2
முதிர் ஒளி உயிர்த்தன முடுகி காலையில் – கம்.அயோ:2 38/1
பண் முதிர் களிற்றொடு பரந்த சேனையின் – கம்.அயோ:14 32/1
முனிவரோடு உடையர் முன்னே முதிர் பகை முறைமை நோக்கார் – கம்.ஆரண்:6 48/1
சூல் முதிர் மேகங்கள் சுருண்டு வீழ்வன – கம்.ஆரண்:15 4/4
முதிர் நெடும் கிரி வீழ முழங்கு நீர் – கம்.யுத்1:8 61/1
ஆர்த்து அங்கு அனல் விழியா முதிர் மத யானையை அனையான் – கம்.யுத்2:18 155/1
சில்லின் முதிர் தேரும் சின வய மாருதி தாளும் – கம்.யுத்3:27 106/4

மேல்


முதிர்கம் (1)

சேறும் வாழியோ முதிர்கம் யாமே – நற் 295/9

மேல்


முதிர்கின்ற (1)

முதிர்கின்ற பெரும் காதல் தழைத்து ஓங்க எடுத்து இறுக முயங்கலோடும் – கம்.பால:5 57/3

மேல்


முதிர்கின்றன (1)

எண்ணின் தலை நிமிர் வெம் கதம் முதிர்கின்றன இனமா – கம்.யுத்2:18 143/2

மேல்


முதிர்கின்றான் (2)

காண்டல்-அதன்-மேல் நெடிய காதல் முதிர்கின்றான் – கம்.யுத்1:9 1/4
கண்டனன் என பெரிய காதல் முதிர்கின்றான் – கம்.யுத்1:9 2/4

மேல்


முதிர்ச்சி (1)

நறத்து உறை முதிர்ச்சி உறு நல் அமுது பில்கு உற்று – கம்.பால:22 31/1

மேல்


முதிர்ந்த (5)

விளைந்து முதிர்ந்த விழு முத்தின் – மது 135
முதிர்ந்த மா தவம் உடை முனியை கண்களால் – கம்.பால:5 68/3
தாள்-தொறு மலர்ந்தன முதிர்ந்த தாமரை – கம்.கிட்:10 113/2
மேல் உக தொகுதியால் முதிர்ந்த மெய் எலாம் – கம்.யுத்1:5 8/1
தங்கை என்றலும் முதிர்ந்த சலத்தால் – கம்.யுத்1:11 21/2

மேல்


முதிர்ந்தவன் (1)

கல்லாது முதிர்ந்தவன் கண் இல்லா நெஞ்சம் போல் – கலி 130/6

மேல்


முதிர்ந்தனர் (1)

கொடும் சினம் முதிர்ந்தனர் உரத்தின் மிசை குத்த – கம்.யுத்1:12 24/2

மேல்


முதிர்ந்தார் (1)

எழுந்தனர் எழுந்திலர் எதிர்ந்தனர் முதிர்ந்தார்
ஒழிந்தனர் ஒழிந்திலர் உணர்ந்திலர்கள் ஒன்றும் – கம்.யுத்1:12 16/3,4

மேல்


முதிர்ந்து (1)

முதிர்ந்து கொய்யுநர் இன்மையின் மூக்கு அவிழ்ந்து – கம்.அயோ:11 19/3

மேல்


முதிர்ந்தோர் (1)

முதிர்ந்தோர் இளமை அழிந்தும் எய்தார் – நற் 314/1

மேல்


முதிர்ப்பு (1)

சினை பசும்பாம்பின் சூல் முதிர்ப்பு அன்ன – குறு 35/2

மேல்


முதிர்பு (4)

பெரும் களிற்று மருப்பின் அன்ன அரும்பு முதிர்பு
நன் மான் உழையின் வேறுபட தோன்றி – நற் 19/3,4
நெறி படு கூழை கார் முதிர்பு இருந்த – நற் 368/5
முதிர்பு என் மேல் முற்றிய வெம்_நோய் உரைப்பின் – கலி 146/39
பெரு மலை அன்ன தோன்றல சூல் முதிர்பு
உரும் உரறு கருவியொடு பெயல் கடன் இறுத்து – புறம் 161/3,4

மேல்


முதிர்வு (1)

முதிர்வு உற கமழ்வன முத்தம் மின்னுவ – கம்.பால:3 59/3

மேல்


முதிர்வுர (1)

தீயினும் முதிர்வுர சிவந்த கண்ணினான் – கம்.யுத்2:16 270/1

மேல்


முதிர (3)

காதல் முதிர கருத்து அழிந்தான் ஆம் என்பார் – கம்.அயோ:4 103/2
திருகு சினத்தார் முதிர மலைந்தார் சிறியோர் நாள் – கம்.ஆரண்:11 5/1
கதையொடு முதிர மலைந்தார் கணை பொழி சிலையர் கலந்தார் – கம்.சுந்:7 28/3

மேல்


முதிரத்து (2)

அதிரா யாணர் முதிரத்து கிழவ – புறம் 158/25
பழம் தூங்கு முதிரத்து கிழவன் – புறம் 163/8

மேல்


முதிரத்தோனே (1)

மட்டு ஆர் மறுகின் முதிரத்தோனே
செல்குவை ஆயின் நல்குவை பெரிது என – புறம் 160/13,14

மேல்


முதிரா (6)

முதிரா ஞாயிற்று எதிர் ஒளி கடுக்கும் – நற் 219/8
முதிரா வேனில் எதிரிய அதிரல் – நற் 337/3
முதிரா இள முகை ஒப்ப எதிரிய – கலி 117/3
முதிரா திங்களொடு சுடரும் சென்னி – அகம் 0/11
ஒண் சுடர் முதிரா இளம் கதிர் அமையத்து – அகம் 187/19
முதிரா பல் இதழ் உதிர பாய்ந்து உடன் – அகம் 317/6

மேல்


முதிரும் (2)

எ நிறம் உரைக்கேன் மாவின் இள நிறம் முதிரும் மற்றை – கம்.கிட்:13 65/1
முதிரும் வெம் கத மொழிகொடு மூண்டது முது கடல் கடு ஏய்ப்ப – கம்.யுத்1:3 79/2

மேல்


முதிரை (1)

செ ஊன் தோன்றா வெண் துவை முதிரை
வால் ஊன் வல்சி மழவர் மெய்ம்மறை – பதி 55/7,8

மேல்


முதிரைகள் (1)

முதிர் பயன் மரத்தின் உள்ள முதிரைகள் புறவின் உள்ள – கம்.பால:2 21/2

மேல்


முதிரையின் (1)

முந்து மு கனியின் நானா முதிரையின் முழுத்த நெய்யின் – கம்.பால:2 22/1

மேல்


முது (104)

அளியன்தானே முது வாய் இரவலன் – திரு 284
ஆசினி முது சுளை கலாவ மீமிசை – திரு 301
முனிவு இகந்திருந்த முது வாய் இரவல – சிறு 40
காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த – சிறு 133
முரண் பூ மலிந்த முது நீர் பொய்கை – பெரும் 294
பெரு முது பெண்டிர் விரிச்சி நிற்ப – முல் 11
தொன் முது கடவுள் பின்னர் மேய – மது 41
வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி – மது 190
நன்னர் நலத்தர் தொன் முது பெண்டிர் – மது 409
முது மரத்த முரண் களரி – பட் 59
வேறு_வேறு உயர்ந்த முது வாய் ஒக்கல் – பட் 214
முது வாய் கோடியர் முழவொடு புணர்ந்த – பட் 253
பெரு முது செல்வர் பொன் உடை புதல்வர் – நற் 58/1
கடவுள் முது மரத்து உடன் உறை பழகிய – நற் 83/2
அரி நரை கூந்தல் செம் முது செவிலியர் – நற் 110/6
முது நீர் இலஞ்சி பூத்த குவளை – நற் 160/8
வேனில் ஓதி நிறம் பெயர் முது போத்து – நற் 186/5
சாறு என நுவலும் முது வாய் குயவ – நற் 200/4
அணங்கு உறு கழங்கின் முது வாய் வேலன் – நற் 282/5
செம் முது பெண்டிரொடு நெல் முன் நிறீஇ – நற் 288/6
ஓய் நடை முது பகடு ஆரும் ஊரன் – நற் 290/3
பலி கள் ஆர்கை பார் முது குயவன் – நற் 293/2
பழங்கண் முது நெறி மறைக்கும் – நற் 302/9
புனிற்று நிரை கதித்த பொறிய முது பாறு – நற் 329/4
நிழலொடு கதிக்கும் நிணம் புரி முது நரி – நற் 352/5
திதலை அல்குல் முது பெண்டு ஆகி – நற் 370/6
ஊழ்ப்படு முது காய் உழை_இனம் கவரும் – குறு 68/2
வேதின வெரிநின் ஓதி முது போத்து – குறு 140/1
பெரு முது பெண்டிரேம் ஆகிய நமக்கே – குறு 181/7
கவை தலை முது கலை காலின் ஒற்றி – குறு 213/2
பெரும் தேன் கண்படு வரையில் முது மால்பு – குறு 273/5
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே – குறு 337/7
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகும் – குறு 352/4
முருகு அயர்ந்து வந்த முது வாய் வேல – குறு 362/1
முள்ளி நீடிய முது நீர் அடைகரை – ஐங் 21/1
பறை தபு முது குருகு இருக்கும் – ஐங் 180/3
பொய்யா மரபின் ஊர் முது வேலன் – ஐங் 245/1
புலி கோள் பிழைத்த கவை கோட்டு முது கலை – ஐங் 373/2
மூரி தவிர முடுக்கு முது சாடி – பரி 20/54
வை காண் முது பகட்டின் பக்கத்தின் போகாது – கலி 65/12
முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் எஞ்சாது – கலி 65/20
வாழ்க்கை அது ஆக கொண்ட முது பார்ப்பான் – கலி 65/28
முது மொழி நீரா புலன் நா உழவர் – கலி 68/4
ஞாலம் மூன்று அடி தாய முதல்வற்கு முது முறை – கலி 124/1
முக்கோல் கொள் அந்தணர் முது மொழி நினைவார் போல் – கலி 126/4
மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய – அகம் 7/4
நாய் உடை முது நீர் கலித்த தாமரை – அகம் 16/1
முது வாய் பெண்டிர் அது வாய் கூற – அகம் 22/7
வென் வேல் கவுரியர் தொன் முது கோடி – அகம் 70/13
முண்டகம் கலித்த முது நீர் அடைகரை – அகம் 80/7
பொது செய் கம்பலை முது செம் பெண்டிர் – அகம் 86/9
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும் – அகம் 106/4
நேர் கால் முது கொடி குழைப்ப நீர் சொரிந்து – அகம் 174/6
நான்மறை முது நூல் முக்கண்_செல்வன் – அகம் 181/16
அதிர் குரல் முது கலை கறி முறி முனைஇ – அகம் 182/14
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் – அகம் 193/10
தேம் முது குன்றம் இறந்தனர் ஆயினும் – அகம் 197/8
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகி – அகம் 244/3
செம் முது செவிலியர் பல பாராட்ட – அகம் 254/2
முது மரத்து உறையும் முரவு வாய் முது புள் – அகம் 260/12
முது மரத்து உறையும் முரவு வாய் முது புள் – அகம் 260/12
ஊர் முது கோசர் நவைத்த சிறுமையின் – அகம் 262/6
பல் கவர் மருப்பின் முது மான் போக்கி – அகம் 283/4
ஈர்ம் தண் எருமை சுவல் படு முது போத்து – அகம் 316/3
வேள் முது மாக்கள் வியன் நகர் கரந்த – அகம் 372/4
செது காழ் சாய்ந்த முது கால் பொதியில் – அகம் 373/4
இரை நசைஇ கிடந்த முது வாய் பல்லி – அகம் 387/16
அன்னை தந்த முது வாய் வேலன் – அகம் 388/19
எம்மும் உள்ளுமோ முது வாய் இரவல – புறம் 48/7
நல் இசை முது குடி நடுக்கு அற தழீஇ – புறம் 58/5
வினவல் ஆனா முது வாய் இரவல – புறம் 70/5
முள் புற முது கனி பெற்ற கடுவன் – புறம் 158/23
முது முதல்வன் வாய் போகாது – புறம் 166/2
நீயும் வம்மோ முது வாய் இரவல – புறம் 180/9
முது வாய் ஒக்கல் பரிசிலர் இரங்க – புறம் 237/12
முள் கால் காரை முது பழன் ஏய்ப்ப – புறம் 258/1
தொடுதல் ஓம்பு-மதி முது கள் சாடி – புறம் 258/9
செம் முது பெண்டின் காதல் அம் சிறாஅன் – புறம் 276/3
செம் முது பெண்டின் சொல்லும் நிரம்பா – புறம் 280/7
கான ஊகின் கழன்று உகு முது வீ – புறம் 307/5
முன்றில் இருந்த முது வாய் சாடி – புறம் 319/3
ஈங்கு இருந்தீமோ முது வாய் பாண – புறம் 319/9
ஊர் முது வேலி பார்நடை வெருகின் – புறம் 326/1
கூறி வந்த மா முது வேந்தர்க்கு – புறம் 353/12
முது மர பொத்தின் கதுமென இயம்பும் – புறம் 364/11
பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ் – புறம் 381/9
முது நீர் பாசி அன்ன உடை களைந்து – புறம் 390/14
மொய் ஆர்கலி சூழ் முது பாரில் முகந்து தான – கம்.பால:4 3/1
முறையினின் முது மேதியின் முலை வழி பாலும் – கம்.பால:9 10/1
கால் பாய்வன முது மேதிகள் கதிர் மேய்வன கடைவாய் – கம்.அயோ:7 8/1
முறையின் நீங்கி முது நிலம் கொள்கிலேன் – கம்.அயோ:14 4/2
முனைவன் முது தேவரில் மூவர் அலார் – கம்.ஆரண்:2 5/3
முடி நாட்டிய கோட்டு உதயத்து முற்றம் உற்றான் முது கங்குல் – கம்.ஆரண்:14 30/1
நொய்தின் நோன் கதவும் முது வாயிலும் – கம்.கிட்:11 36/1
முத்து ஈர்த்து பொன் திரட்டி மணி உருட்டி முது நீத்தம் முன்றில் ஆயர் – கம்.கிட்:13 21/1
கவ்வை முது வாயிலின் நெடும் கடை கடப்பார் – கம்.சுந்:2 70/2
முழைகளின் இதழ்கள் திறந்தார் முது புகை கதுவ முனிந்தார் – கம்.சுந்:7 23/2
முயிறு அலைத்து எழு முது மரத்தின் மொய்ம்பு தோள் – கம்.சுந்:12 8/1
முதிரும் வெம் கத மொழிகொடு மூண்டது முது கடல் கடு ஏய்ப்ப – கம்.யுத்1:3 79/2
முடிய நோக்கலுற்றேம் முது வேலையின் – கம்.யுத்1:9 57/2
முறிந்து தத்தம் முது நகர் நோக்கினார் – கம்.யுத்2:15 79/4
முது மா படை துரந்தான் இனி முடிந்தாய் என மொழிந்தான் – கம்.யுத்3:27 131/4
மூது உணர்ந்த இ முது மகன் கூறிய முயற்சி – கம்.யுத்3:30 50/1
மொய் உளை வய பரி மொழிந்த முது வேதம் – கம்.யுத்4:36 24/4

மேல்


முதுக்குறை (1)

முதுக்குறை குரீஇ முயன்று செய் குடம்பை – நற் 366/9

மேல்


முதுக்குறைமை (1)

சுடர் தொடீ போற்றாய் களை நின் முதுக்குறைமை போற்றி கேள் – கலி 62/9

மேல்


முதுக்குறைமையும் (1)

கழி முதுக்குறைமையும் பழியும் என்றிசினே – குறு 217/7

மேல்


முதுக்குறைவி (1)

சிறு முதுக்குறைவி சிலம்பு ஆர் சீறடி – அகம் 17/9

மேல்


முதுக (1)

விழிக்குமேல் விழிய நிற்கின் மார்பிடைய மீளுமேல் முதுக மேனிய – கம்.யுத்2:19 67/1

மேல்


முதுகாடு (1)

அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு
நெஞ்சு அமர் காதலர் அழுத கண்ணீர் – புறம் 356/4,5

மேல்


முதுகிட்டு (1)

ஓடும் என் முதுகிட்டு என ஓங்கிய – கம்.யுத்1:8 66/3

மேல்


முதுகிட (1)

முறுகின பொழுதின் உடைந்தார் முதுகிட முறுவல் பயின்றார் – கம்.சுந்:7 16/2

மேல்


முதுகிடை (2)

தம் குடர் முதுகிடை சொரிய தள்ளுவார் – கம்.யுத்3:27 50/4
பொன்னின் மார்பிடை ஏற்றனன் முதுகிடை போக – கம்.யுத்4:32 32/4

மேல்


முதுகில் (6)

மக ஆமை முதுகில் தோன்றும் மந்தரம் எனலும் ஆனான் – கம்.கிட்:17 28/4
கைந்த ஏற்றினும் கடலிய புள்ளினும் முதுகில்
தைத்த வாளிகள் இன்று உள குன்றின் வீழ் தடித்தின் – கம்.யுத்1:2 116/3,4
பறித்த போது என்னை அந்த பரிபவம் முதுகில் பற்ற – கம்.யுத்2:16 17/2
முன் சென்ற முதுகில் பாய பின் சென்ற மார்பம் உற்ற – கம்.யுத்2:19 196/4
உரங்களில் முதுகில் தோளில் உறையுறு சிறையில் உற்ற – கம்.யுத்2:19 298/3
பின்றியான் முதுகில் பட்ட பிழம்பு உள தழும்பின் அம்மா – கம்.யுத்4:37 206/4

மேல்


முதுகின் (3)

உள்ளி ஆமை முதுகின் உடைப்பரால் – கம்.கிட்:15 44/4
கூனல் முதுகின் சிறு குரங்கு கொடு வெல்வார் – கம்.யுத்1:2 63/3
முன்பு நின்றவர் முகத்திற்கும் கடை குழை முதுகின்
பின்பு நின்றவர் பிடர்க்கும் இ விசை ஒக்கும் பிறழா – கம்.யுத்2:16 208/3,4

மேல்


முதுகினில் (1)

மொய் தட செவி நிறுத்தி வால் முதுகினில் முறுக்கி – கம்.சுந்:13 30/3

மேல்


முதுகு (20)

நிறை பரம் சொரிந்து வங்கம் நெடு முதுகு ஆற்றும் நெய்தல் – கம்.பால:2 19/4
நெடு நில_மகள் முதுகு ஆற்ற நின்று உயர் – கம்.பால:13 4/1
உய்த்தனர் நிலம் முதுகு உளுக்கி கீழ் உற – கம்.பால:13 10/2
விண் முதுகு உளுக்கவும் வேலை ஆடையின் – கம்.அயோ:14 32/3
மண் முதுகு ஆற்றவும் காண்டி வள்ளல் நீ – கம்.அயோ:14 32/4
மொய் உறு செவிகள் தாவி முதுகு உற முறை கால் தள்ள – கம்.சுந்:1 5/1
மூரி நீர் ஆடை இரு நில மடந்தை முதுகு உளுக்குற்றனள் முரல – கம்.சுந்:3 90/4
முன் நின்றார் முதுகு தீய பின் நின்றார் முடுகுகின்றார் – கம்.சுந்:7 9/4
தொடையொடு முதுகு துணிந்தார் சுழிபடு குருதி சொரிந்தார் – கம்.சுந்:7 27/2
தரன் நெரிந்தவும் முதுகு இற சாய்ந்தவும் தார் பூண் – கம்.சுந்:11 30/2
புண்ணும் செய்தது முதுகு என புறங்கொடுத்து ஓடி – கம்.யுத்1:5 57/1
இந்திரன் முதுகு கண்ட இராவணற்கு ஏய சொன்னான் – கம்.யுத்1:9 70/4
முன் தருக என்ற தேவர் முதுகு புக்கு அமரில் முன்னம் – கம்.யுத்1:9 84/3
முதுகு நொய்து என செய்தவன் கனலையும் முனிவோன் – கம்.யுத்1:11 33/2
நீண்டது ஓர் நெடும் திண் குன்றம் நில முதுகு ஆற்ற வாங்கி – கம்.யுத்2:16 182/2
மு தலை அயிலின் உச்சி முதுகு உற மூரி வால்-போல் – கம்.யுத்2:16 189/3
இளக்குவார் அமரர் தம் சிரத்தை ஏன் முதுகு
உளுக்குவாள் நில_மகள் பிணத்தின் ஓங்கலால் – கம்.யுத்2:18 118/3,4
பருமமும் முதுகு இடு படிகையும் வலி படர் – கம்.யுத்2:18 130/1
மொய் பெற்று உயர் முதுகு இற்றன முகம் உக்கன முரண் வெம் – கம்.யுத்2:18 139/3
முதுகு உற சென்று நின்ற கணை எலாம் முறையின் வாங்கி – கம்.யுத்2:19 188/3

மேல்


முதுகுடி (2)

முரைசு கெழு முதுகுடி முரண் மிகு செல்வற்கு – கலி 105/2
தீர்கை விடுக்கும் பண்பின முதுகுடி
நனம் தலை மூதூர் வினவலின் – புறம் 391/9,10

மேல்


முதுகுடுமியின் (1)

பல்_சாலை_முதுகுடுமியின் – மது 759

மேல்


முதுகும் (1)

பாரினாள் முதுகும் நெடும் பாழ்பட – கம்.யுத்1:8 34/1

மேல்


முதுகை (5)

நீர் உடை ஆடையாளும் நெளித்தனள் முதுகை என்றால் – கம்.பால:14 80/3
முலை உருவின என முதுகை நோக்கினாள் – கம்.பால:19 62/4
மூளை முதுகை கதுவ மூரிய வரால் மீன் – கம்.பால:22 41/2
நிலை நிலாது முதுகை நெளிப்பு உற – கம்.ஆரண்:7 29/2
முதுகை தழும்பு ஆக்கிய மொய் ஒளி மொட்டது அம்மா – கம்.யுத்2:19 22/4

மேல்


முதுகொடும் (1)

மூக்கொடு அன்றி நும் முதுகொடும் போம் பழி முயன்றீர் – கம்.ஆரண்:8 6/4

மேல்


முதுநீர் (2)

இது மற்று எவனோ தோழி முதுநீர்
புணரி திளைக்கும் புள் இமிழ் கானல் – குறு 299/1,2
முதுநீர் முன்துறை முசிறி முற்றி – அகம் 57/15

மேல்


முதுநூல் (1)

ஆறு உணர்ந்த ஒரு முதுநூல்
இகல் கண்டோர் மிகல் சாய்-மார் – புறம் 166/4,5

மேல்


முதுபாழ் (3)

முனை கவர் முதுபாழ் உகு நெல் பெறூஉம் – நற் 384/5
குடி பதிப்பெயர்ந்த சுட்டு உடை முதுபாழ்
கயிறு பிணி குழிசி ஓலை கொள்-மார் – அகம் 77/6,7
ஊர் எழுந்து உலறிய பீர் எழு முதுபாழ்
முருங்கை மேய்ந்த பெரும் கை யானை – அகம் 167/10,11

மேல்


முதுமை (2)

முதியை என்போர்க்கு முதுமை தோன்றலும் – பரி 2/23
முதுமை எள்ளல் அஃது அமைகும் தில்ல – அகம் 6/15

மேல்


முதுமைக்கு (1)

ஊழி ஒரு வினை உணர்த்தலின் முதுமைக்கு
ஊழி யாவரும் உணரா – பரி 2/17,18

மேல்


முதுமொழி (5)

பதினாயிரம் கை முதுமொழி முதல்வ – பரி 3/42
முன்னை மரபின் முதுமொழி முதல்வ – பரி 3/47
மேவரு முதுமொழி விழு தவ முதல்வரும் – பரி 8/9
ஏவல் இன் முதுமொழி கூறும் – பரி 13/41
முதுமொழி பதம் சொல்லினென் என்று உரை முடித்தான் – கம்.யுத்3:30 48/4

மேல்


முதுர்வினள் (1)

முன்றில் போகா முதுர்வினள் யாயும் – புறம் 159/5

மேல்


முதுவாய் (5)

முதுவாய் கோடியர் முழவின் ததும்பி – குறு 78/2
படர்ந்தனை செல்லும் முதுவாய் இரவல – பதி 66/3
முதுவாய் பெண்டின் செது கால் குரம்பை – அகம் 63/14
கையறு நெஞ்சினள் வினவலின் முதுவாய்
பொய் வல் பெண்டிர் பிரப்பு உளர்பு இரீஇ – அகம் 98/8,9
ஆகுவது அறியும் முதுவாய் வேல – அகம் 195/14

மேல்


முதுவெள்ளிலை (1)

முதுவெள்ளிலை மீக்கூறும் – மது 119

மேல்


முதுவோர்க்கு (1)

முதுவோர்க்கு முகிழ்த்த கையினை எனவும் – சிறு 231

மேல்


முதை (8)

முதை சுவல் கிளைத்த பூழி மிக பல – நற் 389/9
முதை புனம் கொன்ற ஆர் கலி உழவர் – குறு 155/1
முதை சுவல் கலித்த முற்றா இளம் புல் – குறு 204/3
முதை சுவல் கலித்த மூரி செந்தினை – அகம் 88/1
முதை புனம் காவலர் நினைத்திருந்து ஊதும் – அகம் 94/10
முதை படு பசும் காட்டு அரில் பவர் மயக்கி – அகம் 262/1
முதை சுவல் மூழ்கிய கான் சுடு குரூஉ புகை – அகம் 359/14
முதை சுவல் கலித்த ஈர் இலை நெடும் தோட்டு – அகம் 393/4

மேல்


முதையல் (2)

விதையர் கொன்ற முதையல் பூழி – நற் 121/1
முளிந்த ஓமை முதையல் அம் காட்டு – அகம் 5/8

மேல்


முந்த (7)

ஒருவரின் ஒருவர் முந்த காதலோடு உவகை உந்த – கம்.அயோ:3 87/2
மடித்த பில வாய்கள்-தொறும் வந்து புகை முந்த
துடித்த தொடர் மீசைகள் சுறுக்கொள உயிர்ப்ப – கம்.ஆரண்:10 49/1,2
முரண்டன போல் இருள் எங்கணும் முந்த
தெருண்ட அறிவில்லவர் சிந்தையின் முந்தி – கம்.ஆரண்:14 36/2,3
முன்னே செல்லும் முன்னவன் அன்னானினும் முந்த
தன் நேர் இலாத தம்பி தடுப்பான் பிறர் இல்லை – கம்.ஆரண்:15 34/2,3
முந்த மான் ஆயினான் வாலியே முதலினோர் முடிவு கண்டால் – கம்.யுத்1:2 97/2
முந்த நீ போய் அரக்கர் உடல் முழுதும் கடலில் முடுக்கிடு நின் – கம்.யுத்3:23 2/2
வரம் துணிந்த வீரர் போரின் முந்த உந்து வாசியே – கம்.யுத்3:31 85/4

மேல்


முந்தா (1)

முந்தா உலகும் உயிரும் முறைமுறையே – கம்.யுத்1:3 164/3

மேல்


முந்தாய் (1)

முந்தாய் நின்ற முதல் பொருளே என்று – கம்.யுத்1:3 93/2

மேல்


முந்தி (23)

முடி உடை அரக்கற்கு அ நாள் முந்தி உற்பாதம் ஆக – கம்.பால:7 51/3
வென்றவன் முந்தி வியந்து எதிர் கொண்டான் – கம்.பால:8 13/2
முந்தி என் உயிரை அம் முறுவல் உண்டதே – கம்.பால:10 56/4
தேன் உகு மடையை மாற்றி செந்தினை குறவர் முந்தி
வான நீர் ஆறு பாய்ச்சி ஐவனம் வளர்ப்பர் மாதோ – கம்.பால:16 4/3,4
முலைகள் தம்தமின் முந்தி நெருங்கலால் – கம்.பால:18 18/3
முறைமையின் எய்தினர் முந்தி அந்தம்_இல் – கம்.அயோ:1 11/1
மேல் மேல் வந்து முந்தி வணங்கி மிடை தாளான் – கம்.அயோ:3 29/4
காதல் முந்தி களிக்கின்ற சிந்தையான் – கம்.அயோ:11 1/2
நெறியின் மாக்களும் முந்தி நெருங்கினார் – கம்.அயோ:11 13/4
தெருண்ட அறிவில்லவர் சிந்தையின் முந்தி
இருண்டன மாதிரம் எட்டும் இரண்டும் – கம்.ஆரண்:14 36/3,4
மோகனை என்பது முந்தி முயன்றாள் – கம்.ஆரண்:14 58/1
முந்தி வந்தனன் இவனின் மொய்ம்பினோய் – கம்.கிட்:3 49/4
தேவியை நாடிய முந்தி தென் திசைக்கு – கம்.கிட்:10 1/3
ஒருவரின் ஒருவர் முந்தி முறை மறுத்து உருக்கின்றாரும் – கம்.சுந்:7 13/3
முந்தி உற்ற பேர் உவகைக்கு ஓர் கரை இலை மொழியின் – கம்.சுந்:11 62/3
முழு முரசு எற்றி கொற்ற வள்ளுவர் முடுக்க முந்தி
பொழி திரை அன்ன வேலை புடை பரந்து என்ன பொங்கி – கம்.சுந்:14 50/2,3
பளிக்கு மால் வரை முந்தி படுத்தன – கம்.யுத்1:8 33/1
முந்தி வந்து இறைஞ்சினானை முகந்து உயிர் மூழ்க புல்லி – கம்.யுத்2:16 125/1
அம்பின் முந்தி உனது ஆவி உண்ணும் இது கா அடா சிலை வல் ஆண்மையால் – கம்.யுத்2:19 79/4
தாம் வர துரந்து முந்தி தசமுகன் தனயன் ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:19 111/2
பார்க்கிலேன் முந்தி படுவதே நன்று என பட்டான் – கம்.யுத்3:22 85/4
முந்தி வந்து உலகு ஈன்ற முதல் பெயர் – கம்.யுத்4:37 192/1
முந்தி ஓங்கின யாவை முலை-கொலோ – கம்.யுத்4:40 9/4

மேல்


முந்திசினோரே (1)

இலங்கு கதிர் திகிரி முந்திசினோரே – பதி 69/17

மேல்


முந்திய (7)

மூவர் ஆனவர்-தம்முளும் முந்திய
நாவினான் உரையின்-படி நான் தமிழ் – கம்.பால:0 10/2,3
முந்திய சங்கம் முழங்கின-மாதோ – கம்.பால:23 87/4
காகம் முதலிய முந்திய தடை செய்வன கண்டான் – கம்.பால:24 5/2
முந்திய மலர் கண் ஓர் மூன்று நான்கு தோள் – கம்.ஆரண்:6 5/3
மூளும் சாபத்தின் முந்திய தீவினை முடித்தான் – கம்.ஆரண்:15 38/2
முந்திய செய்கை என்றான் முனிவினும் முளைக்கும் அன்பான் – கம்.கிட்:11 60/3
முந்திய எம்பி மேனி முருங்கு அழல் முடுகும் வேலை – கம்.கிட்:16 55/1

மேல்


முந்தியது (1)

கொழுந்து முந்தியது உற்றது கொற்றவ குலுங்குற்று – கம்.யுத்4:35 35/2

மேல்


முந்தின (4)

மூரி வெம் கடல் புக கடிதின் முந்தின
ஊரின் வெம் குருதி ஆறு ஈர்ப்ப ஓடின – கம்.சுந்:9 42/3,4
உரகம் முந்தின என ஒளிக்கும் ஒள் இலை – கம்.யுத்3:20 42/2
அரகம் முந்தின நெடும் கவியின் ஆக்கையில் – கம்.யுத்3:20 42/3
பூண முந்தின சிந்தின பூ மழை – கம்.யுத்4:37 38/2

மேல்


முந்தினர் (2)

முந்தினர் முரண் இலர் சிலவர் மொய் அமர் – கம்.யுத்1:2 39/1
புக்கு முந்தினர் போரிடை பொன்றுவான் – கம்.யுத்2:19 131/4

மேல்


முந்தினனால் (1)

முடியும் எனும் எல்லையில் முந்தினனால்
நெடியன் குறியன் எனும் நீர்மையினான் – கம்.யுத்3:20 90/3,4

மேல்


முந்தினார் (2)

அடைய அஞ்சிய அந்தணர் முந்தினார் – கம்.பால:14 42/4
செம்மல் தன் தாதையின் சிலவர் முந்தினார் – கம்.அயோ:4 167/4

மேல்


முந்தினான் (2)

தன் துணை தம்பியும் தானும் முந்தினான் – கம்.அயோ:14 46/4
மோது கங்கையின் கரை கடந்து முந்தினான்
போது உகும் கடி பொழில் அயோத்தி புக்கிலன் – கம்.அயோ:14 137/2,3

மேல்


முந்தினை (1)

முந்தினை முனிவனை குறுகி முற்றும் என் – கம்.அயோ:5 32/1

மேல்


முந்து (52)

முந்து நீ கண்டு-உழி முகன் அமர்ந்து ஏத்தி – திரு 251
முந்து விளை பெரும் குரல் கொண்ட மந்தி – நற் 22/2
வாய் பறை அசாஅம் வலி முந்து கூகை – நற் 83/4
முந்து வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 223/5
பெரும் தண் வாடையின் முந்து வந்தனனே – ஐங் 252/5
முந்து வினை எதிர்வர பெறுதல் காணியர் – பதி 42/17
முந்து யாம் கூறிய ஐந்தனுள்ளும் – பரி 13/17
முந்து விளை யாணர் நாள் புதிது உண்-மார் – புறம் 168/7
வாய் மடித்து உரறி நீ முந்து என்னானே – புறம் 298/5
சொல்லா வேண்டா தோன்றல் முந்து அறிந்த – புறம் 361/21
முந்து மு கனியின் நானா முதிரையின் முழுத்த நெய்யின் – கம்.பால:2 22/1
முந்து வாள் முகங்களுக்கு உடைந்து போன மொய்ம்பு எலாம் – கம்.பால:3 15/3
வலம் செய்து வணங்க எளிவந்த இது முந்து என் – கம்.பால:6 7/3
கொடுத்த மைந்தரை கொண்டு சிந்தை முந்து
எடுத்த சீற்றம் விட்டு இனிது வாழ்த்தி மேல் – கம்.பால:6 19/1,2
சேனையும் அரசரும் செல்க முந்து எனா – கம்.பால:14 7/3
மந்தாரம் முந்து மகரந்த மணம் குலாவும் – கம்.பால:16 41/1
உழுவை முந்து அரி_அனான் எவரினும் உயரினான் – கம்.பால:20 18/4
முந்து வேள்வியும் முடித்து தம் இரு வினை முடித்தார் – கம்.அயோ:1 43/3
முந்து வந்து முளைத்தது அன்றோ என்றான் – கம்.அயோ:10 53/4
தூண்டு தேரினும் முந்து உற தூண்டுவான் – கம்.அயோ:11 28/3
முந்து நூலுளோர் முறையின் முற்றினான் – கம்.அயோ:11 134/4
மொழிந்த பேர் ஊழியின் முழங்கி முந்து எழ – கம்.அயோ:12 25/2
தன் முன்னே அவன் தன்மை தந்தை துணை முந்து உரைத்த – கம்.அயோ:13 27/1
முந்து வெள்ளிமலை பொன்னின் மலையொடு முரண – கம்.ஆரண்:1 16/1
பந்து முந்து கழல் பாடுபட ஊடு படர்வோன் – கம்.ஆரண்:1 16/2
கை துணித்தும் என முந்து கடுகி படர் புயத்து – கம்.ஆரண்:1 34/3
முந்து வான் முகடு உற கடிது முட்டி முடுகி – கம்.ஆரண்:1 36/1
முந்து ஒரு கரு மலை முகட்டு முன்றிலின் – கம்.ஆரண்:4 3/1
மோதும் கடலிற்கிடை முந்து பிறந்த போதே – கம்.ஆரண்:10 135/2
மூ-வகை உலகமும் முடியும் முந்து உள – கம்.ஆரண்:12 10/2
முந்து ஆரே உள்ளார் முடிந்தான் முனை ஒருவன் – கம்.ஆரண்:13 95/2
உய்ய வந்து உதவினாய் உலகம் முந்து உதவினாய் – கம்.கிட்:4 19/4
கறங்கு வார் கழல் கலன் கலிப்ப முந்து கண் முகிழ்த்து – கம்.கிட்:7 3/3
பிறிவு உற்ற மயக்கத்தால் முந்து உற்றது ஓர் பெற்றி ஓரான் – கம்.கிட்:11 79/2
உடனே அண்டம் இரண்டும் முந்து உயிர்த்து – கம்.கிட்:16 36/1
முந்து அரம்பையர் முதலினர் முழுமதி முகத்து – கம்.சுந்:2 136/1
முனியொடு மிதிலையில் முதல்வன் முந்து நாள் – கம்.சுந்:3 33/1
முந்து அனங்க வசந்தன் முகம் கெட – கம்.சுந்:6 26/3
முந்து இயம் பல கறங்கிட முறைமுறை பொறிகள் – கம்.சுந்:9 15/1
முந்து ஒரு மலருளோன் இலங்கை முற்றுற – கம்.சுந்:12 67/3
உரையின் முந்து உலகு உண்ணும் எரி-அதால் – கம்.சுந்:13 12/1
முந்து உலகினுக்கு இறுதி புக்கு உரு ஒளித்து உலைதல் செய்வார் – கம்.யுத்1:2 94/1
கை போதகம் என முந்து அவன் கடும் தேர் எதிர் நடந்தான் – கம்.யுத்2:15 160/3
முற்றிய கதிரவன் முளைக்கும் முந்து வந்து – கம்.யுத்2:16 283/3
நிலைத்து நின்று சினம் முந்து செல்ல எதிர் சென்று சென்று உற நெருக்கலால் – கம்.யுத்2:19 64/3
முந்து போர்க்கு முறைமுறை முற்றினார் – கம்.யுத்2:19 151/4
தேவாதிதேவர் பலராலும் முந்து திருநாமம் ஓது செயலோய் – கம்.யுத்2:19 251/1
அலரியும் முந்து செல்லும் ஆறு நீத்து அஞ்சி அப்பால் – கம்.யுத்3:30 5/4
முந்து ஈந்தது ஒர் உணவின் பயன் எனல் ஆயின முதல்வன் – கம்.யுத்4:37 52/2
முனையல் என்று அது முடித்தனன் முந்து நீர் முளைத்த – கம்.யுத்4:40 98/3
முந்து சாயக கடுமையும் பிற்பட முடுகி – கம்.யுத்4:41 44/2
முந்து செய்த சபதம் முடிப்பெனால் – கம்.யுத்4:41 77/4

மேல்


முந்து-உறுத்தே (1)

புன்கண் மாலையும் புலம்பும் முந்து-உறுத்தே – நற் 89/11

மேல்


முந்தும் (3)

முந்தும் சுனைகாள் முழை வாழ் அரிகாள் – கம்.ஆரண்:12 79/1
முந்தும் எனின் அன்னவன் முடி தலை முசித்து என் – கம்.சுந்:6 7/3
மூ_உலகும் முந்தும் ஒர் கணத்தின்-மிசை முற்றி – கம்.யுத்4:36 6/3

மேல்


முந்துமோ (2)

முறையின் நீங்கிய அரசின் முந்துமோ – கம்.அயோ:14 98/4
மூ-வகை உலகும் நின் மொழியின் முந்துமோ – கம்.கிட்:6 15/4

மேல்


முந்துவார் (1)

முன்னின பணி முறை மாறி முந்துவார்
மின் இனம் மிடைந்து என விசும்பின் மீச்செல்வார் – கம்.சுந்:2 47/3,4

மேல்


முந்துவான் (2)

முனிவனும் உவகையும் தானும் முந்துவான்
மனு குல நாயகன் வாயில் முன்னினான் – கம்.அயோ:2 12/1,2
முதல்வன் பேர் உவகைக்கு முந்துவான்
உதவும் பூ_மகள் சேர ஒண் மலர் – கம்.கிட்:9 1/2,3

மேல்


முந்துற்று (3)

வருக்க மறையோய் அவர் வரும் திசையில் முந்துற்று
இருக்கை நலம் நிற்கு அருள் என் என்றனன் இராமன் – கம்.ஆரண்:3 54/3,4
தள்ளிய திரைகள் முந்துற்று இலங்கை-மேல் தவழ்ந்த மாதோ – கம்.சுந்:1 22/4
அழுந்து துயரத்து அமரர் அந்தணர் கை முந்துற்று
எழுந்து தலை ஏற இனிது ஏறினன் இராமன் – கம்.யுத்4:36 27/3,4

மேல்


முந்துற (13)

ஒண் சுடர் விளக்கம் முந்துற மடையொடு – மது 607
ஊறு நிரம்பிய ஆறு அவர் முந்துற
நும்மின் நெஞ்சத்து அவலம் வீட – மலை 284,285
எம் மனை முந்துற தருமோ – அகம் 195/18
எழுக முந்துற எனா இனிது வந்து எய்தினான் – கம்.பால:20 18/3
சூது முந்துற சொல்லிய மா துயர் – கம்.அயோ:2 20/1
சொற்றேன் முந்துற அன்ன சொல் கொளாய் – கம்.கிட்:8 13/1
முனிவுறு மனத்தின் தாவி முந்துற முடுகுகின்றார் – கம்.சுந்:7 11/4
வலத்த கால் முந்துற தந்து நம் மனையிடை புகுவ மன்னோ – கம்.யுத்1:2 95/4
உள்ளத்தின் உள்ளதை உரையின் முந்துற
மெள்ள தம் முகங்களே விளம்பும் ஆதலால் – கம்.யுத்1:4 88/1,2
முந்துற தெறித்து எழு முத்தம் தொத்தலால் – கம்.யுத்1:8 13/2
நல் தவ பயன் தந்து உய்ப்ப முந்துற போந்த நம்பி – கம்.யுத்1:9 23/4
பொருது புக்கன முந்துற சூரியன் புதல்வன் – கம்.யுத்1:12 3/2
எய்தன சரம் எலாம் இமைப்பின் முந்துற
கொய்தனன் அகற்றி வெம் கோலின் கோவையால் – கம்.யுத்4:37 83/1,2

மேல்


முந்துறல் (1)

முந்துறல் விருப்பொடு முறை மறந்து அணிந்தவர் – பரி 20/22

மேல்


முந்துறவே (1)

வெம் திறல் வெள் வேல் விடலை முந்துறவே – ஐங் 393/5

மேல்


முந்துறீஇ (2)

கொழுந்து முந்துறீஇ குரவு அரும்பினவே – நற் 224/3
நெறி அறி செறி குறி புரி திரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇ
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக – கலி 39/47,48

மேல்


முந்துறு (6)

கதிக்கு முந்துறு கலின மான் தேரொடும் கதிரோன் – கம்.பால:9 2/2
முறையில் நின்றிலர் முந்துறு களியிடை மூழ்கி – கம்.அயோ:1 74/2
மழை ஒலித்தன போல் கலித்த மனத்தின் முந்துறு வாசியே – கம்.அயோ:3 62/4
வங்கியம் பல தேன் விளம்பின பாணி முந்துறு வாணியின் – கம்.அயோ:3 64/1
வான மழை வந்தது என முந்துறு மனத்தான் – கம்.ஆரண்:3 45/4
முந்துறு குணிலோடு இயைவு உறு குறட்டில் சில்லரி பாண்டிலில் முறையின் – கம்.சுந்:3 86/2

மேல்


முந்துறுத்து (4)

நோய் முந்துறுத்து நொதுமல் மொழியல் நின் – அகம் 39/4
ஏறு முந்துறுத்து சால் பதம் குவைஇ – அகம் 249/7
தொழு_தகு மெய்யை அழிவு முந்துறுத்து
பன் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றலின் – அகம் 310/3,4
பற்றா_மாக்களின் பரிவு முந்துறுத்து
கூவை துற்ற நால் கால் பந்தர் – புறம் 29/18,19

மேல்


முந்துறுத்தே (3)

காலை அன்ன காலை முந்துறுத்தே – ஐங் 116/4
பெரும் கையற்ற என் புலம்பு முந்துறுத்தே – புறம் 210/15
எழு-மதி நெஞ்சே துணிபு முந்துறுத்தே – புறம் 237/20

மேல்


முந்துறுதல் (1)

யாம் முந்துறுதல் செல்லேம் ஆயிடை – அகம் 261/11

மேல்


முந்துறுமே (1)

ஏமம் ஆக தான் முந்துறுமே – புறம் 178/11

மேல்


முந்துறுவாள் (1)

முற்றி பொழி காதலின் முந்துறுவாள்
பற்றி தருக என்பென் என பதையா – கம்.ஆரண்:11 48/2,3

மேல்


முந்தூழ் (2)

முந்தூழ் வேலிய மலை கிழவோற்கே – குறு 239/6
முந்தூழ் ஆய் மலர் உதிர காந்தள் – அகம் 78/8

மேல்


முந்தே (3)

முந்தே தடுக்க ஒழியாது எடுத்த வினையேன் முடித்த முடிவால் – கம்.ஆரண்:13 69/3
இத இயல் இது என முந்தே இயைவு உற இனிது தெரிந்தான் – கம்.சுந்:7 21/1
முந்தே என தாதையை மொய் அமர்வாய் – கம்.யுத்3:21 4/1

மேல்


முந்தை (25)

முந்தை யாமம் சென்ற பின்றை – மது 620
தேர் வண் மலையன் முந்தை பேர் இசை – நற் 100/9
முந்தை இருந்து நட்டோர் கொடுப்பின் – நற் 355/6
முந்தை இருந்து மகன் செய்த நோய் தலை – கலி 83/29
வந்து அடி பொருந்தி முந்தை நிற்பின் – புறம் 10/5
முந்தை நான்மறை முனிக்கு காட்டி நல் – கம்.பால:6 18/2
ஆர்கலி அகழ்ந்தோர் கங்கை அவனியில் கொணர்ந்தோர் முந்தை
போர் கெழு புலவர்க்கு ஆகி அசுரரை பொருது வென்றோர் – கம்.அயோ:3 96/1,2
மாலை சிகர தனி மந்தர மேரு முந்தை
வேலை திரிகின்றது போல் திரிகின்ற வேலை – கம்.அயோ:4 119/3,4
தேறி முந்தை தம் சிந்தையர் ஆயினார் – கம்.அயோ:14 19/3
முந்தை நான்முகத்தவற்கும் முந்தையான் – கம்.அயோ:14 88/4
மறத்தின் வயிரத்து ஒருவன் வந்து அணுகும் முந்தை
கறுத்த மணிகண்டர் கடவுள் சிலை கரத்தால் – கம்.ஆரண்:9 10/2,3
கோறும் என முந்தை ஒரு சூளுறவு கொண்டார் – கம்.ஆரண்:10 56/4
மாதுலனும் ஆய் மரபின் முந்தை உற வந்தேன் – கம்.ஆரண்:11 26/3
முந்தை உற்றது ஓர் சாபம் உண்மையால் – கம்.கிட்:3 68/4
முந்தை உற்றது சொல்ல முனிந்து நீ – கம்.கிட்:7 101/4
தாரையை வணங்கி அன்னாள் தாய் என தந்தை முந்தை
சீரியன் சொல்லே என்ன செவ்விதின் அரசு செய்தான் – கம்.கிட்:9 32/3,4
முனைவரும் மறை வலோரும் முந்தை_நாள் சிந்தை மூண்ட – கம்.கிட்:15 34/1
வாலி காதலனை முந்தை வணங்கினன் எண்கின் வேந்தை – கம்.சுந்:14 7/1
முந்தை வானவர் யாவர்க்கும் முதல்வர்க்கும் முதல்வன் – கம்.யுத்1:3 26/1
முந்தை ஓர் எழுத்து என வந்து மு முறை – கம்.யுத்1:3 72/3
முந்தை நான்முகன் படைக்கலம் தொடுக்குற்ற முறையும் – கம்.யுத்3:22 89/2
முந்தை_நாள் உலகம் தந்த மூத்த வானோர்கட்கு எல்லாம் – கம்.யுத்3:27 166/1
பண்டு அரிதன் உந்தி அயன் வந்த பழ முந்தை
புண்டரிக மொட்டு அனைய மொட்டினது பூதம் – கம்.யுத்4:36 12/1,2
முந்தை எய்தும் முறைமை இது ஆம் எனா – கம்.யுத்4:38 34/3
முந்தை_நாள் முதல் கடை முறை அளவையும் முடிந்த – கம்.யுத்4:40 123/1

மேல்


முந்தை_நாள் (3)

முனைவரும் மறை வலோரும் முந்தை_நாள் சிந்தை மூண்ட – கம்.கிட்:15 34/1
முந்தை_நாள் உலகம் தந்த மூத்த வானோர்கட்கு எல்லாம் – கம்.யுத்3:27 166/1
முந்தை_நாள் முதல் கடை முறை அளவையும் முடிந்த – கம்.யுத்4:40 123/1

மேல்


முந்தைய (1)

முந்தைய கண்டும் எழுகல்லாத என் முன்னர் – கலி 84/29

மேல்


முந்தையான் (1)

முந்தை நான்முகத்தவற்கும் முந்தையான் – கம்.அயோ:14 88/4

மேல்


முந்தையே (1)

முந்தையே நினைந்து என் பொருள் முற்றும் என்று உரைத்து உன் – கம்.யுத்1:3 35/3

மேல்


முந்தையோர் (4)

முதலவன் முதலிய முந்தையோர் பழம் – கம்.அயோ:11 49/1
இரவி-தன் குலத்து எந்தை முந்தையோர்
பிரத பூசனைக்கு உரிய பேறு இலேன் – கம்.அயோ:11 127/2,3
முழுது உலகு அளித்த தந்தை முந்தையோர் முறையினின்றும் – கம்.அயோ:13 33/3
மூ-வகை உலகினும் முதல்வர் முந்தையோர்
ஓவலர் உதவிய பரிசின் ஓங்கல் போல் – கம்.ஆரண்:10 7/1,2

மேல்


முந்தையோன் (1)

முழு பெரும் தனி முதல் உலகின் முந்தையோன்
எழில் குறி காட்டி நின்று இயற்றி ஈந்தனன் – கம்.யுத்1:2 3/1,2

மேல்


முந்நால் (1)

முந்நால் திங்கள் நிறை பொறுத்து அசைஇ – குறு 287/3

மேல்


முந்நாள் (1)

மொய் வளர் குவளை பூத்த முளரியின் முளைத்த முந்நாள்
மெய் வளர் மதியின் நாப்பண் மீன் உண்டேல் அனையது ஏய்ப்ப – கம்.பால:22 16/1,2

மேல்


முந்நீர் (50)

இருள் நிற முந்நீர் வளைஇய உலகத்து – திரு 293
முந்நீர் வண்ணன் பிறங்கடை அ நீர் – பெரும் 30
குண கடல் வரைப்பின் முந்நீர் நாப்பண் – பெரும் 441
ஒலி முந்நீர் வரம்பு ஆக – மது 2
வான் இயைந்த இரு முந்நீர்
பேஎம் நிலைஇய இரும் பௌவத்து – மது 75,76
கரை பொருது இரங்கும் கனை இரு முந்நீர்
திரை இடு மணலினும் பலரே உரை செல – மது 235,236
மா கால் எடுத்த முந்நீர் போல – மது 361
கரை பொருது இரங்கும் முந்நீர் போல – மது 425
முந்நீர் நாப்பண் ஞாயிறு போலவும் – மது 768
முந்நீர் மீமிசை பலர் தொழ தோன்றி – நற் 283/6
விலங்கு இரு முந்நீர் காலின் செல்லார் – குறு 130/2
இரு முந்நீர் துருத்தியுள் – பதி 20/2
வெண் திரை முந்நீர் வளைஇய உலகத்து – பதி 31/21
கொள குறைபடாமையின் முந்நீர் அனையை – பதி 90/16
திரு மணி திரை பாடு அவிந்த முந்நீர்
வரு மழை இரும் சூல் மூன்றும் புரையும் மா மெய் – பரி 4/6,7
திகழ் ஒளி முந்நீர் கடைந்த அ-கால் வெற்பு – பரி 23/70
இரு முந்நீர் வையம் பிடித்து என்னை யான் ஊர்க்கு – பரி 24/94
நீள் இரு முந்நீர் வளி கலன் வௌவலின் – கலி 5/6
மாசு இல் வான் முந்நீர் பரந்த தொல் நிலம் – கலி 103/77
பொங்கு இரு முந்நீர் அகம் எல்லாம் நோக்கினை – கலி 144/17
பிறங்கு இரு முந்நீர் வெறு மணல் ஆக – கலி 144/46
திரை தரும் முந்நீர் வளாஅகம் எல்லாம் – கலி 146/28
முந்நீர் மண்டிலம் ஆதி ஆற்றா – அகம் 104/5
முந்நீர் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இமயத்து – அகம் 127/4
அணங்கு உடை முந்நீர் பரந்த செறுவின் – அகம் 207/1
செரு செய் முன்பொடு முந்நீர் முற்றி – அகம் 212/18
முழங்கு இரு முந்நீர் திரையினும் பலவே – அகம் 338/21
விரி திரை முந்நீர் மண் திணி கிடக்கை – அகம் 379/6
பாடு எழுந்து இரங்கு முந்நீர்
நீடு இரும் பெண்ணை நம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 400/25,26
முந்நீர் விழவின் நெடியோன் – புறம் 9/10
களிறே முந்நீர் வழங்கு நாவாய் போலவும் – புறம் 13/5
முழங்கு முந்நீர் முழுவதும் வளைஇ – புறம் 18/1
இரு முந்நீர் குட்டமும் – புறம் 20/1
மு நீர் உண்டு முந்நீர் பாயும் – புறம் 24/16
நளி இரு முந்நீர் ஏணி ஆக – புறம் 35/1
முந்நீர் நாப்பண் திமில் சுடர் போல – புறம் 60/1
நளி இரு முந்நீர் நாவாய் ஓட்டி – புறம் 66/1
முந்நீர் ஏணி விறல் கெழு மூவரை – புறம் 137/2
திரை பொரு முந்நீர் கரை நணி செலினும் – புறம் 154/1
கரை பொரு முந்நீர் திமிலின் போழ்ந்து அவர் – புறம் 303/7
முந்நீர் வரைப்பு_அகம் முழுது உடன் துறந்தே – புறம் 363/18
நினதே முந்நீர் உடுத்த இ வியன் உலகு அறிய – புறம் 382/17
பால் வளை வயிர்கள் ஆர்ப்ப பல்_இயம் துவைப்ப முந்நீர்
ஓல் கிளர்ந்து உவாவுற்று என்ன ஒலி நகர் கிளர்ந்தது அன்றே – கம்.பால:13 37/3,4
பொரு களிறு இவுளி பொன் தேர் பொலம் கழல் குமரர் முந்நீர்
அரு வரை சூழ்ந்தது என்ன அருகு முன் பின்னும் செல்ல – கம்.பால:14 71/1,2
முற்றும் நீர் உலகம் முற்றும் விழுங்குவான் முழங்கி முந்நீர்
உற்றதே எனினும் அண்டம் உடைந்துபோய் உயர்ந்ததேனும் – கம்.கிட்:17 24/1,2
முற்றி அன்னது முழங்கு முந்நீர் என முடுகி – கம்.யுத்2:16 242/3
புறந்தரு சேனை முந்நீர் அரும் சிறை போக்கி போத – கம்.யுத்2:17 75/1
முற்றும் வீந்தனர் முழங்கு பேர் உதிரத்தின் முந்நீர்
எற்று வான் திரை கடலொடும் பொருது சென்று ஏற – கம்.யுத்3:22 176/2,3
முடியும் நாள் தானே வந்து முற்றினால் துன்ப முந்நீர்
படியுமாம் சிறியோர் தன்மை நினக்கு இது பழியிற்றாமால் – கம்.யுத்3:26 63/1,2
சகரம் முந்நீர் செம்புனல் வெள்ளம் தடுமாறா – கம்.யுத்4:33 16/1

மேல்


முந்நீரிடை (1)

திடல் முந்நீரிடை படுத்து பறித்தனன் நம் துயர் என்றார் தேவர் எல்லாம் – கம்.யுத்3:24 35/4

மேல்


முந்நீரில் (1)

முற்றா முடிந்த நெடு வானினிடை முந்நீரில்
தாவி எற்று எனினும் யான் இனி இலங்கை – கம்.சுந்:1 75/2,3

மேல்


முந்நீரை (1)

முழக்கினால் என முழங்கு பேர் ஆர்ப்பினான் வானர முந்நீரை
உழக்கினான் தசை தோல் எலும்பு எனும் இவை குருதியொடு ஒன்றாக – கம்.யுத்2:16 340/3,4

மேல்


முந்நூலா (1)

முந்நூலா கொள்வானும் போன்ம் – கலி 103/31

மேல்


முந்நூறு (2)

முந்நூறு ஊர்த்தே தண் பறம்பு நன் நாடு – புறம் 110/3
முந்நூறு ஊரும் பரிசிலர் பெற்றனர் – புறம் 110/4

மேல்


முப்பகை (1)

மொழிந்தனர் ஆசிகள் முப்பகை வென்றார் – கம்.பால:13 26/4

மேல்


முப்பத்து (2)

மூன்று கோடியின் மேல் ஒரு முப்பத்து மூவர் – கம்.யுத்1:5 54/4
மொய்ம் மலைந்த திண் தோளாய் முப்பத்து ஈராயிரம் ஆயிரம் யோசனையின் முற்றும் – கம்.யுத்3:24 25/4

மேல்


முப்பதிற்று (1)

முப்பதிற்று_இரட்டி கொண்ட ஆயிரம் முகிழ் மென் கொங்கை – கம்.பால:14 69/3

மேல்


முப்பதிற்று_இரட்டி (1)

முப்பதிற்று_இரட்டி கொண்ட ஆயிரம் முகிழ் மென் கொங்கை – கம்.பால:14 69/3

மேல்


முப்பதினாயிர (1)

முளைத்த முப்பதினாயிர கோடியின் முற்றும் – கம்.கிட்:12 11/2

மேல்


முப்பது (2)

மூன்று போல்வன முப்பது கோடி வந்து – கம்.ஆரண்:3 24/2
முப்பது கோடியின் மும்மை முற்றினார் – கம்.யுத்1:5 26/4

மேல்


முப்புரங்கள் (1)

பூவிலோன் புதல்வன் மைந்தன் புதல்வி முப்புரங்கள் செற்ற – கம்.ஆரண்:6 32/1

மேல்


முப்புரங்களை (1)

இலக்கு முப்புரங்களை எய்த வில்லியார் – கம்.ஆரண்:13 108/3

மேல்


முப்புரத்தவர் (1)

சங்கரற்கு அழி முப்புரத்தவர் என சமைந்தார் – கம்.யுத்1:5 61/4

மேல்


முப்புரத்து (1)

முப்புரத்து எய்த கோலே ஒத்தது அம் மூரி போர் வால் – கம்.சுந்:12 131/4

மேல்


முப்புரம் (5)

முப்புரம் எரித்த தனி மொய் கணையும் நல்கா – கம்.ஆரண்:3 56/4
மூண்டு முப்புரம் சுட முடுகும் ஈசனின் – கம்.சுந்:11 23/3
முற்றுறு மும்மை செம் தீ முப்புரம் முருங்க சுட்ட – கம்.சுந்:12 124/3
தெறு சினத்தவர்கள் முப்புரம் நெருப்புற உருத்து எய்த அம்பும் – கம்.யுத்1:2 87/3
முப்புரம் ஒருங்க சுட்ட மூரி வெம் சிலையும் வீரன் – கம்.யுத்2:16 26/1

மேல்


முப்புரர் (1)

நாக தனி ஒரு வில்லியை நளிர் முப்புரர் முன் நாள் – கம்.ஆரண்:7 96/1

மேல்


முப்புரிநூலினன் (1)

முப்புரிநூலினன் முஞ்சியன் விஞ்சை – கம்.பால:8 12/1

மேல்


மும் (11)

முழை விழை கிரி நிகர் களிற்றின் மும் மத – கம்.பால:3 54/2
தனங்களின் இளையவர்-தம்மின் மும் மடி – கம்.பால:19 55/1
மும் மா மத வெண் நிற முன் உயர் தாள் – கம்.ஆரண்:2 6/2
முன்னின் மும் மடி ஆய் முலை வெந்து உக – கம்.ஆரண்:6 75/2
ஆனை மும் மதமும் பரி ஆழியும் – கம்.சுந்:2 148/1
மும் மடங்கு பொலிந்த முகத்தினன் – கம்.சுந்:3 19/3
மும் முறை உலகம் எல்லாம் முற்றுற முடிவது ஆன – கம்.சுந்:6 44/3
கூற்றினும் மும் மடி கொன்றான் – கம்.சுந்:13 51/4
கொள்ளை கொண்டிட பண்டையின் மும் மடி குமைகின்ற படி நோக்கி – கம்.யுத்2:16 335/2
சோனை மாரியின் இரு மடி மும் மடி சொரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 66/4
முழங்கா முகில் ஒத்தன மும் முரசே – கம்.யுத்3:27 21/4

மேல்


மும்மை (24)

தெரி மாண் தமிழ் மும்மை தென்னம்பொருப்பன் – பரி 26/1
மும்மை புரி வன் கயிறு கொய்து செயல் மொய்ம்பால் – கம்.பால:15 21/1
மை அறு மந்திரம் மும்மை வழங்கா – கம்.பால:23 89/2
தானும் தன தம்முனும் அல்லது மும்மை ஞாலத்து – கம்.அயோ:4 116/3
மூன்று உரு என குணம் மும்மை ஆம் முதல் – கம்.கிட்:0 1/1
மும்மை ஏழ் உலகும் காக்கும் முதல்வர் நீர் முருகன் செவ்வி – கம்.கிட்:2 24/3
மும்மை சால் உலகுக்கு எல்லாம் மூல மந்திரத்தை முற்றும் – கம்.கிட்:7 77/1
ஒருமையின் நிறுவி மும்மை உலகினும் உயர்தி அன்றே – கம்.கிட்:7 140/4
தெருவு மும்மை நூறு_ஆயிரம் தேடினான் – கம்.சுந்:2 155/4
காரியம் அடங்கினர்கள் கம்மியர்கள் மும்மை
தூரியம் அடங்கின தொடங்கியது உறக்கம் – கம்.சுந்:2 156/3,4
மும்மை ஆம் உலகம் தந்த முதல்வற்கும் முதல்வன் தூது ஆய் – கம்.சுந்:4 71/1
அழுது மும்மை வலம் கொடு இறைஞ்சினன் அன்போடு – கம்.சுந்:5 84/3
முற்றுறு மும்மை செம் தீ முப்புரம் முருங்க சுட்ட – கம்.சுந்:12 124/3
முப்பது கோடியின் மும்மை முற்றினார் – கம்.யுத்1:5 26/4
முழங்கின தெழிப்பும் ஆர்ப்பும் முழங்கின முகிலின் மும்மை – கம்.யுத்2:18 184/4
தொடை நின்ற பகழி மாரி மாரியின் மும்மை தூர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 194/4
குறைந்தன சுடரின் மும்மை கொழும் கதிர் குவிந்து ஒன்று ஒன்றை – கம்.யுத்2:18 196/2
சொரி கணை மழையின் மும்மை சொரிந்தனன் தெழிக்கும் சொல்லான் – கம்.யுத்2:18 201/4
தொல்லை பொருப்பின் மிசையே விளங்கு சுடரோனின் மும்மை சுடர – கம்.யுத்2:19 246/4
விடு கனல் பகழி மாரி மழையினும் மும்மை வீசி – கம்.யுத்3:22 128/3
மிடல் கொளும் பகழி வானின் மாரியின் மும்மை வீசி – கம்.யுத்3:22 147/1
தெவ் இடத்து அமையின் மும்மை உலகமும் தீந்து அறாவோ – கம்.யுத்3:26 81/3
ஏயும் மும்மை நூல் மார்பினர் எய்த வில் இரண்டால் – கம்.யுத்3:30 43/4
மூல தானை என்று உண்டு அது மும்மை நூறு அமைந்த – கம்.யுத்3:30 45/1

மேல்


மும்மைத்து (1)

மூலமும் நடுவும் ஈறும் இல்லது ஓர் மும்மைத்து ஆய – கம்.சுந்:12 75/1

மேல்


மும்மையார் (1)

மொய்ம்பினின் எறுழ் வலி கருளன் மும்மையார் – கம்.சுந்:12 12/4

மேல்


மும்மையால் (1)

மொய்த்தது கடலிடை மணலின் மும்மையால்
வித்தகர் கடவிய விசய தேர் பரி – கம்.யுத்4:37 73/2,3

மேல்


மும்மையான் (1)

முடுகினன் இராமன் வெம் காலின் மும்மையான் – கம்.ஆரண்:14 80/4

மேல்


மும்மையின் (3)

மும்மையின் உலகினால் முடிக்கல் ஆவதோ – கம்.பால:24 44/2
முறைமை அன்று என்பது ஒன்று உண்டு மும்மையின்
நிறை குணத்தவன் நின்னினும் நல்லனால் – கம்.அயோ:4 4/1,2
முடிவில் குமுறும் மழை மும்மையின் மேல் முழங்க – கம்.அயோ:4 115/4

மேல்


மும்மையும் (3)

முழங்கு அழல் மும்மையும் முடுகி ஆகுதி – கம்.பால:5 82/1
மும்மையும் உணர வல்லார் ஒருமையே மொழியும் நீரார் – கம்.அயோ:1 8/4
மூ-வகை அமரரும் உலகம் மும்மையும்
மேவ_அரும் பகை எனக்கு ஆக மேல்வரின் – கம்.ஆரண்:14 87/1,2

மேல்


மும்மையோர் (1)

மும்மையோர் பெருமையும் முற்றும் பெற்றியான் – கம்.ஆரண்:12 46/4

மேல்


முய (1)

முய பிடி செவியின் அன்ன பாசடை – நற் 230/1

மேல்


முயக்கத்து (3)

கொல் பிணி திருகிய மார்பு கவர் முயக்கத்து
பொழுது கொள் மரபின் மென் பிணி அவிழ – பதி 50/20,21
முயக்குக்கு செவ்வி முலையும் முயக்கத்து
நீரும் அவட்கு துணை கண்ணின் நீர் விட்டோய் – பரி 24/43,44
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கத்து
ஓர்_உயிர்_மாக்களும் புலம்புவர் மாதோ – அகம் 305/7,8

மேல்


முயக்கத்தை (1)

மாண் இழை மட நல்லார் முயக்கத்தை நின் மார்பில் – கலி 79/13

மேல்


முயக்கம் (10)

மெய் தோய் முயக்கம் காணா ஊங்கே – நற் 199/11
கை கவர் முயக்கம் மெய் உற திருகி – நற் 240/3
மொய் வளம் பூத்த முயக்கம் யாம் கைப்படுத்தேம் – பரி 18/18
புணர்ந்தவர் முயக்கம் போல் புரிவு உற்ற கொடியொடும் – கலி 32/12
நனவினான் வேறு ஆகும் வேளா முயக்கம்
மனை வரின் பெற்று உவந்து மற்று எம் தோள் வாட – கலி 68/21,22
தீரா முயக்கம் பெறுநர் புலப்பவர் – கலி 71/22
மெய் புகுவு அன்ன கை கவர் முயக்கம்
அவரும் பெறுகுவர்-மன்னே நயவர – அகம் 11/10,11
தோள்-இடை முயக்கம் நீயும் வெய்யை – அகம் 112/10
பங்குனி முயக்கம் கழிந்த வழி நாள் – அகம் 137/9
துனி தீர் முயக்கம் பெற்றோள் போல – அகம் 144/10

மேல்


முயக்கம்-தன்னால் (1)

மயக்கிய முயக்கம்-தன்னால் மலர் அணை அமளி-மீதே – கம்.யுத்3:29 51/3

மேல்


முயக்கமும் (1)

வண்டு இடை படாஅ முயக்கமும்
தண்டா காதலும் தலை நாள் போன்மே – அகம் 332/14,15

மேல்


முயக்கில் (1)

முகை மலர்ந்து அன்ன முயக்கில் தகை இன்றே – கலி 78/26

மேல்


முயக்கின் (1)

மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கின்
மிகுதி கண்டன்றோ இலெனே நீ நின் – அகம் 379/15,16

மேல்


முயக்கினும் (1)

மெய் உற விரும்பிய கை கவர் முயக்கினும்
இனிய மன்ற தாமே – ஐங் 337/2,3

மேல்


முயக்கு (6)

மார்பு உறு முயக்கு இடை ஞெமிர்ந்த சோர் குழை – நற் 20/9
அரும் பொருட்கு அகன்ற காதலர் முயக்கு எதிர்ந்து – நற் 333/7
எனைத்து என்று எண்ணுகோ முயக்கு இடை மலைவே – குறு 237/7
ஒல்லா முயக்கு இடை குழைக என் தாரே – புறம் 73/14
முயக்கு இடை ஈயாது மொய்த்தன பருந்தே – புறம் 288/9
முயக்கு இயல் முறை கெட முயங்கினார்கள் தம் – கம்.யுத்4:38 19/3

மேல்


முயக்குக்கு (1)

முயக்குக்கு செவ்வி முலையும் முயக்கத்து – பரி 24/43

மேல்


முயங்க (7)

பெயர்த்தனென் முயங்க யான் வியர்த்தனென் என்றனள் – குறு 84/1
அன்னை முயங்க துயில் இன்னாதே – குறு 353/7
நீ இனிது முயங்க வந்தனர் – ஐங் 353/3
மயங்கு மலர் அகலம் நீ இனிது முயங்க
வருவர் வாழி தோழி – ஐங் 465/3,4
பெரும் தோள் நலம் வர யாமும் முயங்க
ஏ-மதி வலவ தேரே – ஐங் 485/2,3
அரும் பெறல் புதல்வனை முயங்க காணவும் – கலி 75/28
மாண்டு ஒழிந்து உலகில் நிற்கும் வயங்கு இசை முயங்க மாட்டாது – கம்.யுத்4:37 208/1

மேல்


முயங்கல் (12)

முயங்கல் பெறுகுவன் அல்லன் – நற் 119/10
முயங்கல் விருப்பொடு குறுகினேம் ஆக – நற் 250/6
சுணங்கு அணி வன முலை முயங்கல் உள்ளி – நற் 319/9
மயங்கு மலர் கோதை நன் மார்பு முயங்கல்
இனிது-மன் வாழி தோழி மா இதழ் – குறு 339/4,5
முயங்கல் விடாஅல் இவை என மயங்கி – அகம் 26/9
வீங்க முயங்கல் யாம் வேண்டினமே – அகம் 26/15
முயங்கல் விருப்பொடு முகம் புதை திறப்ப – அகம் 86/23
முயங்கல் இயைவது-மன்னோ தோழி – அகம் 242/17
முயங்கல் இயையாது ஆயினும் என்றும் – அகம் 338/10
திருகுபு முயங்கல் இன்றி அவண் நீடார் – அகம் 399/5
அடு தோள் முயங்கல் அவை நாணுவலே – புறம் 83/3
முயங்கல் ஆன்றிசின் யானே பொலம் தேர் – புறம் 151/7

மேல்


முயங்கலளே (1)

குழைந்த கோதை கொடி முயங்கலளே – நற் 20/11

மேல்


முயங்கலின் (2)

ஆகம் அடைய முயங்கலின் அ வழி – குறி 186
நல் எழில் மார்பன் முயங்கலின்
அல்லல் தீர்ந்தன்று ஆய்_இழை பண்பே – கலி 146/54,55

மேல்


முயங்கலும் (1)

மெல் இலை குழைய முயங்கலும்
இல் உய்த்து நடுதலும் கடியாதோளே – குறு 361/5,6

மேல்


முயங்கலேன் (1)

இற்றா அறியின் முயங்கலேன் மற்று என்னை – கலி 144/65

மேல்


முயங்கலோடும் (1)

முதிர்கின்ற பெரும் காதல் தழைத்து ஓங்க எடுத்து இறுக முயங்கலோடும்
கதிர் கொண்ட சுடர் வேலான் தனை நோக்கி இவை உரைத்தான் களிப்பின் மிக்கான் – கம்.பால:5 57/3,4

மேல்


முயங்கற்கு (2)

சென்று நாம் முயங்கற்கு அரும் காட்சியமே – குறு 305/3
முயங்கற்கு ஒத்தனை-மன்னே வயங்கு மொழி – புறம் 151/9

மேல்


முயங்கற்கும் (1)

முறியினும் வாய்வது முயங்கற்கும் இனிதே – குறு 62/5

மேல்


முயங்கன்மோ (1)

முயங்கன்மோ தெய்ய நின் மார்பு சிதைப்பதுவே – ஐங் 65/4

மேல்


முயங்காது (1)

முயங்காது கழிந்த நாள் இவள் – ஐங் 220/4

மேல்


முயங்கார் (1)

சேரி வரினும் ஆர முயங்கார்
ஏதிலாளர் சுடலை போல – குறு 231/2,3

மேல்


முயங்கி (25)

ஓம்பினர் தழீஇ தாம் புணர்ந்து முயங்கி
தாது அணி தாமரை போது பிடித்து ஆங்கு – மது 462,463
நுண் பூண் ஆகம் வடு கொள முயங்கி
மாய பொய் பல கூட்டி கவவு கரந்து – மது 569,570
சுணங்கு அணி ஆகம் அடைய முயங்கி
வீங்கு உவர் கவவின் நீங்கல் செல்லேம் – நற் 52/4,5
சென்ற காதலர் வந்து இனிது முயங்கி
பிரியாது ஒரு வழி உறையினும் பெரிது அழிந்து – நற் 174/5,6
நன் மார்பு அடைய முயங்கி மென்மெல – நற் 182/6
இழை அணி ஆகம் வடு கொள முயங்கி
உழையீர் ஆகவும் பனிப்போள் தமியே – நற் 229/7,8
சீர் கெழு வியல் நகர் வருவனள் முயங்கி
நீர் அலை கலைஇய ஈர் இதழ் தொடையல் – நற் 339/6,7
வெம் முலை அடைய முயங்கி நம்-வயின் – ஐங் 39/2
தெரி இழை தெளிர்ப்ப முயங்கி
பிரியலம் என்கமோ எழுகமோ தெய்யோ – ஐங் 235/3,4
புதல்வன் கவைஇய தாய் புறம் முயங்கி
நசையினன் வதிந்த கிடக்கை பாணர் – ஐங் 402/1,2
நன்றா நட்ட அவன் நன் மார்பு முயங்கி
ஒன்றா நட்டவன் உறு வரை மார்பின் – பரி 4/16,17
வாங்கி முயங்கி வய பிடி கால்கோத்து – பரி 10/51
தாரின் வாய் கொண்டு முயங்கி பிடி மாண்டு – கலி 95/15
முயங்கி பொதிவேம் முயங்கி பொதிவேம் – கலி 106/34
முயங்கி பொதிவேம் முயங்கி பொதிவேம் – கலி 106/34
முலை வேதின் ஒற்றி முயங்கி பொதிவேம் – கலி 106/35
கலந்து ஆங்கே என் கவின் பெற முயங்கி
புலம்பல் ஓம்பு என அளிப்பான் போலவும் – கலி 128/12,13
நடுங்கு அஞர் தீர முயங்கி நெருநல் – அகம் 62/11
நல் அகம் வடு கொள முயங்கி நீ வந்து – அகம் 100/3
உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து – அகம் 102/14
பெரும் தோள் அடைய முயங்கி நீடு நினைந்து – அகம் 150/5
ஒன்றுபடு கொள்கையொடு ஓராங்கு முயங்கி
இன்றே இவணம் ஆகி நாளை – அகம் 225/3,4
அணி கவின் வளர முயங்கி நெஞ்சம் – அகம் 313/2
இரவின் வந்து எம் இடை முலை முயங்கி
துனி கண் அகல வளைஇ கங்குலின் – அகம் 328/5,6
வரை மருள் மார்பின் அளிப்பனன் முயங்கி
மனை கொண்டு புக்கனன் நெடுந்தகை – அகம் 384/12,13

மேல்


முயங்கி-உழி (1)

பைய முயங்கி-உழி
அளிய என் உள்ளத்து உயவு தேர் ஊர்ந்து – கலி 144/36,37

மேல்


முயங்கிட (1)

ஆடகம் தரு பூண் முயங்கிட அஞ்சி அஞ்சி அனந்தரால் – கம்.அயோ:3 61/1

மேல்


முயங்கிடாது (1)

மொய் கிடங்கும் அண்ணல் தோள் முயங்கிடாது முன்னமே – கம்.பால:13 54/3

மேல்


முயங்கிய (6)

முயங்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே – குறு 393/2
பைய முயங்கிய அ ஞான்று அவை எல்லாம் – கலி 19/2
முயங்கிய நல்லார் முலை இடை மூழ்கி – கலி 92/3
உயங்கு சாய் சிறுபுறம் முயங்கிய பின்னே – அகம் 19/19
நின் நல தகுவியை முயங்கிய மார்பே – அகம் 196/13
முறுகு காதலின் வேதனை உழப்பவர் முயங்கிய முலை முன்றில் – கம்.சுந்:2 192/2

மேல்


முயங்கியவர் (1)

பொலம் தொடி தெளிர்ப்ப முயங்கியவர்
நலம் கொண்டு துறப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 24/4,5