ப – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பஃறி 1
பஃறுளி 1
பஃறேர் 1
பக்க 1
பக்கத்தின் 1
பக்கத்து 5
பக்கம் 27
பக்கமா 1
பக்கமும் 3
பக்கல் 1
பக்கின் 1
பக்கு 1
பக 18
பகட்டின் 3
பகட்டினால் 1
பகட்டு 29
பகட்டு_இனம் 1
பகட்டுக்கு 1
பகட்டை 1
பகட்டொடு 1
பகட்டொடும் 1
பகடு 35
பகடே 1
பகர் 7
பகர்-மின் 1
பகர்கிற்பார் 1
பகர்கின்ற 1
பகர்கின்றது 1
பகர்கின்றானை 1
பகர்தல் 1
பகர்தலும் 1
பகர்தற்கு 1
பகர்தி 4
பகர்ந்த 2
பகர்ந்தது 2
பகர்ந்தார் 2
பகர்ந்தால் 1
பகர்ந்தான் 6
பகர்ந்திடு 1
பகர்ந்தீர் 2
பகர்ந்து 12
பகர்ந்தேம் 1
பகர்நர் 2
பகர்நரும் 2
பகர்நரொடு 1
பகர்பவர் 1
பகர்பு 1
பகர்வ 1
பகர்வது 10
பகர்வர் 1
பகர்வரேல் 1
பகர்வரோ 1
பகர்வாய் 1
பகர்வார் 1
பகர்வாள் 1
பகர்வான் 7
பகர்வு 1
பகர்வுறும் 1
பகர்வென் 1
பகர்வேன் 1
பகர 14
பகரல் 1
பகரல்-பாலதோ 1
பகரல்-பாலையோ 2
பகரலுற்றான் 1
பகரவேயும் 1
பகரா-முன்னம் 1
பகராய் 2
பகராயே 1
பகரின் 1
பகரினும் 2
பகருதி 1
பகரும் 13
பகரும்-காலை 1
பகல் 174
பகல்-கணே 1
பகல்-தானும் 1
பகல்_கெழு_செல்வன் 1
பகல்பட 1
பகலவன் 10
பகலவனும் 1
பகலா 1
பகலாம் 1
பகலாய் 1
பகலிட 1
பகலிடை 5
பகலில் 5
பகலிலே 1
பகலின் 7
பகலினும் 2
பகலினொடு 1
பகலும் 36
பகலுளே 1
பகலே 8
பகலை 1
பகலொடு 1
பகலோ 1
பகலோன் 5
பகலோனும் 1
பகலோனை 1
பகழி 143
பகழி-தன்னால் 2
பகழி-தன்னை 1
பகழிக்கு 5
பகழிகள் 3
பகழிகளால் 1
பகழியால் 11
பகழியாலே 1
பகழியின் 8
பகழியும் 3
பகழியை 4
பகழியோடும் 1
பகற்குறி 2
பகன்றை 21
பகன்றையொடு 1
பகா 1
பகாஅர் 1
பகிர் 2
பகிர்ந்தான் 1
பகிரண்டத்து 1
பகிரண்டம் 1
பகிராது 1
பகு 52
பகுக்க 1
பகுக்கும் 12
பகுத்த 5
பகுத்தன 1
பகுத்தான் 1
பகுத்து 7
பகுத்தூண் 1
பகுதி 8
பகுதிகள் 1
பகுதியின் 1
பகுதியை 1
பகுப்பான் 1
பகும் 1
பகுவாய் 1
பகை 195
பகை-மேல் 2
பகைக்கு 2
பகைகள் 1
பகைஞ 2
பகைஞர் 13
பகைஞர்கள் 1
பகைஞரால் 1
பகைஞருக்கு 1
பகைஞரும் 1
பகைஞரே 1
பகைஞரை 2
பகைஞரோடு 1
பகைஞன் 14
பகைஞனுக்கு 2
பகைஞனும் 4
பகைஞனே-கொல் 1
பகைஞனை 2
பகைத்தியால் 1
பகைத்து 3
பகைதான் 1
பகைப்பது 1
பகைபட்டு 1
பகைமையின் 2
பகையா 1
பகையாத 1
பகையாதே 1
பகையால் 2
பகையாலே 1
பகையில் 1
பகையின் 4
பகையினால் 1
பகையினை 1
பகையும் 10
பகையே 5
பகையேம் 1
பகையை 13
பகையையும் 1
பகையோடு 1
பகைவர் 28
பகைவர்க்கு 5
பகைவரும் 2
பகைவரை 2
பகைவன் 1
பகைவன்-மன் 1
பகைவனே-கொலாம் 1
பகைவா 1
பங்கத்தன் 1
பங்கம் 11
பங்கம்_இல் 3
பங்கய 10
பங்கயத்த 1
பங்கயத்தவட்கும் 1
பங்கயத்து 10
பங்கயம் 10
பங்கன் 2
பங்கி 4
பங்கிகள் 2
பங்கியர் 2
பங்கியான் 2
பங்கியும் 1
பங்கியோடும் 1
பங்கின் 1
பங்கு 2
பங்குவின் 1
பங்குனி 5
பச்சிமத்தினும் 1
பச்சிரத்தம் 2
பச்சிலை 5
பச்சிறா 2
பச்சூன் 7
பச்சை 17
பச்சையொடு 1
பசக்கும் 2
பசக்கும்-காலை 1
பசக்குவ-மன்னோ 1
பசத்தல் 4
பசந்த 7
பசந்ததுவே 1
பசந்தவர் 1
பசந்தன்று 7
பசந்தன்றே 1
பசந்தன 2
பசந்தனள் 3
பசந்தனள்-மன் 1
பசந்தனை 1
பசந்து 8
பசப்ப 13
பசப்பது 4
பசப்பதுவே 1
பசப்பவும் 4
பசப்பித்தோரே 1
பசப்பினும் 1
பசப்பு 19
பசப்பு_அற 1
பசப்பே 9
பசலை 44
பசலைக்கு 3
பசலையள் 2
பசலையால் 2
பசலையும் 4
பசலையை 1
பசலையொடு 1
பசி 78
பசி-போல் 1
பசி_பிணி 1
பசி_பிணி_மருத்துவன் 1
பசிக்க 1
பசிக்கு 1
பசித்த 4
பசித்தன்று 1
பசித்தான் 1
பசித்து 9
பசித்தும் 1
பசியர் 1
பசியன் 1
பசியார் 2
பசியால் 2
பசியின் 1
பசியே 1
பசியை 2
பசியொடு 1
பசியொடே 1
பசீஇ 1
பசு 40
பசு_நெய் 1
பசுந்தேன் 2
பசும் 140
பசும்_கண்_கடவுள் 1
பசும்_பொன் 10
பசும்_பொன்-கொல் 1
பசும்பாம்பின் 1
பசும்பிடி 3
பசும்பொன் 9
பசும்பொன்னவன் 1
பசும்பொனால் 1
பசும்பொனின் 2
பசுமஞ்சளொடு 1
பசுமை 2
பசுர 1
பசுவின் 1
பசுவும் 1
பசுவை 1
பசை 15
பசை_அற்றிலது 1
பசைந்த 2
பசையில் 1
பசையும் 1
பசையொடு 1
பசைஇ 1
பசைஇய 1
பஞ்ச 1
பஞ்சம் 1
பஞ்சமம் 1
பஞ்சமி 1
பஞ்சர 1
பஞ்சரத்து 1
பஞ்சரத்தொடு 1
பஞ்சரம் 1
பஞ்சவடி 2
பஞ்சவர் 1
பஞ்சவன் 1
பஞ்சாய் 5
பஞ்சானனம் 1
பஞ்சி 21
பஞ்சிடை 1
பஞ்சியின் 1
பஞ்சியும் 2
பஞ்சிற்று 1
பஞ்சின் 4
பஞ்சினில் 2
பஞ்சினை 1
பஞ்சு 18
பஞ்சுரம் 1
பட்ட 92
பட்டத்தர் 1
பட்டத்தில் 1
பட்டத்து 1
பட்டத்தொடு 1
பட்டதற்கு 1
பட்டதனால் 1
பட்டது 25
பட்டதும் 3
பட்டபடி 1
பட்டம் 2
பட்டவர் 4
பட்டவா 1
பட்டவாறும் 1
பட்டன்று 5
பட்டன்றே 5
பட்டன 20
பட்டனம் 1
பட்டனர் 12
பட்டனவே 1
பட்டனவோ 1
பட்டனள் 1
பட்டனன் 3
பட்டனனே 1
பட்டனென் 1
பட்டனை 1
பட்டாய் 4
பட்டாயே 1
பட்டார் 18
பட்டார்-கொலோ 1
பட்டாரை 1
பட்டால் 5
பட்டான் 9
பட்டான்-கொல் 1
பட்டி 3
பட்டிகை 1
பட்டிடுதுமேல் 1
பட்டிமண்டபம் 1
பட்டிலர் 1
பட்டிலன் 1
பட்டின் 1
பட்டின 1
பட்டினத்து 4
பட்டினம் 3
பட்டினி 1
பட்டீமோ 1
பட்டு 61
பட்டு-உழி 1
பட்டுள 1
பட்டுளர் 1
பட்டே 3
பட்டேன் 1
பட்டோர் 1
பட்டோன் 1
பட 313
படகம் 1
படத்து 1
படப்பட 1
படப்படர் 1
படப்பு 1
படப்பை 63
படப்பையும் 1
படப்பையொடு 1
படம் 20
படமாடம் 1
படர் 196
படர்-மின் 1
படர்க 2
படர்கில 1
படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ 1
படர்கின்றது 2
படர்கின்றவன் 1
படர்கின்றன 3
படர்கின்றனவால் 1
படர்கின்றான் 1
படர்குவர் 2
படர்குவள் 1
படர்குவான் 1
படர்குவிர் 1
படர்குவை 1
படர்குறும் 1
படர்த்தினனால் 1
படர்தந்தது 1
படர்தந்து 1
படர்தந்தோளே 1
படர்தர 2
படர்தரும் 3
படர்தரூஉம் 1
படர்தல் 3
படர்தலின் 1
படர்தலும் 1
படர்தி 2
படர்தும் 1
படர்ந்த 15
படர்ந்தது 4
படர்ந்தமை 1
படர்ந்தன 1
படர்ந்தனை 1
படர்ந்தார் 1
படர்ந்தான் 3
படர்ந்திகும் 2
படர்ந்திசினே 1
படர்ந்தீர் 1
படர்ந்து 33
படர்ந்தே 5
படர்ந்தேன் 1
படர்ந்தோர் 2
படர்ந்தோர்க்கு 1
படர்ந்தோன் 1
படர்பு 1
படர்வ 3
படர்வது 1
படர்வர் 2
படர்வராம் 1
படர்வன 2
படர்வாய் 1
படர்வார் 1
படர்வித்தவள் 1
படர்வென் 1
படர்வேன் 1
படர்வோன் 1
படர 33
படரகில்லா 1
படரன்-மின் 1
படரா 4
படரா-வகை 1
படராது 3
படராநின்ற 1
படரிய 1
படரின் 3
படரினும் 2
படருநர் 1
படரும் 26
படரே 5
படரோடு 1
படல் 4
படலத்து 1
படலம் 9
படலால் 1
படலும் 4
படலே 2
படலை 15
படலையில் 1
படலையின் 2
படலையும் 1
படலையோடு 1
படலையோடும் 1
படலொடும் 1
படவும் 3
படவே 2
படா 14
படாகை 1
படாத 3
படாதன 2
படாது 4
படாதேல் 1
படாநின்ற 2
படாமை 1
படாமையும் 1
படார்கள் 1
படாஅ 10
படாஅ-கண்ணும் 1
படாஅகை 1
படாஅது 2
படாஅம் 2
படாஅமை 1
படாஅர் 6
படாஅல் 1
படி 73
படி-கண் 1
படி-நின்று 1
படி-மேல் 1
படிக்கண் 1
படிக்கால் 1
படிக்கின்றான் 1
படிகத்தின் 1
படிகம் 1
படிகளாம் 1
படிகாரன் 1
படிகால் 1
படிகிலா 1
படிகின்ற 1
படிகின்றது 2
படிகையும் 1
படித்தது 1
படித்தலத்து 1
படித்தலம் 2
படித்தவன் 1
படித்து 1
படித்தேன் 1
படிதர 1
படிதனில் 1
படிந்த 5
படிந்தது 5
படிந்தன 3
படிந்தனர் 1
படிந்தனவாம் 1
படிந்தார் 4
படிந்து 16
படிந்து-அனைய 1
படிந்தும் 1
படிந்துளதால் 1
படிநிலை 2
படிப்பது 1
படிம 1
படிமகன் 1
படிமதம் 2
படிமம் 1
படிமையானே 1
படிமையோர் 1
படிய 6
படியகத்து 1
படியது 1
படியா 1
படியான் 1
படியிடை 6
படியில் 7
படியின் 4
படியின்-மேல் 4
படியினில் 1
படியினை 1
படியும் 8
படியுமாம் 1
படியுறு 1
படியை 4
படியொடு 2
படியோர் 4
படில் 1
படிவ 7
படிவங்கள் 1
படிவத்தான் 1
படிவத்து 5
படிவத்தோடும் 1
படிவம் 17
படிவமொடு 1
படிவர் 1
படிவன 2
படிவாற்கு 1
படிவு 2
படிவுற்றனவால் 1
படிவுற்று 1
படிற்றால் 1
படிறு 2
படின் 3
படினும் 1
படினே 5
படீஇ 4
படீஇய 2
படீஇயர் 13
படு 409
படு-தொறும் 4
படு_கரை 1
படு_களத்து 1
படு_களம் 1
படு_சுடர் 5
படுக்க 1
படுக்கலாத 1
படுக்கிலேன் 1
படுக்கின்ற 1
படுக்கும் 11
படுக்குவள் 1
படுக்குவென் 1
படுக்கை 1
படுக 3
படுகம் 1
படுகர் 2
படுகள 1
படுகால்-கொல் 1
படுகிலவால் 1
படுகிலன் 1
படுகிலேன் 1
படுகிற்கிலம் 1
படுகிற்றும் 1
படுகின்றது 1
படுகின்றாய் 1
படுகுவ-மன்னே 1
படுகுவர் 1
படுகுவை 1
படுகுழி 1
படுத்த 17
படுத்த-போது 1
படுத்தல் 1
படுத்தலின் 1
படுத்தலும் 1
படுத்தவர் 1
படுத்தன 1
படுத்தனம் 1
படுத்தனர் 2
படுத்தனன் 1
படுத்தனென் 1
படுத்தனை 2
படுத்தாய் 2
படுத்தால் 1
படுத்தான் 4
படுத்திடுதலும் 1
படுத்தியேல் 1
படுத்தினான் 1
படுத்து 23
படுத்து-அரோ 1
படுத்தே 1
படுதல் 3
படுதலின் 2
படுதலும் 4
படுதலோடும் 2
படுதி 1
படுநர் 2
படுப்ப 2
படுப்பது 2
படுப்பதே 1
படுப்பவர்க்கு 1
படுப்பான் 1
படுப்பெனோ 1
படுப 1
படுபு 7
படும் 30
படும்-கொல் 1
படும்_கால் 1
படும்படி 1
படுமலை 3
படுமா 1
படுமே 7
படுமோ 2
படுவ 6
படுவது 6
படுவதே 3
படுவர் 1
படுவலும் 1
படுவன் 1
படுவன 2
படுவார் 1
படுவில் 4
படுவின் 1
படுவினும் 1
படூஉம் 13
படேனேல் 1
படை 489
படை-கொடு 2
படை-தன்னால் 1
படை-தனை 2
படை-தாமும் 1
படை-தொறும் 1
படை-மேல் 1
படை-எனின் 1
படை_கொள்_மாக்கள் 1
படை_தலைவர்-தாமே 1
படைக்க 2
படைக்கணாரை 1
படைக்கல 7
படைக்கலங்கள் 1
படைக்கலங்களும் 2
படைக்கலத்தால் 1
படைக்கலத்தின் 1
படைக்கலத்து 2
படைக்கலத்தை 1
படைக்கலம் 52
படைக்கலமும் 1
படைக்கலமோ 1
படைக்கவும் 1
படைக்கின்ற 1
படைக்கின்றது 1
படைக்கு 12
படைக்குநர் 1
படைக்கும் 1
படைகட்கு 1
படைகள் 28
படைகளால் 2
படைகளும் 7
படைகளை 2
படைகளோடு 1
படைஞர் 9
படைஞரும் 2
படைஞரை 2
படைஞரோடும் 2
படைத்த 25
படைத்தது 7
படைத்ததும் 1
படைத்ததுவும் 1
படைத்ததுவே 1
படைத்தலின் 1
படைத்தலைவர் 2
படைத்தலைவர்கள் 1
படைத்தலைவன் 1
படைத்தவர் 1
படைத்தவர்க்கு 1
படைத்தவரை 1
படைத்தவரொடும் 1
படைத்தவற்கு 1
படைத்தவன் 5
படைத்தவாறும் 1
படைத்தன 2
படைத்தனம் 1
படைத்தனவே 1
படைத்தனவோ 1
படைத்தனன் 1
படைத்தனன்-கொல்லாம் 1
படைத்தாய் 3
படைத்தார் 1
படைத்தால் 1
படைத்தாள் 1
படைத்தாளை 1
படைத்தான் 3
படைத்தான்-கண் 1
படைத்தானை 1
படைத்தி 1
படைத்திசினோரே 1
படைத்தீர் 1
படைத்து 9
படைத்துடைய 1
படைத்துடையார் 1
படைத்துள 2
படைத்துளது 1
படைத்தோர்க்கு 1
படைத்தோரே 1
படைத்தோன் 2
படைத்தோனே 1
படைதாம் 1
படைப்ப 1
படைப்பர் 1
படைப்பன 1
படைப்பான் 2
படைப்பு 1
படைப்பென் 1
படைப்பே 1
படைய 1
படையனோ 1
படையார் 1
படையால் 7
படையாலும் 1
படையான் 4
படையானிடை 1
படையில் 1
படையின் 10
படையின்னிடம் 1
படையின 1
படையினர் 1
படையினன் 2
படையினார் 1
படையினால் 4
படையினின் 1
படையினே 1
படையினை 1
படையும் 24
படையுள் 1
படையூற்றம் 1
படையே 3
படையை 20
படையொடு 6
படையொடும் 6
படையோ 1
படையோடு 2
படையோடும் 3
படையோயே 1
படையோர் 2
படையோர்க்கு 1
படையோனும் 1
பண் 54
பண்கள் 2
பண்களால் 1
பண்ட 2
பண்டத்து 1
பண்டம் 9
பண்டமோடு 1
பண்டரங்கம் 1
பண்டாரத்திடை 1
பண்டாரம் 3
பண்டி 3
பண்டிகள் 1
பண்டிதர் 1
பண்டியில் 2
பண்டியும் 4
பண்டினும் 1
பண்டு 100
பண்டுடை 2
பண்டும் 11
பண்டும்_பண்டும் 2
பண்டே 2
பண்டை 27
பண்டைய 3
பண்டையில் 1
பண்டையின் 7
பண்டொடு 1
பண்ண 1
பண்ணல் 1
பண்ணவ 1
பண்ணவற்கு 1
பண்ணவன் 9
பண்ணவும் 2
பண்ணற்கு 1
பண்ணன் 7
பண்ணன 1
பண்ணாது 1
பண்ணி 30
பண்ணிய 11
பண்ணியம் 8
பண்ணியாய் 1
பண்ணின் 2
பண்ணின 1
பண்ணினால் 1
பண்ணினான் 1
பண்ணினும் 1
பண்ணினுள் 1
பண்ணினுள்ளும் 1
பண்ணு 5
பண்ணுந 1
பண்ணும் 3
பண்ணுமே 1
பண்ணை 23
பண்ணைக்கு 1
பண்ணைகள் 2
பண்ணைய 2
பண்ணையால் 1
பண்ணையில் 3
பண்ணையின் 3
பண்ணையும் 1
பண்ணையை 1
பண்ணோ 1
பண்ப 1
பண்பது 3
பண்பன் 1
பண்பார் 1
பண்பால் 6
பண்பிடையே 1
பண்பில் 1
பண்பிலாளன் 1
பண்பிற்கு 1
பண்பிற்றால் 1
பண்பிற்று 1
பண்பிற்றே 1
பண்பின் 25
பண்பின 1
பண்பினர் 3
பண்பினவ்வையும் 1
பண்பினாய் 1
பண்பினால் 5
பண்பினான் 5
பண்பினானே 1
பண்பினானை 1
பண்பினீர் 1
பண்பினை 2
பண்பினோரே 1
பண்பு 69
பண்பு-அரோ 1
பண்பு_அல 1
பண்பும் 5
பண்பும்-மார் 3
பண்புற 3
பண்புறு 1
பண்பே 14
பண்போடு 2
பண 1
பணத்தின் 1
பணத்தினோர்கள் 1
பணத்து 1
பணம் 6
பணவம் 1
பணவை 3
பணா 2
பணாமணி 1
பணி 73
பணி-தன்னால் 1
பணி-மின் 1
பணி-மின்மே 1
பணி-மீது 1
பணி_மொழி 1
பணிக்கண் 1
பணிக்கின்றான் 1
பணித்த 7
பணித்தருளலால் 1
பணித்தவர் 1
பணித்தனை 1
பணித்தி 2
பணித்திட 1
பணித்திர் 2
பணித்திலன் 1
பணித்து 7
பணிதலும் 1
பணிந்த 1
பணிந்தனம் 1
பணிந்தனன் 2
பணிந்தாய் 1
பணிந்தான் 7
பணிந்து 21
பணிந்தும் 1
பணிந்தோர் 1
பணிப்ப 1
பணிப்பான் 1
பணிபு 6
பணிமாற 1
பணிமொழி 6
பணிய 2
பணியத்து 1
பணியன் 2
பணியா 3
பணியா-முன்னம் 1
பணியாமல் 1
பணியாமையின் 1
பணியார் 1
பணியால் 2
பணியிடை 1
பணியியர் 1
பணியில் 1
பணியின் 2
பணியினால் 2
பணியினின் 1
பணியினும் 1
பணியும் 3
பணிலங்கள் 2
பணிலம் 7
பணிலமும் 2
பணிவது 1
பணிவான் 2
பணிவு 2
பணிவுறும் 1
பணீஇயர் 1
பணை 231
பணைகள் 1
பணைகளின் 1
பணைகளை 1
பணைகளோடும் 1
பணைத்த 9
பணைத்து 1
பணையம் 2
பணையின் 3
பணையும் 2
பணையே 1
பத்தர் 3
பத்தரும் 1
பத்தல் 7
பத்தி 17
பத்திகள் 1
பத்திகள்-தோறும் 1
பத்திகளை 1
பத்திய 1
பத்தியர் 1
பத்தியால் 1
பத்தியில் 4
பத்தியின் 9
பத்தியை 1
பத்திர 3
பத்திரம் 1
பத்திற்கும் 1
பத்தின் 5
பத்தின்-மேல் 1
பத்தினி 4
பத்தினி-தன்னை 1
பத்தினிக்கு 1
பத்தினியை 1
பத்தினின் 1
பத்தினும் 2
பத்தினொடு 1
பத்தினோடு 1
பத்து 41
பத்து_நால் 1
பத்து_நூற்றால் 1
பத்து_நூறு 1
பத்துடை 2
பத்துடையவன் 1
பத்தும் 12
பத்தொடு 2
பத்தொடும் 2
பத்தோடு 1
பத 14
பதக 1
பதகர் 1
பதகன் 3
பதகனேன் 1
பதங்கம் 1
பதங்கள் 2
பதங்களில் 2
பதங்கனை 1
பதடி 2
பதடியின் 1
பதணத்து 1
பதத்த 1
பதத்தால் 1
பதத்தான் 1
பதத்து 2
பதத்தை 4
பதத்தையும் 1
பதப்பர் 1
பதம் 100
பதமுமாய் 1
பதமே 2
பதயுக 1
பதலை 4
பதலையும் 2
பதலையொடு 1
பதவ 1
பதவி 1
பதவிய 2
பதவியை 1
பதவின் 3
பதவு 3
பதறின 1
பதன் 9
பதனமும் 1
பதாகை 15
பதாகை-மேல் 1
பதாகைகள் 1
பதாகைய 1
பதாகையால் 1
பதாகையின் 1
பதாகையும் 1
பதாகையோடு 1
பதாதி 5
பதாதியின் 1
பதாதியும் 2
பதி 49
பதி-வயின் 2
பதிக்கு 1
பதித்த 2
பதித்து 1
பதிப்பெயர்ந்த 1
பதிபடு 1
பதிபு 1
பதிய 2
பதியாக 1
பதியிடை 3
பதியின் 4
பதியை 1
பதியொடும் 1
பதிவத 1
பதிவத_மாதர் 1
பதிற்றின் 1
பதிற்று 1
பதிற்றைந்து 1
பதின்மரும் 1
பதின்மரை 1
பதின்மரோடு 1
பதினாயிரம் 10
பதினாயிரர் 1
பதினாயிரவரை 1
பதினால் 2
பதினால்வரும் 1
பதினாறு 1
பதினெட்டும் 1
பதினெண் 2
பதினெண்_கணனும் 1
பதினெழு 1
பதினேழ் 1
பதினொரு 3
பதுக்கு 1
பதுக்கை 14
பதுக்கைத்து 2
பதுங்கினர் 1
பதுங்கினானை 1
பதும 7
பதுமத்தாளும் 1
பதுமத்தானுக்கும் 1
பதுமத்தின் 1
பதுமத்து 7
பதுமத்தோன் 1
பதுமம் 5
பதுமராகத்து 1
பதுமுகன் 1
பதைக்க 1
பதைக்கின்ற 1
பதைக்கின்றது 1
பதைக்கின்றார் 2
பதைக்கும் 6
பதைத்த 2
பதைத்தனர் 3
பதைத்தனள் 2
பதைத்தார் 3
பதைத்தாள் 5
பதைத்தான் 3
பதைத்து 13
பதைப்ப 10
பதைப்பர் 1
பதைப்பார் 1
பதைப்பாள் 1
பதைப்பு 2
பதைப்பை 1
பதைபதைப்பு 1
பதையா 3
பதையாத 1
பந்த 2
பந்தங்கள் 1
பந்தம் 1
பந்தமும் 3
பந்தர் 37
பந்தரில் 1
பந்தரின் 3
பந்தரும் 2
பந்தருள் 1
பந்தரே 3
பந்தரை 2
பந்தனம் 1
பந்தனை 3
பந்தி 11
பந்தி-தோறும் 1
பந்திகள் 2
பந்திகளாய் 1
பந்தியாய் 1
பந்தியில் 3
பந்தியின் 1
பந்தியும் 1
பந்தியே 2
பந்தின் 2
பந்தினை 1
பந்து 15
பந்துகள் 1
பந்துடன் 1
பந்தும் 5
பந்தொடு 4
பப்பரர் 1
பப்பு 1
பம்ப 6
பம்பரம் 1
பம்பி 8
பம்பிட 1
பம்பிய 1
பம்பின 1
பம்பு 7
பம்பும் 2
பம்புறு 1
பம்பை 5
பம்பையும் 1
பம்மல் 3
பய 16
பயக்க 3
பயக்கிற்பதோ 1
பயக்கின்றுழி 1
பயக்கும் 5
பயக்கும்மோ 1
பயக்குமால் 1
பயக்குமோ 1
பயத்த 1
பயத்தது 1
பயத்தலால் 1
பயத்தலின் 1
பயத்தன் 1
பயத்தன 1
பயத்தால் 10
பயத்தான் 1
பயத்தின் 2
பயத்தினால் 4
பயத்தினாலும் 1
பயத்தினின் 2
பயத்தினும் 1
பயத்தினை 1
பயத்து 1
பயத்தை 3
பயத்தொடு 1
பயந்த 61
பயந்த-காலும் 1
பயந்தது 6
பயந்தவர் 1
பயந்தவர்களும் 1
பயந்தவள் 2
பயந்தவன் 2
பயந்தன்றால் 1
பயந்தன்றே 1
பயந்தன 2
பயந்தனமே 1
பயந்தனர் 1
பயந்தனள் 2
பயந்தனை-மன்னால் 1
பயந்தாய் 1
பயந்தாள் 2
பயந்திசினோரே 1
பயந்து 10
பயந்தெடுத்த 4
பயந்தெடுத்தவரும் 1
பயந்தெடுத்து 1
பயந்தோர் 1
பயந்தோள் 2
பயந்தோன் 1
பயப்ப 1
பயப்பது 1
பயப்பய 3
பயப்பின் 1
பயப்பு 3
பயபய 1
பயம் 95
பயம்பில் 1
பயம்பின் 3
பயம்பு 2
பயம்பு-மார் 1
பயமுண்டு 1
பயமுற்று 1
பயலை 3
பயலையால் 1
பயறு 7
பயன் 104
பயன்கள் 1
பயன்படா 1
பயனால் 3
பயனில 1
பயனின் 1
பயனின்று 1
பயனும் 12
பயனே 8
பயனோ 2
பயிர் 27
பயிர்_பயிர் 1
பயிர்க்கு 1
பயிர்கள் 1
பயிர்தல் 1
பயிர்ந்து 4
பயிர்ப்பு 2
பயிர்வன 1
பயிரா 1
பயிராதது 1
பயிராயோ 1
பயிரி 1
பயிரிடூஉ 1
பயிரின் 1
பயிரின்னே 1
பயிரும் 18
பயில் 80
பயில்கின்ற 1
பயில்கின்றது 1
பயில்வன 1
பயில்வாரும் 1
பயில்வாள் 1
பயில்வு 2
பயில்வு-உற்று 1
பயில்வு_இல் 1
பயில 2
பயிலல்-பாலதோ 1
பயிலா 3
பயிலாது 1
பயிலியது 1
பயிலும் 9
பயிற்ற 3
பயிற்றலின் 3
பயிற்றலும் 1
பயிற்றவோ 1
பயிற்றா 1
பயிற்றாதீமே 1
பயிற்றி 20
பயிற்றிய 4
பயிற்றியர் 1
பயிற்றியும் 1
பயிற்று 1
பயிற்றும் 14
பயிற்றுவார் 1
பயிறலை 1
பயின்றது 1
பயின்றன 1
பயின்றனர் 1
பயின்றாய் 1
பயின்றார் 3
பயின்றான் 1
பயின்றிலர் 1
பயின்று 11
பயின்றோர் 1
பயின்றோரை 1
பயினான் 1
பயினி 1
பயினொடு 2
பயோததி 1
பயோததியை 1
பர 4
பரக்க 4
பரக்கழி 2
பரக்கின்ற 1
பரக்கும் 8
பரகதி 1
பரங்கள் 2
பரங்குன்றத்து 4
பரங்குன்றம் 3
பரங்குன்றில் 1
பரங்குன்றிற்கும் 1
பரங்குன்றின் 2
பரங்குன்று 7
பரசுடை 1
பரசுராமன் 1
பரஞ்சுடர் 4
பரஞ்சுடரும் 1
பரட்டு 2
பரடு 1
பரண் 1
பரணன் 1
பரணியின் 1
பரத்த 1
பரத்தது 1
பரத்தந்து 2
பரத்தமை 1
பரத்தர 2
பரத்தரும் 1
பரத்தரூஉம் 1
பரத்தலால் 1
பரத்தலானே 1
பரத்தலின் 2
பரத்தன் 1
பரத்தின் 1
பரத்து 1
பரத்துவன் 3
பரத்துவனும் 1
பரத்துவனே 1
பரத்துவாசவன் 1
பரத்தை 11
பரத்தைமை 6
பரத்தையர் 1
பரத்தையின் 1
பரத்தையை 1
பரத 5
பரதர் 3
பரதவ 1
பரதவர் 43
பரதவன் 1
பரதற்கு 1
பரதன் 42
பரதன்-தன்னை 1
பரதன்-தனையும் 1
பரதனது 1
பரதனும் 8
பரதனே 5
பரதனை 13
பரதனோடு 1
பரதா 1
பரந்த 79
பரந்ததால் 1
பரந்தது 20
பரந்ததுவே 1
பரந்ததுவோ 1
பரந்தவால் 2
பரந்தவும் 1
பரந்தவை 3
பரந்தன்று 2
பரந்தன 13
பரந்தனர் 3
பரந்தனவால் 1
பரந்து 99
பரந்துபட்ட 1
பரந்துளது 2
பரந்துளவால் 1
பரந்துளானை 1
பரந்தே 1
பரந்தோர் 1
பரப்ப 20
பரப்பல் 2
பரப்பவும் 3
பரப்பி 52
பரப்பிடை 2
பரப்பிய 6
பரப்பியவை 1
பரப்பியும் 2
பரப்பில் 10
பரப்பிலே 1
பரப்பின் 50
பரப்பினர் 1
பரப்பினள் 1
பரப்பினன் 1
பரப்பினாலும் 1
பரப்பினான் 2
பரப்பினில் 1
பரப்பினும் 2
பரப்பினை 2
பரப்பு 16
பரப்பு_அகத்து 1
பரப்பு_அகம் 2
பரப்புகின்றது 1
பரப்பும் 17
பரப்புவது 1
பரப்புவான் 1
பரப்பே 1
பரப்பை 4
பரப்பையும் 1
பரப்போ 1
பரம் 28
பரம்பரமும் 1
பரம்பரன் 2
பரம்பரனே 1
பரம்பரை 1
பரம்பில் 1
பரம்பின் 1
பரம்பு 1
பரம்பொருள் 1
பரம 1
பரமர் 1
பரமன் 5
பரமன்-தானும் 1
பரமனுக்கு 1
பரமனும் 2
பரமனை 1
பரமார்த்தம் 1
பரமால் 1
பரமுக 1
பரமே 3
பரமேட்டி 2
பரல் 37
பரல்கள் 1
பரவ 7
பரவல் 2
பரவல்_அரும் 1
பரவா 3
பரவாமை 1
பரவி 8
பரவிய 1
பரவியும் 2
பரவின் 1
பரவினம் 1
பரவினர் 1
பரவு 2
பரவு-உறு 1
பரவுதும் 13
பரவும் 6
பரவை 53
பரவை-தன்னை 1
பரவைதான் 1
பரவையில் 2
பரவையின் 6
பரவையும் 2
பரவையை 3
பரவையோடும் 1
பரன் 1
பரா 2
பராகம் 2
பராரை 11
பராரைய 1
பராவ 7
பராவ_அரு 1
பராவ_அரும் 4
பராவலின் 1
பராவி 1
பராவினின் 1
பராவு 1
பராவும் 1
பராஅம் 1
பராஅய் 1
பராஅய 1
பராஅரை 4
பரி 175
பரி-தொறும் 1
பரி-மேல் 1
பரி_மா 1
பரி_மாவும் 1
பரிக்கல்-பாலார் 1
பரிக்கிலன் 1
பரிக்கும் 8
பரிகலத்தில் 1
பரிகள் 4
பரிகளும் 3
பரிகளை 1
பரிகாரம் 1
பரிகோ 1
பரிசம் 2
பரிசில் 35
பரிசில்_மாக்கட்கு 1
பரிசில்_மாக்கள் 3
பரிசில்_வாழ்நர் 1
பரிசிலர் 24
பரிசிலர்க்கு 5
பரிசிலன் 4
பரிசிலனே 1
பரிசிலென் 2
பரிசின் 3
பரிசு 24
பரிசு-மன்னோ 1
பரிசு-அரோ 1
பரிசுதான் 1
பரிசே 1
பரிணமித்து 1
பரித்த 6
பரித்தார் 1
பரித்திலன் 1
பரித்து 1
பரிதல்-பாலனோ 1
பரிதலின் 1
பரிதி 20
பரிதியின் 5
பரிதிவானவன் 1
பரிந்த 8
பரிந்தது 1
பரிந்தவர் 1
பரிந்தவன் 1
பரிந்தன 4
பரிந்தனர் 3
பரிந்தனென் 1
பரிந்தார் 2
பரிந்தால் 1
பரிந்தான் 1
பரிந்திலர் 1
பரிந்திலள் 1
பரிந்தின்று 1
பரிந்து 16
பரிப்ப 3
பரிப்பு 1
பரிப்பும் 1
பரிபவம் 5
பரிபாடல் 1
பரிபு 3
பரிபுர 1
பரிபுரம் 3
பரிமளகந்தம் 1
பரிமளம் 3
பரிமா 6
பரிமுக 2
பரிய 21
பரியது 1
பரியரை 1
பரியல் 4
பரியலுற்றனர் 1
பரியலென்-மன் 1
பரியலோ 1
பரியவும் 1
பரியன் 1
பரியன 1
பரியாது 1
பரியால் 1
பரியாளொடு 1
பரியின் 2
பரியினது 1
பரியும் 13
பரியூஉ 1
பரியே 5
பரியை 2
பரியொடும் 2
பரியோடு 1
பரியோய் 1
பரிவாய் 1
பரிவால் 2
பரிவான் 1
பரிவானால் 2
பரிவிலன் 1
பரிவின் 7
பரிவினன் 2
பரிவினால் 1
பரிவினின் 1
பரிவு 18
பரிவு_இலன் 1
பரிவுடன் 1
பரிவுறும் 1
பரிவுறும்படி 1
பரிவேட்பு 1
பரிவொடு 1
பரீஇ 6
பரீஇயினள் 1
பரு 35
பருக 7
பருகல் 1
பருகவும் 1
பருகி 26
பருகிட 5
பருகிப்பட்டார் 1
பருகிய 5
பருகிற்று 1
பருகின 3
பருகினர் 1
பருகினன் 2
பருகினார்-கொலோ 1
பருகினோன் 1
பருகீத்தை 1
பருகு 8
பருகுகின்றதுவே 1
பருகுதிர்-போலும் 1
பருகுநர் 1
பருகும் 15
பருகும்-மின் 1
பருகுமா 1
பருகுவ 2
பருகுவார் 1
பருகுவான் 1
பருஞ்சு 1
பருணன் 1
பருணிதர் 3
பருணிதன்-கொல் 1
பருத்த 2
பருத்தி 6
பருத்தி_பெண்டின் 2
பருதி 23
பருதி-மேல் 1
பருதி_வானவன் 1
பருதி_அம்_செல்வன் 3
பருதிப்படி 1
பருதியாம் 1
பருதியின் 1
பருதியை 2
பருந்தின் 13
பருந்தினுக்கு 1
பருந்து 31
பருந்தும் 1
பருந்தே 1
பருந்தொடு 2
பருப்பதங்கள் 1
பருப்பதங்களின் 1
பருப்பதத்தினை 1
பருப்பதம் 4
பருப்பதமும் 1
பருப்பொடு 1
பரும் 4
பரும 8
பருமத்து 1
பருமம் 3
பருமமும் 2
பருமித்த 2
பருமை 1
பருமையும் 1
பருவ 18
பருவங்கள் 2
பருவத்த 1
பருவத்தர் 1
பருவத்தால் 3
பருவத்து 6
பருவத்தும் 1
பருவம் 37
பருவம்-தன்னில் 1
பருவமும் 2
பருவமோ 2
பருவரல் 22
பருவரற்கு 1
பருவரும் 1
பருவரை 1
பருவூர் 1
பரூஉ 36
பரேர் 6
பரைஇ 3
பல் 887
பல்-கால் 5
பல்-வயின் 5
பல்_கதிர்_செல்வன் 1
பல்_கால்_பறவை 1
பல்_குலம் 1
பல்_சாலை_முதுகுடுமியின் 1
பல்_இயத்து 2
பல்_இயம் 17
பல்_இயமும் 1
பல்கி 2
பல்கிய 1
பல்கின 1
பல்கும் 2
பல்குமோ 1
பல்குவ 1
பல்ல 1
பல்லங்கள் 1
பல்லணம் 3
பல்லத்து 1
பல்லம் 3
பல்லர் 1
பல்லவ 6
பல்லவங்களே 1
பல்லவத்து 1
பல்லவம் 4
பல்லவர் 1
பல்லவன் 1
பல்லாண்டு 7
பல்லாய் 1
பல்லாயிர 1
பல்லாயிரத்தின் 1
பல்லார் 3
பல்லாருள் 1
பல்லால் 2
பல்லாலே 1
பல்லான்குன்றில் 1
பல்லி 11
பல்லிடை 1
பல்லிய 2
பல்லியும் 2
பல்லின் 2
பல்லினர் 1
பல்லினால் 2
பல்லினும் 1
பல்லு 1
பல்லுக்கு 2
பல்லும் 5
பல்லே 1
பல்லொடு 5
பல்லொடும் 1
பல்லோடு 1
பல்லோர் 14
பல்லோருள்ளும் 2
பல்வித 1
பல்வேறு 1
பல 483
பல-கால் 1
பல-காலும் 1
பல-கொல் 1
பல-கொல்லோ 1
பல_பல 4
பலகை 9
பலகையர் 1
பலகையும் 1
பலகையொடு 2
பலத்தின் 1
பலத்தை 1
பலத்தையும் 1
பலப்பல 1
பலப்பலவும் 1
பலபட 1
பலபலவும் 2
பலம் 7
பலர் 138
பலர்-கொல் 1
பலர்-மன் 1
பலர்_வாய் 1
பலர்க்கு 5
பலரால் 7
பலராலும் 1
பலருடன் 2
பலரும் 13
பலருளும் 1
பலரே 13
பலரையும் 1
பலரொடு 2
பலரொடும் 1
பலரோடு 2
பலவா 3
பலவாய் 2
பலவால் 6
பலவித 1
பலவில் 2
பலவின் 57
பலவினும் 1
பலவு 6
பலவுடன் 4
பலவும் 67
பலவே 46
பலவொடு 1
பலா 3
பலாச 1
பலாசம் 1
பலாண்டு 4
பலாஅ 1
பலி 42
பலிக்கே 1
பலிய 1
பலியே 3
பலியொடு 2
பலும் 1
பலை 1
பவ்வ 1
பவ்வத்து 1
பவ்வம் 2
பவ 1
பவணத்து 1
பவத்தால் 1
பவத்திரி 1
பவத்தின் 1
பவர் 10
பவர்ந்த 1
பவரொடு 2
பவழ 2
பவழத்து 2
பவழம் 2
பவள 45
பவளங்கள் 1
பவளத்தால் 1
பவளத்தின் 4
பவளத்தை 2
பவளம் 6
பவளம்-மன்னோ 1
பவளமும் 5
பவளமொடு 1
பவளமோ 1
பவன 1
பவனனின் 1
பவனி 2
பவித்திரம் 2
பழ 29
பழக்க 1
பழக 1
பழகவும் 1
பழகா 1
பழகி 3
பழகிய 5
பழகிற்று 1
பழகினார் 1
பழகினார்க்கும் 1
பழகினும் 1
பழகும் 1
பழகுவர் 1
பழங்கண் 12
பழங்கணோடு 1
பழத்தின் 1
பழத்து 1
பழத்துள் 2
பழம் 88
பழம்_செருக்காளர் 1
பழம்படு 1
பழமையின் 1
பழமொழி 3
பழமொழியும் 1
பழவினை 1
பழன் 2
பழன 24
பழனத்த 2
பழனத்ததுவே 1
பழனத்து 10
பழனம் 8
பழனம்-தோறும் 1
பழனின் 1
பழனும் 5
பழி 150
பழி-நின்று 1
பழிக்கின்றான் 1
பழிக்கு 3
பழிக்கும் 10
பழிக்கும்-கால் 1
பழிக்கும்_கால் 2
பழிச்ச 3
பழிச்சி 6
பழிச்சிய 2
பழிச்சினிர் 1
பழிச்சுதல் 1
பழித்த 5
பழித்தல் 2
பழித்து 1
பழித்தும் 1
பழித்துமோ 1
பழிதான் 2
பழிப்ப 2
பழிப்ப_அரும் 1
பழிப்பு 9
பழிப்பு_அறு 1
பழிப்பு_இல் 3
பழிப்பு_இலாதன 1
பழிப்பேமோ 1
பழிபட 2
பழிபடு 1
பழியா 1
பழியால் 3
பழியாலே 1
பழியாள் 1
பழியில் 1
பழியிற்றாமால் 1
பழியிற்று 1
பழியின் 5
பழியினை 1
பழியினோடும் 3
பழியுடை 1
பழியுண்டது 2
பழியும் 17
பழியுமே 1
பழியே 4
பழியை 4
பழியையும் 3
பழியொடு 2
பழியொடும் 7
பழியோ 1
பழியோடு 1
பழியோடும் 1
பழு 10
பழு_மரம் 1
பழுத்த 3
பழுத்தது 1
பழுத்து 7
பழுதில 1
பழுதின் 1
பழுது 49
பழுது_அறு 2
பழுது_இல் 6
பழுதுளி 1
பழுதுற்ற 1
பழுதுறாமே 1
பழுதே 2
பழுநி 2
பழுநிய 5
பழுநின 1
பழுப்பு 1
பழுவ 3
பழுவத்தில் 1
பழுவத்து 1
பழுவத்தை 1
பழுவம் 3
பழுவமும் 1
பழுவும் 1
பழுனி 3
பழுனிய 8
பழூஉ 1
பழைய 2
பழையது 2
பழையம் 1
பழையர் 3
பழையர்-தம் 2
பழையவர் 1
பழையன் 5
பழையன்மாறன் 1
பழையோர் 2
பழையோள் 1
பள்ள 8
பள்ளத்தின் 1
பள்ளத்து 1
பள்ளம் 8
பள்ளமொடு 1
பள்ளி 52
பள்ளி-தொறும் 1
பள்ளி-நின்றும் 1
பள்ளி-மன்னோ 1
பள்ளிகள் 1
பள்ளிகொண்டு 1
பள்ளிகொள்ளான் 1
பள்ளிகொள்ளும் 1
பள்ளிபுக்கது 1
பள்ளியான் 3
பள்ளியானும் 2
பள்ளியில் 5
பள்ளியின் 1
பள்ளியும் 3
பள்ளியுள் 1
பளிக்கரை 1
பளிக்கு 15
பளிங்கத்து 1
பளிங்கிடை 1
பளிங்கில் 1
பளிங்கின் 5
பளிங்கினால் 1
பளிங்கு 16
பளிங்கும் 1
பளிங்கொடு 1
பளிதம் 1
பற்களை 1
பற்களோடும் 1
பற்கு 1
பற்பல 14
பற்பலர் 1
பற்பலவும் 1
பற்ற 12
பற்றல் 2
பற்றல்-பால 1
பற்றலரை 1
பற்றலாமோ 1
பற்றலால் 2
பற்றலும் 3
பற்றவும் 2
பற்றவே 1
பற்றா 7
பற்றா-முன்னம் 1
பற்றா_மாக்களின் 1
பற்றாய் 1
பற்றார் 2
பற்றாரை 1
பற்றால் 1
பற்றாள் 1
பற்றி 135
பற்றிக்கொண்டாள் 1
பற்றிட 1
பற்றிய 34
பற்றியும் 4
பற்றியோ 1
பற்றியோயே 1
பற்றிலர் 1
பற்றிலா 1
பற்றின 4
பற்றினம் 1
பற்றினர் 1
பற்றினர்க்கு 1
பற்றினள் 1
பற்றினன் 9
பற்றினார் 2
பற்றினால் 1
பற்றினாலென 1
பற்றினான் 3
பற்றினென் 2
பற்றினை 3
பற்று 27
பற்று-மின் 5
பற்று_அறு 2
பற்றுண்ட 1
பற்றுண்டாய் 1
பற்றுண்ண 1
பற்றுதல் 4
பற்றுதற்கு 1
பற்றுதி-ஆயின் 1
பற்றுதிர் 5
பற்றும் 7
பற்றுவது 1
பற்றுவர் 1
பற்றுவனன் 1
பற்றுவாம் 1
பற்றுவார் 1
பற்றுவான் 2
பற்றுவேன் 2
பற்றோமேல் 1
பறக்க 1
பறக்கல்லா 1
பறக்கினும் 1
பறக்கும் 1
பறத்தி 1
பறந்த 2
பறந்தது 1
பறந்தலை 34
பறந்தவை 1
பறந்தன 2
பறந்தனர் 1
பறந்து 4
பறப்ப 6
பறப்பதாய் 1
பறப்பன 1
பறம்பில் 2
பறம்பின் 6
பறம்பு 4
பறம்பே 2
பறவா 1
பறவாய் 1
பறவை 48
பறவை_குலம் 1
பறவைக்கு 5
பறவைகள் 1
பறவையின் 8
பறவையும் 5
பறவையை 1
பறழ் 15
பறழ்_மகனே 1
பறழும் 1
பறழொடு 1
பறாஅ 2
பறி 7
பறிக்க 5
பறிக்கின்றாரும் 1
பறிக்குந்து 2
பறிக்கும் 5
பறிக்குவென் 1
பறித்த 9
பறித்தது 1
பறித்தலும் 1
பறித்தற்கு 1
பறித்தன 1
பறித்தனன் 1
பறித்தாய் 1
பறித்தார் 1
பறித்தான் 7
பறித்திட்டாயோ 1
பறித்திட்டாலும் 1
பறித்திலென் 1
பறித்து 39
பறிந்த 1
பறிந்தன 1
பறிந்தார் 1
பறிந்தால் 1
பறிந்திடுவன 1
பறிந்து 6
பறிப்ப 1
பறிப்பர் 1
பறிப்பல் 1
பறிப்பான் 2
பறிப்பு 1
பறிப்பு_அரு 1
பறிப்புண்டு 1
பறிப்புண்டும் 1
பறிப்புறும் 1
பறிமுறை 3
பறிய 1
பறியா 3
பறியாநின்றார் 1
பறியாவே 1
பறியும் 2
பறை 89
பறை-போதும் 1
பறைகின்றாள் 1
பறைந்த 4
பறைந்தன 1
பறைந்தனர் 1
பறைந்து 1
பறைபு 1
பறைய 1
பறையன் 1
பறையால் 2
பறையான் 2
பறையிடு 1
பறையின் 8
பறையும் 4
பறையொடு 2
பறைஇய 1
பன் 94
பன்மை 3
பன்மையது 1
பன்மையும் 1
பன்றி 24
பன்றி_பறையும் 1
பன்றியாய் 1
பன்றியின் 1
பன்றியை 1
பன்ன 9
பன்ன_அரிய 1
பன்ன_அரும் 3
பன்னக 7
பன்னகாதிபர் 1
பன்னசாலை 2
பன்னசாலையுள் 1
பன்னல் 3
பன்னற்கு 2
பன்னி 38
பன்னிக்கு 1
பன்னிட 1
பன்னிய 1
பன்னியர் 1
பன்னியை 1
பன்னிரண்டு 2
பன்னிரண்டும் 1
பன்னிரு 3
பன்னிருவரினும் 1
பன்னின 1
பன்னினள் 1
பன்னினன் 2
பன்னினார் 1
பன்னினாள் 2
பன்னினான் 4
பன்னு 7
பன்னும் 2
பன்னுவான் 1
பன்னொருவரும் 1
பன 1
பனசம் 1
பனசன் 8
பனசனும் 3
பனசனை 1
பனம் 10
பனி 306
பனி_வரை 1
பனிக்க 1
பனிக்கிலர் 1
பனிக்கு 2
பனிக்கும் 19
பனிச்சை 1
பனித்த 3
பனித்தது 1
பனித்தலும் 1
பனித்து 1
பனிப்ப 13
பனிப்பு 2
பனிப்புற்று 1
பனிப்போள் 2
பனிமலை 1
பனிய 1
பனியலை 1
பனியா 1
பனியாய் 1
பனியின் 2
பனியும் 1
பனியே 6
பனியொடு 4
பனிவரையும் 1
பனிற்றும் 1
பனுவல் 12
பனுவலின் 3
பனை 34
பனை_கொடி 1
பனை_மீன் 1
பனைக்கொடியோற்கு 1
பனைக்கொடியோனும் 2
பனைமீன் 1
பனையத்து 1
பனையின் 3
பனையினும் 1

பஃறி (1)

நெல்லொடு வந்த வல் வாய் பஃறி
பணை நிலை புரவியின் அணை முதல் பிணிக்கும் – பட் 30,31

மேல்


பஃறுளி (1)

நன் நீர் பஃறுளி மணலினும் பலவே – புறம் 9/11

மேல்


பஃறேர் (1)

உருள் நடை பஃறேர் ஒன்னார் கொன்ற தன் – புறம் 361/9

மேல்


பக்க (1)

பக்க வேலையின் படியது பாற்கடல் முடிவில் – கம்.சுந்:13 26/3

மேல்


பக்கத்தின் (1)

வை காண் முது பகட்டின் பக்கத்தின் போகாது – கலி 65/12

மேல்


பக்கத்து (5)

பாங்கர் பக்கத்து பல்லி பட்டு என – நற் 98/5
மா கடல் நடுவண் எண் நாள் பக்கத்து
பசு வெண் திங்கள் தோன்றி ஆங்கு – குறு 129/3,4
வழியது பக்கத்து அமரர் உண்டி – பரி 11/35
பக்கத்து புல்ல சிறிது – கலி 94/21
பக்கத்து புல்லீயாய் என்னுமால் தொக்க – கலி 94/26

மேல்


பக்கம் (27)

வல் வில் இளையர் பக்கம் போற்ற – குறு 275/6
பரு கோட்டு யாழ் பக்கம் பாடலோடு ஆடல் – பரி 10/56
ஆம் நாள் நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல் – பரி 11/31
உலகு பயம் பகர ஓம்பு பெரும் பக்கம்
வழியது பக்கத்து அமரர் உண்டி – பரி 11/34,35
இசை படு பக்கம் இரு பாலும் கோலி – பரி 21/31
பையென்ற நெஞ்சத்தேம் பக்கம் பாராட்டுவாய் – கலி 118/14
பக்கம் சேர்த்திய செச்சை கண்ணியன் – அகம் 48/10
குப்பை வெண் மணல் பக்கம் சேர்த்தி – அகம் 160/4
பக்கம் இனம் ஒத்து அயல் அலைக்க நனி பாரா – கம்.பால:15 26/2
பாலமை உணர்ந்தவன் பக்கம் பூண்டவே – கம்.பால:23 71/4
பக்கம் நோக்கல் என் பருவரல் இன்பம் என்று இரண்டும் – கம்.அயோ:4 210/3
பக்கம் மின்னும் மணி மேரு சிகரம் குழைபட – கம்.ஆரண்:1 8/2
பம்பு செக்கர் எரி ஒக்கும் மயிர் பக்கம் எரிய – கம்.ஆரண்:1 12/1
பக்கம் அறிதற்கு எளிதோ பரம்பரனே – கம்.ஆரண்:15 46/4
பக்கம் உற்று அவன் கடிது பற்றினான் – கம்.கிட்:3 66/4
பக்கம் நின்றவர்க்கு உற்றது பகர்வது எப்படியோ – கம்.கிட்:4 13/2
தருமமோ பிறிது ஒன்று ஆமோ தக்கிலது என்னும் பக்கம் – கம்.கிட்:7 89/4
பக்கம் வீசுறு பள்ளியில் பல் பகல் – கம்.சுந்:2 173/2
பக்கம் பக்கம் இரு கூறு ஆய் நூறு_ஆயிரவர் பற்றினார் – கம்.சுந்:12 119/2
பக்கம் பக்கம் இரு கூறு ஆய் நூறு_ஆயிரவர் பற்றினார் – கம்.சுந்:12 119/2
பக்கம் நின்றவை பயத்தினின் புயல் கறை பசும் புனல் பரு வாயின் – கம்.யுத்1:3 89/1
மூவரும் பக்கம் நோக்கியே மொழிதர முனிவான் – கம்.யுத்1:5 39/2
தா வரும் பக்கம் எண்_இரு கோடியின் தலைவன் – கம்.யுத்1:5 39/3
பல்லாயிரத்தின் முடியாத பக்கம் அவை வீச வந்து படர் கால் – கம்.யுத்2:19 264/1
பக்கம் நோக்கினன் மாருதி தன்மையை பார்த்தான் – கம்.யுத்3:22 188/4
ஓடி ஓர் பக்கம் ஆக உயிர் இழந்து உலத்தலோடும் – கம்.யுத்3:31 223/2
பக்கம் வீசும் படை சுடர் பல் திசை – கம்.யுத்4:37 43/3

மேல்


பக்கமா (1)

பல் பதினாயிரம் தேவர் பக்கமா
எல்லை_இல் சேனை கொண்டு எதிர்ந்த இந்திரன் – கம்.யுத்2:19 31/1,2

மேல்


பக்கமும் (3)

பக்கமும் பெயர்க என பரிவின் நீக்கினான் – கம்.அயோ:1 2/2
இழுக்கு_இல் பேர் அணையின் இரு பக்கமும்
ஒழுக்கின் மாலை வகுத்தன ஒத்தவே – கம்.யுத்1:8 32/3,4
பக்கமும் நிழல் பரப்பி வியப்பால் – கம்.யுத்1:11 4/3

மேல்


பக்கல் (1)

தோற்ற எம் பக்கல் ஐய வெவ் வலி தொலைய வந்தாய் – கம்.யுத்2:16 131/4

மேல்


பக்கின் (1)

பக்கின் தோன்றும் நாடன் வேண்டின் – ஐங் 271/2

மேல்


பக்கு (1)

பக்கு அழித்து கொண்டீ என தரலும் யாது ஒன்றும் – கலி 65/14

மேல்


பக (18)

பார் பக வீழ்ந்த வேர் உடை விழு கோட்டு – நற் 24/1
செம்_கதிர்_செல்வன் தெறுதலின் மண் பக
உலகு மிக வருந்தி உயா-உறு காலை – நற் 164/2,3
நெஞ்சு பக எறிந்த அம் சுடர் நெடு வேல் – குறு 0/4
கடும் கதிர் ஞாயிறு கல் பக தெறுதலின் – ஐங் 322/2
மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக
துணி கயம் துகள் பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம் – கலி 20/5,6
பொலம் கல வெறுக்கை தரு-மார் நிலம் பக
அழல் போல் வெம் கதிர் பைது அற தெறுதலின் – அகம் 1/9,10
காய்ந்து செலல் கனலி கல் பக தெறுதலின் – அகம் 55/1
மண் பக வறந்த ஆங்கண் கண் பொர – அகம் 81/6
துஞ்சுவது போல இருளி விண் பக
இமைப்பது போல மின்னி உறைக்கொண்டு – அகம் 139/1,2
நிலம் பக வீழ்ந்த வேர் முதிர் கிழங்கின் – அகம் 176/2
மணன் இடையாக கொள்ளான் கல் பக
கண மழை துறந்த கான் மயங்கு அழுவம் – அகம் 397/4,5
விரி மணல் ஞெமர கல் பக நடக்கும் – புறம் 90/8
நிலம் பக வீழ்ந்த அலங்கல் பல் வேர் – புறம் 364/10
மல் பக மலர்ந்த திண் தோள் வானவர் மணந்த கோல – கம்.பால:16 22/2
மல் பக மலர்ந்த தோள் மன்னர் மன்னனே – கம்.அயோ:11 51/4
மடித்தது வாய் நெடு மழை கை மண் பக
அடித்தன ஒன்றொடு ஒன்று அசனி அஞ்சவே – கம்.அயோ:11 66/3,4
மல் பக மலர்ந்த தோள் மைந்தர் சூடிய – கம்.சுந்:3 44/3
எண் பக தினை அளவையும் கருணையோடு இசைந்த – கம்.யுத்4:41 35/1

மேல்


பகட்டின் (3)

வை காண் முது பகட்டின் பக்கத்தின் போகாது – கலி 65/12
கயம் மண்டு பகட்டின் பருகி காண்வர – அகம் 37/11
கை பூண் பகட்டின் வருந்தி – அகம் 140/14

மேல்


பகட்டினால் (1)

பார்க்கும் அஞ்ச உறுக்கும் பகட்டினால்
தூர்க்கும் வேலையை தோள் புடை கொட்டி நின்று – கம்.யுத்2:19 141/1,2

மேல்


பகட்டு (29)

ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் – திரு 104
நோன் பகட்டு உமணர் ஒழுகையொடு வந்த – சிறு 55
உரன் கெழு நோன் பகட்டு உழவர் தங்கை – சிறு 190
பகட்டு ஆ ஈன்ற கொடு நடை குழவி – பெரும் 243
பகட்டு எருத்தின் பல சாலை – பட் 52
பாசிழை பகட்டு அல்குல் – பட் 147
கடும் பகட்டு யானை நெடுமான்_அஞ்சி – நற் 381/7
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் குட்டுவன் – நற் 395/4
அரும்பிய சுணங்கின் அம் பகட்டு இள முலை – குறு 71/2
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் அஞ்சி – குறு 91/6
அரிகால் போழ்ந்த தெரி பகட்டு உழவர் – அகம் 41/6
வரு முலை வருத்தா அம் பகட்டு மார்பின் – அகம் 90/6
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் கோதை – அகம் 93/20
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் – அகம் 191/7
ஆரம் நீவிய அம் பகட்டு மார்பினை – அகம் 288/2
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் செழியன் – அகம் 296/11
கடும் பகட்டு யானை சோழர் மருகன் – அகம் 356/12
கடும் பகட்டு ஒருத்தல் நடுங்க குத்தி – அகம் 397/10
எய் கணை கிழித்த பகட்டு எழில் மார்பின் – புறம் 13/3
உரன் உடை நோன் பகட்டு அன்ன எம் கோன் – புறம் 60/9
அம் பகட்டு எழிலிய செம் பொறி ஆகத்து – புறம் 68/5
கதிர் விடு நுண் பூண் அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 88/4
அலர் பூ தும்பை அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 96/1
ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 152/10
கடும் பகட்டு யானை வேந்தர் – புறம் 265/8
ஊர் உண் கேணி பகட்டு இலை பாசி – புறம் 392/13
எறி பகட்டு_இனம் ஆடுகள் ஏற்றை மா – கம்.அயோ:11 13/1
பாசிழை மடந்தையர் பகட்டு வெம் முலை – கம்.கிட்:10 109/1
பறப்ப ஆயிரம் படுவன ஆயிரம் பகட்டு எழில் அகல் மார்பம் – கம்.யுத்2:16 330/1

மேல்


பகட்டு_இனம் (1)

எறி பகட்டு_இனம் ஆடுகள் ஏற்றை மா – கம்.அயோ:11 13/1

மேல்


பகட்டுக்கு (1)

பெருமித பகட்டுக்கு துறையும் உண்டோ – புறம் 90/9

மேல்


பகட்டை (1)

வில்லொடு கழுத்து இற பகட்டை வீட்டுமால் – கம்.யுத்3:20 41/3

மேல்


பகட்டொடு (1)

நெல் உழு பகட்டொடு கறவை துன்னா – பெரும் 325

மேல்


பகட்டொடும் (1)

பல்லொடும் நெடும் கர பகட்டொடும் பரும் தாள் – கம்.சுந்:8 32/2

மேல்


பகடு (35)

மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப – பெரும் 58
நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டி – பெரும் 198
பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப – பெரும் 238
அதரி கொள்பவர் பகடு பூண் தெண் மணி – மது 94
அள்ளல் தங்கிய பகடு உறு விழுமம் – மது 259
நல் ஆனொடு பகடு ஓம்பியும் – பட் 201
ஓய் நடை முது பகடு ஆரும் ஊரன் – நற் 290/3
பகடு சேறு உதைத்த புள்ளி வெண் புறத்து – நற் 340/6
பால் பல ஊறுக பகடு பல சிறக்க – ஐங் 3/2
சீர் உடை பல் பகடு ஒலிப்ப பூட்டி – பதி 58/16
பரூஉ பகடு உதிர்த்த மென் செந்நெல்லின் – பதி 71/4
கொடும் கோல் உமணர் பகடு தெழி தெள் விளி – அகம் 17/13
ஒழுகை நோன் பகடு ஒப்ப குழீஇ – அகம் 30/6
ஒரு தனித்து ஒழிந்த உரன் உடை நோன் பகடு
அம் குழை இருப்பை அறை வாய் வான் புழல் – அகம் 107/15,16
உரன் உடை சுவல பகடு பல பரப்பி – அகம் 159/3
பகடு துறை ஏற்றத்து உமண் விளி வெரீஇ – அகம் 173/10
பகடு பல பூண்ட உழவு-உறு செம் செய் – அகம் 262/2
உயங்கு பகடு உயிர்ப்ப அசைஇ முரம்பு இடித்து – அகம் 295/10
பகடு அயா கொள்ளும் வெம் முனை துகள் தொகுத்து – அகம் 329/7
கள் ஆர் களமர் பகடு தலை மாற்றி – அகம் 366/3
பகடு புறந்தருநர் பாரம் ஓம்பி – புறம் 35/32
உழுத நோன் பகடு அழி தின்று ஆங்கு – புறம் 125/7
உயர் மருப்பு ஏந்திய வரை மருள் நோன் பகடு
ஒளி திகழ் ஓடை பொலிய மருங்கின் – புறம் 161/17,18
வாழா வான் பகடு ஏய்ப்ப தெறுவர் – புறம் 307/9
உழவு ஒழி பெரும் பகடு அழி தின்று ஆங்கு – புறம் 366/13
நெடும் கடை நின்று பகடு பல வாழ்த்தி – புறம் 383/4
புலரி விடியல் பகடு பல வாழ்த்தி – புறம் 385/2
திருந்து தொழில் பல பகடு
பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின் – புறம் 387/11,12
வினை பகடு ஏற்ற மேழி கிணை தொடா – புறம் 388/11
பகடு தரு செந்நெல் போரொடு நல்கி – புறம் 390/22
பகடு தரு பெரு வளம் வாழ்த்தி பெற்ற – புறம் 391/4
வன்_புலத்து பகடு விட்டு – புறம் 395/2
உள் வரால் ஒளிப்ப மள்ளர் உழு பகடு உரப்புவாரும் – கம்.பால:2 18/4
பண்ணின புரவி தேர் பகடு பண்டியும் – கம்.அயோ:12 26/1
கடும் பகடு படி கிடந்த கரும் பரம்பின் இன மள்ளர் பரந்த கையில் – கம்.யுத்4:33 23/2

மேல்


பகடே (1)

பகடே அத்தை யான் வேண்டி வந்தது என – புறம் 399/28

மேல்


பகர் (7)

பகர் விரவு நெல்லின் பல அரி அன்ன – மலை 413
பகர் குழல் பாண்டில் இயம்ப அகவுநர் – பரி 15/42
படி உளாளோ கடற்படை உளாளோ பகர்
மடி இலா அரசினான் மார்பு உளாளோ வளர் – கம்.பால:20 8/2,3
சித்திர கூடத்தின் செல் நெறி பகர் என்ன – கம்.அயோ:8 35/2
பண்டு அகத்தியன் வைகியதா பகர்
தண்டகத்தது தாபதர் தம்மை உள் – கம்.கிட்:13 17/1,2
சூலம்-கொல் என பகர் சொல் உடையான் – கம்.யுத்2:18 59/4
நினைதியாம்-எனின் பகர் என மாதலி நிகழ்த்தும் – கம்.யுத்4:37 120/4

மேல்


பகர்-மின் (1)

பட கருதியோ பகர்-மின் வந்த பரிசு என்றே – கம்.பால:7 33/4

மேல்


பகர்கிற்பார் (1)

பாங்கினாள் உற்றதனை யாரே பகர்கிற்பார் – கம்.யுத்2:17 88/4

மேல்


பகர்கின்ற (1)

என்று அவன் பகர்கின்ற எல்லை வல் விசை – கம்.யுத்3:27 66/1

மேல்


பகர்கின்றது (1)

பாணித்தது பிறிது என் சில பகர்கின்றது பழியால் – கம்.யுத்2:15 172/2

மேல்


பகர்கின்றானை (1)

பற்றுதல் அன்றி உண்டோ அடைக்கலம் பகர்கின்றானை – கம்.யுத்1:4 105/4

மேல்


பகர்தல் (1)

அனையது வேறு நிற்க அன்னது பகர்தல் ஆண்மை – கம்.யுத்3:26 13/1

மேல்


பகர்தலும் (1)

ஆன்றவன் அது பகர்தலும் அறநிலை வழாதாய் – கம்.யுத்3:22 79/1

மேல்


பகர்தற்கு (1)

படுத்து ஒழிந்தனை பாவி எ தேவரும் பகர்தற்கு
அடுத்தது அன்றியே அயல் ஒன்று பகர நின் அறிவில் – கம்.யுத்1:3 24/2,3

மேல்


பகர்தி (4)

படுவதே துணிந்தாய் ஆகில் வந்தது பகர்தி என்றான் – கம்.யுத்1:14 30/4
ஏய்ந்தது பகர்தி என்றான் இமையவர் இடுக்கண் தீர்ப்பான் – கம்.யுத்2:19 238/4
பண்டு இலை நண்பு நாங்கள் செய்வது என் பகர்தி என்றான் – கம்.யுத்2:19 269/4
படம் குறை அரவம் ஒத்தாய் உற்றது பகர்தி என்றான் – கம்.யுத்3:28 2/4

மேல்


பகர்ந்த (2)

நினைந்த முனி பகர்ந்த எலாம் நெறி உன்னி அறிவனும் தன் – கம்.பால:13 25/1
தீயவன் பகர்ந்த மாற்றம் சேவகன் தெரிய கேட்டான் – கம்.யுத்3:21 18/1

மேல்


பகர்ந்தது (2)

நின்னை நோக்கி பகர்ந்தது நீதியோய் – கம்.சுந்:5 29/2
பகை புலன் நணுகி உய்த்தார் பகர்ந்தது பகர்ந்து பற்றார் – கம்.சுந்:12 109/1

மேல்


பகர்ந்தார் (2)

பார்த்தான் முனி தலைவர் ஆசிகள் பகர்ந்தார் – கம்.சுந்:1 73/4
பார்த்தார் ஓடி சானகிக்கும் பகர்ந்தார் அவளும் உயிர் பதைத்தாள் – கம்.சுந்:12 121/3

மேல்


பகர்ந்தால் (1)

பருணிதர் தண்டம் இது அன்று பகர்ந்தால் – கம்.யுத்3:20 10/4

மேல்


பகர்ந்தான் (6)

நன்று வரவு என்று பல நல் உரை பகர்ந்தான்
என்றும் உள தென் தமிழ் இயம்பி இசை கொண்டான் – கம்.ஆரண்:3 46/3,4
பாழி தீ சுட வெந்தது என் நகர் என பகர்ந்தான் – கம்.சுந்:13 38/4
பயிற்றவோ நினை பயந்தது நான் என பகர்ந்தான் – கம்.யுத்1:3 51/4
பட்டிலர் என்றிலை என்று பகர்ந்தான் – கம்.யுத்3:20 15/4
பித்தன் மனம் தளர்ந்தான் இனி பிழையான் என பகர்ந்தான் – கம்.யுத்3:27 128/4
பரத்துவாசவன் உறைவிடம் இது என பகர்ந்தான் – கம்.யுத்4:41 32/4

மேல்


பகர்ந்திடு (1)

பரம் கெட இப்பொழுதே பகர்ந்திடு என்றான் – கம்.அயோ:3 13/3

மேல்


பகர்ந்தீர் (2)

ஊனம் ஆன உரை பகர்ந்தீர் என – கம்.கிட்:7 99/4
எண்ணாது இவை பகர்ந்தீர் பொருள் கேளீர் என இசைந்தான் – கம்.யுத்3:27 139/4

மேல்


பகர்ந்து (12)

பல் பண்டம் பகர்ந்து வீசும் – பட் 211
ஆறு அறி அந்தணர்க்கு அரு மறை பல பகர்ந்து
தேறு நீர் சடை கரந்து திரிபுரம் தீமடுத்து – கலி 1/1,2
நீத்தான் திறங்கள் பகர்ந்து
நாணின-கொல் தோழி நாணின-கொல் தோழி – கலி 131/14,15
கற்பித்தான் நெஞ்சு அழுங்க பகர்ந்து உண்ணான் விச்சை-கண் – கலி 149/4
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பகர்ந்து
நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு – புறம் 120/13,14
பண்டு வரும் குறி பகர்ந்து பாசறையின் பொருள்-வயினின் பிரிந்து போன – கம்.பால:11 15/1
முறைமுறை பகர்ந்து போனார் கின்னர மிதுனம் ஒப்பார் – கம்.பால:14 60/4
பன்னற்கு அரிய பல நெறியும் பகர்ந்து பதைப்பை நீக்கினான் – கம்.அயோ:6 37/4
எஞ்சா அன்பால் இன்ன பகர்ந்து ஆங்கு இடர் உற்றாள் – கம்.சுந்:4 2/4
பகை புலன் நணுகி உய்த்தார் பகர்ந்தது பகர்ந்து பற்றார் – கம்.சுந்:12 109/1
பராவும் தொல் செரு முறை வலிக்கு உரியன பகர்ந்து
விராவு நல் அமர் விளைக்குதும் யாம் என விளம்பா – கம்.யுத்2:16 229/3,4
அண்டத்து அளவும் இனைய பகர்ந்து அழைத்து – கம்.யுத்2:17 87/1

மேல்


பகர்ந்தேம் (1)

கடம்பு அமர் அணி நிலை பகர்ந்தேம்
உடங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினம் தொழுதே – பரி 19/104,105

மேல்


பகர்நர் (2)

கூலம் பகர்நர் குடி புறந்தராஅ – பதி 13/23
சினை பூ கோங்கின் நுண் தாது பகர்நர்
பவள செப்பில் பொன் சொரிந்து அன்ன – அகம் 25/10,11

மேல்


பகர்நரும் (2)

சிறந்த தேஎத்து பண்ணியம் பகர்நரும்
மழை ஒழுக்கு அறாஅ பிழையா விளையுள் – மது 506,507
பொன் உரை காண்மரும் கலிங்கம் பகர்நரும்
செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும் – மது 513,514

மேல்


பகர்நரொடு (1)

இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு பகர்நரொடு
ஒலி ஓவா கலி யாணர் – மது 117,118

மேல்


பகர்பவர் (1)

வீங்கு நீர் அவிழ் நீலம் பகர்பவர் வயல் கொண்ட – கலி 66/1

மேல்


பகர்பு (1)

பல் வளம் பகர்பு ஊட்டும் பயன் நிலம் பைது அற – கலி 20/1

மேல்


பகர்வ (1)

பல் வித சிறார் என பகர்வ பல் அரி – கம்.கிட்:10 114/2

மேல்


பகர்வது (10)

பாரிடை உற்ற தன்மை பகர்வது என் பாரை தாங்கி – கம்.பால:13 35/3
வாரம் என் இனி பகர்வது வைகலும் அனையான் – கம்.அயோ:1 38/1
மாற்றம் என் பகர்வது மண்ணும் வானமும் – கம்.ஆரண்:12 9/1
பரக்க என் பகர்வது பகழி பண்ணவன் – கம்.ஆரண்:12 11/1
பழிப்பு அறு நிலைமை ஆண்மை பகர்வது என் பதும பீடத்து – கம்.ஆரண்:15 53/1
பக்கம் நின்றவர்க்கு உற்றது பகர்வது எப்படியோ – கம்.கிட்:4 13/2
பருகினன் என்கிலம் பகர்வது என்-கொல் யாம் – கம்.கிட்:6 5/4
நடு இனி பகர்வது என்னே நாயக நாயினேனை – கம்.யுத்1:4 144/1
ஏழும் வீயும் என் பகர்வது எல்லை நாள் – கம்.யுத்3:24 112/3
வருவர் மற்று இனி பகர்வது என் வானவர்க்கு அரிய – கம்.யுத்3:30 29/3

மேல்


பகர்வர் (1)

அவரை அருந்த மந்தி பகர்வர்
பக்கின் தோன்றும் நாடன் வேண்டின் – ஐங் 271/1,2

மேல்


பகர்வரேல் (1)

பாழி நல் நெடும் கிடங்கு என பகர்வரேல் பல பேர் – கம்.சுந்:2 145/1

மேல்


பகர்வரோ (1)

வெல்வித்தான் மகனை என்று பகர்வரோ விளைவிற்கு எல்லாம் – கம்.யுத்2:19 210/2

மேல்


பகர்வாய் (1)

பசை_அற்றிலது ஒரு நீ எனது எதிர் நின்று இவை பகர்வாய் – கம்.யுத்2:15 171/4

மேல்


பகர்வார் (1)

பாதி சென்றது என பகர்வார் சிலர் – கம்.யுத்1:8 51/4

மேல்


பகர்வாள் (1)

பின்னும் பகர்வாள் மகனே இவன் பின் செல் தம்பி – கம்.அயோ:4 147/1

மேல்


பகர்வான் (7)

இன்னே பலவும் பகர்வான் இரங்கா தாளை நோக்கி – கம்.அயோ:4 49/1
வரதன் பகர்வான் வரம் பெற்றவள்தான் இ வையம் – கம்.அயோ:4 133/1
ஆன்றான் பகர்வான் பினும் ஐய இ வைய மையல் – கம்.அயோ:4 134/1
அறிவு வந்து உதவ நம்பனை அறிந்து பகர்வான் – கம்.ஆரண்:1 46/4
வள்ளற்கு இளையான் பகர்வான் இவன் தம்முன் வாழ்நாள் – கம்.கிட்:7 41/1
ஆற்றாது பின்னும் பகர்வான் அறத்தாறு அழுங்க – கம்.கிட்:7 42/1
பணை ஆர் புயம் உடையானிடை சில இ மொழி பகர்வான் – கம்.யுத்2:15 180/4

மேல்


பகர்வு (1)

பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ் – புறம் 381/9

மேல்


பகர்வுறும் (1)

பழுது வாழி என ஊழி முதல்வன் பகர்வுறும் – கம்.ஆரண்:1 40/4

மேல்


பகர்வென் (1)

நாயகன் உரையான் வாயால் நான் இது பகர்வென் என்னா – கம்.அயோ:3 107/3

மேல்


பகர்வேன் (1)

எற்றே பகர்வேன் இனி யான் என்னே உன்னின் பிரிய – கம்.அயோ:4 60/1

மேல்


பகர (14)

பாட்டம் பொய்யாது பரதவர் பகர
இரும் பன தீம் பிழி உண்போர் மகிழும் – நற் 38/2,3
நெடும் செம் புற்றம் ஈயல் பகர
மா பசி மறுப்ப கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 497/2,3
பணிந்து திறை பகர கொள்ளுநை ஆதலின் – பதி 17/3
உலகு பயம் பகர ஓம்பு பெரும் பக்கம் – பரி 11/34
அசையா நாற்றம் அசை வளி பகர
துறு கல் நண்ணிய கறி இவர் படப்பை – அகம் 272/9,10
மல் வலான் அ உரை பகர மா தவன் – கம்.பால:13 66/1
ஆண்தகை அ மொழி பகர அன்பனும் – கம்.அயோ:4 151/1
தாழ் வினை இதனின் மேல் பகர தக்கதோ – கம்.யுத்1:2 44/2
அடுத்தது அன்றியே அயல் ஒன்று பகர நின் அறிவில் – கம்.யுத்1:3 24/3
அல்லினால் செய்த நிறத்தவன் அனையது பகர
மல்லினால் செய்த புயத்தவன் மாற்றங்கள் நும்-பால் – கம்.யுத்2:16 231/1,2
பழி இது பாவம் என்று பார்க்கிலை பகர தக்க – கம்.யுத்2:17 19/1
பரம் இனி உலகுக்கு ஆகாது என்பதும் பகர கேட்டான் – கம்.யுத்3:22 1/3
என்று பரமன் பகர நான்முகனும் அன்ன பொருளே இசைதலும் – கம்.யுத்3:31 153/1
பகர அரிய பதம் விரவ அமரர் பழ – கம்.யுத்3:31 154/3

மேல்


பகரல் (1)

பாய்ந்த தாரையின் நிலை பகரல் வேண்டுமோ – கம்.பால:3 41/4

மேல்


பகரல்-பாலதோ (1)

பாடு இனி ஒருவரால் பகரல்-பாலதோ – கம்.யுத்2:18 110/4

மேல்


பகரல்-பாலையோ (2)

பரதன் நீ இனையன பகரல்-பாலையோ – கம்.கிட்:11 132/4
பால நீ இனையன பகரல்-பாலையோ – கம்.யுத்1:2 66/4

மேல்


பகரலுற்றான் (1)

படை அமை விழியாட்கு ஐயன் இனையன பகரலுற்றான் – கம்.யுத்4:41 20/4

மேல்


பகரவேயும் (1)

பகரவேயும் அரிது பரிந்து எழும் – கம்.கிட்:11 38/1

மேல்


பகரா-முன்னம் (1)

அற்று அவன் பகரா-முன்னம் அழகனை அழகியாளும் – கம்.ஆரண்:11 60/1

மேல்


பகராய் (2)

பண்பு ஆர் அறிவார் பகராய் பரமேட்டி – கம்.ஆரண்:15 45/4
ஒன்றை பகராய் குழலுக்கு உடைவாய் – கம்.கிட்:10 57/1

மேல்


பகராயே (1)

பாலனோ வேலை பரப்போ பகராயே – கம்.ஆரண்:15 41/4

மேல்


பகரின் (1)

இருந்தனள் என பகரின் என் அடிமை என் ஆம் – கம்.சுந்:5 6/4

மேல்


பகரினும் (2)

படியின் மேல் வெம்மையை பகரினும் பகரும் நா – கம்.பால:7 6/1
நல் மொழி பகரினும் நடுங்கும் சிந்தையர் – கம்.ஆரண்:10 10/2

மேல்


பகருதி (1)

பழுது சொல்லியது என் அது பகருதி என்றான் – கம்.யுத்1:3 39/4

மேல்


பகரும் (13)

மலை உய்த்து பகரும் நிலையா வாழ்க்கை – நற் 138/2
யாறு நிறை பகரும் நாடனை தேறி – குறு 271/2
அடைகரை வேழம் வெண் பூ பகரும்
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் – ஐங் 13/2,3
வளை படு முத்தம் பரதவர் பகரும்
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 195/1,2
அடர் பொன் என்ன சுடர் இதழ் பகரும்
கான் கெழு நாடன் மகளே – ஐங் 430/2,3
விழவு அயர் மறுகின் விலை என பகரும்
கானல் அம் சிறுகுடி பெரு_நீர் சேர்ப்ப – அகம் 320/4,5
காலம் அன்றியும் மரம் பயம் பகரும்
யாணர் அறாஅ வியல் மலை அற்றே – புறம் 116/13,14
படியின் மேல் வெம்மையை பகரினும் பகரும் நா – கம்.பால:7 6/1
அவன் அன்னது பகரும் அளவையின் மன்னவன் அயர்வான் – கம்.பால:24 19/1
பண் துயின்றன விரவு பணி துயின்றன பகரும்
விண் துயின்றன கழுதும் விழி துயின்றன பழுது_இல் – கம்.கிட்:1 40/2,3
எனைவரால் பகரும் ஈட்டம் யான் உரைத்து இன்பம் என்னோ – கம்.கிட்:13 35/4
பகரும் ஊழியில் கால வெம் கடும் கனல் பருகும் – கம்.சுந்:13 23/3
நெரிந்து ஆங்கு அழி குரங்கு உற்றது பகரும் துணை நெடிதே – கம்.யுத்3:27 155/3

மேல்


பகரும்-காலை (1)

பார்த்தனன் அரக்கர் கோனும் போம் என பகரும்-காலை – கம்.யுத்3:20 1/4

மேல்


பகல் (174)

என்பு எழுந்து இயங்கும் யாக்கையர் நன் பகல்
பல உடன் கழிந்த உண்டியர் இகலொடு – திரு 130,131
நன் பகல் அந்தி நடை இடை விலங்கலின் – பொரு 46
பவ்வ மீமிசை பகல் கதிர் பரப்பி – பொரு 135
பகல் கான்று எழுதரு பல் கதிர் பருதி – பெரும் 2
அரைநாள் வேட்டம் அழுங்கின் பகல் நாள் – பெரும் 111
பகல் மகிழ் தூங்கும் தூங்கா இருக்கை – பெரும் 146
முளை புற முதிர் கிழங்கு ஆர்குவிர் பகல் பெயல் – பெரும் 362
மடவரல் மகளிரொடு பகல் விளையாடி – பெரும் 387
பகல் செய் மண்டிலம் பாரித்து ஆங்கு – பெரும் 442
பகல் பெயல் துளியின் மின்னு நிமிர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 484
இரவு பகல் செய்யும் திண் பிடி ஒள் வாள் – முல் 46
பகல் செய்யும் செம் ஞாயிறும் – மது 7
சென்ற ஞாயிறு நன் பகல் கொண்டு – மது 546
பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர் – மது 549
மற்றை யாமம் பகல் உற கழிப்பி – மது 653
துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து – நெடு 34
பூ மலி சோலை அ பகல் கழிப்பி – குறி 214
அகலா காதலொடு பகல் விளையாடி – பட் 103
நெடு நுகத்து பகல் போல – பட் 206
வளை வாய் கூகை நன் பகல் குழறவும் – பட் 268
பாய் இருள் நீங்க பகல் செய்யா எழுதரும் – மலை 84
பகல் நிலை தளர்க்கும் கவண் உமிழ் கடும் கல் – மலை 206
பகல் தீ வேட்ட ஞாட்பினும் மிக பெரிது – நற் 14/5
படு புள் ஓப்பலின் பகல் மாய்ந்தன்றே – நற் 49/4
பல் கதிர் மண்டிலம் பகல் செய்து ஆற்றி – நற் 69/1
நெடு_நீர் சேர்ப்பன் பகல் இவண் வரவே – நற் 91/12
உலமர கழியும் இ பகல் மடி பொழுதே – நற் 109/10
பகல் எரி சுடரின் மேனி சாயவும் – நற் 128/1
பகல் வந்தீமோ பல் படர் அகல – நற் 156/6
பகல்_கெழு_செல்வன் குட மலை மறைய – நற் 215/2
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகும் – குறு 352/4
பகல் கொள் விளக்கோடு இரா நாள் அறியா – ஐங் 56/1
கடும் பகல் வருதி கையறு மாலை – ஐங் 183/4
பகல் மதி உருவின் பகன்றை மா மலர் – ஐங் 456/2
ஞாயிறு கோடா நன் பகல் அமயத்து – பதி 22/34
அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர் – பதி 52/28
பகல் நீடு ஆகாது இரவு பொழுது பெருகி – பதி 59/1
துஞ்சல் உறூஉம் பகல் புகு மாலை – பதி 72/8
அகல் வையத்து பகல் ஆற்றி – பதி 90/9
இரவு இருள் பகல் ஆக இடம் அரிது செலவு என்னாது – பரி 7/5
பாய் குழை நீலம் பகல் ஆக தையினாள் – பரி 11/96
பகல் முனி வெம் சுரம் உள்ளல் அறிந்தேன் – கலி 19/5
ஒரு பகல் எல்லாம் உருத்து எழுந்து ஆறி – கலி 39/24
ஆங்கு அவை விருந்து ஆற்ற பகல் அல்கி கங்குலான் – கலி 66/4
முன் பகல் தலைக்கூடி நன் பகல் அவள் நீத்து – கலி 74/10
முன் பகல் தலைக்கூடி நன் பகல் அவள் நீத்து – கலி 74/10
பகல் ஆண்டு அல்கினை பரத்த என்று யான் – கலி 75/22
பால் கொளல் இன்றி பகல் போல் முறைக்கு ஒல்கா – கலி 86/17
கல்லா குறள கடும் பகல் வந்து எம்மை – கலி 94/14
நாணு சிறை அழித்து நன் பகல் வந்த அ – கலி 98/17
பல் கதிர் ஞாயிறு பகல் ஆற்றி மலை சேர – கலி 118/4
பகல் நுங்கியது போல படு_சுடர் கல் சேர – கலி 119/2
நிரை கதிர் கனலி பாடொடு பகல் செல – கலி 130/5
பாயின பசலையால் பகல் கொண்ட சுடர் போன்றாள் – கலி 132/10
பௌவ நீர் தோன்றி பகல் செய்யும் மாத்திரை – கலி 142/42
பகல் ஆங்கண் பையென்ற மதியம் போல் நகல் இன்று – கலி 143/2
போய என் ஒளியே போல் ஒரு நிலையே பகல் மாய – கலி 143/39
எல்லி ஆக எல்லை என்று ஆங்கே பகல் முனிவேன் – கலி 144/52
கொள்வது போலும் கடும் பகல் ஞாயிறே – கலி 145/26
பல் கதிர் சாம்பி பகல் ஒழிய பட்டீமோ – கலி 147/34
பாய் இருள் பரப்பினை பகல் களைந்தது போல – கலி 148/22
பகல் நீ வரினும் புணர்குவை அகல் மலை – அகம் 18/16
எழுவர் நல் வலம் அடங்க ஒரு பகல்
முரைசொடு வெண்குடை அகப்படுத்து உரை செல – அகம் 36/20,21
பருதி அம் குப்பை சுற்றி பகல் செல – அகம் 37/15
பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 48/23
பகல் ஆற்றுப்படுத்த பழங்கண் மாலை – அகம் 71/9
புன்னை அம் கானல் பகல் வந்தீமே – அகம் 80/13
விளங்கு பகல் உதவிய பல் கதிர் ஞாயிறு – அகம் 91/1
பகல் இடை நின்ற பல் கதிர் ஞாயிற்று – அகம் 101/13
பகல் வரின் கவ்வை அஞ்சுதும் இகல் கொள – அகம் 118/6
பகல் உரு உறழ நிலவு கான்று விசும்பின் – அகம் 122/10
ஒன்பது குடையும் நன் பகல் ஒழித்த – அகம் 125/20
ஒரு நாள் ஒரு பகல் பெறினும் வழி நாள் – அகம் 127/11
பனி மலர் பொய்கை பகல் செல மறுகி – அகம் 146/2
கடும் பகல் வழங்காத ஆஅங்கு இடும்பை – அகம் 148/10
பகல் வந்தன்றால் பாய் பரி சிறந்தே – அகம் 160/18
கடும் பகல் வருதல் வேண்டும் தெய்ய – அகம் 182/13
அகறல் ஆய்ந்தனர் ஆயினும் பகல் செல – அகம் 213/11
பகல் உடன் கரந்த பல் கதிர் வானம் – அகம் 214/2
தண் பெரும் சாரல் பகல் வந்தீமே – அகம் 218/22
வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின் – அகம் 228/8
பகல் செய் பல் கதிர் பருதி_அம்_செல்வன் – அகம் 229/1
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகி – அகம் 244/3
பகல் அழி தோற்றம் போல பையென – அகம் 277/2
படிவ நெஞ்சமொடு பகல் துணை ஆக – அகம் 287/2
இரவின் வருதல் எவனோ பகல் வரின் – அகம் 308/7
பாஅய் அன்ன பகல் இருள் பரப்பி – அகம் 317/2
நன் பகல் அமையமும் இரவும் போல – அகம் 327/2
படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர் – அகம் 329/5
பன் நாள் எவ்வம் தீர பகல் வந்து – அகம் 340/1
பல் பூ தண் பொழில் பகல் உடன் கழிப்பி – அகம் 360/1
அகல் இரு விசும்பில் பகல் செல சென்று – அகம் 363/2
பகல் ஆற்றுப்படுத்த பையென் தோற்றமொடு – அகம் 365/2
பகல் வந்து பெயர்ந்த வாள்_நுதல் கண்டே – அகம் 386/15
பாஅல் புளிப்பினும் பகல் இருளினும் – புறம் 2/17
பகல் விளங்குதியால் பல் கதிர் விரித்தே – புறம் 8/10
படுவது உண்டு பகல் ஆற்றி – புறம் 17/6
ஒரு பகல் வாழ்க்கைக்கு உலமருவோரே – புறம் 51/11
நெடும் கடை நிற்றலும் இலையே கடும் பகல்
தேர் வீசு இருக்கை ஆர நோக்கி – புறம் 69/17,18
எஞ்சுவர்-கொல்லோ பகல் தவ சிறிதே – புறம் 79/6
பகல் இடம் கண்ணி பலரொடும் கூடி – புறம் 249/8
நாகு இள வளையொடு பகல் மணம் புகூஉம் – புறம் 266/5
ஒரு பகல் எழுவர் எய்தி அற்றே – புறம் 358/2
யானும் இருள் நிலா கழிந்த பகல் செய் வைகறை – புறம் 394/6
பகல் இடு மின் அணி பரப்பு போன்றவே – கம்.பால:3 35/4
ஆயவன் ஒரு பகல் அயனையே நிகர் – கம்.பால:5 1/1
இன்னவன் பல் பகல் இறந்த பின் திரு – கம்.பால:5 41/1
ஒரு பகல் உலகு எலாம் உதரத்துள் பொதிந்து – கம்.பால:5 101/1
உகு பகல் அளவு என உரை நனி புகல்வார் – கம்.பால:5 131/4
பகல் கதிர் மறைய வானம் பாற்கடல் கடுப்ப நீண்ட – கம்.பால:10 3/1
பனி தோய் வானின் வெண் மதிக்கு என்றும் பகல் அன்றே – கம்.பால:10 28/4
தூண்டல் செய்யா மணி விளக்கின் சுடரால் இரவை பகல் செய்தார் – கம்.பால:10 69/4
விரைவின் இன்று ஒரு பகல் முடித்தல் வேட்கையோ – கம்.பால:13 65/2
பகல் இடைய அட்டிலில் மடுத்து எரி பரப்பும் – கம்.பால:15 27/2
அல் பகல் ஆக்கும் சோதி பளிக்கு அறை அமளி பாங்கர் – கம்.பால:16 22/1
எங்கும் விண் புதைதர பகல் மறைந்து இருள் எழ – கம்.பால:20 7/2
எல்லை_இல் நலத்த பகல் என்று உரை-செய்க என்றான் – கம்.பால:22 40/4
நாளை என உற்ற பகல் நல் தவன் உரைத்தான் – கம்.பால:22 41/4
ஏதாம் இல் இரு குழை இரவு தன் பகல்
காதல் கண்டு உணர்ந்தன கதிரும் திங்களும் – கம்.பால:23 52/1,2
பங்குனி உத்தரம் ஆன பகல் போது – கம்.பால:23 99/1
பல் நெடும் பகல் பார் அளிப்பாய் என – கம்.அயோ:2 4/2
பத்தும் நாலும் பகல் அலவோ என்றான் – கம்.அயோ:4 21/4
பெரும் பகல் வருந்தினர் பிறங்கு முலை தெங்கின் – கம்.அயோ:5 11/1
படர் உற உளன் உம்பி கான் உறை பகல் எல்லாம் – கம்.அயோ:8 42/1
அடுத்த பல் பகல் அன்பரின் பிரிந்தவர் என்பது – கம்.அயோ:10 23/1
ஏறி ஏழ் பகல் நீந்தி பின் எந்திரத்து – கம்.அயோ:11 17/2
பல் பகல் நிழற்றும் நின் கவிகை பாய் நிழல் – கம்.அயோ:11 51/1
சில் பகல் ஓம்புவான் செறுநர் சீறிய – கம்.அயோ:11 110/3
மாற்றலன் உதவலன் வரம்பு_இல் பல் பகல்
ஆற்றினன் உழற்றும் ஓர் ஆதன் எய்தும் அ – கம்.அயோ:11 111/2,3
அன்ன காயும் கிழங்கும் உண்டு அ பகல்
பொன்னின் மேனி பொடி உற போக்கினான் – கம்.அயோ:14 17/3,4
சிற்பம் கொள் பகல் என கடிது சென்று தீர் – கம்.ஆரண்:4 8/3
அல் பற்று அழிய பகல் ஆக்கியதால் அருக்கன் – கம்.ஆரண்:10 160/3
ஒரு பகல் பழகினார் உயிரை ஈவரால் – கம்.ஆரண்:12 13/1
காட்டிடை அரும் பகல் கழிக்கின்றீர் என்றான் – கம்.ஆரண்:12 38/4
வேண்டி யான் சில் பகல் உறைதல் மேவினேன் – கம்.ஆரண்:12 48/2
கங்குலும் பகல் என பொலிந்து காட்டிற்றே – கம்.ஆரண்:14 79/4
முனைவரும் பிறரும் மேல் முடிவு_அரும் பகல் எலாம் – கம்.கிட்:3 13/1
மாலை பகல் உற்றது என ஓர்வு அரிது மாதோ – கம்.கிட்:10 72/4
நிறம் கருகு கங்குல் பகல் நின்ற நிலை நீவா – கம்.கிட்:10 74/1
பார் குலாம் முழு வெண் திங்கள் பகல் வந்த படிவம் போலும் – கம்.கிட்:11 50/2
பெரும் பகல் இறந்தது பெயர்தி நின் படை – கம்.கிட்:11 136/3
பத்து இரட்டி நன் பகல் இரவு ஒருவலர் பார்ப்பார் – கம்.கிட்:12 33/3
உணர்ந்திலர் நெடும் பகல் இ மா நகர் உறைந்தார் – கம்.கிட்:14 58/2
எண்ண அரிய பல் பகல் இரும் தவம் இழைத்தேன் – கம்.கிட்:14 62/4
பாரிடை நடந்து பகல் எல்லை படர போய் – கம்.கிட்:14 71/2
பகல் ஒளி கரப்ப வானை மறைத்தன பறவை எல்லாம் – கம்.சுந்:1 4/4
ஆன்ற பேர் இருளை சீத்து பகல் செய்த அழகை நோக்கி – கம்.சுந்:2 95/2
கவித்து நீங்கிட சில பகல் என்பது கருதா – கம்.சுந்:2 130/2
பக்கம் வீசுறு பள்ளியில் பல் பகல்
ஒக்க ஆசை உலக்க உலந்தவர் – கம்.சுந்:2 173/2,3
வன்கண் வஞ்சனை அரக்கர் இத்துணை பகல் வையார் – கம்.சுந்:3 16/1
என்-கொல் எண்ணுவேன் என்னும் அங்கு இரா பகல் இல்லாள் – கம்.சுந்:3 16/4
வில்_பகல் இன்றியே இரவு விண்டு_அற – கம்.சுந்:3 44/1
எல் பகல் எறித்துளது என்ன தோன்றுமால் – கம்.சுந்:3 44/2
நிறை இரும் பல் பகல் நிருதர் நீள் நகர் – கம்.சுந்:4 11/3
பச்சிலை தாமரை பகல் கண்டால் என – கம்.சுந்:4 48/1
தீண்டினான் எனின் இத்தனை சேண் பகல்
ஈண்டுமோ உயிர் மெய்யின் இமைப்பின் முன் – கம்.சுந்:5 20/1,2
தெருளும் நீ இனி சில் பகல் தங்குறின் – கம்.சுந்:5 28/2
பவனனின் முடுகி நடந்தார் பகல் இரவு உற மிடைகின்றார் – கம்.சுந்:7 22/2
உயிர்க்கு உலவு இரவும் அன்று பகல் அன்று என்று உணர்வு தோன்ற – கம்.சுந்:10 15/4
இ நெடும் பழுவ குன்றில் பகல் எலாம் இறுத்த பின்னர் – கம்.சுந்:14 52/3
பகல் மதிக்கு உவமை ஆம் விபுதராம் இரவு கால் பருவ நாளின் – கம்.யுத்1:2 93/3
பரவும் இந்திரன் பதியிடை பகல் பொழுது ஆற்றி – கம்.யுத்1:3 5/3
ஊழி சென்றன ஒப்பன ஒரு பகல் அவை ஓர் – கம்.யுத்1:6 3/3
முற்று அரு மு பகல் திங்கள் வெண் முளை – கம்.யுத்2:18 105/3
அல்லினை தழுவி நின்ற பகல் என அரக்கன்-தன்னை – கம்.யுத்2:18 234/1
அல் என்று நிற்றி பகல் ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 257/4
இ பகல் அன்று எனின் நாளையின் அல்லால் – கம்.யுத்3:20 18/1
மு பகல் தீர்கிலம் ஆவி முடிப்போம் – கம்.யுத்3:20 18/2
பார் மேலினனோ பகல் மேலினனோ – கம்.யுத்3:20 94/2
பத்து வாள் மதிக்கும் அ நாள் பகல் ஒத்தது இரவும் பண்பால் – கம்.யுத்3:25 20/4
படம் மறுகிட எதிர் விரவியது அ இருள் பகல் உற வரு பகை இரதம் – கம்.யுத்3:28 19/4
இரவு அன்று இது ஓர் பகல் என்பர்களால் – கம்.யுத்3:31 210/2
அ பகல் இயற்றி உளது ஆயிரம் அருக்கர்க்கு – கம்.யுத்4:36 19/2
முன் உருக்கொடு பகல் செயும் தரத்தது முதலாய் – கம்.யுத்4:40 96/4

மேல்


பகல்-கணே (1)

போரும் இன்று ஒரு பகல்-கணே பொருது வெல்வென் வென்று அலது போகலேன் – கம்.யுத்2:19 77/4

மேல்


பகல்-தானும் (1)

முற்றும் பகல்-தானும் முடிந்துளதால் – கம்.ஆரண்:2 19/4

மேல்


பகல்_கெழு_செல்வன் (1)

பகல்_கெழு_செல்வன் குட மலை மறைய – நற் 215/2

மேல்


பகல்பட (1)

வகைய பொன் மகுடம் இள வெயில் எறிப்ப கங்குலும் பகல்பட வந்தான் – கம்.சுந்:3 74/4

மேல்


பகலவன் (10)

பால் உடை மொழியாளும் பகலவன் அனையானும் – கம்.அயோ:8 33/1
பகலவன் குல மைந்தன் பணிக்கின்றான் – கம்.ஆரண்:3 17/4
பசும் பரி பகலவன் பைம்பொன் தேர்-அரோ – கம்.ஆரண்:7 52/4
பாடலம் வறுமை கூர பகலவன் பசுமை கூர – கம்.கிட்:10 25/1
பகலவன் சுடர் பாய் பனி மால் வரை – கம்.கிட்:11 21/3
பகலவன் வழி முதல் பாரின் நாயகன் – கம்.யுத்1:4 42/1
பல் நெடும் தானை சூழ பகலவன் சேயும் நீயும் – கம்.யுத்1:4 148/3
குன்றின் மேல் நின்று குதித்தன பகலவன் குதிரை – கம்.யுத்1:5 76/4
பாணிகள் கடுகின முடுகிடலும் பகலவன் மருமகன் அடு கணையின் – கம்.யுத்3:28 26/3
பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் – கம்.யுத்4:35 28/2

மேல்


பகலவனும் (1)

பன்னற்கு அரிய பகலவனும் பகலும் வந்து பரந்தவால் – கம்.ஆரண்:10 116/4

மேல்


பகலா (1)

இந்திரன் அருளினன் இறுதி செய் பகலா
வந்தனன் மருவுதி மலர் அயன் உலகம் – கம்.ஆரண்:2 41/1,2

மேல்


பகலாம் (1)

கங்குலும் பகலாம் என பொலிவன கமலம் – கம்.கிட்:1 20/3

மேல்


பகலாய் (1)

ஊழி ஓர் பகலாய் ஓதும் யாண்டு எலாம் உலகம் ஏழும் – கம்.சுந்:4 72/3

மேல்


பகலிட (1)

பகலிட கண்ணியன் பைதல் குழலன் – கலி 101/39

மேல்


பகலிடை (5)

பகலிடை மலர்ந்தது ஓர் பழனம் போன்றவே – கம்.அயோ:4 176/4
பல் நெடும் காலம் ஆம் என்ன ஓர் பகலிடை – கம்.கிட்:14 4/4
நள்ளின் சாகிலன் பகலிடை சாகிலன் நமனார் – கம்.யுத்1:3 17/3
முற்ற மூன்று பகலிடை முற்றவும் – கம்.யுத்1:8 65/2
பாரிடை கிழிய பாய்ந்து பகலிடை பரிதி என்பான் – கம்.யுத்2:18 208/2

மேல்


பகலில் (5)

பகலில் தோன்றும் இகல் இல் காட்சி – திரு 166
பொருள் அற்றிட முற்றுறும் அ பகலில் புகுதற்கு என்றோ – கம்.அயோ:4 31/3
செம் பொன் நல் கிரியை ஓர் பகலில் தேடினார் – கம்.கிட்:14 17/3
இற்றை இ பகலில் நொய்தின் இருவரை ஒரு கையாலே – கம்.சுந்:3 143/3
பன்னிரு பகலில் சென்று தென் திசை பரவை கண்டார் – கம்.சுந்:14 52/4

மேல்


பகலிலே (1)

கரக்க முழை தேடி உழல்கின்றிலிர்கள் இன்று ஒரு கடும் பகலிலே
குரக்கின் முதல் நாயகனை ஆளுடைய கோள் உழுவை கொல்லும் இவரை – கம்.யுத்3:31 152/3,4

மேல்


பகலின் (7)

பகலின் வரூஉம் எறி புனத்தானே – நற் 285/11
பகலின் தோன்றும் பல் கதிர் தீயின் – ஐங் 57/1
பகலின் விளங்கு நின் செம்மல் சிதைய – கலி 19/11
தப்பு இன்றி பகலின் வந்த சக்கரவாகம் என்பென் – கம்.கிட்:13 43/3
இரு_நால் பகலின் இலங்கு மதி அலங்கல் இருளின் எழில் நிழல் கீழ் – கம்.சுந்:4 56/3
வீர மெய் பகலின் அல்லால் விளிகிலன் இருளின் வெய்யோன் – கம்.யுத்3:28 32/4
பாறு ஆடு களத்து ஒருவன் பகலின்
கூறு ஆகிய நாலில் ஓர் கூறிடையே – கம்.யுத்3:31 207/1,2

மேல்


பகலினும் (2)

பகலினும் அகலாது ஆகி யாமம் – அகம் 305/1
அல்லினும் பகலினும் அமரர் ஆட்செய்வார் – கம்.சுந்:3 72/2

மேல்


பகலினொடு (1)

பகலினொடு இகலுவ படர் மணி மடவார் – கம்.பால:2 45/1

மேல்


பகலும் (36)

இரவும் பகலும் மயங்கி கையற்று – நெடு 47
பகலும் வருதி பல் பூ கானல் – நற் 223/3
காலையும் பகலும் கையறு மாலையும் – குறு 32/1
தினை கிளி கடிதலின் பகலும் ஒல்லும் – குறு 217/1
பகலும் மாலை துணை இலோர்க்கே – குறு 234/6
புனல் முற்று ஊரன் பகலும்
படர் மலி அரு நோய் செய்தனன் எமக்கே – ஐங் 95/3,4
இரவும் பகலும் பாசிழை களையார் – பதி 73/9
பகலும் பெறுவை இவள் தட மென் தோளே – கலி 49/25
ஊழ் செய்து இரவும் பகலும் போல் வேறு ஆகி – கலி 145/15
பகலும் நம்-வயின் அகலான் ஆகி – அகம் 50/5
பானாள் கங்குலும் பகலும்
ஆனாது அழுவோள் ஆய் சிறு நுதலே – அகம் 57/18,19
பகலும் அஞ்சும் பனி கடும் சுரனே – அகம் 68/21
நள்ளென் கங்குலும் பகலும் இயைந்து_இயைந்து – அகம் 279/6
பகலும் கங்குலும் மயங்கி பையென – அகம் 307/3
பல் பூ சேக்கையின் பகலும் நீங்கார் – அகம் 389/9
நடுநாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான் – புறம் 189/3
பகலும் கூஉம் கூகையொடு பிறழ் பல் – புறம் 356/2
பகலும் கூவும் அகலுள் ஆங்கண் – புறம் 362/18
இடை ஒரு கணத்தின்-உள்ளே இரவு உண்டு பகலும் உண்டே – கம்.பால:14 55/4
நள் உறு கதிர் இலா பகலும் நாளொடும் – கம்.அயோ:12 7/2
அந்தியும் பகலும் நீர் அறாத கண்ணினான் – கம்.அயோ:14 138/4
எல்லியும் பகலும் நொந்து இரங்கி ஆற்றலெம் – கம்.ஆரண்:3 13/2
முன்னை பகலும் பகலோனும் வருக என்றான் மொழியா-முன் – கம்.ஆரண்:10 116/2
பன்னற்கு அரிய பகலவனும் பகலும் வந்து பரந்தவால் – கம்.ஆரண்:10 116/4
நிச்சயம் பகலும் தம் இமைகள் நீக்கல – கம்.ஆரண்:10 125/2
அல்லும் நன் பகலும் நீங்கா அனங்க நீ அருளின் தீர்ந்தாய் – கம்.கிட்:10 62/3
தீர்விலேன் இது ஒரு பகலும் சிலை – கம்.சுந்:5 25/1
அலங்கல் மாலை நின் புயம் நினைந்து அல்லும் தன் பகலும்
குலுங்கும் வன் துயர் நீங்குமால் வெள்ளியம் குன்றம் – கம்.சுந்:9 2/3,4
துஞ்சுகின்றிலர்களால் இரவும் நன் பகலும் நின் சொல்ல ஒல்கி – கம்.யுத்1:2 92/1
எல்லியும் பகலும் போல தழுவினர் எழுவின் தோளார் – கம்.யுத்1:4 120/4
கங்குலும் பகலும் அ கடலுள் வைகுவார் – கம்.யுத்1:6 32/2
அல்லும் ஒத்தனன் பகலும் ஒத்தனன் அமர் பொருமேல் – கம்.யுத்2:15 247/3
பாறு ஆடு முகத்தன பல் பகலும்
தேறாதன செம் கண வெம் களி மா – கம்.யுத்2:18 41/2,3
வயிற்றிடை புக பல பகலும் வைகிய – கம்.யுத்3:20 48/2
இரவும் நன் பகலும் பெரு நெடும் செரு இயற்றி – கம்.யுத்3:22 86/1
பெரும் பகலும் நீள் இரவும் என்று இவை பிணிக்கும் – கம்.யுத்4:36 14/3

மேல்


பகலுளே (1)

இற்றனர் அரக்கர் இ பகலுளே எனா – கம்.சுந்:9 26/1

மேல்


பகலே (8)

பெரும் தண் கானலும் நினைந்த அ பகலே – நற் 87/9
பகலே பலரும் காண வாய் விட்டு – நற் 365/3
கோடு உயர் நெடு வரை கவாஅன் பகலே
பாடு இன் அருவி ஆடுதல் இனிதே – குறு 353/2,3
பகலே இனிது உடன் கழிப்பி இரவே – அகம் 228/6
பகலே எம்மொடு ஆடி இரவே – அகம் 370/4
நாள் போல் கழியல ஞாயிற்று பகலே – புறம் 65/12
இற்றது இன்றொடு இ அரக்கர் குலம் என்று பகலே
வெற்ற விண்ணினிடை நின்று நெடு மீன் விழுவ போல் – கம்.ஆரண்:1 27/1,2
பார்ப்பான் தரும் உலகு யாவையும் ஒரு கால் ஒரு பகலே
தீர்ப்பான் படை தொடுப்பேன் என தெரிந்தான் அது தெரியா – கம்.யுத்3:27 150/1,2

மேல்


பகலை (1)

பணி பிறிது இயன்றில பகலை வென்றன – கம்.பால:3 32/4

மேல்


பகலொடு (1)

எல்லா கதிரும் பரப்பி பகலொடு
செல்லாது நின்றீயல் வேண்டுவல் நீ செல்லின் – கலி 145/27,28

மேல்


பகலோ (1)

பண்ணோ ஒழியா பகலோ புகுதாது – கம்.பால:23 10/1

மேல்


பகலோன் (5)

பகலோன் மறைந்த அந்தி ஆரிடை – அகம் 201/8
பல் ஆயிரம் இருள் கீறிய பகலோன் என ஒளிரும் – கம்.ஆரண்:7 88/1
பார் உலகு எங்கும் பேர் இருள் சீக்கும் பகலோன் முன் – கம்.கிட்:17 14/3
பல்வேறு படைக்கலம் வெம் பகலோன்
எல் வேறு தெரிப்ப கொடு ஏகினனால் – கம்.யுத்2:18 20/1,2
படை அங்கு அது படரா-வகை பகலோன் குல மருமான் – கம்.யுத்3:27 138/1

மேல்


பகலோனும் (1)

முன்னை பகலும் பகலோனும் வருக என்றான் மொழியா-முன் – கம்.ஆரண்:10 116/2

மேல்


பகலோனை (1)

பார்ப்பர் பலர் நெடு வரையை பறிப்பர் பலர் பகலோனை பற்றி சுற்றும் – கம்.யுத்3:31 98/3

மேல்


பகழி (143)

வை நுனை பகழி மூழ்கலின் செவி சாய்த்து – முல் 73
உடு உறும் பகழி வாங்கி கடு விசை – குறி 170
பகழி அன்ன சே அரி மழை கண் – நற் 13/4
பச்சூன் பெய்த பகழி போல – நற் 75/7
பணைத்த பகழி போக்கு நினைந்து கானவன் – நற் 165/2
இலை மாண் பகழி சிலை மாண் இரீஇய – நற் 352/1
கொடு வில் எயினர் பகழி மாய்க்கும் – குறு 12/3
பொன் புனை பகழி செப்பம் கொள்-மார் – குறு 16/2
குறும் படை பகழி கொடு வில் கானவன் – குறு 333/1
சிலை வில் பகழி செம் துவர் ஆடை – ஐங் 363/1
ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி
அரம் தின் வாய் போன்ம் போன்ம் போன்ம் – பரி 10/97,98
களிற்று முகம் திறந்த கவுள் உடை பகழி
வால் நிண புகவின் கானவர் தங்கை – அகம் 132/4,5
வடி உறு பகழி கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 159/5
அடி அமை பகழி ஆர வாங்கி – அகம் 161/3
அதர் கூட்டுண்ணும் அணங்கு உடை பகழி
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ – அகம் 167/8,9
குறுகினன் தொடுத்த கூர் வாய் பகழி
மடை செலல் முன்பின் தன் படை செல செல்லாது – அகம் 248/7,8
தொடை அமை பகழி துவன்று நிலை வடுகர் – அகம் 295/15
கடுங்கண் மறவர் பகழி மாய்த்து என – அகம் 297/6
செம் வாய் பகழி செயிர் நோக்கு ஆடவர் – அகம் 371/2
நொவ்வு இயல் பகழி பாய்ந்து என புண் கூர்ந்து – அகம் 388/11
வேழம் வீழ்த்த விழு தொடை பகழி
பேழ் வாய் உழுவையை பெரும்பிறிது உறீஇ – புறம் 152/1,2
பொன் நெடும் குன்றம் அன்னான் புகர் முக பகழி என்னும் – கம்.பால:7 50/1
ஊன்றிய பகழி வாயூடு ஒழுகிய குருதி வெள்ளம் – கம்.பால:7 52/2
துணர்த்த பூம் தொடையலான் பகழி தூவினான் – கம்.பால:8 42/1
இழைத்த வான் பகழி புக்கு இருவர் மார்பிடை – கம்.அயோ:14 36/3
பாலம் அற்றன அற்றன பகழி வெம் பகு வாய் – கம்.ஆரண்:7 76/3
இலை கொள் வெம் பகழி ஏழ் இரண்டும் வாங்கினான் – கம்.ஆரண்:7 108/2
கை களிறு அன்னவன் பகழி கண்டகர் – கம்.ஆரண்:7 123/1
சூழ்ந்த தார் நெடும் படை பகழி சுற்றுற – கம்.ஆரண்:7 126/1
என்ற காலத்து அ வெய்யவன் பகழி மூன்று எய்தான் – கம்.ஆரண்:8 18/4
செம் கண் எரி சிந்த வரி வில் பகழி சிந்த – கம்.ஆரண்:9 9/1
ஊழி எரியின் கொடிய பாய் பகழி ஒன்பான் – கம்.ஆரண்:9 12/1
வள்ளல் உருவை பகழி மாரியின் மறைத்தான் – கம்.ஆரண்:9 13/2
தொடுத்த வெம் பகழி தூவி தொடர்ந்தனென் விரைந்து சென்று – கம்.ஆரண்:11 65/3
செக்கர் மேனி பகழி செலுத்தினான் – கம்.ஆரண்:11 75/3
பரக்க என் பகர்வது பகழி பண்ணவன் – கம்.ஆரண்:12 11/1
படைத்தனன் பழி அது பகழி வில் வலாய் – கம்.ஆரண்:13 111/3
ஏழ் இலாமையால் மீண்டது அ இராகவன் பகழி
ஏழு கண்ட பின் உருவுமால் ஒழிவது அன்று இன்னும் – கம்.கிட்:4 16/3,4
பாரும் சார் வலி படைத்தவன் உரத்தை அ பகழி – கம்.கிட்:7 64/4
ஏவிய பகழி என்னும் கூற்றினை ஏவல் என்றான் – கம்.கிட்:7 132/4
மீன் நெடும் கொடியவன் பகழி வீழ் துளி – கம்.கிட்:10 17/2
சினை வரால் பகழி ஆவம் நெல் சினை என்னும் செப்பம் – கம்.கிட்:13 35/3
கால வரி வில் பகழி கப்பணம் முசுண்டி – கம்.சுந்:2 67/2
அந்தியில் அநங்கன் அழல்பட துரந்த அயில் முக பகழி வாய் அறுத்த – கம்.சுந்:3 87/1
ஆரியன் பகழி வல்லது அறிந்து இருந்து அறிவு இலாதாய் – கம்.சுந்:3 113/3
பத்து உள தலையும் தோளும் பல பல பகழி தூவி – கம்.சுந்:3 115/1
எய்த எய்த பகழி எல்லாம் எழுவால் அகல்வித்தான் – கம்.சுந்:8 45/4
உற்ற பகழி உறாது முறியா உதிர்கின்றதை உன்னா – கம்.சுந்:8 46/2
பாரில் சென்றது பரி பட்டன அவன் வரி வில் சிந்திய பகழி கோல் – கம்.சுந்:10 34/2
ஒன்று போல்வன ஆயிரம் பகழி கோத்து உய்த்தான் – கம்.சுந்:11 49/4
நீட்டிய பகழி ஒன்றால் முதலொடு நீக்க நின்றான் – கம்.சுந்:12 71/4
பாவ காரியர் உயிர் பதம் அலாது இரை பெறா பகழி நாகம் – கம்.யுத்1:2 88/4
பாழி வல் நெடும் கொடும் சிலை வழங்கிய பகழி
எழு வேலையும் எரியொடு புகை மடுத்து ஏகி – கம்.யுத்1:6 17/1,2
பருகிட புனல் இல பகழி பாரிடம் – கம்.யுத்1:6 46/2
நின்று நூறு_ஆயிரம் பகழி நீட்டலால் – கம்.யுத்1:6 50/1
தீட்டு வான் பகழி ஒன்றால் உலகங்கள் எவையும் தீய – கம்.யுத்1:7 6/3
பாடி நூறாக நூறி மீண்டது அ பகழி தெய்வம் – கம்.யுத்1:7 16/4
மேல் உறு பகழி தூர்க்க வெகுண்டனன் விரைவின் வாங்கி – கம்.யுத்1:9 19/3
ஒன்று அல பகழி என் கைக்கு உரியன உலகம் எல்லாம் – கம்.யுத்1:9 84/1
ஆலமோ விழுங்க என் கை அயில் முக பகழி அம்மா – கம்.யுத்1:9 85/4
பல் பெரும் பகழி மாரி வேரொடும் பறிய நூறி – கம்.யுத்1:12 36/3
வேந்தனும் பகழி ஒன்றால் வெறும் துகள் ஆக்கி வீழ்த்தான் – கம்.யுத்2:15 128/4
பட்டன பகழி எங்கும் பரந்தது குருதி பவ்வம் – கம்.யுத்2:15 144/4
பொறுத்தனன் பகழி மாரி பொழிந்தனன் உயிரின் போகம் – கம்.யுத்2:15 148/2
ஐ_இரண்டு கார்முகத்தினும் ஆயிரம் பகழி
கைகள் ஈர்_ஐந்தினாலும் வெம் கடுப்பினில் தொடுத்துற்று – கம்.யுத்2:15 197/1,2
பல் அலங்கார பண்பே காகுத்தன் பகழி மாதோ – கம்.யுத்2:16 22/4
பார்த்த நோக்கன கலந்தன இலக்குவன் பகழி – கம்.யுத்2:16 209/4
இரவு கற்றன போன்றன இலக்குவன் பகழி – கம்.யுத்2:16 220/4
கண் இரண்டினும் தீ உக கதிர் முக பகழி
எண் இரண்டினோடு இரண்டு ஒரு தொடை தொடுத்து எய்தான் – கம்.யுத்2:16 232/3,4
பண் பெற்றாரோடு கூடா பகை பெற்றாய் பகழி பாய – கம்.யுத்2:17 39/1
வில் உமிழ் பகழி பின்னர் விலங்கு எழில் அலங்கல் மார்பம் – கம்.யுத்2:17 57/3
கூர்த்தன பகழி கோத்தான் குபேரனை ஆடல் கொண்டான் – கம்.யுத்2:18 191/4
தொடை நின்ற பகழி மாரி மாரியின் மும்மை தூர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 194/4
வான் எலாம் பகழி வானின் வரம்பு எலாம் பகழி மண்ணும் – கம்.யுத்2:18 195/1
வான் எலாம் பகழி வானின் வரம்பு எலாம் பகழி மண்ணும் – கம்.யுத்2:18 195/1
தான் எலாம் பகழி குன்றின் தலை எலாம் பகழி சார்ந்தோர் – கம்.யுத்2:18 195/2
தான் எலாம் பகழி குன்றின் தலை எலாம் பகழி சார்ந்தோர் – கம்.யுத்2:18 195/2
ஊன் எலாம் பகழி நின்றோர் உயிர் எலாம் பகழி வேலை – கம்.யுத்2:18 195/3
ஊன் எலாம் பகழி நின்றோர் உயிர் எலாம் பகழி வேலை – கம்.யுத்2:18 195/3
மீன் எலாம் பகழி ஆக வித்தினன் வெகுளி மிக்கோன் – கம்.யுத்2:18 195/4
அறைந்தன பகழி வையம் அதிர்ந்தது விண்ணும் அஃதே – கம்.யுத்2:18 196/3
பார்க்கின்றான் பொன்றினாரை பழிக்கின்றான் பகழி மாரி – கம்.யுத்2:18 228/2
ஈடு உற இடபன் மார்பத்து ஈர்_ஐந்து பகழி எய்தான் – கம்.யுத்2:18 231/4
சிலை தடம் பொழி வய கடும் பகழி செல்ல ஒல்கினர் சினத்தினால் – கம்.யுத்2:19 64/1
பழிக்கும் மேனிய குரங்கின்-மேல் அவன் விடும் கொடும் பகழி பாயவே – கம்.யுத்2:19 67/4
என்று வெம் பகழி ஏழு நூறும் இருநூறும் வெம் சிலை-கொடு ஏவினான் – கம்.யுத்2:19 78/1
ஒன்று போல்வன ஓராயிரம் பகழி ஊடு போய் உருவ ஆடக – கம்.யுத்2:19 82/1
விலக்க_அரும் பகழி மாரி விளைக்கின்ற விளைவை உன்னி – கம்.யுத்2:19 95/3
வச்சிர பகழி கோடி வளை எயிற்று அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 112/1
வச்சிர பகழி கோடி துரந்து அவை அனகன் மாய்த்தான் – கம்.யுத்2:19 112/2
மு சிர பகழி கோடி இலக்குவன் முடுக விட்டான் – கம்.யுத்2:19 112/3
மு சிர பகழி கோடி தொடுத்து அவை தடுத்தான் முன்பன் – கம்.யுத்2:19 112/4
சூழ் எழு அனைய தோள்-மேல் ஆயிரம் பகழி தூவி – கம்.யுத்2:19 115/2
பொறி கொடும் பகழி மார்பர் போயினர் இடங்கள் புக்கார் – கம்.யுத்2:19 166/1
தேரினும் இருவர் சென்றார் செம் தழல் பகழி சிந்தி – கம்.யுத்2:19 172/2
எதிர் எதிர் பகழி தைத்த யாக்கையன் எரியும் கண்ணன் – கம்.யுத்2:19 200/2
ஈர்க்கு அடை பகழி மாரி இலக்குவன் என்ன நின்ற – கம்.யுத்2:19 205/1
தூண்டினன் பகழி மாரி தலைவர்கள் தொலைந்து சோர – கம்.யுத்2:19 229/2
பெரு முடி கிரியில் பெய்யும் தாரை போல் பகழி பெய்தான் – கம்.யுத்3:21 19/4
சொரிந்தன பகழி எல்லாம் சுடர் கடும் கணைகள் தூவி – கம்.யுத்3:21 20/1
தெரிந்து ஒரு பகழி பாய எய்தனன் இராமன் ஏவ – கம்.யுத்3:21 20/3
தம்பிரான் பகழி தூண்ட தலை அற்று தலத்தன் ஆனான் – கம்.யுத்3:21 30/4
ஒன்று அல பகழி மாரி ஊழி தீ என்ன உய்த்தான் – கம்.யுத்3:21 33/2
போயின பகழி வேக தன்மையை புரிந்து நோக்கும் – கம்.யுத்3:22 27/3
வேனிலான் அனையவன் பகழி வெம்மையால் – கம்.யுத்3:22 47/4
ஆன காலையில் இராமனும் அயில் முக பகழி
சோனை மாரியின் சொரிந்தனன் அனுமனை தூண்டி – கம்.யுத்3:22 57/1,2
பால் நல் வேலையை பருகுவ சுடர் முக பகழி
சோனை மாரியின் இரு மடி மும் மடி சொரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 66/3,4
பச்சிமத்தினும் மருங்கினும் முகத்தினும் பகழி
உச்சி முற்றிய வெய்யவன் கதிர் என உமிழ – கம்.யுத்3:22 69/1,2
படம் கொள் பாம்பு_அணை துறந்தவற்கு இளையவன் பகழி
விடம் கொள் வெள்ளத்தின்-மேல் அவன் விடுவன விலக்கி – கம்.யுத்3:22 73/1,2
விடு கனல் பகழி மாரி மழையினும் மும்மை வீசி – கம்.யுத்3:22 128/3
சொரிந்தன பகழி மாரி தோளினும் மார்பின் மேலும் – கம்.யுத்3:22 129/1
வீசின பகழி அற்ற தலையொடும் விசும்பை முட்டி – கம்.யுத்3:22 143/2
மிடல் கொளும் பகழி வானின் மாரியின் மும்மை வீசி – கம்.யுத்3:22 147/1
கொள்ளியின் சுடர் அனலிதன் பகழி கைக்கொண்டான் – கம்.யுத்3:22 186/1
பதைத்து அவன் வெம்மை ஓடி பல் பெரும் பகழி மாரி – கம்.யுத்3:27 6/1
அங்கு அடங்கினர் தொடர் பகழி அஞ்சினார் – கம்.யுத்3:27 48/4
பதுங்கினர் நடுங்கினர் பகழி பாய்தலின் – கம்.யுத்3:27 67/2
சீறிய பகழி மாரி தீ கடு விடத்தின் தோய்ந்த – கம்.யுத்3:27 94/4
கதிர் ஒத்த பகழி கற்றை கதிர் ஒளி காட்டலாலும் – கம்.யுத்3:27 95/3
சென்றன பகழி மாரி மேருவை உருவி தீர்வ – கம்.யுத்3:27 99/3
படுகின்றது அன்றோ மற்று உன் பெரும் படை பகழி மாரி – கம்.யுத்3:27 100/1
பதைத்தான் உடல் நிலைத்தான் சில பகு வாய் அயில் பகழி
விதைத்தான் அவன் விலக்காத-முன் விடை-மேல் வரு விமலன் – கம்.யுத்3:27 123/1,2
பெறும் சிறப்பு எல்லாம் என் கை பிறை முக பகழி பெற்றால் – கம்.யுத்3:27 177/1
புல்லிய பகழி வாங்கி போர் தொழில் சிரமம் போக்கி – கம்.யுத்3:28 12/2
உள்ளுற பகழி தூவி ஆர்த்தனன் எவரும் உட்க – கம்.யுத்3:28 29/4
எய்த வன் பகழி எல்லாம் பறித்து இவன் என்-மேல் எய்யும் – கம்.யுத்3:28 31/1
பூ மழை வானோர் சிந்த பொலிந்தது அ பகழி புத்தேள் – கம்.யுத்3:28 52/4
தாக்கிய பகழி கூர் வாய் தடிந்த புண் தழும்பும் இன்றி – கம்.யுத்3:28 68/3
பாழி மார்பு அகம் பிய்த்து உயிர் குடித்தது ஓர் பகழி – கம்.யுத்3:30 41/4
தொடுப்பது சுடர் பகழி ஆயிரம் நிரைத்தவை துரந்த துறை போய் – கம்.யுத்3:31 138/1
மானவன் வய பகழி வீசு வலை ஒத்தன வலைக்குள் உளவாம் – கம்.யுத்3:31 140/3
வெம் மின் என வெம் பகழி வேலை என ஏயினன் அ வெய்ய வினையோர் – கம்.யுத்3:31 147/3
விழைவின் எதிர அதிர் எரிகொள் விரி பகழி
மழைகள் முறை சொரிய அமரர் மலர் சொரிய – கம்.யுத்3:31 160/3,4
பாறு படு சிறகு கழுகு பகழி பட – கம்.யுத்3:31 162/1
எய்யும் ஒரு பகழி ஏழு கடலும் இடு – கம்.யுத்3:31 166/1
அண்ணல் விடு பகழி யானை இரதம் அயல் – கம்.யுத்3:31 167/1
தூய் எழு பகழி மாரி மழை துளி தொகையின் மேல – கம்.யுத்3:31 217/2
ஏற்று கோடலும் இராவணன் எரி முக பகழி
நூற்று கோடியின்-மேல் செல சிலைகொடு நூக்க – கம்.யுத்4:32 19/1,2
நளில் தீர்த்த நாகபுரம் புக்கு இழிந்த பகழி வழி நதியின் ஓடி – கம்.யுத்4:33 24/3
விசை உறு பகழி மாரி வித்தினான் விண்ணினோடும் – கம்.யுத்4:37 14/3
பருதியை மதியொடு பருகுவ பகழி – கம்.யுத்4:37 91/4
பாதியின் மதி முக பகழி ஒன்றினால் – கம்.யுத்4:37 148/4
அராவ_அரும் பகழி ஒன்றால் அழித்து உலகு அளித்தாய் ஐய – கம்.யுத்4:41 42/4

மேல்


பகழி-தன்னால் (2)

சுட்டது ஓர் பகழி-தன்னால் விசும்பிடை துணித்து நீக்கி – கம்.யுத்2:18 190/2
நூறு வெம் பகழி-தன்னால் நுறுக்கினான் களிறு நூக்கி – கம்.யுத்2:18 218/4

மேல்


பகழி-தன்னை (1)

விட்ட வெம் பகழி-தன்னை வெற்பினை வெதுப்பும் தோளான் – கம்.யுத்2:18 190/1

மேல்


பகழிக்கு (5)

பொன்றல் இல் பகழிக்கு அப்பால் இலக்கம் என் புகறி என்ன – கம்.யுத்1:7 14/2
உந்து சிலை பகழிக்கு உண்ண கொடுத்தேனே – கம்.யுத்2:18 268/4
புல் நுனை பகழிக்கு ஓயும் தரத்தரோ புலம்பி உள்ளம் – கம்.யுத்2:19 233/3
பாயும் வெம் பகழிக்கு ஒன்றும் கணக்கு_இலா பரப்பை பார்க்கும் – கம்.யுத்3:22 27/4
படைக்கு எலாம் பகழிக்கு எல்லாம் யானை தேர் பரிமா வெள்ள – கம்.யுத்3:31 221/2

மேல்


பகழிகள் (3)

குணிப்ப_அரும் கொடும் பகழிகள் குருதி வாய் மடுப்ப – கம்.யுத்1:6 25/1
படர்ந்த கும்பத்து பாய்ந்தன பகழிகள் பாகரை பறிந்து ஓடி – கம்.யுத்2:16 314/1
பருகின அளப்பு_இலாத பகழிகள் கவசம் பற்று அற்று – கம்.யுத்2:19 287/2

மேல்


பகழிகளால் (1)

தூணியை உரும் உறழ் பகழிகளால் துணிபட முறை முறை சிதறினனால் – கம்.யுத்3:28 26/4

மேல்


பகழியால் (11)

வை தலை பகழியால் மழை செய் வில்லினான் – கம்.ஆரண்:7 112/4
மாற்ற_அரும் பகழியால் அறுத்து மாற்றினான் – கம்.ஆரண்:7 131/4
பற்றுவான் இனி அல்லன் பகழியால்
செற்று வானில் செலுத்தல் உற்றான் என – கம்.ஆரண்:11 74/1,2
ஏறு சேவகன் எரி முக பகழியால் இரு நிலம் பொறை நீங்க – கம்.யுத்2:16 343/3
மெய் இரண்டு நூறு_ஆயிரம் பகழியால் வெரிந் உற தொளை போன – கம்.யுத்2:16 344/2
சித்திர தேரை தெய்வ பகழியால் சிதைத்து வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்2:19 181/4
பாசத்தால் பிணிப்புண்டாரை பகழியால் களப்பட்டாரை – கம்.யுத்2:19 294/1
சொன்ன நாலையும் இலக்குவன் பகழியால் தொலைந்தான் – கம்.யுத்3:20 52/4
ஆலமே அன்ன பகழியால் பனசனும் அயர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 172/3
வேலை தட்டவன் ஆயிரம் பகழியால் வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 173/1
படை படும் கோடி ஓர் பகழியால் பழி – கம்.யுத்3:31 173/3

மேல்


பகழியாலே (1)

எய்தனன் எய்த எல்லாம் எரி முக பகழியாலே
கொய்தனன் அகற்றி ஆர்க்கும் அரக்கனை குரிசில் கோபம் – கம்.யுத்2:18 192/1,2

மேல்


பகழியின் (8)

வில்லு சொரி பகழியின் மென் மலர் தாயின – பரி 18/40
விற்கு நோக்கிய பகழியின் நெடிது அன்று விம்மி – கம்.ஆரண்:13 79/3
பகழியின் செலவு என அனுமன் பற்றினால் – கம்.சுந்:2 58/2
புரிந்து நோக்கிய திசை-தொறும் பகழியின் புயலால் – கம்.யுத்2:16 235/1
தொடை பெரும் பகழியின் மாரி தூர்த்து உற – கம்.யுத்2:16 271/3
இன கொடும் பகழியின் மதிலை எய்தினான் – கம்.யுத்2:16 273/2
ஆறு கோடி பகழியின் ஐ_இரு – கம்.யுத்2:19 129/3
உடலிடை தொடர் பகழியின் ஒளிர் கதிர் கற்றை – கம்.யுத்3:22 194/1

மேல்


பகழியும் (3)

புலவு நுனை பகழியும் சிலையும் மான – பெரும் 269
சிந்துரங்களின் பருமமும் பகழியும் தேரும் – கம்.யுத்3:22 54/1
தழுவும் வேலொடு கணையமும் பகழியும் தாக்க – கம்.யுத்3:22 105/3

மேல்


பகழியை (4)

கல்லி ஆர்ப்பொடும் பறிக்கும் அ பகழியை கண்டான் – கம்.கிட்:7 71/4
சொல்லினை நோக்கும் தன் கை பகழியை நோக்கும் தோளான் – கம்.யுத்2:19 224/4
பார வெம் சிலையை நோக்கும் பகழியை நோக்கும் பாரில் – கம்.யுத்2:19 225/2
பறிக்கும் மார்பின் பகழியை பல் முறை – கம்.யுத்3:29 32/1

மேல்


பகழியோடும் (1)

பற்றிய குலத்தோடும் உடல் நிறை பகழியோடும்
எற்றிய கால காற்றால் மின்னொடும் இடியினோடும் – கம்.யுத்3:28 53/2,3

மேல்


பகற்குறி (2)

பல் பூ கானல் பகற்குறி வந்து நம் – நற் 235/4
பல் பூ கானல் பகற்குறி மரீஇ – நற் 258/1

மேல்


பகன்றை (21)

வறள் அடும்பின் இவர் பகன்றை
தளிர் புன்கின் தாழ் காவின் – பொரு 195,196
ஒலிந்த பகன்றை விளைந்த கழனி – மது 261
பகன்றை பலாசம் பல் பூ பிண்டி – குறி 88
பகன்றை கண்ணி பழையர் மகளிர் – மலை 459
பாண்டில் ஒப்பின் பகன்றை மலரும் – நற் 86/3
பேர் இலை பகன்றை பொதி அவிழ் வான் பூ – குறு 330/4
பகன்றை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர் – ஐங் 87/1
பகன்றை வான் மலர் மிடைந்த கோட்டை – ஐங் 97/1
பகல் மதி உருவின் பகன்றை மா மலர் – ஐங் 456/2
பனி துறை பகன்றை பாங்கு உடை தெரியல் – பதி 76/12
பகன்றை பூ உற நீண்ட பாசடை தாமரை – கலி 73/2
தளை பிணி அவிழா சுரி முக பகன்றை
சிதரல் அம் துவலை தூவலின் மலரும் – அகம் 24/3,4
ஒலித்த பகன்றை இரும் சேற்று அள்ளல் – அகம் 176/10
பாசிலை பொதுளிய புதல்-தொறும் பகன்றை
நீல் உண் பச்சை நிறம் மறைத்து அடைச்சிய – அகம் 217/6,7
பகன்றை வான் மலர் பனி நிறைந்தது போல் – அகம் 219/4
இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை
கறங்கு நுண் துவலையின் ஊர் உழை அணிய – அகம் 243/3,4
கருவிளை முரணிய தண் புதல் பகன்றை
பெரு வளம் மலர அல்லி தீண்டி – அகம் 255/11,12
குரூஉ கொடி பகன்றை சூடி மூதூர் – அகம் 316/6
பனி பகன்றை கனி பாகல் – புறம் 16/14
பனி துறை பகன்றை நறை கொள் மா மலர் – புறம் 235/18
போது விரி பகன்றை புது மலர் அன்ன – புறம் 393/17

மேல்


பகன்றையொடு (1)

பாகல் ஆய் கொடி பகன்றையொடு பரீஇ – அகம் 156/5

மேல்


பகா (1)

கதிர் பகா ஞாயிறே கல் சேர்தி ஆயின் – கலி 142/37

மேல்


பகாஅர் (1)

புகாஅர் நன் நாட்டதுவே பகாஅர்
பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால் – அகம் 181/22,23

மேல்


பகிர் (2)

காமரு கோசலை கரத்தில் ஓர் பகிர்
தாம் உற அளித்தனன் சங்கம் ஆர்த்து எழ – கம்.பால:5 86/3,4
பகிர் பட குடரை கொய்யும் பகை அற பிசையும் பல் கால் – கம்.யுத்1:3 138/3

மேல்


பகிர்ந்தான் (1)

பறித்தான் சில பகிர்ந்தான் சில வகிர்ந்தான் சில பணை போன்று – கம்.யுத்2:18 158/1

மேல்


பகிரண்டத்து (1)

பாரிடை தேய்க்கும் மீள பகிரண்டத்து அடிக்கும் பற்றி – கம்.யுத்1:3 137/2

மேல்


பகிரண்டம் (1)

வளர்ந்தது திசைகள் எட்டும் பகிரண்டம் முதல மற்றும் – கம்.யுத்1:3 130/2

மேல்


பகிராது (1)

பரதனும் இளவலும் ஒரு_நொடி பகிராது
இரதமும் இவுளியும் இவரினும் மறைநூல் – கம்.பால:5 126/1,2

மேல்


பகு (52)

மகர_பகு_வாய் தாழ மண்-உறுத்து – திரு 25
பகு வாய் ஞமலியொடு பைம் புதல் எருக்கி – பெரும் 112
பகு வாய் தடவில் செம் நெருப்பு ஆர – நெடு 66
கிம்புரி பகு வாய் அம்பணம் நிறைய – நெடு 96
வாளை பகு வாய் கடுப்ப வணக்கு-உறுத்து – நெடு 143
படு_சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை – நற் 33/1
இரை தேர் எண்கின் பகு வாய் ஏற்றை – நற் 125/1
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி பகு வாய் – நற் 144/5
நகுகம் வாராய் பாண பகு வாய் – நற் 250/1
படு மழை பொழிந்த பகு வாய் குன்றத்து – நற் 274/2
பா அடி உரல பகு வாய் வள்ளை – குறு 89/1
ஊது உலை பெய்த பகு வாய் தெண் மணி – குறு 155/4
இட்டு வாய் சுனைய பகு வாய் தேரை – குறு 193/2
வரு மிடறு யாத்த பகு வாய் தெண் மணி – குறு 279/2
மிகு வலி இரும் புலி பகு வாய் ஏற்றை – குறு 343/3
பைம் சுனை பூத்த பகு வாய் குவளையும் – ஐங் 299/2
பகு வாய் வராஅல் பல் வரி இரும் போத்து – அகம் 36/1
பகு வாய் பல்லி பாடு ஓர்த்து குறுகும் – அகம் 88/3
நெடு நீர் அவல பகு வாய் தேரை – அகம் 154/2
பகு வாய் பாளை குவி முலை சுரந்த – அகம் 157/2
பார்ப்பு இடன் ஆகும் அளவை பகு வாய் – அகம் 160/7
படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெண் மணி – அகம் 214/11
பகு வாய் நிறைய நுங்கின் கள்ளின் – அகம் 256/4
பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகு வாய் மண்டிலத்து – அகம் 269/17
பகு வாய் பல்லி படு-தொறும் பரவி – அகம் 289/15
புலம்பு வீற்றிருந்த நிலம் பகு வெம் சுரம் – அகம் 335/8
உகு வார் அருந்த பகு வாய் யாமை – அகம் 356/2
பகு வாய் பைம் சுனை மா உண மலிர – அகம் 364/8
குமிழ் உண் வெள்ளை பகு வாய் பெயர்த்த – புறம் 324/9
பைம் கால் கொக்கின் பகு வாய் பிள்ளை – புறம் 342/7
பார்த்து எயிறு தின்று பகு வாய்_முழை திறந்து ஓர் – கம்.பால:7 32/3
பல்லும் வல் எயிறும் மின்னு பகு வாய் முழை திறந்து – கம்.ஆரண்:1 19/2
பல் எலாம் உற தோன்றும் பகு வாயள் என்னாது பார்த்தி ஆயின் – கம்.ஆரண்:6 130/3
பாலம் அற்றன அற்றன பகழி வெம் பகு வாய் – கம்.ஆரண்:7 76/3
பட்டது அப்பொழுதே பகு வாயினால் – கம்.ஆரண்:11 76/2
புன் சொற்கள் தந்த பகு வாய் அரக்கன் உரை பொய் எனாது புலர்வாள் – கம்.ஆரண்:13 64/1
பார் புகும் நெடும் பகு வாயை பார்த்தனர் – கம்.ஆரண்:15 20/2
பகு வாய மடங்கல் வைகும் படர் வரை முழுதும் மூழ்க – கம்.கிட்:17 28/1
சார்தரும் கடுவின் எயிறு உடை பகு வாய் அனந்தனும் தலை தடுமாற – கம்.சுந்:3 90/3
மின் திறப்பன ஒத்தன வெயில் விடு பகு வாய் – கம்.சுந்:3 133/2
வலித்தான் பகு வாய் மடித்து மலை போல் தலை மண்ணிடை வீழ – கம்.சுந்:8 47/4
நினைந்த மாத்திரத்து எய்தின நொய்தினில் நெருப்பு உகு பகு வாயால் – கம்.யுத்1:3 88/2
அடங்கலும் பகு வாய் யாக்கை அ புறத்து அகத்தது அம்மா – கம்.யுத்1:3 134/4
எயிற்று வன் பகு வாயுள் புக்கு இருக்குந இருக்கை எய்தி – கம்.யுத்1:3 135/3
பாதம் கைகளோடு இழந்தனன் படியிடை இருந்து தன் பகு வாயால் – கம்.யுத்2:16 345/1
ஏ உண்ட பகு வாயோடும் குருதி நீர் இழிய நின்றான் – கம்.யுத்2:19 231/1
அலைய திருகி பகு வாய் அனல் கால் – கம்.யுத்3:20 72/3
மின் நகு பகு வாயூடு வெயில் உக நகை போய் வீங்க – கம்.யுத்3:27 79/2
பதைத்தான் உடல் நிலைத்தான் சில பகு வாய் அயில் பகழி – கம்.யுத்3:27 123/1
பாம தொல் நீர் அன்ன நிறத்தோர் பகு வாய்கள் – கம்.யுத்4:33 12/2
பகுத்த பல் வள குன்றினில் முழை அன்ன பகு வாய் – கம்.யுத்4:35 13/1
ஆவலும் துயரும் தீர அரற்றினான் பகு வாய் ஆர – கம்.யுத்4:38 3/4

மேல்


பகுக்க (1)

பண்ணையால் பகுக்க மாட்டார் தனி தனி பார்க்கலுற்றார் – கம்.யுத்3:31 219/3

மேல்


பகுக்கும் (12)

காந்தள் அம் சிறுகுடி பகுக்கும்
ஓங்கு மலை நாடன் நின் நசையினானே – நற் 85/10,11
குடி முறை பகுக்கும் நெடு மலை நாட – நற் 336/6
மென் தினை நுவணை முறை_முறை பகுக்கும்
புன்_புலம் தழீஇய புறவு அணி வைப்பும் – பதி 30/24,25
மலையவும் கடலவும் பண்ணியம் பகுக்கும்
ஆறு முட்டு-உறாஅது அறம் புரிந்து ஒழுகும் – பதி 59/15,16
மணம் கமழ் பாக்கத்து பகுக்கும்
வளம் கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – அகம் 10/12,13
கொழும் கண் அயிலை பகுக்கும் துறைவன் – அகம் 70/4
வில் கெழு குறும்பில் கோள் முறை பகுக்கும்
கொல்லை இரும் புனம் நெடிய என்னாது – அகம் 89/16,17
பால் பெய் செந்நெல் பாசவல் பகுக்கும்
புனல் பொரு புதவின் உறந்தை எய்தினும் – அகம் 237/13,14
தேன் இமிர் அகன் கரை பகுக்கும்
கானல் அம் பெரும் துறை பரதவன் எமக்கே – அகம் 280/13,14
செவி அடை தீர தேக்கு இலை பகுக்கும்
புல்லி நன் நாட்டு உம்பர் செல் அரும் – அகம் 311/11,12
மதர்வை நல் ஆன் பாலொடு பகுக்கும்
நிரை பல குழீஇய நெடுமொழி புல்லி – அகம் 393/17,18
செழும் கோள் வாழை அகல் இலை பகுக்கும்
ஊரா குதிரை கிழவ கூர் வேல் – புறம் 168/13,14

மேல்


பகுத்த (5)

பகுத்த வான் மதி கொடு பதுமத்து அண்ணலே – கம்.அயோ:5 4/1
பகுத்த பத்து நூறு_ஆயிர பத்தினின் இரட்டி – கம்.கிட்:12 13/3
பாயிரம் உணர்ந்த நூலோர் காமத்து பகுத்த பத்தி – கம்.யுத்2:17 14/3
பத்து ஒரு நாலு பகுத்த பரப்பின் – கம்.யுத்3:20 11/1
பகுத்த பல் வள குன்றினில் முழை அன்ன பகு வாய் – கம்.யுத்4:35 13/1

மேல்


பகுத்தன (1)

பட்டன பொடிகள் ஆன பகுத்தன பாங்கு நின்ற – கம்.சுந்:6 54/2

மேல்


பகுத்தான் (1)

பாதவம் ஒன்று பகுத்தான்
மாதிரம் வாலின் வளைத்தான் – கம்.சுந்:13 49/1,2

மேல்


பகுத்து (7)

உயிர் பகுத்து அன்ன மாண்பினேன் ஆகலின் – நற் 128/4
வாய் பகுத்து இட்டு புடைத்த ஞான்று இன்னன்-கொல் – கலி 103/54
இரவு குறும்பு அலற நூறி நிரை பகுத்து
இரும் கல் முடுக்கர் திற்றி கெண்டும் – அகம் 97/4,5
தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் – புறம் 46/4
பலர் வாய்த்து இராஅர் பகுத்து உண்டோரே – புறம் 360/21
பன்னகாதிபர் பணா மணி பறித்து அவை பகுத்து
என்ன வானவர் விமானம் இடையிட்டு அரவிடை – கம்.ஆரண்:1 11/1,2
பகை என மதியினை பகுத்து பாடு உற – கம்.சுந்:2 126/1

மேல்


பகுத்தூண் (1)

பகுத்தூண் தொகுத்த ஆண்மை – பதி 38/15

மேல்


பகுதி (8)

பத்து உள தலை பகுதி தோள்கள் பல அன்றே – கம்.ஆரண்:10 61/4
பாழி தோள் நெடும் படைக்கல பதாதியின் பகுதி – கம்.சுந்:9 11/4
பைம் கழல் அரக்கரோடும் உடன் சென்ற பகுதி சேனை – கம்.சுந்:11 10/2
பத்து_நூறு அமைந்த கோடி வெள்ளத்தால் பகுதி செய்த – கம்.யுத்1:3 132/3
பந்தி பந்தியாய் மடிந்தது வானர பகுதி
வந்து மேகங்கள் படிந்தன பிண பெரு மலை மேல் – கம்.யுத்2:15 198/3,4
பண்ணு புரவி படை வீரர் தொகு பகுதி
புண்ணினொடு குறிகள் புள்ளி என விரைவின் – கம்.யுத்3:31 167/2,3
பகுதி என்று உளது யாதினும் பழையது பயந்த – கம்.யுத்4:40 87/1
ஆற்றல் சால் முதல் பகுதி மற்று அதனுள் ஆம் பண்பால் – கம்.யுத்4:40 94/2

மேல்


பகுதிகள் (1)

சிலையின் பந்தமும் பகுதிகள் அனைத்தையும் செய்தோன் – கம்.யுத்4:40 98/4

மேல்


பகுதியின் (1)

பகுதியின் உள் பயன் பயந்தது அன்னதின் – கம்.யுத்1:3 69/1

மேல்


பகுதியை (1)

பகுதியை ஒத்தான் வீரன் மேலை தன் பதமே ஒத்தான் – கம்.யுத்2:15 221/4

மேல்


பகுப்பான் (1)

பரத நூல் முறை நாடகம் பயன் உற பகுப்பான்
இரதம் ஈட்டுறும் கவிஞரை பொருவின தேனீ – கம்.கிட்:10 37/3,4

மேல்


பகும் (1)

சொல் பகும் மற்று அவன் பெருமை சொல்லும்-கால் – கம்.ஆரண்:12 43/2

மேல்


பகுவாய் (1)

கூற்று உறழ் பகுவாய் விள்ள நகைத்து நீ கொணர்ந்த குன்றை – கம்.யுத்2:16 196/2

மேல்


பகை (195)

பரல் பகை உழந்த நோயொடு சிவணி – பொரு 44
அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் – பொரு 188
கொடு வாய் கிள்ளை படு பகை வெரூஉம் – பெரும் 227
முருகு உறழ பகை தலைச்சென்று – மது 181
இரு தலை வந்த பகை முனை கடுப்ப – மது 402
பகை புலம் கவர்ந்த பாய் பரி புரவி – மது 689
பகை புறங்கண்ட பல் வேல் இளைஞரின் – குறி 129
விலங்கு பகை அல்லது கலங்கு பகை அறியா – பட் 26
விலங்கு பகை அல்லது கலங்கு பகை அறியா – பட் 26
கிளை கலித்து பகை பேணாது – பட் 196
பல் பூ பகை தழை நுடங்கும் அல்குல் – நற் 8/2
உறு பகை பேணாது இரவின் வந்து இவள் – நற் 55/3
உறு பகை தணித்தனன் உரவு வாள் வேந்தே – நற் 81/10
அம் பகை நெறி தழை அணி பெற தைஇ – நற் 96/8
அம் பகை நெறி தழை அணிபெற தைஇ – நற் 123/7
வெம் சின வேந்தன் பகை அலை கலங்கி – நற் 153/8
நாம முதலை நடுங்கு பகை அஞ்சான் – நற் 287/6
பன் மாண் சேக்கை பகை கொள நினைஇ – நற் 297/3
வெம் பகை அரு முனை தண் பெயல் பொழிந்து என – நற் 341/7
அரசு பகை நுவலும் அரு முனை இயவின் – நற் 346/3
நெடும் கை வன் மான் கடும் பகை உழந்த – குறு 141/4
பகை முக ஊரின் துஞ்சலோ இலளே – குறு 292/8
அய வெள்ளாம்பல் அம் பகை நெறி தழை – குறு 293/5
வை வார் வாளி விறல் பகை பேணார் – குறு 297/2
செய்தனெம் மன்ற ஓர் பகை தரு நட்பே – குறு 304/8
பகை ஆகின்று அவர் நகை விளையாட்டே – குறு 394/6
வேந்து பகை தணிக யாண்டு பல நந்துக – ஐங் 6/2
நெய்தல் அம் பகை தழை பாவை புனையார் – ஐங் 187/3
செயலை அம் பகை தழை வாடும் அன்னாய் – ஐங் 211/3
சிறு கண் யானை உறு பகை நினையாது – ஐங் 362/2
கல்லா யானை வேந்து பகை வெலற்கே – ஐங் 429/4
வென் வேல் வேந்தன் பகை தணிந்து – ஐங் 444/4
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து – ஐங் 450/1
பகை வெம் காதலர் திறை தரு முயற்சி – ஐங் 452/3
அரசு பகை தணிய முரசு பட சினைஇ – ஐங் 455/1
பகை வெம்மையின் பாசறை மரீஇ – பதி 50/23
பகை பெருமையின் தெய்வம் செப்ப – பதி 82/1
பகை வெம்மையின் அசையா ஊக்கலை – பதி 94/5
பகை தொடர்ந்து கோதை பரியூஉ நனி வெகுண்டு – பரி 7/72
பாய் குருதி சோர பகை இன்று உளம் சோர – பரி 12/70
பருவம் இல் கோங்கம் பகை மலர் இலவம் – பரி 19/79
பெரிது ஆய பகை வென்று பேணாரை தெறுதலும் – கலி 11/2
இம்மையும் மறுமையும் பகை ஆவது அறியாயோ – கலி 14/15
பகை அறு பய வினை முயறி-மன் முயல்வு அளவை – கலி 17/14
பகை வென்று திறை கொண்ட பாய் திண் தேர் மிசையவர் – கலி 31/17
பசந்தவர் பைதல் நோய் பகை என தணித்து நம் – கலி 32/14
பகை இல் நோய் செய்தான் பய மலை ஏத்தி – கலி 40/6
முகையின் மேல் தும்பி இருக்கும் பகை எனின் – கலி 43/9
நீர் முற்றி மதில் பொரூஉம் பகை அல்லால் நேராதார் – கலி 67/4
உடன் வாழ் பகை உடையார்க்கு – கலி 77/24
பண்பு உடை நன் நாட்டு பகை தலை வந்து என – கலி 78/4
இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு – கலி 78/8
ஏறு உடை நல்லார் பகை
மடவரே நல் ஆயர் மக்கள் நெருநை – கலி 102/29,30
தளர்_இயால் என் அறிதல் வேண்டின் பகை அஞ்சா – கலி 113/6
பகை மிக்க நெஞ்சத்தேம் புன்மை பாராட்டுவாய் – கலி 118/18
மெல்லியான் பருவத்து மேல் நின்ற கடும் பகை
ஒல்லென நீக்கி ஒருவாது காத்து ஓம்பும் – கலி 120/22,23
மாலை பகை தாங்கி யான் – கலி 145/34
வேந்தனும் வெம் பகை தணிந்தனன் தீம் பெயல் – அகம் 54/2
வாய் பகை கடியும் மண்ணொடு கடும் திறல் – அகம் 101/6
பகை தலைமணந்த பல் அதர் செலவே – அகம் 105/17
பரூஉ பகை ஆம்பல் குரூஉ தொடை நீவி – அகம் 136/27
உறு பகை தரூஉம் மொய்ம் மூசு பிண்டன் – அகம் 152/9
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ – அகம் 167/9
புலி பகை வென்ற புண் கூர் யானை – அகம் 202/3
வேந்தனும் வெம் பகை முரணி ஏந்து இலை – அகம் 214/5
அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவை – அகம் 226/3
அரிய கானம் என்னார் பகை பட – அகம் 247/7
பணியாமையின் பகை தலைவந்த – அகம் 251/11
பகை முனை அறுத்து பல் இனம் சாஅய் – அகம் 253/11
பகை மிகு கவலை செல் நெறி காண்-மார் – அகம் 257/13
செறு பகை வாட்டிய செம்மலொடு அறு கால் – அகம் 332/7
கெடாஅ துப்பின் நின் பகை எதிர்ந்தோரே – புறம் 27/19
பகை புலம் மரீஇய தகை பெரும் சிறப்பின் – புறம் 64/5
பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார் – புறம் 69/14
பகை புலத்தோனே பல் வேல் அஞ்சி – புறம் 103/8
பேஎன் பகை என ஒன்று என்கோ – புறம் 136/5
பசி அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ – புறம் 136/9
பரந்து அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ – புறம் 136/14
பகை மேம்படுக நீ ஏந்திய வேலே – புறம் 158/28
பகை புலம் படரா அளவை நின் – புறம் 181/9
பசி பகை பரிசில் காட்டினை கொளற்கே – புறம் 181/10
பகை கூழ் அள்ளல் பட்டு – புறம் 185/5
பைதல் சுற்றத்து பசி பகை ஆகி – புறம் 212/7
விலங்கு பகை கடிந்த கலங்கா செங்கோல் – புறம் 230/4
தொன்று தாம் உடுத்த அம் பகை தெரியல் – புறம் 280/12
நாடு தரு விழு பகை எய்துக எனவே – புறம் 306/7
இருள் பகை வெரீஇய நாகு இளம் பேடை – புறம் 326/2
பகை வளர்த்து இருந்த இ பண்பு இல் தாயே – புறம் 336/12
புகை படு கூர் எரி பரப்பி பகை செய்து – புறம் 344/5
பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின் – புறம் 387/12
தன் பகை கடிதல் அன்றியும் சேர்ந்தோர் – புறம் 400/15
பசி பகை கடிதலும் வல்லன் மாதோ – புறம் 400/16
உறுப்பு உறு படையின் தாக்கி உறு பகை இன்றி சீறி – கம்.பால:2 16/2
தங்கு பேர் அருளும் தருமமும் துணையா தம் பகை புலன்கள் ஐந்து அவிக்கும் – கம்.பால:3 6/1
காய்ந்தே கடந்தான் பகை வேலை கருத்து முற்ற – கம்.பால:4 5/3
எய் என எழு பகை எங்கும் இன்மையால் – கம்.பால:4 12/1
உறு பகை ஒடுக்கி இ உலகை ஓம்பினேன் – கம்.பால:5 3/2
சமித்தது என் பகை என தமரொடு ஆர்ப்பவே – கம்.பால:5 88/4
மூ-வகை பகை அரண் கடந்து முத்தியில் – கம்.பால:7 15/2
தடுப்பவரே பகை தம்மையும் அன்னார் – கம்.பால:8 21/3
உள் தெறு வெம் பகை ஆவது உலோபம் – கம்.பால:8 22/3
உய்வான் உற இ பழி பூண உன்னோடு எனக்கு பகை உண்டோ – கம்.பால:10 66/4
பனி வென்றபடி என்ன பகை வென்று படி காப்போன் – கம்.பால:12 16/2
வில் பகை நுதலினார் தம் கலவியில் வெறுத்து நீத்த – கம்.பால:16 22/3
மானவ மற்றும் கேளாய் வழி பகை உடையன் நும்-பால் – கம்.பால:24 32/2
உலகு எலாம் முனிவற்கு ஈந்தேன் உறு பகை ஒடுக்கி போந்தேன் – கம்.பால:24 34/1
தள்ள_அரும் பகை எலாம் தவிர்த்து நின்ற யான் – கம்.அயோ:1 17/2
நனி வரும் பெரும் பகை நவையின் நீங்கி அ – கம்.அயோ:1 22/3
ஐந்தொடு ஆகிய மு பகை மருங்கு அற அகற்றி – கம்.அயோ:1 63/3
யாரொடும் பகை கொள்ளலன் என்ற பின் – கம்.அயோ:2 21/1
வன் பகை புலன் மாசு அற மாய்ப்பது என் – கம்.அயோ:2 24/2
மற்றும் நுந்தைக்கு வான் பகை பெரிது உள மறத்தார் – கம்.அயோ:2 82/1
தூபம் முற்றிய கார் இருள் பகை துள்ளி ஓடிட உள் எழும் – கம்.அயோ:3 65/1
பாபம் முற்றிய பேதை செய்த பகை திறத்தினில் வெய்யவன் – கம்.அயோ:3 65/3
தேவர் பகை உள்ளன இ வள்ளல் தெறும் என்பார் – கம்.அயோ:3 102/3
இடர் உறு பகை யா போய் யான் என உரியாய் நீ – கம்.அயோ:8 42/2
தழுவி நின்றன பசி இல பகை இல தணிந்த – கம்.அயோ:9 41/3
மேவிய பகை இருள் அவுணர் வீந்து உக – கம்.அயோ:10 38/2
அரும் பகை கவர்ந்து உண ஆவி பேணினென் – கம்.அயோ:11 113/2
பாவமும் நின்ற பெரும் பழியும் பகை நண்போடும் – கம்.அயோ:13 17/1
முனிவரோடு உடையர் முன்னே முதிர் பகை முறைமை நோக்கார் – கம்.ஆரண்:6 48/1
பகை உடை அரக்கர் என்றும் பலர் என்றும் பயிலும் மாயம் – கம்.ஆரண்:11 64/1
முளை வரி தண்டு ஒரு மூன்றும் மு பகை
தளை அரி தவத்தர் வடிவம் தாங்கினான் – கம்.ஆரண்:12 20/3,4
மேவ_அரும் பகை எனக்கு ஆக மேல்வரின் – கம்.ஆரண்:14 87/2
பகை தகை நெடும் கடல் பருகும் பாவகன் – கம்.ஆரண்:15 13/3
துணை இலாதவருக்கு இன்னா பகை புலம் தொலைத்து நீக்கல் – கம்.ஆரண்:15 52/4
கண் உளார் ஆயினும் பகை உளார் கழி நெடும் – கம்.கிட்:3 3/3
பரமுக பகை துமித்து அருளுவான் பரமர் ஆம் – கம்.கிட்:3 10/3
பாரம் அன்று பகை அன்று பண்பு அழிந்து – கம்.கிட்:7 90/3
செயலை செற்ற பகை தெறுவான் தெரிந்து – கம்.கிட்:7 92/1
பகை நேர்வார் உளர் ஆன பண்பினால் – கம்.கிட்:8 15/2
பகை உடை சிந்தையார்க்கும் பயன் உறு பண்பின் தீரா – கம்.கிட்:9 9/3
தீர்த்தனும் கவிகளும் செறிந்து நம் பகை
பேர்த்தனர் இனி என பேசி வானவர் – கம்.கிட்:10 18/1,2
காமம் முதல் உற்ற பகை கால் தளர ஆசை – கம்.கிட்:14 46/3
இற்றது என் பகை என எழுந்த இந்திரன் – கம்.சுந்:2 52/3
புல்லிய பகை என பொருவ போன்றன – கம்.சுந்:2 56/3
ஆழி உள ஏழின் அளவு அன்று பகை என்றான் – கம்.சுந்:2 65/4
பகை என மதியினை பகுத்து பாடு உற – கம்.சுந்:2 126/1
துளக்கியது தென்றல் பகை சோர உயர்வோரின் – கம்.சுந்:2 162/2
பகை என ஏகி யாணர் பளிங்கு உடை சீத பள்ளி – கம்.சுந்:2 179/3
பரியும் நெஞ்சினர் இவர் என வயிர்த்து ஒரு பகை கொடு பனி திங்கள் – கம்.சுந்:2 191/3
தாள் தொழுத பகை வேந்தர் முடி உழுத தழும்பு இருந்த சரணத்தானை – கம்.சுந்:2 215/4
பாழி நெடும் தோள் வீரா நின் பெருமைக்கு ஏற்ப பகை இலங்கை – கம்.சுந்:4 110/3
அயல் அயல் மலையொடு அறைந்தான் அடு பகை அளகை அடைந்தார் – கம்.சுந்:7 29/1
இந்தியம் பகை ஆயவை ஐந்தும் ஒத்து இயைந்தார் – கம்.சுந்:9 15/4
ஆம்பல் நெடும் பகை போல் அவன் நின்றான் – கம்.சுந்:9 61/4
பகை புலன் நணுகி உய்த்தார் பகர்ந்தது பகர்ந்து பற்றார் – கம்.சுந்:12 109/1
ஒடுக்க அரு மனிதரை உயிர் உண்டு உன் பகை
முடிக்குவென் யான் என முடிய கூறினான் – கம்.யுத்1:2 27/3,4
வேறும் என்னொடு தரும் பகை பிறிது இனி வேண்டலென் வினையத்தால் – கம்.யுத்1:3 80/1
பகிர் பட குடரை கொய்யும் பகை அற பிசையும் பல் கால் – கம்.யுத்1:3 138/3
வன் பகை மனிதரின் வைத்த வன்பினை – கம்.யுத்1:4 5/2
பகை உற வருதலும் துறந்த பண்பு இது – கம்.யுத்1:4 60/3
பகை புலம் சார்தலோ பழியின் நீங்குமோ – கம்.யுத்1:4 62/4
உற்றுறு நெடும் பகை உடையர் அல்லதூஉம் – கம்.யுத்1:4 71/3
வாலி-தன் உறு பகை வலி தொலைத்தலால் – கம்.யுத்1:4 91/2
பகை புலத்தோர் துணை அல்லர் என்று இவனை பற்றோமேல் அறிஞர் பார்க்கின் – கம்.யுத்1:4 101/1
ஓதினான் ஓத நீர் கடந்து பகை கடிந்து உலகை உய்ய செய்தான் – கம்.யுத்1:4 102/4
உற பெரும் பகை வரின் உதவும் உண்மையர் – கம்.யுத்1:5 27/3
கண்ணினான் உளன் சூரியன் பகை என்று ஒர் கழலான் – கம்.யுத்1:5 38/4
கொழும் கதிர் பகை கோள் இருள் நீங்கிய கொள்கை – கம்.யுத்1:6 1/1
வன் பகை நிற்க எங்கள் வானர தொழிலுக்கு ஏற்ற – கம்.யுத்1:12 40/1
புன் பகை காட்டும் யானோ புகழ் பகைக்கு ஒருவன் போலாம் – கம்.யுத்1:12 40/2
என் பகை தீர்த்து என் ஆவி அரசொடும் எனக்கு தந்த – கம்.யுத்1:12 40/3
உன் பகை உனக்கே தந்தேன் உயிர் சுமந்து உழலா நின்றேன் – கம்.யுத்1:12 40/4
அம்புக்கு முன்னம் சென்று உன் அரும் பகை முடிப்பல் என்று – கம்.யுத்1:12 41/3
உறு பகை மனிதன் இன்று எம் இறைவனை உறுகிற்பானேல் – கம்.யுத்2:15 147/1
இன்றும் உளை என்றும் உளை இலை ஓர் பகை என்றான் – கம்.யுத்2:15 182/4
பண் பெற்றாரோடு கூடா பகை பெற்றாய் பகழி பாய – கம்.யுத்2:17 39/1
கொல் என கணவற்கு ஆங்கு ஓர் கொடும் பகை கொடுத்தேன் எந்தை – கம்.யுத்2:17 42/1
பகை ஆடிய வானவர் பல் வகை ஊர் – கம்.யுத்2:18 60/1
பாரிய விடுத்தலோடு பகை இருள் இரிந்து பாற – கம்.யுத்2:19 218/3
நெய் அழல் வேள்வி நெடும் பகை நேர் விண் – கம்.யுத்3:20 21/1
பகை நிறத்தவர் உயிர் பருகும் பண்பினான் – கம்.யுத்3:20 31/2
செவ்விது சேறி சென்று உன் பழம் பகை தீர்த்தி என்றான் – கம்.யுத்3:21 7/2
முன் உடைத்தாய தீய முழு பகை மூவர்க்கு அன்றி – கம்.யுத்3:21 17/2
நீ கரன் புதல்வன்-கொல்லோ நெடும் பகை நிமிர வந்தாய் – கம்.யுத்3:21 18/2
இந்திரன்_பகை எனும் இவனை என் சரம் – கம்.யுத்3:22 39/1
அடித்தான் உயிர் குடித்தான் எடுத்து ஆர்த்தான் பகை தீர்த்தான் – கம்.யுத்3:22 116/4
பாகசாதனனும் மற்றை பகை அடும் திகிரி பற்றும் – கம்.யுத்3:22 122/1
முன்வந்தவனும் முடிந்தான் உன் பகை போய் முடிந்தது என மொழிந்தார் – கம்.யுத்3:22 227/4
பகை ஆடியவா பரிவு ஏதும் இலேன் – கம்.யுத்3:23 16/4
எறிந்தோம் பகை முழுதும் இனி தீர்ந்தோம் இடர் கடந்தோம் – கம்.யுத்3:27 144/3
குலம் செய்த பாவத்தாலே கொடும் பகை தேடி கொண்டாய் – கம்.யுத்3:28 4/3
முன்னையோர் இறந்தோர் எல்லாம் இ பகை முடிப்பர் என்றும் – கம்.யுத்3:28 8/1
என்னையே நோக்கி யான் இ நெடும் பகை தேடி கொண்டேன் – கம்.யுத்3:28 8/4
படம் மறுகிட எதிர் விரவியது அ இருள் பகல் உற வரு பகை இரதம் – கம்.யுத்3:28 19/4
புரந்தரன் பகை போயிற்று அன்றோ எனும் – கம்.யுத்3:29 11/1
நிரந்தரம் பகை நீங்கினரோ எனும் – கம்.யுத்3:29 11/4
இரியல் தேவரை கண்டனம் பகை பிறிது இல்லை – கம்.யுத்3:30 34/3
புதை இருள் பகை குண்டலம் அனையவை பொலிய – கம்.யுத்4:35 11/3
வினை பகை விசை கொடு விசும்பு உருவி மான – கம்.யுத்4:36 16/1
ஆ புரந்தரன் பகை அற்றது ஆம் எனா – கம்.யுத்4:38 14/3
பின்னை மீட்டு உறு பகை கடந்திலேன் பிழை – கம்.யுத்4:40 50/3
அரந்தை வெம் பகை துடைத்து அறம் நிறுத்தினை ஐய – கம்.யுத்4:40 113/4
வினை கொடும் பகை உண்டு என விம்மினான் – கம்.யுத்4:41 55/4

மேல்


பகை-மேல் (2)

மின்னும் படை வீசலின் வெம் பகை-மேல்
பன்னும் கவி சேனை படிந்துளதால் – கம்.யுத்3:27 24/1,2
பூண்டு ஒரு பகை-மேல் புக்கு என் புத்திரனோடும் போனார் – கம்.யுத்3:29 37/1

மேல்


பகைக்கு (2)

உட்பகை ஒரு திறம் பட்டு என புள் பகைக்கு
ஏவான் ஆகலின் சாவேம் யாம் என – புறம் 68/11,12
புன் பகை காட்டும் யானோ புகழ் பகைக்கு ஒருவன் போலாம் – கம்.யுத்1:12 40/2

மேல்


பகைகள் (1)

துறந்து அரும் பகைகள் மூன்றும் துடைத்தவர் பிறர் யார் சொல்லாய் – கம்.சுந்:3 128/4

மேல்


பகைஞ (2)

ஏற்றம் என் சொல்லின் என்-பால் இந்திரன்_பகைஞ அ நாள் – கம்.யுத்1:13 20/1
பிறவியின் பகைஞ நல்கு விடை என பெயர்ந்து போனான் – கம்.யுத்2:19 270/4

மேல்


பகைஞர் (13)

எறி-தொறும் நுடங்கி ஆங்கு நின் பகைஞர்
கேள்-தொறும் நடுங்க ஏத்துவென் – புறம் 382/20,21
கோலிடை உலகம் அளத்தலின் பகைஞர் முடி தலை கோடலின் மனுவின் – கம்.பால:3 10/1
ஒட்டிய பகைஞர் வந்து உருத்த போரிடை – கம்.அயோ:1 19/1
பேய்முக பிணி அற பகைஞர் பெட்பின் உதிரம் – கம்.ஆரண்:1 25/1
பாவையும் அதனை கேளா தம் குல பகைஞர் தம்-பால் – கம்.ஆரண்:12 84/1
செற்றதும் பகைஞர் நட்டார் செய்த பேர் உதவி-தானும் – கம்.கிட்:11 93/1
அரு வினையின் பெரும் பகைஞர் ஆண்டு உளர் ஈண்டு இருந்தும் அடி வணங்கல்-பாலார் – கம்.கிட்:13 27/4
மன்னும் நம் பகைஞர் ஆம் வானுளோர் அவரொடும் மாறுகோடல் – கம்.யுத்1:2 98/3
பாம்பு இழை பள்ளி வள்ளல் பகைஞர் என்று உணரான் பல்லோர் – கம்.யுத்1:9 27/1
நான் நகு பகைஞர் எல்லாம் நகுவர் என்று அதற்கு நாணான் – கம்.யுத்2:16 11/2
மங்கினர் பகைஞர் என்ற வார்த்தையே வலியது என்னா – கம்.யுத்2:19 276/3
தீது இலர் பகைஞர் என்ன திட்கென்ற மனத்தன் தெய்வ – கம்.யுத்3:25 21/3
படுப்பது வய பகைஞர் ஆயிரரை அன்று பதினாயிரவரை – கம்.யுத்3:31 138/2

மேல்


பகைஞர்கள் (1)

அற பெரும் பகைஞர்கள் அளவு_இல் ஆற்றலர் – கம்.யுத்1:5 27/2

மேல்


பகைஞரால் (1)

அனையவன் சிறுவர் எம் பெரும உன் பகைஞரால் அவரை அம்மா – கம்.யுத்1:2 85/1

மேல்


பகைஞருக்கு (1)

உள் உறை பகைஞருக்கு ஒதுங்கி வாழ்வெனோ – கம்.அயோ:1 17/4

மேல்


பகைஞரும் (1)

தொன்று உறை துப்பின் நின் பகைஞரும் அல்லர் – புறம் 213/5

மேல்


பகைஞரே (1)

எல்லாரும் பகைஞரே யார் முகத்தே விழிக்கின்றாய் எளியை ஆனாய் – கம்.யுத்4:38 9/4

மேல்


பகைஞரை (2)

தணிக்குறு பகைஞரை தாழ்க என் தலை – கம்.அயோ:11 112/4
கற்பத்தின் அரனே ஒக்கும் பகைஞரை கலந்த காலை – கம்.யுத்2:16 27/2

மேல்


பகைஞரோடு (1)

படுத்தவர் நட்டவர் பகைஞரோடு ஒரு – கம்.யுத்1:4 79/2

மேல்


பகைஞன் (14)

ஈர்ந்தையோனே பாண் பசி பகைஞன்
இன்மை தீர வேண்டின் எம்மொடு – புறம் 180/7,8
தண் அம் தாமரையின் தனி பகைஞன் என்னும் தன்மை ஒருதானே – கம்.ஆரண்:10 113/3
கொடும் குல பகைஞன் ஆகி கொல்லிய வந்த கூற்றை – கம்.கிட்:2 23/3
தந்திருந்தனர் அருள் தகை நெடும் பகைஞன் ஆம் – கம்.கிட்:3 15/1
முன்னவன் குல பகைஞன் முட்டினான் – கம்.கிட்:3 50/3
கரும்பு அழி சொல்லியை பகைஞன் கைக்கொள – கம்.கிட்:6 25/3
இ சிரத்தையை தொலைப்பென் என்று இந்திரன் பகைஞன்
பச்சிரத்தம் வந்து ஒழுகிட வானவர் பதைப்ப – கம்.சுந்:11 39/1,2
சூரியன்_பகைஞன் என்று ஒருவன் சொல்லினான் – கம்.யுத்1:2 43/4
புன் புற பிறவியின் பகைஞன் போலுமால் – கம்.யுத்1:4 20/4
வென்றுளான் உளன் வேள்வியின் பகைஞன் ஓர் வெய்யோன் – கம்.யுத்1:5 36/4
சூரியன் பகைஞன் அ சுடர் பொன் தேரினன் – கம்.யுத்3:20 34/1
ஆரிய வேள்வியின் பகைஞன் ஆம்-அரோ – கம்.யுத்3:20 34/3
எல்லுற்று உயர் வேள்வி_இரும்_பகைஞன் – கம்.யுத்3:20 86/2
ஆம்பல் அம் பகைஞன் தன்னோடு அயிந்தரம் அமைந்தோன் அன்னாய் – கம்.யுத்3:31 45/4

மேல்


பகைஞனுக்கு (2)

ஈறு_இல் என் பெரும் பகைஞனுக்கு அன்பு சால் அடியென் யான் என்கின்றான் – கம்.யுத்1:3 80/3
ஏயும் நம் பகைஞனுக்கு இனிய நண்பு செய் – கம்.யுத்1:4 3/3

மேல்


பகைஞனும் (4)

வேள்வியின் பகைஞனும் உரைத்து வெள்கினான் – கம்.யுத்1:2 44/4
இந்திரன் பகைஞனும் இராமன் தம்பி கை – கம்.யுத்2:16 91/1
சூரியன்_பெரும்_பகைஞனும் சூரியன்_மகனும் – கம்.யுத்3:20 50/1
இந்திரற்கு ஒரு பகைஞனும் அவற்கு இளையோரும் – கம்.யுத்4:37 112/1

மேல்


பகைஞனே-கொல் (1)

இந்திரன் பகைஞனே-கொல் என்பது ஓர் அச்சம் எய்தி – கம்.யுத்3:21 16/1

மேல்


பகைஞனை (2)

புரந்தான் பெரும் பகைஞனை போர் வென்ற உன் தன் – கம்.யுத்4:40 113/1
ஈன்றவள் பகைஞனை காண்டி ஈண்டு எனா – கம்.யுத்4:41 109/4

மேல்


பகைத்தியால் (1)

பை வாய் அந்தி பட அரவே என்னை வளைத்து பகைத்தியால்
எய்வான் ஒருவன் கை ஓயான் உயிரும் ஒன்றே இனி இல்லை – கம்.பால:10 66/2,3

மேல்


பகைத்து (3)

தூர்த்தது சகரரோடு பகைத்து என தூளி வெள்ளம் – கம்.பால:14 76/4
மையொடும் பகைத்து நின்ற நிறத்தினான் வயிர மார்பில் – கம்.யுத்3:22 134/1
பொய்யொடும் பகைத்து நின்ற குணத்தினான் புகுந்து மோத – கம்.யுத்3:22 134/2

மேல்


பகைதான் (1)

உடையீர் பகைதான் உமை நோக்கி உவக்கின்றேனை முனிவீரோ – கம்.கிட்:1 27/4

மேல்


பகைப்பது (1)

பாதியும் என்னதால் பகைப்பது எங்ஙனம் – கம்.கிட்:7 29/3

மேல்


பகைபட்டு (1)

தோளொடு பகைபட்டு நினை வாடு நெஞ்சத்தேம் – கலி 68/11

மேல்


பகைமையின் (2)

பகைமையின் நலிதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/16
பகைமையின் கடிது அவர் தகைமையின் நலியும் நோய் – கலி 137/17

மேல்


பகையா (1)

பண்ணும் நரம்பின் பகையா இயல் பாணி ஓதை – கம்.பால:16 44/2

மேல்


பகையாத (1)

பயிராயோ பகையாத பண்பினாய் – கம்.கிட்:8 5/2

மேல்


பகையாதே (1)

பாகு ஆர் இஞ்சி பொன் மதில் தாவி பகையாதே
போகாய் என்றாள் பொங்கு அழல் என்ன புகை கண்ணாள் – கம்.சுந்:2 80/3,4

மேல்


பகையால் (2)

பூண்டாய் பகையால் இழந்தே வனம் போதி என்றால் – கம்.அயோ:4 126/3
ஆய்ந்த உணர்வின் உணர்வே பகையால் அலைப்புண்டு அடியேம் அடி போற்ற அ நாள் – கம்.ஆரண்:2 27/3

மேல்


பகையாலே (1)

பாசமும் முற்ற சுற்றிய போதும் பகையாலே
நாசம் உஞற்றிய போதும் நடந்தேன் உடன் அல்லேன் – கம்.யுத்3:22 215/1,2

மேல்


பகையில் (1)

பகையில் பார்க்கின்ற பாவமும் கலுழ்ந்தது பரிவால் – கம்.யுத்3:22 200/4

மேல்


பகையின் (4)

காம கடும் பகையின் தோன்றினேற்கு ஏமம் – கலி 139/24
சூலம் கொண்டு எறிவல் என்று தோன்றினான் பகையின் தோற்ற – கம்.யுத்3:28 49/3
பள்ளம் படு கடல் ஏழினும் படி ஏழினும் பகையின்
வெள்ளம் பல உள என்னினும் வினையம் பல தெரியா – கம்.யுத்3:31 115/1,2
பருவத்தால் பூத்த என்ன பூத்தன பகையின் சீறும் – கம்.யுத்4:42 5/3

மேல்


பகையினால் (1)

மானம் உற்ற தம் பகையினால் முனிவுற்று வளைந்த – கம்.சுந்:7 49/1

மேல்


பகையினை (1)

நேர் ஒடுங்கல் இல் பகையினை நீதியால் வெல்லும் – கம்.பால:15 2/1

மேல்


பகையும் (10)

பழகிய பகையும் பிரிவு இன்னாதே – நற் 108/6
ஆஅங்கு எனை பகையும் அறியுநன் ஆய் – புறம் 136/15
பாவம் நீ தருமம் நீ பகையும் நீ உறவும் நீ – கம்.கிட்:7 127/4
வெம்மை சேர் பகையும் மாற்றி அரசு வீற்றிருக்கவிட்டீர் – கம்.கிட்:11 57/2
பகையும் இன்றி நிரைந்து பரந்து எழும் – கம்.கிட்:13 1/2
பரம் ஒருங்குவது அலால் பிறிது ஒருங்காதது ஓர் பகையும் உண்டோ – கம்.யுத்1:2 90/4
இனி வரும் பகையும் இல்லை ஈறு உண்டு என்று இரங்க வேண்டா – கம்.யுத்2:16 147/2
நேர் எதிர்ந்தனர் நெருப்பு உடை வேள்வியின் பகையும்
ஆரியன் தனி தம்பியும் எதிரெதிர் அடர்ந்தார் – கம்.யுத்3:20 50/2,3
பழியும் காத்து அரும் பகையும் காத்து எமை – கம்.யுத்3:24 111/3
திக்கு அனைத்தினிலும் செல்வென் யானே போய் பகையும் தீர்வென் – கம்.யுத்3:26 83/4

மேல்


பகையே (5)

இகலும் தோழி நம் காமத்து பகையே – குறு 257/6
செரு வெம் குருசில் தணிந்தனன் பகையே – ஐங் 465/5
கொழுநனும் சாலும் தன் உடன் உறை பகையே – அகம் 186/20
இரண்டு எழுந்தனவால் பகையே ஒன்றே – புறம் 96/3
புரவலர்-தம்_புரவலனே பொய் பகையே மெய்க்கு அணியே புகழின் வாழ்வே – கம்.ஆரண்:4 21/3

மேல்


பகையேம் (1)

யாம் தன் பகையேம் அல்லேம் சேர்ந்தோர் – அகம் 186/18

மேல்


பகையை (13)

படர் சிறை பல் நிற பாப்பு பகையை
கொடி என கொண்ட கோடா செல்வனை – பரி 13/39,40
விரி இருள் பகையை ஓட்டி திசைகளை வென்று மேல் நின்று – கம்.அயோ:8 19/1
தென்றலை பகையை செய்த சீதையை தருதி என்றான் – கம்.ஆரண்:11 33/4
தவா வலி அரக்கர் என்னும் தகா இருள் பகையை தள்ளி – கம்.கிட்:3 21/1
மேயது கடந்தனன் வினை பகையை வென்றான் – கம்.சுந்:2 164/4
கேள்வி யாவையும் தவிர்த்தனென் இவை கிளர் பகையை
தாழ்வியாதன செய்யும் என்று அனையவர் தம்-பால் – கம்.யுத்1:3 55/2,3
பட்டது என்று இகழ்வர் விண்ணோர் பற்றி இ பகையை தீர – கம்.யுத்1:9 67/2
நாசம் வந்து உற்ற போதும் நல்லது ஓர் பகையை பெற்றேன் – கம்.யுத்2:16 31/3
வம்பு இட்ட தெரியல் எம்முன் உயிர் கொண்ட பகையை வாழ்த்தி – கம்.யுத்2:16 155/2
பந்தனை பகையை செற்றுக காட்டலை என்னின் பாரோர் – கம்.யுத்2:16 188/2
இருந்து நான் பகையை எல்லாம் ஈறு கண்டு அளவு_இல் இன்பம் – கம்.யுத்2:17 41/1
துடைத்தது பகையை சேனை என சிலர் சொல்லச்சொல்ல – கம்.யுத்2:17 47/2
பரந்த வெம் பகையை வென்றால் நின்-வழி படரும் நங்கை – கம்.யுத்2:17 72/3

மேல்


பகையையும் (1)

அருப்பம் என்று பகையையும் ஆர் அழல் – கம்.யுத்2:15 92/3

மேல்


பகையோடு (1)

வேள்வி பகையோடு வெகுண்டு அடரும் – கம்.யுத்3:20 85/1

மேல்


பகைவர் (28)

புலவர் பூண் கடன் ஆற்றி பகைவர்
கடி மதில் எறிந்து குடுமி கொள்ளும் – பெரும் 450,451
பகைவர் சுட்டிய படை கொள் நோன் விரல் – முல் 77
பாழ் ஆயின நின் பகைவர் தேஎம் – மது 176
பகைவர் புல் ஆர்க பார்ப்பார் ஓதுக – ஐங் 4/2
அமர் கடந்து மலைந்த தும்பை பகைவர்
போர் பீடு அழித்த செரு புகல் முன்ப – பதி 14/8,9
பகைவர் நாடும் கண்டு வந்திசினே – பதி 15/15
பெரிய தப்புநர் ஆயினும் பகைவர்
பணிந்து திறை பகர கொள்ளுநை ஆதலின் – பதி 17/2,3
திரு உடைத்து அம்ம பெரு விறல் பகைவர்
பைம் கண் யானை புணர் நிரை துமிய – பதி 28/1,2
பகைவர் தேஎத்து ஆயினும் – பதி 32/16
பகைவர் ஆர பழங்கண் அருளி – பதி 37/3
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 59/12
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 62/12
படு பிணம் பிறங்க நூறி பகைவர்
கெடு குடி பயிற்றிய கொற்ற வேந்தே – பதி 69/9,10
நகையினும் பொய்யா வாய்மை பகைவர்
புறஞ்சொல் கேளா புரை தீர் ஒண்மை – பதி 70/12,13
அனையை ஆகன் மாறே பகைவர்
கால் கிளர்ந்து அன்ன கதழ் பரி புரவி – பதி 80/12,13
பணிந்து வழிமொழிதல் அல்லது பகைவர்
வணங்கார் ஆதல் யாவதோ மற்றே – பதி 91/2,3
அதனால் பகைவர் இவர் இவர் நட்டோர் என்னும் – பரி 3/57
இகந்தனர் ஆயினும் இடம் பார்த்து பகைவர்
ஓம்பினர் உறையும் கூழ் கெழு குறும்பில் – அகம் 113/12,13
இது நன் காலம் கண்டிசின் பகைவர்
மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 164/11,12
எல்லையும் இரவும் எண்ணாய் பகைவர்
ஊர் சுடு விளக்கத்து அழு விளி கம்பலை – புறம் 7/7,8
பகைவர் உண்ணா அரு மண்ணினையே – புறம் 20/15
படாஅ செலீஇயர் நின் பகைவர் மீனே – புறம் 24/25
நோற்றோர் மன்ற நின் பகைவர் நின்னொடு – புறம் 26/16
பகைவர் குத்தி கோடு நுதி சிதைந்து – புறம் 95/4
பாடி ஆனா பண்பின் பகைவர்
ஓடு கழல் கம்பலை கண்ட – புறம் 120/19,20
பகைவர் பிணிக்கும் ஆற்றல் நசைவர்க்கு – புறம் 229/25
கறவை தந்து பகைவர் ஓட்டிய – புறம் 264/5
பகைவர் புகழ்ந்த ஆண்மை நகைவர்க்கு – புறம் 373/35

மேல்


பகைவர்க்கு (5)

பகைவர்க்கு அஞ்சி பணிந்து ஒழுகலையே – மது 201
நகைவர்க்கு அரணம் ஆகி பகைவர்க்கு
சூர் நிகழ்ந்து அற்று நின் தானை – பதி 31/34,35
ஞாயிறு அனையை நின் பகைவர்க்கு
திங்கள் அனையை எம்மனோர்க்கே – புறம் 59/6,7
நசைவர்க்கு மென்மை அல்லது பகைவர்க்கு
இரும்பு பயன் படுக்கும் கரும் கை கொல்லன் – புறம் 170/14,15
நகைவர் குறுகின் அல்லது பகைவர்க்கு
புலி_இனம் மடிந்த கல் அளை போல – புறம் 398/9,10

மேல்


பகைவரும் (2)

இகல் வினை மேவலை ஆகலின் பகைவரும்
தாங்காது புகழ்ந்த தூங்கு கொளை முழவின் – பதி 43/29,30
வந்து வினை முடித்தனன் வேந்தனும் பகைவரும்
தம் திறை கொடுத்து தமர் ஆயினரே – அகம் 44/1,2

மேல்


பகைவரை (2)

பாடுவன்-மன்னால் பகைவரை கடப்பே – புறம் 53/15
பகைவரை துணை என பற்றல்-பால ஆம் – கம்.யுத்1:4 76/1

மேல்


பகைவன் (1)

புன் கால் உன்னத்து பகைவன் எம் கோ – பதி 61/6

மேல்


பகைவன்-மன் (1)

பகைவன்-மன் யான் மறந்து அமைகலனே – நற் 260/10

மேல்


பகைவனே-கொலாம் (1)

பகைவனே-கொலாம் இறவு பார்க்கின்றேன் – கம்.அயோ:14 100/4

மேல்


பகைவா (1)

செறிந்தோர் வினை பகைவா என தொழுதார் நெடும் தேவர் – கம்.யுத்3:27 144/4

மேல்


பங்கத்தன் (1)

பங்கத்தன் மலை வில் அன்ன சிலை ஒலி பரப்பி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்3:22 13/4

மேல்


பங்கம் (11)

பங்கம் செய் அகில் பல பளிதம் – பரி 10/82
பங்கம் இல் குணத்து எம்பி பரதனே – கம்.அயோ:4 3/3
சோக பங்கம் துடைப்பு அரிதால் எனா – கம்.அயோ:10 54/4
சொல் பங்கம் உற நிமிர் இசையின் சும்மையை – கம்.ஆரண்:4 8/1
அல் பங்கம் உற வரும் அருணன் செம்மலை – கம்.ஆரண்:4 8/2
பங்கம் உற்றனைய வினை பரிவுறும்படி முடிவு_இல் – கம்.கிட்:1 41/2
பங்கம் வந்துற்றது அன்றி பழியும் வந்துற்றது அன்றே – கம்.யுத்2:16 15/4
பங்கம் உற நூறி இலக்குவனை படேனேல் – கம்.யுத்2:19 10/2
பங்கம்_இல் மயிந்தன் தம்பி சதவலி பனசன் முன்னா – கம்.யுத்2:19 176/2
பங்கம்_இல் மேரு ஆற்றல் பனசன் வந்து இடையில் பாய்ந்தான் – கம்.யுத்3:21 36/4
பங்கம்_இல் ஆசி கூறி பலாண்டு இசை பரவ பாக – கம்.யுத்3:27 11/2

மேல்


பங்கம்_இல் (3)

பங்கம்_இல் மயிந்தன் தம்பி சதவலி பனசன் முன்னா – கம்.யுத்2:19 176/2
பங்கம்_இல் மேரு ஆற்றல் பனசன் வந்து இடையில் பாய்ந்தான் – கம்.யுத்3:21 36/4
பங்கம்_இல் ஆசி கூறி பலாண்டு இசை பரவ பாக – கம்.யுத்3:27 11/2

மேல்


பங்கய (10)

பருவ மங்கையர் பங்கய வாள் முகத்து – கம்.பால:2 23/1
பஞ்சி வான் மதியை ஊட்டியது-அனைய படர் உகிர் பங்கய செம் கால் – கம்.பால:3 9/1
தாள் உலாவு பங்கய தரங்கமும் துரங்கமா – கம்.பால:3 18/3
பள்ளி நீங்கிய பங்கய பழன நல் நாரை – கம்.பால:9 6/1
கொற்ற வேல் மன்னர் செம் கை பங்கய குழாங்கள் கூம்ப – கம்.பால:14 75/3
பாவைமார் முகம் என்ன-முன்னம் மலர்ந்த பங்கய ராசியே – கம்.அயோ:3 66/4
பாங்கு வெம் கனல் பங்கய வனங்களாய் பரந்த – கம்.அயோ:9 39/4
பார் துறந்தனள் பங்கய செல்வியே – கம்.அயோ:11 18/4
பங்கய செல்வியை மனத்து பாவியா – கம்.ஆரண்:6 23/1
பால் உறு பசு வெண் திங்கள் பங்கய நயனத்து அண்ணல் – கம்.யுத்1:9 19/2

மேல்


பங்கயத்த (1)

கந்தம் நாறு பங்கயத்த கானம் மான மாதரார் – கம்.பால:3 15/2

மேல்


பங்கயத்தவட்கும் (1)

பங்கயத்தவட்கும் ஐயா நிரம்பல பற்றி நோக்கின் – கம்.கிட்:13 61/2

மேல்


பங்கயத்து (10)

பள்ளி கொள்வன பங்கயத்து அன்னமே – கம்.பால:2 33/4
பங்கயத்து அணங்கை தந்த பாற்கடல் எதிர்வதே போல் – கம்.பால:20 5/3
பங்கயத்து அயன் பண்டு தன் பாதத்தின் – கம்.அயோ:7 16/3
பாகத்தில் ஒருவன் வைத்தான் பங்கயத்து இருந்த பொன்னை – கம்.ஆரண்:10 76/1
அரி மலர் பங்கயத்து அன்னம் எங்கணும் – கம்.கிட்:1 7/1
பங்கயத்து ஒருவன் தானே பசும்பொனால் படைத்தது அம்மா – கம்.சுந்:6 51/4
பாற்கடல் பரந்து பொங்கி பங்கயத்து ஒருவன் நாட்டின் – கம்.யுத்1:3 149/3
பங்கயத்து அண்ணல் மீளா படை பழுதுற்ற பண்பால் – கம்.யுத்3:26 2/4
பங்கயத்து ஒருவனும் விடையின் பாகனும் – கம்.யுத்4:40 63/1
பங்கயத்து பரத்துவன் வேண்டலால் – கம்.யுத்4:41 85/2

மேல்


பங்கயம் (10)

பாலின் ஊட்டுவார் செம் கை பங்கயம்
வால் நிலா உற குவிவ மானுமே – கம்.பால:2 58/3,4
பங்கயம் குவளை ஆம்பல் படர் கொடி வள்ளை நீலம் – கம்.பால:10 18/1
கோளி பங்கயம் ஊழ்க குலைந்தவால் – கம்.பால:16 32/2
பண் உளர் பவள தொண்டை பங்கயம் பூத்தது அன்ன – கம்.பால:18 7/1
பங்கயம் முகம் என்று ஓராது ஐயுற்று பார்க்கின்றானும் – கம்.பால:18 10/4
பங்கயம் செய்யவும் வெளியவும் பல பட – கம்.பால:20 7/3
பாத பங்கயம் பணிந்தனன் பணிதலும் அனையான் – கம்.அயோ:1 58/2
சிரித்த பங்கயம் ஒத்த செம் கண் இராமனை திருமாலை அ – கம்.அயோ:3 54/1
பங்கயம் முகிழ்த்தன என சிலர் படிந்தார் – கம்.அயோ:5 16/4
பாசடை பொய்கை பூத்த பங்கயம் நிகர்ப்ப பாராய் – கம்.யுத்1:10 10/4

மேல்


பங்கன் (2)

பஞ்சின் மெல் அடியாள் பங்கன் பாதுகம் அலாது யாதும் – கம்.கிட்:7 150/1
பிணை ஒன்று கண்ணாள் பங்கன் பெரும் கிரி நெருங்க பேர்த்த – கம்.யுத்2:16 154/2

மேல்


பங்கி (4)

வம்பு இயல் அலங்கல் பங்கி வாள் அரி மருளும் கோளார் – கம்.பால:17 8/2
பங்கி அம்பரம் எங்கும் விம்மின பம்பை பம்பின பல் வகை – கம்.அயோ:3 64/2
மின் திரண்டு அனைய பங்கி விராதனும் வெகுளி பொங்க – கம்.ஆரண்:12 56/1
கள் உற கனிந்த பங்கி அரக்கரை கடுத்த காதல் – கம்.சுந்:2 35/1

மேல்


பங்கிகள் (2)

துன்றி நெறி பங்கிகள் துளங்க அழலோடும் – கம்.பால:15 24/1
அண்ணல் வாள் அரக்கர்-தம் அரத்த பங்கிகள்
வெண் நிறம் கோடலின் உருவின் வேற்றுமை – கம்.யுத்2:15 103/2,3

மேல்


பங்கியர் (2)

துவர் நிற பங்கியர் சுழல் கண் தீயினர் – கம்.பால:8 36/2
புறத்தும் பொங்கிய பங்கியர் காலனும் புகழ்வார் – கம்.யுத்3:31 6/4

மேல்


பங்கியான் (2)

பிறங்கு பங்கியான் பெயரும் பெட்பினில் – கம்.கிட்:15 5/1
வட கடும் கனல் போல் மயிர் பங்கியான் – கம்.யுத்2:16 62/4

மேல்


பங்கியும் (1)

தீ எரி பங்கியும் சிவந்த கண்ணும் ஆய் – கம்.பால:5 84/3

மேல்


பங்கியோடும் (1)

வண்டு அலம்பு அலங்கல் தங்கு பங்கியோடும் வார் சிலை – கம்.பால:13 48/2

மேல்


பங்கின் (1)

பங்கின் உறையும் குயில் அழுதாள் பதுமத்து இருந்த மாது அழுதாள் – கம்.யுத்3:23 5/2

மேல்


பங்கு (2)

இமைய வில் வாங்கிய ஈசன் பங்கு உறை – கம்.பால:13 12/1
பங்கு பெற்று ஒளிர் பதுமராகத்து ஒளி பாய – கம்.கிட்:1 20/2

மேல்


பங்குவின் (1)

அங்கி உயர் நிற்ப அந்தணன் பங்குவின்
இல்ல துணைக்கு உப்பால் எய்த இறை யமன் – பரி 11/7,8

மேல்


பங்குனி (5)

பங்குனி விழவின் உறந்தையொடு – நற் 234/7
பங்குனி முயக்கம் கழிந்த வழி நாள் – அகம் 137/9
பங்குனி உயர் அழுவத்து – புறம் 229/5
பங்குனி உத்தரம் ஆன பகல் போது – கம்.பால:23 99/1
பங்குனி மலர்ந்து ஒளிர் பலாச வனம் ஒப்பார் – கம்.சுந்:2 68/4

மேல்


பச்சிமத்தினும் (1)

பச்சிமத்தினும் மருங்கினும் முகத்தினும் பகழி – கம்.யுத்3:22 69/1

மேல்


பச்சிரத்தம் (2)

பச்சிரத்தம் வந்து ஒழுகிட வானவர் பதைப்ப – கம்.சுந்:11 39/2
பச்சிரத்தம் பொழி பருதி கண்ணினான் – கம்.யுத்1:2 28/4

மேல்


பச்சிலை (5)

புலரா பச்சிலை இடை இடுபு தொடுத்த – புறம் 33/12
கடுக்கை ஆர் வேங்கை கோங்கு பச்சிலை கண்டில் வெண்ணெய் – கம்.பால:1 13/3
பச்சிலை கிழங்கு காய் பரமன் நுங்கிய – கம்.கிட்:11 113/1
பச்சிலை தாமரை பகல் கண்டால் என – கம்.சுந்:4 48/1
பச்சிலை வண்ணமும் பவள வாயும் ஆய் – கம்.யுத்4:40 44/3

மேல்


பச்சிறா (2)

செ வரி கயலொடு பச்சிறா பிறழும் – பெரும் 270
பச்சிறா கவர்ந்த பசும் கண் காக்கை – நற் 258/8

மேல்


பச்சூன் (7)

பச்சூன் பெய்த சுவல் பிணி பைம் தோல் – பெரும் 283
பச்சூன் பெய்த பகழி போல – நற் 75/7
பச்சூன் கெண்டி வள் உகிர் முணக்கவும் – நற் 114/2
பச்சூன் கொள்ளை மாந்தி வெய்து-உற்று – நற் 352/6
பச்சூன் பெய்த பைம் நிண வல்சி – ஐங் 391/3
பச்சூன் கொள்ளை சாற்றி பறை நிவந்து – அகம் 381/11
பச்சூன் தின்று பைம் நிணம் பெருத்த – புறம் 258/4

மேல்


பச்சை (17)

விளக்கு அழல் உருவின் விசி-உறு பச்சை
எய்யா இளம் சூல் செய்யோள் அம் வயிற்று – பொரு 5,6
உள்ளகம் புரையும் ஊட்டு-உறு பச்சை
பரி அரை கமுகின் பாளை அம் பசும் பூ – பெரும் 6,7
புதுவது போர்த்த பொன் போல் பச்சை
வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால் – மலை 29,30
பொன் கண் பச்சை பைம் கண் மாஅல் – பரி 3/82
பவள வளை செறித்தாள் கண்டு அணிந்தாள் பச்சை
குவளை பசும் தண்டு கொண்டு – பரி 11/101,102
நீல் உண் பச்சை நிறம் மறைத்து அடைச்சிய – அகம் 217/7
பசை படு பச்சை நெய் தோய்த்து அன்ன – அகம் 244/1
பண் அமை நரம்பின் பச்சை நல் யாழ் – புறம் 164/11
புல புல்வாய் கலை பச்சை
சுவல் பூண் ஞான் மிசை பொலிய – புறம் 166/11,12
வென்றதன் பச்சை சீவாது போர்த்த – புறம் 288/3
மின் நேர் பச்சை மிஞிற்று குரல் சீறியாழ் – புறம் 308/2
பால் உண்டு துயில பச்சை தேரை தாலாட்டும் பண்ணை – கம்.பால:2 13/4
பாழி மா முகட்டு உச்சி பச்சை மா – கம்.பால:6 24/3
பச்சை மலை ஒத்த படிவத்து அடல் இராமன் – கம்.பால:22 36/2
பொங்கு உளை பச்சை அம் புரவி தேரதால் – கம்.ஆரண்:10 131/2
பச்சை மேனி புலர்ந்து பழி படூஉம் – கம்.சுந்:12 94/3
பச்சை வெம் புரவி வீயா பல்லிய சில்லி பாரில் – கம்.யுத்3:28 37/1

மேல்


பச்சையொடு (1)

புகழ் வினை பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து – சிறு 226

மேல்


பசக்கும் (2)

என் செய பசக்கும் தோழி என் கண்ணே – ஐங் 169/5
பாராட்டா-கால் பசக்கும் நுதல் எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/22

மேல்


பசக்கும்-காலை (1)

நம் போல் பசக்கும்-காலை தம் போல் – குறு 183/2

மேல்


பசக்குவ-மன்னோ (1)

பைதல ஆகி பசக்குவ-மன்னோ என் – கலி 142/22

மேல்


பசத்தல் (4)

நறு நுதல் பசத்தல் அஞ்சி – நற் 1/8
பல் இதழ் உண்கண் பசத்தல் மற்று எவனோ – ஐங் 170/4
ஏர் திகழ் ஒண்_நுதல் பசத்தல்
ஓரார்-கொல் நம் காதலோரே – ஐங் 225/4,5
நன் நுதல் பசத்தல் ஆவது துன்னி – ஐங் 234/2

மேல்


பசந்த (7)

நன் நுதல் பசந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 322/9
ஏதிலாளற்கு பசந்த என் கண்ணே – ஐங் 34/4
கொன்றை பூவின் பசந்த உண்கண் – ஐங் 500/1
பாடு இன்றி பசந்த கண் பைதல பனி மல்க – கலி 16/1
பொன் என பசந்த கண் போது எழில் நலம் செல – கலி 77/12
பனி வார் உண்கணும் பசந்த தோளும் – அகம் 359/1
பசந்த மேனியொடு படர் அட வருந்தி – புறம் 159/6

மேல்


பசந்ததுவே (1)

காமம்-கொல் இவள் கண் பசந்ததுவே – நற் 35/12

மேல்


பசந்தவர் (1)

பசந்தவர் பைதல் நோய் பகை என தணித்து நம் – கலி 32/14

மேல்


பசந்தன்று (7)

பசைஇ பசந்தன்று நுதலே – குறு 87/4
இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 35/4
பல்லோர் அறிய பசந்தன்று நுதலே – ஐங் 55/4
இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 144/3
பாஅய் பாஅய் பசந்தன்று நுதல் – கலி 36/12
பைபய பசந்தன்று நுதலும் சாஅய் – அகம் 95/1
பசந்தன்று காண்டிசின் நுதலே அசும்பின் – அகம் 376/13

மேல்


பசந்தன்றே (1)

நுதல் பசந்தன்றே தோள் சாயினவே – அகம் 227/1

மேல்


பசந்தன (2)

தாம் பசந்தன என் தட மென் தோளே – குறு 121/6
பீர் அலர் போல பெரிய பசந்தன
நீர் அலர் நீலம் என அவர்க்கு அ ஞான்று – கலி 143/49,50

மேல்


பசந்தனள் (3)

பசந்தனள் என்பது உணராய் பல் நாள் – நற் 351/3
பசந்தனள் பெரிது என சிவந்த கண்ணை – ஐங் 366/2
நனி பசந்தனள் என வினவுதி அதன் திறம் – அகம் 48/3

மேல்


பசந்தனள்-மன் (1)

பசந்தனள்-மன் என் தோழி என்னொடும் – குறு 303/5

மேல்


பசந்தனை (1)

பைஇ பைய பசந்தனை பசப்பே – நற் 96/11

மேல்


பசந்து (8)

நனி மிக பசந்து தோளும் சாஅய் – நற் 237/1
நயந்தோர் உண்கண் பசந்து பனி மல்க – ஐங் 37/2
அளியவோ அளிய தாமே ஒளி பசந்து
மின் இழை ஞெகிழ சாஅய் – ஐங் 455/3,4
பசந்து நீ இனையையாய் நீத்தலும் நீப்பவோ – கலி 150/10
கண் பனி ஆகத்து உறைப்ப கண் பசந்து
ஆயமும் அயலும் மருள – அகம் 146/11,12
சிறு நுதல் பசந்து பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 307/1
பசலை மேனி நோக்கி நுதல் பசந்து
இன்னேம் ஆகிய எம் இவண் அருளான் – அகம் 398/5,6
பூ போல் உண்கண் பசந்து தோள் நுணுகி – புறம் 96/4

மேல்


பசப்ப (13)

சுடர் புரை திரு நுதல் பசப்ப
தொடர்பு யாங்கு விட்டனை நோகோ யானே – நற் 108/8,9
நன் மா மேனி பசப்ப
நம்மினும் சிறந்த அரும் பொருள் தரற்கே – குறு 331/7,8
சுடர் நுதல் பசப்ப சாஅய் படர் மெலிந்து – ஐங் 107/2
நன் மா மேனி பசப்ப
செல்வல் என்ப தம் மலை கெழு நாடே – ஐங் 221/3,4
ஆய் மலர் உண்கண் பசப்ப
சேய் மலை நாடன் செய்த நோயே – ஐங் 242/4,5
ஆய் நலம் பசப்ப அரும் படர் நலிய – ஐங் 318/1
வாள் நுதல் பசப்ப செலவு அயர்ந்தனையே – ஐங் 423/2
ஒண் நுதல் பசப்ப நீ செலின் தெண் நீர் – ஐங் 424/2
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பசப்ப நீ சிதைத்ததை – கலி 45/11
ஆங்கே அரி மதர் உண்கண் பசப்ப நோய் செய்யும் – கலி 82/20
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் – கலி 112/24
திரு நுதல் பசப்ப நீங்கும் – அகம் 186/19
பூ கணும் நுதலும் பசப்ப நோய் கூர்ந்து – அகம் 329/1

மேல்


பசப்பது (4)

உண்கண் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 21/4
மென் தோள் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 28/4
மேனி பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 217/4
ஒண் நுதல் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 219/4

மேல்


பசப்பதுவே (1)

சில் நிரை ஓதி என் நுதல் பசப்பதுவே – ஐங் 222/4

மேல்


பசப்பவும் (4)

நன் நுதல் பசப்பவும் நறும் தோள் நெகிழவும் – ஐங் 227/2
மென் தோள் நெகிழவும் திரு நுதல் பசப்பவும்
பொன் போல் விறல் கவின் தொலைத்த – ஐங் 230/3,4
நன் நுதல் பசப்பவும் ஆள்வினை தரீஇயர் – அகம் 77/1
நன் நுதல் பசப்பவும் பெரும் தோள் நெகிழவும் – அகம் 85/1

மேல்


பசப்பித்தோரே (1)

ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பித்தோரே – ஐங் 67/5

மேல்


பசப்பினும் (1)

நன் நுதல் பசப்பினும் பெரும் தோள் நெகிழினும் – நற் 151/1

மேல்


பசப்பு (19)

பீர் இவர் மலரின் பசப்பு ஊர்ந்தன்றே – நற் 197/2
சிறு மெல் ஆகம் பெரும் பசப்பு ஊர – நற் 358/2
நுதல் பசப்பு இவர்ந்து திதலை வாடி – குறு 185/1
கை வளை நெகிழ்தலும் மெய் பசப்பு ஊர்தலும் – குறு 371/1
பசப்பு அணிந்தனவால் மகிழ்ந என் கண்ணே – ஐங் 45/4
பல் இரும் கூந்தல் பசப்பு நீ விடின் – ஐங் 429/1
மை இல் வாள் முகம் பசப்பு ஊரும்மே – கலி 7/8
பாம்பு சேர் மதி போல பசப்பு ஊர்ந்து தொலைந்த-கால் – கலி 15/17
நிறன் ஓடி பசப்பு ஊர்தல் உண்டு என – கலி 16/21
நுதல் ஊரும் பசப்பு ஆயின் நுணங்கு_இறை அளி என்னோ – கலி 28/15
போர்ப்பது போலும் பசப்பு
நொந்து நகுவன போல் நந்தின கொம்பு நைந்து உள்ளி – கலி 33/15,16
ஆய் இழை மேனி பசப்பு – கலி 42/32
பிறை நுதல் பசப்பு ஊர பெரு விதுப்பு உற்றாளை – கலி 99/10
பழி தபு வாள் முகம் பசப்பு ஊர காணும்-கால் – கலி 100/18
வாள் நுதல் பசப்பு ஊர இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/17
நுதலும் நுண் பசப்பு இவரும் தோளும் – அகம் 171/1
நோய் மலி வருத்தமொடு நுதல் பசப்பு ஊர – அகம் 205/6
ஆக மேனி அம் பசப்பு ஊர – அகம் 333/2
உன் நிறம் பசப்பு_அற உயிர் உயிர்ப்பு உற – கம்.சுந்:3 37/1

மேல்


பசப்பு_அற (1)

உன் நிறம் பசப்பு_அற உயிர் உயிர்ப்பு உற – கம்.சுந்:3 37/1

மேல்


பசப்பே (9)

பைஇ பைய பசந்தனை பசப்பே – நற் 96/11
பிறை ஏர் திரு நுதல் பாஅய பசப்பே – நற் 167/11
யாங்கு ஆகின்று-கொல் பசப்பே நோன் புரி – நற் 388/2
அம் கலுழ் மேனி பாஅய பசப்பே – குறு 143/7
தேம் கமழ் திரு நுதல் ஊர்தரும் பசப்பே – குறு 205/7
தொடு-வழி தொடு-வழி நீங்கின்றால் பசப்பே – கலி 130/21
இல் ஆகின்று அவள் ஆய் நுதல் பசப்பே – கலி 144/73
இரும் சூழ் ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பே – அகம் 102/19
தீது இலாட்டி திரு நுதல் பசப்பே – அகம் 354/14

மேல்


பசலை (44)

சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் – முல் 12
யாணது பசலை என்றனன் அதன் எதிர் – நற் 50/7
பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ – நற் 63/7
நுதலும் பசலை பாயின்று திதலை – நற் 133/3
அடு பால் அன்ன என் பசலை மெய்யே – நற் 175/9
பழ நலம் இழந்து பசலை பாய – நற் 219/2
நாற்றம் இன்மையின் பசலை ஊதாய் – நற் 277/8
நன் நுதல் பரந்த பசலை கண்டு அன்னை – நற் 288/5
அணி நலம் சிதைக்கும்-மார் பசலை அதனால் – நற் 304/7
பசலை ஊரும் அன்னோ பல் நாள் – நற் 326/7
பசலை பாய்தரு நுதலும் நோக்கி – நற் 368/7
அயல் இல் பெண்டிர் பசலை பாட – நற் 378/7
பசலை ஆர்ந்த நம் குவளை அம் கண்ணே – குறு 13/5
பசலை உணீஇயர் வேண்டும் – குறு 27/4
நன்_நுதல் பசலை நீங்க அன்ன – குறு 48/5
பசலை ஆகா ஊங்கலங்கடையே – குறு 339/7
பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ – குறு 381/3
பாசி அற்றே பசலை காதலர் – குறு 399/2
பசலை கொள்வது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 29/5
மாயோள் பசலை நீக்கினன் இனியே – ஐங் 145/3
பசலை பாய பிரிவு தெய்யோ – ஐங் 231/4
மெல் இறை பணை தோள் பசலை தீர – ஐங் 459/1
பனி மலர் நெடும் கண் பசலை பாய – ஐங் 477/1
பிறை ஏர் சுடர் நுதல் பசலை
மறைய செல்லும் நீ மணந்தனை விடினே – கலி 125/23,24
அரி நுண் பசலை பாஅய் பீரத்து – அகம் 45/7
ஆய் மலர் உண்கண் பசலை
காம நோய் என செப்பாதீமே – அகம் 52/14,15
நம்மொடு பசலை நோன்று தம்மொடு – அகம் 103/13
பசலை பாய்ந்த நுதலேன் ஆகி – அகம் 135/3
பசலை பாய்ந்த மேனியள் நெடிது நினைந்து – அகம் 169/9
பொன் நேர் பசலை பாவின்று-மன்னே – அகம் 172/18
பழங்கண் கொண்ட பசலை மேனியள் – அகம் 174/9
பொன் ஏர் பசலை ஊர்தர பொறி வரி – அகம் 229/13
வைகல்-தோறும் பசலை பாய என் – அகம் 253/1
நலம் கவர் பசலை நலியவும் நம் துயர் – அகம் 273/5
நன் நுதல் பாஅய பசலை நோயே – அகம் 317/24
பசலை மாய்தல் எளிது-மன் தில்ல – அகம் 333/19
நலம் கவர் பசலை நல்கின்று நலிய – அகம் 347/2
பசலை மேனி நோக்கி நுதல் பசந்து – அகம் 398/5
பாழ் ஊர் நெருஞ்சி பசலை வான் பூ – புறம் 155/4
பசலை நிலவின் பனி படு விடியல் – புறம் 392/3
வில் தங்கு புருவம் நெற்றி வெயர் வர பசலை விம்மி – கம்.பால:21 13/1
பரந்து மீன் அரும்பிய பசலை வானகம் – கம்.அயோ:5 6/1
இல் நிற பசலை உற்று இருந்த மாதரின் – கம்.கிட்:10 116/2
புருவத்தார் மேனி எல்லாம் பொன் நிற பசலை பூத்த – கம்.யுத்4:42 5/4

மேல்


பசலைக்கு (3)

பொன் நேர் பசலைக்கு உதவா மாறே – நற் 47/11
விருந்து இறைகூடிய பசலைக்கு
மருந்து பிறிது இன்மை நற்கு அறிந்தனை சென்மே – நற் 247/8,9
பசலைக்கு ஒல்கா ஆகுதல் பெறினே – ஐங் 36/5

மேல்


பசலையள் (2)

மேனி மறைத்த பசலையள் ஆனாது – கலி 143/6
நன் நிறம் பரந்த பசலையள்
மின் நேர் ஓதி பின்னு பிணி விடவே – அகம் 234/17,18

மேல்


பசலையால் (2)

பல் நாளும் படர் அட பசலையால் உணப்பட்டாள் – கலி 48/16
பாயின பசலையால் பகல் கொண்ட சுடர் போன்றாள் – கலி 132/10

மேல்


பசலையும் (4)

நுதல் கவின் அழிக்கும் பசலையும்
அயலோர் தூற்றும் அம்பலும் அளித்தே – நற் 73/10,11
மதன் இல் மா மெய் பசலையும் கண்டே – நற் 244/11
வேய் புரை மென் தோள் பசலையும் அம்பலும் – கலி 39/49
ஓதி ஒண் நுதல் பசலையும் மாயும் – அகம் 251/2

மேல்


பசலையை (1)

நலம் கவர் பசலையை நகுகம் நாமே – ஐங் 200/4

மேல்


பசலையொடு (1)

நுதல் இறைகொண்ட அயல் அறி பசலையொடு
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் – அகம் 235/17,18

மேல்


பசி (78)

ஆடு பசி உழந்த நின் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பொரு 61
நீடு பசி ஒராஅல் வேண்டின் நீடு இன்று – பொரு 62
ஒல்கு பசி உழந்த ஒடுங்கு நுண் மருங்குல் – சிறு 135
அழி பசி வருத்தம் வீட பொழி கவுள் – சிறு 140
பழம் பசி கூர்ந்த எம் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பெரும் 25
தொல் பசி அறியா துளங்கா இருக்கை – பெரும் 253
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீர – பெரும் 365
ஈன்று கான் மடிந்த பிணவு பசி கூர்ந்து என – நற் 29/3
ஓய் பசி செந்நாய் உயங்கு மரை தொலைச்சி – நற் 43/3
பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய் – நற் 103/6
கயம் தலை மட பிடி உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 137/6
உறு பசி குறுநரி குறுகல் செல்லாது – நற் 164/9
பசி பிடி உதைத்த ஓமை செம் வரை – நற் 279/7
ஊன் தின் பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 322/5
களரி புளியின் காய் பசி பெயர்ப்ப – நற் 374/3
பிடி பசி களைஇய பெரும் கை வேழம் – குறு 37/2
பசி பிணிக்கு இறைஞ்சிய பரூஉ பெரும் ததரல் – குறு 213/3
சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் – குறு 255/4
பசி இல் ஆகுக பிணி சேண் நீங்குக – ஐங் 5/2
சுரும்பு பசி களையும் பெரும் புனல் ஊர – ஐங் 65/2
பசி தின அல்கும் பனி நீர் சேர்ப்ப – ஐங் 159/3
பசி தின வருந்தும் பைது அறு குன்றத்து – ஐங் 305/2
மா பசி மறுப்ப கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 497/3
தொல் பசி உழந்த பழங்கண் வீழ – பதி 12/15
நோயொடு பசி இகந்து ஒரீஇ – பதி 13/27
வயிறு பசி கூர ஈயலன் – பதி 20/26
வயிரிய மாக்கள் கடும் பசி நீங்க – பதி 23/6
பசி உடை ஒக்கலை ஒரீஇய – பதி 64/19
வள் எயிற்று செந்நாய் வருந்து பசி பிணவொடு – அகம் 53/6
ஈர் உயிர் பிணவின் வயவு பசி களைஇய – அகம் 72/12
கன்று பசி களைஇய பைம் கண் யானை – அகம் 85/7
ஓய் பசி பிடியொடு ஒரு திறன் ஒடுங்க – அகம் 91/6
பசி என அறியா பணை பயில் இருக்கை – அகம் 91/14
துறுகல் விடர் அளை பிணவு பசி கூர்ந்து என – அகம் 147/5
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் – அகம் 193/10
கடும் கால் ஒட்டகத்து அல்கு பசி தீர்க்கும் – அகம் 245/18
பேழ் வாய் பிணவின் விழு பசி நோனாது – அகம் 277/6
ஊன் நசை பிணவின் உறு பசி களைஇயர் – அகம் 285/4
கயம் தலை மந்தி உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 288/12
ஏறு உடை ஆயத்து இனம் பசி தெறுப்ப – அகம் 291/3
ஊன் நசை பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 367/9
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீரிய – அகம் 393/3
கடும்பின் கடும் பசி களையுநர் காணாது – புறம் 68/2
பசி அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ – புறம் 136/9
காரென் ஒக்கல் கடும் பசி இரவல – புறம் 141/6
அமிழ்தின் மிசைந்து காய் பசி நீங்கி – புறம் 150/14
பசி தின திரங்கிய ஒக்கலும் உவப்ப – புறம் 159/21
பசி தின திரங்கிய கசிவு உடை யாக்கை – புறம் 160/4
கடும்பின் கடும் பசி தீர யாழ நின் – புறம் 163/3
ஆம்பி பூப்ப தேம்பு பசி உழவா – புறம் 164/2
பசி_பிணி_மருத்துவன் இல்லம் – புறம் 173/11
பருந்து பசி தீர்க்கும் நல் போர் – புறம் 179/11
ஈர்ந்தையோனே பாண் பசி பகைஞன் – புறம் 180/7
பசி பகை பரிசில் காட்டினை கொளற்கே – புறம் 181/10
பைதல் சுற்றத்து பசி பகை ஆகி – புறம் 212/7
வாடு பசி அருத்திய பழி தீர் ஆற்றல் – புறம் 227/7
இனி யார் மற்று நின் பசி தீர்ப்போரே – புறம் 227/11
கடும் பசி கலக்கிய இடும்பை கூர் நெஞ்சமொடு – புறம் 230/9
பாடி நின்ற பசி நாள் கண்ணே – புறம் 237/2
பாண் உவப்ப பசி தீர்த்தனன் – புறம் 239/17
பசி படு மருங்குலை கசிபு கைதொழாஅ – புறம் 260/6
பசி தின திரங்கிய இரும் பேர் ஒக்கற்கு – புறம் 370/3
வல்லன் எந்தை பசி தீர்த்தல் என – புறம் 379/10
நல்குரவின் பசி துன்பின் நின் – புறம் 382/10
வெளியது உடீஇ என் பசி களைந்தோனே – புறம் 385/7
வான் அறியல என் பாடு பசி போக்கல் – புறம் 390/26
பசி பகை கடிதலும் வல்லன் மாதோ – புறம் 400/16
தழுவி நின்றன பசி இல பகை இல தணிந்த – கம்.அயோ:9 41/3
தாய் பசி உழந்து உயிர் தளர தான் தனி – கம்.அயோ:11 99/1
ஓடும் எங்கள் பசி என்று உவந்து எழுந்து – கம்.ஆரண்:7 26/3
பற்றினை உய்த்தாய் பற்பல காலம் பசி கூர – கம்.ஆரண்:11 9/2
முள் எயிறு தின்று பசி மூழ்கிட இருந்த – கம்.கிட்:10 81/4
தீயே எனல் ஆய பசி_பிணி தீர்த்தல் செய்வாய் – கம்.சுந்:1 55/1
பெண்பால் ஒரு நீ பசி பீழை ஒறுக்க நொந்தாய் – கம்.சுந்:1 56/1
ஆர்ந்தே பசி தீர்வென் இது ஆணை என்று அன்னள் சொன்னாள் – கம்.சுந்:1 57/2
கடந்தன பசி தழல் கரடி காதுவ – கம்.யுத்2:19 47/4
பேய் ஒப்பன பசி ஒப்பன பிணி ஒப்பன பிழையா – கம்.யுத்3:27 103/2
பருந்தொடு கழுகும் பேயும் பசி பிணி தீருமாறு – கம்.யுத்4:40 42/2

மேல்


பசி-போல் (1)

பாசம் கலந்த பசி-போல் அகன்ற பதகன் துரந்த உரகம் – கம்.யுத்2:19 263/4

மேல்


பசி_பிணி (1)

தீயே எனல் ஆய பசி_பிணி தீர்த்தல் செய்வாய் – கம்.சுந்:1 55/1

மேல்


பசி_பிணி_மருத்துவன் (1)

பசி_பிணி_மருத்துவன் இல்லம் – புறம் 173/11

மேல்


பசிக்க (1)

சோறு தன் அயலுளோர் பசிக்க துய்த்துளோன் – கம்.அயோ:11 103/3

மேல்


பசிக்கு (1)

இரும் பசிக்கு மருந்து என எஃகினோடு – கம்.யுத்2:16 59/1

மேல்


பசித்த (4)

பசித்த யானை பழங்கண் அன்ன – அகம் 321/1
பசித்த ஆயத்து பயன் நிரை தரும்-மார் – புறம் 224/14
பசித்த பாணர் உண்டு கடை தப்பலின் – புறம் 327/4
பசித்த ஒக்கல் பழங்கண் வீட – புறம் 389/14

மேல்


பசித்தன்று (1)

பசித்தன்று அம்ம பெருந்தகை ஊரே – புறம் 318/3

மேல்


பசித்தான் (1)

பண்டு ஆலிலையின் மிசை கிடந்து பாரும் நீரும் பசித்தான் போல் – கம்.பால:10 71/2

மேல்


பசித்து (9)

வய புனிற்று இரும் பிண பசித்து என வய புலி – நற் 383/3
காந்தள் அம் சிலம்பில் சிறுகுடி பசித்து என – குறு 100/3
மென் புனிற்று அம் பிணவு பசித்து என பைம் கண் – அகம் 21/17
ஈன்று அணி வயவு பிண பசித்து என மற புலி – அகம் 112/5
ஈன்று இளைப்பட்ட வயவு பிண பசித்து என – அகம் 238/2
பசித்து பணை முயலும் யானை போல – புறம் 80/7
சுரன் உழந்து வருந்திய ஒக்கல் பசித்து என – புறம் 143/8
புலி பசித்து அன்ன மெலிவு இல் உள்ளத்து – புறம் 190/10
வேங்கட வரைப்பின் வட புலம் பசித்து என – புறம் 391/7

மேல்


பசித்தும் (1)

பசித்தும் வாரோம் பாரமும் இலமே – புறம் 145/4

மேல்


பசியர் (1)

வாடிய பசியர் ஆகி பிறர் – புறம் 240/13

மேல்


பசியன் (1)

பால் வரு பசியன் அன்பால் மாருதி வாலை பற்றி – கம்.சுந்:12 133/2

மேல்


பசியார் (2)

பசியார் ஆகல் மாறு-கொல் விசி பிணி – புறம் 153/10
மண்ணில் நின்ற மால் யானையை வாயிடும் பசியார்
தண்ணின் நீர் முறை தப்பிடின் தட கையால் தடவி – கம்.யுத்3:31 9/2,3

மேல்


பசியால் (2)

பேதித்த உயிர் அனைத்தும் பெரும் பசியால் வருந்தாமல் – கம்.பால:12 3/2
இருந்து பசியால் இடர் உழந்தவர்கள் எய்தும் – கம்.சுந்:4 69/1

மேல்


பசியின் (1)

ஓய்ந்த கால பசியின் உலர்ந்தன – கம்.யுத்1:8 50/2

மேல்


பசியே (1)

புரவலர் இன்மையின் பசியே அரையது – புறம் 69/2

மேல்


பசியை (2)

பாடுறு பசியை நோக்கி தன் உடல் கொடுத்த பைம் புள் – கம்.யுத்1:4 109/3
ஏறுகின்ற பசியை எழுப்பினான் – கம்.யுத்2:16 55/3

மேல்


பசியொடு (1)

புழுங்கு வெம் பசியொடு புரளும் பேர் அரா – கம்.பால:7 11/1

மேல்


பசியொடே (1)

மென்று தின்று விளியாது விரியும் பசியொடே – கம்.ஆரண்:1 10/4

மேல்


பசீஇ (1)

தின் பழம் பசீஇ பாண – புறம் 321/8

மேல்


பசு (40)

செல் சுடர் பசு வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 411
பாகு உகுத்த பசு மெழுக்கின் – பட் 166
பசு மணி பொருத பரேர் எறுழ் கழல் கால் – பட் 294
பசு_நெய் கூர்ந்த மென்மை யாக்கை – நற் 40/8
மண்ணா பசு முத்து ஏய்ப்ப குவி இணர் – நற் 94/5
பால் முகந்து அன்ன பசு வெண் நிலவின் – நற் 196/2
சிறு வீ முல்லை தேம் கமழ் பசு வீ – நற் 248/1
தெறு கதிர் இன் துயில் பசு வாய் திறக்கும் – நற் 275/5
கோடல் எதிர் முகை பசு வீ முல்லை – குறு 62/1
பசு நனை ஞாழல் பல் சினை ஒரு சிறை – குறு 81/3
பரு இலை குளவியொடு பசு மரல் கட்கும் – குறு 100/2
பசு வெண் திங்கள் தோன்றி ஆங்கு – குறு 129/4
பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல – குறு 169/4
சென்ற நாட்ட கொன்றை அம் பசு வீ – குறு 183/1
வெருகு சிரித்து அன்ன பசு வீ மென் பிணி – குறு 220/4
சூடிய எல்லாம் சிறு பசு முகையே – குறு 221/5
பசு முகை தாது நாறும் நறு நுதல் – குறு 323/5
பல் வீ படரிய பசு நனை குரவம் – குறு 341/1
மாலை விரிந்த பசு வெண் நிலவின் – குறு 359/2
பஞ்சாய் கூந்தல் பசு மலர் சுணங்கின் – ஐங் 76/1
பசு மோரோடமோடு ஆம்பல் ஒல்லா – ஐங் 93/2
பல் பசு பெண்டிரும் பெறுகுவன் – ஐங் 271/3
பொரி அரை கோங்கின் பொன் மருள் பசு வீ – ஐங் 367/1
பழன காவில் பசு மயில் ஆலும் – பதி 27/8
பொங்கடி படி கயம் மண்டிய பசு மிளை – அகம் 44/17
பசு நிலா விரிந்த பல் கதிர் மதியின் – அகம் 57/11
பசு நனை நறு வீ பரூஉ பரல் உறைப்ப – அகம் 107/20
பழன யாமை பசு வெயில் கொள்ளும் – அகம் 306/7
பசு மீன் நொடுத்த வெண்ணெல் மாஅ – அகம் 340/14
பசு மண் குரூஉ திரள் போல அவன் – புறம் 32/9
பைம் ஞிணம் பெருத்த பசு வெள் அமலை – புறம் 177/14
பளிக்கு வள்ளத்து வாக்கும் பசு நறும் தேறல் மாந்தி – கம்.பால:10 15/1
வாக்கிய பசு நறா மாந்தல் மேயினார் – கம்.பால:19 6/4
செம்பொனின் பசு மணி தேரின் வந்து எய்தினான் – கம்.பால:20 20/3
படர்ந்து எழுந்த புல் பசு நிற கம்பளம் பரப்பி – கம்.அயோ:9 43/1
பாய்ந்த சூத பசு நறும் தேறலால் – கம்.அயோ:11 20/3
பண் தரு சுரும்பு சேரும் பசு மரம் உயிர்த்த பைம்பொன் – கம்.ஆரண்:10 162/3
மீன் ஆய் வேலையை உற்றார் சிலர் சிலர் பசு ஆய் வழி-தொறும் மேய்வுற்றார் – கம்.சுந்:10 40/1
பஞ்சரத்தொடு பசு நிற கிளி வெந்து பதைப்ப – கம்.சுந்:13 21/1
பால் உறு பசு வெண் திங்கள் பங்கய நயனத்து அண்ணல் – கம்.யுத்1:9 19/2

மேல்


பசு_நெய் (1)

பசு_நெய் கூர்ந்த மென்மை யாக்கை – நற் 40/8

மேல்


பசுந்தேன் (2)

பளிக்கு மாளிகை தலம்-தொறும் இடம்-தொறும் பசுந்தேன்
துளிக்கும் கற்பக தண் நறும் சோலைகள்-தோறும் – கம்.சுந்:2 28/1,2
பளிக்கு வேதிகை பவளத்தின் கூடத்து பசுந்தேன்
துளிக்கும் கற்பக பந்தரில் கருநிறத்தோர்-பால் – கம்.சுந்:2 134/1,2

மேல்


பசும் (140)

சுழல் விழி பசும் கண் சூர்த்த நோக்கின் – திரு 48
பரி அரை கமுகின் பாளை அம் பசும் பூ – பெரும் 7
பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன – பெரும் 84
நெய் விலை கட்டி பசும்_பொன் கொள்ளாள் – பெரும் 164
பசும் தினை மூரல் பாலொடும் பெறுகுவிர் – பெரும் 168
உருப்பு-உறு பசும் காய் போழொடு கறி கலந்து – பெரும் 307
விசும்பு செல் இவுளியொடு பசும் படை தரீஇ – பெரும் 492
தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர் பசும் காய் – மது 400
செம் நீர் பசும்_பொன் புனைந்த பாவை – மது 410
தெண் நீர் பசும் காய் சேறு கொள முற்ற – நெடு 26
பண்ணியம் அட்டியும் பசும் பதம் கொடுத்தும் – பட் 203
துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல் – மலை 463
கரும் கொடி மிளகின் காய் துணர் பசும் கறி – மலை 521
பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக – நற் 0/4
நறும் தாது ஆடிய தும்பி பசும் கேழ் – நற் 25/3
முற்றா மஞ்சள் பசும் புறம் கடுப்ப – நற் 101/1
புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய் – நற் 113/2
பெரும் குரல் கொள்ளா சிறு பசும் கிளிக்கே – நற் 194/10
பசும் காழ் அல்குல் பற்றுவனன் ஊக்கி – நற் 222/5
படு மணி யானை பசும் பூண் சோழர் – நற் 227/5
பச்சிறா கவர்ந்த பசும் கண் காக்கை – நற் 258/8
நெய் கனி பசும் காய் தூங்கும் துறைவனை – நற் 278/5
பசும் கேழ் இலைய நறும் கொடி தமாலம் – நற் 292/2
ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசும் கலம் – நற் 308/9
பெரும் தண் கொல்லி சிறு பசும் குளவி – நற் 346/9
பசும் பூண் வேந்தர் அழிந்த பாசறை – நற் 349/6
பசும் பூண் வழுதி மருங்கை அன்ன என் – நற் 358/10
பசும் கதிர் மதியத்து அகல் நிலா போல – நற் 377/7
பால் ஆர் பசும் புனிறு தீரிய களி சிறந்து – நற் 393/3
தினை தாள் அன்ன சிறு பசும் கால – குறு 25/3
பெயல் நீர்க்கு ஏற்ற பசும் கலம் போல – குறு 29/2
கான யானை கை விடு பசும் கழை – குறு 54/3
விசும்பு தோய் பசும் கழை குன்ற நாடன் – குறு 74/2
இரும் பனம் பசும் குடை பலவுடன் பொதிந்து – குறு 168/2
குவை உடை பசும் கழை தின்ற கய வாய் – குறு 179/5
சுரம் தலைப்பட்ட நெல்லி அம் பசும் காய் – குறு 209/1
சிறு பசும் பாவையும் எம்மும் உள்ளார் – குறு 278/3
ஒதுங்கல் செல்லா பசும் புளி வேட்கை – குறு 287/4
புனல் தரு பசும் காய் தின்றதன் தப்பற்கு – குறு 292/2
திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை – குறு 294/6
பசும் பூண் பாண்டியன் வினை வல் அதிகன் – குறு 393/4
பசும்_பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்ற – ஐங் 74/2
பொலம் பசும் பாண்டில் காசு நிரை அல்குல் – ஐங் 310/1
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன் – பதி 16/15
பசும் பூண் மார்ப பாடினி வேந்தே – பதி 17/14
பசும் பிசிர் ஒள் அழல் ஆடிய மருங்கின் – பதி 25/7
இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்_பொன் படலத்து – பதி 39/14
பலா அம் பழுத்த பசும் புண் அரியல் – பதி 61/1
வந்து புறத்து இறுக்கும் பசும் பிசிர் ஒள் அழல் – பதி 62/5
பசும்_பொன் உலகமும் மண்ணும் பாழ்பட – பரி 2/3
பாம்பு படிமதம் சாய்த்தோய் பசும் பூணவை – பரி 4/47
குவளை பசும் தண்டு கொண்டு – பரி 11/102
கள் அணி பசும் துளவினவை கரும் குன்று அனையவை – பரி 15/54
பசும் பூண் சேஎய் நின் குன்றம் நன்கு உடைத்து – பரி 21/53
படி கிளி பாயும் பசும் குரல் ஏனல் – கலி 50/9
படர் அணி அந்தி பசும்_கண்_கடவுள் – கலி 101/24
மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல் – கலி 143/4
கொம்மை அம் பசும் காய் குடுமி விளைந்த – அகம் 15/3
வெயில் வெரிந் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை – அகம் 37/10
நனை பசும் குருந்தின் நாறு சினை இருந்து – அகம் 85/12
பசும் கேழ் மெல் இலை அருகு நெறித்து அன்ன – அகம் 131/2
வில் கெழு தானை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 162/21
பசும் காழ் அல்குல் மாஅயோளொடு – அகம் 167/2
பசும் பழ பலவின் கானம் வெம்பி – அகம் 189/1
விசும்பு அணி வில்லின் போகி பசும் பிசிர் – அகம் 210/4
விசும்பு இவர் வெண்குடை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 231/12
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய – அகம் 235/10
நாடு பல தந்த பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 253/5
பலவு காய் புறத்த பசும் பழ பாகல் – அகம் 255/13
முதை படு பசும் காட்டு அரில் பவர் மயக்கி – அகம் 262/1
நெடு மிடல் சாய்த்த பசும் பூண் பொருந்தலர் – அகம் 266/12
பசும் கால் வெண்_குருகு வா பறை வளைஇ – அகம் 273/2
பசும் கண் வானம் பாய் தளி பொழிந்து என – அகம் 283/12
மறம் மிகு தானை பசும் பூண் பொறையன் – அகம் 303/4
கோடை உதிர்த்த குவி கண் பசும் காய் – அகம் 315/11
பூவொடு வளர்ந்த மூவா பசும் காய் – அகம் 335/23
பலர் புகழ் திருவின் பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 338/5
புல் இலை நெல்லி புகர் இல் பசும் காய் – அகம் 363/6
பசும் புற மென் சீர் ஒசிய விசும்பு உகந்து – அகம் 378/9
பயில் இரும் பிணையல் பசும் காழ் கோவை – அகம் 385/12
செம் நீர் பசும்_பொன் வயிரியர்க்கு ஈத்த – புறம் 9/9
விசும்பு தீ பிறப்ப திருகி பசும் கொடி – புறம் 37/3
முடி புனைந்த பசும்_பொன் நின் – புறம் 40/3
விசும்பு ஆடு எருவை பசும் தடி தடுப்ப – புறம் 64/4
ஒள் எரி புரையும் உரு கெழு பசும் பூண் – புறம் 69/15
நாடு கெழு திருவில் பசும் பூண் செழியன் – புறம் 76/9
திறம் புரி பசும் புல் பரப்பினர் கிடப்பி – புறம் 93/8
மெய்யது வியரே மிடற்றது பசும் புண் – புறம் 100/2
பாணன் சூடிய பசும்_பொன் தாமரை – புறம் 141/1
சுடர்விடு பசும் பூண் சூர்ப்பு அமை முன்கை – புறம் 153/3
விசும்பு உற நீளினும் நீள்க பசும் கதிர் – புறம் 231/4
தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை – புறம் 289/6
அவல் வகுத்த பசும் குடையான் – புறம் 352/3
பசும் கதிர் மழுகிய சிவந்து வாங்கு அந்தி – புறம் 376/2
பசும் கண் கருனை சூட்டொடு மாந்தி – புறம் 395/37
மிடை பசும் கதிரும் மீனும் மென் தழை கரும்பும் வண்டும் – கம்.பால:2 7/3
பாம்பு நான்று என பாய் பசும் தேறலே – கம்.பால:2 35/4
விசை ஆடல் பசும் புரவி குரம் மிதிப்ப உதயகிரி விரிந்த தூளி – கம்.பால:11 14/1
பசை உறு துளியின் தாரை பசும் தொளை அடைத்த மேகம் – கம்.பால:14 51/3
பஞ்சி அம் கமலம் பூத்த பசும் சுவடு உடைத்து-மன்னோ – கம்.பால:16 8/4
பாய் அரி திறலான் பசும் சாந்தினால் – கம்.பால:18 23/1
படி அடங்கலும் நிமிர் பசும் கண் மாரியால் – கம்.அயோ:4 198/3
கைம் மறந்தன பசும் குழவி காந்து எரி – கம்.அயோ:4 205/2
பண்ணின் நோக்கும் பரா அமுதை பசும்
கண்ணின் நோக்கினர் உள்ளம் களிக்கின்றார் – கம்.அயோ:7 11/3,4
பருதி வானவன் பசும் பரி புரைவன பாராய் – கம்.அயோ:10 3/4
பரிய கால் அகில் சுட நிமிர் பசும் புகை படலம் – கம்.அயோ:10 18/2
பசும் பரி பகலவன் பைம்பொன் தேர்-அரோ – கம்.ஆரண்:7 52/4
பருவத்தால் வாடை தந்த பசும் பனி அனங்கன் வாளி – கம்.ஆரண்:10 99/1
பல் நக்க தரளம் ஒக்கும் பசும் புல் மேல் படரும் மெல் நா – கம்.ஆரண்:11 57/3
பாசத்தால் பிணிப்புண்ட அ தம்பியும் பசும் கண் – கம்.கிட்:7 75/3
புற மயிர்த்தலம் பொடித்தன போன்றன பசும் புல் – கம்.கிட்:10 42/4
பசும் சுடர் சோலைத்து ஆங்கு ஓர் பவள மால் வரையில் பாய்ந்தான் – கம்.சுந்:1 77/4
வீசுறு பசும் கதிர் கற்றை வெண் நிலா – கம்.சுந்:2 57/1
தூய வெண் கவரி திரள் இயக்கிட சுழி படு பசும் காற்றின் – கம்.சுந்:2 206/2
பழம் தழும்பினுக்கு இடைஇடையே சில பசும் புண்கள் அசும்பு ஊற – கம்.சுந்:2 207/4
சாந்து அளாவிய கலவை-மேல் தவழ்வுறு தண் தமிழ் பசும் தென்றல் – கம்.சுந்:2 208/1
வெந்துறு புண்ணின் வேல் நுழைந்து-ஆங்கு வெண் மதி பசும் கதிர் விரவ – கம்.சுந்:3 87/2
புண்ணின் மீ சென்று பொழி புனல் பசும் புலால் பொடிப்ப – கம்.சுந்:11 51/3
பள்ளி அரவின் பேர் உலகம் பசும் கல் ஆக பனி கற்றை – கம்.யுத்1:1 9/1
பக்கம் நின்றவை பயத்தினின் புயல் கறை பசும் புனல் பரு வாயின் – கம்.யுத்1:3 89/1
பசும் புலால் நாறும் வேலை பரிமளம் கமழ்ந்தது அன்றே – கம்.யுத்1:8 17/4
பாரின் வீழ புடைப்ப பசும் புணின் – கம்.யுத்2:15 61/3
சிந்துர செம் பசும் குருதி திசைகள்-தொறும் திரை ஆறா – கம்.யுத்2:16 348/1
பற்றி நீர் தருதிர் அன்றேல் பசும் தலை கொணர்திர் பாரித்து – கம்.யுத்2:17 28/2
பசும் படு குருதியின் பண்டு சேறுபட்டு – கம்.யுத்2:18 87/1
பசும் கழல் கண்ண பேயும் பறந்தன பரவை நோக்கி – கம்.யுத்2:18 232/3
பல் உடை பில வாயூடு பசும் பெரும் குருதி பாய – கம்.யுத்2:18 234/3
பாடு உறு புண்கள்-தோறும் பசும் புனல் பாய பாய – கம்.யுத்2:19 164/3
கதிரவன் காதல் மைந்தன் கழல் இளம் பசும் காய் அன்ன – கம்.யுத்2:19 200/1
குணங்கள் தந்த தம் கணவர்-தம் பசும் தலை கொடாது – கம்.யுத்3:20 61/3
பருதியின் நடுவண் தோன்றும் பசும் சுடர் மேக பண்பன் – கம்.யுத்3:21 32/2
பசும் பொன் நாட்டவர் நாட்டமும் உள்ளமும் படரா – கம்.யுத்3:22 162/2
ஏடு உண்ட பசும் பொன் பூவும் திலதமும் இலவ செ வாய் – கம்.யுத்3:25 4/2
பசும் புல் தண் தலம் மிதித்தலின் கரி படு மதத்தின் – கம்.யுத்3:31 21/2
தைத்தான் அவர் கழல் திண் பசும் காய் ஒத்தனர் சரத்தால் – கம்.யுத்3:31 110/2
பாய் வய பசும் குதிரையின் வழியவும் படர் நீர் – கம்.யுத்4:35 19/2
பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் – கம்.யுத்4:35 28/2
பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் – கம்.யுத்4:35 28/2
பசும் புனல் பெரும் பரவை பண்டு உண்டது பனிப்புற்று – கம்.யுத்4:37 107/1
சிந்துர பவள செ வாய் தேம் பசும் பாகு தீற்றி – கம்.யுத்4:40 33/3

மேல்


பசும்_கண்_கடவுள் (1)

படர் அணி அந்தி பசும்_கண்_கடவுள்
இடரிய ஏற்று எருமை நெஞ்சு இடந்து இட்டு – கலி 101/24,25

மேல்


பசும்_பொன் (10)

நெய் விலை கட்டி பசும்_பொன் கொள்ளாள் – பெரும் 164
செம் நீர் பசும்_பொன் புனைந்த பாவை – மது 410
பசும்_பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்ற – ஐங் 74/2
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன்
வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர – பதி 16/15,16
இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்_பொன் படலத்து – பதி 39/14
பசும்_பொன் உலகமும் மண்ணும் பாழ்பட – பரி 2/3
செம் நீர் பசும்_பொன் வயிரியர்க்கு ஈத்த – புறம் 9/9
முடி புனைந்த பசும்_பொன் நின் – புறம் 40/3
பாணன் சூடிய பசும்_பொன் தாமரை – புறம் 141/1
தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை – புறம் 289/6

மேல்


பசும்_பொன்-கொல் (1)

மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல் – கலி 143/4

மேல்


பசும்பாம்பின் (1)

சினை பசும்பாம்பின் சூல் முதிர்ப்பு அன்ன – குறு 35/2

மேல்


பசும்பிடி (3)

பசும்பிடி வகுளம் பல் இணர் காயா – குறி 70
பெரு_வாய்_மலரொடு பசும்பிடி மகிழ்ந்து – பதி 81/25
பசும்பிடி இள முகிழ் நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல் – பரி 19/75

மேல்


பசும்பொன் (9)

வெள்ளி வெண் மாடத்து உம்பர் வெயில் விரி பசும்பொன் பள்ளி – கம்.பால:2 8/3
எல் உடை பசும்பொன் வைத்து இலங்கு பல் மணி குலம் – கம்.பால:3 23/2
பரு மணி குவையன பசும்பொன் கோடிய – கம்.பால:3 34/3
பசும்பொன் மானங்கள் போவன வருவன பாராய் – கம்.அயோ:10 36/4
ஆணி பசும்பொன் அனையாள் இருந்த அவிர் சோலை வல்லை அணுகா – கம்.ஆரண்:13 70/4
பருகும் இ நகர் துன் ஒளி பாய்தலின் பசும்பொன்
உருகுகின்றது போன்று உளது உலகு சூழ் உவரி – கம்.சுந்:2 15/3,4
பொசிவு உறு பசும்பொன் குன்றில் பொன் மதில் நடுவண் பூத்து – கம்.சுந்:2 97/1
பால் நிற பட்டின் மாலை உத்தரியம் பண்புற பசும்பொன் ஆரத்தின் – கம்.சுந்:3 78/2
மின் நிற கதிரின் சுற்றிய பசும்பொன் விரல்-தலை அவிர் ஒளி காசின் – கம்.சுந்:3 80/3

மேல்


பசும்பொன்னவன் (1)

கண்தலம்_பசும்பொன்னவன் முன்னவன் காதில் – கம்.யுத்1:3 12/3

மேல்


பசும்பொனால் (1)

பங்கயத்து ஒருவன் தானே பசும்பொனால் படைத்தது அம்மா – கம்.சுந்:6 51/4

மேல்


பசும்பொனின் (2)

பந்திகள் வய பரி பசும்பொனின் வெறுக்கை – கம்.அயோ:3 97/3
பசும்பொனின் மானங்கள் உருகி பாய்ந்தன – கம்.யுத்1:6 41/2

மேல்


பசுமஞ்சளொடு (1)

சிறு பசுமஞ்சளொடு நறு விரை தெளித்து – திரு 235

மேல்


பசுமை (2)

பல் பயம் உதவிய பசுமை தீர் அகல் ஞாலம் – கலி 29/3
பாடலம் வறுமை கூர பகலவன் பசுமை கூர – கம்.கிட்:10 25/1

மேல்


பசுர (1)

பாடகம் பரத நூல் பசுர வெம் கட கரி – கம்.பால:20 31/2

மேல்


பசுவின் (1)

கன்று உடை பசுவின் கடல் நல்கினாள் – கம்.அயோ:2 9/4

மேல்


பசுவும் (1)

பல் பதினாயிரம் பசுவும் பைம் பொனும் – கம்.பால:23 69/1

மேல்


பசுவை (1)

வென்றி என் வயம் ஆனது வீடண பசுவை
கொன்று இனி பயன் இல்லை என்று இராவணன் கொண்டான் – கம்.யுத்4:32 36/1,2

மேல்


பசை (15)

நல_தகை புலைத்தி பசை தோய்த்து எடுத்து – குறு 330/1
பசை கொல் மெல் விரல் பெரும் தோள் புலைத்தி – அகம் 34/11
பசை படு பச்சை நெய் தோய்த்து அன்ன – அகம் 244/1
பசை விரல் புலைத்தி நெடிது பிசைந்து ஊட்டிய – அகம் 387/6
பற்று அவா வேரொடும் பசை அற பிறவி போய் – கம்.பால:7 3/1
பருதி_வானவன் நிலம் பசை அற பருகுவான் – கம்.பால:7 5/1
பசை ஆக மறையவர் கை நறை மலரும் நிறை புனலும் பரந்து பாய – கம்.பால:11 14/2
பசை உறு துளியின் தாரை பசும் தொளை அடைத்த மேகம் – கம்.பால:14 51/3
பைம் தொடி மகளிர் கைத்து ஓர் பசை இல்லை என்ன விட்ட – கம்.பால:16 21/3
பாழி பொன் தோள் மன்னவ என்றாள் பசை அற்றாள் – கம்.அயோ:3 46/4
கிளை கட்டிய கருவி கிளர் இசையின் பசை நறவின் – கம்.அயோ:7 5/2
பசை கட்டின கிட்டின பற்பல போர் – கம்.ஆரண்:2 8/2
பண்டு வெந்தன நெடும் பசை வறந்திடினும் வான் – கம்.கிட்:5 1/2
பசை உடை மரனும் மாவும் பல் உயிர் குலமும் வல்லே – கம்.சுந்:1 18/2
பசை_அற்றிலது ஒரு நீ எனது எதிர் நின்று இவை பகர்வாய் – கம்.யுத்2:15 171/4

மேல்


பசை_அற்றிலது (1)

பசை_அற்றிலது ஒரு நீ எனது எதிர் நின்று இவை பகர்வாய் – கம்.யுத்2:15 171/4

மேல்


பசைந்த (2)

பறித்து வீழ்த்திய மலர் என குளிர்ந்தன பசைந்த
இறுத்து எறிந்தன வல்லிகள் இளம் தளிர் ஈன்ற – கம்.அயோ:9 40/2,3
பசைந்த சிந்தை நீ பரிவின் வையம் என் – கம்.அயோ:14 112/1

மேல்


பசையில் (1)

பசையில் தங்கல்_இல் சிந்தையர் பல்லோர் – கம்.யுத்1:3 91/1

மேல்


பசையும் (1)

பாவையர் மனமும் போல் பசையும் அற்றதே – கம்.பால:7 15/4

மேல்


பசையொடு (1)

சிலம்பு அமை பத்தல் பசையொடு சேர்த்தி – மலை 26

மேல்


பசைஇ (1)

பசைஇ பசந்தன்று நுதலே – குறு 87/4

மேல்


பசைஇய (1)

அசைஇய பொழுதில் பசைஇய வந்து இவள் – அகம் 379/21

மேல்


பஞ்ச (1)

பாதங்கள் கண்ணின் பார்த்தால் படிவம் கொள் நெடிய பஞ்ச
பூதங்கள் விளியும் நாளும் போக்கு இலா உலகம் புக்கான் – கம்.ஆரண்:13 128/3,4

மேல்


பஞ்சம் (1)

பஞ்சம் உறு நாளில் வறியோர்களையும் ஒத்தனர் அரக்கர் படுவார் – கம்.யுத்3:31 143/4

மேல்


பஞ்சமம் (1)

பஞ்சமம் சிவணும் இன் இசை பாட – கம்.யுத்1:11 13/4

மேல்


பஞ்சமி (1)

பஞ்சமி பெயர் படைத்துள திதி இன்று பயந்த – கம்.யுத்4:40 126/4

மேல்


பஞ்சர (1)

பஞ்சர கிளி என கதறு பாவையை விடா – கம்.ஆரண்:1 24/2

மேல்


பஞ்சரத்து (1)

பஞ்சரத்து இருந்து அழும் கிளியின் பன்னினார் – கம்.அயோ:4 193/4

மேல்


பஞ்சரத்தொடு (1)

பஞ்சரத்தொடு பசு நிற கிளி வெந்து பதைப்ப – கம்.சுந்:13 21/1

மேல்


பஞ்சரம் (1)

பஞ்சரம் எனல் ஆம் படி பண்ணினான் – கம்.யுத்4:37 167/4

மேல்


பஞ்சவடி (2)

பாங்கர் உளதால் உறையுள் பஞ்சவடி மஞ்ச – கம்.ஆரண்:3 57/4
பனி தரு தெய்வ பஞ்சவடி எனும் பருவ சோலை – கம்.ஆரண்:5 7/2

மேல்


பஞ்சவர் (1)

செரு மாண் பஞ்சவர் ஏறே நீயே – புறம் 58/8

மேல்


பஞ்சவன் (1)

பணிவு இல் உயர் சிறப்பின் பஞ்சவன் கூடல் – பரி 24/46

மேல்


பஞ்சாய் (5)

பஞ்சாய் கோரை பல்லின் சவட்டி – பெரும் 217
பஞ்சாய் பள்ளம் சூழ்ந்தும் மற்று இவள் – குறு 276/2
பஞ்சாய் கோதை மகளிர்க்கு – ஐங் 54/5
பஞ்சாய் கூந்தல் பசு மலர் சுணங்கின் – ஐங் 76/1
பஞ்சாய் பாவைக்கும் தனக்கும் – ஐங் 383/5

மேல்


பஞ்சானனம் (1)

பஞ்சானனம் ஒத்தது மற்று அது பாய ஏறு – கம்.பால:16 36/3

மேல்


பஞ்சி (21)

வில் எறி பஞ்சி போல மல்கு திரை – நற் 299/7
பஞ்சி மெல் அடி நடைபயிற்றும்மே – நற் 324/9
பாளை தந்த பஞ்சி அம் குறும் காய் – குறு 293/2
பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் – குறு 353/5
எஃகு உறு பஞ்சி துய் பட்டு அன்ன – அகம் 217/2
ஊட்டு-உறு பஞ்சி பிசிர் பரந்து அன்ன – அகம் 283/14
அம் செம் சீறடி பஞ்சி ஊட்டியும் – அகம் 389/7
பஞ்சி முன்றில் சிற்றில் ஆங்கண் – புறம் 116/5
பஞ்சி வான் மதியை ஊட்டியது-அனைய படர் உகிர் பங்கய செம் கால் – கம்.பால:3 9/1
பஞ்சி அம் கமலம் பூத்த பசும் சுவடு உடைத்து-மன்னோ – கம்.பால:16 8/4
பஞ்சி சூழ் மெல் அடி பாவைமார் பண்ணையின் – கம்.பால:20 30/1
பஞ்சி மென் தளிர் அடி பாவை கோல்_கொள – கம்.அயோ:1 18/1
பஞ்சி மெல் அடி பாவையும் ஆடினாள் – கம்.அயோ:7 20/4
பஞ்சி ஒளிர் விஞ்சு குளிர் பல்லவம் அனுங்க – கம்.ஆரண்:6 24/1
பஞ்சி போர்த்த மெல் அடி என பொலிந்தன பதுமம் – கம்.கிட்:10 44/3
பாற்கடல் பிறந்த செய்ய பவளத்தை பஞ்சி ஊட்டி – கம்.கிட்:13 33/1
பஞ்சி ஊட்டிய பரட்டு இசை கிண்கிணி பதும – கம்.சுந்:2 4/1
மறித்த நோக்கியர் மலர் அடி மஞ்சுள பஞ்சி
குறித்த கோலங்கள் பொலிந்தில அரக்கர்-தம் குஞ்சி – கம்.சுந்:2 30/3,4
குழல் உலாம் களி வண்டு ஆர்க்கும் குஞ்சியால் பஞ்சி குன்றா – கம்.சுந்:2 34/3
பஞ்சி அடி வஞ்சியர்கள் மொய்த்தனர் பறித்தார் – கம்.சுந்:6 14/3
பஞ்சி எரி உற்றது என வெந்து அழிவர் இந்த உரை பண்டும் உளதால் – கம்.யுத்3:31 151/2

மேல்


பஞ்சிடை (1)

பஞ்சிடை படுத்தால் அன்ன வெண்ணிலா பரப்ப போனார் – கம்.அயோ:6 4/4

மேல்


பஞ்சியின் (1)

வில் எறி பஞ்சியின் வெண் மழை தவழும் – அகம் 133/6

மேல்


பஞ்சியும் (2)

உகிரும் கொடிறும் உண்ட செம் பஞ்சியும்
நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட – பரி 6/17,18
பஞ்சியும் களையா புண்ணர் – புறம் 353/15

மேல்


பஞ்சிற்று (1)

எஃகு உறு பஞ்சிற்று ஆகி வைகறை – நற் 247/4

மேல்


பஞ்சின் (4)

பஞ்சின் மெல் அடிகள் நோவ பதைத்தனள் பருவ கால – கம்.ஆரண்:6 59/2
வியன் கருப்பூரம் மென் பஞ்சின் மீக்கொளீஇ – கம்.ஆரண்:10 18/2
பஞ்சின் மெல் அடியாள் பங்கன் பாதுகம் அலாது யாதும் – கம்.கிட்:7 150/1
பஞ்சின் மெல் அடியினார் ஆடல் பாணியும் – கம்.கிட்:14 14/2

மேல்


பஞ்சினில் (2)

வீறு பஞ்சினில் அமிழ்த நெய் மாட்டிய விளக்கே – கம்.அயோ:10 15/1
சிலம்பி பஞ்சினில் சிக்கு_அற தெரிந்த நூல் தே மாம் – கம்.அயோ:10 32/3

மேல்


பஞ்சினை (1)

பஞ்சினை அணிவார் பால் வளை தெரிவார் – கம்.அயோ:3 68/2

மேல்


பஞ்சு (18)

பஞ்சு அரங்கு தீயின் ஆவி பற்ற நீடு கொற்ற வில் – கம்.பால:13 49/1
பதைத்தனள் ஒருத்தன் மேல் ஒருத்தி பஞ்சு அடி – கம்.பால:19 36/3
பஞ்சு அணி விரலினார்-தம் படை நெடும் கண்கள் எல்லாம் – கம்.பால:21 10/1
பை அரவு அல்குலாள்-தன் பஞ்சு இன்றி பழுத்த பாதம் – கம்.பால:22 14/2
பஞ்சு அளாவிய சீறடி சுவடிகள் பாராய் – கம்.அயோ:10 20/4
பஞ்சு அடுத்த பரிபுர பல்லவ – கம்.அயோ:14 11/2
பஞ்சு பட்டது பட படியின் மேல் முடுகியே – கம்.ஆரண்:1 6/4
பஞ்சு ஒக்கும் அடிகள் செய்ய பவளத்தின் விரல்கள் ஐய – கம்.ஆரண்:10 70/2
பஞ்சு அணை பாம்பணை ஆக பள்ளி சேர் – கம்.ஆரண்:13 55/1
பஞ்சு பூத்த விரல் பதுமம் பவளம் பூத்த அடியாள் என் – கம்.கிட்:1 31/1
பயில் பாடக மெல் அடி பஞ்சு அனையார் – கம்.கிட்:10 56/1
பஞ்சு என சிவக்கும் மென் பாத பேதையர் – கம்.கிட்:10 112/3
பஞ்சு அன மெல் அடி மயிலை பற்றுதல் – கம்.யுத்1:2 16/2
பஞ்சு என சிவக்கும் மென் கால் தேவியை பிரித்த பாவி – கம்.யுத்1:4 123/1
பஞ்சு எரி உற்றது என்ன அரக்கர்-தம் பரவை எல்லாம் – கம்.யுத்3:29 53/1
தொத்துறு கனலின் வீழ்ந்த பஞ்சு என தொலையும் தன்மை – கம்.யுத்3:31 58/3
காற்றுக்கு ஓடிய பஞ்சு என திசை-தொறும் கரக்க – கம்.யுத்4:32 19/3
பாய்ந்தனள் பாய்தலும் பாவின் பஞ்சு என – கம்.யுத்4:40 72/3

மேல்


பஞ்சுரம் (1)

வேங்கை கொய்யுநர் பஞ்சுரம் விளிப்பினும் – ஐங் 311/1

மேல்


பட்ட (92)

அளறு பட்ட நறும் சென்னிய – மது 45
நெடும் சுழி பட்ட நாவாய் போல – மது 379
கானக பட்ட செம் நெறி கொள்-மின் – மலை 258
மா நிழல் பட்ட மரம் பயில் இறும்பின் – மலை 271
நெடும் சுழி பட்ட கடுங்கண் வேழத்து – மலை 325
காலொடு பட்ட மாரி – நற் 2/9
வில் சுழி பட்ட நாம பூசல் – நற் 65/7
அ மடல் பட்ட அருவி தீம் நீர் – நற் 355/4
ஞாயிறு பட்ட அகல் வாய் வானத்து – குறு 92/1
ஈரம் பட்ட செவ்வி பைம் புனத்து – குறு 131/4
பட்ட மாரி படாஅ-கண்ணும் – குறு 289/6
களிறொடு பட்ட ஞான்றை – குறு 393/5
கொடி நிழல் பட்ட பொன் உடை நியமத்து – பதி 15/19
யானை பட்ட வாள் மயங்கு கடும் தார் – பதி 36/6
கொடுமணம் பட்ட நெடுமொழி ஒக்கலொடு – பதி 67/1
ஞாயிறு பட்ட அகன்று வரு கூட்டத்து – பதி 72/12
கொடுமணம் பட்ட வினை மாண் அரும் கலம் – பதி 74/5
வேல் எழில் உண்கண் எறி நோக்கம் பட்ட புண் – பரி 12/69
குரும்பையின் முலை பட்ட பூ நீர் துடையாள் – பரி 16/21
மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி – பரி 16/28
துணி கயம் துகள் பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம் – கலி 20/6
களி பட்டார் கமழ் கோதை கயம் பட்ட உருவின் மேல் – கலி 72/19
தாரும் ததர் பட்ட சாந்தமும் சேரி – கலி 91/12
கொடும் தொழுவினுள் பட்ட கன்றிற்கு சூழும் – கலி 110/13
ஒண்_தொடி நோய் நோக்கில் பட்ட என் நெஞ்ச நோய் – கலி 140/19
வெம் சுழி பட்ட மகற்கு கரை நின்றார் – கலி 140/25
இரு-பால் பட்ட சூழ்ச்சி ஒரு-பால் – அகம் 52/11
நெடும் சேண் நாட்டில் தலைத்தார் பட்ட
கல்லா எழினி பல் எறிந்து அழுத்திய – அகம் 211/12,13
தாஅம் பட்ட தனி முதிர் பெரும் கலை – அகம் 241/10
மனை பாழ் பட்ட மரை சேர் மன்றத்து – அகம் 373/2
நீ பட்ட அரு முன்பின் – புறம் 17/20
சென்று பட்ட விழு கலனும் – புறம் 17/25
வாய் காவாது பரந்து பட்ட
வியன் பாசறை காப்பாள – புறம் 22/24,25
மெய்ம்மறந்து பட்ட வரையா பூசல் – புறம் 25/11
பட்ட மாரி ஞான்ற ஞாயிற்று – புறம் 82/2
இரு பால் பட்ட இ மையல் ஊரே – புறம் 83/6
பெருந்தகை விழுப்புண் பட்ட மாறே – புறம் 93/15
பட்ட மாரி உறையினும் பலவே – புறம் 123/6
சேற்றோடு பட்ட சிறுமைத்து ஆயினும் – புறம் 204/8
ஒறுவாய் பட்ட தெரியல் ஊன் செத்து – புறம் 271/6
புலி-பால் பட்ட ஆமான் குழவிக்கு – புறம் 323/1
நீருள் பட்ட மாரி பேர் உறை – புறம் 333/1
சிலை-பால் பட்ட முளவு_மான் கொழும் குறை – புறம் 374/11
வேறு பட்ட உடையும் சேறுபட்ட தசும்பும் – புறம் 377/18
பட்ட மென் கமுகு ஓங்கு படப்பை போய் – கம்.பால:2 26/3
பட்ட வாள் நுதல் மடந்தையர் பார்ப்பு எனும் தூதால் – கம்.பால:9 8/1
பட்ட பட்ட இடம் எங்கும் உடல் ஊறுபடலும் – கம்.ஆரண்:1 29/4
பட்ட பட்ட இடம் எங்கும் உடல் ஊறுபடலும் – கம்.ஆரண்:1 29/4
பட்ட தன்மையும் உணர்ந்து படர் சாபம் இட முன் – கம்.ஆரண்:1 45/1
பெயரும் பெண் பிறந்தேன் பட்ட பிழை என பிதற்றும் – கம்.ஆரண்:6 90/3
வலியானே யான் பட்ட வலி காண வாராயோ – கம்.ஆரண்:6 94/4
பார்த்தானே யான் பட்ட பழி வந்து பாராயோ – கம்.ஆரண்:6 95/4
கரனேயோ யான் பட்ட கையறவு காணாயோ – கம்.ஆரண்:6 99/4
நசையாலே மூக்கு இழந்து நாணம் இலா நான் பட்ட
வசையாலே நினது புகழ் மாசுண்டது ஆகாதோ – கம்.ஆரண்:6 102/1,2
தீவினை பிறவி வெம் சிறையில் பட்ட யாம் – கம்.ஆரண்:14 86/3
பறிப்பு_அரு வலையிடை பட்ட பான்மைய – கம்.ஆரண்:15 2/4
பாராய் இளையவனே பட்ட இவன் வேறே ஓர் – கம்.ஆரண்:15 50/1
பட்ட நல் வலம் பாகம் எய்துவான் – கம்.கிட்:3 40/2
பட்ட போது உலகமும் உயிரும் பற்று அற – கம்.கிட்:10 93/3
பட்ட பட்டன திசையொடும் பொறியொடும் பரந்த – கம்.சுந்:11 32/4
செம்பொன் மால் வரை மதம் பட்ட தாம் என திரிந்தான் – கம்.யுத்1:5 48/3
யானை கால் பட்ட செல் என ஒல்லையின் அவிந்தார் – கம்.யுத்1:5 63/4
அடித்த விரல் பட்ட உடலத்துழி இரத்தம் – கம்.யுத்1:12 10/1
நீரிலே பட்ட சூழ்ந்த நெருப்பிலே பட்ட நீண்ட – கம்.யுத்1:14 38/1
நீரிலே பட்ட சூழ்ந்த நெருப்பிலே பட்ட நீண்ட – கம்.யுத்1:14 38/1
பாரிலே பட்ட வான பரப்பிலே பட்ட எல்லாம் – கம்.யுத்1:14 38/2
பாரிலே பட்ட வான பரப்பிலே பட்ட எல்லாம் – கம்.யுத்1:14 38/2
யானை பட்ட அழி புனல் யாறு எலாம் – கம்.யுத்2:15 50/1
பானல் பட்ட பல கணை மாரியின் – கம்.யுத்2:15 50/2
ஊழியில் பட்ட காலின் உலகங்கள் பட்டால் ஒப்ப – கம்.யுத்2:16 172/1
சூழியில் பட்ட நெற்றி களிற்றொடும் துரந்த தேரின் – கம்.யுத்2:16 172/3
ஆழியில் பட்ட அன்றே அவனியில் பட்ட எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 172/4
ஆழியில் பட்ட அன்றே அவனியில் பட்ட எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 172/4
முரிபட பட்ட வீரன் முரண் கணை மூரி மாரி – கம்.யுத்2:18 185/4
எரி பட்ட மலை-கண் இருந்தவர் என்ன – கம்.யுத்2:18 255/4
பறந்தலை முழுதும் பட்ட வஞ்சகர் படிவம் மூட – கம்.யுத்2:19 98/3
பராவ_அரும் கோடி ஐந்தும் வெள்ளம் நால் ஐந்தும் பட்ட
இராவணன் தூதர் போனார் படைக்கலம் எடுத்திலாதார் – கம்.யுத்3:21 39/3,4
பாங்கர் ஆயினோர் யாவரும் பட்டனர் பட்ட
தீங்குதான் இது தமியனை யார் துயர் தீர்ப்பார் – கம்.யுத்3:22 197/3,4
தாக்கினார் எல்லாம் பட்ட தன்மையை விடத்தை தானே – கம்.யுத்3:24 2/3
பாணியின் தள்ளி கால மாத்திரை படாது பட்ட
நாணியின் முறையின் கூடாது ஒரு வழி நடையின் செல்லும் – கம்.யுத்3:25 10/1,2
மந்திரர் எவரும் வந்து மருங்கு உற படர்ந்தார் பட்ட
அந்தரம் முழுதும் தானே அனையவர்க்கு அறிய சொன்னான் – கம்.யுத்3:26 1/3,4
இரும் சிறை அழுந்துகின்றேன் எம்பிரான் தேவி பட்ட
அரும் சிறை மீட்ட வண்ணம் அழகிது பெரிதும் அம்மா – கம்.யுத்3:26 46/3,4
வெந்த புண்ணிடை வேல் பட்ட வெம்மையான் – கம்.யுத்3:29 10/4
பட்ட வீரரை பெறுகிலெம் பெறுவது பழியால் – கம்.யுத்3:30 51/2
பழித்த வாளி சிந்த நின்று பட்ட அன்றி விட்ட கோல் – கம்.யுத்3:31 83/3
பட்ட போது அவன் நான்முகன் ஆயினும் படுக்கும் – கம்.யுத்4:32 27/2
அன்ன சேனை களம் பட்ட ஆறு எலாம் – கம்.யுத்4:34 7/3
தத்துகின்றன வீர பட்ட தொகை தயங்க – கம்.யுத்4:35 14/2
படைத்த மூல மா தானையும் முதலிய பட்ட
விடைத்து எழுந்தன யானை தேர் பரி முதல் வெவ்வேறு – கம்.யுத்4:37 113/2,3
காய் சின பெரும் கடற்படை கள பட்ட எல்லாம் – கம்.யுத்4:37 114/2
பின்றியான் முதுகில் பட்ட பிழம்பு உள தழும்பின் அம்மா – கம்.யுத்4:37 206/4
நான நெய் ஊட்ட பட்ட நவை இல கலவை தாங்கி – கம்.யுத்4:40 29/3

மேல்


பட்டத்தர் (1)

மின் திணிந்தன ஓடையின் வீர பட்டத்தர் – கம்.சுந்:9 18/4

மேல்


பட்டத்தில் (1)

வீர பட்டத்தில் பட்டன விண்ணவர் வெருவ – கம்.ஆரண்:8 19/4

மேல்


பட்டத்து (1)

உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து
இன்னா ஏற்றத்து இழுக்கி முடம் கூர்ந்து – அகம் 107/13,14

மேல்


பட்டத்தொடு (1)

வீர பட்டத்தொடு திலகம் மின்னவே – கம்.பால:23 53/4

மேல்


பட்டதற்கு (1)

கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு
எம் கண் எமரோ பொறுப்பர் பொறாதார் – கலி 105/58,59

மேல்


பட்டதனால் (1)

அங்கம் கிழிய துணி பட்டதனால்
அங்கு அங்கு இழிகுற்ற அமர் தலைவர் – கம்.யுத்3:27 42/1,2

மேல்


பட்டது (25)

முத்து ஏர் முறுவலாய் நம் வலை பட்டது ஓர் – கலி 97/6
தான் அவர்-பால் பட்டது ஆயின் – கலி 122/23
மருவு-உழி பட்டது என் நெஞ்சு – கலி 144/15
பூக்கள் பட்டது அ பூவையும் பட்டனள் – கம்.பால:10 79/4
பஞ்சு பட்டது பட படியின் மேல் முடுகியே – கம்.ஆரண்:1 6/4
இறங்கும் ஏறும் அ தேர் பட்டது யாது என இசைப்பாம் – கம்.ஆரண்:8 16/4
பட்டது அப்பொழுதே பகு வாயினால் – கம்.ஆரண்:11 76/2
படுத்தனன் இங்கு வீழ்ந்தேன் இது இன்று பட்டது என்றான் – கம்.ஆரண்:13 113/4
சூடு பட்டது தொல் நகர் அடு புலி துரந்த – கம்.யுத்1:5 60/3
ஆடு பட்டது பட்டனர் அனுமனால் அரக்கர் – கம்.யுத்1:5 60/4
பட்டது என்று இகழ்வர் விண்ணோர் பற்றி இ பகையை தீர – கம்.யுத்1:9 67/2
சோனை பட்டது சொல்ல_அரும் வானர – கம்.யுத்2:15 50/3
சேனை பட்டது பட்டது செம் புண்ணீர் – கம்.யுத்2:15 50/4
சேனை பட்டது பட்டது செம் புண்ணீர் – கம்.யுத்2:15 50/4
பட்டது இங்கு ஒர் குரங்கு படுக்க என்று – கம்.யுத்2:15 91/2
தலை உற பட்டது அல்லால் உடல்களில் தங்கிற்று உண்டோ – கம்.யுத்2:16 18/4
பனி பட்டால் என கதிர் வர படுவது பட்டது அ படை பற்றார் – கம்.யுத்2:16 318/1
வென்று தீர்க என விட்டனன் அது வந்து பட்டது மேல் என்ன – கம்.யுத்2:16 325/4
பட்டார் இது பட்டது பண்டு ஒருநாள் – கம்.யுத்2:18 72/4
கோலிடைப்பட்டது எல்லாம் பட்டது குரக்கு சேனை – கம்.யுத்2:18 216/4
நெருப்பை உற்றது ஓர் இரும்பு கூடம் உற நீறு பட்டது நிகர்த்ததால் – கம்.யுத்2:19 80/4
வீரனை கண்டு பட்டது இது-கொலாம் என்று விம்மி – கம்.யுத்2:19 195/3
மனை பொடி பட்டது அங்கு மாண்டது தாரம் ஈண்டும் – கம்.யுத்3:26 77/3
திடர் பட்டது பரவை குழி திரிவுற்றது புவனம் – கம்.யுத்3:27 111/4
மீன் அலர் வேலை பட்டது உணர்ந்திலை போலும் மேலோய் – கம்.யுத்3:31 48/4

மேல்


பட்டதும் (3)

கரதலத்தினால் பட்டதும் கட்டுரைக்கின்றார் – கம்.சுந்:7 56/2
படுத்தனர் அரக்கர் வேலை பட்டதும் படவும் பாரார் – கம்.யுத்2:19 53/3
பட்டதும் உண்டே உன்னை இந்திர செல்வம் பற்று – கம்.யுத்4:34 16/1

மேல்


பட்டபடி (1)

எந்தாய் யான் பட்டபடி இது காண் என்று எதிர் விழுந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 107/4

மேல்


பட்டம் (2)

பட்டம் நெற்றியில் சுற்றிய போல்வன பாராய் – கம்.அயோ:10 8/4
அளவு_அறு செம் சுடர் பட்டம் ஆர்த்தனன் – கம்.யுத்2:15 115/2

மேல்


பட்டவர் (4)

பட்டவர் அல்லரேல் பரம ஞானம் போய் – கம்.அயோ:1 19/2
நேரே பட்டவர் பட மாடே தனி நில்லா உயிரொடு நின்றாரே – கம்.சுந்:10 29/4
ஈடு பட்டவர் எண்_இலர் தோரணத்து எழுவால் – கம்.யுத்1:5 60/1
பாடு பட்டவர் படு கடல் மணலினும் பலரால் – கம்.யுத்1:5 60/2

மேல்


பட்டவா (1)

பட்டவா முழுவதும் பரிவினால் உரை-செய்தான் – கம்.கிட்:5 14/4

மேல்


பட்டவாறும் (1)

கரன் மகன் பட்டவாறும் குருதியின்கண்ணன் காலின் – கம்.யுத்3:22 1/1

மேல்


பட்டன்று (5)

நிலவும் மறைந்தன்று இருளும் பட்டன்று
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பின் – நற் 182/1,2
எல்லை சேறலின் இருள் பெரிது பட்டன்று
பல்லோர் துஞ்சும் பானாள் கங்குல் – குறு 355/3,4
மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று
துகில் பொசி புனலின் கரை கார் ஏற்றன்று – பரி 12/97,98
கள்வன்-பால் பட்டன்று ஒளித்து என்னை உள்ளி – கலி 145/37
ஆங்கு பட்டன்று அவன் கைவண்மையே – புறம் 134/4

மேல்


பட்டன்றே (5)

பால் மலி கடலின் பரந்து பட்டன்றே
ஊரே ஒலிவரும் சும்மையொடு மலிபு தொகுபு ஈண்டி – நற் 348/2,3
மாசு பட்டன்றே கலிங்கமும் தோளும் – நற் 380/2
மழையும் தோழி மான்று பட்டன்றே
பட்ட மாரி படாஅ-கண்ணும் – குறு 289/5,6
அலரும் மன்று பட்டன்றே அன்னையும் – அகம் 201/10
மரீஇயோர் அறியாது மைந்து பட்டன்றே
நோய் இலன் ஆகி பெயர்க தில் அம்ம – புறம் 13/8,9

மேல்


பட்டன (20)

இகுத்த செவி சாய்த்து இனி_இனி பட்டன
ஈகை போர் கண்டாயும் போறி மெய் எண்ணின் – கலி 95/11,12
வாள் வலம் தர மறு பட்டன
செம் வானத்து வனப்பு போன்றன – புறம் 4/1,2
வீர பட்டத்தில் பட்டன விண்ணவர் வெருவ – கம்.ஆரண்:8 19/4
பட்டன பொடிகள் ஆன பகுத்தன பாங்கு நின்ற – கம்.சுந்:6 54/2
தேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் தெறு கண் செம் முக வயிர தோள் – கம்.சுந்:10 29/1
பேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் பரியே பட்டன பெரிது என்றார் – கம்.சுந்:10 29/2
பேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் பரியே பட்டன பெரிது என்றார் – கம்.சுந்:10 29/2
காரே பட்டன நுதல் ஓடை கட கரியே பட்டன கடிது என்றார் – கம்.சுந்:10 29/3
காரே பட்டன நுதல் ஓடை கட கரியே பட்டன கடிது என்றார் – கம்.சுந்:10 29/3
பாரில் சென்றது பரி பட்டன அவன் வரி வில் சிந்திய பகழி கோல் – கம்.சுந்:10 34/2
பட்ட பட்டன திசையொடும் பொறியொடும் பரந்த – கம்.சுந்:11 32/4
பட்டன படப்பட படாத புள் குலம் – கம்.யுத்1:6 38/1
பட்டன பகழி எங்கும் பரந்தது குருதி பவ்வம் – கம்.யுத்2:15 144/4
பல்லொடு பல்லு மென்று பட்டன குரங்கும் உட்கி – கம்.யுத்2:16 177/4
பட்டன பட்டன படர் பணை குவிவன – கம்.யுத்2:18 135/4
பட்டன பட்டன படர் பணை குவிவன – கம்.யுத்2:18 135/4
பட்டன உலகம் எங்கும் பரந்தன பதாகை காட்டை – கம்.யுத்2:19 94/2
பரிகளும் தாமும் அன்று பட்டன கிடக்க கண்டார் – கம்.யுத்2:19 163/2
மெய்யில் பட்டன பட படாதன எலாம் விலக்கி – கம்.யுத்3:22 70/1
உடல் பற்றின மரம் உற்றன கனல் பட்டன உதிரம் – கம்.யுத்3:27 111/2

மேல்


பட்டனம் (1)

பட்டனம் ஆயின் இனி எவன் ஆகியர் – அகம் 216/7

மேல்


பட்டனர் (12)

ஈர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் இடிப்புண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/1
பேர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பிடியுண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/2
ஆர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் அடியுண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/3
பார்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பயமுண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/4
பாம்பு என நீங்கினர் பட்டனர் வீழ்ந்தார் – கம்.சுந்:9 61/3
பட்டனர் பரிபவம் பரந்தது எங்கணும் – கம்.யுத்1:2 12/3
ஆடு பட்டது பட்டனர் அனுமனால் அரக்கர் – கம்.யுத்1:5 60/4
பட்டனர் ஒன்று படுத்தனர் ஒன்றோ – கம்.யுத்3:20 19/2
பாரின்-மேல் நோக்கின் அன்றேல் பட்டனர் பட்டார் என்னும் – கம்.யுத்3:22 22/3
பாங்கர் ஆயினோர் யாவரும் பட்டனர் பட்ட – கம்.யுத்3:22 197/3
பட்டனர் அரக்கர் என்னின் படைக்கலம் படைத்த எல்லாம் – கம்.யுத்3:26 9/2
பிதுங்கினர் குடர் உடல் பிளவு பட்டனர்
மதம் புலர் களிறு என சீற்றம் மாறினர் – கம்.யுத்3:27 67/3,4

மேல்


பட்டனவே (1)

மற தகை மைந்தரொடு ஆண்டு பட்டனவே
தேர் தர வந்த சான்றோர் எல்லாம் – புறம் 63/4,5

மேல்


பட்டனவோ (1)

யானை பட்டனவோ என்றான் இரதம் இற்றனவோ என்றான் – கம்.யுத்3:22 23/1

மேல்


பட்டனள் (1)

பூக்கள் பட்டது அ பூவையும் பட்டனள் – கம்.பால:10 79/4

மேல்


பட்டனன் (3)

களிறு எறிந்து பட்டனன் என்னும் உவகை – புறம் 277/3
பட்டனன் பட்டனன் என்று பார்த்தவர் – கம்.யுத்2:16 255/1
பட்டனன் பட்டனன் என்று பார்த்தவர் – கம்.யுத்2:16 255/1

மேல்


பட்டனனே (1)

பெரு நிரை விலங்கி ஆண்டு பட்டனனே
இன்றும் செரு பறை கேட்டு விருப்பு-உற்று மயங்கி – புறம் 279/6,7

மேல்


பட்டனென் (1)

பட்டனென் என்ற போதும் எளிமையின் படுகிலேன் யான் – கம்.யுத்3:28 11/3

மேல்


பட்டனை (1)

பட்டனை வாழிய நெஞ்சே குட்டுவன் – நற் 105/7

மேல்


பட்டாய் (4)

எ வழி பட்டாய் சமன் ஆக இ எள்ளல் – கலி 97/5
இருளொடு யான் ஈங்கு உழப்ப என் இன்றி பட்டாய்
அருள் இலை வாழி சுடர் – கலி 143/42,43
பட்டாய் எனவே கொடு பத்தினியை – கம்.ஆரண்:13 8/3
ஊரிலே பட்டாய் என்றால் பழி என உளைய சொன்னான் – கம்.யுத்1:14 38/4

மேல்


பட்டாயே (1)

கண்ணாலே நோக்கவே போக்கியதே உயிர் நீயும் கள பட்டாயே
எண்ணாதேன் எண்ணிய சொல் இன்று இனி தான் எண்ணுதியோ எண் இல் ஆற்றல் – கம்.யுத்4:38 4/2,3

மேல்


பட்டார் (18)

களி பட்டார் கமழ் கோதை கயம் பட்ட உருவின் மேல் – கலி 72/19
ஈர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் இடிப்புண்டு பட்டார்
பேர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பிடியுண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/1,2
பேர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பிடியுண்டு பட்டார்
ஆர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் அடியுண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/2,3
ஆர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் அடியுண்டு பட்டார்
பார்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பயமுண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/3,4
பார்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பயமுண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/4
பண்டாரத்திடை இட்டார் தம் உடல் பட்டார் சிலர் சிலர் பயம் உந்த – கம்.சுந்:10 39/2
வாளொடும் குழம்பு பட்டார் வாள் எயிற்று அரக்கர் மற்று அ – கம்.யுத்2:16 169/2
பாறு ஆடு வெம் களத்து பட்டார் என பதையா – கம்.யுத்2:17 92/2
பட்டார் இது பட்டது பண்டு ஒருநாள் – கம்.யுத்2:18 72/4
பாடித்தலை உற்றவர் எண்_இலர் பட்டார் – கம்.யுத்2:18 251/4
பருகுவார் இடையே பட்டார் சிலர் சிலர் பருகிப்பட்டார் – கம்.யுத்2:18 257/4
பறவையின் பெரிது பட்டார் பிணத்தின்-மேல் படிவ மாதோ – கம்.யுத்2:19 97/4
யார் இது பட்டார் என்-போல் எளி வந்த வண்ணம் என்னும் – கம்.யுத்2:19 225/3
பாரின்-மேல் நோக்கின் அன்றேல் பட்டனர் பட்டார் என்னும் – கம்.யுத்3:22 22/3
பரிய தோளுடை விராதன் மாரீசனும் பட்டார்
கரிய மால் வரை நிகர் கர தூடணர் கதிர் வேல் – கம்.யுத்3:30 40/1,2
பட்டார் உடல் படு செம்_புனல் திருமேனியில் படலால் – கம்.யுத்3:31 108/1
களியில் பட்டார் வாள் முகம் மின்னும் கரை இல்லா – கம்.யுத்4:33 6/2
விண்ணில் பட்டார் வெற்பு உறழ் காயம் பல மேன்மேல் – கம்.யுத்4:33 17/1

மேல்


பட்டார்-கொலோ (1)

தண்டல்_இல் நெடும் சிறை தளை பட்டார்-கொலோ – கம்.சுந்:14 19/4

மேல்


பட்டாரை (1)

கோதை ஆர் வேல் அரக்கர் பட்டாரை கூவாயோ – கம்.யுத்2:18 270/2

மேல்


பட்டால் (5)

பட்டால் அதுவே அ இராவணன் பாடும் ஆகும் – கம்.சுந்:11 25/2
எய் கணை மாரியாலே இறந்து பாழ் முழுதும் பட்டால்
கையினால் எள் நீர் நல்கி கடன் கழிப்பாரை காட்டாய் – கம்.யுத்2:16 132/3,4
ஊழியில் பட்ட காலின் உலகங்கள் பட்டால் ஒப்ப – கம்.யுத்2:16 172/1
பனி பட்டால் என கதிர் வர படுவது பட்டது அ படை பற்றார் – கம்.யுத்2:16 318/1
சின்னபின்னங்கள் பட்டால் பொருதியோ திரிந்து நீயே – கம்.யுத்2:18 186/3

மேல்


பட்டான் (9)

களி பட்டான் நிலையே போல் தடவுபு துடுப்பு ஈன்று – கலி 101/3
இனி பட்டான் என வீங்கின அரக்கரும் ஏங்கினர் இவன் அந்தோ – கம்.யுத்2:16 318/3
தனி பட்டான் என அவன் முகம் நோக்கி ஒன்று உரைத்தனன் தனி நாதன் – கம்.யுத்2:16 318/4
அக்கன் உலந்தான் அதிகாயன் தான் பட்டான்
மிக்க திறத்து உள்ளார்கள் எல்லாரும் வீடினார் – கம்.யுத்2:18 269/1,2
பாகமே காலம் ஆக படுத்தியேல் பட்டான் அன்றேல் – கம்.யுத்2:19 180/2
பனி எனப்படுவித்து அன்னான் பலத்தையும் தொலைத்து பட்டான்
இனி என வயிர வாளி எண்_இல நிறத்தின் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 230/3,4
பாவுண்ட கீர்த்தியானுக்கு உணர்த்தினென் பரிதி பட்டான் – கம்.யுத்2:19 231/4
பார்க்கிலேன் முந்தி படுவதே நன்று என பட்டான் – கம்.யுத்3:22 85/4
கொழுந்தியும் மீண்டாள் பட்டான் அரக்கன் என்று உவகை கொண்டான் – கம்.யுத்4:32 43/4

மேல்


பட்டான்-கொல் (1)

பட்டான்-கொல் அது அன்று எனின் பட்டு அழிந்தான்-கொல் பண்டு – கம்.யுத்2:19 2/2

மேல்


பட்டி (3)

நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் – கலி 51/4
சிறு பட்டி ஏதிலார் கை எம்மை எள்ளுபு நீ தொட்ட – கலி 84/20
பன்ன அரும் கலை தெரி பட்டி மண்டபம் – கம்.பால:3 61/4

மேல்


பட்டிகை (1)

தொகை விரி பட்டிகை சுடரும் சுற்றிட – கம்.பால:23 64/2

மேல்


பட்டிடுதுமேல் (1)

பட்டிடுதுமேல் அதுவும் நன்று பழி அன்றால் – கம்.யுத்1:2 53/4

மேல்


பட்டிமண்டபம் (1)

பாடல் வேதிகை பட்டிமண்டபம் முதல் பலவும் – கம்.சுந்:2 131/3

மேல்


பட்டிலர் (1)

பட்டிலர் என்றிலை என்று பகர்ந்தான் – கம்.யுத்3:20 15/4

மேல்


பட்டிலன் (1)

பட்டிலன் தானே தன் போர் கரியினை படுத்து வீழ்த்தான் – கம்.யுத்2:18 224/4

மேல்


பட்டின் (1)

பால் நிற பட்டின் மாலை உத்தரியம் பண்புற பசும்பொன் ஆரத்தின் – கம்.சுந்:3 78/2

மேல்


பட்டின (1)

பட்டின மருங்கின் அசையின் முட்டு இல் – பெரும் 336

மேல்


பட்டினத்து (4)

பல் வேறு பண்டம் இழிதரும் பட்டினத்து
ஒல்லென் இமிழ் இசை மான கல்லென – மது 537,538
மருங்கூர் பட்டினத்து அன்ன இவள் – நற் 258/10
காவிரி படப்பை பட்டினத்து அன்ன – அகம் 205/12
இரும் கழி படப்பை மருங்கூர் பட்டினத்து
எல் உமிழ் ஆவணத்து அன்ன – அகம் 227/20,21

மேல்


பட்டினம் (3)

பனி நீர் படுவின் பட்டினம் படரின் – சிறு 153
முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் பெறினும் – பட் 218
தாம் வேண்டும் பட்டினம் எய்தி கரை சேரும் – பரி 10/38

மேல்


பட்டினி (1)

மரம் தலை சேர்ந்து பட்டினி வைகி – புறம் 371/2

மேல்


பட்டீமோ (1)

பல் கதிர் சாம்பி பகல் ஒழிய பட்டீமோ
செல் கதிர் ஞாயிறே நீ – கலி 147/34,35

மேல்


பட்டு (61)

கொட்டை கரைய பட்டு உடை நல்கி – பொரு 155
பட்டு நீக்கி துகில் உடுத்தும் – பட் 107
இனம் சால் வய களிறு பாந்தள் பட்டு என – நற் 14/8
பாங்கர் பக்கத்து பல்லி பட்டு என – நற் 98/5
நெய் பட்டு அன்ன நோன் காழ் எஃகின் – நற் 324/5
அள்ளல் இரும் சேற்று ஆழ பட்டு என – நற் 372/4
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு கலை – குறு 121/2
மீன் வலை மா பட்டு ஆங்கு – குறு 171/3
கானம் நண்ணிய சிறுகுடி பட்டு என – குறு 322/3
அள்ளல் பட்டு துள்ளுபு துரப்ப – பதி 27/12
அந்தணர் அரும் கலம் ஏற்ப நீர் பட்டு
இரும் சேறு ஆடிய மணல் மலி முற்றத்து – பதி 64/5,6
கடும் புனல் கால் பட்டு கலுழ் தேறி கவின் பெற – கலி 31/1
ஏதில் குறு நரி பட்டு அற்றால் காதலன் – கலி 65/25
உடம்பட்டு நீப்பார் கிளவி மடம் பட்டு
மெல்லிய ஆதல் அறியினும் மெல்_இயால் – கலி 113/15,16
அல்லல் பட்டு இருந்தாரை அயர்ப்பிய வந்தாயோ – கலி 120/12
தோள் நலம் உண்டானை கெடுத்தாள் போல் தெருவில் பட்டு
ஊண் யாதும் இலள் ஆகி உயிரினும் சிறந்த தன் – கலி 147/7,8
ஞான்று தோன்று அவிர் சுடர் மான்றால் பட்டு என – அகம் 39/13
பரந்து படு பாயல் நவ்வி பட்டு என – அகம் 39/16
பருந்து பட பண்ணி பழையன் பட்டு என – அகம் 44/11
சுரம் கெழு கவலை கோட்பால் பட்டு என – அகம் 109/9
இறும்பு பட்டு இருளிய இட்டு அரும் சிலம்பில் – அகம் 128/8
மழை பட்டு அன்ன மணல் மலி பந்தர் – அகம் 136/16
நெடும் தேர் ஞிமிலியொடு பொருது களம் பட்டு என – அகம் 148/8
கயம் தலை மட பிடி பயம்பில் பட்டு என – அகம் 165/1
எஃகு உறு பஞ்சி துய் பட்டு அன்ன – அகம் 217/2
அணி கிளர் சாந்தின் அம் பட்டு இமைப்ப – அகம் 236/11
களிறு அட்டு குழுமும் ஓசையும் களி பட்டு
வில்லோர் குறும்பில் ததும்பும் – அகம் 261/13,14
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு இனம் – அகம் 267/9
நுண் ஞாண் அம் வலை சேவல் பட்டு என – அகம் 290/4
ஒன்று பட்டு வழிமொழிய – புறம் 17/4
அறு மருப்பு எழில் கலை புலி-பால் பட்டு என – புறம் 23/18
உட்பகை ஒரு திறம் பட்டு என புள் பகைக்கு – புறம் 68/11
பகை கூழ் அள்ளல் பட்டு
மிக பல் தீ நோய் தலைத்தலை தருமே – புறம் 185/5,6
கண் இல் ஊமன் கடல் பட்டு ஆங்கு – புறம் 238/16
உலகம் எல்லாம் ஒரு-பால் பட்டு என – புறம் 393/8
ஊறு பட்டு இடைஇடை ஒடித்து சாய்த்து உராய் – கம்.பால:14 22/2
வெண் நிற பட்டு ஒளி விளங்க சாத்தியே – கம்.பால:23 62/4
பாழி வன் புயத்து இகல் வயவர் பட்டு அற – கம்.அயோ:14 34/2
தூண்டிய சரங்கள் பாய துணைவர் பட்டு உருள அஞ்சி – கம்.ஆரண்:11 34/3
இவர்தலும் குருதி பட்டு இசை-தொறும் திசை-தொறும் – கம்.கிட்:5 12/2
இரண்டு மால் யானை பட்டு உருள எற்றுமால் – கம்.சுந்:9 34/2
ஆறு கீழ் பட அளறு பட்டு அழுந்திய அளக்கர் – கம்.யுத்1:6 21/3
போரிலே பட்டு வீழ பொருத நீ ஒளித்து புக்கு உன் – கம்.யுத்1:14 38/3
ஆரத்தொடு கவசத்து உடல் பொடி பட்டு உக அவன் மா – கம்.யுத்2:15 173/3
ஒன்றின் ஒன்று பட்டு உடைவன இடித்து உரும் அதிர – கம்.யுத்2:15 190/1
பூழியில் பட்டு செந்நீர் புணரியில் பட்டு பொங்கும் – கம்.யுத்2:16 172/2
பூழியில் பட்டு செந்நீர் புணரியில் பட்டு பொங்கும் – கம்.யுத்2:16 172/2
கூறு கூறு பட்டு இலங்கையும் விலங்கலும் பறவையும் குலைந்து ஓட – கம்.யுத்2:16 336/3
ஒற்றை சரம் அதனோடு ஒரு கரி பட்டு உக ஒளிர் வாய் – கம்.யுத்2:18 151/1
பரி பட்டு விழ சிலர் நின்று பதைத்தார் – கம்.யுத்2:18 255/1
கரி பட்டு உருள சிலர் கால்-கொடு சென்றார் – கம்.யுத்2:18 255/2
நெரி பட்டு அழி தேரிடையே பலர் நின்றார் – கம்.யுத்2:18 255/3
பட்டான்-கொல் அது அன்று எனின் பட்டு அழிந்தான்-கொல் பண்டு – கம்.யுத்2:19 2/2
குழவினோடு பட்டு உருண்டன வானர குலங்கள் – கம்.யுத்3:22 105/4
மூண்ட போர்-தோறும் பட்டு முடிந்த நீர் முறையின் தீர்ந்து – கம்.யுத்3:27 80/1
பட்டு ஒழிந்தனனே எனும் பல் முறை – கம்.யுத்3:29 14/3
அசும்பின் சேறு பட்டு அளறு பட்டு அமிழுமால் அடங்க – கம்.யுத்3:31 21/3
அசும்பின் சேறு பட்டு அளறு பட்டு அமிழுமால் அடங்க – கம்.யுத்3:31 21/3
ஊர உன்னின் முன்பு பட்டு உயர்ந்த வெம் பிணங்களால் – கம்.யுத்3:31 86/1
பட்டு வந்த போல் விழுந்த என்ன தன்மை பண்ணுமே – கம்.யுத்3:31 87/4
பாடு உளது அன்றி தெவ்வர் படைக்கலம் பட்டு என் செய்யும் – கம்.யுத்4:37 211/4

மேல்


பட்டு-உழி (1)

பட்டு-உழி அறியாது பாகனை தேரொடும் – கலி 69/12

மேல்


பட்டுள (1)

கதிர் ஒப்பன கணை பட்டுள கதம் அற்றில கதழ் கார் – கம்.யுத்2:18 142/1

மேல்


பட்டுளர் (1)

அழுந்து பட்டுளர் ஒத்து அயர்ந்தார் அழல் – கம்.சுந்:13 18/3

மேல்


பட்டே (3)

அலர் ஆகின்றது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 96/18
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 296/14
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 368/19

மேல்


பட்டேன் (1)

பாவி யான் பயந்த நங்கை நின் பொருட்டாக பட்டேன்
ஆவி போய் அழிதல் நன்றோ அமரர்க்கும் அரசன் ஆவான் – கம்.யுத்2:17 62/2,3

மேல்


பட்டோர் (1)

கொய் தலை பூசல் பட்டோர் குலத்தியர் குவளை தோற்று – கம்.யுத்4:34 20/1

மேல்


பட்டோன் (1)

குன்றத்து அன்ன களிற்றொடு பட்டோன்
வம்பலன் போல தோன்றும் உது காண் – புறம் 307/2,3

மேல்


பட (313)

இருள் பட பொதுளிய பராரை மராஅத்து – திரு 10
கள் கமழ் நெய்தல் ஊதி எல் பட
கண் போல் மலர்ந்த காமரு சுனை மலர் – திரு 74,75
பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை – திரு 150
தீ எழுந்து அன்ன திறலினர் தீ பட
உரும் இடித்து அன்ன குரலினர் விழுமிய – திரு 171,172
வாரண கொடியொடு வயின் பட நிறீஇ – திரு 219
வலம் பட நடக்கும் வலி புணர் எருத்தின் – சிறு 189
அரும் சுரம் இறந்த அம்பர் பருந்து பட
ஒன்னா தெவ்வர் நடுங்க ஓச்சி – பெரும் 117,118
பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட
எல்லையும் இரவும் இரு முறை கழிப்பி – பெரும் 278,279
நீத்து உடை நெடும் கயம் தீ பட மலர்ந்த – பெரும் 289
அரசு பட அமர் உழக்கி – மது 128
வெடி பட கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த – மது 233
நெய் பட கரிந்த திண் போர் கதவின் – மது 354
புலவு பட கொன்று மிடை தோல் ஓட்டி – மது 370
வண்டு பட பழுநிய தேன் ஆர் தோற்றத்து – மது 475
வேறு பட கவினிய தேம் மா கனியும் – மது 528
புகழ் பட பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும் – மது 533
புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை – நெடு 159
எல் பட வருதியர் என நீ விடுத்தலின் – குறி 39
தொடுதோல் அடியர் துடி பட குழீஇ – பட் 265
கவடு பட கவைஇய சென்று வாங்கு உந்தி – மலை 34
நுகம் பட கடந்து நூழிலாட்டி – மலை 87
திரை பட குழிந்த கல் அகழ் கிடங்கின் – மலை 91
மாறா மைந்தின் ஊறு பட தாக்கி – மலை 332
தேம் பட மலர்ந்த மராஅ மெல் இணரும் – மலை 428
வண்டு பட கமழும் தேம் பாய் கண்ணி – மலை 466
பருந்து பட கடக்கு ஒள் வாள் மறவர் – மலை 489
தாய் பயிர் பிள்ளை வாய் பட சொரியும் – நற் 91/7
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி – நற் 118/9
அரும் சுரம் எளிய-மன் நினக்கே பருந்து பட
பாண்டிலொடு பொருத பல் பிணர் தட கை – நற் 141/7,8
வாழை அம் சிலம்பின் வம்பு பட குவைஇ – நற் 176/7
இன மணி ஒலிப்ப பொழுது பட பூட்டி – நற் 187/4
யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தேம் பட
ஊது வண்டு இமிரும் கோதை மார்பின் – நற் 187/7,8
ஒண் பொறி சுணங்கின் ஐது பட தாஅம் – நற் 191/4
குளிர் வாய் வியன் புனத்து எல் பட வருகோ – நற் 204/2
இசை பட வாழ்பவர் செல்வம் போல – நற் 217/1
ஆயா காதலொடு அதர் பட தெளித்தோர் – நற் 218/5
துஞ்சு பிடி மருங்கின் மஞ்சு பட காணாது – நற் 222/8
மணி மருள் ஐம்பால் வண்டு பட தைஇ – நற் 245/3
கொக்கு உகிர் நிமிரல் மாந்தி எல் பட
அகல் அங்காடி அசை நிழல் குவித்த – நற் 258/6,7
சாரல் ஆரம் வண்டு பட நீவி – நற் 259/6
பெயர் பட இயங்கிய இளையரும் ஒலிப்பர் – நற் 307/2
இறை பட வாங்கிய முழவு முதல் புன்னை – நற் 307/6
ஒளிறு வேல் அழுவத்து களிறு பட பொருத – நற் 349/7
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு பட முடித்த – நற் 366/6
செம் களம் பட கொன்று அவுணர் தேய்த்த – குறு 1/1
பறை பட பணிலம் ஆர்ப்ப இறைகொள்பு – குறு 15/1
வண்டு பட ததைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு – குறு 21/1
நுகம் பட கடக்கும் பல் வேல் எழினி – குறு 80/5
நெடு வரை மருங்கின் பாம்பு பட இடிக்கும் – குறு 158/1
முகம் பட மடுத்த முளி வெதிர் நோன் காழ் – குறு 304/2
விரி இணர் வேங்கையொடு வேறு பட மிலைச்சி – ஐங் 367/2
அரசு பட கடக்கும் அரும் சமத்தானே – ஐங் 426/4
நீர் பட எழிலி வீசும் – ஐங் 433/2
அரசு பகை தணிய முரசு பட சினைஇ – ஐங் 455/1
கார் செய் கானம் கவின் பட கடைஇ – ஐங் 465/2
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ – ஐங் 474/3
தேம் பாய் மருதம் முதல் பட கொன்று – பதி 30/16
வண்டன் அனையை-மன் நீயே வண்டு பட
ஒலிந்த கூந்தல் அறம் சால் கற்பின் – பதி 31/23,24
அரைசு பட கடக்கும் ஆற்றல் – பதி 34/11
முரசு உடை பெரும் சமத்து அரசு பட கடந்து – பதி 41/19
மன்பதை மருள அரசு பட கடந்து – பதி 42/16
வளன் அற நிகழ்ந்து வாழுநர் பலர் பட
கரும் சினை விறல் வேம்பு அறுத்த – பதி 49/15,16
உயர்_நிலை_உலகம் எய்தினர் பலர் பட
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை – பதி 52/9,10
மைந்து உடை ஆர் எயில் புடை பட வளைஇ – பதி 62/4
அன்னவர் பட அல்லா அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ – பரி 3/56
பிருங்கலாதன் பல_பல பிணி பட
வலந்து-உழி மலர்ந்த நோய் கூர் கூம்பிய நடுக்கத்து – பரி 4/12,13
தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை – பரி 4/21
பாய் இரும் பனி கடல் பார் துகள் பட புக்கு – பரி 5/1
தொகு புனல் பரந்த என துடி பட ஒருசார் – பரி 7/28
அரசு பட கடந்த ஆனா சீற்றத்தவன் – பரி 22/3
தாது தேர் வண்டின் கிளை பட தைஇய – கலி 80/25
அரைசு பட கடந்து அட்டு ஆற்றின் தந்த – கலி 105/1
பாடு ஏற்றவரை பட குத்தி செம் காரி – கலி 105/39
பனி பட செல்வாய் நும் ஊர்க்கு – கலி 108/44
நல் அவையுள் பட கெட்டு ஆங்கு – கலி 144/72
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி ஒண் கழல் – அகம் 1/1
சாரல் பல் பூ வண்டு பட சூடி – அகம் 22/13
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே தேம் பட
தெண் நீர்க்கு ஏற்ற திரள் கால் குவளை – அகம் 27/12,13
பெருந்தகை சிதைத்தும் அமையா பருந்து பட
வேத்து அமர் கடந்த வென்றி நல் வேல் – அகம் 27/14,15
பருந்து பட பண்ணி பழையன் பட்டு என – அகம் 44/11
களிறு பட எருக்கிய கல்லென் ஞாட்பின் – அகம் 57/16
வெண் கோட்டு யானை விளி பட துழவும் – அகம் 68/19
ஒளிறு வேல் அழுவம் களிறு பட கடக்கும் – அகம் 81/12
காம்பு அமல் இறும்பில் பாம்பு பட துவன்றி – அகம் 88/13
வண்டு பட தொடுத்த நீர் வார் கண்ணியன் – அகம் 94/6
விடு பொறி ஞெகிழியின் கொடி பட மின்னி – அகம் 108/7
குறும் சுனை குவளை வண்டு பட சூடி – அகம் 128/9
தண் கமழ் சிலம்பின் மரம் பட தொலைச்சி – அகம் 148/4
வண்டு பட நீடிய குண்டு சுனை நீலத்து – அகம் 149/17
உப்பின் குப்பை ஏறி எல் பட
வரு திமில் எண்ணும் துறைவனொடு ஊரே – அகம் 190/2,3
கிளி கடி மகளிரின் விளி பட பயிரும் – அகம் 194/15
சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு பட சூடி – அகம் 213/5
நனம் தலை கானத்து வலம் பட தொலைச்சி – அகம் 238/8
இன் துயில் அமர்ந்தனை ஆயின் வண்டு பட
விரிந்த செருந்தி வெண் மணல் முடுக்கர் – அகம் 240/12,13
நிழல் பட கவின்ற நீள் அரை இலவத்து – அகம் 245/14
அரிய கானம் என்னார் பகை பட
முனை பாழ்பட்ட ஆங்கண் ஆள் பார்த்து – அகம் 247/7,8
நெடி இடை பின் பட கடவு-மதி என்று யான் – அகம் 254/17
தேம் பட பொதுளின பொழிலே கானமும் – அகம் 259/7
கோல் நிமிர் கொடியின் வசி பட மின்னி – அகம் 278/4
மல்கு கடல் தோன்றி ஆங்கு மல்கு பட
மணி மருள் மாலை மலர்ந்த வேங்கை – அகம் 298/3,4
கிளி பட விளைந்தமை அறிந்தும் செல்க என – அகம் 302/11
இரை தேர் கொட்பின ஆகி பொழுது பட
படர் கொள் மாலை படர்தந்து ஆங்கு – அகம் 303/13,14
கூந்தல் மெல் அணை துஞ்சி பொழுது பட
காவலர் கரந்து கடி புனம் துழைஇய – அகம் 308/13,14
கொடி பட மின்னி பாயின்றால் மழையே – அகம் 312/14
தூங்கு சேற்று அள்ளல் துஞ்சி பொழுது பட
பைம் நிண வராஅல் குறைய பெயர்தந்து – அகம் 316/4,5
பை பட இடிக்கும் கடும் குரல் ஏற்றொடு – அகம் 323/11
ஒன்னார் தேஎம் பாழ் பட நூறும் – அகம் 338/12
அரும் குறும்பு எறிந்த ஆற்றலொடு பருந்து பட
பல் செரு கடந்த செல் உறழ் தட கை – அகம் 342/8,9
தட மருப்பு யானை வலம் பட தொலைச்சி – அகம் 357/4
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி நெய்தல் – அகம் 370/10
சிறு புல் உணவு நெறி பட மறுகி – அகம் 377/2
இசை பட பெய்தல் ஆற்றுவோரே – அகம் 377/15
பிடி இடு பூசலின் அடி பட குழிந்த – அகம் 379/25
பல் இதழ் எதிர் மலர் கிள்ளி வேறு பட
நல் இள வன முலை அல்லியொடு அப்பியும் – அகம் 389/4,5
ஊழ்-உறு மலரின் பாழ் பட முற்றிய – அகம் 398/4
கொய்ம் மயிர் எருத்தம் பிணர் பட பெருகி – அகம் 400/6
வசை பட வாழ்ந்தோர் பலர்-கொல் புரை இல் – புறம் 15/16
எல்லு பட இட்ட சுடு தீ விளக்கம் – புறம் 16/7
சோறு பட நடத்தி நீ துஞ்சாய் மாறே – புறம் 22/38
வண்டு பட மலர்ந்த தண் நறும் கானல் – புறம் 24/10
அரைசு பட அமர் உழக்கி – புறம் 26/6
களம் பட கடந்த கழல் தொடி தட கை – புறம் 91/2
உடை பெரும் செல்வர் ஆயினும் இடை பட
குறுகுறு நடந்து சிறு கை நீட்டி – புறம் 188/2,3
கடுங்கண் கேழல் இடம் பட வீழ்ந்து என – புறம் 190/6
அரைசு பட கடக்கும் உரை சால் தோன்றல் நின் – புறம் 211/6
அரிதே தோன்றல் அதன் பட ஒழுகல் என்று – புறம் 216/4
வரு படை போழ்ந்து வாய் பட விலங்கி – புறம் 295/4
பூவும் பொன்னும் புனல் பட சொரிந்து – புறம் 367/5
இலங்கு வாள் அவிர் ஒளி வலம் பட மின்னி – புறம் 372/3
திருந்தா மூரி பரந்து பட கெண்டி – புறம் 391/5
அறையும் ஆடு_அரங்கும் பட பிள்ளைகள் – கம்.பால:0 9/1
விஞ்சு வான் மழையின் மேல் அம்பும் வேலும் பட
செஞ்செவே செரு_முகத்து அன்றியே திறன் இலா – கம்.பால:7 7/1,2
விழி பட வெந்ததோ வேறுதான் உண்டோ – கம்.பால:7 19/2
பட கருதியோ பகர்-மின் வந்த பரிசு என்றே – கம்.பால:7 33/4
தந்திரம் பட தானவர் வானவர் – கம்.பால:7 39/2
தயிர் உறு மத்தின் காம சரம் பட தலைப்பட்டு ஊடும் – கம்.பால:10 13/1
பை வாய் அந்தி பட அரவே என்னை வளைத்து பகைத்தியால் – கம்.பால:10 66/2
மோது மத்திகை மென் முலை மேல் பட
ஓதிம பெடை வெம் கனல் உற்று என – கம்.பால:10 78/2,3
கடையுக முடிவினில் எவையும் கால் பட
புடை பெயர் கடல் என எழுந்து போயதே – கம்.பால:14 9/3,4
இடம் பட எங்கணும் எழுந்த வெண் முகில் – கம்.பால:14 12/3
தொக்க மென் மர நிழல் பட துவன்றிய சூழல் – கம்.பால:15 10/3
பாளை விரி ஒத்து உலவு சாமரை பட போய் – கம்.பால:15 17/3
தூசின் நெடு வெண் பட முடை குடில்கள்-தோறும் – கம்.பால:15 18/1
மன்றல் மணம் நாறு பட மாடம் நுழைகின்றார் – கம்.பால:15 24/3
பங்கயம் செய்யவும் வெளியவும் பல பட
தங்கு தாமரை உடை தானமே போலுமே – கம்.பால:20 7/3,4
சூழு மா கடல்களும் திடர் பட துகள் தவழ்ந்து – கம்.பால:20 10/1
அழி போர் இறைவன் பட அஞ்சியவன் – கம்.பால:23 15/3
முரைசின் குரல் பட வீரனது எதிர் நின்று இவை மொழிவான் – கம்.பால:24 17/4
தாடகை எனும் பெயர் தையலாள் பட
கோடிய வரி சிலை இராமன் கோ_முடி – கம்.அயோ:2 57/2,3
நாயகன் பட நடந்தவனும் நண்ணும் அ – கம்.அயோ:11 99/3
பிடி எறி பட எனா பெயர்த்தும் கூறுவான் – கம்.அயோ:13 13/4
சோனை பட குடர் சூறை பட சுடர் வாளோடும் – கம்.அயோ:13 20/3
சோனை பட குடர் சூறை பட சுடர் வாளோடும் – கம்.அயோ:13 20/3
தானை பட தனி யானை பட திரள் சாயேனோ – கம்.அயோ:13 20/4
தானை பட தனி யானை பட திரள் சாயேனோ – கம்.அயோ:13 20/4
துளி பட துழாவு திண் கோல் துடுப்பு இரு காலின் தோன்ற – கம்.அயோ:13 60/1
படர் எலாம் பட படும் பரும யானையின் – கம்.அயோ:14 30/1
பஞ்சு பட்டது பட படியின் மேல் முடுகியே – கம்.ஆரண்:1 6/4
இரவலரும் நல் அறமும் யானும் இனி என் பட நீத்து ஏகினாயே – கம்.ஆரண்:4 21/4
செம் பராகம் பட செறிந்த கூந்தலாள் – கம்.ஆரண்:6 2/1
களிறு எலாம் பட கை தலை மேல் உற – கம்.ஆரண்:7 21/3
பொருது வீழ்வன புலம்புவ நிலம் பட புரள்வ – கம்.ஆரண்:7 69/4
உளைந்த மால் வரை உரும் இடி பட ஒடிந்து என்ன – கம்.ஆரண்:7 75/4
கைகள் வாளொடு களம் பட கழுத்து அற கவச – கம்.ஆரண்:7 81/1
மழை தாரைகள் பட பாரிடை மடிந்தார் சிலர் உடைந்தார் – கம்.ஆரண்:7 94/4
நொய்தின் அங்கு அவன் நொறில் பரி தேர் பட நூறி – கம்.ஆரண்:8 20/3
இடிப்பின் ஓசை பட கடிது இற்றதே – கம்.ஆரண்:9 14/4
தோள் எலாம் படி சுமந்த விட அரவின் பட நிரையின் தோன்ற ஆன்ற – கம்.ஆரண்:10 5/2
மங்குலின் ஒலி பட திறந்த வாயினள் – கம்.ஆரண்:10 24/4
துரக்க அங்கு அது பட தொலைந்து சோர்கின்ற – கம்.ஆரண்:12 11/2
கறை வாள் பட ஆவி கலங்கினள் போல் – கம்.ஆரண்:12 71/2
அடி தடவ பட அரவம் இசைக்கும் – கம்.ஆரண்:14 46/3
தலையின்-மேல் அடி பட கடிது சாய் நெடிய தாள் – கம்.கிட்:5 11/1
சரம் எனும்படி தெரிந்தது பல பட சலித்து என் – கம்.கிட்:7 72/1
நெறி பட கண்கள் பொங்கி நீர் வர நெடிது தாழ்ந்து – கம்.கிட்:9 25/3
தள்ள_அரும் துளி பட தகர்ந்து சாய் கிரி – கம்.கிட்:10 16/3
பிறங்கு அரு நெடும் துளி பட பெயர்வு_இல் குன்றில் – கம்.கிட்:10 74/3
மழை பட பொதுளிய மருத தாமரை – கம்.கிட்:10 120/1
தழை பட பேர் இலை புரையில் தங்குவ – கம்.கிட்:10 120/2
வீற்று பட நூறிய வேலையின் வேலை உய்த்து – கம்.சுந்:1 44/3
கன்னல் மூன்றில் கள பட கால் வளை – கம்.சுந்:3 22/3
துள்ளின மரன் பட நெரிந்தன துடித்த – கம்.சுந்:6 16/4
சந்தனங்கள் தகர்ந்தன தாள் பட
இந்தனங்களின் வெந்து எரி சிந்திட – கம்.சுந்:6 26/1,2
தம் துவாரம் துகள் பட சாய்ந்தவே – கம்.சுந்:6 34/4
பிழை இல பட அரவின் தோள் பிடர் உற அடி இடுகின்றார் – கம்.சுந்:7 23/3
முட்டினார் பட முட்டினான் முறைமுறை முடுகி – கம்.சுந்:7 37/1
கிட்டினார் பட கிட்டினான் கிரி என நெருங்கி – கம்.சுந்:7 37/2
கட்டினார் பட கட்டினான் கைகளால் மெய்யில் – கம்.சுந்:7 37/3
தட்டினார் பட தட்டினான் மலை என தகுவான் – கம்.சுந்:7 37/4
பொருந்தினர் நெருங்கினர் களம் பட புடைத்தான் – கம்.சுந்:8 24/4
கரி கொடு கரிகளை கள பட புடைத்தான் – கம்.சுந்:8 30/1
எட்டின விசும்பினை எழு பட எழுந்த – கம்.சுந்:8 40/1
தேர் பட புடைக்கும் அ தேரின் சில்லியால் – கம்.சுந்:9 33/2
ஆயிரம் தேர் பட அரைக்குமால் அழித்து – கம்.சுந்:9 35/2
குழுவினை களம் பட கொன்று நீக்கினான் – கம்.சுந்:9 45/4
நேரே பட்டவர் பட மாடே தனி நில்லா உயிரொடு நின்றாரே – கம்.சுந்:10 29/4
ஊறு தன் நெடு மேனியில் பல பட ஒல்கி – கம்.சுந்:11 46/3
இடி பட சிதைந்த மால் வரையின் இல் எலாம் – கம்.சுந்:12 7/3
இறுத்தனன் கடி பொழில் எண்ணிலோர் பட
ஒறுத்தனள் என்று கொண்டு உவக்கின்றாள் உயிர் – கம்.சுந்:12 29/1,2
எரி உற மடுப்பதும் எதிர்ந்துளோர் பட
பொரு தொழில் யாவையும் புரிந்து போவதும் – கம்.யுத்1:2 35/1,2
குரங்கு பட மேதினி குறைந்தலை நட போர் – கம்.யுத்1:2 61/1
அரங்கு பட மானுடர் அலந்தலை பட பார் – கம்.யுத்1:2 61/2
அரங்கு பட மானுடர் அலந்தலை பட பார் – கம்.யுத்1:2 61/2
இரங்கு படர் சீதை பட இன்று இருவர் நின்றார் – கம்.யுத்1:2 61/3
பகிர் பட குடரை கொய்யும் பகை அற பிசையும் பல் கால் – கம்.யுத்1:3 138/3
துமிந்த துண்டமும் பல பட துரந்தன தொடர்ந்து – கம்.யுத்1:6 20/3
ஆறு கீழ் பட அளறு பட்டு அழுந்திய அளக்கர் – கம்.யுத்1:6 21/3
பண்ணை வெம் புனல் பட பட நெருப்பொடும் பற்றி – கம்.யுத்1:6 28/2
பண்ணை வெம் புனல் பட பட நெருப்பொடும் பற்றி – கம்.யுத்1:6 28/2
மலைகள் ஒக்க அடுக்கி மணல் பட
தலைகள் ஒக்க தடவும் தட கையால் – கம்.யுத்1:8 46/3,4
கிழி பட கடல் கீண்டதும் மாண்டது – கம்.யுத்1:9 44/1
பொறி பட சுடர்கள் தீய போவன போழ்ந்து முன்_நாள் – கம்.யுத்1:9 86/3
நூல் பட தொடர்ந்த பைம் பொன் சித்திரம் நுனித்த பத்தி – கம்.யுத்1:10 14/1
பல் மணி மாட பத்தி நிழல் பட படர்வ பண்பால் – கம்.யுத்1:10 15/2
ஏ அணை வரி வில் காமன் கணை பட எரியாநின்ற – கம்.யுத்1:13 9/3
விற்கள் ஓடு சரம் பட வெம் புணீர் – கம்.யுத்2:15 22/2
சாய்ந்து சாய்ந்து சரம் பட தள்ளலுற்று – கம்.யுத்2:15 33/3
கல் துரந்த களம் பட வஞ்சகர் – கம்.யுத்2:15 47/1
வெருக்கொண்டு ஓடிட வெம் பட காவலர் – கம்.யுத்2:15 62/2
தன் படைத்தலைவன் பட தன் எதிர் – கம்.யுத்2:15 68/1
பட சிதைந்தது நம் படை என்றனர் – கம்.யுத்2:15 83/4
சொரிந்த வெம் பொறி பட கடல் சுவறின தோற்றம் – கம்.யுத்2:15 191/3
காம்பு எலாம் கடும் துகள் பட களிறு எலாம் துணிய – கம்.யுத்2:15 193/1
பாம்பு எலாம் பட யாளியும் உழுவையும் பாற – கம்.யுத்2:15 193/2
நாரத முனிவற்கு ஏற்ப நயம் பட உரைத்த நாவும் – கம்.யுத்2:16 1/2
சரம் தலைத்தலை பட பட மயங்கின சாய்ந்த – கம்.யுத்2:16 211/2
சரம் தலைத்தலை பட பட மயங்கின சாய்ந்த – கம்.யுத்2:16 211/2
பல்லவ கணை பட படு புரவிய பல் கால் – கம்.யுத்2:16 212/1
அறத்தின் இன் உயிர் அனையவன் கணை பட அரக்கர் – கம்.யுத்2:16 222/1
திறத்திறம் பட திசை-தொறும் திசை-தொறும் சிந்தி – கம்.யுத்2:16 222/3
திற திறம் பட துணித்து அவன் தேரையும் சிதைத்தான் – கம்.யுத்2:16 237/4
அற்ற துண்டங்கள் பட பட துணிந்தன அனந்தம் – கம்.யுத்2:16 246/4
அற்ற துண்டங்கள் பட பட துணிந்தன அனந்தம் – கம்.யுத்2:16 246/4
குந்தி வந்தனன் நெடு நிலம் குழி பட குரை கடல் கோத்து ஏற – கம்.யுத்2:16 342/4
பழி பட வாழ்கிற்பாரும் பார்த்திவர் உளரோ பாவம் – கம்.யுத்2:17 66/4
பாரில் செலுமாறு பட படரும் – கம்.யுத்2:18 26/2
பனியா மது மேதை பட படர் மேதினி – கம்.யுத்2:18 73/3
தோல் பட துதைந்து எழு வயிர தூண் நிகர் – கம்.யுத்2:18 93/1
கால் பட கை பட கால பாசம் போல் – கம்.யுத்2:18 93/2
கால் பட கை பட கால பாசம் போல் – கம்.யுத்2:18 93/2
வால் பட புரண்டனர் நிருதர் மற்று அவர் – கம்.யுத்2:18 93/3
வேல் பட புரண்டனர் கவியின் வீரரே – கம்.யுத்2:18 93/4
கோள் உடை கணை பட புரவி கூத்தன – கம்.யுத்2:18 113/1
தூண்டு_அரும் கணை பட துமிந்து துள்ளிய – கம்.யுத்2:18 116/1
ஒரு தொடை விடுவன உரும் உறழ் கணை பட
இரு தொடை புரசையொடு இறுபவர் எறி படை – கம்.யுத்2:18 129/1,2
வால் சில துணிவன வயிறுகள் வெளி பட
நால்வன குடர் சில அன நகழ்வன சில வரு – கம்.யுத்2:18 134/2,3
பண்ணின் படர் தலையில் பட மடிகின்றன பல ஆம் – கம்.யுத்2:18 140/3
கண்ணின் தலை அயில் வெம் கணை பட நின்றன காணா – கம்.யுத்2:18 143/1
கால் ஏறின சிலை நாண் ஒலி கடல் ஏறுகள் பட வான் – கம்.யுத்2:18 153/1
கரி பட காலாள் வெள்ளம் களம் பட கலின கால – கம்.யுத்2:18 185/1
கரி பட காலாள் வெள்ளம் களம் பட கலின கால – கம்.யுத்2:18 185/1
பரி பட கண்ட கூற்றும் பயம் பட பைம் பொன் திண் தேர் – கம்.யுத்2:18 185/2
பரி பட கண்ட கூற்றும் பயம் பட பைம் பொன் திண் தேர் – கம்.யுத்2:18 185/2
எரிபட பொருத பூமி இடம் பட எதிர்ந்த எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 185/3
கட்டு அமை வயிர கோட்டால் களம் பட வீழ்த்தி காலால் – கம்.யுத்2:18 224/2
கன்று பட பதைத்த தாய்-போல் கவல்வாளை – கம்.யுத்2:18 272/2
கல் பட மரம் பட கால வேல் பட – கம்.யுத்2:19 40/1
கல் பட மரம் பட கால வேல் பட – கம்.யுத்2:19 40/1
கல் பட மரம் பட கால வேல் பட
வில் படு கணை பட வீழும் வீரர்-தம் – கம்.யுத்2:19 40/1,2
வில் படு கணை பட வீழும் வீரர்-தம் – கம்.யுத்2:19 40/2
எல் படும் உடல் பட இரண்டு சேனையும் – கம்.யுத்2:19 40/3
தூண் எறிந்து அனைய விரல்கள் கோதையொடு சுவடு எறிந்தது ஒரு தொழில் பட
சேண் எறிந்து நிமிர் திசைகளோடு மலை செவிடு எறிந்து உடைய மிடல் வலோன் – கம்.யுத்2:19 61/2,3
வெற்றி வெம் கணை பட பட தலைகள் விண்ணினூடு திசை மீது போய் – கம்.யுத்2:19 63/3
வெற்றி வெம் கணை பட பட தலைகள் விண்ணினூடு திசை மீது போய் – கம்.யுத்2:19 63/3
சரதம் ஆக தரை பட சாடுமால் – கம்.யுத்2:19 143/3
தூவுண்ட தானை முற்றும் பட ஒரு தமியன் சோர்வான் – கம்.யுத்2:19 231/2
கடம் படு கரி பட கலின மா பட – கம்.யுத்3:20 38/1
கடம் படு கரி பட கலின மா பட
இடம் படு சில்லியின் ஈர்த்த தேர் பட – கம்.யுத்3:20 38/1,2
இடம் படு சில்லியின் ஈர்த்த தேர் பட
உடம்பு அடும் அரக்கரை அனந்தன் உச்சியில் – கம்.யுத்3:20 38/2,3
கல் பட களம் படும் அரக்கர் கார் கடல் – கம்.யுத்3:20 44/2
பல் படு தலை பட படுவ பாதகர் – கம்.யுத்3:20 44/3
வில் படு கணை பட குரங்கின் வேலையே – கம்.யுத்3:20 44/4
கிச்சு உறு கிரி பட கிளர் பொன் தேர் நிரை – கம்.யுத்3:20 45/1
பட அங்கு ஒரு குன்று படர்த்தினனால் – கம்.யுத்3:20 88/4
பின்னுடைத்தாக பேரி கடல் பட பெயர்ந்த தூளி – கம்.யுத்3:21 8/3
புயல் பட குருதி வீசி படியிடை புரள்தலோடும் – கம்.யுத்3:21 31/2
பின்றல் இல் வெள்ள தானை முறை பட பரப்பி பேழ் வாய் – கம்.யுத்3:22 11/3
வில்லி சாரதியொடும் பட திரிந்தன வெறிய – கம்.யுத்3:22 55/4
மெய்யில் பட்டன பட படாதன எலாம் விலக்கி – கம்.யுத்3:22 70/1
அதிர் பிண பெரும் குன்றுகள் பட பட அழிந்த – கம்.யுத்3:22 107/2
அதிர் பிண பெரும் குன்றுகள் பட பட அழிந்த – கம்.யுத்3:22 107/2
கனகன் ஆயிரம் கணை பட விண்ணிடை கலந்தான் – கம்.யுத்3:22 174/1
நீர் பட கடவீர் அலீர் வரி சிலை நெடியோன் – கம்.யுத்3:22 180/2
பல பட முறுவல் வந்து பரந்தன பனித்த மெய் வேர் – கம்.யுத்3:25 7/1
விழி பட முதல்வர் எல்லாம் வெதும்பினர் ஒதுங்கி வீழ்ந்து – கம்.யுத்3:27 164/1
வழி பட உலகம் மூன்றும் அடிப்பட வந்ததேனும் – கம்.யுத்3:27 164/2
பழி பட வந்த வாழ்வை யாவரே நயக்கல்-பாலார் – கம்.யுத்3:27 164/4
எல்லினும் வெளி பட வருவது கண்டு இளையவன் எழு வகை முனிவர்கள்-தம் – கம்.யுத்3:28 25/3
துடித்தது மரமும் கல்லும் துகள் பட குரங்கும் துஞ்ச – கம்.யுத்3:28 45/4
மோகத்தின் பட முடித்தவர் மாயையின் முதல்வர் – கம்.யுத்3:30 10/3
காலன் மார்பிடை சிவன் கழல் பட பண்டு கான்ற – கம்.யுத்3:30 26/1
பூழி பெற்ற வெம் களம் குளம் பட பொழிந்த பேர் – கம்.யுத்3:31 94/3
முறிந்தன வெம் கணைகள் பட முற்றின சுற்றின தேரும் மூரி மாவும் – கம்.யுத்3:31 99/2
மாறு ஆயினர் ஒரு கோல் பட மலை-போல் உடல் மறிவார் – கம்.யுத்3:31 104/2
துண்ட பட கடும் சாரிகை திரிந்தான் சரம் சொரிந்தான் – கம்.யுத்3:31 117/3
எயிறு வாளி பட துணிந்து யானையின் – கம்.யுத்3:31 123/2
தறித்த தேரும் களிறும் தரை பட
மறித்த வாசி துணித்து அவர் மா படை – கம்.யுத்3:31 132/2,3
எடுப்பது பட பொருவது அன்றி இவர் செய்வது ஒரு நன்றி உளதோ – கம்.யுத்3:31 138/4
நகரம் இடம் அருக அனையர் நலிவு பட – கம்.யுத்3:31 154/4
உலகு செவிடு பட மழைகள் உதிர உயர் – கம்.யுத்3:31 159/1
பழகும் அதிதியரை எதிர்கொள் பரிசு பட
விழைவின் எதிர அதிர் எரிகொள் விரி பகழி – கம்.யுத்3:31 160/2,3
பாறு படு சிறகு கழுகு பகழி பட
நீறு படும் இரத நிரையின் உடல் தழுவி – கம்.யுத்3:31 162/1,2
மாறு பட உலக நிரைகள் அளறு பட – கம்.யுத்3:31 162/4
மாறு பட உலக நிரைகள் அளறு பட – கம்.யுத்3:31 162/4
பொங்கு பாய் பரி சாரதியோடும் பட புடைத்தான் – கம்.யுத்4:32 33/3
பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் – கம்.யுத்4:35 28/2
கோல் ஆயிரம் பிற ஆயிரம் ஒரு கோல் பட குறைவ – கம்.யுத்4:37 55/2
வெம் கணை பட பட விசையின் வீழ்ந்தன – கம்.யுத்4:37 146/2
வெம் கணை பட பட விசையின் வீழ்ந்தன – கம்.யுத்4:37 146/2
ஆரியன் சரம் பட அரக்கன் வன் தலை – கம்.யுத்4:37 149/3
கொற்ற வெம் சரம் பட குறைந்து போன கை – கம்.யுத்4:37 156/1
தேர்-நின்று நெடு நிலத்து சிரமுகம் கீழ் பட விழுந்தான் சிகரம் போல்வான் – கம்.யுத்4:37 199/4
உன்-தனது குலம் அடங்க உருத்து அமரில் பட கண்டும் உறவு ஆகாதே – கம்.யுத்4:38 6/3

மேல்


படகம் (1)

போர்த்த சங்க படகம் புடைத்திட – கம்.யுத்2:15 99/1

மேல்


படத்து (1)

இலை முக படத்து அவன் எழுதி காட்டிய – கம்.பால:14 4/1

மேல்


படப்பட (1)

பட்டன படப்பட படாத புள் குலம் – கம்.யுத்1:6 38/1

மேல்


படப்படர் (1)

மே வியம் படை படப்படர் குருதியின் வீழ்ந்த – கம்.யுத்4:32 9/3

மேல்


படப்பு (1)

படப்பு ஒடுங்கும்மே பின்பு – புறம் 334/4

மேல்


படப்பை (63)

கிளை மலர் படப்பை கிடங்கில் கோமான் – சிறு 160
வாழ் முள் வேலி சூழ் மிளை படப்பை
கொடு நுகம் தழீஇய புதவின் செம் நிலை – பெரும் 126,127
நாவாய் சூழ்ந்த நளி நீர் படப்பை
மாடம் ஓங்கிய மணல் மலி மறுகின் – பெரும் 321,322
மஞ்சள் முன்றில் மணம் நாறு படப்பை
தண்டலை உழவர் தனி மனை சேப்பின் – பெரும் 354,355
அடையா வாயில் மிளை சூழ் படப்பை
நீல் நிற உருவின் நெடியோன் கொப்பூழ் – பெரும் 401,402
கழி சூழ் படப்பை கலி யாணர் – பட் 32
கழி சூழ் படப்பை காண்ட_வாயில் – நற் 38/7
வெண் மணல் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – நற் 38/10
குட காய் ஆசினி படப்பை நீடிய – நற் 44/9
உடை கடல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 67/12
பூ கெழு படப்பை சாய்க்காட்டு அன்ன என் – நற் 73/9
கானல் அம் படப்பை ஆனா வண் மகிழ் – நற் 91/8
ஆர் தர வந்தனன் ஆயினும் படப்பை
இன் முசு பெரும் கலை நன் மேயல் ஆரும் – நற் 119/4,5
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை
கானல் ஆயமொடு காலை குற்ற – நற் 123/4,5
போயின்று-கொல்லோ தானே படப்பை
கொடு முள் ஈங்கை நெடு மா அம் தளிர் – நற் 205/8,9
கண்டல் வேலி கழி சூழ் படப்பை
முண்டகம் வேய்ந்த குறி இறை குரம்பை – நற் 207/1,2
கண்டல் வேலி கழி சூழ் படப்பை
தெண் கடல் நாட்டு செல்வென் யான் என – நற் 363/1,2
அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி – நற் 365/4
உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 375/9
நன்று-மன் வாழி தோழி நம் படப்பை
நீர் வார் பைம் புதல் கலித்த – குறு 98/3,4
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர – குறு 127/3
படப்பை வேங்கைக்கு மறந்தனர்-கொல்லோ – குறு 266/3
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை
தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு – ஐங் 203/1,2
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை
புலவு சேர் துறுகல் ஏறி அவர் நாட்டு – ஐங் 210/1,2
நெடு வரை படப்பை நும் ஊர் – ஐங் 251/3
கழனி வாயில் பழன படப்பை
அழல் மருள் பூவின் தாமரை வளை_மகள் – பதி 23/22,23
தண் கடல் படப்பை மென்பாலனவும் – பதி 30/8
தண் கடல் படப்பை நன் நாட்டு பொருந – பதி 55/6
தண் கடல் படப்பை நாடு கிழவோயே – பதி 88/42
காவிரி படப்பை நன் நாடு அன்ன – பதி 90/47
ஆம்பல் குழலால் பயிர்_பயிர் எம் படப்பை
காஞ்சி கீழ் செய்தேம் குறி – கலி 108/62,63
உலமரல் வருத்தம் உறுதும் எம் படப்பை
கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை – அகம் 18/13,14
பண்ணன் சிறுகுடி படப்பை நுண் இலை – அகம் 54/14
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை
தண் அயத்து அமன்ற கூதளம் குழைய – அகம் 68/1,2
கேட்டியோ வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை
ஊட்டி அன்ன ஒண் தளிர் செயலை – அகம் 68/4,5
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர – அகம் 96/8
கைதை அம் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 100/18
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை
அன்றில் அகவும் ஆங்கண் – அகம் 120/14,15
படப்பை நண்ணி பழனத்து அல்கும் – அகம் 146/4
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை
சூர் உடை சிலம்பில் சுடர் பூ வேய்ந்து – அகம் 158/7,8
படப்பை நின்ற முட தாள் புன்னை – அகம் 180/13
காய் நெல் படப்பை வாணன் சிறுகுடி – அகம் 204/12
காவிரி படப்பை பட்டினத்து அன்ன – அகம் 205/12
இரும் கழி படப்பை மருங்கூர் பட்டினத்து – அகம் 227/20
கரும்பு அமல் படப்பை பெரும் பெயர் கள்ளூர் – அகம் 256/15
துறு கல் நண்ணிய கறி இவர் படப்பை
குறி இறை குரம்பை நம் மனை-வயின் புகுதரும் – அகம் 272/10,11
முல்லை படப்பை புல்வாய் கெண்டும் – அகம் 284/10
கழை அளந்து அறியா காவிரி படப்பை
புனல் மலி புதவின் போஒர் கிழவோன் – அகம் 326/10,11
மலி புனல் பொருத மருது ஓங்கு படப்பை
ஒலி கதிர் கழனி கழாஅர் முன்துறை – அகம் 376/3,4
காவிரி படப்பை உறந்தை அன்ன – அகம் 385/4
பாசவல் படப்பை ஆர் எயில் பல தந்து – புறம் 6/14
பெரும் புனல் படப்பை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 98/20
பெண்ணை அம் படப்பை நாடு கிழவோயே – புறம் 126/23
செம் வரை படப்பை நாஞ்சில் பொருந – புறம் 137/12
வளை கை விறலியர் படப்பை கொய்த – புறம் 140/3
தண் புனல் படப்பை எம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 166/29
இடு முள் படப்பை மறி மேய்ந்து ஒழிந்த – புறம் 197/10
கடிய கதழும் நெடு வரை படப்பை
வென்றி நிலைஇய விழு புகழ் ஒன்றி – புறம் 202/4,5
படப்பை கொண்ட குறும் தாள் உடும்பின் – புறம் 326/9
வரை அணி படப்பை நன் நாட்டு பொருந – புறம் 375/10
காவிரி அணையும் தாழ் நீர் படப்பை
நெல் விளை கழனி அம்பர் கிழவோன் – புறம் 385/8,9
பழம் சோறு அயிலும் முழங்கு நீர் படப்பை
காவிரி கிழவன் மாயா நல் இசை – புறம் 399/11,12
பட்ட மென் கமுகு ஓங்கு படப்பை போய் – கம்.பால:2 26/3

மேல்


படப்பையும் (1)

முன்றில் சூழ்ந்த படப்பையும் மொய் புனல் – கம்.கிட்:15 39/2

மேல்


படப்பையொடு (1)

குடுமி கட்டிய படப்பையொடு மிளிர – அகம் 41/5

மேல்


படம் (20)

அடி புதை அரணம் எய்தி படம் புக்கு – பெரும் 69
படம் புகு மிலேச்சர் உழையர் ஆக – முல் 66
படம் செய் பந்தர் கல் மிசையதுவே – புறம் 260/28
படம் கிளர் பல் தலை பாந்தள் ஏந்து பார் – கம்.பால:5 104/1
படம் செய் நாகணை பள்ளி நீங்கினான் – கம்.அயோ:14 92/1
படம் கிழிதர படிதனில் பலவித போர் – கம்.ஆரண்:9 3/2
படம் குறைந்து ஒதுங்கின பாம்பும் பாதக – கம்.ஆரண்:12 35/3
நாகமும் படம் ஒளித்து ஒதுங்கி நையவே – கம்.ஆரண்:13 3/4
படம் பரந்து அனைய அல்குல் பால் பரந்து அனைய இன் சொல் – கம்.ஆரண்:14 8/3
வெள்ளி வெண் படம் குடைந்து கீழ் போகிய வேர – கம்.கிட்:4 10/4
படம் திறந்து உருவலின் பொலியும் பான்மை போல் – கம்.கிட்:10 108/4
படம் தாழ் அரவை ஒரு கரத்தான் பறித்தாய் எனினும் பயன் இன்றால் – கம்.சுந்:4 109/2
படம் படும் என படும் கவியின் கல் பல – கம்.யுத்3:20 38/4
படம் கொள் பாம்பு_அணை துறந்தவற்கு இளையவன் பகழி – கம்.யுத்3:22 73/1
படம் துடிக்கின்ற நாக பாற்கடல் பள்ளியானும் – கம்.யுத்3:27 76/2
படம் குறை அரவம் ஒத்தாய் உற்றது பகர்தி என்றான் – கம்.யுத்3:28 2/4
படம் மறுகிட எதிர் விரவியது அ இருள் பகல் உற வரு பகை இரதம் – கம்.யுத்3:28 19/4
படம் பிறங்கிய பாந்தளும் பாரும் பேர்ந்து – கம்.யுத்3:29 7/1
படம் பொறாமையின் நனம் தலை அனந்தனும் பதைத்தான் – கம்.யுத்3:31 17/2
படம் குறைந்தது படி சுமந்த பாம்பு வாய் – கம்.யுத்4:40 70/2

மேல்


படமாடம் (1)

வாள் எழ நிரைத்த படமாடம் அவை புக்கார் – கம்.பால:15 17/4

மேல்


படர் (196)

வெயில் கதிர் மழுங்கிய படர் கூர் ஞாயிற்று – மது 431
இன்னா அரும் படர் தீர விறல் தந்து – நெடு 167
உள் கரந்து உறையும் உய்யா அரும் படர்
செப்பல் வன்மையின் செறித்து யான் கடவலின் – குறி 11,12
மனை மாண் சுடரொடு படர் பொழுது எனவே – நற் 3/9
அல்கு படர் உழந்த அரி மதர் மழை கண் – நற் 8/1
பருவரல் நெஞ்சமொடு பல் படர் அகல – நற் 18/1
மார்பு தர வந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 34/6
காமம் படர் அட வருந்திய – நற் 64/12
படர் வந்து நலியும் சுடர் செல் மாலை – நற் 78/5
அம்_சில்_ஓதி அரும் படர் உறவே – நற் 105/10
கல் சேர்பு நண்ணி படர் அடைபு நடுங்க – நற் 117/6
பகல் வந்தீமோ பல் படர் அகல – நற் 156/6
ஆனா நோயோடு அழி படர் கலங்கி – நற் 185/1
துனி கூர் மனத்தள் முனி படர் உழக்கும் – நற் 262/5
நன் நுதல் சாய படர் மலி அரு நோய் – நற் 282/3
ஒழிதும் என்ப நாம் வருந்து படர் உழந்தே – நற் 296/9
அல்லல் அரும் படர் காண்கம் நாம் சிறிதே – நற் 307/10
நன் நுதல் பசந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 322/9
அரும் படர் அகல நீக்கி – நற் 361/8
முனி படர் களையினும் களைப – நற் 392/10
பழி படர் உள் நோய் வழிவழி சிறப்ப – குறு 173/4
நன் மா மேனி அழி படர் நிலையே – குறு 185/8
படர் சுமந்து எழுதரு பையுள் மாலை – குறு 195/2
இன்னா அரும் படர் செய்யும் ஆயின் – குறு 206/3
பாடு அமை சேக்கையில் படர் கூர்ந்திசினே – குறு 216/4
சுடர் செல் வானம் சேப்ப படர் கூர்ந்து – குறு 234/1
நோய் நீந்து அரும் படர் தீர நீ நயந்து – குறு 332/2
முனி படர் உழந்த பாடு இல் உண்கண் – குறு 357/1
சுவர் வாய் பற்றும் நின் படர் சேண் நீங்க – குறு 358/3
அரும் படர் எவ்வம் இன்று நாம் உழப்பினும் – குறு 360/3
படர் மலி அரு நோய் செய்தனன் எமக்கே – ஐங் 95/4
சுடர் நுதல் பசப்ப சாஅய் படர் மெலிந்து – ஐங் 107/2
நீர் படர் தூம்பின் பூ கெழு துறைவன் – ஐங் 109/2
பாழ்படு நெஞ்சம் படர் அட கலங்க – ஐங் 313/3
ஆய் நலம் பசப்ப அரும் படர் நலிய – ஐங் 318/1
இன்னா அரும் படர் எம்-வயின் செய்த – ஐங் 473/3
துனி மலி துயரமொடு அரும் படர் உழப்போள் – ஐங் 477/2
அரும் படர் அவலம் அவளும் தீர – ஐங் 485/1
அரும் படர் உழத்தல் யாவது என்றும் – ஐங் 486/2
ஆய்_தொடி அரும் படர் தீர – ஐங் 490/3
விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் – பரி 1/15
படர் சிறை பல் நிற பாப்பு பகையை – பரி 13/39
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 21/54
பனிய கண்படல் ஒல்லா படர் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/13
படர் கூற நின்றதும் உண்டோ தொடர் கூர – கலி 22/21
அரும் படர் அவல நோய் ஆற்றுவள் என்னாது – கலி 28/10
பானாள் யாம் படர் கூர பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 30/9
பாயல் பெறேஎன் படர் கூர்ந்து அவன்-வயின் – கலி 37/6
பல் நாளும் படர் அட பசலையால் உணப்பட்டாள் – கலி 48/16
பனி இவள் படர் என பரவாமை ஒல்லும்-மன் – கலி 53/13
அரும் படர் கண்டாரை செய்து ஆங்கு இயலும் – கலி 64/5
பாய்ந்து ஊதி படர் தீர்ந்து பண்டு தாம் மரீஇய – கலி 66/7
ஆ போல் படர் தக நாம் – கலி 81/37
தொடர் தொடராக வலந்து படர் செய்யும் – கலி 97/18
அழி படர் வருத்த நின் அளி வேண்டி கலங்கியாள் – கலி 100/17
படர் அணி அந்தி பசும்_கண்_கடவுள் – கலி 101/24
அரும் படர் அவல நோய் செய்தான்-கண் பெறல் நசைஇ – கலி 123/17
அரும் படர் நெஞ்சம் அழிவொடு கூம்பும் – கலி 130/13
அழி படர் அலைப்ப அகறலோ கொடிதே – கலி 132/24
ஆனா படர் மிக்க நெஞ்சு – கலி 145/44
கள் படர் ஓதி நின் படர்ந்து உள்ளி – அகம் 39/14
அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர்
காமர் நெஞ்சம் கையறுபு இனைய – அகம் 40/7,8
யாதோ மற்று அம் மா திறம் படர் என – அகம் 48/13
ஆனா அரும் படர் செய்த – அகம் 72/21
இருவேம் நம் படர் தீர வருவது – அகம் 73/10
உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து – அகம் 102/14
நடை மெலிந்து ஒழிந்த சேண் படர் கன்றின் – அகம் 131/8
நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து – அகம் 152/1
மை_ஈர்_ஓதி அரும் படர் உழத்தல் – அகம் 173/5
விழவு படர் மள்ளரின் முழவு எடுத்து உயரி – அகம் 189/5
படர் மலி எவ்வமொடு மாதிரம் துழைஇ – அகம் 189/11
ஆர் அஞர் அரு படர் நீந்துவோரே – அகம் 202/15
கழி படர் உழந்த பனி வார் உண்கண் – அகம் 234/16
அரும் படர் எவ்வமொடு பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 250/10
நாம் படர் கூரும் அரும் துயர் கேட்பின் – அகம் 251/4
கழியாமையே அழி படர் அகல – அகம் 255/8
ஆனா அரு படர் தலைத்தந்தோயே – அகம் 258/15
முனி படர் அகல மூழ்குவம்-கொல்லோ – அகம் 278/12
கடறு உழந்து இவணம் ஆக படர் உழந்து – அகம் 279/9
அழி படர் உழக்கும் அவல நெஞ்சத்து – அகம் 285/2
ஆனா நோயொடு அழி படர் கலங்கி – அகம் 297/2
கால் நிலை செல்லாது கழி படர் கலங்கி – அகம் 299/16
படர் மிக பிரிந்தோர் உள்ளுபு நினைதல் – அகம் 301/2
படர் கொள் மாலை படர்தந்து ஆங்கு – அகம் 303/14
இரவும் எல்லையும் படர் அட வருந்தி – அகம் 313/6
இலங்கு வளை நெகிழ பரந்து படர் அலைப்ப யாம் – அகம் 328/9
பயப்பு உறு படர் அட வருந்திய – அகம் 344/12
குட கடல் சேரும் படர் கூர் மாலையும் – அகம் 378/15
மேய் பிணை பயிரும் மெலிந்து அழி படர் குரல் – அகம் 395/11
படர் மலி வருத்தமொடு பல புலந்து அசைஇ – அகம் 398/2
இன்னாது உறைவி அரும் படர் களைமே – புறம் 145/10
உயங்கு படர் வருத்தமும் உலைவும் நோக்கி – புறம் 150/4
பசந்த மேனியொடு படர் அட வருந்தி – புறம் 159/6
எல் இடை படர் தந்தோனே கல்லென – புறம் 301/14
அரும் படர் எவ்வம் உழந்ததன் தலையே – புறம் 378/24
சென்ற ஞான்றை சென்று படர் இரவின் – புறம் 390/10
பகலினொடு இகலுவ படர் மணி மடவார் – கம்.பால:2 45/1
பஞ்சி வான் மதியை ஊட்டியது-அனைய படர் உகிர் பங்கய செம் கால் – கம்.பால:3 9/1
கொழுந்து ஓடி படர் கீர்த்தி கோவேந்தன் அடைந்தமை சென்று ஒற்றர் கூற – கம்.பால:5 56/1
கொழுந்து மேல் படர் தர கொழுகொம்பு ஆயினான் – கம்.பால:5 71/4
பொரி பரல் படர் நிலம் பொடிந்து கீழ் உற – கம்.பால:7 16/1
பழி படர் மன்னவன் பரித்த நாட்டினூங்கு – கம்.பால:7 19/3
படை நெடும் கண் வாள் உறை புக படர் புனல் மூழ்கி – கம்.பால:9 12/1
மா தவன் அருள் உண்டாக வழிபடு படர் உறாதே – கம்.பால:9 25/3
பங்கயம் குவளை ஆம்பல் படர் கொடி வள்ளை நீலம் – கம்.பால:10 18/1
படர் பூம் குவளை நாள் மலரோ நீலோற்பலமோ பானலோ – கம்.பால:10 65/2
பாணி இவன் படர் செம் கை படாதேல் – கம்.பால:13 28/3
படைகளும் முடியும் பூணும் படர் வெயில் பரப்பி செல்ல – கம்.பால:14 55/3
படிகத்தின் தலம் என்று எண்ணி படர் சுனை முடுகி புக்க – கம்.பால:16 18/1
பாகு ஒக்கும் சொல் நுண் கலையாள்-தன் படர் அல்குல் – கம்.பால:17 30/1
படர் திரை கரும் கடல் பரமன் மார்பிடை – கம்.பால:19 67/3
பந்தரின் நிழல் வீச படர் வெயில் கடிவாகும் – கம்.பால:23 26/4
பண் உறு படர் சின பரும யானையான் – கம்.அயோ:1 1/2
பண்ணும் பரி மா உடையாய் அடைவாய் படர் வான் என்னா – கம்.அயோ:4 85/4
பல் நந்து உகு தரளம் தொகு படர் பந்திகள் படு நீர் – கம்.அயோ:7 7/1
படர் உற உளன் உம்பி கான் உறை பகல் எல்லாம் – கம்.அயோ:8 42/1
பழி வரு நெறி படர் பதகன் ஆக யான் – கம்.அயோ:11 105/4
பாலை ஏய் நிறத்தொடு பண்டு தான் படர்
ஓலை ஏய் நெடும் கடல் ஓடிற்று இல்லையால் – கம்.அயோ:13 4/1,2
கான் தலை நண்ணிய காளை பின் படர்
தோன்றலை அ வழி தொடர்ந்து சென்றன – கம்.அயோ:13 5/1,2
பாங்கின் உத்தரியம் மான படர் திரை தவழ பாரின் – கம்.அயோ:13 51/1
படர் எலாம் படைத்தாளை பழி வளர்க்கும் செவிலியை தன் பாழ்த்த பாவி – கம்.அயோ:13 69/1
படர் எலாம் பட படும் பரும யானையின் – கம்.அயோ:14 30/1
பனி படர் காடு உடன் படர்தல் மெய் என்றான் – கம்.அயோ:14 127/4
கை துணித்தும் என முந்து கடுகி படர் புயத்து – கம்.ஆரண்:1 34/3
பட்ட தன்மையும் உணர்ந்து படர் சாபம் இட முன் – கம்.ஆரண்:1 45/1
கானில் படர் கண்_களி வண்டொடு தார் – கம்.ஆரண்:2 4/2
நெருக்கவும் யாம் படர் நெறி அலா நெறி – கம்.ஆரண்:3 12/3
மரம் படர் கானம் எங்கும் அதர்பட வந்த சேனை – கம்.ஆரண்:7 61/1
சரம் படர் புட்டில் கட்டி சாபமும் தரித்தான் தள்ளா – கம்.ஆரண்:7 61/3
உரம் படர் தோளில் மீளா கவசம் இட்டு உடைவாள் ஆர்த்தான் – கம்.ஆரண்:7 61/4
பால் பொத்தின நதியின் கிளர் படி பொத்தின படர் வான் – கம்.ஆரண்:7 99/2
அனக மா நெறி படர் அடிகள் நும் அலால் – கம்.ஆரண்:12 39/1
பாகம் தலையை பறித்து படர் கற்பினாள்-பால் – கம்.ஆரண்:13 34/3
பரிந்தார் படர் விண்டுவின் நாட்டவர் பைம்பொன் மாரி – கம்.ஆரண்:13 43/3
ஊன்றிய பெரும் படர் துடைக்க ஒண்ணுமோ – கம்.ஆரண்:15 23/4
எல் படர் நாகர்-தம் இருக்கை ஈது என – கம்.கிட்:1 5/1
பற்கு இழி மணி படர் திரை பரதர் முன்றில் – கம்.கிட்:10 73/3
பாணியாது படர் வெரிந் பாழ்படா – கம்.கிட்:11 9/2
பரிய மா மதிலும் படர் வாயிலும் – கம்.கிட்:11 37/1
பாழி நெடு வன் பிலனுள் நின்று படர் மேல்-பால் – கம்.கிட்:14 69/3
பாண்டு அ மலை படர் விசும்பினை – கம்.கிட்:15 24/3
பாய் திரை பரவை ஞாலம் படர் இருள் பருகும் பண்பின் – கம்.கிட்:16 53/3
பகு வாய மடங்கல் வைகும் படர் வரை முழுதும் மூழ்க – கம்.கிட்:17 28/1
பாரிடை அழுந்துகின்ற படர் நெடும் பனி மா குன்றம் – கம்.சுந்:1 8/2
மின்-மேல் படர் நோன்மையனாய் உடல் வீக்கம் நீங்கி – கம்.சுந்:1 60/1
வில் படர் பவள பாதத்து அலத்தகம் எழுதி மேனி – கம்.சுந்:2 107/1
பத்தியர் உறையும் பத்தி படர் நெடும் தெருவும் பார்த்தான் – கம்.சுந்:2 189/2
உற்றது உண்டு எனா படர் உழந்து உறாதன உறுவாள் – கம்.சுந்:3 17/4
பாடலம் படர் கோங்கொடும் பண் இசை – கம்.சுந்:6 31/1
பற்றி கொண்டவன் வடி வாள் என ஒளிர் பல் இற்று உக நிமிர் படர் கையால் – கம்.சுந்:10 37/1
புவி தடம் படர் மேருவை பொன் முடி என்ன – கம்.சுந்:12 41/3
பாசிழை பரவை படர் அல்குலார் – கம்.சுந்:13 19/4
மரன் படர் வனத்து ஒருவனே சிலை வலத்தால் – கம்.யுத்1:2 54/1
இரங்கு படர் சீதை பட இன்று இருவர் நின்றார் – கம்.யுத்1:2 61/3
சுட்டது இல்லை நின் தோன்றலை சுடர் கனல் சுழி படர் அழுவத்துள் – கம்.யுத்1:3 87/1
அயிர் படர் வேலை ஏழும் மலைகளும் அஞ்ச ஆர்த்து அங்கு – கம்.யுத்1:3 144/3
படர் மழை சுமந்த காலை பருவ வான் அமரர் கோமான் – கம்.யுத்1:4 132/1
பாரை உண்பது படர் புனல் அ பெரும் பரவை – கம்.யுத்1:6 31/3
பருப்பதம் வேவது என்ன படர் ஒளி படராநின்ற – கம்.யுத்1:7 11/1
ஒருங்கு அடல் உயர்ந்த படர் தானையொடும் ஓதத்து – கம்.யுத்1:9 12/3
பனை கை வன் குரங்கின் படர் சேனையை – கம்.யுத்1:9 55/2
வனங்களும் படர் வரை-தொறும் திரிதரு மானின் – கம்.யுத்1:11 35/3
பண் திரிந்து சிதைய படர் சிறை – கம்.யுத்2:15 8/2
பற்றினான் கவசம் படர் மார்பிடை – கம்.யுத்2:15 97/3
பரக்க பல உரைத்து என் படர் கயிலை பெரு வரைக்கும் – கம்.யுத்2:15 165/1
பள்ள கடல் கொள்ள படர் படி பேரினும் பதையா – கம்.யுத்2:15 185/1
பாம்பு உறங்கும் படர் செவி பாழியான் – கம்.யுத்2:16 64/4
படர் நெடும் தட தட்டிடை திசை-தொறும் பாகர் – கம்.யுத்2:16 224/1
பழி அப்பால் இவன் பதாதி என்று அனுமன்-தன் படர் தோள் – கம்.யுத்2:16 241/3
மா கூடு படர் வேலை மறி மகர திரை வாங்கி – கம்.யுத்2:16 355/1
பனியா மது மேதை பட படர் மேதினி – கம்.யுத்2:18 73/3
படர் கடல் இன மழை படிவ போன்றவே – கம்.யுத்2:18 95/4
பருமமும் முதுகு இடு படிகையும் வலி படர்
மருமமும் அழிபட நுழைவன வடி கணை – கம்.யுத்2:18 130/1,2
பட்டன பட்டன படர் பணை குவிவன – கம்.யுத்2:18 135/4
பண்ணின் படர் தலையில் பட மடிகின்றன பல ஆம் – கம்.யுத்2:18 140/3
பாரில் பிடித்து அடிக்கும் குடர் பறிக்கும் படர் விசும்பின் – கம்.யுத்2:18 159/3
தொய்யல் படர் அழுவ கொழும் சேறாய் உக துகைப்பான் – கம்.யுத்2:18 161/4
எழு தொடர்ந்த படர் தோள்களால் எறிய எற்ற அற்றன எழுந்து மேல் – கம்.யுத்2:19 65/3
படர் கிடந்தன பல் படை கையினர் – கம்.யுத்2:19 137/3
பல்லாயிரத்தின் முடியாத பக்கம் அவை வீச வந்து படர் கால் – கம்.யுத்2:19 264/1
விண்ணில் படர் காலின் மிக கடுகும் – கம்.யுத்3:20 96/2
சென்றனன் கரியின் வாரிக்கு எதிர் படர் சீயம் அன்னான் – கம்.யுத்3:21 33/4
பயிலும் காலம் பத்தொடு நாலும் படர் கானத்து – கம்.யுத்3:22 205/1
வாரணம் அனையவன் துணிப்ப வான் படர்
தார் அணி முடி பெரும் தலைகள் தாக்கலால் – கம்.யுத்3:27 45/1,2
அங்கு அடங்கலும் படர் குருதி ஆழியின் – கம்.யுத்3:27 48/3
நெரிந்து ஏறின நெடு நாண் ஒலி படர் வான் நிறை உருமின் – கம்.யுத்3:27 109/2
படியை பார்த்தனர் பரவையை பார்த்தனர் படர் வான் – கம்.யுத்3:31 22/1
கள்ளம் படர் பெரு மாயையின் கரந்தான் உரு பிறந்தார் – கம்.யுத்3:31 115/3
வேறு படர் படர இரவி சுடர் வலையம் – கம்.யுத்3:31 162/3
பழகிற்று அல்லா பல் திரை தூங்கும் படர் வேலை – கம்.யுத்4:33 7/3
ஆறோ என்ன விண் படர் செம் சோரியது ஆகி – கம்.யுத்4:33 19/2
பாய் வய பசும் குதிரையின் வழியவும் படர் நீர் – கம்.யுத்4:35 19/2
பரித்திலன் புவி படர் சுடர் மணி தலை பலவும் – கம்.யுத்4:35 30/3
பூதலம் எழுந்து படர் தன்மைய பொலம் தேர் – கம்.யுத்4:36 7/2
வாரி நீர் நின்று எதிர் மகரம் படர்
சோரி சோர உணர்வு துளங்கினான் – கம்.யுத்4:37 170/1,2
பாடு உழுத படர் வெரிநின் பணி உழுத அணி நிகர்ப்ப பணை கை யானை – கம்.யுத்4:37 204/2

மேல்


படர்-மின் (1)

பல நாள் நில்லாது நில நாடு படர்-மின்
விளை புனம் நிழத்தலின் கேழல் அஞ்சி – மலை 192,193

மேல்


படர்க (2)

சிறு நனி ஒரு வழி படர்க என்றோனே எந்தை – புறம் 381/21
படையொடு உற்று படர்க என பன்னினான் – கம்.கிட்:13 10/4

மேல்


படர்கில (1)

யாதும் விண் படர்கில இயங்கு கார் மழை – கம்.யுத்2:16 272/3

மேல்


படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ (1)

பண்டு அறியாதீர் போல் படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ
பண்டு அறியாதீர் போல் படர்ந்தீர் பழம் கேண்மை – கலி 39/39,40

மேல்


படர்கின்றது (2)

பாழி சிகை பரப்பி தனை படர்கின்றது பார்த்தான் – கம்.யுத்3:27 133/3
பதைக்கின்றது ஓர் மனமும் இடை படர்கின்றது ஒர் சினமும் – கம்.யுத்4:37 46/1

மேல்


படர்கின்றவன் (1)

அவண விண்ணிடை நிமிர்ந்து படர்கின்றவன் அறம் – கம்.ஆரண்:1 37/2

மேல்


படர்கின்றன (3)

பார குடர் மிடை பாசடை படர்கின்றன பலவா – கம்.ஆரண்:7 93/3
ஆறு படர்கின்றன என படர அன்னார் – கம்.யுத்1:12 18/2
படை கொண்டு இடை படர்கின்றன மத யாறுகள் பலவால் – கம்.யுத்2:18 150/4

மேல்


படர்கின்றனவால் (1)

படு நீள் குருதி படர்கின்றனவால்
அடு நீள் உயிர் இன்மையின் ஆழ்கிலவால் – கம்.யுத்3:27 37/2,3

மேல்


படர்கின்றான் (1)

ஓய்ந்தனன் என்று உரை-செய்ய விசும்பூடு படர்கின்றான் உரு வேகத்தால் – கம்.யுத்3:24 34/3

மேல்


படர்குவர் (2)

கல் நெறி படர்குவர் ஆயின் நன் நுதல் – அகம் 75/9
வள்ளியோர் படர்குவர் புலவர் அதனால் – புறம் 154/5

மேல்


படர்குவள் (1)

பந்து வழி படர்குவள் ஆயினும் நொந்து நனி – அகம் 153/3

மேல்


படர்குவான் (1)

படர்குவான் தன்னை அன்பால் பரமனும் விசும்பில் பார்த்தான் – கம்.யுத்3:24 44/3

மேல்


படர்குவிர் (1)

பல் வேல் திரையன் படர்குவிர் ஆயின் – பெரும் 37

மேல்


படர்குவை (1)

கிள்ளிவளவன் படர்குவை ஆயின் – புறம் 69/16

மேல்


படர்குறும் (1)

படியை நோக்கி எ பாலும் படர்குறும்
கடிய வேக கலுழனின் கண்டிலேம் – கம்.யுத்1:9 57/3,4

மேல்


படர்த்தினனால் (1)

பட அங்கு ஒரு குன்று படர்த்தினனால் – கம்.யுத்3:20 88/4

மேல்


படர்தந்தது (1)

கள்ளர் படர்தந்தது போல தாம் எம்மை – கலி 81/23

மேல்


படர்தந்து (1)

படர் கொள் மாலை படர்தந்து ஆங்கு – அகம் 303/14

மேல்


படர்தந்தோளே (1)

இ சுரம் படர்தந்தோளே ஆயிடை – அகம் 7/13

மேல்


படர்தர (2)

அன்னை அலறி படர்தர தன்னை யான் – கலி 51/12
தணிந்த பருவம் செல்லான் படர்தர
துணிந்தோன் மன்ற துனை வெம் காளை – அகம் 397/8,9

மேல்


படர்தரும் (3)

பைம் குரல் ஏனல் படர்தரும் கிளி என – ஐங் 289/2
பந்து ஆடு மகளிரின் படர்தரும்
குன்று கெழு நாடனொடு சென்ற என் நெஞ்சே – ஐங் 295/5,6
நிரை திமில் மருங்கில் படர்தரும் துறைவன் – அகம் 210/6

மேல்


படர்தரூஉம் (1)

மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம்
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர – கலி 74/4,5

மேல்


படர்தல் (3)

பனி படர் காடு உடன் படர்தல் மெய் என்றான் – கம்.அயோ:14 127/4
விண்ணிடை படர்தல் விட்டு எழு விகற்பம் நினையா – கம்.ஆரண்:1 43/2
போயவர் உயிரும் போகி தென் புலம் படர்தல் பொய்யாது – கம்.சுந்:10 26/3

மேல்


படர்தலின் (1)

எருத்தத்து இரீஇ இடம்-தொறும் படர்தலின்
கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா மேல் சினை – அகம் 171/11,12

மேல்


படர்தலும் (1)

பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார் – புறம் 69/14

மேல்


படர்தி (2)

சேயள் அரியோள் படர்தி
நோயை நெஞ்சே நோய் பாலோயே – குறு 128/4,5
அன்னோன் படர்தி ஆயின் நீயும் – புறம் 48/6

மேல்


படர்தும் (1)

கிள்ளிவளவன் உள்ளி அவன் படர்தும்
செல்லேன் செல்லேன் பிறர் முகம் நோக்கேன் – புறம் 399/13,14

மேல்


படர்ந்த (15)

நன்னன் சேய் நன்னன் படர்ந்த கொள்கையொடு – மலை 64
வேறு புலம் படர்ந்த ஏறு உடை இனத்த – மலை 408
இன் துணை படர்ந்த கொள்கையொடு ஒராங்கு – அகம் 15/17
படர்ந்த உள்ளம் பழுது அன்று ஆக – அகம் 68/13
வேறு புலம் படர்ந்த வினை தரல் உள்ளத்து – அகம் 393/2
தன்னும் உள்ளேன் பிறிது புலம் படர்ந்த என் – புறம் 150/3
வியன் புலம் படர்ந்த பல் ஆ நெடு ஏறு – புறம் 339/1
ஒட்டி படர்ந்த தண்டகம் இ உலகத்து உளது அன்றோ உணர்வை – கம்.அயோ:6 32/3
படர்ந்த வானிடை தாரகை நிகர்ப்பன பாராய் – கம்.அயோ:10 27/4
பேர்ந்து ஒளிர் நவ மணி படர்ந்த பித்திகை – கம்.கிட்:1 2/2
படர்ந்த நீள் நெடும் தலை பரப்பி மீது – கம்.கிட்:3 44/1
கொற்றதும் மானம் வந்து தொடர்ந்ததும் படர்ந்த துன்பம் – கம்.கிட்:11 93/3
பன்னிரண்டு யோசனை படர்ந்த மெய்யினன் – கம்.கிட்:14 29/1
பாழி மா மேரு நாண விசும்பு உற படர்ந்த தோளான் – கம்.சுந்:1 30/2
படர்ந்த கும்பத்து பாய்ந்தன பகழிகள் பாகரை பறிந்து ஓடி – கம்.யுத்2:16 314/1

மேல்


படர்ந்தது (4)

நெஞ்சம் படர்ந்தது எஞ்சாது உரை என – அகம் 86/25
பார் மிசை படர்ந்தது பதாதி பௌவமே – கம்.அயோ:12 32/4
பாதம் என நின்றது படர்ந்தது விசும்பில் – கம்.யுத்4:36 7/4
படர்ந்தது குரை கடல் பருகும் பண்பது – கம்.யுத்4:37 153/2

மேல்


படர்ந்தமை (1)

யாம் தன் படர்ந்தமை அறியான் தானும் – குறு 74/3

மேல்


படர்ந்தன (1)

பாய்வன என்ன வானம் படர்ந்தன பழுவம் மான – கம்.சுந்:1 17/4

மேல்


படர்ந்தனை (1)

படர்ந்தனை செல்லும் முதுவாய் இரவல – பதி 66/3

மேல்


படர்ந்தார் (1)

மந்திரர் எவரும் வந்து மருங்கு உற படர்ந்தார் பட்ட – கம்.யுத்3:26 1/3

மேல்


படர்ந்தான் (3)

பாழி வெம் புயத்து அரியொடும் இடபனும் படர்ந்தான் – கம்.கிட்:12 18/4
பார்த்தவர் இமையா-முன்னம் விசும்பிடை படர்ந்தான் என்னும் – கம்.யுத்3:27 182/3
மணம் கொள் வேல் இளம் கோளரி மானம் மீ படர்ந்தான் – கம்.யுத்4:41 5/4

மேல்


படர்ந்திகும் (2)

ஓம்பா வள்ளல் படர்ந்திகும் எனினே – மலை 400
கொடியோள் கணவன் படர்ந்திகும் எனினே – மலை 424

மேல்


படர்ந்திசினே (1)

நின் படர்ந்திசினே நல் போர் குமண – புறம் 164/8

மேல்


படர்ந்தீர் (1)

பண்டு அறியாதீர் போல் படர்ந்தீர் பழம் கேண்மை – கலி 39/40

மேல்


படர்ந்து (33)

வெவ்_வெம்_செல்வன் விசும்பு படர்ந்து ஆங்கு – பொரு 136
கல் வீழ் அருவி கடல் படர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 427
கங்கை அம் பேரியாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மது 696
மீமிசை நல் யாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மலை 52
நனி பெரிது இனியன் ஆயினும் துனி படர்ந்து
ஊடல் உறுவேன் தோழி நீடு – நற் 217/6,7
பிறங்கு மலை அரும் சுரம் இறந்தவர் படர்ந்து
பயில் இருள் நடுநாள் துயில் அரிது ஆகி – குறு 329/4,5
காமம் கடையின் காதலர் படர்ந்து
நாம் அவர் புலம்பின் நம்மோடு ஆகி – குறு 340/1,2
மன்றம் படர்ந்து மறுகு சிறை புக்கு – பதி 43/26
நிறம் படு குருதி நிலம் படர்ந்து ஓடி – பதி 49/11
நிலம் தப இடூஉம் ஏணி புலம் படர்ந்து
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 54/12,13
பதி பாழ் ஆக வேறு புலம் படர்ந்து
விருந்தின் வாழ்க்கையொடு பெரும் திரு அற்று என – பதி 71/18,19
விடும் கடன் வேளாளர்க்கு இன்று படர்ந்து யாம் – பரி 20/63
பொய் அற்ற கேள்வியால் புரையோரை படர்ந்து நீ – கலி 15/14
பின்னிய தொடர் நீவி பிறர் நாட்டு படர்ந்து நீ – கலி 15/18
ஆறு கடி கொள்ளும் வேறு புலம் படர்ந்து
பொருள்-வயின் பிரிதல் வேண்டும் என்னும் – கலி 21/3,4
பதி படர்ந்து இறைகொள்ளும் குடி போல பிறிதும் ஒரு – கலி 78/6
கணை வலம் தெரிந்து துணை படர்ந்து உள்ளி – அகம் 38/4
ஒழித்தது பழித்த நெஞ்சமொடு வழி படர்ந்து
உள்ளியும் அறிதிரோ எம் என யாழ நின் – அகம் 39/1,2
கள் படர் ஓதி நின் படர்ந்து உள்ளி – அகம் 39/14
கனை பொறி பிறப்ப நூறி வினை படர்ந்து
கல்லுறுத்து இயற்றிய வல் உவர் படுவில் – அகம் 79/2,3
சுரம் பல கடந்த நம்-வயின் படர்ந்து நனி – அகம் 169/8
இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த செல்லல் புலம் படர்ந்து
இரவின் மேயல் மரூஉம் யானை – அகம் 292/7,8
திருந்து கழல் சேவடி நசைஇ படர்ந்து ஆங்கு – அகம் 309/11
வள்ளியோர் படர்ந்து புள்ளின் போகி – புறம் 47/1
மீ படர்ந்து இறந்து வன் கோல் மண்ணி – புறம் 399/22
படர்ந்து ஒளி பரந்து உயிர் பருகும் ஆகமும் – கம்.பால:10 57/1
படர்ந்து எழுந்த புல் பசு நிற கம்பளம் பரப்பி – கம்.அயோ:9 43/1
பராவ_அரும் கதிர்கள் எங்கும் பரப்பி மீ படர்ந்து வானில் – கம்.ஆரண்:10 108/1
இழை படர்ந்து அனைய நீர் அருவி எய்தலால் – கம்.கிட்:1 10/3
ஈண்டு சேனை பால் எறி கடல் நெறி படர்ந்து என்ன – கம்.கிட்:12 31/4
பால் நிறத்து அன்ன குழாம் படர்ந்து என்ன பற்பல மங்கையர் படர – கம்.சுந்:3 76/4
மேயின படர்ந்து தீர அனையவன் விடுத்தான் என்னை – கம்.சுந்:4 36/3
சுற்றும் வந்து படர்ந்து தொடர்ந்தவர் – கம்.யுத்2:19 136/1

மேல்


படர்ந்தே (5)

வாள் நுதல் அரிவையொடு ஆய் நலம் படர்ந்தே – ஐங் 420/5
திருந்து எயிறு இலங்கு நின் தே மொழி படர்ந்தே – கலி 29/26
ஆய் தொடி அரிவை நின் மாண் நலம் படர்ந்தே – அகம் 4/17
நாறு இரும் கூந்தல் கிழவரை படர்ந்தே – புறம் 113/9
மனை தொலைந்திருந்த என் வாள்_நுதல் படர்ந்தே – புறம் 211/22

மேல்


படர்ந்தேன் (1)

பருகும் புனல் கொண்டு அகல்வான் படர்ந்தேன் பழுது ஆயினதால் – கம்.அயோ:4 77/2

மேல்


படர்ந்தோர் (2)

தாள் வலம்படுப்ப சேண் புலம் படர்ந்தோர்
நாள் இழை நெடும் சுவர் நோக்கி நோய் உழந்து – அகம் 61/3,4
பார் இயங்குநர் விசும்பு படர்ந்தோர்
வார் இயங்கு மழையின் குரல் மானும் – கம்.யுத்1:11 12/1,2

மேல்


படர்ந்தோர்க்கு (1)

கான் கெழு நாடன் படர்ந்தோர்க்கு
கண்ணும் படுமோ என்றிசின் யானே – நற் 61/9,10

மேல்


படர்ந்தோன் (1)

வாரா சேண் புலம் படர்ந்தோன் அளிக்க என – பதி 61/10

மேல்


படர்பு (1)

பிறர் பாடு புகழ் பாடி படர்பு அறியேனே – புறம் 383/17

மேல்


படர்வ (3)

கொடியொடு வங்கம் வேலை கூம்பொடு படர்வ போல – கம்.அயோ:13 49/3
பாய் புரவி விண் படர்வ போல் இனிது பாய்வ – கம்.யுத்1:9 8/4
பல் மணி மாட பத்தி நிழல் பட படர்வ பண்பால் – கம்.யுத்1:10 15/2

மேல்


படர்வது (1)

பார் மிசை வணங்கி சீயம் விண் மிசை படர்வது என்ன – கம்.யுத்1:14 13/1

மேல்


படர்வர் (2)

விண்டு போய் இழிவர் மேல் நிமிர்வர் விண் படர்வர் வேர் – கம்.கிட்:14 6/1
பாதம் அஞ்சலர் செஞ்செவே படர்வர் என் படைஞர் – கம்.யுத்1:6 10/4

மேல்


படர்வராம் (1)

பாதகர் நம்-வயின் படர்வராம் எனின் – கம்.யுத்1:4 72/3

மேல்


படர்வன (2)

கரிய மால் வரை கொழுந்து என படர்வன காணாய் – கம்.அயோ:10 18/4
மருள் கொள படர்வன நாகர் வைப்பையும் – கம்.யுத்1:6 46/3

மேல்


படர்வாய் (1)

பாவி நீயே வெம் கான் படர்வாய் என்று என் உயிரை – கம்.அயோ:4 46/3

மேல்


படர்வார் (1)

அன்னர் பின் படர்வார் என ஆயினார் – கம்.ஆரண்:7 14/3

மேல்


படர்வித்தவள் (1)

மன்றம் படர்வித்தவள் வாழி சான்றீர் – கலி 141/10

மேல்


படர்வென் (1)

ஊக்கி தாங்கி விண் படர்வென் என்று உருத்து எழுவாளை – கம்.ஆரண்:6 86/1

மேல்


படர்வேன் (1)

அருணன் தன் புதல்வன் யான் அவன் படரும் உலகு எல்லாம் படர்வேன் ஆழி – கம்.ஆரண்:4 25/1

மேல்


படர்வோன் (1)

பந்து முந்து கழல் பாடுபட ஊடு படர்வோன்
வந்து மண்ணினிடையோன் எனினும் வானினிடையோர் – கம்.ஆரண்:1 16/2,3

மேல்


படர (33)

நல் ஊழி அடி படர
பல் வெள்ளம் மீக்கூற – மது 21,22
நிழத்த யானை மேய் புலம் படர
கலித்த இயவர் இயம் தொட்டு அன்ன – மது 303,304
விசும்பு ஆடு பறவை வீழ் பதி படர
நிறை இரும் பௌவம் குறைபட முகந்து கொண்டு – குறி 46,47
இடும்பை கூர் மனத்தேம் மருண்டு புலம் படர
மாறு பொருது ஓட்டிய புகல்வின் வேறு புலத்து – குறி 134,135
இலங்கு கதிர் மழுங்கி எல் விசும்பு படர
புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம் – நற் 152/3,4
கறவை கன்று-வயின் படர புறவில் – குறு 108/2
சுனை பூ நீத்து சினை பூ படர
மை இல் மான் இனம் மருள பையென – அகம் 71/4,5
கொடு வில் எயினர் கோள் சுரம் படர
நெடு விளி பயிற்றும் நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 79/14,15
வண்டு வழி படர தண் மலர் வேய்ந்து – அகம் 198/8
பெயர் பயம் படர தோன்று குயில் எழுத்து – அகம் 297/8
இளையரும் முதியரும் வேறு புலம் படர
எடுப்ப எழாஅய் மார்பம் மண் புல்ல – புறம் 254/1,2
நெறியிடை படர வேந்தன் நேய மங்கையர் செல்வார் – கம்.பால:14 62/4
பாரின் மிசை வருகின்றது ஓர் படி வெம் சுடர் படர – கம்.பால:24 10/4
பாழி புயம் உயர் திக்கிடை அடைய புடை படர
சூழி சடை_முடி விண் தொட அயல் வெண்மதி தோற்ற – கம்.பால:24 11/1,2
பால் பாய்வன நறை பாய்வன மலர் வாய் அளி படர
சேல் பாய்வன கயல் பாய்வன செம் கால் மட அன்னம் – கம்.அயோ:7 8/2,3
வங்க நீர் கடலும் வந்து தன் வழி படர மான – கம்.அயோ:13 50/2
விரிந்த வலயங்கள் மிடை தோள் படர மீதிட்டு – கம்.ஆரண்:10 47/1
பாழியால் உலகு எலாம் ஒரு வழி படர வாழ் – கம்.கிட்:3 4/2
உணங்கி உன் வழி படர உன்னுவேற்கு – கம்.கிட்:3 62/2
உயிரும் விண் படர இ உடலும் இ பரிசு-அரோ – கம்.கிட்:5 13/4
கான் ஒருங்கு படர அ கார் வரை – கம்.கிட்:11 39/2
பாரிடை நடந்து பகல் எல்லை படர போய் – கம்.கிட்:14 71/2
ஊர் மேல் படர கடிது உம்பரின் மீது உயர்ந்தான் – கம்.சுந்:1 42/4
பால் நிறத்து அன்ன குழாம் படர்ந்து என்ன பற்பல மங்கையர் படர – கம்.சுந்:3 76/4
பந்தி பந்திகளாய் நெடும் கடும் கணை படர
வெந்து தீந்தன கரிந்தன பொரிந்தன சில மீன் – கம்.யுத்1:6 23/3,4
ஆறு படர்கின்றன என படர அன்னார் – கம்.யுத்1:12 18/2
பரிந்த அண்ணலும் பரிவிலன் ஒரு புடை படர
புரிந்த அ நெடும் சேனை அம் கரும் கடல் புக்கான் – கம்.யுத்2:16 243/3,4
பழிப்பு_அறு மேனியாள்-பால் சிந்தனை படர கண்கள் – கம்.யுத்2:19 274/1
பாய்ந்தனன் அங்கு அப்பொழுதே பரு வரைகள் எனை பலவும் படர ஆர்த்து – கம்.யுத்3:24 34/1
கடல் கிளர்ந்து எழுந்து மேல் படர கார் வரை – கம்.யுத்3:24 93/1
நிலம் கொண்டு படர நின்று நெஞ்சு அழிவானை தம்பி – கம்.யுத்3:27 13/2
வேறு படர் படர இரவி சுடர் வலையம் – கம்.யுத்3:31 162/3
உண்ணும் விசையால் உணர்வு பின் படர ஓடும் – கம்.யுத்4:36 21/2

மேல்


படரகில்லா (1)

நெய்ம் மருங்கு படரகில்லா நெடு நேமி படையும் அவற்றுடனே நிற்கும் – கம்.யுத்3:24 29/2

மேல்


படரன்-மின் (1)

இறந்த கற்பினாட்கு எவ்வம் படரன்-மின்
சிறந்தானை வழிபடீஇ சென்றனள் – கலி 9/22,23

மேல்


படரா (4)

பகை புலம் படரா அளவை நின் – புறம் 181/9
நீர் மேல் படரா நெடும் குன்று நிமிர்ந்து நிற்றல் – கம்.சுந்:1 42/1
அணையாய் இனி எனது ஊழ் என அடரா எதிர் படரா
பணை ஆர் புயம் உடையானிடை சில இ மொழி பகர்வான் – கம்.யுத்2:15 180/3,4
பசும் பொன் நாட்டவர் நாட்டமும் உள்ளமும் படரா
அசும்பு விண்ணிடை அடங்கினன் முனிவரும் அறியா – கம்.யுத்3:22 162/2,3

மேல்


படரா-வகை (1)

படை அங்கு அது படரா-வகை பகலோன் குல மருமான் – கம்.யுத்3:27 138/1

மேல்


படராது (3)

களிறு பிடி தழீஇ பிற புலம் படராது
பசி தின வருந்தும் பைது அறு குன்றத்து – ஐங் 305/1,2
வேட்ட சிறாஅர் சேண் புலம் படராது
படப்பை கொண்ட குறும் தாள் உடும்பின் – புறம் 326/8,9
சீர் மேல் படராது என சிந்தை உணர்ந்து செல்வான் – கம்.சுந்:1 42/2

மேல்


படராநின்ற (1)

பருப்பதம் வேவது என்ன படர் ஒளி படராநின்ற
உரு பெற காட்டி நின்று நான் உனக்கு அபயம் என்ன – கம்.யுத்1:7 11/1,2

மேல்


படரிய (1)

பல் வீ படரிய பசு நனை குரவம் – குறு 341/1

மேல்


படரின் (3)

பனி நீர் படுவின் பட்டினம் படரின்
ஓங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்து அன்ன – சிறு 153,154
கிழவன் சேண் புலம் படரின் இழை அணிந்து – புறம் 151/3
தொள்ளை மன்றத்து ஆங்கண் படரின்
உண்க என உணரா உயவிற்று ஆயினும் – புறம் 333/5,6

மேல்


படரினும் (2)

இலங்கு கதிர் வெள்ளி தென் புலம் படரினும்
அம் தண் காவிரி வந்து கவர்பு ஊட்ட – புறம் 35/7,8
பறக்கினும் கொல்லும் படரினும் கொல்லும் மின் படை கை – கம்.சுந்:7 38/2

மேல்


படருநர் (1)

சிறந்தோர்_உலகம் படருநர் போல – பரி 19/11

மேல்


படரும் (26)

சேவடி படரும் செம்மல் உள்ளமொடு – திரு 62
பழு மரம் படரும் பையுள் மாலை – குறு 172/2
படரும் பைபய பெயரும் சுடரும் – குறு 215/1
தென் புலம் படரும் தண் பனி நாளே – குறு 317/7
போகில் புகா உண்ணாது பிறிது புலம் படரும்
வெம்பு அலை அரும் சுரம் நலியாது – ஐங் 325/2,3
பனி சுரம் படரும் பாண்_மகன் உவப்ப – பதி 59/3
படரும் பனை ஈன்ற மாவும் சுடர் இழை – கலி 138/12
மங்குல் மா மழை தென் புலம் படரும்
பனி இரும் கங்குலும் தமியள் நீந்தி – அகம் 24/8,9
பரியல் நாயொடு பன் மலை படரும்
வேட்டுவன் பெறலொடு அமைந்தனை யாழ நின் – அகம் 28/7,8
மனை_மனை படரும் நனை நகு மாலை – அகம் 54/12
அதர் படு பூழிய சேண் புலம் படரும்
ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – அகம் 390/2,3
மணி அன்ன நீர் கடல் படரும்
செம் வரை படப்பை நாஞ்சில் பொருந – புறம் 137/11,12
பள்ள வெள்ளம் என படரும் நிலா – கம்.பால:11 9/2
எழுந்திலன் எழுந்து இடை படரும் சேனையின் – கம்.பால:14 23/3
அயிர் துற்றிய கடல் மா நிலம் அடைய தனி படரும்
செயிர் சுற்றிய படையான் அடல் மற மன்னவர் திலகன் – கம்.பால:24 12/1,2
படரும் நல் அறம் பாலித்து இரவியின் – கம்.அயோ:10 52/2
படரும் சில் நெறி பைப்பய நீங்கினார் – கம்.ஆரண்:3 27/2
அருணன் தன் புதல்வன் யான் அவன் படரும் உலகு எல்லாம் படர்வேன் ஆழி – கம்.ஆரண்:4 25/1
பல் நக்க தரளம் ஒக்கும் பசும் புல் மேல் படரும் மெல் நா – கம்.ஆரண்:11 57/3
படரும் கால் என கறங்கு என செல்லுவார் பார்த்தார் – கம்.ஆரண்:13 84/2
வன் திசை படரும் ஆறு ஒழிய வண் தமிழ் உடை – கம்.கிட்:14 2/3
பரித்த செல்வம் ஒழிய படரும் நாள் – கம்.சுந்:3 26/1
பரந்த வெம் பகையை வென்றால் நின்-வழி படரும் நங்கை – கம்.யுத்2:17 72/3
பாரில் செலுமாறு பட படரும்
தேர் சுற்றிடவே கொடு சென்று முரண் – கம்.யுத்2:18 26/2,3
குடர் மறுகிட மலை குலைய நிலம் குழியொடு கிழிபட வழி படரும்
இடம் மறுகிய பொடி முடுகிடவும் இருள் உளது என எழும் இகல் அரவின் – கம்.யுத்3:28 19/2,3
தடை ஒரு சிறிது இன்று ஆகி தாவி வான் படரும் வேலை – கம்.யுத்4:41 20/3

மேல்


படரே (5)

நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே – நற் 273/10
பல ஆகுக நின் நெஞ்சில் படரே
ஓவாது ஈயும் மாரி வண் கை – குறு 91/4,5
கார் அன்று இகுளை தீர்க நின் படரே
கழிந்த மாரிக்கு ஒழிந்த பழ நீர் – குறு 251/4,5
அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே – ஐங் 330/5
நின் குறி வாய்த்தனம் தீர்க இனி படரே – ஐங் 494/4

மேல்


படரோடு (1)

ஐ அறிவு அகற்றும் கையறு படரோடு
அகல் இரு வானம் அம் மஞ்சு ஈன – அகம் 71/7,8

மேல்


படல் (4)

படல் இன் பாயல் வௌவியோளே – ஐங் 195/4
துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு – பரி 1/21
இள மணலுள் படல் ஓம்பு முளை நேர் – கலி 98/37
எந்தை ஆகுல அதன் படல் அறியேன் – புறம் 238/11

மேல்


படலத்து (1)

இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்_பொன் படலத்து
அவிர் இழை தைஇ மின் உமிழ்பு இலங்க – பதி 39/14,15

மேல்


படலம் (9)

பரிய கால் அகில் சுட நிமிர் பசும் புகை படலம்
அரிய வேதியர் ஆகுதி புகையொடும் அளவி – கம்.அயோ:10 18/2,3
மூடினது இருள் படலம் மூ_உலகும் முற்ற – கம்.ஆரண்:10 46/1
தூளியின் நிமிர் படலம் போய் இமையவர் விழி துற வெம் போர் – கம்.சுந்:7 18/1
துன்றிய பெரும் புகை படலம் சுற்றலால் – கம்.யுத்1:6 33/2
சுமையுறு பெரும் புகை படலம் சுற்றலால் – கம்.யுத்1:6 35/3
சுட்டு வந்து எரி குல படலம் சுற்றலால் – கம்.யுத்1:6 38/2
வெந்து அழிந்து உருகும் மெய்யன் விழு புகை படலம் விம்ம – கம்.யுத்1:7 3/3
எரி கணை படலம் மூட இலர் உளர் என்னும் தன்மை – கம்.யுத்2:19 104/3
துப்பு நீர்த்து அன தூளியின் படலம் மீ தூர்ப்ப – கம்.யுத்3:31 15/2

மேல்


படலால் (1)

பட்டார் உடல் படு செம்_புனல் திருமேனியில் படலால்
கட்டு ஆர் சிலை கரு ஞாயிறு புரைவான் கடையுகநாள் – கம்.யுத்3:31 108/1,2

மேல்


படலும் (4)

படை தலை தலைவர்கள் படலும் பல் படை – கம்.ஆரண்:7 109/1
பார மா மரம் முடி உடை தலையிடை படலும்
தாரையின் நெடும் கற்றைகள் சொரிவன தயங்க – கம்.சுந்:11 48/1,2
கை குத்து அது படலும் கழல் நிருதர்க்கு இறை கறை நீர் – கம்.யுத்2:15 176/1
பாழி புயம் அம்பு உருவ படலும்
வீழி கனி போல் புனல் வீச வெகுண்டு – கம்.யுத்3:20 70/1,2

மேல்


படலே (2)

அயலோர் ஆகல் என்று எம்மொடு படலே – நற் 220/10
அன்னை முன்னர் யாம் என் இதன் படலே – அகம் 95/15

மேல்


படலை (15)

படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் – பெரும் 60
பல் பூ மிடைந்த படலை கண்ணி – பெரும் 174
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் – நெடு 31
வண் சினை கோங்கின் தண் கமழ் படலை
இரும் சிறை வண்டின் பெரும் கிளை மொய்ப்ப – ஐங் 370/1,2
பல் ஆன் கோவலர் படலை கூட்டும் – ஐங் 476/3
படலை பந்தர் புல் வேய் குரம்பை – அகம் 87/3
பல் ஆன் கோவலர் படலை சூட்ட – புறம் 265/4
படலை முன்றில் சிறுதினை உணங்கல் – புறம் 319/5
உடும்பு இழுது அறுத்த ஒடும் காழ் படலை
சீறில் முன்றில் கூறுசெய்திடும்-மார் – புறம் 325/7,8
மேல் விரிந்து எழு கொடி படலை விண் எலாம் – கம்.பால:14 11/3
தூளியின் படலை வந்து தொடர்வு உற மரமும் தூறும் – கம்.ஆரண்:7 58/1
பொறி பிதிர் படலை செம் தீ புகையொடும் பொடிப்ப பொம்மென்று – கம்.ஆரண்:13 116/3
சந்தின் அடையின் படலை வேதிகை தடம்-தோறு – கம்.கிட்:10 75/1
காய் எரி படலை சூழ்ந்த கரும் கடல் தரங்கத்தூடே – கம்.யுத்1:7 2/3
தூர்ப்பு அடங்கின கை எலாம் தூளியின் படலை
போர்ப்பு அடங்கின உலகு எலாம் முரசு எலாம் போன – கம்.யுத்2:15 236/3,4

மேல்


படலையில் (1)

கரை இல் நுண் புகை படலையில் கரந்தனர் கலிங்க – கம்.சுந்:13 22/3

மேல்


படலையின் (2)

தேக்கு அடை படலையின் செறிவு செய்து பின் – கம்.அயோ:10 45/1
வெருளும் வெம் புகை படலையின் மேற்செல வெருவி – கம்.சுந்:13 31/1

மேல்


படலையும் (1)

தூளியின் படலையும் துரகம் தேரொடு – கம்.அயோ:14 25/1

மேல்


படலையோடு (1)

உக்கது ஆங்கு எரி படலையோடு உதிரத்தின் ஓதம் – கம்.கிட்:7 62/2

மேல்


படலையோடும் (1)

எழு சுடர் படலையோடும் இரும் புகை எழும்பி எங்கும் – கம்.யுத்1:7 1/1

மேல்


படலொடும் (1)

படலொடும் உரும் எறி பரு வரை நிலையன – கம்.யுத்2:18 132/2

மேல்


படவும் (3)

கரன் இருந்த வனம் அன்றோ இவை படவும் கடவேனோ – கம்.ஆரண்:6 101/3
படுத்தனர் அரக்கர் வேலை பட்டதும் படவும் பாரார் – கம்.யுத்2:19 53/3
ஒளிறு ஈர்த்த முழு நெடு நாண் உரும்_ஏறு பல படவும் உலகம் கீண்டு – கம்.யுத்4:33 24/2

மேல்


படவே (2)

வில் உமிழ் கணையின் சென்று சேண் படவே – குறு 231/6
பிழையேம் ஆகிய நாம் இதன் படவே – குறு 263/8

மேல்


படா (14)

வெடி படா ஒடி தூண் தடியொடு – பரி 4/20
படா முக மலையில் தோன்றி பருவம் ஒத்து அருவி பல்கும் – கம்.பால:20 1/3
களி படா மனத்தவன் காணின் கற்பு எனும் – கம்.கிட்:1 9/1
கிளி படா மொழியவள் விழியின் கேள் என – கம்.கிட்:1 9/2
துளி படா நயனங்கள் துளிப்ப சோரும் என்று – கம்.கிட்:1 9/3
தாள் படா கமலம் அன்ன தடம் கணான் தம்பிக்கு அம்மா – கம்.கிட்:2 33/1
நாள் படா மறைகளாலும் நவை படா ஞானத்தாலும் – கம்.கிட்:2 33/3
நாள் படா மறைகளாலும் நவை படா ஞானத்தாலும் – கம்.கிட்:2 33/3
கண்மையும் பொருந்தி கருணை படா
வண்மை என்-கொல் சனகரின் மடந்தையே – கம்.சுந்:3 106/3,4
ஊனோடு உயிர் வேறு படா உபயம் – கம்.யுத்1:3 117/1
வானர கடல் படா வகை வாளியால் மாற்றி – கம்.யுத்2:15 230/3
பொன்னொடே பொருவின் அல்லது ஒன்றொடு பொரு படா உயர் புயத்தினான் – கம்.யுத்2:19 75/4
பனி படா நின்றது என்ன பரக்கின்ற சேனை பாறி – கம்.யுத்4:37 17/1
நுனி படா நின்ற வீரன் அவன் ஒன்று நோக்கா-வண்ணம் – கம்.யுத்4:37 17/3

மேல்


படாகை (1)

படாகை நின்றன்று – பரி 9/78

மேல்


படாத (3)

பல நாளும் படாத கண் பாயல் கொண்டு இயைபவால் – கலி 70/8
முன்னர் யாவரும் மொழிதரும் முறைமையின் படாத
தன்னது உள் உறும் உணர்ச்சியால் புதுவது தந்தது – கம்.யுத்1:3 36/2,3
பட்டன படப்பட படாத புள் குலம் – கம்.யுத்1:6 38/1

மேல்


படாதன (2)

மெய்யில் பட்டன பட படாதன எலாம் விலக்கி – கம்.யுத்3:22 70/1
இடை படும் படாதன இமைப்பிலோர் படை – கம்.யுத்3:31 173/1

மேல்


படாது (4)

கன்றும் உண்ணாது கலத்தினும் படாது
நல் ஆன் தீம் பால் நிலத்து உக்கு ஆங்கு – குறு 27/1,2
ஒளி படாது ஆயிடை ஒளிக்கும் மீனது – கம்.கிட்:1 9/4
கீழ் படாநின்ற நீக்கி கிளர் படாது ஆகி என்றும் – கம்.கிட்:2 33/2
பாணியின் தள்ளி கால மாத்திரை படாது பட்ட – கம்.யுத்3:25 10/1

மேல்


படாதேல் (1)

பாணி இவன் படர் செம் கை படாதேல்
வாள் நுதல் மங்கையும் வாழ்வு இலள் என்பார் – கம்.பால:13 28/3,4

மேல்


படாநின்ற (2)

கீழ் படாநின்ற நீக்கி கிளர் படாது ஆகி என்றும் – கம்.கிட்:2 33/2
குனி படாநின்ற வில்லால் ஒல்லையின் நூறி கொன்றான் – கம்.யுத்4:37 17/4

மேல்


படாமை (1)

இரு நிழல் படாமை மூ_ஏழ் உலகமும் – பரி 3/75

மேல்


படாமையும் (1)

ஒரு வழி படாமையும் ஓடியது உணர்தலும் – சிறு 214

மேல்


படார்கள் (1)

பண்டு அவுணர் மூழ்கினர் படார்கள் என வானோர் – கம்.ஆரண்:3 37/1

மேல்


படாஅ (10)

பெரும் களிறு வாங்க முரிந்து நிலம் படாஅ
நார் உடை ஒசியல் அற்றே – குறு 112/3,4
நாள் இடை படாஅ நளி நீர் நீத்தத்து – குறு 368/6
படாஅ பைம் கண் பாடு பெற்று ஒய்யென – அகம் 102/8
படாஅ பைம் கண் பா அடி கய வாய் – அகம் 125/7
படாஅ ஆகும் எம் கண் என நீயும் – அகம் 218/9
வண்டு இடை படாஅ முயக்கமும் – அகம் 332/14
ஒரு தலை படாஅ உறவி போன்றனம் – அகம் 339/10
படாஅ ஆகும் எம் கண்ணே கடாஅ – அகம் 391/10
படாஅ செலீஇயர் நின் பகைவர் மீனே – புறம் 24/25
அசை நுகம் படாஅ ஆண்தகை உள்ளத்து – புறம் 179/9

மேல்


படாஅ-கண்ணும் (1)

பட்ட மாரி படாஅ-கண்ணும்
அவர் திறத்து இரங்கும் நம்மினும் – குறு 289/6,7

மேல்


படாஅகை (1)

விடாஅது நீ கொள்குவை ஆயின் படாஅகை
ஈன்றன ஆய_மகள் தோள் – கலி 101/37,38

மேல்


படாஅது (2)

படும்_கால் பையுள் தீரும் படாஅது
தவிரும் காலை ஆயின் என் – நற் 209/7,8
ஒரு பால் படாஅது ஆகி – புறம் 83/5

மேல்


படாஅம் (2)

படாஅம் மஞ்ஞைக்கு ஈத்த எம் கோ – புறம் 141/11
படாஅம் ஈத்த கெடாஅ நல் இசை – புறம் 145/2

மேல்


படாஅமை (1)

படாஅமை செய்தான் தொடர்பு – கலி 147/56

மேல்


படாஅர் (6)

அதிரல் பூத்த ஆடு கொடி படாஅர்
சிதர் வரல் அசை வளிக்கு அசைவந்து ஆங்கு – முல் 51,52
அகல் வாய் பாந்தள் படாஅர்
பகலும் அஞ்சும் பனி கடும் சுரனே – அகம் 68/20,21
அயிர்_கண் படாஅர் துஞ்சு புறம் புதைய – அகம் 84/7
யாறு சேர்ந்து அன்ன ஊறு நீர் படாஅர்
பைம் புதல் நளி சினை குருகு இருந்து அன்ன – அகம் 178/7,8
அரு வரை இழிதரும் வெரு வரு படாஅர்
கயம் தலை மந்தி உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 288/11,12
தண் பெரும் படாஅர் வெரூஉம் – அகம் 309/16

மேல்


படாஅல் (1)

அலமரல் ஆயமொடு யாங்கணும் படாஅல்
மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய – அகம் 7/3,4

மேல்


படி (73)

துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும் – ஐங் 168/2
பருகு படி மிடறு என்கோ பெரிய – பரி 11/29
மலர் அகல் மார்பின் மை படி குடுமிய – பரி 15/9
நாம தன்மை நன்கனம் படி எழ – பரி 15/25
ஒன்றிய படி இது என்று உரைசெய்வோரும் – பரி 19/52
படி உண்பார் நுகர்ச்சி போல் பல் சினை மிஞிறு ஆர்ப்ப – கலி 35/2
படி கிளி பாயும் பசும் குரல் ஏனல் – கலி 50/9
பிடி படி முறுக்கிய பெரு மர பூசல் – அகம் 8/11
பொங்கடி படி கயம் மண்டிய பசு மிளை – அகம் 44/17
படி ஞிமிறு கடியும் களிறே தோழி – அகம் 59/9
படி முழம் ஊன்றிய நெடு நல் யானை – அகம் 119/18
இனம் படி நீரின் கலங்கிய பொழுதில் – அகம் 212/9
கண மழை பொழிந்த கான் படி இரவில் – அகம் 392/12
நீர் நணி படி கோடு ஏறி சீர் மிக – புறம் 243/7
பரவு நல் ஒழுக்கின் படி பூண்டது – கம்.பால:1 12/2
பதிபடு கொடியின் உள்ள படி வளர் குழியின் உள்ள – கம்.பால:2 21/3
கறங்கு அடல் திகிரி படி காத்தவர் – கம்.பால:7 40/1
பனி வென்றபடி என்ன பகை வென்று படி காப்போன் – கம்.பால:12 16/2
படி புக்கால் என படிதர பரிபுரம் புலம்ப – கம்.பால:15 12/2
படி உளாளோ கடற்படை உளாளோ பகர் – கம்.பால:20 8/2
வாளை உகள கயல்கள் வாவி படி மேதி – கம்.பால:22 41/1
விண் கீழ் உற என்றோ படி மேல்கீழ் உற என்றோ – கம்.பால:24 9/1
பாரின் மிசை வருகின்றது ஓர் படி வெம் சுடர் படர – கம்.பால:24 10/4
விரை செய் முடி படி மேல் உற அடி மேல் உற விழவும் – கம்.பால:24 17/2
பனி வார் கடல் புடை சூழ் படி நரபாலரை அருளா – கம்.பால:24 21/3
எருத்தம் மேல் படி புயம் அற சுமந்து இடர் உழக்கும் – கம்.அயோ:1 65/2
புண் தாங்கு நெஞ்சத்தனளாய் படி மேல் புரண்டாள் – கம்.அயோ:4 139/3
என்னும் படி அன்று அடியாரினில் ஏவல் செய்தி – கம்.அயோ:4 147/2
படி அடங்கலும் நிமிர் பசும் கண் மாரியால் – கம்.அயோ:4 198/3
படி உற புரண்டனன் பலவும் பன்னினான் – கம்.அயோ:5 25/4
படி எலாம் கேட்டு நெஞ்சில் பருவரல் உழந்தான் முன்னே – கம்.அயோ:6 7/3
துஞ்சும் களி வரி வண்டுகள் குழலின் படி சுழலும் – கம்.அயோ:7 3/3
போல் பாய் புனல் மடவார் படி நெடு நாடு அவை போனார் – கம்.அயோ:7 8/4
பாந்தள் இது என உன்னி கவ்விய படி பாரா – கம்.அயோ:9 9/3
படி உடை பரல் உடை பாலை மேல் உயர் – கம்.அயோ:14 22/3
அன்ன செலவின் படி மேல் அயல் சூழ் – கம்.ஆரண்:2 3/1
படி இலாள் மருங்கு உள்ள அளவு எனை அவன் பாரான் – கம்.ஆரண்:6 82/2
பால் பொத்தின நதியின் கிளர் படி பொத்தின படர் வான் – கம்.ஆரண்:7 99/2
தோள் எலாம் படி சுமந்த விட அரவின் பட நிரையின் தோன்ற ஆன்ற – கம்.ஆரண்:10 5/2
குன்றின் அடி வந்து படி கொண்டல் என மன்னன் – கம்.ஆரண்:10 45/3
முடி பத்திகளை படி இட்டு முழங்கு துண்டம் – கம்.ஆரண்:13 21/2
தொடர்வதே நலம் ஆம் என படி மிசை சுற்றி – கம்.ஆரண்:13 84/1
கள் படி கோதையை நாடினர் காணார் – கம்.ஆரண்:14 34/2
உள் படி கோபம் உயிர்ப்பொடு பொங்க – கம்.ஆரண்:14 34/3
தேன் படி மலரது செம் கண் வெம் கைம்மா – கம்.கிட்:1 1/1
மீன் படி மேகமும் படிந்து வீங்கு நீர் – கம்.கிட்:1 1/3
மருத்து மகன் இ படி இடந்து உற வளர்ந்தான் – கம்.கிட்:14 67/2
பானல் உண் கண்ணும் வண்ண படி முறை மாற பண்ணை – கம்.சுந்:2 181/1
பன்னிருவரினும் இருவரை தவிர்வுற்று உதித்தது ஓர் படி ஒளி பரப்ப – கம்.சுந்:3 81/4
படி ஏழும் நெடும் துயர் பாவிடவும் – கம்.சுந்:4 9/2
படி உரைத்து எடுத்து காட்டும் படித்து அன்று படிவம் பண்பில் – கம்.சுந்:4 38/1
அள்ளப்பட்டு அழி குருதி பொரு புனல் ஆறாக படி சேறு ஆக – கம்.சுந்:10 28/2
நிலை மேற்கொண்டு மெலிகின்ற நெடியோன்-தன்-முன் படி ஏழும் – கம்.யுத்1:1 6/2
கல்லி மா படி கலக்குவான் கனல் என காந்தி – கம்.யுத்1:5 42/3
வில் படி திரள் தோள் வீர நோக்குதி வெம் கண் யானை – கம்.யுத்1:10 12/1
அல் படி நிறத்தவேனும் ஆடக தலத்தை ஆழ – கம்.யுத்1:10 12/2
கல் படி வயிர திண் கால் நகங்களின் கல்லி கையால் – கம்.யுத்1:10 12/3
பாழி ஆள் வயிர படி பல் முறை – கம்.யுத்2:15 38/3
பள்ள கடல் கொள்ள படர் படி பேரினும் பதையா – கம்.யுத்2:15 185/1
கொள்ளை கொண்டிட பண்டையின் மும் மடி குமைகின்ற படி நோக்கி – கம்.யுத்2:16 335/2
நின்று இமைக்கின்றது அன்ன முடி படி நெடிதின் வைத்தான் – கம்.யுத்2:17 17/4
அருகு ஓடுவ வர உந்தினர் அசனி படி கணை கால் – கம்.யுத்2:18 147/3
கொலை அஞ்சுதல் புரிகின்றது கரியின் படி கொளலால் – கம்.யுத்2:18 152/4
பள்ளம் படு கடல் ஏழினும் படி ஏழினும் பகையின் – கம்.யுத்3:31 115/1
பெய்த கணை மா முகில் எனும் படி வளைத்தனர் முனிந்தனர்களால் – கம்.யுத்3:31 150/2
கண்ணில் தீயார் விம்மி உளைக்கும் படி காணீர் – கம்.யுத்4:33 17/4
கடும் பகடு படி கிடந்த கரும் பரம்பின் இன மள்ளர் பரந்த கையில் – கம்.யுத்4:33 23/2
கண் போர்த்தன கடல் போர்த்தன படி போர்த்தன கலையோர் – கம்.யுத்4:37 50/2
பஞ்சரம் எனல் ஆம் படி பண்ணினான் – கம்.யுத்4:37 167/4
முன்னேயோ விழுந்ததுவும் முடி தலையோ படி தலைய முகங்கள்-தானோ – கம்.யுத்4:38 22/3
படம் குறைந்தது படி சுமந்த பாம்பு வாய் – கம்.யுத்4:40 70/2
வஞ்சர் இல்லை இ அண்டத்தின் எனும் படி மடித்த – கம்.யுத்4:40 126/1
பாழ் புறம் கிடப்பது படி இன்றாயது ஓர் – கம்.யுத்4:41 105/2

மேல்


படி-கண் (1)

படி-கண் வீழ்ந்து அகம் பதைக்கும் நெஞ்சினான் – கம்.அயோ:11 126/2

மேல்


படி-நின்று (1)

பொன்_தாமரை போல் கையால் பொடி சூழ் படி-நின்று எழுவி – கம்.அயோ:4 37/2

மேல்


படி-மேல் (1)

படி-மேல் எழுந்து வருவான் விரைந்து பல கால் நினைந்து பணிவான் – கம்.யுத்2:19 249/4

மேல்


படிக்கண் (1)

பிணி பறித்து இவனை யாவர் முடிப்பவர் படிக்கண் பேழ் வாய் – கம்.யுத்1:14 18/2

மேல்


படிக்கால் (1)

குறும் தொடை நெடும் படிக்கால்
கொடும் திண்ணை பல் தகைப்பின் – பட் 142,143

மேல்


படிக்கின்றான் (1)

பாணியின் அளந்து இசை படிக்கின்றான் என – கம்.ஆரண்:12 21/3

மேல்


படிகத்தின் (1)

படிகத்தின் தலம் என்று எண்ணி படர் சுனை முடுகி புக்க – கம்.பால:16 18/1

மேல்


படிகம் (1)

ஏலும் நீள் நிழல் இடை இடை எறித்தலின் படிகம்
போலும் வார் புனல் புகுந்துளவாம் என பொங்கி – கம்.கிட்:1 19/1,2

மேல்


படிகளாம் (1)

படிகளாம் என தாழ்வரை கிடப்பன பாராய் – கம்.அயோ:10 35/4

மேல்


படிகாரன் (1)

பற்றும் அங்கையின் படிகாரன் இன்று – கம்.யுத்1:9 53/3

மேல்


படிகால் (1)

இருபத்தொரு படிகால் இமிழ் கடல் ஒத்து அலை எறியும் – கம்.பால:24 13/3

மேல்


படிகிலா (1)

பயிறலை பறவை பாரில் படிகிலா பரப்பை பார்க்கும் – கம்.யுத்3:22 29/4

மேல்


படிகின்ற (1)

பாம குருதி படிகின்ற படை – கம்.யுத்3:31 201/2

மேல்


படிகின்றது (2)

தான் படிகின்றது தெளிவு சான்றது – கம்.கிட்:1 1/2
காமிப்பது முடிவிப்பது படிகின்றது கண்டான் – கம்.யுத்3:27 146/3

மேல்


படிகையும் (1)

பருமமும் முதுகு இடு படிகையும் வலி படர் – கம்.யுத்2:18 130/1

மேல்


படித்தது (1)

கொடி படித்தது என நெடும் கோள் அரா – கம்.ஆரண்:12 3/3

மேல்


படித்தலத்து (1)

படித்தலத்து இறைஞ்சினன் பரதன் போயினான் – கம்.அயோ:14 134/3

மேல்


படித்தலம் (2)

படித்தலம் காவலன் பெயரல்-பாலனோ – கம்.அயோ:11 89/2
படித்தலம் சுமந்த நாகம் பாக வான் பிறையை பற்றி – கம்.யுத்3:28 45/1

மேல்


படித்தவன் (1)

பண்டை நூல் கதிரோன் சொல்ல படித்தவன் படிவம் அம்மா – கம்.கிட்:2 32/4

மேல்


படித்து (1)

படி உரைத்து எடுத்து காட்டும் படித்து அன்று படிவம் பண்பில் – கம்.சுந்:4 38/1

மேல்


படித்தேன் (1)

படித்தேன் அன்றே பொய்ம்மை குடிக்கு பழி பெற்றேன் – கம்.யுத்3:22 216/3

மேல்


படிதர (1)

படி புக்கால் என படிதர பரிபுரம் புலம்ப – கம்.பால:15 12/2

மேல்


படிதனில் (1)

படம் கிழிதர படிதனில் பலவித போர் – கம்.ஆரண்:9 3/2

மேல்


படிந்த (5)

படிந்த தேர் குலம் பறிந்தன தேர் குலம் படியில் – கம்.சுந்:11 29/4
முழை படிந்த பிறை முள் எயிறு ஒள் வாள் – கம்.யுத்1:11 8/1
இழை படிந்த இள வெண் நிலவு ஈன – கம்.யுத்1:11 8/2
தாரையும் மேகமும் படிந்த தன்மைய – கம்.யுத்3:27 68/4
தம்பியரோடு தானும் தண் புனல் படிந்த பின்னர் – கம்.யுத்4:42 1/3

மேல்


படிந்தது (5)

பருவ மேகம் படிந்தது போல் படிந்து – கம்.பால:21 42/3
பறந்து வந்து படிந்தது பல் சனம் – கம்.அயோ:14 7/2
பயிர் உற தெய்வம் என்-மேல் படிந்தது பார்-மின் என்னா – கம்.சுந்:2 188/2
குழை படிந்தது ஒரு குன்றில் முழங்கா – கம்.யுத்1:11 8/3
படிந்தது வினைய செய்கை பயந்தது பாவி வாளால் – கம்.யுத்3:26 45/3

மேல்


படிந்தன (3)

படியொடு படிந்தன பருத்த தேர் பணை – கம்.ஆரண்:7 116/2
படிந்தன முடிந்தன கிடந்தன பரி மா – கம்.சுந்:8 28/4
வந்து மேகங்கள் படிந்தன பிண பெரு மலை மேல் – கம்.யுத்2:15 198/4

மேல்


படிந்தனர் (1)

படிந்தனர் பரந்தனர் பரந்தது ஓர் நெருப்பின் – கம்.யுத்1:12 24/1

மேல்


படிந்தனவாம் (1)

அன்னங்கள் படிந்தனவாம் எனலாய் – கம்.யுத்3:27 24/4

மேல்


படிந்தார் (4)

பங்கயம் முகிழ்த்தன என சிலர் படிந்தார் – கம்.அயோ:5 16/4
நீறு தோய் மணி மேனியர் நெடும் புனல் படிந்தார்
ஊறும் மென் கனி கிழங்கினோடு உண்டு நீர் உண்டார் – கம்.அயோ:9 35/2,3
பறை புரை விழிகள் பறிந்தார் படியிடை நெடிது படிந்தார்
பிறை புரை எயிறும் இழந்தார் பிடரொடு தலைகள் பிளந்தார் – கம்.சுந்:7 26/1,2
பைம் புனல் வேலை படிந்தார் – கம்.சுந்:13 52/4

மேல்


படிந்து (16)

காந்தள் அம் சிலம்பில் களிறு படிந்து ஆங்கு – பெரும் 372
பலர் படிந்து உண்ணும் நின் பரத்தை மார்பே – ஐங் 84/5
தடம் தாள் நாரை படிந்து இரை கவரும் – பதி 32/12
நின் படிந்து நீங்காமை இன்று புணர்ந்து எனவே – பரி 7/86
காலை கடல் படிந்து காய் கதிரோன் போய வழி – பரி 20/6
களிறு படிந்து உண்டு என கலங்கிய துறையும் – புறம் 23/2
ஈர நீர் படிந்து இ நிலத்தே சில – கம்.பால:2 25/1
ஏய அரு நுண் பொடி படிந்து உடன் எழுந்து ஒண் – கம்.பால:15 20/3
பருவ மேகம் படிந்தது போல் படிந்து
இருவர் தாளும் முறையின் இறைஞ்சினான் – கம்.பால:21 42/3,4
நீல வண்டு_இனம் படிந்து எழ வளைந்து உடன் நிமிர்வ – கம்.அயோ:10 16/2
மீன் படி மேகமும் படிந்து வீங்கு நீர் – கம்.கிட்:1 1/3
வான் படிந்து உலகிடை கிடந்த மாண்பது – கம்.கிட்:1 1/4
புண்ணின் நீர் புணரியில் படிந்து பூவையர் – கம்.சுந்:5 56/3
தொடர்ந்தன துரந்தன படிந்து நெறி தூர – கம்.சுந்:6 18/2
பள்ளம் போய் புகும் புனல் என படியிடை படிந்து
தள்ளும் பொன் கிரி சலிப்புற கோபுரம் சார்ந்தான் – கம்.யுத்1:12 5/1,2
பொங்கு நீர் நதிகள் யாவும் படிந்து அலால் புன்மை போகா – கம்.யுத்4:41 22/2

மேல்


படிந்து-அனைய (1)

மழை படிந்து-அனைய தொங்கல் வயங்க – கம்.யுத்1:11 8/4

மேல்


படிந்தும் (1)

மாசு போக புனல் படிந்தும்
அலவன் ஆட்டியும் உரவு திரை உழக்கியும் – பட் 100,101

மேல்


படிந்துளதால் (1)

பன்னும் கவி சேனை படிந்துளதால்
துன்னும் துறை நீர் நிறை வாவி தொடர்ந்து – கம்.யுத்3:27 24/2,3

மேல்


படிநிலை (2)

முடிகள் அதிர படிநிலை தளர – பரி 2/39
படிநிலை வேள்வியுள் பற்றி ஆடு கொளலும் – பரி 2/62

மேல்


படிப்பது (1)

பாரின்-பால் விசும்பின்-பாலும் பற்று அற படிப்பது அன்னான் – கம்.பால:8 7/1

மேல்


படிம (1)

மடக்கோ இல்லா வார் படிம கூத்து அமைவிப்பான் – கம்.யுத்4:33 9/3

மேல்


படிமகன் (1)

வருடையை படிமகன் வாய்ப்ப பொருள் தெரி – பரி 11/5

மேல்


படிமதம் (2)

படிமதம் சாம்ப ஒதுங்கி – பரி 4/18
பாம்பு படிமதம் சாய்த்தோய் பசும் பூணவை – பரி 4/47

மேல்


படிமம் (1)

அரும் சமம் கடந்து படிமம் வவ்விய – அகம் 149/12

மேல்


படிமையானே (1)

கூறினை பெரும நின் படிமையானே – பதி 74/28

மேல்


படிமையோர் (1)

படை தலைவர் உற்று ஒருவர் மு மடி இராவணன் எனும் படிமையோர்
கிடைத்தனர் அவர்க்கு ஒரு கணக்கு இலை வளைத்தனர் கிளைத்து உலகு எலாம் – கம்.யுத்3:31 149/1,2

மேல்


படிய (6)

தொல் நாள்_மீன் துறை படிய
பாசி செல்லாது ஊசி துன்னாது – புறம் 229/8,9
சுரி குழல் படிய வேற்று பிடியொடும் தொடர்ந்து செல்ப – கம்.பால:14 61/4
படிய வாயில் பருப்பதம் பாய்ந்து என – கம்.யுத்2:15 37/2
பல் தொத்திய-போல் படிய பலவும் – கம்.யுத்3:27 34/2
பார் இடந்து கொண்டு எழுந்தன பாம்பு எனும் படிய
பாரிடம் துனைந்து எழுந்தன மலை அன்ன படிய – கம்.யுத்4:37 116/1,2
பாரிடம் துனைந்து எழுந்தன மலை அன்ன படிய
பேர் இடம் கதுவ அரிது இனி விசும்பு என பிறந்த – கம்.யுத்4:37 116/2,3

மேல்


படியகத்து (1)

பொன் துன்னும் படியகத்து புரள்கின்ற பொழுதகத்து – கம்.ஆரண்:6 106/2

மேல்


படியது (1)

பக்க வேலையின் படியது பாற்கடல் முடிவில் – கம்.சுந்:13 26/3

மேல்


படியா (1)

இரும் பிடி தொழுதியொடு பெரும் கயம் படியா
நெல் உடை கவளமொடு நெய்ம்மிதி பெறாஅ – புறம் 44/1,2

மேல்


படியான் (1)

பண்டை தெண் திரை பரவை நீர் உவர் என்று படியான்
அண்டத்தை பொதுத்து அ புறத்து அப்பினால் ஆடும் – கம்.யுத்1:3 4/3,4

மேல்


படியிடை (6)

படியிடை அற்று வீழ்ந்த வெற்றி அம் பதாகை ஒத்தாள் – கம்.பால:7 51/4
பறை புரை விழிகள் பறிந்தார் படியிடை நெடிது படிந்தார் – கம்.சுந்:7 26/1
பள்ளம் போய் புகும் புனல் என படியிடை படிந்து – கம்.யுத்1:12 5/1
பூண் எறிந்தனர் படியிடை பொடித்து என்ன – கம்.யுத்2:16 204/2
பாதம் கைகளோடு இழந்தனன் படியிடை இருந்து தன் பகு வாயால் – கம்.யுத்2:16 345/1
புயல் பட குருதி வீசி படியிடை புரள்தலோடும் – கம்.யுத்3:21 31/2

மேல்


படியில் (7)

அரவிந்த மலருள் நீங்கி அடி இணை படியில் தோய – கம்.ஆரண்:6 52/3
படிந்த தேர் குலம் பறிந்தன தேர் குலம் படியில் – கம்.சுந்:11 29/4
சென்றது தெரிதல் தேற்றாம் சேவடி படியில் தீண்ட – கம்.யுத்1:3 131/2
பார்த்து உவந்தனன் குனித்தது வானரம் படியில் – கம்.யுத்2:15 202/4
தும்பி அம் தொடையல் மாலை சுடர் முடி படியில் தோய – கம்.யுத்2:16 149/1
ஐயப்படல் அப்படி இ படியில்
செய்யப்படுகிற்றி தெரித்தனெனால் – கம்.யுத்2:18 50/3,4
பல்லும் தலையும் உடலும் படியில்
செல்லும் பொறி சிந்தின சென்றனவால் – கம்.யுத்3:27 25/2,3

மேல்


படியின் (4)

படியின் மேல் வெம்மையை பகரினும் பகரும் நா – கம்.பால:7 6/1
பஞ்சு பட்டது பட படியின் மேல் முடுகியே – கம்.ஆரண்:1 6/4
படியின் மேல் விழுந்தான் பழி பார்க்கலான் – கம்.சுந்:3 110/4
பால் கொளும் புரவி எல்லாம் படுத்தினான் படியின் மேலே – கம்.யுத்3:27 180/4

மேல்


படியின்-மேல் (4)

படியின்-மேல் நின்ற மேரு மால் வரையினும் பரிய – கம்.கிட்:4 9/4
ஏழ்_இருபது ஓசனை இடந்து படியின்-மேல்
ஊழுற எழுந்து அதனை உம்பரும் ஒடுங்க – கம்.கிட்:14 69/1,2
படியின்-மேல் காதலின் யாதும் பார்க்கிலென் – கம்.யுத்3:24 81/1
பற்றி வானில் சுழற்றி படியின்-மேல்
எற்றுவேன் என்று உரைக்கும் இரைக்குமால் – கம்.யுத்4:37 44/3,4

மேல்


படியினில் (1)

பயில் எயிற்று இரட்டை பணை மருப்பு ஒடிய படியினில் பரிபவம் சுமந்த – கம்.சுந்:3 82/1

மேல்


படியினை (1)

காப்பு உடைய கயம் படியினை
அன்ன சீற்றத்து அனையை ஆகலின் – புறம் 15/10,11

மேல்


படியும் (8)

தைஇ திங்கள் தண் கயம் படியும்
பெரும் தோள் குறு_மகள் அல்லது – நற் 80/7,8
வெண் கோட்டு யானை சோனை படியும்
பொன் மலி பாடலி பெறீஇயர் – குறு 75/3,4
ஒரு பிடி படியும் சீறிடம் – புறம் 40/10
நீர் துறை படியும் பெரும் களிறு போல – புறம் 94/2
தேனில் படியும் செவி வண்டு உடையான் – கம்.ஆரண்:2 4/4
தம்பி தலை அற்ற படியும் தயரதன் சேய் – கம்.ஆரண்:9 1/1
புள் படியும் குளிர் வார் பொழில் புக்கார் – கம்.ஆரண்:14 34/4
படியும் விண்ணும் பரவையும் பண்பு அற – கம்.யுத்4:37 34/3

மேல்


படியுமாம் (1)

படியுமாம் சிறியோர் தன்மை நினக்கு இது பழியிற்றாமால் – கம்.யுத்3:26 63/2

மேல்


படியுறு (1)

படியுறு பதாகை மீ விதானம் பல் மணி – கம்.ஆரண்:7 47/2

மேல்


படியை (4)

படியை நோக்கி எ பாலும் படர்குறும் – கம்.யுத்1:9 57/3
பாசத்தால் ஐயன் தம்பி பிணிப்புண்ட படியை கண்டு – கம்.யுத்2:19 209/1
பண்டும் இன்றும் அமைக்கின்ற படியை ஒருவாய் பரமேட்டி – கம்.யுத்3:22 222/4
படியை பார்த்தனர் பரவையை பார்த்தனர் படர் வான் – கம்.யுத்3:31 22/1

மேல்


படியொடு (2)

படியொடு திரு நகர் துறந்து பல் மரம் – கம்.அயோ:12 28/1
படியொடு படிந்தன பருத்த தேர் பணை – கம்.ஆரண்:7 116/2

மேல்


படியோர் (4)

படியோர் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை – மலை 423
படியோர் தேய்த்து வடி மணி இரட்டும் – பதி 20/11
படியோர் தேய்த்த ஆண்மை தொடியோர் – பதி 79/6
படியோர் தேய்த்த பல் புகழ் தட கை – அகம் 22/5

மேல்


படில் (1)

பாம்பும் அவை படில் உய்யுமாம் பூ கண் – கலி 140/22

மேல்


படிவ (7)

பைம்_சேறு மெழுகிய படிவ நன் நகர் – பெரும் 298
கல் தோய்த்து உடுத்த படிவ பார்ப்பான் – முல் 37
படிவ மகளிர் கொடி கொய்து அழித்த – நற் 272/2
படிவ உண்டி பார்ப்பன மகனே – குறு 156/4
படிவ நெஞ்சமொடு பகல் துணை ஆக – அகம் 287/2
படர் கடல் இன மழை படிவ போன்றவே – கம்.யுத்2:18 95/4
பறவையின் பெரிது பட்டார் பிணத்தின்-மேல் படிவ மாதோ – கம்.யுத்2:19 97/4

மேல்


படிவங்கள் (1)

பாதங்கள் இவை என்னின் படிவங்கள் எப்படியோ – கம்.ஆரண்:1 47/2

மேல்


படிவத்தான் (1)

மை அற்ற படிவத்தான் மறுத்தரல் ஒல்வதோ – கலி 15/15

மேல்


படிவத்து (5)

அழி தவ படிவத்து அயரியோரும் – பரி 5/75
ஈர் அணிக்கு ஏற்ற ஒடியா படிவத்து
சூர் கொன்ற செ வேலால் பாடி பல நாளும் – கலி 93/25,26
ஆடா படிவத்து ஆன்றோர் போல – அகம் 123/2
பச்சை மலை ஒத்த படிவத்து அடல் இராமன் – கம்.பால:22 36/2
சைய படிவத்து ஒரு தந்தையை முன் – கம்.யுத்2:18 50/1

மேல்


படிவத்தோடும் (1)

பம்பு பேர் ஒளிய நாகம் பற்றிய படிவத்தோடும்
உம்பர் நாடு இழிந்து வீழ்ந்த ஒளியவனேயும் ஒத்தான் – கம்.யுத்2:19 202/3,4

மேல்


படிவம் (17)

கேள்வி கேட்டு படிவம் ஒடியாது – பதி 74/1
சினத்தின் கொண்ட படிவம் மாறாள் – அகம் 262/8
இஃது இவர் படிவம் ஆயின் வை எயிற்று – புறம் 349/4
பன்னு தொல் அற படிவம் நோக்கினான் – கம்.அயோ:11 117/4
எழுதிய படிவம் ஒத்து எய்துவான் தனை – கம்.அயோ:14 47/3
பாதங்கள் கண்ணின் பார்த்தால் படிவம் கொள் நெடிய பஞ்ச – கம்.ஆரண்:13 128/3
மாணி ஆம் படிவம் அன்று மற்று இவன் வடிவம் மைந்த – கம்.கிட்:2 19/1
பண்டை நூல் கதிரோன் சொல்ல படித்தவன் படிவம் அம்மா – கம்.கிட்:2 32/4
கால் இயல் பொடியினால் நெடிய கல் படிவம் ஆம் – கம்.கிட்:3 6/3
பாக்கியம் புரிந்த எல்லாம் குவிந்து இரு படிவம் ஆகி – கம்.கிட்:3 18/3
பல் கலன் பிறவும் அ படிவம் ஆனவே – கம்.கிட்:6 6/4
பார் குலாம் முழு வெண் திங்கள் பகல் வந்த படிவம் போலும் – கம்.கிட்:11 50/2
ஆல் இலை படிவம் தீட்டும் ஐய நுண் பலகை நொய்ய – கம்.கிட்:13 39/1
படி உரைத்து எடுத்து காட்டும் படித்து அன்று படிவம் பண்பில் – கம்.சுந்:4 38/1
இன் உயிர் இன்றி ஏகும் இயந்திர படிவம் ஒப்பான் – கம்.சுந்:4 78/3
பறந்தலை முழுதும் பட்ட வஞ்சகர் படிவம் மூட – கம்.யுத்2:19 98/3
தீட்டிய படிவம் என்ன தோன்றினன் திகைத்த நெஞ்சன் – கம்.யுத்4:34 11/4

மேல்


படிவமொடு (1)

மஞ்சனை குறுகி ஒரு மாணவ படிவமொடு
வெம் சம தொழிலர் தவ மெய்யர் கை சிலையர் என – கம்.கிட்:2 4/2,3

மேல்


படிவர் (1)

அந்தரத்து அமரர் அலர் மானிட படிவர் மயர் – கம்.கிட்:2 6/3

மேல்


படிவன (2)

பறவை படிவன வீழ கறவை – நெடு 10
படிவன ஒத்தன பறவை பந்தரே – கம்.யுத்3:22 53/4

மேல்


படிவாற்கு (1)

கள்ளும் சிலம்பும் பூம் கோதை கற்பின் கடலில் படிவாற்கு
புள்ளும் சிலம்பும் பொழில் சிலம்பும் புனலும் சிலம்பும் புனை கோலம் – கம்.ஆரண்:14 28/2,3

மேல்


படிவு (2)

பார்ப்பார் ஒழிந்தார் படிவு
மைந்தர் மகளிர் மண விரை தூவிற்று என்று – பரி 24/59,60
கன்னியர் அல்குல் தடம் என யார்க்கும் படிவு அரும் காப்பினது ஆகி – கம்.பால:3 13/3

மேல்


படிவுற்றனவால் (1)

பாம்போடு கடல் படிவுற்றனவால்
வாம் போர் நெடு வாடை மலைந்து அகல – கம்.யுத்3:31 202/2,3

மேல்


படிவுற்று (1)

கூடு நல் நதி தடம்-தொறும் குடைந்தன படிவுற்று
ஆடுகின்றன கொழுநரை பொருவின அன்னம் – கம்.கிட்:10 39/3,4

மேல்


படிற்றால் (1)

பண்டம் வினாய படிற்றால் தொடீஇய நின் – கலி 108/23

மேல்


படிறு (2)

அதிர்வு இல் படிறு எருக்கி வந்து என் மகன் மேல் – கலி 81/29
ஊராண்மைக்கு ஒத்த படிறு உடைத்து எம் மனை – கலி 89/2

மேல்


படின் (3)

சுடர் நோக்கி மலர்ந்து ஆங்கே படின் கூம்பும் மலர் போல் என் – கலி 78/15
கிடந்து உயிர் மறுகுவது ஆயினும் இடம் படின்
வீழ் களிறு மிசையா புலியினும் சிறந்த – அகம் 29/2,3
சேனை காவலர் ஆயிரம் பேர் படின் கவந்தம் ஒன்று எழுந்தாடும் – கம்.யுத்3:31 215/2

மேல்


படினும் (1)

ஞாயிறு படினும் ஊர் சேய்த்து எனாது – அகம் 9/15

மேல்


படினே (5)

செழும் பல் யாணர் சிறுகுடி படினே
இரும் பேர் ஒக்கலொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் – மலை 156,157
வரை சேர் வகுந்தின் கானத்து படினே
கழுதில் சேணோன் ஏவொடு போகி – மலை 242,243
குறவரும் மருளும் குன்றத்து படினே
அகன் கண் பாறை துவன்றி கல்லென – மலை 275,276
சோழ நன் நாட்டு படினே கோழி – புறம் 67/8
தண்ணடை பெறுதல் யாவது படினே
மாசு இல் மகளிர் மன்றல் நன்றும் – புறம் 287/10,11

மேல்


படீஇ (4)

வினை நலம் படீஇ வருதும் அ வரை – குறு 256/4
கடி துறை நீர் களிறு படீஇ
எல்லு பட இட்ட சுடு தீ விளக்கம் – புறம் 16/6,7
தூய நல் புனல் படீஇ சுருதி நூல் முறை – கம்.பால:5 81/3
ஏமுற புனல் படீஇ வித்தொடு இன் பொருள் – கம்.பால:5 107/2

மேல்


படீஇய (2)

ஞாயிறு காணாத மாண் நிழல் படீஇய
மலை முதல் சிறு நெறி மணல் மிக தாஅய் – குறு 378/1,2
கை மாய் நீத்தம் களிற்றொடு படீஇய
நிலனும் விசும்பும் நீர் இயைந்து ஒன்றி – அகம் 43/4,5

மேல்


படீஇயர் (13)

கோல் கொண்டு அலைப்ப படீஇயர் மாதோ – நற் 58/4
வெள் வசி படீஇயர் மொய்த்த வள்பு அழீஇ – நற் 82/9
ஓங்கு மலை வியன் புனம் படீஇயர் வீங்கு பொறி – நற் 98/3
அயர்ந்த ஆயம் கண் இனிது படீஇயர்
அன்னையும் சிறிது தணிந்து உயிரினள் இன் நீர் – நற் 115/2,3
பயறு போல் இணர பைம் தாது படீஇயர்
உழவர் வாங்கிய கமழ் பூ மென் சினை – குறு 10/2,3
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே – குறு 243/5
களையார் ஆயினும் கண் இனிது படீஇயர்
அஞ்சல் என்மரும் இல்லை அந்தில் – குறு 395/5,6
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 142/3
செய்யோள் இள முலை படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 450/4
கடு நவை படீஇயர் மாதோ களி மயில் – அகம் 145/14
ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇயர்
எம் மனை முந்துற தருமோ – அகம் 195/17,18
எம்மொடு ஓர் ஆறு படீஇயர் யாழ நின் – அகம் 257/4
எவ்வி தொல் குடி படீஇயர் மற்று இவர் – புறம் 202/14

மேல்


படு (409)

படு மணி இரட்டும் மருங்கின் கடு நடை – திரு 80
பாடு இன் படு மணி இரட்ட ஒரு கை – திரு 115
குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி – திரு 199
குளப்பு வழி அன்ன கவடு படு பத்தல் – பொரு 4
இரு நிலல் கரம்பை படு நீறு ஆடி – பெரும் 93
இடு முள் வேலி எரு படு வரைப்பின் – பெரும் 154
உறி கா ஊர்ந்த மறு படு மயிர் சுவல் – பெரும் 171
தொடுப்பு எறிந்து உழுத துளர் படு துடவை – பெரும் 201
பைம் சாய் கொன்ற மண் படு மருப்பின் – பெரும் 209
கொடு வாய் கிள்ளை படு பகை வெரூஉம் – பெரும் 227
சுடர் கடை பறவை பெயர் படு வத்தம் – பெரும் 305
படு நீர் புணரியின் பரந்த பாடி – முல் 28
தேம் படு கவுள சிறு கண் யானை – முல் 31
வழிவழி சிறக்க நின் வலம் படு கொற்றம் – மது 194
படு கண் முரசம் காலை இயம்ப – மது 232
அடி படு மண்டிலத்து ஆதி போகிய – மது 390
கொடி படு சுவல இடுமயிர் புரவியும் – மது 391
பெரும் பல் குவளை சுரும்பு படு பன் மலர் – மது 566
மாறாது உற்ற வடு படு நெற்றி – மது 595
மை படு பெரும் தோள் மழவர் ஓட்டி – மது 687
சினை தலைமணந்த சுரும்பு படு செம் தீ – மது 700
தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து – மது 711
நல் கோள் சிறுதினை படு புள் ஓப்பி – குறி 38
நளி படு சிலம்பில் பாயம் பாடி – குறி 58
தாது படு தண் நிழல் இருந்தனம் ஆக – குறி 106
வலை படு மஞ்ஞையின் நலம் செல சாஅய் – குறி 250
தொடி திரிவு அன்ன தொண்டு படு திவவின் – மலை 21
கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல் – மலை 47
புனை தார் பொலிந்த வண்டு படு மார்பின் – மலை 56
வீற்று வளம் சுரக்கும் அவன் நாடு படு வல்சியும் – மலை 68
தொய்யாது வித்திய துளர் படு துடவை – மலை 122
விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப – மலை 140
நோனா செருவின் வலம் படு நோன் தாள் – மலை 163
முளி கழை இழைந்த காடு படு தீயின் – மலை 248
புனல் படு பூசலின் விரைந்து வல் எய்தி – மலை 281
கிளி கடி மகளிர் விளி படு பூசல் – மலை 329
உண்டு படு மிச்சில் காழ் பயன் கொள்-மார் – மலை 338
தினை குறு_மகளிர் இசை படு வள்ளையும் – மலை 342
மலை படு கடாஅம் மாதிரத்து இயம்ப – மலை 348
மை படு மா மலை பனுவலின் பொங்கி – மலை 361
மழை எதிர் படு கண் முழவு கண் இகுப்ப – மலை 532
இறவு புறத்து அன்ன பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 19/1
முத்து படு பரப்பின் கொற்கை முன்துறை – நற் 23/6
படு_சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை – நற் 33/1
படு திரை கொழீஇய பால் நிற எக்கர் – நற் 49/1
படு புள் ஓப்பலின் பகல் மாய்ந்தன்றே – நற் 49/4
கவர் படு கையை கழும மாந்தி – நற் 60/6
படு மழை பொழிந்த பாறை மருங்கில் – நற் 61/7
பொம்மல் படு திரை நம்மோடு ஆடி – நற் 96/4
பைம் தாள் செந்தினை படு கிளி ஓப்பும் – நற் 104/6
வண்டு படு வான் போது கமழும் – நற் 105/9
படு மழை உருமின் உரற்று குரல் – நற் 129/8
இனிது மன்று அம்ம தானே பனி படு
பல் சுரம் உழந்த நல்கூர் பரிய – நற் 135/5,6
புலர்வு_இடத்து உதிர்த்த துகள் படு கூழை – நற் 140/4
தேம் படு சாரல் சிறுதினை பெரும் குரல் – நற் 147/2
பேர் அஞர் பொருத புகர் படு நெஞ்சம் – நற் 154/8
வெம் கடற்று அடை முதல் படு முடை தழீஇ – நற் 164/8
மை படு சிறு நெறி எஃகு துணை ஆக – நற் 168/9
இறை படு நீழல் பிறவும்-மார் உளவே – நற் 172/10
படு வண்டு ஆர்க்கும் பைம் தார் மார்பின் – நற் 173/8
பரந்து படு கூர் எரி கானம் நைப்ப – நற் 177/1
கைதை அம் படு சினை புலம்பொடு வதியும் – நற் 178/5
படு நீர் சிலம்பில் கலித்த வாழை – நற் 188/1
வண்டு படு புது மலர் உண்துறை தரீஇய – நற் 197/7
வண்டு படு வான் போது வெரூஉம் – நற் 211/8
பார்வை வேட்டுவன் படு வலை வெரீஇ – நற் 212/1
பராரை வேம்பின் படு சினை இருந்த – நற் 218/7
படு மணி யானை பசும் பூண் சோழர் – நற் 227/5
உரவு திரை பொருத பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 235/1
படு மணி கலி_மா கடைஇ – நற் 235/9
தேம் படு சிலம்பில் தெள் அறல் தழீஇய – நற் 243/1
தண் படு கானமும் தவிர்ந்தனம் செலவே – நற் 256/11
தண்டலை கமழும் வண்டு படு நாற்றத்து – நற் 270/2
படு மழை பொழிந்த பகு வாய் குன்றத்து – நற் 274/2
உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள் – நற் 274/3
தாறு படு பீரம் ஊதி வேறுபட – நற் 277/7
படு காழ் நாறிய பராஅரை புன்னை – நற் 278/1
பொன்னின் அன்ன தாது படு பன் மலர் – நற் 278/3
குளிர் படு கையள் கொடிச்சி செல்க என – நற் 306/3
ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசும் கலம் – நற் 308/9
பணை தாள் ஓமை படு சினை பயந்த – நற் 318/2
பொறி படு தட கை சுருக்கி பிறிது ஓர் – நற் 318/6
புலவு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி – நற் 331/4
பொன் படு நெடும் கோட்டு இமயத்து உச்சி – நற் 356/3
படு மழை பொழிந்த தண் நறும் புறவில் – நற் 361/4
பரியாது வருவர் இ பனி படு நாளே – நற் 367/12
நெறி படு கூழை கார் முதிர்பு இருந்த – நற் 368/5
முன்றில் பலவின் படு சுளை மரீஇ – நற் 373/1
மை படு மால் வரை பாடினள் கொடிச்சி – நற் 373/3
வேங்கை அம் படு சினை பொருந்தி கைய – நற் 379/4
தேம் படு நெடு வரை மணியின் மானும் – நற் 389/2
பொன் படு கொண்கான நன்னன் நன் நாட்டு – நற் 391/6
நெடும் கழை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பின் – நற் 393/1
வண்டு படு மலரின் சாஅய் – குறு 30/5
பனி படு நாளே பிரிந்தனர் – குறு 104/4
பைம் கண் செந்நாய் படு பதம் பார்க்கும் – குறு 141/6
தண் கடல் படு திரை பெயர்த்தலின் வெண் பறை – குறு 166/1
பல் நூல் மாலை பனை படு கலி_மா – குறு 173/2
படு கிளி கடிகம் சேறும் அடு போர் – குறு 198/5
குரால் ஆன் படு துயர் இராவில் கண்ட – குறு 224/4
நின்ற புன்னை நிலம் தோய் படு சினை – குறு 236/4
படு மழை பொழிந்த சாரல் அவர் நாட்டு – குறு 249/3
பரல் அவல் படு நீர் மாந்தி துணையோடு – குறு 250/1
படு முடை பருந்து பார்த்து இருக்கும் – குறு 283/7
படு கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 291/2
கடி உடை மரம்-தொறும் படு வலை மாட்டும் – குறு 342/3
தினை புன மருங்கில் படு கிளி ஓப்பியும் – குறு 346/5
மீன் படு சுடர் ஒளி வெரூஉம் – குறு 357/7
மை படு சிலம்பின் ஐவனம் வித்தி – குறு 371/2
தண் கடல் படு திரை கேள்-தொறும் – ஐங் 107/3
பயலை செய்தன பனி படு துறையே – ஐங் 141/3
எக்கர் ஞாழல் இறங்கு இணர் படு சினை – ஐங் 142/1
எக்கர் ஞாழல் இணர் படு பொதும்பர் – ஐங் 144/1
எக்கர் ஞாழல் இகந்து படு பெரும் சினை – ஐங் 148/1
வளை படு முத்தம் பரதவர் பகரும் – ஐங் 195/1
வண்டு படு கூந்தல் தண் தழை கொடிச்சி – ஐங் 256/2
பைம் புற படு கிளி ஒப்பலர் – ஐங் 260/3
வண்டு படு கூந்தலை பேணி – ஐங் 267/4
காய்த்த அவரை படு கிளி கடியும் – ஐங் 286/2
தேம் படு கிளவி அவர் தெளிக்கும் பொழுதே – ஐங் 350/3
நிண ஊன் வல்சி படு புள் ஓப்பும் – ஐங் 365/2
வள மலர் ததைந்த வண்டு படு நறும் பொழில் – ஐங் 369/1
உயர் நெடும் குன்றம் படு மழை தலைஇ – ஐங் 371/2
காடு படு தீயின் கனலியர் மாதோ – ஐங் 376/2
தேம் படு காயா மலர்ந்த தோன்றியொடு – ஐங் 420/2
நாடு படு நன் கலம் தரீஇயர் – ஐங் 463/4
பொய் படு கிளவி நாணலும் – ஐங் 472/4
வயங்கு இழை கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 14/14
நன் கலம் தரூஉம் மண் படு மார்ப – பதி 21/19
வால் இணர் படு சினை குருகு இறைகொள்ளும் – பதி 30/4
மாவும் மாக்களும் படு பிணம் உணீஇயர் – பதி 36/7
துளங்கு குடி திருத்திய வலம் படு வென்றியும் – பதி 37/7
வைகு ஆர்ப்பு எழுந்த மை படு பரப்பின் – பதி 41/22
வலம் படு சீர்த்தி ஒருங்கு உடன் இயைந்து – பதி 41/24
வண்டு படு கூந்தல் முடி புனை மகளிர் – பதி 46/4
தொடை படு பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 46/5
உடை திரை பரப்பில் படு கடல் ஓட்டிய – பதி 46/12
வலம் படு குழூஉ நிலை அதிர மண்டி – பதி 49/9
நிறம் படு குருதி நிலம் படர்ந்து ஓடி – பதி 49/11
படு பிணம் பிறங்க பாழ் பல செய்து – பதி 49/13
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 49/14
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 54/13
வலம் படு முரசம் துவைப்ப வாள் உயர்த்து – பதி 56/4
துணங்கை ஆடிய வலம் படு கோமான் – பதி 57/4
அரம் போழ்கல்லா மரம் படு தீம் கனி – பதி 60/5
வலம் படு முரசின் வாய் வாள் கொற்றத்து – பதி 64/1
மை படு மலர் கழி மலர்ந்த நெய்தல் – பதி 64/16
சாறு படு திருவின் நனை மகிழானே – பதி 65/17
போர் படு மள்ளர் போந்தொடு தொடுத்த – பதி 66/14
நெறி படு மருப்பின் இரும் கண் மூரியொடு – பதி 67/15
படு பிணம் பிறங்க நூறி பகைவர் – பதி 69/9
வலம் படு வான் கழல் வயவர் பெரும – பதி 70/11
வேறு படு திருவின் நின் வழி வாழியர் – பதி 74/4
வேறு படு நனம் தலை பெயர – பதி 74/27
வலம் படு முரசின் இலங்குவன விழூஉம் – பதி 78/1
நிறம் படு குருதி புறம்படின் அல்லது – பதி 79/16
தன் நிறம் கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 81/27
வண்டு படு சென்னிய பிடி புணர்ந்து இயல – பதி 82/6
கயம் படு கமழ் சென்னி களிற்று இயல் கைம்மாறுவார் – பரி 9/50
வயம் படு பரி புரவி மார்க்கம் வருவார் – பரி 9/51
பனி படு பைதல் விதலை பருவத்து – பரி 11/75
மை படு சிலம்பின் கறியொடும் சாந்தொடும் – பரி 16/2
படு கண் இமிழ் கொளை பயின்றனர் ஆடும் – பரி 16/12
வடு படு மான்_மத_சாந்து ஆர் அகலத்தான் – பரி 16/44
தேம் படு மலர் குழை பூ துகில் வடி மணி – பரி 17/1
படு மணி யானை நெடியாய் நீ மேய – பரி 19/28
மிசை படு சாந்தாற்றி போல எழிலி – பரி 21/30
இசை படு பக்கம் இரு பாலும் கோலி – பரி 21/31
படு பறை பல இயம்ப பல் உருவம் பெயர்த்து நீ – கலி 1/5
வலம் படு திகிரி வாய் நீவுதியே – கலி 7/14
மை படு சென்னி பய மலை நாடனை – கலி 43/6
படு மழை அடுக்கத்த மா விசும்பு ஓங்கிய – கலி 48/4
நிறுக்குவென் போல்வல் யான் நீ படு பழியே – கலி 58/23
பேர் அமர் கண்ணார்க்கும் படு வலை இது என – கலி 74/14
மை படு சென்னி மழ களிற்று ஓடை போல் – கலி 86/1
படு மழை ஆடும் வரை_அகம் போலும் – கலி 103/20
பார் வளர் முத்தமொடு படு கடல் பயந்த – கலி 105/4
பகல் நுங்கியது போல படு_சுடர் கல் சேர – கலி 119/2
படு_சுடர் மாலையொடு பைதல் நோய் உழப்பாளை – கலி 130/18
சாரல் பலவின் சுளையொடு ஊழ் படு
பாறை நெடும் சுனை விளைந்த தேறல் – அகம் 2/3,4
படு கடும் களிற்றின் வருத்தம் சொலிய – அகம் 8/10
படு சினை தாழ்ந்த பயில் இணர் எக்கர் – அகம் 11/9
மழை படு சிலம்பில் கழைபட பெயரும் – அகம் 12/12
அரும் சுர கவலைய அதர் படு மருங்கின் – அகம் 17/17
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 17/22
கொழு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி – அகம் 20/2
படு நா விளியால் நடு நின்று அல்கலும் – அகம் 25/7
சிறுதினை படு கிளி கடீஇயர் பன் மாண் – அகம் 32/5
அரில் படு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி – அகம் 36/5
விரி இணர் வேங்கை வண்டு படு கண்ணியன் – அகம் 38/1
படு ஞெமல் புதைய பொத்தி நெடு நிலை – அகம் 39/7
பரந்து படு பாயல் நவ்வி பட்டு என – அகம் 39/16
பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 48/23
படு மணி மிடற்ற பய நிரை ஆயம் – அகம் 54/9
தண் கயத்து அமன்ற வண்டு படு துணை மலர் – அகம் 59/1
நிலம் படு மின்மினி போல பல உடன் – அகம் 67/16
சென்று படு விறல் கவின் உள்ளி என்றும் – அகம் 75/14
புல் அரை இத்தி புகர் படு நீழல் – அகம் 77/13
படு மணி ஆயம் நீர்க்கு நிமிர்ந்து செல்லும் – அகம் 79/6
பல் மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்புதும் – அகம் 80/6
மை படு திண் தோள் மலிர வாட்டி – அகம் 89/11
படு புலா கமழும் ஞாட்பில் துடி இகுத்து – அகம் 89/14
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 92/2
தேம் படு சிமய பாங்கர் பம்பிய – அகம் 94/1
ஐது படு கொள்ளி அங்கை காய – அகம் 94/7
தீ படு சிறு கோல் வில்லொடு பற்றி – அகம் 101/7
பனி படு பன் மலை இறந்தோர்க்கு – அகம் 101/17
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 108/8
அறு துறை அயிர் மணல் படு_கரை போகி – அகம் 113/20
மற புலி உழந்த வசி படு சென்னி – அகம் 119/16
வலம் படு முரசின் சேரலாதன் – அகம் 127/3
படு மண முழவொடு பரூஉ பணை இமிழ – அகம் 136/7
தண் நறும் படு நீர் மாந்தி பதவு அருந்து – அகம் 139/9
பனி படு நறும் தார் குழைய நம்மொடு – அகம் 144/9
நெறி படு கவலை நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 147/8
வண்டு படு கடாஅத்து உயர் மருப்பு யானை – அகம் 148/3
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 153/19
படு மழை பொழிந்த பயம் மிகு புறவின் – அகம் 154/1
படு முடை நசைஇய வாழ்க்கை செம் செவி – அகம் 161/5
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ – அகம் 167/9
பல்லான்குன்றில் படு நிழல் சேர்ந்த – அகம் 168/4
கைதை அம் படு சினை எவ்வமொடு அசாஅம் – அகம் 170/9
பொன் படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 173/18
பாறு கிளை பயிர்ந்து படு முடை கவரும் – அகம் 175/5
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 187/24
வண் தோட்டு தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி – அகம் 191/3
மை படு விடர்_அகம் துழைஇ ஒய்யென – அகம் 192/10
வலம் படு கொற்றம் தந்த வாய் வாள் – அகம் 199/21
பொம்மல் படு திரை கம்மென உடைதரும் – அகம் 200/8
பன் மலர் பொய்கை படு புள் ஓப்பும் – அகம் 204/11
நீடு அமை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பில் – அகம் 205/16
படு_களம் காண்டல் செல்லான் சினம் சிறந்து – அகம் 208/13
கைதை அம் படு சினை கடும் தேர் விலங்க – அகம் 210/12
பனி படு சோலை வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 211/7
பிடி படு பூசலின் எய்தாது ஒழிய – அகம் 211/10
பல் கதிர் வாங்கிய படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 213/12
வலம் படு வென்றி வாய் வாள் சோழர் – அகம் 213/21
படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெண் மணி – அகம் 214/11
படு பிண பைம் தலை தொடுவன குழீஇ – அகம் 215/13
பாழ் படு மேனி நோக்கி நோய் பொர – அகம் 217/17
நுண்ணிதின் கூட்டிய படு மாண் ஆரம் – அகம் 218/14
படு கடல் புக்க பாடல் சால் சிறப்பின் – அகம் 222/11
செம் நில படு நீறு ஆடி செரு மலைந்து – அகம் 227/10
படு_களத்து உயர்த்த மயிர் தலை பதுக்கை – அகம் 231/6
பனி படு சாய் புறம் பரிப்ப கழனி – அகம் 236/6
விளி படு பூசல் வெம் சுரத்து இரட்டும் – அகம் 239/6
புள்ளி தொய்யில் பொறி படு சுணங்கின் – அகம் 239/8
பசை படு பச்சை நெய் தோய்த்து அன்ன – அகம் 244/1
ஊறு படு கவலைய ஆறு பல நீந்தி – அகம் 247/10
படு முடை நசைஇய பறை நெடும் கழுத்தின் – அகம் 247/11
இடம் படுபு அறியா வலம் படு வேட்டத்து – அகம் 252/1
முதை படு பசும் காட்டு அரில் பவர் மயக்கி – அகம் 262/1
வண்டு படு நறவின் வண் மகிழ் பேகன் – அகம் 262/16
வெதிர் படு வெண்ணெல் வெ அறை தாஅய் – அகம் 267/11
சே இறா துழந்த நுரை பிதிர் படு திரை – அகம் 270/5
பொத்து உடை மரத்த புகர் படு நீழல் – அகம் 277/10
சாரல் வேங்கை படு சினை புது பூ – அகம் 288/3
என்றூழ் நீடிய வேய் படு நனம் தலை – அகம் 295/3
எழுதி அன்ன கொடி படு வெருகின் – அகம் 297/13
பல் இதழ் நீலம் படு சுனை குற்றும் – அகம் 302/5
இயங்குநர் செகுக்கும் எய் படு நனம் தலை – அகம் 307/9
சிறுதினை படு கிளி எம்மொடு ஓப்பி – அகம் 308/10
இளை படு பேடை இரிய குரைத்து எழுந்து – அகம் 310/15
வசி படு புண்ணின் குருதி மாந்தி – அகம் 313/14
ஈர்ம் தண் எருமை சுவல் படு முது போத்து – அகம் 316/3
படு பிணம் கவரும் பாழ் படு நனம் தலை – அகம் 319/5
படு பிணம் கவரும் பாழ் படு நனம் தலை – அகம் 319/5
படு மணி இன நிரை உணீஇய கோவலர் – அகம் 321/7
துளி படு மொக்குள் துள்ளுவன சால – அகம் 324/7
பைம் நிணம் கவரும் படு பிண கவலை – அகம் 327/16
படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர் – அகம் 329/5
பனி படு சிமைய பல் மலை இறந்தே – அகம் 329/14
நிவந்து படு தோற்றமொடு இகந்து மாயும்மே – அகம் 330/17
இருள் படு நெஞ்சத்து இடும்பை தீர்க்கும் – அகம் 335/1
கவை படு நெஞ்சம் கண்_கண் அகைய – அகம் 339/8
வண்டு படு கண்ணியர் மகிழும் சீறூர் – அகம் 368/15
வலம் படு வென்றியொடு சிலம்பு_அகம் சிலம்ப – அகம் 389/22
படு மழை உருமின் முழங்கும் – அகம் 389/23
அதர் படு பூழிய சேண் புலம் படரும் – அகம் 390/2
களி படு குழிசி கல் அடுப்பு ஏற்றி – அகம் 393/14
பொன் படு நெடு வரை புரையும் எந்தை – அகம் 398/19
வாய் படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 399/18
வடாஅது பனி படு நெடு வரை வடக்கும் – புறம் 6/1
நிழல் படு நெடு வேல் ஏந்தி ஒன்னார் – புறம் 15/13
நெல் விளை கழனி படு புள் ஓப்புநர் – புறம் 29/13
வரை அளந்து அறியா பொன் படு நெடும் கோட்டு – புறம் 39/14
மை படு மருங்குல் பொலிய மஞ்ஞை – புறம் 50/2
வலம் படு குருசில் நீ ஈங்கு இது செயலே – புறம் 50/17
தெங்கு படு வியன் பழம் முனையின் தந்தையர் – புறம் 61/9
பன் நூறு அடுக்கிய வேறு படு பைம் ஞிலம் – புறம் 62/10
நெடு நகர் வரைப்பின் படு முழா ஓர்க்கும் – புறம் 68/17
படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள் – புறம் 72/3
தொடர் படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய – புறம் 74/3
வலம் படு வாய் வாள் ஏந்தி ஒன்னார் – புறம் 91/1
விழவின்று ஆயினும் படு பதம் பிழையாது – புறம் 96/6
புண் படு குருதி அம்பு ஒடுக்கவும் – புறம் 98/14
தாள் படு சின்னீர் களிறு அட்டு வீழ்க்கும் – புறம் 104/3
வண்டு படு புது மலர் தண் சிதர் கலாவ – புறம் 105/3
வலம் படு தானை வேந்தர் – புறம் 116/18
மன்று படு பரிசிலர் காணின் கன்றொடு – புறம் 135/11
எல் படு பொழுதின் இனம் தலைமயங்கி – புறம் 157/9
விடுதல் வேண்டுவல் அத்தை படு திரை – புறம் 160/28
தாள் படு செல்வம் காண்-தொறும் மருள – புறம் 161/15
பனை மருள் தட கையொடு முத்து படு முற்றிய – புறம் 161/16
படு மணி இரட்ட ஏறி செம்மாந்து – புறம் 161/19
தாள் தாழ் படு மணி இரட்டும் பூ நுதல் – புறம் 165/6
பொன் படு நெடு வரை புயல்_ஏறு சிலைப்பின் – புறம் 166/27
திங்களும் நுழையா எந்திர படு புழை – புறம் 177/5
படு மணி யானை பறம்பின் கோமான் – புறம் 201/4
பொன் படு மால் வரை கிழவ வென் வேல் – புறம் 201/18
படு திரை இன் சீர் பாணி தூங்கும் – புறம் 209/5
பரந்து படு நல் இசை எய்தி மற்று நீ – புறம் 213/9
என்பொடு தடி படு இடம் எல்லாம் எமக்கு ஈயும்-மன்னே – புறம் 235/6
படு வழி படுக இ புகழ் வெய்யோன் தலையே – புறம் 239/21
நாடு படு செலவினர் ஆயினர் இனியே – புறம் 240/14
பசி படு மருங்குலை கசிபு கைதொழாஅ – புறம் 260/6
வண்டு படு நறவின் தண்டா மண்டையொடு – புறம் 261/2
கொண்ட வாளொடு படு பிணம் பெயரா – புறம் 278/6
படு மகன் கிடக்கை காணூஉ – புறம் 278/8
வலம் படு முரசின் வெல் போர் வேந்தன் – புறம் 304/9
களர் படு கூவல் தோண்டி நாளும் – புறம் 311/1
கான்று படு கனை எரி போல – புறம் 315/6
வலம் படு தானை வேந்தற்கு – புறம் 324/13
படு வண்டு ஆர்க்கும் பன் மலர் காவின் – புறம் 338/3
புகை படு கூர் எரி பரப்பி பகை செய்து – புறம் 344/5
மரம் படு சிறு தீ போல – புறம் 349/6
படு மழை உருமின் இறங்கு முரசின் – புறம் 350/4
படு மணி மருங்கின பணை தாள் யானையும் – புறம் 351/1
அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு – புறம் 356/4
என்பு படு சுடலை வெண் நீறு அவிப்ப – புறம் 356/6
வேறு படு குரல வெம் வாய் கூகையொடு – புறம் 359/2
படு பிண பல் போர்பு அழிய வாங்கி – புறம் 370/15
குறை தலை படு பிணன் எதிர போர்பு அழித்து – புறம் 371/14
கழை படு சொலியின் இழை அணி வாரா – புறம் 383/10
படு மாரி துளி போல – புறம் 386/2
பசலை நிலவின் பனி படு விடியல் – புறம் 392/3
நிணம் படு குருதி பெரும் பாட்டு ஈரத்து – புறம் 392/7
சிலை உலாய் நிமிர்ந்த சாந்து படு மார்பின் – புறம் 394/1
வலம் படு தீவின் பொலம் பூண் வளவன் – புறம் 397/22
துரும்பு படு சிதாஅர் நீக்கி தன் அரை – புறம் 398/19
கதிர் படு வயலின் உள்ள கடி கமழ் புனலின் உள்ள – கம்.பால:2 21/1
பொன் மலை அல்லன மணி படு புளினம் – கம்.பால:2 47/4
எழும் இடத்து அகன்று இடை ஒன்றி எல் படு
பொழுது இடை போதலின் புரிசை பொன் நகர் – கம்.பால:3 40/1,2
சுழி படு கங்கை அம் தொங்கல் மோலியான் – கம்.பால:7 19/1
கற்பது ஓர் நாவன் அனல் படு கையன் – கம்.பால:8 12/2
பாத்த யானையின் பதங்களில் படு மதம் நாற – கம்.பால:15 6/1
முகில் படு நெடும் கடலை ஒத்து உளது அ மூதூர் – கம்.பால:15 27/4
கலை கடந்து அகல் அல்குல் கடம் படு
முலைகள் தம்தமின் முந்தி நெருங்கலால் – கம்.பால:18 18/2,3
பருணிதன்-கொல் படு கொலையான் என்றாள் – கம்.பால:21 34/4
இடம் படு புகழ் சனகர் கோன் இனிது பேண – கம்.பால:23 1/1
கடம் படு களிற்று அரசர் ஆதி இடை கண்டோர் – கம்.பால:23 1/2
தடம் படு புயத்த சிறு தம்பியர்கள்-காறும் – கம்.பால:23 1/3
மலிதரு மணம் படு திருவை வாயினால் – கம்.பால:23 81/3
இடம் படு தோளவனோடு இயை வேள்வி – கம்.பால:23 90/1
மடம் படு சிந்தையள் மாறு பிறப்பின் – கம்.பால:23 90/3
நால் கடல் படு மணி நளினம் பூத்தது ஓர் – கம்.அயோ:2 49/1
பாற்கடல் படு திரை பவள வல்லியே – கம்.அயோ:2 49/2
தொளை படு குழலினோடு யாழ்க்கு தோற்றன – கம்.அயோ:4 175/3
பல் நந்து உகு தரளம் தொகு படர் பந்திகள் படு நீர் – கம்.அயோ:7 7/1
பாண் இள மிஞிறு ஆக படு மழை பணை ஆக – கம்.அயோ:9 4/1
படு முரசு அறைந்தனர் பரதன் தம்முனை – கம்.அயோ:12 24/1
கழை படு முத்தமும் கலுழி கார் மத – கம்.கிட்:1 10/1
மழை படு தரளமும் மணியும் வாரி நேர் – கம்.கிட்:1 10/2
குழை படு முகத்தியர் கோலம் ஒப்பது – கம்.கிட்:1 10/4
காம்பு அனைய தோளியை ஒளித்த படு கள்வன் – கம்.கிட்:14 41/2
சவி படு தகை சால் வானம் தான் ஒரு மேனி ஆக – கம்.சுந்:2 180/1
தூய வெண் கவரி திரள் இயக்கிட சுழி படு பசும் காற்றின் – கம்.சுந்:2 206/2
கடல் படு பணிலமும் கன்னி பூகமும் – கம்.சுந்:4 50/1
அரி படு சீற்றத்தான்-தன் அருகு சென்று அடியின் வீழ்ந்தார் – கம்.சுந்:6 56/1
கரி படு திசையின் நீண்ட காவலாய் காவல் ஆற்றோம் – கம்.சுந்:6 56/2
கிரி படு குவவு திண் தோள் குரங்கு இடை கிழித்து வீச – கம்.சுந்:6 56/3
எரி படு துகிலின் நொய்தின் இற்றது கடி கா என்றார் – கம்.சுந்:6 56/4
பரிதியின் பொலியும் மெய்யர் படு மத களிற்றின் பாகர் – கம்.சுந்:8 12/4
தாழி படு தயிர் ஒத்தார் மாருதி தனி மத்து என்பது ஓர் தகை ஆனான் – கம்.சுந்:10 30/2
முறை படு தானையின் மருங்கு முற்றினான் – கம்.யுத்1:4 33/3
பாடு பட்டவர் படு கடல் மணலினும் பலரால் – கம்.யுத்1:5 60/2
கோல் படு மனைகள் ஆய குல மணி எவையும் கூட்டி – கம்.யுத்1:10 14/2
ஊறு படு செம்_புனல் உடைத்த கரை உற்ற – கம்.யுத்1:12 18/1
சூழி யானை மதம் படு தொய்யலின் – கம்.யுத்2:15 38/1
பாய்ந்த தானை படு களம் பாழ்பட – கம்.யுத்2:15 51/3
பத்து நூறு கோடிக்கு மேல் பனி படு சிகரம் – கம்.யுத்2:15 188/3
சேற்று செம்_புனல் படு கள பரப்பிடை செம் கண் – கம்.யுத்2:15 243/3
பல்லவ கணை பட படு புரவிய பல் கால் – கம்.யுத்2:16 212/1
நடையில் படு நீதியா நல்குதலும் – கம்.யுத்2:18 71/4
பசும் படு குருதியின் பண்டு சேறுபட்டு – கம்.யுத்2:18 87/1
கலையில் படு கம்மியர் கூடம் அலைப்ப – கம்.யுத்2:18 244/2
உலையில் படு இரும்பு என வன்மை ஒடுங்க – கம்.யுத்2:18 244/3
வில் படு கணை பட வீழும் வீரர்-தம் – கம்.யுத்2:19 40/2
கடம் படு கரி பட கலின மா பட – கம்.யுத்3:20 38/1
இடம் படு சில்லியின் ஈர்த்த தேர் பட – கம்.யுத்3:20 38/2
பல் படு தலை பட படுவ பாதகர் – கம்.யுத்3:20 44/3
வில் படு கணை பட குரங்கின் வேலையே – கம்.யுத்3:20 44/4
வெடி படு கடல் நிகர் குருதி வெள்ளத்தில் – கம்.யுத்3:22 53/3
படு மாரி நெடும் கணை பாய்தலினால் – கம்.யுத்3:27 35/1
படு நீள் குருதி படர்கின்றனவால் – கம்.யுத்3:27 37/2
பசும் புல் தண் தலம் மிதித்தலின் கரி படு மதத்தின் – கம்.யுத்3:31 21/2
பட்டார் உடல் படு செம்_புனல் திருமேனியில் படலால் – கம்.யுத்3:31 108/1
பள்ளம் படு கடல் ஏழினும் படி ஏழினும் பகையின் – கம்.யுத்3:31 115/1
கண்ட படு மலை போல் நெடு மரம் போல் கடும் தொழிலோர் – கம்.யுத்3:31 117/2
வீங்கின பெரும் பிணம் விசும்பு உற அசும்பு படு சோரி விரிவுற்று – கம்.யுத்3:31 145/2
பாறு படு சிறகு கழுகு பகழி பட – கம்.யுத்3:31 162/1
சேம படு கேடகம் மால் கடல் சேர் – கம்.யுத்3:31 201/3
மண்ட படு சோரியின் வாரியின் வீழ் – கம்.யுத்3:31 203/1
படு மத கரி பரி சிந்தின பனி வரை இரதம் அவிந்தன – கம்.யுத்3:31 214/1
தொத்து படு நெடும் தாரைகள் சொரிந்தால்-என துரந்தான் – கம்.யுத்4:37 56/3
குத்து கொடு நெடும் கோல் படு களிறு ஆம் என கொதித்தான் – கம்.யுத்4:37 56/4
இடை படு தீவினும் மலை ஒர் ஏழினும் – கம்.யுத்4:37 70/2
படைக்கலம் மழை படு துளியின் பான்மைய – கம்.யுத்4:37 70/4
சிலை மேவும் கடும் கணையால் படு களத்தே மன தீமை சிதைந்து வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்4:37 203/2

மேல்


படு-தொறும் (4)

பாங்கர் பல்லி படு-தொறும் பரவி – அகம் 9/19
பகு வாய் பல்லி படு-தொறும் பரவி – அகம் 289/15
எரிந்த வெம் கணை நெற்றியில் படு-தொறும் யானை – கம்.யுத்2:16 215/1
விட்டன விட்டன விடு கணை படு-தொறும்
பட்டன பட்டன படர் பணை குவிவன – கம்.யுத்2:18 135/3,4

மேல்


படு_கரை (1)

அறு துறை அயிர் மணல் படு_கரை போகி – அகம் 113/20

மேல்


படு_களத்து (1)

படு_களத்து உயர்த்த மயிர் தலை பதுக்கை – அகம் 231/6

மேல்


படு_களம் (1)

படு_களம் காண்டல் செல்லான் சினம் சிறந்து – அகம் 208/13

மேல்


படு_சுடர் (5)

படு_சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை – நற் 33/1
பகல் நுங்கியது போல படு_சுடர் கல் சேர – கலி 119/2
படு_சுடர் மாலையொடு பைதல் நோய் உழப்பாளை – கலி 130/18
பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 48/23
பல் கதிர் வாங்கிய படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 213/12

மேல்


படுக்க (1)

பட்டது இங்கு ஒர் குரங்கு படுக்க என்று – கம்.யுத்2:15 91/2

மேல்


படுக்கலாத (1)

பரிபவம் செய்ஞ்ஞரை படுக்கலாத நீ – கம்.யுத்1:2 17/3

மேல்


படுக்கிலேன் (1)

பழியினை உணர்ந்து யான் படுக்கிலேன் உனை – கம்.யுத்1:4 8/1

மேல்


படுக்கின்ற (1)

படுக்கின்ற பிணத்தின் பம்மல் குப்பையின் பரப்பே பல் கால் – கம்.யுத்2:15 152/4

மேல்


படுக்கும் (11)

பெரும் கை யானை கொடும் தொடி படுக்கும்
கரும் கை கொல்லன் இரும்பு விசைத்து எறிந்த – பெரும் 436,437
தொன்று இயல் சிறுகுடி மன்று நிழல் படுக்கும்
அண்ணல் நெடு வரை ஆம் அற புலர்ந்த – அகம் 75/7,8
கண் இனிது படுக்கும் நன் மலை நாடனொடு – அகம் 178/13
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பயம் படுக்கும்
கண் பொரி கவலைய கானத்து ஆங்கண் – அகம் 343/8,9
சோறு படுக்கும் தீயோடு – புறம் 20/7
இரும்பு பயன் படுக்கும் கரும் கை கொல்லன் – புறம் 170/15
இரும் களிற்று ஒருத்தல் நல் வலம் படுக்கும்
புலி பசித்து அன்ன மெலிவு இல் உள்ளத்து – புறம் 190/9,10
வன் தொடர் படுக்கும் வன வாரி சூழ் – கம்.பால:2 32/2
பண்ணவற்கு இவன் பிழைக்குமேல் படுக்கும் நம் படையை – கம்.யுத்3:22 78/3
சொல் அறுக்கும் வலி அரக்கர் தொடு கவசம் துகள் படுக்கும் துணிக்கும் யாக்கை – கம்.யுத்3:31 100/1
பட்ட போது அவன் நான்முகன் ஆயினும் படுக்கும்
வட்ட வேல்-அது வலம்-கொடு வாங்கினன் வணங்கி – கம்.யுத்4:32 27/2,3

மேல்


படுக்குவள் (1)

அரும் கடி படுக்குவள் அறன் இல் யாயே – அகம் 60/15

மேல்


படுக்குவென் (1)

படுக்குவென் அது அன்று ஆயின் பற்றினென் கொணர்வெ