பொ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பொகுட்கு 1
பொகுட்ட 1
பொகுட்டது 1
பொகுட்டில் 1
பொகுட்டின் 1
பொகுட்டினுள் 1
பொகுட்டு 6
பொகுட்டே 1
பொகுவலும் 1
பொங்க 51
பொங்கடி 1
பொங்கர் 12
பொங்கரில் 1
பொங்கல் 5
பொங்கலால் 1
பொங்கவே 1
பொங்கழி 2
பொங்கி 58
பொங்கிட 1
பொங்கிய 14
பொங்கியது 1
பொங்கியோன் 1
பொங்கில 1
பொங்கின 5
பொங்கினர் 3
பொங்கினன் 1
பொங்கினாய் 1
பொங்கினார் 3
பொங்கினாள் 1
பொங்கினான் 9
பொங்கு 108
பொங்கு-தொறு 2
பொங்குகின்ற 2
பொங்குகின்றான் 1
பொங்குதல் 1
பொங்குபு 1
பொங்கும் 17
பொங்குமால் 1
பொங்குவன 1
பொங்குவார் 1
பொங்குவான் 1
பொசி 2
பொசிவு 1
பொடி 50
பொடிக்கின்றன 1
பொடிக்கின்றானை 1
பொடிக்கும் 2
பொடிகள் 1
பொடிகளும் 1
பொடிசெய்தார் 1
பொடித்த 9
பொடித்தது 1
பொடித்ததோ 1
பொடித்தன 12
பொடித்தான் 2
பொடித்திலன் 1
பொடித்து 9
பொடிந்த 1
பொடிந்தன 1
பொடிந்து 3
பொடிப்ப 11
பொடிப்பன 2
பொடிப்பு 1
பொடிபட 6
பொடிபடுத்து 1
பொடிபொடி 1
பொடிய 1
பொடியா 1
பொடியாம் 1
பொடியாய் 3
பொடியாயின 1
பொடியால் 1
பொடியிடை 1
பொடியில் 2
பொடியின் 2
பொடியினால் 1
பொடியினோடும் 1
பொடியும் 1
பொடியுமே 1
பொடியுற 1
பொடியை 1
பொடியொடு 1
பொடியொடும் 1
பொடிவது 1
பொத்த 2
பொத்தல் 1
பொத்தி 12
பொத்திய 11
பொத்தியொடு 1
பொத்திற்று 1
பொத்தின் 1
பொத்தின 5
பொத்தினர் 4
பொத்து 4
பொத்துதல் 1
பொத்துவாரை 1
பொத்துற 1
பொதி 57
பொதி-உறு 1
பொதிகளாலே 1
பொதிந்த 12
பொதிந்தன 1
பொதிந்தனர் 1
பொதிந்தாம் 1
பொதிந்து 12
பொதிய 2
பொதியமும் 1
பொதியில் 20
பொதியிலானே 1
பொதியிலும் 1
பொதியின் 2
பொதியினிர் 1
பொதியினை 1
பொதியும் 2
பொதியொடும் 1
பொதிர் 4
பொதிர்த்த 1
பொதிர்ந்து 1
பொதிர்வு 1
பொதிரெறிய 1
பொதிவாரும் 1
பொதிவுற்றது 1
பொதிவேம் 3
பொதினி 2
பொது 27
பொதுக்கம் 1
பொதுச்சொல் 1
பொதுத்தன 1
பொதுத்து 4
பொதுநோக்கு 1
பொதுப்ப 1
பொதும்பர் 13
பொதும்பரில் 1
பொதும்பரும் 2
பொதும்பருழை 1
பொதும்பருள் 2
பொதும்பில் 6
பொதும்பில 1
பொதும்பின் 2
பொதும்பு-தோறு 1
பொதும்பும் 1
பொதுமகளிர் 1
பொதுமை 9
பொதுமைத்து 2
பொதுமையாய் 1
பொதுமொழி 2
பொதுவர் 5
பொதுவரும் 2
பொதுவரை 1
பொதுவரோடு 1
பொதுவற்கு 1
பொதுவற்கே 1
பொதுவன் 7
பொதுவனை 4
பொதுவனோடு 2
பொதுவி 1
பொதுவிடை 1
பொதுவில் 1
பொதுவின் 3
பொதுவுற 8
பொதுவே 2
பொதுள 2
பொதுளிய 9
பொதுளியதால் 1
பொதுளின 1
பொதுளு 1
பொம்மல் 25
பொம்மல்_ஓதி 1
பொம்மல்_ஓதியை 1
பொம்மலார் 1
பொம்மலால் 1
பொம்மலாள் 1
பொம்மலான் 1
பொம்மென் 2
பொம்மென்று 2
பொம்மென்ன 1
பொம்மென 3
பொய் 144
பொய்-கொல் 1
பொய்_மகள் 1
பொய்_இல் 4
பொய்_இலா 1
பொய்_இலாய் 1
பொய்_இலான் 1
பொய்க்கும் 5
பொய்க்குமோ 4
பொய்க்குவது 2
பொய்காய் 1
பொய்கை 72
பொய்கை-தோறும் 1
பொய்கைக்கு 1
பொய்கைத்து 1
பொய்கையில் 1
பொய்கையின் 2
பொய்கையினின் 1
பொய்கையும் 5
பொய்கையுள் 2
பொய்கையை 2
பொய்கையோடு 1
பொய்த்த 2
பொய்த்தது 1
பொய்த்தல் 6
பொய்த்தல்_இல் 2
பொய்த்தல்லே 1
பொய்த்தலின் 1
பொய்த்தலை 1
பொய்த்தற்கு 3
பொய்த்தன்று-கொல் 1
பொய்த்தன 2
பொய்த்தனர் 2
பொய்த்தனன் 2
பொய்த்தார் 1
பொய்த்தான் 2
பொய்த்து 2
பொய்த்துளார் 1
பொய்த்துளோர் 1
பொய்த்துளோன் 1
பொய்த்தோர் 1
பொய்த 1
பொய்தல் 8
பொய்தல 1
பொய்தார் 1
பொய்தான் 1
பொய்து 1
பொய்ந்நிலை 1
பொய்ப்ப 2
பொய்ப்பது 1
பொய்ப்பாய் 1
பொய்ப்பின் 2
பொய்ப்பினும் 3
பொய்ப்பு 2
பொய்ம் 2
பொய்ம்மருண்டு 2
பொய்ம்மை 7
பொய்ம்மொழி 6
பொய்யர் 1
பொய்யல் 1
பொய்யலர் 1
பொய்யலன் 2
பொய்யன் 2
பொய்யா 29
பொய்யாக 3
பொய்யாதன 1
பொய்யாது 5
பொய்யாம் 1
பொய்யாமை 1
பொய்யார் 2
பொய்யால் 1
பொய்யாள் 1
பொய்யான் 1
பொய்யானே 1
பொய்யிலன் 1
பொய்யின் 4
பொய்யினால் 1
பொய்யினும் 1
பொய்யும் 6
பொய்யே 4
பொய்யேம் 1
பொய்யை 1
பொய்யொடு 2
பொய்யொடும் 1
பொய்யோ 5
பொய்யோன் 1
பொர 63
பொரல் 2
பொரவே 1
பொரற்கு 1
பொரா 3
பொராஅ 1
பொராஅது 1
பொரி 32
பொரிக்கும் 1
பொரித்த 1
பொரித்தன 1
பொரித்து 1
பொரிந்தவே 1
பொரிந்தன 2
பொரிந்து 3
பொரியாத 1
பொரியின் 2
பொரியும் 2
பொரியொடு 1
பொரினும் 1
பொரினே 1
பொரீஇ 1
பொரீஇய 1
பொரு 248
பொரு_களத்து 5
பொரு_களம் 3
பொரு_அரிய 2
பொரு_அரு 11
பொரு_அரும் 9
பொரு_இல் 31
பொரு_இலோய் 1
பொருக்க 2
பொருக்கென 20
பொருக 1
பொருகிற்பன 1
பொருகின்ற 3
பொருகின்றன 1
பொருகின்றனர் 1
பொருகின்றாரும் 1
பொருகின்றிலென் 1
பொருட்கு 18
பொருட்கும் 1
பொருட்கே 2
பொருட்டா 1
பொருட்டாக 3
பொருட்டால் 7
பொருட்டில் 1
பொருட்டின் 1
பொருட்டினால் 4
பொருட்டினாலே 1
பொருட்டு 2
பொருண்மை 1
பொருத்தம் 1
பொருத்தமே 1
பொருத்தி 8
பொருத்தியே 1
பொருத்தினால் 1
பொருத்து 1
பொருத்து-உறு 1
பொருத்துவ 1
பொருத்துவது 1
பொருத்துவர் 1
பொருத்துவாரும் 1
பொருத 73
பொருதது 1
பொருதமை 1
பொருதல் 1
பொருதலோடும் 1
பொருதவர் 1
பொருதன 1
பொருதனர் 1
பொருதாது 1
பொருதாய் 1
பொருதார் 4
பொருதாலென 1
பொருதான் 1
பொருதி 2
பொருதி-ஆயின் 1
பொருதியேல் 1
பொருதியோ 4
பொருதிர் 1
பொருதிரோ 1
பொருதிலேன் 1
பொருது 68
பொருதும் 3
பொருந்த 22
பொருந்தல் 1
பொருந்தலர் 2
பொருந்தலும் 1
பொருந்தலை 2
பொருந்தவும் 1
பொருந்தா 8
பொருந்தாதார் 1
பொருந்தார் 1
பொருந்தார்-தம் 1
பொருந்தி 42
பொருந்திட 2
பொருந்திடவோ 1
பொருந்திய 19
பொருந்தியவன் 1
பொருந்தியும் 1
பொருந்தில 1
பொருந்திற்று 7
பொருந்தின 3
பொருந்தினர் 8
பொருந்தினள் 1
பொருந்தினன் 1
பொருந்தினார் 3
பொருந்தினானே 1
பொருந்தினானை 1
பொருந்தினேன் 1
பொருந்தினோன் 1
பொருந்து 12
பொருந்து-உழி 1
பொருந்துதல் 3
பொருந்துதலால் 1
பொருந்துதிர் 1
பொருந்துபு 2
பொருந்தும் 8
பொருந்துமோ 1
பொருந்துவ 1
பொருந்துவதோ 1
பொருந்துவர் 1
பொருந்துவாரும் 1
பொருந்துவிக்கும் 1
பொருந்துவேனோ 1
பொருந்துழி 1
பொருந்தேன் 1
பொருந 20
பொருநம் 1
பொருநர் 8
பொருநர்க்கு 6
பொருநரும் 2
பொருநரேம் 2
பொருநரை 1
பொருநன் 20
பொருநனும் 1
பொருநனை 2
பொருநனொடு 1
பொருநை 3
பொருப்பதங்களை 1
பொருப்பர் 1
பொருப்பன் 5
பொருப்பால் 2
பொருப்பிடை 1
பொருப்பில் 1
பொருப்பின் 11
பொருப்பினான் 3
பொருப்பினை 1
பொருப்பினோடும் 1
பொருப்பு 28
பொருப்பு_இனம் 1
பொருப்பு_இனமும் 1
பொருப்பும் 3
பொருப்பை 8
பொருப்பொடு 1
பொருப்போடு 1
பொருபு 2
பொரும் 26
பொரும்-கொல் 3
பொரும 2
பொருமல் 7
பொருமலன் 2
பொருமலால் 1
பொருமலான் 1
பொருமலின் 1
பொருமலோ 1
பொருமா 1
பொருமி 11
பொருமினன் 1
பொருமினான் 1
பொருமுகின்றான் 2
பொருமும் 1
பொருமுவான் 1
பொருமுற்று 1
பொருமேல் 1
பொருவ 8
பொருவ_அரும் 2
பொருவது 4
பொருவர் 2
பொருவலாது 1
பொருவன 4
பொருவாய் 1
பொருவார் 5
பொருவான் 4
பொருவி 1
பொருவிய 1
பொருவியது 1
பொருவின் 2
பொருவின 3
பொருவினார் 1
பொருவு 8
பொருவு_இல் 1
பொருவும் 9
பொருவும்-கால் 1
பொருவுவர் 1
பொருவுவாய் 1
பொருவுற 1
பொருவே 1
பொருவேம் 2
பொருவேன் 1
பொருவோமொடு 1
பொருவோர் 1
பொருவோன் 1
பொருள் 304
பொருள்-தன்னை 2
பொருள்-தனை 1
பொருள்-தோறும் 1
பொருள்-வயின் 19
பொருள்-வயினின் 1
பொருள்-வழி 1
பொருள்-அரோ 1
பொருள்_பிணி 20
பொருள்கட்கு 1
பொருள்கள் 7
பொருள்களால் 1
பொருள்களான் 1
பொருள்களும் 3
பொருள்களை 2
பொருள 1
பொருளாய் 1
பொருளால் 1
பொருளானும் 1
பொருளில் 1
பொருளிற்குள் 1
பொருளிற்றோதான் 1
பொருளின் 3
பொருளினும் 3
பொருளினை 2
பொருளுக்கு 2
பொருளுடை 1
பொருளும் 27
பொருளே 32
பொருளேனும் 1
பொருளை 4
பொருளையும் 3
பொருளையே 1
பொருளோ 3
பொருளோடு 1
பொருஉம் 1
பொரூஉ 1
பொரூஉம் 4
பொரேரென 2
பொரேஎன் 1
பொல்லம் 1
பொல்லா 3
பொல்லாதாள் 1
பொல்லாது 2
பொல 2
பொலம் 173
பொலம்_கொடி 1
பொலன் 30
பொலன்_குழை 1
பொலி 46
பொலி_களம் 1
பொலிக 17
பொலிகமா 1
பொலிகின்ற 6
பொலிகின்றது 1
பொலிகின்றாள் 1
பொலிகின்றான் 2
பொலிகின்றான்-தனை 1
பொலிதந்து 1
பொலிதர 2
பொலிதரு 5
பொலிதரும் 1
பொலிந்த 96
பொலிந்ததாம்-அரோ 1
பொலிந்தது 22
பொலிந்தன 13
பொலிந்தனர் 1
பொலிந்தனள் 1
பொலிந்தனன் 3
பொலிந்தார் 2
பொலிந்தான் 7
பொலிந்தான்-மன்னோ 1
பொலிந்தான்-அரோ 1
பொலிந்தில 1
பொலிந்து 35
பொலிந்து-என்னவே 1
பொலிந்தே 4
பொலிபு 1
பொலிய 63
பொலியர் 1
பொலியவே 2
பொலியா 1
பொலியாநின்றார் 1
பொலியும் 9
பொலியும்-மன்னோ 1
பொலியுமால் 1
பொலிவ 2
பொலிவது 10
பொலிவதே 1
பொலிவதே-போல் 1
பொலிவன 7
பொலிவார் 1
பொலிவால் 1
பொலிவாள் 1
பொலிவான் 1
பொலிவானை 1
பொலிவின் 1
பொலிவு 12
பொலிவு_இல் 1
பொலிவும் 1
பொலிவுற்றது 1
பொலிவுற்றதை 1
பொலிவுறாத 1
பொலிவென் 1
பொலிவே 1
பொலிவை 1
பொலிவொடு 1
பொலீர் 1
பொழி 45
பொழிகின்ற 6
பொழிகின்றது 1
பொழிகின்றன 1
பொழிகின்றாரை 1
பொழிதந்தோனே 1
பொழிதர 3
பொழிதல் 1
பொழிதலின் 2
பொழிதி 1
பொழிந்த 55
பொழிந்தது 6
பொழிந்தவால் 1
பொழிந்தவை 1
பொழிந்தன்று 1
பொழிந்தன 9
பொழிந்தனர் 4
பொழிந்தனன் 2
பொழிந்தனனால் 1
பொழிந்தார் 1
பொழிந்தான் 3
பொழிந்து 26
பொழிந்தும் 1
பொழிபு 1
பொழிய 14
பொழியவும் 2
பொழியினும் 1
பொழியும் 15
பொழியும்மே 1
பொழியுமால் 2
பொழில் 65
பொழில்-தொறும் 3
பொழில்-வாய் 1
பொழில்_அகத்து 1
பொழில்_அகம் 1
பொழில்கள் 2
பொழில்களில் 1
பொழில்களின்-வாய் 1
பொழில்களும் 1
பொழில 1
பொழிலிடை 2
பொழிலின் 1
பொழிலினை 1
பொழிலும் 6
பொழிலே 5
பொழிலை 2
பொழிலோடு 1
பொழிவ 1
பொழிவதானார் 1
பொழிவது 1
பொழிவன 1
பொழிவன-போல் 1
பொழிவார் 1
பொழிவான் 1
பொழிற்கு 1
பொழிற்கும் 1
பொழுதகத்து 1
பொழுதத்து 2
பொழுதத்தே 1
பொழுதில் 31
பொழுதிற்கு 1
பொழுதின் 28
பொழுதின்-கண் 3
பொழுதின்-கணும் 1
பொழுதினான் 9
பொழுதினானும் 1
பொழுதினில் 3
பொழுதினின் 2
பொழுதினும் 3
பொழுது 91
பொழுது-மன் 1
பொழுதுகொண்டு 1
பொழுதும் 11
பொழுதே 34
பொழுதொடு 7
பொழுதொடும் 1
பொழுதோ 1
பொழுதோடு 3
பொளி 3
பொளிக்கும் 1
பொளித்து 1
பொளிந்து 1
பொற்கணான் 1
பொற்கிழி 1
பொற்கூடம் 1
பொற்கோயில் 1
பொற்ப 14
பொற்பதே 1
பொற்பர் 1
பொற்பால் 1
பொற்பில் 1
பொற்பின் 6
பொற்பினர் 1
பொற்பினால் 1
பொற்பினாள் 1
பொற்பினுக்கு 2
பொற்பு 20
பொற்புக்கு 1
பொற்பும் 5
பொற்றை 3
பொறா 1
பொறாத 5
பொறாதார் 1
பொறாதாள் 1
பொறாதான் 1
பொறாது 5
பொறாமை 2
பொறாமையின் 1
பொறாமையினால் 1
பொறாமையும் 1
பொறாய் 1
பொறாஅ 1
பொறாஅது 3
பொறாஅர் 1
பொறாஅன் 2
பொறி 207
பொறி-நின்று 1
பொறி_இல் 1
பொறிக்கு 1
பொறிக்கும் 1
பொறிகள் 10
பொறிகளும் 2
பொறிகளோடு 1
பொறித்த 26
பொறித்து 6
பொறிந்தவாய் 1
பொறிந்து 5
பொறிப்ப 3
பொறிப்ப_அரும் 1
பொறிய 2
பொறியான் 1
பொறியிடை 1
பொறியின் 14
பொறியும் 5
பொறியொடும் 2
பொறியோ 1
பொறியோடும் 1
பொறிவி 1
பொறீஇ 1
பொறுக்கல் 1
பொறுக்கல்லா 1
பொறுக்கல்லேன் 1
பொறுக்கலாதன 1
பொறுக்கலாது 2
பொறுக்கலாம் 1
பொறுக்கலாமையால் 2
பொறுக்கிலா-வகை 1
பொறுக்கிலாமையால் 1
பொறுக்குநர் 1
பொறுக்கும் 3
பொறுக்குமோ 1
பொறுக்குவிரேல் 1
பொறுத்த 2
பொறுத்தது 1
பொறுத்தருள்வாய் 1
பொறுத்தல் 5
பொறுத்தலால் 1
பொறுத்தலும் 1
பொறுத்தவன் 1
பொறுத்தன 2
பொறுத்தனவும் 1
பொறுத்தனன் 4
பொறுத்தனென் 2
பொறுத்தாய் 1
பொறுத்தார் 1
பொறுத்தாரும் 1
பொறுத்தான் 4
பொறுத்தி 8
பொறுத்தியால் 1
பொறுத்து 5
பொறுத்தே 1
பொறுத்தேன் 1
பொறுப்ப 1
பொறுப்பதே 1
பொறுப்பர் 3
பொறுப்பரோ 1
பொறுப்பினும் 1
பொறுப்பேன் 1
பொறுமைத்து 1
பொறை 96
பொறை-கொலோ 1
பொறை_மரம் 1
பொறைக்கு 2
பொறைக்கும் 1
பொறைகல்லா 1
பொறைகூர 1
பொறைதான் 1
பொறைமை 1
பொறைய 8
பொறையன் 14
பொறையா 1
பொறையாற்றார் 1
பொறையாறு 1
பொறையானும் 1
பொறையில் 1
பொறையிற்று 1
பொறையின் 4
பொறையினது 1
பொறையினால் 1
பொறையினான்-தன் 1
பொறையும் 5
பொறையுள் 1
பொறையே 1
பொறையொடு 1
பொறையொடும் 1
பொறையோடு 1
பொறையோடும் 1
பொறையோர் 1
பொன் 726
பொன்-கொல் 1
பொன்-போல் 2
பொன்-வயின் 1
பொன்_கலை 1
பொன்_கிரி 1
பொன்_கொடி 1
பொன்_கொம்பின் 1
பொன்_தலத்து 1
பொன்_தாமரை 1
பொன்_தார் 2
பொன்_தொடி 2
பொன்_தோள் 3
பொன்_தோளும் 1
பொன்_நகர் 1
பொன்_நாட்டிடை 1
பொன்_நாடு 1
பொன்_பாவையும் 1
பொன்_மலை 1
பொன்_மலை-மீது 1
பொன்_வரை 1
பொன்_அனாள் 1
பொன்_உலகம் 2
பொன்கணான் 1
பொன்படு 1
பொன்மலை 3
பொன்ற 7
பொன்றல் 2
பொன்றலால் 1
பொன்றலின் 1
பொன்றலே 1
பொன்றவும் 1
பொன்றவும்தான் 1
பொன்றவே 1
பொன்றா 2
பொன்றா-முன்னம் 2
பொன்றாத 2
பொன்றாது 4
பொன்றான் 2
பொன்றி 7
பொன்றிய 3
பொன்றின 3
பொன்றினம் 1
பொன்றினர் 4
பொன்றினவன் 1
பொன்றினவேனும் 1
பொன்றினள் 2
பொன்றினன் 5
பொன்றினார்-கொலோ 1
பொன்றினார்க்கு 1
பொன்றினாரை 1
பொன்றினால் 1
பொன்றினான் 5
பொன்றினென் 1
பொன்றினை 1
பொன்றினையே 1
பொன்றுதல் 2
பொன்றுதி 3
பொன்றுதி-ஆயின் 1
பொன்றுதும் 2
பொன்றும் 10
பொன்றுமால் 3
பொன்றுவது 2
பொன்றுவர் 2
பொன்றுவாய் 1
பொன்றுவாரின் 2
பொன்றுவான் 1
பொன்றுவித்தனை 1
பொன்றுவிப்பது 1
பொன்றுவென் 2
பொன்றுவேன் 1
பொன்றேல் 1
பொன்றேன் 1
பொன்னகர் 4
பொன்னகரத்தினும் 1
பொன்னரி 1
பொன்னனார் 1
பொன்னாடை 1
பொன்னால் 3
பொன்னி 7
பொன்னிடை 1
பொன்னியை 1
பொன்னின் 60
பொன்னினின் 1
பொன்னினும் 7
பொன்னினை 2
பொன்னுடை 5
பொன்னும் 23
பொன்னுலகம் 2
பொன்னுலகின் 1
பொன்னுலகு 2
பொன்னுளே 1
பொன்னே 6
பொன்னை 11
பொன்னையும் 1
பொன்னையே 1
பொன்னொடு 5
பொன்னொடும் 3
பொன்னொடே 1
பொனால் 1
பொனின் 2
பொனும் 1

பொகுட்கு (1)

அரும் பொகுட்கு அனைத்தே அண்ணல் கோயில் – பரி 30/4

மேல்


பொகுட்ட (1)

போர்த்த பேரியின் கண்ணன காளத்தின் பொகுட்ட
ஆர்த்த வாயன கையன ஆனையின் கழுத்த – கம்.யுத்2:16 209/1,2

மேல்


பொகுட்டது (1)

வழுத்து அரும் பொகுட்டது ஓர் புரையின் வைகுமால் – கம்.யுத்1:3 70/3

மேல்


பொகுட்டில் (1)

செந்தாமரை பொகுட்டில் செம்மாந்து வீற்றிருக்கும் – கம்.யுத்1:3 164/1

மேல்


பொகுட்டின் (1)

தாமரை பொகுட்டின் காண்வர தோன்றி – பெரும் 404

மேல்


பொகுட்டினுள் (1)

பூதல பரப்பின் அண்ட பொகுட்டினுள் புறத்துள் பொய் தீர் – கம்.சுந்:12 108/1

மேல்


பொகுட்டு (6)

தாமரை பொகுட்டு நின் நேமி நிழலே – பரி 3/94
திரை நுரை மென் பொகுட்டு தேம் மண சாந்தின் – பரி 11/27
பொகுட்டு அரை இருப்பை குவி குலை கழன்ற – அகம் 95/6
தொளி பொரு பொகுட்டு தோன்றுவன மாய – அகம் 324/8
வேனில் கோங்கின் பூ பொகுட்டு அன்ன – புறம் 321/4
மொக்குள் அன்ன பொகுட்டு விழி கண்ண – புறம் 333/2

மேல்


பொகுட்டே (1)

புண்டரிக மோட்டின் பொகுட்டே புரை அம்மா – கம்.ஆரண்:15 44/4

மேல்


பொகுவலும் (1)

செவி செம் சேவலும் பொகுவலும் வெருவா – புறம் 238/2

மேல்


பொங்க (51)

சின தீயின் பெயர்பு பொங்க
தெறல் அரும் கடும் துப்பின் – மது 31,32
ஊர்பு எழு கிளர்பு உளர் புயல் மங்குலின் நறை பொங்க
நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப – கலி 105/25,26
ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் – கலி 107/8
ஆடு மயில் பீலியின் பொங்க நன்றும் – அகம் 385/14
நெய்ம் மலி ஆவுதி பொங்க பன் மாண் – புறம் 15/19
ஓத நீரின் பெயர்பு பொங்க
வாய் காவாது பரந்து பட்ட – புறம் 22/23,24
நுதல் அணி ஓடை பொங்க நுகர் வரி வண்டு கிண்ட – கம்.பால:1 16/2
என்ன மா முனிவன் கூற எழுந்த பேர் உவகை பொங்க
மன்னவர்_மன்னன் அந்த மா முனி சரணம் சூடி – கம்.பால:5 28/1,2
பொடி உடை கானம் எங்கும் குருதி_நீர் பொங்க வீழ்ந்த – கம்.பால:7 51/1
பூசலின் எழுந்த வண்டு மருங்கினுக்கு இரங்கி பொங்க
மாசு உறு பிறவி போல வருவது போவது ஆகி – கம்.பால:10 9/1,2
புனை மலர் தடங்கள் நோக்கி பூசல் வண்டு ஆர்த்து பொங்க
வினை அறு துறக்க நாட்டு விண்ணவர் கணமும் நாண – கம்.பால:18 1/1,2
வந்தனன் அரசன் என்ன மனத்து எழும் உவகை பொங்க
கந்து அடு களிறும் தேரும் கலின மா கடலும் சூழ – கம்.பால:20 4/1,2
ஒற்றை வயிர சுரி கொள் சங்கின் ஒலி பொங்க
பொன் தட முடி புது வெயில் பொழிதர போய் – கம்.பால:22 42/2,3
சுற்றும் நீள் தமனிய சோதி பொங்க மேல் – கம்.பால:23 61/1
வெருவர திசைகள் பேர வெம் கனல் பொங்க மேன்மேல் – கம்.பால:24 29/2
என்றனள் என்ன கேட்டான் எழுந்த பேர் உவகை பொங்க
பொன் திணி மாட வீதி பொருக்கென நீங்கி புக்கான் – கம்.அயோ:3 84/1,2
உதிக்கும் உலையுள் உறு தீ என ஊதை பொங்க
கொதிக்கும் மனம் எங்ஙனம் ஆற்றுவென் கோள் இழைத்தாள் – கம்.அயோ:4 130/1,2
இடிபடு முழக்கம் பொங்க இன மழை மகர நீரை – கம்.அயோ:13 49/1
புண் துளங்கியன கண்கள் கனல் பொங்க மழை சூழ் – கம்.ஆரண்:1 7/1
புண் மேலன குருதி பொழி திரை ஆறுகள் பொங்க
திண் மேருவை நகு மார்பினை உருவி திரி சரமே – கம்.ஆரண்:7 91/3,4
மின் திரண்டு அனைய பங்கி விராதனும் வெகுளி பொங்க
கன்றிய மனத்து வென்றி கரன் முதல் கணக்கிலோரும் – கம்.ஆரண்:12 56/1,2
மென்றன வெகுளி பொங்க விட்டது மாய வேடம் – கம்.ஆரண்:12 62/4
அணங்கினுக்கு அணங்கனாளே ஆசை நோய் அகத்து பொங்க
உணங்கிய உடம்பினேனுக்கு உயிரினை உதவி உம்பர் – கம்.ஆரண்:12 70/1,2
உள் படி கோபம் உயிர்ப்பொடு பொங்க
புள் படியும் குளிர் வார் பொழில் புக்கார் – கம்.ஆரண்:14 34/3,4
தெரிகின்ற சின தீ பொங்க செரு செய்வான் செருக்கி நின்றார் – கம்.கிட்:11 81/4
கூர் உகிர் குவவு தோளான் கூம்பு என குமிழி பொங்க
ஆர் கலி அழுவத்து ஆழும் கலம் எனல் ஆயிற்று அன்றே – கம்.சுந்:1 8/3,4
தோள் விசை துணைகள் பொங்க கழுத்தினை சுருக்கி தூண்டும் – கம்.சுந்:1 16/2
வல் வாய்-தோறும் வெம் கனல் பொங்க மதி வானில் – கம்.சுந்:2 85/3
புள்ளி வெண் மொக்குள் என்ன பொடித்து வேர் கொதித்து பொங்க
கள் அவிழ் மாலை தும்பி வண்டொடும் கரிந்து சாம்ப – கம்.சுந்:2 210/2,3
புல்லிய முறுவல் தோன்ற பொறாமையும் சிறிது பொங்க
எல்லை_இல் ஆற்றல் மாக்கள் எண்_இறந்தாரை ஏவி – கம்.சுந்:7 2/1,2
மொய் மயிர் சேனை பொங்க முரண் அயில் உகிர்வாள் மொய்த்த – கம்.சுந்:8 21/3
கை தலை பூசல் பொங்க கடுகினர் காலன் உட்கும் – கம்.சுந்:9 64/3
பொர உற்ற பொழுது வீரன் மு மடங்கு ஆற்றல் பொங்க
விரவி போய் கதிரோன் ஊழி இறுதியின் வெய்யன் ஆனான் – கம்.சுந்:10 27/2,3
போய் தாழ் செறி தசை அரி சிந்தினபடி பொங்க பொரும் உயிர் போகா-முன் – கம்.சுந்:10 38/2
போய் வரும் கருமம் முற்றிற்று என்பது ஓர் பொம்மல் பொங்க
வாய் வெரீஇ நின்ற வென்றி வானர வீரர்-மன்னோ – கம்.சுந்:14 3/1,2
நின்றனர் உவகை பொங்க விம்மலால் நிமிர்ந்த நெஞ்சர் – கம்.சுந்:14 8/2
புகைசெயா நெடும் தீ பொங்க உருத்து எதிர் பொருந்த புக்கான் – கம்.யுத்1:3 147/2
மீ எழு குருதி பொங்க வெயில் விரி வயிர மார்பு – கம்.யுத்1:3 153/3
பார்த்து ஊழி வடவை பொங்க படுவது படுமா பார்த்தி – கம்.யுத்1:13 8/2
பூதலத்து அடித்த கையன் நிகும்பன் என்று ஒருவன் பொங்க
வேதனை காமம் அந்தோ வேரொடும் கெடுத்தது என்னா – கம்.யுத்1:13 14/2,3
வெவ் உயிர்த்து ஆவி தள்ளி வீங்கினள் வெகுளி பொங்க
இ உரை எந்தை கூறான் இன் உயிர் வாழ்க்கை பேணி – கம்.யுத்2:17 64/2,3
தேரிடை நின்று கண்கள் தீ உக சீற்றம் பொங்க
பாரிடை கிழிய பாய்ந்து பகலிடை பரிதி என்பான் – கம்.யுத்2:18 208/1,2
பொன்னால் இயன்ற நகை ஓடை பொங்க வன மாலை மார்பு புரள – கம்.யுத்2:19 248/3
பொருக்கென சென்று புக்கான் புண்ணினில் குமிழி பொங்க
தரிக்கிலன் மடங்கல் ஏற்றால் தொலைப்புண்டு சாய்ந்து போன – கம்.யுத்2:19 285/2,3
பொருந்திய பண் ஒளி தார் ஒளி பொங்க
இரிந்தது பேர் இருள் எண் திசை-தோறும் – கம்.யுத்3:20 28/3,4
பூண்டன நடுக்கம் வாய்கள் புலர்ந்தன மயிரும் பொங்க
மாண்டனம் அன்றோ என்ற வானரம் எவையும் மாதோ – கம்.யுத்3:22 14/3,4
பொரு அரு முனிவர் வேதம் புகழ்ந்து உரை ஓதை பொங்க
மரு விரி துளப மௌலி மா நில கிழத்தியோடும் – கம்.யுத்3:24 50/2,3
பூ அலர் அமைந்த பொற்பின் கிரணங்கள் பொலிந்து பொங்க
தேவர்-தம் இருக்கையான மேருவின் சிகர வைப்பில் – கம்.யுத்3:24 53/1,2
வேல்-கொடு நம்-மேல் எய்தான் என்று ஒரு வெகுளி பொங்க
கால்-கொடு காலின் கூடி கை தொடர் கனக தண்டால் – கம்.யுத்3:27 180/1,2
தேர் குரல் ஓதை பொங்க செவி முற்றும் செவிடு செய்த – கம்.யுத்4:37 5/4
போர் நின்ற விழி-நின்றும் பொறி-நின்று புகையோடும் குருதி பொங்க
தேர்-நின்று நெடு நிலத்து சிரமுகம் கீழ் பட விழுந்தான் சிகரம் போல்வான் – கம்.யுத்4:37 199/3,4

மேல்


பொங்கடி (1)

பொங்கடி படி கயம் மண்டிய பசு மிளை – அகம் 44/17

மேல்


பொங்கர் (12)

கரும் கால் வேங்கை இரும் சினை பொங்கர்
நறும் பூ கொய்யும் பூசல் இரும் கேழ் – மது 296,297
மயில் அகவும் மலி பொங்கர்
மந்தி ஆட மா விசும்பு உகந்து – மது 333,334
சுவை காய் நெல்லி போக்கு அரும் பொங்கர்
வீழ் கடை திரள் காய் ஒருங்கு உடன் தின்று – நற் 271/5,6
வெம் திறல் கடும் வளி பொங்கர் போந்து என – குறு 39/1
பொன் இணர் மரீஇய புள் இமிழ் பொங்கர்
புன்னை அம் சேரி இ ஊர் – குறு 320/6,7
புதலவை மலர் ஆயின் பொங்கர் இன வண்டு ஆயின் – கலி 28/12
உயர்ந்த பொங்கர் உயர் மரம் ஏறி – கலி 75/6
பூத்த பொங்கர் துணையொடு வதிந்த – அகம் 4/10
கிளர்ந்த வேங்கை சேண் நெடும் பொங்கர்
பொன் நேர் புது மலர் வேண்டிய குற_மகள் – அகம் 52/2,3
இணர் ததை புது பூ நிரைத்த பொங்கர்
புகை புரை அம் மஞ்சு ஊர – அகம் 97/21,22
நனை முதிர் முருக்கின் சினை சேர் பொங்கர்
காய் சின கடு வளி எடுத்தலின் வெம் காட்டு – அகம் 223/5,6
மலி பூ பொங்கர் மகிழ் குரல் குயிலொடு – அகம் 279/12

மேல்


பொங்கரில் (1)

புன் தலை புனம் காப்பு உடை பொங்கரில்
சென்று இசைக்கும் நுளைச்சியர் செவ்வழி – கம்.பால:2 34/3,4

மேல்


பொங்கல் (5)

பெயல் உலந்து எழுந்த பொங்கல் வெண் மழை – நெடு 19
பொங்கல் இள மழை புடைக்கும் நாட – ஐங் 276/3
பெய்து புறந்தந்து பொங்கல் ஆடி – பதி 55/14
போகில் பிளந்திட்ட பொங்கல் வெண் காழ் – அகம் 129/9
பெய்து புறம் திறந்த பொங்கல் வெண் மழை – அகம் 217/1

மேல்


பொங்கலால் (1)

புணர்ந்தவர் இடை ஒரு வெகுளி பொங்கலால்
கணம் குழை மகளிர்கள் கங்குல் வீந்தது என்று – கம்.ஆரண்:10 119/2,3

மேல்


பொங்கவே (1)

பொறியின் கான் எங்கும் வெம் கனல் பொங்கவே – கம்.ஆரண்:7 27/4

மேல்


பொங்கழி (2)

பொங்கழி முகந்த தா இல் நுண் துகள் – அகம் 37/3
கவை கதிர் வரகின் கால் தொகு பொங்கழி
கவட்டு அடி பொருத பல் சினை உதிர்வை – அகம் 393/5,6

மேல்


பொங்கி (58)

மை படு மா மலை பனுவலின் பொங்கி
கை தோய்வு அன்ன கார் மழை தொழுதி – மலை 361,362
பொங்கி வரு புது நீர் நெஞ்சு உண ஆடுகம் – நற் 68/5
எறி திரை உதைத்தலின் பொங்கி தாது சோர்பு – நற் 203/5
செரு உறு குதிரையின் பொங்கி சாரல் – குறு 385/3
கறை இல் கார் மழை பொங்கி அன்ன – பரி 14/19
உடை திரை பிதிர்வின் பொங்கி முன் – அகம் 1/18
குருகு ஊது மிதி உலை பிதிர்வின் பொங்கி
சிறு பல் மின்மினி போல பல உடன் – அகம் 202/6,7
புகையின் பொங்கி வியல் விசும்பு உகந்து – அகம் 265/1
கனை எரி பரப்ப கால் எதிர்பு பொங்கி
ஒரு மீன் விழுந்தன்றால் விசும்பினானே – புறம் 229/11,12
பொழிந்த நெய் ஆகுதி வாய்-வழி பொங்கி
எழுந்த கொழும் கனல் என்ன எழுந்தான் – கம்.பால:13 26/1,2
விசையொடு கடுக பொங்கி வீங்கிய தூளி விம்மி – கம்.பால:14 51/2
அருவி பெய் வரையின் பொங்கி அங்குசம் நிமிர எங்கும் – கம்.பால:14 61/1
கைகயர் வேந்தன் பாவை கணிகையர் ஈட்டம் பொங்கி
ஐ_இருநூறு சூழ ஆய் மணி சிவிகை-தன் மேல் – கம்.பால:14 63/2,3
பொலிந்த வாள் முகத்தினான் பொங்கி தன்னையும் – கம்.பால:19 37/1
பொங்கி ஓங்கி தழைப்பது போன்றதே – கம்.பால:21 51/4
உரு கெழு சீற்றம் பொங்கி பணம் விரித்து உயர்ந்தது ஒத்தான் – கம்.ஆரண்:12 63/4
பூழியின் உதிர விண்ணில் புடைத்து உற கிளர்ந்து பொங்கி
ஆழியும் உலகும் ஒன்றாய் அழிதர முழுதும் வீசும் – கம்.ஆரண்:13 2/2,3
பொறிந்து ஆங்கு எரியின் சிகை பொங்கி எழ புடைத்தான் – கம்.ஆரண்:13 35/3
போலும் வார் புனல் புகுந்துளவாம் என பொங்கி
ஆலும் மீன் கணம் அஞ்சின அலம்வர வஞ்சி – கம்.கிட்:1 19/2,3
பொங்கி முற்றிய உணர்வு புணர்தலும் புகையினொடு – கம்.கிட்:1 41/1
நெறி பட கண்கள் பொங்கி நீர் வர நெடிது தாழ்ந்து – கம்.கிட்:9 25/3
புகல்_அரும் முழையுள் துஞ்சும் பொங்கு உளை சீயம் பொங்கி
உகல்_அரும் குருதி கக்கி உள்ளுற நெரிந்த ஊழின் – கம்.சுந்:1 4/1,2
ஈது உரைத்து அழன்று பொங்கி எரி கதிர் வாளை நோக்கி – கம்.சுந்:3 146/1
இன்னன நிகழும் வேலை அரக்கியர் எழுந்து பொங்கி
பொன்மலை என்ன நின்ற புனிதனை புகன்று நோக்கி – கம்.சுந்:6 47/1,2
கை பரந்து உலகு பொங்கி கடையுகம் முடியும்-காலை – கம்.சுந்:7 10/3
இனி ஒரு பழி மற்று உண்டோ இதனின் என்று இரைத்து பொங்கி
முனிவுறு மனத்தின் தாவி முந்துற முடுகுகின்றார் – கம்.சுந்:7 11/3,4
பொன் நகர் தகர்ந்து பொங்கி ஆர்த்து எழு தூளி போர்ப்ப – கம்.சுந்:8 9/4
பொன் நெடும் தேரில் போனான் பொருப்பிடை நெருப்பின் பொங்கி
தன் நெடும் கண்கள் காந்த தாழ் பெரும் கவசம் மார்பில் – கம்.சுந்:8 14/2,3
பொரு கடல் மகரம் எண்ணில் எண்ணலாம் பூட்கை பொங்கி
திரிவன மீன்கள் எண்ணில் எண்ணலாம் செம் பொன் திண் தேர் – கம்.சுந்:10 8/1,2
துன்று இரும் தூளி பொங்கி துறுதலால் இறுதிசெல்லா – கம்.சுந்:10 12/3
பை பைய பயந்த காமம் பரிணமித்து உயர்ந்து பொங்கி
மெய்யுற வெதும்பி உள்ளம் மெலிவுறு நிலையை விட்டான் – கம்.சுந்:14 47/1,2
பொடித்தன உரோமம் போந்து பொழிந்தன கண்ணீர் பொங்கி
துடித்தன மார்பும் தோளும் தோன்றின வியர்வின் துள்ளி – கம்.சுந்:14 48/1,2
பொழி திரை அன்ன வேலை புடை பரந்து என்ன பொங்கி
வழுவல்_இல் வெள்ள தானை தென் திசை வளர்ந்தது அன்றே – கம்.சுந்:14 50/3,4
பொங்கி பரந்த பெரும் சேனை புறத்தும் அகத்தும் புடை சுற்ற – கம்.யுத்1:1 2/1
நசை திறந்து இலங்க பொங்கி நன்று நன்று என்ன நக்கு – கம்.யுத்1:3 127/1
பாற்கடல் பரந்து பொங்கி பங்கயத்து ஒருவன் நாட்டின் – கம்.யுத்1:3 149/3
அடுவெனே என்ன பொங்கி ஓங்கிய அரக்கன் அந்தோ – கம்.யுத்1:14 30/1
பொழிந்து சோரி புது புனல் பொங்கி மீ – கம்.யுத்2:15 31/1
புரிதியோ என்னோடு என்னா புகை எழ விழித்து பொங்கி
வருதியேல் வா வா என்பான் மேல் மலை ஒன்று வாங்கி – கம்.யுத்2:15 133/2,3
மெய் எரிந்து அழன்று பொங்கி வெம் கணான் விம்மி மீட்டு ஓர் – கம்.யுத்2:15 136/1
பொறிந்து போய் உக தீ உக விசையினின் பொங்கி
செறிந்த தாரவன் மார்பிடை சென்றது சிந்தை – கம்.யுத்2:15 206/2,3
பொழுதினின் உலகம் மூன்றும் திரியும் என்று உள்ளம் பொங்கி – கம்.யுத்2:16 199/4
காதம் நீளிய மலைகளை கடித்து இறுத்து எடுத்து வெம் கனல் பொங்கி
மீது மீது தன் அகத்து எழு காற்றினால் விசை-கொடு திசை செல்ல – கம்.யுத்2:16 345/2,3
வெவ் விடம் என்ன பொங்கி அவனிடை எறிந்த வீச்சு – கம்.யுத்2:18 211/3
போழ்ந்தனள் பெரும் பாம்பு என்ன புரண்டனள் பொருமி பொங்கி
சூழ்ந்தனை கொடியாய் என்னா துடித்து அரும் துயர வெள்ளத்து – கம்.யுத்2:18 266/2,3
பொடித்த இ உலகம் எங்கும் பொழிந்தன பொறிகள் பொங்கி
கடித்தன கணைகளோடு கணைகள் தம் அயில் வாய் கவ்வி – கம்.யுத்2:19 102/3,4
அரைத்திலன் உலகம் எல்லாம் அம் கையால் பொங்கி பொங்கி – கம்.யுத்2:19 215/3
அரைத்திலன் உலகம் எல்லாம் அம் கையால் பொங்கி பொங்கி
இரைத்திலன் உளன் என்று எண்ண இருந்தனன் விம்மி ஏங்கி – கம்.யுத்2:19 215/3,4
இடை உறு குருதி வெள்ளத்து எறி கடல் எழு நீர் பொங்கி
உடை உறு தலை கை அண்ணல் உயிர் எலாம் ஒருங்க உண்ணும் – கம்.யுத்2:19 219/2,3
புரங்களும் அழிய போன பொழுதில் என் சிலையின் பொங்கி
உரங்களில் முதுகில் தோளில் உறையுறு சிறையில் உற்ற – கம்.யுத்2:19 298/2,3
மன்னுடை சேனை வெள்ளம் நால் ஐந்து மழையின் பொங்கி
பின்னுடைத்தாக பேரி கடல் பட பெயர்ந்த தூளி – கம்.யுத்3:21 8/2,3
பொய்யார் தூதர் என்பதனால் பொங்கி எழுந்த உவகையன் ஆய் – கம்.யுத்3:23 1/1
போயினது இல்லை வாயால் புலம்பலன் பொருமி பொங்கி
தீயினும் எரியும் நெஞ்சன் வெருவலன் தெரிய நோக்கி – கம்.யுத்3:24 5/2,3
பொழிந்தன மீன் தொடர்ந்து எழுந்த பொருப்பு_இனமும் தரு குலமும் பிறவும் பொங்கி
அழிந்தன வானவர் மானம் ஆகாயத்திடையினில் பேர் அசனி என்ன – கம்.யுத்3:24 33/2,3
இன்னது இ தலையது ஆக இராவணன் எழுந்து பொங்கி
தன்னையும் கடந்து நீண்ட உவகையன் சமைந்த கீதம் – கம்.யுத்3:25 1/1,2
போய் ஒருங்கு அண்டத்தோடும் கோடி யோசனைகள் பொங்கி – கம்.யுத்3:31 226/4
எ வகை உள்ள தேவர் யாவரும் இரைத்து பொங்கி
கவ்வையின் தீர்ந்தார் வந்து வீழ்கின்றார்-தம்மை காண – கம்.யுத்4:38 1/2,3
போர் ஆசைப்பட்டு எழுந்த குலம் முற்றும் பொன்றவும்தான் பொங்கி நின்ற – கம்.யுத்4:38 5/3

மேல்


பொங்கிட (1)

காதல் பொங்கிட கண் பனி உகுத்திட கனி வாய் – கம்.அயோ:1 58/3

மேல்


பொங்கிய (14)

புரண்டு மீது இட பொங்கிய உவகையர் ஆங்கே – கம்.அயோ:1 31/2
பொங்கிய உவகை வெள்ளம் பொழிதர கமலம் பூத்த – கம்.அயோ:3 69/1
உரைத்தலும் பொங்கிய உவகை வேலையன் – கம்.ஆரண்:4 18/1
பொங்கிய சீற்றம் பற்றி புகுந்திலன் பொருமி நின்றான் – கம்.கிட்:11 84/2
பொங்கிய சோரி நீர் பொழியும் கண்ணினன் – கம்.கிட்:16 28/2
புகையொடு முழங்கு பேர் உயிர்ப்பு பொங்கிய
நகை இலா முழு முகத்து எயிறு நாறவே – கம்.சுந்:2 126/3,4
பொங்கிய உவகை என்ன பொடித்தன உரோம புள்ளி – கம்.யுத்1:4 122/4
பொங்கிய தோளினானும் இழிந்து போய் இருக்கை புக்கான் – கம்.யுத்1:12 50/4
போந்தது போல் பொலம் தேரில் பொங்கிய
ஏந்தலை ஏந்து எழில் இராமன் நோக்கினான் – கம்.யுத்2:16 104/3,4
பொங்கிய விசும்பிடை கடிது போகுவான் – கம்.யுத்3:24 63/4
பொங்கிய பொருமல் வீங்கி உயிர்ப்பொடு புரத்தை போர்ப்ப – கம்.யுத்3:26 54/3
புறத்தும் பொங்கிய பங்கியர் காலனும் புகழ்வார் – கம்.யுத்3:31 6/4
தசும்பின் பொங்கிய திரள் புயத்து அரக்கர்-தம் தானை – கம்.யுத்3:31 21/1
பொங்கிய விமானம் தானும் மனம் என எழுந்து போன – கம்.யுத்4:41 30/4

மேல்


பொங்கியது (1)

பொங்கியது என்ன மன்னன் பொருக்கென எழுந்து போரில் – கம்.யுத்2:19 276/2

மேல்


பொங்கியோன் (1)

புரம் பிழைப்பு அரும் தீ புக பொங்கியோன்
நரம்பு இழைத்த நின் பாடலின் நல்கிய – கம்.சுந்:12 98/1,2

மேல்


பொங்கில (1)

பொங்கில திமிர்த்தன விசும்பில் போக்கு இல – கம்.யுத்4:37 80/2

மேல்


பொங்கின (5)

பொங்கின சிலம்புகள் பூசலிட்டன – கம்.பால:19 63/3
பொங்கின மறையவர் புகலும் நான்மறை – கம்.பால:23 41/3
பொரு தொழில் வேட்டு எழுந்து ஆர்த்து பொங்கின
வருவன போல்வன மனத்தினால் சினம் – கம்.யுத்2:19 36/2,3
வெடித்த வாய்-தொறும் பொங்கின மீ செல – கம்.யுத்3:29 9/4
விதைக்கின்றன பொறி பொங்கின விழியும் உடை வெய்யோன் – கம்.யுத்4:37 46/2

மேல்


பொங்கினர் (3)

பொங்கினர் கொன்றவர்க்கு எளியர் போந்தவர் – கம்.யுத்1:4 77/2
பொங்கினர் ஆர்த்த ஓசை அண்டத்தும் புறத்தும் போன – கம்.யுத்2:19 278/3
போர் தொழில் வேட்கை பூண்டு பொங்கினர் புகுந்து மொய்த்தார் – கம்.யுத்3:20 1/2

மேல்


பொங்கினன் (1)

பொங்கினன் என்ன தோன்றி பொலிந்தனன் போர்-மேல் போவான் – கம்.யுத்3:27 11/4

மேல்


பொங்கினாய் (1)

புல்லல் என்னவும் புல்லலை பொங்கினாய் – கம்.கிட்:7 102/4

மேல்


பொங்கினார் (3)

போக்கு இலா வகை புறம் வளைத்து பொங்கினார்
தாக்கினார் திசை-தொறும் தட கை மால் வரை – கம்.யுத்2:18 125/1,2
போழ்களின் புரட்டினர் நிருதர் பொங்கினார் – கம்.யுத்2:19 44/4
போர் அரிந்தமன் துரந்த புங்க வாளி பொங்கினார்
ஊர் எரிந்த நாள் துரந்தது என்ன மின்னி ஓடலால் – கம்.யுத்3:31 91/1,2

மேல்


பொங்கினாள் (1)

புல்லுதியோ என பொருமி பொங்கினாள் – கம்.ஆரண்:13 49/4

மேல்


பொங்கினான் (9)

பூண வான் உயர் காதலின் பொங்கினான்
தாள் நிலாம் மலர் தூவினன் தம்முனை – கம்.அயோ:11 6/2,3
போழ்ந்து உயிர் குடித்தலின் புரள பொங்கினான்
தாழ்ந்திலன் மு தலை தலைவன் சோரியின் – கம்.ஆரண்:7 126/2,3
புகை நிற கண்ணனும் புகன்று பொங்கினான் – கம்.யுத்1:2 45/4
மூட்டிய தீ என முடுகி பொங்கினான்
ஊட்டு அரக்கு ஊட்டிய அனைய ஒண் கணான் – கம்.யுத்1:4 1/3,4
புண் திறந்தன கண்ணினன் பொங்கினான்
திண் திறல் நெடும் தேர் தெரிந்து ஏறினான் – கம்.யுத்2:15 94/3,4
பொழிந்து சென்றனன் தீ என பொங்கினான் – கம்.யுத்2:19 150/4
போன வென்றியன் தீ என பொங்கினான் – கம்.யுத்2:19 154/4
பொருமினான் அகம் பொங்கினான் உயிர் முற்றும் புகைந்தான் – கம்.யுத்3:22 195/1
புனைவென் வாளியினால் என பொங்கினான் – கம்.யுத்4:37 166/4

மேல்


பொங்கு (108)

பொங்கு திரை பொருத வார் மணல் அடைகரை – நற் 35/1
தங்கின் எவனோ தெய்ய பொங்கு பிசிர் – நற் 67/10
இருள் புரை கூந்தல் பொங்கு துகள் ஆடி – நற் 270/3
பொங்கு திரை புணரியும் பாடு ஓவாதே – நற் 335/2
பொங்கு பிதிர் துவலையொடு மங்குல் தைஇ – குறு 55/2
மங்குல் மா மழை வீழ்ந்து என பொங்கு மயிர் – குறு 90/3
பரி உடை நன் மான் பொங்கு உளை அன்ன – ஐங் 13/1
பொங்கு அரி பரந்த உண்கண் – ஐங் 174/3
பொங்கு கழி நெய்தல் உறைப்ப இ துறை – ஐங் 186/3
பொங்கு பெயல் கனை துளி கார் எதிர்ந்தன்றே – ஐங் 448/4
பொங்கு பிசிர் புணரி மங்குலொடு மயங்கி – பதி 60/10
பொங்கு பிசிர் நுடக்கிய செம் சுடர் நிகழ்வின் – பதி 72/14
சந்தம் பூழிலொடு பொங்கு நுரை சுமந்து – பதி 87/2
புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும் – பரி 10/14
பொங்கு புரவி புடை_போவோரும் பொங்கு சீர் – பரி 24/16
பொங்கு புரவி புடை_போவோரும் பொங்கு சீர் – பரி 24/16
பொங்கு இரு முந்நீர் அகம் எல்லாம் நோக்கினை – கலி 144/17
வம்பு விரித்து அன்ன பொங்கு மணல் கான்யாற்று – அகம் 11/8
பொரி அகைந்து அன்ன பொங்கு பல் சிறு மீன் – அகம் 106/2
பெய்து வறிது ஆகிய பொங்கு செலல் கொண்மூ – அகம் 125/9
பொறி பிதிர்பு எடுத்த பொங்கு எழு கூர் எரி – அகம் 153/10
பொங்கு வரல் ஊதையொடு புணரி அலைப்பவும் – அகம் 190/9
பொங்கு அழல் முருக்கின் ஒண் குரல் மாந்தி – அகம் 277/17
பூளை அன்ன பொங்கு மயிர் பிள்ளை – அகம் 297/14
குடவர் புழுக்கிய பொங்கு அவிழ் புன்கம் – அகம் 393/16
பொங்கு நீர் உடுத்த இ மலர் தலை உலகத்து – புறம் 213/3
புகை விரிந்து அன்ன பொங்கு துகில் உடீஇ – புறம் 398/20
பொங்கு மா தவமும் ஞானமும் புணர்ந்தோர் யாவர்க்கும் புகல்_இடம் ஆன – கம்.பால:3 6/2
போழ்ந்த மா கிடங்கு இடை கிடந்து பொங்கு இடங்கர் மா – கம்.பால:3 16/2
பொங்கு இரும் பாற்கடல் தரங்கம் போலுமே – கம்.பால:3 26/4
பொங்கு மூ_உலகையும் புடைத்து அழித்தனர் – கம்.பால:5 16/2
புயல் பொழி தட கையால் தொழுது பொங்கு நீர் – கம்.பால:5 72/2
பொங்கு கோபம் சுட பூளை வீ அன்ன தன் – கம்.பால:7 1/3
பொங்கு கொன்றை ஈர்த்து ஒழுகலால் பொன்னியை பொருவும் – கம்.பால:9 5/3
பொங்கு வெண்குடை சாமரை போர்த்தலால் – கம்.பால:14 27/2
பொங்கு இரும் கூந்தல் சோரா புருவங்கள் நெரியா பூவின் – கம்.பால:16 9/2
பொங்கு தேன் நுகர் பூ மிஞிறு ஆம் என – கம்.பால:16 34/1
பொங்கு மா கடலில் செல்லும் தோற்றமே போன்றது அன்றே – கம்.பால:18 2/4
பொங்கு இரும் கரும் கடல் பூத்தது ஆம் என – கம்.பால:23 51/2
பொழிந்த பேர் உவகையன் பொங்கு காதலன் – கம்.அயோ:1 83/2
போல் கடைக்கண் அளி பொழிய பொங்கு அணை – கம்.அயோ:2 49/3
புலர்ந்தது கண்கள் பொடித்த பொங்கு சோரி – கம்.அயோ:3 17/2
பொங்கு இயம் பலவும் கறங்கின நூபுரங்கள் புலம்ப வெண் – கம்.அயோ:3 64/3
பொங்கு நீர் சுழி போவன போன்றதே – கம்.அயோ:7 23/4
புகை இழந்தன மாளிகை பொங்கு அழல் – கம்.அயோ:11 24/2
பொங்கு கண் புடைத்து அழுவ போன்றவே – கம்.அயோ:11 121/4
பொங்கு இளம் கொங்கைகள் புதுமை வேறு இல – கம்.அயோ:12 37/3
பொங்கு வெம் களிறு நூக்க கரை ஒரீஇ போயிற்று அம்மா – கம்.அயோ:13 50/3
பொங்கு உல திரளொடும் பொருத தோளினாய் – கம்.அயோ:14 41/4
பொறையின் நீங்கிய தவமும் பொங்கு அருள் – கம்.அயோ:14 98/2
பொங்கு வெம் கொடுமை என்பது புழுங்கி எழ மா – கம்.ஆரண்:1 13/2
சொல் பொங்கு பெரும் புகழோடு தொழில் மாய் – கம்.ஆரண்:2 18/1
பொங்கு ஒளி விசும்பினில் பொலிய தோன்றினாள் – கம்.ஆரண்:6 23/4
பொங்கு அரத்தம் விழி வழி போந்து உக – கம்.ஆரண்:7 22/2
பொங்கு குருதி புணரியுள் புகையும் நெஞ்சன் – கம்.ஆரண்:9 9/2
பொங்கு வெம் குருதி புரண்டாள்-அரோ – கம்.ஆரண்:9 29/4
பூவினால் வேய்ந்து செய்த பொங்கு பேர் அமளி பாங்கர் – கம்.ஆரண்:10 89/1
போது கொண்டு அடுத்தபோது பொங்கு தீ மருந்தினால் – கம்.ஆரண்:10 91/2
பொங்கு உளை பச்சை அம் புரவி தேரதால் – கம்.ஆரண்:10 131/2
பூணின் பொலிவார் புடை ஏந்திட பொங்கு தோளான் – கம்.ஆரண்:10 158/3
புவியிடை ஒழுக்கம் நோக்காய் பொங்கு எரி புனிதர் ஈயும் – கம்.ஆரண்:12 67/3
பொங்கு வெம் கோள் அரா விசும்பு பூத்தன – கம்.ஆரண்:13 109/1
பொய் உறு பிறவி போல போக்க_அரும் பொங்கு கங்குல் – கம்.ஆரண்:14 3/2
பொங்கு இருள் அ புறத்து உலகம் புக்கது – கம்.ஆரண்:14 79/3
பொங்கு வெம் கட கரி பொதுவின் ஆடலின் – கம்.கிட்:1 11/1
பொங்கு வெம் செருவினில் பொருதி என்று உரை-செய – கம்.கிட்:5 4/2
போர்த்தன மயிர் புறம் புளகம் பொங்கு தோள் – கம்.கிட்:6 9/2
பொங்கு நாகமும் துவன்று சாரலூடு போயினார் – கம்.கிட்:7 1/4
புயலை பற்றும் அ பொங்கு அரி போக்கி ஓர் – கம்.கிட்:7 92/3
பொங்கு வெம் குருதி போர்ப்ப புரி குழல் சிவப்ப பொன் தோள் – கம்.கிட்:8 2/2
புகை உடைத்து என்னின் உண்டு பொங்கு அனல் அங்கு என்று உன்னும் – கம்.கிட்:9 9/1
பொங்கு வெம் முலைகள் பூக கழுத்தொடு மறைய போர்த்த – கம்.கிட்:11 51/3
பொங்கு பொன் துளை என்றாலும் புல்லிது பொறுமைத்து ஆமால் – கம்.கிட்:13 40/2
பொங்கு வில் தலைவரை தொழுது முன் போயினார் – கம்.கிட்:13 74/3
புகல்_அரும் முழையுள் துஞ்சும் பொங்கு உளை சீயம் பொங்கி – கம்.சுந்:1 4/1
பொங்கு ஆர்கலி புனல் தர பொலிவதே போல் – கம்.சுந்:1 63/2
போகாய் என்றாள் பொங்கு அழல் என்ன புகை கண்ணாள் – கம்.சுந்:2 80/4
பொங்கு பல் முரசம் ஆர்ப்ப இல் உறை தெய்வம் போற்றி – கம்.சுந்:2 113/2
புகை என தும்பி சுற்ற புது மலர் பொங்கு சேக்கை – கம்.சுந்:2 179/2
போயினன் அரக்கன் பின்னை பொங்கு அரா நுங்கி கான்ற – கம்.சுந்:3 147/1
பொங்கு வெம்_கதிர் என பொலிய போர் படை – கம்.சுந்:5 73/2
பொங்கு ஒளி நெடு நாள் ஈட்டி புதிய பால் பொழிவது ஒக்கும் – கம்.சுந்:6 51/1
பொங்கு கைகள் ஆம் தாமரைக்கு இந்துவே போன்று – கம்.சுந்:12 49/4
பொங்கு வெம் செவிடை பொழுது போக்கினால் – கம்.சுந்:12 59/4
பொங்கு நல் நெடும் புனல் அற பொரித்தன போன்ற – கம்.யுத்1:6 26/4
பொங்கு வெம் கனல் எனும் புனலில் போயினார் – கம்.யுத்1:6 32/4
பொங்கு அரத்த விழியோர் புடை சூழ – கம்.யுத்1:11 10/4
பொங்கு அமர் விசும்பிடை உடன்று பொரு போழ்தில் – கம்.யுத்1:12 20/1
பொங்கு வெம் குருதி புனல் செக்கர் முன் – கம்.யுத்2:15 29/2
புதை இருள் பொழுதினும் மலரும் பொங்கு ஒளி – கம்.யுத்2:15 113/1
பொங்கு தேர் புரவி யானை பொரு கழல் நிருதர் என்னும் – கம்.யுத்2:19 51/1
பொங்கு பூம் பள்ளி புக்கார் அவர் உடல் பொருந்த புல்லி – கம்.யுத்2:19 165/3
பொழிந்தது போன்றது அன்றே பொங்கு இருள் கங்குல் போர்வை – கம்.யுத்2:19 217/4
பொங்கு வெம் செரு தேவரும் நடுக்குற பொருதார் – கம்.யுத்3:20 51/4
பொங்கு ஒலி வரி கண் பீலி பேர் ஒலி வேயின் பொம்மல் – கம்.யுத்3:22 7/2
பொங்கு போரிடை புகுந்துள பொருள் எலாம் புகன்றான் – கம்.யுத்3:22 182/4
பூவும் தளிரும் தொகு பொங்கு அணை-மேல் – கம்.யுத்3:23 20/1
பொங்கு வன் தலையில் பூட்டி ஆட்செய புகல்வர் அன்றே – கம்.யுத்3:26 68/4
பொங்கு உடல் துணிந்த தம் புதல்வர் போக்கிலார் – கம்.யுத்3:27 50/1
பொங்கு போர் ஆற்ற என் தோளும் போனதோ – கம்.யுத்3:27 64/4
பொங்கு தோள் வளையும் கணை புட்டிலோடு – கம்.யுத்3:29 28/1
போய் விளித்த குருதிகள் பொங்கு உடல் – கம்.யுத்3:31 133/2
பொங்கு பாய் பரி சாரதியோடும் பட புடைத்தான் – கம்.யுத்4:32 33/3
கட கார் என்ன பொங்கு கவந்தத்தொடு கைகள் – கம்.யுத்4:33 9/1
பொங்கு ஆரத்தான் மார்பு எதிர் ஓடி புகலோடும் – கம்.யுத்4:37 132/2
போய் வாழ்கின்ற பொங்கு அனல் கண்ணின் பொழிகின்ற – கம்.யுத்4:37 139/2
பொங்கு வெம் தீ சுட பொறுக்கிலாமையால் – கம்.யுத்4:40 78/2
பொங்கு நீர் நதிகள் யாவும் படிந்து அலால் புன்மை போகா – கம்.யுத்4:41 22/2

மேல்


பொங்கு-தொறு (2)

போய சில பொங்கு-தொறு பொங்கு-தொறு பூசல் – கம்.யுத்1:9 8/3
போய சில பொங்கு-தொறு பொங்கு-தொறு பூசல் – கம்.யுத்1:9 8/3

மேல்


பொங்குகின்ற (2)

பொங்குகின்ற கொங்கை மேல் விடம் பொழிந்தது என்னினும் – கம்.பால:13 51/3
புடை உள பொருது கொண்டு போர் பெறா பொங்குகின்ற
இடைஇடை மிடைந்த சேனை இருநூறு வெள்ளம் கொண்டு – கம்.யுத்1:13 22/2,3

மேல்


பொங்குகின்றான் (1)

புயல் பொழி அருவி கண்ணன் பொருமலன் பொங்குகின்றான்
உயிர் புறத்து ஒழிய நின்ற உடல் அன்ன உருவ தம்பி – கம்.யுத்4:32 47/1,2

மேல்


பொங்குதல் (1)

புறம் திறம்ப எளியவர் பொங்குதல்
அறம் திறம்பல் அரும் கடி மங்கையர் – கம்.கிட்:7 106/2,3

மேல்


பொங்குபு (1)

மங்குல் அற்கமொடு பொங்குபு துளிப்ப – அகம் 235/6

மேல்


பொங்கும் (17)

வளி பொரு வயங்கு பிசிர் பொங்கும்
நளி கடல் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே – நற் 299/8,9
சாறு பாய் ஓதை வேலை சங்கின் வாய் பொங்கும் ஓசை – கம்.பால:2 3/2
பம்பி பொங்கும் கங்கையின் ஆழ்ந்த படை மன்னன் – கம்.பால:10 22/3
ஆளி பொங்கும் மரம் பையர் ஓதி ஏய் – கம்.பால:16 32/3
ஆளி பொங்கும் அரம்பையர் ஓதியே – கம்.பால:16 32/4
வம்பின் பொங்கும் கொங்கை சுமக்கும் வலி இன்றி – கம்.பால:17 28/1
மால் கடல் பொங்கும் மனத்தவளோடும் – கம்.பால:23 98/2
பொங்கும் படை இரிய கிளர் புருவம் கடை நெரிய – கம்.பால:24 16/1
பூரியர் எண்ணிடை வீழ்வன் என்று பொங்கும்
வீரியர் வீரம் விழுங்கி நின்ற வேலான் – கம்.அயோ:3 26/3,4
கால் தாக்க நிமிர்ந்து புகைந்து கனன்று பொங்கும்
ஆறா கனல் ஆற்றும் ஓர் அஞ்சனம் மேகம் என்ன – கம்.அயோ:4 121/3,4
பொங்கும் நின் சுற்றத்தோடும் போய் உவந்து இனிது உன் ஊரில் – கம்.அயோ:8 15/3
நெருப்பு உற பொங்கும் வெம் பால் நீர் உற்றது அன்ன நீரான் – கம்.யுத்1:7 11/4
கதம் மிகுந்து இரைத்து பொங்கும் கனை கடல் உலகம் எல்லாம் – கம்.யுத்1:10 3/1
புதைவு செய் இருளின் பொங்கும் அரக்கர்-தம் புரமும் பொற்பும் – கம்.யுத்1:10 3/2
பூழியில் பட்டு செந்நீர் புணரியில் பட்டு பொங்கும்
சூழியில் பட்ட நெற்றி களிற்றொடும் துரந்த தேரின் – கம்.யுத்2:16 172/2,3
பொங்கும் ஓதையும் புரவியின் அமலையும் பொலம் தேர் – கம்.யுத்3:22 102/3
அளியின் பொங்கும் அங்கணன் ஏவும் அயில் வாளி – கம்.யுத்4:33 6/1

மேல்


பொங்குமால் (1)

பூரண குடத்து நீர் நறலின் பொங்குமால் – கம்.சுந்:3 46/4

மேல்


பொங்குவன (1)

உகிர் நெரி ஓசையின் பொங்குவன பொரியும் – அகம் 267/12

மேல்


பொங்குவார் (1)

பொன் பொலி யாக்கைகள் புழுங்கி பொங்குவார்
தென் புலம் தங்கு எரி நரகில் சிந்திய – கம்.கிட்:14 21/2,3

மேல்


பொங்குவான் (1)

பொழிந்த கோப கனல் உக பொங்குவான்
கழிந்து போயினர் மானிடர் என்னும்-கால் – கம்.ஆரண்:7 9/2,3

மேல்


பொசி (2)

துகில் பொசி புனலின் கரை கார் ஏற்றன்று – பரி 12/98
துவர் அணிந்தன என பொசி துதைந்தன துணை – கம்.கிட்:5 12/3

மேல்


பொசிவு (1)

பொசிவு உறு பசும்பொன் குன்றில் பொன் மதில் நடுவண் பூத்து – கம்.சுந்:2 97/1

மேல்


பொடி (50)

நுண் பொடி அளைஇ கடல் தூர்ப்போளே – ஐங் 124/3
பொடி அழல் புறந்தந்த பூவா பூ பொலன் கோதை – கலி 54/2
பொடி அழல் புறந்தந்த செய்வு-உறு கிண்கிணி – கலி 85/2
பொடி உடை கானம் எங்கும் குருதி_நீர் பொங்க வீழ்ந்த – கம்.பால:7 51/1
போது வென்றது என பொலிந்த பொலம் கழல் கால் பொடி கண்டாய் – கம்.பால:12 31/2
வெண் நிற நறும் பொடி புனைந்த மத வேழம் – கம்.பால:15 19/4
ஏய அரு நுண் பொடி படிந்து உடன் எழுந்து ஒண் – கம்.பால:15 20/3
பூவின் மென் தாது உகும் பொடியுமே பொடி எலாம் – கம்.பால:20 12/4
பொருப்பு வில்லை பொடி செய்த புண்ணியா – கம்.பால:21 21/3
புன்னை பூம் தாது மானும் பொன் பொடி அப்பிவிட்டார் – கம்.பால:22 17/4
பொன்_தாமரை போல் கையால் பொடி சூழ் படி-நின்று எழுவி – கம்.அயோ:4 37/2
பொடி அடங்கின மதில் புறத்து வீதியே – கம்.அயோ:4 198/4
பொடி தலம் தோள் உற புரண்டு சோர்கின்றான் – கம்.அயோ:11 89/4
பொடி மிசை புரண்டவும் புரவி ஈட்டமே – கம்.அயோ:13 3/4
பொன்னின் மேனி பொடி உற போக்கினான் – கம்.அயோ:14 17/4
பொழிந்தன கரி மதம் பொடி வெம் கானகம் – கம்.அயோ:14 21/3
பொடி தலம் இலங்குறு பொலம் கொள் மேனியான் – கம்.அயோ:14 134/4
பூ எலாம் பொடி ஆக இ பூமியுள் – கம்.ஆரண்:6 69/1
செருப்பு அடியின் பொடி ஒவ்வா மானிடரை சீறுதியோ – கம்.ஆரண்:6 97/2
நெருப்பு அடியில் பொடி சிதற நிறைந்த மத திசை யானை – கம்.ஆரண்:6 97/3
பூசல் செய் மருப்பினை பொடி செய் தோளினான் – கம்.ஆரண்:12 42/4
வரை ஆர் தோள் பொடி ஆட வைகுவாய் – கம்.கிட்:8 8/1
வீசின நறும் பொடி விண்டு வாடையே – கம்.கிட்:10 109/4
பொடி வனம் எழுந்தன வானம் போர்த்தவே – கம்.கிட்:11 120/4
மலைந்து பொடி உற்றன மயங்கி நெடு வானத்து – கம்.சுந்:6 12/3
தானவர்கள் மாளிகை தகர்ந்து பொடி ஆய – கம்.சுந்:6 19/3
ஆடக தருவின் சோலை பொடி படுத்து அரக்கர் காக்கும் – கம்.சுந்:6 58/1
புயல் மகிழ் புரி குழல் பொடி அளாவுற – கம்.சுந்:10 48/2
பூவின் மெல்லியல் மேனி பொடி உற – கம்.சுந்:12 30/2
முறிந்து நுண் பொடி ஆயின முடிந்தன முனிவு இலான் முழு மேனி – கம்.யுத்1:3 83/2
ஓதம் அஞ்சினோடு இரண்டும் வெந்து ஒரு பொடி ஆக – கம்.யுத்1:6 10/2
சுண்ண நுண் பொடி ஆகி தொலைந்தன – கம்.யுத்1:8 44/3
பொன் பொடி மெய்யில் பூசி பொன்மலை என்ன போவ – கம்.யுத்1:10 12/4
புக்கு எரி மடுத்து இ ஊரை பொடி செய்து போயினாற்கு – கம்.யுத்1:13 15/1
பூட்டும் தேரும் பொடி துகள் ஆயவே – கம்.யுத்2:15 72/4
ஆரத்தொடு கவசத்து உடல் பொடி பட்டு உக அவன் மா – கம்.யுத்2:15 173/3
இற்றவாறு என்றும் இடிப்புண்டு பொடி பொடி ஆகி – கம்.யுத்2:15 194/2
இற்றவாறு என்றும் இடிப்புண்டு பொடி பொடி ஆகி – கம்.யுத்2:15 194/2
புல்லொடு பிறவும் எல்லாம் பொடி பொடி ஆகி போன – கம்.யுத்2:16 177/2
புல்லொடு பிறவும் எல்லாம் பொடி பொடி ஆகி போன – கம்.யுத்2:16 177/2
வெற்ற வெம் பொடி ஆயின அல்லவும் வேறு ஒன்று நூறு ஆகி – கம்.யுத்2:16 313/3
பற்றி வந்த மரம் வேறுவேறு உற நொறுக்கி நுண் பொடி பரப்பினான் – கம்.யுத்2:19 71/4
புரங்களின் தீய்த்து காண்பென் பொடி ஒரு கடிகை போழ்தின் – கம்.யுத்2:19 239/4
எற்ற பொரு தேர் பொடி எய்தியதால் – கம்.யுத்3:20 81/4
புடைத்தான் அகல் மார்பு பொடி சிதற – கம்.யுத்3:20 91/4
பொடி குழீஇ அண்டம் படைத்தவன் கண்ணையும் புதைத்த – கம்.யுத்3:22 98/4
மனை பொடி பட்டது அங்கு மாண்டது தாரம் ஈண்டும் – கம்.யுத்3:26 77/3
இடம் மறுகிய பொடி முடுகிடவும் இருள் உளது என எழும் இகல் அரவின் – கம்.யுத்3:28 19/3
சேறு ஆயின பொடி ஆயின திடர் ஆயின கடலும் – கம்.யுத்4:37 53/4
ஒன்று அலாதன உடைய முடியோடும் பொடி ஆகி உதிர்ந்து போன – கம்.யுத்4:38 7/2

மேல்


பொடிக்கின்றன (1)

பொடிக்கின்றன பொறி வெம் கனல் இவை கண்டனர் புலவோர் – கம்.யுத்3:27 110/4

மேல்


பொடிக்கின்றானை (1)

புகுந்தனள் அன்றோ என்று மயிர் புறம் பொடிக்கின்றானை – கம்.சுந்:2 212/4

மேல்


பொடிக்கும் (2)

பொழிந்தனர் பொழி கனல் பொடிக்கும் கண்ணினார் – கம்.ஆரண்:7 105/4
புகை கொடி கனலொடும் பொடிக்கும் மூக்கினான் – கம்.ஆரண்:15 13/2

மேல்


பொடிகள் (1)

பட்டன பொடிகள் ஆன பகுத்தன பாங்கு நின்ற – கம்.சுந்:6 54/2

மேல்


பொடிகளும் (1)

புண்ணின் நீரும் பொடிகளும் போய் உக – கம்.ஆரண்:9 27/2

மேல்


பொடிசெய்தார் (1)

தீயவர் அ சிலையை பொடிசெய்தார் – கம்.சுந்:9 52/4

மேல்


பொடித்த (9)

போர்த்தன புளகம் வேர் பொடித்த நீள் நிதி – கம்.பால:5 112/2
பொடித்த வேர் புறத்து உகு நறவம் போன்றவே – கம்.பால:19 22/4
புலர்ந்தது கண்கள் பொடித்த பொங்கு சோரி – கம்.அயோ:3 17/2
பொடித்த தண் தளிர் பூவொடு மால் கரி – கம்.ஆரண்:14 9/3
பூசின வெண் மயிர் பொடித்த வெம் பொறி – கம்.கிட்:7 19/3
போக ஏவி அது கண் பொடித்த நாள் – கம்.சுந்:3 28/2
பொடித்த தீ நயனங்கள் பொறுக்கலாமையால் – கம்.யுத்2:16 275/3
பொடித்த இ உலகம் எங்கும் பொழிந்தன பொறிகள் பொங்கி – கம்.யுத்2:19 102/3
பொடித்த வெம் பொறி புகையொடும் போவன போல்வ – கம்.யுத்3:22 100/4

மேல்


பொடித்தது (1)

மின் பொடித்தது போன்றன விண் எலாம் – கம்.யுத்1:8 62/4

மேல்


பொடித்ததோ (1)

கொப்புளம் பொடித்ததோ கொதிக்கும் வானமே – கம்.ஆரண்:14 99/4

மேல்


பொடித்தன (12)

உதைத்தலும் பொடித்தன உரோம ராசியே – கம்.பால:19 36/4
பொடித்தன மயிர் தொளை புகையும் போர்த்தது – கம்.அயோ:11 66/2
பொடித்தன போலும் இ புல் என்று உன்னுவாள் – கம்.ஆரண்:6 12/4
போய் பொடித்தன மயிர் புறத்த வெம் பொறி – கம்.கிட்:7 16/1
தீ பொடித்தன விழி தேவர் நாட்டினும் – கம்.கிட்:7 16/3
மீ பொடித்தன புகை உயிர்ப்பு வீங்கவே – கம்.கிட்:7 16/4
புற மயிர்த்தலம் பொடித்தன போன்றன பசும் புல் – கம்.கிட்:10 42/4
பொடித்தன உரோமம் போந்து பொழிந்தன கண்ணீர் பொங்கி – கம்.சுந்:14 48/1
பொங்கிய உவகை என்ன பொடித்தன உரோம புள்ளி – கம்.யுத்1:4 122/4
வாளிவாய்-தோறும் வந்து பொடித்தன குருதி வாரி – கம்.யுத்2:19 118/4
மயிர்ப்புறம்-தோறும் வந்து பொடித்தன காம வாரி – கம்.யுத்3:25 14/4
நெருக்கி நேர்ந்தன நெருப்பு இமை பொடித்தன நெருப்பின் – கம்.யுத்4:32 7/3

மேல்


பொடித்தான் (2)

பொடித்தான் கடல் பெரும் சேனையை பொலம் தண்டு தன் வலத்தால் – கம்.யுத்3:22 116/2
பொடித்தான் ஆகும் இப்பொழுது என்ன புகைகின்ற – கம்.யுத்4:37 140/4

மேல்


பொடித்திலன் (1)

பொடித்திலன் யாதும் ஒன்றும் புகன்றிலன் பொருமி உள்ளம் – கம்.யுத்3:26 56/2

மேல்


பொடித்து (9)

பூழை ஊடே பொடித்து அப்புறம் போயதே – கம்.பால:20 10/4
போர்த்தன பொடித்து உரோம புளகங்கள் பூவின் மாரி – கம்.கிட்:3 28/2
புள்ளி வெண் மொக்குள் என்ன பொடித்து வேர் கொதித்து பொங்க – கம்.சுந்:2 210/2
பொடித்து எழுந்த பெரும் பொறி போவன – கம்.சுந்:13 10/1
பொடித்து இழிந்த விழியன் அது-போழ்தின் – கம்.யுத்1:11 18/2
பொடித்து எழ உறுக்கி எதிர் புக்கு உடல் பொருத்தி – கம்.யுத்1:12 10/2
பூண் எறிந்தனர் படியிடை பொடித்து என்ன – கம்.யுத்2:16 204/2
போயின போதும் ஒன்றும் துடித்திலன் பொடித்து மான – கம்.யுத்2:19 198/2
தாம் பொடித்து எழுந்த தானைக்கு உலகு இடம் இல்லை என்றார் – கம்.யுத்3:30 2/4

மேல்


பொடிந்த (1)

பொடிந்த நின் செவ்வி காட்டு என பலவும் – புறம் 160/24

மேல்


பொடிந்தன (1)

மடிந்தன பொடிந்தன மறிந்தன முறிந்த – கம்.சுந்:6 9/2

மேல்


பொடிந்து (3)

பொரி பரல் படர் நிலம் பொடிந்து கீழ் உற – கம்.பால:7 16/1
தேர் எரிந்த வீரர்-தம் சிரம் பொடிந்து சிந்தவே – கம்.யுத்3:31 91/4
தீயிடை பொடிந்து எழும் உயிர்ப்பன் சீற்றத்தன் – கம்.யுத்4:37 145/2

மேல்


பொடிப்ப (11)

புக்கன நிறைந்து மேல் பொடிப்ப போன்றவே – கம்.பால:23 54/4
பொறி பிதிர் படலை செம் தீ புகையொடும் பொடிப்ப பொம்மென்று – கம்.ஆரண்:13 116/3
பொழிந்த கோபத்தன் பொறி கனல் விழி-தொறும் பொடிப்ப
விழுங்குவேன் என வீங்கலும் விண் உற வீரர் – கம்.ஆரண்:15 36/2,3
புண்-மேல் இரத்தம் பொடிப்ப கடிப்பார் புடைப்பார் – கம்.கிட்:7 51/4
புண் உற்றது அனைய சோரி பொறியோடும் பொடிப்ப நோக்கி – கம்.கிட்:7 81/3
துள் இடை புருவம் கோட்டி துடிப்ப வேர் பொடிப்ப தூய – கம்.சுந்:2 109/2
புண்ணின் மீ சென்று பொழி புனல் பசும் புலால் பொடிப்ப
விண்ணின் மீ சென்று தேரொடும் பார் மிசை வீழ்ந்தான் – கம்.சுந்:11 51/3,4
பூ நிற கண்கள் புனல் உக மயிர் புறம் பொடிப்ப
ஞான நாயகன் இருந்தனன் அந்தணன் நடுங்கி – கம்.யுத்1:3 23/3,4
போன போன வன் திசை-தொறும் பொறி குலம் பொடிப்ப
மீன் எலாம் உடன் விசும்பின்-நின்று உதிர்ந்து என வீழ்ந்த – கம்.யுத்2:16 216/3,4
தொண்டை கனிவாய் துடிப்ப மயிர் பொடிப்ப
கெண்டை தடம் கண்ணாள் உள்ளே கிளுகிளுத்தாள் – கம்.யுத்2:17 87/3,4
புழை பிறை எயிற்று பேழ் வாய் இடி குலம் பொடிப்ப ஆர்த்து – கம்.யுத்3:20 30/2

மேல்


பொடிப்பன (2)

புள்ளி நுண் பனி பொடிப்பன பொன்னிடை பொதிந்த – கம்.அயோ:1 56/3
புக்கு போக பொடிப்பன போக்கு இல – கம்.யுத்4:37 43/4

மேல்


பொடிப்பு (1)

கூசிம் மயிர் பொடிப்பு அற்றன அனல் ஆயின கொடிய – கம்.யுத்4:37 57/4

மேல்


பொடிபட (6)

நூற்றினால் நுண் பொடிபட நூறினான் – கம்.ஆரண்:9 19/4
நெடு வரை பொடிபட நிவந்த மா மரம் – கம்.ஆரண்:14 80/1
என்று தானும் எயிறு பொடிபட
தின்று காந்தி விழி-வழி தீ உக – கம்.கிட்:7 97/1,2
தெள்ளு நுண் பொடிபட கடிது செல்கின்றான் – கம்.கிட்:16 26/2
புல்லொடு துகளும் இன்றி பொடிபட நூறி பொன்னால் – கம்.சுந்:6 57/2
பொடிபட கிடந்தன கண்டு போயினான் – கம்.சுந்:12 7/4

மேல்


பொடிபடுத்து (1)

புக்கு இ ஊர் இமைப்பின் முன்னம் பொடிபடுத்து அரக்கன் போன – கம்.யுத்3:26 67/1

மேல்


பொடிபொடி (1)

பூத்த ஏழிலை பாலையை பொடிபொடி ஆக – கம்.பால:15 6/3

மேல்


பொடிய (1)

கல் கண் பொடிய கானம் வெம்ப – புறம் 174/24

மேல்


பொடியா (1)

உரு பொடியா மன்மதனை ஒத்துளரே ஆயினும் உன் – கம்.ஆரண்:6 97/1

மேல்


பொடியாம் (1)

பொரு வில்லவர் கணை மாரிகள் பொடியாம் வகை பொழிய – கம்.யுத்3:31 103/3

மேல்


பொடியாய் (3)

பொய்தான் மணி எழு ஒன்றால் அன்று அது பொடியாய் உதிர்வு உற வடி வாளி – கம்.சுந்:10 33/2
இற்று ஒடிந்து பொடியாய் உதிர்ந்தன எழுந்து சேணிடை இழிந்த-போல் – கம்.யுத்2:19 63/2
எரிந்து ஏறின திசை யாவையும் இடி ஆம் என பொடியாய்
நெரிந்து ஏறின நெடு நாண் ஒலி படர் வான் நிறை உருமின் – கம்.யுத்3:27 109/1,2

மேல்


பொடியாயின (1)

பொடியாயின தண்டு பொருந்தினர் புக்கார் – கம்.யுத்2:18 242/4

மேல்


பொடியால் (1)

கூசின பொடியால் எங்கும் குமிழ்த்தன வியோம கூடம் – கம்.யுத்3:31 70/4

மேல்


பொடியிடை (1)

புதைபட இருளின் மிடைந்தார் பொடியிடை நெடிது புரண்டார் – கம்.சுந்:7 28/1

மேல்


பொடியில் (2)

பொடியில் தடவும் சிலை நாண் பெரும் பூசல் ஓசை – கம்.அயோ:4 115/2
போதலோடும் அலமந்தனள் புலர்ந்து பொடியில்
கோதையோடும் ஒசி கொம்பு என விழுந்தனள் குல – கம்.ஆரண்:1 38/2,3

மேல்


பொடியின் (2)

புல் அணை மருங்கில் தான் பொடியின் வைகினான் – கம்.அயோ:12 57/4
அ இடை அண்ணல்-தானும் அன்று அரும் பொடியின் வைகி – கம்.அயோ:13 44/1

மேல்


பொடியினால் (1)

கால் இயல் பொடியினால் நெடிய கல் படிவம் ஆம் – கம்.கிட்:3 6/3

மேல்


பொடியினோடும் (1)

பூ மரு பொலம் கழல் பொடியினோடும் ஒப்பு – கம்.ஆரண்:4 13/3

மேல்


பொடியும் (1)

இரந்து இவன் இணை அடி பொடியும் ஏற்கலா – கம்.ஆரண்:6 18/3

மேல்


பொடியுமே (1)

பூவின் மென் தாது உகும் பொடியுமே பொடி எலாம் – கம்.பால:20 12/4

மேல்


பொடியுற (1)

பொன் பிறழ் சிமய கோடு பொடியுற பொறியும் சிந்த – கம்.சுந்:1 6/1

மேல்


பொடியை (1)

உண் நிற நறும் பொடியை வீசி ஒரு பாகம் – கம்.பால:15 19/3

மேல்


பொடியொடு (1)

உள் இடை யாவும் நுண் பொடியொடு ஒடிய – கம்.கிட்:14 20/3

மேல்


பொடியொடும் (1)

கீண்டன தகர்ந்து பின்னை பொடியொடும் கெழீஇய அன்றே – கம்.கிட்:11 82/4

மேல்


பொடிவது (1)

தம் கண் பொடிவது எவன் – கலி 105/60

மேல்


பொத்த (2)

விண் தோய் பணவை மிசை ஞெகிழி பொத்த
வானம் மா மலை வாய் சூழ்பு கறுப்ப கானம் – குறி 226,227
பொத்த அறையுள் போழ் வாய் கூகை – புறம் 240/7

மேல்


பொத்தல் (1)

மூல பொத்தல் செத்த மரத்து ஏழ் முதலுக்கும் – கம்.யுத்3:22 212/3

மேல்


பொத்தி (12)

பாம்பு கவின் அழிக்கும் ஓங்கு வரை பொத்தி
மையல் மட பிடி இனைய – நற் 114/10,11
நார் உடை நெஞ்சத்து ஈரம் பொத்தி
ஆன்றோர் செல் நெறி வழாஅ – நற் 233/7,8
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி
மரம் கொல் மழ களிறு முழங்கும் பாசறை – பதி 16/7,8
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி
வண்டு படு சென்னிய பிடி புணர்ந்து இயல – பதி 82/5,6
எரி பொத்தி என் நெஞ்சம் சுடும் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/11
படு ஞெமல் புதைய பொத்தி நெடு நிலை – அகம் 39/7
பெரும் செய் நெல்லின் பாசவல் பொத்தி
வருத்தி கொண்ட வல் வாய் கொடும் சிறை – அகம் 346/8,9
சிச்சி என தன் மெய் செவி பொத்தி தெருமந்தான் – கம்.ஆரண்:11 7/3
போத தன் செவி தொளை இரு கைகளால் பொத்தி
மூ தக்கோய் இது நல் தவம் அன்று என மொழியா – கம்.யுத்1:3 22/2,3
கள்ள உள்ளத்தன் கட்டினன் கருவிகள் கதுமென கனல் பொத்தி
தள்ளு-மின் என உரைத்தனன் வயவரும் அ தொழில் தலைநின்றார் – கம்.யுத்1:3 84/3,4
அ உரை கேட்ட நங்கை செவிகளை அமைய பொத்தி
வெவ் உயிர்த்து ஆவி தள்ளி வீங்கினள் வெகுளி பொங்க – கம்.யுத்2:17 64/1,2
தோட்ட தன் செவி பொத்தி துணுக்குறா – கம்.யுத்4:41 62/2

மேல்


பொத்திய (11)

பொல்லம் பொத்திய பொதி-உறு போர்வை – பொரு 8
வல் அஞர் பொத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப – பொரு 99
மீன் நெய் அட்டி கிளிஞ்சில் பொத்திய
சிறு தீ விளக்கில் துஞ்சும் நறு மலர் – நற் 175/3,4
முளி அரில் பொத்திய முழங்கு அழல் இடை போழ்ந்த – கலி 13/20
உள்ளம் பொத்திய உரம் சுடு கூர் எரி – அகம் 279/7
வெள் இடை பொத்திய விளை விறகு ஈமத்து – புறம் 245/4
கானவர் பொத்திய ஞெலி தீ விளக்கத்து – புறம் 247/2
இடையன் பொத்திய சிறு தீ விளக்கத்து – புறம் 324/11
பொத்திய துன்பம் மூள சேனையும் தாமும் போவார் – கம்.யுத்3:26 16/4
பொத்திய நிருதர் தானை கொணரிய போய தூதர் – கம்.யுத்3:30 1/2
மாயம் பொத்திய வய படை விடுதலும் வரம்பு_இல் – கம்.யுத்4:37 111/1

மேல்


பொத்தியொடு (1)

பொத்து இல் நண்பின் பொத்தியொடு கெழீஇ – புறம் 212/9

மேல்


பொத்திற்று (1)

இறை இறை பொத்திற்று தீ – கலி 145/58

மேல்


பொத்தின் (1)

முது மர பொத்தின் கதுமென இயம்பும் – புறம் 364/11

மேல்


பொத்தின (5)

மால் பொத்தின மறவோர் உடன் மழை பொத்தின வழி செம் – கம்.ஆரண்:7 99/1
மால் பொத்தின மறவோர் உடன் மழை பொத்தின வழி செம் – கம்.ஆரண்:7 99/1
பால் பொத்தின நதியின் கிளர் படி பொத்தின படர் வான் – கம்.ஆரண்:7 99/2
பால் பொத்தின நதியின் கிளர் படி பொத்தின படர் வான் – கம்.ஆரண்:7 99/2
மேல் பொத்தின குழி விண்ணவர் விழி பொத்தினர் விரை வெம் – கம்.ஆரண்:7 99/3

மேல்


பொத்தினர் (4)

மேல் பொத்தின குழி விண்ணவர் விழி பொத்தினர் விரை வெம் – கம்.ஆரண்:7 99/3
கால் பொத்தினர் நமன் தூதுவர் கடிது உற்று உயிர் கவர்வார் – கம்.ஆரண்:7 99/4
பொத்தினர் செவிகளை புரந்தராதியர் – கம்.யுத்2:19 38/4
எல்லார்களும் கரம் கொண்டு இரு விழி பொத்தினர் இருந்தார் – கம்.யுத்4:37 51/2

மேல்


பொத்து (4)

பொத்து இல் காழ அத்த யாஅத்து – குறு 255/1
பொத்து உடை மரத்த புகர் படு நீழல் – அகம் 277/10
பொத்து இல் நண்பின் பொத்தியொடு கெழீஇ – புறம் 212/9
பொத்து உகு பொரு_இல் நல் நீர் சொரிவன போவ போல – கம்.சுந்:8 7/3

மேல்


பொத்துதல் (1)

மண்ணிடை கடிது பொத்துதல் வழக்கு எனலுமே – கம்.ஆரண்:1 43/4

மேல்


பொத்துவாரை (1)

மலர்_கையால் மாடத்து உம்பர் மழையின் வாய் பொத்துவாரை – கம்.சுந்:2 103/4

மேல்


பொத்துற (1)

பொத்துற உடற்பழி புகுந்தது என நாணி – கம்.ஆரண்:10 61/1

மேல்


பொதி (57)

அம் பொதி புட்டில் விரைஇ குளவியொடு – திரு 191
பொதி இரை கதுவிய போழ் வாய் வாளை – பெரும் 287
பொதி மூடை போர் ஏறி – பட் 137
அவல் பதம் கொண்டன அம் பொதி தோரை – மலை 121
துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல் – மலை 463
புன் கால் நாவல் பொதி புற இரும் கனி – நற் 35/2
புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய் – நற் 113/2
போது பொதி உடைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – நற் 176/6
பொய் பொதி கொடும் சொல் ஓம்பு-மின் எனவே – நற் 200/11
துறு கடல் தலைய தோடு பொதி தாழை – நற் 211/7
ஆய் மணி பொதி அவிழ்ந்து ஆங்கு நெய்தல் – நற் 239/6
அமிழ்து பொதி செம் நா அஞ்ச வந்த – குறு 14/1
கனைத்த கரும்பின் கூம்பு பொதி அவிழ – குறு 35/3
தேம் பொதி கொண்ட தீம் கழை கரும்பின் – குறு 85/4
ஆம்பல் நாறும் தேம் பொதி துவர் வாய் – குறு 300/2
பேர் இலை பகன்றை பொதி அவிழ் வான் பூ – குறு 330/4
பொன் இணர் ஞாழல் முனையின் பொதி அவிழ் – ஐங் 169/2
நிணம் பொதி வழுக்கில் தோன்றும் – ஐங் 207/3
அமிர்து பொதி துவர் வாய் அமர்த்த நோக்கின் – பதி 16/12
அமிழ்து பொதி துவர் வாய் அசை நடை விறலியர் – பதி 51/21
புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா – கலி 31/19
கண் பொதி பாளை கழன்று உகும் பண்பிற்றே – கலி 43/17
அதனால் பொதி அவிழ் வைகறை வந்து நீ குறைகூறி – கலி 52/22
வால் இழை மகளிர் உயிர் பொதி அவிழ்க்கும் – கலி 119/14
உடை பொதி இழந்தான் போல் உறு துயர் உழப்பவோ – கலி 136/12
ஆறு செல் மாக்கள் சோறு பொதி வெண் குடை – அகம் 121/12
பொதி வயிற்று இளம் காய் பேடை ஊட்டி – அகம் 129/8
ஊன் பொதி அவிழா கோட்டு உகிர் குருளை – அகம் 147/3
நுதி முகம் குறைந்த பொதி முகிழ் நெய்தல் – அகம் 160/13
பூத்த இருப்பை குழை பொதி குவி இணர் – அகம் 225/11
சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ – அகம் 235/9
நிணம் பொதி விழு தடி நெருப்பின் வைத்து எடுத்து – அகம் 265/13
அறு மருப்பு ஒழித்த தலைய தோல் பொதி
மறு மருப்பு இளம் கோடு அதிர கூஉம் – அகம் 291/19,20
நீலத்து அன்ன நீர் பொதி கருவின் – அகம் 314/1
பொதி மாண் முச்சி காண்-தொறும் பண்டை – அகம் 391/7
பொதி அவிழ் தண் மலர் கண்டும் நன்றும் – அகம் 400/23
பைம் கழை பொதி களைந்து அன்ன விளர்ப்பின் – புறம் 253/4
நிணம் பொதி கழலொடு நிலம் சேர்ந்தனனே – புறம் 285/12
மது பொதி மழலை செ வாய் வாள் கடை கண்ணின் மைந்தர் – கம்.பால:2 11/3
தூய பொன் புயத்து பொதி தூ குறி – கம்.பால:18 23/2
கனி திரள் இதழ் பொதி செம்மை கண் புக – கம்.பால:19 23/1
பொதி இருள் அளக பந்தி பூட்டிய பூட்டும் இட்டார் – கம்.பால:22 5/4
பொன்னின் ஒளி பூவின் வெறி சாந்து பொதி சீதம் – கம்.பால:22 28/1
பனி பொதி கதிர் என பவள தூண்களே – கம்.அயோ:2 39/4
ஏடு அகம் பொதி தார் பொருந்திட யாமம் பேரி இசைத்தலால் – கம்.அயோ:3 61/2
பொதி பல கவிகை மீன் பூத்தது ஆகிலும் – கம்.அயோ:12 35/3
செடி உடை நெடு நிழல் செய்ய தீ பொதி
படி உடை பரல் உடை பாலை மேல் உயர் – கம்.அயோ:14 22/2,3
பொதி அவிழ் தாமரை பூவை ஒப்பதோ – கம்.ஆரண்:6 10/2
பூ பொதி அவிழ்ந்தன நடையன் பூதலம் – கம்.ஆரண்:12 22/1
நெல் கிழிய நெல் பொதி நிரம்பின நிரம்பா – கம்.கிட்:10 73/1
புண் தாழ் குருதியின் வெள்ளத்து உயிர் கொடு புக்கார் சிலர் சிலர் பொதி பேயின் – கம்.சுந்:10 39/1
தண் நிற பவள வாய் இதழை தன் பொதி
வெண் நிற முத்தினால் அதுக்கி விம்மினான் – கம்.யுத்1:4 31/3,4
முறுக்கி பொதி நிமிர் பல் விரல் நெரிய திசை முரிய – கம்.யுத்2:15 184/3
வந்தன மத கரி வளைதலின் மழை பொதி
செம் தனி ஒரு சுடர் என மறை திறலவன் – கம்.யுத்2:18 138/1,2
பொன் பொதி விளக்கம் கோடி பூம் குழை மகளிர் ஏந்த – கம்.யுத்2:19 279/3
உலைய வெம் கனல் பொதி ஓமம் உற்றவால் – கம்.யுத்3:27 44/3
கொற்றவன் விடு கணை முடுகி அவன் உடல் பொதி குருதிகள் பருகின கொண்டு – கம்.யுத்3:28 23/2

மேல்


பொதி-உறு (1)

பொல்லம் பொத்திய பொதி-உறு போர்வை – பொரு 8

மேல்


பொதிகளாலே (1)

பெய் கணை பொதிகளாலே வளர்ந்தது பிறந்த கோபம் – கம்.யுத்2:19 114/3

மேல்


பொதிந்த (12)

சே இதழ் பொதிந்த செம்பொன் கொட்டை – சிறு 75
புல் இதழ் பொதிந்த பூ தப மிதிக்கும் – நற் 239/7
குவளையொடு பொதிந்த குளவி நாறு நறு நுதல் – குறு 59/3
அலங்கு வெயில் பொதிந்த தாமரை – குறு 376/5
நுண் தாது பொதிந்த செம் கால் கொழு முகை – அகம் 130/3
அரி பெய்து பொதிந்த தெரி சிலம்பு கழீஇ – அகம் 321/15
விரிந்த திவலை பொதிந்த மணி விசும்பின் மீனின் மேல் விளங்க – கம்.பால:10 70/2
புள்ளி நுண் பனி பொடிப்பன பொன்னிடை பொதிந்த
எள் உடை பொரி விரவின உள சில இளநீர் – கம்.அயோ:1 56/3,4
பூக்க வாச வாடை வீச சீத நீர் பொதிந்த மென் – கம்.ஆரண்:10 90/2
புடை சுற்றும் துணை இன்றி புகழ் பொதிந்த மெய்யே போல் பூத்து நின்ற – கம்.கிட்:13 26/3
போக்கினுக்கு இடையூறு ஆக புயலொடு பொதிந்த வாடை – கம்.சுந்:1 78/3
பொன் கொண்டு இழைத்த மணியை கொடு பொதிந்த
மின் கொண்டு அமைத்த வெயிலை கொடு சமைத்த – கம்.சுந்:2 1/1,2

மேல்


பொதிந்தன (1)

பொற்பு உறுத்தன மெய்ம்மை பொதிந்தன
சொற்புறுத்தற்கு உரியன சொல்லினான் – கம்.அயோ:4 15/1,2

மேல்


பொதிந்தனர் (1)

பொன் பிழைக்க பொதிந்தனர் போலவே – கம்.அயோ:4 12/4

மேல்


பொதிந்தாம் (1)

தீ பொதிந்தாம் என மிதிக்கும் செய்கையன் – கம்.ஆரண்:12 22/2

மேல்


பொதிந்து (12)

அமிழ்து பொதிந்து இலிற்றும் அடங்கு புரி நரம்பின் – சிறு 227
பொன் பொதிந்து அன்ன சுணங்கின் – நற் 26/8
ஆர் கலி வானம் நீர் பொதிந்து இயங்க – நற் 364/3
இரும் பனம் பசும் குடை பலவுடன் பொதிந்து
பெரும் பெயல் விடியல் விரித்து விட்டு அன்ன – குறு 168/2,3
இரும் கழி நெய்தல் இதழ் பொதிந்து தோன்ற – கலி 145/39
பொய் புறம் பொதிந்து யாம் கரப்பவும் கையிகந்து – அகம் 116/11
தொடை அமை பன் மலர் தோடு பொதிந்து யாத்த – அகம் 335/13
ஒரு பகல் உலகு எலாம் உதரத்துள் பொதிந்து
அரு மறைக்கு உணர்வு_அரும் அவனை அஞ்சன – கம்.பால:5 101/1,2
இழை பொதிந்து இட்டனள் யாங்கள் ஏற்றனம் – கம்.கிட்:6 3/4
புன் தொழில் அரக்கன் கொண்டு போந்த நாள் பொதிந்து தூசில் – கம்.சுந்:4 34/1
சுடு தியை துகிலிடை பொதிந்து துன்மதி – கம்.யுத்1:4 44/1
பொன் கொடி துவலை பொதிந்து ஓடுவ – கம்.யுத்1:8 62/2

மேல்


பொதிய (2)

வாள் வடித்து அன்ன வயிறு உடை பொதிய
நாள் உற தோன்றிய நயவரு வனப்பின் – அகம் 335/16,17
மலயம் என்பது பொதிய மாமலை அதில் மறவோர் – கம்.யுத்3:30 16/1

மேல்


பொதியமும் (1)

பொன் கோட்டு இமயமும் பொதியமும் போன்றே – புறம் 2/24

மேல்


பொதியில் (20)

அவை இருந்த பெரும் பொதியில்
கவை அடி கடு நோக்கத்து – மது 161,162
வம்பலர் சேக்கும் கந்து உடை பொதியில்
பரு நிலை நெடும் தூண் ஒல்க தீண்டி – பட் 249,250
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் பொதியில்
ஓங்கு இரும் சிலம்பில் பூத்த – நற் 379/11,12
தொன் மூதாலத்து பொதியில் தோன்றிய – குறு 15/2
கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில்
வேங்கையும் காந்தளும் நாறி – குறு 84/3,4
மன் உயிர் அறியா துன் அரும் பொதியில்
சூர் உடை அடுக்கத்து ஆரம் கடுப்ப – குறு 376/1,2
பொதியில் முனிவன் புரை வரை கீறி – பரி 11/11
திருந்து இலை நெடு வேல் தென்னவன் பொதியில்
அரும் சிமை இழிதரும் ஆர்த்து வரல் அருவியின் – அகம் 138/7,8
தொன் மூதாலத்து அரும் பணை பொதியில்
இன் இசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இரங்க – அகம் 251/8,9
சுரை இவர் பொதியில் அம் குடி சீறூர் – அகம் 287/5
புற்று உடை சுவர புதல் இவர் பொதியில்
கடவுள் போகிய கரும் தாள் கந்தத்து – அகம் 307/11,12
புகல் அரும் பொதியில் போல – அகம் 322/14
செது காழ் சாய்ந்த முது கால் பொதியில்
அரும் சுரம் நீந்திய வருத்தமொடு கையற்று – அகம் 373/4,5
பெரு நலம் சிதைந்த பேஎம் முதிர் பொதியில்
இன்னா ஒரு சிறை தங்கி இன் நகை – அகம் 377/10,11
பலி கண்மாறிய பாழ்படு பொதியில்
நரை மூதாளர் நாய் இட குழிந்த – புறம் 52/13,14
கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில்
ஆடு_மகள் குறுகின் அல்லது – புறம் 128/5,6
பொதியில் ஒரு சிறை பள்ளி ஆக – புறம் 375/3
முன் ஊர் பொதியில் சேர்ந்த மென் நடை – புறம் 390/19
புலந்த-காலை அற்று உக்கன குங்கும பொதியில்
கலந்த முத்து என வேழ முத்து இமைப்பன காணாய் – கம்.அயோ:10 6/3,4
தென் தமிழ்நாட்டு அகன் பொதியில் திரு முனிவன் தமிழ் சங்கம் சேர்கிற்பீரேல் – கம்.கிட்:13 31/1

மேல்


பொதியிலானே (1)

போர் மடி நல் இறை பொதியிலானே – அகம் 167/20

மேல்


பொதியிலும் (1)

மன்றமும் பொதியிலும் கந்து உடை நிலையினும் – திரு 226

மேல்


பொதியின் (2)

பொதியின் செல்வன் பொலம் தேர் திதியன் – அகம் 25/20
பொதியின் மிளிர் காசு பொறுத்தனவும் – கம்.யுத்2:18 43/2

மேல்


பொதியினிர் (1)

மிகுத்து பதம் கொண்ட பரூஉ கண் பொதியினிர்
புள் கை போகிய புன் தலை மகாரோடு – மலை 252,253

மேல்


பொதியினை (1)

பொதியினை நகுவன புணர் முலை கலை வாழ் – கம்.பால:2 44/3

மேல்


பொதியும் (2)

புண்ணின் எரியும் ஒரு நெஞ்சம் பொதியும் மருந்தின் தரும் பொய்காய் – கம்.கிட்:1 24/2
போய் பிறந்து இ உலகை பொதியும் வெம் – கம்.யுத்3:29 6/3

மேல்


பொதியொடும் (1)

பொதியொடும் வாரிய பொலன் கொள் பூணினார் – கம்.சுந்:9 19/4

மேல்


பொதிர் (4)

புரந்தரன் தலை பொதிர் எறிந்திட புயல் வானில் – கம்.சுந்:11 35/1
திக்கு அணி நின்ற யானை சிரம் பொதிர் எறிய பாரின் – கம்.யுத்3:22 36/3
ஆசை காவலர் தலைகள் பொதிர் எறிந்தார் விதிர் எறிந்தது அண்ட_கோளம் – கம்.யுத்3:24 40/4
மூவர் தலைகள் பொதிர் எறிவர் அற முதல்வ – கம்.யுத்3:31 165/3

மேல்


பொதிர்த்த (1)

பொதிர்த்த முலை இடை பூசி சந்தனம் – பரி 21/25

மேல்


பொதிர்ந்து (1)

சிரம் பொதிர்ந்து அமரர் அஞ்ச ஊதினான் திசைகள் சிந்த – கம்.யுத்3:22 12/4

மேல்


பொதிர்வு (1)

போர்க்கின்றது எல்லா உலகும் பொதிர்வு உற்ற பூசல் – கம்.கிட்:7 39/3

மேல்


பொதிரெறிய (1)

சங்கமும் ஊதி விண்ணோர் தலை பொதிரெறிய ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 198/4

மேல்


பொதிவாரும் (1)

தோரணம் நடுவாரும் தூண் உறை பொதிவாரும்
பூரண குடம் எங்கும் புனை துகில் புனைவாரும் – கம்.பால:23 22/1,2

மேல்


பொதிவுற்றது (1)

தன் திரு துகிலில் பொதிவுற்றது தானே – கம்.சுந்:5 79/3

மேல்


பொதிவேம் (3)

முயங்கி பொதிவேம் முயங்கி பொதிவேம் – கலி 106/34
முயங்கி பொதிவேம் முயங்கி பொதிவேம்
முலை வேதின் ஒற்றி முயங்கி பொதிவேம் – கலி 106/34,35
முலை வேதின் ஒற்றி முயங்கி பொதிவேம்
கொலை ஏறு சாடிய புண்ணை எம் கேளே – கலி 106/35,36

மேல்


பொதினி (2)

அறு கோட்டு யானை பொதினி ஆங்கண் – அகம் 1/4
பொன் உடை நெடு நகர் பொதினி அன்ன நின் – அகம் 61/16

மேல்


பொது (27)

செம் நீர் பொது வினை செம்மல் மூதூர் – நற் 130/4
ஏழ் ஊர் பொது வினைக்கு ஓர் ஊர் யாத்த – குறு 172/5
பொது நாற்றம் உள்ளுள் கரந்து புது நாற்றம் – பரி 7/21
பொது கொண்ட கவ்வையின் பூ அணி பொலிந்த நின் – கலி 66/11
பொது மொழி பிறர்க்கு இன்றி முழுது ஆளும் செல்வர்க்கு – கலி 68/1
இது ஆகும் இன் நகை நல்லாய் பொது ஆக – கலி 92/24
பொது செய் கம்பலை முது செம் பெண்டிர் – அகம் 86/9
தண் தமிழ் பொது என பொறாஅன் போர் எதிர்ந்து – புறம் 51/5
பொது மீக்கூற்றத்து நாடு கிழவோயே – புறம் 135/22
பொது பெண்டிர் அல்குல் புனை மேகலை பூசல் ஓதை – கம்.பால:16 46/3
பூ_வலயம் இன்று தனி அன்று பொது என்பார் – கம்.அயோ:3 102/2
புறத்துறு பெரும் பழி பொது இன்று எய்தலும் – கம்.அயோ:5 27/3
பூரியர் புணர் மாதர் பொது மனம் என மன்னும் – கம்.அயோ:9 1/1
புறம் காண அகம் காண பொது முகத்தின் அருள் நோக்கம் – கம்.ஆரண்:1 49/1
பொன் குன்றம் அனைய தோளாய் பொது நின்ற தலைமை நோக்கின் – கம்.கிட்:7 138/3
பொன் உயிர்த்து ஒளிரும் பூணாய் பொது நின்று தருமம் நோக்கி – கம்.கிட்:7 154/3
புல்லினார் உலகினை பொது இலா வகையினால் – கம்.கிட்:14 5/3
புண்ணில் கோல் இட்டாலன சொல்லி பொது நோக்காது – கம்.சுந்:3 150/3
போர் அணங்கு இடங்கர் கவ்வ பொது நின்று முதலே என்ற – கம்.சுந்:12 74/3
புணர்த்து நோக்கி பொது நின்ற நீதியை – கம்.சுந்:12 85/2
பொது நெறி நிலையது ஆக புணர்த்துதல் புலமைத்து என்னா – கம்.யுத்1:9 71/2
பொலம் கிளர் மானம்-தானே பொது அற கொடுப்பென் புத்தேள் – கம்.யுத்2:17 51/3
பொரி உண உலகம் மூன்றும் பொது அற புரந்தேன் போலாம் – கம்.யுத்3:29 36/2
பொது இயற்கை தீர் கற்புடை பத்தினி பொருட்டால் – கம்.யுத்3:30 48/2
பொய்த்தல்_இல் குறி கெடாமே பொது அற நோக்கி பொன்-போல் – கம்.யுத்4:32 41/3
புலை-மேலும் செலற்கு ஒத்து பொது நின்ற செல்வத்தின் புன்மை தன்மை – கம்.யுத்4:37 203/3
பொன்றினான் என்று தோளை பொது அற நோக்கும் பொற்பு – கம்.யுத்4:37 206/2

மேல்


பொதுக்கம் (1)

இஃது ஒத்தன் புள்ளி களவன் புனல் சேர் பொதுக்கம் போல் – கலி 88/10

மேல்


பொதுச்சொல் (1)

போகம் வேண்டி பொதுச்சொல் பொறாஅது – புறம் 8/2

மேல்


பொதுத்தன (1)

பொய்த குத்தின பொதுத்தன துளைத்தன போழ்ந்த – கம்.சுந்:7 50/2

மேல்


பொதுத்து (4)

மழை பொதுத்து ஒழுகு நீரால் மஞ்சனம் ஆடுவாரும் – கம்.சுந்:2 182/4
தானை மா கொடி மழை பொதுத்து உயர் நெடும் தாள – கம்.சுந்:9 7/1
அண்டத்தை பொதுத்து அ புறத்து அப்பினால் ஆடும் – கம்.யுத்1:3 4/4
அண்டத்தையும் பொதுத்து ஏகும் என்று இமையோர்களும் அயிர்த்தார் – கம்.யுத்4:37 48/2

மேல்


பொதுநோக்கு (1)

பொதுநோக்கு ஒழி-மதி புலவர் மாட்டே – புறம் 121/6

மேல்


பொதுப்ப (1)

பூதலங்களை பிளப்பன அண்டத்தை பொதுப்ப
மாதிரங்களை அளப்பன மாற்ற_அரும் கூற்றின் – கம்.யுத்4:32 16/2,3

மேல்


பொதும்பர் (13)

வெயில் நுழைபு அறியா குயில் நுழை பொதும்பர்
குறும் கால் காஞ்சி சுற்றிய நெடும் கொடி – பெரும் 374,375
குளிர் பொதும்பர் நளி தூவல் – மது 115
கமழ் பூ பொதும்பர் கட்சி சேர – நற் 117/4
பூ கமழ் பொதும்பர் சேக்கும் துறைவனோடு – குறு 313/3
பூ மலி பொதும்பர் நாள்_மலர் மயக்கி – குறு 381/5
எக்கர் ஞாழல் இணர் படு பொதும்பர்
தனி குருகு உறங்கும் துறைவற்கு – ஐங் 144/1,2
பூ கமழ் பொதும்பர் சேக்கும் – ஐங் 162/3
பூ உயிர்த்த கற்பக பொதும்பர் புக்கு ஒதுக்குமால் – கம்.பால:3 22/2
பொன் திணி சரள சோலை பளிக்கரை பொதும்பர் புக்காள் – கம்.ஆரண்:6 64/3
பொன்னகர் தரள பந்தர் கற்பக பொதும்பர் பொன்_தோள் – கம்.சுந்:2 184/3
பொன் திணி நெடு மர பொதும்பர் புக்கு அவண் – கம்.சுந்:3 73/2
போது உலாம் மாதவி பொதும்பர் எய்தினாள் – கம்.சுந்:4 21/4
பொதும்பர் வைகு தேன் புக்கு அருந்துதற்கு அகம் புலரும் – கம்.சுந்:12 47/1

மேல்


பொதும்பரில் (1)

தோட்டு அமைந்த பொதும்பரில் தூங்கு தேன் – கம்.கிட்:15 45/3

மேல்


பொதும்பரும் (2)

மருளும் மென் பொதும்பரும் மணலின் குன்றமும் – கம்.யுத்1:4 26/3
புன்னை அம் பொதும்பரும் புக்கு நோக்கினான் – கம்.யுத்1:4 27/4

மேல்


பொதும்பருழை (1)

மாமரம் நிரை தொகு பொதும்பருழை வைக – கம்.கிட்:10 80/2

மேல்


பொதும்பருள் (2)

கயன் அணி பொதும்பருள் கடி மலர் தேன் ஊத – கலி 36/6
ஊர் கால் நிவந்த பொதும்பருள் நீர் கால் – கலி 56/1

மேல்


பொதும்பில் (6)

தளிர் கவின் எய்திய தண் நறும் பொதும்பில்
சேவலொடு கெழீஇய செம் கண் இரும் குயில் – நற் 118/2,3
தில்லை அம் பொதும்பில் பள்ளிகொள்ளும் – நற் 195/3
பழம் தூங்கு நளிப்பின் காந்தள் அம் பொதும்பில்
பகல் நீ வரினும் புணர்குவை அகல் மலை – அகம் 18/15,16
பொதும்பில் புன்னை சினை சேர்பு இருந்த – அகம் 190/7
அழல் அகைந்து அன்ன அம் குழை பொதும்பில்
புழல் வீ இருப்பை புன் காட்டு அத்தம் – அகம் 351/7,8
பொன் ஒளிர் மேருவின் பொதும்பில் புக்கது ஓர் – கம்.யுத்4:41 106/1

மேல்


பொதும்பில (1)

பிணங்கு அரில் வள்ளை நீடு இலை பொதும்பில
மடி துயில் முனைஇய வள் உகிர் யாமை – அகம் 256/1,2

மேல்


பொதும்பின் (2)

புலி பொறி அன்ன புள்ளி அம் பொதும்பின்
பனி பவர் மேய்ந்த மா இரு மருப்பின் – நற் 391/2,3
புன்னை அம் பொதும்பின் இன் நிழல் கழிப்பி – அகம் 340/2

மேல்


பொதும்பு-தோறு (1)

பொதும்பு-தோறு அல்கும் பூ கண் இரும் குயில் – நற் 243/4

மேல்


பொதும்பும் (1)

புழையும் வாச பொதும்பும் பொலன் கொள் தேன் – கம்.சுந்:6 28/3

மேல்


பொதுமகளிர் (1)

நாறு இரும் கூந்தல் பொதுமகளிர் எல்லாரும் – கலி 101/48

மேல்


பொதுமை (9)

பெண்மை பொதுமை பிணையிலி ஐம் புலத்தை – பரி 20/50
பரிதி அம் செல்வம் பொதுமை இன்றி – அகம் 379/7
தெண் கடல் வளாகம் பொதுமை இன்றி – புறம் 189/1
பொதுமை சுட்டிய மூவர் உலகமும் – புறம் 357/2
பொதுமை இன்றி ஆண்டிசினோர்க்கும் – புறம் 357/3
போலும் என்று உரைத்த போதும் புனைந்துரை பொதுமை பார்க்கின் – கம்.கிட்:13 39/3
பூவின்-மேல் இருந்த தெய்வ தையலும் பொதுமை உற்றாள் – கம்.யுத்2:17 62/1
பொய்ம் மருங்கின் நில்லாதாய் புரிகின்ற காரியத்தின் பொதுமை நோக்கி – கம்.யுத்3:24 29/3
பொன்றினர் என்பர் ஆவி போக்கினால் பொதுமை பார்க்கின் – கம்.யுத்3:26 69/3

மேல்


பொதுமைத்து (2)

பூணலாம் எம்மனோரால் புகழலாம் பொதுமைத்து அன்றே – கம்.சுந்:6 52/4
பொன்றுதல் ஒரு காலத்து தவிருமோ பொதுமைத்து அன்றோ – கம்.யுத்3:28 10/3

மேல்


பொதுமையாய் (1)

பூவும் நல் வெறியும் ஒத்து ஒருவ அரும் பொதுமையாய்
ஆவ நீ ஆவது என்று அறிவினார் அருளினார் – கம்.கிட்:7 129/2,3

மேல்


பொதுமொழி (2)

நொதுமலாளர் பொதுமொழி கொள்ளாது – புறம் 35/31
ஏதில்_மாக்கள் பொதுமொழி கொள்ளாது – புறம் 58/27

மேல்


பொதுவர் (5)

புன் பொதுவர் வழி பொன்ற – பட் 281
பல ஆன் பொதுவர் கதழ் விடை கோள் காண்-மார் – கலி 103/5
சீர் கெழு சிலை நிலை செயிர் இகல் மிகுதியின் சின பொதுவர்
தூர்பு எழு துதை புதை துகள் விசும்பு உற எய்த – கலி 105/27,28
இரு திறனா நீக்கும் பொதுவர்
உரு கெழு மா நிலம் இயற்றுவான் – கலி 106/17,18
தங்கார் பொதுவர் கடலுள் பரதவர் – கலி 106/24

மேல்


பொதுவரும் (2)

மாறுமாறு உழக்கிய ஆங்கு உழக்கி பொதுவரும்
ஏறு கொண்டு ஒருங்கு தொழூஉ விட்டனர் விட்டு ஆங்கே – கலி 103/57,58
ஆங்க ஏறும் பொதுவரும் மாறு-உற்று மாறா – கலி 105/47

மேல்


பொதுவரை (1)

தொழுவினுள் புரிபு_புரிபு புக்க பொதுவரை
தெரிபு தெரிபு குத்தின ஏறு – கலி 103/22,23

மேல்


பொதுவரோடு (1)

முல்லை அம் தண் பொழில் புக்கார் பொதுவரோடு
எல்லாம் புணர் குறி கொண்டு – கலி 101/49,50

மேல்


பொதுவற்கு (1)

பொய் இல் பொதுவற்கு அடை சூழ்ந்தார் தந்தையோடு – கலி 107/33

மேல்


பொதுவற்கே (1)

காரி கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவற்கே
ஆர்வு-உற்று எமர் கொடை நேர்ந்தார் அலர் எடுத்த – கலி 104/74,75

மேல்


பொதுவன் (7)

தாளாண்மை கூறும் பொதுவன் நமக்கு ஒரு நாள் – கலி 101/44
மேல் தோன்றி நின்ற பொதுவன் தகை கண்டை – கலி 103/42
காயாம் பூ கண்ணி பொதுவன் தகை கண்டை – கலி 103/52
பாடுகம் வம்-மின் பொதுவன் கொலை ஏற்று – கலி 104/63
நல் ஏறு கொண்ட பொதுவன் முகன் நோக்கி – கலி 105/51
குருந்தம் பூ கண்ணி பொதுவன் மற்று என்னை – கலி 111/7
மாய பொதுவன் உரைத்த உரை எல்லாம் – கலி 112/21

மேல்


பொதுவனை (4)

நோக்கு அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சா குத்தி – கலி 101/16
விடரி அம் கண்ணி பொதுவனை சாடி – கலி 101/22
கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சாடி – கலி 101/28
கல்லா பொதுவனை நீ மாறு நின்னொடு – கலி 112/3

மேல்


பொதுவனோடு (2)

அம் துவர் ஆடை பொதுவனோடு ஆய்ந்த – கலி 102/37
மலர் அணி கண்ணி பொதுவனோடு எண்ணி – கலி 105/64

மேல்


பொதுவி (1)

தொட்டு ஆர்த்தும் இன்ப துறை பொதுவி கெட்டதை – பரி 20/58

மேல்


பொதுவிடை (1)

பூமியில் அணங்கு அனார்-தம் பொதுவிடை புகுந்து பொன் தோள் – கம்.கிட்:11 47/3

மேல்


பொதுவில் (1)

பொதுவில் தூங்கும் விசி-உறு தண்ணுமை – புறம் 89/7

மேல்


பொதுவின் (3)

பொங்கு வெம் கட கரி பொதுவின் ஆடலின் – கம்.கிட்:1 11/1
போயினன் அரக்கிமாரை சொல்லு-மின் பொதுவின் என்று ஆங்கு – கம்.சுந்:14 38/3
பொதுவின் மன்னுயிர் குலங்களும் துணிந்தன பொழிந்த – கம்.யுத்1:6 27/3

மேல்


பொதுவுற (8)

பொருந்து மன் உயிர்க்கு உறுதியும் பொதுவுற நோக்கி – கம்.அயோ:1 33/3
பொலம் குழையவரை எல்லாம் பொதுவுற நோக்கி போந்தேன் – கம்.சுந்:14 35/2
பொலிவது பொதுவுற எண்ணும் புன் தொழில் – கம்.யுத்1:2 33/1
புக்கு காட்டுவது அரிது இது பொதுவுற கண்டார் – கம்.யுத்1:3 44/3
நகை புலம் பொதுவுற நடந்து நாயக – கம்.யுத்1:4 62/3
புகுதி கூர்ந்துள்ளார் வேதம் பொதுவுற புலத்து நோக்கும் – கம்.யுத்2:15 221/3
பொதுவுற நோக்கலுற்றான் ஒரு நெறி போக போக – கம்.யுத்3:30 8/2
புணர்த்தும் மாயையில் பொதுவுற நின்று அவை உணரா – கம்.யுத்4:40 85/2

மேல்


பொதுவே (2)

பூணித்து இவை உரை-செய்தனை அதனால் உரை பொதுவே
பாணித்தது பிறிது என் சில பகர்கின்றது பழியால் – கம்.யுத்2:15 172/1,2
போய்த்து அங்கு அது கனல் மாண்டது புகை வீய்ந்தது பொதுவே – கம்.யுத்3:27 147/4

மேல்


பொதுள (2)

விதை குறு வட்டி போதொடு பொதுள
பொழுதோ தான் வந்தன்றே மெழுகு ஆன்று – குறு 155/2,3
பொம்மல் ஓதி பொதுள வாரி – அகம் 257/5

மேல்


பொதுளிய (9)

இருள் பட பொதுளிய பராரை மராஅத்து – திரு 10
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ – நற் 203/3
அலங்கு சினை பொதுளிய நறு வடி மாஅத்து – நற் 243/3
நுண் முள் வேலி தாதொடு பொதுளிய
தாறு படு பீரம் ஊதி வேறுபட – நற் 277/6,7
வெண் மணல் பொதுளிய பைம் கால் கருக்கின் – குறு 281/1
முளி முதல் பொதுளிய முள் புற பிடவமும் – கலி 101/2
பாசிலை பொதுளிய புதல்-தொறும் பகன்றை – அகம் 217/6
தாது எரு மறுகின் போதொடு பொதுளிய
வேளை வெண் பூ வெண் தயிர் கொளீஇ – புறம் 215/2,3
மழை பட பொதுளிய மருத தாமரை – கம்.கிட்:10 120/1

மேல்


பொதுளியதால் (1)

போர் தொழில் புரிதலும் உலகு கடும் புகையொடு சிகை அனல் பொதுளியதால் – கம்.யுத்3:28 20/4

மேல்


பொதுளின (1)

தேம் பட பொதுளின பொழிலே கானமும் – அகம் 259/7

மேல்


பொதுளு (1)

பொற்கிழி விரித்தன சினை பொதுளு புன்னை – கம்.கிட்:10 73/4

மேல்


பொம்மல் (25)

குரூஉ கண் இறடி பொம்மல் பெறுகுவிர் – மலை 169
புகர்வை அரிசி பொம்மல் பெரும் சோறு – நற் 60/5
பொம்மல் ஓதி பெரு விதுப்பு உறவே – நற் 71/11
பொம்மல் படு திரை நம்மோடு ஆடி – நற் 96/4
பொம்மல் ஓதி நம் இவண் ஒழிய – நற் 129/3
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே – நற் 252/12
பொம்மல் அடும்பின் வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 272/3
எம்மொடு வருதியோ பொம்மல்_ஓதி என – நற் 274/6
பொம்மல்_ஓதியை தன் மொழி கொளீஇ – நற் 293/7
பொம்மல் ஓதியும் புனையல் – குறு 191/6
பொம்மல் ஓதி நீவியோனே – குறு 379/6
பொம்மல் ஓதி நம்மொடு ஒராங்கு – அகம் 65/8
பொம்மல் படு திரை கம்மென உடைதரும் – அகம் 200/8
நம் அறிவு தெளிந்த பொம்மல் ஓதி – அகம் 214/9
பொம்மல் ஓதி எம் மகள் மணன் என – அகம் 221/3
பொம்மல் ஓதி பொதுள வாரி – அகம் 257/5
பொம்மல் ஓதி நீவிய காதலொடு – அகம் 311/7
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே – அகம் 353/23
புகல நீர் புகன்ற இ பொம்மல் வாசகம் – கம்.அயோ:1 78/2
பூண்டது ஒளிர் பொன் அனைய பொம்மல் நிறம் மெய்யே – கம்.சுந்:4 68/2
போய் வரும் கருமம் முற்றிற்று என்பது ஓர் பொம்மல் பொங்க – கம்.சுந்:14 3/1
போர்த்தது வானத்து அன்று அங்கு எழுந்தது துழனி பொம்மல் – கம்.யுத்1:4 146/4
பொங்கு ஒலி வரி கண் பீலி பேர் ஒலி வேயின் பொம்மல்
சிங்கத்தின் முழக்கம் வாசி சிரிப்பு தேர் இடிப்பு திண் கைம் – கம்.யுத்3:22 7/2,3
புண்ணின் நீர் ஆறும் பல் பேய் புது புனல் ஆடும் பொம்மல்
கண்ணின் நீர் ஆறும் மாறா கரும் கடல் மடுப்ப கண்டான் – கம்.யுத்4:34 21/3,4
போர் தொழில் களத்து மற்றும் முற்றிய பொம்மல் ஓதை – கம்.யுத்4:37 5/2

மேல்


பொம்மல்_ஓதி (1)

எம்மொடு வருதியோ பொம்மல்_ஓதி என – நற் 274/6

மேல்


பொம்மல்_ஓதியை (1)

பொம்மல்_ஓதியை தன் மொழி கொளீஇ – நற் 293/7

மேல்


பொம்மலார் (1)

போர் இயற்கை நினைந்து எழு பொம்மலார்
பேர் உயிர்ப்பொடு இருந்தனர் பின்பு உறும் – கம்.யுத்4:33 34/2,3

மேல்


பொம்மலால் (1)

புண்ணினை கோல் உறுத்து அனைய பொம்மலால்
உள் நினைப்பு ஓவி நின்று உயிர்ப்பு வீங்கினாள் – கம்.யுத்4:40 57/3,4

மேல்


பொம்மலாள் (1)

போயினான் வர கண்ட பொம்மலாள்
ஆய காதலால் அழுது புல்லினாள் – கம்.அயோ:11 114/3,4

மேல்


பொம்மலான் (1)

போவதே-கொல் முனிவு எனும் பொம்மலான் – கம்.யுத்3:29 33/4

மேல்


பொம்மென் (2)

போர் பெரும் பணை பொம்மென் முழக்கமா – கம்.ஆரண்:7 25/1
போதகம் என பொம்மென் உயிர்ப்பினான் – கம்.ஆரண்:14 15/4

மேல்


பொம்மென்று (2)

பொறி பிதிர் படலை செம் தீ புகையொடும் பொடிப்ப பொம்மென்று
எறிப்பது ஓர் முறுவல் தோன்ற இராமனும் இயம்பலுற்றான் – கம்.ஆரண்:13 116/3,4
போயினன் நகர் பொம்மென்று இரைத்து எழ – கம்.யுத்2:16 65/2

மேல்


பொம்மென்ன (1)

பொம்மென்ன வண்டு அலம்பும் புரி குழலை காதலித்த – கம்.பால:13 22/3

மேல்


பொம்மென (3)

பூ நனை கூந்தல் மாதர் பொம்மென புகுந்து மொய்த்தார் – கம்.பால:21 1/4
பொய் உறங்கும் மடந்தைமார் குழல் வண்டு பொம்மென விம்மவே – கம்.அயோ:3 60/4
பொம்மென விம்மலோடும் பொருக்கென விசையின் போனான் – கம்.யுத்2:19 216/3

மேல்


பொய் (144)

பொய் அறியா வாய்மொழியால் – மது 19
பொய் சேண் நீங்கிய வாய் நட்பினையே – மது 198
மாய பொய் பல கூட்டி கவவு கரந்து – மது 570
பொய் பொரு கயமுனி முயங்கு கை கடுப்ப – மலை 107
மை அணல் காளை பொய் புகல் ஆக – நற் 179/8
பொய் பொதி கொடும் சொல் ஓம்பு-மின் எனவே – நற் 200/11
பொய் இடி அதிர் குரல் வாய் செத்து ஆலும் – நற் 248/7
யானோ தேறேன் அவர் பொய் வழங்கலரே – குறு 21/5
பொய் வலாளன் மெய் உற மரீஇய – குறு 30/2
வாய் தகை பொய் கனா மருட்ட ஏற்று எழுந்து – குறு 30/3
பொய் படுபு அறியா கழங்கே மெய்யே – ஐங் 250/1
பொய் வலை படூஉம் பெண்டு தவ பலவே – ஐங் 283/5
பொய் வல் காளையை ஈன்ற தாய்க்கே – ஐங் 399/5
பொய் படு கிளவி நாணலும் – ஐங் 472/4
பொய் வலாளர் போல – ஐங் 473/4
அச்சம் பொய் சொல் அன்பு மிக உடைமை – பதி 22/2
பொய் படுபு அறியா வயங்கு செம் நாவின் – பதி 58/9
பொய் ஆடல் ஆடும் புணர்ப்பின் அவர் அவர் – பரி 11/89
பொய் சூளாள் என்பது அறியேன் யான் என்று இரந்து – பரி 12/63
மெய் சூள்-உறுவானை மெலியல் பொய் சூள் என்று – பரி 12/64
பூத்தனள் நீங்கு என பொய் ஆற்றால் தோழியர் – பரி 16/24
நைவளம் பூத்த நரம்பு இயை சீர் பொய் வளம் – பரி 18/20
மாய பொய் கூட்டி மயக்கும் விலை கணிகை – பரி 20/49
பொய் ஆதல் உண்டோ மதுரை புனை தேரான் – பரி 32/3
பொய் நல்கல் புரிந்தனை புறந்தரல் கைவிட்டு – கலி 5/17
பொய் அற்ற கேள்வியால் புரையோரை படர்ந்து நீ – கலி 15/14
பொய் ஆதல் யான் யாங்கு அறிகோ மற்று ஐய – கலி 19/3
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி – கலி 31/23
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி – கலி 33/29
குன்று அகல் நன் நாடன் வாய்மையில் பொய் தோன்றின் – கலி 41/23
அடுத்து தன் பொய் உண்டார் புணர்ந்த நின் எருத்தின்-கண் – கலி 71/15
தோல் ஆமோ நின் பொய் மருண்டு – கலி 73/22
பொய் சூள் அஞ்சி புலவேன் ஆகுவல் – கலி 75/21
புதல்வன் புல்லி பொய் துயில் துஞ்சும் – கலி 75/25
விருந்து எதிர்கொள்ளவும் பொய் சூள் அஞ்சவும் – கலி 75/27
பூ கண் புதல்வனை பொய் பல பாராட்டி – கலி 79/20
பொய் போர்த்து பாண் தலை இட்ட பல வல் புலையனை – கலி 85/22
நீ உறும் பொய் சூள் அணங்கு ஆகின் மற்று இனி – கலி 88/20
கண்டேன் நின் மாயம் களவு ஆதல் பொய் நகா – கலி 90/1
பண்டைய அல்ல நின் பொய் சூள் நினக்கு எல்லா – கலி 90/24
பொய் கூறேன் அன்ன வகையால் யான் கண்ட கனவு தான் – கலி 92/59
அன்னையோ மெய்யை பொய் என்று மயங்கிய கை ஒன்று – கலி 95/25
நல்லாய் பொய் எல்லாம் ஏற்றி தவறு தலைப்பெய்து – கலி 95/27
பொய் கூறாய் என நின்னை புகழ்வது கெடாதோ தான் – கலி 100/8
பொய் இல் பொதுவற்கு அடை சூழ்ந்தார் தந்தையோடு – கலி 107/33
வாய் ஆவது ஆயின் தலைப்பட்டாம் பொய் ஆயின் – கலி 112/22
பொய் தீர்ந்த புணர்ச்சியுள் புது நலம் கடிகல்லாய் – கலி 118/16
புரை தவ நாடி பொய் தபுத்து இனிது ஆண்ட – கலி 130/3
பொய் தீர் உலகம் எடுத்த கொடி மிசை – கலி 141/11
பொய் வல் பெண்டிர் பிரப்பு உளர்பு இரீஇ – அகம் 98/9
பூ கொடி அவரை பொய் அதள் அன்ன – அகம் 104/8
பொய் புறம் பொதிந்து யாம் கரப்பவும் கையிகந்து – அகம் 116/11
ஏதிலன் பொய் மொழி நம்பி ஏர் வினை – அகம் 117/3
பொய் வல் உள்ளமொடு புரிவு உண கூறி – அகம் 205/4
பொய் வலாளர் முயன்று செய் பெரும் பொருள் – அகம் 229/8
கையகப்படுவது பொய் ஆகாதே – புறம் 58/23
கையகத்தது அது பொய் ஆகாதே – புறம் 101/8
பொய் கூறேன் மெய் கூறுவல் – புறம் 139/6
மெய் அன்ன பொய் உணர்ந்து – புறம் 166/6
பொய் ஓராது மெய் கொளீஇ – புறம் 166/7
புகழ் கெட வரூஉம் பொய் வேண்டலனே – புறம் 216/7
பொய் ஆகியரோ பொய் ஆகியரோ – புறம் 233/1
பொய் ஆகியரோ பொய் ஆகியரோ – புறம் 233/1
பொன் புனை திகிரியின் பொய் ஆகியரோ – புறம் 233/4
பொய் இல் கேள்வி புலமையினோர் புகல் – கம்.பால:0 7/3
உண்மை இல்லை பொய் உரை இலாமையால் – கம்.பால:2 53/3
பொற்பின் நின்றன பொலிவு பொய் இலா – கம்.பால:2 59/1
பொய் வழி இல் முனி புகல்தரு மறையால் – கம்.பால:5 119/1
பொய் இலா உள்ளத்தான் தன் உருவமே கொண்டு புக்கான் – கம்.பால:9 18/4
பொய் போது தாங்கி பொலிகின்ற தன் மேனி நோக்கி – கம்.பால:17 13/2
பொய் தலை மருங்குலாள் ஒருத்தி புல்லிய – கம்.பால:19 45/1
புனத்து உள மயில்_அனாள் கொழுநன் பொய் உரை – கம்.பால:19 61/1
புனை இழை ஒரு மயில் பொய் உறங்குவாள் – கம்.பால:19 64/3
பொய் நிலையோர்கள் புணர்த்த வஞ்சம் உண்டோ – கம்.அயோ:3 22/3
பொய் சொல் பேணா வாய்மொழி மன்னன் பொறை கூர – கம்.அயோ:3 35/2
பொய் உறங்கும் மடந்தைமார் குழல் வண்டு பொம்மென விம்மவே – கம்.அயோ:3 60/4
பொய் திறத்தினன் ஆக்குதியோ புகல் – கம்.அயோ:4 14/3
பொய் மாணாமற்கு இன்றே பொன்றாது ஒழியேன் என்றாள் – கம்.அயோ:4 42/4
பொய் ஒன்று அறியா மைந்தன் கேள் நீ என்ன புகல்வான் – கம்.அயோ:4 76/4
போனகம் பற்றிய பொய்_இல் மன்னற்கு இங்கு – கம்.அயோ:5 43/2
பொய் வினைக்கு உதவும் வாழ்க்கை அரக்கரை பொருந்தி அன்னார் – கம்.அயோ:6 1/1
பொய் முறை இலரால் எம் புகல் இடம் வனமேயால் – கம்.அயோ:8 26/1
பொய் வணக்கிய மா தவர் புரை-தொறும் புகுந்து உன் – கம்.அயோ:10 34/3
இழைத்த வன் பொய் எனும் இழுதை நெஞ்சினோன் – கம்.அயோ:11 98/4
பொய்_இல் மா கடன் கழித்தி போந்து என்றார் – கம்.அயோ:11 123/4
பூட்டிய கையன் பொய்_இல் உள்ளத்தன் புகலலுற்றான் – கம்.அயோ:13 34/4
இம்மை பொய் உரைத்து இவறி எந்தையார் – கம்.அயோ:14 108/1
புரவலர்-தம்_புரவலனே பொய் பகையே மெய்க்கு அணியே புகழின் வாழ்வே – கம்.ஆரண்:4 21/3
பூசல் வண்டு அரற்றும் கூந்தல் பொய்_மகள் புகன்ற என்-கண் – கம்.ஆரண்:6 40/2
பொய் கரி கூறிய கொடும் சொல் போலவே – கம்.ஆரண்:7 123/4
புதிது அலர் கற்பக தருவும் பொய்_இலா – கம்.ஆரண்:10 19/2
பொய் தவிர் பயத்தை ஒழி புக்க புகல் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 51/4
பொய் நின்ற நெஞ்சின் கொடியாள் புகுந்தாளை நோக்கி – கம்.ஆரண்:10 148/1
பொய் ஆம் என ஓது புறஞ்சொலினால் – கம்.ஆரண்:11 45/1
புன் சொற்கள் தந்த பகு வாய் அரக்கன் உரை பொய் எனாது புலர்வாள் – கம்.ஆரண்:13 64/1
பொய் உறு பிறவி போல போக்க_அரும் பொங்கு கங்குல் – கம்.ஆரண்:14 3/2
பொய் கிளர் வன்மையில் புரியும் புன்மையோர் – கம்.ஆரண்:15 16/3
பொய் இலாதவன் வரன்முறை இ மொழி புகல – கம்.கிட்:3 70/1
பொய்_இல் மாருதி முதலினோர் புகழ்வுறும் பொழுதில் – கம்.கிட்:4 15/2
பொய் இல் மங்கையர்க்கு ஏய்ந்த புணர்ச்சி போல் – கம்.கிட்:7 110/2
பொய் அடை உள்ளத்தார்க்கு புலப்படா புலவ மற்று உன் – கம்.கிட்:7 156/3
பொய்யோ பொய் உரையாத புண்ணியா – கம்.கிட்:8 9/4
பொன் மா மௌலி புனைந்து பொய்_இலான் – கம்.கிட்:9 6/1
பொருள் தர போயினர் பிரிந்த பொய் உடற்கு – கம்.கிட்:10 21/1
பொய் அடை ஆக்கிய பொறி இலேனொடு – கம்.கிட்:10 91/3
பொய் உரை-செய்யான் புள் அரசு என்றே புகலுற்றார் – கம்.கிட்:17 1/1
பூட்டு வார் முலை பொறாத பொய் இடை நைய பூ நீர் – கம்.சுந்:2 101/3
பூ இயல் அமளி மேலா பொய் உறக்கு உறங்குவானை – கம்.சுந்:2 211/2
பொய் குரல் இன்று பொல்லா பொருள் பின்பு பயக்கும் என்பான் – கம்.சுந்:4 75/3
பூண்ட மெய் உயிரே போக அ பொய் உயிர் போயே நின்ற – கம்.சுந்:4 77/2
பொய் நிலை காண்டி யான் புகன்ற யாவும் உன் – கம்.சுந்:5 70/2
புலம் தெரி பொய் கரி புகலும் புன்கணார் – கம்.சுந்:7 58/3
போதமும் பொருந்து கேள்வி புரை அறு பயனும் பொய் தீர் – கம்.சுந்:12 73/1
பூதல பரப்பின் அண்ட பொகுட்டினுள் புறத்துள் பொய் தீர் – கம்.சுந்:12 108/1
பொய் உரைத்து உலகினில் சினவினார் குலம்_அற பொருது தன் வேல் – கம்.யுத்1:2 84/1
பொய் இல் நாயகம் பூண்ட பின் இனி அது புரிதல் – கம்.யுத்1:3 54/3
பொய் அற்றானும் இது ஒன்று புகன்றான் – கம்.யுத்1:3 92/4
பொய் கொடு வஞ்சனை புணர்த்த போதினும் – கம்.யுத்1:4 73/2
மெய்யினை பொய் என்றானும் மீள்கிலா நரகில் வீழ்வார் – கம்.யுத்1:4 114/4
பொய் இடம் இலாத புனலின் புகல் இலாத – கம்.யுத்1:9 9/2
நம் பரத்து அடங்கும் மெய்யன் நாவினில் பொய் இலாதான் – கம்.யுத்1:9 80/2
பொய் என பளிங்கின் ஆய இருக்கையின் புறத்தை சுற்றி – கம்.யுத்1:13 10/3
பொய் போர் சில புரியேல் இனி என வந்து இடை புகுந்தான் – கம்.யுத்2:15 160/2
பொய் இலாதவன் நின்ற இடத்து அனுமனும் போனான் – கம்.யுத்2:15 214/4
புலத்தியன் வழிமுதல் வந்த பொய் அறு – கம்.யுத்2:16 77/1
பொய் என உணராள் அன்பால் புரண்டனள் பூசலிட்டாள் – கம்.யுத்2:17 32/4
பொய் திரு பெறுகிற்பானும் வீடணன் புலவர் கோமான் – கம்.யுத்2:17 55/2
பொருந்தேன் நான் இ பொய் பிறவிக்கும் பொறை அல்லேன் – கம்.யுத்3:22 213/4
பொய் ஆன என் மேனி பொருந்துதலால் – கம்.யுத்3:23 18/4
பொய் உடல் கொண்டு செல்லும் நமனுடை தூதர் போன்றார் – கம்.யுத்3:23 32/4
பொய் இலீர் புகலுதிர் புலமை உள்ளத்தீர் – கம்.யுத்3:24 69/4
பொய் வினை மகளிர் கற்பும் போன்றது அ பொலம் பொன் திண் தேர் – கம்.யுத்3:28 28/4
பொய் அற சிறிது என்று எண்ணும் பெருமையான் புதல்வன் பூத்த – கம்.யுத்3:28 47/2
வஞ்சம் உறு பொய் கருமம் வெல்லினும் இராமனை இ வஞ்சர் கடவார் – கம்.யுத்3:31 151/4
பூ தவிசு உகந்தவன் புகன்ற பொய் அறு – கம்.யுத்3:31 184/3
பொய் ஒரு முகத்தன் ஆகி மனிதன் ஆம் புணர்ப்பு இது அன்றால் – கம்.யுத்3:31 218/1
பூதம் அவை ஐந்தும் எரி மூன்றும் நனி பொய் தீர் – கம்.யுத்4:36 13/3
பொய் இல் தன்னை புலன் தெரியாமை-போல் – கம்.யுத்4:37 30/4
விரிந்த தன் படை மெய் கண்ட பொய் என வீய்ந்த – கம்.யுத்4:37 95/1
போன பேர் உயிரினை கண்ட பொய் உடல் – கம்.யுத்4:40 45/2
பொய் உறா மாருதி உரையும் போற்றலாய் – கம்.யுத்4:40 80/4
பொய் எஞ்சா இலது என்னும் ஈது அரு மறை புகலும் – கம்.யுத்4:40 91/3
பொன்றும் நீயும் உலகமும் பொய்_இலாய் – கம்.யுத்4:41 84/4
பிடித்த பொய் உருவினை பெயர்த்து நீக்கினான் – கம்.யுத்4:41 98/3

மேல்


பொய்-கொல் (1)

பொன்றினான் என்ற போதும் புலப்படார் பொய்-கொல் என்பர் – கம்.யுத்4:37 214/4

மேல்


பொய்_மகள் (1)

பூசல் வண்டு அரற்றும் கூந்தல் பொய்_மகள் புகன்ற என்-கண் – கம்.ஆரண்:6 40/2

மேல்


பொய்_இல் (4)

போனகம் பற்றிய பொய்_இல் மன்னற்கு இங்கு – கம்.அயோ:5 43/2
பொய்_இல் மா கடன் கழித்தி போந்து என்றார் – கம்.அயோ:11 123/4
பூட்டிய கையன் பொய்_இல் உள்ளத்தன் புகலலுற்றான் – கம்.அயோ:13 34/4
பொய்_இல் மாருதி முதலினோர் புகழ்வுறும் பொழுதில் – கம்.கிட்:4 15/2

மேல்


பொய்_இலா (1)

புதிது அலர் கற்பக தருவும் பொய்_இலா
கதிர் நெடு மணிகளும் கறவை ஆன்களும் – கம்.ஆரண்:10 19/2,3

மேல்


பொய்_இலாய் (1)

பொன்றும் நீயும் உலகமும் பொய்_இலாய் – கம்.யுத்4:41 84/4

மேல்


பொய்_இலான் (1)

பொன் மா மௌலி புனைந்து பொய்_இலான்
தன் மான கழல் தாழும் வேலையில் – கம்.கிட்:9 6/1,2

மேல்


பொய்க்கும் (5)

புதல்வன் காட்டி பொய்க்கும்
திதலை அல்குல் தே மொழியாட்கே – நற் 161/11,12
யான் எவன் செய்கோ பொய்க்கும் இ ஊரே – ஐங் 154/4
புதல்வன் பொய்க்கும் பூ_கொடி நிலையே – அகம் 54/22
வஞ்ச வினை செய்து நெடு மன்றில் வளம் உண்டு கரி பொய்க்கும் மறம் ஆர் – கம்.யுத்3:31 143/1
தூது பொய்க்கும் என்றோ என சொல்லினான் – கம்.யுத்4:40 12/3

மேல்


பொய்க்குமோ (4)

யார் நலம் சிதைய பொய்க்குமோ இனியே – ஐங் 49/4
வெல்வதும் பாவமோ வேதம் பொய்க்குமோ
இல்லையோ அறம் என இரங்கி ஏங்கினாள் – கம்.ஆரண்:13 46/3,4
புலன் கொள்வார்கட்கு அனையது பொய்க்குமோ – கம்.கிட்:15 36/4
புரிந்த தன்மை வென்றி மேலும் நன்று மாலி பொய்க்குமோ – கம்.யுத்3:31 73/4

மேல்


பொய்க்குவது (2)

தன் கண் கண்டது பொய்க்குவது அன்றே – குறு 26/5
மாரி பொய்க்குவது ஆயினும் – பதி 18/11

மேல்


பொய்காய் (1)

புண்ணின் எரியும் ஒரு நெஞ்சம் பொதியும் மருந்தின் தரும் பொய்காய்
கண்ணும் முகமும் காட்டுவாய் வடிவும் ஒருகால் காட்டாயோ – கம்.கிட்:1 24/2,3

மேல்


பொய்கை (72)

நறு நீர் பொய்கை அடைகரை நிவந்த – சிறு 68
முரண் பூ மலிந்த முது நீர் பொய்கை
குறுநர் இட்ட கூம்பு விடு பன் மலர் – பெரும் 294,295
கழுநீர் பொலிந்த கண் அகன் பொய்கை
களிறு மாய் செருந்தியொடு கண்பு அமன்று ஊர்தர – மது 171,172
வண்டு இறைகொண்ட கமழ் பூ பொய்கை
கம்புள் சேவல் இன் துயில் இரிய – மது 253,254
போது பிணி விட்ட கமழ் நறும் பொய்கை
தாது உண் தும்பி போது முரன்று ஆங்கு – மது 654,655
வரி அணி சுடர் வான் பொய்கை
இரு காமத்து இணை ஏரி – பட் 38,39
கராஅம் கலித்த கண் அகன் பொய்கை
கொழும் கால் புதவமொடு செருந்தி நீடி – பட் 242,243
வாடா பூவின் பொய்கை நாப்பண் – நற் 16/5
மலர்ந்த பொய்கை பூ குற்று அழுங்க – நற் 115/1
பொய்கை ஊர்க்கு போவோய் ஆகி – நற் 200/7
கயல் கணம் கலித்த பொய்கை ஊர – நற் 230/5
நெடு நீர் பொய்கை நடுநாள் எய்தி – நற் 290/7
பொய்கை நீர்நாய் வைகு துயில் ஏற்கும் – நற் 390/2
பொய்கை ஊரன் கேண்மை – குறு 61/5
ஊர்க்கும் அணித்தே பொய்கை பொய்கைக்கு – குறு 113/1
அம் தண் பொய்கை எந்தை எம் ஊர் – குறு 354/4
பொய்கை ஆம்பல் அணி நிற கொழு முகை – குறு 370/1
மலர்ந்த பொய்கை முகைந்த தாமரை – ஐங் 6/4
பொய்கை பூத்த புழை கால் ஆம்பல் – ஐங் 34/2
பொய்கை ஆம்பல் நார் உரி மென் கால் – ஐங் 35/2
தீம் பெரும் பொய்கை யாமை இளம் பார்ப்பு – ஐங் 44/1
நெடு நீர் பொய்கை துடுமென விழூஉம் – ஐங் 61/2
பொய்கை பள்ளி புலவு நாறு நீர்நாய் – ஐங் 63/1
மா நீர் பொய்கை யாணர் ஊர – ஐங் 70/3
மலர் அணி வாயில் பொய்கை ஊர நீ – ஐங் 81/3
வண் துறை நயவரும் வள மலர் பொய்கை
தண் துறை ஊரனை எவ்வை எம்-வயின் – ஐங் 88/1,2
வெறி மலர் பொய்கை ஆம்பல் மயக்கும் – ஐங் 91/2
பொய்கை ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 97/3
பொய்கை பூவினும் நறும் தண்ணியளே – ஐங் 97/4
புனல் வாயில் பூ பொய்கை
பாடல் சான்ற பயம் கெழு வைப்பின் – பதி 13/8,9
பொய்கை வாயில் புனல் பொரு புதவின் – பதி 27/9
குளிர் பொய்கை அளறு நிறைய – பரி 8/93
நாற்றம் சால் நளி பொய்கை அடை முதிர் முகையிற்கு – கலி 17/11
புணர்ந்தவர் முகம் போல பொய்கை பூ புதிது ஈன – கலி 31/5
பூ பொய்கை மறந்து உள்ளா புனல் அணி நல் ஊர – கலி 66/8
போது அவிழ் பனி பொய்கை புதுவது தளைவிட்ட – கலி 69/1
மணி நிற மலர் பொய்கை மகிழ்ந்து ஆடும் அன்னம் தன் – கலி 70/1
பொய்கை பூ புதிது உண்ட வரி வண்டு கழி பூத்த – கலி 74/1
பொய்கை தேர்ந்து அலமரும் பொழுதினான் மொய் தப – கலி 78/7
பழன பொய்கை அடைகரை பிரம்பின் – அகம் 96/3
பொய்கை சூழ்ந்த பொய்யா யாணர் – அகம் 117/17
பனி மலர் பொய்கை பகல் செல மறுகி – அகம் 146/2
பொய்கை சூழ்ந்த பொழில் மனை மகளிர் – அகம் 181/18
பன் மலர் பொய்கை படு புள் ஓப்பும் – அகம் 204/11
நெடு நீர் பொய்கை துணையொடு புணரும் – அகம் 246/3
நீள் இரும் பொய்கை இரை வேட்டு எழுந்த – அகம் 276/1
பரந்த பொய்கை பிரம்பொடு நீடிய – அகம் 306/2
துறை மீன் வழங்கும் பெரு நீர் பொய்கை
அரி மலர் ஆம்பல் மேய்ந்த நெறி மருப்பு – அகம் 316/1,2
தீம் பெரும் பொய்கை துறை கேழ் ஊரன் – அகம் 336/10
மிகு பெயல் நிலைஇய தீம் நீர் பொய்கை
அடை இறந்து அவிழ்ந்த தண் கமழ் நீலம் – அகம் 357/13,14
பொய்கை நீர்நாய் புலவு நாறு இரும் போத்து – அகம் 386/1
பொய்கை நாரை போர்வில் சேக்கும் – புறம் 209/1
நெடு நீர் பொய்கை பிறழிய வாளை – புறம் 287/8
பொய்கை மேய்ந்த செ வரி நாரை – புறம் 351/9
வயல் அமர் கழனி வாயில் பொய்கை
கயல் ஆர் நாரை உகைத்த வாளை – புறம் 354/4,5
பொய்கை பூ முகை மலர பாணர் – புறம் 398/4
பூ உறங்கினும் புன் உறங்காதன பொய்கை – கம்.பால:9 9/4
புண்டரிகம் முகம் மலர அகம் மலர்ந்து பொலிந்தன பூம் பொய்கை எல்லாம் – கம்.பால:11 15/4
காசு இல் தாமரையின் பொய்கை சந்திர காந்தம் ஈன்ற – கம்.பால:13 45/3
பொய்கை அம் கமல கானில் பொலிவது ஓர் அன்னம் என்ன – கம்.பால:14 63/1
பூ எலாம் மலர்ந்த பொய்கை தாமரை பொலிவது ஒத்தாள் – கம்.பால:18 15/4
பொய்கை காதல் கொழுநரும் போன்றதே – கம்.பால:18 19/4
புண்ணியம் உருகிற்று அன்ன பம்பை ஆம் பொய்கை புக்கார் – கம்.ஆரண்:16 9/4
பொய்கை அன்னங்கள் ஏந்திய பூம் கொம்பர் பொலிவ – கம்.கிட்:1 18/4
ஒரு வாசகத்தை வாய் திறந்து இங்கு உதவாய் பொய்கை குவிந்து ஒடுங்கும் – கம்.கிட்:1 29/1
வாவி உள பொய்கை உள வாச மலர் நாறும் – கம்.கிட்:14 38/1
கண்டார் பொய்கை கண் அகல் நல் நீர் கரை தாம் உற்று – கம்.கிட்:15 1/1
பொய்கை என்னது என்று உணர்ந்தும் புல்லியோர் – கம்.கிட்:15 6/1
இ ஆழ் புனல் பொய்கை ஆளும் ஓர் – கம்.கிட்:15 10/3
தாமரை தடம் பொய்கை செம் சந்தனம் – கம்.சுந்:6 33/1
பொய்கை தாமரை பூத்து என பொலிந்தது புணரி – கம்.யுத்1:6 29/4
பாசடை பொய்கை பூத்த பங்கயம் நிகர்ப்ப பாராய் – கம்.யுத்1:10 10/4

மேல்


பொய்கை-தோறும் (1)

போது அவிழ் பொய்கை-தோறும் புது மணல் தடங்கள்-தோறும் – கம்.பால:1 20/2

மேல்


பொய்கைக்கு (1)

ஊர்க்கும் அணித்தே பொய்கை பொய்கைக்கு
சேய்த்தும் அன்றே சிறு கான்யாறே – குறு 113/1,2

மேல்


பொய்கைத்து (1)

வெண் பூ பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப அதனால் – ஐங் 41/2

மேல்


பொய்கையில் (1)

நீத்த நீர் பொய்கையில் நிறைந்த நாள்_மலர் – கம்.யுத்1:5 3/3

மேல்


பொய்கையின் (2)

பொய்கையின் கரை பிற்பட போதிரால் – கம்.கிட்:13 15/2
பொய்கையின் இடங்கர் கவ்வ புராதனா போற்றி என்று – கம்.யுத்1:8 16/3

மேல்


பொய்கையினின் (1)

நீர் உடைய பொய்கையினின் நீள் கரை அடைந்தார் – கம்.கிட்:14 71/3

மேல்


பொய்கையும் (5)

நள் இரும் பொய்கையும் தீயும் ஓர் அற்றே – புறம் 246/15
பொய்கையும் போடு கண் விழித்தன பைபய – புறம் 397/3
பொய்கையும் நதிகளும் பொழிலும் ஓதிமம் – கம்.பால:5 87/3
தாள தாமரை மலர் ததைந்த பொய்கையும்
வாள் அரா நுங்கிய மதியும் போலவே – கம்.பால:10 47/3,4
உள் சிலம்பிடு பொய்கையும் போன்றதே – கம்.பால:14 45/4

மேல்


பொய்கையுள் (2)

ஓர் இரா வைகலுள் தாமரை பொய்கையுள்
நீர் நீத்த மலர் போல நீ நீப்பின் வாழ்வாளோ – கலி 5/14,15
வரி வண்டு வாய் சூழும் வளம் கெழு பொய்கையுள்
துனி சிறந்து இழிதரும் கண்ணின் நீர் அறல் வார – கலி 71/3,4

மேல்


பொய்கையை (2)

அன்னது ஆகிய அகன் புனல் பொய்கையை அணுகி – கம்.கிட்:1 22/1
நார நாள்_மலர் பொய்கையை நண்ணுவேன் – கம்.சுந்:5 25/3

மேல்


பொய்கையோடு (1)

ஒரு நிலை பொய்கையோடு ஒக்கும் நின் குன்றின் – பரி 8/15

மேல்


பொய்த்த (2)

பொய்த்த சான்றவன் குலம் என பொரு கணை எரிய – கம்.யுத்1:6 22/2
பொய்த்த சிந்தையார் இறுதல் போக்குமால் – கம்.யுத்3:24 115/2

மேல்


பொய்த்தது (1)

பொய்த்தது ஓர் மூரியால் நிமிர்ந்து போக்குவாள் – கம்.பால:19 35/3

மேல்


பொய்த்தல் (6)

அறிகரி பொய்த்தல் ஆன்றோர்க்கு இல்லை – குறு 184/1
வல்லன் வல்லன் பொய்த்தல்
தேற்றான் உற்ற சூள் வாய்த்தல்லே – ஐங் 37/3,4
வல்லை மன்ற பொய்த்தல்
வல்லாய் மன்ற நீ அல்லது செயலே – ஐங் 287/3,4
பொய்த்தல் அறியா உரவோன் செவி முதல் – புறம் 237/4
பொய்த்தல்_இல் உள்ளத்து அன்பு பொழிகின்ற புணர்ச்சியாலும் – கம்.கிட்:9 28/1
பொய்த்தல்_இல் குறி கெடாமே பொது அற நோக்கி பொன்-போல் – கம்.யுத்4:32 41/3

மேல்


பொய்த்தல்_இல் (2)

பொய்த்தல்_இல் உள்ளத்து அன்பு பொழிகின்ற புணர்ச்சியாலும் – கம்.கிட்:9 28/1
பொய்த்தல்_இல் குறி கெடாமே பொது அற நோக்கி பொன்-போல் – கம்.யுத்4:32 41/3

மேல்


பொய்த்தல்லே (1)

பாணன் போல பல பொய்த்தல்லே – ஐங் 47/5

மேல்


பொய்த்தலின் (1)

அறி கரி பொய்த்தலின் ஆகுமோ அதுவே – நற் 196/9

மேல்


பொய்த்தலை (1)

பொய்த்தலை உடையது எல்லாம் தருமமே போலும் என்னா – கம்.யுத்2:17 30/3

மேல்


பொய்த்தற்கு (3)

பொய்த்தற்கு உரியனோ பொய்த்தற்கு உரியனோ – கலி 41/21
பொய்த்தற்கு உரியனோ பொய்த்தற்கு உரியனோ – கலி 41/21
அஞ்சல் ஓம்பு என்றாரை பொய்த்தற்கு உரியனோ – கலி 41/22

மேல்


பொய்த்தன்று-கொல் (1)

தொன்றுபடு பழமொழி இன்று பொய்த்தன்று-கொல்
தகர் மருப்பு ஏய்ப்ப சுற்றுபு சுரிந்த – அகம் 101/3,4

மேல்


பொய்த்தன (2)

ஒத்தன நினக்கு என பொய்த்தன கூறி – குறு 223/5
வருதும் என்ற நாளும் பொய்த்தன
அரி ஏர் உண்கண் நீரும் நில்லா – அகம் 144/1,2

மேல்


பொய்த்தனர் (2)

தாம் மொழி வன்மையின் பொய்த்தனர் வாழிய – நற் 314/8
நம்மொடு பொய்த்தனர் ஆயினும் தம்மொடு – அகம் 345/11

மேல்


பொய்த்தனன் (2)

போர் வாள் அரசர்க்கு இறை பொய்த்தனன் ஆக்ககில்லேன் – கம்.அயோ:4 140/3
போர்த்து பொய்த்தனன் என்று பொலம் கொள் தேர் – கம்.யுத்4:37 171/3

மேல்


பொய்த்தார் (1)

செறி தொடி உற்ற வடுவும் குறி பொய்த்தார்
கூர் உகிர் சாடிய மார்பும் குழைந்த நின் – கலி 91/10,11

மேல்


பொய்த்தான் (2)

கரி பொய்த்தான் கீழ் இருந்த மரம் போல கவின் வாடி – கலி 34/10
சூள் பேணான் பொய்த்தான் மலை – கலி 41/20

மேல்


பொய்த்து (2)

பொய்த்து ஒரு-கால் எம்மை முயங்கினை சென்றீமோ – கலி 64/28
முளைத்த பேர் இராமன் என்ற வீடணன் மொழி பொய்த்து ஆமோ – கம்.யுத்4:34 14/4

மேல்


பொய்த்துளார் (1)

ஒன்றும் மெய்ம்மை சிதைத்து உரை பொய்த்துளார்
கொன்று நீக்குதல் குற்றத்தில் தங்குமோ – கம்.கிட்:11 3/2,3

மேல்


பொய்த்துளோர் (1)

பொய்த்துளோர் கொள திகைத்து நின்றானையும் போன்றான் – கம்.ஆரண்:13 72/4

மேல்


பொய்த்துளோன் (1)

மைந்தரை கொன்றுளோன் வழக்கில் பொய்த்துளோன்
நிந்தனை தேவரை நிகழ்த்தினோன் புகும் – கம்.அயோ:11 101/2,3

மேல்


பொய்த்தோர் (1)

பொய்த்தோர் வில்லிகள் போவாராம் – கம்.சுந்:5 41/3

மேல்


பொய்த (1)

பொய்த குத்தின பொதுத்தன துளைத்தன போழ்ந்த – கம்.சுந்:7 50/2

மேல்


பொய்தல் (8)

மணம் கமழ் மனை-தொறும் பொய்தல் அயர – மது 589
பொலம் தொடி புதல்வனும் பொய்தல் கற்றனன் – நற் 166/7
செய் போழ் வெட்டிய பொய்தல் ஆயம் – நற் 271/9
பொய்தல் ஆடிய பொய்யா மகளிர் – ஐங் 181/2
ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல் – பரி 20/23
பொய்தல் மகளிர் கண் காண இகுத்தந்து இ – பரி 20/59
பொய்தல் மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – அகம் 26/3
பொய்தல் ஆடி பொலிக என வந்து – அகம் 156/11

மேல்


பொய்தல (1)

பொய்தல மகளையாய் பிறர் மனை பாடி நீ – கலி 59/16

மேல்


பொய்தார் (1)

பொய்தார் பலர் புடைத்தார் பலர் கிடைத்தார் பலர் பொருப்பால் – கம்.ஆரண்:7 97/2

மேல்


பொய்தான் (1)

பொய்தான் மணி எழு ஒன்றால் அன்று அது பொடியாய் உதிர்வு உற வடி வாளி – கம்.சுந்:10 33/2

மேல்


பொய்து (1)

பொய்து அகடு ஒன்று பொருந்தி நெடும் தேர் – கம்.சுந்:9 48/3

மேல்


பொய்ந்நிலை (1)

பொய்ந்நிலை மருங்கினர் புலம்பினர் புரண்டார் – கம்.ஆரண்:10 41/4

மேல்


பொய்ப்ப (2)

பொய்ப்ப விடேஎம் என நெருங்கின் தப்பினேன் – கலி 89/14
கூர் வேல் விடலை பொய்ப்ப போகி – அகம் 315/14

மேல்


பொய்ப்பது (1)

இன்று கண்டாய் போல் எவன் எம்மை பொய்ப்பது நீ – கலி 97/21

மேல்


பொய்ப்பாய் (1)

ஆங்கு உணரார் நேர்ப அது பொய்ப்பாய் நீ ஆயின் – கலி 108/57

மேல்


பொய்ப்பின் (2)

தான் அது பொய்ப்பின் யான் எவன் செய்கோ – குறு 25/2
சூள் வாய்த்த மனத்தவன் வினை பொய்ப்பின் மற்று அவன் – கலி 149/10

மேல்


பொய்ப்பினும் (3)

வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா – பட் 5
அலர் வாய் நீங்க நீ அருளாய் பொய்ப்பினும்
நெடும் கழி துழைஇய குறும் கால் அன்னம் – அகம் 320/7,8
மாரி பொய்ப்பினும் வாரி குன்றினும் – புறம் 35/27

மேல்


பொய்ப்பு (2)

நண்ணார் தேஎத்தும் பொய்ப்பு அறியலனே – பதி 20/9
கிளந்த சொல் நீ பொய்ப்பு அறியலையே – பதி 63/7

மேல்


பொய்ம் (2)

பொய்ம் முறை அரக்கர் காக்கும் புள் உறை புது மென் சோலை – கம்.சுந்:6 44/1
பொய்ம் மருங்கின் நில்லாதாய் புரிகின்ற காரியத்தின் பொதுமை நோக்கி – கம்.யுத்3:24 29/3

மேல்


பொய்ம்மருண்டு (2)

செல் பெரும் காளை பொய்ம்மருண்டு சேய் நாட்டு – நற் 271/4
எம் உடை செல்வமும் உள்ளாள் பொய்ம்மருண்டு
பந்து புடைப்பு அன்ன பாணி பல் அடி – அகம் 105/8,9

மேல்


பொய்ம்மை (7)

பொய்ம்மை இல் சிறுமையில் புரிந்த ஆண்_தொழில் – கம்.பால:24 44/1
புல்லிடை உகுத்தனென் பொய்ம்மை யாக்கையை – கம்.அயோ:11 110/2
அலங்கலில் தோன்றும் பொய்ம்மை அரவு என பூதம் ஐந்தும் – கம்.சுந்:0 1/1
படித்தேன் அன்றே பொய்ம்மை குடிக்கு பழி பெற்றேன் – கம்.யுத்3:22 216/3
துறந்திலேன் மெய்ம்மை பொய்ம்மை உம்மையே துறப்பது அல்லால் – கம்.யுத்3:27 172/3
உண்டிலென் நறவம் பொய்ம்மை உரைத்திலென் வலியால் ஒன்றும் – கம்.யுத்3:27 173/1
இ நிலை இதுவோ பொய்ம்மை விளம்பினீர் போலும் என்றான் – கம்.யுத்4:34 12/4

மேல்


பொய்ம்மொழி (6)

பொய்ம்மொழி கூறல் அஃது எவனோ – குறு 259/7
பொய்ம்மொழி தேறுவது என் – கலி 113/21
வாய் போல் பொய்ம்மொழி எவ்வம் என் களைமா – அகம் 3/14
மாய பொய்ம்மொழி சாயினை பயிற்றி எம் – அகம் 6/14
இனிமை எவன் செய்வது பொய்ம்மொழி எமக்கே – அகம் 6/22
ஈரம் சேரா இயல்பின் பொய்ம்மொழி
சேரி அம் பெண்டிர் கௌவையும் ஒழிகம் – அகம் 65/3,4

மேல்


பொய்யர் (1)

விழித்து எழுந்து வானினூடு மொய்த்த பொய்யர் மெய் எலாம் – கம்.யுத்3:31 96/4

மேல்


பொய்யல் (1)

பொய்யல் அந்தோ வாய்த்தனை அது கேட்டு – நற் 147/10

மேல்


பொய்யலர் (1)

செய்_பொருட்கு அகன்றனர் ஆயினும் பொய்யலர்
வருவர் வாழி தோழி புறவின் – நற் 246/6,7

மேல்


பொய்யலன் (2)

சேரலாதன் பொய்யலன் நசையே – பதி 18/12
வைகலும் செலினும் பொய்யலன் ஆகி – புறம் 171/4

மேல்


பொய்யன் (2)

ஒரு நின் பாணன் பொய்யன் ஆக – குறு 127/4
பாணன் பொய்யன் பல் சூளினனே – ஐங் 43/4

மேல்


பொய்யா (29)

பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை – பெரும் 389
பொழுது அளந்து அறியும் பொய்யா மாக்கள் – முல் 55
பொய்யா நல் இசை நிறுத்த புனை தார் – மது 771
பொய்யா வானம் புது பெயல் பொழிந்து என – நெடு 2
வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா
மலை தலைய கடல் காவிரி – பட் 5,6
பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை – பட் 105
தூ துளி பொழிந்த பொய்யா வானின் – மலை 75
பொய்யா மரபின் பிணவு நினைந்து இரங்கும் – நற் 103/8
புறவினதுவே பொய்யா யாணர் – நற் 142/8
பொய்தல் ஆடிய பொய்யா மகளிர் – ஐங் 181/2
பொய்யா மரபின் ஊர் முது வேலன் – ஐங் 245/1
நகையினும் பொய்யா வாய்மை பகைவர் – பதி 70/12
ஒருவர்க்கும் பொய்யா நின் வாய் இல் சூள் வௌவல் – பரி 8/84
நிரை தொடீஇ பொய்யா வாள் தானை புனை கழல் கால் தென்னவன் – கலி 98/30
பொய்யா விழவின் கூடல் பறந்தலை – அகம் 116/14
பொய்கை சூழ்ந்த பொய்யா யாணர் – அகம் 117/17
பொய்யா வாய் வாள் புனை கழல் பிட்டன் – அகம் 143/12
பொய்யா நல் இசை மா வண் புல்லி – அகம் 359/12
பொய்யா யாணர் மையல் கோமான் – புறம் 71/11
பொய்யா செம் நா நெளிய ஏத்தி – புறம் 168/19
பொய்யா எழிலி பெய்வு இடம் நோக்கி – புறம் 173/5
பொய்யா நாவின் கபிலன் பாடிய – புறம் 174/10
புலவர் புகழ்ந்த பொய்யா நல் இசை – புறம் 228/7
பொய்யா எழினி பொருது களம் சேர – புறம் 230/6
பொய்யா ஈகை கழல் தொடி ஆஅய் – புறம் 375/11
பொய்யா வாய்மை புதல்வன் புனல் மொண்டிடும் ஓதையின் மேல் – கம்.அயோ:4 80/3
ஒன்றும் பொய்யா மன்னனை வாயால் உயிரோடும் – கம்.அயோ:11 75/1
பொன்றா-முன்னம் பொன்றுதி என்றாள் உரை பொய்யா
நின்றால் அன்றோ நிற்பது வாய்மை நிலை அம்மா – கம்.ஆரண்:15 29/3,4
பொன்னை கொல்லும் ஒளி புகழ் பொய்யா
மன்னை கொல்லிய வந்தது வாரா – கம்.யுத்1:3 96/2,3

மேல்


பொய்யாக (3)

பொய்யாக வீழ்ந்தேன் அவன் மார்பின் வாயா செத்து – கலி 37/17
விடுந்தவர் விரகு இன்றி எடுத்த சொல் பொய்யாக
கடிந்ததும் இலையாய் நீ கழறிய வந்ததை – கலி 76/12,13
புரிபு நம் ஆயத்தார் பொய்யாக எடுத்த சொல் – கலி 76/16

மேல்


பொய்யாதன (1)

பொய்யாதன வந்து புணர்ந்திடுமால் – கம்.யுத்1:3 107/2

மேல்


பொய்யாது (5)

வேட்டம் பொய்யாது வலை_வளம் சிறப்ப – நற் 38/1
பாட்டம் பொய்யாது பரதவர் பகர – நற் 38/2
உடலினேன் அல்லேன் பொய்யாது உரைமோ – ஐங் 66/1
புலக்குவேம் அல்லேம் பொய்யாது உரைமோ – ஐங் 80/1
போயவர் உயிரும் போகி தென் புலம் படர்தல் பொய்யாது
ஆயிர கோடி தூதர் உளர்-கொலோ நமனுக்கு அம்மா – கம்.சுந்:10 26/3,4

மேல்


பொய்யாம் (1)

பொய்யாம் போய் என்னா புடை கூட்டி போவநர் – பரி 24/18

மேல்


பொய்யாமை (1)

பொய்யாமை நுவலும் நின் செங்கோல் அ செங்கோலின் – கலி 99/11

மேல்


பொய்யார் (2)

பொய்யார் ஆகுதல் தெளிந்தனம் – கலி 150/22
பொய்யார் தூதர் என்பதனால் பொங்கி எழுந்த உவகையன் ஆய் – கம்.யுத்3:23 1/1

மேல்


பொய்யால் (1)

பொய்யால் அறிவென் நின் மாயம் அதுவே – அகம் 256/8

மேல்


பொய்யாள் (1)

பூண்டாள் கற்புடையாள் பொய்யாள்
தீண்டா வஞ்சகர் தீண்டா-முன் – கம்.சுந்:5 46/1,2

மேல்


பொய்யான் (1)

வாக்கில் பொய்யான் வரும் வரும் என்று உயிர் – கம்.யுத்4:41 49/3

மேல்


பொய்யானே (1)

புலந்தாயும் நீ ஆயின் பொய்யானே வெல்குவை – கலி 46/24

மேல்


பொய்யிலன் (1)

மறந்தும் பொய்யிலன் ஆக்கி வனத்திடை – கம்.அயோ:4 16/2

மேல்


பொய்யின் (4)

போழ்வித்தீர் உரை பொய்யின் நீங்கினீர் – கம்.கிட்:16 47/4
பொய்யின் ஈட்டிய தீமை பொறுக்கலாது – கம்.யுத்1:8 67/2
போய் அ தானுடைய வஞ்ச வரத்தினால் ஒளிந்து பொய்யின்
ஆயத்தார் பாசம் வீசி அயர்வித்தான் அம்பின் வெம்பும் – கம்.யுத்2:19 232/2,3
பொய்யின் போம்படி ஆக்கினன் கடிதினின் புக்கான் – கம்.யுத்3:22 70/4

மேல்


பொய்யினால் (1)

பொய்யினால் புரிவுண்ட நம்மையோ மறந்தைக்க – கலி 27/18

மேல்


பொய்யினும் (1)

பொய்யினும் பெரிய மெய்யான் பொருப்பினை பழித்த தோளான் – கம்.யுத்2:18 227/1

மேல்


பொய்யும் (6)

அவை வாயும் அல்ல பொய்யும் அல்ல – பரி 5/16
பொய்யும் உளவோ என்றனன் பையென – அகம் 48/19
வஞ்சமும் களவும் பொய்யும் மயக்கமும் மரபு_இல் கொட்பும் – கம்.கிட்:11 94/1
வஞ்சமும் பாவமும் பொய்யும் வல்ல நாம் – கம்.யுத்2:16 80/3
போன்றது இல்லை ஆளுடையாய் பொய்யும் புகல புக்காயோ – கம்.யுத்3:22 221/4
பொய்யும் துய்யும் ஒத்து அவை சிந்தும் புவி தந்தான் – கம்.யுத்4:37 130/2

மேல்


பொய்யே (4)

பொழுது இடை தெரியின் பொய்யே காமம் – குறு 32/3
தேற்றாய் பெரும பொய்யே என்றும் – புறம் 59/4
ஆயிரம் அல்ல போன ஐ_இரண்டு என்பர் பொய்யே – கம்.யுத்2:17 14/4
ஓட்டு உறு தூதர் பொய்யே உரைப்பரோ உலகம் யாவும் – கம்.யுத்4:34 13/2

மேல்


பொய்யேம் (1)

பொய்யேம் என்று ஆய்_இழாய் புணர்ந்தவர் உரைத்ததை – கலி 31/8

மேல்


பொய்யை (1)

பொய்யை மெய் போல் நடிக்கின்ற யோகி போன்றான் போகின்றான் – கம்.சுந்:12 117/4

மேல்


பொய்யொடு (2)

பொய்யொடு மிடைந்தவை தோன்றின் – அகம் 286/16
பொய்யொடு நின்ற புறநிலை வருத்தம் – புறம் 211/12

மேல்


பொய்யொடும் (1)

பொய்யொடும் பகைத்து நின்ற குணத்தினான் புகுந்து மோத – கம்.யுத்3:22 134/2

மேல்


பொய்யோ (5)

சூளும் பொய்யோ கடல் அறி கரியே – அகம் 320/14
பொய்யோ எனும் இடையாளொடும் இளையானொடும் போனான் – கம்.அயோ:7 1/2
ஒலி ஆழி உலகு உரைக்கும் உரை பொய்யோ ஊழியினும் – கம்.ஆரண்:6 94/2
பொய்யோ பொய் உரையாத புண்ணியா – கம்.கிட்:8 9/4
போது ஆயின போது உன் தண் புனல் ஆடல் பொய்யோ
சீதா பவள கொடி அன்னவள் தேடி என்கண் – கம்.சுந்:4 85/1,2

மேல்


பொய்யோன் (1)

பொன்றினன் ஆகும் என்ன தரையிடை கிடந்த பொய்யோன்
இன்று இது நேராய் என்னின் என்னை என் குலத்தினோடும் – கம்.யுத்2:17 61/2,3

மேல்


பொர (63)

விண் பொர நிவந்த வேயா மாடத்து – பெரும் 348
ஏறு பொர சேறு ஆகி – பட் 46
வளி பொர கற்றை தாஅய் நளி சுடர் – நற் 199/8
புலி பொர சிவந்த புலால் அம் செம் கோட்டு – நற் 202/1
களிறு பொர கரைந்த கய வாய் குண்டு கரை – நற் 292/5
கயிறு ஆடு பறையின் கால் பொர கலங்கி – குறு 7/4
வாடை வந்ததன் தலையும் நோய் பொர
கண்டிசின் வாழி தோழி தெண் திரை – குறு 240/4,5
கண் பொர மற்று அதன்-கண் அவர் – குறு 364/7
கண் பொர விளங்கிய கதிர் தெறு வைப்பின் – ஐங் 319/1
இருள் பொர நின்ற இரவினானே – ஐங் 362/5
கொடி விடு குரூஉ புகை பிசிர கால் பொர
அழல் கவர் மருங்கின் உரு அற கெடுத்து – பதி 15/6,7
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் கலங்க கால் பொர
விளங்கு இரும் புணரி உரும் என முழங்கும் – பதி 51/1,2
ஞாண் பொர விளங்கிய வலி கெழு தட கை – பதி 90/33
முகை வெண் பல் நுதி பொர முற்றிய கடும் பனி – கலி 31/20
கால் பொர நுடங்கல கறங்கு இசை அருவி நின் – கலி 45/8
கண் பொர ஒளி விட்ட வெள்ளிய வள்ளத்தான் – கலி 73/3
உரவு நீர் திரை பொர ஓங்கிய எக்கர் மேல் – கலி 132/1
நெய் உமிழ் சுடரின் கால் பொர சில்கி – அகம் 17/20
இரும் பிணர் துறுகல் தீண்டி வளி பொர
பெரும் கை யானை நிவப்பின் தூங்கும் – அகம் 57/7,8
மண் பக வறந்த ஆங்கண் கண் பொர
கதிர் தெற கவிழ்ந்த உலறு தலை நோன் சினை – அகம் 81/6,7
வளி பொர துயல்வரும் தளி பொழி மலரின் – அகம் 146/10
பாழ் படு மேனி நோக்கி நோய் பொர
இணர் இறுபு உடையும் நெஞ்சமொடு புணர்வு வேட்டு – அகம் 217/17,18
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொர குழைந்த – அகம் 268/2
விண் பொர கழித்த திண் பிடி ஒள் வாள் – அகம் 338/17
பாவையும் பலி என பெறாஅ நோய் பொர
இவை கண்டு இனைவதன் தலையும் நினைவிலேன் – அகம் 369/8,9
கண் பொர விளங்கும் நின் விண் பொரு வியன் குடை – புறம் 35/19
பொர குறுகிய நுதி மருப்பின் நின் – புறம் 98/2
களிறு பொர கலங்கு கழல் முள் வேலி – புறம் 306/1
களிறு பொர கலங்கிய தண் கயம் போல – புறம் 341/16
புணரி மேல் பொர போவதும் போன்றதே – கம்.பால:1 11/4
சேம்பு கால் பொர செங்கழுநீர் குள – கம்.பால:2 35/1
காம்பு கால் பொர கண் அகல் மால் வரை – கம்.பால:2 35/3
வெம் கடும் கால் பொர மேக்கு நோக்கிய – கம்.பால:3 26/3
கரும்பு கால் பொர கழனி வார்ந்த தேன் – கம்.பால:6 23/1
ஒளி வாய் மழு உடையாய் பொர உரியாரிடை அல்லால் – கம்.பால:24 20/3
மாதங்கம் வரு கலம் மறுகி கால் பொர
ஓதம் கொள் கடலின்-நின்று உலைவ போன்றவே – கம்.அயோ:11 67/3,4
மாக மால் வரை கால் பொர மறிந்தது மான – கம்.ஆரண்:13 80/3
கிட்டுவார் பொர கிடைக்கின் அன்னவர் – கம்.கிட்:3 40/1
உருத்தனன் பொர எதிர்ந்து இளவல் உற்றமை – கம்.கிட்:7 14/1
தள்ளு வன் கால் பொர தரணியில் தவழ் – கம்.கிட்:16 26/3
வள் உகிர் வீரன் செல்லும் விசை பொர மறுகி வாரி – கம்.சுந்:1 22/3
பொர நிகழ்ந்தது ஓர் பூசல் உண்டாம் என பொருமா – கம்.சுந்:3 18/3
இடைஇடை மலையின் விழுந்தார் இகல் பொர முடுகி எழுந்தார் – கம்.சுந்:7 27/4
போன மாற்றலர் புகழ் என கால் பொர புரண்ட – கம்.சுந்:9 7/3
பொர உற்ற பொழுது வீரன் மு மடங்கு ஆற்றல் பொங்க – கம்.சுந்:10 27/2
தோளாலே பொர முடுகி புக்கு இடை தழுவி கோடலும் உடல் முற்றும் – கம்.சுந்:10 36/2
வெம்பு மா கடல் சேனை கொண்டு எதிர் பொர வெகுண்டான் – கம்.யுத்1:5 62/1
பொர கரு நிற நெடு விசும்பு போழ்பட – கம்.யுத்2:15 125/1
உள் ஆடிய நெடும் கால் பொர ஒடுங்கா உலகு உலைய – கம்.யுத்2:15 177/3
மாறு இல் பேர் அரக்கன் பொர நிலத்து நீ மலைதல் – கம்.யுத்2:15 217/2
இறுதி எய்தும் நாள் கால் பொர மந்தரம் இடையிட்டு – கம்.யுத்2:15 240/3
எறிந்த கால் பொர மேருவின் கொடு முடி இடிந்து – கம்.யுத்2:15 245/3
புனையும் நல் நெடு நீறு என நூறிய புரவலன் பொர வென்று – கம்.யுத்2:16 326/2
குடைந்து எறி கால் பொர பூட்கை குப்பைகள் – கம்.யுத்2:18 92/2
பேரும் மான வெம் காலத்து கால் பொர பிணங்கி – கம்.யுத்3:20 59/3
ஒத்த கடையுகம் உற்றுழி உறு கால் பொர உடு மீன் – கம்.யுத்3:22 115/3
போக தாம் ஒருவர் மற்று இ குரங்கொடு பொர கற்றாரே – கம்.யுத்3:22 122/3
சேடர் சிந்தனை முனிவர்கள் அமர் பொர சீறி – கம்.யுத்3:22 165/3
அலைய வெம் கால் பொர அழிந்த ஆம் என – கம்.யுத்3:27 44/2
விண்டு எறி கால் பொர மறிந்து வீற்றுறும் – கம்.யுத்3:27 53/3
போர் நெடும் கால் பொர பொழியும் மா மழை – கம்.யுத்3:27 68/3
புங்க வன் கணை புற்று அரவம் பொர – கம்.யுத்3:31 121/4
பொர உடன்றனர் போல பொருந்தினர் – கம்.யுத்4:37 25/3

மேல்


பொரல் (2)

பொரல் அரும் தித்தன் காண்க தில் அம்ம – புறம் 80/6
வாளாலே பொரல் உற்றான் இற்று அது மண் சேரா-முனம் வயிர திண் – கம்.சுந்:10 36/1

மேல்


பொரவே (1)

புகைவெங்கணனும் பொருவார் பொரவே
மிகை சென்றிலர் பின்றிலர் வென்றிலரால் – கம்.யுத்3:20 68/2,3

மேல்


பொரற்கு (1)

பொரற்கு இடம் இன்மையின் புழுங்கி சோருநர் – கம்.ஆரண்:3 6/2

மேல்


பொரா (3)

கண் பொரா எறிக்கும் மின்னுக்கொடி புரைய – மது 665
பொரா நின்றேம் இது காணிய வந்தனர் புலவோர் – கம்.யுத்2:16 229/2
தாம் அரத்தால் பொரா தகை கொள் வாள் படை – கம்.யுத்4:37 159/3

மேல்


பொராஅ (1)

பொராஅ பொருநரேம் – புறம் 386/19

மேல்


பொராஅது (1)

பொராஅது ஓடிய ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 226/17

மேல்


பொரி (32)

செம் நூல் யாத்து வெண் பொரி சிதறி – திரு 231
பொரி அரை வேம்பின் புள்ளி நீழல் – நற் 3/2
பொரி பூ புன்கின் அழல் தகை ஒண் முறி – நற் 9/5
உடும்பு அடைந்து அன்ன நெடும் பொரி விளவின் – நற் 24/2
பொரி அரை ஞெமிர்ந்த புழல் காய் கொன்றை – நற் 141/3
செந்நெல் வான் பொரி சிதறி அன்ன – குறு 53/4
பொரி தாள் ஓமை வளி பொரு நெடும் சினை – குறு 79/2
பொரி கால் கள்ளி விரி காய் அம் கவட்டு – குறு 154/5
பொரி அரை முழு_முதல் உருவ குத்தி – குறு 255/2
பொரி பூ புன்கொடு பொழில் அணி கொளாஅ – குறு 341/2
செம் பொன் புனை கலத்து அம் பொரி கலந்த – குறு 356/6
பொரி பூ புன்கின் முறி திமிர் பொழுதே – ஐங் 347/3
பொரி கால் மா சினை புதைய – ஐங் 349/2
பொரி அரை கோங்கின் பொன் மருள் பசு வீ – ஐங் 367/1
பொரி பூ புன்கின் புகர் நிழல் வரிக்கும் – ஐங் 368/2
கறங்கு இசை சிதடி பொரி அரை பொருந்திய – பதி 58/13
பொரி மலர்ந்து அன்ன பொறிய மட மான் – கலி 13/3
பொரி உரு உறழ புன்கு பூ உதிர – கலி 33/11
பொரி அரை புதைத்த புலம்பு கொள் இயவின் – அகம் 53/9
எவனோ வாழி தோழி பொரி கால் – அகம் 95/5
பொரி அகைந்து அன்ன பொங்கு பல் சிறு மீன் – அகம் 106/2
பெரிய நாண் இலை மன்ற பொரி என – அகம் 116/5
பொரி அரை விளவின் புன் புற விளை புழல் – அகம் 219/14
புரிசை மூழ்கிய பொரி அரை ஆலத்து – அகம் 287/7
கண் பொரி கவலைய கானத்து ஆங்கண் – அகம் 343/9
பூதம் தந்த பொரி அரை வேங்கை – அகம் 365/13
போழ் புண் படுத்த பொரி அரை ஓமை – அகம் 397/11
கவை முள் கள்ளி பொரி அரை பொருந்தி – புறம் 322/2
பொரி பரல் படர் நிலம் பொடிந்து கீழ் உற – கம்.பால:7 16/1
பொலம் பொரி செய்வன செய் பொருள் முற்றி – கம்.பால:23 91/2
எள் உடை பொரி விரவின உள சில இளநீர் – கம்.அயோ:1 56/4
பொரி உண உலகம் மூன்றும் பொது அற புரந்தேன் போலாம் – கம்.யுத்3:29 36/2

மேல்


பொரிக்கும் (1)

ஊன் பொரிக்கும் ஒலி முன்றில் – பட் 177

மேல்


பொரித்த (1)

நெய் உற பொரித்த குய் உடை நெடும் சூடு – புறம் 397/13

மேல்


பொரித்தன (1)

பொங்கு நல் நெடும் புனல் அற பொரித்தன போன்ற – கம்.யுத்1:6 26/4

மேல்


பொரித்து (1)

பூ நனி வடவை தீயின் புக்கு என பொரித்து போம் என்று – கம்.யுத்3:31 225/2

மேல்


பொரிந்தவே (1)

பூ மரங்கள் எரிந்து பொரிந்தவே – கம்.சுந்:6 27/4

மேல்


பொரிந்தன (2)

பொரிந்தன கலவைகள் பொரியின் சிந்தின – கம்.பால:10 50/2
வெந்து தீந்தன கரிந்தன பொரிந்தன சில மீன் – கம்.யுத்1:6 23/4

மேல்


பொரிந்து (3)

பூ இலை தளிர் இலை பொரிந்து வெந்திலா – கம்.சுந்:5 67/3
ஓடும் மேகங்கள் பொரிந்து இடை உதிர்ந்தன உம்பர் – கம்.யுத்1:6 19/2
புரிந்து ஓடின பொரிந்து ஓடின புகைந்து ஓடின புகை போய் – கம்.யுத்3:27 113/1

மேல்


பொரியாத (1)

புள்ளி நாரை சினை பொரியாத என்று – கம்.கிட்:15 44/3

மேல்


பொரியின் (2)

பொரிந்தன கலவைகள் பொரியின் சிந்தின – கம்.பால:10 50/2
சூட்டு அகல்-மேல் எழு பொரியின் துள்ளினார் – கம்.கிட்:14 22/4

மேல்


பொரியும் (2)

உகு நெல் பொரியும் வெம்மைய யாவரும் – அகம் 1/13
உகிர் நெரி ஓசையின் பொங்குவன பொரியும்
ஓங்கல் வெற்பின் சுரம் பல இறந்தோர் – அகம் 267/12,13

மேல்


பொரியொடு (1)

சாடிகள் பொரியொடு தகர்ந்து தள்ளுற – கம்.யுத்3:27 51/2

மேல்


பொரினும் (1)

நீலகண்டனும் நேமியும் நேர் நின்று பொரினும்
ஏலும் அன்னவருடை வலி அவன்-வயின் எய்தும் – கம்.யுத்1:2 108/1,2

மேல்


பொரினே (1)

தேம் கமழ் சிலம்பின் களிற்றொடு பொரினே
துறுகல் மீமிசை உறுகண் அஞ்சா – நற் 104/2,3

மேல்


பொரீஇ (1)

வண்ணமும் துணையும் பொரீஇ எண்ணாது – குறி 31

மேல்


பொரீஇய (1)

வேளிரொடு பொரீஇய கழித்த – அகம் 331/13

மேல்


பொரு (248)

செருவில் ஒருவ பொரு விறல் மள்ள – திரு 262
விண் பொரு நெடு வரை குறிஞ்சி கிழவ – திரு 267
விண் பொரு நெடு வரை பரிதியின் தொடுத்த – திரு 299
பொரு புனல் தரூஉம் போக்கு அரு மரபின் – சிறு 118
வான் பொரு நெடு வரை வளனும் பாடி – சிறு 128
பொரு கணை தொலைச்சிய புண் தீர் மார்பின் – பெரும் 70
மறம் கொள் சேரி மாறு பொரு செருவில் – மது 594
துளங்கு இயல் மெலிந்த கல் பொரு சீறடி – மலை 43
தூ மலர் துவன்றிய கரை பொரு நிவப்பின் – மலை 51
பொய் பொரு கயமுனி முயங்கு கை கடுப்ப – மலை 107
புல் அரை காஞ்சி புனல் பொரு புதவின் – மலை 449
பொரு முரண் எதிரிய வயவரொடு பொலிந்து – மலை 547
ஈன் பருந்து உயவும் வான் பொரு நெடும் சினை – நற் 3/1
பொரு இல் ஆயமோடு அருவி ஆடி – நற் 44/1
வேர் பிணி வெதிரத்து கால் பொரு நரல் இசை – நற் 62/1
பொரு திரை நிவப்பின் வரும் யாறு அஞ்சுவல் – நற் 114/8
இரு பெரு வேந்தர் பொரு_களத்து ஒழித்த – நற் 180/7
வளி பொரு நெடும் சினை தளியொடு தூங்கி – நற் 281/2
வளி பொரு வயங்கு பிசிர் பொங்கும் – நற் 299/8
பொரி தாள் ஓமை வளி பொரு நெடும் சினை – குறு 79/2
பொரு களிறு மிதித்த நெரி தாள் வேங்கை – குறு 208/2
பொரு கயல் முரணிய உண்கண் – குறு 250/5
கல் பொரு சிறு நுரை போல – குறு 290/5
வளி பொரு நெடும் சினை உகுத்தலின் ஆர் கழல்பு – குறு 329/2
பொய்கை வாயில் புனல் பொரு புதவின் – பதி 27/9
கண் பொரு திகிரி கமழ் குரல் துழாஅய் – பதி 31/8
புனல் பொரு கிடங்கின் வரை போல் இஞ்சி – பதி 62/10
பொரு முரண் எய்திய கழுவுள் புறம்பெற்று – பதி 88/7
பருதி வலவ பொரு திறல் மல்ல – பரி 3/89
வளி பொரு சேண் சிமை வரை_அகத்தால் – பரி 8/90
பொரு_களம் போலும் தகைத்தே பரி கவரும் – பரி 11/60
வளி பொரு மின்னொடு வான் இருள் பரப்பி – பரி 12/1
பொரு சமம் கடந்த புகழ் சால் வேழம் – பரி 21/2
போது அவிழ் மரத்தொடு பொரு கரை கவின் பெற – கலி 26/7
பொரு முரண் யானையர் போர் மலைந்து எழுந்தவர் – கலி 26/23
பொரு களிறு அன்ன தகை சாம்பி உள்ளுள் – கலி 60/10
கால் பொரு பூவின் கவின் வாட நுந்தை போல் – கலி 86/19
பொரு முரண் சீற சிதைந்து நெருநையின் – கலி 91/4
பொரு கரை வாய் சூழ்ந்த பூ மலி வையை – கலி 98/10
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால் – கலி 102/9
பொரு முரண் முன்பின் புகல் ஏறு பல பெய்து – கலி 103/17
பொரு முரண் மேம்பட்ட பொலம் புனை புகழ் நேமி – கலி 104/9
பொரு வரும் பண்பினவ்வையும் பிறவும் – கலி 104/15
பொரு_களம் போலும் தொழூஉ – கலி 104/59
பொரு அற பொருந்திய செம் மறு வெள்ளையும் – கலி 105/12
வாள் பொரு வானத்து அரவின் வாய் கோட்பட்டு – கலி 105/45
பொரு_களம் போலும் தொழூஉ – கலி 105/49
போர் ஆரா ஏற்றின் பொரு நாகு இளம் பாண்டில் – கலி 109/4
உருமின் அதிரும் குரல் போல் பொரு முரண் – கலி 113/27
மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல் – கலி 143/4
விண் பொரு நெடும் குடை இயல் தேர் மோரியர் – அகம் 69/10
விண் பொரு நெடு நகர் தங்கி இன்றே – அகம் 167/4
விண் பொரு நெடு வரை கவாஅன் – அகம் 173/17
பைது அற வெம்பிய கல் பொரு பரப்பின் – அகம் 185/8
பொரு_களத்து ஒழிந்த குருதி செம் வாய் – அகம் 193/4
பொரு முரண் பெறாஅது விலங்கு சினம் சிறந்து – அகம் 212/17
புனல் பொரு புதவின் உறந்தை எய்தினும் – அகம் 237/14
இமிழ் இசை முரசம் பொரு_களத்து ஒழிய – அகம் 246/11
பொரு புனல் வைப்பின் நம் ஊர் ஆங்கண் – அகம் 255/10
பனி பொரு மழை கண் சிவப்ப பானாள் – அகம் 278/11
குளித்து பொரு கயலின் கண் பனி மல்க – அகம் 313/4
தொளி பொரு பொகுட்டு தோன்றுவன மாய – அகம் 324/8
பொரு முரண் உழுவை தொலைச்சி கூர் நுனை – அகம் 332/4
கழல் இலை உகுத்த கால் பொரு தாழ் சினை – அகம் 351/6
இடி உமிழ் முரசம் பொரு_களத்து இயம்ப – அகம் 354/2
கரை பொரு நீத்தம் உரை என கழறி – அகம் 398/11
குணாஅது கரை பொரு தொடு கடல் குணக்கும் – புறம் 6/3
விண் பொரு புகழ் விறல் வஞ்சி – புறம் 11/6
கண் பொர விளங்கும் நின் விண் பொரு வியன் குடை – புறம் 35/19
பொரு படை தரூஉம் கொற்றமும் உழு படை – புறம் 35/25
கதிர் விடு மணியின் கண் பொரு மாடத்து – புறம் 53/2
வினவல் ஆனா பொரு படை வேந்தே – புறம் 89/4
வளி பொரு தெண் கண் கேட்பின் – புறம் 89/8
திரை பொரு முந்நீர் கரை நணி செலினும் – புறம் 154/1
கரை பொரு மலி நீர் நிறைந்து தோன்றி ஆங்கு – புறம் 161/7
விண் பொரு நெடும் குடை கொடி தேர் மோரியர் – புறம் 175/6
குருதி அம் குரூஉ புனல் பொரு_களத்து ஒழிய – புறம் 227/5
கரை பொரு முந்நீர் திமிலின் போழ்ந்து அவர் – புறம் 303/7
பொரு சமம் கடந்த உரு கெழு நெடு வேல் – புறம் 337/17
பொரு களிற்று அடி வழி அன்ன என் கை – புறம் 392/4
புல்லிய நெய்தல் தன்னை பொரு_அரு மருதம் ஆக்கி – கம்.பால:1 17/2
பொரு மயில் கணத்தன மலையும் போன்றன – கம்.பால:3 34/4
பொழுது உணர்வு அரிய அ பொரு_இல் மா நகர் – கம்.பால:3 49/1
புரவியில் பொரு_இல் செண்டு ஆடி போர் கலை – கம்.பால:3 67/3
கயல் பொரு விழியொடும் கலை வலாளனை – கம்.பால:5 72/3
பொரு_அரு திருமுகம் அன்றி பொற்பு நீடு – கம்.பால:5 98/3
கங்கை என்னும் அ கரை பொரு திரு நதி கண்டார் – கம்.பால:9 5/4
மழை பொரு கண் இணை மடந்தைமாரொடும் – கம்.பால:10 34/2
காதொடும் குழை பொரு கயல் கண் நங்கை-தன் – கம்.பால:10 46/1
உரம் பொரு_இல் நிலம் வேள்விக்கு அலகு இல் பல சால் உழுதேம் – கம்.பால:13 16/4
கயல் பொரு கடலுள் வைகும் கடவுளே காணும் என்பார் – கம்.பால:13 42/4
முடியொடு முடி பொரு வாயில் முன்னினார் – கம்.பால:14 1/4
விடை பொரு நடையினான் சேனை வெள்ளம் ஓர் – கம்.பால:14 9/1
பொரு களிறு இவுளி பொன் தேர் பொலம் கழல் குமரர் முந்நீர் – கம்.பால:14 71/1
பொரும் துணை கொங்கை அன்ன பொரு_இல் கோங்கு அரும்பின் மாடே – கம்.பால:16 17/2
புறம் எலாம் நகை-செய்து ஏச பொரு_அரு மேனி வேறு ஓர் – கம்.பால:19 12/1
புள் உறை கமல வாவி பொரு கயல் வெருவி ஓட – கம்.பால:19 20/1
வெதிர் பொரு தோளினாள் ஒருத்தி வேந்தன் வந்து – கம்.பால:19 49/1
பொரு_அரு மதனன் போல்வான் ஒருவனும் பூவின் மேல் அ – கம்.பால:19 58/1
கந்தையே பொரு கரி சனகனும் காதலொடு – கம்.பால:20 16/1
சிந்தையே பொரு நெடும் தேரின் வந்து எய்தினான் – கம்.பால:20 16/4
பொரு_அரும் குமரர் தம் புனை நறும் குஞ்சியால் – கம்.பால:20 25/3
நால்வரும் பொரு_இல் நான்மறை எனும் நடையினார் – கம்.பால:20 26/4
வல்லி பொரு சிற்றிடை மடந்தை மண நாள் ஆம் – கம்.பால:22 40/3
பொன் மலை ஒத்தது அ பொரு_இல் கூடமே – கம்.பால:23 44/4
புயல் உள மின் உள பொரு_இல் மீன் உள – கம்.பால:23 45/1
புக்க பின் நிருபரும் பொரு_இல் சுற்றமும் – கம்.அயோ:1 2/1
பூ வரு பொலன் கழல் பொரு_இல் மன்னவன் – கம்.அயோ:1 4/1
பொரு_இல் மேருவும் பொரு_அரும் கோயில் போய் புக்கான் – கம்.அயோ:1 70/4
பொரு_இல் மேருவும் பொரு_அரும் கோயில் போய் புக்கான் – கம்.அயோ:1 70/4
பொரு_இல் தேர் மிசை அந்தணர் குழாத்தொடும் போக – கம்.அயோ:1 73/2
வரை பொரு மண்டபம் மருங்கு போயினான் – கம்.அயோ:1 85/4
கரி கரம் பொரு கைத்தலத்து உயர் காப்பு நாண் அணிதற்கு முன் – கம்.அயோ:3 54/2
பொரு_அரு தேரில் செல்ல புறத்திடை கண்டார் போல்வார் – கம்.அயோ:3 87/4
தூண்டு புரவி பொரு_இல் சுந்தர மணி தேர் – கம்.அயோ:3 103/2
போதம் முற்றி பொரு_அரு விஞ்சைகள் – கம்.அயோ:4 23/2
பொரு மா கணை விட்டிடலும் புவி மீது அலறி புரள – கம்.அயோ:4 74/4
புக்கு பெரு நீர் நுகரும் பொரு போதகம் என்று ஒலி மேல் – கம்.அயோ:4 75/1
பொரு_அரும் குமரரும் போயினார் புறம் – கம்.அயோ:4 148/3
பொரு_அரும் துயரினன் தொடர்ந்து போகின்றான் – கம்.அயோ:4 187/2
பொரு_இல் எம்பி புவி புரப்பான் புகழ் – கம்.அயோ:4 216/1
போன பொழுதில் புகுந்த உயிர் பொறுத்தார் ஒத்தார் பொரு_அரிய – கம்.அயோ:6 34/3
பொரு_அரு மணி மார்பா போதுவென் உடன் என்றான் – கம்.அயோ:8 39/4
பொன் திணிந்த பொரு_இல் தட கையால் – கம்.அயோ:11 4/2
போதம் கொள் நெடும் தனி பொரு_இல் கூம்பொடு – கம்.அயோ:11 67/2
பூ விரி பொலன் கழல் பொரு_இல் தானையான் – கம்.அயோ:13 1/1
புனை சுழல் புலவு வேல் கை புளிஞர்_கோன் பொரு_இல் காதல் – கம்.அயோ:13 37/2
பொன்றிய புரவலன் பொரு_இல் சேனையே – கம்.அயோ:14 24/4
பொன்னொடும் பொரு கழல் பரதன் போந்தனன் – கம்.அயோ:14 44/1
கார் பொரு மேனி அ கண்ணன் காட்டினான் – கம்.அயோ:14 48/1
புண்ணிய நறு நெயில் பொரு_இல் காலம் ஆம் – கம்.அயோ:14 73/1
செம் கண் அங்க அரவின் பொரு இல் செம் மணி விராய் – கம்.ஆரண்:1 15/1
போகல் நன்று என நினைந்தனென் இவன் பொரு_இலோய் – கம்.ஆரண்:1 41/2
பொரு_அரிய சமயங்கள் புகல்கின்ற புத்தேளிர் – கம்.ஆரண்:1 56/1
குண்டிகையினில் பொரு இல் காவிரி கொணர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:3 46/4
போய பின்னை பொரு சிலை வீரரும் – கம்.ஆரண்:4 41/3
பொரு திறத்தானை நோக்கி பூவையை நோக்கி நின்றாள் – கம்.ஆரண்:6 54/1
புரிந்தாள் என்பது தனது பொரு அரிய திருமனத்தால் – கம்.ஆரண்:6 108/2
பொன் உருவ பொரு கழலீர் புழை காண மூக்கு அரிவான் பொருள் உண்டோ – கம்.ஆரண்:6 125/1
பூத்தது அன்ன பொரு_இல் தட கையால் – கம்.ஆரண்:7 17/3
பொன் தெரி வடிம்பு உடை பொரு_இல் வாளியால் – கம்.ஆரண்:7 129/2
பூ நின்று எய்யும் பொரு கணை வீரனும் – கம்.ஆரண்:14 25/2
கங்குலின் எதிர் பொரு கலவி பூசலில் – கம்.கிட்:1 11/2
ஆன தன் பொரு சினத்து அரசன்-மாடு அணுகினான் – கம்.கிட்:3 1/2
புக்கு அயன் பதி சலிப்பு அற ஒலித்தது அ பொரு வில் – கம்.கிட்:4 13/4
குழை பொரு கண்ணினாள் குறித்தது ஓர்ந்திலம் – கம்.கிட்:6 3/2
மழை பொரு கண் இணை வாரியோடு தன் – கம்.கிட்:6 3/3
புரம் எலாம் எரி செய்தோன் முதலினோர் பொரு இலா – கம்.கிட்:7 128/1
போக்கி வேறு உண்மை தேறார் பொரு_அரும் புலமை நூலோர் – கம்.கிட்:9 16/2
மின் பொரு பூணினான் செல்லும் வேலையில் – கம்.கிட்:11 119/4
புயல் பொரு தட கை நீ புரக்கும் பல் உயிர் – கம்.கிட்:11 127/3
பொரு மத யானையும் பிடியும் புக்கு உழல் – கம்.கிட்:14 10/3
பூ வடிவு உடை பொரு_இல் சேவடி புரைத்தான் – கம்.கிட்:14 68/4
பொரு_இல் மாரி மேல் ஒழுகு பொற்பினால் – கம்.கிட்:15 3/3
பொன்னி நாடு பொரு இலர் எய்தினார் – கம்.கிட்:15 46/2
பூ வரு புரி குழல் பொரு_இல் கற்பு உடை – கம்.கிட்:16 3/2
கரை பொரு கடல் அயல் கனக மால் வரை – கம்.கிட்:16 6/1
பொருப்பு உறழ் வயிர திண் தோள் பொரு சினத்து ஆளி போல்வான் – கம்.கிட்:16 16/1
பொரு_அரு வேலை தாவும் புந்தியான் புவனம் தாய – கம்.கிட்:17 26/1
பொரு_அரும் உருவத்து அன்னான் போகின்ற பொழுது வேகம் – கம்.சுந்:1 38/1
புக்கு நின்று தன் புலன் கொள நோக்கினன் பொரு_அரும் திரு உள்ளம் – கம்.சுந்:2 203/1
பொன் மனை புக்க அ பொரு_இல் போதினில் – கம்.சுந்:3 53/1
பொரு_அரும் திரு இழந்து அநாயம் பொன்றுவாய் – கம்.சுந்:3 124/4
பூம் கணைக்காற்கு ஒரு பரிசுதான் பொரு
ஆம் கணைக்கு ஆவமோ ஆவது அன்னையே – கம்.சுந்:4 43/3,4
பொரு_அரு மரகத பொலன் கொள் மால் வரை – கம்.சுந்:4 46/1
பொரு குறும்பு ஏன்று வென்றி புணர்வது பூ உண் வாழ்க்கை – கம்.சுந்:7 5/3
புவனியும் மலையும் விசும்பும் பொரு_அரு நகரும் உடன் போர் – கம்.சுந்:7 22/3
சொரிவன பல என மண் தோய் துறை பொரு குருதி சொரிந்தார் – கம்.சுந்:7 25/2
பொத்து உகு பொரு_இல் நல் நீர் சொரிவன போவ போல – கம்.சுந்:8 7/3
பொரு திசை யானை ஊரும் புனிதரை பொருவும் பொற்பர் – கம்.சுந்:8 12/1
புக்கார் அமரர் பொலம் தார் அரக்கன் பொரு_இல் பெரும் கோயில் – கம்.சுந்:8 50/1
பொரு கடல் மகரம் எண்ணில் எண்ணலாம் பூட்கை பொங்கி – கம்.சுந்:10 8/1
போர்த்தது பொழிந்தது அம்மா பொரு படை பருவ மாரி – கம்.சுந்:10 24/2
அள்ளப்பட்டு அழி குருதி பொரு புனல் ஆறாக படி சேறு ஆக – கம்.சுந்:10 28/2
ஆழி பொரு படை நிருத பெரு வலி அடலோர் ஆய்_மகள் அடு பேழ் வாய் – கம்.சுந்:10 30/1
கைதானே பொரு படை ஆக தொடர் கால் ஆர் தேர் அதன் மேல் ஆனான் – கம்.சுந்:10 33/4
தேரில் சென்று எதிர் கோல் கொள்வான் உயிர் தின்றான் அ பொரு செறி திண் தேர் – கம்.சுந்:10 34/1
பொரு கையால் இடை பிதிர்வித்தான் முறி பொறி ஓடும்படி பறியாவே – கம்.சுந்:10 35/4
பொன் பொழி தட கை அ பொரு_இல் வீரனும் – கம்.சுந்:14 21/3
பொரு கழல் இராவணன் அயற்கு பூசனை – கம்.யுத்1:2 4/2
பொரு தொழில் யாவையும் புரிந்து போவதும் – கம்.யுத்1:2 35/2
எறுழ் வலி பொரு இல் தோள் அவுணரோடு அமரர் பண்டு இகல் செய் காலத்து – கம்.யுத்1:2 87/1
புவனம் மூன்றும் யான் ஆண்டுளது ஆண்ட அ பொரு_இல் – கம்.யுத்1:2 114/3
புத்திரர் குருக்கள் நின் பொரு_இல் கேண்மையர் – கம்.யுத்1:4 11/1
பொரு தொழில் எம்மொடும் பொருதி போர் என்பார் – கம்.யுத்1:4 36/3
பொரு_அரும் அமரர் வாழ்த்தி பூ_மழை பொழிவதானார் – கம்.யுத்1:4 145/4
சுகம் பல் போர் அலால் வேறு இலன் பொரு படை தொகையான் – கம்.யுத்1:5 33/2
போரின் மத்தனும் பொரு வயமத்தனும் புலவர் – கம்.யுத்1:5 45/1
பொய்த்த சான்றவன் குலம் என பொரு கணை எரிய – கம்.யுத்1:6 22/2
பூழையின் பொரு கணை உருவ புக்கன – கம்.யுத்1:6 49/3
பூசற்கு முயன்று நம்-பால் பொரு திரை புணரி வேலி – கம்.யுத்1:9 72/1
பொரு வலி வய வெம் சீயம் யாவையும் புலியும் சுற்ற – கம்.யுத்1:10 2/3
சுவடு உடை பொரு_இல் தோள்-கொடு அனேகம் – கம்.யுத்1:11 1/3
பொங்கு அமர் விசும்பிடை உடன்று பொரு போழ்தில் – கம்.யுத்1:12 20/1
பொலம் கெழு சீதைக்கேயோ பொரு வலி இராமற்கேயோ – கம்.யுத்1:13 23/3
பொரு களத்து உயிரொடும் புரண்டு போம் சில – கம்.யுத்2:15 124/4
பொரு கைத்தலம் இருபத்து உள புகழும் பெரிது உளதால் – கம்.யுத்2:15 170/1
பொரு சினத்து அரக்கர் ஆவி போகிய போக என்று – கம்.யுத்2:16 21/3
காலன்-மேல் நிமிர் மத்தன் கழல் பொரு
காலன் மேல் நிமிர் செம் மயிர் கற்றையான் – கம்.யுத்2:16 60/3,4
பொருத்து உறு பொருள் உண்டாமோ பொரு தொழிற்கு உரியர் ஆகி – கம்.யுத்2:16 152/3
வெம்மை பொரு தானவர் மேல் வலியோர் – கம்.யுத்2:18 9/1
தேரும் தெறு கரியும் பொரு சின மள்ளரும் வய வெம் – கம்.யுத்2:18 145/1
காரின் தரு குருதி பொரு கடல் நின்றன கடவா – கம்.யுத்2:18 145/4
பொரு கோடியில் உயிர் உக்கன ஒழிய பொழி மத யாறு – கம்.யுத்2:18 147/2
புங்கமும் தோன்றா-வண்ணம் பொரு சரம் பலவும் போக்கி – கம்.யுத்2:18 198/2
வாலி சேய் மேனி-மேலும் மழை பொரு குருதி வாரி – கம்.யுத்2:18 199/1
பொரு படை இரண்டும் தம்மில் பொருதன பொருதலோடும் – கம்.யுத்2:18 201/1
விக்கல் பொரு வெவ் உரை தூதுவன் என்று விட்டாய் – கம்.யுத்2:19 8/2
பொரு தொழில் வேட்டு எழுந்து ஆர்த்து பொங்கின – கம்.யுத்2:19 36/2
பொங்கு தேர் புரவி யானை பொரு கழல் நிருதர் என்னும் – கம்.யுத்2:19 51/1
பொன்னொடே பொருவின் அல்லது ஒன்றொடு பொரு படா உயர் புயத்தினான் – கம்.யுத்2:19 75/4
ஆளியின் துப்பின வீரர் பொரு களத்து ஆர்த்த ஆழி – கம்.யுத்2:19 96/3
நாண் பொரு வரி வில் செம் கை நாம நூல் நவின்ற கல்வி – கம்.யுத்2:19 106/1
கரக்க நூறி எதிர் பொரு கண்டகர் – கம்.யுத்2:19 139/2
பொரு கனல் பொறிகள் சிந்த புடைத்தனர் புடைத்தலோடும் – கம்.யுத்2:19 173/3
போர் அவன் புரிந்த போதே பொரு அரு வயிர தண்டால் – கம்.யுத்2:19 211/1
போர் யாக்கைகள் நாடி அ பொரு களம் புகுந்தார் – கம்.யுத்3:20 67/2
சில்லி பொரு தேர் சிதைய சிலையோடு – கம்.யுத்3:20 71/1
எற்ற பொரு தேர் பொடி எய்தியதால் – கம்.யுத்3:20 81/4
குலைய பொரு சூலன் நெடும் கொலையும் – கம்.யுத்3:20 100/1
பொரு முறை மயங்கி சுற்றும் இரியலின் கவிகள் போன – கம்.யுத்3:21 24/4
பொன்றி வீழ்ந்தன பொரு கரி பாய் பரி பொலம் தேர் – கம்.யுத்3:22 104/4
பொரு சினம் திருகி வென்றி போர் கள மருங்கில் புக்கார் – கம்.யுத்3:22 119/3
பூண் எலாம் துறந்தேன் என் தன் பொரு சிலை மேகம்-தன்னை – கம்.யுத்3:23 31/2
பொரு அரு முனிவர் வேதம் புகழ்ந்து உரை ஓதை பொங்க – கம்.யுத்3:24 50/2
பொரு அரும் இன்பம் துய்த்து புண்ணியம் புரிந்தோர் வைகும் – கம்.யுத்3:24 57/3
புயல் பொரு கூந்தல் பார கற்றையின் புனையலுற்றார் – கம்.யுத்3:25 16/4
தறி பொரு களி நல் யானை சேவகம் தள்ளி ஏங்க – கம்.யுத்3:25 19/1
பொன் தேர் பரிமா கரிமா பொரு தார் – கம்.யுத்3:27 19/1
பொரு வீரையும் பொரு வீரையும் பொருதாலென பொருதார் – கம்.யுத்3:27 107/4
பொரு வீரையும் பொரு வீரையும் பொருதாலென பொருதார் – கம்.யுத்3:27 107/4
சொரிகின்றன பொரு செம்_புனல் தொலைகின்றன கொலையால் – கம்.யுத்3:27 112/4
போயின போயின திசை நிறைய புரள்பவர் முடிவு இலர் பொரு திறலோர் – கம்.யுத்3:28 22/3
புற்றிடை அரவு என நுழைய நெடும் பொரு சரம் அவன் அவை உணர்கிலனால் – கம்.யுத்3:28 23/4
போர் உறு புரவிகள் படுகிலவால் புனை பிணி துணிகில பொரு கணையால் – கம்.யுத்3:28 27/2
பொரு இல் மற்றவர் இற்றிலர் யாரொடும் பொருவார் – கம்.யுத்3:31 37/3
பொரு வில்லவர் கணை மாரிகள் பொடியாம் வகை பொழிய – கம்.யுத்3:31 103/3
சினவு பொரு பரிகள் செறிவ அணுக உயர் – கம்.யுத்3:31 161/2
பூளை போன்றது அ பொரு சினத்து அரிகள்-தம் புணரி – கம்.யுத்4:32 17/4
கோவில் புரிகேன் பொரு இல் தேர் கொணர்தி என்றான் – கம்.யுத்4:36 6/4
பூண்டு உளது தாரகை மணி பொரு இல் கோவை – கம்.யுத்4:36 9/3
இ பொரு இல் தேர் வருவது இந்திரனது எந்தாய் – கம்.யுத்4:36 19/4
போய் அகன்று புரள பொரு கணை – கம்.யுத்4:37 161/2
தெவ் மடங்க பொரு தட கை செயல் அடங்க மயல் அடங்க ஆற்றல் தேய – கம்.யுத்4:37 200/2
பொன் தழைத்த பொரு_அரு மார்பினை – கம்.யுத்4:38 29/2
பொரு கலை குலம் பூத்தது போன்றனள் – கம்.யுத்4:40 7/3
பூதலத்திடை புக்கனன் புகுதலும் பொரு இல் – கம்.யுத்4:40 102/3
பொன் அணி புட்பக பொரு இல் மானமும் – கம்.யுத்4:41 103/3

மேல்


பொரு_களத்து (5)

இரு பெரு வேந்தர் பொரு_களத்து ஒழித்த – நற் 180/7
பொரு_களத்து ஒழிந்த குருதி செம் வாய் – அகம் 193/4
இமிழ் இசை முரசம் பொரு_களத்து ஒழிய – அகம் 246/11
இடி உமிழ் முரசம் பொரு_களத்து இயம்ப – அகம் 354/2
குருதி அம் குரூஉ புனல் பொரு_களத்து ஒழிய – புறம் 227/5

மேல்


பொரு_களம் (3)

பொரு_களம் போலும் தகைத்தே பரி கவரும் – பரி 11/60
பொரு_களம் போலும் தொழூஉ – கலி 104/59
பொரு_களம் போலும் தொழூஉ – கலி 105/49

மேல்


பொரு_அரிய (2)

போன பொழுதில் புகுந்த உயிர் பொறுத்தார் ஒத்தார் பொரு_அரிய
வேனில் மதனை மதன் அழித்தான் மீண்டான் என்ன ஆண்டையோர் – கம்.அயோ:6 34/3,4
பொரு_அரிய சமயங்கள் புகல்கின்ற புத்தேளிர் – கம்.ஆரண்:1 56/1

மேல்


பொரு_அரு (11)

புல்லிய நெய்தல் தன்னை பொரு_அரு மருதம் ஆக்கி – கம்.பால:1 17/2
பொரு_அரு திருமுகம் அன்றி பொற்பு நீடு – கம்.பால:5 98/3
புறம் எலாம் நகை-செய்து ஏச பொரு_அரு மேனி வேறு ஓர் – கம்.பால:19 12/1
பொரு_அரு மதனன் போல்வான் ஒருவனும் பூவின் மேல் அ – கம்.பால:19 58/1
பொரு_அரு தேரில் செல்ல புறத்திடை கண்டார் போல்வார் – கம்.அயோ:3 87/4
போதம் முற்றி பொரு_அரு விஞ்சைகள் – கம்.அயோ:4 23/2
பொரு_அரு மணி மார்பா போதுவென் உடன் என்றான் – கம்.அயோ:8 39/4
பொரு_அரு வேலை தாவும் புந்தியான் புவனம் தாய – கம்.கிட்:17 26/1
பொரு_அரு மரகத பொலன் கொள் மால் வரை – கம்.சுந்:4 46/1
புவனியும் மலையும் விசும்பும் பொரு_அரு நகரும் உடன் போர் – கம்.சுந்:7 22/3
பொன் தழைத்த பொரு_அரு மார்பினை – கம்.யுத்4:38 29/2

மேல்


பொரு_அரும் (9)

பொரு_அரும் குமரர் தம் புனை நறும் குஞ்சியால் – கம்.பால:20 25/3
பொரு_இல் மேருவும் பொரு_அரும் கோயில் போய் புக்கான் – கம்.அயோ:1 70/4
பொரு_அரும் குமரரும் போயினார் புறம் – கம்.அயோ:4 148/3
பொரு_அரும் துயரினன் தொடர்ந்து போகின்றான் – கம்.அயோ:4 187/2
போக்கி வேறு உண்மை தேறார் பொரு_அரும் புலமை நூலோர் – கம்.கிட்:9 16/2
பொரு_அரும் உருவத்து அன்னான் போகின்ற பொழுது வேகம் – கம்.சுந்:1 38/1
புக்கு நின்று தன் புலன் கொள நோக்கினன் பொரு_அரும் திரு உள்ளம் – கம்.சுந்:2 203/1
பொரு_அரும் திரு இழந்து அநாயம் பொன்றுவாய் – கம்.சுந்:3 124/4
பொரு_அரும் அமரர் வாழ்த்தி பூ_மழை பொழிவதானார் – கம்.யுத்1:4 145/4

மேல்


பொரு_இல் (31)

பொழுது உணர்வு அரிய அ பொரு_இல் மா நகர் – கம்.பால:3 49/1
புரவியில் பொரு_இல் செண்டு ஆடி போர் கலை – கம்.பால:3 67/3
உரம் பொரு_இல் நிலம் வேள்விக்கு அலகு இல் பல சால் உழுதேம் – கம்.பால:13 16/4
பொரும் துணை கொங்கை அன்ன பொரு_இல் கோங்கு அரும்பின் மாடே – கம்.பால:16 17/2
நால்வரும் பொரு_இல் நான்மறை எனும் நடையினார் – கம்.பால:20 26/4
பொன் மலை ஒத்தது அ பொரு_இல் கூடமே – கம்.பால:23 44/4
புயல் உள மின் உள பொரு_இல் மீன் உள – கம்.பால:23 45/1
புக்க பின் நிருபரும் பொரு_இல் சுற்றமும் – கம்.அயோ:1 2/1
பூ வரு பொலன் கழல் பொரு_இல் மன்னவன் – கம்.அயோ:1 4/1
பொரு_இல் மேருவும் பொரு_அரும் கோயில் போய் புக்கான் – கம்.அயோ:1 70/4
பொரு_இல் தேர் மிசை அந்தணர் குழாத்தொடும் போக – கம்.அயோ:1 73/2
தூண்டு புரவி பொரு_இல் சுந்தர மணி தேர் – கம்.அயோ:3 103/2
பொரு_இல் எம்பி புவி புரப்பான் புகழ் – கம்.அயோ:4 216/1
பொன் திணிந்த பொரு_இல் தட கையால் – கம்.அயோ:11 4/2
போதம் கொள் நெடும் தனி பொரு_இல் கூம்பொடு – கம்.அயோ:11 67/2
பூ விரி பொலன் கழல் பொரு_இல் தானையான் – கம்.அயோ:13 1/1
புனை சுழல் புலவு வேல் கை புளிஞர்_கோன் பொரு_இல் காதல் – கம்.அயோ:13 37/2
பொன்றிய புரவலன் பொரு_இல் சேனையே – கம்.அயோ:14 24/4
புண்ணிய நறு நெயில் பொரு_இல் காலம் ஆம் – கம்.அயோ:14 73/1
பூத்தது அன்ன பொரு_இல் தட கையால் – கம்.ஆரண்:7 17/3
பொன் தெரி வடிம்பு உடை பொரு_இல் வாளியால் – கம்.ஆரண்:7 129/2
பூ வடிவு உடை பொரு_இல் சேவடி புரைத்தான் – கம்.கிட்:14 68/4
பொரு_இல் மாரி மேல் ஒழுகு பொற்பினால் – கம்.கிட்:15 3/3
பூ வரு புரி குழல் பொரு_இல் கற்பு உடை – கம்.கிட்:16 3/2
பொன் மனை புக்க அ பொரு_இல் போதினில் – கம்.சுந்:3 53/1
பொத்து உகு பொரு_இல் நல் நீர் சொரிவன போவ போல – கம்.சுந்:8 7/3
புக்கார் அமரர் பொலம் தார் அரக்கன் பொரு_இல் பெரும் கோயில் – கம்.சுந்:8 50/1
பொன் பொழி தட கை அ பொரு_இல் வீரனும் – கம்.சுந்:14 21/3
புவனம் மூன்றும் யான் ஆண்டுளது ஆண்ட அ பொரு_இல்
உவன் இலாமையினோ வலி ஒதுங்கியோ உரையாய் – கம்.யுத்1:2 114/3,4
புத்திரர் குருக்கள் நின் பொரு_இல் கேண்மையர் – கம்.யுத்1:4 11/1
சுவடு உடை பொரு_இல் தோள்-கொடு அனேகம் – கம்.யுத்1:11 1/3

மேல்


பொரு_இலோய் (1)

போகல் நன்று என நினைந்தனென் இவன் பொரு_இலோய்
சாகல் இன்று பொருள் அன்று என நகும் தகைமையோன் – கம்.ஆரண்:1 41/2,3

மேல்


பொருக்க (2)

பொருக்க எய்தினன் பொன் ஒளிர் மேனியான் – கம்.கிட்:11 14/2
பொருக்க அகல்க என்னினும் அது இன்று புரிகின்றேன் – கம்.சுந்:5 8/4

மேல்


பொருக்கென (20)

பொருக்கென எழுந்து போய் புரையுள் புக்கனர் – கம்.பால:5 39/4
எழுந்தனன் பொருக்கென இரதம் ஏறினன் – கம்.பால:5 67/1
புண்டரீக கண் புரவலன் பொருக்கென எழுந்து ஓர் – கம்.அயோ:1 50/3
பொன் திணி மாட வீதி பொருக்கென நீங்கி புக்கான் – கம்.அயோ:3 84/2
புரை தபு கமல நாட்டம் பொருக்கென விழித்து நோக்கி – கம்.அயோ:6 10/3
பொருக்கென நோக்கினர் புகல்வது ஓர்கிலர் – கம்.ஆரண்:10 27/1
எழுந்தனன் பொருக்கென இரவி கான்முளை – கம்.கிட்:11 116/1
பொருக்கென அவரிடை பொருந்த நோக்கினான் – கம்.சுந்:3 58/4
பொருக்கென நோக்கிய புரந்தராதியர் – கம்.சுந்:9 25/3
போவது புலமை என்ன பொருக்கென எழுந்து போனார் – கம்.சுந்:14 11/4
தூண் திரண்டு அனைய தோளான் பொருக்கென எழுந்து சொன்னான் – கம்.சுந்:14 49/4
பொருக்கென எழுதும் என்று எண்ணி போயினார் – கம்.யுத்1:4 14/4
பொருக்கென வீடண புகறியால் என்றான் – கம்.யுத்2:16 108/4
பொம்மென விம்மலோடும் பொருக்கென விசையின் போனான் – கம்.யுத்2:19 216/3
பொங்கியது என்ன மன்னன் பொருக்கென எழுந்து போரில் – கம்.யுத்2:19 276/2
பொருக்கென சென்று புக்கான் புண்ணினில் குமிழி பொங்க – கம்.யுத்2:19 285/2
வெள்ள வெம் கள பரப்பினை பொருக்கென விழித்தான் – கம்.யுத்3:22 186/3
தண்டலை இருக்கை-தன்னை பொருக்கென சார்ந்து தானே – கம்.யுத்3:26 90/2
பொருக்கென புகல் புக்கவன் புல்லி அ – கம்.யுத்4:39 11/3
பொருக்கென நிதியமும் புனை பொன் பூண்களின் – கம்.யுத்4:41 101/3

மேல்


பொருக (1)

பொருக வெம் போர் என போதல் மேயினான் – கம்.யுத்2:16 88/4

மேல்


பொருகிற்பன (1)

கொல நிற்பன பொருகிற்பன புடை சுற்றின குழுவாய் – கம்.யுத்2:18 148/2

மேல்


பொருகின்ற (3)

பொன்னை பொருகின்ற பொலம் குழையால் – கம்.ஆரண்:14 69/2
பொருகின்ற நகர வாயில் பொன் கதவு அடைத்து கல் குன்று – கம்.கிட்:11 81/2
போர் இணை ஆக ஏன்று பொருகின்ற பூசல் நோக்கி – கம்.யுத்2:16 171/2

மேல்


பொருகின்றன (1)

பாறு பொருகின்றன பருந்து இவை என போய் – கம்.யுத்1:12 18/3

மேல்


பொருகின்றனர் (1)

புடைத்தார் பொருகின்றனர் கோள் அரி போல்வார் – கம்.யுத்2:18 236/4

மேல்


பொருகின்றாரும் (1)

பொன் அணி பலகை சூது துயில்கிலர் பொருகின்றாரும் – கம்.சுந்:2 183/4

மேல்


பொருகின்றிலென் (1)

பொன்றேன் எனின் நின்னோடு எதிர் பொருகின்றிலென் என்றான் – கம்.யுத்2:15 166/4

மேல்


பொருட்கு (18)

செயல்படு மனத்தர் செய்_பொருட்கு – நற் 24/8
செய்_பொருட்கு அகன்ற செயிர் தீர் காதலர் – நற் 214/8
செய்_பொருட்கு அகன்றனர் ஆயினும் பொய்யலர் – நற் 246/6
அரும் பொருட்கு அகன்ற காதலர் முயக்கு எதிர்ந்து – நற் 333/7
செறி வளை நெகிழ செய்_பொருட்கு அகன்றோர் – குறு 190/2
அவரவர் செய் பொருட்கு அரணமும் நீயே – பரி 4/73
முனிவு இன்றி முயல் பொருட்கு இறத்தி நீ என கேட்பின் – கலி 10/12
வெரு வந்த ஆறு என்னார் விழு பொருட்கு அகன்றவர் – கலி 150/12
ஒதுக்கு அரிய நெறி என்னார் ஒண் பொருட்கு அகன்றவர் – கலி 150/16
காணாது ஈத்த இ பொருட்கு யான் ஓர் – புறம் 208/6
உள் முதல் பொருட்கு எலாம் ஊற்றம் ஆவன – கம்.அயோ:14 72/2
கூட்டம் உற்று இருந்த வீரர் குறித்தது ஓர் பொருட்கு முன்_நாள் – கம்.கிட்:3 22/1
இடை சொற்ற பொருட்கு எல்லாம் எல்லை ஆய் நல் அறிவுக்கு ஈறு ஆய் வேறு – கம்.கிட்:13 26/2
ஏயினான் இரவி காதலனும் ஏயின பொருட்கு
ஆயினார் அவரும் அங்கு அன்ன நாள் அவதியில் – கம்.கிட்:14 1/2,3
தண்டம் என்று ஒரு பொருட்கு உரிய தக்கரை – கம்.யுத்1:2 18/1
தொல்லை நான்மறை வரன்முறை துணி பொருட்கு எல்லாம் – கம்.யுத்1:3 28/1
முற்றிய பொருட்கு எலாம் முடிவுளான்-தனை – கம்.யுத்2:16 285/4
கேட்பதும் பல் பொருட்கு ஐயம் கேடு அற – கம்.யுத்4:40 79/2

மேல்


பொருட்கும் (1)

காண்பார்க்கும் காணப்படு பொருட்கும் கண் ஆகி – கம்.ஆரண்:15 42/1

மேல்


பொருட்கே (2)

ஒன்றில் கொள்ளாய் சென்று தரு பொருட்கே – அகம் 123/14
பேரை ஒரு பொருட்கே பல் வகையால் பேர்த்து எண்ணும் – கம்.யுத்1:3 159/1

மேல்


பொருட்டா (1)

புறவு ஒன்றின் பொருட்டா யாக்கை புண் உற அரிந்த புத்தேள் – கம்.யுத்4:32 49/1

மேல்


பொருட்டாக (3)

புறவு ஒன்றின் பொருட்டாக துலை புக்க பெருந்தகை-தன் புகழில் பூத்த – கம்.பால:5 62/1
புக்கு அடைந்த புறவு ஒன்றின் பொருட்டாக துலை புக்க – கம்.யுத்2:16 349/1
பாவி யான் பயந்த நங்கை நின் பொருட்டாக பட்டேன் – கம்.யுத்2:17 62/2

மேல்


பொருட்டால் (7)

பூண்ட பெரும் புகழ் நிறுவி தம் பொருட்டால் பொன்_உலகம் புக்க தாதை – கம்.ஆரண்:4 26/3
அ பழியால் உலகு அனைத்தும் நும் பொருட்டால் அழிந்தன ஆம் அறத்தை நோக்கி – கம்.ஆரண்:6 126/2
கண்டு கண்டகரோடும் அ காரிகை பொருட்டால்
அண்டர் ஆதியர்க்கு ஆர் அமர் விளைந்தது என்று அயிர்த்தார் – கம்.ஆரண்:13 81/1,2
மங்கையர் பொருட்டால் எய்தும் மாந்தர்க்கு மரணம் என்றல் – கம்.கிட்:9 13/1
மடந்தை-தன் பொருட்டால் வந்த வாள் அமர் களத்து மாண்டு – கம்.கிட்:11 56/3
அண்டா ஐயா எங்கள் பொருட்டால் அயர்கின்றாய் – கம்.யுத்3:22 218/3
பொது இயற்கை தீர் கற்புடை பத்தினி பொருட்டால்
விதி விளைத்தது அ வில்லியர் வெல்க நீர் வெல்க – கம்.யுத்3:30 48/2,3

மேல்


பொருட்டில் (1)

விரை செறி கமல மென் பொருட்டில் மேவிய – கம்.பால:5 5/3

மேல்


பொருட்டின் (1)

தளிர்_இயல் பொருட்டின் வந்த சீற்றமும் தருக்கினோன்-தன் – கம்.யுத்4:37 205/1

மேல்


பொருட்டினால் (4)

இயன்றது என் பொருட்டினால் இ இடர் உனக்கு என்ற போழ்தும் – கம்.அயோ:13 40/1
பொன்-வயின் மேனி கொண்டாள் பொருட்டினால் புகுந்தது என்றாள் – கம்.ஆரண்:10 67/4
பாவை நின் பொருட்டினால் ஓர் பழி பெற பயன் தீர் நோன்பின் – கம்.சுந்:3 142/2
தேடி சேர்ந்த என் பொருட்டினால் உலகுடை செல்வன் – கம்.யுத்4:32 35/1

மேல்


பொருட்டினாலே (1)

கெட்டது உன் பொருட்டினாலே நின்னுடை கேளிர் எல்லாம் – கம்.யுத்4:34 16/3

மேல்


பொருட்டு (2)

வந்தோர் மட மங்கை பொருட்டு மலைக்கலுற்றார் – கம்.கிட்:7 48/2
எந்தையே எந்தையே இன்று என் பொருட்டு உனக்கும் இ கோள் – கம்.யுத்2:17 34/1

மேல்


பொருண்மை (1)

கதம் எனும் பொருண்மை இலர் கருணையின் கடல் அனையர் – கம்.கிட்:2 8/1

மேல்


பொருத்தம் (1)

பொருத்தம் அன்று என்று சால புலமையோர் புகல்வர் என்றான் – கம்.ஆரண்:6 44/4

மேல்


பொருத்தமே (1)

பொருத்தமே வாழ்வு என பொழுது போக்கினார் – கம்.யுத்4:38 18/2

மேல்


பொருத்தி (8)

துணை மாண் கதவம் பொருத்தி இணை மாண்டு – நெடு 81
உள்ளி நோன் முதல் பொருத்தி அடி அமைத்து – நெடு 122
அருப்பம் உடைத்து என்னுள் எவ்வம் பொருத்தி
பொறி செய் புனை பாவை போல வறிது உயங்கி – கலி 146/48,49
கரியொடு கரி எதிர் பொருத்தி கை படை – கம்.பால:3 67/1
பூ மரன் இறுத்து அவை பொருத்துவ பொருத்தி
சாமரையின் வீசினர் படை_தலைவர்-தாமே – கம்.யுத்1:9 11/3,4
பொடித்து எழ உறுக்கி எதிர் புக்கு உடல் பொருத்தி
கடுத்த விசையின் கடிது எழுந்து கதிர் வேலான் – கம்.யுத்1:12 10/2,3
புரவியின் தலை பூட்கையின் தலை இவை பொருத்தி
கரவு_இல் இன் உயிர் துறந்தனர் கவவுற தழுவி – கம்.யுத்2:15 235/3,4
மூளுற பொருத்தி மாட முன்றிலில் முறையினோடு – கம்.யுத்3:29 49/3

மேல்


பொருத்தியே (1)

புல்லிட கிடத்தி வச்சிரத்த கால் பொருத்தியே – கம்.பால:3 23/4

மேல்


பொருத்தினால் (1)

பொருத்தினால் அது பொருந்துமோ தக்கது புகன்றிலை போல் என்றான் – கம்.யுத்2:16 324/4

மேல்


பொருத்து (1)

பொருத்து உறு பொருள் உண்டாமோ பொரு தொழிற்கு உரியர் ஆகி – கம்.யுத்2:16 152/3

மேல்


பொருத்து-உறு (1)

உருக்கி அன்ன பொருத்து-உறு போர்வை – பெரும் 9

மேல்


பொருத்துவ (1)

பூ மரன் இறுத்து அவை பொருத்துவ பொருத்தி – கம்.யுத்1:9 11/3

மேல்


பொருத்துவது (1)

புல்லுற பொருத்துவது ஒன்று போயின – கம்.யுத்3:24 90/2

மேல்


பொருத்துவர் (1)

பொருத்துவர் ஆம் என புல்லினார்-அரோ – கம்.பால:19 48/4

மேல்


பொருத்துவாரும் (1)

மறுப்பட ஆவி பேணா வாரணம் பொருத்துவாரும் – கம்.பால:2 16/4

மேல்


பொருத (73)

வை_நுதி பொருத வடு ஆழ் வரி நுதல் – திரு 78
அறை வாய் குறும் துணி அயில் உளி பொருத
கை புனை செப்பம் கடைந்த மார்பின் – சிறு 52,53
கூர் உளி பொருத வடு ஆழ் நோன் குறட்டு – சிறு 252
கார் ஏறு பொருத கண் அகன் செறுவின் – பெரும் 210
முழங்கு கால் பொருத மரம் பயில் காவின் – மது 335
பசு மணி பொருத பரேர் எறுழ் கழல் கால் – பட் 294
குரூஉ புலி பொருத புண் கூர் யானை – மலை 517
புணரி பொருத பூ மணல் அடைகரை – நற் 11/6
பொங்கு திரை பொருத வார் மணல் அடைகரை – நற் 35/1
புலியொடு பொருத புண் கூர் யானை – நற் 65/5
வாள் அரம் பொருத கோள் நேர் எல் வளை – நற் 77/9
பாண்டிலொடு பொருத பல் பிணர் தட கை – நற் 141/8
இரும் கழி பொருத ஈர வெண் மணல் – நற் 145/1
பேர் அஞர் பொருத புகர் படு நெஞ்சம் – நற் 154/8
கவி குளம்பு பொருத கல் மிசை சிறு நெறி – நற் 185/5
பொருத யானை வெண் கோடு கடுப்ப – நற் 225/2
உரவு திரை பொருத பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 235/1
வய களிறு பொருத வாள் வரி உழுவை – நற் 255/4
பொருத யானை புல் தாள் ஏய்ப்ப – நற் 279/6
ஒளிறு வேல் அழுவத்து களிறு பட பொருத
பெரும் புண்ணுறுநர்க்கு பேஎய் போல – நற் 349/7,8
உரவு திரை பொருத திணி மணல் அடைகரை – குறு 175/2
தயங்கு திரை பொருத தாழை வெண் பூ – குறு 226/5
பொருத யானை புகர் முகம் கடுப்ப – குறு 284/1
உரவு கடல் பொருத விரவு மணல் அடைகரை – குறு 316/4
வேந்தரொடு பொருத ஞான்றை பாணர் – குறு 328/6
ஏறு பொருத செறு உழாது வித்துநவும் – பதி 13/2
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன் – பதி 16/15
வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம் – பதி 63/4
கனல் பொருத அகிலின் ஆவி கா எழ – பரி 10/72
முதிர் பூண் முலை பொருத ஏதிலாள் முச்சி – கலி 81/30
சினை அலர் வேம்பின் பொருப்பன் பொருத
முனை அரண் போல உடைந்தன்று அ காவில் – கலி 92/27,28
பெரும் கதவு பொருத யானை மருப்பின் – அகம் 26/6
புகர் முகம் பொருத புது நீர் ஆலி – அகம் 108/4
திதியனொடு பொருத அன்னி போல – அகம் 126/16
வாள் வரி பொருத புண் கூர் யானை – அகம் 145/7
வயங்கு மணி பொருத வகை அமை வனப்பின் – அகம் 167/1
எறி-உளி பொருத ஏமுறு பெரு மீன் – அகம் 210/2
நீரொடு பொருத ஈர் இதழ் மழை கண் – அகம் 299/14
வெண் கோட்டு யானை பொருத புண் கூர்ந்து – அகம் 362/3
மலி புனல் பொருத மருது ஓங்கு படப்பை – அகம் 376/3
கவட்டு அடி பொருத பல் சினை உதிர்வை – அகம் 393/6
குய வரி இரும் போத்து பொருத புண் கூர்ந்து – அகம் 398/22
கறுழ் பொருத செம் வாயான் – புறம் 4/8
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை – புறம் 35/23
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை – புறம் 64/3
கணை பொருத துளை தோலன்னே – புறம் 97/16
வரி வயம் பொருத வய களிறு போல – புறம் 100/7
அரசு உடன் பொருத அண்ணல் நெடு வரை – புறம் 158/2
மாதிரம் பொருத திண் தோள் மன்ன நீ வருந்தல் ஏழ்_ஏழ் – கம்.பால:5 27/2
மாதிரம் பொருத தோள் மன்னர்_மன்னன் முன் – கம்.பால:5 66/2
வாளரம் பொருத வேலும் மன்மதன் சிலையும் வண்டின் – கம்.பால:10 14/1
அ அரம் பொருத வேல் அரசன் ஆய்கிலாது – கம்.அயோ:4 162/3
பொங்கு உல திரளொடும் பொருத தோளினாய் – கம்.அயோ:14 41/4
உரம் பொருத மத கரி உறையும் அ வனம் – கம்.சுந்:3 51/1
வில் கொள் நாண் பொருத தோள் அவுணர் வேறு உளார் – கம்.சுந்:3 125/2
பொன் திணிந்த தோள் இராவணன் மார்பொடும் பொருத
அன்று இழந்த கோடு அரிந்து இடும் அழகு உறு குழையார் – கம்.சுந்:9 18/1,2
மறத்து மாருதம் பொருத நாள் வாள் அரா அரசு – கம்.சுந்:11 61/3
கோட்டு எதிர் பொருத பேர் ஆரம் கொண்டு எதிர் – கம்.சுந்:12 26/3
போதகம் ஒன்று கன்றி இடங்கர் மா பொருத போரின் – கம்.யுத்1:4 110/1
மழை என பொருத வேலை மகரமும் மத்த மாவும் – கம்.யுத்1:8 21/4
கவடு உக பொருத காய் களிறு அன்னான் – கம்.யுத்1:11 1/1
போரிலே பட்டு வீழ பொருத நீ ஒளித்து புக்கு உன் – கம்.யுத்1:14 38/3
பொருத பூசல் புகல ஒண்ணாததே – கம்.யுத்2:15 77/4
கோடு கொண்டு பொருத குரங்கினால் – கம்.யுத்2:15 90/3
புன் புல களத்திடை பொருத போலுமால் – கம்.யுத்2:15 119/4
வாரணம் பொருத மார்பும் வரையினை எடுத்த தோளும் – கம்.யுத்2:16 1/1
பொருது உனக்கு உடைந்து போனார் மானிடர் பொருத போர்க்கு – கம்.யுத்2:16 36/3
வெம் மலை வேழமும் பொருத வேறு இனி – கம்.யுத்2:16 251/3
எரிபட பொருத பூமி இடம் பட எதிர்ந்த எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 185/3
போரின்-மேல் நோக்கு இலாத இருவரும் பொருத பூசல் – கம்.யுத்3:22 22/4
துளக்கம்_இல் ஆற்றல் வீரர் பொருத போர் தொழிலை நோக்கி – கம்.யுத்3:22 33/3
இனைய செரு நிகழும் அளவின் எதிர் பொருத
வினையமுடை முதல்வர் எவரும் உடன் விளிய – கம்.யுத்3:31 157/1,2
வரை பொருத மத யானை துணை மருப்பும் கிளர் முத்தும் மணியும் வாரி – கம்.யுத்4:33 21/1

மேல்


பொருதது (1)

கடலொடு பொருதது கரியொடு கரி என – கம்.யுத்2:18 132/4

மேல்


பொருதமை (1)

பொருதமை புண்ணே சொல்ல வென்றமை போந்த தன்மை – கம்.சுந்:14 10/1

மேல்


பொருதல் (1)

நண்ணின துணையொடும் பொருதல் நன்று இது – கம்.யுத்2:19 29/3

மேல்


பொருதலோடும் (1)

பொரு படை இரண்டும் தம்மில் பொருதன பொருதலோடும்
எரி கணை உருமின் வெய்ய இலக்குவன் துரந்த மார்பை – கம்.யுத்2:18 201/1,2

மேல்


பொருதவர் (1)

முரன் என தகும் மொய்ம்பினோர் முன் பொருதவர் போல் – கம்.சுந்:3 18/1

மேல்


பொருதன (1)

பொரு படை இரண்டும் தம்மில் பொருதன பொருதலோடும் – கம்.யுத்2:18 201/1

மேல்


பொருதனர் (1)

யாளி போல்பவர் பலர் உளர் பொருதனர் இளையோய் – கம்.ஆரண்:13 90/4

மேல்


பொருதாது (1)

பொருதாது அமருவர் அல்லர் போர் உழந்து – புறம் 350/7

மேல்


பொருதாய் (1)

பொருவோமொடு நேர் பொருதாய் புகழோய் – கம்.யுத்2:18 69/3

மேல்


பொருதார் (4)

இலங்கையில் பொருதார் அன்றே மறைகளுக்கு இறுதி ஆவார் – கம்.சுந்:0 1/4
பொங்கு வெம் செரு தேவரும் நடுக்குற பொருதார் – கம்.யுத்3:20 51/4
பொரு வீரையும் பொரு வீரையும் பொருதாலென பொருதார் – கம்.யுத்3:27 107/4
புலவர்க்கு இந்திரன் பொன்னகர் அழிதர பொருதார்
நிலவை செம் சடை வைத்தவன் வரம் தர நிமிர்ந்தார் – கம்.யுத்3:30 12/2,3

மேல்


பொருதாலென (1)

பொரு வீரையும் பொரு வீரையும் பொருதாலென பொருதார் – கம்.யுத்3:27 107/4

மேல்


பொருதான் (1)

பூண்ட வெம் செரு இரவி கான்முளையொடு பொருதான்
காண்தகும் என இமையவர் குழுக்கொண்டு கண்டார் – கம்.யுத்2:16 249/3,4

மேல்


பொருதி (2)

பொங்கு வெம் செருவினில் பொருதி என்று உரை-செய – கம்.கிட்:5 4/2
பொரு தொழில் எம்மொடும் பொருதி போர் என்பார் – கம்.யுத்1:4 36/3

மேல்


பொருதி-ஆயின் (1)

போர் அடா பொருதி-ஆயின் புறப்படு புறப்படு என்றான் – கம்.யுத்1:3 129/3

மேல்


பொருதியேல் (1)

என்னொடு பொருதியேல் இன்னும் யான் அமர் – கம்.யுத்2:16 258/1

மேல்


பொருதியோ (4)

சின்னபின்னங்கள் பட்டால் பொருதியோ திரிந்து நீயே – கம்.யுத்2:18 186/3
என்னொடே பொருதியோ அது என்று எனின் இலக்குவ பெயரின் எம்பிரான் – கம்.யுத்2:19 75/1
தன்னொடே பொருதியோ சொல் நுந்தை தலை தள்ள நின்ற தனி வள்ளலாம் – கம்.யுத்2:19 75/2
மன்னொடே பொருதியோ உரைத்தது மறுக்கிலோம் என வழங்கினான் – கம்.யுத்2:19 75/3

மேல்


பொருதிர் (1)

சென்று நீர் பொருதிர் என்று திற திறம் செலுத்தி தேய – கம்.சுந்:11 9/3

மேல்


பொருதிரோ (1)

இருவிர் என்னொடு பொருதிரோ அன்று-எனின் ஏற்ற – கம்.யுத்3:22 59/1

மேல்


பொருதிலேன் (1)

புன்மை நோக்கினென் நாணினால் பொருதிலேன் என்றான் – கம்.யுத்3:30 49/3

மேல்


பொருது (68)

ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து அவிய – பெரும் 415
பொருது அவரை செரு வென்றும் – மது 56
கரை பொருது இரங்கும் கனை இரு முந்நீர் – மது 235
கடும் காற்று எடுப்ப கல் பொருது உரைஇ – மது 378
கரை பொருது இரங்கும் முந்நீர் போல – மது 425
பொருது ஒழி நாகம் ஒழி எயிறு அருகு எறிந்து – நெடு 117
மாறு பொருது ஓட்டிய புகல்வின் வேறு புலத்து – குறி 135
பொருது தொலை யானை கோடு சீர் ஆக – மலை 154
கால் பொருது இடிப்பினும் கதழ் உறை கடுகினும் – நற் 201/8
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொருது உண்ணும் – நற் 333/4
கரை பொருது இழிதரும் கான்யாற்று இகு கரை – நற் 381/3
கல் பொருது இரங்கும் கதழ் வீழ் அருவி – குறு 134/5
கவணை அன்ன பூட்டு பொருது அசாஅ – குறு 388/3
பொருது சினம் தணிந்த செரு புகல் ஆண்மை – பதி 55/19
வேண்டு வழி நடந்து தாங்கு தடை பொருது
விதி ஆற்றான் ஆக்கிய மெய் கலவை போல – பரி 7/19,20
பொருது இழிவார் புனல் பொற்பு அஃது – பரி 7/81
புனல் பொருது மெலிந்தார் திமில் விட – பரி 10/71
பொருது இகல் புலி போழ்ந்த பூ நுதல் எழில் யானை – பரி 20/4
புகர் முக களிறொடு புலி பொருது உழக்கும் நின் – கலி 45/12
கல் பொருது இரங்கும் பல் ஆர் நேமி – அகம் 14/19
பொருது புண் நாணிய சேரலாதன் – அகம் 55/11
கழை மாய் நீத்தம் கல் பொருது இரங்க – அகம் 72/9
இரு பெரு வேந்தரும் பொருது களத்து ஒழிய – அகம் 96/15
புலவு பொருது அழித்த பூ நாறு பரப்பின் – அகம் 130/8
நெடும் தேர் ஞிமிலியொடு பொருது களம் பட்டு என – அகம் 148/8
முருகு உறழ் முன்பொடு பொருது களம் சிவப்ப – அகம் 181/6
பொலம் பூண் நன்னன் பொருது களத்து ஒழிய – அகம் 199/20
பொருது தொலை யானை வெண் கோடு கொண்டு – அகம் 282/3
கண் பொருது இமைக்கும் திண் மணி கிளர்ப்ப – அகம் 282/5
புலியொடு பொருது சினம் சிறந்து வலியோடு – அகம் 291/6
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து ஒழிய – புறம் 2/15
கணை பொருது கவி வண் கையால் – புறம் 7/3
பொருது ஆண்டு ஒழிந்த மைந்தர் புண் தொட்டு – புறம் 62/2
வேந்தரும் பொருது களத்து ஒழிந்தனர் இனியே – புறம் 63/10
ஒருதான் ஆகி பொருது களத்து அடலே – புறம் 76/13
முரசு எழுந்து இரங்கும் முற்றமொடு கரை பொருது
இரங்கு புனல் நெரிதரு மிகு பெரும் காவிரி – புறம் 174/7,8
கல் பொருது இரங்கும் மல்லல் பேர் யாற்று – புறம் 192/8
பொய்யா எழினி பொருது களம் சேர – புறம் 230/6
பொருது இடர் தணிக்கின் உண்டு எனும் புணர்ப்பினால் – கம்.பால:5 8/4
பொருது உறை சேர் வேலினாய் புலி போத்தும் புல்வாயும் – கம்.பால:12 7/3
மாறு என தடங்களை பொருது மா மரம் – கம்.பால:14 22/1
பூ எழு மழுவினால் பொருது போக்கிய – கம்.அயோ:1 76/2
போர் கெழு புலவர்க்கு ஆகி அசுரரை பொருது வென்றோர் – கம்.அயோ:3 96/2
போர் தானை இந்திரனை பொருது அவனை போர் தொலைத்து – கம்.ஆரண்:6 95/2
பொருது வீழ்வன புலம்புவ நிலம் பட புரள்வ – கம்.ஆரண்:7 69/4
போக்கினாய் புகுந்து கொண்டு போகின்றாய் பொருது நின்னை – கம்.ஆரண்:12 81/3
பொருது தாதையை இத்தனை நெறி கொடு போனான் – கம்.ஆரண்:13 91/3
வினை பெரும் சூழ்ச்சியின் பொருது வெல்லுமால் – கம்.கிட்:10 97/4
பூமி தாங்கு ஒருவனோ பொருது முற்றுவான் – கம்.சுந்:12 65/3
பொய் உரைத்து உலகினில் சினவினார் குலம்_அற பொருது தன் வேல் – கம்.யுத்1:2 84/1
புரந்து கோடலும் புகழொடு கோடலும் பொருது
துரந்து கோடலும் என்று இவை தொன்மையின் தொடர்ந்த – கம்.யுத்1:6 8/1,2
பொருது புக்கன முந்துற சூரியன் புதல்வன் – கம்.யுத்1:12 3/2
புடை உள பொருது கொண்டு போர் பெறா பொங்குகின்ற – கம்.யுத்1:13 22/2
பொருது உனக்கு உடைந்து போனார் மானிடர் பொருத போர்க்கு – கம்.யுத்2:16 36/3
கிட்டி பொருது அ கிளர் சேனை எலாம் – கம்.யுத்2:18 12/1
பொருது உடைவன மத மழையன புகர் மலை – கம்.யுத்2:18 129/4
என்னை நீ பொருது வெல்லின் அவரையும் வென்றி என்னா – கம்.யுத்2:18 189/3
போரும் இன்று ஒரு பகல்-கணே பொருது வெல்வென் வென்று அலது போகலேன் – கம்.யுத்2:19 77/4
பொருது பொன்றுதல் புரிதிரோ உறுவது புகலும் – கம்.யுத்3:22 59/3
எற்று வான் திரை கடலொடும் பொருது சென்று ஏற – கம்.யுத்3:22 176/3
பொருது இ கணம் வென்றான் என சர மாரிகள் பொழிந்தான் – கம்.யுத்3:27 121/4
அயர்த்தனை உறங்குவாயோ அமர் பொருது அலசினாயோ – கம்.யுத்3:29 51/4
பொருது தூது உரைத்து ஏகியது அரக்கியர் புலம்ப – கம்.யுத்3:30 46/3
திரை பொருது புறம் குவிப்ப திறம் கொள் பணை மரம் உருட்டி சிறை புள் ஆர்ப்ப – கம்.யுத்4:33 21/2
கரை பொருது கடல் மடுக்கும் கடும் குருதி பேர் ஆறு காண்-மின் காண்-மின் – கம்.யுத்4:33 21/4
பொருது பற்றிய தாமரை போலுமால் – கம்.யுத்4:33 32/4
போரிடை மீண்டு ஒருவருக்கும் புறங்கொடா போர் வீரன் பொருது வீழ்ந்த – கம்.யுத்4:37 202/3
வெவ் விடம் பொருது நீண்டு மிளிர்தரும் கரும் கண் செ வாய் – கம்.யுத்4:41 24/2

மேல்


பொருதும் (3)

என்னொடு பொருதும் என்ப அவரை – புறம் 71/3
பொருதும் என்று தன் தலை வந்த – புறம் 76/11
யாம் பொருதும் என்றல் ஓம்பு-மின் ஓங்கு திறல் – புறம் 88/2

மேல்


பொருந்த (22)

சீர் கெழு மடந்தை ஈர் இமை பொருந்த
நள்ளென் கங்குல் கள்வன் போல – நற் 40/9,10
நீல் நிற நெய்தல் நிரை இதழ் பொருந்த
ஆனாது அலைக்கும் கடலே மீன் அருந்தி – நற் 382/2,3
புந்தி மிதுனம் பொருந்த புலர் விடியல் – பரி 11/6
இரும் கழி புகாஅர் பொருந்த தாக்கி – அகம் 190/11
திருந்து அடி பொருந்த வல்லோர் – புறம் 61/18
கண்_நுதல் பொருந்த வரு கண்ணனின் வரும் கார் – கம்.பால:15 19/2
போர் பெரும் கோலத்தை பொருந்த நோக்கு எனா – கம்.அயோ:14 48/4
பொருந்த அமலன் பொழில்_அகத்து இனிது புக்கான் – கம்.ஆரண்:3 49/1
பொருந்த ஆயிரம் கற்பங்கள் போக்குவான் – கம்.ஆரண்:14 18/3
புவியிடை அண்ணல் என்பது எண்ணினில் பொருந்த முன்னே – கம்.கிட்:7 124/3
பூ மருவு பொன் செறி குறங்கிடை பொருந்த
காமம் முதல் உற்ற பகை கால் தளர ஆசை – கம்.கிட்:14 46/2,3
பொருக்கென அவரிடை பொருந்த நோக்கினான் – கம்.சுந்:3 58/4
புல்லல் ஏற்ற திருமகளும் பூவும் பொருந்த புலி ஏழும் – கம்.சுந்:4 58/1
பொன் ஆர் ஓடை பொருந்த நிலத்தின் – கம்.யுத்1:3 94/2
புகைசெயா நெடும் தீ பொங்க உருத்து எதிர் பொருந்த புக்கான் – கம்.யுத்1:3 147/2
இருவரும் பொருந்த பற்றி எ உலகுக்கும் மேல் ஆய் – கம்.யுத்1:3 148/1
புல குறி அற நெறி பொருந்த நோக்கினார் – கம்.யுத்1:4 40/4
புழை உடை தட கை ஒன்றோடு ஒன்று இடை பொருந்த சுற்றி – கம்.யுத்1:8 21/2
பொருந்த வந்துற்ற போரில் தோற்றனன் போலும் என்னா – கம்.யுத்2:16 13/2
தாரொடும் புனைந்த மௌலி தரையொடும் பொருந்த தள்ளி – கம்.யுத்2:17 76/2
பொங்கு பூம் பள்ளி புக்கார் அவர் உடல் பொருந்த புல்லி – கம்.யுத்2:19 165/3
பொன் மலை வில்லினான் தன் படைக்கலம் பொருந்த பற்றி – கம்.யுத்3:22 153/3

மேல்


பொருந்தல் (1)

வைகலும் பொருந்தல் ஒல்லா – நற் 98/11

மேல்


பொருந்தலர் (2)

நெடு மிடல் சாய்த்த பசும் பூண் பொருந்தலர்
அரிமணவாயில் உறத்தூர் ஆங்கண் – அகம் 266/12,13
பொன் பிறங்கல் இலங்கை பொருந்தலர்
என்பு மால் வரை ஆகிலதே எனின் – கம்.சுந்:5 17/1,2

மேல்


பொருந்தலும் (1)

பொருந்தலும் துயில் நறை களி பொருந்தினார் – கம்.சுந்:3 30/4

மேல்


பொருந்தலை (2)

இரும் துகில் தானையின் ஒற்றி பொருந்தலை
பூத்தனள் நீங்கு என பொய் ஆற்றால் தோழியர் – பரி 16/23,24
போர் அணி பொலம் கொள் வேலாய் பொருந்தலை இகழ்தற்கு ஒத்த – கம்.ஆரண்:6 43/3

மேல்


பொருந்தவும் (1)

பூழி சென்று தன் திரு உரு பொருந்தவும் பொறை தீர் – கம்.யுத்1:6 3/1

மேல்


பொருந்தா (8)

பொருந்தா தெவ்வர் இரும் தலை துமிய – மலை 488
பொருந்தா புகர் நிழல் இருந்தனெம் ஆக – நற் 318/3
நிரை இதழ் பொருந்தா கண்ணோடு இரவில் – குறு 353/4
பொருந்தா மன்னர் அரும் சமத்து உயர்த்த – அகம் 77/17
பொருந்தா கண்ணேம் புலம்பு வந்து உறுதர – அகம் 167/6
பொருந்தா கண்ணள் வெய்ய உயிர்க்கும் என்று – அகம் 201/11
பொருந்தா தெவ்வர் அரிந்த தலை அடுப்பின் – புறம் 372/5
பொருந்தா நயனம் பொருந்தி நமை பொன்ற சூழ்ந்த என புரண்டார் – கம்.அயோ:6 31/4

மேல்


பொருந்தாதார் (1)

பொருந்தாதார் போர் வல் வழுதிக்கு அரும் திறை – கலி 141/24

மேல்


பொருந்தார் (1)

அரும் சுரம் நீந்திய நம்மினும் பொருந்தார்
முனை அரண் கடந்த வினை வல் தானை – அகம் 381/13,14

மேல்


பொருந்தார்-தம் (1)

புண்ணியம் பொருந்தார்-தம் முயற்சி போல் – கம்.யுத்1:8 44/4

மேல்


பொருந்தி (42)

விதுப்பு உறு மனத்தேம் விரைந்து அவன் பொருந்தி
சூர்-உறு மஞ்ஞையின் நடுங்க வார் கோல் – குறி 168,169
வளி நுழையும் வாய் பொருந்தி
ஓங்கு வரை மருங்கின் நுண் தாது உறைக்கும் – பட் 151,152
அகடு சேர்பு பொருந்தி அளவினில் திரியாது – மலை 33
செம் கால் மராஅத்து அம் புடை பொருந்தி
வாங்கு சிலை மறவர் வீங்கு நிலை அஞ்சாது – நற் 148/5,6
உயர் புகழ் நல் இல் ஒண் சுவர் பொருந்தி
நயவரு குரல பல்லி – நற் 333/10,11
மணல் இடு மருங்கின் இரும் புறம் பொருந்தி
அமர் வரின் அஞ்சேன் பெயர்க்குவென் – நற் 362/8,9
வேங்கை அம் படு சினை பொருந்தி கைய – நற் 379/4
கை உடை நன் மா பிடியொடு பொருந்தி
மை அணி மருங்கின் மலை_அகம் சேரவும் – குறு 319/3,4
வில் அக விரலின் பொருந்தி அவன் – குறு 370/4
அலந்தலை உன்னத்து அம் கவடு பொருந்தி
சிதடி கரைய பெரு வறம் கூர்ந்து – பதி 23/1,2
பொருந்தி யான் தான் வேட்ட பொருள்-வயின் நினைந்த சொல் – கலி 17/18
தேன் இமிர் புன்னை பொருந்தி
தான் ஊக்கினன் அ ஊசலை வந்தே – கலி 131/45,46
மா கண் அடைய மார்பு_அகம் பொருந்தி
முயங்கல் விடாஅல் இவை என மயங்கி – அகம் 26/8,9
புன்கண் மாலையொடு பொருந்தி கொடும் கோல் – அகம் 74/15
ஆர் இருள் கங்குல் அணையொடு பொருந்தி
ஓர் யான் ஆகுவது எவன்-கொல் – அகம் 82/16,17
இறைஞ்சிய முகத்தேம் புறம் சேர்பு பொருந்தி
இவை நுமக்கு உரிய அல்ல இழிந்த – அகம் 110/15,16
சில்_ஐம்_கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி
ஒழியின் வறுமை அஞ்சுதி அழி_தகவு – அகம் 123/6,7
கள்ளி முள் அரை பொருந்தி செல்லுநர்க்கு – அகம் 151/12
விரி மலர் மராஅம் பொருந்தி கோல் தெரிந்து – அகம் 172/7
கனை இருள் நடுநாள் அணையொடு பொருந்தி
வெய்து-உற்று புலக்கும் நெஞ்சமொடு ஐது உயிரா – அகம் 373/11,12
நிரை நிலை நடுகல் பொருந்தி இமையாது – அகம் 387/15
வந்து அடி பொருந்தி முந்தை நிற்பின் – புறம் 10/5
மார்பு_அகம் பொருந்தி ஆங்கு அமைந்தன்றே – புறம் 62/15
மெல்ல வந்து என் நல் அடி பொருந்தி
ஈ என இரக்குவர் ஆயின் சீர் உடை – புறம் 73/1,2
முழா அரை போந்தை பொருந்தி நின்று – புறம் 85/7
பாறிய சிதாரேன் பலவு முதல் பொருந்தி
தன்னும் உள்ளேன் பிறிது புலம் படர்ந்த என் – புறம் 150/2,3
கவை முள் கள்ளி பொரி அரை பொருந்தி
புது வரகு அரிகால் கருப்பை பார்க்கும் – புறம் 322/2,3
மன்ற பலவின் மால் வரை பொருந்தி என் – புறம் 374/5
சிறுகுடி கிழான் பண்ணன் பொருந்தி
தன் நிலை அறியுநன் ஆக அ நிலை – புறம் 388/4,5
பொய் வினைக்கு உதவும் வாழ்க்கை அரக்கரை பொருந்தி அன்னார் – கம்.அயோ:6 1/1
பொருந்தா நயனம் பொருந்தி நமை பொன்ற சூழ்ந்த என புரண்டார் – கம்.அயோ:6 31/4
புண்டரிகத்தை உற்ற பொழுது அது பொருந்தி தேர்வாய் – கம்.கிட்:13 58/4
கண்மையும் பொருந்தி கருணை படா – கம்.சுந்:3 106/3
பொன் திணி பொலம்_கொடி என் மென் மயிர் பொருந்தி
துன்றிய புயத்து இனிது இருக்க துயர் விட்டாய் – கம்.சுந்:5 3/1,2
பொய்து அகடு ஒன்று பொருந்தி நெடும் தேர் – கம்.சுந்:9 48/3
பூண் உறும் அல்குலில் பொருந்தி போதலால் – கம்.யுத்1:8 14/3
புய துறை வலியரேனும் பொறையொடும் பொருந்தி வாழ்தல் – கம்.யுத்1:14 8/3
புண் உறு புலவு வேலோய் பழியொடும் பொருந்தி பின்னை – கம்.யுத்2:16 140/3
ஊரொடும் பொருந்தி தோன்றும் ஒளியவன் என்ன ஒண் பொன் – கம்.யுத்2:17 76/1
பாரொடும் பொருந்தி நின்ற மராமரம் பணைகளோடும் – கம்.யுத்2:17 76/3
செம்மையில் பொருந்தி மேலோர் ஒழுக்கினோடு அறத்தை தேறும் – கம்.யுத்3:27 175/3
புண்டரீகத்து புராதனன் தன்னொடும் பொருந்தி
அண்டமூலத்து ஓர் ஆசனத்து இருத்தினை அழக – கம்.யுத்4:40 106/3,4

மேல்


பொருந்திட (2)

ஏடு அகம் பொதி தார் பொருந்திட யாமம் பேரி இசைத்தலால் – கம்.அயோ:3 61/2
பொருந்திட இன்றுதான் என் புண்ணியம் பூத்தது என்ன – கம்.ஆரண்:16 5/2

மேல்


பொருந்திடவோ (1)

புண் ஆகிய மேனி பொருந்திடவோ
மண்ணோர் உயிரே இமையோர் வலியே – கம்.யுத்3:23 13/2,3

மேல்


பொருந்திய (19)

கறங்கு இசை சிதடி பொரி அரை பொருந்திய
சிறியிலை வேலம் பெரிய தோன்றும் – பதி 58/13,14
பொருந்திய கேண்மையின் மறை உணர்ந்து அ மறை – கலி 25/23
பொரு அற பொருந்திய செம் மறு வெள்ளையும் – கலி 105/12
போர் அடங்கு அகலம் பொருந்திய தார் போல் – அகம் 175/15
வறல் மரம் பொருந்திய சிள்வீடு உமணர் – அகம் 303/17
ஒருங்கு அகப்படேஎன் ஆயின் பொருந்திய
என் நிழல் வாழ்நர் செல் நிழல் காணாது – புறம் 72/9,10
வருந்த பொரேஎன் ஆயின் பொருந்திய
தீது இல் நெஞ்சத்து காதல் கொள்ளா – புறம் 73/11,12
அச்சு உடை சாகாட்டு ஆரம் பொருந்திய
சிறு வெண் பல்லி போல தன்னொடு – புறம் 256/2,3
பொருந்திய மகளிரோடு வதுவையில் பொருந்துவாரும் – கம்.பால:2 15/1
பொருந்திய கேண்மை உகந்தவர்-தம்மொடு போகாதே – கம்.அயோ:13 18/3
பொருந்திய இராவணன் புருவ கார்முக – கம்.ஆரண்:10 23/3
பொருந்திய பயத்தன் சிந்தை பொருமுற்று வெருவுகின்றான் – கம்.ஆரண்:11 1/2
பொன்னின் ஒளி மேனி பொருந்திய ஏழ் – கம்.ஆரண்:11 53/3
பூதம் ஐந்தொடும் பொருந்திய உருவினால் புரளான் – கம்.யுத்1:3 18/1
மங்கலம் பொருந்திய தவத்து மா தவர் – கம்.யுத்1:6 32/1
பொருந்திய காதல் தூண்ட பொன் நகர் காண்பான் போல – கம்.யுத்1:10 1/2
பொருந்திய பண் ஒளி தார் ஒளி பொங்க – கம்.யுத்3:20 28/3
புங்கவன் கணை புட்டில் பொருந்திய
புங்க வன் கணை புற்று அரவம் பொர – கம்.யுத்3:31 121/3,4
தாம சத்திரம் சித்திரம் பொருந்திய தயங்க – கம்.யுத்4:37 117/4

மேல்


பொருந்தியவன் (1)

மறு போல் பொருந்தியவன்
ஓவா வேகமோடு உருத்து தன் மேற்சென்ற – கலி 103/49,50

மேல்


பொருந்தியும் (1)

பூ நிரைத்தும் மென் தாது பொருந்தியும்
தேன் அளாவியும் செம்பொன் விராவியும் – கம்.பால:1 8/1,2

மேல்


பொருந்தில (1)

பொருந்தில நிலனொடு போந்து கானிடை – கம்.சுந்:4 42/1

மேல்


பொருந்திற்று (7)

போய் ஐயா புணர்ப்பது என்னே என்பது பொருந்திற்று ஒன்றோ – கம்.ஆரண்:11 35/3
பூதம் ஓர் ஐந்தினில் பொருந்திற்று அன்றியே – கம்.ஆரண்:15 15/2
போதகத்தின் மழ கன்றும் புலி பறழும் உறங்கு இடனும் பொருந்திற்று அம்மா – கம்.கிட்:13 28/4
பண்ணினும் உளை நீ நின்னை பிரிந்தமை பொருந்திற்று ஆமோ – கம்.சுந்:14 30/4
புலத்தியன் மரபு மாயா புண்ணியம் பொருந்திற்று என்னா – கம்.யுத்2:16 127/2
போக்கலாம் புகலாம் பின்னை நரகு அன்றி பொருந்திற்று உண்டோ – கம்.யுத்2:16 142/4
பூ எனும் நாமம் இன்று இ உலகிற்கு பொருந்திற்று அன்றே – கம்.யுத்4:42 3/4

மேல்


பொருந்தின (3)

பொருந்தின களி வண்டின் பொலிவன பொன் ஊதும் – கம்.அயோ:9 8/3
பொன் நிறம் பொருந்தின பூக தாறு எலாம் – கம்.கிட்:10 116/4
உரகம் பூண்ட உருளை பொருந்தின
இரதம் ஆயிரம் ஏ எனும் மாத்திரை – கம்.யுத்2:19 143/1,2

மேல்


பொருந்தினர் (8)

பொருந்தினர் பொருந்துபு விலங்கு எனா புரிந்து – கம்.பால:5 38/3
பொருந்தினர் ஆயினும் பூவின் மெல்லியர் – கம்.பால:7 17/3
பொன்றுவாரின் பொருந்தினர் போயினார் – கம்.கிட்:15 52/3
பொருந்தினர் நெருங்கினர் களம் பட புடைத்தான் – கம்.சுந்:8 24/4
பிறிந்தனர் பொருந்தினர் என தெரிதல் பேணார் – கம்.யுத்1:12 25/2
பொடியாயின தண்டு பொருந்தினர் புக்கார் – கம்.யுத்2:18 242/4
புல்லி முற்றிய உயிரினர் பொருந்தினர் கிடந்தார் – கம்.யுத்3:20 60/3
பொர உடன்றனர் போல பொருந்தினர்
இரவும் நண்பகலும் எனல் ஆயினார் – கம்.யுத்4:37 25/3,4

மேல்


பொருந்தினள் (1)

நுண் நூல் ஆகம் பொருந்தினள் வெற்பின் – அகம் 198/6

மேல்


பொருந்தினன் (1)

பொருந்தினன் வட திசை கடிது போயினான் – கம்.யுத்3:24 85/4

மேல்


பொருந்தினார் (3)

பொழிந்து எழு காதலின் பொருந்தினார் அவன் – கம்.ஆரண்:3 9/3
பொருந்தலும் துயில் நறை களி பொருந்தினார் – கம்.சுந்:3 30/4
புரங்கள் எய்த புங்கவற்கும் உண்டு தேர் பொருந்தினார்
பரந்த தேவர் மாயன் நம்மை வேர் அறுத்த பண்டை நாள் – கம்.யுத்3:31 74/1,2

மேல்


பொருந்தினானே (1)

புண்ணியம் உளதாம் எம் கோன் தவத்தொடும் பொருந்தினானே
நண்ணிய நானும் நின்றேன் காலனும் நணுகி நின்றான் – கம்.சுந்:10 19/2,3

மேல்


பொருந்தினானை (1)

புறந்தரு பண்பின் ஆய உயிரொடும் பொருந்தினானை
மறந்தனன் வலியன் என்பார் ஆதலால் அதுவும் மாட்டேன் – கம்.யுத்1:12 30/3,4

மேல்


பொருந்தினேன் (1)

பொருந்தினேன் அல்லேன் எம் கோன் திருவடி புனைந்தேன் அல்லேன் – கம்.யுத்2:17 41/2

மேல்


பொருந்தினோன் (1)

பொன் இகழ் களவினில் பொருந்தினோன் எனும் – கம்.அயோ:11 107/3

மேல்


பொருந்து (12)

பொருந்து மயிர் ஒழுகிய திருந்து தாட்கு ஒப்ப – பொரு 41
வறன் பொருந்து குன்றத்து உச்சி கவாஅன் – நற் 92/4
பொருந்து மலர் அன்ன என் கண் அழ – ஐங் 18/3
பொருந்து நோன் கதவு ஒற்றி புலம்பி யாம் உலமர – கலி 83/2
பொருந்து செல்வமும் கல்வியும் பூத்தலால் – கம்.பால:2 36/2
புக்கவர் கண் இமை பொருந்து உறாது ஒளி – கம்.பால:3 31/1
பொருந்து மன் உயிர்க்கு உறுதியும் பொதுவுற நோக்கி – கம்.அயோ:1 33/3
பொருந்து நாள் நாளை நின் புதல்வற்கு என்றனர் – கம்.அயோ:2 10/1
பொருந்து நன் மனைக்கு உரிய பூவையை – கம்.கிட்:3 35/3
போதமும் பொருந்து கேள்வி புரை அறு பயனும் பொய் தீர் – கம்.சுந்:12 73/1
பொருந்து பொன் பெரும் கோயிலுள் போர் தொழில் – கம்.யுத்4:34 1/1
பொருந்து கேள்வி புலமையினோய் எனா – கம்.யுத்4:39 1/2

மேல்


பொருந்து-உழி (1)

இருந்து அணை மீது பொருந்து-உழி கிடக்கை – அகம் 351/14

மேல்


பொருந்துதல் (3)

புதல்வனை மெய் தீண்ட பொருந்துதல் இயைபவால் – கலி 70/12
நுண் பூண் ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே – அகம் 61/18
பூண் தாங்கு ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே – அகம் 159/21

மேல்


பொருந்துதலால் (1)

பொய் ஆன என் மேனி பொருந்துதலால் – கம்.யுத்3:23 18/4

மேல்


பொருந்துதிர் (1)

பொருந்துதிர் மயேந்திரத்து என்று போக்கிய – கம்.கிட்:16 2/2

மேல்


பொருந்துபு (2)

அரும் துயர் நீக்குவேன் போல்-மன் பொருந்துபு
பூ கவின் கொண்ட புகழ் சால் எழில் உண்கண் – கலி 131/3,4
பொருந்தினர் பொருந்துபு விலங்கு எனா புரிந்து – கம்.பால:5 38/3

மேல்


பொருந்தும் (8)

பூ வேய் கண்ணி அது பொருந்தும் மாறே – நற் 122/11
ஆறு செல் மாக்கள் புள் கொள பொருந்தும்
சுரனே சென்றனர் காதலர் உரன் அழிந்து – குறு 140/2,3
புள்ளி அம் புறவு இறை பொருந்தும் மாளிகை – கம்.பால:3 27/1
புறத்து ஒரு துணை இலை பொருந்தும் மன் உயிர்க்கு – கம்.அயோ:14 68/2
அற்ற பொழுதத்து இது பொருந்தும் எனல் ஆமே – கம்.ஆரண்:10 59/4
பொற்பு அழியா வலம் பொருந்தும் போர்வலான் – கம்.ஆரண்:13 48/2
பூழை வன் கரி இரண்டு இரு கைக்கொடு பொருந்தும்
ஆழம் காணுதற்கு அரியவாய் அகன்ற பேர் ஆழி – கம்.யுத்1:3 3/2,3
புள்ளிமான் உரி ஆடையன் உமையொடும் பொருந்தும்
வெள்ளி அம் பெரும் கிரியினை வேரொடும் வாங்கி – கம்.யுத்1:5 53/2,3

மேல்


பொருந்துமோ (1)

பொருத்தினால் அது பொருந்துமோ தக்கது புகன்றிலை போல் என்றான் – கம்.யுத்2:16 324/4

மேல்


பொருந்துவ (1)

புட்டகம் பொருந்துவ புனைகுவோரும் – பரி 12/17

மேல்


பொருந்துவதோ (1)

பூணும் பழியோடு பொருந்துவதோ – கம்.சுந்:4 8/4

மேல்


பொருந்துவர் (1)

புல்லலர் உள்ளம் தூயார் பொருந்துவர் எதிர்ந்த ஞான்றே – கம்.யுத்1:4 120/2

மேல்


பொருந்துவாரும் (1)

பொருந்திய மகளிரோடு வதுவையில் பொருந்துவாரும்
பருந்தொடு நிழல் சென்று அன்ன இயல் இசை பயன் துய்ப்பாரும் – கம்.பால:2 15/1,2

மேல்


பொருந்துவிக்கும் (1)

கீண்டாலும் பொருந்துவிக்கும் ஒரு மருந்தும் படைக்கலங்கள் கிளர்ப்பது ஒன்றும் – கம்.யுத்3:24 27/2

மேல்


பொருந்துவேனோ (1)

போ என உரைக்க போந்தேன் நரகதில் பொருந்துவேனோ – கம்.யுத்3:27 174/4

மேல்


பொருந்துழி (1)

பொருந்துழி வா என தொழுது போயினான் – கம்.கிட்:11 136/4

மேல்


பொருந்தேன் (1)

பொருந்தேன் நான் இ பொய் பிறவிக்கும் பொறை அல்லேன் – கம்.யுத்3:22 213/4

மேல்


பொருந (20)

போர் மிகு பொருந குருசில் என பல – திரு 276
வேறு புலம் முன்னிய விரகு அறி பொருந
குளப்பு வழி அன்ன கவடு படு பத்தல் – பொரு 3,4
வரை தாழ் அருவி பொருப்பின் பொருந
விழு சூழிய விளங்கு ஓடைய – மது 42,43
நல் கொற்கையோர் நசை பொருந
செற்ற தெவ்வர் கலங்க தலைச்சென்று – மது 138,139
நேர் உயர் நெடு வரை அயிரை பொருந
யாண்டு பிழைப்பு அறியாது பய மழை சுரந்து – பதி 21/29,30
தண் கடல் படப்பை நன் நாட்டு பொருந
செ ஊன் தோன்றா வெண் துவை முதிரை – பதி 55/6,7
கொல்லி பொருந கொடி தேர் பொறைய நின் – பதி 73/14
வளை கடல் முழவின் தொண்டியோர் பொருந
நீ நீடு வாழிய பெரும நின்-வயின் – பதி 88/21,22
இரங்கு நீர் பரப்பின் மரந்தையோர் பொருந
வெண் பூ வேளையொடு சுரை தலைமயக்கிய – பதி 90/28,29
யாணர் வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந
வான வரம்பனை நீயோ பெரும – புறம் 2/11,12
தண் தொண்டியோர் அடு பொருந
மா பயம்பின் பொறை போற்றாது – புறம் 17/13,14
ஓங்கு கொல்லியோர் அடு பொருந
வேழ நோக்கின் விறல் வெம் சேஎய் – புறம் 22/28,29
மென்_புல வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந
மலையின் இழிந்து மா கடல் நோக்கி – புறம் 42/18,19
பறை இசை அருவி முள்ளூர் பொருந
தெறல் அரு மரபின் நின் கிளையொடும் பொலிய – புறம் 126/8,9
செம் வரை படப்பை நாஞ்சில் பொருந
சிறு வெள் அருவி பெரும் கல் நாடனை – புறம் 137/12,13
உயர் சிமைய உழாஅ நாஞ்சில் பொருந
மாயா உள்ளமொடு பரிசில் துன்னி – புறம் 139/8,9
வெள் வீ வேலி கோடை_பொருந – புறம் 205/6
மென்_புல வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந
பல் கனி நசைஇ அல்கு விசும்பு உகந்து – புறம் 209/6,7
வரை அணி படப்பை நன் நாட்டு பொருந
பொய்யா ஈகை கழல் தொடி ஆஅய் – புறம் 375/10,11
காவிரி புரக்கும் நன் நாட்டு பொருந
வாய் வாள் வளவன் வாழ்க என – புறம் 393/23,24

மேல்


பொருநம் (1)

அன்ன நன் நாட்டு பொருநம் யாமே – புறம் 386/18

மேல்


பொருநர் (8)

பொருநர் தேய்த்த போர் அரு வாயில் – திரு 69
வருவர் வாழி தோழி பொருநர்
செல் சமம் கடந்த வில் கெழு தட கை – அகம் 25/18,19
அவை புகு பொருநர் பறையின் ஆனாது – அகம் 76/5
பொருநர் காணா செரு மிகு முன்பின் – புறம் 365/6
பழையர்-தம் சேரியில் பொருநர் பாட்டு இசை – கம்.பால:3 42/4
கூழை போன்ற பொருநர் குழாங்களே – கம்.அயோ:11 33/4
பொருநர் தண்ணுமைக்கு அன்னமும் போகலா – கம்.கிட்:15 42/3
பண் இமை அடைத்த பல கள்_பொருநர் பாடல் – கம்.சுந்:2 160/1

மேல்


பொருநர்க்கு (6)

பொருநர்க்கு ஆயினும் புலவர்க்கு ஆயினும் – சிறு 203
முழவு தோள் முரண் பொருநர்க்கு
உரு கெழு பெரும் சிறப்பின் – மது 99,100
ஆர் அணங்கு ஆகிய மார்பின் பொருநர்க்கு
இரு நிலத்து அன்ன நோன்மை – புறம் 14/17,18
பொருநர்க்கு ஓங்கிய வேலன் ஒரு நிலை – புறம் 69/13
பொருநர்க்கு உலையா நின் வலன் வாழியவே – புறம் 169/12
பொருநர்க்கு அல்லது பிறர்க்கு ஆகாதே – புறம் 342/6

மேல்


பொருநரும் (2)

பொருநரும் உளரோ நும் அகன் தலை நாட்டு என – புறம் 89/3
பொருநரும் உளரோ நீ களம் புகினே – புறம் 90/13

மேல்


பொருநரேம் (2)

நலங்கிள்ளி நசை பொருநரேம்
பிறர் பாடி பெறல் வேண்டேம் – புறம் 382/5,6
பொராஅ பொருநரேம்
குண திசை நின்று குட முதல் செலினும் – புறம் 386/19,20

மேல்


பொருநரை (1)

அரு நரை உருமின் பொருநரை பொறாஅ – புறம் 58/7

மேல்


பொருநன் (20)

கானல் அம் தொண்டி பொருநன் வென் வேல் – நற் 18/4
கல் உயர் நேரி பொருநன்
செல்வக்கோமான் பாடினை செலினே – பதி 67/22,23
குரு மணி யானை இயல் தேர் பொருநன்
திருமருத முன்துறை முற்றம் குறுகி – பரி 24/71,72
வள் வாய் அம்பின் கோடை பொருநன்
பண்ணி தைஇய பயம் கெழு வேள்வியின் – அகம் 13/10,11
இருங்கோ வேண்மான் இயல் தேர் பொருநன் என்று – அகம் 36/19
தோளா முத்தின் தெண் கடல் பொருநன்
திண் தேர் செழியன் பொருப்பின் கவாஅன் – அகம் 137/13,14
பேர் இசை கொற்கை பொருநன் வென் வேல் – அகம் 296/10
எதிர் தலைக்கொண்ட ஆரிய பொருநன்
நிறை திரள் முழவு தோள் கையகத்து ஒழிந்த – அகம் 386/5,6
வைகல் யாணர் நன் நாட்டு பொருநன்
எஃகு விளங்கு தட கை இயல் தேர் சென்னி – புறம் 61/12,13
மன்பதை புரக்கும் நன் நாட்டு பொருநன்
உட்பகை ஒரு திறம் பட்டு என புள் பகைக்கு – புறம் 68/10,11
இரு மருந்து விளைக்கும் நன் நாட்டு பொருநன்
கிள்ளிவளவன் நல் இசை உள்ளி – புறம் 70/9,10
எம்முளும் உளன் ஒரு பொருநன் வைகல் – புறம் 87/2
தடவு நிலை பலவின் நாஞ்சில் பொருநன்
மடவன் மன்ற செம் நா புலவீர் – புறம் 140/1,2
ஓங்கு இரும் கொல்லி பொருநன்
ஓம்பா ஈகை விறல் வெய்யோனே – புறம் 152/31,32
பறை இசை அருவி நன் நாட்டு பொருநன்
நோய் இலன் ஆயின் நன்று-மன் தில் என – புறம் 229/14,15
தீம் சுளை பலவின் நாஞ்சில் பொருநன்
துப்பு எதிர்ந்தோர்க்கே உள்ளா சேய்மையன் – புறம் 380/8,9
தண் சோழ நாட்டு பொருநன்
அலங்கு உளை அணி இவுளி – புறம் 382/3,4
எம்மும் உள்ளுமோ பிள்ளை அம் பொருநன்
என்று ஈத்தனனே இசை சால் நெடுந்தகை – புறம் 389/5,6
புன் தலை பொருநன் அளியன் தான் என – புறம் 390/12
அளியன் ஆகலின் பொருநன் இவன் என – புறம் 391/12

மேல்


பொருநனும் (1)

பொருநனும் இளையன் கொண்டியும் பெரிது என – புறம் 78/6

மேல்


பொருநனை (2)

சுரியல் அம் பொருநனை காண்டிரோ என – அகம் 76/9
அறம் துஞ்சு உறந்தை பொருநனை இவனே – புறம் 58/9

மேல்


பொருநனொடு (1)

ஊர் கொள வந்த பொருநனொடு
ஆர் புனை தெரியல் நெடுந்தகை போரே – புறம் 82/5,6

மேல்


பொருநை (3)

தண் பொருநை புனல் பாயும் – புறம் 11/5
கல்லென் பொருநை மணலினும் ஆங்கண் – புறம் 387/34
பொன் திணிந்த புனல் பெருகும் பொருநை எனும் திரு நதி பின்பு ஒழிய நாக – கம்.கிட்:13 31/3

மேல்


பொருப்பதங்களை (1)

பொருப்பதங்களை உருவி மற்று அப்புறம் போவ – கம்.யுத்2:16 207/2

மேல்


பொருப்பர் (1)

எட்டிய முடியர் தாளால் இடறிய பொருப்பர் ஈட்டி – கம்.சுந்:7 6/3

மேல்


பொருப்பன் (5)

ஒளிறு வாள் பொருப்பன் உடல் சமத்து இறுத்த – பரி 22/1
காமர் கடும் திண் தேர் பொருப்பன்
வாய்மை அன்ன வைகலொடு புணர்ந்தே – கலி 35/24,25
சினை அலர் வேம்பின் பொருப்பன் பொருத – கலி 92/27
இன் இசை முரசின் பொருப்பன் மன்னி – கலி 105/72
தேம் கொள் பொருப்பன் சிறுகுடி எம் ஆயர் – கலி 108/58

மேல்


பொருப்பால் (2)

பொய்தார் பலர் புடைத்தார் பலர் கிடைத்தார் பலர் பொருப்பால்
பெய்தார் மழை பிதிர்த்தார் எரி பிறை வாள் எயிற்று அரக்கர் – கம்.ஆரண்:7 97/2,3
மந்தர பொருப்பால் வேலை கலக்கினான் மைந்தன் என்றான் – கம்.யுத்1:14 24/4

மேல்


பொருப்பிடை (1)

பொன் நெடும் தேரில் போனான் பொருப்பிடை நெருப்பின் பொங்கி – கம்.சுந்:8 14/2

மேல்


பொருப்பில் (1)

பொற்பு உடை அரக்கி பூவில் புனலினில் பொருப்பில் வாழும் – கம்.ஆரண்:6 61/1

மேல்


பொருப்பின் (11)

வரை தாழ் அருவி பொருப்பின் பொருந – மது 42
வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல் – கலி 57/16
திண் தேர் செழியன் பொருப்பின் கவாஅன் – அகம் 137/14
அணங்கு உடை உயர் நிலை பொருப்பின் கவாஅன் – அகம் 338/6
கமர் உறு பொருப்பின் வாழும் விஞ்சையர் காண வந்தார் – கம்.பால:15 28/1
சக்கர பொருப்பின் தலைக்கும் அ – கம்.கிட்:3 66/3
முள் வாய் பொருப்பின் முழை எய்தி மிக நொய்தின் – கம்.சுந்:1 71/3
வில்லினாற்கு இருக்கை செய்யும் விருப்பினால் பொருப்பின் வீங்கும் – கம்.யுத்1:9 16/1
தொல்லை பொருப்பின் மிசையே விளங்கு சுடரோனின் மும்மை சுடர – கம்.யுத்2:19 246/4
நெய் உற கொளுத்தப்பட்ட நெருப்பு என பொருப்பின் ஓங்கும் – கம்.யுத்3:22 145/1
புற நிலை பெரும் சக்கர மால் வரை பொருப்பின்
விறல் கெட சிறையிட்டு அயன் இரந்திட விட்டோர் – கம்.யுத்3:30 18/2,3

மேல்


பொருப்பினான் (3)

நீரினான் நெருப்பினான் பொருப்பினான் இனி – கம்.ஆரண்:10 31/3
பூவுளான் புணரி மேலான் பொருப்பினான் முதல்வர் ஆய – கம்.யுத்2:16 52/3
பொன் அரும்பு உறு தார் புய பொருப்பினான் பொன்ற – கம்.யுத்4:32 38/1

மேல்


பொருப்பினை (1)

பொய்யினும் பெரிய மெய்யான் பொருப்பினை பழித்த தோளான் – கம்.யுத்2:18 227/1

மேல்


பொருப்பினோடும் (1)

சூலியை பொருப்பினோடும் தூக்கிய விசய தோளாய் – கம்.யுத்3:26 7/4

மேல்


பொருப்பு (28)

புள்ளொடு பெயரிய பொருப்பு புடை திறந்த வேல் – பரி 21/9
பொருப்பு உறழ் தோள் புணர் புண்ணியத்தது – கம்.பால:10 54/3
செக்கர் நிறத்து எரி குஞ்சி சிர குவைகள் பொருப்பு என்ன – கம்.பால:12 29/1
போர் என்ன வீங்கும் பொருப்பு அன்ன பொலம் கொள் திண் தோள் – கம்.பால:17 18/1
பொருப்பு வில்லை பொடி செய்த புண்ணியா – கம்.பால:21 21/3
பொருப்பு ஏந்திய தோளானொடு விளையாடினள் போனாள் – கம்.அயோ:7 6/4
பொருப்பு நாண உயர்ந்த புயத்தினான் – கம்.அயோ:11 39/4
மருப்பு ஒடிய பொருப்பு இடிய தோள் நிமிர்த்த வலியோனே – கம்.ஆரண்:6 97/4
பொருப்பு அனையானிடை போவெனே எனின் – கம்.ஆரண்:12 17/2
எல் இட்ட வெள்ளி கயிலை பொருப்பு ஈசனோடும் – கம்.ஆரண்:13 29/1
பொன்னின் மால் வரை பொருப்பு ஒழித்து வேறு – கம்.கிட்:3 57/3
பொன்னின் நாடு இழிந்தது அன்ன வாலி வாழ் பொருப்பு இடம் – கம்.கிட்:7 9/3
மரத்தினால் அடித்து உரப்புவர் பொருப்பு_இனம் வாங்கி – கம்.கிட்:7 55/3
பொருப்பு உறழ் வயிர திண் தோள் பொரு சினத்து ஆளி போல்வான் – கம்.கிட்:16 16/1
மருப்பு உடை பொருப்பு ஏர் மாதிர களிற்றின் வரிக்கை வாய் மூக்கிடை மடுப்ப – கம்.சுந்:3 75/4
புரண்டில புகழ் இல பொருப்பு என்று ஒன்று போன்று – கம்.சுந்:4 49/3
பொன் நின்று கஞலும் தெய்வ பூணினர் பொருப்பு தோளர் – கம்.சுந்:7 9/1
புரம் சுட வரி சிலை பொருப்பு வாங்கிய – கம்.சுந்:11 2/3
நீறு மீச்செல நெருப்பு எழ பொருப்பு எலாம் எரிய – கம்.யுத்1:6 21/1
புலையின் வாழ்க்கை அரக்கர் பொருப்பு உளார் – கம்.யுத்1:8 31/1
திக்கொடு பொருப்பு உற நெருப்பொடு திரிந்தான் – கம்.யுத்1:12 13/4
பொருப்பு உருண்டனவாம் என தலத்திடை புரண்ட – கம்.யுத்2:16 210/4
பொருப்பை உற்றது ஓர் பொருப்பு என கடிது ஒடிந்து இடிந்து திசை போயதால் – கம்.யுத்2:19 80/3
புனையும் அம்பினில் தம்பனும் பொருப்பு என புரண்டான் – கம்.யுத்3:22 174/4
பொழிந்தன மீன் தொடர்ந்து எழுந்த பொருப்பு_இனமும் தரு குலமும் பிறவும் பொங்கி – கம்.யுத்3:24 33/2
நீர் ஒத்தன நெருப்பு ஒத்தன பொருப்பு ஒத்தன நிமிரும் – கம்.யுத்3:27 114/1
பொருப்பு மெய் வில் தெழிப்பும் உண்டு என்ப-போல் – கம்.யுத்4:37 40/2
தந்த அ பொருப்பு என புரங்கள் தாம் என – கம்.யுத்4:37 58/2

மேல்


பொருப்பு_இனம் (1)

மரத்தினால் அடித்து உரப்புவர் பொருப்பு_இனம் வாங்கி – கம்.கிட்:7 55/3

மேல்


பொருப்பு_இனமும் (1)

பொழிந்தன மீன் தொடர்ந்து எழுந்த பொருப்பு_இனமும் தரு குலமும் பிறவும் பொங்கி – கம்.யுத்3:24 33/2

மேல்


பொருப்பும் (3)

ஆலமும் மலரும் வெள்ளி_பொருப்பும் விட்டு அயோத்தி வந்தான் – கம்.சுந்:12 75/4
பொற்றை மால் வரைகளோ என் புய நெடும் பொருப்பும் அம்மா – கம்.யுத்1:9 87/4
பாழி அம் பொருப்பும் கீழ்-பால் அடுத்த பாதாளத்துள்ளும் – கம்.யுத்2:16 8/2

மேல்


பொருப்பை (8)

எஞ்சு இல் மரகத பொருப்பை இறைஞ்சி அதன் புறம் சார ஏகி மாதோ – கம்.கிட்:13 25/4
உறு வலி துணைவர் சொன்னார் ஒருப்பட்டான் பொருப்பை ஒப்பான் – கம்.சுந்:1 14/4
இடித்து நின்று அதிர் கதத்து எயிற்று வன் பொருப்பை
பிடித்து ஒரு தட கையின் உயிர் உக பிழிந்தான் – கம்.சுந்:8 37/3,4
பொருப்பை மீதிடும் புரவியும் பூட்கையும் தேரும் – கம்.யுத்1:5 34/1
பொருப்பை ஒப்பவன் தான் இன்று பொன்றினான் – கம்.யுத்2:15 92/2
தொடுத்த எண் வகை மூர்த்தியை துளக்கி வெண் பொருப்பை
எடுத்த தோள்களுக்கு எழுந்திலன் இராமனுக்கு இளையான் – கம்.யுத்2:15 210/3,4
மூலமே மண்ணில் மூழ்கி கிடந்தது ஓர் பொருப்பை முற்றும் – கம்.யுத்2:16 179/1
பொருப்பை உற்றது ஓர் பொருப்பு என கடிது ஒடிந்து இடிந்து திசை போயதால் – கம்.யுத்2:19 80/3

மேல்


பொருப்பொடு (1)

மயர்வு உற்ற பொருப்பொடு மால் கடல் தாவி வந்தான் – கம்.சுந்:4 92/4

மேல்


பொருப்போடு (1)

மாதிர பொருப்போடு ஓங்கு வரம்பு இலா உலகில் மற்று – கம்.கிட்:2 21/1

மேல்


பொருபு (2)

கண் பொருபு உகூஉம் ஒண் பூ கலிங்கம் – மது 433
கண் பொருபு சுடர்ந்து அடர்ந்து இடந்து – பரி 18/24

மேல்


பொரும் (26)

விண் பொரும் சென்னி கிளைஇய காந்தள் – குறி 196
பொறை மன்னு வானவரும் தானவரும் பொரும் ஒரு நாள் – கம்.பால:12 8/2
பொரும் குலிகம் அப்பியன போர் மணிகள் ஆர்ப்ப – கம்.பால:15 25/2
பொரும் துணை கொங்கை அன்ன பொரு_இல் கோங்கு அரும்பின் மாடே – கம்.பால:16 17/2
குரும்பைகள் பொரும் செவிலி மங்கையர் குறங்கில் – கம்.அயோ:5 11/2
பொரும் என நினைகையும் புலமை-பாலதோ – கம்.அயோ:14 43/4
என்னொடும் பொரும் என இயம்பல்-பாலதோ – கம்.அயோ:14 44/3
மானா உலகம்-தனில் மன்றல் பொரும்
தேன் நாறு நலம் செறி தொங்கலினான் – கம்.ஆரண்:2 12/1,2
கால பாசம் கதை பொரும் கையினார் – கம்.ஆரண்:7 11/2
பொரும் சிறை அற்றதேல் பூவை கற்பு எனும் – கம்.ஆரண்:13 57/3
காலநேமியை பொரும் கவந்த காட்சியான் – கம்.ஆரண்:15 18/4
வெதிர் பொரும் தோளினானை நாடுதல் விழுமிது என்றான் – கம்.ஆரண்:15 55/3
பொரும் புலி மானொடு புனலும் ஊட்டினர் – கம்.கிட்:6 23/2
இழை பொரும் இடையினாள்-தன் இன் சொற்கள் இயைய செய்தான் – கம்.கிட்:13 62/3
பொரும் கலசம் ஒக்கும் முலை மாசு புடை பூசி – கம்.கிட்:14 44/2
போய் தாழ் செறி தசை அரி சிந்தினபடி பொங்க பொரும் உயிர் போகா-முன் – கம்.சுந்:10 38/2
போந்த பின் வந்திலாதான் இனி பொரும் போரும் உண்டோ – கம்.யுத்1:14 34/4
பறிப்புண்டும் வந்திலாதான் இனி பொரும் பான்மை உண்டோ – கம்.யுத்1:14 36/4
உம்மை குலைய பொரும் உம்பரையும் – கம்.யுத்2:18 9/3
தீர கொடியாரொடு தேவர் பொரும்
போரை கொடு வந்து புகுந்தது நாம் – கம்.யுத்2:18 81/2,3
பொரும் காலையில் மலை-மேல் விழும் உரும் ஏறு என புடைத்தான் – கம்.யுத்2:18 156/4
பொரும் தேவர் குழாம் நகைசெய்திட போந்து பாரின் – கம்.யுத்2:19 13/3
பொரும் குல புரவி ஆன திரைகளும் கலம் பொன் தேரும் – கம்.யுத்2:19 58/1
சயம்-தனை பொரும் தம்பியை உயிர் கொள சமைந்தான் – கம்.யுத்4:32 26/4
பொரும் பரிகள் ஆக நனி பூண்டது பொலம் தேர் – கம்.யுத்4:36 14/4
குன்றம் அன்னவனும் பொரும் கொள்கையார் – கம்.யுத்4:37 26/4

மேல்


பொரும்-கொல் (3)

அதனால் என்னொடு பொரும்-கொல் இ உலகம் – நற் 348/9
உலகமொடு பொரும்-கொல் என் அவலம் உறு நெஞ்சே – நற் 348/10
புல்லென் மாலையொடு பொரும்-கொல் தானே – அகம் 289/17

மேல்


பொரும (2)

புழுதி ஆடிய மெய்யினர் புடை வந்து பொரும
பழுது சீரையின் உடையினன் வரும்படி பாரா – கம்.அயோ:4 213/2,3
பூதம் அஞ்சும் வந்து அஞ்சலித்து உயிர்கொண்டு பொரும
பாதம் அஞ்சலர் செஞ்செவே படர்வர் என் படைஞர் – கம்.யுத்1:6 10/3,4

மேல்


பொருமல் (7)

போயது எம் பொருமல் என்னா இந்திரன் உவகை பூத்தான் – கம்.பால:5 22/1
போந்தனளாம் என பொருமல் நீங்கினான் – கம்.யுத்2:16 288/4
புகுந்துளது உண்டு என்று உள்ளம் பொருமல் வந்து உற்ற போழ்தின் – கம்.யுத்2:17 74/4
பூ மழை பொழிந்து வானோர் போயது எம் பொருமல் என்றார் – கம்.யுத்2:18 205/1
போர் குன்றம் அனைய தோளான் வெய்யது ஓர் பொருமல் உற்றான் – கம்.யுத்3:22 138/4
புரக்க உள்ளாரே என்ன கருதினன் பொருமல் தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:24 18/4
பொங்கிய பொருமல் வீங்கி உயிர்ப்பொடு புரத்தை போர்ப்ப – கம்.யுத்3:26 54/3

மேல்


பொருமலன் (2)

புண் திறத்தன நெஞ்சன் பொருமலன்
விண் திறந்திட விம்மி அரற்றினான் – கம்.யுத்3:29 34/3,4
புயல் பொழி அருவி கண்ணன் பொருமலன் பொங்குகின்றான் – கம்.யுத்4:32 47/1

மேல்


பொருமலால் (1)

போவர் மீள்வர் பதைப்பர் பொருமலால்
தேவரும் தங்கள் செய்கை மறந்தனர் – கம்.யுத்4:37 37/3,4

மேல்


பொருமலான் (1)

போக்கி போக்கி உழக்கும் பொருமலான் – கம்.யுத்4:41 49/4

மேல்


பொருமலின் (1)

ஏங்கிய பொருமலின் இழி கண்ணீரினன் – கம்.யுத்4:40 66/1

மேல்


பொருமலோ (1)

புந்தி ஓங்கும் உவகை பொருமலோ
உந்தி ஓங்கும் ஒளி வளை தோள்-கொலோ – கம்.யுத்4:40 9/1,2

மேல்


பொருமா (1)

பொர நிகழ்ந்தது ஓர் பூசல் உண்டாம் என பொருமா
கரன் எதிர்ந்தது கண்டனள் ஆம் என கவல்வாள் – கம்.சுந்:3 18/3,4

மேல்


பொருமி (11)

போர் வலான் தடுக்கவும் பொருமி விம்மினான் – கம்.அயோ:5 40/3
பொழிதர சிலர் உளம் பொருமி விம்முவார் – கம்.ஆரண்:10 40/4
புல்லுதியோ என பொருமி பொங்கினாள் – கம்.ஆரண்:13 49/4
புல்லினன் உவகையின் பொருமி விம்முவான் – கம்.ஆரண்:14 91/4
பொங்கிய சீற்றம் பற்றி புகுந்திலன் பொருமி நின்றான் – கம்.கிட்:11 84/2
போழ்ந்தனள் பெரும் பாம்பு என்ன புரண்டனள் பொருமி பொங்கி – கம்.யுத்2:18 266/2
போயினது இல்லை வாயால் புலம்பலன் பொருமி பொங்கி – கம்.யுத்3:24 5/2
பொடித்திலன் யாதும் ஒன்றும் புகன்றிலன் பொருமி உள்ளம் – கம்.யுத்3:26 56/2
பொலம் கொண்டல் அனைய மேனி புரவலன் பொருமி கண்ணீர் – கம்.யுத்3:27 13/1
புற்றின்-நின்று வல் அரவு_இனம் புறப்பட பொருமி
இற்றது எம் வலி என விரைந்து இரிதரும் எலி போல் – கம்.யுத்3:31 27/1,2
பூ அடி பணிந்து வீழ்ந்த பரதனை பொருமி விம்மி – கம்.யுத்4:41 116/2

மேல்


பொருமினன் (1)

பொருமினன் பல் முறை புலம்பினான்-அரோ – கம்.அயோ:14 57/4

மேல்


பொருமினான் (1)

பொருமினான் அகம் பொங்கினான் உயிர் முற்றும் புகைந்தான் – கம்.யுத்3:22 195/1

மேல்


பொருமுகின்றான் (2)

பொன் அடி மருங்கு வீழ்ந்தான் உயிர் உக பொருமுகின்றான் – கம்.யுத்2:17 63/4
போழ்ந்தனன் என்ன கூறி புரண்டனன் பொருமுகின்றான் – கம்.யுத்3:26 55/4

மேல்


பொருமும் (1)

பொன்றினம் யாம் என பொருமும் புந்தியர் – கம்.கிட்:14 27/2

மேல்


பொருமுவான் (1)

பொன் துன்னும் மணி பூணாள் இலள் என்ன பொருமுவான் – கம்.சுந்:2 223/4

மேல்


பொருமுற்று (1)

பொருந்திய பயத்தன் சிந்தை பொருமுற்று வெருவுகின்றான் – கம்.ஆரண்:11 1/2

மேல்


பொருமேல் (1)

அல்லும் ஒத்தனன் பகலும் ஒத்தனன் அமர் பொருமேல்
வெல்லும் அத்தனை அல்லது தோற்றிலா விறலோன் – கம்.யுத்2:15 247/3,4

மேல்


பொருவ (8)

புழுங்கின எதிர் எதிர் பொருவ போன்றவே – கம்.கிட்:10 22/4
உகுத்த தீவினை பொருவ_அரும் பெரு வலி உடையான் – கம்.கிட்:12 13/2
பொன்னின் மால் வரை-மேல் மணி பொழிந்தன பொருவ
உன்னி நான்முகத்து ஒருவன் நின்று ஊழ்முறை உரைக்க – கம்.சுந்:2 26/1,2
புல்லிய பகை என பொருவ போன்றன – கம்.சுந்:2 56/3
மால் நிற மணிகள் இடை உற பிறழ்ந்து வளர் கதிர் இள வெயில் பொருவ
சூல் நிற கொண்மூ கிழித்து இடை துடிக்கும் மின் என மார்பில் நூல் துளங்க – கம்.சுந்:3 78/3,4
பொன் நிற தூசு கரு வரை மருங்கில் தழுவிய புது வெயில் பொருவ
மின் நிற கதிரின் சுற்றிய பசும்பொன் விரல்-தலை அவிர் ஒளி காசின் – கம்.சுந்:3 80/2,3
பொருவ_அரும் செல்வம் துய்க்க போதுதி விரைவின் என்றான் – கம்.யுத்2:16 133/3
கனக வரை பொருவ கதிர் கொள் மணி இரதம் – கம்.யுத்3:31 161/4

மேல்


பொருவ_அரும் (2)

உகுத்த தீவினை பொருவ_அரும் பெரு வலி உடையான் – கம்.கிட்:12 13/2
பொருவ_அரும் செல்வம் துய்க்க போதுதி விரைவின் என்றான் – கம்.யுத்2:16 133/3

மேல்


பொருவது (4)

போவது குற்றம் வாளின் பொருவது நாணம் போலாம் – கம்.ஆரண்:12 84/2
போர் இனி பொருவது எங்கே போயின அனுமன் பொன் மா – கம்.யுத்3:26 4/3
பொருவது இ படை கண்டு தம் உயிர் பொறுத்து அன்றோ – கம்.யுத்3:31 25/4
எடுப்பது பட பொருவது அன்றி இவர் செய்வது ஒரு நன்றி உளதோ – கம்.யுத்3:31 138/4

மேல்


பொருவர் (2)

வருவர் வாழி தோழி பொருவர்
செல் சமம் கடந்த செல்லா நல் இசை – அகம் 231/10,11
யாவரும் பொருவர் அல்லர் எதிர்ந்துள யானும் நீயும் – கம்.யுத்2:18 187/1

மேல்


பொருவலாது (1)

பொன்_மலை ஆதலால் பொருவலாது என்பாள் – கம்.ஆரண்:6 8/4

மேல்


பொருவன (4)

தீ நிகர் தொழில் ஆடை திரை பொருவன பாராய் – கம்.அயோ:9 18/4
பொருவன கண்டு தன் புருவம் கோட்டினான் – கம்.யுத்1:4 30/4
உதிரமும் கடல் திரைகளும் பொருவன ஒரு-பால் – கம்.யுத்1:6 27/4
போல்வன தம தம எதிர் எதிர் பொருவன – கம்.யுத்2:18 133/4

மேல்


பொருவாய் (1)

வல்லை நீ பொருவாய் என்று விளிக்கின்றான் வரி வில் நாணின் – கம்.யுத்3:27 77/3

மேல்


பொருவார் (5)

வருவர்-கொல் வாழி தோழி பொருவார்
மண் எடுத்து உண்ணும் அண்ணல் யானை – குறு 260/4,5
போவாராம் தகை அழிவராம் என தனி பொருவார்
ஆவாரம் தகை இராவணற்கு அரும்_பெறல் புதல்வர் – கம்.யுத்1:5 51/3,4
புகைவெங்கணனும் பொருவார் பொரவே – கம்.யுத்3:20 68/2
பொரு இல் மற்றவர் இற்றிலர் யாரொடும் பொருவார்
இருவர் வில் பிடித்து யாவரை தடுத்து நின்று எய்வார் – கம்.யுத்3:31 37/3,4
பூழி என உக்கு உதிரும் மால் வரைகள் ஒத்தனர் அரக்கர் பொருவார்
ஏழ் உலகும் உற்று உயிர்கள் யாவையும் முருக்கி இறுதி-கணின் எழும் – கம்.யுத்3:31 141/2,3

மேல்


பொருவான் (4)

பூவையும் பொருவான் அவன் புலம்பினன் தளர்வான் – கம்.கிட்:10 50/2
தானே பொருவான் அயலே தமர் வந்து – கம்.யுத்2:18 52/3
ஆனோரும் உடன் பொருவான் அமைவான் – கம்.யுத்2:18 52/4
புல்லி தரை இட்டனன் நேர் பொருவான் – கம்.யுத்3:20 71/4

மேல்


பொருவி (1)

எதிர்வ பொருவி மேறு மாறு இமிழ்ப்ப – பரி 22/37

மேல்


பொருவிய (1)

பவள மால் வரை அருவியை பொருவிய பாராய் – கம்.அயோ:10 5/4

மேல்


பொருவியது (1)

போன்றன இனைய தன்மை பொருவியது இனையது என்று – கம்.யுத்1:3 152/1

மேல்


பொருவின் (2)

கருடனை பொருவின் கால மாரியே – கம்.கிட்:10 21/4
பொன்னொடே பொருவின் அல்லது ஒன்றொடு பொரு படா உயர் புயத்தினான் – கம்.யுத்2:19 75/4

மேல்


பொருவின (3)

இரதம் ஈட்டுறும் கவிஞரை பொருவின தேனீ – கம்.கிட்:10 37/4
ஆடுகின்றன கொழுநரை பொருவின அன்னம் – கம்.கிட்:10 39/4
பிழிந்த பால் வழி நுரையினை பொருவின பிடவம் – கம்.கிட்:10 46/4

மேல்


பொருவினார் (1)

காதலோ அறிகிலம் கரிகளை பொருவினார்
தீது_இலா உவகையும் சிறிது-அரோ பெரிது-அரோ – கம்.பால:20 28/1,2

மேல்


பொருவு (8)

சுதை கண் நுரையை பொருவு தூசு கொடு தூய்தா – கம்.பால:15 16/2
பொன்னையும் பொருவு நீராள் புனைந்தன எல்லாம் போக – கம்.பால:21 12/3
மின் பொருவு தேரின் மிசை வீரன் வரு போழ்தில் – கம்.அயோ:3 98/1
தன் பொருவு_இல் கன்று தனி தாவி வரல் கண்டு ஆங்கு – கம்.அயோ:3 98/2
எய்வு இல் மல் பொருவு தோள் இருவர் ஏற நிருதன் – கம்.ஆரண்:1 34/4
கந்த மலரை பொருவு கண்ணர் கழல் கையர் – கம்.ஆரண்:10 53/3
வெள்ளி அம் பெரு மலை பொருவு மேனியான் – கம்.கிட்:16 26/4
வட பெரும் கிரி பொருவு தேர் ஓட்டினன் வந்தான் – கம்.யுத்2:16 224/4

மேல்


பொருவு_இல் (1)

தன் பொருவு_இல் கன்று தனி தாவி வரல் கண்டு ஆங்கு – கம்.அயோ:3 98/2

மேல்


பொருவும் (9)

பொங்கு கொன்றை ஈர்த்து ஒழுகலால் பொன்னியை பொருவும்
கங்கை என்னும் அ கரை பொரு திரு நதி கண்டார் – கம்.பால:9 5/3,4
புயல் இவன் மேனி என்பார் பூவையே பொருவும் என்பார் – கம்.பால:13 42/2
உலகு எலாம் நிமிர்வதே பொருவும் ஓர் உவமையே – கம்.பால:20 6/4
பொன் நெடும் குன்றம் வானில் வருவதே பொருவும் மெய்யான் – கம்.ஆரண்:13 1/4
பொன் பால் பொருவும் விரை அல்லி புல்லி பொலிந்த பொலம் தாது – கம்.கிட்:1 28/1
பொரு திசை யானை ஊரும் புனிதரை பொருவும் பொற்பர் – கம்.சுந்:8 12/1
பரஞ்சுடர் ஒருவனை பொருவும் பான்மையான் – கம்.சுந்:11 2/4
விடை வரு பாகனை பொருவும் மேன்மையோர் – கம்.யுத்1:5 20/4
கை இரண்டொடு கால்களும் துணிந்தன கரு வரை பொருவும் தன் – கம்.யுத்2:16 344/1

மேல்


பொருவும்-கால் (1)

வரு புனல் ஆடிய தன்மை பொருவும்-கால்
இரு முந்நீர் வையம் பிடித்து என்னை யான் ஊர்க்கு – பரி 24/93,94

மேல்


பொருவுவர் (1)

கார் வர அலர் பயிர் பொருவுவர் களியால் – கம்.பால:5 127/4

மேல்


பொருவுவாய் (1)

பொன்னையே பொருவுவாய் போது என போதுவான் – கம்.கிட்:3 16/3

மேல்


பொருவுற (1)

மின்னொடும் பொருவுற விளங்கு வேலினாய் – கம்.அயோ:14 44/4

மேல்


பொருவே (1)

போதம் ஒத்தனன் இராமன் வேறு இதின் இலை பொருவே – கம்.யுத்2:15 220/4

மேல்


பொருவேம் (2)

பொருவேம் என பெயர் கொடுத்து – பட் 289
பொருவேம் என்றவர் மதம் தப கடந்து – பரி 1/29

மேல்


பொருவேன் (1)

பொன்ற பொருவேன் இனி என்று பொறாதான் – கம்.யுத்2:18 238/1

மேல்


பொருவோமொடு (1)

பொருவோமொடு நேர் பொருதாய் புகழோய் – கம்.யுத்2:18 69/3

மேல்


பொருவோர் (1)

பொருவோர் நமனார் பதி புக்கு உறைவோர் – கம்.யுத்2:18 36/3

மேல்


பொருவோன் (1)

பொருவோன் கண்ணியும் ஆர் மிடைந்தன்றே – புறம் 45/4

மேல்


பொருள் (304)

பனி_வரை மார்பன் பயந்த நுண் பொருள்
பனுவலின் வழாஅ பல் வேறு அடிசில் – சிறு 240,241
அரும் பொருள் அருத்தும் திருந்து தொடை நோன் தாள் – பெரும் 68
நல் இறைவன் பொருள் காக்கும் – பட் 120
மன்னா பொருள்_பிணி பிரிதும் யாம் எனவே – நற் 46/11
மன்னா பொருள்_பிணி முன்னி இன்னதை – நற் 71/1
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி யாமே – நற் 113/5
நில்லா பொருள்_பிணி சேறி – நற் 126/11
காமர் பொருள்_பிணி போகிய – நற் 186/9
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பிரிந்தனர் ஆக – நற் 193/7
பிரிந்த நம்மினும் இரங்கி அரும் பொருள்
முடியாது ஆயினும் வருவர் அதன்_தலை – நற் 208/9,10
தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து – நற் 226/5
அஃதான்று அடை பொருள் கருதுவிர் ஆயின் குடையொடு – நற் 234/5
நில்லா பொருள்_பிணி பிரிந்திசினோரே – நற் 241/12
அரும் பொருள் கூட்டம் இருந்தோர்க்கு இல் என – நற் 252/4
பொருள் மலி நெஞ்சம் புணர்ந்து உவந்தன்றே – நற் 308/11
பிரிந்து உறை மரபின பொருள் படைத்தோரே – நற் 337/10
அரும் பொருள் கூட்டம் வேண்டி – நற் 343/9
சுரம் பல விலங்கிய அரும் பொருள்
நிரம்பா ஆகலின் நீடலோ இன்றே – குறு 59/5,6
கடப்பாட்டாளன் உடை பொருள் போல – குறு 143/5
அவரே கேடு இல் விழு பொருள் தரும்-மார் பாசிலை – குறு 216/1
கண்டிசின் தோழி பொருள் பிரிந்தோரே – குறு 220/7
செய்_பொருள் தரல் நசைஇ சென்றோர் – குறு 254/6
காமர் பொருள்_பிணி போகிய – குறு 255/7
புணர்ந்து உடன் போதல் பொருள் என – குறு 297/6
நம்மினும் சிறந்த அரும் பொருள் தரற்கே – குறு 331/8
அரும் பெறல் பொருள்_பிணி போகி – குறு 344/7
நிலையா பொருள்_பிணி பிரிந்திசினோரே – குறு 350/8
அன்பு இன்மையின் அருள் பொருள் என்னார் – குறு 395/2
அரும் பொருள் செய்_வினை தப்பற்கும் உரித்தே – ஐங் 302/1
நின்றது இல் பொருள்_பிணி முற்றிய – ஐங் 336/3
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பெரும் திரு உறுக என – ஐங் 355/2
அழுங்குக செய் பொருள் செலவு என விரும்பி நின் – ஐங் 357/3
அரும் பொருள் வேட்கையம் ஆகி நின் துறந்து – ஐங் 359/1
பிறர்_பிறர் நலியாது வேற்று பொருள் வெஃகாது – பதி 22/7
இ நிலை தெரி பொருள் தேரின் இ நிலை – பரி 2/26
செய்_பொருள் வாய்க்கா என செவி சார்த்துவோரும் – பரி 8/107
தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய்வந்திலார் – பரி 9/25
வருடையை படிமகன் வாய்ப்ப பொருள் தெரி – பரி 11/5
கொளை பொருள் தெரிதர கொளுத்தாமல் குரல் கொண்ட – பரி 11/126
முடி பொருள் அன்று முனியல் முனியல் – பரி 20/93
ஆணம் இல் பொருள் எமக்கு அமர்ந்தனை ஆடி – கலி 1/17
மலை இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/12
மலை இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/12
முலை ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/14
கல் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/16
கல் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/16
புல் ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/18
கடன் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/20
கடன் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/20
தட மென் தோள் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/22
கொள்ளும் பொருள் இலர் ஆயினும் வம்பலர் – கலி 4/4
வெள் வேல் வலத்திர் பொருள் தரல் வேட்கையின் – கலி 4/7
ஒழிக இனி பெரும நின் பொருள்_பிணி செலவே – கலி 4/25
சொல்லாது இறப்ப துணிந்தனிர்க்கு ஒரு பொருள்
சொல்லுவது உடையேன் கேண்-மின் மற்று ஐஇய – கலி 8/7,8
அலவு-உற்று குடி கூவ ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி – கலி 10/5
பொருள் நோக்கி பிரிந்து நீ போகுதி என கேட்பின் – கலி 10/16
உரன் உடை உள்ளத்தை செய்_பொருள் முற்றிய – கலி 12/10
வளமையான் ஆகும் பொருள் இது என்பாய் – கலி 12/11
பொருள் அல்லால் பொருளும் உண்டோ என யாழ நின் – கலி 14/10
காதலார் எவன் செய்ப பொருள் இல்லாதார்க்கு என – கலி 14/12
ஏதிலார் கூறும் சொல் பொருள் ஆக மதித்தாயோ – கலி 14/13
செம்மையின் இகந்து ஒரீஇ பொருள் செய்வார்க்கு அ பொருள் – கலி 14/14
செம்மையின் இகந்து ஒரீஇ பொருள் செய்வார்க்கு அ பொருள்
இம்மையும் மறுமையும் பகை ஆவது அறியாயோ – கலி 14/14,15
எம்மையும் பொருள் ஆக மதித்தீத்தை நம்முள் நாம் – கலி 14/17
கவவு கை விட பெறும் பொருள் திறத்து – கலி 14/18
பொருள் கொண்டு புண் செயின் அல்லதை அன்போடு – கலி 15/8
புனை_இழாய் ஈங்கு நாம் புலம்பு உற பொருள் வெஃகி – கலி 16/9
செய்_பொருள் சிறப்பு எண்ணி செல்வார் மாட்டு இனையன – கலி 16/18
தோற்றம் சால் தொகு பொருள் முயறி-மன் முயல்வு அளவை – கலி 17/10
அரும் பொருள் வேட்கையின் உள்ளம் துரப்ப – கலி 18/1
கிழவர் இன்னோர் என்னாது பொருள் தான் – கலி 21/10
ஏதிலார் கூறுவது எவனோ நின் பொருள் வேட்கை – கலி 22/8
செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய் – கலி 24/12
ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி அகன்ற நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/20
பிரிந்து செய்_பொருள்_பிணி பின் நோக்காது ஏகி நம் – கலி 29/24
பொருள் இல்லான் இளமை போல் புல்லென்றாள் வைகறை – கலி 38/15
புறங்கூற்று தீர்ப்பது ஓர் பொருள் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/21
இவள் தந்தை காதலின் யார்க்கும் கொடுக்கும் விழு பொருள்
யாது நீ வேண்டியது – கலி 61/13,14
பேதாய் பொருள் வேண்டும் புன்கண்மை ஈண்டு இல்லை யாழ – கலி 61/15
வீதல் அறியா விழு பொருள் நச்சியார்க்கு – கலி 86/21
அரும் பொருள் மரபின் மால் யாழ் கேளா கிடந்தான் போல் – கலி 123/4
அறிவித்து நீ நீங்க கருதியாய்க்கு அ பொருள்
சிறு_வித்தம் இட்டான் போல் செறி துயர் உழப்பவோ – கலி 136/15,16
அறம் பொருள் இன்பம் என்று அ மூன்றின் ஒன்றன் – கலி 141/3
நயம் நின்ற பொருள் கெட புரி அறு நரம்பினும் – கலி 142/4
உருள் துடி மகுளியின் பொருள் தெரிந்து இசைக்கும் – அகம் 19/4
நின்றது இல் பொருள்_பிணி சென்று இவண் தரும்-மார் – அகம் 27/4
எள்ளல் நோனா பொருள் தரல் விருப்பொடு – அகம் 29/20
ஏதில் பொருள்_பிணி போகி தம் – அகம் 43/14
நீ உழந்து எய்தும் செய்_வினை பொருள்_பிணி – அகம் 51/8
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி நம் – அகம் 59/17
பொருள் என வலித்த பொருள் அல் காட்சியின் – அகம் 75/2
பொருள் என வலித்த பொருள் அல் காட்சியின் – அகம் 75/2
நில்லா பொருள்_பிணி பிரிந்த நீயே – அகம் 79/17
அரும் பொருள் வேட்கையின் அகன்றனர் ஆயினும் – அகம் 91/8
நம் நீத்து உறையும் பொருள்_பிணி – அகம் 115/17
இறந்து பொருள் தருதலும் ஆற்றாய் சிறந்த – அகம் 123/5
அரிது செய் விழு பொருள் எளிதினின் பெறினும் – அகம் 149/6
மிகு பொருள் நினையும் நெஞ்சமொடு அருள் பிறிது – அகம் 151/4
வெருவரு கானம் நீந்தி பொருள் புரிந்து – அகம் 161/7
இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழ பொருள் புரிந்து – அகம் 171/6
அரும் பொருள் வலித்த நெஞ்சமொடு ஏகி – அகம் 187/4
அரும் பொருள் நசைஇ பிரிந்து உறை வல்லி – அகம் 191/11
எ பொருள் பெறினும் பிரியன்-மினோ என – அகம் 217/14
பொய் வலாளர் முயன்று செய் பெரும் பொருள்
நம் இன்று ஆயினும் முடிக வல்லென – அகம் 229/8,9
அம்ம வாழி தோழி பொருள் புரிந்து – அகம் 235/1
வினை பொருள் ஆக தவிரலர் கடை சிவந்து – அகம் 237/15
உயிரினும் சிறந்த ஒண் பொருள் தரும்-மார் – அகம் 245/1
அருள் இலர் வாழி தோழி பொருள் புரிந்து – அகம் 247/3
நிலை அரும் பொருள்_பிணி நினைந்தனிர் எனினே – அகம் 271/10
இரந்தோர்க்கு ஈயாது ஈட்டியோன் பொருள் போல் – அகம் 276/13
நலம் சால் விழு பொருள் கலம் நிறை கொடுப்பினும் – அகம் 280/5
ஆர்த்து உடன் அரும் பொருள் வவ்வலின் யாவதும் – அகம் 291/14
அன்னையும் பொருள் உகுத்து அலமரும் மென் முறி – அகம் 292/2
பொருள் புரிந்து அகன்றனர் ஆயினும் அருள் புரிந்து – அகம் 313/9
பிரிந்தனிர் அகறல் சூழின் அரும் பொருள்
எய்துக மாதோ நுமக்கே கொய் குழை – அகம் 319/11,12
பொருள் இல்லோர்க்கு அஃது இயையாது ஆகுதல் – அகம் 335/3
அவணது ஆக பொருள் என்று உமணர் – அகம் 337/5
தொகு போர் சோழன் பொருள் மலி பாக்கத்து – அகம் 338/19
பொருள் அகப்படுத்த புகல் மலி நெஞ்சமொடு – அகம் 351/3
பொருள் புரிவு உண்ட மருளி நெஞ்சே – அகம் 361/9
அருள் அற நிமிர்ந்த முன்பொடு பொருள் புரிந்து – அகம் 379/3
பல் பொருள் வேட்கையின் சொல் வரை நீவி – அகம் 379/17
அரும் பொருள் வேட்டம் எண்ணி கறுத்தோர் – அகம் 389/13
குடி பொருள் அன்று நும் செய்தி கொடி தேர் – புறம் 45/7
பொருள் அறிவாரா ஆயினும் தந்தையர்க்கு – புறம் 92/2
உற்று-உழி உதவியும் உறு பொருள் கொடுத்தும் – புறம் 183/1
கோடி பல அடுக்கிய பொருள் நுமக்கு உதவிய – புறம் 202/7
நலம் சால் விழு பொருள் பணிந்து வந்து கொடுப்பினும் – புறம் 343/11
நிறை சால் விழு பொருள் தருதல் ஒன்றோ – புறம் 344/4
அறம் குறித்தன்று பொருள் ஆகுதலின் – புறம் 362/10
இலை முதல் பொருள் யாவையும் ஏந்தலான் – கம்.பால:1 9/2
எல்லை இல் மறைகளாலும் இயம்ப அரும் பொருள் ஈது என்ன – கம்.பால:1 19/2
கள்வார் இலாமை பொருள் காவலும் இல்லை யாதும் – கம்.பால:3 72/3
பொருள் தரும் இருவர் தம்தம் உறைவிடம் சென்று புக்கார் – கம்.பால:5 26/4
ஏமுற புனல் படீஇ வித்தொடு இன் பொருள்
தாம் உற வழங்கி வெண் சங்கம் ஆர்ப்பு உற – கம்.பால:5 107/2,3
விரத மறை பொருள் மெய்ந்நெறி கண்ட – கம்.பால:5 116/2
இஃது ஒரு பொருள் அல எமது உயிருடன் ஏழ் – கம்.பால:5 131/2
புல்லர்க்கு நல்லோர் சொன்ன பொருள் என போயிற்று அன்றே – கம்.பால:7 49/4
போக்கி நிற்கு இது பொருள் என உணர்கிலென் புவனம் – கம்.பால:8 46/2
கோது இலா குணத்தான் சொன்ன பொருள் எலாம் மனத்தில் கொண்டு – கம்.பால:9 25/2
பொருள் எலாம் அவள் பொன் உரு ஆயவே – கம்.பால:11 5/4
பன்னு மறை பொருள் உணர்ந்த பெரியோன் தன் பணியினால் – கம்.பால:12 21/2
உண்ணா அமுது அன்ன கலை பொருள் உள்ளது உண்டும் – கம்.பால:16 47/1
ஓதிய பெயர்க்கு தானே உறு பொருள் உணர்த்திவிட்டான் – கம்.பால:21 6/4
பொருள் நயந்திலன் போகின்றதே இவன் – கம்.பால:21 34/2
பொழிந்த காதல் தொடர பொருள் எலாம் – கம்.பால:21 53/2
பல் இயல் நெறியின் பார்க்கும் பரம் பொருள் என்ன யார்க்கும் – கம்.பால:22 12/3
கதிர் மணி ஒளி கால கவர் பொருள் தெரியாவாறு – கம்.பால:23 34/1
பொலம் பொரி செய்வன செய் பொருள் முற்றி – கம்.பால:23 91/2
ஈட்டிய மெய் பொருள் உள்ளன எல்லாம் – கம்.பால:23 101/3
தான் ஆகிய தகைமை பொருள் சனகன் குயிலுடனே – கம்.பால:24 1/1
மற்று ஓர் பொருள் இலை இங்கு இது என் வரவு என்றனன் உரவோன் – கம்.பால:24 18/4
எண்ணிய பொருள் எலாம் இனிது முற்றுக – கம்.பால:24 40/1
எண்ண அரும் தகையது ஓர் பொருள் இயம்புவான் – கம்.பால:24 46/4
மேல் நிகழ் பொருள் இனி விளம்புவாம்-அரோ – கம்.பால:24 50/4
புறத்து நாம் ஒரு பொருள் இனி புகல்கின்றது எவனோ – கம்.அயோ:1 36/1
அனையது ஆதலின் அரச நிற்கு உறு பொருள் அறியின் – கம்.அயோ:1 40/3
உண்டு பேர் உவகை பொருள் அன்னது – கம்.அயோ:2 3/3
ஒன்று கூறுவது உண்டு உறுதி பொருள்
நன்று கேட்டு கடைப்பிடி நன்கு என – கம்.அயோ:2 14/2,3
ஆவது எ பொருள் இம்மையும் அம்மையும் – கம்.அயோ:2 18/3
கோளும் ஐம்பொறியும் குறைய பொருள்
நாளும் கண்டு நடுவுறும் நோன்மையின் – கம்.அயோ:2 22/1,2
போக்கிய பொருள் எனக்கு இன்று போந்ததால் – கம்.அயோ:2 66/4
உயிர் முதல் பொருள் திறம்பினும் உரை திறம்பாதோர் – கம்.அயோ:2 71/2
தஞ்சமே உனக்கு உறு பொருள் உணர்த்துகை தவிரேன் – கம்.அயோ:2 75/3
உரியது என் அவள் உதவிய ஒரு பொருள் அல்லால் – கம்.அயோ:2 78/4
பொருள் அற்றிட முற்றுறும் அ பகலில் புகுதற்கு என்றோ – கம்.அயோ:4 31/3
கொன்று களைய குறித்த பொருள் அதுவோ – கம்.அயோ:4 106/3
பெரும் பொருள் இழந்தவர் போலும் பெற்றியார் – கம்.அயோ:4 169/4
எய்த கடவ பொருள் எய்தாது இகவாது என்ன இயல்பு எண்ணா – கம்.அயோ:6 27/2
புக்கார் அரசன் பொன்_உலகம் போனான் என்னும் பொருள் கேட்டார் – கம்.அயோ:6 36/1
மேயின பொருள் நாடி தருகுவென் வினை முற்றும் – கம்.அயோ:8 37/3
உற்று உள பொருள் எல்லாம் உணர்வுற உரை-செய்தான் – கம்.அயோ:9 25/1
போதாதோ என் தாய் இவள் கொண்ட பொருள் அம்மா – கம்.அயோ:11 78/4
மன்றிடை பிறர் பொருள் மறைத்து வவ்வினோன் – கம்.அயோ:11 102/2
அஃகல்_இல் அற நெறி ஆக்கியோன் பொருள்
வெஃகிய மன்னன் வீழ் நரகின் வீழ்க யான் – கம்.அயோ:11 104/3,4
ஏற்றவற்கு ஒரு பொருள் உள்ளது இன்று என்று – கம்.அயோ:11 111/1
கொற்றவர்க்கு உறு பொருள் குறித்த கொள்கையான் – கம்.அயோ:12 3/3
தருமம் என்று ஒரு பொருள் தந்து நாட்டுதல் – கம்.அயோ:12 6/1
புலக்கு உரித்து ஒரு பொருள் புகல கேட்டியால் – கம்.அயோ:14 40/4
சாகல் இன்று பொருள் அன்று என நகும் தகைமையோன் – கம்.ஆரண்:1 41/3
துவசம் ஆர் தொல் அமருள் துன்னாரை செற்றும் சுருதி பெரும் கடலின் சொல் பொருள் கற்பித்தும் – கம்.ஆரண்:2 26/1
தோய்ந்தும் பொருள் அனைத்தும் தோயாது நின்ற சுடரே தொடக்கு அறுத்தோர் சுற்றமே பற்றி – கம்.ஆரண்:2 27/1
வேதமும் அறிவு அரு மிகு பொருள் உணர்வோன் – கம்.ஆரண்:2 42/4
கண்டவர் உறு பொருள் கருதுவது எளிதோ – கம்.ஆரண்:2 44/4
இரக்கம் என்று ஒரு பொருள் இலாத நெஞ்சினர் – கம்.ஆரண்:3 12/1
அரைத்தும் அயனாலும் அறியாத பொருள் நேர் நின்று – கம்.ஆரண்:3 43/3
புவியினுக்கு அணி ஆய் ஆன்ற பொருள் தந்து புலத்திற்று ஆகி – கம்.ஆரண்:5 1/1
ஏத்தவும் பரிவின் ஒன்று ஈகலான் பொருள்
காத்தவன் புகழ் என தேயும் கற்பினாள் – கம்.ஆரண்:6 19/3,4
கூட்டம்தான் புறத்து உளதோ குறித்த பொருள் உணர்ந்திலனால் – கம்.ஆரண்:6 113/2
பூ போலும் மெல்லியலால் பொருள் என்னோ புகல்வீரே – கம்.ஆரண்:6 120/4
பொன் உருவ பொரு கழலீர் புழை காண மூக்கு அரிவான் பொருள் உண்டோ – கம்.ஆரண்:6 125/1
சொல் ஒக்கும் பொருள் ஒவ்வாதால் சொல்லல் ஆம் உவமை உண்டோ – கம்.ஆரண்:10 74/3
அருக்கன் எய்த அமைந்து அடங்கி வாழா அடாத பொருள் எய்தி – கம்.ஆரண்:10 117/3
தெருளுற மெய் பொருள் தெரிந்திலாரினே – கம்.ஆரண்:10 128/4
பொருள் தீங்கு இல் கேள்வி சுடர் புக்கு வழங்கல் இன்றி – கம்.ஆரண்:10 139/2
தூக்கிலன் நன்று இது என்றான் அதன் பொருள் சொல்லல் ஆகும் – கம்.ஆரண்:11 56/2
மாள்வதே பொருள் ஆக வந்தான் அலன் – கம்.ஆரண்:11 81/1
சூழ்வது ஓர் பொருள் உண்டு இவன் சொல்லினால் – கம்.ஆரண்:11 81/2
மு தேவரின் மூல முதல் பொருள் ஆம் – கம்.ஆரண்:13 14/1
போவார் பிரிக்க முயல்வார் புணர்ந்த பொருள் ஆம் இது என்று தெருளா – கம்.ஆரண்:13 68/4
உய்த்து வாழ்தர வேறு ஒரு பொருள் இலான் உதவ – கம்.ஆரண்:13 72/2
தெற்கு நோக்கியது எனும் பொருள் தெரிந்தது அ திண் தேர் – கம்.ஆரண்:13 79/1
ஒன்றும் ஆண்டு உறு பொருள் ஒழிவுறா-வகை – கம்.ஆரண்:13 104/2
போர் கொண்டனனோ பொருள் உண்டு இது எனா – கம்.ஆரண்:14 63/4
தன் அலாது ஒரு பொருள் தனக்கு மேல் இலான் – கம்.ஆரண்:14 85/4
அயில்விலன் ஒரு பொருள் அவலம் எய்தலால் – கம்.ஆரண்:14 94/2
ஓதுங்கால் அ பல் பொருள் முற்றுற்று ஒருவாத – கம்.ஆரண்:15 31/1
பூதம் கொல்ல பொன்றுதி என்னின் பொருள் உண்டோ – கம்.ஆரண்:15 31/4
சொல் பொருள் ஆம் என தோன்றல் சான்றது – கம்.கிட்:1 5/4
யாவர் ஒப்பவர் உலகில் யாது இவர்க்கு அரிய பொருள்
கேவலத்து இவர் நிலைமை தேர்வது எ கிழமை கொடு – கம்.கிட்:2 5/3,4
சிந்தனைக்கு உரிய பொருள் தேடுதற்கு உறு நிலையர் – கம்.கிட்:2 6/4
கருமமும் பிறிது ஒர் பொருள் கருதி அன்று அது கருதின் – கம்.கிட்:2 7/2
இதம் எனும் பொருள் அலது ஓர் இயல்பு உணர்ந்திலர் இவர்கள் – கம்.கிட்:2 8/2
மிக்கது ஓர் பொருள் உளது என வேறு கண்டிலமால் – கம்.கிட்:4 5/2
துறைகளின் முடிவும் சொல்லும் துணி பொருள் திணி வில் தூக்கி – கம்.கிட்:7 137/2
பொருள் தர போயினர் பிரிந்த பொய் உடற்கு – கம்.கிட்:10 21/1
விழைவுறு பொருள் தர பிரிந்த வேந்தர் வந்து – கம்.கிட்:10 24/1
போது பிற்படல் உண்டு இது ஓர் பொருள் அன்று நின்று புணர்த்தியேல் – கம்.கிட்:10 68/3
வாகை என்று ஒரு பொருள் வழுவல்-பாலதோ – கம்.கிட்:10 99/4
உள்கிய பொருள் எலாம் உதவி அற்ற போது – கம்.கிட்:10 103/2
ஆகையால் தகவு இழந்து அழிவு_இல் நன் பொருள்
போக ஆறு ஒழுகலான் செல்வம் போன்றவே – கம்.கிட்:10 107/3,4
பேரும் மாளும் எனும் பொருள் பேசுவாய் – கம்.கிட்:11 6/4
ஆன்ற நூல் அறிஞ போன பொருள் மனத்து அடைப்பாய் அல்லை – கம்.கிட்:11 74/2
பொருள் உடை அ உரை கேட்ட போழ்து வான் – கம்.கிட்:11 128/1
அரும் பொருள் ஆகுமோ அமைதி நன்று எனா – கம்.கிட்:11 136/2
ஞாலம் நல் அறத்தோர் உன்னும் நல் பொருள்
போல நின்று பொலிவது பூம் பொழில் – கம்.கிட்:13 18/1,2
உரை செயும் பொருள் உளது என உணர்த்தினான் – கம்.கிட்:16 6/3
போர் முன் எதிர்ந்தால் மூ_உலகேனும் பொருள் ஆகா – கம்.கிட்:17 14/1
புண்ணியம் ஒன்றே என்றும் நிலைக்கும் பொருள் கொண்டீர் – கம்.கிட்:17 16/4
ஆணி ஆய் உலகுக்கு எல்லாம் அறம் பொருள் நிரப்பும் அண்ணல் – கம்.சுந்:1 26/2
புவனம் மூன்றையும் வென்றது ஓர் பொருள் என புகறல் – கம்.சுந்:2 140/2
புண்ணியம் என்று ஒரு பொருள் என்னுழை-நின்றும் போயதால் – கம்.சுந்:2 226/4
நோற்கின்றார்களும் நுண் பொருள் நுண்ணிதின் – கம்.சுந்:3 102/1
ஆண்தகை-தன் மோதிரம் அடுத்த பொருள் எல்லாம் – கம்.சுந்:4 68/3
பொய் குரல் இன்று பொல்லா பொருள் பின்பு பயக்கும் என்பான் – கம்.சுந்:4 75/3
பொலம் கொள் கழல் தாழ்குவென் இது அன்னை பொருள் அன்றால் – கம்.சுந்:5 5/4
நண்ணுவர் எனும் பொருள் நவை அற தெரிப்பான் – கம்.சுந்:8 36/2
தேர்ந்து உறு பொருள் பெற எண்ணி செய்யு-மின் – கம்.சுந்:12 10/3
அ சிரத்தைக்கு ஒரு பொருள் அன்று என்றனன் – கம்.யுத்1:2 28/3
ஆயிரம் மறை பொருள் உணர்ந்து அறிவு அமைந்தாய் – கம்.யுத்1:2 48/2
போலுமால் உறு பொருள் புகலும் பூட்சியோய் – கம்.யுத்1:2 66/2
காலம் மேல் விளை பொருள் உணரும் கற்பு இலா – கம்.யுத்1:2 66/3
தெள்ளிய பொருள் என அரசன் செப்பினான் – கம்.யுத்1:2 72/4
உற்று உறு பொருள் தெரிந்து உணர்தல் ஓயினும் – கம்.யுத்1:2 74/2
தன்னின் முன்னிய பொருள் இலா ஒரு தனி தலைவன் – கம்.யுத்1:2 111/1
வேதம் கண்ணிய பொருள் எலாம் விரிஞ்சனே ஈந்தான் – கம்.யுத்1:3 1/1
வேதத்து உச்சியின் மெய் பொருள் பெயரினை விரித்தான் – கம்.யுத்1:3 22/4
ஓர சொல்லுவது எ பொருள் உபநிடதங்கள் – கம்.யுத்1:3 29/2
தீர சொல் பொருள் தேவரும் முனிவரும் செப்பும் – கம்.யுத்1:3 29/3
முந்தையே நினைந்து என் பொருள் முற்றும் என்று உரைத்து உன் – கம்.யுத்1:3 35/3
திருவிலீ மற்று இது எம் மறை பொருள் என தெரிந்தாய் – கம்.யுத்1:3 52/4
வீங்கிய பொருள் எலாம் வேறு காண்பன – கம்.யுத்1:3 60/2
பராவ அரு மறை பொருள் பயனும் அன்னதால் – கம்.யுத்1:3 68/4
போமே பொருள் என்ற புராதனர் தாம் – கம்.யுத்1:3 109/2
மரணம் என்று ஒரு பொருள் மாற்றும் வன்மையோய் – கம்.யுத்1:4 2/4
தாழ்சி_இல் பொருள் தரும் தரும மூர்த்தியை – கம்.யுத்1:4 18/2
பொருள் உற உணர்ந்த அ புலன் கொள் கேள்வியார் – கம்.யுத்1:4 23/2
நன் பொருள் உணர்த்தினன் என்றும் நாட்டினான் – கம்.யுத்1:4 53/4
இ பொருள் கேட்ட நீர் இயம்புவீர் இவன் – கம்.யுத்1:4 55/2
கண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கை பொருள்
கொண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கூழுடன் – கம்.யுத்1:4 67/2,3
சிங்கல் இல் பெரும் பொருள் இழந்து சீறினோர் – கம்.யுத்1:4 77/4
உறு பொருள் யாவரும் ஒன்ற கூறினார் – கம்.யுத்1:4 83/1
ஆயினும் ஒரு பொருள் உரைப்பென் ஆழியாய் – கம்.யுத்1:4 86/2
மேயின சில பொருள் விளம்ப கேட்டியால் – கம்.யுத்1:4 86/4
வேதமும் முடிவு காணா மெய் பொருள் வெளி வந்து எய்தி – கம்.யுத்1:4 110/3
கேள் கொள் மேலையான் கிளத்திய பொருள் எலாம் கேட்டான் – கம்.யுத்1:5 69/1
அடக்கும் வண்ணமும் அழித்தலும் ஒரு பொருள் அன்றால் – கம்.யுத்1:5 74/2
பொருள் நயந்து நல் நூல் நெறி அடுக்கிய புல்லில் – கம்.யுத்1:6 2/2
நீரை உண்பது நெருப்பு எனும் அ பொருள் நிறுத்தான் – கம்.யுத்1:6 31/4
உணர்வு_இல் நெஞ்சினர் ஊமர் உரை பொருள்
புணரும் கேள்வியர் அல்லர் பொறி இலர் – கம்.யுத்1:9 41/1,2
இ திசையின் வந்த பொருள் என் என இயம்பான் – கம்.யுத்1:12 8/1
நல் இயல் கவிஞர் நாவில் பொருள் குறித்து அமர்ந்த நாம – கம்.யுத்2:16 22/1
ஒப்பு வேறு உரைக்கல் ஆவது ஒரு பொருள் இல்லை வேதம் – கம்.யுத்2:16 26/3
புல் நுனை பனி நீர் அன்ன மனிசரை பொருள் என்று உன்னி – கம்.யுத்2:16 40/3
பொருத்து உறு பொருள் உண்டாமோ பொரு தொழிற்கு உரியர் ஆகி – கம்.யுத்2:16 152/3
போக்குவாய் இது நின்னை வேண்டுகின்ற பொருள் என்றான் – கம்.யுத்2:16 353/4
ஓகை பொருள் உண்டு என ஓதினனால் – கம்.யுத்2:18 45/4
பேணாய் உனக்கு ஓர் பொருள் வேண்டும் என்று பெறுவான் அருத்தி பிழையாய் – கம்.யுத்2:19 254/2
சொல் ஒன்று உரைத்தி பொருள் ஆதி தூய மறையும் துறந்து திரிவாய் – கம்.யுத்2:19 257/1
எறிந்தாரும் ஏறுபடுவாரும் இன்ன பொருள் கண்டு இரங்குபவரும் – கம்.யுத்2:19 260/1
அறிந்தார் அறிந்த பொருள் ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 260/4
பொன் துன்னி அன்ன வெயில் வீசுகின்ற பொருள் கண்டு நின்ற புகழோன் – கம்.யுத்2:19 262/2
ஓகை பொருள் இன்று என உள் அழியா – கம்.யுத்3:21 2/2
பொங்கு போரிடை புகுந்துள பொருள் எலாம் புகன்றான் – கம்.யுத்3:22 182/4
அடைக்கல பொருள் காத்தவாறு அழகிது என்று அழுதான் – கம்.யுத்3:22 193/4
போயவன் எங்கே நின்றான் என்றனன் பொருள் செயாதான் – கம்.யுத்3:27 96/4
புண் செல்வன அல்லால் ஒரு பொருள் செல்வன தெரியா – கம்.யுத்3:27 108/4
எண்ணாது இவை பகர்ந்தீர் பொருள் கேளீர் என இசைந்தான் – கம்.யுத்3:27 139/4
பயிராதது ஒர் பொருள் இன்னது என்று உணர்வீர் இது பரமால் – கம்.யுத்3:27 142/4
கிடைத்து நான் அவர்க்கு உற்றுள பொருள் எலாம் கிளத்தி – கம்.யுத்3:30 31/2
உரிய வேண்டிய பொருள் எலாம் முடிப்பதற்கு ஒன்றோ – கம்.யுத்3:30 34/2
பிறிந்து செய்யல் ஆம் பொருள் இலை என்றலும் பெரியோன் – கம்.யுத்4:32 28/3
மாறி பல் பொருள் வகுக்குறும் காலத்து மறுக்கம் – கம்.யுத்4:35 33/3
பின்னக அசத்த பொருள் இல்லை பெரியோனை – கம்.யுத்4:36 3/2
கட்டி உலகின் பொருள் என கரை_இல் வாளி – கம்.யுத்4:36 4/3
அடைக்கல பொருள் என அரக்கன் வீசிய – கம்.யுத்4:37 70/3
பொன்றான் என்னின் போகலது என்னும் பொருள் கொண்டான் – கம்.யுத்4:37 134/2
போன அ பொருள் போற்றலை புந்தியோய் – கம்.யுத்4:40 22/4
ஏவம் என்று ஒரு பொருள் யாண்டு கொண்டியோ – கம்.யுத்4:40 81/4
ஓங்கார பொருள் தேருவோர்தாம் உனை உணர்வோர் – கம்.யுத்4:40 97/1
ஓங்கார பொருள் என்று உணர்ந்து இரு வினை உகுப்போர் – கம்.யுத்4:40 97/2
ஓங்கார பொருள் ஆம் அன்று என்று ஊழி சென்றாலும் – கம்.யுத்4:40 97/3
ஓங்கார பொருளே பொருள் என்கலா உரவோர் – கம்.யுத்4:40 97/4
எ வரங்களும் கடந்தவன் அ பொருள் இசைப்ப – கம்.யுத்4:40 118/1

மேல்


பொருள்-தன்னை (2)

தருமம் என்ற ஒரு பொருள்-தன்னை அஞ்சி யான் – கம்.கிட்:10 94/1
தருமம் என்று அறிஞர் சொல்லும் தனி பொருள்-தன்னை இன்னே – கம்.யுத்4:32 44/1

மேல்


பொருள்-தனை (1)

பேய் வினை பொருள்-தனை அறிந்து பெற்றது ஓர் – கம்.கிட்:10 104/2

மேல்


பொருள்-தோறும் (1)

பேர் ஆயிரங்கள் உடையாய் பிறந்த பொருள்-தோறும் நிற்றி பிரியாய் – கம்.யுத்2:19 261/1

மேல்


பொருள்-வயின் (19)

புணரின் புணராது பொருளே பொருள்-வயின்
பிரியின் புணராது புணர்வே ஆயிடை – நற் 16/1,2
இன்னாது ஆகிய காலை பொருள்-வயின்
பிரியல் ஆடவர்க்கு இயல்பு எனின் – நற் 243/9,10
ஏழிற்குன்றம் பெறினும் பொருள்-வயின்
யாரோ பிரிகிற்பவரே குவளை – நற் 391/7,8
பொருள்-வயின் பிரிவோர் உரவோர் ஆயின் – குறு 20/2
பொருள்-வயின் பிரிவார் ஆயின் இ உலகத்து – குறு 174/5
புன்கண் கொண்டு இனையவும் பொருள்-வயின் அகறல் – கலி 2/24
நீயே புலம்பு இல் உள்ளமொடு பொருள்-வயின் செலீஇய – கலி 7/13
இடை கொண்டு பொருள்-வயின் இறத்தி நீ என கேட்பின் – கலி 10/8
பிரிவு எண்ணி பொருள்-வயின் சென்ற நம் காதலர் – கலி 11/4
நறு_நுதல் நீத்து பொருள்-வயின் செல்வோய் – கலி 12/9
வேற்றுமை கொண்டு பொருள்-வயின் போகுவாய் – கலி 12/17
ஒளி_இழாய் ஈங்கு நாம் துயர் கூர பொருள்-வயின்
அளி ஒரீஇ காதலர் அகன்று ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/13,14
பொருந்தி யான் தான் வேட்ட பொருள்-வயின் நினைந்த சொல் – கலி 17/18
பொருள்-வயின் பிரிதல் வேண்டும் என்னும் – கலி 21/4
அன்ன பொருள்-வயின் பிரிவோய் நின் இன்று – கலி 21/12
பொருள்-வயின் நீடலோ இலர் நின் – அகம் 233/14
ஈட்டு அரும்-குரைய பொருள்-வயின் செலினே – அகம் 239/11
அருள் இலாளர் பொருள்-வயின் அகல – அகம் 305/9
பந்த ஞாட்புறு பாசறை பொருள்-வயின் பருவம் – கம்.அயோ:9 46/1

மேல்


பொருள்-வயினின் (1)

பண்டு வரும் குறி பகர்ந்து பாசறையின் பொருள்-வயினின் பிரிந்து போன – கம்.பால:11 15/1

மேல்


பொருள்-வழி (1)

நிலவரை தரு பொருள்-வழி தண் தமிழ் நிரப்பும் – கம்.யுத்2:16 221/3

மேல்


பொருள்-அரோ (1)

உன்னையே உடைய எற்கு அரியது எ பொருள்-அரோ
பொன்னையே பொருவுவாய் போது என போதுவான் – கம்.கிட்:3 16/2,3

மேல்


பொருள்_பிணி (20)

மன்னா பொருள்_பிணி பிரிதும் யாம் எனவே – நற் 46/11
மன்னா பொருள்_பிணி முன்னி இன்னதை – நற் 71/1
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி யாமே – நற் 113/5
நில்லா பொருள்_பிணி சேறி – நற் 126/11
காமர் பொருள்_பிணி போகிய – நற் 186/9
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பிரிந்தனர் ஆக – நற் 193/7
நில்லா பொருள்_பிணி பிரிந்திசினோரே – நற் 241/12
காமர் பொருள்_பிணி போகிய – குறு 255/7
அரும் பெறல் பொருள்_பிணி போகி – குறு 344/7
நிலையா பொருள்_பிணி பிரிந்திசினோரே – குறு 350/8
நின்றது இல் பொருள்_பிணி முற்றிய – ஐங் 336/3
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பெரும் திரு உறுக என – ஐங் 355/2
ஒழிக இனி பெரும நின் பொருள்_பிணி செலவே – கலி 4/25
நின்றது இல் பொருள்_பிணி சென்று இவண் தரும்-மார் – அகம் 27/4
ஏதில் பொருள்_பிணி போகி தம் – அகம் 43/14
நீ உழந்து எய்தும் செய்_வினை பொருள்_பிணி
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோள்-வயின் – அகம் 51/8,9
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி நம் – அகம் 59/17
நில்லா பொருள்_பிணி பிரிந்த நீயே – அகம் 79/17
நம் நீத்து உறையும் பொருள்_பிணி
கூடாமையின் நீடியோரே – அகம் 115/17,18
நிலை அரும் பொருள்_பிணி நினைந்தனிர் எனினே – அகம் 271/10

மேல்


பொருள்கட்கு (1)

தோன்றலும் இடையும் ஈறும் தொடங்கிய பொருள்கட்கு எல்லாம் – கம்.யுத்1:3 122/3

மேல்


பொருள்கள் (7)

எல்லை_இல் பொருள்கள் எல்லாம் இடை_தடுமாறும் நீரால் – கம்.பால:1 17/3
காலம் ஆம் என கடையிடு கணிக்க அரும் பொருள்கள்
மேல கீழுற கீழன மேலுறும் வேலை – கம்.ஆரண்:13 75/3,4
எண்_அரும் பொருள்கள் எல்லாம் என்பது தெரிந்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:13 115/4
புன் தொழில் இறுதி ஆக புகுந்து உள பொருள்கள் எல்லாம் – கம்.கிட்:2 29/2
நிற்கின்ற செல்வம் வேண்டி நெறி நின்ற பொருள்கள் எல்லாம் – கம்.கிட்:7 138/1
இடுக்கு உறு பொருள்கள் என் ஆம் எண் திசை சுமந்த யானை – கம்.சுந்:1 23/1
ஒன்றல் இல் பொருள்கள் எல்லாம் ஒருவன் புக்கு உறைவன் என்றாய் – கம்.யுத்1:3 123/2

மேல்


பொருள்களால் (1)

வேதம் நான்கினும் விளம்பிய பொருள்களால் விளியான் – கம்.யுத்1:3 18/2

மேல்


பொருள்களான் (1)

கிளவி ஆர் பொருள்களான் கிளக்குறாதவன் – கம்.யுத்1:3 62/3

மேல்


பொருள்களும் (3)

ஏய எ பொருள்களும் இறைஞ்சி மேற்கொளா – கம்.அயோ:14 125/2
தாங்கிய பொருள்களும் தானும் தான் என – கம்.யுத்2:15 116/2
மலையும் வேலையும் மற்று உள பொருள்களும் வானோர் – கம்.யுத்3:31 16/1

மேல்


பொருள்களை (2)

எஞ்சிய பொருள்களை ஏமுற நாடி – திரு 97
ஐயுறு பொருள்களை ஆசு இல் மாசு ஒரீஇ – கம்.யுத்4:40 80/1

மேல்


பொருள (1)

பொருள தரும் முனிவரும் தொடர போயினன் – கம்.பால:5 50/3

மேல்


பொருளாய் (1)

வேராய் முழு முதல் காரண பொருளாய் வினை கடந்தோர் – கம்.யுத்3:27 140/2

மேல்


பொருளால் (1)

எனைத்து ஆயது ஒர் பொருளால் இடை தடை இல்லதை விட்டான் – கம்.யுத்3:27 152/4

மேல்


பொருளானும் (1)

போதத்தானும் அ புறத்துள எ பொருளானும்
சாதிப்பார் பெறும் பெரும் பதம் தலைக்கொண்டு சமைந்தேன் – கம்.யுத்1:3 30/2,3

மேல்


பொருளில் (1)

கண் பிற பொருளில் செல்லா கருத்து எனின் அஃதே கண்ட – கம்.ஆரண்:6 53/3

மேல்


பொருளிற்குள் (1)

மு பரம் பொருளிற்குள் முதலை மூலத்தை – கம்.பால:23 68/1

மேல்


பொருளிற்றோதான் (1)

புரந்தரன் செல்வத்து ஐய கொல்கை ஓர் பொருளிற்றோதான்
பரந்த வெம் பகையை வென்றால் நின்-வழி படரும் நங்கை – கம்.யுத்2:17 72/2,3

மேல்


பொருளின் (3)

பொருளின் ஆகும் புனை_இழை என்று நம் – அகம் 155/3
செவ்விய மதுரம் சேர்ந்தன பொருளின் சீரிய கூரிய தீம் சொல் – கம்.பால:3 1/1
கொன்றனர் நுகர்ந்த பொருளின் கடிது கொன்ற – கம்.ஆரண்:9 7/4

மேல்


பொருளினும் (3)

இறந்து நீர் செய்யும் பொருளினும் யாம் நுமக்கு – கலி 5/4
பாண்டியம் செய்வான் பொருளினும்
ஈண்டுக இவள் நலம் ஏறுக தேரே – கலி 136/20,21
மு பரம் பொருளினும் முதல்வன் வைகுறும் – கம்.பால:5 132/4

மேல்


பொருளினை (2)

பொருளினை உணர வேறு புறத்தும் ஒன்று உண்டோ புந்தி – கம்.யுத்2:19 268/1
வேத வேதாந்தம் கூறும் பொருளினை விரிக்கின்றார்-போல் – கம்.யுத்3:30 9/3

மேல்


பொருளுக்கு (2)

ஆதி எனும் பொருளுக்கு அப்பால் உண்டாகிலும் நீ – கம்.ஆரண்:15 43/2
கறுவு உற்ற பொருளுக்கு என்னோ காரணம் கண்டது என்றான் – கம்.கிட்:11 79/4

மேல்


பொருளுடை (1)

பொருளுடை மன்னவன் புதல்வ போக்கிலா – கம்.ஆரண்:3 16/2

மேல்


பொருளும் (27)

இறந்து செய் பொருளும் இன்பம் தரும் எனின் – நற் 126/7
பொருளும் பொன்னும் போகமும் அல்ல நின் பால் – பரி 5/79
புல்லிய சொல்லும் பொருளும் போலவும் – பரி 15/12
பொருள் அல்லால் பொருளும் உண்டோ என யாழ நின் – கலி 14/10
சென்றோர் முகப்ப பொருளும் கிடவாது – கலி 18/5
உயங்கி இருந்தார்க்கு உயர்ந்த பொருளும்
அரிதின் அறம் செய்யா ஆன்றோர் உலகும் – கலி 92/5,6
அறனும் பொருளும் வழாமை நாடி – அகம் 286/10
அதனால் அறனும் பொருளும் இன்பமும் மூன்றும் – புறம் 28/15
சிறப்பு உடை மரபின் பொருளும் இன்பமும் – புறம் 31/1
பல் பெரும் சமயம் சொல்லும் பொருளும் போல் பரந்தது அன்றே – கம்.பால:1 19/4
நா முதல் படுவ மெய்யும் நாம நூல் பொருளும் மன்னோ – கம்.பால:2 5/4
பூ_மகளும் பொருளும் என நீ என் – கம்.பால:23 86/2
நீ அறிதி எ பொருளும் அவை உன்னை நிலை அறியா – கம்.ஆரண்:1 54/3
ஈன்றவனோ எ பொருளும் எல்லை தீர் நல் அறத்தின் – கம்.ஆரண்:15 40/1
பின் உரு கொண்டது என்னும் பெருமை ஆம் பொருளும் தாழ – கம்.கிட்:2 31/2
என் எனக்கு அரியது எ பொருளும் எற்கு எளிது அலால் – கம்.கிட்:4 20/1
மேல் ஒரு பொருளும் இல்லா மெய்ப்பொருள் வில்லும் தாங்கி – கம்.கிட்:7 153/2
வினையமும் செயலும் மேல் விளை பொருளும் இ வழி விளங்கும் என்று எண்ணி – கம்.சுந்:3 93/3
பொருளும் யாழும் விளரியும் பூவையும் – கம்.சுந்:3 103/1
பொருளும் காமமும் என்று இவை போக்கி வேறு – கம்.சுந்:12 93/1
பன்னின பொருளும் நாண பாதகர் இருக்கை பற்ற – கம்.சுந்:12 130/2
பின்னது ஆய காரியமும் நிகழ்ந்த பொருளும் பேசுவாம் – கம்.யுத்1:1 11/4
அலகு_இல் பல் பொருளும் பற்றி முற்றிய அரி காண் அத்தா – கம்.யுத்1:3 120/4
என்னுளே எ பொருளும் யாவரையும் யான் ஈன்றேன் – கம்.யுத்1:3 160/2
எல்லை இலா ஞானமும் ஈறு இலா எ பொருளும்
தொல்லை சால் எண் குணனும் நின் சொல் தொழில் செய்ய – கம்.யுத்1:3 173/2,3
தூயவன் என்பது ஓர் பொருளும் சொல்லினான் – கம்.யுத்1:4 52/4
இன் உரை பொருளும் கேளாய் ஏது உண்டு எனினும் ஓராய் – கம்.யுத்2:16 32/2

மேல்


பொருளே (32)

புணரின் புணராது பொருளே பொருள்-வயின் – நற் 16/1
உரியை வாழி என் நெஞ்சே பொருளே
வாடா பூவின் பொய்கை நாப்பண் – நற் 16/4,5
எனைய ஆகுக வாழிய பொருளே – நற் 16/11
ஐது ஏகு அம்ம இயைந்து செய் பொருளே – நற் 52/11
அரிது மன்று அம்ம அறத்தினும் பொருளே – நற் 243/11
பொருளே மன்ற பொருளே – குறு 174/6
பொருளே மன்ற பொருளே
அருளே மன்ற ஆரும் இல்லதுவே – குறு 174/6,7
எய்தினர்-கொல்லோ பொருளே அல்குல் – குறு 180/5
நன்று இல கொண்க நின் பொருளே
பாவை அன்ன நின் துணை பிரிந்து வருமே – ஐங் 307/3,4
இறுவரை நாட நீ இறந்து செய் பொருளே – ஐங் 309/5
சென்ற நெஞ்சம் நீடிய பொருளே – ஐங் 317/4
பனி இரும் குன்றம் சென்றோர்க்கு பொருளே – ஐங் 337/4
நா வல் அந்தணர் அரு மறை பொருளே
இணை பிரி அணி துணி பணி எரி புரைய – பரி 1/13,14
நா வல் அந்தணர் அரு மறை பொருளே
அவ்வும் பிறவும் ஒத்தனை உவ்வும் – பரி 2/57,58
முன்னிய தேஎத்து முயன்று செய் பொருளே – கலி 7/21
இன் உறல் வியன் மார்ப அது மனும் பொருளே – கலி 8/23
அவவு கைவிடுதல் அது மனும் பொருளே – கலி 14/19
தப்பித்தான் பொருளே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/5
எய்துவை அல்லையோ பிறர் நகு பொருளே – அகம் 33/20
பொருளே காதலர் காதல் – அகம் 53/15
ஊர் இழந்தன்று தன் வீழ்வு உறு பொருளே – அகம் 189/15
நம்மினும் வலிதா தூக்கிய பொருளே – அகம் 265/23
இசை புறன் ஆக நீ ஓம்பிய பொருளே – புறம் 29/26
அறிந்தோர் யார் அவன் கண்ணிய பொருளே
பலம் என்று இகழ்தல் ஓம்பு-மின் உது காண் – புறம் 301/10,11
எள் அமைவு இன்று அவன் உள்ளிய பொருளே – புறம் 313/7
புண்ணியம் புரிந்தோர் புகுவது துறக்கம் என்னும் ஈது அரு மறை பொருளே
மண்ணிடை யாவர் இராகவன் அன்றி மா தவம் அறத்தொடும் வளர்த்தார் – கம்.பால:3 5/1,2
செம் மன்னர் புகழ் வேட்ட பொருளே போல் தேய்ந்ததால் – கம்.பால:13 22/2
புண்ணியம் பயக்கின்றுழி அரியது எ பொருளே – கம்.ஆரண்:15 39/4
முந்தாய் நின்ற முதல் பொருளே என்று – கம்.யுத்1:3 93/2
வேத பொருளே விளையாடுதியோ – கம்.யுத்1:3 110/4
என்று பரமன் பகர நான்முகனும் அன்ன பொருளே இசைதலும் – கம்.யுத்3:31 153/1
ஓங்கார பொருளே பொருள் என்கலா உரவோர் – கம்.யுத்4:40 97/4

மேல்


பொருளேனும் (1)

மேல் உள பொருளேனும் விரைவொடு கொணர்வேமால் – கம்.அயோ:8 28/4

மேல்


பொருளை (4)

அத்தனைவரும் ஒரு பொருளை அன்று என – கம்.யுத்1:4 85/2
மிகை புலத்து விளைகின்றது ஒரு பொருளை காதலிக்கின் விளிஞர் ஆவர் – கம்.யுத்1:4 101/4
பழுது அற வினவிய பொருளை பண்புற – கம்.யுத்1:5 16/3
போர் தொழில் புரியலாகாது என்பது ஓர் பொருளை உன்னி – கம்.யுத்3:27 182/2

மேல்


பொருளையும் (3)

யாழினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ – கலி 8/11
திருவினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ – கலி 8/14
அரைசினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ – கலி 8/17

மேல்


பொருளையே (1)

கண்ணினால் காதல் என்னும் பொருளையே காண்கின்றோம் இ – கம்.பால:21 4/1

மேல்


பொருளோ (3)

சிவனும் அயன் அரியும் அலர் சிறு மானிடர் பொருளோ
இவனும் எனது உயிரும் உனது அபயம் இனி என்றான் – கம்.பால:24 19/3,4
ஆஆ அலக்கண் உறுவாள் உரைத்த பொருளோ அகத்தின் அடையாள் – கம்.ஆரண்:13 68/2
தீர்வது பொருளோ துன்பம் நீ உளை தெய்வம் உண்டு – கம்.யுத்3:27 1/3

மேல்


பொருளோடு (1)

பிறிந்தார் பிறிந்த பொருளோடு போதி பிறியாது நிற்றி பெரியோய் – கம்.யுத்2:19 260/3

மேல்


பொருஉம் (1)

விசைத்து எறி கூடமொடு பொருஉம்
உலை_கல் அன்ன வல்லாளன்னே – புறம் 170/16,17

மேல்


பொரூஉ (1)

கல் பொரூஉ மெலியா பாடு இன் நோன் அடியன் – அகம் 113/10

மேல்


பொரூஉம் (4)

நல் ஏறு பொரூஉம் கல்லென் கம்பலை – மலை 335
குறு கை இரும் புலி பொரூஉம் நாட – ஐங் 266/2
வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம் வான் மலர் தாஅய் – பரி 12/9
நீர் முற்றி மதில் பொரூஉம் பகை அல்லால் நேராதார் – கலி 67/4

மேல்


பொரேரென (2)

வண்டு பொரேரென எழ – பரி 23/30
வண்டு பொரேரென எழும் – பரி 23/31

மேல்


பொரேஎன் (1)

வருந்த பொரேஎன் ஆயின் பொருந்திய – புறம் 73/11

மேல்


பொல்லம் (1)

பொல்லம் பொத்திய பொதி-உறு போர்வை – பொரு 8

மேல்


பொல்லா (3)

இல்லி தூர்த்த பொல்லா வறு முலை – புறம் 164/4
பொல்லா சூழ்ச்சி பல் சான்றீரே – புறம் 246/3
பொய் குரல் இன்று பொல்லா பொருள் பின்பு பயக்கும் என்பான் – கம்.சுந்:4 75/3

மேல்


பொல்லாதாள் (1)

நாட்டம்தான் எரி உமிழ நல்லாள் மேல் பொல்லாதாள்
ஓட்டந்தாள் அரிதின் இவள் உயிர் கவர்ந்தான் என வந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 113/3,4

மேல்


பொல்லாது (2)

உன்னை கண்டார் எள்ளுவர் பொல்லாது உடு நீ என்று – கம்.பால:17 29/3
ஈண்டு-நின்று ஏகல் பொல்லாது எந்தை நீ இரதம் இன்னே – கம்.அயோ:5 18/2

மேல்


பொல (2)

பூளை பொல மலர் ஆவிரை வேய் வென்ற – கலி 138/18
பொல குண்டலமும் கொடும் குழையும் புனை தாழ் முத்தின் பொன் தோடும் – கம்.கிட்:1 30/3

மேல்


பொலம் (173)

நாவலொடு பெயரிய பொலம் புனை அவிர் இழை – திரு 18
நகை தாழ்பு துயல்வரூஉம் வகை அமை பொலம் குழை – திரு 86
அலந்தோர்க்கு அளிக்கும் பொலம் பூண் சேஎய் – திரு 271
போக்கு இல் பொலம் கலம் நிறைய பல் கால் – பொரு 86
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட பொலம் குழை – பெரும் 312
பொலம் தார் மார்பின் நெடியோன் உம்பல் – மது 61
பொலம் தாமரை பூ சூட்டியும் – மது 103
கணம்_கொள் அவுணர் கடந்த பொலம் தார் – மது 590
பொலம் செய பொலிந்த நலம் பெறு விளக்கம் – மது 719
புரையோர்க்கு தொடுத்த பொலம் பூ தும்பை – மது 737
பொலம் பூண் ஐவர் உட்பட புகழ்ந்த – மது 775
இலங்கு இழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – மது 779
பொலம் தொடி தின்ற மயிர் வார் முன்கை – நெடு 141
பொலம் படை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி – மலை 574
புள்ளு நிமிர்ந்து அன்ன பொலம் படை கலி_மா – நற் 78/9
போக்கு இல் பொலம் தொடி செறீஇயோனே – நற் 136/9
பொலம் தொடி புதல்வனும் பொய்தல் கற்றனன் – நற் 166/7
பொலம் தொடி போல மின்னி கணம்_கொள் – நற் 197/9
விசும்பு கடப்பு அன்ன பொலம் படை கலி_மா – நற் 361/3
பொலம் கல ஒரு காசு ஏய்க்கும் – குறு 67/4
தவளை வாஅய பொலம் செய் கிண்கிணி – குறு 148/2
பொலம் படை பொலிந்த வெண் தேர் ஏறி – குறு 205/3
பூண் வனைந்து அன்ன பொலம் சூட்டு நேமி – குறு 227/1
பொலம் தொடி தெளிர்ப்ப முயங்கியவர் – ஐங் 24/4
பொலம் தேர் கொண்கன் வந்தனன் இனியே – ஐங் 200/2
பொலம் பசும் பாண்டில் காசு நிரை அல்குல் – ஐங் 310/1
பொன் செய் பாண்டில் பொலம் கலம் நந்த – ஐங் 316/1
பொலம் புனை கலத்தில் தருகுவென் மாதோ – ஐங் 391/4
இலங்கு மணி மிடைந்த பொலம் கல திகிரி – பதி 14/18
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 23/10
பொன் அம் கண்ணி பொலம் தேர் நன்னன் – பதி 40/14
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 43/11
பொலம் பூ தும்பை பொறி கிளர் தூணி – பதி 45/1
இலங்கும் பூணன் பொலம் கொடி உழிஞையன் – பதி 56/5
பொலம் பூண் வேந்தர் பலர் தில் அம்ம – பதி 64/2
பொலம் தார் யானை இயல் தேர் பொறைய – பதி 75/3
பூழியர் கோவே பொலம் தேர் பொறைய – பதி 84/6
உடலுநர் தபுத்த பொலம் தேர் குருசில் – பதி 88/20
விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் – பரி 1/15
புதை இருள் உடுக்கை பொலம் பனைக்கொடியோற்கு – பரி 2/22
பொலம் புரி ஆடை வலம்புரி வண்ண – பரி 3/88
பொலம் சொரி வழுதியின் புனல் இறை பரப்பி – பரி 10/127
செய்யில் பொலம் பரப்பும் செய்வினை ஓயற்க – பரி 10/128
புள் ஏர் புரவி பொலம் படை கைம்_மாவை – பரி 11/52
புனை வினை பொலம் கோதையவரொடு – பரி 11/65
புரிநூல் அந்தணர் பொலம் கலம் ஏற்ப – பரி 11/79
கருவி மின் அவிர் இலங்கும் பொலம் பூண் – பரி 13/10
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி – பரி 13/36
நாள்_மலர் கொன்றையும் பொலம் தார் போன்றன – பரி 14/10
புள் அணி பொலம் கொடியவை – பரி 15/56
பொலம் புனை அவிர் இழை கலங்கல் அம் புனல் மணி – பரி 16/6
பொன் தேரான் தானும் பொலம் புரிசை கூடலும் – பரி 24/26
பொலம் புனை மகர_வாய் நுங்கிய சிகழிகை – கலி 54/6
பொறுக்கலாம் வரைத்து அன்றி பெரிது ஆயின் பொலம் குழாய் – கலி 58/21
பொலம் பிறையுள் தாழ்ந்த புனை வினை உருள் கலன் – கலி 81/3
உடுத்தவை கைவினை பொலிந்த காசு அமை பொலம் காழ் மேல் – கலி 85/3
பொலம் செய் மழுவொடு வாள் அணி கொண்ட – கலி 86/3
பொலம் புனை செம்பாகம் போர் கொண்டு இமைப்ப – கலி 86/6
வார் பொலம் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயற்றி நீ – கலி 96/17
பொரு முரண் மேம்பட்ட பொலம் புனை புகழ் நேமி – கலி 104/9
பொலம் கல வெறுக்கை தரு-மார் நிலம் பக – அகம் 1/9
யாவரும் விழையும் பொலம் தொடி புதல்வனை – அகம் 16/5
பொலம் கலம் சுமந்த பூண் தாங்கு இள முலை – அகம் 16/9
பொதியின் செல்வன் பொலம் தேர் திதியன் – அகம் 25/20
போர் வல் யானை பொலம் பூண் எழினி – அகம் 36/16
அலந்தனென் உழல்வென்-கொல்லோ பொலம் தார் – அகம் 45/15
முடங்கு தாள் உதைத்த பொலம் கெழு பூழி – அகம் 63/5
பொலம் படை கலி_மா பூண்ட தேரே – அகம் 114/16
பொலம் தொடி தெளிர்ப்ப வீசி சேவடி – அகம் 117/8
பொலம் பூண் நன்னன் பொருது களத்து ஒழிய – அகம் 199/20
நிலம் கொள வெஃகிய பொலம் பூண் கிள்ளி – அகம் 205/10
நலம் புனைந்து எடுத்த என் பொலம் தொடி குறு_மகள் – அகம் 219/9
பொன் கோட்டு செறித்து பொலம் தார் பூட்டி – அகம் 249/5
பொலம் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 269/15
வெண் மணல் நிவந்த பொலம் கடை நெடு நகர் – அகம் 325/2
செல்லா நல் இசை பொலம் பூண் திரையன் – அகம் 340/6
விலங்கு வீழ் அரி பனி பொலம் குழை தெறிப்ப – அகம் 351/12
புகழ் குறி கொண்ட பொலம் தார் அகலத்து – அகம் 354/9
பொலம் செய் காசின் பொற்ப தாஅம் – அகம் 363/8
பொலம் பூண் எவ்வி நீழல் அன்ன – அகம் 366/12
இரும் பொலம் பாண்டில் மணியொடு தெளிர்ப்ப – அகம் 376/9
பொலம் பூண் நன்னன் புனனாடு கடிந்து என – அகம் 396/2
நிலம் தலைக்கொண்ட பொலம் பூ தும்பை – புறம் 2/14
பொலம் கழல் கால் புலர் சாந்தின் – புறம் 3/15
பொலம் தேர் மிசை பொலிவு தோன்றி – புறம் 4/14
பொலம் தோட்டு பைம் தும்பை – புறம் 22/20
ஒண் தொடி மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – புறம் 24/31
பொலம் செய் கழங்கின் தெற்றி ஆடும் – புறம் 36/4
பொலம் பூ காவின் நன் நாட்டோரும் – புறம் 38/12
பொலம் குழை உழிஞையொடு பொலிய சூட்டி – புறம் 50/4
போர் அடு திருவின் பொலம் தார் அஞ்சி – புறம் 91/4
பொலம் பைம் தார் கெட பரிதலின் – புறம் 97/12
பொலம் தும்பை கழல் பாண்டில் – புறம் 97/15
பொலம் படை கலி_மா எண்ணுவோரே – புறம் 116/19
பொலம் தரு நாவாய் ஓட்டிய அ வழி – புறம் 126/15
முயங்கல் ஆன்றிசின் யானே பொலம் தேர் – புறம் 151/7
அரிது பெறு பொலம் கலம் எளிதினின் வீசி – புறம் 160/11
கலங்கினேன் அல்லனோ யானே பொலம் தார் – புறம் 220/5
இரந்தன்று ஆகல் வேண்டும் பொலம் தார் – புறம் 226/4
பொலம் புனை ஓடை அண்ணல் யானை – புறம் 287/5
பொலம்
பரிசில் பரிசிலர்க்கு ஈய – புறம் 334/9,10
புனல் அம் கள்ளின் பொலம் தார் குட்டுவன் – புறம் 343/9
பொலம் செய் பல் காசு அணிந்த அல்குல் – புறம் 353/2
பொலம் படைய மா மயங்கிட – புறம் 359/14
பொலம் தாமரை பூ பாணரொடு – புறம் 361/12
கலம்_கலம் தேறல் பொலம் கலத்து ஏந்தி – புறம் 361/18
பாசிழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – புறம் 367/6
பொலம் இலங்கு சென்னிய பாறு மயிர் அவிய – புறம் 374/3
கோள்_மீன் அன்ன பொலம் கலத்து அளைஇ – புறம் 392/17
வலம் படு தீவின் பொலம் பூண் வளவன் – புறம் 397/22
அதிர்கின்ற பொலம் தேர் நின்று அரசர்_பிரான் இழிந்துழி சென்று அடியில் வீழ – கம்.பால:5 57/2
பொலம் குழை மயிலை கொண்டு அரிதின் போயினார் – கம்.பால:10 45/4
போது வென்றது என பொலிந்த பொலம் கழல் கால் பொடி கண்டாய் – கம்.பால:12 31/2
பொரு களிறு இவுளி பொன் தேர் பொலம் கழல் குமரர் முந்நீர் – கம்.பால:14 71/1
நவ்வி நோக்கியர் நலம் கொள் மேகலை பொலம் சாயல் – கம்.பால:15 9/3
போர் என்ன வீங்கும் பொருப்பு அன்ன பொலம் கொள் திண் தோள் – கம்.பால:17 18/1
பொலம் பொரி செய்வன செய் பொருள் முற்றி – கம்.பால:23 91/2
பொன் உடை வனை கழல் பொலம் கொள் தாளினாய் – கம்.பால:24 38/1
ஆக்கிய பொலம் கழல் அரசன் ஆணையால் – கம்.அயோ:2 66/2
பொன்னை உற்ற பொலம் கழலோய் புகழ் – கம்.அயோ:4 215/1
பொலம் குழை மகளிர் நாவாய் போக்கின் ஒன்றுஒன்று தாக்க – கம்.அயோ:13 55/1
பொலம் குலாவு தாள் பூண்டு வேண்டினான் – கம்.அயோ:14 111/4
பொடி தலம் இலங்குறு பொலம் கொள் மேனியான் – கம்.அயோ:14 134/4
பூண்ட நின் பொலம் கொள் தாள் – கம்.ஆரண்:1 67/3
புனையும் முடி துன்று பொலம் கழலான் – கம்.ஆரண்:2 5/4
பொன்றாத பொலம் கழலோன் புகலும் – கம்.ஆரண்:2 14/4
பூ மரு பொலம் கழல் பொடியினோடும் ஒப்பு – கம்.ஆரண்:4 13/3
பூ அராவு பொலம் கதிர் வேலினீர் – கம்.ஆரண்:4 32/3
போர் அணி பொலம் கொள் வேலாய் பொருந்தலை இகழ்தற்கு ஒத்த – கம்.ஆரண்:6 43/3
பொலம் தாரினர் அனலின் சிகை பொழி கண்ணினர் எவரும் – கம்.ஆரண்:7 92/1
பூ இயல் வாளியால் பொலம் கொள் தேர் அழித்து – கம்.ஆரண்:7 128/3
பூண் துஞ்சு பொலம் கொடியோய் அது நாம் – கம்.ஆரண்:11 50/3
பொன்னை பொருகின்ற பொலம் குழையால் – கம்.ஆரண்:14 69/2
பொன் தோடு இவர்கின்ற பொலம் குழையாள்-தன் – கம்.ஆரண்:14 70/1
பொன் பால் பொருவும் விரை அல்லி புல்லி பொலிந்த பொலம் தாது – கம்.கிட்:1 28/1
போன பின் தாதை கோயில் புக்கு அவன் பொலம் கொள் பாதம் – கம்.கிட்:11 78/1
தாரினின் பொலம் கழல் தழங்க தாரணி – கம்.கிட்:11 122/3
பொலம் குழை மயிலை கொண்டு போது என புகன்றிட்டாலும் – கம்.கிட்:17 21/3
பொலம் துடிக்கு அமை மருங்குல் போல் கண்களும் புருவமும் பொன்_தோளும் – கம்.சுந்:2 202/2
பொலம் துடி மருங்குலாய் புருவம் கண் முதல் – கம்.சுந்:3 32/3
பொலம் சுழி என்றலும் புன்மை பூவொடு – கம்.சுந்:4 45/2
பூண்டேன் எம் கோன் பொலம் கழலும் புகழே அன்றி புன் பழியும் – கம்.சுந்:4 113/3
பொன் திணி பொலம்_கொடி என் மென் மயிர் பொருந்தி – கம்.சுந்:5 3/1
பொலம் கொள் கழல் தாழ்குவென் இது அன்னை பொருள் அன்றால் – கம்.சுந்:5 5/4
போர்த்து எழு பொலம் கொடி இலங்கை பூழியோடு – கம்.சுந்:5 62/3
தெறித்த பைம் கழல் தெறித்தன சிலம்பொடு பொலம் தார் – கம்.சுந்:7 32/2
புக்கார் அமரர் பொலம் தார் அரக்கன் பொரு_இல் பெரும் கோயில் – கம்.சுந்:8 50/1
எழுவினின் பொலம் கழல் அரக்கர் ஈண்டிய – கம்.சுந்:9 45/3
பொலம் கொள் மா மணி வெள்ளியங்குன்று என பொலிய – கம்.சுந்:12 37/4
பொலம் குழையவரை எல்லாம் பொதுவுற நோக்கி போந்தேன் – கம்.சுந்:14 35/2
பொலம் கெழு சீதைக்கேயோ பொரு வலி இராமற்கேயோ – கம்.யுத்1:13 23/3
பூம் கழல் அரக்கன் வந்து பொலம் கழல் இலங்கை வேந்தை – கம்.யுத்2:16 12/3
போந்தது போல் பொலம் தேரில் பொங்கிய – கம்.யுத்2:16 104/3
பொலம் கிளர் மானம்-தானே பொது அற கொடுப்பென் புத்தேள் – கம்.யுத்2:17 51/3
போவாய் இது போது பொலம் கழலோய் – கம்.யுத்2:18 15/1
புகைநிற கண்ணவன் பொலம் பொன் தேரினான் – கம்.யுத்3:20 31/4
பொலம் கொள் மா மயில் வரையின்-மேல் திரிவன போன்றார் – கம்.யுத்3:20 64/4
பொன்னுடை தாதை வண்டு குடைந்து உணும் பொலம் பொன் தாரான் – கம்.யுத்3:21 17/4
பொலம் கொடி நெடும் தேர் ஏறி போர் பணை முழங்க போனான் – கம்.யுத்3:22 4/2
பொன்னுடை வனை கழல் பொலம் பொன் தோளினாய் – கம்.யுத்3:22 40/3
பொங்கும் ஓதையும் புரவியின் அமலையும் பொலம் தேர் – கம்.யுத்3:22 102/3
பொன்றி வீழ்ந்தன பொரு கரி பாய் பரி பொலம் தேர் – கம்.யுத்3:22 104/4
பொடித்தான் கடல் பெரும் சேனையை பொலம் தண்டு தன் வலத்தால் – கம்.யுத்3:22 116/2
பொலம் குழை மகளிரோடும் பால் நுகர் புதல்வரோடும் – கம்.யுத்3:26 71/2
பொலம் கொண்டல் அனைய மேனி புரவலன் பொருமி கண்ணீர் – கம்.யுத்3:27 13/1
பொய் வினை மகளிர் கற்பும் போன்றது அ பொலம் பொன் திண் தேர் – கம்.யுத்3:28 28/4
புரிதர படும் பொலம் கழல் இலங்குற பூட்டி – கம்.யுத்4:35 8/3
பூண்ட மணி ஆழி வய மா நிமிர் பொலம் தேர் – கம்.யுத்4:36 5/3
பூதலம் எழுந்து படர் தன்மைய பொலம் தேர் – கம்.யுத்4:36 7/2
பொரும் பரிகள் ஆக நனி பூண்டது பொலம் தேர் – கம்.யுத்4:36 14/4
புவனம் மூன்றும் பொலம் கழலால் தொடும் – கம்.யுத்4:37 27/3
போர்த்து பொய்த்தனன் என்று பொலம் கொள் தேர் – கம்.யுத்4:37 171/3
பூதலத்தது ஆக்குவாயாக இனி பொலம் தேரை என்ற போதில் – கம்.யுத்4:37 201/1

மேல்


பொலம்_கொடி (1)

பொன் திணி பொலம்_கொடி என் மென் மயிர் பொருந்தி – கம்.சுந்:5 3/1

மேல்


பொலன் (30)

பொலன் அணி கொன்றையும் பிடவமும் உடைத்தே – ஐங் 435/3
பொலன் அணி எருத்தம் மேல்கொண்டு பொலிந்த நின் – பதி 11/19
வருநர்க்கு வரையாது பொலன் கலம் தெளிர்ப்ப – பதி 18/3
அடங்கிய புடையல் பொலன் கழல் நோன் தாள் – பதி 31/31
பொடி அழல் புறந்தந்த பூவா பூ பொலன் கோதை – கலி 54/2
பொலன் செய் கிண்கிணி நலம் பெறு சேவடி – அகம் 254/3
பூ துகில் இமைக்கும் பொலன் காழ் அல்குல் – அகம் 387/7
புனை விளை பொலிந்த பொலன் நறும் தெரியல் – புறம் 29/3
போரொடு நிகர்வன பொலன் வரை அணை சூழ் – கம்.பால:2 46/2
பொன் தொடி மகளிர் ஊரும் பொலன் கொள் தார் புரவி வெள்ளம் – கம்.பால:14 75/1
போது அரி கண் பொலன் குழை பூண் முலை – கம்.பால:21 23/3
பூ வரு பொலன் கழல் பொரு_இல் மன்னவன் – கம்.அயோ:1 4/1
பொலன் கொள் தேரொடும் இராகவன் திரு_மனை புக்கான் – கம்.அயோ:1 48/4
பூ விரி பொலன் கழல் பொரு_இல் தானையான் – கம்.அயோ:13 1/1
ஆய் மணி பொலன் கழல் அடி நின்று ஆர்ப்பவே – கம்.ஆரண்:10 6/4
போனவள் புலவி நோக்கி புரவலன் பொலன் கொள் தாராய் – கம்.ஆரண்:11 67/1
பொன்னகரத்தினும் பொலன் கொள் நாகர்-தம் – கம்.ஆரண்:12 44/1
பொன் துன்னும் புணர் மென் கொங்கை பொலன்_குழை போரில் என்னை – கம்.ஆரண்:12 80/2
புண்டரீக கண் ஆழி புரவலன் பொலன் கொள் சோதி – கம்.கிட்:2 32/2
பொலன் குழை தெரிவையர் புரிந்துளோர்கள் யார் – கம்.கிட்:6 20/4
போது உகு பொலன் தாது என்று இ தொடக்கத்த யாவும் பூசி – கம்.சுந்:1 9/2
பொலன் கெழு மலையும் தாளும் பூதலம் புக்க மாதோ – கம்.சுந்:1 15/4
பொரு_அரு மரகத பொலன் கொள் மால் வரை – கம்.சுந்:4 46/1
புழையும் வாச பொதும்பும் பொலன் கொள் தேன் – கம்.சுந்:6 28/3
பொதியொடும் வாரிய பொலன் கொள் பூணினார் – கம்.சுந்:9 19/4
புரவி மேல் பூட்கை வீழ்ந்த பூட்கை மேல் பொலன் தேர் வீழ்ந்த – கம்.யுத்2:15 151/2
புரண்டு தோள் உற பொலன் கொள் நாண் வலம்பட போக்கி – கம்.யுத்2:15 239/2
பொன்றுவென் பொன்றினால் பொலன் கொள் தோளியை – கம்.யுத்2:16 90/3
போயினன் அனலன் போய் அ புண்ணியவன் பொலன் கொள் பாதம் – கம்.யுத்2:19 214/2
போது தூவினர் வணங்கினர் இராவணன் பொலன் தாள் – கம்.யுத்3:30 32/3

மேல்


பொலன்_குழை (1)

பொன் துன்னும் புணர் மென் கொங்கை பொலன்_குழை போரில் என்னை – கம்.ஆரண்:12 80/2

மேல்


பொலி (46)

புலவு வில் பொலி கூவை – மது 142
ஓங்கி தோன்றும் உமண் பொலி சிறுகுடி – நற் 374/2
வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 31/7
கோடு உளர் குரல் பொலி ஒலி துயல் இரும் கூந்தல் – பரி 22/46
மணி மருள் தகை வகை நெறி செறி ஒலி பொலி
அவிர் நிமிர் புகழ் கூந்தல் – பரி 23/60,61
தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை – கலி 38/4
அரி பொலி கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஓவா அடி தட்ப – கலி 81/6
தொடி பொலி தோளும் முலையும் கதுப்பும் – கலி 90/7
முலை பொலி அகம் உருப்ப நூறி – புறம் 25/10
இல் பொலி மகடூஉ போல சிற்சில – புறம் 331/9
பூதம் காப்ப பொலி_களம் தழீஇ – புறம் 369/17
புள்ளி குறி இட்டு என ஒள் மீன் பூத்த வானம் பொலி கங்குல் – கம்.பால:10 72/1
ஆகம் ஆலையம் ஆக உளாள் பொலி
வாக மால் ஐயன் நின்று எனல் ஆகுமால் – கம்.பால:16 33/1,2
வான் நாடியரின் பொலி மாதர் முகங்கள் என்னும் – கம்.பால:16 43/3
இலவு இதழ் பொலி கோலம் எழில் பெற இடுவாரும் – கம்.பால:23 29/4
வில்லி வாங்கிய சிலை என பொலி நுதல் விளக்கே – கம்.அயோ:10 13/1
கொம்பு தாங்கியது என பொலி வன முலை கொடியே – கம்.அயோ:10 26/2
தவ்வாது இரவும் பொலி தாமரையின் – கம்.ஆரண்:2 2/3
பொன்னின் பொலி வார் அணி பூண் ஒளி மேல் – கம்.ஆரண்:2 3/2
வானில் பொலி தோகையர் கண்_மலர் வண் – கம்.ஆரண்:2 4/1
ஊர் உற்றது என பொலி ஒண் முடியான் – கம்.ஆரண்:2 9/2
மார்வில் திருவின் பொலி மாலையினான் – கம்.ஆரண்:2 9/4
செற்றி கதிரின் பொலி செம் மணியின் – கம்.ஆரண்:2 10/1
நிழல் பொலி கணிச்சி மணி நெற்றி உமிழ் செம் கண் – கம்.ஆரண்:3 41/3
வாள் இரவியின் பொலி மௌலியான்-தனை – கம்.ஆரண்:4 7/4
புண்ணின் புது நீர் பொழிய பொலி புள்ளின் வேந்தன் – கம்.ஆரண்:13 26/1
மூழை என பொலி மொய் பில வாயாள் – கம்.ஆரண்:14 45/2
பொன் பொலி யாக்கைகள் புழுங்கி பொங்குவார் – கம்.கிட்:14 21/2
பூதலம் முற்றும் ஈர் அடி வைத்து பொலி போழ்து யான் – கம்.கிட்:17 5/2
திரையினுள் பொலி சித்திர பாவையின் செயலார் – கம்.சுந்:13 22/4
புனை மணி பொலி புட்பக விமானத்து போனார் – கம்.சுந்:13 37/2
பூணுதற்கு இனிய முத்தின் பொலி மணல் பரந்த வைப்பில் – கம்.யுத்1:4 131/2
பருதி மண்டிலம் என பொலி முகத்தினன் பல் கால் – கம்.யுத்1:6 12/2
சூல மேகம் என பொலி தோற்றத்தான் – கம்.யுத்2:16 60/2
செம்பொன் பொலி தேர் அயல் செல்குவரால் – கம்.யுத்2:18 16/3
எல்லின் பொலி விண்ணின் விசைத்து எழுவான் – கம்.யுத்3:20 71/2
எல்லின் பொலி தேரிடை நின்று இழியா – கம்.யுத்3:20 76/2
மல்லின் பொலி மார்பின் வழங்கினனால் – கம்.யுத்3:20 76/4
முத்தின் பொலி முழு மேனியன் முகில் விண் தொடு மெய்யால் – கம்.யுத்3:22 115/2
தொத்த பொலி கனக கிரி வெயில் சுற்றியது ஒத்தான் – கம்.யுத்3:22 115/4
தன் இரு தாள் உள் அடக்கி பொலி போழ்தின் யான் முரசம் சாற்றும் வேலை – கம்.யுத்3:24 28/3
வெம் கண் நாகம் என பொலி மெய் கையை – கம்.யுத்3:29 28/3
வார் பொலி முரசின் ஓதை வாய்ப்புடை வயவர் ஓதை – கம்.யுத்4:37 5/1
குழை பொலி நல் அணி குலங்கள் வில்லிட – கம்.யுத்4:38 15/2
உழை பொலி உண் கண் நீர் தாரை மீது உக – கம்.யுத்4:38 15/3
விட்பு அகத்து உறை கோள் அரி என பொலி வீரன் – கம்.யுத்4:41 35/3

மேல்


பொலி_களம் (1)

பூதம் காப்ப பொலி_களம் தழீஇ – புறம் 369/17

மேல்


பொலிக (17)

ஈன்றேன் யானே பொலிக நும் பெயரே – நற் 198/12
நெல் பல பொலிக பொன் பெரிது சிறக்க – ஐங் 1/2
வாழ்க்கை பொலிக என வேட்டேமே – ஐங் 3/6
அம் தீம் கிளவி பொலிக நின் சிறப்பே – ஐங் 300/4
யாம் இயைந்து ஒன்றுபு வைகலும் பொலிக என – பரி 1/66
வித்தி அலையில் விளைக பொலிக என்பார் – பரி 10/86
பூத்தனள் நங்கை பொலிக என நாணுதல் – பரி 16/30
பொலிக என புகுந்த நின் புலையனை கண்ட யாம் – கலி 68/19
தீது இன்று பொலிக என தெய்வ கடி அயர்-மார் – கலி 105/6
பொய்தல் ஆடி பொலிக என வந்து – அகம் 156/11
விருந்து பெற்றனரால் பொலிக நும் புகழே – புறம் 62/19
கிண்கிணி புதல்வர் பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 198/5
உயர்ந்து மேந்தோன்றி பொலிக நும் நாளே – புறம் 367/18
வெம் திறல் வியன் களம் பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 370/19
பொலிக அத்தை நின் பணை தயங்கு வியன் களம் – புறம் 373/27
புகர்_முக முகவை பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 373/29
புடை கெழு விழாவொடு பொலிக எங்கணும் – கம்.பால:5 109/4

மேல்


பொலிகமா (1)

பூ எழில் உண்கணும் பொலிகமா இனியே – கலி 39/52

மேல்


பொலிகின்ற (6)

பொய் போது தாங்கி பொலிகின்ற தன் மேனி நோக்கி – கம்.பால:17 13/2
இருளை நீங்கிய இந்துவின் பொலிகின்ற இராமன் – கம்.ஆரண்:8 17/3
மாடு தோற்றுவ மலர் என பொலிகின்ற வளத்த – கம்.கிட்:4 6/2
இன்ன தன்மையின் எரி மணி விளக்கங்கள் எழில் கெட பொலிகின்ற
தன்னது இன் ஒளி தழைப்பு உற துயில்வு உறு தையலை தகைவு_இல்லான் – கம்.சுந்:2 197/1,2
சிற்றவை பணித்த மோலி பொலிகின்ற சென்னியானை – கம்.யுத்1:4 133/4
பொன்றி சிங்கம் நாக அடுக்கல் பொலிகின்ற
குன்றில் துஞ்சும் தன்மை நிகர்க்கும் குறி காணீர் – கம்.யுத்4:33 5/3,4

மேல்


பொலிகின்றது (1)

விண்ணில் பொலிகின்றது ஓர் வெண் நிற மேகம் ஒத்தான் – கம்.ஆரண்:13 26/4

மேல்


பொலிகின்றாள் (1)

பொன்னே சூழும் பூவின் ஒதுங்கி பொலிகின்றாள் – கம்.பால:10 30/4

மேல்


பொலிகின்றான் (2)

போதி என்றான் பூத்த மரம் போல் புண்ணால் பொலிகின்றான் – கம்.சுந்:8 43/4
இலையில் பிள்ளை என பொலிகின்றான் – கம்.யுத்1:3 102/4

மேல்


பொலிகின்றான்-தனை (1)

போல் நிறம் பொலிந்து என பொலிகின்றான்-தனை – கம்.ஆரண்:4 4/4

மேல்


பொலிதந்து (1)

தூ இரும் போந்தை பொழில் அணி பொலிதந்து
இயலினள் ஒல்கினள் ஆடும் மட மகள் – பதி 51/9,10

மேல்


பொலிதர (2)

மீன் பொலிதர வெயில் ஒதுங்க மேதியோடு – கம்.அயோ:5 3/1
ஆனை கமல போது பொலிதர அரக்கர் மாதர் – கம்.சுந்:2 102/2

மேல்


பொலிதரு (5)

முற்றுற பொலிதரு மூர்த்தியான்-தனை – கம்.பால:5 69/4
தண்டொடும் பொலிதரு தட கையான்-தனை – கம்.பால:5 70/4
கால் தளம் பொலிதரு கன்னிமாரொடும் – கம்.அயோ:12 29/2
பள்ளி தீர்ந்து இருந்தான் என்ன பொலிதரு பண்பினானை – கம்.யுத்1:4 130/4
கொண்டலின் பொலிதரு கோலத்தான்-தனை – கம்.யுத்2:16 274/4

மேல்


பொலிதரும் (1)

விண்டிட பொலிதரும் வினை வலாளனை – கம்.பால:5 70/2

மேல்


பொலிந்த (96)

பூ என பொலிந்த ஓதி ஓதி – சிறு 22
புகழ் வினை பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து – சிறு 226
மே தக மிக பொலிந்த
ஓங்கு நிலை வய களிறு – மது 14,15
கழுநீர் பொலிந்த கண் அகன் பொய்கை – மது 171
புடை அமை பொலிந்த வகை அமை செப்பில் – மது 421
புலவு புனிறு தீர்ந்து பொலிந்த சுற்றமொடு – மது 602
கோதையின் பொலிந்த சேக்கை துஞ்சி – மது 713
பொலம் செய பொலிந்த நலம் பெறு விளக்கம் – மது 719
ஓடையொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை – நெடு 169
இயல் அணி பொலிந்த ஈகை வான் கழல் – குறி 126
வம்பு விரி களத்தின் கவின் பெற பொலிந்த
குன்று கெழு நாடன் எம் விழைதரு பெரு விறல் – குறி 198,199
புனை தார் பொலிந்த வண்டு படு மார்பின் – மலை 56
தாரொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை – மலை 227
சூழியின் பொலிந்த சுடர் பூ இலஞ்சி – மலை 228
பொலம் படை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி – மலை 574
பூம் பொறி பொலிந்த அழல் உமிழ் அகன் பை – நற் 75/2
விரி உளை பொலிந்த வீங்கு செலல் கலி_மா – நற் 121/8
வால் உளை பொலிந்த புரவி – நற் 135/8
திரு நுதல் பொலிந்த தேம் பாய் ஓதி – நற் 160/7
வார்ந்து இலங்கு வால் எயிற்று பொலிந்த தாஅர் – நற் 198/7
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் – நற் 270/8
நிறம் பெறும் ஈர் இதழ் பொலிந்த உண்கண் – நற் 284/2
கடல் ஆடு வியல் இடை பேர் அணி பொலிந்த
திதலை அல்குல் நலம் பாராட்டிய – நற் 307/3,4
செல்வ சிறாஅர் சீறடி பொலிந்த
தவளை வாஅய பொலம் செய் கிண்கிணி – குறு 148/1,2
பொலம் படை பொலிந்த வெண் தேர் ஏறி – குறு 205/3
சுரி வளை பொலிந்த தோளும் செற்றும் – குறு 260/3
தழை அணி பொலிந்த ஆயமொடு துவன்றி – குறு 295/2
கொல் வினை பொலிந்த கூர் வாய் எறி-உளி – குறு 304/1
செய்வினை பொலிந்த செறி கழல் நோன் தாள் – ஐங் 389/1
பொலன் அணி எருத்தம் மேல்கொண்டு பொலிந்த நின் – பதி 11/19
உளை பொலிந்த மா – பதி 22/17
இழை பொலிந்த களிறு – பதி 22/18
கூந்தல் ஒண் நுதல் பொலிந்த
நிறம் திகழ் பாசிழை உயர்திணை மகளிரும் – பதி 73/4,5
புகன்ற மாண் பொறி பொலிந்த சாந்தமொடு – பதி 88/30
செறி வினை பொலிந்த செம் பூ கண்ணியர் – பரி 22/21
பொது கொண்ட கவ்வையின் பூ அணி பொலிந்த நின் – கலி 66/11
ஒளி பூத்த நுதலாரோடு ஓர் அணி பொலிந்த நின் – கலி 66/19
உடுத்தவை கைவினை பொலிந்த காசு அமை பொலம் காழ் மேல் – கலி 85/3
குரங்கு உளை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி – அகம் 4/8
அரம் போழ் அம் வளை பொலிந்த முன்கை – அகம் 6/2
கொல் வினை பொலிந்த கூர்ம் குறும் புழுகின் – அகம் 9/1
இன் தீம் பைம் சுனை ஈர் அணி பொலிந்த
தண் நறும் கழுநீர் செண் இயல் சிறுபுறம் – அகம் 59/13,14
ஒண் கேழ் வன முலை பொலிந்த
நுண் பூண் ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே – அகம் 61/17,18
வகை அமை பொலிந்த வனப்பு அமை தெரியல் – அகம் 76/8
பொறி நுதல் பொலிந்த வய களிற்று ஒருத்தல் – அகம் 78/4
மின் இலை பொலிந்த விளங்கு இணர் அவிழ் பொன் – அகம் 80/11
தொடை அமை பீலி பொலிந்த கடிகை – அகம் 119/12
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் – அகம் 125/16
உருவு கிளர் ஏர் வினை பொலிந்த பாவை – அகம் 142/21
மீனொடு பொலிந்த வானின் தோன்றி – அகம் 153/15
வார் கழல் பொலிந்த வன்கண் மழவர் – அகம் 187/7
பொலிந்த ஆயமொடு காண்_தக இயலி – அகம் 188/10
தழை அணி பொலிந்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 201/6
விறல் இழை பொலிந்த காண்பு இன் சாயல் – அகம் 218/7
ஈட்டு எழில் பொலிந்த ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் – அகம் 222/6
ஏற்று இயல் எழில் நடை பொலிந்த மொய்ம்பின் – அகம் 236/14
திரு நுதல் பொலிந்த என் பேதை – அகம் 263/14
முளை அணி மூங்கிலின் கிளையொடு பொலிந்த
பெரும் பெயர் எந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 268/11,12
ஆடு நடை பொலிந்த புகற்சியின் நாடு கோள் – அகம் 325/7
சின் மொழி பொலிந்த துவர் வாய் – அகம் 343/18
வெறி கொள் பாவையின் பொலிந்த என் அணி துறந்து – அகம் 370/14
செய்வு-உறு விளங்கு இழை பொலிந்த தோள் சேர்பு – அகம் 379/13
சில் நிரை வால் வளை பொலிந்த
பன் மாண் பேதை ஒழிந்தது என் நெஞ்சே – அகம் 390/16,17
தாழ் சடை பொலிந்த அரும் தவத்தோற்கே – புறம் 1/13
புனை விளை பொலிந்த பொலன் நறும் தெரியல் – புறம் 29/3
வணங்கு தொடை பொலிந்த வலி கெழு நோன் தாள் – புறம் 78/1
இழை அணி பொலிந்த ஏந்து கோட்டு அல்குல் – புறம் 89/1
பால் புரை பிறை நுதல் பொலிந்த சென்னி – புறம் 91/5
கழல் அணி பொலிந்த சேவடி நிலம் கவர்பு – புறம் 125/12
நீல் நறு நெய்தலின் பொலிந்த உண்கண் – புறம் 144/4
ஆரமொடு பொலிந்த மார்பில் தண்டா – புறம் 198/2
அழல் அவிர் வயங்கு இழை பொலிந்த மேனி – புறம் 222/1
கடி உடை வியன் நகர் காண்வர பொலிந்த
தொடி உடை மகளிர் அல்குலும் கிடத்தி – புறம் 272/4,5
விளங்கு இழை பொலிந்த வேளா மெல் இயல் – புறம் 341/9
போது வென்றது என பொலிந்த பொலம் கழல் கால் பொடி கண்டாய் – கம்.பால:12 31/2
பூ மிசை விட்டு மண் பொலிந்த பொற்பினாள் – கம்.பால:13 62/4
புல்லிடு சுடர் என பொலிந்த வேந்தரால் – கம்.பால:14 10/2
வில் இடும் முகில் என பொலிந்த வேழமே – கம்.பால:14 10/4
புக்க தேன் அமிழ்தமாய் பொலிந்த போன்றவே – கம்.பால:19 8/4
பொலிந்த வாள் முகத்தினான் பொங்கி தன்னையும் – கம்.பால:19 37/1
புல் எயிற்று இளம் கன்னியர் தோள் என பொலிந்த – கம்.அயோ:9 42/4
வடுவின் மா வகிர் இவை என பொலிந்த கண் மயிலே – கம்.அயோ:10 30/1
பூம் குழல் கங்கை நங்கை முலை என பொலிந்த மாதோ – கம்.அயோ:13 51/4
மண்டலங்கள் பன்னிரண்டும் நால்_ஐந்து ஆய் பொலிந்த என வயங்க மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 3/4
பொன் பால் பொருவும் விரை அல்லி புல்லி பொலிந்த பொலம் தாது – கம்.கிட்:1 28/1
புண்டரிகங்கள் பூத்து புயல் தழீஇ பொலிந்த திங்கள் – கம்.கிட்:3 17/3
பொன் நெடும் கிரி என பொலிந்த தோளினான் – கம்.கிட்:14 29/4
மயில் இயல் தளிர் கை மாதர் தழீஇ கொள பொலிந்த வானோர் – கம்.சுந்:1 11/2
மும் மடங்கு பொலிந்த முகத்தினன் – கம்.சுந்:3 19/3
கொய்த சுற்றின பற்றின குடைந்தன பொலிந்த
ஐயன் மல் பெரும் புயத்தன புண் அளப்பு_அரிதால் – கம்.சுந்:7 50/3,4
மங்குலின் பொலிந்த ஞாலம் மாதுமை உடைத்து மாதோ – கம்.சுந்:12 83/4
சங்கின் பொலிந்த தகையாளை பிரிந்த பின்பு தமக்கு இனம் ஆம் – கம்.யுத்1:1 2/2
கொங்கின் பொலிந்த தாமரையின் குழுவும் துயில்வுற்று இதழ் குவிக்கும் – கம்.யுத்1:1 2/3
பூ முதலாய எல்லாம் மீன் கொள பொலிந்த அன்றே – கம்.யுத்1:8 18/2
அகன் உற பொலிந்த வள்ளல் கருணையால் அழுத கண்ணன் – கம்.யுத்1:9 28/1
தூ அணை குருதி செக்கர் சுவடு உற பொலிந்த தோளான் – கம்.யுத்1:13 9/2

மேல்


பொலிந்ததாம்-அரோ (1)

அந்தணர் இல் என பொலிந்ததாம்-அரோ – கம்.யுத்1:4 97/4

மேல்


பொலிந்தது (22)

அணை என பொலிந்தது அ கடல் செல் ஆறு-அரோ – கம்.பால:14 15/4
தலைவனே ஒத்து பொலிந்தது சந்திரசயிலம் – கம்.பால:15 7/4
அமரர் நாடு இழிந்தது என்ன பொலிந்தது அ அனீக வெள்ளம் – கம்.பால:15 28/4
நீரிடை தோன்றும் திங்கள் நிழல் என பொலிந்தது அன்றே – கம்.பால:18 17/4
புரந்தரன் உரு என பொலிந்தது எங்குமே – கம்.அயோ:5 6/4
தருமத்தின் வதனம் என்ன பொலிந்தது தனி வெண் திங்கள் – கம்.அயோ:6 2/4
கண்டு அடி பணிவது என்ன பொலிந்தது கடவுள் யாறு – கம்.ஆரண்:5 2/4
போர் பெரும் களம் என பொலிந்தது உம்பரே – கம்.கிட்:10 13/4
இடம் துறந்து ஏகலின் பொலிந்தது இந்துவும் – கம்.கிட்:10 108/2
ஆயிரம் மைந்தர் வந்தார் உளர் என பொலிந்தது அ ஊர் – கம்.கிட்:11 99/4
அழுகின்ற கலுழி மாரி ஆம் என பொலிந்தது அன்றே – கம்.கிட்:15 28/4
பவள காடு என பொலிந்தது படை நெடும் கண்ணால் – கம்.சுந்:2 31/2
பூத்து என மீன்களால் பொலிந்தது அண்டமே – கம்.யுத்1:5 3/4
பொய்கை தாமரை பூத்து என பொலிந்தது புணரி – கம்.யுத்1:6 29/4
ஆழியின் பொலிந்தது அ ஆழி அன்ன நாள் – கம்.யுத்1:6 54/4
சேடன் என்ன பொலிந்தது சேதுவே – கம்.யுத்1:8 66/4
பொலிந்தது ஆங்கு மிகு போர் எனலோடும் – கம்.யுத்1:11 2/1
பொன்னின் மால் வரை வெள்ளி மால் வரை மிசை பொலிந்தது
என்னுமாறு அன்றி பிறிது எடுத்து இயம்புவது யாதோ – கம்.யுத்2:16 227/3,4
உர வரும் கான் என பொலிந்தது உம்பரே – கம்.யுத்2:18 94/4
பூ பிறழ்ந்து உருவம் வேறாய் பொலிந்தது ஓர் பழனம் போன்ற – கம்.யுத்3:25 15/4
பூ மழை வானோர் சிந்த பொலிந்தது அ பகழி புத்தேள் – கம்.யுத்3:28 52/4
வேர்த்த அண்டத்தை வெடித்திட பொலிந்தது மேன்மேல் – கம்.யுத்3:31 19/4

மேல்


பொலிந்தன (13)

புண்டரிகம் முகம் மலர அகம் மலர்ந்து பொலிந்தன பூம் பொய்கை எல்லாம் – கம்.பால:11 15/4
குன்று என பொலிந்தன குவவு தோள்களே – கம்.அயோ:12 38/4
குழை உற பொலிந்தன உலவை கொம்பு எலாம் – கம்.கிட்:10 24/4
களிக்கும் மங்கையர் முகம் என பொலிந்தன கமலம் – கம்.கிட்:10 36/4
ஆரம் என்னவும் பொலிந்தன அளப்ப_அரும் அளக்கர் – கம்.கிட்:10 40/2
பஞ்சி போர்த்த மெல் அடி என பொலிந்தன பதுமம் – கம்.கிட்:10 44/3
வஞ்சிகள் பொலிந்தன மகளிர் மானவே – கம்.கிட்:10 118/4
கறுத்த மேனியில் பொலிந்தன ஊடலில் கனன்று – கம்.சுந்:2 30/2
தொல் நகர் பிறவும் எல்லாம் பொலிந்தன துறக்கம் என்ன – கம்.சுந்:8 9/2
பேழையின் பொலிந்தன பரவை பேர்வு_அற – கம்.யுத்1:6 49/2
மூழையின் பொலிந்தன முரலும் வெள் வளை – கம்.யுத்1:6 49/4
மலர்ந்தது ஆம் என பொலிந்தன உலந்தவர் வதனம் – கம்.யுத்3:20 58/4
மு மடங்கு பொலிந்தன அ முறை துறந்தான் உயிர் துறந்த முகங்கள் அம்மா – கம்.யுத்4:37 200/4

மேல்


பொலிந்தனர் (1)

மேக்குற விசைத்தார் என்ன பொலிந்தனர் விஞ்சை வேந்தர் – கம்.சுந்:1 7/4

மேல்


பொலிந்தனள் (1)

வைய மங்கை பொலிந்தனள் மங்கல – கம்.யுத்3:31 134/3

மேல்


பொலிந்தனன் (3)

பற்றிய கலுழன் என்ன பொலிந்தனன் விசும்பின் ஓர்-பால் – கம்.சுந்:12 129/4
பூ வர்க்கம் இமையோர் தூவ பொலிந்தனன் தூதர் போனார் – கம்.யுத்3:22 156/4
பொங்கினன் என்ன தோன்றி பொலிந்தனன் போர்-மேல் போவான் – கம்.யுத்3:27 11/4

மேல்


பொலிந்தார் (2)

புக்க மங்கையர் பூத்த கொம்பு ஆம் என பொலிந்தார் – கம்.பால:15 10/4
புதுக்கினர் என தருண மங்கையர் பொலிந்தார் – கம்.பால:15 16/4

மேல்


பொலிந்தான் (7)

தீர்த்தனும் பொலிந்தான் கதிரோன் திசை – கம்.ஆரண்:9 25/3
வில் இட்டு உயர்ந்த நெடு மேகம் என பொலிந்தான்
சொல் இட்டு அவன் தோள் வலி யார் உளர் சொல்ல வல்லார் – கம்.ஆரண்:13 29/3,4
பூம் கழல் வார் சிலை மீளி பொலிந்தான்
வீங்கிய வெம் சின வீழ் மத வெம் போர் – கம்.ஆரண்:14 60/2,3
புகை நெடும் பொறி புகும் திசை-தொறும் பொலிந்தான்
சிகை நெடும் சுடர் விடும் தேர்-தொறும் சென்றான் – கம்.சுந்:8 33/1,2
புகல்_அரும் கானம் தந்து புதல்வரால் பொலிந்தான் நுந்தை – கம்.யுத்1:4 143/4
சுட்டு ஆசு அறுத்து உலகு உண்ணும் அ சுடரோன் என பொலிந்தான்
ஒட்டார் உடல் குருதி குளித்து எழுந்தானையும் ஒத்தான் – கம்.யுத்3:31 108/3,4
அரியணை பொலிந்தான் தமர் ஆர்த்து எழ – கம்.யுத்4:39 7/4

மேல்


பொலிந்தான்-மன்னோ (1)

புண்டரீக கண் வென்றி புரவலன் பொலிந்தான்-மன்னோ – கம்.யுத்4:41 19/4

மேல்


பொலிந்தான்-அரோ (1)

புறஞ்செய் தம்பியருள் பொலிந்தான்-அரோ
அறம் செய் காவற்கு அயோத்தியில் தோன்றினான் – கம்.பால:21 43/3,4

மேல்


பொலிந்தில (1)

குறித்த கோலங்கள் பொலிந்தில அரக்கர்-தம் குஞ்சி – கம்.சுந்:2 30/4

மேல்


பொலிந்து (35)

நிலம் விளக்கு-உறுப்ப மே தக பொலிந்து
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் மாவின் – மது 705,706
பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து இனிது விளங்கி – மது 770
வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை – மலை 509
பொரு முரண் எதிரிய வயவரொடு பொலிந்து
திரு நகர் முற்றம் அணுகல் வேண்டி – மலை 547,548
நெடும் தேர் நுடங்கு கொடி அவிர்வர பொலிந்து
செலவு பெரிது இனிது நின் காணுமோர்க்கே – பதி 83/4,5
பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து தோன்றலை – பதி 90/18
பெயலான் பொலிந்து பெரும் புனல் பல நந்த – பரி 7/8
புல வரை அறியா புகழொடு பொலிந்து
நில வரை தாங்கிய நிலைமையின் பெயரா – பரி 15/1,2
வை எயிற்றவர் நாப்பண் வகை அணி பொலிந்து நீ – கலி 59/12
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – அகம் 27/10
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – அகம் 62/2
தூ உடை பொலிந்து மேவர துவன்றி – அகம் 136/15
வதுவை ஈர் அணி பொலிந்து நம்மொடு – அகம் 166/13
விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணி பொலிந்து
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் இழை முன்கை – அகம் 176/15,16
நலம் பாராட்டி நடை எழில் பொலிந்து
விழவில் செலீஇயர் வேண்டும் வென் வேல் – அகம் 326/7,8
செம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்கு – புறம் 378/21
துன்னு பொன் பீடம் மேல் பொலிந்து தோன்றினான் – கம்.பால:5 13/4
தூய மெல் அரியணை பொலிந்து தோன்றினான் – கம்.பால:6 3/1
போது என பொலிந்து தோன்றும் பொன் மதில் மிதிலை புக்கார் – கம்.பால:10 4/4
புனை துகில் உறை-தொறும் பொலிந்து தோன்றின – கம்.அயோ:2 39/3
புண்ணிடை பொழி உயிர் புனல் பொலிந்து வரவும் – கம்.ஆரண்:1 43/1
போல் நிறம் பொலிந்து என பொலிகின்றான்-தனை – கம்.ஆரண்:4 4/4
கங்குலும் பகல் என பொலிந்து காட்டிற்றே – கம்.ஆரண்:14 79/4
தூய பூ அணை பொலிந்து தோன்றினார் – கம்.கிட்:3 33/3
தக மலர்ந்து பொலிந்து தயங்குவான் – கம்.கிட்:11 21/4
சூடு உறு பொன் என பொலிந்து தோன்றுற – கம்.கிட்:14 12/2
பொன் நெடும் தூணின் பாத சிலை என பொலிந்து நின்றான் – கம்.கிட்:17 29/4
சுந்தரி முகம் என பொலிந்து தோன்றிற்றே – கம்.சுந்:2 51/4
சுற்றும் நின்று அலமர பொலிந்து தோன்றிற்றால் – கம்.சுந்:2 52/2
வெண் மதி பொலிந்து அது மெலிந்து தேயுமால் – கம்.சுந்:4 51/4
மழு என பொலிந்து ஒளிர் வயிர வான் தனி – கம்.சுந்:9 45/2
போல மா நில_மகள் பொலிந்து தோன்றினாள் – கம்.யுத்1:6 52/4
பாகனின் பொலிந்து தோன்றும் பவள மாளிகையை பாராய் – கம்.யுத்1:10 20/4
பூ அலர் அமைந்த பொற்பின் கிரணங்கள் பொலிந்து பொங்க – கம்.யுத்3:24 53/1
தூம வெம் கனல் என பொலிந்து தோன்றினான் – கம்.யுத்3:27 57/4

மேல்


பொலிந்து-என்னவே (1)

எரி மணி தவிசில் பொலிந்து-என்னவே
விரியும் வெற்றி இலங்கையர் வேந்தன் நீடு – கம்.யுத்4:39 7/2,3

மேல்


பொலிந்தே (4)

துனி தீர் கொள்கை தன் புதல்வனொடு பொலிந்தே – ஐங் 408/4
வாள் நுதல் அரிவையொடு காண்வர பொலிந்தே – பதி 89/20
நின்னோர் அனையை நின் புகழோடும் பொலிந்தே
நின் ஒக்கும் புகழ் நிழலவை – பரி 1/57,58
பயத்தலின் சிறக்க நாள்-தொறும் பொலிந்தே – பரி 9/85

மேல்


பொலிபு (1)

விறல் மிகு வலி ஒலி பொலிபு அகழ் புழுதியின் – பரி 13/33

மேல்


பொலிய (63)

தாரொடு பொலிய ஒரு கை – திரு 113
சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி – பொரு 160
நீடு இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி – பெரும் 482
புனை இரும் கதுப்பு_அகம் பொலிய பொன்னின் – பெரும் 485
ததைந்த கோதை தாரொடு பொலிய
புணர்ந்து உடன் ஆடும் இசையே அனைத்தும் – மது 265,266
பொன் புனை வாளொடு பொலிய கட்டி – மது 434
உடை அணி பொலிய குறைவு இன்று கவைஇ – மது 722
மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு – நெடு 124
தொன்றுபடு நறும் தார் பூணொடு பொலிய
செம் பொறிக்கு ஏற்ற வீங்கு இறை தட கையின் – குறி 122,123
திரங்கு மரல் நாரில் பொலிய சூடி – மலை 431
பெரு நல் ஈகை நம் சிறுகுடி பொலிய
புள் உயிர் கொட்பின் வள் உயிர் மணி தார் – நற் 91/9,10
அடைகரை மாஅத்து அலங்கு சினை பொலிய
தளிர் கவின் எய்திய தண் நறும் பொதும்பில் – நற் 118/1,2
விழவு_களம் பொலிய வந்து நின்றனளே – நற் 170/4
கல் கெழு சிறுகுடி பொலிய
வதுவை என்று அவர் வந்த ஞான்றே – நற் 386/9,10
துகள் சூழ் யானையின் பொலிய தோன்றும் – குறு 279/6
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி – குறு 281/4
எழில் தகை இள முலை பொலிய
பொரி பூ புன்கின் முறி திமிர் பொழுதே – ஐங் 347/2,3
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி – அகம் 83/2
வாங்கு சினை பொலிய ஏறி புதல – அகம் 104/7
புன்கு அவிழ் அகன் துறை பொலிய ஒண் நுதல் – அகம் 116/6
சுரிந்து வணர் பித்தை பொலிய சூடி – அகம் 127/14
வேங்கை சேர்ந்த வெற்பு_அகம் பொலிய
வில் கெழு தானை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 162/20,21
வெறி அயர் வியன் களம் பொலிய ஏத்தி – அகம் 242/11
அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும் – அகம் 266/19
நறு விரை மஞ்சள் ஈர்ம் புறம் பொலிய
அம்பு கொண்டு அறுத்த ஆர் நார் உரிவையின் – அகம் 269/9,10
மலர்ந்த வேங்கை அலங்கு சினை பொலிய
மணி நிற மஞ்ஞை அகவும் – அகம் 272/17,18
பொன் செய் கன்னம் பொலிய வெள்ளி – அகம் 317/8
வயக்கு-உறு கொடிஞ்சி பொலிய வள்பு ஆய்ந்து – அகம் 344/10
நீர் சூழ் வியன் களம் பொலிய போர்பு அழித்து – அகம் 366/2
அணங்கு அயர் வியன் களம் பொலிய பைய – அகம் 382/6
பாறு மயிர் இரும் தலை பொலிய சூடி – புறம் 29/4
தாது எரு மறுகின் பாசறை பொலிய
புலரா பச்சிலை இடை இடுபு தொடுத்த – புறம் 33/11,12
அடி பொலிய கழல் தைஇய – புறம் 40/4
மை படு மருங்குல் பொலிய மஞ்ஞை – புறம் 50/2
பொலம் குழை உழிஞையொடு பொலிய சூட்டி – புறம் 50/4
ஒலியல் மாலையொடு பொலிய சூடி – புறம் 76/7
நெடும் தேர் கொடிஞ்சி பொலிய நின்றோன் – புறம் 77/5
சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூடி – புறம் 100/6
பாணர் சென்னி பொலிய தைஇ – புறம் 126/2
தெறல் அரு மரபின் நின் கிளையொடும் பொலிய
நில மிசை பரந்த மக்கட்கு எல்லாம் – புறம் 126/9,10
ஒளி திகழ் ஓடை பொலிய மருங்கின் – புறம் 161/18
சுவல் பூண் ஞான் மிசை பொலிய
மறம் கடிந்த அரும் கற்பின் – புறம் 166/12,13
மை இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி – புறம் 269/3
தயங்கு இரும் பித்தை பொலிய சூடி – புறம் 371/4
புலவு களம் பொலிய வேட்டோய் நின் – புறம் 372/12
திருவொடும் பொலிய ஓர் செம்பொன் குன்றின் மேல் – கம்.பால:5 10/3
விசிட்டனும் வேத்தவை பொலிய மேவினார் – கம்.பால:5 74/4
பூசமும் மீனமும் பொலிய நல்கினாள் – கம்.பால:5 102/3
புனை மணி மண்டபம் பொலிய எய்தினான் – கம்.பால:6 2/4
தடம் புயம் பொலிய ஆண்டு ஓர் தார் கெழு வேந்தன் நின்றான் – கம்.பால:18 12/2
புனை மணி ஆதனம் பொலிய தோன்றினான் – கம்.பால:23 43/2
வண்டு உறை கமல செவ்வி வாள் முகம் பொலிய வாசம் – கம்.ஆரண்:5 2/1
பொங்கு ஒளி விசும்பினில் பொலிய தோன்றினாள் – கம்.ஆரண்:6 23/4
புலன் எலாம் தெரிப்பது ஒரு புனை மணிமண்டபம்-அதனில் பொலிய மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 2/4
வண்டு உளர் கோதை சீதை வாள் முகம் பொலிய வானில் – கம்.ஆரண்:14 6/1
பொன் நெடுவரையில் தொத்திய கோளும் நாளும் ஒத்து இடைஇடை பொலிய
மின் ஒளிர் மௌலி உதய மால்_வரையின் மீப்படர் வெம் கதிர் செல்வர் – கம்.சுந்:3 81/2,3
பொங்கு வெம்_கதிர் என பொலிய போர் படை – கம்.சுந்:5 73/2
பொலம் கொள் மா மணி வெள்ளியங்குன்று என பொலிய – கம்.சுந்:12 37/4
நகல் மதிக்கில மறு பொலிய வாள் ஒளி இழந்து உய்தல் நண்ணும் – கம்.யுத்1:2 93/2
புடை உறு வயிர வாள் பொலிய வீக்கினான் – கம்.யுத்2:15 109/2
பொன் மலர் பீடம்-தன்-மேல் நான்முகன் பொலிய தோன்றும் – கம்.யுத்3:24 49/3
புதை இருள் பகை குண்டலம் அனையவை பொலிய
சிதைவு_இல் திங்களும் மீனும்-போல் முத்து_இனம் திகழ – கம்.யுத்4:35 11/3,4
போதம் முற்றிய தண்டு ஒரு கையினில் பொலிய
மா தவ பயன் உருவு கொண்டு எதிர் வருமா-போல் – கம்.யுத்4:41 34/2,3

மேல்


பொலியர் (1)

மிக பொலியர் தன் சேவடி அத்தை என்று – புறம் 387/14

மேல்


பொலியவே (2)

தொடையல் மாலை துயல்வந்து உலவு தோள் பொலியவே – கம்.ஆரண்:1 9/4
இந்து சூரியரை ஒத்து இருவரும் பொலியவே – கம்.ஆரண்:1 36/4

மேல்


பொலியா (1)

விறலியர் முன்கையும் தொடியின் பொலியா
இரவல் மாக்களும் – புறம் 244/2,3

மேல்


பொலியாநின்றார் (1)

பொலியாநின்றார் உன்னை போல்வார் உளரோ பொன்னே – கம்.அயோ:4 62/2

மேல்


பொலியும் (9)

காண்-தொறும் பொலியும் கதழ் வாய் வேழம் – நற் 217/2
விடியல் வியல் வானம் போல பொலியும்
நெடியாய் நின் குன்றின் மிசை – பரி 19/83,84
பொன்_நகர் இயல்பு என பொலியும் ஏல்வையில் – கம்.அயோ:2 46/2
படம் திறந்து உருவலின் பொலியும் பான்மை போல் – கம்.கிட்:10 108/4
புரித்தனனாம் என பொலியும் பொற்பதே – கம்.சுந்:2 42/4
பரிதியின் பொலியும் மெய்யர் படு மத களிற்றின் பாகர் – கம்.சுந்:8 12/4
பூம் துணர் சேர்த்து என பொலியும் வாள் முகம் – கம்.சுந்:12 10/2
காரால் பொலியும் களிறு ஆர்ப்பு ஒலியும் – கம்.யுத்3:31 193/4
தடம் பணையின் நறும் பழனம் தழுவியதே என பொலியும் தகையும் காண்-மின் – கம்.யுத்4:33 23/4

மேல்


பொலியும்-மன்னோ (1)

வள்ளமும் நறவும் என்ன வரம்பு இல பொலியும்-மன்னோ – கம்.பால:16 10/4

மேல்


பொலியுமால் (1)

நிழல் என பொலியுமால் நேமி வான் சுடர் – கம்.பால:3 40/4

மேல்


பொலிவ (2)

வாச நகை மங்கையர் முகம் பொலிவ வானில் – கம்.பால:15 18/2
பொய்கை அன்னங்கள் ஏந்திய பூம் கொம்பர் பொலிவ – கம்.கிட்:1 18/4

மேல்


பொலிவது (10)

பொய்கை அம் கமல கானில் பொலிவது ஓர் அன்னம் என்ன – கம்.பால:14 63/1
பூ எலாம் மலர்ந்த பொய்கை தாமரை பொலிவது ஒத்தாள் – கம்.பால:18 15/4
ஓவியம் சுவை கெட பொலிவது ஓர் உருவொடே – கம்.பால:20 22/2
பொலிவது மற்று இவள் பொற்பு என்றால் இவள் – கம்.பால:23 81/2
பூணியல் நின சாயல் பொலிவது பல கண்ணின் – கம்.அயோ:9 4/3
காந்தளின் மலர் ஏறி பொலிவது கவின் ஆரும் – கம்.அயோ:9 5/2
பாறை மற்று ஒரு பரிதியின் பொலிவது பாராய் – கம்.அயோ:10 15/4
போல நின்று பொலிவது பூம் பொழில் – கம்.கிட்:13 18/2
பொலிவது பொதுவுற எண்ணும் புன் தொழில் – கம்.யுத்1:2 33/1
பூதம் அவை ஐந்தின் வலியின் பொலிவது அம்மா – கம்.யுத்4:36 10/4

மேல்


பொலிவதே (1)

பொங்கு ஆர்கலி புனல் தர பொலிவதே போல் – கம்.சுந்:1 63/2

மேல்


பொலிவதே-போல் (1)

பண்டை நான்மறைக்கும் எட்டா பரஞ்சுடர் பொலிவதே-போல்
புண்டரீக கண் வென்றி புரவலன் பொலிந்தான்-மன்னோ – கம்.யுத்4:41 19/3,4

மேல்


பொலிவன (7)

குன்று பல குழீஇ பொலிவன தோன்ற – மது 488
பொலிவன அமர்த்த உண்கண் – அகம் 334/16
பூம் கொழுந்து பொலிவன போன்றவே – கம்.பால:21 49/4
பொன் திணி மணி மான பொலிவன பல காணாய் – கம்.அயோ:9 3/4
பொருந்தின களி வண்டின் பொலிவன பொன் ஊதும் – கம்.அயோ:9 8/3
கங்குலும் பகலாம் என பொலிவன கமலம் – கம்.கிட்:1 20/3
மங்கைமார் தட முலை என பொலிவன வாளம் – கம்.கிட்:1 20/4

மேல்


பொலிவார் (1)

பூணின் பொலிவார் புடை ஏந்திட பொங்கு தோளான் – கம்.ஆரண்:10 158/3

மேல்


பொலிவால் (1)

புழைத்த போல நீர் நிரந்தரம் பொழிகின்ற பொலிவால்
இழைக்கும் நுண்ணிய மருங்குலாள் இணை நெடும் கண்கள் – கம்.சுந்:3 6/2,3

மேல்


பொலிவாள் (1)

பாவைமார் பரந்த கோல பண்ணையில் பொலிவாள் வண்ண – கம்.பால:18 15/3

மேல்


பொலிவான் (1)

வில்லால் ஒளிர் மேகம் என பொலிவான் – கம்.ஆரண்:2 11/4

மேல்


பொலிவானை (1)

கார் கடல் கமலம் பூத்தது என பொலிவானை கண்டான் – கம்.யுத்1:4 129/4

மேல்


பொலிவின் (1)

புடை பெருத்து உயர் பெருமையின் கருமையின் பொலிவின்
மிடல் அயில் படை மின் என விலங்கலின் கலங்கும் – கம்.சுந்:7 47/2,3

மேல்


பொலிவு (12)

பொலம் தேர் மிசை பொலிவு தோன்றி – புறம் 4/14
வேறு_வேறு பொலிவு தோன்ற – புறம் 22/17
புகழ் பாடுவோர் பொலிவு தோன்ற – புறம் 40/7
பொற்பின் நின்றன பொலிவு பொய் இலா – கம்.பால:2 59/1
அணங்கு இழிய பொலிவு இழந்த ஆறு ஒத்தார் வேறு உற்றார் – கம்.பால:13 18/4
பூ எலாம் கொய்து கொள்ள பொலிவு இல துவள நோக்கி – கம்.பால:17 11/1
பொன் அரை சீரையின் பொலிவு நோக்கினான் – கம்.அயோ:4 157/2
அங்கை அணையில் பொலிவு அழுங்க முகம் எல்லாம் – கம்.அயோ:5 16/3
பூவின் நீத்து என நாடு பொலிவு ஒரீஇ – கம்.அயோ:11 26/2
பொலிவு உடைத்து என தேரைகள் புகழ்வன போலும் – கம்.கிட்:1 21/4
பயில்வு_இல் கல்வியார் பொலிவு_இல் பான்மை போல் – கம்.கிட்:3 32/2
போன பின் பொலிவு அற்றது போன்றதே – கம்.கிட்:11 39/4

மேல்


பொலிவு_இல் (1)

பயில்வு_இல் கல்வியார் பொலிவு_இல் பான்மை போல் – கம்.கிட்:3 32/2

மேல்


பொலிவும் (1)

புகழ் புகுந்து உலாயது ஓர் பொலிவும் போன்றதே – கம்.சுந்:2 58/4

மேல்


பொலிவுற்றது (1)

செம் சோரி என பொலிவுற்றது செக்கர் வானம் – கம்.பால:16 36/4

மேல்


பொலிவுற்றதை (1)

பருதிப்படி பொலிவுற்றதை இளம் கோளரி பார்த்தான் – கம்.யுத்3:27 121/2

மேல்


பொலிவுறாத (1)

பொன் திணி நெடு வரை பொலிவுறாத முன் – கம்.கிட்:12 1/2

மேல்


பொலிவென் (1)

புரம் சுடும் ஒருவனின் பொலிவென் யான் என்றான் – கம்.அயோ:14 39/4

மேல்


பொலிவே (1)

பொன்னின் சோதி போதினின் நாற்றம் பொலிவே போல் – கம்.பால:10 23/1

மேல்


பொலிவை (1)

போதகம் அனையவன் பொலிவை நோக்கி அ – கம்.பால:13 11/1

மேல்


பொலிவொடு (1)

பெண்மை நிறைந்த பொலிவொடு மண்ணிய – புறம் 337/8

மேல்


பொலீர் (1)

நிறம் பொலீர் உங்கள் தீவினை நேர்ந்ததால் – கம்.கிட்:11 31/2

மேல்


பொழி (45)

அழி பசி வருத்தம் வீட பொழி கவுள் – சிறு 140
பொழி மழை துறந்த புகை வேய் குன்றத்து – பெரும் 19
கனி பொழி கானம் கிளையொடு உணீஇய – மலை 54
தளி பொழி கானம் தலை தவ பலவே – மலை 385
சுரை பொழி தீம் பால் ஆர மாந்தி – குறு 187/2
குருகு இரை தேர கிடக்கும் பொழி காரில் – பரி 6/76
பனி பொழி சாரலும் பார்ப்பாரும் – பரி 8/52
புரை கெழு சையம் பொழி மழை தாழ – பரி 11/14
தளி பொழி சாரல் ததர் மலர் தாஅய் – பரி 12/3
தளி பொழி தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட – கலி 13/19
பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள் – கலி 57/12
கழி பிணி கறை தோல் பொழி கணை உதைப்பு – அகம் 24/14
வளி பொர துயல்வரும் தளி பொழி மலரின் – அகம் 146/10
அழல் பொழி யானையின் ஐயென தோன்றும் – அகம் 223/7
தீம் பொழி வெள் உப்பு சிதைதலின் சினைஇ – அகம் 366/7
புயல் பொழி தட கையால் தொழுது பொங்கு நீர் – கம்.பால:5 72/2
புயல் பொழி தட கையான் புதல்வன் பூம் கணை – கம்.பால:13 58/3
தேம் பொழி துழாய் முடி செம் கண் மாலவன் – கம்.பால:14 8/2
ஏவிய மொழி கேளா இழி புனல் பொழி கண்ணான் – கம்.அயோ:8 25/1
புண்டரீகம் பொழி புனல் அவன் சடா – கம்.அயோ:14 52/3
புண்ணிடை பொழி உயிர் புனல் பொலிந்து வரவும் – கம்.ஆரண்:1 43/1
புண் மேலன குருதி பொழி திரை ஆறுகள் பொங்க – கம்.ஆரண்:7 91/3
பொலம் தாரினர் அனலின் சிகை பொழி கண்ணினர் எவரும் – கம்.ஆரண்:7 92/1
பொழிந்தனர் பொழி கனல் பொடிக்கும் கண்ணினார் – கம்.ஆரண்:7 105/4
முற்றி பொழி காதலின் முந்துறுவாள் – கம்.ஆரண்:11 48/2
புக்கிலாதவும் பொழி அரத்த நீர் – கம்.கிட்:3 48/3
தழங்கின பொழி மத திவலை தாழ்தர – கம்.கிட்:10 22/3
கேழ் கிளர் சுடு கணை கிழித்த புண் பொழி
தாழ் இரும் குருதியால் தரங்க வேலைகள் – கம்.சுந்:5 54/2,3
கதையொடு முதிர மலைந்தார் கணை பொழி சிலையர் கலந்தார் – கம்.சுந்:7 28/3
புண்ணின் மீ சென்று பொழி புனல் பசும் புலால் பொடிப்ப – கம்.சுந்:11 51/3
நீல் நிற நிருதர் யாண்டும் நெய் பொழி வேள்வி நீக்க – கம்.சுந்:12 133/1
பொன் பொழி தட கை அ பொரு_இல் வீரனும் – கம்.சுந்:14 21/3
பொழி திரை அன்ன வேலை புடை பரந்து என்ன பொங்கி – கம்.சுந்:14 50/3
பச்சிரத்தம் பொழி பருதி கண்ணினான் – கம்.யுத்1:2 28/4
மேவு தீ விடம் உயிர்ப்பன வெயில் பொழி எயிற்றன அ வீரர் – கம்.யுத்1:2 88/2
குகை பொழி புது குருதி கைக்கொடு குடித்தான் – கம்.யுத்1:12 12/4
மின் பொழி எயிறு உடை கவியின் வெள்ளமும் – கம்.யுத்2:15 119/2
செய்ய கண் பொழி தீ சிகை இரு மடி சிறந்தன தெழிப்போடும் – கம்.யுத்2:16 344/3
மையல் தழை செவி முன் பொழி மழை பெற்றன மலையின் – கம்.யுத்2:18 139/1
பொரு கோடியில் உயிர் உக்கன ஒழிய பொழி மத யாறு – கம்.யுத்2:18 147/2
தொடர்ந்தன மழை பொழி தும்பி கும்பங்கள் – கம்.யுத்2:19 47/2
சிலை தடம் பொழி வய கடும் பகழி செல்ல ஒல்கினர் சினத்தினால் – கம்.யுத்2:19 64/1
தழல் பொழி வாளி புட்டில் கட்டி வில் தாங்கி சார்வான் – கம்.யுத்3:20 30/3
சிகை நிற கனல் பொழி தெறு கண் செக்கரான் – கம்.யுத்3:20 31/1
புயல் பொழி அருவி கண்ணன் பொருமலன் பொங்குகின்றான் – கம்.யுத்4:32 47/1

மேல்


பொழிகின்ற (6)

பொழிகின்ற புவி மடந்தை திரு வெளிப்பட்டு என புணரி – கம்.பால:13 17/2
பொழிகின்ற பூவின் வேய்ந்த பந்தரை புரைத்து கீழ் வந்து – கம்.பால:19 15/3
பூம் துணர் வாளி மாரி பொழிகின்ற பூசல் நோக்கி – கம்.பால:21 11/2
பொய்த்தல்_இல் உள்ளத்து அன்பு பொழிகின்ற புணர்ச்சியாலும் – கம்.கிட்:9 28/1
புழைத்த போல நீர் நிரந்தரம் பொழிகின்ற பொலிவால் – கம்.சுந்:3 6/2
போய் வாழ்கின்ற பொங்கு அனல் கண்ணின் பொழிகின்ற
மீவாய் எங்கும் வெள்ளிடை இன்றி மிடைகின்ற – கம்.யுத்4:37 139/2,3

மேல்


பொழிகின்றது (1)

வவ்வும் கடையுக மா மழை பொழிகின்றது மான – கம்.யுத்3:27 104/4

மேல்


பொழிகின்றன (1)

புண் கீறிய குருதி புனல் பொழிகின்றன புரைய – கம்.பால:24 9/3

மேல்


பொழிகின்றாரை (1)

பூட்டிய கையர் வாயால் குருதியே பொழிகின்றாரை
காட்டினன் கள்வர் என்னா கருணை அம் கடலும் கண்டான் – கம்.யுத்1:9 26/3,4

மேல்


பொழிதந்தோனே (1)

தாங்காது பொழிதந்தோனே அது கண்டு – புறம் 378/12

மேல்


பொழிதர (3)

பொன் தட முடி புது வெயில் பொழிதர போய் – கம்.பால:22 42/3
பொங்கிய உவகை வெள்ளம் பொழிதர கமலம் பூத்த – கம்.அயோ:3 69/1
பொழிதர சிலர் உளம் பொருமி விம்முவார் – கம்.ஆரண்:10 40/4

மேல்


பொழிதல் (1)

பெரும் பெயல் அழி துளி பொழிதல் ஆனாது – அகம் 214/4

மேல்


பொழிதலின் (2)

மாதிரம் புதைப்ப பொழிதலின் காண்வர – அகம் 84/4
காடு கவின் எதிர கனை பெயல் பொழிதலின்
பொறி வரி இன வண்டு ஆர்ப்ப பல உடன் – அகம் 164/4,5

மேல்


பொழிதி (1)

மழையினும் பெரும் பயம் பொழிதி அதனால் – பதி 64/18

மேல்


பொழிந்த (55)

பெரும் பெயல் பொழிந்த சிறு புன் மாலை – முல் 6
மலை பொழிந்த நீர் கடல் பரப்பவும் – பட் 127
தூ துளி பொழிந்த பொய்யா வானின் – மலை 75
பரூஉ குறை பொழிந்த நெய்க்கண் வேவையொடு – மலை 168
பெரும் பெயல் பொழிந்த தொழில எழிலி – நற் 5/5
பழ மழை பொழிந்த புது நீர் அவல – நற் 42/3
படு மழை பொழிந்த பாறை மருங்கில் – நற் 61/7
இரவு பெயல் பொழிந்த உதவியோயே – நற் 139/10
பெரும் பெயல் பொழிந்த வழி நாள் அமையத்து – நற் 157/2
அழி துளி பொழிந்த இன் குரல் எழிலி – நற் 247/3
வான் தளி பொழிந்த காண்பு இன் காலை – நற் 264/2
படு மழை பொழிந்த பகு வாய் குன்றத்து – நற் 274/2
படு மழை பொழிந்த தண் நறும் புறவில் – நற் 361/4
படு மழை பொழிந்த சாரல் அவர் நாட்டு – குறு 249/3
அலங்கு மழை பொழிந்த அகன் கண் அருவி – ஐங் 220/1
தண் பெயல் பொழிந்த இன்பமும் உடைத்தே – ஐங் 434/3
வண்மை போல் வானம் பொழிந்த நீர் மண் மிசை – பரி 22/8
கழி மழை பொழிந்த பொழுது கொள் அமையத்து – அகம் 13/13
பெரும் பெயல் பொழிந்த ஏம வைகறை – அகம் 42/10
தண் பெயல் பொழிந்த பைது-உறு காலை – அகம் 74/3
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 92/2
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 108/8
ஆர் தளி பொழிந்த வார் பெயல் கடை நாள் – அகம் 139/5
படு மழை பொழிந்த பயம் மிகு புறவின் – அகம் 154/1
தண் மழை பொழிந்த தாழ் பெயல் கடை நாள் – அகம் 163/2
கொண்டல் வான் மழை பொழிந்த வைகறை – அகம் 178/18
உரவு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 182/10
இரவு பெயல் பொழிந்த ஈர்ம் தண் ஆறே – அகம் 222/15
கார் பயம் பொழிந்த நீர் திகழ் காலை – அகம் 234/1
தொழில் மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 252/11
குரூஉ துளி பொழிந்த பெரும் புலர் வைகறை – அகம் 304/5
தளி மழை பொழிந்த தண் வரல் வாடையொடு – அகம் 305/3
ஆலி அழி துளி பொழிந்த வைகறை – அகம் 308/3
மயங்கு துளி பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 322/2
உரவு பெயல் பொழிந்த நள்ளென் யாமத்து – அகம் 328/3
வள மழை பொழிந்த வால் நிற களரி – அகம் 344/1
கண மழை பொழிந்த கான் படி இரவில் – அகம் 392/12
கொண்டல் மா மழை பொழிந்த
நுண் பல் துளியினும் வாழிய பலவே – புறம் 34/22,23
கணை துளி பொழிந்த கண் அகன் கிடக்கை – புறம் 369/9
கணை துளி பொழிந்த கண்கூடு பாசறை – புறம் 372/4
பொழிந்த நெய் ஆகுதி வாய்-வழி பொங்கி – கம்.பால:13 26/1
பூ_மழை சொரிந்தார் விண்ணோர் பொன் மழை பொழிந்த மேகம் – கம்.பால:13 36/1
பொழிந்த காதல் தொடர பொருள் எலாம் – கம்.பால:21 53/2
பொழிந்த பேர் அன்பினால் தொழுது முன்பு புக்கு – கம்.பால:24 41/3
பொழிந்த பேர் உவகையன் பொங்கு காதலன் – கம்.அயோ:1 83/2
கண் உற பொழிந்த காம வெம் புனல் கழுவுவாரும் – கம்.அயோ:3 89/4
பொழிந்த உண்கண் நீர் புது புனல் ஆட்டினர் புலம்ப – கம்.அயோ:4 214/2
பொழிந்த கண்ணின் புது புனல் போயினான் – கம்.அயோ:13 71/2
புல்லி மோந்து பொழிந்த கண்ணீரினன் – கம்.ஆரண்:4 35/2
பொழிந்த கோப கனல் உக பொங்குவான் – கம்.ஆரண்:7 9/2
பொழிந்த கோபத்தன் பொறி கனல் விழி-தொறும் பொடிப்ப – கம்.ஆரண்:15 36/2
பொன் நெடும் குன்றின்-மேல் பொழிந்த தாரைகள் – கம்.கிட்:10 14/3
பொழிந்த மா நிலம் புல் தர குமட்டிய புனிற்றா – கம்.கிட்:10 46/1
பொதுவின் மன்னுயிர் குலங்களும் துணிந்தன பொழிந்த
உதிரமும் கடல் திரைகளும் பொருவன ஒரு-பால் – கம்.யுத்1:6 27/3,4
பூழி பெற்ற வெம் களம் குளம் பட பொழிந்த பேர் – கம்.யுத்3:31 94/3

மேல்


பொழிந்தது (6)

பொங்குகின்ற கொங்கை மேல் விடம் பொழிந்தது என்னினும் – கம்.பால:13 51/3
கண் என பொழிந்தது கால மாரியே – கம்.கிட்:10 19/4
போர்த்தது பொழிந்தது அம்மா பொரு படை பருவ மாரி – கம்.சுந்:10 24/2
பொழிந்தது ஓர் கருணை-தன்னால் புல்லினன் என்று தோன்ற – கம்.யுத்1:4 138/3
பொழிந்தது போன்றது அன்றே பொங்கு இருள் கங்குல் போர்வை – கம்.யுத்2:19 217/4
பொழிந்தது அவன் தோளின்-மேலும் இலக்குவன் புயத்தின்-மேலும் – கம்.யுத்3:27 181/2

மேல்


பொழிந்தவால் (1)

வானவர் நாட்டினும் மழை பொழிந்தவால் – கம்.யுத்1:8 15/4

மேல்


பொழிந்தவை (1)

உளை அவிர் கலி_மா பொழிந்தவை எண்ணின் – பதி 42/15

மேல்


பொழிந்தன்று (1)

பொறை தவிர்பு அசைவிட பொழிந்தன்று வானம் – பரி 6/2

மேல்


பொழிந்தன (9)

பொழிந்தன மலர்_மழை ஆசி பூத்தன – கம்.பால:5 67/2
பொழிந்தன கரி மதம் பொடி வெம் கானகம் – கம்.அயோ:14 21/3
பொழிந்தன பூவின் மாரி போயினர் புறத்தோர் எல்லாம் – கம்.ஆரண்:10 88/3
பொன்னின் மால் வரை-மேல் மணி பொழிந்தன பொருவ – கம்.சுந்:2 26/1
பொடித்தன உரோமம் போந்து பொழிந்தன கண்ணீர் பொங்கி – கம்.சுந்:14 48/1
பொடித்த இ உலகம் எங்கும் பொழிந்தன பொறிகள் பொங்கி – கம்.யுத்2:19 102/3
பொழிந்தன மீன் தொடர்ந்து எழுந்த பொருப்பு_இனமும் தரு குலமும் பிறவும் பொங்கி – கம்.யுத்3:24 33/2
தம்-மின் என இன்னன மொழிந்து எதிர் பொழிந்தன தடுப்ப அரியவாம் – கம்.யுத்3:31 147/2
பொழிந்தன சர மழை உருவி போதலால் – கம்.யுத்4:37 59/2

மேல்


பொழிந்தனர் (4)

பூ_மழை பொழிந்தனர் புகுந்த தேவருள் – கம்.பால:24 45/1
பொழிந்தனர் பொழி கனல் பொடிக்கும் கண்ணினார் – கம்.ஆரண்:7 105/4
ஒன்றி வானவர் பூ மழை பொழிந்தனர் உவந்தார் – கம்.சுந்:3 2/2
பொழிந்தனர் வாளி புகைந்தன கண்கள் – கம்.சுந்:9 51/3

மேல்


பொழிந்தனன் (2)

பொறுத்தனன் பகழி மாரி பொழிந்தனன் உயிரின் போகம் – கம்.யுத்2:15 148/2
பொழிந்தனன் இளைய வீரன் கணைகளால் துணித்து போக்க – கம்.யுத்3:28 39/2

மேல்


பொழிந்தனனால் (1)

புக்கான் அயில் அம்பு பொழிந்தனனால்
உக்கார் அ அரக்கரும் ஊர் ஒழிய – கம்.யுத்3:27 30/2,3

மேல்


பொழிந்தார் (1)

புனித மா தவர் ஆசியின் பூ_மழை பொழிந்தார்
அனைய கானத்து மரங்களும் அலர் மழை சொரிந்த – கம்.பால:8 45/1,2

மேல்


பொழிந்தான் (3)

பொழிந்தான் புகர் வாளிகள் மீளவும் போர் சடாயு – கம்.ஆரண்:13 25/3
புக்கு ஆகமும் கழன்று ஓடிட இளம் கோளரி பொழிந்தான் – கம்.யுத்3:27 119/4
பொருது இ கணம் வென்றான் என சர மாரிகள் பொழிந்தான் – கம்.யுத்3:27 121/4

மேல்


பொழிந்து (26)

சுடர் பொழிந்து ஏறிய விளங்கு கதிர் ஞாயிற்று – மது 702
பொய்யா வானம் புது பெயல் பொழிந்து என – நெடு 2
மின் மயங்கு கருவிய கல் மிசை பொழிந்து என – குறி 53
நள்ளென் யாமத்து மழை பொழிந்து ஆங்கே – நற் 22/11
கனை பெயல் பொழிந்து என கானல் கல் யாற்று – நற் 53/6
கனை பெயல் பொழிந்து கடும் குரல் பயிற்றி – நற் 289/5
வெம் பகை அரு முனை தண் பெயல் பொழிந்து என – நற் 341/7
பழ மழை பொழிந்து என பதன் அழிந்து உருகிய – குறு 261/1
சுரந்த வான் பொழிந்து அற்றா சூழ நின்று யாவர்க்கும் – கலி 100/11
புள்ளிற்கு அது பொழிந்து ஆஅங்கு மற்று தன் – கலி 146/53
பசும் கண் வானம் பாய் தளி பொழிந்து என – அகம் 283/12
விசும்பு தளி பொழிந்து வெம்மை நீங்கி – அகம் 345/1
ஏறு உடை பெரு மழை பொழிந்து என அவல்-தோறு – அகம் 364/2
உரும் உரறு கருவிய மழை பொழிந்து ஆங்கே – புறம் 174/28
கழிந்தது பொழிந்து என வான் கண்மாறினும் – புறம் 203/1
தண் துளி பல பொழிந்து எழிலி இசைக்கும் – புறம் 391/1
பூ_மழை பொழிந்து வாழ்த்தி விண்ணவர் போயினாரே – கம்.பால:7 54/4
பொழிந்து எழு காதலின் பொருந்தினார் அவன் – கம்.ஆரண்:3 9/3
பொழிந்து சோரி புது புனல் பொங்கி மீ – கம்.யுத்2:15 31/1
புண் திறந்து குருதி பொழிந்து உக – கம்.யுத்2:15 59/3
பூ மழை பொழிந்து வாழ்த்தி புகழ்ந்தனர் புலவர் எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 181/4
பூ மழை பொழிந்து வானோர் போயது எம் பொருமல் என்றார் – கம்.யுத்2:18 205/1
பொழிந்து சென்றனன் தீ என பொங்கினான் – கம்.யுத்2:19 150/4
பூ மாரி பொழிந்து புகழ்ந்தனரால் – கம்.யுத்3:20 79/4
பனி மலர் பொழிந்து ஆர்த்தனர் வாழ்த்தினர் பல்-கால் – கம்.யுத்3:22 84/4
பற்றி மேகம் பொழிந்து என பல் படை – கம்.யுத்3:31 131/4

மேல்


பொழிந்தும் (1)

அறு குளத்து உகுத்தும் அகல் வயல் பொழிந்தும்
உறும் இடத்து உதவாது உவர் நிலம் ஊட்டியும் – புறம் 142/1,2

மேல்


பொழிபு (1)

சிரம் உமிழ் புனல் பொழிபு இழிந்து உரம் – பரி 1/27

மேல்


பொழிய (14)

நீல் நிற விசும்பின் மலி துளி பொழிய ஒரு கை – திரு 116
வானம் மின்னு வசிவு பொழிய ஆனாது – மலை 97
கரும்பு அமல் கழனிய நாடு வளம் பொழிய
வளம் கெழு சிறப்பின் உலகம் புரைஇ – பதி 50/3,4
நிலம் பயம் பொழிய சுடர் சினம் தணிய – பதி 69/13
துளி பதன் அறிந்து பொழிய
வேலி ஆயிரம் விளைக நின் வயலே – புறம் 391/20,21
போல் கடைக்கண் அளி பொழிய பொங்கு அணை – கம்.அயோ:2 49/3
புண்டரிக வாள் நயனம் நீர் பொழிய நின்றான் – கம்.ஆரண்:3 46/2
புண்ணின் புது நீர் பொழிய பொலி புள்ளின் வேந்தன் – கம்.ஆரண்:13 26/1
பூட்டி வாய்-தொறும் பிறை குலம் வெண் நிலா பொழிய
வாள் தடம் தவழ் ஆரமும் வயங்கு ஒளி மார்பும் – கம்.யுத்1:2 100/2,3
செம்_புனல் பொழிய கதை சேர்த்தினான் – கம்.யுத்2:15 75/3
எதிர்பட்டு அனல் பொழிய கிரி இடறி திசை எழு கார் – கம்.யுத்2:18 142/3
போர் கடை கரும் கண் வாளி புயத்தொடு பொழிய புக்கான் – கம்.யுத்2:19 205/4
பொரு வில்லவர் கணை மாரிகள் பொடியாம் வகை பொழிய
திருவில்லிகள் தலை போய் நெடு மலை-போல் உடல் சிதைவார் – கம்.யுத்3:31 103/3,4
நனைய விசையின் எழு துவலை மழை பொழிய – கம்.யுத்3:31 157/4

மேல்


பொழியவும் (2)

வான் முகந்த நீர் மலை பொழியவும்
மலை பொழிந்த நீர் கடல் பரப்பவும் – பட் 126,127
கார் மழை பொழியவும் கழனி பாய் நதி – கம்.அயோ:1 81/3

மேல்


பொழியினும் (1)

கார் தலைக்கொண்டு பொழியினும் தீர்வது – கலி 146/44

மேல்


பொழியும் (15)

துளி மழை பொழியும் வளி துஞ்சு நெடும் கோட்டு – சிறு 106
எதிர் செல் வெண் மழை பொழியும் திங்களில் – முல் 100
தளி மழை பொழியும் தண் பரங்குன்றில் – மது 263
கடும் பெயல் பொழியும் கலி கெழு வானே – நற் 387/11
நுண் பல் அழி துளி பொழியும் நாட – ஐங் 251/2
அணங்கு சால் அடுக்கம் பொழியும் நும் – புறம் 151/11
பொழியும் மா மத யானையின் போகின்றான் – கம்.பால:14 33/2
பொழியும் கண்ணீர் புது புனல் ஆட்டினர் – கம்.அயோ:7 14/1
பொழியும் சோலை விரைவினில் போயினார் – கம்.ஆரண்:3 35/4
வெவ் வழி பொழியும் கண்ணீர் விலக்கினன் விளிந்த தாதை – கம்.ஆரண்:13 133/3
பொங்கிய சோரி நீர் பொழியும் கண்ணினன் – கம்.கிட்:16 28/2
பொழியும் வெம் படை போர் கடல் ஆர்த்தவால் – கம்.யுத்2:15 34/2
வற்ற கடல் சுடுகிற்பன மழை ஒப்பன பொழியும்
கொற்ற கரி பதினாயிரம் ஒரு பத்தியில் கொல்வான் – கம்.யுத்2:18 151/3,4
பொன் நின்ற வடிம்பின் வாளி மழை என பொழியும் வில்லான் – கம்.யுத்2:18 202/4
போர் நெடும் கால் பொர பொழியும் மா மழை – கம்.யுத்3:27 68/3

மேல்


பொழியும்மே (1)

கடலினும் உரைஇ கரை பொழியும்மே
எவன்-கொல் வாழி தோழி மயங்கி – அகம் 128/4,5

மேல்


பொழியுமால் (2)

நீ என பொழியுமால் அந்தணர் அரு மறை – பரி 3/14
புண் தொடர் குருதியின் பொழியுமால் மழை – கம்.சுந்:3 47/2

மேல்


பொழில் (65)

கொல் கரை நறும் பொழில் குயில் குடைந்து உதிர்த்த – சிறு 4
நாவல் அம் தண் பொழில் வீவு இன்று விளங்க – பெரும் 465
வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி – மது 190
கான் பொழில் தழீஇய அடைகரை-தோறும் – மது 337
பொழில் புறவின் பூ தண்டலை – பட் 33
மெல் இணர் நறும் பொழில் காணா – நற் 307/9
கூதள நறும் பொழில் புலம்ப ஊர்-வயின் – நற் 313/8
கானே பூ மலர் கஞலிய பொழில் அகம்-தோறும் – நற் 348/5
பன் மலர் நறும் பொழில் பழிச்சி யாம் முன் – நற் 398/6
கரும் கோட்டு புன்னை பூ பொழில் புலம்ப – குறு 123/3
பொரி பூ புன்கொடு பொழில் அணி கொளாஅ – குறு 341/2
புணர்ந்தோர் மெய்ம் மணம் கமழும் தண் பொழில்
வேழ வெண் பூ வெள் உளை சீக்கும் – ஐங் 19/2,3
செய்த வினைய மன்ற பல் பொழில்
தாது உண் வெறுக்கைய ஆகி இவள் – ஐங் 93/3,4
மணம் கமழ் பொழில் குறி நல்கினள் நுணங்கு இழை – ஐங் 174/2
மணம் கமழ் தண் பொழில் மலரும் பொழுதே – ஐங் 348/3
வள மலர் ததைந்த வண்டு படு நறும் பொழில்
முளை நிரை முறுவல் ஒருத்தியொடு நெருநல் – ஐங் 369/1,2
கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் – பதி 14/19
பொழில் வதி வேனில் பேர் எழில் வாழ்க்கை – பதி 48/15
தூ இரும் போந்தை பொழில் அணி பொலிதந்து – பதி 51/9
நாவல் அம் தண் பொழில் வட பொழில் ஆயிடை – பரி 5/8
நாவல் அம் தண் பொழில் வட பொழில் ஆயிடை – பரி 5/8
பூ வேய்ந்து பொழில் பரந்து – பரி 7/42
ஆரா காமம் ஆர் பொழில் பாயல் – பரி 8/40
பொழில் கொள குறையா மலர – பரி 8/92
தன் நாற்றம் மீது தடம் பொழில் தான் யாற்று – பரி 20/12
மலர் தாய பொழில் நண்ணி மணி நீர கயம் நிற்ப – கலி 35/5
முல்லை அம் தண் பொழில் புக்கார் பொதுவரோடு – கலி 101/49
தனி காயாம் தண் பொழில் எம்மொடு வைகி – கலி 108/43
பல் கால் யாம் கான்யாற்று அவிர் மணல் தண் பொழில்
அல்கல் அகல் அறை ஆயமொடு ஆடி – கலி 113/23,24
புன்னைய நறும் பொழில் புணர்ந்தனை இருந்த-கால் – கலி 132/8
பன் மலர் நறும் பொழில் பழி இன்றி புணர்ந்த-கால் – கலி 132/12
உருவ வெண் மணல் முருகு நாறு தண் பொழில்
பங்குனி முயக்கம் கழிந்த வழி நாள் – அகம் 137/8,9
பொய்கை சூழ்ந்த பொழில் மனை மகளிர் – அகம் 181/18
பூ வேய் புன்னை அம் தண் பொழில்
வாவே தெய்ய மணந்தனை செலற்கே – அகம் 240/14,15
தாது ஆர் காஞ்சி தண் பொழில் அகல் யாறு – அகம் 246/6
கழி மலர் கமழ் முகம் கரப்ப பொழில் மனை – அகம் 260/8
நெருநையும் கமழ் பொழில் துஞ்சி இன்றும் – அகம் 296/4
எல்லை தண் பொழில் சென்று என செலீஇயர் – அகம் 300/5
தாது உகு தண் பொழில் அல்கி காதலர் – அகம் 355/7
பல் பூ தண் பொழில் பகல் உடன் கழிப்பி – அகம் 360/1
புன்னை நறும் பொழில் செய்த நம் குறியே – அகம் 360/19
மணம் கமழ் தண் பொழில் அல்கி நெருநை – அகம் 366/14
வியல் மலர் அகன் பொழில் ஈம தாழி – புறம் 256/5
பொழில்_அகம் பரந்த பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 362/4
புயல் புடைபெயர்வன பொழில் அவர் விழியின் – கம்.பால:2 42/3
காரொடு நிகர்வன கடி பொழில் கழனி – கம்.பால:2 46/1
மை மலி பொழில் யாது என்ன மா தவன் கூறலுற்றான் – கம்.பால:8 5/4
போக கண்டு வண்டு_இனம் ஆர்க்கும் பொழில் கண்டார் – கம்.பால:10 21/4
போது உகும் கடி பொழில் அயோத்தி புக்கிலன் – கம்.அயோ:14 137/3
பத்திர பழு மர பொழில் துவன்று பழுவம் – கம்.ஆரண்:1 1/4
தானே அ அகன் பொழில் சாருதலும் – கம்.ஆரண்:2 23/4
பொருந்த அமலன் பொழில்_அகத்து இனிது புக்கான் – கம்.ஆரண்:3 49/1
பொன்னொடும் புனிதன் போய் அ பூம் பொழில் சாலை புக்கான் – கம்.ஆரண்:6 62/4
கனி இரும் பொழில் காத்து அயல் இருந்தவன் கண்டான் – கம்.ஆரண்:6 84/4
புள்ளும் சிலம்பும் பொழில் சிலம்பும் புனலும் சிலம்பும் புனை கோலம் – கம்.ஆரண்:14 28/3
பொழிலை நோக்கும் பொழில் உறையும் புள்ளை நோக்கும் பூங்கொம்பின் – கம்.ஆரண்:14 31/1
புள் படியும் குளிர் வார் பொழில் புக்கார் – கம்.ஆரண்:14 34/4
கிளிக்கு அறையும் பொழில் கிஞ்சுக வேலி – கம்.ஆரண்:14 37/2
முண்டகத்துறை என்று ஒரு மொய் பொழில் – கம்.கிட்:13 17/4
போல நின்று பொலிவது பூம் பொழில்
சீல மங்கையர் வாய் என தீம் கனி – கம்.கிட்:13 18/2,3
கண்டனன் இலங்கை மூதூர் கடி பொழில் கனக நாஞ்சில் – கம்.சுந்:1 2/1
விண்ட வானவர் கண் முன்னே விரி பொழில் இறுத்து வீச – கம்.சுந்:6 40/2
சிதவு இயல் கடி பொழில் ஒன்றே சிதறிய செயல் தரு திண் போர் – கம்.சுந்:7 21/3
இறுத்தனன் கடி பொழில் எண்ணிலோர் பட – கம்.சுந்:12 29/1
மருங்கு வளர் தெண் திரை வயங்கு பொழில் மான – கம்.யுத்1:9 6/2

மேல்


பொழில்-தொறும் (3)

புனல் கால்கழீஇய பொழில்-தொறும் திரள் கால் – பெரும் 380
ஓடுவேன் ஓடி ஒளிப்பேன் பொழில்-தொறும்
நாடுவேன் கள்வன் கரந்து இருக்கற்பாலன்-கொல் – கலி 144/28,29
தண் கயம் நண்ணிய பொழில்-தொறும் காஞ்சி – அகம் 25/3

மேல்


பொழில்-வாய் (1)

மந்தாரம் கிளர் பொழில்-வாய் வண்டுகள் ஆனார் சிலர் சிலர் மருள்கொண்டார் – கம்.சுந்:10 41/3

மேல்


பொழில்_அகத்து (1)

பொருந்த அமலன் பொழில்_அகத்து இனிது புக்கான் – கம்.ஆரண்:3 49/1

மேல்


பொழில்_அகம் (1)

பொழில்_அகம் பரந்த பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 362/4

மேல்


பொழில்கள் (2)

பூ ஒடுங்கின விரவு புள் ஒடுங்கின பொழில்கள்
மா ஒடுங்கின மரனும் இலை ஒடுங்கின கிளிகள் – கம்.கிட்:1 39/1,2
தாழ் இரும் பொழில்கள் எல்லாம் துடைத்து ஒரு தமியன் நின்றான் – கம்.சுந்:6 46/1

மேல்


பொழில்களில் (1)

சம்பக நறும் பொழில்களில் தருண வஞ்சி – கம்.அயோ:5 14/1

மேல்


பொழில்களின்-வாய் (1)

வீரனும் இளைஞரும் வெறி பொழில்களின்-வாய்
ஈரமொடு உறைதரு முனிவரரிடை போய் – கம்.பால:5 127/1,2

மேல்


பொழில்களும் (1)

மை தவழ் பொழில்களும் வாவியும் மருவி – கம்.பால:5 125/3

மேல்


பொழில (1)

நறும் தண் பொழில கானம் – நற் 9/11

மேல்


பொழிலிடை (2)

போரிடை உறங்கும் அன்னம் பொழிலிடை உறங்கும் தோகை – கம்.பால:2 6/4
பொறி குல மலர் பொழிலிடை கடிது போவான் – கம்.சுந்:6 1/2

மேல்


பொழிலின் (1)

பூ நேர் பொழிலின் புறமே நிறுவா – கம்.ஆரண்:2 23/2

மேல்


பொழிலினை (1)

இ பொழிலினை கடிது இறுக்குவென் இறுத்தால் – கம்.சுந்:6 6/1

மேல்


பொழிலும் (6)

ஆடிய தொழிலும் அல்கிய பொழிலும்
உள்ளல் ஆகா உயவு நெஞ்சமொடு – நற் 131/1,2
இனி மணல் வையை இரும் பொழிலும் குன்ற – பரி 8/51
பாடும் பொழிலும் மலர் பல்லவ பள்ளி-மன்னோ – கம்.பால:3 71/4
பொய்கையும் நதிகளும் பொழிலும் ஓதிமம் – கம்.பால:5 87/3
புள் ஒலித்தில புனல் பொழிலும் அன்னவே – கம்.அயோ:4 204/3
கானகமும் கடி பொழிலும் முறி ஈன்ற போன்று ஒளிர்வ காண்-மின் காண்-மின் – கம்.யுத்4:33 20/4

மேல்


பொழிலே (5)

புதுவது புணர்ந்த பொழிலே உதுவே – நற் 96/3
இன் நகை மேவி நாம் ஆடிய பொழிலே – நற் 187/10
துன்னல் போகின்றால் பொழிலே யாம் எம் – குறு 113/4
தேம் பட பொதுளின பொழிலே கானமும் – அகம் 259/7
மஞ்சே பொழிலே வன தேவதைகாள் – கம்.ஆரண்:12 76/2

மேல்


பொழிலை (2)

பொழிலை நோக்கும் பொழில் உறையும் புள்ளை நோக்கும் பூங்கொம்பின் – கம்.ஆரண்:14 31/1
மறிதர மழை அகல் விண் போல் வடிவு அழி பொழிலை வளைந்தார் – கம்.சுந்:7 19/4

மேல்


பொழிலோடு (1)

கல் ஆர் மலர் சூழ் கழி வார் பொழிலோடு
எல்லாம் உள ஆயினும் என் மனமோ – கம்.பால:23 18/1,2

மேல்


பொழிவ (1)

காசு அறு கல்லின் மாரி பொழிவ போல் விழுவ கண்டான் – கம்.யுத்3:22 143/4

மேல்


பொழிவதானார் (1)

பொரு_அரும் அமரர் வாழ்த்தி பூ_மழை பொழிவதானார் – கம்.யுத்1:4 145/4

மேல்


பொழிவது (1)

பொங்கு ஒளி நெடு நாள் ஈட்டி புதிய பால் பொழிவது ஒக்கும் – கம்.சுந்:6 51/1

மேல்


பொழிவன (1)

பொழிவன சோலைகள் புதிய தேன் சில – கம்.பால:3 46/1

மேல்


பொழிவன-போல் (1)

ஏயினர் ஒருவரை ஒருவர் குறித்து எரி கணை இரு மழை பொழிவன-போல் – கம்.யுத்3:28 22/4

மேல்


பொழிவார் (1)

புக்கு அணையலுற்றனர் மறைத்தனர் புயற்கு அதிகம் வாளி பொழிவார்
திக்கு அணை வகுத்தனர் என செல நெருக்கினர் செருக்கின் மிகையால் – கம்.யுத்3:31 148/2,3

மேல்


பொழிவான் (1)

புண்தான் என புனலோடு இழி உதிரம் விழி பொழிவான்
உண்டேன் இவன் உயிர் இப்பொழுது ஒழியேன் என உரையா – கம்.யுத்2:18 170/2,3

மேல்


பொழிற்கு (1)

காவத பொழிற்கு அ புறம் கழிந்த பின் காண்டி – கம்.அயோ:9 33/2

மேல்


பொழிற்கும் (1)

ஏழ் பொழிற்கும் ஏழ் நில தலம் சமைத்தது என்ன நூல் – கம்.பால:3 25/1

மேல்


பொழுதகத்து (1)

பொன் துன்னும் படியகத்து புரள்கின்ற பொழுதகத்து
நின்று அந்த நதியகத்து நிறை தவத்தின் குறை முடித்து – கம்.ஆரண்:6 106/2,3

மேல்


பொழுதத்து (2)

சொற்ற பொழுதத்து அரசர் கைதொழுது எழ தன் – கம்.பால:22 42/1
அற்ற பொழுதத்து இது பொருந்தும் எனல் ஆமே – கம்.ஆரண்:10 59/4

மேல்


பொழுதத்தே (1)

ஆதலான் அபயம் என்ற பொழுதத்தே அபய தானம் – கம்.யுத்1:4 117/1

மேல்


பொழுதில் (31)

அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் – பொரு 188
வான் மடி பொழுதில் நீர் நசைஇ குழித்த – பெரும் 107
நோய் அலை கலங்கிய மதன் அழி பொழுதில்
காமம் செப்பல் ஆண்மகற்கு அமையும் – நற் 94/1,2
நூழை நுழையும் பொழுதில் தாழாது – நற் 98/4
இரைக்கும் வாடை இருள் கூர் பொழுதில்
துளி உடை தொழுவின் துணிதல் அற்றத்து – நற் 109/6,7
அழி துளி தலைஇய பொழுதில் புலையன் – நற் 347/5
வண்டு வாய் திறக்கும் பொழுதில் பண்டும் – குறு 265/2
அல்கு-உறு பொழுதில் தாது முகை தயங்க – குறு 273/1
காலை வந்து மாலை பொழுதில்
நல் அகம் நயந்து தான் உயங்கி – குறு 346/6,7
அறன் இலாளன் கண்ட பொழுதில்
சினவுவென் தகைக்குவென் சென்றனென் – ஐங் 118/2,3
தனிமை எள்ளும் பொழுதில்
பனி மலர் கண்ணி கூறியது எமக்கே – ஐங் 479/4,5
கண்ட பொழுதில் கடும் புனல் கை வாங்க – பரி 11/107
வரைவு இன்றி செறும் பொழுதில் கண்ணோடாது உயிர் வௌவும் – கலி 8/16
கனை பெயல் தண் துளி வீசும் பொழுதில் குறி வந்தாள் – கலி 90/22
இது என அறியா மறுவரல் பொழுதில்
படியோர் தேய்த்த பல் புகழ் தட கை – அகம் 22/4,5
காடு அணி கொண்ட காண்_தகு பொழுதில்
நாம் பிரி புலம்பின் நலம் செல சாஅய் – அகம் 41/9,10
ஊர்-வயின் பெயரும் பொழுதில் சேர்பு உடன் – அகம் 64/13
செக்கர் வானம் சென்ற பொழுதில்
கல் பால் அருவியின் ஒலிக்கும் நல் தேர் – அகம் 184/16,17
இனம் படி நீரின் கலங்கிய பொழுதில்
பெறல் அரும்-குரையள் என்னாய் வைகலும் – அகம் 212/9,10
அசைஇய பொழுதில் பசைஇய வந்து இவள் – அகம் 379/21
உறை வேண்டு பொழுதில் பெயல் பெற்றோறே – புறம் 35/16
அம்பு அழி பொழுதில் தமர் முகம் காணா – புறம் 373/17
போன பொழுதில் புகுந்த உயிர் பொறுத்தார் ஒத்தார் பொரு_அரிய – கம்.அயோ:6 34/3
பொன் துன்னும் வில் கை இள வீரன் வந்து புனை தாள் இறைஞ்சு பொழுதில்
மின் துன்னு நூலின் மணி மார்பு அழுந்த விரைவோடு புல்லி உருகா – கம்.ஆரண்:13 65/2,3
பொய்_இல் மாருதி முதலினோர் புகழ்வுறும் பொழுதில்
மொய் கொள் வார் சிலை நாணினை முறை உற வாங்கி – கம்.கிட்:4 15/2,3
பொழுதில் நூறி புலவு உறு புண்ணின் நீர் – கம்.சுந்:3 27/2
அன்னது ஓர் பொழுதில் நங்கை ஆர் உயிர் துறப்பதாக – கம்.சுந்:14 39/1
துஞ்சுறு பொழுதில் தந்தாய் துறக்கம் என்று உவந்து சொன்னாள் – கம்.சுந்:14 40/3
செயிரின் ஒரு பொழுதில் நுந்தையை யாம் சீறி – கம்.யுத்1:3 167/2
புரங்களும் அழிய போன பொழுதில் என் சிலையின் பொங்கி – கம்.யுத்2:19 298/2
புக்கனர் அ பொழுதில் புகழ் தக்கோய் – கம்.யுத்3:20 7/3

மேல்


பொழுதிற்கு (1)

பொழுதிற்கு ஒத்தன்று-மன்னே – ஐங் 410/4

மேல்


பொழுதின் (28)

அரி புகு பொழுதின் இரியல்_போகி – பெரும் 202
சேமம் மடிந்த பொழுதின் வாய் மடுத்து – குறி 156
துஞ்சாது அலமரு பொழுதின்
அஞ்சு வர கடும் குரல் பயிற்றாதீமே – நற் 83/8,9
ஓங்கல் அம் சினை தூங்கு துயில் பொழுதின்
வெல் போர் சோழர் அழிசி அம் பெரும் காட்டு – நற் 87/2,3
எல்லை போகிய பொழுதின் எல் உற – நற் 241/9
எயிறு ஏர் பொழுதின் ஏய்தருவேம் என – நற் 316/4
எல் அறு பொழுதின் முல்லை மலரும் – குறு 234/2
பலர் மடி பொழுதின் நலம் மிக சாஅய் – ஐங் 104/2
தண் பெயல் அளித்த பொழுதின்
ஒண் சுடர் தோன்றியும் தளவமும் உடைத்தே – ஐங் 440/2,3
துளி மாறு பொழுதின் இ உலகம் போலும் நின் – கலி 25/28
அளி மாறு பொழுதின் இ ஆய்-இழை கவினே – கலி 25/29
மே தக இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதின் கண் – கலி 29/9
ஆய் பொறி உழுவை தாக்கிய பொழுதின்
வேங்கை அம் சினை என விறல் புலி முற்றியும் – கலி 46/4,5
காணும் பொழுதின் நோக்கல் செல்லாது – கலி 49/8
அல்கு-உறு பொழுதின் மெல்கு இரை மிசையாது – அகம் 290/5
முறை வேண்டு பொழுதின் பதன் எளியோர் ஈண்டு – புறம் 35/15
எல் படு பொழுதின் இனம் தலைமயங்கி – புறம் 157/9
மாரி இரவின் மரம் கவிழ் பொழுதின்
ஆர் அஞர் உற்ற நெஞ்சமொடு ஒராங்கு – புறம் 238/14,15
அரசு அரா பனிக்கும் அணங்கு உறு பொழுதின்
வெம் விசை புரவி வீசு வளி ஆக – புறம் 369/6,7
இருவரும் திரிவுறும் பொழுதின் இன்னவர்கள் என்று – கம்.கிட்:5 8/1
அன்ன தன்மையர் ஆற்றலின் அமர் புரி பொழுதின்
வல் நெடும் தடம் திரள் புயத்து அடு திறல் வாலி – கம்.கிட்:7 60/1,2
உழுகின்ற பொழுதின் ஈன்ற ஒரு மகட்கு இரங்கி ஞாலம் – கம்.கிட்:15 28/3
முறுகின பொழுதின் உடைந்தார் முதுகிட முறுவல் பயின்றார் – கம்.சுந்:7 16/2
நின்றது ஓர் பொழுதின் அண்ட நெடு முகட்டு இருந்த முன்னோன் – கம்.யுத்1:3 131/3
பொறிந்தவாய் வய கடும் சுடர் கணை படும் பொழுதின்
எறிந்த கால் பொர மேருவின் கொடு முடி இடிந்து – கம்.யுத்2:15 245/2,3
வரம்பு இல பரப்பி ஆர்த்து மலைகின்ற பொழுதின் வந்துற்று – கம்.யுத்2:19 60/2
நினைப்பும் உயிர்ப்பும் நீத்தாளை நீரால் தெளித்து நெடும் பொழுதின்
இனத்தின் அரக்கர் மடவார்கள் எடுத்தார் உயிர் வந்து ஏங்கினாள் – கம்.யுத்3:23 7/1,2
உழுந்து உருள் பொழுதின் எ உலகும் சேர்வன – கம்.யுத்4:37 64/2

மேல்


பொழுதின்-கண் (3)

மாலை நீ உள்ளம் கொண்டு அகன்றவர் துணை தாரா பொழுதின்-கண்
வெள்ள மான் நிறம் நோக்கி கணை தொடுக்கும் கொடியான் போல் – கலி 120/10,11
மாலை நீ கந்து ஆதல் சான்றவர் களைதாரா பொழுதின்-கண்
வெந்தது ஓர் புண்ணின் கண் வேல் கொண்டு நுழைப்பான் போல் – கலி 120/16,17
அன்ன பொழுதின்-கண் அ அணங்கும் அறிவுற்றாள் – கம்.கிட்:14 50/1

மேல்


பொழுதின்-கணும் (1)

என்ற பொழுதின்-கணும் இது என்று இயலும் என்றான் – கம்.யுத்1:9 3/4

மேல்


பொழுதினான் (9)

ஏம நீர் எழில் வானம் இகுத்தரும் பொழுதினான்
நாக நீள் மணி வரை நறு மலர் பல விரைஇ – பரி 24/2,3
வையை வார் அவிர் அறல் இடை போழும் பொழுதினான்
விரிந்து ஆனா மலர் ஆயின் விளித்து ஆலும் குயில் ஆயின் – கலி 28/7,8
இன் அமர் இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதினான்
விரி காஞ்சி தாது ஆடி இரும் குயில் விளிப்பவும் – கலி 34/7,8
பொய்கை தேர்ந்து அலமரும் பொழுதினான் மொய் தப – கலி 78/7
நல் வாயில் போத்தந்த பொழுதினான் எல்லா – கலி 84/5
ஆனாது அகவும் பொழுதினான் மேவர – கலி 92/64
வெறி கொண்ட புள்_இனம் வதி சேரும் பொழுதினான்
செறி வளை நெகிழ்த்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/12,13
செக்கர் கொள் பொழுதினான் ஒலி நீவி இன நாரை – கலி 126/3
விரிந்து இலங்கு வெண் நிலா வீசும் பொழுதினான்
யான் வேண்டு ஒருவன் என் அல்லல் உறீஇயான் – கலி 145/40,41

மேல்


பொழுதினானும் (1)

அஞ்சுவரு பொழுதினானும் என் கண் – குறு 261/5

மேல்


பொழுதினில் (3)

ஆம் தினை பொழுதினில் அகறியால் என – கம்.யுத்1:4 54/3
கண்டது ஓர் பொழுதினில் தெரியும் கைதவம் – கம்.யுத்1:4 87/2
மருந்து இறை பொழுதினில் கொணர்குவாய் என – கம்.யுத்3:24 85/3

மேல்


பொழுதினின் (2)

பொழுதினின் உலகம் மூன்றும் திரியும் என்று உள்ளம் பொங்கி – கம்.யுத்2:16 199/4
ஒரு விலால் ஒரு நாழிகை பொழுதினின் உலந்தார் – கம்.யுத்3:30 40/4

மேல்


பொழுதினும் (3)

விடிந்த பொழுதினும் இல்-வயின் போகாது – கலி 110/12
உரைதரு பொழுதினும் ஒழிகிலர் எனை ஆள் – கம்.பால:5 126/3
புதை இருள் பொழுதினும் மலரும் பொங்கு ஒளி – கம்.யுத்2:15 113/1

மேல்


பொழுது (91)

இருபிறப்பாளர் பொழுது அறிந்து நுவல – திரு 182
பொழுது அளந்து அறியும் பொய்யா மாக்கள் – முல் 55
அ இதழ் அவிழ் பதம் கமழ பொழுது அறிந்து – நெடு 41
உள்ளினிர் சேறிர் ஆயின் பொழுது எதிர்ந்த – மலை 65
மனை மாண் சுடரொடு படர் பொழுது எனவே – நற் 3/9
பொழுது மறுத்து உண்ணும் சிறு மதுகையளே – நற் 110/13
கழுது கால்கொள்ளும் பொழுது கொள் பானாள் – நற் 171/9
இன மணி ஒலிப்ப பொழுது பட பூட்டி – நற் 187/4
பெயல் கால்மயங்கிய பொழுது கழி பானாள் – நற் 255/9
பொழுது அன்று ஆதலின் தமியை வருதி – நற் 385/6
பொழுது இடை தெரியின் பொய்யே காமம் – குறு 32/3
இது பொழுது ஆகவும் வாரார்-கொல்லோ – குறு 279/4
வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல – குறு 338/3
கார் எதிர் பொழுது என விடல் ஒல்லாயே – ஐங் 427/2
காடு கவின் கொண்டன்று பொழுது பாடு சிறந்து – ஐங் 484/2
பொழுது கொள் மரபின் மென் பிணி அவிழ – பதி 50/21
பகல் நீடு ஆகாது இரவு பொழுது பெருகி – பதி 59/1
உண்ணாது அடுக்கிய பொழுது பல கழிய – பதி 68/6
மத்து கயிறு ஆடா வைகல் பொழுது நினையூஉ – பதி 71/16
கடி மதில் பெய்யும் பொழுது
நாம் அமர் உடலும் நட்பும் தணப்பும் – பரி 20/107,108
பொழுது இடைப்பட நீப்பின் வாழ்வாளோ – கலி 4/24
நாம் இல்லா புலம்பு ஆயின் நடுக்கம் செய் பொழுது ஆயின் – கலி 27/23
பிரிந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் பேது உறூஉம் பொழுது ஆயின் – கலி 28/9
குயில் ஆலும் பொழுது என கூறுநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/8
தேன் ஆர்க்கும் பொழுது என தெளிக்குநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/12
ஆர்ப்பது போலும் பொழுது என் அணி நலம் – கலி 33/14
தண் அருவி நறு முல்லை தாது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/10
வில்லவன் விழவினுள் விளையாடும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/14
புலன் நாவில் பிறந்த சொல் புதிது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/18
நனி அறல் வாரும் பொழுது என வெய்ய – கலி 36/14
பாரா குறழா பணியா பொழுது அன்றி – கலி 65/10
ஓஒ வழங்கா பொழுது நீ கன்று மேய்ப்பாய் போல் – கலி 112/12
புல்லிய கேளிர் புணரும் பொழுது உணரேன் – கலி 144/51
கழி மழை பொழிந்த பொழுது கொள் அமையத்து – அகம் 13/13
புலம்பொடு வந்த பொழுது கொள் வாடை – அகம் 13/21
இரை தேர் கொட்பின ஆகி பொழுது பட – அகம் 303/13
கூந்தல் மெல் அணை துஞ்சி பொழுது பட – அகம் 308/13
தூங்கு சேற்று அள்ளல் துஞ்சி பொழுது பட – அகம் 316/4
சென்றோர் மன்ற மான்றன்று பொழுது என – அகம் 340/11
பொழுது கழி மலரின் புனை_இழை சாஅய் – அகம் 363/4
பொழுது என வரைதி புறக்கொடுத்து இறத்தி – புறம் 8/7
பொழுது இடைப்படாஅ புலரா மண்டை – புறம் 103/9
பெரு வள கொழுநன் மாய்ந்து என பொழுது மறுத்து – புறம் 248/3
பொறி மயிர் வாரணம் பொழுது அறிந்து இயம்ப – புறம் 398/3
பொழுது மறுத்து உண்ணும் உண்டியேன் அழிவு கொண்டு – புறம் 399/17
பொழுது இடை போதலின் புரிசை பொன் நகர் – கம்.பால:3 40/2
பொழுது உணர்வு அரிய அ பொரு_இல் மா நகர் – கம்.பால:3 49/1
சூடவும் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ தொல் நகர் – கம்.பால:3 65/4
வழங்கவும் பொழுது போம் சிலர்க்கு அம் மா நகர் – கம்.பால:3 66/4
தெரிதலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ சேண் நகர் – கம்.பால:3 67/4
உந்தலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ ஒள் நகர் – கம்.பால:3 68/4
ஒரு பொழுது அகல்கிலம் உறை என உறுவார் – கம்.பால:5 124/4
சோர் பொழுது அணி_நகர் துறுகுவர் எதிர்வார் – கம்.பால:5 127/3
எல்லை_இல் பொழுது எலாம் இருந்து விம்மினாள் – கம்.பால:19 46/4
புரை தபு நாளொடு பொழுது நோக்குவான் – கம்.அயோ:1 85/2
இ பொழுது எம்மனோரால் இயம்புதற்கு எளிதோ யாரும் – கம்.அயோ:3 112/1
அ பொழுது அலர்ந்த செந்தாமரையினை வென்றது அம்மா – கம்.அயோ:3 112/4
பூண்டவன் தொடர்ந்து பின்னே போந்தவன் பொழுது நீத்தது – கம்.அயோ:13 41/3
இரவு அங்கண் உறும் பொழுது எய்தினரால் – கம்.ஆரண்:2 1/2
இ நிலை உணர்ந்த பொழுது எ நிலையம் என்று – கம்.ஆரண்:10 41/2
புனைந்து இதழ் உரிஞ்சுறு பொழுது புல்லியும் – கம்.ஆரண்:10 124/1
வீறிய பொழுது பூளை வீ என வீவன் அன்றே – கம்.ஆரண்:12 59/4
சென்று கூடல் ஆம் பொழுது எலாம் தடுப்பது திடனால் – கம்.ஆரண்:13 83/2
பூண்ட தம்பி பொழுது கழிந்ததால் – கம்.கிட்:1 34/2
சிந்தியா நொந்து தேய் பொழுது தெறு சீத நீர் – கம்.கிட்:1 38/3
துன்பு தோன்றிய பொழுது உடன் தோன்றுவன் எவர்க்கும் – கம்.கிட்:3 79/1
நெடும் பொழுது உணர்வினோடு உயிர்ப்பு நீங்கிய – கம்.கிட்:6 10/2
பூணொடும் புலம்பினென் பொழுது போக்கி இ – கம்.கிட்:6 21/3
போந்து அவண் இருப்பின் எம்மை போற்றவே பொழுது போமால் – கம்.கிட்:9 20/3
வேதியாத பொழுது வெகுண்டு அவண் – கம்.கிட்:11 8/2
புண்டரிகத்தை உற்ற பொழுது அது பொருந்தி தேர்வாய் – கம்.கிட்:13 58/4
போகின்ற பொழுது கண்டேன் புக்கனன் இலங்கை புக்கு – கம்.கிட்:16 58/2
பொரு_அரும் உருவத்து அன்னான் போகின்ற பொழுது வேகம் – கம்.சுந்:1 38/1
ஆய பொழுது அ மதில் அகத்து அரசர் வைகும் – கம்.சுந்:2 164/1
பொன்றாத பொழுது எனக்கு இ கொடும் துயரம் போகாதால் – கம்.சுந்:2 224/4
எ பொழுது இ பெரும் பழியின் எய்தினேன் – கம்.சுந்:4 15/1
நண்ணிய பொழுது அதன் நடுவண் நங்கை நீ – கம்.சுந்:5 72/2
ஆன பொழுது எ பரிசின் நான் அடியன் ஆவேன் – கம்.சுந்:6 2/4
பொர உற்ற பொழுது வீரன் மு மடங்கு ஆற்றல் பொங்க – கம்.சுந்:10 27/2
பொங்கு வெம் செவிடை பொழுது போக்கினால் – கம்.சுந்:12 59/4
பரவும் இந்திரன் பதியிடை பகல் பொழுது ஆற்றி – கம்.யுத்1:3 5/3
அ பொழுது இராமனும் அருகில் நண்பரை – கம்.யுத்1:4 55/1
வீடிய பொழுது எனும் பனுவல் மெய்யதேல் – கம்.யுத்2:18 110/2
இன்று ஒரு பொழுது தாழ்த்து என் இகல் பெரும் சிரமம் நீங்கி – கம்.யுத்2:19 300/1
பொழுது இறை தாழாது என் சொல் நெறி தர கடிது போதி – கம்.யுத்3:24 23/4
தாழ்வும் ஈங்கு இறை_பொழுது தக்கதே – கம்.யுத்3:24 112/1
பொழுது இறை தாழ்ப்பது என்னோ புட்பகம் போதல் முன்னம் – கம்.யுத்3:26 84/3
கண்டு நின்று இறை பொழுது இனி காலத்தை கழிப்பின் – கம்.யுத்4:32 15/1
நண்ணிய பொழுது மீண்டு நடப்பரோ கிடப்பது அல்லால் – கம்.யுத்4:37 11/2
பொழுது சொல்லினும் புண்ணியம் போன பின் – கம்.யுத்4:37 164/1
பொருத்தமே வாழ்வு என பொழுது போக்கினார் – கம்.யுத்4:38 18/2

மேல்


பொழுது-மன் (1)

கையாறு கடைக்கூட்ட கலக்கு-உறூஉம் பொழுது-மன்
பொய்யேம் என்று ஆய்_இழாய் புணர்ந்தவர் உரைத்ததை – கலி 31/7,8

மேல்


பொழுதுகொண்டு (1)

இத்தனை பொழுதுகொண்டு இருப்பதோ எனா – கம்.சுந்:12 2/3

மேல்


பொழுதும் (11)

மீன் கண்துஞ்சும் பொழுதும்
யான் கண்துஞ்சேன் யாது-கொல் நிலையே – நற் 319/10,11
பொழுதும் எல்லின்று பெயலும் ஓவாது – குறு 161/1
நறும் தாது கொழுதும் பொழுதும்
வறும் குரல் கூந்தல் தைவருவேனே – குறு 192/5,6
என் உயிர் யாக்கையின் பிரியும் பொழுதும்
என் யான் மறப்பின் மறக்குவென் வென் வேல் – புறம் 175/4,5
புள்ளும் பொழுதும் பழித்தல் அல்லதை – புறம் 204/10
பொழுதும் நாளும் குறித்திலன் போயினான் – கம்.அயோ:11 7/4
ஆண்தகை இனி ஒரு பொழுதும் ஆற்றுமோ – கம்.சுந்:5 66/4
கங்குல் பொழுதும் துயிலாத கண்ணன் கடலை கண்ணுற்றான் – கம்.யுத்1:1 2/4
உம்பியைத்தான் உன்னைத்தான் அனுமனைத்தான் ஒரு பொழுதும்
எம்பி பிரியானாக அருளுதி யான் வேண்டினேன் – கம்.யுத்2:16 352/3,4
உழுந்து உருள் பொழுதும் தாழா வினையினான் மறுக்கம் உற்றான் – கம்.யுத்3:26 75/4
விடிந்தது பொழுதும் வெய்யோன் விளங்கினன் உலகம் மீதாய் – கம்.யுத்3:28 35/1

மேல்


பொழுதே (34)

உலமர கழியும் இ பகல் மடி பொழுதே – நற் 109/10
தண்ணீர் ததைஇ நின்ற பொழுதே – நற் 124/9
ஏகுதி மடந்தை எல்லின்று பொழுதே
வேய் பயில் இறும்பில் கோவலர் யாத்த – நற் 264/6,7
பெரும் கலி வானம் ஏர்தரும் பொழுதே – குறு 287/8
அரிது காதலர் பொழுதே அதனால் – ஐங் 235/2
அயிர் கேழ் நுண் அறல் நுடங்கும் பொழுதே – ஐங் 341/3
கரும் கால் நுணவம் கமழும் பொழுதே – ஐங் 342/3
அணி மிகு கொழு முகை உடையும் பொழுதே – ஐங் 343/3
செய்யா பாவை கொய்யும் பொழுதே – ஐங் 344/3
கதுப்பு அறல் அணியும் காமர் பொழுதே – ஐங் 345/3
செம் கண் இரும் குயில் அறையும் பொழுதே – ஐங் 346/3
பொரி பூ புன்கின் முறி திமிர் பொழுதே – ஐங் 347/3
மணம் கமழ் தண் பொழில் மலரும் பொழுதே – ஐங் 348/3
எரி கால் இளம் தளிர் ஈனும் பொழுதே – ஐங் 349/3
தேம் படு கிளவி அவர் தெளிக்கும் பொழுதே – ஐங் 350/3
கார் தொடங்கின்றால் பொழுதே
பேர் இயல் அரிவை நாம் நய_தகவே – ஐங் 413/3,4
இதுவே மடந்தை நாம் மேவிய பொழுதே
உதுவே மடந்தை நாம் உள்ளிய புறவே – ஐங் 415/1,2
காதல் நன் நாட்டு போதரும் பொழுதே – ஐங் 446/4
இது-மன் பிரிந்தோர் உள்ளும் பொழுதே
செறி_தொடி உள்ளம் உவப்ப – ஐங் 487/1,2
பெரு விறல் காதலி கருதும் பொழுதே
விரி உளை நன் மா பூட்டி – ஐங் 488/2,3
இன்புறுத்தன்று பொழுதே
நின் குறி வாய்த்தனம் தீர்க இனி படரே – ஐங் 494/3,4
கண்ட பொழுதே கடவரை போல நீ – கலி 108/22
மன் உயிர் மடிந்தன்றால் பொழுதே காதலர் – அகம் 68/10
துளங்கு மர புள்ளின் துறக்கும் பொழுதே – அகம் 71/18
உது காண் வந்தன்று பொழுதே வல் விரைந்து – அகம் 204/8
செல்க பாக எல்லின்று பொழுதே
வல்லோன் அடங்கு கயிறு அமைப்ப கொல்லன் – அகம் 224/1,2
கூதிர் நின்றன்றால் பொழுதே காதலர் – அகம் 264/10
துறையும் மான்றன்று பொழுதே சுறவும் – அகம் 300/16
அற்சிரம் நின்றன்றால் பொழுதே முற்பட – அகம் 339/5
பெய்தற்கு எல்லின்று பொழுதே அதனால் – புறம் 319/7
பார வெம் சிலையின் நாண் ஒலி படைத்த பொழுதே – கம்.ஆரண்:1 22/4
பொன்றும் பொழுதே புகழ் பூணும் எனா – கம்.சுந்:4 10/4
அ பொழுதே உயிர் துறக்கும் ஆணையேன் – கம்.சுந்:4 15/2
மாதலி பேரவன் கடவ மண் தலத்தின் அ பொழுதே வருதலோடும் – கம்.யுத்4:37 201/2

மேல்


பொழுதொடு (7)

கையற வந்த பொழுதொடு மெய் சோர்ந்து – நற் 58/8
உருமு சிவந்து எறியும் பொழுதொடு பெரு_நீர் – நற் 104/10
காலை இசைக்கும் பொழுதொடு புலம்பு கொள – பதி 81/5
வானம் பொழுதொடு சுரப்ப கானம் – பதி 89/1
பயம் கெழு பல் கதிர் பால் போலும் பொழுதொடு
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை – கலி 31/11,12
பொழுதொடு தோன்றிய கார் நனை வியன் புலத்தார் – கலி 106/5
பொழுதொடு நாளும் வாளா கழிந்தன போலும் என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 41/4

மேல்


பொழுதொடும் (1)

யாழொடும் கொள்ளா பொழுதொடும் புணரா – புறம் 92/1

மேல்


பொழுதோ (1)

பொழுதோ தான் வந்தன்றே மெழுகு ஆன்று – குறு 155/3

மேல்


பொழுதோடு (3)

பயம் கெழு பொழுதோடு ஆநியம் நிற்ப – பதி 24/25
அறல் சாஅய் பொழுதோடு எம் அணி நுதல் வேறு ஆகி – கலி 26/17
பெறல் அரும் பொழுதோடு பிறங்கு இணர் துருத்தி சூழ்ந்து – கலி 30/15

மேல்


பொளி (3)

பெரும் பொளி வெண் நார் அழுந்துபட பூட்டி – அகம் 83/6
முளி சினை மராஅத்து பொளி பிளந்து ஊட்ட – அகம் 335/7
பெரும் பொளி சேய அரை நோக்கி ஊன் செத்து – அகம் 397/12

மேல்


பொளிக்கும் (1)

மென் சினை யாஅம் பொளிக்கும்
அன்பின தோழி அவர் சென்ற ஆறே – குறு 37/3,4

மேல்


பொளித்து (1)

நார் அரை மருங்கின் நீர் வர பொளித்து
களிறு சுவைத்திட்ட கோது உடை ததரல் – அகம் 257/15,16

மேல்


பொளிந்து (1)

கல் பொளிந்து அன்ன இட்டு வாய் கரண்டை – மது 482

மேல்


பொற்கணான் (1)

பொற்கணான் தம்பி என்று இனைய போர் தொழில் – கம்.சுந்:3 125/1

மேல்


பொற்கிழி (1)

பொற்கிழி விரித்தன சினை பொதுளு புன்னை – கம்.கிட்:10 73/4

மேல்


பொற்கூடம் (1)

முன்பு உள யோசனை எல்லாம் முற்றினை பொற்கூடம் சென்று உறுதி மொய்ம்ப – கம்.யுத்3:24 24/4

மேல்


பொற்கோயில் (1)

புரசை மத களிற்றான் பொற்கோயில் முன்னர் – கம்.அயோ:4 88/2

மேல்


பொற்ப (14)

மின் உறழ் இமைப்பின் சென்னி பொற்ப
நகை தாழ்பு துயல்வரூஉம் வகை அமை பொலம் குழை – திரு 85,86
வானத்து அன்ன வள நகர் பொற்ப
நோன் குறட்டு அன்ன ஊன் சாய் மார்பின் – மது 741,742
வருநர்க்கு வரையா வள நகர் பொற்ப
மலர திறந்த வாயில் பலர் உண – குறி 202,203
பெரு வரை அடுக்கம் பொற்ப சூர்_மகள் – நற் 34/4
என்றூழ் நீள் இடை பொற்ப தோன்றும் – நற் 141/6
பொன்படு மணியின் பொற்ப தோன்றும் – ஐங் 189/2
வான் பறை குருகின் நெடு வரி பொற்ப
கொல் களிறு மிடைந்த பல் தோல் தொழுதியொடு – பதி 83/2,3
கேழ் ஆரம் பொற்ப வருவானை தொழாஅ – பரி 9/29
அம் சுடர் நெடும் கொடி பொற்ப தோன்றி – அகம் 11/5
ஒளிறு நீர் அடுக்கத்து வியல்_அகம் பொற்ப
கடவுள் எழுதிய பாவையின் – அகம் 62/14,15
வெறி அயர் வியன் களம் பொற்ப வல்லோன் – அகம் 98/19
பொலம் செய் காசின் பொற்ப தாஅம் – அகம் 363/8
செயலுடை புது மலர் பொற்ப சிந்தியே – கம்.அயோ:10 47/4
பொன்னரி மாலை நீல வரையில் வீழ் அருவி பொற்ப
நல் நெடும் களி மால் யானை நாணுற நடந்து வந்தான் – கம்.யுத்2:17 5/3,4

மேல்


பொற்பதே (1)

புரித்தனனாம் என பொலியும் பொற்பதே – கம்.சுந்:2 42/4

மேல்


பொற்பர் (1)

பொரு திசை யானை ஊரும் புனிதரை பொருவும் பொற்பர்
சுரிபடை தொழிலும் மற்றை அங்குச தொழிலும் தொக்கார் – கம்.சுந்:8 12/1,2

மேல்


பொற்பால் (1)

அந்தரம் உற்றான் அகலிகை பொற்பால் அழிவுற்றான் – கம்.ஆரண்:11 12/1

மேல்


பொற்பில் (1)

பூணினும் புகழே அமையும் என்று இனைய பொற்பில் நின்று உயிர் நனி புரக்கும் – கம்.பால:3 12/1

மேல்


பொற்பின் (6)

பொற்பின் நின்றன பொலிவு பொய் இலா – கம்.பால:2 59/1
புல்லிதழ் கமல தெய்வ பூவிற்கும் உண்டு பொற்பின்
எல்லை சூழ் மதிக்கும் உண்டாம் களங்கம் என்று உரைக்கும் ஏதம் – கம்.கிட்:13 60/1,2
பொன்னினும் மணியினானும் நான்முகன் புனைந்த பொற்பின்
நல் நலம் ஆக வாங்கி நால் வகை சதுரம் நாட்டி – கம்.யுத்1:9 15/1,2
பூசல் வில் குமர நோக்காய் புகர்_அற விளங்கும் பொற்பின்
காசு உடை கதிரின் கற்றை கால்களால் கதுவுகின்ற – கம்.யுத்1:10 13/1,2
பூ அலர் அமைந்த பொற்பின் கிரணங்கள் பொலிந்து பொங்க – கம்.யுத்3:24 53/1
காணியை பெண்மைக்கு எல்லாம் கற்பினுக்கு அணியை பொற்பின்
ஆணியை அமிழ்தின் வந்த அமிழ்தினை அறத்தின் தாயை – கம்.யுத்4:40 30/1,2

மேல்


பொற்பினர் (1)

புனையும் வற்கலை பொற்பினர் நெடு நெறி போனார் – கம்.அயோ:9 38/2

மேல்


பொற்பினால் (1)

பொரு_இல் மாரி மேல் ஒழுகு பொற்பினால்
அருவி பாய்தரும் குன்றமே அனான் – கம்.கிட்:15 3/3,4

மேல்


பொற்பினாள் (1)

பூ மிசை விட்டு மண் பொலிந்த பொற்பினாள் – கம்.பால:13 62/4

மேல்


பொற்பினுக்கு (2)

பொற்பினுக்கு அணியினை புகழின் சேக்கையை – கம்.ஆரண்:12 26/3
பொற்பினுக்கு அழகினை புகழின் வாழ்க்கையை – கம்.யுத்4:40 47/2

மேல்


பொற்பு (20)

பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நின் புகழ்ந்து ஏத்த – மது 778
என் பெரிது அளித்தனை நீயே பொற்பு உடை – நற் 270/7
பொருது இழிவார் புனல் பொற்பு அஃது – பரி 7/81
துய் தலை முடங்கு இறா தெறிக்கும் பொற்பு உடை – அகம் 376/16
பொன்_வரை இழிவது ஓர் புயலின் பொற்பு உற – கம்.பால:5 13/1
பொரு_அரு திருமுகம் அன்றி பொற்பு நீடு – கம்.பால:5 98/3
பொலிவது மற்று இவள் பொற்பு என்றால் இவள் – கம்.பால:23 81/2
பொற்பு உறுத்தன மெய்ம்மை பொதிந்தன – கம்.அயோ:4 15/1
பொற்பு உடை அரக்கி பூவில் புனலினில் பொருப்பில் வாழும் – கம்.ஆரண்:6 61/1
பொற்பு அறையாக்கினன் போல் என்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 32/4
பொற்பு உற்றன ஆய் மணி ஒன்பதும் பூவில் நின்ற – கம்.ஆரண்:10 160/1
பொற்பு அகம் மான நீர் இலங்கை பொன் நகர் – கம்.ஆரண்:12 43/4
பொறைதான் உரு ஆனது ஓர் பொற்பு உடையாள் – கம்.ஆரண்:12 71/4
பொற்பு அழியா வலம் பொருந்தும் போர்வலான் – கம்.ஆரண்:13 48/2
பொற்பு அளவு இல்லா வாச புனை நறும் கலவை பூசி – கம்.சுந்:2 107/2
பிறங்கு எருத்து அணைவன பெயரும் பொற்பு உடை – கம்.சுந்:4 44/2
பொன்னினும் மணியினும் அமைந்த பொற்பு உடை – கம்.யுத்1:2 2/1
பொற்பு உடை முடி தலை புரளும் என்று ஒரு – கம்.யுத்1:4 53/3
பொற்பு உற தழுவிய தன்மை போன்றதால் – கம்.யுத்2:15 112/4
பொன்றினான் என்று தோளை பொது அற நோக்கும் பொற்பு
குன்றி ஆசுற்றது அன்றே இவன் எதிர் குறித்த போரில் – கம்.யுத்4:37 206/2,3

மேல்


பொற்புக்கு (1)

ஐயன் பொற்புக்கு அளவு இலை ஆதலால் – கம்.பால:21 32/2

மேல்


பொற்பும் (5)

செயிர் இன்றி அலர்ந்த பொற்பும் சிந்தையும் உணர்வும் தேசும் – கம்.பால:21 8/2
போர் அறிந்திலன் இவன் தனது பொற்பும் முரணும் – கம்.ஆரண்:1 22/2
போனது பொற்பும் மேன்மையும் அற்றேன் புகழோடும் – கம்.ஆரண்:11 3/2
பொற்பும் யானும் இ இலங்கையும் அரக்கரும் பொன்றுதும் இன்று என்றான் – கம்.சுந்:2 198/4
புதைவு செய் இருளின் பொங்கும் அரக்கர்-தம் புரமும் பொற்பும்
சிதைவு செய் குறியை காட்டி வட திசை சிகர குன்றின் – கம்.யுத்1:10 3/2,3

மேல்