பை – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பை 30
பைஇ 1
பைங்கிளியோடும் 1
பைஞ்சாய் 2
பைஞ்ஞிலம் 2
பைத்த 1
பைத்து 1
பைதரு 1
பைதல் 31
பைதல 5
பைதலம் 1
பைதலன் 1
பைதலேன் 2
பைதலை 2
பைதிரம் 2
பைது 16
பைது-உறு 1
பைந்தொடி 1
பைப்பய 7
பைப்பைய 2
பைபய 21
பைம் 245
பைம்_சேறு 1
பைம்_தொடி 4
பைம்_தொடிக்கு 1
பைம்பொன் 4
பைய 12
பையர் 1
பையவே 1
பையாந்திசினே 1
பையாந்து 1
பையுயிர்த்து 1
பையுள் 19
பையுளாள் 1
பையுளும் 1
பையென் 2
பையென்ற 2
பையென்றனவே 1
பையென 27

பை (30)

பை தீர் கடும்பொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் – பெரும் 105
பை விரி அல்குல் கொய் தழை தைஇ – குறி 102
துறை பல முற்றிய பை தீர் பாணரொடு – மலை 40
கயம் கண்டு அன்ன அகன் பை அம் கண் – மலை 259
பூம் பொறி பொலிந்த அழல் உமிழ் அகன் பை
பாம்பு உயிர் அணங்கிய ஆங்கும் ஈங்கு இது – நற் 75/2,3
ஞெலி_கோல் கல பை அதளொடு சுருக்கி – நற் 142/3
பயன் தெரி பனுவல் பை தீர் பாண – நற் 167/6
பாம்பு பை மழுங்கல் அன்றியும் மாண்ட – நற் 238/9
பாம்பு பை அவிந்தது போல கூம்பி – குறு 185/5
பை உடை இரும் தலை துமிக்கும் ஏற்றொடு – குறு 268/4
கடிது இடி உருமின் பாம்பு பை அவிய – குறு 391/3
அணங்கு உடை அரும் தலை பை விரிப்பவை போல் – அகம் 108/13
வெம் சின அரவின் பை அணந்து அன்ன – அகம் 154/6
சிறு பை நாற்றிய பல் தலை கொடும் கோல் – அகம் 195/13
உத்தி அரவின் பை தலை துமிய – அகம் 202/10
பை பட இடிக்கும் கடும் குரல் ஏற்றொடு – அகம் 323/11
காவினெம் கலனே சுருக்கினெம் கல பை
மரம் கொல் தச்சன் கைவல் சிறாஅர் – புறம் 206/10,11
இன் குரல் இரும் பை யாழொடு ததும்ப – புறம் 332/6
பை அரவு அல்குலார் தம் உள்ளமும் பளிங்கும் போல – கம்.பால:10 16/2
பை வாய் அந்தி பட அரவே என்னை வளைத்து பகைத்தியால் – கம்.பால:10 66/2
பை அரவு இது என்று அஞ்சி படை கண்கள் புதைக்கின்றாரும் – கம்.பால:16 23/2
பை அரவு அல்குலாள்-தன் பஞ்சு இன்றி பழுத்த பாதம் – கம்.பால:22 14/2
பை அரா நுழைகின்ற போன்றன பண் கனிந்து எழு பாடலே – கம்.அயோ:3 58/4
பை அணை பல் தலை பாந்தள் ஏந்திய – கம்.கிட்:10 2/1
பை தலை அரவு என கனன்று பைதலை – கம்.சுந்:12 2/2
பை நாகம் நிகர்க்கும் வீரர் தன் நெடு வரவு பார்க்கும் – கம்.சுந்:14 2/3
பை பைய பயந்த காமம் பரிணமித்து உயர்ந்து பொங்கி – கம்.சுந்:14 47/1
பை கொடு விடத்து அரவு என பல கை பற்றி – கம்.யுத்1:12 13/2
பை வாய் நெடு நாவை முனிந்து பறித்தான் – கம்.யுத்2:18 245/4
பை அரவு அல்குலாரும் பலாண்டு இசை பரவ தங்கள் – கம்.யுத்2:19 206/3

மேல்


பைஇ (1)

பைஇ பைய பசந்தனை பசப்பே – நற் 96/11

மேல்


பைங்கிளியோடும் (1)

பாகு ஒக்கும் சொல் பைங்கிளியோடும் பல பேசி – கம்.பால:10 21/1

மேல்


பைஞ்சாய் (2)

பைஞ்சாய் பாவை ஈன்றனென் யானே – ஐங் 155/5
அயத்து வளர் பைஞ்சாய் முருந்தின் அன்ன – அகம் 62/1

மேல்


பைஞ்ஞிலம் (2)

நனம் தலை பைஞ்ஞிலம் வருக இ நிழல் என – பதி 17/9
உண்ணா பைஞ்ஞிலம் பனி துறை மண்ணி – பதி 31/6

மேல்


பைத்த (1)

பைத்த பாம்பின் துத்தி ஏய்ப்ப – பொரு 69

மேல்


பைத்து (1)

துத்தி பாந்தள் பைத்து அகல் அல்குல் – குறு 294/5

மேல்


பைதரு (1)

கால் ஏமுற்ற பைதரு காலை – நற் 30/7

மேல்


பைதல் (31)

பைதல் அம் குழவி தழீஇ ஒய்யென – நற் 47/4
பைதல் நெஞ்சம் உய்யும் மாறே – நற் 75/10
நெய்தல் உண்கண் பைதல் கூர – நற் 113/7
வீங்கு மடல் குடம்பை பைதல் வெண்_குருகு – நற் 199/2
பைதல் ஒரு நிலை காண வைகல் – நற் 306/8
சிறை குவிந்து இருந்த பைதல் வெண்_குருகு – நற் 312/3
பயிர்தல் ஆனா பைதல் அம் குருகே – நற் 338/12
பைதல் ஒரு தலை சேக்கும் நாடன் – குறு 13/3
பறை வலம் தப்பிய பைதல் நாரை – குறு 125/5
பைதல் பிள்ளை கிளை பயிர்ந்து ஆஅங்கு – குறு 139/4
பைதல் ஒரு கழை நீடிய சுரன் இறந்து – குறு 180/4
பைதல் நோக்கம் நினையாய் தோழி – குறு 298/4
பனி படு பைதல் விதலை பருவத்து – பரி 11/75
பாழ்பட்ட முகத்தோடு பைதல் கொண்டு அமைவாளோ – கலி 5/13
பசந்தவர் பைதல் நோய் பகை என தணித்து நம் – கலி 32/14
பகலிட கண்ணியன் பைதல் குழலன் – கலி 101/39
பல நினைந்து இனையும் பைதல் நெஞ்சின் – கலி 126/19
பனி இருள் சூழ்தர பைதல் அம் சிறு குழல் – கலி 129/16
படு_சுடர் மாலையொடு பைதல் நோய் உழப்பாளை – கலி 130/18
பரிசு அழி பைதல் நோய் மூழ்கி எரி பரந்த – கலி 138/21
பைதல் உண்கண் பனி வார்பு உறைப்ப – அகம் 25/14
மன்று நிறை பைதல் கூர பல உடன் – அகம் 63/11
பைதல் மென் குரல் ஐது வந்து இசைத்-தொறும் – அகம் 283/7
பைதல் பிள்ளை தழீஇ ஒய்யென – அகம் 290/6
பனி மீக்கூரும் பைதல் பானாள் – அகம் 305/4
எவ்வம் சுரக்கும் பைதல் மாக்களொடு – புறம் 41/15
வருந்தலும் உண்டு என் பைதல் அம் கடும்பே – புறம் 139/15
பைதல் உண்கண் பனி வார்பு உறைப்ப – புறம் 194/4
பைதல் சுற்றத்து பசி பகை ஆகி – புறம் 212/7
பெரும் களிறு இழந்த பைதல் பாகன் – புறம் 220/2
பைதல் ஒக்கல் தழீஇ அதனை – புறம் 221/9

மேல்


பைதல (5)

பனி வார் உண்கண் பைதல கலுழ – நற் 162/5
மை இரும் பனை மிசை பைதல உயவும் – நற் 335/7
பாடு இன்றி பசந்த கண் பைதல பனி மல்க – கலி 16/1
பைதல ஆகி பசக்குவ-மன்னோ என் – கலி 142/22
நெய்தல் உண்கண் பைதல கலுழ – அகம் 10/5

மேல்


பைதலம் (1)

பைதலம் அல்லேம் பாண பணை தோள் – ஐங் 135/1

மேல்


பைதலன் (1)

பைதலன் பெயரலன்-கொல்லோ ஐ தேய்கு – அகம் 38/15

மேல்


பைதலேன் (2)

பாடு ஓர்க்கும் செவியோடு பைதலேன் யான் ஆக – கலி 46/13
பல சூழும் மனத்தோடு பைதலேன் யான் ஆக – கலி 46/17

மேல்


பைதலை (2)

பெரும் புன் பைதலை வருந்தல் அன்றியும் – அகம் 126/2
பை தலை அரவு என கனன்று பைதலை
இத்தனை பொழுதுகொண்டு இருப்பதோ எனா – கம்.சுந்:12 2/2,3

மேல்


பைதிரம் (2)

வாழ்தல் ஈயா வளன் அறு பைதிரம்
அன்ன ஆயின பழனம்-தோறும் – பதி 19/18,19
வளம் தலைமயங்கிய பைதிரம் திருத்திய – பதி 38/3

மேல்


பைது (16)

பைது அற விளைந்த பெரும் செந்நெல்லின் – பெரும் 230
வையும் துரும்பும் நீக்கி பைது அற – பெரும் 239
கயம் கண் அற்ற பைது அறு காலை – நற் 22/9
பசி தின வருந்தும் பைது அறு குன்றத்து – ஐங் 305/2
பைது அற வெந்த பாலை வெம் காட்டு – ஐங் 317/2
நிலம் பைது அற்ற புலம் கெடு காலையும் – பதி 23/3
பல் வளம் பகர்பு ஊட்டும் பயன் நிலம் பைது அற – கலி 20/1
அழல் போல் வெம் கதிர் பைது அற தெறுதலின் – அகம் 1/10
கோடை நீடிய பைது அறு காலை – அகம் 42/6
பைது அறு சிமைய பயம் நீங்கு ஆரிடை – அகம் 153/11
பைது அற தெறுதலின் பயம் கரந்து மாறி – அகம் 164/2
பைது அற வெம்பிய கல் பொரு பரப்பின் – அகம் 185/8
பயம் கெட திருகிய பைது அறு காலை – அகம் 263/4
பைது அறு நெடும் கழை பாய்தலின் ஒய்யென – அகம் 267/10
பைது அற வெம்பிய பாழ் சேர் அத்தம் – அகம் 371/9
கோடை நீடிய பைது அறு காலை – புறம் 174/26

மேல்


பைது-உறு (1)

தண் பெயல் பொழிந்த பைது-உறு காலை – அகம் 74/3

மேல்


பைந்தொடி (1)

பதவிய மனிதரேனும் பைந்தொடி நின்னை தந்த – கம்.சுந்:3 144/1

மேல்


பைப்பய (7)

உள் ஊது ஆவியின் பைப்பய நுணுகி – அகம் 71/14
வெறி கொள் பாசடை உணீஇயர் பைப்பய
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும் – அகம் 106/3,4
எல்லை பைப்பய கழிப்பி குட-வயின் – அகம் 120/4
பலர் அறிவுறுதல் அஞ்சி பைப்பய
நீர் திரள் கடுக்கும் மாசு இல் வெள்ளி – அகம் 142/15,16
எல்லை பைப்பய கழிப்பி எல் உற – அகம் 260/10
மீது அழி கடு நீர் நோக்கி பைப்பய
பார்வல் இருக்கும் பயம் கேழ் ஊர – அகம் 346/10,11
படரும் சில் நெறி பைப்பய நீங்கினார் – கம்.ஆரண்:3 27/2

மேல்


பைப்பைய (2)

பெயர்த்து பைப்பைய அயர்வு தீர்ந்து இனையன பேசும் – கம்.ஆரண்:13 94/4
பாதியின் மேல்செல நூறி பைப்பைய
போதலே கருமம் என்று அனுமன் போயினான் – கம்.சுந்:12 23/3,4

மேல்


பைபய (21)

வைகுறு_மீனின் பைபய தோன்றும் – பெரும் 318
கை புனை குறும் தொடி தத்த பைபய
முத்த வார் மணல் பொன் கழங்கு ஆடும் – பெரும் 334,335
கை பிணி விடாஅது பைபய கழி-மின் – மலை 383
பைபய இசைக்கும் அத்தம் வை எயிற்று – நற் 37/3
சுரன் முதல் வருந்திய வருத்தம் பைபய
பாஅர் மலி சிறு கூவலின் தணியும் – நற் 41/3,4
பைபய இமைக்கும் துறைவன் – நற் 199/10
தந்தை வித்திய மென் தினை பைபய
சிறு கிளி கடிதல் பிறக்கு யாவணதோ – நற் 306/1,2
எல்லை பைபய கழிப்பி முல்லை – நற் 369/3
முழங்கு திரை முழவின் பாணியின் பைபய
பழம் புண் உறுநரின் பரவையின் ஆலும் – நற் 378/3,4
படரும் பைபய பெயரும் சுடரும் – குறு 215/1
மணந்தனை அருளாய் ஆயினும் பைபய
தணந்தனை ஆகி உய்ம்மோ நும் ஊர் – ஐங் 83/1,2
பைபய எம்மை என்றனென் யானே – ஐங் 113/5
கதுப்பு அயல் அணியும் அளவை பைபய
சுரத்து இடை அயர்ச்சியை ஆறுகம் மடந்தை – ஐங் 396/2,3
புரி புனை பூம் கயிற்றின் பைபய வாங்கி – கலி 80/7
பைபய தூங்கும் நின் மெல் விரல் சீறடி – கலி 85/19
வெருவு-உற உய்த்தவன் நெஞ்சம் போல் பைபய
இருள் தூர்பு புலம்பு ஊர கனை சுடர் கல் சேர – கலி 120/2,3
நெய்யுள் மெழுகின் நிலையாது பைபய
தேயும் அளித்து என் உயிர் – கலி 138/22,23
பைபய பசந்தன்று நுதலும் சாஅய் – அகம் 95/1
அடி அறிவுறுதல் அஞ்சி பைபய
கடி இலம் புகூஉம் கள்வன் போல – அகம் 276/3,4
உய் தகை இன்றால் தோழி பைபய
கோங்கும் கொய் குழை உற்றன குயிலும் – அகம் 341/1,2
பொய்கையும் போடு கண் விழித்தன பைபய
சுடரும் சுருங்கின்று ஒளியே பாடு எழுந்து – புறம் 397/3,4

மேல்


பைம் (245)

பைம் தாள் குவளை தூ இதழ் கிள்ளி – திரு 22
பைம் கொடி நறை காய் இடை இடுபு வேலன் – திரு 190
நெடும் பெரும் சிமையத்து நீல பைம் சுனை – திரு 253
பைம் பாகல் பழம் துணரிய – பொரு 191
பைம் கறி நிவந்த பலவின் நீழல் – சிறு 43
பைம் நனை அவரை பவழம் கோப்பவும் – சிறு 164
பைம் கண் ஊகம் பாம்பு பிடித்து அன்ன – சிறு 221
பகு வாய் ஞமலியொடு பைம் புதல் எருக்கி – பெரும் 112
பைம் சாய் கொன்ற மண் படு மருப்பின் – பெரும் 209
பைம் காய் தூங்கும் பாய் மணல் பந்தர் – பெரும் 267
பச்சூன் பெய்த சுவல் பிணி பைம் தோல் – பெரும் 283
பைம்_சேறு மெழுகிய படிவ நன் நகர் – பெரும் 298
கஞ்சக நறு முறி அளைஇ பைம் துணர் – பெரும் 308
பைம் காழ் அல்குல் நுண் துகில் நுடங்க – பெரும் 329
பைம் கொடி நுடங்கும் பலர் புகு வாயில் – பெரும் 337
நீல பைம் குடம் தொலைச்சி நாளும் – பெரும் 382
பைம் பூண் சேஎய் பயந்த மா மோட்டு – பெரும் 458
சேண் நாறு பிடவமொடு பைம் புதல் எருக்கி – முல் 25
கள்ளின் இரும் பைம் கலம் செல உண்டு – மது 228
நீலத்து அன்ன பைம் பயிர் மிசை-தொறும் – மது 279
இஞ்சி மஞ்சள் பைம் கறி பிறவும் – மது 289
இரு வெதிர் பைம் தூறு கூர் எரி நைப்ப – மது 302
கொல் ஏற்று பைம் தோல் சீவாது போர்த்த – மது 732
பைம் கால் கொக்கின் மென் பறை தொழுதி – நெடு 15
செவ்வி அரும்பின் பைம் கால் பித்திகத்து – நெடு 40
பாரம் பீரம் பைம் குருக்கத்தி – குறி 92
பைம் கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி – குறி 117
பைம் நிணம் ஒழுகிய நெய்ம் மலி அடிசில் – குறி 204
பைம் தழை மா மகளிரொடு – பட் 91
பைம் கிளி மிழற்றும் பால் ஆர் செழு நகர் – பட் 264
முளவு_மா தொலைச்சிய பைம் நிண பிளவை – மலை 176
குவளை அம் பைம் சுனை அசைவு விட பருகி – மலை 251
முடுவல் தந்த பைம் நிண தடியொடு – மலை 563
அகல் வாய் பைம் சுனை பயிர் கால்யாப்ப – நற் 5/2
பயில் குரல் கவரும் பைம் புற கிளியே – நற் 13/9
கொடிச்சி காக்கும் அடுக்கல் பைம் தினை – நற் 22/1
கம்பலத்து அன்ன பைம் பயிர் தாஅம் – நற் 24/4
ஆடு கழை நிவந்த பைம் கண் மூங்கில் – நற் 28/7
பாய் இரும் பனி கழி துழைஇ பைம் கால் – நற் 31/3
பைம் கண் யானை பரூஉ தாள் உதைத்த – நற் 41/1
பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்தலின் – நற் 43/9
குழையன் கோதையன் குறும் பைம் தொடியன் – நற் 50/2
துய் தலை இதழ பைம் குருக்கத்தியொடு – நற் 97/6
கொடும் குரல் குறைத்த செம் வாய் பைம் கிளி – நற் 102/1
பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய் – நற் 103/6
பைம் தாள் செந்தினை படு கிளி ஓப்பும் – நற் 104/6
பைம் காய் நல் இடம் ஒரீஇய செங்காய் – நற் 126/1
செம் வாய் பைம் கிளி கவர நீ மற்று – நற் 147/3
படு வண்டு ஆர்க்கும் பைம் தார் மார்பின் – நற் 173/8
செ வாய் பைம் கிளி ஓப்பி அ வாய் – நற் 259/4
பால் ஆர் துவர் வாய் பைம் பூண் புதல்வன் – நற் 269/2
பைம் தாது எருவின் வைகு துயில் மடியும் – நற் 271/2
பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்த – நற் 287/2
தோடு தலை வாங்கிய நீடு குரல் பைம் தினை – நற் 317/3
பவள செம் வாய் பைம் கிளி கவரும் – நற் 317/4
பைம் தொடி மகளிரொடு சிறுவர் பயந்து – நற் 330/9
பைம் கால் செறுவின் அணை முதல் பிறழும் – நற் 340/8
கானல் கண்டல் கழன்று உகு பைம் காய் – நற் 345/1
அம் கண் அறைய அகல் வாய் பைம் சுனை – நற் 357/7
பைம் தழை சிதைய கோதை வாட – நற் 363/7
இறைஞ்சிய குரல பைம் தாள் செந்தினை – நற் 376/2
பைம் புற புறவின் செம் கால் சேவல் – நற் 384/1
பயறு போல் இணர பைம் தாது படீஇயர் – குறு 10/2
நீர் வார் பைம் புதல் கலித்த – குறு 98/4
நீல பைம் போது உளரி புதல – குறு 110/3
பைம் கால் கொக்கின் புன் புறத்து அன்ன – குறு 122/1
ஈரம் பட்ட செவ்வி பைம் புனத்து – குறு 131/4
பைம் கண் செந்நாய் படு பதம் பார்க்கும் – குறு 141/6
பாஅல் பைம் பயிர் ஆரும் ஊரன் – குறு 181/5
விசும்பு வீழ் கொள்ளியின் பைம் பயிர் துமிப்ப – குறு 189/4
வெம் சின அரவின் பைம் தலை துமிய – குறு 190/4
வேம்பின் பைம் காய் என் தோழி தரினே – குறு 196/1
கரும்பு மருள் முதல பைம் தாள் செந்தினை – குறு 198/2
கரி குறட்டு இறைஞ்சிய செறி கோள் பைம் குரல் – குறு 198/4
பனி புதல் இவர்ந்த பைம் கொடி அவரை – குறு 240/1
வெண் மணல் பொதுளிய பைம் கால் கருக்கின் – குறு 281/1
குண்டு நீர் பைம் சுனை பூத்த குவளை – குறு 291/6
ஓங்கு மலை பைம் சுனை பருகும் நாடன் – குறு 317/4
பைம் கால் மாஅத்து அம் தளிர் அன்ன – குறு 331/6
புனம் உண்டு கடிந்த பைம் கண் யானை – குறு 333/2
பைம் கண் மந்தி பார்ப்பொடு கவரும் – குறு 335/4
குன்ற நாட தகுமோ பைம் சுனை – குறு 342/4
பைம் கண் மா சுனை பல் பிணி அவிழ்ந்த – குறு 366/4
தண் துளிக்கு ஏற்ற பைம் கொடி முல்லை – குறு 382/1
புயல் புறந்தந்த புனிற்று வளர் பைம் காய் – ஐங் 25/1
அம்ம வாழி தோழி பைம் சுனை – ஐங் 225/1
பைம் புற படு கிளி ஒப்பலர் – ஐங் 260/3
பைம் புற சிறு கிளி கடியும் நாட – ஐங் 283/3
அளிய தாமே செ வாய் பைம் கிளி – ஐங் 284/1
குன்ற குறவர் கொய் தினை பைம் கால் – ஐங் 284/2
பைம் குரல் ஏனல் படர்தரும் கிளி என – ஐங் 289/2
பைம் சுனை பூத்த பகு வாய் குவளையும் – ஐங் 299/2
இது என் பைம் கிளி எடுத்த பைம் கிளி – ஐங் 375/2
இது என் பைம் கிளி எடுத்த பைம் கிளி – ஐங் 375/2
பைம் காய் நெல்லி பல உடன் மிசைந்து – ஐங் 381/1
பச்சூன் பெய்த பைம் நிண வல்சி – ஐங் 391/3
பைம் புதல் பல் பூ மலர – ஐங் 438/2
தளவின் பைம் கொடி தழீஇ பையென – ஐங் 454/1
வெண் கொடி ஈங்கை பைம் புதல் அணியும் – ஐங் 456/3
பைம் தினை உணங்கல் செம்பூழ் கவரும் – ஐங் 469/1
பருவம் செய்தன பைம் கொடி முல்லை – ஐங் 476/2
மார்பு மலி பைம் தார் ஓடையொடு விளங்கும் – பதி 11/17
வாடா பைம் மயிர் இளைய ஆடு நடை – பதி 12/11
வெண் பூ வேளையொடு பைம் சுரை கலித்து – பதி 15/9
பைம் கண் யானை புணர் நிரை துமிய – பதி 28/2
பாணர் பைம் பூ மலைய இளையர் – பதி 40/24
இஞ்சி வீ விராய பைம் தார் பூட்டி – பதி 42/10
ஒழுகை உய்த்தோய் கொழு இல் பைம் துணி – பதி 44/17
ஊர் பாட்டு எண்ணில் பைம் தலை துமிய – பதி 46/9
பைம் பொன் தாமரை பாணர் சூட்டி – பதி 48/1
தெரியுநர் கொண்ட சிரறு உடை பைம் பொறி – பதி 74/8
அணி மணி பைம் பூண் அமரர்க்கு முதல்வன் நீ – பரி 3/53
பொன் கண் பச்சை பைம் கண் மாஅல் – பரி 3/82
பாகம் உண்ட பைம் கண் பார்ப்பான் – பரி 5/27
நிவந்து ஓங்கு இமயத்து நீல பைம் சுனை – பரி 5/48
நல்லாள் கரை நிற்ப நான் குளித்த பைம் தடத்து – பரி 6/87
பைம் சுனை பாஅய் எழு பாவையர் – பரி 8/112
பிணி நெகிழ பைம் துகில் நோக்கம் சிவப்பு ஊர – பரி 21/58
பாயல் நோய் மிகும் ஆயின் பைம்_தொடி அளி என்னோ – கலி 28/19
நறு வடி மாவின் பைம் துணர் உழக்கி – கலி 41/14
பெரு மடல் பெண்ணை பிணர் தோட்டு பைம் குரும்பை – கலி 83/8
நாறு இணர் பைம் தார் பரிந்தது அமையுமோ – கலி 90/16
அறு நீர் பைம் சுனை ஆம் அற புலர்தலின் – அகம் 1/12
கங்குல் வருதலும் உரியை பைம் புதல் – அகம் 2/15
பைம் கால் கொன்றை மென் பிணி அவிழ – அகம் 4/2
மணி பூ பைம் தழை தைஇ அணி தக – அகம் 20/9
மென் புனிற்று அம் பிணவு பசித்து என பைம் கண் – அகம் 21/17
செம் காய் உதிர்ந்த பைம் குலை ஈந்தின் – அகம் 21/20
கோடு உடைந்து அன்ன கோடல் பைம் பயிர் – அகம் 23/6
பைம் தாது அணிந்த போது மலி எக்கர் – அகம் 25/4
அருவி ஆன்ற பைம் கால்-தோறும் – அகம் 28/4
செம் தார் பைம் கிளி முன்கை ஏந்தி – அகம் 34/14
புன் காழ் நெல்லி பைம் காய் தின்றவர் – அகம் 54/15
சிறு பைம் தூவி செம் கால் பேடை – அகம் 57/1
இன் தீம் பைம் சுனை ஈர் அணி பொலிந்த – அகம் 59/13
உரும் என சிலைக்கும் ஊக்கமொடு பைம் கால் – அகம் 61/6
பைம் கொடி முல்லை மென் பத புது வீ – அகம் 74/6
தீம் பெரும் பைம் சுனை பூத்த – அகம் 78/23
தண் நறும் பைம் தாது உறைக்கும் – அகம் 80/12
கன்று பசி களைஇய பைம் கண் யானை – அகம் 85/7
பாசி தின்ற பைம் கண் யானை – அகம் 91/5
படாஅ பைம் கண் பாடு பெற்று ஒய்யென – அகம் 102/8
ஏறு பெறு பாம்பின் பைம் துணி கடுப்ப – அகம் 119/6
பைம் கால் கொக்கு இனம் நிரை பறை உகப்ப – அகம் 120/3
வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த பைம் கொடி முல்லை – அகம் 124/11
படாஅ பைம் கண் பா அடி கய வாய் – அகம் 125/7
கார் தலைமணந்த பைம் புதல் புறவின் – அகம் 133/5
தண் கார்க்கு ஈன்ற பைம் கொடி முல்லை – அகம் 144/3
கழனி ஆம்பல் முழு_நெறி பைம் தழை – அகம் 156/9
எல்லி மலர்ந்த பைம் கொடி அதிரல் – அகம் 157/6
பைம் கொடி பாகல் செம் கனி நசைஇ – அகம் 177/9
பைம் புதல் நளி சினை குருகு இருந்து அன்ன – அகம் 178/8
பனை வெளிறு அருந்து பைம் கண் யானை – அகம் 187/18
எய்யா வரி வில் அன்ன பைம் தார் – அகம் 192/4
குரூஉ பூ பைம் தார் அருக்கிய பூசல் – அகம் 208/16
படு பிண பைம் தலை தொடுவன குழீஇ – அகம் 215/13
பழன பைம் சாய் கொழுதி கழனி – அகம் 226/5
பைம் தாள் செந்தினை கொடும் குரல் வியன் புனம் – அகம் 242/5
நுண் கொடி மின்னின் பைம் பயிர் துமிய – அகம் 254/14
குடுமி கொக்கின் பைம் கால் பேடை – அகம் 290/1
அவரை பைம் பூ பயில அகல் வயல் – அகம் 294/9
திரி மருப்பு இரலை பைம் பயிர் உகள – அகம் 314/6
பைம் நிண வராஅல் குறைய பெயர்தந்து – அகம் 316/5
வார் பெயல் வளர்த்த பைம் பயிர் புறவில் – அகம் 324/5
பைம் நிணம் கவரும் படு பிண கவலை – அகம் 327/16
அரவின் பைம் தலை இடறி பானாள் – அகம் 328/4
பைம் குழை தழையர் பழையர் மகளிர் – அகம் 331/5
கவை கதிர் வரகின் யாணர் பைம் தாள் – அகம் 359/13
பைம் கண் வல்லியம் கல் அளை செறிய – அகம் 362/4
பகு வாய் பைம் சுனை மா உண மலிர – அகம் 364/8
குவி அடி வெருகின் பைம் கண் ஏற்றை – அகம் 367/8
தோடு வளர் பைம் தினை நீடு குரல் காக்கும் – அகம் 368/3
தண் அரும் பைம் தார் துயல்வர அந்தி – அகம் 370/11
வம்ப வடுகர் பைம் தலை சவட்டி – அகம் 375/14
பல் கோள் நெல்லி பைம் காய் அருந்தி – அகம் 399/14
புலவு நாற்றத்த பைம் தடி – புறம் 14/12
பொலம் தோட்டு பைம் தும்பை – புறம் 22/20
பன் நூறு அடுக்கிய வேறு படு பைம் ஞிலம் – புறம் 62/10
பொலம் பைம் தார் கெட பரிதலின் – புறம் 97/12
குவளை பைம் சுனை பருகி அயல – புறம் 132/5
பைம் ஞிணம் பெருத்த பசு வெள் அமலை – புறம் 177/14
இடையோர் பழத்தின் பைம் கனி மாந்த – புறம் 225/2
பைம் கழை பொதி களைந்து அன்ன விளர்ப்பின் – புறம் 253/4
அ வயிற்று அகன்ற மார்பின் பைம் கண் – புறம் 257/2
பச்சூன் தின்று பைம் நிணம் பெருத்த – புறம் 258/4
பைம் பயறு உதிர்த்த கோதின் கோல் அணை – புறம் 297/3
பைம் தழை துயல்வரும் செறு விறல் – புறம் 339/9
பைம் கால் கொக்கின் பகு வாய் பிள்ளை – புறம் 342/7
செந்நெல் உண்ட பைம் தோட்டு மஞ்ஞை – புறம் 344/1
ஒளிறு ஒள் வாட குழைந்த பைம் தும்பை – புறம் 347/3
செரு படை மிளிர்ந்த திருத்து-உறு பைம் சாலி – புறம் 369/12
விழு தலை சாய்த்த வெருவரு பைம் கூழ் – புறம் 369/14
மனை கோழி பைம் பயிரின்னே – புறம் 395/9
பாடக செம் பதும மலர் பாவையர் பல்லாண்டு இசைப்ப பைம் பொன் பீடத்து – கம்.பால:5 59/2
பணிந்து மணி செற்றுபு குயிற்றி அவிர் பைம் பொன் – கம்.பால:6 6/1
காசு உலாம் கனக பைம் பூண் காகுத்தன் கன்னி போரில் – கம்.பால:7 53/2
பைம் தொடி ஓவிய பாவை போன்றனள் – கம்.பால:10 39/2
பாகு போல் மொழி பைம் தொடி கன்னியே – கம்.பால:11 10/3
எடுத்த மணி மண்டபத்துள் எண் தவத்து முனிவரொடும் இருந்தான் பைம் தார் – கம்.பால:12 1/3
பைம் தொடி மகளிர் கைத்து ஓர் பசை இல்லை என்ன விட்ட – கம்.பால:16 21/3
பைம் பொன் கிண்ணம் மெல் விரல் தாங்கி பயில்கின்ற – கம்.பால:17 28/3
இனிய பைம் கழல் பணிந்து எழுதலும் தழுவினான் – கம்.பால:20 23/2
இருவர் பைம் கழலும் வந்து இருவரும் வருடினார் – கம்.பால:20 25/4
பைம் கரும் கூந்தல் செ வாய் வாள் நுதல் ஒருத்தி உள்ளம் – கம்.பால:21 14/1
பல் பதினாயிரம் பசுவும் பைம் பொனும் – கம்.பால:23 69/1
பரதனும் இளைய கோவும் பரிந்தனர் ஏந்த பைம் தார் – கம்.பால:23 78/2
பைம் துழாய் தெரியலாய்க்கே நல்வினை பயக்க என்பார் – கம்.அயோ:3 92/4
பைம்_தொடி ஒருத்தி சொல் கொண்டு பார்_மகள் – கம்.அயோ:4 153/1
பைம் துணர் மாலையின் பரிந்த மேகலை – கம்.அயோ:4 172/2
பயின்று உயர் வாலுக பரப்பில் பைம் புலில் – கம்.அயோ:5 9/2
சேந்து ஒளி விரி செ வாய் பைம் கிளி செறி கோல – கம்.அயோ:9 5/1
அலர்ந்த பைம் கூழ் அகன் குள கீழன – கம்.அயோ:11 25/1
பாதுகம் தலை கொடு பரதன் பைம் புனல் – கம்.அயோ:14 137/1
பைம் தொடி திருவின் பரிவு ஆற்றுவான் – கம்.கிட்:7 116/2
பொன் திணி வயிர பைம் பூண் புரவலன் தன்னை நோக்கி – கம்.கிட்:7 155/4
பைம்_தொடிக்கு இடர் களை பருவம் பையவே – கம்.கிட்:10 101/1
பவளமும் கிடையும் கொவ்வை பழனும் பைம் குமுத போதும் – கம்.கிட்:13 49/1
பைம் தார் எங்கள் இராமன் பத்தினி – கம்.கிட்:16 44/1
ஏறினர் இட்டு நீத்த பைம் கிளிக்கு இரங்குகின்றார் – கம்.சுந்:1 12/4
தெறித்த பைம் கழல் தெறித்தன சிலம்பொடு பொலம் தார் – கம்.சுந்:7 32/2
தூற்றினின் எழுப்பி ஆண்டு தொகுத்து என கழல் பைம் கண்ண – கம்.சுந்:8 5/3
பைம் கழல் அரக்கரோடும் உடன் சென்ற பகுதி சேனை – கம்.சுந்:11 10/2
பைம் கழல் அனுமனை பிணித்த பாந்தளை – கம்.சுந்:12 12/1
பைம் புனல் வேலை படிந்தார் – கம்.சுந்:13 52/4
பைம்_தொடி தாள்கள் பணிந்தான் – கம்.சுந்:13 56/4
பாடுறு பசியை நோக்கி தன் உடல் கொடுத்த பைம் புள் – கம்.யுத்1:4 109/3
நூல் பட தொடர்ந்த பைம் பொன் சித்திரம் நுனித்த பத்தி – கம்.யுத்1:10 14/1
மின் என விளங்கும் பைம் பூண் வீடணன் விளம்பலுற்றான் – கம்.யுத்1:12 43/4
தண்டு இருந்த பைம் தாமரை தாள் அற – கம்.யுத்2:15 8/1
பண் நிறை பவள செ வாய் பைம் தொடி சீதை என்னும் – கம்.யுத்2:16 10/1
அரும்பு இயல் துளவ பைம் தார் அனுமன் வந்து அளித்த அ நாள் – கம்.யுத்2:17 58/4
பரி பட கண்ட கூற்றும் பயம் பட பைம் பொன் திண் தேர் – கம்.யுத்2:18 185/2
உடை தாரொடு பைம் கழல் ஆர்ப்ப உலாவி – கம்.யுத்2:18 236/3
விழுத்த பைம் தலைய வேணு மால் வரைகள் வீசி வீசி உடன் வீழுமால் – கம்.யுத்2:19 65/4
அற்ற பைம் தலை அரிந்து சென்றன அயில் கடும் கணை வெயில்கள்-போல் – கம்.யுத்2:19 66/1
படைத்தானை நெடும் புகழ் பைம் கழலான் – கம்.யுத்3:20 91/3
பாரிடை இருந்து வீழ்ந்து பதைத்தனர் பைம் பொன் இஞ்சி – கம்.யுத்3:22 34/3
வாரொடு தொடர்ந்த பைம் பொன் கழலினன் வருதலோடும் – கம்.யுத்3:22 124/3
தேவரை கண்டேன் பைம் பொன் செம் கரம் சிரத்தில் ஏந்தி – கம்.யுத்3:23 28/1
காரணத்தினின் ஆதியின் பயந்த பைம் கழலோர் – கம்.யுத்3:30 21/2
கால் வரை பெரும் பாம்பு கொண்டு அசைத்த பைம் கழலார் – கம்.யுத்3:31 8/2
சந்திரன் தேவிமாரின் தகை உறு தரள பைம் பூண் – கம்.யுத்4:40 33/1
பைம் துகள்களும் ஒக்கிலர் ஆம் என படைத்தாய் – கம்.யுத்4:40 105/3
பார மா மதில் அயோத்தியின் எய்தி நின் பைம் பொன் – கம்.யுத்4:41 12/1
பைம்_தொடி அடைத்த சேது பாவனம் ஆயது என்றான் – கம்.யுத்4:41 21/4

மேல்


பைம்_சேறு (1)

பைம்_சேறு மெழுகிய படிவ நன் நகர் – பெரும் 298

மேல்


பைம்_தொடி (4)

பாயல் நோய் மிகும் ஆயின் பைம்_தொடி அளி என்னோ – கலி 28/19
பைம்_தொடி ஒருத்தி சொல் கொண்டு பார்_மகள் – கம்.அயோ:4 153/1
பைம்_தொடி தாள்கள் பணிந்தான் – கம்.சுந்:13 56/4
பைம்_தொடி அடைத்த சேது பாவனம் ஆயது என்றான் – கம்.யுத்4:41 21/4

மேல்


பைம்_தொடிக்கு (1)

பைம்_தொடிக்கு இடர் களை பருவம் பையவே – கம்.கிட்:10 101/1

மேல்


பைம்பொன் (4)

பைம்பொன் மா முடி மிலைச்சியது ஒப்பது பாராய் – கம்.அயோ:10 26/4
பசும் பரி பகலவன் பைம்பொன் தேர்-அரோ – கம்.ஆரண்:7 52/4
பண் தரு சுரும்பு சேரும் பசு மரம் உயிர்த்த பைம்பொன்
தண் தளிர் மலரின் செய்த சீதள சேக்கை சார்ந்தான் – கம்.ஆரண்:10 162/3,4
பரிந்தார் படர் விண்டுவின் நாட்டவர் பைம்பொன் மாரி – கம்.ஆரண்:13 43/3

மேல்


பைய (12)

பைஇ பைய பசந்தனை பசப்பே – நற் 96/11
பசும்_பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்ற – ஐங் 74/2
மை அணல் காளையொடு பைய இயலி – ஐங் 389/2
பைய விளையாடுவாரும் மென் பாவையர் – பரி 10/104
பைய முயங்கிய அ ஞான்று அவை எல்லாம் – கலி 19/2
பைய முயங்கி-உழி – கலி 144/36
அடி நிலன் உறுதல் அஞ்சி பைய
தடவரல் ஒதுக்கம் தகை கொள இயலி – அகம் 323/5,6
அணங்கு அயர் வியன் களம் பொலிய பைய
தூங்குதல் புரிந்தனர் நமர் என ஆங்கு அவற்கு – அகம் 382/6,7
வேண்டும் மெய் உரை பைய விளம்பினான் – கம்.சுந்:12 106/4
பை பைய பயந்த காமம் பரிணமித்து உயர்ந்து பொங்கி – கம்.சுந்:14 47/1
குழையுறு மெய்யன் பைய வரன்முறை கூறலுற்றான் – கம்.யுத்1:13 4/4
பறந்தனர் அனைய தூதர் செவி மருங்கு எய்தி பைய
திறம் திறம் ஆக நின்ற கவி பெரும் கடலை சிந்தி – கம்.யுத்2:17 75/2,3

மேல்


பையர் (1)

ஆளி பொங்கும் மரம் பையர் ஓதி ஏய் – கம்.பால:16 32/3

மேல்


பையவே (1)

பைம்_தொடிக்கு இடர் களை பருவம் பையவே
வந்து அடுத்து உளது இனி வருத்தம் நீங்குவாய் – கம்.கிட்:10 101/1,2

மேல்


பையாந்திசினே (1)

வைகி கேட்டு பையாந்திசினே
அளிதோ தானே தோழி அல்கல் – நற் 114/4,5

மேல்


பையாந்து (1)

பெறு நாள் யாணர் உள்ளி பையாந்து
புகல் ஏக்கு அற்ற புல்லென் உலவை – அகம் 57/4,5

மேல்


பையுயிர்த்து (1)

பையுயிர்த்து அயரும் பேழ் வாய் பல் தலை பரப்பினாலும் – கம்.யுத்1:13 2/2

மேல்


பையுள் (19)

படும்_கால் பையுள் தீரும் படாஅது – நற் 209/7
பனி கால்கொண்ட பையுள் யாமத்து – நற் 241/10
படையொடு வந்த பையுள் மாலை – நற் 343/7
பழு மரம் படரும் பையுள் மாலை – குறு 172/2
படர் சுமந்து எழுதரு பையுள் மாலை – குறு 195/2
கையற வந்த பையுள் மாலை – குறு 391/6
மன்றில் பையுள் தீரும் – ஐங் 246/5
பையுள் நெஞ்சின் தையல் உவப்ப – ஐங் 489/3
பையுள் உறுப்பின் பண்ணு பெயர்த்து ஆங்கு – பதி 65/15
மெல்லிய நெஞ்சு பையுள் கூர தம் – கலி 137/8
கடவுள் வாழ்த்தி பையுள் மெய் நிறுத்து – அகம் 14/16
வெயில் கவின் இழந்த வைப்பின் பையுள் கொள – அகம் 145/4
பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி வகுப்ப – அகம் 214/13
நுண் கேழ் அடங்க வாரி பையுள் கெட – அகம் 223/13
பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி பிறப்ப – அகம் 314/12
பள்ள கடலின் முனி பணியால் பையுள் நகரம் வைகிட மேல் – கம்.அயோ:6 38/2
பருவரல் தம்பி கூற பரிந்தவன் பையுள் எய்தி – கம்.அயோ:8 18/2
பால் நிற அமளி சேர்ந்தான் பையுள் உற்று உயங்கி நைவான் – கம்.ஆரண்:10 97/4
பன்ன_அரும் கதிரவன் புதல்வன் பையுள் பார்த்து – கம்.கிட்:6 26/3

மேல்


பையுளாள் (1)

பந்து அணி விரலினாள் ஒருத்தி பையுளாள்
சுந்தரன் ஒருவன்-பால் தூது போக்கினாள் – கம்.பால:19 34/1,2

மேல்


பையுளும் (1)

பலவே யாமம் பையுளும் உடைய – கலி 137/3

மேல்


பையென் (2)

பகல் ஆற்றுப்படுத்த பையென் தோற்றமொடு – அகம் 365/2
பறையொடு தகைத்த கல பையென் முரவு வாய் – புறம் 371/5

மேல்


பையென்ற (2)

பையென்ற நெஞ்சத்தேம் பக்கம் பாராட்டுவாய் – கலி 118/14
பகல் ஆங்கண் பையென்ற மதியம் போல் நகல் இன்று – கலி 143/2

மேல்


பையென்றனவே (1)

பாடுநர் கடும்பும் பையென்றனவே
தோடு கொள் முரசும் கிழிந்தன கண்ணே – புறம் 238/7,8

மேல்


பையென (27)

வறன்-உற்று ஆர முருக்கி பையென
மரம் வறிது ஆக சோர்ந்து உக்கு ஆங்கு என் – நற் 64/6,7
எல்லாம் தந்ததன்-தலையும் பையென
வடந்தை துவலை தூவ குடம்பை – நற் 152/5,6
கை புனை சிறு நெறி வாங்கி பையென
விசும்பு ஆடு ஆய் மயில் கடுப்ப யான் இன்று – நற் 222/3,4
ஒய்யென சிறிது ஆங்கு உயிரியர் பையென
முன்றில் கொளினே நந்துவள் பெரிது என – நற் 236/3,4
தாழ் நறும் கதுப்பில் பையென முள்கும் – நற் 337/8
அன்றிலும் பையென நரலும் இன்று அவர் – குறு 177/4
தளவின் பைம் கொடி தழீஇ பையென
நிலவின் அன்ன நேர் அரும்பு பேணி – ஐங் 454/1,2
புனை_இழாய் நின் நிலை யான் கூற பையென
நிலவு வேல் நெடுந்தகை நீள் இடை – கலி 10/22,23
அனையன பல பாராட்டி பையென
வலைவர் போல சோர் பதன் ஒற்றி – கலி 55/16,17
யார் இவண் நின்றீர் என கூறி பையென
வை காண் முது பகட்டின் பக்கத்தின் போகாது – கலி 65/11,12
பையென காண்கு விழிப்ப யான் பற்றிய – கலி 142/35
பையென நோக்குவேன் தாழ் தானை பற்றுவேன் – கலி 147/49
செவ்வழி நல் யாழ் இசையினென் பையென
கடவுள் வாழ்த்தி பையுள் மெய் நிறுத்து – அகம் 14/15,16
வெய்ய உகுதர வெரீஇ பையென
சில் வளை சொரிந்த மெல் இறை முன்கை – அகம் 19/14,15
பொய்யும் உளவோ என்றனன் பையென
பரி முடுகு தவிர்த்த தேரன் எதிர்மறுத்து – அகம் 48/19,20
மை இல் மான் இனம் மருள பையென
வெந்து ஆறு பொன்னின் அந்தி பூப்ப – அகம் 71/5,6
காவலர் அறிதல் ஓம்பி பையென
வீழா கதவம் அசையினன் புகுதந்து – அகம் 102/12,13
வெம் வரை அத்தம் சுட்டி பையென
வயலை அம் பிணையல் வார்ந்த கவாஅன் – அகம் 189/7,8
கைவல் பாகன் பையென இயக்க – அகம் 230/12
பகல் அழி தோற்றம் போல பையென
நுதல் ஒளி கரப்பவும் ஆள்வினை தரும்-மார் – அகம் 277/2,3
வைகு நிலை மதியம் போல பையென
புலம்பு கொள் அவலமொடு புது கவின் இழந்த – அகம் 299/11,12
பகலும் கங்குலும் மயங்கி பையென
பெயல் உறு மலரின் கண் பனி வார – அகம் 307/3,4
கை மாண் தோணி கடுப்ப பையென
மயில்_இனம் பயிலும் மரம் பயில் கானம் – அகம் 344/5,6
நெடும் தேர் அகல நீக்கி பையென
குன்று இழி களிற்றின் குவவு மணல் நீந்தி – அகம் 360/13,14
வையகம் முழுதுடன் வளைஇ பையென
என்னை வினவுதி ஆயின் மன்னர் – புறம் 69/7,8
பதலை ஒரு கண் பையென இயக்கு-மின் – புறம் 152/17
கையின் சுட்டி பையென எண்ணி – புறம் 257/9

மேல்