ப – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பஃறி 1
பஃறுளி 1
பஃறேர் 1
பக்க 1
பக்கத்தின் 1
பக்கத்து 5
பக்கம் 27
பக்கமா 1
பக்கமும் 3
பக்கல் 1
பக்கின் 1
பக்கு 1
பக 18
பகட்டின் 3
பகட்டினால் 1
பகட்டு 29
பகட்டு_இனம் 1
பகட்டுக்கு 1
பகட்டை 1
பகட்டொடு 1
பகட்டொடும் 1
பகடு 35
பகடே 1
பகர் 7
பகர்-மின் 1
பகர்கிற்பார் 1
பகர்கின்ற 1
பகர்கின்றது 1
பகர்கின்றானை 1
பகர்தல் 1
பகர்தலும் 1
பகர்தற்கு 1
பகர்தி 4
பகர்ந்த 2
பகர்ந்தது 2
பகர்ந்தார் 2
பகர்ந்தால் 1
பகர்ந்தான் 6
பகர்ந்திடு 1
பகர்ந்தீர் 2
பகர்ந்து 12
பகர்ந்தேம் 1
பகர்நர் 2
பகர்நரும் 2
பகர்நரொடு 1
பகர்பவர் 1
பகர்பு 1
பகர்வ 1
பகர்வது 10
பகர்வர் 1
பகர்வரேல் 1
பகர்வரோ 1
பகர்வாய் 1
பகர்வார் 1
பகர்வாள் 1
பகர்வான் 7
பகர்வு 1
பகர்வுறும் 1
பகர்வென் 1
பகர்வேன் 1
பகர 14
பகரல் 1
பகரல்-பாலதோ 1
பகரல்-பாலையோ 2
பகரலுற்றான் 1
பகரவேயும் 1
பகரா-முன்னம் 1
பகராய் 2
பகராயே 1
பகரின் 1
பகரினும் 2
பகருதி 1
பகரும் 13
பகரும்-காலை 1
பகல் 174
பகல்-கணே 1
பகல்-தானும் 1
பகல்_கெழு_செல்வன் 1
பகல்பட 1
பகலவன் 10
பகலவனும் 1
பகலா 1
பகலாம் 1
பகலாய் 1
பகலிட 1
பகலிடை 5
பகலில் 5
பகலிலே 1
பகலின் 7
பகலினும் 2
பகலினொடு 1
பகலும் 36
பகலுளே 1
பகலே 8
பகலை 1
பகலொடு 1
பகலோ 1
பகலோன் 5
பகலோனும் 1
பகலோனை 1
பகழி 143
பகழி-தன்னால் 2
பகழி-தன்னை 1
பகழிக்கு 5
பகழிகள் 3
பகழிகளால் 1
பகழியால் 11
பகழியாலே 1
பகழியின் 8
பகழியும் 3
பகழியை 4
பகழியோடும் 1
பகற்குறி 2
பகன்றை 21
பகன்றையொடு 1
பகா 1
பகாஅர் 1
பகிர் 2
பகிர்ந்தான் 1
பகிரண்டத்து 1
பகிரண்டம் 1
பகிராது 1
பகு 52
பகுக்க 1
பகுக்கும் 12
பகுத்த 5
பகுத்தன 1
பகுத்தான் 1
பகுத்து 7
பகுத்தூண் 1
பகுதி 8
பகுதிகள் 1
பகுதியின் 1
பகுதியை 1
பகுப்பான் 1
பகும் 1
பகுவாய் 1
பகை 195
பகை-மேல் 2
பகைக்கு 2
பகைகள் 1
பகைஞ 2
பகைஞர் 13
பகைஞர்கள் 1
பகைஞரால் 1
பகைஞருக்கு 1
பகைஞரும் 1
பகைஞரே 1
பகைஞரை 2
பகைஞரோடு 1
பகைஞன் 14
பகைஞனுக்கு 2
பகைஞனும் 4
பகைஞனே-கொல் 1
பகைஞனை 2
பகைத்தியால் 1
பகைத்து 3
பகைதான் 1
பகைப்பது 1
பகைபட்டு 1
பகைமையின் 2
பகையா 1
பகையாத 1
பகையாதே 1
பகையால் 2
பகையாலே 1
பகையில் 1
பகையின் 4
பகையினால் 1
பகையினை 1
பகையும் 10
பகையே 5
பகையேம் 1
பகையை 13
பகையையும் 1
பகையோடு 1
பகைவர் 28
பகைவர்க்கு 5
பகைவரும் 2
பகைவரை 2
பகைவன் 1
பகைவன்-மன் 1
பகைவனே-கொலாம் 1
பகைவா 1
பங்கத்தன் 1
பங்கம் 11
பங்கம்_இல் 3
பங்கய 10
பங்கயத்த 1
பங்கயத்தவட்கும் 1
பங்கயத்து 10
பங்கயம் 10
பங்கன் 2
பங்கி 4
பங்கிகள் 2
பங்கியர் 2
பங்கியான் 2
பங்கியும் 1
பங்கியோடும் 1
பங்கின் 1
பங்கு 2
பங்குவின் 1
பங்குனி 5
பச்சிமத்தினும் 1
பச்சிரத்தம் 2
பச்சிலை 5
பச்சிறா 2
பச்சூன் 7
பச்சை 17
பச்சையொடு 1
பசக்கும் 2
பசக்கும்-காலை 1
பசக்குவ-மன்னோ 1
பசத்தல் 4
பசந்த 7
பசந்ததுவே 1
பசந்தவர் 1
பசந்தன்று 7
பசந்தன்றே 1
பசந்தன 2
பசந்தனள் 3
பசந்தனள்-மன் 1
பசந்தனை 1
பசந்து 8
பசப்ப 13
பசப்பது 4
பசப்பதுவே 1
பசப்பவும் 4
பசப்பித்தோரே 1
பசப்பினும் 1
பசப்பு 19
பசப்பு_அற 1
பசப்பே 9
பசலை 44
பசலைக்கு 3
பசலையள் 2
பசலையால் 2
பசலையும் 4
பசலையை 1
பசலையொடு 1
பசி 78
பசி-போல் 1
பசி_பிணி 1
பசி_பிணி_மருத்துவன் 1
பசிக்க 1
பசிக்கு 1
பசித்த 4
பசித்தன்று 1
பசித்தான் 1
பசித்து 9
பசித்தும் 1
பசியர் 1
பசியன் 1
பசியார் 2
பசியால் 2
பசியின் 1
பசியே 1
பசியை 2
பசியொடு 1
பசியொடே 1
பசீஇ 1
பசு 40
பசு_நெய் 1
பசுந்தேன் 2
பசும் 140
பசும்_கண்_கடவுள் 1
பசும்_பொன் 10
பசும்_பொன்-கொல் 1
பசும்பாம்பின் 1
பசும்பிடி 3
பசும்பொன் 9
பசும்பொன்னவன் 1
பசும்பொனால் 1
பசும்பொனின் 2
பசுமஞ்சளொடு 1
பசுமை 2
பசுர 1
பசுவின் 1
பசுவும் 1
பசுவை 1
பசை 15
பசை_அற்றிலது 1
பசைந்த 2
பசையில் 1
பசையும் 1
பசையொடு 1
பசைஇ 1
பசைஇய 1
பஞ்ச 1
பஞ்சம் 1
பஞ்சமம் 1
பஞ்சமி 1
பஞ்சர 1
பஞ்சரத்து 1
பஞ்சரத்தொடு 1
பஞ்சரம் 1
பஞ்சவடி 2
பஞ்சவர் 1
பஞ்சவன் 1
பஞ்சாய் 5
பஞ்சானனம் 1
பஞ்சி 21
பஞ்சிடை 1
பஞ்சியின் 1
பஞ்சியும் 2
பஞ்சிற்று 1
பஞ்சின் 4
பஞ்சினில் 2
பஞ்சினை 1
பஞ்சு 18
பஞ்சுரம் 1
பட்ட 92
பட்டத்தர் 1
பட்டத்தில் 1
பட்டத்து 1
பட்டத்தொடு 1
பட்டதற்கு 1
பட்டதனால் 1
பட்டது 25
பட்டதும் 3
பட்டபடி 1
பட்டம் 2
பட்டவர் 4
பட்டவா 1
பட்டவாறும் 1
பட்டன்று 5
பட்டன்றே 5
பட்டன 20
பட்டனம் 1
பட்டனர் 12
பட்டனவே 1
பட்டனவோ 1
பட்டனள் 1
பட்டனன் 3
பட்டனனே 1
பட்டனென் 1
பட்டனை 1
பட்டாய் 4
பட்டாயே 1
பட்டார் 18
பட்டார்-கொலோ 1
பட்டாரை 1
பட்டால் 5
பட்டான் 9
பட்டான்-கொல் 1
பட்டி 3
பட்டிகை 1
பட்டிடுதுமேல் 1
பட்டிமண்டபம் 1
பட்டிலர் 1
பட்டிலன் 1
பட்டின் 1
பட்டின 1
பட்டினத்து 4
பட்டினம் 3
பட்டினி 1
பட்டீமோ 1
பட்டு 61
பட்டு-உழி 1
பட்டுள 1
பட்டுளர் 1
பட்டே 3
பட்டேன் 1
பட்டோர் 1
பட்டோன் 1
பட 313
படகம் 1
படத்து 1
படப்பட 1
படப்படர் 1
படப்பு 1
படப்பை 63
படப்பையும் 1
படப்பையொடு 1
படம் 20
படமாடம் 1
படர் 196
படர்-மின் 1
படர்க 2
படர்கில 1
படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ 1
படர்கின்றது 2
படர்கின்றவன் 1
படர்கின்றன 3
படர்கின்றனவால் 1
படர்கின்றான் 1
படர்குவர் 2
படர்குவள் 1
படர்குவான் 1
படர்குவிர் 1
படர்குவை 1
படர்குறும் 1
படர்த்தினனால் 1
படர்தந்தது 1
படர்தந்து 1
படர்தந்தோளே 1
படர்தர 2
படர்தரும் 3
படர்தரூஉம் 1
படர்தல் 3
படர்தலின் 1
படர்தலும் 1
படர்தி 2
படர்தும் 1
படர்ந்த 15
படர்ந்தது 4
படர்ந்தமை 1
படர்ந்தன 1
படர்ந்தனை 1
படர்ந்தார் 1
படர்ந்தான் 3
படர்ந்திகும் 2
படர்ந்திசினே 1
படர்ந்தீர் 1
படர்ந்து 33
படர்ந்தே 5
படர்ந்தேன் 1
படர்ந்தோர் 2
படர்ந்தோர்க்கு 1
படர்ந்தோன் 1
படர்பு 1
படர்வ 3
படர்வது 1
படர்வர் 2
படர்வராம் 1
படர்வன 2
படர்வாய் 1
படர்வார் 1
படர்வித்தவள் 1
படர்வென் 1
படர்வேன் 1
படர்வோன் 1
படர 33
படரகில்லா 1
படரன்-மின் 1
படரா 4
படரா-வகை 1
படராது 3
படராநின்ற 1
படரிய 1
படரின் 3
படரினும் 2
படருநர் 1
படரும் 26
படரே 5
படரோடு 1
படல் 4
படலத்து 1
படலம் 9
படலால் 1
படலும் 4
படலே 2
படலை 15
படலையில் 1
படலையின் 2
படலையும் 1
படலையோடு 1
படலையோடும் 1
படலொடும் 1
படவும் 3
படவே 2
படா 14
படாகை 1
படாத 3
படாதன 2
படாது 4
படாதேல் 1
படாநின்ற 2
படாமை 1
படாமையும் 1
படார்கள் 1
படாஅ 10
படாஅ-கண்ணும் 1
படாஅகை 1
படாஅது 2
படாஅம் 2
படாஅமை 1
படாஅர் 6
படாஅல் 1
படி 73
படி-கண் 1
படி-நின்று 1
படி-மேல் 1
படிக்கண் 1
படிக்கால் 1
படிக்கின்றான் 1
படிகத்தின் 1
படிகம் 1
படிகளாம் 1
படிகாரன் 1
படிகால் 1
படிகிலா 1
படிகின்ற 1
படிகின்றது 2
படிகையும் 1
படித்தது 1
படித்தலத்து 1
படித்தலம் 2
படித்தவன் 1
படித்து 1
படித்தேன் 1
படிதர 1
படிதனில் 1
படிந்த 5
படிந்தது 5
படிந்தன 3
படிந்தனர் 1
படிந்தனவாம் 1
படிந்தார் 4
படிந்து 16
படிந்து-அனைய 1
படிந்தும் 1
படிந்துளதால் 1
படிநிலை 2
படிப்பது 1
படிம 1
படிமகன் 1
படிமதம் 2
படிமம் 1
படிமையானே 1
படிமையோர் 1
படிய 6
படியகத்து 1
படியது 1
படியா 1
படியான் 1
படியிடை 6
படியில் 7
படியின் 4
படியின்-மேல் 4
படியினில் 1
படியினை 1
படியும் 8
படியுமாம் 1
படியுறு 1
படியை 4
படியொடு 2
படியோர் 4
படில் 1
படிவ 7
படிவங்கள் 1
படிவத்தான் 1
படிவத்து 5
படிவத்தோடும் 1
படிவம் 17
படிவமொடு 1
படிவர் 1
படிவன 2
படிவாற்கு 1
படிவு 2
படிவுற்றனவால் 1
படிவுற்று 1
படிற்றால் 1
படிறு 2
படின் 3
படினும் 1
படினே 5
படீஇ 4
படீஇய 2
படீஇயர் 13
படு 409
படு-தொறும் 4
படு_கரை 1
படு_களத்து 1
படு_களம் 1
படு_சுடர் 5
படுக்க 1
படுக்கலாத 1
படுக்கிலேன் 1
படுக்கின்ற 1
படுக்கும் 11
படுக்குவள் 1
படுக்குவென் 1
படுக்கை 1
படுக 3
படுகம் 1
படுகர் 2
படுகள 1
படுகால்-கொல் 1
படுகிலவால் 1
படுகிலன் 1
படுகிலேன் 1
படுகிற்கிலம் 1
படுகிற்றும் 1
படுகின்றது 1
படுகின்றாய் 1
படுகுவ-மன்னே 1
படுகுவர் 1
படுகுவை 1
படுகுழி 1
படுத்த 17
படுத்த-போது 1
படுத்தல் 1
படுத்தலின் 1
படுத்தலும் 1
படுத்தவர் 1
படுத்தன 1
படுத்தனம் 1
படுத்தனர் 2
படுத்தனன் 1
படுத்தனென் 1
படுத்தனை 2
படுத்தாய் 2
படுத்தால் 1
படுத்தான் 4
படுத்திடுதலும் 1
படுத்தியேல் 1
படுத்தினான் 1
படுத்து 23
படுத்து-அரோ 1
படுத்தே 1
படுதல் 3
படுதலின் 2
படுதலும் 4
படுதலோடும் 2
படுதி 1
படுநர் 2
படுப்ப 2
படுப்பது 2
படுப்பதே 1
படுப்பவர்க்கு 1
படுப்பான் 1
படுப்பெனோ 1
படுப 1
படுபு 7
படும் 30
படும்-கொல் 1
படும்_கால் 1
படும்படி 1
படுமலை 3
படுமா 1
படுமே 7
படுமோ 2
படுவ 6
படுவது 6
படுவதே 3
படுவர் 1
படுவலும் 1
படுவன் 1
படுவன 2
படுவார் 1
படுவில் 4
படுவின் 1
படுவினும் 1
படூஉம் 13
படேனேல் 1
படை 489
படை-கொடு 2
படை-தன்னால் 1
படை-தனை 2
படை-தாமும் 1
படை-தொறும் 1
படை-மேல் 1
படை-எனின் 1
படை_கொள்_மாக்கள் 1
படை_தலைவர்-தாமே 1
படைக்க 2
படைக்கணாரை 1
படைக்கல 7
படைக்கலங்கள் 1
படைக்கலங்களும் 2
படைக்கலத்தால் 1
படைக்கலத்தின் 1
படைக்கலத்து 2
படைக்கலத்தை 1
படைக்கலம் 52
படைக்கலமும் 1
படைக்கலமோ 1
படைக்கவும் 1
படைக்கின்ற 1
படைக்கின்றது 1
படைக்கு 12
படைக்குநர் 1
படைக்கும் 1
படைகட்கு 1
படைகள் 28
படைகளால் 2
படைகளும் 7
படைகளை 2
படைகளோடு 1
படைஞர் 9
படைஞரும் 2
படைஞரை 2
படைஞரோடும் 2
படைத்த 25
படைத்தது 7
படைத்ததும் 1
படைத்ததுவும் 1
படைத்ததுவே 1
படைத்தலின் 1
படைத்தலைவர் 2
படைத்தலைவர்கள் 1
படைத்தலைவன் 1
படைத்தவர் 1
படைத்தவர்க்கு 1
படைத்தவரை 1
படைத்தவரொடும் 1
படைத்தவற்கு 1
படைத்தவன் 5
படைத்தவாறும் 1
படைத்தன 2
படைத்தனம் 1
படைத்தனவே 1
படைத்தனவோ 1
படைத்தனன் 1
படைத்தனன்-கொல்லாம் 1
படைத்தாய் 3
படைத்தார் 1
படைத்தால் 1
படைத்தாள் 1
படைத்தாளை 1
படைத்தான் 3
படைத்தான்-கண் 1
படைத்தானை 1
படைத்தி 1
படைத்திசினோரே 1
படைத்தீர் 1
படைத்து 9
படைத்துடைய 1
படைத்துடையார் 1
படைத்துள 2
படைத்துளது 1
படைத்தோர்க்கு 1
படைத்தோரே 1
படைத்தோன் 2
படைத்தோனே 1
படைதாம் 1
படைப்ப 1
படைப்பர் 1
படைப்பன 1
படைப்பான் 2
படைப்பு 1
படைப்பென் 1
படைப்பே 1
படைய 1
படையனோ 1
படையார் 1
படையால் 7
படையாலும் 1
படையான் 4
படையானிடை 1
படையில் 1
படையின் 10
படையின்னிடம் 1
படையின 1
படையினர் 1
படையினன் 2
படையினார் 1
படையினால் 4
படையினின் 1
படையினே 1
படையினை 1
படையும் 24
படையுள் 1
படையூற்றம் 1
படையே 3
படையை 20
படையொடு 6
படையொடும் 6
படையோ 1
படையோடு 2
படையோடும் 3
படையோயே 1
படையோர் 2
படையோர்க்கு 1
படையோனும் 1
பண் 54
பண்கள் 2
பண்களால் 1
பண்ட 2
பண்டத்து 1
பண்டம் 9
பண்டமோடு 1
பண்டரங்கம் 1
பண்டாரத்திடை 1
பண்டாரம் 3
பண்டி 3
பண்டிகள் 1
பண்டிதர் 1
பண்டியில் 2
பண்டியும் 4
பண்டினும் 1
பண்டு 100
பண்டுடை 2
பண்டும் 11
பண்டும்_பண்டும் 2
பண்டே 2
பண்டை 27
பண்டைய 3
பண்டையில் 1
பண்டையின் 7
பண்டொடு 1
பண்ண 1
பண்ணல் 1
பண்ணவ 1
பண்ணவற்கு 1
பண்ணவன் 9
பண்ணவும் 2
பண்ணற்கு 1
பண்ணன் 7
பண்ணன 1
பண்ணாது 1
பண்ணி 30
பண்ணிய 11
பண்ணியம் 8
பண்ணியாய் 1
பண்ணின் 2
பண்ணின 1
பண்ணினால் 1
பண்ணினான் 1
பண்ணினும் 1
பண்ணினுள் 1
பண்ணினுள்ளும் 1
பண்ணு 5
பண்ணுந 1
பண்ணும் 3
பண்ணுமே 1
பண்ணை 23
பண்ணைக்கு 1
பண்ணைகள் 2
பண்ணைய 2
பண்ணையால் 1
பண்ணையில் 3
பண்ணையின் 3
பண்ணையும் 1
பண்ணையை 1
பண்ணோ 1
பண்ப 1
பண்பது 3
பண்பன் 1
பண்பார் 1
பண்பால் 6
பண்பிடையே 1
பண்பில் 1
பண்பிலாளன் 1
பண்பிற்கு 1
பண்பிற்றால் 1
பண்பிற்று 1
பண்பிற்றே 1
பண்பின் 25
பண்பின 1
பண்பினர் 3
பண்பினவ்வையும் 1
பண்பினாய் 1
பண்பினால் 5
பண்பினான் 5
பண்பினானே 1
பண்பினானை 1
பண்பினீர் 1
பண்பினை 2
பண்பினோரே 1
பண்பு 69
பண்பு-அரோ 1
பண்பு_அல 1
பண்பும் 5
பண்பும்-மார் 3
பண்புற 3
பண்புறு 1
பண்பே 14
பண்போடு 2
பண 1
பணத்தின் 1
பணத்தினோர்கள் 1
பணத்து 1
பணம் 6
பணவம் 1
பணவை 3
பணா 2
பணாமணி 1
பணி 73
பணி-தன்னால் 1
பணி-மின் 1
பணி-மின்மே 1
பணி-மீது 1
பணி_மொழி 1
பணிக்கண் 1
பணிக்கின்றான் 1
பணித்த 7
பணித்தருளலால் 1
பணித்தவர் 1
பணித்தனை 1
பணித்தி 2
பணித்திட 1
பணித்திர் 2
பணித்திலன் 1
பணித்து 7
பணிதலும் 1
பணிந்த 1
பணிந்தனம் 1
பணிந்தனன் 2
பணிந்தாய் 1
பணிந்தான் 7
பணிந்து 21
பணிந்தும் 1
பணிந்தோர் 1
பணிப்ப 1
பணிப்பான் 1
பணிபு 6
பணிமாற 1
பணிமொழி 6
பணிய 2
பணியத்து 1
பணியன் 2
பணியா 3
பணியா-முன்னம் 1
பணியாமல் 1
பணியாமையின் 1
பணியார் 1
பணியால் 2
பணியிடை 1
பணியியர் 1
பணியில் 1
பணியின் 2
பணியினால் 2
பணியினின் 1
பணியினும் 1
பணியும் 3
பணிலங்கள் 2
பணிலம் 7
பணிலமும் 2
பணிவது 1
பணிவான் 2
பணிவு 2
பணிவுறும் 1
பணீஇயர் 1
பணை 231
பணைகள் 1
பணைகளின் 1
பணைகளை 1
பணைகளோடும் 1
பணைத்த 9
பணைத்து 1
பணையம் 2
பணையின் 3
பணையும் 2
பணையே 1
பத்தர் 3
பத்தரும் 1
பத்தல் 7
பத்தி 17
பத்திகள் 1
பத்திகள்-தோறும் 1
பத்திகளை 1
பத்திய 1
பத்தியர் 1
பத்தியால் 1
பத்தியில் 4
பத்தியின் 9
பத்தியை 1
பத்திர 3
பத்திரம் 1
பத்திற்கும் 1
பத்தின் 5
பத்தின்-மேல் 1
பத்தினி 4
பத்தினி-தன்னை 1
பத்தினிக்கு 1
பத்தினியை 1
பத்தினின் 1
பத்தினும் 2
பத்தினொடு 1
பத்தினோடு 1
பத்து 41
பத்து_நால் 1
பத்து_நூற்றால் 1
பத்து_நூறு 1
பத்துடை 2
பத்துடையவன் 1
பத்தும் 12
பத்தொடு 2
பத்தொடும் 2
பத்தோடு 1
பத 14
பதக 1
பதகர் 1
பதகன் 3
பதகனேன் 1
பதங்கம் 1
பதங்கள் 2
பதங்களில் 2
பதங்கனை 1
பதடி 2
பதடியின் 1
பதணத்து 1
பதத்த 1
பதத்தால் 1
பதத்தான் 1
பதத்து 2
பதத்தை 4
பதத்தையும் 1
பதப்பர் 1
பதம் 100
பதமுமாய் 1
பதமே 2
பதயுக 1
பதலை 4
பதலையும் 2
பதலையொடு 1
பதவ 1
பதவி 1
பதவிய 2
பதவியை 1
பதவின் 3
பதவு 3
பதறின 1
பதன் 9
பதனமும் 1
பதாகை 15
பதாகை-மேல் 1
பதாகைகள் 1
பதாகைய 1
பதாகையால் 1
பதாகையின் 1
பதாகையும் 1
பதாகையோடு 1
பதாதி 5
பதாதியின் 1
பதாதியும் 2
பதி 49
பதி-வயின் 2
பதிக்கு 1
பதித்த 2
பதித்து 1
பதிப்பெயர்ந்த 1
பதிபடு 1
பதிபு 1
பதிய 2
பதியாக 1
பதியிடை 3
பதியின் 4
பதியை 1
பதியொடும் 1
பதிவத 1
பதிவத_மாதர் 1
பதிற்றின் 1
பதிற்று 1
பதிற்றைந்து 1
பதின்மரும் 1
பதின்மரை 1
பதின்மரோடு 1
பதினாயிரம் 10
பதினாயிரர் 1
பதினாயிரவரை 1
பதினால் 2
பதினால்வரும் 1
பதினாறு 1
பதினெட்டும் 1
பதினெண் 2
பதினெண்_கணனும் 1
பதினெழு 1
பதினேழ் 1
பதினொரு 3
பதுக்கு 1
பதுக்கை 14
பதுக்கைத்து 2
பதுங்கினர் 1
பதுங்கினானை 1
பதும 7
பதுமத்தாளும் 1
பதுமத்தானுக்கும் 1
பதுமத்தின் 1
பதுமத்து 7
பதுமத்தோன் 1
பதுமம் 5
பதுமராகத்து 1
பதுமுகன் 1
பதைக்க 1
பதைக்கின்ற 1
பதைக்கின்றது 1
பதைக்கின்றார் 2
பதைக்கும் 6
பதைத்த 2
பதைத்தனர் 3
பதைத்தனள் 2
பதைத்தார் 3
பதைத்தாள் 5
பதைத்தான் 3
பதைத்து 13
பதைப்ப 10
பதைப்பர் 1
பதைப்பார் 1
பதைப்பாள் 1
பதைப்பு 2
பதைப்பை 1
பதைபதைப்பு 1
பதையா 3
பதையாத 1
பந்த 2
பந்தங்கள் 1
பந்தம் 1
பந்தமும் 3
பந்தர் 37
பந்தரில் 1
பந்தரின் 3
பந்தரும் 2
பந்தருள் 1
பந்தரே 3
பந்தரை 2
பந்தனம் 1
பந்தனை 3
பந்தி 11
பந்தி-தோறும் 1
பந்திகள் 2
பந்திகளாய் 1
பந்தியாய் 1
பந்தியில் 3
பந்தியின் 1
பந்தியும் 1
பந்தியே 2
பந்தின் 2
பந்தினை 1
பந்து 15
பந்துகள் 1
பந்துடன் 1
பந்தும் 5
பந்தொடு 4
பப்பரர் 1
பப்பு 1
பம்ப 6
பம்பரம் 1
பம்பி 8
பம்பிட 1
பம்பிய 1
பம்பின 1
பம்பு 7
பம்பும் 2
பம்புறு 1
பம்பை 5
பம்பையும் 1
பம்மல் 3
பய 16
பயக்க 3
பயக்கிற்பதோ 1
பயக்கின்றுழி 1
பயக்கும் 5
பயக்கும்மோ 1
பயக்குமால் 1
பயக்குமோ 1
பயத்த 1
பயத்தது 1
பயத்தலால் 1
பயத்தலின் 1
பயத்தன் 1
பயத்தன 1
பயத்தால் 10
பயத்தான் 1
பயத்தின் 2
பயத்தினால் 4
பயத்தினாலும் 1
பயத்தினின் 2
பயத்தினும் 1
பயத்தினை 1
பயத்து 1
பயத்தை 3
பயத்தொடு 1
பயந்த 61
பயந்த-காலும் 1
பயந்தது 6
பயந்தவர் 1
பயந்தவர்களும் 1
பயந்தவள் 2
பயந்தவன் 2
பயந்தன்றால் 1
பயந்தன்றே 1
பயந்தன 2
பயந்தனமே 1
பயந்தனர் 1
பயந்தனள் 2
பயந்தனை-மன்னால் 1
பயந்தாய் 1
பயந்தாள் 2
பயந்திசினோரே 1
பயந்து 10
பயந்தெடுத்த 4
பயந்தெடுத்தவரும் 1
பயந்தெடுத்து 1
பயந்தோர் 1
பயந்தோள் 2
பயந்தோன் 1
பயப்ப 1
பயப்பது 1
பயப்பய 3
பயப்பின் 1
பயப்பு 3
பயபய 1
பயம் 95
பயம்பில் 1
பயம்பின் 3
பயம்பு 2
பயம்பு-மார் 1
பயமுண்டு 1
பயமுற்று 1
பயலை 3
பயலையால் 1
பயறு 7
பயன் 104
பயன்கள் 1
பயன்படா 1
பயனால் 3
பயனில 1
பயனின் 1
பயனின்று 1
பயனும் 12
பயனே 8
பயனோ 2
பயிர் 27
பயிர்_பயிர் 1
பயிர்க்கு 1
பயிர்கள் 1
பயிர்தல் 1
பயிர்ந்து 4
பயிர்ப்பு 2
பயிர்வன 1
பயிரா 1
பயிராதது 1
பயிராயோ 1
பயிரி 1
பயிரிடூஉ 1
பயிரின் 1
பயிரின்னே 1
பயிரும் 18
பயில் 80
பயில்கின்ற 1
பயில்கின்றது 1
பயில்வன 1
பயில்வாரும் 1
பயில்வாள் 1
பயில்வு 2
பயில்வு-உற்று 1
பயில்வு_இல் 1
பயில 2
பயிலல்-பாலதோ 1
பயிலா 3
பயிலாது 1
பயிலியது 1
பயிலும் 9
பயிற்ற 3
பயிற்றலின் 3
பயிற்றலும் 1
பயிற்றவோ 1
பயிற்றா 1
பயிற்றாதீமே 1
பயிற்றி 20
பயிற்றிய 4
பயிற்றியர் 1
பயிற்றியும் 1
பயிற்று 1
பயிற்றும் 14
பயிற்றுவார் 1
பயிறலை 1
பயின்றது 1
பயின்றன 1
பயின்றனர் 1
பயின்றாய் 1
பயின்றார் 3
பயின்றான் 1
பயின்றிலர் 1
பயின்று 11
பயின்றோர் 1
பயின்றோரை 1
பயினான் 1
பயினி 1
பயினொடு 2
பயோததி 1
பயோததியை 1
பர 4
பரக்க 4
பரக்கழி 2
பரக்கின்ற 1
பரக்கும் 8
பரகதி 1
பரங்கள் 2
பரங்குன்றத்து 4
பரங்குன்றம் 3
பரங்குன்றில் 1
பரங்குன்றிற்கும் 1
பரங்குன்றின் 2
பரங்குன்று 7
பரசுடை 1
பரசுராமன் 1
பரஞ்சுடர் 4
பரஞ்சுடரும் 1
பரட்டு 2
பரடு 1
பரண் 1
பரணன் 1
பரணியின் 1
பரத்த 1
பரத்தது 1
பரத்தந்து 2
பரத்தமை 1
பரத்தர 2
பரத்தரும் 1
பரத்தரூஉம் 1
பரத்தலால் 1
பரத்தலானே 1
பரத்தலின் 2
பரத்தன் 1
பரத்தின் 1
பரத்து 1
பரத்துவன் 3
பரத்துவனும் 1
பரத்துவனே 1
பரத்துவாசவன் 1
பரத்தை 11
பரத்தைமை 6
பரத்தையர் 1
பரத்தையின் 1
பரத்தையை 1
பரத 5
பரதர் 3
பரதவ 1
பரதவர் 43
பரதவன் 1
பரதற்கு 1
பரதன் 42
பரதன்-தன்னை 1
பரதன்-தனையும் 1
பரதனது 1
பரதனும் 8
பரதனே 5
பரதனை 13
பரதனோடு 1
பரதா 1
பரந்த 79
பரந்ததால் 1
பரந்தது 20
பரந்ததுவே 1
பரந்ததுவோ 1
பரந்தவால் 2
பரந்தவும் 1
பரந்தவை 3
பரந்தன்று 2
பரந்தன 13
பரந்தனர் 3
பரந்தனவால் 1
பரந்து 99
பரந்துபட்ட 1
பரந்துளது 2
பரந்துளவால் 1
பரந்துளானை 1
பரந்தே 1
பரந்தோர் 1
பரப்ப 20
பரப்பல் 2
பரப்பவும் 3
பரப்பி 52
பரப்பிடை 2
பரப்பிய 6
பரப்பியவை 1
பரப்பியும் 2
பரப்பில் 10
பரப்பிலே 1
பரப்பின் 50
பரப்பினர் 1
பரப்பினள் 1
பரப்பினன் 1
பரப்பினாலும் 1
பரப்பினான் 2
பரப்பினில் 1
பரப்பினும் 2
பரப்பினை 2
பரப்பு 16
பரப்பு_அகத்து 1
பரப்பு_அகம் 2
பரப்புகின்றது 1
பரப்பும் 17
பரப்புவது 1
பரப்புவான் 1
பரப்பே 1
பரப்பை 4
பரப்பையும் 1
பரப்போ 1
பரம் 28
பரம்பரமும் 1
பரம்பரன் 2
பரம்பரனே 1
பரம்பரை 1
பரம்பில் 1
பரம்பின் 1
பரம்பு 1
பரம்பொருள் 1
பரம 1
பரமர் 1
பரமன் 5
பரமன்-தானும் 1
பரமனுக்கு 1
பரமனும் 2
பரமனை 1
பரமார்த்தம் 1
பரமால் 1
பரமுக 1
பரமே 3
பரமேட்டி 2
பரல் 37
பரல்கள் 1
பரவ 7
பரவல் 2
பரவல்_அரும் 1
பரவா 3
பரவாமை 1
பரவி 8
பரவிய 1
பரவியும் 2
பரவின் 1
பரவினம் 1
பரவினர் 1
பரவு 2
பரவு-உறு 1
பரவுதும் 13
பரவும் 6
பரவை 53
பரவை-தன்னை 1
பரவைதான் 1
பரவையில் 2
பரவையின் 6
பரவையும் 2
பரவையை 3
பரவையோடும் 1
பரன் 1
பரா 2
பராகம் 2
பராரை 11
பராரைய 1
பராவ 7
பராவ_அரு 1
பராவ_அரும் 4
பராவலின் 1
பராவி 1
பராவினின் 1
பராவு 1
பராவும் 1
பராஅம் 1
பராஅய் 1
பராஅய 1
பராஅரை 4
பரி 175
பரி-தொறும் 1
பரி-மேல் 1
பரி_மா 1
பரி_மாவும் 1
பரிக்கல்-பாலார் 1
பரிக்கிலன் 1
பரிக்கும் 8
பரிகலத்தில் 1
பரிகள் 4
பரிகளும் 3
பரிகளை 1
பரிகாரம் 1
பரிகோ 1
பரிசம் 2
பரிசில் 35
பரிசில்_மாக்கட்கு 1
பரிசில்_மாக்கள் 3
பரிசில்_வாழ்நர் 1
பரிசிலர் 24
பரிசிலர்க்கு 5
பரிசிலன் 4
பரிசிலனே 1
பரிசிலென் 2
பரிசின் 3
பரிசு 24
பரிசு-மன்னோ 1
பரிசு-அரோ 1
பரிசுதான் 1
பரிசே 1
பரிணமித்து 1
பரித்த 6
பரித்தார் 1
பரித்திலன் 1
பரித்து 1
பரிதல்-பாலனோ 1
பரிதலின் 1
பரிதி 20
பரிதியின் 5
பரிதிவானவன் 1
பரிந்த 8
பரிந்தது 1
பரிந்தவர் 1
பரிந்தவன் 1
பரிந்தன 4
பரிந்தனர் 3
பரிந்தனென் 1
பரிந்தார் 2
பரிந்தால் 1
பரிந்தான் 1
பரிந்திலர் 1
பரிந்திலள் 1
பரிந்தின்று 1
பரிந்து 16
பரிப்ப 3
பரிப்பு 1
பரிப்பும் 1
பரிபவம் 5
பரிபாடல் 1
பரிபு 3
பரிபுர 1
பரிபுரம் 3
பரிமளகந்தம் 1
பரிமளம் 3
பரிமா 6
பரிமுக 2
பரிய 21
பரியது 1
பரியரை 1
பரியல் 4
பரியலுற்றனர் 1
பரியலென்-மன் 1
பரியலோ 1
பரியவும் 1
பரியன் 1
பரியன 1
பரியாது 1
பரியால் 1
பரியாளொடு 1
பரியின் 2
பரியினது 1
பரியும் 13
பரியூஉ 1
பரியே 5
பரியை 2
பரியொடும் 2
பரியோடு 1
பரியோய் 1
பரிவாய் 1
பரிவால் 2
பரிவான் 1
பரிவானால் 2
பரிவிலன் 1
பரிவின் 7
பரிவினன் 2
பரிவினால் 1
பரிவினின் 1
பரிவு 18
பரிவு_இலன் 1
பரிவுடன் 1
பரிவுறும் 1
பரிவுறும்படி 1
பரிவேட்பு 1
பரிவொடு 1
பரீஇ 6
பரீஇயினள் 1
பரு 35
பருக 7
பருகல் 1
பருகவும் 1
பருகி 26
பருகிட 5
பருகிப்பட்டார் 1
பருகிய 5
பருகிற்று 1
பருகின 3
பருகினர் 1
பருகினன் 2
பருகினார்-கொலோ 1
பருகினோன் 1
பருகீத்தை 1
பருகு 8
பருகுகின்றதுவே 1
பருகுதிர்-போலும் 1
பருகுநர் 1
பருகும் 15
பருகும்-மின் 1
பருகுமா 1
பருகுவ 2
பருகுவார் 1
பருகுவான் 1
பருஞ்சு 1
பருணன் 1
பருணிதர் 3
பருணிதன்-கொல் 1
பருத்த 2
பருத்தி 6
பருத்தி_பெண்டின் 2
பருதி 23
பருதி-மேல் 1
பருதி_வானவன் 1
பருதி_அம்_செல்வன் 3
பருதிப்படி 1
பருதியாம் 1
பருதியின் 1
பருதியை 2
பருந்தின் 13
பருந்தினுக்கு 1
பருந்து 31
பருந்தும் 1
பருந்தே 1
பருந்தொடு 2
பருப்பதங்கள் 1
பருப்பதங்களின் 1
பருப்பதத்தினை 1
பருப்பதம் 4
பருப்பதமும் 1
பருப்பொடு 1
பரும் 4
பரும 8
பருமத்து 1
பருமம் 3
பருமமும் 2
பருமித்த 2
பருமை 1
பருமையும் 1
பருவ 18
பருவங்கள் 2
பருவத்த 1
பருவத்தர் 1
பருவத்தால் 3
பருவத்து 6
பருவத்தும் 1
பருவம் 37
பருவம்-தன்னில் 1
பருவமும் 2
பருவமோ 2
பருவரல் 22
பருவரற்கு 1
பருவரும் 1
பருவரை 1
பருவூர் 1
பரூஉ 36
பரேர் 6
பரைஇ 3
பல் 887
பல்-கால் 5
பல்-வயின் 5
பல்_கதிர்_செல்வன் 1
பல்_கால்_பறவை 1
பல்_குலம் 1
பல்_சாலை_முதுகுடுமியின் 1
பல்_இயத்து 2
பல்_இயம் 17
பல்_இயமும் 1
பல்கி 2
பல்கிய 1
பல்கின 1
பல்கும் 2
பல்குமோ 1
பல்குவ 1
பல்ல 1
பல்லங்கள் 1
பல்லணம் 3
பல்லத்து 1
பல்லம் 3
பல்லர் 1
பல்லவ 6
பல்லவங்களே 1
பல்லவத்து 1
பல்லவம் 4
பல்லவர் 1
பல்லவன் 1
பல்லாண்டு 7
பல்லாய் 1
பல்லாயிர 1
பல்லாயிரத்தின் 1
பல்லார் 3
பல்லாருள் 1
பல்லால் 2
பல்லாலே 1
பல்லான்குன்றில் 1
பல்லி 11
பல்லிடை 1
பல்லிய 2
பல்லியும் 2
பல்லின் 2
பல்லினர் 1
பல்லினால் 2
பல்லினும் 1
பல்லு 1
பல்லுக்கு 2
பல்லும் 5
பல்லே 1
பல்லொடு 5
பல்லொடும் 1
பல்லோடு 1
பல்லோர் 14
பல்லோருள்ளும் 2
பல்வித 1
பல்வேறு 1
பல 483
பல-கால் 1
பல-காலும் 1
பல-கொல் 1
பல-கொல்லோ 1
பல_பல 4
பலகை 9
பலகையர் 1
பலகையும் 1
பலகையொடு 2
பலத்தின் 1
பலத்தை 1
பலத்தையும் 1
பலப்பல 1
பலப்பலவும் 1
பலபட 1
பலபலவும் 2
பலம் 7
பலர் 138
பலர்-கொல் 1
பலர்-மன் 1
பலர்_வாய் 1
பலர்க்கு 5
பலரால் 7
பலராலும் 1
பலருடன் 2
பலரும் 13
பலருளும் 1
பலரே 13
பலரையும் 1
பலரொடு 2
பலரொடும் 1
பலரோடு 2
பலவா 3
பலவாய் 2
பலவால் 6
பலவித 1
பலவில் 2
பலவின் 57
பலவினும் 1
பலவு 6
பலவுடன் 4
பலவும் 67
பலவே 46
பலவொடு 1
பலா 3
பலாச 1
பலாசம் 1
பலாண்டு 4
பலாஅ 1
பலி 42
பலிக்கே 1
பலிய 1
பலியே 3
பலியொடு 2
பலும் 1
பலை 1
பவ்வ 1
பவ்வத்து 1
பவ்வம் 2
பவ 1
பவணத்து 1
பவத்தால் 1
பவத்திரி 1
பவத்தின் 1
பவர் 10
பவர்ந்த 1
பவரொடு 2
பவழ 2
பவழத்து 2
பவழம் 2
பவள 45
பவளங்கள் 1
பவளத்தால் 1
பவளத்தின் 4
பவளத்தை 2
பவளம் 6
பவளம்-மன்னோ 1
பவளமும் 5
பவளமொடு 1
பவளமோ 1
பவன 1
பவனனின் 1
பவனி 2
பவித்திரம் 2
பழ 29
பழக்க 1
பழக 1
பழகவும் 1
பழகா 1
பழகி 3
பழகிய 5
பழகிற்று 1
பழகினார் 1
பழகினார்க்கும் 1
பழகினும் 1
பழகும் 1
பழகுவர் 1
பழங்கண் 12
பழங்கணோடு 1
பழத்தின் 1
பழத்து 1
பழத்துள் 2
பழம் 88
பழம்_செருக்காளர் 1
பழம்படு 1
பழமையின் 1
பழமொழி 3
பழமொழியும் 1
பழவினை 1
பழன் 2
பழன 24
பழனத்த 2
பழனத்ததுவே 1
பழனத்து 10
பழனம் 8
பழனம்-தோறும் 1
பழனின் 1
பழனும் 5
பழி 150
பழி-நின்று 1
பழிக்கின்றான் 1
பழிக்கு 3
பழிக்கும் 10
பழிக்கும்-கால் 1
பழிக்கும்_கால் 2
பழிச்ச 3
பழிச்சி 6
பழிச்சிய 2
பழிச்சினிர் 1
பழிச்சுதல் 1
பழித்த 5
பழித்தல் 2
பழித்து 1
பழித்தும் 1
பழித்துமோ 1
பழிதான் 2
பழிப்ப 2
பழிப்ப_அரும் 1
பழிப்பு 9
பழிப்பு_அறு 1
பழிப்பு_இல் 3
பழிப்பு_இலாதன 1
பழிப்பேமோ 1
பழிபட 2
பழிபடு 1
பழியா 1
பழியால் 3
பழியாலே 1
பழியாள் 1
பழியில் 1
பழியிற்றாமால் 1
பழியிற்று 1
பழியின் 5
பழியினை 1
பழியினோடும் 3
பழியுடை 1
பழியுண்டது 2
பழியும் 17
பழியுமே 1
பழியே 4
பழியை 4
பழியையும் 3
பழியொடு 2
பழியொடும் 7
பழியோ 1
பழியோடு 1
பழியோடும் 1
பழு 10
பழு_மரம் 1
பழுத்த 3
பழுத்தது 1
பழுத்து 7
பழுதில 1
பழுதின் 1
பழுது 49
பழுது_அறு 2
பழுது_இல் 6
பழுதுளி 1
பழுதுற்ற 1
பழுதுறாமே 1
பழுதே 2
பழுநி 2
பழுநிய 5
பழுநின 1
பழுப்பு 1
பழுவ 3
பழுவத்தில் 1
பழுவத்து 1
பழுவத்தை 1
பழுவம் 3
பழுவமும் 1
பழுவும் 1
பழுனி 3
பழுனிய 8
பழூஉ 1
பழைய 2
பழையது 2
பழையம் 1
பழையர் 3
பழையர்-தம் 2
பழையவர் 1
பழையன் 5
பழையன்மாறன் 1
பழையோர் 2
பழையோள் 1
பள்ள 8
பள்ளத்தின் 1
பள்ளத்து 1
பள்ளம் 8
பள்ளமொடு 1
பள்ளி 52
பள்ளி-தொறும் 1
பள்ளி-நின்றும் 1
பள்ளி-மன்னோ 1
பள்ளிகள் 1
பள்ளிகொண்டு 1
பள்ளிகொள்ளான் 1
பள்ளிகொள்ளும் 1
பள்ளிபுக்கது 1
பள்ளியான் 3
பள்ளியானும் 2
பள்ளியில் 5
பள்ளியின் 1
பள்ளியும் 3
பள்ளியுள் 1
பளிக்கரை 1
பளிக்கு 15
பளிங்கத்து 1
பளிங்கிடை 1
பளிங்கில் 1
பளிங்கின் 5
பளிங்கினால் 1
பளிங்கு 16
பளிங்கும் 1
பளிங்கொடு 1
பளிதம் 1
பற்களை 1
பற்களோடும் 1
பற்கு 1
பற்பல 14
பற்பலர் 1
பற்பலவும் 1
பற்ற 12
பற்றல் 2
பற்றல்-பால 1
பற்றலரை 1
பற்றலாமோ 1
பற்றலால் 2
பற்றலும் 3
பற்றவும் 2
பற்றவே 1
பற்றா 7
பற்றா-முன்னம் 1
பற்றா_மாக்களின் 1
பற்றாய் 1
பற்றார் 2
பற்றாரை 1
பற்றால் 1
பற்றாள் 1
பற்றி 135
பற்றிக்கொண்டாள் 1
பற்றிட 1
பற்றிய 34
பற்றியும் 4
பற்றியோ 1
பற்றியோயே 1
பற்றிலர் 1
பற்றிலா 1
பற்றின 4
பற்றினம் 1
பற்றினர் 1
பற்றினர்க்கு 1
பற்றினள் 1
பற்றினன் 9
பற்றினார் 2
பற்றினால் 1
பற்றினாலென 1
பற்றினான் 3
பற்றினென் 2
பற்றினை 3
பற்று 27
பற்று-மின் 5
பற்று_அறு 2
பற்றுண்ட 1
பற்றுண்டாய் 1
பற்றுண்ண 1
பற்றுதல் 4
பற்றுதற்கு 1
பற்றுதி-ஆயின் 1
பற்றுதிர் 5
பற்றும் 7
பற்றுவது 1
பற்றுவர் 1
பற்றுவனன் 1
பற்றுவாம் 1
பற்றுவார் 1
பற்றுவான் 2
பற்றுவேன் 2
பற்றோமேல் 1
பறக்க 1
பறக்கல்லா 1
பறக்கினும் 1
பறக்கும் 1
பறத்தி 1
பறந்த 2
பறந்தது 1
பறந்தலை 34
பறந்தவை 1
பறந்தன 2
பறந்தனர் 1
பறந்து 4
பறப்ப 6
பறப்பதாய் 1
பறப்பன 1
பறம்பில் 2
பறம்பின் 6
பறம்பு 4
பறம்பே 2
பறவா 1
பறவாய் 1
பறவை 48
பறவை_குலம் 1
பறவைக்கு 5
பறவைகள் 1
பறவையின் 8
பறவையும் 5
பறவையை 1
பறழ் 15
பறழ்_மகனே 1
பறழும் 1
பறழொடு 1
பறாஅ 2
பறி 7
பறிக்க 5
பறிக்கின்றாரும் 1
பறிக்குந்து 2
பறிக்கும் 5
பறிக்குவென் 1
பறித்த 9
பறித்தது 1
பறித்தலும் 1
பறித்தற்கு 1
பறித்தன 1
பறித்தனன் 1
பறித்தாய் 1
பறித்தார் 1
பறித்தான் 7
பறித்திட்டாயோ 1
பறித்திட்டாலும் 1
பறித்திலென் 1
பறித்து 39
பறிந்த 1
பறிந்தன 1
பறிந்தார் 1
பறிந்தால் 1
பறிந்திடுவன 1
பறிந்து 6
பறிப்ப 1
பறிப்பர் 1
பறிப்பல் 1
பறிப்பான் 2
பறிப்பு 1
பறிப்பு_அரு 1
பறிப்புண்டு 1
பறிப்புண்டும் 1
பறிப்புறும் 1
பறிமுறை 3
பறிய 1
பறியா 3
பறியாநின்றார் 1
பறியாவே 1
பறியும் 2
பறை 89
பறை-போதும் 1
பறைகின்றாள் 1
பறைந்த 4
பறைந்தன 1
பறைந்தனர் 1
பறைந்து 1
பறைபு 1
பறைய 1
பறையன் 1
பறையால் 2
பறையான் 2
பறையிடு 1
பறையின் 8
பறையும் 4
பறையொடு 2
பறைஇய 1
பன் 94
பன்மை 3
பன்மையது 1
பன்மையும் 1
பன்றி 24
பன்றி_பறையும் 1
பன்றியாய் 1
பன்றியின் 1
பன்றியை 1
பன்ன 9
பன்ன_அரிய 1
பன்ன_அரும் 3
பன்னக 7
பன்னகாதிபர் 1
பன்னசாலை 2
பன்னசாலையுள் 1
பன்னல் 3
பன்னற்கு 2
பன்னி 38
பன்னிக்கு 1
பன்னிட 1
பன்னிய 1
பன்னியர் 1
பன்னியை 1
பன்னிரண்டு 2
பன்னிரண்டும் 1
பன்னிரு 3
பன்னிருவரினும் 1
பன்னின 1
பன்னினள் 1
பன்னினன் 2
பன்னினார் 1
பன்னினாள் 2
பன்னினான் 4
பன்னு 7
பன்னும் 2
பன்னுவான் 1
பன்னொருவரும் 1
பன 1
பனசம் 1
பனசன் 8
பனசனும் 3
பனசனை 1
பனம் 10
பனி 306
பனி_வரை 1
பனிக்க 1
பனிக்கிலர் 1
பனிக்கு 2
பனிக்கும் 19
பனிச்சை 1
பனித்த 3
பனித்தது 1
பனித்தலும் 1
பனித்து 1
பனிப்ப 13
பனிப்பு 2
பனிப்புற்று 1
பனிப்போள் 2
பனிமலை 1
பனிய 1
பனியலை 1
பனியா 1
பனியாய் 1
பனியின் 2
பனியும் 1
பனியே 6
பனியொடு 4
பனிவரையும் 1
பனிற்றும் 1
பனுவல் 12
பனுவலின் 3
பனை 34
பனை_கொடி 1
பனை_மீன் 1
பனைக்கொடியோற்கு 1
பனைக்கொடியோனும் 2
பனைமீன் 1
பனையத்து 1
பனையின் 3
பனையினும் 1

முழு நூல்களைக் காண கீழே உள்ள நூலின் பெயர் மீது சொடுக்கவும்

கம்பராமாயணம்

1. பாலகாண்டம்
2. பாலகாண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
3. அயோத்தியா காண்டம்
4. அயோத்தியா காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
5. ஆரணிய காண்டம்
6. ஆரணிய காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
7. கிட்கிந்தா காண்டம்
8. கிட்கிந்தா காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
9. சுந்தர காண்டம்
10. சுந்தர காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
11. யுத்த காண்டம் – முதல் தொகுதி
12. யுத்த காண்டம் – முதல் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்
13. யுத்த காண்டம் – இரண்டாம் தொகுதி
14. யுத்த காண்டம் – இரண்டாம் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்
15. யுத்த காண்டம் – மூன்றாம் தொகுதி
16. யுத்த காண்டம் – மூன்றாம் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்
17. யுத்த காண்டம் – நான்காம் தொகுதி
18. யுத்த காண்டம் – நான்காம் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்

சங்க இலக்கியம்

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

பஃறி (1)

நெல்லொடு வந்த வல் வாய் பஃறி
பணை நிலை புரவியின் அணை முதல் பிணிக்கும் – பட் 30,31

மேல்


பஃறுளி (1)

நன் நீர் பஃறுளி மணலினும் பலவே – புறம் 9/11

மேல்


பஃறேர் (1)

உருள் நடை பஃறேர் ஒன்னார் கொன்ற தன் – புறம் 361/9

மேல்


பக்க (1)

பக்க வேலையின் படியது பாற்கடல் முடிவில் – கம்.சுந்:13 26/3

மேல்


பக்கத்தின் (1)

வை காண் முது பகட்டின் பக்கத்தின் போகாது – கலி 65/12

மேல்


பக்கத்து (5)

பாங்கர் பக்கத்து பல்லி பட்டு என – நற் 98/5
மா கடல் நடுவண் எண் நாள் பக்கத்து
பசு வெண் திங்கள் தோன்றி ஆங்கு – குறு 129/3,4
வழியது பக்கத்து அமரர் உண்டி – பரி 11/35
பக்கத்து புல்ல சிறிது – கலி 94/21
பக்கத்து புல்லீயாய் என்னுமால் தொக்க – கலி 94/26

மேல்


பக்கம் (27)

வல் வில் இளையர் பக்கம் போற்ற – குறு 275/6
பரு கோட்டு யாழ் பக்கம் பாடலோடு ஆடல் – பரி 10/56
ஆம் நாள் நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல் – பரி 11/31
உலகு பயம் பகர ஓம்பு பெரும் பக்கம்
வழியது பக்கத்து அமரர் உண்டி – பரி 11/34,35
இசை படு பக்கம் இரு பாலும் கோலி – பரி 21/31
பையென்ற நெஞ்சத்தேம் பக்கம் பாராட்டுவாய் – கலி 118/14
பக்கம் சேர்த்திய செச்சை கண்ணியன் – அகம் 48/10
குப்பை வெண் மணல் பக்கம் சேர்த்தி – அகம் 160/4
பக்கம் இனம் ஒத்து அயல் அலைக்க நனி பாரா – கம்.பால:15 26/2
பாலமை உணர்ந்தவன் பக்கம் பூண்டவே – கம்.பால:23 71/4
பக்கம் நோக்கல் என் பருவரல் இன்பம் என்று இரண்டும் – கம்.அயோ:4 210/3
பக்கம் மின்னும் மணி மேரு சிகரம் குழைபட – கம்.ஆரண்:1 8/2
பம்பு செக்கர் எரி ஒக்கும் மயிர் பக்கம் எரிய – கம்.ஆரண்:1 12/1
பக்கம் அறிதற்கு எளிதோ பரம்பரனே – கம்.ஆரண்:15 46/4
பக்கம் உற்று அவன் கடிது பற்றினான் – கம்.கிட்:3 66/4
பக்கம் நின்றவர்க்கு உற்றது பகர்வது எப்படியோ – கம்.கிட்:4 13/2
தருமமோ பிறிது ஒன்று ஆமோ தக்கிலது என்னும் பக்கம் – கம்.கிட்:7 89/4
பக்கம் வீசுறு பள்ளியில் பல் பகல் – கம்.சுந்:2 173/2
பக்கம் பக்கம் இரு கூறு ஆய் நூறு_ஆயிரவர் பற்றினார் – கம்.சுந்:12 119/2
பக்கம் பக்கம் இரு கூறு ஆய் நூறு_ஆயிரவர் பற்றினார் – கம்.சுந்:12 119/2
பக்கம் நின்றவை பயத்தினின் புயல் கறை பசும் புனல் பரு வாயின் – கம்.யுத்1:3 89/1
மூவரும் பக்கம் நோக்கியே மொழிதர முனிவான் – கம்.யுத்1:5 39/2
தா வரும் பக்கம் எண்_இரு கோடியின் தலைவன் – கம்.யுத்1:5 39/3
பல்லாயிரத்தின் முடியாத பக்கம் அவை வீச வந்து படர் கால் – கம்.யுத்2:19 264/1
பக்கம் நோக்கினன் மாருதி தன்மையை பார்த்தான் – கம்.யுத்3:22 188/4
ஓடி ஓர் பக்கம் ஆக உயிர் இழந்து உலத்தலோடும் – கம்.யுத்3:31 223/2
பக்கம் வீசும் படை சுடர் பல் திசை – கம்.யுத்4:37 43/3

மேல்


பக்கமா (1)

பல் பதினாயிரம் தேவர் பக்கமா
எல்லை_இல் சேனை கொண்டு எதிர்ந்த இந்திரன் – கம்.யுத்2:19 31/1,2

மேல்


பக்கமும் (3)

பக்கமும் பெயர்க என பரிவின் நீக்கினான் – கம்.அயோ:1 2/2
இழுக்கு_இல் பேர் அணையின் இரு பக்கமும்
ஒழுக்கின் மாலை வகுத்தன ஒத்தவே – கம்.யுத்1:8 32/3,4
பக்கமும் நிழல் பரப்பி வியப்பால் – கம்.யுத்1:11 4/3

மேல்


பக்கல் (1)

தோற்ற எம் பக்கல் ஐய வெவ் வலி தொலைய வந்தாய் – கம்.யுத்2:16 131/4

மேல்


பக்கின் (1)

பக்கின் தோன்றும் நாடன் வேண்டின் – ஐங் 271/2

மேல்


பக்கு (1)

பக்கு அழித்து கொண்டீ என தரலும் யாது ஒன்றும் – கலி 65/14

மேல்


பக (18)

பார் பக வீழ்ந்த வேர் உடை விழு கோட்டு – நற் 24/1
செம்_கதிர்_செல்வன் தெறுதலின் மண் பக
உலகு மிக வருந்தி உயா-உறு காலை – நற் 164/2,3
நெஞ்சு பக எறிந்த அம் சுடர் நெடு வேல் – குறு 0/4
கடும் கதிர் ஞாயிறு கல் பக தெறுதலின் – ஐங் 322/2
மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக
துணி கயம் துகள் பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம் – கலி 20/5,6
பொலம் கல வெறுக்கை தரு-மார் நிலம் பக
அழல் போல் வெம் கதிர் பைது அற தெறுதலின் – அகம் 1/9,10
காய்ந்து செலல் கனலி கல் பக தெறுதலின் – அகம் 55/1
மண் பக வறந்த ஆங்கண் கண் பொர – அகம் 81/6
துஞ்சுவது போல இருளி விண் பக
இமைப்பது போல மின்னி உறைக்கொண்டு – அகம் 139/1,2
நிலம் பக வீழ்ந்த வேர் முதிர் கிழங்கின் – அகம் 176/2
மணன் இடையாக கொள்ளான் கல் பக
கண மழை துறந்த கான் மயங்கு அழுவம் – அகம் 397/4,5
விரி மணல் ஞெமர கல் பக நடக்கும் – புறம் 90/8
நிலம் பக வீழ்ந்த அலங்கல் பல் வேர் – புறம் 364/10
மல் பக மலர்ந்த திண் தோள் வானவர் மணந்த கோல – கம்.பால:16 22/2
மல் பக மலர்ந்த தோள் மன்னர் மன்னனே – கம்.அயோ:11 51/4
மடித்தது வாய் நெடு மழை கை மண் பக
அடித்தன ஒன்றொடு ஒன்று அசனி அஞ்சவே – கம்.அயோ:11 66/3,4
மல் பக மலர்ந்த தோள் மைந்தர் சூடிய – கம்.சுந்:3 44/3
எண் பக தினை அளவையும் கருணையோடு இசைந்த – கம்.யுத்4:41 35/1

மேல்


பகட்டின் (3)

வை காண் முது பகட்டின் பக்கத்தின் போகாது – கலி 65/12
கயம் மண்டு பகட்டின் பருகி காண்வர – அகம் 37/11
கை பூண் பகட்டின் வருந்தி – அகம் 140/14

மேல்


பகட்டினால் (1)

பார்க்கும் அஞ்ச உறுக்கும் பகட்டினால்
தூர்க்கும் வேலையை தோள் புடை கொட்டி நின்று – கம்.யுத்2:19 141/1,2

மேல்


பகட்டு (29)

ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் – திரு 104
நோன் பகட்டு உமணர் ஒழுகையொடு வந்த – சிறு 55
உரன் கெழு நோன் பகட்டு உழவர் தங்கை – சிறு 190
பகட்டு ஆ ஈன்ற கொடு நடை குழவி – பெரும் 243
பகட்டு எருத்தின் பல சாலை – பட் 52
பாசிழை பகட்டு அல்குல் – பட் 147
கடும் பகட்டு யானை நெடுமான்_அஞ்சி – நற் 381/7
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் குட்டுவன் – நற் 395/4
அரும்பிய சுணங்கின் அம் பகட்டு இள முலை – குறு 71/2
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் அஞ்சி – குறு 91/6
அரிகால் போழ்ந்த தெரி பகட்டு உழவர் – அகம் 41/6
வரு முலை வருத்தா அம் பகட்டு மார்பின் – அகம் 90/6
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் கோதை – அகம் 93/20
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் – அகம் 191/7
ஆரம் நீவிய அம் பகட்டு மார்பினை – அகம் 288/2
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் செழியன் – அகம் 296/11
கடும் பகட்டு யானை சோழர் மருகன் – அகம் 356/12
கடும் பகட்டு ஒருத்தல் நடுங்க குத்தி – அகம் 397/10
எய் கணை கிழித்த பகட்டு எழில் மார்பின் – புறம் 13/3
உரன் உடை நோன் பகட்டு அன்ன எம் கோன் – புறம் 60/9
அம் பகட்டு எழிலிய செம் பொறி ஆகத்து – புறம் 68/5
கதிர் விடு நுண் பூண் அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 88/4
அலர் பூ தும்பை அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 96/1
ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 152/10
கடும் பகட்டு யானை வேந்தர் – புறம் 265/8
ஊர் உண் கேணி பகட்டு இலை பாசி – புறம் 392/13
எறி பகட்டு_இனம் ஆடுகள் ஏற்றை மா – கம்.அயோ:11 13/1
பாசிழை மடந்தையர் பகட்டு வெம் முலை – கம்.கிட்:10 109/1
பறப்ப ஆயிரம் படுவன ஆயிரம் பகட்டு எழில் அகல் மார்பம் – கம்.யுத்2:16 330/1

மேல்


பகட்டு_இனம் (1)

எறி பகட்டு_இனம் ஆடுகள் ஏற்றை மா – கம்.அயோ:11 13/1

மேல்


பகட்டுக்கு (1)

பெருமித பகட்டுக்கு துறையும் உண்டோ – புறம் 90/9

மேல்


பகட்டை (1)

வில்லொடு கழுத்து இற பகட்டை வீட்டுமால் – கம்.யுத்3:20 41/3

மேல்


பகட்டொடு (1)

நெல் உழு பகட்டொடு கறவை துன்னா – பெரும் 325

மேல்


பகட்டொடும் (1)

பல்லொடும் நெடும் கர பகட்டொடும் பரும் தாள் – கம்.சுந்:8 32/2

மேல்


பகடு (35)

மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப – பெரும் 58
நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டி – பெரும் 198
பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப – பெரும் 238
அதரி கொள்பவர் பகடு பூண் தெண் மணி – மது 94
அள்ளல் தங்கிய பகடு உறு விழுமம் – மது 259
நல் ஆனொடு பகடு ஓம்பியும் – பட் 201
ஓய் நடை முது பகடு ஆரும் ஊரன் – நற் 290/3
பகடு சேறு உதைத்த புள்ளி வெண் புறத்து – நற் 340/6
பால் பல ஊறுக பகடு பல சிறக்க – ஐங் 3/2
சீர் உடை பல் பகடு ஒலிப்ப பூட்டி – பதி 58/16
பரூஉ பகடு உதிர்த்த மென் செந்நெல்லின் – பதி 71/4
கொடும் கோல் உமணர் பகடு தெழி தெள் விளி – அகம் 17/13
ஒழுகை நோன் பகடு ஒப்ப குழீஇ – அகம் 30/6
ஒரு தனித்து ஒழிந்த உரன் உடை நோன் பகடு
அம் குழை இருப்பை அறை வாய் வான் புழல் – அகம் 107/15,16
உரன் உடை சுவல பகடு பல பரப்பி – அகம் 159/3
பகடு துறை ஏற்றத்து உமண் விளி வெரீஇ – அகம் 173/10
பகடு பல பூண்ட உழவு-உறு செம் செய் – அகம் 262/2
உயங்கு பகடு உயிர்ப்ப அசைஇ முரம்பு இடித்து – அகம் 295/10
பகடு அயா கொள்ளும் வெம் முனை துகள் தொகுத்து – அகம் 329/7
கள் ஆர் களமர் பகடு தலை மாற்றி – அகம் 366/3
பகடு புறந்தருநர் பாரம் ஓம்பி – புறம் 35/32
உழுத நோன் பகடு அழி தின்று ஆங்கு – புறம் 125/7
உயர் மருப்பு ஏந்திய வரை மருள் நோன் பகடு
ஒளி திகழ் ஓடை பொலிய மருங்கின் – புறம் 161/17,18
வாழா வான் பகடு ஏய்ப்ப தெறுவர் – புறம் 307/9
உழவு ஒழி பெரும் பகடு அழி தின்று ஆங்கு – புறம் 366/13
நெடும் கடை நின்று பகடு பல வாழ்த்தி – புறம் 383/4
புலரி விடியல் பகடு பல வாழ்த்தி – புறம் 385/2
திருந்து தொழில் பல பகடு
பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின் – புறம் 387/11,12
வினை பகடு ஏற்ற மேழி கிணை தொடா – புறம் 388/11
பகடு தரு செந்நெல் போரொடு நல்கி – புறம் 390/22
பகடு தரு பெரு வளம் வாழ்த்தி பெற்ற – புறம் 391/4
வன்_புலத்து பகடு விட்டு – புறம் 395/2
உள் வரால் ஒளிப்ப மள்ளர் உழு பகடு உரப்புவாரும் – கம்.பால:2 18/4
பண்ணின புரவி தேர் பகடு பண்டியும் – கம்.அயோ:12 26/1
கடும் பகடு படி கிடந்த கரும் பரம்பின் இன மள்ளர் பரந்த கையில் – கம்.யுத்4:33 23/2

மேல்


பகடே (1)

பகடே அத்தை யான் வேண்டி வந்தது என – புறம் 399/28

மேல்


பகர் (7)

பகர் விரவு நெல்லின் பல அரி அன்ன – மலை 413
பகர் குழல் பாண்டில் இயம்ப அகவுநர் – பரி 15/42
படி உளாளோ கடற்படை உளாளோ பகர்
மடி இலா அரசினான் மார்பு உளாளோ வளர் – கம்.பால:20 8/2,3
சித்திர கூடத்தின் செல் நெறி பகர் என்ன – கம்.அயோ:8 35/2
பண்டு அகத்தியன் வைகியதா பகர்
தண்டகத்தது தாபதர் தம்மை உள் – கம்.கிட்:13 17/1,2
சூலம்-கொல் என பகர் சொல் உடையான் – கம்.யுத்2:18 59/4
நினைதியாம்-எனின் பகர் என மாதலி நிகழ்த்தும் – கம்.யுத்4:37 120/4

மேல்


பகர்-மின் (1)

பட கருதியோ பகர்-மின் வந்த பரிசு என்றே – கம்.பால:7 33/4

மேல்


பகர்கிற்பார் (1)

பாங்கினாள் உற்றதனை யாரே பகர்கிற்பார் – கம்.யுத்2:17 88/4

மேல்


பகர்கின்ற (1)

என்று அவன் பகர்கின்ற எல்லை வல் விசை – கம்.யுத்3:27 66/1

மேல்


பகர்கின்றது (1)

பாணித்தது பிறிது என் சில பகர்கின்றது பழியால் – கம்.யுத்2:15 172/2

மேல்


பகர்கின்றானை (1)

பற்றுதல் அன்றி உண்டோ அடைக்கலம் பகர்கின்றானை – கம்.யுத்1:4 105/4

மேல்


பகர்தல் (1)

அனையது வேறு நிற்க அன்னது பகர்தல் ஆண்மை – கம்.யுத்3:26 13/1

மேல்


பகர்தலும் (1)

ஆன்றவன் அது பகர்தலும் அறநிலை வழாதாய் – கம்.யுத்3:22 79/1

மேல்


பகர்தற்கு (1)

படுத்து ஒழிந்தனை பாவி எ தேவரும் பகர்தற்கு
அடுத்தது அன்றியே அயல் ஒன்று பகர நின் அறிவில் – கம்.யுத்1:3 24/2,3

மேல்


பகர்தி (4)

படுவதே துணிந்தாய் ஆகில் வந்தது பகர்தி என்றான் – கம்.யுத்1:14 30/4
ஏய்ந்தது பகர்தி என்றான் இமையவர் இடுக்கண் தீர்ப்பான் – கம்.யுத்2:19 238/4
பண்டு இலை நண்பு நாங்கள் செய்வது என் பகர்தி என்றான் – கம்.யுத்2:19 269/4
படம் குறை அரவம் ஒத்தாய் உற்றது பகர்தி என்றான் – கம்.யுத்3:28 2/4

மேல்


பகர்ந்த (2)

நினைந்த முனி பகர்ந்த எலாம் நெறி உன்னி அறிவனும் தன் – கம்.பால:13 25/1
தீயவன் பகர்ந்த மாற்றம் சேவகன் தெரிய கேட்டான் – கம்.யுத்3:21 18/1

மேல்


பகர்ந்தது (2)

நின்னை நோக்கி பகர்ந்தது நீதியோய் – கம்.சுந்:5 29/2
பகை புலன் நணுகி உய்த்தார் பகர்ந்தது பகர்ந்து பற்றார் – கம்.சுந்:12 109/1

மேல்


பகர்ந்தார் (2)

பார்த்தான் முனி தலைவர் ஆசிகள் பகர்ந்தார் – கம்.சுந்:1 73/4
பார்த்தார் ஓடி சானகிக்கும் பகர்ந்தார் அவளும் உயிர் பதைத்தாள் – கம்.சுந்:12 121/3

மேல்


பகர்ந்தால் (1)

பருணிதர் தண்டம் இது அன்று பகர்ந்தால் – கம்.யுத்3:20 10/4

மேல்


பகர்ந்தான் (6)

நன்று வரவு என்று பல நல் உரை பகர்ந்தான்
என்றும் உள தென் தமிழ் இயம்பி இசை கொண்டான் – கம்.ஆரண்:3 46/3,4
பாழி தீ சுட வெந்தது என் நகர் என பகர்ந்தான் – கம்.சுந்:13 38/4
பயிற்றவோ நினை பயந்தது நான் என பகர்ந்தான் – கம்.யுத்1:3 51/4
பட்டிலர் என்றிலை என்று பகர்ந்தான் – கம்.யுத்3:20 15/4
பித்தன் மனம் தளர்ந்தான் இனி பிழையான் என பகர்ந்தான் – கம்.யுத்3:27 128/4
பரத்துவாசவன் உறைவிடம் இது என பகர்ந்தான் – கம்.யுத்4:41 32/4

மேல்


பகர்ந்திடு (1)

பரம் கெட இப்பொழுதே பகர்ந்திடு என்றான் – கம்.அயோ:3 13/3

மேல்


பகர்ந்தீர் (2)

ஊனம் ஆன உரை பகர்ந்தீர் என – கம்.கிட்:7 99/4
எண்ணாது இவை பகர்ந்தீர் பொருள் கேளீர் என இசைந்தான் – கம்.யுத்3:27 139/4

மேல்


பகர்ந்து (12)

பல் பண்டம் பகர்ந்து வீசும் – பட் 211
ஆறு அறி அந்தணர்க்கு அரு மறை பல பகர்ந்து
தேறு நீர் சடை கரந்து திரிபுரம் தீமடுத்து – கலி 1/1,2
நீத்தான் திறங்கள் பகர்ந்து
நாணின-கொல் தோழி நாணின-கொல் தோழி – கலி 131/14,15
கற்பித்தான் நெஞ்சு அழுங்க பகர்ந்து உண்ணான் விச்சை-கண் – கலி 149/4
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பகர்ந்து
நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு – புறம் 120/13,14
பண்டு வரும் குறி பகர்ந்து பாசறையின் பொருள்-வயினின் பிரிந்து போன – கம்.பால:11 15/1
முறைமுறை பகர்ந்து போனார் கின்னர மிதுனம் ஒப்பார் – கம்.பால:14 60/4
பன்னற்கு அரிய பல நெறியும் பகர்ந்து பதைப்பை நீக்கினான் – கம்.அயோ:6 37/4
எஞ்சா அன்பால் இன்ன பகர்ந்து ஆங்கு இடர் உற்றாள் – கம்.சுந்:4 2/4
பகை புலன் நணுகி உய்த்தார் பகர்ந்தது பகர்ந்து பற்றார் – கம்.சுந்:12 109/1
பராவும் தொல் செரு முறை வலிக்கு உரியன பகர்ந்து
விராவு நல் அமர் விளைக்குதும் யாம் என விளம்பா – கம்.யுத்2:16 229/3,4
அண்டத்து அளவும் இனைய பகர்ந்து அழைத்து – கம்.யுத்2:17 87/1

மேல்


பகர்ந்தேம் (1)

கடம்பு அமர் அணி நிலை பகர்ந்தேம்
உடங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினம் தொழுதே – பரி 19/104,105

மேல்


பகர்நர் (2)

கூலம் பகர்நர் குடி புறந்தராஅ – பதி 13/23
சினை பூ கோங்கின் நுண் தாது பகர்நர்
பவள செப்பில் பொன் சொரிந்து அன்ன – அகம் 25/10,11

மேல்


பகர்நரும் (2)

சிறந்த தேஎத்து பண்ணியம் பகர்நரும்
மழை ஒழுக்கு அறாஅ பிழையா விளையுள் – மது 506,507
பொன் உரை காண்மரும் கலிங்கம் பகர்நரும்
செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும் – மது 513,514

மேல்


பகர்நரொடு (1)

இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு பகர்நரொடு
ஒலி ஓவா கலி யாணர் – மது 117,118

மேல்


பகர்பவர் (1)

வீங்கு நீர் அவிழ் நீலம் பகர்பவர் வயல் கொண்ட – கலி 66/1

மேல்


பகர்பு (1)

பல் வளம் பகர்பு ஊட்டும் பயன் நிலம் பைது அற – கலி 20/1

மேல்


பகர்வ (1)

பல் வித சிறார் என பகர்வ பல் அரி – கம்.கிட்:10 114/2

மேல்


பகர்வது (10)

பாரிடை உற்ற தன்மை பகர்வது என் பாரை தாங்கி – கம்.பால:13 35/3
வாரம் என் இனி பகர்வது வைகலும் அனையான் – கம்.அயோ:1 38/1
மாற்றம் என் பகர்வது மண்ணும் வானமும் – கம்.ஆரண்:12 9/1
பரக்க என் பகர்வது பகழி பண்ணவன் – கம்.ஆரண்:12 11/1
பழிப்பு அறு நிலைமை ஆண்மை பகர்வது என் பதும பீடத்து – கம்.ஆரண்:15 53/1
பக்கம் நின்றவர்க்கு உற்றது பகர்வது எப்படியோ – கம்.கிட்:4 13/2
பருகினன் என்கிலம் பகர்வது என்-கொல் யாம் – கம்.கிட்:6 5/4
நடு இனி பகர்வது என்னே நாயக நாயினேனை – கம்.யுத்1:4 144/1
ஏழும் வீயும் என் பகர்வது எல்லை நாள் – கம்.யுத்3:24 112/3
வருவர் மற்று இனி பகர்வது என் வானவர்க்கு அரிய – கம்.யுத்3:30 29/3

மேல்


பகர்வர் (1)

அவரை அருந்த மந்தி பகர்வர்
பக்கின் தோன்றும் நாடன் வேண்டின் – ஐங் 271/1,2

மேல்


பகர்வரேல் (1)

பாழி நல் நெடும் கிடங்கு என பகர்வரேல் பல பேர் – கம்.சுந்:2 145/1

மேல்


பகர்வரோ (1)

வெல்வித்தான் மகனை என்று பகர்வரோ விளைவிற்கு எல்லாம் – கம்.யுத்2:19 210/2

மேல்


பகர்வாய் (1)

பசை_அற்றிலது ஒரு நீ எனது எதிர் நின்று இவை பகர்வாய் – கம்.யுத்2:15 171/4

மேல்


பகர்வார் (1)

பாதி சென்றது என பகர்வார் சிலர் – கம்.யுத்1:8 51/4

மேல்


பகர்வாள் (1)

பின்னும் பகர்வாள் மகனே இவன் பின் செல் தம்பி – கம்.அயோ:4 147/1

மேல்


பகர்வான் (7)

இன்னே பலவும் பகர்வான் இரங்கா தாளை நோக்கி – கம்.அயோ:4 49/1
வரதன் பகர்வான் வரம் பெற்றவள்தான் இ வையம் – கம்.அயோ:4 133/1
ஆன்றான் பகர்வான் பினும் ஐய இ வைய மையல் – கம்.அயோ:4 134/1
அறிவு வந்து உதவ நம்பனை அறிந்து பகர்வான் – கம்.ஆரண்:1 46/4
வள்ளற்கு இளையான் பகர்வான் இவன் தம்முன் வாழ்நாள் – கம்.கிட்:7 41/1
ஆற்றாது பின்னும் பகர்வான் அறத்தாறு அழுங்க – கம்.கிட்:7 42/1
பணை ஆர் புயம் உடையானிடை சில இ மொழி பகர்வான் – கம்.யுத்2:15 180/4

மேல்


பகர்வு (1)

பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ் – புறம் 381/9

மேல்


பகர்வுறும் (1)

பழுது வாழி என ஊழி முதல்வன் பகர்வுறும் – கம்.ஆரண்:1 40/4

மேல்


பகர்வென் (1)

நாயகன் உரையான் வாயால் நான் இது பகர்வென் என்னா – கம்.அயோ:3 107/3

மேல்


பகர்வேன் (1)

எற்றே பகர்வேன் இனி யான் என்னே உன்னின் பிரிய – கம்.அயோ:4 60/1

மேல்


பகர (14)

பாட்டம் பொய்யாது பரதவர் பகர
இரும் பன தீம் பிழி உண்போர் மகிழும் – நற் 38/2,3
நெடும் செம் புற்றம் ஈயல் பகர
மா பசி மறுப்ப கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 497/2,3
பணிந்து திறை பகர கொள்ளுநை ஆதலின் – பதி 17/3
உலகு பயம் பகர ஓம்பு பெரும் பக்கம் – பரி 11/34
அசையா நாற்றம் அசை வளி பகர
துறு கல் நண்ணிய கறி இவர் படப்பை – அகம் 272/9,10
மல் வலான் அ உரை பகர மா தவன் – கம்.பால:13 66/1
ஆண்தகை அ மொழி பகர அன்பனும் – கம்.அயோ:4 151/1
தாழ் வினை இதனின் மேல் பகர தக்கதோ – கம்.யுத்1:2 44/2
அடுத்தது அன்றியே அயல் ஒன்று பகர நின் அறிவில் – கம்.யுத்1:3 24/3
அல்லினால் செய்த நிறத்தவன் அனையது பகர
மல்லினால் செய்த புயத்தவன் மாற்றங்கள் நும்-பால் – கம்.யுத்2:16 231/1,2
பழி இது பாவம் என்று பார்க்கிலை பகர தக்க – கம்.யுத்2:17 19/1
பரம் இனி உலகுக்கு ஆகாது என்பதும் பகர கேட்டான் – கம்.யுத்3:22 1/3
என்று பரமன் பகர நான்முகனும் அன்ன பொருளே இசைதலும் – கம்.யுத்3:31 153/1
பகர அரிய பதம் விரவ அமரர் பழ – கம்.யுத்3:31 154/3

மேல்


பகரல் (1)

பாய்ந்த தாரையின் நிலை பகரல் வேண்டுமோ – கம்.பால:3 41/4

மேல்


பகரல்-பாலதோ (1)

பாடு இனி ஒருவரால் பகரல்-பாலதோ – கம்.யுத்2:18 110/4

மேல்


பகரல்-பாலையோ (2)

பரதன் நீ இனையன பகரல்-பாலையோ – கம்.கிட்:11 132/4
பால நீ இனையன பகரல்-பாலையோ – கம்.யுத்1:2 66/4

மேல்


பகரலுற்றான் (1)

படை அமை விழியாட்கு ஐயன் இனையன பகரலுற்றான் – கம்.யுத்4:41 20/4

மேல்


பகரவேயும் (1)

பகரவேயும் அரிது பரிந்து எழும் – கம்.கிட்:11 38/1

மேல்


பகரா-முன்னம் (1)

அற்று அவன் பகரா-முன்னம் அழகனை அழகியாளும் – கம்.ஆரண்:11 60/1

மேல்


பகராய் (2)

பண்பு ஆர் அறிவார் பகராய் பரமேட்டி – கம்.ஆரண்:15 45/4
ஒன்றை பகராய் குழலுக்கு உடைவாய் – கம்.கிட்:10 57/1

மேல்


பகராயே (1)

பாலனோ வேலை பரப்போ பகராயே – கம்.ஆரண்:15 41/4

மேல்


பகரின் (1)

இருந்தனள் என பகரின் என் அடிமை என் ஆம் – கம்.சுந்:5 6/4

மேல்


பகரினும் (2)

படியின் மேல் வெம்மையை பகரினும் பகரும் நா – கம்.பால:7 6/1
நல் மொழி பகரினும் நடுங்கும் சிந்தையர் – கம்.ஆரண்:10 10/2

மேல்


பகருதி (1)

பழுது சொல்லியது என் அது பகருதி என்றான் – கம்.யுத்1:3 39/4

மேல்


பகரும் (13)

மலை உய்த்து பகரும் நிலையா வாழ்க்கை – நற் 138/2
யாறு நிறை பகரும் நாடனை தேறி – குறு 271/2
அடைகரை வேழம் வெண் பூ பகரும்
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் – ஐங் 13/2,3
வளை படு முத்தம் பரதவர் பகரும்
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 195/1,2
அடர் பொன் என்ன சுடர் இதழ் பகரும்
கான் கெழு நாடன் மகளே – ஐங் 430/2,3
விழவு அயர் மறுகின் விலை என பகரும்
கானல் அம் சிறுகுடி பெரு_நீர் சேர்ப்ப – அகம் 320/4,5
காலம் அன்றியும் மரம் பயம் பகரும்
யாணர் அறாஅ வியல் மலை அற்றே – புறம் 116/13,14
படியின் மேல் வெம்மையை பகரினும் பகரும் நா – கம்.பால:7 6/1
அவன் அன்னது பகரும் அளவையின் மன்னவன் அயர்வான் – கம்.பால:24 19/1
பண் துயின்றன விரவு பணி துயின்றன பகரும்
விண் துயின்றன கழுதும் விழி துயின்றன பழுது_இல் – கம்.கிட்:1 40/2,3
எனைவரால் பகரும் ஈட்டம் யான் உரைத்து இன்பம் என்னோ – கம்.கிட்:13 35/4
பகரும் ஊழியில் கால வெம் கடும் கனல் பருகும் – கம்.சுந்:13 23/3
நெரிந்து ஆங்கு அழி குரங்கு உற்றது பகரும் துணை நெடிதே – கம்.யுத்3:27 155/3

மேல்


பகரும்-காலை (1)

பார்த்தனன் அரக்கர் கோனும் போம் என பகரும்-காலை – கம்.யுத்3:20 1/4

மேல்


பகல் (174)

என்பு எழுந்து இயங்கும் யாக்கையர் நன் பகல்
பல உடன் கழிந்த உண்டியர் இகலொடு – திரு 130,131
நன் பகல் அந்தி நடை இடை விலங்கலின் – பொரு 46
பவ்வ மீமிசை பகல் கதிர் பரப்பி – பொரு 135
பகல் கான்று எழுதரு பல் கதிர் பருதி – பெரும் 2
அரைநாள் வேட்டம் அழுங்கின் பகல் நாள் – பெரும் 111
பகல் மகிழ் தூங்கும் தூங்கா இருக்கை – பெரும் 146
முளை புற முதிர் கிழங்கு ஆர்குவிர் பகல் பெயல் – பெரும் 362
மடவரல் மகளிரொடு பகல் விளையாடி – பெரும் 387
பகல் செய் மண்டிலம் பாரித்து ஆங்கு – பெரும் 442
பகல் பெயல் துளியின் மின்னு நிமிர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 484
இரவு பகல் செய்யும் திண் பிடி ஒள் வாள் – முல் 46
பகல் செய்யும் செம் ஞாயிறும் – மது 7
சென்ற ஞாயிறு நன் பகல் கொண்டு – மது 546
பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர் – மது 549
மற்றை யாமம் பகல் உற கழிப்பி – மது 653
துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து – நெடு 34
பூ மலி சோலை அ பகல் கழிப்பி – குறி 214
அகலா காதலொடு பகல் விளையாடி – பட் 103
நெடு நுகத்து பகல் போல – பட் 206
வளை வாய் கூகை நன் பகல் குழறவும் – பட் 268
பாய் இருள் நீங்க பகல் செய்யா எழுதரும் – மலை 84
பகல் நிலை தளர்க்கும் கவண் உமிழ் கடும் கல் – மலை 206
பகல் தீ வேட்ட ஞாட்பினும் மிக பெரிது – நற் 14/5
படு புள் ஓப்பலின் பகல் மாய்ந்தன்றே – நற் 49/4
பல் கதிர் மண்டிலம் பகல் செய்து ஆற்றி – நற் 69/1
நெடு_நீர் சேர்ப்பன் பகல் இவண் வரவே – நற் 91/12
உலமர கழியும் இ பகல் மடி பொழுதே – நற் 109/10
பகல் எரி சுடரின் மேனி சாயவும் – நற் 128/1
பகல் வந்தீமோ பல் படர் அகல – நற் 156/6
பகல்_கெழு_செல்வன் குட மலை மறைய – நற் 215/2
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகும் – குறு 352/4
பகல் கொள் விளக்கோடு இரா நாள் அறியா – ஐங் 56/1
கடும் பகல் வருதி கையறு மாலை – ஐங் 183/4
பகல் மதி உருவின் பகன்றை மா மலர் – ஐங் 456/2
ஞாயிறு கோடா நன் பகல் அமயத்து – பதி 22/34
அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர் – பதி 52/28
பகல் நீடு ஆகாது இரவு பொழுது பெருகி – பதி 59/1
துஞ்சல் உறூஉம் பகல் புகு மாலை – பதி 72/8
அகல் வையத்து பகல் ஆற்றி – பதி 90/9
இரவு இருள் பகல் ஆக இடம் அரிது செலவு என்னாது – பரி 7/5
பாய் குழை நீலம் பகல் ஆக தையினாள் – பரி 11/96
பகல் முனி வெம் சுரம் உள்ளல் அறிந்தேன் – கலி 19/5
ஒரு பகல் எல்லாம் உருத்து எழுந்து ஆறி – கலி 39/24
ஆங்கு அவை விருந்து ஆற்ற பகல் அல்கி கங்குலான் – கலி 66/4
முன் பகல் தலைக்கூடி நன் பகல் அவள் நீத்து – கலி 74/10
முன் பகல் தலைக்கூடி நன் பகல் அவள் நீத்து – கலி 74/10
பகல் ஆண்டு அல்கினை பரத்த என்று யான் – கலி 75/22
பால் கொளல் இன்றி பகல் போல் முறைக்கு ஒல்கா – கலி 86/17
கல்லா குறள கடும் பகல் வந்து எம்மை – கலி 94/14
நாணு சிறை அழித்து நன் பகல் வந்த அ – கலி 98/17
பல் கதிர் ஞாயிறு பகல் ஆற்றி மலை சேர – கலி 118/4
பகல் நுங்கியது போல படு_சுடர் கல் சேர – கலி 119/2
நிரை கதிர் கனலி பாடொடு பகல் செல – கலி 130/5
பாயின பசலையால் பகல் கொண்ட சுடர் போன்றாள் – கலி 132/10
பௌவ நீர் தோன்றி பகல் செய்யும் மாத்திரை – கலி 142/42
பகல் ஆங்கண் பையென்ற மதியம் போல் நகல் இன்று – கலி 143/2
போய என் ஒளியே போல் ஒரு நிலையே பகல் மாய – கலி 143/39
எல்லி ஆக எல்லை என்று ஆங்கே பகல் முனிவேன் – கலி 144/52
கொள்வது போலும் கடும் பகல் ஞாயிறே – கலி 145/26
பல் கதிர் சாம்பி பகல் ஒழிய பட்டீமோ – கலி 147/34
பாய் இருள் பரப்பினை பகல் களைந்தது போல – கலி 148/22
பகல் நீ வரினும் புணர்குவை அகல் மலை – அகம் 18/16
எழுவர் நல் வலம் அடங்க ஒரு பகல்
முரைசொடு வெண்குடை அகப்படுத்து உரை செல – அகம் 36/20,21
பருதி அம் குப்பை சுற்றி பகல் செல – அகம் 37/15
பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 48/23
பகல் ஆற்றுப்படுத்த பழங்கண் மாலை – அகம் 71/9
புன்னை அம் கானல் பகல் வந்தீமே – அகம் 80/13
விளங்கு பகல் உதவிய பல் கதிர் ஞாயிறு – அகம் 91/1
பகல் இடை நின்ற பல் கதிர் ஞாயிற்று – அகம் 101/13
பகல் வரின் கவ்வை அஞ்சுதும் இகல் கொள – அகம் 118/6
பகல் உரு உறழ நிலவு கான்று விசும்பின் – அகம் 122/10
ஒன்பது குடையும் நன் பகல் ஒழித்த – அகம் 125/20
ஒரு நாள் ஒரு பகல் பெறினும் வழி நாள் – அகம் 127/11
பனி மலர் பொய்கை பகல் செல மறுகி – அகம் 146/2
கடும் பகல் வழங்காத ஆஅங்கு இடும்பை – அகம் 148/10
பகல் வந்தன்றால் பாய் பரி சிறந்தே – அகம் 160/18
கடும் பகல் வருதல் வேண்டும் தெய்ய – அகம் 182/13
அகறல் ஆய்ந்தனர் ஆயினும் பகல் செல – அகம் 213/11
பகல் உடன் கரந்த பல் கதிர் வானம் – அகம் 214/2
தண் பெரும் சாரல் பகல் வந்தீமே – அகம் 218/22
வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின் – அகம் 228/8
பகல் செய் பல் கதிர் பருதி_அம்_செல்வன் – அகம் 229/1
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகி – அகம் 244/3
பகல் அழி தோற்றம் போல பையென – அகம் 277/2
படிவ நெஞ்சமொடு பகல் துணை ஆக – அகம் 287/2
இரவின் வருதல் எவனோ பகல் வரின் – அகம் 308/7
பாஅய் அன்ன பகல் இருள் பரப்பி – அகம் 317/2
நன் பகல் அமையமும் இரவும் போல – அகம் 327/2
படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர் – அகம் 329/5
பன் நாள் எவ்வம் தீர பகல் வந்து – அகம் 340/1
பல் பூ தண் பொழில் பகல் உடன் கழிப்பி – அகம் 360/1
அகல் இரு விசும்பில் பகல் செல சென்று – அகம் 363/2
பகல் ஆற்றுப்படுத்த பையென் தோற்றமொடு – அகம் 365/2
பகல் வந்து பெயர்ந்த வாள்_நுதல் கண்டே – அகம் 386/15
பாஅல் புளிப்பினும் பகல் இருளினும் – புறம் 2/17
பகல் விளங்குதியால் பல் கதிர் விரித்தே – புறம் 8/10
படுவது உண்டு பகல் ஆற்றி – புறம் 17/6
ஒரு பகல் வாழ்க்கைக்கு உலமருவோரே – புறம் 51/11
நெடும் கடை நிற்றலும் இலையே கடும் பகல்
தேர் வீசு இருக்கை ஆர நோக்கி – புறம் 69/17,18
எஞ்சுவர்-கொல்லோ பகல் தவ சிறிதே – புறம் 79/6
பகல் இடம் கண்ணி பலரொடும் கூடி – புறம் 249/8
நாகு இள வளையொடு பகல் மணம் புகூஉம் – புறம் 266/5
ஒரு பகல் எழுவர் எய்தி அற்றே – புறம் 358/2
யானும் இருள் நிலா கழிந்த பகல் செய் வைகறை – புறம் 394/6
பகல் இடு மின் அணி பரப்பு போன்றவே – கம்.பால:3 35/4
ஆயவன் ஒரு பகல் அயனையே நிகர் – கம்.பால:5 1/1
இன்னவன் பல் பகல் இறந்த பின் திரு – கம்.பால:5 41/1
ஒரு பகல் உலகு எலாம் உதரத்துள் பொதிந்து – கம்.பால:5 101/1
உகு பகல் அளவு என உரை நனி புகல்வார் – கம்.பால:5 131/4
பகல் கதிர் மறைய வானம் பாற்கடல் கடுப்ப நீண்ட – கம்.பால:10 3/1
பனி தோய் வானின் வெண் மதிக்கு என்றும் பகல் அன்றே – கம்.பால:10 28/4
தூண்டல் செய்யா மணி விளக்கின் சுடரால் இரவை பகல் செய்தார் – கம்.பால:10 69/4
விரைவின் இன்று ஒரு பகல் முடித்தல் வேட்கையோ – கம்.பால:13 65/2
பகல் இடைய அட்டிலில் மடுத்து எரி பரப்பும் – கம்.பால:15 27/2
அல் பகல் ஆக்கும் சோதி பளிக்கு அறை அமளி பாங்கர் – கம்.பால:16 22/1
எங்கும் விண் புதைதர பகல் மறைந்து இருள் எழ – கம்.பால:20 7/2
எல்லை_இல் நலத்த பகல் என்று உரை-செய்க என்றான் – கம்.பால:22 40/4
நாளை என உற்ற பகல் நல் தவன் உரைத்தான் – கம்.பால:22 41/4
ஏதாம் இல் இரு குழை இரவு தன் பகல்
காதல் கண்டு உணர்ந்தன கதிரும் திங்களும் – கம்.பால:23 52/1,2
பங்குனி உத்தரம் ஆன பகல் போது – கம்.பால:23 99/1
பல் நெடும் பகல் பார் அளிப்பாய் என – கம்.அயோ:2 4/2
பத்தும் நாலும் பகல் அலவோ என்றான் – கம்.அயோ:4 21/4
பெரும் பகல் வருந்தினர் பிறங்கு முலை தெங்கின் – கம்.அயோ:5 11/1
படர் உற உளன் உம்பி கான் உறை பகல் எல்லாம் – கம்.அயோ:8 42/1
அடுத்த பல் பகல் அன்பரின் பிரிந்தவர் என்பது – கம்.அயோ:10 23/1
ஏறி ஏழ் பகல் நீந்தி பின் எந்திரத்து – கம்.அயோ:11 17/2
பல் பகல் நிழற்றும் நின் கவிகை பாய் நிழல் – கம்.அயோ:11 51/1
சில் பகல் ஓம்புவான் செறுநர் சீறிய – கம்.அயோ:11 110/3
மாற்றலன் உதவலன் வரம்பு_இல் பல் பகல்
ஆற்றினன் உழற்றும் ஓர் ஆதன் எய்தும் அ – கம்.அயோ:11 111/2,3
அன்ன காயும் கிழங்கும் உண்டு அ பகல்
பொன்னின் மேனி பொடி உற போக்கினான் – கம்.அயோ:14 17/3,4
சிற்பம் கொள் பகல் என கடிது சென்று தீர் – கம்.ஆரண்:4 8/3
அல் பற்று அழிய பகல் ஆக்கியதால் அருக்கன் – கம்.ஆரண்:10 160/3
ஒரு பகல் பழகினார் உயிரை ஈவரால் – கம்.ஆரண்:12 13/1
காட்டிடை அரும் பகல் கழிக்கின்றீர் என்றான் – கம்.ஆரண்:12 38/4
வேண்டி யான் சில் பகல் உறைதல் மேவினேன் – கம்.ஆரண்:12 48/2
கங்குலும் பகல் என பொலிந்து காட்டிற்றே – கம்.ஆரண்:14 79/4
முனைவரும் பிறரும் மேல் முடிவு_அரும் பகல் எலாம் – கம்.கிட்:3 13/1
மாலை பகல் உற்றது என ஓர்வு அரிது மாதோ – கம்.கிட்:10 72/4
நிறம் கருகு கங்குல் பகல் நின்ற நிலை நீவா – கம்.கிட்:10 74/1
பார் குலாம் முழு வெண் திங்கள் பகல் வந்த படிவம் போலும் – கம்.கிட்:11 50/2
பெரும் பகல் இறந்தது பெயர்தி நின் படை – கம்.கிட்:11 136/3
பத்து இரட்டி நன் பகல் இரவு ஒருவலர் பார்ப்பார் – கம்.கிட்:12 33/3
உணர்ந்திலர் நெடும் பகல் இ மா நகர் உறைந்தார் – கம்.கிட்:14 58/2
எண்ண அரிய பல் பகல் இரும் தவம் இழைத்தேன் – கம்.கிட்:14 62/4
பாரிடை நடந்து பகல் எல்லை படர போய் – கம்.கிட்:14 71/2
பகல் ஒளி கரப்ப வானை மறைத்தன பறவை எல்லாம் – கம்.சுந்:1 4/4
ஆன்ற பேர் இருளை சீத்து பகல் செய்த அழகை நோக்கி – கம்.சுந்:2 95/2
கவித்து நீங்கிட சில பகல் என்பது கருதா – கம்.சுந்:2 130/2
பக்கம் வீசுறு பள்ளியில் பல் பகல்
ஒக்க ஆசை உலக்க உலந்தவர் – கம்.சுந்:2 173/2,3
வன்கண் வஞ்சனை அரக்கர் இத்துணை பகல் வையார் – கம்.சுந்:3 16/1
என்-கொல் எண்ணுவேன் என்னும் அங்கு இரா பகல் இல்லாள் – கம்.சுந்:3 16/4
வில்_பகல் இன்றியே இரவு விண்டு_அற – கம்.சுந்:3 44/1
எல் பகல் எறித்துளது என்ன தோன்றுமால் – கம்.சுந்:3 44/2
நிறை இரும் பல் பகல் நிருதர் நீள் நகர் – கம்.சுந்:4 11/3
பச்சிலை தாமரை பகல் கண்டால் என – கம்.சுந்:4 48/1
தீண்டினான் எனின் இத்தனை சேண் பகல்
ஈண்டுமோ உயிர் மெய்யின் இமைப்பின் முன் – கம்.சுந்:5 20/1,2
தெருளும் நீ இனி சில் பகல் தங்குறின் – கம்.சுந்:5 28/2
பவனனின் முடுகி நடந்தார் பகல் இரவு உற மிடைகின்றார் – கம்.சுந்:7 22/2
உயிர்க்கு உலவு இரவும் அன்று பகல் அன்று என்று உணர்வு தோன்ற – கம்.சுந்:10 15/4
இ நெடும் பழுவ குன்றில் பகல் எலாம் இறுத்த பின்னர் – கம்.சுந்:14 52/3
பகல் மதிக்கு உவமை ஆம் விபுதராம் இரவு கால் பருவ நாளின் – கம்.யுத்1:2 93/3
பரவும் இந்திரன் பதியிடை பகல் பொழுது ஆற்றி – கம்.யுத்1:3 5/3
ஊழி சென்றன ஒப்பன ஒரு பகல் அவை ஓர் – கம்.யுத்1:6 3/3
முற்று அரு மு பகல் திங்கள் வெண் முளை – கம்.யுத்2:18 105/3
அல்லினை தழுவி நின்ற பகல் என அரக்கன்-தன்னை – கம்.யுத்2:18 234/1
அல் என்று நிற்றி பகல் ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 257/4
இ பகல் அன்று எனின் நாளையின் அல்லால் – கம்.யுத்3:20 18/1
மு பகல் தீர்கிலம் ஆவி முடிப்போம் – கம்.யுத்3:20 18/2
பார் மேலினனோ பகல் மேலினனோ – கம்.யுத்3:20 94/2
பத்து வாள் மதிக்கும் அ நாள் பகல் ஒத்தது இரவும் பண்பால் – கம்.யுத்3:25 20/4
படம் மறுகிட எதிர் விரவியது அ இருள் பகல் உற வரு பகை இரதம் – கம்.யுத்3:28 19/4
இரவு அன்று இது ஓர் பகல் என்பர்களால் – கம்.யுத்3:31 210/2
அ பகல் இயற்றி உளது ஆயிரம் அருக்கர்க்கு – கம்.யுத்4:36 19/2
முன் உருக்கொடு பகல் செயும் தரத்தது முதலாய் – கம்.யுத்4:40 96/4

மேல்


பகல்-கணே (1)

போரும் இன்று ஒரு பகல்-கணே பொருது வெல்வென் வென்று அலது போகலேன் – கம்.யுத்2:19 77/4

மேல்


பகல்-தானும் (1)

முற்றும் பகல்-தானும் முடிந்துளதால் – கம்.ஆரண்:2 19/4

மேல்


பகல்_கெழு_செல்வன் (1)

பகல்_கெழு_செல்வன் குட மலை மறைய – நற் 215/2

மேல்


பகல்பட (1)

வகைய பொன் மகுடம் இள வெயில் எறிப்ப கங்குலும் பகல்பட வந்தான் – கம்.சுந்:3 74/4

மேல்


பகலவன் (10)

பால் உடை மொழியாளும் பகலவன் அனையானும் – கம்.அயோ:8 33/1
பகலவன் குல மைந்தன் பணிக்கின்றான் – கம்.ஆரண்:3 17/4
பசும் பரி பகலவன் பைம்பொன் தேர்-அரோ – கம்.ஆரண்:7 52/4
பாடலம் வறுமை கூர பகலவன் பசுமை கூர – கம்.கிட்:10 25/1
பகலவன் சுடர் பாய் பனி மால் வரை – கம்.கிட்:11 21/3
பகலவன் வழி முதல் பாரின் நாயகன் – கம்.யுத்1:4 42/1
பல் நெடும் தானை சூழ பகலவன் சேயும் நீயும் – கம்.யுத்1:4 148/3
குன்றின் மேல் நின்று குதித்தன பகலவன் குதிரை – கம்.யுத்1:5 76/4
பாணிகள் கடுகின முடுகிடலும் பகலவன் மருமகன் அடு கணையின் – கம்.யுத்3:28 26/3
பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் – கம்.யுத்4:35 28/2

மேல்


பகலவனும் (1)

பன்னற்கு அரிய பகலவனும் பகலும் வந்து பரந்தவால் – கம்.ஆரண்:10 116/4

மேல்


பகலா (1)

இந்திரன் அருளினன் இறுதி செய் பகலா
வந்தனன் மருவுதி மலர் அயன் உலகம் – கம்.ஆரண்:2 41/1,2

மேல்


பகலாம் (1)

கங்குலும் பகலாம் என பொலிவன கமலம் – கம்.கிட்:1 20/3

மேல்


பகலாய் (1)

ஊழி ஓர் பகலாய் ஓதும் யாண்டு எலாம் உலகம் ஏழும் – கம்.சுந்:4 72/3

மேல்


பகலிட (1)

பகலிட கண்ணியன் பைதல் குழலன் – கலி 101/39

மேல்


பகலிடை (5)

பகலிடை மலர்ந்தது ஓர் பழனம் போன்றவே – கம்.அயோ:4 176/4
பல் நெடும் காலம் ஆம் என்ன ஓர் பகலிடை – கம்.கிட்:14 4/4
நள்ளின் சாகிலன் பகலிடை சாகிலன் நமனார் – கம்.யுத்1:3 17/3
முற்ற மூன்று பகலிடை முற்றவும் – கம்.யுத்1:8 65/2
பாரிடை கிழிய பாய்ந்து பகலிடை பரிதி என்பான் – கம்.யுத்2:18 208/2

மேல்


பகலில் (5)

பகலில் தோன்றும் இகல் இல் காட்சி – திரு 166
பொருள் அற்றிட முற்றுறும் அ பகலில் புகுதற்கு என்றோ – கம்.அயோ:4 31/3
செம் பொன் நல் கிரியை ஓர் பகலில் தேடினார் – கம்.கிட்:14 17/3
இற்றை இ பகலில் நொய்தின் இருவரை ஒரு கையாலே – கம்.சுந்:3 143/3
பன்னிரு பகலில் சென்று தென் திசை பரவை கண்டார் – கம்.சுந்:14 52/4

மேல்


பகலிலே (1)

கரக்க முழை தேடி உழல்கின்றிலிர்கள் இன்று ஒரு கடும் பகலிலே
குரக்கின் முதல் நாயகனை ஆளுடைய கோள் உழுவை கொல்லும் இவரை – கம்.யுத்3:31 152/3,4

மேல்


பகலின் (7)

பகலின் வரூஉம் எறி புனத்தானே – நற் 285/11
பகலின் தோன்றும் பல் கதிர் தீயின் – ஐங் 57/1
பகலின் விளங்கு நின் செம்மல் சிதைய – கலி 19/11
தப்பு இன்றி பகலின் வந்த சக்கரவாகம் என்பென் – கம்.கிட்:13 43/3
இரு_நால் பகலின் இலங்கு மதி அலங்கல் இருளின் எழில் நிழல் கீழ் – கம்.சுந்:4 56/3
வீர மெய் பகலின் அல்லால் விளிகிலன் இருளின் வெய்யோன் – கம்.யுத்3:28 32/4
பாறு ஆடு களத்து ஒருவன் பகலின்
கூறு ஆகிய நாலில் ஓர் கூறிடையே – கம்.யுத்3:31 207/1,2

மேல்


பகலினும் (2)

பகலினும் அகலாது ஆகி யாமம் – அகம் 305/1
அல்லினும் பகலினும் அமரர் ஆட்செய்வார் – கம்.சுந்:3 72/2

மேல்


பகலினொடு (1)

பகலினொடு இகலுவ படர் மணி மடவார் – கம்.பால:2 45/1

மேல்


பகலும் (36)

இரவும் பகலும் மயங்கி கையற்று – நெடு 47
பகலும் வருதி பல் பூ கானல் – நற் 223/3
காலையும் பகலும் கையறு மாலையும் – குறு 32/1
தினை கிளி கடிதலின் பகலும் ஒல்லும் – குறு 217/1
பகலும் மாலை துணை இலோர்க்கே – குறு 234/6
புனல் முற்று ஊரன் பகலும்
படர் மலி அரு நோய் செய்தனன் எமக்கே – ஐங் 95/3,4
இரவும் பகலும் பாசிழை களையார் – பதி 73/9
பகலும் பெறுவை இவள் தட மென் தோளே – கலி 49/25
ஊழ் செய்து இரவும் பகலும் போல் வேறு ஆகி – கலி 145/15
பகலும் நம்-வயின் அகலான் ஆகி – அகம் 50/5
பானாள் கங்குலும் பகலும்
ஆனாது அழுவோள் ஆய் சிறு நுதலே – அகம் 57/18,19
பகலும் அஞ்சும் பனி கடும் சுரனே – அகம் 68/21
நள்ளென் கங்குலும் பகலும் இயைந்து_இயைந்து – அகம் 279/6
பகலும் கங்குலும் மயங்கி பையென – அகம் 307/3
பல் பூ சேக்கையின் பகலும் நீங்கார் – அகம் 389/9
நடுநாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான் – புறம் 189/3
பகலும் கூஉம் கூகையொடு பிறழ் பல் – புறம் 356/2
பகலும் கூவும் அகலுள் ஆங்கண் – புறம் 362/18
இடை ஒரு கணத்தின்-உள்ளே இரவு உண்டு பகலும் உண்டே – கம்.பால:14 55/4
நள் உறு கதிர் இலா பகலும் நாளொடும் – கம்.அயோ:12 7/2
அந்தியும் பகலும் நீர் அறாத கண்ணினான் – கம்.அயோ:14 138/4
எல்லியும் பகலும் நொந்து இரங்கி ஆற்றலெம் – கம்.ஆரண்:3 13/2
முன்னை பகலும் பகலோனும் வருக என்றான் மொழியா-முன் – கம்.ஆரண்:10 116/2
பன்னற்கு அரிய பகலவனும் பகலும் வந்து பரந்தவால் – கம்.ஆரண்:10 116/4
நிச்சயம் பகலும் தம் இமைகள் நீக்கல – கம்.ஆரண்:10 125/2
அல்லும் நன் பகலும் நீங்கா அனங்க நீ அருளின் தீர்ந்தாய் – கம்.கிட்:10 62/3
தீர்விலேன் இது ஒரு பகலும் சிலை – கம்.சுந்:5 25/1
அலங்கல் மாலை நின் புயம் நினைந்து அல்லும் தன் பகலும்
குலுங்கும் வன் துயர் நீங்குமால் வெள்ளியம் குன்றம் – கம்.சுந்:9 2/3,4
துஞ்சுகின்றிலர்களால் இரவும் நன் பகலும் நின் சொல்ல ஒல்கி – கம்.யுத்1:2 92/1
எல்லியும் பகலும் போல தழுவினர் எழுவின் தோளார் – கம்.யுத்1:4 120/4
கங்குலும் பகலும் அ கடலுள் வைகுவார் – கம்.யுத்1:6 32/2
அல்லும் ஒத்தனன் பகலும் ஒத்தனன் அமர் பொருமேல் – கம்.யுத்2:15 247/3
பாறு ஆடு முகத்தன பல் பகலும்
தேறாதன செம் கண வெம் களி மா – கம்.யுத்2:18 41/2,3
வயிற்றிடை புக பல பகலும் வைகிய – கம்.யுத்3:20 48/2
இரவும் நன் பகலும் பெரு நெடும் செரு இயற்றி – கம்.யுத்3:22 86/1
பெரும் பகலும் நீள் இரவும் என்று இவை பிணிக்கும் – கம்.யுத்4:36 14/3

மேல்


பகலுளே (1)

இற்றனர் அரக்கர் இ பகலுளே எனா – கம்.சுந்:9 26/1

மேல்


பகலே (8)

பெரும் தண் கானலும் நினைந்த அ பகலே – நற் 87/9
பகலே பலரும் காண வாய் விட்டு – நற் 365/3
கோடு உயர் நெடு வரை கவாஅன் பகலே
பாடு இன் அருவி ஆடுதல் இனிதே – குறு 353/2,3
பகலே இனிது உடன் கழிப்பி இரவே – அகம் 228/6
பகலே எம்மொடு ஆடி இரவே – அகம் 370/4
நாள் போல் கழியல ஞாயிற்று பகலே – புறம் 65/12
இற்றது இன்றொடு இ அரக்கர் குலம் என்று பகலே
வெற்ற விண்ணினிடை நின்று நெடு மீன் விழுவ போல் – கம்.ஆரண்:1 27/1,2
பார்ப்பான் தரும் உலகு யாவையும் ஒரு கால் ஒரு பகலே
தீர்ப்பான் படை தொடுப்பேன் என தெரிந்தான் அது தெரியா – கம்.யுத்3:27 150/1,2

மேல்


பகலை (1)

பணி பிறிது இயன்றில பகலை வென்றன – கம்.பால:3 32/4

மேல்


பகலொடு (1)

எல்லா கதிரும் பரப்பி பகலொடு
செல்லாது நின்றீயல் வேண்டுவல் நீ செல்லின் – கலி 145/27,28

மேல்


பகலோ (1)

பண்ணோ ஒழியா பகலோ புகுதாது – கம்.பால:23 10/1

மேல்


பகலோன் (5)

பகலோன் மறைந்த அந்தி ஆரிடை – அகம் 201/8
பல் ஆயிரம் இருள் கீறிய பகலோன் என ஒளிரும் – கம்.ஆரண்:7 88/1
பார் உலகு எங்கும் பேர் இருள் சீக்கும் பகலோன் முன் – கம்.கிட்:17 14/3
பல்வேறு படைக்கலம் வெம் பகலோன்
எல் வேறு தெரிப்ப கொடு ஏகினனால் – கம்.யுத்2:18 20/1,2
படை அங்கு அது படரா-வகை பகலோன் குல மருமான் – கம்.யுத்3:27 138/1

மேல்


பகலோனும் (1)

முன்னை பகலும் பகலோனும் வருக என்றான் மொழியா-முன் – கம்.ஆரண்:10 116/2

மேல்


பகலோனை (1)

பார்ப்பர் பலர் நெடு வரையை பறிப்பர் பலர் பகலோனை பற்றி சுற்றும் – கம்.யுத்3:31 98/3

மேல்


பகழி (143)

வை நுனை பகழி மூழ்கலின் செவி சாய்த்து – முல் 73
உடு உறும் பகழி வாங்கி கடு விசை – குறி 170
பகழி அன்ன சே அரி மழை கண் – நற் 13/4
பச்சூன் பெய்த பகழி போல – நற் 75/7
பணைத்த பகழி போக்கு நினைந்து கானவன் – நற் 165/2
இலை மாண் பகழி சிலை மாண் இரீஇய – நற் 352/1
கொடு வில் எயினர் பகழி மாய்க்கும் – குறு 12/3
பொன் புனை பகழி செப்பம் கொள்-மார் – குறு 16/2
குறும் படை பகழி கொடு வில் கானவன் – குறு 333/1
சிலை வில் பகழி செம் துவர் ஆடை – ஐங் 363/1
ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி
அரம் தின் வாய் போன்ம் போன்ம் போன்ம் – பரி 10/97,98
களிற்று முகம் திறந்த கவுள் உடை பகழி
வால் நிண புகவின் கானவர் தங்கை – அகம் 132/4,5
வடி உறு பகழி கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 159/5
அடி அமை பகழி ஆர வாங்கி – அகம் 161/3
அதர் கூட்டுண்ணும் அணங்கு உடை பகழி
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ – அகம் 167/8,9
குறுகினன் தொடுத்த கூர் வாய் பகழி
மடை செலல் முன்பின் தன் படை செல செல்லாது – அகம் 248/7,8
தொடை அமை பகழி துவன்று நிலை வடுகர் – அகம் 295/15
கடுங்கண் மறவர் பகழி மாய்த்து என – அகம் 297/6
செம் வாய் பகழி செயிர் நோக்கு ஆடவர் – அகம் 371/2
நொவ்வு இயல் பகழி பாய்ந்து என புண் கூர்ந்து – அகம் 388/11
வேழம் வீழ்த்த விழு தொடை பகழி
பேழ் வாய் உழுவையை பெரும்பிறிது உறீஇ – புறம் 152/1,2
பொன் நெடும் குன்றம் அன்னான் புகர் முக பகழி என்னும் – கம்.பால:7 50/1
ஊன்றிய பகழி வாயூடு ஒழுகிய குருதி வெள்ளம் – கம்.பால:7 52/2
துணர்த்த பூம் தொடையலான் பகழி தூவினான் – கம்.பால:8 42/1
இழைத்த வான் பகழி புக்கு இருவர் மார்பிடை – கம்.அயோ:14 36/3
பாலம் அற்றன அற்றன பகழி வெம் பகு வாய் – கம்.ஆரண்:7 76/3
இலை கொள் வெம் பகழி ஏழ் இரண்டும் வாங்கினான் – கம்.ஆரண்:7 108/2
கை களிறு அன்னவன் பகழி கண்டகர் – கம்.ஆரண்:7 123/1
சூழ்ந்த தார் நெடும் படை பகழி சுற்றுற – கம்.ஆரண்:7 126/1
என்ற காலத்து அ வெய்யவன் பகழி மூன்று எய்தான் – கம்.ஆரண்:8 18/4
செம் கண் எரி சிந்த வரி வில் பகழி சிந்த – கம்.ஆரண்:9 9/1
ஊழி எரியின் கொடிய பாய் பகழி ஒன்பான் – கம்.ஆரண்:9 12/1
வள்ளல் உருவை பகழி மாரியின் மறைத்தான் – கம்.ஆரண்:9 13/2
தொடுத்த வெம் பகழி தூவி தொடர்ந்தனென் விரைந்து சென்று – கம்.ஆரண்:11 65/3
செக்கர் மேனி பகழி செலுத்தினான் – கம்.ஆரண்:11 75/3
பரக்க என் பகர்வது பகழி பண்ணவன் – கம்.ஆரண்:12 11/1
படைத்தனன் பழி அது பகழி வில் வலாய் – கம்.ஆரண்:13 111/3
ஏழ் இலாமையால் மீண்டது அ இராகவன் பகழி
ஏழு கண்ட பின் உருவுமால் ஒழிவது அன்று இன்னும் – கம்.கிட்:4 16/3,4
பாரும் சார் வலி படைத்தவன் உரத்தை அ பகழி – கம்.கிட்:7 64/4
ஏவிய பகழி என்னும் கூற்றினை ஏவல் என்றான் – கம்.கிட்:7 132/4
மீன் நெடும் கொடியவன் பகழி வீழ் துளி – கம்.கிட்:10 17/2
சினை வரால் பகழி ஆவம் நெல் சினை என்னும் செப்பம் – கம்.கிட்:13 35/3
கால வரி வில் பகழி கப்பணம் முசுண்டி – கம்.சுந்:2 67/2
அந்தியில் அநங்கன் அழல்பட துரந்த அயில் முக பகழி வாய் அறுத்த – கம்.சுந்:3 87/1
ஆரியன் பகழி வல்லது அறிந்து இருந்து அறிவு இலாதாய் – கம்.சுந்:3 113/3
பத்து உள தலையும் தோளும் பல பல பகழி தூவி – கம்.சுந்:3 115/1
எய்த எய்த பகழி எல்லாம் எழுவால் அகல்வித்தான் – கம்.சுந்:8 45/4
உற்ற பகழி உறாது முறியா உதிர்கின்றதை உன்னா – கம்.சுந்:8 46/2
பாரில் சென்றது பரி பட்டன அவன் வரி வில் சிந்திய பகழி கோல் – கம்.சுந்:10 34/2
ஒன்று போல்வன ஆயிரம் பகழி கோத்து உய்த்தான் – கம்.சுந்:11 49/4
நீட்டிய பகழி ஒன்றால் முதலொடு நீக்க நின்றான் – கம்.சுந்:12 71/4
பாவ காரியர் உயிர் பதம் அலாது இரை பெறா பகழி நாகம் – கம்.யுத்1:2 88/4
பாழி வல் நெடும் கொடும் சிலை வழங்கிய பகழி
எழு வேலையும் எரியொடு புகை மடுத்து ஏகி – கம்.யுத்1:6 17/1,2
பருகிட புனல் இல பகழி பாரிடம் – கம்.யுத்1:6 46/2
நின்று நூறு_ஆயிரம் பகழி நீட்டலால் – கம்.யுத்1:6 50/1
தீட்டு வான் பகழி ஒன்றால் உலகங்கள் எவையும் தீய – கம்.யுத்1:7 6/3
பாடி நூறாக நூறி மீண்டது அ பகழி தெய்வம் – கம்.யுத்1:7 16/4
மேல் உறு பகழி தூர்க்க வெகுண்டனன் விரைவின் வாங்கி – கம்.யுத்1:9 19/3
ஒன்று அல பகழி என் கைக்கு உரியன உலகம் எல்லாம் – கம்.யுத்1:9 84/1
ஆலமோ விழுங்க என் கை அயில் முக பகழி அம்மா – கம்.யுத்1:9 85/4
பல் பெரும் பகழி மாரி வேரொடும் பறிய நூறி – கம்.யுத்1:12 36/3
வேந்தனும் பகழி ஒன்றால் வெறும் துகள் ஆக்கி வீழ்த்தான் – கம்.யுத்2:15 128/4
பட்டன பகழி எங்கும் பரந்தது குருதி பவ்வம் – கம்.யுத்2:15 144/4
பொறுத்தனன் பகழி மாரி பொழிந்தனன் உயிரின் போகம் – கம்.யுத்2:15 148/2
ஐ_இரண்டு கார்முகத்தினும் ஆயிரம் பகழி
கைகள் ஈர்_ஐந்தினாலும் வெம் கடுப்பினில் தொடுத்துற்று – கம்.யுத்2:15 197/1,2
பல் அலங்கார பண்பே காகுத்தன் பகழி மாதோ – கம்.யுத்2:16 22/4
பார்த்த நோக்கன கலந்தன இலக்குவன் பகழி – கம்.யுத்2:16 209/4
இரவு கற்றன போன்றன இலக்குவன் பகழி – கம்.யுத்2:16 220/4
கண் இரண்டினும் தீ உக கதிர் முக பகழி
எண் இரண்டினோடு இரண்டு ஒரு தொடை தொடுத்து எய்தான் – கம்.யுத்2:16 232/3,4
பண் பெற்றாரோடு கூடா பகை பெற்றாய் பகழி பாய – கம்.யுத்2:17 39/1
வில் உமிழ் பகழி பின்னர் விலங்கு எழில் அலங்கல் மார்பம் – கம்.யுத்2:17 57/3
கூர்த்தன பகழி கோத்தான் குபேரனை ஆடல் கொண்டான் – கம்.யுத்2:18 191/4
தொடை நின்ற பகழி மாரி மாரியின் மும்மை தூர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 194/4
வான் எலாம் பகழி வானின் வரம்பு எலாம் பகழி மண்ணும் – கம்.யுத்2:18 195/1
வான் எலாம் பகழி வானின் வரம்பு எலாம் பகழி மண்ணும் – கம்.யுத்2:18 195/1
தான் எலாம் பகழி குன்றின் தலை எலாம் பகழி சார்ந்தோர் – கம்.யுத்2:18 195/2
தான் எலாம் பகழி குன்றின் தலை எலாம் பகழி சார்ந்தோர் – கம்.யுத்2:18 195/2
ஊன் எலாம் பகழி நின்றோர் உயிர் எலாம் பகழி வேலை – கம்.யுத்2:18 195/3
ஊன் எலாம் பகழி நின்றோர் உயிர் எலாம் பகழி வேலை – கம்.யுத்2:18 195/3
மீன் எலாம் பகழி ஆக வித்தினன் வெகுளி மிக்கோன் – கம்.யுத்2:18 195/4
அறைந்தன பகழி வையம் அதிர்ந்தது விண்ணும் அஃதே – கம்.யுத்2:18 196/3
பார்க்கின்றான் பொன்றினாரை பழிக்கின்றான் பகழி மாரி – கம்.யுத்2:18 228/2
ஈடு உற இடபன் மார்பத்து ஈர்_ஐந்து பகழி எய்தான் – கம்.யுத்2:18 231/4
சிலை தடம் பொழி வய கடும் பகழி செல்ல ஒல்கினர் சினத்தினால் – கம்.யுத்2:19 64/1
பழிக்கும் மேனிய குரங்கின்-மேல் அவன் விடும் கொடும் பகழி பாயவே – கம்.யுத்2:19 67/4
என்று வெம் பகழி ஏழு நூறும் இருநூறும் வெம் சிலை-கொடு ஏவினான் – கம்.யுத்2:19 78/1
ஒன்று போல்வன ஓராயிரம் பகழி ஊடு போய் உருவ ஆடக – கம்.யுத்2:19 82/1
விலக்க_அரும் பகழி மாரி விளைக்கின்ற விளைவை உன்னி – கம்.யுத்2:19 95/3
வச்சிர பகழி கோடி வளை எயிற்று அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 112/1
வச்சிர பகழி கோடி துரந்து அவை அனகன் மாய்த்தான் – கம்.யுத்2:19 112/2
மு சிர பகழி கோடி இலக்குவன் முடுக விட்டான் – கம்.யுத்2:19 112/3
மு சிர பகழி கோடி தொடுத்து அவை தடுத்தான் முன்பன் – கம்.யுத்2:19 112/4
சூழ் எழு அனைய தோள்-மேல் ஆயிரம் பகழி தூவி – கம்.யுத்2:19 115/2
பொறி கொடும் பகழி மார்பர் போயினர் இடங்கள் புக்கார் – கம்.யுத்2:19 166/1
தேரினும் இருவர் சென்றார் செம் தழல் பகழி சிந்தி – கம்.யுத்2:19 172/2
எதிர் எதிர் பகழி தைத்த யாக்கையன் எரியும் கண்ணன் – கம்.யுத்2:19 200/2
ஈர்க்கு அடை பகழி மாரி இலக்குவன் என்ன நின்ற – கம்.யுத்2:19 205/1
தூண்டினன் பகழி மாரி தலைவர்கள் தொலைந்து சோர – கம்.யுத்2:19 229/2
பெரு முடி கிரியில் பெய்யும் தாரை போல் பகழி பெய்தான் – கம்.யுத்3:21 19/4
சொரிந்தன பகழி எல்லாம் சுடர் கடும் கணைகள் தூவி – கம்.யுத்3:21 20/1
தெரிந்து ஒரு பகழி பாய எய்தனன் இராமன் ஏவ – கம்.யுத்3:21 20/3
தம்பிரான் பகழி தூண்ட தலை அற்று தலத்தன் ஆனான் – கம்.யுத்3:21 30/4
ஒன்று அல பகழி மாரி ஊழி தீ என்ன உய்த்தான் – கம்.யுத்3:21 33/2
போயின பகழி வேக தன்மையை புரிந்து நோக்கும் – கம்.யுத்3:22 27/3
வேனிலான் அனையவன் பகழி வெம்மையால் – கம்.யுத்3:22 47/4
ஆன காலையில் இராமனும் அயில் முக பகழி
சோனை மாரியின் சொரிந்தனன் அனுமனை தூண்டி – கம்.யுத்3:22 57/1,2
பால் நல் வேலையை பருகுவ சுடர் முக பகழி
சோனை மாரியின் இரு மடி மும் மடி சொரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 66/3,4
பச்சிமத்தினும் மருங்கினும் முகத்தினும் பகழி
உச்சி முற்றிய வெய்யவன் கதிர் என உமிழ – கம்.யுத்3:22 69/1,2
படம் கொள் பாம்பு_அணை துறந்தவற்கு இளையவன் பகழி
விடம் கொள் வெள்ளத்தின்-மேல் அவன் விடுவன விலக்கி – கம்.யுத்3:22 73/1,2
விடு கனல் பகழி மாரி மழையினும் மும்மை வீசி – கம்.யுத்3:22 128/3
சொரிந்தன பகழி மாரி தோளினும் மார்பின் மேலும் – கம்.யுத்3:22 129/1
வீசின பகழி அற்ற தலையொடும் விசும்பை முட்டி – கம்.யுத்3:22 143/2
மிடல் கொளும் பகழி வானின் மாரியின் மும்மை வீசி – கம்.யுத்3:22 147/1
கொள்ளியின் சுடர் அனலிதன் பகழி கைக்கொண்டான் – கம்.யுத்3:22 186/1
பதைத்து அவன் வெம்மை ஓடி பல் பெரும் பகழி மாரி – கம்.யுத்3:27 6/1
அங்கு அடங்கினர் தொடர் பகழி அஞ்சினார் – கம்.யுத்3:27 48/4
பதுங்கினர் நடுங்கினர் பகழி பாய்தலின் – கம்.யுத்3:27 67/2
சீறிய பகழி மாரி தீ கடு விடத்தின் தோய்ந்த – கம்.யுத்3:27 94/4
கதிர் ஒத்த பகழி கற்றை கதிர் ஒளி காட்டலாலும் – கம்.யுத்3:27 95/3
சென்றன பகழி மாரி மேருவை உருவி தீர்வ – கம்.யுத்3:27 99/3
படுகின்றது அன்றோ மற்று உன் பெரும் படை பகழி மாரி – கம்.யுத்3:27 100/1
பதைத்தான் உடல் நிலைத்தான் சில பகு வாய் அயில் பகழி
விதைத்தான் அவன் விலக்காத-முன் விடை-மேல் வரு விமலன் – கம்.யுத்3:27 123/1,2
பெறும் சிறப்பு எல்லாம் என் கை பிறை முக பகழி பெற்றால் – கம்.யுத்3:27 177/1
புல்லிய பகழி வாங்கி போர் தொழில் சிரமம் போக்கி – கம்.யுத்3:28 12/2
உள்ளுற பகழி தூவி ஆர்த்தனன் எவரும் உட்க – கம்.யுத்3:28 29/4
எய்த வன் பகழி எல்லாம் பறித்து இவன் என்-மேல் எய்யும் – கம்.யுத்3:28 31/1
பூ மழை வானோர் சிந்த பொலிந்தது அ பகழி புத்தேள் – கம்.யுத்3:28 52/4
தாக்கிய பகழி கூர் வாய் தடிந்த புண் தழும்பும் இன்றி – கம்.யுத்3:28 68/3
பாழி மார்பு அகம் பிய்த்து உயிர் குடித்தது ஓர் பகழி – கம்.யுத்3:30 41/4
தொடுப்பது சுடர் பகழி ஆயிரம் நிரைத்தவை துரந்த துறை போய் – கம்.யுத்3:31 138/1
மானவன் வய பகழி வீசு வலை ஒத்தன வலைக்குள் உளவாம் – கம்.யுத்3:31 140/3
வெம் மின் என வெம் பகழி வேலை என ஏயினன் அ வெய்ய வினையோர் – கம்.யுத்3:31 147/3
விழைவின் எதிர அதிர் எரிகொள் விரி பகழி
மழைகள் முறை சொரிய அமரர் மலர் சொரிய – கம்.யுத்3:31 160/3,4
பாறு படு சிறகு கழுகு பகழி பட – கம்.யுத்3:31 162/1
எய்யும் ஒரு பகழி ஏழு கடலும் இடு – கம்.யுத்3:31 166/1
அண்ணல் விடு பகழி யானை இரதம் அயல் – கம்.யுத்3:31 167/1
தூய் எழு பகழி மாரி மழை துளி தொகையின் மேல – கம்.யுத்3:31 217/2
ஏற்று கோடலும் இராவணன் எரி முக பகழி
நூற்று கோடியின்-மேல் செல சிலைகொடு நூக்க – கம்.யுத்4:32 19/1,2
நளில் தீர்த்த நாகபுரம் புக்கு இழிந்த பகழி வழி நதியின் ஓடி – கம்.யுத்4:33 24/3
விசை உறு பகழி மாரி வித்தினான் விண்ணினோடும் – கம்.யுத்4:37 14/3
பருதியை மதியொடு பருகுவ பகழி – கம்.யுத்4:37 91/4
பாதியின் மதி முக பகழி ஒன்றினால் – கம்.யுத்4:37 148/4
அராவ_அரும் பகழி ஒன்றால் அழித்து உலகு அளித்தாய் ஐய – கம்.யுத்4:41 42/4

மேல்


பகழி-தன்னால் (2)

சுட்டது ஓர் பகழி-தன்னால் விசும்பிடை துணித்து நீக்கி – கம்.யுத்2:18 190/2
நூறு வெம் பகழி-தன்னால் நுறுக்கினான் களிறு நூக்கி – கம்.யுத்2:18 218/4

மேல்


பகழி-தன்னை (1)

விட்ட வெம் பகழி-தன்னை வெற்பினை வெதுப்பும் தோளான் – கம்.யுத்2:18 190/1

மேல்


பகழிக்கு (5)

பொன்றல் இல் பகழிக்கு அப்பால் இலக்கம் என் புகறி என்ன – கம்.யுத்1:7 14/2
உந்து சிலை பகழிக்கு உண்ண கொடுத்தேனே – கம்.யுத்2:18 268/4
புல் நுனை பகழிக்கு ஓயும் தரத்தரோ புலம்பி உள்ளம் – கம்.யுத்2:19 233/3
பாயும் வெம் பகழிக்கு ஒன்றும் கணக்கு_இலா பரப்பை பார்க்கும் – கம்.யுத்3:22 27/4
படைக்கு எலாம் பகழிக்கு எல்லாம் யானை தேர் பரிமா வெள்ள – கம்.யுத்3:31 221/2

மேல்


பகழிகள் (3)

குணிப்ப_அரும் கொடும் பகழிகள் குருதி வாய் மடுப்ப – கம்.யுத்1:6 25/1
படர்ந்த கும்பத்து பாய்ந்தன பகழிகள் பாகரை பறிந்து ஓடி – கம்.யுத்2:16 314/1
பருகின அளப்பு_இலாத பகழிகள் கவசம் பற்று அற்று – கம்.யுத்2:19 287/2

மேல்


பகழிகளால் (1)

தூணியை உரும் உறழ் பகழிகளால் துணிபட முறை முறை சிதறினனால் – கம்.யுத்3:28 26/4

மேல்


பகழியால் (11)

வை தலை பகழியால் மழை செய் வில்லினான் – கம்.ஆரண்:7 112/4
மாற்ற_அரும் பகழியால் அறுத்து மாற்றினான் – கம்.ஆரண்:7 131/4
பற்றுவான் இனி அல்லன் பகழியால்
செற்று வானில் செலுத்தல் உற்றான் என – கம்.ஆரண்:11 74/1,2
ஏறு சேவகன் எரி முக பகழியால் இரு நிலம் பொறை நீங்க – கம்.யுத்2:16 343/3
மெய் இரண்டு நூறு_ஆயிரம் பகழியால் வெரிந் உற தொளை போன – கம்.யுத்2:16 344/2
சித்திர தேரை தெய்வ பகழியால் சிதைத்து வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்2:19 181/4
பாசத்தால் பிணிப்புண்டாரை பகழியால் களப்பட்டாரை – கம்.யுத்2:19 294/1
சொன்ன நாலையும் இலக்குவன் பகழியால் தொலைந்தான் – கம்.யுத்3:20 52/4
ஆலமே அன்ன பகழியால் பனசனும் அயர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 172/3
வேலை தட்டவன் ஆயிரம் பகழியால் வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 173/1
படை படும் கோடி ஓர் பகழியால் பழி – கம்.யுத்3:31 173/3

மேல்


பகழியாலே (1)

எய்தனன் எய்த எல்லாம் எரி முக பகழியாலே
கொய்தனன் அகற்றி ஆர்க்கும் அரக்கனை குரிசில் கோபம் – கம்.யுத்2:18 192/1,2

மேல்


பகழியின் (8)

வில்லு சொரி பகழியின் மென் மலர் தாயின – பரி 18/40
விற்கு நோக்கிய பகழியின் நெடிது அன்று விம்மி – கம்.ஆரண்:13 79/3
பகழியின் செலவு என அனுமன் பற்றினால் – கம்.சுந்:2 58/2
புரிந்து நோக்கிய திசை-தொறும் பகழியின் புயலால் – கம்.யுத்2:16 235/1
தொடை பெரும் பகழியின் மாரி தூர்த்து உற – கம்.யுத்2:16 271/3
இன கொடும் பகழியின் மதிலை எய்தினான் – கம்.யுத்2:16 273/2
ஆறு கோடி பகழியின் ஐ_இரு – கம்.யுத்2:19 129/3
உடலிடை தொடர் பகழியின் ஒளிர் கதிர் கற்றை – கம்.யுத்3:22 194/1

மேல்


பகழியும் (3)

புலவு நுனை பகழியும் சிலையும் மான – பெரும் 269
சிந்துரங்களின் பருமமும் பகழியும் தேரும் – கம்.யுத்3:22 54/1
தழுவும் வேலொடு கணையமும் பகழியும் தாக்க – கம்.யுத்3:22 105/3

மேல்


பகழியை (4)

கல்லி ஆர்ப்பொடும் பறிக்கும் அ பகழியை கண்டான் – கம்.கிட்:7 71/4
சொல்லினை நோக்கும் தன் கை பகழியை நோக்கும் தோளான் – கம்.யுத்2:19 224/4
பார வெம் சிலையை நோக்கும் பகழியை நோக்கும் பாரில் – கம்.யுத்2:19 225/2
பறிக்கும் மார்பின் பகழியை பல் முறை – கம்.யுத்3:29 32/1

மேல்


பகழியோடும் (1)

பற்றிய குலத்தோடும் உடல் நிறை பகழியோடும்
எற்றிய கால காற்றால் மின்னொடும் இடியினோடும் – கம்.யுத்3:28 53/2,3

மேல்


பகற்குறி (2)

பல் பூ கானல் பகற்குறி வந்து நம் – நற் 235/4
பல் பூ கானல் பகற்குறி மரீஇ – நற் 258/1

மேல்


பகன்றை (21)

வறள் அடும்பின் இவர் பகன்றை
தளிர் புன்கின் தாழ் காவின் – பொரு 195,196
ஒலிந்த பகன்றை விளைந்த கழனி – மது 261
பகன்றை பலாசம் பல் பூ பிண்டி – குறி 88
பகன்றை கண்ணி பழையர் மகளிர் – மலை 459
பாண்டில் ஒப்பின் பகன்றை மலரும் – நற் 86/3
பேர் இலை பகன்றை பொதி அவிழ் வான் பூ – குறு 330/4
பகன்றை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர் – ஐங் 87/1
பகன்றை வான் மலர் மிடைந்த கோட்டை – ஐங் 97/1
பகல் மதி உருவின் பகன்றை மா மலர் – ஐங் 456/2
பனி துறை பகன்றை பாங்கு உடை தெரியல் – பதி 76/12
பகன்றை பூ உற நீண்ட பாசடை தாமரை – கலி 73/2
தளை பிணி அவிழா சுரி முக பகன்றை
சிதரல் அம் துவலை தூவலின் மலரும் – அகம் 24/3,4
ஒலித்த பகன்றை இரும் சேற்று அள்ளல் – அகம் 176/10
பாசிலை பொதுளிய புதல்-தொறும் பகன்றை
நீல் உண் பச்சை நிறம் மறைத்து அடைச்சிய – அகம் 217/6,7
பகன்றை வான் மலர் பனி நிறைந்தது போல் – அகம் 219/4
இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை
கறங்கு நுண் துவலையின் ஊர் உழை அணிய – அகம் 243/3,4
கருவிளை முரணிய தண் புதல் பகன்றை
பெரு வளம் மலர அல்லி தீண்டி – அகம் 255/11,12
குரூஉ கொடி பகன்றை சூடி மூதூர் – அகம் 316/6
பனி பகன்றை கனி பாகல் – புறம் 16/14
பனி துறை பகன்றை நறை கொள் மா மலர் – புறம் 235/18
போது விரி பகன்றை புது மலர் அன்ன – புறம் 393/17

மேல்


பகன்றையொடு (1)

பாகல் ஆய் கொடி பகன்றையொடு பரீஇ – அகம் 156/5

மேல்


பகா (1)

கதிர் பகா ஞாயிறே கல் சேர்தி ஆயின் – கலி 142/37

மேல்


பகாஅர் (1)

புகாஅர் நன் நாட்டதுவே பகாஅர்
பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால் – அகம் 181/22,23

மேல்


பகிர் (2)

காமரு கோசலை கரத்தில் ஓர் பகிர்
தாம் உற அளித்தனன் சங்கம் ஆர்த்து எழ – கம்.பால:5 86/3,4
பகிர் பட குடரை கொய்யும் பகை அற பிசையும் பல் கால் – கம்.யுத்1:3 138/3

மேல்


பகிர்ந்தான் (1)

பறித்தான் சில பகிர்ந்தான் சில வகிர்ந்தான் சில பணை போன்று – கம்.யுத்2:18 158/1

மேல்


பகிரண்டத்து (1)

பாரிடை தேய்க்கும் மீள பகிரண்டத்து அடிக்கும் பற்றி – கம்.யுத்1:3 137/2

மேல்


பகிரண்டம் (1)

வளர்ந்தது திசைகள் எட்டும் பகிரண்டம் முதல மற்றும் – கம்.யுத்1:3 130/2

மேல்


பகிராது (1)

பரதனும் இளவலும் ஒரு_நொடி பகிராது
இரதமும் இவுளியும் இவரினும் மறைநூல் – கம்.பால:5 126/1,2

மேல்


பகு (52)

மகர_பகு_வாய் தாழ மண்-உறுத்து – திரு 25
பகு வாய் ஞமலியொடு பைம் புதல் எருக்கி – பெரும் 112
பகு வாய் தடவில் செம் நெருப்பு ஆர – நெடு 66
கிம்புரி பகு வாய் அம்பணம் நிறைய – நெடு 96
வாளை பகு வாய் கடுப்ப வணக்கு-உறுத்து – நெடு 143
படு_சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை – நற் 33/1
இரை தேர் எண்கின் பகு வாய் ஏற்றை – நற் 125/1
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி பகு வாய் – நற் 144/5
நகுகம் வாராய் பாண பகு வாய் – நற் 250/1
படு மழை பொழிந்த பகு வாய் குன்றத்து – நற் 274/2
பா அடி உரல பகு வாய் வள்ளை – குறு 89/1
ஊது உலை பெய்த பகு வாய் தெண் மணி – குறு 155/4
இட்டு வாய் சுனைய பகு வாய் தேரை – குறு 193/2
வரு மிடறு யாத்த பகு வாய் தெண் மணி – குறு 279/2
மிகு வலி இரும் புலி பகு வாய் ஏற்றை – குறு 343/3
பைம் சுனை பூத்த பகு வாய் குவளையும் – ஐங் 299/2
பகு வாய் வராஅல் பல் வரி இரும் போத்து – அகம் 36/1
பகு வாய் பல்லி பாடு ஓர்த்து குறுகும் – அகம் 88/3
நெடு நீர் அவல பகு வாய் தேரை – அகம் 154/2
பகு வாய் பாளை குவி முலை சுரந்த – அகம் 157/2
பார்ப்பு இடன் ஆகும் அளவை பகு வாய் – அகம் 160/7
படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெண் மணி – அகம் 214/11
பகு வாய் நிறைய நுங்கின் கள்ளின் – அகம் 256/4
பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகு வாய் மண்டிலத்து – அகம் 269/17
பகு வாய் பல்லி படு-தொறும் பரவி – அகம் 289/15
புலம்பு வீற்றிருந்த நிலம் பகு வெம் சுரம் – அகம் 335/8
உகு வார் அருந்த பகு வாய் யாமை – அகம் 356/2
பகு வாய் பைம் சுனை மா உண மலிர – அகம் 364/8
குமிழ் உண் வெள்ளை பகு வாய் பெயர்த்த – புறம் 324/9
பைம் கால் கொக்கின் பகு வாய் பிள்ளை – புறம் 342/7
பார்த்து எயிறு தின்று பகு வாய்_முழை திறந்து ஓர் – கம்.பால:7 32/3
பல்லும் வல் எயிறும் மின்னு பகு வாய் முழை திறந்து – கம்.ஆரண்:1 19/2
பல் எலாம் உற தோன்றும் பகு வாயள் என்னாது பார்த்தி ஆயின் – கம்.ஆரண்:6 130/3
பாலம் அற்றன அற்றன பகழி வெம் பகு வாய் – கம்.ஆரண்:7 76/3
பட்டது அப்பொழுதே பகு வாயினால் – கம்.ஆரண்:11 76/2
புன் சொற்கள் தந்த பகு வாய் அரக்கன் உரை பொய் எனாது புலர்வாள் – கம்.ஆரண்:13 64/1
பார் புகும் நெடும் பகு வாயை பார்த்தனர் – கம்.ஆரண்:15 20/2
பகு வாய மடங்கல் வைகும் படர் வரை முழுதும் மூழ்க – கம்.கிட்:17 28/1
சார்தரும் கடுவின் எயிறு உடை பகு வாய் அனந்தனும் தலை தடுமாற – கம்.சுந்:3 90/3
மின் திறப்பன ஒத்தன வெயில் விடு பகு வாய் – கம்.சுந்:3 133/2
வலித்தான் பகு வாய் மடித்து மலை போல் தலை மண்ணிடை வீழ – கம்.சுந்:8 47/4
நினைந்த மாத்திரத்து எய்தின நொய்தினில் நெருப்பு உகு பகு வாயால் – கம்.யுத்1:3 88/2
அடங்கலும் பகு வாய் யாக்கை அ புறத்து அகத்தது அம்மா – கம்.யுத்1:3 134/4
எயிற்று வன் பகு வாயுள் புக்கு இருக்குந இருக்கை எய்தி – கம்.யுத்1:3 135/3
பாதம் கைகளோடு இழந்தனன் படியிடை இருந்து தன் பகு வாயால் – கம்.யுத்2:16 345/1
ஏ உண்ட பகு வாயோடும் குருதி நீர் இழிய நின்றான் – கம்.யுத்2:19 231/1
அலைய திருகி பகு வாய் அனல் கால் – கம்.யுத்3:20 72/3
மின் நகு பகு வாயூடு வெயில் உக நகை போய் வீங்க – கம்.யுத்3:27 79/2
பதைத்தான் உடல் நிலைத்தான் சில பகு வாய் அயில் பகழி – கம்.யுத்3:27 123/1
பாம தொல் நீர் அன்ன நிறத்தோர் பகு வாய்கள் – கம்.யுத்4:33 12/2
பகுத்த பல் வள குன்றினில் முழை அன்ன பகு வாய் – கம்.யுத்4:35 13/1
ஆவலும் துயரும் தீர அரற்றினான் பகு வாய் ஆர – கம்.யுத்4:38 3/4

மேல்


பகுக்க (1)

பண்ணையால் பகுக்க மாட்டார் தனி தனி பார்க்கலுற்றார் – கம்.யுத்3:31 219/3

மேல்


பகுக்கும் (12)

காந்தள் அம் சிறுகுடி பகுக்கும்
ஓங்கு மலை நாடன் நின் நசையினானே – நற் 85/10,11
குடி முறை பகுக்கும் நெடு மலை நாட – நற் 336/6
மென் தினை நுவணை முறை_முறை பகுக்கும்
புன்_புலம் தழீஇய புறவு அணி வைப்பும் – பதி 30/24,25
மலையவும் கடலவும் பண்ணியம் பகுக்கும்
ஆறு முட்டு-உறாஅது அறம் புரிந்து ஒழுகும் – பதி 59/15,16
மணம் கமழ் பாக்கத்து பகுக்கும்
வளம் கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – அகம் 10/12,13
கொழும் கண் அயிலை பகுக்கும் துறைவன் – அகம் 70/4
வில் கெழு குறும்பில் கோள் முறை பகுக்கும்
கொல்லை இரும் புனம் நெடிய என்னாது – அகம் 89/16,17
பால் பெய் செந்நெல் பாசவல் பகுக்கும்
புனல் பொரு புதவின் உறந்தை எய்தினும் – அகம் 237/13,14
தேன் இமிர் அகன் கரை பகுக்கும்
கானல் அம் பெரும் துறை பரதவன் எமக்கே – அகம் 280/13,14
செவி அடை தீர தேக்கு இலை பகுக்கும்
புல்லி நன் நாட்டு உம்பர் செல் அரும் – அகம் 311/11,12
மதர்வை நல் ஆன் பாலொடு பகுக்கும்
நிரை பல குழீஇய நெடுமொழி புல்லி – அகம் 393/17,18
செழும் கோள் வாழை அகல் இலை பகுக்கும்
ஊரா குதிரை கிழவ கூர் வேல் – புறம் 168/13,14

மேல்


பகுத்த (5)

பகுத்த வான் மதி கொடு பதுமத்து அண்ணலே – கம்.அயோ:5 4/1
பகுத்த பத்து நூறு_ஆயிர பத்தினின் இரட்டி – கம்.கிட்:12 13/3
பாயிரம் உணர்ந்த நூலோர் காமத்து பகுத்த பத்தி – கம்.யுத்2:17 14/3
பத்து ஒரு நாலு பகுத்த பரப்பின் – கம்.யுத்3:20 11/1
பகுத்த பல் வள குன்றினில் முழை அன்ன பகு வாய் – கம்.யுத்4:35 13/1

மேல்


பகுத்தன (1)

பட்டன பொடிகள் ஆன பகுத்தன பாங்கு நின்ற – கம்.சுந்:6 54/2

மேல்


பகுத்தான் (1)

பாதவம் ஒன்று பகுத்தான்
மாதிரம் வாலின் வளைத்தான் – கம்.சுந்:13 49/1,2

மேல்


பகுத்து (7)

உயிர் பகுத்து அன்ன மாண்பினேன் ஆகலின் – நற் 128/4
வாய் பகுத்து இட்டு புடைத்த ஞான்று இன்னன்-கொல் – கலி 103/54
இரவு குறும்பு அலற நூறி நிரை பகுத்து
இரும் கல் முடுக்கர் திற்றி கெண்டும் – அகம் 97/4,5
தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் – புறம் 46/4
பலர் வாய்த்து இராஅர் பகுத்து உண்டோரே – புறம் 360/21
பன்னகாதிபர் பணா மணி பறித்து அவை பகுத்து
என்ன வானவர் விமானம் இடையிட்டு அரவிடை – கம்.ஆரண்:1 11/1,2
பகை என மதியினை பகுத்து பாடு உற – கம்.சுந்:2 126/1

மேல்


பகுத்தூண் (1)

பகுத்தூண் தொகுத்த ஆண்மை – பதி 38/15

மேல்


பகுதி (8)

பத்து உள தலை பகுதி தோள்கள் பல அன்றே – கம்.ஆரண்:10 61/4
பாழி தோள் நெடும் படைக்கல பதாதியின் பகுதி – கம்.சுந்:9 11/4
பைம் கழல் அரக்கரோடும் உடன் சென்ற பகுதி சேனை – கம்.சுந்:11 10/2
பத்து_நூறு அமைந்த கோடி வெள்ளத்தால் பகுதி செய்த – கம்.யுத்1:3 132/3
பந்தி பந்தியாய் மடிந்தது வானர பகுதி
வந்து மேகங்கள் படிந்தன பிண பெரு மலை மேல் – கம்.யுத்2:15 198/3,4
பண்ணு புரவி படை வீரர் தொகு பகுதி
புண்ணினொடு குறிகள் புள்ளி என விரைவின் – கம்.யுத்3:31 167/2,3
பகுதி என்று உளது யாதினும் பழையது பயந்த – கம்.யுத்4:40 87/1
ஆற்றல் சால் முதல் பகுதி மற்று அதனுள் ஆம் பண்பால் – கம்.யுத்4:40 94/2

மேல்


பகுதிகள் (1)

சிலையின் பந்தமும் பகுதிகள் அனைத்தையும் செய்தோன் – கம்.யுத்4:40 98/4

மேல்


பகுதியின் (1)

பகுதியின் உள் பயன் பயந்தது அன்னதின் – கம்.யுத்1:3 69/1

மேல்


பகுதியை (1)

பகுதியை ஒத்தான் வீரன் மேலை தன் பதமே ஒத்தான் – கம்.யுத்2:15 221/4

மேல்


பகுப்பான் (1)

பரத நூல் முறை நாடகம் பயன் உற பகுப்பான்
இரதம் ஈட்டுறும் கவிஞரை பொருவின தேனீ – கம்.கிட்:10 37/3,4

மேல்


பகும் (1)

சொல் பகும் மற்று அவன் பெருமை சொல்லும்-கால் – கம்.ஆரண்:12 43/2

மேல்


பகுவாய் (1)

கூற்று உறழ் பகுவாய் விள்ள நகைத்து நீ கொணர்ந்த குன்றை – கம்.யுத்2:16 196/2

மேல்


பகை (195)

பரல் பகை உழந்த நோயொடு சிவணி – பொரு 44
அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் – பொரு 188
கொடு வாய் கிள்ளை படு பகை வெரூஉம் – பெரும் 227
முருகு உறழ பகை தலைச்சென்று – மது 181
இரு தலை வந்த பகை முனை கடுப்ப – மது 402
பகை புலம் கவர்ந்த பாய் பரி புரவி – மது 689
பகை புறங்கண்ட பல் வேல் இளைஞரின் – குறி 129
விலங்கு பகை அல்லது கலங்கு பகை அறியா – பட் 26
விலங்கு பகை அல்லது கலங்கு பகை அறியா – பட் 26
கிளை கலித்து பகை பேணாது – பட் 196
பல் பூ பகை தழை நுடங்கும் அல்குல் – நற் 8/2
உறு பகை பேணாது இரவின் வந்து இவள் – நற் 55/3
உறு பகை தணித்தனன் உரவு வாள் வேந்தே – நற் 81/10
அம் பகை நெறி தழை அணி பெற தைஇ – நற் 96/8
அம் பகை நெறி தழை அணிபெற தைஇ – நற் 123/7
வெம் சின வேந்தன் பகை அலை கலங்கி – நற் 153/8
நாம முதலை நடுங்கு பகை அஞ்சான் – நற் 287/6
பன் மாண் சேக்கை பகை கொள நினைஇ – நற் 297/3
வெம் பகை அரு முனை தண் பெயல் பொழிந்து என – நற் 341/7
அரசு பகை நுவலும் அரு முனை இயவின் – நற் 346/3
நெடும் கை வன் மான் கடும் பகை உழந்த – குறு 141/4
பகை முக ஊரின் துஞ்சலோ இலளே – குறு 292/8
அய வெள்ளாம்பல் அம் பகை நெறி தழை – குறு 293/5
வை வார் வாளி விறல் பகை பேணார் – குறு 297/2
செய்தனெம் மன்ற ஓர் பகை தரு நட்பே – குறு 304/8
பகை ஆகின்று அவர் நகை விளையாட்டே – குறு 394/6
வேந்து பகை தணிக யாண்டு பல நந்துக – ஐங் 6/2
நெய்தல் அம் பகை தழை பாவை புனையார் – ஐங் 187/3
செயலை அம் பகை தழை வாடும் அன்னாய் – ஐங் 211/3
சிறு கண் யானை உறு பகை நினையாது – ஐங் 362/2
கல்லா யானை வேந்து பகை வெலற்கே – ஐங் 429/4
வென் வேல் வேந்தன் பகை தணிந்து – ஐங் 444/4
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து – ஐங் 450/1
பகை வெம் காதலர் திறை தரு முயற்சி – ஐங் 452/3
அரசு பகை தணிய முரசு பட சினைஇ – ஐங் 455/1
பகை வெம்மையின் பாசறை மரீஇ – பதி 50/23
பகை பெருமையின் தெய்வம் செப்ப – பதி 82/1
பகை வெம்மையின் அசையா ஊக்கலை – பதி 94/5
பகை தொடர்ந்து கோதை பரியூஉ நனி வெகுண்டு – பரி 7/72
பாய் குருதி சோர பகை இன்று உளம் சோர – பரி 12/70
பருவம் இல் கோங்கம் பகை மலர் இலவம் – பரி 19/79
பெரிது ஆய பகை வென்று பேணாரை தெறுதலும் – கலி 11/2
இம்மையும் மறுமையும் பகை ஆவது அறியாயோ – கலி 14/15
பகை அறு பய வினை முயறி-மன் முயல்வு அளவை – கலி 17/14
பகை வென்று திறை கொண்ட பாய் திண் தேர் மிசையவர் – கலி 31/17
பசந்தவர் பைதல் நோய் பகை என தணித்து நம் – கலி 32/14
பகை இல் நோய் செய்தான் பய மலை ஏத்தி – கலி 40/6
முகையின் மேல் தும்பி இருக்கும் பகை எனின் – கலி 43/9
நீர் முற்றி மதில் பொரூஉம் பகை அல்லால் நேராதார் – கலி 67/4
உடன் வாழ் பகை உடையார்க்கு – கலி 77/24
பண்பு உடை நன் நாட்டு பகை தலை வந்து என – கலி 78/4
இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு – கலி 78/8
ஏறு உடை நல்லார் பகை
மடவரே நல் ஆயர் மக்கள் நெருநை – கலி 102/29,30
தளர்_இயால் என் அறிதல் வேண்டின் பகை அஞ்சா – கலி 113/6
பகை மிக்க நெஞ்சத்தேம் புன்மை பாராட்டுவாய் – கலி 118/18
மெல்லியான் பருவத்து மேல் நின்ற கடும் பகை
ஒல்லென நீக்கி ஒருவாது காத்து ஓம்பும் – கலி 120/22,23
மாலை பகை தாங்கி யான் – கலி 145/34
வேந்தனும் வெம் பகை தணிந்தனன் தீம் பெயல் – அகம் 54/2
வாய் பகை கடியும் மண்ணொடு கடும் திறல் – அகம் 101/6
பகை தலைமணந்த பல் அதர் செலவே – அகம் 105/17
பரூஉ பகை ஆம்பல் குரூஉ தொடை நீவி – அகம் 136/27
உறு பகை தரூஉம் மொய்ம் மூசு பிண்டன் – அகம் 152/9
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ – அகம் 167/9
புலி பகை வென்ற புண் கூர் யானை – அகம் 202/3
வேந்தனும் வெம் பகை முரணி ஏந்து இலை – அகம் 214/5
அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவை – அகம் 226/3
அரிய கானம் என்னார் பகை பட – அகம் 247/7
பணியாமையின் பகை தலைவந்த – அகம் 251/11
பகை முனை அறுத்து பல் இனம் சாஅய் – அகம் 253/11
பகை மிகு கவலை செல் நெறி காண்-மார் – அகம் 257/13
செறு பகை வாட்டிய செம்மலொடு அறு கால் – அகம் 332/7
கெடாஅ துப்பின் நின் பகை எதிர்ந்தோரே – புறம் 27/19
பகை புலம் மரீஇய தகை பெரும் சிறப்பின் – புறம் 64/5
பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார் – புறம் 69/14
பகை புலத்தோனே பல் வேல் அஞ்சி – புறம் 103/8
பேஎன் பகை என ஒன்று என்கோ – புறம் 136/5
பசி அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ – புறம் 136/9
பரந்து அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ – புறம் 136/14
பகை மேம்படுக நீ ஏந்திய வேலே – புறம் 158/28
பகை புலம் படரா அளவை நின் – புறம் 181/9
பசி பகை பரிசில் காட்டினை கொளற்கே – புறம் 181/10
பகை கூழ் அள்ளல் பட்டு – புறம் 185/5
பைதல் சுற்றத்து பசி பகை ஆகி – புறம் 212/7
விலங்கு பகை கடிந்த கலங்கா செங்கோல் – புறம் 230/4
தொன்று தாம் உடுத்த அம் பகை தெரியல் – புறம் 280/12
நாடு தரு விழு பகை எய்துக எனவே – புறம் 306/7
இருள் பகை வெரீஇய நாகு இளம் பேடை – புறம் 326/2
பகை வளர்த்து இருந்த இ பண்பு இல் தாயே – புறம் 336/12
புகை படு கூர் எரி பரப்பி பகை செய்து – புறம் 344/5
பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின் – புறம் 387/12
தன் பகை கடிதல் அன்றியும் சேர்ந்தோர் – புறம் 400/15
பசி பகை கடிதலும் வல்லன் மாதோ – புறம் 400/16
உறுப்பு உறு படையின் தாக்கி உறு பகை இன்றி சீறி – கம்.பால:2 16/2
தங்கு பேர் அருளும் தருமமும் துணையா தம் பகை புலன்கள் ஐந்து அவிக்கும் – கம்.பால:3 6/1
காய்ந்தே கடந்தான் பகை வேலை கருத்து முற்ற – கம்.பால:4 5/3
எய் என எழு பகை எங்கும் இன்மையால் – கம்.பால:4 12/1
உறு பகை ஒடுக்கி இ உலகை ஓம்பினேன் – கம்.பால:5 3/2
சமித்தது என் பகை என தமரொடு ஆர்ப்பவே – கம்.பால:5 88/4
மூ-வகை பகை அரண் கடந்து முத்தியில் – கம்.பால:7 15/2
தடுப்பவரே பகை தம்மையும் அன்னார் – கம்.பால:8 21/3
உள் தெறு வெம் பகை ஆவது உலோபம் – கம்.பால:8 22/3
உய்வான் உற இ பழி பூண உன்னோடு எனக்கு பகை உண்டோ – கம்.பால:10 66/4
பனி வென்றபடி என்ன பகை வென்று படி காப்போன் – கம்.பால:12 16/2
வில் பகை நுதலினார் தம் கலவியில் வெறுத்து நீத்த – கம்.பால:16 22/3
மானவ மற்றும் கேளாய் வழி பகை உடையன் நும்-பால் – கம்.பால:24 32/2
உலகு எலாம் முனிவற்கு ஈந்தேன் உறு பகை ஒடுக்கி போந்தேன் – கம்.பால:24 34/1
தள்ள_அரும் பகை எலாம் தவிர்த்து நின்ற யான் – கம்.அயோ:1 17/2
நனி வரும் பெரும் பகை நவையின் நீங்கி அ – கம்.அயோ:1 22/3
ஐந்தொடு ஆகிய மு பகை மருங்கு அற அகற்றி – கம்.அயோ:1 63/3
யாரொடும் பகை கொள்ளலன் என்ற பின் – கம்.அயோ:2 21/1
வன் பகை புலன் மாசு அற மாய்ப்பது என் – கம்.அயோ:2 24/2
மற்றும் நுந்தைக்கு வான் பகை பெரிது உள மறத்தார் – கம்.அயோ:2 82/1
தூபம் முற்றிய கார் இருள் பகை துள்ளி ஓடிட உள் எழும் – கம்.அயோ:3 65/1
பாபம் முற்றிய பேதை செய்த பகை திறத்தினில் வெய்யவன் – கம்.அயோ:3 65/3
தேவர் பகை உள்ளன இ வள்ளல் தெறும் என்பார் – கம்.அயோ:3 102/3
இடர் உறு பகை யா போய் யான் என உரியாய் நீ – கம்.அயோ:8 42/2
தழுவி நின்றன பசி இல பகை இல தணிந்த – கம்.அயோ:9 41/3
மேவிய பகை இருள் அவுணர் வீந்து உக – கம்.அயோ:10 38/2
அரும் பகை கவர்ந்து உண ஆவி பேணினென் – கம்.அயோ:11 113/2
பாவமும் நின்ற பெரும் பழியும் பகை நண்போடும் – கம்.அயோ:13 17/1
முனிவரோடு உடையர் முன்னே முதிர் பகை முறைமை நோக்கார் – கம்.ஆரண்:6 48/1
பகை உடை அரக்கர் என்றும் பலர் என்றும் பயிலும் மாயம் – கம்.ஆரண்:11 64/1
முளை வரி தண்டு ஒரு மூன்றும் மு பகை
தளை அரி தவத்தர் வடிவம் தாங்கினான் – கம்.ஆரண்:12 20/3,4
மேவ_அரும் பகை எனக்கு ஆக மேல்வரின் – கம்.ஆரண்:14 87/2
பகை தகை நெடும் கடல் பருகும் பாவகன் – கம்.ஆரண்:15 13/3
துணை இலாதவருக்கு இன்னா பகை புலம் தொலைத்து நீக்கல் – கம்.ஆரண்:15 52/4
கண் உளார் ஆயினும் பகை உளார் கழி நெடும் – கம்.கிட்:3 3/3
பரமுக பகை துமித்து அருளுவான் பரமர் ஆம் – கம்.கிட்:3 10/3
பாரம் அன்று பகை அன்று பண்பு அழிந்து – கம்.கிட்:7 90/3
செயலை செற்ற பகை தெறுவான் தெரிந்து – கம்.கிட்:7 92/1
பகை நேர்வார் உளர் ஆன பண்பினால் – கம்.கிட்:8 15/2
பகை உடை சிந்தையார்க்கும் பயன் உறு பண்பின் தீரா – கம்.கிட்:9 9/3
தீர்த்தனும் கவிகளும் செறிந்து நம் பகை
பேர்த்தனர் இனி என பேசி வானவர் – கம்.கிட்:10 18/1,2
காமம் முதல் உற்ற பகை கால் தளர ஆசை – கம்.கிட்:14 46/3
இற்றது என் பகை என எழுந்த இந்திரன் – கம்.சுந்:2 52/3
புல்லிய பகை என பொருவ போன்றன – கம்.சுந்:2 56/3
ஆழி உள ஏழின் அளவு அன்று பகை என்றான் – கம்.சுந்:2 65/4
பகை என மதியினை பகுத்து பாடு உற – கம்.சுந்:2 126/1
துளக்கியது தென்றல் பகை சோர உயர்வோரின் – கம்.சுந்:2 162/2
பகை என ஏகி யாணர் பளிங்கு உடை சீத பள்ளி – கம்.சுந்:2 179/3
பரியும் நெஞ்சினர் இவர் என வயிர்த்து ஒரு பகை கொடு பனி திங்கள் – கம்.சுந்:2 191/3
தாள் தொழுத பகை வேந்தர் முடி உழுத தழும்பு இருந்த சரணத்தானை – கம்.சுந்:2 215/4
பாழி நெடும் தோள் வீரா நின் பெருமைக்கு ஏற்ப பகை இலங்கை – கம்.சுந்:4 110/3
அயல் அயல் மலையொடு அறைந்தான் அடு பகை அளகை அடைந்தார் – கம்.சுந்:7 29/1
இந்தியம் பகை ஆயவை ஐந்தும் ஒத்து இயைந்தார் – கம்.சுந்:9 15/4
ஆம்பல் நெடும் பகை போல் அவன் நின்றான் – கம்.சுந்:9 61/4
பகை புலன் நணுகி உய்த்தார் பகர்ந்தது பகர்ந்து பற்றார் – கம்.சுந்:12 109/1
ஒடுக்க அரு மனிதரை உயிர் உண்டு உன் பகை
முடிக்குவென் யான் என முடிய கூறினான் – கம்.யுத்1:2 27/3,4
வேறும் என்னொடு தரும் பகை பிறிது இனி வேண்டலென் வினையத்தால் – கம்.யுத்1:3 80/1
பகிர் பட குடரை கொய்யும் பகை அற பிசையும் பல் கால் – கம்.யுத்1:3 138/3
வன் பகை மனிதரின் வைத்த வன்பினை – கம்.யுத்1:4 5/2
பகை உற வருதலும் துறந்த பண்பு இது – கம்.யுத்1:4 60/3
பகை புலம் சார்தலோ பழியின் நீங்குமோ – கம்.யுத்1:4 62/4
உற்றுறு நெடும் பகை உடையர் அல்லதூஉம் – கம்.யுத்1:4 71/3
வாலி-தன் உறு பகை வலி தொலைத்தலால் – கம்.யுத்1:4 91/2
பகை புலத்தோர் துணை அல்லர் என்று இவனை பற்றோமேல் அறிஞர் பார்க்கின் – கம்.யுத்1:4 101/1
ஓதினான் ஓத நீர் கடந்து பகை கடிந்து உலகை உய்ய செய்தான் – கம்.யுத்1:4 102/4
உற பெரும் பகை வரின் உதவும் உண்மையர் – கம்.யுத்1:5 27/3
கண்ணினான் உளன் சூரியன் பகை என்று ஒர் கழலான் – கம்.யுத்1:5 38/4
கொழும் கதிர் பகை கோள் இருள் நீங்கிய கொள்கை – கம்.யுத்1:6 1/1
வன் பகை நிற்க எங்கள் வானர தொழிலுக்கு ஏற்ற – கம்.யுத்1:12 40/1
புன் பகை காட்டும் யானோ புகழ் பகைக்கு ஒருவன் போலாம் – கம்.யுத்1:12 40/2
என் பகை தீர்த்து என் ஆவி அரசொடும் எனக்கு தந்த – கம்.யுத்1:12 40/3
உன் பகை உனக்கே தந்தேன் உயிர் சுமந்து உழலா நின்றேன் – கம்.யுத்1:12 40/4
அம்புக்கு முன்னம் சென்று உன் அரும் பகை முடிப்பல் என்று – கம்.யுத்1:12 41/3
உறு பகை மனிதன் இன்று எம் இறைவனை உறுகிற்பானேல் – கம்.யுத்2:15 147/1
இன்றும் உளை என்றும் உளை இலை ஓர் பகை என்றான் – கம்.யுத்2:15 182/4
பண் பெற்றாரோடு கூடா பகை பெற்றாய் பகழி பாய – கம்.யுத்2:17 39/1
கொல் என கணவற்கு ஆங்கு ஓர் கொடும் பகை கொடுத்தேன் எந்தை – கம்.யுத்2:17 42/1
பகை ஆடிய வானவர் பல் வகை ஊர் – கம்.யுத்2:18 60/1
பாரிய விடுத்தலோடு பகை இருள் இரிந்து பாற – கம்.யுத்2:19 218/3
நெய் அழல் வேள்வி நெடும் பகை நேர் விண் – கம்.யுத்3:20 21/1
பகை நிறத்தவர் உயிர் பருகும் பண்பினான் – கம்.யுத்3:20 31/2
செவ்விது சேறி சென்று உன் பழம் பகை தீர்த்தி என்றான் – கம்.யுத்3:21 7/2
முன் உடைத்தாய தீய முழு பகை மூவர்க்கு அன்றி – கம்.யுத்3:21 17/2
நீ கரன் புதல்வன்-கொல்லோ நெடும் பகை நிமிர வந்தாய் – கம்.யுத்3:21 18/2
இந்திரன்_பகை எனும் இவனை என் சரம் – கம்.யுத்3:22 39/1
அடித்தான் உயிர் குடித்தான் எடுத்து ஆர்த்தான் பகை தீர்த்தான் – கம்.யுத்3:22 116/4
பாகசாதனனும் மற்றை பகை அடும் திகிரி பற்றும் – கம்.யுத்3:22 122/1
முன்வந்தவனும் முடிந்தான் உன் பகை போய் முடிந்தது என மொழிந்தார் – கம்.யுத்3:22 227/4
பகை ஆடியவா பரிவு ஏதும் இலேன் – கம்.யுத்3:23 16/4
எறிந்தோம் பகை முழுதும் இனி தீர்ந்தோம் இடர் கடந்தோம் – கம்.யுத்3:27 144/3
குலம் செய்த பாவத்தாலே கொடும் பகை தேடி கொண்டாய் – கம்.யுத்3:28 4/3
முன்னையோர் இறந்தோர் எல்லாம் இ பகை முடிப்பர் என்றும் – கம்.யுத்3:28 8/1
என்னையே நோக்கி யான் இ நெடும் பகை தேடி கொண்டேன் – கம்.யுத்3:28 8/4
படம் மறுகிட எதிர் விரவியது அ இருள் பகல் உற வரு பகை இரதம் – கம்.யுத்3:28 19/4
புரந்தரன் பகை போயிற்று அன்றோ எனும் – கம்.யுத்3:29 11/1
நிரந்தரம் பகை நீங்கினரோ எனும் – கம்.யுத்3:29 11/4
இரியல் தேவரை கண்டனம் பகை பிறிது இல்லை – கம்.யுத்3:30 34/3
புதை இருள் பகை குண்டலம் அனையவை பொலிய – கம்.யுத்4:35 11/3
வினை பகை விசை கொடு விசும்பு உருவி மான – கம்.யுத்4:36 16/1
ஆ புரந்தரன் பகை அற்றது ஆம் எனா – கம்.யுத்4:38 14/3
பின்னை மீட்டு உறு பகை கடந்திலேன் பிழை – கம்.யுத்4:40 50/3
அரந்தை வெம் பகை துடைத்து அறம் நிறுத்தினை ஐய – கம்.யுத்4:40 113/4
வினை கொடும் பகை உண்டு என விம்மினான் – கம்.யுத்4:41 55/4

மேல்


பகை-மேல் (2)

மின்னும் படை வீசலின் வெம் பகை-மேல்
பன்னும் கவி சேனை படிந்துளதால் – கம்.யுத்3:27 24/1,2
பூண்டு ஒரு பகை-மேல் புக்கு என் புத்திரனோடும் போனார் – கம்.யுத்3:29 37/1

மேல்


பகைக்கு (2)

உட்பகை ஒரு திறம் பட்டு என புள் பகைக்கு
ஏவான் ஆகலின் சாவேம் யாம் என – புறம் 68/11,12
புன் பகை காட்டும் யானோ புகழ் பகைக்கு ஒருவன் போலாம் – கம்.யுத்1:12 40/2

மேல்


பகைகள் (1)

துறந்து அரும் பகைகள் மூன்றும் துடைத்தவர் பிறர் யார் சொல்லாய் – கம்.சுந்:3 128/4

மேல்


பகைஞ (2)

ஏற்றம் என் சொல்லின் என்-பால் இந்திரன்_பகைஞ அ நாள் – கம்.யுத்1:13 20/1
பிறவியின் பகைஞ நல்கு விடை என பெயர்ந்து போனான் – கம்.யுத்2:19 270/4

மேல்


பகைஞர் (13)

எறி-தொறும் நுடங்கி ஆங்கு நின் பகைஞர்
கேள்-தொறும் நடுங்க ஏத்துவென் – புறம் 382/20,21
கோலிடை உலகம் அளத்தலின் பகைஞர் முடி தலை கோடலின் மனுவின் – கம்.பால:3 10/1
ஒட்டிய பகைஞர் வந்து உருத்த போரிடை – கம்.அயோ:1 19/1
பேய்முக பிணி அற பகைஞர் பெட்பின் உதிரம் – கம்.ஆரண்:1 25/1
பாவையும் அதனை கேளா தம் குல பகைஞர் தம்-பால் – கம்.ஆரண்:12 84/1
செற்றதும் பகைஞர் நட்டார் செய்த பேர் உதவி-தானும் – கம்.கிட்:11 93/1
அரு வினையின் பெரும் பகைஞர் ஆண்டு உளர் ஈண்டு இருந்தும் அடி வணங்கல்-பாலார் – கம்.கிட்:13 27/4
மன்னும் நம் பகைஞர் ஆம் வானுளோர் அவரொடும் மாறுகோடல் – கம்.யுத்1:2 98/3
பாம்பு இழை பள்ளி வள்ளல் பகைஞர் என்று உணரான் பல்லோர் – கம்.யுத்1:9 27/1
நான் நகு பகைஞர் எல்லாம் நகுவர் என்று அதற்கு நாணான் – கம்.யுத்2:16 11/2
மங்கினர் பகைஞர் என்ற வார்த்தையே வலியது என்னா – கம்.யுத்2:19 276/3
தீது இலர் பகைஞர் என்ன திட்கென்ற மனத்தன் தெய்வ – கம்.யுத்3:25 21/3
படுப்பது வய பகைஞர் ஆயிரரை அன்று பதினாயிரவரை – கம்.யுத்3:31 138/2

மேல்


பகைஞர்கள் (1)

அற பெரும் பகைஞர்கள் அளவு_இல் ஆற்றலர் – கம்.யுத்1:5 27/2

மேல்


பகைஞரால் (1)

அனையவன் சிறுவர் எம் பெரும உன் பகைஞரால் அவரை அம்மா – கம்.யுத்1:2 85/1

மேல்


பகைஞருக்கு (1)

உள் உறை பகைஞருக்கு ஒதுங்கி வாழ்வெனோ – கம்.அயோ:1 17/4

மேல்


பகைஞரும் (1)

தொன்று உறை துப்பின் நின் பகைஞரும் அல்லர் – புறம் 213/5

மேல்


பகைஞரே (1)

எல்லாரும் பகைஞரே யார் முகத்தே விழிக்கின்றாய் எளியை ஆனாய் – கம்.யுத்4:38 9/4

மேல்


பகைஞரை (2)

தணிக்குறு பகைஞரை தாழ்க என் தலை – கம்.அயோ:11 112/4
கற்பத்தின் அரனே ஒக்கும் பகைஞரை கலந்த காலை – கம்.யுத்2:16 27/2

மேல்


பகைஞரோடு (1)

படுத்தவர் நட்டவர் பகைஞரோடு ஒரு – கம்.யுத்1:4 79/2

மேல்


பகைஞன் (14)

ஈர்ந்தையோனே பாண் பசி பகைஞன்
இன்மை தீர வேண்டின் எம்மொடு – புறம் 180/7,8
தண் அம் தாமரையின் தனி பகைஞன் என்னும் தன்மை ஒருதானே – கம்.ஆரண்:10 113/3
கொடும் குல பகைஞன் ஆகி கொல்லிய வந்த கூற்றை – கம்.கிட்:2 23/3
தந்திருந்தனர் அருள் தகை நெடும் பகைஞன் ஆம் – கம்.கிட்:3 15/1
முன்னவன் குல பகைஞன் முட்டினான் – கம்.கிட்:3 50/3
கரும்பு அழி சொல்லியை பகைஞன் கைக்கொள – கம்.கிட்:6 25/3
இ சிரத்தையை தொலைப்பென் என்று இந்திரன் பகைஞன்
பச்சிரத்தம் வந்து ஒழுகிட வானவர் பதைப்ப – கம்.சுந்:11 39/1,2
சூரியன்_பகைஞன் என்று ஒருவன் சொல்லினான் – கம்.யுத்1:2 43/4
புன் புற பிறவியின் பகைஞன் போலுமால் – கம்.யுத்1:4 20/4
வென்றுளான் உளன் வேள்வியின் பகைஞன் ஓர் வெய்யோன் – கம்.யுத்1:5 36/4
சூரியன் பகைஞன் அ சுடர் பொன் தேரினன் – கம்.யுத்3:20 34/1
ஆரிய வேள்வியின் பகைஞன் ஆம்-அரோ – கம்.யுத்3:20 34/3
எல்லுற்று உயர் வேள்வி_இரும்_பகைஞன் – கம்.யுத்3:20 86/2
ஆம்பல் அம் பகைஞன் தன்னோடு அயிந்தரம் அமைந்தோன் அன்னாய் – கம்.யுத்3:31 45/4

மேல்


பகைஞனுக்கு (2)

ஈறு_இல் என் பெரும் பகைஞனுக்கு அன்பு சால் அடியென் யான் என்கின்றான் – கம்.யுத்1:3 80/3
ஏயும் நம் பகைஞனுக்கு இனிய நண்பு செய் – கம்.யுத்1:4 3/3

மேல்


பகைஞனும் (4)

வேள்வியின் பகைஞனும் உரைத்து வெள்கினான் – கம்.யுத்1:2 44/4
இந்திரன் பகைஞனும் இராமன் தம்பி கை – கம்.யுத்2:16 91/1
சூரியன்_பெரும்_பகைஞனும் சூரியன்_மகனும் – கம்.யுத்3:20 50/1
இந்திரற்கு ஒரு பகைஞனும் அவற்கு இளையோரும் – கம்.யுத்4:37 112/1

மேல்


பகைஞனே-கொல் (1)

இந்திரன் பகைஞனே-கொல் என்பது ஓர் அச்சம் எய்தி – கம்.யுத்3:21 16/1

மேல்


பகைஞனை (2)

புரந்தான் பெரும் பகைஞனை போர் வென்ற உன் தன் – கம்.யுத்4:40 113/1
ஈன்றவள் பகைஞனை காண்டி ஈண்டு எனா – கம்.யுத்4:41 109/4

மேல்


பகைத்தியால் (1)

பை வாய் அந்தி பட அரவே என்னை வளைத்து பகைத்தியால்
எய்வான் ஒருவன் கை ஓயான் உயிரும் ஒன்றே இனி இல்லை – கம்.பால:10 66/2,3

மேல்


பகைத்து (3)

தூர்த்தது சகரரோடு பகைத்து என தூளி வெள்ளம் – கம்.பால:14 76/4
மையொடும் பகைத்து நின்ற நிறத்தினான் வயிர மார்பில் – கம்.யுத்3:22 134/1
பொய்யொடும் பகைத்து நின்ற குணத்தினான் புகுந்து மோத – கம்.யுத்3:22 134/2

மேல்


பகைதான் (1)

உடையீர் பகைதான் உமை நோக்கி உவக்கின்றேனை முனிவீரோ – கம்.கிட்:1 27/4

மேல்


பகைப்பது (1)

பாதியும் என்னதால் பகைப்பது எங்ஙனம் – கம்.கிட்:7 29/3

மேல்


பகைபட்டு (1)

தோளொடு பகைபட்டு நினை வாடு நெஞ்சத்தேம் – கலி 68/11

மேல்


பகைமையின் (2)

பகைமையின் நலிதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/16
பகைமையின் கடிது அவர் தகைமையின் நலியும் நோய் – கலி 137/17

மேல்


பகையா (1)

பண்ணும் நரம்பின் பகையா இயல் பாணி ஓதை – கம்.பால:16 44/2

மேல்


பகையாத (1)

பயிராயோ பகையாத பண்பினாய் – கம்.கிட்:8 5/2

மேல்


பகையாதே (1)

பாகு ஆர் இஞ்சி பொன் மதில் தாவி பகையாதே
போகாய் என்றாள் பொங்கு அழல் என்ன புகை கண்ணாள் – கம்.சுந்:2 80/3,4

மேல்


பகையால் (2)

பூண்டாய் பகையால் இழந்தே வனம் போதி என்றால் – கம்.அயோ:4 126/3
ஆய்ந்த உணர்வின் உணர்வே பகையால் அலைப்புண்டு அடியேம் அடி போற்ற அ நாள் – கம்.ஆரண்:2 27/3

மேல்


பகையாலே (1)

பாசமும் முற்ற சுற்றிய போதும் பகையாலே
நாசம் உஞற்றிய போதும் நடந்தேன் உடன் அல்லேன் – கம்.யுத்3:22 215/1,2

மேல்


பகையில் (1)

பகையில் பார்க்கின்ற பாவமும் கலுழ்ந்தது பரிவால் – கம்.யுத்3:22 200/4

மேல்


பகையின் (4)

காம கடும் பகையின் தோன்றினேற்கு ஏமம் – கலி 139/24
சூலம் கொண்டு எறிவல் என்று தோன்றினான் பகையின் தோற்ற – கம்.யுத்3:28 49/3
பள்ளம் படு கடல் ஏழினும் படி ஏழினும் பகையின்
வெள்ளம் பல உள என்னினும் வினையம் பல தெரியா – கம்.யுத்3:31 115/1,2
பருவத்தால் பூத்த என்ன பூத்தன பகையின் சீறும் – கம்.யுத்4:42 5/3

மேல்


பகையினால் (1)

மானம் உற்ற தம் பகையினால் முனிவுற்று வளைந்த – கம்.சுந்:7 49/1

மேல்


பகையினை (1)

நேர் ஒடுங்கல் இல் பகையினை நீதியால் வெல்லும் – கம்.பால:15 2/1

மேல்


பகையும் (10)

பழகிய பகையும் பிரிவு இன்னாதே – நற் 108/6
ஆஅங்கு எனை பகையும் அறியுநன் ஆய் – புறம் 136/15
பாவம் நீ தருமம் நீ பகையும் நீ உறவும் நீ – கம்.கிட்:7 127/4
வெம்மை சேர் பகையும் மாற்றி அரசு வீற்றிருக்கவிட்டீர் – கம்.கிட்:11 57/2
பகையும் இன்றி நிரைந்து பரந்து எழும் – கம்.கிட்:13 1/2
பரம் ஒருங்குவது அலால் பிறிது ஒருங்காதது ஓர் பகையும் உண்டோ – கம்.யுத்1:2 90/4
இனி வரும் பகையும் இல்லை ஈறு உண்டு என்று இரங்க வேண்டா – கம்.யுத்2:16 147/2
நேர் எதிர்ந்தனர் நெருப்பு உடை வேள்வியின் பகையும்
ஆரியன் தனி தம்பியும் எதிரெதிர் அடர்ந்தார் – கம்.யுத்3:20 50/2,3
பழியும் காத்து அரும் பகையும் காத்து எமை – கம்.யுத்3:24 111/3
திக்கு அனைத்தினிலும் செல்வென் யானே போய் பகையும் தீர்வென் – கம்.யுத்3:26 83/4

மேல்


பகையே (5)

இகலும் தோழி நம் காமத்து பகையே – குறு 257/6
செரு வெம் குருசில் தணிந்தனன் பகையே – ஐங் 465/5
கொழுநனும் சாலும் தன் உடன் உறை பகையே – அகம் 186/20
இரண்டு எழுந்தனவால் பகையே ஒன்றே – புறம் 96/3
புரவலர்-தம்_புரவலனே பொய் பகையே மெய்க்கு அணியே புகழின் வாழ்வே – கம்.ஆரண்:4 21/3

மேல்


பகையேம் (1)

யாம் தன் பகையேம் அல்லேம் சேர்ந்தோர் – அகம் 186/18

மேல்


பகையை (13)

படர் சிறை பல் நிற பாப்பு பகையை
கொடி என கொண்ட கோடா செல்வனை – பரி 13/39,40
விரி இருள் பகையை ஓட்டி திசைகளை வென்று மேல் நின்று – கம்.அயோ:8 19/1
தென்றலை பகையை செய்த சீதையை தருதி என்றான் – கம்.ஆரண்:11 33/4
தவா வலி அரக்கர் என்னும் தகா இருள் பகையை தள்ளி – கம்.கிட்:3 21/1
மேயது கடந்தனன் வினை பகையை வென்றான் – கம்.சுந்:2 164/4
கேள்வி யாவையும் தவிர்த்தனென் இவை கிளர் பகையை
தாழ்வியாதன செய்யும் என்று அனையவர் தம்-பால் – கம்.யுத்1:3 55/2,3
பட்டது என்று இகழ்வர் விண்ணோர் பற்றி இ பகையை தீர – கம்.யுத்1:9 67/2
நாசம் வந்து உற்ற போதும் நல்லது ஓர் பகையை பெற்றேன் – கம்.யுத்2:16 31/3
வம்பு இட்ட தெரியல் எம்முன் உயிர் கொண்ட பகையை வாழ்த்தி – கம்.யுத்2:16 155/2
பந்தனை பகையை செற்றுக காட்டலை என்னின் பாரோர் – கம்.யுத்2:16 188/2
இருந்து நான் பகையை எல்லாம் ஈறு கண்டு அளவு_இல் இன்பம் – கம்.யுத்2:17 41/1
துடைத்தது பகையை சேனை என சிலர் சொல்லச்சொல்ல – கம்.யுத்2:17 47/2
பரந்த வெம் பகையை வென்றால் நின்-வழி படரும் நங்கை – கம்.யுத்2:17 72/3

மேல்


பகையையும் (1)

அருப்பம் என்று பகையையும் ஆர் அழல் – கம்.யுத்2:15 92/3

மேல்


பகையோடு (1)

வேள்வி பகையோடு வெகுண்டு அடரும் – கம்.யுத்3:20 85/1

மேல்


பகைவர் (28)

புலவர் பூண் கடன் ஆற்றி பகைவர்
கடி மதில் எறிந்து குடுமி கொள்ளும் – பெரும் 450,451
பகைவர் சுட்டிய படை கொள் நோன் விரல் – முல் 77
பாழ் ஆயின நின் பகைவர் தேஎம் – மது 176
பகைவர் புல் ஆர்க பார்ப்பார் ஓதுக – ஐங் 4/2
அமர் கடந்து மலைந்த தும்பை பகைவர்
போர் பீடு அழித்த செரு புகல் முன்ப – பதி 14/8,9
பகைவர் நாடும் கண்டு வந்திசினே – பதி 15/15
பெரிய தப்புநர் ஆயினும் பகைவர்
பணிந்து திறை பகர கொள்ளுநை ஆதலின் – பதி 17/2,3
திரு உடைத்து அம்ம பெரு விறல் பகைவர்
பைம் கண் யானை புணர் நிரை துமிய – பதி 28/1,2
பகைவர் தேஎத்து ஆயினும் – பதி 32/16
பகைவர் ஆர பழங்கண் அருளி – பதி 37/3
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 59/12
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 62/12
படு பிணம் பிறங்க நூறி பகைவர்
கெடு குடி பயிற்றிய கொற்ற வேந்தே – பதி 69/9,10
நகையினும் பொய்யா வாய்மை பகைவர்
புறஞ்சொல் கேளா புரை தீர் ஒண்மை – பதி 70/12,13
அனையை ஆகன் மாறே பகைவர்
கால் கிளர்ந்து அன்ன கதழ் பரி புரவி – பதி 80/12,13
பணிந்து வழிமொழிதல் அல்லது பகைவர்
வணங்கார் ஆதல் யாவதோ மற்றே – பதி 91/2,3
அதனால் பகைவர் இவர் இவர் நட்டோர் என்னும் – பரி 3/57
இகந்தனர் ஆயினும் இடம் பார்த்து பகைவர்
ஓம்பினர் உறையும் கூழ் கெழு குறும்பில் – அகம் 113/12,13
இது நன் காலம் கண்டிசின் பகைவர்
மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 164/11,12
எல்லையும் இரவும் எண்ணாய் பகைவர்
ஊர் சுடு விளக்கத்து அழு விளி கம்பலை – புறம் 7/7,8
பகைவர் உண்ணா அரு மண்ணினையே – புறம் 20/15
படாஅ செலீஇயர் நின் பகைவர் மீனே – புறம் 24/25
நோற்றோர் மன்ற நின் பகைவர் நின்னொடு – புறம் 26/16
பகைவர் குத்தி கோடு நுதி சிதைந்து – புறம் 95/4
பாடி ஆனா பண்பின் பகைவர்
ஓடு கழல் கம்பலை கண்ட – புறம் 120/19,20
பகைவர் பிணிக்கும் ஆற்றல் நசைவர்க்கு – புறம் 229/25
கறவை தந்து பகைவர் ஓட்டிய – புறம் 264/5
பகைவர் புகழ்ந்த ஆண்மை நகைவர்க்கு – புறம் 373/35

மேல்


பகைவர்க்கு (5)

பகைவர்க்கு அஞ்சி பணிந்து ஒழுகலையே – மது 201
நகைவர்க்கு அரணம் ஆகி பகைவர்க்கு
சூர் நிகழ்ந்து அற்று நின் தானை – பதி 31/34,35
ஞாயிறு அனையை நின் பகைவர்க்கு
திங்கள் அனையை எம்மனோர்க்கே – புறம் 59/6,7
நசைவர்க்கு மென்மை அல்லது பகைவர்க்கு
இரும்பு பயன் படுக்கும் கரும் கை கொல்லன் – புறம் 170/14,15
நகைவர் குறுகின் அல்லது பகைவர்க்கு
புலி_இனம் மடிந்த கல் அளை போல – புறம் 398/9,10

மேல்


பகைவரும் (2)

இகல் வினை மேவலை ஆகலின் பகைவரும்
தாங்காது புகழ்ந்த தூங்கு கொளை முழவின் – பதி 43/29,30
வந்து வினை முடித்தனன் வேந்தனும் பகைவரும்
தம் திறை கொடுத்து தமர் ஆயினரே – அகம் 44/1,2

மேல்


பகைவரை (2)

பாடுவன்-மன்னால் பகைவரை கடப்பே – புறம் 53/15
பகைவரை துணை என பற்றல்-பால ஆம் – கம்.யுத்1:4 76/1

மேல்


பகைவன் (1)

புன் கால் உன்னத்து பகைவன் எம் கோ – பதி 61/6

மேல்


பகைவன்-மன் (1)

பகைவன்-மன் யான் மறந்து அமைகலனே – நற் 260/10

மேல்


பகைவனே-கொலாம் (1)

பகைவனே-கொலாம் இறவு பார்க்கின்றேன் – கம்.அயோ:14 100/4

மேல்


பகைவா (1)

செறிந்தோர் வினை பகைவா என தொழுதார் நெடும் தேவர் – கம்.யுத்3:27 144/4

மேல்


பங்கத்தன் (1)

பங்கத்தன் மலை வில் அன்ன சிலை ஒலி பரப்பி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்3:22 13/4

மேல்


பங்கம் (11)

பங்கம் செய் அகில் பல பளிதம் – பரி 10/82
பங்கம் இல் குணத்து எம்பி பரதனே – கம்.அயோ:4 3/3
சோக பங்கம் துடைப்பு அரிதால் எனா – கம்.அயோ:10 54/4
சொல் பங்கம் உற நிமிர் இசையின் சும்மையை – கம்.ஆரண்:4 8/1
அல் பங்கம் உற வரும் அருணன் செம்மலை – கம்.ஆரண்:4 8/2
பங்கம் உற்றனைய வினை பரிவுறும்படி முடிவு_இல் – கம்.கிட்:1 41/2
பங்கம் வந்துற்றது அன்றி பழியும் வந்துற்றது அன்றே – கம்.யுத்2:16 15/4
பங்கம் உற நூறி இலக்குவனை படேனேல் – கம்.யுத்2:19 10/2
பங்கம்_இல் மயிந்தன் தம்பி சதவலி பனசன் முன்னா – கம்.யுத்2:19 176/2
பங்கம்_இல் மேரு ஆற்றல் பனசன் வந்து இடையில் பாய்ந்தான் – கம்.யுத்3:21 36/4
பங்கம்_இல் ஆசி கூறி பலாண்டு இசை பரவ பாக – கம்.யுத்3:27 11/2

மேல்


பங்கம்_இல் (3)

பங்கம்_இல் மயிந்தன் தம்பி சதவலி பனசன் முன்னா – கம்.யுத்2:19 176/2
பங்கம்_இல் மேரு ஆற்றல் பனசன் வந்து இடையில் பாய்ந்தான் – கம்.யுத்3:21 36/4
பங்கம்_இல் ஆசி கூறி பலாண்டு இசை பரவ பாக – கம்.யுத்3:27 11/2

மேல்


பங்கய (10)

பருவ மங்கையர் பங்கய வாள் முகத்து – கம்.பால:2 23/1
பஞ்சி வான் மதியை ஊட்டியது-அனைய படர் உகிர் பங்கய செம் கால் – கம்.பால:3 9/1
தாள் உலாவு பங்கய தரங்கமும் துரங்கமா – கம்.பால:3 18/3
பள்ளி நீங்கிய பங்கய பழன நல் நாரை – கம்.பால:9 6/1
கொற்ற வேல் மன்னர் செம் கை பங்கய குழாங்கள் கூம்ப – கம்.பால:14 75/3
பாவைமார் முகம் என்ன-முன்னம் மலர்ந்த பங்கய ராசியே – கம்.அயோ:3 66/4
பாங்கு வெம் கனல் பங்கய வனங்களாய் பரந்த – கம்.அயோ:9 39/4
பார் துறந்தனள் பங்கய செல்வியே – கம்.அயோ:11 18/4
பங்கய செல்வியை மனத்து பாவியா – கம்.ஆரண்:6 23/1
பால் உறு பசு வெண் திங்கள் பங்கய நயனத்து அண்ணல் – கம்.யுத்1:9 19/2

மேல்


பங்கயத்த (1)

கந்தம் நாறு பங்கயத்த கானம் மான மாதரார் – கம்.பால:3 15/2

மேல்


பங்கயத்தவட்கும் (1)

பங்கயத்தவட்கும் ஐயா நிரம்பல பற்றி நோக்கின் – கம்.கிட்:13 61/2

மேல்


பங்கயத்து (10)

பள்ளி கொள்வன பங்கயத்து அன்னமே – கம்.பால:2 33/4
பங்கயத்து அணங்கை தந்த பாற்கடல் எதிர்வதே போல் – கம்.பால:20 5/3
பங்கயத்து அயன் பண்டு தன் பாதத்தின் – கம்.அயோ:7 16/3
பாகத்தில் ஒருவன் வைத்தான் பங்கயத்து இருந்த பொன்னை – கம்.ஆரண்:10 76/1
அரி மலர் பங்கயத்து அன்னம் எங்கணும் – கம்.கிட்:1 7/1
பங்கயத்து ஒருவன் தானே பசும்பொனால் படைத்தது அம்மா – கம்.சுந்:6 51/4
பாற்கடல் பரந்து பொங்கி பங்கயத்து ஒருவன் நாட்டின் – கம்.யுத்1:3 149/3
பங்கயத்து அண்ணல் மீளா படை பழுதுற்ற பண்பால் – கம்.யுத்3:26 2/4
பங்கயத்து ஒருவனும் விடையின் பாகனும் – கம்.யுத்4:40 63/1
பங்கயத்து பரத்துவன் வேண்டலால் – கம்.யுத்4:41 85/2

மேல்


பங்கயம் (10)

பாலின் ஊட்டுவார் செம் கை பங்கயம்
வால் நிலா உற குவிவ மானுமே – கம்.பால:2 58/3,4
பங்கயம் குவளை ஆம்பல் படர் கொடி வள்ளை நீலம் – கம்.பால:10 18/1
கோளி பங்கயம் ஊழ்க குலைந்தவால் – கம்.பால:16 32/2
பண் உளர் பவள தொண்டை பங்கயம் பூத்தது அன்ன – கம்.பால:18 7/1
பங்கயம் முகம் என்று ஓராது ஐயுற்று பார்க்கின்றானும் – கம்.பால:18 10/4
பங்கயம் செய்யவும் வெளியவும் பல பட – கம்.பால:20 7/3
பாத பங்கயம் பணிந்தனன் பணிதலும் அனையான் – கம்.அயோ:1 58/2
சிரித்த பங்கயம் ஒத்த செம் கண் இராமனை திருமாலை அ – கம்.அயோ:3 54/1
பங்கயம் முகிழ்த்தன என சிலர் படிந்தார் – கம்.அயோ:5 16/4
பாசடை பொய்கை பூத்த பங்கயம் நிகர்ப்ப பாராய் – கம்.யுத்1:10 10/4

மேல்


பங்கன் (2)

பஞ்சின் மெல் அடியாள் பங்கன் பாதுகம் அலாது யாதும் – கம்.கிட்:7 150/1
பிணை ஒன்று கண்ணாள் பங்கன் பெரும் கிரி நெருங்க பேர்த்த – கம்.யுத்2:16 154/2

மேல்


பங்கி (4)

வம்பு இயல் அலங்கல் பங்கி வாள் அரி மருளும் கோளார் – கம்.பால:17 8/2
பங்கி அம்பரம் எங்கும் விம்மின பம்பை பம்பின பல் வகை – கம்.அயோ:3 64/2
மின் திரண்டு அனைய பங்கி விராதனும் வெகுளி பொங்க – கம்.ஆரண்:12 56/1
கள் உற கனிந்த பங்கி அரக்கரை கடுத்த காதல் – கம்.சுந்:2 35/1

மேல்


பங்கிகள் (2)

துன்றி நெறி பங்கிகள் துளங்க அழலோடும் – கம்.பால:15 24/1
அண்ணல் வாள் அரக்கர்-தம் அரத்த பங்கிகள்
வெண் நிறம் கோடலின் உருவின் வேற்றுமை – கம்.யுத்2:15 103/2,3

மேல்


பங்கியர் (2)

துவர் நிற பங்கியர் சுழல் கண் தீயினர் – கம்.பால:8 36/2
புறத்தும் பொங்கிய பங்கியர் காலனும் புகழ்வார் – கம்.யுத்3:31 6/4

மேல்


பங்கியான் (2)

பிறங்கு பங்கியான் பெயரும் பெட்பினில் – கம்.கிட்:15 5/1
வட கடும் கனல் போல் மயிர் பங்கியான் – கம்.யுத்2:16 62/4

மேல்


பங்கியும் (1)

தீ எரி பங்கியும் சிவந்த கண்ணும் ஆய் – கம்.பால:5 84/3

மேல்


பங்கியோடும் (1)

வண்டு அலம்பு அலங்கல் தங்கு பங்கியோடும் வார் சிலை – கம்.பால:13 48/2

மேல்


பங்கின் (1)

பங்கின் உறையும் குயில் அழுதாள் பதுமத்து இருந்த மாது அழுதாள் – கம்.யுத்3:23 5/2

மேல்


பங்கு (2)

இமைய வில் வாங்கிய ஈசன் பங்கு உறை – கம்.பால:13 12/1
பங்கு பெற்று ஒளிர் பதுமராகத்து ஒளி பாய – கம்.கிட்:1 20/2

மேல்


பங்குவின் (1)

அங்கி உயர் நிற்ப அந்தணன் பங்குவின்
இல்ல துணைக்கு உப்பால் எய்த இறை யமன் – பரி 11/7,8

மேல்


பங்குனி (5)

பங்குனி விழவின் உறந்தையொடு – நற் 234/7
பங்குனி முயக்கம் கழிந்த வழி நாள் – அகம் 137/9
பங்குனி உயர் அழுவத்து – புறம் 229/5
பங்குனி உத்தரம் ஆன பகல் போது – கம்.பால:23 99/1
பங்குனி மலர்ந்து ஒளிர் பலாச வனம் ஒப்பார் – கம்.சுந்:2 68/4

மேல்


பச்சிமத்தினும் (1)

பச்சிமத்தினும் மருங்கினும் முகத்தினும் பகழி – கம்.யுத்3:22 69/1

மேல்


பச்சிரத்தம் (2)

பச்சிரத்தம் வந்து ஒழுகிட வானவர் பதைப்ப – கம்.சுந்:11 39/2
பச்சிரத்தம் பொழி பருதி கண்ணினான் – கம்.யுத்1:2 28/4

மேல்


பச்சிலை (5)

புலரா பச்சிலை இடை இடுபு தொடுத்த – புறம் 33/12
கடுக்கை ஆர் வேங்கை கோங்கு பச்சிலை கண்டில் வெண்ணெய் – கம்.பால:1 13/3
பச்சிலை கிழங்கு காய் பரமன் நுங்கிய – கம்.கிட்:11 113/1
பச்சிலை தாமரை பகல் கண்டால் என – கம்.சுந்:4 48/1
பச்சிலை வண்ணமும் பவள வாயும் ஆய் – கம்.யுத்4:40 44/3

மேல்


பச்சிறா (2)

செ வரி கயலொடு பச்சிறா பிறழும் – பெரும் 270
பச்சிறா கவர்ந்த பசும் கண் காக்கை – நற் 258/8

மேல்


பச்சூன் (7)

பச்சூன் பெய்த சுவல் பிணி பைம் தோல் – பெரும் 283
பச்சூன் பெய்த பகழி போல – நற் 75/7
பச்சூன் கெண்டி வள் உகிர் முணக்கவும் – நற் 114/2
பச்சூன் கொள்ளை மாந்தி வெய்து-உற்று – நற் 352/6
பச்சூன் பெய்த பைம் நிண வல்சி – ஐங் 391/3
பச்சூன் கொள்ளை சாற்றி பறை நிவந்து – அகம் 381/11
பச்சூன் தின்று பைம் நிணம் பெருத்த – புறம் 258/4

மேல்


பச்சை (17)

விளக்கு அழல் உருவின் விசி-உறு பச்சை
எய்யா இளம் சூல் செய்யோள் அம் வயிற்று – பொரு 5,6
உள்ளகம் புரையும் ஊட்டு-உறு பச்சை
பரி அரை கமுகின் பாளை அம் பசும் பூ – பெரும் 6,7
புதுவது போர்த்த பொன் போல் பச்சை
வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால் – மலை 29,30
பொன் கண் பச்சை பைம் கண் மாஅல் – பரி 3/82
பவள வளை செறித்தாள் கண்டு அணிந்தாள் பச்சை
குவளை பசும் தண்டு கொண்டு – பரி 11/101,102
நீல் உண் பச்சை நிறம் மறைத்து அடைச்சிய – அகம் 217/7
பசை படு பச்சை நெய் தோய்த்து அன்ன – அகம் 244/1
பண் அமை நரம்பின் பச்சை நல் யாழ் – புறம் 164/11
புல புல்வாய் கலை பச்சை
சுவல் பூண் ஞான் மிசை பொலிய – புறம் 166/11,12
வென்றதன் பச்சை சீவாது போர்த்த – புறம் 288/3
மின் நேர் பச்சை மிஞிற்று குரல் சீறியாழ் – புறம் 308/2
பால் உண்டு துயில பச்சை தேரை தாலாட்டும் பண்ணை – கம்.பால:2 13/4
பாழி மா முகட்டு உச்சி பச்சை மா – கம்.பால:6 24/3
பச்சை மலை ஒத்த படிவத்து அடல் இராமன் – கம்.பால:22 36/2
பொங்கு உளை பச்சை அம் புரவி தேரதால் – கம்.ஆரண்:10 131/2
பச்சை மேனி புலர்ந்து பழி படூஉம் – கம்.சுந்:12 94/3
பச்சை வெம் புரவி வீயா பல்லிய சில்லி பாரில் – கம்.யுத்3:28 37/1

மேல்


பச்சையொடு (1)

புகழ் வினை பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து – சிறு 226

மேல்


பசக்கும் (2)

என் செய பசக்கும் தோழி என் கண்ணே – ஐங் 169/5
பாராட்டா-கால் பசக்கும் நுதல் எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/22

மேல்


பசக்கும்-காலை (1)

நம் போல் பசக்கும்-காலை தம் போல் – குறு 183/2

மேல்


பசக்குவ-மன்னோ (1)

பைதல ஆகி பசக்குவ-மன்னோ என் – கலி 142/22

மேல்


பசத்தல் (4)

நறு நுதல் பசத்தல் அஞ்சி – நற் 1/8
பல் இதழ் உண்கண் பசத்தல் மற்று எவனோ – ஐங் 170/4
ஏர் திகழ் ஒண்_நுதல் பசத்தல்
ஓரார்-கொல் நம் காதலோரே – ஐங் 225/4,5
நன் நுதல் பசத்தல் ஆவது துன்னி – ஐங் 234/2

மேல்


பசந்த (7)

நன் நுதல் பசந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 322/9
ஏதிலாளற்கு பசந்த என் கண்ணே – ஐங் 34/4
கொன்றை பூவின் பசந்த உண்கண் – ஐங் 500/1
பாடு இன்றி பசந்த கண் பைதல பனி மல்க – கலி 16/1
பொன் என பசந்த கண் போது எழில் நலம் செல – கலி 77/12
பனி வார் உண்கணும் பசந்த தோளும் – அகம் 359/1
பசந்த மேனியொடு படர் அட வருந்தி – புறம் 159/6

மேல்


பசந்ததுவே (1)

காமம்-கொல் இவள் கண் பசந்ததுவே – நற் 35/12

மேல்


பசந்தவர் (1)

பசந்தவர் பைதல் நோய் பகை என தணித்து நம் – கலி 32/14

மேல்


பசந்தன்று (7)

பசைஇ பசந்தன்று நுதலே – குறு 87/4
இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 35/4
பல்லோர் அறிய பசந்தன்று நுதலே – ஐங் 55/4
இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 144/3
பாஅய் பாஅய் பசந்தன்று நுதல் – கலி 36/12
பைபய பசந்தன்று நுதலும் சாஅய் – அகம் 95/1
பசந்தன்று காண்டிசின் நுதலே அசும்பின் – அகம் 376/13

மேல்


பசந்தன்றே (1)

நுதல் பசந்தன்றே தோள் சாயினவே – அகம் 227/1

மேல்


பசந்தன (2)

தாம் பசந்தன என் தட மென் தோளே – குறு 121/6
பீர் அலர் போல பெரிய பசந்தன
நீர் அலர் நீலம் என அவர்க்கு அ ஞான்று – கலி 143/49,50

மேல்


பசந்தனள் (3)

பசந்தனள் என்பது உணராய் பல் நாள் – நற் 351/3
பசந்தனள் பெரிது என சிவந்த கண்ணை – ஐங் 366/2
நனி பசந்தனள் என வினவுதி அதன் திறம் – அகம் 48/3

மேல்


பசந்தனள்-மன் (1)

பசந்தனள்-மன் என் தோழி என்னொடும் – குறு 303/5

மேல்


பசந்தனை (1)

பைஇ பைய பசந்தனை பசப்பே – நற் 96/11

மேல்


பசந்து (8)

நனி மிக பசந்து தோளும் சாஅய் – நற் 237/1
நயந்தோர் உண்கண் பசந்து பனி மல்க – ஐங் 37/2
அளியவோ அளிய தாமே ஒளி பசந்து
மின் இழை ஞெகிழ சாஅய் – ஐங் 455/3,4
பசந்து நீ இனையையாய் நீத்தலும் நீப்பவோ – கலி 150/10
கண் பனி ஆகத்து உறைப்ப கண் பசந்து
ஆயமும் அயலும் மருள – அகம் 146/11,12
சிறு நுதல் பசந்து பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 307/1
பசலை மேனி நோக்கி நுதல் பசந்து
இன்னேம் ஆகிய எம் இவண் அருளான் – அகம் 398/5,6
பூ போல் உண்கண் பசந்து தோள் நுணுகி – புறம் 96/4

மேல்


பசப்ப (13)

சுடர் புரை திரு நுதல் பசப்ப
தொடர்பு யாங்கு விட்டனை நோகோ யானே – நற் 108/8,9
நன் மா மேனி பசப்ப
நம்மினும் சிறந்த அரும் பொருள் தரற்கே – குறு 331/7,8
சுடர் நுதல் பசப்ப சாஅய் படர் மெலிந்து – ஐங் 107/2
நன் மா மேனி பசப்ப
செல்வல் என்ப தம் மலை கெழு நாடே – ஐங் 221/3,4
ஆய் மலர் உண்கண் பசப்ப
சேய் மலை நாடன் செய்த நோயே – ஐங் 242/4,5
ஆய் நலம் பசப்ப அரும் படர் நலிய – ஐங் 318/1
வாள் நுதல் பசப்ப செலவு அயர்ந்தனையே – ஐங் 423/2
ஒண் நுதல் பசப்ப நீ செலின் தெண் நீர் – ஐங் 424/2
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பசப்ப நீ சிதைத்ததை – கலி 45/11
ஆங்கே அரி மதர் உண்கண் பசப்ப நோய் செய்யும் – கலி 82/20
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் – கலி 112/24
திரு நுதல் பசப்ப நீங்கும் – அகம் 186/19
பூ கணும் நுதலும் பசப்ப நோய் கூர்ந்து – அகம் 329/1

மேல்


பசப்பது (4)

உண்கண் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 21/4
மென் தோள் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 28/4
மேனி பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 217/4
ஒண் நுதல் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 219/4

மேல்


பசப்பதுவே (1)

சில் நிரை ஓதி என் நுதல் பசப்பதுவே – ஐங் 222/4

மேல்


பசப்பவும் (4)

நன் நுதல் பசப்பவும் நறும் தோள் நெகிழவும் – ஐங் 227/2
மென் தோள் நெகிழவும் திரு நுதல் பசப்பவும்
பொன் போல் விறல் கவின் தொலைத்த – ஐங் 230/3,4
நன் நுதல் பசப்பவும் ஆள்வினை தரீஇயர் – அகம் 77/1
நன் நுதல் பசப்பவும் பெரும் தோள் நெகிழவும் – அகம் 85/1

மேல்


பசப்பித்தோரே (1)

ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பித்தோரே – ஐங் 67/5

மேல்


பசப்பினும் (1)

நன் நுதல் பசப்பினும் பெரும் தோள் நெகிழினும் – நற் 151/1

மேல்


பசப்பு (19)

பீர் இவர் மலரின் பசப்பு ஊர்ந்தன்றே – நற் 197/2
சிறு மெல் ஆகம் பெரும் பசப்பு ஊர – நற் 358/2
நுதல் பசப்பு இவர்ந்து திதலை வாடி – குறு 185/1
கை வளை நெகிழ்தலும் மெய் பசப்பு ஊர்தலும் – குறு 371/1
பசப்பு அணிந்தனவால் மகிழ்ந என் கண்ணே – ஐங் 45/4
பல் இரும் கூந்தல் பசப்பு நீ விடின் – ஐங் 429/1
மை இல் வாள் முகம் பசப்பு ஊரும்மே – கலி 7/8
பாம்பு சேர் மதி போல பசப்பு ஊர்ந்து தொலைந்த-கால் – கலி 15/17
நிறன் ஓடி பசப்பு ஊர்தல் உண்டு என – கலி 16/21
நுதல் ஊரும் பசப்பு ஆயின் நுணங்கு_இறை அளி என்னோ – கலி 28/15
போர்ப்பது போலும் பசப்பு
நொந்து நகுவன போல் நந்தின கொம்பு நைந்து உள்ளி – கலி 33/15,16
ஆய் இழை மேனி பசப்பு – கலி 42/32
பிறை நுதல் பசப்பு ஊர பெரு விதுப்பு உற்றாளை – கலி 99/10
பழி தபு வாள் முகம் பசப்பு ஊர காணும்-கால் – கலி 100/18
வாள் நுதல் பசப்பு ஊர இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/17
நுதலும் நுண் பசப்பு இவரும் தோளும் – அகம் 171/1
நோய் மலி வருத்தமொடு நுதல் பசப்பு ஊர – அகம் 205/6
ஆக மேனி அம் பசப்பு ஊர – அகம் 333/2
உன் நிறம் பசப்பு_அற உயிர் உயிர்ப்பு உற – கம்.சுந்:3 37/1

மேல்


பசப்பு_அற (1)

உன் நிறம் பசப்பு_அற உயிர் உயிர்ப்பு உற – கம்.சுந்:3 37/1

மேல்


பசப்பே (9)

பைஇ பைய பசந்தனை பசப்பே – நற் 96/11
பிறை ஏர் திரு நுதல் பாஅய பசப்பே – நற் 167/11
யாங்கு ஆகின்று-கொல் பசப்பே நோன் புரி – நற் 388/2
அம் கலுழ் மேனி பாஅய பசப்பே – குறு 143/7
தேம் கமழ் திரு நுதல் ஊர்தரும் பசப்பே – குறு 205/7
தொடு-வழி தொடு-வழி நீங்கின்றால் பசப்பே – கலி 130/21
இல் ஆகின்று அவள் ஆய் நுதல் பசப்பே – கலி 144/73
இரும் சூழ் ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பே – அகம் 102/19
தீது இலாட்டி திரு நுதல் பசப்பே – அகம் 354/14

மேல்


பசலை (44)

சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் – முல் 12
யாணது பசலை என்றனன் அதன் எதிர் – நற் 50/7
பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ – நற் 63/7
நுதலும் பசலை பாயின்று திதலை – நற் 133/3
அடு பால் அன்ன என் பசலை மெய்யே – நற் 175/9
பழ நலம் இழந்து பசலை பாய – நற் 219/2
நாற்றம் இன்மையின் பசலை ஊதாய் – நற் 277/8
நன் நுதல் பரந்த பசலை கண்டு அன்னை – நற் 288/5
அணி நலம் சிதைக்கும்-மார் பசலை அதனால் – நற் 304/7
பசலை ஊரும் அன்னோ பல் நாள் – நற் 326/7
பசலை பாய்தரு நுதலும் நோக்கி – நற் 368/7
அயல் இல் பெண்டிர் பசலை பாட – நற் 378/7
பசலை ஆர்ந்த நம் குவளை அம் கண்ணே – குறு 13/5
பசலை உணீஇயர் வேண்டும் – குறு 27/4
நன்_நுதல் பசலை நீங்க அன்ன – குறு 48/5
பசலை ஆகா ஊங்கலங்கடையே – குறு 339/7
பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ – குறு 381/3
பாசி அற்றே பசலை காதலர் – குறு 399/2
பசலை கொள்வது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 29/5
மாயோள் பசலை நீக்கினன் இனியே – ஐங் 145/3
பசலை பாய பிரிவு தெய்யோ – ஐங் 231/4
மெல் இறை பணை தோள் பசலை தீர – ஐங் 459/1
பனி மலர் நெடும் கண் பசலை பாய – ஐங் 477/1
பிறை ஏர் சுடர் நுதல் பசலை
மறைய செல்லும் நீ மணந்தனை விடினே – கலி 125/23,24
அரி நுண் பசலை பாஅய் பீரத்து – அகம் 45/7
ஆய் மலர் உண்கண் பசலை
காம நோய் என செப்பாதீமே – அகம் 52/14,15
நம்மொடு பசலை நோன்று தம்மொடு – அகம் 103/13
பசலை பாய்ந்த நுதலேன் ஆகி – அகம் 135/3
பசலை பாய்ந்த மேனியள் நெடிது நினைந்து – அகம் 169/9
பொன் நேர் பசலை பாவின்று-மன்னே – அகம் 172/18
பழங்கண் கொண்ட பசலை மேனியள் – அகம் 174/9
பொன் ஏர் பசலை ஊர்தர பொறி வரி – அகம் 229/13
வைகல்-தோறும் பசலை பாய என் – அகம் 253/1
நலம் கவர் பசலை நலியவும் நம் துயர் – அகம் 273/5
நன் நுதல் பாஅய பசலை நோயே – அகம் 317/24
பசலை மாய்தல் எளிது-மன் தில்ல – அகம் 333/19
நலம் கவர் பசலை நல்கின்று நலிய – அகம் 347/2
பசலை மேனி நோக்கி நுதல் பசந்து – அகம் 398/5
பாழ் ஊர் நெருஞ்சி பசலை வான் பூ – புறம் 155/4
பசலை நிலவின் பனி படு விடியல் – புறம் 392/3
வில் தங்கு புருவம் நெற்றி வெயர் வர பசலை விம்மி – கம்.பால:21 13/1
பரந்து மீன் அரும்பிய பசலை வானகம் – கம்.அயோ:5 6/1
இல் நிற பசலை உற்று இருந்த மாதரின் – கம்.கிட்:10 116/2
புருவத்தார் மேனி எல்லாம் பொன் நிற பசலை பூத்த – கம்.யுத்4:42 5/4

மேல்


பசலைக்கு (3)

பொன் நேர் பசலைக்கு உதவா மாறே – நற் 47/11
விருந்து இறைகூடிய பசலைக்கு
மருந்து பிறிது இன்மை நற்கு அறிந்தனை சென்மே – நற் 247/8,9
பசலைக்கு ஒல்கா ஆகுதல் பெறினே – ஐங் 36/5

மேல்


பசலையள் (2)

மேனி மறைத்த பசலையள் ஆனாது – கலி 143/6
நன் நிறம் பரந்த பசலையள்
மின் நேர் ஓதி பின்னு பிணி விடவே – அகம் 234/17,18

மேல்


பசலையால் (2)

பல் நாளும் படர் அட பசலையால் உணப்பட்டாள் – கலி 48/16
பாயின பசலையால் பகல் கொண்ட சுடர் போன்றாள் – கலி 132/10

மேல்


பசலையும் (4)

நுதல் கவின் அழிக்கும் பசலையும்
அயலோர் தூற்றும் அம்பலும் அளித்தே – நற் 73/10,11
மதன் இல் மா மெய் பசலையும் கண்டே – நற் 244/11
வேய் புரை மென் தோள் பசலையும் அம்பலும் – கலி 39/49
ஓதி ஒண் நுதல் பசலையும் மாயும் – அகம் 251/2

மேல்


பசலையை (1)

நலம் கவர் பசலையை நகுகம் நாமே – ஐங் 200/4

மேல்


பசலையொடு (1)

நுதல் இறைகொண்ட அயல் அறி பசலையொடு
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் – அகம் 235/17,18

மேல்


பசி (78)

ஆடு பசி உழந்த நின் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பொரு 61
நீடு பசி ஒராஅல் வேண்டின் நீடு இன்று – பொரு 62
ஒல்கு பசி உழந்த ஒடுங்கு நுண் மருங்குல் – சிறு 135
அழி பசி வருத்தம் வீட பொழி கவுள் – சிறு 140
பழம் பசி கூர்ந்த எம் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பெரும் 25
தொல் பசி அறியா துளங்கா இருக்கை – பெரும் 253
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீர – பெரும் 365
ஈன்று கான் மடிந்த பிணவு பசி கூர்ந்து என – நற் 29/3
ஓய் பசி செந்நாய் உயங்கு மரை தொலைச்சி – நற் 43/3
பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய் – நற் 103/6
கயம் தலை மட பிடி உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 137/6
உறு பசி குறுநரி குறுகல் செல்லாது – நற் 164/9
பசி பிடி உதைத்த ஓமை செம் வரை – நற் 279/7
ஊன் தின் பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 322/5
களரி புளியின் காய் பசி பெயர்ப்ப – நற் 374/3
பிடி பசி களைஇய பெரும் கை வேழம் – குறு 37/2
பசி பிணிக்கு இறைஞ்சிய பரூஉ பெரும் ததரல் – குறு 213/3
சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் – குறு 255/4
பசி இல் ஆகுக பிணி சேண் நீங்குக – ஐங் 5/2
சுரும்பு பசி களையும் பெரும் புனல் ஊர – ஐங் 65/2
பசி தின அல்கும் பனி நீர் சேர்ப்ப – ஐங் 159/3
பசி தின வருந்தும் பைது அறு குன்றத்து – ஐங் 305/2
மா பசி மறுப்ப கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 497/3
தொல் பசி உழந்த பழங்கண் வீழ – பதி 12/15
நோயொடு பசி இகந்து ஒரீஇ – பதி 13/27
வயிறு பசி கூர ஈயலன் – பதி 20/26
வயிரிய மாக்கள் கடும் பசி நீங்க – பதி 23/6
பசி உடை ஒக்கலை ஒரீஇய – பதி 64/19
வள் எயிற்று செந்நாய் வருந்து பசி பிணவொடு – அகம் 53/6
ஈர் உயிர் பிணவின் வயவு பசி களைஇய – அகம் 72/12
கன்று பசி களைஇய பைம் கண் யானை – அகம் 85/7
ஓய் பசி பிடியொடு ஒரு திறன் ஒடுங்க – அகம் 91/6
பசி என அறியா பணை பயில் இருக்கை – அகம் 91/14
துறுகல் விடர் அளை பிணவு பசி கூர்ந்து என – அகம் 147/5
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் – அகம் 193/10
கடும் கால் ஒட்டகத்து அல்கு பசி தீர்க்கும் – அகம் 245/18
பேழ் வாய் பிணவின் விழு பசி நோனாது – அகம் 277/6
ஊன் நசை பிணவின் உறு பசி களைஇயர் – அகம் 285/4
கயம் தலை மந்தி உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 288/12
ஏறு உடை ஆயத்து இனம் பசி தெறுப்ப – அகம் 291/3
ஊன் நசை பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 367/9
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீரிய – அகம் 393/3
கடும்பின் கடும் பசி களையுநர் காணாது – புறம் 68/2
பசி அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ – புறம் 136/9
காரென் ஒக்கல் கடும் பசி இரவல – புறம் 141/6
அமிழ்தின் மிசைந்து காய் பசி நீங்கி – புறம் 150/14
பசி தின திரங்கிய ஒக்கலும் உவப்ப – புறம் 159/21
பசி தின திரங்கிய கசிவு உடை யாக்கை – புறம் 160/4
கடும்பின் கடும் பசி தீர யாழ நின் – புறம் 163/3
ஆம்பி பூப்ப தேம்பு பசி உழவா – புறம் 164/2
பசி_பிணி_மருத்துவன் இல்லம் – புறம் 173/11
பருந்து பசி தீர்க்கும் நல் போர் – புறம் 179/11
ஈர்ந்தையோனே பாண் பசி பகைஞன் – புறம் 180/7
பசி பகை பரிசில் காட்டினை கொளற்கே – புறம் 181/10
பைதல் சுற்றத்து பசி பகை ஆகி – புறம் 212/7
வாடு பசி அருத்திய பழி தீர் ஆற்றல் – புறம் 227/7
இனி யார் மற்று நின் பசி தீர்ப்போரே – புறம் 227/11
கடும் பசி கலக்கிய இடும்பை கூர் நெஞ்சமொடு – புறம் 230/9
பாடி நின்ற பசி நாள் கண்ணே – புறம் 237/2
பாண் உவப்ப பசி தீர்த்தனன் – புறம் 239/17
பசி படு மருங்குலை கசிபு கைதொழாஅ – புறம் 260/6
பசி தின திரங்கிய இரும் பேர் ஒக்கற்கு – புறம் 370/3
வல்லன் எந்தை பசி தீர்த்தல் என – புறம் 379/10
நல்குரவின் பசி துன்பின் நின் – புறம் 382/10
வெளியது உடீஇ என் பசி களைந்தோனே – புறம் 385/7
வான் அறியல என் பாடு பசி போக்கல் – புறம் 390/26
பசி பகை கடிதலும் வல்லன் மாதோ – புறம் 400/16
தழுவி நின்றன பசி இல பகை இல தணிந்த – கம்.அயோ:9 41/3
தாய் பசி உழந்து உயிர் தளர தான் தனி – கம்.அயோ:11 99/1
ஓடும் எங்கள் பசி என்று உவந்து எழுந்து – கம்.ஆரண்:7 26/3
பற்றினை உய்த்தாய் பற்பல காலம் பசி கூர – கம்.ஆரண்:11 9/2
முள் எயிறு தின்று பசி மூழ்கிட இருந்த – கம்.கிட்:10 81/4
தீயே எனல் ஆய பசி_பிணி தீர்த்தல் செய்வாய் – கம்.சுந்:1 55/1
பெண்பால் ஒரு நீ பசி பீழை ஒறுக்க நொந்தாய் – கம்.சுந்:1 56/1
ஆர்ந்தே பசி தீர்வென் இது ஆணை என்று அன்னள் சொன்னாள் – கம்.சுந்:1 57/2
கடந்தன பசி தழல் கரடி காதுவ – கம்.யுத்2:19 47/4
பேய் ஒப்பன பசி ஒப்பன பிணி ஒப்பன பிழையா – கம்.யுத்3:27 103/2
பருந்தொடு கழுகும் பேயும் பசி பிணி தீருமாறு – கம்.யுத்4:40 42/2

மேல்


பசி-போல் (1)

பாசம் கலந்த பசி-போல் அகன்ற பதகன் துரந்த உரகம் – கம்.யுத்2:19 263/4

மேல்


பசி_பிணி (1)

தீயே எனல் ஆய பசி_பிணி தீர்த்தல் செய்வாய் – கம்.சுந்:1 55/1

மேல்


பசி_பிணி_மருத்துவன் (1)

பசி_பிணி_மருத்துவன் இல்லம் – புறம் 173/11

மேல்


பசிக்க (1)

சோறு தன் அயலுளோர் பசிக்க துய்த்துளோன் – கம்.அயோ:11 103/3

மேல்


பசிக்கு (1)

இரும் பசிக்கு மருந்து என எஃகினோடு – கம்.யுத்2:16 59/1

மேல்


பசித்த (4)

பசித்த யானை பழங்கண் அன்ன – அகம் 321/1
பசித்த ஆயத்து பயன் நிரை தரும்-மார் – புறம் 224/14
பசித்த பாணர் உண்டு கடை தப்பலின் – புறம் 327/4
பசித்த ஒக்கல் பழங்கண் வீட – புறம் 389/14

மேல்


பசித்தன்று (1)

பசித்தன்று அம்ம பெருந்தகை ஊரே – புறம் 318/3

மேல்


பசித்தான் (1)

பண்டு ஆலிலையின் மிசை கிடந்து பாரும் நீரும் பசித்தான் போல் – கம்.பால:10 71/2

மேல்


பசித்து (9)

வய புனிற்று இரும் பிண பசித்து என வய புலி – நற் 383/3
காந்தள் அம் சிலம்பில் சிறுகுடி பசித்து என – குறு 100/3
மென் புனிற்று அம் பிணவு பசித்து என பைம் கண் – அகம் 21/17
ஈன்று அணி வயவு பிண பசித்து என மற புலி – அகம் 112/5
ஈன்று இளைப்பட்ட வயவு பிண பசித்து என – அகம் 238/2
பசித்து பணை முயலும் யானை போல – புறம் 80/7
சுரன் உழந்து வருந்திய ஒக்கல் பசித்து என – புறம் 143/8
புலி பசித்து அன்ன மெலிவு இல் உள்ளத்து – புறம் 190/10
வேங்கட வரைப்பின் வட புலம் பசித்து என – புறம் 391/7

மேல்


பசித்தும் (1)

பசித்தும் வாரோம் பாரமும் இலமே – புறம் 145/4

மேல்


பசியர் (1)

வாடிய பசியர் ஆகி பிறர் – புறம் 240/13

மேல்


பசியன் (1)

பால் வரு பசியன் அன்பால் மாருதி வாலை பற்றி – கம்.சுந்:12 133/2

மேல்


பசியார் (2)

பசியார் ஆகல் மாறு-கொல் விசி பிணி – புறம் 153/10
மண்ணில் நின்ற மால் யானையை வாயிடும் பசியார்
தண்ணின் நீர் முறை தப்பிடின் தட கையால் தடவி – கம்.யுத்3:31 9/2,3

மேல்


பசியால் (2)

பேதித்த உயிர் அனைத்தும் பெரும் பசியால் வருந்தாமல் – கம்.பால:12 3/2
இருந்து பசியால் இடர் உழந்தவர்கள் எய்தும் – கம்.சுந்:4 69/1

மேல்


பசியின் (1)

ஓய்ந்த கால பசியின் உலர்ந்தன – கம்.யுத்1:8 50/2

மேல்


பசியே (1)

புரவலர் இன்மையின் பசியே அரையது – புறம் 69/2

மேல்


பசியை (2)

பாடுறு பசியை நோக்கி தன் உடல் கொடுத்த பைம் புள் – கம்.யுத்1:4 109/3
ஏறுகின்ற பசியை எழுப்பினான் – கம்.யுத்2:16 55/3

மேல்


பசியொடு (1)

புழுங்கு வெம் பசியொடு புரளும் பேர் அரா – கம்.பால:7 11/1

மேல்


பசியொடே (1)

மென்று தின்று விளியாது விரியும் பசியொடே – கம்.ஆரண்:1 10/4

மேல்


பசீஇ (1)

தின் பழம் பசீஇ பாண – புறம் 321/8

மேல்


பசு (40)

செல் சுடர் பசு வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 411
பாகு உகுத்த பசு மெழுக்கின் – பட் 166
பசு மணி பொருத பரேர் எறுழ் கழல் கால் – பட் 294
பசு_நெய் கூர்ந்த மென்மை யாக்கை – நற் 40/8
மண்ணா பசு முத்து ஏய்ப்ப குவி இணர் – நற் 94/5
பால் முகந்து அன்ன பசு வெண் நிலவின் – நற் 196/2
சிறு வீ முல்லை தேம் கமழ் பசு வீ – நற் 248/1
தெறு கதிர் இன் துயில் பசு வாய் திறக்கும் – நற் 275/5
கோடல் எதிர் முகை பசு வீ முல்லை – குறு 62/1
பசு நனை ஞாழல் பல் சினை ஒரு சிறை – குறு 81/3
பரு இலை குளவியொடு பசு மரல் கட்கும் – குறு 100/2
பசு வெண் திங்கள் தோன்றி ஆங்கு – குறு 129/4
பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல – குறு 169/4
சென்ற நாட்ட கொன்றை அம் பசு வீ – குறு 183/1
வெருகு சிரித்து அன்ன பசு வீ மென் பிணி – குறு 220/4
சூடிய எல்லாம் சிறு பசு முகையே – குறு 221/5
பசு முகை தாது நாறும் நறு நுதல் – குறு 323/5
பல் வீ படரிய பசு நனை குரவம் – குறு 341/1
மாலை விரிந்த பசு வெண் நிலவின் – குறு 359/2
பஞ்சாய் கூந்தல் பசு மலர் சுணங்கின் – ஐங் 76/1
பசு மோரோடமோடு ஆம்பல் ஒல்லா – ஐங் 93/2
பல் பசு பெண்டிரும் பெறுகுவன் – ஐங் 271/3
பொரி அரை கோங்கின் பொன் மருள் பசு வீ – ஐங் 367/1
பழன காவில் பசு மயில் ஆலும் – பதி 27/8
பொங்கடி படி கயம் மண்டிய பசு மிளை – அகம் 44/17
பசு நிலா விரிந்த பல் கதிர் மதியின் – அகம் 57/11
பசு நனை நறு வீ பரூஉ பரல் உறைப்ப – அகம் 107/20
பழன யாமை பசு வெயில் கொள்ளும் – அகம் 306/7
பசு மீன் நொடுத்த வெண்ணெல் மாஅ – அகம் 340/14
பசு மண் குரூஉ திரள் போல அவன் – புறம் 32/9
பைம் ஞிணம் பெருத்த பசு வெள் அமலை – புறம் 177/14
பளிக்கு வள்ளத்து வாக்கும் பசு நறும் தேறல் மாந்தி – கம்.பால:10 15/1
வாக்கிய பசு நறா மாந்தல் மேயினார் – கம்.பால:19 6/4
செம்பொனின் பசு மணி தேரின் வந்து எய்தினான் – கம்.பால:20 20/3
படர்ந்து எழுந்த புல் பசு நிற கம்பளம் பரப்பி – கம்.அயோ:9 43/1
பாய்ந்த சூத பசு நறும் தேறலால் – கம்.அயோ:11 20/3
பண் தரு சுரும்பு சேரும் பசு மரம் உயிர்த்த பைம்பொன் – கம்.ஆரண்:10 162/3
மீன் ஆய் வேலையை உற்றார் சிலர் சிலர் பசு ஆய் வழி-தொறும் மேய்வுற்றார் – கம்.சுந்:10 40/1
பஞ்சரத்தொடு பசு நிற கிளி வெந்து பதைப்ப – கம்.சுந்:13 21/1
பால் உறு பசு வெண் திங்கள் பங்கய நயனத்து அண்ணல் – கம்.யுத்1:9 19/2

மேல்


பசு_நெய் (1)

பசு_நெய் கூர்ந்த மென்மை யாக்கை – நற் 40/8

மேல்


பசுந்தேன் (2)

பளிக்கு மாளிகை தலம்-தொறும் இடம்-தொறும் பசுந்தேன்
துளிக்கும் கற்பக தண் நறும் சோலைகள்-தோறும் – கம்.சுந்:2 28/1,2
பளிக்கு வேதிகை பவளத்தின் கூடத்து பசுந்தேன்
துளிக்கும் கற்பக பந்தரில் கருநிறத்தோர்-பால் – கம்.சுந்:2 134/1,2

மேல்


பசும் (140)

சுழல் விழி பசும் கண் சூர்த்த நோக்கின் – திரு 48
பரி அரை கமுகின் பாளை அம் பசும் பூ – பெரும் 7
பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன – பெரும் 84
நெய் விலை கட்டி பசும்_பொன் கொள்ளாள் – பெரும் 164
பசும் தினை மூரல் பாலொடும் பெறுகுவிர் – பெரும் 168
உருப்பு-உறு பசும் காய் போழொடு கறி கலந்து – பெரும் 307
விசும்பு செல் இவுளியொடு பசும் படை தரீஇ – பெரும் 492
தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர் பசும் காய் – மது 400
செம் நீர் பசும்_பொன் புனைந்த பாவை – மது 410
தெண் நீர் பசும் காய் சேறு கொள முற்ற – நெடு 26
பண்ணியம் அட்டியும் பசும் பதம் கொடுத்தும் – பட் 203
துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல் – மலை 463
கரும் கொடி மிளகின் காய் துணர் பசும் கறி – மலை 521
பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக – நற் 0/4
நறும் தாது ஆடிய தும்பி பசும் கேழ் – நற் 25/3
முற்றா மஞ்சள் பசும் புறம் கடுப்ப – நற் 101/1
புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய் – நற் 113/2
பெரும் குரல் கொள்ளா சிறு பசும் கிளிக்கே – நற் 194/10
பசும் காழ் அல்குல் பற்றுவனன் ஊக்கி – நற் 222/5
படு மணி யானை பசும் பூண் சோழர் – நற் 227/5
பச்சிறா கவர்ந்த பசும் கண் காக்கை – நற் 258/8
நெய் கனி பசும் காய் தூங்கும் துறைவனை – நற் 278/5
பசும் கேழ் இலைய நறும் கொடி தமாலம் – நற் 292/2
ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசும் கலம் – நற் 308/9
பெரும் தண் கொல்லி சிறு பசும் குளவி – நற் 346/9
பசும் பூண் வேந்தர் அழிந்த பாசறை – நற் 349/6
பசும் பூண் வழுதி மருங்கை அன்ன என் – நற் 358/10
பசும் கதிர் மதியத்து அகல் நிலா போல – நற் 377/7
பால் ஆர் பசும் புனிறு தீரிய களி சிறந்து – நற் 393/3
தினை தாள் அன்ன சிறு பசும் கால – குறு 25/3
பெயல் நீர்க்கு ஏற்ற பசும் கலம் போல – குறு 29/2
கான யானை கை விடு பசும் கழை – குறு 54/3
விசும்பு தோய் பசும் கழை குன்ற நாடன் – குறு 74/2
இரும் பனம் பசும் குடை பலவுடன் பொதிந்து – குறு 168/2
குவை உடை பசும் கழை தின்ற கய வாய் – குறு 179/5
சுரம் தலைப்பட்ட நெல்லி அம் பசும் காய் – குறு 209/1
சிறு பசும் பாவையும் எம்மும் உள்ளார் – குறு 278/3
ஒதுங்கல் செல்லா பசும் புளி வேட்கை – குறு 287/4
புனல் தரு பசும் காய் தின்றதன் தப்பற்கு – குறு 292/2
திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை – குறு 294/6
பசும் பூண் பாண்டியன் வினை வல் அதிகன் – குறு 393/4
பசும்_பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்ற – ஐங் 74/2
பொலம் பசும் பாண்டில் காசு நிரை அல்குல் – ஐங் 310/1
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன் – பதி 16/15
பசும் பூண் மார்ப பாடினி வேந்தே – பதி 17/14
பசும் பிசிர் ஒள் அழல் ஆடிய மருங்கின் – பதி 25/7
இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்_பொன் படலத்து – பதி 39/14
பலா அம் பழுத்த பசும் புண் அரியல் – பதி 61/1
வந்து புறத்து இறுக்கும் பசும் பிசிர் ஒள் அழல் – பதி 62/5
பசும்_பொன் உலகமும் மண்ணும் பாழ்பட – பரி 2/3
பாம்பு படிமதம் சாய்த்தோய் பசும் பூணவை – பரி 4/47
குவளை பசும் தண்டு கொண்டு – பரி 11/102
கள் அணி பசும் துளவினவை கரும் குன்று அனையவை – பரி 15/54
பசும் பூண் சேஎய் நின் குன்றம் நன்கு உடைத்து – பரி 21/53
படி கிளி பாயும் பசும் குரல் ஏனல் – கலி 50/9
படர் அணி அந்தி பசும்_கண்_கடவுள் – கலி 101/24
மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல் – கலி 143/4
கொம்மை அம் பசும் காய் குடுமி விளைந்த – அகம் 15/3
வெயில் வெரிந் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை – அகம் 37/10
நனை பசும் குருந்தின் நாறு சினை இருந்து – அகம் 85/12
பசும் கேழ் மெல் இலை அருகு நெறித்து அன்ன – அகம் 131/2
வில் கெழு தானை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 162/21
பசும் காழ் அல்குல் மாஅயோளொடு – அகம் 167/2
பசும் பழ பலவின் கானம் வெம்பி – அகம் 189/1
விசும்பு அணி வில்லின் போகி பசும் பிசிர் – அகம் 210/4
விசும்பு இவர் வெண்குடை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 231/12
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய – அகம் 235/10
நாடு பல தந்த பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 253/5
பலவு காய் புறத்த பசும் பழ பாகல் – அகம் 255/13
முதை படு பசும் காட்டு அரில் பவர் மயக்கி – அகம் 262/1
நெடு மிடல் சாய்த்த பசும் பூண் பொருந்தலர் – அகம் 266/12
பசும் கால் வெண்_குருகு வா பறை வளைஇ – அகம் 273/2
பசும் கண் வானம் பாய் தளி பொழிந்து என – அகம் 283/12
மறம் மிகு தானை பசும் பூண் பொறையன் – அகம் 303/4
கோடை உதிர்த்த குவி கண் பசும் காய் – அகம் 315/11
பூவொடு வளர்ந்த மூவா பசும் காய் – அகம் 335/23
பலர் புகழ் திருவின் பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 338/5
புல் இலை நெல்லி புகர் இல் பசும் காய் – அகம் 363/6
பசும் புற மென் சீர் ஒசிய விசும்பு உகந்து – அகம் 378/9
பயில் இரும் பிணையல் பசும் காழ் கோவை – அகம் 385/12
செம் நீர் பசும்_பொன் வயிரியர்க்கு ஈத்த – புறம் 9/9
விசும்பு தீ பிறப்ப திருகி பசும் கொடி – புறம் 37/3
முடி புனைந்த பசும்_பொன் நின் – புறம் 40/3
விசும்பு ஆடு எருவை பசும் தடி தடுப்ப – புறம் 64/4
ஒள் எரி புரையும் உரு கெழு பசும் பூண் – புறம் 69/15
நாடு கெழு திருவில் பசும் பூண் செழியன் – புறம் 76/9
திறம் புரி பசும் புல் பரப்பினர் கிடப்பி – புறம் 93/8
மெய்யது வியரே மிடற்றது பசும் புண் – புறம் 100/2
பாணன் சூடிய பசும்_பொன் தாமரை – புறம் 141/1
சுடர்விடு பசும் பூண் சூர்ப்பு அமை முன்கை – புறம் 153/3
விசும்பு உற நீளினும் நீள்க பசும் கதிர் – புறம் 231/4
தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை – புறம் 289/6
அவல் வகுத்த பசும் குடையான் – புறம் 352/3
பசும் கதிர் மழுகிய சிவந்து வாங்கு அந்தி – புறம் 376/2
பசும் கண் கருனை சூட்டொடு மாந்தி – புறம் 395/37
மிடை பசும் கதிரும் மீனும் மென் தழை கரும்பும் வண்டும் – கம்.பால:2 7/3
பாம்பு நான்று என பாய் பசும் தேறலே – கம்.பால:2 35/4
விசை ஆடல் பசும் புரவி குரம் மிதிப்ப உதயகிரி விரிந்த தூளி – கம்.பால:11 14/1
பசை உறு துளியின் தாரை பசும் தொளை அடைத்த மேகம் – கம்.பால:14 51/3
பஞ்சி அம் கமலம் பூத்த பசும் சுவடு உடைத்து-மன்னோ – கம்.பால:16 8/4
பாய் அரி திறலான் பசும் சாந்தினால் – கம்.பால:18 23/1
படி அடங்கலும் நிமிர் பசும் கண் மாரியால் – கம்.அயோ:4 198/3
கைம் மறந்தன பசும் குழவி காந்து எரி – கம்.அயோ:4 205/2
பண்ணின் நோக்கும் பரா அமுதை பசும்
கண்ணின் நோக்கினர் உள்ளம் களிக்கின்றார் – கம்.அயோ:7 11/3,4
பருதி வானவன் பசும் பரி புரைவன பாராய் – கம்.அயோ:10 3/4
பரிய கால் அகில் சுட நிமிர் பசும் புகை படலம் – கம்.அயோ:10 18/2
பசும் பரி பகலவன் பைம்பொன் தேர்-அரோ – கம்.ஆரண்:7 52/4
பருவத்தால் வாடை தந்த பசும் பனி அனங்கன் வாளி – கம்.ஆரண்:10 99/1
பல் நக்க தரளம் ஒக்கும் பசும் புல் மேல் படரும் மெல் நா – கம்.ஆரண்:11 57/3
பாசத்தால் பிணிப்புண்ட அ தம்பியும் பசும் கண் – கம்.கிட்:7 75/3
புற மயிர்த்தலம் பொடித்தன போன்றன பசும் புல் – கம்.கிட்:10 42/4
பசும் சுடர் சோலைத்து ஆங்கு ஓர் பவள மால் வரையில் பாய்ந்தான் – கம்.சுந்:1 77/4
வீசுறு பசும் கதிர் கற்றை வெண் நிலா – கம்.சுந்:2 57/1
தூய வெண் கவரி திரள் இயக்கிட சுழி படு பசும் காற்றின் – கம்.சுந்:2 206/2
பழம் தழும்பினுக்கு இடைஇடையே சில பசும் புண்கள் அசும்பு ஊற – கம்.சுந்:2 207/4
சாந்து அளாவிய கலவை-மேல் தவழ்வுறு தண் தமிழ் பசும் தென்றல் – கம்.சுந்:2 208/1
வெந்துறு புண்ணின் வேல் நுழைந்து-ஆங்கு வெண் மதி பசும் கதிர் விரவ – கம்.சுந்:3 87/2
புண்ணின் மீ சென்று பொழி புனல் பசும் புலால் பொடிப்ப – கம்.சுந்:11 51/3
பள்ளி அரவின் பேர் உலகம் பசும் கல் ஆக பனி கற்றை – கம்.யுத்1:1 9/1
பக்கம் நின்றவை பயத்தினின் புயல் கறை பசும் புனல் பரு வாயின் – கம்.யுத்1:3 89/1
பசும் புலால் நாறும் வேலை பரிமளம் கமழ்ந்தது அன்றே – கம்.யுத்1:8 17/4
பாரின் வீழ புடைப்ப பசும் புணின் – கம்.யுத்2:15 61/3
சிந்துர செம் பசும் குருதி திசைகள்-தொறும் திரை ஆறா – கம்.யுத்2:16 348/1
பற்றி நீர் தருதிர் அன்றேல் பசும் தலை கொணர்திர் பாரித்து – கம்.யுத்2:17 28/2
பசும் படு குருதியின் பண்டு சேறுபட்டு – கம்.யுத்2:18 87/1
பசும் கழல் கண்ண பேயும் பறந்தன பரவை நோக்கி – கம்.யுத்2:18 232/3
பல் உடை பில வாயூடு பசும் பெரும் குருதி பாய – கம்.யுத்2:18 234/3
பாடு உறு புண்கள்-தோறும் பசும் புனல் பாய பாய – கம்.யுத்2:19 164/3
கதிரவன் காதல் மைந்தன் கழல் இளம் பசும் காய் அன்ன – கம்.யுத்2:19 200/1
குணங்கள் தந்த தம் கணவர்-தம் பசும் தலை கொடாது – கம்.யுத்3:20 61/3
பருதியின் நடுவண் தோன்றும் பசும் சுடர் மேக பண்பன் – கம்.யுத்3:21 32/2
பசும் பொன் நாட்டவர் நாட்டமும் உள்ளமும் படரா – கம்.யுத்3:22 162/2
ஏடு உண்ட பசும் பொன் பூவும் திலதமும் இலவ செ வாய் – கம்.யுத்3:25 4/2
பசும் புல் தண் தலம் மிதித்தலின் கரி படு மதத்தின் – கம்.யுத்3:31 21/2
தைத்தான் அவர் கழல் திண் பசும் காய் ஒத்தனர் சரத்தால் – கம்.யுத்3:31 110/2
பாய் வய பசும் குதிரையின் வழியவும் படர் நீர் – கம்.யுத்4:35 19/2
பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் – கம்.யுத்4:35 28/2
பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் – கம்.யுத்4:35 28/2
பசும் புனல் பெரும் பரவை பண்டு உண்டது பனிப்புற்று – கம்.யுத்4:37 107/1
சிந்துர பவள செ வாய் தேம் பசும் பாகு தீற்றி – கம்.யுத்4:40 33/3

மேல்


பசும்_கண்_கடவுள் (1)

படர் அணி அந்தி பசும்_கண்_கடவுள்
இடரிய ஏற்று எருமை நெஞ்சு இடந்து இட்டு – கலி 101/24,25

மேல்


பசும்_பொன் (10)

நெய் விலை கட்டி பசும்_பொன் கொள்ளாள் – பெரும் 164
செம் நீர் பசும்_பொன் புனைந்த பாவை – மது 410
பசும்_பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்ற – ஐங் 74/2
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன்
வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர – பதி 16/15,16
இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்_பொன் படலத்து – பதி 39/14
பசும்_பொன் உலகமும் மண்ணும் பாழ்பட – பரி 2/3
செம் நீர் பசும்_பொன் வயிரியர்க்கு ஈத்த – புறம் 9/9
முடி புனைந்த பசும்_பொன் நின் – புறம் 40/3
பாணன் சூடிய பசும்_பொன் தாமரை – புறம் 141/1
தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை – புறம் 289/6

மேல்


பசும்_பொன்-கொல் (1)

மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல் – கலி 143/4

மேல்


பசும்பாம்பின் (1)

சினை பசும்பாம்பின் சூல் முதிர்ப்பு அன்ன – குறு 35/2

மேல்


பசும்பிடி (3)

பசும்பிடி வகுளம் பல் இணர் காயா – குறி 70
பெரு_வாய்_மலரொடு பசும்பிடி மகிழ்ந்து – பதி 81/25
பசும்பிடி இள முகிழ் நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல் – பரி 19/75

மேல்


பசும்பொன் (9)

வெள்ளி வெண் மாடத்து உம்பர் வெயில் விரி பசும்பொன் பள்ளி – கம்.பால:2 8/3
எல் உடை பசும்பொன் வைத்து இலங்கு பல் மணி குலம் – கம்.பால:3 23/2
பரு மணி குவையன பசும்பொன் கோடிய – கம்.பால:3 34/3
பசும்பொன் மானங்கள் போவன வருவன பாராய் – கம்.அயோ:10 36/4
ஆணி பசும்பொன் அனையாள் இருந்த அவிர் சோலை வல்லை அணுகா – கம்.ஆரண்:13 70/4
பருகும் இ நகர் துன் ஒளி பாய்தலின் பசும்பொன்
உருகுகின்றது போன்று உளது உலகு சூழ் உவரி – கம்.சுந்:2 15/3,4
பொசிவு உறு பசும்பொன் குன்றில் பொன் மதில் நடுவண் பூத்து – கம்.சுந்:2 97/1
பால் நிற பட்டின் மாலை உத்தரியம் பண்புற பசும்பொன் ஆரத்தின் – கம்.சுந்:3 78/2
மின் நிற கதிரின் சுற்றிய பசும்பொன் விரல்-தலை அவிர் ஒளி காசின் – கம்.சுந்:3 80/3

மேல்


பசும்பொன்னவன் (1)

கண்தலம்_பசும்பொன்னவன் முன்னவன் காதில் – கம்.யுத்1:3 12/3

மேல்


பசும்பொனால் (1)

பங்கயத்து ஒருவன் தானே பசும்பொனால் படைத்தது அம்மா – கம்.சுந்:6 51/4

மேல்


பசும்பொனின் (2)

பந்திகள் வய பரி பசும்பொனின் வெறுக்கை – கம்.அயோ:3 97/3
பசும்பொனின் மானங்கள் உருகி பாய்ந்தன – கம்.யுத்1:6 41/2

மேல்


பசுமஞ்சளொடு (1)

சிறு பசுமஞ்சளொடு நறு விரை தெளித்து – திரு 235

மேல்


பசுமை (2)

பல் பயம் உதவிய பசுமை தீர் அகல் ஞாலம் – கலி 29/3
பாடலம் வறுமை கூர பகலவன் பசுமை கூர – கம்.கிட்:10 25/1

மேல்


பசுர (1)

பாடகம் பரத நூல் பசுர வெம் கட கரி – கம்.பால:20 31/2

மேல்


பசுவின் (1)

கன்று உடை பசுவின் கடல் நல்கினாள் – கம்.அயோ:2 9/4

மேல்


பசுவும் (1)

பல் பதினாயிரம் பசுவும் பைம் பொனும் – கம்.பால:23 69/1

மேல்


பசுவை (1)

வென்றி என் வயம் ஆனது வீடண பசுவை
கொன்று இனி பயன் இல்லை என்று இராவணன் கொண்டான் – கம்.யுத்4:32 36/1,2

மேல்


பசை (15)

நல_தகை புலைத்தி பசை தோய்த்து எடுத்து – குறு 330/1
பசை கொல் மெல் விரல் பெரும் தோள் புலைத்தி – அகம் 34/11
பசை படு பச்சை நெய் தோய்த்து அன்ன – அகம் 244/1
பசை விரல் புலைத்தி நெடிது பிசைந்து ஊட்டிய – அகம் 387/6
பற்று அவா வேரொடும் பசை அற பிறவி போய் – கம்.பால:7 3/1
பருதி_வானவன் நிலம் பசை அற பருகுவான் – கம்.பால:7 5/1
பசை ஆக மறையவர் கை நறை மலரும் நிறை புனலும் பரந்து பாய – கம்.பால:11 14/2
பசை உறு துளியின் தாரை பசும் தொளை அடைத்த மேகம் – கம்.பால:14 51/3
பைம் தொடி மகளிர் கைத்து ஓர் பசை இல்லை என்ன விட்ட – கம்.பால:16 21/3
பாழி பொன் தோள் மன்னவ என்றாள் பசை அற்றாள் – கம்.அயோ:3 46/4
கிளை கட்டிய கருவி கிளர் இசையின் பசை நறவின் – கம்.அயோ:7 5/2
பசை கட்டின கிட்டின பற்பல போர் – கம்.ஆரண்:2 8/2
பண்டு வெந்தன நெடும் பசை வறந்திடினும் வான் – கம்.கிட்:5 1/2
பசை உடை மரனும் மாவும் பல் உயிர் குலமும் வல்லே – கம்.சுந்:1 18/2
பசை_அற்றிலது ஒரு நீ எனது எதிர் நின்று இவை பகர்வாய் – கம்.யுத்2:15 171/4

மேல்


பசை_அற்றிலது (1)

பசை_அற்றிலது ஒரு நீ எனது எதிர் நின்று இவை பகர்வாய் – கம்.யுத்2:15 171/4

மேல்


பசைந்த (2)

பறித்து வீழ்த்திய மலர் என குளிர்ந்தன பசைந்த
இறுத்து எறிந்தன வல்லிகள் இளம் தளிர் ஈன்ற – கம்.அயோ:9 40/2,3
பசைந்த சிந்தை நீ பரிவின் வையம் என் – கம்.அயோ:14 112/1

மேல்


பசையில் (1)

பசையில் தங்கல்_இல் சிந்தையர் பல்லோர் – கம்.யுத்1:3 91/1

மேல்


பசையும் (1)

பாவையர் மனமும் போல் பசையும் அற்றதே – கம்.பால:7 15/4

மேல்


பசையொடு (1)

சிலம்பு அமை பத்தல் பசையொடு சேர்த்தி – மலை 26

மேல்


பசைஇ (1)

பசைஇ பசந்தன்று நுதலே – குறு 87/4

மேல்


பசைஇய (1)

அசைஇய பொழுதில் பசைஇய வந்து இவள் – அகம் 379/21

மேல்


பஞ்ச (1)

பாதங்கள் கண்ணின் பார்த்தால் படிவம் கொள் நெடிய பஞ்ச
பூதங்கள் விளியும் நாளும் போக்கு இலா உலகம் புக்கான் – கம்.ஆரண்:13 128/3,4

மேல்


பஞ்சம் (1)

பஞ்சம் உறு நாளில் வறியோர்களையும் ஒத்தனர் அரக்கர் படுவார் – கம்.யுத்3:31 143/4

மேல்


பஞ்சமம் (1)

பஞ்சமம் சிவணும் இன் இசை பாட – கம்.யுத்1:11 13/4

மேல்


பஞ்சமி (1)

பஞ்சமி பெயர் படைத்துள திதி இன்று பயந்த – கம்.யுத்4:40 126/4

மேல்


பஞ்சர (1)

பஞ்சர கிளி என கதறு பாவையை விடா – கம்.ஆரண்:1 24/2

மேல்


பஞ்சரத்து (1)

பஞ்சரத்து இருந்து அழும் கிளியின் பன்னினார் – கம்.அயோ:4 193/4

மேல்


பஞ்சரத்தொடு (1)

பஞ்சரத்தொடு பசு நிற கிளி வெந்து பதைப்ப – கம்.சுந்:13 21/1

மேல்


பஞ்சரம் (1)

பஞ்சரம் எனல் ஆம் படி பண்ணினான் – கம்.யுத்4:37 167/4

மேல்


பஞ்சவடி (2)

பாங்கர் உளதால் உறையுள் பஞ்சவடி மஞ்ச – கம்.ஆரண்:3 57/4
பனி தரு தெய்வ பஞ்சவடி எனும் பருவ சோலை – கம்.ஆரண்:5 7/2

மேல்


பஞ்சவர் (1)

செரு மாண் பஞ்சவர் ஏறே நீயே – புறம் 58/8

மேல்


பஞ்சவன் (1)

பணிவு இல் உயர் சிறப்பின் பஞ்சவன் கூடல் – பரி 24/46

மேல்


பஞ்சாய் (5)

பஞ்சாய் கோரை பல்லின் சவட்டி – பெரும் 217
பஞ்சாய் பள்ளம் சூழ்ந்தும் மற்று இவள் – குறு 276/2
பஞ்சாய் கோதை மகளிர்க்கு – ஐங் 54/5
பஞ்சாய் கூந்தல் பசு மலர் சுணங்கின் – ஐங் 76/1
பஞ்சாய் பாவைக்கும் தனக்கும் – ஐங் 383/5

மேல்


பஞ்சானனம் (1)

பஞ்சானனம் ஒத்தது மற்று அது பாய ஏறு – கம்.பால:16 36/3

மேல்


பஞ்சி (21)

வில் எறி பஞ்சி போல மல்கு திரை – நற் 299/7
பஞ்சி மெல் அடி நடைபயிற்றும்மே – நற் 324/9
பாளை தந்த பஞ்சி அம் குறும் காய் – குறு 293/2
பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் – குறு 353/5
எஃகு உறு பஞ்சி துய் பட்டு அன்ன – அகம் 217/2
ஊட்டு-உறு பஞ்சி பிசிர் பரந்து அன்ன – அகம் 283/14
அம் செம் சீறடி பஞ்சி ஊட்டியும் – அகம் 389/7
பஞ்சி முன்றில் சிற்றில் ஆங்கண் – புறம் 116/5
பஞ்சி வான் மதியை ஊட்டியது-அனைய படர் உகிர் பங்கய செம் கால் – கம்.பால:3 9/1
பஞ்சி அம் கமலம் பூத்த பசும் சுவடு உடைத்து-மன்னோ – கம்.பால:16 8/4
பஞ்சி சூழ் மெல் அடி பாவைமார் பண்ணையின் – கம்.பால:20 30/1
பஞ்சி மென் தளிர் அடி பாவை கோல்_கொள – கம்.அயோ:1 18/1
பஞ்சி மெல் அடி பாவையும் ஆடினாள் – கம்.அயோ:7 20/4
பஞ்சி ஒளிர் விஞ்சு குளிர் பல்லவம் அனுங்க – கம்.ஆரண்:6 24/1
பஞ்சி போர்த்த மெல் அடி என பொலிந்தன பதுமம் – கம்.கிட்:10 44/3
பாற்கடல் பிறந்த செய்ய பவளத்தை பஞ்சி ஊட்டி – கம்.கிட்:13 33/1
பஞ்சி ஊட்டிய பரட்டு இசை கிண்கிணி பதும – கம்.சுந்:2 4/1
மறித்த நோக்கியர் மலர் அடி மஞ்சுள பஞ்சி
குறித்த கோலங்கள் பொலிந்தில அரக்கர்-தம் குஞ்சி – கம்.சுந்:2 30/3,4
குழல் உலாம் களி வண்டு ஆர்க்கும் குஞ்சியால் பஞ்சி குன்றா – கம்.சுந்:2 34/3
பஞ்சி அடி வஞ்சியர்கள் மொய்த்தனர் பறித்தார் – கம்.சுந்:6 14/3
பஞ்சி எரி உற்றது என வெந்து அழிவர் இந்த உரை பண்டும் உளதால் – கம்.யுத்3:31 151/2

மேல்


பஞ்சிடை (1)

பஞ்சிடை படுத்தால் அன்ன வெண்ணிலா பரப்ப போனார் – கம்.அயோ:6 4/4

மேல்


பஞ்சியின் (1)

வில் எறி பஞ்சியின் வெண் மழை தவழும் – அகம் 133/6

மேல்


பஞ்சியும் (2)

உகிரும் கொடிறும் உண்ட செம் பஞ்சியும்
நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட – பரி 6/17,18
பஞ்சியும் களையா புண்ணர் – புறம் 353/15

மேல்


பஞ்சிற்று (1)

எஃகு உறு பஞ்சிற்று ஆகி வைகறை – நற் 247/4

மேல்


பஞ்சின் (4)

பஞ்சின் மெல் அடிகள் நோவ பதைத்தனள் பருவ கால – கம்.ஆரண்:6 59/2
வியன் கருப்பூரம் மென் பஞ்சின் மீக்கொளீஇ – கம்.ஆரண்:10 18/2
பஞ்சின் மெல் அடியாள் பங்கன் பாதுகம் அலாது யாதும் – கம்.கிட்:7 150/1
பஞ்சின் மெல் அடியினார் ஆடல் பாணியும் – கம்.கிட்:14 14/2

மேல்


பஞ்சினில் (2)

வீறு பஞ்சினில் அமிழ்த நெய் மாட்டிய விளக்கே – கம்.அயோ:10 15/1
சிலம்பி பஞ்சினில் சிக்கு_அற தெரிந்த நூல் தே மாம் – கம்.அயோ:10 32/3

மேல்


பஞ்சினை (1)

பஞ்சினை அணிவார் பால் வளை தெரிவார் – கம்.அயோ:3 68/2

மேல்


பஞ்சு (18)

பஞ்சு அரங்கு தீயின் ஆவி பற்ற நீடு கொற்ற வில் – கம்.பால:13 49/1
பதைத்தனள் ஒருத்தன் மேல் ஒருத்தி பஞ்சு அடி – கம்.பால:19 36/3
பஞ்சு அணி விரலினார்-தம் படை நெடும் கண்கள் எல்லாம் – கம்.பால:21 10/1
பை அரவு அல்குலாள்-தன் பஞ்சு இன்றி பழுத்த பாதம் – கம்.பால:22 14/2
பஞ்சு அளாவிய சீறடி சுவடிகள் பாராய் – கம்.அயோ:10 20/4
பஞ்சு அடுத்த பரிபுர பல்லவ – கம்.அயோ:14 11/2
பஞ்சு பட்டது பட படியின் மேல் முடுகியே – கம்.ஆரண்:1 6/4
பஞ்சு ஒக்கும் அடிகள் செய்ய பவளத்தின் விரல்கள் ஐய – கம்.ஆரண்:10 70/2
பஞ்சு அணை பாம்பணை ஆக பள்ளி சேர் – கம்.ஆரண்:13 55/1
பஞ்சு பூத்த விரல் பதுமம் பவளம் பூத்த அடியாள் என் – கம்.கிட்:1 31/1
பயில் பாடக மெல் அடி பஞ்சு அனையார் – கம்.கிட்:10 56/1
பஞ்சு என சிவக்கும் மென் பாத பேதையர் – கம்.கிட்:10 112/3
பஞ்சு அன மெல் அடி மயிலை பற்றுதல் – கம்.யுத்1:2 16/2
பஞ்சு என சிவக்கும் மென் கால் தேவியை பிரித்த பாவி – கம்.யுத்1:4 123/1
பஞ்சு எரி உற்றது என்ன அரக்கர்-தம் பரவை எல்லாம் – கம்.யுத்3:29 53/1
தொத்துறு கனலின் வீழ்ந்த பஞ்சு என தொலையும் தன்மை – கம்.யுத்3:31 58/3
காற்றுக்கு ஓடிய பஞ்சு என திசை-தொறும் கரக்க – கம்.யுத்4:32 19/3
பாய்ந்தனள் பாய்தலும் பாவின் பஞ்சு என – கம்.யுத்4:40 72/3

மேல்


பஞ்சுரம் (1)

வேங்கை கொய்யுநர் பஞ்சுரம் விளிப்பினும் – ஐங் 311/1

மேல்


பட்ட (92)

அளறு பட்ட நறும் சென்னிய – மது 45
நெடும் சுழி பட்ட நாவாய் போல – மது 379
கானக பட்ட செம் நெறி கொள்-மின் – மலை 258
மா நிழல் பட்ட மரம் பயில் இறும்பின் – மலை 271
நெடும் சுழி பட்ட கடுங்கண் வேழத்து – மலை 325
காலொடு பட்ட மாரி – நற் 2/9
வில் சுழி பட்ட நாம பூசல் – நற் 65/7
அ மடல் பட்ட அருவி தீம் நீர் – நற் 355/4
ஞாயிறு பட்ட அகல் வாய் வானத்து – குறு 92/1
ஈரம் பட்ட செவ்வி பைம் புனத்து – குறு 131/4
பட்ட மாரி படாஅ-கண்ணும் – குறு 289/6
களிறொடு பட்ட ஞான்றை – குறு 393/5
கொடி நிழல் பட்ட பொன் உடை நியமத்து – பதி 15/19
யானை பட்ட வாள் மயங்கு கடும் தார் – பதி 36/6
கொடுமணம் பட்ட நெடுமொழி ஒக்கலொடு – பதி 67/1
ஞாயிறு பட்ட அகன்று வரு கூட்டத்து – பதி 72/12
கொடுமணம் பட்ட வினை மாண் அரும் கலம் – பதி 74/5
வேல் எழில் உண்கண் எறி நோக்கம் பட்ட புண் – பரி 12/69
குரும்பையின் முலை பட்ட பூ நீர் துடையாள் – பரி 16/21
மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி – பரி 16/28
துணி கயம் துகள் பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம் – கலி 20/6
களி பட்டார் கமழ் கோதை கயம் பட்ட உருவின் மேல் – கலி 72/19
தாரும் ததர் பட்ட சாந்தமும் சேரி – கலி 91/12
கொடும் தொழுவினுள் பட்ட கன்றிற்கு சூழும் – கலி 110/13
ஒண்_தொடி நோய் நோக்கில் பட்ட என் நெஞ்ச நோய் – கலி 140/19
வெம் சுழி பட்ட மகற்கு கரை நின்றார் – கலி 140/25
இரு-பால் பட்ட சூழ்ச்சி ஒரு-பால் – அகம் 52/11
நெடும் சேண் நாட்டில் தலைத்தார் பட்ட
கல்லா எழினி பல் எறிந்து அழுத்திய – அகம் 211/12,13
தாஅம் பட்ட தனி முதிர் பெரும் கலை – அகம் 241/10
மனை பாழ் பட்ட மரை சேர் மன்றத்து – அகம் 373/2
நீ பட்ட அரு முன்பின் – புறம் 17/20
சென்று பட்ட விழு கலனும் – புறம் 17/25
வாய் காவாது பரந்து பட்ட
வியன் பாசறை காப்பாள – புறம் 22/24,25
மெய்ம்மறந்து பட்ட வரையா பூசல் – புறம் 25/11
பட்ட மாரி ஞான்ற ஞாயிற்று – புறம் 82/2
இரு பால் பட்ட இ மையல் ஊரே – புறம் 83/6
பெருந்தகை விழுப்புண் பட்ட மாறே – புறம் 93/15
பட்ட மாரி உறையினும் பலவே – புறம் 123/6
சேற்றோடு பட்ட சிறுமைத்து ஆயினும் – புறம் 204/8
ஒறுவாய் பட்ட தெரியல் ஊன் செத்து – புறம் 271/6
புலி-பால் பட்ட ஆமான் குழவிக்கு – புறம் 323/1
நீருள் பட்ட மாரி பேர் உறை – புறம் 333/1
சிலை-பால் பட்ட முளவு_மான் கொழும் குறை – புறம் 374/11
வேறு பட்ட உடையும் சேறுபட்ட தசும்பும் – புறம் 377/18
பட்ட மென் கமுகு ஓங்கு படப்பை போய் – கம்.பால:2 26/3
பட்ட வாள் நுதல் மடந்தையர் பார்ப்பு எனும் தூதால் – கம்.பால:9 8/1
பட்ட பட்ட இடம் எங்கும் உடல் ஊறுபடலும் – கம்.ஆரண்:1 29/4
பட்ட பட்ட இடம் எங்கும் உடல் ஊறுபடலும் – கம்.ஆரண்:1 29/4
பட்ட தன்மையும் உணர்ந்து படர் சாபம் இட முன் – கம்.ஆரண்:1 45/1
பெயரும் பெண் பிறந்தேன் பட்ட பிழை என பிதற்றும் – கம்.ஆரண்:6 90/3
வலியானே யான் பட்ட வலி காண வாராயோ – கம்.ஆரண்:6 94/4
பார்த்தானே யான் பட்ட பழி வந்து பாராயோ – கம்.ஆரண்:6 95/4
கரனேயோ யான் பட்ட கையறவு காணாயோ – கம்.ஆரண்:6 99/4
நசையாலே மூக்கு இழந்து நாணம் இலா நான் பட்ட
வசையாலே நினது புகழ் மாசுண்டது ஆகாதோ – கம்.ஆரண்:6 102/1,2
தீவினை பிறவி வெம் சிறையில் பட்ட யாம் – கம்.ஆரண்:14 86/3
பறிப்பு_அரு வலையிடை பட்ட பான்மைய – கம்.ஆரண்:15 2/4
பாராய் இளையவனே பட்ட இவன் வேறே ஓர் – கம்.ஆரண்:15 50/1
பட்ட நல் வலம் பாகம் எய்துவான் – கம்.கிட்:3 40/2
பட்ட போது உலகமும் உயிரும் பற்று அற – கம்.கிட்:10 93/3
பட்ட பட்டன திசையொடும் பொறியொடும் பரந்த – கம்.சுந்:11 32/4
செம்பொன் மால் வரை மதம் பட்ட தாம் என திரிந்தான் – கம்.யுத்1:5 48/3
யானை கால் பட்ட செல் என ஒல்லையின் அவிந்தார் – கம்.யுத்1:5 63/4
அடித்த விரல் பட்ட உடலத்துழி இரத்தம் – கம்.யுத்1:12 10/1
நீரிலே பட்ட சூழ்ந்த நெருப்பிலே பட்ட நீண்ட – கம்.யுத்1:14 38/1
நீரிலே பட்ட சூழ்ந்த நெருப்பிலே பட்ட நீண்ட – கம்.யுத்1:14 38/1
பாரிலே பட்ட வான பரப்பிலே பட்ட எல்லாம் – கம்.யுத்1:14 38/2
பாரிலே பட்ட வான பரப்பிலே பட்ட எல்லாம் – கம்.யுத்1:14 38/2
யானை பட்ட அழி புனல் யாறு எலாம் – கம்.யுத்2:15 50/1
பானல் பட்ட பல கணை மாரியின் – கம்.யுத்2:15 50/2
ஊழியில் பட்ட காலின் உலகங்கள் பட்டால் ஒப்ப – கம்.யுத்2:16 172/1
சூழியில் பட்ட நெற்றி களிற்றொடும் துரந்த தேரின் – கம்.யுத்2:16 172/3
ஆழியில் பட்ட அன்றே அவனியில் பட்ட எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 172/4
ஆழியில் பட்ட அன்றே அவனியில் பட்ட எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 172/4
முரிபட பட்ட வீரன் முரண் கணை மூரி மாரி – கம்.யுத்2:18 185/4
எரி பட்ட மலை-கண் இருந்தவர் என்ன – கம்.யுத்2:18 255/4
பறந்தலை முழுதும் பட்ட வஞ்சகர் படிவம் மூட – கம்.யுத்2:19 98/3
பராவ_அரும் கோடி ஐந்தும் வெள்ளம் நால் ஐந்தும் பட்ட
இராவணன் தூதர் போனார் படைக்கலம் எடுத்திலாதார் – கம்.யுத்3:21 39/3,4
பாங்கர் ஆயினோர் யாவரும் பட்டனர் பட்ட
தீங்குதான் இது தமியனை யார் துயர் தீர்ப்பார் – கம்.யுத்3:22 197/3,4
தாக்கினார் எல்லாம் பட்ட தன்மையை விடத்தை தானே – கம்.யுத்3:24 2/3
பாணியின் தள்ளி கால மாத்திரை படாது பட்ட
நாணியின் முறையின் கூடாது ஒரு வழி நடையின் செல்லும் – கம்.யுத்3:25 10/1,2
மந்திரர் எவரும் வந்து மருங்கு உற படர்ந்தார் பட்ட
அந்தரம் முழுதும் தானே அனையவர்க்கு அறிய சொன்னான் – கம்.யுத்3:26 1/3,4
இரும் சிறை அழுந்துகின்றேன் எம்பிரான் தேவி பட்ட
அரும் சிறை மீட்ட வண்ணம் அழகிது பெரிதும் அம்மா – கம்.யுத்3:26 46/3,4
வெந்த புண்ணிடை வேல் பட்ட வெம்மையான் – கம்.யுத்3:29 10/4
பட்ட வீரரை பெறுகிலெம் பெறுவது பழியால் – கம்.யுத்3:30 51/2
பழித்த வாளி சிந்த நின்று பட்ட அன்றி விட்ட கோல் – கம்.யுத்3:31 83/3
பட்ட போது அவன் நான்முகன் ஆயினும் படுக்கும் – கம்.யுத்4:32 27/2
அன்ன சேனை களம் பட்ட ஆறு எலாம் – கம்.யுத்4:34 7/3
தத்துகின்றன வீர பட்ட தொகை தயங்க – கம்.யுத்4:35 14/2
படைத்த மூல மா தானையும் முதலிய பட்ட
விடைத்து எழுந்தன யானை தேர் பரி முதல் வெவ்வேறு – கம்.யுத்4:37 113/2,3
காய் சின பெரும் கடற்படை கள பட்ட எல்லாம் – கம்.யுத்4:37 114/2
பின்றியான் முதுகில் பட்ட பிழம்பு உள தழும்பின் அம்மா – கம்.யுத்4:37 206/4
நான நெய் ஊட்ட பட்ட நவை இல கலவை தாங்கி – கம்.யுத்4:40 29/3

மேல்


பட்டத்தர் (1)

மின் திணிந்தன ஓடையின் வீர பட்டத்தர் – கம்.சுந்:9 18/4

மேல்


பட்டத்தில் (1)

வீர பட்டத்தில் பட்டன விண்ணவர் வெருவ – கம்.ஆரண்:8 19/4

மேல்


பட்டத்து (1)

உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து
இன்னா ஏற்றத்து இழுக்கி முடம் கூர்ந்து – அகம் 107/13,14

மேல்


பட்டத்தொடு (1)

வீர பட்டத்தொடு திலகம் மின்னவே – கம்.பால:23 53/4

மேல்


பட்டதற்கு (1)

கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு
எம் கண் எமரோ பொறுப்பர் பொறாதார் – கலி 105/58,59

மேல்


பட்டதனால் (1)

அங்கம் கிழிய துணி பட்டதனால்
அங்கு அங்கு இழிகுற்ற அமர் தலைவர் – கம்.யுத்3:27 42/1,2

மேல்


பட்டது (25)

முத்து ஏர் முறுவலாய் நம் வலை பட்டது ஓர் – கலி 97/6
தான் அவர்-பால் பட்டது ஆயின் – கலி 122/23
மருவு-உழி பட்டது என் நெஞ்சு – கலி 144/15
பூக்கள் பட்டது அ பூவையும் பட்டனள் – கம்.பால:10 79/4
பஞ்சு பட்டது பட படியின் மேல் முடுகியே – கம்.ஆரண்:1 6/4
இறங்கும் ஏறும் அ தேர் பட்டது யாது என இசைப்பாம் – கம்.ஆரண்:8 16/4
பட்டது அப்பொழுதே பகு வாயினால் – கம்.ஆரண்:11 76/2
படுத்தனன் இங்கு வீழ்ந்தேன் இது இன்று பட்டது என்றான் – கம்.ஆரண்:13 113/4
சூடு பட்டது தொல் நகர் அடு புலி துரந்த – கம்.யுத்1:5 60/3
ஆடு பட்டது பட்டனர் அனுமனால் அரக்கர் – கம்.யுத்1:5 60/4
பட்டது என்று இகழ்வர் விண்ணோர் பற்றி இ பகையை தீர – கம்.யுத்1:9 67/2
சோனை பட்டது சொல்ல_அரும் வானர – கம்.யுத்2:15 50/3
சேனை பட்டது பட்டது செம் புண்ணீர் – கம்.யுத்2:15 50/4
சேனை பட்டது பட்டது செம் புண்ணீர் – கம்.யுத்2:15 50/4
பட்டது இங்கு ஒர் குரங்கு படுக்க என்று – கம்.யுத்2:15 91/2
தலை உற பட்டது அல்லால் உடல்களில் தங்கிற்று உண்டோ – கம்.யுத்2:16 18/4
பனி பட்டால் என கதிர் வர படுவது பட்டது அ படை பற்றார் – கம்.யுத்2:16 318/1
வென்று தீர்க என விட்டனன் அது வந்து பட்டது மேல் என்ன – கம்.யுத்2:16 325/4
பட்டார் இது பட்டது பண்டு ஒருநாள் – கம்.யுத்2:18 72/4
கோலிடைப்பட்டது எல்லாம் பட்டது குரக்கு சேனை – கம்.யுத்2:18 216/4
நெருப்பை உற்றது ஓர் இரும்பு கூடம் உற நீறு பட்டது நிகர்த்ததால் – கம்.யுத்2:19 80/4
வீரனை கண்டு பட்டது இது-கொலாம் என்று விம்மி – கம்.யுத்2:19 195/3
மனை பொடி பட்டது அங்கு மாண்டது தாரம் ஈண்டும் – கம்.யுத்3:26 77/3
திடர் பட்டது பரவை குழி திரிவுற்றது புவனம் – கம்.யுத்3:27 111/4
மீன் அலர் வேலை பட்டது உணர்ந்திலை போலும் மேலோய் – கம்.யுத்3:31 48/4

மேல்


பட்டதும் (3)

கரதலத்தினால் பட்டதும் கட்டுரைக்கின்றார் – கம்.சுந்:7 56/2
படுத்தனர் அரக்கர் வேலை பட்டதும் படவும் பாரார் – கம்.யுத்2:19 53/3
பட்டதும் உண்டே உன்னை இந்திர செல்வம் பற்று – கம்.யுத்4:34 16/1

மேல்


பட்டபடி (1)

எந்தாய் யான் பட்டபடி இது காண் என்று எதிர் விழுந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 107/4

மேல்


பட்டம் (2)

பட்டம் நெற்றியில் சுற்றிய போல்வன பாராய் – கம்.அயோ:10 8/4
அளவு_அறு செம் சுடர் பட்டம் ஆர்த்தனன் – கம்.யுத்2:15 115/2

மேல்


பட்டவர் (4)

பட்டவர் அல்லரேல் பரம ஞானம் போய் – கம்.அயோ:1 19/2
நேரே பட்டவர் பட மாடே தனி நில்லா உயிரொடு நின்றாரே – கம்.சுந்:10 29/4
ஈடு பட்டவர் எண்_இலர் தோரணத்து எழுவால் – கம்.யுத்1:5 60/1
பாடு பட்டவர் படு கடல் மணலினும் பலரால் – கம்.யுத்1:5 60/2

மேல்


பட்டவா (1)

பட்டவா முழுவதும் பரிவினால் உரை-செய்தான் – கம்.கிட்:5 14/4

மேல்


பட்டவாறும் (1)

கரன் மகன் பட்டவாறும் குருதியின்கண்ணன் காலின் – கம்.யுத்3:22 1/1

மேல்


பட்டன்று (5)

நிலவும் மறைந்தன்று இருளும் பட்டன்று
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பின் – நற் 182/1,2
எல்லை சேறலின் இருள் பெரிது பட்டன்று
பல்லோர் துஞ்சும் பானாள் கங்குல் – குறு 355/3,4
மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று
துகில் பொசி புனலின் கரை கார் ஏற்றன்று – பரி 12/97,98
கள்வன்-பால் பட்டன்று ஒளித்து என்னை உள்ளி – கலி 145/37
ஆங்கு பட்டன்று அவன் கைவண்மையே – புறம் 134/4

மேல்


பட்டன்றே (5)

பால் மலி கடலின் பரந்து பட்டன்றே
ஊரே ஒலிவரும் சும்மையொடு மலிபு தொகுபு ஈண்டி – நற் 348/2,3
மாசு பட்டன்றே கலிங்கமும் தோளும் – நற் 380/2
மழையும் தோழி மான்று பட்டன்றே
பட்ட மாரி படாஅ-கண்ணும் – குறு 289/5,6
அலரும் மன்று பட்டன்றே அன்னையும் – அகம் 201/10
மரீஇயோர் அறியாது மைந்து பட்டன்றே
நோய் இலன் ஆகி பெயர்க தில் அம்ம – புறம் 13/8,9

மேல்


பட்டன (20)

இகுத்த செவி சாய்த்து இனி_இனி பட்டன
ஈகை போர் கண்டாயும் போறி மெய் எண்ணின் – கலி 95/11,12
வாள் வலம் தர மறு பட்டன
செம் வானத்து வனப்பு போன்றன – புறம் 4/1,2
வீர பட்டத்தில் பட்டன விண்ணவர் வெருவ – கம்.ஆரண்:8 19/4
பட்டன பொடிகள் ஆன பகுத்தன பாங்கு நின்ற – கம்.சுந்:6 54/2
தேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் தெறு கண் செம் முக வயிர தோள் – கம்.சுந்:10 29/1
பேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் பரியே பட்டன பெரிது என்றார் – கம்.சுந்:10 29/2
பேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் பரியே பட்டன பெரிது என்றார் – கம்.சுந்:10 29/2
காரே பட்டன நுதல் ஓடை கட கரியே பட்டன கடிது என்றார் – கம்.சுந்:10 29/3
காரே பட்டன நுதல் ஓடை கட கரியே பட்டன கடிது என்றார் – கம்.சுந்:10 29/3
பாரில் சென்றது பரி பட்டன அவன் வரி வில் சிந்திய பகழி கோல் – கம்.சுந்:10 34/2
பட்ட பட்டன திசையொடும் பொறியொடும் பரந்த – கம்.சுந்:11 32/4
பட்டன படப்பட படாத புள் குலம் – கம்.யுத்1:6 38/1
பட்டன பகழி எங்கும் பரந்தது குருதி பவ்வம் – கம்.யுத்2:15 144/4
பல்லொடு பல்லு மென்று பட்டன குரங்கும் உட்கி – கம்.யுத்2:16 177/4
பட்டன பட்டன படர் பணை குவிவன – கம்.யுத்2:18 135/4
பட்டன பட்டன படர் பணை குவிவன – கம்.யுத்2:18 135/4
பட்டன உலகம் எங்கும் பரந்தன பதாகை காட்டை – கம்.யுத்2:19 94/2
பரிகளும் தாமும் அன்று பட்டன கிடக்க கண்டார் – கம்.யுத்2:19 163/2
மெய்யில் பட்டன பட படாதன எலாம் விலக்கி – கம்.யுத்3:22 70/1
உடல் பற்றின மரம் உற்றன கனல் பட்டன உதிரம் – கம்.யுத்3:27 111/2

மேல்


பட்டனம் (1)

பட்டனம் ஆயின் இனி எவன் ஆகியர் – அகம் 216/7

மேல்


பட்டனர் (12)

ஈர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் இடிப்புண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/1
பேர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பிடியுண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/2
ஆர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் அடியுண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/3
பார்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பயமுண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/4
பாம்பு என நீங்கினர் பட்டனர் வீழ்ந்தார் – கம்.சுந்:9 61/3
பட்டனர் பரிபவம் பரந்தது எங்கணும் – கம்.யுத்1:2 12/3
ஆடு பட்டது பட்டனர் அனுமனால் அரக்கர் – கம்.யுத்1:5 60/4
பட்டனர் ஒன்று படுத்தனர் ஒன்றோ – கம்.யுத்3:20 19/2
பாரின்-மேல் நோக்கின் அன்றேல் பட்டனர் பட்டார் என்னும் – கம்.யுத்3:22 22/3
பாங்கர் ஆயினோர் யாவரும் பட்டனர் பட்ட – கம்.யுத்3:22 197/3
பட்டனர் அரக்கர் என்னின் படைக்கலம் படைத்த எல்லாம் – கம்.யுத்3:26 9/2
பிதுங்கினர் குடர் உடல் பிளவு பட்டனர்
மதம் புலர் களிறு என சீற்றம் மாறினர் – கம்.யுத்3:27 67/3,4

மேல்


பட்டனவே (1)

மற தகை மைந்தரொடு ஆண்டு பட்டனவே
தேர் தர வந்த சான்றோர் எல்லாம் – புறம் 63/4,5

மேல்


பட்டனவோ (1)

யானை பட்டனவோ என்றான் இரதம் இற்றனவோ என்றான் – கம்.யுத்3:22 23/1

மேல்


பட்டனள் (1)

பூக்கள் பட்டது அ பூவையும் பட்டனள் – கம்.பால:10 79/4

மேல்


பட்டனன் (3)

களிறு எறிந்து பட்டனன் என்னும் உவகை – புறம் 277/3
பட்டனன் பட்டனன் என்று பார்த்தவர் – கம்.யுத்2:16 255/1
பட்டனன் பட்டனன் என்று பார்த்தவர் – கம்.யுத்2:16 255/1

மேல்


பட்டனனே (1)

பெரு நிரை விலங்கி ஆண்டு பட்டனனே
இன்றும் செரு பறை கேட்டு விருப்பு-உற்று மயங்கி – புறம் 279/6,7

மேல்


பட்டனென் (1)

பட்டனென் என்ற போதும் எளிமையின் படுகிலேன் யான் – கம்.யுத்3:28 11/3

மேல்


பட்டனை (1)

பட்டனை வாழிய நெஞ்சே குட்டுவன் – நற் 105/7

மேல்


பட்டாய் (4)

எ வழி பட்டாய் சமன் ஆக இ எள்ளல் – கலி 97/5
இருளொடு யான் ஈங்கு உழப்ப என் இன்றி பட்டாய்
அருள் இலை வாழி சுடர் – கலி 143/42,43
பட்டாய் எனவே கொடு பத்தினியை – கம்.ஆரண்:13 8/3
ஊரிலே பட்டாய் என்றால் பழி என உளைய சொன்னான் – கம்.யுத்1:14 38/4

மேல்


பட்டாயே (1)

கண்ணாலே நோக்கவே போக்கியதே உயிர் நீயும் கள பட்டாயே
எண்ணாதேன் எண்ணிய சொல் இன்று இனி தான் எண்ணுதியோ எண் இல் ஆற்றல் – கம்.யுத்4:38 4/2,3

மேல்


பட்டார் (18)

களி பட்டார் கமழ் கோதை கயம் பட்ட உருவின் மேல் – கலி 72/19
ஈர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் இடிப்புண்டு பட்டார்
பேர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பிடியுண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/1,2
பேர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பிடியுண்டு பட்டார்
ஆர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் அடியுண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/2,3
ஆர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் அடியுண்டு பட்டார்
பார்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பயமுண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/3,4
பார்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பயமுண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/4
பண்டாரத்திடை இட்டார் தம் உடல் பட்டார் சிலர் சிலர் பயம் உந்த – கம்.சுந்:10 39/2
வாளொடும் குழம்பு பட்டார் வாள் எயிற்று அரக்கர் மற்று அ – கம்.யுத்2:16 169/2
பாறு ஆடு வெம் களத்து பட்டார் என பதையா – கம்.யுத்2:17 92/2
பட்டார் இது பட்டது பண்டு ஒருநாள் – கம்.யுத்2:18 72/4
பாடித்தலை உற்றவர் எண்_இலர் பட்டார் – கம்.யுத்2:18 251/4
பருகுவார் இடையே பட்டார் சிலர் சிலர் பருகிப்பட்டார் – கம்.யுத்2:18 257/4
பறவையின் பெரிது பட்டார் பிணத்தின்-மேல் படிவ மாதோ – கம்.யுத்2:19 97/4
யார் இது பட்டார் என்-போல் எளி வந்த வண்ணம் என்னும் – கம்.யுத்2:19 225/3
பாரின்-மேல் நோக்கின் அன்றேல் பட்டனர் பட்டார் என்னும் – கம்.யுத்3:22 22/3
பரிய தோளுடை விராதன் மாரீசனும் பட்டார்
கரிய மால் வரை நிகர் கர தூடணர் கதிர் வேல் – கம்.யுத்3:30 40/1,2
பட்டார் உடல் படு செம்_புனல் திருமேனியில் படலால் – கம்.யுத்3:31 108/1
களியில் பட்டார் வாள் முகம் மின்னும் கரை இல்லா – கம்.யுத்4:33 6/2
விண்ணில் பட்டார் வெற்பு உறழ் காயம் பல மேன்மேல் – கம்.யுத்4:33 17/1

மேல்


பட்டார்-கொலோ (1)

தண்டல்_இல் நெடும் சிறை தளை பட்டார்-கொலோ – கம்.சுந்:14 19/4

மேல்


பட்டாரை (1)

கோதை ஆர் வேல் அரக்கர் பட்டாரை கூவாயோ – கம்.யுத்2:18 270/2

மேல்


பட்டால் (5)

பட்டால் அதுவே அ இராவணன் பாடும் ஆகும் – கம்.சுந்:11 25/2
எய் கணை மாரியாலே இறந்து பாழ் முழுதும் பட்டால்
கையினால் எள் நீர் நல்கி கடன் கழிப்பாரை காட்டாய் – கம்.யுத்2:16 132/3,4
ஊழியில் பட்ட காலின் உலகங்கள் பட்டால் ஒப்ப – கம்.யுத்2:16 172/1
பனி பட்டால் என கதிர் வர படுவது பட்டது அ படை பற்றார் – கம்.யுத்2:16 318/1
சின்னபின்னங்கள் பட்டால் பொருதியோ திரிந்து நீயே – கம்.யுத்2:18 186/3

மேல்


பட்டான் (9)

களி பட்டான் நிலையே போல் தடவுபு துடுப்பு ஈன்று – கலி 101/3
இனி பட்டான் என வீங்கின அரக்கரும் ஏங்கினர் இவன் அந்தோ – கம்.யுத்2:16 318/3
தனி பட்டான் என அவன் முகம் நோக்கி ஒன்று உரைத்தனன் தனி நாதன் – கம்.யுத்2:16 318/4
அக்கன் உலந்தான் அதிகாயன் தான் பட்டான்
மிக்க திறத்து உள்ளார்கள் எல்லாரும் வீடினார் – கம்.யுத்2:18 269/1,2
பாகமே காலம் ஆக படுத்தியேல் பட்டான் அன்றேல் – கம்.யுத்2:19 180/2
பனி எனப்படுவித்து அன்னான் பலத்தையும் தொலைத்து பட்டான்
இனி என வயிர வாளி எண்_இல நிறத்தின் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 230/3,4
பாவுண்ட கீர்த்தியானுக்கு உணர்த்தினென் பரிதி பட்டான் – கம்.யுத்2:19 231/4
பார்க்கிலேன் முந்தி படுவதே நன்று என பட்டான் – கம்.யுத்3:22 85/4
கொழுந்தியும் மீண்டாள் பட்டான் அரக்கன் என்று உவகை கொண்டான் – கம்.யுத்4:32 43/4

மேல்


பட்டான்-கொல் (1)

பட்டான்-கொல் அது அன்று எனின் பட்டு அழிந்தான்-கொல் பண்டு – கம்.யுத்2:19 2/2

மேல்


பட்டி (3)

நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் – கலி 51/4
சிறு பட்டி ஏதிலார் கை எம்மை எள்ளுபு நீ தொட்ட – கலி 84/20
பன்ன அரும் கலை தெரி பட்டி மண்டபம் – கம்.பால:3 61/4

மேல்


பட்டிகை (1)

தொகை விரி பட்டிகை சுடரும் சுற்றிட – கம்.பால:23 64/2

மேல்


பட்டிடுதுமேல் (1)

பட்டிடுதுமேல் அதுவும் நன்று பழி அன்றால் – கம்.யுத்1:2 53/4

மேல்


பட்டிமண்டபம் (1)

பாடல் வேதிகை பட்டிமண்டபம் முதல் பலவும் – கம்.சுந்:2 131/3

மேல்


பட்டிலர் (1)

பட்டிலர் என்றிலை என்று பகர்ந்தான் – கம்.யுத்3:20 15/4

மேல்


பட்டிலன் (1)

பட்டிலன் தானே தன் போர் கரியினை படுத்து வீழ்த்தான் – கம்.யுத்2:18 224/4

மேல்


பட்டின் (1)

பால் நிற பட்டின் மாலை உத்தரியம் பண்புற பசும்பொன் ஆரத்தின் – கம்.சுந்:3 78/2

மேல்


பட்டின (1)

பட்டின மருங்கின் அசையின் முட்டு இல் – பெரும் 336

மேல்


பட்டினத்து (4)

பல் வேறு பண்டம் இழிதரும் பட்டினத்து
ஒல்லென் இமிழ் இசை மான கல்லென – மது 537,538
மருங்கூர் பட்டினத்து அன்ன இவள் – நற் 258/10
காவிரி படப்பை பட்டினத்து அன்ன – அகம் 205/12
இரும் கழி படப்பை மருங்கூர் பட்டினத்து
எல் உமிழ் ஆவணத்து அன்ன – அகம் 227/20,21

மேல்


பட்டினம் (3)

பனி நீர் படுவின் பட்டினம் படரின் – சிறு 153
முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் பெறினும் – பட் 218
தாம் வேண்டும் பட்டினம் எய்தி கரை சேரும் – பரி 10/38

மேல்


பட்டினி (1)

மரம் தலை சேர்ந்து பட்டினி வைகி – புறம் 371/2

மேல்


பட்டீமோ (1)

பல் கதிர் சாம்பி பகல் ஒழிய பட்டீமோ
செல் கதிர் ஞாயிறே நீ – கலி 147/34,35

மேல்


பட்டு (61)

கொட்டை கரைய பட்டு உடை நல்கி – பொரு 155
பட்டு நீக்கி துகில் உடுத்தும் – பட் 107
இனம் சால் வய களிறு பாந்தள் பட்டு என – நற் 14/8
பாங்கர் பக்கத்து பல்லி பட்டு என – நற் 98/5
நெய் பட்டு அன்ன நோன் காழ் எஃகின் – நற் 324/5
அள்ளல் இரும் சேற்று ஆழ பட்டு என – நற் 372/4
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு கலை – குறு 121/2
மீன் வலை மா பட்டு ஆங்கு – குறு 171/3
கானம் நண்ணிய சிறுகுடி பட்டு என – குறு 322/3
அள்ளல் பட்டு துள்ளுபு துரப்ப – பதி 27/12
அந்தணர் அரும் கலம் ஏற்ப நீர் பட்டு
இரும் சேறு ஆடிய மணல் மலி முற்றத்து – பதி 64/5,6
கடும் புனல் கால் பட்டு கலுழ் தேறி கவின் பெற – கலி 31/1
ஏதில் குறு நரி பட்டு அற்றால் காதலன் – கலி 65/25
உடம்பட்டு நீப்பார் கிளவி மடம் பட்டு
மெல்லிய ஆதல் அறியினும் மெல்_இயால் – கலி 113/15,16
அல்லல் பட்டு இருந்தாரை அயர்ப்பிய வந்தாயோ – கலி 120/12
தோள் நலம் உண்டானை கெடுத்தாள் போல் தெருவில் பட்டு
ஊண் யாதும் இலள் ஆகி உயிரினும் சிறந்த தன் – கலி 147/7,8
ஞான்று தோன்று அவிர் சுடர் மான்றால் பட்டு என – அகம் 39/13
பரந்து படு பாயல் நவ்வி பட்டு என – அகம் 39/16
பருந்து பட பண்ணி பழையன் பட்டு என – அகம் 44/11
சுரம் கெழு கவலை கோட்பால் பட்டு என – அகம் 109/9
இறும்பு பட்டு இருளிய இட்டு அரும் சிலம்பில் – அகம் 128/8
மழை பட்டு அன்ன மணல் மலி பந்தர் – அகம் 136/16
நெடும் தேர் ஞிமிலியொடு பொருது களம் பட்டு என – அகம் 148/8
கயம் தலை மட பிடி பயம்பில் பட்டு என – அகம் 165/1
எஃகு உறு பஞ்சி துய் பட்டு அன்ன – அகம் 217/2
அணி கிளர் சாந்தின் அம் பட்டு இமைப்ப – அகம் 236/11
களிறு அட்டு குழுமும் ஓசையும் களி பட்டு
வில்லோர் குறும்பில் ததும்பும் – அகம் 261/13,14
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு இனம் – அகம் 267/9
நுண் ஞாண் அம் வலை சேவல் பட்டு என – அகம் 290/4
ஒன்று பட்டு வழிமொழிய – புறம் 17/4
அறு மருப்பு எழில் கலை புலி-பால் பட்டு என – புறம் 23/18
உட்பகை ஒரு திறம் பட்டு என புள் பகைக்கு – புறம் 68/11
பகை கூழ் அள்ளல் பட்டு
மிக பல் தீ நோய் தலைத்தலை தருமே – புறம் 185/5,6
கண் இல் ஊமன் கடல் பட்டு ஆங்கு – புறம் 238/16
உலகம் எல்லாம் ஒரு-பால் பட்டு என – புறம் 393/8
ஊறு பட்டு இடைஇடை ஒடித்து சாய்த்து உராய் – கம்.பால:14 22/2
வெண் நிற பட்டு ஒளி விளங்க சாத்தியே – கம்.பால:23 62/4
பாழி வன் புயத்து இகல் வயவர் பட்டு அற – கம்.அயோ:14 34/2
தூண்டிய சரங்கள் பாய துணைவர் பட்டு உருள அஞ்சி – கம்.ஆரண்:11 34/3
இவர்தலும் குருதி பட்டு இசை-தொறும் திசை-தொறும் – கம்.கிட்:5 12/2
இரண்டு மால் யானை பட்டு உருள எற்றுமால் – கம்.சுந்:9 34/2
ஆறு கீழ் பட அளறு பட்டு அழுந்திய அளக்கர் – கம்.யுத்1:6 21/3
போரிலே பட்டு வீழ பொருத நீ ஒளித்து புக்கு உன் – கம்.யுத்1:14 38/3
ஆரத்தொடு கவசத்து உடல் பொடி பட்டு உக அவன் மா – கம்.யுத்2:15 173/3
ஒன்றின் ஒன்று பட்டு உடைவன இடித்து உரும் அதிர – கம்.யுத்2:15 190/1
பூழியில் பட்டு செந்நீர் புணரியில் பட்டு பொங்கும் – கம்.யுத்2:16 172/2
பூழியில் பட்டு செந்நீர் புணரியில் பட்டு பொங்கும் – கம்.யுத்2:16 172/2
கூறு கூறு பட்டு இலங்கையும் விலங்கலும் பறவையும் குலைந்து ஓட – கம்.யுத்2:16 336/3
ஒற்றை சரம் அதனோடு ஒரு கரி பட்டு உக ஒளிர் வாய் – கம்.யுத்2:18 151/1
பரி பட்டு விழ சிலர் நின்று பதைத்தார் – கம்.யுத்2:18 255/1
கரி பட்டு உருள சிலர் கால்-கொடு சென்றார் – கம்.யுத்2:18 255/2
நெரி பட்டு அழி தேரிடையே பலர் நின்றார் – கம்.யுத்2:18 255/3
பட்டான்-கொல் அது அன்று எனின் பட்டு அழிந்தான்-கொல் பண்டு – கம்.யுத்2:19 2/2
குழவினோடு பட்டு உருண்டன வானர குலங்கள் – கம்.யுத்3:22 105/4
மூண்ட போர்-தோறும் பட்டு முடிந்த நீர் முறையின் தீர்ந்து – கம்.யுத்3:27 80/1
பட்டு ஒழிந்தனனே எனும் பல் முறை – கம்.யுத்3:29 14/3
அசும்பின் சேறு பட்டு அளறு பட்டு அமிழுமால் அடங்க – கம்.யுத்3:31 21/3
அசும்பின் சேறு பட்டு அளறு பட்டு அமிழுமால் அடங்க – கம்.யுத்3:31 21/3
ஊர உன்னின் முன்பு பட்டு உயர்ந்த வெம் பிணங்களால் – கம்.யுத்3:31 86/1
பட்டு வந்த போல் விழுந்த என்ன தன்மை பண்ணுமே – கம்.யுத்3:31 87/4
பாடு உளது அன்றி தெவ்வர் படைக்கலம் பட்டு என் செய்யும் – கம்.யுத்4:37 211/4

மேல்


பட்டு-உழி (1)

பட்டு-உழி அறியாது பாகனை தேரொடும் – கலி 69/12

மேல்


பட்டுள (1)

கதிர் ஒப்பன கணை பட்டுள கதம் அற்றில கதழ் கார் – கம்.யுத்2:18 142/1

மேல்


பட்டுளர் (1)

அழுந்து பட்டுளர் ஒத்து அயர்ந்தார் அழல் – கம்.சுந்:13 18/3

மேல்


பட்டே (3)

அலர் ஆகின்றது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 96/18
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 296/14
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 368/19

மேல்


பட்டேன் (1)

பாவி யான் பயந்த நங்கை நின் பொருட்டாக பட்டேன்
ஆவி போய் அழிதல் நன்றோ அமரர்க்கும் அரசன் ஆவான் – கம்.யுத்2:17 62/2,3

மேல்


பட்டோர் (1)

கொய் தலை பூசல் பட்டோர் குலத்தியர் குவளை தோற்று – கம்.யுத்4:34 20/1

மேல்


பட்டோன் (1)

குன்றத்து அன்ன களிற்றொடு பட்டோன்
வம்பலன் போல தோன்றும் உது காண் – புறம் 307/2,3

மேல்


பட (313)

இருள் பட பொதுளிய பராரை மராஅத்து – திரு 10
கள் கமழ் நெய்தல் ஊதி எல் பட
கண் போல் மலர்ந்த காமரு சுனை மலர் – திரு 74,75
பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை – திரு 150
தீ எழுந்து அன்ன திறலினர் தீ பட
உரும் இடித்து அன்ன குரலினர் விழுமிய – திரு 171,172
வாரண கொடியொடு வயின் பட நிறீஇ – திரு 219
வலம் பட நடக்கும் வலி புணர் எருத்தின் – சிறு 189
அரும் சுரம் இறந்த அம்பர் பருந்து பட
ஒன்னா தெவ்வர் நடுங்க ஓச்சி – பெரும் 117,118
பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட
எல்லையும் இரவும் இரு முறை கழிப்பி – பெரும் 278,279
நீத்து உடை நெடும் கயம் தீ பட மலர்ந்த – பெரும் 289
அரசு பட அமர் உழக்கி – மது 128
வெடி பட கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த – மது 233
நெய் பட கரிந்த திண் போர் கதவின் – மது 354
புலவு பட கொன்று மிடை தோல் ஓட்டி – மது 370
வண்டு பட பழுநிய தேன் ஆர் தோற்றத்து – மது 475
வேறு பட கவினிய தேம் மா கனியும் – மது 528
புகழ் பட பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும் – மது 533
புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை – நெடு 159
எல் பட வருதியர் என நீ விடுத்தலின் – குறி 39
தொடுதோல் அடியர் துடி பட குழீஇ – பட் 265
கவடு பட கவைஇய சென்று வாங்கு உந்தி – மலை 34
நுகம் பட கடந்து நூழிலாட்டி – மலை 87
திரை பட குழிந்த கல் அகழ் கிடங்கின் – மலை 91
மாறா மைந்தின் ஊறு பட தாக்கி – மலை 332
தேம் பட மலர்ந்த மராஅ மெல் இணரும் – மலை 428
வண்டு பட கமழும் தேம் பாய் கண்ணி – மலை 466
பருந்து பட கடக்கு ஒள் வாள் மறவர் – மலை 489
தாய் பயிர் பிள்ளை வாய் பட சொரியும் – நற் 91/7
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி – நற் 118/9
அரும் சுரம் எளிய-மன் நினக்கே பருந்து பட
பாண்டிலொடு பொருத பல் பிணர் தட கை – நற் 141/7,8
வாழை அம் சிலம்பின் வம்பு பட குவைஇ – நற் 176/7
இன மணி ஒலிப்ப பொழுது பட பூட்டி – நற் 187/4
யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தேம் பட
ஊது வண்டு இமிரும் கோதை மார்பின் – நற் 187/7,8
ஒண் பொறி சுணங்கின் ஐது பட தாஅம் – நற் 191/4
குளிர் வாய் வியன் புனத்து எல் பட வருகோ – நற் 204/2
இசை பட வாழ்பவர் செல்வம் போல – நற் 217/1
ஆயா காதலொடு அதர் பட தெளித்தோர் – நற் 218/5
துஞ்சு பிடி மருங்கின் மஞ்சு பட காணாது – நற் 222/8
மணி மருள் ஐம்பால் வண்டு பட தைஇ – நற் 245/3
கொக்கு உகிர் நிமிரல் மாந்தி எல் பட
அகல் அங்காடி அசை நிழல் குவித்த – நற் 258/6,7
சாரல் ஆரம் வண்டு பட நீவி – நற் 259/6
பெயர் பட இயங்கிய இளையரும் ஒலிப்பர் – நற் 307/2
இறை பட வாங்கிய முழவு முதல் புன்னை – நற் 307/6
ஒளிறு வேல் அழுவத்து களிறு பட பொருத – நற் 349/7
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு பட முடித்த – நற் 366/6
செம் களம் பட கொன்று அவுணர் தேய்த்த – குறு 1/1
பறை பட பணிலம் ஆர்ப்ப இறைகொள்பு – குறு 15/1
வண்டு பட ததைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு – குறு 21/1
நுகம் பட கடக்கும் பல் வேல் எழினி – குறு 80/5
நெடு வரை மருங்கின் பாம்பு பட இடிக்கும் – குறு 158/1
முகம் பட மடுத்த முளி வெதிர் நோன் காழ் – குறு 304/2
விரி இணர் வேங்கையொடு வேறு பட மிலைச்சி – ஐங் 367/2
அரசு பட கடக்கும் அரும் சமத்தானே – ஐங் 426/4
நீர் பட எழிலி வீசும் – ஐங் 433/2
அரசு பகை தணிய முரசு பட சினைஇ – ஐங் 455/1
கார் செய் கானம் கவின் பட கடைஇ – ஐங் 465/2
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ – ஐங் 474/3
தேம் பாய் மருதம் முதல் பட கொன்று – பதி 30/16
வண்டன் அனையை-மன் நீயே வண்டு பட
ஒலிந்த கூந்தல் அறம் சால் கற்பின் – பதி 31/23,24
அரைசு பட கடக்கும் ஆற்றல் – பதி 34/11
முரசு உடை பெரும் சமத்து அரசு பட கடந்து – பதி 41/19
மன்பதை மருள அரசு பட கடந்து – பதி 42/16
வளன் அற நிகழ்ந்து வாழுநர் பலர் பட
கரும் சினை விறல் வேம்பு அறுத்த – பதி 49/15,16
உயர்_நிலை_உலகம் எய்தினர் பலர் பட
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை – பதி 52/9,10
மைந்து உடை ஆர் எயில் புடை பட வளைஇ – பதி 62/4
அன்னவர் பட அல்லா அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ – பரி 3/56
பிருங்கலாதன் பல_பல பிணி பட
வலந்து-உழி மலர்ந்த நோய் கூர் கூம்பிய நடுக்கத்து – பரி 4/12,13
தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை – பரி 4/21
பாய் இரும் பனி கடல் பார் துகள் பட புக்கு – பரி 5/1
தொகு புனல் பரந்த என துடி பட ஒருசார் – பரி 7/28
அரசு பட கடந்த ஆனா சீற்றத்தவன் – பரி 22/3
தாது தேர் வண்டின் கிளை பட தைஇய – கலி 80/25
அரைசு பட கடந்து அட்டு ஆற்றின் தந்த – கலி 105/1
பாடு ஏற்றவரை பட குத்தி செம் காரி – கலி 105/39
பனி பட செல்வாய் நும் ஊர்க்கு – கலி 108/44
நல் அவையுள் பட கெட்டு ஆங்கு – கலி 144/72
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி ஒண் கழல் – அகம் 1/1
சாரல் பல் பூ வண்டு பட சூடி – அகம் 22/13
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே தேம் பட
தெண் நீர்க்கு ஏற்ற திரள் கால் குவளை – அகம் 27/12,13
பெருந்தகை சிதைத்தும் அமையா பருந்து பட
வேத்து அமர் கடந்த வென்றி நல் வேல் – அகம் 27/14,15
பருந்து பட பண்ணி பழையன் பட்டு என – அகம் 44/11
களிறு பட எருக்கிய கல்லென் ஞாட்பின் – அகம் 57/16
வெண் கோட்டு யானை விளி பட துழவும் – அகம் 68/19
ஒளிறு வேல் அழுவம் களிறு பட கடக்கும் – அகம் 81/12
காம்பு அமல் இறும்பில் பாம்பு பட துவன்றி – அகம் 88/13
வண்டு பட தொடுத்த நீர் வார் கண்ணியன் – அகம் 94/6
விடு பொறி ஞெகிழியின் கொடி பட மின்னி – அகம் 108/7
குறும் சுனை குவளை வண்டு பட சூடி – அகம் 128/9
தண் கமழ் சிலம்பின் மரம் பட தொலைச்சி – அகம் 148/4
வண்டு பட நீடிய குண்டு சுனை நீலத்து – அகம் 149/17
உப்பின் குப்பை ஏறி எல் பட
வரு திமில் எண்ணும் துறைவனொடு ஊரே – அகம் 190/2,3
கிளி கடி மகளிரின் விளி பட பயிரும் – அகம் 194/15
சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு பட சூடி – அகம் 213/5
நனம் தலை கானத்து வலம் பட தொலைச்சி – அகம் 238/8
இன் துயில் அமர்ந்தனை ஆயின் வண்டு பட
விரிந்த செருந்தி வெண் மணல் முடுக்கர் – அகம் 240/12,13
நிழல் பட கவின்ற நீள் அரை இலவத்து – அகம் 245/14
அரிய கானம் என்னார் பகை பட
முனை பாழ்பட்ட ஆங்கண் ஆள் பார்த்து – அகம் 247/7,8
நெடி இடை பின் பட கடவு-மதி என்று யான் – அகம் 254/17
தேம் பட பொதுளின பொழிலே கானமும் – அகம் 259/7
கோல் நிமிர் கொடியின் வசி பட மின்னி – அகம் 278/4
மல்கு கடல் தோன்றி ஆங்கு மல்கு பட
மணி மருள் மாலை மலர்ந்த வேங்கை – அகம் 298/3,4
கிளி பட விளைந்தமை அறிந்தும் செல்க என – அகம் 302/11
இரை தேர் கொட்பின ஆகி பொழுது பட
படர் கொள் மாலை படர்தந்து ஆங்கு – அகம் 303/13,14
கூந்தல் மெல் அணை துஞ்சி பொழுது பட
காவலர் கரந்து கடி புனம் துழைஇய – அகம் 308/13,14
கொடி பட மின்னி பாயின்றால் மழையே – அகம் 312/14
தூங்கு சேற்று அள்ளல் துஞ்சி பொழுது பட
பைம் நிண வராஅல் குறைய பெயர்தந்து – அகம் 316/4,5
பை பட இடிக்கும் கடும் குரல் ஏற்றொடு – அகம் 323/11
ஒன்னார் தேஎம் பாழ் பட நூறும் – அகம் 338/12
அரும் குறும்பு எறிந்த ஆற்றலொடு பருந்து பட
பல் செரு கடந்த செல் உறழ் தட கை – அகம் 342/8,9
தட மருப்பு யானை வலம் பட தொலைச்சி – அகம் 357/4
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி நெய்தல் – அகம் 370/10
சிறு புல் உணவு நெறி பட மறுகி – அகம் 377/2
இசை பட பெய்தல் ஆற்றுவோரே – அகம் 377/15
பிடி இடு பூசலின் அடி பட குழிந்த – அகம் 379/25
பல் இதழ் எதிர் மலர் கிள்ளி வேறு பட
நல் இள வன முலை அல்லியொடு அப்பியும் – அகம் 389/4,5
ஊழ்-உறு மலரின் பாழ் பட முற்றிய – அகம் 398/4
கொய்ம் மயிர் எருத்தம் பிணர் பட பெருகி – அகம் 400/6
வசை பட வாழ்ந்தோர் பலர்-கொல் புரை இல் – புறம் 15/16
எல்லு பட இட்ட சுடு தீ விளக்கம் – புறம் 16/7
சோறு பட நடத்தி நீ துஞ்சாய் மாறே – புறம் 22/38
வண்டு பட மலர்ந்த தண் நறும் கானல் – புறம் 24/10
அரைசு பட அமர் உழக்கி – புறம் 26/6
களம் பட கடந்த கழல் தொடி தட கை – புறம் 91/2
உடை பெரும் செல்வர் ஆயினும் இடை பட
குறுகுறு நடந்து சிறு கை நீட்டி – புறம் 188/2,3
கடுங்கண் கேழல் இடம் பட வீழ்ந்து என – புறம் 190/6
அரைசு பட கடக்கும் உரை சால் தோன்றல் நின் – புறம் 211/6
அரிதே தோன்றல் அதன் பட ஒழுகல் என்று – புறம் 216/4
வரு படை போழ்ந்து வாய் பட விலங்கி – புறம் 295/4
பூவும் பொன்னும் புனல் பட சொரிந்து – புறம் 367/5
இலங்கு வாள் அவிர் ஒளி வலம் பட மின்னி – புறம் 372/3
திருந்தா மூரி பரந்து பட கெண்டி – புறம் 391/5
அறையும் ஆடு_அரங்கும் பட பிள்ளைகள் – கம்.பால:0 9/1
விஞ்சு வான் மழையின் மேல் அம்பும் வேலும் பட
செஞ்செவே செரு_முகத்து அன்றியே திறன் இலா – கம்.பால:7 7/1,2
விழி பட வெந்ததோ வேறுதான் உண்டோ – கம்.பால:7 19/2
பட கருதியோ பகர்-மின் வந்த பரிசு என்றே – கம்.பால:7 33/4
தந்திரம் பட தானவர் வானவர் – கம்.பால:7 39/2
தயிர் உறு மத்தின் காம சரம் பட தலைப்பட்டு ஊடும் – கம்.பால:10 13/1
பை வாய் அந்தி பட அரவே என்னை வளைத்து பகைத்தியால் – கம்.பால:10 66/2
மோது மத்திகை மென் முலை மேல் பட
ஓதிம பெடை வெம் கனல் உற்று என – கம்.பால:10 78/2,3
கடையுக முடிவினில் எவையும் கால் பட
புடை பெயர் கடல் என எழுந்து போயதே – கம்.பால:14 9/3,4
இடம் பட எங்கணும் எழுந்த வெண் முகில் – கம்.பால:14 12/3
தொக்க மென் மர நிழல் பட துவன்றிய சூழல் – கம்.பால:15 10/3
பாளை விரி ஒத்து உலவு சாமரை பட போய் – கம்.பால:15 17/3
தூசின் நெடு வெண் பட முடை குடில்கள்-தோறும் – கம்.பால:15 18/1
மன்றல் மணம் நாறு பட மாடம் நுழைகின்றார் – கம்.பால:15 24/3
பங்கயம் செய்யவும் வெளியவும் பல பட
தங்கு தாமரை உடை தானமே போலுமே – கம்.பால:20 7/3,4
சூழு மா கடல்களும் திடர் பட துகள் தவழ்ந்து – கம்.பால:20 10/1
அழி போர் இறைவன் பட அஞ்சியவன் – கம்.பால:23 15/3
முரைசின் குரல் பட வீரனது எதிர் நின்று இவை மொழிவான் – கம்.பால:24 17/4
தாடகை எனும் பெயர் தையலாள் பட
கோடிய வரி சிலை இராமன் கோ_முடி – கம்.அயோ:2 57/2,3
நாயகன் பட நடந்தவனும் நண்ணும் அ – கம்.அயோ:11 99/3
பிடி எறி பட எனா பெயர்த்தும் கூறுவான் – கம்.அயோ:13 13/4
சோனை பட குடர் சூறை பட சுடர் வாளோடும் – கம்.அயோ:13 20/3
சோனை பட குடர் சூறை பட சுடர் வாளோடும் – கம்.அயோ:13 20/3
தானை பட தனி யானை பட திரள் சாயேனோ – கம்.அயோ:13 20/4
தானை பட தனி யானை பட திரள் சாயேனோ – கம்.அயோ:13 20/4
துளி பட துழாவு திண் கோல் துடுப்பு இரு காலின் தோன்ற – கம்.அயோ:13 60/1
படர் எலாம் பட படும் பரும யானையின் – கம்.அயோ:14 30/1
பஞ்சு பட்டது பட படியின் மேல் முடுகியே – கம்.ஆரண்:1 6/4
இரவலரும் நல் அறமும் யானும் இனி என் பட நீத்து ஏகினாயே – கம்.ஆரண்:4 21/4
செம் பராகம் பட செறிந்த கூந்தலாள் – கம்.ஆரண்:6 2/1
களிறு எலாம் பட கை தலை மேல் உற – கம்.ஆரண்:7 21/3
பொருது வீழ்வன புலம்புவ நிலம் பட புரள்வ – கம்.ஆரண்:7 69/4
உளைந்த மால் வரை உரும் இடி பட ஒடிந்து என்ன – கம்.ஆரண்:7 75/4
கைகள் வாளொடு களம் பட கழுத்து அற கவச – கம்.ஆரண்:7 81/1
மழை தாரைகள் பட பாரிடை மடிந்தார் சிலர் உடைந்தார் – கம்.ஆரண்:7 94/4
நொய்தின் அங்கு அவன் நொறில் பரி தேர் பட நூறி – கம்.ஆரண்:8 20/3
இடிப்பின் ஓசை பட கடிது இற்றதே – கம்.ஆரண்:9 14/4
தோள் எலாம் படி சுமந்த விட அரவின் பட நிரையின் தோன்ற ஆன்ற – கம்.ஆரண்:10 5/2
மங்குலின் ஒலி பட திறந்த வாயினள் – கம்.ஆரண்:10 24/4
துரக்க அங்கு அது பட தொலைந்து சோர்கின்ற – கம்.ஆரண்:12 11/2
கறை வாள் பட ஆவி கலங்கினள் போல் – கம்.ஆரண்:12 71/2
அடி தடவ பட அரவம் இசைக்கும் – கம்.ஆரண்:14 46/3
தலையின்-மேல் அடி பட கடிது சாய் நெடிய தாள் – கம்.கிட்:5 11/1
சரம் எனும்படி தெரிந்தது பல பட சலித்து என் – கம்.கிட்:7 72/1
நெறி பட கண்கள் பொங்கி நீர் வர நெடிது தாழ்ந்து – கம்.கிட்:9 25/3
தள்ள_அரும் துளி பட தகர்ந்து சாய் கிரி – கம்.கிட்:10 16/3
பிறங்கு அரு நெடும் துளி பட பெயர்வு_இல் குன்றில் – கம்.கிட்:10 74/3
மழை பட பொதுளிய மருத தாமரை – கம்.கிட்:10 120/1
தழை பட பேர் இலை புரையில் தங்குவ – கம்.கிட்:10 120/2
வீற்று பட நூறிய வேலையின் வேலை உய்த்து – கம்.சுந்:1 44/3
கன்னல் மூன்றில் கள பட கால் வளை – கம்.சுந்:3 22/3
துள்ளின மரன் பட நெரிந்தன துடித்த – கம்.சுந்:6 16/4
சந்தனங்கள் தகர்ந்தன தாள் பட
இந்தனங்களின் வெந்து எரி சிந்திட – கம்.சுந்:6 26/1,2
தம் துவாரம் துகள் பட சாய்ந்தவே – கம்.சுந்:6 34/4
பிழை இல பட அரவின் தோள் பிடர் உற அடி இடுகின்றார் – கம்.சுந்:7 23/3
முட்டினார் பட முட்டினான் முறைமுறை முடுகி – கம்.சுந்:7 37/1
கிட்டினார் பட கிட்டினான் கிரி என நெருங்கி – கம்.சுந்:7 37/2
கட்டினார் பட கட்டினான் கைகளால் மெய்யில் – கம்.சுந்:7 37/3
தட்டினார் பட தட்டினான் மலை என தகுவான் – கம்.சுந்:7 37/4
பொருந்தினர் நெருங்கினர் களம் பட புடைத்தான் – கம்.சுந்:8 24/4
கரி கொடு கரிகளை கள பட புடைத்தான் – கம்.சுந்:8 30/1
எட்டின விசும்பினை எழு பட எழுந்த – கம்.சுந்:8 40/1
தேர் பட புடைக்கும் அ தேரின் சில்லியால் – கம்.சுந்:9 33/2
ஆயிரம் தேர் பட அரைக்குமால் அழித்து – கம்.சுந்:9 35/2
குழுவினை களம் பட கொன்று நீக்கினான் – கம்.சுந்:9 45/4
நேரே பட்டவர் பட மாடே தனி நில்லா உயிரொடு நின்றாரே – கம்.சுந்:10 29/4
ஊறு தன் நெடு மேனியில் பல பட ஒல்கி – கம்.சுந்:11 46/3
இடி பட சிதைந்த மால் வரையின் இல் எலாம் – கம்.சுந்:12 7/3
இறுத்தனன் கடி பொழில் எண்ணிலோர் பட
ஒறுத்தனள் என்று கொண்டு உவக்கின்றாள் உயிர் – கம்.சுந்:12 29/1,2
எரி உற மடுப்பதும் எதிர்ந்துளோர் பட
பொரு தொழில் யாவையும் புரிந்து போவதும் – கம்.யுத்1:2 35/1,2
குரங்கு பட மேதினி குறைந்தலை நட போர் – கம்.யுத்1:2 61/1
அரங்கு பட மானுடர் அலந்தலை பட பார் – கம்.யுத்1:2 61/2
அரங்கு பட மானுடர் அலந்தலை பட பார் – கம்.யுத்1:2 61/2
இரங்கு படர் சீதை பட இன்று இருவர் நின்றார் – கம்.யுத்1:2 61/3
பகிர் பட குடரை கொய்யும் பகை அற பிசையும் பல் கால் – கம்.யுத்1:3 138/3
துமிந்த துண்டமும் பல பட துரந்தன தொடர்ந்து – கம்.யுத்1:6 20/3
ஆறு கீழ் பட அளறு பட்டு அழுந்திய அளக்கர் – கம்.யுத்1:6 21/3
பண்ணை வெம் புனல் பட பட நெருப்பொடும் பற்றி – கம்.யுத்1:6 28/2
பண்ணை வெம் புனல் பட பட நெருப்பொடும் பற்றி – கம்.யுத்1:6 28/2
மலைகள் ஒக்க அடுக்கி மணல் பட
தலைகள் ஒக்க தடவும் தட கையால் – கம்.யுத்1:8 46/3,4
கிழி பட கடல் கீண்டதும் மாண்டது – கம்.யுத்1:9 44/1
பொறி பட சுடர்கள் தீய போவன போழ்ந்து முன்_நாள் – கம்.யுத்1:9 86/3
நூல் பட தொடர்ந்த பைம் பொன் சித்திரம் நுனித்த பத்தி – கம்.யுத்1:10 14/1
பல் மணி மாட பத்தி நிழல் பட படர்வ பண்பால் – கம்.யுத்1:10 15/2
ஏ அணை வரி வில் காமன் கணை பட எரியாநின்ற – கம்.யுத்1:13 9/3
விற்கள் ஓடு சரம் பட வெம் புணீர் – கம்.யுத்2:15 22/2
சாய்ந்து சாய்ந்து சரம் பட தள்ளலுற்று – கம்.யுத்2:15 33/3
கல் துரந்த களம் பட வஞ்சகர் – கம்.யுத்2:15 47/1
வெருக்கொண்டு ஓடிட வெம் பட காவலர் – கம்.யுத்2:15 62/2
தன் படைத்தலைவன் பட தன் எதிர் – கம்.யுத்2:15 68/1
பட சிதைந்தது நம் படை என்றனர் – கம்.யுத்2:15 83/4
சொரிந்த வெம் பொறி பட கடல் சுவறின தோற்றம் – கம்.யுத்2:15 191/3
காம்பு எலாம் கடும் துகள் பட களிறு எலாம் துணிய – கம்.யுத்2:15 193/1
பாம்பு எலாம் பட யாளியும் உழுவையும் பாற – கம்.யுத்2:15 193/2
நாரத முனிவற்கு ஏற்ப நயம் பட உரைத்த நாவும் – கம்.யுத்2:16 1/2
சரம் தலைத்தலை பட பட மயங்கின சாய்ந்த – கம்.யுத்2:16 211/2
சரம் தலைத்தலை பட பட மயங்கின சாய்ந்த – கம்.யுத்2:16 211/2
பல்லவ கணை பட படு புரவிய பல் கால் – கம்.யுத்2:16 212/1
அறத்தின் இன் உயிர் அனையவன் கணை பட அரக்கர் – கம்.யுத்2:16 222/1
திறத்திறம் பட திசை-தொறும் திசை-தொறும் சிந்தி – கம்.யுத்2:16 222/3
திற திறம் பட துணித்து அவன் தேரையும் சிதைத்தான் – கம்.யுத்2:16 237/4
அற்ற துண்டங்கள் பட பட துணிந்தன அனந்தம் – கம்.யுத்2:16 246/4
அற்ற துண்டங்கள் பட பட துணிந்தன அனந்தம் – கம்.யுத்2:16 246/4
குந்தி வந்தனன் நெடு நிலம் குழி பட குரை கடல் கோத்து ஏற – கம்.யுத்2:16 342/4
பழி பட வாழ்கிற்பாரும் பார்த்திவர் உளரோ பாவம் – கம்.யுத்2:17 66/4
பாரில் செலுமாறு பட படரும் – கம்.யுத்2:18 26/2
பனியா மது மேதை பட படர் மேதினி – கம்.யுத்2:18 73/3
தோல் பட துதைந்து எழு வயிர தூண் நிகர் – கம்.யுத்2:18 93/1
கால் பட கை பட கால பாசம் போல் – கம்.யுத்2:18 93/2
கால் பட கை பட கால பாசம் போல் – கம்.யுத்2:18 93/2
வால் பட புரண்டனர் நிருதர் மற்று அவர் – கம்.யுத்2:18 93/3
வேல் பட புரண்டனர் கவியின் வீரரே – கம்.யுத்2:18 93/4
கோள் உடை கணை பட புரவி கூத்தன – கம்.யுத்2:18 113/1
தூண்டு_அரும் கணை பட துமிந்து துள்ளிய – கம்.யுத்2:18 116/1
ஒரு தொடை விடுவன உரும் உறழ் கணை பட
இரு தொடை புரசையொடு இறுபவர் எறி படை – கம்.யுத்2:18 129/1,2
வால் சில துணிவன வயிறுகள் வெளி பட
நால்வன குடர் சில அன நகழ்வன சில வரு – கம்.யுத்2:18 134/2,3
பண்ணின் படர் தலையில் பட மடிகின்றன பல ஆம் – கம்.யுத்2:18 140/3
கண்ணின் தலை அயில் வெம் கணை பட நின்றன காணா – கம்.யுத்2:18 143/1
கால் ஏறின சிலை நாண் ஒலி கடல் ஏறுகள் பட வான் – கம்.யுத்2:18 153/1
கரி பட காலாள் வெள்ளம் களம் பட கலின கால – கம்.யுத்2:18 185/1
கரி பட காலாள் வெள்ளம் களம் பட கலின கால – கம்.யுத்2:18 185/1
பரி பட கண்ட கூற்றும் பயம் பட பைம் பொன் திண் தேர் – கம்.யுத்2:18 185/2
பரி பட கண்ட கூற்றும் பயம் பட பைம் பொன் திண் தேர் – கம்.யுத்2:18 185/2
எரிபட பொருத பூமி இடம் பட எதிர்ந்த எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 185/3
கட்டு அமை வயிர கோட்டால் களம் பட வீழ்த்தி காலால் – கம்.யுத்2:18 224/2
கன்று பட பதைத்த தாய்-போல் கவல்வாளை – கம்.யுத்2:18 272/2
கல் பட மரம் பட கால வேல் பட – கம்.யுத்2:19 40/1
கல் பட மரம் பட கால வேல் பட – கம்.யுத்2:19 40/1
கல் பட மரம் பட கால வேல் பட
வில் படு கணை பட வீழும் வீரர்-தம் – கம்.யுத்2:19 40/1,2
வில் படு கணை பட வீழும் வீரர்-தம் – கம்.யுத்2:19 40/2
எல் படும் உடல் பட இரண்டு சேனையும் – கம்.யுத்2:19 40/3
தூண் எறிந்து அனைய விரல்கள் கோதையொடு சுவடு எறிந்தது ஒரு தொழில் பட
சேண் எறிந்து நிமிர் திசைகளோடு மலை செவிடு எறிந்து உடைய மிடல் வலோன் – கம்.யுத்2:19 61/2,3
வெற்றி வெம் கணை பட பட தலைகள் விண்ணினூடு திசை மீது போய் – கம்.யுத்2:19 63/3
வெற்றி வெம் கணை பட பட தலைகள் விண்ணினூடு திசை மீது போய் – கம்.யுத்2:19 63/3
சரதம் ஆக தரை பட சாடுமால் – கம்.யுத்2:19 143/3
தூவுண்ட தானை முற்றும் பட ஒரு தமியன் சோர்வான் – கம்.யுத்2:19 231/2
கடம் படு கரி பட கலின மா பட – கம்.யுத்3:20 38/1
கடம் படு கரி பட கலின மா பட
இடம் படு சில்லியின் ஈர்த்த தேர் பட – கம்.யுத்3:20 38/1,2
இடம் படு சில்லியின் ஈர்த்த தேர் பட
உடம்பு அடும் அரக்கரை அனந்தன் உச்சியில் – கம்.யுத்3:20 38/2,3
கல் பட களம் படும் அரக்கர் கார் கடல் – கம்.யுத்3:20 44/2
பல் படு தலை பட படுவ பாதகர் – கம்.யுத்3:20 44/3
வில் படு கணை பட குரங்கின் வேலையே – கம்.யுத்3:20 44/4
கிச்சு உறு கிரி பட கிளர் பொன் தேர் நிரை – கம்.யுத்3:20 45/1
பட அங்கு ஒரு குன்று படர்த்தினனால் – கம்.யுத்3:20 88/4
பின்னுடைத்தாக பேரி கடல் பட பெயர்ந்த தூளி – கம்.யுத்3:21 8/3
புயல் பட குருதி வீசி படியிடை புரள்தலோடும் – கம்.யுத்3:21 31/2
பின்றல் இல் வெள்ள தானை முறை பட பரப்பி பேழ் வாய் – கம்.யுத்3:22 11/3
வில்லி சாரதியொடும் பட திரிந்தன வெறிய – கம்.யுத்3:22 55/4
மெய்யில் பட்டன பட படாதன எலாம் விலக்கி – கம்.யுத்3:22 70/1
அதிர் பிண பெரும் குன்றுகள் பட பட அழிந்த – கம்.யுத்3:22 107/2
அதிர் பிண பெரும் குன்றுகள் பட பட அழிந்த – கம்.யுத்3:22 107/2
கனகன் ஆயிரம் கணை பட விண்ணிடை கலந்தான் – கம்.யுத்3:22 174/1
நீர் பட கடவீர் அலீர் வரி சிலை நெடியோன் – கம்.யுத்3:22 180/2
பல பட முறுவல் வந்து பரந்தன பனித்த மெய் வேர் – கம்.யுத்3:25 7/1
விழி பட முதல்வர் எல்லாம் வெதும்பினர் ஒதுங்கி வீழ்ந்து – கம்.யுத்3:27 164/1
வழி பட உலகம் மூன்றும் அடிப்பட வந்ததேனும் – கம்.யுத்3:27 164/2
பழி பட வந்த வாழ்வை யாவரே நயக்கல்-பாலார் – கம்.யுத்3:27 164/4
எல்லினும் வெளி பட வருவது கண்டு இளையவன் எழு வகை முனிவர்கள்-தம் – கம்.யுத்3:28 25/3
துடித்தது மரமும் கல்லும் துகள் பட குரங்கும் துஞ்ச – கம்.யுத்3:28 45/4
மோகத்தின் பட முடித்தவர் மாயையின் முதல்வர் – கம்.யுத்3:30 10/3
காலன் மார்பிடை சிவன் கழல் பட பண்டு கான்ற – கம்.யுத்3:30 26/1
பூழி பெற்ற வெம் களம் குளம் பட பொழிந்த பேர் – கம்.யுத்3:31 94/3
முறிந்தன வெம் கணைகள் பட முற்றின சுற்றின தேரும் மூரி மாவும் – கம்.யுத்3:31 99/2
மாறு ஆயினர் ஒரு கோல் பட மலை-போல் உடல் மறிவார் – கம்.யுத்3:31 104/2
துண்ட பட கடும் சாரிகை திரிந்தான் சரம் சொரிந்தான் – கம்.யுத்3:31 117/3
எயிறு வாளி பட துணிந்து யானையின் – கம்.யுத்3:31 123/2
தறித்த தேரும் களிறும் தரை பட
மறித்த வாசி துணித்து அவர் மா படை – கம்.யுத்3:31 132/2,3
எடுப்பது பட பொருவது அன்றி இவர் செய்வது ஒரு நன்றி உளதோ – கம்.யுத்3:31 138/4
நகரம் இடம் அருக அனையர் நலிவு பட – கம்.யுத்3:31 154/4
உலகு செவிடு பட மழைகள் உதிர உயர் – கம்.யுத்3:31 159/1
பழகும் அதிதியரை எதிர்கொள் பரிசு பட
விழைவின் எதிர அதிர் எரிகொள் விரி பகழி – கம்.யுத்3:31 160/2,3
பாறு படு சிறகு கழுகு பகழி பட
நீறு படும் இரத நிரையின் உடல் தழுவி – கம்.யுத்3:31 162/1,2
மாறு பட உலக நிரைகள் அளறு பட – கம்.யுத்3:31 162/4
மாறு பட உலக நிரைகள் அளறு பட – கம்.யுத்3:31 162/4
பொங்கு பாய் பரி சாரதியோடும் பட புடைத்தான் – கம்.யுத்4:32 33/3
பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் – கம்.யுத்4:35 28/2
கோல் ஆயிரம் பிற ஆயிரம் ஒரு கோல் பட குறைவ – கம்.யுத்4:37 55/2
வெம் கணை பட பட விசையின் வீழ்ந்தன – கம்.யுத்4:37 146/2
வெம் கணை பட பட விசையின் வீழ்ந்தன – கம்.யுத்4:37 146/2
ஆரியன் சரம் பட அரக்கன் வன் தலை – கம்.யுத்4:37 149/3
கொற்ற வெம் சரம் பட குறைந்து போன கை – கம்.யுத்4:37 156/1
தேர்-நின்று நெடு நிலத்து சிரமுகம் கீழ் பட விழுந்தான் சிகரம் போல்வான் – கம்.யுத்4:37 199/4
உன்-தனது குலம் அடங்க உருத்து அமரில் பட கண்டும் உறவு ஆகாதே – கம்.யுத்4:38 6/3

மேல்


படகம் (1)

போர்த்த சங்க படகம் புடைத்திட – கம்.யுத்2:15 99/1

மேல்


படத்து (1)

இலை முக படத்து அவன் எழுதி காட்டிய – கம்.பால:14 4/1

மேல்


படப்பட (1)

பட்டன படப்பட படாத புள் குலம் – கம்.யுத்1:6 38/1

மேல்


படப்படர் (1)

மே வியம் படை படப்படர் குருதியின் வீழ்ந்த – கம்.யுத்4:32 9/3

மேல்


படப்பு (1)

படப்பு ஒடுங்கும்மே பின்பு – புறம் 334/4

மேல்


படப்பை (63)

கிளை மலர் படப்பை கிடங்கில் கோமான் – சிறு 160
வாழ் முள் வேலி சூழ் மிளை படப்பை
கொடு நுகம் தழீஇய புதவின் செம் நிலை – பெரும் 126,127
நாவாய் சூழ்ந்த நளி நீர் படப்பை
மாடம் ஓங்கிய மணல் மலி மறுகின் – பெரும் 321,322
மஞ்சள் முன்றில் மணம் நாறு படப்பை
தண்டலை உழவர் தனி மனை சேப்பின் – பெரும் 354,355
அடையா வாயில் மிளை சூழ் படப்பை
நீல் நிற உருவின் நெடியோன் கொப்பூழ் – பெரும் 401,402
கழி சூழ் படப்பை கலி யாணர் – பட் 32
கழி சூழ் படப்பை காண்ட_வாயில் – நற் 38/7
வெண் மணல் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – நற் 38/10
குட காய் ஆசினி படப்பை நீடிய – நற் 44/9
உடை கடல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 67/12
பூ கெழு படப்பை சாய்க்காட்டு அன்ன என் – நற் 73/9
கானல் அம் படப்பை ஆனா வண் மகிழ் – நற் 91/8
ஆர் தர வந்தனன் ஆயினும் படப்பை
இன் முசு பெரும் கலை நன் மேயல் ஆரும் – நற் 119/4,5
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை
கானல் ஆயமொடு காலை குற்ற – நற் 123/4,5
போயின்று-கொல்லோ தானே படப்பை
கொடு முள் ஈங்கை நெடு மா அம் தளிர் – நற் 205/8,9
கண்டல் வேலி கழி சூழ் படப்பை
முண்டகம் வேய்ந்த குறி இறை குரம்பை – நற் 207/1,2
கண்டல் வேலி கழி சூழ் படப்பை
தெண் கடல் நாட்டு செல்வென் யான் என – நற் 363/1,2
அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி – நற் 365/4
உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 375/9
நன்று-மன் வாழி தோழி நம் படப்பை
நீர் வார் பைம் புதல் கலித்த – குறு 98/3,4
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர – குறு 127/3
படப்பை வேங்கைக்கு மறந்தனர்-கொல்லோ – குறு 266/3
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை
தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு – ஐங் 203/1,2
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை
புலவு சேர் துறுகல் ஏறி அவர் நாட்டு – ஐங் 210/1,2
நெடு வரை படப்பை நும் ஊர் – ஐங் 251/3
கழனி வாயில் பழன படப்பை
அழல் மருள் பூவின் தாமரை வளை_மகள் – பதி 23/22,23
தண் கடல் படப்பை மென்பாலனவும் – பதி 30/8
தண் கடல் படப்பை நன் நாட்டு பொருந – பதி 55/6
தண் கடல் படப்பை நாடு கிழவோயே – பதி 88/42
காவிரி படப்பை நன் நாடு அன்ன – பதி 90/47
ஆம்பல் குழலால் பயிர்_பயிர் எம் படப்பை
காஞ்சி கீழ் செய்தேம் குறி – கலி 108/62,63
உலமரல் வருத்தம் உறுதும் எம் படப்பை
கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை – அகம் 18/13,14
பண்ணன் சிறுகுடி படப்பை நுண் இலை – அகம் 54/14
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை
தண் அயத்து அமன்ற கூதளம் குழைய – அகம் 68/1,2
கேட்டியோ வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை
ஊட்டி அன்ன ஒண் தளிர் செயலை – அகம் 68/4,5
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர – அகம் 96/8
கைதை அம் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 100/18
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை
அன்றில் அகவும் ஆங்கண் – அகம் 120/14,15
படப்பை நண்ணி பழனத்து அல்கும் – அகம் 146/4
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை
சூர் உடை சிலம்பில் சுடர் பூ வேய்ந்து – அகம் 158/7,8
படப்பை நின்ற முட தாள் புன்னை – அகம் 180/13
காய் நெல் படப்பை வாணன் சிறுகுடி – அகம் 204/12
காவிரி படப்பை பட்டினத்து அன்ன – அகம் 205/12
இரும் கழி படப்பை மருங்கூர் பட்டினத்து – அகம் 227/20
கரும்பு அமல் படப்பை பெரும் பெயர் கள்ளூர் – அகம் 256/15
துறு கல் நண்ணிய கறி இவர் படப்பை
குறி இறை குரம்பை நம் மனை-வயின் புகுதரும் – அகம் 272/10,11
முல்லை படப்பை புல்வாய் கெண்டும் – அகம் 284/10
கழை அளந்து அறியா காவிரி படப்பை
புனல் மலி புதவின் போஒர் கிழவோன் – அகம் 326/10,11
மலி புனல் பொருத மருது ஓங்கு படப்பை
ஒலி கதிர் கழனி கழாஅர் முன்துறை – அகம் 376/3,4
காவிரி படப்பை உறந்தை அன்ன – அகம் 385/4
பாசவல் படப்பை ஆர் எயில் பல தந்து – புறம் 6/14
பெரும் புனல் படப்பை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 98/20
பெண்ணை அம் படப்பை நாடு கிழவோயே – புறம் 126/23
செம் வரை படப்பை நாஞ்சில் பொருந – புறம் 137/12
வளை கை விறலியர் படப்பை கொய்த – புறம் 140/3
தண் புனல் படப்பை எம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 166/29
இடு முள் படப்பை மறி மேய்ந்து ஒழிந்த – புறம் 197/10
கடிய கதழும் நெடு வரை படப்பை
வென்றி நிலைஇய விழு புகழ் ஒன்றி – புறம் 202/4,5
படப்பை கொண்ட குறும் தாள் உடும்பின் – புறம் 326/9
வரை அணி படப்பை நன் நாட்டு பொருந – புறம் 375/10
காவிரி அணையும் தாழ் நீர் படப்பை
நெல் விளை கழனி அம்பர் கிழவோன் – புறம் 385/8,9
பழம் சோறு அயிலும் முழங்கு நீர் படப்பை
காவிரி கிழவன் மாயா நல் இசை – புறம் 399/11,12
பட்ட மென் கமுகு ஓங்கு படப்பை போய் – கம்.பால:2 26/3

மேல்


படப்பையும் (1)

முன்றில் சூழ்ந்த படப்பையும் மொய் புனல் – கம்.கிட்:15 39/2

மேல்


படப்பையொடு (1)

குடுமி கட்டிய படப்பையொடு மிளிர – அகம் 41/5

மேல்


படம் (20)

அடி புதை அரணம் எய்தி படம் புக்கு – பெரும் 69
படம் புகு மிலேச்சர் உழையர் ஆக – முல் 66
படம் செய் பந்தர் கல் மிசையதுவே – புறம் 260/28
படம் கிளர் பல் தலை பாந்தள் ஏந்து பார் – கம்.பால:5 104/1
படம் செய் நாகணை பள்ளி நீங்கினான் – கம்.அயோ:14 92/1
படம் கிழிதர படிதனில் பலவித போர் – கம்.ஆரண்:9 3/2
படம் குறைந்து ஒதுங்கின பாம்பும் பாதக – கம்.ஆரண்:12 35/3
நாகமும் படம் ஒளித்து ஒதுங்கி நையவே – கம்.ஆரண்:13 3/4
படம் பரந்து அனைய அல்குல் பால் பரந்து அனைய இன் சொல் – கம்.ஆரண்:14 8/3
வெள்ளி வெண் படம் குடைந்து கீழ் போகிய வேர – கம்.கிட்:4 10/4
படம் திறந்து உருவலின் பொலியும் பான்மை போல் – கம்.கிட்:10 108/4
படம் தாழ் அரவை ஒரு கரத்தான் பறித்தாய் எனினும் பயன் இன்றால் – கம்.சுந்:4 109/2
படம் படும் என படும் கவியின் கல் பல – கம்.யுத்3:20 38/4
படம் கொள் பாம்பு_அணை துறந்தவற்கு இளையவன் பகழி – கம்.யுத்3:22 73/1
படம் துடிக்கின்ற நாக பாற்கடல் பள்ளியானும் – கம்.யுத்3:27 76/2
படம் குறை அரவம் ஒத்தாய் உற்றது பகர்தி என்றான் – கம்.யுத்3:28 2/4
படம் மறுகிட எதிர் விரவியது அ இருள் பகல் உற வரு பகை இரதம் – கம்.யுத்3:28 19/4
படம் பிறங்கிய பாந்தளும் பாரும் பேர்ந்து – கம்.யுத்3:29 7/1
படம் பொறாமையின் நனம் தலை அனந்தனும் பதைத்தான் – கம்.யுத்3:31 17/2
படம் குறைந்தது படி சுமந்த பாம்பு வாய் – கம்.யுத்4:40 70/2

மேல்


படமாடம் (1)

வாள் எழ நிரைத்த படமாடம் அவை புக்கார் – கம்.பால:15 17/4

மேல்


படர் (196)

வெயில் கதிர் மழுங்கிய படர் கூர் ஞாயிற்று – மது 431
இன்னா அரும் படர் தீர விறல் தந்து – நெடு 167
உள் கரந்து உறையும் உய்யா அரும் படர்
செப்பல் வன்மையின் செறித்து யான் கடவலின் – குறி 11,12
மனை மாண் சுடரொடு படர் பொழுது எனவே – நற் 3/9
அல்கு படர் உழந்த அரி மதர் மழை கண் – நற் 8/1
பருவரல் நெஞ்சமொடு பல் படர் அகல – நற் 18/1
மார்பு தர வந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 34/6
காமம் படர் அட வருந்திய – நற் 64/12
படர் வந்து நலியும் சுடர் செல் மாலை – நற் 78/5
அம்_சில்_ஓதி அரும் படர் உறவே – நற் 105/10
கல் சேர்பு நண்ணி படர் அடைபு நடுங்க – நற் 117/6
பகல் வந்தீமோ பல் படர் அகல – நற் 156/6
ஆனா நோயோடு அழி படர் கலங்கி – நற் 185/1
துனி கூர் மனத்தள் முனி படர் உழக்கும் – நற் 262/5
நன் நுதல் சாய படர் மலி அரு நோய் – நற் 282/3
ஒழிதும் என்ப நாம் வருந்து படர் உழந்தே – நற் 296/9
அல்லல் அரும் படர் காண்கம் நாம் சிறிதே – நற் 307/10
நன் நுதல் பசந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 322/9
அரும் படர் அகல நீக்கி – நற் 361/8
முனி படர் களையினும் களைப – நற் 392/10
பழி படர் உள் நோய் வழிவழி சிறப்ப – குறு 173/4
நன் மா மேனி அழி படர் நிலையே – குறு 185/8
படர் சுமந்து எழுதரு பையுள் மாலை – குறு 195/2
இன்னா அரும் படர் செய்யும் ஆயின் – குறு 206/3
பாடு அமை சேக்கையில் படர் கூர்ந்திசினே – குறு 216/4
சுடர் செல் வானம் சேப்ப படர் கூர்ந்து – குறு 234/1
நோய் நீந்து அரும் படர் தீர நீ நயந்து – குறு 332/2
முனி படர் உழந்த பாடு இல் உண்கண் – குறு 357/1
சுவர் வாய் பற்றும் நின் படர் சேண் நீங்க – குறு 358/3
அரும் படர் எவ்வம் இன்று நாம் உழப்பினும் – குறு 360/3
படர் மலி அரு நோய் செய்தனன் எமக்கே – ஐங் 95/4
சுடர் நுதல் பசப்ப சாஅய் படர் மெலிந்து – ஐங் 107/2
நீர் படர் தூம்பின் பூ கெழு துறைவன் – ஐங் 109/2
பாழ்படு நெஞ்சம் படர் அட கலங்க – ஐங் 313/3
ஆய் நலம் பசப்ப அரும் படர் நலிய – ஐங் 318/1
இன்னா அரும் படர் எம்-வயின் செய்த – ஐங் 473/3
துனி மலி துயரமொடு அரும் படர் உழப்போள் – ஐங் 477/2
அரும் படர் அவலம் அவளும் தீர – ஐங் 485/1
அரும் படர் உழத்தல் யாவது என்றும் – ஐங் 486/2
ஆய்_தொடி அரும் படர் தீர – ஐங் 490/3
விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் – பரி 1/15
படர் சிறை பல் நிற பாப்பு பகையை – பரி 13/39
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 21/54
பனிய கண்படல் ஒல்லா படர் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/13
படர் கூற நின்றதும் உண்டோ தொடர் கூர – கலி 22/21
அரும் படர் அவல நோய் ஆற்றுவள் என்னாது – கலி 28/10
பானாள் யாம் படர் கூர பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 30/9
பாயல் பெறேஎன் படர் கூர்ந்து அவன்-வயின் – கலி 37/6
பல் நாளும் படர் அட பசலையால் உணப்பட்டாள் – கலி 48/16
பனி இவள் படர் என பரவாமை ஒல்லும்-மன் – கலி 53/13
அரும் படர் கண்டாரை செய்து ஆங்கு இயலும் – கலி 64/5
பாய்ந்து ஊதி படர் தீர்ந்து பண்டு தாம் மரீஇய – கலி 66/7
ஆ போல் படர் தக நாம் – கலி 81/37
தொடர் தொடராக வலந்து படர் செய்யும் – கலி 97/18
அழி படர் வருத்த நின் அளி வேண்டி கலங்கியாள் – கலி 100/17
படர் அணி அந்தி பசும்_கண்_கடவுள் – கலி 101/24
அரும் படர் அவல நோய் செய்தான்-கண் பெறல் நசைஇ – கலி 123/17
அரும் படர் நெஞ்சம் அழிவொடு கூம்பும் – கலி 130/13
அழி படர் அலைப்ப அகறலோ கொடிதே – கலி 132/24
ஆனா படர் மிக்க நெஞ்சு – கலி 145/44
கள் படர் ஓதி நின் படர்ந்து உள்ளி – அகம் 39/14
அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர்
காமர் நெஞ்சம் கையறுபு இனைய – அகம் 40/7,8
யாதோ மற்று அம் மா திறம் படர் என – அகம் 48/13
ஆனா அரும் படர் செய்த – அகம் 72/21
இருவேம் நம் படர் தீர வருவது – அகம் 73/10
உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து – அகம் 102/14
நடை மெலிந்து ஒழிந்த சேண் படர் கன்றின் – அகம் 131/8
நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து – அகம் 152/1
மை_ஈர்_ஓதி அரும் படர் உழத்தல் – அகம் 173/5
விழவு படர் மள்ளரின் முழவு எடுத்து உயரி – அகம் 189/5
படர் மலி எவ்வமொடு மாதிரம் துழைஇ – அகம் 189/11
ஆர் அஞர் அரு படர் நீந்துவோரே – அகம் 202/15
கழி படர் உழந்த பனி வார் உண்கண் – அகம் 234/16
அரும் படர் எவ்வமொடு பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 250/10
நாம் படர் கூரும் அரும் துயர் கேட்பின் – அகம் 251/4
கழியாமையே அழி படர் அகல – அகம் 255/8
ஆனா அரு படர் தலைத்தந்தோயே – அகம் 258/15
முனி படர் அகல மூழ்குவம்-கொல்லோ – அகம் 278/12
கடறு உழந்து இவணம் ஆக படர் உழந்து – அகம் 279/9
அழி படர் உழக்கும் அவல நெஞ்சத்து – அகம் 285/2
ஆனா நோயொடு அழி படர் கலங்கி – அகம் 297/2
கால் நிலை செல்லாது கழி படர் கலங்கி – அகம் 299/16
படர் மிக பிரிந்தோர் உள்ளுபு நினைதல் – அகம் 301/2
படர் கொள் மாலை படர்தந்து ஆங்கு – அகம் 303/14
இரவும் எல்லையும் படர் அட வருந்தி – அகம் 313/6
இலங்கு வளை நெகிழ பரந்து படர் அலைப்ப யாம் – அகம் 328/9
பயப்பு உறு படர் அட வருந்திய – அகம் 344/12
குட கடல் சேரும் படர் கூர் மாலையும் – அகம் 378/15
மேய் பிணை பயிரும் மெலிந்து அழி படர் குரல் – அகம் 395/11
படர் மலி வருத்தமொடு பல புலந்து அசைஇ – அகம் 398/2
இன்னாது உறைவி அரும் படர் களைமே – புறம் 145/10
உயங்கு படர் வருத்தமும் உலைவும் நோக்கி – புறம் 150/4
பசந்த மேனியொடு படர் அட வருந்தி – புறம் 159/6
எல் இடை படர் தந்தோனே கல்லென – புறம் 301/14
அரும் படர் எவ்வம் உழந்ததன் தலையே – புறம் 378/24
சென்ற ஞான்றை சென்று படர் இரவின் – புறம் 390/10
பகலினொடு இகலுவ படர் மணி மடவார் – கம்.பால:2 45/1
பஞ்சி வான் மதியை ஊட்டியது-அனைய படர் உகிர் பங்கய செம் கால் – கம்.பால:3 9/1
கொழுந்து ஓடி படர் கீர்த்தி கோவேந்தன் அடைந்தமை சென்று ஒற்றர் கூற – கம்.பால:5 56/1
கொழுந்து மேல் படர் தர கொழுகொம்பு ஆயினான் – கம்.பால:5 71/4
பொரி பரல் படர் நிலம் பொடிந்து கீழ் உற – கம்.பால:7 16/1
பழி படர் மன்னவன் பரித்த நாட்டினூங்கு – கம்.பால:7 19/3
படை நெடும் கண் வாள் உறை புக படர் புனல் மூழ்கி – கம்.பால:9 12/1
மா தவன் அருள் உண்டாக வழிபடு படர் உறாதே – கம்.பால:9 25/3
பங்கயம் குவளை ஆம்பல் படர் கொடி வள்ளை நீலம் – கம்.பால:10 18/1
படர் பூம் குவளை நாள் மலரோ நீலோற்பலமோ பானலோ – கம்.பால:10 65/2
பாணி இவன் படர் செம் கை படாதேல் – கம்.பால:13 28/3
படைகளும் முடியும் பூணும் படர் வெயில் பரப்பி செல்ல – கம்.பால:14 55/3
படிகத்தின் தலம் என்று எண்ணி படர் சுனை முடுகி புக்க – கம்.பால:16 18/1
பாகு ஒக்கும் சொல் நுண் கலையாள்-தன் படர் அல்குல் – கம்.பால:17 30/1
படர் திரை கரும் கடல் பரமன் மார்பிடை – கம்.பால:19 67/3
பந்தரின் நிழல் வீச படர் வெயில் கடிவாகும் – கம்.பால:23 26/4
பண் உறு படர் சின பரும யானையான் – கம்.அயோ:1 1/2
பண்ணும் பரி மா உடையாய் அடைவாய் படர் வான் என்னா – கம்.அயோ:4 85/4
பல் நந்து உகு தரளம் தொகு படர் பந்திகள் படு நீர் – கம்.அயோ:7 7/1
படர் உற உளன் உம்பி கான் உறை பகல் எல்லாம் – கம்.அயோ:8 42/1
பழி வரு நெறி படர் பதகன் ஆக யான் – கம்.அயோ:11 105/4
பாலை ஏய் நிறத்தொடு பண்டு தான் படர்
ஓலை ஏய் நெடும் கடல் ஓடிற்று இல்லையால் – கம்.அயோ:13 4/1,2
கான் தலை நண்ணிய காளை பின் படர்
தோன்றலை அ வழி தொடர்ந்து சென்றன – கம்.அயோ:13 5/1,2
பாங்கின் உத்தரியம் மான படர் திரை தவழ பாரின் – கம்.அயோ:13 51/1
படர் எலாம் படைத்தாளை பழி வளர்க்கும் செவிலியை தன் பாழ்த்த பாவி – கம்.அயோ:13 69/1
படர் எலாம் பட படும் பரும யானையின் – கம்.அயோ:14 30/1
பனி படர் காடு உடன் படர்தல் மெய் என்றான் – கம்.அயோ:14 127/4
கை துணித்தும் என முந்து கடுகி படர் புயத்து – கம்.ஆரண்:1 34/3
பட்ட தன்மையும் உணர்ந்து படர் சாபம் இட முன் – கம்.ஆரண்:1 45/1
கானில் படர் கண்_களி வண்டொடு தார் – கம்.ஆரண்:2 4/2
நெருக்கவும் யாம் படர் நெறி அலா நெறி – கம்.ஆரண்:3 12/3
மரம் படர் கானம் எங்கும் அதர்பட வந்த சேனை – கம்.ஆரண்:7 61/1
சரம் படர் புட்டில் கட்டி சாபமும் தரித்தான் தள்ளா – கம்.ஆரண்:7 61/3
உரம் படர் தோளில் மீளா கவசம் இட்டு உடைவாள் ஆர்த்தான் – கம்.ஆரண்:7 61/4
பால் பொத்தின நதியின் கிளர் படி பொத்தின படர் வான் – கம்.ஆரண்:7 99/2
அனக மா நெறி படர் அடிகள் நும் அலால் – கம்.ஆரண்:12 39/1
பாகம் தலையை பறித்து படர் கற்பினாள்-பால் – கம்.ஆரண்:13 34/3
பரிந்தார் படர் விண்டுவின் நாட்டவர் பைம்பொன் மாரி – கம்.ஆரண்:13 43/3
ஊன்றிய பெரும் படர் துடைக்க ஒண்ணுமோ – கம்.ஆரண்:15 23/4
எல் படர் நாகர்-தம் இருக்கை ஈது என – கம்.கிட்:1 5/1
பற்கு இழி மணி படர் திரை பரதர் முன்றில் – கம்.கிட்:10 73/3
பாணியாது படர் வெரிந் பாழ்படா – கம்.கிட்:11 9/2
பரிய மா மதிலும் படர் வாயிலும் – கம்.கிட்:11 37/1
பாழி நெடு வன் பிலனுள் நின்று படர் மேல்-பால் – கம்.கிட்:14 69/3
பாண்டு அ மலை படர் விசும்பினை – கம்.கிட்:15 24/3
பாய் திரை பரவை ஞாலம் படர் இருள் பருகும் பண்பின் – கம்.கிட்:16 53/3
பகு வாய மடங்கல் வைகும் படர் வரை முழுதும் மூழ்க – கம்.கிட்:17 28/1
பாரிடை அழுந்துகின்ற படர் நெடும் பனி மா குன்றம் – கம்.சுந்:1 8/2
மின்-மேல் படர் நோன்மையனாய் உடல் வீக்கம் நீங்கி – கம்.சுந்:1 60/1
வில் படர் பவள பாதத்து அலத்தகம் எழுதி மேனி – கம்.சுந்:2 107/1
பத்தியர் உறையும் பத்தி படர் நெடும் தெருவும் பார்த்தான் – கம்.சுந்:2 189/2
உற்றது உண்டு எனா படர் உழந்து உறாதன உறுவாள் – கம்.சுந்:3 17/4
பாடலம் படர் கோங்கொடும் பண் இசை – கம்.சுந்:6 31/1
பற்றி கொண்டவன் வடி வாள் என ஒளிர் பல் இற்று உக நிமிர் படர் கையால் – கம்.சுந்:10 37/1
புவி தடம் படர் மேருவை பொன் முடி என்ன – கம்.சுந்:12 41/3
பாசிழை பரவை படர் அல்குலார் – கம்.சுந்:13 19/4
மரன் படர் வனத்து ஒருவனே சிலை வலத்தால் – கம்.யுத்1:2 54/1
இரங்கு படர் சீதை பட இன்று இருவர் நின்றார் – கம்.யுத்1:2 61/3
சுட்டது இல்லை நின் தோன்றலை சுடர் கனல் சுழி படர் அழுவத்துள் – கம்.யுத்1:3 87/1
அயிர் படர் வேலை ஏழும் மலைகளும் அஞ்ச ஆர்த்து அங்கு – கம்.யுத்1:3 144/3
படர் மழை சுமந்த காலை பருவ வான் அமரர் கோமான் – கம்.யுத்1:4 132/1
பாரை உண்பது படர் புனல் அ பெரும் பரவை – கம்.யுத்1:6 31/3
பருப்பதம் வேவது என்ன படர் ஒளி படராநின்ற – கம்.யுத்1:7 11/1
ஒருங்கு அடல் உயர்ந்த படர் தானையொடும் ஓதத்து – கம்.யுத்1:9 12/3
பனை கை வன் குரங்கின் படர் சேனையை – கம்.யுத்1:9 55/2
வனங்களும் படர் வரை-தொறும் திரிதரு மானின் – கம்.யுத்1:11 35/3
பண் திரிந்து சிதைய படர் சிறை – கம்.யுத்2:15 8/2
பற்றினான் கவசம் படர் மார்பிடை – கம்.யுத்2:15 97/3
பரக்க பல உரைத்து என் படர் கயிலை பெரு வரைக்கும் – கம்.யுத்2:15 165/1
பள்ள கடல் கொள்ள படர் படி பேரினும் பதையா – கம்.யுத்2:15 185/1
பாம்பு உறங்கும் படர் செவி பாழியான் – கம்.யுத்2:16 64/4
படர் நெடும் தட தட்டிடை திசை-தொறும் பாகர் – கம்.யுத்2:16 224/1
பழி அப்பால் இவன் பதாதி என்று அனுமன்-தன் படர் தோள் – கம்.யுத்2:16 241/3
மா கூடு படர் வேலை மறி மகர திரை வாங்கி – கம்.யுத்2:16 355/1
பனியா மது மேதை பட படர் மேதினி – கம்.யுத்2:18 73/3
படர் கடல் இன மழை படிவ போன்றவே – கம்.யுத்2:18 95/4
பருமமும் முதுகு இடு படிகையும் வலி படர்
மருமமும் அழிபட நுழைவன வடி கணை – கம்.யுத்2:18 130/1,2
பட்டன பட்டன படர் பணை குவிவன – கம்.யுத்2:18 135/4
பண்ணின் படர் தலையில் பட மடிகின்றன பல ஆம் – கம்.யுத்2:18 140/3
பாரில் பிடித்து அடிக்கும் குடர் பறிக்கும் படர் விசும்பின் – கம்.யுத்2:18 159/3
தொய்யல் படர் அழுவ கொழும் சேறாய் உக துகைப்பான் – கம்.யுத்2:18 161/4
எழு தொடர்ந்த படர் தோள்களால் எறிய எற்ற அற்றன எழுந்து மேல் – கம்.யுத்2:19 65/3
படர் கிடந்தன பல் படை கையினர் – கம்.யுத்2:19 137/3
பல்லாயிரத்தின் முடியாத பக்கம் அவை வீச வந்து படர் கால் – கம்.யுத்2:19 264/1
விண்ணில் படர் காலின் மிக கடுகும் – கம்.யுத்3:20 96/2
சென்றனன் கரியின் வாரிக்கு எதிர் படர் சீயம் அன்னான் – கம்.யுத்3:21 33/4
பயிலும் காலம் பத்தொடு நாலும் படர் கானத்து – கம்.யுத்3:22 205/1
வாரணம் அனையவன் துணிப்ப வான் படர்
தார் அணி முடி பெரும் தலைகள் தாக்கலால் – கம்.யுத்3:27 45/1,2
அங்கு அடங்கலும் படர் குருதி ஆழியின் – கம்.யுத்3:27 48/3
நெரிந்து ஏறின நெடு நாண் ஒலி படர் வான் நிறை உருமின் – கம்.யுத்3:27 109/2
படியை பார்த்தனர் பரவையை பார்த்தனர் படர் வான் – கம்.யுத்3:31 22/1
கள்ளம் படர் பெரு மாயையின் கரந்தான் உரு பிறந்தார் – கம்.யுத்3:31 115/3
வேறு படர் படர இரவி சுடர் வலையம் – கம்.யுத்3:31 162/3
பழகிற்று அல்லா பல் திரை தூங்கும் படர் வேலை – கம்.யுத்4:33 7/3
ஆறோ என்ன விண் படர் செம் சோரியது ஆகி – கம்.யுத்4:33 19/2
பாய் வய பசும் குதிரையின் வழியவும் படர் நீர் – கம்.யுத்4:35 19/2
பரித்திலன் புவி படர் சுடர் மணி தலை பலவும் – கம்.யுத்4:35 30/3
பூதலம் எழுந்து படர் தன்மைய பொலம் தேர் – கம்.யுத்4:36 7/2
வாரி நீர் நின்று எதிர் மகரம் படர்
சோரி சோர உணர்வு துளங்கினான் – கம்.யுத்4:37 170/1,2
பாடு உழுத படர் வெரிநின் பணி உழுத அணி நிகர்ப்ப பணை கை யானை – கம்.யுத்4:37 204/2

மேல்


படர்-மின் (1)

பல நாள் நில்லாது நில நாடு படர்-மின்
விளை புனம் நிழத்தலின் கேழல் அஞ்சி – மலை 192,193

மேல்


படர்க (2)

சிறு நனி ஒரு வழி படர்க என்றோனே எந்தை – புறம் 381/21
படையொடு உற்று படர்க என பன்னினான் – கம்.கிட்:13 10/4

மேல்


படர்கில (1)

யாதும் விண் படர்கில இயங்கு கார் மழை – கம்.யுத்2:16 272/3

மேல்


படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ (1)

பண்டு அறியாதீர் போல் படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ
பண்டு அறியாதீர் போல் படர்ந்தீர் பழம் கேண்மை – கலி 39/39,40

மேல்


படர்கின்றது (2)

பாழி சிகை பரப்பி தனை படர்கின்றது பார்த்தான் – கம்.யுத்3:27 133/3
பதைக்கின்றது ஓர் மனமும் இடை படர்கின்றது ஒர் சினமும் – கம்.யுத்4:37 46/1

மேல்


படர்கின்றவன் (1)

அவண விண்ணிடை நிமிர்ந்து படர்கின்றவன் அறம் – கம்.ஆரண்:1 37/2

மேல்


படர்கின்றன (3)

பார குடர் மிடை பாசடை படர்கின்றன பலவா – கம்.ஆரண்:7 93/3
ஆறு படர்கின்றன என படர அன்னார் – கம்.யுத்1:12 18/2
படை கொண்டு இடை படர்கின்றன மத யாறுகள் பலவால் – கம்.யுத்2:18 150/4

மேல்


படர்கின்றனவால் (1)

படு நீள் குருதி படர்கின்றனவால்
அடு நீள் உயிர் இன்மையின் ஆழ்கிலவால் – கம்.யுத்3:27 37/2,3

மேல்


படர்கின்றான் (1)

ஓய்ந்தனன் என்று உரை-செய்ய விசும்பூடு படர்கின்றான் உரு வேகத்தால் – கம்.யுத்3:24 34/3

மேல்


படர்குவர் (2)

கல் நெறி படர்குவர் ஆயின் நன் நுதல் – அகம் 75/9
வள்ளியோர் படர்குவர் புலவர் அதனால் – புறம் 154/5

மேல்


படர்குவள் (1)

பந்து வழி படர்குவள் ஆயினும் நொந்து நனி – அகம் 153/3

மேல்


படர்குவான் (1)

படர்குவான் தன்னை அன்பால் பரமனும் விசும்பில் பார்த்தான் – கம்.யுத்3:24 44/3

மேல்


படர்குவிர் (1)

பல் வேல் திரையன் படர்குவிர் ஆயின் – பெரும் 37

மேல்


படர்குவை (1)

கிள்ளிவளவன் படர்குவை ஆயின் – புறம் 69/16

மேல்


படர்குறும் (1)

படியை நோக்கி எ பாலும் படர்குறும்
கடிய வேக கலுழனின் கண்டிலேம் – கம்.யுத்1:9 57/3,4

மேல்


படர்த்தினனால் (1)

பட அங்கு ஒரு குன்று படர்த்தினனால் – கம்.யுத்3:20 88/4

மேல்


படர்தந்தது (1)

கள்ளர் படர்தந்தது போல தாம் எம்மை – கலி 81/23

மேல்


படர்தந்து (1)

படர் கொள் மாலை படர்தந்து ஆங்கு – அகம் 303/14

மேல்


படர்தந்தோளே (1)

இ சுரம் படர்தந்தோளே ஆயிடை – அகம் 7/13

மேல்


படர்தர (2)

அன்னை அலறி படர்தர தன்னை யான் – கலி 51/12
தணிந்த பருவம் செல்லான் படர்தர
துணிந்தோன் மன்ற துனை வெம் காளை – அகம் 397/8,9

மேல்


படர்தரும் (3)

பைம் குரல் ஏனல் படர்தரும் கிளி என – ஐங் 289/2
பந்து ஆடு மகளிரின் படர்தரும்
குன்று கெழு நாடனொடு சென்ற என் நெஞ்சே – ஐங் 295/5,6
நிரை திமில் மருங்கில் படர்தரும் துறைவன் – அகம் 210/6

மேல்


படர்தரூஉம் (1)

மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம்
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர – கலி 74/4,5

மேல்


படர்தல் (3)

பனி படர் காடு உடன் படர்தல் மெய் என்றான் – கம்.அயோ:14 127/4
விண்ணிடை படர்தல் விட்டு எழு விகற்பம் நினையா – கம்.ஆரண்:1 43/2
போயவர் உயிரும் போகி தென் புலம் படர்தல் பொய்யாது – கம்.சுந்:10 26/3

மேல்


படர்தலின் (1)

எருத்தத்து இரீஇ இடம்-தொறும் படர்தலின்
கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா மேல் சினை – அகம் 171/11,12

மேல்


படர்தலும் (1)

பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார் – புறம் 69/14

மேல்


படர்தி (2)

சேயள் அரியோள் படர்தி
நோயை நெஞ்சே நோய் பாலோயே – குறு 128/4,5
அன்னோன் படர்தி ஆயின் நீயும் – புறம் 48/6

மேல்


படர்தும் (1)

கிள்ளிவளவன் உள்ளி அவன் படர்தும்
செல்லேன் செல்லேன் பிறர் முகம் நோக்கேன் – புறம் 399/13,14

மேல்


படர்ந்த (15)

நன்னன் சேய் நன்னன் படர்ந்த கொள்கையொடு – மலை 64
வேறு புலம் படர்ந்த ஏறு உடை இனத்த – மலை 408
இன் துணை படர்ந்த கொள்கையொடு ஒராங்கு – அகம் 15/17
படர்ந்த உள்ளம் பழுது அன்று ஆக – அகம் 68/13
வேறு புலம் படர்ந்த வினை தரல் உள்ளத்து – அகம் 393/2
தன்னும் உள்ளேன் பிறிது புலம் படர்ந்த என் – புறம் 150/3
வியன் புலம் படர்ந்த பல் ஆ நெடு ஏறு – புறம் 339/1
ஒட்டி படர்ந்த தண்டகம் இ உலகத்து உளது அன்றோ உணர்வை – கம்.அயோ:6 32/3
படர்ந்த வானிடை தாரகை நிகர்ப்பன பாராய் – கம்.அயோ:10 27/4
பேர்ந்து ஒளிர் நவ மணி படர்ந்த பித்திகை – கம்.கிட்:1 2/2
படர்ந்த நீள் நெடும் தலை பரப்பி மீது – கம்.கிட்:3 44/1
கொற்றதும் மானம் வந்து தொடர்ந்ததும் படர்ந்த துன்பம் – கம்.கிட்:11 93/3
பன்னிரண்டு யோசனை படர்ந்த மெய்யினன் – கம்.கிட்:14 29/1
பாழி மா மேரு நாண விசும்பு உற படர்ந்த தோளான் – கம்.சுந்:1 30/2
படர்ந்த கும்பத்து பாய்ந்தன பகழிகள் பாகரை பறிந்து ஓடி – கம்.யுத்2:16 314/1

மேல்


படர்ந்தது (4)

நெஞ்சம் படர்ந்தது எஞ்சாது உரை என – அகம் 86/25
பார் மிசை படர்ந்தது பதாதி பௌவமே – கம்.அயோ:12 32/4
பாதம் என நின்றது படர்ந்தது விசும்பில் – கம்.யுத்4:36 7/4
படர்ந்தது குரை கடல் பருகும் பண்பது – கம்.யுத்4:37 153/2

மேல்


படர்ந்தமை (1)

யாம் தன் படர்ந்தமை அறியான் தானும் – குறு 74/3

மேல்


படர்ந்தன (1)

பாய்வன என்ன வானம் படர்ந்தன பழுவம் மான – கம்.சுந்:1 17/4

மேல்


படர்ந்தனை (1)

படர்ந்தனை செல்லும் முதுவாய் இரவல – பதி 66/3

மேல்


படர்ந்தார் (1)

மந்திரர் எவரும் வந்து மருங்கு உற படர்ந்தார் பட்ட – கம்.யுத்3:26 1/3

மேல்


படர்ந்தான் (3)

பாழி வெம் புயத்து அரியொடும் இடபனும் படர்ந்தான் – கம்.கிட்:12 18/4
பார்த்தவர் இமையா-முன்னம் விசும்பிடை படர்ந்தான் என்னும் – கம்.யுத்3:27 182/3
மணம் கொள் வேல் இளம் கோளரி மானம் மீ படர்ந்தான் – கம்.யுத்4:41 5/4

மேல்


படர்ந்திகும் (2)

ஓம்பா வள்ளல் படர்ந்திகும் எனினே – மலை 400
கொடியோள் கணவன் படர்ந்திகும் எனினே – மலை 424

மேல்


படர்ந்திசினே (1)

நின் படர்ந்திசினே நல் போர் குமண – புறம் 164/8

மேல்


படர்ந்தீர் (1)

பண்டு அறியாதீர் போல் படர்ந்தீர் பழம் கேண்மை – கலி 39/40

மேல்


படர்ந்து (33)

வெவ்_வெம்_செல்வன் விசும்பு படர்ந்து ஆங்கு – பொரு 136
கல் வீழ் அருவி கடல் படர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 427
கங்கை அம் பேரியாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மது 696
மீமிசை நல் யாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மலை 52
நனி பெரிது இனியன் ஆயினும் துனி படர்ந்து
ஊடல் உறுவேன் தோழி நீடு – நற் 217/6,7
பிறங்கு மலை அரும் சுரம் இறந்தவர் படர்ந்து
பயில் இருள் நடுநாள் துயில் அரிது ஆகி – குறு 329/4,5
காமம் கடையின் காதலர் படர்ந்து
நாம் அவர் புலம்பின் நம்மோடு ஆகி – குறு 340/1,2
மன்றம் படர்ந்து மறுகு சிறை புக்கு – பதி 43/26
நிறம் படு குருதி நிலம் படர்ந்து ஓடி – பதி 49/11
நிலம் தப இடூஉம் ஏணி புலம் படர்ந்து
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 54/12,13
பதி பாழ் ஆக வேறு புலம் படர்ந்து
விருந்தின் வாழ்க்கையொடு பெரும் திரு அற்று என – பதி 71/18,19
விடும் கடன் வேளாளர்க்கு இன்று படர்ந்து யாம் – பரி 20/63
பொய் அற்ற கேள்வியால் புரையோரை படர்ந்து நீ – கலி 15/14
பின்னிய தொடர் நீவி பிறர் நாட்டு படர்ந்து நீ – கலி 15/18
ஆறு கடி கொள்ளும் வேறு புலம் படர்ந்து
பொருள்-வயின் பிரிதல் வேண்டும் என்னும் – கலி 21/3,4
பதி படர்ந்து இறைகொள்ளும் குடி போல பிறிதும் ஒரு – கலி 78/6
கணை வலம் தெரிந்து துணை படர்ந்து உள்ளி – அகம் 38/4
ஒழித்தது பழித்த நெஞ்சமொடு வழி படர்ந்து
உள்ளியும் அறிதிரோ எம் என யாழ நின் – அகம் 39/1,2
கள் படர் ஓதி நின் படர்ந்து உள்ளி – அகம் 39/14
கனை பொறி பிறப்ப நூறி வினை படர்ந்து
கல்லுறுத்து இயற்றிய வல் உவர் படுவில் – அகம் 79/2,3
சுரம் பல கடந்த நம்-வயின் படர்ந்து நனி – அகம் 169/8
இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த செல்லல் புலம் படர்ந்து
இரவின் மேயல் மரூஉம் யானை – அகம் 292/7,8
திருந்து கழல் சேவடி நசைஇ படர்ந்து ஆங்கு – அகம் 309/11
வள்ளியோர் படர்ந்து புள்ளின் போகி – புறம் 47/1
மீ படர்ந்து இறந்து வன் கோல் மண்ணி – புறம் 399/22
படர்ந்து ஒளி பரந்து உயிர் பருகும் ஆகமும் – கம்.பால:10 57/1
படர்ந்து எழுந்த புல் பசு நிற கம்பளம் பரப்பி – கம்.அயோ:9 43/1
பராவ_அரும் கதிர்கள் எங்கும் பரப்பி மீ படர்ந்து வானில் – கம்.ஆரண்:10 108/1
இழை படர்ந்து அனைய நீர் அருவி எய்தலால் – கம்.கிட்:1 10/3
ஈண்டு சேனை பால் எறி கடல் நெறி படர்ந்து என்ன – கம்.கிட்:12 31/4
பால் நிறத்து அன்ன குழாம் படர்ந்து என்ன பற்பல மங்கையர் படர – கம்.சுந்:3 76/4
மேயின படர்ந்து தீர அனையவன் விடுத்தான் என்னை – கம்.சுந்:4 36/3
சுற்றும் வந்து படர்ந்து தொடர்ந்தவர் – கம்.யுத்2:19 136/1

மேல்


படர்ந்தே (5)

வாள் நுதல் அரிவையொடு ஆய் நலம் படர்ந்தே – ஐங் 420/5
திருந்து எயிறு இலங்கு நின் தே மொழி படர்ந்தே – கலி 29/26
ஆய் தொடி அரிவை நின் மாண் நலம் படர்ந்தே – அகம் 4/17
நாறு இரும் கூந்தல் கிழவரை படர்ந்தே – புறம் 113/9
மனை தொலைந்திருந்த என் வாள்_நுதல் படர்ந்தே – புறம் 211/22

மேல்


படர்ந்தேன் (1)

பருகும் புனல் கொண்டு அகல்வான் படர்ந்தேன் பழுது ஆயினதால் – கம்.அயோ:4 77/2

மேல்


படர்ந்தோர் (2)

தாள் வலம்படுப்ப சேண் புலம் படர்ந்தோர்
நாள் இழை நெடும் சுவர் நோக்கி நோய் உழந்து – அகம் 61/3,4
பார் இயங்குநர் விசும்பு படர்ந்தோர்
வார் இயங்கு மழையின் குரல் மானும் – கம்.யுத்1:11 12/1,2

மேல்


படர்ந்தோர்க்கு (1)

கான் கெழு நாடன் படர்ந்தோர்க்கு
கண்ணும் படுமோ என்றிசின் யானே – நற் 61/9,10

மேல்


படர்ந்தோன் (1)

வாரா சேண் புலம் படர்ந்தோன் அளிக்க என – பதி 61/10

மேல்


படர்பு (1)

பிறர் பாடு புகழ் பாடி படர்பு அறியேனே – புறம் 383/17

மேல்


படர்வ (3)

கொடியொடு வங்கம் வேலை கூம்பொடு படர்வ போல – கம்.அயோ:13 49/3
பாய் புரவி விண் படர்வ போல் இனிது பாய்வ – கம்.யுத்1:9 8/4
பல் மணி மாட பத்தி நிழல் பட படர்வ பண்பால் – கம்.யுத்1:10 15/2

மேல்


படர்வது (1)

பார் மிசை வணங்கி சீயம் விண் மிசை படர்வது என்ன – கம்.யுத்1:14 13/1

மேல்


படர்வர் (2)

விண்டு போய் இழிவர் மேல் நிமிர்வர் விண் படர்வர் வேர் – கம்.கிட்:14 6/1
பாதம் அஞ்சலர் செஞ்செவே படர்வர் என் படைஞர் – கம்.யுத்1:6 10/4

மேல்


படர்வராம் (1)

பாதகர் நம்-வயின் படர்வராம் எனின் – கம்.யுத்1:4 72/3

மேல்


படர்வன (2)

கரிய மால் வரை கொழுந்து என படர்வன காணாய் – கம்.அயோ:10 18/4
மருள் கொள படர்வன நாகர் வைப்பையும் – கம்.யுத்1:6 46/3

மேல்


படர்வாய் (1)

பாவி நீயே வெம் கான் படர்வாய் என்று என் உயிரை – கம்.அயோ:4 46/3

மேல்


படர்வார் (1)

அன்னர் பின் படர்வார் என ஆயினார் – கம்.ஆரண்:7 14/3

மேல்


படர்வித்தவள் (1)

மன்றம் படர்வித்தவள் வாழி சான்றீர் – கலி 141/10

மேல்


படர்வென் (1)

ஊக்கி தாங்கி விண் படர்வென் என்று உருத்து எழுவாளை – கம்.ஆரண்:6 86/1

மேல்


படர்வேன் (1)

அருணன் தன் புதல்வன் யான் அவன் படரும் உலகு எல்லாம் படர்வேன் ஆழி – கம்.ஆரண்:4 25/1

மேல்


படர்வோன் (1)

பந்து முந்து கழல் பாடுபட ஊடு படர்வோன்
வந்து மண்ணினிடையோன் எனினும் வானினிடையோர் – கம்.ஆரண்:1 16/2,3

மேல்


படர (33)

நல் ஊழி அடி படர
பல் வெள்ளம் மீக்கூற – மது 21,22
நிழத்த யானை மேய் புலம் படர
கலித்த இயவர் இயம் தொட்டு அன்ன – மது 303,304
விசும்பு ஆடு பறவை வீழ் பதி படர
நிறை இரும் பௌவம் குறைபட முகந்து கொண்டு – குறி 46,47
இடும்பை கூர் மனத்தேம் மருண்டு புலம் படர
மாறு பொருது ஓட்டிய புகல்வின் வேறு புலத்து – குறி 134,135
இலங்கு கதிர் மழுங்கி எல் விசும்பு படர
புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம் – நற் 152/3,4
கறவை கன்று-வயின் படர புறவில் – குறு 108/2
சுனை பூ நீத்து சினை பூ படர
மை இல் மான் இனம் மருள பையென – அகம் 71/4,5
கொடு வில் எயினர் கோள் சுரம் படர
நெடு விளி பயிற்றும் நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 79/14,15
வண்டு வழி படர தண் மலர் வேய்ந்து – அகம் 198/8
பெயர் பயம் படர தோன்று குயில் எழுத்து – அகம் 297/8
இளையரும் முதியரும் வேறு புலம் படர
எடுப்ப எழாஅய் மார்பம் மண் புல்ல – புறம் 254/1,2
நெறியிடை படர வேந்தன் நேய மங்கையர் செல்வார் – கம்.பால:14 62/4
பாரின் மிசை வருகின்றது ஓர் படி வெம் சுடர் படர – கம்.பால:24 10/4
பாழி புயம் உயர் திக்கிடை அடைய புடை படர
சூழி சடை_முடி விண் தொட அயல் வெண்மதி தோற்ற – கம்.பால:24 11/1,2
பால் பாய்வன நறை பாய்வன மலர் வாய் அளி படர
சேல் பாய்வன கயல் பாய்வன செம் கால் மட அன்னம் – கம்.அயோ:7 8/2,3
வங்க நீர் கடலும் வந்து தன் வழி படர மான – கம்.அயோ:13 50/2
விரிந்த வலயங்கள் மிடை தோள் படர மீதிட்டு – கம்.ஆரண்:10 47/1
பாழியால் உலகு எலாம் ஒரு வழி படர வாழ் – கம்.கிட்:3 4/2
உணங்கி உன் வழி படர உன்னுவேற்கு – கம்.கிட்:3 62/2
உயிரும் விண் படர இ உடலும் இ பரிசு-அரோ – கம்.கிட்:5 13/4
கான் ஒருங்கு படர அ கார் வரை – கம்.கிட்:11 39/2
பாரிடை நடந்து பகல் எல்லை படர போய் – கம்.கிட்:14 71/2
ஊர் மேல் படர கடிது உம்பரின் மீது உயர்ந்தான் – கம்.சுந்:1 42/4
பால் நிறத்து அன்ன குழாம் படர்ந்து என்ன பற்பல மங்கையர் படர – கம்.சுந்:3 76/4
பந்தி பந்திகளாய் நெடும் கடும் கணை படர
வெந்து தீந்தன கரிந்தன பொரிந்தன சில மீன் – கம்.யுத்1:6 23/3,4
ஆறு படர்கின்றன என படர அன்னார் – கம்.யுத்1:12 18/2
பரிந்த அண்ணலும் பரிவிலன் ஒரு புடை படர
புரிந்த அ நெடும் சேனை அம் கரும் கடல் புக்கான் – கம்.யுத்2:16 243/3,4
பழிப்பு_அறு மேனியாள்-பால் சிந்தனை படர கண்கள் – கம்.யுத்2:19 274/1
பாய்ந்தனன் அங்கு அப்பொழுதே பரு வரைகள் எனை பலவும் படர ஆர்த்து – கம்.யுத்3:24 34/1
கடல் கிளர்ந்து எழுந்து மேல் படர கார் வரை – கம்.யுத்3:24 93/1
நிலம் கொண்டு படர நின்று நெஞ்சு அழிவானை தம்பி – கம்.யுத்3:27 13/2
வேறு படர் படர இரவி சுடர் வலையம் – கம்.யுத்3:31 162/3
உண்ணும் விசையால் உணர்வு பின் படர ஓடும் – கம்.யுத்4:36 21/2

மேல்


படரகில்லா (1)

நெய்ம் மருங்கு படரகில்லா நெடு நேமி படையும் அவற்றுடனே நிற்கும் – கம்.யுத்3:24 29/2

மேல்


படரன்-மின் (1)

இறந்த கற்பினாட்கு எவ்வம் படரன்-மின்
சிறந்தானை வழிபடீஇ சென்றனள் – கலி 9/22,23

மேல்


படரா (4)

பகை புலம் படரா அளவை நின் – புறம் 181/9
நீர் மேல் படரா நெடும் குன்று நிமிர்ந்து நிற்றல் – கம்.சுந்:1 42/1
அணையாய் இனி எனது ஊழ் என அடரா எதிர் படரா
பணை ஆர் புயம் உடையானிடை சில இ மொழி பகர்வான் – கம்.யுத்2:15 180/3,4
பசும் பொன் நாட்டவர் நாட்டமும் உள்ளமும் படரா
அசும்பு விண்ணிடை அடங்கினன் முனிவரும் அறியா – கம்.யுத்3:22 162/2,3

மேல்


படரா-வகை (1)

படை அங்கு அது படரா-வகை பகலோன் குல மருமான் – கம்.யுத்3:27 138/1

மேல்


படராது (3)

களிறு பிடி தழீஇ பிற புலம் படராது
பசி தின வருந்தும் பைது அறு குன்றத்து – ஐங் 305/1,2
வேட்ட சிறாஅர் சேண் புலம் படராது
படப்பை கொண்ட குறும் தாள் உடும்பின் – புறம் 326/8,9
சீர் மேல் படராது என சிந்தை உணர்ந்து செல்வான் – கம்.சுந்:1 42/2

மேல்


படராநின்ற (1)

பருப்பதம் வேவது என்ன படர் ஒளி படராநின்ற
உரு பெற காட்டி நின்று நான் உனக்கு அபயம் என்ன – கம்.யுத்1:7 11/1,2

மேல்


படரிய (1)

பல் வீ படரிய பசு நனை குரவம் – குறு 341/1

மேல்


படரின் (3)

பனி நீர் படுவின் பட்டினம் படரின்
ஓங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்து அன்ன – சிறு 153,154
கிழவன் சேண் புலம் படரின் இழை அணிந்து – புறம் 151/3
தொள்ளை மன்றத்து ஆங்கண் படரின்
உண்க என உணரா உயவிற்று ஆயினும் – புறம் 333/5,6

மேல்


படரினும் (2)

இலங்கு கதிர் வெள்ளி தென் புலம் படரினும்
அம் தண் காவிரி வந்து கவர்பு ஊட்ட – புறம் 35/7,8
பறக்கினும் கொல்லும் படரினும் கொல்லும் மின் படை கை – கம்.சுந்:7 38/2

மேல்


படருநர் (1)

சிறந்தோர்_உலகம் படருநர் போல – பரி 19/11

மேல்


படரும் (26)

சேவடி படரும் செம்மல் உள்ளமொடு – திரு 62
பழு மரம் படரும் பையுள் மாலை – குறு 172/2
படரும் பைபய பெயரும் சுடரும் – குறு 215/1
தென் புலம் படரும் தண் பனி நாளே – குறு 317/7
போகில் புகா உண்ணாது பிறிது புலம் படரும்
வெம்பு அலை அரும் சுரம் நலியாது – ஐங் 325/2,3
பனி சுரம் படரும் பாண்_மகன் உவப்ப – பதி 59/3
படரும் பனை ஈன்ற மாவும் சுடர் இழை – கலி 138/12
மங்குல் மா மழை தென் புலம் படரும்
பனி இரும் கங்குலும் தமியள் நீந்தி – அகம் 24/8,9
பரியல் நாயொடு பன் மலை படரும்
வேட்டுவன் பெறலொடு அமைந்தனை யாழ நின் – அகம் 28/7,8
மனை_மனை படரும் நனை நகு மாலை – அகம் 54/12
அதர் படு பூழிய சேண் புலம் படரும்
ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – அகம் 390/2,3
மணி அன்ன நீர் கடல் படரும்
செம் வரை படப்பை நாஞ்சில் பொருந – புறம் 137/11,12
பள்ள வெள்ளம் என படரும் நிலா – கம்.பால:11 9/2
எழுந்திலன் எழுந்து இடை படரும் சேனையின் – கம்.பால:14 23/3
அயிர் துற்றிய கடல் மா நிலம் அடைய தனி படரும்
செயிர் சுற்றிய படையான் அடல் மற மன்னவர் திலகன் – கம்.பால:24 12/1,2
படரும் நல் அறம் பாலித்து இரவியின் – கம்.அயோ:10 52/2
படரும் சில் நெறி பைப்பய நீங்கினார் – கம்.ஆரண்:3 27/2
அருணன் தன் புதல்வன் யான் அவன் படரும் உலகு எல்லாம் படர்வேன் ஆழி – கம்.ஆரண்:4 25/1
பல் நக்க தரளம் ஒக்கும் பசும் புல் மேல் படரும் மெல் நா – கம்.ஆரண்:11 57/3
படரும் கால் என கறங்கு என செல்லுவார் பார்த்தார் – கம்.ஆரண்:13 84/2
வன் திசை படரும் ஆறு ஒழிய வண் தமிழ் உடை – கம்.கிட்:14 2/3
பரித்த செல்வம் ஒழிய படரும் நாள் – கம்.சுந்:3 26/1
பரந்த வெம் பகையை வென்றால் நின்-வழி படரும் நங்கை – கம்.யுத்2:17 72/3
பாரில் செலுமாறு பட படரும்
தேர் சுற்றிடவே கொடு சென்று முரண் – கம்.யுத்2:18 26/2,3
குடர் மறுகிட மலை குலைய நிலம் குழியொடு கிழிபட வழி படரும்
இடம் மறுகிய பொடி முடுகிடவும் இருள் உளது என எழும் இகல் அரவின் – கம்.யுத்3:28 19/2,3
தடை ஒரு சிறிது இன்று ஆகி தாவி வான் படரும் வேலை – கம்.யுத்4:41 20/3

மேல்


படரே (5)

நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே – நற் 273/10
பல ஆகுக நின் நெஞ்சில் படரே
ஓவாது ஈயும் மாரி வண் கை – குறு 91/4,5
கார் அன்று இகுளை தீர்க நின் படரே
கழிந்த மாரிக்கு ஒழிந்த பழ நீர் – குறு 251/4,5
அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே – ஐங் 330/5
நின் குறி வாய்த்தனம் தீர்க இனி படரே – ஐங் 494/4

மேல்


படரோடு (1)

ஐ அறிவு அகற்றும் கையறு படரோடு
அகல் இரு வானம் அம் மஞ்சு ஈன – அகம் 71/7,8

மேல்


படல் (4)

படல் இன் பாயல் வௌவியோளே – ஐங் 195/4
துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு – பரி 1/21
இள மணலுள் படல் ஓம்பு முளை நேர் – கலி 98/37
எந்தை ஆகுல அதன் படல் அறியேன் – புறம் 238/11

மேல்


படலத்து (1)

இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்_பொன் படலத்து
அவிர் இழை தைஇ மின் உமிழ்பு இலங்க – பதி 39/14,15

மேல்


படலம் (9)

பரிய கால் அகில் சுட நிமிர் பசும் புகை படலம்
அரிய வேதியர் ஆகுதி புகையொடும் அளவி – கம்.அயோ:10 18/2,3
மூடினது இருள் படலம் மூ_உலகும் முற்ற – கம்.ஆரண்:10 46/1
தூளியின் நிமிர் படலம் போய் இமையவர் விழி துற வெம் போர் – கம்.சுந்:7 18/1
துன்றிய பெரும் புகை படலம் சுற்றலால் – கம்.யுத்1:6 33/2
சுமையுறு பெரும் புகை படலம் சுற்றலால் – கம்.யுத்1:6 35/3
சுட்டு வந்து எரி குல படலம் சுற்றலால் – கம்.யுத்1:6 38/2
வெந்து அழிந்து உருகும் மெய்யன் விழு புகை படலம் விம்ம – கம்.யுத்1:7 3/3
எரி கணை படலம் மூட இலர் உளர் என்னும் தன்மை – கம்.யுத்2:19 104/3
துப்பு நீர்த்து அன தூளியின் படலம் மீ தூர்ப்ப – கம்.யுத்3:31 15/2

மேல்


படலால் (1)

பட்டார் உடல் படு செம்_புனல் திருமேனியில் படலால்
கட்டு ஆர் சிலை கரு ஞாயிறு புரைவான் கடையுகநாள் – கம்.யுத்3:31 108/1,2

மேல்


படலும் (4)

படை தலை தலைவர்கள் படலும் பல் படை – கம்.ஆரண்:7 109/1
பார மா மரம் முடி உடை தலையிடை படலும்
தாரையின் நெடும் கற்றைகள் சொரிவன தயங்க – கம்.சுந்:11 48/1,2
கை குத்து அது படலும் கழல் நிருதர்க்கு இறை கறை நீர் – கம்.யுத்2:15 176/1
பாழி புயம் அம்பு உருவ படலும்
வீழி கனி போல் புனல் வீச வெகுண்டு – கம்.யுத்3:20 70/1,2

மேல்


படலே (2)

அயலோர் ஆகல் என்று எம்மொடு படலே – நற் 220/10
அன்னை முன்னர் யாம் என் இதன் படலே – அகம் 95/15

மேல்


படலை (15)

படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் – பெரும் 60
பல் பூ மிடைந்த படலை கண்ணி – பெரும் 174
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் – நெடு 31
வண் சினை கோங்கின் தண் கமழ் படலை
இரும் சிறை வண்டின் பெரும் கிளை மொய்ப்ப – ஐங் 370/1,2
பல் ஆன் கோவலர் படலை கூட்டும் – ஐங் 476/3
படலை பந்தர் புல் வேய் குரம்பை – அகம் 87/3
பல் ஆன் கோவலர் படலை சூட்ட – புறம் 265/4
படலை முன்றில் சிறுதினை உணங்கல் – புறம் 319/5
உடும்பு இழுது அறுத்த ஒடும் காழ் படலை
சீறில் முன்றில் கூறுசெய்திடும்-மார் – புறம் 325/7,8
மேல் விரிந்து எழு கொடி படலை விண் எலாம் – கம்.பால:14 11/3
தூளியின் படலை வந்து தொடர்வு உற மரமும் தூறும் – கம்.ஆரண்:7 58/1
பொறி பிதிர் படலை செம் தீ புகையொடும் பொடிப்ப பொம்மென்று – கம்.ஆரண்:13 116/3
சந்தின் அடையின் படலை வேதிகை தடம்-தோறு – கம்.கிட்:10 75/1
காய் எரி படலை சூழ்ந்த கரும் கடல் தரங்கத்தூடே – கம்.யுத்1:7 2/3
தூர்ப்பு அடங்கின கை எலாம் தூளியின் படலை
போர்ப்பு அடங்கின உலகு எலாம் முரசு எலாம் போன – கம்.யுத்2:15 236/3,4

மேல்


படலையில் (1)

கரை இல் நுண் புகை படலையில் கரந்தனர் கலிங்க – கம்.சுந்:13 22/3

மேல்


படலையின் (2)

தேக்கு அடை படலையின் செறிவு செய்து பின் – கம்.அயோ:10 45/1
வெருளும் வெம் புகை படலையின் மேற்செல வெருவி – கம்.சுந்:13 31/1

மேல்


படலையும் (1)

தூளியின் படலையும் துரகம் தேரொடு – கம்.அயோ:14 25/1

மேல்


படலையோடு (1)

உக்கது ஆங்கு எரி படலையோடு உதிரத்தின் ஓதம் – கம்.கிட்:7 62/2

மேல்


படலையோடும் (1)

எழு சுடர் படலையோடும் இரும் புகை எழும்பி எங்கும் – கம்.யுத்1:7 1/1

மேல்


படலொடும் (1)

படலொடும் உரும் எறி பரு வரை நிலையன – கம்.யுத்2:18 132/2

மேல்


படவும் (3)

கரன் இருந்த வனம் அன்றோ இவை படவும் கடவேனோ – கம்.ஆரண்:6 101/3
படுத்தனர் அரக்கர் வேலை பட்டதும் படவும் பாரார் – கம்.யுத்2:19 53/3
ஒளிறு ஈர்த்த முழு நெடு நாண் உரும்_ஏறு பல படவும் உலகம் கீண்டு – கம்.யுத்4:33 24/2

மேல்


படவே (2)

வில் உமிழ் கணையின் சென்று சேண் படவே – குறு 231/6
பிழையேம் ஆகிய நாம் இதன் படவே – குறு 263/8

மேல்


படா (14)

வெடி படா ஒடி தூண் தடியொடு – பரி 4/20
படா முக மலையில் தோன்றி பருவம் ஒத்து அருவி பல்கும் – கம்.பால:20 1/3
களி படா மனத்தவன் காணின் கற்பு எனும் – கம்.கிட்:1 9/1
கிளி படா மொழியவள் விழியின் கேள் என – கம்.கிட்:1 9/2
துளி படா நயனங்கள் துளிப்ப சோரும் என்று – கம்.கிட்:1 9/3
தாள் படா கமலம் அன்ன தடம் கணான் தம்பிக்கு அம்மா – கம்.கிட்:2 33/1
நாள் படா மறைகளாலும் நவை படா ஞானத்தாலும் – கம்.கிட்:2 33/3
நாள் படா மறைகளாலும் நவை படா ஞானத்தாலும் – கம்.கிட்:2 33/3
கண்மையும் பொருந்தி கருணை படா
வண்மை என்-கொல் சனகரின் மடந்தையே – கம்.சுந்:3 106/3,4
ஊனோடு உயிர் வேறு படா உபயம் – கம்.யுத்1:3 117/1
வானர கடல் படா வகை வாளியால் மாற்றி – கம்.யுத்2:15 230/3
பொன்னொடே பொருவின் அல்லது ஒன்றொடு பொரு படா உயர் புயத்தினான் – கம்.யுத்2:19 75/4
பனி படா நின்றது என்ன பரக்கின்ற சேனை பாறி – கம்.யுத்4:37 17/1
நுனி படா நின்ற வீரன் அவன் ஒன்று நோக்கா-வண்ணம் – கம்.யுத்4:37 17/3

மேல்


படாகை (1)

படாகை நின்றன்று – பரி 9/78

மேல்


படாத (3)

பல நாளும் படாத கண் பாயல் கொண்டு இயைபவால் – கலி 70/8
முன்னர் யாவரும் மொழிதரும் முறைமையின் படாத
தன்னது உள் உறும் உணர்ச்சியால் புதுவது தந்தது – கம்.யுத்1:3 36/2,3
பட்டன படப்பட படாத புள் குலம் – கம்.யுத்1:6 38/1

மேல்


படாதன (2)

மெய்யில் பட்டன பட படாதன எலாம் விலக்கி – கம்.யுத்3:22 70/1
இடை படும் படாதன இமைப்பிலோர் படை – கம்.யுத்3:31 173/1

மேல்


படாது (4)

கன்றும் உண்ணாது கலத்தினும் படாது
நல் ஆன் தீம் பால் நிலத்து உக்கு ஆங்கு – குறு 27/1,2
ஒளி படாது ஆயிடை ஒளிக்கும் மீனது – கம்.கிட்:1 9/4
கீழ் படாநின்ற நீக்கி கிளர் படாது ஆகி என்றும் – கம்.கிட்:2 33/2
பாணியின் தள்ளி கால மாத்திரை படாது பட்ட – கம்.யுத்3:25 10/1

மேல்


படாதேல் (1)

பாணி இவன் படர் செம் கை படாதேல்
வாள் நுதல் மங்கையும் வாழ்வு இலள் என்பார் – கம்.பால:13 28/3,4

மேல்


படாநின்ற (2)

கீழ் படாநின்ற நீக்கி கிளர் படாது ஆகி என்றும் – கம்.கிட்:2 33/2
குனி படாநின்ற வில்லால் ஒல்லையின் நூறி கொன்றான் – கம்.யுத்4:37 17/4

மேல்


படாமை (1)

இரு நிழல் படாமை மூ_ஏழ் உலகமும் – பரி 3/75

மேல்


படாமையும் (1)

ஒரு வழி படாமையும் ஓடியது உணர்தலும் – சிறு 214

மேல்


படார்கள் (1)

பண்டு அவுணர் மூழ்கினர் படார்கள் என வானோர் – கம்.ஆரண்:3 37/1

மேல்


படாஅ (10)

பெரும் களிறு வாங்க முரிந்து நிலம் படாஅ
நார் உடை ஒசியல் அற்றே – குறு 112/3,4
நாள் இடை படாஅ நளி நீர் நீத்தத்து – குறு 368/6
படாஅ பைம் கண் பாடு பெற்று ஒய்யென – அகம் 102/8
படாஅ பைம் கண் பா அடி கய வாய் – அகம் 125/7
படாஅ ஆகும் எம் கண் என நீயும் – அகம் 218/9
வண்டு இடை படாஅ முயக்கமும் – அகம் 332/14
ஒரு தலை படாஅ உறவி போன்றனம் – அகம் 339/10
படாஅ ஆகும் எம் கண்ணே கடாஅ – அகம் 391/10
படாஅ செலீஇயர் நின் பகைவர் மீனே – புறம் 24/25
அசை நுகம் படாஅ ஆண்தகை உள்ளத்து – புறம் 179/9

மேல்


படாஅ-கண்ணும் (1)

பட்ட மாரி படாஅ-கண்ணும்
அவர் திறத்து இரங்கும் நம்மினும் – குறு 289/6,7

மேல்


படாஅகை (1)

விடாஅது நீ கொள்குவை ஆயின் படாஅகை
ஈன்றன ஆய_மகள் தோள் – கலி 101/37,38

மேல்


படாஅது (2)

படும்_கால் பையுள் தீரும் படாஅது
தவிரும் காலை ஆயின் என் – நற் 209/7,8
ஒரு பால் படாஅது ஆகி – புறம் 83/5

மேல்


படாஅம் (2)

படாஅம் மஞ்ஞைக்கு ஈத்த எம் கோ – புறம் 141/11
படாஅம் ஈத்த கெடாஅ நல் இசை – புறம் 145/2

மேல்


படாஅமை (1)

படாஅமை செய்தான் தொடர்பு – கலி 147/56

மேல்


படாஅர் (6)

அதிரல் பூத்த ஆடு கொடி படாஅர்
சிதர் வரல் அசை வளிக்கு அசைவந்து ஆங்கு – முல் 51,52
அகல் வாய் பாந்தள் படாஅர்
பகலும் அஞ்சும் பனி கடும் சுரனே – அகம் 68/20,21
அயிர்_கண் படாஅர் துஞ்சு புறம் புதைய – அகம் 84/7
யாறு சேர்ந்து அன்ன ஊறு நீர் படாஅர்
பைம் புதல் நளி சினை குருகு இருந்து அன்ன – அகம் 178/7,8
அரு வரை இழிதரும் வெரு வரு படாஅர்
கயம் தலை மந்தி உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 288/11,12
தண் பெரும் படாஅர் வெரூஉம் – அகம் 309/16

மேல்


படாஅல் (1)

அலமரல் ஆயமொடு யாங்கணும் படாஅல்
மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய – அகம் 7/3,4

மேல்


படி (73)

துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும் – ஐங் 168/2
பருகு படி மிடறு என்கோ பெரிய – பரி 11/29
மலர் அகல் மார்பின் மை படி குடுமிய – பரி 15/9
நாம தன்மை நன்கனம் படி எழ – பரி 15/25
ஒன்றிய படி இது என்று உரைசெய்வோரும் – பரி 19/52
படி உண்பார் நுகர்ச்சி போல் பல் சினை மிஞிறு ஆர்ப்ப – கலி 35/2
படி கிளி பாயும் பசும் குரல் ஏனல் – கலி 50/9
பிடி படி முறுக்கிய பெரு மர பூசல் – அகம் 8/11
பொங்கடி படி கயம் மண்டிய பசு மிளை – அகம் 44/17
படி ஞிமிறு கடியும் களிறே தோழி – அகம் 59/9
படி முழம் ஊன்றிய நெடு நல் யானை – அகம் 119/18
இனம் படி நீரின் கலங்கிய பொழுதில் – அகம் 212/9
கண மழை பொழிந்த கான் படி இரவில் – அகம் 392/12
நீர் நணி படி கோடு ஏறி சீர் மிக – புறம் 243/7
பரவு நல் ஒழுக்கின் படி பூண்டது – கம்.பால:1 12/2
பதிபடு கொடியின் உள்ள படி வளர் குழியின் உள்ள – கம்.பால:2 21/3
கறங்கு அடல் திகிரி படி காத்தவர் – கம்.பால:7 40/1
பனி வென்றபடி என்ன பகை வென்று படி காப்போன் – கம்.பால:12 16/2
படி புக்கால் என படிதர பரிபுரம் புலம்ப – கம்.பால:15 12/2
படி உளாளோ கடற்படை உளாளோ பகர் – கம்.பால:20 8/2
வாளை உகள கயல்கள் வாவி படி மேதி – கம்.பால:22 41/1
விண் கீழ் உற என்றோ படி மேல்கீழ் உற என்றோ – கம்.பால:24 9/1
பாரின் மிசை வருகின்றது ஓர் படி வெம் சுடர் படர – கம்.பால:24 10/4
விரை செய் முடி படி மேல் உற அடி மேல் உற விழவும் – கம்.பால:24 17/2
பனி வார் கடல் புடை சூழ் படி நரபாலரை அருளா – கம்.பால:24 21/3
எருத்தம் மேல் படி புயம் அற சுமந்து இடர் உழக்கும் – கம்.அயோ:1 65/2
புண் தாங்கு நெஞ்சத்தனளாய் படி மேல் புரண்டாள் – கம்.அயோ:4 139/3
என்னும் படி அன்று அடியாரினில் ஏவல் செய்தி – கம்.அயோ:4 147/2
படி அடங்கலும் நிமிர் பசும் கண் மாரியால் – கம்.அயோ:4 198/3
படி உற புரண்டனன் பலவும் பன்னினான் – கம்.அயோ:5 25/4
படி எலாம் கேட்டு நெஞ்சில் பருவரல் உழந்தான் முன்னே – கம்.அயோ:6 7/3
துஞ்சும் களி வரி வண்டுகள் குழலின் படி சுழலும் – கம்.அயோ:7 3/3
போல் பாய் புனல் மடவார் படி நெடு நாடு அவை போனார் – கம்.அயோ:7 8/4
பாந்தள் இது என உன்னி கவ்விய படி பாரா – கம்.அயோ:9 9/3
படி உடை பரல் உடை பாலை மேல் உயர் – கம்.அயோ:14 22/3
அன்ன செலவின் படி மேல் அயல் சூழ் – கம்.ஆரண்:2 3/1
படி இலாள் மருங்கு உள்ள அளவு எனை அவன் பாரான் – கம்.ஆரண்:6 82/2
பால் பொத்தின நதியின் கிளர் படி பொத்தின படர் வான் – கம்.ஆரண்:7 99/2
தோள் எலாம் படி சுமந்த விட அரவின் பட நிரையின் தோன்ற ஆன்ற – கம்.ஆரண்:10 5/2
குன்றின் அடி வந்து படி கொண்டல் என மன்னன் – கம்.ஆரண்:10 45/3
முடி பத்திகளை படி இட்டு முழங்கு துண்டம் – கம்.ஆரண்:13 21/2
தொடர்வதே நலம் ஆம் என படி மிசை சுற்றி – கம்.ஆரண்:13 84/1
கள் படி கோதையை நாடினர் காணார் – கம்.ஆரண்:14 34/2
உள் படி கோபம் உயிர்ப்பொடு பொங்க – கம்.ஆரண்:14 34/3
தேன் படி மலரது செம் கண் வெம் கைம்மா – கம்.கிட்:1 1/1
மீன் படி மேகமும் படிந்து வீங்கு நீர் – கம்.கிட்:1 1/3
மருத்து மகன் இ படி இடந்து உற வளர்ந்தான் – கம்.கிட்:14 67/2
பானல் உண் கண்ணும் வண்ண படி முறை மாற பண்ணை – கம்.சுந்:2 181/1
பன்னிருவரினும் இருவரை தவிர்வுற்று உதித்தது ஓர் படி ஒளி பரப்ப – கம்.சுந்:3 81/4
படி ஏழும் நெடும் துயர் பாவிடவும் – கம்.சுந்:4 9/2
படி உரைத்து எடுத்து காட்டும் படித்து அன்று படிவம் பண்பில் – கம்.சுந்:4 38/1
அள்ளப்பட்டு அழி குருதி பொரு புனல் ஆறாக படி சேறு ஆக – கம்.சுந்:10 28/2
நிலை மேற்கொண்டு மெலிகின்ற நெடியோன்-தன்-முன் படி ஏழும் – கம்.யுத்1:1 6/2
கல்லி மா படி கலக்குவான் கனல் என காந்தி – கம்.யுத்1:5 42/3
வில் படி திரள் தோள் வீர நோக்குதி வெம் கண் யானை – கம்.யுத்1:10 12/1
அல் படி நிறத்தவேனும் ஆடக தலத்தை ஆழ – கம்.யுத்1:10 12/2
கல் படி வயிர திண் கால் நகங்களின் கல்லி கையால் – கம்.யுத்1:10 12/3
பாழி ஆள் வயிர படி பல் முறை – கம்.யுத்2:15 38/3
பள்ள கடல் கொள்ள படர் படி பேரினும் பதையா – கம்.யுத்2:15 185/1
கொள்ளை கொண்டிட பண்டையின் மும் மடி குமைகின்ற படி நோக்கி – கம்.யுத்2:16 335/2
நின்று இமைக்கின்றது அன்ன முடி படி நெடிதின் வைத்தான் – கம்.யுத்2:17 17/4
அருகு ஓடுவ வர உந்தினர் அசனி படி கணை கால் – கம்.யுத்2:18 147/3
கொலை அஞ்சுதல் புரிகின்றது கரியின் படி கொளலால் – கம்.யுத்2:18 152/4
பள்ளம் படு கடல் ஏழினும் படி ஏழினும் பகையின் – கம்.யுத்3:31 115/1
பெய்த கணை மா முகில் எனும் படி வளைத்தனர் முனிந்தனர்களால் – கம்.யுத்3:31 150/2
கண்ணில் தீயார் விம்மி உளைக்கும் படி காணீர் – கம்.யுத்4:33 17/4
கடும் பகடு படி கிடந்த கரும் பரம்பின் இன மள்ளர் பரந்த கையில் – கம்.யுத்4:33 23/2
கண் போர்த்தன கடல் போர்த்தன படி போர்த்தன கலையோர் – கம்.யுத்4:37 50/2
பஞ்சரம் எனல் ஆம் படி பண்ணினான் – கம்.யுத்4:37 167/4
முன்னேயோ விழுந்ததுவும் முடி தலையோ படி தலைய முகங்கள்-தானோ – கம்.யுத்4:38 22/3
படம் குறைந்தது படி சுமந்த பாம்பு வாய் – கம்.யுத்4:40 70/2
வஞ்சர் இல்லை இ அண்டத்தின் எனும் படி மடித்த – கம்.யுத்4:40 126/1
பாழ் புறம் கிடப்பது படி இன்றாயது ஓர் – கம்.யுத்4:41 105/2

மேல்


படி-கண் (1)

படி-கண் வீழ்ந்து அகம் பதைக்கும் நெஞ்சினான் – கம்.அயோ:11 126/2

மேல்


படி-நின்று (1)

பொன்_தாமரை போல் கையால் பொடி சூழ் படி-நின்று எழுவி – கம்.அயோ:4 37/2

மேல்


படி-மேல் (1)

படி-மேல் எழுந்து வருவான் விரைந்து பல கால் நினைந்து பணிவான் – கம்.யுத்2:19 249/4

மேல்


படிக்கண் (1)

பிணி பறித்து இவனை யாவர் முடிப்பவர் படிக்கண் பேழ் வாய் – கம்.யுத்1:14 18/2

மேல்


படிக்கால் (1)

குறும் தொடை நெடும் படிக்கால்
கொடும் திண்ணை பல் தகைப்பின் – பட் 142,143

மேல்


படிக்கின்றான் (1)

பாணியின் அளந்து இசை படிக்கின்றான் என – கம்.ஆரண்:12 21/3

மேல்


படிகத்தின் (1)

படிகத்தின் தலம் என்று எண்ணி படர் சுனை முடுகி புக்க – கம்.பால:16 18/1

மேல்


படிகம் (1)

ஏலும் நீள் நிழல் இடை இடை எறித்தலின் படிகம்
போலும் வார் புனல் புகுந்துளவாம் என பொங்கி – கம்.கிட்:1 19/1,2

மேல்


படிகளாம் (1)

படிகளாம் என தாழ்வரை கிடப்பன பாராய் – கம்.அயோ:10 35/4

மேல்


படிகாரன் (1)

பற்றும் அங்கையின் படிகாரன் இன்று – கம்.யுத்1:9 53/3

மேல்


படிகால் (1)

இருபத்தொரு படிகால் இமிழ் கடல் ஒத்து அலை எறியும் – கம்.பால:24 13/3

மேல்


படிகிலா (1)

பயிறலை பறவை பாரில் படிகிலா பரப்பை பார்க்கும் – கம்.யுத்3:22 29/4

மேல்


படிகின்ற (1)

பாம குருதி படிகின்ற படை – கம்.யுத்3:31 201/2

மேல்


படிகின்றது (2)

தான் படிகின்றது தெளிவு சான்றது – கம்.கிட்:1 1/2
காமிப்பது முடிவிப்பது படிகின்றது கண்டான் – கம்.யுத்3:27 146/3

மேல்


படிகையும் (1)

பருமமும் முதுகு இடு படிகையும் வலி படர் – கம்.யுத்2:18 130/1

மேல்


படித்தது (1)

கொடி படித்தது என நெடும் கோள் அரா – கம்.ஆரண்:12 3/3

மேல்


படித்தலத்து (1)

படித்தலத்து இறைஞ்சினன் பரதன் போயினான் – கம்.அயோ:14 134/3

மேல்


படித்தலம் (2)

படித்தலம் காவலன் பெயரல்-பாலனோ – கம்.அயோ:11 89/2
படித்தலம் சுமந்த நாகம் பாக வான் பிறையை பற்றி – கம்.யுத்3:28 45/1

மேல்


படித்தவன் (1)

பண்டை நூல் கதிரோன் சொல்ல படித்தவன் படிவம் அம்மா – கம்.கிட்:2 32/4

மேல்


படித்து (1)

படி உரைத்து எடுத்து காட்டும் படித்து அன்று படிவம் பண்பில் – கம்.சுந்:4 38/1

மேல்


படித்தேன் (1)

படித்தேன் அன்றே பொய்ம்மை குடிக்கு பழி பெற்றேன் – கம்.யுத்3:22 216/3

மேல்


படிதர (1)

படி புக்கால் என படிதர பரிபுரம் புலம்ப – கம்.பால:15 12/2

மேல்


படிதனில் (1)

படம் கிழிதர படிதனில் பலவித போர் – கம்.ஆரண்:9 3/2

மேல்


படிந்த (5)

படிந்த தேர் குலம் பறிந்தன தேர் குலம் படியில் – கம்.சுந்:11 29/4
முழை படிந்த பிறை முள் எயிறு ஒள் வாள் – கம்.யுத்1:11 8/1
இழை படிந்த இள வெண் நிலவு ஈன – கம்.யுத்1:11 8/2
தாரையும் மேகமும் படிந்த தன்மைய – கம்.யுத்3:27 68/4
தம்பியரோடு தானும் தண் புனல் படிந்த பின்னர் – கம்.யுத்4:42 1/3

மேல்


படிந்தது (5)

பருவ மேகம் படிந்தது போல் படிந்து – கம்.பால:21 42/3
பறந்து வந்து படிந்தது பல் சனம் – கம்.அயோ:14 7/2
பயிர் உற தெய்வம் என்-மேல் படிந்தது பார்-மின் என்னா – கம்.சுந்:2 188/2
குழை படிந்தது ஒரு குன்றில் முழங்கா – கம்.யுத்1:11 8/3
படிந்தது வினைய செய்கை பயந்தது பாவி வாளால் – கம்.யுத்3:26 45/3

மேல்


படிந்தன (3)

படியொடு படிந்தன பருத்த தேர் பணை – கம்.ஆரண்:7 116/2
படிந்தன முடிந்தன கிடந்தன பரி மா – கம்.சுந்:8 28/4
வந்து மேகங்கள் படிந்தன பிண பெரு மலை மேல் – கம்.யுத்2:15 198/4

மேல்


படிந்தனர் (1)

படிந்தனர் பரந்தனர் பரந்தது ஓர் நெருப்பின் – கம்.யுத்1:12 24/1

மேல்


படிந்தனவாம் (1)

அன்னங்கள் படிந்தனவாம் எனலாய் – கம்.யுத்3:27 24/4

மேல்


படிந்தார் (4)

பங்கயம் முகிழ்த்தன என சிலர் படிந்தார் – கம்.அயோ:5 16/4
நீறு தோய் மணி மேனியர் நெடும் புனல் படிந்தார்
ஊறும் மென் கனி கிழங்கினோடு உண்டு நீர் உண்டார் – கம்.அயோ:9 35/2,3
பறை புரை விழிகள் பறிந்தார் படியிடை நெடிது படிந்தார்
பிறை புரை எயிறும் இழந்தார் பிடரொடு தலைகள் பிளந்தார் – கம்.சுந்:7 26/1,2
பைம் புனல் வேலை படிந்தார் – கம்.சுந்:13 52/4

மேல்


படிந்து (16)

காந்தள் அம் சிலம்பில் களிறு படிந்து ஆங்கு – பெரும் 372
பலர் படிந்து உண்ணும் நின் பரத்தை மார்பே – ஐங் 84/5
தடம் தாள் நாரை படிந்து இரை கவரும் – பதி 32/12
நின் படிந்து நீங்காமை இன்று புணர்ந்து எனவே – பரி 7/86
காலை கடல் படிந்து காய் கதிரோன் போய வழி – பரி 20/6
களிறு படிந்து உண்டு என கலங்கிய துறையும் – புறம் 23/2
ஈர நீர் படிந்து இ நிலத்தே சில – கம்.பால:2 25/1
ஏய அரு நுண் பொடி படிந்து உடன் எழுந்து ஒண் – கம்.பால:15 20/3
பருவ மேகம் படிந்தது போல் படிந்து
இருவர் தாளும் முறையின் இறைஞ்சினான் – கம்.பால:21 42/3,4
நீல வண்டு_இனம் படிந்து எழ வளைந்து உடன் நிமிர்வ – கம்.அயோ:10 16/2
மீன் படி மேகமும் படிந்து வீங்கு நீர் – கம்.கிட்:1 1/3
வான் படிந்து உலகிடை கிடந்த மாண்பது – கம்.கிட்:1 1/4
புண்ணின் நீர் புணரியில் படிந்து பூவையர் – கம்.சுந்:5 56/3
தொடர்ந்தன துரந்தன படிந்து நெறி தூர – கம்.சுந்:6 18/2
பள்ளம் போய் புகும் புனல் என படியிடை படிந்து
தள்ளும் பொன் கிரி சலிப்புற கோபுரம் சார்ந்தான் – கம்.யுத்1:12 5/1,2
பொங்கு நீர் நதிகள் யாவும் படிந்து அலால் புன்மை போகா – கம்.யுத்4:41 22/2

மேல்


படிந்து-அனைய (1)

மழை படிந்து-அனைய தொங்கல் வயங்க – கம்.யுத்1:11 8/4

மேல்


படிந்தும் (1)

மாசு போக புனல் படிந்தும்
அலவன் ஆட்டியும் உரவு திரை உழக்கியும் – பட் 100,101

மேல்


படிந்துளதால் (1)

பன்னும் கவி சேனை படிந்துளதால்
துன்னும் துறை நீர் நிறை வாவி தொடர்ந்து – கம்.யுத்3:27 24/2,3

மேல்


படிநிலை (2)

முடிகள் அதிர படிநிலை தளர – பரி 2/39
படிநிலை வேள்வியுள் பற்றி ஆடு கொளலும் – பரி 2/62

மேல்


படிப்பது (1)

பாரின்-பால் விசும்பின்-பாலும் பற்று அற படிப்பது அன்னான் – கம்.பால:8 7/1

மேல்


படிம (1)

மடக்கோ இல்லா வார் படிம கூத்து அமைவிப்பான் – கம்.யுத்4:33 9/3

மேல்


படிமகன் (1)

வருடையை படிமகன் வ