பூ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பூ 686
பூ-மேல் 1
பூ_குழை 1
பூ_கொடி 2
பூ_நுதல் 1
பூ_மகள் 3
பூ_மகளும் 1
பூ_மகளே 1
பூ_மழை 10
பூ_மழையின் 1
பூ_மழையினாலே 1
பூ_வலயம் 1
பூ_விலை_பெண்டே 1
பூஉண்டு 1
பூக்க 3
பூக்கள் 1
பூக்குந்து 2
பூக்கும் 8
பூக 5
பூகம் 2
பூகமும் 1
பூங்கொடியீர் 1
பூங்கொம்பின் 1
பூங்கோதை 1
பூச 1
பூசபூச 1
பூசமும் 1
பூசல் 83
பூசலார் 3
பூசலால் 2
பூசலிட்ட 1
பூசலிட்டன 1
பூசலிட்டாள் 1
பூசலிட்டு 5
பூசலிடும் 2
பூசலில் 1
பூசலின் 12
பூசலே 1
பூசலொடு 1
பூசற்கு 3
பூசனை 14
பூசனைக்கு 1
பூசா 1
பூசாது 1
பூசி 7
பூசிய 1
பூசியும் 1
பூசின 2
பூசினர்க்கு 1
பூசு 1
பூசும் 1
பூசுரர் 1
பூசுரர்க்கு 2
பூசுரேசர் 1
பூசுவ 1
பூசுவோரும் 1
பூசை 5
பூட்கை 25
பூட்கைக்கு 1
பூட்கைகள் 1
பூட்கையின் 1
பூட்கையும் 3
பூட்சியான் 2
பூட்சியோய் 1
பூட்ட 2
பூட்டலும் 1
பூட்டவும் 1
பூட்டி 24
பூட்டிய 10
பூட்டில 1
பூட்டின 2
பூட்டினன் 1
பூட்டினான் 2
பூட்டினையோ 2
பூட்டு 10
பூட்டுநர் 1
பூட்டும் 4
பூட்டுறு 1
பூடும் 1
பூண் 173
பூண்-பால் 1
பூண்க 5
பூண்களின் 2
பூண்களும் 1
பூண்களே 1
பூண்கிலாமையால் 1
பூண்ட 75
பூண்டது 12
பூண்டதை 1
பூண்டவள் 1
பூண்டவன் 2
பூண்டவும் 1
பூண்டவே 1
பூண்டவை 1
பூண்டன 15
பூண்டனர் 1
பூண்டனன் 4
பூண்டனென் 1
பூண்டனை 2
பூண்டாம் 1
பூண்டாய் 5
பூண்டார் 2
பூண்டாரும் 1
பூண்டால் 2
பூண்டாள் 3
பூண்டான் 3
பூண்டிசின் 1
பூண்டில 1
பூண்டிலென் 1
பூண்டு 29
பூண்டுடை 1
பூண்டும் 1
பூண்டுழி 1
பூண்டுளர் 1
பூண்டேன் 3
பூண்டோர் 1
பூண்ப 1
பூண்பாய் 1
பூண்பார் 1
பூண 10
பூணகிலாய் 1
பூணலாம் 1
பூணவள் 1
பூணவற்கு 1
பூணவை 1
பூணள் 1
பூணன் 2
பூணா 3
பூணா_ஐயவி 1
பூணாதாய் 1
பூணாது 1
பூணாம் 1
பூணாமல் 1
பூணாய் 1
பூணாள் 2
பூணான் 1
பூணித்து 1
பூணிப்பு 2
பூணியல் 1
பூணின் 4
பூணினர் 2
பூணினாய் 2
பூணினார் 1
பூணினால் 1
பூணினான் 2
பூணினானும் 1
பூணினும் 1
பூணினை 1
பூணுதற்கு 1
பூணுதியோ 1
பூணுதிரோ 1
பூணும் 10
பூணுறு 1
பூணேன் 1
பூணொடு 3
பூணொடும் 2
பூணோடும் 1
பூத்த 90
பூத்ததாம் 1
பூத்ததால் 1
பூத்தது 11
பூத்ததே 1
பூத்தமை 1
பூத்தல் 3
பூத்தலால் 1
பூத்தவன் 1
பூத்தவை 1
பூத்தன்று 2
பூத்தன 7
பூத்தனள் 2
பூத்தாள் 2
பூத்தான் 2
பூத்தானும் 1
பூத்தியோ 1
பூத்து 24
பூத 4
பூதங்கள் 10
பூதங்கள்-தொறும் 1
பூதத்தின் 1
பூதத்து 2
பூதத்தை 1
பூதம் 31
பூதமும் 5
பூதமோ 1
பூதர 1
பூதரம் 1
பூதரோதரம் 1
பூதல 3
பூதலங்களை 1
பூதலத்தது 1
பூதலத்திடை 1
பூதலத்து 3
பூதலத்தோர் 1
பூதலம் 11
பூந்தாரான் 1
பூப்ப 12
பூப்பவும் 2
பூப்பின் 1
பூம் 96
பூம்-தொறும் 1
பூமி 8
பூமியில் 5
பூமியின் 1
பூமியும் 6
பூமியுள் 1
பூமியையும் 1
பூரண 5
பூரித்த 1
பூரித்து 2
பூரிம 1
பூரிய 1
பூரியர் 5
பூரியரேனும் 1
பூவகத்தில் 1
பூவல் 4
பூவலயத்தை 2
பூவனும் 1
பூவா 7
பூவால் 2
பூவில் 8
பூவிலோன் 2
பூவிற்கும் 1
பூவின் 53
பூவின்-மேல் 2
பூவின 1
பூவினர் 2
பூவினரே 1
பூவினன் 1
பூவினால் 2
பூவினானும் 1
பூவினும் 2
பூவினுள் 3
பூவினை 1
பூவினோயே 1
பூவு 1
பூவுடன் 1
பூவுடை 1
பூவுண்ட 1
பூவும் 28
பூவுலகு 1
பூவுளான் 1
பூவே 3
பூவை 25
பூவைக்கு 1
பூவைகள் 1
பூவைமார் 1
பூவையர் 3
பூவையும் 4
பூவையே 1
பூவையை 3
பூவையோடு 1
பூவையோடும் 1
பூவொடு 11
பூவொடும் 1
பூவோடு 1
பூழ் 4
பூழி 19
பூழிய 1
பூழியர் 8
பூழியன 1
பூழியாய் 2
பூழியான் 1
பூழியில் 6
பூழியின் 2
பூழியை 1
பூழியோடு 1
பூழில் 1
பூழிலொடு 1
பூழின் 1
பூழை 2
பூழையின் 1
பூளை 13
பூளையின் 2
பூளையொடு 1

பூ (686)

உருள் பூ தண் தார் புரளும் மார்பினன் – திரு 11
கோபத்து அன்ன தோயா பூ துகில் – திரு 15
உளை பூ மருதின் ஒள் இணர் அட்டி – திரு 28
நறும் குறடு உரிஞ்சிய பூ கேழ் தேய்வை – திரு 33
சுரும்பும் மூசா சுடர் பூ காந்தள் – திரு 43
முடித்த குல்லை இலை உடை நறும் பூ
செம் கால் மராஅத்த வால் இணர் இடை இடுபு – திரு 201,202
சதுக்கமும் சந்தியும் புது பூ கடம்பும் – திரு 225
உருவ பல் பூ தூஉய் வெருவர – திரு 241
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப வேர் கீண்டு – திரு 298
மா முக முசு கலை பனிப்ப பூ நுதல் – திரு 303
பூ குழை ஊசல் பொறை சால் காதின் – பொரு 30
நோக்கு நுழைகல்லா நுண்மைய பூ கனிந்து – பொரு 82
பூ கமழ் தேறல் வாக்குபு தர_தர – பொரு 157
பூ புன்னை சினை சேப்பின் – பொரு 205
நறும் பூ கண்ணி குறவர் சூட – பொரு 219
புது பூ செம்மல் சூடி புடை நெறித்து – சிறு 5
பூ என பொலிந்த ஓதி ஓதி – சிறு 22
செய் பூ கண்ணி செவி முதல் திருத்தி – சிறு 54
கமழ் பூ சாரல் கவினிய நெல்லி – சிறு 100
நறும் பூ கோதை தொடுத்த நாள் சினை – சிறு 178
பூ விரி கச்சை புகழோன் தன்முன் – சிறு 239
பரி அரை கமுகின் பாளை அம் பசும் பூ
கரு இருந்து அன்ன கண்கூடு செறி துளை – பெரும் 7,8
புகர் வாய் குழிசி பூ சுமட்டு இரீஇ – பெரும் 159
பல் பூ மிடைந்த படலை கண்ணி – பெரும் 174
கள் கமழ் புது பூ முனையின் முள் சினை – பெரும் 214
பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட – பெரும் 278
கடவுள் ஒண் பூ அடைதல் ஓம்பி – பெரும் 290
முரண் பூ மலிந்த முது நீர் பொய்கை – பெரும் 294
செம் பூ தூய செதுக்கு உடை முன்றில் – பெரும் 338
பாசிலை குருகின் புன் புற வரி பூ
கார் அகல் கூவியர் பாகொடு பிடித்த – பெரும் 376,377
பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை – பெரும் 389
பூ போல் உண்கண் புலம்பு முத்து உறைப்ப – முல் 23
பூ தலை குந்தம் குத்தி கிடுகு நிரைத்து – முல் 41
மணி பூ முண்டகத்து மணல் மலி கானல் – மது 96
பொலம் தாமரை பூ சூட்டியும் – மது 103
வண்டு இறைகொண்ட கமழ் பூ பொய்கை – மது 253
சுடர் பூ கொன்றை தாஅய நீழல் – மது 277
மணி பூ அவரை குரூஉ தளிர் மேயும் – மது 292
நறும் பூ கொய்யும் பூசல் இரும் கேழ் – மது 297
தாது சூழ் கோங்கின் பூ மலர் தாஅய் – மது 338
பல் வேறு பூ திரள் தண்டலை சுற்றி – மது 341
பூ தலை முழவின் நோன் தலை கடுப்ப – மது 396
பல வகை விரித்த எதிர் பூ கோதையர் – மது 398
கண் பொருபு உகூஉம் ஒண் பூ கலிங்கம் – மது 433
மணி தொடர்ந்து அன்ன ஒண் பூ கோதை – மது 438
அணங்கு வீழ்வு அன்ன பூ தொடி மகளிர் – மது 446
இறும்பூது சான்ற நறும் பூ சேக்கையும் – மது 487
தண் கடல் நாடன் ஒண் பூ கோதை – மது 524
கொண்டல் மலர் புதல் மான பூ வேய்ந்து – மது 568
நுண் தாது உண்டு வறும் பூ துறக்கும் – மது 573
மென் பூ செம்மலொடு நன் கலம் சீப்ப – மது 685
எருத்தம் தாழ்ந்த விரவு பூ தெரியல் – மது 718
புரையோர்க்கு தொடுத்த பொலம் பூ தும்பை – மது 737
புலர்ந்த சாந்தின் விரவு பூ தெரியல் – மது 745
புன் கொடி முசுண்டை பொறி புற வான் பூ
பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர – நெடு 13,14
பூ குழைக்கு அமர்ந்த ஏந்து எழில் மழை கண் – நெடு 38
உருவ பல் பூ ஒரு கொடி வளைஇ – நெடு 113
புலி பொறி கொண்ட பூ கேழ் தட்டத்து – நெடு 126
முல்லை பல் போது உறழ பூ நிரைத்து – நெடு 130
பூ துகில் மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல் – நெடு 145
வடவனம் வாகை வான் பூ குடசம் – குறி 67
எருவை செருவிளை மணி பூ கருவிளை – குறி 68
குருகிலை மருதம் விரி பூ கோங்கம் – குறி 73
பாங்கர் மராஅம் பல் பூ தணக்கம் – குறி 85
பகன்றை பலாசம் பல் பூ பிண்டி – குறி 88
தும்பை துழாஅய் சுடர் பூ தோன்றி – குறி 90
பூ மலி சோலை அ பகல் கழிப்பி – குறி 214
பூ தொடி மகளிர் சுடர் தலை கொளுவி – குறி 224
பூ சாம்பும் புலத்து ஆங்கண் – பட் 12
பொழில் புறவின் பூ தண்டலை – பட் 33
முருகு அமர் பூ முரண் கிடக்கை – பட் 37
புனல் ஆம்பல் பூ சூடியும் – பட் 66
வெண்கூதாளத்து தண் பூ கோதையர் – பட் 85
புலவு மணல் பூ கானல் – பட் 94
பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை – பட் 105
உரு கெழு கரும்பின் ஒண் பூ போல – பட் 162
வெண் பூ கரும்பொடு செந்நெல் நீடி – பட் 240
அரு விலை நறும் பூ தூஉய் தெருவில் – பட் 252
சிறு பூ நெருஞ்சியோடு அறுகை பம்பி – பட் 256
புயல் புனிறு போகிய பூ மலி புறவின் – மலை 120
சூழியின் பொலிந்த சுடர் பூ இலஞ்சி – மலை 228
எரி கான்று அன்ன பூ சினை மராஅத்து – மலை 498
பல் பூ பகை தழை நுடங்கும் அல்குல் – நற் 8/2
பொரி பூ புன்கின் அழல் தகை ஒண் முறி – நற் 9/5
நீத்தல் ஓம்பு-மதி பூ கேழ் ஊர – நற் 10/4
புணரி பொருத பூ மணல் அடைகரை – நற் 11/6
பூ போல் உண்கண் பெயர்ப்ப நோக்கி – நற் 20/6
குருதி ஒண் பூ உரு கெழ கட்டி – நற் 34/3
பூ நுதல் இரும் பிடி புலம்ப தாக்கி – நற் 36/2
அவிழ் பூ முடியினள் கவைஇய – நற் 42/11
புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ
வைகுறு_மீனின் நினைய தோன்றி – நற் 48/3,4
புறவு அணி கொண்ட பூ நாறு கடத்து இடை – நற் 48/5
புள் உற ஒசிந்த பூ மயங்கு அள்ளல் – நற் 63/8
பூ கெழு படப்பை சாய்க்காட்டு அன்ன என் – நற் 73/9
வீழ் தாழ் தாழை பூ கமழ் கானல் – நற் 78/4
புகா புகர் கொண்ட புன் பூ கலிங்கமொடு – நற் 90/4
பூ கண் ஆயம் ஊக்க ஊங்காள் – நற் 90/7
பூ பொறி உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை – நற் 104/1
புடைப்பின் சுற்றும் பூ தலை சிறு கோல் – நற் 110/3
மலர்ந்த பொய்கை பூ குற்று அழுங்க – நற் 115/1
கமழ் பூ பொதும்பர் கட்சி சேர – நற் 117/4
புகன்று எதிர் ஆலும் பூ மலி காலையும் – நற் 118/4
பூ வேய் கண்ணி அது பொருந்தும் மாறே – நற் 122/11
பயில் படை நிவந்த பல் பூ சேக்கை – நற் 132/6
வெதிர் புனை தட்டையேன் மலர் பூ கொய்து – நற் 147/8
புது மலர் தீண்டிய பூ நாறு குரூஉ சுவல் – நற் 149/6
பொன் இணர் வேங்கை பூ சினை செலீஇயர் – நற் 151/9
மிடை பூ எருக்கின் அலர் தந்தன்றே – நற் 152/2
விரி பூ கானல் ஒரு சிறை நின்றோய் – நற் 155/3
அம் பூ தாது உக்கு அன்ன – நற் 157/9
உரவு திரை கொழீஇய பூ மலி பெரும் துறை – நற் 159/2
சுனை பூ குற்றும் தொடலை தைஇயும் – நற் 173/1
பல் பூ கானலும் அல்கின்றன்றே – நற் 187/3
மணி பூ முண்டகம் கொய்யேன் ஆயின் – நற் 191/9
நறும் பூ கானல் வந்து அவர் – நற் 191/11
பல் பூ கோங்கம் அணிந்த காடே – நற் 202/11
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ
கோடு வார்ந்து அன்ன வெண் பூ தாழை – நற் 203/3,4
கோடு வார்ந்து அன்ன வெண் பூ தாழை – நற் 203/4
பூ பொறி உழுவை தொலைச்சிய வை நுதி – நற் 205/3
எல்லியும் பூ வீ கொடியின் புலம்பு அடைந்தன்றே – நற் 218/2
ஒண் பூ தோன்றியொடு தண் புதல் அணிய – நற் 221/2
பூ கண் புதல்வன் உறங்கு-வயின் ஒல்கி – நற் 221/11
பகலும் வருதி பல் பூ கானல் – நற் 223/3
பல் பூ கானல் பகற்குறி வந்து நம் – நற் 235/4
வறம் கொல வீந்த கானத்து குறும் பூ
கோதை மகளிர் குழூஉ நிரை கடுப்ப – நற் 238/1,2
புல் இதழ் பொதிந்த பூ தப மிதிக்கும் – நற் 239/7
வேழ வெண் பூ விரிவன பல உடன் – நற் 241/5
வேந்து வீசு கவரியின் பூ புதல் அணிய – நற் 241/6
புதல் இவர் தளவம் பூ கொடி அவிழ – நற் 242/2
பொதும்பு-தோறு அல்கும் பூ கண் இரும் குயில் – நற் 243/4
புலி பொறி கொண்ட பூ நாறு குரூஉ சுவல் – நற் 249/5
பூ நாறு செம் வாய் சிதைத்த சாந்தமொடு – நற் 250/4
பல் பூ கானல் பகற்குறி மரீஇ – நற் 258/1
எருவை நறும் பூ நீடிய – நற் 261/9
பூ தோள் யாப்பின் மிஞிலி காக்கும் – நற் 265/4
குறும் கால் குரவின் குவி இணர் வான் பூ
ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும் – நற் 266/2,3
கரும் கால் குறிஞ்சி மதன் இல் வான் பூ
ஓவு கண்டு அன்ன இல் வரை இழைத்த – நற் 268/3,4
பூ உடை குட்டம் துழவும் துறைவன் – நற் 272/6
வயல் வெள் ஆம்பல் சூடு தரு புது பூ
கன்று உடை புனிற்று ஆ தின்ற மிச்சில் – நற் 290/1,2
பூ கண் ஆயம் காண்-தொறும் எம் போல் – நற் 293/5
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தாழை வான் பூ
தயங்கு இரும் கோடை தூக்கலின் நுண் தாது – நற் 299/2,3
பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம் – நற் 307/8
கரும் கால் வேங்கை நாள் உறு புது பூ
பொன் செய் கம்மியன் கைவினை கடுப்ப – நற் 313/1,2
பூ பொறி ஒருத்தல் ஏந்து கை கடுப்ப – நற் 317/2
பூ போல் உண்கண் புது நலம் சிதைய – நற் 325/7
நுண் கொடி பீரத்து ஊழ்-உறு பூ என – நற் 326/6
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொருது உண்ணும் – நற் 333/4
பல் பூ கானல் முள் இலை தாழை – நற் 335/4
கானே பூ மலர் கஞலிய பொழில் அகம்-தோறும் – நற் 348/5
புதல்வன் ஈன்ற பூ கண் மடந்தை – நற் 355/1
பல் பூ கானல் மல்கு நீர் சேர்ப்ப – நற் 375/3
நன்_நாள் வேங்கை பொன் மருள் புது பூ
பரந்தன நடக்க யாம் கண்டனம் மாதோ – நற் 384/7,8
அணிந்திடு பல் பூ மரீஇ ஆர்ந்த – நற் 395/7
பொன்னின் அன்ன பூ சினை துழைஇ – நற் 396/4
குருதி ஒப்பின் கமழ் பூ காந்தள் – நற் 399/2
கரும் கோல் குறிஞ்சி பூ கொண்டு – குறு 3/3
உழவர் வாங்கிய கமழ் பூ மென் சினை – குறு 10/3
மா என மடலும் ஊர்ப பூ என – குறு 17/1
பூ இல் வறும் தலை போல புல்லென்று – குறு 19/2
கதுப்பின் தோன்றும் புது பூ கொன்றை – குறு 21/3
கரும் கால் வேம்பின் ஒண் பூ யாணர் – குறு 24/1
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாடன் – குறு 26/3
நனை முதிர் புன்கின் பூ தாழ் வெண் மணல் – குறு 53/2
மா கழி மணி பூ கூம்ப தூ திரை – குறு 55/1
பூ இடைப்படினும் யாண்டு கழிந்து அன்ன – குறு 57/1
பூ ஒத்து அலமரும் தகைய ஏ ஒத்து – குறு 72/1
நாறா வெண் பூ கொழுதும் – குறு 85/5
கலை தொட இழுக்கிய பூ நாறு பலவு கனி – குறு 90/4
பூ போல் உண்கண் பொன் போல் மேனி – குறு 101/4
குவி இணர் தோன்றி ஒண் பூ அன்ன – குறு 107/1
பாசிலை முல்லை ஆசு இல் வான் பூ
செம் வான் செவ்வி கொண்டன்று – குறு 108/3,4
கரும் கோட்டு புன்னை பூ பொழில் புலம்ப – குறு 123/3
பெயல் புறந்தந்த பூ கொடி முல்லை – குறு 126/3
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப தாக்கி – குறு 134/4
சுனை பூ குற்று தொடலை தைஇ – குறு 142/1
புன கிளி கடியும் பூ கண் பேதை – குறு 142/2
வான் பூ கரும்பின் ஓங்கு மணல் சிறு சிறை – குறு 149/3
செம் பூ முருக்கின் நன் நார் களைந்து – குறு 156/2
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் பூ_குழை என்னும் – குறு 159/5
புல்லென் காயா பூ கெழு பெரும் சினை – குறு 183/5
பெய்த குன்றத்து பூ நாறு தண் கலுழ் – குறு 200/1
தயங்கு திரை பொருத தாழை வெண் பூ
குருகு என மலரும் பெரும் துறை – குறு 226/5,6
புதல் நீர் வாரும் பூ நாறு புறவில் – குறு 242/3
தார் மணி அன்ன ஒண் பூ கொழுதி – குறு 243/2
பூ சேர் அணையின் பெரும் கவின் தொலைந்த நின் – குறு 253/3
தாங்கல் ஒல்லுமோ பூ குழையோய் என – குறு 256/5
அத்த வேம்பின் அமலை வான் பூ
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி – குறு 281/3,4
பூ கமழ் பொதும்பர் சேக்கும் துறைவனோடு – குறு 313/3
சுனை பூ குவளை சுரும்பு ஆர் கண்ணியன் – குறு 321/2
கான இருப்பை வேனில் வெண் பூ
வளி பொரு நெடும் சினை உகுத்தலின் ஆர் கழல்பு – குறு 329/1,2
பேர் இலை பகன்றை பொதி அவிழ் வான் பூ
இன் கடும் கள்ளின் மணம் இல கமழும் – குறு 330/4,5
பனி புலந்து உறையும் பல் பூ கானல் – குறு 334/3
பொரி பூ புன்கொடு பொழில் அணி கொளாஅ – குறு 341/2
வாடு பூ சினையின் கிடக்கும் – குறு 343/6
சுனை பூ குவளை தொடலை தந்தும் – குறு 346/4
குறும் கால் கட்டில் நறும் பூ சேக்கை – குறு 359/3
புடை தொடுபு உடையூ பூ நாறு பலவு கனி – குறு 373/6
பூ மலி பொதும்பர் நாள்_மலர் மயக்கி – குறு 381/5
பூ அமல் தளவமொடு தேம் கமழ்பு கஞல – குறு 382/3
பூ சினை இருந்த போழ் கண் மஞ்ஞை – குறு 391/7
பூ கஞல் ஊரன்-தன் மனை – ஐங் 3/5
உளை பூ மருதத்து கிளை குருகு இருக்கும் – ஐங் 7/4
பூ கஞல் ஊரன் சூள் இவண் – ஐங் 8/5
அடைகரை வேழம் வெண் பூ பகரும் – ஐங் 13/2
கொடி பூ வேழம் தீண்டி அயல – ஐங் 14/1
ஓங்கு பூ வேழத்து தூம்பு உடை திரள் கால் – ஐங் 16/1
பூ கஞல் ஊரனை உள்ளி – ஐங் 16/3
பூ போல் உண்கண் பொன் போர்த்தனவே – ஐங் 16/4
புதல் மிசை நுடங்கும் வேழ வெண் பூ
விசும்பு ஆடு குருகின் தோன்றும் ஊரன் – ஐங் 17/1,2
எக்கர் மாஅத்து புது பூ பெரும் சினை – ஐங் 19/1
வேழ வெண் பூ வெள் உளை சீக்கும் – ஐங் 19/3
நூற்று இதழ் தாமரை பூ சினை சீக்கும் – ஐங் 20/2
பூ குற்று எய்திய புனல் அணி ஊரன் – ஐங் 23/2
இரும் பூ உறைக்கும் ஊரற்கு இவள் – ஐங் 30/3
மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூ பெரும் துறை – ஐங் 33/2
வெண் பூ பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப அதனால் – ஐங் 41/2
பூ கஞல் ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 99/3
பூ போல் உண்கண் மரீஇய – ஐங் 101/4
நீர் படர் தூம்பின் பூ கெழு துறைவன் – ஐங் 109/2
பொன் நிறம் விரியும் பூ கெழு துறைவனை – ஐங் 110/2
பூ கமழ் பொதும்பர் சேக்கும் – ஐங் 162/3
புன்னை அம் பூ சினை சேக்கும் துறைவன் – ஐங் 169/3
தண் நறு நெய்தல் தளை அவிழ் வான் பூ
வெண்ணெல் அரிநர் மாற்றினர் அறுக்கும் – ஐங் 190/1,2
கழி பூ தொடர்ந்த இரும் பல் கூந்தல் – ஐங் 191/2
பூ கெழு குன்றம் நோக்கி நின்று – ஐங் 210/3
புலி கொல் பெண்_பால் பூ வரி குருளை – ஐங் 265/1
பூ கமழ் கூந்தல் கொடிச்சி – ஐங் 290/3
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாட – ஐங் 297/2
முள் அரை இலவத்து ஒள் இணர் வான் பூ
முழங்கு அழல் அசை வளி எடுப்ப வானத்து – ஐங் 320/1,2
கரும் கால் மராஅத்து வைகு சினை வான் பூ
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஒழிந்தோர் உள்ள – ஐங் 331/2,3
நறும் பூ குரவம் பயந்த – ஐங் 344/2
புது பூ அதிரல் தாஅய் – ஐங் 345/2
பொரி பூ புன்கின் முறி திமிர் பொழுதே – ஐங் 347/3
வேம்பின் ஒண் பூ உறைப்ப – ஐங் 350/2
யாங்கு வந்தனையோ பூ தார் மார்ப – ஐங் 362/3
எரி பூ இலவத்து ஊழ் கழி பன் மலர் – ஐங் 368/1
பொரி பூ புன்கின் புகர் நிழல் வரிக்கும் – ஐங் 368/2
நீங்கினளோ என் பூ கணோளே – ஐங் 375/6
பூ புரை உண்கண் மடவரல் – ஐங் 376/4
நறும் பூ தண் புறவு அணிந்த – ஐங் 404/3
பூ பல அணிந்த வைப்பின் – ஐங் 405/3
பூ அணி கொண்டன்றால் புறவே – ஐங் 412/3
கோட்டவும் கொடியவும் பூ பல பழுனி – ஐங் 414/2
நறும் பூ புறவின் ஒடுங்கு முயல் இரியும் – ஐங் 421/2
பைம் புதல் பல் பூ மலர – ஐங் 438/2
காண்குவம் வம்மோ பூ கணோயே – ஐங் 469/5
போது அவிழ் கூந்தலும் பூ விரும்புகவே – ஐங் 496/5
பலர் மொசிந்து ஓம்பிய திரள் பூ கடம்பின் – பதி 11/12
புனல் வாயில் பூ பொய்கை – பதி 13/8
விரி பூ கரும்பின் கழனி புல்லென – பதி 13/13
வெண் பூ வேளையொடு பைம் சுரை கலித்து – பதி 15/9
சுரியல் அம் சென்னி பூ செய் கண்ணி – பதி 27/4
அரி கால் அவித்து பல பூ விழவின் – பதி 30/15
பல் பூ செம்மல் காடு பயம் மாறி – பதி 30/26
ஒன்னார் தேய பூ மலைந்து உரைஇ – பதி 40/9
பாணர் பைம் பூ மலைய இளையர் – பதி 40/24
பூ உடை பெரும் சினை வாங்கி பிளந்து தன் – பதி 41/9
பொலம் பூ தும்பை பொறி கிளர் தூணி – பதி 45/1
காவிரி அன்றியும் பூ விரி புனல் ஒரு – பதி 50/6
பூ துகில் அல்குல் தேம் பாய் கூந்தல் – பதி 54/5
வெண் தோட்டு அசைத்த ஒண் பூ குவளையர் – பதி 58/2
வெண் பூ வேளையொடு சுரை தலைமயக்கிய – பதி 90/29
புகை பூ அவி ஆராதனை அழல் பல ஏந்தி – பரி 6/11
செய்கின்றே செம் பூ புனல் – பரி 7/22
பூ வேய்ந்து பொழில் பரந்து – பரி 7/42
பூ மேம்பாடு உற்ற புனை சுரும்பின் சேம – பரி 10/36
மீ பால் வெண் துகில் போர்க்குநர் பூ பால் – பரி 10/79
செய்த பூ சிற்றடிசில் இட்டு உண்ண ஏற்பார் – பரி 10/105
நாள் அணி நீக்கி நகை மாலை பூ வேய்ந்து – பரி 10/114
நளிர் மலை பூ கொடி தங்குபு உகக்கும் – பரி 10/122
திருமருத நீர் பூ துறை – பரி 11/30
பூ வீழ் அரியின் புலம்ப போகாது – பரி 11/118
பூ ஊது வண்டு இனம் யாழ் கொண்ட கொளை கேண்-மின் – பரி 11/125
தண் தும்பி இனம் காண்-மின் தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை – பரி 11/130
பொன் அடர் பூ புனை திருத்துவோரும் – பரி 12/12
பூ எழில் வண்ண நீர் பூரித்த வட்டு எறிய – பரி 12/68
விடு மலர் பூ கொடி போல நுடங்கி – பரி 12/89
அணி வனப்பு அமைந்த பூ துகில் புனை முடி – பரி 13/2
நீர் மலி நிறை சுனை பூ மலர்ந்தனவே – பரி 14/2
வாகை ஒண் பூ புரையும் முச்சிய – பரி 14/7
பவழத்து அன்ன வெம் பூ தாஅய் – பரி 14/16
நறு மலர் வள்ளி பூ நயந்தோயே – பரி 14/22
செறுவே விடு மலர் சுமந்து பூ நீர் நிறைதலின் – பரி 16/11
தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம் – பரி 16/18
குரும்பையின் முலை பட்ட பூ நீர் துடையாள் – பரி 16/21
தேம் படு மலர் குழை பூ துகில் வடி மணி – பரி 17/1
ஒருதிறம் வாடை உளர்-வயின் பூ கொடி நுடங்க – பரி 17/16
ஏர் ததும்புவன பூ அணி செறிவு – பரி 18/33
நேர் பூ நிறை பெய்து இரு நிலம் பூட்டிய – பரி 19/16
வம்பு அணி பூ கயிறு வாங்கி மரன் அசைப்பார் – பரி 19/31
புனையா பூ நீர் ஊட்டி புனை கவரி சார்த்தா – பரி 19/86
பொன் பவழ பூ காம்பின் பொன் குடை ஏற்றி – பரி 19/87
பொருது இகல் புலி போழ்ந்த பூ நுதல் எழில் யானை – பரி 20/4
பூ மலி வையைக்கு இயல்பு – பரி 20/111
பூ நீர் பெய் வட்டம் எறிய புணை பெறாது – பரி 21/42
கொழுநன் மகிழ் தூங்கி கொய் பூ புனல் வீழ்ந்து – பரி 21/44
பூ கொடி போல நுடங்குவாள் ஆங்கு தன் – பரி 21/59
நறவு அணி பூ துகில் நன் பல ஏந்தி – பரி 22/19
செறி வினை பொலிந்த செம் பூ கண்ணியர் – பரி 22/21
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர – பரி 22/39
மெல் இணர் பூ கொடி மேவர நுடங்க – பரி 22/43
மடையர் குடையர் புகையர் பூ ஏந்தி – பரி 23/44
பூ முடி நாகர் நகர் – பரி 23/59
கய தக்க பூ பெய்த காம கிழமை – பரி 24/41
புனல் ஊடுபோவது ஓர் பூ மாலை கொண்டை – பரி 24/51
புனல் ஊடு நாடு அறிய பூ மாலை அப்பி – பரி 24/53
புல்லு விட்டு இறைஞ்சிய பூ_கொடி தகைப்பன – கலி 3/13
புலம் கடி கவணையின் பூ சினை உதிர்க்கும் – கலி 23/2
சூடினர் இட்ட பூ ஓர் அன்னர் – கலி 23/13
பூ எழில் இழந்த கண் புலம்பு கொண்டு அமையாது – கலி 28/18
வீழ் கதிர் விடுத்த பூ விருந்து உண்ணும் இரும் தும்பி – கலி 29/16
புணர்ந்தவர் முகம் போல பொய்கை பூ புதிது ஈன – கலி 31/5
நீள் கழை நிவந்த பூ நிறம் வாட தூற்றுபு – கலி 31/15
புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா – கலி 31/19
பிணி நெகிழ் அலர் வேங்கை விரிந்த பூ வெறி கொள – கலி 32/5
பொரி உரு உறழ புன்கு பூ உதிர – கலி 33/11
தளை அவிழ் பூ சினை சுரும்பு யாழ் போல இசைப்பவும் – கலி 34/16
பூ எழில் உண்கணும் பொலிகமா இனியே – கலி 39/52
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை – கலி 40/19
வரி நுதல் எழில் வேழம் பூ நீர் மேல் சொரிதர – கலி 44/5
பூ பொறி யானை புகர் முகம் குறுகியும் – கலி 46/6
பூ கண்படுதலும் அஞ்சுவல் தாங்கிய – கலி 48/22
பொடி அழல் புறந்தந்த பூவா பூ பொலன் கோதை – கலி 54/2
போழ் இடையிட்ட கமழ் நறும் பூ கோதை – கலி 55/3
பூ அமன்றன்று சுனையும் அன்று – கலி 55/12
பல் கலை சில் பூ கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர் – கலி 56/11
பூ தண் தார் புலர் சாந்தின் தென்னவன் உயர் கூடல் – கலி 57/8
நீ அறிதி யான் அஃது அறிகல்லேன் பூ அமன்ற – கலி 62/4
பூ குழாய் செல்லல் அவன் உழை கூஉய்_கூஉய் – கலி 63/6
சுரும்பு இமிர் பூ கோதை அம் நல்லாய் யான் நின் – கலி 64/12
பூ பொய்கை மறந்து உள்ளா புனல் அணி நல் ஊர – கலி 66/8
பொது கொண்ட கவ்வையின் பூ அணி பொலிந்த நின் – கலி 66/11
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி – கலி 71/2
பகன்றை பூ உற நீண்ட பாசடை தாமரை – கலி 73/2
பொய்கை பூ புதிது உண்ட வரி வண்டு கழி பூத்த – கலி 74/1
பூ கண் மகளிர் புனை நலம் சிதைக்கும் – கலி 75/31
உண்துறை உடைந்த பூ புனல் சாய்ப்ப புலந்து ஊடி – கலி 78/3
பூ கண் புதல்வனை பொய் பல பாராட்டி – கலி 79/20
பூ எழில் உண்கண் அவளும் தவறு இலள் – கலி 84/37
தைஇய பூ துகில் ஐது கழல் ஒரு திரை – கலி 85/5
பூ எழில் உண்கண் பனி பரப்ப கண்படா – கலி 85/27
முடி உதிர் பூ தாது மொய்ம்பின ஆக – கலி 88/2
புன வளர் பூ கொடி அன்னாய் கழிய – கலி 92/1
பூ கொடி வாங்கி இணர் கொய்ய ஆங்கே – கலி 92/26
முடி தாழ் இரும் கூந்தல் பற்றி பூ வேய்ந்த – கலி 92/43
அரும்பு அவிழ் பூ சினை-தோறும் இரும் குயில் – கலி 92/63
பூ பலி விட்ட கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/24
மர கோட்டம் சேர்ந்து எழுந்த பூ கொடி போல – கலி 94/23
பொரு கரை வாய் சூழ்ந்த பூ மலி வையை – கலி 98/10
கார் மலர் வேய்ந்த கமழ் பூ பரப்பு ஆக – கலி 98/16
காயாம் பூ கண்ணி பொதுவன் தகை கண்டை – கலி 103/52
ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் – கலி 107/8
காயாம் பூ கண்ணி கரும் துவர் ஆடையை – கலி 108/10
பனி பூ தளவொடு முல்லை பறித்து – கலி 108/42
பூ கரை நீலம் புடை தாழ மெய் அசைஇ பாங்கரும் – கலி 111/3
குருந்தம் பூ கண்ணி பொதுவன் மற்று என்னை – கலி 111/7
ஏதிலார் தந்த பூ கொள்வாய் நனி மிக – கலி 111/14
பூ தாமரை போது தந்த விரவு தார் – கலி 112/2
அன்னை முன் வீழ்ந்தன்று அ பூ
அதனை வினவலும் செய்யாள் சினவலும் செய்யாள் – கலி 115/9,10
பூ கரை நீலம் தழீஇ தளர்பு ஒல்கி – கலி 115/14
ஆய் சிறை வண்டு ஆர்ப்ப சினை பூ போல் தளைவிட்ட – கலி 118/11
நீர் நீவி கஞன்ற பூ கமழும்-கால் நின் மார்பில் – கலி 126/10
பூ எழில் உண்கண் புலம்பு கொண்டு இனையும் – கலி 130/16
பூ கவின் கொண்ட புகழ் சால் எழில் உண்கண் – கலி 131/4
பொறை ஆற்றா நுசுப்பினால் பூ வீந்த கொடி போன்றாள் – கலி 132/18
பூ மலர்ந்தவை போல புள் அல்கும் துறைவ கேள் – கலி 133/5
கவறு உற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூ கடல் சேர்ப்ப – கலி 136/4
பொறை என் வரைத்து அன்றி பூ_நுதல் ஈத்த – கலி 138/14
தோளாள் எமக்கு ஈத்த பூ
உரிது என் வரைத்து அன்றி ஒள்_இழை தந்த – கலி 138/19,20
பூ அல்ல பூளை உழிஞையோடு யாத்த – கலி 140/4
பாம்பும் அவை படில் உய்யுமாம் பூ கண் – கலி 140/22
பூ உயிர்த்து அன்ன புகழ் சால் எழில் உண்கண் – கலி 142/11
ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம் – கலி 144/30
புது நலம் பூ வாடி அற்று தாம் வீழ்வார் – கலி 147/15
நார் இல் முருங்கை நவிரல் வான் பூ
சூரல் அம் கடு வளி எடுப்ப ஆர் உற்று – அகம் 1/16,17
ஏந்து எழில் ஆகத்து பூ தார் குழைய – அகம் 6/10
சுடர் பூ தாமரை நீர் முதிர் பழனத்து – அகம் 6/16
இலங்கு பூ கரும்பின் ஏர் கழை இருந்த – அகம் 13/22
குறும் பொறை மருங்கின் நறும் பூ அயர – அகம் 14/8
அத்த இருப்பை ஆர் கழல் புது பூ
துய்த்த வாய துகள் நிலம் பரக்க – அகம் 15/13,14
பூ மலர் கஞலிய கடு வரல் கான்யாற்று – அகம் 18/2
பூ வீ கொடியின் புல்லென போகி – அகம் 19/16
மணி பூ பைம் தழை தைஇ அணி தக – அகம் 20/9
பல் பூ கானல் அல்கினம் வருதல் – அகம் 20/10
சாரல் பல் பூ வண்டு பட சூடி – அகம் 22/13
சினை பூ கோங்கின் நுண் தாது பகர்நர் – அகம் 25/10
பூ கெழு தொடலை நுடங்க எழுந்து_எழுந்து – அகம் 28/9
நாள் கயம் உழக்கும் பூ கேழ் ஊர – அகம் 36/8
கானல் மாலை கழி பூ கூம்ப – அகம் 40/1
எரி மருள் பூ சினை இன சிதர் ஆர்ப்ப – அகம் 41/3
மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூ துணர் – அகம் 41/13
மலி பூ சாரல் என் தோழிமாரோடு – அகம் 48/5
நெடும் கால் முருங்கை வெண் பூ தாஅய் – அகம் 53/4
புதல்வன் பொய்க்கும் பூ_கொடி நிலையே – அகம் 54/22
பூ கண் புதல்வனை நோக்கி நெடும் தேர் – அகம் 66/12
சுனை பூ நீத்து சினை பூ படர – அகம் 71/4
சுனை பூ நீத்து சினை பூ படர – அகம் 71/4
மலை பூ சாரல் வண்டு யாழ் ஆக – அகம் 82/6
நுரை முகந்து அன்ன மென் பூ சேக்கை – அகம் 93/13
குவை இலை முசுண்டை வெண் பூ குழைய – அகம் 94/2
இணர் ததை புது பூ நிரைத்த பொங்கர் – அகம் 97/21
பூ கொடி அவரை பொய் அதள் அன்ன – அகம் 104/8
சுடர் பூ கொன்றை ஊழ்-உறு விளை நெற்று – அகம் 115/11
புலவு பொருது அழித்த பூ நாறு பரப்பின் – அகம் 130/8
பூ கலுழ் சுமந்த தீம் புனல் கான்யாற்று – அகம் 133/10
வாழை வான் பூ ஊழ்-உறுபு உதிர்ந்த – அகம் 134/10
ஆடு தளிர் இருப்பை கூடு குவி வான் பூ
கோடு கடை கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – அகம் 135/8,9
பூ கணும் இமையார் நோக்குபு மறைய – அகம் 136/9
மென் பூ வாகை புன் புற கவட்டு இலை – அகம் 136/10
கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி – அகம் 138/18
புலி கேழ் உற்ற பூ இடை பெரும் சினை – அகம் 141/25
நரந்த நறும் பூ நாள்_மலர் உதிர – அகம் 141/26
பெயல் அலை கலங்கிய மலை பூ கோதை – அகம் 142/23
புல் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ
பெரும் கை எண்கின் இரும் கிளை கவரும் – அகம் 149/3,4
சூர் உடை சிலம்பில் சுடர் பூ வேய்ந்து – அகம் 158/8
நறும் பூ சாரல் குறும் பொறை குணாஅது – அகம் 159/14
வினை வனப்பு எய்திய புனை பூ சேக்கை – அகம் 167/3
பூ கோள் ஏய தண்ணுமை விலக்கி – அகம் 174/4
தண் கயத்து அமன்ற ஒண் பூ குவளை – அகம் 180/5
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் – அகம் 181/11
பூ கண் வேங்கை பொன் இணர் மிலைந்து – அகம் 182/1
ஆர் கழல் புது பூ உயிர்ப்பின் நீக்கி – அகம் 184/10
பூ தொடை விழவின் தலை நாள் அன்ன – அகம் 187/8
பூ நெகிழ் அணையின் சாஅய தோளும் – அகம் 197/2
பூ விரி நெடும் கழி நாப்பண் பெரும் பெயர் – அகம் 205/11
நாள்_பூ வேங்கை நறு மலர் உதிர – அகம் 205/20
குரூஉ பூ பைம் தார் அருக்கிய பூசல் – அகம் 208/16
சுதை விரிந்து அன்ன பல் பூ மராஅம் – அகம் 211/2
நீடு கழை கரும்பின் கணை கால் வான் பூ
கோடை பூளையின் வாடையொடு துயல்வர – அகம் 217/4,5
ஊழ்-உறு தோன்றி ஒண் பூ தளைவிட – அகம் 217/10
ஒண் பூ வேங்கை கமழும் – அகம் 218/21
சேக்குவம்-கொல்லோ நெஞ்சே பூ புனை – அகம் 225/14
புலி கேழ் வேங்கை பூ சினை புலம்ப – அகம் 227/8
விரவு பூ பலியொடு விரைஇ அன்னை – அகம் 232/12
சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய – அகம் 235/9,10
கிளை விரி கரும்பின் கணை கால் வான் பூ
மாரி அம் குருகின் ஈரிய குரங்க – அகம் 235/12,13
கரும் கோட்டு மாஅத்து அலங்கு சினை புது பூ
மயங்கு மழை துவலையின் தாஅம் ஊரன் – அகம் 236/7,8
மணி பூ நெய்தல் மா கழி நிவப்ப – அகம் 240/3
பூ வேய் புன்னை அம் தண் பொழில் – அகம் 240/14
அழல் அகைந்து அன்ன அலங்கு சினை ஒண் பூ
குழல் இசை தும்பி ஆர்க்கும் ஆங்கண் – அகம் 245/15,16
கரும் கோட்டு இருப்பை வெண் பூ முனையின் – அகம் 247/5
ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் பூ சோர் மாலை – அகம் 248/12
பல் பூ கானத்து அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 249/11
தொல் புகழ் நிறைந்த பல் பூ கழனி – அகம் 256/14
அரும்பு அற மலர்ந்த ஆய் பூ மராஅத்து – அகம் 257/6
ஆனா உவகையேம் ஆயினெம் பூ மலிந்து – அகம் 262/13
வரி வெண் கோடல் வாங்கு குலை வான் பூ
பெரிய சூடிய கவர் கோல் கோவலர் – அகம் 264/3,4
மருப்பு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ
மயிர் கால் எண்கின் ஈர் இனம் கவர – அகம் 267/7,8
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொர குழைந்த – அகம் 268/2
செம் பூ கரந்தை புனைந்த கண்ணி – அகம் 269/11
திரள் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ
குருளை எண்கின் இரும் கிளை கவரும் – அகம் 275/11,12
மலி பூ பொங்கர் மகிழ் குரல் குயிலொடு – அகம் 279/12
சாரல் வேங்கை படு சினை புது பூ
முருகு முரண் கொள்ளும் உருவ கண்ணியை – அகம் 288/3,4
கழி சேர் புன்னை அழி பூ கானல் – அகம் 290/9
புள்ளி நுண் துவலை பூ அகம் நிறைய – அகம் 294/3
அவரை பைம் பூ பயில அகல் வயல் – அகம் 294/9
தாழ் பூ கோதை ஊது வண்டு இரீஇ – அகம் 298/12
குவி இணர் எருக்கின் ததர் பூ கண்ணி – அகம் 301/11
களரி ஆவிரை கிளர் பூ கோதை – அகம் 301/14
தேம் பாய் ஒண் பூ நறும் பல அடைச்சிய – அகம் 308/12
பூ விரி புன்னை மீது தோன்று பெண்ணை – அகம் 310/12
குதிர் கால் இருப்பை வெண் பூ உண்ணாது – அகம் 321/5
பூ கணும் நுதலும் பசப்ப நோய் கூர்ந்து – அகம் 329/1
கழி பூ குற்றும் கானல் அல்கியும் – அகம் 330/1
கோடு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ
ஆடு பரந்து அன்ன ஈனல் எண்கின் – அகம் 331/2,3
ஈண்டே காண கடவு-மதி பூ கேழ் – அகம் 334/15
ஆரத்து அன்ன அணி கிளர் புது பூ
வார்-உறு கவரியின் வண்டு உண விரிய – அகம் 335/18,19
பல் பூ கானல் பவத்திரி அன இவள் – அகம் 340/7
சேப்பின் எவனோ பூ கேழ் புலம்ப – அகம் 340/13
கரும் கால் வேங்கை செம் பூ பிணையல் – அகம் 345/8
கரும் கால் நுணவின் பெரும் சினை வான் பூ
செம் மணல் சிறு நெறி கம்மென வரிப்ப – அகம் 345/16,17
பல் பூ தண் பொழில் பகல் உடன் கழிப்பி – அகம் 360/1
கதிர்த்த சென்னி கவிர் பூ அன்ன – அகம் 367/11
பெயல் பெய்து கழிந்த பூ நாறு வைகறை – அகம் 374/10
பூ துகில் இமைக்கும் பொலன் காழ் அல்குல் – அகம் 387/7
பல் பூ சேக்கையின் பகலும் நீங்கார் – அகம் 389/9
பல் பூ கானத்து அல்கி இன்று இவண் – அகம் 398/20
பூ பொறி பல் படை ஒலிப்ப பூட்டி – அகம் 400/11
பூ மலி இரும் கழி துயல்வரும் அடையொடு – அகம் 400/20
நிலம் தலைக்கொண்ட பொலம் பூ தும்பை – புறம் 2/14
குலவு சினை பூ கொய்து – புறம் 11/4
வெள்ளி நாரால் பூ பெற்றிசினே – புறம் 11/18
பூ நுதல் யானையோடு புனை தேர் பண்ணவும் – புறம் 12/2
புலி நிற கவசம் பூ பொறி சிதைய – புறம் 13/2
பூ நாற்றத்த புகை கொளீஇ ஊன் துவை – புறம் 14/13
பூ கதூஉம் இன வாளை – புறம் 18/8
வேளை வெண் பூ கறிக்கும் – புறம் 23/21
பூ கரும்பின் தீம் சாறும் – புறம் 24/13
பூ போது சிதைய வீழ்ந்து என கூத்தர் – புறம் 28/13
ஒண் நுதல் விறலியர் பூ விலை பெறுக என – புறம் 32/4
ஒதுக்கு இன் திணி மணல் புது பூ பள்ளி – புறம் 33/20
ஆடு கண் கரும்பின் வெண் பூ நுடங்கும் – புறம் 35/10
பொலம் பூ காவின் நன் நாட்டோரும் – புறம் 38/12
புதல்வர் பூ கண் முத்தி மனையோட்கு – புறம் 41/14
பூ இல் வறும் தலை முடிப்பவும் நீர் இல் – புறம் 44/7
நுரை முகந்து அன்ன மென் பூ சேக்கை – புறம் 50/7
வேந்து மேம்பட்ட பூ தார் மாற – புறம் 55/6
அலர் பூ தும்பை அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 96/1
பூ போல் உண்கண் பசந்து தோள் நுணுகி – புறம் 96/4
பூ ஆர் காவின் புனிற்று புலால் நெடு வேல் – புறம் 99/6
சாரல் வேங்கை பூ சினை தவழும் – புறம் 108/3
பயில் பூ சோலை மயில் எழுந்து ஆலவும் – புறம் 116/10
வயல்_அகம் நிறைய புதல் பூ மலர – புறம் 117/3
வழை பூ கண்ணி வாய் வாள் அண்டிரன் – புறம் 131/2
பாழ் ஊர் நெருஞ்சி பசலை வான் பூ
ஏர்தரு சுடரின் எதிர்கொண்டு ஆஅங்கு – புறம் 155/4,5
தாள் தாழ் படு மணி இரட்டும் பூ நுதல் – புறம் 165/6
பூ விரி புது நீர் காவிரி புரக்கும் – புறம் 166/28
புணர்ந்தோர் பூ அணி அணிய பிரிந்தோர் – புறம் 194/3
இவரே பூ தலை அறாஅ புனை கொடி முல்லை – புறம் 200/9
வேளை வெண் பூ வெண் தயிர் கொளீஇ – புறம் 215/3
பூ வாள் கோவலர் பூ உடன் உதிர – புறம் 224/15
பூ வாள் கோவலர் பூ உடன் உதிர – புறம் 224/15
கடி காவில் பூ சூடினன் – புறம் 239/2
செய்வு-உறு பாவைக்கு கொய் பூ தைஇ – புறம் 243/2
எரி பூ பழனம் நெரித்து உடன் வலைஞர் – புறம் 249/3
நாகு முலை அன்ன நறும் பூ கரந்தை – புறம் 261/13
மரல் வகுந்து தொடுத்த செம் பூ கண்ணியொடு – புறம் 264/2
நீல கச்சை பூ ஆர் ஆடை – புறம் 274/1
கமழ் பூ தும்பை நுதல் அசைத்தோனே – புறம் 283/13
பூ கோள் இன்று என்று அறையும் – புறம் 289/9
அளியள் தானே பூ_விலை_பெண்டே – புறம் 293/6
வேனில் கோங்கின் பூ பொகுட்டு அன்ன – புறம் 321/4
கவிர் பூ நெற்றி சேவலின் தணியும் – புறம் 326/6
வீ ததை முல்லை பூ பறிக்குந்து – புறம் 339/3
கழி நெய்தல் பூ குறூஉந்து – புறம் 339/8
அம் பூ தொடலை அணி தழை அல்குல் – புறம் 341/2
பூ கோள் என ஏஎய் கயம் புக்கனனே – புறம் 341/8
தேம் கொள் மருதின் பூ சினை முனையின் – புறம் 351/10
புதன் முல்லை பூ பறிக்குந்து – புறம் 352/4
பொலம் தாமரை பூ பாணரொடு – புறம் 361/12
மன்ற வேம்பின் ஒண் பூ உரைப்ப – புறம் 371/7
ஒண் பூ கலிங்கம் உடீஇ நுண் பூண் – புறம் 383/11
அறை கரும்பின் பூ அருந்தும் – புறம் 384/3
கரும் கோட்டு இருப்பை பூ உறைக்குந்து – புறம் 384/6
இரும் கெடிற்று மிசையொடு பூ கள் வைகுந்து – புறம் 384/8
பாத்தி பன் மலர் பூ ததும்பின – புறம் 386/11
புதல் தளவின் பூ சூடி – புறம் 395/6
பாம்பு உரித்து அன்ன வான் பூ கலிங்கமொடு – புறம் 397/15
பொய்கை பூ முகை மலர பாணர் – புறம் 398/4
புரையோன் மேனி பூ துகில் கலிங்கம் – புறம் 398/28
பூ நிரைத்தும் மென் தாது பொருந்தியும் – கம்.பால:1 8/1
பூ உயிர்த்த கற்பக பொதும்பர் புக்கு ஒதுக்குமால் – கம்.பால:3 22/2
பொன் திணி மண்டபம் அல்ல பூ தொடர் – கம்.பால:3 38/1
பூ_மழை பொழிந்து வாழ்த்தி விண்ணவர் போயினாரே – கம்.பால:7 54/4
விண்ணவர் போய பின்றை விரிந்த பூ_மழையினாலே – கம்.பால:8 1/1
பந்தரை கிழித்தன பரந்த பூ_மழை – கம்.பால:8 44/1
புனித மா தவர் ஆசியின் பூ_மழை பொழிந்தார் – கம்.பால:8 45/1
பூ உறங்கினும் புன் உறங்காதன பொய்கை – கம்.பால:9 9/4
அள்ளல் பூ_மகள் ஆகும்-கொலோ எனது – கம்.பால:11 4/3
பூ நின்ற மவுலியையும் புக்கு அளைந்த புனல் கங்கை – கம்.பால:12 11/3
பூ_மழை சொரிந்தார் விண்ணோர் பொன் மழை பொழிந்த மேகம் – கம்.பால:13 36/1
ஏத்தினர் இமையவர் இழிந்த பூ_மழை – கம்.பால:13 61/3
பூ மிசை விட்டு மண் பொலிந்த பொற்பினாள் – கம்.பால:13 62/4
பூ நிறை கூந்தல் மாதர் புடை பிடி நடையில் போனார் – கம்.பால:14 68/4
பூ அணை பலவும் கண்டார் பொன் அரி மாலை கண்டார் – கம்.பால:16 19/1
பொங்கு தேன் நுகர் பூ மிஞிறு ஆம் என – கம்.பால:16 34/1
குடைந்து வண்டு உறையும் மென் பூ கொய்து நீராட மை தீர் – கம்.பால:17 3/3
தம் சிலம்பு அடியில் மென் பூ சொரிந்து உடன் தாழ்ந்த என்றால் – கம்.பால:17 7/3
பூ எலாம் கொய்து கொள்ள பொலிவு இல துவள நோக்கி – கம்.பால:17 11/1
மெய்க்கொண்ட சீற்றம் தலைக்கொண்டிட விம்மி மென் பூ
கைக்கொண்டு மோந்தாள் உயிர்ப்பு உண்டு கரிந்தது அன்றே – கம்.பால:17 20/3,4
நிந்திக்கல் ஆகா உருவத்தினன் நிற்ப மென் பூ
சிந்தி கலாப மயிலின் கண் சிவந்து போனார் – கம்.பால:17 22/3,4
பொன்னே தேனே பூ_மகளே காண் எனை என்னா – கம்.பால:17 31/1
புல்லி கொண்ட தாமரை மென் பூ மலர் தாங்கி – கம்.பால:17 32/2
பூ கொய்வாள் புருவ கடை போதுமே – கம்.பால:17 35/4
பொன் ஒத்த முலையின் வந்து பூ ஒற்ற உளைகின்றாரும் – கம்.பால:18 6/4
பூ எலாம் மலர்ந்த பொய்கை தாமரை பொலிவது ஒத்தாள் – கம்.பால:18 15/4
பூ எலாம் குடி போனதும் போன்றதே – கம்.பால:18 31/4
பூ கமழ் ஓதியர் போது போக்கிய – கம்.பால:19 6/1
நஞ்சு சூழ் விழிகள் பூ_மழையின் மேல் விழ நடந்து – கம்.பால:20 30/3
பூ நனை கூந்தல் மாதர் பொம்மென புகுந்து மொய்த்தார் – கம்.பால:21 1/4
வெள்ளத்து பெரிய கண்ணார் மென் சிலம்பு அலம்ப மென் பூ
தள்ள தம் இடைகள் நோவ தமை வலித்து அவன்-பால் செல்லும் – கம்.பால:21 3/2,3
இணை நெடும் கண் ஓர் இந்து_முகத்தி பூ
அணை அடைந்து இடியுண்ட அரா என – கம்.பால:21 29/1,2
சின்ன பூ செருகும் மென் பூ சேகர போது கோது இல் – கம்.பால:22 17/1
சின்ன பூ செருகும் மென் பூ சேகர போது கோது இல் – கம்.பால:22 17/1
கன்ன பூ கஞல மீது கற்பக கொழுந்து மான – கம்.பால:22 17/2
பூ நகு மணி வாசம் புனை நகர் அணிவீர் என்று – கம்.பால:23 19/3
பூ_மகளும் பொருளும் என நீ என் – கம்.பால:23 86/2
வானவர் பூ_மழை மன்னவர் பொன் பூ – கம்.பால:23 88/1
வானவர் பூ_மழை மன்னவர் பொன் பூ
ஏனையர் தூவும் இலங்கு ஒளி முத்தம் – கம்.பால:23 88/1,2
பூ_மழை பொழிந்தனர் புகுந்த தேவருள் – கம்.பால:24 45/1
பூ வரு பொலன் கழல் பொரு_இல் மன்னவன் – கம்.அயோ:1 4/1
பொன் உயிர்த்த பூ மடந்தையும் புவி எனும் திருவும் – கம்.அயோ:1 37/1
சரிந்த பூ உள மழையொடு கலை உற தாழ்வ – கம்.அயோ:1 55/1
பரிந்த பூ உள பனி கடை முத்து_இனம் படைப்ப – கம்.அயோ:1 55/2
எரிந்த பூ உள இள முலை இழை இடை நுழைய – கம்.அயோ:1 55/3
விரிந்த பூ உள மீன் உடை வான்-நின்றும் வீழ்வ – கம்.அயோ:1 55/4
பூ எழு மழுவினால் பொருது போக்கிய – கம்.அயோ:1 76/2
பூ_மகள் கொழுநனாய் புனையும் மௌலி இ – கம்.அயோ:2 33/2
பூ_மழை புனல் மழை புது மென் சுண்ணத்தின் – கம்.அயோ:2 43/1
பூ உதிர்ந்தது ஓர் கொம்பு என புவி மிசை புரண்டாள் – கம்.அயோ:3 3/4
பூ_வலயம் இன்று தனி அன்று பொது என்பார் – கம்.அயோ:3 102/2
பூ அகம் நிறைந்த புளின திரள்கள்-தோறும் – கம்.அயோ:5 12/1
பூ இயல் கானகம் புக உய்த்தேன் என்கோ – கம்.அயோ:5 20/2
புயல் தர இள மென் கால் பூ அளவியது எய்த – கம்.அயோ:9 2/3
பூ அலர் குரவோடும் புடை தவழ் பிடவு ஈனும் – கம்.அயோ:9 7/1
பொன் அணி நிற வேங்கை கோங்குகள் புது மென் பூ
அன்ன மென் நடையாய் நின் அளக நல் நுதல் அப்பும் – கம்.அயோ:9 14/2,3
பூ நனை சினை துன்றி புள் இடை இடை பம்பி – கம்.அயோ:9 18/1
பூ நனி முகிழ்த்தன புலரி போன பின் – கம்.அயோ:10 40/2
பூ கிளர் நாணலின் புல்லு வேய்ந்து கீழ் – கம்.அயோ:10 45/2
பூ உதிர் கொம்பு என மகளிர் போயினார் – கம்.அயோ:12 34/4
பூ விரி பொலன் கழல் பொரு_இல் தானையான் – கம்.அயோ:13 1/1
பூ உலாவு பூவையோடு – கம்.ஆரண்:1 69/3
பூ நேர் பொழிலின் புறமே நிறுவா – கம்.ஆரண்:2 23/2
பூ மரு பொலம் கழல் பொடியினோடும் ஒப்பு – கம்.ஆரண்:4 13/3
பூ அராவு பொலம் கதிர் வேலினீர் – கம்.ஆரண்:4 32/3
பூ முரலும் வண்டும் இவை பூசலிடும் ஓசை – கம்.ஆரண்:6 27/2
பொன்னை போல் ஒளிரும் மேனி பூவை பூ வண்ணத்தான் இ – கம்.ஆரண்:6 55/1
பூ எலாம் பொடி ஆக இ பூமியுள் – கம்.ஆரண்:6 69/1
பூ போலும் மெல்லியலால் பொருள் என்னோ புகல்வீரே – கம்.ஆரண்:6 120/4
பூ இயல் வாளியால் பொலம் கொள் தேர் அழித்து – கம்.ஆரண்:7 128/3
பூ அராவு வேல் புரந்தரனோடுதான் பொன்றா – கம்.ஆரண்:8 3/1
பூ மாண் குழலாள் தனை வவ்வுதி போதி என்றாள் – கம்.ஆரண்:10 153/4
பூ முகம் நெடு நிலம் புல்லி சொல்லுவான் – கம்.ஆரண்:12 14/4
பூ பொதி அவிழ்ந்தன நடையன் பூதலம் – கம்.ஆரண்:12 22/1
புன மயில் சாயல்-தன் எழிலில் பூ நறை – கம்.ஆரண்:12 28/1
பூ தொடர் சாலையின் இருந்த போழ்தினே – கம்.ஆரண்:12 34/4
பூ நின்று எய்யும் பொரு கணை வீரனும் – கம்.ஆரண்:14 25/2
பூ ஒடுங்கின விரவு புள் ஒடுங்கின பொழில்கள் – கம்.கிட்:1 39/1
தூய பூ அணை பொலிந்து தோன்றினார் – கம்.கிட்:3 33/3
குலைந்திடேல் உமை வேற்றுமை தெரிந்திலம் கொடி பூ
மிலைந்து செல்க என விடுத்தனன் எதிர்த்தனன் மீட்டும் – கம்.கிட்:7 61/3,4
பூ இயல் நறவம் மாந்தி புந்தி வேறு உற்ற போழ்தில் – கம்.கிட்:7 132/2
உதவும் பூ_மகள் சேர ஒண் மலர் – கம்.கிட்:9 1/3
தேன் உக மலர்ந்து சாய்ந்த சே இதழ் காந்தள் செம் பூ
வேனிலை வென்றது அம்மா கார் என வியந்து நோக்கி – கம்.கிட்:10 26/2,3
நல் நெடும் காந்தள் போதில் நறை விரி கடுக்கை மென் பூ
துன்னிய கோபத்தோடும் தோன்றிய தோற்றம் தும்பி – கம்.கிட்:10 30/1,2
விளக்கு_இனம் ஒத்த காண்போர் விழி ஒத்த விளையின் மென் பூ – கம்.கிட்:10 31/4
பூ இயல் புறவம் எங்கும் பொறி வரி வண்டு போர்ப்ப – கம்.கிட்:10 34/1
சிங்கல்_இல் சிறு கூதாளி நந்தியின் திரள் பூ சேர்ந்த – கம்.கிட்:13 40/1
கோல கற்பகத்தின் காமர் குழை நறும் கமல மென் பூ
நூல் ஒக்கும் மருங்குலாள் தன் நூபுரம் புலம்பும் கோல – கம்.கிட்:13 46/2,3
பூ வரும் மழலை அன்னம் புனை மட பிடி என்று இன்ன – கம்.கிட்:13 64/1
பூ மருவு பொன் செறி குறங்கிடை பொருந்த – கம்.கிட்:14 46/2
பூ வடிவு உடை பொரு_இல் சேவடி புரைத்தான் – கம்.கிட்:14 68/4
பூ நெருங்கிய புள் உறு சோலைகள் – கம்.கிட்:15 49/1
பூ வரு புரி குழல் பொரு_இல் கற்பு உடை – கம்.கிட்:16 3/2
எண் உடை அனுமன் மேல் இழிந்த பூ மழை – கம்.சுந்:2 55/1
பூட்டு வார் முலை பொறாத பொய் இடை நைய பூ நீர் – கம்.சுந்:2 101/3
பூ மன் நறை வண்டு அறை இலங்கு அமளி புக்கார் – கம்.சுந்:2 159/3
பூ இயல் அமளி மேலா பொய் உறக்கு உறங்குவானை – கம்.சுந்:2 211/2
ஒன்றி வானவர் பூ மழை பொழிந்தனர் உவந்தார் – கம்.சுந்:3 2/2
விரிதளிர் முகை பூ கொம்பு அடை முதல் வேர் இவை எலாம் மணி பொனால் விரிந்த – கம்.சுந்:3 92/1
பூ இலை தளிர் இலை பொரிந்து வெந்திலா – கம்.சுந்:5 67/3
நஞ்சம் அனையானுடைய சோலையின் நறும் பூ – கம்.சுந்:6 14/4
பூ நிறை மணி தரு விசும்பினிடை போவ – கம்.சுந்:6 21/2
பூ மரங்கள் எரிந்து பொரிந்தவே – கம்.சுந்:6 27/4
காமர் அ கடல் பூ கடல் கண்டவே – கம்.சுந்:6 33/4
பொரு குறும்பு ஏன்று வென்றி புணர்வது பூ உண் வாழ்க்கை – கம்.சுந்:7 5/3
பொன்றல் இல் மீன்கள் எல்லாம் பூ என உதிர பூவும் – கம்.சுந்:8 18/3
பூவும் பூ நிற அயினியும் தீபமும் புகையும் – கம்.சுந்:11 54/1
பூ கரிந்து முறி பொறி ஆய் அடை – கம்.சுந்:13 16/1
புன்னை குறும் பூ நறும் சுண்ணம் பூசாது ஒரு கால் போகாதே – கம்.யுத்1:1 5/4
பூ வரும் அயனொடும் புகுந்து பொன் நகர் – கம்.யுத்1:2 1/1
பூ நிற கண்கள் புனல் உக மயிர் புறம் பொடிப்ப – கம்.யுத்1:3 23/3
கொம்போடு அடை பூ கனி காய் எனினும் – கம்.யுத்1:3 111/3
பூ நிறை சோலையும் புரிந்து நோக்கினான் – கம்.யுத்1:4 25/4
பொரு_அரும் அமரர் வாழ்த்தி பூ_மழை பொழிவதானார் – கம்.யுத்1:4 145/4
பூ செலாதவள் நடை போல்கிலாமையால் – கம்.யுத்1:6 36/1
நீல வான் துகிலினை நீக்கி பூ நிற – கம்.யுத்1:6 52/2
பூ முதலாய எல்லாம் மீன் கொள பொலிந்த அன்றே – கம்.யுத்1:8 18/2
பூ மரன் இறுத்து அவை பொருத்துவ பொருத்தி – கம்.யுத்1:9 11/3
பூ அணை மாற்றி வேறு ஓர் புனை மணி இருக்கை புக்கான் – கம்.யுத்1:13 9/4
பூ உயர் மின் எலாம் பூத்த வான் நிகர் – கம்.யுத்2:15 111/1
கனி வரும் காலத்து ஐய பூ கொய்ய கருதலாமோ – கம்.யுத்2:16 147/4
பூ கவர்ந்து உண்ணியும் போலும் என்று எனை – கம்.யுத்2:16 276/2
பூ மழை பொழிந்து வாழ்த்தி புகழ்ந்தனர் புலவர் எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 181/4
பூ மழை பொழிந்து வானோர் போயது எம் பொருமல் என்றார் – கம்.யுத்2:18 205/1
உழை உழை சுருட்டி மென் பூ குவித்து இடைக்கு இடையூறு என்னா – கம்.யுத்2:19 282/2
பூ மாரி பொழிந்து புகழ்ந்தனரால் – கம்.யுத்3:20 79/4
பூ புண் தர ஆவி புறத்து அகல – கம்.யுத்3:20 97/3
பூ வர்க்கம் இமையோர் தூவ பொலிந்தனன் தூதர் போனார் – கம்.யுத்3:22 156/4
தண் தாமரை பூ நெருப்புற்ற தன்மை உற்றாள் தரியாதாள் – கம்.யுத்3:23 4/3
பொன் தாழ் குழையாள்-தனை ஈன்ற பூ மா மடந்தை புரிந்து அழுதாள் – கம்.யுத்3:23 6/1
பூ அலர் அமைந்த பொற்பின் கிரணங்கள் பொலிந்து பொங்க – கம்.யுத்3:24 53/1
பூ பிறழ்ந்து உருவம் வேறாய் பொலிந்தது ஓர் பழனம் போன்ற – கம்.யுத்3:25 15/4
தீரர் என்று அமரர் பேசி சிந்தினார் தெய்வ பொன் பூ – கம்.யுத்3:28 30/4
பூ மழை வானோர் சிந்த பொலிந்தது அ பகழி புத்தேள் – கம்.யுத்3:28 52/4
பூ கிளர் பந்தர் நீழல் அனுமன்-மேல் இளவல் போனான் – கம்.யுத்3:28 59/4
கோணல் பூ உண்ணும் வாழ்க்கை குரங்கின்-மேல் குற்றம் உண்டோ – கம்.யுத்3:31 50/4
பூ தவிசு உகந்தவன் புகன்ற பொய் அறு – கம்.யுத்3:31 184/3
பூ நனி வடவை தீயின் புக்கு என பொரித்து போம் என்று – கம்.யுத்3:31 225/2
பூ மொய்த்த கரத்தர் ஆகி விண்ணவர் போற்ற நின்றான் – கம்.யுத்3:31 229/2
பூ வாய் வாளி செல் எறி காலை பரி பொன்ற – கம்.யுத்4:33 8/1
சொருகு பூ அன்ன சுமையது துரகம் இன்று எனினும் – கம்.யுத்4:35 18/3
தந்தருள்வை வென்றி என நின்று தகை மென் பூ
சிந்தினர்கள் மாதலி கடாவி நன் சென்றான் – கம்.யுத்4:36 15/3,4
பூண முந்தின சிந்தின பூ மழை – கம்.யுத்4:37 38/2
தேவர் பூ_மழை சித்தர் முதலினோர் – கம்.யுத்4:39 8/1
பூ அடி பணிந்து வீழ்ந்த பரதனை பொருமி விம்மி – கம்.யுத்4:41 116/2
பூ எனும் நாமம் இன்று இ உலகிற்கு பொருந்திற்று அன்றே – கம்.யுத்4:42 3/4

மேல்


பூ-மேல் (1)

பூத நாயகன் நீர் சூழ்ந்த புவிக்கு நாயகன் இ பூ-மேல்
சீதை நாயகன் வேறு உள்ள தெய்வ நாயகன் நீ செப்பும் – கம்.யுத்1:14 21/1,2

மேல்


பூ_குழை (1)

யாங்கு ஆகுவள்-கொல் பூ_குழை என்னும் – குறு 159/5

மேல்


பூ_கொடி (2)

புல்லு விட்டு இறைஞ்சிய பூ_கொடி தகைப்பன – கலி 3/13
புதல்வன் பொய்க்கும் பூ_கொடி நிலையே – அகம் 54/22

மேல்


பூ_நுதல் (1)

பொறை என் வரைத்து அன்றி பூ_நுதல் ஈத்த – கலி 138/14

மேல்


பூ_மகள் (3)

அள்ளல் பூ_மகள் ஆகும்-கொலோ எனது – கம்.பால:11 4/3
பூ_மகள் கொழுநனாய் புனையும் மௌலி இ – கம்.அயோ:2 33/2
உதவும் பூ_மகள் சேர ஒண் மலர் – கம்.கிட்:9 1/3

மேல்


பூ_மகளும் (1)

பூ_மகளும் பொருளும் என நீ என் – கம்.பால:23 86/2

மேல்


பூ_மகளே (1)

பொன்னே தேனே பூ_மகளே காண் எனை என்னா – கம்.பால:17 31/1

மேல்


பூ_மழை (10)

பூ_மழை பொழிந்து வாழ்த்தி விண்ணவர் போயினாரே – கம்.பால:7 54/4
பந்தரை கிழித்தன பரந்த பூ_மழை
அந்தர துந்துமி முகிலின் ஆர்த்தன – கம்.பால:8 44/1,2
புனித மா தவர் ஆசியின் பூ_மழை பொழிந்தார் – கம்.பால:8 45/1
பூ_மழை சொரிந்தார் விண்ணோர் பொன் மழை பொழிந்த மேகம் – கம்.பால:13 36/1
ஏத்தினர் இமையவர் இழிந்த பூ_மழை
வேத்தவை நடுக்கு உற முறிந்து வீழ்ந்ததே – கம்.பால:13 61/3,4
வானவர் பூ_மழை மன்னவர் பொன் பூ – கம்.பால:23 88/1
பூ_மழை பொழிந்தனர் புகுந்த தேவருள் – கம்.பால:24 45/1
பூ_மழை புனல் மழை புது மென் சுண்ணத்தின் – கம்.அயோ:2 43/1
பொரு_அரும் அமரர் வாழ்த்தி பூ_மழை பொழிவதானார் – கம்.யுத்1:4 145/4
தேவர் பூ_மழை சித்தர் முதலினோர் – கம்.யுத்4:39 8/1

மேல்


பூ_மழையின் (1)

நஞ்சு சூழ் விழிகள் பூ_மழையின் மேல் விழ நடந்து – கம்.பால:20 30/3

மேல்


பூ_மழையினாலே (1)

விண்ணவர் போய பின்றை விரிந்த பூ_மழையினாலே
தண்ணெனும் கானம் நீங்கி தாங்க_அரும் தவத்தின் மிக்கோன் – கம்.பால:8 1/1,2

மேல்


பூ_வலயம் (1)

பூ_வலயம் இன்று தனி அன்று பொது என்பார் – கம்.அயோ:3 102/2

மேல்


பூ_விலை_பெண்டே (1)

அளியள் தானே பூ_விலை_பெண்டே – புறம் 293/6

மேல்


பூஉண்டு (1)

வாள் வலியுறுத்து செம்மை பூஉண்டு
அறன் வாழ்த்த நற்கு ஆண்ட – பதி 90/11,12

மேல்


பூக்க (3)

புகழொடு விளங்கி பூக்க நின் வேலே – புறம் 21/13
பூக்க வாச வாடை வீச சீத நீர் பொதிந்த மென் – கம்.ஆரண்:10 90/2
பூக்க மூரல் புரவலர் புங்கவன் – கம்.கிட்:11 34/2

மேல்


பூக்கள் (1)

பூக்கள் பட்டது அ பூவையும் பட்டனள் – கம்.பால:10 79/4

மேல்


பூக்குந்து (2)

கண் அன்ன மலர் பூக்குந்து
கரும் கால் வேங்கை மலரின் நாளும் – புறம் 137/8,9
மீ நீரான் கண் அன்ன மலர் பூக்குந்து
கழி சுற்றிய விளை கழனி – புறம் 396/2,3

மேல்


பூக்கும் (8)

கண் போல் நெய்தல் போர்வில் பூக்கும்
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி – நற் 8/8,9
ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும்
அகலுள் ஆங்கண் சீறூரேமே – நற் 266/3,4
கொழும் கொடி அவரை பூக்கும்
அரும் பனி அற்சிரம் வாராதோரே – குறு 82/5,6
பெயர்த்தும் கடிந்த செறுவில் பூக்கும்
நின் ஊர் நெய்தல் அனையேம் பெரும – குறு 309/5,6
கரை சேர் வேழம் கரும்பின் பூக்கும்
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நன்றும் – ஐங் 12/1,2
ஞாழல் பூக்கும் தண்ணம் துறைவன் – ஐங் 103/2
புலர்ந்த மா மதம் பூக்கும் அன்றே திசை பூட்கை – கம்.சுந்:9 1/4
முறுவல் பூக்கும் அன்றே நின்ற மூவர்க்கும் முகங்கள் – கம்.சுந்:9 3/4

மேல்


பூக (5)

மாதவி வேலி பூக வனம்-தொறும் வயல்கள்-தோறும் – கம்.பால:1 20/3
பூக ஊசல் புரிபவர் போல் ஒரு – கம்.பால:21 36/1
பூக வனம்-ஊடு படுகர் புளின முன்றில் – கம்.அயோ:5 13/3
பொன் நிறம் பொருந்தின பூக தாறு எலாம் – கம்.கிட்:10 116/4
பொங்கு வெம் முலைகள் பூக கழுத்தொடு மறைய போர்த்த – கம்.கிட்:11 51/3

மேல்


பூகம் (2)

பொன் தலை மரகத பூகம் நோவுற – கம்.ஆரண்:10 39/1
ஆணி பொன் வேங்கை கோங்கம் அரவிந்தராகம் பூகம்
சேண் உய்க்கும் நீலம் சாலம் குருவிந்தம் தெங்கு வெள்ளி – கம்.ஆரண்:10 96/2,3

மேல்


பூகமும் (1)

கடல் படு பணிலமும் கன்னி பூகமும்
மிடற்றினுக்கு உவமை என்று உரைக்கும் வெள்ளியோர்க்கு – கம்.சுந்:4 50/1,2

மேல்


பூங்கொடியீர் (1)

பூங்கொடியீர் ஏகும் என தொழுது இறைஞ்சி இரதம் மிசை போயினாரே – கம்.பால:5 36/4

மேல்


பூங்கொம்பின் (1)

பொழிலை நோக்கும் பொழில் உறையும் புள்ளை நோக்கும் பூங்கொம்பின்
எழிலை நோக்கும் இள மயிலின் இயலை நோக்கும் இயல்பு ஆனாள் – கம்.ஆரண்:14 31/1,2

மேல்


பூங்கோதை (1)

அணி மலர் முண்டகத்து ஆய் பூங்கோதை
மணி மருள் ஐம்பால் வண்டு பட தைஇ – நற் 245/2,3

மேல்


பூச (1)

உண்ண உள பூச உள சூட உள ஒன்றோ – கம்.கிட்:14 62/1

மேல்


பூசபூச (1)

பூசபூச புலர்ந்து புழுங்கினள் – கம்.பால:10 80/2

மேல்


பூசமும் (1)

பூசமும் மீனமும் பொலிய நல்கினாள் – கம்.பால:5 102/3

மேல்


பூசல் (83)

தினை விளை சாரல் கிளி கடி பூசல்
மணி பூ அவரை குரூஉ தளிர் மேயும் – மது 291,292
ஆமா கடியும் கானவர் பூசல்
சேணோன் அகழ்ந்த மடி வாய் பயம்பின் – மது 293,294
வீழ் முக கேழல் அட்ட பூசல்
கரும் கால் வேங்கை இரும் சினை பொங்கர் – மது 295,296
நறும் பூ கொய்யும் பூசல் இரும் கேழ் – மது 297
புலம் புக்கு உண்ணும் புரி வளை பூசல்
சேய் அளை பள்ளி எஃகு உறு முள்ளின் – மலை 299,300
மலை-மார் இடூஉம் ஏம பூசல்
கன்று அரைப்பட்ட கயம் தலை மட பிடி – மலை 306,307
சிறுமை உற்ற களையா பூசல்
கலை கையற்ற காண்பு இன் நெடு வரை – மலை 314,315
கிளி கடி மகளிர் விளி படு பூசல்
இனத்தின் தீர்ந்த துளங்கு இமில் நல் ஏறு – மலை 329,330
துஞ்சா துயரத்து அஞ்சு பிடி பூசல்
நெடு வரை விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 14/9,10
கொள்ளா நரம்பின் இமிரும் பூசல்
இரை தேர் நாரை எய்தி விடுக்கும் – நற் 35/5,6
வில் சுழி பட்ட நாம பூசல்
உரும் இடை கடி இடி கரையும் – நற் 65/7,8
ஊசல் உறு தொழில் பூசல் கூட்டா – நற் 90/10
வான் கோல் எல் வளை வௌவிய பூசல்
சினவிய முகத்து சினவாது சென்று நின் – நற் 100/5,6
பெரிதால் அம்ம நின் பூசல் உயர் கோட்டு – குறு 29/5
ஆயிடை இரு பேர் ஆண்மை செய்த பூசல்
நல்_அரா கதுவி ஆங்கு என் – குறு 43/3,4
ஏறாது இட்ட ஏம பூசல்
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் – குறு 241/5,6
பூசல் ஆயம் புகன்று இழி அருவி – குறு 367/5
பூசல் கேளார் சேயர் என்ப – ஐங் 315/2
பூசல் கேட்டும் அருளாதோயே – ஐங் 480/5
பூசல் அறியா நன் நாட்டு – பதி 27/15
செம் நீர் பூசல் அல்லது – பதி 28/13
கை சுமந்து அலறும் பூசல் மாதிரத்து – பதி 31/3
பேர் அணி நிற்போர் பெரும் பூசல் தாக்குவோர் – பரி 10/28
கண் உறு பூசல் கை களைந்த ஆங்கே – கலி 34/24
கடிது அரற்றி பூசல் தொடங்கினன் ஆங்கே – கலி 65/22
ஒய்யென பூசல் இடுவேன்-மன் யான் அவனை – கலி 147/51
பிடி படி முறுக்கிய பெரு மர பூசல்
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு – அகம் 8/11,12
புலி புலி என்னும் பூசல் தோன்ற – அகம் 48/7
இன்னா இசைய பூசல் பயிற்றலின் – அகம் 52/4
பூசல் துடியின் புணர்பு பிரிந்து இசைப்ப – அகம் 62/7
புன் தலை மட பிடி பூசல் பல உடன் – அகம் 68/18
அரம்பு கொள் பூசல் களையுநர் காணா – அகம் 179/9
குரூஉ பூ பைம் தார் அருக்கிய பூசல்
வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை – அகம் 208/16,17
விளி படு பூசல் வெம் சுரத்து இரட்டும் – அகம் 239/6
குயில் இடு பூசல் எம்மொடு கேட்ப – அகம் 317/16
வருந்து தோள் பூசல் களையும் மருந்து என – அகம் 351/15
தண் புனல் பரந்த பூசல் மண் மறுத்து – புறம் 7/11
மெய்ம்மறந்து பட்ட வரையா பூசல்
ஒண் நுதல் மகளிர் கைம்மை கூர – புறம் 25/11,12
தண் புனல் பூசல் அல்லது நொந்து – புறம் 42/7
முனை தரு பூசல் கனவினும் அறியாது – புறம் 42/9
பெரும் தோள் தாலம் பூசல் மேவர – புறம் 120/15
ஆசு ஆகு என்னும் பூசல் போல – புறம் 266/9
இரும் புள் பூசல் ஓம்பு-மின் யானும் – புறம் 291/3
பூசல் அம்பும் நெறியின் புறம் செலா – கம்.பால:1 1/3
பொது பெண்டிர் அல்குல் புனை மேகலை பூசல் ஓதை – கம்.பால:16 46/3
புனை மலர் தடங்கள் நோக்கி பூசல் வண்டு ஆர்த்து பொங்க – கம்.பால:18 1/1
பூம் துணர் வாளி மாரி பொழிகின்ற பூசல் நோக்கி – கம்.பால:21 11/2
ஆன பூசல் அறிந்திலம் அம்பு போய் – கம்.பால:21 33/3
பொடியில் தடவும் சிலை நாண் பெரும் பூசல் ஓசை – கம்.அயோ:4 115/2
புள் குலா வயல் பூசல் கடைசியர் – கம்.அயோ:11 21/2
பூசல் வண்டு அரற்றும் கூந்தல் பொய்_மகள் புகன்ற என்-கண் – கம்.ஆரண்:6 40/2
பூசல் செய் மருப்பினை பொடி செய் தோளினான் – கம்.ஆரண்:12 42/4
பொன்றிய பூசல் ஒன்றும் கேட்டிலிர் போலும் என்றாள் – கம்.ஆரண்:12 56/3
சோர்ந்தாள் இடு பூசல் செவி துளையில் – கம்.ஆரண்:14 77/3
பிரியாது இருந்தேற்கு ஒரு மாற்றம் பேசின் பூசல் பெரிது ஆமோ – கம்.கிட்:1 23/4
விலக்கி வந்தாய் காட்டாயோ இன்னும் பூசல் விரும்புதியோ – கம்.கிட்:1 30/4
புடைத்து நின்று உளைத்த பூசல் புக்கது என்ப மிக்கு இடம் – கம்.கிட்:7 12/3
போர்க்கின்றது எல்லா உலகும் பொதிர்வு உற்ற பூசல்
கார் குன்றம் அன்னான் நிலம் தாவிய கால் இது என்ன – கம்.கிட்:7 39/3,4
கரையாதேன் இடு பூசல் கண்டும் ஒன்று – கம்.கிட்:8 8/3
ஒள்ளிய கலவி பூசல் உடற்றுதற்கு உருத்த நெஞ்சர் – கம்.சுந்:2 115/2
பொர நிகழ்ந்தது ஓர் பூசல் உண்டாம் என பொருமா – கம்.சுந்:3 18/3
அ பெரிய பூசல் செவி சார்தலும் அரக்கர் – கம்.சுந்:6 6/2
ஊர் இடு பூசல் ஆர உளைத்தனர் ஓடி உற்றார் – கம்.சுந்:6 55/3
கை தலை பூசல் பொங்க கடுகினர் காலன் உட்கும் – கம்.சுந்:9 64/3
புக்கானின் முன் புக்கு உயர் பூசல் பெருக்கும் வேலை – கம்.சுந்:11 27/3
போய சில பொங்கு-தொறு பொங்கு-தொறு பூசல்
பாய் புரவி விண் படர்வ போல் இனிது பாய்வ – கம்.யுத்1:9 8/3,4
பூசல் வில் குமர நோக்காய் புகர்_அற விளங்கும் பொற்பின் – கம்.யுத்1:10 13/1
அளப்ப_அரும் தூளி சுண்ணம் ஆசைகள் அலைக்க பூசல்
இளைப்ப_அரும் தலைவர் முன்னம் ஏவலின் எயிலை முற்றும் – கம்.யுத்1:13 25/2,3
பொருத பூசல் புகல ஒண்ணாததே – கம்.யுத்2:15 77/4
பூசல் காணிய வந்தனர் அந்தரம் புகுந்தார் – கம்.யுத்2:15 223/4
பூசல் வண்டு உறையும் தாராய் இது இங்கு புகுந்தது என்றான் – கம்.யுத்2:16 31/4
போர் இணை ஆக ஏன்று பொருகின்ற பூசல் நோக்கி – கம்.யுத்2:16 171/2
எக்காலமும் இல்லது ஓர் பூசல் இழைத்தார் – கம்.யுத்2:18 246/4
பொன் நகர் புக்கார் இப்பால் பூசல் கண்டு ஓடி போன – கம்.யுத்2:18 259/2
போய் ஆர்த்தவன் வந்தனன் வந்தனன் என்று பூசல்
பேய் ஆர்த்து எழுந்து ஆடு நெடும் கொடி பெற்றது அம்மா – கம்.யுத்2:19 21/3,4
பூசல் முகத்து ஒரு கான்முளை போதா – கம்.யுத்3:20 12/3
போரின்-மேல் நோக்கு இலாத இருவரும் பொருத பூசல் – கம்.யுத்3:22 22/4
பூம் துகிலோடும் பூசல் மேகலை சிலம்பு பூண்ட – கம்.யுத்3:25 8/3
மூ-வகை உலகும் காக்கும் முதலவன் தம்பி பூசல்
தேவர்கள் முனிவர் மற்றும் திற திறத்து உலகம் சேர்ந்தார் – கம்.யுத்3:27 78/1,2
பொன் புனை நகரம் புக்கான் கண்டவர் புலம்பும் பூசல்
ஒன்பது திக்கும் மற்றை ஒரு திக்கும் உற்றது அன்றே – கம்.யுத்3:29 40/3,4
கொய் தலை பூசல் பட்டோர் குலத்தியர் குவளை தோற்று – கம்.யுத்4:34 20/1
கை தலை வைத்த பூசல் கடலொடு நிமிரும்-காலை – கம்.யுத்4:34 20/3
விழுந்து கவி சேனை இடு பூசல் மிக விண்ணோர் – கம்.யுத்4:36 1/2

மேல்


பூசலார் (3)

போயினன் அரக்கன் என்று இசைத்த பூசலார் – கம்.யுத்2:16 269/4
புனைந்த பூம் குழல் விரித்து அரற்றும் பூசலார்
இனம் தொடர்ந்து உடன் வர ஏகினாள் என்ப – கம்.யுத்4:38 12/2,3
பூசினர்க்கு இரட்டி ஆனார் பூசலார் புகுந்துளோரும் – கம்.யுத்4:42 8/4

மேல்


பூசலால் (2)

கரும் குழல் மகளிர்க்கும் கலவி பூசலால்
நெருங்கிய வன முலை சுமக்க நேர்கலா – கம்.பால:19 66/2,3
புகர்_இல் வானரம் அஞ்சிய பூசலால்
சிகர மால் வரை சென்று திரிந்துழி – கம்.கிட்:11 38/2,3

மேல்


பூசலிட்ட (1)

பூசலிட்ட இயல் புரம் எலாம் – கம்.சுந்:13 2/4

மேல்


பூசலிட்டன (1)

பொங்கின சிலம்புகள் பூசலிட்டன
மங்கையர் இள நலம் மைந்தர் உண்ணவே – கம்.பால:19 63/3,4

மேல்


பூசலிட்டாள் (1)

பொய் என உணராள் அன்பால் புரண்டனள் பூசலிட்டாள் – கம்.யுத்2:17 32/4

மேல்


பூசலிட்டு (5)

புக்கு_இடம் அறிந்திலர் புதல்வர் பூசலிட்டு
உக்கனர் உயங்கினர் உருகி சோர்ந்தனர் – கம்.அயோ:4 195/2,3
உரை செய் பூசலிட்டு உயிர் துளங்குற – கம்.அயோ:11 120/2
அளவையில் பூசலிட்டு அரற்றினாள் என – கம்.ஆரண்:14 90/3
இரியலிட்டு அலறி ஓயா பூசலிட்டு ஏங்கி வந்தாள் – கம்.யுத்2:18 264/4
கொழுந்தினை பூசலிட்டு அரற்றும் கொள்கையான் – கம்.யுத்4:40 73/4

மேல்


பூசலிடும் (2)

பூ முரலும் வண்டும் இவை பூசலிடும் ஓசை – கம்.ஆரண்:6 27/2
ஒன்று பூசலிடும் உலகோருடன் – கம்.யுத்4:41 80/2

மேல்


பூசலில் (1)

கங்குலின் எதிர் பொரு கலவி பூசலில்
அங்கம் நொந்து அலசிய விலையின் ஆய் வளை – கம்.கிட்:1 11/2,3

மேல்


பூசலின் (12)

புனல் படு பூசலின் விரைந்து வல் எய்தி – மலை 281
நீர் தரு பூசலின் அம்பு அழிக்குநரும் – பதி 22/29
சிறை கொள் பூசலின் புகன்ற ஆயம் – பதி 30/19
புனல் உளாய் என வந்த பூசலின் பெரிது அன்றோ – கலி 66/14
பிற்படு பூசலின் வழிவழி ஓடி – அகம் 7/15
பிடி படு பூசலின் எய்தாது ஒழிய – அகம் 211/10
ஆடு கொள் பூசலின் பாடு சிறந்து எறியும் – அகம் 372/11
பிடி இடு பூசலின் அடி பட குழிந்த – அகம் 379/25
முன் ஊர் பூசலின் தோன்றி தன் ஊர் – புறம் 260/12
பூசலின் எழுந்த வண்டு மருங்கினுக்கு இரங்கி பொங்க – கம்.பால:10 9/1
போர் குழாத்து எழு பூசலின் ஐயனை புகழ்வுற்று – கம்.சுந்:7 51/3
பூசலின் எதிர்ந்தேன் என்றாய் போர்க்களம் புக்க போது என் – கம்.யுத்2:17 21/3

மேல்


பூசலே (1)

பூசலே பிறிது இல்லை என புறத்து – கம்.யுத்2:15 1/1

மேல்


பூசலொடு (1)

ஏறு அடு வய புலி பூசலொடு அனைத்தும் – மது 298

மேல்


பூசற்கு (3)

புலம் பெயர்ந்து ஒளித்த களையா பூசற்கு
அரண்கள் தாவு-உறீஇ அணங்கு நிகழ்ந்து அன்ன – பதி 44/12,13
ஆர்வு-உற்ற பூசற்கு அறம் போல ஏய்தந்தார் – கலி 145/62
பூசற்கு முயன்று நம்-பால் பொரு திரை புணரி வேலி – கம்.யுத்1:9 72/1

மேல்


பூசனை (14)

ஒன்றும் நான்மறை ஓதிய பூசனை
நன்று இழைத்து அவண் நல்ல தவர்க்கு எலாம் – கம்.அயோ:2 9/2,3
புக்கு உறைவிடம் நல்கி பூசனை முறை பேணி – கம்.அயோ:9 28/1
பூசனை விரும்பி எம்-பால் போதுதி என்று போனார் – கம்.ஆரண்:16 4/4
அன்பின் சிறந்தாயது ஓர் பூசனை யார்-கண் உண்டே – கம்.சுந்:1 50/4
பொரு கழல் இராவணன் அயற்கு பூசனை
வரன்முறை இயற்றி நீ வழி கொள்வாய் என்றான் – கம்.யுத்1:2 4/2,3
மெய் கொள் பூசனை இயற்றினம் விடும் இது விதியால் – கம்.யுத்3:22 88/2
பார் படைத்தவன் படைக்கு ஒரு பூசனை படைத்தீர் – கம்.யுத்3:22 180/1
மெய்கொள் பூசனை விதிமுறை இயற்றி மேல் வீரன் – கம்.யுத்3:22 185/3
ஒன்றிய பூசனை இயற்ற உன்னினேன் – கம்.யுத்3:24 74/2
உடைத்த பூசனை வரன்முறை இயற்ற என்று உரைத்தான் – கம்.யுத்3:30 31/4
பூசனை முறையின் செய்து திரு மறை புகன்ற தானம் – கம்.யுத்4:35 3/2
பூசனை தொழில் புரிந்து தான் முறைமையின் போற்றும் – கம்.யுத்4:37 110/1
புனையும் தம்முனார் பாதுகை பூசனை
நினையும் காலை நினைத்தனனாம்-அரோ – கம்.யுத்4:41 51/2,3
நின்று பூசனை செய்கின்ற நேசற்கு – கம்.யுத்4:41 80/3

மேல்


பூசனைக்கு (1)

பிரத பூசனைக்கு உரிய பேறு இலேன் – கம்.அயோ:11 127/3

மேல்


பூசா (1)

புலாஅல் கையர் பூசா வாயர் – அகம் 265/18

மேல்


பூசாது (1)

புன்னை குறும் பூ நறும் சுண்ணம் பூசாது ஒரு கால் போகாதே – கம்.யுத்1:1 5/4

மேல்


பூசி (7)

பொதிர்த்த முலை இடை பூசி சந்தனம் – பரி 21/25
கயங்கள் என்னும் கனல் தோய்ந்து கடி நாள் மலரின் விடம் பூசி
இயங்கு தென்றல் மன்மத வேள் எய்த புண்ணின் இடை நுழைய – கம்.பால:10 64/1,2
கங்குல் பூசி வருகின்ற கலி காலம் எனவே – கம்.ஆரண்:1 13/4
பொரும் கலசம் ஒக்கும் முலை மாசு புடை பூசி
பெரும் கலை மதி திரு முகத்த பிறழ் செம் கேழ் – கம்.கிட்:14 44/2,3
போது உகு பொலன் தாது என்று இ தொடக்கத்த யாவும் பூசி
மீது உறு சுனை நீர் ஆடி அருவி போய் உலகின் வீழ்வ – கம்.சுந்:1 9/2,3
பொற்பு அளவு இல்லா வாச புனை நறும் கலவை பூசி
அற்புத வடி கண் வாளிக்கு அஞ்சனம் எழுதி அம் பொன் – கம்.சுந்:2 107/2,3
பொன் பொடி மெய்யில் பூசி பொன்மலை என்ன போவ – கம்.யுத்1:10 12/4

மேல்


பூசிய (1)

பூசிய சந்தனம் புழுகு குங்குமம் – கம்.கிட்:10 109/2

மேல்


பூசியும் (1)

நீறு பூசியும் நேமியும் நீங்கினார் – கம்.யுத்3:29 12/1

மேல்


பூசின (2)

பூசின வெண் மயிர் பொடித்த வெம் பொறி – கம்.கிட்:7 19/3
பூசின பிழம்பு இது என்ன வரும் அதன் புரிவை நோக்கி – கம்.யுத்3:27 92/3

மேல்


பூசினர்க்கு (1)

பூசினர்க்கு இரட்டி ஆனார் பூசலார் புகுந்துளோரும் – கம்.யுத்4:42 8/4

மேல்


பூசு (1)

பூசு வெண் கலவை புனை சாந்தினை – கம்.பால:11 12/3

மேல்


பூசும் (1)

மென்று மென்று இழிச்சும் விண்ணில் வீசும் மேல் பிசைந்து பூசும் – கம்.யுத்2:16 173/4

மேல்


பூசுரர் (1)

கூலம் நீங்கிய இராக்கத பூசுரர் கொணர்ந்தார் – கம்.யுத்3:22 159/4

மேல்


பூசுரர்க்கு (2)

பூசுரர்க்கு அலக்கண் ஈந்தான் மன்னுயிர் புடைத்து தின்றான் – கம்.யுத்1:14 4/2
பூசுரர்க்கு ஒரு கடவுள்-மேல் சென்றது போலாம் – கம்.யுத்4:37 97/4

மேல்


பூசுரேசர் (1)

பூதங்கள் தொடர்ந்து புகழ்ந்தன பூசுரேசர்
வேதங்கள் இயம்பினர் தென்றல் விருந்து செய்ய – கம்.சுந்:1 61/3,4

மேல்


பூசுவ (1)

ஆங்கு ஒருசார் உண்ணுவ பூசுவ பூண்ப உடுப்பவை – பரி 23/22

மேல்


பூசுவோரும் (1)

புகை கெழு சாந்தம் பூசுவோரும்
கார் கொள் கூந்தல் கதுப்பு அமைப்போரும் – பரி 12/14,15

மேல்


பூசை (5)

இந்திரன் பூசை இவள் அகலிகை இவன் – பரி 19/50
பூசை முற்றவும் நக்குபு புக்கு என – கம்.பால:0 4/2
புரந்தரன் நடுங்கி ஆங்கு ஓர் பூசை ஆய் போகலுற்றான் – கம்.பால:9 20/4
உள் உறையும் பூசை அழுத உரு அறியா – கம்.அயோ:4 96/2
வஞ்சக கொடிய பூசை நெடு வாயில் மறுகும் – கம்.ஆரண்:1 24/1

மேல்


பூட்கை (25)

ஓடா பூட்கை பிணிமுகம் வாழ்த்தி – திரு 247
ஓடா பூட்கை உறந்தையும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 83
தறுகண் பூட்கை தயங்கு மணி மருங்கின் – சிறு 141
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால் – பதி 30/40
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால் – பதி 34/2
ஓடா பூட்கை மறவர் மிடல் தப – பதி 57/1
பிறக்கு அடி ஒதுங்கா பூட்கை ஒள் வாள் – பதி 80/8
ஒன்னா பூட்கை சென்னியர் பெருமான் – பதி 85/3
ஓடா பூட்கை வேந்தன் பாசறை – அகம் 100/8
அறத்து ஆறு நுவலும் பூட்கை மறத்தின் – புறம் 9/6
பூட்கை இல்லோன் யாக்கை போல – புறம் 69/5
ஓடா பூட்கை உரவோன் மருக – புறம் 126/4
ஓடா பூட்கை உரவோர் மருக – புறம் 139/7
ஓடா பூட்கை நின் கிழமையோன் கண்டே – புறம் 165/15
ஓடா பூட்கை விடலை தாய்க்கே – புறம் 295/8
இரும் கோள் ஈரா பூட்கை
கரும்பனூரன் காதல் மகனே – புறம் 381/25,26
புளைந்த பாய் பரி புரண்டன புகர் முக பூட்கை
உளைந்த மால் வரை உரும் இடி பட ஒடிந்து என்ன – கம்.ஆரண்:7 75/3,4
புக்கன கடலிடை நெடும் கர பூட்கை – கம்.சுந்:8 39/4
புலர்ந்த மா மதம் பூக்கும் அன்றே திசை பூட்கை – கம்.சுந்:9 1/4
புரவி இட்ட தேர் பூட்டின பருமித்த பூட்கை – கம்.சுந்:9 8/4
பொரு கடல் மகரம் எண்ணில் எண்ணலாம் பூட்கை பொங்கி – கம்.சுந்:10 8/1
புரவி மேல் பூட்கை வீழ்ந்த பூட்கை மேல் பொலன் தேர் வீழ்ந்த – கம்.யுத்2:15 151/2
புரவி மேல் பூட்கை வீழ்ந்த பூட்கை மேல் பொலன் தேர் வீழ்ந்த – கம்.யுத்2:15 151/2
குடைந்து எறி கால் பொர பூட்கை குப்பைகள் – கம்.யுத்2:18 92/2
போர்மத்தன் என்பான் வந்தான் புகர் மத்த பூட்கை மேலான் – கம்.யுத்2:18 213/4

மேல்


பூட்கைக்கு (1)

சூழி பூட்கைக்கு தொகை அவற்று இரட்டியின் தொகைய – கம்.சுந்:9 11/2

மேல்


பூட்கைகள் (1)

பூட்கைகள் நிறத்த புண் திறப்ப போன்றவே – கம்.கிட்:10 5/4

மேல்


பூட்கையின் (1)

புரவியின் தலை பூட்கையின் தலை இவை பொருத்தி – கம்.யுத்2:15 235/3

மேல்


பூட்கையும் (3)

பொருப்பை மீதிடும் புரவியும் பூட்கையும் தேரும் – கம்.யுத்1:5 34/1
பொன்றி வீழ்ந்த புரவியும் பூட்கையும் – கம்.யுத்2:15 58/4
பொன் தடம் தேரும் மாவும் பூட்கையும் புலவு உண் வாள் கை – கம்.யுத்4:37 13/1

மேல்


பூட்சியான் (2)

போத்தரும் தாதை சொல் புரக்கும் பூட்சியான்
ஆத்த ஆண்டு ஏழினொடு ஏழும் அ நிலம் – கம்.அயோ:14 129/2,3
புண்டரீக தடம் புரையும் பூட்சியான்
மண்டில சடை முடி துளக்கி வாய்மையாய் – கம்.யுத்1:4 48/2,3

மேல்


பூட்சியோய் (1)

போலுமால் உறு பொருள் புகலும் பூட்சியோய்
காலம் மேல் விளை பொருள் உணரும் கற்பு இலா – கம்.யுத்1:2 66/2,3

மேல்


பூட்ட (2)

அல்லா நெஞ்சம் உற பூட்ட காய்ந்தே – பரி 6/99
பூவை வாய்ச்சியர் முலை சிலர் புயத்தொடும் பூட்ட
தேவதாரத்தும் சந்தினும் பூட்டின சில மா – கம்.பால:15 1/3,4

மேல்


பூட்டலும் (1)

நல் தேர் பூட்டலும் உரியீர் அற்றன்று – அகம் 200/11

மேல்


பூட்டவும் (1)

திண் தேர் புரவி வங்கம் பூட்டவும்
வங்க பாண்டியில் திண் தேர் ஊரவும் – பரி 20/16,17

மேல்


பூட்டி (24)

பால் புரை புரவி நால்கு உடன் பூட்டி
காலின் ஏழ் அடி பின் சென்று கோலின் – பொரு 165,166
நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டி
பிடி வாய் அன்ன மடி வாய் நாஞ்சில் – பெரும் 198,199
துணை புணர் தொழில நால்கு உடன் பூட்டி
அரி தேர் நல்கியும் அமையான் செரு தொலைத்து – பெரும் 489,490
இன மணி ஒலிப்ப பொழுது பட பூட்டி
மெய்ம் மலி காமத்து யாம் தொழுது ஒழிய – நற் 187/4,5
மணி அணி பெரும் தார் மரபில் பூட்டி
வெள் என்பு அணிந்து பிறர் எள்ள தோன்றி – குறு 182/2,3
விரி உளை நன் மா பூட்டி
பருவரல் தீர கடவு-மதி தேரே – ஐங் 488/3,4
இஞ்சி வீ விராய பைம் தார் பூட்டி
சாந்து புறத்து எறிந்த தசும்பு துளங்கு இருக்கை – பதி 42/10,11
முரசு செய முரச்சி களிறு பல பூட்டி
ஒழுகை உய்த்தோய் கொழு இல் பைம் துணி – பதி 44/16,17
ஒண் நுதல் விறலியர்க்கு ஆரம் பூட்டி
கெடல் அரும் பல் புகழ் நிலைஇ நீர் புக்கு – பதி 48/2,3
சீர் உடை பல் பகடு ஒலிப்ப பூட்டி
நாஞ்சில் ஆடிய கொழு வழி மருங்கின் – பதி 58/16,17
பெரும் பொளி வெண் நார் அழுந்துபட பூட்டி
நெடும் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர் – அகம் 83/6,7
புல் ஆர் புரவி வல் விரைந்து பூட்டி
நெடும் தேர் ஊர்-மதி வலவ – அகம் 244/12,13
பொன் கோட்டு செறித்து பொலம் தார் பூட்டி
சாந்தம் புதைத்த ஏந்து துளங்கு எழில் இமில் – அகம் 249/5,6
பூ பொறி பல் படை ஒலிப்ப பூட்டி
மதி உடை வலவன் ஏவலின் இகு துறை – அகம் 400/11,12
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி
பாழ் செய்தனை அவர் நனம் தலை நல் எயில் – புறம் 15/2,3
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி
வெள்ளை வரகும் கொள்ளும் வித்தும் – புறம் 392/9,10
கோவையும் வடமும் நாணும் குழைகளும் குழைய பூட்டி
பாவையர் பனி மென் கொம்பை நோக்கினர் பரிந்து நிற்பார் – கம்.பால:17 11/3,4
புறம் செய் மேகலையின் தாழ தாரகை சும்மை பூட்டி
திறம் செய் காசு ஈன்ற சோதி பேதை சே ஒளியின் சேந்து – கம்.பால:22 13/2,3
தூணி பூட்டி தொடு சிலை தொட்டு அரும் – கம்.கிட்:11 9/3
பூட்டி வாய்-தொறும் பிறை குலம் வெண் நிலா பொழிய – கம்.யுத்1:2 100/2
பொங்கு வன் தலையில் பூட்டி ஆட்செய புகல்வர் அன்றே – கம்.யுத்3:26 68/4
புரிதர படும் பொலம் கழல் இலங்குற பூட்டி
சரியுடை சுடர் சாய் வலம் சார்வுற சாத்தி – கம்.யுத்4:35 8/3,4
புகழ் என சரம் தொலைவு இலா தூணி பின் பூட்டி – கம்.யுத்4:35 17/4
இந்திரன் தேவிக்கு ஏற்ப இயைவன பூட்டி யாணர் – கம்.யுத்4:40 33/2

மேல்


பூட்டிய (10)

நேர் பூ நிறை பெய்து இரு நிலம் பூட்டிய
தார் போலும் மாலை தலை நிறையால் தண் மணல் – பரி 19/16,17
தழூஉ பிணர் எருத்தம் தாழ பூட்டிய
அம் தூம்பு அகல் அமை கமம் செல பெய்த – அகம் 253/14,15
மழ விடை பூட்டிய குழாஅய் தீம் புளி – அகம் 311/10
தாள் கை பூட்டிய தனி நிலை இருக்கையொடு – அகம் 373/8
பொதி இருள் அளக பந்தி பூட்டிய பூட்டும் இட்டார் – கம்.பால:22 5/4
பூட்டிய கையன் பொய்_இல் உள்ளத்தன் புகலலுற்றான் – கம்.அயோ:13 34/4
பூட்டிய கைகளால் அ புள்ளினுக்கு அரசை கொள்க என்று – கம்.ஆரண்:13 137/3
பூட்டிய செல்வம் ஆங்கே தம்பிக்கு கொடுத்து போந்து – கம்.கிட்:7 87/2
பூட்டிய கையர் வாயால் குருதியே பொழிகின்றாரை – கம்.யுத்1:9 26/3
பூட்டிய வலயத்தோடும் பூழியாய் போயிற்று அன்றே – கம்.யுத்2:15 135/4

மேல்


பூட்டில (1)

பூட்டில புரவிகள் புள்ளும் பார்ப்பினுக்கு – கம்.அயோ:4 207/2

மேல்


பூட்டின (2)

தேவதாரத்தும் சந்தினும் பூட்டின சில மா – கம்.பால:15 1/4
புரவி இட்ட தேர் பூட்டின பருமித்த பூட்கை – கம்.சுந்:9 8/4

மேல்


பூட்டினன் (1)

பூட்டினன் புரவி அ புரவி போம் நெறி – கம்.அயோ:5 46/2

மேல்


பூட்டினான் (2)

புரை நிரைத்து ஒளிர் பல் கலன் பூட்டினான் – கம்.யுத்2:16 68/4
பொன் மின்-கொள் கோதை கையில் பூட்டினான் பொறுத்தான் போர் வில் – கம்.யுத்3:27 85/3

மேல்


பூட்டினையோ (2)

வான் வழங்கு இயற்கை வளி பூட்டினையோ
மான் உரு ஆக நின் மனம் பூட்டினையோ – அகம் 384/9,10
மான் உரு ஆக நின் மனம் பூட்டினையோ
உரை-மதி வாழியோ வலவ என தன் – அகம் 384/10,11

மேல்


பூட்டு (10)

கவணை அன்ன பூட்டு பொருது அசாஅ – குறு 388/3
பூட்டு விடாஅ நிறுத்து – கலி 66/25
பூட்டு மான் திண் தேர் புடைத்த மறுகு எல்லாம் – கலி 98/5
பூட்டு அறு வில்லின் கூட்டு முதல் தெறிக்கும் – அகம் 96/2
தேர் பூட்டு அயர ஏஎய் வார் கோல் – அகம் 300/6
கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ – புறம் 141/3
பூண்ட காதலர் பூட்டு அவிழ் கொங்கையர் – கம்.அயோ:2 1/2
புட்டிலும் பொறுத்தனன் கவசம் பூட்டு அமைத்து – கம்.அயோ:14 28/2
பூட்டு வார் முலை பொறாத பொய் இடை நைய பூ நீர் – கம்.சுந்:2 101/3
புண் உற உயிர் உகும் புரவி பூட்டு அற – கம்.யுத்2:18 108/1

மேல்


பூட்டுநர் (1)

கடி ஏர் பூட்டுநர் கடுக்கை மலைய – பதி 43/16

மேல்


பூட்டும் (4)

புன் தலை சிறாஅர் கன்று என பூட்டும்
சீறூர் மன்னன் நெருநை ஞாங்கர் – புறம் 319/11,12
பொதி இருள் அளக பந்தி பூட்டிய பூட்டும் இட்டார் – கம்.பால:22 5/4
பூட்டும் வல்லி மூட்டோடும் புரசை இழந்த போர் யானை – கம்.சுந்:12 114/4
பூட்டும் தேரும் பொடி துகள் ஆயவே – கம்.யுத்2:15 72/4

மேல்


பூட்டுறு (1)

பூட்டுறு பாசம்-தன்னை பல் முறை புரிந்து நோக்கி – கம்.யுத்2:19 242/2

மேல்


பூடும் (1)

பூடும் ஆடுதல் இலாய இ பூமியில் – கம்.யுத்1:8 63/4

மேல்


பூண் (173)

நுண் பூண் ஆகம் திளைப்ப திண் காழ் – திரு 32
அலந்தோர்க்கு அளிக்கும் பொலம் பூண் சேஎய் – திரு 271
பூண் அகத்து ஒடுங்கிய வெம் முலை முலை என – சிறு 26
கிளர் பூண் புதல்வரொடு கிலுகிலி ஆடும் – சிறு 61
சூல்_மகள் மாறா மறம் பூண் வாழ்க்கை – பெரும் 136
கூழ் உடை நல் இல் கொடும் பூண் மகளிர் – பெரும் 327
புலவர் பூண் கடன் ஆற்றி பகைவர் – பெரும் 450
பைம் பூண் சேஎய் பயந்த மா மோட்டு – பெரும் 458
அதரி கொள்பவர் பகடு பூண் தெண் மணி – மது 94
நுண் பூண் ஆகம் வடு கொள முயங்கி – மது 569
பொலம் பூண் ஐவர் உட்பட புகழ்ந்த – மது 775
இன் இசை முரசின் சுடர் பூண் சேஎய் – குறி 51
செம் சாந்து சிதைந்த மார்பின் ஒண் பூண்
அரிமா அன்ன அணங்கு உடை துப்பின் – பட் 297,298
வில் நவில் தட கை மேவரும் பெரும் பூண்
நன்னன் சேய் நன்னன் படர்ந்த கொள்கையொடு – மலை 63,64
பூண் அணி ஆகம் புலம்ப பாணர் – நற் 46/5
பூண்க தில் பாக நின் தேரே பூண் தாழ் – நற் 81/5
பூண் தாழ் ஆகம் நாண் அட வருந்திய – நற் 93/9
வினை பூண் தெண் மணி வீழ்ந்தன நிகர்ப்ப – நற் 171/8
மின் இவர் கொடும் பூண் கொண்கனொடு – நற் 187/9
படு மணி யானை பசும் பூண் சோழர் – நற் 227/5
பூண் மலி நெடும் தேர் புரவி தாங்கி – நற் 245/8
ஆ பூண் தெண் மணி இயம்பும் – நற் 264/8
குரும்பை மணி பூண் பெரும் செம் கிண்கிணி – நற் 269/1
பால் ஆர் துவர் வாய் பைம் பூண் புதல்வன் – நற் 269/2
பசும் பூண் வேந்தர் அழிந்த பாசறை – நற் 349/6
பசும் பூண் வழுதி மருங்கை அன்ன என் – நற் 358/10
புரவியும் பூண் நிலை முனிகுவ – நற் 380/11
பெரும் பூண் பொறையன் பேஎம் முதிர் கொல்லி – குறு 89/4
நுண் பூண் மடந்தையை தந்தோய் போல – குறு 147/3
பூண் மணி கறங்க எறி நாண் அட்டு – குறு 173/3
பூண் வனைந்து அன்ன பொலம் சூட்டு நேமி – குறு 227/1
புல் ஆர் நல் ஆன் பூண் மணி-கொல்லோ – குறு 275/4
பூண் அக வன் முலை நனைத்தலும் – குறு 348/5
பசும் பூண் பாண்டியன் வினை வல் அதிகன் – குறு 393/4
நுண் பூண் ஆகம் விலங்குவோளே – ஐங் 127/3
அழல் அவிர் மணி பூண் நனைய – ஐங் 232/3
பூண் தாங்கு இள முலை அணங்கியோனே – ஐங் 250/5
சுடர் பூண் விளங்கும் ஏந்து எழில் அகலம் – ஐங் 353/2
குரும்பை மணி பூண் புதல்வன் தாயே – ஐங் 442/5
வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர – பதி 16/16
பசும் பூண் மார்ப பாடினி வேந்தே – பதி 17/14
ஆண் கடன் நிறுத்த நின் பூண் கிளர் வியன் மார்பு – பதி 31/14
பொலம் பூண் வேந்தர் பலர் தில் அம்ம – பதி 64/2
பூண் அணிந்து எழிலிய வனைந்துவரல் இள முலை – பதி 65/6
பூண் அணிந்து விளங்கிய புகழ் சால் மார்ப நின் – பதி 65/12
புரையோள் கணவ பூண் கிளர் மார்ப – பதி 70/16
பொன் அவிர் புனை செயல் இலங்கும் பெரும் பூண்
ஒன்னா பூட்கை சென்னியர் பெருமான் – பதி 85/2,3
தண் கமழ் கோதை சூடி பூண் சுமந்து – பதி 88/31
இருவர் தாதை இலங்கு பூண் மாஅல் – பரி 1/31
பூண் அணி கவைஇய ஆர் அணி நித்தில – பரி 2/29
ஏஎர் வயங்கு பூண் அமரரை வௌவிய அமிழ்தின் – பரி 3/15
அணி மணி பைம் பூண் அமரர்க்கு முதல்வன் நீ – பரி 3/53
பாம்பு பூண் பாம்பு தலை மேலது – பரி 4/45
வேத மா பூண் வைய தேர் ஊர்ந்து – பரி 5/23
பூண் ஆரம் நோக்கி புணர் முலை பார்த்தான் உவன் – பரி 12/55
கருவி மின் அவிர் இலங்கும் பொலம் பூண்
அருவி உருவின் ஆரமொடு அணிந்த நின் – பரி 13/10,11
எந்தை எனக்கு ஈத்த இடு வளை ஆர பூண்
வந்த வழி நின்-பால் மாய களவு அன்றேல் – பரி 20/76,77
பசும் பூண் சேஎய் நின் குன்றம் நன்கு உடைத்து – பரி 21/53
பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் அகன் அகலம் – கலி 39/4
பூண் ஆகம் நோக்கி இமையான் நயந்து நம் – கலி 60/29
முற்று எழில் கொண்ட சுணங்கு அணி பூண் ஆகம் – கலி 64/27
மெய் பெறா மழலையின் விளங்கு பூண் நனைத்தர – கலி 81/2
முதிர் பூண் முலை பொருத ஏதிலாள் முச்சி – கலி 81/30
மருப்பு பூண் கையுறை ஆக அணிந்து – கலி 82/12
மை அற விளங்கிய ஆன் ஏற்று அவிர் பூண்
சூடின இரும் கடல் முத்தமும் பல் மணி பிறவும் ஆங்கு – கலி 85/11,12
நலம் கிளர் ஒண் பூண் நனைத்தரும் அம் வாய் – கலி 86/4
உத்தி பொறித்த புனை பூண் பருமத்து – கலி 97/14
புது_திங்கள் கண்ணியான் பொன் பூண் ஞான்று அன்ன நின் – கலி 150/17
மெய்ம் மலி பெரும் பூண் செம்மல் கோசர் – அகம் 15/2
சூழி யானை சுடர் பூண் நன்னன் – அகம் 15/10
பொலம் கலம் சுமந்த பூண் தாங்கு இள முலை – அகம் 16/9
போர் வல் யானை பொலம் பூண் எழினி – அகம் 36/16
நன்னன் ஏற்றை நறும் பூண் அத்தி – அகம் 44/7
பிணையல் அம் கண்ணி பெரும் பூண் சென்னி – அகம் 44/14
நுண் பூண் ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே – அகம் 61/18
ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை – அகம் 64/15
சுடர் மணி பெரும் பூண் ஆஅய் கானத்து – அகம் 69/18
நலம் கேழ் ஆகம் பூண் வடு பொறிப்ப – அகம் 93/15
மாண் இழை மகளிர் பூண் உடை முலையின் – அகம் 99/4
நுண் பூண் எருமை குடநாட்டு அன்ன என் – அகம் 115/5
கொண்டனை சென்மோ நுண் பூண் மார்ப – அகம் 132/8
கை பூண் பகட்டின் வருந்தி – அகம் 140/14
பூண் தாங்கு ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே – அகம் 159/21
வில் கெழு தானை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 162/21
தார் பூண் களிற்றின் தலை புணை தழீஇ – அகம் 166/12
பொலம் பூண் நன்னன் பொருது களத்து ஒழிய – அகம் 199/20
நிலம் கொள வெஃகிய பொலம் பூண் கிள்ளி – அகம் 205/10
விசும்பு இவர் வெண்குடை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 231/12
நெடும் தேர் களிற்றொடு சுரக்கும் கொடும் பூண்
பல் வேல் முசுண்டை வேம்பி அன்ன என் – அகம் 249/8,9
நாடு பல தந்த பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 253/5
நெடு மிடல் சாய்த்த பசும் பூண் பொருந்தலர் – அகம் 266/12
மறம் மிகு தானை பசும் பூண் பொறையன் – அகம் 303/4
பலர் புகழ் திருவின் பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 338/5
செல்லா நல் இசை பொலம் பூண் திரையன் – அகம் 340/6
சில் சுணங்கு அணிந்த பல் பூண் மென் முலை – அகம் 343/2
பொலம் பூண் எவ்வி நீழல் அன்ன – அகம் 366/12
பொலம் பூண் நன்னன் புனனாடு கடிந்து என – அகம் 396/2
ஈங்கு எவன் செய்தியோ பாண பூண் சுமந்து – புறம் 68/4
ஒள் எரி புரையும் உரு கெழு பசும் பூண்
கிள்ளிவளவன் படர்குவை ஆயின் – புறம் 69/15,16
நாடு கெழு திருவில் பசும் பூண் செழியன் – புறம் 76/9
கதிர் விடு நுண் பூண் அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 88/4
விளங்கு மணி கொடும் பூண் ஆஅய் நின் நாட்டு – புறம் 130/1
கலுழ்ந்து வார் அரி பனி பூண் அகம் நனைப்ப – புறம் 144/5
சுடர்விடு பசும் பூண் சூர்ப்பு அமை முன்கை – புறம் 153/3
கூவிளம் கண்ணி கொடும் பூண் எழினியும் – புறம் 158/9
சுவல் பூண் ஞான் மிசை பொலிய – புறம் 166/12
விடர் புலி பொறித்த கோட்டை சுடர் பூண்
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் பெயர் நும் முன் – புறம் 174/17,18
திரு வீழ் நுண் பூண் பாண்டியன் மறவன் – புறம் 179/5
மண் கெழு தானை ஒண் பூண் வேந்தர் – புறம் 197/7
விளங்கு மணி கொடும் பூண் விச்சிக்கோவே – புறம் 200/8
பூண் கடன் எந்தை நீ இரவலர் புரவே – புறம் 203/12
நின் ஓர் அன்ன பொன் இயல் பெரும் பூண்
வளவன் என்னும் வண்டு மூசு கண்ணி – புறம் 227/8,9
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் பூண்
போர் அடு தானை எவ்வி மார்பின் – புறம் 233/5,6
நுண் பூண் மார்பின் புன் தலை சிறாஅர் – புறம் 373/16
ஒண் பூ கலிங்கம் உடீஇ நுண் பூண்
வசிந்து வாங்கு நுசுப்பின் அம் வாங்கு உந்தி – புறம் 383/11,12
கொடும் பூண் எழினி நெடும் கடை நின்று யான் – புறம் 392/2
வலம் படு தீவின் பொலம் பூண் வளவன் – புறம் 397/22
வடம் கொள் பூண் முலை மடந்தைமாரொடும் – கம்.பால:2 52/3
இலகு பூண் முலை மேல் ஆரமோ உயிரின் இருக்கையோ திருமகட்கு இனிய – கம்.பால:3 2/2
வயிர வான் பூண் அணி மடங்கல் மொய்ம்பினான் – கம்.பால:4 10/1
காசு உலாம் கனக பைம் பூண் காகுத்தன் கன்னி போரில் – கம்.பால:7 53/2
நலம் பெய் பூண் முலை நாகு இள வஞ்சியாம் மருங்குல் – கம்.பால:9 1/2
பூண் உலாவிய பொன் கலசங்கள் என் – கம்.பால:11 6/1
பூண் இயல் மொய்ம்பினன் புனிதன் எய்த வில் – கம்.பால:13 60/1
நெருங்கு பூண் முலை நீள் வளை தோளினீர் – கம்.பால:14 34/3
புகலும் வாள் அரி கண்ணியர் பூண் முலை – கம்.பால:16 28/2
வயிர வான் பூண் அணி வாங்கி நீக்கினான் – கம்.பால:19 40/2
எரிந்த பூண் இனமும் கொங்கை வெயர்த்த போது இழிந்த சாந்தும் – கம்.பால:21 18/2
போது அரி கண் பொலன் குழை பூண் முலை – கம்.பால:21 23/3
பூண் நிலாம் முலை மேல் ஆர முத்தை யான் புகல்வது என்னோ – கம்.பால:22 8/4
வெய்ய பூண் முலையில் சேர்ந்த வெண் முத்தம் சிவந்த என்றால் – கம்.பால:22 9/3
சுமை உற நுடங்குகின்ற நுசுப்பினாள் பூண் செய் தோளுக்கு – கம்.பால:22 10/2
பொன்னின் நெடு மாட வரை புக்கனன் மணி பூண்
மன்னவர் பிரிந்தனர்கள் மா தவர்கள் போனார் – கம்.பால:22 43/2,3
எள்ள அரும் பூண் எலாம் இரிய நிற்கின்றார் – கம்.பால:23 76/2
பூண் இயல் மொய்ம்பினாய் போதி என்றனன் – கம்.பால:24 47/4
ஆடகம் தரு பூண் முயங்கிட அஞ்சி அஞ்சி அனந்தரால் – கம்.அயோ:3 61/1
உருள் உடை சகடம் பூண் உடையவன் உய்த்த கார் ஏறு – கம்.அயோ:3 113/3
பூண் ஆர் அணியும் முடியும் பொன் ஆசனமும் குடையும் – கம்.அயோ:4 65/1
தயங்கு பூண் முலை சானகி இருந்துழி சார்ந்தான் – கம்.அயோ:4 212/4
மேகம் தனி வருகின்றது மின்னோடு என மிளிர் பூண்
நாகம் நனி வருகின்றது பிடியோடு என நடவா – கம்.அயோ:7 4/3,4
வடம் கொள் பூண் முலை மட மயிலே மழை மதமா – கம்.அயோ:10 4/1
இலை கொள் பூண் இளங்கோன் எம்பிரானொடும் – கம்.அயோ:11 2/2
பிடி துவன்றின பூண் ஒளி பேர்ந்தன – கம்.அயோ:11 9/3
குரு மணி பூண் அரசிளங்கோளரி – கம்.அயோ:11 37/1
பூண் இயல் மொய்ம்பினாய் போந்தது ஈண்டு எனை – கம்.அயோ:14 45/3
பொன்னின் பொலி வார் அணி பூண் ஒளி மேல் – கம்.ஆரண்:2 3/2
பூண் இயல் கொங்கை அன்னாள் அம் மொழி புகறலோடும் – கம்.ஆரண்:6 39/3
அல் ஈரும் சுடர் மணி பூண் அரக்கர் குலத்து அவதரித்தீர் – கம்.ஆரண்:6 105/2
பூண் துஞ்சு பொலம் கொடியோய் அது நாம் – கம்.ஆரண்:11 50/3
அலகு_இல் பூண் அரம்பை மாதர் அடிமுறை ஏவல் செய்ய – கம்.ஆரண்:12 66/3
சந்த பூண் அலங்கல் வீர தனு எனும் நாமத்தேன் ஓர் – கம்.ஆரண்:15 51/1
பூண் நிலாவு தோளினை பொறாய் என – கம்.கிட்:3 63/3
பொன் திணி வயிர பைம் பூண் புரவலன் தன்னை நோக்கி – கம்.கிட்:7 155/4
தடி வனம் மிடைந்தன தயங்கு பூண் ஒளி – கம்.கிட்:11 120/3
வெறுத்த பூண் வெறுக்கையாலே தூரும் இ வீதி எல்லாம் – கம்.சுந்:2 37/4
தரன் நெரிந்தவும் முதுகு இற சாய்ந்தவும் தார் பூண்
உரன் நெரிந்தவும் உதிரங்கள் உமிழ்ந்தவும் ஒளிர் பொன் – கம்.சுந்:11 30/2,3
கோளொடும் திரிவது என்ன குல மணி கொடும் பூண் மின்ன – கம்.யுத்1:3 150/3
பணி பழுத்து அமைந்த பூண் அல்குல் பண்பினால் – கம்.யுத்1:5 12/1
பூண் உறும் அல்குலில் பொருந்தி போதலால் – கம்.யுத்1:8 14/3
மின் என விளங்கும் பைம் பூண் வீடணன் விளம்பலுற்றான் – கம்.யுத்1:12 43/4
பூண் ஒளிர் மார்பினன் யாவன் போலுமால் – கம்.யுத்2:16 105/4
பூண் எறிந்தனர் படியிடை பொடித்து என்ன – கம்.யுத்2:16 204/2
பூண் எலாம் பொறுத்த மேனி புண்ணியமூர்த்தி-தன்னை – கம்.யுத்2:17 22/3
பொறை தந்தன காசு ஒளிர் பூண் இமையோர் – கம்.யுத்2:18 40/2
பூண் எறிந்த குவடு அனைய தோள்கள் இரு புடை பரந்து உயர அடல் வலி – கம்.யுத்2:19 61/1
மின்னால் இயன்றது எனலாய் விளங்கு மிளிர் பூண் வயங்க வெயில் கால் – கம்.யுத்2:19 248/2
பூண் எலாம் துறந்தேன் என் தன் பொரு சிலை மேகம்-தன்னை – கம்.யுத்3:23 31/2
மாக வான் தட கை மண்-மேல் விழுந்தது மணி பூண் மின்ன – கம்.யுத்3:28 44/3
பூண் தொழில் உடைய மார்பா போர் புறங்கொடுத்தோர் போன்ற – கம்.யுத்4:37 208/3
பூண் தக்க கோலம் வல்லை புனைந்தனை வருத்தம் போக்கி – கம்.யுத்4:40 26/3
சந்திரன் தேவிமாரின் தகை உறு தரள பைம் பூண்
இந்திரன் தேவிக்கு ஏற்ப இயைவன பூட்டி யாணர் – கம்.யுத்4:40 33/1,2
கனத்தினால் கடந்த பூண் முலைய கைவளை – கம்.யுத்4:40 71/1
கொன்று நீங்கலது இப்பொழுது அகன்றது உன் குல பூண்
மன்றல் ஆகம் ஆம் காத்த மா மணி இன்று வாங்க – கம்.யுத்4:40 104/3,4

மேல்


பூண்-பால் (1)

பூண்-பால் ஆக காண்பவர் நல்லார் புகழ் பேணி – கம்.அயோ:3 43/2

மேல்


பூண்க (5)

பூண்க தில் பாக நின் தேரே பூண் தாழ் – நற் 81/5
பூண்க மாள நின் புரவி நெடும் தேர் – பதி 81/32
புது நலம் ஏர்தர பூண்க நின் தேரே – கலி 126/22
சென்றனை களைமோ பூண்க நின் தேரே – கலி 133/19
வண் பரி நெடும் தேர் பூண்க நின் மாவே – புறம் 146/11

மேல்


பூண்களின் (2)

குண்டலம் பல குலமணி பூண்களின் குவியல் – கம்.ஆரண்:13 89/4
பொருக்கென நிதியமும் புனை பொன் பூண்களின்
வருக்கமும் வரம்பு_இல நனி வழங்கினான் – கம்.யுத்4:41 101/3,4

மேல்


பூண்களும் (1)

படைக்கலங்களும் பரு மணி பூண்களும் பரு வாய் – கம்.யுத்3:22 97/1

மேல்


பூண்களே (1)

பூம் துகில் ஆய அ பூவை பூண்களே – கம்.கிட்:6 8/4

மேல்


பூண்கிலாமையால் (1)

புல்கிய மணி வடம் பூண்கிலாமையால்
ஒல்கிய ஒரு வகை பொறை உயிர்த்தவே – கம்.அயோ:12 41/3,4

மேல்


பூண்ட (75)

எழுவர் பூண்ட ஈகை செம் நுகம் – சிறு 113
விரவு வரி கச்சின் பூண்ட மங்கையர் – முல் 47
வினை விளங்கு நெடும் தேர் பூண்ட மாவே – முல் 103
தேர் பூண்ட மாஅ போல – பட் 123
கடு மா பூண்ட நெடும் தேர் – நற் 91/11
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 481/4
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 486/5
தார் கொண்டாள் தலை கோதை தடுமாறி பூண்ட நின் – கலி 66/15
தேர் பூண்ட நெடு நன் மான் தெண் மணி வந்து எடுப்புமே – கலி 70/18
ஒருத்தி கணம்_கொண்டு அவை மூச கை ஆற்றாள் பூண்ட
மணம் கமழ் கோதை பரிபு கொண்டு ஓச்சி – கலி 92/45,46
தார் மணி பூண்ட தமனிய மேகலை – கலி 96/15
புரைய பூண்ட கோதை மார்பினை – அகம் 100/2
நன்னால்கு பூண்ட கடும் பரி நெடும் தேர் – அகம் 104/6
பொலம் படை கலி_மா பூண்ட தேரே – அகம் 114/16
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் பூண்ட கடும் பரி – அகம் 194/17
பகடு பல பூண்ட உழவு-உறு செம் செய் – அகம் 262/2
நால் உடன் பூண்ட கால் நவில் புரவி – அகம் 334/11
புரவு கடன் பூண்ட வண்மை யானே – புறம் 149/5
மார்பில் பூண்ட வயங்கு காழ் ஆரம் – புறம் 150/20
வினைக்கு வேண்டி நீ பூண்ட
புல புல்வாய் கலை பச்சை – புறம் 166/10,11
காசு அறு பவள செம் காய் மரகத கமுகு பூண்ட
ஊசலில் மகளிர் மைந்தர் சிந்தையொடு உலவ கண்டார் – கம்.பால:10 9/3,4
விரி மணி தார்கள் பூண்ட வேசரி வெரிநில் தோன்றும் – கம்.பால:14 64/1
உன்ன அரும் துறவு பூண்ட உணர்வு உடை ஒருவனே போல் – கம்.பால:19 57/3
பூண்ட போர் மழு உடையவன் பெரும் புகழ் குறுக – கம்.அயோ:1 60/2
பூண்ட காதலர் பூட்டு அவிழ் கொங்கையர் – கம்.அயோ:2 1/2
பூண்ட புகழ் மன்னன் உறை கோயில் புகலோடும் – கம்.அயோ:3 103/4
பூண்ட பேர் அன்பினாரை போக்குவது அரிது போக்காது – கம்.அயோ:5 18/1
பூண்ட மா தவனொடும் கோயில் புக்கு எனது – கம்.அயோ:5 35/3
பூண்ட மா தவன் அ மொழி விரும்பினன் புகல – கம்.அயோ:9 32/1
பூண்ட வேந்தன் திருமகன் புந்திதான் – கம்.அயோ:11 28/2
பூண்ட நின் பொலம் கொள் தாள் – கம்.ஆரண்:1 67/3
பூண்ட பெரும் புகழ் நிறுவி தம் பொருட்டால் பொன்_உலகம் புக்க தாதை – கம்.ஆரண்:4 26/3
பொன் மயம் ஆன நங்கை மனம் புக புன்மை பூண்ட
தன்மையோ அரக்கன் தன்னை அயர்த்தது ஓர் தகைமையாலோ – கம்.ஆரண்:10 87/1,2
பூண்ட என் மானம் தீர தண்டகம் புக்க காலை – கம்.ஆரண்:11 34/2
மிகை உடைத்து என்றும் பூண்ட விரதத்தை விடுதும் என்றல் – கம்.ஆரண்:11 64/2
பூண்ட மானமும் போக்க_அரும் காதலும் – கம்.ஆரண்:14 13/1
பூண்ட பூணவள் வாள் முகம் போதலால் – கம்.ஆரண்:14 20/3
பூண்ட மா தவத்தின் செல்வம் போயது பிறவி என்பாள் – கம்.ஆரண்:16 3/3
பூண்ட தம்பி பொழுது கழிந்ததால் – கம்.கிட்:1 34/2
பூண்ட பேர் உலகங்கள் வலியின் புக்கு இடை – கம்.கிட்:6 14/2
பூண்ட பேர் அரசுக்கு ஏற்ற யாவையும் புரிந்து போரில் – கம்.கிட்:9 7/3
பூண்ட தேரவன் காதலற்கு ஒரு மொழி புகலும் – கம்.கிட்:12 40/4
திண் நெடும் கழுதை பேய் பூண்ட தேரின்-மேல் – கம்.சுந்:3 40/2
பூண்ட மெய் உயிரே போக அ பொய் உயிர் போயே நின்ற – கம்.சுந்:4 77/2
நூறொடு நூறு பூண்ட நொறில் வய புரவி நோன் தேர் – கம்.சுந்:10 7/2
ஓங்கு இரும் தடம் தேர் பூண்ட உளை வய புரவி ஒல்கி – கம்.சுந்:10 16/1
ஆறு_இருநூறு பேய் பூண்ட ஆழி தேர் – கம்.சுந்:11 3/2
பூண்ட நாண் இற தன் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:11 36/4
பூண்ட பேயொடு சாரதி தரைப்பட புடைத்தான் – கம்.சுந்:11 42/4
மிகை புலன் அடக்கி மெய்ம்மை விளம்புதல் விரதம் பூண்ட
தகை புல கருமத்தோரை கோறலின் தக்கார் யார்க்கும் – கம்.சுந்:12 109/2,3
பூண்ட பேர் அடையாளம் கை கொண்டதும் புகன்று போரில் – கம்.சுந்:14 9/2
பொய் இல் நாயகம் பூண்ட பின் இனி அது புரிதல் – கம்.யுத்1:3 54/3
போது உறு கிழவனை தவம் முன் பூண்ட நாள் – கம்.யுத்1:4 21/4
புரக்க வந்தனம் எனும் பெருமை பூண்ட நாம் – கம்.யுத்1:4 66/2
துறவியின் உறவு பூண்ட தூயவர் துணைவன் என்னை – கம்.யுத்1:4 126/1
பூண்ட வில் என குனிந்தன கொழும் கடை புருவம் – கம்.யுத்1:6 5/4
மால் கடற்கு இறைவன் பூண்ட மாலை போன்று உளது இ மூதூர் – கம்.யுத்1:10 14/4
நூறு பத்து உடை பத்தியின் நொறில் பரி பூண்ட
ஆறு தேரினும் அகன்றது அ அனுமன்-தன் தடம் தோள் – கம்.யுத்2:16 226/3,4
பூண்ட வெம் செரு இரவி கான்முளையொடு பொருதான் – கம்.யுத்2:16 249/3
ஆயிரம் புரவி பூண்ட அதிர் குரல் அசனி திண் தேர் – கம்.யுத்2:18 182/1
ஐ_இருநூறு பூண்ட ஆழி அம் தேரின் மேலான் – கம்.யுத்2:18 227/4
அரி இனம் பூண்ட தேரும் அனுமனும் அனந்த சாரி – கம்.யுத்2:19 104/1
பொன் உறு தடம் தேர் பூண்ட மடங்கல் மா புரண்ட போதும் – கம்.யுத்2:19 119/1
ஆயிரம் புரவி பூண்ட ஆழி அம் தேரன் ஆனான் – கம்.யுத்2:19 121/4
உரகம் பூண்ட உருளை பொருந்தின – கம்.யுத்2:19 143/1
பொன் நெடும் தடம் தேர் பூண்ட புரவியின் குரங்கள் போக்கி – கம்.யுத்3:21 22/3
வலம்கொண்டு வணங்கி வான் செல் ஆயிரம் மடங்கல் பூண்ட
பொலம் கொடி நெடும் தேர் ஏறி போர் பணை முழங்க போனான் – கம்.யுத்3:22 4/1,2
பல் விலங்கொடு புரவிகள் பூண்ட தேர் பரவை – கம்.யுத்3:22 58/1
தேர் இரண்டு அருகு பூண்ட கழுதையும் அச்சும் சிந்த – கம்.யுத்3:22 130/3
பூம் துகிலோடும் பூசல் மேகலை சிலம்பு பூண்ட
மாம் தளிர் எய்த நொய்தின் மயங்கினர் மழலை சொல்லார் – கம்.யுத்3:25 8/3,4
கோல் கொளும் ஒருவனோடும் கொடி தடம் தேரில் பூண்ட
பால் கொளும் புரவி எல்லாம் படுத்தினான் படியின் மேலே – கம்.யுத்3:27 180/3,4
ஆயிரம் புரவி பூண்ட தேரின் பேர் அரவம் கேட்டான் – கம்.யுத்3:28 17/4
பூண்ட வெம் பழியினோடும் போந்தனம் போதும் என்னா – கம்.யுத்3:31 57/2
பூண்ட மணி ஆழி வய மா நிமிர் பொலம் தேர் – கம்.யுத்4:36 5/3
மெய் அவன் உரைத்தது என வேண்டி இடை பூண்ட
மொய் உளை வய பரி மொழிந்த முது வேதம் – கம்.யுத்4:36 24/3,4

மேல்


பூண்டது (12)

பரவு நல் ஒழுக்கின் படி பூண்டது
சரயு என்பது தாய் முலை அன்னது இ – கம்.பால:1 12/2,3
அன்னதனை அறிந்து அன்றோ அன்பு இரட்டி பூண்டது நான் அறிவு இலேனோ – கம்.ஆரண்:6 125/4
பூண்டது ஒளிர் பொன் அனைய பொம்மல் நிறம் மெய்யே – கம்.சுந்:4 68/2
பூண்டது ஓர் துயர் கொடு பொன்றினார்-கொலோ – கம்.சுந்:14 18/3
ஆயிரம் பரி பூண்டது அதிர் குரல் – கம்.யுத்2:15 95/1
பூண்டது ஓர் பணியன் வல்லை அனையரை கொண்டு புக்கான் – கம்.யுத்2:16 6/4
ஏறாம் அவை அன்னவை ஆயிரம் பூண்டது என்ப – கம்.யுத்2:19 19/2
பேய் ஓர் ஆயிரம் பூண்டது பெய் மணி – கம்.யுத்2:19 128/1
ஓர் ஆயிரம் பரி பூண்டது ஒர் உயர் தேர்-மிசை உயர்ந்தான் – கம்.யுத்3:27 102/2
நாயகற்கு வந்து உதித்தவும் பூண்டது நலத்தின் – கம்.யுத்4:35 19/4
பொரும் பரிகள் ஆக நனி பூண்டது பொலம் தேர் – கம்.யுத்4:36 14/4
புரக்கும் நன் குலத்து வந்து ஒருவன் பூண்டது ஓர் – கம்.யுத்4:38 13/2

மேல்


பூண்டதை (1)

பூண்டதை சுருள் உடை வள்ளி இடை இடுபு இழைத்த – பரி 21/10

மேல்


பூண்டவள் (1)

கெடு வளை பூண்டவள் மேனியில் கண்டு – பரி 20/34

மேல்


பூண்டவன் (2)

பூண்டவன் தொடர்ந்து பின்னே போந்தவன் பொழுது நீத்தது – கம்.அயோ:13 41/3
வறியவர் ஒருவன் வண்மை பூண்டவன் மேல் சென்று என்ன – கம்.யுத்2:15 147/4

மேல்


பூண்டவும் (1)

உள்ளன யாவையும் உதவி பூண்டவும்
கொள்ளையில் கொள்க என கொடுக்கின்றாரினே – கம்.பால:23 76/3,4

மேல்


பூண்டவே (1)

பாலமை உணர்ந்தவன் பக்கம் பூண்டவே – கம்.பால:23 71/4

மேல்


பூண்டவை (1)

பூண்டவை எறியா வாளும் எற்றா மழுவும் – கலி 85/8

மேல்


பூண்டன (15)

ஆளிகள் பூண்டன அரிகள் பூண்டன – கம்.ஆரண்:7 31/1
ஆளிகள் பூண்டன அரிகள் பூண்டன
மீளிகள் பூண்டன வேங்கை பூண்டன – கம்.ஆரண்:7 31/1,2
மீளிகள் பூண்டன வேங்கை பூண்டன – கம்.ஆரண்:7 31/2
மீளிகள் பூண்டன வேங்கை பூண்டன
ஞாளிகள் பூண்டன நரிகள் பூண்டன – கம்.ஆரண்:7 31/2,3
ஞாளிகள் பூண்டன நரிகள் பூண்டன – கம்.ஆரண்:7 31/3
ஞாளிகள் பூண்டன நரிகள் பூண்டன
கூளிகள் பூண்டன குதிரை பூண்டன – கம்.ஆரண்:7 31/3,4
கூளிகள் பூண்டன குதிரை பூண்டன – கம்.ஆரண்:7 31/4
கூளிகள் பூண்டன குதிரை பூண்டன – கம்.ஆரண்:7 31/4
தேர் பூண்டன விலங்கு யாவையும் சிலை பூண்டு எழு கொலையால் – கம்.ஆரண்:7 98/1
பார் பூண்டன மத மா கரி பலி பூண்டன பரிமா – கம்.ஆரண்:7 98/2
பார் பூண்டன மத மா கரி பலி பூண்டன பரிமா – கம்.ஆரண்:7 98/2
தார் பூண்டன உடல் பூண்டில தலை வெம்_கதிர் தழிவந்து – கம்.ஆரண்:7 98/3
ஊர் பூண்டன பிரிந்தால் என இரிந்தார் உயிர் உலைந்தார் – கம்.ஆரண்:7 98/4
பூண்டன நடுக்கம் வாய்கள் புலர்ந்தன மயிரும் பொங்க – கம்.யுத்3:22 14/3
பூண்டன புரவியோ புதிய காற்று என்பர் – கம்.யுத்4:37 68/3

மேல்


பூண்டனர் (1)

பூண்டனர் தழுவி புக்கார் காணுதி போதி என்றார் – கம்.யுத்4:34 18/4

மேல்


பூண்டனன் (4)

பூண்டனன் நின் கொடும் புணர்ப்பினால் என்றால் – கம்.அயோ:11 70/2
பூண்டனன் கிடந்தனன் புலம்பினான்-அரோ – கம்.அயோ:11 87/4
போர் இலான் புரந்தரன் ஏவல் பூண்டனன்
ஆர் உலாம் நேமியான் ஆற்றல் தோற்றுப்போய் – கம்.ஆரண்:10 31/1,2
கார் மேக வண்ணன் பணி பூண்டனன் காலின் மைந்தன் – கம்.சுந்:1 46/1

மேல்


பூண்டனென் (1)

அறம்-தலை நின்றவர்க்கு அன்பு பூண்டனென்
மறந்தும் நன் புகழ் அலால் வாழ்வு வேண்டலென் – கம்.யுத்1:4 17/1,2

மேல்


பூண்டனை (2)

அரணியன் என்று அவற்கு அன்பு பூண்டனை
மரணம் என்று ஒரு பொருள் மாற்றும் வன்மையோய் – கம்.யுத்1:4 2/3,4
நண்ணின மனிதர்-பால் நண்பு பூண்டனை
எண்ணினை செய்வினை என்னை வெல்லுமாறு – கம்.யுத்1:4 6/1,2

மேல்


பூண்டாம் (1)

அஞ்சினாம் பழியும் பூண்டாம் அம் புவி யாண்டும் ஆவி – கம்.யுத்3:31 47/1

மேல்


பூண்டாய் (5)

வேத வித்து ஆய மேலோன் மைந்தன் நீ விரதம் பூண்டாய்
ஆதலின் கொல்லல் ஆகாது அம்பு இது பிழைப்பது அன்றால் – கம்.பால:24 36/2,3
பூண்டாய் பகையால் இழந்தே வனம் போதி என்றால் – கம்.அயோ:4 126/3
மண்ணோர் பாராது எள்ளுவர் வாளா பழி பூண்டாய்
உண்ணா நஞ்சம் கொல்கிலது என்னும் உரை உண்டு என்று – கம்.அயோ:11 83/2,3
உலைவு இலா தருமம் பூண்டாய் உலகு உளதனையும் உள்ளாய் – கம்.யுத்2:16 151/2
புலத்தியன் மரபின் வந்து புண்ணிய மரபு பூண்டாய்
வலத்து இயல்பு அன்று மாயா பழி கொள மறுகுவாயோ – கம்.யுத்3:29 59/3,4

மேல்


பூண்டார் (2)

முற்றினார் அன்பு பூண்டார் வேள்விகள் முடித்து நின்றார் – கம்.யுத்1:4 151/2
பூண்டார் எல்லாம் பொன்றுவர் துன்ப பொறையாற்றார் – கம்.யுத்3:22 209/3

மேல்


பூண்டாரும் (1)

புகாஅ எதிர் பூண்டாரும் தாம் – பரி 23/79

மேல்


பூண்டால் (2)

பரக்கழி இது நீ பூண்டால் புகழை யார் பரிக்கல்-பாலார் – கம்.கிட்:7 85/4
புன் மக்கள் தருமம் பூணா புல மக்கள் தருமம் பூண்டால் – கம்.யுத்2:16 146/4

மேல்


பூண்டாள் (3)

நிரந்தரம் உலகில் நிற்கும் நெடும் பழி பூண்டாள் நின்றாள் – கம்.பால:9 20/3
கொன்று உழல் கூற்றம் என்னும் பெயர் இன்றி கொடுமை பூண்டாள்
இன்று எனக்கு உணர்த்தல் ஆவது ஏயதே என்னின் ஆகும் – கம்.அயோ:3 109/2,3
பூண்டாள் கற்புடையாள் பொய்யாள் – கம்.சுந்:5 46/1

மேல்


பூண்டான் (3)

பூண்டான் அவன் கட்புலம் பின்பட முன்பு போனான் – கம்.சுந்:1 51/4
பூண்டான் அருக்கன் உயர் வானின் வழி போனான் – கம்.சுந்:1 74/4
போதுவாய் நீயே என்ன பொன் அடி இரண்டும் பூண்டான் – கம்.யுத்2:16 148/4

மேல்


பூண்டிசின் (1)

காப்பும் பூண்டிசின் கடையும் போகலை – அகம் 7/5

மேல்


பூண்டில (1)

தார் பூண்டன உடல் பூண்டில தலை வெம்_கதிர் தழிவந்து – கம்.ஆரண்:7 98/3

மேல்


பூண்டிலென் (1)

புல்லிய வலியினோர் ஏவல் பூண்டிலென்
அல்லி அம் கமலமே அனைய செம் கண் ஓர் – கம்.சுந்:12 69/2,3

மேல்


பூண்டு (29)

வரை ஊர் பாம்பின் பூண்டு புடை தூங்க – பெரும் 72
பெரும்பாண் காவல் பூண்டு என ஒருசார் – நற் 40/3
நிலை உயர் கடவுட்கு கடம் பூண்டு தன் மாட்டு – கலி 46/16
இன்னும் கடம் பூண்டு ஒரு-கால் நீ வந்தை உடம்பட்டாள் – கலி 63/12
யார்-கொல் வாழ்க அவன் கண்ணி தார் பூண்டு
தாலி களைந்தன்றும் இலனே பால் விட்டு – புறம் 77/6,7
பறம்பு பாடினர் அதுவே அறம் பூண்டு
பாரியும் பரிசிலர் இரப்பின் – புறம் 108/4,5
தென் பவ்வத்து முத்து பூண்டு
வட_குன்றத்து சாந்தம் உரீஇ – புறம் 380/1,2
அடி இணை சிலம்பு பூண்டு அரற்று மாளிகை – கம்.பால:3 36/2
பூண்டு இ உலகுக்கு இடர் கொடுத்த புல்லனேன் – கம்.அயோ:14 62/2
பொலம் குலாவு தாள் பூண்டு வேண்டினான் – கம்.அயோ:14 111/4
தேர் பூண்டன விலங்கு யாவையும் சிலை பூண்டு எழு கொலையால் – கம்.ஆரண்:7 98/1
பூண்டு இ பிணியால் உறுகின்றது தான் பொறாதாள் – கம்.ஆரண்:10 146/1
பூண்டு உயர் வடம் இரு புடையும் வாங்கலின் – கம்.ஆரண்:15 12/3
பொன்னின் வார் கழல் புது நறும் தாமரை பூண்டு
சென்னி-மேல் கொளூஉ அருக்கன் சேய் இவை இவை செப்பும் – கம்.கிட்:4 18/3,4
பூண்டு நின்று உய்த்தல்-பாலார் நும் கழல் புகுந்துளோரும் – கம்.கிட்:11 58/4
பூண்டு நடக்கும் நல் நெறியானும் பொறையானும் – கம்.கிட்:17 18/2
பூண்டு புரிந்து சரிந்து கடை சுருண்டு புகையும் நறும் பூவும் – கம்.சுந்:4 57/2
பூண்டு அதனை நீங்கி நெறி போதலுறு நாளின் – கம்.சுந்:4 61/2
இந்து வெண்குடை நீழலில் தாரகை இனம் பூண்டு
அந்தி வான் உடுத்து அல்லு வீற்றிருந்ததாம் என்ன – கம்.சுந்:12 42/3,4
கொள்ளை பூண்டு அமரர் வைகும் குன்றையும் கோட்டில் கொண்ட – கம்.யுத்1:9 88/3
பூண்டு எழு கரதலம் பொறுக்கலாதன – கம்.யுத்2:18 116/3
போர் தொழில் வேட்கை பூண்டு பொங்கினர் புகுந்து மொய்த்தார் – கம்.யுத்3:20 1/2
தாள்முதல் காவல் பூண்டு செல்க என தக்கது என்னா – கம்.யுத்3:21 9/2
விரதம் பூண்டு உயிரினோடும் தன்னுடை மீட்சி நோக்கும் – கம்.யுத்3:28 63/3
பூண்டு ஒரு பகை-மேல் புக்கு என் புத்திரனோடும் போனார் – கம்.யுத்3:29 37/1
மறத்தை பூண்டு வெம் பாவத்தை மணம் புணர் மணாளர் – கம்.யுத்3:31 6/2
பூண்டு உளது தாரகை மணி பொரு இல் கோவை – கம்.யுத்4:36 9/3
பூண்டு இரண்டு எதிர் நின்றவும் போன்றன – கம்.யுத்4:37 39/2
வேந்தர் பிரான் தயரதனார் பணி-தன்னால் வெம் கானில் விரதம் பூண்டு
போந்ததுவும் கடைமுறையே புரந்தரனார் பெரும் தவமாய் போயிற்று அம்மா – கம்.யுத்4:38 25/3,4

மேல்


பூண்டுடை (1)

அரங்கில் ஆடுவார்க்கு அன்பு பூண்டுடை வரம் அறியேன் – கம்.யுத்1:2 107/1

மேல்


பூண்டும் (1)

உடுத்தும் தொடுத்தும் பூண்டும் செரீஇயும் – குறு 295/1

மேல்


பூண்டுழி (1)

பூண்டுழி அஞ்சி வெம் செருவில் புக்கு உடன் – கம்.யுத்1:4 61/2

மேல்


பூண்டுளர் (1)

பூண்டுளர் ஆயினும் பொறையின் ஆற்றலால் – கம்.ஆரண்:3 8/2

மேல்


பூண்டேன் (3)

பூண்டேன் விரதம் அதனால் உயிர் பொறுப்பேன் – கம்.ஆரண்:13 97/2
பூண்டேன் எம் கோன் பொலம் கழலும் புகழே அன்றி புன் பழியும் – கம்.சுந்:4 113/3
புன் தொழில் புலை அரசினை வெஃகினேன் பூண்டேன்
கொன்று ஒருக்கினென் எந்தையை சடாயுவை குறைத்தேன் – கம்.யுத்3:22 191/1,2

மேல்


பூண்டோர் (1)

துக்கம் இ தொடர்ச்சி என்று துறப்பரால் துணிவு பூண்டோர்
மிக்கது நலனே ஆக வீடுபேறு அளிக்கும் அன்றே – கம்.யுத்2:16 138/3,4

மேல்


பூண்ப (1)

ஆங்கு ஒருசார் உண்ணுவ பூசுவ பூண்ப உடுப்பவை – பரி 23/22

மேல்


பூண்பாய் (1)

பூண்பாய் போல் நிற்றியால் யாது ஒன்றும் பூணாதாய் – கம்.ஆரண்:15 42/2

மேல்


பூண்பார் (1)

போன-பின் புரிவது ஒன்றும் தெரிகிலர் துன்பம் பூண்பார் – கம்.யுத்3:26 15/4

மேல்


பூண (10)

வடி மணி நெடும் தேர் பூண ஏவாது – அகம் 350/7
உய்வான் உற இ பழி பூண உன்னோடு எனக்கு பகை உண்டோ – கம்.பால:10 66/4
மரம் பயில் கடுவன் பூண மந்தி கண்டு உவக்கும்-மாதோ – கம்.பால:16 13/4
பூண பிறந்தானும் நின்றான் அவை போர் விலோடும் – கம்.அயோ:4 144/3
பூண வான் உயர் காதலின் பொங்கினான் – கம்.அயோ:11 6/2
திறம் தெரிந்து உலகம் பூண செம் நெறி செலுத்தி தீயோர் – கம்.சுந்:12 76/2
மறி கடல் கடைய வந்த மணி-கொலாம் மார்பில் பூண – கம்.யுத்1:9 86/4
உம்மையே புகழும் பூண துறக்கமும் உமக்கே ஆக – கம்.யுத்3:27 175/2
எம்மையே பழியும் பூண நரகமும் எமக்கே ஆக – கம்.யுத்3:27 175/4
பூண முந்தின சிந்தின பூ மழை – கம்.யுத்4:37 38/2

மேல்


பூணகிலாய் (1)

புறம் ஏதும் இலாரொடு பூணகிலாய்
மறமே புரிவார் வசமாயினையோ – கம்.யுத்3:23 10/2,3

மேல்


பூணலாம் (1)

பூணலாம் எம்மனோரால் புகழலாம் பொதுமைத்து அன்றே – கம்.சுந்:6 52/4

மேல்


பூணவள் (1)

பூண்ட பூணவள் வாள் முகம் போதலால் – கம்.ஆரண்:14 20/3

மேல்


பூணவற்கு (1)

விரி கதிர் மணி பூணவற்கு தான் ஈத்தது – பரி 5/32

மேல்


பூணவை (1)

பாம்பு படிமதம் சாய்த்தோய் பசும் பூணவை
கொடி மேல் இருந்தவன் தாக்கு இரையது பாம்பு – பரி 4/47,48

மேல்


பூணள் (1)

சுணங்கு அணிவு-உற்ற விளங்கு பூணள்
மார்பு உறு முயக்கு இடை ஞெமிர்ந்த சோர் குழை – நற் 20/8,9

மேல்


பூணன் (2)

இலங்கும் பூணன் பொலம் கொடி உழிஞையன் – பதி 56/5
திரு மணி ஒளிர்வரும் பூணன் வந்து – அகம் 32/2

மேல்


பூணா (3)

பூணா_ஐயவி தூக்கிய மதில – பதி 16/4
புனை மணி அளகம் என்றும் புதுமை ஆம் உவமை பூணா – கம்.கிட்:13 57/4
புன் மக்கள் தருமம் பூணா புல மக்கள் தருமம் பூண்டால் – கம்.யுத்2:16 146/4

மேல்


பூணா_ஐயவி (1)

பூணா_ஐயவி தூக்கிய மதில – பதி 16/4

மேல்


பூணாதாய் (1)

பூண்பாய் போல் நிற்றியால் யாது ஒன்றும் பூணாதாய்
மாண்பால் உலகை வயிற்று ஒளித்து வாங்குதியால் – கம்.ஆரண்:15 42/2,3

மேல்


பூணாது (1)

பூணாது ஒழிவான் எனின் யாம் உளமோ பொன்றேல் என்றான் – கம்.அயோ:4 39/4

மேல்


பூணாம் (1)

கடனும் பூணாம் கை நூல் யாவாம் – குறு 218/2

மேல்


பூணாமல் (1)

குன்றும் பழி பூணாமல் காவாய் கோவே என்றான் – கம்.அயோ:4 40/4

மேல்


பூணாய் (1)

பொன் உயிர்த்து ஒளிரும் பூணாய் பொது நின்று தருமம் நோக்கி – கம்.கிட்:7 154/3

மேல்


பூணாள் (2)

வேரா நின்றாள் மின்னின் இமைக்கும் மிளிர் பூணாள் – கம்.சுந்:2 75/4
பொன் துன்னும் மணி பூணாள் இலள் என்ன பொருமுவான் – கம்.சுந்:2 223/4

மேல்


பூணான் (1)

முத்து அணி வயிர பூணான் மங்கல முகிழ்ந்த நல் நாள் – கம்.பால:14 72/4

மேல்


பூணித்து (1)

பூணித்து இவை உரை-செய்தனை அதனால் உரை பொதுவே – கம்.யுத்2:15 172/1

மேல்


பூணிப்பு (2)

பூழியில் புரட்டல் என் பூணிப்பு ஆம் என – கம்.சுந்:12 58/3
பூணிப்பு ஒன்று உடையன் ஆகி புகுந்த நான் புறத்து நின்று – கம்.யுத்2:18 178/1

மேல்


பூணியல் (1)

பூணியல் நின சாயல் பொலிவது பல கண்ணின் – கம்.அயோ:9 4/3

மேல்


பூணின் (4)

பூணின் வெய்யோன் ஒரு திசையே புகுத போவான் புகழ் வேந்தர் – கம்.ஆரண்:10 118/3
பூணின் பொலிவார் புடை ஏந்திட பொங்கு தோளான் – கம்.ஆரண்:10 158/3
ஒளி பிழம்பு ஒழுகும் பூணின் உமிழ் இள வெயிலும் ஒண் பொன் – கம்.யுத்3:25 5/2
மறைத்தனர் பூணின் மைந்தர் உயிர்க்கு ஒரு மறுக்கம் தோன்ற – கம்.யுத்4:42 9/4

மேல்


பூணினர் (2)

நிழல் உறு பூணினர் நெறித்த நெற்றியர் – கம்.ஆரண்:7 43/2
பொன் நின்று கஞலும் தெய்வ பூணினர் பொருப்பு தோளர் – கம்.சுந்:7 9/1

மேல்


பூணினாய் (2)

மாது என்று எண்ணுவதோ மணி பூணினாய் – கம்.பால:7 37/4
போர் செய்த குருதியால் புகழின் பூணினாய் – கம்.யுத்2:19 30/4

மேல்


பூணினார் (1)

பொதியொடும் வாரிய பொலன் கொள் பூணினார் – கம்.சுந்:9 19/4

மேல்


பூணினால் (1)

பூணினால் குறிகொண்டாள் புலக்குவள் அல்லளோ – கலி 79/14

மேல்


பூணினான் (2)

போதி ஆதி என்றான் புகழ் பூணினான் – கம்.கிட்:11 8/4
மின் பொரு பூணினான் செல்லும் வேலையில் – கம்.கிட்:11 119/4

மேல்


பூணினானும் (1)

இலை குலாம் பூணினானும் இரும் பிண குருதி ஈரத்து – கம்.சுந்:11 15/1

மேல்


பூணினும் (1)

பூணினும் புகழே அமையும் என்று இனைய பொற்பில் நின்று உயிர் நனி புரக்கும் – கம்.பால:3 12/1

மேல்


பூணினை (1)

தெரி மணி பிறங்கும் பூணினை மால் வரை – பரி 1/9

மேல்


பூணுதற்கு (1)

பூணுதற்கு இனிய முத்தின் பொலி மணல் பரந்த வைப்பில் – கம்.யுத்1:4 131/2

மேல்


பூணுதியோ (1)

பனை மேல் உறைவாய் பழி பூணுதியோ – கம்.பால:23 5/4

மேல்


பூணுதிரோ (1)

பரதா இளையோய் பழி பூணுதிரோ – கம்.ஆரண்:12 77/4

மேல்


பூணும் (10)

கடகமும் குழையும் பூணும் ஆரமும் கலிங்க நுண் நூல் – கம்.பால:10 17/1
படைகளும் முடியும் பூணும் படர் வெயில் பரப்பி செல்ல – கம்.பால:14 55/3
வயிரம் செய் பூணும் நாணும் மடனும் தன் நிறையும் மற்றும் – கம்.பால:21 8/3
கால் உள சிலை பூணும் கை உள கலி வானின் – கம்.அயோ:8 28/3
புல்கிய பூணும் அ கொங்கை போன்றன – கம்.கிட்:6 6/2
வடங்களும் குழையும் பூணும் மாலையும் சாந்தும் யானை – கம்.சுந்:2 38/1
மன்னவர் முடியும் பூணும் மாலையும் பணையம் ஆக – கம்.சுந்:2 183/3
மாலையும் சாந்தும் கலவையும் பூணும் வயங்கு நுண் தூசொடு காசும் – கம்.சுந்:3 89/1
பூணும் பழியோடு பொருந்துவதோ – கம்.சுந்:4 8/4
பொன்றும் பொழுதே புகழ் பூணும் எனா – கம்.சுந்:4 10/4

மேல்


பூணுறு (1)

போர் ஏறிட ஏறுவ பூணுறு திண் – கம்.யுத்2:18 17/3

மேல்


பூணேன் (1)

பாரோர் கொள்ளார் யான் உயிர் பேணி பழி பூணேன்
தீராது ஒன்றால் நின் பழி ஊரில் திரு நில்லாள் – கம்.அயோ:11 81/1,2

மேல்


பூணொடு (3)

நாள்_மகிழ் இருக்கை காண்-மார் பூணொடு
தெள் அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப ஒள் அழல் – மது 443,444
தொன்றுபடு நறும் தார் பூணொடு பொலிய – குறி 122
கூர் ஏயிற்றார் குவி முலை பூணொடு
மாரன் ஒப்பார் மார்பு அணி கலவி – பரி 8/118,119

மேல்


பூணொடும் (2)

புனை நறும் துகில் பூணொடும் தாங்கினார் – கம்.பால:18 30/4
பூணொடும் புலம்பினென் பொழுது போக்கி இ – கம்.கிட்:6 21/3

மேல்


பூணோடும் (1)

விலை அறா மணி பூணோடும் வில்லொடும் நிலத்து வீழ – கம்.யுத்3:28 43/4

மேல்


பூத்த (90)

குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி – திரு 199
பூழி பூத்த புழல் காளாம்பி – சிறு 134
திறல் வேல் நுதியின் பூத்த கேணி – சிறு 172
அதிரல் பூத்த ஆடு கொடி படாஅர் – முல் 51
பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து இனிது விளங்கி – மது 770
தலை நாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை – மலை 305
புன்னை பூத்த இன் நிழல் உயர் கரை – நற் 91/2
முது நீர் இலஞ்சி பூத்த குவளை – நற் 160/8
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த
நீடு சுரி இணர சுடர் வீ கொன்றை – நற் 302/1,2
ஓங்கு இரும் சிலம்பில் பூத்த
காந்தள் அம் கொழு முகை போன்றன சிவந்தே – நற் 379/12,13
இருவி சேர் மருங்கில் பூத்த முல்லை – குறு 220/3
குண்டு நீர் பைம் சுனை பூத்த குவளை – குறு 291/6
பெய்த புலத்து பூத்த முல்லை – குறு 323/4
பூத்த கரும்பின் காய்த்த நெல்லின் – ஐங் 4/4
பூத்த மாஅத்து புலால் அம் சிறு மீன் – ஐங் 10/4
பொய்கை பூத்த புழை கால் ஆம்பல் – ஐங் 34/2
பைம் சுனை பூத்த பகு வாய் குவளையும் – ஐங் 299/2
கரும்பின் பாத்தி பூத்த நெய்தல் – பதி 13/3
பூத்த முல்லை புதல் சூழ் பறவை – பதி 66/16
பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து தோன்றலை – பதி 90/18
மீன் ஆரம் பூத்த வியன் கங்கை நந்திய – பரி 16/36
பூத்த புகையும் அவியும் புலராமை – பரி 16/53
ஐ வளம் பூத்த அணி திகழ் குன்றின் மேல் – பரி 18/15
மை வளம் பூத்த மலர் ஏர் மழை கண்ணார் – பரி 18/16
கை வளம் பூத்த வடுவொடு காணாய் நீ – பரி 18/17
மொய் வளம் பூத்த முயக்கம் யாம் கைப்படுத்தேம் – பரி 18/18
மெய் வளம் பூத்த விழை_தகு பொன் அணி – பரி 18/19
நைவளம் பூத்த நரம்பு இயை சீர் பொய் வளம் – பரி 18/20
புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து – பரி 19/2
கை போல் பூத்த கமழ் குலை காந்தள் – பரி 19/76
நிலம் பூத்த மரம் மிசை நிமிர்பு ஆலும் குயில் எள்ள – கலி 27/9
நலம் பூத்த நிறம் சாய நம்மையோ மறந்தைக்க – கலி 27/10
கலம் பூத்த அணியவர் காரிகை மகிழ் செய்ய – கலி 27/11
உறு புலி உரு ஏய்ப்ப பூத்த வேங்கையை – கலி 38/6
ஒளி பூத்த நுதலாரோடு ஓர் அணி பொலிந்த நின் – கலி 66/19
தார் முற்றியது போல தகை பூத்த வையை தன் – கலி 67/3
பொய்கை பூ புதிது உண்ட வரி வண்டு கழி பூத்த
நெய்தல் தாது அமர்ந்து ஆடி பாசடை சேப்பினுள் – கலி 74/1,2
செய்து இயற்றியது போல வயல் பூத்த தாமரை – கலி 74/3
தண் தளிர் தகை பூத்த தாது எழில் நலம் செல – கலி 77/8
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன் – கலி 79/1,2
மாலை நீ தூ அற துறந்தாரை நினைத்தலின் கயம் பூத்த
போது போல் குவிந்த என் எழில் நலம் எள்ளுவாய் – கலி 118/9,10
அலர் பதத்து அசை வளி வந்து ஒல்க கழி பூத்த
மலர் என உணர்ந்து பின் மம்மர் கொண்டு இனையுமே – கலி 126/12,13
பூத்த பொங்கர் துணையொடு வதிந்த – அகம் 4/10
தீம் பெரும் பைம் சுனை பூத்த
தேம் கமழ் புது மலர் நாறும் இவள் நுதலே – அகம் 78/23,24
நன்_நாள் பூத்த நாகு இள வேங்கை – அகம் 85/10
வான் என பூத்த பானாள் கங்குல் – அகம் 94/3
பூத்த தாமரை புள் இமிழ் பழனத்து – அகம் 176/7
கடி மிளை புறவின் பூத்த முல்லையொடு – அகம் 216/10
பூத்த இருப்பை குழை பொதி குவி இணர் – அகம் 225/11
மன்ற வேங்கை மண நாள் பூத்த
மணி ஏர் அரும்பின் பொன் வீ தாஅய் – அகம் 232/7,8
தீம் நீர் பெரும் குண்டு சுனை பூத்த குவளை – புறம் 116/1
புலம்பல் போயின்று பூத்த என் கடும்பே – புறம் 380/15
செறுவில் பூத்த சே இதழ் தாமரை – புறம் 397/19
புது புனல் குடையும் மாதர் பூவொடு நாவி பூத்த
கதுப்பு உறு வெறியே நாறும் கரும் கடல் தரங்கம் என்றால் – கம்.பால:2 11/1,2
புறவு ஒன்றின் பொருட்டாக துலை புக்க பெருந்தகை-தன் புகழில் பூத்த
அறன் ஒன்றும் திருமனத்தான் அமரர்களுக்கு இடர் இழைக்கும் அவுணர் ஆயோர் – கம்.பால:5 62/1,2
போன்று ஒளிர் புனித நின் அருளில் பூத்த என் – கம்.பால:5 76/2
புள்ளி குறி இட்டு என ஒள் மீன் பூத்த வானம் பொலி கங்குல் – கம்.பால:10 72/1
பூத்த அண்டம் பழையது என்று புதுக்குவானும் போன்று உளதால் – கம்.பால:10 74/4
செய்களின் மடுவில் நல் நீர் சிறைகளில் நிறைய பூத்த
நெய்தலும் குமுத பூவும் நெகிழ்ந்த செங்கமல போதும் – கம்.பால:14 53/1,2
சுற்றுறு கமலம் பூத்த தொடு கடல் திரையின் செல்ல – கம்.பால:14 75/2
பூத்த ஏழிலை பாலையை பொடிபொடி ஆக – கம்.பால:15 6/3
புக்க மங்கையர் பூத்த கொம்பு ஆம் என பொலிந்தார் – கம்.பால:15 10/4
பஞ்சி அம் கமலம் பூத்த பசும் சுவடு உடைத்து-மன்னோ – கம்.பால:16 8/4
புலந்தவர் போல நின்று வளைகில பூத்த கொம்பர் – கம்.பால:17 10/4
மை அவாம் குவளை எல்லாம் மாதர் கண்_மலர்கள் பூத்த
கை அவாம் உருவத்தார்-தம் கண் மலர் குவளை பூத்த – கம்.பால:18 3/1,2
கை அவாம் உருவத்தார்-தம் கண் மலர் குவளை பூத்த
செய்ய தாமரைகள் எல்லாம் தெரிவையர் முகங்கள் பூத்த – கம்.பால:18 3/2,3
செய்ய தாமரைகள் எல்லாம் தெரிவையர் முகங்கள் பூத்த
தையலார் முகங்கள் செய்ய தாமரை பூத்த அன்றே – கம்.பால:18 3/3,4
தையலார் முகங்கள் செய்ய தாமரை பூத்த அன்றே – கம்.பால:18 3/4
புறப்படும் புகும் ஒரு பூத்த கொம்பு_அனாள் – கம்.பால:19 52/4
பள்ளத்து பாயும் நல் நீர் அனையவர் பானல் பூத்த
வெள்ளத்து பெரிய கண்ணார் மென் சிலம்பு அலம்ப மென் பூ – கம்.பால:21 3/1,2
மொய் வளர் குவளை பூத்த முளரியின் முளைத்த முந்நாள் – கம்.பால:22 16/1
பொன் தடம் தாமரை பூத்த போன்றதே – கம்.பால:23 61/4
பொங்கிய உவகை வெள்ளம் பொழிதர கமலம் பூத்த
சங்கை_இல் முகத்தார் நம்பி தம்பியர் அனையர் ஆனார் – கம்.அயோ:3 69/1,2
பூத்த நாள்_மலர் அயன் முதல புண்ணியர் – கம்.அயோ:12 10/1
குழையுறு மதியம் பூத்த கொம்பனாள் குழைந்து சோர – கம்.ஆரண்:7 64/1
பஞ்சு பூத்த விரல் பதுமம் பவளம் பூத்த அடியாள் என் – கம்.கிட்:1 31/1
பஞ்சு பூத்த விரல் பதுமம் பவளம் பூத்த அடியாள் என் – கம்.கிட்:1 31/1
நெஞ்சு பூத்த தாமரையின் நிலையம் பூத்தாள் நிறம் பூத்த – கம்.கிட்:1 31/2
நெஞ்சு பூத்த தாமரையின் நிலையம் பூத்தாள் நிறம் பூத்த
மஞ்சு பூத்த மழை அனைய குழலாள் கண் போல் மணி குவளாய் – கம்.கிட்:1 31/2,3
மஞ்சு பூத்த மழை அனைய குழலாள் கண் போல் மணி குவளாய் – கம்.கிட்:1 31/3
கல் நிற கற்றை நெடு நிழல் பூத்த கற்பக முழு வனம் கவின – கம்.சுந்:3 80/4
போதி என்றான் பூத்த மரம் போல் புண்ணால் பொலிகின்றான் – கம்.சுந்:8 43/4
புண்ணிய மேனி தீண்ட அஞ்சுவான் உலகம் பூத்த
கண் அகன் கமலத்து அண்ணல் கருத்திலாள் தொடுத்தல் கண்ணின் – கம்.சுந்:14 32/2,3
கமல திண் காடு பூத்த காள மா மேகம் ஒத்தான் – கம்.யுத்1:10 4/4
பாசடை பொய்கை பூத்த பங்கயம் நிகர்ப்ப பாராய் – கம்.யுத்1:10 10/4
பூ உயர் மின் எலாம் பூத்த வான் நிகர் – கம்.யுத்2:15 111/1
பொய் அற சிறிது என்று எண்ணும் பெருமையான் புதல்வன் பூத்த
மை அற கரிது என்று எண்ணும் மனத்தினான் வயிரம் அன்ன – கம்.யுத்3:28 47/2,3
புளின திட்டின் கண் அகன் வாரி கடல் பூத்த
நளின காடே ஒப்பன காண்-மின் நமரங்காள் – கம்.யுத்4:33 6/3,4
பருவத்தால் பூத்த என்ன பூத்தன பகையின் சீறும் – கம்.யுத்4:42 5/3
புருவத்தார் மேனி எல்லாம் பொன் நிற பசலை பூத்த – கம்.யுத்4:42 5/4

மேல்


பூத்ததாம் (1)

நஞ்சு பூத்ததாம் அன்ன நகையால் என்னை நலிவாயோ – கம்.கிட்:1 31/4

மேல்


பூத்ததால் (1)

பூவின் மாலை புலால் வெறி பூத்ததால் – கம்.யுத்4:37 20/4

மேல்


பூத்தது (11)

உண்டான் உந்தி கடல் பூத்தது ஓத கடலும் தான் வேறு ஓர் – கம்.பால:10 71/3
வெண் தாமரையின் மலர் பூத்தது ஒத்தது ஆழி வெண் திங்கள் – கம்.பால:10 71/4
பண் உளர் பவள தொண்டை பங்கயம் பூத்தது அன்ன – கம்.பால:18 7/1
பொங்கு இரும் கரும் கடல் பூத்தது ஆம் என – கம்.பால:23 51/2
நால் கடல் படு மணி நளினம் பூத்தது ஓர் – கம்.அயோ:2 49/1
பொதி பல கவிகை மீன் பூத்தது ஆகிலும் – கம்.அயோ:12 35/3
பூத்தது அன்ன பொரு_இல் தட கையால் – கம்.ஆரண்:7 17/3
பொருந்திட இன்றுதான் என் புண்ணியம் பூத்தது என்ன – கம்.ஆரண்:16 5/2
கார் கடல் கமலம் பூத்தது என பொலிவானை கண்டான் – கம்.யுத்1:4 129/4
கார் முகில் கமலம் பூத்தது அன்று இவன் கண்ணன் கொல்லாம் – கம்.யுத்1:4 134/3
பொரு கலை குலம் பூத்தது போன்றனள் – கம்.யுத்4:40 7/3

மேல்


பூத்ததே (1)

புதுமை ஆதலின் அவற்கு அச்சம் பூத்ததே – கம்.பால:19 49/4

மேல்


பூத்தமை (1)

கண் போல் பூத்தமை கண்டு நுண் பல – நற் 27/10

மேல்


பூத்தல் (3)

நின்று நிலைஇ புகழ் பூத்தல் அல்லது – பரி 31/2
வையம் விளங்கி புகழ் பூத்தல் அல்லது – பரி 32/2
சீர்த்து விளங்கி திரு பூத்தல் அல்லது – பரி 33/2

மேல்


பூத்தலால் (1)

பொருந்து செல்வமும் கல்வியும் பூத்தலால்
வருந்தி வந்தவர்க்கு ஈதலும் வைகலும் – கம்.பால:2 36/2,3

மேல்


பூத்தவன் (1)

பூத்தவன் முதலினர் புவியுள் தோன்றினார் – கம்.அயோ:12 16/2

மேல்


பூத்தவை (1)

பூத்தவை வடிவை ஒப்பான் சிற்றவை கோயில் புக்கான் – கம்.அயோ:3 105/4

மேல்


பூத்தன்று (2)

பூத்தன்று பெரும நீ காத்த நாடே – பதி 13/28
பூத்தன்று வையை வரவு – பரி 16/19

மேல்


பூத்தன (7)

அவரோ வாரார் முல்லையும் பூத்தன
பறி உடை கையர் மறி இனத்து ஒழிய – குறு 221/1,2
ஆலலும் ஆலின பிடவும் பூத்தன
கார் அன்று இகுளை தீர்க நின் படரே – குறு 251/3,4
பூத்தன பாணா நின் பாட்டு – பரி 18/21
பொழிந்தன மலர்_மழை ஆசி பூத்தன
மொழிந்தன பல்_இயம் முரசம் ஆர்த்தன – கம்.பால:5 67/2,3
சாளரத்தினும் பூத்தன தாமரை மலர்கள் – கம்.அயோ:1 53/4
பொங்கு வெம் கோள் அரா விசும்பு பூத்தன
வெம் கதிர் செல்வனை விழுங்கி நீங்குமால் – கம்.ஆரண்:13 109/1,2
பருவத்தால் பூத்த என்ன பூத்தன பகையின் சீறும் – கம்.யுத்4:42 5/3

மேல்


பூத்தனள் (2)

பூத்தனள் நீங்கு என பொய் ஆற்றால் தோழியர் – பரி 16/24
பூத்தனள் நங்கை பொலிக என நாணுதல் – பரி 16/30

மேல்


பூத்தாள் (2)

போதகம் நடப்ப நோக்கி புதியது ஓர் முறுவல் பூத்தாள் – கம்.ஆரண்:5 5/4
நெஞ்சு பூத்த தாமரையின் நிலையம் பூத்தாள் நிறம் பூத்த – கம்.கிட்:1 31/2

மேல்


பூத்தான் (2)

போயது எம் பொருமல் என்னா இந்திரன் உவகை பூத்தான்
தூய மா மலர் உளோனும் சுடர் மதி சூடினோனும் – கம்.பால:5 22/1,2
புனைந்தனென் வாகை என்னா இந்திரன் உவகை பூத்தான்
வனைந்தன அல்லா வேதம் வாழ்வு பெற்று உயர்ந்த-மாதோ – கம்.யுத்3:31 227/2,3

மேல்


பூத்தானும் (1)

பூத்தானும் அம் மழுவாளியும் முழு வாய்-கொடு புகழ்ந்தார் – கம்.யுத்3:27 148/4

மேல்


பூத்தியோ (1)

முல்லையும் பூத்தியோ ஒல்லையூர் நாட்டே – புறம் 242/6

மேல்


பூத்து (24)

மீன் பூத்து அன்ன தோன்றலர் மீன் சேர்பு – திரு 169
மீன் பூத்து அன்ன வான் கலம் பரப்பி – பெரும் 477
காடு கவின் பூத்து ஆயினும் நன்றும் – நற் 302/3
மீன் பூத்து அன்ன விளங்கு மணி பாண்டில் – பதி 90/35
புலம் பூத்து புகழ்பு ஆனா கூடலும் உள்ளார்-கொல் – கலி 27/12
நீங்கும்-கால் நிறம் சாய்ந்து புணரும்-கால் புகழ் பூத்து
நாம் கொண்ட குறிப்பு இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/11,12
சாற்றுள் பெடை அன்னார் கண் பூத்து நோக்கும் வாய் எல்லாம் – கலி 102/15
மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல் – கலி 103/13
மீன் பூத்து அன்ன உருவ ஞாயில் – புறம் 21/4
மீன் பூத்து அன்ன உருவ பன் நிரை – புறம் 399/31
கரு முகில் தாமரை காடு பூத்து நீடு – கம்.பால:5 10/1
செந்தாமரை பூத்து என தீபம் எடுத்தது அன்றே – கம்.பால:16 41/4
கயங்களில் மரை மலர் காடு பூத்து என – கம்.ஆரண்:10 18/3
புண்டரீக தடம் காடு பூத்து ஒரு – கம்.ஆரண்:13 62/2
புண்டரிகங்கள் பூத்து புயல் தழீஇ பொலிந்த திங்கள் – கம்.கிட்:3 17/3
கண்ணுற்றான் வாலி நீல கார் முகில் கமலம் பூத்து
மண் உற்று வரி வில் ஏந்தி வருவதே போலும் மாலை – கம்.கிட்:7 81/1,2
புடை சுற்றும் துணை இன்றி புகழ் பொதிந்த மெய்யே போல் பூத்து நின்ற – கம்.கிட்:13 26/3
பொசிவு உறு பசும்பொன் குன்றில் பொன் மதில் நடுவண் பூத்து
வசை அற விளங்கும் சோதி மணியினால் அமைந்த மாடத்து – கம்.சுந்:2 97/1,2
மலர் மிசை மலர் பூத்து என்ன மலர்_கையால் வதனம் தாங்கி – கம்.சுந்:2 111/3
பூத்து என மீன்களால் பொலிந்தது அண்டமே – கம்.யுத்1:5 3/4
பொய்கை தாமரை பூத்து என பொலிந்தது புணரி – கம்.யுத்1:6 29/4
புண்டரீக தடம் பூத்து பொன் சிலை – கம்.யுத்2:16 274/2
பூத்து இழி மதமலை மிடைந்த போர் படை – கம்.யுத்2:16 309/2
புண்டரீக தடம் தருமம் பூத்து என – கம்.யுத்3:24 66/4

மேல்


பூத (4)

வெம் வாய் பெய்த பூத நீர் சால்க என – புறம் 372/11
பூத கணத்து அரசு ஏந்தி அனல் நின்றும் போந்ததால் – கம்.பால:12 20/4
ஒழிப்ப_அரும் திறல் பல் பூத கணத்தொடும் உறையும் உண்மை – கம்.ஆரண்:15 53/4
பூத நாயகன் நீர் சூழ்ந்த புவிக்கு நாயகன் இ பூ-மேல் – கம்.யுத்1:14 21/1

மேல்


பூதங்கள் (10)

மண் முதல் பூதங்கள் மாயும் என்ற போது – கம்.அயோ:14 72/3
பூதங்கள் விளியும் நாளும் போக்கு இலா உலகம் புக்கான் – கம்.ஆரண்:13 128/4
மாலினால் தரு வன் பெரும் பூதங்கள்
நாலின் ஆற்றலும் ஆற்றுழி நண்ணினாய் – கம்.கிட்:7 119/3,4
பூதங்கள் தொடர்ந்து புகழ்ந்தன பூசுரேசர் – கம்.சுந்:1 61/3
பெயருமேல் நெடும் பூதங்கள் ஐந்தொடும் பெயரும் – கம்.யுத்1:3 13/4
எண்_இல் பூதங்கள் நிற்பன திரிவன இவற்றின் – கம்.யுத்1:3 43/2
முன் ஆன பூதங்கள் யாவையும் முற்றிடினும் – கம்.யுத்1:3 170/3
நூல் மறைந்து ஒளிப்பினும் நுவன்ற பூதங்கள்
மேல் மறைந்து ஒளிப்பினும் விரிஞ்சன் வீயினும் – கம்.யுத்2:18 101/1,2
இகழ்வு இல் பூதங்கள் இறப்பினும் இறுதிசெல்லா தன் – கம்.யுத்4:35 17/3
காற்றை முன்னுடை பூதங்கள் அவை சென்று கடைக்கால் – கம்.யுத்4:40 94/3

மேல்


பூதங்கள்-தொறும் (1)

பூதங்கள்-தொறும் உறைந்தால் அவை உன்னை பொறுக்குமோ – கம்.ஆரண்:1 47/4

மேல்


பூதத்தின் (1)

வான்-நின்று இழிந்து வரம்பு இகந்த மா பூதத்தின் வைப்பு எங்கும் – கம்.அயோ:0 1/1

மேல்


பூதத்து (2)

வேதத்து மறை நீ பூதத்து முதலும் நீ – பரி 3/66
ஐம் பெரும் பூதத்து இயற்கை போல – புறம் 2/6

மேல்


பூதத்தை (1)

ஆசு இல் சேனையை ஐம் பெரும் பூதத்தை அறிவை – கம்.கிட்:12 36/2

மேல்


பூதம் (31)

துணங்கை அம் பூதம் துகில் உடுத்தவை போல் – பெரும் 235
பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர் – பட் 57
பூதம் புணர்த்த புதிது இயல் பாவை – நற் 192/9
பூதம் தந்த பொரி அரை வேங்கை – அகம் 365/13
பூதம் காப்ப பொலி_களம் தழீஇ – புறம் 369/17
ஏயென பூதம் ஒன்று எழுந்தது ஏந்தியே – கம்.பால:5 84/4
தைத்தது பூதம் அ தவனும் வேந்தனை – கம்.பால:5 85/2
விரியும் பூதம் ஒர் ஐந்தினும் மெய்யினும் – கம்.அயோ:2 15/3
எண்ணும் பூதம் எலாம் அழிந்து ஏகினும் – கம்.அயோ:4 17/2
வானும் நிலனும் முதல் ஈறு_இல் வரம்பு_இல் பூதம்
மேல்-நின்று கீழ்-காறும் விரிந்தன வீழ்வ போல – கம்.அயோ:4 116/1,2
பூதம் அத்தனையும் ஓர் வடிவு கொண்டு புதிது என்று – கம்.ஆரண்:1 17/1
உறு கால் கிளர் பூதம் எலாம் உகினும் – கம்.ஆரண்:2 20/3
பூதம் ஓர் ஐந்தினில் பொருந்திற்று அன்றியே – கம்.ஆரண்:15 15/2
வெவ்வியது ஒரு பெரும் பூதம் வில் வலாய் – கம்.ஆரண்:15 21/2
பூதம் கொல்ல பொன்றுதி என்னின் பொருள் உண்டோ – கம்.ஆரண்:15 31/4
கணிக்கும் தன்மைத்து அன்று விடத்தின் கனல் பூதம்
பிணிக்கும் கையும் பெய் பில வாயும் பிழையாமல் – கம்.ஆரண்:15 33/2,3
உலைவு_இல் பூதம் நான்கு உடைய ஆற்றலான் – கம்.கிட்:3 39/2
அலங்கலில் தோன்றும் பொய்ம்மை அரவு என பூதம் ஐந்தும் – கம்.சுந்:0 1/1
வெவ் வழி பூதம் ஓர் ஐந்தின் மேலதோ – கம்.சுந்:4 100/2
ஐவரும் பெரும் பூதம் ஓர் ஐந்தும் ஒத்து அமைந்தார் – கம்.சுந்:9 14/4
பூதம் கண்ணிய வலி எலாம் ஒரு தனி பொறுத்தான் – கம்.யுத்1:3 1/4
பூதம் ஐந்தொடும் பொருந்திய உருவினால் புரளான் – கம்.யுத்1:3 18/1
பூதம் அஞ்சும் வந்து அஞ்சலித்து உயிர்கொண்டு பொரும – கம்.யுத்1:6 10/3
மற்றைய பூதம் எல்லாம் வருணனை வைத மாதோ – கம்.யுத்1:6 60/4
இன்று இது தீரும் என்னில் எளிவரும் பூதம் எல்லாம் – கம்.யுத்1:7 22/2
தக்க பூதம் அவை ஐந்தொடு துன்னிட்டு – கம்.யுத்1:11 4/1
ஆயிரம் மத கரி பூதம் ஆயிரம் – கம்.யுத்2:16 99/2
பொறைக்கு அமைந்த வெம் கரி பரி யாளி மா பூதம்
திற திறம் பட துணித்து அவன் தேரையும் சிதைத்தான் – கம்.யுத்2:16 237/3,4
பூதம் அவை ஐந்தின் வலியின் பொலிவது அம்மா – கம்.யுத்4:36 10/4
புண்டரிக மொட்டு அனைய மொட்டினது பூதம்
உண்டன வயிற்றிடை ஒடுக்கி உமிழ்கிற்போன் – கம்.யுத்4:36 12/2,3
பூதம் அவை ஐந்தும் எரி மூன்றும் நனி பொய் தீர் – கம்.யுத்4:36 13/3

மேல்


பூதமும் (5)

பூதமும் வெளி ஒழித்து எவையும் புக்க பின் – கம்.அயோ:14 118/2
எள்_இல் ஐ பெரும் பூதமும் யாவையும் உடைய – கம்.யுத்1:5 53/1
வரும் காலனும் பெரும் பூதமும் மழை மேகமும் உடனா – கம்.யுத்2:18 156/3
காலன் தனது உருவங்களும் கரும் பூதமும் பெரும் பேய் – கம்.யுத்3:27 153/3
தேசம் முதல் ஐம் பூதமும் செரு கண்டனர் நெருக்க – கம்.யுத்4:37 57/3

மேல்


பூதமோ (1)

வந்துற விடுத்தது ஓர் வய வெம் பூதமோ
முந்து ஒரு மலருளோன் இலங்கை முற்றுற – கம்.சுந்:12 67/2,3

மேல்


பூதர (1)

பூதர புயத்து வீரர் நும் ஒக்கும் புனிதர் யாரே – கம்.கிட்:2 21/2

மேல்


பூதரம் (1)

பூதரம் அனைய மேனி புகை நிற புருவ செம் தீ – கம்.யுத்4:35 1/1

மேல்


பூதரோதரம் (1)

பூதரோதரம் புக்கு என போர்த்து இழி – கம்.யுத்3:29 1/2

மேல்


பூதல (3)

பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி பூதல மன்னர்_மன்னன் – கம்.பால:5 32/2
பூதல பரப்பின் அண்ட பொகுட்டினுள் புறத்துள் பொய் தீர் – கம்.சுந்:12 108/1
பூதல வரைப்பின் நாகர் புரத்தின் அ புறத்தது ஆக – கம்.யுத்1:9 83/2

மேல்


பூதலங்களை (1)

பூதலங்களை பிளப்பன அண்டத்தை பொதுப்ப – கம்.யுத்4:32 16/2

மேல்


பூதலத்தது (1)

பூதலத்தது ஆக்குவாயாக இனி பொலம் தேரை என்ற போதில் – கம்.யுத்4:37 201/1

மேல்


பூதலத்திடை (1)

பூதலத்திடை புக்கனன் புகுதலும் பொரு இல் – கம்.யுத்4:40 102/3

மேல்


பூதலத்து (3)

பூதலத்து அரசை எல்லாம் பொன்றுவித்தனை என்றாலும் – கம்.பால:24 36/1
பூதலத்து அடித்த கையன் நிகும்பன் என்று ஒருவன் பொங்க – கம்.யுத்1:13 14/2
பூதலத்து அரவொடு மலைந்து போன நாள் – கம்.யுத்3:24 98/1

மேல்


பூதலத்தோர் (1)

புண் செய்த நெஞ்சை விதி என்பார் பூதலத்தோர்
கண் செய்த பாவம் கடலின் பெரிது என்பார் – கம்.அயோ:4 101/3,4

மேல்


பூதலம் (11)

பொறை தவிர்ந்து உயிர்க்கும் தெய்வ பூதலம் தன்னில் பொன்னின் – கம்.பால:2 19/3
பூதலம் முழுதும் தாங்கும் புதல்வரை அளிக்கும் வேள்வி – கம்.பால:5 27/3
புரியும் தன் மகன் அரசு எனில் பூதலம் எல்லாம் – கம்.அயோ:2 78/1
பூதலம் உற்று அதனில் புரண்ட மன்னன் – கம்.அயோ:3 16/1
பூ பொதி அவிழ்ந்தன நடையன் பூதலம்
தீ பொதிந்தாம் என மிதிக்கும் செய்கையன் – கம்.ஆரண்:12 22/1,2
பூதலம் முற்றும் ஈர் அடி வைத்து பொலி போழ்து யான் – கம்.கிட்:17 5/2
பொலன் கெழு மலையும் தாளும் பூதலம் புக்க மாதோ – கம்.சுந்:1 15/4
பொன் திணி உலகம் எல்லாம் பூதலம் ஆய மாதோ – கம்.சுந்:10 12/4
பூதலம் காவொடும் எரிந்த பொன் மதில் – கம்.யுத்1:6 43/2
பூதலம் என்னும் நங்கை-தன்னையே நோக்கி புக்கான் – கம்.யுத்2:16 3/4
பூதலம் எழுந்து படர் தன்மைய பொலம் தேர் – கம்.யுத்4:36 7/2

மேல்


பூந்தாரான் (1)

புரைவது பூந்தாரான் குன்று என கூடார்க்கு – பரி 6/55

மேல்


பூப்ப (12)

நயந்தோர் தேஎம் நன் பொன் பூப்ப
நட்பு கொளல் வேண்டி நயந்திசினோரும் – பெரும் 424,425
தோடு ஆர் தோன்றி குருதி பூப்ப
கானம் நந்திய செம் நில பெரு வழி – முல் 96,97
குரவம் மலர மரவம் பூப்ப
சுரன் அணி கொண்ட கானம் காணூஉ – ஐங் 357/1,2
மெல் அவல் மருங்கின் முல்லை பூப்ப
பொங்கு பெயல் கனை துளி கார் எதிர்ந்தன்றே – ஐங் 448/3,4
நெல்லின் செறுவில் நெய்தல் பூப்ப
அரிநர் கொய்வாள் மடங்க அறைநர் – பதி 19/21,22
வெந்து ஆறு பொன்னின் அந்தி பூப்ப
ஐ அறிவு அகற்றும் கையறு படரோடு – அகம் 71/6,7
மண் பயம் பூப்ப பாஅய் – அகம் 175/17
வாங்கு துளை துகிரின் ஈங்கை பூப்ப
இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை – அகம் 243/2,3
நீ நயந்து நோக்கும் வாய் பொன் பூப்ப
செம் ஞாயிற்று நிலவு வேண்டினும் – புறம் 38/6,7
களிற்று முக வரியின் தெறுழ் வீ பூப்ப
செம் புற்று ஈயலின் இன் அளை புளித்து – புறம் 119/2,3
ஆம்பி பூப்ப தேம்பு பசி உழவா – புறம் 164/2
மதி நுதல் வல்லி பூப்ப நோக்கிய மழலை தும்பி – கம்.பால:17 9/2

மேல்


பூப்பவும் (2)

அலை நீர் தாழை அன்னம் பூப்பவும்
தலை நாள் செருந்தி தமனியம் மருட்டவும் – சிறு 146,147
செழும் குலை காந்தள் கை விரல் பூப்பவும்
கொல்லை நெடு வழி கோபம் ஊரவும் – சிறு 167,168

மேல்


பூப்பின் (1)

வானம் மீன் பல பூப்பின் ஆனாது – புறம் 129/7

மேல்


பூம் (96)

ஒண் பூம் பிண்டி அவிழ்ந்த காவில் – மது 701
ஒண் பூம் பிண்டி ஒரு காது செரீஇ – குறி 119
பூம் பொறி பொலிந்த அழல் உமிழ் அகன் பை – நற் 75/2
தேம் பூம் கட்டி என்றனிர் இனியே – குறு 196/2
பொன் செய் பூம் குழை மீமிசை தோன்றும் – பதி 86/11
புகை வகை தைஇயினார் பூம் கோதை நல்லார் – பரி 20/27
புரி புனை பூம் கயிற்றின் பைபய வாங்கி – கலி 80/7
பூம் பொறி கழல் கால் நெடுந்தகை புண்ணே – புறம் 281/9
பூம் பொறி பணை எருத்தின – புறம் 387/7
நனை சிலம்புவ நாகு இள வண்டு பூம்
புனை சிலம்புவ புள் இனம் வள்ளியோர் – கம்.பால:2 29/2,3
புகலும் வேள்வியில் பூம் புகையோடு அளாய் – கம்.பால:2 41/3
பூம் தவிசு உகந்து உளோனும் புராரியும் புகழ்தற்கு ஒத்த – கம்.பால:5 31/3
பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி பூதல மன்னர்_மன்னன் – கம்.பால:5 32/2
நீண்ட பூம் பழுவத்தை நெறியின் எய்தி பின் – கம்.பால:8 29/2
துணர்த்த பூம் தொடையலான் பகழி தூவினான் – கம்.பால:8 42/1
படர் பூம் குவளை நாள் மலரோ நீலோற்பலமோ பானலோ – கம்.பால:10 65/2
பொன்னை முன்னிய பூம் கணை மாரியால் – கம்.பால:11 8/2
புண்டரிகம் முகம் மலர அகம் மலர்ந்து பொலிந்தன பூம் பொய்கை எல்லாம் – கம்.பால:11 15/4
பூம் கழலார் கொண்டுபோய் வனம் புக்கேன் புகா முன்னம் – கம்.பால:12 27/3
ஊசல் ஆடு உயிரினோடும் உருகு பூம் பள்ளி நீங்கி – கம்.பால:13 45/1
சீத நீர் தெளித்த மென் பூம் சேக்கையை அரிதின் சேர்ந்தாள் – கம்.பால:13 45/4
தொடர்ந்த பூம் கலைகளும் குழலும் சோர்தர – கம்.பால:13 56/2
புயல் பொழி தட கையான் புதல்வன் பூம் கணை – கம்.பால:13 58/3
நாறு பூம் குழல் நங்கையர் கண்ணின் நீர் – கம்.பால:14 43/1
பூம் தளிர் உறைப்ப மாழ்கி போக்கு அரிது என்ன நிற்பார் – கம்.பால:14 57/4
சுடிகை பூம் கமலம் அன்ன சுடர் மதி முகத்தினார்-தம் – கம்.பால:16 18/2
தம் புய வரைகள் வந்து தாழ்வன தளிர்த்த மென் பூம்
கொம்புகள் தாழும் என்றல் கூறல் ஆம் தகைமைத்து ஒன்றோ – கம்.பால:17 8/3,4
மலர்ந்த பூம் தொடையல் மாலை மைந்தர்-பால் மயிலின் அன்னார் – கம்.பால:17 10/2
தேடிதேடி சேர்த்த நறும் பூம் செழு மாலை – கம்.பால:17 26/3
நாறு பூம் குழல் நன்னுதல் புன்னை மேல் – கம்.பால:17 36/1
கடலிடை தோன்றும் மென் பூம் கற்பக வல்லி ஒத்தாள் – கம்.பால:18 16/4
ததும்பு பூம் திரை தண் புனல் சுட்டதால் – கம்.பால:18 24/2
வயங்கு பூம் பந்தரும் மகளிர் எய்தினார் – கம்.பால:19 5/4
விரை செய் பூம் சேக்கையின் அடுத்த மீமிசை – கம்.பால:19 27/1
குழைத்த பூம் கொம்பு_அனாள் ஒருத்தி கூடலை – கம்.பால:19 33/1
உய்த்த பூம் பள்ளியின் ஊடல் நீங்குவான் – கம்.பால:19 35/1
பாய்ந்த பூம் பள்ளியில் படுத்த பல்லவம் – கம்.பால:19 38/3
நாறு பூம் கோதை-பால் நவில நாணுவாள் – கம்.பால:19 47/3
சரிந்த பூம் துகில்கள் தாங்கார் இடை தடுமாற தாழார் – கம்.பால:21 2/2
பூம் துணர் வாளி மாரி பொழிகின்ற பூசல் நோக்கி – கம்.பால:21 11/2
வரிந்த பூம் தொடையும் அன்றி வெள்ளிடை அரிது அ வீதி – கம்.பால:21 18/4
நிறைஞ்ச பூம் தவிசு ஏறி நிழல்கள் போல் – கம்.பால:21 43/2
பூம் கொழுந்து பொலிவன போன்றவே – கம்.பால:21 49/4
விண் நின்ற மதியின் மென் பூம் சிகழிகை கோதை வேய்ந்தார் – கம்.பால:22 4/4
செய்ய பூம் கமலம் மன்ன சேர்த்திய சிலம்பு சால – கம்.பால:22 14/3
மின்ன பூம் சுரும்பும் வண்டும் மிஞிறும் தும்பிகளும் பம்ப – கம்.பால:22 17/3
புன்னை பூம் தாது மானும் பொன் பொடி அப்பிவிட்டார் – கம்.பால:22 17/4
பூம் குழல் மகளிர் உள்ளம் புது களி ஆட நோக்கி – கம்.அயோ:3 104/2
ஊதை எறிய ஒசி பூம் கொடி ஒப்பார் – கம்.அயோ:4 94/4
போது ஆம் பல் தோன்ற புணர் முலை மேல் பூம் தரளம் – கம்.அயோ:4 97/2
போகா உயிர் தாயர் நம் பூம் குழல் சீதை என்றே – கம்.அயோ:4 146/3
பூம் கொடி ஒதுங்குவ போல் ஒதுங்கினர் – கம்.அயோ:4 191/2
பூவு நாறலள் பூம் குழல் கற்றையின் – கம்.அயோ:7 21/3
பூம் கழல் காலவன் வனத்து போயது – கம்.அயோ:11 60/2
பூம் குழல் கங்கை நங்கை முலை என பொலிந்த மாதோ – கம்.அயோ:13 51/4
பூம் குலை குலாவு குளிர் சோலை புடை விம்மி – கம்.ஆரண்:3 57/2
இனிய பூம் சாலை எய்தி இருந்தனன் இராமன் இப்பால் – கம்.ஆரண்:5 7/4
பொன்னொடும் புனிதன் போய் அ பூம் பொழில் சாலை புக்கான் – கம்.ஆரண்:6 62/4
புவனம் அனைத்தையும் ஒரு தன் பூம் கணையால் உயிர் வாங்கும் – கம்.ஆரண்:6 124/3
வெறி கொள் பூம் குழலினாளை வீரனே வேண்டினேன் யான் – கம்.ஆரண்:7 60/3
பூம் தென்றல் புகுந்து உறை சாளரமும் புனைந்தான் – கம்.ஆரண்:10 157/3
குன்றிடை தொடுத்து விட்ட பூம் கணை-கொல் அது என்றான் – கம்.ஆரண்:12 69/4
தோடு இவர்ந்த பூம் சுரி குழலாள்-தனை காணான் – கம்.ஆரண்:13 71/2
கள்ளும் சிலம்பும் பூம் கோதை கற்பின் கடலில் படிவாற்கு – கம்.ஆரண்:14 28/2
பூம் கழல் வார் சிலை மீளி பொலிந்தான் – கம்.ஆரண்:14 60/2
பொய்கை அன்னங்கள் ஏந்திய பூம் கொம்பர் பொலிவ – கம்.கிட்:1 18/4
விரை செய் பூம் புனல் ஆடலை மேயினான் – கம்.கிட்:1 35/4
பூம் துகில் ஆய அ பூவை பூண்களே – கம்.கிட்:6 8/4
செறி புனல் பூம் துகில் திரை கையால் திரைத்து – கம்.கிட்:10 115/1
புல் அணை வைக யான் பொன் செய் பூம் தொடர் – கம்.கிட்:11 107/3
போல நின்று பொலிவது பூம் பொழில் – கம்.கிட்:13 18/2
வெவ் ஆறு அம் என குளிர்ந்து வெயில் இயங்கா வகை இலங்கும் விரி பூம் சோலை – கம்.கிட்:13 22/2
சிறையும் தெள்ளு பூம் தடமும் தெண் பளிக்கு – கம்.கிட்:15 13/3
சந்த பூம் பந்தர் வேய்ந்த தமனிய அரங்கில் தம்தம் – கம்.சுந்:2 104/1
கொண்ட பூம் துகிலும் கோவை கலைகளும் சோர கூர்ம் கள் – கம்.சுந்:2 186/2
பிச்சரின் பிதற்றி அல்குல் பூம் துகில் கலாபம் பீறி – கம்.சுந்:2 187/2
கற்றை பூம் குழலாளை சிறை வைத்த கண்டகனை – கம்.சுந்:2 221/2
வடித்து ஆய் பூம் குழலாளை வான் அறிய மண் அறிய – கம்.சுந்:2 231/1
துன்று பூம் சோலைவாய் அரக்கன் தோன்றினான் – கம்.சுந்:3 73/4
அன்ன பூம் சதுக்கம் சாமரை உக்கம் ஆதியாம் வரிசையின் அமைந்த – கம்.சுந்:3 85/1
பூம் தண் வார் குழல் பொன் கொழுந்தே புகழ் – கம்.சுந்:3 101/1
பூம் கணைக்காற்கு ஒரு பரிசுதான் பொரு – கம்.சுந்:4 43/3
பூம் தளிர் கைகளான் மெய் உற புல்லினாள் – கம்.சுந்:10 47/4
பூம் துணர் சேர்த்து என பொலியும் வாள் முகம் – கம்.சுந்:12 10/2
பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி விசும்பிடை கடிது போனான் – கம்.சுந்:14 1/4
பழிக்கும் காமன் பூம் கணைக்கும் பற்றா நின்றான் பொன் தோளை – கம்.யுத்1:1 4/2
புந்தி நொந்து இராமனும் உயிர்ப்ப பூம் கணை – கம்.யுத்1:5 2/2
பூம் கழல் அரக்கன் வந்து பொலம் கழல் இலங்கை வேந்தை – கம்.யுத்2:16 12/3
வாழும் மணி அரங்கில் பூம் பள்ளி வைகுவாய் – கம்.யுத்2:17 85/2
பொங்கு பூம் பள்ளி புக்கார் அவர் உடல் பொருந்த புல்லி – கம்.யுத்2:19 165/3
பொன் பொதி விளக்கம் கோடி பூம் குழை மகளிர் ஏந்த – கம்.யுத்2:19 279/3
குழன்ற பூம் குஞ்சியான் உணர்வு கூடினான் – கம்.யுத்3:24 102/4
பூம் துகிலோடும் பூசல் மேகலை சிலம்பு பூண்ட – கம்.யுத்3:25 8/3
போதம் வந்து எய்தல்-பால யாவையும் புரிந்து பொன் பூம்
பாதமும் கையும் மெய்யும் பற்றினன் வருடலோடும் – கம்.யுத்3:26 61/2,3
புலவி மங்கையர் பூம் சிலம்பு அரற்று அடி போக்கி – கம்.யுத்4:35 15/1
புனைந்த பூம் குழல் விரித்து அரற்றும் பூசலார் – கம்.யுத்4:38 12/2

மேல்


பூம்-தொறும் (1)

பூம்-தொறும் வாவி செல்லும் பொறி வரி வண்டின் போனான் – கம்.சுந்:2 99/4

மேல்


பூமி (8)

பொன்னை ஏய் சடையான் கூற கேட்டலும் பூமி கேள்வன் – கம்.பால:9 16/1
பூமி தோய் பிடி சிந்தரும் போயினார் – கம்.பால:14 39/2
நலம் கிளர் பூமி என்னும் நங்கையை நறும் துழாயின் – கம்.அயோ:3 75/1
பூமி மேல் அவன் தேர் சென்ற நெடு நெறி போனார் – கம்.ஆரண்:13 77/4
போக பூமி புகுந்திட வல்ல நின் – கம்.கிட்:13 6/3
பூமி தாங்கு ஒருவனோ பொருது முற்றுவான் – கம்.சுந்:12 65/3
எரிபட பொருத பூமி இடம் பட எதிர்ந்த எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 185/3
நல் நெடும் பூமி என்னும் நங்கை தன் கொங்கை ஆர – கம்.யுத்4:42 19/4

மேல்


பூமியில் (5)

போக பூமியில் பொன் நகர் அன்னது ஓர் – கம்.பால:11 1/3
பூமியில் அணங்கு அனார்-தம் பொதுவிடை புகுந்து பொன் தோள் – கம்.கிட்:11 47/3
போய் இனி மனிதரை குரங்கை பூமியில்
தேயு-மின் கைகளால் தின்-மின் என்று எமை – கம்.யுத்1:2 29/1,2
பூடும் ஆடுதல் இலாய இ பூமியில் – கம்.யுத்1:8 63/4
பூமியில் வளர்த்தும் கள்வன் போய் அகன்றானோ என்னும் – கம்.யுத்2:19 223/4

மேல்


பூமியின் (1)

பொன்_மலை-மீது போய் போக பூமியின்
நல் மருந்து உதவும் என்று உரைத்த நல் உரைக்கு – கம்.யுத்3:24 92/1,2

மேல்


பூமியும் (6)

பூமியும் அயோத்தி மா நகரம் போலுமே – கம்.பால:4 7/4
சமர பூமியும் ஒத்தது தானையே – கம்.பால:14 28/4
திருவும் பூமியும் சிந்தையில் சிறந்தன என்றான் – கம்.அயோ:1 73/4
பொன் திணி போதினாளும் பூமியும் புலம்பி நைய – கம்.அயோ:3 115/3
புக்கது அ கொடியோன் உரம் பூமியும்
திக்கு அனைத்தும் விசும்பும் திரிந்தவே – கம்.யுத்4:37 196/3,4
தெள்ளிய திருவும் தெய்வ பூமியும் சேரும் தோளான் – கம்.யுத்4:42 17/4

மேல்


பூமியுள் (1)

பூ எலாம் பொடி ஆக இ பூமியுள்
கா எலாம் ஒடிப்பென் என காந்துவாள் – கம்.ஆரண்:6 69/1,2

மேல்


பூமியையும் (1)

போக பூமியையும் ஏசும் புது மலர் சோலை புக்கார் – கம்.கிட்:3 30/4

மேல்


பூரண (5)

பூரண குடம் எங்கும் புனை துகில் புனைவாரும் – கம்.பால:23 22/2
கலந்து இடித்தன வெடித்தன பூரண மங்கல கலசங்கள் – கம்.சுந்:2 202/4
பூரண குடத்து நீர் நறலின் பொங்குமால் – கம்.சுந்:3 46/4
பூரண மணி குடம் உடைந்துபோயதால் – கம்.யுத்3:27 45/4
பூரண தடம் திசை-தொறும் இந்திரன் புலரா – கம்.யுத்3:30 21/3

மேல்


பூரித்த (1)

பூ எழில் வண்ண நீர் பூரித்த வட்டு எறிய – பரி 12/68

மேல்


பூரித்து (2)

மங்கல புனலும் நாலு வாரியின் நீரும் பூரித்து
அங்கியின் வினையிற்கு ஏற்ற யாவையும் அமைத்து வீர – கம்.அயோ:3 81/2,3
அரசியல் பாரம் பூரித்து அயர்ந்தனை இகழாது ஐயன் – கம்.கிட்:7 142/1

மேல்


பூரிம (1)

உயர் பூரிம விழு தெருவில் – மது 18

மேல்


பூரிய (1)

பூரிய மாக்கள் உண்பது மண்டி – பரி 6/48

மேல்


பூரியர் (5)

பூரியர் எண்ணிடை வீழ்வன் என்று பொங்கும் – கம்.அயோ:3 26/3
பூரியர் புணர் மாதர் பொது மனம் என மன்னும் – கம்.அயோ:9 1/1
பூரியர் குழாத்திடை அறிஞர் போலவே – கம்.அயோ:12 33/4
பூரியர் ஒரு வழி புகுந்தது ஆம் என – கம்.கிட்:1 13/2
பூரியர் இலங்கை மூதூர் பொன் மதில் தாவி புக்கான் – கம்.சுந்:2 94/3

மேல்


பூரியரேனும் (1)

பூரியரேனும் தம்மை புகல் புகுந்தோர்க்கு பொன்றா – கம்.யுத்1:4 116/3

மேல்


பூவகத்தில் (1)

பூவகத்தில் விசும்பில் புறத்தினில் – கம்.யுத்4:41 56/2

மேல்


பூவல் (4)

தரு மணல் தாழ பெய்து இல் பூவல் ஊட்டி – கலி 114/12
புறம் மாறுபெற்ற பூவல் ஈரத்து – அகம் 194/3
புனை மாண் இஞ்சி பூவல் ஊட்டி – அகம் 195/3
பூவல் படுவில் கூவல் தோண்டிய – புறம் 319/1

மேல்


பூவலயத்தை (2)

பூவலயத்தை அன்றோ புகழ்வது புலவர் போற்றும் – கம்.சுந்:6 59/2
பூவலயத்தை ஆண்ட புரவலன் புதல்வன் போலாம் – கம்.சுந்:12 72/4

மேல்


பூவனும் (1)

புலமும் பூவனும் நாற்றமும் நீ – பரி 1/49

மேல்


பூவா (7)

பொடி அழல் புறந்தந்த பூவா பூ பொலன் கோதை – கலி 54/2
பூவா வஞ்சியும் தருகுவன் ஒன்றோ – புறம் 32/2
பனி நீர் பூவா மணி மிடை குவளை – புறம் 153/7
பாணன் சென்னி கேணி பூவா
எரி மருள் தாமரை பெரு மலர் தயங்க – புறம் 364/2,3
நதியினும் குளத்தும் பூவா நளினங்கள் குவளையோடு – கம்.பால:17 9/1
புன் புற மயிரும் பூவா கட்புலம் புறத்து நாறா – கம்.சுந்:1 6/3
மூரல் வெண் முறுவல் பூவா பவளமோ மொழியல்-பாற்றே – கம்.சுந்:4 52/4

மேல்


பூவால் (2)

கல்லகார பூவால் கண்ணி தொடுத்தாளை – பரி 11/103
கரும் குழல் கற்றை பாரம் கால் தொட கமல பூவால்
குரும்பையை புடைக்கின்றாள் போல் கைகளால் முலை-மேல் கொட்டி – கம்.யுத்3:29 44/1,2

மேல்


பூவில் (8)

பூவில் நான்முகன் புதல்வன் ஆதி ஆம் – கம்.அயோ:11 128/1
தீட்ட_அரு மேனி மைந்தன் சேவடி கமல பூவில்
பூட்டிய கையன் பொய்_இல் உள்ளத்தன் புகலலுற்றான் – கம்.அயோ:13 34/3,4
பொன் ஒழுகு பூவில் உறை பூவை எழில் பூவை – கம்.ஆரண்:6 25/1
பொற்பு உடை அரக்கி பூவில் புனலினில் பொருப்பில் வாழும் – கம்.ஆரண்:6 61/1
பொற்பு உற்றன ஆய் மணி ஒன்பதும் பூவில் நின்ற – கம்.ஆரண்:10 160/1
பூவில் வந்த புராதனனே புகல் – கம்.சுந்:5 21/3
பூவில் திருவை அழகின் புனை கலத்தை – கம்.யுத்1:3 163/1
அன்னம் பூவில் துஞ்சுவ ஒக்கின்றவை பாரீர் – கம்.யுத்4:33 13/4

மேல்


பூவிலோன் (2)

பூவிலோன் புதல்வன் மைந்தன் புதல்வி முப்புரங்கள் செற்ற – கம்.ஆரண்:6 32/1
பூவிலோன் ஆதியாக புலன்கள் போம் நெறியில் போகா – கம்.சுந்:3 126/1

மேல்


பூவிற்கும் (1)

புல்லிதழ் கமல தெய்வ பூவிற்கும் உண்டு பொற்பின் – கம்.கிட்:13 60/1

மேல்


பூவின் (53)

புகழா வாகை பூவின் அன்ன – பெரும் 109
நெடும் குரல் பூளை பூவின் அன்ன – பெரும் 192
சூடு-உற்ற சுடர் பூவின்
பாடு புலர்ந்த நறும் சாந்தின் – மது 225,226
வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து – மது 457
செ வீ வேங்கை பூவின் அன்ன – மலை 434
பூவின் அன்ன நலம் புதிது உண்டு – நற் 15/4
வாடா பூவின் பொய்கை நாப்பண் – நற் 16/5
நீயும் யானும் நெருநல் பூவின்
நுண் தாது உறைக்கும் வண்டு_இனம் ஓப்பி – நற் 27/1,2
அத்த இருப்பை பூவின் அன்ன – நற் 111/1
வில்லா பூவின் கண்ணி சூடி – நற் 146/1
நெறி கிளர் ஈங்கை பூவின் அன்ன – நற் 181/4
குருதி பூவின் குலை காந்தட்டே – குறு 1/4
பெய்யா பூவின் மெய் சாயினளே – குறு 9/3
ஆம்பல் பூவின் சாம்பல் அன்ன – குறு 46/1
மணி மருள் பூவின் பாடு நனி கேட்டே – குறு 138/5
மலர்ந்த பூவின் மா நீர் சேர்ப்பற்கு – குறு 175/4
காமர் மாஅத்து தாது அமர் பூவின்
வண்டு வீழ்பு அயரும் கானல் – குறு 306/4,5
இந்திர விழவின் பூவின் அன்ன – ஐங் 62/1
எக்கர் ஞாழல் பூவின் அன்ன – ஐங் 149/1
கொண்டல் அவரை பூவின் அன்ன – ஐங் 209/3
கொன்றை பூவின் பசந்த உண்கண் – ஐங் 500/1
அழல் மருள் பூவின் தாமரை வளை_மகள் – பதி 23/23
பொன்னின் அன்ன பூவின் சிறியிலை – பதி 61/5
ஒருசார் தண் நறும் தாமரை பூவின் இடையிடை – பரி 23/10
பூவொடு புரையும் சீர் ஊர் பூவின்
இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து – பரி 30/2,3
கால் பொரு பூவின் கவின் வாட நுந்தை போல் – கலி 86/19
அணங்கு உடை நகரின் மணந்த பூவின்
நன்றே கானம் நயவரும் அம்ம – அகம் 99/9,10
வாடா பூவின் கொங்கர் ஓட்டி – அகம் 253/4
துய் தலை பூவின் புதல் இவர் ஈங்கை – அகம் 294/6
தூ மலர் தாமரை பூவின் அம் கண் – அகம் 361/1
கரியா பூவின் பெரியோர் ஆர – அகம் 361/10
தெண் கழி மிசை தீ பூவின்
தண் தொண்டியோர் அடு பொருந – புறம் 17/12,13
வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து – புறம் 62/16
நீ அவன் கண்ட பின்றை பூவின்
ஆடு வண்டு இமிரா தாமரை – புறம் 69/19,20
வாழை பூவின் வளை முறி சிதற – புறம் 237/11
பொருந்தினர் ஆயினும் பூவின் மெல்லியர் – கம்.பால:7 17/3
பொன்னே சூழும் பூவின் ஒதுங்கி பொலிகின்றாள் – கம்.பால:10 30/4
பொங்கு இரும் கூந்தல் சோரா புருவங்கள் நெரியா பூவின்
அம் கையும் மிடறும் கூட்டி நரம்பு அளைந்து அமுதம் ஊறும் – கம்.பால:16 9/2,3
பொழிகின்ற பூவின் வேய்ந்த பந்தரை புரைத்து கீழ் வந்து – கம்.பால:19 15/3
பொரு_அரு மதனன் போல்வான் ஒருவனும் பூவின் மேல் அ – கம்.பால:19 58/1
பூவின் மென் தாது உகும் பொடியுமே பொடி எலாம் – கம்.பால:20 12/4
பொன்னின் ஒளி பூவின் வெறி சாந்து பொதி சீதம் – கம்.பால:22 28/1
பூவின் மெல்லிய பாதமும் போந்தன – கம்.அயோ:10 50/2
பூவின் நீத்து என நாடு பொலிவு ஒரீஇ – கம்.அயோ:11 26/2
பூவின் வானவர் கொண்டனர் போகவே – கம்.அயோ:11 32/4
பொழிந்தன பூவின் மாரி போயினர் புறத்தோர் எல்லாம் – கம்.ஆரண்:10 88/3
போர்த்தன பொடித்து உரோம புளகங்கள் பூவின் மாரி – கம்.கிட்:3 28/2
பூவின் மணம் நாறுவ புலால் கமழ்கிலாத – கம்.சுந்:6 17/2
பூவின் மெல்லியல் மேனி பொடி உற – கம்.சுந்:12 30/2
வேரி அம் பூவின் மாரி சொரிந்தனர் இடைவிடாமல் – கம்.யுத்3:22 17/4
போகத்தின் நெறிகள் தந்தார் புகலிடங்கள் பிற்பட போய் பூவின் வந்த – கம்.யுத்3:24 36/3
பூவின் அண்டர் கோனும் எண் மயங்கும் அன்ன போரின் வந்து – கம்.யுத்3:31 88/3
பூவின் மாலை புலால் வெறி பூத்ததால் – கம்.யுத்4:37 20/4

மேல்


பூவின்-மேல் (2)

புறத்து இனி உரைப்பது என்னே பூவின்-மேல் புனிதற்கேனும் – கம்.கிட்:9 15/3
பூவின்-மேல் இருந்த தெய்வ தையலும் பொதுமை உற்றாள் – கம்.யுத்2:17 62/1

மேல்


பூவின (1)

புரி அவிழ் பூவின கைதையும் செருந்தியும் – கலி 127/2

மேல்


பூவினர் (2)

பிடகை பெய்த கமழ் நறும் பூவினர்
பல வகை விரித்த எதிர் பூ கோதையர் – மது 397,398
பூவினர் புகையினர் தொழுவனர் பழிச்சி – மது 466

மேல்


பூவினரே (1)

தொடலைக்கு உற்ற சில பூவினரே – ஐங் 187/5

மேல்


பூவினன் (1)

புல்லுற மலர்ந்த கண் குமுத பூவினன்
ஒல்லையின் ஓடி நீர் உரைத்து என் ஆணையால் – கம்.சுந்:12 27/2,3

மேல்


பூவினால் (2)

பூவினால் வேய்ந்து செய்த பொங்கு பேர் அமளி பாங்கர் – கம்.ஆரண்:10 89/1
புல்லினால் தொடுத்து வாச பூவினால் வேய்ந்துவிட்டான் – கம்.யுத்1:9 16/4

மேல்


பூவினானும் (1)

புலியின் அதள் உடையானும் பொன்னாடை புனைந்தானும் பூவினானும்
நலியும் வலத்தார் அல்லர் தேவரின் இங்கு யாவர் இனி நாட்டல் ஆவார் – கம்.ஆரண்:10 4/1,2

மேல்


பூவினும் (2)

பொய்கை பூவினும் நறும் தண்ணியளே – ஐங் 97/4
கூந்தலும் பித்தையும் சோர்ந்தன பூவினும் அல்லால் – பரி 24/85

மேல்


பூவினுள் (3)

தாமரை பூவினுள் பிறந்தோனும் தாதையும் – பரி 3/13
தீயினுள் தெறல் நீ பூவினுள் நாற்றம் நீ – பரி 3/63
பூவினுள் பிறந்தோன் நாவினுள் பிறந்த – பரி 30/7

மேல்


பூவினை (1)

பூவினை சென்னியில் புனைந்து போயினான் – கம்.பால:24 48/2

மேல்


பூவினோயே (1)

பறவா பூவை பூவினோயே
அருள் குடை ஆக அறம் கோல் ஆக – பரி 3/73,74

மேல்


பூவு (1)

பூவு நாறலள் பூம் குழல் கற்றையின் – கம்.அயோ:7 21/3

மேல்


பூவுடன் (1)

பூவுடன் நெறிதரு தொடலை தைஇ – நற் 138/7

மேல்


பூவுடை (1)

பூவுடை அமரர் தெய்வ தரு என விசும்பில் போனான் – கம்.யுத்3:24 42/4

மேல்


பூவுண்ட (1)

பூவுண்ட கண்ணன் வாயின் புகை உண்டது உமிழ்வான் போல்வான் – கம்.யுத்3:21 21/2

மேல்


பூவும் (28)

பூவும் புகையும் சாவகர் பழிச்ச – மது 476
பூவும் புகையும் ஆயும் மாக்களும் – மது 515
இகந்து சேண் கமழும் பூவும் உண்டோர் – மலை 262
மலைதற்கு இனிய பூவும் காட்டி – மலை 283
புள்ளும் புலம்பின பூவும் கூம்பின – குறு 310/1
சுருதியும் பூவும் சுடரும் கூடி – பரி 18/52
இ நான்கு அல்லது பூவும் இல்லை – புறம் 335/3
பூவும் பொன்னும் புனல் பட சொரிந்து – புறம் 367/5
புள்ளும் மென் தாமரை பூவும் நோக்கினான் – கம்.பால:14 26/3
நெய்தலும் குமுத பூவும் நெகிழ்ந்த செங்கமல போதும் – கம்.பால:14 53/2
நெய் வளர் விளக்கம் ஆட்டி நீரொடு பூவும் தூவி – கம்.பால:22 18/1
பூவும் அழுத புனல் புள் அழுத கள் ஒழுகும் – கம்.அயோ:4 98/2
சந்தனம் குவித்து வேண்டும் தருப்பையும் திருத்தி பூவும்
சிந்தினன் மணலின் வேதி தீது அற இயற்றி தெண் நீர் – கம்.ஆரண்:13 134/2,3
பூவும் நல் வெறியும் ஒத்து ஒருவ அரும் பொதுமையாய் – கம்.கிட்:7 129/2
உரைத்த செம் சாந்தும் பூவும் சுண்ணமும் புகையும் ஊழின் – கம்.கிட்:11 98/1
பூண்டு புரிந்து சரிந்து கடை சுருண்டு புகையும் நறும் பூவும்
வேண்டும் அல்ல என தெய்வ வெறியே கமழும் நறும் குஞ்சி – கம்.சுந்:4 57/2,3
புல்லல் ஏற்ற திருமகளும் பூவும் பொருந்த புலி ஏழும் – கம்.சுந்:4 58/1
புள்ளினொடு வண்டும் மிஞிறும் கடி-கொள் பூவும்
கள்ளும் முகையும் தளிர்களோடு இனிய காயும் – கம்.சுந்:6 16/1,2
பூவும் புண்களும் தெரிந்தில மாருதி புயத்தில் – கம்.சுந்:7 52/4
பொன்றல் இல் மீன்கள் எல்லாம் பூ என உதிர பூவும்
குன்றமும் பிளக்க வீரன் புயத்திடை கொட்டி ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:8 18/3,4
பூவும் பூ நிற அயினியும் தீபமும் புகையும் – கம்.சுந்:11 54/1
பூவும் ஆரமும் அகிலும் என்று இனையன புகைய – கம்.சுந்:13 34/2
அசும்பு பாய் தேனும் பூவும் ஆரமும் அகிலும் மற்றும் – கம்.யுத்1:8 17/1
கள் நிறை பூவும் காயும் கனிகளும் பிறவும் கவ்வா – கம்.யுத்1:8 19/2
பூவும் நீரும் புனை தளிரும் என – கம்.யுத்2:19 142/2
பூவும் தளிரும் தொகு பொங்கு அணை-மேல் – கம்.யுத்3:23 20/1
ஏடு உண்ட பசும் பொன் பூவும் திலதமும் இலவ செ வாய் – கம்.யுத்3:25 4/2
சுண்ணமும் சாந்தும் நெய்யும் சுரி வளை முத்தும் பூவும்
எண்ணெயும் கலின மா விலாழியும் எண்_இல் யானை – கம்.யுத்4:41 115/1,2

மேல்


பூவுலகு (1)

ஆனது பூவுலகு எங்கணுமே – கம்.யுத்2:18 73/4

மேல்


பூவுளான் (1)

பூவுளான் புணரி மேலான் பொருப்பினான் முதல்வர் ஆய – கம்.யுத்2:16 52/3

மேல்


பூவே (3)

காணார் முதலொடு போந்து என பூவே
படையொடும் கதிரொடும் மயங்கிய படுக்கை – நற் 275/2,3
நறியவும் உளவோ நீ அறியும் பூவே – குறு 2/5
தாவுபு உகளும் மாவே பூவே
விளங்கு இழை மகளிர் கூந்தல் கொண்ட – புறம் 302/2,3

மேல்


பூவை (25)

இது என் பூவைக்கு இனிய சொல் பூவை என்று – ஐங் 375/3
எரி மலர் சினைஇய கண்ணை பூவை
விரி மலர் புரையும் மேனியை மேனி – பரி 1/6,7
பறவா பூவை பூவினோயே – பரி 3/73
நின் நாற்றமும் ஒண்மையும் பூவை உள – பரி 4/29
கார் மலர் பூவை கடலை இருள் மணி – பரி 13/43
மணி மருள் பூவை அணி மலர் இடையிடை – அகம் 134/3
பூவை போல் நிறத்தினாற்கு புறத்தொழில் புரிந்த அன்றே – கம்.பால:8 3/4
செம் கையில் மஞ்ஞை அன்னம் சிறு கிளி பூவை பாவை – கம்.பால:14 66/1
பூவை வாய்ச்சியர் முலை சிலர் புயத்தொடும் பூட்ட – கம்.பால:15 1/3
கிள்ளையொடு பூவை அழுத கிளர் மாடத்து – கம்.அயோ:4 96/1
பொதி அவிழ் தாமரை பூவை ஒப்பதோ – கம்.ஆரண்:6 10/2
பொன் ஒழுகு பூவில் உறை பூவை எழில் பூவை – கம்.ஆரண்:6 25/1
பொன் ஒழுகு பூவில் உறை பூவை எழில் பூவை
பின் எழில் கொள் வாள் இணை பிறழ்ந்து ஒளிர் முகத்தாள் – கம்.ஆரண்:6 25/1,2
பொன்னை போல் ஒளிரும் மேனி பூவை பூ வண்ணத்தான் இ – கம்.ஆரண்:6 55/1
பொரும் சிறை அற்றதேல் பூவை கற்பு எனும் – கம்.ஆரண்:13 57/3
பாணிக்க நின்று பயன் ஆவது என்னை பயில் பூவை அன்ன குயிலை – கம்.ஆரண்:13 70/1
இளிக்கு அறை இன் சொல் இயைந்தன பூவை
கிளிக்கு அறையும் பொழில் கிஞ்சுக வேலி – கம்.ஆரண்:14 37/1,2
பூம் துகில் ஆய அ பூவை பூண்களே – கம்.கிட்:6 8/4
கிள்ளைகள் முருக்கின் பூவை கிழிக்குமேல் உரைக்கலாமோ – கம்.கிட்:13 47/4
கூவும் இள மென் குயில்கள் பூவை கிளி கோல – கம்.கிட்:14 38/3
புல் நிலைய காமத்தால் புலர்கின்ற நிலை பூவை
நல் நிலையின் உளள் என்னும் நலன் எனக்கு நல்குமால் – கம்.சுந்:2 222/3,4
போதல் காரியம் என்றனள் பூவை அ – கம்.சுந்:5 26/3
தூர்க்கின்ற பூவை நோக்கும் துடிக்கின்ற இட தோள் நோக்கும் – கம்.யுத்3:22 31/2
பூவை வண்ணத்தன் சேனை-மேல் ஒரு புறம் போனான் – கம்.யுத்3:31 3/4
பூவை நிறவ என வேதம் முறை புகழ – கம்.யுத்3:31 165/4

மேல்


பூவைக்கு (1)

இது என் பூவைக்கு இனிய சொல் பூவை என்று – ஐங் 375/3

மேல்


பூவைகள் (1)

கிள்ளையொடு பூவைகள் வளர்த்தல் கிள என்னும் – கம்.சுந்:4 62/3

மேல்


பூவைமார் (1)

புனை துகில் கலைசோர நெஞ்சு புழுங்கினார் சில பூவைமார்
மனம் அனுக்கம் விட தனித்தனி வள்ளலை புணர் கள்ள வன் – கம்.அயோ:3 56/2,3

மேல்


பூவையர் (3)

பொன்னகர் மடந்தையர் விஞ்சை பூவையர்
பன்னக வனிதையர் இயக்கர் பாவையர் – கம்.சுந்:2 47/1,2
பூவையர் பலாண்டு கூற புது மணம் புணர்கின்றாரை – கம்.சுந்:2 118/4
புண்ணின் நீர் புணரியில் படிந்து பூவையர்
கண்ணின் நீர் ஆற்றினில் குளிப்ப காண்டியால் – கம்.சுந்:5 56/3,4

மேல்


பூவையும் (4)

பூக்கள் பட்டது அ பூவையும் பட்டனள் – கம்.பால:10 79/4
பொன் நிற பூவையும் கிளியும் போற்று-மின் – கம்.அயோ:5 39/3
பூவையும் பொருவான் அவன் புலம்பினன் தளர்வான் – கம்.கிட்:10 50/2
பொருளும் யாழும் விளரியும் பூவையும்
மருள நாளும் மழலை வழங்குவாய் – கம்.சுந்:3 103/1,2

மேல்


பூவையே (1)

புயல் இவன் மேனி என்பார் பூவையே பொருவும் என்பார் – கம்.பால:13 42/2

மேல்


பூவையை (3)

பொன் அனார்களும் சனகன் பூவையை
துன்னி மார்பு உற தொடர்ந்து புல்லினார் – கம்.அயோ:14 90/2,3
பொரு திறத்தானை நோக்கி பூவையை நோக்கி நின்றாள் – கம்.ஆரண்:6 54/1
பொருந்து நன் மனைக்கு உரிய பூவையை
பிரிந்துளாய்-கொலோ நீயும் பின் என்றான் – கம்.கிட்:3 35/3,4

மேல்


பூவையோடு (1)

பூ உலாவு பூவையோடு
ஏ வலாரும் ஏகினார் – கம்.ஆரண்:1 69/3,4

மேல்


பூவையோடும் (1)

பூவையோடும் புலம்புகின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:2 171/4

மேல்


பூவொடு (11)

கமழ் நறும் பூவொடு மனை_மனை மறுக – மது 423
மா கொடி அதிரல் பூவொடு பாதிரி – நற் 52/1
பூவொடு துயல்வரும் மால் வரை நாடனை – நற் 225/5
பூவொடு புரையும் கண்ணும் வேய் என – குறு 226/1
பூவொடு புரையும் சீர் ஊர் பூவின் – பரி 30/2
வாடிய பூவொடு வாரல் எம் மனை என – கலி 75/18
பூவொடு வளர்ந்த மூவா பசும் காய் – அகம் 335/23
புது புனல் குடையும் மாதர் பூவொடு நாவி பூத்த – கம்.பால:2 11/1
பொடித்த தண் தளிர் பூவொடு மால் கரி – கம்.ஆரண்:14 9/3
பொலம் சுழி என்றலும் புன்மை பூவொடு
நிலம் சுழித்து எழு மணி உந்தி நேர் இனி – கம்.சுந்:4 45/2,3
ஓங்கு கற்பகம் பூவொடு ஒடித்து உராய் – கம்.சுந்:6 25/2

மேல்


பூவொடும் (1)

மேல் நிறை வானவர் வீசும் பூவொடும்
தான் உயர் புட்பகம் நிலத்தை சார்ந்ததால் – கம்.யுத்4:41 111/3,4

மேல்


பூவோடு (1)

அணி அலங்கு ஆவிரை பூவோடு எருக்கின் – கலி 139/8

மேல்


பூழ் (4)

பூழ் கால் அன்ன செம் கால் உழுந்தின் – குறு 68/1
அளித்து நீ பண்ணிய பூழ் எல்லாம் இன்னும் – கலி 95/30
நடலைப்பட்டு எல்லாம் நின் பூழ் – கலி 95/33
கரும் தாள் மிடற்ற செம் பூழ் சேவல் – அகம் 63/7

மேல்


பூழி (19)

பூழி பூத்த புழல் காளாம்பி – சிறு 134
விசையம் கொழித்த பூழி அன்ன – மலை 444
விதையர் கொன்ற முதையல் பூழி
இடு முறை நிரப்பிய ஈர் இலை வரகின் – நற் 121/1,2
முதை சுவல் கிளைத்த பூழி மிக பல – நற் 389/9
முடங்கு தாள் உதைத்த பொலம் கெழு பூழி
பெரும் புலர் விடியல் விரிந்து வெயில் எறிப்ப – அகம் 63/5,6
செம் பரல் முரம்பில் சிதர்ந்த பூழி
நன்_நாள் வேங்கை வீ நன் களம் வரிப்ப – அகம் 133/3,4
ஏர் இடம்படுத்த இரு மறு பூழி
புறம் மாறுபெற்ற பூவல் ஈரத்து – அகம் 194/2,3
பூழி மயங்க பல உழுது வித்தி – புறம் 120/3
கடுங்கண் கேழல் உழுத பூழி
நன்_நாள் வரு பதம் நோக்கி குறவர் – புறம் 168/4,5
பூழி பொன் தார் முற்றும் அடங்க புரள் போழ்தில் – கம்.அயோ:3 46/2
பூழி வெம் கானம் நண்ணி புண்ணிய புனல்கள் ஆடி – கம்.அயோ:3 111/3
பூழி விண் புக பதுமுகன் என்பவன் புகுந்தான் – கம்.கிட்:12 17/4
தொட்டு மேல் எழுந்து ஓங்கிய தூளியின் பூழி
அட்டி செம்மிய நிறை குடம் ஒத்தது இ அண்டம் – கம்.கிட்:12 32/3,4
பூழி சென்று தன் திரு உரு பொருந்தவும் பொறை தீர் – கம்.யுத்1:6 3/1
பூழி ஆக்கின பொன் நெடும் தேர்களே – கம்.யுத்2:15 38/4
கடல் துடைத்தன களத்தின் நின்று உயர்தரும் பூழி
உடல் துடைத்தன உதிரமும் துடைத்தது ஒண் புடவி – கம்.யுத்2:15 195/3,4
பூழி அணை-மேல் துயின்றனையோ போர்க்களத்தே – கம்.யுத்2:17 85/4
பூழி பெற்ற வெம் களம் குளம் பட பொழிந்த பேர் – கம்.யுத்3:31 94/3
பூழி என உக்கு உதிரும் மால் வரைகள் ஒத்தனர் அரக்கர் பொருவார் – கம்.யுத்3:31 141/2

மேல்


பூழிய (1)

அதர் படு பூழிய சேண் புலம் படரும் – அகம் 390/2

மேல்


பூழியர் (8)

மரம் பயில் சோலை மலிய பூழியர்
உருவ துருவின் நாள் மேயல் ஆரும் – நற் 192/3,4
யார் அணங்கு உற்றனை கடலே பூழியர்
சிறு தலை வெள்ளை தோடு பரந்து அன்ன – குறு 163/1,2
மிதி அல் செருப்பின் பூழியர் கோவே – பதி 21/23
புகாஅர் செல்வ பூழியர் மெய்ம்மறை – பதி 73/12
பூழியர் கோவே பொலம் தேர் பொறைய – பதி 84/6
எழாஅ துணை தோள் பூழியர் மெய்ம்மறை – பதி 90/27
வேழ வெண் புணை தழீஇ பூழியர்
கயம் நாடு யானையின் முகன் அமர்ந்து ஆங்கு – அகம் 6/8,9
ஊழி வாழி பூழியர் பெருமகன் – புறம் 387/28

மேல்


பூழியன (1)

புற்று ஒத்த முடி தலை பூழியன – கம்.யுத்3:27 34/4

மேல்


பூழியாய் (2)

பூட்டிய வலயத்தோடும் பூழியாய் போயிற்று அன்றே – கம்.யுத்2:15 135/4
உக்கது அ கிரி சொரிந்த வாளிகளின் ஊழ் இலாத சிறு பூழியாய் – கம்.யுத்2:19 72/4

மேல்


பூழியான் (1)

பூழியான் உயிர் புக்கது விண் என்றார் – கம்.யுத்2:15 85/4

மேல்


பூழியில் (6)

மூடும் உம்பரும் இம்பரும் பூழியில் மூழ்க – கம்.கிட்:12 15/3
போர்க்கும் பூழியில் மறைதர முறையினின் புகுந்தார் – கம்.கிட்:12 19/4
பூழியில் புரட்டல் என் பூணிப்பு ஆம் என – கம்.சுந்:12 58/3
பூழியில் பட்டு செந்நீர் புணரியில் பட்டு பொங்கும் – கம்.யுத்2:16 172/2
புணை உறு திரள் தோள் ஆர்த்து பூழியில் புரள கண்டேன் – கம்.யுத்2:17 43/2
பூழியில் சுரித்த தன்மை நோக்கிய புலவர் போத – கம்.யுத்4:37 1/2

மேல்


பூழியின் (2)

பூழியின் உதிர விண்ணில் புடைத்து உற கிளர்ந்து பொங்கி – கம்.ஆரண்:13 2/2
பூழியின் தொகை விசும்பு அணவ போய் புகும் – கம்.சுந்:2 125/1

மேல்


பூழியை (1)

பூழியை அடக்கும் கண்ணீர் பரதன் கோல் கொள்ள போனான் – கம்.யுத்4:42 2/4

மேல்


பூழியோடு (1)

போர்த்து எழு பொலம் கொடி இலங்கை பூழியோடு
ஆர்த்து எழு கழுது இரைத்து ஆட காண்டியால் – கம்.சுந்:5 62/3,4

மேல்


பூழில் (1)

சாந்த மரத்த பூழில் எழு புகை – ஐங் 212/1

மேல்


பூழிலொடு (1)

சந்தம் பூழிலொடு பொங்கு நுரை சுமந்து – பதி 87/2

மேல்


பூழின் (1)

பொறி புற பூழின் போர் வல் சேவல் – புறம் 321/1

மேல்


பூழை (2)

பூழை ஊடே பொடித்து அப்புறம் போயதே – கம்.பால:20 10/4
பூழை வன் கரி இரண்டு இரு கைக்கொடு பொருந்தும் – கம்.யுத்1:3 3/2

மேல்


பூழையின் (1)

பூழையின் பொரு கணை உருவ புக்கன – கம்.யுத்1:6 49/3

மேல்


பூளை (13)

பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன – பெரும் 84
நெடும் குரல் பூளை பூவின் அன்ன – பெரும் 192
அணி பூளை ஆவிரை எருக்கொடு பிணித்து யாத்து – கலி 138/9
பூளை பொல மலர் ஆவிரை வேய் வென்ற – கலி 138/18
பூ அல்ல பூளை உழிஞையோடு யாத்த – கலி 140/4
பூளை அன்ன பொங்கு மயிர் பிள்ளை – அகம் 297/14
பூளை நீடிய வெருவரு பறந்தலை – புறம் 23/20
பொங்கு கோபம் சுட பூளை வீ அன்ன தன் – கம்.பால:7 1/3
பூளை வீ புரை பனி புயற்கு தேம்பிய – கம்.பால:10 47/2
வீறிய பொழுது பூளை வீ என வீவன் அன்றே – கம்.ஆரண்:12 59/4
பூளை வீய்ந்து அன்ன போவன புணரியில் புனல் மீன் – கம்.சுந்:13 25/3
பூளை ஆயின கண்டனை இன்று போய் போர்க்கு – கம்.யுத்2:15 255/2
பூளை போன்றது அ பொரு சினத்து அரிகள்-தம் புணரி – கம்.யுத்4:32 17/4

மேல்


பூளையின் (2)

வளி முனை பூளையின் ஒய்யென்று அலறிய – அகம் 199/10
கோடை பூளையின் வாடையொடு துயல்வர – அகம் 217/5

மேல்


பூளையொடு (1)

வேறு பல் பூளையொடு உழிஞை சூடி – பட் 235

மேல்