மி – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மிக்க 23
மிக்கதன் 1
மிக்கது 6
மிக்கதும் 1
மிக்கதே 1
மிக்கவர் 1
மிக்கன 4
மிக்காய் 3
மிக்கார் 4
மிக்கால் 1
மிக்காள் 3
மிக்கான் 14
மிக்கானும் 1
மிக்கிடும் 1
மிக்கீர் 1
மிக்கு 33
மிக்கோய் 3
மிக்கோயை 1
மிக்கோன் 4
மிக 86
மிக_மிக 1
மிகத்தர் 1
மிகல் 3
மிகவும் 1
மிகவே 2
மிகாது 2
மிகாஅ 2
மிகாஅது 2
மிகின் 3
மிகீஇ 1
மிகீஇயர் 1
மிகு 105
மிகுக்கும் 1
மிகுகின்ற 1
மிகுத்த 2
மிகுத்ததால் 1
மிகுத்தனை 1
மிகுத்தாள் 1
மிகுத்திட 1
மிகுத்து 1
மிகுதர 1
மிகுதி 3
மிகுதிகள் 1
மிகுதியால் 1
மிகுதியாள 1
மிகுதியின் 1
மிகுதியை 3
மிகுந்த 2
மிகுந்து 2
மிகுப்ப 1
மிகுபு 1
மிகும் 10
மிகுமால் 1
மிகுமே 1
மிகுவது 1
மிகூஉம் 2
மிகை 24
மிகை_மிகை 1
மிகைபட 1
மிகையால் 2
மிகையும் 1
மிகையை 1
மிகையோ 1
மிச்சில் 12
மிச்சிலா 1
மிச்சிலே 1
மிச்சிலை 1
மிசை 215
மிசை-தொறும் 3
மிசை-மின் 1
மிசை_மிசை 1
மிசைத்து 1
மிசைந்த 2
மிசைந்து 5
மிசைய 7
மிசையது 2
மிசையதுவே 1
மிசையராய் 1
மிசையவ்வும் 1
மிசையவர் 1
மிசையவும் 2
மிசையா 1
மிசையாக 1
மிசையாது 1
மிசையார் 1
மிசையாளர்கள் 1
மிசையான் 1
மிசையானும் 1
மிசையானே 2
மிசையின் 1
மிசையும் 6
மிசையே 1
மிசையொடு 1
மிசையோர் 1
மிசையோனே 1
மிசைவு 1
மிஞிலி 3
மிஞிலியொடு 2
மிஞிற்று 1
மிஞிறு 11
மிஞிறும் 8
மிஞிறொடு 1
மிடல் 50
மிடல்-கொடு 1
மிடல்_படை 1
மிடலால் 1
மிடலின் 1
மிடலுடை 2
மிடலுண் 1
மிடலொடு 1
மிடலோடு 1
மிடலோர் 3
மிடலோரும் 1
மிடற்ற 3
மிடற்றது 1
மிடற்றவற்கும் 1
மிடற்றவன் 1
மிடற்றான் 1
மிடற்றில் 1
மிடற்றினுக்கு 1
மிடற்றினை 1
மிடற்றினோனும் 1
மிடற்று 18
மிடற்றோனும் 1
மிடறு 4
மிடறும் 3
மிடாஅ 1
மிடுக்கர் 1
மிடுக்கனை 1
மிடுக்கினன் 1
மிடுக்கினால் 1
மிடுக்கினான் 1
மிடுக்கினுக்கு 1
மிடுக்கு 6
மிடுக்கு_இல் 1
மிடுக்கும் 1
மிடுக்குற்றன 1
மிடுக்கை 1
மிடை 31
மிடைகின்ற 1
மிடைகின்றார் 1
மிடைதரு 1
மிடைதலின் 2
மிடைதலும் 1
மிடைந்த 39
மிடைந்தவர் 1
மிடைந்தவும் 1
மிடைந்தவை 1
மிடைந்தன்றே 2
மிடைந்தன 13
மிடைந்தார் 4
மிடைந்திட 1
மிடைந்து 19
மிடைய 2
மிடையும் 2
மிடைவ 1
மிடைவன 1
மிடைவாரும் 1
மிண்டி 1
மித்திரர் 2
மிதக்கின்றன 1
மிதந்த 1
மிதந்தன 8
மிதந்து 1
மிதப்ப 1
மிதப்பன 1
மிதப்பு 1
மிதவை 5
மிதவையர் 1
மிதவையும் 1
மிதி 8
மிதிக்க 1
மிதிக்கில 1
மிதிக்கின்றாள் 1
மிதிக்கும் 7
மிதித்த 6
மிதித்தது 2
மிதித்தலின் 1
மிதித்தனர் 2
மிதித்தனள் 1
மிதித்தனன் 1
மிதித்தால் 1
மிதித்திலா 1
மிதித்து 9
மிதிப்ப 2
மிதிப்பவர் 1
மிதிப்பன 1
மிதிப்பு-உழி 1
மிதியால் 1
மிதியுண்டன 1
மிதிலை 22
மிதிலை-வாய் 1
மிதிலையர் 2
மிதிலையில் 1
மிதிலையோரை 2
மிதுனங்கள் 1
மிதுனம் 5
மிரியல் 1
மிருகம் 1
மிலேச்சர் 1
மிலேச்சர்கள் 1
மிலைச்ச 1
மிலைச்சி 3
மிலைச்சியது 2
மிலைச்சுவாய் 1
மிலைந்த 3
மிலைந்தான் 1
மிலைந்து 5
மிலையும் 1
மிழலை 1
மிழலையொடு 1
மிழற்றி 1
மிழற்றுகின்ற 2
மிழற்றும் 6
மிளகின் 1
மிளகு 3
மிளிர் 18
மிளிர்க்கும் 2
மிளிர்கின்ற 2
மிளிர்கின்றது 1
மிளிர்கின்றன 1
மிளிர்தரும் 1
மிளிர்ந்த 3
மிளிர்ந்திசின் 1
மிளிர்ந்திட்ட 1
மிளிர்ந்திடும் 1
மிளிர்ந்து 1
மிளிர்ப்ப 1
மிளிர்ப்பு 1
மிளிர்வ 1
மிளிர்வது 2
மிளிர்வையொடு 1
மிளிர 13
மிளிரும் 2
மிளை 20
மிளைஇய 1
மிறை 1
மிறைத்து 1
மின் 209
மின்-கொள் 2
மின்-பால் 1
மின்-போல் 1
மின்-மேல் 1
மின்-வயின் 1
மின்-உடன் 1
மின்_இனம் 1
மின்மின்-கொள் 1
மின்மினி 12
மின்ன 17
மின்னர் 1
மின்னவே 2
மின்னா 2
மின்னாது 1
மின்னார் 3
மின்னால் 3
மின்னி 29
மின்னிட 4
மின்னிய 1
மின்னின் 18
மின்னின 1
மின்னினார் 1
மின்னினான் 1
மின்னினும் 2
மின்னினோடு 1
மின்னு 30
மின்னுக்கொடி 1
மின்னுகின்றாய் 1
மின்னும் 23
மின்னும்படி 1
மின்னுமால் 1
மின்னுமே 1
மின்னுவ 3
மின்னே 2
மின்னை 10
மின்னொடு 7
மின்னொடும் 5
மின்னோடு 1
மின்னோடும் 1
மினல் 2
மினொடு 1

மிக்க (23)

மாலை நீ தகை மிக்க தாழ் சினை பதி சேர்ந்து புள் ஆர்ப்ப – கலி 118/17
பகை மிக்க நெஞ்சத்தேம் புன்மை பாராட்டுவாய் – கலி 118/18
தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை – கலி 118/19
ஆனா படர் மிக்க நெஞ்சு – கலி 145/44
மிக்க என் நாணும் நலனும் என் உள்ளமும் – கலி 146/20
வறியவர்க்கு உதவி மிக்க விருந்து உண மனையின் உய்ப்பார் – கம்.பால:2 20/3
தீங்கு அறு குணத்தால் மிக்க செழும் தவன் யாண்டை உள்ளான் – கம்.பால:5 32/3
மிக்க வேந்தர்-தம் மெய் அணி சாந்தொடும் – கம்.பால:18 21/1
ஈட்டிய தவத்தின் மிக்க இரிசிகற்கு ஈந்து போனான் – கம்.பால:24 30/4
விரை தடம் தாமரை கண்ணை மிக்க நீர் – கம்.அயோ:4 155/3
ஊற்றும் மிக்க நீர் அருவியின் ஒழுகிய குருதி – கம்.ஆரண்:6 92/1
விரத மா தவத்தின் மிக்க விளக்கினால் உலகத்து யார்க்கும் – கம்.கிட்:16 15/3
பேதங்கள் இயம்பினர் பேதையர் ஆடல் மிக்க
பூதங்கள் தொடர்ந்து புகழ்ந்தன பூசுரேசர் – கம்.சுந்:1 61/2,3
மிக்க வெம் புகை விழுங்கலின் வெள்ளியங்கிரியும் – கம்.சுந்:13 26/1
நகை புலத்ததாம் அன்றே நல் தாயம் உளது ஆய பற்றால் மிக்க
தகை புலத்தோர் தந்தை தாய் தம்பியர்கள் தனயர் இவர்தாமே அன்றோ – கம்.யுத்1:4 101/2,3
திருத்திய உணர்வு மிக்க செம் கதிர் செல்வன் செம்மல் – கம்.யுத்1:4 127/1
பார்த்தனில் பொறையின் மிக்க பத்தினிக்கு உற்ற பண்பு – கம்.யுத்1:7 13/1
மிடுக்கினால் மிக்க வானோர் மேக்கு உயர் வெள்ளம் மேல்_நாள் – கம்.யுத்2:15 127/3
மிக்க திறத்து உள்ளார்கள் எல்லாரும் வீடினார் – கம்.யுத்2:18 269/2
மிக்க வெம் கண் அரக்கர் அ வீரனோடு – கம்.யுத்2:19 131/2
மிக்க வான் படை விடு கணை மா மழை விலக்கி – கம்.யுத்3:22 103/4
ஒலி கடல் மணலின் மிக்க கணக்கினர் உள்ளம் நோக்கின் – கம்.யுத்3:31 53/2
மிக்க வானர சேனையின் இளைப்பு அற மீண்டு ஊர் – கம்.யுத்4:41 9/3

மேல்


மிக்கதன் (1)

மிக்கதன் காமமும் ஒன்று என்ப அம் மா – கலி 147/14

மேல்


மிக்கது (6)

மிக்கது ஓர் பொருள் உளது என வேறு கண்டிலமால் – கம்.கிட்:4 5/2
வேண்டுமோ துணையும் நும்-பால் வில்லினும் மிக்கது உண்டோ – கம்.கிட்:11 58/2
மீண்டு இனி ஒன்று நாம் விளம்ப மிக்கது என் – கம்.கிட்:16 11/1
பண்டை மால் வரையின் மிக்கது ஒரு கிரி பரிதி மைந்தன் – கம்.யுத்2:15 130/4
மிக்கது நலனே ஆக வீடுபேறு அளிக்கும் அன்றே – கம்.யுத்2:16 138/4
சுடர் வற்றின சுறு மிக்கது துணிபட்டு உதிர் கணையின் – கம்.யுத்3:27 111/3

மேல்


மிக்கதும் (1)

மிக்கதும் குறைந்ததும் ஆக மேகத்து – கம்.யுத்2:16 267/3

மேல்


மிக்கதே (1)

மேல் நிரைத்து உளது என முழக்கம் மிக்கதே – கம்.கிட்:10 6/4

மேல்


மிக்கவர் (1)

தம் தோள் வலி மிக்கவர் தாம் ஒரு தாய் வயிற்றின் – கம்.கிட்:7 48/1

மேல்


மிக்கன (4)

மிக்கன போன்று தோன்றும் உலகங்கள் வீயுமாறும் – கம்.ஆரண்:13 119/2
மிக்கன கேட்க என விளம்பல் மேயினாள் – கம்.சுந்:3 41/4
மிக்கன தேர் பரி குடை கொடி விரவி – கம்.சுந்:8 39/2
மிக்கன இராமற்கு வலியும் வீரமும் – கம்.யுத்4:37 147/4

மேல்


மிக்காய் (3)

தாழும் நின் சேனை உள்ளம் தளர்வுறும் தவத்தின் மிக்காய் – கம்.யுத்1:7 20/4
கோது_இல் குலத்து ஒரு நீ குணம் மிக்காய்
மாதை ஒறுத்தல் வசை திறம் அன்றோ – கம்.யுத்3:26 32/3,4
விடுப்பன அவற்றை நோக்கி விடுதியால் விரகின் மிக்காய் – கம்.யுத்3:27 7/4

மேல்


மிக்கார் (4)

மாதர்கள் கற்பின் மிக்கார் கோசலை மனத்தை ஒத்தார் – கம்.அயோ:3 70/1
மேயின வண்ணம் எல்லாம் விளம்புவான் உடன்று மிக்கார் – கம்.சுந்:3 147/4
வில் மறை கிழவர் நானா விஞ்சையர் வரத்தின் மிக்கார்
வன் மற கண்ணர் ஆற்றல் வரம்பு_இலா வயிர தோளார் – கம்.சுந்:8 11/1,2
வானோர் தம் மருத்துவர் மைந்தர் வலி-கண் மிக்கார் – கம்.யுத்1:11 29/4

மேல்


மிக்கால் (1)

விதைப்பன விதையா நின்று விலக்கினை மெலிவு மிக்கால்
உதைத்த வன் சிலையின் வாளி மருமத்தை கருதி ஓட்டி – கம்.யுத்3:27 6/2,3

மேல்


மிக்காள் (3)

கள்ளத்தால் புதைத்தி என்னா முன்னையின் கனன்று மிக்காள் – கம்.பால:19 59/4
திறம் தெரி வஞ்சன் அ சொல் செப்பலும் செப்பம் மிக்காள்
அறம் தரு வள்ளல் ஈண்டு இங்கு அரும் தவம் முயலும் நாளுள் – கம்.ஆரண்:12 54/1,2
கால்வாள் காணின் காலனும் உட்கும் கதம் மிக்காள் – கம்.சுந்:2 76/4

மேல்


மிக்கான் (14)

கதிர் கொண்ட சுடர் வேலான் தனை நோக்கி இவை உரைத்தான் களிப்பின் மிக்கான் – கம்.பால:5 57/4
அண்ணலும் அது கேளா அகம் நிறை அருள் மிக்கான்
வெண் நிற நகை-செய்தான் வீர நின்னுழை யாம் அ – கம்.அயோ:8 30/1,2
வெள்கும் அரக்கன் நெடு விண் புக ஆர்த்து மிக்கான்
தொள்கின்-தலை எய்திய மான் என சோர்ந்து நைவாள் – கம்.ஆரண்:13 44/1,2
மிக்கானும் வெகுண்டு ஓர் மராமரம் கொண்டு மிக்கான் – கம்.சுந்:11 27/4
விசையம் இல் என சொல்லினன் அறிஞரின் மிக்கான் – கம்.யுத்1:2 99/4
அன்னவற்கு அடியேன் அல்லேன் என்றனன் அறிவின் மிக்கான் – கம்.யுத்1:3 126/4
ஆலம் உண்டவன் அடும் திறல் மிக்கான்
காலன் என்பர் இவனை கருதாதார் – கம்.யுத்1:11 26/3,4
அவன் காண் நெடும் கேசரி என்பவன் ஆற்றல் மிக்கான் – கம்.யுத்1:11 30/4
தாய் வினை செய்ய அன்றோ கொன்றனன் தவத்தின் மிக்கான் – கம்.யுத்2:16 139/4
மிக்கான் அடல் வீடணன் மெய் தொடர – கம்.யுத்2:18 85/3
மிக்கான் எதிர் அங்கதன் உற்று வெகுண்டான் – கம்.யுத்2:18 246/3
உற்ற பேர் உவகையாலே ஓங்கினான் ஊற்றம் மிக்கான் – கம்.யுத்3:24 20/4
ஆண்டு ஏகி கொணர்தி என அடையாளத்தொடும் உரைத்தான் அறிவின் மிக்கான் – கம்.யுத்3:24 27/4
சாற்றினார் என்ன துன்பம் தவிர்ந்தனன் தவத்து மிக்கான் – கம்.யுத்3:24 56/4

மேல்


மிக்கானும் (1)

மிக்கானும் வெகுண்டு ஓர் மராமரம் கொண்டு மிக்கான் – கம்.சுந்:11 27/4

மேல்


மிக்கிடும் (1)

வனை கழல் அரசரின் வண்மை மிக்கிடும்
சனகர்-தம் குலத்தையோ யாதை சாற்றுகேன் – கம்.சுந்:3 65/3,4

மேல்


மிக்கீர் (1)

வில்லினர் வந்தார் என்றும் விளம்புதிர் வினையம் மிக்கீர் – கம்.யுத்1:9 33/4

மேல்


மிக்கு (33)

மிக்கு புகழ் எய்திய பெரும் பெயர் மதுரை – மது 699
அரவு உறழ் அம் சிலை கொளீஇ நோய் மிக்கு
உரவு சின முன்பால் உடல் சினம் செருக்கி – குறி 158,159
செரு மிக்கு புகலும் திரு ஆர் மார்பன் – மலை 356
நின் நயந்து வருவேம் கண்டனம் புல் மிக்கு
வழங்குநர் அற்று என மருங்கு கெட தூர்ந்து – பதி 23/11,12
மிக்கு எழு கடும் தார் துய் தலை சென்று – பதி 32/4
உரும் என அதிர்பட்டு முழங்கி செரு மிக்கு
அடங்கார் ஆர் அரண் வாட செல்லும் – பதி 39/6,7
நின் வழிப்படார் ஆயின் நெல் மிக்கு
அறை-உறு கரும்பின் தீம் சேற்று யாணர் – பதி 75/5,6
காண்கு வந்திசின் யானே செரு மிக்கு
உரும் என முழங்கும் முரசின் – பதி 90/55,56
மிக்கு ஒளிர் தாழ் சடை மேவரும் பிறை நுதல் – கலி 104/11
மிக்கு தன் மேற்சென்ற செம் காரி கோட்டு இடை – கலி 105/68
கயிறு இடு கத சே போல மதம் மிக்கு
நாள் கயம் உழக்கும் பூ கேழ் ஊர – அகம் 36/7,8
மணி மருள் கலவத்து உறைப்ப அணி மிக்கு
அவிர் பொறி மஞ்ஞை ஆடும் சோலை – அகம் 242/3,4
முறைமை நின் புகழும் அன்றே மறம் மிக்கு
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – புறம் 39/10,11
மிக்கு வரும் இன் நீர் காவிரி – புறம் 43/22
வளி மிகின் வலியும் இல்லை ஒளி மிக்கு
அவற்று ஓர் அன்ன சின போர் வழுதி – புறம் 51/3,4
உள் நிறை காமம் மிக்கு ஒழுகிற்று என்னவும் – கம்.பால:19 1/3
உன்னு பேர் அன்பு மிக்கு ஒழுகி ஒத்து ஒண் கண் நீர் – கம்.பால:20 24/1
சுற்றும் மணி புக்க இழை மிக்கு இடை துவன்றி – கம்.பால:22 27/2
மிக்கு ஒளிர் கழுத்து அணி தரள வெண் கொடி – கம்.பால:23 54/2
மிக்கு உயர் மகுடம் சூட்ட சூடுதல் விழுமிது என்றார் – கம்.அயோ:3 106/4
வரத்தின் மிக்கு உயர் மாதவன் வைகு இடம் – கம்.அயோ:13 72/2
புடைத்து நின்று உளைத்த பூசல் புக்கது என்ப மிக்கு இடம் – கம்.கிட்:7 12/3
மிக்கு இறுத்தன வெற்பும் இறுத்தன – கம்.கிட்:11 33/4
வேலை மிக்கு ஆற்றொடு மீள வேலை சூழ் – கம்.சுந்:5 63/2
சீல நல் உரை சீதம் மிக்கு அடுத்தலின் கிழியொடு நெய் தீற்றி – கம்.யுத்1:3 86/2
அங்கமும் மனம் அது என்ன குளிர்ந்தது அ அகத்தை மிக்கு
பொங்கிய உவகை என்ன பொடித்தன உரோம புள்ளி – கம்.யுத்1:4 122/3,4
மிக்கு அடங்கலும் போவன மீன்_குலம் – கம்.யுத்1:8 57/2
மிக்கு நின்ற குடை மீது விளங்க – கம்.யுத்1:11 4/4
வித்தக அரு மறை உலகை மிக்கு மேல் – கம்.யுத்2:15 110/2
மிக்கு அடங்கிய வெம் கதிர் அங்கிகள் – கம்.யுத்2:16 63/2
மிக்கு உயர் நாசியும் செவியும் வேறு இடம் – கம்.யுத்2:16 290/3
மேக்கூடு கிழக்கூடு மிக்கு இரண்டு திக்கூடு – கம்.யுத்2:16 355/2
மிக்கு உயர் நாசியை ஈர விரைந்தார் – கம்.யுத்3:20 7/2

மேல்


மிக்கோய் (3)

இறை ஒரு சங்கை இன்றி எண்ணுதி எண்ணம் மிக்கோய் – கம்.கிட்:7 137/4
கவிஞரின் அறிவு மிக்கோய் காலன் வாய் களிக்கின்றேம்-பால் – கம்.யுத்2:16 126/3
புக்கவன் ஆவி கொண்டு போதுதி புகழின் மிக்கோய் – கம்.யுத்3:27 4/4

மேல்


மிக்கோயை (1)

நாயகம் உலகுக்கு எல்லாம் என்னல் ஆம் நலம் மிக்கோயை
மேயினென் விதியே நல்கின் மேவல் ஆகாது என் என்றான் – கம்.கிட்:3 23/3,4

மேல்


மிக்கோன் (4)

தண்ணெனும் கானம் நீங்கி தாங்க_அரும் தவத்தின் மிக்கோன்
மண்ணவர் வறுமை நோய்க்கு மருந்து அன சடையன் வெண்ணெய் – கம்.பால:8 1/2,3
வில்லில் கோதை நாண் உற மிக்கோன் இகல் அங்கம் – கம்.பால:17 32/1
கல்வி-கண் மிக்கோன் சொல்ல கரு மன நிருத கள்வர் – கம்.யுத்1:9 29/1
மீன் எலாம் பகழி ஆக வித்தினன் வெகுளி மிக்கோன் – கம்.யுத்2:18 195/4

மேல்


மிக (86)

பை தீர் கடும்பொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் – பெரும் 105
மே தக மிக பொலிந்த – மது 14
உகத்தவை மொழியவும் ஒல்லாள் மிக கலுழ்ந்து – நெடு 156
இரும் பேர் ஒக்கலொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் – மலை 157
கல் ஏசு கவலை எண்ணு மிக பலவே – மலை 389
பகல் தீ வேட்ட ஞாட்பினும் மிக பெரிது – நற் 14/5
நினக்கு யான் மறைத்தல் யாவது மிக பெரிது – நற் 72/4
தவ சேய் நாட்டர் ஆயினும் மிக பேர் – நற் 115/8
யாயொடு நனி மிக மடவை முனாஅது – நற் 162/8
உலகு மிக வருந்தி உயா-உறு காலை – நற் 164/3
ஒல்காது ஒழி மிக பல்கின தூதே – நற் 165/9
நனி மிக பசந்து தோளும் சாஅய் – நற் 237/1
தொன்றுபடு துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ – நற் 247/1
தொன்று உறை துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ – நற் 294/5
முதை சுவல் கிளைத்த பூழி மிக பல – நற் 389/9
நன் நலம் தொலைய நலம் மிக சாஅய் – குறு 93/1
அரும்பே முன்னும் மிக சிவந்தனவே – குறு 94/2
எழில் மிக உடையது ஈங்கு அணிப்படூஉம் – குறு 247/1
மலை முதல் சிறு நெறி மணல் மிக தாஅய் – குறு 378/2
மிக நன்று அம்ம மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 384/4
மகிழ் மிக சிறப்ப மயங்கினள்-கொல்லோ – ஐங் 42/1
பலர் மடி பொழுதின் நலம் மிக சாஅய் – ஐங் 104/2
அம்ம வாழி தோழி நலம் மிக
நல்ல ஆயின அளிய மென் தோளே – ஐங் 120/1,2
பண்டையின் மிக பெரிது இனைஇ – ஐங் 160/4
மிக பெரிது புலம்பின்று தோழி நம் ஊரே – ஐங் 398/5
யாம் வெம் காதலி நோய் மிக சாஅய் – ஐங் 478/3
அச்சம் பொய் சொல் அன்பு மிக உடைமை – பதி 22/2
தீது சேண் இகந்து நன்று மிக புரிந்து – பதி 22/5
மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை – பரி 1/24
ஈரணி அணியின் இகல் மிக நவின்று – பரி 6/28
மிக ஏற்றுதும் மலர் ஊட்டுதும் அவி – பரி 8/80
மிக வரினும் மீது இனிய வேழ பிணவும் – பரி 10/15
வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக – பரி 20/29
வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக – பரி 20/29
அணி மிக வந்து இறைஞ்ச அல் இகப்ப பிணி நீங்க – பரி 23/66
உள் நின்ற நோய் மிக உயிர் எஞ்சு துயர் செய்தல் – கலி 60/6
துன்ன தன் எதிர் வரூஉம் துணை கண்டு மிக நாணி – கலி 70/5
மிக நனி சேர்ந்த அ முகை மிசை அ மலர் – கலி 77/6
மிக நன்று இனி அறிந்தேன் இன்று நீ ஊர்ந்த குதிரை – கலி 96/32
ஒரு_குழையவன் மார்பில் ஒண் தார் போல் ஒளி மிக
பொரு அற பொருந்திய செம் மறு வெள்ளையும் – கலி 105/11,12
ஆயர் எமர் ஆனால் ஆய்த்தியேம் யாம் மிக
காயாம் பூ கண்ணி கரும் துவர் ஆடையை – கலி 108/9,10
ஏதிலார் தந்த பூ கொள்வாய் நனி மிக
பேதையை மன்ற பெரிது என்றேன் மாதராய் – கலி 111/14,15
நலம் மிக நந்திய நயவரு தட மென் தோள் – கலி 113/1
மண் கனை முழவொடு மகிழ் மிக தூங்க – அகம் 76/1
சேயர் என்னாது அன்பு மிக கடைஇ – அகம் 83/11
எல்லும் எல்லின்று அசைவு மிக உடையேன் – அகம் 110/11
யாமம் நும்மொடு கழிப்பி நோய் மிக
பனி வார் கண்ணேம் வைகுதும் இனியே – அகம் 168/1,2
நகை நனி உடைத்தால் தோழி தகை மிக
கோதை ஆயமொடு குவவு மணல் ஏறி – அகம் 180/1,2
கார்-மன் இதுவால் தோழி போர் மிக
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் பூண்ட கடும் பரி – அகம் 194/16,17
சுரன் இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் மிக நனி – அகம் 233/12
படர் மிக பிரிந்தோர் உள்ளுபு நினைதல் – அகம் 301/2
மணி மிடை பவளம் போல அணி மிக
காயாம் செம்மல் தாஅய் பல உடன் – அகம் 304/13,14
காடு மிக நெடிய என்னார் கோடியர் – அகம் 309/9
நகை நனி வளர்க்கும் சிறப்பின் தகை மிக
பூவொடு வளர்ந்த மூவா பசும் காய் – அகம் 335/22,23
துணிகுவன் போலாம் நாணு மிக உடையன் – அகம் 380/11
சாந்து ஆர் அகலமும் தகையும் மிக நயந்து – அகம் 388/16
பன் மலர் போர்த்து நாணு மிக ஒடுங்கி – அகம் 398/13
மிக புகழ் உலகம் எய்தி – புறம் 66/7
களிறு மிக உடைய இ கவின் பெறு காடே – புறம் 131/4
புகழ் சால் சிறப்பின் அம்பு மிக திளைக்கும் – புறம் 152/7
மிக பல் தீ நோய் தலைத்தலை தருமே – புறம் 185/6
மிக பேர் எவ்வம் உறினும் எனைத்தும் – புறம் 197/15
நோய் உழந்து வைகிய உலகினும் மிக நனி – புறம் 230/10
நீர் நணி படி கோடு ஏறி சீர் மிக
கரையவர் மருள திரை_அகம் பிதிர – புறம் 243/7,8
மிக பல ஆயினும் என் ஆம் எனைத்தும் – புறம் 257/11
நனி நல்கூர்ந்தனன் ஆயினும் பனி மிக
புல்லென் மாலை சிறு தீ ஞெலியும் – புறம் 331/3,4
தவ சிறிது ஆயினும் மிக பலர் என்னாள் – புறம் 331/7
சோறு கொடுத்து மிக பெரிதும் – புறம் 362/14
எமக்கு என வகுத்த அல்ல மிக பல – புறம் 378/10
மிக பொலியர் தன் சேவடி அத்தை என்று – புறம் 387/14
மிக வானுள் எரி தோன்றினும் – புறம் 395/34
மிக பெரும் சிறப்பின் வீறு சால் நன் கலம் – புறம் 400/11
மேல் வரும் தன்மையால் மிக விளங்கினர்கள் தாம் – கம்.பால:20 26/3
தூயவள் உவகை போய் மிக சுடர்க்கு எலாம் – கம்.அயோ:2 59/3
கோபம் முற்றி மிக சிவந்தனன் ஒத்தனன் குண குன்றிலே – கம்.அயோ:3 65/4
கார்கள்தாம் என மிக கடுத்த கைம்மலை – கம்.அயோ:12 47/3
நகை மிக கண்கள் தீ நாற நாசியில் – கம்.அயோ:13 7/3
காதல் மிக நின்று எழில் கமண்டலுவின் நல் நீர் – கம்.ஆரண்:3 48/2
புண்ணினூடு உறு வேல் என மனம் மிக புழுங்கி – கம்.ஆரண்:13 78/3
வில்லை நோக்கி நகும் மிக வீங்கு தோள் – கம்.ஆரண்:14 14/1
சினம் மிக கனல் பொறி சிந்தும் செம் கணார் – கம்.கிட்:14 15/4
முள் வாய் பொருப்பின் முழை எய்தி மிக நொய்தின் – கம்.சுந்:1 71/3
வீர திறம் இது நன்று என வியவா மிக விளியா – கம்.யுத்2:15 173/1
முழை வாள் அரி அனையானையும் எனையும் மிக முனிவாய் – கம்.யுத்2:18 174/3
விண்ணில் படர் காலின் மிக கடுகும் – கம்.யுத்3:20 96/2
விழுந்து கவி சேனை இடு பூசல் மிக விண்ணோர் – கம்.யுத்4:36 1/2

மேல்


மிக_மிக (1)

வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக
சூட்டும் கண்ணியும் மோட்டு வலையமும் – பரி 20/29,30

மேல்


மிகத்தர் (1)

அஞ்சுற கனல் புரை மிகத்தர் ஆர்கலி – கம்.ஆரண்:7 45/3

மேல்


மிகல் (3)

மேல் நிலை மிகல் இகலின் மிடை கழிபு இழிபு மேற்சென்று – கலி 104/33
வரு தார் தாங்கி அமர் மிகல் யாவது – புறம் 62/1
இகல் கண்டோர் மிகல் சாய்-மார் – புறம் 166/5

மேல்


மிகவும் (1)

அ முனி புகல கேளா அதிசயம் மிகவும் தோன்ற – கம்.பால:8 5/2

மேல்


மிகவே (2)

வெய்ய கானத்திடையே வேட்டை வேட்கை மிகவே
ஐய சென்று கரியோடு அரிகள் துருவி திரிவேன் – கம்.அயோ:4 73/1,2
உண் நீர் வேட்கை மிகவே உயங்கும் எந்தைக்கு ஒரு நீ – கம்.அயோ:4 78/1

மேல்


மிகாது (2)

மழை கொள குறையாது புனல் புக மிகாது
கரை பொருது இரங்கும் முந்நீர் போல – மது 424,425
கொள_கொள குறையாது தர_தர மிகாது
கழுநீர் கொண்ட எழு நாள் அந்தி – மது 426,427

மேல்


மிகாஅ (2)

மிகாஅ இரு வடம் ஆழியான் வாங்க – பரி 23/75
மிகாஅ மறலிய மே வலி எல்லாம் – பரி 23/78

மேல்


மிகாஅது (2)

மிகாஅது சீர்ப்பட உண்ட சிறு களி ஏர் உண்கண் – கலி 97/26
நகான்-மின் கூறுவேன் மாக்காள் மிகாஅது
மகளிர் தோள் சேர்ந்த மாந்தர் துயர் கூர நீத்தலும் – கலி 145/12,13

மேல்


மிகின் (3)

நீர் மிகின் சிறையும் இல்லை தீ மிகின் – புறம் 51/1
நீர் மிகின் சிறையும் இல்லை தீ மிகின்
மன் உயிர் நிழற்றும் நிழலும் இல்லை – புறம் 51/1,2
வளி மிகின் வலியும் இல்லை ஒளி மிக்கு – புறம் 51/3

மேல்


மிகீஇ (1)

வார் முகில் முழக்கின் மழ களிறு மிகீஇ தன் – பதி 84/11

மேல்


மிகீஇயர் (1)

சீர் உடை வியன் புலம் வாய் பரந்து மிகீஇயர்
உவலை சூடி உருத்து வரு மலிர் நிறை – பதி 28/11,12

மேல்


மிகு (105)

முடியொடு விளங்கிய முரண் மிகு திரு மணி – திரு 84
மூவெயில் முருக்கிய முரண் மிகு செல்வனும் – திரு 154
போர் மிகு பொருந குருசில் என பல – திரு 276
மீளி மொய்ம்பின் மிகு வலி செருக்கி – பொரு 140
உண்டு தண்டா மிகு வளத்தான் – மது 17
வாள் மிகு மற மைந்தர் – மது 53
மே தகு தகைய மிகு நலம் எய்தி – மது 565
சீர் மிகு நெடுவேள் பேணி தழூஉ பிணையூஉ – மது 614
மறம் மிகு சிறப்பின் குறுநில மன்னர் – மது 776
முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலைஇய – நெடு 162
அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்ப தேம் கலந்து – குறி 111
மிகு வளம் பழுநிய யாணர் வைப்பின் – மலை 95
முத்து உடை மருப்பின் முழு வலி மிகு திரள் – மலை 518
மிகு மீன் உணக்கிய புது மணல் ஆங்கண் – நற் 63/2
செரு மிகு மொய்ம்பின் கூர் வேல் காளையொடு – நற் 184/2
வலி மிகு முன்பின் மழ களிறு பார்க்கும் – நற் 192/2
நல் வகை மிகு பலி கொடையோடு உகுக்கும் – நற் 281/4
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறு_மகள் – நற் 319/8
அணி மிகு கானத்து அகன் புறம் பரந்த – நற் 362/4
அணி மிகு மென் கொம்பு ஊழ்த்த – குறு 138/4
மிகு வலி இரும் புலி பகு வாய் ஏற்றை – குறு 343/3
நலம் மிகு புது புனல் ஆட கண்டோர் – ஐங் 64/2
அணி மிகு கொழு முகை உடையும் பொழுதே – ஐங் 343/3
நலம் மாண் எயிற்றி போல பல மிகு
நன் நலம் நய வரவு உடையை – ஐங் 365/3,4
நலம் மிகு கூந்தல் தகை கொள புனைய – ஐங் 463/2
செய் அரண் சிதைத்த செரு மிகு தானையொடு – ஐங் 474/2
முரண் மிகு சிறப்பின் உயர்ந்த ஊக்கலை – பதி 11/11
கான் மிகு குளவிய வன்பு சேர் இருக்கை – பதி 30/23
முரண் மிகு கடும் குரல் விசும்பு அடைபு அதிர – பதி 30/32
போர் மிகு குருசில் நீ மாண்டனை பலவே – பதி 31/36
மாண்டனை பலவே போர் மிகு குருசில் நீ – பதி 32/1
செரு மிகு முன்பின் மறவரொடு தலைச்சென்று – பதி 36/4
சீர் மிகு முத்தம் தைஇய – பதி 39/16
தார் மிகு மைந்தின் நார்முடிச்சேரல் – பதி 40/16
செரு மிகு தானை வெல் போரோயே – பதி 63/12
நெரி கிடர் எரி புரை தன மிகு தன முரண் மிகு – பரி 1/16
நெரி கிடர் எரி புரை தன மிகு தன முரண் மிகு
கடல் தரு மணியொடும் முத்து யாத்த நேர்_அணி – பரி 1/16,17
மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை – பரி 1/24
விறல் மிகு விழு சீர் அந்தணர் காக்கும் – பரி 1/40
தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்-கண் – பரி 6/29
வாள் மிகு வய மொய்ம்பின் – பரி 9/57
மறம் மிகு மலி ஒலி மாறு அடு தானையால் – பரி 13/31
விறல் மிகு வலி ஒலி பொலிபு அகழ் புழுதியின் – பரி 13/33
செரு மிகு திகிரி_செல்வ வெல் போர் – பரி 13/59
மகிழ் மிகு தேஎம் கோதையர் கூந்தல் குஞ்சியின் – பரி 17/26
உருவம் மிகு தோன்றி ஊழ் இணர் நறவம் – பரி 19/78
செரு மிகு சின வேந்தன் சிவந்து இறுத்த புலம் போல – கலி 13/1
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக – கலி 39/48
வலி மிகு வெகுளியான் வாள்-உற்ற மன்னரை – கலி 46/7
மறம் மிகு வேழம் தன் மாறுகொள் மைந்தினான் – கலி 53/3
மத வலி மிகு கடாஅத்து அவன் யானை மருப்பினும் – கலி 57/18
மே தக திரிதரூஉம் மிகு புனல் நல் ஊர – கலி 69/7
அணி மிகு சேவலை அகல் அடை மறைத்து என – கலி 70/2
முக்கண்ணான் உருவே போல் முரண் மிகு குராலும் – கலி 104/12
முரைசு கெழு முதுகுடி முரண் மிகு செல்வற்கு – கலி 105/2
சீர் மிகு சிறப்பினோன் தொல் குடிக்கு உரித்து என – கலி 105/3
இகல் மிகு நேமியான் நிறம் போல இருள் இவர – கலி 119/3
செரு மிகு நேமியான் தார் போல பெரும் கடல் – கலி 127/4
சீர் மிகு சிறப்பினோன் மர முதல் கைசேர்த்த – கலி 133/3
நலம் மிகு சேவடி நிலம் வடு கொளாஅ – அகம் 5/3
விறல் மிகு நெடுந்தகை பல பாராட்டி – அகம் 49/10
சினம் மிகு முருகன் தண் பரங்குன்றத்து – அகம் 59/11
சினம் மிகு முன்பின் வாம் மான் அஞ்சி – அகம் 115/14
வலி மிகு முன்பின் அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 146/1
மிகு பொருள் நினையும் நெஞ்சமொடு அருள் பிறிது – அகம் 151/4
படு மழை பொழிந்த பயம் மிகு புறவின் – அகம் 154/1
புதல்வன் பயந்த புகழ் மிகு சிறப்பின் – அகம் 184/2
சீர் மிகு குருசில் நீ வந்து நின்றதுவே – அகம் 184/19
முன்னுவர் ஓட்டிய முரண் மிகு திருவின் – அகம் 197/6
மறம் மிகு தானை கண்ணன்_எழினி – அகம் 197/7
அகுதை கிளைதந்து ஆங்கு மிகு பெயல் – அகம் 208/18
மிகு கவின் எய்திய தொகு குரல் ஐம்பால் – அகம் 212/3
வினை நசைஇ பரிக்கும் உரன் மிகு நெஞ்சமொடு – அகம் 215/3
பகை மிகு கவலை செல் நெறி காண்-மார் – அகம் 257/13
சீர் மிகு பாடலி குழீஇ கங்கை – அகம் 265/5
செரு மிகு சேஎயொடு உற்ற சூளே – அகம் 266/21
முரண் மிகு வடுகர் முன் உற மோரியர் – அகம் 281/8
மறம் மிகு தானை பசும் பூண் பொறையன் – அகம் 303/4
மிகு பெயல் நிலைஇய தீம் நீர் பொய்கை – அகம் 357/13
மிகு பதம் நிறைந்த தொகு கூட்டு ஒரு சிறை – அகம் 367/7
அணி மிகு செம்மல் ஒளிப்பன மறைய – அகம் 374/14
பெரும் சோற்று மிகு பதம் வரையாது கொடுத்தோய் – புறம் 2/16
செரு மிகு சேஎய் நின் பாடுநர் கையே – புறம் 14/19
இளநீர் உதிர்க்கும் வளம் மிகு நன் நாடு – புறம் 29/16
செரு மிகு வளவ நின் சினைஇயோர் நாடே – புறம் 41/18
நேரார் கடந்த முரண் மிகு திருவின் – புறம் 43/9
முரண் மிகு கோவலூர் நூறி நின் – புறம் 99/13
சினம் மிகு தானை வானவன் குட கடல் – புறம் 126/14
செலல் நசைஇ உற்றனென் விறல் மிகு குருசில் – புறம் 161/20
சீர் மிகு செல்வமும் ஏந்துகம் பலவே – புறம் 161/32
இரங்கு புனல் நெரிதரு மிகு பெரும் காவிரி – புறம் 174/8
வேல் மிகு தானை வேந்தற்கு கடனே – புறம் 186/4
தாள் உளம் தபுத்த வாள் மிகு தானை – புறம் 205/5
பொருநர் காணா செரு மிகு முன்பின் – புறம் 365/6
பிணர் மருப்பு யானை செரு மிகு நோன் தாள் – புறம் 387/29
வனை தொழில் மதி மிகு மயற்கும் சிந்தையால் – கம்.பால:6 2/2
மீ தன் கரங்கள் அவை பரப்பி மிகு வெண் நிலவு ஆம் வெண் சுதையால் – கம்.பால:10 74/2
தகவும் மிகு தவமும் இவை தழுவ உயர் கொழுநர் – கம்.அயோ:5 15/1
வேதமும் அறிவு அரு மிகு பொருள் உணர்வோன் – கம்.ஆரண்:2 42/4
நிலை மிகு தடங்களும் இனிது நீங்கினார் – கம்.ஆரண்:3 2/4
அன்ன காலை அழல் மிகு தென்றலும் – கம்.ஆரண்:6 75/1
பொலிந்தது ஆங்கு மிகு போர் எனலோடும் – கம்.யுத்1:11 2/1
கொன்றார் மிகு தானை அரக்கர் குறைந்தார் – கம்.யுத்2:18 250/4
வெய்யோன் மகன் முதல் ஆகிய விறலோர் மிகு திறலோர் – கம்.யுத்3:27 162/1
தேரும் மதமாவும் வரை ஆளியொடு வாசி மிகு சீயம் முதலா – கம்.யுத்3:31 146/1

மேல்


மிகுக்கும் (1)

வெண் தலை செம் புனல் பரந்து வாய் மிகுக்கும்
பல சூழ் பதப்பர் பரிய வெள்ளத்து – பதி 30/17,18

மேல்


மிகுகின்ற (1)

விருந்து அமைக்க மிகுகின்ற வேட்கையான் – கம்.யுத்4:34 1/4

மேல்


மிகுத்த (2)

அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 49/14
மிகுத்த நீல வான் மேகம் சூழ் விசும்பிடை தசும்பூடு – கம்.யுத்4:35 13/3

மேல்


மிகுத்ததால் (1)

வென்று வீங்கிய வீக்கம் மிகுத்ததால் – கம்.சுந்:12 89/4

மேல்


மிகுத்தனை (1)

செல்லா செல்வம் மிகுத்தனை வல்லே – புறம் 160/27

மேல்


மிகுத்தாள் (1)

அஞ்சு உவணத்தின் வேகம் மிகுத்தாள் அருள்_இல்லாள் – கம்.சுந்:2 77/2

மேல்


மிகுத்திட (1)

எரியினை மிகுத்திட இழையும் மாலையும் – கம்.பால:10 52/2

மேல்


மிகுத்து (1)

மிகுத்து பதம் கொண்ட பரூஉ கண் பொதியினிர் – மலை 252

மேல்


மிகுதர (1)

எவ்வம் மிகுதர எம் திறத்து எஞ்ஞான்றும் – கலி 110/16

மேல்


மிகுதி (3)

மிகுதி கண்டன்றோ இலெனே நீ நின் – அகம் 379/16
ஏதலன் மிகுதி எல்லாம் இயற்றிய பின்றை என்-தன் – கம்.யுத்4:37 6/3
மிகுதி உன் பெரு மாயையினால் வந்த வீக்கம் – கம்.யுத்4:40 87/4

மேல்


மிகுதிகள் (1)

விகுதியின் மிகுதிகள் எவையும் மேலவர் – கம்.யுத்1:3 69/2

மேல்


மிகுதியால் (1)

அன்பு மிகுதியால் ஐயன் ஆவி உள்ளே அடங்கினான் – கம்.யுத்3:22 226/2

மேல்


மிகுதியாள (1)

தகுதி கேள் இனி மிகுதியாள
நீர் இன்று அமையா யாக்கைக்கு எல்லாம் – புறம் 18/17,18

மேல்


மிகுதியின் (1)

சீர் கெழு சிலை நிலை செயிர் இகல் மிகுதியின் சின பொதுவர் – கலி 105/27

மேல்


மிகுதியை (3)

விதுப்பு உற நோக்கும் மின்னார் மிகுதியை விளம்பலாமே – கம்.பால:2 11/4
மிகுதியை வேறு நோக்கின் எ வண்ணம் விளம்பும் தன்மை – கம்.யுத்2:15 221/2
வேதநாயகன் வெம் கணை வழக்கத்தின் மிகுதியை வெவ்வேறு இட்டு – கம்.யுத்2:16 317/1

மேல்


மிகுந்த (2)

வண்ணம் மிகுந்த அண்ணல் யானை – நற் 273/6
மிகுந்த வான்-மிசை மீனம் மலைந்தன – கம்.யுத்4:37 163/2

மேல்


மிகுந்து (2)

ஊக்கமே மிகுந்து உள் தெளிவு இன்றியே – கம்.பால:1 10/2
கதம் மிகுந்து இரைத்து பொங்கும் கனை கடல் உலகம் எல்லாம் – கம்.யுத்1:10 3/1

மேல்


மிகுப்ப (1)

தாள் நிழல் வாழ்நர் நன் கலம் மிகுப்ப
வாள் அமர் உழந்த நின் தானையும் – புறம் 161/30,31

மேல்


மிகுபு (1)

ஊர்-மதி வலவ தேரே சீர் மிகுபு
நம்-வயின் புரிந்த கொள்கை – அகம் 154/13,14

மேல்


மிகும் (10)

நொந்ததன் தலையும் நோய் மிகும் துறைவ – ஐங் 160/3
வருந்த நோய் மிகும் ஆயின் வணங்கு இறை அளி என்னோ – கலி 28/11
பாயல் நோய் மிகும் ஆயின் பைம்_தொடி அளி என்னோ – கலி 28/19
நீயே வளியின் இகல் மிகும் தேரும் களிறும் – கலி 50/15
வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு மலி தார் – அகம் 226/13
தெரிஞ்சு உறவு என மிகும் தெளிவும் ஆய் வரும் – கம்.அயோ:1 21/2
வில் படை பெரிது என்கேனோ வேல் படை மிகும் என்கேனோ – கம்.சுந்:2 39/1
மிகும் தகை நினைப்பு முற்ற உரு வெளிப்பட்ட வேலை – கம்.சுந்:2 212/1
மிகும் திறம் வேறொன்று இல்லா இருவர் நாண் ஒலியும் விஞ்ச – கம்.யுத்2:17 74/2
மிகும் படை கடலுள் செல்லும் மாருதி வீர வாழ்க்கை – கம்.யுத்3:22 120/3

மேல்


மிகுமால் (1)

மெத்து யோனிகள் ஏறினும் வெற்றிடம் மிகுமால்
முத்தர் ஆனவர் இதன் நிலை மொழிகிவது அல்லால் – கம்.யுத்4:41 17/2,3

மேல்


மிகுமே (1)

எல்லாருள்ளும் நின் நல் இசை மிகுமே
வளம் தலைமயங்கிய பைதிரம் திருத்திய – பதி 38/2,3

மேல்


மிகுவது (1)

மிகுவது போலும் இ நோய் – கலி 33/21

மேல்


மிகூஉம் (2)

எவ்வம் மிகூஉம் அரும் சுரம் இறந்து – நற் 46/9
காவே சுரும்பு இமிர் தாதொடு தலைத்தலை மிகூஉம்
நரந்த நறு மலர் நன்கு அளிக்கும்மே – பரி 16/14,15

மேல்


மிகை (24)

கொள்வதூஉம் மிகை கொளாது கொடுப்பதூஉம் குறை கொடாது – பட் 210
விரைபு_விரைபு மிகை_மிகை ஈண்டி – பரி 12/30
விரைபு_விரைபு மிகை_மிகை ஈண்டி – பரி 12/30
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை
வரை பல புரை உயர் கயிறு அணி பயில் தொழில் – பரி 24/67,68
விண்ணிடை மதியினை மிகை இது என்பவே – கம்.பால:4 9/4
தக்கான் போனான் வனம் என்னும் தகையும் உணர்ந்தார் மிகை ஆவி – கம்.அயோ:6 36/3
மேக்கு உயரும் நெடு மூக்கும் மடந்தையர்க்கு மிகை அன்றோ – கம்.ஆரண்:6 122/4
மிகை உடைத்து என்றும் பூண்ட விரதத்தை விடுதும் என்றல் – கம்.ஆரண்:11 64/2
ஏது என் உடலமும் மிகை என்று எண்ணுவீர் – கம்.ஆரண்:12 49/4
மிகை உடைத்து உலகம் நூலோர் வினையமும் வேண்டல்-பாற்றே – கம்.கிட்:9 9/2
மேலை விரிஞ்சன் வீயினும் வீயா மிகை நாளீர் – கம்.கிட்:17 9/1
மெய்ம்மையை உணர்ந்து நாணா மிகை என விலங்கி போனான் – கம்.சுந்:2 96/2
மிகை ஒடுங்காத காம விம்மலின் வெதும்புவாரும் – கம்.சுந்:2 179/4
மீன் உயர்த்தவன் மருங்குதான் மீளுமோ நினைந்தது மிகை என்றான் – கம்.சுந்:2 199/4
மிகை எழும் சினத்து அனுமன்-மேல் விட்டன வெந்து – கம்.சுந்:11 33/2
மிகை புலன் அடக்கி மெய்ம்மை விளம்புதல் விரதம் பூண்ட – கம்.சுந்:12 109/2
மிகை செய்வார் வினைகட்கு எல்லாம் மேற்செயும் வினையம் வல்லான் – கம்.யுத்1:3 147/4
மிகை உறு குரவரை உலகின் வேந்தனை – கம்.யுத்1:4 60/2
மிகை புலம் தருமமே வேட்ட போது அவர் – கம்.யுத்1:4 62/1
மிகை புலத்து விளைகின்றது ஒரு பொருளை காதலிக்கின் விளிஞர் ஆவர் – கம்.யுத்1:4 101/4
மிகை ஆர் உயிர் உண் என வீசிய வெம் – கம்.யுத்2:18 60/3
மிடலொடு விடு கணை மழையினும் மிகை உள – கம்.யுத்2:18 132/1
மிகை சென்றிலர் பின்றிலர் வென்றிலரால் – கம்.யுத்3:20 68/3
மிகை பிறக்கின்ற நெஞ்சன் வெம் சின தீ-மேல் வீங்கி – கம்.யுத்4:34 25/3

மேல்


மிகை_மிகை (1)

விரைபு_விரைபு மிகை_மிகை ஈண்டி – பரி 12/30

மேல்


மிகைபட (1)

கொண்டி மிகைபட தண் தமிழ் செறித்து – பதி 63/9

மேல்


மிகையால் (2)

அ தன்மை கண்டு புடை நின்ற அண்ணல் கலுழன் தன் அன்பின் மிகையால்
சித்தம் கலங்கும் இது தீர மெள்ள இருளூடு வந்து தெரிவான் – கம்.யுத்2:19 243/3,4
திக்கு அணை வகுத்தனர் என செல நெருக்கினர் செருக்கின் மிகையால்
முக்கணனை உற்று அடி வணங்கி இமையோர் இவை மொழிந்தனர்களால் – கம்.யுத்3:31 148/3,4

மேல்


மிகையும் (1)

உள்ளமும் மிகையும் உற்ற குற்றமும் உறுதி-தானும் – கம்.யுத்4:37 7/2

மேல்


மிகையை (1)

வெவ் வேலவர் செல ஏவிய கொலை யானையின் மிகையை
செவ்வே உற நினையா ஒரு செயல் செய்குவென் என்பான் – கம்.யுத்2:18 154/2,3

மேல்


மிகையோ (1)

காம்பு உறழும் தோளாளை கைவிடீர் என்னினும் யான் மிகையோ கள்வர் – கம்.ஆரண்:6 131/1

மேல்


மிச்சில் (12)

விருந்து உண்டு எஞ்சிய மிச்சில் பெருந்தகை – குறி 206
உண்டு படு மிச்சில் காழ் பயன் கொள்-மார் – மலை 338
ஆர்ந்தன ஒழிந்த மிச்சில் சேய் நாட்டு – நற் 43/4
சூடுநர் தொடுத்த மிச்சில் கோடு-தொறும் – நற் 278/4
கன்று உடை புனிற்று ஆ தின்ற மிச்சில்
ஓய் நடை முது பகடு ஆரும் ஊரன் – நற் 290/2,3
வேட்ட செந்நாய் கிளைத்து ஊண் மிச்சில்
குளவி மொய்த்த அழுகல் சில் நீர் – குறு 56/1,2
நீரொடு சொரிந்த மிச்சில் யாவர்க்கும் – குறு 233/5
கொடி ஏற்று வாரணம் கொள் கவழ மிச்சில்
மறு அற்ற மைந்தர் தோள் எய்தார் மணந்தார் – பரி 19/91,92
தோடு சினை உரீஇ உண்ட மிச்சில்
பைம் குழை தழையர் பழையர் மகளிர் – அகம் 331/4,5
கொள்வது கொண்டு கொள்ளா மிச்சில்
கொள் பதம் ஒழிய வீசிய புலனும் – புறம் 23/6,7
தொடுத்த கடவர்க்கு கொடுத்த மிச்சில்
பசித்த பாணர் உண்டு கடை தப்பலின் – புறம் 327/3,4
ஊட்டி வீழ் மிச்சில் தான் உண்டு நாள்-தொறும் – கம்.ஆரண்:4 6/2

மேல்


மிச்சிலா (1)

முழுவதும் மிச்சிலா உண்டு – பரி 24/83

மேல்


மிச்சிலே (1)

மிச்சிலே நுகர்வது வேறுதான் ஒன்றும் – கம்.கிட்:11 113/2

மேல்


மிச்சிலை (1)

குற குறு_மாக்கள் உண்ட மிச்சிலை
புன் தலை மந்தி வன் பறழ் நக்கும் – நற் 168/4,5

மேல்


மிசை (215)

நலம் பெறு கலிங்கத்து குறங்கின் மிசை அசைஇயது ஒரு கை – திரு 109
மேம் பால் உரைத்த ஓரி ஓங்கு மிசை
கோட்டவும் கொடியவும் விரைஇ காட்ட – பெரும் 172,173
ஓதிம விளக்கின் உயர்_மிசை கொண்ட – பெரும் 317
நெடும் கொடி மிசை இதை எடுத்து – மது 79
புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை
திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலை ஆக – நெடு 159,160
நீள் திரள் தட கை நிலம் மிசை புரள – நெடு 170
சுவல் மிசை அமைத்த கையன் முகன் அமர்ந்து – நெடு 183
கலி கெழு மரம் மிசை சேணோன் இழைத்த – குறி 40
மின் மயங்கு கருவிய கல் மிசை பொழிந்து என – குறி 53
விண் தோய் பணவை மிசை ஞெகிழி பொத்த – குறி 226
மிசை கூம்பின் நசை கொடியும் – பட் 175
அனையது அன்று அவன் மலை மிசை நாடே – மலை 188
மணல் ஆடு கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – நற் 79/3
கல் மிசை அருவியின் கழூஉம் சாரல் – நற் 151/4
கவி குளம்பு பொருத கல் மிசை சிறு நெறி – நற் 185/5
அண்ணல் யானைக்கு அன்றியும் கல் மிசை
தனி நிலை இதணம் புலம்ப போகி – நற் 194/5,6
புணர்ந்தீர் புணர்-மினோ என்ன இணர் மிசை
செம் கண் இரும் குயில் எதிர் குரல் பயிற்றும் – நற் 224/4,5
பொன் மருள் நறு வீ கல் மிசை தாஅம் – நற் 257/6
உளம் மிசை தவிர்த்த முளவு_மான் ஏற்றையொடு – நற் 285/4
கல் மிசை அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து – நற் 316/8
ஒடித்து மிசை கொண்ட ஓங்கு மருப்பு யானை – நற் 318/5
நீங்குக மாதோ நின் அவலம் ஓங்கு மிசை
உயர் புகழ் நல் இல் ஒண் சுவர் பொருந்தி – நற் 333/9,10
மை இரும் பனை மிசை பைதல உயவும் – நற் 335/7
இரை நசை வருத்தம் வீட மரம் மிசை
புள்ளும் பிள்ளையொடு வதிந்தன அதனால் – நற் 385/4,5
கல் மிசை கவியும் நாடற்கு என் – குறு 185/7
முகை தலை திறந்த நாற்றம் புதல் மிசை
பூ அமல் தளவமொடு தேம் கமழ்பு கஞல – குறு 382/2,3
புதல் மிசை நுடங்கும் வேழ வெண் பூ – ஐங் 17/1
அரி_பறை வினைஞர் அல்கு மிசை கூட்டும் – ஐங் 81/2
வரை மிசை உகளும் நாட நீ வரின் – ஐங் 279/3
அறன் இல மன்ற தாமே விறல் மிசை
குன்று கெழு கானத்த பண்பு இல் மா கணம் – ஐங் 332/2,3
புதல் மிசை நறு மலர் கவின் பெற தொடரி நின் – ஐங் 463/1
வான் தோய் வெல் கொடி தேர் மிசை நுடங்க – பதி 44/2
வரை மிசை இழிதரும் அருவியின் மாடத்து – பதி 47/3
அரும் கலம் தரீஇயர் நீர் மிசை நிவக்கும் – பதி 52/3
வரை மிசை அருவியின் வயின்_வயின் நுடங்க – பதி 69/2
பழனும் கிழங்கும் மிசை அறவு அறியாது – பதி 89/4
தீ உமிழ் திறலொடு முடி மிசை அணவர – பரி 1/2
சேய் உயர் பணை மிசை எழில் வேழம் ஏந்திய – பரி 1/4
குருகு பறியா நீள் இரும் பனை மிசை
பல பதினாயிரம் குலை தரை உதிர்வ போல் – பரி 2/43,44
மண் மிசை அவிழ் துழாய் மலர் தரு செல்வத்து – பரி 8/1
புள் மிசை கொடியோனும் புங்கவம் ஊர்வோனும் – பரி 8/2
மலர் மிசை முதல்வனும் மற்று அவன் இடை தோன்றி – பரி 8/3
அடும் போராள நின் குன்றின் மிசை
ஆடல் நவின்றோர் அவர் போர் செறுப்பவும் – பரி 9/71,72
சூடி அசையும் சுவல் மிசை தானையின் – பரி 19/25
நெடியாய் நின் குன்றின் மிசை
நின யானை சென்னி நிறம் குங்குமத்தால் – பரி 19/84,85
தடிந்திட்டோய் நின் குன்றின் மிசை
மிசை படு சாந்தாற்றி போல எழிலி – பரி 21/29,30
மிசை படு சாந்தாற்றி போல எழிலி – பரி 21/30
வண்மை போல் வானம் பொழிந்த நீர் மண் மிசை
ஆனாது வந்து தொகுபு ஈண்டி மற்று அவன் – பரி 22/8,9
ஊது சீர் தீம் குழல் இயம்ப மலர் மிசை
தாது ஊது தும்பி தவிர்பு அல இயம்ப – பரி 22/40,41
மணி அணி யானை மிசை மைந்தரும் மடவாரும் – பரி 24/69
கல் மிசை வேய் வாட கனை கதிர் தெறுதலான் – கலி 11/14
கல் மிசை உருப்பு அற கனை துளி சிதறு என – கலி 16/7
நிலம் பூத்த மரம் மிசை நிமிர்பு ஆலும் குயில் எள்ள – கலி 27/9
கல் மிசை மயில் ஆல கறங்கி ஊர் அலர் தூற்ற – கலி 27/13
மா ஈன்ற தளிர் மிசை மாயவள் திதலை போல் – கலி 29/7
தாய சுணங்கு போல் தளிர் மிசை தாது உக – கலி 35/4
நெடு மிசை சூழும் மயில் ஆலும் சீர – கலி 36/2
வள்ளி கீழ் வீழா வரை மிசை தேன் தொடா – கலி 39/13
வரை மிசை மேல் தொடுத்த நெய் கண் இறாஅல் – கலி 42/22
அதிர் இசை அருவி தன் அம் சினை மிசை வீழ – கலி 44/3
துளி நசை வேட்கையான் மிசை பாடும் புள்ளின் தன் – கலி 46/20
சுவல் மிசை தாதொடு தாழ அகல்-மதி – கலி 56/4
மிக நனி சேர்ந்த அ முகை மிசை அ மலர் – கலி 77/6
ஈண்டு நீர் மிசை தோன்றி இருள் சீக்கும் சுடரே போல் – கலி 100/1
சுவல் மிசை கோல் அசைத்த கையன் அயலது – கலி 101/40
தகை வகை மிசை_மிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன் – கலி 102/17
தகை வகை மிசை_மிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன் – கலி 102/17
நாள்_மீன் வாய் சூழ்ந்த மதி போல் மிடை மிசை
பேணி நிறுத்தார் அணி – கலி 104/27,28
பொய் தீர் உலகம் எடுத்த கொடி மிசை
மை அறு மண்டிலம் வேட்டனள் வையம் – கலி 141/11,12
புதல் மிசை தளவின் இதல் முள் செம் நனை – அகம் 23/3
கல் மிசை அருவிய காடு இறந்தோரே – அகம் 25/22
வான் தோய் புணரி மிசை கண்டு ஆங்கு – அகம் 65/12
மலை மிசை குலைஇய உரு கெழு திருவில் – அகம் 84/1
கடும் கை கானவன் கழுது மிசை கொளீஇய – அகம் 88/5
அறை மிசை தாஅம் அத்த நீள் இடை – அகம் 115/12
மலை மிசை தொடுத்த மலிந்து செலல் நீத்தம் – அகம் 126/3
கயிற்று புறத்து அன்ன கல் மிசை சிறு நெறி – அகம் 128/11
கோடு கடை கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – அகம் 135/9
பிடி மடிந்து அன்ன கல் மிசை ஊழ் இழிபு – அகம் 178/6
நீர் மிசை நிவந்த நெடும் தாள் அகல் இலை – அகம் 186/4
வெண்ணெல் வித்தின் அறை மிசை உணங்கும் – அகம் 211/6
நமர்-மன் வாழி தோழி உயர் மிசை
மூங்கில் இள முளை திரங்க காம்பின் – அகம் 241/5,6
கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை
வண்டு_இனம் தவிர்க்கும் தண் பத காலை – அகம் 244/5,6
மிசை மரம் சேர்த்திய கவை முறி யாஅத்து – அகம் 257/14
நுண் பல துவலை புதல் மிசை நனைக்கும் – அகம் 262/15
கார் வான் முழக்கின் நீர் மிசை தெவுட்டும் – அகம் 301/18
நகை நன்று அம்ம தானே இறை மிசை
மாரி சுதையின் ஈர்ம் புறத்து அன்ன – அகம் 346/1,2
ஓடை யானை உயர் மிசை எடுத்த – அகம் 358/13
இன மீன் அருந்து நாரையொடு பனை மிசை
அன்றில் சேக்கும் முன்றில் பொன் என – அகம் 360/16,17
சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி – அகம் 379/11
பொலம் தேர் மிசை பொலிவு தோன்றி – புறம் 4/14
ஆவம் சேர்ந்த புறத்தை தேர் மிசை
சாப நோன் ஞாண் வடு கொள வழங்கவும் – புறம் 14/8,9
தெண் கழி மிசை தீ பூவின் – புறம் 17/12
நாஞ்சில் ஒப்ப நிலம் மிசை புரள – புறம் 19/11
மிசை அலங்கு உளைய பனை போழ் செரீஇ – புறம் 22/21
தெண் கடல் திரை மிசை பாயுந்து – புறம் 24/3
மீ பாய் களையாது மிசை பரம் தோண்டாது – புறம் 30/12
வரை புரையும் மழ களிற்றின் மிசை
வான் துடைக்கும் வகைய போல – புறம் 38/1,2
நில மிசை வாழ்நர் அலமரல் தீர – புறம் 43/1
நில மிசை புரளும் கைய வெய்து_உயிர்த்து – புறம் 44/4
பெரு மலை விடர்_அகத்து அரு மிசை கொண்ட – புறம் 91/8
அவல் இழியினும் மிசை ஏறினும் – புறம் 102/3
நில மிசை பரந்த மக்கட்கு எல்லாம் – புறம் 126/10
கறங்கு மிசை அருவிய பிறங்கு மலை நள்ளி நின் – புறம் 148/1
கல் மிசை அருவி தண்ணென பருகி – புறம் 150/16
பறம்பின் கோமான் பாரியும் பிறங்கு மிசை
கொல்லி ஆண்ட வல் வில் ஓரியும் – புறம் 158/4,5
சுவல் பூண் ஞான் மிசை பொலிய – புறம் 166/12
மழை மிசை அறியா மால் வரை அடுக்கத்து – புறம் 200/4
கழை மிசை துஞ்சும் கல்_அக வெற்ப – புறம் 200/5
வாள் மிசை கிடந்த ஆண்மையோன் திறத்தே – புறம் 270/13
தோல் மிசை கிடந்த புல் அணலோனே – புறம் 310/8
மிசை அம்பியின் மனை மறுக்குந்து – புறம் 343/2
துவைத்து எழு குருதி நில மிசை பரப்ப – புறம் 370/13
உரு மிசை முழக்கு என முரசும் இசைப்ப – புறம் 373/1
கொடி மிசை நல் தேர் குழுவினர் – புறம் 377/26
மிசை பெய்த நீர் கடல் பரந்து முத்து ஆகுந்து – புறம் 380/6
வெள்ளியங்கிரி மிசை விரிந்த போலுமே – கம்.பால:3 27/4
வயிர நல் கால் மிசை மரகத துலாம் – கம்.பால:3 28/1
விழுந்தனர் அடி மிசை விண்ணுளோரொடும் – கம்.பால:5 11/3
பூங்கொடியீர் ஏகும் என தொழுது இறைஞ்சி இரதம் மிசை போயினாரே – கம்.பால:5 36/4
வீழ்ந்தனன் அடி மிசை விழிகள் நீர் தர – கம்.பால:5 47/1
முனிவனும் பொறி மிசை நெறியை முன்னினார் – கம்.பால:5 64/4
வைத்தது தரை மிசை மறித்தும் அ வழி – கம்.பால:5 85/1
சிந்தையுள் மகிழ்ச்சியால் வாழ்த்தி தேர் மிசை
வந்த மா தவரொடும் வழிக்கொண்டு ஏகினான் – கம்.பால:5 96/3,4
கிளையும் அந்தர மிசை கெழுமி ஆர்ப்பு உற – கம்.பால:5 103/2
கண்ட கல் மிசை காகுத்தன் கழல் துகள் கதுவ – கம்.பால:9 14/1
மா இரு விசும்பின் கங்கை மண் மிசை கொணர்ந்தோன் மைந்த – கம்.பால:9 15/1
பண்டு ஆலிலையின் மிசை கிடந்து பாரும் நீரும் பசித்தான் போல் – கம்.பால:10 71/2
பூ மிசை விட்டு மண் பொலிந்த பொற்பினாள் – கம்.பால:13 62/4
சுழியும் குஞ்சி மிசை சுரும்பு ஆர்த்திட – கம்.பால:14 33/1
முலை மிசை கச்சொடு கலையும் மூட்டு அற – கம்.பால:19 24/2
புலம்பு சேடியர் கை மிசை போயினாள் – கம்.பால:21 20/4
செய் தவன் தனி தேர் மிசை சேறல் விட்டு – கம்.பால:21 22/2
ஆனையின் மிசை யாணர் அணி முரசு அறைக என்றான் – கம்.பால:23 19/4
அஞ்சன ஒளியானும் அலர் மிசை உறைவாளும் – கம்.பால:23 21/1
தேர் மிசை வருவாரும் சிவிகையில் வருவாரும் – கம்.பால:23 35/1
கார் மிசை வருவாரும் கரிணியில் வருவாரும் – கம்.பால:23 35/3
பார் மிசை வருவாரும் பண்டியில் வருவாரும் – கம்.பால:23 35/4
போரின் மிசை எழுகின்றது ஓர் மழுவின் சிகை புகைய – கம்.பால:24 10/1
தேரின் மிசை மலை சூழ் வரு கதிரும் திசை திரிய – கம்.பால:24 10/2
நீரின் மிசை வடவை கனல் நெடு வான் உற முடுகி – கம்.பால:24 10/3
பாரின் மிசை வருகின்றது ஓர் படி வெம் சுடர் படர – கம்.பால:24 10/4
சிவப்பு உறு மலர் மிசை சிறந்த செல்வியும் – கம்.அயோ:1 29/2
கொண்டல் போல் அவன் கொடி நெடும் தேர் மிசை கொண்டான் – கம்.அயோ:1 50/4
நறை அலங்கல் வண்டு ஆர்த்திட தேர் மிசை நடந்தான் – கம்.அயோ:1 51/4
சுமந்திரன் தடம் தேர் மிசை சுந்தர திரள் தோள் – கம்.அயோ:1 71/3
பொரு_இல் தேர் மிசை அந்தணர் குழாத்தொடும் போக – கம்.அயோ:1 73/2
வஞ்சி போலி என்று அடி மிசை வீழ்ந்து உரை-வழங்கும் – கம்.அயோ:2 75/4
பூ உதிர்ந்தது ஓர் கொம்பு என புவி மிசை புரண்டாள் – கம்.அயோ:3 3/4
மின் பொருவு தேரின் மிசை வீரன் வரு போழ்தில் – கம்.அயோ:3 98/1
தேர் மிசை நம் வாயில் கடிது ஏகுதல் செய்வானோ – கம்.அயோ:3 100/2
கிடந்த பார் மிசை வீழ்ந்தனள் கெட்டு உயிர் – கம்.அயோ:4 29/3
பொன்னும் தானும் ஒர் தேர் மிசை போயினான் – கம்.அயோ:4 232/4
தேரின் சுவடு நோக்குவார் திரு மா நகரின் மிசை திரிய – கம்.அயோ:6 33/1
கார் மிசை சென்றது ஓர் உவரி கார் கடல் – கம்.அயோ:12 32/2
ஏர் முக பரி மிசை ஏகிற்று எங்கணும் – கம்.அயோ:12 32/3
பார் மிசை படர்ந்தது பதாதி பௌவமே – கம்.அயோ:12 32/4
வார் மிசை பம்பையும் துடியும் மற்றவும் – கம்.அயோ:12 33/2
நல் நெடும் தேர் மிசை நடத்தல் மேயினான் – கம்.அயோ:12 52/4
அடி மிசை தூளி புக்கு அடைந்த தேவர்-தம் – கம்.அயோ:13 3/1
பொடி மிசை புரண்டவும் புரவி ஈட்டமே – கம்.அயோ:13 3/4
பார் மிசை பதைத்து வீழ்ந்தான் பருவரல் பரவை புக்கான் – கம்.அயோ:13 39/3
என்றலுமே அடியின் மிசை நெடிது வீழ்ந்து அழுவானை இவன் யார் என்று – கம்.அயோ:13 65/1
கைகளின் கண்_மலர் புடைத்து கால் மிசை
ஐயன் அ பரதன் வீழ்ந்து அரற்றினான்-அரோ – கம்.அயோ:14 81/3,4
இருந்த மா கரன் தாள் இணையின் மிசை
சொரிந்த சோரியள் கூந்தலள் தூம்பு என – கம்.ஆரண்:7 1/1,2
நிலம் மிசை விசும்பிடை நெருக்கலால் நெடு – கம்.ஆரண்:7 54/1
மலை மிசை மலை இனம் வருவ போல் மலை – கம்.ஆரண்:7 54/2
தலை மிசை தலை மிசை தாவி சென்றனர் – கம்.ஆரண்:7 54/3
தலை மிசை தலை மிசை தாவி சென்றனர் – கம்.ஆரண்:7 54/3
கொலை மிசை நஞ்சு என கொதிக்கும் நெஞ்சினார் – கம்.ஆரண்:7 54/4
கருது வீர நின் கொடி மிசை காக்கையின் கணங்கள் – கம்.ஆரண்:7 69/3
வங்கம் எனல் ஆயது ஒரு தேரின் மிசை வந்தான் – கம்.ஆரண்:9 9/4
தலை மிசை மகுடம் என்ன தனித்தனி இனிது தாங்கி – கம்.ஆரண்:12 66/2
கொண்டான் உயர் தேர் மிசை கோல் வளையாள் – கம்.ஆரண்:12 73/1
விழுந்தான் அவன் தேர் மிசை விண்ணவர் பண்ணை ஆர்ப்ப – கம்.ஆரண்:13 37/4
தொடர்வதே நலம் ஆம் என படி மிசை சுற்றி – கம்.ஆரண்:13 84/1
நேர் ஆகாயத்தின் மிசை நிற்கின்றான் நீ இவனை – கம்.ஆரண்:15 50/3
கொள் வார் தட கையன் விசும்பின் மிசை கொண்டான் – கம்.சுந்:1 71/2
அரும் தவன் சுரபியே ஆதி வான் மிசை
விரிந்த பேர் உதயமா மடி வெண் திங்களா – கம்.சுந்:2 54/1,2
மலர் மிசை மலர் பூத்து என்ன மலர்_கையால் வதனம் தாங்கி – கம்.சுந்:2 111/3
மின் மின் என்னும் சூலமும் வேலும் மிசை ஓச்சி – கம்.சுந்:3 148/2
வீங்கு அணை பணி மிசை மேகம் அன்னவன் – கம்.சுந்:4 43/2
தாங்கினள் மலர் கண் மிசை ஒற்றினள் தடம் தோள் – கம்.சுந்:4 66/2
விழுந்தது நிலம் மிசை விரிந்த வெண் திரை – கம்.சுந்:4 105/3
அங்கதன் தோள் மிசை இளவல் அ மலை – கம்.சுந்:5 73/1
வியல் இடம் மறைய விரிந்தார் மிசை உலகு அடைய மிடைந்தார் – கம்.சுந்:7 29/2
உயர்க்கும் விண் மிசை ஓங்கலின் மண்ணின் வந்து உறலின் – கம்.சுந்:7 53/2
வெயர்த்திலன் மிசை உயிர்த்திலன் நல் அற வீரன் – கம்.சுந்:7 53/4
காவலன் கால் மிசை விழுந்து காவல் மா – கம்.சுந்:10 49/3
பாழி தோளவன் அ தடம் தேர் மிசை பாய்ந்தான் – கம்.சுந்:11 43/2
கொற்ற மாருதி மற்றவன் தேர் மிசை குதித்து – கம்.சுந்:11 44/2
விண்ணின் மீ சென்று தேரொடும் பார் மிசை வீழ்ந்தான் – கம்.சுந்:11 51/4
தான் அமைந்து இரு தட கையும் தலை மிசை தாங்கி – கம்.யுத்1:3 23/2
கால் மிசை வணங்கி போனான் கல்லினால் கடலை கட்டி – கம்.யுத்1:9 14/3
வலிந்து செல்ல மிசை செல்லும் மனத்தான் – கம்.யுத்1:11 2/4
தோரணத்த மணி வாயில் மிசை சூல் – கம்.யுத்1:11 17/1
கொடும் சினம் முதிர்ந்தனர் உரத்தின் மிசை குத்த – கம்.யுத்1:12 24/2
வாங்கிய மணிகள் அன்னான் தலை மிசை மௌலி மேலே – கம்.யுத்1:12 44/1
வெம் கழல் அரக்கன் மௌலி மிசை மணி விளக்கம் செய்ய – கம்.யுத்1:12 50/2
பார் மிசை வணங்கி சீயம் விண் மிசை படர்வது என்ன – கம்.யுத்1:14 13/1
பார் மிசை வணங்கி சீயம் விண் மிசை படர்வது என்ன – கம்.யுத்1:14 13/1
நீறு நீர் மிசை சென்று நெருக்கலான் – கம்.யுத்2:15 10/2
எட்ட நீண்ட மதில் மிசை ஏறி விண் – கம்.யுத்2:15 14/2
ஆர்த்தார் விசும்பு உறைவோர் நெடிது அனுமான் மிசை அதிகம் – கம்.யுத்2:15 178/1
குன்றின் மிசை கடை நாள் விழும் உரும் ஏறு என குத்த – கம்.யுத்2:15 182/2
நஞ்சினால் செய்த நெஞ்சினான் பார் மிசை நடந்தான் – கம்.யுத்2:15 208/4
தொளை கொள் வான் நுக சுடர் நெடும் தேர் மிசை தோன்றி – கம்.யுத்2:16 225/1
இளைய வள்ளலே ஏறுதி தோள் மிசை என்றான் – கம்.யுத்2:16 225/4
பொன்னின் மால் வரை வெள்ளி மால் வரை மிசை பொலிந்தது – கம்.யுத்2:16 227/3
மை திரு நிறத்தான் தாள் என் தலை மிசை வைக்கல்-பால – கம்.யுத்2:17 55/4
மறித்து ஆங்கு ஓர் சுடர் தோமரம் வாங்கா மிசை ஓங்கா – கம்.யுத்2:18 167/3
செறித்தான் அவன் இட தோள் மிசை இமையோர்களும் திகைத்தார் – கம்.யுத்2:18 167/4
இ கணத்து அவன் இறக்கும் என்பது ஒரு குன்று எடுத்து மிசை ஏவினான் – கம்.யுத்2:19 72/3
எழ மிசை உலகம் மேல் மேல் ஏங்கிட இரிந்து சிந்தி – கம்.யுத்2:19 273/3
வேத வேந்தனும் அவன் மலர் தாள் மிசை விழுந்தான் – கம்.யுத்4:40 102/4

மேல்


மிசை-தொறும் (3)

நீலத்து அன்ன பைம் பயிர் மிசை-தொறும்
வெள்ளி அன்ன ஒள் வீ உதிர்ந்து – மது 279,280
அவல்-தொறும் தேரை தெவிட்ட மிசை-தொறும்
வெம் குரல் புள் இனம் ஒலிப்ப உது காண் – ஐங் 453/1,2
கரும் கோட்டு நறும் புன்னை மலர் சினை மிசை-தொறும்
சுரும்பு ஆர்க்கும் குரலினோடு இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 123/1,2

மேல்


மிசை-மின் (1)

கரும்பின் தீம் சாறு விரும்பினிர் மிசை-மின்
வேழம் நிரைத்து வெண் கோடு விரைஇ – பெரும் 262,263

மேல்


மிசை_மிசை (1)

தகை வகை மிசை_மிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன் – கலி 102/17

மேல்


மிசைத்து (1)

தோல் மிசைத்து எழுதரும் விரிந்து இலங்கு எஃகின் – பதி 66/12

மேல்


மிசைந்த (2)

மூங்கில் மிசைந்த முழந்தாள் இரும் பிடி – கலி 50/2
உரு கெழு ஞாயிற்று ஒண் கதிர் மிசைந்த
முளி புல் கானம் குழைப்ப கல்லென – புறம் 160/1,2

மேல்


மிசைந்து (5)

நளி புகை கமழாது இறாயினிர் மிசைந்து
துகள் அற துணிந்த மணி மருள் தெண் நீர் – மலை 249,250
பைம் காய் நெல்லி பல உடன் மிசைந்து
செம் கால் மராஅத்த வரி நிழல் இருந்தோர் – ஐங் 381/1,2
முழவின் அமைந்த பெரும் பழம் மிசைந்து
சாறு அயர்ந்து அன்ன கார் அணி யாணர் – பதி 81/19,20
அமிழ்தின் மிசைந்து காய் பசி நீங்கி – புறம் 150/14
அவிழ் பதம் மறந்து பாசடகு மிசைந்து
மாசொடு குறைந்த உடுக்கையள் அறம் பழியா – புறம் 159/12,13

மேல்


மிசைய (7)

நெடு வரை மிசைய காந்தள் மெல் விரல் – பொரு 33
நெடும் பொறை மிசைய குறும் கால் கொன்றை – ஐங் 430/1
முழு_முதல் மிசைய கோடு-தொறும் துவன்றும் – பதி 70/25
ஓங்கல் மிசைய வேங்கை ஒள் வீ – அகம் 228/10
கொடி நுடங்கு மிசைய தேரினர் எனாஅ – புறம் 197/2
தலையோர் நுங்கின் தீம் சேறு மிசைய
இடையோர் பழத்தின் பைம் கனி மாந்த – புறம் 225/1,2
கொடி நுடங்கு மிசைய தேரும் மாவும் – புறம் 351/2

மேல்


மிசையது (2)

பெரு வரை மிசையது நெடு வெள் அருவி – குறு 78/1
நெடு வரை மிசையது குறும் கால் வருடை – ஐங் 287/1

மேல்


மிசையதுவே (1)

படம் செய் பந்தர் கல் மிசையதுவே – புறம் 260/28

மேல்


மிசையராய் (1)

மெய் அணி யானை மிசையராய் ஒய்யென – பரி 24/14

மேல்


மிசையவ்வும் (1)

கல் மிசையவ்வும் கடலவும் பிறவும் – பதி 50/12

மேல்


மிசையவர் (1)

பகை வென்று திறை கொண்ட பாய் திண் தேர் மிசையவர்
வகை கொண்ட செம்மல் நாம் வனப்பு ஆர விடுவதோ – கலி 31/17,18

மேல்


மிசையவும் (2)

அவலவும் மிசையவும் துவன்றி பல உடன் – மலை 346
சூடு கிழித்து வாடூன் மிசையவும்
ஊன் கொண்ட வெண் மண்டை – புறம் 386/4,5

மேல்


மிசையா (1)

வீழ் களிறு மிசையா புலியினும் சிறந்த – அகம் 29/3

மேல்


மிசையாக (1)

அவலாக ஒன்றோ மிசையாக ஒன்றோ – புறம் 187/2

மேல்


மிசையாது (1)

அல்கு-உறு பொழுதின் மெல்கு இரை மிசையாது
பைதல் பிள்ளை தழீஇ ஒய்யென – அகம் 290/5,6

மேல்


மிசையார் (1)

பாசடகு மிசையார் பனி நீர் மூழ்கார் – புறம் 62/14

மேல்


மிசையாளர்கள் (1)

மேல் ஏறின மிசையாளர்கள் தலை மெய்-தொறும் உருவ – கம்.யுத்2:18 153/2

மேல்


மிசையான் (1)

வெம் மா மிசையான் விரி வெள்ளி விளங்கு – கம்.ஆரண்:2 6/3

மேல்


மிசையானும் (1)

குப்பை வெண் மணல் குவவு மிசையானும்
எக்கர் தாழை மடல்_வயினானும் – அகம் 330/12,13

மேல்


மிசையானே (2)

மன்னிய பெரும நீ நில மிசையானே – புறம் 6/29
நிலீஇயர் அத்தை நீ நிலம் மிசையானே – புறம் 166/34

மேல்


மிசையின் (1)

விரிந்தன திசை-தொறும் மிசையின் மின் எலாம் – கம்.கிட்:10 10/4

மேல்


மிசையும் (6)

இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் மிசையும்
அழி பசி வருத்தம் வீட பொழி கவுள் – சிறு 139,140
அவலும் மிசையும் நீர் திரள்பு ஈண்டி – மது 240
செம் கால் பலவின் தீம் பழம் மிசையும்
மா மலை நாட காமம் நல்கு என – நற் 232/5,6
நெடும் கொடிய தேர் மிசையும்
ஓடை விளங்கும் உரு கெழு புகர் நுதல் – பதி 34/5,6
இரும் பனம் குடையின் மிசையும்
பெரும் புலர் வைகறை சீர் சாலாதே – புறம் 177/16,17
நிலம் கலன் ஆக இலங்கு பலி மிசையும்
இன்னா வைகல் வாரா முன்னே – புறம் 363/15,16

மேல்


மிசையே (1)

தொல்லை பொருப்பின் மிசையே விளங்கு சுடரோனின் மும்மை சுடர – கம்.யுத்2:19 246/4

மேல்


மிசையொடு (1)

இரும் கெடிற்று மிசையொடு பூ கள் வைகுந்து – புறம் 384/8

மேல்


மிசையோர் (1)

மட மா மிசையோர்
பிடி மேல் அன்ன பெரும் படை அனையோர் – பரி 12/26,27

மேல்


மிசையோனே (1)

மறலி அன்ன களிற்று மிசையோனே
களிறே முந்நீர் வழங்கு நாவாய் போலவும் – புறம் 13/4,5

மேல்


மிசைவு (1)

சிலை கெழு குறவர்க்கு அல்கு மிசைவு ஆகும் – புறம் 236/2

மேல்


மிஞிலி (3)

பூ தோள் யாப்பின் மிஞிலி காக்கும் – நற் 265/4
கூட்டு எதிர்கொண்ட வாய்மொழி மிஞிலி
புள்ளிற்கு ஏமம் ஆகிய பெரும் பெயர் – அகம் 142/11,12
அடு போர் மிஞிலி செரு வேல் கடைஇ – அகம் 181/5

மேல்


மிஞிலியொடு (2)

இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு
நண்பகல் உற்ற செருவில் புண் கூர்ந்து – அகம் 208/7,8
இகல் அடு கற்பின் மிஞிலியொடு தாக்கி – அகம் 396/5

மேல்


மிஞிற்று (1)

மின் நேர் பச்சை மிஞிற்று குரல் சீறியாழ் – புறம் 308/2

மேல்


மிஞிறு (11)

அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்ப தேம் கலந்து – குறி 111
மிஞிறு புறம் மூசவும் தீம் சுவை திரியாது – பதி 60/4
வீழ் தும்பி வண்டொடு மிஞிறு ஆர்ப்ப சுனை மலர – பரி 8/23
மீன் ஏற்று கொடியோன் போல் மிஞிறு ஆர்க்கும் காஞ்சியும் – கலி 26/3
படி உண்பார் நுகர்ச்சி போல் பல் சினை மிஞிறு ஆர்ப்ப – கலி 35/2
மிஞிறு மூசு கவுள சிறு கண் யானை – அகம் 159/16
மிஞிறு ஆர் கடாஅம் கரந்து விடு கவுள – அகம் 207/8
மிஞிறு ஆர்க்கும் கமழ் கடாஅத்து – புறம் 22/6
பம்பு தேன் மிஞிறு தும்பி பரந்து இசை பாடி ஆட – கம்.பால:16 2/1
பொங்கு தேன் நுகர் பூ மிஞிறு ஆம் என – கம்.பால:16 34/1
பாண் இள மிஞிறு ஆக படு மழை பணை ஆக – கம்.அயோ:9 4/1

மேல்


மிஞிறும் (8)

புள்ளும் மிஞிறும் மா சினை ஆர்ப்ப – பதி 89/3
விழைவன தென்றலும் மிஞிறும் மெல்லென – கம்.பால:3 46/2
தேனொடு மிஞிறும் வண்டும் தும்பியும் தொடர்ந்து செல்ல – கம்.பால:14 68/3
அந்தம்_இல் கரும்பும் தேனும் மிஞிறும் உண்டு அல்குல் விற்கும் – கம்.பால:16 21/2
தேனும் மிஞிறும் சிறு தும்பியும் பம்பி ஆர்ப்ப – கம்.பால:16 39/2
சுழலும் வண்டும் மிஞிறும் சுரும்பும் சூழ்ந்து – கம்.பால:21 50/1
மின்ன பூம் சுரும்பும் வண்டும் மிஞிறும் தும்பிகளும் பம்ப – கம்.பால:22 17/3
புள்ளினொடு வண்டும் மிஞிறும் கடி-கொள் பூவும் – கம்.சுந்:6 16/1

மேல்


மிஞிறொடு (1)

இரங்கு இசை மிஞிறொடு தும்பி தாது ஊத – கலி 33/23

மேல்


மிடல் (50)

உள்ளம் அழிய ஊக்குநர் மிடல் தபுத்து – பதி 13/18
நெடுமிடல் சாய கொடு மிடல் துமிய – பதி 32/10
கடும் சினத்த மிடல் தபுக்கும் – பதி 51/27
ஓடா பூட்கை மறவர் மிடல் தப – பதி 57/1
உடலுநர் மிடல் சாய்த்தும் – பதி 90/21
அடங்காதார் மிடல் சாய அமரர் வந்து இரத்தலின் – கலி 2/2
கொடு மிடல் நாஞ்சிலான் தார் போல் மராத்து – கலி 36/1
நெடு மிடல் சாய்த்த பசும் பூண் பொருந்தலர் – அகம் 266/12
நள்ளாதார் மிடல் சாய்ந்த – புறம் 125/5
தென் பரதவர் மிடல் சாய – புறம் 378/1
ஏதில் மிடல் வீரமும் ஈகையும் எண்_இல் யாவும் – கம்.பால:4 2/2
மிடல் உடை கொடிய வேலே என்னலாய் மிளிர்வது என்ன – கம்.பால:18 16/1
வீழ்ந்தாளே இ வெய்யவள் என்னா மிடல் வேந்தன் – கம்.அயோ:3 48/1
மெய் ஆர் தவமே செய்து உன் மிடல் மார்பு அரிதின் பெற்ற – கம்.அயோ:4 64/1
தொட்ட மு தலை அயில் தொகை மிடல் கழுவொடே – கம்.ஆரண்:1 5/4
மெய் வரத்தினன் மிடல்_படை விட படுகிலன் – கம்.ஆரண்:1 34/1
மீனத்தன மிளிர் குண்டல வதனத்தன மிடல் வெம் – கம்.ஆரண்:7 90/2
மிடைந்தார் நெடும் கடல் தானையர் மிடல் வில்லினர் விரி_நீர் – கம்.ஆரண்:7 95/3
மிடல் கொள் வெம் சிலை விண் இடு வில் முறிந்து என்ன – கம்.ஆரண்:13 84/3
மிடல் உள் நாட்டிய தார் இளையோன் சொலை மதியா – கம்.ஆரண்:13 92/1
மிடல் அருக்கர் தேர் மீது செல்வதும் – கம்.கிட்:3 45/2
மெய்க்கொள் வாலினால் மிடல் இராவணன் – கம்.கிட்:3 48/1
மிடல் இங்கு இவர் வெம் தொழிற்கு ஒப்புரை வேறு காணேம் – கம்.கிட்:7 49/4
வெவ் வாய் எயிற்றால் மிடல் வீரர் கடிப்ப மீ சென்று – கம்.கிட்:7 53/1
வெய்யவன் தரு மதலையை மிடல் கொடு கவரும் – கம்.கிட்:7 66/3
மிடல் திசை-கண் வினதன் விறல் தரு – கம்.கிட்:13 10/3
மிடல் உடை எம்பியை வீட்டும் வெம் சின – கம்.கிட்:16 24/1
வெல்லவும் வல்லீர் மீளவும் வல்லீர் மிடல் உண்டே – கம்.கிட்:17 11/3
மிடல் உறு புலன்கள் வென்ற மெய் தவர் விசும்பின் உற்றார் – கம்.சுந்:1 10/2
மிடல் அயில் படை மின் என விலங்கலின் கலங்கும் – கம்.சுந்:7 47/3
மிடல் தொழிலான் விடு தேரொடு நொய்தின் – கம்.சுந்:9 53/3
மீண்டு போய் விழ வீசி ஆங்கு அவன் மிடல் தடம் தேர் – கம்.சுந்:11 42/3
வில்லிடை கிழித்த மிடல் வாளி வெருவி தம் – கம்.யுத்1:2 62/3
மிடல் படைத்து ஒருவனாய் அமரர் கோன் விடையதா வெரிநின் மேலாய் – கம்.யுத்1:2 83/1
மிடல் ஒன்று சரத்தொடு மீது உயர் வான் – கம்.யுத்2:18 29/1
மிடல் உடை கவி குலம் குருதி வெள்ள நீர் – கம்.யுத்2:18 97/1
மேலவர் படுதலின் விடும் முறை இல மிடல்
ஆலமும் அசனியும் அனையன அடு கரி – கம்.யுத்2:18 133/1,2
வென்று அல்லது மீளாத என் மிடல் வெம் கணை மழையால் – கம்.யுத்2:18 173/3
சேண் எறிந்து நிமிர் திசைகளோடு மலை செவிடு எறிந்து உடைய மிடல் வலோன் – கம்.யுத்2:19 61/3
மிடல் கொளும் பகழி வானின் மாரியின் மும்மை வீசி – கம்.யுத்3:22 147/1
செல் என மிடல் கொடு கடவினன் மற்று அது திசைமுகன் மகன் உதவியதால் – கம்.யுத்3:28 25/2
சோணிதம் நிலம் உற உலறிடவும் தொடு கணை விடுவன மிடல் கெழு திண் – கம்.யுத்3:28 26/2
வென்று மீளுதும் வெள்குதுமேல் மிடல் இல்லா – கம்.யுத்3:30 52/3
வில் அறுக்கும் சரம் அறுக்கும் தலை அறுக்கும் மிடல் அறுக்கும் மேல் மேல் வீசும் – கம்.யுத்3:31 100/2
வில்லோடும் விழுந்த மிடல் கரமே – கம்.யுத்3:31 197/4
மின்னும் ஓடை ஆடல் வய போர் மிடல் வேழ – கம்.யுத்4:33 13/1
எண்ணின் தீரா அன்னவை தீரும் மிடல் இல்லா – கம்.யுத்4:33 17/3
வெளிறு ஈர்ந்த வரை புரையும் மிடல் அரக்கர் உடல் விழவும் வீரன் வில்லின் – கம்.யுத்4:33 24/1
வில்லால் சரம் துரக்கின்றவற்கு உடனே மிடல் வெம் போர் – கம்.யுத்4:37 54/1
தொல் ஆர் மிடல் வளை சக்கரம் சூலம் இவை தொடக்கத்து – கம்.யுத்4:37 54/3

மேல்


மிடல்-கொடு (1)

குன்றே புரை தோளாய் மிடல்-கொடு குத்துதி குத்த – கம்.யுத்2:15 166/3

மேல்


மிடல்_படை (1)

மெய் வரத்தினன் மிடல்_படை விட படுகிலன் – கம்.ஆரண்:1 34/1

மேல்


மிடலால் (1)

மிதியால் பல விசையால் பல மிடலால் பல இடறும் – கம்.யுத்2:18 157/1

மேல்


மிடலின் (1)

மிடலின் வெம் கட கரி பிணத்தின் விண் தொடும் – கம்.யுத்3:27 54/1

மேல்


மிடலுடை (2)

மெய்யொடு நின்ற வெய்யோன் மிடலுடை இட கை ஓச்சி – கம்.யுத்3:22 135/2
மிடலுடை பண மீமிசை தான் பண்டை வெள்ள – கம்.யுத்3:22 194/3

மேல்


மிடலுண் (1)

மிடலுண் நாட்டங்கள் தீ உக நோக்கினன் விரைவான் – கம்.ஆரண்:13 92/2

மேல்


மிடலொடு (1)

மிடலொடு விடு கணை மழையினும் மிகை உள – கம்.யுத்2:18 132/1

மேல்


மிடலோடு (1)

வில் ஆயுதம் முதல் ஆகிய வய வெம் படை மிடலோடு
எல்லாம் இடை பயின்றாய் புயம் நால் ஐந்தினொடு இயைந்தாய் – கம்.யுத்2:15 163/1,2

மேல்


மிடலோர் (3)

வெறி தாரை வேல் அரக்கர் விறல் இயக்கர் முதலினர் நீ மிடலோர் என்று – கம்.ஆரண்:6 129/3
விண் மேலன நெடு வேலையின் மேல் கீழன மிடலோர்
புண் மேலன குருதி பொழி திரை ஆறுகள் பொங்க – கம்.ஆரண்:7 91/2,3
வில்லும் மழுவும் எழுவும் மிடலோர்
பல்லும் தலையும் உடலும் படியில் – கம்.யுத்3:27 25/1,2

மேல்


மிடலோரும் (1)

வெல்லோம் வெல்லோம் என்றனன் வன்னி மிடலோரும்
தொல்லோன் சொல்லே நன்று என அஃதே துணிவுற்றார் – கம்.யுத்3:31 186/3,4

மேல்


மிடற்ற (3)

அரி குரல் மிடற்ற அம் நுண் பல் பொறி – நற் 21/7
படு மணி மிடற்ற பய நிரை ஆயம் – அகம் 54/9
கரும் தாள் மிடற்ற செம் பூழ் சேவல் – அகம் 63/7

மேல்


மிடற்றது (1)

மெய்யது வியரே மிடற்றது பசும் புண் – புறம் 100/2

மேல்


மிடற்றவற்கும் (1)

காணத்தான் நிற்கத்தான் அ கறை மிடற்றவற்கும் ஆமே – கம்.யுத்3:31 50/3

மேல்


மிடற்றவன் (1)

ஆலம் கொள் மிடற்றவன் ஆர் அழல்வாய் – கம்.யுத்2:18 59/2

மேல்


மிடற்றான் (1)

ஆலம் மிடற்றான் புரம் அட்டது ஓர் அம்பு போலும் – கம்.ஆரண்:13 31/3

மேல்


மிடற்றில் (1)

ஓதும் கடுவை தன் மிடற்றில் ஒளித்த தக்கோன் – கம்.ஆரண்:10 135/3

மேல்


மிடற்றினுக்கு (1)

மிடற்றினுக்கு உவமை என்று உரைக்கும் வெள்ளியோர்க்கு – கம்.சுந்:4 50/2

மேல்


மிடற்றினை (1)

மிடற்றினை கடித்து உடன் விளிந்து போவன – கம்.யுத்2:19 46/4

மேல்


மிடற்றினோனும் (1)

இருள் தரும் மிடற்றினோனும் அமரரும் இனையர் ஆகி – கம்.பால:5 26/2

மேல்


மிடற்று (18)

மறு மிடற்று அண்ணற்கு மாசிலோள் தந்த – பரி 8/127
மணி மிடற்று அண்ணற்கு மதி ஆரல் பிறந்தோய் நீ – பரி 9/7
மாறா போர் மணி மிடற்று எண் கையாய் கேள் இனி – கலி 1/4
பெரும் பெயர் கணிச்சியோன் மணி மிடற்று அணி போல – கலி 105/13
காணான் திரிதரும்-கொல்லோ மணி மிடற்று
மாண் மலர் கொன்றையவன் – கலி 142/27,28
யாழ் கெழு மணி மிடற்று அந்தணன் – அகம் 0/15
கறை_மிடற்று_அண்ணல் காமர் சென்னி – புறம் 55/4
நீல மணி மிடற்று ஒருவன் போல – புறம் 91/6
அரு முனை இருக்கைத்து ஆயினும் வரி மிடற்று
அரவு உறை புற்றத்து அற்றே நாளும் – புறம் 329/5,6
அரைக்கு அமை மரபின மிடற்று யாக்குநரும் – புறம் 378/16
மிடற்று அமை மரபின அரைக்கு யாக்குநரும் – புறம் 378/17
கங்கையின் கணவன் அ கறை மிடற்று இறைவனே – கம்.கிட்:5 4/3
நஞ்சு இவரும் மிடற்று அரவுக்கு அமிர்து நனி கொடுத்து ஆயை கலுழன் நல்கும் – கம்.கிட்:13 25/3
நஞ்சினை மிடற்று வைத்த நகை மழுவாளன் நாளும் – கம்.யுத்1:4 112/1
மிடற்று வீசல் உறா விழுந்தான்-அரோ – கம்.யுத்3:29 5/3
என்று இறைஞ்சலும் மணி மிடற்று இறைவனும் இனி நீர் – கம்.யுத்3:31 26/1
ஈமத்துள் தமியன் நின்ற கறை மிடற்று இறைவன் ஒத்தான் – கம்.யுத்3:31 229/4
ஆலம் சார் மிடற்று அரும் கறை கிடந்து-என இலங்கும் – கம்.யுத்4:35 9/2

மேல்


மிடற்றோனும் (1)

மாற்று அரும் கணிச்சி மணி மிடற்றோனும்
கடல் வளர் புரி வளை புரையும் மேனி – புறம் 56/2,3

மேல்


மிடறு (4)

வரு மிடறு யாத்த பகு வாய் தெண் மணி – குறு 279/2
பருகு படி மிடறு என்கோ பெரிய – பரி 11/29
கறை மிடறு அணியலும் அணிந்தன்று அ கறை – புறம் 1/5
மிடறு தாங்கும் விருப்பு உடை தீம் கனி – கம்.கிட்:15 47/3

மேல்


மிடறும் (3)

அம் கையும் மிடறும் கூட்டி நரம்பு அளைந்து அமுதம் ஊறும் – கம்.பால:16 9/3
வீணையும் குழலும் தம்தம் மிடறும் வேற்றுமையின் தீர்ந்த – கம்.சுந்:2 185/3
இளையவர் மிடறும் இ நிலை இசைப்ப கின்னரர் முறை நிறுத்து எடுத்த – கம்.சுந்:3 84/2

மேல்


மிடாஅ (1)

சாறு அயர்ந்து அன்ன மிடாஅ சொன்றி – குறி 201

மேல்


மிடுக்கர் (1)

இம்பர் உலகொடு எ உலகும் எடுக்கும் மிடுக்கர் இராமன் கை – கம்.சுந்:4 117/2

மேல்


மிடுக்கனை (1)

ஏழு குன்றமும் எடுக்குறும் மிடுக்கனை இ நாள் – கம்.யுத்3:30 41/3

மேல்


மிடுக்கினன் (1)

நன்று சாலவும் நடுங்க அரும் மிடுக்கினன் நாமும் – கம்.ஆரண்:13 83/1

மேல்


மிடுக்கினால் (1)

மிடுக்கினால் மிக்க வானோர் மேக்கு உயர் வெள்ளம் மேல்_நாள் – கம்.யுத்2:15 127/3

மேல்


மிடுக்கினான் (1)

மேல் நிமிர்ந்த மிடுக்கினான்
தான் உயர்ந்த தவத்தினான் – கம்.யுத்2:16 115/2,3

மேல்


மிடுக்கினுக்கு (1)

ஊன்றி மேருவை எடுக்குறும் மிடுக்கினுக்கு உரிய – கம்.கிட்:12 3/1

மேல்


மிடுக்கு (6)

மலைக்க நீங்கும் மிடுக்கு இலள் மாந்துவாள் – கம்.ஆரண்:6 68/4
வில்லாளனை வெல்லும் மிடுக்கு உளரோ – கம்.ஆரண்:13 12/4
பெயர்வு உற வலிக்கவும் மிடுக்கு_இல் பெற்றியார் – கம்.கிட்:7 27/1
வேலை கடப்பென் மீள மிடுக்கு இன்று என விட்டான் – கம்.கிட்:17 4/3
மிடுக்கு இலாமையின் இராவணன் வெய்து_உயிர்ப்பு உற்றான் – கம்.யுத்2:15 212/2
அம்பு தாங்கவும் மிடுக்கு இலம் அவன் செய்தது அறிதி – கம்.யுத்3:31 42/2

மேல்


மிடுக்கு_இல் (1)

பெயர்வு உற வலிக்கவும் மிடுக்கு_இல் பெற்றியார் – கம்.கிட்:7 27/1

மேல்


மிடுக்கும் (1)

வேலையை கலக்க கண்டேன் இவர்க்கு உள மிடுக்கும் உண்டோ – கம்.யுத்3:31 52/4

மேல்


மிடுக்குற்றன (1)

மிடுக்குற்றன கவந்த குலம் எழுந்து ஆடலின் எல்லாம் – கம்.யுத்3:31 107/3

மேல்


மிடுக்கை (1)

பேய் கொண்டு வெல்ல வந்த பித்தனே மிடுக்கை பேணி – கம்.யுத்2:18 230/2

மேல்


மிடை (31)

புலவு பட கொன்று மிடை தோல் ஓட்டி – மது 370
ஒலி கா ஓலை முள் மிடை வேலி – நற் 38/8
நெடு நிமிர் தெருவில் கை புகு கொடு மிடை
நொதுமலாளன் கதுமென தாக்கலின் – நற் 50/4,5
மிடை பூ எருக்கின் அலர் தந்தன்றே – நற் 152/2
மணி மிடை பொன்னின் மாமை சாய என் – நற் 304/6
மணி மிடை அல்குல் மடந்தை – குறு 274/7
மிடை பெறின் நேரா தகைத்து – கலி 102/16
நல்லவர் கொண்டார் மிடை
அவர் மிடை கொள – கலி 103/9,10
அவர் மிடை கொள – கலி 103/10
நாள்_மீன் வாய் சூழ்ந்த மதி போல் மிடை மிசை – கலி 104/27
மேல் நிலை மிகல் இகலின் மிடை கழிபு இழிபு மேற்சென்று – கலி 104/33
மிடை பாயும் வெள் ஏறு கண்டைகா – கலி 105/44
பிடி மிடை களிற்றின் தோன்றும் – அகம் 99/13
மிடை ஊர்பு இழிய கண்டனென் இவள் என – அகம் 158/6
கடவுள் மரத்த முள் மிடை குடம்பை – அகம் 270/12
மணி மிடை பவளம் போல அணி மிக – அகம் 304/13
புன் மூசு கவலைய முள் மிடை வேலி – புறம் 116/4
பனி நீர் பூவா மணி மிடை குவளை – புறம் 153/7
மூடை பண்டம் மிடை நிறைந்து அன்ன – புறம் 393/13
மிடை பசும் கதிரும் மீனும் மென் தழை கரும்பும் வண்டும் – கம்.பால:2 7/3
வெயில் விரவிய பொன்னின் மிடை கொடி மதி தோயும் – கம்.பால:23 27/3
மேல் மேல் வந்து முந்தி வணங்கி மிடை தாளான் – கம்.அயோ:3 29/4
கண் எனும் கால வேலும் மிடை நெடும் கானம் புக்கான் – கம்.அயோ:3 88/4
மிடை மா வலி தான் அனையான் வில்லால் அடுமா வல்லாய் – கம்.அயோ:4 56/2
மிடை முலை குவடு ஒரீஇ மேகலை தடம் – கம்.அயோ:4 177/3
பார குடர் மிடை பாசடை படர்கின்றன பலவா – கம்.ஆரண்:7 93/3
விரிந்த வலயங்கள் மிடை தோள் படர மீதிட்டு – கம்.ஆரண்:10 47/1
வெள்ளம் ஒரு நூறொடு இருநூறும் மிடை வீரர் – கம்.சுந்:2 66/1
ஏழ் இ புவனமும் மிடை வாழ் உயிர்களும் எறி வேல் இளையவர் இனம் ஆக – கம்.சுந்:10 30/3
வீடினார் வீடினார் மிடை உடல் குவைகள்-வாய் – கம்.சுந்:10 45/2
கொற்ற வான் சிலை கை வீர கொடி மிடை மாட குன்றை – கம்.யுத்1:10 19/1

மேல்


மிடைகின்ற (1)

மீவாய் எங்கும் வெள்ளிடை இன்றி மிடைகின்ற
பேய் வாய் என்ன வெள் எயிறு எங்கும் பிறழ்கின்ற – கம்.யுத்4:37 139/3,4

மேல்


மிடைகின்றார் (1)

பவனனின் முடுகி நடந்தார் பகல் இரவு உற மிடைகின்றார்
புவனியும் மலையும் விசும்பும் பொரு_அரு நகரும் உடன் போர் – கம்.சுந்:7 22/2,3

மேல்


மிடைதரு (1)

விலங்கல் நாண மிடைதரு தோளினாய் – கம்.யுத்4:39 10/1

மேல்


மிடைதலின் (2)

மிடைதலின் உலகு எலாம் வெயில் இழந்தவே – கம்.ஆரண்:7 47/4
விரிந்த கூந்தலும் குஞ்சியும் மிடைதலின் தானும் – கம்.சுந்:13 27/3

மேல்


மிடைதலும் (1)

வீசின படையும் அம்பும் மிடைதலும் விண்ணோர் ஆக்கை – கம்.யுத்3:31 70/3

மேல்


மிடைந்த (39)

கோட்டு இணர் வேம்பின் ஏட்டு இலை மிடைந்த
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் – பெரும் 59,60
பல் பூ மிடைந்த படலை கண்ணி – பெரும் 174
தளிரொடு மிடைந்த காமரு கண்ணி – மலை 430
நறும் காழ் ஆரமொடு மிடைந்த மார்பில் – நற் 314/4
இல்லமொடு மிடைந்த ஈர்ம் தண் கண்ணியன் – நற் 376/6
பொன் நேர் ஆவிரை புது மலர் மிடைந்த
பல் நூல் மாலை பனை படு கலி_மா – குறு 173/1,2
கடவை மிடைந்த துடவை அம் சிறுதினை – குறு 392/4
பகன்றை வான் மலர் மிடைந்த கோட்டை – ஐங் 97/1
இலங்கு மணி மிடைந்த பொலம் கல திகிரி – பதி 14/18
இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்_பொன் படலத்து – பதி 39/14
கொல் களிறு மிடைந்த பல் தோல் தொழுதியொடு – பதி 83/3
வெரிந தோலொடு முழு மயிர் மிடைந்த
வரி மலி அர உரி வள்பு கண்டு அன்ன – பரி 21/5,6
நாணொடு மிடைந்த கற்பின் வாள் நுதல் – அகம் 9/24
குளவியொடு மிடைந்த கூதளம் கண்ணி – அகம் 272/8
கொடு முள் ஈங்கை சூரலொடு மிடைந்த
வான் முகை இறும்பின் வயவொடு வதிந்த – அகம் 357/1,2
இரும் இடை மிடைந்த சில சொல் – புறம் 243/13
காட்டொடு மிடைந்த சீயா முன்றில் – புறம் 316/2
ஞாயிற்று அன்ன ஆய் மணி மிடைந்த
மதி உறழ் ஆரம் மார்பில் புரள – புறம் 362/1,2
முழவு மருள் திரு மணி மிடைந்த நின் – புறம் 368/17
துடி அடி குழவிய பிடி இடை மிடைந்த
வேழ முகவை நல்கு-மதி – புறம் 369/26,27
வீரரும் களிறும் தேரும் புரவியும் மிடைந்த சேனை – கம்.பால:14 80/1
அலகு இல் ஆனைகள் அநேகமும் அவற்றோடு மிடைந்த
திலக வாள் நுதல் பிடிகளும் குருளையும் செறிந்த – கம்.பால:15 7/1,2
இயங்கு கார் மிடைந்த கா எழினி சூழலும் – கம்.பால:19 5/2
முழுவதும் மலர் விரிந்த தாள் முருக்கு இடை மிடைந்த
பழுவம் வெம் கனல் கதுவியது ஒப்பன பாராய் – கம்.அயோ:10 28/3,4
தும்பியும் மாவும் மிடைந்த பெரும் படை சூழ்வு ஆரும் – கம்.அயோ:13 19/1
கோடுகள் மிடைந்த என்ன மிடைந்தன குவவு கொங்கை – கம்.அயோ:13 54/4
வெம் படை நிருதர் வீச விண்ணிடை மிடைந்த வீரன் – கம்.ஆரண்:7 111/1
மிடைந்த பேர் அண்டங்கள் மேல கீழன – கம்.ஆரண்:12 8/3
விளரி சொல்லியர் வாயினால் வேலையுள் மிடைந்த
பவள காடு என பொலிந்தது படை நெடும் கண்ணால் – கம்.சுந்:2 31/1,2
மீன் உடை கடல் உலகினின் உள எலாம் மிடைந்த
ஊன் அற கொன்று துகைக்கவும் ஒழிவு இலா நிருதர் – கம்.சுந்:7 49/2,3
மீன வான் இடு வில் என படைக்கலம் மிடைந்த – கம்.சுந்:9 6/4
வீடு பெற்றன இடை மிடைந்த வேணுவின் – கம்.யுத்1:6 51/2
இடைஇடை மிடைந்த சேனை இருநூறு வெள்ளம் கொண்டு – கம்.யுத்1:13 22/3
பூத்து இழி மதமலை மிடைந்த போர் படை – கம்.யுத்2:16 309/2
ஆழி வெம் பெரும் படை மிடைந்த ஆர்கலி – கம்.யுத்2:16 310/2
விலங்கு செம் சுடர் விடுவன வெளி இன்றி மிடைந்த
குலம் கொள் வெய்யவர் அமர் கள தீயிடை குளித்த – கம்.யுத்3:22 56/2,3
விடை குலங்கள் போல் இராக்கத பதாதியும் மிடைந்த – கம்.யுத்3:22 97/4
வெடியை பார்ப்பது ஓர் வெள்ளிடை கண்டிலர் மிடைந்த
கொடியை பார்த்தனர் வேர்த்தனர் வானவர் குலைந்தார் – கம்.யுத்3:31 22/3,4
மெய்யுற உணர்ந்தோம் வெள்ளம் ஆயிரம் மிடைந்த சேனை – கம்.யுத்3:31 218/2

மேல்


மிடைந்தவர் (1)

மிடைந்தவர் உலப்பு இலர் தவத்தை மேவலால் – கம்.சுந்:4 23/3

மேல்


மிடைந்தவும் (1)

வேல் திரண்டனவும் வில்லு மிடைந்தவும் வெற்பு என்றாலும் – கம்.சுந்:11 6/1

மேல்


மிடைந்தவை (1)

பொய்யொடு மிடைந்தவை தோன்றின் – அகம் 286/16

மேல்


மிடைந்தன்றே (2)

நின்ன கண்ணியும் ஆர் மிடைந்தன்றே நின்னொடு – புறம் 45/3
பொருவோன் கண்ணியும் ஆர் மிடைந்தன்றே
ஒருவீர் தோற்பினும் தோற்ப நும் குடியே – புறம் 45/4,5

மேல்


மிடைந்தன (13)

தோள் மிடைந்தன தூணம் மிடைந்து என – கம்.பால:14 29/1
வாள் மிடைந்தன வான் மின் மிடைந்து என – கம்.பால:14 29/2
தாள் மிடைந்தன தம்மி மிடைந்து என – கம்.பால:14 29/3
ஆள் மிடைந்தன ஆளி மிடைந்து என – கம்.பால:14 29/4
மேக மாலை மிடைந்தன மேல் எலாம் – கம்.பால:16 33/3
கங்கையும் இடம் இலாமை மிடைந்தன கலந்த எங்கும் – கம்.அயோ:13 46/2
கோடுகள் மிடைந்த என்ன மிடைந்தன குவவு கொங்கை – கம்.அயோ:13 54/4
ஏதிகள் மிடைந்தன இமையவர்க்கு எலாம் – கம்.ஆரண்:7 36/3
வேய்ந்த வாளொடு வேல் இடை மிடைந்தன வெட்ட – கம்.ஆரண்:7 137/1
கொடி வனம் மிடைந்தன குமுறு பேரியின் – கம்.கிட்:11 120/1
இடி வனம் மிடைந்தன பணிலம் ஏங்கின – கம்.கிட்:11 120/2
தடி வனம் மிடைந்தன தயங்கு பூண் ஒளி – கம்.கிட்:11 120/3
மீ நிறங்களின் எங்கும் மிடைந்தன
தோய்வுறும் கணை செம்புனல் தோய்ந்தில – கம்.யுத்4:37 168/2,3

மேல்


மிடைந்தார் (4)

மிடைந்தார் நெடும் கடல் தானையர் மிடல் வில்லினர் விரி_நீர் – கம்.ஆரண்:7 95/3
புதைபட இருளின் மிடைந்தார் பொடியிடை நெடிது புரண்டார் – கம்.சுந்:7 28/1
வியல் இடம் மறைய விரிந்தார் மிசை உலகு அடைய மிடைந்தார்
புயல் தொடு கடலின் விழுந்தார் புடை புடை சிதைவொடு சென்றார் – கம்.சுந்:7 29/2,3
வீர வச்சிரத்து_எயிற்றனும் இடபனும் மிடைந்தார் – கம்.யுத்3:20 50/4

மேல்


மிடைந்திட (1)

மிடைந்திட முனியொடும் வேந்தன் கோயில் புக்கு – கம்.பால:5 51/2

மேல்


மிடைந்து (19)

ஓங்கு நிலை கரும்பொடு கதிர் மிடைந்து யாத்த – முல் 32
அகலுள் ஆங்கண் கழி மிடைந்து இயற்றிய – மலை 438
கொடி நுடங்கு நிலைய கொல் களிறு மிடைந்து
வடி மணி நெடும் தேர் வேறு புலம் பரப்பி – பதி 52/1,2
மணி மிடைந்து அன்ன குன்றம் கவைஇய – அகம் 14/4
மென் கழை கரும்பின் நன் பல மிடைந்து
பெரும் செய் நெல்லின் பாசவல் பொத்தி – அகம் 346/7,8
நெடும் கொடி உழிஞை பவரொடு மிடைந்து
செறிய தொடுத்த தேம் பாய் கண்ணி – புறம் 76/5,6
வில்லொடு மின்னு வாள் மிடைந்து உலாவிட – கம்.பால:8 35/1
அம் கண் ஞாலத்து அரசு மிடைந்து அவர் – கம்.பால:14 27/1
தோள் மிடைந்தன தூணம் மிடைந்து என – கம்.பால:14 29/1
வாள் மிடைந்தன வான் மின் மிடைந்து என – கம்.பால:14 29/2
தாள் மிடைந்தன தம்மி மிடைந்து என – கம்.பால:14 29/3
ஆள் மிடைந்தன ஆளி மிடைந்து என – கம்.பால:14 29/4
மன் நெடும் குடை மிடைந்து அடைய வான் மறைதர – கம்.பால:20 11/1
மின் இனம் மிடைந்து என விசும்பின் மீச்செல்வார் – கம்.சுந்:2 47/4
வெவ் வழி குருதி வெள்ளம் புடை மிடைந்து உயர்ந்து வீங்க – கம்.சுந்:8 19/3
விசும்பு எலாம் உலவும் தெய்வ வேரியின் மிடைந்து விம்ம – கம்.யுத்1:8 17/2
விடவிட விசும்பிடை மிடைந்து வீழ்வன – கம்.யுத்2:18 95/3
மிடைந்து நின்ற படை வேலை கால் தளர வீசினான் நிருதர் கூசினார் – கம்.யுத்2:19 70/4
சுற்றிய சேனை நீர்-மேல் பாசி போல் மிடைந்து சுற்ற – கம்.யுத்3:22 140/4

மேல்


மிடைய (2)

கங்கமொடு காகம் மிடைய கடலின் ஓடும் – கம்.ஆரண்:9 9/3
மெத்த மீது எழு மேகத்தின் விசும்பு எலாம் மிடைய
பத்து நூறு கோடிக்கு மேல் பனி படு சிகரம் – கம்.யுத்2:15 188/2,3

மேல்


மிடையும் (2)

மிடையும் வெள் வளை புள்ளொடும் ஒலிப்ப மெல்லியலார் – கம்.பால:9 12/3
ஆனை கடல் தேர் பரி ஆள் மிடையும்
தானை கடலோடு தலைப்படலும் – கம்.யுத்2:18 86/3,4

மேல்


மிடைவ (1)

மீன்_இனம் மிளிர வானில் மின்_இனம் மிடைவ போன்றும் – கம்.பால:21 1/2

மேல்


மிடைவன (1)

வழங்கின மிடைவன மான யானைகள் – கம்.கிட்:10 22/2

மேல்


மிடைவாரும் (1)

மணி மலை என மன்ன வாயிலின் மிடைவாரும் – கம்.பால:23 32/4

மேல்


மிண்டி (1)

உளி வாய் சுரையின் மிளிர மிண்டி
இரு நிலல் கரம்பை படு நீறு ஆடி – பெரும் 92,93

மேல்


மித்திரர் (2)

மித்திரர் அடைந்துளோர் மெலியர் வன்மையோர் – கம்.யுத்1:4 11/2
மித்திரர் வதனம் நோக்கான் இளையவன் வினவ பேசான் – கம்.யுத்3:26 58/2

மேல்


மிதக்கின்றன (1)

வீர கரி முதல குலம் மிதக்கின்றன உதிக்கும் – கம்.ஆரண்:7 93/2

மேல்


மிதந்த (1)

மேவி அம் படை கடலிடை குடரொடு மிதந்த – கம்.யுத்4:32 9/4

மேல்


மிதந்தன (8)

அலை மிதந்தன குருதியின் பெரும் கடல் அரக்கர் – கம்.ஆரண்:7 83/1
தலை மிதந்தன நெடும் தடி மிதந்தன தட கை_மலை – கம்.ஆரண்:7 83/2
தலை மிதந்தன நெடும் தடி மிதந்தன தட கை_மலை – கம்.ஆரண்:7 83/2
மிதந்தன வாம் பரி மிதந்தன வய போர் – கம்.ஆரண்:7 83/3
மிதந்தன வாம் பரி மிதந்தன வய போர் – கம்.ஆரண்:7 83/3
சிலை மிதந்தன மிதந்தன கொடி நெடும் தேர்கள் – கம்.ஆரண்:7 83/4
சிலை மிதந்தன மிதந்தன கொடி நெடும் தேர்கள் – கம்.ஆரண்:7 83/4
வீசிய காலின் வீந்து மிதந்தன மீன்கள் எல்லாம் – கம்.சுந்:1 37/4

மேல்


மிதந்து (1)

மீன் நெடும் குலம் என மிதந்து வீங்கினார் – கம்.யுத்1:6 40/4

மேல்


மிதப்ப (1)

பரல் வறை கருனை காடியின் மிதப்ப
அயின்ற-காலை பயின்று இனிது இருந்து – பொரு 115,116

மேல்


மிதப்பன (1)

தாழி ஒத்த வெம் குருதியில் மிதப்பன தலைகள் – கம்.யுத்2:16 213/4

மேல்


மிதப்பு (1)

பால் கடை நுரையின் பரூஉ மிதப்பு அன்ன – அகம் 224/6

மேல்


மிதவை (5)

வேய் கொள் அரிசி மிதவை சொரிந்த – மலை 435
கோல் வரைந்து அன்ன வால் அவிழ் மிதவை
வாங்கு கை தடுத்த பின்றை ஓங்கிய – அகம் 37/13,14
உழுந்து தலைப்பெய்த கொழும் களி மிதவை
பெரும் சோற்று அமலை நிற்ப நிரை கால் – அகம் 86/1,2
தயிர் மிதி மிதவை ஆர்த்துவம் நினக்கே – அகம் 340/15
ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை
அவரை கொய்யுநர் ஆர மாந்தும் – புறம் 215/4,5

மேல்


மிதவையர் (1)

வெண் கிடை மிதவையர் நன் கிடை தேரினர் – பரி 6/35

மேல்


மிதவையும் (1)

பாலும் மிதவையும் பண்ணாது பெறுகுவிர் – மலை 417

மேல்


மிதி (8)

மிதி உலை கொல்லன் முறி கொடிற்று அன்ன – பெரும் 207
நெடும் கை யானை நெய் மிதி கவளம் – பெரும் 394
மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதள் பள்ளி – மலை 419
உலை வாங்கு மிதி தோல் போல – குறு 172/6
மிதி அல் செருப்பின் பூழியர் கோவே – பதி 21/23
குருகு ஊது மிதி உலை பிதிர்வின் பொங்கி – அகம் 202/6
பிடி மிதி வழுதுணை பெரும் பெயர் தழும்பன் – அகம் 227/17
தயிர் மிதி மிதவை ஆர்த்துவம் நினக்கே – அகம் 340/15

மேல்


மிதிக்க (1)

மிதிக்க நிமிர் தூளியின் விளக்கம் அறு மெய்யை – கம்.பால:15 16/1

மேல்


மிதிக்கில (1)

பாரிடை மிதிக்கில பரியின் பந்தியே – கம்.பால:14 20/4

மேல்


மிதிக்கின்றாள் (1)

தலையின்-மேல் சுமந்த கையள் தழலின்-மேல் மிதிக்கின்றாள் போல் – கம்.யுத்3:29 45/1

மேல்


மிதிக்கும் (7)

புல் இதழ் பொதிந்த பூ தப மிதிக்கும்
மல்லல் இரும் கழி மலி நீர் சேர்ப்பற்கு – நற் 239/7,8
நாரை மிதிக்கும் என் மகள் நுதலே – குறு 114/5
துதி கால் அன்னம் துணை செத்து மிதிக்கும்
தண் கடல் வளையினும் இலங்கும் இவள் – ஐங் 106/2,3
தீ பொதிந்தாம் என மிதிக்கும் செய்கையன் – கம்.ஆரண்:12 22/2
மிதிக்கும் வன் புரவியை தேய்க்கும் வீரரை – கம்.சுந்:9 36/2
நிலையின்-மேல் மிதிக்கும் தாளன் ஏக்கத்தால் நிறைந்த நெஞ்சள் – கம்.யுத்3:29 45/2
விடம் பொறாது இரி அமரர்-போல் குரங்கு_இனம் மிதிக்கும்
இடம் பொறாமை உற்று இரிந்து போய் வட வரை இறுத்த – கம்.யுத்3:31 17/3,4

மேல்


மிதித்த (6)

இன மீன் ஆர்ந்த வெண்_குருகு மிதித்த
வறு நீர் நெய்தல் போல – நற் 183/9,10
எழு குளிறு மிதித்த ஒரு பழம் போல – குறு 24/4
ஆர் களிறு மிதித்த நீர் திகழ் சிலம்பில் – குறு 52/1
பொரு களிறு மிதித்த நெரி தாள் வேங்கை – குறு 208/2
மரம் செல மிதித்த மாஅல் போல – அகம் 59/6
பெரும் களிறு மிதித்த அடி_அகத்து இரும் புலி – அகம் 155/11

மேல்


மிதித்தது (2)

போர் ஆர் கதவம் மிதித்தது அமையுமோ – கலி 90/12
மிதித்தது மெல்லமெல்ல வெறித்தது வெருவி மீதில் – கம்.ஆரண்:11 70/1

மேல்


மிதித்தலின் (1)

பசும் புல் தண் தலம் மிதித்தலின் கரி படு மதத்தின் – கம்.யுத்3:31 21/2

மேல்


மிதித்தனர் (2)

விண் உற நடக்கின்றாரும் மிதித்தனர் ஏக மேல் மேல் – கம்.யுத்3:30 3/2
மிதித்தனர் வடகமும் தூசும் வீசினார் – கம்.யுத்4:37 150/2

மேல்


மிதித்தனள் (1)

நிலம் புக மிதித்தனள் நெளித்த குழி வேலை – கம்.பால:7 29/2

மேல்


மிதித்தனன் (1)

மிதித்தனன் வெம் சின வீரருள் வீரன் – கம்.சுந்:9 55/4

மேல்


மிதித்தால் (1)

நெய் எரி மிதித்தால் என்ன நிலத்திடை பதைத்தாள் நெஞ்சம் – கம்.யுத்2:17 32/2

மேல்


மிதித்திலா (1)

குரம் தலத்தினும் விசும்பினும் மிதித்திலா குதிரை – கம்.யுத்2:16 211/4

மேல்


மிதித்து (9)

சேறு ஆடு மேனி திரு நிலத்து உய்ப்ப சிரம் மிதித்து
தீர்வு இலது ஆக செரு உற்றாள் செம் புனல் – பரி 7/74,75
அழுவம் சூழ் புகை அழல் அதர்பட மிதித்து தம் – கலி 25/10
ஊராரை உச்சி மிதித்து
ஆங்கு – கலி 104/76,77
இலங்கு ஒளி அம்மி மிதித்து எதிர் நின்ற – கம்.பால:23 91/3
சடை கொள் சென்னியர் தாழ்வு இலர் தாம் மிதித்து ஏற – கம்.அயோ:10 35/3
ஏகு நெறி யாது என மிதித்து அடியின் ஏறி – கம்.ஆரண்:3 39/2
வெவ் வழி இருள் தர மிதித்து மீச்செல்வார் – கம்.சுந்:2 45/4
மிதித்து பெயர்த்தும் நெடும் தோரணத்தை வீரன் மேற்கொண்டான் – கம்.சுந்:8 48/2
ஊரில் செல எறியும் மிதித்து உழக்கும் முகத்து உதைக்கும் – கம்.யுத்2:18 159/4

மேல்


மிதிப்ப (2)

மிதிப்ப நக்க கண் போல் நெய்தல் – ஐங் 151/3
விசை ஆடல் பசும் புரவி குரம் மிதிப்ப உதயகிரி விரிந்த தூளி – கம்.பால:11 14/1

மேல்


மிதிப்பவர் (1)

விதங்களின் விதி முறை சதி மிதிப்பவர்
மதங்கியர் அ சதி வகுத்து காட்டுவ – கம்.பால:3 51/2,3

மேல்


மிதிப்பன (1)

விளிவு தோன்ற மிதிப்பன போன்றன – கம்.பால:18 26/3

மேல்


மிதிப்பு-உழி (1)

இருள் இடை மிதிப்பு-உழி நோக்கி அவர் – அகம் 128/14

மேல்


மிதியால் (1)

மிதியால் பல விசையால் பல மிடலால் பல இடறும் – கம்.யுத்2:18 157/1

மேல்


மிதியுண்டன (1)

மிதியுண்டன யானை விழுந்தன யானை மேல் மேல் – கம்.சுந்:11 28/2

மேல்


மிதிலை (22)

அள்ளி நாண் உறும் அகன் பணை மிதிலை நாடு அணைந்தார் – கம்.பால:9 6/4
இனைய நாட்டினில் இனிது சென்று இஞ்சி சூழ் மிதிலை
புனையும் நீள் கொடி புரிசையின் புறத்து வந்து இறுத்தார் – கம்.பால:9 13/1,2
துகில் கொடி மிதிலை மாடத்து உம்பரில் துவன்றி நின்ற – கம்.பால:10 3/2
போது என பொலிந்து தோன்றும் பொன் மதில் மிதிலை புக்கார் – கம்.பால:10 4/4
வேனில் வேள் இருந்த அ மிதிலை நோக்கி நம் – கம்.பால:14 7/2
கொழுந்து போய் கொடி மதில் மிதிலை கூடிற்றே – கம்.பால:14 23/4
ஆண்டு நின்று எழுந்து போகி அகன் பணை மிதிலை என்னும் – கம்.பால:20 3/1
இஞ்சி சூழ் மிதிலை மா வீதி சென்று எய்தினான் – கம்.பால:20 30/4
மன் மக்களும் அயல் மக்களும் வயின் மொய்த்திட மிதிலை
தொல் மக்கள் தம் மனம் உக்கு உயிர் பிரிவு என்பது ஓர் துயரின் – கம்.பால:24 3/2,3
முன்னே நெடு முடி மன்னவன் முறையில் செல மிதிலை
நல் மா நகர் உறைவார் மனம் நனி பின் செல நடுவே – கம்.பால:24 4/1,2
வேய் உயர் கானம் தானும் தம்பியும் மிதிலை பொன்னும் – கம்.அயோ:6 12/3
வேறு இடம் இயற்றினன் மிதிலை நாடிக்கும் – கம்.அயோ:10 46/1
மின்னொடு தொடர்ந்து செல்லும் மேகம் போல் மிதிலை வேந்தன் – கம்.ஆரண்:6 62/3
மின் எலாம் திகழும் சோதி விழு_நிலா மிதிலை சூழ்ந்த – கம்.ஆரண்:10 110/1
வில்லினென் செல்வேனோ மிதிலை வேந்தன்-பால் – கம்.ஆரண்:15 24/4
வில் இறுத்தருளினான் மிதிலை புக்க அனைய நாள் – கம்.கிட்:3 7/4
அஞ்சின மிதிலை நாட்டு அன்னம் என்னவே – கம்.கிட்:10 111/4
விளைவினை விளம்பினால் மிதிலை நாடியை – கம்.சுந்:12 20/3
மன் பெரு மருகி என்னும் வாய்மைக்கும் மிதிலை மன்னன் – கம்.சுந்:14 26/2
வேல் நகு நெடும் கண் செ வாய் மெல் இயல் மிதிலை வந்த – கம்.யுத்2:16 11/3
முத்தனார் மிதிலை ஊர் அறிவு முற்றிய – கம்.யுத்2:16 256/2
மேவி கனல் முன் மிதிலை பதி என் – கம்.யுத்3:23 14/1

மேல்


மிதிலை-வாய் (1)

முன்னை நாள் முனியொடு முதிய நீர் மிதிலை-வாய்
சென்னி நீள் மாலையான் வேள்வி காணிய செல – கம்.கிட்:13 67/1,2

மேல்


மிதிலையர் (2)

விரியும் வார் புனல் மருதம் சூழ் மிதிலையர் கோமகன் – கம்.பால:8 48/3
மேவு கானம் மிதிலையர் கோன் மகள் – கம்.அயோ:10 50/1

மேல்


மிதிலையில் (1)

முனியொடு மிதிலையில் முதல்வன் முந்து நாள் – கம்.சுந்:3 33/1

மேல்


மிதிலையோரை (2)

வெள்ள நீர் மிதிலையோரை வேரறுத்து எளிதின் எய்தி – கம்.சுந்:3 145/3
வேர் அற மிதிலையோரை விளிகிலேன் விளிந்த போதும் – கம்.யுத்2:17 49/3

மேல்


மிதுனங்கள் (1)

பாடுகின்றன கின்னர மிதுனங்கள் பாராய் – கம்.அயோ:10 12/4

மேல்


மிதுனம் (5)

புந்தி மிதுனம் பொருந்த புலர் விடியல் – பரி 11/6
மிதுனம் அடைய விரி கதிர் வேனில் – பரி 11/12
முறைமுறை பகர்ந்து போனார் கின்னர மிதுனம் ஒப்பார் – கம்.பால:14 60/4
கேடு இலா மகர யாழில் கின்னர மிதுனம் பாடும் – கம்.பால:16 16/3
கின்னர மிதுனம் பாட கிளர் மழை கிழித்து தோன்றும் – கம்.சுந்:2 117/1

மேல்


மிரியல் (1)

சிறு சுளை பெரும் பழம் கடுப்ப மிரியல்
புணர் பொறை தாங்கிய வடு ஆழ் நோன் புறத்து – பெரும் 78,79

மேல்


மிருகம் (1)

கையும் சிலையும் கணையும் கொடு கார் மிருகம் வரும் ஓர் – கம்.அயோ:4 73/3

மேல்


மிலேச்சர் (1)

படம் புகு மிலேச்சர் உழையர் ஆக – முல் 66

மேல்


மிலேச்சர்கள் (1)

மான மாகதர் மச்சர் மிலேச்சர்கள்
ஏனை வீர இலாடர் விதர்ப்பர்கள் – கம்.பால:21 47/1,2

மேல்


மிலைச்ச (1)

வார் சடை புடையின் ஓர் மதி மிலைச்ச தான் – கம்.பால:23 53/2

மேல்


மிலைச்சி (3)

நலம் பெறு சென்னி நாம் உற மிலைச்சி
பைம் கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி – குறி 116,117
விரி இணர் வேங்கையொடு வேறு பட மிலைச்சி
விரவு மலர் அணிந்த வேனில் கான்யாற்று – ஐங் 367/2,3
மா இரும் சென்னி அணிபெற மிலைச்சி
சேஎர் உற்ற செல் படை மறவர் – பதி 41/10,11

மேல்


மிலைச்சியது (2)

பைம்பொன் மா முடி மிலைச்சியது ஒப்பது பாராய் – கம்.அயோ:10 26/4
வித்தகன் ஒருவன் சென்னி மிலைச்சியது எனினும் மேன்மை – கம்.யுத்4:42 18/2

மேல்


மிலைச்சுவாய் (1)

விதியால் மௌலி மிலைச்சுவாய் எனா – கம்.கிட்:9 2/4

மேல்


மிலைந்த (3)

பெரும் தண் கண்ணி மிலைந்த சென்னியன் – திரு 44
ஓங்கு இரும் சென்னி மேம்பட மிலைந்த
இரு பெரு வேந்தரும் ஒரு களத்து அவிய – பொரு 145,146
மெல் இணர் கண்ணி மிலைந்த மைந்தர் – புறம் 24/8

மேல்


மிலைந்தான் (1)

முற்றா மதியம் மிலைந்தான் முனிந்தானை அன்னான் – கம்.அயோ:4 132/4

மேல்


மிலைந்து (5)

பிணையல் அம் கண்ணி மிலைந்து மணி ஆர்ப்ப – கலி 139/9
பூ கண் வேங்கை பொன் இணர் மிலைந்து
வாங்கு அமை நோன் சிலை எருத்தத்து இரீஇ – அகம் 182/1,2
நெடும் கொடி உழிஞை பவரொடு மிலைந்து
குறும் தொடி கழித்த கை சாபம் பற்றி – புறம் 77/3,4
மன்ற வேம்பின் ஒண் குழை மிலைந்து
தெண் கிணை முன்னர் களிற்றின் இயலி – புறம் 79/2,3
மிலைந்து செல்க என விடுத்தனன் எதிர்த்தனன் மீட்டும் – கம்.கிட்:7 61/4

மேல்


மிலையும் (1)

இன மீன் வேட்டுவர் ஞாழலொடு மிலையும்
மெல்லம்புலம்ப நெகிழ்ந்தன தோளே – அகம் 270/3,4

மேல்


மிழலை (1)

மழலை அம் குறு_மகள் மிழலை அம் தீம் குரல் – நற் 209/5

மேல்


மிழலையொடு (1)

புனல் அம் புதவின் மிழலையொடு கழனி – புறம் 24/19

மேல்


மிழற்றி (1)

நீர் குடி சுவையின் தீவிய மிழற்றி
முகிழ் நிலா திகழ்தரும் மூவா திங்கள் – அகம் 54/16,17

மேல்


மிழற்றுகின்ற (2)

வெளிப்படு நகைய ஆகி வெறியன மிழற்றுகின்ற
ஒளிப்பினும் ஒளிக்க ஒட்டா ஊடலை உணர்த்துமா போல் – கம்.பால:10 15/2,3
இனியன மிழற்றுகின்ற யாவையும் இலங்கை வேந்தன் – கம்.ஆரண்:10 98/3

மேல்


மிழற்றும் (6)

பைம் கிளி மிழற்றும் பால் ஆர் செழு நகர் – பட் 264
சிறிய மிழற்றும் செம் வாய் பெரிய – அகம் 126/18
பண்கள் வாய் மிழற்றும் இன் சொல் கடைசியர் பரந்து நீண்ட – கம்.பால:2 10/1
மது கொண்ட மாந்தர் மடவாரின் மிழற்றும் ஓதை – கம்.பால:16 46/2
மையல் பேதை மாதர் மிழற்றும் மழலை சொல் – கம்.பால:17 33/3
விடி நாள் கண்டும் கிளி மிழற்றும் மென் சொல் கேளா வீரற்கு ஆண்டு – கம்.ஆரண்:14 30/2

மேல்


மிளகின் (1)

கரும் கொடி மிளகின் காய் துணர் பசும் கறி – மலை 521

மேல்


மிளகு (3)

பழு மிளகு உக்க பாறை நெடும் சுனை – குறி 187
மிளகு பெய்து அனைய சுவைய புன் காய் – நற் 66/1
மிளகு எறி உலக்கையின் இரும் தலை இடித்து – பதி 41/21

மேல்


மிளிர் (18)

ஆற்று அணி வெள் வாள் விதிர்ப்போர் மிளிர் குந்தம் ஏந்துவோர் – பரி 11/50
மிளிர் மின் வாய்ந்த விளங்கு ஒளி நுதலார் – பரி 23/34
மலங்கு மிளிர் செறுவின் தளம்பு தடிந்து இட்ட – புறம் 61/3
வெயில் புடைபெயர்வன மிளிர் முலை குழலின் – கம்.பால:2 42/2
வினையோர் மேவும் மேனகை ஆதி மிளிர் வேல் கண் – கம்.பால:10 28/2
வெள்ள பாற்கடல் போல் மிளிர் கண்ணினாள் – கம்.பால:11 4/2
மின் திரிவ என்ன மணி ஆரம் மிளிர் மார்பர் – கம்.பால:15 24/2
ஒண் தாமரை வாள் முகத்துள் மிளிர் உண்கண் எல்லாம் – கம்.பால:17 21/2
மேகம் தனி வருகின்றது மின்னோடு என மிளிர் பூண் – கம்.அயோ:7 4/3
மீனத்தன மிளிர் குண்டல வதனத்தன மிடல் வெம் – கம்.ஆரண்:7 90/2
வேரா நின்றாள் மின்னின் இமைக்கும் மிளிர் பூணாள் – கம்.சுந்:2 75/4
மின்னை தொழு வளைத்தது என்ன மிளிர் ஒளியாய் – கம்.யுத்1:3 171/1
மெய் எலாம் மிளிர் மின் வெயில் வீசிட – கம்.யுத்2:16 70/1
பொதியின் மிளிர் காசு பொறுத்தனவும் – கம்.யுத்2:18 43/2
மின்னால் இயன்றது எனலாய் விளங்கு மிளிர் பூண் வயங்க வெயில் கால் – கம்.யுத்2:19 248/2
வில் ஒன்று எடுத்தி சரம் ஒன்று எடுத்தி மிளிர் சங்கம் அங்கை உடையாய் – கம்.யுத்2:19 257/2
மின்-போல் மிளிர் வாளொடு தோள் விழவும் – கம்.யுத்3:20 83/1
விளக்கையும் விளக்கும் மேனி மிளிர் கதிர் பரப்பும் வீச – கம்.யுத்3:25 5/3

மேல்


மிளிர்க்கும் (2)

மால் வரை மிளிர்க்கும் உருமினும் கொடிதே – நற் 2/10
வெளிறு இல் காழ் மரம் பிணித்து நனி மிளிர்க்கும்
சாந்தம் போகிய தேம் கமழ் விடர் முகை – நற் 261/7,8

மேல்


மிளிர்கின்ற (2)

கழங்கு பயில் மங்கையர் கரும் கண் மிளிர்கின்ற
தழங்கு கழி சிந்திய தரம் பயில் தரங்கத்து – கம்.பால:15 22/2,3
விரிகின்ற கதிர ஆகி மிளிர்கின்ற மணிகள் வீச – கம்.யுத்1:10 9/1

மேல்


மிளிர்கின்றது (1)

மின்-பால் இயன்றது ஒரு குன்றம் வானின் மிளிர்கின்றது என்ன வெயிலோன் – கம்.யுத்2:19 247/3

மேல்


மிளிர்கின்றன (1)

திணி கொண்டலினிடை மின் குலம் மிளிர்கின்றன சிவண – கம்.யுத்3:31 112/4

மேல்


மிளிர்தரும் (1)

வெவ் விடம் பொருது நீண்டு மிளிர்தரும் கரும் கண் செ வாய் – கம்.யுத்4:41 24/2

மேல்


மிளிர்ந்த (3)

செரு படை மிளிர்ந்த திருத்து-உறு பைம் சாலி – புறம் 369/12
உளத்தின் அளக்கும் மிளிர்ந்த தகையேன் – புறம் 376/19
வெள்ள வான் களை களைவு உறும் கடைசியர் மிளிர்ந்த
கள்ள வாள் நெடும் கண் நிழல் கயல் என கருதா – கம்.பால:9 6/2,3

மேல்


மிளிர்ந்திசின் (1)

இரு நிலம் மிளிர்ந்திசின் ஆஅங்கு ஒரு நாள் – புறம் 139/13

மேல்


மிளிர்ந்திட்ட (1)

படை மிளிர்ந்திட்ட யாமையும் அறைநர் – புறம் 42/14

மேல்


மிளிர்ந்திடும் (1)

அழல் இடா மிளிர்ந்திடும் அயில் கொள் கண்ணினாள் – கம்.பால:10 43/2

மேல்


மிளிர்ந்து (1)

ஏண் உற மிளிர்ந்து நானாவிதம் புரண்டு இருண்ட வாள்_கண் – கம்.ஆரண்:6 39/2

மேல்


மிளிர்ப்ப (1)

கூர் வாய் இரும் படை நீரின் மிளிர்ப்ப
வரு கணை வாளி அன்பு இன்று தலைஇ – புறம் 371/10,11

மேல்


மிளிர்ப்பு (1)

பெரும் மலை மிளிர்ப்பு அன்ன காற்று உடை கனை பெயல் – கலி 45/4

மேல்


மிளிர்வ (1)

மின் புகுந்தன பல் குழுவாம் என மிளிர்வ
பொன் புகுந்து ஒளிர் வடிம்பின கடும் கணை போவ – கம்.யுத்2:16 208/1,2

மேல்


மிளிர்வது (2)

மிடல் உடை கொடிய வேலே என்னலாய் மிளிர்வது என்ன – கம்.பால:18 16/1
மின்னினும் மிளிர்வது ஆங்கு ஓர் வெம் சரம் கோத்து விட்டான் – கம்.யுத்2:18 189/4

மேல்


மிளிர்வையொடு (1)

கரும் கண் வராஅல் பெரும் தடி மிளிர்வையொடு
புகர்வை அரிசி பொம்மல் பெரும் சோறு – நற் 60/4,5

மேல்


மிளிர (13)

உளி வாய் சுரையின் மிளிர மிண்டி – பெரும் 92
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி வீங்கு செலல் – நற் 51/3
பாம்பு உடை விடர ஓங்கு மலை மிளிர
உருமு சிவந்து எறியும் பொழுதொடு பெரு_நீர் – நற் 104/9,10
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி பாம்பு எறிபு – நற் 347/3
குடுமி கட்டிய படப்பையொடு மிளிர
அரிகால் போழ்ந்த தெரி பகட்டு உழவர் – அகம் 41/5,6
வெள் அரா மிளிர வாங்கும் – அகம் 257/20
கொழும் கிழங்கு மிளிர கிண்டி கிளையொடு – புறம் 168/3
கடறு மணி கிளர சிதறு பொன் மிளிர
கடிய கதழும் நெடு வரை படப்பை – புறம் 202/3,4
நின்று காண்பு அன்ன நீள் மலை மிளிர
குன்று தூவ எறியும் அரவம் போல – புறம் 211/3,4
அரி குரல் தடாரியின் யாமை மிளிர
பனை நுகும்பு அன்ன சினை முதிர் வராலொடு – புறம் 249/4,5
மீன்_இனம் மிளிர வானில் மின்_இனம் மிடைவ போன்றும் – கம்.பால:21 1/2
வில்லை செலுத்தி நிலவை திரட்டி விரிகின்ற சோதி மிளிர
எல்லை குயிற்றி எரிகின்ற மோலி இடை நின்ற மேரு எனும் அ – கம்.யுத்2:19 246/2,3
மீன் என அங்கும் இங்கும் படைக்கலம் மிளிர வீசும் – கம்.யுத்3:22 142/3

மேல்


மிளிரும் (2)

குழை உறா மிளிரும் கெண்டை கொண்டலின் ஆலி சிந்த – கம்.பால:21 9/1
மீன் என மிளிரும் கண்ணாய் வேரற வெல்வர் என்னின் – கம்.ஆரண்:12 55/2

மேல்


மிளை (20)

வாழ் முள் வேலி சூழ் மிளை படப்பை – பெரும் 126
அடையா வாயில் மிளை சூழ் படப்பை – பெரும் 401
அரும் குழு மிளை குண்டு கிடங்கின் – மது 64
வளை ஆன் தீம் பால் மிளை சூழ் கோவலர் – மலை 409
குன்றகத்ததுவே குழு மிளை சீறூர் – நற் 95/7
மிளை வலி சிதைய களிறு பல பரப்பி – நற் 150/2
மிளை வந்து பெயரும் தண்ணுமை குரலே – குறு 390/5
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 20/17
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 22/24
வாள் மதில் ஆக வேல் மிளை உயர்த்து – பதி 33/7
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 92/12
பொங்கடி படி கயம் மண்டிய பசு மிளை
தண் குடவாயில் அன்னோள் – அகம் 44/17,18
மிளை நாட்டு அத்தத்து ஈர்ம் சுவல் கலித்த – அகம் 133/16
கடி மிளை புறவின் பூத்த முல்லையொடு – அகம் 216/10
வில் ஈண்டு குறும்பின் வல்லத்து புற மிளை
ஆரியர் படையின் உடைக என் – அகம் 336/21,22
கதிர் நுழைகல்லா மரம் பயில் கடி மிளை
அரும் குறும்பு உடுத்த கானப்பேர் எயில் – புறம் 21/5,6
புலாஅல் அம்பின் போர் அரும் கடி மிளை
வலாஅரோனே வாய் வாள் பண்ணன் – புறம் 181/5,6
அரு மிளை இருக்கையதுவே வென் வேல் – புறம் 325/13
அரு மிளை இருக்கையதுவே மனைவியும் – புறம் 326/7
வேந்து உடை மிளை அயல் பரக்கும் – புறம் 387/9

மேல்


மிளைஇய (1)

சூரல் மிளைஇய சாரல் ஆர் ஆற்று – அகம் 228/9

மேல்


மிறை (1)

ஒரு கை இரும் பிணத்து எயிறு மிறை ஆக – புறம் 284/6

மேல்


மிறைத்து (1)

கூடின குறை தலை மிறைத்து கூத்து நின்று – கம்.பால:8 43/2

மேல்


மின் (209)

மின் உறழ் இமைப்பின் சென்னி பொற்ப – திரு 85
இன்னே முடிக தில் அம்ம மின் அவிர் – நெடு 168
மின் மயங்கு கருவிய கல் மிசை பொழிந்து என – குறி 53
மின் ஒளி எறிப்ப தம் ஒளி மழுங்கி – பட் 292
மின் இரும் பீலி அணி தழை கோட்டொடு – மலை 5
மின் இவர் கொடும் பூண் கொண்கனொடு – நற் 187/9
மின் ஒளிர் அவிர் இழை நன் நகர் விளங்க – நற் 221/9
மின் நேர் ஓதி இவளொடு நாளை – நற் 339/9
பின்னு விடு கதுப்பின் மின் இழை மகளிர் – குறு 246/6
மின் இடை நடுங்கும் கடை பெயல் வாடை – குறு 277/6
மின் அவிர் வயங்கு இழை ஞெகிழ சாஅய் – ஐங் 234/1
மின் இழை ஞெகிழ சாஅய் – ஐங் 455/4
அவிர் இழை தைஇ மின் உமிழ்பு இலங்க – பதி 39/15
மின் இழை விறலியர் நின் மறம் பாட – பதி 54/6
மின் உமிழ்ந்து அன்ன சுடர் இழை ஆயத்து – பதி 81/26
மின் ஈன்ற விளங்கு இணர் ஊழா – பரி 8/14
மின் இழை நறு நுதல் மகள் மேம்பட்ட – பரி 11/135
மின் அவிர் ஒளி இழை வேயுமோரும் – பரி 12/11
கருவி மின் அவிர் இலங்கும் பொலம் பூண் – பரி 13/10
மின் அவிர் சுடர் மணி ஆயிரம் விரித்த – பரி 13/28
நீடன் மின் வாரும் என்பவர் சொல் போன்றனவே – பரி 14/9
மிளிர் மின் வாய்ந்த விளங்கு ஒளி நுதலார் – பரி 23/34
மின் உகு தளிர் அன்ன மெலிவு வந்து உரைப்பதால் – கலி 48/19
மின் ஓரும் கண் ஆக இடி என்னாய் பெயல் என்னாய் – கலி 49/12
மின் ஒளிர் அவிர் அறல் இடை போழும் பெயலே போல் – கலி 55/1
கொடி என மின் என அணங்கு என யாது ஒன்றும் – கலி 57/4
மின் அவிர் நுடக்கமும் கனவும் போல் மெய் காட்டி – கலி 138/5
மின் இலை பொலிந்த விளங்கு இணர் அவிழ் பொன் – அகம் 80/11
மின் நேர் மருங்குல் குறு_மகள் – அகம் 126/21
மின் உடை கருவியை ஆகி நாளும் – அகம் 188/7
மின் ஒளிர் நெடு வேல் இளையோன் முன் உற – அகம் 203/10
மின் நேர் ஓதி பின்னு பிணி விடவே – அகம் 234/18
மின் ஒளிர் எஃகம் செல் நெறி விளக்க – அகம் 272/5
மின் ஈர் ஓதி என்னை நின் குறிப்பே – அகம் 356/20
மின் நேர் பச்சை மிஞிற்று குரல் சீறியாழ் – புறம் 308/2
வாள் மின் நாக வயங்கு கடிப்பு அமைந்த – புறம் 369/4
புரை தபுத்து அடுக்கி மீது பொன் குயிற்றி மின் குலாம் – கம்.பால:3 24/2
பகல் இடு மின் அணி பரப்பு போன்றவே – கம்.பால:3 35/4
மின் என விளக்கு என வெயில் பிழம்பு என – கம்.பால:3 39/1
மின் பிறழ் நுசுப்பினார் தாமும் விம்மலால் – கம்.பால:5 111/3
விண் கிழித்து ஒளிரும் மின் அனைய பல் மணி வெயில் – கம்.பால:7 10/2
மேயின உவகையோடு மின் என ஒதுங்கி நின்றாள் – கம்.பால:9 15/2
மின் சேவிக்க மின் அரசு என்னும்படி நின்றாள் – கம்.பால:10 31/4
மின் சேவிக்க மின் அரசு என்னும்படி நின்றாள் – கம்.பால:10 31/4
விண்ணின் நீங்கிய மின் உரு இ முறை – கம்.பால:11 3/1
மின் உயிர்க்கும் நெடு வேலாய் இவர் குலத்தோன் மென் புறவின் – கம்.பால:12 9/3
விலைக்கு ஓட்டும் பேர் அல்குல் மின் நுடங்கும் இடையாரை – கம்.பால:12 17/2
நுடங்கிய மின் என நொய்தின் எய்தினாள் – கம்.பால:13 56/3
மின் என மட பிடி மேகம் போன்றவே – கம்.பால:14 14/4
வாள் மிடைந்தன வான் மின் மிடைந்து என – கம்.பால:14 29/2
குரு மணி சிவிகை-தன் மேல் கொண்டலின் மின் இது என்ன – கம்.பால:14 64/3
மின் திரிவ என்ன மணி ஆரம் மிளிர் மார்பர் – கம்.பால:15 24/2
வெயில் நிறம் குறைய சோதி மின் நிழல் பரப்ப முன்னம் – கம்.பால:15 29/1
மின் ஒத்த இடையினாரும் வேய் ஒத்த தோளினாரும் – கம்.பால:18 6/1
மின் என நுடங்குகின்ற மருங்குலாள் ஒருத்தி வெள்ளை – கம்.பால:19 16/1
துறப்ப_அரும் முகிலிடை தோன்றும் மின் என – கம்.பால:19 52/3
மின் இடும் வில் இடும் வெயில் இடும் நிலவு இடும் – கம்.பால:20 11/4
மீன்_இனம் மிளிர வானில் மின்_இனம் மிடைவ போன்றும் – கம்.பால:21 1/2
திருவின் நாயகன் மின் திரிந்தால் என – கம்.பால:21 42/1
மின் தொத்து நிலா நகை வீழ் மலய – கம்.பால:23 7/2
மின் கண்டவர் எங்கு அறிவார் வினையே – கம்.பால:23 13/4
வயிரம் மின் ஒளி ஈனும் மரகத மணி வேதி – கம்.பால:23 27/1
வெண்குடை இள நிலா விரிக்க மின் என – கம்.பால:23 40/1
புயல் உள மின் உள பொரு_இல் மீன் உள – கம்.பால:23 45/1
மின் உடை நேமியன் ஆதல் மெய்ம்மையால் – கம்.பால:24 38/2
மின் துவள்கின்றது போல மண்ணில் வீழ்ந்தாள் – கம்.அயோ:3 8/2
விளக்கு ஒளி மறைத்த மன்னர் மின் ஒளி மகுட கோடி – கம்.அயோ:3 79/1
மின் பொருவு தேரின் மிசை வீரன் வரு போழ்தில் – கம்.அயோ:3 98/1
மின் ஒளிர் கானம் இன்றே போகின்றேன் விடையும் கொண்டேன் – கம்.அயோ:3 114/4
மின் நின்று அனைய மேனி வெறிதாய் விட நின்றது போல் – கம்.அயோ:4 33/1
மின் ஒத்த சீற்ற கனல் விட்டு விளங்க நின்ற – கம்.அயோ:4 122/1
மின் குற்று ஒளிரும் வெயில் தீ கொடு அமைந்த வேலோய் – கம்.அயோ:4 128/4
மின் என மின் என விளங்கும் மெய் விலை – கம்.அயோ:4 189/2
மின் என மின் என விளங்கும் மெய் விலை – கம்.அயோ:4 189/2
முடித்தாய் அன்றே மந்திரம் என்றாள் முகில்-வாய் மின்
துடித்தால் என்ன மன்னவன் மார்பில் துவள்கின்றாள் – கம்.அயோ:6 19/3,4
இடி துவன்றின மின் என எங்குமே – கம்.அயோ:11 9/4
கேள் உலாம் மின் ஒளி கிளர்ந்தது இல்லையால் – கம்.அயோ:12 48/3
ஆனனம் கமலத்து அன்ன மின் அன்ன அமுத செம் வாய் – கம்.அயோ:13 59/1
மின் உயிர்க்கும் தீ வாய் வெயில் உயிர்க்கும் வெள் வேலோய் – கம்.அயோ:14 60/4
மின் இழிவ தன்மை இது விண் இழிவது என்ன – கம்.ஆரண்:6 25/4
அஞ்சினாள் அஞ்சி அன்னம் மின் இடை அலச ஓடி – கம்.ஆரண்:6 59/1
மின் நின்ற சிலையன் வீர கவசத்தன் விசித்த வாளன் – கம்.ஆரண்:7 59/1
மின் அவிர் மணி முடி விஞ்சை வேந்தர்கள் – கம்.ஆரண்:10 8/3
மின் உடை வேத்திர கையர் மெய் புக – கம்.ஆரண்:10 16/1
கடித்த கதிர் வாள் எயிறு மின் கஞல மேகத்து – கம்.ஆரண்:10 49/3
மின் எலாம் திகழும் சோதி விழு_நிலா மிதிலை சூழ்ந்த – கம்.ஆரண்:10 110/1
திருமு இ சிறு மின் பிறை தீமை குறைந்தது இல்லை – கம்.ஆரண்:10 136/2
மின் வானமும் மண்ணும் விளங்குவது ஓர் – கம்.ஆரண்:11 43/2
மின் ஒக்கும் செம்பொன் மேனி வெள்ளியின் விளங்கும் புள்ளி – கம்.ஆரண்:11 57/4
மின் திரண்டு அனைய பங்கி விராதனும் வெகுளி பொங்க – கம்.ஆரண்:12 56/1
மின் உயிர்த்து உருமின் சீறும் வெம் கணை விரவா-முன்னம் – கம்.ஆரண்:12 68/3
மின் என விளங்கும் வீர துண்டத்தன் மேரு என்னும் – கம்.ஆரண்:13 1/3
மின் துன்னு நூலின் மணி மார்பு அழுந்த விரைவோடு புல்லி உருகா – கம்.ஆரண்:13 65/3
மின் நினைந்த விலங்கும் எயிற்றினான் – கம்.ஆரண்:14 11/2
மின் திரிகின்ற எயிற்றின் விளக்கால் – கம்.ஆரண்:14 48/3
மின் கன்றும் எயிற்று கோள் மா வேங்கை என்று இனையவேயும் – கம்.கிட்:2 10/2
மின் உரு கொண்ட வில்லோர் வியப்புற வேத நல் நூல் – கம்.கிட்:2 31/1
மின் எயிற்று வாள் அவுணன் வெம்மையான் – கம்.கிட்:3 50/4
மின் இடை சனகியை மீட்டு மீள்துமால் – கம்.கிட்:6 18/3
வாளோடு மின் ஓடுவ போல் நெடு வானின் ஓடும் – கம்.கிட்:7 47/3
வெம் கதிர் விசும்பில் தோன்றும் மின் என திகழும் மெய்யாள் – கம்.கிட்:8 2/4
சிரிப்பவும் ஒத்தன தெரிந்த மின் எலாம் – கம்.கிட்:10 7/4
விரிந்தன திசை-தொறும் மிசையின் மின் எலாம் – கம்.கிட்:10 10/4
ஆர்த்து எழு துகள் விசும்பு அடைத்தலானும் மின்
கூர்த்து எழு வாள் என பிறழும் கொட்பினும் – கம்.கிட்:10 13/1,2
புரம் சுட விடு சரம் புரையும் மின் இனம் – கம்.கிட்:10 20/2
மழை கரு மின் எயிற்று அரக்கன் வஞ்சனை – கம்.கிட்:10 84/1
வாள் உறை உற்று என மறைந்த மின் எலாம் – கம்.கிட்:10 105/4
குயில் மொழி கலச கொங்கை மின் இடை குமிழ் ஏர் மூக்கின் – கம்.கிட்:11 76/3
மின் நிலை வில்லினானை வழி எதிர் விலக்கி நின்றாள் – கம்.கிட்:11 83/4
மின் பொரு பூணினான் செல்லும் வேலையில் – கம்.கிட்:11 119/4
மின் நிறம் நாணி எங்கும் வெளிப்படாது ஒளிக்கும் வேண்டின் – கம்.கிட்:13 65/3
வாழி வான் மின் இளம் கொடியின் வந்தாளை அன்று – கம்.கிட்:13 69/3
மின் திசைத்திடும் இடை கொடியை நாடினர் விராய் – கம்.கிட்:14 2/2
மின் இரண்டு அனைய குண்டலங்கள் வில் இட – கம்.கிட்:14 29/2
மின் பிறந்தால் என விளங்கு எயிற்றினாய் – கம்.கிட்:16 31/1
மின் நெடும் கொண்டல் தாளின் வீக்கிய கழலின் ஆர்ப்ப – கம்.கிட்:17 29/1
மின் பிறழ் குடுமி குன்றம் வெரிம் உற விரியும் வேலை – கம்.சுந்:1 6/2
மின் தொடர் வானத்து ஆன விமானங்கள் விசையின் தம்மின் – கம்.சுந்:1 35/3
மீ ஓங்கு செம்பொன் முடி ஆயிரம் மின் இமைப்ப – கம்.சுந்:1 40/1
மின் கொண்டு அமைத்த வெயிலை கொடு சமைத்த – கம்.சுந்:2 1/2
மா காரின் மின் கொடி மடக்கினர் அடுக்கி – கம்.சுந்:2 3/1
மின் இனம் மிடைந்து என விசும்பின் மீச்செல்வார் – கம்.சுந்:2 47/4
தூவி அம் பேடை என்ன மின் இடை துவள ஏகி – கம்.சுந்:2 116/3
மின் என தரளம் வேய்ந்த வெண் நிற விமானம் ஊர்ந்து – கம்.சுந்:2 117/2
குவியும் மீன் ஆரம் ஆக மின் கொடி மருங்குல் ஆக – கம்.சுந்:2 180/2
எழுவான் என்ன மின் இமைக்கும் ஆரம் புரளும் இயல்பிற்று ஆய் – கம்.சுந்:2 214/2
மின் நிற மருங்குலாய் செவியில் மெல்லென – கம்.சுந்:3 37/3
விரி மழை குலம் கிழித்து ஒளிரும் மின் என – கம்.சுந்:3 59/1
சூல் நிற கொண்மூ கிழித்து இடை துடிக்கும் மின் என மார்பில் நூல் துளங்க – கம்.சுந்:3 78/4
மின் நிற கதிரின் சுற்றிய பசும்பொன் விரல்-தலை அவிர் ஒளி காசின் – கம்.சுந்:3 80/3
மின் ஒளிர் மௌலி உதய மால்_வரையின் மீப்படர் வெம் கதிர் செல்வர் – கம்.சுந்:3 81/3
மின் இடை செ வாய் குவி முலை பணை தோள் வீங்கு தேர் அல்குலார் தாங்கி – கம்.சுந்:3 85/3
அருளும் மின் மருங்கும் அரிது ஆக்கியோ – கம்.சுந்:3 103/4
மின் திறப்பன ஒத்தன வெயில் விடு பகு வாய் – கம்.சுந்:3 133/2
மின் மின் என்னும் சூலமும் வேலும் மிசை ஓச்சி – கம்.சுந்:3 148/2
மின் மின் என்னும் சூலமும் வேலும் மிசை ஓச்சி – கம்.சுந்:3 148/2
மின் துன்னும் மருங்குல் விளங்கு இழையாள் – கம்.சுந்:4 10/2
மின் நேர் எயிற்று வல் அரக்கர் வீக்கம் நோக்கி வீரற்கு – கம்.சுந்:4 112/1
மின் திரிவ ஒத்தன வெயில் கதிரும் ஒத்த – கம்.சுந்:6 15/2
துவளும் மின் என சுற்றிட சூழ் வரை – கம்.சுந்:6 29/2
விரிய வீசலின் மின் நெடும் பொன் மதில் – கம்.சுந்:6 39/2
மின் நின்ற படையும் கண்ணும் வெயில் விரிக்கின்ற மெய்யர் – கம்.சுந்:7 9/2
குறுகின கவசரும் மின் போல் குரை கழல் உரகரும் வன் போர் – கம்.சுந்:7 16/1
பொறி தர விழி உயிர் ஒன்றோ புகை உக அயில் ஒளி மின் போல் – கம்.சுந்:7 19/1
பறக்கினும் கொல்லும் படரினும் கொல்லும் மின் படை கை – கம்.சுந்:7 38/2
மிடல் அயில் படை மின் என விலங்கலின் கலங்கும் – கம்.சுந்:7 47/3
மின் உடை பரவையோடும் வேறுளோர் சிறப்பின் விட்ட – கம்.சுந்:8 3/3
மின் நகு கிரிகள் யாவும் மேருவின் விளங்கி தோன்ற – கம்.சுந்:8 9/1
மின் திணிந்தன ஓடையின் வீர பட்டத்தர் – கம்.சுந்:9 18/4
மின் திரி வன் தலை மீது குதித்தான் – கம்.சுந்:9 62/3
மின் திரண்டு அனைய ஆகி வெயிலொடு நிலவு வீச – கம்.சுந்:10 12/2
எற்றி கொண்டலின் இடை நின்று உமிழ் சுடர் இன மின் இனம் விழுவன என்ன – கம்.சுந்:10 37/2
விழுந்து பார் அடையா-முனம் மின் எனும் எயிற்றான் – கம்.சுந்:11 52/1
மின் திரிந்து என்ன நக்கு வாலி சேய் விடுத்த தூத – கம்.சுந்:12 78/2
மஞ்சிடை புகும் மின் என புகையிடை மறைந்தார் – கம்.சுந்:13 21/4
மின் உயிர்க்கும் வேல் இரணியன் தழல் எழ விழித்தான் – கம்.யுத்1:3 46/4
மின் நகு மணி விரல் தேய வீழ் கணீர் – கம்.யுத்1:4 27/1
மின் உமிழ் கணையை வெய்யோர்-மேல் செல விடுதி என்றான் – கம்.யுத்1:7 15/4
மின் பொடித்தது போன்றன விண் எலாம் – கம்.யுத்1:8 62/4
மின் குலாம் எயிற்றர் ஆகி வெருவந்து வெற்பில் நின்ற – கம்.யுத்1:9 31/1
நாள் அவாம் மின் தோய் மாடத்து உம்பர் ஓர் நாகர் பாவை – கம்.யுத்1:10 18/2
கர பல் நகம் அன்னவை மின் உக காந்துகின்றான் – கம்.யுத்1:11 31/2
மின் தெரி எயிற்றின் ஒரு மேகம் விழும் என்ன – கம்.யுத்1:12 22/2
மின் என விளங்கும் பைம் பூண் வீடணன் விளம்பலுற்றான் – கம்.யுத்1:12 43/4
மின் தளிர்த்து அனைய பல் மா மணியினை வெளியில் கண்டான் – கம்.யுத்1:12 49/2
வேம் மின் போல்வன வீழ்வதன் முன்னமே – கம்.யுத்1:14 41/3
பூ உயர் மின் எலாம் பூத்த வான் நிகர் – கம்.யுத்2:15 111/1
கிளர் மழை குழுவிடை கிளர்ந்த மின் என – கம்.யுத்2:15 115/1
மின் பொழி எயிறு உடை கவியின் வெள்ளமும் – கம்.யுத்2:15 119/2
சென்ற வன் பொறி மின் பல செறிந்திட தெய்வ – கம்.யுத்2:15 190/2
மின் உரைத்தாலும் ஒவ்வா விளங்கு ஒளி அலங்கல் வேலோய் – கம்.யுத்2:16 32/4
மெய் எலாம் மிளிர் மின் வெயில் வீசிட – கம்.யுத்2:16 70/1
மின் புகுந்தன பல் குழுவாம் என மிளிர்வ – கம்.யுத்2:16 208/1
மின் ஒளிர் மகுட கோடி வெயில் ஒளி விரித்து வீச – கம்.யுத்2:17 5/1
விளக்கு ஒரு விளக்கம் தாங்கி மின் அணி அரவின் சுற்றி – கம்.யுத்2:17 6/1
மின் திரைத்து அருக்கன்-தன்னை விரித்து முன் தொகுத்த போலும் – கம்.யுத்2:17 17/3
மின் தனி நிலத்து வீழ்ந்து புரள்கின்றது அனைய மெய்யாள் – கம்.யுத்2:17 36/3
மின் இலைய வேலோனே யான் உன் விழி காணேன் – கம்.யுத்2:17 79/1
மின் அஞ்சும் வேலோய் விழி அஞ்ச வாழ்கின்றார் – கம்.யுத்2:17 80/3
மின் வந்த எயிற்றவன் வில் வல உன் – கம்.யுத்2:18 47/2
மின் தான் உமிழ் வெண் நகை வேறு செயா – கம்.யுத்2:18 75/3
மின் நின்ற வயிர வாளி திறந்தன மேனி முற்றும் – கம்.யுத்2:18 202/2
மின் தனி திரண்டது என்ன சரத்தொடும் கூட்டி விட்டான் – கம்.யுத்2:18 204/2
நீர் உடை முகிலின் மின் போல் வாளொடு நிமிர வந்தான் – கம்.யுத்2:18 208/4
மின் கரிது என்ன மின்னும் எயிற்றினான் வெகுளி நோக்கி – கம்.யுத்2:18 225/2
மின் சென்று அறியா மழுவாளன் விடைக்கும் மேல்_நாள் – கம்.யுத்2:19 20/2
மின் உறு பதாகையோடு சாரதி வீழ்ந்த போதும் – கம்.யுத்2:19 119/2
மின் குலாம் கழல் கால் வீரன் விண்ணிடை விரைந்த தன்மை – கம்.யுத்2:19 183/3
மின் சென்றது அன்ன வானத்து உரும் இனம் வீழ்வ என்ன – கம்.யுத்2:19 196/2
மின் நகு வானிடை ஏகி விரைந்தான் – கம்.யுத்3:20 17/2
அரும் கல மின் ஒளி தேர் பரி யானை – கம்.யுத்3:20 28/2
மின் எயிற்று அரக்கர்-தம்-மேல் ஏவினான் வில்லின் செல்வன் – கம்.யுத்3:22 153/4
துடித்தாள் மின் போல் உயிர் கரப்ப சோர்ந்தாள் சுழன்றால் துள்ளினாள் – கம்.யுத்3:23 8/3
மின் எரி ஒளியில் சென்றார் சாம்பனை விரைவில் கண்டார் – கம்.யுத்3:24 16/4
வெண் நிற மேகம் மின் இனம் வீசி – கம்.யுத்3:26 20/3
மின் ஆர் கணை தாள் அற வீச விழுந்து – கம்.யுத்3:27 36/1
மின் நகு பகு வாயூடு வெயில் உக நகை போய் வீங்க – கம்.யுத்3:27 79/2
மின் திரள் சுடரது கடல் பருகும் வடவனல் வெளி உற வருவது என – கம்.யுத்3:28 18/3
மின் எயிற்று அரக்கர் சேனை யாவரும் மீளா வண்ணம் – கம்.யுத்3:28 48/2
மின் நிமிர்த்தது அன்ன வாளி வேதநாதன் வீசினான் – கம்.யுத்3:31 79/4
மடித்த வாய் செழும் தலை குலம் புரண்ட வானின் மின்
இடித்த வாயின் இற்ற மா மலை குலங்கள் என்னவே – கம்.யுத்3:31 92/3,4
திணி கொண்டலினிடை மின் குலம் மிளிர்கின்றன சிவண – கம்.யுத்3:31 112/4
வெம் மின் என வெம் பகழி வேலை என ஏயினன் அ வெய்ய வினையோர் – கம்.யுத்3:31 147/3
மின் ஆர் வானம் இற்று உறும் என்றே விளி சங்கம் – கம்.யுத்3:31 187/2
பொன்னின் ஓடை மின் பிறழ் நெற்றி புகர் வேழம் – கம்.யுத்4:33 11/1
தழைக்கும் மின் ஒளி பொன் மலர் சதங்கையும் சாத்தி – கம்.யுத்4:35 7/4
மின் நகு வரி வில் செம் கை இராமன்-மேல் விடுதி என்றான் – கம்.யுத்4:37 3/4
மின் கையில் கொண்டு-என வில்லை விட்டிலா – கம்.யுத்4:37 157/3
மின் ஒளிர் மேகம் போல் வீரன் தோன்றலும் – கம்.யுத்4:41 106/2

மேல்


மின்-கொள் (2)

பொன் மின்-கொள் கோதை கையில் பூட்டினான் பொறுத்தான் போர் வில் – கம்.யுத்3:27 85/3
எல் மின்-கொள் வயிர திண் தேர் ஏறினான் எறிந்தான் நாணி – கம்.யுத்3:27 85/4

மேல்


மின்-பால் (1)

மின்-பால் இயன்றது ஒரு குன்றம் வானின் மிளிர்கின்றது என்ன வெயிலோன் – கம்.யுத்2:19 247/3

மேல்


மின்-போல் (1)

மின்-போல் மிளிர் வாளொடு தோள் விழவும் – கம்.யுத்3:20 83/1

மேல்


மின்-மேல் (1)

மின்-மேல் படர் நோன்மையனாய் உடல் வீக்கம் நீங்கி – கம்.சுந்:1 60/1

மேல்


மின்-வயின் (1)

மின்-வயின் மருங்குல் கொண்டாள் வேய்-வயின் மென் தோள் கொண்டாள் – கம்.ஆரண்:10 67/3

மேல்


மின்-உடன் (1)

மின்-உடன் பிறந்த வாள் பரத வேந்தற்கு என் – கம்.அயோ:5 44/1

மேல்


மின்_இனம் (1)

மீன்_இனம் மிளிர வானில் மின்_இனம் மிடைவ போன்றும் – கம்.பால:21 1/2

மேல்


மின்மின்-கொள் (1)

மின்மின்-கொள் கவசம் இட்டான் வீக்கினான் தூணி வீர – கம்.யுத்3:27 85/2

மேல்


மின்மினி (12)

பன் மர உயர் சினை மின்மினி விளக்கத்து – நற் 44/10
நிலம் படு மின்மினி போல பல உடன் – அகம் 67/16
மின்மினி மொய்த்த முரவு வாய் புற்றம் – அகம் 72/3
சிறு பல் மின்மினி போல பல உடன் – அகம் 202/7
சிறு பல் மின்மினி கடுப்ப எ வாயும் – அகம் 291/8
மேட்டு இமைப்பன மின்மினி ஆம் என – கம்.பால:2 27/3
எரியும் மின்மினி மணி விளக்கின் இன் துணை – கம்.கிட்:10 86/3
மின்மினி அல்லனோ அ வெயில் கதிர் வேந்தன் அம்மா – கம்.சுந்:2 96/4
மெய் துறு மரம்-தொறும் மின்மினி குலம் – கம்.சுந்:4 101/2
மின்மினி ஒளியின் மாயும் பிறவியை வேரின் வாங்க – கம்.யுத்1:4 135/1
முற்ற சுடர் மின்மினி மொய்த்துள வன் – கம்.யுத்3:27 34/3
ஊழி ஞாயிறு மின்மினி ஒப்புற – கம்.யுத்4:37 195/3

மேல்


மின்ன (17)

மறை மன்னும் மணி முடியும் ஆரமும் வாளொடு மின்ன
பொறை மன்னு வானவரும் தானவரும் பொரும் ஒரு நாள் – கம்.பால:12 8/1,2
வாள் புடை இலங்க செம் கேழ் மணி அணி வலையம் மின்ன
தோள் என உயர்ந்த குன்றின் சூழல்கள் இனிது நோக்கி – கம்.பால:15 30/2,3
செம்பொன் செய் சுருளும் தெய்வ குழைகளும் சேர்ந்து மின்ன
பம்பு தேன் அலம்ப ஒல்கி பண்ணையின் ஆடல் நோக்கி – கம்.பால:17 5/1,2
குண்டலம் திரு வில் வீச குல மணி ஆரம் மின்ன
விண் தொடர் வரையின் வைகும் மென் மயில் கணங்கள் போல – கம்.பால:18 9/1,2
மின்ன பூம் சுரும்பும் வண்டும் மிஞிறும் தும்பிகளும் பம்ப – கம்.பால:22 17/3
வழங்கு நிழல் மின்ன வரும் மஞ்ஞை என வந்தாள் – கம்.பால:22 25/4
வில் தழை வாள் நிமிர மெய் அணிகள் மின்ன
சிற்றிடை நுடங்க ஒளிர் சீறடி பெயர்த்தாள் – கம்.பால:22 27/3,4
வெள்ள நெடும் சுடர் மின்னின் மின்ன நக்கான் – கம்.அயோ:3 11/2
வீறு ஆக்கிய பொன் கலன் வில்லிட ஆரம் மின்ன
மாறா தனி சொல் துளி மாரி வழங்கி வந்தான் – கம்.அயோ:4 121/1,2
காந்து இன மணி மின்ன கடி கமழ் கமலத்தின் – கம்.அயோ:8 34/2
வேண்டிய உலகம் எல்லாம் வெளிப்பட மணிகள் மின்ன
ஆண்தகை அதனை நோக்கி அரவினுக்கு அரசன் வாழ்வும் – கம்.சுந்:1 20/2,3
கோவையும் குழையும் மின்ன கொண்டலின் முரசம் ஆர்ப்ப – கம்.சுந்:2 118/1
வில் கரும் கணை விட்டேறு கழுக்கடை எழுக்கள் மின்ன – கம்.சுந்:7 8/4
கோளொடும் திரிவது என்ன குல மணி கொடும் பூண் மின்ன
தாள் இணை இரண்டும் பற்றி சுழற்றினன் தட கை ஒன்றால் – கம்.யுத்1:3 150/3,4
விடும் சுடர் மகுடம் மின்ன விரி கடல் இருந்தது அன்ன – கம்.யுத்1:14 19/3
நாந்தகம் மின்ன தேரை நராந்தகன் நடத்தி வந்தான் – கம்.யுத்2:18 207/4
மாக வான் தட கை மண்-மேல் விழுந்தது மணி பூண் மின்ன
மேகம் ஆகாயத்து இட்ட வில்லொடும் வீழ்ந்தது என்ன – கம்.யுத்3:28 44/3,4

மேல்


மின்னர் (1)

வெய்துறு படையின் மின்னர் வில்லினர் வீசு காலர் – கம்.சுந்:7 10/1

மேல்


மின்னவே (2)

வீர பட்டத்தொடு திலகம் மின்னவே – கம்.பால:23 53/4
காண் தகு தட கையில் கடகம் மின்னவே – கம்.பால:23 57/4

மேல்


மின்னா (2)

அடியுண்ட அரக்கன் அரும் கனல் மின்னா
இடியுண்டது ஓர் மால் வரை என்ன விழுந்தான் – கம்.யுத்2:18 240/1,2
வாள்-தனின் வயங்க மின்னா மழை அதின் இருளமாட்டா – கம்.யுத்3:30 4/1

மேல்


மின்னாது (1)

மின்னாது இடியாது இருள்-வாய் விளைவு ஈது – கம்.ஆரண்:14 73/3

மேல்


மின்னார் (3)

விதுப்பு உற நோக்கும் மின்னார் மிகுதியை விளம்பலாமே – கம்.பால:2 11/4
அந்தணர் ஆசி அரும் கல மின்னார்
தந்த பல்லாண்டு இசை தார் முடி மன்னர் – கம்.பால:23 87/1,2
உறைப்பு இலர் ஆதலானே வேறு இருந்து ஒழிந்த மின்னார்
பிறை கொழுந்து அனைய நெற்றி பெய் வளை மகளிர் மெய்யை – கம்.யுத்4:42 9/2,3

மேல்


மின்னால் (3)

இருள் போழும் கொடி மின்னால்
வெண் சுடர் வேல் வேள் விரை மயில் வேல் ஞாயிறு நின் – பரி 18/25,26
மின்னால் அயர்வுறும் வாள் அரவு என வெம் துயர் உற்றான் – கம்.பால:24 24/4
மின்னால் இயன்றது எனலாய் விளங்கு மிளிர் பூண் வயங்க வெயில் கால் – கம்.யுத்2:19 248/2

மேல்


மின்னி (29)

கொடி நுடங்கு இலங்கின மின்னி
ஆடு மழை இறுத்தன்று அவர் கோடு உயர் குன்றே – நற் 68/9,10
மலை இமைப்பது போல் மின்னி
சிலை வல் ஏற்றொடு செறிந்த இ மழைக்கே – நற் 112/8,9
செம்பு சொரி பானையின் மின்னி எ வாயும் – நற் 153/3
பொலம் தொடி போல மின்னி கணம்_கொள் – நற் 197/9
நகுவது போல மின்னி
ஆர்ப்பது போலும் இ கார் பெயல் குரலே – நற் 214/11,12
உயர் வரை அடுக்கத்து ஒளிறுபு மின்னி
பெயல் கால்மயங்கிய பொழுது கழி பானாள் – நற் 255/8,9
நெடு வான் மின்னி குறும் துளி தலைஇ – நற் 274/1
இரு விசும்பு அதிர மின்னி
கருவி மா மழை கடல் முகந்தனவே – நற் 329/10,11
மா மலை விடர்_அகம் விளங்க மின்னி
மாயோள் இருந்த தேஎம் நோக்கி – நற் 371/2,3
உறை கழி வாளின் மின்னி உது காண் – நற் 387/9
வேய் பயில் அடுக்கம் சுடர மின்னி
நிலை கிளர் மீனின் தோன்றும் நாடன் – நற் 393/6,7
தாழ் இருள் துமிய மின்னி தண்ணென – குறு 270/1
கண் ஒளிர் எஃகின் கடிய மின்னி அவன் – பரி 22/7
நன் நுதல் நீத்த திலகத்தள் மின்னி
மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல் – கலி 143/3,4
இருள் கிழிப்பது போல் மின்னி வானம் – அகம் 72/1
விடு பொறி சுடரின் மின்னி அவர் – அகம் 73/16
நெடு மலை அடுக்கம் கண் கெட மின்னி
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 92/1,2
விடு பொறி ஞெகிழியின் கொடி பட மின்னி
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 108/7,8
இமைப்பது போல மின்னி உறைக்கொண்டு – அகம் 139/2
வேலினும் பல் ஊழ் மின்னி முரசு என – அகம் 175/12
வாள் நிற உருவின் ஒளிறுபு மின்னி
பரூஉ உறை பல் துளி சிதறி வான் நவின்று – அகம் 218/3,4
கோல் நிமிர் கொடியின் வசி பட மின்னி
உரும் உரறு அதிர் குரல் தலைஇ பானாள் – அகம் 278/4,5
கொடி பட மின்னி பாயின்றால் மழையே – அகம் 312/14
போழ்ந்த போல பல உடன் மின்னி
தாழ்ந்த போல நனி அணி வந்து – அகம் 374/4,5
இலங்கு வாள் அவிர் ஒளி வலம் பட மின்னி
கணை துளி பொழிந்த கண்கூடு பாசறை – புறம் 372/3,4
பேர மின்னி வாய் விரித்து எரிந்த கண் பிறங்கு தீ – கம்.பால:3 17/2
மின்னி எழு முகில் இன்றி வெம் துயரம் பெருகுதலும் வேத நல் நூல் – கம்.பால:5 34/2
அசையும் ஆலம் என அன்ன அயில் மின்னி வரலும் – கம்.ஆரண்:1 26/2
ஊர் எரிந்த நாள் துரந்தது என்ன மின்னி ஓடலால் – கம்.யுத்3:31 91/2

மேல்


மின்னிட (4)

இழையும் ஆரமும் இடையும் மின்னிட
குழையும் மா மலர் கொம்பு அனார்கள் தாம் – கம்.அயோ:11 131/1,2
வில்லும் வாளும் அணி-தொறும் மின்னிட
மெல் அரி குரல் மேகலை ஆர்த்து எழ – கம்.கிட்:11 45/1,2
மின்னிட வெயிலும் வீச வில் இடும் எயிற்று வீரன் – கம்.சுந்:8 14/4
அழைப்பு ஒலி முழக்கு எழ அழகு மின்னிட
குழை பொலி நல் அணி குலங்கள் வில்லிட – கம்.யுத்4:38 15/1,2

மேல்


மின்னிய (1)

மின்னின் மின்னிய மேனி கண்டான் என – கம்.பால:10 82/3

மேல்


மின்னின் (18)

மின்னின் தூவி இரும் குயில் பொன்னின் – குறு 192/3
நுண் கொடி மின்னின் பைம் பயிர் துமிய – அகம் 254/14
வேலும் மின்னின் விளங்கும் உலகத்து – புறம் 42/4
மின்னின் மின்னிய மேனி கண்டான் என – கம்.பால:10 82/3
மழை உறா மின்னின் அன்ன மருங்குல் போல் நுடங்கி நின்றாள் – கம்.பால:21 9/4
மின்னின் எழில் அன்னவள்-தன் மேனி ஒளி மான – கம்.பால:22 28/2
வெள்ள நெடும் சுடர் மின்னின் மின்ன நக்கான் – கம்.அயோ:3 11/2
மின்னின் மின்னும் வரி வில் குமரா மெய்யின் மெய்யே – கம்.அயோ:4 58/2
மின்னின் செறி கற்றை விரிந்தன போல் – கம்.ஆரண்:2 3/3
மண் தான் உறும் மின்னின் மயங்கினளால் – கம்.ஆரண்:12 73/3
வெற்றியர் உளர் எனின் மின்னின் நுண் இடை – கம்.ஆரண்:13 54/1
வெப்பு ஆர் நெடு மின்னின் எயிற்றை வெகுண்டு – கம்.கிட்:10 52/1
வேரா நின்றாள் மின்னின் இமைக்கும் மிளிர் பூணாள் – கம்.சுந்:2 75/4
மெலிவு உடை மருங்குல் மின்னின் அலமர சிலம்பு விம்மி – கம்.சுந்:2 108/3
நீண்ட விழி நேர்_இழை-தன் மின்னின் நிறம் எல்லாம் – கம்.சுந்:4 68/1
இழை என தகைய மின்னின் எயிற்றின முழக்கம் ஏய்ந்த – கம்.யுத்1:8 21/1
மின்னின் அன்ன புருவமும் விண்ணினை – கம்.யுத்2:16 72/3
மின்னின் ஒன்றிய விண்ணுளோர் – கம்.யுத்2:16 118/1

மேல்


மின்னின (1)

மின்னின மணியினின் பளிங்கின் வெள்ளியின் – கம்.கிட்:11 121/2

மேல்


மின்னினார் (1)

வேகடம் செய் மணி என மின்னினார் – கம்.பால:18 22/4

மேல்


மின்னினான் (1)

உழும் கதிர் மணி அணி உமிழும் மின்னினான்
மழுங்கிய நெடும் கணின் வழங்கும் மாரியான் – கம்.கிட்:16 25/1,2

மேல்


மின்னினும் (2)

வானகம் மின்னினும் மழை முழங்கினும் – கம்.கிட்:10 87/1
மின்னினும் மிளிர்வது ஆங்கு ஓர் வெம் சரம் கோத்து விட்டான் – கம்.யுத்2:18 189/4

மேல்


மின்னினோடு (1)

விடியுமேல் வெயிலும் வேம் மழையும் வேம் மின்னினோடு
இடியும் வேம் என்னில் வேறு யாவை வேவாதவே – கம்.பால:7 6/3,4

மேல்


மின்னு (30)

பகல் பெயல் துளியின் மின்னு நிமிர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 484
மின்னு நிமிர்ந்து அனையர் ஆகி நறவு மகிழ்ந்து – மது 679
வானம் மின்னு வசிவு பொழிய ஆனாது – மலை 97
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன வேலன் வந்து என – நற் 51/6
என் எனப்படுமோ தோழி மின்னு வசிபு – நற் 228/1
அருள் இலர் வாழி தோழி மின்னு வசிபு – நற் 261/1
மின்னு வசி விளக்கத்து வரும் எனின் – நற் 334/8
என் எனப்படும்-கொல் தோழி மின்னு வர – குறு 194/1
மின்னு செய் கருவிய பெயல் மழை தூங்க – குறு 205/1
நெடு-வயின் ஒளிறு மின்னு பரந்து ஆங்கு – பதி 24/1
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 21/54
கொடி விடுபு இருளிய மின்னு செய் விளக்கத்து – கலி 41/6
துளி இடை மின்னு போல் தோன்றி ஒருத்தி – கலி 139/5
கொடி மின்னு கொள்வேன் என்று அன்னள் வடி நாவின் – கலி 141/18
மின்னு விட சிறிய ஒதுங்கி மென்மெல – அகம் 8/14
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன பொன் இயல் புனை படை – அகம் 124/9
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன கனம் குழை இமைப்ப – அகம் 158/3
அழல் கொடி அன்ன மின்னு வசிபு நுடங்க – அகம் 162/4
என்னை இன்னல் படுத்தனை மின்னு வசிபு – அகம் 212/12
வயங்கு வெயில் ஞெமிய பாஅய் மின்னு வசிபு – அகம் 322/1
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன நின் ஒளிறு இலங்கு நெடு வேல் – புறம் 57/8
வில்லொடு மின்னு வாள் மிடைந்து உலாவிட – கம்.பால:8 35/1
மின்னு சுடர் ஆதவனும் மேருவில் மறைந்தான் – கம்.பால:22 43/4
மின்னு நேமியன் மேவு இடம் மேவினாள் – கம்.அயோ:2 6/4
சன்னவீரம் இடை மின்னு தட மார்பினொடுமே – கம்.ஆரண்:1 11/4
பல்லும் வல் எயிறும் மின்னு பகு வாய் முழை திறந்து – கம்.ஆரண்:1 19/2
மின்னு வேல் அரக்கர்_கோனும் வேறு ஒரு நெறியில் போனான் – கம்.ஆரண்:11 39/4
மின்னு படை கை அரக்கரை விட்டான் – கம்.யுத்3:20 20/2
விண் தலத்து இலங்கு திங்கள் இரண்டொடும் மின்னு வீசும் – கம்.யுத்3:28 54/1
மின்னு தீயிடை யான் இனி வீடுவென் – கம்.யுத்4:41 61/3

மேல்


மின்னுக்கொடி (1)

கண் பொரா எறிக்கும் மின்னுக்கொடி புரைய – மது 665

மேல்


மின்னுகின்றாய் (1)

வெருவர முழங்குகின்ற மேகமே மின்னுகின்றாய்
தருவல் என்று இரங்கினாயோ தாமரை மறந்த தையல் – கம்.கிட்:10 60/2,3

மேல்


மின்னும் (23)

ஒளிறு வான் பளிங்கொடு செம் பொன் மின்னும்
கரும் கல் கான்யாற்று அரும் சுழி வழங்கும் – நற் 292/6,7
மின்னும் தோழி என் இன் உயிர் குறித்தே – குறு 216/7
கயம் தலை மின்னும் கதிர் விடு மு காழ் – கலி 80/2
செவிமறை நேர் மின்னும் நுண் பொறி வெள்ளை – கலி 101/27
மின்னின் மின்னும் வரி வில் குமரா மெய்யின் மெய்யே – கம்.அயோ:4 58/2
சுற்று உறு மலர் ஏறி துயில்வன சுடர் மின்னும்
பொன் தகடு உறு நீலம் புரைவன பல காணாய் – கம்.அயோ:9 12/3,4
பக்கம் மின்னும் மணி மேரு சிகரம் குழைபட – கம்.ஆரண்:1 8/2
அம் சொல் இள மஞ்ஞை என அன்னம் என மின்னும்
வஞ்சி என நஞ்சம் என வஞ்ச மகள் வந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 24/3,4
மின்னும் வால் உளை மடங்கலை முனிந்தன வேழம் – கம்.ஆரண்:7 74/3
மின்னும் சிலையார் மலை தொடர்ந்த வெயில் வெம் கானம் போயினரால் – கம்.ஆரண்:14 32/4
கிளை துணை மழலை வண்டு கின்னரம் நிகர்த்த மின்னும்
துளி குரல் மேகம் வள் வார் தூரியம் துவைப்ப போன்ற – கம்.கிட்:10 31/1,2
சோதி செம் பொன்னும் மின்னும் மணியும் போல் துளங்கி தோன்றா – கம்.கிட்:13 52/2
மின்னும் மௌலியன் மெய்ம்மையன் வீடணன் – கம்.சுந்:5 22/2
மின்னும் வாள் எயிற்றின் சினம் வீங்கினான் – கம்.சுந்:12 105/2
மின்னும் பல் மணி மவுலி-மேல் ஒரு கணை விட்டான் – கம்.யுத்2:15 244/1
மின் கரிது என்ன மின்னும் எயிற்றினான் வெகுளி நோக்கி – கம்.யுத்2:18 225/2
மின்னும் வெள் எயிற்று அரக்கர்-தம் சேனையில் வீரன் – கம்.யுத்3:20 52/2
மின்னும் படை வீசலின் வெம் பகை-மேல் – கம்.யுத்3:27 24/1
மின்னும் வாள் எயிற்று அரக்கரை அம் கையால் விலக்கி – கம்.யுத்3:30 38/2
மின்னும் வேலினை விண்ணவர் கண் புடைத்து இரங்க – கம்.யுத்4:32 32/3
களியில் பட்டார் வாள் முகம் மின்னும் கரை இல்லா – கம்.யுத்4:33 6/2
மின்னும் ஓடை ஆடல் வய போர் மிடல் வேழ – கம்.யுத்4:33 13/1
மின்னும் மோலி இயற்கைய வீடணன் – கம்.யுத்4:40 25/2

மேல்


மின்னும்படி (1)

மின்னும்படி புடை வீசிய சடையான் மழு உடையான் – கம்.பால:24 7/2

மேல்


மின்னுமால் (1)

இன்னே பெய்ய மின்னுமால் தோழி – நற் 7/6

மேல்


மின்னுமே (1)

வெருவி மால் வரை சூல் மழை மின்னுமே – கம்.பால:2 31/4

மேல்


மின்னுவ (3)

துகிலொடு நெடும் கொடி சூலம் மின்னுவ
பகல் இடு மின் அணி பரப்பு போன்றவே – கம்.பால:3 35/3,4
முதிர்வு உற கமழ்வன முத்தம் மின்னுவ
மதுகரம் இசைப்பன மைந்தர் ஈட்டமே – கம்.பால:3 59/3,4
வேட்கையின் பருகிய மேகம் மின்னுவ
வாள் கைகள் மயங்கிய செருவின் வார் மத – கம்.கிட்:10 5/2,3

மேல்


மின்னே (2)

மின்னே புரை இடையாளொடும் இனிது ஏகினன் வீரன் – கம்.பால:24 4/4
ஒள்ளிது உன் உணர்வு மின்னே உன்னை ஆர் ஒளிக்கும் ஈட்டார் – கம்.ஆரண்:6 57/1

மேல்


மின்னை (10)

மின்னை உற்ற நடுக்கத்து மேனியாள் – கம்.அயோ:4 215/4
மின்னை ஏய் இடை நுடங்கிட விரைந்து தொடர்வாள் – கம்.ஆரண்:1 39/2
மின்னை போல் இடையாளோடும் மேவும் மெய் உடையன் அல்லன் – கம்.ஆரண்:6 55/2
மேகத்தில் பிறந்த மின்னை வென்ற நுண் இடையினாளை – கம்.ஆரண்:10 76/3
மின்னை கண்டனையாள் தன்னை நாடுதல் விலக்கல்-பாற்றோ – கம்.கிட்:11 71/4
மின்னை கொல்லும் வெயில் திண் எயிற்றால் – கம்.யுத்1:3 96/4
மின்னை தொழு வளைத்தது என்ன மிளிர் ஒளியாய் – கம்.யுத்1:3 171/1
மின்னை மீட்டுறு படை அரக்கர் வேரற – கம்.யுத்4:40 50/2
மின்னை காட்டுதல் போல் வந்து விளியும் இ உலகம் – கம்.யுத்4:40 95/1
மின்னை நோக்கி அ வீரன் ஈது இயம்பிடும் வேலை – கம்.யுத்4:41 33/1

மேல்


மின்னொடு (7)

வளி பொரு மின்னொடு வான் இருள் பரப்பி – பரி 12/1
சுடர் நிமிர் மின்னொடு வலன் ஏர்பு இரங்கி – அகம் 43/2
இன்னாது என்றலும் இலமே மின்னொடு
வானம் தண் துளி தலைஇ ஆனாது – புறம் 192/6,7
விண்ணுளே எழுந்த மேகம் மார்பின் நூலின் மின்னொடு இ – கம்.பால:13 53/1
மின்னொடு தொடர்ந்து செல்லும் மேகம் போல் மிதிலை வேந்தன் – கம்.ஆரண்:6 62/3
மின்னொடு நிகர்ப்பன பலவும் வீசினான் – கம்.யுத்2:16 306/4
நீண்ட மின்னொடு வான் நெடு நீல வில் – கம்.யுத்4:37 39/1

மேல்


மின்னொடும் (5)

மின்னொடும் அசனியோடும் வீழ்வதே போல வீழ்ந்தாள் – கம்.பால:7 50/4
பிடி புக்கு ஆயிடை மின்னொடும் பிறங்கிய மேகம் – கம்.பால:15 12/1
மின்னொடும் பொருவுற விளங்கு வேலினாய் – கம்.அயோ:14 44/4
மின்னொடும் துவன்றின மேக ராசியே – கம்.கிட்:10 14/4
எற்றிய கால காற்றால் மின்னொடும் இடியினோடும் – கம்.யுத்3:28 53/3

மேல்


மின்னோடு (1)

மேகம் தனி வருகின்றது மின்னோடு என மிளிர் பூண் – கம்.அயோ:7 4/3

மேல்


மின்னோடும் (1)

மின்னோடும் விழுந்தன மேகம் என – கம்.யுத்3:31 199/3

மேல்


மினல் (2)

மினல் மணி குலம் துவன்றி வில் அலர்த்து விண் குலாய் – கம்.கிட்:7 6/1
மினல் பரந்து எழு கொழும் சுடர் உலகு எலாம் விழுங்கி – கம்.சுந்:13 24/1

மேல்


மினொடு (1)

கார் மினொடு உலாயது என நூல் கஞலும் மார்பன் – கம்.அயோ:3 100/1

மேல்