பு – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

புக்க 52
புக்க-கால் 2
புக்க-வழி 1
புக்கதால் 2
புக்கது 13
புக்கதும் 2
புக்கதே 1
புக்கர 1
புக்கவர் 1
புக்கவரை 1
புக்கவள் 1
புக்கவன் 3
புக்கவால் 1
புக்கவும் 1
புக்கவே 1
புக்கவேல் 1
புக்கற்றால் 1
புக்கன 14
புக்கனர் 7
புக்கனரால் 1
புக்கனவால் 1
புக்கனன் 14
புக்கனனால் 1
புக்கனனே 2
புக்காய் 2
புக்காயோ 1
புக்கார் 32
புக்கால் 6
புக்காள் 2
புக்காற்கு 2
புக்கான் 63
புக்கான்-அரோ 1
புக்கானின் 1
புக்கிடினும் 3
புக்கிடு 1
புக்கிடுவென் 1
புக்கில் 3
புக்கிலம் 1
புக்கிலன் 1
புக்கிலாதவும் 1
புக்கீமோ 2
புக்கு 195
புக்கு-என 1
புக்கு_இடம் 1
புக்கும் 1
புக்குளார் 1
புக்குற்று 1
புக்குற 2
புக்கேமுக்கு 1
புக்கேன் 3
புக்கேனுக்கு 1
புக்கோம் 1
புக்கோர்-தம்மை 1
புக்கோர்க்கு 1
புக்கோன் 1
புக 82
புகட 1
புகர் 76
புகர்_முக 2
புகர்_முகம் 2
புகர்_அற 1
புகர்_இல் 2
புகர்ப்பின் 1
புகர்பட 1
புகர்படுபு 1
புகர்வை 1
புகரி 1
புகரும் 1
புகல் 80
புகல்_அரும் 2
புகல்_இடம் 1
புகல்கிலாத 1
புகல்கிலாமையால் 1
புகல்கிலை 1
புகல்கின்ற 1
புகல்கின்றது 2
புகல்கின்றேற்கும் 1
புகல்கினும் 1
புகல்தரு 1
புகல்தி 2
புகல்வதானாள் 1
புகல்வது 9
புகல்வந்து 1
புகல்வர் 2
புகல்வாம் 1
புகல்வாய் 2
புகல்வார் 4
புகல்வாள் 1
புகல்வான் 4
புகல்வியும் 1
புகல்விர் 1
புகல்வின் 2
புகல்வீரே 1
புகல்வேன் 1
புகல 15
புகலல் 1
புகலலுற்றான் 2
புகலா 2
புகலாநின்றான் 1
புகலாம் 1
புகலால் 1
புகலிடங்கள் 1
புகலிடம் 2
புகலுதல் 1
புகலுதி 2
புகலுதிர் 1
புகலும் 15
புகலுமாறு 1
புகலுற்றார் 1
புகலுற்றீர் 1
புகலுறு 1
புகலொடு 2
புகலோ 1
புகலோடும் 3
புகவின் 3
புகவு 2
புகழ் 264
புகழ்_மகளை 1
புகழ்க்கு 7
புகழ்கள் 1
புகழ்களை 1
புகழ்கிற்பாம் 1
புகழ்கின்றது 1
புகழ்கின்றார் 1
புகழ்ச்சி 1
புகழ்தல் 1
புகழ்தற்கு 3
புகழ்தான் 1
புகழ்தியோ 1
புகழ்துமோ 1
புகழ்ந்த 17
புகழ்ந்தது 1
புகழ்ந்தன 1
புகழ்ந்தனர் 2
புகழ்ந்தனரால் 2
புகழ்ந்தனை 1
புகழ்ந்தார் 1
புகழ்ந்திசினோனே 1
புகழ்ந்திட 1
புகழ்ந்து 9
புகழ்ந்துரைத்தற்கு 1
புகழ்பு 2
புகழ்மை 1
புகழ்வது 2
புகழ்வர் 1
புகழ்வன 1
புகழ்வார் 1
புகழ்வுற்று 1
புகழ்வுறும் 1
புகழ 6
புகழது 1
புகழதேயால் 1
புகழலாம் 1
புகழவை 2
புகழன் 1
புகழன்னே 1
புகழா 1
புகழான்-தன்னை 1
புகழில் 1
புகழின் 10
புகழினர் 1
புகழினாய் 1
புகழினார் 1
புகழினான் 1
புகழினும் 2
புகழினை 2
புகழினோடு 1
புகழினோய் 1
புகழுக்கு 1
புகழுக்கும் 1
புகழுண்ட 1
புகழுதி 1
புகழுநர்க்கு 1
புகழும் 16
புகழே 12
புகழை 7
புகழொடு 5
புகழொடும் 2
புகழோ 1
புகழோடு 2
புகழோடும் 3
புகழோய் 4
புகழோயே 1
புகழோர் 1
புகழோன் 7
புகழோனும் 1
புகற்கு 1
புகற்சியின் 2
புகறல் 1
புகறல்-பாலையோ 1
புகறலும் 1
புகறலோடும் 1
புகறி 1
புகறியால் 1
புகன்ற 13
புகன்றனன் 2
புகன்றார் 1
புகன்றான் 20
புகன்றிட்டாலும் 1
புகன்றிட 1
புகன்றிடலும் 1
புகன்றிலன் 1
புகன்றிலை 1
புகன்று 19
புகன்றே 3
புகா 15
புகா-முன் 1
புகா-முனம் 1
புகாத 1
புகாத-முன்னம் 1
புகாது 2
புகார் 2
புகாரோ 1
புகாவின் 1
புகாவே 1
புகாஅ 2
புகாஅர் 6
புகின் 3
புகினும் 1
புகினே 3
புகு 35
புகு-தொறும் 1
புகு-மின் 2
புகு-வழி 1
புகுக 1
புகுகம் 1
புகுகின்றது 1
புகுகின்றாரை 1
புகுத்தனர் 3
புகுத்து 3
புகுத 5
புகுதந்தார் 2
புகுதந்தான் 1
புகுதந்து 3
புகுதந்தும் 1
புகுதந்தோனே 2
புகுதர் 1
புகுதர்_வாய் 1
புகுதர 3
புகுதரா-கால் 1
புகுதரின் 1
புகுதரு 1
புகுதரும் 7
புகுதரூஉம் 1
புகுதல் 7
புகுதல்-பாலதோ 1
புகுதலின் 1
புகுதலும் 4
புகுதலோடும் 2
புகுதற்கு 1
புகுதா 1
புகுதாது 1
புகுதி 7
புகுதுக 1
புகுதும் 8
புகுந்த 23
புகுந்தது 19
புகுந்ததும் 1
புகுந்ததோ 1
புகுந்தபோது 1
புகுந்தவன் 1
புகுந்தவால் 1
புகுந்தன 1
புகுந்தனர் 2
புகுந்தனள் 1
புகுந்தனன் 3
புகுந்தனை 1
புகுந்தனையது 1
புகுந்தாய் 1
புகுந்தார் 5
புகுந்தார்-அரோ 1
புகுந்தால் 1
புகுந்தாள் 3
புகுந்தாளை 1
புகுந்தான் 6
புகுந்திட 1
புகுந்திலது 1
புகுந்திலதோ 1
புகுந்திலரேல் 1
புகுந்திலன் 1
புகுந்து 49
புகுந்துள 4
புகுந்துளது 3
புகுந்துளவாம் 1
புகுந்துளார் 1
புகுந்துளான் 1
புகுந்துளோம் 1
புகுந்துளோரும் 2
புகுந்தேம் 1
புகுந்தேன் 1
புகுந்தோர்க்கு 1
புகுப 1
புகும் 26
புகும்-கால் 1
புகுவ 1
புகுவதனினும் 1
புகுவது 3
புகுவதே 1
புகுவள்-கொல்லோ 1
புகுவன 3
புகுவனர் 1
புகுவாய் 1
புகுவாயோ 1
புகுவார் 1
புகுவார்களும் 1
புகுவான் 4
புகுவித்தேன் 1
புகுவு 2
புகுவேம் 1
புகுவேன் 1
புகூஉம் 4
புகை 130
புகைக்கண்ணன் 1
புகைகின்ற 1
புகைசெயா 1
புகைந்த 1
புகைந்தன 1
புகைந்தார் 1
புகைந்தான் 1
புகைந்து 5
புகைநிற 1
புகைப்ப 1
புகைப்பவும் 2
புகைய 3
புகையர் 1
புகையிடை 1
புகையின் 3
புகையினர் 1
புகையினும் 2
புகையினொடு 1
புகையுண்டது 1
புகையுண்டதே 1
புகையும் 14
புகையே 1
புகையொடு 5
புகையொடும் 4
புகையோடு 1
புகையோடும் 1
புகைவாள் 1
புகைவித்து 1
புகைவெங்கணனும் 1
புகைஇ 1
புங்க 3
புங்கத்தின் 1
புங்கமும் 2
புங்கமே 1
புங்கவம் 1
புங்கவற்கும் 1
புங்கவன் 5
புஞ்சம் 1
புட்கர 1
புட்களின் 1
புட்டகம் 1
புட்டில் 11
புட்டிலன் 1
புட்டிலின் 3
புட்டிலும் 11
புட்டிலுள் 1
புட்டிலொடு 2
புட்டிலோடு 2
புட்பக 7
புட்பக-மிசை 1
புட்பகத்தினை 1
புட்பகம் 7
புடவி 2
புடை 126
புடை-தொறும் 1
புடை_போவோரும் 1
புடைக்கின்றாள் 1
புடைக்கும் 7
புடைக்கை 1
புடைகளும் 1
புடைகொட்டி 1
புடைசூழ்ந்து 1
புடைத்த 6
புடைத்தலோடும் 1
புடைத்தவாறும் 1
புடைத்தன 1
புடைத்தனர் 2
புடைத்தனன் 1
புடைத்தனை 1
புடைத்தார் 3
புடைத்தான் 11
புடைத்திட 1
புடைத்து 26
புடைத்தும் 1
புடைப்ப 5
புடைப்பது 1
புடைப்பார் 2
புடைப்பால் 1
புடைப்பின் 2
புடைப்பு 3
புடைப்பொடு 1
புடைபட 1
புடைபடுத்த 1
புடைபெயர்த்தே 1
புடைபெயர்தலோ 1
புடைபெயர்ந்து 3
புடைபெயர்வது 3
புடைபெயர்வன 4
புடைபெயர்வாய் 1
புடைபெயர 1
புடைபெயரினும் 1
புடையல் 6
புடையலொடு 1
புடையா 2
புடையில் 1
புடையின் 2
புடையுண்டு 1
புடையுநர் 1
புடையுநள் 1
புடையும் 3
புடையூ 4
புடையூஉ 3
புடையே 2
புடையொடு 1
புடையோனும் 1
புண் 104
புண்-மேல் 2
புண்கள் 3
புண்கள்-தோறும் 1
புண்களில் 2
புண்களும் 1
புண்ட 1
புண்டரம் 1
புண்டரவாசியின் 1
புண்டரிக 8
புண்டரிகங்கள் 1
புண்டரிகத்தவள் 1
புண்டரிகத்தை 1
புண்டரிகம் 1
புண்டரிகை 1
புண்டரீக 12
புண்டரீகத்தின் 1
புண்டரீகத்து 2
புண்டரீகம் 4
புண்டரீகற்கும் 1
புண்ணர் 1
புண்ணாய் 1
புண்ணால் 1
புண்ணிடை 5
புண்ணிய 8
புண்ணியத்தது 1
புண்ணியத்தால் 1
புண்ணியம் 19
புண்ணியமூர்த்தி-தன்னை 1
புண்ணியர் 2
புண்ணியரே 1
புண்ணியவன் 1
புண்ணியன் 4
புண்ணியா 2
புண்ணில் 3
புண்ணின் 14
புண்ணின்-நின்று 1
புண்ணினானும் 1
புண்ணினில் 1
புண்ணினுள் 1
புண்ணினூடு 1
புண்ணினை 1
புண்ணினொடு 1
புண்ணீர் 4
புண்ணீருள் 1
புண்ணுடை 1
புண்ணுடையாய்-பால் 1
புண்ணும் 3
புண்ணுளே 1
புண்ணுறுநர்க்கு 1
புண்ணூடு 1
புண்ணே 2
புண்ணை 1
புண்ணொடும் 1
புண்தான் 4
புணர் 80
புணர்-மார் 3
புணர்-மினோ 1
புணர்க்க 1
புணர்க்கினும் 1
புணர்க்கும் 3
புணர்க்குவன் 1
புணர்க்குவென்-மன்னோ 1
புணர்க 1
புணர்கின்றன 1
புணர்கின்றாரை 1
புணர்குவர் 1
புணர்குவை 1
புணர்ச்சி 19
புணர்ச்சியர் 1
புணர்ச்சியார் 1
புணர்ச்சியால் 1
புணர்ச்சியாலும் 1
புணர்ச்சியான் 1
புணர்ச்சியின் 1
புணர்ச்சியும் 2
புணர்ச்சியுள் 3
புணர்த்த 7
புணர்த்தது 1
புணர்த்தனர் 1
புணர்த்திய 1
புணர்த்தியேல் 1
புணர்த்து 3
புணர்த்துக 1
புணர்த்துதல் 1
புணர்த்தும் 1
புணர்த்துவென் 1
புணர்த்தேன் 1
புணர்த்தோய் 1
புணர்தல் 2
புணர்தலும் 2
புணர்ந்த 26
புணர்ந்த-கால் 1
புணர்ந்தமை 2
புணர்ந்தமையின் 1
புணர்ந்தவர் 8
புணர்ந்தவர்க்கு 1
புணர்ந்தவள் 2
புணர்ந்தன்று 2
புணர்ந்தன 2
புணர்ந்தனம் 1
புணர்ந்தனள் 2
புணர்ந்தனன் 1
புணர்ந்தனை 1
புணர்ந்தாம் 1
புணர்ந்தாரேனும் 1
புணர்ந்தாரை 1
புணர்ந்தான் 1
புணர்ந்திசினோர்க்கே 1
புணர்ந்திடுமால் 1
புணர்ந்திருந்து 1
புணர்ந்தீர் 2
புணர்ந்து 45
புணர்ந்தும் 1
புணர்ந்தே 1
புணர்ந்தோர் 13
புணர்ப்ப 2
புணர்ப்பது 2
புணர்ப்பன் 1
புணர்ப்பின் 3
புணர்ப்பினால் 4
புணர்ப்பு 2
புணர்ப்பு_அற 1
புணர்ப்போர் 1
புணர்பு 1
புணர்வது 3
புணர்வது-கொல்லோ 1
புணர்வர் 1
புணர்வராம் 1
புணர்வித்தல் 1
புணர்வின் 1
புணர்வினனே 1
புணர்வினில் 1
புணர்வு 5
புணர்வும் 1
புணர்வே 2
புணர 6
புணரா 3
புணராது 2
புணராள் 1
புணரான் 1
புணரி 47
புணரிய 4
புணரியில் 4
புணரியின் 4
புணரியும் 2
புணரியுள் 2
புணரியை 2
புணரியோடு 1
புணரியோர் 1
புணரின் 4
புணரும் 11
புணரும்-கால் 1
புணரும்-மார் 1
புணில் 1
புணின் 1
புணீர் 2
புணீர்-கொடு 1
புணை 36
புணைகள் 1
புணையா 1
புணையின் 1
புணையும்-மார் 1
புணையே 1
புணையொடு 1
புணைவனும் 1
புத்தி 1
புத்தியால் 1
புத்திரர் 2
புத்திரற்கும் 1
புத்திரனோடும் 1
புத்து 4
புத்தேள் 11
புத்தேள்-உலகு 1
புத்தேள்_மகன் 1
புத்தேள்_உலகத்து 1
புத்தேள்_உலகம் 1
புத்தேளிர் 2
புத்தேளிர்க்கும் 1
புத்தேளிரே 1
புதல் 54
புதல்-தொறும் 1
புதல்_புதல் 1
புதல்வ 3
புதல்வர் 27
புதல்வரால் 1
புதல்வரின் 1
புதல்வரே 1
புதல்வரை 3
புதல்வரொடு 2
புதல்வரோடும் 1
புதல்வற்கு 2
புதல்வற்கும் 1
புதல்வன் 73
புதல்வன்-கொல்லோ 1
புதல்வன்-தன்னை 2
புதல்வன்-தனை 1
புதல்வனும் 1
புதல்வனை 23
புதல்வனொடு 2
புதல்வனோடு 1
புதல்வி 1
புதல 2
புதலவை 1
புதலின் 1
புதலும் 1
புதலொடு 1
புதலொடும் 1
புதவ 1
புதவமொடு 1
புதவில் 1
புதவின் 14
புதவு 2
புதவொடு 1
புதன் 1
புதா 1
புதாஅம் 1
புதிது 18
புதிய 6
புதியது 1
புதியன 2
புது 142
புது_திங்கள் 1
புதுக்கிய 1
புதுக்கின 1
புதுக்கினர் 1
புதுக்கினான் 1
புதுக்கினேன் 1
புதுக்குக 1
புதுக்குவானும் 1
புதுமை 5
புதுமையின் 1
புதுவ 4
புதுவதின் 1
புதுவது 20
புதுவதோ 1
புதுவர் 1
புதுவன 1
புதுவிர் 2
புதுவை 1
புதுவோர் 4
புதுவோர்க்கு 1
புதுவோர்த்து 1
புதை 17
புதைக்கின்றாரும் 1
புதைத்த 10
புதைத்ததுவே 1
புதைத்தல் 1
புதைத்தார்க்க்கு 1
புதைத்தி 1
புதைத்து 5
புதைத்தே 2
புதைதர 1
புதைப்ப 4
புதைபட 1
புதைபெறூஉம் 1
புதைய 25
புதையா 1
புதையுண்டன 1
புதையும் 1
புதையொடு 1
புதைவு 1
புதைஇய 1
புந்தி 8
புந்திதான் 1
புந்தியர் 1
புந்தியால் 2
புந்தியான் 2
புந்தியில் 1
புந்தியின் 3
புந்தியோய் 2
புந்தியோர் 1
புமான் 1
புய் 1
புய்க்க 1
புய்க்கும் 1
புய்த்து 1
புய 19
புயங்கள் 2
புயங்களால் 1
புயங்களில் 2
புயங்களுக்கு 1
புயங்களும் 5
புயங்களே 1
புயங்களோடு 1
புயத்த 1
புயத்தவன் 1
புயத்தவனை 1
புயத்தன 1
புயத்தாய் 1
புயத்தால் 2
புயத்தான் 1
புயத்திடை 2
புயத்தில் 2
புயத்திற்கும் 1
புயத்தின் 2
புயத்தின்-மேலும் 1
புயத்தினான் 2
புயத்தினான்-தன் 1
புயத்தினிடை 1
புயத்தினும் 1
புயத்தினொடு 1
புயத்து 21
புயத்துக்கு 1
புயத்தை 2
புயத்தையோ 1
புயத்தொடு 1
புயத்தொடும் 1
புயந்து 1
புயம் 16
புயமும் 1
புயல் 46
புயல்-தொறும் 1
புயல்_நெடும்_கூந்தல் 1
புயல்_ஏறு 4
புயலவன் 1
புயலால் 1
புயலின் 2
புயலே 1
புயலை 1
புயலொடு 1
புயற்கு 2
புயன் 1
புர 1
புரக்க 4
புரக்கின்றான் 1
புரக்கும் 16
புரங்கள் 5
புரங்களின் 1
புரங்களும் 1
புரசம் 1
புரசை 6
புரசையும் 1
புரசையொடு 1
புரசையோடு 1
புரட்டல் 1
புரட்டி 1
புரட்டின 1
புரட்டினர் 1
புரட்டும் 2
புரட்டுவென் 1
புரண்ட 9
புரண்டவாறும் 1
புரண்டவும் 1
புரண்டன 4
புரண்டனர் 2
புரண்டனள் 3
புரண்டனன் 2
புரண்டார் 8
புரண்டாள் 5
புரண்டாள்-அரோ 4
புரண்டான் 2
புரண்டில 1
புரண்டு 14
புரத்தல் 1
புரத்தலும் 1
புரத்திடை 1
புரத்தின் 2
புரத்தினுள் 1
புரத்து 2
புரத்தை 2
புரந்த 5
புரந்ததூஉம் 1
புரந்தரன் 20
புரந்தரன்-அவனும் 1
புரந்தரனது 1
புரந்தரனார் 2
புரந்தரனும் 1
புரந்தரனை 1
புரந்தரனோடுதான் 1
புரந்தராதி 1
புரந்தராதியர் 2
புரந்தராதியர்க்கு 1
புரந்தாள் 1
புரந்தான் 2
புரந்து 4
புரந்தேன் 1
புரந்தோன் 1
புரப்ப 1
புரப்பதுவே 1
புரப்பார் 1
புரப்பான் 2
புரப்பேம் 1
புரப்போய் 1
புரப்போர் 5
புரம் 23
புரமும் 1
புரவல 3
புரவலர் 9
புரவலர்-தம் 1
புரவலர்-தம்_புரவலனே 1
புரவலன் 20
புரவலன்-தன்னொடும் 1
புரவலனே 1
புரவலை 2
புரவி 127
புரவி-நின்றும் 1
புரவி-மேலும் 1
புரவிகள் 5
புரவிய 4
புரவியர் 1
புரவியன் 1
புரவியான் 1
புரவியில் 2
புரவியின் 13
புரவியும் 23
புரவியை 2
புரவியொடு 9
புரவியோ 1
புரவியோடும் 1
புரவிற்கு 1
புரவின் 1
புரவு 15
புரவே 3
புரள் 5
புரள்கின்ற 1
புரள்கின்றது 1
புரள்தலோடும் 1
புரள்பவர் 1
புரள்பவை 1
புரள்வ 2
புரள்வர் 1
புரள்வரும் 1
புரள்வன 1
புரள்வாள் 1
புரள 16
புரளான் 1
புரளிய 1
புரளும் 8
புரளுமால் 1
புராதனர் 1
புராதனன் 1
புராதனனே 1
புராதனா 3
புராரி 1
புராரியும் 1
புரி 108
புரி-மார் 1
புரி-மின் 1
புரி_குழல் 1
புரிக 2
புரிகிலாமை 1
புரிகிலென் 1
புரிகிலேன் 2
புரிகிலை 1
புரிகின்ற 1
புரிகின்றது 2
புரிகின்றார் 1
புரிகின்றாள் 1
புரிகின்றாளால் 1
புரிகின்றேன் 1
புரிகுநர்க்கும் 1
புரிகுவார் 1
புரிகுவான் 1
புரிகேன் 1
புரிசை 24
புரிசையின் 1
புரிஞர் 1
புரித்தனனாம் 1
புரிதர 1
புரிதல் 3
புரிதலின் 1
புரிதலும் 1
புரிதி 3
புரிதியோ 1
புரிதிர் 3
புரிதிரோ 2
புரிதும் 3
புரிதுமேல் 1
புரிதுமோ 1
புரிந்த 23
புரிந்தது 1
புரிந்தவன் 1
புரிந்தவும் 1
புரிந்தன 1
புரிந்தனர் 4
புரிந்தனன் 1
புரிந்தனென் 1
புரிந்தனை 1
புரிந்தார் 3
புரிந்தாள் 1
புரிந்திலன் 1
புரிந்திலா 1
புரிந்து 49
புரிந்துளாரும் 1
புரிந்துளோர்கள் 1
புரிந்தோய் 2
புரிந்தோர் 4
புரிநூல் 1
புரிபவர் 2
புரிபு 9
புரிபு_புரிபு 2
புரிய 4
புரியலாகாது 1
புரியாதன 1
புரியும் 8
புரியுமால் 1
புரியுமாறு 1
புரியேல் 1
புரிவது 2
புரிவர் 2
புரிவல் 3
புரிவன 1
புரிவாய் 1
புரிவார் 2
புரிவாரும் 1
புரிவான் 5
புரிவு 5
புரிவுண்ட 2
புரிவுறும் 1
புரிவென் 4
புரிவை 1
புரிவோர்கட்கும் 1
புரீஇ 1
புருடனும் 1
புருவ 8
புருவங்கள் 6
புருவத்த 1
புருவத்தள் 1
புருவத்தார் 1
புருவத்தாள்-தன் 1
புருவத்தான் 2
புருவத்து 5
புருவத்துக்கு 2
புருவத்தோன் 1
புருவம் 19
புருவமும் 4
புருவமொடு 1
புருவை 3
புரை 158
புரை-தொறும் 3
புரை-தோறும் 1
புரை-வயின் 2
புரைகளும் 1
புரைத்தான் 1
புரைத்து 1
புரைத்தோ 1
புரைதல் 1
புரைபடல் 1
புரைபு 1
புரைமே 1
புரைமை 3
புரைமையோனே 1
புரைய 17
புரையர் 1
புரையவோ 1
புரையிடை 1
புரையில் 1
புரையின் 1
புரையுநர் 2
புரையுநள் 1
புரையும் 63
புரையுமாறு 1
புரையுள் 1
புரையுறும் 1
புரையோய் 1
புரையோர் 10
புரையோர்க்கு 1
புரையோரை 1
புரையோள் 2
புரையோன் 2
புரைவது 6
புரைவதோ 3
புரைவன 5
புரைவான் 1
புரைஇ 2
புரைஇய 2
புல் 115
புல்_அகத்து 1
புல்_இனத்தார்க்கும் 1
புல்_இனத்து 2
புல்_இனம் 2
புல்கி 1
புல்கிய 2
புல்கு 1
புல்கும் 1
புல்குவாள் 1
புல்ல 8
புல்லர் 1
புல்லர்க்கு 1
புல்லல் 5
புல்லலர் 1
புல்லலாம் 1
புல்லலும் 1
புல்லலை 1
புல்லவும் 2
புல்லனேன் 1
புல்லாது 3
புல்லாயோ 1
புல்லார் 2
புல்லால் 1
புல்லாள் 1
புல்லாளர் 2
புல்லாளே 1
புல்லி 41
புல்லிக்கொண்டு 1
புல்லிகை 1
புல்லிட 1
புல்லிடு 1
புல்லிடை 2
புல்லிடையே 1
புல்லிதழ் 1
புல்லிது 5
புல்லிய 18
புல்லியன் 1
புல்லியார் 1
புல்லியும் 2
புல்லியேம்-மன்னே 1
புல்லியோர் 1
புல்லியோர்கட்கு 1
புல்லியோன் 1
புல்லில் 3
புல்லின் 4
புல்லினர் 1
புல்லினன் 4
புல்லினார் 5
புல்லினார்-அரோ 1
புல்லினால் 3
புல்லினாள் 4
புல்லினான் 3
புல்லினென் 1
புல்லீயாய் 1
புல்லு 3
புல்லு-தொறும் 2
புல்லுதல் 1
புல்லுதியோ 1
புல்லுதிரோ 1
புல்லுதும் 1
புல்லும் 8
புல்லும்-கால் 1
புல்லுவ 2
புல்லுவன 1
புல்லுவென் 1
புல்லுற 2
புல்லென் 24
புல்லென்ற 7
புல்லென்றன்றே 2
புல்லென்றன 1
புல்லென்றனையால் 2
புல்லென்றாள் 2
புல்லென்று 6
புல்லென 7
புல்லெனவே 1
புல்லேன் 2
புல்லொடு 2
புல்லொடும் 1
புல்வாய் 5
புல்வாயும் 1
புல 66
புல_தகை 1
புல_மகன் 1
புலக்க 1
புலக்கம் 1
புலக்கு 2
புலக்கும் 5
புலக்கும்-கொல் 1
புலக்குவள் 1
புலக்குவேம் 1
புலக்கேம் 1
புலத்ததாம் 1
புலத்ததுவே 2
புலத்தல் 4
புலத்தலின் 1
புலத்தலும் 1
புலத்தார் 1
புலத்தியன் 4
புலத்தியால் 1
புலத்திற்கு 1
புலத்திற்று 2
புலத்தினும் 1
புலத்து 45
புலத்தும் 1
புலத்தை 1
புலத்தோடு 1
புலத்தோர் 2
புலத்தோன் 1
புலத்தோனே 1
புலந்த 3
புலந்த-காலை 1
புலந்தவர் 1
புலந்தவர்க்கு 1
புலந்தனம் 1
புலந்தனர் 1
புலந்தனவும் 1
புலந்தனை 1
புலந்தாயும் 1
புலந்து 32
புலந்தே 1
புலப்பட 1
புலப்படா 2
புலப்படார் 1
புலப்பது 1
புலப்பவர் 1
புலப்பார் 1
புலப்பில் 1
புலப்பினும் 2
புலப்பென் 1
புலம் 130
புலம்-தொறும் 3
புலம்_கடை 1
புலம்ப 53
புலம்பல் 2
புலம்பலன் 1
புலம்பலுற்றாள் 1
புலம்பா 2
புலம்பி 10
புலம்பிட 1
புலம்பிடலுற்றான் 1
புலம்பிய 4
புலம்பின் 8
புலம்பின்று 2
புலம்பின்றே 4
புலம்பின 1
புலம்பினர் 1
புலம்பினளே 1
புலம்பினன் 1
புலம்பினனே 1
புலம்பினார் 2
புலம்பினான்-அரோ 2
புலம்பினானே 1
புலம்பினும் 1
புலம்பினென் 1
புலம்பு 88
புலம்பு-மார் 1
புலம்புகின்றார் 1
புலம்புகின்றேன் 1
புலம்பும் 14
புலம்புவ 2
புலம்புவதோ 1
புலம்புவர் 1
புலம்புவோள் 1
புலம்புற்று 1
புலம்புறு 1
புலம்பொடு 10
புலமும் 2
புலமே 3
புலமை 8
புலமை-தானும் 1
புலமை-பாலதோ 1
புலமைத்து 2
புலமைத்தோ 1
புலமையின் 1
புலமையினோய் 1
புலமையினோர் 1
புலமையோய் 2
புலமையோர் 2
புலர் 29
புலர்கின்ற 1
புலர்கின்றாள்-பால் 1
புலர்கின்றான் 1
புலர்த்த 1
புலர்த்தர 1
புலர்த்தியோய் 1
புலர்த்தும் 1
புலர்த்துவ 1
புலர்த்துவோனே 1
புலர்தலின் 1
புலர்ந்த 15
புலர்ந்தது 2
புலர்ந்தன 1
புலர்ந்தனள் 1
புலர்ந்தார் 1
புலர்ந்து 14
புலர்பு 2
புலர்வது-கொல் 1
புலர்வன 1
புலர்வாள் 1
புலர்வு 4
புலர்வு_இடத்து 1
புலர 8
புலரா 17
புலராமை 1
புலரி 3
புலரியின் 1
புலரும் 1
புலவ 6
புலவர் 51
புலவர்க்கு 4
புலவராலும் 1
புலவரும் 1
புலவரேயும் 1
புலவரை 1
புலவரொடு 2
புலவரோ 1
புலவல் 1
புலவன் 3
புலவனை 1
புலவாதி 1
புலவாய் 1
புலவி 14
புலவிகள் 1
புலவியால் 1
புலவியில் 1
புலவியின் 1
புலவியினும் 1
புலவியும் 2
புலவியுள் 1
புலவியை 1
புலவின் 1
புலவீர் 5
புலவு 65
புலவுதி 1
புலவேன் 4
புலவொடு 1
புலவோர் 4
புலவோர்க்கு 2
புலன் 31
புலன்கள் 9
புலன்களை 1
புலனும் 4
புலா 7
புலால் 12
புலாலொடு 1
புலாவ 1
புலாவும் 1
புலாஅல் 3
புலி 155
புலி-பால் 2
புலி_இனம் 1
புலி_உறை 1
புலி_ஏறு 1
புலிகடிமாஅல் 2
புலிகளும் 1
புலித்தொடர் 1
புலிதானே 1
புலிப்பல்தாலி 1
புலியின் 1
புலியினும் 1
புலியும் 2
புலியுறை 1
புலியே 1
புலியொடு 4
புலில் 1
புலை 5
புலை-மேலும் 1
புலைத்தி 8
புலைய 1
புலையர் 1
புலையர்க்கு 1
புலையன் 4
புலையனின் 1
புலையனேன் 1
புலையனை 2
புலையின் 1
புவ்வ 1
புவ்வ_தாமரை 1
புவன 1
புவனங்கள் 2
புவனம் 25
புவனமும் 2
புவனி 2
புவனியும் 1
புவி 26
புவி-கண் 1
புவி-தலை 1
புவிக்கு 3
புவித்தலம் 1
புவியிடம் 1
புவியிடை 3
புவியில் 2
புவியினுக்கு 1
புவியினை 1
புவியுள் 1
புவியெலாம் 1
புவியே 1
புழகு 1
புழகுடன் 1
புழல் 14
புழுக்கம் 1
புழுக்கல் 6
புழுக்களுக்கு 1
புழுக்கிய 2
புழுக்கின் 4
புழுக்கு 8
புழுக்கே 1
புழுக்கோடு 1
புழுகின் 1
புழுகு 1
புழுங்க 1
புழுங்கா 2
புழுங்கி 11
புழுங்கிட 1
புழுங்கிய 3
புழுங்கின 2
புழுங்கினள் 1
புழுங்கினார் 1
புழுங்கு 5
புழுங்குகின்றான் 2
புழுங்கும் 4
புழுங்குமால் 2
புழுங்குவான் 1
புழுங்குறு 1
புழுங்குறுவென் 1
புழுதி 1
புழுதியின் 1
புழுதியே 1
புழுவின் 1
புழுவை 1
புழை 22
புழை-தொறும் 1
புழைத்த 4
புழையில் 1
புழையும் 1
புழையூடு 1
புள் 130
புள்_வாய் 1
புள்_அரசும் 1
புள்_இனத்து 1
புள்_இனம் 12
புள்ள 1
புள்ளி 41
புள்ளி_இரலை 1
புள்ளிமான் 1
புள்ளிற்கு 2
புள்ளிற்கும் 1
புள்ளின் 22
புள்ளின்-மேல் 1
புள்ளினிர் 1
புள்ளினுக்கு 1
புள்ளினுக்கும் 1
புள்ளினும் 1
புள்ளினை 1
புள்ளினொடு 1
புள்ளு 7
புள்ளும் 17
புள்ளே 2
புள்ளை 1
புள்ளொடு 2
புள்ளொடும் 1
புளகங்கள் 1
புளகம் 2
புளகு 1
புளி 21
புளி_பதன் 1
புளிக்கும் 2
புளிங்காய் 1
புளிங்கூழ் 2
புளிஞர் 5
புளிஞர்_கோமாஅன் 1
புளிஞர்_கோன் 1
புளிஞர்_வேந்தன் 2
புளிஞரை 1
புளித்தன 1
புளித்து 1
புளிப்பினும் 1
புளியின் 1
புளின 4
புளினத்தின் 1
புளினம் 4
புளைந்த 1
புற்கை 2
புற்றத்து 9
புற்றம் 6
புற்றிடை 1
புற்றின் 4
புற்றின்-நின்று 1
புற்றின 1
புற்றினூடு 1
புற்றினை 1
புற்று 13
புற்றொடும் 1
புற 64
புற_சேரி 1
புறக்கு 1
புறக்குடி 1
புறக்கொடாது 1
புறக்கொடாஅது 1
புறக்கொடுக்கும் 1
புறக்கொடுத்தனவே 1
புறக்கொடுத்து 1
புறக்கொடுப்ப 1
புறக்கொடை 2
புறக்கொடையே 1
புறகிட்டு 1
புறங்கடை 4
புறங்கண்ட 2
புறங்கண்டனன் 1
புறங்கண்டு 1
புறங்காக்கும் 3
புறங்காட்டு 2
புறங்காண்டல் 1
புறங்காண்டற்கு 1
புறங்காணேன் 1
புறங்காத்தலும் 1
புறங்காத்து 1
புறங்காப்ப 3
புறங்காலின் 1
புறங்கூற்று 1
புறங்கூறும் 2
புறங்கொடா 1
புறங்கொடாஅ 1
புறங்கொடுத்த 3
புறங்கொடுத்தலின் 1
புறங்கொடுத்து 2
புறங்கொடுத்தே 1
புறங்கொடுத்தோர் 1
புறங்கொண்டு 1
புறஞ்சாய்ந்து 1
புறஞ்சிறை 3
புறஞ்செய் 1
புறஞ்செய்து 1
புறஞ்சொல் 1
புறஞ்சொலினால் 1
புறத்த 4
புறத்தது 5
புறத்ததை 1
புறத்தர் 1
புறத்தவும் 1
புறத்தன் 1
புறத்தன 2
புறத்தாய் 1
புறத்தார் 1
புறத்தான் 2
புறத்திடை 2
புறத்தில் 3
புறத்தின் 3
புறத்தின்-காறும் 1
புறத்தினால் 1
புறத்தினில் 2
புறத்தினும் 1
புறத்து 122
புறத்தும் 17
புறத்துள் 2
புறத்துள 1
புறத்துறு 1
புறத்தே 1
புறத்தேயும் 3
புறத்தை 3
புறத்தையும் 2
புறத்தொழில் 1
புறத்தோர் 1
புறந்தந்த 6
புறந்தந்து 3
புறந்தர 2
புறந்தரல் 1
புறந்தரவே 1
புறந்தராஅ 1
புறந்தரீஇ 1
புறந்தரு 2
புறந்தருகுவர் 1
புறந்தருகுவை 1
புறந்தருதல் 2
புறந்தருதலின் 1
புறந்தருதி 1
புறந்தருநர் 2
புறந்தருபு 1
புறந்தரூஉம் 2
புறந்தை 1
புறநிலை 1
புறநிலையினை 1
புறநிலையே 2
புறப்பட்ட 1
புறப்பட்டன்றோ 1
புறப்பட்டு 1
புறப்பட 2
புறப்படாஅ 1
புறப்படு 3
புறப்படும் 1
புறப்புண் 2
புறப்பொருள் 1
புறம் 137
புறம்காப்ப 1
புறம்படின் 1
புறம்பு 1
புறம்பெற்ற 4
புறம்பெற்றிசினே 1
புறம்பெற்று 3
புறம்மாற 2
புறம்மாறப்பட்டவர் 1
புறம்மாறி 3
புறம்மாறிய 1
புறம்மாறும் 1
புறமாறி 2
புறமும் 5
புறமே 2
புறமேயும் 1
புறவடிக்கு 1
புறவம் 3
புறவில் 20
புறவிற்று 1
புறவின் 43
புறவினதுவே 4
புறவு 22
புறவு-தொறு 1
புறவு-தொறும் 1
புறவும் 1
புறவே 10
புறவொடு 1
புறன் 8
புறனிலை 1
புறனும் 1
புறா 4
புறாவின் 1
புன் 170
புன்_புல 9
புன்_புலத்ததுவே 1
புன்_புலத்து 1
புன்_புலம் 5
புன்கண் 39
புன்கண்மை 1
புன்கணார் 2
புன்கணோடு 1
புன்கணோரும் 1
புன்கம் 4
புன்கின் 5
புன்கு 2
புன்கொடு 1
புன்செய் 1
புன்மை 17
புன்மையாள் 1
புன்மையின் 2
புன்மையும் 1
புன்மையை 2
புன்மையோர் 1
புன்றுறை 1
புன்னம் 1
புன்னாகம் 1
புன்னாகமும் 1
புன்னை 91
புன்னைகள் 1
புன்னைய 1
புன்னையது 1
புன்னையும் 3
புன்னையொடு 2
புன 24
புனத்த 2
புனத்தானே 1
புனத்தின் 1
புனத்து 15
புனத்தே 1
புனம் 34
புனம்-தொறும் 1
புனமும் 2
புனமே 1
புனர்பூசமும் 1
புனல் 393
புனல்-வாய் 1
புனல்_ஆட்டி 1
புனல்கள் 1
புனலது 2
புனலவன் 1
புனலால் 2
புனலிடை 4
புனலில் 5
புனலின் 10
புனலினால் 1
புனலினில் 1
புனலினையும் 1
புனலும் 12
புனலுள் 2
புனலே 4
புனலை 2
புனலொடு 1
புனலோ 1
புனலோடு 3
புனலோடும் 1
புனவர் 3
புனவன் 4
புனற்கு 2
புனனாடு 1
புனனே 1
புனித 10
புனிதம் 2
புனிதர் 3
புனிதரை 2
புனிதற்கேனும் 1
புனிதன் 7
புனிதனது 1
புனிதனும் 1
புனிதனே 1
புனிதனை 1
புனிதனோடும் 2
புனிற்றா 1
புனிற்று 18
புனிற்று_மகள் 1
புனிறு 12
புனை 198
புனை_இழாய் 4
புனை_இழை 7
புனைஇ 1
புனைக 2
புனைகுவோரும் 1
புனைகோ 2
புனைதர 1
புனைதல் 1
புனைதலோ 1
புனைதற்கு 1
புனைந்த 31
புனைந்தன 2
புனைந்தனர் 1
புனைந்தனள் 1
புனைந்தனென் 1
புனைந்தனை 1
புனைந்தாய் 1
புனைந்தார் 1
புனைந்தாள் 1
புனைந்தான் 2
புனைந்தானும் 1
புனைந்திலன் 2
புனைந்து 19
புனைந்துரை 1
புனைந்தேன் 2
புனைநரும் 1
புனைய 6
புனையல் 1
புனையலுற்றார் 1
புனையலுற்றாள் 1
புனையவும் 2
புனையா 2
புனையா-முன் 1
புனையாய் 1
புனையார் 2
புனையும் 15
புனையூஉ 1
புனையேன் 1
புனைவதற்கு 1
புனைவது 1
புனைவாய் 1
புனைவார் 2
புனைவாரும் 4
புனைவித்து 1
புனைவிப்பான் 1
புனைவு 2
புனைவென் 1

புக்க (52)

மெய்ப்பை புக்க வெருவரும் தோற்றத்து – முல் 60
காரி புக்க நேரார் புலம் போல் – நற் 320/6
தொழுவினுள் புரிபு_புரிபு புக்க பொதுவரை – கலி 103/22
படு கடல் புக்க பாடல் சால் சிறப்பின் – அகம் 222/11
தன் அகம் புக்க குறு நடை புறவின் – புறம் 43/6
தபுதி அஞ்சி சீரை புக்க
வரையா ஈகை உரவோன் மருக – புறம் 43/7,8
மணல் மலி முற்றம் புக்க சான்றோர் – புறம் 178/3
யானை புக்க புலம் போல – புறம் 184/10
அழல் வாய் புக்க பின்னும் – புறம் 360/20
புறவு ஒன்றின் பொருட்டாக துலை புக்க பெருந்தகை-தன் புகழில் பூத்த – கம்.பால:5 62/1
புக்க இடம் அறிந்திலேன் போந்தனென் என் வினை முடித்தே – கம்.பால:12 29/4
புக்க மங்கையர் பூத்த கொம்பு ஆம் என பொலிந்தார் – கம்.பால:15 10/4
படிகத்தின் தலம் என்று எண்ணி படர் சுனை முடுகி புக்க
சுடிகை பூம் கமலம் அன்ன சுடர் மதி முகத்தினார்-தம் – கம்.பால:16 18/1,2
புக்க மங்கையர் குங்குமம் போர்த்தலால் – கம்.பால:18 21/2
புக்க தேன் அமிழ்தமாய் பொலிந்த போன்றவே – கம்.பால:19 8/4
சுற்றும் மணி புக்க இழை மிக்கு இடை துவன்றி – கம்.பால:22 27/2
புக்க பின் நிருபரும் பொரு_இல் சுற்றமும் – கம்.அயோ:1 2/1
போயது தாதை விண் புக்க பின்னரோ – கம்.அயோ:11 61/3
பூதமும் வெளி ஒழித்து எவையும் புக்க பின் – கம்.அயோ:14 118/2
புக்க வாள் அரி முழங்கு செவியின் பொறி உற – கம்.ஆரண்:1 8/1
பூண்ட பெரும் புகழ் நிறுவி தம் பொருட்டால் பொன்_உலகம் புக்க தாதை – கம்.ஆரண்:4 26/3
புக்க பின் போனது என்னும் உணர்வினள் பொறையுள் நீங்கி – கம்.ஆரண்:6 63/1
பொய் தவிர் பயத்தை ஒழி புக்க புகல் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 51/4
தீபம் ஒன்று ஒன்றை உற்றால் என்னல் ஆம் செயலின் புக்க
தாபமும் காம_நோயும் ஆர் உயிர் கலந்த அன்றே – கம்.ஆரண்:10 82/3,4
பூண்ட என் மானம் தீர தண்டகம் புக்க காலை – கம்.ஆரண்:11 34/2
பொன்_அனாள் புக்க சாலை காத்தனன் புறத்து நின்றே – கம்.ஆரண்:11 68/4
புக்க தேயம் புக்கு இன் உயிர் போக்கு எனா – கம்.ஆரண்:11 75/4
புரி_குழல் புக்க இடம் புகல்கிலாத யாம் – கம்.கிட்:1 7/2
வில் இறுத்தருளினான் மிதிலை புக்க அனைய நாள் – கம்.கிட்:3 7/4
புக்க அந்தமும் நமக்கு உரை செயும் புரையவோ – கம்.கிட்:3 12/2
முள்கிடும் குழியில் புக்க மூரி வெம் களி நல் யானை – கம்.கிட்:7 79/3
புகழ் மேலை கிரி புக்க போழ்தினில் – கம்.கிட்:8 19/2
புக்க நகரத்து இனிது நாடுதல் புரிந்தார் – கம்.கிட்:14 37/1
பொலன் கெழு மலையும் தாளும் பூதலம் புக்க மாதோ – கம்.சுந்:1 15/4
பொன் மனை புக்க அ பொரு_இல் போதினில் – கம்.சுந்:3 53/1
புக்க வழிக்கும் போந்த வழிக்கும் புகை வெம் தீ – கம்.சுந்:3 151/1
கூட்டொடும் துறக்கம் புக்க குன்று என குலவு திண் தோள் – கம்.சுந்:6 43/2
புக்க படைஞர் புடை காப்போர் புணரி கணக்கர் புறம் செல்வோர் – கம்.சுந்:12 119/3
கை எனல் ஆயிற்று அன்றே கை புக்க மணியின் காட்சி – கம்.சுந்:14 47/4
ஓத புக்க அவன் உந்தை பேர் உரை எனலோடும் – கம்.யுத்1:3 22/1
ஆர் அடா சிரித்தாய் சொன்ன அரி-கொலோ அஞ்சி புக்க
நீர் அடா போதாது என்று நெடும் தறி நேடினாயோ – கம்.யுத்1:3 129/1,2
புக்க நாடு அறிகுறாமல் திரிகின்றார் புகுந்து மொய்த்தார் – கம்.யுத்1:3 154/3
பிறந்த நாள் தொடங்கி யாரும் துலை புக்க பெரியோன் பெற்றி – கம்.யுத்1:4 107/1
முகங்களில் புக்க வாளி அபரத்தை முற்றி மொய்ம்பர் – கம்.யுத்2:15 145/2
புக்கு அடைந்த புறவு ஒன்றின் பொருட்டாக துலை புக்க
மை கடம் கார் மத யானை வாள் வேந்தன் வழி வந்தீர் – கம்.யுத்2:16 349/1,2
பூசலின் எதிர்ந்தேன் என்றாய் போர்க்களம் புக்க போது என் – கம்.யுத்2:17 21/3
புக்க தலைப்பெய்தல் நினைந்திலை புந்தி இல்லாய் – கம்.யுத்2:19 8/3
போன போக்க அரும் பெருமைய புணரியுள் புக்க – கம்.யுத்3:22 99/4
உயிர் இற புக்க காலை உள் நின்ற உணர்வினோடும் – கம்.யுத்3:28 55/1
புக்க போர் எல்லாம் வென்று நின்ற என் புதல்வன் போலாம் – கம்.யுத்3:29 52/2
புங்கமே தலை என புக்க போலுமால் – கம்.யுத்4:37 146/3
வீரனார் உடல் துறந்து விண் புக்கார் கண் புக்க வேழ வில்லால் – கம்.யுத்4:38 28/2

மேல்


புக்க-கால் (2)

முத்து ஏர் முறுவலாய் நாம் மணம் புக்க-கால்
இ போழ்து போழ்து என்று அது வாய்ப்ப கூறிய – கலி 93/11,12
புக்க-கால் புக்கது என் நெஞ்சு என – கலி 105/69

மேல்


புக்க-வழி (1)

புக்க-வழி எல்லாம் கூறு – கலி 82/5

மேல்


புக்கதால் (2)

பொறுக்கலாது மதிள் தரை புக்கதால் – கம்.யுத்2:15 15/4
புக்கதால் பெரும் போர் படை பறந்தலை புறத்தில் – கம்.யுத்3:22 103/1

மேல்


புக்கது (13)

புக்க-கால் புக்கது என் நெஞ்சு என – கலி 105/69
யான் புக்கது ஒக்கும் எனை யார் நலிகிற்கும் ஈட்டார் – கம்.அயோ:4 141/3
புக்கது உற்றது புகல்வது என் மூக்கு எனும் புழையூடு – கம்.ஆரண்:6 87/3
போர் வனத்து இருந்த வீரர் உறைவிடம் புக்கது அன்றே – கம்.ஆரண்:7 56/4
பொங்கு இருள் அ புறத்து உலகம் புக்கது
கங்குலும் பகல் என பொலிந்து காட்டிற்றே – கம்.ஆரண்:14 79/3,4
புடைத்து நின்று உளைத்த பூசல் புக்கது என்ப மிக்கு இடம் – கம்.கிட்:7 12/3
பொன் பெரும் கோபுர புரிசை புக்கது
அற்புதம் அமரரும் எய்தலாவது – கம்.கிட்:14 31/2,3
ஊரை முற்றுவித்து இராவணன் மனை புக்கது உயர் தீ – கம்.சுந்:13 32/4
பூழியான் உயிர் புக்கது விண் என்றார் – கம்.யுத்2:15 85/4
புக்கது ஓர் ஊழி தீயின் புறத்து ஒன்றும் போகா-வண்ணம் – கம்.யுத்3:22 154/2
புக்கது கவி பெரும் சேனை போர் கடல் – கம்.யுத்3:27 58/4
புக்கது அ கொடியோன் உரம் பூமியும் – கம்.யுத்4:37 196/3
பொன் ஒளிர் மேருவின் பொதும்பில் புக்கது ஓர் – கம்.யுத்4:41 106/1

மேல்


புக்கதும் (2)

புக்கதும் புறத்தும் ஆம் மதியும் போன்றனன் – கம்.யுத்2:16 267/4
புக்கதும் உணர்ந்தனன் உதிர போர்வையான் – கம்.யுத்2:16 290/4

மேல்


புக்கதே (1)

புக்கதே அனையது ஓர் புரை புக்கு எய்தினார் – கம்.கிட்:14 25/4

மேல்


புக்கர (1)

புக்கர பெரும் தீவிடை உறைபவர் புகழோய் – கம்.யுத்3:30 17/4

மேல்


புக்கவர் (1)

புக்கவர் கண் இமை பொருந்து உறாது ஒளி – கம்.பால:3 31/1

மேல்


புக்கவரை (1)

புக்கவரை ஒத்தன புனல் சிறைகள் ஏறா – கம்.பால:15 26/4

மேல்


புக்கவள் (1)

என் உயிர் புக்கவள் இன்று – கலி 102/8

மேல்


புக்கவன் (3)

புக்கவன் தன்னை நோக்கி புரவலர் முனிவர் யாரும் – கம்.அயோ:3 106/1
புக்கவன் ஆவி கொண்டு போதுதி புகழின் மிக்கோய் – கம்.யுத்3:27 4/4
பொருக்கென புகல் புக்கவன் புல்லி அ – கம்.யுத்4:39 11/3

மேல்


புக்கவால் (1)

புற்று அடைந்த கொடு வெவ் அராவின் நெடு நாகலோகம் அது புக்கவால்
வெற்ற வெள்ளிடை விரைந்து போவது ஒரு மேடு பள்ளம் வெளி இன்மையால் – கம்.யுத்2:19 66/2,3

மேல்


புக்கவும் (1)

வேலை புக்கவும் பெரிய வெற்பு எலாம் – கம்.கிட்:3 60/4

மேல்


புக்கவே (1)

போந்த மா மலையின் முழை புக்கவே – கம்.யுத்1:8 36/4

மேல்


புக்கவேல் (1)

புக்கவேல் அ விலங்கும் புத்தேளிரே – கம்.கிட்:7 118/4

மேல்


புக்கற்றால் (1)

ஒன்னார் உடை புலம் புக்கற்றால் மாறு அட்ட – பரி 7/49

மேல்


புக்கன (14)

புக்கன நிறைந்து மேல் பொடிப்ப போன்றவே – கம்.பால:23 54/4
புக்கன புறத்தன புண்ணின் கண் மலர் – கம்.அயோ:4 170/3
போன புக்கன முன் உறை பொன்னகர் – கம்.சுந்:6 23/4
புயல் கடல்-தலை புக்கன போல்வன – கம்.சுந்:6 38/4
புக்கன கடலிடை நெடும் கர பூட்கை – கம்.சுந்:8 39/4
பூழையின் பொரு கணை உருவ புக்கன
மூழையின் பொலிந்தன முரலும் வெள் வளை – கம்.யுத்1:6 49/3,4
பொருது புக்கன முந்துற சூரியன் புதல்வன் – கம்.யுத்1:12 3/2
புரிந்த வானர தானையில் புக்கன புயலின் – கம்.யுத்2:16 215/4
கடலிடை புக்கன கரையும் காண்கில – கம்.யுத்2:18 97/4
போர்முக குருதியின் புணரி புக்கன
பார் எடுக்குறு நெடும் பன்றி போன்றன – கம்.யுத்2:18 107/3,4
புக்கன நேமி பாட்டிற்கு இழிந்தன புவனம் என்ன – கம்.யுத்3:22 36/2
போன போன திசை இடம் புக்கன
தானம் ஆனவை சார்கில சார்குவது – கம்.யுத்3:29 13/2,3
பணைகள் ஏறின மலை முழை புக்கன பலவால் – கம்.யுத்3:31 28/4
பொறுத்த சோரி புக கடல் புக்கன
இறுத்த நீரின் செறிந்தன எங்கணும் – கம்.யுத்3:31 127/2,3

மேல்


புக்கனர் (7)

எமரும் வேட்டம் புக்கனர் அதனால் – நற் 67/9
பொருக்கென எழுந்து போய் புரையுள் புக்கனர் – கம்.பால:5 39/4
பொன் திணி கார்முக_சாலை புக்கனர் – கம்.பால:13 2/4
புக்கனர் வானவர் புகாத சூழல்கள் – கம்.பால:13 13/2
புக்கனர் அ புலம் போந்தது இல்லையால் – கம்.சுந்:3 41/2
கருவி புக்கனர் அரக்கர் மா பல்லணம் கலின – கம்.சுந்:9 8/3
புக்கனர் அ பொழுதில் புகழ் தக்கோய் – கம்.யுத்3:20 7/3

மேல்


புக்கனரால் (1)

போனார்கள் நிகும்பலை புக்கனரால் – கம்.யுத்3:27 15/4

மேல்


புக்கனவால் (1)

பொன் ஓடை நெடும் கரி புக்கனவால் – கம்.யுத்3:31 199/4

மேல்


புக்கனன் (14)

நீல் நிற பெரும் கடல் புக்கனன் யாயும் – குறு 269/4
மனை கொண்டு புக்கனன் நெடுந்தகை – அகம் 384/13
சாய்வு_அற திருத்திய சாலை புக்கனன் – கம்.பால:5 81/4
புக்கனன் போகா-வண்ணம் கண் எனும் புலம் கொள் வாயில் – கம்.பால:21 14/3
பொன்னின் நெடு மாட வரை புக்கனன் மணி பூண் – கம்.பால:22 43/2
வன்மை கடல் புக உய்ப்பது ஓர் வழி புக்கனன் மறவோன் – கம்.பால:24 3/4
ஆன் புக கதிரவன் அத்தம் புக்கனன்
கான் புக காண்கிலேன் என்று கல்லிடை – கம்.அயோ:5 3/2,3
புக்கனன் புனலிடை முழுகி போந்தனன் – கம்.அயோ:14 79/1
பொன்னின் நல் நகர் வீதியில் புக்கனன்
சொன்ன தாரையை சுற்றினர் நின்றவர் – கம்.கிட்:11 40/2,3
போகின்ற பொழுது கண்டேன் புக்கனன் இலங்கை புக்கு – கம்.கிட்:16 58/2
சென்று புக்கனன் இராவணன் எடுப்பு அரும் கிரி என திரள் தோளான் – கம்.சுந்:2 201/4
போன காலையில் புக்கனன் புங்கவன் போர் வேட்டு – கம்.யுத்2:15 215/1
பொன்னின் வான் அன்ன போர் களம் புக்கனன்
நன் மகன் தனது ஆக்கையை நாடுவான் – கம்.யுத்3:29 23/3,4
பூதலத்திடை புக்கனன் புகுதலும் பொரு இல் – கம்.யுத்4:40 102/3

மேல்


புக்கனனால் (1)

போர் முற்று களத்திடை புக்கனனால் – கம்.யுத்2:18 26/4

மேல்


புக்கனனே (2)

புலம் புக்கனனே புல் அணல் காளை – புறம் 258/6
பூ கோள் என ஏஎய் கயம் புக்கனனே
விளங்கு இழை பொலிந்த வேளா மெல் இயல் – புறம் 341/8,9

மேல்


புக்காய் (2)

பிலம் புக்காய் நெடு நாள் பெயராய் என – கம்.கிட்:7 98/1
கையிடை புக்காய் நீ வேறு எவ்வணம் கடத்தி காவல் – கம்.யுத்1:12 28/2

மேல்


புக்காயோ (1)

போன்றது இல்லை ஆளுடையாய் பொய்யும் புகல புக்காயோ – கம்.யுத்3:22 221/4

மேல்


புக்கார் (32)

முல்லை அம் தண் பொழில் புக்கார் பொதுவரோடு – கலி 101/49
பொருள் தரும் இருவர் தம்தம் உறைவிடம் சென்று புக்கார் – கம்.பால:5 26/4
போது என பொலிந்து தோன்றும் பொன் மதில் மிதிலை புக்கார் – கம்.பால:10 4/4
குடி புக்கால் என குடில் புக்கார் கொடி அன்ன மடவார் – கம்.பால:15 12/4
வாள் எழ நிரைத்த படமாடம் அவை புக்கார் – கம்.பால:15 17/4
வந்தனர் மௌலி சூட்டும் மண்டபம் மரபின் புக்கார் – கம்.அயோ:3 76/4
அற்புதன் திருவை சேரும் அரு மணம் காண புக்கார்
நல் பயன் தவத்தின் உய்க்கும் நான்மறை கிழவர் எல்லாம் – கம்.அயோ:3 77/3,4
புக்கார் அரசன் பொன்_உலகம் போனான் என்னும் பொருள் கேட்டார் – கம்.அயோ:6 36/1
புள் படியும் குளிர் வார் பொழில் புக்கார் – கம்.ஆரண்:14 34/4
புண்ணியம் உருகிற்று அன்ன பம்பை ஆம் பொய்கை புக்கார் – கம்.ஆரண்:16 9/4
போக பூமியையும் ஏசும் புது மலர் சோலை புக்கார் – கம்.கிட்:3 30/4
பொன்னின் நெடு வாயில் அதனூடு நனி புக்கார் – கம்.கிட்:14 36/4
சொன்ன தீவினைகள் தீர்க்கும் சுவணக துறையில் புக்கார் – கம்.கிட்:15 30/4
பூ மன் நறை வண்டு அறை இலங்கு அமளி புக்கார்
தூம நறையின் துறை பயின்றிலர் துயின்றார் – கம்.சுந்:2 159/3,4
புக்கார் அமரர் பொலம் தார் அரக்கன் பொரு_இல் பெரும் கோயில் – கம்.சுந்:8 50/1
புண் தாழ் குருதியின் வெள்ளத்து உயிர் கொடு புக்கார் சிலர் சிலர் பொதி பேயின் – கம்.சுந்:10 39/1
புவி கொள் நாயகற்கு அடியவர்க்கு அடிமையின் புக்கார் – கம்.யுத்1:3 32/4
குன்றினும் உயர்ந்த தோளான் கொற்ற மா கோயில் புக்கார் – கம்.யுத்2:16 43/4
கண் துயில் எழுப்ப எண்ணி கடிது ஒரு வாயில் புக்கார் – கம்.யுத்2:16 44/4
பொடியாயின தண்டு பொருந்தினர் புக்கார் – கம்.யுத்2:18 242/4
புண் நின்ற உடல் பொறையோர் சிலர் புக்கார்
கண் நின்ற குரங்கு கலந்தன என்னா – கம்.யுத்2:18 256/2,3
பொன் நகர் புக்கார் இப்பால் பூசல் கண்டு ஓடி போன – கம்.யுத்2:18 259/2
போய் இனி உய்வது எங்கே என்று எரி விழித்து புக்கார் – கம்.யுத்2:19 91/4
பொங்கு பூம் பள்ளி புக்கார் அவர் உடல் பொருந்த புல்லி – கம்.யுத்2:19 165/3
பொறி கொடும் பகழி மார்பர் போயினர் இடங்கள் புக்கார்
மறி கொளும் சிறுவர் தம்மை மற்று உள சுற்றம் தம்மை – கம்.யுத்2:19 166/1,2
பொரு சினம் திருகி வென்றி போர் கள மருங்கில் புக்கார்
ஒருவரை ஒருவர் காணார் உயர் படை கடலின் உள்ளார் – கம்.யுத்3:22 119/3,4
மற்றையோர் நாலும் ஐந்தும் யோசனை மலைந்து புக்கார்
கொற்ற மாருதியும் வள்ளல் இலக்குவன் நின்ற சூழல் – கம்.யுத்3:22 140/1,2
புன்கண் நிருதர் பெரும் தூதர் போனார் அரக்கனிடம் புக்கார் – கம்.யுத்3:22 226/4
புக்கார் நமனார் உறை தென் புலமே – கம்.யுத்3:27 30/4
பூண்டனர் தழுவி புக்கார் காணுதி போதி என்றார் – கம்.யுத்4:34 18/4
வீரனார் உடல் துறந்து விண் புக்கார் கண் புக்க வேழ வில்லால் – கம்.யுத்4:38 28/2
போனகம் துறந்த தையல் மருங்குற நெருங்கி புக்கார் – கம்.யுத்4:40 29/4

மேல்


புக்கால் (6)

படி புக்கால் என படிதர பரிபுரம் புலம்ப – கம்.பால:15 12/2
குடி புக்கால் என குடில் புக்கார் கொடி அன்ன மடவார் – கம்.பால:15 12/4
மல்லல் நீர் அயோத்தி புக்கால் வாழ்வரோ பரதன் மற்றோர் – கம்.கிட்:16 14/4
புக்கால் நிறையாத புழை பெரு வாய் திறந்து – கம்.சுந்:1 58/2
புக்கால் அன்றி போகலென் என்றான் புகழ் கொண்டான் – கம்.சுந்:2 83/4
புன் தொழில் குரங்கு எனாது என் தோளின்-மேல் ஏறி புக்கால்
நன்று என கருதாநின்றேன் அல்லது நாயினேன் உன் – கம்.யுத்3:31 63/2,3

மேல்


புக்காள் (2)

குளிர்ப்பொடு காண வந்தாள் வெதுப்பொடு கோயில் புக்காள் – கம்.பால:21 16/4
பொன் திணி சரள சோலை பளிக்கரை பொதும்பர் புக்காள்
சென்றது பரிதி மேல் பால் செக்கர் வந்து இறுத்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:6 64/3,4

மேல்


புக்காற்கு (2)

தொடக்கத்து தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் – கலி 82/11
வழிமுறை தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் – கலி 82/15

மேல்


புக்கான் (63)

புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு – கலி 82/24
பொய் இலா உள்ளத்தான் தன் உருவமே கொண்டு புக்கான் – கம்.பால:9 18/4
மக்களில் அங்கு ஒருவன் போய் வான் புக்கான் மற்றையவன் – கம்.பால:12 29/3
பொன் வரை போலும் இந்துசயிலத்தின் சாரல் புக்கான்
மன்மத களிறும் மாதர் கொங்கையும் மாரன் அம்பும் – கம்.பால:14 81/2,3
பொன்_தொடி கை கொடு நல் மனை புக்கான் – கம்.பால:23 92/4
போனான் வட திசை-வாய் உயர் பொன் மால் வரை புக்கான் – கம்.பால:24 1/4
பொலன் கொள் தேரொடும் இராகவன் திரு_மனை புக்கான் – கம்.அயோ:1 48/4
போய் அகம் குளிர் புரவலன் இருந்துழி புக்கான் – கம்.அயோ:1 57/4
பொரு_இல் மேருவும் பொரு_அரும் கோயில் போய் புக்கான் – கம்.அயோ:1 70/4
பொன் திணி மாட வீதி பொருக்கென நீங்கி புக்கான்
தன் திரு உள்ளத்து உள்ளே தன்னையே நினையும் அந்த – கம்.அயோ:3 84/2,3
கண் எனும் கால வேலும் மிடை நெடும் கானம் புக்கான் – கம்.அயோ:3 88/4
பூத்தவை வடிவை ஒப்பான் சிற்றவை கோயில் புக்கான் – கம்.அயோ:3 105/4
குன்றினும் உயர்ந்த தோளான் கோசலை கோயில் புக்கான் – கம்.அயோ:3 115/4
சொல் மாண்பு உடை அன்னை சுமித்திரை கோயில் புக்கான் – கம்.அயோ:4 138/4
வானே புக்கான் அரும் புதல்வன் மக்கள் அகன்றார் வரும் அளவும் – கம்.அயோ:6 30/3
பண்ணவன் வருக என்ன பரிவினன் விரைவில் புக்கான்
கண்ணனை கண்ணின் நோக்கி கனிந்தனன் இருண்ட குஞ்சி – கம்.அயோ:8 12/2,3
புல்லினன் உடனே கொண்டு இனிது உறை புரை புக்கான் – கம்.அயோ:9 27/4
பார் மிசை பதைத்து வீழ்ந்தான் பருவரல் பரவை புக்கான்
வார் மணி புனலால் மண்ணை மண்ணு நீர் ஆட்டும் கண்ணான் – கம்.அயோ:13 39/3,4
போவது கருதும் அ அரு நெறி புக்கான் – கம்.ஆரண்:2 43/4
போது மணம் நாறு குளிர் சோலை கொடு புக்கான் – கம்.ஆரண்:3 48/4
பொருந்த அமலன் பொழில்_அகத்து இனிது புக்கான்
விருந்து அவன் அமைத்த பின் விரும்பினன் விரும்பி – கம்.ஆரண்:3 49/1,2
பொன்னொடும் புனிதன் போய் அ பூம் பொழில் சாலை புக்கான் – கம்.ஆரண்:6 62/4
அழிந்து ஒழி சிந்தையோடும் ஆடக கோயில் புக்கான் – கம்.ஆரண்:10 88/4
மாறு ஓர் உடல் புக்கு என மண்டபம் வந்து புக்கான் – கம்.ஆரண்:10 161/4
புக்கான் அ இராகவன் வைகு புனம் – கம்.ஆரண்:11 42/4
பூதங்கள் விளியும் நாளும் போக்கு இலா உலகம் புக்கான் – கம்.ஆரண்:13 128/4
பூரியர் இலங்கை மூதூர் பொன் மதில் தாவி புக்கான்
சீரிய பாலின் வேலை சிறு பிரை தெறித்தது அன்னான் – கம்.சுந்:2 94/3,4
போந்த புண்ணியன் கண் அகன் கோயிலுள் புக்கான் – கம்.சுந்:2 133/4
பொற்றை மாடங்கள் கோடி ஓர் நொடியிடை புக்கான் – கம்.சுந்:2 135/4
பொன்னின் மாளிகை ஆயிர_கோடியும் புக்கான்
கன்னி மா நகர்ப்புறத்து அகன் கரந்துறை காண்பான் – கம்.சுந்:2 143/2,3
பொன்றி அவன் புவி தேரொடு புக்கான் – கம்.சுந்:9 62/4
வாயில் தோய் கோயில் புக்கான் அருவி சோர் வயிர கண்ணான் – கம்.சுந்:11 7/4
புகைசெயா நெடும் தீ பொங்க உருத்து எதிர் பொருந்த புக்கான்
தொகை செயற்கு அரிய தோளால் தாள்களால் சுற்றி சூழ்ந்தான் – கம்.யுத்1:3 147/2,3
பெற்றவன் முனிய புக்கான் நடு இனி பிழைப்பது எங்ஙன் – கம்.யுத்1:6 60/2
போயினர் பன்னசாலை இராமனும் இனிது புக்கான் – கம்.யுத்1:9 17/4
பொங்கிய தோளினானும் இழிந்து போய் இருக்கை புக்கான் – கம்.யுத்1:12 50/4
கூனல் தாமரையின் தோன்ற வான் தொடும் கோயில் புக்கான்
பானத்தான் அல்லன் தெய்வ பாடலான் அல்லன் ஆடல் – கம்.யுத்1:13 1/2,3
பூ அணை மாற்றி வேறு ஓர் புனை மணி இருக்கை புக்கான் – கம்.யுத்1:13 9/4
எயில் கடந்து இலங்கை எய்தி அரக்கனது இருக்கை புக்கான் – கம்.யுத்1:14 14/4
நடந்து போய் நகரம் புக்கான் அருக்கனும் நாகம் சேர்ந்தான் – கம்.யுத்2:16 2/4
பூதலம் என்னும் நங்கை-தன்னையே நோக்கி புக்கான் – கம்.யுத்2:16 3/4
பூண்டது ஓர் பணியன் வல்லை அனையரை கொண்டு புக்கான் – கம்.யுத்2:16 6/4
புயங்களே படைகள் ஆக தேர் எதிர் ஓடி புக்கான்
இயங்களும் கடலும் மேகத்து இடிகளும் ஒழிய யாரும் – கம்.யுத்2:16 180/2,3
புரிந்த அ நெடும் சேனை அம் கரும் கடல் புக்கான் – கம்.யுத்2:16 243/4
புக்கான் அவன் வந்து புகுந்த களம் – கம்.யுத்2:18 85/4
பொன்னால் உயர் நெடு மால் வரை போல்வான் எதிர் புக்கான்
சொன்னான் இவை அதிகாயனும் வட மேருவை துணிப்பன் – கம்.யுத்2:18 171/3,4
பொன் கரிது என்னும் கண்கள் பொறி உக நீலன் புக்கான்
வன் கரம் முறுக்கி மார்பில் குத்தினன் மத்தன் மாண்டான் – கம்.யுத்2:18 225/3,4
புக்கான் இனி எங்கு அட போகுவது என்னா – கம்.யுத்2:18 246/2
கரும் கடல் கலக்கும் மத்தின் பனசனும் கலக்கி புக்கான் – கம்.யுத்2:19 58/4
கொற்ற மங்கலங்கள் ஆர்ப்ப இராவணன் கோயில் புக்கான் – கம்.யுத்2:19 204/4
போர் கடை கரும் கண் வாளி புயத்தொடு பொழிய புக்கான் – கம்.யுத்2:19 205/4
புந்தியில் அனுக்கம் தீர்வான் தன்னுடை கோயில் புக்கான் – கம்.யுத்2:19 207/4
பொருக்கென சென்று புக்கான் புண்ணினில் குமிழி பொங்க – கம்.யுத்2:19 285/2
நன்று என அரக்கன் போய் தன் நளிர் மணி கோயில் புக்கான் – கம்.யுத்2:19 300/4
பொய்யின் போம்படி ஆக்கினன் கடிதினின் புக்கான் – கம்.யுத்3:22 70/4
போக்கினான் நிண பறந்தலை அழுவத்துள் புக்கான்
காக்கும் வானர துணைவரை தனி தனி கண்டான் – கம்.யுத்3:22 187/3,4
போது உகு பந்தர் நின்று மந்திர இருக்கை புக்கான் – கம்.யுத்3:25 21/4
போய் அவன் மாறி நிகும்பலை புக்கான்
தூயவன் நெஞ்சு துயர்ந்து சுருண்டான் – கம்.யுத்3:26 42/1,2
வருந்திட மாயம் செய்து நிகும்பலை மருங்கு புக்கான்
முருங்கு அழல் வேள்வி முற்றி முதல் அற முடிக்க மூண்டான் – கம்.யுத்3:26 94/3,4
புக்கான் அயில் அம்பு பொழிந்தனனால் – கம்.யுத்3:27 30/2
பொன் புனை நகரம் புக்கான் கண்டவர் புலம்பும் பூசல் – கம்.யுத்3:29 40/3
கோ இயல் கோயில் புக்கான் குருதி நீர் குமிழி கண்ணான் – கம்.யுத்3:29 43/4
பொன் திணிந்தன மதிலுடை இலங்கை ஊர் புக்கான் – கம்.யுத்4:32 36/4

மேல்


புக்கான்-அரோ (1)

பொன் நிற திருவொடும் குடி புக்கான்-அரோ
நல் நெடும் திசைமுகன் அகத்தும் நம்மனோர்க்கு – கம்.அயோ:10 48/2,3

மேல்


புக்கானின் (1)

புக்கானின் முன் புக்கு உயர் பூசல் பெருக்கும் வேலை – கம்.சுந்:11 27/3

மேல்


புக்கிடினும் (3)

கான் புக்கிடினும் கடல் புக்கிடினும் கலி பேர் – கம்.அயோ:4 141/1
கான் புக்கிடினும் கடல் புக்கிடினும் கலி பேர் – கம்.அயோ:4 141/1
வான் புக்கிடினும் எனக்கு அன்னவை மாண் அயோத்தி – கம்.அயோ:4 141/2

மேல்


புக்கிடு (1)

அங்கி புக்கிடு என்று உணர்த்திய அது மனத்து அடையேல் – கம்.யுத்4:40 108/2

மேல்


புக்கிடுவென் (1)

போய் இ நகர் புக்கிடுவென் என்று ஓர் அயல் போனான் – கம்.சுந்:2 72/4

மேல்


புக்கில் (3)

நின்றாய் நின் புக்கில் பல – கலி 90/25
துகள் அறு கேள்வி உயர்ந்தோர் புக்கில்
அனையன் என்னாது அ தக்கோனை – புறம் 221/6,7
புலவர் புக்கில் ஆகி நிலவரை – புறம் 375/15

மேல்


புக்கிலம் (1)

புவனம் மூன்றினும் ஒரு புடையில் புக்கிலம்
கவனம் மாண்டவர் என கருத்திலார் என – கம்.கிட்:16 19/2,3

மேல்


புக்கிலன் (1)

போது உகும் கடி பொழில் அயோத்தி புக்கிலன்
ஓது கங்குலில் நெடிது உறக்கம் நீங்கினான் – கம்.அயோ:14 137/3,4

மேல்


புக்கிலாதவும் (1)

புக்கிலாதவும் பொழி அரத்த நீர் – கம்.கிட்:3 48/3

மேல்


புக்கீமோ (2)

யார் நீ வரு நாள் போல் அமைகுவம் யாம் புக்கீமோ
மாரிக்கு அவா-உற்று பீள் வாடும் நெல்லிற்கு ஆங்கு – கலி 71/23,24
ஐய அமைந்தன்று அனைத்து ஆக புக்கீமோ
வெய்யாரும் வீழ்வாரும் வேறு ஆக கையின் – கலி 78/24,25

மேல்


புக்கு (195)

பார் முதிர் பனி கடல் கலங்க உள் புக்கு
சூர் முதல் தடிந்த சுடர் இலை நெடு வேல் – திரு 45,46
இசையேன் புக்கு என் இடும்பை தீர – பொரு 67
அடி புதை அரணம் எய்தி படம் புக்கு
பொரு கணை தொலைச்சிய புண் தீர் மார்பின் – பெரும் 69,70
கேளா மன்னர் கடி புலம் புக்கு
நாள் ஆ தந்து நறவு நொடை தொலைச்சி – பெரும் 140,141
அக நாடு புக்கு அவர் அருப்பம் வௌவி – மது 149
உறு செறுநர் புலம் புக்கு அவர் – மது 152
பெரும் கை யானை பிடி புக்கு ஆங்கு – பட் 224
கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல் – மலை 47
இறுகு குலை முறுக பழுத்த பயம் புக்கு
ஊழ்-உற்று அலமரு உந்தூழ் அகல் அறை – மலை 132,133
நும் இல் போல நில்லாது புக்கு
கிழவிர் போல கேளாது கெழீஇ – மலை 165,166
இல் புக்கு அன்ன கல் அளை வதி-மின் – மலை 255
புலம் புக்கு உண்ணும் புரி வளை பூசல் – மலை 299
இல் புக்கு அறியுநர் ஆக மெல்லென – நற் 42/7
நீல் நிற பெரும் கடல் கலங்க உள் புக்கு
மீன் எறி பரதவர் மகளே நீயே – நற் 45/2,3
பெரும் துடி கறங்க பிற புலம் புக்கு அவர் – நற் 77/2
மன்றம் படர்ந்து மறுகு சிறை புக்கு
கண்டி நுண் கோல் கொண்டு களம் வாழ்த்தும் – பதி 43/26,27
கெடல் அரும் பல் புகழ் நிலைஇ நீர் புக்கு
கடலொடு உழந்த பனி துறை பரதவ – பதி 48/3,4
கள் கொடி நுடங்கும் ஆவணம் புக்கு உடன் – பதி 68/10
பாய் இரும் பனி கடல் பார் துகள் பட புக்கு
சேய் உயர் பிணிமுகம் ஊர்ந்து அமர் உழக்கி – பரி 5/1,2
பிறங்கல் இடையிடை புக்கு பிறழ்ந்து யான் – பரி 19/59
தூங்கு இலை வாழை நளி புக்கு ஞாங்கர் – கலி 50/3
புக்கு அகலம் புல்லின் நெஞ்சு ஊன்றும் புறம் புல்லின் – கலி 94/19
பாணன் புணை ஆக புக்கு
ஆனாது அளித்து அமர் காதலோடு அ புனல் ஆடி – கலி 98/19,20
பாசிலை அமன்ற பயறு ஆ புக்கு என – அகம் 262/4
புலி புக்கு ஈனும் வறும் சுனை – அகம் 329/13
பல் ஊழ் புக்கு பயன் நிரை கவர – அகம் 377/5
வாடு புலம் புக்கு என கோடு துவைத்து அகற்றி – அகம் 399/9
வேக வெம் திறல் நாகம் புக்கு என – புறம் 37/2
வாயில் விடாது கோயில் புக்கு எம் – புறம் 67/10
பதன் அன்று புக்கு திறன் அன்று மொழியினும் – புறம் 124/2
நூறு செறு ஆயினும் தமித்து புக்கு உணினே – புறம் 184/3
காப்பு உடை புரிசை புக்கு மாறு அழித்தலின் – புறம் 272/6
எல்லி வந்து நில்லாது புக்கு
சொல்லிய சொல்லோ சிலவே அதற்கே – புறம் 305/3,4
விடியல் புக்கு நெடிய நீட்டி நின் – புறம் 369/11
பூசை முற்றவும் நக்குபு புக்கு என – கம்.பால:0 4/2
பூ உயிர்த்த கற்பக பொதும்பர் புக்கு ஒதுக்குமால் – கம்.பால:3 22/2
மிடைந்திட முனியொடும் வேந்தன் கோயில் புக்கு
ஒடுங்கல் இல் பொன் குழாத்து உறையுள் எய்தி ஓர் – கம்.பால:5 51/2,3
எரி கதிர்க்கு இனிது புக்கு இயங்கல் ஆயதே – கம்.பால:7 16/4
உறங்குகின்றது ஓர் நறு மலர் சோலை புக்கு உறைந்தார் – கம்.பால:9 3/4
புக்கு அவளோடும் காம புது மண மதுவின் தேறல் – கம்.பால:9 19/1
இருவரும் மாறி புக்கு இதயம் எய்தினார் – கம்.பால:10 37/4
பூ நின்ற மவுலியையும் புக்கு அளைந்த புனல் கங்கை – கம்.பால:12 11/3
பிடி புக்கு ஆயிடை மின்னொடும் பிறங்கிய மேகம் – கம்.பால:15 12/1
துடி புக்கு ஆயிடை திருமகள் தாமரை துறந்து – கம்.பால:15 12/3
அதிசயம் எய்தி புக்கு வீழ்ந்தன அலைக்க போகா – கம்.பால:17 9/3
நெருங்கினர் நெருங்கி புக்கு நீங்கு-மின் நீங்கு-மின் என்று – கம்.பால:21 2/3
அண்டரும் பிறரும் புக்கு அடங்கிற்று ஆதலால் – கம்.பால:23 46/2
பொன் திரள் அச்சது வெள்ளி சில்லி புக்கு
உற்றது வயிரத்தின் உற்ற தட்டது – கம்.பால:23 70/1,2
பொழிந்த பேர் அன்பினால் தொழுது முன்பு புக்கு
இழிந்த வான் துயர் கடல் கரை நின்று ஏற்றினான் – கம்.பால:24 41/3,4
வேற்றுமை உற்றிலள் வீரன் தாதை புக்கு
ஏற்று அவள் இருதயத்து இருக்கவே-கொலாம் – கம்.அயோ:2 58/3,4
புக்கு பெரு நீர் நுகரும் பொரு போதகம் என்று ஒலி மேல் – கம்.அயோ:4 75/1
ஊன் புக்கு உயிர் புக்கு உணர் புக்கு உலையற்க என்றான் – கம்.அயோ:4 141/4
ஊன் புக்கு உயிர் புக்கு உணர் புக்கு உலையற்க என்றான் – கம்.அயோ:4 141/4
ஊன் புக்கு உயிர் புக்கு உணர் புக்கு உலையற்க என்றான் – கம்.அயோ:4 141/4
புக்கு_இடம் அறிந்திலர் புதல்வர் பூசலிட்டு – கம்.அயோ:4 195/2
பூண்ட மா தவனொடும் கோயில் புக்கு எனது – கம்.அயோ:5 35/3
நிற்றி ஈண்டு என்று புக்கு நெடியவன் தொழுது தம்பி – கம்.அயோ:8 11/1
புக்கு உறைவிடம் நல்கி பூசனை முறை பேணி – கம்.அயோ:9 28/1
அளிக்கும் நாயகன் மாயை புக்கு அடங்கினன் எனினும் – கம்.அயோ:10 11/1
போதுக ஈங்கு என புக்கு அவர் கைதொழ – கம்.அயோ:11 1/3
புரவலன்-தன்னொடும் அமரில் புக்கு உடன் – கம்.அயோ:11 97/2
அடி மிசை தூளி புக்கு அடைந்த தேவர்-தம் – கம்.அயோ:13 3/1
புக்கு அலை ஆழி நல் நீர் பொறுத்தன போக்கி போக்கி – கம்.அயோ:13 57/3
இழைத்த வான் பகழி புக்கு இருவர் மார்பிடை – கம்.அயோ:14 36/3
இன்னல் வேலை புக்கு இழிந்து அழுந்துவார் – கம்.அயோ:14 90/4
புக்கு இறைஞ்சினர் அரும் தவன் உவந்து புகலும் – கம்.ஆரண்:1 2/4
எரி அதனில் இன்றே புக்கு இறவேனேல் இ துயரம் மறவேன் என்றான் – கம்.ஆரண்:4 27/4
துறையுள் உண்டு ஒரு குழல் அ சூழல் புக்கு
உறைதும் என்றனன் உள்ளத்து உறைகுவான் – கம்.ஆரண்:4 39/3,4
நெஞ்சு புக்கு எனது ஆவத்து நீக்கு எனும் – கம்.ஆரண்:6 79/2
மானுடர் மருங்கே புக்கு ஒடுங்கினதோ வலி அம்மா – கம்.ஆரண்:6 98/4
நீந்தினார் நெடும் குருதி அம் கடல் புக்கு நிலையார் – கம்.ஆரண்:7 137/4
ஆய்ந்த கங்கபத்திரங்கள் புக்கு அரக்கர்-தம் ஆவி – கம்.ஆரண்:8 11/1
நாவி நாறு ஓதி நவ்வி நயனமும் குயமும் புக்கு
பாவியா கொடுத்த வெம்மை பயப்பய பரந்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 89/3,4
உருவி புக்கு ஒளித்த புண்ணில் குளித்தலும் உளைந்து விம்மி – கம்.ஆரண்:10 99/2
அரு மணி சாளரம் அதனினூடு புக்கு
எரி கதிர் இன் துயில் எழுப்ப எய்தவும் – கம்.ஆரண்:10 128/1,2
பொருள் தீங்கு இல் கேள்வி சுடர் புக்கு வழங்கல் இன்றி – கம்.ஆரண்:10 139/2
மாறு ஓர் உடல் புக்கு என மண்டபம் வந்து புக்கான் – கம்.ஆரண்:10 161/4
புக்கு அவர் இருக்கை புகைவித்து உலகம் யாவும் – கம்.ஆரண்:11 28/2
பொன்னின் மான் ஆகி புக்கு பொன்னை மால் புணர்த்துக என்ன – கம்.ஆரண்:11 39/2
புக்க தேயம் புக்கு இன் உயிர் போக்கு எனா – கம்.ஆரண்:11 75/4
அயிர்த்த தம்பி புக்கு அம் கையின் எடுத்தனன் அருவி – கம்.ஆரண்:13 94/2
ஒன்று இரண்டு யோசனை உள் புக்கு ஓங்கல்தான் – கம்.ஆரண்:15 10/3
புரண்டு பாம்பு இடை வர வெருவி புக்கு உறை – கம்.ஆரண்:15 14/1
புக்கு நீங்கலின் தளர்வு_இல் இரவி தேர் புரவி – கம்.கிட்:4 5/4
புக்கு அயன் பதி சலிப்பு அற ஒலித்தது அ பொரு வில் – கம்.கிட்:4 13/4
ஏழும் ஊடு புக்கு உருவி பின் உடன் அடுத்து இயன்ற – கம்.கிட்:4 16/2
பூண்ட பேர் உலகங்கள் வலியின் புக்கு இடை – கம்.கிட்:6 14/2
புக்கு மீ கொடு நெருக்கினன் இந்திரன் புதல்வன் – கம்.கிட்:7 62/4
குலம் புக்கு ஆன்ற முதியர் குறி கொள் நீ – கம்.கிட்:7 98/3
புழுங்குறு புணர் முலை கொதிப்ப புக்கு உலாய் – கம்.கிட்:10 12/2
மண் உற புக்கு அழுந்தின மாதிரம் – கம்.கிட்:11 11/2
புக்கு உறுக்கி புடைத்தும் என புறம் – கம்.கிட்:11 33/3
போன பின் தாதை கோயில் புக்கு அவன் பொலம் கொள் பாதம் – கம்.கிட்:11 78/1
எ நிலை உற்றது என்கேன் யாண்டு புக்கு ஒளித்தது என்கேன் – கம்.கிட்:11 83/2
சாயை புக்கு உறலால் கண்டோர் அயர்வுற கை விலோடும் – கம்.கிட்:11 99/3
குழுவொடும் வீரர்-தம் குழாத்தினோடும் புக்கு
ஒழிவு_இலா பொன் குழாத்து உறையுள் எய்தினார் – கம்.கிட்:11 105/3,4
புவனம் மூன்றும் நின் தாதையின் புக்கு உழல் – கம்.கிட்:13 5/2
பொரு மத யானையும் பிடியும் புக்கு உழல் – கம்.கிட்:14 10/3
புக்கதே அனையது ஓர் புரை புக்கு எய்தினார் – கம்.கிட்:14 25/4
வைதருப்ப நாடு அதனில் வந்து புக்கு
எய்து அருப்பம் அத்தனையும் எய்தினார் – கம்.கிட்:15 17/1,2
போகின்ற பொழுது கண்டேன் புக்கனன் இலங்கை புக்கு
வேகின்ற உள்ளத்தாளை வெம் சிறையகத்து வைத்தான் – கம்.கிட்:16 58/2,3
போர் நிழல் பரப்பும் மேலோர் புகழ் என உலகம் புக்கு
தார் நிழல் பரப்பும் தோளான் தடம் கடல் தாவா முன்னம் – கம்.கிட்:17 27/2,3
புறத்து உறல் அஞ்சி வேறு ஓர் அரணம் புக்கு உறைதல் நோக்கி – கம்.சுந்:1 29/1
புலி அடு மதுகை மைந்தர் புது பிழை உயிரை புக்கு
நலிவிட அமுத வாயால் நச்சு உயிர்த்து அயில் கண் நல்லார் – கம்.சுந்:2 108/1,2
ஆவியும் தாமுமே புக்கு அரும் கதவு அடைக்கின்றாரை – கம்.சுந்:2 116/4
புக்கு நோக்கினன் புகை புகா வாயிலும் புகுவான் – கம்.சுந்:2 138/4
புக்கு நீங்கினன் இராகவன் சரம் என புகழோன் – கம்.சுந்:2 142/4
உழையர் கூவ புக்கு ஏகு என பெயர்வது ஓர் ஊசலின் உளதாகும் – கம்.சுந்:2 196/3
புக்கு நின்று தன் புலன் கொள நோக்கினன் பொரு_அரும் திரு உள்ளம் – கம்.சுந்:2 203/1
கழிந்து புக்கு இடை கரந்தன அனங்கன் வெம் கடும் கணை பல பாய – கம்.சுந்:2 207/2
என்று சோலை புக்கு எய்தினன் இராகவன் தூதன் – கம்.சுந்:3 2/1
மீண்டு மீண்டு புக்கு எரி நுழைந்தால் என மெலிவாள் – கம்.சுந்:3 13/4
பொன் திணி நெடு மர பொதும்பர் புக்கு அவண் – கம்.சுந்:3 73/2
புக்கு உயர்ந்தது எனும் புகழ் போக்கி வேறு – கம்.சுந்:3 108/3
போய் வான் அ நகர் புக்கு அன்றோ – கம்.சுந்:5 40/3
ஒலி தார் அமரர் கண்டார் ஆர்ப்ப தேரினுள் புக்கு
கலித்தான் சிலையை கையால் வாங்கி கழுத்தினிடை இட்டு – கம்.சுந்:8 47/2,3
புக்கு மீண்டிலர் என்று அழுது இரங்கினர் புலம்பி – கம்.சுந்:9 13/4
தோளாலே பொர முடுகி புக்கு இடை தழுவி கோடலும் உடல் முற்றும் – கம்.சுந்:10 36/2
புக்கு இனி வென்றும் என்றால் புலம்பு அன்றி புலமைத்து ஆமோ – கம்.சுந்:11 11/4
புக்கானின் முன் புக்கு உயர் பூசல் பெருக்கும் வேலை – கம்.சுந்:11 27/3
பொதும்பர் வைகு தேன் புக்கு அருந்துதற்கு அகம் புலரும் – கம்.சுந்:12 47/1
உருகி வேலையின் ஊடு புக்கு உற்றன – கம்.சுந்:13 11/3
அம்பரத்து உம்பர் புக்கு அமரிடை தலை துமித்து அமரர் உய்ய – கம்.யுத்1:2 82/2
முந்து உலகினுக்கு இறுதி புக்கு உரு ஒளித்து உலைதல் செய்வார் – கம்.யுத்1:2 94/1
புக்கு காட்டுவது அரிது இது பொதுவுற கண்டார் – கம்.யுத்1:3 44/3
பிறங்கு தெண் திரை பெரும் கடல் புக்கு இனம் பெயராது – கம்.யுத்1:3 49/3
மாய பொறி புக்கு மயங்குவரால் – கம்.யுத்1:3 108/4
ஒன்றல் இல் பொருள்கள் எல்லாம் ஒருவன் புக்கு உறைவன் என்றாய் – கம்.யுத்1:3 123/2
எயிற்று வன் பகு வாயுள் புக்கு இருக்குந இருக்கை எய்தி – கம்.யுத்1:3 135/3
புன்னை அம் பொதும்பரும் புக்கு நோக்கினான் – கம்.யுத்1:4 27/4
பூண்டுழி அஞ்சி வெம் செருவில் புக்கு உடன் – கம்.யுத்1:4 61/2
மண்ணுற சேற்றுள் புக்கு சுரிகின்ற மாலை குன்றம் – கம்.யுத்1:8 19/1
புக்கு அடங்கிட போவன போன்றவே – கம்.யுத்1:8 57/4
முன் தருக என்ற தேவர் முதுகு புக்கு அமரில் முன்னம் – கம்.யுத்1:9 84/3
புக்கு ஆலம் எழ புணரி புலவோர் கலக்கும் – கம்.யுத்1:11 28/2
பொடித்து எழ உறுக்கி எதிர் புக்கு உடல் பொருத்தி – கம்.யுத்1:12 10/2
வால் வலி காட்டி போந்த வள நகர் புக்கு மற்று என் – கம்.யுத்1:12 42/3
புக்கு எரி மடுத்து இ ஊரை பொடி செய்து போயினாற்கு – கம்.யுத்1:13 15/1
பாவியை அமருக்கு அஞ்சி அரண் புக்கு பதுங்கினானை – கம்.யுத்1:14 31/2
போரிலே பட்டு வீழ பொருத நீ ஒளித்து புக்கு உன் – கம்.யுத்1:14 38/3
வாயிலூடு புக்கு ஊரை வளைந்ததே – கம்.யுத்2:15 5/4
குறைந்த தூளி குழுமி விண்ணூடு புக்கு
உறைந்தது ஆங்கு அவர் போர்க்கு எழும் ஓதையே – கம்.யுத்2:15 16/3,4
உக்கிர வயிர வாளி ஒன்று புக்கு ஒளிக்க எய்தான் – கம்.யுத்2:15 131/4
புக்கு இற்றன போகாதன புறம் உக்கன புகழின் – கம்.யுத்2:15 176/4
இரண்டு தோளினும் இரண்டு புக்கு அழுந்திட எய்தான் – கம்.யுத்2:15 239/4
சிந்துர களிறு கூடம் புக்கு என கோயில் சேர்ந்தான் – கம்.யுத்2:16 5/4
புக்கு அடங்கிய மேரு புழை என – கம்.யுத்2:16 63/3
பருப்பதங்கள் புக்கு ஒளிப்பன முழை புகு பாம்பின் – கம்.யுத்2:16 207/4
திறப்ப ஆயிரம் திரிவன ஆயிரம் சென்று புக்கு உருவாது – கம்.யுத்2:16 330/2
புக்கு அடைந்த புறவு ஒன்றின் பொருட்டாக துலை புக்க – கம்.யுத்2:16 349/1
மூக்கூடும் புக புக்கு மூழ்கியது அம் முக குன்றம் – கம்.யுத்2:16 355/4
புன துழாய் மாலையான் என்று உவக்கின்ற ஒருவன் புக்கு உன் – கம்.யுத்2:17 26/3
கை பல பிசைந்து பேழ் வாய் எயிறு புக்கு அழுந்த கவ்வி – கம்.யுத்2:17 60/2
பொருவோர் நமனார் பதி புக்கு உறைவோர் – கம்.யுத்2:18 36/3
மையல் கரி உகிரின் சில குழை புக்கு உரு மறைய – கம்.யுத்2:18 161/3
தவ்விட உருமின் புக்கு வாளொடும் தழுவி கொண்டான் – கம்.யுத்2:18 211/4
ஐ வாய் அரவம் முழை புக்கு என ஐயன் – கம்.யுத்2:18 245/2
புண்ணிடை எரி புக்கு என்ன மானத்தால் புழுங்கி நையும் – கம்.யுத்2:18 263/4
புக்கு அனைத்து உலகமும் குலுங்க நிமிர் தோள் புடைத்து உருமு-போல் உறா – கம்.யுத்2:19 72/2
ஆறு நூறு அம்பு செம்பொன் கவசம் புக்கு அழுந்த எய்தான் – கம்.யுத்2:19 117/4
புக்கு முந்தினர் போரிடை பொன்றுவான் – கம்.யுத்2:19 131/4
போலும் உன் உயிர் உண்பது புக்கு எனா – கம்.யுத்2:19 147/3
இரங்கினன் என்ன மேல்-பால் குன்று புக்கு இரவி நின்றான் – கம்.யுத்2:19 178/4
ஏகி தனி மன்னன் இருந்துழி புக்கு
ஓகை பொருள் இன்று என உள் அழியா – கம்.யுத்3:21 2/1,2
ஊடு செய்வது ஒன்று உணர்ந்திலன் உணர்வு புக்கு ஒடுங்க – கம்.யுத்3:22 168/3
நீலன் ஆயிரம் வடி கணை நிறம் புக்கு நெருங்க – கம்.யுத்3:22 172/1
கடல் கடந்து புக்கு அரக்கரை கருமுதல் கலக்கி – கம்.யுத்3:22 189/1
கூவலில் புக்கு வேலை கோட்படும் என்று கொள்ளேல் – கம்.யுத்3:23 28/4
வேலையில் புக்கு அழுந்தியது ஓர் மரக்கலம் போல் சுரித்து உலைய விசைய தோளான் – கம்.யுத்3:24 32/4
ஒழுகுவர் ஒல்கி ஒல்கி ஒருவர்-மேல் ஒருவர் புக்கு
முழுகுவர் குருதி வாள் கண் முகிழ்த்து இடை மூரி போவர் – கம்.யுத்3:25 13/3,4
புக்கு இ ஊர் இமைப்பின் முன்னம் பொடிபடுத்து அரக்கன் போன – கம்.யுத்3:26 67/1
தடம் திரை பரவை அன்ன சக்கர யூகம் புக்கு
கிடந்தது கண்டது உண்டோ நாண் ஒலி கேட்டிலோமே – கம்.யுத்3:27 70/1,2
பாய போய் இலங்கை புக்கு வஞ்சனை பரப்ப செய்யும் – கம்.யுத்3:27 73/3
அ காலையின் அயில் வெம் கணை ஐ_ஐந்து புக்கு அழுந்த – கம்.யுத்3:27 119/1
புக்கு ஆகமும் கழன்று ஓடிட இளம் கோளரி பொழிந்தான் – கம்.யுத்3:27 119/4
புண்ணிடை யாக்கை செந்நீர் இழிதர புக்கு நின்ற – கம்.யுத்3:28 1/3
பூதரோதரம் புக்கு என போர்த்து இழி – கம்.யுத்3:29 1/2
உழுத யானை பிணம் புக்கு ஒளித்தவால் – கம்.யுத்3:29 25/3
பூண்டு ஒரு பகை-மேல் புக்கு என் புத்திரனோடும் போனார் – கம்.யுத்3:29 37/1
பண்கள் புக்கு அலம்பும் நாவை உயிரொடு பறிக்கின்றாரும் – கம்.யுத்3:29 41/3
நாதா புக்கு இருந்து உனக்கு அன்பினால் இவண் நடந்தார் – கம்.யுத்3:30 19/4
துணைகளோடு புக்கு அழுந்தின சில சில தோன்றா – கம்.யுத்3:31 28/3
புக்கு அழைத்திட புகுந்துளது இராக்கத புணரி – கம்.யுத்3:31 31/4
ஆறு ஆயிரம் உளவாகுதல் அழி செம்_புனல் அவை புக்கு
ஏறாது எறி கடல் பாய்வன சின மால் கரி இனமால் – கம்.யுத்3:31 104/3,4
புக்கு அணையலுற்றனர் மறைத்தனர் புயற்கு அதிகம் வாளி பொழிவார் – கம்.யுத்3:31 148/2
பூ நனி வடவை தீயின் புக்கு என பொரித்து போம் என்று – கம்.யுத்3:31 225/2
நளில் தீர்த்த நாகபுரம் புக்கு இழிந்த பகழி வழி நதியின் ஓடி – கம்.யுத்4:33 24/3
எழுக தேர் சுமக்க எல்லோம் வலியும் புக்கு இன்றே பொன்றி – கம்.யுத்4:37 2/1
புக்கு போக பொடிப்பன போக்கு இல – கம்.யுத்4:37 43/4
மயிரின் கால்-தொறும் வார் கணை மாரி புக்கு
உயிரும் தீர உருவின ஓடலும் – கம்.யுத்4:37 169/1,2
புக்கு ஓடி உயிர் பருகி புறம் போயிற்று இராகவன் தன் புனித வாளி – கம்.யுத்4:37 197/4
கோடு உளதனையும் புக்கு கொடும் புறத்து எழுந்த புண் கோள் – கம்.யுத்4:37 211/3
புக்கு வாழ்க என புகன்றனன் ஈறு_இலா புகழோன் – கம்.யுத்4:41 9/4
இந்திரற்கு அஞ்சி மேல்_நாள் இரும் கடல் புக்கு நீங்கா – கம்.யுத்4:41 21/1
மன்னின் பின் வள நகரம் புக்கு இருந்து வாழ்ந்தானே பரதன் என்னும் – கம்.யுத்4:41 65/1

மேல்


புக்கு-என (1)

போரிடை ஒடிந்து போய் புணரி புக்கு-என
ஆரியன் சரம் பட அரக்கன் வன் தலை – கம்.யுத்4:37 149/2,3

மேல்


புக்கு_இடம் (1)

புக்கு_இடம் அறிந்திலர் புதல்வர் பூசலிட்டு – கம்.அயோ:4 195/2

மேல்


புக்கும் (1)

பெரு_நீர் குட்டம் புணையொடு புக்கும்
படுத்தனம் பணிந்தனம் அடுத்தனம் இருப்பின் – அகம் 280/9,10

மேல்


புக்குளார் (1)

போல் திசை சுற்றிய கரத்து புக்குளார் – கம்.ஆரண்:15 5/4

மேல்


புக்குற்று (1)

முதல யாவையும் புக்குற்று முற்றின – கம்.யுத்2:15 32/3

மேல்


புக்குற (2)

குடைந்து வையகம் புக்குற தேக்கிய குருதியால் குடர் சோர – கம்.யுத்2:16 314/2
ஒதுங்கினர் ஒருவர் கீழ் ஒருவர் புக்குற
பதுங்கினர் நடுங்கினர் பகழி பாய்தலின் – கம்.யுத்3:27 67/1,2

மேல்


புக்கேமுக்கு (1)

உம்மையே புகல் புக்கேமுக்கு இதின் வரும் உறுதி உண்டோ – கம்.கிட்:2 24/4

மேல்


புக்கேன் (3)

பூம் கழலார் கொண்டுபோய் வனம் புக்கேன் புகா முன்னம் – கம்.பால:12 27/3
புண் தொடர்வு அகற்றிய புயத்தினொடு புக்கேன்
விண்டவர் வலத்தையும் விரித்து உரை-செய்கேனோ – கம்.சுந்:5 7/1,2
அலங்கு தண் சோலை புக்கேன் அவ்வழி அணங்கு அனாளை – கம்.சுந்:14 35/3

மேல்


புக்கேனுக்கு (1)

உன்னையே புகல் புக்கேனுக்கு உறுகண் வந்து அடைவது உண்டோ – கம்.பால:5 28/3

மேல்


புக்கோம் (1)

பொன் செய் தோளினாய் போர் பெரும் படையொடும் புக்கோம்
என் செய்தோம் என்று பெரும் புகழ் எய்துவான் இருந்தோம் – கம்.யுத்1:5 71/3,4

மேல்


புக்கோர்-தம்மை (1)

உகிர் புரை புக்கோர்-தம்மை உகிர்களால் உறக்கும் ஊன்றி – கம்.யுத்1:3 138/4

மேல்


புக்கோர்க்கு (1)

போயினர் புகுதும் நாளும் புகுந்தது புகல் புக்கோர்க்கு
தாயினும் நல்ல நீரே தணிதிரால் தருமம் அஃதலால் – கம்.கிட்:11 55/2,3

மேல்


புக்கோன் (1)

கோல் நிறை துலாஅம்_புக்கோன் மருக – புறம் 39/3

மேல்


புக (82)

துனி இல் காட்சி முனிவர் முன் புக
புகை முகந்து அன்ன மாசு இல் தூ உடை – திரு 137,138
மழை கொள குறையாது புனல் புக மிகாது – மது 424
வென்று எழு கொடியொடு வேழம் சென்று புக
குன்று குயின்று அன்ன ஓங்கு நிலை வாயில் – நெடு 87,88
கூலம் எல்லாம் புலம் புக நாளும் – நற் 93/3
மழை கொள குறையாது புனல் புக நிறையாது – பதி 45/19
புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும் – பரி 10/14
தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர் – கலி 104/60
உலகு புக திறந்த வாயில் – புறம் 234/5
உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார – புறம் 249/11
பழம் சோற்று புக வருந்தி – புறம் 395/5
நிலம் புக மிதித்தனள் நெளித்த குழி வேலை – கம்.பால:7 29/2
சலம் புக அனல் தறுகண் அந்தகனும் அஞ்சி – கம்.பால:7 29/3
பிலம் புக நில கிரிகள் பின் தொடர வந்தாள் – கம்.பால:7 29/4
படை நெடும் கண் வாள் உறை புக படர் புனல் மூழ்கி – கம்.பால:9 12/1
தள்ள_அரிய பெரு நீதி தனி ஆறு புக மண்டும் – கம்.பால:12 23/1
முருங்கு எரியில் புக மூழ்குதும் என்பார் – கம்.பால:13 29/4
மேல்-பால் மலையில் புக வீங்கு இருள் வேறு இருந்த – கம்.பால:16 40/3
கனி திரள் இதழ் பொதி செம்மை கண் புக
நினைப்பது ஒன்று உரைப்பது ஒன்று ஆம் ஓர் நேர்_இழை – கம்.பால:19 23/1,2
வன்மை கடல் புக உய்ப்பது ஓர் வழி புக்கனன் மறவோன் – கம்.பால:24 3/4
குருதி புனல் அதனில் புக முழுகி தனி குடைவான் – கம்.பால:24 13/4
சையம் புக நிமிர் அ கடல் தழுவும்படி சமைவான் – கம்.பால:24 15/1
கேணியில் வளை முரல் கேகயம் புக
பூண் இயல் மொய்ம்பினாய் போதி என்றனன் – கம்.பால:24 47/3,4
உய்யல் ஆவது ஓர் நெறி புக உதவிட வேண்டும் – கம்.அயோ:1 61/4
முறை மகன் வனம் புக மொழியை காக்கின்ற – கம்.அயோ:4 190/3
ஆன் புக கதிரவன் அத்தம் புக்கனன் – கம்.அயோ:5 3/2
கான் புக காண்கிலேன் என்று கல்லிடை – கம்.அயோ:5 3/3
தான் புக முடுகினன் என்னும் தன்மையான் – கம்.அயோ:5 3/4
பூ இயல் கானகம் புக உய்த்தேன் என்கோ – கம்.அயோ:5 20/2
போனார் அவரும் கேகயர்_கோன் பொன் மா நகரம் புக எய்த – கம்.அயோ:6 29/1
பெற்றவன் இருக்கவே பிள்ளை கான் புக
உற்றது என் தெரிதர உரை-செய்வீர் என்றான் – கம்.அயோ:11 63/3,4
எரி புக நினைகுவென் அருள் என இறைவன் – கம்.ஆரண்:2 38/4
உருள் திரண்டு எழும் தேர் ஒலியுள் புக
அருள் திரண்ட அருக்கன் தன் மேல் அழன்று – கம்.ஆரண்:7 28/2,3
மின் உடை வேத்திர கையர் மெய் புக
துன் நெடும் கஞ்சுக துகிலர் சோர்வு இலர் – கம்.ஆரண்:10 16/1,2
பொன் மயம் ஆன நங்கை மனம் புக புன்மை பூண்ட – கம்.ஆரண்:10 87/1
அட்ட திக்கினும் அப்புறமும் புக
விட்டு அழைத்து ஒரு குன்று என வீழ்ந்தனன் – கம்.ஆரண்:11 76/3,4
புழைத்த வாளி உரம் புக புல்லியோன் – கம்.ஆரண்:11 79/1
புனல் திரு நாட்டிடை புனிதர் ஊர் புக
நினைத்திலிர் அற நெறி நினைக்கிலாதவர் – கம்.ஆரண்:12 50/2,3
வெள்கும் அரக்கன் நெடு விண் புக ஆர்த்து மிக்கான் – கம்.ஆரண்:13 44/1
முன்பு நின் தம்பி வந்து சரண் புக முறை இலோயை – கம்.கிட்:7 123/1
வெம்பு கண்டகர் விண் புக வேரறுத்து – கம்.கிட்:11 4/1
பூழி விண் புக பதுமுகன் என்பவன் புகுந்தான் – கம்.கிட்:12 17/4
நாம் புக அமைத்த பொறி நன்று முடிவு இன்றால் – கம்.கிட்:14 41/3
பொறிந்து இமையோர் கோன் வச்சிர பாணம் புக மூழ்க – கம்.கிட்:17 13/3
ஊர் புக அமைந்த படுகால்-கொல் உலகு ஏழும் – கம்.சுந்:2 64/2
அளந்த பாடல் வெவ் அரவு தம் செவி புக அலமரலுறுகின்றார் – கம்.சுந்:2 190/4
நரம்பின் இன் இசை செவி புக நாசியில் கற்பக விரை நாற – கம்.சுந்:2 195/4
கரிய காண்டலும் கண்ணின் நீர் கடல் புக கலுழ்வாள் – கம்.சுந்:3 7/2
புரம் புக இருந்தது ஓர் மயிலும் போயதால் – கம்.சுந்:3 51/4
இல் புக தக்கலை என்னில் யானுடை – கம்.சுந்:4 20/3
நினைவு உடை சொற்கள் கண்ணீர் நிலம் புக புலம்பா நின்றான் – கம்.சுந்:4 28/3
விண்தலம் புக நீள் மரம் வீழ்ந்தவே – கம்.சுந்:6 32/4
கொல் இயல் அரக்கர் நெஞ்சில் குடி புக அச்சம் வீரன் – கம்.சுந்:8 17/3
மூரி வெம் கடல் புக கடிதின் முந்தின – கம்.சுந்:9 42/3
புரம் பிழைப்பு அரும் தீ புக பொங்கியோன் – கம்.சுந்:12 98/1
வரையினை புரை மாடங்கள் எரி புக மகளிர் – கம்.சுந்:13 22/1
மற்றொரு கடல் புக வட வை தீ-அரோ – கம்.யுத்1:6 53/4
துமி தம் ஊர் புக வானவர் துள்ளினார் – கம்.யுத்1:8 42/3
ஓசை ஒண் கடல் குன்றொடு அவை புக
வேசை மங்கையர் அன்பு என மீண்டவே – கம்.யுத்1:8 58/3,4
கரும் கடல் புக பெருகு காவிரி கடுப்ப – கம்.யுத்1:9 6/4
மன்னன் முன் புக வன் கண் அரக்கரும் – கம்.யுத்2:15 46/2
பறத்தி நின் நெடும் பதி புக கிளையொடும் பாவி – கம்.யுத்2:15 251/3
மூக்கூடும் புக புக்கு மூழ்கியது அம் முக குன்றம் – கம்.யுத்2:16 355/4
வாரி குரை கடலில் புக விலகும் நெடு மரத்தால் – கம்.யுத்2:18 159/1
பாறு ஆங்கு என புக பாய்ந்து அவன் நெடு வில்லினை பறித்தான் – கம்.யுத்2:18 166/4
நா மாண்டு அற அயல் நின்று உற நடுவே புக நடந்தான் – கம்.யுத்2:18 175/4
மண் ஈரம் உற கடிது ஊர் புக வந்தார் – கம்.யுத்2:18 252/4
புற்றினூடு நுழை நாகம் அன்ன புகை வேக வாளிகள் புக புக – கம்.யுத்2:19 86/2
புற்றினூடு நுழை நாகம் அன்ன புகை வேக வாளிகள் புக புக
தெற்றி வாள் எயிறு தின்று கைத்துணை பிசைந்து கண்கள் எரி தீ உக – கம்.யுத்2:19 86/2,3
வயிற்றிடை புக பல பகலும் வைகிய – கம்.யுத்3:20 48/2
மொய்ம்பில் புக உய்த்தனன் மொய் தொழிலான் – கம்.யுத்3:20 74/2
புழுங்கின உயிர்கள் யாவும் கால் புக புரை இன்றாக – கம்.யுத்3:21 11/4
சிங்கத்தின் நாதம் வந்து செவி புக விலங்கு சிந்தி – கம்.யுத்3:22 13/2
சிந்தையுள் புக செப்பினன் அனையவன் திகைத்தான் – கம்.யுத்3:22 89/3
புட்பக மானம்-அதில் புக நின்றேன் – கம்.யுத்3:26 39/2
போர் தார் முரசங்கள் புடைத்த புக
தூர்த்தார் இவர் கல் படை சூல் முகிலின் – கம்.யுத்3:27 23/2,3
எ பொன் பெரும் படையும் புக விழுங்குற்றது ஒர் இமைப்பின் – கம்.யுத்3:27 158/4
ஆணியின் நிலையவன் விசிகம் நுழைந்து ஆயிரம் உடல் புக அழிபடு செம் – கம்.யுத்3:28 26/1
போயது அந்தகன் புரம் புக நிறைந்தது போலாம் – கம்.யுத்3:30 43/3
பொறுத்த சோரி புக கடல் புக்கன – கம்.யுத்3:31 127/2
பண்டு இறந்தன பழம் புணர்வு அகம் புக பன்னி – கம்.யுத்4:32 10/3
பாய் கடும் கணை பத்து அவன் உடல் புக பாய்ச்சி – கம்.யுத்4:32 34/2
களிறு ஈர்த்து புக மண்டும் கடும் குருதி தடம் சுழிகள் காண்-மின் காண்-மின் – கம்.யுத்4:33 24/4

மேல்


புகட (1)

புகட உற்ற பொறுத்தன போவன – கம்.யுத்2:19 146/2

மேல்


புகர் (76)

தகரன் மஞ்ஞையன் புகர் இல் சேவல் அம் – திரு 210
புகர் வாய் குழிசி பூ சுமட்டு இரீஇ – பெரும் 159
புகர் இணர் வேங்கை வீ கண்டு அன்ன – பெரும் 194
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் – பெரும் 448
பலர்_வாய் புகர் அறு சிறப்பின் தோன்றி – மது 765
புள் இரியும் புகர் போந்தை – பட் 74
உயர் நிலை மா கல் புகர் முகம் புதைய – மலை 225
புகா புகர் கொண்ட புன் பூ கலிங்கமொடு – நற் 90/4
உயர் மருப்பு ஒருத்தல் புகர் முகம் பாயும் – நற் 148/10
பேர் அஞர் பொருத புகர் படு நெஞ்சம் – நற் 154/8
புகர் முக வேழம் புலம்ப தாக்கி – நற் 158/6
பொறி வரி நன் மான் புகர் முகம் கடுப்ப – நற் 248/2
வினை வல் யானை புகர் முகத்து அணிந்த – நற் 296/2
பொருந்தா புகர் நிழல் இருந்தனெம் ஆக – நற் 318/3
புகர் முகம் சிதைய தாக்கி களிறு அட்டு – நற் 383/4
பொருத யானை புகர் முகம் கடுப்ப – குறு 284/1
இன் இணர் புன்னை அம் புகர் நிழல் – குறு 303/6
சுரும்பு உண களித்த புகர் முக வேழம் – ஐங் 239/1
புகர் இன்று நயந்தனன் போலும் – ஐங் 286/4
பொரி பூ புன்கின் புகர் நிழல் வரிக்கும் – ஐங் 368/2
ஓடை விளங்கும் உரு கெழு புகர் நுதல் – பதி 34/6
வேங்கை வென்ற பொறி கிளர் புகர் நுதல் – பதி 53/18
அரும் சமத்து அரு நிலை தாங்கிய புகர் நுதல் – பதி 71/20
நலம் முழுது அளைஇய புகர் அறு காட்சி – பரி 1/48
அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என – பரி 6/25
புகர் இணர் சூழ் வட்டத்தவை புகர் வாளவை – பரி 15/61
புகர் இணர் சூழ் வட்டத்தவை புகர் வாளவை – பரி 15/61
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர – பரி 22/39
புகர் முக களிறொடு புலி பொருது உழக்கும் நின் – கலி 45/12
பூ பொறி யானை புகர் முகம் குறுகியும் – கலி 46/6
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முகம் – கலி 48/3
புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல – கலி 53/4
பெய் புல மூதாய் புகர் நிற துகிரின் – கலி 85/10
மீளும் புகர் ஏற்று தோற்றம் காண் மண்டு அமருள் – கலி 104/48
ஒன்றி புகர் இனத்து ஆய மகற்கு ஒள்_இழாய் – கலி 105/66
ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் – கலி 107/8
புகழ்மை கண் பெரியது ஓர் புகர் ஆகி கிடவாதோ – கலி 135/14
புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம் – அகம் 12/11
புல் அரை இத்தி புகர் படு நீழல் – அகம் 77/13
புகர் அரை தேக்கின் அகல் இலை மாந்தும் – அகம் 107/10
புகர் முகம் பொருத புது நீர் ஆலி – அகம் 108/4
புகர் சிதை முகத்த குருதி வார – அகம் 145/8
செந்நாய் வெரீஇய புகர் உழை ஒருத்தல் – அகம் 219/13
உயர் நுதல் யானை புகர் முகத்து ஒற்றி – அகம் 252/3
புலவு நாறு புகர் நுதல் கழுவ கங்குல் – அகம் 272/2
பொத்து உடை மரத்த புகர் படு நீழல் – அகம் 277/10
புல் இலை நெல்லி புகர் இல் பசும் காய் – அகம் 363/6
அகல் இலை புன்னை புகர் இல் நீழல் – அகம் 370/3
புகர் இல் குவளை போதொடு தெரி இதழ் – அகம் 393/24
பொன் ஓடை புகர் அணி நுதல் – புறம் 3/7
கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர்
சிறு கண் யானை செவ்விதின் ஏவி – புறம் 6/12,13
புழல் தலை புகர் கலை உருட்டி உரல் தலை – புறம் 152/3
இரும் புலி புகர் போத்து ஓர்க்கும் – புறம் 157/12
புகர் நிறம் கொண்ட களிறு அட்டு ஆனான் – புறம் 310/4
உயர் மருப்பு யானை புகர் முகத்து அணிந்த – புறம் 334/8
புகர்_முக முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 371/20
புகர்_முக முகவை பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 373/29
புகர் முக வேழத்து மருப்பொடு மூன்றும் – புறம் 374/13
புகர் நுதல் அவிர் பொன் கோட்டு யானையர் – புறம் 377/23
பொன் நெடும் குன்றம் அன்னான் புகர் முக பகழி என்னும் – கம்.பால:7 50/1
புதை இருளின் எழுகின்ற புகர் முக யானையின் உரிவை போர்வை போர்த்த – கம்.பால:11 13/3
புகர் இல் யாக்கையின் இன் உயிர் போக்கிய – கம்.அயோ:4 24/3
புளைந்த பாய் பரி புரண்டன புகர் முக பூட்கை – கம்.ஆரண்:7 75/3
பொழிந்தான் புகர் வாளிகள் மீளவும் போர் சடாயு – கம்.ஆரண்:13 25/3
புயல் தரு மத திண் கோட்டு புகர் மலைக்கு இறையை ஊர்ந்து – கம்.கிட்:2 27/1
புகர்_இல் வானரம் அஞ்சிய பூசலால் – கம்.கிட்:11 38/2
பொன் கர குலிசம் பாசம் புகர் மழு எழு பொன் குந்தம் – கம்.சுந்:7 8/3
புகர்_இல் நல் மரத்து உறு வெறி உலகு எலாம் போர்ப்ப – கம்.சுந்:13 23/2
எல் உடை சுடர் என புகர் எஃகு எலாம் உருகி – கம்.சுந்:13 29/2
பூசல் வில் குமர நோக்காய் புகர்_அற விளங்கும் பொற்பின் – கம்.யுத்1:10 13/1
செம் புகர் சுடர் வேல் கணம் செல்லவே – கம்.யுத்2:15 20/4
பொறுத்தது ஆங்கு ஒரு புகர் முக கடும் கணை புத்தேள் – கம்.யுத்2:16 234/3
பொருது உடைவன மத மழையன புகர் மலை – கம்.யுத்2:18 129/4
போர்மத்தன் என்பான் வந்தான் புகர் மத்த பூட்கை மேலான் – கம்.யுத்2:18 213/4
பொன்னின் ஓடை மின் பிறழ் நெற்றி புகர் வேழம் – கம்.யுத்4:33 11/1
புண்டரீகத்தின் மொட்டு அன்ன புகர் முக கணையால் – கம்.யுத்4:37 108/3

மேல்


புகர்_முக (2)

புகர்_முக முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 371/20
புகர்_முக முகவை பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 373/29

மேல்


புகர்_முகம் (2)

பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் – பெரும் 448
அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என – பரி 6/25

மேல்


புகர்_அற (1)

பூசல் வில் குமர நோக்காய் புகர்_அற விளங்கும் பொற்பின் – கம்.யுத்1:10 13/1

மேல்


புகர்_இல் (2)

புகர்_இல் வானரம் அஞ்சிய பூசலால் – கம்.கிட்:11 38/2
புகர்_இல் நல் மரத்து உறு வெறி உலகு எலாம் போர்ப்ப – கம்.சுந்:13 23/2

மேல்


புகர்ப்பின் (1)

குறும் பொறி கொண்ட கொம்மை அம் புகர்ப்பின்
கரும் கண் வெம் முலை ஞெமுங்க புல்லி – நற் 314/5,6

மேல்


புகர்பட (1)

போற்றாய் பெரும நீ காமம் புகர்பட
வேற்றுமை கொண்டு பொருள்-வயின் போகுவாய் – கலி 12/16,17

மேல்


புகர்படுபு (1)

அடங்கிய நெஞ்சம் புகர்படுபு அறியாது – பதி 89/14

மேல்


புகர்வை (1)

புகர்வை அரிசி பொம்மல் பெரும் சோறு – நற் 60/5

மேல்


புகரி (1)

புகரி புழுங்கிய புயல் நீங்கு புறவில் – குறு 391/2

மேல்


புகரும் (1)

கணம்_கொள் பல் பொறி கடும் சின புகரும்
வேல் வலான் உடை தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் ஏய்ப்ப – கலி 105/16,17

மேல்


புகல் (80)

சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் புகல் மறவர் – மது 596
ஒன்னார் ஓட்டிய செரு புகல் மறவர் – மது 726
பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர் – பட் 57
மலையும் சோலையும் மா புகல் கானமும் – மலை 69
சூர் புகல் அடுக்கத்து பிரசம் காணினும் – மலை 239
மை அணல் காளை பொய் புகல் ஆக – நற் 179/8
புனவர் கொள்ளியின் புகல் வரும் மஞ்ஞை – ஐங் 295/3
போர் பீடு அழித்த செரு புகல் முன்ப – பதி 14/9
அமர்க்கு எதிர்ந்த புகல் மறவரொடு – பதி 22/20
பெரும் சமம் ததைந்த செரு புகல் மறவர் – பதி 30/41
தொழில் புகல் யானை நல்குவன் பலவே – பதி 40/31
பொருது சினம் தணிந்த செரு புகல் ஆண்மை – பதி 55/19
நெஞ்சு புகல் ஊக்கத்தர் மெய் தயங்கு உயக்கத்து – பதி 68/7
ஆய்ந்து தெரிந்த புகல் மறவரொடு – பதி 69/8
கன்று உடை ஆயம் தரீஇ புகல் சிறந்து – பதி 71/14
அரும் கடன் இறுத்த செரு புகல் முன்ப – பதி 74/22
தோள் பிணி மீகையர் புகல் சிறந்து நாளும் – பதி 81/11
முனை புகல் புகல்வின் மாறா மைந்தரொடு – பதி 84/17
நெஞ்சு புகல் அழிந்து நிலை தளர்பு ஒரீஇ – பதி 92/14
புரி நரம்பு இன் கொளை புகல் பாலை ஏழும் – பரி 7/77
நில வரை அழுவத்தான் வான் உறை புகல் தந்து – பரி 19/1
ஒடுங்கி யாம் புகல் ஒல்லேம் பெயர்தர அவன் கண்டு – கலி 76/10
புல்லல் எம் புதல்வனை புகல் அகல் நின் மார்பில் – கலி 79/11
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால் – கலி 102/9
அவருள் மலர் மலி புகல் எழ அலர் மலி மணி புரை நிமிர் தோள் பிணைஇ – கலி 102/25
பொரு முரண் முன்பின் புகல் ஏறு பல பெய்து – கலி 103/17
போர் புகல் ஏற்று பிணர் எருத்தில் தத்துபு – கலி 103/34
புள்_இனம் இரை மாந்தி புகல் சேர ஒலி ஆன்று – கலி 121/4
புகல் ஏக்கு அற்ற புல்லென் உலவை – அகம் 57/5
அரும் கலம் தெறுத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – அகம் 89/15
ஆள்வினைக்கு எதிரிய ஊக்கமொடு புகல் சிறந்து – அகம் 93/3
மறம் புகல் மழ களிறு உறங்கும் நாடன் – அகம் 102/9
அரு முனை அலைத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – அகம் 159/8
கார் புகன்று எடுத்த சூர் புகல் நனம் தலை – அகம் 303/5
கதிர் கால் அம் பிணை உணீஇய புகல் ஏறு – அகம் 321/4
புகல் அரும் பொதியில் போல – அகம் 322/14
முல்லை மாலை நகர் புகல் ஆய்ந்தே – அகம் 324/15
பொருள் அகப்படுத்த புகல் மலி நெஞ்சமொடு – அகம் 351/3
சூர் புகல் அடுக்கத்து மழை மாறு முழங்கும் – அகம் 359/11
நிழல் உடை நெடும் கயம் புகல் வேட்டு ஆங்கு – அகம் 361/12
நெஞ்சு உடைய புகல் மறவரும் என – புறம் 55/10
களம் புகல் ஓம்பு-மின் தெவ்விர் போர் எதிர்ந்து – புறம் 87/1
செரு புகல் மறவர் செல் புறம் கண்ட – புறம் 174/12
மறம் புகல் மைந்தன் மலைந்த மாறே – புறம் 271/8
செல்வம் வேண்டார் செரு புகல் வேண்டி – புறம் 345/13
பொய் இல் கேள்வி புலமையினோர் புகல்
தெய்வ மா கவி மாட்சி தெரிக்கவே – கம்.பால:0 7/3,4
பொங்கு மா தவமும் ஞானமும் புணர்ந்தோர் யாவர்க்கும் புகல்_இடம் ஆன – கம்.பால:3 6/2
உன்னையே புகல் புக்கேனுக்கு உறுகண் வந்து அடைவது உண்டோ – கம்.பால:5 28/3
பொன் நகரும் அல்லாது புகல் உண்டோ இகல் கடந்த புலவு வேலோய் – கம்.பால:6 8/4
பொய் திறத்தினன் ஆக்குதியோ புகல்
மெய் திறத்து நம் வேந்தனை நீ என்றான் – கம்.அயோ:4 14/3,4
யான் புகல் இனையது ஓர் உறுதி கேள் எனா – கம்.அயோ:4 149/4
புகல் இடம் கொடு வனம் போலும் என்று தம் – கம்.அயோ:4 176/1
பொய் முறை இலரால் எம் புகல் இடம் வனமேயால் – கம்.அயோ:8 26/1
புகல் இடம் எமது ஆகும் புரையிடை இது நாளில் – கம்.அயோ:9 24/2
புகல் புகுந்திலரேல் புறத்து அண்டத்தின் – கம்.ஆரண்:3 17/1
தாம் இருந்த தகை அரக்கர் புகல் ஒழிய தவம் இயற்ற – கம்.ஆரண்:6 110/1
கண்டிலேன் என புகல் என கை தலை கொள்வார் – கம்.ஆரண்:7 138/4
பொய் தவிர் பயத்தை ஒழி புக்க புகல் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 51/4
புன்மை தெரிப்பின் வேறு இனி எற்றே புகல் வேலோய் – கம்.ஆரண்:11 4/4
பொன்றினன் எனக்கு இனி புகல் என் என்கின்றாள் – கம்.ஆரண்:13 45/2
போயது அ அரக்கன் எங்கே புகல் என புள்ளின் வேந்தன் – கம்.ஆரண்:13 127/3
நல் மதியோர் புகல் மந்திர நாம – கம்.ஆரண்:14 40/1
சூர் புகல் அரியது ஓர் அரக்கர் தொல் மதில் – கம்.ஆரண்:15 20/3
உம்மையே புகல் புக்கேமுக்கு இதின் வரும் உறுதி உண்டோ – கம்.கிட்:2 24/4
புயல் கடந்து இரவி-தன் புகல் கடந்து அயல் உளோர் – கம்.கிட்:5 13/1
போயினர் புகுதும் நாளும் புகுந்தது புகல் புக்கோர்க்கு – கம்.கிட்:11 55/2
பர கதி சென்று அடைவு அரிய பரிசே போல் புகல் அரிய பண்பிற்று ஆமால் – கம்.கிட்:13 24/2
புகல்_அரும் முழையுள் துஞ்சும் பொங்கு உளை சீயம் பொங்கி – கம்.சுந்:1 4/1
இடை புகல் அரியது ஓரி உறக்கம் எய்தினான் – கம்.சுந்:2 127/2
புரியும் நல் நெறி முனிவரும் புலவரும் புகல் இலா பொறைகூர – கம்.சுந்:2 191/1
பூவில் வந்த புராதனனே புகல்
சாவம் உண்டு எனது ஆர் உயிர் தந்ததால் – கம்.சுந்:5 21/3,4
புகல் மதித்து உணர்கிலாமையின் நமக்கு எளிமை சால் பொறைமை கூர – கம்.யுத்1:2 93/1
உன் புகல் அவர் பிறிது உரைக்க வேண்டுமோ – கம்.யுத்1:4 5/4
புகல் அவன் கழல் அடைந்து உய்ய போந்தனன் – கம்.யுத்1:4 42/2
விண்டவர் நம் புகல் மருவி வீழ்வரோ – கம்.யுத்1:4 87/4
பூரியரேனும் தம்மை புகல் புகுந்தோர்க்கு பொன்றா – கம்.யுத்1:4 116/3
புகல்_அரும் கானம் தந்து புதல்வரால் பொலிந்தான் நுந்தை – கம்.யுத்1:4 143/4
விழுதலும் புகல் வேற்று இடம் இன்மையால் – கம்.யுத்1:8 55/3
பொய் இடம் இலாத புனலின் புகல் இலாத – கம்.யுத்1:9 9/2
பொருக்கென புகல் புக்கவன் புல்லி அ – கம்.யுத்4:39 11/3

மேல்


புகல்_அரும் (2)

புகல்_அரும் முழையுள் துஞ்சும் பொங்கு உளை சீயம் பொங்கி – கம்.சுந்:1 4/1
புகல்_அரும் கானம் தந்து புதல்வரால் பொலிந்தான் நுந்தை – கம்.யுத்1:4 143/4

மேல்


புகல்_இடம் (1)

பொங்கு மா தவமும் ஞானமும் புணர்ந்தோர் யாவர்க்கும் புகல்_இடம் ஆன – கம்.பால:3 6/2

மேல்


புகல்கிலாத (1)

புரி_குழல் புக்க இடம் புகல்கிலாத யாம் – கம்.கிட்:1 7/2

மேல்


புகல்கிலாமையால் (1)

புனை மலர் தாரவர் புகல்கிலாமையால்
கனை கடல் நெடு நிலம் காவல் ஆழியான் – கம்.ஆரண்:4 17/2,3

மேல்


புகல்கிலை (1)

பொன்ற யாதும் புகல்கிலை போலுமால் – கம்.கிட்:1 32/3

மேல்


புகல்கின்ற (1)

பொரு_அரிய சமயங்கள் புகல்கின்ற புத்தேளிர் – கம்.ஆரண்:1 56/1

மேல்


புகல்கின்றது (2)

புறத்து நாம் ஒரு பொருள் இனி புகல்கின்றது எவனோ – கம்.அயோ:1 36/1
நிரந்தரம் புகல்கின்றது நீ இந்த உலகின் – கம்.யுத்4:40 113/3

மேல்


புகல்கின்றேற்கும் (1)

போம் வகை புணர்ப்பன் என்று புத்தியால் புகல்கின்றேற்கும்
ஆம் வகை ஆயிற்று இல்லை ஆர் விதி விளைவை ஓர்வார் – கம்.ஆரண்:11 38/2,3

மேல்


புகல்கினும் (1)

மூவரின் ஒருவன் என்று புகல்கினும் முடிவு இலாத – கம்.சுந்:6 59/3

மேல்


புகல்தரு (1)

பொய் வழி இல் முனி புகல்தரு மறையால் – கம்.பால:5 119/1

மேல்


புகல்தி (2)

புன்மையின் நின்ற நீராய் செய்வது புகல்தி என்றான் – கம்.ஆரண்:11 32/4
புறத்து உற எதிரே வந்து போர் தர புகல்தி என்றான் – கம்.யுத்1:14 12/4

மேல்


புகல்வதானாள் (1)

புல்லிய கிடந்தது ஒன்றை நோக்கினன் புகல்வதானாள் – கம்.யுத்2:17 18/4

மேல்


புகல்வது (9)

வேறு நாம் புகல்வது நிலவின் வீக்கமே – கம்.பால:19 3/4
பூண் நிலாம் முலை மேல் ஆர முத்தை யான் புகல்வது என்னோ – கம்.பால:22 8/4
நங்கையும் நம்பி ஒத்தாள் நாம் இனி புகல்வது என்னோ – கம்.பால:22 21/4
புரிகிலென் நின்னொடு இன்னம் புகல்வது கேட்டி என்றான் – கம்.பால:24 31/4
சிந்தை என் புகல்வது தேவர் உள்ளமும் – கம்.அயோ:4 182/3
புக்கது உற்றது புகல்வது என் மூக்கு எனும் புழையூடு – கம்.ஆரண்:6 87/3
ஆன்ற பாழ் வயிற்று அலகையை புகல்வது என் அமர் வேட்டு – கம்.ஆரண்:8 14/2
பொருக்கென நோக்கினர் புகல்வது ஓர்கிலர் – கம்.ஆரண்:10 27/1
புனை குழலாட்கு வந்த காரியம் புகல்வது ஆனான் – கம்.கிட்:11 52/4

மேல்


புகல்வந்து (1)

வாள் வரி நடுங்க புகல்வந்து ஆளி – அகம் 252/2

மேல்


புகல்வர் (2)

பொருத்தம் அன்று என்று சால புலமையோர் புகல்வர் என்றான் – கம்.ஆரண்:6 44/4
பொங்கு வன் தலையில் பூட்டி ஆட்செய புகல்வர் அன்றே – கம்.யுத்3:26 68/4

மேல்


புகல்வாம் (1)

போனான் மனமும் செயலும் புகல்வாம் – கம்.ஆரண்:11 40/4

மேல்


புகல்வாய் (2)

புண்ணூடு ஓடும் கனலோ விடமோ என்ன புகல்வாய்
பெண்ணோ தீயோ மாயா பேயோ கொடியாய் நீ இ – கம்.அயோ:4 44/2,3
போ நீ அ இலக்குவனில் புகல்வாய்
நான் ஈது துணிந்தனென் நண்ணினெனால் – கம்.யுத்2:18 32/2,3

மேல்


புகல்வார் (4)

புடை வரும் இளவலும் என நிகர் புகல்வார் – கம்.பால:5 129/4
உகு பகல் அளவு என உரை நனி புகல்வார் – கம்.பால:5 131/4
பொன்றாது ஒழியார் புகல்வார் உளரால் – கம்.ஆரண்:14 71/2
பொன்னின் மா நகர் மீ செலான் கதிர் என புகல்வார்
கன்னி ஆரையின் ஒளியினில் கண் வழுக்கு உறுதல் – கம்.சுந்:2 19/2,3

மேல்


புகல்வாள் (1)

பொன் ஆர் அடி மேல் பணிந்தான் அவளும் புகல்வாள் – கம்.அயோ:4 145/4

மேல்


புகல்வான் (4)

காதல் புதல்வன் பெயரே புகல்வான் உயிரும் கண்டான் – கம்.அயோ:4 38/4
பொய் ஒன்று அறியா மைந்தன் கேள் நீ என்ன புகல்வான் – கம்.அயோ:4 76/4
புண்டரீக கண் புனல் வர புரவலன் புகல்வான் – கம்.ஆரண்:13 81/4
போதம் முதல் வாய்மொழியே புகல்வான்
ஏதும் அறியான் வறிது ஏகினனால் – கம்.யுத்2:18 46/1,2

மேல்


புகல்வியும் (1)

புழல் கோட்டு ஆமான் புகல்வியும் களிறும் – குறி 253

மேல்


புகல்விர் (1)

புந்தியின் உற்றது புகல்விர் ஆம் என்றான் – கம்.கிட்:16 9/4

மேல்


புகல்வின் (2)

மாறு பொருது ஓட்டிய புகல்வின் வேறு புலத்து – குறி 135
முனை புகல் புகல்வின் மாறா மைந்தரொடு – பதி 84/17

மேல்


புகல்வீரே (1)

பூ போலும் மெல்லியலால் பொருள் என்னோ புகல்வீரே – கம்.ஆரண்:6 120/4

மேல்


புகல்வேன் (1)

சாறு கொள் ஊரின் புகல்வேன் மன்ற – குறு 41/2

மேல்


புகல (15)

கிளை புகல தலைக்கூடி ஆங்கு – புறம் 17/19
மாண் இழை மகளிர் புல்லு-தொறும் புகல
நாள் முரசு இரங்கும் இடன் உடை வரைப்பில் நின் – புறம் 161/28,29
அ முனி புகல கேளா அதிசயம் மிகவும் தோன்ற – கம்.பால:8 5/2
புகல நீர் புகன்ற இ பொம்மல் வாசகம் – கம்.அயோ:1 78/2
தா இல் முனிவன் புகல தளராநின்ற மன்னன் – கம்.அயோ:4 46/1
பூண்ட மா தவன் அ மொழி விரும்பினன் புகல
நீண்டது அன்று இது நிறை புனல் நாட்டுக்கு நெடு நாள் – கம்.அயோ:9 32/1,2
புலக்கு உரித்து ஒரு பொருள் புகல கேட்டியால் – கம்.அயோ:14 40/4
போதிர் மாது இவளை உந்தி இனிது என்று புகல – கம்.ஆரண்:1 21/4
பொய் இலாதவன் வரன்முறை இ மொழி புகல
ஐயன் ஆயிரம் பெயர் உடை அமரர்க்கும் அமரன் – கம்.கிட்:3 70/1,2
போய தையலை தருதிர் என்று இராகவன் புகல
தேயம் எங்கணும் திரிந்தன போந்து இடை தேடி – கம்.கிட்:10 45/2,3
புண்டரிக கணானும் உற்றது புகல கேட்டான் – கம்.சுந்:4 76/2
போய் அவன் புகல புகுந்தார்-அரோ – கம்.யுத்1:9 54/4
பொருத பூசல் புகல ஒண்ணாததே – கம்.யுத்2:15 77/4
போன்றது இல்லை ஆளுடையாய் பொய்யும் புகல புக்காயோ – கம்.யுத்3:22 221/4
பொன்னின் ஒளிர் தேர் இது கொடு ஆர் புகல என்றான் – கம்.யுத்4:36 18/3

மேல்


புகலல் (1)

பொன் தொடி மடந்தைக்கு அப்பால் உற்றது புகலல் உற்றாம் – கம்.பால:13 44/4

மேல்


புகலலுற்றான் (2)

பூட்டிய கையன் பொய்_இல் உள்ளத்தன் புகலலுற்றான் – கம்.அயோ:13 34/4
புழுங்கிய புண்ணினானும் இனையன புகலலுற்றான் – கம்.யுத்2:19 286/4

மேல்


புகலா (2)

போதலை மருவினன் ஒரு நெறி புகலா
வேதமும் அறிவு அரு மிகு பொருள் உணர்வோன் – கம்.ஆரண்:2 42/3,4
போயே விசும்பு அடைவாய் இது பிழையாது என புகலா
தூயோன்-மிசை உலகு யாவையும் தடுமாறிட துரந்தான் – கம்.யுத்3:27 145/3,4

மேல்


புகலாநின்றான் (1)

போதத்து அளவே தவழ்வித்து இன் சொல் புகலாநின்றான்
ஓத கடல் நஞ்சு அனையாள் உரை நஞ்சு ஒருவாறு அவிய – கம்.அயோ:4 38/2,3

மேல்


புகலாம் (1)

போக்கலாம் புகலாம் பின்னை நரகு அன்றி பொருந்திற்று உண்டோ – கம்.யுத்2:16 142/4

மேல்


புகலால் (1)

மேவ_அரும் உணர்வு முடிவு இலாமையினால் வேதமும் ஒக்கும் விண் புகலால்
தேவரும் ஒக்கும் முனிவரும் ஒக்கும் திண் பொறி அடக்கிய செயலால் – கம்.பால:3 8/1,2

மேல்


புகலிடங்கள் (1)

போகத்தின் நெறிகள் தந்தார் புகலிடங்கள் பிற்பட போய் பூவின் வந்த – கம்.யுத்3:24 36/3

மேல்


புகலிடம் (2)

போதலோ அரிது போனால் புகலிடம் இல்லை வல்லே – கம்.யுத்2:16 136/1
ஒளிக்க மற்றொரு புகலிடம் உணர்கிலர் உருமின் – கம்.யுத்3:22 177/2

மேல்


புகலுதல் (1)

ஒழி சில புகலுதல் ஒல்லை நீங்குதி – கம்.யுத்1:4 8/2

மேல்


புகலுதி (2)

புனையும் நீள் முடி பெறும்படி புகலுதி என்றாள் – கம்.அயோ:2 86/4
புரி தொழில் எனை அது புகலுதி எனலும் – கம்.ஆரண்:2 38/2

மேல்


புகலுதிர் (1)

பொய் இலீர் புகலுதிர் புலமை உள்ளத்தீர் – கம்.யுத்3:24 69/4

மேல்


புகலும் (15)

செரு மிக்கு புகலும் திரு ஆர் மார்பன் – மலை 356
விழுமத்தின் புகலும் பெயரா ஆண்மை – பதி 90/38
போர் எனின் புகலும் புனை கழல் மறவர் – புறம் 31/9
புகலும் வேள்வியில் பூம் புகையோடு அளாய் – கம்.பால:2 41/3
புகலும் வாள் அரிக்கு அண்ணியர் பொன் புயம் – கம்.பால:16 28/1
புகலும் வாள் அரி கண்ணியர் பூண் முலை – கம்.பால:16 28/2
பொங்கின மறையவர் புகலும் நான்மறை – கம்.பால:23 41/3
புக்கு இறைஞ்சினர் அரும் தவன் உவந்து புகலும் – கம்.ஆரண்:1 2/4
பொன்றாத பொலம் கழலோன் புகலும் – கம்.ஆரண்:2 14/4
போடு அகல புல் ஒழுக்கை வல் அரக்கி என்று இறைவன் புகலும் பின்னும் – கம்.ஆரண்:6 127/4
பூண்ட தேரவன் காதலற்கு ஒரு மொழி புகலும் – கம்.கிட்:12 40/4
புலம் தெரி பொய் கரி புகலும் புன்கணார் – கம்.சுந்:7 58/3
போலுமால் உறு பொருள் புகலும் பூட்சியோய் – கம்.யுத்1:2 66/2
பொருது பொன்றுதல் புரிதிரோ உறுவது புகலும்
தருவென் இன்று உமக்கு ஏற்றுளது யான் என சலித்தான் – கம்.யுத்3:22 59/3,4
பொய் எஞ்சா இலது என்னும் ஈது அரு மறை புகலும்
வையம் சான்று இனி சான்றுக்கு சான்று இலை வழக்கால் – கம்.யுத்4:40 91/3,4

மேல்


புகலுமாறு (1)

புயல் தொடு குடுமி நெடு நிலை மாடத்து இ நகர் புகலுமாறு எவனோ – கம்.பால:3 4/4

மேல்


புகலுற்றார் (1)

பொய் உரை-செய்யான் புள் அரசு என்றே புகலுற்றார்
கை உறை நெல்லி தன்மையின் எல்லாம் கரை கண்டாம் – கம்.கிட்:17 1/1,2

மேல்


புகலுற்றீர் (1)

உம் கை வாளொடு போய் விழுந்து ஊர் புகலுற்றீர்
கொங்கை மார்பிடை குளிப்புற களிப்புறு கொழும் கண் – கம்.ஆரண்:8 4/2,3

மேல்


புகலுறு (1)

போயின இரு வினை புகலுறு விதியால் – கம்.ஆரண்:2 40/3

மேல்


புகலொடு (2)

தலை நாள் அன்ன புகலொடு வழி சிறந்து – மலை 565
மா நிலம் நெளிய குத்தி புகலொடு
காப்பு இல வைகும் தேக்கு அமல் சோலை – அகம் 251/17,18

மேல்


புகலோ (1)

போயோ புகலோ தவிரான் புகழோடு உயிரை சுடு வெம் – கம்.அயோ:4 45/3

மேல்


புகலோடும் (3)

பூண்ட புகழ் மன்னன் உறை கோயில் புகலோடும் – கம்.அயோ:3 103/4
புரசை யானை அன்னான் புகலோடும் அ – கம்.கிட்:11 43/3
பொங்கு ஆரத்தான் மார்பு எதிர் ஓடி புகலோடும்
வெம் காரத்தான் முற்றும் முனிந்தான் வெகுளி பேர் – கம்.யுத்4:37 132/2,3

மேல்


புகவின் (3)

அரியல் அம் புகவின் அம் தோட்டு வேட்டை – குறு 258/5
வால் நிண புகவின் கானவர் தங்கை – அகம் 132/5
வால் நிண புகவின் வடுகர் தேஎத்து – அகம் 213/8

மேல்


புகவு (2)

அவிர் தொடி கொட்ப கழுது புகவு அயர – ஐங் 314/1
எரி மேய்ந்த கரி வறல் வாய் புகவு காணாவாய் – கலி 13/2

மேல்


புகழ் (264)

பலர் புகழ் ஞாயிறு கடல் கண்டு ஆஅங்கு – திரு 2
வண் புகழ் நிறைந்து வசிந்து வாங்கு நிமிர் தோள் – திரு 106
வல-வயின் உயரிய பலர் புகழ் திணி தோள் – திரு 152
பலர் புகழ் மூவரும் தலைவர் ஆக – திரு 162
பலர் புகழ் நன் மொழி புலவர் ஏறே – திரு 268
வந்தோன் பெரும நின் வண் புகழ் நயந்து என – திரு 285
போற்றி கேள்-மதி புகழ் மேம்படுந – பொரு 60
புகழ் வினை பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து – சிறு 226
படை தொலைபு அறியா மைந்து மலி பெரும் புகழ்
கடை கால்யாத்த பல் குடி கெழீஇ – பெரும் 398,399
புகழ் நிறைந்த நன் மாந்தரொடு – மது 20
அடு திறல் உயர் புகழ் வேந்தே – மது 130
புகழ் செய்து எடுத்த விறல் சால் நன் கொடி – மது 371
மாடம் பிறங்கிய மலி புகழ் கூடல் – மது 429
பழி ஒரீஇ உயர்ந்து பாய் புகழ் நிறைந்த – மது 498
புகழ் பட பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும் – மது 533
மிக்கு புகழ் எய்திய பெரும் பெயர் மதுரை – மது 699
புணர் கூட்டுண்ட புகழ் சால் சிறப்பின் – மது 762
பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நின் புகழ்ந்து ஏத்த – மது 778
மாசு அற கழீஇ வயங்கு புகழ் நிறுத்தல் – குறி 16
வசை இல் புகழ் வயங்கு வெண் மீன் – பட் 1
புகழ் நிலைஇய மொழி வளர – பட் 42
நான்மறையோர் புகழ் பரப்பியும் – பட் 202
வென்றி பல் புகழ் விறலோடு ஏத்தி – மலை 544
அன்பினர் வாழி தோழி நன் புகழ்
உலப்பு இன்று பெறினும் தவிரலர் – நற் 115/9,10
பெரும் பெயர் தந்தை நீடு புகழ் நெடு நகர் – நற் 162/7
உயர் புகழ் நல் இல் ஒண் சுவர் பொருந்தி – நற் 333/10
புகழ் சால் சிறப்பின் காதலி புலம்ப – ஐங் 445/1
பலர் புகழ் சிறப்பின் நும் குருசில் உள்ளி – ஐங் 473/1
பலர் புகழ் செல்வம் இனிது கண்டிகுமே – பதி 11/20
மாதிரம் பனிக்கும் மறம் வீங்கு பல் புகழ்
கேட்டற்கு இனிது நின் செல்வம் கேள்-தொறும் – பதி 12/8,9
மேயினர் உறையும் பலர் புகழ் பண்பின் – பதி 15/32
புலவர் ஏத்த ஓங்கு புகழ் நிறீஇ – பதி 20/14
மைந்து மலி பெரும் புகழ் அறியார் மலைந்த – பதி 23/16
வண் புகழ் நிறுத்த வகை சால் செல்வத்து – பதி 31/22
வாய்மொழி வாயர் நின் புகழ் ஏத்த – பதி 37/2
வெல் புகழ் குட்டுவன் கண்டோர் – பதி 46/13
கெடல் அரும் பல் புகழ் நிலைஇ நீர் புக்கு – பதி 48/3
தொல் புகழ் மூதூர் செல்குவை ஆயின் – பதி 53/5
பூண் அணிந்து விளங்கிய புகழ் சால் மார்ப நின் – பதி 65/12
பந்தர் பயந்த பலர் புகழ் முத்தம் – பதி 74/6
மாயா பல் புகழ் வியல் விசும்பு ஊர்தர – பதி 90/10
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் – பரி 1/19
நின் ஒக்கும் புகழ் நிழலவை – பரி 1/58
கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணை பிணையல் – பரி 2/53
புகழ் இயைந்து இசை மறை உறு கனல் முறை மூட்டி – பரி 2/63
எரி சினம் கொன்றோய் நின் புகழ் உருவின கை – பரி 3/32
நின் புகழ் விரித்தனர் கிளக்கும்-கால் அவை நினக்கு – பரி 4/3
ஓங்கிய பலர் புகழ் குன்றினோடு ஒக்கும் – பரி 4/24
பொறி வரி கொட்டையொடு புகழ் வரம்பு இகந்தோய் – பரி 5/70
மாசு இல் பனுவல் புலவர் புகழ் புல – பரி 6/7
நின் புகழ் கொள்ளாது இ மலர் தலை உலகே – பரி 12/102
பாடல் சான்று பல் புகழ் முற்றிய – பரி 17/22
பணி ஒரீஇ நின் புகழ் ஏத்தி – பரி 17/50
புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து – பரி 19/2
பொரு சமம் கடந்த புகழ் சால் வேழம் – பரி 21/2
அமர்ந்ததை புரையோர் நாவில் புகழ் நலம் முற்றி – பரி 21/12
விறல் புகழ் நிற்ப விளங்கிய கேள்வி – பரி 23/19
புலத்தோடு அளவிய புகழ் அணிந்தோரும் – பரி 23/38
அவிர் நிமிர் புகழ் கூந்தல் – பரி 23/61
புகழ் சால் சிறப்பின் இரு திறத்தோர்க்கும் – பரி 23/73
தொல் புகழ் தந்தாரும் தாம் – பரி 23/84
நின்று நிலைஇ புகழ் பூத்தல் அல்லது – பரி 31/2
வையம் விளங்கி புகழ் பூத்தல் அல்லது – பரி 32/2
வெல் புகழ் உலகு ஏத்த விருந்து நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/12
புலம் புகழ் ஒருவ யானும் வாழேன் – கலி 52/21
நின் புகழ் பல பாடும் பாணனும் ஏமுற்றான் – கலி 74/7
நீங்கும்-கால் நிறம் சாய்ந்து புணரும்-கால் புகழ் பூத்து – கலி 78/11
அவை புகழ் அரங்கின் மேல் ஆடுவாள் அணி நுதல் – கலி 79/4
தேயா விழு புகழ் தெய்வம் பரவுதும் – கலி 103/76
புலியொடு வில் நீக்கி புகழ் பொறித்த கிளர் கெண்டை – கலி 104/3
பொரு முரண் மேம்பட்ட பொலம் புனை புகழ் நேமி – கலி 104/9
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/50
பல் இதழ் உண்கண்ணும் தோளும் புகழ் பாட – கலி 112/9
வெல் புகழ் மன்னவன் விளங்கிய ஒழுக்கத்தால் – கலி 118/1
தம் புகழ் கேட்டார் போல் தலை சாய்த்து மரம் துஞ்ச – கலி 119/6
போது எழில் உண்கண் புகழ் நலன் இழப்ப – கலி 122/2
பூ கவின் கொண்ட புகழ் சால் எழில் உண்கண் – கலி 131/4
பூ உயிர்த்து அன்ன புகழ் சால் எழில் உண்கண் – கலி 142/11
படியோர் தேய்த்த பல் புகழ் தட கை – அகம் 22/5
உலகுடன் திரிதரும் பலர் புகழ் நல் இசை – அகம் 78/15
கேடு இல் விழு புகழ் நாள் தலைவந்து என – அகம் 86/7
வீயா விழு புகழ் விண் தோய் வியன் குடை – அகம் 135/11
புதல்வன் பயந்த புகழ் மிகு சிறப்பின் – அகம் 184/2
புகழ் மலி சிறப்பின் கொற்கை முன்துறை – அகம் 201/4
பலர் புகழ் பாவை அன்ன நின் நலனே – அகம் 209/17
அடு புகழ் மேவலொடு கண்படை இலனே – அகம் 214/7
மருதி அன்ன மாண் புகழ் பெறீஇயர் – அகம் 222/12
தொல் புகழ் நிறைந்த பல் பூ கழனி – அகம் 256/14
பல் புகழ் நிறைந்த வெல் போர் நந்தர் – அகம் 265/4
உரை சால் வண் புகழ் பாரி பறம்பின் – அகம் 303/10
அடு புகழ் எஃகம் போல – அகம் 312/13
பலர் புகழ் திருவின் பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 338/5
நாம் செல விழைந்தனம் ஆக ஓங்கு புகழ்
கான்_அமர்_செல்வி அருளலின் வெண் கால் – அகம் 345/3,4
புகழ் குறி கொண்ட பொலம் தார் அகலத்து – அகம் 354/9
விளங்கு புகழ் நிறுத்த இளம் பெரும் சென்னி – அகம் 375/11
தோற்றம் பிழையா தொல் புகழ் பெற்ற – அகம் 392/25
செய்து இரங்கா வினை சேண் விளங்கும் புகழ்
நெய்தல் அம் கானல் நெடியோய் – புறம் 10/11,12
விண் பொரு புகழ் விறல் வஞ்சி – புறம் 11/6
புள்_இனம் இமிழும் புகழ் சால் விளை வயல் – புறம் 15/4
ஆற்றலொடு புகழ் ஏத்தி – புறம் 17/32
தாளின் தந்து தம் புகழ் நிறீஇ – புறம் 18/3
புல வரை இறந்த புகழ் சால் தோன்றல் – புறம் 21/1
புலவர் பாடும் புகழ் உடையோர் விசும்பின் – புறம் 27/7
புகழ் பாடுவோர் பொலிவு தோன்ற – புறம் 40/7
ஆங்கு இனிது ஒழுகின் அல்லது ஓங்கு புகழ்
மண் ஆள் செல்வம் எய்திய – புறம் 47/9,10
புகழ் மேம்படுநனை கண்டனம் எனவே – புறம் 48/9
வெறுத்த கேள்வி விளங்கு புகழ் கபிலன் – புறம் 53/12
புகழ் ஒத்தீயே இகழுநர் அடுநனை – புறம் 56/13
உரை சால் சிறப்பின் புகழ் சால் மாற – புறம் 57/3
விறல் புகழ் மாண்ட புரவி எல்லாம் – புறம் 63/3
மிக புகழ் உலகம் எய்தி – புறம் 66/7
மெலி_கோல் செய்தேன் ஆகுக மலி புகழ்
வையை சூழ்ந்த வளம் கெழு வைப்பின் – புறம் 71/9,10
உலகமொடு நிலைஇய பலர் புகழ் சிறப்பின் – புறம் 72/15
உரை சால் ஓங்கு புகழ் ஒரீஇய – புறம் 127/9
புகழ் சால் சிறப்பின் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 135/9
வரூஉம் என்ப வயங்கு புகழ் பேகன் – புறம் 144/12
பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ்
கண்டீரக்கோன் ஆகலின் நன்றும் – புறம் 151/5,6
புகழ் சால் சிறப்பின் அம்பு மிக திளைக்கும் – புறம் 152/7
இலம்படு புலவர் மண்டை விளங்கு புகழ்
கொண்பெரும்கானத்து கிழவன் – புறம் 155/6,7
ஈத்த நின் புகழ் ஏத்தி தொக்க என் – புறம் 159/20
அதற்பட அருளல் வேண்டுவல் விறல் புகழ்
வசை இல் விழு திணை பிறந்த – புறம் 159/26,27
பல் புகழ் நுவலுநர் கூற வல் விரைந்து – புறம் 160/15
சீர் கெழு விழு புகழ் ஏத்துகம் பலவே – புறம் 160/30
தம் புகழ் நிறீஇ தாம் மாய்ந்தனரே – புறம் 165/2
மண் நாண புகழ் பரப்பியும் – புறம் 166/23
புதுமையின் நிறுத்த புகழ் மேம்படுந – புறம் 174/16
புகழ் எனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழி எனின் – புறம் 182/5
புகழ் குறைப்படூஉம் வாயில் அத்தை – புறம் 196/7
புகன்ற செல்வமொடு புகழ் இனிது விளங்கி – புறம் 198/22
வென்றி நிலைஇய விழு புகழ் ஒன்றி – புறம் 202/5
பாடப்பாட பாடு புகழ் கொண்ட நின் – புறம் 211/15
புகழ் கெட வரூஉம் பொய் வேண்டலனே – புறம் 216/7
புகழ் சால் புதல்வன் பிறந்த பின் வா என – புறம் 222/3
ஒண் ஞாயிறு அன்னோன் புகழ் மாயலவே – புறம் 231/6
வேந்து உடை அவையத்து ஓங்கு புகழ் தோற்றினன் – புறம் 239/10
படு வழி படுக இ புகழ் வெய்யோன் தலையே – புறம் 239/21
மற புகழ் நிறைந்த மைந்தினோன் இவனும் – புறம் 290/6
தம் புகழ் நிறீஇ சென்று மாய்ந்தனரே – புறம் 366/5
தன் புகழ் ஏத்தினென் ஆக ஊன் புலந்து – புறம் 383/5
பிறர் பாடு புகழ் பாடி படர்பு அறியேனே – புறம் 383/17
மண் நாண புகழ் வேட்டு – புறம் 384/15
போன தண் குடை வேந்தன் புகழ் என – கம்.பால:1 5/2
தான் உயர் புகழ் என தயங்கு சோதிய – கம்.பால:3 33/2
தள்ள_அரும் பெரும் புகழ் தயரத பெயர் – கம்.பால:4 6/3
நல புகழ் பெற இனி நல்க வேண்டுமால் – கம்.பால:5 79/4
மெய் புகழ் புனைதர இளைய வீரர்கள் – கம்.பால:5 132/2
பண்ணை வெண்ணெய் சடையன் தன் புகழ் போல் எங்கும் பரந்து உளதால் – கம்.பால:10 73/4
செம் மன்னர் புகழ் வேட்ட பொருளே போல் தேய்ந்ததால் – கம்.பால:13 22/2
இடம் படு புகழ் சனகர் கோன் இனிது பேண – கம்.பால:23 1/1
அறன் நின்றதன் நிலை நின்று உயர் புகழ் ஒன்றுவது அன்றோ – கம்.பால:24 22/3
பெண்ணினும் நல்லள் பெரும் புகழ் சனகி ஆம் நல்லள் – கம்.அயோ:1 39/2
அந்தம்_இல் அரும் பெரும் புகழ் அவனியில் நிறுவி – கம்.அயோ:1 43/2
பூண்ட போர் மழு உடையவன் பெரும் புகழ் குறுக – கம்.அயோ:1 60/2
போர் ஒடுங்கும் புகழ் ஒடுங்காது தன் – கம்.அயோ:2 21/2
பன்ன_அரும் பெரும் புகழ் பரதன் பார்-தனில் – கம்.அயோ:2 56/3
பரக்கும் தொல் புகழ் அமுதினை பருகுகின்றதுவே – கம்.அயோ:2 85/4
விளையும் தன் புகழ் வல்லியை வேரறுத்து என்ன – கம்.அயோ:3 2/1
உள்ளார் எல்லாம் ஓத உவக்கும் புகழ் கொள்ளாய் – கம்.அயோ:3 30/3
பொன்றா-முன்னம் பொன்றினர் என்னும் புகழ் அல்லால் – கம்.அயோ:3 41/2
பூண்-பால் ஆக காண்பவர் நல்லார் புகழ் பேணி – கம்.அயோ:3 43/2
போய் அடங்க நெடும் கொடும் பழி கொண்டு அரும் புகழ் சிந்தும் அ – கம்.அயோ:3 57/2
பேர்-கெழு சிறப்பின் வந்த பெரும் புகழ் நிற்பது ஐயன் – கம்.அயோ:3 96/3
பூண்ட புகழ் மன்னன் உறை கோயில் புகலோடும் – கம்.அயோ:3 103/4
நிகர் இல் மா புகழ் நின்றது அன்றோ எனா – கம்.அயோ:4 24/4
கள்ள கைகேசிக்கே உதவி புகழ் கைக்கொண்ட – கம்.அயோ:4 61/3
பொன்னை உற்ற பொலம் கழலோய் புகழ்
மன்னை உற்றது உண்டோ மற்று இ வன் துயர் – கம்.அயோ:4 215/1,2
பொரு_இல் எம்பி புவி புரப்பான் புகழ்
இருவர் ஆணையும் ஏந்தினென் இன்று போய் – கம்.அயோ:4 216/1,2
வான் பிறங்கிய புகழ் மன்னர் தொல் குலம் – கம்.அயோ:5 30/2
ஒரு தனி திகிரி உந்தி உயர் புகழ் நிறுவி நாளும் – கம்.அயோ:8 19/2
சுடரும் மெய் புகழ் சூடினென் என்பது என் – கம்.அயோ:10 52/3
வாழிய நின் புகழ் என்று வாழ்த்தினார் – கம்.அயோ:12 20/4
மருந்து எனின் அன்று உயிர் வண் புகழ் கொண்டு பின் மாயேனோ – கம்.அயோ:13 18/2
வேடு கொடுத்தது பார் எனும் இ புகழ் மேவீரோ – கம்.அயோ:13 22/2
தன் புகழ் கற்றை மற்றை ஒளிகளை தவிர்க்குமா போல் – கம்.அயோ:13 36/2
மன் புகழ் பெருமை நுங்கள் மரபினோர் புகழ்கள் எல்லாம் – கம்.அயோ:13 36/3
உன் புகழ் ஆக்கிக்கொண்டாய் உயர் குணத்து உரவு தோளாய் – கம்.அயோ:13 36/4
தன் புகழ் தன்னினும் பெரிய தன்மையான் – கம்.அயோ:14 132/4
பூண்ட பெரும் புகழ் நிறுவி தம் பொருட்டால் பொன்_உலகம் புக்க தாதை – கம்.ஆரண்:4 26/3
எல்லை_இல் புகழ் எய்துவித்தாய் என்றான் – கம்.ஆரண்:4 35/4
காத்தவன் புகழ் என தேயும் கற்பினாள் – கம்.ஆரண்:6 19/4
வசையாலே நினது புகழ் மாசுண்டது ஆகாதோ – கம்.ஆரண்:6 102/2
துன்னலன் ஒருவன் பெற்ற புகழ் என சுட்டது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 110/4
பூணின் வெய்யோன் ஒரு திசையே புகுத போவான் புகழ் வேந்தர் – கம்.ஆரண்:10 118/3
பொன்றலின் இராமன் அம்பால் பொன்றலே புகழ் உண்டு அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 33/3
பொன் நின்ற வயிர தோளாய் புகழ் உடைத்தாம் அன்று என்றான் – கம்.ஆரண்:11 63/4
வெம் துயர் துடைத்தனென் என்னும் மெய் புகழ்
தந்திலர் விதியினார் தரும வேலியை – கம்.ஆரண்:13 53/2,3
பொன்றான் என்றால் நீங்குவது அன்றோ புகழ் அம்மா – கம்.ஆரண்:15 27/4
உயர் புகழ் தேவியை உதவல்-பாலெனால் – கம்.கிட்:6 12/3
வலியவர் மெலிவு செய்தால் புகழ் அன்றி வசையும் உண்டோ – கம்.கிட்:7 86/4
தகை நேர் வண் புகழ் நின்று தம்பியார் – கம்.கிட்:8 15/1
புகழ் மேலை கிரி புக்க போழ்தினில் – கம்.கிட்:8 19/2
பொன் அடி வணங்கி மற்று அ புகழ் உடை குரிசில் போனான் – கம்.கிட்:9 27/2
போதி ஆதி என்றான் புகழ் பூணினான் – கம்.கிட்:11 8/4
புடை சுற்றும் துணை இன்றி புகழ் பொதிந்த மெய்யே போல் பூத்து நின்ற – கம்.கிட்:13 26/3
புவி புகழ் சென்னி பேர் அமலன் தோள் புகழ் – கம்.கிட்:14 33/1
புவி புகழ் சென்னி பேர் அமலன் தோள் புகழ்
கவிகள் தம் மனை என கனக ராசியும் – கம்.கிட்:14 33/1,2
பார் புகழ் தவத்தினை பணித்து அருளுக என்றான் – கம்.கிட்:14 55/3
எ திறத்தினும் ஏழ் உலகும் புகழ்
முத்தும் மு தமிழும் தந்து முற்றலால் – கம்.கிட்:15 51/3,4
போம் என வைப்போம் என்பது புன்மை புகழ் அன்றே – கம்.கிட்:17 7/2
போர் நிழல் பரப்பும் மேலோர் புகழ் என உலகம் புக்கு – கம்.கிட்:17 27/2
வெண்மை நீங்கிய புகழ் விரிந்தது என்னவே – கம்.சுந்:2 44/4
புகழ் புகுந்து உலாயது ஓர் பொலிவும் போன்றதே – கம்.சுந்:2 58/4
புக்கால் அன்றி போகலென் என்றான் புகழ் கொண்டான் – கம்.சுந்:2 83/4
குன்று என அயோத்தி வேந்தன் புகழ் என குலவு தோளான் – கம்.சுந்:2 98/4
நாடி ஏகினன் இராகவன் புகழ் எனும் நலத்தான் – கம்.சுந்:2 131/4
நாயகன் புகழ் நடந்த பேர் உலகு எலாம் நடந்தான் – கம்.சுந்:2 146/4
ஆவினான் புகழ் அம் கை நரம்பினால் – கம்.சுந்:2 176/2
பாடினான் புகழ் பாடுகின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:2 176/4
பூம் தண் வார் குழல் பொன் கொழுந்தே புகழ்
ஏந்து செல்வம் இகழ்ந்தனை இன் உயிர் – கம்.சுந்:3 101/1,2
புக்கு உயர்ந்தது எனும் புகழ் போக்கி வேறு – கம்.சுந்:3 108/3
பொன்றும் பொழுதே புகழ் பூணும் எனா – கம்.சுந்:4 10/4
துன்பு அழி பெரும் புகழ் குலத்துள் தோன்றினேன் – கம்.சுந்:4 16/3
புரண்டில புகழ் இல பொருப்பு என்று ஒன்று போன்று – கம்.சுந்:4 49/3
கோடி என்று கொடுத்தனள் மெய் புகழ் கொண்டாள் – கம்.சுந்:5 83/4
போன மாற்றலர் புகழ் என கால் பொர புரண்ட – கம்.சுந்:9 7/3
தேய்த்தான் ஊழியின் உலகு ஏழ் தேயினும் ஒரு தன் புகழ் இறை தேயாதான் – கம்.சுந்:10 38/4
எம்பியோ தேய்ந்தான் எந்தை புகழ் அன்றோ தேய்ந்தது என்றான் – கம்.சுந்:11 5/4
நெறியில் நின்ற தன் நாயகன் புகழ் என நிமிர்ந்தான் – கம்.சுந்:11 40/4
மாண்ட போதினும் புகழ் அன்றி மற்றும் ஒன்று உண்டோ – கம்.சுந்:12 54/4
வேரொடும் அமரர்-தம் புகழ் விழுங்கினான் – கம்.சுந்:12 68/4
பொன் அடி தொழத்தொழ மறுத்தல் புகழ் போலாம் – கம்.யுத்1:2 50/4
அன்று ஒழிவதாயின அரக்கர் புகழ் ஐயா – கம்.யுத்1:2 51/3
மாசு_இல் புகழ் காதலுறுவேம் வளமை கூர – கம்.யுத்1:2 52/2
பொன்னை கொல்லும் ஒளி புகழ் பொய்யா – கம்.யுத்1:3 96/2
அல்லி அம் கமலத்து அண்ணல் அவன் புகழ் விரிப்பதானான் – கம்.யுத்1:3 156/4
மறந்தும் நன் புகழ் அலால் வாழ்வு வேண்டலென் – கம்.யுத்1:4 17/2
பின்றும் என்றாலும் நம்-பால் புகழ் அன்றி பிறிது உண்டாமோ – கம்.யுத்1:4 106/4
வலம் கொள் வாள் தொழில் விஞ்சையர் பெரும் புகழ் மறைத்தான் – கம்.யுத்1:5 43/3
என் செய்தோம் என்று பெரும் புகழ் எய்துவான் இருந்தோம் – கம்.யுத்1:5 71/4
புன் பகை காட்டும் யானோ புகழ் பகைக்கு ஒருவன் போலாம் – கம்.யுத்1:12 40/2
பொன்றாது பொன்றினான் தன் புகழ் என இழிந்து போனான் – கம்.யுத்1:12 51/4
விளையும் வென்றி இராவணன் மெய் புகழ்
முளையினோடும் களைந்து முடிப்ப-போல் – கம்.யுத்2:15 6/1,2
போர் எலாம் துமிந்த கொண்ட புகழ் எலாம் துமிந்து போய – கம்.யுத்2:15 150/4
திசை அத்தனையையும் வென்றது சிதைய புகழ் தெறும் அ – கம்.யுத்2:15 171/1
போற்ற_அரும் புகழ் இழந்த பேர் ஒருவனும் போன்றான் – கம்.யுத்2:15 248/4
வானமும் வையமும் வளர்ந்த வான் புகழ்
போனதோ புகுந்ததோ பொன்றும் காலமே – கம்.யுத்2:16 74/3,4
பிறிகுவென் உலகில் வல்லோய் பெரும் புகழ் பெறுதி என்றான் – கம்.யுத்2:16 195/4
அம்பு இயல் சிலையினாய் புகழ் அன்று ஆதலால் – கம்.யுத்2:16 277/4
ஊண் இலா யாக்கை பேணி உயர் புகழ் சூடாது உன் முன் – கம்.யுத்2:17 22/1
இன் உயிர் நீங்கி என்றும் கெடா புகழ் எய்துகின்றேன் – கம்.யுத்2:17 71/3
செரு ஆசையினார் புகழ் தேடுறுவார் – கம்.யுத்2:18 36/1
போர் தண்டினும் வலிது ஆயது கொண்டான் புகழ் கொண்டான் – கம்.யுத்2:18 155/4
புக்கனர் அ பொழுதில் புகழ் தக்கோய் – கம்.யுத்3:20 7/3
படைத்தானை நெடும் புகழ் பைம் கழலான் – கம்.யுத்3:20 91/3
போர் ஏறினர் புகழ் ஏறினர் புகுந்தார் புடை வளைந்தார் – கம்.யுத்3:22 118/3
சங்கம் ஏறிய பெரும் புகழ் சாம்பனும் சாய்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 171/3
போயோ நின்றாய் என்னை இகந்தாய் புகழ் பாராய் – கம்.யுத்3:22 203/3
எண்-மேல் வைத்த என் புகழ் நன்றால் எளியேனோ – கம்.யுத்3:22 208/4
ஒடித்தேன் அன்றே என் புகழ் நானே உணர்வு அற்றேன் – கம்.யுத்3:22 216/4
நோக்கினன் கரடிகட்கு அரசும் நோன் புகழ்
ஆக்கிய நிருதனும் அழுத கண்ணினார் – கம்.யுத்3:24 67/1,2
தா அரும் பெரும் புகழ் சாம்பன்-தன்னையும் – கம்.யுத்3:24 68/3
தந்தனென் என்று தரும் புகழ் உண்டோ – கம்.யுத்3:26 36/2
போர் அழியான் இ வெய்யோன் புகழ் அழியாத பொன் தோள் – கம்.யுத்3:28 36/3
போர் உளதனையும் வென்று புகழ் உளதனையும் உள்ளாய் – கம்.யுத்3:29 56/4
தேவர் மெய் புகழ் தேய்த்தவன் சில்லி-அம் தேர்-மேல் – கம்.யுத்3:31 3/2
தாம் உளார் அலரே புகழ் திருவொடும் தரிப்பார் – கம்.யுத்3:31 44/1
போற்றுவாய் என்ற போது புகழ் என் ஆம் புலமை என் ஆம் – கம்.யுத்3:31 46/3
போர்த்தான் பொன் தோள் முற்றும் அளந்தான் புகழ் சங்கம் – கம்.யுத்3:31 188/3
தோற்பென் என்னினும் புகழ் நிற்கும் தருமமும் தொடரும் – கம்.யுத்4:32 30/1
புகழ் என சரம் தொலைவு இலா தூணி பின் பூட்டி – கம்.யுத்4:35 17/4
எழும் புகழ் இராமன் தேர் அரக்கன் தேர் இது என்று – கம்.யுத்4:37 64/1
போர்_மகளை கலை_மகளை புகழ்_மகளை தழுவிய கை பொறாமை கூர – கம்.யுத்4:38 10/1
பரவும் மெய்யினுக்கு உயிர் அளித்து உறு புகழ் படைத்தோன் – கம்.யுத்4:40 119/4
பாடு உறு பெரும் புகழ் பரதன் தோன்றினான் – கம்.யுத்4:41 108/4

மேல்


புகழ்_மகளை (1)

போர்_மகளை கலை_மகளை புகழ்_மகளை தழுவிய கை பொறாமை கூர – கம்.யுத்4:38 10/1

மேல்


புகழ்க்கு (7)

சீலமும் புகழ்க்கு வேண்டும் செய்கையும் தெரிந்துகொண்டு – கம்.அயோ:1 7/3
ஈட்டு நல் புகழ்க்கு ஈட்டிய யாவையும் – கம்.அயோ:11 30/1
தன் உயிர் புகழ்க்கு விற்ற சடாயுவை வந்து சார்ந்தான் – கம்.சுந்:4 78/4
உன் குலம் உன்னது ஆக்கி உயர் புகழ்க்கு ஒருத்தி ஆய – கம்.சுந்:14 28/1
புன் தவர் இருவர் போரை புகழ்தியோ புகழ்க்கு மேலோய் – கம்.யுத்2:16 37/4
பன்மை தொடங்கல் புகழ்க்கு அழிவு அன்றோ – கம்.யுத்3:26 35/4
மாடு சென்று அடியின் வீழ்ந்து வணங்கி நின் புகழ்க்கு மன்னா – கம்.யுத்3:29 55/3

மேல்


புகழ்கள் (1)

மன் புகழ் பெருமை நுங்கள் மரபினோர் புகழ்கள் எல்லாம் – கம்.அயோ:13 36/3

மேல்


புகழ்களை (1)

வெறிது நின் புகழ்களை வேண்டார் இல் எடுத்து ஏத்தும் – கலி 72/17

மேல்


புகழ்கிற்பாம் (1)

பொன் உயிர்க்கும் கழலவரை யாம் போலும் புகழ்கிற்பாம்
மின் உயிர்க்கும் நெடு வேலாய் இவர் குலத்தோன் மென் புறவின் – கம்.பால:12 9/2,3

மேல்


புகழ்கின்றது (1)

என் புகழ்கின்றது ஏழை எயினனேன் இரவி என்பான் – கம்.அயோ:13 36/1

மேல்


புகழ்கின்றார் (1)

போர்ப்பு உற செயலினை புகழ்கின்றார் பலர் – கம்.சுந்:12 9/2

மேல்


புகழ்ச்சி (1)

பீடு இல் மன்னர் புகழ்ச்சி வேண்டி – புறம் 148/5

மேல்


புகழ்தல் (1)

புகழ்தல் உற்றோர்க்கு மாயோன் அன்ன – புறம் 57/2

மேல்


புகழ்தற்கு (3)

ஈசனும் புகழ்தற்கு ஒத்தோன் இரும் கலை பிறவும் எண்ணின் – கம்.பால:5 29/3
பூம் தவிசு உகந்து உளோனும் புராரியும் புகழ்தற்கு ஒத்த – கம்.பால:5 31/3
பொன் குலாம் மேனி மைந்தன்-தன்னொடும் புகழ்தற்கு ஒத்த – கம்.யுத்2:19 183/1

மேல்


புகழ்தான் (1)

தம்பியே புகழ்தான் என்னை பழி என்னை அறம்தான் என்னை – கம்.யுத்2:19 240/2

மேல்


புகழ்தியோ (1)

புன் தவர் இருவர் போரை புகழ்தியோ புகழ்க்கு மேலோய் – கம்.யுத்2:16 37/4

மேல்


புகழ்துமோ (1)

தெய்வ தச்சனை புகழ்துமோ செம் கண் வாள் அரக்கன் – கம்.சுந்:2 17/1

மேல்


புகழ்ந்த (17)

உலகம் புகழ்ந்த ஓங்கு உயர் விழு சீர் – திரு 124
நூலோர் புகழ்ந்த மாட்சிய மால் கடல் – பெரும் 487
அறிந்தோர் புகழ்ந்த ஆண்மையர் செறிந்த – மது 645
பொலம் பூண் ஐவர் உட்பட புகழ்ந்த
மறம் மிகு சிறப்பின் குறுநில மன்னர் – மது 775,776
தாங்காது புகழ்ந்த தூங்கு கொளை முழவின் – பதி 43/30
காணிலியரோ நின் புகழ்ந்த யாக்கை – பதி 44/8
வரி மனை புகழ்ந்த கிளவியன் யாவதும் – அகம் 250/8
புலவர் புகழ்ந்த நாண் இல் பெரு மரம் – அகம் 273/15
அறம் புகழ்ந்த வலை சூடி – புறம் 166/14
புகழ்ந்த செய்யுள் கழாஅத்தலையை – புறம் 202/12
அறவோர் புகழ்ந்த ஆய் கோலன்னே – புறம் 221/3
திறவோர் புகழ்ந்த திண் அன்பினனே – புறம் 221/4
முறை நற்கு அறியுநர் முன் உற புகழ்ந்த
தூ இயல் கொள்கை துகள் அறு மகளிரொடு – புறம் 224/5,6
புலவர் புகழ்ந்த பொய்யா நல் இசை – புறம் 228/7
வையகம் புகழ்ந்த வயங்கு வினை ஒள் வாள் – புறம் 230/5
பகைவர் புகழ்ந்த ஆண்மை நகைவர்க்கு – புறம் 373/35
ஆங்கு அவன் புகழ்ந்த நாட்டை அன்பு எனும் நறவம் மாந்தி – கம்.பால:2 1/3

மேல்


புகழ்ந்தது (1)

வவ்விய கவிஞர் அனைவரும் வடநூல் முனிவரும் புகழ்ந்தது வரம்பு_இல் – கம்.பால:3 1/2

மேல்


புகழ்ந்தன (1)

பூதங்கள் தொடர்ந்து புகழ்ந்தன பூசுரேசர் – கம்.சுந்:1 61/3

மேல்


புகழ்ந்தனர் (2)

புகழ்ந்தனர் அரச நின் புதல்வர் போய பின் – கம்.பால:14 2/3
பூ மழை பொழிந்து வாழ்த்தி புகழ்ந்தனர் புலவர் எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 181/4

மேல்


புகழ்ந்தனரால் (2)

பூ மாரி பொழிந்து புகழ்ந்தனரால் – கம்.யுத்3:20 79/4
போர் வீரர் உவந்து புகழ்ந்தனரால் – கம்.யுத்3:20 84/4

மேல்


புகழ்ந்தனை (1)

புகழ்ந்தனை தனி பிழை பொறுத்தனென் இது என்றான் – கம்.ஆரண்:11 20/4

மேல்


புகழ்ந்தார் (1)

பூத்தானும் அம் மழுவாளியும் முழு வாய்-கொடு புகழ்ந்தார் – கம்.யுத்3:27 148/4

மேல்


புகழ்ந்திசினோனே (1)

ஆனாது புகழ்ந்திசினோனே இனி தன் – அகம் 210/10

மேல்


புகழ்ந்திட (1)

நாடு அணைந்தவர் புகழ்ந்திட வீற்றிரு நலத்தால் – கம்.யுத்4:41 7/4

மேல்


புகழ்ந்து (9)

உச்சி கூப்பிய கையினர் தன் புகழ்ந்து
ஆறெழுத்து அடக்கிய அரு மறை கேள்வி – திரு 185,186
பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நின் புகழ்ந்து ஏத்த – மது 778
புகன்று புகழ்ந்து அசையா நல் இசை – பதி 82/15
புனையும் சென்னியையாய் புகழ்ந்து ஏத்துதி – கம்.அயோ:2 17/3
பொன் நகர் புகுதி என்னா புகழ்ந்து அவள் இறைஞ்சி போனாள் – கம்.சுந்:2 93/4
வில் நலம் புகழ்ந்து ஏங்கி வெதும்புவாள் – கம்.சுந்:3 22/4
பொரு அரு முனிவர் வேதம் புகழ்ந்து உரை ஓதை பொங்க – கம்.யுத்3:24 50/2
பிரட்டரின் புகழ்ந்து பேதை அடியரின் தொழுது பின் சென்று – கம்.யுத்3:27 163/2
புரந்தராதி மற்று ஏனையோர் தனி தனி புகழ்ந்து ஆங்கு – கம்.யுத்4:40 122/2

மேல்


புகழ்ந்துரைத்தற்கு (1)

யான் இன்று புகழ்ந்துரைத்தற்கு எளிதோ ஏடு அவிழ் கொன்றை – கம்.பால:12 11/2

மேல்


புகழ்பு (2)

சிறப்பு செய்து உழையரா புகழ்பு ஏத்தி மற்று அவர் – கலி 25/15
புலம் பூத்து புகழ்பு ஆனா கூடலும் உள்ளார்-கொல் – கலி 27/12

மேல்


புகழ்மை (1)

புகழ்மை கண் பெரியது ஓர் புகர் ஆகி கிடவாதோ – கலி 135/14

மேல்


புகழ்வது (2)

பொய் கூறாய் என நின்னை புகழ்வது கெடாதோ தான் – கலி 100/8
பூவலயத்தை அன்றோ புகழ்வது புலவர் போற்றும் – கம்.சுந்:6 59/2

மேல்


புகழ்வர் (1)

ஒருவன் புகழ்வர் செம் நா புலவர் – புறம் 107/2

மேல்


புகழ்வன (1)

பொலிவு உடைத்து என தேரைகள் புகழ்வன போலும் – கம்.கிட்:1 21/4

மேல்


புகழ்வார் (1)

புறத்தும் பொங்கிய பங்கியர் காலனும் புகழ்வார் – கம்.யுத்3:31 6/4

மேல்


புகழ்வுற்று (1)

போர் குழாத்து எழு பூசலின் ஐயனை புகழ்வுற்று
ஆர்க்கும் விண்ணவர் அமலையே உயர்ந்தது அன்று அமரில் – கம்.சுந்:7 51/3,4

மேல்


புகழ்வுறும் (1)

பொய்_இல் மாருதி முதலினோர் புகழ்வுறும் பொழுதில் – கம்.கிட்:4 15/2

மேல்


புகழ (6)

அறன் இலாளன் புகழ என் – நற் 275/8
செயிர் தீர் செம் கண் செல்வ நின் புகழ
புகைந்த நெஞ்சின் புலர்ந்த சாந்தின் – பரி 4/10,11
அது கண்டு பரந்தோர் எல்லாம் புகழ தலை பணிந்து – புறம் 285/13
ஒப்பு அற அமைத்த வையம் ஓவியம் புகழ ஏறி – கம்.பால:14 69/2
புன் தொழில் பொறுக்கும் என்றான் உலகு எலாம் புகழ நின்றான் – கம்.யுத்1:3 145/4
பூவை நிறவ என வேதம் முறை புகழ – கம்.யுத்3:31 165/4

மேல்


புகழது (1)

பெரும் கலி ஞாலத்து தொன்று இயல் புகழது
கண்டு மயர் அறுக்கும் காமக்கடவுள் – பரி 15/36,37

மேல்


புகழதேயால் (1)

புலை உறு மரணம் எய்தல் எனக்கு இது புகழதேயால் – கம்.யுத்2:16 151/4

மேல்


புகழலாம் (1)

பூணலாம் எம்மனோரால் புகழலாம் பொதுமைத்து அன்றே – கம்.சுந்:6 52/4

மேல்


புகழவை (2)

எண் இறந்த புகழவை எழில் மார்பினவை – பரி 1/63
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி செல்வ நன் புகழவை
கார் மலர் பூவை கடலை இருள் மணி – பரி 13/42,43

மேல்


புகழன் (1)

வாங்கிய துயரன் மீ போய் வளர்கின்ற புகழன் வந்துற்று – கம்.யுத்3:28 60/3

மேல்


புகழன்னே (1)

பாடுநர்க்கு ஈத்த பல் புகழன்னே
ஆடுநர்க்கு ஈத்த பேர் அன்பினனே – புறம் 221/1,2

மேல்


புகழா (1)

புகழா வாகை பூவின் அன்ன – பெரும் 109

மேல்


புகழான்-தன்னை (1)

தஞ்ச நல் துணைவன் ஆன தவறு_இலா புகழான்-தன்னை
துஞ்சல்_இல் நயனத்து ஐய சூட்டுதி மகுடம் என்றான் – கம்.யுத்1:4 141/3,4

மேல்


புகழில் (1)

புறவு ஒன்றின் பொருட்டாக துலை புக்க பெருந்தகை-தன் புகழில் பூத்த – கம்.பால:5 62/1

மேல்


புகழின் (10)

பொன்னின் முன்னம் ஒளிரும் பொன்னே புகழின் புகழே – கம்.அயோ:4 58/1
புரவலர்-தம்_புரவலனே பொய் பகையே மெய்க்கு அணியே புகழின் வாழ்வே – கம்.ஆரண்:4 21/3
பொற்பினுக்கு அணியினை புகழின் சேக்கையை – கம்.ஆரண்:12 26/3
அண்டர்-தம் புகழின் தோன்றும் வெள் எயிற்று அமைதியானை – கம்.சுந்:2 209/4
மீ செலா புனலவன் புகழின் வீந்தவால் – கம்.யுத்1:6 36/4
புக்கு இற்றன போகாதன புறம் உக்கன புகழின் – கம்.யுத்2:15 176/4
போர் செய்த குருதியால் புகழின் பூணினாய் – கம்.யுத்2:19 30/4
புக்கவன் ஆவி கொண்டு போதுதி புகழின் மிக்கோய் – கம்.யுத்3:27 4/4
பொற்பினுக்கு அழகினை புகழின் வாழ்க்கையை – கம்.யுத்4:40 47/2
வண்மை இல் மன்னவன் புகழின் மாய்ந்தவால் – கம்.யுத்4:40 53/4

மேல்


புகழினர் (1)

ஏத்து வான் புகழினர் இன்று-காறும் கூ – கம்.அயோ:12 10/2

மேல்


புகழினாய் (1)

ஈறு_இல் வண் புகழினாய் இது அது என்றனர் – கம்.பால:14 3/2

மேல்


புகழினார் (1)

போதியாது அளவு_இலா உணர்வினார் புகழினார்
காதி சேய் தரு நெடும் கடவுள் வெம் படையினார் – கம்.கிட்:3 5/3,4

மேல்


புகழினான் (1)

போன மந்தர மணி புய நெடும் புகழினான்
ஆன தன் பொரு சினத்து அரசன்-மாடு அணுகினான் – கம்.கிட்:3 1/1,2

மேல்


புகழினும் (2)

தொன் முதிர் மரபின் நின் புகழினும் பலவே – பரி 14/32
வள்ளியன் ஆதல் வையகம் புகழினும்
உள்ளல் ஓம்பு-மின் உயர் மொழி புலவீர் – புறம் 394/4,5

மேல்


புகழினை (2)

தார் கெழு திரள் தோள் தந்த புகழினை தழுவி என்பார் – கம்.அயோ:3 96/4
செவிக்கு தேன் என இராகவன் புகழினை திருத்தும் – கம்.சுந்:2 130/3

மேல்


புகழினோடு (1)

காதை என் புகழினோடு நிலைபெற அமரர் காண – கம்.யுத்3:28 9/2

மேல்


புகழினோய் (1)

போயினை என்ற போழ்து புகழினோய் தன்மை கண்டால் – கம்.அயோ:13 35/3

மேல்


புகழுக்கு (1)

காவாய் என்னாள் மகனை கணவன் புகழுக்கு அழிவாள் – கம்.அயோ:4 53/3

மேல்


புகழுக்கும் (1)

இன்று உளார் நாளை மாள்வர் புகழுக்கும் இறுதி உண்டோ – கம்.யுத்3:28 10/4

மேல்


புகழுண்ட (1)

ஒறுத்து வானவர் புகழுண்ட பார வில் உளைய – கம்.யுத்2:15 192/3

மேல்


புகழுதி (1)

புனம் கொள் புன் தலை குரங்கினை புகழுதி போலாம் – கம்.யுத்1:11 35/2

மேல்


புகழுநர்க்கு (1)

இகழுநர் பிணிக்கும் ஆற்றலும் புகழுநர்க்கு
அரசு முழுது கொடுப்பினும் அமரா நோக்கமொடு – மலை 73,74

மேல்


புகழும் (16)

புகழும் முன்னர் நாணுப – குறு 252/7
உருவும் புகழும் ஆகி விரி சீர் – புறம் 6/8
ஈதல் நின் புகழும் அன்றே சார்தல் – புறம் 39/4
அடுதல் நின் புகழும் அன்றே கெடு இன்று – புறம் 39/7
முறைமை நின் புகழும் அன்றே மறம் மிக்கு – புறம் 39/10
அறிவும் புகழும் உடையோர் மாய்ந்து என – புறம் 206/8
ஆனாது புகழும் அன்னை – புறம் 254/10
சான்றோர் புகழும் தனி தாதையை வாகை கொண்டோ – கம்.அயோ:4 134/3
புறத்து இனி யார் திறம் புகழும் வாகையும் – கம்.கிட்:10 100/4
ஆழி நெடும் கை ஆண்தகை-தன் அருளும் புகழும் அழிவு இன்றி – கம்.சுந்:4 110/1
புன் நெடும் குரங்கின் சேரல் புல்லிது புகழும் அன்றால் – கம்.யுத்1:13 21/2
புகழும் மேன்மையும் போயினவாம் என – கம்.யுத்2:15 7/2
பொரு கைத்தலம் இருபத்து உள புகழும் பெரிது உளதால் – கம்.யுத்2:15 170/1
போதம் நின்று ஆர்த்தன புகழும் ஆர்த்தன – கம்.யுத்3:24 106/2
உம்மையே புகழும் பூண துறக்கமும் உமக்கே ஆக – கம்.யுத்3:27 175/2
உய்ந்தவர்க்கு அரும் துறக்கமும் புகழும் பெற்று உயர்ந்தேன் – கம்.யுத்4:40 105/4

மேல்


புகழே (12)

கேடு இல ஆக பெரும நின் புகழே – பதி 79/19
கைம்முற்றல நின் புகழே என்றும் – புறம் 53/8
விருந்து பெற்றனரால் பொலிக நும் புகழே – புறம் 62/19
வீயாது பரந்த நின் வசை இல் வான் புகழே – புறம் 168/22
ஈண்டு நீடு விளங்கும் நீ எய்திய புகழே – புறம் 359/18
பூணினும் புகழே அமையும் என்று இனைய பொற்பில் நின்று உயிர் நனி புரக்கும் – கம்.பால:3 12/1
பிறந்து இறந்து போய் பெறுவதும் இழப்பதும் புகழே
நிறம் திறம்பினும் நியாயமே திறம்பினும் நெறியின் – கம்.அயோ:2 73/1,2
புனிதம் மருவும் புகழே புனைவாய் பொன்னே என்றான் – கம்.அயோ:4 41/4
பொன்னின் முன்னம் ஒளிரும் பொன்னே புகழின் புகழே
மின்னின் மின்னும் வரி வில் குமரா மெய்யின் மெய்யே – கம்.அயோ:4 58/1,2
பொன் தேர் அரசே தமியேன் புகழே உயிரே உன்னை – கம்.அயோ:4 60/3
பூண்டேன் எம் கோன் பொலம் கழலும் புகழே அன்றி புன் பழியும் – கம்.சுந்:4 113/3
புறத்தினில் புகழே ஆக பழியோடும் புணர்க போக – கம்.யுத்3:27 176/3

மேல்


புகழை (7)

பரக்கழி இது நீ பூண்டால் புகழை யார் பரிக்கல்-பாலார் – கம்.கிட்:7 85/4
வென்றது விண்ணவர் புகழை வேரொடும் – கம்.சுந்:9 27/2
வீங்கிய புகழை எல்லாம் வேரொடும் வாங்கி விட்டாய் – கம்.யுத்1:12 44/4
போக்கினான் ஆண்மையாலே புதுக்கினான் புகழை அம்மா – கம்.யுத்2:16 200/4
அருந்தினேன் அயோத்தி வந்த அரசர்-தம் புகழை அம்மா – கம்.யுத்2:17 41/4
கழித்தும் இ ஆக்கையை புகழை கண்ணுற – கம்.யுத்3:31 176/4
ஊண் தொழில் உகந்து தெவ்வர் முறுவல் என் புகழை உண்ண – கம்.யுத்4:37 208/2

மேல்


புகழொடு (5)

புல வரை அறியா புகழொடு பொலிந்து – பரி 15/1
புகழொடு விளங்கி பூக்க நின் வேலே – புறம் 21/13
போயினன் அமரர் கோவை புகழொடு கொண்டு போந்தான் – கம்.சுந்:11 12/4
புரந்து கோடலும் புகழொடு கோடலும் பொருது – கம்.யுத்1:6 8/1
சலித்தது அன்றியும் புகழொடு சுருதியும் சலித்த – கம்.யுத்2:15 186/3

மேல்


புகழொடும் (2)

அதனால் புகழொடும் கழிக நம் வரைந்த நாள் என – மலை 557
உய்த்துள காலம் எல்லாம் புகழொடும் ஓங்கி நிற்பான் – கம்.சுந்:14 46/4

மேல்


புகழோ (1)

பொன்னை நாடாது ஈண்டு இருத்தல் புகழோ என்ன புகழோனும் – கம்.ஆரண்:14 32/2

மேல்


புகழோடு (2)

போயோ புகலோ தவிரான் புகழோடு உயிரை சுடு வெம் – கம்.அயோ:4 45/3
சொல் பொங்கு பெரும் புகழோடு தொழில் மாய் – கம்.ஆரண்:2 18/1

மேல்


புகழோடும் (3)

நின்னோர் அனையை நின் புகழோடும் பொலிந்தே – பரி 1/57
போனது பொற்பும் மேன்மையும் அற்றேன் புகழோடும்
யான் அது உனக்கு இன்று எங்ஙன் உரைக்கேன் இனி என்னா – கம்.ஆரண்:11 3/2,3
கற்பு நீங்கிய கனம்_குழை இவள் எனின் காகுத்தன் புகழோடும்
பொற்பும் யானும் இ இலங்கையும் அரக்கரும் பொன்றுதும் இன்று என்றான் – கம்.சுந்:2 198/3,4

மேல்


புகழோய் (4)

போந்தவா கண்டும் நான் இங்கு புகுந்தது புகழோய் – கம்.யுத்1:5 68/4
பொன்-போல் ஒளிர் மேனியனை புகழோய்
என் போல்பவர் சொல்லுவது எண் உடையார் – கம்.யுத்2:18 68/2,3
பொருவோமொடு நேர் பொருதாய் புகழோய்
தருவோம் நின் மனத்தது தந்தனமால் – கம்.யுத்2:18 69/3,4
புக்கர பெரும் தீவிடை உறைபவர் புகழோய் – கம்.யுத்3:30 17/4

மேல்


புகழோயே (1)

வீங்கு பெரும் சிறப்பின் ஓங்கு புகழோயே
கழனி உழவர் தண்ணுமை இசைப்பின் – பதி 90/40,41

மேல்


புகழோர் (1)

புன்மை செய் தொழில் என் வினை கொடுமையால் புகழோர்
என்னை போல்பவர் ஆர் உளர் ஒருவர் என்று இசைத்தான் – கம்.யுத்3:22 190/3,4

மேல்


புகழோன் (7)

பூ விரி கச்சை புகழோன் தன்முன் – சிறு 239
அலர்ந்த புகழோன் தாதை ஆகலின் – பரி 4/14
பொறித்த நாமத்தை அறிகுவான் நோக்கினன் புகழோன் – கம்.கிட்:7 76/4
புக்கு நீங்கினன் இராகவன் சரம் என புகழோன் – கம்.சுந்:2 142/4
பொன் துன்னி அன்ன வெயில் வீசுகின்ற பொருள் கண்டு நின்ற புகழோன்
நின்று உன்னி உன்னி இவன் யாவன் என்று நினைகின்ற எல்லை நிமிர – கம்.யுத்2:19 262/2,3
நின்று மற்று இவை நிகழ்த்தினான் நிகழ்த்த அரும் புகழோன் – கம்.யுத்4:40 107/4
புக்கு வாழ்க என புகன்றனன் ஈறு_இலா புகழோன் – கம்.யுத்4:41 9/4

மேல்


புகழோனும் (1)

பொன்னை நாடாது ஈண்டு இருத்தல் புகழோ என்ன புகழோனும்
சொன்ன அரக்கன் இருக்கும் இடம் துருவி அறிதும் தொடர்ந்து என்ன – கம்.ஆரண்:14 32/2,3

மேல்


புகற்கு (1)

காதல் நெஞ்சின் நும் இடை புகற்கு அலமரும் – புறம் 58/26

மேல்


புகற்சியின் (2)

குற குறு_மாக்கள் புகற்சியின் எறிந்த – நற் 104/4
ஆடு நடை பொலிந்த புகற்சியின் நாடு கோள் – அகம் 325/7

மேல்


புகறல் (1)

புவனம் மூன்றையும் வென்றது ஓர் பொருள் என புகறல்
சிவனை நான்முகத்து ஒருவனை திரு நெடுமால் ஆம் – கம்.சுந்:2 140/2,3

மேல்


புகறல்-பாலையோ (1)

போற்றலை இன்னன புகறல்-பாலையோ – கம்.கிட்:7 33/4

மேல்


புகறலும் (1)

போவது புரிதிர் என்ன புகறலும் பொறாத தூதர் – கம்.யுத்3:20 2/3

மேல்


புகறலோடும் (1)

பூண் இயல் கொங்கை அன்னாள் அம் மொழி புகறலோடும்
நாண் இலள் ஐயள் நொய்யள் நல்லளும் அல்லள் என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 39/3,4

மேல்


புகறி (1)

பொன்றல் இல் பகழிக்கு அப்பால் இலக்கம் என் புகறி என்ன – கம்.யுத்1:7 14/2

மேல்


புகறியால் (1)

பொருக்கென வீடண புகறியால் என்றான் – கம்.யுத்2:16 108/4

மேல்


புகன்ற (13)

ஞாயிறு புகன்ற தீது தீர் சிறப்பின் – பதி 17/10
சிறை கொள் பூசலின் புகன்ற ஆயம் – பதி 30/19
போர் நிழல் புகன்ற சுற்றமொடு ஊர்முகத்து – பதி 40/1
புகன்ற மாண் பொறி பொலிந்த சாந்தமொடு – பதி 88/30
புகன்ற செல்வமொடு புகழ் இனிது விளங்கி – புறம் 198/22
புகல நீர் புகன்ற இ பொம்மல் வாசகம் – கம்.அயோ:1 78/2
பூசல் வண்டு அரற்றும் கூந்தல் பொய்_மகள் புகன்ற என்-கண் – கம்.ஆரண்:6 40/2
புயல் நிற வண்ணன் ஆண்டு அ புண்ணியன் புகன்ற சொல்லை – கம்.ஆரண்:13 126/1
பொன் அடி கழல்கள் ஆர்ப்ப புகன்ற மா நெறியில் போனார் – கம்.ஆரண்:16 8/4
பொய் நிலை காண்டி யான் புகன்ற யாவும் உன் – கம்.சுந்:5 70/2
பொன் அடி வணங்கி நின்று நின் பெயர் புகன்ற போழ்தில் – கம்.சுந்:14 39/4
பூ தவிசு உகந்தவன் புகன்ற பொய் அறு – கம்.யுத்3:31 184/3
பூசனை முறையின் செய்து திரு மறை புகன்ற தானம் – கம்.யுத்4:35 3/2

மேல்


புகன்றனன் (2)

போதியால் என புகன்றனன் நான் மறை புகன்றான் – கம்.யுத்4:41 8/4
புக்கு வாழ்க என புகன்றனன் ஈறு_இலா புகழோன் – கம்.யுத்4:41 9/4

மேல்


புகன்றார் (1)

போழ கிற்றில என்று புகன்றார்
வாழி திக்கின் மயக்கின் மதம் தாழ் – கம்.யுத்1:3 90/2,3

மேல்


புகன்றான் (20)

சேய் என புகன்றான் மற்றை திசையுளோர்க்கு அவதி உண்டோ – கம்.பால:5 25/4
புறத்தும் உளதோ என மனத்தொடு புகன்றான் – கம்.பால:22 31/4
புனித மாதவம் அல்லது ஒன்று இல் என புகன்றான் – கம்.அயோ:1 40/4
புனையும் வாகையாய் பொறுத்தி என் உரை என புகன்றான் – கம்.ஆரண்:7 72/4
போச்சு இத்தனை போலும் நின் ஆற்றல் என புகன்றான் – கம்.ஆரண்:13 40/4
புலமையோய் அவன் உறைவிடம் காட்டு என்று புகன்றான் – கம்.கிட்:3 72/4
பொறி கொள் வெம் சரம் போவது காண் என புகன்றான் – கம்.கிட்:3 80/4
போகவே என் தன் மனத்து இடர் போம் என புகன்றான் – கம்.கிட்:4 1/4
பொன்னுலகம் ஈகுவல் நினக்கு எனல் புகன்றான் – கம்.கிட்:14 64/4
போழ்வான் நினைத்து இனைய வாய்மொழி புகன்றான் – கம்.சுந்:1 67/4
போய காலத்தும் போக்கு அரிது என்பது புகன்றான்
நாயகன் புகழ் நடந்த பேர் உலகு எலாம் நடந்தான் – கம்.சுந்:2 146/3,4
போதியாததும் இல்லை என்று இவை இவை புகன்றான் – கம்.யுத்1:3 27/4
பொய் அற்றானும் இது ஒன்று புகன்றான் – கம்.யுத்1:3 92/4
போக்கு இன்று உனக்கு அணித்தால் என புகன்றான் புகை உயிர்ப்பான் – கம்.யுத்2:15 157/2
போய் உருத்து அவர் உயிர் குடித்து உதவு என புகன்றான் – கம்.யுத்3:22 94/4
பொங்கு போரிடை புகுந்துள பொருள் எலாம் புகன்றான் – கம்.யுத்3:22 182/4
பொன்றுவிப்பது ஓர் விதி தந்ததாம் என புகன்றான் – கம்.யுத்3:31 26/4
போழ்ந்த துன்பங்கள் புறப்பட நின்று இவை புகன்றான் – கம்.யுத்4:40 103/4
போதியால் என புகன்றனன் நான் மறை புகன்றான் – கம்.யுத்4:41 8/4
போலும் வீரனை நோக்கி மற்று அ மொழி புகன்றான் – கம்.யுத்4:41 10/4

மேல்


புகன்றிட்டாலும் (1)

பொலம் குழை மயிலை கொண்டு போது என புகன்றிட்டாலும்
கலங்கலீர் உரைத்த மாற்றம் முடிக்குவல் கடிது காண்டிர் – கம்.கிட்:17 21/3,4

மேல்


புகன்றிட (1)

ஐயன் அ மொழி புகன்றிட துணுக்கமோடு அவர்கள் – கம்.யுத்4:41 11/1

மேல்


புகன்றிடலும் (1)

போ நீ கடிது என்று புகன்றிடலும் – கம்.ஆரண்:13 16/4

மேல்


புகன்றிலன் (1)

பொடித்திலன் யாதும் ஒன்றும் புகன்றிலன் பொருமி உள்ளம் – கம்.யுத்3:26 56/2

மேல்


புகன்றிலை (1)

பொருத்தினால் அது பொருந்துமோ தக்கது புகன்றிலை போல் என்றான் – கம்.யுத்2:16 324/4

மேல்


புகன்று (19)

செரு புகன்று எடுத்த சேண் உயர் நெடும் கொடி – திரு 67
சலம் புகன்று சுறவு கலித்த – மது 112
நனி புகன்று உறைதும் என்னாது ஏற்றெழுந்து – மது 147
புகன்று எதிர் ஆலும் பூ மலி காலையும் – நற் 118/4
புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம் – நற் 152/4
பூசல் ஆயம் புகன்று இழி அருவி – குறு 367/5
புகன்று புகழ்ந்து அசையா நல் இசை – பதி 82/15
ஊடி_ஊடி உணர்த்த புகன்று
கூடி_கூடி மகிழ்பு மகிழ்பு – பரி 24/76,77
புணர்வினில் புகன்று ஆங்கே புனல் ஆட பண்ணியாய் – கலி 69/17
நெஞ்சும் நனி புகன்று உறையும் எஞ்சாது – அகம் 141/4
கார் புகன்று எடுத்த சூர் புகல் நனம் தலை – அகம் 303/5
போர்க்கு உரைஇ புகன்று கழித்த வாள் – புறம் 97/1
செரு புகன்று எடுக்கும் விசய வெண் கொடி – புறம் 362/5
பொறுத்தி என்று அவன் புகன்று நின் மகற்கு – கம்.பால:6 15/2
போய் வனம் ஆள்வது என புகன்று நின்றாள் – கம்.அயோ:3 14/3
புல் இறுத்தது யாவும் புகன்று தன் – கம்.ஆரண்:4 37/3
பொன்மலை என்ன நின்ற புனிதனை புகன்று நோக்கி – கம்.சுந்:6 47/2
பூண்ட பேர் அடையாளம் கை கொண்டதும் புகன்று போரில் – கம்.சுந்:14 9/2
புகை நிற கண்ணனும் புகன்று பொங்கினான் – கம்.யுத்1:2 45/4

மேல்


புகன்றே (3)

நார்முடிச்சேரல் நின் போர் நிழல் புகன்றே – பதி 39/17
புனை மலர் சொரிந்து ஆர்த்தனர் ஆசிகள் புகன்றே – கம்.யுத்4:41 4/4
ஆன மாதவர் குழாத்தொடும் அரு மறை புகன்றே – கம்.யுத்4:41 39/4

மேல்


புகா (15)

புகா புகர் கொண்ட புன் பூ கலிங்கமொடு – நற் 90/4
மரல் புகா அருந்திய மா எருத்து இரலை – குறு 232/3
புலி புகா உறுத்த புலவு நாறு கல் அளை – குறு 253/6
போகில் புகா உண்ணாது பிறிது புலம் படரும் – ஐங் 325/2
முடி அகம் புகா கூந்தலள் – ஐங் 374/3
அளகு உடை சேவல் கிளை புகா ஆர – பதி 35/5
உண்குவம் அல்லேம் புகா என கூறி – பதி 58/7
புனத்து உளான் என் ஐக்கு புகா உய்த்து கொடுப்பதோ – கலி 108/31
பூம் கழலார் கொண்டுபோய் வனம் புக்கேன் புகா முன்னம் – கம்.பால:12 27/3
ஊறிய துன்பத்தின் உவரியுள் புகா
ஏறினன் உணர்த்தினன் இகல் இராவணன் – கம்.கிட்:16 32/2,3
கறங்கு கால் புகா கதிரவன் ஒளி புகா மறலி – கம்.சுந்:2 21/1
கறங்கு கால் புகா கதிரவன் ஒளி புகா மறலி – கம்.சுந்:2 21/1
புக்கு நோக்கினன் புகை புகா வாயிலும் புகுவான் – கம்.சுந்:2 138/4
முழுக்கு நீரில் புகா முழுகி செலா – கம்.யுத்1:8 32/1
உய்யுமே அவன் என்று உரைத்து உள் புகா
கையினால் எரியை கரி ஆக்கினான் – கம்.யுத்4:41 81/3,4

மேல்


புகா-முன் (1)

சிங்க ஏறு அனையான் சொன்ன வாசகம் செவி புகா-முன்
கங்குலின் நிறத்தினான் தன் கண் மழை தாரை கான்ற – கம்.யுத்1:4 122/1,2

மேல்


புகா-முனம் (1)

புண்ணிடை அயில் என செவி புகா-முனம்
கண்ணொடு மனம் சுழல் கறங்கு போல ஆய் – கம்.அயோ:14 56/2,3

மேல்


புகாத (1)

புக்கனர் வானவர் புகாத சூழல்கள் – கம்.பால:13 13/2

மேல்


புகாத-முன்னம் (1)

போரிடை மடிந்தார் என்ற உரை செவி புகாத-முன்னம்
காரிடை உருமின் மாரி கனலொடு பிறக்குமா-போல் – கம்.ஆரண்:10 65/2,3

மேல்


புகாது (2)

மறம் புகாது இனி வானவர் புகார் என்கை வம்பே – கம்.சுந்:2 21/2
அறம் புகாது இந்த அணி மதில் கிடக்கை-நின்று அகத்தின் – கம்.சுந்:2 21/4

மேல்


புகார் (2)

தீம் புகார் திரை முன்துறை – பட் 173
மறம் புகாது இனி வானவர் புகார் என்கை வம்பே – கம்.சுந்:2 21/2

மேல்


புகாரோ (1)

பொன்னுலகம் மீள புகாரோ புரந்தரனார் – கம்.யுத்2:17 79/4

மேல்


புகாவின் (1)

மட்ட புகாவின் குட்டுவர் ஏறே – பதி 90/26

மேல்


புகாவே (1)

அகல் நாட்டு அண்ணல் புகாவே நெருநை – புறம் 249/7

மேல்


புகாஅ (2)

புகாஅ எதிர் பூண்டாரும் தாம் – பரி 23/79
ஏரின்_வாழ்நர் குடி முறை புகாஅ
ஊழ் இரந்து உண்ணும் உயவல் வாழ்வை – புறம் 375/6,7

மேல்


புகாஅர் (6)

நிலம் தொட்டு புகாஅர் வானம் ஏறார் – குறு 130/1
புகாஅர் செல்வ பூழியர் மெய்ம்மறை – பதி 73/12
கொடும் சுழி புகாஅர் தெய்வம் நோக்கி – அகம் 110/4
புகாஅர் நன் நாட்டதுவே பகாஅர் – அகம் 181/22
இரும் கழி புகாஅர் பொருந்த தாக்கி – அகம் 190/11
புகாஅர் புகுந்த பெரும் கலம் தகாஅர் – புறம் 30/13

மேல்


புகின் (3)

முலை இடை போல புகின்
ஆங்கு – கலி 103/73,74
பாலொடு கோட்டம் புகின்
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள் – கலி 109/20,21
கை புகின் சிவந்து காட்டும் கந்துகம் பலவும் கண்டார் – கம்.பால:10 16/4

மேல்


புகினும் (1)

நீருள் புகினும் சுடும் – கலி 144/62

மேல்


புகினே (3)

பல் யாட்டு இன நிரை எல்லினிர் புகினே
பாலும் மிதவையும் பண்ணாது பெறுகுவிர் – மலை 416,417
போர் எதிர்ந்து என் ஐ போர்_களம் புகினே
கல்லென் பேர் ஊர் விழவு உடை ஆங்கண் – புறம் 84/3,4
பொருநரும் உளரோ நீ களம் புகினே – புறம் 90/13

மேல்


புகு (35)

அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் – பொரு 188
அரி புகு பொழுதின் இரியல்_போகி – பெரும் 202
பைம் கொடி நுடங்கும் பலர் புகு வாயில் – பெரும் 337
படம் புகு மிலேச்சர் உழையர் ஆக – முல் 66
பலர் புகு மனை பலி புதவின் – பட் 179
நெடு நிமிர் தெருவில் கை புகு கொடு மிடை – நற் 50/4
வான் புகு தலைய குன்றம் முற்றி – நற் 347/4
பலர் புகு வாயில் அடைப்ப கடவுநர் – குறு 118/3
துஞ்சல் உறூஉம் பகல் புகு மாலை – பதி 72/8
கடி புகு வேரி கதவம் இல் தோட்டி – பரி 23/32
கன்று புகு மாலை நின்றோள் எய்தி – அகம் 9/20
அவை புகு பொருநர் பறையின் ஆனாது – அகம் 76/5
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாத்து – அகம் 78/3
நனவு புகு விறலியின் தோன்றும் நாடன் – அகம் 82/10
வயம் திகழ்பு இழிதரும் வாய் புகு கடாஅத்து – அகம் 93/17
வான் புகு தலைய குன்றத்து கவாஅன் – அகம் 201/15
பெரு மரம் கொன்ற கால் புகு வியன் புனத்து – அகம் 213/13
காய் சினம் சிறந்த வாய் புகு கடாத்தொடு – அகம் 227/6
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கத்து – அகம் 305/7
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கின் – அகம் 379/15
குன்று புகு பாம்பின் தோன்றும் – அகம் 391/13
களம் புகு மல்லன் கடந்து அடு நிலையே – புறம் 80/9
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாஅத்து – புறம் 93/12
மணம் புகு வைகல் ஆகுதல் ஒன்றோ – புறம் 341/11
ஊர் புகு வாயிலோ இது என்று உன்னினார் – கம்.ஆரண்:15 20/4
நீர் புகு கடற்கு வழியோ என நினைந்தான் – கம்.சுந்:2 64/4
தடை புகு மந்திரம் தகைந்த நாகம் போல் – கம்.சுந்:2 127/1
உழை புகு செப்பின் ஒளிதர மறைத்த உத்தரியத்தினர் ஒல்கி – கம்.சுந்:3 88/2
குழை புகு கமலம் கோட்டினர் நோக்கும் குறு நகை குமுத வாய் மகளிர் – கம்.சுந்:3 88/3
முரண் புகு தீவினை முடித்த முன்னவன் – கம்.யுத்1:4 51/1
கரண் புகு சூழலே சூழ காண்பது ஓர் – கம்.யுத்1:4 51/2
என்ற வார்த்தை எரி புகு நெய் என – கம்.யுத்2:15 86/1
பருப்பதங்கள் புக்கு ஒளிப்பன முழை புகு பாம்பின் – கம்.யுத்2:16 207/4
ஓடி புகு வாயில் நெருக்கின் உலந்தார் – கம்.யுத்2:18 251/1
புயல்-தொறும் புகு வெண் பிறை போன்றவே – கம்.யுத்3:31 123/4

மேல்


புகு-தொறும் (1)

நுரை தலை குரை புனல் வரைப்பு_அகம் புகு-தொறும்
புனல் ஆடு மகளிர் கதுமென குடைய – பொரு 240,241

மேல்


புகு-மின் (2)

கூவல் அன்ன விடர்_அகம் புகு-மின்
இரும் கல் இகுப்பத்து இறுவரை சேராது – மலை 366,367
அரும் கடி வாயில் அயிராது புகு-மின்
மன்றில் வதியுநர் சேண் புல பரிசிலர் – மலை 491,492

மேல்


புகு-வழி (1)

மடுத்து அவன் புகு-வழி மறையேன் என்று யாழொடும் – கலி 71/13

மேல்


புகுக (1)

தீது இன்று ஆக நீ புணை புகுக என – அகம் 392/8

மேல்


புகுகம் (1)

எல் விருந்து ஆகி புகுகம் நாமே – ஐங் 396/5

மேல்


புகுகின்றது (1)

ஒன்ற புகுகின்றது ஒர் காலம் உணர்ந்தான் – கம்.யுத்2:18 238/2

மேல்


புகுகின்றாரை (1)

பொன் நகர் வீதி-தோறும் புது மனை புகுகின்றாரை – கம்.சுந்:2 117/4

மேல்


புகுத்தனர் (3)

ஏறு தொழூஉ புகுத்தனர் இயைபு உடன் ஒருங்கு – கலி 101/9
புரிபு_புரிபு புகுத்தனர் தொழூஉ – கலி 104/17
உடங்கு கொட்பன போல் புகுத்தனர் தொழூஉ – கலி 105/22

மேல்


புகுத்து (3)

தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை – கலி 38/4
நெடு நெல் அடைச்சிய கழனி ஏர் புகுத்து
குடுமி கட்டிய படப்பையொடு மிளிர – அகம் 41/4,5
நாயகன் புகுத்து ஈங்கு என நன்று என – கம்.யுத்1:9 54/3

மேல்


புகுத (5)

போன நிலம் எல்லாம் போர் ஆர் வயல் புகுத
நீக்கி – பரி 22/11,12
புகுத கண்ட கண்ணால் போக காணேன் என்றான் – கம்.அயோ:4 59/4
புகையும் வெம் சுரம் புகுத புந்தியால் – கம்.அயோ:14 100/2
பூணின் வெய்யோன் ஒரு திசையே புகுத போவான் புகழ் வேந்தர் – கம்.ஆரண்:10 118/3
போதலை புரிந்த யாக்கை பொறுத்தனன் புகுத கண்டார் – கம்.யுத்3:29 42/2

மேல்


புகுதந்தார் (2)

மீளி வேல் தானையர் புகுதந்தார்
நீள் உயர் கூடல் நெடும் கொடி எழவே – கலி 31/24,25
பண்ணிய மாவினர் புகுதந்தார்
கண் உறு பூசல் கை களைந்த ஆங்கே – கலி 34/23,24

மேல்


புகுதந்தான் (1)

மெய்ம் மலி உவகையன் புகுதந்தான் புணர்ந்து ஆரா – கலி 40/32

மேல்


புகுதந்து (3)

கல்லென் சும்மையர் ஞெரேரென புகுதந்து
பேர் இற்கிழத்தி ஆக என தமர் தர – அகம் 86/18,19
வீழா கதவம் அசையினன் புகுதந்து
உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து – அகம் 102/13,14
முயல் சுட்ட ஆயினும் தருகுவேம் புகுதந்து
ஈங்கு இருந்தீமோ முது வாய் பாண – புறம் 319/8,9

மேல்


புகுதந்தும் (1)

தோள் இடை புகுதந்தும் துதைந்து பாடு ஏற்றும் – கலி 105/32

மேல்


புகுதந்தோனே (2)

எம் மனை புகுதந்தோனே அது கண்டு – அகம் 56/12
தானே புகுதந்தோனே யான் அது – அகம் 66/18

மேல்


புகுதர் (1)

யாரை நீ எம் இல் புகுதர்_வாய் ஓரும் – கலி 98/1

மேல்


புகுதர்_வாய் (1)

யாரை நீ எம் இல் புகுதர்_வாய் ஓரும் – கலி 98/1

மேல்


புகுதர (3)

கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதர
ஏங்கு வயிர் இசைய கொடு வாய் அன்றில் – குறி 218,219
கன்று அமர் விருப்பொடு மன்று நிறை புகுதர
மா வதி சேர மாலை வாள் கொள – கலி 119/10,11
விரைவனர் காதலர் புகுதர
நிரை_தொடி துயரம் நீங்கின்றால் விரைந்தே – கலி 134/26,27

மேல்


புகுதரா-கால் (1)

பாணன் புகுதரா-கால் – கலி 70/23

மேல்


புகுதரின் (1)

பெரும் கை மத_மா புகுதரின் அவற்றுள் – பதி 43/4

மேல்


புகுதரு (1)

ஆ புலம் புகுதரு பேர் இசை மாலை – நற் 395/8

மேல்


புகுதரும் (7)

இன்று புகுதரும் என வந்தன்று தூதே – ஐங் 400/6
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும்
மாலையும் உள்ளார் ஆயின் காலை – அகம் 14/11,12
மெல்கிடு கவுள அல்கு நிலை புகுதரும்
தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம் – அகம் 56/7,8
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும்
ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை – அகம் 64/14,15
குறி இறை குரம்பை நம் மனை-வயின் புகுதரும்
மெய் மலி உவகையன் அ நிலை கண்டு – அகம் 272/11,12
போர் செறி மள்ளரின் புகுதரும் ஊரன் – அகம் 316/7
துற்றிய புகுதரும் தோற்றத்தால் நமன் – கம்.ஆரண்:15 17/3

மேல்


புகுதரூஉம் (1)

பல் ஆ புகுதரூஉம் புல்லென் மாலை – குறு 162/2

மேல்


புகுதல் (7)

இன்றே புகுதல் வாய்வது நன்றே – அகம் 124/5
வென்றி கொள் உவகையொடு புகுதல் வேண்டின் – அகம் 354/11
செம்மல் நாள்_அவை அண்ணாந்து புகுதல்
எம் அன வாழ்க்கை இரவலர்க்கு எளிதே – புறம் 54/3,4
வாரா உலகம் புகுதல் ஒன்று என – புறம் 341/14
பொன் ஆர் வலய தோளான் கானோ புகுதல் தவிரான் – கம்.அயோ:4 72/1
பொன்றுவேன் எனா புகுதல் மேயினான் – கம்.கிட்:3 55/4
போக்கு அற போகி தம்தம் உறைவிடம் புகுதல் உண்டால் – கம்.யுத்3:31 59/2

மேல்


புகுதல்-பாலதோ (1)

பொன் தொடிக்கு இ நிலை புகுதல்-பாலதோ
உற்றதை இன்னது என்று உணரகிற்றிலேன் – கம்.ஆரண்:13 54/2,3

மேல்


புகுதலின் (1)

அ நிலை புகுதலின் மெய் வருத்து-உறாஅ – நற் 42/10

மேல்


புகுதலும் (4)

ஆண் அணி புகுதலும் அழி படை தாங்கலும் – சிறு 211
பொன்னொடு ஏகி உயர் தண்டக வனம் புகுதலும் – கம்.ஆரண்:1 4/4
சென்று சிந்தை புகுதலும் சீற்ற தீ – கம்.யுத்2:15 86/2
பூதலத்திடை புக்கனன் புகுதலும் பொரு இல் – கம்.யுத்4:40 102/3

மேல்


புகுதலோடும் (2)

புண்ணில் ஆம் பெரும் புழையில் கனல் நுழைந்தால் என செவியில் புகுதலோடும்
உள் நிலாவிய துயரம் பிடித்து உந்த ஆர் உயிர் நின்று ஊசலாட – கம்.பால:6 12/2,3
போயினன் என்ற மாற்றம் செவி துளை புகுதலோடும்
மேயின வடுவின் நின்ற வேதனை களைய வெந்த – கம்.யுத்3:26 74/2,3

மேல்


புகுதற்கு (1)

பொருள் அற்றிட முற்றுறும் அ பகலில் புகுதற்கு என்றோ – கம்.அயோ:4 31/3

மேல்


புகுதா (1)

பொன் தாழ் கவசம் புகுதா முகிலின் – கம்.யுத்2:18 19/3

மேல்


புகுதாது (1)

பண்ணோ ஒழியா பகலோ புகுதாது
எண்ணோ தவிரா இரவோ விடியாது – கம்.பால:23 10/1,2

மேல்


புகுதி (7)

வெண் மழை ஓடி புகுதி சிறிது என்னை – கலி 144/25
பொன் நகர் புகுதி என்னா புகழ்ந்து அவள் இறைஞ்சி போனாள் – கம்.சுந்:2 93/4
புகுதி இல்லாதவர் புலத்திற்று ஆகுமோ – கம்.யுத்1:3 69/4
புகுதி கூர்ந்துள்ளார் வேதம் பொதுவுற புலத்து நோக்கும் – கம்.யுத்2:15 221/3
ஆரிடை புகுதி என்னா அந்தரத்து ஆர்த்து சென்றான் – கம்.யுத்2:18 233/4
வானிடை புகுதி அன்றே யான் பழி மறுக்கில் என்றான் – கம்.யுத்3:27 170/4
புகுதி யாவர்க்கும் அரிய அ புருடனும் நீ இ – கம்.யுத்4:40 87/3

மேல்


புகுதுக (1)

வனத்து இருக்க இ வையம் புகுதுக
நினைத்து இருந்து நெடும் துயர் மூழ்கிலேன் – கம்.யுத்4:41 58/2,3

மேல்


புகுதும் (8)

ஊர் ஆன் கன்றொடு புகுதும் நாடன் – நற் 171/5
ஆரிடை புகுதும் நாம் என்று அமரர்கள் கமலத்தோன் தன் – கம்.பால:13 35/1
போதும் அது அன்றேல் புகுதும் எரி என்பார் – கம்.அயோ:4 103/4
போயினர் புகுதும் நாளும் புகுந்தது புகல் புக்கோர்க்கு – கம்.கிட்:11 55/2
போயின தூதரின் புகுதும் சேனையை – கம்.கிட்:11 117/1
நடந்து தனியே புகுதும் நம்பி நனி மூதூர் – கம்.சுந்:2 63/2
மடியா நெறி வந்து வளம் புகுதும்
கொடியார் வரும் என்று குலாவுவதோ – கம்.சுந்:4 9/3,4
அறம் தரு சிந்தையோரை அடைக்கலம் புகுதும் ஐய – கம்.யுத்3:26 6/4

மேல்


புகுந்த (23)

ஞாங்கர் மலர் சூழ்தந்து ஊர் புகுந்த வரி வண்டு – கலி 66/2
பொலிக என புகுந்த நின் புலையனை கண்ட யாம் – கலி 68/19
புகாஅர் புகுந்த பெரும் கலம் தகாஅர் – புறம் 30/13
கால் உறு கண் வழி புகுந்த காதல் நோய் – கம்.பால:10 41/3
விரை செய் கமல பெரும் போது விரும்பி புகுந்த திருவினொடும் – கம்.பால:10 75/1
சிந்தையுள் மகிழ்ச்சியும் புகுந்த செய்தியும் – கம்.பால:13 57/3
அன்னங்கள் புகுந்த என்ன அகன் சுனை குடைகின்றாரும் – கம்.பால:16 24/4
பூ_மழை பொழிந்தனர் புகுந்த தேவருள் – கம்.பால:24 45/1
புள் எலாம் திருநகர் புகுந்த போன்றவே – கம்.அயோ:2 36/4
எந்தை புகுந்த இடையூறு உண்டாயதோ – கம்.அயோ:4 89/2
கடலிடை புகுந்த கண் கலுழி ஆறு-அரோ – கம்.அயோ:4 177/4
போன பொழுதில் புகுந்த உயிர் பொறுத்தார் ஒத்தார் பொரு_அரிய – கம்.அயோ:6 34/3
புலி எலாம் ஒரு வழி புகுந்த போலவே – கம்.அயோ:13 10/4
போந்தது என்னை புகுந்த என் புந்தி போய் – கம்.ஆரண்:4 31/3
துறந்து கான் புகுந்த நாள் வலம் துடித்ததே – கம்.சுந்:3 34/4
புன் தொழில் அரக்கர்க்கு ஆற்றேம் நோற்கிலெம் புகுந்த போதே – கம்.சுந்:3 129/2
நஞ்சு அனையான் அகம் புகுந்த நங்கை யான் – கம்.சுந்:4 17/3
புரத்தினுள் தரும் தூது புகுந்த பின் – கம்.சுந்:12 103/3
குட திசை வாயில் நின்ற மாருதி புகுந்த கொள்கை – கம்.யுத்2:15 132/2
புன் மகன் கேட்டி கேட்டற்கு உரியது புகுந்த போரின் – கம்.யுத்2:17 59/1
புக்கான் அவன் வந்து புகுந்த களம் – கம்.யுத்2:18 85/4
பூணிப்பு ஒன்று உடையன் ஆகி புகுந்த நான் புறத்து நின்று – கம்.யுத்2:18 178/1
புகுந்த மா மகர குலம் போக்கு அற – கம்.யுத்4:37 163/3

மேல்


புகுந்தது (19)

பொத்துற உடற்பழி புகுந்தது என நாணி – கம்.ஆரண்:10 61/1
பொன்-வயின் மேனி கொண்டாள் பொருட்டினால் புகுந்தது என்றாள் – கம்.ஆரண்:10 67/4
வாழ் மனை புகுந்தது ஆண்டு ஓர் மாசுணம் வர கண்டு அன்ன – கம்.ஆரண்:10 164/3
போவது புரிவல் யான் புகுந்தது உண்டு எனின் – கம்.ஆரண்:12 19/1
பூரியர் ஒரு வழி புகுந்தது ஆம் என – கம்.கிட்:1 13/2
போயினர் புகுதும் நாளும் புகுந்தது புகல் புக்கோர்க்கு – கம்.கிட்:11 55/2
எதிர் முறை இருந்தான் என்றாள் இது இங்கு புகுந்தது என்றான் – கம்.கிட்:11 85/4
அந்தரம் புகுந்தது உண்டு என முனிவுற்று அரும் துயில் நீங்கினான் ஆண்டை – கம்.சுந்:3 77/1
போயினிர் நாடும் என்ன போந்தனம் புகுந்தது ஈது என்று – கம்.சுந்:12 82/3
போந்தனன் என்றனன் புகுந்தது ஈது என்றான் – கம்.யுத்1:4 54/4
போந்தவா கண்டும் நான் இங்கு புகுந்தது புகழோய் – கம்.யுத்1:5 68/4
போர் தொழில் விலக்க போனேன் அறிந்திலேன் புகுந்தது ஒன்றும் – கம்.யுத்1:7 13/4
போயினது என்றும் சொன்னார் புகுந்தது போரும் என்றார் – கம்.யுத்1:9 79/4
பூசல் வண்டு உறையும் தாராய் இது இங்கு புகுந்தது என்றான் – கம்.யுத்2:16 31/4
போரை கொடு வந்து புகுந்தது நாம் – கம்.யுத்2:18 81/3
பொன் செய் தார் மவுலி விண்ணோர் உணர்ந்திலர் புகுந்தது ஒன்றும் – கம்.யுத்2:19 105/4
போதினான் தானும் இன்று புகுந்தது பெரும் போர் என்றார் – கம்.யுத்3:27 86/4
பொன் தழைத்து-அனைய அல்குல் சீதையால் புகுந்தது என்ன – கம்.யுத்3:29 54/2
பொன்றும் தன்மை புகுந்தது போய் என்றாள் – கம்.யுத்4:41 74/4

மேல்


புகுந்ததும் (1)

ஊழி முற்றிய கடல் என புகுந்ததும் உளதால் – கம்.யுத்3:31 32/2

மேல்


புகுந்ததோ (1)

போனதோ புகுந்ததோ பொன்றும் காலமே – கம்.யுத்2:16 74/4

மேல்


புகுந்தபோது (1)

பொன்றும் தன்மை புகுந்தபோது அவற்கு – கம்.கிட்:16 38/2

மேல்


புகுந்தவன் (1)

ஆர்ப்பர் நல்லவர் அடைக்கலம் புகுந்தவன் அழிய – கம்.யுத்4:32 30/2

மேல்


புகுந்தவால் (1)

புறமும் உள்ளும் நிறைய புகுந்தவால் – கம்.யுத்4:34 3/4

மேல்


புகுந்தன (1)

மின் புகுந்தன பல் குழுவாம் என மிளிர்வ – கம்.யுத்2:16 208/1

மேல்


புகுந்தனர் (2)

பதி புகுந்தனர் தம்மை படுப்பது ஓர் – கம்.யுத்1:9 52/3
போனவர் மீள வந்து புகுந்தனர் போலும் என்றார் – கம்.யுத்3:20 3/4

மேல்


புகுந்தனள் (1)

புகுந்தனள் அன்றோ என்று மயிர் புறம் பொடிக்கின்றானை – கம்.சுந்:2 212/4

மேல்


புகுந்தனன் (3)

அந்தரம் புகுந்தனன் அழகு காணவே – கம்.பால:23 82/4
நெடிய வானர படை கொண்டு புகுந்தனன் நீலன் – கம்.கிட்:12 9/4
சரண் புகுந்தனன் என முன்னம் சாற்றினான் – கம்.யுத்1:4 51/4

மேல்


புகுந்தனை (1)

கடல் கடந்து புகுந்தனை கண்டகர் – கம்.சுந்:12 32/1

மேல்


புகுந்தனையது (1)

நோய் உறுத்து உலர்ந்து யாக்கைக்கு உயிர் புகுந்தனையது ஒத்தான் – கம்.யுத்4:41 112/4

மேல்


புகுந்தாய் (1)

போய் தாவினை நெடு மா கடல் பிழைத்தாய் கடல் புகுந்தாய்
வாய்த்தானையும் மடித்தாய் அது கண்டேன் எதிர் வந்தேன் – கம்.யுத்2:18 172/2,3

மேல்


புகுந்தார் (5)

போர்க்கும் பூழியில் மறைதர முறையினின் புகுந்தார் – கம்.கிட்:12 19/4
பூசல் காணிய வந்தனர் அந்தரம் புகுந்தார் – கம்.யுத்2:15 223/4
போர் யாக்கைகள் நாடி அ பொரு களம் புகுந்தார்
பேர் யாக்கையின் பிண பெரும் குன்றிடை பிறந்த – கம்.யுத்3:20 67/2,3
போர் ஏறினர் புகழ் ஏறினர் புகுந்தார் புடை வளைந்தார் – கம்.யுத்3:22 118/3
போர்த்தார் அடர் கவி வீரரும் அவன் தாள் நிழல் புகுந்தார் – கம்.யுத்3:27 156/4

மேல்


புகுந்தார்-அரோ (1)

போய் அவன் புகல புகுந்தார்-அரோ – கம்.யுத்1:9 54/4

மேல்


புகுந்தால் (1)

உற்று அங்கு அது புறம் போய் உடல் புகுந்தால் என உணர்ந்தான் – கம்.யுத்2:15 179/4

மேல்


புகுந்தாள் (3)

போதினை வெறுத்து அரசர் பொன் மனை புகுந்தாள் – கம்.பால:22 35/4
பொன் தாழ் குழை-தன்னொடும் போக்கினள் போய் புகுந்தாள் – கம்.ஆரண்:10 147/4
ஓங்கினாள் உள்ளம் உவந்தாள் உயிர் புகுந்தாள்
தீங்கு இலா கற்பின் திருமடந்தை சேடி ஆம் – கம்.யுத்2:17 88/2,3

மேல்


புகுந்தாளை (1)

பொய் நின்ற நெஞ்சின் கொடியாள் புகுந்தாளை நோக்கி – கம்.ஆரண்:10 148/1

மேல்


புகுந்தான் (6)

நல் தவர் அனுச்சை கொடு நல் மனை புகுந்தான் – கம்.பால:22 42/4
புனித வெம் சின வானர படை கொடு புகுந்தான் – கம்.கிட்:12 8/4
பூழி விண் புக பதுமுகன் என்பவன் புகுந்தான் – கம்.கிட்:12 17/4
பொய் போர் சில புரியேல் இனி என வந்து இடை புகுந்தான்
கை போதகம் என முந்து அவன் கடும் தேர் எதிர் நடந்தான் – கம்.யுத்2:15 160/2,3
பொறி வான் உகு தீ என வந்து புகுந்தான் – கம்.யுத்2:18 248/4
போனான் இடை புகுந்தான் என புலன் கொள்கிலர் மறந்தார் – கம்.யுத்3:31 116/2

மேல்


புகுந்திட (1)

போக பூமி புகுந்திட வல்ல நின் – கம்.கிட்:13 6/3

மேல்


புகுந்திலது (1)

போயின குரக்கு தானை புகுந்திலது அன்றே பொன் தேர் – கம்.யுத்3:22 32/3

மேல்


புகுந்திலதோ (1)

உங்கள் வான் செவி புகுந்திலதோ முழங்கு ஓதை – கம்.யுத்3:30 42/4

மேல்


புகுந்திலரேல் (1)

புகல் புகுந்திலரேல் புறத்து அண்டத்தின் – கம்.ஆரண்:3 17/1

மேல்


புகுந்திலன் (1)

பொங்கிய சீற்றம் பற்றி புகுந்திலன் பொருமி நின்றான் – கம்.கிட்:11 84/2

மேல்


புகுந்து (49)

எல்லை எல்லாம் நோயொடு புகுந்து
கல்லென் மாலை நீங்க நாணு கொள – மது 557,558
மேகநாதன் புகுந்து இலங்கை மேய நாள் – கம்.பால:5 7/2
புடை ஊற்றும் சடையானும் புரந்தரனும் நான்முகனும் புகுந்து செய்யும் – கம்.பால:6 13/3
நெருக்கி உள் புகுந்து அரு நிறையும் பெண்மையும் – கம்.பால:10 54/1
பூ நனை கூந்தல் மாதர் பொம்மென புகுந்து மொய்த்தார் – கம்.பால:21 1/4
அரசர் இல் புகுந்து பேர் அரசி ஆன நீ – கம்.அயோ:2 68/2
பொய் வணக்கிய மா தவர் புரை-தொறும் புகுந்து உன் – கம்.அயோ:10 34/3
வாயின் நீங்கி வனம் புகுந்து எய்திய – கம்.ஆரண்:4 29/2
பொற்றை மா முழை புலால் உடை வாயினின் புகுந்து
பற்ற ஆதரிப்பான் தனை நோக்கினன் பரிவான் – கம்.ஆரண்:7 134/2,3
என்னை அ இராமன் தம்பி இடை புகுந்து இலங்கு வாளால் – கம்.ஆரண்:10 81/2
பூம் தென்றல் புகுந்து உறை சாளரமும் புனைந்தான் – கம்.ஆரண்:10 157/3
போகின்றேன் அடியனேன் புகுந்து வந்து கேடு – கம்.ஆரண்:12 16/1
போக்கினாய் புகுந்து கொண்டு போகின்றாய் பொருது நின்னை – கம்.ஆரண்:12 81/3
புன் தொழில் இறுதி ஆக புகுந்து உள பொருள்கள் எல்லாம் – கம்.கிட்:2 29/2
கானகம் புகுந்து யான் முடித்த காரியம் – கம்.கிட்:10 87/3
பூமியில் அணங்கு அனார்-தம் பொதுவிடை புகுந்து பொன் தோள் – கம்.கிட்:11 47/3
அகழ் புகுந்து அரண் புகுந்து இலங்கை அன்னவன் – கம்.சுந்:2 58/3
அகழ் புகுந்து அரண் புகுந்து இலங்கை அன்னவன் – கம்.சுந்:2 58/3
புகழ் புகுந்து உலாயது ஓர் பொலிவும் போன்றதே – கம்.சுந்:2 58/4
இடம் புகுந்து இனைய செய்த இதனொடு சீற்றம் எஞ்சேன் – கம்.சுந்:10 23/2
பூ வரும் அயனொடும் புகுந்து பொன் நகர் – கம்.யுத்1:2 1/1
எல்லை கண்டவன் அகம் புகுந்து இடம்கொண்டது என் உள் – கம்.யுத்1:3 28/2
புக்க நாடு அறிகுறாமல் திரிகின்றார் புகுந்து மொய்த்தார் – கம்.யுத்1:3 154/3
கை புகுந்து உறு சரண் அருளி காத்துமேல் – கம்.யுத்1:4 73/1
கானிடை புகுந்து இரும் கனி காயொடு நுகர்ந்த – கம்.யுத்1:6 9/1
ஓடுகின்ற உதிரம் புகுந்து உடல் – கம்.யுத்2:15 49/3
இடுக்கில் நின்ற அ மாருதி புகுந்து எடுத்து ஏந்தி – கம்.யுத்2:15 212/3
திருவுறை மார்பனோடும் புகுந்து பின் என்றும் தீரா – கம்.யுத்2:16 133/2
காவற்கு புகுந்து நின்றார் காகுத்த வேடம் காட்டி – கம்.யுத்2:16 145/4
பொன் புகுந்து ஒளிர் வடிம்பின கடும் கணை போவ – கம்.யுத்2:16 208/2
போர் உவந்து உழக்குவான் புகுந்து தாங்கினான் – கம்.யுத்2:18 119/3
எதிர கடு நெடும் போர் களத்து ஒரு தான் புகுந்து ஏற்றான் – கம்.யுத்2:18 164/2
ஆலத்தினும் வலியானும் வந்து எதிரே புகுந்து அடர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 169/2
தூதுவர் விரைவின் வந்தார் புகுந்து அடி தொழுதலோடும் – கம்.யுத்2:19 293/2
போர் தொழில் வேட்கை பூண்டு பொங்கினர் புகுந்து மொய்த்தார் – கம்.யுத்3:20 1/2
அல்லி சுற்றிய கோதையர் களம் புகுந்து அடைந்தார் – கம்.யுத்3:20 60/2
இலக்கு வன் கணைக்கு ஆக்குவென் இது புகுந்து இடையே – கம்.யுத்3:22 62/2
பொய்யொடும் பகைத்து நின்ற குணத்தினான் புகுந்து மோத – கம்.யுத்3:22 134/2
புகை ஆடிய காடு புகுந்து உடனே – கம்.யுத்3:23 16/3
என் புகுந்து எய்தும் என்பது அறிகிலென் என்றலோடும் – கம்.யுத்3:24 14/3
புறத்தார் புகுந்து அகத்தார் என புகுந்து அன்னது புரப்பார் – கம்.யுத்3:27 141/2
புறத்தார் புகுந்து அகத்தார் என புகுந்து அன்னது புரப்பார் – கம்.யுத்3:27 141/2
போர்-மேலும் இராமர் புகுந்து அடர்வார் – கம்.யுத்3:31 212/4
எரியும் வெம் சினத்து இராவணன் எதிர் புகுந்து ஏற்றான் – கம்.யுத்4:32 18/4
உள் இருக்கும் என கருதி உடல் புகுந்து தடவினவோ ஒருவன் வாளி – கம்.யுத்4:38 23/4
உன் உருக்கொடு புகுந்து நின்று ஓம்புதி உமை_கோன் – கம்.யுத்4:40 96/2
பன்னசாலையுள் புகுந்து நீடு அருச்சனை பலவும் – கம்.யுத்4:41 40/1
அ திருக்கும் கெடும் உடனே புகுந்து ஆளும் அரசு எரி போய் அமைக்க என்றான் – கம்.யுத்4:41 66/4
பரிவு அமைத்த திரு மனத்தான் அடி தொழுதான் அவள் புகுந்து பற்றிக்கொண்டாள் – கம்.யுத்4:41 69/4

மேல்


புகுந்துள (4)

போக்கிய சேனை-தன்னில் புகுந்துள இறையும் போதா – கம்.யுத்2:18 260/2
தந்தையை கண்டு புகுந்துள தன்மையும் தன்-மேல் – கம்.யுத்3:22 89/1
பொங்கு போரிடை புகுந்துள பொருள் எலாம் புகன்றான் – கம்.யுத்3:22 182/4
சீதை காதலின் புகுந்துள பரிசு எலாம் தெரித்தான் – கம்.யுத்3:30 35/4

மேல்


புகுந்துளது (3)

புகுந்துளது உண்டு என்று உள்ளம் பொருமல் வந்து உற்ற போழ்தின் – கம்.யுத்2:17 74/4
ஓதிய கல்வியாளர் புகுந்துளது உரைக்கலுற்றார் – கம்.யுத்2:19 293/4
புக்கு அழைத்திட புகுந்துளது இராக்கத புணரி – கம்.யுத்3:31 31/4

மேல்


புகுந்துளவாம் (1)

போலும் வார் புனல் புகுந்துளவாம் என பொங்கி – கம்.கிட்:1 19/2

மேல்


புகுந்துளார் (1)

தன்னை எண்ணும் அ தகை புகுந்துளார்
துன்னு தண்டகம் கடிது துன்னினார் – கம்.கிட்:15 18/3,4

மேல்


புகுந்துளான் (1)

போது உறு பெரும் களம் புகுந்துளான் என – கம்.யுத்2:15 107/3

மேல்


புகுந்துளோம் (1)

புல் எடுத்தவர்கள் அல்லம் வேறு சில போர் எடுத்து எதிர் புகுந்துளோம் – கம்.யுத்2:19 74/4

மேல்


புகுந்துளோரும் (2)

பூண்டு நின்று உய்த்தல்-பாலார் நும் கழல் புகுந்துளோரும் – கம்.கிட்:11 58/4
பூசினர்க்கு இரட்டி ஆனார் பூசலார் புகுந்துளோரும் – கம்.யுத்4:42 8/4

மேல்


புகுந்தேம் (1)

விரை அளித்த கான் புகுந்தேம் வேதியரும் மா தவரும் வேண்ட நீண்டு – கம்.ஆரண்:6 128/2

மேல்


புகுந்தேன் (1)

சரண் உனை புகுந்தேன் என்னை தாங்குதல் தருமம் என்றான் – கம்.கிட்:3 25/4

மேல்


புகுந்தோர்க்கு (1)

பூரியரேனும் தம்மை புகல் புகுந்தோர்க்கு பொன்றா – கம்.யுத்1:4 116/3

மேல்


புகுப (1)

தமர் எனின் யாவரும் புகுப அமர் எனின் – புறம் 177/4

மேல்


புகும் (26)

புகும் இடன் அறியாது தொகுபு உடன் குழீஇய – குறு 139/3
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
தண் தார் அகலம் புகும்
ஒருத்தி அடி தாழ் கலிங்கம் தழீஇ ஒரு கை – கலி 92/41,42
வணங்கு காழ் வங்கம் புகும்
ஒருத்தி இறந்த களியான் இதழ் மறைந்த கண்ணள் – கலி 92/47,48
துளங்கு இமில் நல் ஏற்று இனம் பல களம் புகும்
மள்ளர் வனப்பு ஒத்தன – கலி 106/9,10
அளை புகும் அரவினோடு அலவன் வாழ்வு உற – கம்.பால:5 103/3
முழங்கு திண் கரி புகும் முடுகி மீமிசை – கம்.பால:7 11/3
புறப்படும் புகும் ஒரு பூத்த கொம்பு_அனாள் – கம்.பால:19 52/4
மை துடைத்து உறை புகும் வயம் கொள் வேலினாய் – கம்.அயோ:4 154/4
நிந்தனை தேவரை நிகழ்த்தினோன் புகும்
வெம் துயர் நரகத்து வீழ்க யானுமே – கம்.அயோ:11 101/3,4
நங்கைமார் புகும் உலகம் நண்ணினார் – கம்.அயோ:11 132/4
நீர் புகும் நெடும் கடல் அடங்கும் நேமி சூழ் – கம்.ஆரண்:15 20/1
பார் புகும் நெடும் பகு வாயை பார்த்தனர் – கம்.ஆரண்:15 20/2
ஊழின் முறை இன்றி உடனே புகும் இது ஒன்றோ – கம்.சுந்:2 65/2
பூழியின் தொகை விசும்பு அணவ போய் புகும்
கேழ்_இல் வெம் கொடியவன் உயிர்ப்பு கேடு இலா – கம்.சுந்:2 125/1,2
நாளினால் செவியில் புகும் நாம யாழ் – கம்.சுந்:2 174/3
புகை நெடும் பொறி புகும் திசை-தொறும் பொலிந்தான் – கம்.சுந்:8 33/1
மஞ்சிடை புகும் மின் என புகையிடை மறைந்தார் – கம்.சுந்:13 21/4
நீரிடை புகும் அதின் நெருப்பு நன்று எனா – கம்.யுத்1:6 45/3
பள்ளம் போய் புகும் புனல் என படியிடை படிந்து – கம்.யுத்1:12 5/1
அடைக்கலம் புகுவது அல்லால் இனி புகும் அரணும் உண்டோ – கம்.யுத்1:13 16/4
மகவு கொண்டு போய் மரம் புகும் மந்தியை நிகர்த்தான் – கம்.யுத்2:15 213/4
செரு புகும் கடும் காத்திரம் இழந்தன சிகரம் – கம்.யுத்2:16 210/3
மீண்டு வரும் தரம் அல்லான் வீட்டுலகம் புகும் என்றார் மேன்மேல் உள்ளார் – கம்.யுத்3:24 38/4
நெருக்குடை வாயிலூடு புகும் எனின் நெடிது காலம் – கம்.யுத்3:30 7/1
இலக்குவற்கு முன் வீடணன் புகும் இருவரையும் – கம்.யுத்4:32 31/1

மேல்


புகும்-கால் (1)

ஆய புகும்-கால் அறிவு ஒக்கும் எவர்க்கும் அன்னான் – கம்.பால:4 4/4

மேல்


புகுவ (1)

வலத்த கால் முந்துற தந்து நம் மனையிடை புகுவ மன்னோ – கம்.யுத்1:2 95/4

மேல்


புகுவதனினும் (1)

வாய் புகுவதனினும் கால் பெரிது கெடுக்கும் – புறம் 184/4

மேல்


புகுவது (3)

புண்ணியம் புரிந்தோர் புகுவது துறக்கம் என்னும் ஈது அரு மறை பொருளே – கம்.பால:3 5/1
அடைக்கலம் புகுவது அல்லால் இனி புகும் அரணும் உண்டோ – கம்.யுத்1:13 16/4
போய பின் அவன் கை வாளி உலகு எலாம் புகுவது அல்லால் – கம்.யுத்2:16 19/1

மேல்


புகுவதே (1)

போந்ததே பெரிது என்பாரும் புகுவதே பெரிது என்பாரும் – கம்.அயோ:3 73/3

மேல்


புகுவள்-கொல்லோ (1)

பிறர் மனை புகுவள்-கொல்லோ
அளியள் தானே பூ_விலை_பெண்டே – புறம் 293/5,6

மேல்


புகுவன (3)

எரியினில் புகுவன என தோன்றும் ஈட்டது – கம்.கிட்:1 7/4
புகுவன போழ்ந்து உன் மார்பில் திறந்தன புண்கள் எல்லாம் – கம்.யுத்2:17 56/2
பாய்வன புகுவன நிருதர் பல் உயிர் – கம்.யுத்2:18 117/3

மேல்


புகுவனர் (1)

கடி புகுவனர் போல் மள்ளரும் உடைத்தே – ஐங் 432/3

மேல்


புகுவாய் (1)

வாயே புகுவாய் வழி மற்று இலை வானின் என்றாள் – கம்.சுந்:1 55/4

மேல்


புகுவாயோ (1)

புற திறனாலே பின்னும் இழக்க புகுவாயோ – கம்.ஆரண்:11 10/4

மேல்


புகுவார் (1)

புண் திறந்த மா முழையிடை வாளொடும் புகுவார்
தொண்டை நீங்கிய கவந்தத்தை துணைவ நீ எம்மை – கம்.ஆரண்:7 138/2,3

மேல்


புகுவார்களும் (1)

போதல் செய்குநரும் புகுவார்களும்
மாதிரம்-தொறும் வானர வீரர்கள் – கம்.யுத்1:8 51/1,2

மேல்


புகுவான் (4)

பொன் ஆர் கலை அணிவான் எதிர் புகுவான் நிலை உணரா – கம்.பால:24 24/2
வள்ளல் வனம் புகுவான் என்று உரைத்த மாற்றத்தால் – கம்.அயோ:4 96/4
புக்கு நோக்கினன் புகை புகா வாயிலும் புகுவான் – கம்.சுந்:2 138/4
போயினன் செரு முடிந்தது என்று இலங்கை ஊர் புகுவான் – கம்.யுத்4:32 34/4

மேல்


புகுவித்தேன் (1)

புண்-மேல் வைத்த தீ நிகர் துன்பம் புகுவித்தேன்
பெண்-மேல் வைத்த காதலின் இ பேறுகள் பெற்றேன் – கம்.யுத்3:22 208/2,3

மேல்


புகுவு (2)

மெய் புகுவு அன்ன கை கவர் முயக்கம் – அகம் 11/10
அவிழ் புகுவு அறியாது ஆகலின் வாடிய – புறம் 160/5

மேல்


புகுவேம் (1)

வரை அளித்த குல மாட நகர் புகுவேம் இவை தெரிய மனக்கொள் என்றான் – கம்.ஆரண்:6 128/4

மேல்


புகுவேன் (1)

உன்னின் முன்னம் புகுவேன் உயர் வானகம் யான் என்றான் – கம்.அயோ:4 58/4

மேல்


புகூஉம் (4)

பன் மலர் இடை புகூஉம் பழனம் சேர் ஊர கேள் – கலி 70/6
ஆனா பரிய அலவன் அளை புகூஉம்
கானல் கமழ் ஞாழல் வீ ஏய்ப்ப தோழி என் – கலி 131/18,19
கடி இலம் புகூஉம் கள்வன் போல – அகம் 276/4
நாகு இள வளையொடு பகல் மணம் புகூஉம்
நீர் திகழ் கழனி நாடு கெழு பெரு விறல் – புறம் 266/5,6

மேல்


புகை (130)

புகை முகந்து அன்ன மாசு இல் தூ உடை – திரு 138
நறும் புகை எடுத்து குறிஞ்சி பாடி – திரு 239
கரும் புகை செம் தீ மாட்டி பெரும் தோள் – சிறு 156
பொழி மழை துறந்த புகை வேய் குன்றத்து – பெரும் 19
அம் நுண் அவிர் புகை கமழ கை முயன்று – பெரும் 177
நெடும் சுவர் பறைந்த புகை சூழ் கொட்டில் – பெரும் 189
விசயம் அடூஉம் புகை சூழ் ஆலை-தொறும் – பெரும் 261
மெல் நூல் கலிங்கம் கமழ் புகை மடுப்ப – மது 554
குரூஉ குய் புகை மழை மங்குலின் – மது 757
காழ் அகில் அம் புகை கொளீஇ யாழ் இசை – குறி 110
ஆவுதி நறும் புகை முனைஇ குயில் தம் – பட் 55
நளி புகை கமழாது இறாயினிர் மிசைந்து – மலை 249
விளர் ஊன் அம் புகை எறிந்த நெற்றி – நற் 41/8
புகை உண்டு அமர்த்த கண்ணள் தகைபெற – நற் 120/6
அகில் சுடு கானவன் உவல் சுடு கமழ் புகை
ஆடு மழை மங்குலின் மறைக்கும் – நற் 282/7,8
கொழு மீன் சுடு புகை மறுகினுள் மயங்கி – நற் 311/6
நறு விரை நன் புகை கொடாஅர் சிறு வீ – நற் 315/6
சேணோன் மாட்டிய நறும் புகை ஞெகிழி – குறு 150/1
குவளை உண்கண் குய் புகை கழும – குறு 167/3
நறை அகில் வயங்கிய நளி புன நறும் புகை
உறை அறு மையின் போகி சாரல் – குறு 339/1,2
சாந்த மரத்த பூழில் எழு புகை
கூட்டு விரை கமழும் நாடன் – ஐங் 212/1,2
குன்ற குறவன் சாந்த நறும் புகை
தேம் கமழ் சிலம்பின் வரை_அகம் கமழும் – ஐங் 253/1,2
நறும் புகை சூழ்ந்து காந்தள் நாறும் – ஐங் 254/2
கொடி விடு குரூஉ புகை பிசிர கால் பொர – பதி 15/6
அடாஅ அடு புகை அட்டு மலர் மார்பன் – பதி 20/20
போர் சுடு கமழ் புகை மாதிரம் மறைப்ப – பதி 71/10
புகை பூ அவி ஆராதனை அழல் பல ஏந்தி – பரி 6/11
காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின் – பரி 9/28
கால் திரிய ஆர்க்கும் புகை
இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை ஞெமர – பரி 10/125,126
புகை கெழு சாந்தம் பூசுவோரும் – பரி 12/14
நறையின் நறும் புகை நனி அமர்ந்தோயே – பரி 14/20
கோல் எரி கொளை நறை புகை கொடி ஒருங்கு எழ – பரி 17/6
ஆவி உண்ணும் அகில் கெழு கமழ் புகை
வாய்வாய் மீ போய் உம்பர் இமைபு இறப்ப – பரி 17/30,31
புகை வகை தைஇயினார் பூம் கோதை நல்லார் – பரி 20/27
முருகு கமழ் புகை நுழைந்த வளியும் – பரி 21/51
பொறிவி யாற்றுறி துவர் புகை சாந்தம் – பரி 22/17
அழுவம் சூழ் புகை அழல் அதர்பட மிதித்து தம் – கலி 25/10
புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா – கலி 31/19
ஏனல் இதணத்து அகில் புகை உண்டு இயங்கும் – கலி 39/8
புகை புரை அம் மஞ்சு ஊர – அகம் 97/22
இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும் – அகம் 140/11
துள்ளு பெயல் கழிந்த பின்றை புகை உற – அகம் 294/2
புகை நிற உருவின் அற்சிரம் நீங்க – அகம் 317/3
முதை சுவல் மூழ்கிய கான் சுடு குரூஉ புகை
அருவி துவலையொடு மயங்கும் – அகம் 359/14,15
நாடு சுடு கமழ் புகை எறித்தலானே – புறம் 6/22
பூ நாற்றத்த புகை கொளீஇ ஊன் துவை – புறம் 14/13
முனை சுட எழுந்த மங்குல் மா புகை
மலை சூழ் மஞ்சின் மழ களிறு அணியும் – புறம் 103/6,7
ஆரம் ஆதலின் அம் புகை அயலது – புறம் 108/2
ஒலி மென் கூந்தல் கமழ் புகை கொளீஇ – புறம் 146/9
இருள் திணிந்து அன்ன குரூஉ திரள் பரூஉ புகை
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றும் சூளை – புறம் 228/2,3
மங்குல் மா புகை மறுகு உடன் கமழும் – புறம் 329/4
அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய – புறம் 337/10
புகை படு கூர் எரி பரப்பி பகை செய்து – புறம் 344/5
திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை
வரு மழை மங்குலின் மறுகு உடன் மறைக்கும் – புறம் 379/16,17
புகை விரிந்து அன்ன பொங்கு துகில் உடீஇ – புறம் 398/20
அகில் இடும் புகை அட்டில் இடும் புகை – கம்.பால:2 41/1
அகில் இடும் புகை அட்டில் இடும் புகை
நகல் இன் ஆலை நறும் புகை நான்மறை – கம்.பால:2 41/1,2
நகல் இன் ஆலை நறும் புகை நான்மறை – கம்.பால:2 41/2
அகில் இடு கொழும் புகை அளாய் மயங்கின – கம்.பால:3 35/1
வேய்ந்த கார் அகில் புகை உண்ட மேகம் போய் – கம்.பால:3 41/2
தாவும் மா புகை தழுவு சோலை கண்டு – கம்.பால:6 25/3
அகில் புகை கதுவும்-தோறும் புலர்வன ஆட கண்டார் – கம்.பால:10 3/4
உலை முக புகை நிமிர் உயிர்ப்பின் மாய்ந்ததே – கம்.பால:10 48/4
அகில் இடு கொழும் புகை அழுங்கலின் முழங்கா – கம்.பால:15 27/3
பெய் வளை தளிரால் பிசையும் புகை
வெய்து_உயிர்க்கும் விழுங்கும் புழுங்குமால் – கம்.அயோ:4 10/3,4
புண் உற்ற தீயின் புகை உற்று உயிர் பதைப்ப – கம்.அயோ:4 93/1
மஞ்சு என அகில் புகை வழங்கும் மாளிகை – கம்.அயோ:4 193/1
அட்டிலும் இழந்தன புகை அகில் புகை – கம்.அயோ:4 199/1
அட்டிலும் இழந்தன புகை அகில் புகை
நெட்டிலும் இழந்தன நிறைந்த பால் கிளி – கம்.அயோ:4 199/1,2
பரிய கால் அகில் சுட நிமிர் பசும் புகை படலம் – கம்.அயோ:10 18/2
புகை இழந்தன மாளிகை பொங்கு அழல் – கம்.அயோ:11 24/2
புகை உற குனிப்புறும் புருவ போர்விலான் – கம்.அயோ:13 7/4
வாக்கிற்கு ஒக்க புகை முத்து வாயினான் – கம்.ஆரண்:7 3/1
மடித்த பில வாய்கள்-தொறும் வந்து புகை முந்த – கம்.ஆரண்:10 49/1
புகை கொடி கனலொடும் பொடிக்கும் மூக்கினான் – கம்.ஆரண்:15 13/2
போய் எழுந்தது முழக்கு உடன் எழுந்தது புகை
தோய நன் புணரியும் தொடர் தடம் கிரிகளும் – கம்.கிட்:5 9/2,3
மீ பொடித்தன புகை உயிர்ப்பு வீங்கவே – கம்.கிட்:7 16/4
வாயிடை புகை வர வாலி கண் வரும் – கம்.கிட்:7 22/3
புகை உடைத்து என்னின் உண்டு பொங்கு அனல் அங்கு என்று உன்னும் – கம்.கிட்:9 9/1
அந்தி இடு அகில் புகை நுழைந்த குளிர் அன்னம் – கம்.கிட்:10 75/2
விளக்கு ஒளி அகில் புகை விழுங்கு அமளி மென் கொம்பு – கம்.கிட்:10 79/1
போல்வாள் திங்கள்_போழின் எயிற்றாள் புகை வாயில் – கம்.சுந்:2 76/3
போகாய் என்றாள் பொங்கு அழல் என்ன புகை கண்ணாள் – கம்.சுந்:2 80/4
கணிகொள் நாளத்தில் கால் என புகை என கலக்கும் – கம்.சுந்:2 132/2
புக்கு நோக்கினன் புகை புகா வாயிலும் புகுவான் – கம்.சுந்:2 138/4
புகை என தும்பி சுற்ற புது மலர் பொங்கு சேக்கை – கம்.சுந்:2 179/2
போயின உயிரளாம் என நடுங்கி பொறி வரி எறுழ் வலி புகை கண் – கம்.சுந்:3 94/3
புக்க வழிக்கும் போந்த வழிக்கும் புகை வெம் தீ – கம்.சுந்:3 151/1
புருவமும் சிலையும் கோட்டி புகை உயிர்த்து உயிர்க்கின்றாரும் – கம்.சுந்:7 13/2
பொறி தர விழி உயிர் ஒன்றோ புகை உக அயில் ஒளி மின் போல் – கம்.சுந்:7 19/1
முழைகளின் இதழ்கள் திறந்தார் முது புகை கதுவ முனிந்தார் – கம்.சுந்:7 23/2
புகை நெடும் பொறி புகும் திசை-தொறும் பொலிந்தான் – கம்.சுந்:8 33/1
புகை எழுந்தன எரிந்தன கரிந்தன போத – கம்.சுந்:11 33/3
ஒன்று சீற்றத்தின் உயிர்ப்பு எனும் பெரும் புகை உயிர்ப்ப – கம்.சுந்:12 39/3
தாக்கிய உயிர்ப்பொடும் தவழ்ந்த வெம் புகை
வீக்கிய அவன் உடல் விசித்த பாம்பினே – கம்.சுந்:12 63/3,4
வானகத்தை நெடும் புகை மாய்த்தலால் – கம்.சுந்:13 4/1
போய் எழுந்து பரந்தது வெம் புகை – கம்.சுந்:13 7/4
மீது இமம் கலந்தால் அன்ன வெம் புகை
சோதி மங்கல தீயொடு சுற்றலால் – கம்.சுந்:13 9/1,2
கல்லினும் வலிதாம் புகை கற்றையால் – கம்.சுந்:13 13/1
எழுந்து பொன் தலத்து ஏறலின் நீள் புகை
கொழுந்து சுற்ற உயிர்ப்பு இலர் கோளும் உற – கம்.சுந்:13 18/1,2
கரை இல் நுண் புகை படலையில் கரந்தனர் கலிங்க – கம்.சுந்:13 22/3
மூளும் வெம் புகை விழுங்கலின் சுற்றுற முழு நீர் – கம்.சுந்:13 25/1
மிக்க வெம் புகை விழுங்கலின் வெள்ளியங்கிரியும் – கம்.சுந்:13 26/1
வெருளும் வெம் புகை படலையின் மேற்செல வெருவி – கம்.சுந்:13 31/1
புகை நிற கண்ணனும் புகன்று பொங்கினான் – கம்.யுத்1:2 45/4
உதிரம் கான்றன தோன்றின புகை கொடி உமிழ்ந்தது கொடும் தீயே – கம்.யுத்1:3 79/4
நன்று நன்று என நகையொடும் புகை உக நக்கான் – கம்.யுத்1:6 6/4
எழு வேலையும் எரியொடு புகை மடுத்து ஏகி – கம்.யுத்1:6 17/2
கோடு தீந்து எழ கொழும் புகை பிழம்பு மீ கொள்ள – கம்.யுத்1:6 19/4
துன்றிய பெரும் புகை படலம் சுற்றலால் – கம்.யுத்1:6 33/2
சுமையுறு பெரும் புகை படலம் சுற்றலால் – கம்.யுத்1:6 35/3
எழு சுடர் படலையோடும் இரும் புகை எழும்பி எங்கும் – கம்.யுத்1:7 1/1
வெந்து அழிந்து உருகும் மெய்யன் விழு புகை படலம் விம்ம – கம்.யுத்1:7 3/3
தோகையர் இட்ட தூமத்து அகில் புகை முழுதும் சுற்ற – கம்.யுத்1:10 20/2
கண் உறு கடும் புகை கதுவ கார் நிறத்து – கம்.யுத்2:15 103/1
புரிதியோ என்னோடு என்னா புகை எழ விழித்து பொங்கி – கம்.யுத்2:15 133/2
போக்கு இன்று உனக்கு அணித்தால் என புகன்றான் புகை உயிர்ப்பான் – கம்.யுத்2:15 157/2
மடித்த வாய் கொழும் புகை வழங்க மாறு இதழ் – கம்.யுத்2:16 275/1
போக்கூடு கவித்து இரு கண் செவியூடும் புகை உயிர்க்கும் – கம்.யுத்2:16 355/3
புகை ஆடிய நாள் புனை வாகையினான் – கம்.யுத்2:18 60/2
புற்றினூடு நுழை நாகம் அன்ன புகை வேக வாளிகள் புக புக – கம்.யுத்2:19 86/2
பூவுண்ட கண்ணன் வாயின் புகை உண்டது உமிழ்வான் போல்வான் – கம்.யுத்3:21 21/2
தீ எழும் புகை எழும் உலகும் தீயுமால் – கம்.யுத்3:22 48/4
புகை ஆடிய காடு புகுந்து உடனே – கம்.யுத்3:23 16/3
கரிந்து ஏறின உலகு யாவையும் கனல் வெம் புகை கதுவ – கம்.யுத்3:27 109/4
புரிந்து ஓடின பொரிந்து ஓடின புகைந்து ஓடின புகை போய் – கம்.யுத்3:27 113/1
போய்த்து அங்கு அது கனல் மாண்டது புகை வீய்ந்தது பொதுவே – கம்.யுத்3:27 147/4
சுடர் கொழும் புகை தீ விழி தூண்டிட – கம்.யுத்3:29 5/1
புகை பிறக்கின்ற மூக்கன் பொறி பிறக்கின்ற கண்ணன் – கம்.யுத்4:34 25/2
பூதரம் அனைய மேனி புகை நிற புருவ செம் தீ – கம்.யுத்4:35 1/1

மேல்


புகைக்கண்ணன் (1)

மாபெரும்பக்கனோடு வான் புகைக்கண்ணன் வந்து இங்கு – கம்.யுத்3:20 2/1

மேல்


புகைகின்ற (1)

பொடித்தான் ஆகும் இப்பொழுது என்ன புகைகின்ற – கம்.யுத்4:37 140/4

மேல்


புகைசெயா (1)

புகைசெயா நெடும் தீ பொங்க உருத்து எதிர் பொருந்த புக்கான் – கம்.யுத்1:3 147/2

மேல்


புகைந்த (1)

புகைந்த நெஞ்சின் புலர்ந்த சாந்தின் – பரி 4/11

மேல்


புகைந்தன (1)

பொழிந்தனர் வாளி புகைந்தன கண்கள் – கம்.சுந்:9 51/3

மேல்


புகைந்தார் (1)

புடையொடு விடு கனலின் காய் பொறியிடை மயிர்கள் புகைந்தார்
தொடையொடு முதுகு துணிந்தார் சுழிபடு குருதி சொரிந்தார் – கம்.சுந்:7 27/1,2

மேல்


புகைந்தான் (1)

பொருமினான் அகம் பொங்கினான் உயிர் முற்றும் புகைந்தான்
குரு மணி திரு மேனியும் மனம் என குலைந்தான் – கம்.யுத்3:22 195/1,2

மேல்


புகைந்து (5)

புதிய கூற்று அனையாள் புகைந்து ஏவிய – கம்.பால:7 46/1
கால் தாக்க நிமிர்ந்து புகைந்து கனன்று பொங்கும் – கம்.அயோ:4 121/3
போய் அடித்தலும் நீலன் புகைந்து எதிர் – கம்.யுத்2:15 74/2
புண் திறப்புற வலாளன் கையினால் புகைந்து குத்த – கம்.யுத்2:16 191/3
புரிந்து ஓடின பொரிந்து ஓடின புகைந்து ஓடின புகை போய் – கம்.யுத்3:27 113/1

மேல்


புகைநிற (1)

புகைநிற கண்ணவன் பொலம் பொன் தேரினான் – கம்.யுத்3:20 31/4

மேல்


புகைப்ப (1)

இரும் காழ் அகிலொடு வெள் அயிர் புகைப்ப
கைவல் கம்மியன் கவின் பெற புனைந்த – நெடு 56,57

மேல்


புகைப்பவும் (2)

நீயே ஐயவி புகைப்பவும் தாங்காது ஒய்யென – புறம் 98/15
நெய் உடை கையர் ஐயவி புகைப்பவும்
எல்லா மனையும் கல்லென்றவ்வே – புறம் 296/2,3

மேல்


புகைய (3)

சிறப்பு உடை செம் கண் புகைய ஓர் – புறம் 311/6
போரின் மிசை எழுகின்றது ஓர் மழுவின் சிகை புகைய
தேரின் மிசை மலை சூழ் வரு கதிரும் திசை திரிய – கம்.பால:24 10/1,2
பூவும் ஆரமும் அகிலும் என்று இனையன புகைய
தேவு தேன் மழை செறி பெரும் குலம் என திசையின் – கம்.சுந்:13 34/2,3

மேல்


புகையர் (1)

மடையர் குடையர் புகையர் பூ ஏந்தி – பரி 23/44

மேல்


புகையிடை (1)

மஞ்சிடை புகும் மின் என புகையிடை மறைந்தார் – கம்.சுந்:13 21/4

மேல்


புகையின் (3)

புகையின் பொங்கி வியல் விசும்பு உகந்து – அகம் 265/1
கலம் சுடு புகையின் தோன்றும் நாட – அகம் 308/6
மீன் சுடு புகையின் புலவு நாறு நெடும் கொடி – புறம் 52/9

மேல்


புகையினர் (1)

பூவினர் புகையினர் தொழுவனர் பழிச்சி – மது 466

மேல்


புகையினும் (2)

மைம்_மீன் புகையினும் தூமம் தோன்றினும் – புறம் 117/1
குள_மீனோடும் தாள் புகையினும்
பெரும் செய் நெல்லின் கொக்கு உகிர் நிமிரல் – புறம் 395/35,36

மேல்


புகையினொடு (1)

பொங்கி முற்றிய உணர்வு புணர்தலும் புகையினொடு
பங்கம் உற்றனைய வினை பரிவுறும்படி முடிவு_இல் – கம்.கிட்:1 41/1,2

மேல்


புகையுண்டது (1)

ஓவியம் புகையுண்டது போல் ஒளிர் – கம்.சுந்:12 30/1

மேல்


புகையுண்டதே (1)

ஓவியம் புகையுண்டதே ஒக்கின்ற உருவாள் – கம்.சுந்:3 11/4

மேல்


புகையும் (14)

பூவும் புகையும் சாவகர் பழிச்ச – மது 476
பூவும் புகையும் ஆயும் மாக்களும் – மது 515
வேறுபடு சாந்தமும் வீறுபடு புகையும்
ஆறு செல் வளியின் அவியா விளக்கமும் – பரி 8/97,98
பூத்த புகையும் அவியும் புலராமை – பரி 16/53
பொடித்தன மயிர் தொளை புகையும் போர்த்தது – கம்.அயோ:11 66/2
புகையும் வெம் சுரம் புகுத புந்தியால் – கம்.அயோ:14 100/2
பொன் நின்ற வடிம்பின் வாளி புட்டிலன் புகையும் நெஞ்சன் – கம்.ஆரண்:7 59/2
பொங்கு குருதி புணரியுள் புகையும் நெஞ்சன் – கம்.ஆரண்:9 9/2
உரைத்த செம் சாந்தும் பூவும் சுண்ணமும் புகையும் ஊழின் – கம்.கிட்:11 98/1
பூண்டு புரிந்து சரிந்து கடை சுருண்டு புகையும் நறும் பூவும் – கம்.சுந்:4 57/2
பூவும் பூ நிற அயினியும் தீபமும் புகையும்
தா இல் பாவனையால் கொடுத்து அருச்சனை சமைத்தான் – கம்.சுந்:11 54/1,2
பொறிந்து எழு கண்ணினன் புகையும் வாயினன் – கம்.யுத்2:16 250/1
புரிந்தனர் நெடும் செரு புகையும் போர்த்து எழ – கம்.யுத்2:16 261/2
மழையினை நீலம் ஊட்டி வாசமும் புகையும் ஆட்டி – கம்.யுத்2:19 282/1

மேல்


புகையே (1)

உரை-செய ஊர் தீ இட்டது ஓங்கு இரும் புகையே ஓத – கம்.சுந்:14 10/2

மேல்


புகையொடு (5)

நிணம் சுடு புகையொடு கனல் சினம் தவிராது – பதி 43/32
புகையொடு முழங்கு பேர் உயிர்ப்பு பொங்கிய – கம்.சுந்:2 126/3
பொன் சென்ற வடிம்பின் வாளி புகையொடு பொறியும் சிந்தி – கம்.யுத்2:19 196/3
போயின திசைகள் எங்கும் புகையொடு நெருப்பு போர்ப்ப – கம்.யுத்3:21 25/1
போர் தொழில் புரிதலும் உலகு கடும் புகையொடு சிகை அனல் பொதுளியதால் – கம்.யுத்3:28 20/4

மேல்


புகையொடும் (4)

அரிய வேதியர் ஆகுதி புகையொடும் அளவி – கம்.அயோ:10 18/3
பொறி பிதிர் படலை செம் தீ புகையொடும் பொடிப்ப பொம்மென்று – கம்.ஆரண்:13 116/3
இணங்கு எரி புகையொடும் எழுந்தது என்னவே – கம்.சுந்:2 43/4
பொடித்த வெம் பொறி புகையொடும் போவன போல்வ – கம்.யுத்3:22 100/4

மேல்


புகையோடு (1)

புகலும் வேள்வியில் பூம் புகையோடு அளாய் – கம்.பால:2 41/3

மேல்


புகையோடும் (1)

போர் நின்ற விழி-நின்றும் பொறி-நின்று புகையோடும் குருதி பொங்க – கம்.யுத்4:37 199/3

மேல்


புகைவாள் (1)

புண் திறந்ததில் எரி நுழைந்தால் என புகைவாள் – கம்.சுந்:3 12/4

மேல்


புகைவித்து (1)

புக்கு அவர் இருக்கை புகைவித்து உலகம் யாவும் – கம்.ஆரண்:11 28/2

மேல்


புகைவெங்கணனும் (1)

புகைவெங்கணனும் பொருவார் பொரவே – கம்.யுத்3:20 68/2

மேல்


புகைஇ (1)

நெடு நகர் வரைப்பின் கடி நறை புகைஇ
காக்கம் வம்மோ காதல் அம் தோழீ – புறம் 281/6,7

மேல்


புங்க (3)

புடை நின்றார் புரண்டவாறும் போகின்ற புங்க வாளி – கம்.யுத்2:18 194/1
போர் அரிந்தமன் துரந்த புங்க வாளி பொங்கினார் – கம்.யுத்3:31 91/1
புங்க வன் கணை புற்று அரவம் பொர – கம்.யுத்3:31 121/4

மேல்


புங்கத்தின் (1)

பொறை சிகை பெரும் தலை-நின்றும் புங்கத்தின் அளவும் – கம்.யுத்4:37 101/3

மேல்


புங்கமும் (2)

சுக்கிரீவன்-தன் மார்பில் புங்கமும் தோன்றா-வண்ணம் – கம்.யுத்2:15 131/3
புங்கமும் தோன்றா-வண்ணம் பொரு சரம் பலவும் போக்கி – கம்.யுத்2:18 198/2

மேல்


புங்கமே (1)

புங்கமே தலை என புக்க போலுமால் – கம்.யுத்4:37 146/3

மேல்


புங்கவம் (1)

புள் மிசை கொடியோனும் புங்கவம் ஊர்வோனும் – பரி 8/2

மேல்


புங்கவற்கும் (1)

புரங்கள் எய்த புங்கவற்கும் உண்டு தேர் பொருந்தினார் – கம்.யுத்3:31 74/1

மேல்


புங்கவன் (5)

போற்ற வன் திரிபுரம் எரிந்த புங்கவன்
ஏற்றி நின்று எய்த வில் இற்றது எம்பிரான் – கம்.ஆரண்:12 9/2,3
அறுக்கும் புங்கவன் ஆண்ட பேர் ஆடக தனி வில் – கம்.கிட்:3 77/3
பூக்க மூரல் புரவலர் புங்கவன்
தாக்கு_அணங்கு உறை தாமரை தாளினால் – கம்.கிட்:11 34/2,3
போன காலையில் புக்கனன் புங்கவன் போர் வேட்டு – கம்.யுத்2:15 215/1
புங்கவன் கணை புட்டில் பொருந்திய – கம்.யுத்3:31 121/3

மேல்


புஞ்சம் (1)

அரண்டு அருகும் செறி அஞ்சன புஞ்சம்
முரண்டன போல் இருள் எங்கணும் முந்த – கம்.ஆரண்:14 36/1,2

மேல்


புட்கர (1)

வன்னி என்பவன் புட்கர தீவுக்கு மன்னன் – கம்.யுத்3:30 38/3

மேல்


புட்களின் (1)

கொன் நிற குருதி குடை புட்களின்
தொல் நிற சிறையில் துளி தூவலால் – கம்.யுத்2:15 30/1,2

மேல்


புட்டகம் (1)

புட்டகம் பொருந்துவ புனைகுவோரும் – பரி 12/17

மேல்


புட்டில் (11)

அம் பொதி புட்டில் விரைஇ குளவியொடு – திரு 191
நூபுர_புட்டில் அடியொடு அமைத்து யாத்த – கலி 96/16
போழில் புனைந்த வரி புட்டில் புட்டிலுள் என் உள – கலி 117/8
அரி பெய் புட்டில் ஆர்ப்ப பரி சிறந்து – அகம் 122/19
வில் தாங்கி வாளி பெரும் புட்டில் புறத்து வீக்கி – கம்.அயோ:4 114/2
சரம் படர் புட்டில் கட்டி சாபமும் தரித்தான் தள்ளா – கம்.ஆரண்:7 61/3
ததைவு உறு நிரை விரல் புட்டில் தாங்கினான் – கம்.யுத்2:15 113/4
பொன் தாழ் கணையின் நெடும் புட்டில் புறத்து வீக்கி – கம்.யுத்2:19 15/3
தழல் பொழி வாளி புட்டில் கட்டி வில் தாங்கி சார்வான் – கம்.யுத்3:20 30/3
புங்கவன் கணை புட்டில் பொருந்திய – கம்.யுத்3:31 121/3
காய் இரும் சிலை ஒன்றேனும் கணை புட்டில் ஒன்றதேனும் – கம்.யுத்3:31 217/1

மேல்


புட்டிலன் (1)

பொன் நின்ற வடிம்பின் வாளி புட்டிலன் புகையும் நெஞ்சன் – கம்.ஆரண்:7 59/2

மேல்


புட்டிலின் (3)

அரி புனை புட்டிலின் ஆங்கண் ஈர்த்து ஈங்கே – கலி 80/8
தூங்கும் சர நெடும் புட்டிலின் சுடர் வேலவற்கு இளையான் – கம்.யுத்2:15 159/3
கார்_குன்றம் அனையான் தன் கடும் கணை புட்டிலின் நடுவண் கரந்தது அம்மா – கம்.யுத்4:37 198/4

மேல்


புட்டிலும் (11)

கல்லும் சுமந்தேன் கணை புட்டிலும் கட்டு அமைந்த – கம்.அயோ:4 135/3
புட்டிலும் பொறுத்தனன் கவசம் பூட்டு அமைத்து – கம்.அயோ:14 28/2
வாங்கி வாளொடு வாளி பெய் புட்டிலும்
தாங்கி தாமரை கண்ணன் அ சாலையை – கம்.ஆரண்:7 18/1,2
தாம வார் கணை புட்டிலும் முதலிய தாங்கி – கம்.ஆரண்:13 77/2
சரம் ஒடுக்கின புட்டிலும் சாத்தினர் சமைய – கம்.சுந்:9 8/2
வாங்கி வெம் சிலை வாளி பெய் புட்டிலும் மலை போல் – கம்.யுத்1:6 13/1
தாங்கு பல் கணை புட்டிலும் தகை பெற கட்டி – கம்.யுத்2:16 228/2
தோளில் கணை புட்டிலும் இந்திரன் தோற்ற நாளே – கம்.யுத்2:19 17/1
தனுவும் வெம் கணை புட்டிலும் கவசமும் தட கைக்கு – கம்.யுத்3:22 84/2
வில்லும் வெம் கணை புட்டிலும் கொற்றமும் விளங்க – கம்.யுத்4:32 2/4
கோலம் சார் நெடும் கோதையும் புட்டிலும் கட்டி – கம்.யுத்4:35 9/3

மேல்


புட்டிலுள் (1)

போழில் புனைந்த வரி புட்டில் புட்டிலுள் என் உள – கலி 117/8

மேல்


புட்டிலொடு (2)

குழு வழு இல் புட்டிலொடு கோடி என நல்கி – கம்.ஆரண்:3 55/4
புட்டிலொடு கோதைகள் புழுங்கி எரி கூற்றின் – கம்.யுத்4:36 4/1

மேல்


புட்டிலோடு (2)

ஒன்று பல் கணை மழை உறு புட்டிலோடு இரண்டு – கம்.ஆரண்:13 86/3
பொங்கு தோள் வளையும் கணை புட்டிலோடு
அங்கதங்களும் அம்பும் இலங்கிட – கம்.யுத்3:29 28/1,2

மேல்


புட்பக (7)

புட்பக விமானம்தான் அ இலங்கை-மேல் போவது ஒத்தான் – கம்.சுந்:1 24/4
புனை மணி பொலி புட்பக விமானத்து போனார் – கம்.சுந்:13 37/2
புட்பக மானம்-அதில் புக நின்றேன் – கம்.யுத்3:26 39/2
வியக்க வான் செலும் புட்பக விமானம் உண்டு என்றே – கம்.யுத்4:41 2/3
அனைய புட்பக விமானம் வந்து அவனியை அணுக – கம்.யுத்4:41 4/1
விண்தலம் திகழ் புட்பக விமானமாம் அதன்-மேல் – கம்.யுத்4:41 6/3
பொன் அணி புட்பக பொரு இல் மானமும் – கம்.யுத்4:41 103/3

மேல்


புட்பக-மிசை (1)

துன்னினார் நெடும் புட்பக-மிசை ஒரு சூழல் – கம்.யுத்4:41 16/4

மேல்


புட்பகத்தினை (1)

புட்பகத்தினை வதிகென நினைந்தனன் புவியில் – கம்.யுத்4:41 35/4

மேல்


புட்பகம் (7)

பொன் திகழ் புட்பகம் மேல்கொடு போனான் – கம்.யுத்3:26 41/2
பொழுது இறை தாழ்ப்பது என்னோ புட்பகம் போதல் முன்னம் – கம்.யுத்3:26 84/3
புன துழாய் மாலை மார்பீர் புட்பகம் போதல் முன்னம் – கம்.யுத்3:26 86/4
அண்டமே போன்றது ஐயன் புட்பகம் அண்டத்து உம்பர் – கம்.யுத்4:41 19/1
போதா விசும்பில் திகழ் புட்பகம் போதலோடும் – கம்.யுத்4:41 31/1
பொன்னின் நாடு வந்து இழிந்து-என புட்பகம் தாழ – கம்.யுத்4:41 36/2
தான் உயர் புட்பகம் நிலத்தை சார்ந்ததால் – கம்.யுத்4:41 111/4

மேல்


புடவி (2)

புழுங்குவான் அழுங்கினான் புடவி மீதினில் – கம்.கிட்:16 25/3
உடல் துடைத்தன உதிரமும் துடைத்தது ஒண் புடவி – கம்.யுத்2:15 195/4

மேல்


புடை (126)

புது பூ செம்மல் சூடி புடை நெறித்து – சிறு 5
வரை ஊர் பாம்பின் பூண்டு புடை தூங்க – பெரும் 72
பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன – பெரும் 84
புடை சூழ் தெங்கின் மு புடை திரள் காய் – பெரும் 364
புடை சூழ் தெங்கின் மு புடை திரள் காய் – பெரும் 364
புடை அமை பொலிந்த வகை அமை செப்பில் – மது 421
நுண் நீர் தெவிள வீங்கி புடை திரண்டு – நெடு 25
புடை திரண்டு இருந்த குடத்த இடை திரண்டு – நெடு 121
புடை வீழ் அம் துகில் இட-வயின் தழீஇ – நெடு 181
வெண் புடை கொண்ட துய் தலை பழனின் – மலை 178
செம் கால் மராஅத்து அம் புடை பொருந்தி – நற் 148/5
மனை_வாய் ஞமலி ஒருங்கு புடை ஆட – நற் 285/5
செம் புடை கொழு முகை அவிழ்ந்த காந்தள் – நற் 294/7
பார் துறை புணரி அலைத்தலின் புடை கொண்டு – நற் 315/2
செம் சால் உழவர் கோல் புடை மதரி – நற் 340/7
தலை புடை போக்கி தண் கயத்து இட்ட – குறு 330/2
புடை தொடுபு உடையூ பூ நாறு பலவு கனி – குறு 373/6
கல் புடை மருங்கில் கடு முடை பார்க்கும் – ஐங் 335/3
எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு புடை வியன்_கண் – பதி 41/23
மைந்து உடை ஆர் எயில் புடை பட வளைஇ – பதி 62/4
பருதி போகிய புடை கிளை கட்டி – பதி 74/12
தேர் கொடி நுடங்க தோல் புடை ஆர்ப்ப – பதி 82/8
எடுத்தேறு ஏய கடி புடை அதிரும் – பதி 84/1
மீ புடை ஆர் அரண் காப்பு உடை தேஎம் – பதி 92/13
புடை வரு சூழல் புலம் மாண் வழுதி – பரி 19/20
புள்ளொடு பெயரிய பொருப்பு புடை திறந்த வேல் – பரி 21/9
பொங்கு புரவி புடை_போவோரும் பொங்கு சீர் – பரி 24/16
பொய்யாம் போய் என்னா புடை கூட்டி போவநர் – பரி 24/18
வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள் – கலி 103/48
பூ கரை நீலம் புடை தாழ மெய் அசைஇ பாங்கரும் – கலி 111/3
செம் புடை சிறு விரல் வரித்த – அகம் 275/18
குறு நெடும் துணைய மறி புடை ஆட – அகம் 371/4
சினவு கொள் ஞமலி செயிர்த்து புடை ஆட – அகம் 388/14
விலா புடை மருங்கு விசிப்ப மாந்தி – புறம் 61/6
ஒல்கல் உள்ளமொடு ஒரு புடை தழீஇ – புறம் 135/8
வணர் கோட்டு சீறியாழ் வாடு புடை தழீஇ – புறம் 155/1
வான் கேழ் இரும் புடை கழாஅது ஏற்றி – புறம் 168/10
புடை இலங்கு ஒள் வாள் புனை கழலோயே – புறம் 259/7
இரும் புடை பழ வாள் வைத்தனன் இன்று இ – புறம் 316/6
புடை நடுகல்லின் நாள்_பலி ஊட்டி – புறம் 329/2
துள்ளி மீன் துடிப்ப ஆமை தலை புடை கரிப்ப தூம்பின் – கம்.பால:2 18/3
தோகையர் பல்லாண்டு இசைப்ப கடல் தானை புடை சூழ சுடரோன் என்ன – கம்.பால:5 55/3
கழுந்து ஓடும் வரி சிலை கை கடல் தானை புடை சூழ கழல் கால் வேந்தன் – கம்.பால:5 56/2
புடை கெழு விழாவொடு பொலிக எங்கணும் – கம்.பால:5 109/4
புடை வரும் இளவலும் என நிகர் புகல்வார் – கம்.பால:5 129/4
புடை ஊற்றும் சடையானும் புரந்தரனும் நான்முகனும் புகுந்து செய்யும் – கம்.பால:6 13/3
வென்றி வாள் புடை விசித்து மெய்ம்மை போல் – கம்.பால:6 20/1
ஊழி பெயர்ந்து என கங்குல் ஒரு வண்ணம் புடை பெயர உறக்கம் நீத்த – கம்.பால:11 18/1
நீர் காத்த கடல் புடை சூழ் நிலம் காத்தேன் என்னின் பின் – கம்.பால:12 18/3
புடை பெயர் கடல் என எழுந்து போயதே – கம்.பால:14 9/4
பூ நிறை கூந்தல் மாதர் புடை பிடி நடையில் போனார் – கம்.பால:14 68/4
வாள் புடை இலங்க செம் கேழ் மணி அணி வலையம் மின்ன – கம்.பால:15 30/2
குடைந்து நீராடும் மாதர் குழாம் புடை சூழ ஆழி – கம்.பால:18 12/1
தெரிந்த கொங்கைகள் செவ்விய நூல் புடை
வரிந்த பொன் கலசங்களை மானவே – கம்.பால:18 27/3,4
பம்பு திண் புரவியும் படைஞரும் புடை வர – கம்.பால:20 20/2
போன பேர் இருவர் தம் புடை வரும் படையினே – கம்.பால:20 21/4
புரந்தரன் புடை வரும் அமரர் போன்றனர் – கம்.பால:23 42/4
மின்னும்படி புடை வீசிய சடையான் மழு உடையான் – கம்.பால:24 7/2
பாழி புயம் உயர் திக்கிடை அடைய புடை படர – கம்.பால:24 11/1
பனி வார் கடல் புடை சூழ் படி நரபாலரை அருளா – கம்.பால:24 21/3
சுற்று ஆர்ந்த கச்சில் சுரிகை புடை தோன்ற ஆர்த்து – கம்.அயோ:4 114/1
புழுதி ஆடிய மெய்யினர் புடை வந்து பொரும – கம்.அயோ:4 213/2
தூ நீர் ஒளி வாள் புடை இலங்க சுடர் தேர் ஏறி தோன்றினான் – கம்.அயோ:6 30/2
பூ அலர் குரவோடும் புடை தவழ் பிடவு ஈனும் – கம்.அயோ:9 7/1
கவரி பால் நிற வால் புடை பெயர்வன கடிதின் – கம்.அயோ:10 5/3
பூம் குலை குலாவு குளிர் சோலை புடை விம்மி – கம்.ஆரண்:3 57/2
நாள் எலாம் புடை தயங்க நாம நீர் இலங்கையில் தான் நலங்க விட்ட – கம்.ஆரண்:10 5/3
புடை கொண்டு எழு கொங்கையும் அல்குலும் புல்கி நிற்கும் – கம்.ஆரண்:10 144/1
பூணின் பொலிவார் புடை ஏந்திட பொங்கு தோளான் – கம்.ஆரண்:10 158/3
அ புடை அலங்கு மீன் அலர்ந்ததாம் என – கம்.ஆரண்:14 99/1
ஓதிமம் தனி பெடையொடும் புடை இருந்து உறைவ – கம்.கிட்:4 7/4
விழுந்தன தோள் புடை விசித்த காற்றினே – கம்.கிட்:7 15/4
தரும் தகைய போது கிளையில் புடை தயங்க – கம்.கிட்:10 77/2
வள்ளி புடை சுற்றி உயர் சிற்றலை மரம்-தோறு – கம்.கிட்:10 81/1
நீடு வெம் சினத்து அரி_இனம் இரு புடை நெருங்க – கம்.கிட்:12 15/2
புடை சுற்றும் துணை இன்றி புகழ் பொதிந்த மெய்யே போல் பூத்து நின்ற – கம்.கிட்:13 26/3
பொரும் கலசம் ஒக்கும் முலை மாசு புடை பூசி – கம்.கிட்:14 44/2
புடை பெயரா நெடும் கடலும் போலவே – கம்.சுந்:2 127/4
வேல் பெரும் கடல் புடை பரந்து ஈண்டிய வெள்ளிடை வியன் கோயில் – கம்.சுந்:2 204/2
மகரிகை வயிர குண்டலம் அலம்பும் திண் திறல் தோள் புடை வயங்க – கம்.சுந்:3 74/2
செருப்பினை தாங்கி திலோத்தமை செல்ல அரம்பையர் குழாம் புடை சுற்ற – கம்.சுந்:3 75/2
விண்தலம் இரு புடை விளங்கும் மெய்ம்மைய – கம்.சுந்:4 102/2
புயல் தொடு கடலின் விழுந்தார் புடை புடை சிதைவொடு சென்றார் – கம்.சுந்:7 29/3
புயல் தொடு கடலின் விழுந்தார் புடை புடை சிதைவொடு சென்றார் – கம்.சுந்:7 29/3
புடை பெருத்து உயர் பெருமையின் கருமையின் பொலிவின் – கம்.சுந்:7 47/2
வெவ் வழி குருதி வெள்ளம் புடை மிடைந்து உயர்ந்து வீங்க – கம்.சுந்:8 19/3
நெரிந்தன நுகம் புடை நெரிந்தன அதன் கால் – கம்.சுந்:8 27/2
பேன வேலையின் புடை பரந்தது பெரும் சேனை – கம்.சுந்:9 6/2
மீளா-வகை புடை சுற்றிக்கொண்டது பற்றி கொண்டனன் மேலானான் – கம்.சுந்:10 36/4
கொற்ற திண் சுவல் வயிர கைகொடு குத்தி புடை ஒரு குதிகொண்டான் – கம்.சுந்:10 37/4
புடை வரும் பெரும் படை புணரி போர்த்து எழ – கம்.சுந்:12 24/2
புக்க படைஞர் புடை காப்போர் புணரி கணக்கர் புறம் செல்வோர் – கம்.சுந்:12 119/3
பொழி திரை அன்ன வேலை புடை பரந்து என்ன பொங்கி – கம்.சுந்:14 50/3
பொங்கி பரந்த பெரும் சேனை புறத்தும் அகத்தும் புடை சுற்ற – கம்.யுத்1:1 2/1
தூய மலர் போல் நுரை தொகையும் முத்தும் சிந்தி புடை சுருட்டி – கம்.யுத்1:1 3/3
ஒன்று தன் பெரும் துணைவரும் புடை செல உரவோன் – கம்.யுத்1:5 76/2
பொங்கு அரத்த விழியோர் புடை சூழ – கம்.யுத்1:11 10/4
வில் இலங்கு படையோர் புடை விம்ம – கம்.யுத்1:11 11/4
தரு வனம் என புடை தழைத்து உயர் தட கை – கம்.யுத்1:12 9/3
புடை உள பொருது கொண்டு போர் பெறா பொங்குகின்ற – கம்.யுத்1:13 22/2
புடை உறு வயிர வாள் பொலிய வீக்கினான் – கம்.யுத்2:15 109/2
பத்து உள விரல் புடை பரந்த பண்பு என – கம்.யுத்2:15 110/3
குரக்கு தனி கரத்தின் புடை பொறை ஆற்றுவை-கொல்லாம் – கம்.யுத்2:15 165/4
நிலை கொள் மா கடல் ஒத்தனன் கரம் புடை நிமிரும் – கம்.யுத்2:15 211/2
பரிந்த அண்ணலும் பரிவிலன் ஒரு புடை படர – கம்.யுத்2:16 243/3
சேமத்தன பின் புடை செல்ல அடும் – கம்.யுத்2:18 18/2
தாறு ஆடின மால் கரியின் புடை தாழ் – கம்.யுத்2:18 24/1
மு புடை மதமலை குலத்தை முட்டினான் – கம்.யுத்2:18 127/3
எ புடை மருங்கினும் எரியும் வாளியான் – கம்.யுத்2:18 127/4
இறை அற்றைய முனிவில் படை எறிய புடை எழு பொன் – கம்.யுத்2:18 141/3
கொல நிற்பன பொருகிற்பன புடை சுற்றின குழுவாய் – கம்.யுத்2:18 148/2
புடை கொண்டு எறி குருதி கடல் புணர்கின்றன பொறி வெம் – கம்.யுத்2:18 150/3
புடை நின்றார் புரண்டவாறும் போகின்ற புங்க வாளி – கம்.யுத்2:18 194/1
மறி கடல் புடை சூழ் வைப்பின் மானவன் வாளி போன – கம்.யுத்2:19 56/1
பூண் எறிந்த குவடு அனைய தோள்கள் இரு புடை பரந்து உயர அடல் வலி – கம்.யுத்2:19 61/1
தூர்க்கும் வேலையை தோள் புடை கொட்டி நின்று – கம்.யுத்2:19 141/2
அ தன்மை கண்டு புடை நின்ற அண்ணல் கலுழன் தன் அன்பின் மிகையால் – கம்.யுத்2:19 243/3
புடை பரந்தன வெயில்களும் நிலாக்களும் புரள – கம்.யுத்3:22 97/3
போர் ஏறினர் புகழ் ஏறினர் புகுந்தார் புடை வளைந்தார் – கம்.யுத்3:22 118/3
திவள கீழொடு மேல் புடை பரந்து இடை செறிய – கம்.யுத்3:22 178/3
திரிகின்றன புடை நின்றில திசை சென்றன சிதறி – கம்.யுத்3:27 112/2
கொன்னே ஊதி தோள் புடை கொட்டிக்கொடு சார்ந்தார் – கம்.யுத்3:31 187/3
கொண்டு கூற்றமும் நடுக்குற தோள் புடை கொட்டி – கம்.யுத்4:32 6/2
அலை மேவும் கடல் புடை சூழ் அவனி எலாம் காத்து அளிக்கும் அடல் கை வீரன் – கம்.யுத்4:37 203/1
முன்பு பின்பு இரு புடை எனும் குணிப்பு அரு முறைமை – கம்.யுத்4:40 88/1
புடை அவாவுற சேனையை வளைப்பு உற போக்கி – கம்.யுத்4:40 125/2

மேல்


புடை-தொறும் (1)

கோத்தது புடை-தொறும் குதிரை தேரொடு ஆள் – கம்.யுத்2:16 309/1

மேல்


புடை_போவோரும் (1)

பொங்கு புரவி புடை_போவோரும் பொங்கு சீர் – பரி 24/16

மேல்


புடைக்கின்றாள் (1)

குரும்பையை புடைக்கின்றாள் போல் கைகளால் முலை-மேல் கொட்டி – கம்.யுத்3:29 44/2

மேல்


புடைக்கும் (7)

பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை – திரு 150
மாரி மொக்குள் புடைக்கும் நாட – ஐங் 275/3
பொங்கல் இள மழை புடைக்கும் நாட – ஐங் 276/3
கையொடு கைகள் புடைக்கும் வாய் கடிக்கும் – கம்.அயோ:3 27/1
தேர் பட புடைக்கும் அ தேரின் சில்லியால் – கம்.சுந்:9 33/2
மேருவில் புடைக்கும் மாள விரல்களால் பிசையும் வேலை – கம்.யுத்1:3 137/3
தூரிடை மரத்து மோதும் மலைகளில் புடைக்கும் சுற்றி – கம்.யுத்2:16 174/4

மேல்


புடைக்கை (1)

புடைக்கை வன் திரை எடுத்து ஆர்க்கும் போர் கடல் – கம்.யுத்1:5 7/1

மேல்


புடைகளும் (1)

பொன் நெடும் கொடு முடி புரைகளும் புடைகளும்
நல் நெடும் தாழ்வரை நாடினார் நவை இலார் – கம்.கிட்:14 4/2,3

மேல்


புடைகொட்டி (1)

தோற்றாது நின்றார் தம் தோள் புடைகொட்டி ஆர்த்தார் – கம்.ஆரண்:13 32/4

மேல்


புடைசூழ்ந்து (1)

புரந்தரன் கோல் கீழ் வானத்து அரம்பையர் புடைசூழ்ந்து என்ன – கம்.பால:22 22/3

மேல்


புடைத்த (6)

புன் காய் சுண்ணம் புடைத்த மார்பின் – பெரும் 221
பூட்டு மான் திண் தேர் புடைத்த மறுகு எல்லாம் – கலி 98/5
வாய் பகுத்து இட்டு புடைத்த ஞான்று இன்னன்-கொல் – கலி 103/54
வளி புடைத்த கலம் போல – புறம் 26/2
அலை புடைத்த வாள் அரக்கரை சில கழுத்து அரிவ – கம்.யுத்2:16 206/1
போர் தார் முரசங்கள் புடைத்த புக – கம்.யுத்3:27 23/2

மேல்


புடைத்தலோடும் (1)

பொரு கனல் பொறிகள் சிந்த புடைத்தனர் புடைத்தலோடும்
பரு வலி கரத்தினால் தண்டு இரண்டையும் பறித்து கொண்டான் – கம்.யுத்2:19 173/3,4

மேல்


புடைத்தவாறும் (1)

புடைத்தவாறும் புணரியை போக்கு_அற – கம்.யுத்1:9 45/3

மேல்


புடைத்தன (1)

முளை புடைத்தன ஒத்தன வானரம் முடிந்த – கம்.யுத்3:22 177/4

மேல்


புடைத்தனர் (2)

பொரு கனல் பொறிகள் சிந்த புடைத்தனர் புடைத்தலோடும் – கம்.யுத்2:19 173/3
கிட்டினார் கிடைத்தார் வீசி புடைத்தனர் கீழும் மேலும் – கம்.யுத்3:22 133/2

மேல்


புடைத்தனன் (1)

பொன் தடம் தோளின் வீசி புடைத்தனன் பொறியின் சிந்தி – கம்.யுத்2:16 190/3

மேல்


புடைத்தனை (1)

தட்டையும் புடைத்தனை கவணையும் தொடுக்க என – நற் 206/5

மேல்


புடைத்தார் (3)

பொய்தார் பலர் புடைத்தார் பலர் கிடைத்தார் பலர் பொருப்பால் – கம்.ஆரண்:7 97/2
புடைத்தார் பொருகின்றனர் கோள் அரி போல்வார் – கம்.யுத்2:18 236/4
கண்டார் விண்ணோர் கண்கள் புடைத்தார் கலுழ்கின்றார் – கம்.யுத்3:22 218/1

மேல்


புடைத்தான் (11)

பொறிந்து ஆங்கு எரியின் சிகை பொங்கி எழ புடைத்தான்
மறிந்தான் எருவைக்கு இறை மால் வரை போல மண் மேல் – கம்.ஆரண்:13 35/3,4
ஓச்சி சிறகால் புடைத்தான் உலையா விழுந்து – கம்.ஆரண்:13 40/2
பொருந்தினர் நெருங்கினர் களம் பட புடைத்தான் – கம்.சுந்:8 24/4
கரி கொடு கரிகளை கள பட புடைத்தான்
பரி கொடு பரிகளை தலத்திடை படுத்தான் – கம்.சுந்:8 30/1,2
பூண்ட பேயொடு சாரதி தரைப்பட புடைத்தான் – கம்.சுந்:11 42/4
போர்த்த பொன் நெடு மணி முடி தலையிடை புடைத்தான் – கம்.சுந்:11 47/4
பொரும் காலையில் மலை-மேல் விழும் உரும் ஏறு என புடைத்தான் – கம்.யுத்2:18 156/4
புடைத்தான் அவன் தடம் தேரொடு நெடும் சாரதி புரண்டான் – கம்.யுத்2:18 168/3
மூலத்திடை புடைத்தான் உயிர் முடித்தான் சிரம் மடித்தான் – கம்.யுத்2:18 169/4
புடைத்தான் அகல் மார்பு பொடி சிதற – கம்.யுத்3:20 91/4
பொங்கு பாய் பரி சாரதியோடும் பட புடைத்தான்
சங்க வானவர் தலை எடுத்திட நெடும் தண்டால் – கம்.யுத்4:32 33/3,4

மேல்


புடைத்திட (1)

போர்த்த சங்க படகம் புடைத்திட
சீர்த்த சங்க கடல் உக தேவர்கள் – கம்.யுத்2:15 99/1,2

மேல்


புடைத்து (26)

இறகு புடைத்து இற்ற பறை புன் தூவி – நற் 329/5
காணுநர் கை புடைத்து இரங்க – பதி 19/26
கமழ் கோதை கோலா புடைத்து தன் மார்பில் – பரி 12/58
பொங்கு மூ_உலகையும் புடைத்து அழித்தனர் – கம்.பால:5 16/2
கங்கைக்கு இறைவன் கடக கை புடைத்து நக்கான் – கம்.அயோ:4 113/4
பொங்கு கண் புடைத்து அழுவ போன்றவே – கம்.அயோ:11 121/4
கைகளின் கண்_மலர் புடைத்து கால் மிசை – கம்.அயோ:14 81/3
புடைத்து அடர்ந்து எதிர் அழல் புரையும் கண்ணினார் – கம்.ஆரண்:7 109/2
கணத்தின் மேல் நின்ற வானவர் கை புடைத்து ஆர்ப்ப – கம்.ஆரண்:7 136/1
கரத்தொடு கரங்களை புடைத்து கண்களில் – கம்.ஆரண்:10 27/3
பூழியின் உதிர விண்ணில் புடைத்து உற கிளர்ந்து பொங்கி – கம்.ஆரண்:13 2/2
புடைத்து நின்று உளைத்த பூசல் புக்கது என்ப மிக்கு இடம் – கம்.கிட்:7 12/3
ஒன்றினொடும் ஒன்று இடை புடைத்து உதிர ஊழின் – கம்.சுந்:6 15/3
பெரும் கடல் உற புடைத்து இறுத்து உக பிசைந்தான் – கம்.சுந்:8 23/2
துள்ளிய சுழல் கண் பேய்கள் தோள் புடைத்து ஆர்ப்ப தோன்றும் – கம்.சுந்:10 17/3
பூண்ட நாண் இற தன் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:11 36/4
பூசுரர்க்கு அலக்கண் ஈந்தான் மன்னுயிர் புடைத்து தின்றான் – கம்.யுத்1:14 4/2
ஏந்து வல் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்து அங்கு ஓர் எழு முனை வயிர போர் – கம்.யுத்2:16 329/2
புக்கு அனைத்து உலகமும் குலுங்க நிமிர் தோள் புடைத்து உருமு-போல் உறா – கம்.யுத்2:19 72/2
தருமம் நின்று தன் கண் புடைத்து அலமர சாய்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 195/3
மரத்தினின் புடைத்து அடர்த்து உருத்த மாருதி – கம்.யுத்3:27 69/2
புடைத்து இரிந்து ஓடும் வேலை புனல் என இரியலுற்றார் – கம்.யுத்3:27 89/3
புடைத்து செல்குவர் விசும்பினும் என்றன போதோன் – கம்.யுத்3:31 29/3
மின்னும் வேலினை விண்ணவர் கண் புடைத்து இரங்க – கம்.யுத்4:32 32/3
அசும்பு சிந்தி நொந்து உலைவுற தோள் புடைத்து ஆர்த்தான் – கம்.யுத்4:35 28/4
ஒப்பு எழுத_ஒண்ணாத கற்புடையாள் வயிறு புடைத்து அலமந்து ஏங்கி – கம்.யுத்4:41 67/2

மேல்


புடைத்தும் (1)

புக்கு உறுக்கி புடைத்தும் என புறம் – கம்.கிட்:11 33/3

மேல்


புடைப்ப (5)

தெண் கடல் திரையின் அசை வளி புடைப்ப
நிரை நிலை மாடத்து அரமியம்-தோறும் – மது 450,451
இறுகிறுக யாத்து புடைப்ப
ஒருவர் மயில் ஒருவர் ஒண் மயிலோடு ஏல – பரி 9/40,41
நீங்கா மறவர் வீங்கு தோள் புடைப்ப
தணி பறை அறையும் அணி கொள் தேர் வழி – புறம் 68/13,14
கை கொடு கைத்தலம் புடைப்ப காவலின் – கம்.கிட்:7 17/1
பாரின் வீழ புடைப்ப பசும் புணின் – கம்.யுத்2:15 61/3

மேல்


புடைப்பது (1)

மதி புடைப்பது போல தோன்றும் நாட – ஐங் 280/3

மேல்


புடைப்பார் (2)

மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையா புடைப்பார்
கோதை வரி பந்து கொண்டு எறிவார் – பரி 9/46,47
புண்-மேல் இரத்தம் பொடிப்ப கடிப்பார் புடைப்பார் – கம்.கிட்:7 51/4

மேல்


புடைப்பால் (1)

தோளாண்மையும் இசையோடு உடன் துடைப்பேன் ஒரு புடைப்பால் – கம்.யுத்2:15 164/4

மேல்


புடைப்பின் (2)

புடைப்பின் சுற்றும் பூ தலை சிறு கோல் – நற் 110/3
புனவர் தட்டை புடைப்பின் அயலது – புறம் 49/4

மேல்


புடைப்பு (3)

நிலம் புடைப்பு அன்ன ஆர்ப்பொடு விசும்பு துடையூ – பதி 44/1
பந்து புடைப்பு அன்ன பாணி பல் அடி – அகம் 105/9
போர் ஆர் சிலை நாணி புடைப்பு ஒலியும் – கம்.யுத்3:31 193/3

மேல்


புடைப்பொடு (1)

போனகம் நுகரும் பேய்கள் வாய் புற புடைப்பொடு ஆர்ப்ப – கம்.யுத்3:21 13/4

மேல்


புடைபட (1)

புடைபட வலம்கொடு விலங்கி போகுமால் – கம்.யுத்3:31 173/2

மேல்


புடைபடுத்த (1)

ஐ_ஐந்து அடுத்த யோசனையின் இரட்டி அடவி புடைபடுத்த
வையம் திரிந்தார் கதிரவனும் வானின் நாப்பண் வந்துற்றான் – கம்.ஆரண்:15 1/1,2

மேல்


புடைபெயர்த்தே (1)

பேர் உலகில் யாவும் ஒரு நாள் புடைபெயர்த்தே
யாரும் ஒழியாமை நரர் வானரரை எல்லாம் – கம்.யுத்1:2 64/2,3

மேல்


புடைபெயர்தலோ (1)

சொல் புடைபெயர்தலோ இலரே வானம் – நற் 289/3

மேல்


புடைபெயர்ந்து (3)

புடைபெயர்ந்து ஒடுங்கவும் புறம் சேர உயிர்ப்பவும் – கலி 17/2
பிறங்கு தெண் திரை கடல் புடைபெயர்ந்து என பெயர்வ – கம்.கிட்:12 16/2
பொன்றினவன் எழுந்தால்-போல் புடைபெயர்ந்து அங்கு எழுந்திருந்தான் – கம்.யுத்2:16 51/4

மேல்


புடைபெயர்வது (3)

நிலம் புடைபெயர்வது ஆயினும் கூறிய – நற் 289/2
நிலம் புடைபெயர்வது அன்று-கொல் இன்று என – அகம் 31/3
நிலம் புடைபெயர்வது ஆயினும் ஒருவன் – புறம் 34/5

மேல்


புடைபெயர்வன (4)

இயல் புடைபெயர்வன மயில் மணி இழையின் – கம்.பால:2 42/1
வெயில் புடைபெயர்வன மிளிர் முலை குழலின் – கம்.பால:2 42/2
புயல் புடைபெயர்வன பொழில் அவர் விழியின் – கம்.பால:2 42/3
கயல் புடைபெயர்வன கடி கமழ் கழனி – கம்.பால:2 42/4

மேல்


புடைபெயர்வாய் (1)

புடைபெயர்வாய் ஆயினும் புலம்பு கொண்டு இனைபவள் – கலி 10/11

மேல்


புடைபெயர (1)

கோதை புடைபெயர கூற்று அனைய கண் சிவப்ப – கம்.அயோ:4 94/2

மேல்


புடைபெயரினும் (1)

நிலம் புடைபெயரினும் நீர் திரிந்து பிறழினும் – குறு 373/1

மேல்


புடையல் (6)

அடங்கிய புடையல் பொலன் கழல் நோன் தாள் – பதி 31/31
மா இரும் புடையல் மா கழல் புனைந்து – பதி 37/8
இரும் பனம் புடையல் ஈகை வான் கழல் – பதி 42/1
புண் உடை எறுழ் தோள் புடையல் அம் கழல் கால் – பதி 80/7
புடையல் அம் கழல் கால் புல்லி குன்றத்து – அகம் 295/13
ஈகை அம் கழல் கால் இரும் பனம் புடையல்
பூ ஆர் காவின் புனிற்று புலால் நெடு வேல் – புறம் 99/5,6

மேல்


புடையலொடு (1)

இரும் பனம் புடையலொடு வான் கழல் சிவப்ப – பதி 57/2

மேல்


புடையா (2)

குளிர் கொள் தட்டை மதன் இல புடையா
சூர் அர_மகளிரின் நின்ற நீ மற்று – அகம் 32/6,7
கொத்தா நகத்தால் குடையா சிறையால் புடையா
முத்து ஆர மார்பில் கவசத்தையும் மூட்டு அறுத்தான் – கம்.ஆரண்:13 27/3,4

மேல்


புடையில் (1)

புவனம் மூன்றினும் ஒரு புடையில் புக்கிலம் – கம்.கிட்:16 19/2

மேல்


புடையின் (2)

புரி நாண் புடையின் புறங்காண்டல் அல்லால் – கலி 15/2
வார் சடை புடையின் ஓர் மதி மிலைச்ச தான் – கம்.பால:23 53/2

மேல்


புடையுண்டு (1)

தோளில் புடையுண்டு அயர் சூரியன் மைந்தன் – கம்.யுத்2:18 241/1

மேல்


புடையுநர் (1)

ஒலி கழை தட்டை புடையுநர் புனம்-தொறும் – மலை 328

மேல்


புடையுநள் (1)

சிறையும் செற்றையும் புடையுநள் எழுந்த – புறம் 326/4

மேல்


புடையும் (3)

பூண்டு உயர் வடம் இரு புடையும் வாங்கலின் – கம்.ஆரண்:15 12/3
மூண்டு இரு புடையும் முன்னும் முறைமுறை முடுக ஏவி – கம்.சுந்:8 20/2
சூழ் இரண்டு புடையும் முறை சுற்ற – கம்.யுத்1:11 7/4

மேல்


புடையூ (4)

வீங்கு பிணி நோன் கயிறு அரீஇ இதை புடையூ
கூம்பு முதல் முருங்க எற்றி காய்ந்து உடன் – மது 376,377
கணை விடு புடையூ கானம் கல்லென – குறி 160
கண் பனி மலிர் நிறை தாங்கி கை புடையூ
மெலிவு உடை நெஞ்சினர் சிறுமை கூர – பதி 26/8,9
நிலம் புடையூ எழுதரும் வலம்படு குஞ்சரம் – பதி 92/2

மேல்


புடையூஉ (3)

கை கொள் கொள்ளியர் கவுள் புடையூஉ நடுங்க – நெடு 8
உயர் நிலை இதணம் ஏறி கை புடையூஉ
அகல் மலை இறும்பில் துவன்றிய யானை – மலை 204,205
கரும் கண் பேய்_மகள் கை புடையூஉ நடுங்க – பதி 30/36

மேல்


புடையே (2)

கீண்டான் நிலம் யோசனை கீழ் புடையே – கம்.ஆரண்:12 72/4
புடையே கொடு கொன்று அடல் மாருதி போனான் – கம்.யுத்2:18 249/4

மேல்


புடையொடு (1)

புடையொடு விடு கனலின் காய் பொறியிடை மயிர்கள் புகைந்தார் – கம்.சுந்:7 27/1

மேல்


புடையோனும் (1)

மன்றல் மா மலரோனும் வடி மழுவாள் புடையோனும் வரங்கள் ஈந்த – கம்.யுத்4:38 7/1

மேல்


புண் (104)

பொரு கணை தொலைச்சிய புண் தீர் மார்பின் – பெரும் 70
எடுத்து எறி எஃகம் பாய்தலின் புண் கூர்ந்து – முல் 68
புண் உமிழ் குருதி முகம் பாய்ந்து இழிதர – குறி 172
உண்ணுநர் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து – மலை 138
நிற புண் கூர்ந்த நிலம் தின் மருப்பின் – மலை 245
கலை தொடு பெரும் பழம் புண் கூர்ந்து ஊறலின் – மலை 292
குரூஉ புலி பொருத புண் கூர் யானை – மலை 517
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தி வைகும் – நற் 47/5
புலியொடு பொருத புண் கூர் யானை – நற் 65/5
செந்நெல் அரிநர் கூர் வாள் புண் உற – நற் 275/1
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் புண்
ஏஎர் தழும்பன் ஊணூர் ஆங்கண் – நற் 300/9,10
பழம் புண் உறுநரின் பரவையின் ஆலும் – நற் 378/4
நெஞ்சு புண் உற்ற விழுமத்தானே – குறு 261/8
வய சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும் – குறு 269/3
அரு நிறம் திறந்த புண் உமிழ் குருதியின் – பதி 11/8
புண் தோள் ஆடவர் போர்முகத்து இறுப்ப – பதி 40/4
பலா அம் பழுத்த பசும் புண் அரியல் – பதி 61/1
பண்ணிய விலைஞர் போல புண் ஒரீஇ – பதி 76/5
புண் உடை எறுழ் தோள் புடையல் அம் கழல் கால் – பதி 80/7
வேல் எழில் உண்கண் எறி நோக்கம் பட்ட புண்
பாய் குருதி சோர பகை இன்று உளம் சோர – பரி 12/69,70
பொருள் கொண்டு புண் செயின் அல்லதை அன்போடு – கலி 15/8
புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல – கலி 53/4
அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/7
ஓர் இல் தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்த புண்
பாரித்து புணர்ந்த நின் பரத்தைமை காணிய – கலி 71/11,12
வெந்த புண் வேல் எறிந்து அற்றால் வடுவொடு – கலி 83/30
வெந்த புண் வேல் எறிந்த அற்றா இஃது ஒன்று – கலி 84/30
தபுத்த புலர்வு இல் புண்
ஊரவர் கவ்வை உளைந்தீயாய் அல்கல் நின் – கலி 95/13,14
ஈரம் ஆய்விட்டன புண்
கொடிற்று புண் செய்யாது மெய் முழுதும் கையின் – கலி 95/18,19
கொடிற்று புண் செய்யாது மெய் முழுதும் கையின் – கலி 95/19
ஆங்கு ஏறும் வருந்தின ஆயரும் புண் கூர்ந்தார் – கலி 101/47
தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி – கலி 106/23
புண் இல்லார் புண் ஆக நோக்கும் முழு மெய்யும் – கலி 109/11
புண் இல்லார் புண் ஆக நோக்கும் முழு மெய்யும் – கலி 109/11
புண் உமிழ் குருதி பரிப்ப கிடந்தோர் – அகம் 31/10
பொருது புண் நாணிய சேரலாதன் – அகம் 55/11
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தினள் பெரிது அழிந்து – அகம் 57/17
புண் தேர் விளக்கின் தோன்றும் – அகம் 111/14
கழி சுறா எறிந்த புண் தாள் அத்திரி – அகம் 120/10
வாள் வரி பொருத புண் கூர் யானை – அகம் 145/7
புலி பகை வென்ற புண் கூர் யானை – அகம் 202/3
நண்பகல் உற்ற செருவில் புண் கூர்ந்து – அகம் 208/8
புண் உமிழ் குருதி புலவு கடல் மறுப்பட – அகம் 210/3
வெண் கோட்டு யானை பொருத புண் கூர்ந்து – அகம் 362/3
நொவ்வு இயல் பகழி பாய்ந்து என புண் கூர்ந்து – அகம் 388/11
போழ் புண் படுத்த பொரி அரை ஓமை – அகம் 397/11
குய வரி இரும் போத்து பொருத புண் கூர்ந்து – அகம் 398/22
அம்பு சென்று இறுத்த அறும் புண் யானை – புறம் 19/9
பொருது ஆண்டு ஒழிந்த மைந்தர் புண் தொட்டு – புறம் 62/2
புண் படு குருதி அம்பு ஒடுக்கவும் – புறம் 98/14
மெய்யது வியரே மிடற்றது பசும் புண்
வட்கர் போகிய வளர் இளம் போந்தை – புறம் 100/2,3
உன்னிலன் என்னும் புண் ஒன்று அம்பு – புறம் 310/6
புண் உவந்து – புறம் 373/13
வெம் புண் அறிநர் கண்டு கண் அலைப்ப – புறம் 373/23
புண் கிழித்திட எழும் குருதியே போலுமே – கம்.பால:7 10/4
புண் உறு புலவி நீங்க கொழுநரை புல்லி கொண்டார் – கம்.பால:13 39/2
புண் சிலை செய்வர் என்று போவன போன்ற மஞ்ஞை – கம்.பால:17 4/2
இழை உறா புண் அறாத இள முலை ஒருத்தி சோர்ந்து – கம்.பால:21 9/3
புண் கீறிய குருதி புனல் பொழிகின்றன புரைய – கம்.பால:24 9/3
புண் நுழைகிற்க உழைக்கும் ஆனை போல்வான் – கம்.அயோ:3 19/4
புண் உற அனங்கன் வாளி புழைத்த தம் புணர் மென் கொங்கை – கம்.அயோ:3 89/3
புண் உற்ற தீயின் புகை உற்று உயிர் பதைப்ப – கம்.அயோ:4 93/1
புண் செய்த நெஞ்சை விதி என்பார் பூதலத்தோர் – கம்.அயோ:4 101/3
புண் தாங்கு நெஞ்சத்தனளாய் படி மேல் புரண்டாள் – கம்.அயோ:4 139/3
புண் துளங்கியன கண்கள் கனல் பொங்க மழை சூழ் – கம்.ஆரண்:1 7/1
புண் மேலன குருதி பொழி திரை ஆறுகள் பொங்க – கம்.ஆரண்:7 91/3
புண் திறந்த மா முழையிடை வாளொடும் புகுவார் – கம்.ஆரண்:7 138/2
பெரும் புண் திறவா-வகை பேருதி நீ – கம்.ஆரண்:13 18/2
புண் மேல் நுழைய துடிக்கின்றனள் போல் புரண்டாள் – கம்.ஆரண்:13 36/4
புண் உளார் ஆர் உயிர்க்கு அமுதமே போல் உளார் – கம்.கிட்:3 3/4
புண் உற்றது அனைய சோரி பொறியோடும் பொடிப்ப நோக்கி – கம்.கிட்:7 81/3
பூட்கைகள் நிறத்த புண் திறப்ப போன்றவே – கம்.கிட்:10 5/4
புண் உற வாளி தூர்த்தல் பழுது இனி போதி மார – கம்.கிட்:10 61/2
வீசியது வாடை எரி வெந்த விரி புண் வீழ் – கம்.கிட்:10 71/3
புண் திறந்ததில் எரி நுழைந்தால் என புகைவாள் – கம்.சுந்:3 12/4
புண் தொடர் குருதியின் பொழியுமால் மழை – கம்.சுந்:3 47/2
புண் தொடர்வு அகற்றிய புயத்தினொடு புக்கேன் – கம்.சுந்:5 7/1
கேழ் கிளர் சுடு கணை கிழித்த புண் பொழி – கம்.சுந்:5 54/2
புரை உறு புன் தொழில் அரக்கர் புண் மொழி – கம்.சுந்:5 58/1
புண் கொள உயர்ந்தது இ பார் பொறை கொள அரிது போலாம் – கம்.சுந்:6 50/4
ஐயன் மல் பெரும் புயத்தன புண் அளப்பு_அரிதால் – கம்.சுந்:7 50/4
புண் தாழ் குருதியின் வெள்ளத்து உயிர் கொடு புக்கார் சிலர் சிலர் பொதி பேயின் – கம்.சுந்:10 39/1
புண் திறந்து குருதி பொழிந்து உக – கம்.யுத்2:15 59/3
புண் திறந்தன கண்ணினன் பொங்கினான் – கம்.யுத்2:15 94/3
புண் உறு புலவு வேலோய் பழியொடும் பொருந்தி பின்னை – கம்.யுத்2:16 140/3
அம்பு இட்டு துன்னம் கொண்ட புண் உடை நெஞ்சோடு ஐய – கம்.யுத்2:16 155/3
புண் திறப்புற வலாளன் கையினால் புகைந்து குத்த – கம்.யுத்2:16 191/3
புண் உடை செவியொடு மூக்கும் பொன்றலால் – கம்.யுத்2:16 292/3
புண் எலாம் எனக்கே ஆக்கி விபரீதம் புணர்த்து விட்டீர் – கம்.யுத்2:17 12/4
புண் உற உயிர் உகும் புரவி பூட்டு அற – கம்.யுத்2:18 108/1
பீடிப்புறு புண் உடலோடு பெயர்ந்தார் – கம்.யுத்2:18 251/3
புண் மேல் உடை மேனியினார் திசை போனார் – கம்.யுத்2:18 253/4
புண் நின்ற உடல் பொறையோர் சிலர் புக்கார் – கம்.யுத்2:18 256/2
பூ புண் தர ஆவி புறத்து அகல – கம்.யுத்3:20 97/3
புண் ஆகிய மேனி பொருந்திடவோ – கம்.யுத்3:23 13/2
சுழன்றன நெடும் கணை கரந்த புண் கடுத்து – கம்.யுத்3:24 102/1
புண் செல்வன அல்லால் ஒரு பொருள் செல்வன தெரியா – கம்.யுத்3:27 108/4
தாக்கிய பகழி கூர் வாய் தடிந்த புண் தழும்பும் இன்றி – கம்.யுத்3:28 68/3
புண் திறத்தன நெஞ்சன் பொருமலன் – கம்.யுத்3:29 34/3
புண் கொள திறந்து மார்பின் ஈருளை போக்குவாரும் – கம்.யுத்3:29 41/2
புண் நிறைந்த புனலின் நிறைந்தன – கம்.யுத்3:31 126/2
புறவு ஒன்றின் பொருட்டா யாக்கை புண் உற அரிந்த புத்தேள் – கம்.யுத்4:32 49/1
புண் பிளந்து-அனைய நெஞ்சன் கோபுரத்து இழிந்து போந்தான் – கம்.யுத்4:34 24/4
பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் – கம்.யுத்4:35 28/2
கோடு உளதனையும் புக்கு கொடும் புறத்து எழுந்த புண் கோள் – கம்.யுத்4:37 211/3

மேல்


புண்-மேல் (2)

புண்-மேல் இரத்தம் பொடிப்ப கடிப்பார் புடைப்பார் – கம்.கிட்:7 51/4
புண்-மேல் வைத்த தீ நிகர் துன்பம் புகுவித்தேன் – கம்.யுத்3:22 208/2

மேல்


புண்கள் (3)

பழம் தழும்பினுக்கு இடைஇடையே சில பசும் புண்கள் அசும்பு ஊற – கம்.சுந்:2 207/4
வாள்களின் வேலின் வாளி மழையினின் வகிர்ந்த புண்கள்
நாள்கள் மேல் உலகில் சென்ற எண் என நம்பி கண்ண – கம்.சுந்:14 6/2,3
புகுவன போழ்ந்து உன் மார்பில் திறந்தன புண்கள் எல்லாம் – கம்.யுத்2:17 56/2

மேல்


புண்கள்-தோறும் (1)

பாடு உறு புண்கள்-தோறும் பசும் புனல் பாய பாய – கம்.யுத்2:19 164/3

மேல்


புண்களில் (2)

உழுத வெம் புண்களில் வளை கை ஒற்றினாள் – கம்.பால:19 53/2
புண்களில் கைகள் நீட்டி புது நிணம் கவர்வ நோக்கி – கம்.யுத்4:34 23/2

மேல்


புண்களும் (1)

பூவும் புண்களும் தெரிந்தில மாருதி புயத்தில் – கம்.சுந்:7 52/4

மேல்


புண்ட (1)

ஆதியை அகன்று செல்வார் அரக்கனால் வஞ்சி புண்ட
சீதை போகின்றாள் கூந்தல் வழீஇ வந்து புவனம் சேர்ந்த – கம்.கிட்:15 27/2,3

மேல்


புண்டரம் (1)

வரும் புண்டரம் வாளி உன் மார்பு உருவி – கம்.ஆரண்:13 18/1

மேல்


புண்டரவாசியின் (1)

மா புண்டரவாசியின் வட்டணை-மேல் – கம்.யுத்3:20 97/1

மேல்


புண்டரிக (8)

புண்டரிக தடம் போவ போன்றவே – கம்.பால:14 24/4
புண்டரிக வாள் நயனம் நீர் பொழிய நின்றான் – கம்.ஆரண்:3 46/2
புண்டரிக புது மலரில் தேன் போதி – கம்.ஆரண்:14 97/1
புண்டரிக மோட்டின் பொகுட்டே புரை அம்மா – கம்.ஆரண்:15 44/4
புண்டரிக நயனத்தான்-பால் இனி யான் போவேனோ – கம்.சுந்:2 225/3
புண்டரிக கணானும் உற்றது புகல கேட்டான் – கம்.சுந்:4 76/2
புண்டரிக மொட்டு அனைய மொட்டினது பூதம் – கம்.யுத்4:36 12/2
புண்டரிக நின் சரம் என கடிது போமால் – கம்.யுத்4:36 20/4

மேல்


புண்டரிகங்கள் (1)

புண்டரிகங்கள் பூத்து புயல் தழீஇ பொலிந்த திங்கள் – கம்.கிட்:3 17/3

மேல்


புண்டரிகத்தவள் (1)

புண்டரிகத்தவள் வதனம் போன்றது – கம்.கிட்:14 30/4

மேல்


புண்டரிகத்தை (1)

புண்டரிகத்தை உற்ற பொழுது அது பொருந்தி தேர்வாய் – கம்.கிட்:13 58/4

மேல்


புண்டரிகம் (1)

புண்டரிகம் முகம் மலர அகம் மலர்ந்து பொலிந்தன பூம் பொய்கை எல்லாம் – கம்.பால:11 15/4

மேல்


புண்டரிகை (1)

புண்டரிகை போலும் இவள் இன்னல் புரிகின்றாள் – கம்.சுந்:5 1/2

மேல்


புண்டரீக (12)

புண்டரீக கை கூப்பி புனல் முகந்து இறைக்கின்றாரும் – கம்.பால:18 5/4
புண்டரீக கண் புரவலன் பொருக்கென எழுந்து ஓர் – கம்.அயோ:1 50/3
புண்டரீக தனி முதற்கும் போக்கு_அரு – கம்.அயோ:14 75/3
புண்டரீக தடம் காடு பூத்து ஒரு – கம்.ஆரண்:13 62/2
புண்டரீக கண் புனல் வர புரவலன் புகல்வான் – கம்.ஆரண்:13 81/4
புயல் கலந்த நீர் தெளித்தலும் புண்டரீக கண் – கம்.ஆரண்:13 94/3
புண்டரீக கண் ஆழி புரவலன் பொலன் கொள் சோதி – கம்.கிட்:2 32/2
பொன்கணான் ஆவி உண்ட புண்டரீக கண் அம்மான் – கம்.யுத்1:3 121/4
புண்டரீக தடம் புரையும் பூட்சியான் – கம்.யுத்1:4 48/2
புண்டரீக தடம் பூத்து பொன் சிலை – கம்.யுத்2:16 274/2
புண்டரீக தடம் தருமம் பூத்து என – கம்.யுத்3:24 66/4
புண்டரீக கண் வென்றி புரவலன் பொலிந்தான்-மன்னோ – கம்.யுத்4:41 19/4

மேல்


புண்டரீகத்தின் (1)

புண்டரீகத்தின் மொட்டு அன்ன புகர் முக கணையால் – கம்.யுத்4:37 108/3

மேல்


புண்டரீகத்து (2)

புண்டரீகத்து வைகும் புராதனா போற்றி போற்றி – கம்.யுத்1:7 7/4
புண்டரீகத்து புராதனன் தன்னொடும் பொருந்தி – கம்.யுத்4:40 106/3

மேல்


புண்டரீகம் (4)

புண்டரீகம் பொழி புனல் அவன் சடா – கம்.அயோ:14 52/3
நெறி புண்டரீகம் அன்ன முகத்தியர்-முன்னே நென்னல் – கம்.யுத்1:14 36/2
பொறி புண்டரீகம் போலும் ஒருவனால் புனைந்த மௌலி – கம்.யுத்1:14 36/3
வாவி கொண்ட புண்டரீகம் அன்ன கண்ணன் வாளி ஒன்று – கம்.யுத்3:31 88/1

மேல்


புண்டரீகற்கும் (1)

புண்டரீகற்கும் உண்டோ இறுதி இ புலையர்க்கு அல்லால் – கம்.யுத்3:23 24/4

மேல்


புண்ணர் (1)

பஞ்சியும் களையா புண்ணர்
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/15,16

மேல்


புண்ணாய் (1)

அருவி பாய் கண்ணும் புண்ணாய் அழிகின்ற மனமும் தானும் – கம்.அயோ:6 6/3

மேல்


புண்ணால் (1)

போதி என்றான் பூத்த மரம் போல் புண்ணால் பொலிகின்றான் – கம்.சுந்:8 43/4

மேல்


புண்ணிடை (5)

புண்ணிடை அயில் என செவி புகா-முனம் – கம்.அயோ:14 56/2
புண்ணிடை பொழி உயிர் புனல் பொலிந்து வரவும் – கம்.ஆரண்:1 43/1
புண்ணிடை எரி புக்கு என்ன மானத்தால் புழுங்கி நையும் – கம்.யுத்2:18 263/4
புண்ணிடை யாக்கை செந்நீர் இழிதர புக்கு நின்ற – கம்.யுத்3:28 1/3
வெந்த புண்ணிடை வேல் பட்ட வெம்மையான் – கம்.யுத்3:29 10/4

மேல்


புண்ணிய (8)

புண்ணிய வணிகர் புனை மறுகு ஒருசார் – பரி 23/25
புண்ணிய விடை என தொழுது போயினான் – கம்.பால:24 40/4
புண்ணிய புனல்_ஆட்டி புலமையோர் – கம்.அயோ:2 31/2
பூழி வெம் கானம் நண்ணி புண்ணிய புனல்கள் ஆடி – கம்.அயோ:3 111/3
புண்ணிய நதி ஆடி புனிதரை வழிபாடு உற்று – கம்.அயோ:8 30/3
புண்ணிய நறு நெயில் பொரு_இல் காலம் ஆம் – கம்.அயோ:14 73/1
புண்ணிய மேனி தீண்ட அஞ்சுவான் உலகம் பூத்த – கம்.சுந்:14 32/2
புலத்தியன் மரபின் வந்து புண்ணிய மரபு பூண்டாய் – கம்.யுத்3:29 59/3

மேல்


புண்ணியத்தது (1)

பொருப்பு உறழ் தோள் புணர் புண்ணியத்தது
கருப்பு வில் அன்று அவன் காமன் அல்லனே – கம்.பால:10 54/3,4

மேல்


புண்ணியத்தால் (1)

போந்தது என்னுடை புண்ணியத்தால் என்றான் – கம்.ஆரண்:3 18/4

மேல்


புண்ணியம் (19)

புண்ணியம் முட்டா தண் நிழல் வாழ்க்கை – பட் 204
புண்ணியம் புரிந்தோர் புகுவது துறக்கம் என்னும் ஈது அரு மறை பொருளே – கம்.பால:3 5/1
புண்ணியம் தொடர் வேள்விகள் யாவையும் புரிந்த – கம்.அயோ:1 35/1
புயல் மொழி மேகம் என்ன புண்ணியம் செய்த என்பார் – கம்.அயோ:3 93/2
போத உளது எம்முழை ஓர் புண்ணியம் அது அன்றோ – கம்.ஆரண்:6 31/2
புண்ணியம் பயக்கின்றுழி அரியது எ பொருளே – கம்.ஆரண்:15 39/4
புண்ணியம் புரிந்தோர் வைகும் துறக்கமே போன்றது அன்றே – கம்.ஆரண்:16 1/4
பொருந்திட இன்றுதான் என் புண்ணியம் பூத்தது என்ன – கம்.ஆரண்:16 5/2
புண்ணியம் உருகிற்று அன்ன பம்பை ஆம் பொய்கை புக்கார் – கம்.ஆரண்:16 9/4
புண்ணியம் ஒன்றே என்றும் நிலைக்கும் பொருள் கொண்டீர் – கம்.கிட்:17 16/4
புண்ணியம் என்று ஒரு பொருள் என்னுழை-நின்றும் போயதால் – கம்.சுந்:2 226/4
புண்ணியம் உளதாம் எம் கோன் தவத்தொடும் பொருந்தினானே – கம்.சுந்:10 19/2
வேள்வி ஆதிய புண்ணியம் தவத்தொடும் விலக்கி – கம்.யுத்1:3 55/1
பொன்றின சிறிய ஆய புண்ணியம் புரிந்தோர் போல – கம்.யுத்1:8 22/1
புண்ணியம் பொருந்தார்-தம் முயற்சி போல் – கம்.யுத்1:8 44/4
புலத்தியன் மரபு மாயா புண்ணியம் பொருந்திற்று என்னா – கம்.யுத்2:16 127/2
பொரு அரும் இன்பம் துய்த்து புண்ணியம் புரிந்தோர் வைகும் – கம்.யுத்3:24 57/3
பொழுது சொல்லினும் புண்ணியம் போன பின் – கம்.யுத்4:37 164/1
புண்ணியம் எனும் நின் உயிர் போயினால் – கம்.யுத்4:41 73/3

மேல்


புண்ணியமூர்த்தி-தன்னை (1)

பூண் எலாம் பொறுத்த மேனி புண்ணியமூர்த்தி-தன்னை
காணலாம் இன்னும் என்னும் காதலால் இருந்தேன் கண்டாய் – கம்.யுத்2:17 22/3,4

மேல்


புண்ணியர் (2)

பூத்த நாள்_மலர் அயன் முதல புண்ணியர்
ஏத்து வான் புகழினர் இன்று-காறும் கூ – கம்.அயோ:12 10/1,2
போற்றினர் விருந்து உவந்திருந்த புண்ணியர்
ஏற்றமும் பெரு வலி அழகொடு எய்தினார் – கம்.யுத்3:24 100/2,3

மேல்


புண்ணியரே (1)

போக்குகின்றேன் கண்ணுற்றேன் புண்ணியரே வம்-மின் என்று – கம்.ஆரண்:13 102/2

மேல்


புண்ணியவன் (1)

போயினன் அனலன் போய் அ புண்ணியவன் பொலன் கொள் பாதம் – கம்.யுத்2:19 214/2

மேல்


புண்ணியன் (4)

புயல் நிற வண்ணன் ஆண்டு அ புண்ணியன் புகன்ற சொல்லை – கம்.ஆரண்:13 126/1
புண்ணியன் கண்ணும் வன் தோள் தம்பி கண் போன்ற அன்றே – கம்.ஆரண்:14 5/4
புண்ணியன் தொழு கழல் பரதன் போன்றனன் – கம்.கிட்:11 124/4
போந்த புண்ணியன் கண் அகன் கோயிலுள் புக்கான் – கம்.சுந்:2 133/4

மேல்


புண்ணியா (2)

பொருப்பு வில்லை பொடி செய்த புண்ணியா
கருப்பு வில் இறுத்து ஆட்கொண்டு கா என்றாள் – கம்.பால:21 21/3,4
பொய்யோ பொய் உரையாத புண்ணியா – கம்.கிட்:8 9/4

மேல்


புண்ணில் (3)

புண்ணில் ஆம் பெரும் புழையில் கனல் நுழைந்தால் என செவியில் புகுதலோடும் – கம்.பால:6 12/2
உருவி புக்கு ஒளித்த புண்ணில் குளித்தலும் உளைந்து விம்மி – கம்.ஆரண்:10 99/2
புண்ணில் கோல் இட்டாலன சொல்லி பொது நோக்காது – கம்.சுந்:3 150/3

மேல்


புண்ணின் (14)

வெந்தது ஓர் புண்ணின் கண் வேல் கொண்டு நுழைப்பான் போல் – கலி 120/17
வசி படு புண்ணின் குருதி மாந்தி – அகம் 313/14
இயங்கு தென்றல் மன்மத வேள் எய்த புண்ணின் இடை நுழைய – கம்.பால:10 64/2
புக்கன புறத்தன புண்ணின் கண் மலர் – கம்.அயோ:4 170/3
புண்ணின் நீரும் பொடிகளும் போய் உக – கம்.ஆரண்:9 27/2
புண்ணின் புது நீர் பொழிய பொலி புள்ளின் வேந்தன் – கம்.ஆரண்:13 26/1
புண்ணின் எரியும் ஒரு நெஞ்சம் பொதியும் மருந்தின் தரும் பொய்காய் – கம்.கிட்:1 24/2
பொழுதில் நூறி புலவு உறு புண்ணின் நீர் – கம்.சுந்:3 27/2
வெந்துறு புண்ணின் வேல் நுழைந்து-ஆங்கு வெண் மதி பசும் கதிர் விரவ – கம்.சுந்:3 87/2
புண்ணின் நீர் புணரியில் படிந்து பூவையர் – கம்.சுந்:5 56/3
புண்ணின் மீ சென்று பொழி புனல் பசும் புலால் பொடிப்ப – கம்.சுந்:11 51/3
என்பு உற கிழிந்த புண்ணின் இழி பெரும் குருதியோடும் – கம்.யுத்1:12 34/1
புண்ணின் உற்றது ஓர் எரி அன்ன துயரினன் புலம்பும் – கம்.யுத்3:22 201/4
புண்ணின் நீர் ஆறும் பல் பேய் புது புனல் ஆடும் பொம்மல் – கம்.யுத்4:34 21/3

மேல்


புண்ணின்-நின்று (1)

விண்டு உதிர் புண்ணின்-நின்று மெல்லென விரைவின் வாங்கி – கம்.யுத்3:24 11/3

மேல்


புண்ணினானும் (1)

புழுங்கிய புண்ணினானும் இனையன புகலலுற்றான் – கம்.யுத்2:19 286/4

மேல்


புண்ணினில் (1)

பொருக்கென சென்று புக்கான் புண்ணினில் குமிழி பொங்க – கம்.யுத்2:19 285/2

மேல்


புண்ணினுள் (1)

புண்ணினுள் நுழைந்து ஓடிய புந்தியோர் – கம்.யுத்4:37 190/3

மேல்


புண்ணினூடு (1)

புண்ணினூடு உறு வேல் என மனம் மிக புழுங்கி – கம்.ஆரண்:13 78/3

மேல்


புண்ணினை (1)

புண்ணினை கோல் உறுத்து அனைய பொம்மலால் – கம்.யுத்4:40 57/3

மேல்


புண்ணினொடு (1)

புண்ணினொடு குறிகள் புள்ளி என விரைவின் – கம்.யுத்3:31 167/3

மேல்


புண்ணீர் (4)

மூத்தம் ஒன்றில் முடித்தவர் மொய் புண்ணீர்
நீத்தம் ஓடி நெடும் திசை நேர் உற – கம்.ஆரண்:9 28/1,2
ஊறிட ஊன் இடு புண்ணீர்
சேறு இட ஊர் அடு செம் தீ – கம்.சுந்:13 50/2,3
சேனை பட்டது பட்டது செம் புண்ணீர் – கம்.யுத்2:15 50/4
தேய்ந்த ஆயுளர் ஆனவர் செம் புண்ணீர்
பாய்ந்த தானை படு களம் பாழ்பட – கம்.யுத்2:15 51/2,3

மேல்


புண்ணீருள் (1)

புளிக்கும் கண்டகர் புண்ணீருள்
குளிக்கும் பேய் குடையும்-தோறும் – கம்.சுந்:5 53/1,2

மேல்


புண்ணுடை (1)

போர்த்தலை புறகிட்டு ஏற்ற புண்ணுடை தழும்பும் போலாம் – கம்.யுத்4:37 207/3

மேல்


புண்ணுடையாய்-பால் (1)

ஊறாநின்ற புண்ணுடையாய்-பால் உயிர் காணேன் – கம்.யுத்3:22 204/1

மேல்


புண்ணும் (3)

என் ஐ மார்பில் புண்ணும் வெய்ய – புறம் 280/1
புண்ணும் செய்தது முதுகு என புறங்கொடுத்து ஓடி – கம்.யுத்1:5 57/1
புண்ணும் நீக்கினை தமையனை தொடர்ந்து உடன் போந்தாய் – கம்.யுத்4:40 112/4

மேல்


புண்ணுளே (1)

புண்ணுளே கோல் இட்டு அன்ன மானத்தால் புழுங்குகின்றான் – கம்.சுந்:11 17/4

மேல்


புண்ணுறுநர்க்கு (1)

பெரும் புண்ணுறுநர்க்கு பேஎய் போல – நற் 349/8

மேல்


புண்ணூடு (1)

புண்ணூடு ஓடும் கனலோ விடமோ என்ன புகல்வாய் – கம்.அயோ:4 44/2

மேல்


புண்ணே (2)

பூம் பொறி கழல் கால் நெடுந்தகை புண்ணே – புறம் 281/9
பொருதமை புண்ணே சொல்ல வென்றமை போந்த தன்மை – கம்.சுந்:14 10/1

மேல்


புண்ணை (1)

கொலை ஏறு சாடிய புண்ணை எம் கேளே – கலி 106/36

மேல்


புண்ணொடும் (1)

சின்னபின்னங்கள் ஆன புண்ணொடும் மயர்வு தீர்ந்தார் – கம்.யுத்2:19 295/2

மேல்


புண்தான் (4)

புண்தான் உறு நெஞ்சு புழுங்குறுவென் – கம்.ஆரண்:14 66/3
புண்தான் என நோய் உற விம்முறுகின்ற போழ்தின் – கம்.சுந்:4 90/2
புண்தான் உறு நெஞ்சு புழுக்கம் உற – கம்.யுத்2:18 27/3
புண்தான் என புனலோடு இழி உதிரம் விழி பொழிவான் – கம்.யுத்2:18 170/2

மேல்


புணர் (80)

பிடி புணர் வேழம் பெட்டவை கொள்க என – பொரு 126
வலம் பட நடக்கும் வலி புணர் எருத்தின் – சிறு 189
புணர் பொறை தாங்கிய வடு ஆழ் நோன் புறத்து – பெரும் 79
புணர் நார் பெய்த புனைவு இன் கண்ணி – பெரும் 218
துணை புணர் தொழில நால்கு உடன் பூட்டி – பெரும் 489
வலி புணர் யாக்கை வன்கண் யவனர் – முல் 61
ஏழ் புணர் சிறப்பின் இன் தொடை சீறியாழ் – மது 559
குரல் புணர் நல் யாழ் முழவோடு ஒன்றி – மது 605
பிடி புணர் பெரும் களிறு முழங்க முழு வலி – மது 676
புணர் கூட்டுண்ட புகழ் சால் சிறப்பின் – மது 762
துணை புணர் அன்ன தூ நிற தூவி – நெடு 132
துணை புணர் ஏற்றின் எம்மொடு வந்து – குறி 235
தொடுத்த வாளியர் துணை புணர் கானவர் – மலை 17
கூடு இயத்து அன்ன குரல் புணர் புள்ளின் – மலை 269
விண்டு புரையும் புணர் நிலை நெடும் கூட்டு – நற் 26/3
மலை கண்டு அன்ன நிலை புணர் நிவப்பின் – நற் 60/1
உரைத்தனம் வருகம் எழு-மதி புணர் திரை – நற் 88/3
இணர் உறுபு உடைவதன்-தலையும் புணர் வினை – நற் 118/6
பெடை புணர் அன்றில் உயங்கு குரல் அளைஇ – நற் 152/7
இணர் துதை மாஅத்த புணர் குயில் விளி-தொறும் – நற் 157/5
புன்னை அம் கானல் புணர் குறி வாய்த்த – நற் 227/3
அரிது புணர் இன் உயிர் வவ்விய நீ என – நற் 245/7
துணை புணர் அன்றில் உயவு குரல் கேள்-தொறும் – நற் 303/5
பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம் – நற் 307/8
உயிர் செல கடைஇ புணர் துணை – நற் 338/11
புணர் குறி வாய்த்த ஞான்றை கொண்கன் – குறு 299/4
புனல் ஆடு மகளிர்க்கு புணர் துணை உதவும் – ஐங் 15/2
புனல் ஆடு புணர் துணை ஆயினள் எமக்கே – ஐங் 72/5
இயம் புணர் தூம்பின் உயிர்க்கும் அத்தம் – ஐங் 377/2
கன்று புணர் பிடிய குன்று பல நீந்தி – பதி 12/13
பைம் கண் யானை புணர் நிரை துமிய – பதி 28/2
புன் புற எருவை பெடை புணர் சேவல் – பதி 36/9
புணர் புரி நரம்பின் தீம் தொடை பழுனிய – பதி 41/1
குரல் புணர் இன் இசை தழிஞ்சி பாடி – பதி 57/9
எழூஉ புணர் யாழும் இசையும் கூட – பரி 7/78
உடம் புணர் காதலரும் அல்லாரும் கூடி – பரி 8/125
மா மயில் அன்னார் மறையில் புணர் மைந்தர் – பரி 11/41
இடு புணர் வளையொடு தொடு தோள் வளையர் – பரி 12/23
பூண் ஆரம் நோக்கி புணர் முலை பார்த்தான் உவன் – பரி 12/55
துறையே முத்து நேர்பு புணர் காழ் மத்தக நித்திலம் – பரி 16/5
ஒருசார் அறத்தொடு வேதம் புணர் தவம் முற்றி – பரி 23/18
ஏழ் புணர் இன் இசை முரல்பவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/18
புணர் நிலை வளகின் குளகு அமர்ந்து உண்ட – கலி 43/20
புணர் மருப்பு எழில் கொண்ட வரை புரை செலவின் – கலி 43/21
துணை புணர் அன்னத்தின் தூவி மெல் அணை அசைஇ – கலி 72/2
புது நீர புதல் ஒற்ற புணர் திரை பிதிர் மல்க – கலி 72/5
இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி – கலி 78/2
பிரிந்தீர் புணர் தம்மின் என்பன போல – கலி 92/62
எல்லாம் புணர் குறி கொண்டு – கலி 101/50
துணை புணர் உவகையர் பரத மாக்கள் – அகம் 30/3
புணர் திரை பரப்பு_அகம் துழைஇ தந்த – அகம் 80/5
புணர் குறி செய்த புலர் குரல் ஏனல் – அகம் 118/12
கணை கால் அம் பிணை காமர் புணர் நிலை – அகம் 134/12
ஏறு புணர் உவகைய ஊறு இல உகள – அகம் 234/11
செக்கர் தோன்ற துணை புணர் அன்றில் – அகம் 260/6
புணர் துயில் எடுப்பும் புனல் தெளி காலையும் – அகம் 279/13
நளி இரும் கங்குல் புணர் குறி வாய்த்த – அகம் 325/3
பிடி புணர் களிற்றின் எம்மொடு ஆடி – அகம் 368/11
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின் – புறம் 6/5
குரல் புணர் சீர் கொளை வல் பாண்_மகனும்மே – புறம் 11/15
துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி – புறம் 224/2
பொறி புணர் உடம்பில் தோன்றி என் – புறம் 266/12
துடியன் கையது வேலே அடி புணர்
வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை சீறியாழ் – புறம் 285/2,3
இன்புறு புணர் நிலை கண்ட மனையோள் – புறம் 320/6
பொதியினை நகுவன புணர் முலை கலை வாழ் – கம்.பால:2 44/3
வன் தோரணங்கள் புணர் வாயிலும் வானின் உம்பர் – கம்.பால:3 70/1
புயங்களில் கலவை சாந்தும் புணர் முலை சுவடும் நீங்கா – கம்.பால:10 19/3
பொருப்பு உறழ் தோள் புணர் புண்ணியத்தது – கம்.பால:10 54/3
பொன் அணி புணர் முலை புரி மென் கூந்தலார் – கம்.பால:14 14/3
புணர் நலம் கிளர் கொங்கை புழுங்கிட – கம்.பால:21 29/3
மனம் அனுக்கம் விட தனித்தனி வள்ளலை புணர் கள்ள வன் – கம்.அயோ:3 56/3
புண் உற அனங்கன் வாளி புழைத்த தம் புணர் மென் கொங்கை – கம்.அயோ:3 89/3
போது ஆம் பல் தோன்ற புணர் முலை மேல் பூம் தரளம் – கம்.அயோ:4 97/2
பூரியர் புணர் மாதர் பொது மனம் என மன்னும் – கம்.அயோ:9 1/1
பொன் துன்னும் புணர் மென் கொங்கை பொலன்_குழை போரில் என்னை – கம்.ஆரண்:12 80/2
வாரம் ஆவதும் மற்று ஒருவன் புணர்
தாரம் ஆவதை தாங்கும் தருக்கு அதோ – கம்.கிட்:7 105/3,4
புழுங்குறு புணர் முலை கொதிப்ப புக்கு உலாய் – கம்.கிட்:10 12/2
மாடு இருந்த மற்று இவன் புணர் மங்கையர் மயங்கி – கம்.சுந்:12 53/1
நிசாசரன் உரு புணர் நெருப்பின் நீர்மையான் – கம்.யுத்1:2 42/4
மறத்தை பூண்டு வெம் பாவத்தை மணம் புணர் மணாளர் – கம்.யுத்3:31 6/2

மேல்


புணர்-மார் (3)

காதல் இன் துணை புணர்-மார் ஆய் இதழ் – மது 550
ஆடல் மகளிர் பாடல் கொள புணர்-மார்
தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை – நெடு 67,68
நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்-மார்
காரிகை மது ஒருவரின் ஒருவர் கண்ணின் கவர்பு-உற – பரி 11/67,68

மேல்


புணர்-மினோ (1)

புணர்ந்தீர் புணர்-மினோ என்ன இணர் மிசை – நற் 224/4

மேல்


புணர்க்க (1)

பொன் மான் உருவால் சில மாயை புணர்க்க அன்றோ – கம்.சுந்:4 87/1

மேல்


புணர்க்கினும் (1)

போரினை கடந்து மாயம் புணர்க்கினும் புணர்க்கும் போய் அ – கம்.யுத்3:28 32/2

மேல்


புணர்க்கும் (3)

பிரிந்தோர் புணர்க்கும் பண்பின் – குறு 156/6
அணங்கு உடை அவுணர் ஏமம் புணர்க்கும்
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை – பதி 11/4,5
போரினை கடந்து மாயம் புணர்க்கினும் புணர்க்கும் போய் அ – கம்.யுத்3:28 32/2

மேல்


புணர்க்குவன் (1)

போவுண்டது என்னின் ஐய புணர்க்குவன் மாயம் என்று – கம்.யுத்2:19 231/3

மேல்


புணர்க்குவென்-மன்னோ (1)

இனிதினின் புணர்க்குவென்-மன்னோ துனி இன்று – அகம் 263/13

மேல்


புணர்க (1)

புறத்தினில் புகழே ஆக பழியோடும் புணர்க போக – கம்.யுத்3:27 176/3

மேல்


புணர்கின்றன (1)

புடை கொண்டு எறி குருதி கடல் புணர்கின்றன பொறி வெம் – கம்.யுத்2:18 150/3

மேல்


புணர்கின்றாரை (1)

பூவையர் பலாண்டு கூற புது மணம் புணர்கின்றாரை – கம்.சுந்:2 118/4

மேல்


புணர்குவர் (1)

எஞ்சல் இல் மனம் நாளை புணர்குவர் எனலோடும் – கம்.பால:23 21/2

மேல்


புணர்குவை (1)

பகல் நீ வரினும் புணர்குவை அகல் மலை – அகம் 18/16

மேல்


புணர்ச்சி (19)

அரு விடர் அமைந்த களிறு தரு புணர்ச்சி
வான் உரி உறையுள் வயங்கியோர் அவாவும் – குறி 212,213
நீர் உறை மகன்றில் புணர்ச்சி போல – குறு 57/2
இன்புறு புணர்ச்சி நுகரும் – ஐங் 407/3
அமையா புணர்ச்சி அமைய நெற்றி – பரி 5/29
அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர் புணர்ச்சி
புலரா மகிழ் மறப்பு அறியாது நல்கும் – பரி 8/44,45
விருப்போர் ஒத்து மெய்யுறு புணர்ச்சி
புலத்தலின் சிறந்தது கற்பே அது தான் – பரி 9/15,16
முன்புற்று அறியா முதல் புணர்ச்சி மொய் குழலை – பரி 28/1
நனவில் புணர்ச்சி நடக்குமாம் அன்றோ – கலி 39/35
நனவில் புணர்ச்சி நடக்கலும் ஆங்கே – கலி 39/36
கனவில் புணர்ச்சி கடிதுமாம் அன்றோ – கலி 39/37
அன்ன வான் சேவல் புணர்ச்சி போல் ஒண்_நுதல் – கலி 147/66
பேயும் அறியா மறை அமை புணர்ச்சி
பூசல் துடியின் புணர்பு பிரிந்து இசைப்ப – அகம் 62/6,7
சில் செவித்து ஆகிய புணர்ச்சி அலர் எழ – அகம் 90/4
நாள் பல நீடிய கரந்து உறை புணர்ச்சி
நாண் உடைமையின் நீங்கி சேய் நாட்டு – அகம் 187/2,3
ஏமுறு புணர்ச்சி இன் துயில் மறந்தே – அகம் 393/26
இன்றே போக நும் புணர்ச்சி வென்று_வென்று – புறம் 58/28
பொய் இல் மங்கையர்க்கு ஏய்ந்த புணர்ச்சி போல் – கம்.கிட்:7 110/2
தூய்மை சால் புணர்ச்சி பேணி துகள்_அறு தொழிலை ஆகி – கம்.கிட்:9 8/3
கிடந்தனர் நடந்தது புணர்ச்சி தரு கேதம் – கம்.சுந்:2 158/4

மேல்


புணர்ச்சியர் (1)

தம் உளே புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர்
அன்னார் இருவரை காணிரோ பெரும – கலி 9/7,8

மேல்


புணர்ச்சியார் (1)

தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை – கலி 118/19

மேல்


புணர்ச்சியால் (1)

புல் ஆரா புணர்ச்சியால் புலம்பிய என் தோழி – கலி 45/10

மேல்


புணர்ச்சியாலும் (1)

பொய்த்தல்_இல் உள்ளத்து அன்பு பொழிகின்ற புணர்ச்சியாலும்
இ தலை இருந்து நாயேன் ஏயின எனக்கு தக்க – கம்.கிட்:9 28/1,2

மேல்


புணர்ச்சியான் (1)

மன்னிய புணர்ச்சியான் மறுத்தரல் ஒல்வதோ – கலி 15/19

மேல்


புணர்ச்சியின் (1)

காதல் மாறா காமர் புணர்ச்சியின்
இரும் கழி முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 220/15,16

மேல்


புணர்ச்சியும் (2)

புரிவு அமர் காதலின் புணர்ச்சியும் தரும் என – கலி 11/3
மாய புணர்ச்சியும் எல்லாம் உடன் நீங்க – கலி 39/50

மேல்


புணர்ச்சியுள் (3)

மாசு இல் வண் சேக்கை மணந்த புணர்ச்சியுள்
பாயல் கொண்டு என் தோள் கனவுவார் ஆய் கோல் – கலி 24/6,7
பொய் தீர்ந்த புணர்ச்சியுள் புது நலம் கடிகல்லாய் – கலி 118/16
புரிவு உண்ட புணர்ச்சியுள் புல் ஆரா மாத்திரை – கலி 142/1

மேல்


புணர்த்த (7)

பூதம் புணர்த்த புதிது இயல் பாவை – நற் 192/9
தன்னொடு புணர்த்த இன் அமர் கானல் – நற் 267/6
புன் புலம் வித்திய புனவர் புணர்த்த
மெய்ம்மை அன்ன பெண்_பால் புணர்ந்து – ஐங் 246/3,4
போக்கிய புணர்த்த அறன் இல் பாலே – ஐங் 376/5
தூம மென் குழலினர் புணர்த்த சூழ்ச்சியால் – கம்.பால:5 45/4
பொய் நிலையோர்கள் புணர்த்த வஞ்சம் உண்டோ – கம்.அயோ:3 22/3
பொய் கொடு வஞ்சனை புணர்த்த போதினும் – கம்.யுத்1:4 73/2

மேல்


புணர்த்தது (1)

போதல் உண்டாம்-கொல் அறிந்து புனல் புணர்த்தது
ஓஓ பெரிதும் வியப்பு – பரி 24/39,40

மேல்


புணர்த்தனர் (1)

இ திறம் புணர்த்தனர் என்கின்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 33/4

மேல்


புணர்த்திய (1)

புணர்த்திய இச்சத்து பெருக்கத்தின் துனைந்து – பரி 7/37

மேல்


புணர்த்தியேல் (1)

போது பிற்படல் உண்டு இது ஓர் பொருள் அன்று நின்று புணர்த்தியேல்
யாது உனக்கு இயலாதது எந்தை வருந்தல் என்ன இயம்பினான் – கம்.கிட்:10 68/3,4

மேல்


புணர்த்து (3)

தலை புணர்த்து அசைத்த பல் தொகை கலப்பையர் – அகம் 301/22
புணர்த்து நோக்கி பொது நின்ற நீதியை – கம்.சுந்:12 85/2
புண் எலாம் எனக்கே ஆக்கி விபரீதம் புணர்த்து விட்டீர் – கம்.யுத்2:17 12/4

மேல்


புணர்த்துக (1)

பொன்னின் மான் ஆகி புக்கு பொன்னை மால் புணர்த்துக என்ன – கம்.ஆரண்:11 39/2

மேல்


புணர்த்துதல் (1)

பொது நெறி நிலையது ஆக புணர்த்துதல் புலமைத்து என்னா – கம்.யுத்1:9 71/2

மேல்


புணர்த்தும் (1)

புணர்த்தும் மாயையில் பொதுவுற நின்று அவை உணரா – கம்.யுத்4:40 85/2

மேல்


புணர்த்துவென் (1)

புணர்த்துவென் சீதை தானே புணர்வது ஓர் வினையம் போற்றி – கம்.யுத்2:17 3/2

மேல்


புணர்த்தேன் (1)

பொன்னுலகின் நின்று ஒளிர் பிலத்திடை புணர்த்தேன் – கம்.கிட்:14 57/4

மேல்


புணர்த்தோய் (1)

வல்ல கூறி வாய்வதின் புணர்த்தோய்
நல்லை காண் இனி காதல் அம் தோழீஇ – அகம் 352/10,11

மேல்


புணர்தல் (2)

புதுவோர் புணர்தல் வெய்யன் ஆயின் – கலி 75/10
கரும் குழல் களிக்கும் வண்டும் கடிமணம் புணர்தல் கண்டார் – கம்.பால:16 17/4

மேல்


புணர்தலும் (2)

பிரிதலும் ஆங்கே புணர்தலும் தம்மில் – கலி 92/8
பொங்கி முற்றிய உணர்வு புணர்தலும் புகையினொடு – கம்.கிட்:1 41/1

மேல்


புணர்ந்த (26)

அறனொடு புணர்ந்த திறன் அறி செங்கோல் – பொரு 230
வாள் வலம் புணர்ந்த நின் தாள் வலம் வாழ்த்த – மது 727
துணை புணர்ந்த மட மங்கையர் – பட் 106
முது வாய் கோடியர் முழவொடு புணர்ந்த
திரி புரி நரம்பின் தீம் தொடை ஓர்க்கும் – பட் 253,254
நீ புணர்ந்த அனையேம் அன்மையின் யாமே – நற் 15/5
புதுவது புணர்ந்த பொழிலே உதுவே – நற் 96/3
கறி வளர் அடுக்கத்து களவினில் புணர்ந்த
செம் முக மந்தி செய்குறி கரும் கால் – நற் 151/7,8
தானே யானே புணர்ந்த மாறே – நற் 219/10
நீடு இரும் சிலம்பின் பிடியொடு புணர்ந்த
பூ பொறி ஒருத்தல் ஏந்து கை கடுப்ப – நற் 317/1,2
சிறு_மனை புணர்ந்த நட்பே தோழி – குறு 326/3
ஈர்ம் பிணவு புணர்ந்த செந்நாய் ஏற்றை – ஐங் 354/1
புணர்ந்த காதலியின் புதல்வன் தலையும் – ஐங் 403/1
ஐந்து ஒருங்கு புணர்ந்த விளக்கத்து அனையை – பதி 14/4
தம் உளே புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர் – கலி 9/7
அரவின் பொறியும் அணங்கும் புணர்ந்த
உரவு வில் மேல் அசைத்த கையை ஓராங்கு – கலி 50/6,7
இனி புணர்ந்த எழில் நல்லார் இலங்கு எயிறு உறாஅலின் – கலி 67/14
பாரித்து புணர்ந்த நின் பரத்தைமை காணிய – கலி 71/12
அடுத்து தன் பொய் உண்டார் புணர்ந்த நின் எருத்தின்-கண் – கலி 71/15
ஆளும் கிழமையொடு புணர்ந்த
எம் கோ வாழியர் இ மலர் தலை உலகே – கலி 103/78,79
திரு நுதல் ஆயத்தார் தம்முள் புணர்ந்த
ஒரு மணம் தான் அறியும் ஆயின் எனைத்தும் – கலி 114/16,17
நம்மொடு புணர்ந்த கேண்மை முன்னே – அகம் 70/5
உணர்ந்தனை புணர்ந்த நீயும் நின் தோள் – அகம் 178/14
உடையை வாழி எம் புணர்ந்த பாலே – புறம் 176/8
போவார் பிரிக்க முயல்வார் புணர்ந்த பொருள் ஆம் இது என்று தெருளா – கம்.ஆரண்:13 68/4
நல் நெறி குமரர் போக நயந்து உடன் புணர்ந்த சேனை – கம்.சுந்:14 52/2
தருமத்தின் ஒன்றும் ஒழுகாத செய்கை தழுவி புணர்ந்த தகையால் – கம்.யுத்2:19 265/1

மேல்


புணர்ந்த-கால் (1)

பன் மலர் நறும் பொழில் பழி இன்றி புணர்ந்த-கால்
சின்_மொழி தெளி என தேற்றிய சிறப்பு அன்றோ – கலி 132/12,13

மேல்


புணர்ந்தமை (2)

எரி இதழ் சோர்ந்து உக ஏதிலார் புணர்ந்தமை
கரி கூறும் கண்ணியை ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/13,14
மணப்பு அரும் காமம் புணர்ந்தமை அறியார் – அகம் 112/15

மேல்


புணர்ந்தமையின் (1)

தாம் புணர்ந்தமையின் பிரிந்தோர் உள்ள – குறு 191/3

மேல்


புணர்ந்தவர் (8)

காதலர் புணர்ந்தவர் கதுப்பு போல் கழல்குபு – கலி 27/5
புணர்ந்தவர் முகம் போல பொய்கை பூ புதிது ஈன – கலி 31/5
பொய்யேம் என்று ஆய்_இழாய் புணர்ந்தவர் உரைத்ததை – கலி 31/8
புணர்ந்தவர் முயக்கம் போல் புரிவு உற்ற கொடியொடும் – கலி 32/12
காதலர் புணர்ந்தவர் கவவு கை நெகிழாது – கலி 33/7
வீங்கு இறை வடு கொள வீழுநர் புணர்ந்தவர்
தேம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 66/5,6
காதலர் புணர்ந்தவர் காரிகை கடிகல்லாய் – கலி 118/12
புணர்ந்தவர் இடை ஒரு வெகுளி பொங்கலால் – கம்.ஆரண்:10 119/2

மேல்


புணர்ந்தவர்க்கு (1)

பிரிந்தவர்க்கு நோய் ஆகி புணர்ந்தவர்க்கு புணை ஆகி – கலி 148/18

மேல்


புணர்ந்தவள் (2)

தொல் இயல் வழாஅமை துணை என புணர்ந்தவள்
புல் ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/17,18
தொல் நலம் இழந்தோள் நீ துணை என புணர்ந்தவள்
இன் உறல் வியன் மார்ப இனையையால் கொடிது என – கலி 100/20,21

மேல்


புணர்ந்தன்று (2)

உயவு புணர்ந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 203/11
பேரொடு புணர்ந்தன்று அன்னை இவள் உயிரே – ஐங் 367/5

மேல்


புணர்ந்தன (2)

நம் போல் நயவர புணர்ந்தன
கண்டிகும் மடவரல் புறவின் மாவே – ஐங் 419/3,4
வரு முலை புணர்ந்தன என்பதனால் என் தோழி – கலி 39/5

மேல்


புணர்ந்தனம் (1)

சுடர் தொடி மடவரல் புணர்ந்தனம் யாமே – ஐங் 416/5

மேல்


புணர்ந்தனள் (2)

நயந்த காதலன் புணர்ந்தனள் ஆயினும் – நற் 66/6
காதல் புணர்ந்தனள் ஆகி ஆய் கழல் – ஐங் 400/4

மேல்


புணர்ந்தனன் (1)

புணர்ந்தனன் போல உணர கூறி – நற் 145/6

மேல்


புணர்ந்தனை (1)

புன்னைய நறும் பொழில் புணர்ந்தனை இருந்த-கால் – கலி 132/8

மேல்


புணர்ந்தாம் (1)

புணர்ந்தாம் போல உணர்ந்த நெஞ்சமொடு – நற் 349/4

மேல்


புணர்ந்தாரேனும் (1)

போரிடை கொண்டாரேனும் வஞ்சனை புணர்ந்தாரேனும்
ஆர் உமக்கு அறையல்-பாலார் அனுமனும் உளனோ நும்-பால் – கம்.யுத்2:17 45/3,4

மேல்


புணர்ந்தாரை (1)

போற்றுதல் என்பது புணர்ந்தாரை பிரியாமை – கலி 133/7

மேல்


புணர்ந்தான் (1)

பறாஅ பருந்தின் கண் பற்றி புணர்ந்தான்
கறாஅ எருமைய காடு இறந்தான்-கொல்லோ – கலி 147/37,38

மேல்


புணர்ந்திசினோர்க்கே (1)

செயிர் தீர் இன் துணை புணர்ந்திசினோர்க்கே – அகம் 367/16

மேல்


புணர்ந்திடுமால் (1)

பொய்யாதன வந்து புணர்ந்திடுமால்
மெய்யே உயிர் தீர்வது ஒர் மேல்வினை நீ – கம்.யுத்1:3 107/2,3

மேல்


புணர்ந்திருந்து (1)

தேன் இமிர் காவில் புணர்ந்திருந்து ஆடும்-மார் – கலி 92/66

மேல்


புணர்ந்தீர் (2)

புணர்ந்தீர் புணர்-மினோ என்ன இணர் மிசை – நற் 224/4
கூடி புணர்ந்தீர் பிரியன்-மின் நீடி – கலி 92/61

மேல்


புணர்ந்து (45)

எழூஉ புணர்ந்து அன்ன பரூஉ கை நோன் பார் – பெரும் 48
கணம்_கொள் சுற்றமொடு கை புணர்ந்து ஆடும் – பெரும் 234
புணர்ந்து உடன் ஆடும் இசையே அனைத்தும் – மது 266
புணர்ந்து உடன் கொணர்ந்த புரவியொடு அனைத்தும் – மது 323
ஓம்பினர் தழீஇ தாம் புணர்ந்து முயங்கி – மது 462
விழு சீர் எய்திய ஒழுக்கமொடு புணர்ந்து
நிலம் அமர் வையத்து ஒருதாம் ஆகி – மது 469,470
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல் – மது 578
ஆய் தொடி மகளிர் நறும் தோள் புணர்ந்து
கோதையின் பொலிந்த சேக்கை துஞ்சி – மது 712,713
பெரு நல் யானையொடு பிடி புணர்ந்து உறையவும் – பட் 251
முருகு புணர்ந்து இயன்ற வள்ளி போல நின் – நற் 82/4
புணர்ந்து இனிது நுகர்ந்த சாரல் நல் ஊர் – நற் 139/8
கன்று உடை மருங்கின் பிடி புணர்ந்து இயலும் – நற் 194/3
பொருள் மலி நெஞ்சம் புணர்ந்து உவந்தன்றே – நற் 308/11
புணர்ந்து உடன் போதல் பொருள் என – குறு 297/6
தேற்றம் செய்து நம் புணர்ந்து இனி – ஐங் 23/3
மெய்ம்மை அன்ன பெண்_பால் புணர்ந்து
மன்றில் பையுள் தீரும் – ஐங் 246/4,5
யாஅம் துணை புணர்ந்து உறைதும் – ஐங் 333/4
வயக்கு-உறு வெள் வேலவன் புணர்ந்து செலவே – ஐங் 379/4
நயந்த காதலன் புணர்ந்து சென்றனளே – ஐங் 386/2
புள்ளும் மாவும் புணர்ந்து இனிது உகள – ஐங் 414/1
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து
திண்ணிதின் மாண்டன்று தேரே – ஐங் 449/2,3
பெரும் கவின் அழிந்த ஆற்ற ஏறு புணர்ந்து
அண்ணல் மரையா அமர்ந்து இனிது உறையும் – பதி 23/13,14
உருமு நிலன் அதிர்க்கும் குரலொடு கொளை புணர்ந்து
பெரும் சோறு உகுத்தற்கு எறியும் – பதி 30/42,43
வண்டு படு சென்னிய பிடி புணர்ந்து இயல – பதி 82/6
தோடு உறு மட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல – பதி 89/2
உமையொடு புணர்ந்து காம வதுவையுள் – பரி 5/28
நின் படிந்து நீங்காமை இன்று புணர்ந்து எனவே – பரி 7/86
பொன் புனை உடுக்கையோன் புணர்ந்து அமர் நிலையே – பரி 15/28
புரி உறு நரம்பும் இயலும் புணர்ந்து
சுருதியும் பூவும் சுடரும் கூடி – பரி 18/51,52
குழுவொடு புணர்ந்து போம் குன்று அழல் வெம் சுரம் – கலி 25/11
மல்கிய துருத்தியுள் மகிழ் துணை புணர்ந்து அவர் – கலி 35/13
மெய்ம் மலி உவகையன் புகுதந்தான் புணர்ந்து ஆரா – கலி 40/32
அணை மென் தோள் யாம் வாட அமர் துணை புணர்ந்து நீ – கலி 66/9
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி – கலி 71/2
துணை புணர்ந்து எழுதரும் தூ நிற வலம்புரி – கலி 135/1
புள்ளு புணர்ந்து இனிய ஆக தெள் ஒளி – அகம் 136/3
பணை கவின் அழியாது துணை புணர்ந்து என்றும் – அகம் 178/15
கணம்_கொள் ஆயமொடு புணர்ந்து விளையாட – அகம் 250/5
செறி நடை பிடியொடு களிறு புணர்ந்து என்ன – அகம் 301/16
குறு நெடும் தூம்பொடு முழவு புணர்ந்து இசைப்ப – அகம் 301/17
திறந்து நம் புணர்ந்து நும்மின் சிறந்தோர் – அகம் 311/5
யாழ் இசை பறவை இமிர பிடி புணர்ந்து
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் நாடன் – அகம் 332/8,9
இடைபட சேய ஆயினும் தொடை புணர்ந்து
அரு விலை நன் கலம் அமைக்கும்-காலை – புறம் 218/3,4
பொன்னின் மணி தட மார்பு புணர்ந்து என் – கம்.ஆரண்:14 52/3
புணர்ந்து அவளும் அன்னவனும் அன்றில் விழை போகத்து – கம்.கிட்:14 58/1

மேல்


புணர்ந்தும் (1)

இன்புற புணர்ந்தும் இளி வர பணிந்தும் – அகம் 330/3

மேல்


புணர்ந்தே (1)

வாய்மை அன்ன வைகலொடு புணர்ந்தே – கலி 35/25

மேல்


புணர்ந்தோர் (13)

மென் சிறை வண்டு இனம் மான புணர்ந்தோர்
நெஞ்சு ஏமாப்ப இன் துயில் துறந்து – மது 574,575
பிரிந்தோர் வந்து நம் புணர புணர்ந்தோர்
பிரிதல் சூழ்தலின் அரியதும் உண்டோ – நற் 79/5,6
புள்ளு பதி சேரினும் புணர்ந்தோர் காணினும் – நற் 253/1
நெருநை புணர்ந்தோர் புது நலம் வௌவி – நற் 360/3
புணர்ந்தோர் மெய்ம் மணம் கமழும் தண் பொழில் – ஐங் 19/2
பிரியலர் போல புணர்ந்தோர் மன்ற – ஐங் 336/2
இரவில் புணர்ந்தோர் இடை முலை அல்கல் – பரி 6/54
புணர்ந்தோர் புன்கண் அருளலும் உணர்ந்தோர்க்கு – அகம் 108/1
புணர்ந்தோர் போல போற்று-மதி நினக்கு யான் – அகம் 342/2
தண் நறும் கதுப்பில் புணர்ந்தோர் புனைந்த என் – அகம் 391/6
கோதையை புணர்ந்தோர் கோதையானும் – புறம் 48/2
புணர்ந்தோர் பூ அணி அணிய பிரிந்தோர் – புறம் 194/3
பொங்கு மா தவமும் ஞானமும் புணர்ந்தோர் யாவர்க்கும் புகல்_இடம் ஆன – கம்.பால:3 6/2

மேல்


புணர்ப்ப (2)

விரி கதிர் மதியமொடு வியல் விசும்பு புணர்ப்ப
எரி சடை எழில் வேழம் தலை என கீழ் இருந்து – பரி 11/1,2
யாம் பல புணர்ப்ப சொல்லாள் காம்பொடு – அகம் 385/7

மேல்


புணர்ப்பது (2)

போய் ஐயா புணர்ப்பது என்னே என்பது பொருந்திற்று ஒன்றோ – கம்.ஆரண்:11 35/3
புணர்ப்பது ஒன்று இன்மை நோக்கி மாருதிக்கு உரைப்பான் போனேன் – கம்.கிட்:11 87/2

மேல்


புணர்ப்பன் (1)

போம் வகை புணர்ப்பன் என்று புத்தியால் புகல்கின்றேற்கும் – கம்.ஆரண்:11 38/2

மேல்


புணர்ப்பின் (3)

தாழொடு குயின்ற போர் அமை புணர்ப்பின்
கைவல் கம்மியன் முடுக்கலின் புரை தீர்ந்து – நெடு 84,85
பொய் ஆடல் ஆடும் புணர்ப்பின் அவர் அவர் – பரி 11/89
நின்றனன் நிகழ்த்தினன் புணர்ப்பின் நெஞ்சினான் – கம்.யுத்1:2 15/4

மேல்


புணர்ப்பினால் (4)

முகத்தவன் மக்களுள் முதியவன் புணர்ப்பினால்
ஐவர் என்று உலகு ஏத்தும் அரசர்கள் அகத்தரா – கலி 25/2,3
பொருது இடர் தணிக்கின் உண்டு எனும் புணர்ப்பினால் – கம்.பால:5 8/4
போழ்ந்தனிர் எனது இடர் புணர்ப்பினால் என்றான் – கம்.பால:5 47/4
பூண்டனன் நின் கொடும் புணர்ப்பினால் என்றால் – கம்.அயோ:11 70/2

மேல்


புணர்ப்பு (2)

புல்லி கொண்டன மாயை புணர்ப்பு_அற – கம்.சுந்:13 6/3
பொய் ஒரு முகத்தன் ஆகி மனிதன் ஆம் புணர்ப்பு இது அன்றால் – கம்.யுத்3:31 218/1

மேல்


புணர்ப்பு_அற (1)

புல்லி கொண்டன மாயை புணர்ப்பு_அற
கல்லி தம் இயல்பு எய்தும் கருத்தர் போல் – கம்.சுந்:13 6/3,4

மேல்


புணர்ப்போர் (1)

பிரிந்தோர் புணர்ப்போர் இருந்தனர்-கொல்லோ – குறு 146/2

மேல்


புணர்பு (1)

பூசல் துடியின் புணர்பு பிரிந்து இசைப்ப – அகம் 62/7

மேல்


புணர்வது (3)

பிரியின் புணர்வது ஆயின் பிரியாது – அகம் 51/10
பொரு குறும்பு ஏன்று வென்றி புணர்வது பூ உண் வாழ்க்கை – கம்.சுந்:7 5/3
புணர்த்துவென் சீதை தானே புணர்வது ஓர் வினையம் போற்றி – கம்.யுத்2:17 3/2

மேல்


புணர்வது-கொல்லோ (1)

புணர்வது-கொல்லோ நாளையும் நமக்கே – நற் 373/9

மேல்


புணர்வர் (1)

இனையல் வாழி தோழி புணர்வர்
இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழ பொருள் புரிந்து – அகம் 171/5,6

மேல்


புணர்வராம் (1)

மாதை ஒருவர் புணர்வராம் வஞ்சித்த – கம்.அயோ:4 109/2

மேல்


புணர்வித்தல் (1)

தாம் அமர் காதலரொடு ஆட புணர்வித்தல்
பூ மலி வையைக்கு இயல்பு – பரி 20/110,111

மேல்


புணர்வின் (1)

புணர்வின் இன்னான் அரும் புணர்வினனே – ஐங் 150/3

மேல்


புணர்வினனே (1)

புணர்வின் இன்னான் அரும் புணர்வினனே – ஐங் 150/3

மேல்


புணர்வினில் (1)

புணர்வினில் புகன்று ஆங்கே புனல் ஆட பண்ணியாய் – கலி 69/17

மேல்


புணர்வு (5)

நம் புணர்வு இல்லா நயன் இலோர் நட்பு – நற் 165/7
அசையுநர் இருந்தோர்க்கு அரும் புணர்வு ஈன்ம் என – நற் 214/2
வாய் புணர்வு இன்மையின் வாரார்-கொல்லோ – குறு 232/2
இணர் இறுபு உடையும் நெஞ்சமொடு புணர்வு வேட்டு – அகம் 217/18
பண்டு இறந்தன பழம் புணர்வு அகம் புக பன்னி – கம்.யுத்4:32 10/3

மேல்


புணர்வும் (1)

இன்பமும் இடும்பையும் புணர்வும் பிரிவும் – அகம் 327/1

மேல்


புணர்வே (2)

பிரியின் புணராது புணர்வே ஆயிடை – நற் 16/2
இனிதால் அம்ம இனியவர் புணர்வே – ஐங் 415/4

மேல்


புணர (6)

பிரிந்தோர் வந்து நம் புணர புணர்ந்தோர் – நற் 79/5
ஒரு நாள் புணர புணரின் – குறு 280/4
தெரி_இழாய் நீயும் நின் கேளும் புணர
வரை உறை தெய்வம் உவப்ப உவந்து – கலி 39/27,28
புல்லி புணர பெறின் – கலி 142/18
புணர ஆர் உயிர் வெந்து புழுங்குமால் – கம்.ஆரண்:6 70/4
ஒருங்கு உடன் புணர அஃது உரைக்கல்-பாலதோ – கம்.சுந்:4 42/4

மேல்


புணரா (3)

சேவலொடு புணரா சிறு கரும் பேடை – அகம் 270/13
யாழொடும் கொள்ளா பொழுதொடும் புணரா
பொருள் அறிவாரா ஆயினும் தந்தையர்க்கு – புறம் 92/1,2
அறன் நின்றவர் இகழும்படி நடுவின் தலை புணரா
திறன் நின்று உயர் வலி என் அது ஓர் அறிவின் தகு செயலோ – கம்.பால:24 22/1,2

மேல்


புணராது (2)

புணரின் புணராது பொருளே பொருள்-வயின் – நற் 16/1
பிரியின் புணராது புணர்வே ஆயிடை – நற் 16/2

மேல்


புணராள் (1)

போகாது இருக்கின் இறவாதிருக்கை புணராள் எனக்கொடு உணரா – கம்.ஆரண்:13 67/3

மேல்


புணரான் (1)

புணரான் நிலமே வனமே போவானே ஆம் என்னா – கம்.அயோ:4 54/2

மேல்


புணரி (47)

கொடும் புணரி விலங்கு போழ – மது 77
புணரி பொருத பூ மணல் அடைகரை – நற் 11/6
முழவு இசை புணரி எழுதரும் – நற் 67/11
இடி குரல் புணரி பௌவத்து இடு-மார் – நற் 74/2
பார் துறை புணரி அலைத்தலின் புடை கொண்டு – நற் 315/2
ஓங்கல் புணரி பாய்ந்து ஆடு மகளிர் – நற் 395/6
புணரி இகு திரை தரூஉம் துறைவன் – குறு 109/2
வெண் தலை புணரி ஆடியும் நன்றே – குறு 144/2
விசும்பு இவர்கல்லாது தாங்குபு புணரி
செழும் பல் குன்றம் நோக்கி – குறு 287/6,7
புணரி திளைக்கும் புள் இமிழ் கானல் – குறு 299/2
அலவன் சிறு_மனை சிதைய புணரி
குணில் வாய் முரசின் இரங்கும் துறைவன் – குறு 328/2,3
உரும் இசை புணரி உடைதரும் துறைவற்கு – குறு 351/4
புணரி திளைக்கும் துறைவன் – ஐங் 150/2
வரை மருள் புணரி வான் பிசிர் உடைய – பதி 11/1
தாழ் அடும்பு மலைந்த புணரி வளை ஞரல – பதி 30/6
விளங்கு இரும் புணரி உரும் என முழங்கும் – பதி 51/2
இன் இசை புணரி இரங்கும் பௌவத்து – பதி 55/3
பொங்கு பிசிர் புணரி மங்குலொடு மயங்கி – பதி 60/10
உறு கால் எடுத்த ஓங்கு வரல் புணரி
நுண் மணல் அடைகரை உடைதரும் – பதி 88/40,41
குரூஉ திரை புணரி உடைதரும் எக்கர் – அகம் 10/9
வெண் தலை புணரி ஆயமொடு ஆடி – அகம் 20/8
வான் தோய் புணரி மிசை கண்டு ஆங்கு – அகம் 65/12
மூத்தோர் அன்ன வெண் தலை புணரி
இளையோர் ஆடும் வரி மனை சிதைக்கும் – அகம் 90/1,2
பொங்கு வரல் ஊதையொடு புணரி அலைப்பவும் – அகம் 190/9
உரும் இசை புணரி உடைதரும் – அகம் 310/16
வெண் தலை புணரி குட கடல் குளிக்கும் – புறம் 2/10
வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப – புறம் 31/14
வெண் தலை புணரி அலைக்கும் செந்தில் – புறம் 55/20
புணரி மேல் பொர போவதும் போன்றதே – கம்.பால:1 11/4
புவித்தலம் குருதியின் புணரி ஆக்கினன் – கம்.பால:8 40/3
பொழிகின்ற புவி மடந்தை திரு வெளிப்பட்டு என புணரி
எழுகின்ற தெள் அமுதொடு எழுந்தவளும் இழிந்து ஒதுங்கி – கம்.பால:13 17/2,3
வளை உடை புணரி சூழ் மகிதல திரு எலாம் – கம்.கிட்:3 8/3
போவது புரியும் வீரன் விசையினால் புணரி போர்க்க – கம்.சுந்:1 19/2
வெம் கார் நிற புணரி வேறேயும் ஒன்று அ – கம்.சுந்:1 63/1
நீப்புண்ட உதிர வாரி நெடும் திரை புணரி தோன்ற – கம்.சுந்:11 19/1
புடை வரும் பெரும் படை புணரி போர்த்து எழ – கம்.சுந்:12 24/2
புக்க படைஞர் புடை காப்போர் புணரி கணக்கர் புறம் செல்வோர் – கம்.சுந்:12 119/3
பொய்கை தாமரை பூத்து என பொலிந்தது புணரி – கம்.யுத்1:6 29/4
பூசற்கு முயன்று நம்-பால் பொரு திரை புணரி வேலி – கம்.யுத்1:9 72/1
புக்கு ஆலம் எழ புணரி புலவோர் கலக்கும் – கம்.யுத்1:11 28/2
பூவுளான் புணரி மேலான் பொருப்பினான் முதல்வர் ஆய – கம்.யுத்2:16 52/3
போர்முக குருதியின் புணரி புக்கன – கம்.யுத்2:18 107/3
புரந்தரன் செருவில் தந்து போயது புணரி ஏழும் – கம்.யுத்3:22 12/1
புழுங்கு வெம் சின சுறவது நிறைபுடை புணரி – கம்.யுத்3:31 20/4
புக்கு அழைத்திட புகுந்துளது இராக்கத புணரி – கம்.யுத்3:31 31/4
பூளை போன்றது அ பொரு சினத்து அரிகள்-தம் புணரி – கம்.யுத்4:32 17/4
போரிடை ஒடிந்து போய் புணரி புக்கு-என – கம்.யுத்4:37 149/2

மேல்


புணரிய (4)

ஒண் குழை புணரிய வண் தாழ் காதின் – மது 709
குறும் சுனை குவளை அடைச்சி நாம் புணரிய
நறும் தண் சாரல் ஆடுகம் வருகோ – நற் 204/3,4
புணரிய இருந்த ஞான்றும் – குறு 109/3
வதுவை நாள் அணி புதுவோர் புணரிய
பரிவொடு வரூஉம் பாணன் தெருவில் – அகம் 56/9,10

மேல்


புணரியில் (4)

புண்ணின் நீர் புணரியில் படிந்து பூவையர் – கம்.சுந்:5 56/3
பூளை வீய்ந்து அன்ன போவன புணரியில் புனல் மீன் – கம்.சுந்:13 25/3
பொன்னின் மா மணி மகுடத்தை புணரியில் வீழ்த்த – கம்.யுத்2:15 244/4
பூழியில் பட்டு செந்நீர் புணரியில் பட்டு பொங்கும் – கம்.யுத்2:16 172/2

மேல்


புணரியின் (4)

படு நீர் புணரியின் பரந்த பாடி – முல் 28
திரை தரு புணரியின் கழூஉம் – நற் 63/10
தண் பல வரூஉம் புணரியின் பலவே – பதி 42/23
புணரியின் உதிர வெள்ளத்து ஒரு தனி விரைவின் போனான் – கம்.யுத்3:24 9/4

மேல்


புணரியும் (2)

பொங்கு திரை புணரியும் பாடு ஓவாதே – நற் 335/2
தோய நன் புணரியும் தொடர் தடம் கிரிகளும் – கம்.கிட்:5 9/3

மேல்


புணரியுள் (2)

பொங்கு குருதி புணரியுள் புகையும் நெஞ்சன் – கம்.ஆரண்:9 9/2
போன போக்க அரும் பெருமைய புணரியுள் புக்க – கம்.யுத்3:22 99/4

மேல்


புணரியை (2)

புடைத்தவாறும் புணரியை போக்கு_அற – கம்.யுத்1:9 45/3
முகந்த வாயின் புணரியை முற்றுற – கம்.யுத்4:37 163/4

மேல்


புணரியோடு (1)

தேறு நீர் புணரியோடு யாறு தலைமணக்கும் – பட் 97

மேல்


புணரியோர் (1)

நீரும் நிலனும் புணரியோர் ஈண்டு – புறம் 18/22

மேல்


புணரின் (4)

புணரின் புணராது பொருளே பொருள்-வயின் – நற் 16/1
புணரின் புணரும்-மார் எழிலே பிரியின் – நற் 304/5
ஒரு நாள் புணர புணரின்
அரை நாள் வாழ்க்கையும் வேண்டலன் யானே – குறு 280/4,5
இ மனை கிழமை எம்மொடு புணரின்
தீதும் உண்டோ மாதராய் என – அகம் 230/9,10

மேல்


புணரும் (11)

நேர்வரும்-குரைய கலம் கெடின் புணரும்
சால்பும் வியப்பும் இயல்பும் குன்றின் – குறி 14,15
களங்கனி அன்ன பெண்_பால் புணரும்
அயம் திகழ் சிலம்ப கண்டிகும் – ஐங் 264/2,3
புல்லிய கேளிர் புணரும் பொழுது உணரேன் – கலி 144/51
நெடு நீர் பொய்கை துணையொடு புணரும்
மலி நீர் அகல் வயல் யாணர் ஊர – அகம் 246/3,4
அலங்கலான் புணரும் செல்வம் காண வந்து அடைந்திலாதார் – கம்.அயோ:3 75/2
புரிந்த தன்மையை உரை-செயின் பழி அவர் புணரும் – கம்.கிட்:4 14/4
புன் தொழில் குரங்கொடு புணரும் நட்பனோ – கம்.கிட்:7 34/4
புலவியின் கரை கண்டவர் அமுது உக புணரும்
கலவியின் சுரை கண்டிலர் மண்டினர் கடல்-மேல் – கம்.சுந்:13 20/3,4
புல்லிது பழியொடும் புணரும் போர் தொழில் – கம்.யுத்1:4 94/3
வார் தொழில் புணரும் தெய்வ மங்கல முரசும் சங்கும் – கம்.யுத்1:4 146/2
புணரும் கேள்வியர் அல்லர் பொறி இலர் – கம்.யுத்1:9 41/2

மேல்


புணரும்-கால் (1)

நீங்கும்-கால் நிறம் சாய்ந்து புணரும்-கால் புகழ் பூத்து – கலி 78/11

மேல்


புணரும்-மார் (1)

புணரின் புணரும்-மார் எழிலே பிரியின் – நற் 304/5

மேல்


புணில் (1)

வெந்த கொடும் புணில் வேல் நுழைந்தது ஒப்ப – கம்.அயோ:3 24/2

மேல்


புணின் (1)

பாரின் வீழ புடைப்ப பசும் புணின்
நீரும் வாரி அதனை நிறைத்ததே – கம்.யுத்2:15 61/3,4

மேல்


புணீர் (2)

விற்கள் ஓடு சரம் பட வெம் புணீர்
பற்களோடும் சொரிதர பற்றிய – கம்.யுத்2:15 22/2,3
வெம் புணீர் சொரிய நின்றான் இனையன விளம்பலுற்றான் – கம்.யுத்2:16 149/4

மேல்


புணீர்-கொடு (1)

செம் புணீர்-கொடு கடன் கழிப்பேன் என்று தெரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 64/4

மேல்


புணை (36)

துறை ஆடு மகளிர்க்கு தோள் புணை ஆகிய – சிறு 117
அறம் புணை ஆக தேற்றி பிறங்கு மலை – குறி 208
புனல் புணை அன்ன சாய் இறை பணை தோள் – குறு 168/5
தலை புணை கொளினே தலை புணை கொள்ளும் – குறு 222/1
தலை புணை கொளினே தலை புணை கொள்ளும் – குறு 222/1
கடை புணை கொளினே கடை புணை கொள்ளும் – குறு 222/2
கடை புணை கொளினே கடை புணை கொள்ளும் – குறு 222/2
புணை கைவிட்டு புனலோடு ஒழுகின் – குறு 222/3
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு புணை ஆக – குறு 353/1
முழா இமிழ் துணங்கைக்கு தழூஉ புணை ஆக – பதி 52/14
புனை புணை ஏற தாழ்த்ததை தளிர் இவை – பரி 6/68
வவ்வு வல்லார் புணை ஆகிய மார்பினை – பரி 6/80
நெஞ்சம் அவள் வாங்க நீடு புணை வாங்க – பரி 11/108
பூ நீர் பெய் வட்டம் எறிய புணை பெறாது – பரி 21/42
துறை ஆடும் காதலர் தோள் புணை ஆக – பரி 24/28
முழங்கு நீர் புணை என அமைந்த நின் தட மென் தோள் – கலி 56/20
கூடியார் புனல் ஆட புணை ஆய மார்பினில் – கலி 72/15
பாணன் புணை ஆக புக்கு – கலி 98/19
புணை இல்லா எவ்வ நோய் என்னையும் மறைத்தாள்-மன் – கலி 124/10
திரை தர புணை பெற்று தீது இன்றி உய்ந்து ஆங்கு – கலி 134/25
அறம் புணை ஆகலும் உண்டு – கலி 144/48
பிரிந்தவர்க்கு நோய் ஆகி புணர்ந்தவர்க்கு புணை ஆகி – கலி 148/18
வேழ வெண் புணை தழீஇ பூழியர் – அகம் 6/8
தார் பூண் களிற்றின் தலை புணை தழீஇ – அகம் 166/12
கொழும் கோல் வேழத்து புணை துணை ஆக – அகம் 186/8
மைந்து மலி களிற்றின் தலை புணை தழீஇ – அகம் 266/3
பெரு மலை நாடன் மார்பு புணை ஆக – அகம் 312/7
செழும் கோள் பலவின் பழம் புணை ஆக – அகம் 382/10
தீது இன்று ஆக நீ புணை புகுக என – அகம் 392/8
நீர் வழிப்படூஉம் புணை போல் ஆர் உயிர் – புறம் 192/9
விடு கணை நீத்தம் துடி புணை ஆக – புறம் 260/14
புணை கைவிட்டோர்க்கு அரிதே துணை அழ – புறம் 357/6
ஆழும்-காலை புணை பிறிது இல்லை – புறம் 367/11
பனி நின்ற பெரும் பிறவி கடல் கடக்கும் புணை பற்றி – கம்.ஆரண்:1 51/1
புணை இலாதவற்கு வேலை போக்கு அரிது அன்னதே போல் – கம்.ஆரண்:15 52/3
புணை உறு திரள் தோள் ஆர்த்து பூழியில் புரள கண்டேன் – கம்.யுத்2:17 43/2

மேல்


புணைகள் (1)

புணைகள் தேடின சில சில நீந்தின போன – கம்.யுத்3:31 28/2

மேல்


புணையா (1)

மா மேலேன் என்று மடல் புணையா நீந்துவேன் – கலி 139/15

மேல்


புணையின் (1)

இரப்ப சிந்தியேன் நிரப்பு அடு புணையின்
உளத்தின் அளக்கும் மிளிர்ந்த தகையேன் – புறம் 376/18,19

மேல்


புணையும்-மார் (1)

கிளை உடை மாந்தர்க்கு புணையும்-மார் இ என – குறு 247/3

மேல்


புணையே (1)

எம்மொடு கொண்மோ எம் தோள் புரை புணையே – ஐங் 78/4

மேல்


புணையொடு (1)

பெரு_நீர் குட்டம் புணையொடு புக்கும் – அகம் 280/9

மேல்


புணைவனும் (1)

கள்வனும் கடவனும் புணைவனும் தானே – குறு 318/8

மேல்


புத்தி (1)

புத்தி யானை வந்தது காண்பான் யான் தங்கினேன் – கலி 97/7

மேல்


புத்தியால் (1)

போம் வகை புணர்ப்பன் என்று புத்தியால் புகல்கின்றேற்கும் – கம்.ஆரண்:11 38/2

மேல்


புத்திரர் (2)

புத்திரர் இனி பெறுதல் புல்லிது என நல்லோர் – கம்.அயோ:3 99/3
புத்திரர் குருக்கள் நின் பொரு_இல் கேண்மையர் – கம்.யுத்1:4 11/1

மேல்


புத்திரற்கும் (1)

புத்திரற்கும் ஓர் ஆயிரம் போக்கினான் – கம்.யுத்2:19 123/4

மேல்


புத்திரனோடும் (1)

பூண்டு ஒரு பகை-மேல் புக்கு என் புத்திரனோடும் போனார் – கம்.யுத்3:29 37/1

மேல்


புத்து (4)

உச்சி குடத்தர் புத்து அகல் மண்டையர் – அகம் 86/8
புத்து அகல் கொண்ட புலி கண் வெப்பர் – புறம் 269/4
புத்து ஆன கொடு வினையோடு அரும் துயரம் போய் ஒளிப்ப புவனம் தாங்கும் – கம்.பால:5 33/1
புத்து ஈர்த்திட்டு அலையாமல் புலவர் நாடு உதவுவது புனிதம் ஆன – கம்.கிட்:13 21/3

மேல்


புத்தேள் (11)

புத்தேள்_உலகம் கவினி காண்வர – மது 698
அரிது பெறு சிறப்பின் புத்தேள் நாடும் – குறு 101/2
இனிது எனப்படூஉம் புத்தேள் நாடே – குறு 288/5
புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு – கலி 82/24
ஞாயிற்று புத்தேள்_மகன் – கலி 108/13
புத்தேள்_உலகத்து அற்று என கேட்டு வந்து – புறம் 22/35
திங்கள் புத்தேள் திரிதரும் உலகத்து – புறம் 27/14
பொறுத்தது ஆங்கு ஒரு புகர் முக கடும் கணை புத்தேள்
இறுத்து மாற்று இது வல்லையேல் என்று கோத்து எய்தான் – கம்.யுத்2:16 234/3,4
பொலம் கிளர் மானம்-தானே பொது அற கொடுப்பென் புத்தேள்
வலம் கிளர் வாளும் வேண்டில் வழங்குவென் யாதும் மாற்றேன் – கம்.யுத்2:17 51/3,4
பூ மழை வானோர் சிந்த பொலிந்தது அ பகழி புத்தேள் – கம்.யுத்3:28 52/4
புறவு ஒன்றின் பொருட்டா யாக்கை புண் உற அரிந்த புத்தேள்
அறவனும் ஐய நின்னை நிகர்க்கிலன் அப்பால் நின்ற – கம்.யுத்4:32 49/1,2

மேல்


புத்தேள்-உலகு (1)

போவார் ஆர் புத்தேள்-உலகு – பரி 34/4

மேல்


புத்தேள்_மகன் (1)

ஞாயிற்று புத்தேள்_மகன்
அதனால் வாய்வாளேன் – கலி 108/13,14

மேல்


புத்தேள்_உலகத்து (1)

புத்தேள்_உலகத்து அற்று என கேட்டு வந்து – புறம் 22/35

மேல்


புத்தேள்_உலகம் (1)

புத்தேள்_உலகம் கவினி காண்வர – மது 698

மேல்


புத்தேளிர் (2)

புத்தேளிர் கோட்டம் வலம் செய்து இவனொடு – கலி 82/4
பொரு_அரிய சமயங்கள் புகல்கின்ற புத்தேளிர்
இரு வினையும் உடையார் போல் அரும் தவம் நின்று இயற்றுவார் – கம்.ஆரண்:1 56/1,2

மேல்


புத்தேளிர்க்கும் (1)

புனித வேதியர்க்கும் மேல் உறை புத்தேளிர்க்கும்
இனியன இழைத்தி என்று இயம்பி என் பிரி – கம்.அயோ:5 33/2,3

மேல்


புத்தேளிரே (1)

புக்கவேல் அ விலங்கும் புத்தேளிரே – கம்.கிட்:7 118/4

மேல்


புதல் (54)

பகு வாய் ஞமலியொடு பைம் புதல் எருக்கி – பெரும் 112
சேண் நாறு பிடவமொடு பைம் புதல் எருக்கி – முல் 25
கொண்டல் மலர் புதல் மான பூ வேய்ந்து – மது 568
பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர – நெடு 14
பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர – நெடு 14
தோன்றி தோன்றுபு புதல் விளக்கு உறாஅ – நற் 69/6
ஒண் பூ தோன்றியொடு தண் புதல் அணிய – நற் 221/2
வேந்து வீசு கவரியின் பூ புதல் அணிய – நற் 241/6
புதல் இவர் தளவம் பூ கொடி அவிழ – நற் 242/2
தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல் – நற் 248/3
வரு மழைக்கு எதிரிய மணி நிற இரும் புதல்
நரை நிறம் படுத்த நல் இணர் தெறுழ் வீ – நற் 302/4,5
பனி புதல் ஈங்கை அம் குழை வருட – நற் 312/2
நீர் வார் பைம் புதல் கலித்த – குறு 98/4
பனி புதல் இவர்ந்த பைம் கொடி அவரை – குறு 240/1
புதல் நீர் வாரும் பூ நாறு புறவில் – குறு 242/3
கானம் நண்ணிய புதல் மறைந்து ஒடுங்கவும் – குறு 319/2
முகை தலை திறந்த நாற்றம் புதல் மிசை – குறு 382/2
புதல் மிசை நுடங்கும் வேழ வெண் பூ – ஐங் 17/1
புதல் மலர் மாலையும் பிரிவோர் – ஐங் 215/5
நெடும் புதல் கானத்து மட பிடி ஈன்ற – ஐங் 216/2
பைம் புதல் பல் பூ மலர – ஐங் 438/2
வெண் கொடி ஈங்கை பைம் புதல் அணியும் – ஐங் 456/3
புதல் மிசை நறு மலர் கவின் பெற தொடரி நின் – ஐங் 463/1
இவர் கொடி பீரம் இரும் புதல் மலரும் – ஐங் 464/2
மா புதல் சேர வரகு இணர் சிறப்ப – ஐங் 496/1
பூத்த முல்லை புதல் சூழ் பறவை – பதி 66/16
சினை விரிந்து உதிர்ந்த வீ புதல் விரி போதொடும் – பரி 20/102
புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா – கலி 31/19
புது நீர புதல் ஒற்ற புணர் திரை பிதிர் மல்க – கலி 72/5
முறுவல் கொள்பவை போல முகை அவிழ்பு புதல் நந்த – கலி 119/7
கங்குல் வருதலும் உரியை பைம் புதல்
வேங்கையும் ஒள் இணர் விரிந்தன – அகம் 2/15,16
புதல் மிசை தளவின் இதல் முள் செம் நனை – அகம் 23/3
சிறு கரும் பிடவின் வெண் தலை குறும் புதல்
கண்ணியின் மலரும் தண் நறும் புறவில் – அகம் 34/1,2
கார் தலைமணந்த பைம் புதல் புறவின் – அகம் 133/5
புதல் இவர் பீரின் எதிர் மலர் கடுப்ப – அகம் 135/2
புதல் ஒளி சிறந்த காண்பு இன் காலை – அகம் 139/8
குறும் புதல் பிடவின் நெடும் கால் அலரி – அகம் 154/4
பைம் புதல் நளி சினை குருகு இருந்து அன்ன – அகம் 178/8
குளவி தண் புதல் குருதியொடு துயல் வர – அகம் 182/7
மணி நிற இரும் புதல் தாவும் நாட – அகம் 202/8
புதல் இவர் ஆடு அமை தும்பி குயின்ற – அகம் 225/5
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய – அகம் 235/10
இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை – அகம் 243/3
கருவிளை முரணிய தண் புதல் பகன்றை – அகம் 255/11
நுண் பல துவலை புதல் மிசை நனைக்கும் – அகம் 262/15
துய் தலை பூவின் புதல் இவர் ஈங்கை – அகம் 294/6
புற்று உடை சுவர புதல் இவர் பொதியில் – அகம் 307/11
அகல் இலை கவித்த புதல் போல் குரம்பை – அகம் 315/16
சுடர் புரை தோன்றி புதல் தலை கொளாஅ – அகம் 364/6
மன்ற இரும் புதல் ஒளிக்கும் – அகம் 394/15
வயல்_அகம் நிறைய புதல் பூ மலர – புறம் 117/3
உள்ளூர் குறும் புதல் துள்ளுவன உகளும் – புறம் 333/4
புதல் தளவின் பூ சூடி – புறம் 395/6
நீட்டில களிறு கை நீரின் வாய் புதல்
பூட்டில புரவிகள் புள்ளும் பார்ப்பினுக்கு – கம்.அயோ:4 207/1,2

மேல்


புதல்-தொறும் (1)

பாசிலை பொதுளிய புதல்-தொறும் பகன்றை – அகம் 217/6

மேல்


புதல்_புதல் (1)

பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர – நெடு 14

மேல்


புதல்வ (3)

ஆல்_கெழு_கடவுள் புதல்வ மால் வரை – திரு 256
பொருளுடை மன்னவன் புதல்வ போக்கிலா – கம்.ஆரண்:3 16/2
ஆழி உழவன் புதல்வ ஐயம் இலை மெய்யே – கம்.ஆரண்:3 53/3

மேல்


புதல்வர் (27)

ஊரா நல் தேர் உருட்டிய புதல்வர்
தளர் நடை வருத்தம் வீட அலர் முலை – பெரும் 249,250
கணவர் உவப்ப புதல்வர் பயந்து – மது 600
பொன் கால் புதல்வர் புரவி இன்று உருட்டும் – பட் 24
பொன் தொடி புதல்வர் ஓடி ஆடவும் – பட் 295
பெரு முது செல்வர் பொன் உடை புதல்வர்
சிறு தோள் கோத்த செ அரி_பறையின் – நற் 58/1,2
இளம் துணை புதல்வர் நல் வளம் பயந்த – பதி 57/10
வலஞ்சுழி உந்திய திணை பிரி புதல்வர்
கயம் தலை முச்சிய முஞ்சமொடு தழீஇ – பரி 16/7,8
தே மொழி புதல்வர் திரங்கு முலை சுவைப்ப – அகம் 316/15
பொன் போல் புதல்வர் பெறாஅதீரும் – புறம் 9/4
எந்தையோடு கிடந்தோர் எம் புன் தலை புதல்வர்
இன்ன விறலும் உள-கொல் நமக்கு என – புறம் 19/13,14
புதல்வர் பூ கண் முத்தி மனையோட்கு – புறம் 41/14
அருள் வந்தனவால் புதல்வர் தம் மழலை – புறம் 92/3
நோய் இலர் ஆக நின் புதல்வர் யானும் – புறம் 196/10
கிண்கிணி புதல்வர் பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 198/5
நின் ஓர் அன்ன நின் புதல்வர் என்றும் – புறம் 198/14
இவர் பெறும் புதல்வர் காண்-தொறும் நீயும் – புறம் 198/21
முனி தலை புதல்வர் தந்தை – புறம் 250/8
பெரும் தகைமை தயரதன் தன் புதல்வர் என அவர் தகைமை பேசலுற்றான் – கம்.பால:12 2/4
பொறையோடும் தொடர் மனத்தான் புதல்வர் எனும் பெயரே-காண் – கம்.பால:12 26/2
புகழ்ந்தனர் அரச நின் புதல்வர் போய பின் – கம்.பால:14 2/3
புக்கு_இடம் அறிந்திலர் புதல்வர் பூசலிட்டு – கம்.அயோ:4 195/2
புனைதலோ ஐய புதல்வர் ஆதல்தான் – கம்.அயோ:14 107/4
போன்றவர் ஆக மெய் புதல்வர் ஆக தான் – கம்.அயோ:14 124/2
தரை அளித்த தனி நேமி தயரதன்-தன் புதல்வர் யாம் தாய் சொல் தாங்கி – கம்.ஆரண்:6 128/1
ஆவாரம் தகை இராவணற்கு அரும்_பெறல் புதல்வர் – கம்.யுத்1:5 51/4
பொங்கு உடல் துணிந்த தம் புதல்வர் போக்கிலார் – கம்.யுத்3:27 50/1
நிருதி தன் குல புதல்வர் நின் குலத்துக்கு நேர்வர் – கம்.யுத்3:30 20/1

மேல்


புதல்வரால் (1)

புகல்_அரும் கானம் தந்து புதல்வரால் பொலிந்தான் நுந்தை – கம்.யுத்1:4 143/4

மேல்


புதல்வரின் (1)

இளம் துணை புதல்வரின் முதியர் பேணி – பதி 70/21

மேல்


புதல்வரே (1)

தம் குல புதல்வரே தரணி தாங்க போய் – கம்.அயோ:1 16/2

மேல்


புதல்வரை (3)

பூதலம் முழுதும் தாங்கும் புதல்வரை அளிக்கும் வேள்வி – கம்.பால:5 27/3
பராவ_அரும் புதல்வரை பயக்க யாவரும் – கம்.அயோ:2 54/1
மன் உயிர் புதல்வரை மற்றும் பெற்றிலார் – கம்.அயோ:4 174/4

மேல்


புதல்வரொடு (2)

கிளர் பூண் புதல்வரொடு கிலுகிலி ஆடும் – சிறு 61
குறி இறை புதல்வரொடு மறுவந்து ஓடி – குறு 394/3

மேல்


புதல்வரோடும் (1)

பொலம் குழை மகளிரோடும் பால் நுகர் புதல்வரோடும்
குலங்களோடு அடங்க கொன்று கொடும் தொழில் குறித்து நம்-மேல் – கம்.யுத்3:26 71/2,3

மேல்


புதல்வற்கு (2)

பொருந்து நாள் நாளை நின் புதல்வற்கு என்றனர் – கம்.அயோ:2 10/1
இனி உன் புதல்வற்கு அரசும் ஏனையோர்க்கு இன் உயிரும் – கம்.அயோ:4 41/2

மேல்


புதல்வற்கும் (1)

பரியும் நின் குல புதல்வற்கும் நினக்கும் இ பார் மேல் – கம்.அயோ:2 78/3

மேல்


புதல்வன் (73)

புனிறு நாறு செவிலியொடு புதல்வன் துஞ்ச – நற் 40/6
புதல்வன் காட்டி பொய்க்கும் – நற் 161/11
பூ கண் புதல்வன் உறங்கு-வயின் ஒல்கி – நற் 221/11
தேர் நடைபயிற்றும் தே மொழி புதல்வன்
பூ நாறு செம் வாய் சிதைத்த சாந்தமொடு – நற் 250/3,4
பால் ஆர் துவர் வாய் பைம் பூண் புதல்வன்
மாலை கட்டில் மார்பு ஊர்பு இழிய – நற் 269/2,3
புதல்வன் ஈன்ற பூ கண் மடந்தை – நற் 355/1
புதல்வன் ஈன்று என பெயர் பெயர்த்து அம் வரி – நற் 370/5
புதல்வன் புல்லி புனிறு நாறும்மே – நற் 380/4
மேவன செய்யும் தன் புதல்வன் தாய்க்கே – குறு 8/6
புலி பல் தாலி புதல்வன் புல்லி – குறு 161/3
புதல்வன் தழீஇயினன் விறலவன் – குறு 359/5
புதல்வன் தாய் அவன் புறம் கவைஇயினளே – குறு 359/6
எம்மொடு புலக்கும் அவன் புதல்வன் தாயே – ஐங் 90/4
புதல்வன் நடுவணன் ஆக நன்றும் – ஐங் 401/2
புதல்வன் கவைஇய தாய் புறம் முயங்கி – ஐங் 402/1
புணர்ந்த காதலியின் புதல்வன் தலையும் – ஐங் 403/1
புறவு அணி நாடன் புதல்வன் தாயே – ஐங் 405/4
புதல்வன் கவைஇயினன் தந்தை மென் மொழி – ஐங் 409/1
புதல்வன் தாயோ இருவரும் கவைஇயினள் – ஐங் 409/2
மனையோள் துணைவி ஆக புதல்வன்
மார்பின் ஊரும் மகிழ் நகை இன்ப – ஐங் 410/2,3
காதலன் புதல்வன் அழும் இனி முலைக்கே – ஐங் 424/4
குரும்பை மணி பூண் புதல்வன் தாயே – ஐங் 442/5
வீறு சால் புதல்வன் பெற்றனை இவணர்க்கு – பதி 74/21
புதல்வன் புல்லி பொய் துயில் துஞ்சும் – கலி 75/25
ஓரி புதல்வன் அழுதனன் என்பவோ – கலி 114/2
ஆகத்து ஒடுக்கிய புதல்வன் புன் தலை – அகம் 5/22
மாசு இல் கற்பின் புதல்வன் தாய் என – அகம் 6/13
புதல்வன் தடுத்த பாலொடு தடைஇ – அகம் 26/12
புதல்வன் பொய்க்கும் பூ_கொடி நிலையே – அகம் 54/22
புதல்வன் பயந்த திதலை அம் வயிற்று – அகம் 86/11
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பயந்து – அகம் 176/19
புதல்வன் பயந்த புகழ் மிகு சிறப்பின் – அகம் 184/2
புன் தலை புதல்வன் ஊர்பு இழிந்து ஆங்கு – அகம் 197/12
மன்று ஓடு புதல்வன் புன் தலை நீவும் – அகம் 245/12
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பன் மாண் – புறம் 160/18
புகழ் சால் புதல்வன் பிறந்த பின் வா என – புறம் 222/3
புல் உளை குடுமி புதல்வன் தந்த – புறம் 273/3
அயன் புதல்வன் தயரதனை அறியாதார் இல்லை அவன் – கம்.பால:12 15/1
தயரதன் புதல்வன் என்பார் தாமரை கண்ணன் என்பார் – கம்.பால:13 42/1
புயல் பொழி தட கையான் புதல்வன் பூம் கணை – கம்.பால:13 58/3
உரை செய் எம் பெரும உன் புதல்வன் வேள்விதான் – கம்.பால:13 65/1
காதல் புதல்வன் பெயரே புகல்வான் உயிரும் கண்டான் – கம்.அயோ:4 38/4
தண்ணீர் கொடு போய் அளித்து என் சாவும் உரைத்து உம் புதல்வன்
விண் மீது அடைவான் தொழுதான் எனவும் அவர்-பால் விளம்பு என்று – கம்.அயோ:4 78/2,3
பொய்யா வாய்மை புதல்வன் புனல் மொண்டிடும் ஓதையின் மேல் – கம்.அயோ:4 80/3
இன்று உம் புதல்வன் இனி நீர் ஏவும் பணி செய்திடுவேன் – கம்.அயோ:4 84/2
வேந்தன் பணியினால் கைகேசி மெய் புதல்வன்
பாந்தள்-மிசை கிடந்த பார் அளிப்பான் ஆயினான் – கம்.அயோ:4 91/1,2
கானகம் பற்றி நல் புதல்வன் காய் உண – கம்.அயோ:5 43/1
கைத்த சொல்லால் உயிர் இழந்தும் புதல்வன் பிரிந்தும் கடை ஓட – கம்.அயோ:6 25/1
வானே புக்கான் அரும் புதல்வன் மக்கள் அகன்றார் வரும் அளவும் – கம்.அயோ:6 30/3
பூவில் நான்முகன் புதல்வன் ஆதி ஆம் – கம்.அயோ:11 128/1
அருணன் தன் புதல்வன் யான் அவன் படரும் உலகு எல்லாம் படர்வேன் ஆழி – கம்.ஆரண்:4 25/1
பூவிலோன் புதல்வன் மைந்தன் புதல்வி முப்புரங்கள் செற்ற – கம்.ஆரண்:6 32/1
இரவி-தன் புதல்வன் தன்னை இந்திரன் புதல்வன் என்னும் – கம்.கிட்:2 22/1
இரவி-தன் புதல்வன் தன்னை இந்திரன் புதல்வன் என்னும் – கம்.கிட்:2 22/1
இந்திரன் தனி புதல்வன் இன் அளி – கம்.கிட்:3 49/1
வேறு இல் ஆதவன் புதல்வன் மெய்ம்மை ஆம் – கம்.கிட்:3 61/3
பன்ன_அரும் கதிரவன் புதல்வன் பையுள் பார்த்து – கம்.கிட்:6 26/3
புக்கு மீ கொடு நெருக்கினன் இந்திரன் புதல்வன் – கம்.கிட்:7 62/4
புதல்வன் பொன் மகுடம் பொறுத்தலால் – கம்.கிட்:9 1/1
உருள் உடை தேரினோன் புதல்வன் ஊழியாய் – கம்.கிட்:11 128/2
பூவலயத்தை ஆண்ட புரவலன் புதல்வன் போலாம் – கம்.சுந்:12 72/4
பாழி சால் இரணியன் புதல்வன் பண்பு என – கம்.யுத்1:4 4/1
நால் கடல் உடுத்த பாரின் நாயகன் புதல்வன் நாம – கம்.யுத்1:4 129/2
வெய்யவன் புதல்வன் யாரினும் வெய்யான் – கம்.யுத்1:11 23/4
பொருது புக்கன முந்துற சூரியன் புதல்வன்
சுருதி அன்ன தாய் சிவந்த நல் கனி என்று சொல்ல – கம்.யுத்1:12 3/2,3
தன் தனி புதல்வன் வென்றி தசமுகன் முடியில் தைத்த – கம்.யுத்1:12 49/1
எழும் கதிர் இரவி-தன் புதல்வன் எண்ணுற – கம்.யுத்2:16 266/3
அன்பு அடை உள்ளத்து அண்ணல் அங்கியின் புதல்வன் ஆழி – கம்.யுத்2:18 217/2
பொன்றினன் இராவணன் புதல்வன் போர்க்கு இனி – கம்.யுத்2:19 27/2
பொய் அற சிறிது என்று எண்ணும் பெருமையான் புதல்வன் பூத்த – கம்.யுத்3:28 47/2
புக்க போர் எல்லாம் வென்று நின்ற என் புதல்வன் போலாம் – கம்.யுத்3:29 52/2
பொன்றினள் சீதை இன்றே புரவல புதல்வன் தன்னை – கம்.யுத்3:29 60/3
தூண் திரண்டு அனைய திண் தோள் சூரியன் புதல்வன் சொல்ல – கம்.யுத்4:32 52/3

மேல்


புதல்வன்-கொல்லோ (1)

நீ கரன் புதல்வன்-கொல்லோ நெடும் பகை நிமிர வந்தாய் – கம்.யுத்3:21 18/2

மேல்


புதல்வன்-தன்னை (2)

போவாது ஒழியான் என்றாள் புதல்வன்-தன்னை கணவன் – கம்.அயோ:4 53/1
சாந்து என புதல்வன்-தன்னை தரையிடை தேய்த்து தன் ஊர் – கம்.யுத்1:14 34/2

மேல்


புதல்வன்-தனை (1)

நின் நெடும் புதல்வன்-தனை நேமியான் – கம்.அயோ:2 4/3

மேல்


புதல்வனும் (1)

பொலம் தொடி புதல்வனும் பொய்தல் கற்றனன் – நற் 166/7

மேல்


புதல்வனை (23)

புதல்வனை ஈன்ற எம் மேனி – ஐங் 65/3
தளர் நடை புதல்வனை உள்ளி நின் – ஐங் 66/3
புதல்வனை மெய் தீண்ட பொருந்துதல் இயைபவால் – கலி 70/12
அரும் பெறல் புதல்வனை முயங்க காணவும் – கலி 75/28
அணியொடு வந்து ஈங்கு எம் புதல்வனை கொள்ளாதி – கலி 79/7
புல்லல் எம் புதல்வனை புகல் அகல் நின் மார்பில் – கலி 79/11
கண்டே எம் புதல்வனை கொள்ளாதி நின் சென்னி – கலி 79/15
பூ கண் புதல்வனை பொய் பல பாராட்டி – கலி 79/20
ஈங்கு எம் புதல்வனை தந்து – கலி 79/23
யாவரும் விழையும் பொலம் தொடி புதல்வனை
தேர் வழங்கு தெருவில் தமியோன் கண்டே – அகம் 16/5,6
செவிலி கை என் புதல்வனை நோக்கி – அகம் 26/18
பூ கண் புதல்வனை நோக்கி நெடும் தேர் – அகம் 66/12
முரசம் ஆர்ப்ப நின் முதல் மணி புதல்வனை முறையால் – கம்.அயோ:1 46/3
கெடுத்து ஒழிந்தனை உனக்கு அரும் புதல்வனை கிளர் நீர் – கம்.அயோ:2 83/1
முன் பயந்தெடுத்த காதல் புதல்வனை முறையினோடும் – கம்.அயோ:3 77/1
மனக்கு அரும் புதல்வனை என்றல் மன்னவன் – கம்.அயோ:5 31/2
புதல்வனை எங்ஙனம் பிரிந்து போயினாய் – கம்.அயோ:11 49/4
கோலி அ கொடுமையாள் புதல்வனை கொன்று தன் – கம்.கிட்:3 6/2
தனையன் நொய்தினின் தயரதன் புதல்வனை சார்ந்தான் – கம்.கிட்:12 28/2
சூரியன் புதல்வனை நோக்கி சொல்லுவான் – கம்.சுந்:14 16/4
ஒள்ளிய புதல்வனை உரப்பி என் உரை – கம்.யுத்1:2 72/2
காய் கதிர் புதல்வனை பிணித்த கையினன் – கம்.யுத்2:16 269/3
பின்னும் நோக்கினான் பெரும் தகை புதல்வனை பிரிந்த – கம்.யுத்4:40 101/1

மேல்


புதல்வனொடு (2)

துனி தீர் கொள்கை தன் புதல்வனொடு பொலிந்தே – ஐங் 408/4
முலை கோள் மறந்த புதல்வனொடு
மனை தொலைந்திருந்த என் வாள்_நுதல் படர்ந்தே – புறம் 211/21,22

மேல்


புதல்வனோடு (1)

பொன் போல் புதல்வனோடு என் நீத்தோனே – ஐங் 265/4

மேல்


புதல்வி (1)

பூவிலோன் புதல்வன் மைந்தன் புதல்வி முப்புரங்கள் செற்ற – கம்.ஆரண்:6 32/1

மேல்


புதல (2)

நீல பைம் போது உளரி புதல
பீலி ஒண் பொறி கருவிளை ஆட்டி – குறு 110/3,4
வாங்கு சினை பொலிய ஏறி புதல
பூ கொடி அவரை பொய் அதள் அன்ன – அகம் 104/7,8

மேல்


புதலவை (1)

புதலவை மலர் ஆயின் பொங்கர் இன வண்டு ஆயின் – கலி 28/12

மேல்


புதலின் (1)

களி சுரும்பு அரற்றும் காமர் புதலின்
மட பிடி தழீஇய மாவே – ஐங் 416/3,4

மேல்


புதலும் (1)

குருகும் இரு விசும்பு இவரும் புதலும்
வரி வண்டு ஊத வாய் நெகிழ்ந்தனவே – குறு 260/1,2

மேல்


புதலொடு (1)

அகன் துறை அணி பெற புதலொடு தாழ்ந்த – கலி 73/1

மேல்


புதலொடும் (1)

வல்லவர் யாழ் போல வண்டு ஆர்க்கும் புதலொடும்
நல்லவர் நுடக்கம் போல் நயம் வந்த கொம்பொடும் – கலி 32/9,10

மேல்


புதவ (1)

புதியன அலர்ந்தன புதவ ராசியே – கம்.அயோ:2 38/4

மேல்


புதவமொடு (1)

கொழும் கால் புதவமொடு செருந்தி நீடி – பட் 243

மேல்


புதவில் (1)

நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டி – பெரும் 198

மேல்


புதவின் (14)

கோழி சேக்கும் கூடு உடை புதவின்
முளை எயிற்று இரும் பிடி முழந்தாள் ஏய்க்கும் – பெரும் 52,53
கொடு நுகம் தழீஇய புதவின் செம் நிலை – பெரும் 127
உயர்ந்து ஓங்கிய நிரை புதவின்
நெடு மதில் நிரை ஞாயில் – மது 65,66
நிலத்து ஆற்றும் குழூஉ புதவின்
அரந்தை பெண்டிர் இனைந்தனர் அகவ – மது 165,166
பலர் புகு மனை பலி புதவின்
நறவு நொடை கொடியொடு – பட் 179,180
புல் அரை காஞ்சி புனல் பொரு புதவின்
மெல் அவல் இருந்த ஊர்-தொறும் நல் யாழ் – மலை 449,450
கரும் கடை எஃகம் சாத்திய புதவின்
அரும் கடி வாயில் அயிராது புகு-மின் – மலை 490,491
பொய்கை வாயில் புனல் பொரு புதவின்
நெய்தல் மரபின் நிரை கள் செறுவின் – பதி 27/9,10
குழூஉ நிலை புதவின் கதவு மெய் காணின் – பதி 53/16
புனல் பொரு புதவின் உறந்தை எய்தினும் – அகம் 237/14
புனல் மலி புதவின் போஒர் கிழவோன் – அகம் 326/11
புனல் அம் புதவின் மிழலையொடு கழனி – புறம் 24/19
இழுமென ஒலிக்கும் புனல் அம் புதவின்
பெரு மாவிலங்கை தலைவன் சீறியாழ் – புறம் 176/5,6
நிறை குள புதவின் மகிழ்ந்தனென் ஆகி – புறம் 376/20

மேல்


புதவு (2)

நல் எழில் நெடும் புதவு முருக்கி கொல்லுபு – பதி 16/5
நறவு நொடை நல் இல் புதவு முதல் பிணிக்கும் – அகம் 83/8

மேல்


புதவொடு (1)

தந்து ஆரம் புதவொடு தாள் அற – கம்.சுந்:6 34/3

மேல்


புதன் (1)

புதன் முல்லை பூ பறிக்குந்து – புறம் 352/4

மேல்


புதா (1)

உன்னம் நாரை மகன்றில் புதா உளில் – கம்.சுந்:2 149/1

மேல்


புதாஅம் (1)

துதைந்த தூவி அம் புதாஅம் சேக்கும் – புறம் 391/16

மேல்


புதிது (18)

பூவின் அன்ன நலம் புதிது உண்டு – நற் 15/4
பூதம் புணர்த்த புதிது இயல் பாவை – நற் 192/9
நலம் புதிது உண்ட புலம்பினானே – குறு 133/5
தோள் புதிது உண்ட பரத்தை இல் சிவப்பு-உற – பரி 9/19
புரிபு நீ புறம்மாறி போக்கு எண்ணி புதிது ஈண்டி – கலி 15/10
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் – கலி 17/15
பல் வரி இன வண்டு புதிது உண்ணும் பருவத்து – கலி 26/9
புணர்ந்தவர் முகம் போல பொய்கை பூ புதிது ஈன – கலி 31/5
புலன் நாவில் பிறந்த சொல் புதிது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/18
உயர் முகை நறும் காந்தள் நாள்-தோறும் புதிது ஈன – கலி 53/5
பொய்கை பூ புதிது உண்ட வரி வண்டு கழி பூத்த – கலி 74/1
நலம் புதிது உண்டு உள்ளா நாண் இலி செய்த – கலி 83/21
தோள் புதிது உண்ட ஞான்றை – அகம் 320/13
முந்து விளை யாணர் நாள் புதிது உண்-மார் – புறம் 168/7
பூதம் அத்தனையும் ஓர் வடிவு கொண்டு புதிது என்று – கம்.ஆரண்:1 17/1
புதிது அலர் கற்பக தருவும் பொய்_இலா – கம்.ஆரண்:10 19/2
ஐயா புதிது உண்டது அறிந்திலையோ – கம்.ஆரண்:13 10/4
ஊழி-தோறும் புதிது உறும் கீர்த்தியான் – கம்.சுந்:3 96/4

மேல்


புதிய (6)

பொழிவன சோலைகள் புதிய தேன் சில – கம்.பால:3 46/1
புதிய கூற்று அனையாள் புகைந்து ஏவிய – கம்.பால:7 46/1
உண் மலர் வெறுத்த தும்பி புதிய தேன் உதவும் நாக – கம்.பால:16 3/3
புலந்தவர்க்கு உதவி செய் புதிய தூதும் ஆய் – கம்.பால:19 2/3
பொங்கு ஒளி நெடு நாள் ஈட்டி புதிய பால் பொழிவது ஒக்கும் – கம்.சுந்:6 51/1
பூண்டன புரவியோ புதிய காற்று என்பர் – கம்.யுத்4:37 68/3

மேல்


புதியது (1)

போதகம் நடப்ப நோக்கி புதியது ஓர் முறுவல் பூத்தாள் – கம்.ஆரண்:5 5/4

மேல்


புதியன (2)

புதியன கண்ட போழ்து விடுவரோ புதுமை பார்ப்பார் – கம்.பால:17 9/4
புதியன அலர்ந்தன புதவ ராசியே – கம்.அயோ:2 38/4

மேல்


புது (142)

சதுக்கமும் சந்தியும் புது பூ கடம்பும் – திரு 225
புது பூ செம்மல் சூடி புடை நெறித்து – சிறு 5
கள் கமழ் புது பூ முனையின் முள் சினை – பெரும் 214
புது வை வேய்ந்த கவி குடில் முன்றில் – பெரும் 225
போது அவிழ் புது மலர் தெரு_உடன் கமழ – மது 564
பொய்யா வானம் புது பெயல் பொழிந்து என – நெடு 2
போது அவிழ் குவளை புது பிடி கால் அமைத்து – நெடு 83
புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல் – மலை 61
தூவல் கலித்த புது முகை ஊன் செத்து – மலை 146
பழ மழை பொழிந்த புது நீர் அவல – நற் 42/3
மிகு மீன் உணக்கிய புது மணல் ஆங்கண் – நற் 63/2
பொங்கி வரு புது நீர் நெஞ்சு உண ஆடுகம் – நற் 68/5
புது மணல் கானல் புன்னை நுண் தாது – நற் 74/7
புது மலர் தெருவு-தொறு நுவலும் – நற் 118/10
முழங்கு திரை புது மணல் அழுந்த கொட்கும் – நற் 135/7
புது மலர் தீண்டிய பூ நாறு குரூஉ சுவல் – நற் 149/6
புது வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅம் – நற் 167/8
துய் தலை புது மலர் துளி தலை கலாவ – நற் 193/2
வண்டு படு புது மலர் உண்துறை தரீஇய – நற் 197/7
புது வறம் கூர்ந்த செறுவில் தண்ணென – நற் 230/8
வயல் வெள் ஆம்பல் சூடு தரு புது பூ – நற் 290/1
தண் கமழ் புது மலர் ஊதும் – நற் 290/8
கரும் கால் வேங்கை நாள் உறு புது பூ – நற் 313/1
பூ போல் உண்கண் புது நலம் சிதைய – நற் 325/7
நெருநை புணர்ந்தோர் புது நலம் வௌவி – நற் 360/3
நன்_நாள் வேங்கை பொன் மருள் புது பூ – நற் 384/7
கதுப்பின் தோன்றும் புது பூ கொன்றை – குறு 21/3
புது நாண் நுழைப்பான் நுதி மாண் வள் உகிர் – குறு 67/3
புது நலன் இழந்த புலம்பு-மார் உடையள் – குறு 81/4
புது கோள் யானையின் பிணித்து அற்றால் எம்மே – குறு 129/6
பொன் நேர் ஆவிரை புது மலர் மிடைந்த – குறு 173/1
கட்கு இன் புது மலர் முள் பயந்து ஆங்கு – குறு 202/3
பழ மழை கலித்த புது புன வரகின் – குறு 220/1
புது நீர் கொளீஇய உகுத்தரும் – குறு 251/6
வெண்கூதாளத்து அம் தூம்பு புது மலர் – குறு 282/6
புது வழி படுத்த மதி உடை வலவோய் – குறு 400/5
எக்கர் மாஅத்து புது பூ பெரும் சினை – ஐங் 19/1
சிறை அழி புது புனல் பாய்ந்து என கலங்கி – ஐங் 53/2
நலம் மிகு புது புனல் ஆட கண்டோர் – ஐங் 64/2
சிறை அழி புது புனல் ஆடுகம் – ஐங் 78/3
புது புனல் ஆடி அமர்த்த கண்ணள் – ஐங் 79/1
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் ஒண் தொடி – ஐங் 176/2
பொன் மலி புது வீ தாஅம் அவர் நாட்டு – ஐங் 208/3
புது மலர் மழை கண் புலம்பிய நோய்க்கே – ஐங் 243/4
புது கலத்து அன்ன கனிய ஆலம் – ஐங் 303/1
புது பூ அதிரல் தாஅய் – ஐங் 345/2
வீழ்தரு புது புனல் ஆடுகம் – ஐங் 411/3
பொது நாற்றம் உள்ளுள் கரந்து புது நாற்றம் – பரி 7/21
செம்மை புது புனல் சென்று இருள் ஆயிற்றே – பரி 7/59
செம்மை புது புனல் – பரி 9/76
வதி மாலை மாறும் தொழிலான் புது மாலை – பரி 10/113
புல்லிய புனிறு ஒரீஇ புது நலம் ஏர்தர – கலி 29/4
புது மலர் கோங்கம் பொன் என தாது ஊழ்ப்ப – கலி 33/12
புது மொழி கூட்டுண்ணும் புரிசை சூழ் புனல் ஊர – கலி 68/5
புது நீர புதல் ஒற்ற புணர் திரை பிதிர் மல்க – கலி 72/5
யாணர் புது புனல் ஆடினாய் முன் மாலை – கலி 98/18
சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு – கலி 98/25
புரை தீர் புது புனல் வெள்ளத்தின் இன்னும் – கலி 98/28
வையை புது புனல் ஆட தவிர்ந்ததை – கலி 98/31
மெய்யதை மல்கு மலர் வேய்ந்த மாய புது புனல் – கலி 98/34
பொய் தீர்ந்த புணர்ச்சியுள் புது நலம் கடிகல்லாய் – கலி 118/16
புது நலம் ஏர்தர பூண்க நின் தேரே – கலி 126/22
புது நலம் பூ வாடி அற்று தாம் வீழ்வார் – கலி 147/15
புது_திங்கள் கண்ணியான் பொன் பூண் ஞான்று அன்ன நின் – கலி 150/17
கார் விரி கொன்றை பொன் நேர் புது மலர் – அகம் 0/1
பழம் திமில் கொன்ற புது வலை பரதவர் – அகம் 10/10
அத்த இருப்பை ஆர் கழல் புது பூ – அகம் 15/13
புளி_பதன் அமைத்த புது குட மலிர் நிறை – அகம் 37/9
பொன் நேர் புது மலர் வேண்டிய குற_மகள் – அகம் 52/3
பைம் கொடி முல்லை மென் பத புது வீ – அகம் 74/6
தேம் கமழ் புது மலர் நாறும் இவள் நுதலே – அகம் 78/24
வலம் சுரி மராஅத்து சுரம் கமழ் புது வீ – அகம் 83/1
இணர் ததை புது பூ நிரைத்த பொங்கர் – அகம் 97/21
நெய்தல் அம் புது மலர் மாந்தும் – அகம் 100/17
புகர் முகம் பொருத புது நீர் ஆலி – அகம் 108/4
புது நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவம் யாமே – அகம் 112/19
கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி – அகம் 138/18
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர் – அகம் 141/14
கால் உற கழன்ற கள் கமழ் புது மலர் – அகம் 153/17
ஆர் கழல் புது பூ உயிர்ப்பின் நீக்கி – அகம் 184/10
அத்த பாதிரி துய் தலை புது வீ – அகம் 191/1
புது நலம் பெற்ற வெய்து நீங்கு புறவில் – அகம் 224/10
கரும் கோட்டு மாஅத்து அலங்கு சினை புது பூ – அகம் 236/7
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் நறு நுதற்கே – அகம் 238/18
பெயல் நீர் புது வரல் தவிர சினை நேர்பு – அகம் 243/5
ஏர் தரு புது புனல் உரிதினின் நுகர்ந்து – அகம் 256/11
அந்தி பராஅய புது புனல் நெருநை – அகம் 266/2
புலம் புனிறு தீர்ந்த புது வரல் அற்சிரம் – அகம் 273/4
சாரல் வேங்கை படு சினை புது பூ – அகம் 288/3
புலம்பு கொள் அவலமொடு புது கவின் இழந்த – அகம் 299/12
முள் கொம்பு ஈங்கை துய் தலை புது வீ – அகம் 306/3
பொன் வீ வேங்கை புது மலர் புரைய – அகம் 319/8
ஆரத்து அன்ன அணி கிளர் புது பூ – அகம் 335/18
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் – அகம் 365/14
புது கலத்து அன்ன செம் வாய் சிற்றில் – அகம் 394/9
புது புள் வரினும் பழம் புள் போகினும் – புறம் 20/18
ஒதுக்கு இன் திணி மணல் புது பூ பள்ளி – புறம் 33/20
புது நெல் வெண் சோற்று கண்ணுறை ஆக – புறம் 61/5
வண்டு படு புது மலர் தண் சிதர் கலாவ – புறம் 105/3
வாலிதின் விளைந்த புது வரகு அரிய – புறம் 120/9
புது மலர் கஞல இன்று பெயரின் – புறம் 147/8
பூ விரி புது நீர் காவிரி புரக்கும் – புறம் 166/28
புது கண் மாக்கள் செது கண் ஆர – புறம் 261/9
புது வரகு அரிகால் கருப்பை பார்க்கும் – புறம் 322/3
புது பிறை அன்ன சுதை செய் மாடத்து – புறம் 378/6
வீங்கு விசி புது போர்வை – புறம் 387/3
திரு மலர் அன்ன புது மடி கொளீஇ – புறம் 390/15
போது விரி பகன்றை புது மலர் அன்ன – புறம் 393/17
விசிப்பு-உறுத்து அமைந்த புது காழ் போர்வை – புறம் 399/24
போது அவிழ் பொய்கை-தோறும் புது மணல் தடங்கள்-தோறும் – கம்.பால:1 20/2
புது புனல் குடையும் மாதர் பூவொடு நாவி பூத்த – கம்.பால:2 11/1
புலம்பும் மேகலை புது மலர் புனை அறல் கூந்தல் – கம்.பால:9 1/3
புக்கு அவளோடும் காம புது மண மதுவின் தேறல் – கம்.பால:9 19/1
மன்றல் அம் புது மலர்_மழையில் சூழ்ந்து என – கம்.பால:14 18/1
புது கொண்ட வேழம் பிணிப்போர் புனை பாடல் ஓதை – கம்.பால:16 46/1
பொன் தட முடி புது வெயில் பொழிதர போய் – கம்.பால:22 42/3
பூ_மழை புனல் மழை புது மென் சுண்ணத்தின் – கம்.அயோ:2 43/1
பூம் குழல் மகளிர் உள்ளம் புது களி ஆட நோக்கி – கம்.அயோ:3 104/2
பொழிந்த உண்கண் நீர் புது புனல் ஆட்டினர் புலம்ப – கம்.அயோ:4 214/2
பொழியும் கண்ணீர் புது புனல் ஆட்டினர் – கம்.அயோ:7 14/1
பொன் அணி நிற வேங்கை கோங்குகள் புது மென் பூ – கம்.அயோ:9 14/2
செயலுடை புது மலர் பொற்ப சிந்தியே – கம்.அயோ:10 47/4
பொழிந்த கண்ணின் புது புனல் போயினான் – கம்.அயோ:13 71/2
புண்ணின் புது நீர் பொழிய பொலி புள்ளின் வேந்தன் – கம்.ஆரண்:13 26/1
புண்டரிக புது மலரில் தேன் போதி – கம்.ஆரண்:14 97/1
போக பூமியையும் ஏசும் புது மலர் சோலை புக்கார் – கம்.கிட்:3 30/4
பொன்னின் வார் கழல் புது நறும் தாமரை பூண்டு – கம்.கிட்:4 18/3
குஞ்சி சே ஒளி கதுவுற புது நிறம் கொடுக்கும் – கம்.கிட்:10 44/2
கொழும் குழல் புது குதலையர் நூபுர குரலும் – கம்.சுந்:2 13/3
புலி அடு மதுகை மைந்தர் புது பிழை உயிரை புக்கு – கம்.சுந்:2 108/1
பொன் நகர் வீதி-தோறும் புது மனை புகுகின்றாரை – கம்.சுந்:2 117/4
பூவையர் பலாண்டு கூற புது மணம் புணர்கின்றாரை – கம்.சுந்:2 118/4
புகை என தும்பி சுற்ற புது மலர் பொங்கு சேக்கை – கம்.சுந்:2 179/2
பொன் நிற தூசு கரு வரை மருங்கில் தழுவிய புது வெயில் பொருவ – கம்.சுந்:3 80/2
பொய்ம் முறை அரக்கர் காக்கும் புள் உறை புது மென் சோலை – கம்.சுந்:6 44/1
போது வந்த புது வலியோ ஒரு – கம்.யுத்1:9 61/2
குகை பொழி புது குருதி கைக்கொடு குடித்தான் – கம்.யுத்1:12 12/4
பொழிந்து சோரி புது புனல் பொங்கி மீ – கம்.யுத்2:15 31/1
பொன் நெடு நாட்டை எல்லாம் புது குடி ஏற்றிற்று அன்றே – கம்.யுத்3:28 48/4
தான் நனைய உற்று எழுமாறு அவை தெளித்த புது மழையின் துள்ளி தாங்கி – கம்.யுத்4:33 20/2
புண்ணின் நீர் ஆறும் பல் பேய் புது புனல் ஆடும் பொம்மல் – கம்.யுத்4:34 21/3
புண்களில் கைகள் நீட்டி புது நிணம் கவர்வ நோக்கி – கம்.யுத்4:34 23/2

மேல்


புது_திங்கள் (1)

புது_திங்கள் கண்ணியான் பொன் பூண் ஞான்று அன்ன நின் – கலி 150/17

மேல்


புதுக்கிய (1)

கதையையும் புதுக்கிய தலைவன் கண் உடை – கம்.அயோ:11 49/2

மேல்


புதுக்கின (1)

உவரியை புதுக்கின உதிர ஆறு-அரோ – கம்.ஆரண்:7 119/4

மேல்


புதுக்கினர் (1)

புதுக்கினர் என தருண மங்கையர் பொலிந்தார் – கம்.பால:15 16/4

மேல்


புதுக்கினான் (1)

போக்கினான் ஆண்மையாலே புதுக்கினான் புகழை அம்மா – கம்.யுத்2:16 200/4

மேல்


புதுக்கினேன் (1)

புல் நிலை குரக்கு இயல் புதுக்கினேன் என்றான் – கம்.கிட்:11 129/4

மேல்


புதுக்குக (1)

ஆலையம் புதுக்குக அந்தணாளர்-தம் – கம்.பால:5 110/1

மேல்


புதுக்குவானும் (1)

பூத்த அண்டம் பழையது என்று புதுக்குவானும் போன்று உளதால் – கம்.பால:10 74/4

மேல்


புதுமை (5)

புதியன கண்ட போழ்து விடுவரோ புதுமை பார்ப்பார் – கம்.பால:17 9/4
புதுமை ஆதலின் அவற்கு அச்சம் பூத்ததே – கம்.பால:19 49/4
பொங்கு இளம் கொங்கைகள் புதுமை வேறு இல – கம்.அயோ:12 37/3
புனை மணி அளகம் என்றும் புதுமை ஆம் உவமை பூணா – கம்.கிட்:13 57/4
போந்ததோ உயிரும் கொண்டே ஆயினும் புதுமை அன்றே – கம்.யுத்3:27 71/4

மேல்


புதுமையின் (1)

புதுமையின் நிறுத்த புகழ் மேம்படுந – புறம் 174/16

மேல்


புதுவ (4)

புலரா நெஞ்சமொடு புதுவ கூறி – நற் 339/3
புதுவ மலர் தேரும் வண்டே போல் யாழ – கலி 98/2
புதுவ மலர் தைஇ எமர் என் பெயரால் – கலி 114/3
புலம்பு இல் உள்ளமொடு புதுவ தந்து உவக்கும் – அகம் 389/12

மேல்


புதுவதின் (1)

வதுவை அயர்தல் வேண்டி புதுவதின்
இயன்ற அணியன் இ தெரு இறப்போன் – அகம் 66/8,9

மேல்


புதுவது (20)

புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை – நெடு 159
புதுவது புனைந்த வெண்கை யாப்பு அமைத்து – மலை 28
புதுவது போர்த்த பொன் போல் பச்சை – மலை 29
புதுவது வந்தன்று இது அதன் பண்பே – மலை 96
புதுவது புணர்ந்த பொழிலே உதுவே – நற் 96/3
புதுவது அன்றே புலன் உடை மாந்திர் – கலி 22/4
புதுவது பல் நாளும் பாராட்ட யானும் – கலி 24/4
புதுவது ஆக மலர்ந்த வேங்கையை – கலி 49/5
போது அவிழ் பனி பொய்கை புதுவது தளைவிட்ட – கலி 69/1
புதுவது கவினினை என்றி ஆயின் – கலி 128/7
வதுவை நாற்றம் புதுவது கஞல – அகம் 25/5
வதுவை கூடிய பின்றை புதுவது
பொன் வீ ஞாழலொடு புன்னை வரிக்கும் – அகம் 70/8,9
புதுவது வந்த காவிரி – அகம் 166/14
புதுவது புனைந்த சேய் இலை வெள் வேல் – அகம் 221/5
புதுவது புனைந்த திறத்தினும் – அகம் 352/16
நிதி உடை நன் நகர் புதுவது புனைந்து – அகம் 369/15
புதுவது ஆகின்று அம்ம பழ விறல் – அகம் 400/24
புதுவது அன்று இ உலகத்து இயற்கை – புறம் 76/2
சாதலும் புதுவது அன்றே வாழ்தல் – புறம் 192/4
தன்னது உள் உறும் உணர்ச்சியால் புதுவது தந்தது – கம்.யுத்1:3 36/3

மேல்


புதுவதோ (1)

புரை தீர்ந்தன்று அது புதுவதோ அன்றே – புறம் 42/6

மேல்


புதுவர் (1)

புதுவர் ஆகிய வரவும் நின் – நற் 393/12

மேல்


புதுவன (1)

புதுவன ஈகை வளம் பாடி காலின் – கலி 95/9

மேல்


புதுவிர் (2)

பண்டு நற்கு அறியா புலம் பெயர் புதுவிர்
சந்து நீவி புல் முடிந்து இடு-மின் – மலை 392,393
புலம்பு சேண் அகல புதுவிர் ஆகுவிர் – மலை 412

மேல்


புதுவை (1)

புதுவை போலும் நின் வரவும் இவள் – கலி 52/24

மேல்


புதுவோர் (4)

குறியவும் நெடியவும் ஊழ் இழிபு புதுவோர்
நோக்கினும் பனிக்கும் நோய் கூர் அடுக்கத்து – மலை 288,289
புதுவோர் மேவலன் ஆகலின் – ஐங் 17/3
புதுவோர் புணர்தல் வெய்யன் ஆயின் – கலி 75/10
வதுவை நாள் அணி புதுவோர் புணரிய – அகம் 56/9

மேல்


புதுவோர்க்கு (1)

வதுவை விழவின் புதுவோர்க்கு எல்லாம் – புறம் 372/10

மேல்


புதுவோர்த்து (1)

புதுவோர்த்து அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 385/7

மேல்


புதை (17)

அடி புதை அரணம் எய்தி படம் புக்கு – பெரும் 69
ஞாயில்-தொறும் புதை நிறீஇ – பட் 288
முகம் புதை கதுப்பினள் இறைஞ்சி நின்றோளே – ஐங் 197/2
மயிர் புதை மா கண் கடிய கழற – பதி 29/12
மெய் புதை அரணம் எண்ணாது எஃகு சுமந்து – பதி 52/6
புதை இருள் உடுக்கை பொலம் பனைக்கொடியோற்கு – பரி 2/22
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை – கலி 40/19
தூர்பு எழு துதை புதை துகள் விசும்பு உற எய்த – கலி 105/28
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/50
முயங்கல் விருப்பொடு முகம் புதை திறப்ப – அகம் 86/23
அடி புதை தொடுதோல் பறைய ஏகி – அகம் 101/9
தோல் புதை சிரற்று அடி கோல் உடை உமணர் – அகம் 191/4
நிலம் புதை பழுனிய மட்டின் தேறல் – புறம் 120/12
இலை புதை பெரும் காட்டு தலை கரந்து இருந்த – புறம் 259/2
புதை இருளின் எழுகின்ற புகர் முக யானையின் உரிவை போர்வை போர்த்த – கம்.பால:11 13/3
புதை இருள் பொழுதினும் மலரும் பொங்கு ஒளி – கம்.யுத்2:15 113/1
புதை இருள் பகை குண்டலம் அனையவை பொலிய – கம்.யுத்4:35 11/3

மேல்


புதைக்கின்றாரும் (1)

பை அரவு இது என்று அஞ்சி படை கண்கள் புதைக்கின்றாரும்
நெய் தவழ் வயிர பாறை நிழலிடை தோன்றும் போதை – கம்.பால:16 23/2,3

மேல்


புதைத்த (10)

வழும்பு கண் புதைத்த நுண் நீர் பாசி – மலை 221
மா அரை புதைத்த மணல் மலி முன்றில் – நற் 135/2
கனை இருள் புதைத்த அஞ்சுவரும் இயவில் – நற் 383/7
பொரி அரை புதைத்த புலம்பு கொள் இயவின் – அகம் 53/9
நிறை சூல் யாமை மறைத்து ஈன்று புதைத்த
கோட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்டை – அகம் 160/5,6
புன் தலை புதைத்த கொழும் கொடி முல்லை – அகம் 184/9
சாந்தம் புதைத்த ஏந்து துளங்கு எழில் இமில் – அகம் 249/6
நடையர் நாசி புதைத்த கை நாற்றலர் – கம்.பால:14 42/2
சேலையால் செறிய வாய் புதைத்த செங்கையன் – கம்.ஆரண்:10 17/2
பொடி குழீஇ அண்டம் படைத்தவன் கண்ணையும் புதைத்த – கம்.யுத்3:22 98/4

மேல்


புதைத்ததுவே (1)

தகை மலர் உண்கண் கை புதைத்ததுவே – நற் 370/11

மேல்


புதைத்தல் (1)

புதைத்தல் ஒல்லுமோ ஞாயிற்றது ஒளியே – ஐங் 71/5

மேல்


புதைத்தார்க்க்கு (1)

எய்த்து இடுக்கண் உற்றார் புதைத்தார்க்க்கு இரு – கம்.பால:14 38/3

மேல்


புதைத்தி (1)

கள்ளத்தால் புதைத்தி என்னா முன்னையின் கனன்று மிக்காள் – கம்.பால:19 59/4

மேல்


புதைத்து (5)

குன்று இவர் தோளினானை தொழுது வாய் புதைத்து கூறும் – கம்.அயோ:3 84/4
சிந்துர பவள செ வாய் செம் கையின் புதைத்து மற்றை – கம்.அயோ:3 108/2
மண் உற பணிந்து மேனி வளைத்து வாய் புதைத்து நின்றான் – கம்.அயோ:8 12/4
அச்சம் உற்றனர் கண் புதைத்து அடங்கினர் அமரர் – கம்.யுத்3:22 69/4
வாக்கின் கூட புதைத்து ஒரு மாற்றம் நீ – கம்.யுத்4:41 82/3

மேல்


புதைத்தே (2)

சாகை தம் கை கண்கள் புதைத்தே தளர்வாளும் – கம்.பால:17 30/4
வெம் சின கூற்றும் தன் விழி புதைத்தே – கம்.அயோ:11 68/4

மேல்


புதைதர (1)

எங்கும் விண் புதைதர பகல் மறைந்து இருள் எழ – கம்.பால:20 7/2

மேல்


புதைப்ப (4)

மாதிரம் புதைப்ப பொழிதலின் காண்வர – அகம் 84/4
கார் அன்ன கூந்தல் குயில் அன்னவள் கண் புதைப்ப
ஆர் என்னலோடும் அனல் என்ன அயிர்த்து உயிர்த்தாள் – கம்.பால:17 18/3,4
வள்ள தார் அகலம் தன்னை மலர்க்கையால் புதைப்ப நோக்கி – கம்.பால:19 59/2
கூற்றமும் கட்புலம் புதைப்ப கோத்து எழு – கம்.யுத்2:19 34/1

மேல்


புதைபட (1)

புதைபட இருளின் மிடைந்தார் பொடியிடை நெடிது புரண்டார் – கம்.சுந்:7 28/1

மேல்


புதைபெறூஉம் (1)

கையால் புதைபெறூஉம் கண்களும் கண்களோ – கலி 39/43

மேல்


புதைய (25)

அம் கண் மால் விசும்பு புதைய வளி போழ்ந்து – மது 384
தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து – நெடு 127
உயர் நிலை மா கல் புகர் முகம் புதைய
மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடும் கணை – மலை 225,226
கல் மிசை அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து – நற் 316/8
மாதிர நனம் தலை புதைய பாஅய் – நற் 347/2
வியல் இரு விசும்பு அகம் புதைய பாஅய் – நற் 371/4
ஆடு அரை புதைய கோடை இட்ட – குறு 248/4
களிறு வழங்கு சிறு நெறி புதைய தாஅம் – குறு 329/3
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் வேந்தர் – குறு 380/1
பொரி கால் மா சினை புதைய
எரி கால் இளம் தளிர் ஈனும் பொழுதே – ஐங் 349/2,3
செறாஅ செம் கண் புதைய வைத்து – கலி 54/10
சிறுபுறம் புதைய வாரி குரல் பிழியூஉ – அகம் 8/16
குறவர் ஊன்றிய குரம்பை புதைய
வேங்கை தாஅய தேம் பாய் தோற்றம் – அகம் 12/9,10
படு ஞெமல் புதைய பொத்தி நெடு நிலை – அகம் 39/7
அயிர்_கண் படாஅர் துஞ்சு புறம் புதைய
நறு வீ முல்லை நாள்_மலர் உதிரும் – அகம் 84/7,8
சிறுபுறம் புதைய நெறிபு தாழ்ந்தன-கொல் – அகம் 117/14
ஒண் கதிர் உருப்பம் புதைய ஓராங்கு – அகம் 181/8
அகல் இரு விசும்பு_அகம் புதைய பாஅய் – அகம் 214/1
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் பல உடன் – அகம் 299/7
இலங்கு மலை புதைய வெண் மழை கவைஇ – அகம் 308/5
வேய் பயில் அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து – அகம் 312/9
மாதிரம் புதைய பாஅய் கால்வீழ்த்து – அகம் 364/1
மலர் தலை உலகம் புதைய வலன் ஏர்பு – அகம் 374/2
நெறிகளும் புதைய பண்டி நிறைத்து மண் நெளிய ஊர்வார் – கம்.பால:2 20/4
பொன்னுடை சிமயத்து உச்சிக்கு உச்சியும் புதைய போனான் – கம்.யுத்3:21 8/4

மேல்


புதையா (1)

கை கவியா சென்று கண் புதையா குறுகி – அகம் 9/21

மேல்


புதையுண்டன (1)

புதையுண்டன யானை புரண்டன யானை போரால் – கம்.சுந்:11 28/3

மேல்


புதையும் (1)

புதையும் நல் மணி பொன் உருள் அச்சொடும் – கம்.யுத்2:19 127/1

மேல்


புதையொடு (1)

வரை தேன் புரையும் கவை கடை புதையொடு
கடும் துடி தூங்கும் கணை கால் பந்தர் – பெரும் 123,124

மேல்


புதைவு (1)

புதைவு செய் இருளின் பொங்கும் அரக்கர்-தம் புரமும் பொற்பும் – கம்.யுத்1:10 3/2

மேல்


புதைஇய (1)

கை புதைஇய வளை – பரி 7/54

மேல்


புந்தி (8)

புந்தி மிதுனம் பொருந்த புலர் விடியல் – பரி 11/6
பொறியின் ஒன்றி அயல் சென்று திரி புந்தி உணரா – கம்.ஆரண்:1 46/1
போந்தது என்னை புகுந்த என் புந்தி போய் – கம்.ஆரண்:4 31/3
பூ இயல் நறவம் மாந்தி புந்தி வேறு உற்ற போழ்தில் – கம்.கிட்:7 132/2
புந்தி நொந்து இராமனும் உயிர்ப்ப பூம் கணை – கம்.யுத்1:5 2/2
புக்க தலைப்பெய்தல் நினைந்திலை புந்தி இல்லாய் – கம்.யுத்2:19 8/3
பொருளினை உணர வேறு புறத்தும் ஒன்று உண்டோ புந்தி
தெருளினை உடையர் ஆயின் செயல் அரும் கருணை செல்வ – கம்.யுத்2:19 268/1,2
புந்தி ஓங்கும் உவகை பொருமலோ – கம்.யுத்4:40 9/1

மேல்


புந்திதான் (1)

பூண்ட வேந்தன் திருமகன் புந்திதான்
தூண்டு தேரினும் முந்து உற தூண்டுவான் – கம்.அயோ:11 28/2,3

மேல்


புந்தியர் (1)

பொன்றினம் யாம் என பொருமும் புந்தியர்
வன் திறல் மாருதி வல்லையோ எமை – கம்.கிட்:14 27/2,3

மேல்


புந்தியால் (2)

போந்தவர் போந்திலம் என்னும் புந்தியால் – கம்.அயோ:2 45/4
புகையும் வெம் சுரம் புகுத புந்தியால்
வகை இல் வஞ்சனாய் அரசு வவ்வ யான் – கம்.அயோ:14 100/2,3

மேல்


புந்தியான் (2)

பொரு_அரு வேலை தாவும் புந்தியான் புவனம் தாய – கம்.கிட்:17 26/1
போதியால் என்றனன் புலவர் புந்தியான் – கம்.யுத்4:40 55/4

மேல்


புந்தியில் (1)

புந்தியில் அனுக்கம் தீர்வான் தன்னுடை கோயில் புக்கான் – கம்.யுத்2:19 207/4

மேல்


புந்தியின் (3)

புந்தியின் பெருமையாய் போதரு என்று உரை செய்தான் – கம்.கிட்:3 15/3
புந்தியின் உற்றது புகல்விர் ஆம் என்றான் – கம்.கிட்:16 9/4
போகை நன்று இவன் என்பது புந்தியின் வைத்தாள் – கம்.சுந்:5 75/3

மேல்


புந்தியோய் (2)

போன அ பொருள் போற்றலை புந்தியோய் – கம்.யுத்4:40 22/4
புனித நூல் கற்று உணர் புந்தியோய் என்றான் – கம்.யுத்4:40 38/4

மேல்


புந்தியோர் (1)

புண்ணினுள் நுழைந்து ஓடிய புந்தியோர்
எண்ணின் நுண்ணிய என் செயல்-பாற்று எனா – கம்.யுத்4:37 190/3,4

மேல்


புமான் (1)

அ புமான் உற்றது யாவர் உற்றார்-அரோ – கம்.யுத்3:29 31/4

மேல்


புய் (1)

புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல – கலி 53/4

மேல்


புய்க்க (1)

கோடு புய்க்க அல்லாது உழக்கும் நாட கேள் – கலி 38/9

மேல்


புய்க்கும் (1)

வெண் கோடு புய்க்கும் தண் கமழ் சோலை – அகம் 252/4

மேல்


புய்த்து (1)

புய்த்து எறி கரும்பின் விடு கழை தாமரை – புறம் 28/12

மேல்


புய (19)

நிலை உருவ புய வலியை நீ உருவ நோக்கு ஐயா – கம்.பால:12 28/2
ஈது இவன் தன் வரலாறும் புய வலியும் என உரைத்தான் – கம்.பால:12 31/4
தம் புய வரைகள் வந்து தாழ்வன தளிர்த்த மென் பூம் – கம்.பால:17 8/3
வாழு நாள் இது என எழுந்தனர் மஞ்சு தோய் புய மஞ்சரே – கம்.அயோ:3 59/4
கல் நகு திரள் புய கணவன் பின் செல – கம்.அயோ:14 85/1
போன மந்தர மணி புய நெடும் புகழினான் – கம்.கிட்:3 1/1
ஒல்லை செரு வேட்டு உயர் வன் புய ஓங்கல் உம்பர் – கம்.கிட்:7 37/1
ஏய் உரு புய சாம்பன் என்பவனும் வந்து இறுத்தான் – கம்.கிட்:12 12/4
வடம் தரு தடம் கொள் புய மைந்தர் கலவி போர் – கம்.சுந்:2 158/1
வாழி காட்டும் என்று உண்டு உன் வரை புய
பாழி காட்டி அரும் பழி காட்டினாய் – கம்.சுந்:12 33/3,4
தழுவினன் இரண்டு_நூறு_ஆயிரம் புய தட கை தாம்போடு – கம்.சுந்:12 128/3
பொன் திரள் புய கரு நிற களிறு போனான் – கம்.யுத்1:9 5/4
பொற்றை மால் வரைகளோ என் புய நெடும் பொருப்பும் அம்மா – கம்.யுத்1:9 87/4
புய துறை வலியரேனும் பொறையொடும் பொருந்தி வாழ்தல் – கம்.யுத்1:14 8/3
இனி அவை மறையுமோ இந்திரன் புய
பனி வரை உள நெடும் பாச பல் தழும்பு – கம்.யுத்2:19 32/1,2
பொன் அரும்பு உறு தார் புய பொருப்பினான் பொன்ற – கம்.யுத்4:32 38/1
கை குன்ற பெரும் கரைய நிருதர் புய கல் செறிந்த கதலி கானம் – கம்.யுத்4:33 22/1
திக்கோடும் உலகு அனைத்தும் செரு கடந்த புய வலியும் தின்று மார்பில் – கம்.யுத்4:37 197/3
பொன்றினையே இராகவனார் புய வலியை இன்று அறிந்து போயினாயே – கம்.யுத்4:38 6/4

மேல்


புயங்கள் (2)

மலை கடந்த புயங்கள் மடந்தைமார் – கம்.பால:18 18/1
மெலிந்தவா நோக்கி தன் புயங்கள் வீங்கினான் – கம்.பால:19 37/4

மேல்


புயங்களால் (1)

பொறுக்கிலா-வகை நெடும் புயங்களால் பிணித்து – கம்.யுத்2:16 262/3

மேல்


புயங்களில் (2)

புயங்களில் கலவை சாந்தும் புணர் முலை சுவடும் நீங்கா – கம்.பால:10 19/3
வள் உகிர் பெரும் குறிகளும் புயங்களில் வயங்க – கம்.சுந்:12 38/4

மேல்


புயங்களுக்கு (1)

இரண்டு இல புயங்களுக்கு உவமம் ஏற்குமோ – கம்.சுந்:4 49/4

மேல்


புயங்களும் (5)

இந்திரன் மகன் புயங்களும் இரவி சேய் உரனும் – கம்.கிட்:7 54/3
திக்கு நோக்கிய புயங்களும் சில கரந்த