நி – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நிகர் 56
நிகர்_இல் 1
நிகர்க்க 2
நிகர்க்கல 2
நிகர்க்கிலன் 1
நிகர்க்கும் 6
நிகர்க்குமால் 1
நிகர்த்த 8
நிகர்த்ததால் 2
நிகர்த்தது 3
நிகர்த்தவால் 1
நிகர்த்தன 14
நிகர்த்தனர் 3
நிகர்த்தனவால் 3
நிகர்த்தான் 1
நிகர்ப்ப 5
நிகர்ப்பது 1
நிகர்ப்பவர் 1
நிகர்ப்பன 5
நிகர்ப்பான் 1
நிகர்வரும் 1
நிகர்வன 6
நிகரா 1
நிகரி 1
நிகரோ 1
நிகழ் 1
நிகழ்க 2
நிகழ்ச்சி 2
நிகழ்ச்சியும் 1
நிகழ்த்த 1
நிகழ்த்தலுற்றாம் 1
நிகழ்த்தா 1
நிகழ்த்திய 1
நிகழ்த்தினன் 1
நிகழ்த்தினனால் 2
நிகழ்த்தினாள் 1
நிகழ்த்தினான் 3
நிகழ்த்தினை 1
நிகழ்த்தினோன் 1
நிகழ்த்துக 1
நிகழ்த்தும் 5
நிகழ்த்துவது 1
நிகழ்த்துவாம் 1
நிகழ்த்துவாய் 2
நிகழ்தக்கன 1
நிகழ்தர 1
நிகழ்தரு 1
நிகழ்தரும் 1
நிகழ்ந்த 10
நிகழ்ந்தது 9
நிகழ்ந்ததும் 2
நிகழ்ந்ததை 2
நிகழ்ந்ததோ 1
நிகழ்ந்தவா 2
நிகழ்ந்தனை 1
நிகழ்ந்திடும் 1
நிகழ்ந்து 5
நிகழ்வது 3
நிகழ்வின் 1
நிகழ்வு 1
நிகழ்வுழி 3
நிகழ்வுற 1
நிகழ்வுறு 1
நிகழும் 15
நிகும்பரோடும் 1
நிகும்பலை 5
நிகும்பன் 3
நிகும்பனும் 1
நிச்சம் 1
நிச்சமும் 1
நிச்சயம் 7
நிசரத 1
நிசாசரர் 1
நிசாசரன் 3
நிசி 1
நிசிசர 1
நிசிசரர் 3
நிசிசரற்கு 1
நிடதத்தின் 1
நிடதம் 1
நிண 29
நிண-மேல் 1
நிணக்கும் 1
நிணத்தாள் 1
நிணத்தின் 2
நிணத்தோடு 1
நிணந்தவை 1
நிணம் 30
நிணமும் 3
நிணமுமாய் 1
நிணன் 3
நித்தம் 2
நித்தமும் 2
நித்திய 1
நித்தில 5
நித்திலம் 6
நிதம்ப 1
நிதி 19
நிதி-வழி 1
நிதிகளும் 2
நிதியங்கள் 1
நிதியத்து 1
நிதியம் 9
நிதியம்-கொல்லோ 1
நிதியமும் 3
நிதியமொடு 1
நிதியமோடு 1
நிதியின் 5
நிதியினும் 1
நிதியும் 2
நிந்தனின் 1
நிந்தனை 6
நிந்திக்கல் 1
நிந்தை 1
நிந்தை_இல் 1
நிபம் 2
நிமல 1
நிமி 1
நிமித்தங்கள் 1
நிமித்தம் 4
நிமித்தமா 1
நிமித்தமும் 1
நிமித்து 1
நிமிர் 88
நிமிர்கிற்கும் 1
நிமிர்கின்ற 3
நிமிர்கின்றன 3
நிமிர்ச்சி 1
நிமிர்ச்சிய 1
நிமிர்த்த 2
நிமிர்த்தது 1
நிமிர்த்து 1
நிமிர்தர 3
நிமிர்தலும் 1
நிமிர்ந்த 36
நிமிர்ந்தது 11
நிமிர்ந்தவை 1
நிமிர்ந்தன 3
நிமிர்ந்தனன் 1
நிமிர்ந்தார் 2
நிமிர்ந்தான் 10
நிமிர்ந்திட 2
நிமிர்ந்தில 1
நிமிர்ந்து 47
நிமிர்ந்தும் 1
நிமிர்ந்துளது 1
நிமிர்ந்துளர் 1
நிமிர்பு 1
நிமிர்வ 5
நிமிர்வது 1
நிமிர்வதே 1
நிமிர்வர் 1
நிமிர்வன 1
நிமிர்வாய் 2
நிமிர்வான் 1
நிமிர்வு 1
நிமிர்வுற்றன 1
நிமிர்வுற்று 1
நிமிர 23
நிமிரல் 3
நிமிரும் 8
நிமிரும்-காலை 1
நியம 4
நியமத்து 6
நியமம் 3
நியமமும் 1
நியாயம் 1
நியாயமே 1
நிர் 1
நிரக்கும் 1
நிரந்த 2
நிரந்தரம் 14
நிரந்தன 5
நிரந்து 8
நிரப்பம் 1
நிரப்பல் 2
நிரப்பாது 1
நிரப்பி 4
நிரப்பிய 2
நிரப்பினாய்-அரோ 1
நிரப்பினான் 1
நிரப்பினான்-அரோ 1
நிரப்பினை 1
நிரப்பினையோ 1
நிரப்பினோர் 1
நிரப்பு 2
நிரப்புதல் 1
நிரப்புதி 1
நிரப்பும் 4
நிரப்புவீர் 1
நிரம்ப 7
நிரம்பல 1
நிரம்பலின் 1
நிரம்பவே 1
நிரம்பன 1
நிரம்பா 22
நிரம்பி 3
நிரம்பிடுவது 1
நிரம்பிய 15
நிரம்பியது 1
நிரம்பியதோ 1
நிரம்பின 3
நிரம்பினர் 1
நிரம்பினான் 2
நிரம்பு 3
நிரம்பும் 2
நிரம்புவது 1
நிரம்புற 1
நிரயத்து 1
நிரயம் 2
நிரல் 5
நிரல்பட 1
நிரவிய 2
நிராயுதன் 1
நிருத்தம் 1
நிருத 15
நிருத_குலம் 2
நிருதர் 80
நிருதர்-தம் 11
நிருதர்-தம்-மேல் 1
நிருதர்_கோ 1
நிருதர்_கோன் 4
நிருதர்க்கு 6
நிருதர்க்கு_இறை 1
நிருதர்க்கும் 1
நிருதர்கள் 3
நிருதராம் 1
நிருதராய் 1
நிருதரானார் 1
நிருதரும் 1
நிருதரே 2
நிருதரை 7
நிருதரோடு 1
நிருதரோடும் 1
நிருதன் 8
நிருதனது 2
நிருதனும் 2
நிருதாதியர் 1
நிருதி 3
நிருதியின் 1
நிருப 2
நிருபர் 4
நிருபர்க்கு 2
நிருபர்க்கும் 1
நிருபரும் 1
நிருபன் 1
நிருமித்த 2
நிருமித்தன 1
நிருமித்தாய் 1
நிருமியா 1
நிரை 202
நிரை-தொறும் 1
நிரை_தொடி 1
நிரை_நிரை 2
நிரைக்கு 1
நிரைகள் 1
நிரைத்த 23
நிரைத்தலின் 1
நிரைத்தவை 3
நிரைத்தார் 5
நிரைத்தாள் 1
நிரைத்திடும் 1
நிரைத்து 20
நிரைத்தும் 1
நிரைந்தன 1
நிரைந்து 1
நிரைப்ப 1
நிரைப்பார் 1
நிரைபு 2
நிரைய 4
நிரையத்து 1
நிரையம் 2
நிரையால் 2
நிரையின் 4
நிரையுடன் 1
நிரையும் 2
நிரையை 1
நிரையொடு 3
நிரையோடு 1
நிரைஇ 1
நிரைஇய 1
நில் 25
நில்-மின் 1
நில்லலன் 1
நில்லலன்-மன்னே 1
நில்லலை 1
நில்லா 35
நில்லாத 1
நில்லாதாய் 1
நில்லாதி 1
நில்லாது 16
நில்லாதே 2
நில்லாம் 1
நில்லாமை 1
நில்லாமையே 1
நில்லாய் 5
நில்லார் 3
நில்லாவே 1
நில்லாள் 4
நில்லான் 1
நில்லிகா 1
நில்லு 3
நில்லு-மின் 1
நில்லும் 2
நில 80
நில_மகட்கு 1
நில_மகள் 9
நில_மகள்-தன் 1
நில_மகளை 2
நில_மங்கை 1
நில_மடந்தை 3
நில_மா_மகள் 1
நில_மாது 2
நிலங்கள் 1
நிலத்த 1
நிலத்தவும் 3
நிலத்தவோ 1
நிலத்தன் 1
நிலத்தாரும் 1
நிலத்திடை 7
நிலத்தில் 6
நிலத்தின் 6
நிலத்தின்-நின்று 1
நிலத்தினிடை 1
நிலத்தினில் 3
நிலத்தினும் 1
நிலத்து 42
நிலத்து-அரோ 1
நிலத்தும் 1
நிலத்தே 3
நிலத்தை 8
நிலத்தையும் 1
நிலத்தொடு 2
நிலத்தொடும் 3
நிலத்தோடு 2
நிலத்தோடும் 1
நிலத்தோரும் 1
நிலப்பட 1
நிலம் 233
நிலம்-தொறும் 1
நிலம்தருதிருவின்நெடியோய் 1
நிலம்தருதிருவின்நெடியோன் 1
நிலமகள் 1
நிலமும் 1
நிலமே 1
நிலயம் 3
நிலயமே 1
நிலல் 1
நிலவரை 7
நிலவரையில் 1
நிலவரொடு 1
நிலவன்மாரோ 1
நிலவில் 3
நிலவின் 16
நிலவினால் 1
நிலவினுக்கு 1
நிலவினும் 1
நிலவு 45
நிலவும் 3
நிலவே 4
நிலவை 3
நிலன் 25
நிலனும் 19
நிலனே 2
நிலனொடு 2
நிலனோடும் 1
நிலா 49
நிலாக்களும் 1
நிலாதது 1
நிலாது 2
நிலாம் 2
நிலாமுற்றத்துள் 1
நிலாவ 1
நிலாவகை 1
நிலாவிய 1
நிலாவின் 3
நிலாவு 1
நிலாவை 1
நிலியரோ 1
நிலீஇயர் 2
நிலை 482
நிலை-தொறும் 1
நிலை-உலகத்து 1
நிலைக்க 1
நிலைக்கலாமையும் 1
நிலைக்கு 2
நிலைக்குந்து 1
நிலைக்கும் 2
நிலைகளில் 1
நிலைகெட 1
நிலைகொள் 1
நிலைசெல்லா 1
நிலைத்தார்களும் 1
நிலைத்தான் 1
நிலைத்திலர் 1
நிலைத்து 3
நிலைத்தே 1
நிலைதிரிவார் 1
நிலைநிற்பது 1
நிலைநிறுத்தற்கு 1
நிலைநின்றது 1
நிலைநின்றன 1
நிலைப்ப 1
நிலைப்பது 1
நிலைபெயர்ந்து 1
நிலைபெற்ற 3
நிலைபெற்றனையோ 1
நிலைபெற்றுளது 1
நிலைபெற்றோர் 1
நிலைபெற 3
நிலைபெறாது 1
நிலைபெறுத்தலும் 1
நிலைமை 21
நிலைமைத்து 1
நிலைமையார் 1
நிலைமையின் 1
நிலைமையும் 6
நிலைமையை 1
நிலைய 12
நிலையத்தின் 1
நிலையது 5
நிலையம் 2
நிலையர் 5
நிலையலை 1
நிலையவன் 1
நிலையள் 1
நிலையளா 1
நிலையளாக 1
நிலையன் 4
நிலையன 3
நிலையா 4
நிலையாத 1
நிலையாது 4
நிலையாமை 1
நிலையாய் 1
நிலையார் 1
நிலையால் 2
நிலையாவால் 1
நிலையான் 2
நிலையானுடன் 1
நிலையிட 1
நிலையில் 4
நிலையிற்று 3
நிலையின் 10
நிலையின்-மேல் 1
நிலையின்றால் 1
நிலையினர் 2
நிலையினாரே 1
நிலையினில் 1
நிலையினின் 1
நிலையினும் 3
நிலையினை 2
நிலையும் 6
நிலையுமோ 3
நிலையுற 1
நிலையே 41
நிலையை 5
நிலையோ 1
நிலையோர் 1
நிலையோர்கள் 1
நிலைஇ 10
நிலைஇய 31
நிலைஇயர் 3
நிவக்கும் 6
நிவந்த 60
நிவந்தது 1
நிவந்தன 3
நிவந்து 21
நிவப்ப 2
நிவப்பன 1
நிவப்பின் 12
நிவப்பு 3
நிழத்த 4
நிழத்தலின் 2
நிழத்தவும் 1
நிழத்திய 1
நிழல் 209
நிழல்-தொறும் 1
நிழல்-பால் 1
நிழல்_காண்_மண்டிலத்து 1
நிழல்_காண்_மண்டிலம் 1
நிழல்_இடம் 1
நிழல்கள் 1
நிழல 1
நிழலவை 2
நிழலிடை 2
நிழலின் 2
நிழலினன் 1
நிழலினும் 1
நிழலும் 2
நிழலுமே 1
நிழலே 2
நிழலேமே 1
நிழலை 5
நிழலொடு 1
நிழலோரே 1
நிழற்ற 5
நிழற்றி 1
நிழற்றிசினே 1
நிழற்றிட 1
நிழற்றிய 2
நிழற்றுதல்-மன்னே 1
நிழற்றும் 3
நிழன்ற 1
நிற்க 52
நிற்கத்தான் 1
நிற்கலா 1
நிற்கலாமோ 1
நிற்கவும் 2
நிற்கவே 1
நிற்கவே-கொல் 1
நிற்கிலது 1
நிற்கிலர் 1
நிற்கின் 2
நிற்கின்ற 2
நிற்கின்றார் 2
நிற்கின்றான் 2
நிற்கின்றேன் 1
நிற்கு 12
நிற்கும் 48
நிற்கும்-மன்னே 1
நிற்குமால் 2
நிற்குமே 1
நிற்குமோ 8
நிற்குமோர்க்கே 1
நிற்குவிர் 1
நிற்கே 1
நிற்கொண்டு 1
நிற்ப 43
நிற்பதாயினான் 1
நிற்பது 11
நிற்பர் 6
நிற்பவர் 3
நிற்பவும் 2
நிற்பன 7
நிற்பனவும் 1
நிற்பாய் 1
நிற்பார் 7
நிற்பான் 1
நிற்பின் 5
நிற்பினும் 4
நிற்புற 1
நிற்புறும் 1
நிற்பென் 2
நிற்பெனோ 1
நிற்பேன் 1
நிற்போர் 1
நிற்றந்தோனே 1
நிற்றர 1
நிற்றல் 8
நிற்றலால் 1
நிற்றலின் 2
நிற்றலும் 3
நிற்றலோடும் 2
நிற்றி 14
நிற்றி-போலும் 1
நிற்றியால் 1
நிற்றியேல் 3
நிற்றியோ 1
நிற்றிர் 2
நிற்றும் 2
நிற 190
நிறங்களின் 1
நிறத்த 8
நிறத்தது 1
நிறத்தர் 1
நிறத்தவர் 2
நிறத்தவள் 1
நிறத்தவன் 2
நிறத்தவனை 1
நிறத்தவேனும் 1
நிறத்தன் 2
நிறத்தன 2
நிறத்தனவாய் 1
நிறத்தாய் 1
நிறத்தாள் 1
நிறத்தான் 4
நிறத்திடை 1
நிறத்தின் 3
நிறத்தினர் 1
நிறத்தினாள் 1
நிறத்தினாற்கு 1
நிறத்தினான் 4
நிறத்தினானை 1
நிறத்தினும் 1
நிறத்து 45
நிறத்தை 5
நிறத்தொடு 1
நிறத்தோடு 2
நிறத்தோர் 1
நிறப்படைக்கு 1
நிறம் 114
நிறம்-தொறும் 1
நிறமே 1
நிறமோ 1
நிறவ 1
நிறன் 5
நிறனும் 1
நிறனே 2
நிறனொடு 1
நிறீஇ 15
நிறீஇய 2
நிறீஇயது-போல் 1
நிறு-மின் 1
நிறுக்க 1
நிறுக்கல் 1
நிறுக்கல்லா 1
நிறுக்கல்லேன் 1
நிறுக்கும் 1
நிறுக்குவள் 1
நிறுக்குவென் 1
நிறுத்த 22
நிறுத்தல் 6
நிறுத்தலால் 1
நிறுத்தற்கு 1
நிறுத்தற்றால் 1
நிறுத்தன 1
நிறுத்தார் 1
நிறுத்தான் 2
நிறுத்தி 9
நிறுத்திய 1
நிறுத்தியே 1
நிறுத்திலன் 1
நிறுத்தினன் 1
நிறுத்தினான் 1
நிறுத்தினை 1
நிறுத்து 16
நிறுத்துதற்கு 1
நிறுத்தும் 3
நிறுத்துவாய் 1
நிறுத்துவென் 1
நிறுத்தே 1
நிறுப்ப 4
நிறுப்பல் 1
நிறுப்பவும் 2
நிறுப்பாம் 1
நிறுப்பார் 1
நிறுப்பென் 1
நிறுப்பென்-மன் 1
நிறும்-மார் 4
நிறுவ 1
நிறுவா 1
நிறுவி 15
நிறுவினன் 2
நிறூஉம் 1
நிறை 201
நிறை-வயின் 2
நிறை-உறு 2
நிறை_மதி 1
நிறைக்கல் 1
நிறைக்குந 1
நிறைக்கும் 4
நிறைகின்றேனால் 1
நிறைஞ்ச 1
நிறைத்ததே 1
நிறைத்தர 1
நிறைத்தனவும் 1
நிறைத்து 3
நிறைதர 1
நிறைதலின் 1
நிறைந்த 40
நிறைந்தது 4
நிறைந்தவன் 2
நிறைந்தன்று 1
நிறைந்தன 12
நிறைந்தனவே 2
நிறைந்தார் 1
நிறைந்தாளை 1
நிறைந்திடும் 1
நிறைந்து 15
நிறைந்தும் 1
நிறைந்துள 2
நிறைந்தே 1
நிறைந்தோய் 1
நிறைந்தோர் 1
நிறைப்பன 1
நிறைப்போய் 1
நிறைப்போன் 1
நிறைபுடை 1
நிறைய 43
நிறையவும் 1
நிறையா 3
நிறையாத 1
நிறையாது 1
நிறையால் 1
நிறையின் 1
நிறையும் 11
நிறையே 1
நிறையொடும் 1
நிறைவதை 1
நிறைவரு 1
நிறைவன 1
நிறைவாரும் 1
நிறைவினோடு 1
நிறைவு 7
நிறைவு-உற 1
நிறைவும் 1
நிறைவை 1
நின் 1208
நின்-கண் 6
நின்-கணே 1
நின்-தன் 2
நின்-பால் 9
நின்-மாட்டு 2
நின்-மின் 4
நின்-மின்கள் 1
நின்-மேல் 1
நின்-வயின் 21
நின்-வயினானே 5
நின்-வழி 1
நின்மே 1
நின்ற 436
நின்ற-கால் 1
நின்ற-காலை 1
நின்ற-காறும் 1
நின்ற-போதும் 1
நின்றதன் 1
நின்றதன்-மேல் 1
நின்றதனை 1
நின்றதால் 2
நின்றது 68
நின்றதும் 3
நின்றதுவே 7
நின்றதே 1
நின்றதை 1
நின்றபடி 2
நின்றம் 1
நின்றமை 1
நின்றமைதான் 1
நின்றருள் 1
நின்றருளும் 1
நின்றவ்வே 1
நின்றவர் 20
நின்றவர்க்கு 4
நின்றவரை 1
நின்றவரோ 1
நின்றவள் 2
நின்றவள்-தன்னை 1
நின்றவன் 29
நின்றவன்-தன்னை 3
நின்றவனை 2
நின்றவும் 6
நின்றவை 2
நின்றன்றால் 3
நின்றன்று 4
நின்றன 29
நின்றனம் 1
நின்றனர் 11
நின்றனர்கள் 1
நின்றனரே 1
நின்றனவும் 2
நின்றனள் 7
நின்றனளே 1
நின்றனன் 36
நின்றனனே 3
நின்றனெமாக 1
நின்றனென் 7
நின்றனை 2
நின்றனையோ 1
நின்றாம் 1
நின்றாய் 21
நின்றாய்க்கு 2
நின்றாயொடு 1
நின்றார் 67
நின்றார்க்கு 1
நின்றார்கட்கு 1
நின்றார்கள் 3
நின்றார்களை 1
நின்றாராம் 1
நின்றாருடன் 1
நின்றாரும் 1
நின்றாரே 1
நின்றாரை 6
நின்றால் 5
நின்றாள் 42
நின்றாள்-தனை 1
நின்றாளை 1
நின்றான் 135
நின்றானே 1
நின்றானை 7
நின்றானையும் 1
நின்றானொடு 1
நின்றிடலும் 1
நின்றிடின் 1
நின்றில 4
நின்றிலர் 4
நின்றிலள் 1
நின்றிலன் 2
நின்றிலாத 1
நின்றிலென் 1
நின்றீத்தை 1
நின்றீமோ 1
நின்றீயல் 2
நின்றீர் 3
நின்று 573
நின்று-அனைய 1
நின்று-உழி 1
நின்றுநின்று 1
நின்றும் 16
நின்றுழி 5
நின்றுழியே 1
நின்றுள 1
நின்றுளது 1
நின்றுளர் 1
நின்றுளன் 2
நின்றுளார் 2
நின்றுளாரும் 1
நின்றுளென் 1
நின்றுளோர்க்கு 1
நின்றுளோன் 1
நின்றென 1
நின்றெனன் 1
நின்றே 7
நின்றேம் 1
நின்றேயும் 1
நின்றேன் 26
நின்றேனும் 1
நின்றேனே 1
நின்றேனை 1
நின்றோய் 1
நின்றோர் 3
நின்றோர்க்கும் 2
நின்றோள் 3
நின்றோளே 5
நின்றோன் 4
நின்றோனே 1
நின்ன 2
நின்னது 5
நின்னதே 3
நின்னவே 1
நின்னால் 10
நின்னிடை 1
நின்னில் 3
நின்னின் 13
நின்னினும் 8
நின்னுடை 2
நின்னுடைத்து 2
நின்னுடைய 1
நின்னும் 4
நின்னுழை 5
நின்னுழையே 1
நின்னுள் 2
நின்னுளே 1
நின்னே 10
நின்னை 105
நின்னையும் 6
நின்னொடு 30
நின்னொடும் 6
நின்னோடு 11
நின்னோடும் 1
நின்னோர் 2
நின 3
நினக்கு 66
நினக்கு-மார் 1
நினக்கும் 4
நினக்குமேல் 1
நினக்கே 16
நினக்கோ 1
நினது 14
நினதே 4
நினவ 1
நினை 13
நினை-தொறும் 3
நினை-மின் 2
நினைஇ 7
நினைஇயர் 1
நினைஇயன 1
நினைக்க 2
நினைக்கல் 2
நினைக்கலும் 1
நினைக்கிலர் 1
நினைக்கிலாதவர் 1
நினைக்கிலான் 1
நினைக்கிலென் 1
நினைக்கிலை 3
நினைக்கிலோம் 1
நினைக்கின்ற 2
நினைக்கு 1
நினைக்கும் 1
நினைக்கும்-காலை 2
நினைக்கும்-தோறும் 1
நினைக்குமால் 1
நினைக்குவார் 1
நினைகின்ற 1
நினைகின்றன 1
நினைகின்றார் 1
நினைகின்றாள் 1
நினைகுவென் 1
நினைகையும் 3
நினைத்-தொறும் 2
நினைத்த 1
நினைத்தது 3
நினைத்தல் 1
நினைத்தலின் 4
நினைத்தலும் 1
நினைத்தற்கும் 1
நினைத்தன 1
நினைத்தனள் 1
நினைத்தனன் 1
நினைத்தனனாம்-அரோ 1
நினைத்தனை 1
நினைத்தான் 5
நினைத்தியோ 2
நினைத்திருந்து 1
நினைத்திலன் 1
நினைத்திலிர் 1
நினைத்திலை 3
நினைத்தீர் 1
நினைத்து 9
நினைதல் 1
நினைதலும் 1
நினைதி 4
நினைதி-ஆயின் 1
நினைதியாம்-எனின் 1
நினைதியால் 1
நினைதியோ 1
நினைதிரோ 1
நினைந்த 14
நினைந்தது 4
நினைந்ததும் 1
நினைந்ததே 1
நினைந்ததோ 1
நினைந்தவன் 1
நினைந்தவும் 1
நினைந்தவை 1
நினைந்தன 1
நினைந்தனம் 1
நினைந்தனர் 1
நினைந்தனவோ 1
நினைந்தனளோ 1
நினைந்தனன் 2
நினைந்தனிர் 1
நினைந்தனென் 4
நினைந்தனை 1
நினைந்தனையோ 1
நினைந்தாய் 3
நினைந்தார் 2
நினைந்தாள் 1
நினைந்தான் 14
நினைந்திருத்தல் 1
நினைந்திருந்தது 1
நினைந்திலள் 1
நினைந்திலன் 3
நினைந்திலை 3
நினைந்து 83
நினைந்தும் 3
நினைந்துழி 1
நினைந்தே 5
நினைந்தேன் 4
நினைப்ப 3
நினைப்பது 5
நினைப்பவும் 1
நினைப்பன் 1
நினைப்பார்களோ 1
நினைப்பாள் 2
நினைப்பானை 1
நினைப்பின் 10
நினைப்பினன் 1
நினைப்பினார் 1
நினைப்பினாள் 1
நினைப்பினிடை 1
நினைப்பினில் 2
நினைப்பினும் 2
நினைப்பு 8
நினைப்பும் 4
நினைப்பொடும் 1
நினைபு 1
நினைய 3
நினையகில்லாய் 1
நினையல் 4
நினையலாம் 1
நினையலாவது 1
நினையலுற்றான் 1
நினையவும் 2
நினையா 15
நினையா-முன் 1
நினையாத-முன் 2
நினையாதார் 1
நினையாது 5
நினையாய் 4
நினையாரோ 2
நினையின் 7
நினையினிர் 1
நினையினும் 2
நினையினை 2
நினையுநள் 1
நினையுபு 2
நினையும் 34
நினையும்-கால் 1
நினையும்-காலை 1
நினையும்-கொல் 1
நினையும்-தோறும் 1
நினையுமா-போல் 1
நினையுமால் 1
நினையுமோரே 1
நினையூஉ 1
நினைவ 1
நினைவதன் 2
நினைவதன்-முன்னம் 1
நினைவது 6
நினைவர்க்கு 1
நினைவரால் 1
நினைவல் 1
நினைவன 1
நினைவனள் 2
நினைவார் 3
நினைவாரை 1
நினைவாலும் 1
நினைவாளனை 1
நினைவான் 1
நினைவித்தது 1
நினைவில் 2
நினைவிலேன் 1
நினைவின் 4
நினைவினர் 1
நினைவினன் 2
நினைவினால் 1
நினைவினை 1
நினைவு 21
நினைவு_அரு 1
நினைவு_அரும் 2
நினைவுடன் 1
நினைவும் 5
நினைவுற்றான் 1
நினைவுறு 3
நினைவுறும் 1
நினைவென் 1
நினைவேனோ 1

நிகர் (56)

நீர் வார் நிகர் மலர் அன்ன நின் – நற் 391/9
தாது சேர் நிகர் மலர் கொய்யும் – குறு 311/6
தெண் நீர் நிகர் மலர் புரையும் – குறு 329/6
விரி சடை பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப – பரி 9/5
நீர் வார் நிகர் மலர் கடுப்ப ஓ மறந்து – அகம் 11/12
கூம்பு விடு நிகர் மலர் அன்ன – அகம் 83/13
ஆய் சுனை நிகர் மலர் போன்ம் என நசைஇ – அகம் 371/12
கோன் நிகர் குடிகள்-தம் கொள்கை சான்றன – கம்.பால:3 33/4
முழை விழை கிரி நிகர் களிற்றின் மும் மத – கம்.பால:3 54/2
ஆயவன் ஒரு பகல் அயனையே நிகர்
தூய மா முனிவனை தொழுது தொல் குல – கம்.பால:5 1/1,2
தூ மணி தவிசிடை சுருதியே நிகர்
கோ முனிக்கு அரசனை இருத்தி கொள் கடன் – கம்.பால:5 75/2,3
தூய நல் சுதை நிகர் பிண்டம் ஒன்று சூழ் – கம்.பால:5 84/2
தவள் மதி புனை அரன் நிகர் முனி தரவே – கம்.பால:5 122/4
புடை வரும் இளவலும் என நிகர் புகல்வார் – கம்.பால:5 129/4
வார் சடை அரன் நிகர் வரத நீ அலால் – கம்.பால:13 15/2
விடம் நிகர் விழியாரும் அமுது எனும் மொழியாரும் – கம்.பால:23 37/1
கை போதகம் நிகர் காவலர் குழு வந்து அடி கதுவ – கம்.பால:24 2/3
சூழ்ந்த தீ வினை நிகர் கூனி சொல்லுவாள் – கம்.அயோ:2 55/2
நிகர் இல் மா புகழ் நின்றது அன்றோ எனா – கம்.அயோ:4 24/4
இரு கையின் கரி நிகர் எண்_இறந்தவர் – கம்.அயோ:4 171/1
நிலம் கடிந்தாளொடு நிகர் என்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 186/4
தீ நிகர் தொழில் ஆடை திரை பொருவன பாராய் – கம்.அயோ:9 18/4
செம் மா மலராள் நிகர் தேவியொடும் – கம்.ஆரண்:2 6/1
தன் நிகர் முனிவனை தர விடை என்னா – கம்.ஆரண்:2 32/3
ஈசன் நிகர் ஆய் உலகு சீர் பெற இருந்தான் – கம்.ஆரண்:3 40/4
செம் செவிய கஞ்சம் நிகர் சீறடியள் ஆகி – கம்.ஆரண்:6 24/2
மேகத்தினை நிகர் வில்லியை வளைத்தார் செரு விளைத்தார் – கம்.ஆரண்:7 96/4
தன் நிகர் வீரனும் தமியன் வில்லினன் – கம்.ஆரண்:7 113/3
நவ்வி நோக்கியர் இதழ் நிகர் குமுதத்து நறும் தேன் – கம்.கிட்:1 16/1
நிரைத்த பொன் குடமும் தீப மாலையும் நிகர்_இல் முத்தும் – கம்.கிட்:11 98/2
தமிழ் நிகர் நறவமும் தனி தண் தேறலும் – கம்.கிட்:14 35/2
முருந்து நிகர் மூரல் நகையாளையும் முனிந்தான் – கம்.கிட்:14 59/4
கான் உயர் வரை நிகர் கார்த்தவீரியன் – கம்.சுந்:3 123/2
நீயுமே நிகர் பிறர் நிகர்க்க நேர்வரோ – கம்.யுத்1:4 3/4
தன் நிகர் பிறர் இலா தகைய சாம்பனை – கம்.யுத்1:4 69/2
காரினொடு மேரு நிகர் காய் சின அரக்கன் – கம்.யுத்1:12 19/2
நீ தர கொள்வென் யானே இதற்கு இனி நிகர் வேறு எண்ணின் – கம்.யுத்1:14 29/3
பூ உயர் மின் எலாம் பூத்த வான் நிகர்
மேவரும் கவசம் இட்டு இறுக்கி வீக்கினன் – கம்.யுத்2:15 111/1,2
தாளாண்மையும் நிகர் ஆரும் இல் தனி ஆண்மையும் இனி நின் – கம்.யுத்2:15 164/3
மழு வாய் நிகர் வெம் சொல் வழங்குதலும் – கம்.யுத்2:18 53/2
கதிர்தான் நிகர் கைடவன் இ கதிர் வேல் – கம்.யுத்2:18 74/3
தோல் பட துதைந்து எழு வயிர தூண் நிகர்
கால் பட கை பட கால பாசம் போல் – கம்.யுத்2:18 93/1,2
எல்லை_இல் மத கரி இரவினது இனம் நிகர்
செல்வன முடிவு_இல தெறு தொழில் மறவனை – கம்.யுத்2:18 137/1,2
விடையே நிகர் அங்கதன்-மேல் விடுவானை – கம்.யுத்2:18 249/2
மருந்தே நிகர் எம்பி-தன் ஆர் உயிர் வவ்வினானை – கம்.யுத்2:19 13/1
சாலி வண் கதிர் நிகர் புரவி தானையான் – கம்.யுத்3:20 35/1
எல்லி சுற்றிய மதி நிகர் முகத்தியர் எரி வீழ் – கம்.யுத்3:20 60/1
ஊழி பெயர் கார் நிகர் ஒண் திறலான் – கம்.யுத்3:20 70/4
வெடி படு கடல் நிகர் குருதி வெள்ளத்தில் – கம்.யுத்3:22 53/3
புண்-மேல் வைத்த தீ நிகர் துன்பம் புகுவித்தேன் – கம்.யுத்3:22 208/2
சிலை நிகர் புருவம் நெற்றி குனித்தன விளர்த்த செ வாய் – கம்.யுத்3:25 7/4
திருகு வெம் சின தீ நிகர் சீற்றமும் – கம்.யுத்3:29 8/1
கரிய மால் வரை நிகர் கர தூடணர் கதிர் வேல் – கம்.யுத்3:30 40/2
காரும் உரும் ஏறும் எரி ஏறும் நிகர் வெம் படையொடு அம்பு கடிதின் – கம்.யுத்3:31 146/3
கோணுடை மலை நிகர் சிலை இடை குறைய – கம்.யுத்4:37 84/2
சேணுடை நிகர் கணை சிதறினன் உணர்வொடு – கம்.யுத்4:37 84/3

மேல்


நிகர்_இல் (1)

நிரைத்த பொன் குடமும் தீப மாலையும் நிகர்_இல் முத்தும் – கம்.கிட்:11 98/2

மேல்


நிகர்க்க (2)

செக்கர் வான் மழை நிகர்க்க எதிர் உற்ற செருவத்து – கம்.ஆரண்:1 8/3
நீயுமே நிகர் பிறர் நிகர்க்க நேர்வரோ – கம்.யுத்1:4 3/4

மேல்


நிகர்க்கல (2)

மரங்களும் நிகர்க்கல மலையும் புல்லிய – கம்.ஆரண்:6 7/2
கல் மலை நிகர்க்கல கனிந்த நீலத்தின் – கம்.ஆரண்:6 8/2

மேல்


நிகர்க்கிலன் (1)

அறவனும் ஐய நின்னை நிகர்க்கிலன் அப்பால் நின்ற – கம்.யுத்4:32 49/2

மேல்


நிகர்க்கும் (6)

பல் இதழ் நீலமொடு நெய்தல் நிகர்க்கும்
தண் துறை ஊரன் கேண்மை – ஐங் 2/4,5
பரங்குன்று இமய குன்றம் நிகர்க்கும்
இமய குன்றினில் சிறந்து – பரி 8/11,12
நின்னை யாவரே நிகர்க்கும் நீர்மையார் – கம்.அயோ:11 115/2
கந்தர கயிலையை நிகர்க்கும் காட்சியான் – கம்.ஆரண்:13 6/4
பை நாகம் நிகர்க்கும் வீரர் தன் நெடு வரவு பார்க்கும் – கம்.சுந்:14 2/3
குன்றில் துஞ்சும் தன்மை நிகர்க்கும் குறி காணீர் – கம்.யுத்4:33 5/4

மேல்


நிகர்க்குமால் (1)

வெய்ய பாறையில் வெண்ணெய் நிகர்க்குமால் – கம்.ஆரண்:6 71/4

மேல்


நிகர்த்த (8)

கலங்கலின் வெருவி பாயும் கயல்_குலம் நிகர்த்த கண்கள் – கம்.அயோ:13 55/4
அ கணத்து உவரி மீளும் அகல் மழை நிகர்த்த அம்மா – கம்.அயோ:13 57/4
வானவர் மகளிர் ஊரும் மானமே நிகர்த்த மாதோ – கம்.அயோ:13 59/4
தாக்கி அரக்கன் மகுட தலை நிகர்த்த
மூக்கினால் உச்சி முறைமுறையே மோக்கின்றான் – கம்.ஆரண்:13 102/3,4
கிளை துணை மழலை வண்டு கின்னரம் நிகர்த்த மின்னும் – கம்.கிட்:10 31/1
குழை-தொறும் கனகம் தூங்கும் கற்பகம் நிகர்த்த கொன்றை – கம்.கிட்:10 33/4
வாள் அரா விழுங்கி காலும் மதியினை நிகர்த்த வண்ணம் – கம்.யுத்1:10 18/4
ஓமத்தை நிகர்த்த உலப்பு இலவால் – கம்.யுத்3:27 32/4

மேல்


நிகர்த்ததால் (2)

நெய்தல் வேலி குறிஞ்சி நிகர்த்ததால் – கம்.யுத்1:8 27/4
நெருப்பை உற்றது ஓர் இரும்பு கூடம் உற நீறு பட்டது நிகர்த்ததால் – கம்.யுத்2:19 80/4

மேல்


நிகர்த்தது (3)

வான வில்லை நிகர்த்தது அ வாரியே – கம்.பால:1 8/4
தலைவனை நிகர்த்தது அ தயங்கு தானையே – கம்.அயோ:12 44/4
பத்தியை நிகர்த்தது அ படையின் ஈட்டமே – கம்.அயோ:12 49/4

மேல்


நிகர்த்தவால் (1)

தீ விளித்திடு தீபம் நிகர்த்தவால் – கம்.யுத்3:31 133/4

மேல்


நிகர்த்தன (14)

மா மழை நிகர்த்தன மாட வீதியே – கம்.அயோ:2 43/4
குறை அற நிகர்த்தன கொற்றம் முற்றுவான் – கம்.அயோ:12 39/3
களிகளை நிகர்த்தன களி நல் யானையே – கம்.ஆரண்:10 122/4
செ வாயை நிகர்த்தன செக்கரை ஒத்த மேகம் – கம்.கிட்:7 53/4
தேரினை நிகர்த்தன புரவி தேர்களே – கம்.சுந்:9 39/4
கரி குவை நிகர்த்தன பவள காடு எலாம் – கம்.யுத்1:6 44/4
பொன் குவை நிகர்த்தன நிருதர் போர் சவம் – கம்.யுத்2:15 122/3
கல் குவை நிகர்த்தன மழையும் காட்டின – கம்.யுத்2:15 122/4
கன்றி ஓடிட கல் மழை நிகர்த்தன கற்கள் – கம்.யுத்2:15 190/4
அட்டி வைத்தன பாலிகை நிகர்த்தன அழிந்து – கம்.யுத்2:16 214/2
பிடியோடு நிகர்த்தன பின் புறம் முன் – கம்.யுத்2:18 23/2
ஆண்டலை நிகர்த்தன எருவை ஆடுவ – கம்.யுத்2:18 116/4
வடவையை நிகர்த்தன உதிர வாயன – கம்.யுத்3:20 47/4
இலங்கை மா நகர் மாளிகை நிகர்த்தன இரதம் – கம்.யுத்3:22 56/4

மேல்


நிகர்த்தனர் (3)

கடல் நிகர்த்தனர் மாருதி மந்தரம் கடுத்தான் – கம்.சுந்:7 47/4
வல்லி சுற்றிய மா மரம் நிகர்த்தனர் வயவர் – கம்.யுத்3:20 60/4
கானகம் நிகர்த்தனர் அரக்கர் மலை ஒத்தன களித்த மத மா – கம்.யுத்3:31 140/2

மேல்


நிகர்த்தனவால் (3)

நெடு மா முகில் வீழ்வ நிகர்த்தனவால் – கம்.யுத்3:27 35/4
நெடு நீரிடை வங்கம் நிகர்த்தனவால் – கம்.யுத்3:27 37/4
நிலை பேர மறிப்ப நிகர்த்தனவால் – கம்.யுத்3:27 40/4

மேல்


நிகர்த்தான் (1)

மகவு கொண்டு போய் மரம் புகும் மந்தியை நிகர்த்தான் – கம்.யுத்2:15 213/4

மேல்


நிகர்ப்ப (5)

வினை பூண் தெண் மணி வீழ்ந்தன நிகர்ப்ப
கழுது கால்கொள்ளும் பொழுது கொள் பானாள் – நற் 171/8,9
குன்றி நிகர்ப்ப குளிர்ப்ப விழிப்பாள் – கம்.ஆரண்:14 48/2
பாசடை பொய்கை பூத்த பங்கயம் நிகர்ப்ப பாராய் – கம்.யுத்1:10 10/4
பால் நிற பரவை வைகும் பரமனை நிகர்ப்ப பாராய் – கம்.யுத்1:10 17/4
பாடு உழுத படர் வெரிநின் பணி உழுத அணி நிகர்ப்ப பணை கை யானை – கம்.யுத்4:37 204/2

மேல்


நிகர்ப்பது (1)

மாறாய் ஓர் இலங்கை நிகர்ப்பது வானுளோரும் – கம்.யுத்2:19 19/3

மேல்


நிகர்ப்பவர் (1)

அவனை அல்லவர் நிகர்ப்பவர் என்பதும் அறிவோ – கம்.சுந்:2 140/4

மேல்


நிகர்ப்பன (5)

நுடங்கு மாளிகை துகில் கொடி நிகர்ப்பன நோக்காய் – கம்.அயோ:10 4/4
காண் தகும் சடை கங்கையை நிகர்ப்பன காணாய் – கம்.அயோ:10 7/4
காலினில் தொழுது எழுவன நிகர்ப்பன காணாய் – கம்.அயோ:10 16/4
படர்ந்த வானிடை தாரகை நிகர்ப்பன பாராய் – கம்.அயோ:10 27/4
மின்னொடு நிகர்ப்பன பலவும் வீசினான் – கம்.யுத்2:16 306/4

மேல்


நிகர்ப்பான் (1)

கொலையே செய்வான் கூற்றை நிகர்ப்பான் கொடுமைக்கு ஓர் – கம்.கிட்:15 2/2

மேல்


நிகர்வரும் (1)

மெய் கலந்த மா நிகர்வரும் உவமையை வென்றார் – கம்.சுந்:9 14/3

மேல்


நிகர்வன (6)

காரொடு நிகர்வன கடி பொழில் கழனி – கம்.பால:2 46/1
போரொடு நிகர்வன பொலன் வரை அணை சூழ் – கம்.பால:2 46/2
நீரொடு நிகர்வன நிறை கடல் நிதி சால் – கம்.பால:2 46/3
ஊரொடு நிகர்வன இமையவர் உலகம் – கம்.பால:2 46/4
நிற கொடும் கணை நெருப்பொடு நிகர்வன நிமிர – கம்.யுத்2:16 219/2
கரு மலை நிகர்வன கதமலை கனல்வன – கம்.யுத்2:18 130/4

மேல்


நிகரா (1)

தன்னொடு நிகரா என்னொடு நிகரி – ஐங் 67/2

மேல்


நிகரி (1)

தன்னொடு நிகரா என்னொடு நிகரி
பெரு நலம் தருக்கும் என்ப விரி மலர் – ஐங் 67/2,3

மேல்


நிகரோ (1)

நின்றாயொடு நின்றார் இனி நிகரோ உரை நெடியோய் – கம்.யுத்2:15 168/4

மேல்


நிகழ் (1)

மேல் நிகழ் பொருள் இனி விளம்புவாம்-அரோ – கம்.பால:24 50/4

மேல்


நிகழ்க (2)

நின்றது நிற்க மேன்மேல் நிகழ்ந்தவா நிகழ்க நின் முன் – கம்.யுத்2:17 70/2
நின்றனன் இராமன் இன்னும் நிகழ்ந்தவா நிகழ்க மேன்மேல் – கம்.யுத்2:19 290/3

மேல்


நிகழ்ச்சி (2)

நிகழும் நிகழ்ச்சி எம்-பால் என்று ஆங்கே – பரி 24/31
ஈது இவண் நிகழ்ச்சி என்னா எரி விழித்து இடியின் நக்கு – கம்.யுத்1:13 14/1

மேல்


நிகழ்ச்சியும் (1)

நின்ற நிகழ்ச்சியும் போன்ம் – பரி 10/62

மேல்


நிகழ்த்த (1)

நின்று மற்று இவை நிகழ்த்தினான் நிகழ்த்த அரும் புகழோன் – கம்.யுத்4:40 107/4

மேல்


நிகழ்த்தலுற்றாம் (1)

நினைவன மனத்தால் வாயால் நிகழ்ந்தது நிகழ்த்தலுற்றாம் – கம்.அயோ:3 91/4

மேல்


நிகழ்த்தா (1)

நில்லாய் என நிகழ்த்தா நெடு நெருப்பு ஆம் என உயிர்ப்பான் – கம்.யுத்2:15 163/4

மேல்


நிகழ்த்திய (1)

குட புல உறுப்பின் கூட்டுபு நிகழ்த்திய
வண்டு இமிர் நறும் சாந்து அணிகுவம் திண் திமில் – அகம் 340/17,18

மேல்


நிகழ்த்தினன் (1)

நின்றனன் நிகழ்த்தினன் புணர்ப்பின் நெஞ்சினான் – கம்.யுத்1:2 15/4

மேல்


நிகழ்த்தினனால் (2)

நில்லாய் என நின்று நிகழ்த்தினனால் – கம்.யுத்2:18 48/4
நின்றான் இது கூறி நிகழ்த்தினனால் – கம்.யுத்2:18 75/4

மேல்


நிகழ்த்தினாள் (1)

நீதி வித்தகன் நங்கை நிகழ்த்தினாள் – கம்.யுத்4:40 12/4

மேல்


நிகழ்த்தினான் (3)

நீதியாய் நினைந்தனென் என நிகழ்த்தினான்
சாது ஆம் என்ற அ தனுவின் செல்வனும் – கம்.கிட்:6 34/2,3
நின்ற வீரன் இனைய நிகழ்த்தினான் – கம்.கிட்:7 97/4
நின்று மற்று இவை நிகழ்த்தினான் நிகழ்த்த அரும் புகழோன் – கம்.யுத்4:40 107/4

மேல்


நிகழ்த்தினை (1)

நீதி ஆதி நிகழ்த்தினை நின்று அது – கம்.கிட்:11 8/1

மேல்


நிகழ்த்தினோன் (1)

நிந்தனை தேவரை நிகழ்த்தினோன் புகும் – கம்.அயோ:11 101/3

மேல்


நிகழ்த்துக (1)

நெய் ஆர் ஆடல் கொள்க என்று நிகழ்த்துக என்றான் நெறி இல்லான் – கம்.யுத்3:23 1/4

மேல்


நிகழ்த்தும் (5)

நினைவுறு காரியம் நிகழ்த்தும் நெஞ்சினான் – கம்.யுத்1:2 7/4
நிருப என்றனர் தூதுவர் இராவணன் நிகழ்த்தும் – கம்.யுத்3:30 29/4
நில் நில் என்றனன் சாம்பவன் உரை ஒன்று நிகழ்த்தும் – கம்.யுத்4:32 38/4
நீர் கருதுகின்றதை நிகழ்த்தும் என நின்றான் – கம்.யுத்4:36 26/2
நினைதியாம்-எனின் பகர் என மாதலி நிகழ்த்தும் – கம்.யுத்4:37 120/4

மேல்


நிகழ்த்துவது (1)

நினை ஒரு மாற்றம் இன்னே நிகழ்த்துவது உளது நின்-பால் – கம்.கிட்:11 68/2

மேல்


நிகழ்த்துவாம் (1)

நின்று இசைத்துள தன்மை நிகழ்த்துவாம் – கம்.யுத்4:41 45/4

மேல்


நிகழ்த்துவாய் (2)

நின் அலால் பிறர் இன்மை நிகழ்த்துவாய் – கம்.கிட்:11 7/4
நீர் கெழு தன்மையாய் நிகழ்த்துவாய் என்றான் – கம்.யுத்1:5 15/4

மேல்


நிகழ்தக்கன (1)

மேல் நிகழ்தக்கன விளம்ப வேண்டுமோ – கம்.யுத்1:2 40/4

மேல்


நிகழ்தர (1)

ஆயது அ வழி நிகழ்தர ஆடவர் எல்லாம் – கம்.அயோ:1 57/1

மேல்


நிகழ்தரு (1)

வளம் பல நிகழ்தரு நனம் தலை நன் நாட்டு – பதி 15/17

மேல்


நிகழ்தரும் (1)

மலி புனல் நிகழ்தரும் தீம் நீர் விழவின் – பதி 48/14

மேல்


நிகழ்ந்த (10)

நிகழ்ந்த வண்ணம் நீ நனி உணர – குறி 33
கனை எரி நிகழ்ந்த இலை இல் அம் காட்டு – அகம் 379/19
இடை நிகழ்ந்த இராமாவதார பேர் – கம்.பால:0 11/2
ஈது முன் நிகழ்ந்த வண்ணம் என முனி இதயத்து எண்ணி – கம்.பால:5 27/1
கவ்வை உரைத்து அருள்தி என நிகழ்ந்த பரிசு அரசர்_பிரான் கழறலோடும் – கம்.பால:5 60/2
இனையன நிகழ்ந்த பின்னர் காவதம் இரண்டு சென்றார் – கம்.பால:8 4/1
இ வண்ணம் நிகழ்ந்த வண்ணம் இனி இந்த உலகுக்கு எல்லாம் – கம்.பால:9 24/1
தன்னால் நிகழ்ந்த எல்லாம் தானே தெரிய சொன்னாள் – கம்.அயோ:4 36/4
இ தலை நிகழ்ந்த எல்லாம் இயம்புவான் எடுத்து கொண்டாம் – கம்.சுந்:14 13/4
பின்னது ஆய காரியமும் நிகழ்ந்த பொருளும் பேசுவாம் – கம்.யுத்1:1 11/4

மேல்


நிகழ்ந்தது (9)

பெரு நகை அல்கல் நிகழ்ந்தது ஒரு நிலையே – கலி 65/2
என்னை நிகழ்ந்தது இ ஏழு ஞாலம் வாழ்வார் – கம்.அயோ:3 9/2
நினைவன மனத்தால் வாயால் நிகழ்ந்தது நிகழ்த்தலுற்றாம் – கம்.அயோ:3 91/4
ஆம் என நிகழ்ந்தது அ அளவு_இல் சேனையை – கம்.அயோ:12 42/4
பொர நிகழ்ந்தது ஓர் பூசல் உண்டாம் என பொருமா – கம்.சுந்:3 18/3
நின்றனன் அ வழி நிகழ்ந்தது என் எனின் – கம்.சுந்:3 73/3
ஈது ஆகும் முன் நிகழ்ந்தது எம்பெருமான் என் மாற்றம் – கம்.யுத்1:3 176/1
யாது அவண் நிகழ்ந்தது என்ன இராவணன் இயம்ப ஈறு இன்று – கம்.யுத்2:19 293/3
இன்னது நிகழ்ந்தது என்றார் அரக்கன் ஈது எடுத்து சொன்னான் – கம்.யுத்2:19 295/4

மேல்


நிகழ்ந்ததும் (2)

நின்றதும் நிகழ்ந்ததும் நிரப்பினான்-அரோ – கம்.ஆரண்:13 104/4
நீண்ட வாள் அரக்கரோடு நிகழ்ந்ததும் நெருப்பு சிந்தி – கம்.சுந்:14 9/3

மேல்


நிகழ்ந்ததை (2)

நிகழ்ந்ததை இது என நெடிது கூறினார் – கம்.பால:14 2/4
நிகழ்ந்ததை நினைத்திலை என் நெஞ்சின் நிலை அஞ்சாது – கம்.ஆரண்:11 20/1

மேல்


நிகழ்ந்ததோ (1)

எ வினை நிகழ்ந்ததோ ஏவர் எண்ணமோ – கம்.அயோ:4 159/3

மேல்


நிகழ்ந்தவா (2)

நின்றது நிற்க மேன்மேல் நிகழ்ந்தவா நிகழ்க நின் முன் – கம்.யுத்2:17 70/2
நின்றனன் இராமன் இன்னும் நிகழ்ந்தவா நிகழ்க மேன்மேல் – கம்.யுத்2:19 290/3

மேல்


நிகழ்ந்தனை (1)

அ உழை நிகழ்ந்தனை ஆதியினொடு அந்தம் – கம்.கிட்:14 53/3

மேல்


நிகழ்ந்திடும் (1)

இ தலை இன்ன நிகழ்ந்திடும் எல்லை – கம்.யுத்3:26 26/1

மேல்


நிகழ்ந்து (5)

சூர் நிகழ்ந்து அற்று நின் தானை – பதி 31/35
அரண்கள் தாவு-உறீஇ அணங்கு நிகழ்ந்து அன்ன – பதி 44/13
வளன் அற நிகழ்ந்து வாழுநர் பலர் பட – பதி 49/15
எரி நிகழ்ந்து அன்ன நிறை அரும் சீற்றத்து – பதி 91/7
எரி நிகழ்ந்து அன்ன செலவின் – புறம் 41/17

மேல்


நிகழ்வது (3)

நிகழ்வது அறியாது நில்லு நீ நல்லாய் – பரி 20/90
விழுமிது நிகழ்வது ஆயினும் தெற்கு ஏர்பு – அகம் 13/12
மேல் நிகழ்வது உண்டு அ உரை கேள் என விளம்பும் – கம்.அயோ:5 17/4

மேல்


நிகழ்வின் (1)

பொங்கு பிசிர் நுடக்கிய செம் சுடர் நிகழ்வின்
மடங்கல் தீயின் அனையை – பதி 72/14,15

மேல்


நிகழ்வு (1)

முகிழ் மயங்கு முல்லை முறை நிகழ்வு காட்ட – பரி 15/39

மேல்


நிகழ்வுழி (3)

ஈண்டு இவை நிகழ்வுழி இரவி தேர் என – கம்.சுந்:11 23/1
இ உரை நிகழ்வுழி இருந்த சீதையாம் – கம்.சுந்:12 28/3
ஈண்டு வெம் செரு இனையன நிகழ்வுழி எவர்க்கும் – கம்.யுத்2:16 249/1

மேல்


நிகழ்வுற (1)

இனையன நிகழ்வுற எழு வகை உலகும் – கம்.யுத்4:37 93/1

மேல்


நிகழ்வுறு (1)

இ திறம் நிகழ்வுறு காலை எய்திய – கம்.யுத்1:4 32/1

மேல்


நிகழும் (15)

நாறுபு நிகழும் யாறு வரலாறு – பரி 6/42
நாறுபு நிகழும் யாறு கண்டு அழிந்து – பரி 6/43
நின்று பெற நிகழும் குன்று அவை சிலவே – பரி 15/7
நிகழும் நிகழ்ச்சி எம்-பால் என்று ஆங்கே – பரி 24/31
ஆயன நிகழும் வேலை அண்ணலும் அயர்ந்து தேறா – கம்.அயோ:3 107/1
இனையன உலகினில் நிகழும் எல்லையில் – கம்.ஆரண்:10 130/1
இ வழி நிகழும் வேலை எருவைகட்கு இறைவன் யாதும் – கம்.ஆரண்:13 121/1
இ திறம் நிகழும் வேலை இமையவர் முனிவர் மற்றும் – கம்.சுந்:1 13/1
இன்னன நிகழும் வேலை அரக்கியர் எழுந்து பொங்கி – கம்.சுந்:6 47/1
நிகழும் கள் நெடு நீலம் உகுத்தலால் – கம்.யுத்2:15 7/3
அந்தரம் அன்னது நிகழும் அ வழி – கம்.யுத்2:16 307/1
ஈது உரை நிகழும் வேலை எய்தியது அறிய போன – கம்.யுத்2:19 293/1
அன்னது நிகழும் வேலை ஆர்த்து எழுந்து அரியின் வெள்ளம் – கம்.யுத்3:28 48/1
இனைய செரு நிகழும் அளவின் எதிர் பொருத – கம்.யுத்3:31 157/1
நிகழும் மீன்களை விஞ்சையை நினைப்பது என் நின்ற – கம்.யுத்4:35 17/2

மேல்


நிகும்பரோடும் (1)

கொண்டான் உயிர் காலனும் கும்ப நிகும்பரோடும்
விண்தான் அடைந்தான் அதிகாயனும் வீர என்றான் – கம்.யுத்2:19 4/3,4

மேல்


நிகும்பலை (5)

இனையல் நீ மூண்டு யான் போய் நிகும்பலை விரைவின் எய்தி – கம்.யுத்3:26 13/3
போய் அவன் மாறி நிகும்பலை புக்கான் – கம்.யுத்3:26 42/1
வெம் சிலை மைந்தன் போனான் நிகும்பலை வேள்வியான் என்று – கம்.யுத்3:26 92/3
வருந்திட மாயம் செய்து நிகும்பலை மருங்கு புக்கான் – கம்.யுத்3:26 94/3
போனார்கள் நிகும்பலை புக்கனரால் – கம்.யுத்3:27 15/4

மேல்


நிகும்பன் (3)

நெருப்பை வென்றவன் நிகும்பன் என்று உளன் ஒரு நெடியோன் – கம்.யுத்1:5 34/4
பூதலத்து அடித்த கையன் நிகும்பன் என்று ஒருவன் பொங்க – கம்.யுத்1:13 14/2
அக்காலை நிகும்பன் அனல் சொரி கண்ணன் – கம்.யுத்2:18 246/1

மேல்


நிகும்பனும் (1)

கும்ப கொடியோனும் நிகும்பனும் வேறு – கம்.யுத்2:18 16/1

மேல்


நிச்சம் (1)

நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள் – கலி 110/9

மேல்


நிச்சமும் (1)

நிச்சமும் ஒழுக்கம் முட்டு இலை பரிசில் – புறம் 360/13

மேல்


நிச்சயம் (7)

நிச்சயம் எடுக்கும்-கொல் நேமியான் என்பார் – கம்.பால:13 9/3
நிச்சயம் அன்று எனின் நெடிது நாள் உண்ட – கம்.அயோ:1 25/3
நிச்சயம் எனும் கவசம்தான் நிலைநிற்பது அன்றி – கம்.ஆரண்:8 2/3
நிச்சயம் பகலும் தம் இமைகள் நீக்கல – கம்.ஆரண்:10 125/2
நிச்சயம் அன்று எனின் ஐயம் நீக்குமே – கம்.சுந்:4 48/4
நிச்சயம் அற்று நீங்கா என்பது நினைந்து வில்லின் – கம்.யுத்3:28 37/2
மாய்வு நிச்சயம் வந்துழி வாளினால் – கம்.யுத்4:37 181/3

மேல்


நிசரத (1)

நிசரத கணைகளால் நீறு-செய்ய யாம் – கம்.பால:5 19/2

மேல்


நிசாசரர் (1)

தெற்கு வாயிலில் சென்ற நிசாசரர்
மல் குலாவு வய புயத்து அங்கதன் – கம்.யுத்2:15 80/1,2

மேல்


நிசாசரன் (3)

நிசாசரன் உரு புணர் நெருப்பின் நீர்மையான் – கம்.யுத்1:2 42/4
சரங்களும் துணையாய் நின்ற நிசாசரன் தனிமை நோக்கி – கம்.யுத்2:19 178/3
நினைவென் என்ன நிசாசரன் மேனியை – கம்.யுத்4:37 166/3

மேல்


நிசி (1)

கவ்விய நிசி ஒரு கடையுறும் அளவின் – கம்.ஆரண்:2 35/4

மேல்


நிசிசர (1)

கைதவ நிசிசர கள்ள வேடத்தை – கம்.கிட்:16 27/3

மேல்


நிசிசரர் (3)

அலந்தார் நிசிசரர் ஆம் என இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் – கம்.ஆரண்:7 92/4
வகுத்த தாமரை மலர் அயன் நிசிசரர் வாழ்நாள் – கம்.கிட்:12 13/1
நிசிசரர் ஆயினார் இ நெடு நகர் நிருதர் எல்லாம் – கம்.சுந்:2 97/4

மேல்


நிசிசரற்கு (1)

இடைந்துபோய் நிசிசரற்கு இராமன் எவ்வம் வந்து – கம்.ஆரண்:12 8/1

மேல்


நிடதத்தின் (1)

நேமியின் விசையின் செல்வான் நிடதத்தின் நெற்றி உற்றான் – கம்.யுத்3:24 46/4

மேல்


நிடதம் (1)

இ மலைக்கும் ஒன்பதினாயிரம் உளதாம் யோசனையின் நிடதம் என்னும் – கம்.யுத்3:24 25/1

மேல்


நிண (29)

கொழு நிண தடியொடு கூர் நறா பெறுகுவிர் – பெரும் 345
நிண வாய் பெய்த பேய்_மகளிர் – மது 25
நிண ஊன் சுட்டு உருக்கு அமைய – மது 755
முளவு_மா தொலைச்சிய பைம் நிண பிளவை – மலை 176
முடுவல் தந்த பைம் நிண தடியொடு – மலை 563
நிண சுறா அறுத்த உணக்கல் வேண்டி – நற் 45/6
நிண ஊன் வல்சி படு புள் ஓப்பும் – ஐங் 365/2
பச்சூன் பெய்த பைம் நிண வல்சி – ஐங் 391/3
எஃகு போழ்ந்து அறுத்த வாள் நிண கொழும் குறை – பதி 12/16
ஊனத்து அழித்த வால் நிண கொழும் குறை – பதி 21/10
அமர் கண் அமைந்த அவிர் நிண பரப்பின் – பதி 67/8
நிண வரி குறைந்த நிறத்த அதர்-தொறும் – அகம் 31/8
வால் நிண புகவின் கானவர் தங்கை – அகம் 132/5
வால் நிண புகவின் வடுகர் தேஎத்து – அகம் 213/8
செம் தீ அணங்கிய செழு நிண கொழும் குறை – அகம் 237/9
பைம் நிண வராஅல் குறைய பெயர்தந்து – அகம் 316/5
இழுதின் அன்ன வால் நிண கொழும் குறை – புறம் 150/9
தான் உயிர் செகுத்த மான் நிண புழுக்கோடு – புறம் 152/26
கொள்ளி வைத்த கொழு நிண நாற்றம் – புறம் 325/9
விழுக்கொடு விரைஇய வெள் நிண சுவையினள் – புறம் 371/22
வெண் நிண மூரி அருள நாள் உற – புறம் 393/14
தோன்றும் மால் வரை தொகை என துவன்றிய நிண சேறு – கம்.ஆரண்:8 14/1
ஒடுங்கல் இல் நிண குருதி ஓதம் அதில் உள்ளான் – கம்.ஆரண்:9 8/3
காட்டிய காலகேயர் கொழு நிண கற்றை கால – கம்.யுத்1:13 18/1
நிண பெரும் சேற்றினூடும் படைக்கல நெருக்கினூடும் – கம்.யுத்2:19 220/2
நிலம் தவாத செந்நீரிடை நிண கொழும் சேற்றில் – கம்.யுத்3:20 58/1
போக்கினான் நிண பறந்தலை அழுவத்துள் புக்கான் – கம்.யுத்3:22 187/3
கொல்லோடு சுடர் கணை கூற்றின் நிண
பல்லோடு தொடர்ந்தன பாய்தலினால் – கம்.யுத்3:31 197/1,2
நெடும் படை வாள் நாஞ்சில் உழு நிண சேற்றின் உதிர நீர் நிறைந்த காப்பின் – கம்.யுத்4:33 23/1

மேல்


நிண-மேல் (1)

நெய்க்கின்ற வாள் முகத்த விழும் குடரின் பாசடைய நிண-மேல் சேற்ற – கம்.யுத்4:33 22/3

மேல்


நிணக்கும் (1)

கட்டில் நிணக்கும் இழிசினன் கையது – புறம் 82/3

மேல்


நிணத்தாள் (1)

நெடிது அடைய குடர் கெழுமு நிணத்தாள்
அடி தடவ பட அரவம் இசைக்கும் – கம்.ஆரண்:14 46/2,3

மேல்


நிணத்தின் (2)

நெய்த்தோர் மீமிசை நிணத்தின் பரிக்கும் – அகம் 9/9
நிணத்தின் மேல் விழுந்து அழுந்தினர் சிலர் சிலர் நிவந்த – கம்.ஆரண்:7 136/3

மேல்


நிணத்தோடு (1)

ஆற்று குருதி நிணத்தோடு அடுத்த அள்ளல் பெரும் கொள்ளை – கம்.சுந்:8 42/2

மேல்


நிணந்தவை (1)

நிணந்தவை கோத்தவை நெய்தவை தூக்க – பரி 19/80

மேல்


நிணம் (30)

நிணம் தின் வாயள் துணங்கை தூங்க – திரு 56
பைம் நிணம் ஒழுகிய நெய்ம் மலி அடிசில் – குறி 204
இழுதின் அன்ன வால் நிணம் செருக்கி – மலை 244
நிணம் பெய் தோணியர் இகு மணல் இழிதரும் – நற் 111/8
மீன் நிணம் தொகுத்த ஊன் நெய் ஒண் சுடர் – நற் 215/5
நிழலொடு கதிக்கும் நிணம் புரி முது நரி – நற் 352/5
நிணம் பொதி வழுக்கில் தோன்றும் – ஐங் 207/3
நிணம் சுடு புகையொடு கனல் சினம் தவிராது – பதி 43/32
வால் நிணம் உருக்கிய வாஅல் வெண் சோறு – அகம் 107/9
நிணம் பொதி விழு தடி நெருப்பின் வைத்து எடுத்து – அகம் 265/13
பைம் நிணம் கவரும் படு பிண கவலை – அகம் 327/16
மெழுகு மெல் அடையின் கொழு நிணம் பெருப்ப – புறம் 103/10
நெருப்பு சினம் தணிந்த நிணம் தயங்கு கொழும் குறை – புறம் 125/2
நிணம் தின்று செருக்கிய நெருப்பு தலை நெடு வேல் – புறம் 200/6
பச்சூன் தின்று பைம் நிணம் பெருத்த – புறம் 258/4
நிணம் பொதி கழலொடு நிலம் சேர்ந்தனனே – புறம் 285/12
விழுக்கு நிணம் பெய்த தயிர் கண் விதவை – புறம் 326/10
பிணம் தின் குறு நரி நிணம் திகழ் பல்ல – புறம் 359/3
நிணம் பெருத்த கொழும் சோற்று இடை – புறம் 384/14
நிணம் படு குருதி பெரும் பாட்டு ஈரத்து – புறம் 392/7
கூர்ந்த எவ்வம் விட கொழு நிணம் கிழிப்ப – புறம் 393/11
குறு முயலின் நிணம் பெய்தந்த – புறம் 396/17
கொன்று குவித்த நிணம் கொள் பிண குவை கொண்டு ஓடி – கம்.அயோ:13 21/3
நில்லும் நில்லும் என வந்து நிணம் உண்ட நெடு வெண் – கம்.ஆரண்:1 19/1
நிவந்த வெம் தொழில் நிருதர்-தம் நெடு நிணம் தெவிட்டி – கம்.ஆரண்:7 86/3
வெளிறு சேர் நிணம் பிறங்கிய அடுக்கலின் மீதா – கம்.ஆரண்:8 15/3
நீயே இனி வந்து என் நிணம் கொள் பிணங்கு எயிற்றின் – கம்.சுந்:1 55/3
நிணம் தரு நெடும் தடிக்கு உலகு நேருமோ – கம்.யுத்2:16 103/2
தாழ்ந்த வெண் நிணம் தயங்கு வெம் குழம்பிடை தலைத்தலை மாறாடி – கம்.யுத்2:16 315/3
புண்களில் கைகள் நீட்டி புது நிணம் கவர்வ நோக்கி – கம்.யுத்4:34 23/2

மேல்


நிணமும் (3)

தூம வேல் அரக்கர்-தம் நிணமும் சோரியும் – கம்.பால:8 38/1
நிணமும் நெய்யும் இணங்கிய நேமியாய் – கம்.கிட்:7 111/4
மூளையும் தசையும் என்பும் குருதியும் நிணமும் மூரி – கம்.யுத்2:16 169/1

மேல்


நிணமுமாய் (1)

சேறும் வண்டலும் மூளையும் நிணமுமாய் திணிய – கம்.சுந்:7 39/1

மேல்


நிணன் (3)

நிணன் உண்டு சிரித்த தோற்றம் போல – சிறு 198
கண நரி இனனொடு குழீஇ நிணன் அருந்தும் – அகம் 375/6
கண நரி திரிதரும் ஆங்கண் நிணன் அருந்து – புறம் 373/37

மேல்


நித்தம் (2)

நித்தம் திகழும் நேர் இறை முன்கையால் – பரி 12/43
நித்தம் நியம தொழிலர் ஆய் நிறையும் ஞானத்து – கம்.சுந்:2 163/1

மேல்


நித்தமும் (2)

நித்தமும் முறை முறை நெருங்கி ஆர்ப்பு உற – கம்.பால:5 100/3
நீண்ட மாலை மதியினை நித்தமும்
மீண்டு மீண்டு மெலிந்தனை வெள்குவாய் – கம்.ஆரண்:14 20/1,2

மேல்


நித்திய (1)

நித்திய நியமம் முற்றி நேமியான் பாதம் சென்னி – கம்.பால:14 72/1

மேல்


நித்தில (5)

பூண் அணி கவைஇய ஆர் அணி நித்தில
நித்தில மதாணி அ தகு மதி மறு – பரி 2/29,30
நித்தில மதாணி அ தகு மதி மறு – பரி 2/30
நீள் தாழ்பு தோகை நித்தில அரி சிலம்பு – பரி 22/49
வாள் நித்தில வெண் நகையார் தர வள்ளல் தம்பி – கம்.அயோ:4 144/1
நிறை நறும் தாமரை முகமும் நித்தில
முறுவலும் காண்பரால் முழுதும் காண்கிலார் – கம்.கிட்:14 9/3,4

மேல்


நித்திலம் (6)

நெடும் கால் புன்னை நித்திலம் வைப்பவும் – சிறு 149
தோள் அணி தோடு சுடர் இழை நித்திலம்
பாடுவார் பாடல் பரவல் பழிச்சுதல் – பரி 10/115,116
துறையே முத்து நேர்பு புணர் காழ் மத்தக நித்திலம்
பொலம் புனை அவிர் இழை கலங்கல் அம் புனல் மணி – பரி 16/5,6
ஒள் நித்திலம் ஈன்று ஒளிர் வால் வளை ஊர்வது ஒத்தே – கம்.பால:16 42/4
நீண்டான் அது உரைத்தலும் நித்திலம் தோன்ற நக்கு – கம்.அயோ:4 126/1
நீலமே முதல் நல் மணி நித்திலம்
மேல கீழ பல் வேறு ஒளி வீசலால் – கம்.சுந்:2 153/1,2

மேல்


நிதம்ப (1)

நிதம்ப பாரத்து ஓர் நேர்_இழை காமத்தால் – கம்.பால:18 24/3

மேல்


நிதி (19)

வாணன் வைத்த விழு நிதி பெறினும் – மது 203
பழி நமக்கு எழுக என்னாய் விழு நிதி
ஈதல் உள்ளமொடு இசை வேட்குவையே – மது 204,205
மா நிதி கிழவனும் போன்ம் என மகனொடு – அகம் 66/17
விழு நிதி எளிதினின் எய்துக தில்ல – அகம் 205/14
விழு நிதி துஞ்சும் வீறு பெறு திரு நகர் – அகம் 227/19
நிதி உடை நன் நகர் புதுவது புனைந்து – அகம் 369/15
நீரொடு நிகர்வன நிறை கடல் நிதி சால் – கம்.பால:2 46/3
இறை தவிர்ந்திடுக பார் யாண்டு ஓர் ஏழ் நிதி
நிறை தரு சாலை தாள் நீக்கி யாவையும் – கம்.பால:5 108/1,2
போர்த்தன புளகம் வேர் பொடித்த நீள் நிதி
தூர்த்தனர் எதிரெதிர் சொல்லினார்க்கு எலாம் – கம்.பால:5 112/2,3
கை வழி நிதி எனும் நதி கலைமறையோர் – கம்.பால:5 119/3
நல் நிதி குவையும் நனி நல்கி தன் – கம்.அயோ:2 6/2
ஈண்டு வந்து உனை இரந்தவர்க்கு இரு நிதி அவளை – கம்.அயோ:2 79/2
இரவலர் அரு நிதி எறிந்து வௌவினோன் – கம்.அயோ:11 97/4
வைத்த மா நிதி மண்ணொடும் மறைந்தன வாங்கி – கம்.ஆரண்:13 72/3
நிதி நெடும் கிழவனை நெருக்கி நீள் நகர் – கம்.சுந்:9 19/1
நலம் கிளர் நிதி இரண்டும் நல்குவென் நாம தெய்வ – கம்.யுத்2:17 51/2
திறை தந்தன தெய்வ நிதி கிழவன் – கம்.யுத்2:18 40/3
இரு நிதி கிழவன் இழந்து ஏகின – கம்.யுத்4:33 32/1
வினையின் நல் நிதி முதலிய அளப்ப_அரும் வெறுக்கை – கம்.யுத்4:35 24/3

மேல்


நிதி-வழி (1)

நின்றதே போல நீங்கும் நிதி-வழி நேயம் நீட்டும் – கம்.ஆரண்:11 72/3

மேல்


நிதிகளும் (2)

நிதிகளும் முறைமுறை நின்று நீட்டவே – கம்.ஆரண்:10 19/4
சோலையின் தொழுதி கற்பக தருவும் நிதிகளும் கொண்டு பின் தொடர – கம்.சுந்:3 89/2

மேல்


நிதியங்கள் (1)

உழையர் என்ன நின்று உதவுவ நிதியங்கள் ஒருவர் – கம்.சுந்:2 25/2

மேல்


நிதியத்து (1)

நிலம் தின துறந்த நிதியத்து அன்ன – அகம் 127/10

மேல்


நிதியம் (9)

நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் – மலை 478
நிதியம் சொரிந்த நீவி போல – அகம் 313/11
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் – அகம் 378/1
கலம் சுரக்கும் நிதியம் கணக்கு இலா – கம்.பால:2 38/1
நல் மலை அல்லன நதி தரு நிதியம்
பொன் மலை அல்லன மணி படு புளினம் – கம்.பால:2 47/3,4
ஏன்ற மா நிதியம் வேட்ட இரவலர் என்ன ஆர்ப்ப – கம்.பால:19 19/2
கோடி மேலும் நிதியம் கொடுத்தனன் – கம்.அயோ:11 5/4
கொள்ளை மா நிதியம் எல்லாம் அவளுக்கே கொடுத்தி ஐய – கம்.ஆரண்:10 77/2
கற்பகம் முதலிய நிதியம் கையன – கம்.ஆரண்:12 43/3

மேல்


நிதியம்-கொல்லோ (1)

நீர் முதல் கரந்த நிதியம்-கொல்லோ
எவன்-கொல் வாழி தோழி வயங்கு ஒளி – அகம் 265/6,7

மேல்


நிதியமும் (3)

நிரைத்த மா மணி ஆரமும் நிதியமும் நீட்டி – கம்.அயோ:2 90/2
திரண்ட மாடும் தன் திருவொடு நிதியமும் இழந்து – கம்.யுத்1:5 56/2
பொருக்கென நிதியமும் புனை பொன் பூண்களின் – கம்.யுத்4:41 101/3

மேல்


நிதியமொடு (1)

வயவர் தந்த வான் கேழ் நிதியமொடு
பருவ வானத்து பால் கதிர் பரப்பி – சிறு 249,250

மேல்


நிதியமோடு (1)

நிலம் தின கிடந்த நிதியமோடு அனைத்தும் – மலை 575

மேல்


நிதியின் (5)

கொள்ள குறையா நிதியின் குவையும் முதலாம் எவையும் – கம்.அயோ:4 61/2
மேவு காதல் நிதியின் வெறுக்கையும் – கம்.அயோ:11 32/3
இறுகின நிதியின் கிழவன் இசை கெட அளகை எறிந்தார் – கம்.சுந்:7 16/3
நிதியின் நிரை குப்பை நிறைத்தனவும் – கம்.யுத்2:18 43/1
மெய் ஆர் நிதியின் பெரு வெறுக்கை வெறுக்க வீசி விளைந்தபடி – கம்.யுத்3:23 1/2

மேல்


நிதியினும் (1)

நாடு தரு நிதியினும் செறிய – அகம் 60/14

மேல்


நிதியும் (2)

வள்ளை_மாக்கள் நிதியும் வயிரியர் – கம்.அயோ:11 31/3
காசும் மா நிதியும் கொடு கங்கை சூடு – கம்.யுத்4:39 5/2

மேல்


நிந்தனின் (1)

நிந்தனின் அந்தணர் இல்லை நிறைந்தோய் – கம்.பால:8 13/3

மேல்


நிந்தனை (6)

நிந்தனை தேவரை நிகழ்த்தினோன் புகும் – கம்.அயோ:11 101/3
நிந்தனை அரக்கி நீதி நிலை இலாள் வினை மற்று எண்ணி – கம்.ஆரண்:6 42/1
நிந்தனை நறவமும் நெறி_இல் ஊன்களும் – கம்.யுத்1:4 97/1
நிந்தனை இலாதவன் இயற்ற நேர்ந்தனன் – கம்.யுத்1:8 2/4
நிந்தனை இதன்-மேல் உண்டோ நீ அவன் தூதன் ஆதல் – கம்.யுத்1:14 25/2
நிந்தனை நின்னை செய்வர் நல்லது நினைந்தாய் நேரே – கம்.யுத்2:16 188/3

மேல்


நிந்திக்கல் (1)

நிந்திக்கல் ஆகா உருவத்தினன் நிற்ப மென் பூ – கம்.பால:17 22/3

மேல்


நிந்தை (1)

நிந்தை_இல் சகுந்தங்கள் நீளம் நோக்கின – கம்.அயோ:10 41/3

மேல்


நிந்தை_இல் (1)

நிந்தை_இல் சகுந்தங்கள் நீளம் நோக்கின – கம்.அயோ:10 41/3

மேல்


நிபம் (2)

வெய்யன் வர நிபம் என்னை-கொல் என வெய்துறும் வேலை – கம்.பால:24 15/4
ஊடு வந்து உற்றது என்-கொலோ நிபம் என உலைந்தார் – கம்.யுத்3:22 165/4

மேல்


நிமல (1)

நிமல பாத நினைவில் இருந்த அ – கம்.ஆரண்:7 15/3

மேல்


நிமி (1)

நிமி திரு மரபுளான் முன்னர் நீர்மையின் – கம்.பால:5 88/2

மேல்


நிமித்தங்கள் (1)

நல்லன நிமித்தங்கள் நனி நயந்துள – கம்.யுத்1:4 96/3

மேல்


நிமித்தம் (4)

இ-வயின் உள ஆம் தீய நிமித்தம் என்று இயம்பலுற்றான் – கம்.ஆரண்:7 68/4
நல்லன நிமித்தம் பெற்றேம் நம்பியை பெற்றேம் நம்-பால் – கம்.கிட்:2 34/1
இ நிமித்தம் இ படைக்கு இடைந்து வந்து அடுத்தது ஓர் – கம்.யுத்3:31 79/1
அ நிமித்தம் உற்ற-போது அரக்கர் கண் அரங்க மேல் – கம்.யுத்3:31 79/3

மேல்


நிமித்தமா (1)

எதிர் இலாதவர் இறுதியின் நிமித்தமா எழுந்து ஆண்டு – கம்.ஆரண்:6 89/3

மேல்


நிமித்தமும் (1)

கண்ட அ கனவும் பெற்ற நிமித்தமும் நினது கற்பும் – கம்.யுத்3:23 24/1

மேல்


நிமித்து (1)

ஏற்று போர் செய்தது என் நிமித்து என – கம்.கிட்:16 39/3

மேல்


நிமிர் (88)

வண் புகழ் நிறைந்து வசிந்து வாங்கு நிமிர் தோள் – திரு 106
பரூஉ திரி கொளீஇய குரூஉ தலை நிமிர் எரி – நெடு 103
நீரின் வந்த நிமிர் பரி புரவியும் – பட் 185
நெடு நிமிர் தெருவில் கை புகு கொடு மிடை – நற் 50/4
நீர் இகுவு அன்ன நிமிர் பரி நெடும் தேர் – ஐங் 465/1
சுடர் நிமிர் அவிர் தொடி செறித்த முன்கை – பதி 46/2
தடவு நிமிர் முத்தீ பேணிய மன் எச்சில் – பரி 5/42
நிலன் உற நிமிர் தானை நெடு நிரை நிவப்பு அன்ன – பரி 7/7
நெறி நிமிர் நுடங்கு அழல் பேணிய சிறப்பின் – பரி 11/85
பரி நிமிர் தானையான் பாசறை நீர்த்தே – பரி 19/35
அவிர் நிமிர் புகழ் கூந்தல் – பரி 23/61
அவருள் மலர் மலி புகல் எழ அலர் மலி மணி புரை நிமிர் தோள் பிணைஇ – கலி 102/25
சுடர் நிமிர் மின்னொடு வலன் ஏர்பு இரங்கி – அகம் 43/2
சுடர் நிமிர் நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – அகம் 143/7
கோல் நிமிர் கொடியின் வசி பட மின்னி – அகம் 278/4
நிழல் ஒளிப்பு அன்ன நிமிர் பரி புரவி – அகம் 344/9
நிமிர் பரிய மா தாங்கவும் – புறம் 14/7
முணங்கு நிமிர் வய_மான் முழு வலி ஒருத்தல் – புறம் 52/2
நெடும் கொடிய நிமிர் தேரும் – புறம் 55/9
நன்று ஆய்ந்த நீள் நிமிர் சடை – புறம் 166/1
தாள் நிமிர் பதாகையின் குழாம் தழைத்தன – கம்.பால:3 37/2
உலை முக புகை நிமிர் உயிர்ப்பின் மாய்ந்ததே – கம்.பால:10 48/4
உரை குறுக நிமிர் கீர்த்தி இவர் குலத்தோன் ஒருவன்-காண் – கம்.பால:12 6/2
தட நிமிர் வட_வரை-தானும் நாண் உற – கம்.பால:13 4/2
மிதிக்க நிமிர் தூளியின் விளக்கம் அறு மெய்யை – கம்.பால:15 16/1
பத்தியின் நிமிர் செம்பொன் பல கலன் மகிழ்வாரும் – கம்.பால:23 36/2
உள் நிறை நிமிர் செல்வம் ஒரு துறை செல என்றும் – கம்.பால:23 38/1
சையம் புக நிமிர் அ கடல் தழுவும்படி சமைவான் – கம்.பால:24 15/1
வள் உறை கழித்து ஒளிர்வன வாள் நிமிர் மதியம் – கம்.அயோ:1 56/1
சத்திரம் நிழற்ற நிமிர் தானையொடு நானா – கம்.அயோ:3 99/1
நீயோ சொன்னாய் அவனோ நிமிர் கானிடை வெம் நெறியில் – கம்.அயோ:4 45/2
படி அடங்கலும் நிமிர் பசும் கண் மாரியால் – கம்.அயோ:4 198/3
தோல் உடை நிமிர் கோலின் துழவிட எழு நாவாய் – கம்.அயோ:8 33/3
சேந்து ஒளி விரியும் தெண் திரை எனும் நிமிர் கையால் – கம்.அயோ:8 34/3
கை ஞிறை நிமிர் கண்ணாய் கருதின இனம் என்றே – கம்.அயோ:9 6/2
குடையினன் நிமிர் கோலன் குண்டிகையினன் மூரி – கம்.அயோ:9 21/1
பரிய கால் அகில் சுட நிமிர் பசும் புகை படலம் – கம்.அயோ:10 18/2
உண்ணிய நிமிர் கடல் ஒக்கும் என்பது என் – கம்.அயோ:12 43/2
அரம் சுட அழல் நிமிர் அலங்கல் வேலினாய் – கம்.அயோ:14 39/1
பேதியாது நிமிர் பேத உருவம் பிறழ்கிலா – கம்.ஆரண்:0 1/1
மாறு மாறு நிமிர் தோளிடையும் மார்பினிடையும் – கம்.ஆரண்:1 31/3
கடுத்த கராம் கதுவ நிமிர் கை எடுத்து மெய் கலங்கி – கம்.ஆரண்:1 48/1
நிரைத்த நெடு ஞானம் நிமிர் கல்லில் நெடு நாள் இட்டு – கம்.ஆரண்:3 43/2
சொல் பங்கம் உற நிமிர் இசையின் சும்மையை – கம்.ஆரண்:4 8/1
அரம் சுட பொறி நிமிர் அயிலின் ஆடவர் – கம்.கிட்:10 20/3
நேர் இடை சலிப்பு அற நிறுத்தி நிமிர் கொங்கை – கம்.கிட்:14 45/3
நெறிந்து நிமிர் கற்றை நிறை ஓதி நெடு நீலம் – கம்.கிட்:14 47/1
கருத்தின் நிமிர் கண்ணின் எதிர் கண்டவர் கலங்க – கம்.கிட்:14 67/3
நிலையே போல்வான் நீர்மை இலாதான் நிமிர் திங்கள் – கம்.கிட்:15 2/3
நீண்டான் உடனே சுருங்கா நிமிர் வாள் எயிற்றின் – கம்.சுந்:1 59/1
நீரும் வையமும் நெருப்பும் மேல் நிமிர் நெடும் காலும் – கம்.சுந்:2 18/1
எல்லியின் நிமிர் இருள் குறையும் அ இருள் – கம்.சுந்:2 56/1
மேக்கு நிமிர் விம்மலள் விழுங்கலுறுகின்றாள் – கம்.சுந்:4 67/4
மட பிடியினுக்கு உதவ மையின் நிமிர் கை வைத்து – கம்.சுந்:6 13/3
தூளியின் நிமிர் படலம் போய் இமையவர் விழி துற வெம் போர் – கம்.சுந்:7 18/1
கால் நிமிர் வெம் சிலை கையின் இறுத்தான் – கம்.சுந்:9 59/1
பற்றி கொண்டவன் வடி வாள் என ஒளிர் பல் இற்று உக நிமிர் படர் கையால் – கம்.சுந்:10 37/1
மீ தாம் நிமிர் சுடர் வயிர கைகொடு பிடியா விண்ணொடு மண் காண – கம்.சுந்:10 38/3
சீற்றம் என்று ஒன்றுதானே மேல் நிமிர் செலவிற்று ஆகி – கம்.சுந்:11 22/2
நீரும் நிலனும் நெடிய காலும் நிமிர் வானும் – கம்.யுத்1:2 64/1
நீரிடை நிமிர் பொறி பிறக்க நீண்ட ஈது – கம்.யுத்1:8 11/3
மேல் நிமிர் திவலை மீ சென்று மீடலால் – கம்.யுத்1:8 15/3
உம்பர் மீதில் நிமிர் வாசுகி ஒத்தான் – கம்.யுத்1:11 3/4
காரணத்தை நிமிர் கண் எதிர் கண்டான் – கம்.யுத்1:11 17/4
குத்தினன் உரத்தில் நிமிர் கை துணை குளிப்ப – கம்.யுத்1:12 8/4
நெடும் சுவர் பிளந்தன நெரிந்த நிமிர் குன்றம் – கம்.யுத்1:12 24/3
கொன்றாய் உயர் தேர் மேல் நிமிர் கொடு வெம் சிலை கோலி – கம்.யுத்2:15 168/2
வில் சிந்தின நெடு நாண் நிமிர் கரை சிந்தின விரி நீர் – கம்.யுத்2:15 175/1
முறுக்கி பொதி நிமிர் பல் விரல் நெரிய திசை முரிய – கம்.யுத்2:15 184/3
காலன்-மேல் நிமிர் மத்தன் கழல் பொரு – கம்.யுத்2:16 60/3
காலன் மேல் நிமிர் செம் மயிர் கற்றையான் – கம்.யுத்2:16 60/4
காலின் மேல் நிமிர் காலினான் – கம்.யுத்2:16 112/2
எண்ணின் தலை நிமிர் வெம் கதம் முதிர்கின்றன இனமா – கம்.யுத்2:18 143/2
நீல கிரி-மேல் நிமிர் பொன்_கிரி நேர்வான் – கம்.யுத்2:18 247/4
சேண் எறிந்து நிமிர் திசைகளோடு மலை செவிடு எறிந்து உடைய மிடல் வலோன் – கம்.யுத்2:19 61/3
சிங்க_ஏறு கடல்-போல் முழங்கி நிமிர் தேர் கடாய் நெடிது செல்க எனா – கம்.யுத்2:19 62/1
கழுத்த கைய நிமிர் கால வால பல கண்டமானபடி கண்டு நேர் – கம்.யுத்2:19 65/2
கழிக்குமேல் உயர ஓடுமேல் நெடிய கால வீசின் நிமிர் கைய வாய் – கம்.யுத்2:19 67/2
புக்கு அனைத்து உலகமும் குலுங்க நிமிர் தோள் புடைத்து உருமு-போல் உறா – கம்.யுத்2:19 72/2
சலம் கை-மேல் நிமிர வெம் சினம் திருகி வஞ்சன் மேல் நிமிர் தருக்கினான் – கம்.யுத்2:19 81/2
நெற்றி-மேலும் உயர் தோளின்-மேலும் நெடு மார்பின்-மேலும் நிமிர் தாளினும் – கம்.யுத்2:19 86/1
மேல் நிமிர் முனிவன் அல்லன் வீடணன் மெய்யின் சொன்ன – கம்.யுத்3:26 12/2
ஆனார் நிமிர் கொள்ளி கொள் அங்கையினார் – கம்.யுத்3:27 15/2
வேல் செல்வன சத கோடிகள் விண்-மேல் நிமிர் விசிக – கம்.யுத்3:31 102/1
கொன்றான் நிமிர் கூற்று என எ உயிரும் – கம்.யுத்3:31 190/3
பூண்ட மணி ஆழி வய மா நிமிர் பொலம் தேர் – கம்.யுத்4:36 5/3
கரத்தொடு தொடுத்த கடல் மீது நிமிர் காலத்து – கம்.யுத்4:36 11/3
குதிக்கின்றன நிமிர் வெம் சிலை குழைய கொடும் கடும் கால் – கம்.யுத்4:37 46/3

மேல்


நிமிர்கிற்கும் (1)

நீரும் உளவே அவை ஒர் ஏழு நிமிர்கிற்கும்
பாரும் உளவே அதின் இரட்டி அவை பண்பின் – கம்.யுத்4:36 22/1,2

மேல்


நிமிர்கின்ற (3)

நீர் மா கடல்-மேல் நிமிர்கின்ற நிமிர்ச்சி நோக்கா – கம்.சுந்:1 52/1
நினையும் மாத்திரத்து ஒரு கை நின்று ஒரு கையின் நிமிர்கின்ற நெடு வேலை – கம்.யுத்2:16 326/3
கொழுந்து விட்டு நிமிர்கின்ற கோபத்தான் – கம்.யுத்4:41 63/4

மேல்


நிமிர்கின்றன (3)

கார் ஆயிரம் விடு தாரையின் நிமிர்கின்றன கதுவுற்று – கம்.யுத்2:18 144/2
நிலை அஞ்சின திசை வெம் கரி நிமிர்கின்றன கடலில் – கம்.யுத்2:18 152/2
சாலங்களும் நிமிர்கின்றன உலகு எங்கணும் தான் ஆய் – கம்.யுத்3:27 153/4

மேல்


நிமிர்ச்சி (1)

நீர் மா கடல்-மேல் நிமிர்கின்ற நிமிர்ச்சி நோக்கா – கம்.சுந்:1 52/1

மேல்


நிமிர்ச்சிய (1)

தருவன தட கை தள்ளா நிமிர்ச்சிய தம்முள் ஒப்ப – கம்.சுந்:1 38/2

மேல்


நிமிர்த்த (2)

திக்கினை நிமிர்த்த கோல செம்_கதிர்_செல்வன் ஏய்ந்த – கம்.அயோ:3 106/3
மருப்பு ஒடிய பொருப்பு இடிய தோள் நிமிர்த்த வலியோனே – கம்.ஆரண்:6 97/4

மேல்


நிமிர்த்தது (1)

மின் நிமிர்த்தது அன்ன வாளி வேதநாதன் வீசினான் – கம்.யுத்3:31 79/4

மேல்


நிமிர்த்து (1)

வால் விசைத்து கை நிமிர்த்து வாயினையும் சிறிது அகல வகுத்து மான – கம்.யுத்3:24 32/1

மேல்


நிமிர்தர (3)

கானல் வெண் மணல் கடல் உலாய் நிமிர்தர
பாடல் சான்ற நெய்தல் நெடு வழி – சிறு 150,151
நெய் உறு நெருப்பின் வீங்கி நிமிர்தர உயிர்ப்பு நீள – கம்.ஆரண்:14 3/3
தான் நிமிர்தர இடை குவிய தள்ளும் நீர் – கம்.யுத்1:8 15/2

மேல்


நிமிர்தலும் (1)

நீந்த_அரு நெருப்பு சிந்தி நிமிர்தலும் நிருதர்க்கும் எல்லாம் – கம்.யுத்2:15 128/3

மேல்


நிமிர்ந்த (36)

விரல் என நிமிர்ந்த நிரல் அமை புழுக்கல் – பொரு 114
நீர் செல நிமிர்ந்த மாஅல் போல – முல் 3
அருள் அற நிமிர்ந்த முன்பொடு பொருள் புரிந்து – அகம் 379/3
சிலை உலாய் நிமிர்ந்த சாந்து படு மார்பின் – புறம் 394/1
தீண்ட நிமிர்ந்த பெரும் கோயில் சீத மணியின் வேதிகைவாய் – கம்.பால:10 69/2
நீக்கம் இன்றி நிமிர்ந்த நிலா கதிர் – கம்.பால:10 79/1
நினை அவாம் தன்மையை நிமிர்ந்த மன் உயிர்க்கு – கம்.அயோ:1 82/2
கொற்றவ நின்னை காண குறுகினன் நிமிர்ந்த கூட்ட – கம்.அயோ:8 11/2
தானவர் வலி தவ நிமிர்ந்த தானை அ – கம்.அயோ:11 43/2
நினைவு_அரும் குணம்-கொடு அன்றோ இராமன் மேல் நிமிர்ந்த காதல் – கம்.அயோ:13 37/4
நீண்டவன் துயின்ற சூழல் இது எனின் நிமிர்ந்த நேயம் – கம்.அயோ:13 41/2
நின்றனன் பரதனும் நிமிர்ந்த சேனையை – கம்.அயோ:14 46/2
நீடி எங்கும் நிமிர்ந்த நெடும் கொடி – கம்.ஆரண்:7 26/2
நிலம் பொறை இலது என நிமிர்ந்த கற்பினாள் – கம்.ஆரண்:14 101/1
நீண்டன கிடந்து என நிமிர்ந்த கையினான் – கம்.ஆரண்:15 12/4
மை_அறு விசும்பினூடு நிமிர்ந்த வாலதிய மஞ்சின் – கம்.சுந்:1 5/2
நீல் நிற குன்றின் நெடிது உற தாழ்ந்த நீத்த வெள் அருவியின் நிமிர்ந்த
பால் நிற பட்டின் மாலை உத்தரியம் பண்புற பசும்பொன் ஆரத்தின் – கம்.சுந்:3 78/1,2
மண் தொத்த நிமிர்ந்த பன்றி ஆயினும் மலைதல் ஆற்றா – கம்.சுந்:10 5/2
நீட்டினன் உவகையின் நிமிர்ந்த நெஞ்சினான் – கம்.சுந்:12 26/4
நின்றனர் உவகை பொங்க விம்மலால் நிமிர்ந்த நெஞ்சர் – கம்.சுந்:14 8/2
நிலனும் நீரும் வெம் கனலொடு காலும் ஆய் நிமிர்ந்த
தலனுள் நீடிய அவற்றின் அ தலைவரை மாற்றி – கம்.யுத்1:3 7/1,2
நீரின் சாகிலன் நெருப்பினும் சாகிலன் நிமிர்ந்த
மாருதத்தினும் மண்ணின் மற்று எவற்றினும் மாளான் – கம்.யுத்1:3 16/1,2
நிமிர்ந்த செம் சரம் நிறம்-தொறும் படுதலும் நெய்த்தோர் – கம்.யுத்1:6 20/1
மேல் நிமிர்ந்த மிடுக்கினான் – கம்.யுத்2:16 115/2
நீர் அழிந்திடா நெடு மழை குழாத்திடை நிமிர்ந்த
பார வெம் சிலை அழிந்து என துமிந்தது அ பரு வில் – கம்.யுத்2:16 238/3,4
நீர் மத்தின் நிமிர்ந்த தோளான் நிறை மத்த மதுவை தேக்கி – கம்.யுத்2:18 213/2
ஊழியின் நிமிர்ந்த செம் தீ உருமினை உமிழ்வது என்ன – கம்.யுத்2:19 115/3
ஊழியின் நிமிர்ந்த காலத்து உருமினது ஊற்றம் ஈதால் – கம்.யுத்2:19 235/4
முடி-மேல் நிமிர்ந்த முகிழ் ஏறு கையன் முகில்-மேல் நிமிர்ந்த ஒளியான் – கம்.யுத்2:19 249/1
முடி-மேல் நிமிர்ந்த முகிழ் ஏறு கையன் முகில்-மேல் நிமிர்ந்த ஒளியான் – கம்.யுத்2:19 249/1
நிலை நெடும் காலொடும் நிமிர்ந்த வாலொடும் – கம்.யுத்3:20 39/2
கல்விக்கு நிமிர்ந்த கீர்த்தி காகுத்தன் தூதன் ஆகி – கம்.யுத்3:26 48/1
தடவ தீ என நிமிர்ந்த குஞ்சியர் உவர் தனி தேர் – கம்.யுத்3:30 27/3
சுட்டீய நிமிர்ந்த சுடர் சுடரும் – கம்.யுத்3:31 192/2
நின்றுளார் புறத்தது ஆக இராமன் கை நிமிர்ந்த சாபம் – கம்.யுத்4:34 9/3
நீரில் செல்வது நெருப்பிடை செல்வது நிமிர்ந்த
போரில் செல்வது பொன் நெடு முகட்டிடை விரிஞ்சன் – கம்.யுத்4:35 20/2,3

மேல்


நிமிர்ந்தது (11)

ஆசையின் நிமிர்ந்தது அ அனிக ராசியே – கம்.அயோ:12 27/4
நீர் தந்தது அதனை வெல்வான் நிலம் தந்து நிமிர்ந்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 78/4
வெந்தன உலகம் என்ன நிமிர்ந்தது சீற்ற வெம் தீ – கம்.சுந்:4 79/4
நீந்தியது ஓடி நிமிர்ந்தது வேகம் – கம்.சுந்:9 54/2
நிமிர்ந்தது பரந்தது குருதி நீத்தமே – கம்.யுத்2:15 120/4
நீலன் மேல் நிமிர்ந்தது ஆங்கு ஓர் நெருப்பு என திரிந்து விட்டான் – கம்.யுத்2:16 179/3
கடைந்து தெள் அமுது கொள்ளும் வள்ளல் என மேல் நிமிர்ந்தது ஓர் கறுப்பினான் – கம்.யுத்2:19 70/2
நிலைத்திலர் உலைந்து சாய்ந்தார் நிமிர்ந்தது குருதி நீத்தம் – கம்.யுத்2:19 197/4
நீண்டு உள அதனை ஐய எங்ஙனம் நிமிர்ந்தது என்ன – கம்.யுத்4:32 52/2
நினைப்பும் இடை பிற்பட நிமிர்ந்தது நெடும் தேர் – கம்.யுத்4:36 16/4
சாதியின் நிமிர்ந்தது ஓர் தலையை தள்ளினான் – கம்.யுத்4:37 148/3

மேல்


நிமிர்ந்தவை (1)

முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்து கோல் அவிர் தொடி – கலி 59/2

மேல்


நிமிர்ந்தன (3)

மாகம் நீண்டன குறுகிட நிமிர்ந்தன மரங்கள் – கம்.கிட்:4 1/2
நிறைந்தன பொறியின் குப்பை நிமிர்ந்தன நெருப்பின் கற்றை – கம்.யுத்2:18 196/4
வாச நாள் மலரோன்-தன் உலகு அளவும் நிமிர்ந்தன மேல் வானம் ஆன – கம்.யுத்3:24 40/1

மேல்


நிமிர்ந்தனன் (1)

மூடு தோட்டின் முடங்கல் நிமிர்ந்தனன்
ஈடு நோக்கி வந்து எய்திய தூதர்க்கு – கம்.அயோ:11 5/2,3

மேல்


நிமிர்ந்தார் (2)

நீர் கெழு வேலை நிமிர்ந்தார்
தார் கெழு தானை சமைந்தார் – கம்.சுந்:13 45/1,2
நிலவை செம் சடை வைத்தவன் வரம் தர நிமிர்ந்தார்
உலவை காடு உறு தீ என வெகுளி பெற்றுடையார் – கம்.யுத்3:30 12/3,4

மேல்


நிமிர்ந்தான் (10)

நீளம் நீங்கிய பறவையின் விண் உற நிமிர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:15 38/4
நெடும் கைகள் சுமந்து நெடு வான் உற நிமிர்ந்தான் – கம்.கிட்:14 66/4
நெறி கோடு வடக்கு உறும் நினைப்பினில் நிமிர்ந்தான்
பொறி குல மலர் பொழிலிடை கடிது போவான் – கம்.சுந்:6 1/1,2
நிறை கடல் கடையும் நெடும் தாள் மலை என நடுவண் நிமிர்ந்தான் – கம்.சுந்:7 24/4
நெறியில் நின்ற தன் நாயகன் புகழ் என நிமிர்ந்தான் – கம்.சுந்:11 40/4
நின்றான் அவன் எதிரே உலகு அளந்தான் என நிமிர்ந்தான் – கம்.யுத்2:15 161/4
நின்ற வாள் எயிற்று அரக்கனும் உவகையின் நிமிர்ந்தான்
சென்று தேர்-மிசை ஏறினன் இராக்கதர் செறிந்தார் – கம்.யுத்3:22 95/2,3
நிலம் சுரந்து எழும் வென்றி என்று உம்பரில் நிமிர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 161/4
நீள் உறு சேனையினோடு நிமிர்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 40/4
நினைத்தான் இவன் உயிர் கொண்டு இவண் நிமிர்வாய் என நிமிர்ந்தான்
சினத்தால் நெடும் சிலை நாண் தடம் தோள்-மேல் உற செலுத்தா – கம்.யுத்3:27 152/2,3

மேல்


நிமிர்ந்திட (2)

நினைக்கிலை என் கை நிமிர்ந்திட வந்து – கம்.பால:8 17/1
காத்த அங்குசம் நிமிர்ந்திட கால் பிடித்து ஓடி – கம்.பால:15 6/2

மேல்


நிமிர்ந்தில (1)

மாலையை நிமிர்ந்தில வயிர தோள்களே – கம்.பால:19 41/4

மேல்


நிமிர்ந்து (47)

பகல் பெயல் துளியின் மின்னு நிமிர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 484
குரூஉ மயிர் புரவி உராலின் பரி நிமிர்ந்து
கால் என கடுக்கும் கவின் பெறு தேரும் – மது 387,388
மின்னு நிமிர்ந்து அனையர் ஆகி நறவு மகிழ்ந்து – மது 679
எரி நிமிர்ந்து அன்ன தானை நாப்பண் – மது 734
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன வேலன் வந்து என – நற் 51/6
புள்ளு நிமிர்ந்து அன்ன பொலம் படை கலி_மா – நற் 78/9
உரி நிமிர்ந்து அன்ன உருப்பு அவிர் அமையத்து – குறு 154/2
நசை நனி கொன்றோர் மன்ற விசை நிமிர்ந்து
ஓடு எரி நடந்த வைப்பின் – ஐங் 318/3,4
படு மணி ஆயம் நீர்க்கு நிமிர்ந்து செல்லும் – அகம் 79/6
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன பொன் இயல் புனை படை – அகம் 124/9
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன கனம் குழை இமைப்ப – அகம் 158/3
வியல் அறை சிவப்ப வாங்கி முணங்கு நிமிர்ந்து
புலவு புலி புரண்ட புல் சாய் சிறு நெறி – அகம் 357/5,6
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன நின் ஒளிறு இலங்கு நெடு வேல் – புறம் 57/8
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து
அளை செறி உழுவை இரைக்கு வந்து அன்ன – புறம் 78/2,3
நீத்தம் ஆன்று அலையது ஆகி நிமிர்ந்து பார் கிழிய நீண்டு – கம்.பால:1 18/3
மேல் நிமிர்ந்து எழுந்திடில் விசும்பும் வேம் எனா – கம்.பால:7 13/3
நிறை எனும் அங்குசம் நிமிர்ந்து போயதே – கம்.பால:10 40/4
நிலை முக வலையங்கள் நிமிர்ந்து நீங்கிட – கம்.பால:14 4/3
பொய்த்தது ஓர் மூரியால் நிமிர்ந்து போக்குவாள் – கம்.பால:19 35/3
பொன்னின் வார் சிலை இற புயம் நிமிர்ந்து அருளினான் – கம்.பால:20 19/4
விரை கரும் குழலிக்காக வில் இற நிமிர்ந்து வீங்கும் – கம்.பால:21 5/2
கால் தாக்க நிமிர்ந்து புகைந்து கனன்று பொங்கும் – கம்.அயோ:4 121/3
கர கத கரி கால் நிமிர்ந்து உண்டன – கம்.அயோ:14 16/2
வாய் முகத்திடை நிமிர்ந்து வட வேலை பருகும் – கம்.ஆரண்:1 25/3
அவண விண்ணிடை நிமிர்ந்து படர்கின்றவன் அறம் – கம்.ஆரண்:1 37/2
விண் அளவிட நிமிர்ந்து உயர்ந்த மேனியர் – கம்.ஆரண்:7 40/1
ஓய்வு இல நிமிர்ந்து வீங்கும் உயிர்ப்பின உலைந்த கண்ண – கம்.ஆரண்:7 57/2
மேல் நிமிர்ந்து இரு சிறை விசையின் ஏறலால் – கம்.ஆரண்:13 4/3
வால் விசைத்து வான் வளி நிமிர்ந்து என – கம்.கிட்:3 60/1
நீடு நாள்களும் கோள்களும் என்ன மேல் நிமிர்ந்து
மாடு தோற்றுவ மலர் என பொலிகின்ற வளத்த – கம்.கிட்:4 6/1,2
இந்துவை தொட நிமிர்ந்து எழு மருப்பு இணையினான் – கம்.கிட்:5 3/2
மேல் முகம் நிமிர்ந்து வெயில் காலொடு விழுங்கா – கம்.கிட்:14 56/2
நீர் மேல் படரா நெடும் குன்று நிமிர்ந்து நிற்றல் – கம்.சுந்:1 42/1
நின்றாள் நிமிர்ந்து அலை நெடும் கடலின் நீர் தன் – கம்.சுந்:1 66/1
மேல் நிமிர்ந்து எழு கனல் வெதுப்ப மீது-போய் – கம்.யுத்1:6 55/3
கற்கள் தந்து நிமிர்ந்து கடும் செரு – கம்.யுத்2:15 48/1
மாறு கால் இன்றி வானுற நிமிர்ந்து மாடு உள எலாம் வளைத்து ஏந்தி – கம்.யுத்2:16 343/1
நெடும் கையும் தலையும் பிய்யா நொய்தினின் நிமிர்ந்து போனான் – கம்.யுத்2:18 220/3
மேல் நிமிர்ந்து நெருப்பு உக வீசினான் – கம்.யுத்2:19 147/4
தென்-பால் எழுந்து வட-பால் நிமிர்ந்து வருகின்ற செய்கை தெரிய – கம்.யுத்2:19 247/4
கடல் முன்னே நிமிர்ந்து ஓட கால் பின்னே தொடர்ந்து ஓட கடிதின் செல்வான் – கம்.யுத்3:24 35/1
ஆசையின் நிமிர்ந்து செல்ல ஆயிரம் உரு ஒன்றாக – கம்.யுத்3:27 92/2
நிலவினுக்கு இறையும் மீனும் நீங்கின நிமிர்ந்து நின்றான் – கம்.யுத்3:30 5/3
அண்டத்தினை அளந்தான் என கிளர்ந்தான் நிமிர்ந்து அகன்றான் – கம்.யுத்3:31 117/4
நின்றாருடன் நின்று நிமிர்ந்து அயலே – கம்.யுத்3:31 208/1
நினையும் நெஞ்சினை சுடுவது ஓர் நெருப்பினை நிமிர்ந்து
கனையும் எண்ணையும் கடப்பது ஓர் கடலினை கண்டார் – கம்.யுத்4:32 5/3,4
சேய் விசும்பினில் நிமிர்ந்து நின்று இராவணன் சீறி – கம்.யுத்4:32 34/1

மேல்


நிமிர்ந்தும் (1)

நிறைந்தும் உறழ்ந்தும் நிமிர்ந்தும் தொடர்ந்தும் – பரி 19/82

மேல்


நிமிர்ந்துளது (1)

ஓசையின் நிமிர்ந்துளது ஒல்லென் பேர் ஒலி – கம்.அயோ:12 27/2

மேல்


நிமிர்ந்துளர் (1)

எண் மேலும் நிமிர்ந்துளர் ஈருள் தயங்க – கம்.யுத்2:18 253/3

மேல்


நிமிர்பு (1)

நிலம் பூத்த மரம் மிசை நிமிர்பு ஆலும் குயில் எள்ள – கலி 27/9

மேல்


நிமிர்வ (5)

நிறம் கிளர் பாடலான் நிமிர்வ அ வழி – கம்.பால:3 47/2
நீல வண்டு_இனம் படிந்து எழ வளைந்து உடன் நிமிர்வ
கோல வேங்கையின் கொம்பர்கள் பொன் மலர் தூவி – கம்.அயோ:10 16/2,3
நாகம் அனையான் எறிய மேல் நிமிர்வ நாளும் – கம்.சுந்:6 22/2
கற்றை அம் தளிர்கள் என்ன கவ்விய நிமிர்வ காணாய் – கம்.யுத்1:10 19/4
நீள நீள் பவள வல்லி நிரை ஒளி நிமிர்வ என்ன – கம்.யுத்2:19 118/3

மேல்


நிமிர்வது (1)

நின்னுடைத்து ஆயது ஆமே இன்று அது நிமிர்வது என்றான் – கம்.யுத்3:21 17/3

மேல்


நிமிர்வதே (1)

உலகு எலாம் நிமிர்வதே பொருவும் ஓர் உவமையே – கம்.பால:20 6/4

மேல்


நிமிர்வர் (1)

விண்டு போய் இழிவர் மேல் நிமிர்வர் விண் படர்வர் வேர் – கம்.கிட்:14 6/1

மேல்


நிமிர்வன (1)

வான் தொட நிமிர்வன வாளி மா மழை – கம்.யுத்3:31 181/3

மேல்


நிமிர்வாய் (2)

நீ ஒருத்தனே உலகு ஒரு மூன்றையும் நிமிர்வாய்
போய் உருத்து அவர் உயிர் குடித்து உதவு என புகன்றான் – கம்.யுத்3:22 94/3,4
நினைத்தான் இவன் உயிர் கொண்டு இவண் நிமிர்வாய் என நிமிர்ந்தான் – கம்.யுத்3:27 152/2

மேல்


நிமிர்வான் (1)

நினையும் அத்துணை மாத்திரத்து உலகு எலாம் நிமிர்வான்
வினையின் நல் மருந்து அளிக்கின்றான் உயிர்க்கின்றான் வீரன் – கம்.யுத்4:32 39/2,3

மேல்


நிமிர்வு (1)

நேரே செல்வென்-கொல் என் அரக்கன் நிமிர்வு எய்தி – கம்.யுத்4:37 136/3

மேல்


நிமிர்வுற்றன (1)

நிருமித்தன படை பற்று அற நிமிர்வுற்றன அமிழ்த – கம்.யுத்4:37 47/3

மேல்


நிமிர்வுற்று (1)

நீள் ஆர் அயில் என மயிர் தைத்திட மணி நெடு வால் அவன் உடல் நிமிர்வுற்று
மீளா-வகை புடை சுற்றிக்கொண்டது பற்றி கொண்டனன் மேலானான் – கம்.சுந்:10 36/3,4

மேல்


நிமிர (23)

நீடு இலை விளை தினை கொடும் கால் நிமிர
கொழும் குரல் கோடல் கண்ணி செழும் பல – நற் 44/6,7
அருவி பெய் வரையின் பொங்கி அங்குசம் நிமிர எங்கும் – கம்.பால:14 61/1
வில் தழை வாள் நிமிர மெய் அணிகள் மின்ன – கம்.பால:22 27/3
நிறையும் நெஞ்சிடை உவகை போய் மயிர் வழி நிமிர
உறையும் விண்ணகம் உடலொடும் எய்தினர் ஒத்தார் – கம்.அயோ:1 74/3,4
சேல் திரண்டு அனைய ஆய கதியொடும் நிமிர சென்ற – கம்.அயோ:13 53/2
கைத்தவற்றின் நிமிர கடிது கன்றி விசிறும் – கம்.ஆரண்:1 32/2
நின்று பின்னரும் நெடு நெறி கடந்து உடன் நிமிர
சென்று நோக்கினர் திரி சிகை கொடு நெடும் சூலம் – கம்.ஆரண்:13 86/1,2
நேர்தரும் பரவை பிறழ் திரை தவழ்ந்து நெடும் தடம் திசை-தொறும் நிமிர
சார்தரும் கடுவின் எயிறு உடை பகு வாய் அனந்தனும் தலை தடுமாற – கம்.சுந்:3 90/2,3
மேல் நிமிர விட்டன விசும்பின் வழி மீ போய் – கம்.சுந்:6 11/3
நின்று திக்குற நிரல்பட கதிர் குழாம் நிமிர
ஒன்று சீற்றத்தின் உயிர்ப்பு எனும் பெரும் புகை உயிர்ப்ப – கம்.சுந்:12 39/2,3
நேடி நூல் தெரிந்துளோர்-தம் உணர்விற்கும் நிமிர நின்றான் – கம்.யுத்1:7 16/1
நின்றவன்-தன்னை அன்னான் நெருப்பு எழ நிமிர பார்த்து இங்கு – கம்.யுத்1:14 20/1
குறுக்கி கரம் நெடும் தோள் புறம் நிமிர கொடு குத்த – கம்.யுத்2:15 184/4
நீரிடை குவிக்கும் அப்பால் நெருப்பிடை நிமிர வீசும் – கம்.யுத்2:16 174/2
நின்றவன்-தன்னை அன்னான் நெருப்பு எழ நிமிர நோக்கி – கம்.யுத்2:16 186/1
நிற கொடும் கணை நெருப்பொடு நிகர்வன நிமிர
இறக்கம் எய்தினர் யாவரும் எய்தினர் எனின் அ – கம்.யுத்2:16 219/2,3
நீர் உடை முகிலின் மின் போல் வாளொடு நிமிர வந்தான் – கம்.யுத்2:18 208/4
நீரிடை அழுந்தி பின்னும் நெருப்பொடு நிமிர வந்தான் – கம்.யுத்2:18 233/2
சலம் கை-மேல் நிமிர வெம் சினம் திருகி வஞ்சன் மேல் நிமிர் தருக்கினான் – கம்.யுத்2:19 81/2
நேரிது பெரிது என்று ஓதும் அளவையின் நிமிர நின்றான் – கம்.யுத்2:19 225/4
நின்று உன்னி உன்னி இவன் யாவன் என்று நினைகின்ற எல்லை நிமிர
சென்று உன்னும் முன்னர் உடன் ஆயினான் இ உலகு ஏழும் மூடு சிறையான் – கம்.யுத்2:19 262/3,4
நிரக்கும் நல் ஒளி பரந்தன உலகு எலாம் நிமிர – கம்.யுத்3:20 56/4
நீ கரன் புதல்வன்-கொல்லோ நெடும் பகை நிமிர வந்தாய் – கம்.யுத்3:21 18/2

மேல்


நிமிரல் (3)

கொக்கு உகிர் நிமிரல் மாந்தி எல் பட – நற் 258/6
பெரும் செய் நெல்லின் கொக்கு உகிர் நிமிரல்
பசும் கண் கருனை சூட்டொடு மாந்தி – புறம் 395/36,37
கொக்கு உகிர் நிமிரல் ஒக்கல் ஆர – புறம் 398/25

மேல்


நிமிரும் (8)

நள்ளில் சிறந்த இருள் பிழம்பை நக்கி நிமிரும் நிலா கற்றை – கம்.பால:10 72/2
உயிர் உலைவு உற நிமிரும் போர் உறும் ஒலி செவியின் உணர்ந்தான் – கம்.சுந்:7 20/2
நிலை கொள் மா கடல் ஒத்தனன் கரம் புடை நிமிரும்
அலைகள் ஒத்தன அதில் எழும் இரவியை ஒத்தான் – கம்.யுத்2:15 211/2,3
வில் அற்றது தேரொடு மேல் நிமிரும்
கல் அற்ற கழுத்தொடு கால்களொடும் – கம்.யுத்3:20 86/3,4
நேர் ஆயினர் இருவோர்களும் நெடு மாருதி நிமிரும்
பேர் ஆயிரம் உடையான் என திசை எங்கணும் பெயர்ந்தான் – கம்.யுத்3:27 102/3,4
நீர் ஒத்தன நெருப்பு ஒத்தன பொருப்பு ஒத்தன நிமிரும்
கார் ஒத்தன உரும் ஒத்தன கடல் ஒத்தன கதிரோன் – கம்.யுத்3:27 114/1,2
வெம்பு ஓடு அரவ_குலம் மேல் நிமிரும்
கொம்போடும் விழுந்தன ஒத்த குறைந்து – கம்.யுத்3:31 198/2,3
நிலம் வரும் இடம் வலம் நிமிரும் வேலையும் – கம்.யுத்4:37 63/2

மேல்


நிமிரும்-காலை (1)

கை தலை வைத்த பூசல் கடலொடு நிமிரும்-காலை
செய்தலை உற்ற ஓசை செயலதும் செவியின் கேட்டான் – கம்.யுத்4:34 20/3,4

மேல்


நியம (4)

நெடும் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர் – நற் 45/4
நெடும் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர் – அகம் 83/7
குழி யானையின் எழுந்து தொல் நியம துறை முடித்து சுருதி அன்ன – கம்.பால:11 18/2
நித்தம் நியம தொழிலர் ஆய் நிறையும் ஞானத்து – கம்.சுந்:2 163/1

மேல்


நியமத்து (6)

திரு வீற்றிருந்த தீது தீர் நியமத்து
மாடம் மலி மறுகின் கூடல் குட-வயின் – திரு 70,71
ஓவு கண்டு அன்ன இரு பெரு நியமத்து
சாறு அயர்ந்து எடுத்த உருவ பல் கொடி – மது 365,366
வியல் இடம் பெறாஅ விழு பெரு நியமத்து
யாறு என கிடந்த தெருவின் சாறு என – மலை 480,481
கொடி நிழல் பட்ட பொன் உடை நியமத்து
சீர் பெறு கலி மகிழ் இயம்பும் முரசின் – பதி 15/19,20
பொன் உடை நியமத்து பிழி நொடை கொடுக்கும் – பதி 30/12
கள் உடை நியமத்து ஒள் விலை கொடுக்கும் – பதி 75/10

மேல்


நியமம் (3)

கரும் கண் கோசர் நியமம் ஆயினும் – அகம் 90/12
நித்திய நியமம் முற்றி நேமியான் பாதம் சென்னி – கம்.பால:14 72/1
மாலை வாய் நியமம் செய்து மரபுளி இயற்றி வைகல் – கம்.அயோ:8 20/1

மேல்


நியமமும் (1)

நடை உறு நியமமும் நவை இன்று ஆகுக – கம்.பால:5 109/3

மேல்


நியாயம் (1)

நியாயம் அத்தனைக்கும் ஓர் நிலயம் ஆயினான் – கம்.அயோ:14 53/3

மேல்


நியாயமே (1)

நிறம் திறம்பினும் நியாயமே திறம்பினும் நெறியின் – கம்.அயோ:2 73/2

மேல்


நிர் (1)

இரும்பு உண்ட நிர் மீளினும் என்னுழையின் – கம்.ஆரண்:13 18/3

மேல்


நிரக்கும் (1)

நிரக்கும் நல் ஒளி பரந்தன உலகு எலாம் நிமிர – கம்.யுத்3:20 56/4

மேல்


நிரந்த (2)

சரம் பயில் நெடும் துளி நிரந்த புயல் சார – கம்.கிட்:10 82/1
நிரந்த பேய்_கணம் கரை-தொறும் குவித்தன நீந்தி – கம்.யுத்2:16 248/4

மேல்


நிரந்தரம் (14)

நிரந்தரம் உலகில் நிற்கும் நெடும் பழி பூண்டாள் நின்றாள் – கம்.பால:9 20/3
நிரந்தரம் தொழுது எழும் நேமி மன்னவர் – கம்.பால:23 42/3
நிரந்தரம் இமைப்பு இலா நெடும் கண் ஈண்டிய – கம்.அயோ:5 6/3
உந்திய நிரந்தரம் ஊற்று மாற்றில – கம்.அயோ:14 82/2
நிரந்தரம் நோக்குவென் நேமியானும் அ – கம்.ஆரண்:4 12/2
புழைத்த போல நீர் நிரந்தரம் பொழிகின்ற பொலிவால் – கம்.சுந்:3 6/2
நிரந்தரம் புவி முழுவதும் சுமந்த நீடு உரகன் – கம்.சுந்:11 35/3
எதிர் எழுந்து நிரந்தரம் எய்தலால் – கம்.யுத்1:8 61/2
நிரந்தரம் தொடை நெகிழ்த்தலின் திசை எங்கும் நிறைந்த – கம்.யுத்2:16 211/1
நீலன் நின்றுழியே நின்றான் நிரந்தரம் கணங்களோடும் – கம்.யுத்2:19 54/3
நிரந்தரம் தோன்றி நின்றார் அருளினால் நிறைந்த நெஞ்சர் – கம்.யுத்3:28 57/3
நிரந்தரம் பகை நீங்கினரோ எனும் – கம்.யுத்3:29 11/4
நிரந்தரம் புகல்கின்றது நீ இந்த உலகின் – கம்.யுத்4:40 113/3
சந்தி இன்றி நிரந்தரம் தம்முனார் – கம்.யுத்4:41 46/2

மேல்


நிரந்தன (5)

பணை நிரந்தன பாட்டு ஒலி நிரந்தன அனங்கன் – கம்.அயோ:1 52/1
பணை நிரந்தன பாட்டு ஒலி நிரந்தன அனங்கன் – கம்.அயோ:1 52/1
கணை நிரந்தன நாண் ஒலி கறங்கின நிறை பேர் – கம்.அயோ:1 52/2
அணை நிரந்தன அறிவு எனும் பெரும் புனல் அனையார் – கம்.அயோ:1 52/3
நிரந்தன நெடும் பிணம் விசும்பின் நெஞ்சு உற – கம்.யுத்2:18 102/3

மேல்


நிரந்து (8)

நிரந்து இலங்கு வெண் பல் மடந்தை – குறு 52/4
நிரந்து இலங்கு அருவிய நெடு மலை நாடன் – ஐங் 228/2
நீர் நிரந்து ஏற்ற நிலம் தாங்கு அழுவத்து – பரி 18/3
சூர் நிரந்து சுற்றிய மா தபுத்த வேலோய் நின் – பரி 18/4
சீர் நிரந்து ஏந்திய குன்றொடு நேர்நிரந்து – பரி 18/5
கரும்பு கவழம் மடுப்பார் நிரந்து
பரி நிமிர் தானையான் பாசறை நீர்த்தே – பரி 19/34,35
பிணை நிரந்து என பரந்தனர் நாணமும் பிரிந்தார் – கம்.அயோ:1 52/4
நெஞ்சு என தெளிந்த நீர் நிரந்து தோன்றுவ – கம்.கிட்:10 112/2

மேல்


நிரப்பம் (1)

நிரப்பம் இல் யாக்கை தழீஇயினர் எம்மை – கலி 94/24

மேல்


நிரப்பல் (2)

இல்லது நிரப்பல் ஆற்றாதோரினும் – புறம் 203/7
நச்சுவர் கையின் நிரப்பல் ஓம்பு-மதி அச்சு வர – புறம் 360/14

மேல்


நிரப்பாது (1)

நிரப்பாது கொடுக்கும் செல்வமும் இலனே – புறம் 180/1

மேல்


நிரப்பி (4)

கொன்று புறம்பெற்று மன்பதை நிரப்பி
வென்றி ஆடிய தொடி தோள் மீ கை – பதி 40/11,12
நின்ற கால் மண் எலாம் நிரப்பி அப்புறம் – கம்.பால:8 25/1
அருந்தேன் இனி யாதும் என் ஆசை நிரப்பி அல்லால் – கம்.சுந்:1 49/2
நெய் ஆர் பெரு வேள்வி நிரப்பி நெடும் – கம்.யுத்3:23 18/1

மேல்


நிரப்பிய (2)

இடு முறை நிரப்பிய ஈர் இலை வரகின் – நற் 121/2
வினையின் தொகை வேள்வி நிரப்பிய மா – கம்.ஆரண்:2 5/2

மேல்


நிரப்பினாய்-அரோ (1)

நிலத்தினில் பிறந்தமை நிரப்பினாய்-அரோ – கம்.யுத்4:40 52/4

மேல்


நிரப்பினான் (1)

நெல்லினால் அலக்கும் காலும் நிரப்பினான் தருப்பை என்னும் – கம்.யுத்1:9 16/3

மேல்


நிரப்பினான்-அரோ (1)

நின்றதும் நிகழ்ந்ததும் நிரப்பினான்-அரோ – கம்.ஆரண்:13 104/4

மேல்


நிரப்பினை (1)

உருப்பு அற நிரப்பினை ஆதலின் சாந்து புலர்பு – பதி 50/16

மேல்


நிரப்பினையோ (1)

நின் தேடி வருந்த நிரப்பினையோ
என் தேடினை வந்த இளம் களிறே – கம்.ஆரண்:14 70/3,4

மேல்


நிரப்பினோர் (1)

நேர் வரு தாயத்து நிரப்பினோர் பிறர் – கம்.யுத்1:4 78/3

மேல்


நிரப்பு (2)

இரப்ப சிந்தியேன் நிரப்பு அடு புணையின் – புறம் 376/18
நிரை வளை மணவினை நிரப்பு மண்டபம் – கம்.பால:23 39/3

மேல்


நிரப்புதல் (1)

பின்னை யான் நிரப்புதல் பிழைப்பு இன்றாகுமால் – கம்.கிட்:16 30/2

மேல்


நிரப்புதி (1)

நின்றுளன் என்னின் கள்வன் நிரப்புதி நிலைமை என்றான் – கம்.யுத்1:3 123/4

மேல்


நிரப்பும் (4)

குரப்பு அணை நிரப்பும் மள்ளர் குவிப்பு உற கரைகள்-தோறும் – கம்.பால:10 10/3
ஆணி ஆய் உலகுக்கு எல்லாம் அறம் பொருள் நிரப்பும் அண்ணல் – கம்.சுந்:1 26/2
தேய்வது என் காரியம் நிரப்பும் சிந்தையை – கம்.யுத்1:5 13/2
நிலவரை தரு பொருள்-வழி தண் தமிழ் நிரப்பும்
புலவர் சொல் துறை புரிந்தவும் போன்றன சரங்கள் – கம்.யுத்2:16 221/3,4

மேல்


நிரப்புவீர் (1)

நீக்கினர் யார் அது நிரப்புவீர் என்றான் – கம்.கிட்:16 29/4

மேல்


நிரம்ப (7)

அறம் தலை நிரம்ப மூப்பு அடைந்த பின்னரும் – கம்.அயோ:1 27/2
மொய் அராகம் நிரம்ப ஆசை முருங்கு தீயின் முழங்க மேல் – கம்.அயோ:3 58/1
நீறு சேர் நெடும் தெரு எலாம் நீத்தமாய் நிரம்ப
ஆறு போல் வரும் குருதி அ அனுமனால் அலைப்புண்டு – கம்.சுந்:7 39/2,3
நிலைகளில் பரக்க வேலை நீரினில் நிரம்ப தூர்க்கும் – கம்.யுத்1:3 141/4
நின்று நெடிது உன்னினன் நெடும் கடல் நிரம்ப
குன்று-கொடு அடைத்து அணை குயிற்றியது ஒர் கொள்கை – கம்.யுத்1:9 3/1,2
நெடுந்தகை விடுத்த தூதன் இனையன நிரம்ப எண்ணி – கம்.யுத்1:14 19/1
நிலையும் அ புறத்து உலகங்கள் யாவையும் நிரம்ப
உலைவுறா-வகை உண்டு பண்டு உமிழ்ந்த பேர் ஒருமை – கம்.யுத்3:31 16/2,3

மேல்


நிரம்பல (1)

பங்கயத்தவட்கும் ஐயா நிரம்பல பற்றி நோக்கின் – கம்.கிட்:13 61/2

மேல்


நிரம்பலின் (1)

அணி ஆர் ஒளி வந்து நிரம்பலின் அங்கம் எங்கும் – கம்.பால:16 37/3

மேல்


நிரம்பவே (1)

சங்கு இயம்பின கொம்பு அலம்பின சாம கீதம் நிரம்பவே – கம்.அயோ:3 64/4

மேல்


நிரம்பன (1)

முரம்பினில் நிரம்பன முழைஞ்சிடை நுழைந்த – கம்.கிட்:10 82/4

மேல்


நிரம்பா (22)

நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை – நற் 99/1
முரம்பு தலைமணந்த நிரம்பா இயவின் – நற் 374/1
இரந்தூண் நிரம்பா மேனியொடு – குறு 33/3
நிரம்பா ஆகலின் நீடலோ இன்றே – குறு 59/6
நீர் மருங்கு அறுத்த நிரம்பா இயவின் – ஐங் 326/3
நெறி மயக்கு-உற்ற நிரம்பா நீடு அத்தம் – கலி 12/7
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 53/5
நிரம்பா நோக்கின் நிரயம் கொள்-மார் – அகம் 67/6
நெடு விளி பயிற்றும் நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 79/15
நிரம்பா வாழ்க்கை நேர்தல் வேண்டி – அகம் 125/2
நெறி படு கவலை நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 147/8
நெடு வெள் உப்பின் நிரம்பா குப்பை – அகம் 206/14
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 229/3
நிரம்பா நீள் இடை போகி – அகம் 251/19
நிரம்பா நீள் இடை வருந்துதும் யாமே – அகம் 287/14
நிறைவன இமைக்கும் நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 291/9
நிரம்பா நீள் இடை தூங்கி – அகம் 379/26
நிழல் சூன்று உண்ட நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 381/6
நரம்பு எழுந்து உலறிய நிரம்பா மென் தோள் – புறம் 278/1
செம் முது பெண்டின் சொல்லும் நிரம்பா
துடிய பாண பாடு வல் விறலி – புறம் 280/7,8
நிரம்பா இயல்பின் கரம்பை சீறூர் – புறம் 302/7
நெல் கிழிய நெல் பொதி நிரம்பின நிரம்பா
சொற்கு இழிய நல் கிளிகள் தோகையவர் தூ மென் – கம்.கிட்:10 73/1,2

மேல்


நிரம்பி (3)

இடு முறை நிரம்பி ஆகு வினை கலித்து – அகம் 262/3
அம் கங்கள் நிரம்பி அலம்பியதால் – கம்.யுத்3:27 42/4
நினையும் நல் வரவு ஆக நும் வரவு என நிரம்பி
மனையும் மக்களும் வலியரே என்றனன் மறவோன் – கம்.யுத்3:30 33/3,4

மேல்


நிரம்பிடுவது (1)

நிரம்பிடுவது அன்று அதுவும் நின்றது இனி நம்-பால் – கம்.யுத்1:2 54/3

மேல்


நிரம்பிய (15)

ஊறு நிரம்பிய ஆறு அவர் முந்துற – மலை 284
தொடை நிரம்பிய தோம் அறு மாக்கதை – கம்.பால:0 11/3
நிரம்பிய மாடத்து உம்பர் நிரை மணி கொடிகள் எல்லாம் – கம்.பால:10 2/1
துன் அரம்பை நிரம்பிய தொல் வரை – கம்.பால:16 29/1
அறன் நிரம்பிய அருள் உடை அரும் தவர்க்கேனும் – கம்.அயோ:2 77/1
வினை நிரம்பிய கூனியை விரும்பினள் நோக்கி – கம்.அயோ:2 86/2
மாறு_இல் மண்டிலம் நிரம்பிய மாணிக்க மணி_கல் – கம்.அயோ:10 15/3
அரும் துறை நிரம்பிய உயிரின் அன்பரை – கம்.ஆரண்:10 123/3
அ நாளில் நிரம்பிய அம் மதி ஆண்டு ஓர் வேலை – கம்.ஆரண்:10 133/2
சீர் இயற்கை நிரம்பிய திங்களா – கம்.சுந்:2 165/2
நிரம்பிய முதியரும் சேனை நீள் கடல் – கம்.யுத்1:2 6/2
நின் செய் தோள் வலி நிரம்பிய இலங்கையை நேர்ந்தோம் – கம்.யுத்1:5 71/1
செழும் சுடர் பனி கலை எலாம் நிரம்பிய திங்கள் – கம்.யுத்1:6 1/2
நெடிய காவதம் எட்டும் நிரம்பிய
படிய வாயில் பருப்பதம் பாய்ந்து என – கம்.யுத்2:15 37/1,2
சிகை சென்று நிரம்பிய தீ உமிழ்வார் – கம்.யுத்3:20 68/4

மேல்


நிரம்பியது (1)

நிரம்பியது என கொடு நிறைந்த தேவரும் – கம்.பால:23 74/3

மேல்


நிரம்பியதோ (1)

நீல நிறத்தை எல்லோரும் நினைக்க அதுவாய் நிரம்பியதோ
காலன் நிறத்தை அஞ்சனத்தில் கலந்து குழைத்து காயத்தின் – கம்.பால:10 67/2,3

மேல்


நிரம்பின (3)

செறி முறை வெண் பலும் பறிமுறை நிரம்பின
சுணங்கும் சில தோன்றினவே அணங்கு என – குறு 337/3,4
நெல் கிழிய நெல் பொதி நிரம்பின நிரம்பா – கம்.கிட்:10 73/1
நிரம்பின உலகு எலாம் உவகை நெய் விழா – கம்.யுத்3:24 105/3

மேல்


நிரம்பினர் (1)

மாண்ட என் மனைவியோடு மக்களும் நிரம்பினர்
யான் கண்டனையர் என் இளையரும் வேந்தனும் – புறம் 191/3,4

மேல்


நிரம்பினான் (2)

நேய நெஞ்சின் விரும்பி நிரம்பினான் – கம்.அயோ:10 49/4
நிரம்பினான் ஒருவன் காத்த நிறை அரசு இறுதி நின்ற – கம்.கிட்:9 29/1

மேல்


நிரம்பு (3)

நிரம்பு அகல்பு அறியா ஏறா_ஏணி – பதி 43/33
நிரம்பு அகன் செறுவில் வரம்பு அணையா துயல்வர – அகம் 13/20
நிவப்பு உறு நிலன் எனும் நிரம்பு நங்கையும் – கம்.அயோ:1 29/1

மேல்


நிரம்பும் (2)

கிளையினும் நரம்பினும் நிரம்பும் கேழன – கம்.அயோ:4 175/1
நேர்ந்தனன் நிரம்பும் நல் நூல் மந்திர நெறியின் வல்லான் – கம்.ஆரண்:13 135/4

மேல்


நிரம்புவது (1)

நின்னை ஈன்றுள பயத்தினின் நிரம்புவது யாதோ – கம்.அயோ:1 64/4

மேல்


நிரம்புற (1)

நிரம்புற வளைந்தன நெருக்கி நேர்ந்தன – கம்.சுந்:3 51/2

மேல்


நிரயத்து (1)

நிரயத்து அன்ன என் வறன் களைந்தன்றே – புறம் 376/15

மேல்


நிரயம் (2)

நிரம்பா நோக்கின் நிரயம் கொள்-மார் – அகம் 67/6
நிரயம் கொள்பவரொடு ஒன்றாது காவல் – புறம் 5/6

மேல்


நிரல் (5)

விரல் என நிமிர்ந்த நிரல் அமை புழுக்கல் – பொரு 114
கொடுப்பின் நன்கு உடைமையும் குடி நிரல் உடைமையும் – குறி 30
நிரல் இயைந்து ஒன்றிய செலவின் செந்தினை – அகம் 400/8
நிரல் அல்லோர்க்கு தரலோ இல் என – புறம் 345/14
நிரல் துறு பல் பறவை குலம் நீளம் – கம்.யுத்3:26 24/2

மேல்


நிரல்பட (1)

நின்று திக்குற நிரல்பட கதிர் குழாம் நிமிர – கம்.சுந்:12 39/2

மேல்


நிரவிய (2)

உழாஅ நுண் தொளி நிரவிய வினைஞர் – பெரும் 211
நிரவிய தேரின் மேன்மேல் நெடும் தலை கிடந்த நெய்த்தோர் – கம்.யுத்2:15 151/3

மேல்


நிராயுதன் (1)

நேரும் அன்று மறைந்து நிராயுதன்
மார்பின் எய்யவோ வில் இகல் வல்லதே – கம்.கிட்:7 96/3,4

மேல்


நிருத்தம் (1)

நிருத்தம் ஆடினர் நின்று விளம்புவார் – கம்.ஆரண்:3 23/4

மேல்


நிருத (15)

தோளின் வனம் என்று இவை துவன்றி நிருத போர் – கம்.ஆரண்:9 5/2
வன் தாள் நிருத குலம் வேரற மாய்த்தல் செய்வாள் – கம்.ஆரண்:10 147/2
வந்து ஒத்தும் நிருத மாக்கள் விளம்பின நெறி வழாமை – கம்.சுந்:2 104/3
முருக்கி நிருத_குலம் முடித்து வினை முற்றி – கம்.சுந்:5 8/3
கண்ட நிருத கடல் கலக்கினென் வலத்தின் – கம்.சுந்:6 4/1
ஆழி பொரு படை நிருத பெரு வலி அடலோர் ஆய்_மகள் அடு பேழ் வாய் – கம்.சுந்:10 30/1
நிரை வளை மகளிரும் நிருத மைந்தரும் – கம்.சுந்:12 14/4
கல்வி-கண் மிக்கோன் சொல்ல கரு மன நிருத கள்வர் – கம்.யுத்1:9 29/1
சாய்ந்ததால் நிருத கடல் தானையே – கம்.யுத்2:15 51/4
கீழை வாயில் கிளர் நிருத படை – கம்.யுத்2:15 85/1
உயிர் உக்கன நிருத குலம் உயர் வானரம் எவையும் – கம்.யுத்2:15 174/3
உள் நின்று அலை நிருத கடல் உலறிட்டன உளவால் – கம்.யுத்2:18 143/4
கை ஓய்வு இலர் மலை மாரியின் நிருத கடல் கடப்பார் – கம்.யுத்3:27 162/2
தழங்கு பேர் ஒலி கலிப்பது தறுகண் மா நிருத
புழுங்கு வெம் சின சுறவது நிறைபுடை புணரி – கம்.யுத்3:31 20/3,4
ஈ ஒத்தன நிருத_குலம் நறவு ஒத்தனன் இறைவன் – கம்.யுத்3:31 109/4

மேல்


நிருத_குலம் (2)

முருக்கி நிருத_குலம் முடித்து வினை முற்றி – கம்.சுந்:5 8/3
ஈ ஒத்தன நிருத_குலம் நறவு ஒத்தனன் இறைவன் – கம்.யுத்3:31 109/4

மேல்


நிருதர் (80)

வெருவர சென்று அடை காம வெகுளி என நிருதர் இடை விலக்கா வண்ணம் – கம்.பால:6 11/2
தூண்டு சின வாள் நிருதர் தோன்றியுளர் என்றால் – கம்.ஆரண்:3 52/3
நீல மா மணி நிற நிருதர் வேந்தனை – கம்.ஆரண்:6 1/1
கதிர் கொள் கால வேல் கரன் முதல் நிருதர் வெம் கத போர் – கம்.ஆரண்:6 89/2
நெறி தாரை செல்லாத நிருதர் எதிர் நில்லாதே நெடிய தேவர் – கம்.ஆரண்:6 129/1
தீ எரி விழியினர் நிருதர் சேனையின் – கம்.ஆரண்:7 37/3
நெறி கொள் மா தவர்க்கு முன்னே நேர்ந்தனென் நிருதர் ஆவி – கம்.ஆரண்:7 60/1
மெய்கள் போழ்பட தாள் விழ வெருவிட நிருதர்
செய்ய மா தலை சிந்திட திசை உற சென்ற – கம்.ஆரண்:7 81/2,3
மாரி ஆக்கிய வடி கணை வரை புரை நிருதர்
பேர் யாக்கையின் பெரும் கரை வயின்-தொறும் பிறங்க – கம்.ஆரண்:7 82/1,2
வெம் படை நிருதர் வீச விண்ணிடை மிடைந்த வீரன் – கம்.ஆரண்:7 111/1
நிருதர் ஓடினர் தூடணன் விலக்கவும் நில்லார் – கம்.ஆரண்:7 135/2
உச்ச வீரன் கை சுடு சரம் நிருதர் நெஞ்சு உருவ – கம்.ஆரண்:7 139/3
நின்ற கரனே முதலினோர் நிருதர் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 62/4
சீதை உருவோ நிருதர் தீவினை அது அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 23/4
நெறி கொள் கானகம் மறைதர நிருதர்_கோன் நெஞ்சின் – கம்.ஆரண்:13 87/3
மாயையால் மதி இலா நிருதர்_கோன் மனைவியை – கம்.கிட்:3 14/1
நெய் அடை நெடு வேல் தானை நீல் நிற நிருதர் என்னும் – கம்.கிட்:7 156/1
நிசிசரர் ஆயினார் இ நெடு நகர் நிருதர் எல்லாம் – கம்.சுந்:2 97/4
நிறை இரும் பல் பகல் நிருதர் நீள் நகர் – கம்.சுந்:4 11/3
என்னே நிருதர் என் ஆவர் நீயே எம் கோன் துணை என்றால் – கம்.சுந்:4 112/4
நிருதர் எந்திரத்து இடு கரும்பு ஆம் என நெரிவார் – கம்.சுந்:7 40/3
ஊன் அற கொன்று துகைக்கவும் ஒழிவு இலா நிருதர்
ஆனை ஒத்தனர் ஆள் அரி ஒத்தனன் அனுமன் – கம்.சுந்:7 49/3,4
காற்றின் கடிய கலின புரவி நிருதர் களத்து உக்கார் – கம்.சுந்:8 42/1
என்றனர் அயிர்த்தனர் நிருதர் எண்ணிலார் – கம்.சுந்:9 27/4
நெய் தலை உற்ற வேல் கை நிருதர் அ செருவில் நேர்ந்தார் – கம்.சுந்:9 64/1
எறிந்தன நிருதர் வெய்தின் எய்தன படைகள் யாவும் – கம்.சுந்:10 25/1
தீய வாள் நிருதர் வேந்தர் சேர்ந்தவர் சேர தேரின் – கம்.சுந்:11 7/2
குழி வெம் கோப மாவும் துவன்றிய நிருதர் சேனை – கம்.சுந்:11 13/2
நீல் நிற நிருதர் யாண்டும் நெய் பொழி வேள்வி நீக்க – கம்.சுந்:12 133/1
நிலவு இலங்கிய துகிலினை நெருப்பு உண நிருதர்
இலவினும் சில முத்து உள எனும் நகை இளையார் – கம்.சுந்:13 20/1,2
தான் எரி மடுப்பது நிருதர் தானையே – கம்.யுத்1:2 40/2
வெல்வர் என்பது தெரிந்து எண்ணினார் நிருதர் வேர் முதலும் வீய – கம்.யுத்1:2 91/3
நெஞ்சு நின்று அயரும் இ நிருதர் பேர் சனகி ஆம் நெடியது ஆய – கம்.யுத்1:2 92/2
வாயினும் பல்லினும் புனல் வறந்து உலறினார் நிருதர் வைகும் – கம்.யுத்1:2 96/1
உற்றனர் நிருதர் வந்து என்ன ஒன்றினார் – கம்.யுத்1:4 34/2
நெறிதனை நோக்கினும் நிருதர் நிற்பது ஓர் – கம்.யுத்1:4 70/3
வந்து அடி வணங்கிய நிருதர் மன்னவற்கு – கம்.யுத்1:5 1/1
நெருக்கி வந்து நிருதர் நெருங்கலால் – கம்.யுத்2:15 42/1
கொண்டு சீறி நிருதர் கொதித்து எழ – கம்.யுத்2:15 59/2
திரிய வாங்கி நிருதர் வெம் சேனை போய் – கம்.யுத்2:15 60/3
வென்றி வேல் கை நிருதர் வெகுண்டு எழ – கம்.யுத்2:15 84/1
ஒடுங்கு உரம் துணிந்தனர் நிருதர் ஓடின – கம்.யுத்2:15 121/3
பொன் குவை நிகர்த்தன நிருதர் போர் சவம் – கம்.யுத்2:15 122/3
சாரதி தலையை தள்ளி சென்றது நிருதர் சாய – கம்.யுத்2:15 137/4
சாய்ந்தது நிருதர் தானை தமர் தலை இடறி தள்ளுற்று – கம்.யுத்2:15 155/1
தார் இழந்து பின் இழந்தனர் நிருதர் தம் தலைகள் – கம்.யுத்2:15 234/4
நின்றது புரிதும் மற்று இ நிருதர்_கோன் இடரும் நீங்கும் – கம்.யுத்2:16 122/3
எய்திய நிருதர் கோனும் இராமனை இறைஞ்சி எந்தாய் – கம்.யுத்2:16 165/1
எய்தனர் நிருதர் கல்லால் எறிந்தனர் கவிகள் ஏந்தி – கம்.யுத்2:16 170/1
கொண்டனன் போயினன் நிருதர்_கோ நகர் – கம்.யுத்2:16 263/4
வால் பட புரண்டனர் நிருதர் மற்று அவர் – கம்.யுத்2:18 93/3
பாய்வன புகுவன நிருதர் பல் உயிர் – கம்.யுத்2:18 117/3
போழ்களின் புரட்டினர் நிருதர் பொங்கினார் – கம்.யுத்2:19 44/4
பொங்கு தேர் புரவி யானை பொரு கழல் நிருதர் என்னும் – கம்.யுத்2:19 51/1
எடுத்தது நிருதர் தானை இரிந்தது குரங்கின் ஈட்டம் – கம்.யுத்2:19 53/1
சரிந்தது நிருதர் தானை தாக்கினன் அரக்கன் தானே – கம்.யுத்2:19 60/4
மிடைந்து நின்ற படை வேலை கால் தளர வீசினான் நிருதர் கூசினார் – கம்.யுத்2:19 70/4
போயின நிருதர் யாரும் போந்திலர் போலும் என்றான் – கம்.யுத்3:22 2/2
கிடைத்திட முழங்கி ஆர்த்து கிளர்ந்தது நிருதர் சேனை – கம்.யுத்3:22 16/3
வீசின நிருதர் சேனை வேலையில் தென்மேல் திக்கின் – கம்.யுத்3:22 139/1
புன்கண் நிருதர் பெரும் தூதர் போனார் அரக்கனிடம் புக்கார் – கம்.யுத்3:22 226/4
செறிந்த தார் நிருதர் வேந்தன் உரை செய காலின் செம்மல் – கம்.யுத்3:24 15/3
நீர் உளதனையும் உள்ள மீன் என நிருதர் எல்லாம் – கம்.யுத்3:27 165/1
இலங்கையின் நிருதர் எல்லாம் எழுந்தனர் விரைவின் எய்தி – கம்.யுத்3:28 15/1
தீயினும் எரிவன உயிர் பருக சிதறின கவிகளொடு இன நிருதர்
போயின போயின திசை நிறைய புரள்பவர் முடிவு இலர் பொரு திறலோர் – கம்.யுத்3:28 22/2,3
கை அற தலை அற்றார் போல் கலங்கினார் நிருதர் கண்டார் – கம்.யுத்3:28 47/4
பொத்திய நிருதர் தானை கொணரிய போய தூதர் – கம்.யுத்3:30 1/2
நீக்குதி நிருதர் ஆங்கு நெருக்குவார் நெருங்கா வண்ணம் – கம்.யுத்3:31 59/4
ஆழியையும் ஒத்தனன் அம் மன்னுயிரும் ஒத்தனர் அலைக்கும் நிருதர் – கம்.யுத்3:31 141/4
மகர மறி கடலின் வளையும் வய நிருதர்
சிகரம் அனைய உடல் சிதறி இறுவர் உயிர் – கம்.யுத்3:31 154/1,2
இரியல் உறு படையை நிருதர் இடை விலகி – கம்.யுத்3:31 158/1
உண்டு கைவிடும் கூற்றுவன் நிருதர் பேர் உயிரை – கம்.யுத்4:32 15/2
கை குன்ற பெரும் கரைய நிருதர் புய கல் செறிந்த கதலி கானம் – கம்.யுத்4:33 22/1
மைத்த களிற்று இன மாவின் வாள் நிருதர் பெரும் கடலின் மற்று இ வாளி – கம்.யுத்4:33 25/3
கொற்ற வாள் நிருதர் சேனை குழீஇயது கொடி திண் தேரும் – கம்.யுத்4:35 2/2
நிருதர் கோமகன் நினைந்துழி செல்வது ஓர் இமைப்பில் – கம்.யுத்4:35 18/4
நீல் நிற நிருதர்_கோன் எய்த நீதியின் – கம்.யுத்4:37 77/1
முடி புனைந்த நிருதர் முதலவன் – கம்.யுத்4:39 9/1
நெருங்கினர் நெருங்குழி நிருதர் ஓச்சலால் – கம்.யுத்4:40 36/3
நினைவு_அரு மகளிரும் நிருதர் என்று உளார் – கம்.யுத்4:40 56/2

மேல்


நிருதர்-தம் (11)

நிருதர்-தம் அருளும் பெற்றேன் நின் நலம் பெற்றேன் நின்னோடு – கம்.ஆரண்:6 49/1
நீ இடை வந்தது என்னை நிருதர்-தம் பாவை என்னா – கம்.ஆரண்:6 58/3
நிவந்த வெம் தொழில் நிருதர்-தம் நெடு நிணம் தெவிட்டி – கம்.ஆரண்:7 86/3
நிருதர்-தம் பெரும் படை நெடிது நின்றவன் – கம்.ஆரண்:7 122/3
காய்ந்த வெம் சரம் நிருதர்-தம் கவச மார்பு உருவ – கம்.ஆரண்:8 11/3
நிலம் துடித்தன நெடு வரை துடித்தன நிருதர்-தம் குல மாதர் – கம்.சுந்:2 202/1
கவ்விய நிருதர்-தம் களிறும் கட்டு அற – கம்.யுத்2:16 252/2
அடல் வலி நிருதர்-தம் அனிக ராசி-மேல் – கம்.யுத்2:18 95/2
பாய்ந்தது நிருதர்-தம் பரவை பல் முறை – கம்.யுத்2:18 99/1
கரந்தன நிருதர்-தம் கரை இல் யாக்கையின் – கம்.யுத்2:18 102/2
ஆர்த்தது நிருதர்-தம் அனிகம் உடன் அமரரும் வெருவினர் கவி_குலமும் – கம்.யுத்3:28 20/1

மேல்


நிருதர்-தம்-மேல் (1)

இருள் முறை நிருதர்-தம்-மேல் ஏவினர் இமைப்பிலோரும் – கம்.யுத்3:22 21/3

மேல்


நிருதர்_கோ (1)

கொண்டனன் போயினன் நிருதர்_கோ நகர் – கம்.யுத்2:16 263/4

மேல்


நிருதர்_கோன் (4)

நெறி கொள் கானகம் மறைதர நிருதர்_கோன் நெஞ்சின் – கம்.ஆரண்:13 87/3
மாயையால் மதி இலா நிருதர்_கோன் மனைவியை – கம்.கிட்:3 14/1
நின்றது புரிதும் மற்று இ நிருதர்_கோன் இடரும் நீங்கும் – கம்.யுத்2:16 122/3
நீல் நிற நிருதர்_கோன் எய்த நீதியின் – கம்.யுத்4:37 77/1

மேல்


நிருதர்க்கு (6)

சொன்னான் நிருதர்க்கு இறை அம் மொழி சொல்லலோடும் – கம்.ஆரண்:10 133/1
கேட்டான் நிருதர்க்கு_இறை கேழ் கிளர் தன் – கம்.ஆரண்:13 17/1
ஏ எனும் அளவில் கொல்லும் நிருதர்க்கு ஓர் எல்லை இல்லை – கம்.சுந்:10 26/2
கை குத்து அது படலும் கழல் நிருதர்க்கு இறை கறை நீர் – கம்.யுத்2:15 176/1
காப்பு உறு படை கை கள்வ நிருதர்க்கு ஓர் இறுதி காட்டி – கம்.யுத்3:25 15/3
கலி கடன் அளிப்பென் என்று நிருதர்க்கு கருதினாயேல் – கம்.யுத்4:34 10/2

மேல்


நிருதர்க்கு_இறை (1)

கேட்டான் நிருதர்க்கு_இறை கேழ் கிளர் தன் – கம்.ஆரண்:13 17/1

மேல்


நிருதர்க்கும் (1)

நீந்த_அரு நெருப்பு சிந்தி நிமிர்தலும் நிருதர்க்கும் எல்லாம் – கம்.யுத்2:15 128/3

மேல்


நிருதர்கள் (3)

சென்று வீழ நிருதர்கள் சிந்தினார் – கம்.யுத்2:15 58/3
வேர்த்தார் நிருதர்கள் வானரர் வியந்தார் இவன் விசயம் – கம்.யுத்2:15 178/3
விருது உடை நிருதர்கள் மலை என விழுவர்கள் – கம்.யுத்2:18 129/3

மேல்


நிருதராம் (1)

என்புழி நிருதராம் ஏழு வேலையும் – கம்.யுத்2:15 119/1

மேல்


நிருதராய் (1)

நாளுக்கு எல்லையும் நிருதராய் உலகத்தை நலியும் – கம்.சுந்:11 38/1

மேல்


நிருதரானார் (1)

வாள் அரி வள்ளல் சொன்ன மான் கணம் நிருதரானார்
கேளொடு மடியுமாறும் வானவர் கிளருமாறும் – கம்.ஆரண்:12 57/1,2

மேல்


நிருதரும் (1)

களிறும் மாவும் நிருதரும் கால் அற – கம்.யுத்2:15 45/1

மேல்


நிருதரே (2)

இலங்கையின் நிருதரே இ ஏழ் உலகத்து வாழும் – கம்.அயோ:3 75/3
எங்கள் போலியர்க்கு நல்லார் நிருதரே போலும் என்றான் – கம்.ஆரண்:12 51/4

மேல்


நிருதரை (7)

செருவில் நேரும் நிருதரை தேடுவார் – கம்.ஆரண்:7 4/4
வென்றி வேல் கை நிருதரை வேர் அற – கம்.ஆரண்:7 5/3
தோளொடும் நிருதரை வாளொடும் துகைத்தான் – கம்.சுந்:8 31/4
மாடு நின்ற நிருதரை வன்கணான் – கம்.யுத்2:15 90/1
ஒழுக்கினர் நிருதரை உதிர ஆற்றினே – கம்.யுத்2:18 96/4
பிடித்தன நிருதரை பெரிய தோள்களை – கம்.யுத்2:19 43/1
நிருதரை கொல்வது இடம் பெற்று ஓர் இடையில் நின்று அன்றோ – கம்.யுத்3:31 25/3

மேல்


நிருதரோடு (1)

ஈரம் இல்லா நிருதரோடு என்ன உறவு உண்டு உனக்கு ஏழை – கம்.யுத்1:1 7/3

மேல்


நிருதரோடும் (1)

உளம் கோடற்கு அன்பு இழைத்தாள் உளள் ஒருத்தி என்னுதியேல் நிருதரோடும்
களம் கோடற்கு உரிய செரு கண்ணிய-கால் ஒரு மூவேம் கலந்த-காலை – கம்.ஆரண்:6 132/1,2

மேல்


நிருதன் (8)

போர் ஒடுங்கலன் மறம்-கொடு புழுங்கி நிருதன்
பார் ஒடுங்கு உறு கரம்-கொடு பரு பதம் எலாம் – கம்.ஆரண்:1 28/2,3
எய்வு இல் மல் பொருவு தோள் இருவர் ஏற நிருதன் – கம்.ஆரண்:1 34/4
நின்றவன் நிருதன் அல்லன் நெறி நின்று பொறிகள் ஐந்தும் – கம்.சுந்:4 26/2
முற்ற முனிந்தான் நிருதன் முனியா முன்னும் பின்னும் சென்று – கம்.சுந்:8 46/1
நிருதன் நீலன் நெடு வரை மார்பினில் – கம்.யுத்2:15 77/2
திறம் தரு கவியின் சேனை செறி கழல் நிருதன் சீற – கம்.யுத்2:19 98/1
வில்லினால் இவனை வெல்லல் அரிது எனா நிருதன் வெய்ய – கம்.யுத்3:22 131/1
அற்றன அனல் விழி நிருதன் வழங்கு அடு கணை இடை இடை அடல் அரியின் – கம்.யுத்3:28 23/1

மேல்


நிருதனது (2)

நிலத்த கால் கனல் புனல் விசும்பு இவை முற்றும் நிருதனது உரு ஆகி – கம்.யுத்2:16 341/1
ஏயின நிருதனது எரி கணைதான் இடன் இல படுவன இடை இடை வந்து – கம்.யுத்3:28 24/3

மேல்


நிருதனும் (2)

நிருதனும் அனையவன் நிலைமை நோக்கியே – கம்.யுத்2:16 257/1
ஆக்கிய நிருதனும் அழுத கண்ணினார் – கம்.யுத்3:24 67/2

மேல்


நிருதாதியர் (1)

நிருதாதியர் வேரற நீல் முகில் போல் – கம்.ஆரண்:12 77/1

மேல்


நிருதி (3)

நெல் எலாம் சுரந்து அளிக்கும் நீர் நாட கேள் என்று நிருதி கூறும் – கம்.ஆரண்:6 130/4
நிருதி தன் குல புதல்வர் நின் குலத்துக்கு நேர்வர் – கம்.யுத்3:30 20/1
நிருதி திக்கில் நின்றவன் வென்றி படை நெஞ்சில் – கம்.யுத்4:37 137/1

மேல்


நிருதியின் (1)

நிருதியின் பிறந்த வீரர் நெருப்பு இடை பரப்பும் கண்ணர் – கம்.சுந்:8 12/3

மேல்


நிருப (2)

நிருப நின் குல மன்னவர் நேமி பண்டு உருட்டி – கம்.அயோ:1 34/1
நிருப என்றனர் தூதுவர் இராவணன் நிகழ்த்தும் – கம்.யுத்3:30 29/4

மேல்


நிருபர் (4)

யாணர் எண் திசைக்கும் இருள் அற இமைக்கும் இரவி-தன் குல_முதல் நிருபர்
சேணையும் கடந்து திசையையும் கடந்து திகிரியும் செம் தனி கோலும் – கம்.பால:3 12/2,3
நின்னை இ உலகினில் நிருபர் நேர்வரோ – கம்.பால:5 77/4
நிருபர் கேண்-மின்கள் இராமற்கு நெறி முறைமையினால் – கம்.அயோ:1 73/3
ஒவ்வாது ஒவ்வாது என்னா ஒளிவாள் நிருபர் முனிவர் – கம்.அயோ:4 34/2

மேல்


நிருபர்க்கு (2)

ஏயென கொணர்ந்தனர் நிருபர்க்கு ஏந்தலும் – கம்.பால:5 81/2
நிருபர்க்கு ஒரு பழி பற்றிட நில மன்னவர் குலமும் – கம்.பால:24 13/1

மேல்


நிருபர்க்கும் (1)

புரசை மா கரி நிருபர்க்கும் புரத்து உறைவோர்க்கும் – கம்.அயோ:1 46/1

மேல்


நிருபரும் (1)

புக்க பின் நிருபரும் பொரு_இல் சுற்றமும் – கம்.அயோ:1 2/1

மேல்


நிருபன் (1)

என்னே நிருபன் இயற்கை இருந்தவா – கம்.அயோ:4 108/1

மேல்


நிருமித்த (2)

நிருமித்த எழிலி முற்றிற்று என்னலாம் நிலைய நேமி – கம்.சுந்:8 4/3
நிருமித்த என்ன உயிரோடு எழுந்து நிலை நின்ற தெய்வ நெறியால் – கம்.யுத்2:19 265/4

மேல்


நிருமித்தன (1)

நிருமித்தன படை பற்று அற நிமிர்வுற்றன அமிழ்த – கம்.யுத்4:37 47/3

மேல்


நிருமித்தாய் (1)

நின்னுளே என்னை நிருமித்தாய் நின் அருளால் – கம்.யுத்1:3 160/1

மேல்


நிருமியா (1)

நிருமியா விட்ட நெடும் கணை பாய்தலின் நெருப்போடு – கம்.யுத்1:6 18/3

மேல்


நிரை (202)

உயர்ந்து ஓங்கிய நிரை புதவின் – மது 65
நெடு மதில் நிரை ஞாயில் – மது 66
நீர் தெவ்வு நிரை தொழுவர் – மது 89
நிரை திமில் வேட்டுவர் கரை சேர் கம்பலை – மது 116
நிரை நிலை மாடத்து அரமியம்-தோறும் – மது 451
நிவந்த யானை கண நிரை கவர்ந்த – மது 744
ஏறு உடை இன நிரை வேறு புலம் பரப்பி – நெடு 4
நிரை செலல் நிவப்பின் கொண்மூ மயங்கி – குறி 50
நிரை இதழ் குவளை கடி வீ தொடினும் – மலை 189
நிரை செலல் மெல் அடி நெறி மாறுபடுகுவிர் – மலை 241
பல் யாட்டு இன நிரை எல்லினிர் புகினே – மலை 416
நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடும் தேர் – மலை 571
கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறு உடை பெரு நிரை
பொலம் படை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி – மலை 573,574
கண நிரை கிளர்க்கும் நெடு நெறி சகடம் – நற் 4/9
தடம் கோட்டு ஆமான் மடங்கல் மா நிரை
குன்ற வேங்கை கன்றொடு வதிந்து என – நற் 57/1,2
பல் ஆ நெடு நிரை வில்லின் ஒய்யும் – நற் 100/8
இரை ஆர் குருகின் நிரை பறை தொழுதி – நற் 123/2
அம் மா மேனி நிரை தொடி குறு_மகள் – நற் 134/7
கோதை மகளிர் குழூஉ நிரை கடுப்ப – நற் 238/2
யானை இன நிரை வௌவும் – நற் 240/9
எல்லி தரீஇய இன நிரை
பல் ஆன் கிழவரின் அழிந்த இவள் நலனே – நற் 291/8,9
புனிற்று நிரை கதித்த பொறிய முது பாறு – நற் 329/4
நெடு நெறி ஒழுகை நிரை செல பார்ப்போர் – நற் 354/9
நீல் நிற நெய்தல் நிரை இதழ் பொருந்த – நற் 382/2
முனை ஆன் பெரு நிரை போல – குறு 80/6
நாரை நிரை பெயர்த்து அயிரை ஆரும் – குறு 166/2
இரும் களிற்று இன நிரை ஏந்தல் வரின் மாய்ந்து – குறு 180/2
சில் நிரை வால் வளை குறு_மகள் – குறு 189/6
நிரை கோல் குறும்_தொடி தந்தை ஊரே – குறு 233/7
சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் – குறு 255/4
நிரை வளை முன்கை நேர் இழை மகளிர் – குறு 335/1
பால் வார்பு குழவி உள்ளி நிரை இறந்து – குறு 344/5
நிரை இதழ் பொருந்தா கண்ணோடு இரவில் – குறு 353/4
நீர் கால்யாத்த நிரை இதழ் குவளை – குறு 388/1
நிரை செலல் நுண் தோல் போல – குறு 392/7
சில் நிரை ஓதி என் நுதல் பசப்பதுவே – ஐங் 222/4
எய்யாது விடுதலோ கொடிதே நிரை இதழ் – ஐங் 242/3
பொலம் பசும் பாண்டில் காசு நிரை அல்குல் – ஐங் 310/1
முளை நிரை முறுவல் ஒருத்தியொடு நெருநல் – ஐங் 369/2
நிரை வளை முன்கை வருந்தலோ இலளே – ஐங் 422/4
தோடு கொள் இன நிரை நெஞ்சு அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 12/6
இரும் கண் எருமை நிரை தடுக்குநவும் – பதி 13/4
நிரை களிறு ஒழுகிய நிரைய வெள்ளம் – பதி 15/4
கடாஅ யானை கண நிரை அலற – பதி 20/12
நெடு மதில் நிரை பதணத்து – பதி 22/25
நெய்தல் மரபின் நிரை கள் செறுவின் – பதி 27/10
பைம் கண் யானை புணர் நிரை துமிய – பதி 28/2
நிலம் இழி நிவப்பின் நீள் நிரை பல சுமந்து – பதி 36/11
புன் புற புறவின் கண நிரை அலற – பதி 39/11
பல் களிற்று இன நிரை புலம் பெயர்ந்து இயல்வர – பதி 67/7
விரவு பணை முழங்கு நிரை தோல் வரைப்பின் – பதி 88/16
பல் ஆன் நன் நிரை புல் அருந்து உகள – பதி 89/5
நெடு மதில் நிரை ஞாயில் – பதி 92/11
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை – பரி 1/25
நின்னில் தோன்றிய நிரை இதழ் தாமரை – பரி 4/60
நீர் அணி அணியின் நிரை நிரை பிடி செல – பரி 6/26
நீர் அணி அணியின் நிரை நிரை பிடி செல – பரி 6/26
நிலன் உற நிமிர் தானை நெடு நிரை நிவப்பு அன்ன – பரி 7/7
நின் ஈன்ற நிரை இதழ் தாமரை – பரி 8/13
நிரை வளை ஆற்று இரும் சூள் – பரி 8/89
நீர் அணி காண்போர் நிரை மாடம் ஊர்குவோர் – பரி 10/27
வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை தண் பதம் – பரி 11/18
நேர் இதழ் உண்கணார் நிரை காடு ஆக – பரி 20/38
செறி நிரை பெண் வல் உறழ்பு யாது தொடர்பு என்ன – பரி 20/44
நிரை ஏழ் அடுக்கிய நீள் இலை பாலை – பரி 21/13
கடல் நிரை திரையின் கரு நரையோரும் – பரி 23/42
கரையொடு கடல் இடை வரையொடு கடல் இடை நிரை_நிரை நீர் தரு நுரை – பரி 24/65
கரையொடு கடல் இடை வரையொடு கடல் இடை நிரை_நிரை நீர் தரு நுரை – பரி 24/65
நிரை_நிரை குழீஇயினர் உடன்சென்று – பரி 24/70
நிரை_நிரை குழீஇயினர் உடன்சென்று – பரி 24/70
பாஅல் அம் செவி பணை தாள் மா நிரை
மாஅல் யானையொடு மறவர் மயங்கி – கலி 5/1,2
வெறி நிரை வேறு ஆக சார் சாரல் ஓடி – கலி 12/6
மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல் – கலி 14/3
சில நிரை வால் வளை செய்யாயோ என – கலி 14/6
முளை நிரை முறுவலார் ஆயத்துள் எடுத்து ஆய்ந்த – கலி 15/25
தொடி நிரை முன்கையாள் கையாறு கொள்ளாள் – கலி 24/8
நெடு நிலா திறந்து உண்ண நிரை இதழ் வாய் விட்ட – கலி 29/20
நிரை வளை முன்கை என் தோழியை நோக்கி – கலி 50/8
நேர் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப நிரை தொடி கை வீசினை – கலி 58/5
நிரை தொடி நல்லவர் துணங்கையுள் தலைக்கொள்ள – கலி 73/16
நேர் இதழ் ஆம்பல் நிரை இதழ் கொள்-மார் – கலி 75/2
நீல நிரை போது உறு காற்கு உலைவன போல் – கலி 83/12
நிரை தொடீஇ பொய்யா வாள் தானை புனை கழல் கால் தென்னவன் – கலி 98/30
நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப – கலி 105/26
நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப – கலி 105/26
வழூஉ சொல் கோவலர் தத்தம் இன நிரை
பொழுதொடு தோன்றிய கார் நனை வியன் புலத்தார் – கலி 106/4,5
கொண்டல் நிரை ஒத்தன – கலி 106/14
மேயும் நிரை முன்னர் கோல் ஊன்றி நின்றாய் ஓர் – கலி 108/11
பல் ஆன் இன நிரை நாம் உடன் செலற்கே – கலி 113/29
நிரை கதிர் கனலி பாடொடு பகல் செல – கலி 130/5
நிரை களிறு இடைபட நெறி யாத்த இருக்கை போல் – கலி 132/5
நீடு இறை நெடு மென் தோள் நிரை வளை நெகிழ்ந்ததை – கலி 132/15
நிரை_தொடி துயரம் நீங்கின்றால் விரைந்தே – கலி 134/27
யாவரும் தண் குரல் கேட்ப நிரை வெண் பல் – கலி 142/9
நிரை கதிர் ஞாயிற்றை நாடு என்றேன் யானும் – கலி 146/29
நிரை திமில் களிறு ஆக திரை ஒலி பறை ஆக – கலி 149/1
விரல் நுதி சிதைக்கும் நிரை நிலை அதர – அகம் 5/14
வன் கை எண்கின் வய நிரை பரக்கும் – அகம் 15/16
இரும் களிற்று இன நிரை தூர்க்கும் – அகம் 21/26
படு மணி மிடற்ற பய நிரை ஆயம் – அகம் 54/9
நிரை இதழ் உண்கண் மகளிர்க்கு – அகம் 65/19
நிரை தார் மார்பன் நெருநல் ஒருத்தியொடு – அகம் 66/7
கழி பிணி கறைத்தோல் நிரை கண்டு அன்ன – அகம் 67/13
கான மட மரை கண நிரை கவரும் – அகம் 69/8
பெரும் சோற்று அமலை நிற்ப நிரை கால் – அகம் 86/2
பொறை மலி கழுதை நெடு நிரை தழீஇய – அகம் 89/12
சிறு கண் பன்றி பெரு நிரை கடிய – அகம் 94/9
இரவு குறும்பு அலற நூறி நிரை பகுத்து – அகம் 97/4
நுரை தெரி மத்தம் கொளீஇ நிரை புறத்து – அகம் 101/8
பைம் கால் கொக்கு இனம் நிரை பறை உகப்ப – அகம் 120/3
நிரை நிலை ஞாயில் நெடு மதில் ஊரே – அகம் 124/16
பய நிரை சேர்ந்த பாழ் நாட்டு ஆங்கண் – அகம் 155/7
பல் ஆன் நெடு நிரை தழீஇ கல்லென – அகம் 159/7
திரை உழந்து அசைஇய நிரை வளை ஆயமொடு – அகம் 190/1
நிரை மணி புரவி விரை நடை தவிர – அகம் 190/14
உரைத்திசின் வாழி என் நெஞ்சே நிரை முகை – அகம் 191/13
நீடலர் யாழ நின் நிரை வளை நெகிழ – அகம் 197/9
நிரை கால் ஒற்றலின் கல் சேர்பு உதிரும் – அகம் 199/2
கெடு மான்_இன நிரை தரீஇய கலையே – அகம் 199/11
நிரை பர பொறைய நரை புற கழுதை – அகம் 207/5
நிரை திமில் மருங்கில் படர்தரும் துறைவன் – அகம் 210/6
குழி இடை கொண்ட கன்று உடை பெரு நிரை
பிடி படு பூசலின் எய்தாது ஒழிய – அகம் 211/9,10
இகல் முனை தரீஇய ஏறு உடை பெரு நிரை
நனை முதிர் நறவின் நாள் பலி கொடுக்கும் – அகம் 213/6,7
இரும் களிற்று இன நிரை குளிர்ப்ப வீசி – அகம் 214/3
நீர்க்கு இயங்கு இன நிரை பின்றை வார் கோல் – அகம் 225/7
நிரை பறை அன்னத்து அன்ன விரை பரி – அகம் 234/3
உழைமான் இன நிரை ஓடும் – அகம் 249/18
கன்று உடை பெரு நிரை மன்று நிறை தரூஉம் – அகம் 253/17
கூதள மூது இலை கொடி நிரை தூங்க – அகம் 255/14
நிரை வளை ஊரும் தோள் என – அகம் 255/18
ஏறு உடை இன நிரை பெயர பெயராது – அகம் 269/3
நிரை பறை குரீஇ இனம் காலை போகி – அகம் 303/11
கண நிரை மணியின் ஆர்க்கும் சுரன் இறந்து – அகம் 303/18
பயம் நிரை தழீஇய கடுங்கண் மழவர் – அகம் 309/2
படு மணி இன நிரை உணீஇய கோவலர் – அகம் 321/7
நிரை செல் பாம்பின் விரைபு நீர் முடுக – அகம் 324/13
யானை பெரு நிரை வானம் பயிரும் – அகம் 333/12
வயங்கு சிறை அன்னத்து நிரை பறை கடுப்ப – அகம் 334/10
கண நிரை அன்ன பல் கால் குறும் பொறை – அகம் 337/6
பெரும் களிற்று இன நிரை கை தொடூஉ பெயரும் – அகம் 357/8
நிரை செலல் இவுளி விரைவு உடன் கடைஇ – அகம் 363/1
பல் ஊழ் புக்கு பயன் நிரை கவர – அகம் 377/5
நெடு நீர் பயந்த நிரை இதழ் குவளை – அகம் 381/19
நிரை நிலை நடுகல் பொருந்தி இமையாது – அகம் 387/15
கண நிரை வாழ்க்கை தான் நன்று-கொல்லோ – அகம் 390/4
சில் நிரை வால் வளை பொலிந்த – அகம் 390/16
நிரை பல குழீஇய நெடுமொழி புல்லி – அகம் 393/18
பாடு இன் தெண் மணி பயம் கெழு பெரு நிரை
வாடு புலம் புக்கு என கோடு துவைத்து அகற்றி – அகம் 399/8,9
நீ தோன்றினையே நிரை தார் அண்ணல் – புறம் 174/23
பசித்த ஆயத்து பயன் நிரை தரும்-மார் – புறம் 224/14
மட மான் பெரு நிரை வைகு துயில் எடுப்பி – புறம் 247/3
புல்லார் இன நிரை செல் புறம் நோக்கி – புறம் 257/8
ஒரு முறை உண்ணா அளவை பெரு நிரை
ஊர் புறம் நிறைய தருகுவன் யார்க்கும் – புறம் 258/7,8
ஏறு உடை பெரு நிரை பெயர்தர பெயராது – புறம் 259/1
நெடு நிரை தழீஇய மீளியாளர் – புறம் 260/13
நிரை இவண் தந்து நடுகல் ஆகிய – புறம் 261/15
பல் ஆ திரள் நிரை பெயர்தர பெயர்தந்து – புறம் 263/5
பல் ஆன் இன நிரை தழீஇய வில்லோர் – புறம் 269/10
பெரு நிரை விலங்கி ஆண்டு பட்டனனே – புறம் 279/6
நிரை தார் மார்பின் நின் கேள்வனை பிறரே – புறம் 294/9
நிரை காழ் எஃகம் நீரின் மூழ்க – புறம் 354/2
மன்று நிறையும் நிரை என்கோ – புறம் 387/24
நிரை சால் நன் கலன் நல்கி – புறம் 396/30
மீன் பூத்து அன்ன உருவ பன் நிரை
ஊர்தியொடு நல்கியோனே சீர் கொள – புறம் 399/31,32
நெல் மலை அல்லன நிரை வரு தரளம் – கம்.பால:2 47/1
நிரை மணி குலத்தின் ஆளி நீள் வகுத்த ஒளி மேல் – கம்.பால:3 24/3
நிரம்பிய மாடத்து உம்பர் நிரை மணி கொடிகள் எல்லாம் – கம்.பால:10 2/1
நீள் இரும் களங்கம் நீக்கி நிரை மணி மாட நெற்றி – கம்.பால:10 14/3
கார் நிரை என களிறு காவிடை நிரைத்தார் – கம்.பால:15 14/3
நில_மகட்கு அணிகள் என்ன நிரை கதிர் முத்தம் சிந்தி – கம்.பால:16 15/1
நீலத்து உண்கண் மங்கையர் சூழ நிரை ஆவின் – கம்.பால:17 34/3
இந்திர_தனு நாண எரி மணி நிரை மாடத்து – கம்.பால:23 24/3
அந்தம்_இல் ஒளி முத்தின் அகல் நிரை ஒளி நாறி – கம்.பால:23 26/2
ஊர்தியில் வருவாரும் ஒளி மணி நிரை ஓடை – கம்.பால:23 35/2
சித்திர நிரை தோயும் செம் துகில் புனைவாரும் – கம்.பால:23 36/4
நிரை வளை மணவினை நிரப்பு மண்டபம் – கம்.பால:23 39/3
கொள்ளை வான் கொடி நிரை குழாங்கள் தோன்றுவ – கம்.அயோ:2 36/2
நீண்ட கொடி மாட நிரை வீதி நிறைய போய் – கம்.அயோ:3 103/3
நிரை ஆர் கலையின் கடலே நெறி ஆர் மறையின் நிலையே – கம்.அயோ:4 32/2
வலிய நெடும் புலவியினும் வணங்காத மகுட நிரை வயங்க மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 4/4
நிரை வளை தளிர் கரம் நெரிந்து நோக்கினர் – கம்.ஆரண்:10 35/2
நீரொடு நெருப்பு கான்ற நிரை நெடும் கண்கள் எல்லாம் – கம்.ஆரண்:10 65/4
நிரை வளை முன் கை இ நின்ற நங்கையின் – கம்.ஆரண்:12 30/3
மாமரம் நிரை தொகு பொதும்பருழை வைக – கம்.கிட்:10 80/2
நீர்மையால் உணர்தி ஐய நிரை வளை மகளிர்க்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:13 34/1
நிரை துவன்றிய என நெடிது இருந்தவர்க்கு – கம்.கிட்:16 6/2
மீளியின் இனம் என வன் தாள் விரை புவி நிரை என விண் தோய் – கம்.சுந்:7 18/2
நிரை மணி தலை நெரிந்து உக சாய்ந்து உயிர் நீப்பார் – கம்.சுந்:7 48/2
மறிந்தன பரி நிரை வல கையின் மலைந்தான் – கம்.சுந்:8 25/4
நிரை மணி தேர்களை தேர்களின் நெரித்தான் – கம்.சுந்:8 30/4
நிரை வளை மகளிரும் நிருத மைந்தரும் – கம்.சுந்:12 14/4
அ வழி ஆயிரம் ஆயிரம் நிரை
செ வழி செம் மணி தூணம் சேர்த்திய – கம்.யுத்1:2 5/1,2
ததைவு உறு நிரை விரல் புட்டில் தாங்கினான் – கம்.யுத்2:15 113/4
தாள் துணிந்தன தறுகண் வெம் கரி நிரை தாங்கிய பிணத்து ஓங்கல் – கம்.யுத்2:16 316/2
கார் சென்றன கார் நிரை சென்றன-போல் – கம்.யுத்2:18 25/3
நிதியின் நிரை குப்பை நிறைத்தனவும் – கம்.யுத்2:18 43/1
கால் நிரை அறுத்து வெம் கறைக்கண் மொய்ம்பரை – கம்.யுத்2:18 103/3
நீள நீள் பவள வல்லி நிரை ஒளி நிமிர்வ என்ன – கம்.யுத்2:19 118/3
கிச்சு உறு கிரி பட கிளர் பொன் தேர் நிரை
அச்சு இற செல்கில ஆடல் வாம் பரி – கம்.யுத்3:20 45/1,2
இடை உளது எம்-பால் நல்கி பின் நிரை நிற்றிர் ஈண்டு இ – கம்.யுத்3:22 20/3
தூணுடை நிரை புரை கரம் அவை-தொறும் அ – கம்.யுத்4:37 84/1
மலை கிடந்தன போல் மணி தோள் நிரை
அலை கிடந்து-என ஆழி கிடந்தன – கம்.யுத்4:40 5/2,3

மேல்


நிரை-தொறும் (1)

வார் குலை அவிழ்ந்த வள் இதழ் நிரை-தொறும்
விடு கொடி பிறந்த மென் தகை தோன்றி – பரி 14/14,15

மேல்


நிரை_தொடி (1)

நிரை_தொடி துயரம் நீங்கின்றால் விரைந்தே – கலி 134/27

மேல்


நிரை_நிரை (2)

கரையொடு கடல் இடை வரையொடு கடல் இடை நிரை_நிரை நீர் தரு நுரை – பரி 24/65
நிரை_நிரை குழீஇயினர் உடன்சென்று – பரி 24/70

மேல்


நிரைக்கு (1)

பய நிரைக்கு எடுத்த மணி நீர் பத்தர் – நற் 92/6

மேல்


நிரைகள் (1)

மாறு பட உலக நிரைகள் அளறு பட – கம்.யுத்3:31 162/4

மேல்


நிரைத்த (23)

பல் காசு நிரைத்த சில் காழ் அல்குல் – திரு 16
சிறு துளை கொடு நுகம் நெறிபட நிரைத்த
பெரும் கயிற்று ஒழுகை மருங்கில் காப்ப – பெரும் 62,63
நெடு நுதி வய கழு நிரைத்த வாயில் – பெரும் 128
நிரைத்த யானை முகத்து வரி கடுப்ப – நற் 176/5
கொடுமரம் தேய்த்தார் பதுக்கை நிரைத்த
கடு நவை ஆர் ஆற்று அறு சுனை முற்றி – கலி 12/2,3
நறு முல்லை நேர் முகை ஒப்ப நிரைத்த
செறி முறை பாராட்டினாய் மற்று எம் பல்லின் – கலி 22/9,10
ஞெலிபு உடன் நிரைத்த ஞெகிழ் இதழ் கோடலும் – கலி 101/4
பல் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 75/19
இணர் ததை புது பூ நிரைத்த பொங்கர் – அகம் 97/21
நேர் கதிர் நிரைத்த நேமி_அம்_செல்வன் – அகம் 175/14
பொலம் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 269/15
குச்சின் நிரைத்த குரூஉ மயிர் மோவாய் – புறம் 257/3
நிரைத்த வார் முரசும் நெளிந்து எங்கணும் – கம்.பால:14 44/2
நீர் திரை நிரைத்த என நீள் திரை நிரைத்தார் – கம்.பால:15 14/1
ஆர்கலி நிரைத்த என ஆவணம் நிரைத்தார் – கம்.பால:15 14/2
மாருதம் நிரைத்த என வாசிகள் நிரைத்தார் – கம்.பால:15 14/4
வாள் எழ நிரைத்த படமாடம் அவை புக்கார் – கம்.பால:15 17/4
நிரைத்த மா மணி ஆரமும் நிதியமும் நீட்டி – கம்.அயோ:2 90/2
நிரைத்த நெடு ஞானம் நிமிர் கல்லில் நெடு நாள் இட்டு – கம்.ஆரண்:3 43/2
நீல் நிற பெரும் கரி நிரைத்த நீர்த்து என – கம்.கிட்:10 6/1
நீண்ட கல் மதிலும் கொற்ற வாயிலும் நிரைத்த குன்றும் – கம்.கிட்:11 82/3
நிரைத்த பொன் குடமும் தீப மாலையும் நிகர்_இல் முத்தும் – கம்.கிட்:11 98/2
மேற்பட மதியம் சூட்டி விளங்குற நிரைத்த நொய்ய – கம்.கிட்:13 33/2

மேல்


நிரைத்தலின் (1)

நிரைத்தலின் சில செல்ல நிலம் பெறா – கம்.யுத்1:8 49/2

மேல்


நிரைத்தவை (3)

களிறு நிரைத்தவை போல் கொண்மூ நெரிதர – பரி 22/2
குடன் நிரைத்தவை ஊட்டி தசை கொளீஇ – கம்.யுத்2:16 68/2
தொடுப்பது சுடர் பகழி ஆயிரம் நிரைத்தவை துரந்த துறை போய் – கம்.யுத்3:31 138/1

மேல்


நிரைத்தார் (5)

பண் இயல் வய பரிகள் பந்தியில் நிரைத்தார் – கம்.பால:15 13/4
நீர் திரை நிரைத்த என நீள் திரை நிரைத்தார்
ஆர்கலி நிரைத்த என ஆவணம் நிரைத்தார் – கம்.பால:15 14/1,2
ஆர்கலி நிரைத்த என ஆவணம் நிரைத்தார்
கார் நிரை என களிறு காவிடை நிரைத்தார் – கம்.பால:15 14/2,3
கார் நிரை என களிறு காவிடை நிரைத்தார்
மாருதம் நிரைத்த என வாசிகள் நிரைத்தார் – கம்.பால:15 14/3,4
மாருதம் நிரைத்த என வாசிகள் நிரைத்தார் – கம்.பால:15 14/4

மேல்


நிரைத்தாள் (1)

நீள் அரவ சரி தாழ் கை நிரைத்தாள்
ஆள் அரவ புலி ஆரம் அணைத்தாள் – கம்.ஆரண்:14 47/1,2

மேல்


நிரைத்திடும் (1)

நீடிய பரிகள் எல்லாம் நிரைத்திடும் விரைவின் என்றான் – கம்.யுத்2:16 47/4

மேல்


நிரைத்து (20)

மணி நிரைத்து அன்ன வனப்பின் வாய் அமைத்து – சிறு 223
வேழம் நிரைத்து வெண் கோடு விரைஇ – பெரும் 263
பூ தலை குந்தம் குத்தி கிடுகு நிரைத்து
வாங்கு வில் அரணம் அரணம் ஆக – முல் 41,42
முல்லை பல் போது உறழ பூ நிரைத்து
மெல்லிதின் விரிந்த சேக்கை மேம்பட – நெடு 130,131
கிடுகு நிரைத்து எஃகு ஊன்றி – பட் 78
மயிர் நிரைத்து அன்ன வார் கோல் வாங்கு கதிர் – நற் 73/7
நிரைத்து நிறை கொண்ட கமம் சூல் மா மழை – நற் 89/3
உமண் எருத்து ஒழுகை தோடு நிரைத்து அன்ன – குறு 388/4
முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன – கலி 103/6
முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன – கலி 108/15
துணை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 21/2
முகை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 162/12
தோல் நிரைத்து அனைய ஆகி வலன் ஏர்பு – அகம் 278/3
இனையராய் மகளிர் எல்லாம் இரைத்தனர் நிரைத்து மொய்த்தார் – கம்.அயோ:3 91/1
நிரைத்து இடை இடை விழ நெடிது நிற்கின்றான் – கம்.அயோ:4 155/4
நெடும் கழை குறும் துணி நிறுவி மேல் நிரைத்து
ஒடுங்கல்_இல் நெடு முகடு ஒழுக்கி ஊழ் உற – கம்.அயோ:10 44/1,2
மேல் நிரைத்து உளது என முழக்கம் மிக்கதே – கம்.கிட்:10 6/4
நீர் முகந்த மா மேகத்தின் அருகு உற நிரைத்து
கூரும் வெண் நிற திரை என பறப்பன குரண்டம் – கம்.கிட்:10 40/3,4
புரை நிரைத்து ஒளிர் பல் கலன் பூட்டினான் – கம்.யுத்2:16 68/4
நேமி பெயர் யூகம் நிரைத்து நெடும் – கம்.யுத்3:27 17/1

மேல்


நிரைத்தும் (1)

பூ நிரைத்தும் மென் தாது பொருந்தியும் – கம்.பால:1 8/1

மேல்


நிரைந்தன (1)

கொங்கையின் நிரைந்தன கனக கும்பமே – கம்.அயோ:2 37/4

மேல்


நிரைந்து (1)

பகையும் இன்றி நிரைந்து பரந்து எழும் – கம்.கிட்:13 1/2

மேல்


நிரைப்ப (1)

கைவல் இளையர் நேர் கை நிரைப்ப
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை – பதி 48/8,9

மேல்


நிரைப்பார் (1)

மைந்த வறியோர் கொள வழங்கு என நிரைப்பார் – கம்.அயோ:3 97/4

மேல்


நிரைபு (2)

நிரைபு மேற்சென்றாரை நீள் மருப்பு உற சாடி – கலி 105/33
வரை செறி சிறு நெறி நிரைபு உடன் செல்லும் – அகம் 123/3

மேல்


நிரைய (4)

நிரைய நெஞ்சத்து அன்னைக்கு உய்த்து ஆண்டு – நற் 236/5
நிரைய ஒள் வாள் இளையர் பெருமகன் – குறு 258/6
நிரை களிறு ஒழுகிய நிரைய வெள்ளம் – பதி 15/4
நிரைய பெண்டிர் இன்னா கூறுவ – அகம் 95/12

மேல்


நிரையத்து (1)

வரையா நிரையத்து செலீஇயரோ அன்னை – குறு 292/6

மேல்


நிரையம் (2)

வரையா நயவினர் நிரையம் பேணார் – நற் 329/1
நிரையம் ஒரீஇய வேட்கை புரையோர் – பதி 15/31

மேல்


நிரையால் (2)

அலகிடல் அரிய தன் அவிர் கர நிரையால்
உலகு இடு நிறை இருள் உறையினை உரிவான் – கம்.ஆரண்:2 36/3,4
நின்றாய் எனின் நீ பின் எனை நின் கை தல நிரையால்
குன்றே புரை தோளாய் மிடல்-கொடு குத்துதி குத்த – கம்.யுத்2:15 166/2,3

மேல்


நிரையின் (4)

பரி_மா நிரையின் பரந்தன்று வையை – பரி 26/2
தோகை இள அன்ன நிரையின் சிலர் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 13/4
தோள் எலாம் படி சுமந்த விட அரவின் பட நிரையின் தோன்ற ஆன்ற – கம்.ஆரண்:10 5/2
நீறு படும் இரத நிரையின் உடல் தழுவி – கம்.யுத்3:31 162/2

மேல்


நிரையுடன் (1)

வரை அர_மகளிரின் நிரையுடன் குழீஇ – ஐங் 204/2

மேல்


நிரையும் (2)

பத்தி ஆன் நிரையும் பாரும் பரிவுடன் நல்கி போனான் – கம்.பால:14 72/3
நிரையும் நீள் நெடும் சோலையும் நிற்குமோ – கம்.சுந்:13 12/3

மேல்


நிரையை (1)

வரு திரை நிரையை எண்ணில் எண்ணலாம் வாவும் வாசி – கம்.சுந்:10 8/4

மேல்


நிரையொடு (3)

கன்று அமர் நிரையொடு கானத்து அல்கி – பெரும் 176
எல்லு பெயல் உழந்த பல் ஆன் நிரையொடு
நீர் திகழ் கண்ணியர் ஊர்-வயின் பெயர்தர – அகம் 264/5,6
நிரையொடு வந்த உரையன் ஆகி – புறம் 260/19

மேல்


நிரையோடு (1)

நிரையோடு வரூஉம் என் ஐக்கு – புறம் 262/5

மேல்


நிரைஇ (1)

வடி மணி பலகையொடு நிரைஇ முடி நாண் – பெரும் 120

மேல்


நிரைஇய (1)

வெண் தோடு நிரைஇய வேந்து உடை அரும் சமம் – பதி 40/10

மேல்


நில் (25)

மாலைக்கு மாலை வரூஉம் வரை சூள் நில்
காலை போய் மாலை வரவு – பரி 8/49,50
என் பாணி நில் நில் எலாஅ பாணி நீ நின் சூள் – பரி 8/56
என் பாணி நில் நில் எலாஅ பாணி நீ நின் சூள் – பரி 8/56
நில் என நிறுத்தான் நிறுத்தே வந்து – கலி 55/6
நில் ஆங்கு நில் ஆங்கு இவர்தரல் எல்லா நீ – கலி 95/1
நில் ஆங்கு நில் ஆங்கு இவர்தரல் எல்லா நீ – கலி 95/1
வரன் நில் உந்தை சொல் மரபினால் உடை – கம்.அயோ:14 109/1
நில் அடீஇ என கடுகினன் பெண் என நினைத்தான் – கம்.ஆரண்:6 85/1
நில் நின்று காண்டி யான் செய் நிலை என விரும்பி நேரா – கம்.ஆரண்:7 59/3
நில் நில் என்று இடித்த சொல்லன் நெருப்பு இடை பரப்பும் கண்ணன் – கம்.ஆரண்:13 1/2
நில் நில் என்று இடித்த சொல்லன் நெருப்பு இடை பரப்பும் கண்ணன் – கம்.ஆரண்:13 1/2
நில் நில் என்று நெருங்கிய-போது அவள் – கம்.ஆரண்:14 11/3
நில் நில் என்று நெருங்கிய-போது அவள் – கம்.ஆரண்:14 11/3
நில் நில் என்று அவன்-தனை விலக்கி நீ இவை – கம்.யுத்1:2 31/1
நில் நில் என்று அவன்-தனை விலக்கி நீ இவை – கம்.யுத்1:2 31/1
நில் ஐயா என நேர் நின்று பொன்றுதி எனினும் – கம்.யுத்2:15 254/3
முன் நில் என்று அமர் முற்றினார்-என்னில் – கம்.யுத்2:16 118/2
மாருதி வல்லை ஆகின் நில் அடா மாட்டாய் ஆகின் – கம்.யுத்2:16 197/1
நில் அடா சிறிது நில் அடா உனை நினைந்து வந்தனென் முனைக்கு நான் – கம்.யுத்2:19 73/1
நில் அடா சிறிது நில் அடா உனை நினைந்து வந்தனென் முனைக்கு நான் – கம்.யுத்2:19 73/1
கழிந்து போகலை நில் என கை கணை – கம்.யுத்2:19 150/3
நில் என்று இடை சென்று நெருக்கினனால் – கம்.யுத்3:20 80/4
நில் அடா நில்லு நில்லு நீ அடா வாசி பேசி – கம்.யுத்3:27 90/1
நில் நில் என்றனன் சாம்பவன் உரை ஒன்று நிகழ்த்தும் – கம்.யுத்4:32 38/4
நில் நில் என்றனன் சாம்பவன் உரை ஒன்று நிகழ்த்தும் – கம்.யுத்4:32 38/4

மேல்


நில்-மின் (1)

நில்-மின் என்றனன் வீடணன் நீதியான் – கம்.சுந்:12 105/4

மேல்


நில்லலன் (1)

இன்னது ஓர் காலை நில்லலன்
இன்னே வருகுவன் ஒழிக்க அவற்கு இடமே – புறம் 216/11,12

மேல்


நில்லலன்-மன்னே (1)

அல்லல் காலை நில்லலன்-மன்னே – புறம் 215/9

மேல்


நில்லலை (1)

ஒறுப்ப ஓவலை நிறுப்ப நில்லலை
புணர்ந்தோர் போல போற்று-மதி நினக்கு யான் – அகம் 342/1,2

மேல்


நில்லா (35)

நில்லா உலகத்து நிலைமை தூக்கி – பொரு 176
நில்லா உலகத்து நிலைமை தூக்கி – பெரும் 466
தாங்கவும் தகைவரை நில்லா நீர் சுழல்பு – நற் 17/4
நில்லா பொருள்_பிணி சேறி – நற் 126/11
நில்லா பொருள்_பிணி பிரிந்திசினோரே – நற் 241/12
கவறு பெயர்த்து அன்ன நில்லா வாழ்க்கை இட்டு – நற் 243/5
தாங்கவும் தகை வரை நில்லா ஆங்கண் – நற் 249/8
இறை வரை நில்லா வளையும் மறையாது – நற் 263/2
சொல்லா முன்னர் நில்லா ஆகி – குறு 256/6
நில்லா தானை இறை கிழவோயே – பதி 54/17
காழ் வரை நில்லா கடும் களிற்று ஒருத்தல் – கலி 2/26
இறை நில்லா வளை ஓட இதழ் சோர்பு பனி மல்க – கலி 3/3
பொறை நில்லா நோயோடு புல்லென்ற நுதல் இவள் – கலி 3/4
இளமையும் காமமும் நின் பாணி நில்லா
இடை முலை கோதை குழைய முயங்கும் – கலி 12/12,13
வளியினும் வரை நில்லா வாழு நாள் நும் ஆகத்து – கலி 20/9
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முகம் – கலி 48/3
காழ் வரை நில்லா கடும் களிறு அன்னோன் – கலி 55/20
கரந்து யான் அரக்கவும் கை நில்லா வீங்கி – கலி 84/3
இறை வரை நில்லா வளையள் இவட்கு இனி – கலி 125/22
வரை நில்லா விழுமம் உறீஇ நடுக்கு உரைத்து தெறல் மாலை – கலி 146/2
நிறுப்ப நில்லா நெஞ்சமொடு நின்-மாட்டு – அகம் 2/12
நில்லா பொருள்_பிணி பிரிந்த நீயே – அகம் 79/17
நில்லா நெஞ்சத்து அவர் வாரலரே அதனால் – அகம் 122/18
அரி ஏர் உண்கண் நீரும் நில்லா
தண் கார்க்கு ஈன்ற பைம் கொடி முல்லை – அகம் 144/2,3
உப்பு சிறை நில்லா வெள்ளம் போல – அகம் 208/19
நாணு வரை நில்லா காமம் நண்ணி – அகம் 208/20
நெடு நகர் வரைப்பின் விளக்கும் நில்லா
துஞ்சா கண்ணே துயிலும் வேட்கும் – புறம் 280/3,4
நிலன் அளப்பு அன்ன நில்லா குறு நெறி – புறம் 301/12
நில்லா உலகத்து நிலையாமை நீ – புறம் 361/20
விடுவர் மாதோ நெடிதோ நில்லா
புல் இளை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும் – புறம் 387/32,33
பாபம் நின்ற இடத்து நில்லா பெற்றி போல் பற்று விட்ட – கம்.ஆரண்:10 82/2
நில்லா உலகின் நிலை நேர்மையினால் – கம்.ஆரண்:11 52/1
நேரே பட்டவர் பட மாடே தனி நில்லா உயிரொடு நின்றாரே – கம்.சுந்:10 29/4
நேத்திரத்தர் இறை நின்றுழி நில்லா
காத்திரத்தர் மனை காவல் விரும்பும் – கம்.யுத்1:11 16/2,3
நின்று பிணங்கிய கல்வியின் நில்லா
ஒன்றினை ஒன்று தொடர்ந்தன ஓடை – கம்.யுத்3:20 26/2,3

மேல்


நில்லாத (1)

நில்லாத மொக்குள் என தோன்றுமால் நின்னுழையே – கம்.யுத்1:3 158/2

மேல்


நில்லாதாய் (1)

பொய்ம் மருங்கின் நில்லாதாய் புரிகின்ற காரியத்தின் பொதுமை நோக்கி – கம்.யுத்3:24 29/3

மேல்


நில்லாதி (1)

நீங்காய் இகவாய் நெடும் கடை நில்லாதி
ஆங்கே அவர்-வயின் சென்றீ அணி சிதைப்பான் – கலி 79/21,22

மேல்


நில்லாது (16)

புள்ளி வரி நுதல் சிதைய நில்லாது
அயர்ந்து புறங்கொடுத்த பின்னர் நெடுவேள் – குறி 173,174
நும் இல் போல நில்லாது புக்கு – மலை 165
பல நாள் நில்லாது நில நாடு படர்-மின் – மலை 192
பல நாள் நிற்பினும் பெறுகுவிர் நில்லாது
செல்வேம் தில்ல எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என – மலை 566,567
நில்லாது கழிந்த கல்லென் கடும் தேர் – குறு 311/3
நில்லாது ஒரு முறை கொய்பு கூடி – பரி 2/45
நீல் நெய் தாழ் கோதையவர் விலக்க நில்லாது
பூ ஊது வண்டு இனம் யாழ் கொண்ட கொளை கேண்-மின் – பரி 11/124,125
நில்லாது நீங்கி நிலம் சோர அல்லாந்து – பரி 12/71
இடை நில்லாது எய்க்கும் நின் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/13
நில்லாது பெயர்ந்த பல்லோருள்ளும் – அகம் 110/20
நில்லாது பெயர்ந்தனன் ஒருவன் அதற்கே – அகம் 180/9
நெடிது வந்தனை என நில்லாது ஏங்கி – அகம் 243/9
நின்று நிலைஇயர் நின் நாள்_மீன் நில்லாது
படாஅ செலீஇயர் நின் பகைவர் மீனே – புறம் 24/24,25
எல்லி வந்து நில்லாது புக்கு – புறம் 305/3
அன்னோர் செல்வமும் மன்னி நில்லாது
இன்னும் அற்று அதன் பண்பே அதனால் – புறம் 360/11,12
நில்லாது மற்று இது அறி போதி என்ன நெடியோய் புயத்தின் வலி என் – கம்.ஆரண்:13 66/3

மேல்


நில்லாதே (2)

காமம் நெரிதர கை நில்லாதே – குறு 149/6
நெறி தாரை செல்லாத நிருதர் எதிர் நில்லாதே நெடிய தேவர் – கம்.ஆரண்:6 129/1

மேல்


நில்லாம் (1)

புள்ளும் ஓராம் விரிச்சியும் நில்லாம்
உள்ளலும் உள்ளாம் அன்றே தோழி – குறு 218/3,4

மேல்


நில்லாமை (1)

என் நெஞ்சம் என்னோடு நில்லாமை நனி வௌவி – கலி 138/6

மேல்


நில்லாமையே (1)

நில்லாமையே நிலையிற்று ஆகலின் – குறு 143/3

மேல்


நில்லாய் (5)

நில்லாய் நில்லாய் என்று உரை நேரா நினையா-முன் – கம்.சுந்:2 79/3
நில்லாய் நில்லாய் என்று உரை நேரா நினையா-முன் – கம்.சுந்:2 79/3
நில்லாய் என நிகழ்த்தா நெடு நெருப்பு ஆம் என உயிர்ப்பான் – கம்.யுத்2:15 163/4
நில்லாய் என நின்று நிகழ்த்தினனால் – கம்.யுத்2:18 48/4
நீடுறு தானை-தன்னை தாங்கினை நில்லாய் என்னின் – கம்.யுத்3:31 67/3

மேல்


நில்லார் (3)

வன்னங்கள் பலவும் தோன்ற மணி ஒளிர் மலையின் நில்லார்
அன்னங்கள் புகுந்த என்ன அகன் சுனை குடைகின்றாரும் – கம்.பால:16 24/3,4
நிருதர் ஓடினர் தூடணன் விலக்கவும் நில்லார்
பருதி வாளினர் கேடக தட கையர் பரந்த – கம்.ஆரண்:7 135/2,3
நின்று உயிர் நடுங்கி உடல் விம்மி நிலை நில்லார்
ஒன்றும் உரையாடல் இலர் உம்பரினொடு இம்பர் – கம்.ஆரண்:10 48/3,4

மேல்


நில்லாவே (1)

இனை நோக்கு உண்கண் நீர் நில்லாவே
நீயே புலம்பு இல் உள்ளமொடு பொருள்-வயின் செலீஇய – கலி 7/12,13

மேல்


நில்லாள் (4)

நில்லாள் திரை மூழ்கி நீங்கி எழுந்து என் மேல் – பரி 6/88
ஆயத்துடன் நில்லாள் ஆங்கு அவன் பின் தொடரூஉ – பரி 11/111
ஊடி காண காட்டும் நலத்தாள் உடன் நில்லாள்
தேடிதேடி சேர்த்த நறும் பூம் செழு மாலை – கம்.பால:17 26/2,3
தீராது ஒன்றால் நின் பழி ஊரில் திரு நில்லாள்
ஆரோடு எண்ணிற்று ஆர் உரைதந்தார் அறம் எல்லாம் – கம்.அயோ:11 81/2,3

மேல்


நில்லான் (1)

சிறிதும் நில்லான் பெரிதும் கூறான் – புறம் 395/27

மேல்


நில்லிகா (1)

நில்லிகா என்பாள் போல் நெய்தல் தொடுத்தாளே – பரி 11/104

மேல்


நில்லு (3)

நிகழ்வது அறியாது நில்லு நீ நல்லாய் – பரி 20/90
நில் அடா நில்லு நில்லு நீ அடா வாசி பேசி – கம்.யுத்3:27 90/1
நில் அடா நில்லு நில்லு நீ அடா வாசி பேசி – கம்.யுத்3:27 90/1

மேல்


நில்லு-மின் (1)

நில்லு-மின் என்று நீர் யாவிர் நும் நிலை – கம்.யுத்1:4 50/3

மேல்


நில்லும் (2)

நில்லும் நில்லும் என வந்து நிணம் உண்ட நெடு வெண் – கம்.ஆரண்:1 19/1
நில்லும் நில்லும் என வந்து நிணம் உண்ட நெடு வெண் – கம்.ஆரண்:1 19/1

மேல்


நில (80)

மணி மலை பணை தோள் மா நில_மடந்தை – சிறு 1
நீழல் முன்றில் நில உரல் பெய்து – பெரும் 96
கானம் நந்திய செம் நில பெரு வழி – முல் 97
பல நாள் நில்லாது நில நாடு படர்-மின் – மலை 192
அரக்கு விரித்து அன்ன செம் நில மருங்கின் – மலை 507
செம் நில புறவின் புன் மயிர் புருவை – நற் 321/1
நில வரை நிவந்த பல உறு திரு மணி – நற் 399/5
செம் நில மருங்கில் பன் மலர் தாஅய் – ஐங் 495/1
விடு நில கரம்பை விடர் அளை நிறைய – பதி 28/7
நில வரை அல்லல் நிழத்த விரிந்த – பரி 10/3
வெம்பாது ஆக வியல் நில வரைப்பு என – பரி 11/80
நில வரை தாங்கிய நிலைமையின் பெயரா – பரி 15/2
நில வரை அழுவத்தான் வான் உறை புகல் தந்து – பரி 19/1
நில உலகத்து இன்மை தெளி நீ வருதி – கலி 108/54
அரக்கத்து அன்ன செம் நில பெரு வழி – அகம் 14/1
கடு நீர் வரித்த செம் நில மருங்கின் – அகம் 64/8
சேதா எடுத்த செம் நில குரூஉ துகள் – அகம் 79/7
செய்கை அன்ன செம் நில புறவின் – அகம் 134/6
செம் நில மருங்கின் நுண் அயிர் வரிப்ப – அகம் 154/5
செம் நில படு நீறு ஆடி செரு மலைந்து – அகம் 227/10
நில வரை எல்லாம் நிழற்றி – அகம் 273/16
செய்து விட்டு அன்ன செம் நில மருங்கில் – அகம் 304/6
தண் நில மருங்கில் போழ்ந்த வழியுள் – அகம் 324/12
மன்னிய பெரும நீ நில மிசையானே – புறம் 6/29
நில வரை இறந்த குண்டு கண் அகழி – புறம் 21/2
தொல் நில கிழமை சுட்டின் நன் மதி – புறம் 32/7
நில வரை இழிதரும் பல் யாறு போல – புறம் 42/20
நில மிசை வாழ்நர் அலமரல் தீர – புறம் 43/1
நில மிசை புரளும் கைய வெய்து_உயிர்த்து – புறம் 44/4
இரு நில மண் கொண்டு சிலைக்கும் – புறம் 90/12
நில மிசை பரந்த மக்கட்கு எல்லாம் – புறம் 126/10
நில மலர் வையத்து வல முறை வளைஇ – புறம் 225/4
நீர் அறவு அறியா நில முதல் கலந்த – புறம் 271/1
எஃகு உளம் கழிய இரு நில மருங்கின் – புறம் 282/1
களிறு நீறு ஆடிய விடு நில மருங்கின் – புறம் 325/1
துவைத்து எழு குருதி நில மிசை பரப்ப – புறம் 370/13
நில_மகள் முகமோ திலதமோ கண்ணோ நிறை நெடு மங்கல நாணோ – கம்.பால:3 2/1
ஏழ் பொழிற்கும் ஏழ் நில தலம் சமைத்தது என்ன நூல் – கம்.பால:3 25/1
வாழ் நில குல கொழுந்தை மௌலி சூட்டி அன்னவே – கம்.பால:3 25/4
நில கொடியும் துயர் நீத்தனள் இந்த – கம்.பால:5 117/2
குமரர்கள் நில_மகள் குறைவு_அற வளர் நாள் – கம்.பால:5 121/4
ஐயனும் இளவலும் அணி நில_மகள்-தன் – கம்.பால:5 125/1
பிலம் புக நில கிரிகள் பின் தொடர வந்தாள் – கம்.பால:7 29/4
சோதி தன் வரி சிலையால் நில_மடந்தை முலை சுரப்ப – கம்.பால:12 3/3
நெடு நில_மகள் முதுகு ஆற்ற நின்று உயர் – கம்.பால:13 4/1
இ திருவை நில வேந்தர் எல்லாரும் காதலித்தார் – கம்.பால:13 19/4
நில_மகட்கு அணிகள் என்ன நிரை கதிர் முத்தம் சிந்தி – கம்.பால:16 15/1
ஈண்டு நீர் நகரின் பாங்கர் இரு நில கிழவன் எய்த – கம்.பால:20 3/2
வல்லியை உயிர்த்த நில_மங்கை இவள் பாதம் – கம்.பால:22 24/1
பணி அணி இன முத்தம் பல இரு நில மன்னர் – கம்.பால:23 32/2
நிருபர்க்கு ஒரு பழி பற்றிட நில மன்னவர் குலமும் – கம்.பால:24 13/1
பின்னர் இல் என கருதியும் பெரு நில வரைப்பின் – கம்.அயோ:1 32/2
வண்ண மேகலை நில_மகள் மற்று உனை பிரிந்து – கம்.அயோ:1 35/3
தொய்யல் மா நில சுமை உறு சிறை துறந்து இனி யான் – கம்.அயோ:1 61/3
மேவி மென் மலராள் நில_மாது எனும் – கம்.அயோ:2 7/1
இந்திரற்கு உவமை சாலும் இரு நில கிழவர் எல்லாம் – கம்.அயோ:3 76/3
செய்யாள் என்னும் பொன்னும் நில_மாது என்னும் திருவும் – கம்.அயோ:4 64/2
கோதை வரி வில் குமரன் கொடுத்த நில
மாதை ஒருவர் புணர்வராம் வஞ்சித்த – கம்.அயோ:4 109/1,2
பெரு நில கிழத்தி நோற்றும் பெற்றிலள் போலும் என்னா – கம்.அயோ:8 18/4
பெற்றிலள் தவம் அந்தோ பெரு நில_மகள் என்றான் – கம்.அயோ:9 25/4
திரு ஆன நில_மகளை இஃது அறிந்தால் சீறாளோ – கம்.ஆரண்:1 57/3
ஒடிவுற நில_மகள் உலைய ஊங்கு எலாம் – கம்.ஆரண்:14 80/2
மொய் நில தகளியில் முழங்கு நீர் நெயின் – கம்.கிட்:10 2/2
மா நில கிழத்தி கைகள் மறித்தன போன்ற-மன்னோ – கம்.கிட்:10 26/4
இன் இசை முரல்வ நோக்கி இரு நில_மகள் கை ஏந்தி – கம்.கிட்:10 30/3
வழை துறு கான யாறு மா நில கிழத்தி மக்கட்கு – கம்.கிட்:10 33/1
நிற மனத்து உறு குளிர்ப்பினின் நெடு நில_மடந்தை – கம்.கிட்:10 42/3
எட்டு திக்கையும் இரு நில பரப்பையும் இமையோர் – கம்.கிட்:12 32/1
மூரி நீர் ஆடை இரு நில மடந்தை முதுகு உளுக்குற்றனள் முரல – கம்.சுந்:3 90/4
போல மா நில_மகள் பொலிந்து தோன்றினாள் – கம்.யுத்1:6 52/4
நீலன் இட்ட நெடு வரை நீள் நில
மூலம் முட்டலின் மொய் புனல் கைம்மிக – கம்.யுத்1:8 38/1,2
எய்ய எஞ்சின வானமும் இரு நில வரைப்பும் – கம்.யுத்2:15 197/3
நீண்டது ஓர் நெடும் திண் குன்றம் நில முதுகு ஆற்ற வாங்கி – கம்.யுத்2:16 182/2
குன்று நின்றது பேர்த்து எடுத்து இரு நில குடர் கவர்ந்து என கொண்டான் – கம்.யுத்2:16 325/2
நீயும் நின் கிளையும் மற்று இ நெடு நில வரைப்பும் நேரே – கம்.யுத்2:17 67/1
பேர்த்தார் நில_மா_மகள் பேர்வள் என – கம்.யுத்2:18 22/2
உளுக்குவாள் நில_மகள் பிணத்தின் ஓங்கலால் – கம்.யுத்2:18 118/4
மரு விரி துளப மௌலி மா நில கிழத்தியோடும் – கம்.யுத்3:24 50/3
மெய் குலைந்து இரு நில மடந்தை விம்முற – கம்.யுத்3:27 60/1
கான் ஆள நில_மகளை கைவிட்டு போனானை காத்து பின்பு – கம்.யுத்4:41 64/1

மேல்


நில_மகட்கு (1)

நில_மகட்கு அணிகள் என்ன நிரை கதிர் முத்தம் சிந்தி – கம்.பால:16 15/1

மேல்


நில_மகள் (9)

நில_மகள் முகமோ திலதமோ கண்ணோ நிறை நெடு மங்கல நாணோ – கம்.பால:3 2/1
குமரர்கள் நில_மகள் குறைவு_அற வளர் நாள் – கம்.பால:5 121/4
நெடு நில_மகள் முதுகு ஆற்ற நின்று உயர் – கம்.பால:13 4/1
வண்ண மேகலை நில_மகள் மற்று உனை பிரிந்து – கம்.அயோ:1 35/3
பெற்றிலள் தவம் அந்தோ பெரு நில_மகள் என்றான் – கம்.அயோ:9 25/4
ஒடிவுற நில_மகள் உலைய ஊங்கு எலாம் – கம்.ஆரண்:14 80/2
இன் இசை முரல்வ நோக்கி இரு நில_மகள் கை ஏந்தி – கம்.கிட்:10 30/3
போல மா நில_மகள் பொலிந்து தோன்றினாள் – கம்.யுத்1:6 52/4
உளுக்குவாள் நில_மகள் பிணத்தின் ஓங்கலால் – கம்.யுத்2:18 118/4

மேல்


நில_மகள்-தன் (1)

ஐயனும் இளவலும் அணி நில_மகள்-தன்
செய்_தவம் உடைமைகள் தெரிதர நதியும் – கம்.பால:5 125/1,2

மேல்


நில_மகளை (2)

திரு ஆன நில_மகளை இஃது அறிந்தால் சீறாளோ – கம்.ஆரண்:1 57/3
கான் ஆள நில_மகளை கைவிட்டு போனானை காத்து பின்பு – கம்.யுத்4:41 64/1

மேல்


நில_மங்கை (1)

வல்லியை உயிர்த்த நில_மங்கை இவள் பாதம் – கம்.பால:22 24/1

மேல்


நில_மடந்தை (3)

மணி மலை பணை தோள் மா நில_மடந்தை
அணி முலை துயல்வரூஉம் ஆரம் போல – சிறு 1,2
சோதி தன் வரி சிலையால் நில_மடந்தை முலை சுரப்ப – கம்.பால:12 3/3
நிற மனத்து உறு குளிர்ப்பினின் நெடு நில_மடந்தை
புற மயிர்த்தலம் பொடித்தன போன்றன பசும் புல் – கம்.கிட்:10 42/3,4

மேல்


நில_மா_மகள் (1)

பேர்த்தார் நில_மா_மகள் பேர்வள் என – கம்.யுத்2:18 22/2

மேல்


நில_மாது (2)

மேவி மென் மலராள் நில_மாது எனும் – கம்.அயோ:2 7/1
செய்யாள் என்னும் பொன்னும் நில_மாது என்னும் திருவும் – கம்.அயோ:4 64/2

மேல்


நிலங்கள் (1)

நிலங்கள் தாங்குறு நிலையினை நிலையிட நினைந்தான் – கம்.அயோ:1 59/2

மேல்


நிலத்த (1)

நிலத்த கால் கனல் புனல் விசும்பு இவை முற்றும் நிருதனது உரு ஆகி – கம்.யுத்2:16 341/1

மேல்


நிலத்தவும் (3)

மலையவும் நிலத்தவும் நீரவும் பிறவும் – மது 504
மலையவும் நிலத்தவும் சினையவும் சுனையவும் – குறி 113
மலையவும் நிலத்தவும் அருப்பம் வௌவி – பதி 90/22

மேல்


நிலத்தவோ (1)

ஈந்த வரம் உதவ எய்தினையே எந்தாய் இரு நிலத்தவோ நின் இணை அடி தாமரை-தாம் – கம்.ஆரண்:2 27/4

மேல்


நிலத்தன் (1)

கூய்க்கொண்டு குத்துண்டு அன்னான் குலத்தொடு நிலத்தன் ஆதல் – கம்.யுத்3:26 82/3

மேல்


நிலத்தாரும் (1)

நிலத்தாரும் விசும்பாரும் நேர்_இழையார் என்னை போல் – கம்.ஆரண்:6 121/3

மேல்


நிலத்திடை (7)

அடித்து ஒரு தட கையின் நிலத்திடை அரைத்தான் – கம்.சுந்:8 37/2
தா இல் வெம் செரு நிலத்திடை உலந்தவர்-தம்-மேல் – கம்.சுந்:10 44/1
அந்தகனும் அஞ்சிட நிலத்திடை அரைத்தான் – கம்.யுத்1:12 23/2
நெய் எரி மிதித்தால் என்ன நிலத்திடை பதைத்தாள் நெஞ்சம் – கம்.யுத்2:17 32/2
நிலை கொள் பேர் இருள் நீங்கலும் நிலத்திடை நின்ற – கம்.யுத்3:20 57/1
தேரொடும் எடுத்தலோடு நிலத்திடை குதித்த செம் கண் – கம்.யுத்3:21 38/1
இரு நிலத்திடை எ உலகத்திடை யாரும் – கம்.யுத்4:35 8/2

மேல்


நிலத்தில் (6)

மேவி நிலத்தில் இருக்கும் நிற்கும் வீழும் – கம்.அயோ:3 18/1
நீட்டிய நாவினர் நிலத்தில் தீண்டு-தோறு – கம்.கிட்:14 22/1
வில் நடு அறுத்து பாகன் தலையையும் நிலத்தில் வீழ்த்தான் – கம்.யுத்3:21 22/4
நெரிய வன் தலையை காலால் உதைத்து மா நிலத்தில் இட்டான் – கம்.யுத்3:21 35/4
செல் ஒலி திரள் தோள் கொட்டும் சேண் ஒலி நிலத்தில் செல்லும் – கம்.யுத்3:22 8/3
சிலை உறு கையையும் நிலத்தில் சேர்த்தினான் – கம்.யுத்4:37 155/4

மேல்


நிலத்தின் (6)

நீர் நாப்பண்ணும் நிலத்தின் மேலும் – பட் 194
விழுவதே நிற்க மட மெல்லியலார் தம்மை போல் நிலத்தின் மேல் வீழ்ந்து – கம்.ஆரண்:4 24/2
இல்லா நிலத்தின் இயையாத வெம் சொல் எழ வஞ்சி எவ்வம் உற யான் – கம்.ஆரண்:13 66/1
காவா நிலத்தின் வரும் ஏதம் மற்று அது ஒழியாது கைக்கொடு அகல – கம்.ஆரண்:13 68/3
பொன் ஆர் ஓடை பொருந்த நிலத்தின்
அன்னானை தொழுது அஞ்சி அகன்றது – கம்.யுத்1:3 94/2,3
செல்லா நிலத்தின் இருள் ஆதல் செல்ல உடல் நின்ற வாளி சிதறுற்று – கம்.யுத்2:19 264/2

மேல்


நிலத்தின்-நின்று (1)

நிலத்தின்-நின்று நீர் பரப்பவும் – பட் 130

மேல்


நிலத்தினிடை (1)

கால் நிலத்தினிடை ஊன்றி உரம் விரித்து கழுத்தினையும் சுரித்து தூண்டி – கம்.யுத்3:24 32/2

மேல்


நிலத்தினில் (3)

விண்ணினில் நிலத்தினில் விகற்ப உலகில் பேர் – கம்.ஆரண்:3 42/1
எற்றும் கையினை நிலத்தினில் இணை தடம் கொங்கை – கம்.ஆரண்:6 91/2
நிலத்தினில் பிறந்தமை நிரப்பினாய்-அரோ – கம்.யுத்4:40 52/4

மேல்


நிலத்தினும் (1)

நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்று – குறு 3/1

மேல்


நிலத்து (42)

நிலத்து ஆற்றும் குழூஉ புதவின் – மது 165
நீரின்-நின்றும் நிலத்து ஏற்றவும் – பட் 129
பந்து நிலத்து எறிந்து பாவை நீக்கி – நற் 179/2
நல் ஆன் தீம் பால் நிலத்து உக்கு ஆங்கு – குறு 27/2
உருமுப்படு கனலின் இரு நிலத்து உறைக்கும் – ஐங் 320/3
மன் நிலத்து அமைந்த – பதி 34/8
உகக்கும் பருந்தின் நிலத்து நிழல் சாடி – பதி 77/9
நின்னொடு வாரார் தம் நிலத்து ஒழிந்து – பதி 79/9
உள்ளீடு ஆகிய இரு நிலத்து ஊழியும் – பரி 2/12
சேறு ஆடு மேனி திரு நிலத்து உய்ப்ப சிரம் மிதித்து – பரி 7/74
மயில் எருத்து உறழ் அணி மணி நிலத்து பிறழ – கலி 103/59
கழல் துளை முத்தின் செம் நிலத்து உதிர – அகம் 225/12
வறு நிலத்து உதிரும் அத்தம் கதுமென – அகம் 315/13
இரு நிலத்து அன்ன நோன்மை – புறம் 14/18
எயிறு நிலத்து வீழவும் எண்ணெய் ஆடவும் – புறம் 41/8
இது நீ கண்ணியது ஆயின் இரு நிலத்து
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஊர்-தொறும் – புறம் 52/7,8
இன் உயிர் ஆயினும் கொடுக்குவென் இ நிலத்து
ஆற்றல் உடையோர் ஆற்றல் போற்றாது என் – புறம் 73/4,5
உரவு நீர் நிலத்து ஓங்கும் உயிர்க்கு எலாம் – கம்.பால:1 12/4
அவந்தனாய் வெறு நிலத்து இருக்கல் ஆன போது – கம்.அயோ:2 62/3
விளையாத நிலத்து உனக்கு எங்ஙன் விளைந்தது என்றான் – கம்.அயோ:4 125/4
நின்றனன் நெடும் கணீர் நிலத்து நீர்த்து உக – கம்.அயோ:4 164/2
இரு நிலத்து எவர்க்கும் உள்ளத்து இருந்து அருள்-புரிந்து வீந்த – கம்.அயோ:8 19/3
வில்லொடும் கண்ண நீர் நிலத்து வீழவே – கம்.அயோ:14 49/4
செம்மை சேர் நிலத்து அரசு செய்வெனோ – கம்.அயோ:14 108/4
அதிர மா நிலத்து அடி பதைத்து அரற்றிய அரக்கி – கம்.ஆரண்:6 89/1
நிலை எடுத்து நெடு நிலத்து நீ இருக்க தாபதர்கள் – கம்.ஆரண்:6 93/1
தொல் நகரத்தினும் தொடர்ந்த மா நிலத்து
எ நகரத்தினும் இனிய ஈண்டு அவன் – கம்.ஆரண்:12 44/2,3
சுமை உடை கற்றை நிலத்து இடை கிடந்த தூ மதியை – கம்.சுந்:3 10/2
எள்ளா நிலத்து இந்திரநீலத்து எழுந்த கொழுந்து மரகதத்தின் – கம்.சுந்:4 54/1
இரங்கினன் நோக்கும்-தோறும் இரு நிலத்து இறைஞ்சுகின்றான் – கம்.யுத்1:4 137/3
மாறு இல் பேர் அரக்கன் பொர நிலத்து நீ மலைதல் – கம்.யுத்2:15 217/2
நிலத்து இயல் நீர் இயல் என்னும் நீரதால் – கம்.யுத்2:16 77/4
மின் தனி நிலத்து வீழ்ந்து புரள்கின்றது அனைய மெய்யாள் – கம்.யுத்2:17 36/3
அ நின்ற நிலத்து அவன் ஆக்கையை நீக்கி அல்லால் – கம்.யுத்2:19 9/3
ஊன்றினன் நிலத்து அடி கடவுள் ஓங்கல்தான் – கம்.யுத்3:24 99/2
விலங்குவார் என்னின் தேவர் விண்ணையும் நிலத்து வீழ்த்தும் – கம்.யுத்3:26 71/4
விலை அறா மணி பூணோடும் வில்லொடும் நிலத்து வீழ – கம்.யுத்3:28 43/4
நிலத்து இயல்பு அன்று வானின் நெறி அன்று நீதி அன்று – கம்.யுத்3:29 59/1
என்னலும் எடுத்த கூர் வாள் இரு நிலத்து இட்டு மீண்டு – கம்.யுத்3:29 61/1
ஒன்றி மா நிலத்து உக்கவும் ஒத்தவால் – கம்.யுத்3:31 124/4
தேர்-நின்று நெடு நிலத்து சிரமுகம் கீழ் பட விழுந்தான் சிகரம் போல்வான் – கம்.யுத்4:37 199/4
பெரு நிலத்து பெறல் அரும் இன் உயிர் – கம்.யுத்4:41 75/2

மேல்


நிலத்து-அரோ (1)

நிற்றி-போலும் கிடந்த நிலத்து-அரோ – கம்.கிட்:7 94/4

மேல்


நிலத்தும் (1)

மேலும் நிலத்தும் மெழுகியதோ விளைக்கும் இருளாய் விளைந்ததுவே – கம்.பால:10 67/4

மேல்


நிலத்தே (3)

ஈர நீர் படிந்து இ நிலத்தே சில – கம்.பால:2 25/1
கொன்னே உளன் நிலத்தே உளன் விசும்பே உளன் கொடியோர் – கம்.யுத்3:31 113/3
நிலை கிடந்தது உடல் நிலத்தே என்றான் – கம்.யுத்4:40 5/4

மேல்


நிலத்தை (8)

குழித்தனள் நிலத்தை அ கொடிய கூனியே – கம்.அயோ:2 60/4
செம் தாரை குருதியொடு செழு நிலத்தை சேறு ஆக்கி – கம்.ஆரண்:6 107/2
குன்று உரைத்தாலும் நேரா குவவு தோள் நிலத்தை கூட – கம்.யுத்2:17 17/2
வீழ்ந்தனள் அரக்கன் தாள்-மேல் மென்மை தோள் நிலத்தை மேவ – கம்.யுத்2:18 266/1
புல்லினார் நிலத்தை நின்ற வானர வீரர் போகார் – கம்.யுத்3:28 40/4
உழும் நிலத்தை உருளும் புரளுமால் – கம்.யுத்3:29 15/4
எய்த்தில போய் திசைகள்-தொறும் இரு நிலத்தை கிழித்து இழிந்தது என்னின் அல்லால் – கம்.யுத்4:33 25/2
தான் உயர் புட்பகம் நிலத்தை சார்ந்ததால் – கம்.யுத்4:41 111/4

மேல்


நிலத்தையும் (1)

புற நிலத்தையும் கைம்மிக போயதே – கம்.சுந்:6 30/4

மேல்


நிலத்தொடு (2)

அக்க பெயரோனை நிலத்தொடு அரைத்துளானை – கம்.யுத்2:19 8/1
விழுந்து புரள் தீவினை நிலத்தொடு வெதும்ப – கம்.யுத்4:36 27/1

மேல்


நிலத்தொடும் (3)

எற்றும் கையினை நிலத்தொடும் எரி பொறி பறப்ப – கம்.கிட்:7 68/1
சொல்லொடும் உயிரொடும் நிலத்தொடும் துகைத்தான் – கம்.சுந்:8 32/4
திருகு வெம் சினத்து அக்கனை நிலத்தொடும் தேய்த்து – கம்.யுத்3:30 46/2

மேல்


நிலத்தோடு (2)

உணவு எனப்படுவது நிலத்தோடு நீரே – புறம் 18/21
நிலத்தோடு உயர் கதிர் வான் உற நெடியாய் உனது அடியேன் – கம்.பால:24 23/3

மேல்


நிலத்தோடும் (1)

அழையாய் திரிசிரத்தோனையும் நிலத்தோடும் இட்டு அரைப்பான் – கம்.யுத்2:18 174/4

மேல்


நிலத்தோரும் (1)

இரு நிலத்தோரும் இயைக என ஈத்த நின் – பரி 19/4

மேல்


நிலப்பட (1)

புலப்பட புன்னம் புலரியின் நிலப்பட
தான் மலர்ந்தன்றே – பரி 6/58,59

மேல்


நிலம் (233)

ஈர்ந்து நிலம் தோயும் இரும் பிடி தட கையின் – சிறு 19
இரு நிலம் கடந்த திரு மறு மார்பின் – பெரும் 29
நிலம் தந்த பேர் உதவி – மது 60
நிலம் அமர் வையத்து ஒருதாம் ஆகி – மது 470
நெடும் கரை காழக நிலம் பரல் உறுப்ப – மது 598
பொன் சுடு நெருப்பின் நிலம் உக்கு என்ன – மது 682
நிலம் விளக்கு-உறுப்ப மே தக பொலிந்து – மது 705
நீள் திரள் தட கை நிலம் மிசை புரள – நெடு 170
இரும் பிணர் தட கை இரு நிலம் சேர்த்தி – குறி 163
நிற புண் கூர்ந்த நிலம் தின் மருப்பின் – மலை 245
நிலம் தின கிடந்த நிதியமோடு அனைத்தும் – மலை 575
மா நிலம் சேவடி ஆக தூ நீர் – நற் 0/1
நிலம் நீர் ஆர குன்றம் குழைப்ப – நற் 5/1
இரு நிலம் குறைய கொட்டி பரிந்தின்று – நற் 81/1
பால் வீ தோல் முலை அகடு நிலம் சேர்த்தி – நற் 103/5
நிலம் கண்டு அன்ன அகன் கண் பாசறை – நற் 125/10
நிலம் பரந்து ஒழுகும் என் நிறை இல் நெஞ்சே – நற் 154/12
நிலம் செல செல்லா கயம் தலை குழவி – நற் 171/3
கல் சேர் மண்டிலம் சிவந்து நிலம் தணிய – நற் 187/2
வலன் உயர் மருப்பின் நிலம் ஈர் தட கை – நற் 194/4
பெரு நிலம் கிளரினும் திரு நல உருவின் – நற் 201/10
நிலம் புடைபெயர்வது ஆயினும் கூறிய – நற் 289/2
தண் கார் தலைஇய நிலம் தணி காலை – நற் 346/2
நிலம் தாழ் மருங்கின் தெண் கடல் மேய்ந்த – நற் 356/1
நிலம் கரி கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 67/5
பெரும் களிறு வாங்க முரிந்து நிலம் படாஅ – குறு 112/3
நிலம் தொட்டு புகாஅர் வானம் ஏறார் – குறு 130/1
நிலம் கொள் பாம்பின் இழிதரும் – குறு 134/6
நின்ற புன்னை நிலம் தோய் படு சினை – குறு 236/4
கொடியோர் நிலம் பெயர்ந்து உறைவேம் என்னாது – குறு 309/4
நிலம் தூங்கு அணல வீங்கு முலை செருத்தல் – குறு 344/4
நீர் பரந்து ஒழுகலின் நிலம் காணலரே – குறு 355/2
நிலம் புடைபெயரினும் நீர் திரிந்து பிறழினும் – குறு 373/1
நிலம் பரந்து அன்ன புன்கணோடு – குறு 386/5
புலம்பு கொள விளிக்கும் நிலம் காய் கானத்து – ஐங் 321/3
சிறு கண் யானை நிலம் தொடல் செல்லா – ஐங் 327/2
இரு நிலம் குளிர்ப்ப வீசி அல்கலும் – ஐங் 470/1
நிலம் தின் சிதாஅர் களைந்த பின்றை – பதி 12/20
நிலம் நீர் வளி விசும்பு என்ற நான்கின் – பதி 14/1
நிலம் கண் வாட நாஞ்சில் கடிந்து நீ – பதி 19/17
வியல் இரும் பரப்பின் மா நிலம் கடந்து – பதி 20/13
நிலம் பைது அற்ற புலம் கெடு காலையும் – பதி 23/3
நீர் நிலம் தீ வளி விசும்போடு ஐந்தும் – பதி 24/15
இரு நிலம் தோயும் விரி நூல் அறுவையர் – பதி 34/3
நிலம் இழி நிவப்பின் நீள் நிரை பல சுமந்து – பதி 36/11
நிலம் புடைப்பு அன்ன ஆர்ப்பொடு விசும்பு துடையூ – பதி 44/1
நிலம் பெறு திணி தோள் உயர ஓச்சி – பதி 45/11
நிறம் படு குருதி நிலம் படர்ந்து ஓடி – பதி 49/11
இரு நிலம் மருங்கின் நெடிது மன்னியரோ – பதி 54/11
நிலம் தப இடூஉம் ஏணி புலம் படர்ந்து – பதி 54/12
நிலம் திறம் பெயரும் காலை ஆயினும் – பதி 63/6
நிலம் பயம் பொழிய சுடர் சினம் தணிய – பதி 69/13
நிலம் பொறை ஒராஅ நீர் ஞெமர வந்து ஈண்டி – பதி 72/9
உரும் எறி வரையின் களிறு நிலம் சேர – பதி 84/18
நிலம் திரைப்பு அன்ன தானையோய் நினக்கே – பதி 91/10
நிலம் புடையூ எழுதரும் வலம்படு குஞ்சரம் – பதி 92/2
அளறு சொரிபு நிலம் சோர – பரி 2/47
நோன்மை நாடின் இரு நிலம் யாவர்க்கும் – பரி 2/55
ஊழி ஆழி-கண் இரு நிலம் உரு கெழு – பரி 3/23
திணி நிலம் கடந்த-கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி – பரி 3/54
மா நிலம் இயலா முதல் முறை அமையத்து – பரி 3/91
நிலம் மறைவது போல் மலிர் புனல் தலை தலைஇ – பரி 6/3
இரு நிலம் துளங்காமை வட-வயின் நிவந்து ஓங்கி – பரி 9/1
நிலவு பரந்து ஆங்கு நீர் நிலம் பரப்பி – பரி 11/33
நில்லாது நீங்கி நிலம் சோர அல்லாந்து – பரி 12/71
நீர் நிரந்து ஏற்ற நிலம் தாங்கு அழுவத்து – பரி 18/3
நேர் பூ நிறை பெய்து இரு நிலம் பூட்டிய – பரி 19/16
இடை நிலம் யாம் ஏத்தும் ஆறு – பரி 19/37
போன நிலம் எல்லாம் போர் ஆர் வயல் புகுத – பரி 22/11
மா நிலம் தோன்றாமை மலி பெயல் தலைஇ – பரி 24/1
வறன் உழு நாஞ்சில் போல் மருப்பு ஊன்றி நிலம் சேர – கலி 8/5
பல் வளம் பகர்பு ஊட்டும் பயன் நிலம் பைது அற – கலி 20/1
நிலம் பூத்த மரம் மிசை நிமிர்பு ஆலும் குயில் எள்ள – கலி 27/9
இனையன கூற இறைஞ்சுபு நிலம் நோக்கி – கலி 57/21
நின்னொடு சூழும்-கால் நீயும் நிலம் கிளையா – கலி 63/15
சீர் முற்றி புலவர் வாய் சிறப்பு எய்தி இரு நிலம்
தார் முற்றியது போல தகை பூத்த வையை தன் – கலி 67/2,3
மாசு இல் வான் முந்நீர் பரந்த தொல் நிலம்
ஆளும் கிழமையொடு புணர்ந்த – கலி 103/77,78
நீறு எடுப்பவை நிலம் சாடுபவை – கலி 106/7
உரு கெழு மா நிலம் இயற்றுவான் – கலி 106/18
சாந்து உளர் கூழை முடியா நிலம் தாழ்ந்த – கலி 115/13
இரு நிலம் பெயர்ப்பு அன்ன எவ்வம் கூர் மருள் மாலை – கலி 134/10
பொலம் கல வெறுக்கை தரு-மார் நிலம் பக – அகம் 1/9
நலம் மிகு சேவடி நிலம் வடு கொளாஅ – அகம் 5/3
துய்த்த வாய துகள் நிலம் பரக்க – அகம் 15/14
களவு உடம்படுநரின் கவிழ்ந்து நிலம் கிளையா – அகம் 16/15
பரல் மண் சுவல முரண் நிலம் உடைத்த – அகம் 21/21
நிலம் புடைபெயர்வது அன்று-கொல் இன்று என – அகம் 31/3
நிலம் கிளை நினைவினை நின்ற நின் கண்டு – அகம் 39/18
ஓவத்து அன்ன கோப செம் நிலம்
வள் வாய் ஆழி உள் உறுபு உருள – அகம் 54/4,5
நிலம் படு மின்மினி போல பல உடன் – அகம் 67/16
இரு நிலம் கவினிய ஏமுறு காலை – அகம் 84/5
நிலம் வகுந்து உறாஅ ஈண்டிய தானையொடு – அகம் 124/4
நிலம் தின துறந்த நிதியத்து அன்ன – அகம் 127/10
நிலம் நெஞ்சு உட்க ஓவாது சிலைத்து ஆங்கு – அகம் 139/4
விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம்
காடு கவின் எதிர கனை பெயல் பொழிதலின் – அகம் 164/3,4
மரம் தலை கரிந்து நிலம் பயம் வாட – அகம் 169/1
நிலம் பக வீழ்ந்த வேர் முதிர் கிழங்கின் – அகம் 176/2
நிலம் கொள வெஃகிய பொலம் பூண் கிள்ளி – அகம் 205/10
எரி கவர்பு உண்ட கரி புற பெரு நிலம்
பீடு கெழு மருங்கின் ஓடு மழை துறந்து என – அகம் 233/3,4
பயன் நிலம் குழைய வீசி பெயல் முனிந்து – அகம் 235/4
இடை நிலம் நெரிதரு நெடும் கதிர் பல் சூட்டு – அகம் 236/5
மா நிலம் நெளிய குத்தி புகலொடு – அகம் 251/17
மணல் மலி முற்றத்து நிலம் வடு கொளாஅ – அகம் 254/4
நிலம் நீர் அற்ற வெம்மை நீங்க – அகம் 259/3
கயம் கண் வறப்ப பாஅய் நன் நிலம்
பயம் கெட திருகிய பைது அறு காலை – அகம் 263/3,4
வண்ண மூதாய் தண் நிலம் வரிப்ப – அகம் 283/15
நிலம் நீர் அற்று நீள் சுனை வறப்ப – அகம் 295/1
நலம் கெழு திரு முகம் இறைஞ்சி நிலம் கிளையா – அகம் 299/13
நிலம் தண்ணென்று கானம் குழைப்ப – அகம் 314/3
விடு நிலம் உடைத்த கலுழ் கண் கூவல் – அகம் 321/8
நோன் சூட்டு ஆழி ஈர் நிலம் துமிப்ப – அகம் 334/14
புலம்பு வீற்றிருந்த நிலம் பகு வெம் சுரம் – அகம் 335/8
நிலம் கொண்டனவால் திங்கள் அம் கதிரே – அகம் 362/15
நிலம் ஏந்திய விசும்பும் – புறம் 2/2
நிலம் தலைக்கொண்ட பொலம் பூ தும்பை – புறம் 2/14
நிலம் பெயரினும் நின் சொல் பெயரல் – புறம் 3/14
நாஞ்சில் ஒப்ப நிலம் மிசை புரள – புறம் 19/11
நிலவு திகழ் மதியமொடு நிலம் சேர்ந்து ஆஅங்கு – புறம் 25/4
நிலம் புடைபெயர்வது ஆயினும் ஒருவன் – புறம் 34/5
பௌவம் உடுத்த இ பயம் கெழு மா நிலம்
கையகப்படுவது பொய் ஆகாதே – புறம் 58/22,23
கவிந்து நிலம் சேர அட்டதை – புறம் 77/12
அவன் தானும் நிலம் திரைக்கும் கடல் தானை – புறம் 97/14
நிலம் புதை பழுனிய மட்டின் தேறல் – புறம் 120/12
கழல் அணி பொலிந்த சேவடி நிலம் கவர்பு – புறம் 125/12
இரு நிலம் மிளிர்ந்திசின் ஆஅங்கு ஒரு நாள் – புறம் 139/13
உறும் இடத்து உதவாது உவர் நிலம் ஊட்டியும் – புறம் 142/2
நிலீஇயர் அத்தை நீ நிலம் மிசையானே – புறம் 166/34
இரு நிலம் நெளிய ஈண்டி – புறம் 174/27
தொல்லது விளைந்து என நிலம் வளம் கரப்பினும் – புறம் 203/2
இரு நிலம் திகிரியா பெரு மலை – புறம் 228/14
நிலம் தவ உருட்டிய நேமியோரும் – புறம் 270/3
நிணம் பொதி கழலொடு நிலம் சேர்ந்தனனே – புறம் 285/12
நிலம் பிறக்கிடுவது போல குளம்பு குடையூஉ – புறம் 303/1
பருதி சூழ்ந்த இ பயம் கெழு மா நிலம்
ஒரு பகல் எழுவர் எய்தி அற்றே – புறம் 358/1,2
ஏமம் ஆக இ நிலம் ஆண்டோர் – புறம் 360/8
இரும் கடல் உடுத்த இ பெரும் கண் மா நிலம்
உடை இலை நடுவணது இடை பிறர்க்கு இன்றி – புறம் 363/1,2
நிலம் கலன் ஆக இலங்கு பலி மிசையும் – புறம் 363/15
நிலம் பக வீழ்ந்த அலங்கல் பல் வேர் – புறம் 364/10
நெடும் பீடு அழிந்து நிலம் சேர்ந்தனவே – புறம் 368/6
உரும் எறி மலையின் இரு நிலம் சேர – புறம் 373/21
நிலம் சேர் மதர் அணி கண்ட குரங்கின் – புறம் 378/20
அன்னன் ஆகன் மாறே இ நிலம்
இலம்படு காலை ஆயினும் – புறம் 380/13,14
இரு நிலம் கூலம் பாற கோடை – புறம் 381/17
நிலம் தின சிதைந்த சிதாஅர் களைந்து – புறம் 385/6
வெல்லும் வாய்மொழி புல் உடை விளை நிலம்
பெயர்க்கும் பண்ணன் கேட்டிரோ அவன் – புறம் 388/9,10
நிலம் சுரக்கும் நிறை வளம் நல் மணி – கம்.பால:2 38/2
சோலை மா நிலம் துருவி யாவரே – கம்.பால:2 60/1
நிலம் செய் தவம் என்று உணரின் அன்று நெடியோய் என் – கம்.பால:6 7/1
பருதி_வானவன் நிலம் பசை அற பருகுவான் – கம்.பால:7 5/1
பொரி பரல் படர் நிலம் பொடிந்து கீழ் உற – கம்.பால:7 16/1
அலங்கல் முகிலே அவள் இ அங்க நிலம் எங்கும் – கம்.பால:7 25/3
நிலம் புக மிதித்தனள் நெளித்த குழி வேலை – கம்.பால:7 29/2
இன் உயிர்க்கும் இன் உயிராய் இரு நிலம் காத்தார் என்று – கம்.பால:12 9/1
நீர் காத்த கடல் புடை சூழ் நிலம் காத்தேன் என்னின் பின் – கம்.பால:12 18/3
உய்த்தனர் நிலம் முதுகு உளுக்கி கீழ் உற – கம்.பால:13 10/2
உரம் பொரு_இல் நிலம் வேள்விக்கு அலகு இல் பல சால் உழுதேம் – கம்.பால:13 16/4
ஆழி புனல் எரி கால் நிலம் ஆகாயமும் அழியும் – கம்.பால:24 11/3
அயிர் துற்றிய கடல் மா நிலம் அடைய தனி படரும் – கம்.பால:24 12/1
கன்னியர்க்கு அமைவரும் கற்பின் மா நிலம்
தன்னை இ தகையதாய் தருமம் கைதர – கம்.அயோ:1 14/1,2
தம்தம் மக்களே கடன்முறை நெடு நிலம் தாங்க – கம்.அயோ:1 63/2
திரிதர செய்தி ஒன்றினால் செழு நிலம் எல்லாம் – கம்.அயோ:2 89/3
நின் மகன் ஆள்வான் நீ இனிது ஆள்வாய் நிலம் எல்லாம் – கம்.அயோ:3 36/1
தேவ தேவர் பிடித்த போர் வில் ஒடித்த சேவகர் சேண் நிலம்
காவல் மா முடி சூடு பேர் எழில் காணலாம் எனும் ஆசை கூர் – கம்.அயோ:3 66/2,3
வஞ்சமோ மகனே உனை மா நிலம்
தஞ்சம் ஆக நீ தாங்கு என்ற வாசகம் – கம்.அயோ:4 9/1,2
உரிமை மா நிலம் உற்ற பின் கொற்றவன் – கம்.அயோ:4 20/2
கையால் நிலம் தடவி கண்ணீர் மெழுகுவார் – கம்.அயோ:4 104/1
நிலம் கடிந்தாளொடு நிகர் என்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 186/4
நல்_நுதலவள் நின் கேள் நளிர் கடல் நிலம் எல்லாம் – கம்.அயோ:8 40/3
சினையும் மூலமும் முகடும் வெந்து இரு நிலம் தீய்ந்து – கம்.அயோ:9 38/3
நிலம் பொறை ஆற்றலன் நெஞ்சம் தூய்து எனா – கம்.அயோ:11 93/3
மூத்தவர் இருக்கவே முறைமையால் நிலம்
காத்தவர் உளர் எனின் காட்டி காண்டிரால் – கம்.அயோ:12 16/3,4
முறையின் நீங்கி முது நிலம் கொள்கிலேன் – கம்.அயோ:14 4/2
எழுந்தனன் இளையவன் ஏறினான் நிலம்
கொழுந்து உயர்ந்து அனையது ஓர் நெடிய குன்றின் மேல் – கம்.அயோ:14 26/1,2
இரு நிலம் ஆள்கை விட்டு இன்று என் ஏவலால் – கம்.அயோ:14 37/3
இரு நிலம் சேர்ந்தனன் இறை உயிர்த்திலன் – கம்.அயோ:14 57/1
ஆத்த ஆண்டு ஏழினொடு ஏழும் அ நிலம்
காத்தல் உன் கடன் இவை கடமை என்றனர் – கம்.அயோ:14 129/3,4
மத நல் யானை அனையான் நிலம் வகிர்ந்த குழிவாய் – கம்.ஆரண்:1 44/1
தாங்கலது இரு நிலம் தாழ்ந்து தாழ்வுற – கம்.ஆரண்:4 9/2
கனை கடல் நெடு நிலம் காவல் ஆழியான் – கம்.ஆரண்:4 17/3
நிலம் காவல் அது கிடக்க நிலையாத நிலை உடையேன் நேய நெஞ்சின் – கம்.ஆரண்:4 22/2
நிலம் மிசை விசும்பிடை நெருக்கலால் நெடு – கம்.ஆரண்:7 54/1
பொருது வீழ்வன புலம்புவ நிலம் பட புரள்வ – கம்.ஆரண்:7 69/4
பணத்தின் மேல் நிலம் குழியுற கால் கொடு பதைப்பார் – கம்.ஆரண்:7 136/2
நீர் தந்தது அதனை வெல்வான் நிலம் தந்து நிமிர்ந்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 78/4
பூ முகம் நெடு நிலம் புல்லி சொல்லுவான் – கம்.ஆரண்:12 14/4
கீண்டான் நிலம் யோசனை கீழ் புடையே – கம்.ஆரண்:12 72/4
நெடிய மா நிலம் என்ன நினைக்குமால் – கம்.ஆரண்:14 23/4
நிலம் பொறை இலது என நிமிர்ந்த கற்பினாள் – கம்.ஆரண்:14 101/1
ஆழி மா நிலம் தாங்கிய அரும் குல கிரிகள் – கம்.கிட்:4 3/3
கார் குன்றம் அன்னான் நிலம் தாவிய கால் இது என்ன – கம்.கிட்:7 39/4
நின்றார் திரிந்தார் நெடும் சாரி நிலம் திரிந்த – கம்.கிட்:7 46/3
தோளோடு தோள் தேய்த்தலின் தொல் நிலம் தாங்கல் ஆற்றா – கம்.கிட்:7 47/1
நேச தாரைகள் சொரிதர நெடு நிலம் சேர்ந்தான் – கம்.கிட்:7 75/4
பொழிந்த மா நிலம் புல் தர குமட்டிய புனிற்றா – கம்.கிட்:10 46/1
இளைத்து வேறு ஒரு மா நிலம் வேண்டும் என்று இரங்க – கம்.கிட்:12 11/1
நிலம் துடித்தன நெடு வரை துடித்தன நிருதர்-தம் குல மாதர் – கம்.சுந்:2 202/1
இருந்த மா நிலம் செல் அரித்து எழவும் ஆண்டு எழாதாள் – கம்.சுந்:3 15/4
தெவ் மடங்கிய சேண் நிலம் கேகயர் – கம்.சுந்:3 19/1
நாள்-தொறும் தொடர்ந்த தழங்கு பொன் கழலின் தகை ஒளி நெடு நிலம் தடவ – கம்.சுந்:3 79/3
நினைவு உடை சொற்கள் கண்ணீர் நிலம் புக புலம்பா நின்றான் – கம்.சுந்:4 28/3
நிலம் சுழித்து எழு மணி உந்தி நேர் இனி – கம்.சுந்:4 45/3
விழுந்தது நிலம் மிசை விரிந்த வெண் திரை – கம்.சுந்:4 105/3
மாண்டு தீர்வென் என்றே நிலம் வன் கையால் – கம்.சுந்:5 20/3
கீண்டதாம் என கிரி உக நெடு நிலம் கிழிய – கம்.சுந்:11 36/2
நீரை வற்றிட பருகி மா நெடு நிலம் தடவி – கம்.சுந்:13 32/1
கதிரும் வானமும் சுழன்றன நெடு நிலம் கம்பித்த கனகன் கண் – கம்.யுத்1:3 79/3
திடல் திறந்து உகு மணி திரள்கள் சேண் நிலம்
உடல் திறந்து உதிரம் வந்து உகுவ போன்றன – கம்.யுத்1:6 48/1,2
நிலையில் நின்றன செல்ல நிலம் பெறா – கம்.யுத்1:8 48/2
நிரைத்தலின் சில செல்ல நிலம் பெறா – கம்.யுத்1:8 49/2
நிலம் அரங்கிய வேரொடு நேர் பறிந்து – கம்.யுத்1:8 59/1
எரியின் மைந்தன் இரு நிலம் கீழுற – கம்.யுத்2:15 60/1
குவிந்தன பிண குவை சுமந்து கோள் நிலம்
நிமிர்ந்தது பரந்தது குருதி நீத்தமே – கம்.யுத்2:15 120/3,4
நிறம் கரிந்திட நிலம் விரல் கிளைத்திட நின்றான் – கம்.யுத்2:15 249/2
இழிய பாய்ந்தனன் இரு நிலம் பிளந்து இரு கூறா – கம்.யுத்2:16 241/1
ஆறுபட்டதும் நிலம் அனந்தன் உச்சியும் – கம்.யுத்2:16 299/3
குந்தி வந்தனன் நெடு நிலம் குழி பட குரை கடல் கோத்து ஏற – கம்.யுத்2:16 342/4
ஏறு சேவகன் எரி முக பகழியால் இரு நிலம் பொறை நீங்க – கம்.யுத்2:16 343/3
பிற்பட நெடு நிலம் பிளந்து பேருமால் – கம்.யுத்2:19 40/4
வற்றி ஓடு உதிர வாரி சோர்வுற மயங்கினான் நிலம் முயங்கினான் – கம்.யுத்2:19 86/4
தேறினாரை நெடு நிலம் சேர்த்தினான் – கம்.யுத்2:19 160/4
நிலம் தவாத செந்நீரிடை நிண கொழும் சேற்றில் – கம்.யுத்3:20 58/1
இடித்தான் நிலம் விசும்போடு என இட்டான் அடி எழுந்தான் – கம்.யுத்3:22 116/1
நிலம் சுரந்து எழும் வென்றி என்று உம்பரில் நிமிர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 161/4
நினைவும் செய்கையும் மறந்துபோய் நெடு நிலம் சேர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 169/4
உருக்கு செம்பு அன கண்ணினன் நெடு நிலம் உற்றான் – கம்.யுத்3:22 170/4
சிங்க ஏறு இடியுண்டு என நெடு நிலம் சேர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 171/2
நின் மைந்தன் தன் நெடும் சரத்தால் துணைவர் எல்லாம் நிலம் சேர – கம்.யுத்3:22 227/2
நிலம் கொண்டு படர நின்று நெஞ்சு அழிவானை தம்பி – கம்.யுத்3:27 13/2
நிலம் செய்து விசும்பும் செய்து நெடிய மால் படை நின்றானை – கம்.யுத்3:28 4/1
குடர் மறுகிட மலை குலைய நிலம் குழியொடு கிழிபட வழி படரும் – கம்.யுத்3:28 19/2
சோணிதம் நிலம் உற உலறிடவும் தொடு கணை விடுவன மிடல் கெழு திண் – கம்.யுத்3:28 26/2
திரிவரேல் உடன் திரிதரும் நெடு நிலம் செவ்வே – கம்.யுத்3:31 12/3
நிலம் வரும் இடம் வலம் நிமிரும் வேலையும் – கம்.யுத்4:37 63/2

மேல்


நிலம்-தொறும் (1)

நீர் தரங்கங்கள்-தோறும் நிலம்-தொறும்
சீர்த்த மால் வரை-தோறும் திசை-தொறும் – கம்.யுத்4:37 162/1,2

மேல்


நிலம்தருதிருவின்நெடியோய் (1)

நிலம்தருதிருவின்நெடியோய் நின்னே – பதி 82/16

மேல்


நிலம்தருதிருவின்நெடியோன் (1)

நிலம்தருதிருவின்நெடியோன் போல – மது 763

மேல்


நிலமகள் (1)

நிலமகள் அழுத காஞ்சியும் – புறம் 365/10

மேல்


நிலமும் (1)

அள்ளல் பள்ளம் புனல் சூழ் அகல் மா நிலமும் அரசும் – கம்.அயோ:4 61/1

மேல்


நிலமே (1)

புணரான் நிலமே வனமே போவானே ஆம் என்னா – கம்.அயோ:4 54/2

மேல்


நிலயம் (3)

நியாயம் அத்தனைக்கும் ஓர் நிலயம் ஆயினான் – கம்.அயோ:14 53/3
நீதியும் அஃதே என்றான் கருணையின் நிலயம் அன்னான் – கம்.யுத்1:14 2/4
நிலயம் அன்னது சாகர தீவிடை நிற்கும் – கம்.யுத்3:30 16/2

மேல்


நிலயமே (1)

நீந்த அரிய நெடும் கருணைக்கு எல்லாம் நிலயமே வேதம் நெறி முறையின் நேடி – கம்.ஆரண்:2 27/2

மேல்


நிலல் (1)

இரு நிலல் கரம்பை படு நீறு ஆடி – பெரும் 93

மேல்


நிலவரை (7)

நிலவரை நிறீஇய நல் இசை – பதி 80/16
நிலவரை ஆற்றி நிறை பயன் ஒருங்கு உடன் – பரி 15/6
புலவர் பாடாது வரைக என் நிலவரை
புரப்போர் புன்கண் கூர – புறம் 72/16,17
நீர் சூழ் நிலவரை உயர நின் – புறம் 160/29
நிலவரை சூட்டிய நீள் நெடும் தானை – புறம் 228/6
புலவர் புக்கில் ஆகி நிலவரை
நிலீஇயர் அத்தை நீயே ஒன்றே – புறம் 375/15,16
நிலவரை தரு பொருள்-வழி தண் தமிழ் நிரப்பும் – கம்.யுத்2:16 221/3

மேல்


நிலவரையில் (1)

கோடு அணை வரி சிலை உலகு உலைய குல வரை பிதிர்பட நிலவரையில்
சேடனும் வெருவுற உரும் உறழ் திண் தெறு கணை முறை முறை சிதறினனால் – கம்.யுத்3:28 21/3,4

மேல்


நிலவரொடு (1)

குடி கெழீஇய நால் நிலவரொடு
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – மது 123,124

மேல்


நிலவன்மாரோ (1)

நிலவன்மாரோ புரவலர் துன்னி – புறம் 375/18

மேல்


நிலவில் (3)

மாலை விரி நிலவில் பெயர்பு புறங்காண்டற்கு – நற் 271/10
அற்றை திங்கள் அ வெண் நிலவில்
எந்தையும் உடையேம் எம் குன்றும் பிறர் கொளார் – புறம் 112/1,2
இற்றை திங்கள் இ வெண் நிலவில்
வென்று எறி முரசின் வேந்தர் எம் – புறம் 112/3,4

மேல்


நிலவின் (16)

வெண் நிலவின் பயன் துய்த்தும் – பட் 114
பால் முகந்து அன்ன பசு வெண் நிலவின்
மால்பு இடர் அறியா நிறை-உறு மதியம் – நற் 196/2,3
மாலை விரிந்த பசு வெண் நிலவின்
குறும் கால் கட்டில் நறும் பூ சேக்கை – குறு 359/2,3
இலங்கு நிலவின் இளம் பிறை போல – ஐங் 443/2
நிலவின் அன்ன நேர் அரும்பு பேணி – ஐங் 454/2
நிலவின் அன்ன வெள் வேல் பாடினி – பதி 61/16
வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின்
சூரல் மிளைஇய சாரல் ஆர் ஆற்று – அகம் 228/8,9
பால் என பரத்தரும் நிலவின் மாலை – அகம் 259/9
பசலை நிலவின் பனி படு விடியல் – புறம் 392/3
மீது மொய்த்து எழு வெண் நிலவின் கதிர் – கம்.பால:10 78/1
வேறு நாம் புகல்வது நிலவின் வீக்கமே – கம்.பால:19 3/4
வெளிபடுத்து உலகம் எங்கும் விளங்கிய நிலவின் வெள்ளம் – கம்.ஆரண்:14 7/2
சொரிந்த பால் ஒத்தது நிலவின் தோற்றமே – கம்.சுந்:2 54/4
கல்லிய நிலவின் வெண் முறியும் கவ்வின – கம்.சுந்:2 56/2
கேள்-தொறும் தொடர்ந்த முறுவல் வெண் நிலவின் முக_மலர் இரவினும் கிளர – கம்.சுந்:3 79/4
சரத்தொடும் பாய்ந்தது நிலவின் தாரை வாள் – கம்.யுத்1:5 10/4

மேல்


நிலவினால் (1)

கொள்ளை வெண் நிலவினால் கோலம் கோடலால் – கம்.பால:19 4/2

மேல்


நிலவினுக்கு (1)

நிலவினுக்கு இறையும் மீனும் நீங்கின நிமிர்ந்து நின்றான் – கம்.யுத்3:30 5/3

மேல்


நிலவினும் (1)

முத்தினும் நிலவினும் முறுவல் முற்றினாள் – கம்.சுந்:4 98/4

மேல்


நிலவு (45)

நிலவு எக்கர் பல பெயர – பொரு 213
நிலவு கானல் முழவு தாழை – மது 114
நீர் ஒலித்து அன்ன நிலவு வேல் தானையொடு – மது 369
நிலவு பயன் கொள்ளும் நெடு வெண் முற்றத்து – நெடு 95
நீ துயில் எழினும் நிலவு வெளிப்படினும் – குறி 241
நிலவு அடைந்த இருள் போல – பட் 82
நிலவு விரிந்தன்றால் கானலானே – நற் 11/9
பல உறு பண்ணியம் இழிதரு நிலவு மணல் – நற் 31/9
நெடும் தேர் வழங்கும் நிலவு மணல் முற்றத்து – நற் 140/6
நிலவு குவித்து அன்ன மோட்டு மணல் இடி_கரை – நற் 159/3
நிலவு தவழ் மணல் கோடு ஏறி செலவர – நற் 163/5
நெடு நெறி ஒழுகை நிலவு மணல் நீந்தி – நற் 183/3
நிலவு குவித்து அன்ன வெண் மணல் ஒரு சிறை – குறு 123/2
நிலவு நிற வெண் மணல் புலவ பலவுடன் – குறு 320/3
நிலவு பரந்து ஆங்கு நீர் நிலம் பரப்பி – பரி 11/33
நிலவு வேல் நெடுந்தகை நீள் இடை – கலி 10/23
நிலவு காண்பது போல அணி மதி ஏர்தர – கலி 119/4
நிலவு உமிழ் வான் திங்காள் ஆய்_தொடி கொட்ப – கலி 145/47
நிலவு மணல் கொட்கும் ஓர் தேர் உண்டு எனவே – அகம் 20/16
பகல் உரு உறழ நிலவு கான்று விசும்பின் – அகம் 122/10
உடை-மதி வாழிய நெஞ்சே நிலவு என – அகம் 123/8
நிலவு நிற மருப்பின் பெரும் கை சேர்த்தி – அகம் 295/4
உளர்தரு தண் வளி உறு-தொறும் நிலவு என – அகம் 344/2
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற – புறம் 3/2
நிலவு மணல் வியன் கானல் – புறம் 17/11
நிலவு திகழ் மதியமொடு நிலம் சேர்ந்து ஆஅங்கு – புறம் 25/4
செம் ஞாயிற்று நிலவு வேண்டினும் – புறம் 38/7
நிலவு கோட்டு பல களிற்றோடு – புறம் 359/13
நிலவு திகழ் ஆரம் முகக்குவம் எனவே – புறம் 372/13
மீ தன் கரங்கள் அவை பரப்பி மிகு வெண் நிலவு ஆம் வெண் சுதையால் – கம்.பால:10 74/2
வண்ண கதிர் வெண் நிலவு ஈன்றன வாலுகத்தோடு – கம்.பால:16 42/3
மின் இடும் வில் இடும் வெயில் இடும் நிலவு இடும் – கம்.பால:20 11/4
விளிம்பு பொன் ஒளி நாற வெயிலொடு நிலவு ஈனும் – கம்.பால:23 25/3
கேடகம் வெயில் வீச கிளர் அயில் நிலவு ஈன – கம்.பால:23 33/1
தழுவிய நிலவு என கலவை சாத்தியே – கம்.பால:23 50/4
வீரனும் சிறிது மென் முறுவல் வெண் நிலவு உக – கம்.ஆரண்:1 22/1
நல்லார் முகம் ஆம் நளிர் வால் நிலவு ஈன்ற நாம – கம்.ஆரண்:10 159/2
மின் திரண்டு அனைய ஆகி வெயிலொடு நிலவு வீச – கம்.சுந்:10 12/2
நிலவு இலங்கிய துகிலினை நெருப்பு உண நிருதர் – கம்.சுந்:13 20/1
கற்றை வெண் நிலவு நீங்க கருணை ஆம் அமிழ்தம் காலும் – கம்.யுத்1:4 133/1
வெண் நிற நிலவு எனும் வலையை வீசினான் – கம்.யுத்1:5 6/4
பால் உகுத்தால் என நிலவு பாய்ந்ததால் – கம்.யுத்1:5 8/4
இழை படிந்த இள வெண் நிலவு ஈன – கம்.யுத்1:11 8/2
துண்ட வெண் பிறை நிலவு என முறுவலும் தோன்ற – கம்.யுத்3:22 77/2
இயம்பலும் இலங்கை வேந்தன் எயிற்று இள நிலவு தோன்ற – கம்.யுத்3:28 7/1

மேல்


நிலவும் (3)

நிலவும் மறைந்தன்று இருளும் பட்டன்று – நற் 182/1
நிலவும் இருளும் போல புலவு திரை – குறு 81/6
முளை கொழும் கதிரின் கற்றை முறுவல் வெண் நிலவும் மூரி – கம்.யுத்3:25 5/1

மேல்


நிலவே (4)

நிலவே நீல் நிற விசும்பில் பல் கதிர் பரப்பி – நற் 348/1
வெயிலே என நீ விரிவாய் நிலவே
செயிர் ஏதும் இலார் உடல் தேய்வு உறுவார் – கம்.பால:23 6/2,3
வெயில் இள நிலவே போல் விரி கதிர் இடை வீச – கம்.அயோ:9 2/1
கல்லா மதியே கதிர் வாள் நிலவே
செல்லா இரவே சிறுகா இருளே – கம்.சுந்:4 4/1,2

மேல்


நிலவை (3)

வில்லை செலுத்தி நிலவை திரட்டி விரிகின்ற சோதி மிளிர – கம்.யுத்2:19 246/2
இலவு இதழ் துடித்த முல்லை எயிறு வெண் நிலவை ஈன்ற – கம்.யுத்3:25 7/2
நிலவை செம் சடை வைத்தவன் வரம் தர நிமிர்ந்தார் – கம்.யுத்3:30 12/3

மேல்


நிலன் (25)

மருங்கில் கட்டிய நிலன் நேர்பு துகிலினன் – திரு 214
அரக்கு உருக்கு அன்ன செம் நிலன் ஒதுங்கலின் – பொரு 43
நிலன் எடுக்கல்லா ஒண் பல் வெறுக்கை – மது 215
நிலன் அகழ் உளியர் கலன் நசைஇ கொட்கும் – மது 641
நிலன் அணி நெய்தல் மலர – ஐங் 435/2
உருமு நிலன் அதிர்க்கும் குரலொடு கொளை புணர்ந்து – பதி 30/42
நிலன் அதிர்பு இரங்கல ஆகி வலன் ஏர்பு – பதி 31/29
தீ வளி விசும்பு நிலன் நீர் ஐந்தும் – பரி 3/4
நிலன் உற நிமிர் தானை நெடு நிரை நிவப்பு அன்ன – பரி 7/7
நிலன் நாவில் திரிதரூஉம் நீள் மாட கூடலார் – கலி 35/17
நெஞ்சம் வெறியா நினையா நிலன் நோக்கா – கலி 143/7
கண்ணீர் துடையா கவிழ்ந்து நிலன் நோக்கி – கலி 144/4
எந்தையும் நிலன் உற பொறாஅன் சீறடி சிவப்ப – அகம் 12/2
மீளி மொய்ம்பொடு நிலன் எறியா குறுகி – அகம் 93/18
இரு நிலன் உயிர்க்கும் இன்னா கானம் – அகம் 275/14
அடி நிலன் உறுதல் அஞ்சி பைய – அகம் 323/5
நிலன் நெளி மருங்கில் நீர்நிலை பெருக – புறம் 18/28
நிலன் அளப்பு அன்ன நில்லா குறு நெறி – புறம் 301/12
பொறை மலிந்து நிலன் நெளிய – புறம் 345/6
நிவப்பு உறு நிலன் எனும் நிரம்பு நங்கையும் – கம்.அயோ:1 29/1
மூலம் இன்றியும் முகிழ்த்தன நிலன் உற முழுதும் – கம்.அயோ:9 44/2
நின்றவன் இருந்து கண்ணீர் நிலன் உற புலர்கின்றாள்-பால் – கம்.ஆரண்:7 63/4
என்று கூறலும் எழுந்து இரு நிலன் உற இறைஞ்சி – கம்.யுத்1:5 73/1
சோரும் நாகம் நிலன் உற தூங்குமால் – கம்.யுத்1:8 34/4
ஓதிய குறிஞ்சி முதலாய நிலன் உள்ள – கம்.யுத்1:9 7/1

மேல்


நிலனும் (19)

நிலனும் மரனும் பயன் எதிர்பு நந்த – மது 12
நிலனும் வளனும் கண்டு அமைகல்லா – மது 343
நீரும் நிலனும் தீயும் வளியும் – மது 453
வானமும் நிலனும் தாம் முழுது உணரும் – மது 479
நிலனும் நீடிய இமயமும் நீ – பரி 1/51
புள்ளி நிலனும் புரைபடல் அரிது என – பரி 2/34
ஐந்துடன் முற்றிய நிலனும் நீயே – பரி 13/22
வானும் நிலனும் திசையும் துழாவும் என் – கலி 145/43
நிலனும் விசும்பும் நீர் இயைந்து ஒன்றி – அகம் 43/5
மண் திணிந்த நிலனும்
நிலம் ஏந்திய விசும்பும் – புறம் 2/1,2
நீரும் நிலனும் புணரியோர் ஈண்டு – புறம் 18/22
வானும் நிலனும் முதல் ஈறு_இல் வரம்பு_இல் பூதம் – கம்.அயோ:4 116/1
நீரொடு நிலனும் காலும் நின்றவும் திரிந்த யாவும் – கம்.ஆரண்:13 118/3
நிலனும் நீரும் மாய் நெருப்பும் காற்றும் என்று – கம்.கிட்:3 39/1
பாழி தெற்கு உள்ளன கிரியும் நிலனும் தாழ பரந்து எழுந்த – கம்.யுத்1:1 1/3
நீரும் நிலனும் நெடிய காலும் நிமிர் வானும் – கம்.யுத்1:2 64/1
நிலனும் நீரும் வெம் கனலொடு காலும் ஆய் நிமிர்ந்த – கம்.யுத்1:3 7/1
மலையும் மறி கடலும் வனமும் மரு நிலனும்
உலைவு இல் அமரர் உறை உலகும் உயிர்களொடு – கம்.யுத்3:31 156/1,2
விண்ணும் நிலனும் என விசேடம் இலது அஃதே – கம்.யுத்4:36 21/3

மேல்


நிலனே (2)

அ வழி நல்லை வாழிய நிலனே – புறம் 187/4
வானே நிலனே முதல் மற்றும் எலாம் – கம்.யுத்3:21 5/3

மேல்


நிலனொடு (2)

எல்லை இல் நிலனொடு மணிகள் யாவையும் – கம்.பால:23 69/2
பொருந்தில நிலனொடு போந்து கானிடை – கம்.சுந்:4 42/1

மேல்


நிலனோடும் (1)

இந்த நிலனோடும் எடுத்த கை நால் – கம்.ஆரண்:12 79/2

மேல்


நிலா (49)

நாள் முதிர் மதியம் தோன்றி நிலா விரிபு – மது 548
பசும் கதிர் மதியத்து அகல் நிலா போல – நற் 377/7
மணி நிற மை இருள் அகல நிலா விரிபு – பதி 31/11
அம் கண் வானத்து அணி நிலா திகழ்தரும் – பரி 1/44
நெடு நிலா திறந்து உண்ண நிரை இதழ் வாய் விட்ட – கலி 29/20
கண் நிலா நீர் மல்க கவவி நாம் விடுத்த-கால் – கலி 35/11
தண் கதிர் மதியத்து அணி நிலா நிறைத்தர – கலி 121/3
வாள் நிலா ஏய்க்கும் வயங்கு ஒளி எக்கர் மேல் – கலி 131/17
அகல் ஆங்கண் இருள் நீங்கி அணி நிலா திகழ்ந்த பின் – கலி 143/1
விரிந்து இலங்கு வெண் நிலா வீசும் பொழுதினான் – கலி 145/40
முகிழ் நிலா திகழ்தரும் மூவா திங்கள் – அகம் 54/17
பசு நிலா விரிந்த பல் கதிர் மதியின் – அகம் 57/11
படை நிலா இலங்கும் கடல் மருள் தானை – அகம் 212/15
கோடு கூடு மதியம் முகிழ் நிலா விளங்கும் – புறம் 67/4
வெண்குடை மதியம் மேல் நிலா திகழ்தர – புறம் 294/1
யானும் இருள் நிலா கழிந்த பகல் செய் வைகறை – புறம் 394/6
மதி நிலா கரப்ப வெள்ளி ஏர்தர – புறம் 398/1
வால் நிலா உற குவிவ மானுமே – கம்.பால:2 58/4
சந்திரன் ஒளி கெட தழைப்ப தண் நிலா – கம்.பால:3 44/4
நள்ளில் சிறந்த இருள் பிழம்பை நக்கி நிமிரும் நிலா கற்றை – கம்.பால:10 72/2
உண்ண எண்ணி தண் மதியத்து உதயத்து எழுந்த நிலா கற்றை – கம்.பால:10 73/2
நீக்கம் இன்றி நிமிர்ந்த நிலா கதிர் – கம்.பால:10 79/1
வாள் நிலா முறுவல் கனி வாய் மதி – கம்.பால:11 6/3
பள்ள வெள்ளம் என படரும் நிலா
உள்ள உள்ள உயிரை துருவிட – கம்.பால:11 9/2,3
வீசுகின்ற நிலா சுடர் வீந்ததால் – கம்.பால:11 12/1
தண் நிறை நெடு நிலா தழைத்தது எங்குமே – கம்.பால:19 1/4
மலர்ந்தது நெடு நிலா மதனன் வேண்டவே – கம்.பால:19 2/4
நிற நிலா கற்றை பாய நிறைந்தது போன்று தோன்ற – கம்.பால:19 12/3
துடித்த வான் துவர் இதழ் தொண்டை தூ நிலா
கடித்த வாள் எயிறுகள் அதுக்கி கண்களால் – கம்.பால:19 22/1,2
வான் நிலா உற வந்தது மானவே – கம்.பால:21 44/4
வாள் நிலா வயங்கு செவ்வி வளர் பிறை வகிர்ந்தது என்கோ – கம்.பால:22 8/2
நாணில் ஆம் நகையில் நின்ற நளிர் நிலா தவழ்ந்தது என்கோ – கம்.பால:22 8/3
மின் தொத்து நிலா நகை வீழ் மலய – கம்.பால:23 7/2
வெண்குடை இள நிலா விரிக்க மின் என – கம்.பால:23 40/1
ஏசறு கிம்புரி எயிறு வெண் நிலா
வீசலின் மகரவாய் விளங்கும் வாள் முகம் – கம்.பால:23 65/2,3
வாள் நிலா நகை மாதராள் செயல் கண்டு மைந்தர் முன் நிற்கவும் – கம்.அயோ:3 50/3
வை அராவிய மாரன் வாளியும் வான் நிலா நெடு வாடையும் – கம்.அயோ:3 58/2
வாள் நிலா நகை தோன்ற மயிர் புறம் – கம்.அயோ:11 6/1
வாள் நிலா முறுவலன் வயங்கு சோதியை – கம்.ஆரண்:6 13/1
நிலைக்கும் வானில் நெடு மதி நீள் நிலா
மலைக்க நீங்கும் மிடுக்கு இலள் மாந்துவாள் – கம்.ஆரண்:6 68/3,4
பருகின பரந்து பாய்ந்த நிலா சுடர் பனி மென் கற்றை – கம்.ஆரண்:10 109/2
மின் எலாம் திகழும் சோதி விழு_நிலா மிதிலை சூழ்ந்த – கம்.ஆரண்:10 110/1
விடம் பரந்து அனையது ஆய வெண் நிலா வெதுப்ப வீரன் – கம்.ஆரண்:14 8/2
இருள் உறுத்து மீது எழுந்த தெண் நிலா
மருள் உறுத்து வண் சுடர் வழங்கலால் – கம்.கிட்:15 25/1,2
விரிந்தது வெண் நிலா மேலும் கீழுமே – கம்.சுந்:2 53/4
வீசுறு பசும் கதிர் கற்றை வெண் நிலா
ஆசுற எங்கணும் நுழைந்து அளாயது – கம்.சுந்:2 57/1,2
மேல் நிவந்து எழுந்த மாட வெண் நிலா முன்றில் நண்ணி – கம்.சுந்:2 181/3
பூட்டி வாய்-தொறும் பிறை குலம் வெண் நிலா பொழிய – கம்.யுத்1:2 100/2
துயில் சுவை மறந்தான் தோள் மேல் தூ நிலா தவழும் தோற்றம் – கம்.யுத்1:9 21/2

மேல்


நிலாக்களும் (1)

புடை பரந்தன வெயில்களும் நிலாக்களும் புரள – கம்.யுத்3:22 97/3

மேல்


நிலாதது (1)

நீ தந்தது அன்றே நெறியோர்-கண் நிலாதது ஈன்ற – கம்.அயோ:4 131/3

மேல்


நிலாது (2)

நிலை நிலாது இறை நின்றது போலவே – கம்.பால:1 6/2
நிலை நிலாது முதுகை நெளிப்பு உற – கம்.ஆரண்:7 29/2

மேல்


நிலாம் (2)

பூண் நிலாம் முலை மேல் ஆர முத்தை யான் புகல்வது என்னோ – கம்.பால:22 8/4
தாள் நிலாம் மலர் தூவினன் தம்முனை – கம்.அயோ:11 6/3

மேல்


நிலாமுற்றத்துள் (1)

ஆய் சுதை மாடத்து அணி நிலாமுற்றத்துள்
ஆதி கொளீஇ அசையினை ஆகுவை – கலி 96/19,20

மேல்


நிலாவ (1)

நெஞ்சில் நின்று நிலாவ நிறுத்துவாய் – கம்.கிட்:11 5/4

மேல்


நிலாவகை (1)

தவன் நிலாவகை காப்பென் தகவினால் – கம்.அயோ:4 27/3

மேல்


நிலாவிய (1)

உள் நிலாவிய துயரம் பிடித்து உந்த ஆர் உயிர் நின்று ஊசலாட – கம்.பால:6 12/3

மேல்


நிலாவின் (3)

நிலாவின் இலங்கு மணல் மலி மறுகில் – அகம் 200/1
வாள் நிலாவின் நூல் உலாவும் மாலை மார்பும் மீளவும் – கம்.பால:13 47/3
நீள் நிலாவின் இசை நிறை தன் குலத்து – கம்.ஆரண்:14 21/1

மேல்


நிலாவு (1)

பூண் நிலாவு தோளினை பொறாய் என – கம்.கிட்:3 63/3

மேல்


நிலாவை (1)

இழிகின்ற கொழு நிலாவை நறவு என வள்ளத்து ஏற்றாள் – கம்.பால:19 15/4

மேல்


நிலியரோ (1)

நடுக்கு இன்றி நிலியரோ அத்தை அடுக்கத்து – புறம் 2/20

மேல்


நிலீஇயர் (2)

நிலீஇயர் அத்தை நீ நிலம் மிசையானே – புறம் 166/34
நிலீஇயர் அத்தை நீயே ஒன்றே – புறம் 375/16

மேல்


நிலை (482)

ஒன்பதிற்று இரட்டி உயர் நிலை பெறீஇயர் – திரு 168
அணங்கு சால் உயர் நிலை தழீஇ பண்டை தன் – திரு 289
ஓங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்து அன்ன – சிறு 154
நிலை அரும் குட்டம் நோக்கி நெடிது இருந்து – சிறு 180
கொழும் சூட்டு அருந்திய திருந்து நிலை ஆரத்து – பெரும் 46
தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட – பெரும் 77
ஊகம் வேய்ந்த உயர் நிலை வரைப்பின் – பெரும் 122
கொடு நுகம் தழீஇய புதவின் செம் நிலை
நெடு நுதி வய கழு நிரைத்த வாயில் – பெரும் 127,128
குழுமு நிலை போரின் முழு_முதல் தொலைச்சி – பெரும் 237
தமனிய பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப உயர் நிலை
வான் தோய் மாடத்து வரி பந்து அசைஇ – பெரும் 332,333
நின் நிலை தெரியா அளவை அ நிலை – பெரும் 464
நின் நிலை தெரியா அளவை அ நிலை
நாவல் அம் தண் பொழில் வீவு இன்று விளங்க – பெரும் 464,465
அ நிலை அணுகல் வேண்டி நின் அரை – பெரும் 467
ஓங்கு நிலை கரும்பொடு கதிர் மிடைந்து யாத்த – முல் 32
முக்கோல் அசை நிலை கடுப்ப நல் போர் – முல் 38
இடம் சிறந்து உயரிய எழு நிலை மாடத்து – முல் 86
ஓங்கு நிலை வய களிறு – மது 15
கடி காவின் நிலை தொலைச்சி – மது 153
உயர்_நிலை_உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும் – மது 197
தொல் வலி நிலைஇய அணங்கு உடை நெடு நிலை
நெய் பட கரிந்த திண் போர் கதவின் – மது 353,354
நிரை நிலை மாடத்து அரமியம்-தோறும் – மது 451
உயர்_நிலை_உலகம் இவண்_நின்று எய்தும் – மது 471
பணை நிலை புரவி புல் உணா தெவிட்ட – மது 660
வான் உற நிவந்த மேல் நிலை மருங்கின் – நெடு 60
நேர் வாய் கட்டளை திரியாது திண் நிலை
போர் வாய் கதவம் தாழொடு துறப்ப – நெடு 62,63
ஒருங்கு உடன் வளைஇ ஓங்கு நிலை வரைப்பின் – நெடு 79
ஐயவி அப்பிய நெய் அணி நெடு நிலை
வென்று எழு கொடியொடு வேழம் சென்று புக – நெடு 86,87
குன்று குயின்று அன்ன ஓங்கு நிலை வாயில் – நெடு 88
பணை நிலை முனைஇய பல் உளை புரவி – நெடு 93
நுண் சேறு வழித்த நோன் நிலை திரள் கால் – நெடு 157
திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலை ஆக – நெடு 160
ஆசு அறு காட்சி ஐயர்க்கும் அ நிலை
எளிய என்னார் தொன் மருங்கு அறிஞர் – குறி 17,18
திணி நிலை கடம்பின் திரள் அரை வளைஇய – குறி 176
என் முகம் நோக்கி நக்கனன் அ நிலை
நாணும் உட்கும் நண்ணு_வழி அடைதர – குறி 183,184
தன் நிலை தீர்ந்தன்றும் இலனே கொன் ஊர் – குறி 245
பணை நிலை புரவியின் அணை முதல் பிணிக்கும் – பட் 31
பரு நிலை நெடும் தூண் ஒல்க தீண்டி – பட் 250
பிறங்கு நிலை மாடத்து உறந்தை போக்கி – பட் 285
உயர் நிலை இதணம் ஏறி கை புடையூஉ – மலை 204
பகல் நிலை தளர்க்கும் கவண் உமிழ் கடும் கல் – மலை 206
அடி நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய – மலை 222
உயர் நிலை மா கல் புகர் முகம் புதைய – மலை 225
நிலை துறை வழீஇய மதன் அழி மாக்கள் – மலை 280
நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆக – மலை 316
அரசு நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய – மலை 378
கான் நிலை எருமை கழை பெய் தீம் தயிர் – மலை 523
தடாஅ நிலை ஒரு கோட்டு அன்ன – நற் 18/9
விண்டு புரையும் புணர் நிலை நெடும் கூட்டு – நற் 26/3
அ நிலை புகுதலின் மெய் வருத்து-உறாஅ – நற் 42/10
குறு நிலை குரவின் சிறு நனை நறு வீ – நற் 56/1
மலை கண்டு அன்ன நிலை புணர் நிவப்பின் – நற் 60/1
அன்னவோ இ நன்_நுதல் நிலை என – நற் 109/3
நிலை என ஒருவேன் ஆகி – நற் 109/9
தண்டு கால் வைத்த ஒடுங்கு நிலை மடி விளி – நற் 142/6
வாங்கு சிலை மறவர் வீங்கு நிலை அஞ்சாது – நற் 148/6
நெடு நிலை யாஅம் ஏறும் தொழில – நற் 186/7
தனி நிலை இதணம் புலம்ப போகி – நற் 194/6
தான் செய் குறி நிலை இனிய கூறி – நற் 204/8
அவர் நிலை அறியுமோ ஈங்கு என வருதல் – நற் 238/6
நுடங்கு நிலை பறவை உடங்கு பீள் கவரும் – நற் 251/9
உலவை ஓமை ஒல்கு நிலை ஒடுங்கி – நற் 252/1
இ நிலை தவிர்ந்தனம் செலவே வை நுதி – நற் 256/5
என் நிலை உரையாய் சென்று அவண் வரவே – நற் 277/12
கூம்பு நிலை அன்ன முகைய ஆம்பல் – நற் 280/2
பைதல் ஒரு நிலை காண வைகல் – நற் 306/8
அ நிலை அல்ல ஆயினும் சான்றோர் – நற் 327/4
கடன் நிலை குன்றலும் இலர் என்று உடன் அமர்ந்து – நற் 327/5
தொல் நிலை வழீஇய நின் தொடி என பன் மாண் – நற் 332/4
இறப்ப எவ்வம் நலியும் நின் நிலை
நிறுத்தல் வேண்டும் என்றி நிலைப்ப – நற் 338/4,5
நம் நிலை இடை தெரிந்து உணரான் தன் மலை – நற் 344/5
பாடு மனை பாடல் கூடாது நீடு நிலை
புரவியும் பூண் நிலை முனிகுவ – நற் 380/10,11
புரவியும் பூண் நிலை முனிகுவ – நற் 380/11
நிலை கிளர் மீனின் தோன்றும் நாடன் – நற் 393/7
மடவ மன்ற தடவு நிலை கொன்றை – குறு 66/1
தடவு நிலை தாழை சேர்ப்பற்கு – குறு 219/6
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான் – குறு 261/3
நன்னர் நெஞ்சத்தன் தோழி நின் நிலை
யான் தனக்கு உரைத்தனென் ஆக – குறு 265/6,7
கொன் நிலை குரம்பையின் இழிதரும் – குறு 284/7
முழவு முதல் அரைய தடவு நிலை பெண்ணை – குறு 301/1
தொல் நிலை நெகிழ்ந்த வளையன் ஈங்கு – குறு 303/4
நிலை உயர் யாஅம் தொலைய குத்தி – குறு 307/6
இன்னும் உளெனே தோழி இ நிலை
தண்ணிய கமழும் ஞாழல் – குறு 310/5,6
நின் நிலை கொடிதால் தீம் கலுழ் உந்தி – குறு 327/4
புலி நோக்கு உறழ் நிலை கண்ட – குறு 328/7
உயர்_நிலை_உலகமும் சிறிதால் அவர் மலை – குறு 361/2
தொல் நிலை மருதத்து பெரும் துறை – ஐங் 75/3
இலங்கு வளை மென் தோள் இழை நிலை நெகிழ – ஐங் 310/2
இலை இல மலர்ந்த ஓங்கு நிலை இலவம் – ஐங் 338/2
திணி நிலை கோங்கம் பயந்த – ஐங் 343/2
இள மா எயிற்றிக்கு நின் நிலை அறிய – ஐங் 364/2
இருண்டு தோன்று விசும்பின் உயர் நிலை உலகத்து – ஐங் 442/3
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து – ஐங் 449/2
பேதை அம் கொன்றை கோதை நிலை நோக்கி – ஐங் 462/2
தொடி நிலை கலங்க வாடிய தோளும் – ஐங் 475/1
தோள் கவின் எய்தின தொடி நிலை நின்றன – ஐங் 498/1
நெடு மதில் நிலை ஞாயில் – பதி 20/18
நிலை பெறு கடவுளும் விழை_தக பேணி – பதி 21/15
ஓங்கு நிலை வாயில் தூங்குபு தகைத்த – பதி 22/22
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய – பதி 34/9
தொல் நிலை சிறப்பின் நின் நிழல் வாழ்நர்க்கு – பதி 37/10
ஒளிறு நிலை உயர் மருப்பு ஏந்திய களிறு ஊர்ந்து – பதி 42/18
தொலையா கற்ப நின் நிலை கண்டிகுமே – பதி 43/31
வலம் படு குழூஉ நிலை அதிர மண்டி – பதி 49/9
உயர்_நிலை_உலகம் எய்தினர் பலர் பட – பதி 52/9
குழூஉ நிலை புதவின் கதவு மெய் காணின் – பதி 53/16
உயர்_நிலை_உலகத்து செல்லாது இவண் நின்று – பதி 54/10
குன்று நிலை தளர்க்கும் உருமின் சீறி – பதி 63/10
களிறு நிலை முணைஇய தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 64/7
உடை நிலை நல் அமர் கடந்து மறம் கெடுத்து – பதி 70/9
அரும் சமத்து அரு நிலை தாங்கிய புகர் நுதல் – பதி 71/20
சூடு நிலை உற்று சுடர்விடு தோற்றம் – பதி 74/14
ஒளிறு வாள் மன்னர் துதை நிலை கொன்று – பதி 76/2
கழை நிலை பெறாஅ குட்டத்து ஆயினும் – பதி 86/9
உயர்_நிலை_உலகத்து உயர்ந்தோர் பரவ – பதி 89/11
நெஞ்சு புகல் அழிந்து நிலை தளர்பு ஒரீஇ – பதி 92/14
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய – பதி 94/7
இ நிலை தெரி பொருள் தேரின் இ நிலை – பரி 2/26
இ நிலை தெரி பொருள் தேரின் இ நிலை
நின் நிலை தோன்றும் நின் தொல் நிலை சிறப்பே – பரி 2/26,27
நின் நிலை தோன்றும் நின் தொல் நிலை சிறப்பே – பரி 2/27
நின் நிலை தோன்றும் நின் தொல் நிலை சிறப்பே – பரி 2/27
நிலை தொலைபு வேர் தூர் மடல் – பரி 2/42
கால் வழக்கு அறு நிலை குன்றமும் பிறவும் – பரி 4/68
அறுவர் மற்றையோரும் அ நிலை அயின்றனர் – பரி 5/45
ஒரு நிலை பொய்கையோடு ஒக்கும் நின் குன்றின் – பரி 8/15
அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்கு சால் தலை காக்கும் – பரி 9/2
தணிவு-உற தாங்கிய தனி நிலை சலதாரி – பரி 9/6
ஆங்க அணி நிலை மாடத்து அணி நின்ற பாங்காம் – பரி 10/41
ஊர் மன்னும் அஞ்சி ஒளிப்பார் அவர் நிலை
கள்ளின் களி எழ காத்த ஆங்கு அலர் அஞ்சி – பரி 10/64,65
தாங்கும் நீள் நிலை ஓங்கு இருங்குன்றம் – பரி 15/14
ஒன்றிய சுடர் நிலை உள்படுவோரும் – பரி 19/47
இன்ன பல_பல எழுத்து_நிலை_மண்டபம் – பரி 19/53
சோபன நிலை அது துணி பரங்குன்றத்து – பரி 19/56
கடம்பு அமர் அணி நிலை பகர்ந்தேம் – பரி 19/104
ஓடி ஒளித்து ஒய்ய போவாள் நிலை காண்-மின் – பரி 20/39
அரு நிலை நீரின் அவள் துயர் கண்டு – பரி 21/43
யாழினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ – கலி 8/11
திருவினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ – கலி 8/14
அரைசினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ – கலி 8/17
புனை_இழாய் நின் நிலை யான் கூற பையென – கலி 10/22
தீது தீர் சிறப்பின் ஐவர்கள் நிலை போல – கலி 26/6
தொடி நிலை நெகிழ்த்தார் கண் தோயும் என் ஆர் உயிர் – கலி 29/18
நகை மொழி நல்லவர் நாணும் நிலை போல் – கலி 40/2
புணர் நிலை வளகின் குளகு அமர்ந்து உண்ட – கலி 43/20
நிலை உயர் கடவுட்கு கடம் பூண்டு தன் மாட்டு – கலி 46/16
தந்தையும் வந்து நிலை – கலி 83/31
நிலை பாலுள் ஒத்த குறி என் வாய் கேட்டு ஒத்தி – கலி 86/12
நிலை பால் அறியினும் நின் நொந்து நின்னை – கலி 87/7
மேல் நிலை மிகல் இகலின் மிடை கழிபு இழிபு மேற்சென்று – கலி 104/33
சீர் கெழு சிலை நிலை செயிர் இகல் மிகுதியின் சின பொதுவர் – கலி 105/27
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/50
நிலை அழி நெஞ்சத்தேன் அழுவேன் போலவும் – கலி 128/15
உயர்_நிலை_உலகம் உறீஇ ஆங்கு என் – கலி 139/36
துயர் நிலை தீர்த்தல் நும் தலை கடனே – கலி 139/37
அணி நிலை பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து ஒருத்தி – கலி 141/5
அனைத்து இனி பெரும அதன் நிலை நினைத்து காண் – கலி 149/13
அளி நிலை பொறாஅது அமரிய முகத்தள் – அகம் 5/1
விளி நிலை கொள்ளாள் தமியள் மென்மெல – அகம் 5/2
விரல் நுதி சிதைக்கும் நிரை நிலை அதர – அகம் 5/14
கழை நிலை பெறாஅ காவிரி நீத்தம் – அகம் 6/6
முடவு முதிர் புன்னை தடவு நிலை மா சினை – அகம் 10/3
வரை நிலை இன்றி இரவலர்க்கு ஈயும் – அகம் 13/9
கொண்டனள் நின்றோள் கண்டு நிலை செல்லேன் – அகம் 16/11
நாணி நின்றோள் நிலை கண்டு யானும் – அகம் 16/16
இலை இல ஓங்கிய நிலை உயர் யாஅத்து – அகம் 31/5
கவை முறி இழந்த செம் நிலை யாஅத்து – அகம் 33/3
படு ஞெமல் புதைய பொத்தி நெடு நிலை
முளி புல் மீமிசை வளி சுழற்று உறாஅ – அகம் 39/7,8
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணி – அகம் 45/10
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான் – அகம் 46/1
நெடு நிலை வியன் நகர் வீழ் துணை பயிரும் – அகம் 47/12
மெல்கிடு கவுள அல்கு நிலை புகுதரும் – அகம் 56/7
நெடு நிலை யாஅம் ஒற்றி நனை கவுள் – அகம் 59/8
உடன் நிலை வேட்கையின் மட நாகு தழீஇ – அகம் 64/12
பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல் – அகம் 67/10
ஆன் நிலை பள்ளி அளை பெய்து அட்ட – அகம் 107/8
சிதலை செய்த செம் நிலை புற்றின் – அகம் 112/2
நிரை நிலை ஞாயில் நெடு மதில் ஊரே – அகம் 124/16
அரம் போழ் அம் வளை தோள் நிலை நெகிழ – அகம் 125/1
அறல் வார் நெடும் கயத்து அரு நிலை கலங்க – அகம் 126/6
பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல் – அகம் 131/11
கணை கால் அம் பிணை காமர் புணர் நிலை
கடு மான் தேர் ஒலி கேட்பின் – அகம் 134/12,13
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணிய – அகம் 145/12
நிலை கோட்டு வெள்ளை நால் செவி கிடாஅய் – அகம் 156/14
நிலை துறை கடவுட்கு உளப்பட ஓச்சி – அகம் 156/15
எவன்-கொல் மற்று அவர் நிலை என மயங்கி – அகம் 164/8
தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ – அகம் 165/10
நன் நிலை பொறித்த கல் நிலை அதர – அகம் 179/8
நன் நிலை பொறித்த கல் நிலை அதர – அகம் 179/8
என் நிலை உரைமோ நெஞ்சே ஒன்னார் – அகம் 181/3
நிலை உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 185/13
கண்படு பாயல் கை ஒடுங்கு அசை நிலை
வாள் வாய் சுறவின் பனி துறை நீந்தி – அகம் 187/20,21
திண் நிலை எயிற்ற செந்நாய் எடுத்தலின் – அகம் 199/9
நிலை பெறு கடவுள் ஆக்கிய – அகம் 209/16
திண் நிலை மருப்பின் வய களிறு உரி-தொறும் – அகம் 211/4
முன் நிலை பொறாஅது முரணி பொன் இணர் – அகம் 227/7
வெண்ணெல் அரிநர் பெயர் நிலை பின்றை – அகம் 236/4
நம் வலத்து அன்மை கூறி அவர் நிலை
அறியுநம் ஆயின் நன்று-மன் தில்ல – அகம் 243/11,12
மல்கு திரை உழந்த ஒல்கு நிலை புன்னை – அகம் 250/2
அரம் போழ் அம் வளை நிலை நெகிழ்த்தோரே – அகம் 251/20
பணை நிலை முனைஇய வினை நவில் புரவி – அகம் 254/12
நீடு நிலை யாஅத்து கோடு கொள் அரும் சுரம் – அகம் 263/8
நம் நிலை அறியார் ஆயினும் தம் நிலை – அகம் 264/11
நம் நிலை அறியார் ஆயினும் தம் நிலை
அறிந்தனர்-கொல்லோ தாமே ஓங்கு நடை – அகம் 264/11,12
நிலை அரும் பொருள்_பிணி நினைந்தனிர் எனினே – அகம் 271/10
மெய் மலி உவகையன் அ நிலை கண்டு – அகம் 272/12
தண்டு கால் ஊன்றிய தனி நிலை இடையன் – அகம் 274/8
ஓங்கு நிலை தாழி மல்க சார்த்தி – அகம் 275/1
நோம்-கொல் அளியள் தானே தூங்கு நிலை
மரை ஏறு சொறிந்த மா தாள் கந்தின் – அகம் 287/3,4
ஒல்கு நிலை யாஅத்து ஓங்கு சினை பயந்த – அகம் 287/11
நெடு நிலை நடுகல் நாள் பலி கூட்டும் – அகம் 289/3
இ நிலை களைய வருகுவர்-கொல் என – அகம் 294/14
தொடை அமை பகழி துவன்று நிலை வடுகர் – அகம் 295/15
வைகு நிலை மதியம் போல பையென – அகம் 299/11
கால் நிலை செல்லாது கழி படர் கலங்கி – அகம் 299/16
எழுதி அன்ன திண் நிலை கதவம் – அகம் 311/3
இ நிலை வாரார் ஆயின் தம் நிலை – அகம் 314/13
இ நிலை வாரார் ஆயின் தம் நிலை
எவன்-கொல் பாண உரைத்திசின் சிறிது என – அகம் 314/13,14
நாய் பயிர் குறி நிலை கொண்ட கோடே – அகம் 318/15
தடவு நிலை புன்னை தாது அணி பெரும் துறை – அகம் 320/10
நீடு நிலை அரைய செம் குழை இருப்பை – அகம் 331/1
அணங்கு உடை உயர் நிலை பொருப்பின் கவாஅன் – அகம் 338/6
ஒல்கு நிலை இற்றி ஒரு தனி நெடு வீழ் – அகம் 345/19
இ நிலை அறியாய் ஆயினும் செம் நிலை – அகம் 353/6
இ நிலை அறியாய் ஆயினும் செம் நிலை
அமை ஆடு அம் கழை தீண்டி கல்லென – அகம் 353/6,7
தாள் கை பூட்டிய தனி நிலை இருக்கையொடு – அகம் 373/8
தன் நிலை உள்ளும் நம் நிலை உணராள் – அகம் 373/9
தன் நிலை உள்ளும் நம் நிலை உணராள் – அகம் 373/9
சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி – அகம் 379/11
நிரை நிலை நடுகல் பொருந்தி இமையாது – அகம் 387/15
கொலை வெம்மையின் நிலை பெயர்ந்து உறையும் – அகம் 389/19
இழை நிலை நெகிழ்ந்த எவ்வம் கூர – அகம் 398/1
ஒல்கு நிலை கடுக்கை அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 399/10
நீர் நிலை நிவப்பின் கீழும் மேலது – புறம் 6/6
நிலை கலங்க குழி கொன்று – புறம் 17/18
வெளிறு இல் நோன் காழ் பணை நிலை முனைஇ – புறம் 23/1
நிலை திரிபு எறிய திண் மடை கலங்கி – புறம் 25/8
நெடும் கை நவியம் பாய்தலின் நிலை அழிந்து – புறம் 36/7
எம் அளவு எவனோ மற்றே இன் நிலை
பொலம் பூ காவின் நன் நாட்டோரும் – புறம் 38/11,12
திறவாது அடைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 44/14
உயர்_நிலை_உலகத்து உறையுள் இன்மை – புறம் 50/15
உடன் நிலை திரியீர் ஆயின் இமிழ் திரை – புறம் 58/21
உயர் நிலை மாடத்து குறும்_பறை அசைஇ – புறம் 67/9
பிறங்கு நிலை மாடத்து உறந்தையோனே – புறம் 69/12
பொருநர்க்கு ஓங்கிய வேலன் ஒரு நிலை
பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார் – புறம் 69/13,14
அறன் நிலை திரியா அன்பின் அவையத்து – புறம் 71/7
மன்னுக பெரும நீயே தொல் நிலை
பெரு மலை விடர்_அகத்து அரு மிசை கொண்ட – புறம் 91/7,8
மடை கலங்கி நிலை திரிந்தனவே – புறம் 97/7
தொல் நிலை மரபின் நின் முன்னோர் போல – புறம் 99/4
நின்னது தா என நிலை தளர – புறம் 136/11
தடவு நிலை பலவின் நாஞ்சில் பொருநன் – புறம் 140/1
என் நிலை அறிந்தனை ஆயின் இ நிலை – புறம் 164/9
என் நிலை அறிந்தனை ஆயின் இ நிலை
தொடுத்தும் கொள்ளாது அமையலென் அடுக்கிய – புறம் 164/9,10
விருந்து உற்ற நின் திருந்து ஏந்து நிலை
என்றும் காண்க தில் அம்ம யாமே குடாஅது – புறம் 166/25,26
பிற்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே – புறம் 183/2
நீடு நிலை அரையத்து கேடும் கேள் இனி – புறம் 202/8
இடுக்கண் மனையோள் தீரிய இ நிலை
விடுத்தேன் வாழியர் குருசில் உது காண் – புறம் 210/11,12
உள்ளி வந்த ஓங்கு நிலை பரிசிலென் – புறம் 211/7
நிலை பெறு நடுகல் ஆகிய கண்ணும் – புறம் 223/3
தலை நாள்_மீன் நிலை திரிய – புறம் 229/6
நிலை நாள்_மீன் அதன்_எதிர் ஏர்தர – புறம் 229/7
உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார – புறம் 249/11
இழை நிலை நெகிழ்ந்த மள்ளன் கண்டிகும் – புறம் 251/3
வண்டு மேம்படூஉம் இ வற நிலை ஆறே – புறம் 263/4
ஓங்கு நிலை வேங்கை ஒள் இணர் நறு வீ – புறம் 265/2
திணி நிலை அலற கூவை போழ்ந்து தன் – புறம் 275/4
உயர்_நிலை_உலகத்து நுகர்ப அதனால் – புறம் 287/12
இன்புறு புணர் நிலை கண்ட மனையோள் – புறம் 320/6
எழு விட்டு அமைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 341/4
நெடு நிலை வாயில் கொட்குவர் மாதோ – புறம் 350/6
குன்று கண்டு அன்ன நிலை பல் போர்பு – புறம் 353/8
நிலை தளர்வு தொலைந்த ஒல்கு நிலை பல் கால் – புறம் 375/2
நிலை தளர்வு தொலைந்த ஒல்கு நிலை பல் கால் – புறம் 375/2
தன் நிலை அறியுநன் ஆக அ நிலை – புறம் 388/5
தன் நிலை அறியுநன் ஆக அ நிலை
இடுக்கண் இரியல்_போக உடைய – புறம் 388/5,6
சிற்குணத்தர் தெரிவு_அரு நல் நிலை
எற்கு உணர்த்த அரிது எண்ணிய மூன்றினுள் – கம்.பால:0 2/1,2
நிலை நிலாது இறை நின்றது போலவே – கம்.பால:1 6/2
நிலை உடை கவி நீத்தம் அ நீத்தமே – கம்.பால:1 9/4
புயல் தொடு குடுமி நெடு நிலை மாடத்து இ நகர் புகலுமாறு எவனோ – கம்.பால:3 4/4
பாய்ந்த தாரையின் நிலை பகரல் வேண்டுமோ – கம்.பால:3 41/4
நோம் உரும் நோய் நிலை நுவலகிற்றிலள் – கம்.பால:10 42/1
நிலை உருவ புய வலியை நீ உருவ நோக்கு ஐயா – கம்.பால:12 28/2
நிலை முக வலையங்கள் நிமிர்ந்து நீங்கிட – கம்.பால:14 4/3
கைகளின் திசை நிலை களிற்றை ஆய்வன – கம்.பால:14 19/2
சூர் உடை நிலை என தோய்ந்தும் தோய்கிலா – கம்.பால:14 20/1
ஆயவரை அ நிலை அறிந்தனர் துறந்து ஆங்கு – கம்.பால:15 20/2
உற்றவர் காணலுற்ற மலை நிலை உரைத்தும் அன்றே – கம்.பால:16 1/4
நிலை கடந்து பரந்தது நீத்தமே – கம்.பால:18 18/4
நிலை குலாம் மகர நீர் நெடிய மா கடல் எலாம் – கம்.பால:20 6/2
பொன் தோள் வலி நிலை சோதனை புரிவான் நசை உடையேன் – கம்.பால:24 18/2
அறன் நின்றதன் நிலை நின்று உயர் புகழ் ஒன்றுவது அன்றோ – கம்.பால:24 22/3
பொன் ஆர் கலை அணிவான் எதிர் புகுவான் நிலை உணரா – கம்.பால:24 24/2
மானம் மணி முடி மன்னவன் நிலை சோர்வு உறல் மதியான் – கம்.பால:24 25/1
தான் அ நிலை உறுவான் உறு வினை உண்டது தவிரான் – கம்.பால:24 25/2
ஆண்டை அ நிலை ஆக அறிந்தவர் – கம்.அயோ:2 1/1
தாலம் அன்ன தனி நிலை தாங்கிய – கம்.அயோ:2 27/2
இ நிலை நின்றவள்-தன்னை எய்த நோக்கி – கம்.அயோ:3 22/1
நெய் நிலை வேலவன் நீ திசைத்தது உண்டோ – கம்.அயோ:3 22/2
உன் நிலை சொல் எனது ஆணை உண்மை என்றான் – கம்.அயோ:3 22/4
பொறுப்பினும் இ நிலை போகிலாளை வாளால் – கம்.அயோ:3 28/3
நெறியோ அடியேன் நிலை நீ நினையா நினைவு ஏது என்னும் – கம்.அயோ:4 30/2
வெவ் வாள் அரசன் நிலை கண்டு என் ஆம் விளைவு என்று உன்னா – கம்.அயோ:4 34/4
அன்னாய் உரையாய் அரசன் அயர்வான் நிலை என் என்ன – கம்.அயோ:4 36/3
தள்ளா நிலை சால் மெய்ம்மை தழுவாவகைதான் எய்தின் – கம்.அயோ:4 52/1
எள்ளா நிலை கூர் பெருமைக்கு இழிவாம் என்றால் உரவோய் – கம்.அயோ:4 52/2
விள்ளா நிலை சேர் அன்பால் மகன் மேல் மெலியின் உலகம் – கம்.அயோ:4 52/3
நிலை குவட்டு இடை இடை நின்ற நங்கைமார் – கம்.அயோ:4 192/2
ஊழ்வினை வசத்து உயிர் நிலை என்று உன்னுவான் – கம்.அயோ:5 38/3
நீர் கொண்ட நெடும் தேர் பாகன் நிலை கண்டே திருவின் தீர்ந்தார் – கம்.அயோ:6 9/4
நிலை பெற நிலை நெறி நிறுத்தலால் நெடு – கம்.அயோ:12 44/2
நிலை பெற நிலை நெறி நிறுத்தலால் நெடு – கம்.அயோ:12 44/2
நின்றவனை நோக்கினான் திரு மேனி நிலை உணர்ந்தான் – கம்.அயோ:13 28/3
நினக்கு ஒன்றா நிலை நிறுவி நேமியான் – கம்.அயோ:14 96/2
எழுது பாவை அனையாள் நிலை உணர்ந்து இளையவன் – கம்.ஆரண்:1 40/2
நெறியின் ஒன்றி நிலை நின்ற நினைவு உண்டதனினும் – கம்.ஆரண்:1 46/2
நீ அறிதி எ பொருளும் அவை உன்னை நிலை அறியா – கம்.ஆரண்:1 54/3
தேவா இங்கு இவ்வோ நின் தொன்று நிலை என்றால் சிலை ஏந்தி வந்து எம்மை சேவடிகள் நோவ – கம்.ஆரண்:2 28/3
நின்றாரை காத்தி அயலாரை காய்தி நிலை இல்லா தீவினையும் நீ தந்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:2 30/4
போனவன் அக நிலை புலமையின் உணர்வான் – கம்.ஆரண்:2 33/1
நிலை மிகு தடங்களும் இனிது நீங்கினார் – கம்.ஆரண்:3 2/4
நிலம் காவல் அது கிடக்க நிலையாத நிலை உடையேன் நேய நெஞ்சின் – கம்.ஆரண்:4 22/2
வேத முதல் பேதை அவள் தன் நிலை விரிப்பாள் – கம்.ஆரண்:6 31/4
நிந்தனை அரக்கி நீதி நிலை இலாள் வினை மற்று எண்ணி – கம்.ஆரண்:6 42/1
உளைவன இயற்றல் ஒல்லை உன் நிலை உணருமாகில் – கம்.ஆரண்:6 60/3
நிலை எடுத்து நெடு நிலத்து நீ இருக்க தாபதர்கள் – கம்.ஆரண்:6 93/1
நிலை நிலாது முதுகை நெளிப்பு உற – கம்.ஆரண்:7 29/2
நில் நின்று காண்டி யான் செய் நிலை என விரும்பி நேரா – கம்.ஆரண்:7 59/3
துருவி ஓடின உயிர் நிலை சுடு சுரம் துரந்த – கம்.ஆரண்:8 10/1
நன்று நன்று நின் நிலை என அருள் இறை நயந்தான் – கம்.ஆரண்:8 18/3
நிலை இலா உலகினிடை நிற்பனவும் நடப்பனவும் நெறியின் ஈந்த – கம்.ஆரண்:10 2/1
இ நிலை உணர்ந்த பொழுது எ நிலையம் என்று – கம்.ஆரண்:10 41/2
மை நிலை நெடும் கண் மழை வான் நிலையது ஆக – கம்.ஆரண்:10 41/3
தங்கை நிலை இங்கு இது-கொல் என்று தளர்கின்றார் – கம்.ஆரண்:10 43/2
நின்று உயிர் நடுங்கி உடல் விம்மி நிலை நில்லார் – கம்.ஆரண்:10 48/3
தேயாநின்றாய் மெய் வெளுத்தாய் உள்ளம் கறுத்தாய் நிலை திரிந்து – கம்.ஆரண்:10 114/1
ஆணை செல்ல நிலை அழிந்த அரசர் போன்றான் அல் ஆண்டான் – கம்.ஆரண்:10 118/4
தேறா நிலை உற்றது ஓர் சிந்தையன் செய்கை ஓரான் – கம்.ஆரண்:10 161/2
நின் மருகிக்கும் நாசி இழக்கும் நிலை நேர்ந்தார் – கம்.ஆரண்:11 4/2
நின் தானைக்கு மேல் உளன் என்னும் நிலை அம்மா – கம்.ஆரண்:11 14/2
நிகழ்ந்ததை நினைத்திலை என் நெஞ்சின் நிலை அஞ்சாது – கம்.ஆரண்:11 20/1
திக்கயம் ஒளிப்ப நிலை தேவர் கெட வானம் – கம்.ஆரண்:11 28/1
நில்லா உலகின் நிலை நேர்மையினால் – கம்.ஆரண்:11 52/1
நின்ற நின் நிலை இது நெறியிற்று அன்று எனா – கம்.ஆரண்:12 12/3
ஏங்கினன் மன நிலை யாது என்று உன்னுவாம் – கம்.ஆரண்:12 27/3
நிலையே உயிரே நிலை தேடினிர் போய் – கம்.ஆரண்:12 75/3
செம் சேவகனார் நிலை நீர் தெரிவீர் – கம்.ஆரண்:12 76/1
நீதான் வினையேன் நிலை சொல்லலையோ – கம்.ஆரண்:12 78/4
கடு உண்டு உயிரின் நிலை காணுதியால் – கம்.ஆரண்:13 11/4
நீள் நிலை அறநெறி நின்றுளோர்க்கு எலாம் – கம்.ஆரண்:13 47/2
பொன் தொடிக்கு இ நிலை புகுதல்-பாலதோ – கம்.ஆரண்:13 54/2
இ நிலை இளையவன் செயல் இயம்பினாம் – கம்.ஆரண்:13 60/1
பொன் நிலை மானின் பின் தொடர்ந்து போகிய – கம்.ஆரண்:13 60/2
மன் நிலை அறிக என மங்கை ஏவிய – கம்.ஆரண்:13 60/3
பின்னவன்-தன் நிலை பேசுவாம்-அரோ – கம்.ஆரண்:13 60/4
வன் சொற்கள் தந்து மட மங்கை ஏவ நிலை தேர வந்த மருளோ – கம்.ஆரண்:13 64/2
நின்று உன்னி வந்த நிலை என்-கொல் என்று நெடியோன் விளம்ப நொடிவான் – கம்.ஆரண்:13 65/4
நீல மேனி அ நெடியவன் மன நிலை திரிய – கம்.ஆரண்:13 75/1
விண்ணின் ஓங்கியது ஒரு நிலை மெய் உற வெந்த – கம்.ஆரண்:13 78/2
நிலை கிடந்தவா நோக்கு என நோக்கினன் நின்றான் – கம்.ஆரண்:13 85/4
நின்றால் அன்றோ நிற்பது வாய்மை நிலை அம்மா – கம்.ஆரண்:15 29/4
எண் திசையும் திண் சுவரா ஏழ்_ஏழ் நிலை வகுத்த – கம்.ஆரண்:15 44/1
சொல்லினால் ஏவல் செய்வான் அவன் நிலை சொல்லல்-பாற்றோ – கம்.கிட்:2 34/4
அ நிலை துறந்து வானுக்கு அ புறத்து உலகன் ஆனான் – கம்.கிட்:7 157/4
நின்றாள் அ நிலை நோக்கி நீதி சால் – கம்.கிட்:8 17/3
நிறை துளங்கினும் நிலை துளங்குறு நிலைமை நின்-வயின் நிற்குமோ – கம்.கிட்:10 65/2
நிறம் கருகு கங்குல் பகல் நின்ற நிலை நீவா – கம்.கிட்:10 74/1
யான் உற கடவதே இதுவும் இ நிலை
வேல் நிறத்து உற்றது ஒத்துழியும் வீகிலேன் – கம்.கிட்:10 85/3,4
மேல் நிலை அனையான் செய்கை விளைந்தவா விளம்புக என்றான் – கம்.கிட்:11 53/4
அ நிலை கண்ட திண் தோள் அரி_குலத்து அனிகம் அம்மா – கம்.கிட்:11 83/1
எ நிலை உற்றது என்கேன் யாண்டு புக்கு ஒளித்தது என்கேன் – கம்.கிட்:11 83/2
இ நிலை கண்ட அன்னை ஏந்து இழை ஆயத்தொடு – கம்.கிட்:11 83/3
மின் நிலை வில்லினானை வழி எதிர் விலக்கி நின்றாள் – கம்.கிட்:11 83/4
மேல் நிலை அழிந்து உயிர் விம்மினான்-அரோ – கம்.கிட்:11 115/4
புல் நிலை குரக்கு இயல் புதுக்கினேன் என்றான் – கம்.கிட்:11 129/4
நிலை ஆர் கற்பமும் நின்றது இன்று நீ – கம்.கிட்:16 35/3
நீ யாரை என்னை இவண் நின்ற நிலை என்றான் – கம்.சுந்:1 68/4
நுணுகும் வீங்கும் மற்று அவன் நிலை யாவரே நுவல்வார் – கம்.சுந்:2 132/3
புல் நிலைய காமத்தால் புலர்கின்ற நிலை பூவை – கம்.சுந்:2 222/3
துன்று_அல் ஓதிதன் நிலை இனி சொல்லுவான் துணிந்தாம் – கம்.சுந்:3 2/4
வெப்பினால் புலர்ந்து ஒரு நிலை உறாத மென் துகிலாள் – கம்.சுந்:3 8/4
யாண்டை என் நிலை அறிவுறுப்பார்கள் இ பிறப்பில் – கம்.சுந்:3 13/2
தொளை உறு புழை வேய் தூங்கு இசை கானம் துயலுறாது ஒரு நிலை தொடர – கம்.சுந்:3 84/1
இளையவர் மிடறும் இ நிலை இசைப்ப கின்னரர் முறை நிறுத்து எடுத்த – கம்.சுந்:3 84/2
நிலை கெடுத்தேன் எனும் மாற்றம் நேரும் நீ – கம்.சுந்:3 119/2
தேவரோ அவுணர்-தாமோ நிலை நின்று வினையின் தீர்ந்தார் – கம்.சுந்:3 126/2
நீ அறிந்திலையோ நீதி நிலை அறிந்திலாத நீசா – கம்.சுந்:3 131/4
நெறிந்து ஆர் ஓதி பேதையும் ஆவி நிலை நின்றாள் – கம்.சுந்:3 153/4
பெற்றியின் உணர்தல்-பாற்றோ உயிர் நிலை பிறிதும் உண்டோ – கம்.சுந்:4 35/2
அ நிலை ஆய அண்ணல் ஆண்டு நின்று அன்னை நின்னை – கம்.சுந்:4 78/1
என்னே நின் நிலை ஈது என்றால் – கம்.சுந்:5 48/3
இ நிலை உடையவள் தரிக்கும் என்றியேல் – கம்.சுந்:5 70/1
பொய் நிலை காண்டி யான் புகன்ற யாவும் உன் – கம்.சுந்:5 70/2
கைம் நிலை நெல்லியங்கனியின் காட்டுகேன் – கம்.சுந்:5 70/3
மெய்ம் நிலை உணர்ந்து நீ விடைதந்து ஈ என்றான் – கம்.சுந்:5 70/4
சேற்றில் செல்லா தேரின் ஆழி ஆழும் நிலை தேரா – கம்.சுந்:8 42/3
நீதி அன்றால் உடன் வந்தாரை காக்கும் நிலை இல்லாய் – கம்.சுந்:8 43/2
ஐயனும் அவர் நிலை அமைய நோக்கினான் – கம்.சுந்:9 24/4
எற்றாம் மாருதி நிலை என்பார் இனி இமையா விழியினை இவை ஒன்றோ – கம்.சுந்:10 32/3
வெவ் உரை நீங்கினாள் நிலை விளம்புவாம் – கம்.சுந்:12 28/4
நீலம் நின்ற நிறத்தன கீழ் நிலை
மாலின் வெம் சின யானையை மானுவ – கம்.சுந்:13 8/1,2
தொல்லை நல் நிலை தொடர்ந்த பேர் உணர்வு அன்ன தொழிலால் – கம்.சுந்:13 29/3
ஏழும் வெந்து என எரிந்தன நெடு நிலை ஏழும் – கம்.சுந்:13 35/4
குன்றம் ஒத்து உயர் தட நெடு மா நிலை கோயில் – கம்.சுந்:13 36/2
நென்னல் கண்ட திருமேனி இன்று பிறிது ஆய் நிலை தளர்வான் – கம்.யுத்1:1 5/1
நிலை மேற்கொண்டு மெலிகின்ற நெடியோன்-தன்-முன் படி ஏழும் – கம்.யுத்1:1 6/2
தொகை நிலை குரங்கு உடை மனிதர் சொல்லி என் – கம்.யுத்1:2 45/1
ஈது அவன் நிலை எ உலகங்கட்கும் இறைவன் – கம்.யுத்1:3 18/4
தனக்கும் தன் நிலை அறிவு அரும் ஒரு தனி தலைவன் – கம்.யுத்1:3 33/2
ஒக்க நோக்கினர் அல்லவர் இதன் நிலை உணரார் – கம்.யுத்1:3 44/4
தொல் நிலை ஒருவரால் துணியல்-பாலதோ – கம்.யுத்1:3 59/4
ஓங்கிய மேல் நிலை உணரல்-பாலதோ – கம்.யுத்1:3 60/4
ஓவல் இல் ஒரு நிலை ஒருவன் செய்வினை – கம்.யுத்1:3 63/3
நெடியாய் அடியேன் நிலை நேர்குதியோ – கம்.யுத்1:3 104/4
துள்ளும் பொறியின் நிலை சோதனைதான் – கம்.யுத்1:3 105/3
நின்றவன் தன்னை நோக்கி நிலை இது கண்டு நீயும் – கம்.யுத்1:3 145/1
அற நிலை வழாமையும் ஆதி மூர்த்தி-பால் – கம்.யுத்1:4 43/1
நில்லு-மின் என்று நீர் யாவிர் நும் நிலை
சொல்லு-மின் என்ன ஓர் துணைவன் சொல்லினான் – கம்.யுத்1:4 50/3,4
விண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் மெய்ம் முகம் – கம்.யுத்1:4 67/1
கண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கை பொருள் – கம்.யுத்1:4 67/2
கொண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கூழுடன் – கம்.யுத்1:4 67/3
உண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் உற்றவர் – கம்.யுத்1:4 67/4
நிலை உடை வட வரை குலைய நேர்ந்து அதன் – கம்.யுத்1:5 17/1
கோட்டு இரும் திசை நிலை கும்ப குன்றையும் – கம்.யுத்1:5 23/3
சென்று மேல் நிலை பெறாது திரிந்தன சிகர சில்லி – கம்.யுத்1:8 22/4
நீரிடை தோற்ற அன்றே தம் நிலை நீங்கி சென்றால் – கம்.யுத்1:8 23/3
நிலை இலேம் என்று இலங்கை நெருங்கினார் – கம்.யுத்1:8 31/4
தியந்தம் முட்ட திசை நிலை யானையும் – கம்.யுத்1:8 39/3
நூல் வரை வழி செய்தானுக்கு அ நிலை நொய்தின் சொன்னான் – கம்.யுத்1:9 14/4
நல் நிலை நின்று தீர்ந்து நவை உயிர்கள்-தோறும் – கம்.யுத்1:9 73/2
தொல் நிலை பிரிந்தான் என்ன பல வகை நின்ற தூயோன் – கம்.யுத்1:9 73/3
செறிந்து உழல் கறங்கு அனையர் மேனி நிலை தேரார் – கம்.யுத்1:12 25/1
இ நிலை விரைவின் எய்தாது இ துணை தாழ்த்தி ஆயின் – கம்.யுத்1:12 38/1
செம்புக்கும் சிவந்த செம் கண் திசை நிலை களிற்றின் சீற்ற – கம்.யுத்1:12 41/1
தாயினும் பழகினார்க்கும் தன் நிலை தெரிக்கல் ஆகா – கம்.யுத்1:13 3/1
உம்பியை வாயில்-தோறும் நிலை தெரிந்து உணர்த்த சொன்னான் – கம்.யுத்1:13 7/3
குன்றினும் உயர்ந்தது என்றால் மன நிலை கூறலாமோ – கம்.யுத்1:14 10/4
நிலை குலைந்து விழுதலின் நின்றுளார் – கம்.யுத்2:15 55/2
மாயத்தின் இயற்கை வல்லார் நிலை என்னை முடிவின் மாரி – கம்.யுத்2:15 142/2
கற்று அங்கியின் நெடு வாயுவின் நிலை கண்டவர் கதியால் – கம்.யுத்2:15 179/1
நின்று உன் நிலை தருவாய் எனின் நின் நேர் பிறர் உளரோ – கம்.யுத்2:15 182/3
நன்றாக நின் நிலை நன்று என நல்கா எதிர் நடவா – கம்.யுத்2:15 183/3
நிலை கொள் மா கடல் ஒத்தனன் கரம் புடை நிமிரும் – கம்.யுத்2:15 211/2
நின்றவன் நிலை நோக்கிய நெடுந்தகை இவனை – கம்.யுத்2:15 250/1
நிலை கிடந்த நெடு மதிள் கோபுரத்து – கம்.யுத்2:16 66/1
கூரிய சூலத்தான் என்று அவன் நிலை கூறலுற்றான் – கம்.யுத்2:16 109/4
சோதியின் கிளர் நிலை தொடர்தல் ஓவின – கம்.யுத்2:16 272/2
சிந்துவும் தன் நிலை குலைய சேண் உற – கம்.யுத்2:16 307/3
நோக்கு இழந்தனர் வானவர் எங்களால் அ வகை நிலை நோக்கி – கம்.யுத்2:16 322/1
நின் நிலை யாது என்னேன் உயிர் பேணி நிற்கின்றேன் – கம்.யுத்2:17 79/2
நிலை கண்டன கண்டு ஒரு தாதை நெடும் – கம்.யுத்2:18 28/3
முட்டின முட்டு அற முரண் உறு திசை நிலை
எட்டினும் எட்ட_அரு நிலையன எவை அவன் – கம்.யுத்2:18 135/1,2
நிலை அஞ்சின திசை வெம் கரி நிமிர்கின்றன கடலில் – கம்.யுத்2:18 152/2
ஏனை மகளிர் நிலை என் ஆகும் போய் இரங்கி – கம்.யுத்2:18 273/3
அடி-மேல் விழுந்து பணியாமல் நின்ற நிலை உன்னி உன்னி அழிவான் – கம்.யுத்2:19 249/2
நிருமித்த என்ன உயிரோடு எழுந்து நிலை நின்ற தெய்வ நெறியால் – கம்.யுத்2:19 265/4
கூறினர் தம் நிலை செய்கை குறித்தார் – கம்.யுத்3:20 16/4
நிலை நெடும் காலொடும் நிமிர்ந்த வாலொடும் – கம்.யுத்3:20 39/2
நிலை கொள் பேர் இருள் நீங்கலும் நிலத்திடை நின்ற – கம்.யுத்3:20 57/1
அன்னான் நிலை கண்டு அயல் நின்று அறைவான் – கம்.யுத்3:21 3/4
வளர்ந்தான் நிலை உணர்ந்தார் உலகு ஒரு மூன்றையும் வலத்தால் – கம்.யுத்3:22 114/3
நீளோடு திசை போதா விசைத்து எழுவான் உருவத்தின் நிலை ஈது அம்மா – கம்.யுத்3:24 31/4
செரு வென்றான் நிலை ஒன்றும் தெரியகிலார் உலகு அனைத்தும் தெரியும் செல்வர் – கம்.யுத்3:24 39/4
நிலை பேர மறிப்ப நிகர்த்தனவால் – கம்.யுத்3:27 40/4
வானின் தலை நிலை நின்றவர் மழுவாளியும் மலரோன் – கம்.யுத்3:27 132/1
அயிரா நிலை உடையான் இவன் அவன் இ உலகு அனைத்தும் – கம்.யுத்3:27 142/2
நிலை இலா வாழ்வை இன்னும் நினைவேனோ நினைவு இலாதேன் – கம்.யுத்3:29 47/4
புற நிலை பெரும் சக்கர மால் வரை பொருப்பின் – கம்.யுத்3:30 18/2
எறிந்து வேல் நிலை காண்பவர் இந்துவால் யாக்கை – கம்.யுத்3:31 10/2
நின்று நிலை ஆறினர்கள் வானவரும் மானவனும் நேமி எனல் ஆம் – கம்.யுத்3:31 153/2
நிலை கோடல் இல் வென்றி அரக்கரை நேர் – கம்.யுத்3:31 205/1
எறிந்த காலையில் வீடணன் அதன் நிலை எல்லாம் – கம்.யுத்4:32 28/1
இ நிலை இதுவோ பொய்ம்மை விளம்பினீர் போலும் என்றான் – கம்.யுத்4:34 12/4
திசை நிலை கட கரி செருக்கு சிந்தின – கம்.யுத்4:37 81/1
சிட்டர்-தம் தனி தேவனும் அதன் நிலை தெரிந்தான் – கம்.யுத்4:37 103/4
நிலை உறு நேமியான் அறிந்து நீசனை – கம்.யுத்4:37 155/2
தம் அடங்கு முனிவரையும் தலை அடங்கா நிலை அடங்க சாய்த்த நாளின் – கம்.யுத்4:37 200/3
நிலை மேலும் இனி உண்டோ நீர்-மேலை கோலம் எனும் நீர்மைத்து அன்றே – கம்.யுத்4:37 203/4
நின்றான் அப்புறத்து அரக்கன் நிலை கேட்டள் மயன் பயந்த நெடும் கண் பாவை – கம்.யுத்4:38 11/4
நிலை கிடந்தது உடல் நிலத்தே என்றான் – கம்.யுத்4:40 5/4
நிலை இலாமை நினைந்தனென் நின்னை என் – கம்.யுத்4:40 15/3
சோரும் என் நிலை அவன் தூதும் அல்லனோ – கம்.யுத்4:40 60/4
மங்கையர் மன நிலை உணர வல்லரோ – கம்.யுத்4:40 63/4
முத்தர் ஆனவர் இதன் நிலை மொழிகிவது அல்லால் – கம்.யுத்4:41 17/3
நைந்து போக உயிர் நிலை நச்சிலேன் – கம்.யுத்4:41 77/3

மேல்


நிலை-தொறும் (1)

தரம் உறு நிலை-தொறும் சாளரம்-தொறும் – கம்.சுந்:12 14/2

மேல்


நிலை-உலகத்து (1)

உயர்_நிலை-உலகத்து ஐயர் இன்புறுத்தினை – பதி 70/19

மேல்


நிலைக்க (1)

சோர்வு இல நிலைக்க நடு இட்டது ஒரு தூணோ – கம்.சுந்:2 64/3

மேல்


நிலைக்கலாமையும் (1)

நெறி அலது ஆதலின் நிலைக்கலாமையும்
எறி கடல் உலகு எலாம் இளவற்கு ஈந்தது ஓர் – கம்.யுத்1:4 90/2,3

மேல்


நிலைக்கு (2)

நிலைக்கு ஒராஅ இலக்கம் போன்றன – புறம் 4/6
நிலைக்கு ஒத்த நின் துணை துணைவியர் – புறம் 166/17

மேல்


நிலைக்குந்து (1)

கானல் புன்னை சினை நிலைக்குந்து
கழியே சிறு வெள் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – புறம் 386/15,16

மேல்


நிலைக்கும் (2)

நிலைக்கும் வானில் நெடு மதி நீள் நிலா – கம்.ஆரண்:6 68/3
புண்ணியம் ஒன்றே என்றும் நிலைக்கும் பொருள் கொண்டீர் – கம்.கிட்:17 16/4

மேல்


நிலைகளில் (1)

நிலைகளில் பரக்க வேலை நீரினில் நிரம்ப தூர்க்கும் – கம்.யுத்1:3 141/4

மேல்


நிலைகெட (1)

ஆசையின் நிலைகெட அலைக்கல் ஆன்றது – கம்.சுந்:2 120/4

மேல்


நிலைகொள் (1)

நிலைகொள் நெடு மேரு கிரி அன்று நெடிது-அம்மா – கம்.யுத்4:36 17/3

மேல்


நிலைசெல்லா (1)

மெல்லம்புலம்பன் கண்டு நிலைசெல்லா
கரப்பவும்_கரப்பவும் கைம்மிக்கு – நற் 263/8,9

மேல்


நிலைத்தார்களும் (1)

நெரிந்தார்களும் நெரியாது உயிர் நிலைத்தார்களும் நெருக்கால் – கம்.யுத்2:18 163/2

மேல்


நிலைத்தான் (1)

பதைத்தான் உடல் நிலைத்தான் சில பகு வாய் அயில் பகழி – கம்.யுத்3:27 123/1

மேல்


நிலைத்திலர் (1)

நிலைத்திலர் உலைந்து சாய்ந்தார் நிமிர்ந்தது குருதி நீத்தம் – கம்.யுத்2:19 197/4

மேல்


நிலைத்து (3)

எண் அடி அற்ற குன்றில் நிலைத்து நின்று எய்த நோக்கி – கம்.சுந்:1 79/2
நிலைத்து நின்று சினம் முந்து செல்ல எதிர் சென்று சென்று உற நெருக்கலால் – கம்.யுத்2:19 64/3
ஓங்கினார் மெள்ள மெள்ள உயிர் நிலைத்து உவகை ஊன்ற – கம்.யுத்4:33 2/3

மேல்


நிலைத்தே (1)

மாயோன் ஒத்த இன் நிலைத்தே
சென்று தொழுகல்லீர் கண்டு பணி-மின்மே – பரி 15/33,34

மேல்


நிலைதிரிவார் (1)

நெய் குழல் உறும் இழை என நிலைதிரிவார் – கம்.பால:5 125/4

மேல்


நிலைநிற்பது (1)

நிச்சயம் எனும் கவசம்தான் நிலைநிற்பது அன்றி – கம்.ஆரண்:8 2/3

மேல்


நிலைநிறுத்தற்கு (1)

ஊழி பலவும் நிலைநிறுத்தற்கு ஒருவன் நீயே உளை ஆனாய் – கம்.சுந்:4 110/2

மேல்


நிலைநின்றது (1)

நீண்ட சாலையொடு நிலைநின்றது
காண்டி ஐய நின் மெய் உணர் கண்களால் – கம்.சுந்:5 24/3,4

மேல்


நிலைநின்றன (1)

அன்னான் வரும் அளவின் தலை நிலைநின்றன அனிகம் – கம்.யுத்2:18 171/1

மேல்


நிலைப்ப (1)

நிறுத்தல் வேண்டும் என்றி நிலைப்ப
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே மால் கொள – நற் 338/5,6

மேல்


நிலைப்பது (1)

உன் உயிர் நிலைப்பது ஓர் அருத்தியொடு உழைத்து ஆண்டு – கம்.பால:22 30/3

மேல்


நிலைபெயர்ந்து (1)

மலை சேண் இகந்தனர் ஆயினும் நிலைபெயர்ந்து
நாள் இடைப்படாமை வருவர் நமர் என – அகம் 333/13,14

மேல்


நிலைபெற்ற (3)

தமிழ் நிலைபெற்ற தாங்கு அரு மரபின் – சிறு 66
திரு நிலைபெற்ற தீது தீர் சிறப்பின் – நெடு 89
அணங்கு நிலைபெற்ற தட மென் தோளே – அகம் 295/22

மேல்


நிலைபெற்றனையோ (1)

இரும் கழி மருங்கு நிலைபெற்றனையோ
சொல் இனி மடந்தை என்றனென் அதன்_எதிர் – நற் 155/7,8

மேல்


நிலைபெற்றுளது (1)

நின்று நிலைபெற்றுளது நீள் நுதலியோடும் – கம்.கிட்:14 70/2

மேல்


நிலைபெற்றோர் (1)

அறம் நிலைபெற்றோர் அனையேன் அதன்_தலை – நற் 166/6

மேல்


நிலைபெற (3)

மணி புரை வயங்கு இழை நிலைபெற
தணிதற்கும் உரித்து அவள் உற்ற நோயே – ஐங் 210/4,5
வாளி வாளிகள் நிலைபெற மறலுவார் – பரி 9/54
காதை என் புகழினோடு நிலைபெற அமரர் காண – கம்.யுத்3:28 9/2

மேல்


நிலைபெறாது (1)

உண்ணவும் நிலைபெறாது உணர்வும் ஒன்றிட – கம்.பால:10 35/3

மேல்


நிலைபெறுத்தலும் (1)

நிலைபெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்கலா – கம்.பால:0 1/2

மேல்


நிலைமை (21)

நில்லா உலகத்து நிலைமை தூக்கி – பொரு 176
நில்லா உலகத்து நிலைமை தூக்கி – பெரும் 466
தீது இல் நிலைமை முயங்குகம் பலவே – குறு 368/8
இறத்திரால் ஐய மற்று இவள் நிலைமை கேட்டீ-மின் – கலி 25/12
அங்கு அடுத்த நிலைமை அறைந்தனம் – கம்.ஆரண்:12 1/2
பழிப்பு அறு நிலைமை ஆண்மை பகர்வது என் பதும பீடத்து – கம்.ஆரண்:15 53/1
கேவலத்து இவர் நிலைமை தேர்வது எ கிழமை கொடு – கம்.கிட்:2 5/4
சோர்வு இலன் நிலைமை எல்லாம் தெரிவுற சொல்லலுற்றான் – கம்.கிட்:2 25/4
நிறை துளங்கினும் நிலை துளங்குறு நிலைமை நின்-வயின் நிற்குமோ – கம்.கிட்:10 65/2
அங்கு அவள் நிலைமை எல்லாம் அளந்து அறிந்து அருகு சார்ந்து – கம்.கிட்:13 66/3
நின்றனர் செய்வது ஓர் நிலைமை ஓர்கிலர் – கம்.கிட்:14 27/1
நெறிந்த குழல் நின் நிலைமை கண்டும் நெடியோன்-பால் – கம்.சுந்:5 4/3
நின்றுளன் என்னின் கள்வன் நிரப்புதி நிலைமை என்றான் – கம்.யுத்1:3 123/4
அங்கு அவர் நிலைமை நிற்க மனிசனுக்காக அஞ்சாது – கம்.யுத்1:14 23/3
நிருதனும் அனையவன் நிலைமை நோக்கியே – கம்.யுத்2:16 257/1
உன் நிலைமை ஈது ஆயின் ஓடை களிறு உந்தி – கம்.யுத்2:17 79/3
யாவதும் நிலைமை தன்மை இன்னது என்று இமையா நாட்ட – கம்.யுத்3:24 48/1
சீரிது பெரிது இதன் நிலைமை என தெரிபவன் ஒரு சுடு தெறு கணையால் – கம்.யுத்3:28 27/3
காரியத்தின் நிலைமை கழறுவாம் – கம்.யுத்4:33 34/4
நீதி ஆறு என தெரிவுறு நிலைமை பெற்று உடையாய் – கம்.யுத்4:41 8/1
தோட்டு அலர் தெரியலான் நிலைமை சொல்லும்-கால் – கம்.யுத்4:41 110/2

மேல்


நிலைமைத்து (1)

இன்ன நிலைமைத்து என்ப – நற் 226/8

மேல்


நிலைமையார் (1)

பேதியா நிலைமையார் எவரினும் பெருமையார் – கம்.கிட்:3 5/2

மேல்


நிலைமையின் (1)

நில வரை தாங்கிய நிலைமையின் பெயரா – பரி 15/2

மேல்


நிலைமையும் (6)

ஊரது நிலைமையும் இதுவே மற்றே – புறம் 355/3
ஆங்குறு நிலைமையும் அரக்கன் நோக்கினான் – கம்.ஆரண்:13 50/2
வல்லவன் நிலைமையும் மனமும் தேர்ந்து உரை – கம்.சுந்:12 21/3
ஆள்வினை நிலைமையும் அரக்கர் ஆற்றலும் – கம்.யுத்1:2 44/1
தள்ளவாரி நிலைமையும் தாபதர் – கம்.யுத்1:9 56/2
நீதியும் தருமம் நிறை நிலைமையும் புலமை-தானும் – கம்.யுத்2:16 130/1

மேல்


நிலைமையை (1)

நிறை அடி கோல வாலின் நிலைமையை நினையும்-தோறும் – கம்.கிட்:7 148/3

மேல்


நிலைய (12)

கழிந்து உகு நிலைய ஆக – ஐங் 329/4
பெரும் தண் நிலைய பாக்கமும் உடைத்தே – ஐங் 439/3
கடவுள் நிலைய கல் ஓங்கு நெடு வரை – பதி 43/6
கொடி நுடங்கு நிலைய கொல் களிறு மிடைந்து – பதி 52/1
நெய் நிலைய வேல் அரசன் நேருநரை இல்லான் – கம்.ஆரண்:10 41/1
மண் துயின்றன நிலைய மலை துயின்றன மறு_இல் – கம்.கிட்:1 40/1
மா கரத்தன உரத்தன வலியன நிலைய
வேகரத்து வெம் கண் உமிழ் வெயிலன மலையின் – கம்.கிட்:12 10/1,2
நிழலும் தம்மையும் வேற்றுமை தெரிவு_அரு நிலைய – கம்.சுந்:2 6/4
புல் நிலைய காமத்தால் புலர்கின்ற நிலை பூவை – கம்.சுந்:2 222/3
நிருமித்த எழிலி முற்றிற்று என்னலாம் நிலைய நேமி – கம்.சுந்:8 4/3
ஊழி திரியும் காலத்தும் உலையா நிலைய உயர் கிரியும் – கம்.யுத்1:1 1/1
தண்டு கொண்டு அரக்கர் தாக்க சாய்ந்து உகு நிலைய சந்தின் – கம்.யுத்2:19 49/1

மேல்


நிலையத்தின் (1)

மீன நிலையத்தின் உக வீசி விழி மானை – கம்.சுந்:6 2/2

மேல்


நிலையது (5)

சென்று ஆசறும் காலத்து அ நிலையது ஆகி திறத்து உலகம்தான் ஆகி செஞ்செவே நின்ற – கம்.ஆரண்:2 30/2
உந்த_அரு நிலையது ஆகி உடன் உறைந்து உயிர்கள் தம்மை – கம்.ஆரண்:7 55/3
மை நிலை நெடும் கண் மழை வான் நிலையது ஆக – கம்.ஆரண்:10 41/3
பொது நெறி நிலையது ஆக புணர்த்துதல் புலமைத்து என்னா – கம்.யுத்1:9 71/2
விதி நெறி நிலையது ஆக விளம்புகின்றோரும் மீண்டு – கம்.யுத்1:9 71/3

மேல்


நிலையம் (2)

இ நிலை உணர்ந்த பொழுது எ நிலையம் என்று – கம்.ஆரண்:10 41/2
நெஞ்சு பூத்த தாமரையின் நிலையம் பூத்தாள் நிறம் பூத்த – கம்.கிட்:1 31/2

மேல்


நிலையர் (5)

சேரி இளையர் செல அரு நிலையர்
வலியர் அல்லோர் துறை_துறை அயர – பரி 6/38,39
மருளொடு தெருளுறும் நிலையர் மங்கையர் – கம்.ஆரண்:10 128/3
சிந்தனைக்கு உரிய பொருள் தேடுதற்கு உறு நிலையர் – கம்.கிட்:2 6/4
சதமன் அஞ்சுறு நிலையர் தருமன் அஞ்சுறு சரிதர் – கம்.கிட்:2 8/3
தேவர் திரிபுவன நிலையர் செரு இதனை – கம்.யுத்3:31 165/1

மேல்


நிலையலை (1)

ஓரும் நீ நிலையலை என கூறல் தான் நாணி – கலி 44/13

மேல்


நிலையவன் (1)

ஆணியின் நிலையவன் விசிகம் நுழைந்து ஆயிரம் உடல் புக அழிபடு செம் – கம்.யுத்3:28 26/1

மேல்


நிலையள் (1)

ஆடக வளை குயிலும் அ நிலையள் ஆனாள் – கம்.பால:23 2/4

மேல்


நிலையளா (1)

நோய் மலி நிலையளா துறப்பாயால் மற்று நின் – கலி 135/10

மேல்


நிலையளாக (1)

தெரிவு அரு நிலையளாக தீ விடத்து அரவம் தானே – கம்.ஆரண்:12 63/3

மேல்


நிலையன் (4)

நீர் அன நிலையன் பேர் அன்பினன் என – நற் 347/8
நினையும் நெஞ்சு இற உரும் என உறுக்கு உறும் நிலையன்
பனசன் என்பவன் பன்னிரண்டு ஆயிர கோடி – கம்.கிட்:12 8/2,3
பிள்ளைமை துறந்தான் என்னா பேதுறும் நிலையன் ஆகி – கம்.யுத்2:16 164/2
துளக்குறும் நிலையன் அல்லன் சுந்தர தோளன் வாளி – கம்.யுத்2:16 198/3

மேல்


நிலையன (3)

நெடிய மால் எனும் நிலையன நீரிடை கிடந்த – கம்.கிட்:4 9/3
படலொடும் உரும் எறி பரு வரை நிலையன
உடலொடும் உருள் கரி உதிரமது உரு கெழு – கம்.யுத்2:18 132/2,3
எட்டினும் எட்ட_அரு நிலையன எவை அவன் – கம்.யுத்2:18 135/2

மேல்


நிலையா (4)

மலை உய்த்து பகரும் நிலையா வாழ்க்கை – நற் 138/2
நிலையா பொருள்_பிணி பிரிந்திசினோரே – குறு 350/8
நிலையா நன் மொழி தேறிய நெஞ்சே – அகம் 348/14
நிலையா மன வஞ்சனை நேயம் இலா – கம்.ஆரண்:11 44/3

மேல்


நிலையாத (1)

நிலம் காவல் அது கிடக்க நிலையாத நிலை உடையேன் நேய நெஞ்சின் – கம்.ஆரண்:4 22/2

மேல்


நிலையாது (4)

என்னொடு நிலையாது ஆயினும் என்றும் – நற் 357/2
நீள் கதிர் அவிர் மதி நிறைவு போல் நிலையாது
நாளினும் நெகிழ்பு ஓடும் நலன் உடன் நிலையுமோ – கலி 17/7,8
நெய்யுள் மெழுகின் நிலையாது பைபய – கலி 138/22
எரியின் வார் கணை இராமன் விட எங்கும் நிலையாது
உருவி ஓட மறம் ஓடுதல் செயா உணர்வினான் – கம்.ஆரண்:1 33/1,2

மேல்


நிலையாமை (1)

நில்லா உலகத்து நிலையாமை நீ – புறம் 361/20

மேல்


நிலையாய் (1)

சலியா நிலையாய் என்றால் தடுப்பார் உளரோ என்றான் – கம்.அயோ:4 62/4

மேல்


நிலையார் (1)

நீந்தினார் நெடும் குருதி அம் கடல் புக்கு நிலையார் – கம்.ஆரண்:7 137/4

மேல்


நிலையால் (2)

வெருண்டு மன்னவன் பிரிவு எனும் விதிர்ப்பு உறு நிலையால்
இரண்டு கன்றினுக்கு இரங்கும் ஓர் ஆ என இருந்தார் – கம்.அயோ:1 31/3,4
நினைவு அரும் பெரும் திசை உற விரிகின்ற நிலையால்
சினை பரந்து எரி சேர்ந்திலா நின்றவும் சில வெம் – கம்.சுந்:13 24/2,3

மேல்


நிலையாவால் (1)

நின்றும் சென்றும் வாழ்வன யாவும் நிலையாவால்
பொன்றும் என்னும் மெய்ம்மை உணர்ந்தாய் புலை ஆடற்கு – கம்.ஆரண்:11 18/1,2

மேல்


நிலையான் (2)

அ நிலையான் பெயர் உரைப்பான் ஆய் வளை கை அணி_இழையார் – கம்.சுந்:2 222/1
மழை ஆம் என சிரித்தான் வட_மலை ஆம் எனும் நிலையான்
முழை வாள் அரி அனையானையும் எனையும் மிக முனிவாய் – கம்.யுத்2:18 174/2,3

மேல்


நிலையானுடன் (1)

இ நிலையானுடன் துயில்வார் உளர்_அல்லர் இவன் நிலையும் – கம்.சுந்:2 222/2

மேல்


நிலையிட (1)

நிலங்கள் தாங்குறு நிலையினை நிலையிட நினைந்தான் – கம்.அயோ:1 59/2

மேல்


நிலையில் (4)

தன்னை கண்டே தவிர்வாள் தளர்வான் நிலையில் தளர்வாள் – கம்.அயோ:4 50/4
நெக்கன உடல் உயிர் நிலையில் நின்றில – கம்.அயோ:4 170/1
நிலையில் நின்றன செல்ல நிலம் பெறா – கம்.யுத்1:8 48/2
நிலையில் சுடரோன் மகன் வன் கை நெருங்க – கம்.யுத்2:18 244/1

மேல்


நிலையிற்று (3)

நில்லாமையே நிலையிற்று ஆகலின் – குறு 143/3
அறம் நின்று நிலையிற்று ஆகலின் அதனால் – புறம் 39/9
தருக்கினர் கெடுவர் என்றல் தத்துவ நிலையிற்று அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 31/2

மேல்


நிலையின் (10)

பிரை உறு பால் என நிலையின் பின்றிய – கம்.ஆரண்:10 35/3
நல் நிலையின் உளள் என்னும் நலன் எனக்கு நல்குமால் – கம்.சுந்:2 222/4
நீண்ட காம நீர் நீத்தத்தின் வீவுற நிலையின்
மீண்டு நின்று ஒரு தன்மையால் இனையன விளம்பும் – கம்.சுந்:3 137/3,4
நெறிந்தன வரம்பு_இல் யாக்கை இலங்கை தன் நிலையின் பேர – கம்.சுந்:10 25/4
நிலையின் தீர்வு_இல் மனத்தின் நினைந்தான் – கம்.யுத்1:3 102/2
நின்னின் பிறிதாய் நிலையின் திரியா – கம்.யுத்1:3 112/1
அ நின்ற நிலையின் ஆற்றல் குறைந்திலன் ஆவி நீங்கான் – கம்.யுத்2:18 202/3
பின்பு என்ப அல்லவேனும் தம்முடைய நிலையின் பேரா – கம்.யுத்3:24 4/2
நிலையின் மாதிரத்து நின்ற யானையும் நெற்றி கண்ணன் – கம்.யுத்3:29 35/1
நெக்கன விஞ்சைகள் நிலையின் தீர்ந்தன – கம்.யுத்4:37 147/3

மேல்


நிலையின்-மேல் (1)

நிலையின்-மேல் மிதிக்கும் தாளன் ஏக்கத்தால் நிறைந்த நெஞ்சள் – கம்.யுத்3:29 45/2

மேல்


நிலையின்றால் (1)

கனவின் நிலையின்றால் காமம் ஒருத்தி – கலி 145/3

மேல்


நிலையினர் (2)

பாடவ நிலையினர் பலரும் சுற்றினர் – கம்.ஆரண்:7 50/4
தறுகணர் தகை அறு நிலையினர் சலம் உறு – கம்.யுத்2:18 136/3

மேல்


நிலையினாரே (1)

செது நெறி நிலையினாரே என்பது தெரிய செப்பும் – கம்.யுத்1:9 71/4

மேல்


நிலையினில் (1)

என்று உணர்ந்து-நின்று ஏமுறும் நிலையினில் நிற்க இ திறன் என்னா – கம்.சுந்:2 201/1

மேல்


நிலையினின் (1)

துண்ணெனும் நிலையினின் எறி படை தொலைய – கம்.யுத்4:37 94/4

மேல்


நிலையினும் (3)

ஆர்வலர் ஏத்த மேவரு நிலையினும்
வேலன் தைஇய வெறி அயர் களனும் – திரு 221,222
மன்றமும் பொதியிலும் கந்து உடை நிலையினும்
மாண் தலை கொடியொடு மண்ணி அமைவர – திரு 226,227
குரலும் கொள்ளாது நிலையினும் பெயராது – அகம் 102/7

மேல்


நிலையினை (2)

நிலங்கள் தாங்குறு நிலையினை நிலையிட நினைந்தான் – கம்.அயோ:1 59/2
பெரும் பொறை அறிவினோரால் நிலையினை பெறுவது அம்மா – கம்.கிட்:9 29/4

மேல்


நிலையும் (6)

கண்டோர் மருளும் வண்டு சூழ் நிலையும்
கனவு என மருண்ட என் நெஞ்சு ஏமாப்ப – பொரு 97,98
துணை அணை கேள்வனை துனிப்பவள் நிலையும்
நிழல்_காண்_மண்டிலம் நோக்கி – பரி 21/22,23
ஒரு நிலையும் ஆற்ற இயையா அரு மரபின் – பரி 24/95
நீதி நிலையும் இவை நேமியினோர்க்கு நின்ற – கம்.பால:4 2/3
இ நிலையானுடன் துயில்வார் உளர்_அல்லர் இவன் நிலையும்
புல் நிலைய காமத்தால் புலர்கின்ற நிலை பூவை – கம்.சுந்:2 222/2,3
நிலையும் அ புறத்து உலகங்கள் யாவையும் நிரம்ப – கம்.யுத்3:31 16/2

மேல்


நிலையுமோ (3)

நாளினும் நெகிழ்பு ஓடும் நலன் உடன் நிலையுமோ
ஆற்றல் நோய் அட இவள் அணி வாட அகன்று நீ – கலி 17/8,9
கூற்று ஊழ் போல் குறைபடூஉம் வாழ்நாளும் நிலையுமோ
வகை எழில் வனப்பு எஞ்ச வரை போக வலித்து நீ – கலி 17/12,13
முகை வாய்த்த தடம் போலும் இளமையும் நிலையுமோ
என ஆங்கு – கலி 17/16,17

மேல்


நிலையுற (1)

நிலையுற செறிந்த வெள்ளம் நூற்று இரண்டு எனினும் நேரே – கம்.யுத்2:16 18/2

மேல்


நிலையே (41)

கேள் அவன் நிலையே கெடுக நின் அவலம் – பெரும் 38
பேடை நோக்கிய பெரும் தகு நிலையே – நற் 21/12
வாங்க_வாங்க நின்று ஊங்கு அஞர் நிலையே – நற் 30/10
மட மா அரிவை மகிழ்ந்து அயர் நிலையே – நற் 42/12
நன்னராளன் நடுங்கு அஞர் நிலையே – நற் 100/12
அறிவு அஞர் உறுவி ஆய் மட நிலையே – நற் 106/9
பெரிய அல்லவோ பெரியவர் நிலையே – நற் 266/9
சிறு புனத்து அல்கிய பெரும் புற நிலையே – நற் 306/11
யான் கண்துஞ்சேன் யாது-கொல் நிலையே – நற் 319/11
என்னோ தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே – நற் 334/9
திருந்து இழை அரிவை தே மொழி நிலையே – நற் 374/9
நன் மா மேனி அழி படர் நிலையே – குறு 185/8
என் ஆம் தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே – குறு 319/8
இறை கேழ் எல் வளை நீங்கிய நிலையே – ஐங் 140/3
கொன் ஒன்று கடுத்தனள் அன்னையது நிலையே – ஐங் 194/4
என் ஆவது-கொல் நம் இன் உயிர் நிலையே – ஐங் 228/4
நல் எழில் அல்குல் வாடிய நிலையே – ஐங் 351/5
பொன் புனை உடுக்கையோன் புணர்ந்து அமர் நிலையே
நினை-மின் மாந்தீர் கேண்-மின் கமழ் சீர் – பரி 15/28,29
பெரு நகை அல்கல் நிகழ்ந்தது ஒரு நிலையே
மன்பதை எல்லாம் மடிந்த இரும் கங்குல் – கலி 65/2,3
புலப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/8
ஊடுவென் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/12
துனிப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/16
ஒவ்வா என்று உணராய் நீ ஒரு நிலையே உரைத்ததை – கலி 76/9
களி பட்டான் நிலையே போல் தடவுபு துடுப்பு ஈன்று – கலி 101/3
ஒரு நிலையே நடுக்கு-உற்று இ உலகு எலாம் அச்சு-உற – கலி 134/9
தெள்ளியேம் என்று உரைத்து தேராது ஒரு நிலையே
வள்ளியை ஆக என நெஞ்சை வலி-உறீஇ – கலி 142/29,30
போய என் ஒளியே போல் ஒரு நிலையே பகல் மாய – கலி 143/39
உரை செல உயர்ந்து ஓங்கி சேர்ந்தாரை ஒரு நிலையே
வரை நில்லா விழுமம் உறீஇ நடுக்கு உரைத்து தெறல் மாலை – கலி 146/1,2
புதல்வன் பொய்க்கும் பூ_கொடி நிலையே – அகம் 54/22
கலங்கினள் உறைவோள் கையறு நிலையே – அகம் 64/17
யாது-கொல் மற்று அவர் நிலையே காதலர் – அகம் 139/17
பெரு விதுப்பு உறுவி பேது உறு நிலையே – அகம் 299/21
களம் புகு மல்லன் கடந்து அடு நிலையே – புறம் 80/9
பாண கேள்-மதி யாணரது நிலையே
புரவு தொடுத்து உண்குவை ஆயினும் இரவு எழுந்து – புறம் 260/8,9
அறான் எவன் பரிகோ வெள்ளியது நிலையே – புறம் 383/23
போல் வகைத்து அல்லால் உயர்வினோடு உயர்ந்தது என்னலாம் பொன் மதில் நிலையே – கம்.பால:3 7/4
நிரை ஆர் கலையின் கடலே நெறி ஆர் மறையின் நிலையே
கரையா அயர்வேன் எனை நீ கருணாலயனே என் என்று – கம்.அயோ:4 32/2,3
கண் உற்ற வாரி கடல் உற்றது அ நிலையே
விண் உற்றது எம் மருங்கும் விட்டு அழுத பேர் ஓசை – கம்.அயோ:4 93/3,4
தந்தாய் தனி அறத்தின் தாயே தயா நிலையே
எந்தாய் இகல் வேந்தர் ஏறே இறந்தனையே – கம்.அயோ:14 58/2,3
நிலையே உயிரே நிலை தேடினிர் போய் – கம்.ஆரண்:12 75/3
நிலையே போல்வான் நீர்மை இலாதான் நிமிர் திங்கள் – கம்.கிட்:15 2/3

மேல்


நிலையை (5)

தள்ளா நிலையை ஆகியர் எமக்கு என – புறம் 398/15
வைகலும் புரிந்துளாரும் வான் உயர் நிலையை வள்ளல் – கம்.கிட்:7 139/2
மெய்யுற வெதும்பி உள்ளம் மெலிவுறு நிலையை விட்டான் – கம்.சுந்:14 47/2
தாரை நிலையை தமியை பிறர் இல்லை – கம்.யுத்1:3 159/2
குன்று ஓங்கு நெடும் தோளாய் விதி நிலையை மதியாத கொள்கைத்து ஆகி – கம்.யுத்4:38 11/2

மேல்


நிலையோ (1)

சிறு காலை இலா நிலையோ திரியா – கம்.ஆரண்:2 20/1

மேல்


நிலையோர் (1)

நிலையோர் இட்ட நெடு நாண் தூண்டில் – மலை 456

மேல்


நிலையோர்கள் (1)

பொய் நிலையோர்கள் புணர்த்த வஞ்சம் உண்டோ – கம்.அயோ:3 22/3

மேல்


நிலைஇ (10)

பல் வேறு குழூஉ கொடி பதாகை நிலைஇ
பெரு வரை மருங்கின் அருவியின் நுடங்க – மது 373,374
மட மான் அறியா தட நீர் நிலைஇ
சுரம் நனி இனிய ஆகுக என்று – ஐங் 398/2,3
கெடாஅ நல் இசை நிலைஇ
தவாஅலியரோ இ உலகமோடு உடனே – பதி 14/21,22
கெடல் அரும் பல் புகழ் நிலைஇ நீர் புக்கு – பதி 48/3
பெண்மை சான்று பெரு மடம் நிலைஇ
கற்பு இறைகொண்ட கமழும் சுடர் நுதல் – பதி 70/14,15
கடவுள் அயிரையின் நிலைஇ
கேடு இல ஆக பெரும நின் புகழே – பதி 79/18,19
நின்று நிலைஇ புகழ் பூத்தல் அல்லது – பரி 31/2
ஓங்கிய நல் இல் ஒரு சிறை நிலைஇ
பாங்கர் பல்லி படு-தொறும் பரவி – அகம் 9/18,19
பல இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிலைஇ
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் – அகம் 227/12,13
கந்து சேர்பு நிலைஇ வழங்க – புறம் 22/9

மேல்


நிலைஇய (31)

அலைவாய் சேறலும் நிலைஇய பண்பே அதாஅன்று – திரு 125
நால் பெரும் தெய்வத்து நன் நகர் நிலைஇய
உலகம் காக்கும் ஒன்று புரி கொள்கை – திரு 160,161
மத வலி நிலைஇய மா தாள் கொழு விடை – திரு 232
செல் இசை நிலைஇய பண்பின் – சிறு 268
பேஎம் நிலைஇய இரும் பௌவத்து – மது 76
தொல் வலி நிலைஇய அணங்கு உடை நெடு நிலை – மது 353
முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலைஇய
உரோகிணி நினைவனள் நோக்கி நெடிது உயிரா – நெடு 162,163
புகழ் நிலைஇய மொழி வளர – பட் 42
அறம் நிலைஇய அகன் அட்டில் – பட் 43
திரு நிலைஇய பெரு மன் எயில் – பட் 291
பல வயின் நிலைஇய குன்றின் கோடு-தோறு – நற் 139/2
உலகம் கூறுவது உண்டு என நிலைஇய
தாயம் ஆகலும் உரித்தே போது அவிழ் – நற் 327/6,7
பெரும் களிற்று அடி_வழி நிலைஇய நீரே – குறு 262/8
வெ வரி நிலைஇய எயில் எறிந்து அல்லது – பதி 68/5
பல் பயம் நிலைஇய கடறு உடை வைப்பின் – பதி 78/7
தீம் சுனை நிலைஇய திரு மா மருங்கின் – பதி 85/6
நல் இசை நிலைஇய நனம் தலை உலகத்து – பதி 86/5
நிலைஇய கற்பினாள் நீ நீப்பின் வாழாதாள் – கலி 2/13
பெரும் திரு நிலைஇய வீங்கு சோற்று அகல் மனை – கலி 83/1
என் மேல் நிலைஇய நோய் – கலி 146/17
கொயல் அரு நிலைஇய பெயல் ஏர் மண முகை – அகம் 42/2
தலையாற்று நிலைஇய சேய் உயர் பிறங்கல் – அகம் 152/22
வாய்மொழி நிலைஇய சேண் விளங்கு நல் இசை – அகம் 205/8
போந்தை முழு_முதல் நிலைஇய காந்தள் – அகம் 238/16
மிகு பெயல் நிலைஇய தீம் நீர் பொய்கை – அகம் 357/13
வறிது நிலைஇய காயமும் என்று ஆங்கு – புறம் 20/4
வறிது நிலைஇய காயமும் என்று இவை – புறம் 30/5
நெடுவேள் நிலைஇய காமர் வியன் துறை – புறம் 55/21
உலகமொடு நிலைஇய பலர் புகழ் சிறப்பின் – புறம் 72/15
உலக இடைகழி அறை வாய் நிலைஇய
மலர் வாய் மண்டிலத்து அன்ன நாளும் – புறம் 175/8,9
வென்றி நிலைஇய விழு புகழ் ஒன்றி – புறம் 202/5

மேல்


நிலைஇயர் (3)

கெடாது நிலைஇயர் நின் சேண் விளங்கு நல் இசை – மது 209
நின்று நிலைஇயர் நின் நாள்_மீன் நில்லாது – புறம் 24/24
நின்று நிலைஇயர் உலகமோடு உடனே – புறம் 56/25

மேல்


நிவக்கும் (6)

துனை பறை நிவக்கும் புள்_இனம் மான – மலை 55
கழி சுரம் நிவக்கும் இரும் சிறை இவுளி – நற் 63/9
மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும்
கானக நாடனொடு ஆண்டு ஒழிந்தன்றே – குறு 54/4,5
மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும் நாடன் – ஐங் 278/3
அரும் கலம் தரீஇயர் நீர் மிசை நிவக்கும்
பெரும் கலி வங்கம் திசை திரிந்து ஆங்கு – பதி 52/3,4
நுண்ணிதின் நிவக்கும் வெண் ஞெமை வியன் காட்டு – அகம் 145/5

மேல்


நிவந்த (60)

மால் வரை நிவந்த சேண் உயர் வெற்பில் – திரு 12
பைம் கறி நிவந்த பலவின் நீழல் – சிறு 43
நறு நீர் பொய்கை அடைகரை நிவந்த
துறு நீர் கடம்பின் துணை ஆர் கோதை – சிறு 68,69
விண் பொர நிவந்த வேயா மாடத்து – பெரும் 348
ஒளிறு இலஞ்சி அடை நிவந்த
முள் தாள சுடர் தாமரை – மது 248,249
மழை ஆடும் மலையின் நிவந்த மாடமொடு – மது 355
நிவந்த யானை கண நிரை கவர்ந்த – மது 744
வான் உற நிவந்த மேல் நிலை மருங்கின் – நெடு 60
ஆடு கழை நிவந்த பைம் கண் மூங்கில் – நற் 28/7
வான் உற நிவந்த பெரு மலை கவாஅன் – நற் 53/4
கொடும் கழி நிவந்த நெடும் கால் நெய்தல் – நற் 96/7
பயில் படை நிவந்த பல் பூ சேக்கை – நற் 132/6
மணி கெழு நெடு வரை அணி பெற நிவந்த
செயலை அம் தளிர் அன்ன என் – நற் 244/9,10
நெடும் கழை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பின் – நற் 393/1
நில வரை நிவந்த பல உறு திரு மணி – நற் 399/5
பாசடை நிவந்த கணை கால் நெய்தல் – குறு 9/4
ஒலி கழை நிவந்த ஓங்கு மலை சாரல் – குறு 253/5
விண் தொட நிவந்த விலங்கு மலை கவாஅன் – குறு 262/6
பாசடை நிவந்த பனி மலர் குவளை – ஐங் 225/2
மீ நீர் நிவந்த விறல்_இழை கேள்வனை – பரி 21/40
நீள் கழை நிவந்த பூ நிறம் வாட தூற்றுபு – கலி 31/15
ஊர் கால் நிவந்த பொதும்பருள் நீர் கால் – கலி 56/1
தளை நெகிழ் பிணி நிவந்த பாசடை தாமரை – கலி 59/1
இணைபட நிவந்த நீல மென் சேக்கையுள் – கலி 72/1
நிவந்த பள்ளி நெடும் சுடர் விளக்கத்து – அகம் 93/14
பனி வரை நிவந்த பயம் கெழு கவாஅன் – அகம் 98/1
விசும்பு உற நிவந்த மா தாள் இகணை – அகம் 131/1
ஒலி கழை நிவந்த நெல் உடை நெடு வெதிர் – அகம் 185/6
நீர் மிசை நிவந்த நெடும் தாள் அகல் இலை – அகம் 186/4
நீடு அமை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பில் – அகம் 205/16
வான் உற நிவந்த நீல் நிற பெரு மலை – அகம் 222/1
வாடையொடு நிவந்த ஆய் இதழ் தோன்றி – அகம் 235/7
கோடு உற நிவந்த நீடு இரும் பரப்பின் – அகம் 266/1
பெரு வரை நிவந்த மருங்கில் கொடு வரி – அகம் 291/5
பல் படை நிவந்த வறுமை இல் சேக்கை – அகம் 305/5
வெண் மணல் நிவந்த பொலம் கடை நெடு நகர் – அகம் 325/2
திருந்து அரை நிவந்த கரும் கால் வேங்கை – அகம் 349/10
செறி மணல் நிவந்த களர் தோன்று இயவில் – அகம் 374/11
வேங்கை அம் கவட்டு இடை நிவந்த இதணத்து – அகம் 388/7
பனி வரை நிவந்த பாசிலை பலவின் – புறம் 200/1
நின்றனவும் திரிந்தன மேல் நிவந்த கொழும் கடை புருவம் நெற்றி முற்ற – கம்.பால:6 14/3
கோவை ஆர் வட கொழும் குவடு ஒடிதர நிவந்த
ஆவி வேட்டன வரி சிலை அனங்கன் மேல் கொண்ட – கம்.பால:15 1/1,2
நிவந்த அந்தணர் நெடும் தகை மன்னவர் நகரத்து – கம்.அயோ:1 71/1
நிவந்த ஆசனத்து இனிது இருப்ப நின் மகன் – கம்.அயோ:2 62/2
விண் தொட நிவந்த கோயில் வேந்தர்-தம் வேந்தன் தன்னை – கம்.அயோ:3 83/1
உள் நிவந்த கருத்தும் உணர்ந்தனன் – கம்.அயோ:4 222/2
நீண்ட மால் வரை மதி உற நெடு முடி நிவந்த
தூண்டு மா மணி சுடர் சடை கற்றையின் தோன்ற – கம்.அயோ:10 7/1,2
தூண்தர நிவந்த தோளான் பின்னரும் சொல்லுவான் அ – கம்.அயோ:13 41/1
நிவந்த வான் குருதியின் நீத்தம் நீந்தி மெய் – கம்.அயோ:14 33/1
நிவந்த வேதியர் நீவிரும் தீயவர் – கம்.ஆரண்:3 20/1
நிவந்த வெம் தொழில் நிருதர்-தம் நெடு நிணம் தெவிட்டி – கம்.ஆரண்:7 86/3
நிணத்தின் மேல் விழுந்து அழுந்தினர் சிலர் சிலர் நிவந்த
பிணத்தின் மேல் விழுந்து உருண்டனர் உயிர் கொடு பிழைப்பார் – கம்.ஆரண்:7 136/3,4
வான் உற நிவந்த செம் கேழ் மணி மரம் துவன்றி வான – கம்.ஆரண்:10 97/1
நெடு வரை பொடிபட நிவந்த மா மரம் – கம்.ஆரண்:14 80/1
நீரும் நீர் தரு நெருப்பும் வன் காற்றும் கீழ் நிவந்த
பாரும் சார் வலி படைத்தவன் உரத்தை அ பகழி – கம்.கிட்:7 64/3,4
தூ நிவந்த வேல் துமிரன் என்னும் பேரான் – கம்.கிட்:15 10/2
விண் உற நிவந்த சோதி வெள்ளிய குன்றம் மேவி – கம்.கிட்:15 26/1
விண் கொள நிவந்த மேரு வெள்கு உற வெதும்பி உள்ளம் – கம்.சுந்:6 50/3
நிவந்த அல்லது பிறர் இல்லை களத்திடை நின்றார் – கம்.யுத்3:22 198/4
நீந்த அரும் புனலிடை நிவந்த தாமரை – கம்.யுத்4:40 72/1

மேல்


நிவந்தது (1)

நிவந்தது நீத்தம் கரை மேலா நீத்தம் – பரி 12/34

மேல்


நிவந்தன (3)

வானுற நிவந்தன வரம்பு_இல் செல்வத்த – கம்.பால:3 33/1
வரை நிவந்தன பல் மணி மாளிகை – கம்.சுந்:13 12/2
வல்லி கோலி நிவந்தன மா மணி – கம்.சுந்:13 13/3

மேல்


நிவந்து (21)

நிவந்து செல் நீத்தம் குளம் கொள சாற்றி – மது 246
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் – மலை 478
கழை நிவந்து ஓங்கிய சோலை – குறு 201/6
விசும்பு ஆடு அன்னம் பறை நிவந்து ஆங்கு – குறு 205/2
நிவந்து கரை இழிதரும் நனம் தலை பேரியாற்று – பதி 28/10
எழூஉ நிவந்து அன்ன பரேர் எறுழ் முழவு தோள் – பதி 31/20
கடும் சிலை கழறி விசும்பு அடையூ நிவந்து
காலை இசைக்கும் பொழுதொடு புலம்பு கொள – பதி 81/4,5
நிவந்து ஓங்கு உயர் கொடி சேவலோய் நின் – பரி 3/18
நிவந்து ஓங்கு இமயத்து நீல பைம் சுனை – பரி 5/48
இரு நிலம் துளங்காமை வட-வயின் நிவந்து ஓங்கி – பரி 9/1
பிணி நெகிழ் பிண்டி நிவந்து சேர்பு ஓங்கி – பரி 23/8
விசும்பு உற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 150/6
கழு நிவந்து அன்ன கொழு முகை இடையிடை – அகம் 176/5
நிவந்து படு தோற்றமொடு இகந்து மாயும்மே – அகம் 330/17
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் – அகம் 378/1
பச்சூன் கொள்ளை சாற்றி பறை நிவந்து
செக்கர் வானின் விசும்பு அணி கொள்ளும் – அகம் 381/11,12
மா கடல் நிவந்து எழுதரும் – புறம் 4/15
உரு கெழு மதியின் நிவந்து சேண் விளங்க – புறம் 31/4
மதி தொட நிவந்து உயர் மகர தோரணம் – கம்.அயோ:2 38/3
மேல் நிவந்து எழுந்த மாட வெண் நிலா முன்றில் நண்ணி – கம்.சுந்:2 181/3
மேல் நிவந்து எழுந்த மணி உடை அணியின் விரி கதிர் இருள் எலாம் விழுங்க – கம்.சுந்:3 76/2

மேல்


நிவப்ப (2)

பாம்பு உயர் தலையின் சாம்புவன நிவப்ப
இர வந்தன்றால் திண் தேர் கரவாது – அகம் 160/14,15
மணி பூ நெய்தல் மா கழி நிவப்ப
இனி புலம்பின்றே கானலும் நளி கடல் – அகம் 240/3,4

மேல்


நிவப்பன (1)

நீர் இல் ஆர் ஆற்று நிவப்பன களிறு அட்டு – அகம் 45/4

மேல்


நிவப்பின் (12)

வான் தோய் நிவப்பின் தான் வந்து எய்தி – திரு 288
நிரை செலல் நிவப்பின் கொண்மூ மயங்கி – குறி 50
இடி சுர நிவப்பின் இயவு கொண்டு ஒழுகி – மலை 20
தூ மலர் துவன்றிய கரை பொரு நிவப்பின்
மீமிசை நல் யாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மலை 51,52
வரை புரை நிவப்பின் வான் தோய் இஞ்சி – மலை 92
குறை அறை வாரா நிவப்பின் அறை-உற்று – மலை 118
மலை கண்டு அன்ன நிலை புணர் நிவப்பின்
பெரு நெல் பல கூட்டு எருமை உழவ – நற் 60/1,2
பொரு திரை நிவப்பின் வரும் யாறு அஞ்சுவல் – நற் 114/8
உறு கழை நிவப்பின் சிறுகுடி பெயரும் – நற் 204/10
நிலம் இழி நிவப்பின் நீள் நிரை பல சுமந்து – பதி 36/11
பெரும் கை யானை நிவப்பின் தூங்கும் – அகம் 57/8
நீர் நிலை நிவப்பின் கீழும் மேலது – புறம் 6/6

மேல்


நிவப்பு (3)

நிலன் உற நிமிர் தானை நெடு நிரை நிவப்பு அன்ன – பரி 7/7
நீர் அழுவ நிவப்பு குறித்து – புறம் 14/6
நிவப்பு உறு நிலன் எனும் நிரம்பு நங்கையும் – கம்.அயோ:1 29/1

மேல்


நிழத்த (4)

நிழத்த யானை மேய் புலம் படர – மது 303
இலையும் மயிரும் ஈர்ம் சாந்து நிழத்த
முலையும் மார்பும் முயங்கு அணி மயங்க – பரி 6/19,20
நில வரை அல்லல் நிழத்த விரிந்த – பரி 10/3
மூன்று உடன் ஈன்ற முடங்கர் நிழத்த
துறுகல் விடர் அளை பிணவு பசி கூர்ந்து என – அகம் 147/4,5

மேல்


நிழத்தலின் (2)

இரும் புனம் நிழத்தலின் சிறுமை நோனாது – குறி 157
விளை புனம் நிழத்தலின் கேழல் அஞ்சி – மலை 193

மேல்


நிழத்தவும் (1)

அருவி மா மலை நிழத்தவும் மற்று அ – பொரு 235

மேல்


நிழத்திய (1)

நெடு நா ஒண் மணி நிழத்திய நடுநாள் – முல் 50

மேல்


நிழல் (209)

வலை வலந்து அன்ன மென் நிழல் மருங்கில் – பொரு 51
தாள் நிழல் மருங்கின் அணுகுபு குறுகி – பொரு 149
மனை நொச்சி நிழல் ஆங்கண் – பொரு 185
சுரன் முதல் மராஅத்த வரி நிழல் அசைஇ – சிறு 12
கழல் தொடி தட கை காரியும் நிழல் திகழ் – சிறு 95
நீர் நணி பிரம்பின் நடுங்கு நிழல் வெரூஉம் – பெரும் 288
நிழல் தாழ் வார் மணல் நீர் முகத்து உறைப்ப – பெரும் 379
செழும் கேளிர் நிழல் சேர – மது 168
நிழல் உரு இழந்த வேனில் குன்றத்து – மது 313
மலை புரை மாடத்து கொழு நிழல் இருத்தர – மது 406
தாது படு தண் நிழல் இருந்தனம் ஆக – குறி 106
கூட்டு நிழல் துயில் வதியும் – பட் 15
புண்ணியம் முட்டா தண் நிழல் வாழ்க்கை – பட் 204
கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல்
புனல் கால்கழீஇய மணல் வார் புறவில் – மலை 47,48
புரை தோல் வரைப்பின் வேல் நிழல் புலவோர்க்கு – மலை 88
மா நிழல் பட்ட மரம் பயில் இறும்பின் – மலை 271
அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் – மலை 290
நீல் நிற புன்னை கொழு நிழல் அசைஇ – நற் 4/2
நிழல் காண்-தோறும் நெடிய வைகி – நற் 9/7
அழல் அவிர் நீள் இடை நிழல்_இடம் பெறாஅது – நற் 29/2
உரறு குரல் வெம் வளி எடுப்ப நிழல் தப – நற் 62/8
புன்னை பூத்த இன் நிழல் உயர் கரை – நற் 91/2
புன்னை அம் கொழு நிழல் முன் உய்த்து பரப்பும் – நற் 101/4
நெடு நீர் அற்ற நிழல் இல் ஆங்கண் – நற் 105/5
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு அல்கு நிழல் ஆகும் – நற் 137/8
கடன் அறி மன்னர் குடை_நிழல் போல – நற் 146/4
பெரும் தண்ணென்ற மர நிழல் சிறிது இழிந்து – நற் 146/5
நெய்தல் கூம்ப நிழல் குணக்கு ஒழுக – நற் 187/1
காடே நிழல் கவின் இழந்த அழல் கவர் மரத்த – நற் 256/3
கண் கவர் வரி நிழல் வதியும் – நற் 256/10
அகல் அங்காடி அசை நிழல் குவித்த – நற் 258/7
ஞாழலொடு கெழீஇய புன்னை அம் கொழு நிழல்
முழவு முதல் பிணிக்கும் துறைவ நன்றும் – நற் 315/7,8
பொருந்தா புகர் நிழல் இருந்தனெம் ஆக – நற் 318/3
இருள் புனை மருதின் இன் நிழல் வதியும் – நற் 330/5
நிழல் திகழ் சுடர் தொடி ஞெகிழ ஏங்கி – நற் 371/6
ஓங்கு இரும் புன்னை வரி நிழல் இருந்து – நற் 388/7
நெடும் கழை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பின் – நற் 393/1
வதி குருகு உறங்கும் இன் நிழல் புன்னை – குறு 5/2
நெடு நல் யானைக்கு இடு நிழல் ஆகும் – குறு 77/4
இருள் திணிந்து அன்ன ஈர்ம் தண் கொழு நிழல்
நிலவு குவித்து அன்ன வெண் மணல் ஒரு சிறை – குறு 123/1,2
தெறித்து நடை மரபின் தன் மறிக்கு நிழல் ஆகி – குறு 213/5
யாஅ வரி நிழல் துஞ்சும் – குறு 232/5
இன் இணர் புன்னை அம் புகர் நிழல்
பொன் வரி அலவன் ஆட்டிய ஞான்றே – குறு 303/6,7
அரி மட பிணையோடு அல்கு நிழல் அசைஇ – குறு 338/2
நிழல் ஆன்று அவிந்த நீர் இல் ஆரிடை – குறு 356/1
புல் அரை உகாஅய் வரி நிழல் வதியும் – குறு 363/4
ஞாயிறு காணாத மாண் நிழல் படீஇய – குறு 378/1
புன் தலை பேடை வரி நிழல் அகவும் – ஐங் 62/2
நிழல் முதிர் இலஞ்சி பழனத்ததுவே – ஐங் 94/3
பழம் தூங்கு கொழு நிழல் ஒளிக்கும் நாடற்கு – ஐங் 216/4
அழல் அவிர் நனம் தலை நிழல் இடம் பெறாது – ஐங் 326/1
பொரி பூ புன்கின் புகர் நிழல் வரிக்கும் – ஐங் 368/2
செம் கால் மராஅத்த வரி நிழல் இருந்தோர் – ஐங் 381/2
கரும் கால் யாத்து வரி நிழல் இரீஇ – ஐங் 388/2
கொடி நிழல் பட்ட பொன் உடை நியமத்து – பதி 15/19
நனம் தலை பைஞ்ஞிலம் வருக இ நிழல் என – பதி 17/9
தொல் நிலை சிறப்பின் நின் நிழல் வாழ்நர்க்கு – பதி 37/10
நார்முடிச்சேரல் நின் போர் நிழல் புகன்றே – பதி 39/17
போர் நிழல் புகன்ற சுற்றமொடு ஊர்முகத்து – பதி 40/1
உகக்கும் பருந்தின் நிலத்து நிழல் சாடி – பதி 77/9
அழல் வினை அமைந்த நிழல் விடு கட்டி – பதி 81/16
வாய்மொழி புலவ நின் தாள் நிழல் தொழுதே – பரி 1/68
அணி நிழல் வயங்கு ஒளி ஈர் எண் தீம் கதிர் – பரி 3/51
இரு நிழல் படாமை மூ_ஏழ் உலகமும் – பரி 3/75
ஒரு நிழல் ஆக்கிய ஏமத்தை மாதோ – பரி 3/76
அழல் புரை குழை கொழு நிழல் தரும் பல சினை – பரி 4/66
நின் நிழல் அன்னோர் அல்லது இன்னோர் – பரி 5/77
விறல் வெய்யோன் ஊர் மயில் வேல் நிழல் நோக்கி – பரி 8/67
துறக்கத்து எழிலை தன் நீர் நிழல் காட்டும் – பரி 12/84
நிழல்_காண்_மண்டிலம் நோக்கி – பரி 21/23
சிறியவன் செல்வம் போல் சேர்ந்தார்க்கு நிழல் இன்றி – கலி 10/2
கொலை அஞ்சா வினைவரால் கோல் கோடியவன் நிழல்
உலகு போல் உலறிய உயர் மர வெம் சுரம் – கலி 10/6,7
இன் நிழல் இன்மையான் வருந்திய மட பிணைக்கு – கலி 11/16
மாண் நிழல் இல ஆண்டை மரம் என கூறுவீர் – கலி 20/16
நீள் நிழல் தளிர் போல நிறன் ஊழ்த்தல் அறிவேன் நும் – கலி 20/17
தாள் நிழல் கைவிட்டு யான் தவிர்தலை சூழ்வலோ – கலி 20/18
ஒல்குபு நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/11
ஊறு அஞ்சி நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/19
துணி கய நிழல் நோக்கி துதைபு உடன் வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 33/5
ஈரத்துள் இன்னவை தோன்றின் நிழல் கயத்து – கலி 41/30
கொழு நிழல் ஞாழல் முதிர் இணர் கொண்டு – கலி 56/2
நின்னின் விடாஅ நிழல் போல் திரிதருவாய் – கலி 61/8
மதி நிழல் நீருள் கண்டு அது என உவந்து ஓடி – கலி 70/4
குடை_நிழல் தோன்றும் நின் செம்மலை காணூஉ – கலி 84/11
நீருள் நிழல் போல் நுடங்கிய மென் சாயல் – கலி 94/2
அறன் நிழல் என கொண்டாய் ஆய் குடை அ குடை – கலி 99/8
புற நிழல் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/9
நீண்டு தோன்று உயர் குடை நிழல் என சேர்ந்தார்க்கு – கலி 100/3
குடை_நிழல் ஆண்டாற்கும் ஆளிய வருவாற்கும் – கலி 118/7
அழல் மன்ற காம அரு நோய் நிழல் மன்ற – கலி 139/30
நீருள் நிழல் போல் கொளற்கு அரியள் போருள் – கலி 141/8
தா இல் தாள் நிழல் தவிர்ந்தன்றால் உலகே – அகம் 0/16
நிழல் தேய்ந்து உலறிய மரத்த அறை காய்பு – அகம் 1/11
எக்கர் புன்னை இன் நிழல் அசைஇ – அகம் 20/3
மருத மர நிழல் எருதொடு வதியும் – அகம் 37/16
வறன் நிழல் அசைஇ வான் புலந்து வருந்திய – அகம் 49/11
செல்வு-உழி செல்வு-உழி மெய் நிழல் போல – அகம் 49/15
எழுத்து உடை நடுகல் இன் நிழல் வதியும் – அகம் 53/11
எள் அற இயற்றிய நிழல்_காண்_மண்டிலத்து – அகம் 71/13
தொன்று இயல் சிறுகுடி மன்று நிழல் படுக்கும் – அகம் 75/7
முடம் முதிர் பலவின் கொழு நிழல் வதியும் – அகம் 91/16
நிழல் அறு நனம் தலை எழால் ஏறு குறித்த – அகம் 103/1
இறை நிழல் ஒரு சிறை புலம்பு அயா உயிர்க்கும் – அகம் 103/9
நிழல் கயத்து அன்ன நீள் நகர் வரைப்பின் – அகம் 105/7
அல்கு-உறு வரி நிழல் அசைஇ நம்மொடு – அகம் 121/9
வார் மணல் ஒரு சிறை பிடவு அவிழ் கொழு நிழல்
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய – அகம் 139/11,12
இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும் – அகம் 140/11
தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ – அகம் 165/10
பல்லான்குன்றில் படு நிழல் சேர்ந்த – அகம் 168/4
நிழல் கயம் தழீஇய நெடும் கால் மாவின் – அகம் 177/17
கொல்லை உழவர் கூழ் நிழல் ஒழித்த – அகம் 194/13
அலங்கல் உலவை அரி நிழல் அசைஇ – அகம் 199/6
நீடு அமை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பில் – அகம் 205/16
நிழல் செய்து உழறல் காணேன் யான் என – அகம் 208/12
நிழல் கவின் இழந்த நீர் இல் நீள் இடை – அகம் 213/9
நிழல் இல் ஓமை நீர் இல் நீள் இடை – அகம் 223/8
நிழல் பட கவின்ற நீள் அரை இலவத்து – அகம் 245/14
பல் பூ கானத்து அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 249/11
அல்கு-உறு வரி நிழல் அசையினம் நோக்க – அகம் 287/12
அலங்கு சினை குருந்தின் அல்கு நிழல் வதிய – அகம் 304/10
புன்னை அம் பொதும்பின் இன் நிழல் கழிப்பி – அகம் 340/2
நிழல் ஒளிப்பு அன்ன நிமிர் பரி புரவி – அகம் 344/9
மரம் நிழல் அற்ற இயவின் சுரன் இறந்து – அகம் 353/15
நிழல் உடை நெடும் கயம் புகல் வேட்டு ஆங்கு – அகம் 361/12
நிழல் சூன்று உண்ட நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 381/6
அழல் மேய்ந்து உண்ட நிழல் மாய் இயவின் – அகம் 395/7
அழல் சினை வேங்கை நிழல் தவிர்ந்து அசைஇ – அகம் 398/17
ஒல்கு நிலை கடுக்கை அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 399/10
நிழல் படு நெடு வேல் ஏந்தி ஒன்னார் – புறம் 15/13
பிறிது தெறல் அறியார் நின் நிழல் வாழ்வோரே – புறம் 20/9
யாமம் கொள்பவர் சுடர் நிழல் கதூஉம் – புறம் 37/9
நின் நிழல் பிறந்து நின் நிழல் வளர்ந்த – புறம் 38/10
நின் நிழல் பிறந்து நின் நிழல் வளர்ந்த – புறம் 38/10
தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் – புறம் 46/4
கொழு நிழல் நெடும் சினை வீழ் பொறுத்து ஆங்கு – புறம் 58/3
என் நிழல் வாழ்நர் செல் நிழல் காணாது – புறம் 72/10
என் நிழல் வாழ்நர் செல் நிழல் காணாது – புறம் 72/10
யாவணதோ நின் நிழல் வாழ்வோர்க்கே – புறம் 102/8
நிழல் இல் நீள் இடை தனி மரம் போல – புறம் 119/5
தகர தண் நிழல் பிணையொடு வதியும் – புறம் 132/6
தாள் நிழல் வாழ்நர் நன் கலம் மிகுப்ப – புறம் 161/30
அடி நிழல் பழகிய அடியுறை – புறம் 198/26
ஏமம் ஆகும் நின் தாள் நிழல் மயங்காது – புறம் 213/21
பலர்க்கு நிழல் ஆகி உலகம் மீக்கூறி – புறம் 223/1
கோடை காலத்து கொழு நிழல் ஆகி – புறம் 237/3
வரை நிழல் சேர்கம் நடந்திசின் சிறிதே – புறம் 255/6
வான் ஏறு புரையும் நின் தாள் நிழல் வாழ்க்கை – புறம் 265/6
மடலை மாண் நிழல் அசை விட கோவலர் – புறம் 339/2
சொல் நிழல் இன்மையின் நன் நிழல் சேர – புறம் 373/15
சொல் நிழல் இன்மையின் நன் நிழல் சேர – புறம் 373/15
யானே பெறுக அவன் தாள் நிழல் வாழ்க்கை – புறம் 379/1
நிழல் காண் தேறல் நிறைய வாக்கி – புறம் 398/22
பருந்தொடு நிழல் சென்று அன்ன இயல் இசை பயன் துய்ப்பாரும் – கம்.பால:2 15/2
கன்னி நல் நகர் நிழல் கதுவலால்-அரோ – கம்.பால:3 39/3
நிழல் என பொலியுமால் நேமி வான் சுடர் – கம்.பால:3 40/4
தண் நிழல் பரப்பவும் இருளை தள்ளவும் – கம்.பால:4 9/2
தப்பு அற அடி நிழல் தழுவி ஏத்துற – கம்.பால:5 132/3
இன் தளிர் கற்பக நறும் தேன் இடை துளிக்கும் நிழல் இருக்கை இழந்து போந்து – கம்.பால:6 9/1
நின்று அளிக்கும் தனி குடையின் நிழல் ஒதுங்கி குறை இரந்து நிற்ப நோக்கி – கம்.பால:6 9/2
கள்ள வாள் நெடும் கண் நிழல் கயல் என கருதா – கம்.பால:9 6/3
உம்பர்க்கு ஏயும் மாளிகை ஒளி நிழல் பாய – கம்.பால:10 22/1
நிழல் இடு குண்டலம் அதனின் நெய் இடா – கம்.பால:10 43/1
தழையிடை நிழல் கெட தவழும் அ தழை – கம்.பால:14 13/2
தொக்க மென் மர நிழல் பட துவன்றிய சூழல் – கம்.பால:15 10/3
மாசு இல் மதியின் கதிர் வழங்கும் நிழல் எங்கும் – கம்.பால:15 18/3
வெயில் நிறம் குறைய சோதி மின் நிழல் பரப்ப முன்னம் – கம்.பால:15 29/1
தூய தண் நிழல் சோலை துறு மலர் – கம்.பால:17 39/2
நீரிடை தோன்றும் திங்கள் நிழல் என பொலிந்தது அன்றே – கம்.பால:18 17/4
துன்னிடும் நிழல் வழங்கு இருள் துரப்பு எளிது-அரோ – கம்.பால:20 11/2
நின்ற வெண்குடைகளின் நிழலுமே நிழல் எலாம் – கம்.பால:20 14/4
உள்ளத்தின் ஊசலாடும் குழை நிழல் உமிழ இட்டார் – கம்.பால:22 6/4
வழங்கு நிழல் மின்ன வரும் மஞ்ஞை என வந்தாள் – கம்.பால:22 25/4
விண் இழிவது ஒப்பது ஓர் விதான நிழல் வந்தாள் – கம்.பால:22 26/4
அயில் வேல் அனல் கால்வன ஆம் நிழல் ஆய் – கம்.பால:23 6/1
பந்தரின் நிழல் வீச படர் வெயில் கடிவாகும் – கம்.பால:23 26/4
அலம்வரு நிழல் உமிழ் அம் பொன் கச்சினால் – கம்.பால:23 63/2
காசொடு கண் நிழல் கஞல கைவினை – கம்.பால:23 65/1
பிச்சமும் கவிகையும் பெய்யும் இன் நிழல்
நிச்சயம் அன்று எனின் நெடிது நாள் உண்ட – கம்.அயோ:1 25/2,3
நிழல் பிரிந்தன குடை நெடும் கண் ஏழையர் – கம்.அயோ:4 201/1
பயில் மரம் நிழல் ஈன பனி புரை துளி வான – கம்.அயோ:9 2/2
பல் பகல் நிழற்றும் நின் கவிகை பாய் நிழல்
நிற்பன பல் உயிர் உணங்க நீ நெடும் – கம்.அயோ:11 51/1,2
கற்பக நறு நிழல் காதலித்தியோ – கம்.அயோ:11 51/3
செடி உடை நெடு நிழல் செய்ய தீ பொதி – கம்.அயோ:14 22/2
நிழல் பொலி கணிச்சி மணி நெற்றி உமிழ் செம் கண் – கம்.ஆரண்:3 41/3
நிழல் உறு பூணினர் நெறித்த நெற்றியர் – கம்.ஆரண்:7 43/2
கற்ப தருவின் கதிர் நாள் நிழல் கற்றை நாற – கம்.ஆரண்:10 160/2
ஏலும் நீள் நிழல் இடை இடை எறித்தலின் படிகம் – கம்.கிட்:1 19/1
அங்கு ஒர் பாகத்தில் அஞ்சன_மணி நிழல் அடைய – கம்.கிட்:1 20/1
திக்கும் வானமும் செறிந்த அ தரு நிழல் சீதம் – கம்.கிட்:4 5/3
ஒதுங்கல் ஆம் நிழல் இறை காண்கிலாது உயிர் – கம்.கிட்:14 23/1
பார் நிழல் பரப்பும் பொன் தேர் வெயில் கதிர் பரிதி மைந்தன் – கம்.கிட்:17 27/1
போர் நிழல் பரப்பும் மேலோர் புகழ் என உலகம் புக்கு – கம்.கிட்:17 27/2
தார் நிழல் பரப்பும் தோளான் தடம் கடல் தாவா முன்னம் – கம்.கிட்:17 27/3
நீர் நிழல் உவரி தாவி இலங்கை-மேல் செல்ல நின்றான் – கம்.கிட்:17 27/4
சொரியும் மா நிழல் அங்கங்கே சுற்றலால் காலின் தோன்றல் – கம்.சுந்:2 100/2
நக்க செம் மணி நாறிய நீள் நிழல்
பக்கம் வீசுறு பள்ளியில் பல் பகல் – கம்.சுந்:2 173/1,2
கல் நிற கற்றை நெடு நிழல் பூத்த கற்பக முழு வனம் கவின – கம்.சுந்:3 80/4
நிழல் வீரை அனானுடனே நெடு நாள் – கம்.சுந்:4 5/3
விள்ளா முழு மா நிழல் பிழம்பும் வேண்ட வேண்டும் மேனியதோ – கம்.சுந்:4 54/2
இரு_நால் பகலின் இலங்கு மதி அலங்கல் இருளின் எழில் நிழல் கீழ் – கம்.சுந்:4 56/3
அலங்கல் வெண்குடை தண் நிழல் அவிர் ஒளி பரப்ப – கம்.சுந்:12 37/2
நிழல் தரும் காலை மாலை நெடு மணி சுடரின் நீத்தம் – கம்.யுத்1:3 151/4
தழைத்த நிழல் உற்ற குளிர் சந்தனம் உயர்ந்த – கம்.யுத்1:9 10/3
பல் மணி மாட பத்தி நிழல் பட படர்வ பண்பால் – கம்.யுத்1:10 15/2
நீரினால் இயன்ற என்ன நிழல் எழுகின்ற நீர்மை – கம்.யுத்1:10 16/4
பக்கமும் நிழல் பரப்பி வியப்பால் – கம்.யுத்1:11 4/3
வென்றி வில் என விழு நிழல் விரிந்திட மேன்மேல் – கம்.யுத்2:15 190/3
தன்-பால் இயைந்த நிழல் கொண்டு அமைந்த தழுவாது வந்து தழுவ – கம்.யுத்2:19 247/2
போர்த்தார் அடர் கவி வீரரும் அவன் தாள் நிழல் புகுந்தார் – கம்.யுத்3:27 156/4

மேல்


நிழல்-தொறும் (1)

நிழல்-தொறும் நெடும் தேர் நிற்ப வயின்-தொறும் – புறம் 348/8

மேல்


நிழல்-பால் (1)

நிழல்-பால் அறலின் நெறித்த கூந்தல் – அகம் 265/8

மேல்


நிழல்_காண்_மண்டிலத்து (1)

எள் அற இயற்றிய நிழல்_காண்_மண்டிலத்து
உள் ஊது ஆவியின் பைப்பய நுணுகி – அகம் 71/13,14

மேல்


நிழல்_காண்_மண்டிலம் (1)

நிழல்_காண்_மண்டிலம் நோக்கி – பரி 21/23

மேல்


நிழல்_இடம் (1)

அழல் அவிர் நீள் இடை நிழல்_இடம் பெறாஅது – நற் 29/2

மேல்


நிழல்கள் (1)

நிறைஞ்ச பூம் தவிசு ஏறி நிழல்கள் போல் – கம்.பால:21 43/2

மேல்


நிழல (1)

நீர் ஆர் நிழல குடம் சுட்டு_இனத்து உள்ளும் – கலி 109/3

மேல்


நிழலவை (2)

நின் ஒக்கும் புகழ் நிழலவை
பொன் ஒக்கும் உடையவை – பரி 1/58,59
கடந்து அவை அமைந்த கழலின் நிழலவை
இருமை வினையும் இல ஏத்துமவை – பரி 13/48,49

மேல்


நிழலிடை (2)

நீரிடை உறங்கும் சங்கம் நிழலிடை உறங்கும் மேதி – கம்.பால:2 6/1
நெய் தவழ் வயிர பாறை நிழலிடை தோன்றும் போதை – கம்.பால:16 23/3

மேல்


நிழலின் (2)

எய் கணை நிழலின் கழியும் இ உலகத்து – நற் 46/2
சென்று வந்து உலவும் அ சிதைவு இலா நிழலின் நேர் – கம்.பால:20 14/2

மேல்


நிழலினன் (1)

விலகிடு நிழலினன் வெயில் விரி அயில் வாள் – கம்.ஆரண்:2 36/1

மேல்


நிழலினும் (1)

நிழலினும் போகா நின் வெய்யோள் பயந்த – புறம் 222/2

மேல்


நிழலும் (2)

மன் உயிர் நிழற்றும் நிழலும் இல்லை – புறம் 51/2
நிழலும் தம்மையும் வேற்றுமை தெரிவு_அரு நிலைய – கம்.சுந்:2 6/4

மேல்


நிழலுமே (1)

நின்ற வெண்குடைகளின் நிழலுமே நிழல் எலாம் – கம்.பால:20 14/4

மேல்


நிழலே (2)

தாமரை பொகுட்டு நின் நேமி நிழலே – பரி 3/94
அல் நேரலர் உடனே திரி நிழலே எனல் ஆனான் – கம்.யுத்3:31 114/4

மேல்


நிழலேமே (1)

திருந்து கழல் நோன் தாள் தண் நிழலேமே – புறம் 397/27

மேல்


நிழலை (5)

தன் நிழலை கொடுத்து அளிக்கும் கலை எனவும் உரைத்தனரே – கலி 11/17
தடன் ஒக்கும் நிழலை பொன் செய் தண் நறும் தேறல் வள்ளத்து – கம்.பால:19 10/3
வாள் கணின் நிழலை கண்டாள் வண்டு என ஓச்சுகின்றாள் – கம்.பால:19 13/4
வெளிப்படுகின்ற காட்சி வெண்மதி நிழலை நோக்கி – கம்.பால:19 14/2
எல்லவன் சுடர் ஒண் கற்றை முற்ற இன் நிழலை ஈய – கம்.யுத்3:21 10/2

மேல்


நிழலொடு (1)

நிழலொடு கதிக்கும் நிணம் புரி முது நரி – நற் 352/5

மேல்


நிழலோரே (1)

மணம் கமழ் மார்ப நின் தாள் நிழலோரே – பதி 68/20

மேல்


நிழற்ற (5)

பசும்_பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்ற
கரை சேர் மருதம் ஏறி – ஐங் 74/2,3
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற
ஏம முரசம் இழுமென முழங்க – புறம் 3/2,3
வரித்த தண் கதிர் முத்தது ஆகி இ மண் அனைத்தும் நிழற்ற மேல் – கம்.அயோ:3 54/3
சத்திரம் நிழற்ற நிமிர் தானையொடு நானா – கம்.அயோ:3 99/1
அத்திரம் நிழற்ற அருளோடு அவனி ஆள்வார் – கம்.அயோ:3 99/2

மேல்


நிழற்றி (1)

நில வரை எல்லாம் நிழற்றி
அலர் அரும்பு ஊழ்ப்பவும் வாராதோரே – அகம் 273/16,17

மேல்


நிழற்றிசினே (1)

காதல் நன் மரம் நீ நிழற்றிசினே
கடி உடை வியன் நகர் காண்வர பொலிந்த – புறம் 272/3,4

மேல்


நிழற்றிட (1)

விரசி மேல் நிழற்றிட வேந்தர் சூழ்தர – கம்.பால:5 94/2

மேல்


நிழற்றிய (2)

உலகு உடன் நிழற்றிய தொலையா வெண்குடை – அகம் 204/1
வெண்குடை நிழற்றிய ஒருமையோர்க்கும் – புறம் 189/2

மேல்


நிழற்றுதல்-மன்னே (1)

நிறத்தினும் நிழற்றுதல்-மன்னே
இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 35/3,4

மேல்


நிழற்றும் (3)

கொல் களிற்று மீமிசை கொடி விசும்பு நிழற்றும்
எம் கோ வாழிய குடுமி தம் கோ – புறம் 9/7,8
மன் உயிர் நிழற்றும் நிழலும் இல்லை – புறம் 51/2
பல் பகல் நிழற்றும் நின் கவிகை பாய் நிழல் – கம்.அயோ:11 51/1

மேல்


நிழன்ற (1)

ஏரோர்க்கு நிழன்ற கோலினை எனவும் – சிறு 233

மேல்


நிற்க (52)

முன்கடை நிற்க என வேட்டேமே – ஐங் 5/6
பரந்து இசை நிற்க பாடினன் அதன் கொண்டு – புறம் 126/13
யாண்டு நிற்க வெள்ளி மாண்ட – புறம் 384/19
யாண்டும் நிற்க வெள்ளி யாம் – புறம் 386/24
மொய் கொள் திண் சேனை பின் நிற்க முன் சேறலும் – கம்.பால:20 17/2
வசை திறன் நின்-வயின் நிற்க மாள்வென் என்றாள் – கம்.அயோ:3 23/4
நீல மா முகில்_அனான்-தன் நிறைவினோடு அறிவு நிற்க
சீலம் ஆர்க்கு உண்டு கெட்டேன் தேவரின் அடங்குவானோ – கம்.அயோ:3 95/1,2
எண் நாட்டவர் யாவரும் நிற்க ஓர் மூவர் ஆகி – கம்.அயோ:4 118/2
சுற்றம் அ புறம் நிற்க சுடு கணை – கம்.அயோ:8 9/1
விரும்பலர் முகத்து எதிர் விழித்து நிற்க யான் – கம்.அயோ:11 113/4
விழுவதே நிற்க மட மெல்லியலார் தம்மை போல் நிலத்தின் மேல் வீழ்ந்து – கம்.ஆரண்:4 24/2
இருபதும் ஈர்_ஐந்து தலையும் நிற்க உன் – கம்.கிட்:6 13/3
செவ்வே செல நோக்குதி தானவர் தேவர் நிற்க
எ வேலை எ மேகம் எ காலொடு எ கால வெம் தீ – கம்.கிட்:7 40/2,3
நொந்தனை அதுதான் நிற்க நின் முகம் நோக்கி கூற்றம் – கம்.கிட்:7 147/3
இராவண கோபம் நிற்க இந்திரகோபம் என்னோ – கம்.கிட்:10 58/4
ஆவது நிற்க சேரும் அரண் உண்டோ அருள் உண்டு அன்றே – கம்.கிட்:11 63/3
நிற்க உரியார்கள் யாவர் அனையவர் சினத்தின் நேர்ந்தால் – கம்.கிட்:11 86/2
நேர் இயன்ற வன் திசை-தொறும் நின்ற மா நிற்க
ஆரியம் தனி ஐம் கர களிறும் ஓர் ஆழி – கம்.சுந்:2 11/2,3
ஒறுத்தலோ நிற்க மற்று ஓர் உயர் படைக்கு ஒருங்கு இ ஊர் வந்து – கம்.சுந்:2 37/1
எற்பு வான் தொடர் யாக்கையால் பெறும் பயன் இழந்தனள் இது நிற்க
அற்பு வான் தளை இல் பிறப்பு-அதனொடும் இகந்து தன் அரும் தெய்வ – கம்.சுந்:2 198/1,2
என்று உணர்ந்து-நின்று ஏமுறும் நிலையினில் நிற்க இ திறன் என்னா – கம்.சுந்:2 201/1
சிலை எடுத்து இளையவன் நிற்க சேர்ந்திலை – கம்.சுந்:3 119/3
ஆயவன் தன்மை நிற்க அங்கதன் வாலி மைந்தன் – கம்.சுந்:4 36/1
அண்டர்_கோன் தன்னை பற்றி தருக எனா அடியேன் நிற்க
கொண்டனை என்முன் தன்னை பணி என நெஞ்சம் கோடல் – கம்.சுந்:10 3/1,2
இருக்க நிற்க நீ என்-கொல் அடா இரும் – கம்.சுந்:12 103/2
ஆயவர் நிற்க மற்று அவுணர் ஆதியாம் – கம்.யுத்1:2 68/2
எனக்கு நிற்க மற்று என்னொடு இங்கு ஒரு வயிற்று உதித்த – கம்.யுத்1:2 103/3
நீ அப்புறம் நிற்க நினைக்கிலர் நின் – கம்.யுத்1:3 108/3
இருள் நன்கு ஆசு_அற எழு கதிரவன் நிற்க என்றும் – கம்.யுத்1:5 58/1
என்றலும் இரங்கி ஐயன் இ-திறம் நிற்க இந்த – கம்.யுத்1:7 14/1
மற்று எலாம் நிற்க அந்த மனிதர் வானரங்கள் வானில் – கம்.யுத்1:9 82/1
இன்று ஆய பழியும் நிற்க நெடும் செரு களத்தின் என்னை – கம்.யுத்1:12 29/3
வன் பகை நிற்க எங்கள் வானர தொழிலுக்கு ஏற்ற – கம்.யுத்1:12 40/1
சூரியன் மகனை தன்னை பிரியலன் நிற்க சொன்னான் – கம்.யுத்1:13 5/4
அங்கு அவர் நிலைமை நிற்க மனிசனுக்காக அஞ்சாது – கம்.யுத்1:14 23/3
நிற்க அன்னது நீர் நிறை கண்ணினான் – கம்.யுத்2:15 93/1
நின்ற தேரொடும் இராவணன் ஒருவனும் நிற்க
கொன்று வீழ்த்தினது இராகவன் சரம் எனும் கூற்றம் – கம்.யுத்2:15 237/3,4
இருவரும் நிற்க மற்று அங்கு யார் உளர் அவரை எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 158/3
மற்று எலாம் நிற்க வாசியும் மானமும் மறத்துறை வழுவாத – கம்.யுத்2:16 321/1
நின்றது நிற்க மேன்மேல் நிகழ்ந்தவா நிகழ்க நின் முன் – கம்.யுத்2:17 70/2
நீரை கொடு நீர் எதிர் நிற்க ஒணுமே – கம்.யுத்2:18 81/1
சேருமே அவை தனு கை நிற்க எதிர் செல்லுமே கடிது செல்லினும் – கம்.யுத்2:19 85/3
படை பெரும் தலைவர் நிற்க பல் பெரும் சேனை வெள்ளம் – கம்.யுத்3:22 16/1
கடிதினில் உலகு எலாம் கண்டு நிற்க என் – கம்.யுத்3:22 41/1
அனையது வேறு நிற்க அன்னது பகர்தல் ஆண்மை – கம்.யுத்3:26 13/1
உற்று நான் உருத்த காலத்து ஒரு முறை எதிரே நிற்க
கற்றிரோ இன்னம் மாண்டு கிடத்திரோ நடத்திரோதான் – கம்.யுத்3:27 84/3,4
அடுத்ததே அஃது நிற்க அன்றியும் ஒன்று கூற – கம்.யுத்3:31 55/3
அனுமன் நிற்க நாம் ஆர் உயிர்க்கு இரங்குவது அறிவோ – கம்.யுத்4:32 39/1
செயிரும் சீற்றமும் நிற்க திறல் திரிந்து – கம்.யுத்4:37 169/3
நேர்த்ததும் காணலுற்ற ஈசனார் இருக்கை நிற்க – கம்.யுத்4:37 207/4
ஆர் அணா உன் உயிரை அஞ்சாதே கொண்டு அகன்றார் அது எலாம் நிற்க
மாரனார் வலி ஆட்டம் தவிர்ந்தாரோ குளிர்ந்தானோ மதியம் என்பான் – கம்.யுத்4:38 8/3,4
ஏவர் கிற்பர் எதிர் நிற்க என்னுடை – கம்.யுத்4:41 56/3

மேல்


நிற்கத்தான் (1)

காணத்தான் நிற்கத்தான் அ கறை மிடற்றவற்கும் ஆமே – கம்.யுத்3:31 50/3

மேல்


நிற்கலா (1)

எட்ட நிற்கலா தம்பி-மேல் வல் விசைத்து எறிந்தான் – கம்.யுத்4:32 27/4

மேல்


நிற்கலாமோ (1)

நெல் அறுக்கும் திரு நாடன் நெடும் சரம் என்றால் எவர்க்கும் நிற்கலாமோ – கம்.யுத்3:31 100/4

மேல்


நிற்கவும் (2)

வாள் நிலா நகை மாதராள் செயல் கண்டு மைந்தர் முன் நிற்கவும்
நாணினாள் என ஏகினாள் நளிர் கங்குல் ஆகிய நங்கையே – கம்.அயோ:3 50/3,4
வள்ளல் காத்து உடன் நிற்கவும் வானர தானையை மற கூற்றம் – கம்.யுத்2:16 335/1

மேல்


நிற்கவே (1)

நிற்கவே எதிர் நின்றிலர் ஓடினார் – கம்.யுத்2:15 80/3

மேல்


நிற்கவே-கொல் (1)

சரங்களும் நிற்கவே-கொல் வந்தது அ அருணன் தம்பி – கம்.யுத்2:19 298/4

மேல்


நிற்கிலது (1)

விரியா நிற்கும் நிற்கிலது ஆர்க்கும் விழி செல்லா – கம்.யுத்4:37 127/4

மேல்


நிற்கிலர் (1)

தரையில் நிற்கிலர் திசை-தொறும் நோக்கினர் சலிப்பார் – கம்.சுந்:7 56/3

மேல்


நிற்கின் (2)

ஒன்றும் இவர் எனக்கு இரங்கார் உயிர் இழப்பென் நிற்கின் என அரக்கி உன்னா – கம்.ஆரண்:6 134/4
விழிக்குமேல் விழிய நிற்கின் மார்பிடைய மீளுமேல் முதுக மேனிய – கம்.யுத்2:19 67/1

மேல்


நிற்கின்ற (2)

நிற்கின்ற செல்வம் வேண்டி நெறி நின்ற பொருள்கள் எல்லாம் – கம்.கிட்:7 138/1
அற்றம் நோக்கினர் நிற்கின்ற வாள் எயிற்று அரக்கர் – கம்.சுந்:11 59/2

மேல்


நிற்கின்றார் (2)

எள்ள அரும் பூண் எலாம் இரிய நிற்கின்றார்
உள்ளன யாவையும் உதவி பூண்டவும் – கம்.பால:23 76/2,3
நெருப்பு எழ விழித்து வாய் மடித்து நிற்கின்றார் – கம்.ஆரண்:10 27/4

மேல்


நிற்கின்றான் (2)

நிரைத்து இடை இடை விழ நெடிது நிற்கின்றான் – கம்.அயோ:4 155/4
நேர் ஆகாயத்தின் மிசை நிற்கின்றான் நீ இவனை – கம்.ஆரண்:15 50/3

மேல்


நிற்கின்றேன் (1)

நின் நிலை யாது என்னேன் உயிர் பேணி நிற்கின்றேன்
உன் நிலைமை ஈது ஆயின் ஓடை களிறு உந்தி – கம்.யுத்2:17 79/2,3

மேல்


நிற்கு (12)

போக்கி நிற்கு இது பொருள் என உணர்கிலென் புவனம் – கம்.பால:8 46/2
அரிய யான் சொலின் ஐய நிற்கு அரியது ஒன்று இல்லை – கம்.பால:8 48/1
அனையது ஆதலின் அரச நிற்கு உறு பொருள் அறியின் – கம்.அயோ:1 40/3
இருக்கை நலம் நிற்கு அருள் என் என்றனன் இராமன் – கம்.ஆரண்:3 54/4
ஊழியார் எளிதின் நிற்கு அரசு தந்து உதவுவார் – கம்.கிட்:3 4/4
நெய் அடை தீ எதிர் நிறுவி நிற்கு இவள் – கம்.கிட்:10 91/1
விரும்பிய இராமனும் வீர நிற்கு அது ஓர் – கம்.கிட்:11 136/1
வென்றான் என்னினும் வீர நிற்கு நேர் – கம்.கிட்:16 37/2
ஒன்று கேள் உரைக்க நிற்கு ஓர் உயிர் என உரியோன்-தன்னை – கம்.சுந்:3 139/1
சோதியான் மகன் நிற்கு என சொல்லினான் – கம்.சுந்:12 101/4
உய்ய நிற்கு அபயம் என்றான் உயிரை தன் உயிரின் ஓம்பா – கம்.யுத்1:4 114/1
ஐய நிற்கு இயலாது உண்டோ இராவணன் அயலே வந்துற்று – கம்.யுத்3:31 64/1

மேல்


நிற்கும் (48)

சென்றே நிற்கும் பெரும் பேதைமைத்தே – குறு 78/6
ஆர் உயிர் நிற்கும் ஆறு யாது – கலி 89/6
ஆண்டும் நிற்கும் ஆண்தகையன்னே – புறம் 292/8
வசையும் நிற்கும் இசையும் நிற்கும் – புறம் 359/10
வசையும் நிற்கும் இசையும் நிற்கும்
அதனால் வசை நீக்கி இசை வேண்டியும் – புறம் 359/10,11
நிரந்தரம் உலகில் நிற்கும் நெடும் பழி பூண்டாள் நின்றாள் – கம்.பால:9 20/3
ஆழத்து உள்ளும் கள்ளம் நினைப்பாள் அவன் நிற்கும்
சூழற்கே தன் கிள்ளையை ஏவி தொடர்வாளும் – கம்.பால:17 24/3,4
ஏவ நிற்கும் விதியும் என்றால் இனி – கம்.அயோ:2 18/2
மேவி நிலத்தில் இருக்கும் நிற்கும் வீழும் – கம்.அயோ:3 18/1
எள்ளா நிற்கும் வன் பழி கொண்டு என் பயன் என்றான் – கம்.அயோ:3 30/4
உள் நிற்கும் உயிர்ப்பு எனும் ஊதை பிறக்க நின்ற – கம்.அயோ:4 112/3
புலர்ந்து நிற்கும் பரிசிலர் போலவே – கம்.அயோ:11 25/4
புடை கொண்டு எழு கொங்கையும் அல்குலும் புல்கி நிற்கும்
இடை கண்டிலம் அல்லது எல்லா உருவும் தெரிந்தாம் – கம்.ஆரண்:10 144/1,2
அம்பு உய்க்கும் போர் வில்லி-தனக்கும் அயல் நிற்கும்
தம்பிக்கும் என் ஆண்மை தவிர்ந்தே தளர்வுற்றேன் – கம்.ஆரண்:11 17/2,3
நிற்கும் நோக்கு இது என் பயத்தது என இளையவன் நேர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:13 79/4
நின் பெற்றாட்கும் நிற்கும் நினைப்பு பிழையாமல் – கம்.ஆரண்:15 30/2
நல் பொன் தோளாய் நல்லவர் பேண நனி நிற்கும்
சொல் பெற்றால் மற்று ஆர் உயிர் பேணி துறவேமால் – கம்.ஆரண்:15 30/3,4
நிற்கும் நெடு நீத்த நீரில் முளைத்து எழுந்த – கம்.ஆரண்:15 46/1
நின்றன எனக்கும் நிற்கும் நேர் என மொழியும் நேரா – கம்.கிட்:3 26/4
என்றும் நிற்கும் என்று இசைப்பன இரு சுடர் திரியும் – கம்.கிட்:4 11/2
மேரு கிரிக்கும் மீது உற நிற்கும் பெரு மெய்யீர் – கம்.கிட்:17 12/1
நினையலாம் அன்றி உவமையும் அன்னதாய் நிற்கும் – கம்.சுந்:2 7/4
அளக்க அரிது ஆகிய கணக்கொடு அயல் நிற்கும்
விளக்கு_இனம் இருட்டினை விழுங்கி ஒளி கால – கம்.சுந்:2 69/1,2
தோள் ஆற்றல் என் ஆகும் மேல் நிற்கும் சொல் என் ஆம் – கம்.சுந்:2 217/1
ஏறு தேர் இலன் எதிர் நிற்கும் உரன் இலன் எரியின் – கம்.சுந்:11 53/1
தாருமோ வேணுமோ தாணுவாய் உலகினை தழுவி நிற்கும்
மேருவோ மால் வரை குலம் எலாம் அல்லவோ வில்லும் மன்னோ – கம்.யுத்1:2 89/3,4
உள் நிற்கும் உயிர் உள்ளதில் இல்லதில் உலவான் – கம்.யுத்1:3 14/2
விண்ணிடை விழித்தனர் நிற்கும் வெய்யவர் – கம்.யுத்1:5 24/1
என்னுடைய நாமம் நிற்கும் அளவு எலாம் இலங்கை மூதூர் – கம்.யுத்1:14 6/2
நிறத்து உற வாளி கோத்து நேர் வந்து நிற்கும் ஆகின் – கம்.யுத்1:14 12/3
நீரினை ஓட்டும் காற்றும் காற்று எதிர் நிற்கும் நீரும் – கம்.யுத்2:16 171/1
மனக்கு இனிது ஆகி நிற்கும் அஃது அன்றி வரம்பு இலாதாய் – கம்.யுத்2:17 24/4
வில்லாளரை எண்ணின் விரற்கு முன் நிற்கும் வீரன் – கம்.யுத்2:19 5/4
தோட்டியின் தொடக்கில் நிற்கும் துணை கைம்மால் யானை அன்னான் – கம்.யுத்2:19 242/4
உள் நிற்கும் எனின் புறன் நிற்கும் உலாய் – கம்.யுத்3:20 96/3
உள் நிற்கும் எனின் புறன் நிற்கும் உலாய் – கம்.யுத்3:20 96/3
உள் நிற்கும் பெரும் களிப்பினர் அளவளாய் உவந்தார் – கம்.யுத்3:22 179/3
நின்னை வணங்கி நீ வகுத்த நெறியில் நிற்கும் இது அல்லால் – கம்.யுத்3:22 219/3
நேர் அணுகும் நீலகிரிதான் இரண்டாயிரம் உள யோசனையின் நிற்கும்
மாருதி மற்று அதற்கு அப்பால் யோசனை நாலாயிரத்தின் மருந்து வைகும் – கம்.யுத்3:24 26/2,3
நெய்ம் மருங்கு படரகில்லா நெடு நேமி படையும் அவற்றுடனே நிற்கும்
பொய்ம் மருங்கின் நில்லாதாய் புரிகின்ற காரியத்தின் பொதுமை நோக்கி – கம்.யுத்3:24 29/2,3
நின்றுளென் அன்றோ மற்று அ இராமன் பேர் நிற்கும் ஆயின் – கம்.யுத்3:28 10/2
வீரர் என்பார்கட்கு எல்லாம் முன் நிற்கும் வீரர் வீரன் – கம்.யுத்3:28 30/1
நிலயம் அன்னது சாகர தீவிடை நிற்கும்
குலையும் இ உலகு என கொண்டு நான்முகன் கூறி – கம்.யுத்3:30 16/2,3
தோற்பென் என்னினும் புகழ் நிற்கும் தருமமும் தொடரும் – கம்.யுத்4:32 30/1
விரியா நிற்கும் நிற்கிலது ஆர்க்கும் விழி செல்லா – கம்.யுத்4:37 127/4
வேரே நிற்கும் மீள்கிலென் என்னா விடலுற்றான் – கம்.யுத்4:37 136/4
மாண்டு ஒழிந்து உலகில் நிற்கும் வயங்கு இசை முயங்க மாட்டாது – கம்.யுத்4:37 208/1
சொல் நிற்கும் என்று அஞ்சி புறத்து இருந்தும் அரும் தவமே தொடங்கினாயே – கம்.யுத்4:41 65/2

மேல்


நிற்கும்-மன்னே (1)

அம்பொடு வேல் நுழை வழி எல்லாம் தான் நிற்கும்-மன்னே
நரந்தம் நாறும் தன் கையால் – புறம் 235/7,8

மேல்


நிற்குமால் (2)

நீல் நிறத்து இராவணன் நெஞ்சில் நிற்குமால் – கம்.சுந்:12 22/4
ஏதும் ஒன்று உணர்குறாது இருக்கும் நிற்குமால்
காதல் என்றதுவும் ஓர் கள்ளின் தோன்றிற்றே – கம்.யுத்4:41 94/3,4

மேல்


நிற்குமே (1)

பேதை சிறுவனை பின் பார்த்து நிற்குமே
சீதை பிரியினும் தீரா திரு என்பார் – கம்.அயோ:4 109/3,4

மேல்


நிற்குமோ (8)

ஒருக்க ஒருதன்மை நிற்குமோ ஒல்லை – பரி 6/72
கட வரை நிற்குமோ காமம் கொடி இயலாய் – பரி 20/94
தம்மொடு நிற்குமோ நெஞ்சு – பரி 27/3
நிறை துளங்கினும் நிலை துளங்குறு நிலைமை நின்-வயின் நிற்குமோ
பிறை துளங்குவ அனைய பேர் எயிறு உடைய பேதையர் பெருமை நின் – கம்.கிட்:10 65/2,3
கிடந்திலர் என்னின் பின்னை நிற்குமோ கேண்மை அம்மா – கம்.கிட்:11 56/4
நின்று வீந்தது அலால் நிறை நிற்குமோ
ஒன்று வீந்தது நல் உணர் உம்பரை – கம்.சுந்:12 89/2,3
நிரையும் நீள் நெடும் சோலையும் நிற்குமோ
தரையும் வெந்தது பொன் எனும் தன்மையால் – கம்.சுந்:13 12/3,4
மறந்து நிற்குமோ மற்று அவன் திறன் என்றான் மதலை – கம்.யுத்3:22 183/4

மேல்


நிற்குமோர்க்கே (1)

மடல் வன் போந்தையின் நிற்குமோர்க்கே – புறம் 297/10

மேல்


நிற்குவிர் (1)

தொழுது முன் நிற்குவிர் ஆயின் பழுது இன்று – பொரு 150

மேல்


நிற்கே (1)

நீயே உலகுக்கு ஒரு சான்று நிற்கே தெரியும் கற்பு அதனில் – கம்.சுந்:12 122/3

மேல்


நிற்கொண்டு (1)

தம்தம் இன்மையும் எளிமையும் நிற்கொண்டு தவிர்க்க – கம்.அயோ:2 80/2

மேல்


நிற்ப (43)

பெரு முது பெண்டிர் விரிச்சி நிற்ப
சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் – முல் 11,12
தொலையா நல் இசை உலகமொடு நிற்ப
பலர் புறங்கண்டு அவர் அரும் கலம் தரீஇ – மலை 70,71
இன்று இவண் செல்லாது உலகமொடு நிற்ப
இடை தெரிந்து உணரும் பெரியோர் மாய்ந்து என – மலை 541,542
திருந்து இழை மகளிர் விரிச்சி நிற்ப
வெறி-உற விரிந்த அறுவை மெல் அணை – நற் 40/4,5
மழை வேண்டு புலத்து மாரி நிற்ப
நோயொடு பசி இகந்து ஒரீஇ – பதி 13/26,27
பயம் கெழு பொழுதோடு ஆநியம் நிற்ப
கலிழும் கருவியொடு கை உற வணங்கி – பதி 24/25,26
பயம் கெழு வெள்ளி ஆநியம் நிற்ப
விசும்பு மெய் அகல பெயல் புரவு எதிர – பதி 69/14,15
மீன்-வயின் நிற்ப வானம் வாய்ப்ப – பதி 90/1
நல்லாள் கரை நிற்ப நான் குளித்த பைம் தடத்து – பரி 6/87
குழல் அளந்து நிற்ப முழவு எழுந்து ஆர்ப்ப – பரி 7/79
நலத்த நடவாது நிற்ப மட பிடி – பரி 10/43
அங்கி உயர் நிற்ப அந்தணன் பங்குவின் – பரி 11/7
நேர்_இழை நின்று-உழி கண் நிற்ப நீர் அவன் – பரி 11/109
இயல் அணி அணி நிற்ப ஏறி அமர் பரப்பின் – பரி 20/31
விறல் புகழ் நிற்ப விளங்கிய கேள்வி – பரி 23/19
நொய்யார் நுவலும் பழி நிற்ப தம்மொடு – கலி 24/16
மலர் தாய பொழில் நண்ணி மணி நீர கயம் நிற்ப
அலர் தாய துறை நண்ணி அயிர் வரித்து அறல் வார – கலி 35/5,6
வாய்வாளேன் நிற்ப கடிது அகன்று கைமாறி – கலி 65/15
என பலவும் தாங்காது வாய் பாடி நிற்ப
முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் எஞ்சாது – கலி 65/19,20
நறையொடு துகள் எழ நல்லவர் அணி நிற்ப
துறையும் ஆலமும் தொல் வலி மராஅமும் – கலி 101/12,13
ஆங்க செறுத்து அறுத்து உழக்கி ஏற்று எதிர் நிற்ப
மறுத்து மறுத்து மைந்தர் சார – கலி 104/51,52
நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப
சீர் கெழு சிலை நிலை செயிர் இகல் மிகுதியின் சின பொதுவர் – கலி 105/26,27
சாய என் கிளவி போல் செவ்வழி யாழ் இசை நிற்ப
போய என் ஒளியே போல் ஒரு நிலையே பகல் மாய – கலி 143/38,39
நகை ஒழிந்து நாணு மெய் நிற்ப இறைஞ்சி – கலி 147/69
மாண் இழை நெடும் தேர் பாணி நிற்ப
பகலும் நம்-வயின் அகலான் ஆகி – அகம் 50/4,5
பெரும் சோற்று அமலை நிற்ப நிரை கால் – அகம் 86/2
போர் மலைந்து ஒரு சிறை நிற்ப யாவரும் – புறம் 294/7
நிழல்-தொறும் நெடும் தேர் நிற்ப வயின்-தொறும் – புறம் 348/8
கனவில் கண்டு ஆங்கு வருந்தாது நிற்ப
நனவின் நல்கியோன் நகை சால் தோன்றல் – புறம் 377/19,20
நின்று அளிக்கும் தனி குடையின் நிழல் ஒதுங்கி குறை இரந்து நிற்ப நோக்கி – கம்.பால:6 9/2
நிந்திக்கல் ஆகா உருவத்தினன் நிற்ப மென் பூ – கம்.பால:17 22/3
வாயிலில் மன்னர் வணங்கி நிற்ப வந்து ஆங்கு – கம்.அயோ:3 6/1
நிறை பெரும் தன்மையின் நிற்ப செல்வன – கம்.அயோ:12 9/3
நிற்ப தெரிக்கின்றது நீள் சுடர் மேன்மை அன்றோ – கம்.ஆரண்:10 160/4
ஆசு இல கணிப்பு இல இராமன் அருள் நிற்ப – கம்.ஆரண்:11 25/4
மாமியர் குழுவின் வந்தான் ஆம் என மைந்தன் நிற்ப
பூமியில் அணங்கு அனார்-தம் பொதுவிடை புகுந்து பொன் தோள் – கம்.கிட்:11 47/2,3
தாள் ஒக்க வளைந்து நிற்ப இரண்டு இல்லை அனங்கன் சாபம் – கம்.கிட்:13 55/4
இரங்கி யான் நிற்ப என் வலி அவன்-வயின் எய்த – கம்.யுத்1:2 107/2
பாற்கடல் சுற்ற வில் கை வட வரை பாங்கு நிற்ப
கார் கடல் கமலம் பூத்தது என பொலிவானை கண்டான் – கம்.யுத்1:4 129/3,4
மன்னவர்_மன்னன் முன்னர் வானர_மன்னன் நிற்ப
அன்னவன் தன்னை நோக்கி ஆழியான் அறிவதாக – கம்.யுத்1:12 43/2,3
எந்திர பொறியின் நிற்ப யாவரும் இன்றி தான் ஓர் – கம்.யுத்2:16 5/3
குன்று நின்று அனைய தம்பி புறக்கொடை காத்து நிற்ப
கொன்று நின் தலைகள் சிந்தி அரக்கர்-தம் குலத்தை முற்றும் – கம்.யுத்2:17 23/2,3
வேதநாயகன் தான் நிற்ப வெய்து உயிர்த்து அலக்கண் எய்தி – கம்.யுத்4:40 41/3

மேல்


நிற்பதாயினான் (1)

தம்பியும் தானும் நிற்பதாயினான் சமைவு ஈது என்றான் – கம்.யுத்1:13 7/4

மேல்


நிற்பது (11)

பேர்-கெழு சிறப்பின் வந்த பெரும் புகழ் நிற்பது ஐயன் – கம்.அயோ:3 96/3
நிறைந்தாளை உரை என்ன நெறி திறம்பா தன் மெய்யை நிற்பது ஆக்கி – கம்.அயோ:13 67/2
சென்று எதிர் நிற்பது ஓர் செய்கை தேடுவாள் – கம்.ஆரண்:6 21/4
இயற்கையின் நிற்பது அல்லால் இயற்றல் ஆம் நெறி என் என்றான் – கம்.ஆரண்:12 53/4
நின்றால் அன்றோ நிற்பது வாய்மை நிலை அம்மா – கம்.ஆரண்:15 29/4
உந்த_அரும் இருள் துரந்து ஒளிர நிற்பது – கம்.கிட்:14 32/4
நெறிதனை நோக்கினும் நிருதர் நிற்பது ஓர் – கம்.யுத்1:4 70/3
நீ உருத்து எழுந்த போது குரங்கு எதிர் நிற்பது உண்டோ – கம்.யுத்1:9 69/4
ஈண்டிய தானை நீங்க நிற்பது என் யாமே சென்று – கம்.யுத்3:31 57/1
தேய நிற்பது பின் இனி என் செய – கம்.யுத்3:31 130/2
மேயின துறைகள்-தோறும் விம்மினார் நிற்பது அல்லால் – கம்.யுத்4:33 3/2

மேல்


நிற்பர் (6)

உண் கள் வார் கடைவாய் மள்ளர் களைகு இலாது உலாவி நிற்பர்
பெண்கள்-பால் வைத்த நேயம் பிழைப்பரோ சிறியோர் பெற்றால் – கம்.பால:2 10/3,4
இனியர் ஆய் அன்னர் வந்து உன் ஏவலின் நிற்பர் என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 48/4
விண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் மெய்ம் முகம் – கம்.யுத்1:4 67/1
கண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கை பொருள் – கம்.யுத்1:4 67/2
கொண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கூழுடன் – கம்.யுத்1:4 67/3
உண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் உற்றவர் – கம்.யுத்1:4 67/4

மேல்


நிற்பவர் (3)

நிற்பவர் கடைத்தலை நிறைந்து தேவரே – கம்.ஆரண்:12 43/1
நேர் நிற்பவர் உளரோ பிறர் நீ அல்லவர் இனி நின் – கம்.யுத்2:15 167/3
விசையம்தாம் என நிற்பவர் இவர் நெடு விறலோய் – கம்.யுத்3:30 11/4

மேல்


நிற்பவும் (2)

ஏனை நிற்பவும் திரிபவும் இரங்கின எவையும் – கம்.யுத்3:22 199/3
தேவரும் முனிவரும் திரிவ நிற்பவும்
மூ-வகை உலகமும் கண்கள் மோதி நின்று – கம்.யுத்4:40 81/1,2

மேல்


நிற்பன (7)

நிற்பன பல் உயிர் உணங்க நீ நெடும் – கம்.அயோ:11 51/2
நீல் உறு திசை கரி திரிந்து நிற்பன
ஆல் உற அனையவன் தலையை வவ்வி வில் – கம்.சுந்:5 61/2,3
எண்_இல் பூதங்கள் நிற்பன திரிவன இவற்றின் – கம்.யுத்1:3 43/2
திரிவ நிற்பன யாவையும் முடிவினில் தீக்கும் – கம்.யுத்1:6 15/3
ஏனை நிற்பன யாவையும் மேல் எரி எய்த – கம்.யுத்1:6 16/2
கொல நிற்பன பொருகிற்பன புடை சுற்றின குழுவாய் – கம்.யுத்2:18 148/2
எடாது நிற்பன நாட்டம் இமைப்பு இல – கம்.யுத்4:33 29/2

மேல்


நிற்பனவும் (1)

நிலை இலா உலகினிடை நிற்பனவும் நடப்பனவும் நெறியின் ஈந்த – கம்.ஆரண்:10 2/1

மேல்


நிற்பாய் (1)

சூழ்க்கிற்பாய் அல்லை யாரும் தொழ நிற்பாய் என்ன சொன்னான் – கம்.யுத்2:16 159/4

மேல்


நிற்பார் (7)

கல்லாது நிற்பார் பிறர் இன்மையின் கல்வி முற்ற – கம்.பால:3 73/1
பூம் தளிர் உறைப்ப மாழ்கி போக்கு அரிது என்ன நிற்பார் – கம்.பால:14 57/4
பாவையர் பனி மென் கொம்பை நோக்கினர் பரிந்து நிற்பார் – கம்.பால:17 11/4
காரணம் இன்றியேயும் கண்கள் நீர் கலுழ நிற்பார் – கம்.அயோ:3 94/4
சித்திரம் என தனி திகைத்து உருகி நிற்பார் – கம்.அயோ:3 99/4
நீயே இது தடுப்பாய் எனின் நினக்கு ஆர் எதிர் நிற்பார்
போயே விசும்பு அடைவாய் இது பிழையாது என புகலா – கம்.யுத்3:27 145/2,3
ஆர் உளர் அரக்கர் நிற்பார் அரசு வீற்றிருக்க ஐயா – கம்.யுத்3:27 165/4

மேல்


நிற்பான் (1)

உய்த்துள காலம் எல்லாம் புகழொடும் ஓங்கி நிற்பான் – கம்.சுந்:14 46/4

மேல்


நிற்பின் (5)

வந்து அடி பொருந்தி முந்தை நிற்பின்
தண்டமும் தணிதி நீ பண்டையின் பெரிதே – புறம் 10/5,6
நிற்பின் நின்றன நீதி மாதரார் – கம்.பால:2 59/2
பெரு நாள் நிற்பின் அவன் நெற்றி பெற்றித்து ஆக பெறும் மன்னோ – கம்.சுந்:4 56/4
கல்லென வலித்து நிற்பின் கணக்கு_இலா உயிர்கள் எல்லாம் – கம்.யுத்1:7 21/1
இறத்தும் இங்கு இறை நிற்பின் என்று இரியலின் மயங்கி – கம்.யுத்2:16 222/2

மேல்


நிற்பினும் (4)

பல் நாள் நிற்பினும் சேந்தனிர் செலினும் – மலை 452
பல நாள் நிற்பினும் பெறுகுவிர் நில்லாது – மலை 566
செல்வ காலை நிற்பினும்
அல்லல் காலை நில்லலன்-மன்னே – புறம் 215/8,9
நிற்பினும் சுடாது நின்ற நீர்மையை நினைவில் நோக்கி – கம்.சுந்:12 126/2

மேல்


நிற்புற (1)

நிற்புற சுற்றிய காட்சி நேமியான் – கம்.யுத்2:15 112/2

மேல்


நிற்புறும் (1)

பழக நிற்புறும் பண்பு இவை காமத்தோடு – கம்.சுந்:3 105/3

மேல்


நிற்பென் (2)

நினக்கு நான் தருவென் தந்து உன் ஏவலின் நெடிது நிற்பென்
உனக்கு இதின் உறுதி இல்லை உத்தம உன் பின் வந்தேன் – கம்.யுத்2:16 135/2,3
நினைப்பின் முன் அயோத்தி எய்தி வரு நெறி பார்த்து நிற்பென்
இனி சில தாழ்ப்பது என்னே ஏறுதிர் இரண்டு தோளும் – கம்.யுத்3:26 86/2,3

மேல்


நிற்பெனோ (1)

இருந்தவள் இவள் என ஏச நிற்பெனோ – கம்.சுந்:4 19/4

மேல்


நிற்பேன் (1)

பந்தரின் உரிமை செய்ய யான் இவன் பணியில் நிற்பேன்
சுந்தர பவள வாய் ஓர் அருள் மொழி சிறிது சொல்லின் – கம்.யுத்2:17 52/3,4

மேல்


நிற்போர் (1)

பேர் அணி நிற்போர் பெரும் பூசல் தாக்குவோர் – பரி 10/28

மேல்


நிற்றந்தோனே (1)

வினவி நிற்றந்தோனே அவன் கண்டு – அகம் 48/14

மேல்


நிற்றர (1)

நால் வேறு தெருவினும் கால் உற நிற்றர
கொடும் பறை கோடியர் கடும்பு உடன் வாழ்த்தும் – மது 522,523

மேல்


நிற்றல் (8)

என்னொடு நிற்றல் எளிது அன்றோ மற்று அவன் – கலி 63/16
செல்லாது நிற்றல் இலேன் – கலி 145/31
ஏகு-மின் ஏகும் என்று என்று இடை இடை நிற்றல் அல்லால் – கம்.அயோ:3 72/3
ஈண்டு இனி நிற்றல் என்பது இனியது ஓர் இயல்பிற்று அன்றால் – கம்.கிட்:11 66/1
நீர் மேல் படரா நெடும் குன்று நிமிர்ந்து நிற்றல்
சீர் மேல் படராது என சிந்தை உணர்ந்து செல்வான் – கம்.சுந்:1 42/1,2
நிற்றல் என் பிறிது என நெருக்கி நேர்குவார் – கம்.யுத்1:4 37/4
ஒன்றிலே நிற்றல் போலாம் உத்தமர்க்கு உரியது ஒல்கி – கம்.யுத்2:16 35/3
சான்று என நிற்றல் குற்றம் தருதியால் விடை ஈண்டு என்றான் – கம்.யுத்4:37 8/3

மேல்


நிற்றலால் (1)

நிறைந்தன மழை என நெருக்கி நிற்றலால்
மறைந்தன உலகொடு திசையும் வானமும் – கம்.யுத்2:18 126/3,4

மேல்


நிற்றலின் (2)

படை விலக்கி எதிர் நிற்றலின்
வாஅள் வாய்த்த வடு வாழ் யாக்கையொடு – புறம் 167/2,3
கொடாது நிற்றலின் கொற்ற நெடும் திசை – கம்.யுத்4:33 29/1

மேல்


நிற்றலும் (3)

நெடும் கடை நிற்றலும் இலையே கடும் பகல் – புறம் 69/17
ஏகாய் இனி இ-வயின் நிற்றலும் ஏதம் என்றாள் – கம்.அயோ:4 146/4
தழுவி நிற்றலும் தாழ்ந்து தாள் உற – கம்.யுத்3:24 109/3

மேல்


நிற்றலோடும் (2)

நிற்றலோடும் நீ இவ்வாறு – கம்.ஆரண்:1 61/2
நின்றனன் நிற்றலோடும் நீத்தனன் முனிவு என்று உன்னி – கம்.கிட்:11 59/3

மேல்


நிற்றி (14)

நிற்றி ஈண்டு என்று புக்கு நெடியவன் தொழுது தம்பி – கம்.அயோ:8 11/1
குறிப்பின் வழி நிற்றி உயிர்கொண்டு உழலின் என்றான் – கம்.ஆரண்:11 30/4
ஏகாது நிற்றி எனின் யான் நெருப்பினிடை வீழ்வென் என்று முடுகா – கம்.ஆரண்:13 67/1
சேய்மையோடு அணிமை இன்றி தேவரின் தெரிய நிற்றி – கம்.கிட்:9 8/4
மூலமே தந்த நுந்தை ஆம் என முறையின் நிற்றி – கம்.கிட்:9 26/4
கீழ் திசை வாயில் நிற்றி நின் பெரும் கிளைகளோடும் – கம்.யுத்1:13 18/4
முன் ஒக்க நிற்றி உலகு ஒக்க ஒத்தி முடிவு ஒக்கின் என்றும் முடியாய் – கம்.யுத்2:19 253/2
வாணாள் அளித்தி முடியாமல் நீதி வழுவாமல் நிற்றி மறையோய் – கம்.யுத்2:19 254/1
ஊண் ஆய் உயிர்க்கும் உயிர் ஆகி நிற்றி உணர்வு ஆய பெண்ணின் உரு ஆய் – கம்.யுத்2:19 254/3
கொல் என்று உரைத்தி கொலையுண்டு நிற்றி கொடியாய் உன் மாயை அறியேன் – கம்.யுத்2:19 257/3
அல் என்று நிற்றி பகல் ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 257/4
நினைவர்க்கு நெஞ்சின் உறு காமம் முற்றி அறியாமை நிற்றி மனமா – கம்.யுத்2:19 259/2
பிறிந்தார் பிறிந்த பொருளோடு போதி பிறியாது நிற்றி பெரியோய் – கம்.யுத்2:19 260/3
பேர் ஆயிரங்கள் உடையாய் பிறந்த பொருள்-தோறும் நிற்றி பிரியாய் – கம்.யுத்2:19 261/1

மேல்


நிற்றி-போலும் (1)

நிற்றி-போலும் கிடந்த நிலத்து-அரோ – கம்.கிட்:7 94/4

மேல்


நிற்றியால் (1)

பூண்பாய் போல் நிற்றியால் யாது ஒன்றும் பூணாதாய் – கம்.ஆரண்:15 42/2

மேல்


நிற்றியேல் (3)

விழி எதிர் நிற்றியேல் விளிதி என்றனன் – கம்.யுத்1:4 8/3
இறந்தனை நிற்றியேல் என்ன இன்னவன் – கம்.யுத்1:4 45/3
சாம் தொழிற்கு உரியை என் சார்பு நிற்றியேல்
ஆம் தினை பொழுதினில் அகறியால் என – கம்.யுத்1:4 54/2,3

மேல்


நிற்றியோ (1)

நிற்றியோ இளையோய் ஒரு நீ என்றாள் – கம்.ஆரண்:12 4/4

மேல்


நிற்றிர் (2)

யானுடை வென்றி என் ஆம் யாவரும் கண்டு நிற்றிர்
ஊன் உடை இவனை யானே உண்குவென் உயிரை என்றான் – கம்.ஆரண்:7 67/3,4
இடை உளது எம்-பால் நல்கி பின் நிரை நிற்றிர் ஈண்டு இ – கம்.யுத்3:22 20/3

மேல்


நிற்றும் (2)

ஏவின செய்து நிற்றும் இளையவன் போல என்று – கம்.பால:8 3/2
மேகமே அனையான் கண்ணின் எங்ஙனம் விழித்து நிற்றும் – கம்.யுத்3:31 54/4

மேல்


நிற (190)

மனன் நேர்பு எழுதரு வாள் நிற முகனே – திரு 90
நீல் நிற விசும்பின் மலி துளி பொழிய ஒரு கை – திரு 116
இருள் நிற முந்நீர் வளைஇய உலகத்து – திரு 293
நீல் நிற முல்லை பல் திணை நுவல – பொரு 221
வாள் நிற விசும்பின் கோள்_மீன் சூழ்ந்த – சிறு 242
நீல் நிற விசும்பின் வல் ஏறு சிலைப்பினும் – பெரும் 135
நீல் நிற உருவின் நெடியோன் கொப்பூழ் – பெரும் 402
நீல் நிற விசும்பில் அமர்ந்தனர் ஆடும் – மது 581
வானம் நீங்கிய நீல் நிற விசும்பின் – மது 678
நெடு மயிர் எகின தூ நிற ஏற்றை – நெடு 91
துணை புணர் அன்ன தூ நிற தூவி – நெடு 132
நீல் நிற விசும்பின் வலன் ஏர்பு திரிதரும் – பட் 67
திரு மழை தலைஇய இருள் நிற விசும்பின் – மலை 1
நிற புண் கூர்ந்த நிலம் தின் மருப்பின் – மலை 245
நீல் நிற ஓரி பாய்ந்து என நெடு வரை – மலை 524
நீல் நிற புன்னை கொழு நிழல் அசைஇ – நற் 4/2
காந்தள் ஊதிய மணி நிற தும்பி – நற் 17/10
நீல் நிற பெரும் கடல் கலங்க உள் புக்கு – நற் 45/2
படு திரை கொழீஇய பால் நிற எக்கர் – நற் 49/1
வரு மழை கரந்த வால் நிற விசும்பின் – நற் 76/1
நீல் நிற புன்னை தமி ஒண் கைதை – நற் 163/8
நீல் நிற விசும்பின் மீனொடு புரைய – நற் 199/9
நீல் நிற பரப்பில் தயங்கு திரை உதைப்ப – நற் 215/6
மணி கண்டு அன்ன மா நிற கருவிளை – நற் 221/1
மை அற விளங்கிய மணி நிற விசும்பில் – நற் 231/1
வரு மழைக்கு எதிரிய மணி நிற இரும் புதல் – நற் 302/4
மடவது அம்ம மணி நிற எழிலி – நற் 316/1
நீல் நிற இரும் கழி உட்பட வீழ்ந்து என – நற் 345/2
நிலவே நீல் நிற விசும்பில் பல் கதிர் பரப்பி – நற் 348/1
எல்லி அன்ன இருள் நிற புன்னை – நற் 354/5
நீல் நிற நெய்தல் நிரை இதழ் பொருந்த – நற் 382/2
நீல் நிற பெரும் கடல் புக்கனன் யாயும் – குறு 269/4
திரி மருப்பு எருமை இருள் நிற மை ஆன் – குறு 279/1
நிலவு நிற வெண் மணல் புலவ பலவுடன் – குறு 320/3
பொய்கை ஆம்பல் அணி நிற கொழு முகை – குறு 370/1
மணி நிற நெய்தல் ஆம்பலொடு கலிக்கும் – ஐங் 96/2
நீல் நிற பெரும் கடல் புள்ளின் ஆனாது – ஐங் 102/2
மணி நிற மால் வரை மறை-தொறு இவள் – ஐங் 208/4
கட்டளை அன்ன மணி நிற தும்பி – ஐங் 215/1
நீல் நிற வியல்_அகம் கவைஇய – ஐங் 401/4
அணி நிற இரும் பொறை மீமிசை – ஐங் 431/2
மணி நிற உருவின தோகையும் உடைத்தே – ஐங் 431/3
மணி நிற இரும் கழி நீர் நிறம் பெயர்ந்து – பதி 11/9
மணி நிற மை இருள் அகல நிலா விரிபு – பதி 31/11
தீம் சேறு விளைந்த மணி நிற மட்டம் – பதி 42/12
ஞாயிற்று ஏர் நிற தகை நளினத்து பிறவியை – பரி 5/12
நெய்த்தோர் நிற அரக்கின் நீர் எக்கி யாவையும் – பரி 10/12
படர் சிறை பல் நிற பாப்பு பகையை – பரி 13/39
மணி நிற மஞ்ஞை ஓங்கிய புள் கொடி – பரி 17/48
மாஅல் அம் சிறை மணி நிற தும்பி – கலி 46/2
மணி நிற மலர் பொய்கை மகிழ்ந்து ஆடும் அன்னம் தன் – கலி 70/1
பெய் புல மூதாய் புகர் நிற துகிரின் – கலி 85/10
பால் நிற வெள்ளை எருத்தத்து பாய்ந்தானை – கலி 104/35
துணை புணர்ந்து எழுதரும் தூ நிற வலம்புரி – கலி 135/1
மா நனை கொழுதிய மணி நிற இரும் குயில் – அகம் 25/6
நீல் நிற பெரும் கடல் பாடு எழுந்து ஒலிப்ப – அகம் 40/2
அரக்கு நிற உருவின் ஈயல்_மூதாய் – அகம் 139/13
அரி நிற கலுழி ஆர மாந்தி – அகம் 157/3
பொறித்த போலும் வால் நிற எருத்தின் – அகம் 193/5
மணி நிற இரும் புதல் தாவும் நாட – அகம் 202/8
வாள் நிற உருவின் ஒளிறுபு மின்னி – அகம் 218/3
வான் உற நிவந்த நீல் நிற பெரு மலை – அகம் 222/1
அரி நிற கொழும் குறை வௌவினர் மாந்தி – அகம் 236/3
புன் கால் பாதிரி அரி நிற திரள் வீ – அகம் 237/1
மணி நிற மஞ்ஞை அகவும் – அகம் 272/18
மணி காசு அன்ன மால் நிற இரும் கனி – அகம் 293/7
நிலவு நிற மருப்பின் பெரும் கை சேர்த்தி – அகம் 295/4
புகை நிற உருவின் அற்சிரம் நீங்க – அகம் 317/3
மணி வாய் காக்கை மா நிற பெரும் கிளை – அகம் 319/1
மை நிற உருவின் மணி கண் காக்கை – அகம் 327/15
வள மழை பொழிந்த வால் நிற களரி – அகம் 344/1
வரி நிற சிதலை அரித்தலின் புல்லென்று – அகம் 377/9
புலி நிற கவசம் பூ பொறி சிதைய – புறம் 13/2
பால் நிற உருவின் பனைக்கொடியோனும் – புறம் 58/14
நீல் நிற உருவின் நேமியோனும் என்று – புறம் 58/15
நான்கே அணி நிற ஓரி பாய்தலின் மீது அழிந்து – புறம் 109/7
சூட்டு உடை துணை தூ நிற வாரணம் – கம்.பால:2 27/1
கொண்டல் நிற குறள் என்பது கொள்ளேல் – கம்.பால:8 16/2
துவர் நிற பங்கியர் சுழல் கண் தீயினர் – கம்.பால:8 36/2
எரி நிற செக்கரும் இருளும் காட்டலால் – கம்.பால:10 62/2
கரு நிற செம் மயிர் காலன் தோன்றினான் – கம்.பால:10 62/4
வெண் நிற மேகம் மேன்மேல் விரி கடல் பருகுமா போல் – கம்.பால:13 39/3
பால் நிற புரவி அன்ன புள் என பாரில் செல்ல – கம்.பால:14 68/2
உண் நிற நறும் பொடியை வீசி ஒரு பாகம் – கம்.பால:15 19/3
வெண் நிற நறும் பொடி புனைந்த மத வேழம் – கம்.பால:15 19/4
வெண் நிற நறை நிறை வெள்ளம் என்னவும் – கம்.பால:19 1/1
நிற நிலா கற்றை பாய நிறைந்தது போன்று தோன்ற – கம்.பால:19 12/3
வள்ளத்தை மறித்து வாங்கி மணி நிற இதழின் வைத்தாள் – கம்.பால:19 18/4
ஐயவி நுதலில் சேர்த்தி ஆய் நிற அயினி சுற்றி – கம்.பால:22 18/3
நிற துவர் இதழ் குயில் நினைப்பினிடை அல்லால் – கம்.பால:22 31/3
தண் நிற பாற்கடல் தழீஇயது ஆம் என – கம்.பால:23 62/3
வெண் நிற பட்டு ஒளி விளங்க சாத்தியே – கம்.பால:23 62/4
மண்ணிய மணி நிற வண்ண வண் துழாய் – கம்.பால:24 40/2
பல் நிற துகிலினை பறித்து நீக்கியே – கம்.அயோ:4 189/3
நிற பெரும் படைக்கலம் நிறத்தின் நேர் உற – கம்.அயோ:5 29/1
பொன் நிற பூவையும் கிளியும் போற்று-மின் – கம்.அயோ:5 39/3
வெம் கண் நாக கரத்தினன் வெண் நிற
கங்கை வார் சடை கற்றையன் கற்பு உடை – கம்.அயோ:7 18/1,2
வெள்ளி வெண் நிற பாற்கடல் மேலை_நாள் – கம்.அயோ:7 19/3
விழியில் சேல் உகள் வால் நிற வெள்ளத்து – கம்.அயோ:7 24/2
வெண் நிற நகை-செய்தான் வீர நின்னுழை யாம் அ – கம்.அயோ:8 30/2
பொன் அணி நிற வேங்கை கோங்குகள் புது மென் பூ – கம்.அயோ:9 14/2
நால் நிற நளிர் வல்லி கொடி நவை இல பல்கி – கம்.அயோ:9 18/2
படர்ந்து எழுந்த புல் பசு நிற கம்பளம் பரப்பி – கம்.அயோ:9 43/1
வயின்வயின்-தொறும் மணி நிற கோபங்கள் மலர்ந்த – கம்.அயோ:9 45/2
கவரி பால் நிற வால் புடை பெயர்வன கடிதின் – கம்.அயோ:10 5/3
மாண்ட வால் நிற அருவி அம் மழ விடை பாகன் – கம்.அயோ:10 7/3
மடந்தைமார்களுக்கு ஒரு திலதமே மணி நிற திணி கல் – கம்.அயோ:10 27/1
பொன் நிற திருவொடும் குடி புக்கான்-அரோ – கம்.அயோ:10 48/2
மும் மா மத வெண் நிற முன் உயர் தாள் – கம்.ஆரண்:2 6/2
மேக நிற வண்ணனும் வணங்கி விடை கொண்டான் – கம்.ஆரண்:3 59/2
மால் நிற விசும்பு எழில் மறைய தன் மணி – கம்.ஆரண்:4 4/1
கால் நிற சே ஒளி கதுவ கண் அகல் – கம்.ஆரண்:4 4/2
நீல் நிற வரையினில் பவள நீள் கொடி – கம்.ஆரண்:4 4/3
நீல மா மணி நிற நிருதர் வேந்தனை – கம்.ஆரண்:6 1/1
உதிர மாரி பெய் கார் நிற மேகம் ஒத்து உயர்ந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 89/4
கரன் படை என்பது எண்ணி கரு நிற கமலக்கண்ணன் – கம்.ஆரண்:7 61/2
பால் நிற அமளி சேர்ந்தான் பையுள் உற்று உயங்கி நைவான் – கம்.ஆரண்:10 97/4
விண்ணில் பொலிகின்றது ஓர் வெண் நிற மேகம் ஒத்தான் – கம்.ஆரண்:13 26/4
வள்ளியோன் திரு மேனியில் தழல் நிற வண்ணன் – கம்.ஆரண்:13 93/3
புயல் நிற வண்ணன் ஆண்டு அ புண்ணியன் புகன்ற சொல்லை – கம்.ஆரண்:13 126/1
நெய் அடை நெடு வேல் தானை நீல் நிற நிருதர் என்னும் – கம்.கிட்:7 156/1
நீல் நிற பெரும் கரி நிரைத்த நீர்த்து என – கம்.கிட்:10 6/1
சூல் நிற முகில்_குலம் துவன்றி சூழ் திரை – கம்.கிட்:10 6/2
மால் நிற நெடும் கடல் வாரி மூரி வான் – கம்.கிட்:10 6/3
நால் நிற சுரும்பும் வண்டும் நவ மணி அணியின் சார – கம்.கிட்:10 26/1
கூரும் வெண் நிற திரை என பறப்பன குரண்டம் – கம்.கிட்:10 40/4
நிற மனத்து உறு குளிர்ப்பினின் நெடு நில_மடந்தை – கம்.கிட்:10 42/3
தூ நிற சுடு சரம் தூணி தூங்கிட – கம்.கிட்:10 85/1
உடுத்த வால் நிற துகில் ஒழிந்த போன்றவே – கம்.கிட்:10 106/4
இல் நிற பசலை உற்று இருந்த மாதரின் – கம்.கிட்:10 116/2
ஒண் நிற கழல் சேவடி ஊன்றலால் – கம்.கிட்:11 11/4
பால் நிற தட்டம் வட்ட கண்ணடி பலவும் இன்ன – கம்.கிட்:13 39/2
வலம் கொள் நேமி மழை நிற வானவன் – கம்.கிட்:15 36/1
வெம் கார் நிற புணரி வேறேயும் ஒன்று அ – கம்.சுந்:1 63/1
மின் என தரளம் வேய்ந்த வெண் நிற விமானம் ஊர்ந்து – கம்.சுந்:2 117/2
தூ நிற நறும் துளி முகத்தில் தூற்றமே – கம்.சுந்:2 123/4
இன் நிற தேன் இசை இனிய நண்பினால் – கம்.சுந்:3 37/2
மின் நிற மருங்குலாய் செவியில் மெல்லென – கம்.சுந்:3 37/3
பொன் நிற தும்பி வந்து ஊதி போயதால் – கம்.சுந்:3 37/4
நீல் நிற குன்றின் நெடிது உற தாழ்ந்த நீத்த வெள் அருவியின் நிமிர்ந்த – கம்.சுந்:3 78/1
பால் நிற பட்டின் மாலை உத்தரியம் பண்புற பசும்பொன் ஆரத்தின் – கம்.சுந்:3 78/2
மால் நிற மணிகள் இடை உற பிறழ்ந்து வளர் கதிர் இள வெயில் பொருவ – கம்.சுந்:3 78/3
சூல் நிற கொண்மூ கிழித்து இடை துடிக்கும் மின் என மார்பில் நூல் துளங்க – கம்.சுந்:3 78/4
பொன் நிற தூசு கரு வரை மருங்கில் தழுவிய புது வெயில் பொருவ – கம்.சுந்:3 80/2
மின் நிற கதிரின் சுற்றிய பசும்பொன் விரல்-தலை அவிர் ஒளி காசின் – கம்.சுந்:3 80/3
கல் நிற கற்றை நெடு நிழல் பூத்த கற்பக முழு வனம் கவின – கம்.சுந்:3 80/4
நல் நிற காரின் வரவு கண்டு உவக்கும் நாடக மயில் என நடப்ப – கம்.சுந்:3 85/4
நீல் நிற அரக்கர்-தம் குருதி நீத்தம் நீர் – கம்.சுந்:5 63/1
நிற கரும் கழல் அரக்கர்கள் நெறி-தொறும் பொறிகள் – கம்.சுந்:7 38/3
பூவும் பூ நிற அயினியும் தீபமும் புகையும் – கம்.சுந்:11 54/1
நீல் நிற நிருதர் யாண்டும் நெய் பொழி வேள்வி நீக்க – கம்.சுந்:12 133/1
வளை குளப்பின் மணி நிற வாசியே – கம்.சுந்:13 17/4
பஞ்சரத்தொடு பசு நிற கிளி வெந்து பதைப்ப – கம்.சுந்:13 21/1
சிகை நிற சூலி-தன் திறத்தின் செல்லினும் – கம்.யுத்1:2 45/2
புகை நிற கண்ணனும் புகன்று பொங்கினான் – கம்.யுத்1:2 45/4
பூ நிற கண்கள் புனல் உக மயிர் புறம் பொடிப்ப – கம்.யுத்1:3 23/3
தூ நிற சுடு படை துணைவர் சொல்லினான் – கம்.யுத்1:4 16/4
தண் நிற பவள வாய் இதழை தன் பொதி – கம்.யுத்1:4 31/3
வெண் நிற முத்தினால் அதுக்கி விம்மினான் – கம்.யுத்1:4 31/4
வெண் நிற நிலவு எனும் வலையை வீசினான் – கம்.யுத்1:5 6/4
நீல வான் துகிலினை நீக்கி பூ நிற
கோல வான் களி நெடும் கூறை சுற்றினாள் – கம்.யுத்1:6 52/2,3
தூ நிற முத்து_இனம் துவலையோடு போய் – கம்.யுத்1:8 12/3
வெண் நிற மீன்கள் எல்லாம் வறியவர் என்ன மேன்மேல் – கம்.யுத்1:8 19/3
பொன் திரள் புய கரு நிற களிறு போனான் – கம்.யுத்1:9 5/4
காசு அடை சமைந்த மாடம் கதிர் நிற கற்றை சுற்ற – கம்.யுத்1:10 10/2
கோல் நிற குனி வில் செம் கை குமரனே குளிர் வெண் திங்கள் – கம்.யுத்1:10 17/1
கால் நிற கதிரின் கற்றை சுற்றிய அனைய காட்சி – கம்.யுத்1:10 17/2
வால் நிற தரள பந்தர் மரகதம் நடுவண் வைத்த – கம்.யுத்1:10 17/3
பால் நிற பரவை வைகும் பரமனை நிகர்ப்ப பாராய் – கம்.யுத்1:10 17/4
நிற கரும் கடலுள் நேமியின் நின்று – கம்.யுத்1:11 22/2
கொன் நிற குருதி குடை புட்களின் – கம்.யுத்2:15 30/1
தொல் நிற சிறையில் துளி தூவலால் – கம்.யுத்2:15 30/2
பொர கரு நிற நெடு விசும்பு போழ்பட – கம்.யுத்2:15 125/1
நிற கொடும் கணை நெருப்பொடு நிகர்வன நிமிர – கம்.யுத்2:16 219/2
வெய்யவன்-தன்னை சேர்ந்த நீல் நிற மேகம் ஒத்தான் – கம்.யுத்2:19 221/4
இருள் நிற வஞ்சகர் எங்கு உளர் எந்தாய் – கம்.யுத்3:20 10/3
சிகை நிற கனல் பொழி தெறு கண் செக்கரான் – கம்.யுத்3:20 31/1
நகை நிற பெரும் கடைவாயை நக்குவான் – கம்.யுத்3:20 31/3
சித்திர குல பல் நிற மணிகளும் சேந்த – கம்.யுத்3:20 54/2
கார் ஓடும் நிற கத நாகம் அனான் – கம்.யுத்3:20 75/2
மை நிற அரக்கர் வன் கை வயிர வாள் வலியின் வாங்கி – கம்.யுத்3:21 14/1
கோடு நான்கு உடை பால் நிற களிற்றின்-மேல் கொண்டான் – கம்.யுத்3:22 165/1
வெண் நிற மேகம் மின் இனம் வீசி – கம்.யுத்3:26 20/3
கயிறு சேர் கழல் கார் நிற கண்டகர் – கம்.யுத்3:31 123/1
நீல் நிற ஞாயிறு அன்ன நெடியவன் முறையின் நீக்கி – கம்.யுத்4:32 50/2
உய்க்கின்ற உதிர நிற களம் குளங்கள் உலப்பு இறந்த உவையும் காண்-மின் – கம்.யுத்4:33 22/4
பூதரம் அனைய மேனி புகை நிற புருவ செம் தீ – கம்.யுத்4:35 1/1
நீல் நிற நிருதர்_கோன் எய்த நீதியின் – கம்.யுத்4:37 77/1
பாழிய மற்றை தம்பி பால் நிற கவரி பற்ற – கம்.யுத்4:42 2/3
புருவத்தார் மேனி எல்லாம் பொன் நிற பசலை பூத்த – கம்.யுத்4:42 5/4

மேல்


நிறங்களின் (1)

மீ நிறங்களின் எங்கும் மிடைந்தன – கம்.யுத்4:37 168/2

மேல்


நிறத்த (8)

நிண வரி குறைந்த நிறத்த அதர்-தொறும் – அகம் 31/8
நீறு அணிந்த கடவுள் நிறத்த வான் – கம்.பால:1 2/1
அல் என்னும் திரு நிறத்த அரி என்ன அயன் என்பான் – கம்.பால:12 14/3
வெண் நிறத்த தருப்பை விரித்து-அரோ – கம்.அயோ:2 31/4
கார் இயன்ற நிறத்த களங்கம் ஒன்று – கம்.கிட்:7 93/1
பூட்கைகள் நிறத்த புண் திறப்ப போன்றவே – கம்.கிட்:10 5/4
அற்கள் ஓடும் நிறத்த அரக்கர்-தம் – கம்.யுத்2:15 22/1
பல் நிறத்த பதாகை பரப்பு எலாம் – கம்.யுத்2:15 30/3

மேல்


நிறத்தது (1)

கன்றிய நிறத்தது நறவின் கண்ணது – கம்.யுத்1:5 9/2

மேல்


நிறத்தர் (1)

ஆலமும் வெளிது எனும் நிறத்தர் ஆற்றலால் – கம்.ஆரண்:7 42/3

மேல்


நிறத்தவர் (2)

பகை நிறத்தவர் உயிர் பருகும் பண்பினான் – கம்.யுத்3:20 31/2
இருள் நிறத்தவர் ஒருத்தர் ஏழ் மலையையும் எடுப்பார் – கம்.யுத்3:30 20/4

மேல்


நிறத்தவள் (1)

அல்லின் மாரி அனைய நிறத்தவள்
சொல்லும் மாத்திரையின் கடல் தூர்ப்பது ஓர் – கம்.பால:7 48/1,2

மேல்


நிறத்தவன் (2)

மை கொடு நிறத்தவன் மறத்தொடு புறத்தில் – கம்.யுத்1:12 13/3
அல்லினால் செய்த நிறத்தவன் அனையது பகர – கம்.யுத்2:16 231/1

மேல்


நிறத்தவனை (1)

தாங்கும் யானையை தள்ளி அ தழல் நிறத்தவனை
ஓங்கள் ஒன்றொடும் எடுக்கவும் வரம் கொண்டது உண்டோ – கம்.யுத்1:2 102/3,4

மேல்


நிறத்தவேனும் (1)

அல் படி நிறத்தவேனும் ஆடக தலத்தை ஆழ – கம்.யுத்1:10 12/2

மேல்


நிறத்தன் (2)

நீலமான நிறத்தன் நினைந்தவை – கம்.ஆரண்:14 27/1
அல் எலாம் திரண்டன நிறத்தன் ஆற்றலை – கம்.சுந்:12 56/3

மேல்


நிறத்தன (2)

நீலம் நின்ற நிறத்தன கீழ் நிலை – கம்.சுந்:13 8/1
கன்றிய நிறத்தன கதிரவன் பரி – கம்.யுத்1:6 33/3

மேல்


நிறத்தனவாய் (1)

செம் நிறத்தனவாய் நிறம் தீர்ந்தவே – கம்.யுத்2:15 30/4

மேல்


நிறத்தாய் (1)

மல் காணும் திரு நெடும் தோள் மழை காணும் மணி நிறத்தாய்
நின் காணும் உள்ளத்தான் நெறி எதிர் நின்றனன் என்றான் – கம்.அயோ:13 26/3,4

மேல்


நிறத்தாள் (1)

தொட்டு பேரும் சோதி நிறத்தாள் சுழல் கண்ணாள் – கம்.சுந்:2 74/2

மேல்


நிறத்தான் (4)

கார் குலாம் நிறத்தான் கூற காதலன் உணர்த்துவான் இ – கம்.அயோ:8 16/1
மை திரு நிறத்தான் தாள் என் தலை மிசை வைக்கல்-பால – கம்.யுத்2:17 55/4
நின்றனர் ஆயிடை நீல நிறத்தான்
கொன்றிடுவீர்-அலிர் கொண்-மின் இது என்றான் – கம்.யுத்3:20 5/3,4
கனத்தின் நிறத்தான் தனை பெயர்த்தும் கண்டாள் கயலை கமலத்தால் – கம்.யுத்3:23 7/3

மேல்


நிறத்திடை (1)

மை கரு நிறத்திடை மறைந்த தன் உரு – கம்.யுத்2:16 267/2

மேல்


நிறத்தின் (3)

ஆளிகள் அன்னவர் நிறத்தின் ஆழ்பவே – கம்.பால:3 63/4
நிற பெரும் படைக்கலம் நிறத்தின் நேர் உற – கம்.அயோ:5 29/1
இனி என வயிர வாளி எண்_இல நிறத்தின் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 230/4

மேல்


நிறத்தினர் (1)

கறுத்து எழு நிறத்தினர் எயிற்றினர் கயிற்றார் – கம்.சுந்:8 38/1

மேல்


நிறத்தினாள் (1)

அல் ஒக்கும் நிறத்தினாள் மேல் விடுதலும் வயிர குன்ற – கம்.பால:7 49/2

மேல்


நிறத்தினாற்கு (1)

பூவை போல் நிறத்தினாற்கு புறத்தொழில் புரிந்த அன்றே – கம்.பால:8 3/4

மேல்


நிறத்தினான் (4)

அடியன் அல் செறிந்து அன்ன நிறத்தினான்
நெடிய தானை நெருங்கலின் நீர் முகில் – கம்.அயோ:8 2/2,3
கொடுத்த வில்லை அ கொண்டல் நிறத்தினான்
எடுத்து வாங்கி வலம் கொண்டு இட கையில் – கம்.ஆரண்:9 18/1,2
கங்குலின் நிறத்தினான் தன் கண் மழை தாரை கான்ற – கம்.யுத்1:4 122/2
மையொடும் பகைத்து நின்ற நிறத்தினான் வயிர மார்பில் – கம்.யுத்3:22 134/1

மேல்


நிறத்தினானை (1)

கதிரவன் சிறுவன் ஆன கனக வாள் நிறத்தினானை
எதிர் எதிர் தழுவி நட்பின் இனிது அமர்ந்து அவனின் ஈண்ட – கம்.ஆரண்:15 55/1,2

மேல்


நிறத்தினும் (1)

நிறத்தினும் நிழற்றுதல்-மன்னே – ஐங் 35/3

மேல்


நிறத்து (45)

மா கடல் முகந்து மணி நிறத்து அருவி – நற் 112/6
நிறத்து எறி புன் சொலின் திறத்து அஞ்சுவலே – நற் 229/4
சிலை மாண் கடு விசை கலை நிறத்து அழுத்தி – குறு 272/5
அரு நிறத்து அழுத்திய அம்பினர் பலர் உடன் – அகம் 61/8
வரி நுதல் யானை அரு நிறத்து அழுத்தி – அகம் 172/8
நீர் மாண் எஃகம் நிறத்து சென்று அழுந்த – அகம் 212/20
ஆதன்எழினி அரு நிறத்து அழுத்திய – அகம் 216/14
நன் நிறத்து எழுந்த சுணங்கு அணி வன முலை – அகம் 319/9
அலகின் அன்ன அரி நிறத்து ஆலி – அகம் 335/21
ஆறு செல் மாக்கள் அரு நிறத்து எறிந்த – அகம் 363/11
மறப்பு அரும் பல் குணம் நிறத்து வந்து உறுதர – அகம் 379/22
அரு நிறத்து இயங்கிய வேலே – புறம் 235/15
ஆர் சூழ் குறட்டின் வேல் நிறத்து இங்க – புறம் 283/8
நிறை வெண் முத்தின் நிறத்து அரிசி குவை – கம்.பால:2 37/3
நீல நிறத்து நெடுந்தகை வந்து ஓர் – கம்.பால:8 11/3
மை வான் நிறத்து மீன் எயிற்று வாடை உயிர்ப்பின் வளர் செக்கர் – கம்.பால:10 66/1
செக்கர் நிறத்து எரி குஞ்சி சிர குவைகள் பொருப்பு என்ன – கம்.பால:12 29/1
மீளா நிறத்து ஆயிரம் கண்ணவன் விண்ணின் ஓட – கம்.ஆரண்:13 30/1
மயில் முதல் பறவை எல்லாம் மணி நிறத்து இவர்கள் மேனி – கம்.கிட்:2 11/1
நீல் நிறத்து விண் நெடு முகட்டவும் – கம்.கிட்:3 60/3
சிந்திட கரு நிறத்து அரியினை தேடுவான் – கம்.கிட்:5 3/4
வேல் நிறத்து உற்றது ஒத்துழியும் வீகிலேன் – கம்.கிட்:10 85/4
கார் நிறத்து அண்ணல் ஏவ கலுழன் வந்துற்ற காலை – கம்.சுந்:1 34/2
தயிர் நிறத்து உறு கள் உள்ளம் தள்ளுற அறிவு தள்ளி – கம்.சுந்:2 188/1
கரு நிறத்து அரக்கியர் குழுவில் கண்டனன் – கம்.சுந்:3 59/2
குரு நிறத்து ஒரு தனி கொண்டல் ஊழியான் – கம்.சுந்:3 59/3
இரு நிறத்து உற்றவேற்கு இயைந்த காந்தத்தை – கம்.சுந்:3 59/4
பால் நிறத்து அன்ன குழாம் படர்ந்து என்ன பற்பல மங்கையர் படர – கம்.சுந்:3 76/4
மழை கரு நிறத்து மாய அரக்கன் மாரீசன் என்பான் – கம்.சுந்:4 74/2
நீல் நிறத்து இராவணன் முனிவு நீக்குவான் – கம்.சுந்:9 21/3
நீல் நிறத்து இராவணன் நெஞ்சில் நிற்குமால் – கம்.சுந்:12 22/4
கார் நிறத்து அரக்கர் என்போர் முதலிய கணிப்பு இலாத – கம்.சுந்:14 51/3
சிந்தி வந்து இறுத்தனன் மதனன் தீ நிறத்து
அந்தி வந்து இறுத்தது கறுத்தது அண்டமே – கம்.யுத்1:5 2/3,4
வகை பிறை நிறத்து எயிறு உடை பொறி வழக்கின் – கம்.யுத்1:12 12/3
நிறத்து உற வாளி கோத்து நேர் வந்து நிற்கும் ஆகின் – கம்.யுத்1:14 12/3
கண் உறு கடும் புகை கதுவ கார் நிறத்து
அண்ணல் வாள் அரக்கர்-தம் அரத்த பங்கிகள் – கம்.யுத்2:15 103/1,2
தன் நிறத்து உருவ வாளி தடுப்பு இல சார்ந்த போதும் – கம்.யுத்2:19 119/3
மணி நிறத்து அரக்கன் செய்த மாய மந்திரத்தினானும் – கம்.யுத்2:19 185/3
மெய் நிறத்து எறிந்து கொல்வர் வானர வீரர் வீரர் – கம்.யுத்3:21 14/2
மொய் நிறத்து எறிவர் எற்றி முருக்குவர் அரக்கர் முன்பர் – கம்.யுத்3:21 14/4
நெரிந்து எழு புருவத்தான் தன் நிறத்து உற நின்றது அன்றே – கம்.யுத்3:21 20/4
கார் நிறத்து அண்ணல் தன் நேமி காப்பன – கம்.யுத்3:24 88/2
சீறிய முக தலை உருட்டி செம் நிறத்து
ஊறுகள் சொரிந்த பேர் உதிரத்து ஓங்கு அலை – கம்.யுத்3:27 46/2,3
நிறத்து கார் அன்ன நெஞ்சினர் நெருப்புக்கு நெருப்பாய் – கம்.யுத்3:31 6/3
முத்து உரு கொண்டு அமைந்தனைய முழு வெள்ளி கொழு நிறத்து முளரி செங்கண் – கம்.யுத்4:41 66/1

மேல்


நிறத்தை (5)

நீல நிறத்தை எல்லோரும் நினைக்க அதுவாய் நிரம்பியதோ – கம்.பால:10 67/2
காலன் நிறத்தை அஞ்சனத்தில் கலந்து குழைத்து காயத்தின் – கம்.பால:10 67/3
உயர் அருள் ஒண் கண் ஒக்கும் தாமரை நிறத்தை ஒக்கும் – கம்.அயோ:3 93/1
நிறத்தை சீறும்-கொல் நெடுந்தகையோன் என நடுங்கா – கம்.ஆரண்:13 74/4
சேர்ந்துழி சேர்ந்துழி நிறத்தை சேர்தலால் – கம்.கிட்:1 2/3

மேல்


நிறத்தொடு (1)

பாலை ஏய் நிறத்தொடு பண்டு தான் படர் – கம்.அயோ:13 4/1

மேல்


நிறத்தோடு (2)

காள நிறத்தோடு ஒப்புறும் இ நேர் கடல் தாவுற்று – கம்.கிட்:17 3/3
தன் நிறத்தோடு மாறு தந்து இமைக்கும் நீவி அம் தழைபட உடுத்த – கம்.சுந்:3 80/1

மேல்


நிறத்தோர் (1)

பாம தொல் நீர் அன்ன நிறத்தோர் பகு வாய்கள் – கம்.யுத்4:33 12/2

மேல்


நிறப்படைக்கு (1)

நிறப்படைக்கு ஒல்கா யானை மேலோன் – புறம் 293/1

மேல்


நிறம் (114)

நன் பொன் மணி நிறம் கிளர பொன் கொழியா – திரு 306
கான குமிழின் கனி நிறம் கடுப்ப – சிறு 225
நிறம் கவர்பு புனைந்த நீல கச்சினர் – மது 639
பிரிபு இணை அரிந்த நிறம் சிதை கவயத்து – மது 740
மணி நிறம் கொண்ட மா இரும் குஞ்சியின் – குறி 112
பொன் உரை கல்லின் நன் நிறம் பெறூஉம் – நற் 25/4
தொல் நலன் இழந்த என் பொன் நிறம் நோக்கி – நற் 56/8
நிறம் கிளர் தூவி சிறு வெள்ளாங்குருகே – நற் 70/3
அமர் கண் ஆமான் அரு நிறம் முள்காது – நற் 165/1
வேனில் ஓதி நிறம் பெயர் முது போத்து – நற் 186/5
ஆய் நிறம் புரையும் இவள் மாமை கவினே – நற் 205/11
நிறம் பெறும் ஈர் இதழ் பொலிந்த உண்கண் – நற் 284/2
நரை நிறம் படுத்த நல் இணர் தெறுழ் வீ – நற் 302/5
அணி நிறம் கொண்ட மணி மருள் ஐம்பால் – நற் 337/7
வைகல்-தோறும் நிறம் பெயர்ந்து உறையும் அவன் – குறு 298/3
வேனில் ஆயின் மணி நிறம் கொள்ளும் – ஐங் 45/2
பொன் நிறம் விரியும் பூ கெழு துறைவனை – ஐங் 110/2
மணி நிறம் கொண்ட மா மலை வெற்பில் – ஐங் 224/2
அரு நிறம் திறந்த புண் உமிழ் குருதியின் – பதி 11/8
மணி நிற இரும் கழி நீர் நிறம் பெயர்ந்து – பதி 11/9
நிறம் படு குருதி நிலம் படர்ந்து ஓடி – பதி 49/11
நிறம் பெயர் கண்ணி பருந்து ஊறு அளப்ப – பதி 51/32
நிறம் திகழ் பாசிழை உயர்திணை மகளிரும் – பதி 73/5
நிறம் படு குருதி புறம்படின் அல்லது – பதி 79/16
தன் நிறம் கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 81/27
நீ தக்காய் தை_நீர் நிறம் தெளிந்தாய் என்மாரும் – பரி 11/115
சொறிந்ததூஉம் சொற்றதூஉம் பற்றாள் நிறம் திரிந்தாள் – பரி 12/52
நின யானை சென்னி நிறம் குங்குமத்தால் – பரி 19/85
படையும் பவழ கொடி நிறம் கொள்ளும் – பரி 19/98
மணி நிறம் கொண்ட மலை – பரி 23/9
சேர் அணி கொண்டு நிறம் ஒன்று வெவ்வேறு – பரி 24/8
சிறிதானும் நீர் நிறம்
தான் தோன்றாது இ வையை ஆறு – பரி 24/86,87
ஏனோன் போல் நிறம் கிளர்பு கஞலிய ஞாழலும் – கலி 26/4
நலம் பூத்த நிறம் சாய நம்மையோ மறந்தைக்க – கலி 27/10
நீள் கழை நிவந்த பூ நிறம் வாட தூற்றுபு – கலி 31/15
வாள் நிறம் கொண்ட அருவித்தே நம் அருளா – கலி 42/11
நிறம் சாடி முரண் தீர்ந்த நீள் மருப்பு எழில் யானை – கலி 52/4
கொடியவும் கோட்டவும் நீர் இன்றி நிறம் பெற – கலி 54/1
பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த – கலி 57/14
நீங்கும்-கால் நிறம் சாய்ந்து புணரும்-கால் புகழ் பூத்து – கலி 78/11
இகல் மிகு நேமியான் நிறம் போல இருள் இவர – கலி 119/3
வெள்ள மான் நிறம் நோக்கி கணை தொடுக்கும் கொடியான் போல் – கலி 120/11
பிறங்கு நீர் சடை கரந்தான் அணி அன்ன நின் நிறம்
பசந்து நீ இனையையாய் நீத்தலும் நீப்பவோ – கலி 150/9,10
நீர் நிறம் கரப்ப ஊழ்-உறுபு உதிர்ந்து – அகம் 18/1
ஆர் அஞர் உறுநர் அரு நிறம் சுட்டி – அகம் 71/11
நன் நிறம் மருளும் அரு விடர் – அகம் 138/19
குறு முயல் மறு நிறம் கிளர மதி நிறைந்து – அகம் 141/7
மணி மருள் மேனி பொன் நிறம் கொளலே – அகம் 156/17
இலை நிறம் பெயர ஓச்சி மாற்றோர் – அகம் 177/14
நீல் உண் பச்சை நிறம் மறைத்து அடைச்சிய – அகம் 217/7
நன் நிறம் பரந்த பசலையள் – அகம் 234/17
மண்டிலம் மழுக மலை நிறம் கிளர – அகம் 260/1
புன்னை நறு வீ பொன் நிறம் கொளாஅ – அகம் 260/9
நீர் நசை மருங்கின் நிறம் பார்த்து ஒடுங்கிய – அகம் 332/3
நீலத்து அன்ன நிறம் கிளர் எருத்தின் – அகம் 358/1
இன்னை ஆகிய நின் நிறம் நோக்கி – அகம் 358/9
நிறம் கிளர் உருவின் பேஎய்_பெண்டிர் – புறம் 62/4
கறங்கு வெள் அருவி ஏற்றலின் நிறம் பெயர்ந்து – புறம் 252/1
புகர் நிறம் கொண்ட களிறு அட்டு ஆனான் – புறம் 310/4
நிறம் கிளர் பாடலான் நிமிர்வ அ வழி – கம்.பால:3 47/2
மடல் சேர் தாரான் நிறம் போலும் அந்தி மாலை வந்ததுவே – கம்.பால:10 65/4
தண் நறும் கமலங்காள் என் தளிர் நிறம் உண்ட கண்ணின் – கம்.பால:13 46/3
உள் நிறம் காட்டினீர் என் உயிர் தர உலோவினீரே – கம்.பால:13 46/4
இருண்ட கல்லையும் தன் நிறம் ஆக்கிய இரதம் – கம்.பால:15 8/4
வெயில் நிறம் குறைய சோதி மின் நிழல் பரப்ப முன்னம் – கம்.பால:15 29/1
பண் நிறம் செறிந்து இடை பரந்தது என்னவும் – கம்.பால:19 1/2
மஞ்சு அன மேனியான் தன் மணி நிறம் மாதரார் தம் – கம்.பால:21 10/3
கண்ணன்-தன் நிறம் தன் உள்ள கருத்தினை நிறைத்து மீது இட்டு – கம்.பால:22 4/1
நிறம் செய் கோசிக நுண் தூசு நீவி நீவாத அல்குல் – கம்.பால:22 13/1
துனி அறு செம்மணி தூணின் நீல் நிறம்
வனிதை_ஓர்_கூறினன் வடிவு காட்டின – கம்.அயோ:2 39/1,2
நிறம் திறம்பினும் நியாயமே திறம்பினும் நெறியின் – கம்.அயோ:2 73/2
நெய் ஞிறை நெடு வேலின் நிறம் உறு திறம் முற்றி – கம்.அயோ:9 6/1
திருகிய சீற்றத்தால் செம்மையான் நிறம்
கருகிய அண்ணலை கண்டு காதலின் – கம்.அயோ:14 23/2,3
நெல் வாலும் அறாத நிறம் பிறழா – கம்.ஆரண்:2 13/3
போல் நிறம் பொலிந்து என பொலிகின்றான்-தனை – கம்.ஆரண்:4 4/4
மேயவன் மணி நிறம் மேனி காணுதற்கு – கம்.ஆரண்:12 29/2
நெஞ்சு பூத்த தாமரையின் நிலையம் பூத்தாள் நிறம் பூத்த – கம்.கிட்:1 31/2
குஞ்சி சே ஒளி கதுவுற புது நிறம் கொடுக்கும் – கம்.கிட்:10 44/2
நிறம் கருகு கங்குல் பகல் நின்ற நிலை நீவா – கம்.கிட்:10 74/1
தன் நிறம் பயப்பய நீங்கி தள்ள_அரும் – கம்.கிட்:10 116/3
பொன் நிறம் பொருந்தின பூக தாறு எலாம் – கம்.கிட்:10 116/4
நிறம் பொலீர் உங்கள் தீவினை நேர்ந்ததால் – கம்.கிட்:11 31/2
எ நிறம் உரைக்கேன் மாவின் இள நிறம் முதிரும் மற்றை – கம்.கிட்:13 65/1
எ நிறம் உரைக்கேன் மாவின் இள நிறம் முதிரும் மற்றை – கம்.கிட்:13 65/1
பொன் நிறம் கருகும் என்றால் மணி நிறம் உவமை போதா – கம்.கிட்:13 65/2
பொன் நிறம் கருகும் என்றால் மணி நிறம் உவமை போதா – கம்.கிட்:13 65/2
மின் நிறம் நாணி எங்கும் வெளிப்படாது ஒளிக்கும் வேண்டின் – கம்.கிட்:13 65/3
தன் நிறம் தானே ஒக்கும் மலர் நிறம் சமழ்க்கும் அன்றே – கம்.கிட்:13 65/4
தன் நிறம் தானே ஒக்கும் மலர் நிறம் சமழ்க்கும் அன்றே – கம்.கிட்:13 65/4
மஞ்சின் அஞ்சின நிறம் மறைத்து அரக்கியர் வடித்த – கம்.சுந்:2 4/3
திருகு வெம் சினத்து அரக்கரும் கரு நிறம் தீர்ந்தார் – கம்.சுந்:2 15/1
இறங்கின நிறம் கொள் பரி ஏமம் உற எங்கும் – கம்.சுந்:2 157/1
உன் நிறம் பசப்பு_அற உயிர் உயிர்ப்பு உற – கம்.சுந்:3 37/1
நீண்ட விழி நேர்_இழை-தன் மின்னின் நிறம் எல்லாம் – கம்.சுந்:4 68/1
பூண்டது ஒளிர் பொன் அனைய பொம்மல் நிறம் மெய்யே – கம்.சுந்:4 68/2
நிறம் செருக்குற வாய்-தொறும் நெருப்பு உமிழ்கின்றான் – கம்.சுந்:7 57/4
நிறம் திறம்பா-வகை இயற்றும் நீதியால் – கம்.யுத்1:2 69/3
ஆர் அருள் சுரக்கும் நீதி அற நிறம் கரிதோ என்றான் – கம்.யுத்1:4 134/4
பெண் நிறம் உண்டு எனின் பிடிப்பல் ஈண்டு எனா – கம்.யுத்1:5 6/2
உடை கரும் தனி நிறம் ஒளித்து கொண்டவன் – கம்.யுத்1:5 7/2
உப்பு நீர் அகத்து தோய்ந்த ஒளி நிறம் விளங்க அ பால் – கம்.யுத்1:9 18/3
துள்ளியின் இரதம் தோய்ந்து தொல் நிறம் கரந்து வேறு ஆய் – கம்.யுத்1:9 30/3
தம் நிறம் தெரிகிலாத ஒரு நிறம் சார்கிலாத – கம்.யுத்1:10 15/3
தம் நிறம் தெரிகிலாத ஒரு நிறம் சார்கிலாத – கம்.யுத்1:10 15/3
செம் நிறத்தனவாய் நிறம் தீர்ந்தவே – கம்.யுத்2:15 30/4
வெண் நிறம் கோடலின் உருவின் வேற்றுமை – கம்.யுத்2:15 103/3
நிறம் கரிந்திட நிலம் விரல் கிளைத்திட நின்றான் – கம்.யுத்2:15 249/2
நிறம் உனக்கு அளித்தது அங்கு அதனை நீக்கி நீ – கம்.யுத்2:16 79/3
நிறம் கெட இனைய சொன்னாய் சனகன்-கொல் நினையின் ஐயா – கம்.யுத்2:17 65/4
நீலன் ஆயிரம் வடி கணை நிறம் புக்கு நெருங்க – கம்.யுத்3:22 172/1
நல் உயிர் ஈகுவது ஒன்று நல் நிறம்
தொல்லையது ஆக்குவது ஒன்று தொல்லையோய் – கம்.யுத்3:24 90/3,4
தப்பு இல் கார் நிறம் தவிர்ந்தது கரி மதம் தழுவ – கம்.யுத்3:31 15/3
வேறாய் நின்ற வெண் மதி செம் கேழ் நிறம் விம்மி – கம்.யுத்4:33 19/3
மீன் அனைய நறும் போதும் விரை அரும்பும் சிறை வண்டும் நிறம் வேறு எய்தி – கம்.யுத்4:33 20/3

மேல்


நிறம்-தொறும் (1)

நிமிர்ந்த செம் சரம் நிறம்-தொறும் படுதலும் நெய்த்தோர் – கம்.யுத்1:6 20/1

மேல்


நிறமே (1)

நீங்கா மாயை-அவர்-தமக்கு நிறமே தோற்று புறமே போய் – கம்.பால:10 76/1

மேல்


நிறமோ (1)

அஞ்சன நிறமோ அண்ணல் வண்ணமோ அறிதல் தேற்றாம் – கம்.பால:22 15/4

மேல்


நிறவ (1)

பூவை நிறவ என வேதம் முறை புகழ – கம்.யுத்3:31 165/4

மேல்


நிறன் (5)

நிறன் உழும் வளை வாய் நாஞ்சிலோனும் – பரி 13/34
நிறன் ஓடி பசப்பு ஊர்தல் உண்டு என – கலி 16/21
நீள் நிழல் தளிர் போல நிறன் ஊழ்த்தல் அறிவேன் நும் – கலி 20/17
மேல் பாட்டு உலண்டின் நிறன் ஒக்கும் புன் குரு கண் – கலி 101/15
நிறன் உற்ற அராஅ போலும் – புறம் 382/14

மேல்


நிறனும் (1)

தளிர் வனப்பு இழந்த என் நிறனும் நோக்கி – நற் 309/2

மேல்


நிறனே (2)

பொன் ஏர்பு அவிர் அழல் நுடக்கு அதன் நிறனே
நின்னது திகழ் ஒளி சிறப்பு இருள் திரு மணி – பரி 2/51,52
வேல் வல்லான் நிறனே போல் வெரு வந்த சேயும் ஆங்கு அ – கலி 104/14

மேல்


நிறனொடு (1)

நிறனொடு மாறும் தார் புள்ளு பொறி புனை கொடி – பரி 13/4

மேல்


நிறீஇ (15)

வாரண கொடியொடு வயின் பட நிறீஇ
ஊர்_ஊர் கொண்ட சீர் கெழு விழவினும் – திரு 219,220
கோயிலொடு குடி நிறீஇ
வாயிலொடு புழை அமைத்து – பட் 286,287
ஞாயில்-தொறும் புதை நிறீஇ
பொருவேம் என பெயர் கொடுத்து – பட் 288,289
சிறு மணி தொடர்ந்து பெரும் கச்சு நிறீஇ
குறு முகிழ் எருக்கம் கண்ணி சூடி – நற் 220/1,2
செம் முது பெண்டிரொடு நெல் முன் நிறீஇ
கட்டின் கேட்கும் ஆயின் வெற்பில் – நற் 288/6,7
முன்கடை நிறீஇ சென்றிசினோனே – நற் 300/6
புலவர் ஏத்த ஓங்கு புகழ் நிறீஇ
விரி உளை மாவும் களிறும் தேரும் – பதி 20/14,15
தாம்பின் பிணித்து மனை நிறீஇ யாய் தந்த – கலி 111/2
நல் அற நெறி நிறீஇ உலகு ஆண்ட அரசன் பின் – கலி 129/4
மெல் இயல் அரிவை இல்-வயின் நிறீஇ
இழி-மின் என்ற நின் மொழி மருண்டிசினே – அகம் 384/7,8
தாளின் தந்து தம் புகழ் நிறீஇ
ஒரு தாம் ஆகிய உரவோர் உம்பல் – புறம் 18/3,4
தம் புகழ் நிறீஇ தாம் மாய்ந்தனரே – புறம் 165/2
சேண் விளங்கு நல் இசை நிறீஇ
நா நவில் புலவர் வாய் உளானே – புறம் 282/10,11
தம் புகழ் நிறீஇ சென்று மாய்ந்தனரே – புறம் 366/5
முன்பு நின்று இசை நிறீஇ முடிவு முற்றிய – கம்.அயோ:5 28/1

மேல்


நிறீஇய (2)

நிலவரை நிறீஇய நல் இசை – பதி 80/16
தொல் இசை நிறீஇய உரை சால் பாண்_மகன் – அகம் 352/14

மேல்


நிறீஇயது-போல் (1)

நீர் ஆழியொடு ஆழி நிறீஇயது-போல்
ஓர் ஆயிரம் யோசனை உள்ளதனை – கம்.யுத்3:27 18/3,4

மேல்


நிறு-மின் (1)

மண் முழா அமை-மின் பண் யாழ் நிறு-மின்
கண் விடு தூம்பின் களிற்று உயிர் தொடு-மின் – புறம் 152/14,15

மேல்


நிறுக்க (1)

நிறுக்க நேர்வரும் வீரர் நெருக்கலால் – கம்.யுத்2:15 15/3

மேல்


நிறுக்கல் (1)

நிறுக்கல் ஆற்றினோ நன்று-மன் தில்ல – குறு 58/2

மேல்


நிறுக்கல்லா (1)

அல்லது மலைந்திருந்து அற நெறி நிறுக்கல்லா
மெல்லியான் பருவம் போல் மயங்கு இருள் தலை வர – கலி 129/5,6

மேல்


நிறுக்கல்லேன் (1)

பொறுக்கல்லா நோய் செய்தாய் பொறீஇ நிறுக்கல்லேன்
நீ நல்கின் உண்டு என் உயிர் – கலி 94/11,12

மேல்


நிறுக்கும் (1)

நரம்பின் தீம் குரல் நிறுக்கும் குழல் போல் – கலி 33/22

மேல்


நிறுக்குவள் (1)

பிறர் தந்து நிறுக்குவள் ஆயின் – அகம் 28/13

மேல்


நிறுக்குவென் (1)

நிறுக்குவென் போல்வல் யான் நீ படு பழியே – கலி 58/23

மேல்


நிறுத்த (22)

பொய்யா நல் இசை நிறுத்த புனை தார் – மது 771
வந்து அவண் நிறுத்த இரும் பேர் ஒக்கல் – பதி 12/14
ஆண் கடன் நிறுத்த நின் பூண் கிளர் வியன் மார்பு – பதி 31/14
வண் புகழ் நிறுத்த வகை சால் செல்வத்து – பதி 31/22
இரும் புலி கொள்-மார் நிறுத்த வலையுள் ஓர் – கலி 65/24
உறை வரை நிறுத்த கோல் உயிர் திறம் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 100/15
நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று – கலி 104/73
வெயில் வெரிந் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை – அகம் 37/10
முனி தக நிறுத்த நல்கல் எவ்வம் – அகம் 98/4
செல் குடி நிறுத்த பெரும் பெயர் கரிகால் – அகம் 141/22
செல்லா நல் இசை நிறுத்த வல் வில் – அகம் 209/13
செல் உயிர் நிறுத்த சுவை காய் நெல்லி – அகம் 271/7
நல் இசை நிறுத்த நயம் வரு பனுவல் – அகம் 352/13
எண்ணு முறை நிறுத்த பண்ணினுள்ளும் – அகம் 352/15
விளங்கு புகழ் நிறுத்த இளம் பெரும் சென்னி – அகம் 375/11
நல் இசை நிறுத்த நாண் உடை மறவர் – அகம் 387/14
புதுமையின் நிறுத்த புகழ் மேம்படுந – புறம் 174/16
நிறுத்த ஆயம் தலைச்சென்று உண்டு – புறம் 258/3
வெள்ளில் நிறுத்த பின்றை கள்ளொடு – புறம் 360/17
தோன்றிய நல் அறம் நிறுத்த தோன்றினான் – கம்.அயோ:4 163/4
நாமர் ஆம் அவரை நல் அறம் நிறுத்த நணுகி – கம்.ஆரண்:1 30/2
அறை கழல் இராமன் ஆகி அற நெறி நிறுத்த வந்தது – கம்.கிட்:7 137/3

மேல்


நிறுத்தல் (6)

மாசு அற கழீஇ வயங்கு புகழ் நிறுத்தல்
ஆசு அறு காட்சி ஐயர்க்கும் அ நிலை – குறி 16,17
நிறுத்தல் வேண்டும் என்றி நிலைப்ப – நற் 338/5
கண் பனி நிறுத்தல் எளிதோ குரவு மலர்ந்து – அகம் 97/16
நல் இசை நிறுத்தல் வேண்டினும் மற்று அதன் – புறம் 18/16
இகுத்த கண்ணீர் நிறுத்தல் செல்லாள் – புறம் 143/13
அறம்தான் நிறுத்தல் அரிது ஆக ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 258/4

மேல்


நிறுத்தலால் (1)

நிலை பெற நிலை நெறி நிறுத்தலால் நெடு – கம்.அயோ:12 44/2

மேல்


நிறுத்தற்கு (1)

குவால் அறம் நிறுத்தற்கு ஏற்ற காலத்தின் கூட்டம் ஒத்தார் – கம்.கிட்:3 21/2

மேல்


நிறுத்தற்றால் (1)

யாமை எடுத்து நிறுத்தற்றால் தோள் இரண்டும் வீசி – கலி 94/31

மேல்


நிறுத்தன (1)

கொள இடம் கொள விடா நிறுத்தன ஏறு – கலி 105/34

மேல்


நிறுத்தார் (1)

பேணி நிறுத்தார் அணி – கலி 104/28

மேல்


நிறுத்தான் (2)

நில் என நிறுத்தான் நிறுத்தே வந்து – கலி 55/6
நீரை உண்பது நெருப்பு எனும் அ பொருள் நிறுத்தான் – கம்.யுத்1:6 31/4

மேல்


நிறுத்தி (9)

நேர் இடை சலிப்பு அற நிறுத்தி நிமிர் கொங்கை – கம்.கிட்:14 45/3
நாமம் நிறுத்தி பேர் இசை வைக்கும் நவை இல்லோன் – கம்.கிட்:17 7/4
மேருவை நிறுத்தி வெளி செய்தது-கொல் விண்ணோர் – கம்.சுந்:2 64/1
மொய் தட செவி நிறுத்தி வால் முதுகினில் முறுக்கி – கம்.சுந்:13 30/3
ஏனைய ஒரு தலை நிறுத்தி எண்ணினால் – கம்.யுத்1:4 16/2
காதை வன் பழியொடும் நிறுத்தி காட்டினேன் – கம்.யுத்3:24 70/4
வார்த்தையை நிறுத்தி போனான் இராவணன் மருங்கு சென்றான் – கம்.யுத்3:27 182/4
நிறை உற வாங்கி விட்டான் உலகு எலாம் நிறுத்தி நின்றான் – கம்.யுத்3:28 51/4
விரவு பொன்னினை மண்ணிடை நிறுத்தி விண்ணிடையே – கம்.யுத்4:40 119/2

மேல்


நிறுத்திய (1)

ஏதம்_இல் அற துறை நிறுத்திய இராமன் – கம்.கிட்:14 51/3

மேல்


நிறுத்தியே (1)

வாரணத்தினை நிறுத்தியே சூடினர் வாகை – கம்.யுத்3:30 21/4

மேல்


நிறுத்திலன் (1)

மரபுளி நிறுத்திலன் புரக்கும் மாண்பிலன் – கம்.ஆரண்:15 3/1

மேல்


நிறுத்தினன் (1)

செவித்தலம் நிறுத்தினன் சிலையின் தெய்வ நாண் – கம்.பால:8 40/2

மேல்


நிறுத்தினான் (1)

நெற்றியின் தலை இரண்டு மார்பிடை ஓர் அஞ்சு நஞ்சு என நிறுத்தினான்
பற்றி வந்த மரம் வேறுவேறு உற நொறுக்கி நுண் பொடி பரப்பினான் – கம்.யுத்2:19 71/3,4

மேல்


நிறுத்தினை (1)

அரந்தை வெம் பகை துடைத்து அறம் நிறுத்தினை ஐய – கம்.யுத்4:40 113/4

மேல்


நிறுத்து (16)

முருகு இயம் நிறுத்து முரணினர் உட்க – திரு 243
குழி நிறுத்து ஓம்பிய குறும் தாள் ஏற்றை – பெரும் 344
உண்துறை நிறுத்து பெயர்ந்தனன் அதற்கொண்டு – குறி 237
எடுத்து நிறுத்து அன்ன இட்டு அரும் சிறு நெறி – மலை 16
மகர மறி கடல் வைத்து நிறுத்து
புகழ் சால் சிறப்பின் இரு திறத்தோர்க்கும் – பரி 23/72,73
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி – கலி 31/23
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி – கலி 33/29
பூட்டு விடாஅ நிறுத்து – கலி 66/25
குறிப்பு காண் வல்லு பலகை எடுத்து நிறுத்து அன்ன – கலி 94/13
பாடுவேன் பாய் மா நிறுத்து
யாமத்தும் எல்லையும் எவ்வ திரை அலைப்ப – கலி 139/13,14
அவரை நினைத்து நிறுத்து என் கை நீட்டி – கலி 142/38
கடவுள் வாழ்த்தி பையுள் மெய் நிறுத்து
அவர் திறம் செல்வேன் கண்டனென் யானே – அகம் 14/16,17
செறித்து நிறுத்து அன்ன தெள் அறல் பருகி – அகம் 304/7
அஞ்சன உருவன் தந்து நிறுத்து ஆங்கு – புறம் 174/5
இளையவர் மிடறும் இ நிலை இசைப்ப கின்னரர் முறை நிறுத்து எடுத்த – கம்.சுந்:3 84/2
பால் நிறுத்து அந்தணன் பணியன் ஆகி நின் – கம்.சுந்:9 21/1

மேல்


நிறுத்துதற்கு (1)

இங்கு உதித்தனன் ஈண்டு அறம் நிறுத்துதற்கு இன்னும் – கம்.கிட்:3 76/4

மேல்


நிறுத்தும் (3)

சேவல் அம் கொடியோய் நின் வல-வயின் நிறுத்தும்
ஏவல் உழந்தமை கூறும் – பரி 1/11,12
நின்று நோக்கி நிறுத்தும் நினைப்பினார் – கம்.ஆரண்:7 5/2
நிறுத்தும் நீலன் நெடும் பெரும் சேனையை – கம்.யுத்2:15 87/3

மேல்


நிறுத்துவாய் (1)

நெஞ்சில் நின்று நிலாவ நிறுத்துவாய் – கம்.கிட்:11 5/4

மேல்


நிறுத்துவென் (1)

கண்ணிடை நிறுத்துவென் என்னும் கற்பினான் – கம்.யுத்2:16 301/4

மேல்


நிறுத்தே (1)

நில் என நிறுத்தான் நிறுத்தே வந்து – கலி 55/6

மேல்


நிறுப்ப (4)

கரும் கோட்டு சீறியாழ் பண்ணு முறை நிறுப்ப
காதலர் பிரிந்தோர் புலம்ப பெயல் கனைந்து – நெடு 70,71
என்றூழ் நிறுப்ப நீள் இடை ஒழிய – நற் 226/6
நிறுப்ப நில்லா நெஞ்சமொடு நின்-மாட்டு – அகம் 2/12
ஒறுப்ப ஓவலை நிறுப்ப நில்லலை – அகம் 342/1

மேல்


நிறுப்பல் (1)

ஆற்றின் நிறுப்பல் பணிந்து – கலி 91/17

மேல்


நிறுப்பவும் (2)

ஆய் வளை ஞெகிழவும் அயர்வு மெய் நிறுப்பவும்
நோய் மலி வருத்தம் அன்னை அறியின் – குறு 316/1,2
நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்-மன் – கலி 53/17

மேல்


நிறுப்பாம் (1)

அரிதே தோழி நாண் நிறுப்பாம் என்று உணர்தல் – கலி 137/1

மேல்


நிறுப்பார் (1)

திண் தேர் வழியின் செல நிறுப்பார் கண்ட – பரி 19/33

மேல்


நிறுப்பென் (1)

நின்று உயர் நெடிய துன்பம் அமரர்-பால் நிறுப்பென் என்னா – கம்.யுத்3:22 127/3

மேல்


நிறுப்பென்-மன் (1)

நீ கூறும் வரைத்து அன்றி நிறுப்பென்-மன் நிறை நீவி – கலி 29/11

மேல்


நிறும்-மார் (4)

கெடாஅ நல் இசை தம் குடி நிறும்-மார்
இடாஅ ஏணி வியல் அறை கொட்ப – பதி 81/13,14
மாறு எதிர்கொண்ட தம் மைந்துடன் நிறும்-மார்
சீறு அரு முன்பினோன் கணிச்சி போல் கோடு சீஇ – கலி 101/7,8
தறுகணாளர் நல் இசை நிறும்-மார்
பிடி மடிந்து அன்ன குறும் பொறை மருங்கின் – அகம் 269/5,6
நல் இசை தம்-வயின் நிறும்-மார் வல் வேல் – அகம் 389/15

மேல்


நிறுவ (1)

நீதியும் தருமமும் நிறுவ நீ இது – கம்.அயோ:12 5/3

மேல்


நிறுவா (1)

பூ நேர் பொழிலின் புறமே நிறுவா
ஆன்_ஏறு என ஆள் அரி_ஏறு இது என – கம்.ஆரண்:2 23/2,3

மேல்


நிறுவி (15)

பெரும் திண் நெடு மால் வரை நிறுவி பிணித்த பாம்பின் மணி தாம்பின் – கம்.பால:10 70/1
அந்தம்_இல் அரும் பெரும் புகழ் அவனியில் நிறுவி
முந்து வேள்வியும் முடித்து தம் இரு வினை முடித்தார் – கம்.அயோ:1 43/2,3
ஈண்டு அருள் எம்பி-பால் நிறுவி ஏகினை – கம்.அயோ:5 35/2
ஒரு தனி திகிரி உந்தி உயர் புகழ் நிறுவி நாளும் – கம்.அயோ:8 19/2
நெடும் கழை குறும் துணி நிறுவி மேல் நிரைத்து – கம்.அயோ:10 44/1
உரிய மெய் நிறுவி போய் உம்பரான் என்றான் – கம்.அயோ:14 55/4
நினக்கு ஒன்றா நிலை நிறுவி நேமியான் – கம்.அயோ:14 96/2
பூண்ட பெரும் புகழ் நிறுவி தம் பொருட்டால் பொன்_உலகம் புக்க தாதை – கம்.ஆரண்:4 26/3
வேதநூல் முறையின் யாவும் விதியுளி நிறுவி வேறும் – கம்.ஆரண்:13 125/3
ஒருமையின் நிறுவி மும்மை உலகினும் உயர்தி அன்றே – கம்.கிட்:7 140/4
ஆன்றவற்கு உரியது ஆய அரசினை நிறுவி அப்பால் – கம்.கிட்:9 30/1
நெய் அடை தீ எதிர் நிறுவி நிற்கு இவள் – கம்.கிட்:10 91/1
வாசலின் புறத்திடை நிறுவி வன்மையால் – கம்.சுந்:2 124/2
நீதியும் மன கொள நிறுவி நின்றவும் – கம்.சுந்:12 23/2
கார் வரை நிறுவி தன்னை கனல் எழ கலக்க கண்டும் – கம்.யுத்1:4 125/3

மேல்


நிறுவினன் (2)

நீ விடை தருக என நிறுவினன் நெறியால் – கம்.ஆரண்:2 37/3
திசை-தொறும் நிறுவினன் உலகு சேரினும் – கம்.யுத்1:2 10/1

மேல்


நிறூஉம் (1)

குப்பை வெண் மணல் குரவை நிறூஉம்
துறை கெழு கொண்கன் நல்கின் – ஐங் 181/3,4

மேல்


நிறை (201)

குடி நிறை வல்சி செம் சால் உழவர் – பெரும் 197
நெஞ்சு ஆற்றுப்படுத்த நிறை தபு புலம்பொடு – முல் 81
செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும் – மது 514
செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும் – மது 514
நிறை இரும் பௌவம் குறைபட முகந்து கொண்டு – குறி 47
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதர – குறி 218
புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல் – மலை 61
அகளத்து அன்ன நிறை சுனை புறவின் – மலை 104
நிறை பெயல் அறியா குறைத்து ஊண் அல்லில் – நற் 33/5
கல்லா வன் பறழ் கை நிறை பிழியும் – நற் 57/6
நிரைத்து நிறை கொண்ட கமம் சூல் மா மழை – நற் 89/3
நிலம் பரந்து ஒழுகும் என் நிறை இல் நெஞ்சே – நற் 154/12
நிறை நீர் புனிற்று புலம் துழைஇ ஆனாய் – நற் 193/3
சுறவு_இனம் கலித்த நிறை இரும் பரப்பின் – நற் 223/7
நிறை பறை குருகு_இனம் விசும்பு உகந்து ஒழுக – நற் 369/2
நிறை அடு காமம் நீந்தும் ஆறே – நற் 369/11
நீடிய மராஅத்த கோடு தோய் மலிர் நிறை
இறைத்து உண சென்று அற்று ஆங்கு – குறு 99/4,5
யாறு நிறை பகரும் நாடனை தேறி – குறு 271/2
முந்நால் திங்கள் நிறை பொறுத்து அசைஇ – குறு 287/3
ஒன்பதிற்று_ஒன்பது களிற்றொடு அவள் நிறை
பொன் செய் பாவை கொடுப்பவும் கொள்ளான் – குறு 292/3,4
நெஞ்சே நிறை ஒல்லாதே அவரே – குறு 395/1
மணல் ஆடு மலிர் நிறை விரும்பிய ஒண் தழை – ஐங் 15/1
காவிரி மலிர் நிறை அன்ன நின் – ஐங் 42/3
மலர் ஆர் மலிர் நிறை வந்து என – ஐங் 72/4
நிறை அரு நெஞ்சம் கொண்டு ஒளித்தோளே – ஐங் 191/5
பீர் இவர்பு பரந்த நீர் அறு நிறை முதல் – பதி 15/10
கண் பனி மலிர் நிறை தாங்கி கை புடையூ – பதி 26/8
உவலை சூடி உருத்து வரு மலிர் நிறை
செம் நீர் பூசல் அல்லது – பதி 28/12,13
நெய்த்தோர் தூஉய நிறை மகிழ் இரும் பலி – பதி 30/37
செம் குணக்கு ஒழுகும் கலுழி மலிர் நிறை
காவிரி அன்றியும் பூ விரி புனல் ஒரு – பதி 50/5,6
எரி நிகழ்ந்து அன்ன நிறை அரும் சீற்றத்து – பதி 91/7
சாயல் நினது வான் நிறை என்னும் – பரி 2/56
பிறை வளர் நிறை மதி உண்டி – பரி 3/52
நின்னில் சிறந்த நிறை கடவுளவை – பரி 4/63
நிறை கடல் முகந்து உராய் நிறைந்து நீர் துளும்பும் தம் – பரி 6/1
விருப்பு ஒன்றுபட்டவர் உளம் நிறை உடைத்து என – பரி 6/21
ஆம் நாள் நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல் – பரி 11/31
எண் மதி நிறை உவா இருள் மதி போல – பரி 11/37
மா இரும் திங்கள் மறு நிறை ஆதிரை – பரி 11/77
நெற்றி விழியா நிறை திலகம் இட்டாளே – பரி 11/99
முன்துறை நிறை அணி நின்றவர் மொழி மொழி – பரி 12/36
நெஞ்சத்தை நீத்தாள் நெறி செல்வான் பின் நிறை
அஞ்சி கழியாமோ அன்பு உற்றால் என்மரும் – பரி 12/53,54
நீர் மலி நிறை சுனை பூ மலர்ந்தனவே – பரி 14/2
நிலவரை ஆற்றி நிறை பயன் ஒருங்கு உடன் – பரி 15/6
நீடு கிளர் கிழமை நிறை குறை தோன்ற – பரி 17/18
ஆர் ததும்பும் அயில் அம்பு நிறை நாழி – பரி 18/30
நேர் பூ நிறை பெய்து இரு நிலம் பூட்டிய – பரி 19/16
நீர் அணி கொண்ட நிறை அணி அங்காடி – பரி 24/9
நீ கூறும் வரைத்து அன்றி நிறுப்பென்-மன் நிறை நீவி – கலி 29/11
நிறை தளராதவர் தீமை மறைப்பென்-மன் மறைப்பவும் – கலி 34/13
நிறை அழி கொல் யானை நீர்க்கு விட்டு ஆங்கு – கலி 56/32
நெஞ்சத்த பிற ஆக நிறை இலள் இவள் என – கலி 69/14
நிறை புனல் நீங்க வந்து அ தும்பி அ மலர் – கலி 78/9
நிறை ஆற்றா நெஞ்சு உடையேம் – கலி 90/29
நெறித்துவிட்டு அன்ன நிறை ஏரால் என்னை – கலி 94/10
நெற்றி சிவலை நிறை அழித்தான் நீள் மார்பில் – கலி 104/65
கன்று அமர் விருப்பொடு மன்று நிறை புகுதர – கலி 119/10
நிறை ஆனாது இழிதரூஉம் நீர் நீந்து கண்ணாட்கு – கலி 121/10
நீள் நகர் நிறை ஆற்றாள் நினையுநள் வதிந்த-கால் – கலி 126/14
நிறை எனப்படுவது மறை பிறர் அறியாமை – கலி 133/12
நிறை அழி காம நோய் நீந்தி அறை உற்ற – கலி 138/15
ஓரொரு_கால் உள்-வழியள் ஆகி நிறை மதி – கலி 141/7
நிறை உடையேன் ஆகுவேன் மன்ற மறையின் என் – கலி 143/14
நிறை வளை கொட்பித்தான் செய்த துயரால் – கலி 145/57
பேர் அமர் உண்கண் நிறை மல்க அ நீர் தன் – கலி 146/7
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும் – அகம் 14/11
புளி_பதன் அமைத்த புது குட மலிர் நிறை
வெயில் வெரிந் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை – அகம் 37/9,10
கண் நிறை நீர் கொடு கரக்கும் – அகம் 50/13
மன்று நிறை பைதல் கூர பல உடன் – அகம் 63/11
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும் – அகம் 64/14
நிறை அரும் தானை வெல் போர் மாந்தரம் – அகம் 142/4
நடுங்கின்று அளித்து என் நிறை இல் நெஞ்சம் – அகம் 160/2
நிறை சூல் யாமை மறைத்து ஈன்று புதைத்த – அகம் 160/5
கோடு தோய் மலிர் நிறை ஆடியோரே – அகம் 166/15
பறை கண் அன்ன நிறை சுனை பருகி – அகம் 178/3
ஏர் மலர் நிறை சுனை உறையும் – அகம் 198/16
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிறை இறந்து – அகம் 209/10
கன்று உடை பெரு நிரை மன்று நிறை தரூஉம் – அகம் 253/17
நலம் சால் விழு பொருள் கலம் நிறை கொடுப்பினும் – அகம் 280/5
முன்றில் சிறு நிறை நீர் கண்டு உண்ணும் – அகம் 284/6
பறை கண் அன்ன நிறை சுனை-தோறும் – அகம் 324/6
தகைஇய சென்ற என் நிறை இல் நெஞ்சம் – அகம் 330/8
நாடு ஆர் காவிரி கோடு தோய் மலிர் நிறை
கழை அழி நீத்தம் சாஅய வழி நாள் – அகம் 341/4,5
புறம் நிறை பண்டத்து பொறை அசாஅ களைந்த – அகம் 343/13
கமம் சூல் பெரு நிறை தயங்க முகந்து கொண்டு – அகம் 383/10
நிறை திரள் முழவு தோள் கையகத்து ஒழிந்த – அகம் 386/6
வாய் நிறை கொண்ட வலி தேம்பு தட கை – அகம் 391/12
உரல் முகம் காட்டிய சுரை நிறை கொள்ளை – அகம் 393/12
நூற்று இதழ் அலரின் நிறை கண்டு அன்ன – புறம் 27/2
கடும்பின் அடு கலம் நிறை ஆக நெடும் கொடி – புறம் 32/1
கோல் நிறை துலாஅம்_புக்கோன் மருக – புறம் 39/3
கையது கடன் நிறை யாழே மெய்யது – புறம் 69/1
நாள் நிறை மதியத்து அனையை இருள் – புறம் 102/7
நிறை அரும் தானை வேந்தரை – புறம் 156/5
நிறை அழிந்து எழுதரு தானைக்கு – புறம் 314/6
நிறை சால் விழு பொருள் தருதல் ஒன்றோ – புறம் 344/4
நிறை குள புதவின் மகிழ்ந்தனென் ஆகி – புறம் 376/20
நெடு நீர நிறை கயத்து – புறம் 386/1
கோடை பருத்தி வீடு நிறை பெய்த – புறம் 393/12
நிறை பரம் சொரிந்து வங்கம் நெடு முதுகு ஆற்றும் நெய்தல் – கம்.பால:2 19/4
நிறை வெண் முத்தின் நிறத்து அரிசி குவை – கம்.பால:2 37/3
நிலம் சுரக்கும் நிறை வளம் நல் மணி – கம்.பால:2 38/2
நீரொடு நிகர்வன நிறை கடல் நிதி சால் – கம்.பால:2 46/3
நில_மகள் முகமோ திலதமோ கண்ணோ நிறை நெடு மங்கல நாணோ – கம்.பால:3 2/1
நிறை தரு சாலை தாள் நீக்கி யாவையும் – கம்.பால:5 108/2
நிறை கடல் முளைத்து என நெருப்பு எழ விழித்தாள் – கம்.பால:7 30/4
நீல ஆர்கலி தேரொடு நிறை கதிர் கடவுள் – கம்.பால:9 4/2
செம் கண் ஏற்றவன் செறி சடை பழுவத்தில் நிறை தேன் – கம்.பால:9 5/2
நிறை எனும் அங்குசம் நிமிர்ந்து போயதே – கம்.பால:10 40/4
பிறந்து உடை நலம் நிறை பிணித்த எந்திரம் – கம்.பால:10 59/1
பசை ஆக மறையவர் கை நறை மலரும் நிறை புனலும் பரந்து பாய – கம்.பால:11 14/2
தன் அனைய நிறை குணத்து தசரதனும் வரன்முறையால் – கம்.பால:12 21/3
நிறை_மதி தோற்றம் கண்ட நீல் நெடும் கடலிற்று ஆகி – கம்.பால:14 62/1
பூ நிறை கூந்தல் மாதர் புடை பிடி நடையில் போனார் – கம்.பால:14 68/4
உள் நிறை கயலை நோக்கி ஓடு நீர் தடங்கட்கு எல்லாம் – கம்.பால:18 7/3
ஓவு வானமும் உள் நிறை தாமரை – கம்.பால:18 31/3
வெண்