த – முதல் சொற்கள் பகுதி 1- சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தக்க 37
தக்கதால் 2
தக்கது 25
தக்கதும் 1
தக்கதே 5
தக்கதேயால் 1
தக்கதோ 8
தக்கரை 1
தக்கலை 1
தக்கவர்க்கு 1
தக்கவாறு 1
தக்கவிர் 1
தக்கன் 2
தக்கன்றால் 1
தக்கன்று 1
தக்கன்றே 3
தக்கன 3
தக்கனரே 1
தக்கனார் 1
தக்கனை 2
தக்கனையால் 1
தக்காய் 4
தக்கார் 4
தக்காள் 2
தக்காள்-மேல் 1
தக்கான் 4
தக்கிலது 3
தக்கிலன் 1
தக்கிலா 1
தக்கிலாது 1
தக்கீர் 1
தக்கு 2
தக்கு_இல் 1
தக்குளையேல் 1
தக்கேன் 2
தக்கை 1
தக்கோய் 10
தக்கோர் 4
தக்கோரை 1
தக்கோன் 5
தக்கோனை 2
தக 47
தகட்ட 1
தகட்டிடை 1
தகட்டு 5
தகடு 4
தகடூர் 1
தகர் 6
தகர்த்த 1
தகர்த்தது 1
தகர்த்தலால் 1
தகர்த்தனள் 1
தகர்த்தார் 1
தகர்த்து 1
தகர்ந்த 2
தகர்ந்தன 3
தகர்ந்து 13
தகர்வ 1
தகர 4
தகரம் 7
தகரமும் 2
தகரன் 1
தகரொடு 1
தகரோடு 2
தகவிலோனை 1
தகவின் 1
தகவினால் 1
தகவினான் 1
தகவு 25
தகவும் 6
தகவுமே 1
தகவே 4
தகவேயோ 1
தகவோ 3
தகவோய் 1
தகளியில் 1
தகா 3
தகாத 2
தகாதது 1
தகாதன 2
தகாது 1
தகாதோ 1
தகாஅ 2
தகாஅது 1
தகாஅய் 1
தகாஅர் 1
தகாஅன் 1
தகு 42
தகுதற்கு 1
தகுதி 4
தகுதியாய் 1
தகுதியும் 1
தகுதியே 1
தகுதும் 1
தகுந 7
தகும் 13
தகுமால் 1
தகுமே 2
தகுமேல் 1
தகுமோ 8
தகுவன 4
தகுவார் 1
தகுவான் 1
தகுவி 5
தகுவியை 1
தகை 168
தகை-சால் 2
தகை-மார் 1
தகைக்கு 1
தகைக்குநர் 1
தகைக்குவென் 1
தகைத்த 6
தகைத்தது 1
தகைத்தலும் 2
தகைத்தற்கும் 1
தகைத்தனென் 1
தகைத்தாய் 1
தகைத்து 6
தகைத்தே 1
தகைந்த 2
தகைந்தார் 1
தகைந்தான் 1
தகைந்து 1
தகைப்ப 3
தகைப்பன 3
தகைப்பின் 5
தகைப்பும் 1
தகைபெற்ற 2
தகைபெற்று 1
தகைபெற 8
தகைபெறு 1
தகைமே 1
தகைமை 12
தகைமைக்கு 2
தகைமைக்கும் 1
தகைமைத்து 6
தகைமையதோ 1
தகைமையர் 1
தகைமையவே 1
தகைமையார் 1
தகைமையாலோ 1
தகைமையின் 5
தகைமையும் 2
தகைமையே 1
தகைமையை 1
தகைமையோன் 1
தகைய 33
தகையஃது 1
தகையதாய் 1
தகையது 6
தகையதோ 1
தகையர் 7
தகையவர் 1
தகையவள் 2
தகையவாய் 1
தகையவே 2
தகையள் 3
தகையன் 3
தகையன்னே 1
தகையன 1
தகையாய் 1
தகையார் 2
தகையால் 2
தகையாள் 1
தகையாளை 1
தகையான் 1
தகையானை 2
தகையின் 3
தகையினர் 1
தகையினன் 1
தகையினால் 1
தகையினான் 1
தகையும் 6
தகையே 2
தகையேன் 1
தகையை 1
தகையோ 3
தகையோர் 2
தகையோள் 1
தகையோன் 1
தகைவரை 1
தகைவார் 1
தகைவான் 1
தகைவு 7
தகைவு_இல் 1
தகைவு_இல்லான் 1
தகைவென் 1
தகைஇய 1
தங்க 6
தங்கண் 1
தங்கல் 2
தங்கல்_இல் 1
தங்கலர் 3
தங்கலான் 1
தங்கள் 18
தங்களை 1
தங்கா 2
தங்காது 6
தங்கார் 1
தங்கான் 1
தங்கி 11
தங்கிய 7
தங்கியது 2
தங்கிற்று 4
தங்கின் 4
தங்கினர் 1
தங்கினார் 1
தங்கினான் 1
தங்கினிர் 2
தங்கினேன் 2
தங்கினை 1
தங்கு 17
தங்குதற்கு 1
தங்குதி 1
தங்குபு 1
தங்கும் 5
தங்குமே-கொலோ 1
தங்குமோ 2
தங்குவ 1
தங்குவது 1
தங்குவான் 1
தங்குவை 1
தங்குறின் 1
தங்கை 20
தங்கைமீரே 1
தங்கையர் 1
தங்கையாள் 1
தங்கையும் 1
தச்ச 1
தச்சரும் 2
தச்சற்கும் 1
தச்சன் 15
தச்சனே 1
தச்சனை 1
தச்சு 1
தசநவ 1
தசம் 1
தசமுக 2
தசமுகத்தான் 1
தசமுகன் 8
தசரத 1
தசரதராமன் 1
தசரதன் 3
தசரதனும் 1
தசும்பின் 4
தசும்பினில் 1
தசும்பு 11
தசும்பு-போல் 1
தசும்பும் 2
தசும்புறு 1
தசும்பூடு 1
தசும்பொடு 1
தசை 11
தசையும் 2
தசையொடு 1
தஞ்ச 1
தஞ்சம் 15
தஞ்சமும் 1
தஞ்சமே 1
தஞ்சு 10
தட்கும் 2
தட்ட 3
தட்டத்து 1
தட்டது 1
தட்டம் 1
தட்டவன் 1
தட்டவா 1
தட்டால் 1
தட்டான் 1
தட்டி 2
தட்டிடை 1
தட்டிய 1
தட்டில் 2
தட்டின்-நின்றும் 1
தட்டினார் 2
தட்டினான் 1
தட்டினிடை 1
தட்டினில் 1
தட்டும் 2
தட்டுமுட்டு 1
தட்டுறு 1
தட்டை 9
தட்டை_பறையின் 1
தட்டையின் 2
தட்டையும் 3
தட்டையேன் 1
தட்டையொடு 1
தட்டொடும் 1
தட்டோர் 1
தட்டோரே 1
தட்ப 11
தட 295
தடக்கை 2
தடங்கட்கு 1
தடங்கள் 5
தடங்கள்-தம்மொடும் 1
தடங்கள்-தோறும் 4
தடங்கள்-தோறுமே 1
தடங்களும் 3
தடங்களை 1
தடங்களொடு 1
தடத்த 1
தடத்திடை 2
தடத்தில் 1
தடத்தினும் 1
தடத்து 4
தடத்தொடு 1
தடம் 193
தடம்-தொறும் 3
தடம்-தோறு 1
தடமும் 2
தடவ 4
தடவரல் 2
தடவரும் 1
தடவாரோ 1
தடவி 9
தடவிய 1
தடவில் 2
தடவின் 1
தடவின 1
தடவினவோ 1
தடவினுள் 1
தடவு 13
தடவுதல் 1
தடவுபு 1
தடவும் 7
தடவும்-தோறும் 1
தடற்று 1
தடறு 1
தடன் 1
தடாகம் 1
தடாது 1
தடாநின்ற 1
தடாரி 11
தடாரியின் 1
தடாரியொடு 1
தடாஅ 1
தடி 24
தடிக்கின்றன 1
தடிக்கு 1
தடிக்கும் 1
தடிகின்றாரும் 1
தடித்த 1
தடித்தது 1
தடித்தன 1
தடித்தாள் 2
தடித்தின் 2
தடித்து 7
தடிதல் 1
தடிந்த 9
தடிந்தவன் 1
தடிந்தனர்கள் 1
தடிந்தனன் 2
தடிந்தார் 1
தடிந்தான் 2
தடிந்திட்டோய் 1
தடிந்திடலும் 1
தடிந்து 18
தடிபு 1
தடிய 3
தடியும் 2
தடியொடு 5
தடியோடு 1
தடிவன 1
தடிவு 1
தடு-மின் 1
தடுக்க 6
தடுக்க_அரும் 1
தடுக்கல் 2
தடுக்கல்-பாலதோ 2
தடுக்கலாதது 1
தடுக்கவும் 1
தடுக்கிலையாம்-எனின் 1
தடுக்கின்றார் 1
தடுக்குநவும் 1
தடுக்கும் 3
தடுக்கும்படி 1
தடுத்த 11
தடுத்ததும் 1
தடுத்தல் 1
தடுத்தலீர் 1
தடுத்தவர் 1
தடுத்தன 1
தடுத்தனர் 3
தடுத்தனென் 1
தடுத்தனேன் 1
தடுத்தான் 12
தடுத்தான்_அலன் 1
தடுத்தி 2
தடுத்தியாயின் 1
தடுத்தியோ 1
தடுத்து 9
தடுத்துவிட்டான் 1
தடுப்ப 13
தடுப்ப_அரும் 3
தடுப்பது 3
தடுப்பர் 2
தடுப்பவர் 1
தடுப்பவரே 1
தடுப்பன 2
தடுப்பாய் 1
தடுப்பார் 1
தடுப்பான் 2
தடுப்பு 2
தடுப்பென் 1
தடுமாற்றம் 2
தடுமாற்று 1
தடுமாற 3
தடுமாறல் 1
தடுமாறலால் 1
தடுமாறா 1
தடுமாறாது 1
தடுமாறாள் 1
தடுமாறி 9
தடுமாறிட 1
தடுமாறினான் 1
தடுமாறு 1
தடுமாறும் 4
தடுமாறுவார் 2
தடுமாறுவாரும் 1
தடுமாறுவான் 1
தடேன்-என்னின் 1
தடை 14
தடை_இல் 1
தடைக்க 1
தடைக்க_அரும் 1
தடைகொண்டு 1
தடைசெய்குநர் 1
தடையா 1
தடையின 2
தடைஇ 5
தடைஇய 9
தண் 547
தண்ட 2
தண்டக 3
தண்டகத்தது 1
தண்டகத்தையும் 1
தண்டகம் 5
தண்டத்தர் 1
தண்டத்தை 2
தண்டம் 5
தண்டமும் 1
தண்டமே 1
தண்டல் 9
தண்டல்_இல் 4
தண்டலை 19
தண்டலையும் 1
தண்டவும் 1
தண்டா 25
தண்டாத 2
தண்டாது 5
தண்டார் 1
தண்டால் 6
தண்டாவனம் 1
தண்டான் 1
தண்டி 2
தண்டியோரே 1
தண்டில் 1
தண்டிலம் 1
தண்டின் 2
தண்டினர் 2
தண்டினாய் 1
தண்டினால் 1
தண்டினும் 1
தண்டு 64
தண்டுகள் 1
தண்டுதல் 1
தண்டும் 6
தண்டுவென் 1
தண்டை 3
தண்டொடு 2
தண்டொடும் 3
தண்டோடும் 1
தண்ண் 1
தண்ணடை 7
தண்ணம் 21
தண்ணளி 1
தண்ணளியும் 1
தண்ணிது 1
தண்ணிய 10
தண்ணியவே 1
தண்ணியள் 1
தண்ணியளே 3
தண்ணியன்-கொல் 1
தண்ணின் 1
தண்ணீர் 9
தண்ணுமை 31
தண்ணுமைக்கு 2
தண்ணென் 7
தண்ணென்ற 1
தண்ணென்றிசினே 1
தண்ணென்று 2
தண்ணென 23
தண்ணெனும் 1
தண்மை 3
தண்மையால் 1
தண்மையில் 1
தண்மையின் 1
தண்மையும் 3
தணக்கம் 1
தணக்கும்-கால் 1
தணத்தலும் 1
தணந்த 1
தணந்ததன் 1
தணந்தனை 3
தணந்து 1
தணந்தோரை 1
தணப்ப 3
தணப்பில் 1
தணப்பின் 1
தணப்பு 4
தணப்பும் 1
தணவா 2
தணி 10
தணி-மார் 1
தணிக்க 2
தணிக்கின் 1
தணிக்கும் 3
தணிக்குறு 1
தணிக 3
தணிகின்ற 1
தணிகுவது 1
தணிகுவள் 1
தணித்தனன் 1
தணித்தி 1
தணித்து 3
தணிதர 1
தணிதல் 1
தணிதலும் 2
தணிதற்கும் 1
தணிதி 1
தணிதியேனும் 1
தணிதிரால் 1
தணிந்த 9
தணிந்தது 1
தணிந்தனன் 2
தணிந்தனனால் 1
தணிந்தாள் 1
தணிந்தானோ 1
தணிந்தீக 1
தணிந்து 9
தணிந்தே 1
தணிப்ப 3
தணிப்ப_அரும் 2
தணிப்பு 1
தணிப்பென் 1
தணிய 7
தணியா 4
தணியாத 1
தணியாது 1
தணியின் 2
தணியும் 7
தணியுமோ 1
தணிவது 1
தணிவன 1
தணிவு 9
தணிவு-உற 1
தணிவேன் 1
தத்த 3
தத்தம் 15
தத்தமக்கு 1
தத்தமது 1
தத்தமை 1
தத்தா 1
தத்தி 11
தத்தினன் 1
தத்தினை 1
தத்து 4
தத்து-உற்று 2
தத்துகின்றன 1
தத்துபு 1
தத்தும் 1
தத்துவ 1
தத்துவத்தின் 1
தத்துவம் 3
தத்துற்று 1
தத்துறல் 2
தத்துறு 1
தத்துறும் 1
தத்துறுவது 1
ததர் 12
ததர்_வாய் 1
ததரல் 2
ததிக்கு 1
ததிமுகன் 2
ததியின் 1
ததும்ப 9
ததும்பி 2
ததும்பிட 1
ததும்பிய 1
ததும்பின 1
ததும்பு 4
ததும்பும் 9
ததும்பும்-ஆயின் 1
ததும்புவன 2
ததும்புவார் 1
ததை 17
ததைந்த 17
ததைந்தது 1
ததைந்தன 1
ததைந்து 1
ததைய 11
ததையும் 1
ததைவு 1
ததைஇ 1
தந்த 146
தந்த-போது 1
தந்ததன்-தலையும் 1
தந்ததனில் 1
தந்ததாம் 1
தந்ததால் 1
தந்தது 13
தந்ததே 1
தந்ததேயால் 1
தந்தமை 1
தந்தருள்வை 1
தந்தருளு 1
தந்தருளும் 1
தந்தவன் 2
தந்தவனே 1
தந்தவும் 1
தந்தன்று 1
தந்தன்றே 2
தந்தன 13
தந்தனம் 1
தந்தனமால் 1
தந்தனர் 3
தந்தனன் 6
தந்தனனால் 1
தந்தனனே 3
தந்தனென் 10
தந்தனை 10
தந்தனைத்தற்கோ 2
தந்தனையாம் 1
தந்தனையால் 1
தந்தாய் 6
தந்தாய்க்கு 1
தந்தார் 7
தந்தாரவரொடும் 1
தந்தாரும் 1
தந்தால் 1
தந்தாள் 3
தந்தாளா 1
தந்தாளும் 1
தந்தாளை 1
தந்தாற்கு 1
தந்தான் 10
தந்தானும் 2
தந்தானை 2
தந்தி 2
தந்திட்டது 1
தந்திட 1
தந்திடுதி 1
தந்தியின் 1
தந்தியும் 1
தந்திர 6
தந்திரம் 7
தந்திரி 1
தந்திரியர் 1
தந்திருந்தனர் 1
தந்திலர் 2
தந்திலன் 1
தந்திலெனோ 1
தந்திலேனேல் 1
தந்தீக 2
தந்தீயும் 2
தந்தீர் 3
தந்து 83
தந்தும் 3
தந்துளான் 1
தந்துறு 1
தந்தே 2
தந்தேன் 8
தந்தை 80
தந்தை-தன் 1
தந்தை_பெயரன் 1
தந்தைக்கு 4
தந்தைக்கும் 1
தந்தைமார் 1
தந்தையர் 2
தந்தையர்க்கு 1
தந்தையரை 1
தந்தையார் 3
தந்தையாரை 2
தந்தையின் 2
தந்தையினும் 1
தந்தையும் 11
தந்தையே 2
தந்தையை 13
தந்தையை_கொன்றானை 1
தந்தையோடு 1
தந்தோய் 1
தந்தோன் 1
தந்தோனே 1
தப்பல் 3
தப்பலின் 1
தப்பற்கு 4
தப்பற்கும் 1
தப்பா 2
தப்பார் 1
தப்பி 1
தப்பிடின் 2
தப்பித்தான் 1
தப்பிய 3
தப்பியோன் 1
தப்பிலேன் 1
தப்பிற்று 1
தப்பின் 1
தப்பின 1
தப்பின-போதும் 1
தப்பினவே 1
தப்பினேன் 1
தப்பு 5
தப்புதல் 1
தப்புதி 1
தப்புந 1
தப்புநர் 1
தப்பும் 1
தப்புமே 1
தப்புவரே 1
தப 15
தபம் 1
தபனன் 1
தபு 19
தபுக்கும் 2
தபுத்த 6
தபுத்த_காலை 1
தபுத்தனன் 1
தபுத்தீர் 1
தபுத்து 3
தபுதி 1
தபுந 1
தபோதரின் 1
தபோதனர் 2
தபோதனன் 1
தம் 327
தம்-பால் 4
தம்-மின் 7
தம்-வயின் 5
தம்தம் 20
தம்தம 1
தம்தமின் 1
தம்தாம் 1
தம்பதிகளே 1
தம்பல் 2
தம்பலம் 1
தம்பன் 1
தம்பனும் 1
தம்பால் 1
தம்பி 99
தம்பி-தன் 1
தம்பி-தன்-மேல் 1
தம்பி-தன்னொடும் 1
தம்பி-மேல் 4
தம்பிக்கு 15
தம்பிக்கும் 3
தம்பிக்குமாம் 1
தம்பித்து 1
தம்பிமார்களும் 1
தம்பிமாருக்கு 1
தம்பிமாரும் 2
தம்பிமாரை 1
தம்பியது 1
தம்பியர் 8
தம்பியர்க்கும் 2
தம்பியர்கள் 1
தம்பியர்கள்-காறும் 1
தம்பியரும் 1
தம்பியருள் 1
தம்பியரோடு 1
தம்பியரோடும் 1
தம்பியன் 1
தம்பியார் 1
தம்பியால் 1
தம்பியானவன் 1
தம்பியும் 32
தம்பியே 6
தம்பியை 32
தம்பியைத்தான் 1
தம்பியையும் 1
தம்பியொடு 2
தம்பியொடும் 4
தம்பியோ 1
தம்பியோடு 3
தம்பியோடும் 1
தம்பியோன் 1
தம்பிரான் 1
தம்மனை 1
தம்மால் 1
தம்மி 1
தம்மில் 10
தம்மின் 6
தம்முடைய 1
தம்முள் 8
தம்முளும் 1
தம்முன் 7
தம்முனார் 3
தம்முனின் 1
தம்முனும் 1
தம்முனை 14
தம்மை 41
தம்மையும் 5
தம்மையே 1
தம்மொடு 10
தம்மொடும் 3
தம்மோடு 2
தம்மோன் 2
தம 3
தமக்கு 16
தமக்கே 1
தமக்கோ 1
தமது 5
தமர் 28
தமர்க்கு 3
தமரம் 2
தமரம்-அது 1
தமரின் 2
தமரினோடும் 1
தமரும் 1
தமரை 4
தமரையும் 2
தமரொடு 1
தமரொடும் 6
தமரோடு 1
தமவும் 1
தமவே 1
தமனிய 11
தமனியம் 2
தமாலம் 2
தமாலமும் 1
தமி 1
தமித்து 1
தமிய 1
தமியம் 2
தமியர் 10
தமியரே 1
தமியவே 2
தமியள் 12
தமியளாய் 1
தமியளும் 1
தமியன் 16
தமியனேனுக்கு 1
தமியனை 1
தமியனோ 1
தமியார் 1
தமியிர் 1
தமியென் 3
தமியே 2
தமியேம் 1
தமியேன் 7
தமியேனுடனே 1
தமியை 7
தமியோர் 1
தமியோர்க்கு 2
தமியோன் 1
தமிழ் 32
தமிழ்_முனி 1
தமிழ்நாட்டில் 1
தமிழ்நாட்டினை 1
தமிழ்நாட்டு 2
தமிழ்நாட்டு_அகம் 1
தமிழ்நாடு 1
தமிழகம் 1
தமிழால் 1
தமிழும் 1
தமின் 1
தமை 4
தமையன் 2
தமையனும் 1
தமையனை 5
தமையும் 1
தயக்கு 1
தயங்க 27
தயங்கி 2
தயங்கிய 3
தயங்கு 30
தயங்குபு 1
தயங்கும் 4
தயங்குவ 2
தயங்குவான் 1
தயங்குற 2
தயமுகன் 1
தயமுகனார் 1
தயரத 4
தயரத_ராமன் 1
தயரதற்கு 2
தயரதன் 20
தயரதன்-தன் 1
தயரதனார் 1
தயரதனும்தான் 1
தயரதனை 2
தயா 6
தயாவிலி 1
தயாவு 1
தயிர் 23
தயிரின் 2
தயிரும் 2
தயில 1
தயிலத்தோணி 1
தயையினொடும் 1
தர 106
தர_தர 7
தரக்கிற்றி-கொல் 1
தரங்க 7
தரங்கங்கள்-தோறும் 1
தரங்கத்தால் 1
தரங்கத்து 1
தரங்கத்தூடே 1
தரங்கம் 10
தரங்கமும் 1
தரங்களின் 1
தரணி 7
தரணி-தன்னை 1
தரணியில் 1
தரத்தக்க 1
தரத்தது 3
தரத்தர 2
தரத்தரோ 1
தரத்தன 1
தரத்தனும் 1
தரத்தாயோ 1
தரத்தினானோ 1
தரத்து 1
தரத்தொடு 1
தரப்பட்டவள் 1
தரம் 17
தரமும் 1
தரல் 9
தரல்-பாற்று 1
தரலாமே 1
தரலும் 1
தரலோ 1
தரவின் 1
தரவு 1
தரவு-இடை 1
தரவே 1
தரள் 1
தரள 15
தரளத்தின் 2
தரளம் 9
தரளமும் 6
தரற்கு 1
தரற்கே 1
தரன் 2
தராதல 1
தராதலத்து 2
தராதலம் 1
தராபதி-காண் 1
தராய் 1
தராய்_கண் 1
தராவலய 1
தராஅர் 1
தரி 1
தரிக்க 2
தரிக்கலாதார் 1
தரிக்கிலன் 1
தரிக்கிலா 1
தரிக்கிலாதாள் 1
தரிக்கிலாதான் 1
தரிக்கிலாமை 1
தரிக்கிலாமையால் 1
தரிக்கிலான் 1
தரிக்கிலேன் 1
தரிக்கிலை 1
தரிக்கும் 1
தரிக்குமாறு 1
தரித்த 4
தரித்தல் 1
தரித்தார் 1
தரித்தான் 3
தரித்திடின் 1
தரித்து 1
தரித்தேன் 1
தரித்தோர் 1
தரிப்பதானாள் 1
தரிப்பார் 1
தரிப்பு 1
தரியா 1
தரியாதாள் 1
தரியாது 2
தரியாள் 1
தரியேம் 1
தரின் 2
தரினும் 3
தரினே 1
தரீமுகன் 1
தரீஇ 13
தரீஇய 10
தரீஇயர் 8
தரு 167
தரு-மார் 1
தருக்கி 4
தருக்கிய 2
தருக்கின் 2
தருக்கினர் 4
தருக்கினால் 1
தருக்கினாலே 1
தருக்கினான் 1
தருக்கினின் 1
தருக்கினோன்-தன் 1
தருக்கு 12
தருக்கும் 3
தருக்குறும் 1
தருக்கேம் 1
தருக 21
தருகம் 2
தருகல்லாய் 2
தருகிற்கும் 1
தருகிற்பாய் 1
தருகிற்றிலையேல் 1
தருகின்ற 1
தருகின்றேன் 1
தருகுவர் 2
தருகுவல் 1
தருகுவன் 5
தருகுவன்-கொல்லோ 1
தருகுவென் 7
தருகுவேம் 1
தருகுவை 1
தருகுற்று 1
தருகைக்கு 1
தருண 3
தருணம் 1
தருதல் 4
தருதலாலே 1
தருதலான் 1
தருதலின் 1
தருதலும் 4
தருதற்கு 2
தருதி 12
தருதியால் 1
தருதியோ 1
தருதிர் 9
தருதிரோ 1
தருதும் 2
தருநர் 1
தருநரும் 1
தருநன் 1
தருப்பை 5
தருப்பையில் 1
தருப்பையும் 3
தருப 2
தருபு 4

தக்க (37)

வையைக்கு தக்க மணல் சீர் சூள் கூறல் – பரி 8/71
வந்திக்க வார் என மன தக்க நோய் இது – பரி 20/70
திரு நய_தக்க வயல் – பரி 23/17
கய தக்க பூ பெய்த காம கிழமை – பரி 24/41
நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் – கலி 51/4
அல்லல் களை தக்க கேளிர் உழை சென்று – கலி 61/3
மே தக்க எந்தை பெயரனை யாம் கொள்வேம் – கலி 81/35
நின் புரை தக்க சாயலன் என நீ – அகம் 332/10
திரு நய_தக்க பண்பின் இவள் நலனே – புறம் 342/5
தக்க நல் மறையவன் சடங்கு காட்ட தான் – கம்.அயோ:14 79/2
குலத்தாலும் நலத்தாலும் குறித்தனவே கொணர் தக்க
வலத்தாலும் மதியாலும் வடிவாலும் மடத்தாலும் – கம்.ஆரண்:6 121/1,2
தக்க இன்ன தகாதன இன்ன என்று – கம்.கிட்:7 118/1
இ தலை இருந்து நாயேன் ஏயின எனக்கு தக்க
கை தொழில் செய்வேன் என்று கழல் இணை வணங்கும் காலை – கம்.கிட்:9 28/2,3
தேவரும் மருள தக்க செலவின எனினும் தேறேன் – கம்.கிட்:13 64/2
தக்க மந்திர தலைவர் மா மனைகளும் தாவி – கம்.சுந்:2 142/3
தலைகளை கிள்ளும் அள்ளி தழல் எழ பிசையும் தக்க
கொலைகளின் கொல்லும் வாங்கி உயிர்களை குடிக்கும் வான – கம்.யுத்1:3 141/2,3
தேவரும் தக்க முனிவரும் திசைமுகன் முதலா – கம்.யுத்1:5 39/1
தக்க பூதம் அவை ஐந்தொடு துன்னிட்டு – கம்.யுத்1:11 4/1
கொண்ட மா மரத்தை அம்பின் கூட்டத்தால் காட்ட தக்க
கண்டம் ஆயிரத்தின் மேலும் உள என கண்டம் கண்டான் – கம்.யுத்2:15 130/1,2
இல்லை மற்று எறிய தக்க எற்றுவ சுற்றும் என்ன – கம்.யுத்2:16 177/3
அண்ணல் எய்வானும் ஆக்கி ஐம் கணை அரிய தக்க
புண் எலாம் எனக்கே ஆக்கி விபரீதம் புணர்த்து விட்டீர் – கம்.யுத்2:17 12/3,4
பழி இது பாவம் என்று பார்க்கிலை பகர தக்க
மொழி இவை அல்ல என்பது உணர்கிலை முறைமை நோக்காய் – கம்.யுத்2:17 19/1,2
தான் உள பத்து பேழ் வாய் தகாதன உரைக்க தக்க
யான் உளென் கேட்க என்றால் என் சொலாய் யாது செய்யாய் – கம்.யுத்2:17 20/3,4
திறம் கெட ஒழுக்கம் குன்ற தேவரும் பேண தக்க
நிறம் கெட இனைய சொன்னாய் சனகன்-கொல் நினையின் ஐயா – கம்.யுத்2:17 65/3,4
தண்டம் கையில் வீசிய தக்க அரக்கன் – கம்.யுத்2:18 237/1
ஈடுற தக்க போலாம் நம் எதிர் என்னா ஏந்தல் – கம்.யுத்2:19 194/3
சான்றோர் மாதை தக்க அரக்கன் சிறை தட்டால் – கம்.யுத்3:22 211/1
சீர்த்தவர் செய்ய தக்க கருமமே செய்தார் என்ன – கம்.யுத்3:25 9/4
தந்திர தலைமையோரும் முதியரும் தழுவ தக்க
மந்திரர் எவரும் வந்து மருங்கு உற படர்ந்தார் பட்ட – கம்.யுத்3:26 1/2,3
தொல்லையது உணர தக்க வீடணன் துளக்கம் உற்றான் – கம்.யுத்3:26 60/1
தக்க நாம் கண்ணீர் ஆற்றி தலை சுமந்து இரு கை நாற்றி – கம்.யுத்3:26 67/3
தடுப்பன தடுத்தி எண்ணம் குறிப்பினால் உணர்ந்து தக்க
கடுப்பினும் அளவு_இலாத கதியினும் கணைகள் காற்றின் – கம்.யுத்3:27 7/2,3
மறைகளே தேற தக்க வேதியர் வணங்கல்-பால – கம்.யுத்3:28 51/1
பருதி தேவர்கட்கு என தக்க பண்பினர் பான – கம்.யுத்3:30 20/2
கால செய்கை நீர் வந்துளீர் இனி தக்க கழலோர் – கம்.யுத்3:30 45/3
தா_அரும் பொறையினான்-தன் அறிவினால் தகைய தக்க
ஆவலும் துயரும் தீர அரற்றினான் பகு வாய் ஆர – கம்.யுத்4:38 3/3,4
பூண் தக்க கோலம் வல்லை புனைந்தனை வருத்தம் போக்கி – கம்.யுத்4:40 26/3

மேல்


தக்கதால் (2)

தளை ஆனேன் உயிர் போதல் தக்கதால்
வளையான் நேமியன் வன்மை சால் வலிக்கு – கம்.கிட்:16 34/2,3
காக்க வந்தனை இது காண தக்கதால் – கம்.யுத்2:16 276/4

மேல்


தக்கது (25)

வளமை விழை_தக்கது உண்டோ உள நாள் – கலி 18/8
அது தக்கது வேற்றுமை என் கண்ணோ ஓராதி தீது இன்மை – கலி 88/15
தக்கது அன்று என்ன ஓராள் தாழ்ந்தனள் இருப்ப தாழா – கம்.பால:9 19/3
சமைவு உற அறிந்திலம் தக்கது ஆகுக – கம்.பால:23 73/3
சலம் தலைமிக்கது தக்கது என்-கொல் என்று என்று – கம்.அயோ:3 17/3
தயரதற்கு என்ன கைம்மாறு உடையம் யாம் தக்கது என்பார் – கம்.அயோ:3 93/4
தன் சொல் கடந்து எற்கு அரசு ஆள்வது தக்கது அன்றால் – கம்.அயோ:4 136/2
ஆக செய்_தக்கது இல்லை அறத்தில்-நின்று – கம்.அயோ:10 54/1
தானையும் வேண்டுமோ என் தட கை வாள் தக்கது அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 37/2
தாக்குற தகர்ந்து சாயும் கலம் என தக்கது அன்றே – கம்.சுந்:1 78/4
தக்கது என் உயிர் வீடு எனின் தாழ்கிலா – கம்.சுந்:3 108/1
இட்ட போதிலும் என் இனி செய தக்கது என்றனர் இகல் வெய்யோர் – கம்.யுத்1:3 87/2
சமைப்பது கொலை அலால் தக்கது யாவதோ – கம்.யுத்1:4 38/3
தழுவின என்று செய்ய தக்கது சமைதி போலாம் – கம்.யுத்1:13 12/2
ஆய்தர தக்கது அன்றோ தூது வந்து அரசது ஆள்கை – கம்.யுத்1:14 29/2
தாழ்க்கிற்பாய் அல்லை என் சொல் தலைக்கொள தக்கது என்று – கம்.யுத்2:16 159/1
தண்டல் இல் பெரும் படை சிந்தும் தக்கது ஓர் – கம்.யுத்2:16 263/2
பொருத்தினால் அது பொருந்துமோ தக்கது புகன்றிலை போல் என்றான் – கம்.யுத்2:16 324/4
இரங்கிட தக்கது உண்டேல் இகழ்கிலென் இல்லை என்னின் – கம்.யுத்2:19 239/2
தாள்முதல் காவல் பூண்டு செல்க என தக்கது என்னா – கம்.யுத்3:21 9/2
எந்தை என் இனி செய தக்கது இசை என இசைத்தான் – கம்.யுத்3:22 89/4
சமைவது செய்வது என்று வீடணன் விளம்ப தக்கது
அமைக என்று இராமன் சொன்னான் அந்தரத்து அவனும் சென்றான் – கம்.யுத்3:26 89/3,4
காய்வு தக்கது அன்றால் கடை காண்டியால் – கம்.யுத்4:37 181/4
தன்ன தோள் இணையை நோக்கி வீடணா தக்கது அன்றால் – கம்.யுத்4:37 215/2
சாதியால் அன்று எனின் தக்கது ஓர் நெறி – கம்.யுத்4:40 55/3

மேல்


தக்கதும் (1)

தருகைக்கு உரியது ஒர் கொற்றம் என் அமர் தக்கதும் அன்றால் – கம்.யுத்2:15 170/4

மேல்


தக்கதே (5)

தருமமும் இது தக்கதே உரைத்தனை தகவோய் – கம்.அயோ:1 34/4
தக்கதே நினைந்தான் தாதை தாமரை சரணம் சூடி – கம்.அயோ:3 106/2
தா இல் வேதியன் தக்கதே உரை-செய தக்கான் – கம்.யுத்1:3 41/2
தாழ்வும் ஈங்கு இறை_பொழுது தக்கதே
வாழி எம்பி-மேல் அன்பு மாட்ட வான் – கம்.யுத்3:24 112/1,2
சாதலின் சிறந்தது ஒன்று இல்லை தக்கதே
வேத நின் பணி அது விதியும் என்றனள் – கம்.யுத்4:40 64/3,4

மேல்


தக்கதேயால் (1)

தலைவன் நீ உலகுக்கு எல்லாம் உனக்கு அது தக்கதேயால்
புலை உறு மரணம் எய்தல் எனக்கு இது புகழதேயால் – கம்.யுத்2:16 151/3,4

மேல்


தக்கதோ (8)

கதவவால் தக்கதோ காழ் கொண்ட இள முலை – கலி 57/19
அன்னை நோ_தக்கதோ இல்லை-மன் நின் நெஞ்சம் – கலி 107/21
துன்புற்றார் துயர் செய்தல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/11
அலந்தவர்க்கு அணங்கு ஆதல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/15
தண் மதி ஆம் என உரைக்க தக்கதோ
வெண் மதி பொலிந்து அது மெலிந்து தேயுமால் – கம்.சுந்:4 51/3,4
தாழ் வினை இதனின் மேல் பகர தக்கதோ
சூழ் வினை மனிதரால் தோன்றிற்றாம் எனா – கம்.யுத்1:2 44/2,3
தக்கதோ இது நினக்கு என தனி மனம் தளர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 188/3
தனக்கு அளிக்கும் பணியினும் தக்கதோ
புன களி குல மா மயில் போன்றுளாய் – கம்.யுத்4:40 17/3,4

மேல்


தக்கரை (1)

தண்டம் என்று ஒரு பொருட்கு உரிய தக்கரை
கண்டவர் பொறுப்பரோ உலகம் காவலர் – கம்.யுத்1:2 18/1,2

மேல்


தக்கலை (1)

இல் புக தக்கலை என்னில் யானுடை – கம்.சுந்:4 20/3

மேல்


தக்கவர்க்கு (1)

தருமம் பற்றிய தக்கவர்க்கு எலாம் – கம்.கிட்:8 16/3

மேல்


தக்கவாறு (1)

தக்கவாறு இயற்றி மற்று உன் சிலை வலி தருக்கினாலே – கம்.யுத்3:27 4/3

மேல்


தக்கவிர் (1)

தக்கவிர் போலும் இழந்திலேன்-மன்னோ – கலி 146/19

மேல்


தக்கன் (2)

தக்கன் நல் வேள்வியில் தழலும் ஆறின – கம்.பால:13 13/3
வெற்றி வேல் மன்னவன் தக்கன் வேள்வியில் – கம்.பால:14 5/1

மேல்


தக்கன்றால் (1)

அழி_தக்கன்றால் தானே கொண்கன் – நற் 72/5

மேல்


தக்கன்று (1)

நாணு_தக்கன்று அது காணும்-காலை – நற் 72/2

மேல்


தக்கன்றே (3)

அழி_தக்கன்றே தோழி கழி சேர்பு – நற் 372/1
நோ_தக்கன்றே காமம் யாவதும் – குறு 78/4
நோ_தக்கன்றே தோழி மால் வரை – குறு 263/6

மேல்


தக்கன (3)

தக்கன கனி காயும் தந்து உரைதரும் அன்பால் – கம்.அயோ:9 28/2
சாது என்று உணர்கிற்றியேல் தக்கன
கோது இறந்தன நின்-வயின் கூறுவாம் – கம்.சுந்:12 86/3,4
தகுவன இனிய சொல்ல தக்கன சாப நாணின் – கம்.யுத்2:17 56/3

மேல்


தக்கனரே (1)

நகு_தக்கனரே நாடு மீக்கூறுநர் – புறம் 72/1

மேல்


தக்கனார் (1)

சமை உறு தக்கனார் வேள்வி சாரவே – கம்.பால:13 12/4

மேல்


தக்கனை (2)

சாதியாது அவர் சொல் தர தக்கனை
போதி ஆதி என்றான் புகழ் பூணினான் – கம்.கிட்:11 8/3,4
போ-மின் நீர் என்று விடை தர தக்கனை புரப்போய் – கம்.யுத்3:31 44/3

மேல்


தக்கனையால் (1)

தவம் எலாம் கொள தக்கனையால் என்றான் – கம்.ஆரண்:3 31/4

மேல்


தக்காய் (4)

நீ தக்காய் தை_நீர் நிறம் தெளிந்தாய் என்மாரும் – பரி 11/115
நோ_தக்காய் என நின்னை நொந்தீவார் இல்-வழி – கலி 73/6
சிறு வரை தங்கின் வெகுள்வர் செறு தக்காய்
தேறினேன் சென்றீ நீ செல்லா விடுவாயேல் – கலி 93/32,33
கொடை தக்காய் நீ ஆயின் நெறி அல்லா கதி ஓடி – கலி 136/11

மேல்


தக்கார் (4)

கடியர் தமக்கு யார் சொல்ல தக்கார் மாற்று – கலி 88/5
தகை புல கருமத்தோரை கோறலின் தக்கார் யார்க்கும் – கம்.சுந்:12 109/3
ஆர் இனி ஏக தக்கார் அங்கதன் அமையும் ஒன்னார் – கம்.யுத்1:14 9/3
சங்கத்து ஆர் குரங்கு சாய தாபதர் என்ன தக்கார்
இங்கு உற்றார் அல்லரோதான் வேறும் ஓர் இலங்கை உண்டோ – கம்.யுத்2:16 201/1,2

மேல்


தக்காள் (2)

அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை – கலி 38/19
சட்டகம் தன்னை நோக்கி யாரையும் சமைக்க தக்காள்
இட்டு இடை இருக்கும் தன்மை இயம்ப கேட்டு உணர்தி என்னின் – கம்.கிட்:13 38/1,2

மேல்


தக்காள்-மேல் (1)

தாயினும் தொழ தக்காள்-மேல் தங்கிய காதல் தன்மை – கம்.யுத்4:37 210/3

மேல்


தக்கான் (4)

செறு தக்கான் மன்ற பெரிது – கலி 84/19
தக்கான் போனான் வனம் என்னும் தகையும் உணர்ந்தார் மிகை ஆவி – கம்.அயோ:6 36/3
தா இல் வேதியன் தக்கதே உரை-செய தக்கான்
ஆவது ஆகுக அன்று எனின் அறிகுவம் என்றே – கம்.யுத்1:3 41/2,3
சங்கை ஒன்று இன்றி கொன்றால் குலத்துக்கே தக்கான் என்று – கம்.யுத்3:29 58/2

மேல்


தக்கிலது (3)

தருமமோ பிறிது ஒன்று ஆமோ தக்கிலது என்னும் பக்கம் – கம்.கிட்:7 89/4
தக்கிலது என்றனன் மாலி தடுத்தான் – கம்.யுத்3:20 7/4
சலம் இது தக்கிலது என்ன சாற்றின – கம்.யுத்4:40 68/4

மேல்


தக்கிலன் (1)

தக்கிலன் மனத்துள் யாதும் தழுவிலன் சலமும் கொண்டான் – கம்.ஆரண்:6 63/3

மேல்


தக்கிலா (1)

தார் உடை மலரினும் ஒதுங்க தக்கிலா
வார் உடை முலையொடும் மதுகை மைந்தரை – கம்.அயோ:5 21/1,2

மேல்


தக்கிலாது (1)

தழைத்த வீரன் உரை-செய தக்கிலாது
இழைத்த வாலி இயல்பு அல இ துணை – கம்.கிட்:7 109/2,3

மேல்


தக்கீர் (1)

நூலை நயந்து நுண்ணிது உணர்ந்தீர் நுவல் தக்கீர்
காலனும் அஞ்சும் காய் சின மொய்ம்பீர் கடன் நின்றீர் – கம்.கிட்:17 9/2,3

மேல்


தக்கு (2)

நகு_தக்கு அன்று இ அழுங்கல் ஊர்க்கே – கலி 23/5
தள்ள தக்கு_இல் பெரும் சயிலத்தோடு – கம்.யுத்1:3 99/1

மேல்


தக்கு_இல் (1)

தள்ள தக்கு_இல் பெரும் சயிலத்தோடு – கம்.யுத்1:3 99/1

மேல்


தக்குளையேல் (1)

தன் மேல் எதிரும் வலி தக்குளையேல்
பொன் மேனிய என்னொடு போதுதியால் – கம்.யுத்2:18 49/3,4

மேல்


தக்கேன் (2)

சொன்னவர் வாரார் யானே தோற்கினும் தோற்க தக்கேன்
என்னை நீ பொருது வெல்லின் அவரையும் வென்றி என்னா – கம்.யுத்2:18 189/2,3
ஆர் உறவு ஆக தக்கேன் அளியத்தேன் அழுந்துகின்றேன் – கம்.யுத்2:19 211/4

மேல்


தக்கை (1)

கம்பலி உறுமை தக்கை கரடிகை துடி வேய் கண்டை – கம்.யுத்3:22 5/3

மேல்


தக்கோய் (10)

தன்முனை கொல்வித்தான் என்று இகழ்வரேல் தடுத்தி தக்கோய்
முன்முனே மொழிந்தாய் அன்றே இவன் குறை முடிப்பது ஐயா – கம்.கிட்:7 133/2,3
தாக்கின ஒன்றோடு ஒன்று தருக்குறும் செருவில் தக்கோய்
பாக்கியம் அன்றி என்றும் பாவத்தை பற்றலாமோ – கம்.கிட்:9 16/3,4
தார் ஆழி கலை சார் அல்குல் தடம் கடற்கு உவமை தக்கோய்
பார் ஆழி பிடரில் தாங்கும் பாந்தளும் பனி வென்று ஓங்கும் – கம்.கிட்:13 37/2,3
சங்கமும் நினைதி-ஆயின் அவை என்று துணிதி தக்கோய் – கம்.கிட்:13 48/4
தந்தவன் அன்புக்கு ஆன்ற தவ நெறி உணர்ந்து தக்கோய்
இந்திரன் கருமம் ஆற்றும் இறைவன் நீ இயம்பு தூது – கம்.சுந்:12 107/2,3
மூ தக்கோய் இது நல் தவம் அன்று என மொழியா – கம்.யுத்1:3 22/3
சாதியின் புன்மை இன்னும் தவிர்ந்திலை போலும் தக்கோய் – கம்.யுத்2:16 130/4
புக்கனர் அ பொழுதில் புகழ் தக்கோய்
தக்கிலது என்றனன் மாலி தடுத்தான் – கம்.யுத்3:20 7/3,4
தழுவினன் அவனை தானும் அன்பொடு தழுவி தக்கோய்
வழு இலன் அன்றே வள்ளல் என்றனன் வலியன் என்றான் – கம்.யுத்3:24 13/2,3
தழுவுற வைத்து இன்று ஏகு என்று உரைத்தியேல் சமைவென் தக்கோய்
பொழுது இறை தாழ்ப்பது என்னோ புட்பகம் போதல் முன்னம் – கம்.யுத்3:26 84/2,3

மேல்


தக்கோர் (4)

தஞ்சு என மாதரை உள்ளலார்கள் தக்கோர் – கம்.அயோ:3 21/4
இறந்து உக நூறி தக்கோர் இடர் துடைத்து ஏக ஈண்டு – கம்.சுந்:12 76/3
தாம் முதலோடும் கெட்டால் ஒழிவரோ வண்மை தக்கோர் – கம்.யுத்1:8 18/4
தாக்கு அணங்கு அனையவள் பிறர் மனை என தடுத்தனென் தக்கோர் முன் – கம்.யுத்2:16 322/2

மேல்


தக்கோரை (1)

தடுத்தான் தீவினை தக்கோரை
எடுத்தான் நல்வினை எ நாளும் – கம்.சுந்:5 51/2,3

மேல்


தக்கோன் (5)

ஓதும் கடுவை தன் மிடற்றில் ஒளித்த தக்கோன்
ஈதும் கடு ஆம் என எண்ணிய எண்ணம் அன்றே – கம்.ஆரண்:10 135/3,4
தாயின் மன்னுயிர்க்கு அன்பினன் உளன் ஒரு தக்கோன் – கம்.யுத்1:3 19/4
தருதல் காக்குதல் தவிர்த்தல் என்று இவை செய தக்கோன்
கருமத்தால் அன்றி காரணத்தால் உள்ள காட்சி – கம்.யுத்1:3 52/2,3
தாயினும் உயிர்க்கு நல்லாள் இருந்துழி அறிய தக்கோன்
ஏயின தூதன் எற்ற பற்று விட்டு இலங்கை தெய்வம் – கம்.யுத்1:9 79/2,3
சரபன் அவன் இவன் சதவலி ஆய தக்கோன் – கம்.யுத்1:11 31/4

மேல்


தக்கோனை (2)

யாண்டும் காணேன் மாண் தக்கோனை
யானும் ஓர் ஆடு_கள_மகளே என் கை – குறு 31/3,4
அனையன் என்னாது அ தக்கோனை
நினையா கூற்றம் இன் உயிர் உய்த்தன்று – புறம் 221/7,8

மேல்


தக (47)

இணைப்பு-உறு பிணையல் வளைஇ துணை தக
வண் காது நிறைந்த பிண்டி ஒண் தளிர் – திரு 30,31
ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக – திரு 250
மே தக மிக பொலிந்த – மது 14
நிலம் விளக்கு-உறுப்ப மே தக பொலிந்து – மது 705
கார் பெயல் உருமின் பிளிறி சீர் தக
இரும் பிணர் தட கை இரு நிலம் சேர்த்தி – குறி 162,163
வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக – குறி 195
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்க காண்_தக – நற் 86/4
அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது – நற் 154/6
நளி கடல் முகந்து செறி_தக இருளி – நற் 289/4
ஏ கல் மீமிசை மே தக மலரும் – நற் 296/5
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த – நற் 302/1
யாது செய்வாம்-கொல் தோழி நோ_தக – குறு 197/1
நோ_தக செய்தது ஒன்று உடையேன்-கொல்லோ – குறு 230/4
நிலை பெறு கடவுளும் விழை_தக பேணி – பதி 21/15
நோகோ யானே நோ_தக வருமே – பதி 26/5
அ தக அரிவையர் அளத்தல் காண்-மின் – பரி 12/44
நோ_தக வந்தன்றால் இளவேனில் மே தக – கலி 26/8
நோ_தக வந்தன்றால் இளவேனில் மே தக
பல் வரி இன வண்டு புதிது உண்ணும் பருவத்து – கலி 26/8,9
மே தக இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதின் கண் – கலி 29/9
தூது அவர் விடுதரார் துறப்பார்-கொல் நோ_தக – கலி 33/24
தூதொடு மறந்தார்-கொல்லோ நோ_தக – கலி 36/19
மே தக திரிதரூஉம் மிகு புனல் நல் ஊர – கலி 69/7
ஆ போல் படர் தக நாம் – கலி 81/37
சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு – கலி 98/25
கனவினால் கண்டேன் தோழி காண்_தக – கலி 128/23
ஓஒ அழி_தக பாராதே அல்லல் குறுகினம் – கலி 142/13
அழி_தக மாஅம் தளிர் கொண்ட போழ்தினான் இ ஊரார் – கலி 143/27
மணி பூ பைம் தழை தைஇ அணி தக
பல் பூ கானல் அல்கினம் வருதல் – அகம் 20/9,10
அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர் – அகம் 40/7
காதலர் பிரிந்த புலம்பின் நோ_தக – அகம் 71/10
முனி தக நிறுத்த நல்கல் எவ்வம் – அகம் 98/4
ஒழிகோ யான் என அழி_தக கூறி – அகம் 110/22
கழுது வழங்கு யாமத்து அழி_தக குழறும் – அகம் 122/14
பொலிந்த ஆயமொடு காண்_தக இயலி – அகம் 188/10
சாந்து புலர் அகலம் மறுப்ப காண்_தக – அகம் 224/9
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே காண்_தக – அகம் 256/13
யாது செய்வாம்-கொல் தோழி நோ_தக – அகம் 364/12
என் புலந்து அழிந்தனள் ஆகி தன் தக
கடல் அம் தானை கைவண் சோழர் – அகம் 369/12,13
அழி_தக பெயர்தல் நனி இன்னாதே – அகம் 392/10
விழை_தக ஓங்கிய கழை துஞ்சு மருங்கின் – அகம் 392/26
ஒப்ப நாடி அ தக ஒறுத்தி – புறம் 10/4
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்_தக – புறம் 76/8
கொற்ற வேந்தர் தரினும் தன் தக
வணங்கார்க்கு ஈகுவன் அல்லன் வண் தோட்டு – புறம் 338/8,9
வாள் தக வைகலும் உழக்கும் – புறம் 342/14
முத்தீ புரைய காண்_தக இருந்த – புறம் 367/13
காண்கு வந்திசின் பெரும மாண் தக
இரு நீர் பெரும் கழி நுழை மீன் அருந்தும் – புறம் 391/14,15
தக மலர்ந்து பொலிந்து தயங்குவான் – கம்.கிட்:11 21/4

மேல்


தகட்ட (1)

முகை சூழ் தகட்ட பிறழ் வாய் முள்ளி – பெரும் 215

மேல்


தகட்டிடை (1)

துகிலொடு தொடுத்த செம்பொன் தகட்டிடை தொடுத்த முத்தின் – கம்.அயோ:13 58/3

மேல்


தகட்டு (5)

பெரும் தண் சண்பகம் செரீஇ கரும் தகட்டு
உளை பூ மருதின் ஒள் இணர் அட்டி – திரு 27,28
தூ தகட்டு எதிர் மலர் வேய்ந்த கூந்தல் – நற் 52/2
கரும் கால் வேங்கை மா தகட்டு ஒள் வீ – ஐங் 219/1
கான பாதிரி கரும் தகட்டு ஒள் வீ – அகம் 261/1
மா தகட்டு ஒள் வீ தாய துறுகல் – புறம் 202/19

மேல்


தகடு (4)

தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து – நெடு 127
தண்டா தகடு உருவ வேறு ஆக காவின் கீழ் – கலி 94/40
தள்ள_அரும் தமனிய தகடு வேய்ந்தன – கம்.பால:3 27/2
பொன் தகடு உறு நீலம் புரைவன பல காணாய் – கம்.அயோ:9 12/4

மேல்


தகடூர் (1)

வில் பயில் இறும்பின் தகடூர் நூறி – பதி 78/9

மேல்


தகர் (6)

வேல் தலை அன்ன வை நுதி நெடும் தகர்
ஈத்து இலை வேய்ந்த எய் புற குரம்பை – பெரும் 87,88
தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ – மலை 414
வரை வாழ் வருடை வன் தலை மா தகர்
அரவு குறும்பு எறிந்த சிறு கண் தீர்வை – மலை 503,504
வார் கோட்டு வய தகர் வாராது மாறினும் – ஐங் 238/1
தகர் மருப்பு ஏய்ப்ப சுற்றுபு சுரிந்த – அகம் 101/4
கோடு முற்று இளம் தகர் பாடு விறந்து அயல – அகம் 378/7

மேல்


தகர்த்த (1)

தந்தி கோடு இற தகர்த்த நாள் தன்னை யான் முன்னம் – கம்.யுத்1:2 113/2

மேல்


தகர்த்தது (1)

தாருகன் பண்டு தேவரை தகர்த்தது தனி மா – கம்.யுத்4:37 106/1

மேல்


தகர்த்தலால் (1)

தாக்கி வஞ்சர் தலைகள் தகர்த்தலால்
நாக்கினூடும் செவியினும் நாகம் வாழ் – கம்.யுத்2:15 21/2,3

மேல்


தகர்த்தனள் (1)

தங்கை தன் கை வயிறு தகர்த்தனள்
கங்குல் அன்ன கரனை தழீஇ நெடும் – கம்.ஆரண்:9 29/2,3

மேல்


தகர்த்தார் (1)

தம் தம் மாடங்கள் தம் உடலால் சிலர் தகர்த்தார்
தம் தம் மாதரை தம் கழலால் சிலர் சமைத்தார் – கம்.சுந்:7 42/1,2

மேல்


தகர்த்து (1)

தாள் ஆற்றலால் இடித்து தலை பத்தும் தகர்த்து இன்று என் – கம்.சுந்:2 217/3

மேல்


தகர்ந்த (2)

தாம் இழை நெரிதலின் தகர்ந்த பொன் மழை – கம்.அயோ:2 43/3
தட கை யானைகள் மறிந்தன கோபுரம் தகர்ந்த
பிடி குலங்களும் புரவியும் அவிந்தன பெரிய – கம்.சுந்:7 41/3,4

மேல்


தகர்ந்தன (3)

இடிந்தன தகர்ந்தன எரிந்தன கரிந்த – கம்.சுந்:6 9/3
சந்தனங்கள் தகர்ந்தன தாள் பட – கம்.சுந்:6 26/1
இடிந்தன தகர்ந்தன இலங்கை மதில் எங்கும் – கம்.யுத்1:12 24/4

மேல்


தகர்ந்து (13)

தடித்து வீழ்வன என தகர்ந்து சிந்தின – கம்.கிட்:7 20/3
தள்ள_அரும் துளி பட தகர்ந்து சாய் கிரி – கம்.கிட்:10 16/3
கீண்டன தகர்ந்து பின்னை பொடியொடும் கெழீஇய அன்றே – கம்.கிட்:11 82/4
தாக்குற தகர்ந்து சாயும் கலம் என தக்கது அன்றே – கம்.சுந்:1 78/4
தானவர்கள் மாளிகை தகர்ந்து பொடி ஆய – கம்.சுந்:6 19/3
தாம் அரங்க அரங்கு தகர்ந்து உக – கம்.சுந்:6 27/3
பொன் நகர் தகர்ந்து பொங்கி ஆர்த்து எழு தூளி போர்ப்ப – கம்.சுந்:8 9/4
அழுந்த உய்த்த அடுக்கல் தகர்ந்து அயல் – கம்.யுத்1:8 54/2
கான் எலாம் துணிந்து போய் தகர்ந்து காந்தின – கம்.யுத்3:22 47/3
சாடிகள் பொரியொடு தகர்ந்து தள்ளுற – கம்.யுத்3:27 51/2
சந்திரன் வீழா மேரு மால் வரை தகர்ந்து வீழா – கம்.யுத்3:28 46/2
தகர்ந்து மால் வரை சாய்வுற தாக்கின – கம்.யுத்4:37 163/1
தார் நின்ற மலை-நின்றும் பணி குலமும் மணி குலமும் தகர்ந்து சிந்த – கம்.யுத்4:37 199/2

மேல்


தகர்வ (1)

சந்த வல் நெடும் தட கைகள் தாக்கலின் தகர்வ – கம்.கிட்:7 54/4

மேல்


தகர (4)

தண் நறும் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து – நெடு 55
மட கண் தகர கூந்தல் பணை தோள் – நற் 170/1
தகர தண் நிழல் பிணையொடு வதியும் – புறம் 132/6
எயில் தலை தகர தலத்து இந்திரன் – கம்.யுத்2:16 61/1

மேல்


தகரம் (7)

தண் நறும் தகரம் கமழ மண்ணி – குறி 108
தகரம் நீவிய துவரா கூந்தல் – பதி 89/16
போர் ஏற்றன்று நவின்று தகரம்
மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று – பரி 12/96,97
யான் போது துணைப்ப தகரம் மண்ணாள் – அகம் 117/11
தகரம் நாறும் தண் நறும் கதுப்பின் – அகம் 141/13
நன் மாண் விழவில் தகரம் மண்ணி – அகம் 385/6
தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி – அகம் 393/23

மேல்


தகரமும் (2)

தகரமும் ஞாழலும் தாரமும் தாங்கி – பரி 12/6
நறும் தண் தகரமும் நானமும் நாறும் – கலி 93/21

மேல்


தகரன் (1)

தகரன் மஞ்ஞையன் புகர் இல் சேவல் அம் – திரு 210

மேல்


தகரொடு (1)

மேழக தகரொடு சிவல் விளையாட – பட் 77

மேல்


தகரோடு (2)

ஏழக தகரோடு எகினம் கொட்கும் – பெரும் 326
ஏழக தகரோடு உகளும் முன்றில் – பட் 141

மேல்


தகவிலோனை (1)

தன்னை முனிவுற்ற தறுகண் தகவிலோனை
பின்னை முனிவுற்றிடும் என தவிர்தல் பேணான் – கம்.ஆரண்:11 21/1,2

மேல்


தகவின் (1)

தன்னுடை உரிமை செல்வம் தம்பிக்கு தகவின் நல்கி – கம்.கிட்:2 28/2

மேல்


தகவினால் (1)

தவன் நிலாவகை காப்பென் தகவினால்
புவனி நாதன் தொழுது என்று போயினாள் – கம்.அயோ:4 27/3,4

மேல்


தகவினான் (1)

தந்தையே அனைய அ தகவினான் முன்பு தன் – கம்.பால:20 16/3

மேல்


தகவு (25)

தகவு உடை மங்கையர் சான்றாண்மை சான்றார் – பரி 20/88
தாழ்ந்தாய் போல் வந்து தகவு இல செய்யாது – கலி 69/22
ஒழியின் வறுமை அஞ்சுதி அழி_தகவு – அகம் 123/7
தன் தகவு உடைமை நோக்கி மற்று அதன் – அகம் 286/11
அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய – அகம் 318/3
மலைத்தனை என்பது நாணு_தகவு உடைத்தே – புறம் 36/13
நாணு_தகவு உடைத்து இது காணும்-காலே – புறம் 44/16
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/16
தன் பெருமையின் தகவு நோக்கி – புறம் 387/21
தகவு உடை முனியும் அ தழலின் நாப்பணே – கம்.பால:5 83/3
தனியே பறவாய் தகவு ஏதும் இலாய் – கம்.பால:23 5/3
தகவு என நினைந்ததோ தன்மை யாது என்றான் – கம்.அயோ:1 78/4
தகவு இல தவ வேடம் தழுவினை வருவான் என் – கம்.அயோ:9 24/3
தந்தையினும் களிகூர தழுவினான் தகவு உடையோர் – கம்.அயோ:13 32/3
தகவு இல் துன்பம் தவிருதிர் நீர் எனா – கம்.ஆரண்:3 17/3
துயர்க்கு தகவு இலென் ஆயினேன் – கம்.ஆரண்:14 16/3
ஆகையால் தகவு இழந்து அழிவு_இல் நன் பொருள் – கம்.கிட்:10 107/3
தண்டா வென்றி தானவன் வந்தான் தகவு இல்லான் – கம்.கிட்:15 1/4
சால உரைத்தார் வாரி கடக்கும் தகவு இன்மை – கம்.கிட்:17 4/2
தழங்கும் செம் தீ சிந்த அடித்தாள் தகவு இல்லாள் – கம்.சுந்:2 88/4
தாயின் மன்னுயிர்க்கு அன்பினன்-தன்னை அ தவம் எனும் தகவு இல்லோர் – கம்.யுத்1:3 82/1
தகவு உறு சிந்தையன் தரும நீதியன் – கம்.யுத்1:4 42/3
அளி தகவு இல்லா ஆற்றல் அமைந்தவன் கொடுமை அஞ்சி – கம்.யுத்1:13 24/1
தகவு கொண்டது ஓர் அன்பு எனும் தனி துணை அதனால் – கம்.யுத்2:15 213/2
தம்பி என நினைந்து இரங்கி தவிரான் அ தகவு இல்லான் – கம்.யுத்2:16 352/1

மேல்


தகவும் (6)

தானமும் தருமமும் தகவும் தன்மை சேர் – கம்.அயோ:1 80/1
தகவும் மிகு தவமும் இவை தழுவ உயர் கொழுநர் – கம்.அயோ:5 15/1
தையல்-தன் கற்பும் தன் தகவும் தம்பியும் – கம்.அயோ:5 47/1
தருமமும் தகவும் இவர் தனம் எனும் தகையர் இவர் – கம்.கிட்:2 7/1
தாய் என உயிர்க்கு நல்கி தருமமும் தகவும் சால்பும் – கம்.கிட்:7 125/1
சலித்ததால் அறம் சலித்தது மெய் மொழி தகவும்
சலித்தது அன்றியும் புகழொடு சுருதியும் சலித்த – கம்.யுத்2:15 186/2,3

மேல்


தகவுமே (1)

தஞ்சமும் தருமமும் தகவுமே அவர் – கம்.யுத்2:16 80/1

மேல்


தகவே (4)

கேட்டிசின் அல்லெனோ விசும்பின் தகவே – நற் 115/11
பல ஆகுக யான் செலவு-உறு தகவே – குறு 137/4
பேர் இயல் அரிவை நாம் நய_தகவே – ஐங் 413/4
இன்னும் வருதி என் அவர் தகவே – ஐங் 471/5

மேல்


தகவேயோ (1)

தரியாள் நடந்தாள் இல்லளேல் தளர்ந்த போதும் தகவேயோ
எரியாநின்ற ஆர் உயிருக்கு இரங்கினால் ஈது இசை அன்றோ – கம்.கிட்:1 23/2,3

மேல்


தகவோ (3)

தருமம் அன்ன நின் தந்த யான் தளர்வது தகவோ
கருமம் என்-வயின் செய்யின் என் கட்டுரை கோடி – கம்.அயோ:1 62/3,4
பிறியார் பிரிவு ஏது என்னும் பெரியோய் தகவோ என்னும் – கம்.அயோ:4 30/1
தந்த பாவை தவ பாவை தனிமை தகவோ என தளர்ந்து – கம்.யுத்1:1 8/2

மேல்


தகவோய் (1)

தருமமும் இது தக்கதே உரைத்தனை தகவோய் – கம்.அயோ:1 34/4

மேல்


தகளியில் (1)

மொய் நில தகளியில் முழங்கு நீர் நெயின் – கம்.கிட்:10 2/2

மேல்


தகா (3)

தவா வலி அரக்கர் என்னும் தகா இருள் பகையை தள்ளி – கம்.கிட்:3 21/1
சொல தகா துன்னிமித்தங்கள் எங்கணும் வர தொடர்வ தொல் நாள் – கம்.யுத்1:2 95/1
வெல தகா அமரரும் அவுணரும் செருவில் விட்டன விடாத – கம்.யுத்1:2 95/2

மேல்


தகாத (2)

தாழ்தலும் தகாத செய்தது என்னை நீ தருமம் அன்றால் – கம்.கிட்:2 30/1
தனை எழ நோக்கி நீ தகாத செய்தியோ – கம்.யுத்4:40 38/3

மேல்


தகாதது (1)

கொல தகாதது ஓர் வடிவு கொண்டால் என உயிர்களை குடிப்பானை – கம்.யுத்2:16 341/2

மேல்


தகாதன (2)

தக்க இன்ன தகாதன இன்ன என்று – கம்.கிட்:7 118/1
தான் உள பத்து பேழ் வாய் தகாதன உரைக்க தக்க – கம்.யுத்2:17 20/3

மேல்


தகாது (1)

தங்கு தண் கதிர் சுட தகாது என்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 131/4

மேல்


தகாதோ (1)

தனியன் நானிலம் தாங்கியது அவற்கு இது தகாதோ – கம்.அயோ:1 42/4

மேல்


தகாஅ (2)

சான்றாளர் ஈன்ற தகாஅ தகாஅ மகாஅன் – பரி 8/57
சான்றாளர் ஈன்ற தகாஅ தகாஅ மகாஅன் – பரி 8/57

மேல்


தகாஅது (1)

தகாஅது வாழியோ குறு_மகள் நகாஅது – நற் 75/4

மேல்


தகாஅய் (1)

தண்ணம் துறைவ தகாஅய் காண் நீ – கலி 125/19

மேல்


தகாஅர் (1)

புகாஅர் புகுந்த பெரும் கலம் தகாஅர்
இடை புல பெரு வழி சொரியும் – புறம் 30/13,14

மேல்


தகாஅன் (1)

தகாஅன் போல தான் தீது மொழியானும் – குறு 26/4

மேல்


தகு (42)

வருந்து நாய் நாவின் பெரும் தகு சீறடி – பொரு 42
பெடை மயில் உருவின் பெரும் தகு பாடினி – பொரு 47
மே தகு தகைய மிகு நலம் எய்தி – மது 565
பேடை நோக்கிய பெரும் தகு நிலையே – நற் 21/12
இழை அணி ஆயமொடு தகு நாண் தடைஇ – நற் 80/6
தூண்-தொறும் யாத்த காண்_தகு நல் இல் – நற் 120/2
எழுதி அன்ன காண்_தகு வனப்பின் – நற் 146/9
நல_தகு மகளிர்க்கு தோள் துணை ஆகி – ஐங் 80/2
பேணு_தகு சிறப்பின் பெண் இயல்பு ஆயினும் – பதி 93/1
நித்தில மதாணி அ தகு மதி மறு – பரி 2/30
நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர – பரி 9/82
நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர – பரி 9/82
நறு நீர் வையை நய_தகு நிறையே – பரி 11/140
மெய் வளம் பூத்த விழை_தகு பொன் அணி – பரி 18/19
சீர் தகு கேள்வன் உருட்டும் துடி சீரான் – பரி 21/60
நய_தகு நல்லாளை கூடுமா கூடும் – பரி 24/42
காண்_தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும் – கலி 100/4
இரு வேறு ஆகிய தெரி_தகு வனப்பின் – அகம் 29/6
காடு அணி கொண்ட காண்_தகு பொழுதில் – அகம் 41/9
முனி_தகு பண்பு யாம் செய்தன்றோ இலமே – அகம் 101/18
கார் பெயற்கு எதிரிய காண்_தகு புறவில் – அகம் 204/5
கயிறு அரை யாத்த காண்_தகு வனப்பின் – அகம் 220/7
தொழு_தகு மெய்யை அழிவு முந்துறுத்து – அகம் 310/3
காண்_தகு மொய்ம்ப காட்டினை ஆகலின் – புறம் 43/20
திரு தகு சேஎய் நின் பெற்றிசினோர்க்கே – புறம் 125/20
பெரும் தகு சிறப்பின் நட்பிற்கு ஒல்லாது – புறம் 236/6
அ தகு மரபில்-நின்று அளித்தியால் என்றான் – கம்.பால:5 85/4
காண் தகு தட கையில் கடகம் மின்னவே – கம்.பால:23 57/4
திறன் நின்று உயர் வலி என் அது ஓர் அறிவின் தகு செயலோ – கம்.பால:24 22/2
தூண் தகு திரள் புயம் துளங்க துண்ணெனா – கம்.அயோ:4 151/2
புள் தகு சோலையின் புறத்தை சூழ்ந்து தாம் – கம்.அயோ:5 8/3
காண் தகு தட கையின் கமல சீறடி – கம்.அயோ:11 87/3
எண் தகு குணத்தினாய் தாதை என்றலால் – கம்.அயோ:14 75/2
எண் தகு குணத்தினை என கொடு உயர் சென்னி – கம்.ஆரண்:3 51/3
தள தகு மலர் தவிசு இகந்து நகு சந்தின் – கம்.கிட்:10 79/3
மை தகு மணி குறு நகை சனகன் மான்-மேல் – கம்.கிட்:10 83/2
அ திரு தகு நாட்டினை அண்டர்_நாடு – கம்.கிட்:15 51/1
தெளித்து ஆட தகு தீர்த்தன்-மாட்டு உயிர் – கம்.கிட்:16 43/2
காண் தகு கொள்கை உம்பர் இல் என கருத்துள் கொண்டான் – கம்.சுந்:1 1/4
செய தகு கடன்மை யாவும் தேவரும் மருள செய்தார் – கம்.சுந்:4 82/2
காரும் யாளியும் சீயமும் காண் தகு
பாரின் வீழ புடைப்ப பசும் புணின் – கம்.யுத்2:15 61/2,3
மெய் தகு மருந்து-தன்னை வெற்பொடும் கொணர்ந்த வீரன் – கம்.யுத்4:32 41/2

மேல்


தகுதற்கு (1)

தகுதற்கு ஒத்த சனகன் தையல் கையை பற்றி – கம்.அயோ:4 59/3

மேல்


தகுதி (4)

தண்ணம் துறைவன் தகுதி
நம்மோடு அமையாது அலர் பயந்தன்றே – ஐங் 164/3,4
நகுதலும் தகுதி ஈங்கு ஊங்கு நின் கிளப்ப – பரி 4/5
தகுதி கேள் இனி மிகுதியாள – புறம் 18/17
தன்னை காட்டுதற்கு என்பது மன கொளல் தகுதி
உன்னை காட்டினன் கற்பினுக்கு அரசி என்று உலகில் – கம்.யுத்4:40 109/2,3

மேல்


தகுதியாய் (1)

தகுதியாய் நின்ற வென்றி மாருதி தனிமை சார்ந்த – கம்.யுத்2:15 221/1

மேல்


தகுதியும் (1)

தவலே நன்று-மன் தகுதியும் அதுவே – புறம் 238/19

மேல்


தகுதியே (1)

தானுடை செல்வம் துய்க்க தகுதியே சரத்தினோடும் – கம்.யுத்3:27 170/3

மேல்


தகுதும் (1)

நாய் என தகுதும் அன்றே காமனும் நாமும் எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 30/4

மேல்


தகுந (7)

மெல்லிய இனிய மேவரு தகுந
இவை மொழியாம் என சொல்லினும் அவை நீ – குறு 306/1,2
இன்புற தகுந பண்பும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 438/3
அஞ்சுவர தகுந கானம் நீந்தி – அகம் 63/9
வெருவரு தகுந கானம் நம்மொடு – அகம் 131/13
நெஞ்சு நெகிழ்_தகுந கூறி அன்பு கலந்து – அகம் 267/1
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப – அகம் 381/4
அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும் – புறம் 41/7

மேல்


தகும் (13)

திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திரு தகும் அ திரு – கலி 38/20
நோகோ யானே நோ_தகும் உள்ளம் – அகம் 153/1
உற தகும் அரசு இராமற்கு என்று உவக்கின்ற மனத்தை – கம்.அயோ:1 45/1
காண் தகும் சடை கங்கையை நிகர்ப்பன காணாய் – கம்.அயோ:10 7/4
கோ முனிய தகும் என்று மனத்து இறை கொள்ளாதே – கம்.அயோ:13 23/2
எண் தகும் இமையவர் அரக்கர் எங்கள் மேல் – கம்.ஆரண்:6 4/1
காண தகும் என்றனள் கை தொழுவாள் – கம்.ஆரண்:11 49/4
முரன் என தகும் மொய்ம்பினோர் முன் பொருதவர் போல் – கம்.சுந்:3 18/1
தஞ்சம் ஒருவர்க்கு ஒருவர் என்றல் தகும் அன்றோ – கம்.சுந்:6 3/4
உறக்கம் அ வழி நீங்கி உண தகும்
வறைக்கு அமைந்தன ஊனொடு வாக்கிய – கம்.யுத்2:16 54/1,2
தகும் திறன் நினைந்தேன் எம்பிக்கு அமரிடை தனிமைப்பாடு – கம்.யுத்2:17 74/3
தலையினால் தொழவும் தகும் தன்மையோய் – கம்.யுத்4:40 15/4
தூக்கி கொள்ள தகும் என சொல்லினான் – கம்.யுத்4:41 82/4

மேல்


தகுமால் (1)

தளர்வர் என்பது தவம் புரிவோர்கட்கும் தகுமால்
கிளவி தேனினும் அமிழ்தினும் குழைத்தவள் கிளைத்தோள் – கம்.கிட்:10 49/2,3

மேல்


தகுமே (2)

பெரும் கல் நாடன் எம் ஏறைக்கு தகுமே – புறம் 157/13
மூதின் மகளிர் ஆதல் தகுமே
மேல் நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை – புறம் 279/2,3

மேல்


தகுமேல் (1)

தன்னை கொல்லுகை துணிவரேல் தனக்கு அது தகுமேல்
முன்னர் கொல்லுகை முயல்க என்று அறிஞரே மொழிந்தார் – கம்.யுத்3:22 90/1,2

மேல்


தகுமோ (8)

இன்னை ஆகுதல் தகுமோ ஓங்கு திரை – நற் 283/5
தகுமோ பெரும தவிர்க நும் செலவே – நற் 325/9
தகுமோ மற்று இது தமியோர் மாட்டே – குறு 162/6
நும்மின் தகுமோ என்றனை துணிந்தே – குறு 296/8
குன்ற நாட தகுமோ பைம் சுனை – குறு 342/4
துன்னலும் தகுமோ துணிவு இல் நெஞ்சே – அகம் 327/6
தா இல் மா தவம் அல்லது பிறிது ஒன்று தகுமோ – கம்.சுந்:2 10/4
சரத்தின் வேறு இனி பவித்திரம் உளது என தகுமோ – கம்.யுத்3:22 109/4

மேல்


தகுவன (4)

துன்புறு தகுவன ஆங்கண் புன் கோட்டு – அகம் 257/18
நும்மோர்க்கு தகுவன அல்ல எம்மோன் – புறம் 157/5
வேதம் என்னவும் தகுவன விசும்பினும் உயர்ந்த – கம்.கிட்:4 7/2
தகுவன இனிய சொல்ல தக்கன சாப நாணின் – கம்.யுத்2:17 56/3

மேல்


தகுவார் (1)

தாம் மடங்கலும் முடங்கு உளை யாளியும் தகுவார்
தாம் அடங்கலும் நெடும் திசை உலகொடும் தகைவார் – கம்.யுத்4:37 119/1,2

மேல்


தகுவான் (1)

தட்டினார் பட தட்டினான் மலை என தகுவான் – கம்.சுந்:7 37/4

மேல்


தகுவி (5)

பொன் கோல் அவிர் தொடி தன் கெழு தகுவி
என் புறங்கூறும் என்ப தெற்றென – குறு 364/3,4
நயந்தனை கொண்மோ நெஞ்சு அமர் தகுவி
தெற்றி உலறினும் வயலை வாடினும் – அகம் 259/12,13
நெருநை போகிய பெரு மட தகுவி
ஐது அகல் அல்குல் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 275/15,16
அவிழினும் உயவும் ஆய் மட தகுவி
சேண் உறை புலம்பின் நாள் முறை இழைத்த – அகம் 289/8,9
சிறியோற்கு ஒத்த என் பெரு மட தகுவி
சிறப்பும் சீரும் இன்றி சீறூர் – அகம் 369/21,22

மேல்


தகுவியை (1)

நின் நல தகுவியை முயங்கிய மார்பே – அகம் 196/13

மேல்


தகை (168)

முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து – திரு 139
அவிழ் பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ் தகை
முரவை போகிய முரியா அரிசி – பொரு 112,113
தகை மாண் காடியின் வகைபட பெறுகுவிர் – பெரும் 310
தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர் பசும் காய் – மது 400
தண் கேணி தகை முற்றத்து – பட் 51
பொரி பூ புன்கின் அழல் தகை ஒண் முறி – நற் 9/5
தாங்கவும் தகை வரை நில்லா ஆங்கண் – நற் 249/8
அணி தகை அல்லது பிணித்தல் தேற்றா – நற் 270/5
மட தகை ஆயம் கைதொழுது ஆஅங்கு – நற் 300/2
தகை வனப்பு உற்ற கண்ணழி கட்டழித்து – நற் 313/3
தகை மலர் உண்கண் கை புதைத்ததுவே – நற் 370/11
வாய் தகை பொய் கனா மருட்ட ஏற்று எழுந்து – குறு 30/3
ஆண்டு ஒழிந்தன்றே மாண் தகை நெஞ்சம் – குறு 184/4
தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம் – குறு 188/2
நல_தகை புலைத்தி பசை தோய்த்து எடுத்து – குறு 330/1
தகை பெரிது உடைய காதலி கண்ணே – ஐங் 188/4
எழில் தகை இள முலை பொலிய – ஐங் 347/2
தகை எழில் வாட்டுநர் அல்லர் – ஐங் 462/4
நலம் மிகு கூந்தல் தகை கொள புனைய – ஐங் 463/2
ஆறு செல் மாக்கட்கு ஓய் தகை தடுக்கும் – பதி 60/7
கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை
மாய அவுணர் மருங்கு அற தபுத்த வேல் – பரி 5/6,7
ஞாயிற்று ஏர் நிற தகை நளினத்து பிறவியை – பரி 5/12
தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்-கண் – பரி 6/29
ஒளி திகழ் தகை வகை செறி பொறி – பரி 11/64
விழு_தகை பெறுக என வேண்டுதும் என்மாரும் – பரி 11/117
விடு கொடி பிறந்த மென் தகை தோன்றி – பரி 14/15
தார் மார்பின் தகை இயலார் – பரி 17/35
கூடல் விழையும் தகைத்து தகை வையை – பரி 20/26
தகை வகை தைஇயினார் தார் – பரி 20/28
தழுவும் தகை வகைத்து தண் பரங்குன்று – பரி 21/45
ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த – பரி 21/55
தார் ஆர் முடியர் தகை கெழு மார்பினர் – பரி 22/23
மணி மருள் தகை வகை நெறி செறி ஒலி பொலி – பரி 23/60
விழு_தகை நல்லாரும் மைந்தரும் ஆடி – பரி 24/81
தளி பொழி தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட – கலி 13/19
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் – கலி 17/15
தயங்கிய களிற்றின் மேல் தகை காண விடுவதோ – கலி 31/10
தாள் வலம்பட வென்று தகை நன் மா மேல்கொண்டு – கலி 31/13
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக – கலி 39/48
தகை கொண்ட ஏனலுள் தாழ் குரல் உரீஇ – கலி 40/3
தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட நோய் செய்தான் – கலி 40/20
தடையின திரண்ட தோள் தகை வாட சிதைத்ததை – கலி 45/15
ஆம் இழி அணி மலை அலர் வேங்கை தகை போல – கலி 48/1
பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு – கலி 55/2
தகை இணர் இள வேங்கை மலர் அன்ன சுணங்கினாய் – கலி 57/17
பொரு களிறு அன்ன தகை சாம்பி உள்ளுள் – கலி 60/10
அரவு கண் அணி உறழ் ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப – கலி 64/4
தார் முற்றியது போல தகை பூத்த வையை தன் – கலி 67/3
நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால் – கலி 67/6
புல_தகை பெண்டிரை தேற்றி மற்று யாம் எனின் – கலி 73/21
தகை மலர் பழனத்த புள் ஒற்ற ஒசிந்து ஒல்கி – கலி 77/5
தண் தளிர் தகை பூத்த தாது எழில் நலம் செல – கலி 77/8
முகை மலர்ந்து அன்ன முயக்கில் தகை இன்றே – கலி 78/26
புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு – கலி 82/24
தருதல் தகை ஆதால் மற்று – கலி 92/9
அன்னையோ காண் தகை இல்லா குறள் நாழி போழ்தினான் – கலி 94/5
தகை வகை மிசை_மிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன் – கலி 102/17
மேல் தோன்றி நின்ற பொதுவன் தகை கண்டை – கலி 103/42
காயாம் பூ கண்ணி பொதுவன் தகை கண்டை – கலி 103/52
நல்லேன் யான் என்று நல_தகை நம்பிய – கலி 108/17
மோரோடு வந்தாள் தகை கண்டை யாரோடும் – கலி 109/7
மாலை நீ தகை மிக்க தாழ் சினை பதி சேர்ந்து புள் ஆர்ப்ப – கலி 118/17
தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை – கலி 118/19
உரவு தகை மழுங்கி தன் இடும்பையால் ஒருவனை – கலி 120/4
தன் மலைந்து உலகு ஏத்த தகை மதி ஏர்தர – கலி 126/2
தாழ் நீர முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய் – கலி 131/22
மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் தகை அல்லால் யான் காணேன் – கலி 142/49
உறாஅ தகை செய்து இ ஊர் உள்ளான்-கொல்லோ – கலி 147/39
தகை ஆக தையலாள் சேர்ந்தாள் நகை ஆக – கலி 147/70
தாழ கூறிய தகை சால் நன் மொழி – அகம் 29/11
தொழில் செருக்கு அனந்தர் வீட எழில் தகை
வளியொடு சினைஇய வண் தளிர் மாஅத்து – அகம் 37/6,7
தகை வனப்பு இழந்த கண்ணும் வகை இல – அகம் 69/2
தன் ஓர் அன்ன தகை வெம் காதலன் – அகம் 117/12
நகை நனி உடைத்தால் தோழி தகை மிக – அகம் 180/1
பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள் – அகம் 181/24
மட தகை மெலிய சாஅய் – அகம் 219/17
தலை வரம்பு அறியா தகை வரல் வாடையொடு – அகம் 273/10
தடவரல் ஒதுக்கம் தகை கொள இயலி – அகம் 323/6
நகை நனி வளர்க்கும் சிறப்பின் தகை மிக – அகம் 335/22
உய் தகை இன்றால் தோழி பைபய – அகம் 341/1
பொன் தகை நுண் தாது உறைப்ப தொக்கு உடன் – அகம் 341/10
ஆடு தகை எழில் நலம் கடுப்ப கூடி – அகம் 358/4
தண்டா ஈகை தகை மாண் குடுமி – புறம் 6/26
தாள் தோய் தட கை தகை மாண் வழுதி – புறம் 59/2
மற தகை மைந்தரொடு ஆண்டு பட்டனவே – புறம் 63/4
பகை புலம் மரீஇய தகை பெரும் சிறப்பின் – புறம் 64/5
புறப்புண் நாணி மற தகை மன்னன் – புறம் 65/10
பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார் – புறம் 69/14
தடவரல் கொண்ட தகை மெல் ஒதுக்கின் – புறம் 135/3
மட_தகை மா மயில் பனிக்கும் என்று அருளி – புறம் 145/1
தள்ளாது ஈயும் தகை சால் வண்மை – புறம் 158/15
தகை வளர்த்து எடுத்த நகையொடு – புறம் 336/11
பெரும் தகை மன்னர்க்கு வரைந்திருந்தனனே – புறம் 340/9
தாழா ஈகை தகை வெய்யோயே – புறம் 369/28
வலி தகை அரக்கன் வௌவிய ஞான்றை – புறம் 378/19
தாமரை படுவ வண்டும் தகை வரும் திருவும் தண் தார் – கம்.பால:2 5/1
தொழு தகை மடந்தையர் சுடர் விளக்கு என – கம்.பால:3 49/2
தரு வனத்துள் யான் இயற்றும் தகை வேள்விக்கு இடையூறு தவம் செய்வோர்கள் – கம்.பால:6 11/1
தாள் உண்ட கச்சின் தகை உண்ட முலைக்கண் ஆவி – கம்.பால:17 14/3
தம் சொற்கள் குழறி தம்தம் தகை தடுமாறி நின்றார் – கம்.பால:22 19/3
தன் நோக்கு எரி கால் தகை வாள் அரவின் – கம்.பால:23 17/1
தகை உடைவாள் எனும் தயங்கு வெய்யவன் – கம்.பால:23 64/3
வென்றி நெடும் தகை வீரனும் ஆர்வத்து – கம்.பால:23 85/2
நிவந்த அந்தணர் நெடும் தகை மன்னவர் நகரத்து – கம்.அயோ:1 71/1
தாள் புரை தளிர் வைகும் தகை ஞிமிறு இவை காணாய் – கம்.அயோ:9 17/2
சான்றும்-தானே நல் அறம் ஆக தகை ஞாலம் – கம்.அயோ:11 84/3
தா_அரு நாண் முதல் அணி அலால் தகை
மே வரு கலங்களை வெறுத்த மேனியர் – கம்.அயோ:12 34/1,2
தார்கள்தாம் கோதைதாம் தாமம்தாம் தகை
ஏர்கள்தாம் கலவைதாம் கமழ்ந்தின்று என்பரால் – கம்.அயோ:12 47/1,2
தண்மை தகை மதிக்கும் ஈந்த தனி குடையோய் – கம்.அயோ:14 64/4
தனி நின்ற தத்துவத்தின் தகை மூர்த்தி நீ ஆகின் – கம்.ஆரண்:1 51/3
சாவப்பெற்றவரே தகை வான் உறை – கம்.ஆரண்:3 21/3
தாம் இருந்த தகை அரக்கர் புகல் ஒழிய தவம் இயற்ற – கம்.ஆரண்:6 110/1
தகை உடை தம்பிக்கு அ நாள் சதுமுகன் தாதை சொன்னான் – கம்.ஆரண்:11 64/4
பகை தகை நெடும் கடல் பருகும் பாவகன் – கம்.ஆரண்:15 13/3
தணிக்கும் தன்மைத்து அன்று எனின் இன்று இ தகை வாளால் – கம்.ஆரண்:15 33/1
தந்திருந்தனர் அருள் தகை நெடும் பகைஞன் ஆம் – கம்.கிட்:3 15/1
பெரும் தகை என் குலத்து அரசர் பின் ஒரு – கம்.கிட்:6 23/3
தன் தோள் வலியால் தகை மால் வரை சாலும் வாலி – கம்.கிட்:7 38/2
தருமம் இன்னது எனும் தகை தன்மையும் – கம்.கிட்:7 107/1
தகை நேர் வண் புகழ் நின்று தம்பியார் – கம்.கிட்:8 15/1
தன்னை ஒப்பானை நோக்கி தகை அழிந்து அயர்ந்த தம்பி – கம்.கிட்:10 63/2
தாமரை மலர் தவிசு இகந்து தகை அன்னம் – கம்.கிட்:10 80/1
தள மலர் தகை பள்ளியில் தாழ் குழல் – கம்.கிட்:11 18/2
தன்னை தான் உணர தீரும் தகை அறு பிறவி என்பது – கம்.கிட்:11 91/1
தரும் தகை அமைந்தும் அ தன்மை செய்திலேன் – கம்.கிட்:11 130/2
கால் தகை விரல்கள் ஐய கமலமும் பிறவும் கண்டால் – கம்.கிட்:13 33/3
தாயினார் உலகினை தகை நெடும் தானையார் – கம்.கிட்:14 1/4
தன்னை எண்ணும் அ தகை புகுந்துளார் – கம்.கிட்:15 18/3
திற தகை இராமன் என்னும் சேவகன் பற்றி செல்லும் – கம்.சுந்:1 29/3
தழங்கு பேரியின் அரவமும் தகை நெடும் களிறு – கம்.சுந்:2 13/1
தன் தகை அனைய மேனி சுருக்கி அ சரள சாரல் – கம்.சுந்:2 40/3
தன் தகை அனைய மேனி சுருக்கி மாளிகையில் சார – கம்.சுந்:2 98/2
சவி படு தகை சால் வானம் தான் ஒரு மேனி ஆக – கம்.சுந்:2 180/1
தான் இயக்கியோ தானவர் தையலோ ஐயுறும் தகை ஆனாள் – கம்.சுந்:2 199/2
குன்று குன்றிய தகை உற ஓங்கிய கொற்ற மாளிகை-தன்னில் – கம்.சுந்:2 201/3
மிகும் தகை நினைப்பு முற்ற உரு வெளிப்பட்ட வேலை – கம்.சுந்:2 212/1
நகும் தகை முகத்தன் காதல் நடுக்கு உறு மனத்தன் வார் தேன் – கம்.சுந்:2 212/2
உகும் தகை மொழியாள் முன்னம் ஒருவகை உறையுளுள்ளே – கம்.சுந்:2 212/3
நாள்-தொறும் தொடர்ந்த தழங்கு பொன் கழலின் தகை ஒளி நெடு நிலம் தடவ – கம்.சுந்:3 79/3
தகை நெடும் கரி-தொறும் பரி-தொறும் சரித்தான் – கம்.சுந்:8 33/3
தாழி படு தயிர் ஒத்தார் மாருதி தனி மத்து என்பது ஓர் தகை ஆனான் – கம்.சுந்:10 30/2
பெரும் தகை பெரியோனை பிணித்த போர் – கம்.சுந்:12 36/1
தகை புல கருமத்தோரை கோறலின் தக்கார் யார்க்கும் – கம்.சுந்:12 109/3
தாய் தந்தை எனும் தகை வந்தனைதான் – கம்.யுத்1:3 113/1
தகை உறு தம்முனை தாயை தந்தையை – கம்.யுத்1:4 60/1
தகை புலத்தோர் தந்தை தாய் தம்பியர்கள் தனயர் இவர்தாமே அன்றோ – கம்.யுத்1:4 101/3
மூவர் ஆம் தகை முதல்வர் ஆம் தலைவரும் முனையின் – கம்.யுத்1:5 51/2
போவாராம் தகை அழிவராம் என தனி பொருவார் – கம்.யுத்1:5 51/3
ஆவாரம் தகை இராவணற்கு அரும்_பெறல் புதல்வர் – கம்.யுத்1:5 51/4
தனையன் நான்முகன் தகை மகன் சிறுவற்கு தவத்தால் – கம்.யுத்1:5 52/3
தகை நிறைவு இல்லா உள்ளத்து இராவணன் தந்த ஒற்றர் – கம்.யுத்1:9 28/3
தகை பெரு வலத்தொடு தலத்திடை அமுக்கி – கம்.யுத்1:12 12/2
தாங்கு பல் கணை புட்டிலும் தகை பெற கட்டி – கம்.யுத்2:16 228/2
தொழும் தகை அமைச்சரை சுளித்து நோக்குறா – கம்.யுத்2:18 1/3
தகை ஆழி தகைந்த தனு தொழிலான் – கம்.யுத்2:18 60/4
சாய்ந்தது தகை பெரும் கவியின் தானையே – கம்.யுத்2:18 99/4
தறுகணர் தகை அறு நிலையினர் சலம் உறு – கம்.யுத்2:18 136/3
தகை வான் நகர் நீ தவிர்வாய் எனவும் – கம்.யுத்3:23 16/1
வைத்து நெடும் தகை மாருதி வந்தான் – கம்.யுத்3:26 26/4
தழங்கா கடல் வாழ்வன-போல் தகை சால் – கம்.யுத்3:27 21/3
வந்தான் நெடும் தகை மாருதி மயங்கா முகம் மலர்ந்தான் – கம்.யுத்3:27 101/1
தான் உக்கது குல மால் வரை தலை உக்கது தகை சால் – கம்.யுத்3:27 118/3
பார்த்தான் நெடும் தகை வீடணன் உயிர் காலுற பயத்தால் – கம்.யுத்3:27 156/1
தசும்பின் நின்று இடை திரிந்திட மதி தகை அமிழ்தின் – கம்.யுத்4:35 28/3
தந்தருள்வை வென்றி என நின்று தகை மென் பூ – கம்.யுத்4:36 15/3
தாம் அரத்தால் பொரா தகை கொள் வாள் படை – கம்.யுத்4:37 159/3
சந்திரன் தேவிமாரின் தகை உறு தரள பைம் பூண் – கம்.யுத்4:40 33/1
பின்னும் நோக்கினான் பெரும் தகை புதல்வனை பிரிந்த – கம்.யுத்4:40 101/1

மேல்


தகை-சால் (2)

தாள் துணை குடைய தகை-சால் மணி – கம்.பால:2 27/2
தாரம் நீங்கிய தன்மையன் ஆதலின் தகை-சால்
வீரம் நீங்கிய மனிதன் என்று இகழ்ச்சி மேல் விளைய – கம்.யுத்1:6 7/2,3

மேல்


தகை-மார் (1)

மரல் மேற்கொண்டு மான் கணம் தகை-மார்
வெம் திறல் இளையவர் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு – நற் 111/4,5

மேல்


தகைக்கு (1)

போம் தகைக்கு உரியது அன்றால் போகலை போகல் என்னா – கம்.யுத்2:18 207/3

மேல்


தகைக்குநர் (1)

சென்றி பெரும நின் தகைக்குநர் யாரோ – அகம் 46/16

மேல்


தகைக்குவென் (1)

சினவுவென் தகைக்குவென் சென்றனென் – ஐங் 118/3

மேல்


தகைத்த (6)

ஓங்கு நிலை வாயில் தூங்குபு தகைத்த
வில் விசை மாட்டிய விழு சீர் ஐயவி – பதி 22/22,23
வாங்குபு தகைத்த கலப்பையர் ஆங்கண் – பதி 23/4
காவில் தகைத்த துறை கூடு கலப்பையர் – பதி 41/5
தாங்குநர் தகைத்த ஒள் வாள் – பதி 55/20
நுண் கோல் தகைத்த தெண் கண் மா கிணை – புறம் 70/3
பறையொடு தகைத்த கல பையென் முரவு வாய் – புறம் 371/5

மேல்


தகைத்தது (1)

தரிப்பு இலாது உரைத்த மாற்றம் தடுப்ப_அரும் தகைத்தது ஆய – கம்.கிட்:16 16/2

மேல்


தகைத்தலும் (2)

வினவலும் தகைத்தலும் செல்லாள் ஆகி – நற் 308/5
நாளும் கோள்_மீன் தகைத்தலும் தகைமே – கலி 5/9

மேல்


தகைத்தற்கும் (1)

பெரும் தோள் அரிவை தகைத்தற்கும் உரியள் – ஐங் 302/2

மேல்


தகைத்தனென் (1)

நின்னை தகைத்தனென் அல்லல் காண்-மன் – கலி 108/20

மேல்


தகைத்தாய் (1)

சண்ட வேகமும் குறைதர நினைவு எனும் தகைத்தாய்
விண்தலம் திகழ் புட்பக விமானமாம் அதன்-மேல் – கம்.யுத்4:41 6/2,3

மேல்


தகைத்து (6)

கூடல் விழையும் தகைத்து தகை வையை – பரி 20/26
தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால் – பரி 20/56
இந்திரன் ஆடும் தகைத்து – பரி 24/97
இவளை சொல்லாடி காண்பேன் தகைத்து
நல்லாய் கேள் – கலி 56/13,14
மிடை பெறின் நேரா தகைத்து
தகை வகை மிசை_மிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன் – கலி 102/16,17
சாதகர் என்னவும் தகைத்து அம் மாலையே – கம்.பால:10 63/4

மேல்


தகைத்தே (1)

பொரு_களம் போலும் தகைத்தே பரி கவரும் – பரி 11/60

மேல்


தகைந்த (2)

தடை புகு மந்திரம் தகைந்த நாகம் போல் – கம்.சுந்:2 127/1
தகை ஆழி தகைந்த தனு தொழிலான் – கம்.யுத்2:18 60/4

மேல்


தகைந்தார் (1)

தஞ்சு என ஆர் உளர் ஆண்மை தகைந்தார் – கம்.யுத்3:20 8/4

மேல்


தகைந்தான் (1)

தாளில் தடுமாறல் தவிர்ந்து தகைந்தான்
வாளி கடு வல் விசையால் எதிர் மண்டு – கம்.யுத்2:18 241/2,3

மேல்


தகைந்து (1)

தார் கொடி என்று இவை தகைந்து வீங்குவ – கம்.யுத்2:16 96/2

மேல்


தகைப்ப (3)

கானம் தகைப்ப செலவு – கலி 3/22
தகைப்ப தங்கலர் ஆயினும் இகப்ப – அகம் 27/11
ஆடூஉ சென்னி தகைப்ப மகடூஉ – அகம் 301/12

மேல்


தகைப்பன (3)

அடையொடு வாடிய அணி மலர் தகைப்பன
வல்லை நீ துறப்பாயேல் வகை வாடும் இவள் என – கலி 3/9,10
புல்லு விட்டு இறைஞ்சிய பூ_கொடி தகைப்பன
பிணிபு நீ விடல் சூழின் பிறழ்தரும் இவள் என – கலி 3/13,14
அணி செல வாடிய அம் தளிர் தகைப்பன
என ஆங்கு – கலி 3/17,18

மேல்


தகைப்பின் (5)

கொடும் திண்ணை பல் தகைப்பின்
புழை வாயில் போகு இடைகழி – பட் 143,144
ஆர் அரண் கடந்த தார் அரும் தகைப்பின்
பீடு கொள் மாலை பெரும் படை தலைவ – பதி 24/4,5
எந்திர தகைப்பின் அம்பு உடை வாயில் – பதி 53/7
களிறு நிலை முணைஇய தார் அரும் தகைப்பின்
புறஞ்சிறை வயிரியர் காணின் வல்லே – பதி 64/7,8
உறு முரண் தாங்கிய தார் அரும் தகைப்பின்
நாள் மழை குழூஉ சிமை கடுக்கும் தோன்றல் – பதி 66/10,11

மேல்


தகைப்பும் (1)

தீமையும் தகைப்பும் நீங்கி தெளிந்தது குரக்கு சேனை – கம்.யுத்2:18 205/3

மேல்


தகைபெற்ற (2)

நீல நீர் உடை போல தகைபெற்ற வெண் திரை – கலி 124/3
துணையாருள் தகைபெற்ற தொல் நலம் இழந்து இனி – கலி 124/11

மேல்


தகைபெற்று (1)

தளி பெற தகைபெற்று ஆங்கு நின் – கலி 53/23

மேல்


தகைபெற (8)

சாரல் சூரல் தகைபெற வலந்த – குறி 42
புகை உண்டு அமர்த்த கண்ணள் தகைபெற
பிறை நுதல் பொறித்த சிறு நுண் பல் வியர் – நற் 120/6,7
வகை சேர் ஐம்பால் தகைபெற வாரி – நற் 140/3
தாதொடும் தளிரொடும் தண் அறல் தகைபெற
பேதையோன் வினை வாங்க பீடு இலா அரசன் நாட்டு – கலி 27/6,7
தணியா நோய் உழந்து ஆனா தகையவள் தகைபெற
அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின் – கலி 30/18,19
தாது சூழ் கூந்தல் தகைபெற தைஇய – கலி 111/12
தளிர் ஏர் ஆகம் தகைபெற முகைந்த – அகம் 177/18
தாழ் சினை மருதம் தகைபெற கவினிய – அகம் 366/1

மேல்


தகைபெறு (1)

தகைபெறு கழனி அம் தண் துறை ஊர கேள் – கலி 79/6

மேல்


தகைமே (1)

நாளும் கோள்_மீன் தகைத்தலும் தகைமே
கல்லென கவின் பெற்ற விழவு ஆற்றுப்படுத்த பின் – கலி 5/9,10

மேல்


தகைமை (12)

பெரும் தகைமை தயரதன் தன் புதல்வர் என அவர் தகைமை பேசலுற்றான் – கம்.பால:12 2/4
பெரும் தகைமை தயரதன் தன் புதல்வர் என அவர் தகைமை பேசலுற்றான் – கம்.பால:12 2/4
தமரையும் அறியார் நின்று திகைப்பு உறு தகைமை சான்ற – கம்.பால:15 28/2
தான் ஆகிய தகைமை பொருள் சனகன் குயிலுடனே – கம்.பால:24 1/1
மன்னன் தகைமை காண வாராய் மகனே என்னும் – கம்.அயோ:4 33/4
இங்கு அடுத்த தகைமை இயம்புவாம் – கம்.ஆரண்:12 1/4
இன்னது தகைமை என்ப இயல்புளி மரபின் எண்ணி – கம்.கிட்:9 17/1
மாருதி வலி தகைமை பேசி மறவோரும் – கம்.கிட்:14 71/1
திறத்தையும் கடந்தது சீற்றத்தின் தகைமை – கம்.சுந்:3 133/4
எண்ணல் ஆம் தகைமை இல்லார் இறந்து எதிர் கிடந்தார் தம்மை – கம்.சுந்:11 17/2
தான் அவை உருவில் தோன்றும் பாவனை தகைமை சான்றோர் – கம்.யுத்3:25 12/2
உள பெரும் தகைமை தன்னால் ஒருவன் என்று உண்மை வேதம் – கம்.யுத்4:34 14/2

மேல்


தகைமைக்கு (2)

உன்னும் தகைமைக்கு அடையா உறு நோய் உறுகின்று உணரான் – கம்.அயோ:4 33/2
தன் பெரும் தகைமைக்கு ஒத்த சாம்பன் எ தலையன் என்றான் – கம்.யுத்3:24 14/4

மேல்


தகைமைக்கும் (1)

தன் பெரும் தனயை என்னும் தகைமைக்கும் தலைமை சான்றாள் – கம்.சுந்:14 26/3

மேல்


தகைமைத்து (6)

கொம்புகள் தாழும் என்றல் கூறல் ஆம் தகைமைத்து ஒன்றோ – கம்.பால:17 8/4
மேவலாம் தகைமைத்து அல்லால் வேழ வில் தட கை வீரற்கு – கம்.பால:18 15/1
பேசல் ஆம் தகைமைத்து அல்லா பெரும் பிணி பிணிப்ப நீண்ட – கம்.ஆரண்:10 71/3
பெற்றுழி இனிது உண்டாட பெறற்கு அரும் தகைமைத்து என்றாள் – கம்.ஆரண்:11 60/4
சென்றிடின் அகலும் தாழின் தீண்டல் ஆம் தகைமைத்து ஆகும் – கம்.ஆரண்:11 72/2
குண்டல வதனம் என்றால் கூறலாம் தகைமைத்து ஒன்றோ – கம்.கிட்:2 32/3

மேல்


தகைமையதோ (1)

நடித்து வாழ் தகைமையதோ அடிமைதான் நன்_நுதலை – கம்.சுந்:2 218/1

மேல்


தகைமையர் (1)

தாடகைக்கு இரட்டி எறுழ் வலி தழைத்த தகைமையர் தட வரை பொறுக்கும் – கம்.சுந்:3 91/3

மேல்


தகைமையவே (1)

நாட்டின் நகரில் நடு உள்ள கயிறு நவிலும் தகைமையவே
வீட்டின் ஊசல் நெடும் பாசம் அற்ற தேரும் விசி துறந்த – கம்.சுந்:12 114/1,2

மேல்


தகைமையார் (1)

தாம் உற எளிவரும் தகைமையார் அலர் – கம்.யுத்1:4 80/1

மேல்


தகைமையாலோ (1)

தன்மையோ அரக்கன் தன்னை அயர்த்தது ஓர் தகைமையாலோ
மன்மதன் வாளி தூவி நலிவது ஓர் வலத்தன் ஆனான் – கம்.ஆரண்:10 87/2,3

மேல்


தகைமையின் (5)

அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின்
நுனை இலங்கு எஃகு என சிவந்த நோக்கமொடு – பரி 21/20,21
தகைமையின் நலிதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/14
பகைமையின் கடிது அவர் தகைமையின் நலியும் நோய் – கலி 137/17
என் உர தகைமையின் பெயர்த்து பிறிது என்-வயின் – அகம் 32/14
என்பு உருக்கும் தகைமையின் இட்டது ஆய் – கம்.யுத்4:41 47/2

மேல்


தகைமையும் (2)

உனக்கு மானிடர் வலியர் ஆம் தகைமையும் உளதோ – கம்.யுத்1:2 103/4
கொற்ற வானர தலைவர்-தம் தகைமையும் கூற – கம்.யுத்3:30 39/3

மேல்


தகைமையே (1)

மறப்பல் மாதோ நின் விறல் தகைமையே – நற் 270/11

மேல்


தகைமையை (1)

இளமை தகைமையை வள மனை கிழத்தி – அகம் 275/4

மேல்


தகைமையோன் (1)

சாகல் இன்று பொருள் அன்று என நகும் தகைமையோன்
வேக வெம் கழலின் உந்தலும் விராதன் விழவே – கம்.ஆரண்:1 41/3,4

மேல்


தகைய (33)

மே தகு தகைய மிகு நலம் எய்தி – மது 565
காமரு தகைய கான வாரணம் – நற் 21/8
பொன் தொடர்ந்து அன்ன தகைய நன் மலர் – நற் 221/3
நகை ஆகின்றே தோழி தகைய
அணி மலர் முண்டகத்து ஆய் பூங்கோதை – நற் 245/1,2
பூ ஒத்து அலமரும் தகைய ஏ ஒத்து – குறு 72/1
தங்கினிர் ஆயின் தவறோ தகைய
தழை தாழ் அல்குல் இவள் புலம்பு அகல – குறு 345/3,4
வான் பிசிர் கருவியின் பிடவு முகை தகைய
கான் பிசிர் கற்ப கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 461/1,2
கைவரை என தகைய காளை உரை கேளா – கம்.பால:7 28/1
சான்று என தகைய செங்கோலினான் உயிர்கள்-தாம் – கம்.பால:20 27/1
தொழும் தகைய மென் நடை தொலைந்து களி அன்னம் – கம்.பால:22 25/1
கண் மணி என தகைய கன்னி எழில் காண – கம்.பால:22 26/2
தோள் தகைய துறு மலர் தார் இகல் அரக்கர் குலம் தொலைப்பான் தோன்றி நின்றேன் – கம்.ஆரண்:6 127/3
நஞ்சு என தகைய ஆகி நளிர் இரும் பனிக்கு தேம்பா – கம்.கிட்:2 15/2
தார் கிடந்த தோள் தகைய வல்லதோ – கம்.கிட்:3 43/4
என்ன இ தகைய ஆய உறுதிகள் யாவும் ஏங்கும் – கம்.கிட்:7 143/1
தறை அடித்தது போல் தீரா தகைய இ திசைகள் தாங்கும் – கம்.கிட்:7 148/1
என்ன இ தகைய பன்னி ஈடு அழிந்து இரங்குகின்ற – கம்.கிட்:10 63/1
கரும் தகைய தண் சினைய கைதை மடல் காதல் – கம்.கிட்:10 77/1
தரும் தகைய போது கிளையில் புடை தயங்க – கம்.கிட்:10 77/2
பெரும் தகைய பொன் சிறை ஒடுக்கி உடல் பேராது – கம்.கிட்:10 77/3
இ தகைய மாரியிடை துன்னி இருள் எய்த – கம்.கிட்:10 83/1
வரன் அதிகம் தரும் தகைய அருந்ததி ஆம் நெடு மலையை வணங்கி அப்பால் – கம்.கிட்:13 24/4
அருந்ததி என தகைய சீதை அவளாக – கம்.கிட்:14 48/2
தாய் என தகைய நண்பீர் சம்பாதி சடாயு என்பேம் – கம்.கிட்:16 53/1
ஏயின உற தகைய இத்துணையவேயோ – கம்.யுத்1:2 48/4
தன் நிகர் பிறர் இலா தகைய சாம்பனை – கம்.யுத்1:4 69/2
வேத நூல் என தகைய திருவுளத்தின் குறிப்பு அறியேன் என்று விட்டான் – கம்.யுத்1:4 102/2
இழை என தகைய மின்னின் எயிற்றின முழக்கம் ஏய்ந்த – கம்.யுத்1:8 21/1
எழுத_அரும் தகைய ஆய மாளிகை இசைய செய்த – கம்.யுத்1:10 8/3
வேய் என தகைய தோளி இராகவன் மேனி நோக்கி – கம்.யுத்2:16 30/2
கட களிறு என தகைய கண்ணன் ஒரு காலன் – கம்.யுத்4:36 2/1
தொழும் தகைய நல்வினை களிப்பினொடு துள்ள – கம்.யுத்4:36 27/2
தா_அரும் பொறையினான்-தன் அறிவினால் தகைய தக்க – கம்.யுத்4:38 3/3

மேல்


தகையஃது (1)

பலரே தகையஃது அறியாதோரே – புறம் 360/10

மேல்


தகையதாய் (1)

தன்னை இ தகையதாய் தருமம் கைதர – கம்.அயோ:1 14/2

மேல்


தகையது (6)

தகையது காண்டைப்பாய் நெஞ்சே பனி ஆனா – கலி 87/15
ஒண் சுடர் கல் சேர உலகு ஊரும் தகையது
தெண் கடல் அழுவத்து திரை நீக்கா எழுதரூஉம் – கலி 121/1,2
எழுத அரும் தகையது ஓர் தேரின் மேல் ஏகினான் – கம்.பால:20 29/4
எண்ண அரும் தகையது ஓர் பொருள் இயம்புவான் – கம்.பால:24 46/4
சங்கரன் அயன் மால் என்பார்தாம் எனும் தகையது ஆமே – கம்.சுந்:11 10/4
தீர்க்கல் ஆம் தகையது தெய்வம் தேறுமோ – கம்.யுத்4:40 62/4

மேல்


தகையதோ (1)

என்னும் ஈது இயம்ப வேண்டும் தகையதோ இனி மற்று உன்னால் – கம்.சுந்:2 93/2

மேல்


தகையர் (7)

தருமமும் தகவும் இவர் தனம் எனும் தகையர் இவர் – கம்.கிட்:2 7/1
மருவ_அரும் தகையர் தானவர்கள் வானவர்கள்-தாம் – கம்.கிட்:5 8/4
நினைவு_அரும் தகையர் நம் வினையினால் மனிதர் ஆய் எளிது நின்றார் – கம்.யுத்1:2 85/4
உடன் கொள தகையர் நம்முழை வந்து ஒன்றினால் – கம்.யுத்1:4 79/4
வெருவரும் தகையர் ஆகி விம்மினர் இருந்த வேலை – கம்.யுத்2:18 264/2
தாமசத்தினில் பிறந்தவர் அறம் தெறும் தகையர்
தாம் அசத்தினில் செல்கிலா சதுமுகத்தவற்கும் – கம்.யுத்4:37 117/1,2
தாம் அவிந்து மீது எழுந்தவர்க்கு இரட்டியின் தகையர்
தாம இந்துவின் பிளவு என தயங்கு வாள் எயிற்றர் – கம்.யுத்4:37 118/1,2

மேல்


தகையவர் (1)

தகையவர் கை செறித்த தாள் போல காந்தள் – கலி 43/8

மேல்


தகையவள் (2)

தணியா நோய் உழந்து ஆனா தகையவள் தகைபெற – கலி 30/18
வெளுத்த மென் தகையவள் விளம்பும் ஏல்வையின் – கம்.சுந்:12 123/1

மேல்


தகையவாய் (1)

மணக்கும்-கால் மலர் அன்ன தகையவாய் சிறிது நீர் – கலி 25/13

மேல்


தகையவே (2)

துன்புறூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/11
துன் அரூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/15

மேல்


தகையள் (3)

ஆடல் தகையள் கழுத்தினும் வாலிது – கலி 109/15
இ தகையள் ஆகி உயிர் ஏமுற விளங்கும் – கம்.சுந்:4 70/1
தருக்கு உயர் சிறை உற்று அன்ன தகையள் அ தமியள் அம்மா – கம்.சுந்:14 36/4

மேல்


தகையன் (3)

மனு எனும் தகையன் மார்பிடை மறைந்தன மலை – கம்.பால:20 23/3
நஞ்சினால் இலங்கை வேந்தன் நாளை இ தகையன் அன்றோ – கம்.யுத்3:29 53/4
தாயருக்கு அன்று சார்ந்த கன்று எனும் தகையன் ஆனான் – கம்.யுத்4:41 112/1

மேல்


தகையன்னே (1)

பிறர்க்கும் அன்ன அற தகையன்னே
அன்னன் ஆகலின் எந்தை உள் அடி – புறம் 171/11,12

மேல்


தகையன (1)

நூல் வரும் தகையன நுனிக்கும் நோன்மைய – கம்.பால:23 71/1

மேல்


தகையாய் (1)

நின்றான் உளன் ஆகி நெடும் தகையாய் – கம்.யுத்2:18 79/4

மேல்


தகையார் (2)

தாம் கொடி அன்ன தகையார் எழுந்தது ஓர் – கலி 92/25
தா மடங்கலும் கடலும் ஒத்து ஆர்தரும் தகையார்
தாம் மடங்கலும் கொடும் சுடர் படைகளும் தரித்தார் – கம்.யுத்4:37 119/3,4

மேல்


தகையால் (2)

தகையால் தலைக்கொண்ட நெஞ்சு – கலி 139/29
தருமத்தின் ஒன்றும் ஒழுகாத செய்கை தழுவி புணர்ந்த தகையால்
உரும் ஒத்த வெம் கண் வினை தீய வஞ்சர் உடல் உய்ந்தது இல்லை உலகின் – கம்.யுத்2:19 265/1,2

மேல்


தகையாள் (1)

மேயினன் பெண்ணின் விளக்கு எனும் தகையாள் இருந்துழி ஆண்டு அவள் வெருவி – கம்.சுந்:3 94/2

மேல்


தகையாளை (1)

சங்கின் பொலிந்த தகையாளை பிரிந்த பின்பு தமக்கு இனம் ஆம் – கம்.யுத்1:1 2/2

மேல்


தகையான் (1)

தவ்வேலென வந்தான் அவன் தனி வேல் என தகையான் – கம்.யுத்2:18 154/4

மேல்


தகையானை (2)

பள்ளம் எனும் தகையானை பரதன் எனும் பெயரானை – கம்.பால:12 23/2
தழை கொள் தோளொடு தலை பல பரப்பி முன் துயில்வது ஓர் தகையானை – கம்.சுந்:2 205/4

மேல்


தகையின் (3)

விண் வீற்றிருக்கும் கய மீன் விரி தகையின்
கண் வீற்றிருக்கும் கயம் – பரி 23/12,13
தான் இடை விளங்கிய தகையின் ஆரம்தான் – கம்.பால:23 58/2
சடை பரம் புனைந்து ஒளிர் தகையின் மா தவம் – கம்.யுத்4:40 54/2

மேல்


தகையினர் (1)

தாம் அவிஞ்சையர் கடல் பெரும் தகையினர் தரள – கம்.யுத்4:37 118/3

மேல்


தகையினன் (1)

நினைவுறு தகையினன் நெறியுறு முறையின் – கம்.யுத்4:37 93/4

மேல்


தகையினால் (1)

தன் நலம் காட்டி தகையினால் கால் தட்டி வீழ்க்கும் – கலி 97/17

மேல்


தகையினான் (1)

புரிந்த தகையினான் யாறு ஆடுவாருள் – பரி 7/51

மேல்


தகையும் (6)

சாந்து ஆர் அகலமும் தகையும் மிக நயந்து – அகம் 388/16
அழும்பு இலன் அடங்கான் தகையும் என்றும் – புறம் 283/5
சாதித்த பெரும் தகையும் இவர் குலத்து ஓர் தராபதி-காண் – கம்.பால:12 3/4
தக்கான் போனான் வனம் என்னும் தகையும் உணர்ந்தார் மிகை ஆவி – கம்.அயோ:6 36/3
தடம் பணையின் நறும் பழனம் தழுவியதே என பொலியும் தகையும் காண்-மின் – கம்.யுத்4:33 23/4
தைத்து உளதாய் நின்றது என ஒன்றேயும் காண்பு அரிய தகையும் காண்-மின் – கம்.யுத்4:33 25/4

மேல்


தகையே (2)

மை ஈர் ஓதி பெரு மட தகையே – நற் 29/11
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே – அகம் 365/15

மேல்


தகையேன் (1)

உளத்தின் அளக்கும் மிளிர்ந்த தகையேன்
நிறை குள புதவின் மகிழ்ந்தனென் ஆகி – புறம் 376/19,20

மேல்


தகையை (1)

நின்னை எ தகையை ஆக நினைந்தனை நெடியோய் என்ன – கம்.கிட்:10 63/3

மேல்


தகையோ (3)

நாம் கொண்ட குறிப்பு இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/12
தொடர் நீப்பின் தொகும் இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/16
செலின் நந்தி செறின் சாம்பும் இவள் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/20

மேல்


தகையோர் (2)

தன்னை போல் தகையோர் இல்லா தளிரை போல் அடியினாளும் – கம்.ஆரண்:6 55/3
மதி கெடும் தகையோர் வந்து நாம் உறை – கம்.யுத்1:9 52/2

மேல்


தகையோள் (1)

தண்மை செய்த இ தகையோள் பண்பே – ஐங் 327/5

மேல்


தகையோன் (1)

தளை அவிழ் தெரியல் தகையோன் பாடி – சிறு 161

மேல்


தகைவரை (1)

தாங்கவும் தகைவரை நில்லா நீர் சுழல்பு – நற் 17/4

மேல்


தகைவார் (1)

தாம் அடங்கலும் நெடும் திசை உலகொடும் தகைவார்
தா மடங்கலும் கடலும் ஒத்து ஆர்தரும் தகையார் – கம்.யுத்4:37 119/2,3

மேல்


தகைவான் (1)

தனி நின்று உழல் தன் உயிரை சிறிதே தகைவான் இந்த – கம்.அயோ:4 67/2

மேல்


தகைவு (7)

தங்காது தகைவு இன்றி தாம் செய்யும் வினைகளுள் – கலி 125/2
தானே தானே தஞ்சம் இலாதான் தகைவு இல்லான் – கம்.அயோ:6 16/1
சக்கரத்தின் தகைவு அரிது ஆயது ஓர் – கம்.ஆரண்:11 75/2
வெருவரும் தகைவு இலர் விழுவர் நின்று எழுவரால் – கம்.கிட்:5 8/3
தகைவு_இல் சேனைக்கு அலகு சமைந்தது ஓர் – கம்.கிட்:13 1/3
தன்னது இன் ஒளி தழைப்பு உற துயில்வு உறு தையலை தகைவு_இல்லான் – கம்.சுந்:2 197/2
தாயே அனைய கருணையான் துணையை ஏதும் தகைவு இல்லா – கம்.சுந்:12 122/1

மேல்


தகைவு_இல் (1)

தகைவு_இல் சேனைக்கு அலகு சமைந்தது ஓர் – கம்.கிட்:13 1/3

மேல்


தகைவு_இல்லான் (1)

தன்னது இன் ஒளி தழைப்பு உற துயில்வு உறு தையலை தகைவு_இல்லான்
அன்னள் ஆகிய சானகி இவள் என அயிர்த்து அகத்து எழு வெம் தீ – கம்.சுந்:2 197/2,3

மேல்


தகைவென் (1)

இன்று ஏகாத-வண்ணம் தகைவென் உலகோடு என்னா – கம்.அயோ:4 66/4

மேல்


தகைஇய (1)

தகைஇய சென்ற என் நிறை இல் நெஞ்சம் – அகம் 330/8

மேல்


தங்க (6)

இடை தங்க கண்டவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/10
அரியல் வான் குழல் சுரியல் தங்க
நீரும் புல்லும் ஈயாது உமணர் – புறம் 307/6,7
தாள் உடை கோடல் தம்மை தழீஇயின காதல் தங்க
மீளல அவையும் அன்ன விழைவன உணர்வு வீந்த – கம்.கிட்:10 27/2,3
தாழ்வு_இலா தவத்து ஓர் தையல் தனித்து ஒரு சிறையில் தங்க
சூழ்வு_இலா வஞ்சம் சூழ்ந்த தன்னை தன் சுற்றத்தோடும் – கம்.யுத்1:9 37/1,2
தலையும் ஆர் உயிரும் கொண்டார் அவர் உடலோடும் தங்க
புலையனேன் இன்னும் ஆவி சுமக்கின்றேன் போலும் போலும் – கம்.யுத்3:29 35/3,4
தன் அக வசத்து உலகு தங்க ஒரு தன்னின் – கம்.யுத்4:36 3/1

மேல்


தங்கண் (1)

தொழில் தெரிகிலவால் தங்கண் சுடர் நெடும் கற்றை சுற்ற – கம்.யுத்1:10 8/4

மேல்


தங்கல் (2)

தரவு-இடை தங்கல் ஓவு இலனே வரவு-இடை – பொரு 173
பசையில் தங்கல்_இல் சிந்தையர் பல்லோர் – கம்.யுத்1:3 91/1

மேல்


தங்கல்_இல் (1)

பசையில் தங்கல்_இல் சிந்தையர் பல்லோர் – கம்.யுத்1:3 91/1

மேல்


தங்கலர் (3)

தகைப்ப தங்கலர் ஆயினும் இகப்ப – அகம் 27/11
தங்கலர் வாழி தோழி செம் கோல் – அகம் 127/12
தங்கலர் வாழி தோழி வெல் கொடி – அகம் 251/6

மேல்


தங்கலான் (1)

சனகி என்று ஒரு தழல் நடுவண் தங்கலான்
அனகன் கை அம்பு எனும் அளவு இல் ஊதையால் – கம்.சுந்:5 59/2,3

மேல்


தங்கள் (18)

தங்கள் நாயகரின் தெய்வம்தான் பிறிது இலை என்று எண்ணும் – கம்.பால:8 6/1
தங்கள் வேறு உவமை இல்லா அவயவம் தழுவி சாலும் – கம்.பால:10 18/3
கோணுதற்கு உரிய திங்கள் குழவியும் குறவர் தங்கள்
வாள் நுதல் கொடிச்சி மாதர் மகவொடு தவழும்-மாதோ – கம்.பால:16 7/3,4
மருங்கு என குழையும் கொம்பின் மட பெடை வண்டும் தங்கள்
கரும் குழல் களிக்கும் வண்டும் கடிமணம் புணர்தல் கண்டார் – கம்.பால:16 17/3,4
தங்கள் இன் உயிரும் கொடுத்தார் தமர் – கம்.பால:21 38/2
திங்கள் தங்கள் குல கொடி சீதை ஆம் – கம்.பால:21 51/2
திவசம் ஆர் நல் அறத்தின் செந்நெறியின் உய்த்தும் திரு அளித்தும் வீடு அளித்தும் சிங்காமை தங்கள்
கவசம் ஆய் ஆர் உயிர் ஆய் கண் ஆய் மெய் தவம் ஆய் கடை இலா ஞானம் ஆய் காப்பானை காணா – கம்.ஆரண்:2 26/2,3
தான் காப்போர் இனி தங்கள் தலை காத்து நின்று உங்கள் – கம்.ஆரண்:6 118/2
தூய வெம் கடும் கணை துணித்த தங்கள் தோள் – கம்.ஆரண்:7 121/2
இல்லறம் துறந்த தம்பி எம்மனோர்க்காக தங்கள்
வில் அறம் துறந்த வீரன் தோன்றலால் வேத நல் நூல் – கம்.கிட்:7 78/1,2
தழுவினர் நின்ற காலை தாமரை_கண்ணன் தங்கள்
முழு முதல் குலத்திற்கு ஏற்ற முறைமையால் உவகை மூள – கம்.யுத்1:4 121/1,2
ஆயது தெரிந்தோ தங்கள் அச்சமோ அறிவோ யார்க்கும் – கம்.யுத்1:9 77/1
தங்கள் மா படை சாய்தலும் தீ எழ – கம்.யுத்2:15 52/1
துறப்பது துணியார் தங்கள் ஆர் உயிர் துறந்த போதும் – கம்.யுத்2:16 128/2
தேரினை ஓட்டி வந்தான் திருவினை தேவர் தங்கள்
ஊரினை நோக்கா-வண்ணம் உதிர வேல் நோக்கியுள்ளான் – கம்.யுத்2:16 171/3,4
பை அரவு அல்குலாரும் பலாண்டு இசை பரவ தங்கள்
தையலர் அறுகு தூவி வாழ்த்தினர் தழுவ சார்ந்தான் – கம்.யுத்2:19 206/3,4
தேவரும் தங்கள் செய்கை மறந்தனர் – கம்.யுத்4:37 37/4
தாயரை வணங்கி தங்கள் இறையொடு முனியை தாழ்ந்து – கம்.யுத்4:42 6/2

மேல்


தங்களை (1)

தங்களை ஆம் என தாழும் சென்னியர் – கம்.ஆரண்:10 9/2

மேல்


தங்கா (2)

தங்கா சிறப்பின் தளிர் இயலார் செல்ல – பரி 24/15
கடவுபு கை தங்கா நெஞ்சு என்னும் தம்மோடு – கலி 77/23

மேல்


தங்காது (6)

சென்றோர் நீடினர் பெரிது என தங்காது
நம்மினும் விரையும் என்ப – ஐங் 467/3,4
தங்காது தகைவு இன்றி தாம் செய்யும் வினைகளுள் – கலி 125/2
தங்கினை சென்மோ பாண தங்காது
வேந்து தரு விழு கூழ் பரிசிலர்க்கு என்றும் – புறம் 320/15,16
கல் ஒக்கும் நெஞ்சில் தங்காது அப்புறம் கழன்று கல்லா – கம்.பால:7 49/3
வெய்ய மார்பு அகத்துள் தங்காது உருவி மேக்கு உயர மீ போய் – கம்.கிட்:7 158/2
துண்டப்பட நெடு மேருவை தொளைத்து உள் உறை தங்காது
அண்டத்தையும் பொதுத்து ஏகும் என்று இமையோர்களும் அயிர்த்தார் – கம்.யுத்4:37 48/1,2

மேல்


தங்கார் (1)

தங்கார் பொதுவர் கடலுள் பரதவர் – கலி 106/24

மேல்


தங்கான் (1)

இரும் கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு என தங்கான்
மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி – பரி 16/27,28

மேல்


தங்கி (11)

திரு கிளர் கோயில் ஒரு சிறை தங்கி
தவம் செய் மாக்கள் தம் உடம்பு இடாஅது – பொரு 90,91
அசைவு-உழி அசைஇ நசைவு-உழி தங்கி
சென்மோ இரவல சிறக்க நின் உள்ளம் – பெரும் 44,45
நல்கூர் சீறூர் எல்லி தங்கி
குடுமி நெற்றி நெடு மர சேவல் – அகம் 87/4,5
விண் பொரு நெடு நகர் தங்கி இன்றே – அகம் 167/4
அம் பணை நெடும் தோள் தங்கி தும்பி – அகம் 223/11
எமர் குறை கூற தங்கி ஏமுற – அகம் 300/19
இன்னா ஒரு சிறை தங்கி இன் நகை – அகம் 377/11
தங்கி நீங்கலர் தாம் இனிது ஆடுவார் – கம்.பால:16 34/4
தங்கி வைகும் தபோதனர் யாவரும் – கம்.அயோ:7 10/2
தங்கி நீ நாவாயோடும் சாருதி விடியல் என்றான் – கம்.அயோ:8 15/4
தனி இடம் சார்ந்தனர் தங்கி மாதவர் – கம்.ஆரண்:3 10/3

மேல்


தங்கிய (7)

அள்ளல் தங்கிய பகடு உறு விழுமம் – மது 259
யாழ் வரை தங்கிய ஆங்கு தாழ்பு நின் – கலி 2/27
பன் மாண் தங்கிய சாயல் இன் மொழி – அகம் 193/12
வண்டு தங்கிய தொங்கல் மார்பன் மயங்கி விம்மியவாறு எலாம் – கம்.அயோ:3 51/2
வாளி தங்கிய வலம் கையவர் வஞ்சனை அடா – கம்.ஆரண்:1 20/3
வார் தங்கிய கழலான் ஒரு மரன் நின்றது நமனார் – கம்.யுத்2:18 155/3
தாயினும் தொழ தக்காள்-மேல் தங்கிய காதல் தன்மை – கம்.யுத்4:37 210/3

மேல்


தங்கியது (2)

கள்வனால் தங்கியது அல்லால் கதியாதி – கலி 83/24
தரத்தொடு தொடுத்த கொடி தங்கியது சங்க – கம்.யுத்4:36 11/2

மேல்


தங்கிற்று (4)

உரைப்பனை தங்கிற்று என் இன் உயிர் என்று – கலி 144/13
தன்னையும் துறக்கும் தன்மை காமத்தே தங்கிற்று அன்றே – கம்.பால:19 57/4
தலை உற பட்டது அல்லால் உடல்களில் தங்கிற்று உண்டோ – கம்.யுத்2:16 18/4
தளை அவிழ் அலங்கல் மார்ப நம்-வயின் தங்கிற்று அன்றால் – கம்.யுத்2:19 289/2

மேல்


தங்கின் (4)

தங்கின் எவனோ தெய்ய பொங்கு பிசிர் – நற் 67/10
தங்கின் எவனோ தெய்ய செம் கோல் – நற் 215/9
சிறு வரை தங்கின் வெகுள்வர் செறு தக்காய் – கலி 93/32
கல்லென் சிறுகுடி தங்கின் மற்று எவனோ – அகம் 110/13

மேல்


தங்கினர் (1)

சொல் வரை தங்கினர் காதலோரே – கலி 2/29

மேல்


தங்கினார் (1)

தாரணி தாங்கிய கிரியில் தங்கினார் – கம்.ஆரண்:14 92/4

மேல்


தங்கினான் (1)

தனை உணர்ந்திலன் மெல் அணை தங்கினான் – கம்.கிட்:11 24/4

மேல்


தங்கினிர் (2)

தங்கினிர் ஆயின் தவறோ தகைய – குறு 345/3
தங்கினிர் சென்மோ புலவீர் நன்றும் – புறம் 333/7

மேல்


தங்கினேன் (2)

கடவுளர் கண் தங்கினேன்
சோலை மலர் வேய்ந்த மான் பிணை அன்னார் பலர் நீ – கலி 93/7,8
புத்தி யானை வந்தது காண்பான் யான் தங்கினேன்
ஒக்கும் – கலி 97/7,8

மேல்


தங்கினை (1)

தங்கினை சென்மோ பாண தங்காது – புறம் 320/15

மேல்


தங்கு (17)

தங்கு பேர் அருளும் தருமமும் துணையா தம் பகை புலன்கள் ஐந்து அவிக்கும் – கம்.பால:3 6/1
தா_இல் பொன் தலத்தின் நல் தவத்தினோர்கள் தங்கு தாள் – கம்.பால:3 22/1
தணி மலர் திருமகள் தங்கு மாளிகை – கம்.பால:3 50/1
வண்டு அலம்பு அலங்கல் தங்கு பங்கியோடும் வார் சிலை – கம்.பால:13 48/2
தங்கு தாமரை உடை தானமே போலுமே – கம்.பால:20 7/4
வில் தங்கு புருவம் நெற்றி வெயர் வர பசலை விம்மி – கம்.பால:21 13/1
தங்கு ஒளி முறுவலின் தாமம் நான்றன – கம்.அயோ:2 37/3
தங்கு நீரிடை தாழ்ந்து குழைப்பன – கம்.அயோ:7 23/2
எயினர் தங்கு இடம் இருடிகள் இருப்பிடம் ஏய்ந்த – கம்.அயோ:9 45/1
தங்கு தண் சாந்து அகில் கலவை சார்கில – கம்.அயோ:12 37/1
தங்கு திண் கரிய காளிமை தழைந்து தவழ – கம்.ஆரண்:1 13/1
மன்றல் தங்கு அலங்கல் மாரன் வாளி போல மல்லிகை – கம்.ஆரண்:10 94/3
தங்கு தண் கதிர் சுட தகாது என்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 131/4
தங்கு சாலம் மூலம் ஆர் தமாலம் ஏலம் மாலை போல் – கம்.கிட்:7 1/3
தென் புலம் தங்கு எரி நரகில் சிந்திய – கம்.கிட்:14 21/3
இல்லில் தங்கு வயங்கு எரி யாவையும் – கம்.சுந்:13 6/1
தங்கு வெம் கனல் ஒத்து தயங்கிய – கம்.யுத்2:15 29/1

மேல்


தங்குதற்கு (1)

தங்குதற்கு உரியது அன்று நின் – குறு 143/6

மேல்


தங்குதி (1)

தங்குதி உந்தையோடு என்று தாமரை – கம்.கிட்:11 137/2

மேல்


தங்குபு (1)

நளிர் மலை பூ கொடி தங்குபு உகக்கும் – பரி 10/122

மேல்


தங்கும் (5)

கரும் கோட்டு புன்னை தங்கும் துறைவற்கு – ஐங் 161/2
பலவின் பழத்துள் தங்கும் மலை கெழு வெற்பனை – கலி 41/16
பலவின் பழத்துள் தங்கும்
மலை கெழு நாடன் மணவா-காலே – அகம் 292/14,15
எனை நாள் தங்கும் நும் போரே அனை நாள் – புறம் 301/7
கொள்ளை வாள் கண்ணினார்-தம் குங்கும குழம்பு தங்கும்
தெள்ளிய பளிக்கு பாறை தெளி சுனை மணியில் செய்த – கம்.பால:16 10/2,3

மேல்


தங்குமே-கொலோ (1)

சந்திரமௌலி-பால் தங்குமே-கொலோ
அந்தரம் இது என அழல்கின்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 28/3,4

மேல்


தங்குமோ (2)

கொன்று நீக்குதல் குற்றத்தில் தங்குமோ
சென்று மற்று அவன் சிந்தையை தேர்குவாய் – கம்.கிட்:11 3/3,4
குலம் கெழு காவல குரங்கின் தங்குமோ
உலங்கும் நம் மேல் வரின் ஒழிக்கல்-பாலதோ – கம்.யுத்1:2 20/3,4

மேல்


தங்குவ (1)

தழை பட பேர் இலை புரையில் தங்குவ
விழைபடு பெடையொடும் மெள்ள நள்ளிகள் – கம்.கிட்:10 120/2,3

மேல்


தங்குவது (1)

தேரில் திரி செம் கதிர் தங்குவது ஒர் – கம்.ஆரண்:2 9/1

மேல்


தங்குவான் (1)

தன்னுள்ளே நின்று தான் அவற்றுள் தங்குவான்
பின்_இலன் முன்_இலன் ஒருவன் பேர்கிலன் – கம்.யுத்1:3 59/2,3

மேல்


தங்குவை (1)

சிறு வரை தங்குவை ஆயின் – ஐங் 477/4

மேல்


தங்குறின் (1)

தெருளும் நீ இனி சில் பகல் தங்குறின்
மருளும் மன்னவற்கு யான் சொலும் வாசகம் – கம்.சுந்:5 28/2,3

மேல்


தங்கை (20)

உரன் கெழு நோன் பகட்டு உழவர் தங்கை
பிடி கை அன்ன பின்னு வீழ் சிறுபுறத்து – சிறு 190,191
வல் வில் கானவர் தங்கை
பெரும் தோள் கொடிச்சி இருந்த ஊரே – குறு 335/6,7
துளர் எறி நுண் துகள் களைஞர் தங்கை
தமரின் தீராள் என்மோ அரசர் – குறு 392/5,6
கொலை வில் எயினர் தங்கை நின் முலைய – ஐங் 363/2
முளவு_மா வல்சி எயினர் தங்கை
இள மா எயிற்றிக்கு நின் நிலை அறிய – ஐங் 364/1,2
வால் நிண புகவின் கானவர் தங்கை
அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண் – அகம் 132/5,6
சேவலோன் துணைவன் ஆன செங்கையோன் தங்கை திக்கின் – கம்.ஆரண்:6 32/2
வெவ் உரு அமைந்தோன் தங்கை என்றது மெய்ம்மை ஆயின் – கம்.ஆரண்:6 33/3
அமைதியின் உலகம் மூன்றும் ஆள்பவன் தங்கை ஆயின் – கம்.ஆரண்:6 35/2
இராவணன் தங்கை என்றது ஏழைமை பாலது என்னா – கம்.ஆரண்:6 45/2
தாக்க அரும் புயத்து உம் குல தலைமகன் தங்கை
மூக்கொடு அன்றி நும் முதுகொடும் போம் பழி முயன்றீர் – கம்.ஆரண்:8 6/3,4
தங்கை தன் கை வயிறு தகர்த்தனள் – கம்.ஆரண்:9 29/2
மூன்று உலகு உடையவன் தங்கை மூக்கு இலள் – கம்.ஆரண்:10 26/3
என்னையே இராவணன் தங்கை என்ற பின் – கம்.ஆரண்:10 30/1
தங்கை நிலை இங்கு இது-கொல் என்று தளர்கின்றார் – கம்.ஆரண்:10 43/2
மருந்து அனைய தங்கை மணி நாசி வடி வாளால் – கம்.ஆரண்:10 58/1
கரனையும் மறந்தான் தங்கை மூக்கினை கடிந்து நின்றான் – கம்.ஆரண்:10 83/1
தங்கை என்றலும் முதிர்ந்த சலத்தால் – கம்.யுத்1:11 21/2
இருந்துழி வந்த தங்கை மூக்கும் வெம் முலையும் எம்பி – கம்.யுத்1:14 32/3
தங்கை அழுதாள் இரங்காத அரக்கிமாரும் தளர்ந்து அழுதார் – கம்.யுத்3:23 5/4

மேல்


தங்கைமீரே (1)

அன்னைமீர் ஐயன்மீர் என் ஆர் உயிர் தங்கைமீரே
என்னை ஈன்று எடுத்த எந்தைக்கு எய்தியது யாதும் ஒன்று – கம்.யுத்2:17 44/1,2

மேல்


தங்கையர் (1)

தழை அணி அல்குல் செல்வ தங்கையர்
விழவு அயர் மறுகின் விலை என பகரும் – அகம் 320/3,4

மேல்


தங்கையாள் (1)

தேவர்க்கும் வலியான் தன் திரு தங்கையாள் இவள் ஈண்டு – கம்.ஆரண்:6 119/3

மேல்


தங்கையும் (1)

தங்கையும் அ வழி தலையில் தாங்கிய – கம்.ஆரண்:10 24/1

மேல்


தச்ச (1)

தச்ச சிறாஅர் நச்ச புனைந்த – பெரும் 248

மேல்


தச்சரும் (2)

தறையில் கீறிடின் தச்சரும் காய்வரோ – கம்.பால:0 9/2
மயன் முதல் தெய்வ தச்சரும் தம்தம் மன தொழில் நாணினர் மறந்தார் – கம்.பால:3 4/3

மேல்


தச்சற்கும் (1)

அரியன தச்சற்கும் உதவி ஆணையால் – கம்.யுத்1:2 4/4

மேல்


தச்சன் (15)

தச்சன் செய்த சிறு மா வையம் – குறு 61/1
எண் தேர் செய்யும் தச்சன்
திங்கள் வலித்த கால் அன்னோனே – புறம் 87/3,4
மரம் கொல் தச்சன் கைவல் சிறாஅர் – புறம் 206/11
எடுத்து எறி ஞாட்பின் இமையான் தச்சன்
அடுத்து எறி குறட்டின் நின்று மாய்ந்தனனே – புறம் 290/4,5
நீத்தம் அதனில் முளைத்து எழுந்த நெடு வெண் திங்கள் எனும் தச்சன்
மீ தன் கரங்கள் அவை பரப்பி மிகு வெண் நிலவு ஆம் வெண் சுதையால் – கம்.பால:10 74/1,2
உலைவு இலா வகை இழைத்த தருமம் என நினைந்த எலாம் உதவும் தச்சன்
புலன் எலாம் தெரிப்பது ஒரு புனை மணிமண்டபம்-அதனில் பொலிய மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 2/3,4
வந்தான் நெடு வான் உறை தச்சன் மனத்து உணர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:10 156/1
தெய்வ தச்சன் மெய் திரு நெடும் காதலன் சேர்ந்தான் – கம்.கிட்:12 21/4
திணியும் நல் நெடும் திருநகர் தெய்வ மா தச்சன்
துணிவின் வந்தனன் தொட்டு அழகு இழைத்த அ தொழில்கள் – கம்.சுந்:2 8/3,4
சொன்ன வானவர் தச்சன் ஆம் இ நகர் துதிப்பான் – கம்.சுந்:2 26/4
தெள்ளிய கடவுள் தச்சன் கை முயன்று அரிதின் செய்த – கம்.சுந்:12 132/2
வந்தனன் வானர தச்சன் மன்ன நின் – கம்.யுத்1:8 2/1
தேவர்-தம் தச்சன் நீல காசினால் திருந்த செய்தது – கம்.யுத்1:10 21/2
விரி கடல் தட்டான் கொல்லன் வெம் சின தச்சன் வெய்யோன் – கம்.யுத்3:21 32/4
மல்லினால் இயன்ற தோளான் வளியினால் வான தச்சன்
கொல்லினால் இயன்றது ஆங்கு ஓர் கொடு முனை தண்டு கொண்டான் – கம்.யுத்3:22 131/2,3

மேல்


தச்சனே (1)

தேவரும் மருள்கொள தெய்வ தச்சனே – கம்.யுத்1:2 1/4

மேல்


தச்சனை (1)

தெய்வ தச்சனை புகழ்துமோ செம் கண் வாள் அரக்கன் – கம்.சுந்:2 17/1

மேல்


தச்சு (1)

தச்சு நின்றன கண்டனர் அ வழி தவிர்ந்தார் – கம்.ஆரண்:7 139/4

மேல்


தசநவ (1)

தசநவ பெயர் சரள சண்பகத்து – கம்.கிட்:15 16/1

மேல்


தசம் (1)

தசம் நான்கு எய்திய பணை மருள் நோன் தாள் – நெடு 115

மேல்


தசமுக (2)

உண்ணும் செய்கை அ தசமுக கூற்றம் தன் உயிர்-மேல் – கம்.யுத்1:5 57/2
தலைகள் பத்தொடும் தழுவிய தசமுக தலைவன் – கம்.யுத்2:15 211/1

மேல்


தசமுகத்தான் (1)

தட்ட உயரத்தினில் உறும் தசமுகத்தான்
ஒட்ட உடனே அவனும் வந்து இவனை உற்றான் – கம்.யுத்1:12 15/2,3

மேல்


தசமுகன் (8)

தரு மணி இமைக்கும் தோளாய் தசமுகன் முடியில் தைத்த – கம்.யுத்1:12 46/3
தன் தனி புதல்வன் வென்றி தசமுகன் முடியில் தைத்த – கம்.யுத்1:12 49/1
தன்மைக்கு தலையாய தசமுகன்
தொன்மை பேர் அகழ் வானரம் தூர்த்ததால் – கம்.யுத்2:15 12/1,2
திடல் துடைத்தன தசமுகன் சரம் அவை திசை சூழ் – கம்.யுத்2:15 195/2
வந்தது தசமுகன் விடுத்த மா படை – கம்.யுத்2:16 307/4
சுற்றினர் இன்றி தோன்றும் தசமுகன் தோன்றல் துள்ளி – கம்.யுத்2:19 100/2
தாம் வர துரந்து முந்தி தசமுகன் தனயன் ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:19 111/2
சங்கம் ஊதிய தசமுகன் தனி மகன் தரித்த – கம்.யுத்3:22 76/1

மேல்


தசரத (1)

இம்பரில் பணி செய தசரத பெயரினான் இசை வளர்த்தான் – கம்.யுத்1:2 82/4

மேல்


தசரதராமன் (1)

தழைத்து வண்டு இமிரும் தண் தார் தசரதராமன் என்பான் – கம்.பால:9 23/3

மேல்


தசரதன் (3)

தசரதன் மதலையாய் வருதும் தாரணி – கம்.பால:5 19/4
திறல் உண்ட வடிவேலான் தசரதன் என்று உயர் கீர்த்தி செங்கோல் வேந்தன் – கம்.பால:5 62/3
திறையோடும் அரசு இறைஞ்சும் செறி கழல் கால் தசரதன் ஆம் – கம்.பால:12 26/1

மேல்


தசரதனும் (1)

தன் அனைய நிறை குணத்து தசரதனும் வரன்முறையால் – கம்.பால:12 21/3

மேல்


தசும்பின் (4)

சுடு மண் தசும்பின் மத்தம் தின்ற – நற் 84/6
நிறைந்து நெடிது இரா தசும்பின் வயிரியர் – பதி 43/34
தசும்பின் பொங்கிய திரள் புயத்து அரக்கர்-தம் தானை – கம்.யுத்3:31 21/1
தசும்பின் நின்று இடை திரிந்திட மதி தகை அமிழ்தின் – கம்.யுத்4:35 28/3

மேல்


தசும்பினில் (1)

தசும்பினில் வாசம் ஊட்டி சார்த்திய தண்ணீர் என்ன – கம்.யுத்1:8 17/3

மேல்


தசும்பு (11)

துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல் – மலை 463
சாந்து புறத்து எறிந்த தசும்பு துளங்கு இருக்கை – பதி 42/11
துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி – புறம் 224/2
தீம் செறி தசும்பு தொலைச்சினன் – புறம் 239/16
சூழ் சுடர் சிரத்து நல் மணி தசும்பு தோன்றலால் – கம்.பால:3 25/3
தசும்பு வேய்ந்தவர் ஒத்தவர் தமக்கு விண் தருவான் – கம்.அயோ:10 36/2
தசும்பு உடை கனக நாஞ்சில் கடி மதில் தணித்து நோக்கா – கம்.சுந்:1 77/1
தசும்பு இடை விரிந்தன என்னும் தாரைய – கம்.யுத்1:6 41/1
உண்ணாதன கூர் நறவு உண்ட தசும்பு
எண்ணாயிரம் ஆயினும் ஈகுவெனால் – கம்.யுத்2:18 39/3,4
தசும்பு உடை கொடும் தேர்-தன்னை தட கையால் எடுத்து வீச – கம்.யுத்2:18 232/2
தசும்பு நுண் நெடும் கோளொடு காலமும் சார – கம்.யுத்3:22 162/4

மேல்


தசும்பு-போல் (1)

தசும்பு-போல் உடைந்து ஒழியும் என்று அனைவரும் தளர – கம்.யுத்4:37 107/3

மேல்


தசும்பும் (2)

தயிர் கொடு வந்த தசும்பும் நிறைய – புறம் 33/3
வேறு பட்ட உடையும் சேறுபட்ட தசும்பும்
கனவில் கண்டு ஆங்கு வருந்தாது நிற்ப – புறம் 377/18,19

மேல்


தசும்புறு (1)

தசும்புறு சயந்தனம் அரக்கர் தாள் தர – கம்.ஆரண்:7 52/2

மேல்


தசும்பூடு (1)

மிகுத்த நீல வான் மேகம் சூழ் விசும்பிடை தசும்பூடு
உகுத்த செக்கரின் பிறை குலம் முளைத்தன ஒக்க – கம்.யுத்4:35 13/3,4

மேல்


தசும்பொடு (1)

நறை உடை தசும்பொடு நறிதின் வெந்த ஊன் – கம்.யுத்2:16 101/1

மேல்


தசை (11)

மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள் – புறம் 33/2
எயினர் தந்த எய்ம்_மான் எறி தசை
பைம் ஞிணம் பெருத்த பசு வெள் அமலை – புறம் 177/13,14
துடித்தன மணி குடர் துடித்தன தசை தோள் – கம்.ஆரண்:9 4/3
கொழும் குறை தசை என ஈர்ந்து கொண்டு அது – கம்.கிட்:10 12/3
போய் தாழ் செறி தசை அரி சிந்தினபடி பொங்க பொரும் உயிர் போகா-முன் – கம்.சுந்:10 38/2
குடன் நிரைத்தவை ஊட்டி தசை கொளீஇ – கம்.யுத்2:16 68/2
உழக்கினான் தசை தோல் எலும்பு எனும் இவை குருதியொடு ஒன்றாக – கம்.யுத்2:16 340/4
ஓடினர் அரக்கர் தண்ணீர் உண் தசை உலர்ந்த நாவர் – கம்.யுத்2:19 164/1
வெம்பு வெம் தசை முறையின் இட்டு எண்ணெயால் வேட்டான் – கம்.யுத்3:22 160/4
தசை உறு கணை-கொடு தரை உற விடலும் – கம்.யுத்4:37 86/4
மருந்தினும் இனிய மன்னுயிரின் வான் தசை
அருந்தினையே நறவு அமைய உண்டியே – கம்.யுத்4:40 51/1,2

மேல்


தசையும் (2)

தழைத்த வான் சிறையன தசையும் கவ்வின – கம்.அயோ:14 36/1
மூளையும் தசையும் என்பும் குருதியும் நிணமும் மூரி – கம்.யுத்2:16 169/1

மேல்


தசையொடு (1)

பிறங்கிய தசையொடு நறவும் பெற்றனை – கம்.யுத்2:16 86/2

மேல்


தஞ்ச (1)

தஞ்ச நல் துணைவன் ஆன தவறு_இலா புகழான்-தன்னை – கம்.யுத்1:4 141/3

மேல்


தஞ்சம் (15)

தஞ்சம் அருளாய் நீயே நின் – ஐங் 50/3
தம் உறு விழுமம் தமக்கோ தஞ்சம்
கடம்பு கொடி யாத்து கண்ணி சூட்டி – அகம் 382/2,3
யானோ தஞ்சம் பெரும இ உலகத்து – புறம் 34/19
முரசு கெழு தாயத்து அரசோ தஞ்சம்
இன் உயிர் ஆயினும் கொடுக்குவென் இ நிலத்து – புறம் 73/3,4
தஞ்சம் ஆக நீ தாங்கு என்ற வாசகம் – கம்.அயோ:4 9/2
தானே தானே தஞ்சம் இலாதான் தகைவு இல்லான் – கம்.அயோ:6 16/1
தஞ்சம் இ உலகம் நீ தாங்குவாய் என – கம்.அயோ:12 12/1
வேற்றார்கள் திறத்து இவன் தஞ்சம் என் வீர என்றான் – கம்.கிட்:7 42/4
தஞ்சம் என்றாரை நீக்கும் தன்மையும் களிப்பும் தாக்கும் – கம்.கிட்:11 94/2
தஞ்சம் ஒருவர்க்கு ஒருவர் என்றல் தகும் அன்றோ – கம்.சுந்:6 3/4
அருள்_இல் வஞ்சரை தஞ்சம் என்று அடைந்தவர் அனைய – கம்.சுந்:13 31/4
தஞ்சம் என்றோர்களை தாங்கும் தன்மை போல் – கம்.யுத்1:8 9/4
தாம் பிழை செய்தாரேனும் தஞ்சம் என்று அடைந்தோர்-தம்மை – கம்.யுத்1:9 27/3
தஞ்சம் என்று அணைந்த வீரர் தனிமையின் சாதல் நன்றே – கம்.யுத்3:31 47/4
தஞ்சம் நான் உனை தேற்ற தரிக்கிலா – கம்.யுத்4:37 178/1

மேல்


தஞ்சமும் (1)

தஞ்சமும் தருமமும் தகவுமே அவர் – கம்.யுத்2:16 80/1

மேல்


தஞ்சமே (1)

தஞ்சமே உனக்கு உறு பொருள் உணர்த்துகை தவிரேன் – கம்.அயோ:2 75/3

மேல்


தஞ்சு (10)

தஞ்சு என மாதரை உள்ளலார்கள் தக்கோர் – கம்.அயோ:3 21/4
தஞ்சு என ஒதுங்கினர் தனது பார் உளோர் – கம்.அயோ:11 106/1
தஞ்சு என தன் மயம் ஆக்கும் தன்மை போல் – கம்.ஆரண்:7 124/2
தஞ்சு உற விடுவது ஓர் தயாவு தாங்கலால் – கம்.ஆரண்:10 126/2
தஞ்சு என உணர்ந்திலை உணரும் தன்மையோய் – கம்.யுத்1:2 16/4
தஞ்சு என மனிதர்-பால் வைத்த சார்பினை – கம்.யுத்1:4 7/2
தஞ்சு என நம்-வயின் சார்ந்துளான் அலன் – கம்.யுத்1:4 68/2
தஞ்சு என முன்னம் தானே தாதை-பால் கொடுத்து சாதல் – கம்.யுத்1:4 112/2
தஞ்சு என கருதினானோ தாழ் சடை கடவுள் உண்ட – கம்.யுத்1:4 123/3
தஞ்சு என ஆர் உளர் ஆண்மை தகைந்தார் – கம்.யுத்3:20 8/4

மேல்


தட்கும் (2)

அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின் – மது 140
ஒக்கல் வாழ்க்கை தட்கும் மா காலே – புறம் 193/4

மேல்


தட்ட (3)

உண்டு மகிழ் தட்ட மழலை நாவின் – மது 668
தட்ட உயரத்தினில் உறும் தசமுகத்தான் – கம்.யுத்1:12 15/2
சங்கு எறி தரங்க வேலை தட்ட இ சேது என்னும் – கம்.யுத்4:41 22/3

மேல்


தட்டத்து (1)

புலி பொறி கொண்ட பூ கேழ் தட்டத்து
தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து – நெடு 126,127

மேல்


தட்டது (1)

உற்றது வயிரத்தின் உற்ற தட்டது
சுற்று உறு நவ மணி சுடரும் தோற்றத்தது – கம்.பால:23 70/2,3

மேல்


தட்டம் (1)

பால் நிற தட்டம் வட்ட கண்ணடி பலவும் இன்ன – கம்.கிட்:13 39/2

மேல்


தட்டவன் (1)

வேலை தட்டவன் ஆயிரம் பகழியால் வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 173/1

மேல்


தட்டவா (1)

தட்டவா கண்டும் தா_அற்ற தெவ்வரை – கம்.யுத்1:9 47/2

மேல்


தட்டால் (1)

சான்றோர் மாதை தக்க அரக்கன் சிறை தட்டால்
ஆன்றோர் சொல்லும் நல் அறம் அன்னான் வயமானால் – கம்.யுத்3:22 211/1,2

மேல்


தட்டான் (1)

விரி கடல் தட்டான் கொல்லன் வெம் சின தச்சன் வெய்யோன் – கம்.யுத்3:21 32/4

மேல்


தட்டி (2)

தன் நலம் காட்டி தகையினால் கால் தட்டி வீழ்க்கும் – கலி 97/17
தோள் உற தட்டி கல்லை துகள்பட துகைக்கின்றாரும் – கம்.சுந்:7 14/2

மேல்


தட்டிடை (1)

படர் நெடும் தட தட்டிடை திசை-தொறும் பாகர் – கம்.யுத்2:16 224/1

மேல்


தட்டிய (1)

தட்டிய தோளர் மேகம் தடவிய கையர் வானை – கம்.சுந்:7 6/2

மேல்


தட்டில் (2)

தண்டலை வாழை அன்ன குறங்கிடை அல்குல் தட்டில்
கொண்ட பூம் துகிலும் கோவை கலைகளும் சோர கூர்ம் கள் – கம்.சுந்:2 186/1,2
மீண்டனவும் மேலனவும் விட்டு விரி தட்டில்
பூண்டு உளது தாரகை மணி பொரு இல் கோவை – கம்.யுத்4:36 9/2,3

மேல்


தட்டின்-நின்றும் (1)

அழிந்த தேர் தட்டின்-நின்றும் ஆங்கு உள படைகள் அள்ளி – கம்.யுத்3:28 39/1

மேல்


தட்டினார் (2)

தட்டினார் பட தட்டினான் மலை என தகுவான் – கம்.சுந்:7 37/4
தட்டினார் தழுவினார் மேல் தாவினார் தரையினோடும் – கம்.யுத்3:22 133/1

மேல்


தட்டினான் (1)

தட்டினார் பட தட்டினான் மலை என தகுவான் – கம்.சுந்:7 37/4

மேல்


தட்டினிடை (1)

இ புவனம் முற்றும் ஒரு தட்டினிடை இட்டால் – கம்.ஆரண்:3 56/1

மேல்


தட்டினில் (1)

ஆயிடை கனலின் நின்று அம் பொன் தட்டினில்
தூய நல் சுதை நிகர் பிண்டம் ஒன்று சூழ் – கம்.பால:5 84/1,2

மேல்


தட்டும் (2)

கொடிஞ்சொடு தட்டும் அச்சும் ஆழியும் கோத்த மொட்டும் – கம்.அயோ:13 52/1
தாமரை கையால் தாளை தைவரும் குறங்கை தட்டும்
தூ மலர் கண்ணை நோக்கும் மார்பிடை துடிப்பு உண்டு என்னா – கம்.யுத்2:19 223/1,2

மேல்


தட்டுமுட்டு (1)

தட்டுமுட்டு ஆடின தலையொடு தலைகள் – கம்.சுந்:8 40/4

மேல்


தட்டுறு (1)

தட்டுறு குறங்கு போல தடம் துயில் கொள்வதானான் – கம்.யுத்2:16 48/4

மேல்


தட்டை (9)

கண் விடுபு உடையூஉ தட்டை கவின் அழிந்து – மது 305
நடுவு நின்று இசைக்கும் அரி குரல் தட்டை
கடி கவர்பு ஒலிக்கும் வல் வாய் எல்லரி – மலை 9,10
ஒலி கழை தட்டை புடையுநர் புனம்-தொறும் – மலை 328
தட்டை_பறையின் கறங்கும் நாடன் – குறு 193/3
தட்டை தண்ணுமை பின்னர் இயவர் – ஐங் 215/3
தட்டை தீயின் ஊர் அலர் எழவே – ஐங் 340/4
குளிர் கொள் தட்டை மதன் இல புடையா – அகம் 32/6
தழலை வாங்கியும் தட்டை ஓப்பியும் – அகம் 188/11
புனவர் தட்டை புடைப்பின் அயலது – புறம் 49/4

மேல்


தட்டை_பறையின் (1)

தட்டை_பறையின் கறங்கும் நாடன் – குறு 193/3

மேல்


தட்டையின் (2)

மென் தினை நுவணை உண்டு தட்டையின்
ஐவன சிறு கிளி கடியும் நாட – ஐங் 285/2,3
அமை அறுத்து இயற்றிய வெம் வாய் தட்டையின்
நறு விரை ஆரம் அற எறிந்து உழுத – அகம் 388/2,3

மேல்


தட்டையும் (3)

தழலும் தட்டையும் குளிரும் பிறவும் – குறி 43
தட்டையும் புடைத்தனை கவணையும் தொடுக்க என – நற் 206/5
தழலும் தட்டையும் முறியும் தந்து இவை – குறு 223/4

மேல்


தட்டையேன் (1)

வெதிர் புனை தட்டையேன் மலர் பூ கொய்து – நற் 147/8

மேல்


தட்டையொடு (1)

அ வாய் தட்டையொடு அவணை ஆக என – நற் 134/5

மேல்


தட்டொடும் (1)

உருவி ஓடின கேடக தட்டொடும் உடலம் – கம்.ஆரண்:8 10/4

மேல்


தட்டோர் (1)

தட்டோர் அம்ம இவண் தட்டோரே – புறம் 18/29

மேல்


தட்டோரே (1)

தட்டோர் அம்ம இவண் தட்டோரே
தள்ளாதோர் இவண் தள்ளாதோரே – புறம் 18/29,30

மேல்


தட்ப (11)

யானே பெண்மை தட்ப நுண்ணிதின் தாங்கி – நற் 94/3
அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின் – பரி 21/20
மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கி – பரி 21/57
களி தட்ப வந்த இ கவின் காண இயைந்ததை – கலி 66/20
அரி பொலி கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஓவா அடி தட்ப
பாலோடு அலர்ந்த முலை மறந்து முற்றத்து – கலி 81/6,7
ஒருத்தி இயல் ஆர் செருவில் தொடியொடு தட்ப
ஒருத்தி தெரி முத்தம் சேர்ந்த திலகம் – கலி 92/34,35
ஒருத்தி அரி ஆர் ஞெகிழத்து அணி சுறா தட்ப
ஒருத்தி புலவியால் புல்லாது இருந்தாள் அலவு-உற்று – கலி 92/38,39
ஆர்க்கும் ஞெகிழத்தான் நன் நீர் நடை தட்ப
சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு – கலி 98/24,25
ஆண்மை வாங்க காமம் தட்ப
கவை படு நெஞ்சம் கண்_கண் அகைய – அகம் 339/7,8
நாள் அன்று போகி புள் இடை தட்ப
பதன் அன்று புக்கு திறன் அன்று மொழியினும் – புறம் 124/1,2
தொடர் கொள் யானையின் குடர் கால் தட்ப
கன்று அமர் கறவை மான – புறம் 275/7,8

மேல்


தட (295)

செறுநர் தேய்த்த செல் உறழ் தட கை – திரு 5
ஒண் தொடி தட கையின் ஏந்தி வெருவர – திரு 54
தாழ் பெரும் தட கை உயர்த்த யானை – திரு 158
முழவு உறழ் தட கையின் இயல ஏந்தி – திரு 215
வேல் கெழு தட கை சால் பெரும் செல்வ – திரு 265
இரும் பிடி தட கையின் செறிந்து திரள் குறங்கின் – பொரு 40
வெரூஉ பறை நுவலும் பரூஉ பெரும் தட கை – பொரு 171
ஈர்ந்து நிலம் தோயும் இரும் பிடி தட கையின் – சிறு 19
தூங்கு எயில் எறிந்த தொடி விளங்கு தட கை – சிறு 81
கழல் தொடி தட கை காரியும் நிழல் திகழ் – சிறு 95
முட்டாது கொடுத்த முனை விளங்கு தட கை – சிறு 105
பிடி கணம் சிதறும் பெயல் மழை தட கை – சிறு 124
உடம்பிடி தட கை ஓடா வம்பலர் – பெரும் 76
ஒன்றல் செல்லா உரவு வாள் தட கை – பெரும் 453
வலம்புரி பொறித்த மா தாங்கு தட கை – முல் 2
சாணம் தின்ற சமம் தாங்கு தட கை – மது 593
வலி கெழு தட கை தொடியொடு சுடர்வர – மது 720
நீள் திரள் தட கை நிலம் மிசை புரள – நெடு 170
செம் பொறிக்கு ஏற்ற வீங்கு இறை தட கையின் – குறி 123
இரும் பிணர் தட கை இரு நிலம் சேர்த்தி – குறி 163
கோலினும் தண்ணிய தட மென் தோளே – பட் 301
வில் நவில் தட கை மேவரும் பெரும் பூண் – மலை 63
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கையின் – மலை 577
தட மருப்பு எருமை மட நடை குழவி – நற் 120/1
தட மென் பணை தோள் மட நல்லோள்-வயின் – நற் 137/2
பாண்டிலொடு பொருத பல் பிணர் தட கை – நற் 141/8
இரும் பிணர் தட கை நீட்டி நீர் நொண்டு – நற் 186/2
வலன் உயர் மருப்பின் நிலம் ஈர் தட கை – நற் 194/4
மை அணல் எருத்தின் முன்பின் தட கை – நற் 198/9
மட பிடி தழீஇய தட கை வேழம் – நற் 202/4
பொறி படு தட கை சுருக்கி பிறிது ஓர் – நற் 318/6
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறு_மகள் – நற் 319/8
தட மருப்பு எருமை பிணர் சுவல் இரும் போத்து – நற் 330/1
இரும் பிடி தட கையின் தடைஇய பெரும் புனம் – நற் 344/3
மட மா அரிவை தட மென் தோளே – நற் 346/11
முறம் செவி யானை தட கையின் தடைஇ – நற் 376/1
எளிய ஆகிய தட மென் தோளே – குறு 77/6
ஞெகிழ ஞெகிழ்ந்தன்று தட மென் தோளே – குறு 87/5
தாம் பசந்தன என் தட மென் தோளே – குறு 121/6
மட பிடி தட கை அன்ன பால் வார்பு – குறு 198/3
எஃகு விளங்கு தட கை மலையன் கானத்து – குறு 198/6
மறம் கெழு தட கையின் வாங்கி உயங்கு நடை – குறு 255/3
தட மருப்பு யானை கண்டனர் தோழி – குறு 255/5
தணப்பின் ஞெகிழ்ப எம் தட மென் தோளே – குறு 299/8
மட பிடி தழீஇ தட கை யானை – குறு 332/4
அல்லன் என்னும் என் தட மென் தோளே – ஐங் 11/4
தோற்க தில்ல என் தட மென் தோளே – ஐங் 12/4
முனிவு செய்த இவள் தட மென் தோளே – ஐங் 143/3
பொறி வரி தட கை வேதல் அஞ்சி – ஐங் 327/1
முலையினும் கதவ நின் தட மென் தோளே – ஐங் 361/5
மட மான் அறியா தட நீர் நிலைஇ – ஐங் 398/2
தொல் நலம் இழந்த என் தட மென் தோளே – ஐங் 455/5
நோன் புரி தட கை சான்றோர் மெய்ம்மறை – பதி 14/12
தாங்குநர் தட கை யானை தொடி கோடு துமிக்கும் – பதி 51/29
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை – பதி 52/10
எயில் எறி வல் வில் ஏ விளங்கு தட கை – பதி 58/10
அணங்கு உடை தட கையர் தோட்டி செப்பி – பதி 62/11
கொன்று அமர் கடந்த வெம் திறல் தட கை – பதி 86/2
ஞாண் பொர விளங்கிய வலி கெழு தட கை – பதி 90/33
ஒன்பதிற்று தட கை மன் பேராள – பரி 3/39
சூர் உறை குன்றின் தட வரை ஏறி மேல் – பரி 19/23
தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால் – பரி 20/56
தட மென் தோள் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/22
அணை மருள் இன் துயில் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 14/1
எழு உறழ் தட கையின் இனம் காக்கும் எழில் வேழம் – கலி 25/9
தொல் கவின் தொலைந்த என் தட மென் தோள் உள்ளுவார் – கலி 26/10
தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை – கலி 38/4
ஆய் நுதல் அணி கூந்தல் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 40/8
பகலும் பெறுவை இவள் தட மென் தோளே – கலி 49/25
தொய்யல் அம் தட கையின் வீழ் பிடி அளிக்கும் – கலி 54/13
முழங்கு நீர் புணை என அமைந்த நின் தட மென் தோள் – கலி 56/20
மென் தோள் தட கையின் வாங்கி தன் கண்டார் – கலி 97/19
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் – கலி 112/24
நலம் மிக நந்திய நயவரு தட மென் தோள் – கலி 113/1
பின்னொடு கெழீஇய தட அரவு அல்குல் – கலி 125/17
தாழாது உறைக்கும் தட மலர் தண் தாழை – கலி 131/10
கடைஇ யான் இகுப்ப நீடு ஊங்காய் தட மென் தோள் – கலி 131/13
ஓம்பினள் எடுத்த தட மென் தோளே – அகம் 18/18
தாழ் மென் கூந்தல் தட மென் பணை தோள் – அகம் 21/4
படியோர் தேய்த்த பல் புகழ் தட கை – அகம் 22/5
செல் சமம் கடந்த வில் கெழு தட கை – அகம் 25/19
மட கிளி எடுத்தல் செல்லா தட குரல் – அகம் 38/12
வானவன் மறவன் வணங்கு வில் தட கை – அகம் 77/15
இரும் பிணர் தட கையின் ஏமுற தழுவ – அகம் 78/5
தட மருப்பு எருமை தாமரை முனையின் – அகம் 91/15
ஆள் கோள் பிழையா அஞ்சுவரு தட கை – அகம் 93/19
தட மென் பணை தோள் மட நல்லீரே – அகம் 110/10
தான் வரும் என்ப தட மென் தோளி – அகம் 121/10
பனை திரள் அன்ன பரேர் எறுழ் தட கை – அகம் 148/1
வில் கெழு தட கை வெல் போர் வானவன் – அகம் 159/15
தொடி உடை தட மருப்பு ஒடிய நூறி – அகம் 159/17
இரும் பிடி தட கை மான நெய் அருந்து – அகம் 177/4
திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன தட மென் தோளே – அகம் 206/16
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கை – அகம் 213/20
தட கோட்டு ஆமான் அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 238/7
கழல் தொடி தட கை கலி_மான் நள்ளி – அகம் 238/14
அணங்கு நிலைபெற்ற தட மென் தோளே – அகம் 295/22
ஓடு புறம் கண்ட தாள் தோய் தட கை – அகம் 312/11
தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை – அகம் 324/2
பெரும் களிற்று தட கை புரைய கால் வீழ்த்து – அகம் 334/5
பல் செரு கடந்த செல் உறழ் தட கை – அகம் 342/9
வரி நுதல் வைத்த வலி தேம்பு தட கை – அகம் 349/12
தட மருப்பு யானை வலம் பட தொலைச்சி – அகம் 357/4
வாய் நிறை கொண்ட வலி தேம்பு தட கை – அகம் 391/12
தாழ் பெரும் தட கை தலைஇய கானத்து – அகம் 392/1
வலிய ஆகும் நின் தாள் தோய் தட கை – புறம் 14/11
தூம்பு உடை தட கை வாயொடு துமிந்து – புறம் 19/10
வலி துஞ்சு தட கை அவன் உடை நாடே – புறம் 54/14
தாள் தோய் தட கை தகை மாண் வழுதி – புறம் 59/2
எஃகு விளங்கு தட கை இயல் தேர் சென்னி – புறம் 61/13
எழுமரம் கடுக்கும் தாள் தோய் தட கை – புறம் 90/10
களம் பட கடந்த கழல் தொடி தட கை – புறம் 91/2
திரண்டு நீடு தட கை என் ஐ இளையோற்கு – புறம் 96/2
பனை மருள் தட கையொடு முத்து படு முற்றிய – புறம் 161/16
வச்சிர தட கை நெடியோன் கோயிலுள் – புறம் 241/3
ஈதல் ஆனா இலங்கு தொடி தட கை – புறம் 337/5
தொடி உடை தட கை ஓச்சி வெருவார் – புறம் 370/23
பணை மருள் நெடும் தாள் பல் பிணர் தட கை – புறம் 371/19
தொடை அமை கண்ணி திருந்து வேல் தட கை – புறம் 378/3
ஏந்து கோட்டு இரும் பிணர் தட கை – புறம் 387/10
நுண் நூல் தட கையின் நா மருப்பு ஆக – புறம் 388/8
வலி துஞ்சு தட கை வாய் வாள் குட்டுவன் – புறம் 394/3
ததை மணி சிந்த உந்தி தறி இற தட கை சாய்த்து – கம்.பால:1 16/3
தண்டொடும் பொலிதரு தட கையான்-தனை – கம்.பால:5 70/4
புயல் பொழி தட கையால் தொழுது பொங்கு நீர் – கம்.பால:5 72/2
ஏழையர் அனைவரும் இவர் தட முலை தோய் – கம்.பால:5 128/1
தாறு மாய் தறுகண் குன்றம் தட மத அருவி தாழ்ப்ப – கம்.பால:10 6/1
வரி சிலை தட கையா மார்பின் நூலினன் – கம்.பால:10 58/3
கொல் ஆழி நீத்து அங்கு ஓர் குனி வயிர சிலை தட கை கொண்ட கொண்டல் – கம்.பால:11 17/1
தட நிமிர் வட_வரை-தானும் நாண் உற – கம்.பால:13 4/2
புயல் பொழி தட கையான் புதல்வன் பூம் கணை – கம்.பால:13 58/3
கேட்க தட கையாலே கிளர் ஒளி வாளும் பற்றி – கம்.பால:14 52/1
சூடக தளிர் கை மற்றை சுடர் மணி தட கை பற்றி – கம்.பால:14 52/2
தாள் உயர் தட கிரி இழிந்து தரை சேரும் – கம்.பால:15 17/1
மேவலாம் தகைமைத்து அல்லால் வேழ வில் தட கை வீரற்கு – கம்.பால:18 15/1
மால் உள சிந்தையான் ஓர் மழை உள தட கையாற்கு – கம்.பால:19 60/3
தாள் கண்டார் தாளே கண்டார் தட கை கண்டாரும் அஃதே – கம்.பால:21 19/2
பொன் தட முடி புது வெயில் பொழிதர போய் – கம்.பால:22 42/3
தட முலை பெரியாரும் தனி இடை சிறியாரும் – கம்.பால:23 37/3
காவல் செய் தட கையின் நடுவண் காந்துவ – கம்.பால:23 56/2
காண் தகு தட கையில் கடகம் மின்னவே – கம்.பால:23 57/4
தாமரை அன்ன தட கையின் ஈந்தான் – கம்.பால:23 86/4
தையல் தளிர் கை தட கை பிடித்தான் – கம்.பால:23 89/4
நூல் தட மார்பனும் நொய்தின் எய்த போய் – கம்.அயோ:2 32/2
பொன் தட மகுடம் சூட போகுதி விரைவின் என்றான் – கம்.அயோ:3 85/4
சுந்தர தட கை தானை மடக்கு உற துவண்டு நின்றான் – கம்.அயோ:3 108/3
பொன் ஒத்த மேனி புயல் ஒத்த தட கை யானை – கம்.அயோ:4 122/2
தட கையால் எடுத்து அவன் தழுவி கண்ண நீர் – கம்.அயோ:5 26/1
கண் அகன் தட மார்பு எனும் கல்லினன் – கம்.அயோ:8 6/3
சாந்து அணி புளினத்தின் தட முலை உயர் கங்கை – கம்.அயோ:8 34/1
பிளிறு மேகத்தை பிடி என பெரும் பனை தட கை – கம்.அயோ:9 47/3
தொளை கொள் தாழ் தட கை நெடும் துருத்தியில் தூக்கி – கம்.அயோ:10 29/2
தலையின் ஏந்தினன் தாழ் தட கைகளே – கம்.அயோ:11 2/4
பொன் திணிந்த பொரு_இல் தட கையால் – கம்.அயோ:11 4/2
காண் தகு தட கையின் கமல சீறடி – கம்.அயோ:11 87/3
தாள் தொடு தட கை அ தருமமே அனான் – கம்.அயோ:11 92/4
துணி குறு வயிர வாள் தட கை தூக்கி போய் – கம்.அயோ:11 112/2
வார் சிலை தட கை வள்ளல் வைகிய பள்ளி கண்டான் – கம்.அயோ:13 39/2
வன் தட கை தம்பியரும் வந்து அடைந்த மன்னவரும் – கம்.அயோ:14 65/3
தன் நெடும் தட கையால் இராமன் தாங்கினான் – கம்.அயோ:14 83/2
தான் அவன் துணை மலர் தட கை பற்றினான் – கம்.அயோ:14 130/4
ஒன்றின் ஒன்று இடை அடுக்கின தட கை உதவ – கம்.ஆரண்:1 10/2
சன்னவீரம் இடை மின்னு தட மார்பினொடுமே – கம்.ஆரண்:1 11/4
தாழி தரை ஆக தண் தயிர் நீர் ஆக தட வரையே மத்து ஆக தாமரை கை நோவ – கம்.ஆரண்:2 29/3
தழுவினர் எடுத்தனர் தட கையால் முகம் – கம்.ஆரண்:4 20/1
வில் இயல் தட கை வீரன் வீங்கு நீர் ஆற்றின் பாங்கர் – கம்.ஆரண்:5 6/1
கன்னி எழில் கொண்டது கலை தட மணி தேர் – கம்.ஆரண்:6 25/3
தாடகை கொடியாள் தட மார்பிடை – கம்.ஆரண்:6 66/1
கல் ஈரும் படை தட கை அடல் கர தூடணர் முதலா – கம்.ஆரண்:6 105/1
பூத்தது அன்ன பொரு_இல் தட கையால் – கம்.ஆரண்:7 17/3
எழுவின் நீள் தட கை எழு_நான்கையும் – கம்.ஆரண்:7 19/3
தறியின் நீங்கிய தாழ் தட கை துணை – கம்.ஆரண்:7 27/1
தலை மிதந்தன நெடும் தடி மிதந்தன தட கை_மலை – கம்.ஆரண்:7 83/2
கேடக தட கைய கிரியின் தோற்றத்த – கம்.ஆரண்:7 118/1
பருதி வாளினர் கேடக தட கையர் பரந்த – கம்.ஆரண்:7 135/3
கொம்பு காட்டுதிரோ தட மார்பிடை – கம்.ஆரண்:8 5/3
அண்டர் நாதன் தட கையில் அ துணை – கம்.ஆரண்:9 17/2
சந்து ஆர் தடம் தோளோடும் தாழ் தட கைகளோடும் – கம்.ஆரண்:10 149/2
கரும் தட மலை அன்னானை எதிர்கொண்டு கடன்கள் யாவும் – கம்.ஆரண்:11 1/3
தானையும் வேண்டுமோ என் தட கை வாள் தக்கது அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 37/2
வாள் உடை தட கையன் வாரி வைத்த வெம் – கம்.ஆரண்:12 45/3
எழுந்தான் தட மார்பினில் ஏழினொடு ஏழு வாளி – கம்.ஆரண்:13 25/1
செறித்தான் தட மார்பில் செறித்தலும் தேவர் அஞ்சி – கம்.ஆரண்:13 28/2
தாளால் இறுத்தான் தழல் வண்ணன் தட கை வில்லை – கம்.ஆரண்:13 30/3
தந்தனன் தாதை தன்னை தட கையான் எடுத்து சார்வான் – கம்.ஆரண்:13 134/4
பொன்னின் மணி தட மார்பு புணர்ந்து என் – கம்.ஆரண்:14 52/3
மங்கைமார் தட முலை என பொலிவன வாளம் – கம்.கிட்:1 20/4
தயரதன் கனக மாட தட மதில் அயோத்தி வேந்தன் – கம்.கிட்:2 27/4
புனை மலர் தட கை நீட்டி போந்து இனிது இருத்தி என்றான் – கம்.கிட்:3 20/4
முரண் உடை தட கை ஓச்சி முன்னவன் பின் வந்தேனை – கம்.கிட்:3 25/1
சங்கு சக்கர குறி உள தட கையில் தாளில் – கம்.கிட்:3 76/1
தளிரியல் பாகத்தான் தட கை ஆழியான் – கம்.கிட்:6 17/2
இனைய வில் தட கை வீரர் ஏகுகின்ற குன்றமே – கம்.கிட்:7 6/4
சந்த வல் நெடும் தட கைகள் தாக்கலின் தகர்வ – கம்.கிட்:7 54/4
பறித்த வாளியை பரு வலி தட கையால் பற்றி – கம்.கிட்:7 76/1
வன் துணை தட கை நீட்டி வாங்கினன் தழுவி மைந்த – கம்.கிட்:7 136/2
தன் துணை தட கை ஆர தனையனை தழுவி சால – கம்.கிட்:7 155/2
குரை மலர் தட கையால் கடைந்து கொண்டனன் – கம்.கிட்:10 96/4
தாள் உறுத்தி தட வரை தந்தன – கம்.கிட்:11 32/3
தான் உற பற்றி முற்றும் தைவந்து தட கை வீர – கம்.கிட்:11 78/2
நீண்ட பொன் தட கையால் நெடிது புல்லினான் – கம்.கிட்:11 126/2
புயல் பொரு தட கை நீ புரக்கும் பல் உயிர் – கம்.கிட்:11 127/3
தாய் உருத்து உடனே வர தட நெடு வரையை – கம்.கிட்:12 12/3
தாழும் காலத்தும் தாழ்வு இலா தட வரை குலங்கள் – கம்.கிட்:12 18/2
நன் கையாள் தட கைக்கு ஆமோ நலத்தின்-மேல் நலம் உண்டாமோ – கம்.கிட்:13 45/4
கால் விசை தட கை நீட்டி கட்புலம் கதுவா வண்ணம் – கம்.சுந்:1 16/3
தட கை நால்_ஐந்து பத்து தலைகளும் உடையான்-தானே – கம்.சுந்:1 28/1
தருவன தட கை தள்ளா நிமிர்ச்சிய தம்முள் ஒப்ப – கம்.சுந்:1 38/2
கொள் வார் தட கையன் விசும்பின் மிசை கொண்டான் – கம்.சுந்:1 71/2
சுழலும் நல் நெடும் தட மணி சுவர்-தொறும் துவன்றும் – கம்.சுந்:2 6/3
ஏதி ஏந்திய தட கையர் பிறை எயிறு இலங்க – கம்.சுந்:2 137/1
விண்டுவின் தட மார்பினின் மணி ஒத்தது இது என வியப்புற்றான் – கம்.சுந்:2 194/4
தாடகைக்கு இரட்டி எறுழ் வலி தழைத்த தகைமையர் தட வரை பொறுக்கும் – கம்.சுந்:3 91/3
குடக தட கை சுடு சினத்து அடு போர் அரக்கியர் தலை-தொறும் சுமப்ப – கம்.சுந்:3 91/4
ஆயிரம் தட கையால் நின் ஐ_நான்கு கரமும் பற்றி – கம்.சுந்:3 131/1
தாள் தொடு தட கை வேறு உவமை சாலுமே – கம்.சுந்:4 47/4
இழை தட மார்பத்து அண்ணல் எய்ய போய் வையம் சேர்வான் – கம்.சுந்:4 74/3
தன் தட கைகள் நீட்டி பற்றினன் தாதை ஒப்பான் – கம்.சுந்:6 49/4
வள் உகிர் தட கை-தன்னால் மண்-நின்றும் வாங்கி அண்ணல் – கம்.சுந்:6 53/4
தாள்கள் இற்றன இற்றன படை உடை தட கை – கம்.சுந்:7 31/4
தாள்களால் பலர் தட கைகளால் பலர் தாக்கும் – கம்.சுந்:7 34/1
பிறக்க நின்று எறி படைகளை தட கையால் பிசையும் – கம்.சுந்:7 38/4
தட கை யானைகள் மறிந்தன கோபுரம் தகர்ந்த – கம்.சுந்:7 41/3
எற்றி மாருதி தட கைகளால் விசைத்து எறிய – கம்.சுந்:7 42/4
தாளொடும் தலை உக தட நெடும் கிரி போல் – கம்.சுந்:8 31/3
அடித்து ஒரு தட கையின் நிலத்திடை அரைத்தான் – கம்.சுந்:8 37/2
பிடித்து ஒரு தட கையின் உயிர் உக பிழிந்தான் – கம்.சுந்:8 37/4
மலைகளை நகும் தட மார்பர் மால் கடல் – கம்.சுந்:9 22/1
மீ உற தட கையால் வீரன் வீசு-தோறு – கம்.சுந்:9 38/2
தாரொடும் உருளொடும் தட கையால் தனி – கம்.சுந்:9 39/1
வீரன் வன் தட கையால் எடுத்து வீசிய – கம்.சுந்:9 42/1
நீண்ட வீரனும் நெடும் தட கைகளை நீட்டி – கம்.சுந்:11 42/1
கோவில் நான்முகன் படைக்கலம் தட கையில் கொண்டான் – கம்.சுந்:11 54/4
தழுவினன் இரண்டு_நூறு_ஆயிரம் புய தட கை தாம்போடு – கம்.சுந்:12 128/3
மொய் தட செவி நிறுத்தி வால் முதுகினில் முறுக்கி – கம்.சுந்:13 30/3
குன்றம் ஒத்து உயர் தட நெடு மா நிலை கோயில் – கம்.சுந்:13 36/2
தாள்களில் மார்பில் தோளில் தலையினில் தட கை-தம்மில் – கம்.சுந்:14 6/1
பொன் பொழி தட கை அ பொரு_இல் வீரனும் – கம்.சுந்:14 21/3
எண்தலம் தொடற்கு அரியன தட வரை இரண்டும் – கம்.யுத்1:3 12/2
தான் அமைந்து இரு தட கையும் தலை மிசை தாங்கி – கம்.யுத்1:3 23/2
தலையில் கொண்ட தட கையினான் தன் – கம்.யுத்1:3 102/1
தாழ் இருள் பிழம்பின் தேய்க்கும் சிலவரை தட கை தாக்கி – கம்.யுத்1:3 140/4
தாள் இணை இரண்டும் பற்றி சுழற்றினன் தட கை ஒன்றால் – கம்.யுத்1:3 150/4
தட மலர் கண்ணனை தட கை கூப்பி நின்று – கம்.யுத்1:4 56/1
தட மலர் கண்ணனை தட கை கூப்பி நின்று – கம்.யுத்1:4 56/1
சிந்துர தட வரை எறிய சேணிடை – கம்.யுத்1:8 13/1
தேன் இவர் தட வரை திரை கரும் கடல் – கம்.யுத்1:8 15/1
புழை உடை தட கை ஒன்றோடு ஒன்று இடை பொருந்த சுற்றி – கம்.யுத்1:8 21/2
தலைகள் ஒக்க தடவும் தட கையால் – கம்.யுத்1:8 46/4
தத்துறு தட நீர் வேலை-தனின் ஒரு சிறையிற்று ஆதல் – கம்.யுத்1:9 34/2
சூலம் ஏய் தட கை அண்ணல் தானும் ஓர் குரங்காய் தோன்றி – கம்.யுத்1:9 85/1
தரு வனம் என புடை தழைத்து உயர் தட கை – கம்.யுத்1:12 9/3
பெருத்து உயர் தட கைகொடு அடுத்து இடை பிடித்து – கம்.யுத்1:12 14/2
வம்பு உடை தட மா மரம் மாண்டன – கம்.யுத்2:15 20/3
சண்டமாருதம் என்ன தட வரை – கம்.யுத்2:15 63/3
தத்தி மார்பின் வயிர தட கையால் – கம்.யுத்2:15 66/1
எடுத்தான் வல தட கையினை இது போய் உலகு எல்லாம் – கம்.யுத்2:15 162/1
மை குப்பையின் எழில் கொண்டு ஒளிர் வயிர தட மார்பில் – கம்.யுத்2:15 176/2
சாம்பர் ஆயின தட வரை சுடு கணை தடிய – கம்.யுத்2:15 193/4
மாற்ற_அரும் தட மணி முடி இழந்த வாள் அரக்கன் – கம்.யுத்2:15 248/1
கொண்டுறு தட கை பற்றி குலம் உடை வலியினாலே – கம்.யுத்2:16 44/3
தட கையால் பிடித்து கொண்டான் வானவர்-தன்னை வாழ்த்த – கம்.யுத்2:16 184/4
தண்டு இற தட கை ஓச்சி தழுவி அ தறுகணானை – கம்.யுத்2:16 191/1
படர் நெடும் தட தட்டிடை திசை-தொறும் பாகர் – கம்.யுத்2:16 224/1
அற்றது தட கை வாள் அற்றது இல் என – கம்.யுத்2:16 305/1
தட வரை கவி குல தலைவர் தாங்கின – கம்.யுத்2:18 95/1
வாள் உடை தட கைய வாசி மேலன – கம்.யுத்2:18 113/4
தாக்கினார் திசை-தொறும் தட கை மால் வரை – கம்.யுத்2:18 125/2
துப்பு உடை தட கைகள் துணித்து சுற்றிய – கம்.யுத்2:18 127/2
குத்து ஒழித்து அவன் கைவாள் தன் கூர் உகிர் தட கை கொண்டான் – கம்.யுத்2:18 212/3
தன் நெடு மகனை பற்றி பிடித்தது தட கை நீட்டி – கம்.யுத்2:18 219/4
எட்டி வன் தட கை-தன்னால் எடுத்து எங்கும் விரைவின் வீச – கம்.யுத்2:18 224/3
தன் கரி தானே கொன்று தட கையால் படுத்து வீழ்த்தும் – கம்.யுத்2:18 225/1
தசும்பு உடை கொடும் தேர்-தன்னை தட கையால் எடுத்து வீச – கம்.யுத்2:18 232/2
பித்தன் தட மார்பொடு தோள்கள் பிளந்தான் – கம்.யுத்2:18 239/3
செரு பயிற்றிய தட கை ஆளி செல விட்ட குன்று திசை யானையின் – கம்.யுத்2:19 80/1
மன்றல் நாறு தட மேனி-மேல் உதிர வாரி சோர வரும் மாருதி – கம்.யுத்2:19 82/3
நீலன் நின்றது ஒரு நீல மால் வரை நெடும் தட கையின் இடந்து நேர் – கம்.யுத்2:19 83/1
தார் தட மார்பன் தன்னை தா விடை என்ன சார்ந்தார் – கம்.யுத்3:20 1/3
மல்லல் தட மார்பன் வடி கணையால் – கம்.யுத்3:20 86/1
தும்பை அம் தொடையலர் தட கை தூணி வாங்கு – கம்.யுத்3:22 52/3
தனுவும் வெம் கணை புட்டிலும் கவசமும் தட கைக்கு – கம்.யுத்3:22 84/2
தாங்குவார் இல்லை தம்பியை தழீஇக்கொண்ட தட கை – கம்.யுத்3:22 197/1
தாளோடு தாள் பெயர்க்க இடம் இலது ஆகியது இலங்கை தட கை வீச – கம்.யுத்3:24 31/3
தட வரை அதனை நோக்கி தாமரை கைகள் கூப்பி – கம்.யுத்3:24 44/2
தட முலை உமைக்கு காட்டி வாயுவின் தனயன் என்றான் – கம்.யுத்3:24 44/4
வரி கழல் அரக்கர்-தம் தட கை வாளொடும் – கம்.யுத்3:27 47/2
மாக வான் தட கை மண்-மேல் விழுந்தது மணி பூண் மின்ன – கம்.யுத்3:28 44/3
தண்ணின் நீர் முறை தப்பிடின் தட கையால் தடவி – கம்.யுத்3:31 9/3
மா தட மேருவை வளைந்த வான் சுடர் – கம்.யுத்3:31 184/1
முக்கணான் தட வரை எடுத்த மொய்ம்பற்கு – கம்.யுத்4:37 147/2
தளம் கிளர் தட கை தன் மார்பில் தாக்கலும் – கம்.யுத்4:37 158/2
தெவ் மடங்க பொரு தட கை செயல் அடங்க மயல் அடங்க ஆற்றல் தேய – கம்.யுத்4:37 200/2
கேட்ட தோன்றல் கிளர் தட கைகளால் – கம்.யுத்4:41 62/1
குழுவொடும் குனிக்கும் தன் தட கை கொட்டுமால் – கம்.யுத்4:41 91/4

மேல்


தடக்கை (2)

மாற்றினையோ உன் வலத்தை சிவன் தடக்கை வாள் கொண்டாய் – கம்.ஆரண்:6 96/4
தாழ்ந்து இரு தடக்கை பற்றி எடுக்கவும் தரிக்கிலாதான் – கம்.யுத்3:26 55/2

மேல்


தடங்கட்கு (1)

உள் நிறை கயலை நோக்கி ஓடு நீர் தடங்கட்கு எல்லாம் – கம்.பால:18 7/3

மேல்


தடங்கள் (5)

புனை மலர் தடங்கள் நோக்கி பூசல் வண்டு ஆர்த்து பொங்க – கம்.பால:18 1/1
தந்தியும் பிடிகளும் தடங்கள் நோக்கின – கம்.அயோ:10 41/2
தோளின்-கண் நயனம் வைத்தாள் சுடர் மணி தடங்கள் கண்டாள் – கம்.ஆரண்:5 4/4
நாரம் நின்றன போல் தோன்றி நவ மணி தடங்கள் நீடும் – கம்.கிட்:3 31/2
மருண்ட மா மலை தடங்கள் செல்லல் ஆவ அல்ல மால் – கம்.கிட்:7 5/1

மேல்


தடங்கள்-தம்மொடும் (1)

தாள் நெடும் கிரியொடும் தடங்கள்-தம்மொடும்
பூணொடும் புலம்பினென் பொழுது போக்கி இ – கம்.கிட்:6 21/2,3

மேல்


தடங்கள்-தோறும் (4)

போது அவிழ் பொய்கை-தோறும் புது மணல் தடங்கள்-தோறும்
மாதவி வேலி பூக வனம்-தொறும் வயல்கள்-தோறும் – கம்.பால:1 20/2,3
சாந்து உயர் தடங்கள்-தோறும் தாதுராகத்தின் சார்ந்த – கம்.பால:16 14/1
தடங்கள்-தோறும் நின்று ஆடுவ தண்டலை அயோத்தி – கம்.அயோ:10 4/3
இருவி ஆர் தடங்கள்-தோறும் ஏறு பாயுமாறு போல் – கம்.கிட்:7 7/2

மேல்


தடங்கள்-தோறுமே (1)

துயின்றன இடங்கர் மா தடங்கள்-தோறுமே – கம்.கிட்:10 117/4

மேல்


தடங்களும் (3)

தடங்களும் மடுவும் சூழ்ந்த தண் நறும் சோலை சார்ந்தார் – கம்.பால:17 3/4
நிலை மிகு தடங்களும் இனிது நீங்கினார் – கம்.ஆரண்:3 2/4
தோள் தடங்களும் குலுங்க நக்கு இவை இவை சொன்னான் – கம்.யுத்1:2 100/4

மேல்


தடங்களை (1)

மாறு என தடங்களை பொருது மா மரம் – கம்.பால:14 22/1

மேல்


தடங்களொடு (1)

மலை தடங்களொடு உர தலம் கழல ஊடு சென்ற பல வாளியே – கம்.யுத்2:19 64/4

மேல்


தடத்த (1)

தடத்த பேர் உலகத்தேயோ விசும்பதோ எங்கும்-தானோ – கம்.யுத்2:16 28/2

மேல்


தடத்திடை (2)

தானுடை கோல மேனி தடத்திடை தோன்ற நோக்கி – கம்.பால:18 8/2
தடத்திடை இருந்தது ஓர் அன்ன தன்மையாள் – கம்.சுந்:3 60/4

மேல்


தடத்தில் (1)

வந்து நோக்கினள் வள்ளல் போய் ஒரு மணி தடத்தில்
சந்தி நோக்கினன் இருந்தது கண்டனள் தம்பி – கம்.ஆரண்:6 83/1,2

மேல்


தடத்தினும் (1)

கானினும் வரையினும் கடி தடத்தினும்
சேனையோடு அவதரித்திடும்-மின் சென்று என – கம்.பால:5 18/2,3

மேல்


தடத்து (4)

நல்லாள் கரை நிற்ப நான் குளித்த பைம் தடத்து
நில்லாள் திரை மூழ்கி நீங்கி எழுந்து என் மேல் – பரி 6/87,88
புள் தை வெம் முலை புளினம் ஏய் தடத்து
உண்ண ஆம்பல் இன் அமிழ்தம் ஊறு வாய் – கம்.கிட்:15 12/1,2
திரு முலை தடத்து வைத்தாள் வைத்தலும் செல்வ நின்-பால் – கம்.சுந்:14 42/2
தன் பெரு நயனம் என்னும் தாமரை தடத்து நீரால் – கம்.யுத்1:12 34/4

மேல்


தடத்தொடு (1)

இருண்ட காழ் அகில் தடத்தொடு இற்று வீழ்ந்த சந்து வந்து – கம்.கிட்:7 5/3

மேல்


தடம் (193)

தடம் கோட்டு ஆமான் மடங்கல் மா நிரை – நற் 57/1
உடங்கு இரை தேரும் தடம் தாள் நாரை – நற் 91/4
தடம் கடல் வாயில் உண்டு சில் நீர் என – நற் 115/4
திரை முதிர் அரைய தடம் தாள் தாழை – நற் 131/4
தோடு அமை தூவி தடம் தாள் நாரை – நற் 178/2
தடம் தாள் தாழை முள் உடை நெடும் தோட்டு – நற் 203/2
தடம் தாள் தாழை குடம்பை நோனா – நற் 270/1
தடம் தாள் நாரை இருக்கும் எக்கர் – குறு 349/2
மள்ளர் அன்ன தடம் கோட்டு எருமை – ஐங் 94/1
தண் புனல் ஆடும் தடம் கோட்டு எருமை – ஐங் 98/1
வை நுதி மழுகிய தடம் கோட்டு யானை – ஐங் 444/3
தடம் தாள் நாரை இரிய அயிரை – பதி 29/4
தடம் தாள் நாரை படிந்து இரை கவரும் – பதி 32/12
கூவல் துழந்த தடம் தாள் நாரை – பதி 51/4
தன் நாற்றம் மீது தடம் பொழில் தான் யாற்று – பரி 20/12
முகை வாய்த்த தடம் போலும் இளமையும் நிலையுமோ – கலி 17/16
தண்ணுமை வெரீஇய தடம் தாள் நாரை – அகம் 40/14
தடம் தாள் ஆம்பல் மலரொடு கூட்டி – அகம் 78/18
ஆயிடை உடன்றோர் உய்தல் யாவது தடம் தாள் – புறம் 97/17
பெரும் தடம் கண் பிறை_நுதலார்க்கு எலாம் – கம்.பால:2 36/1
தடம் கொள் சோலை-வாய் மலர் பெய் தாழ் குழல் – கம்.பால:2 52/2
கன்னியர் அல்குல் தடம் என யார்க்கும் படிவு அரும் காப்பினது ஆகி – கம்.பால:3 13/3
கரும் தடம் கண்ணியர் கலை வலாளன் இல் – கம்.பால:5 38/2
கடம் கலுழ் தடம் களிறு கையொடு கை தெற்றா – கம்.பால:7 31/1
தடம் தரு தாமரை தாளுமே அல – கம்.பால:10 57/2
நெடும் தடம் கிடந்த கண் நீல மாலையே – கம்.பால:13 56/4
தடம் புனல் பருகிட தாழ்வ போன்றவே – கம்.பால:14 12/4
புண்டரிக தடம் போவ போன்றவே – கம்.பால:14 24/4
சித்திர தடம் தேர் மைந்தர் மங்கையர் – கம்.பால:14 50/1
அரி மலர் தடம் கண் நல்லார் ஆயிரத்து_இரட்டி சூழ – கம்.பால:14 64/2
தடம் புயம் பொலிய ஆண்டு ஓர் தார் கெழு வேந்தன் நின்றான் – கம்.பால:18 12/2
தனி நெடும் சிலை இற தவழ் தடம் கிரிகளே – கம்.பால:20 23/4
கோடு அரங்கிட எழும் குவி தடம் கொங்கையார் – கம்.பால:20 31/3
வரை தடம் தோளும் காண மறுகினில் வீழும் மாதர் – கம்.பால:21 5/3
பெரும் தடம் கண்ணி காணும் பேர் எழில் ஆசை தூண்ட – கம்.பால:21 17/3
தடம் படு புயத்த சிறு தம்பியர்கள்-காறும் – கம்.பால:23 1/3
மாடு ஓர் தடம் உற்று அதனை எய்தும் வகை காணார் – கம்.பால:23 2/2
பொன் தடம் தாமரை பூத்த போன்றதே – கம்.பால:23 61/4
சுமந்திரன் தடம் தேர் மிசை சுந்தர திரள் தோள் – கம்.அயோ:1 71/3
பாயல் துறந்த படை தடம் கண் மென் தோள் – கம்.அயோ:3 6/3
தடம் கைகள் கொண்டு தழீஇ எடுக்கலுற்றான் – கம்.அயோ:3 7/4
தவள ஒண் மதியுள் வைத்த தன்மை-சால் தடம் கண் நல்லார் – கம்.அயோ:3 74/3
ஏந்து தடம் தோள் இராமன் திரு மடந்தை – கம்.அயோ:4 91/3
செந்தாமரை தடம் கண் செவ்வி அருள் நோக்கம் – கம்.அயோ:4 110/3
வரை தடம் தோளினான் வதனம் நோக்கினான் – கம்.அயோ:4 155/2
விரை தடம் தாமரை கண்ணை மிக்க நீர் – கம்.அயோ:4 155/3
வில் தடம் தாமரை செம் கண் வீரனை – கம்.அயோ:4 160/1
கல் தடம் காணுதி என்னின் கண் அகல் – கம்.அயோ:4 160/3
மல் தடம் தானையான் வாழ்கிலான் என்றான் – கம்.அயோ:4 160/4
மிடை முலை குவடு ஒரீஇ மேகலை தடம்
கடலிடை புகுந்த கண் கலுழி ஆறு-அரோ – கம்.அயோ:4 177/3,4
கருவி மா மழை கல்_தடம் கண்டு நான் – கம்.அயோ:4 216/3
வான் எனும் மணி தடம் மலர்ந்த எங்குமே – கம்.அயோ:10 40/4
சூல் தடம் கருங்கார் புரை தோற்றத்தான் – கம்.அயோ:11 36/2
சேல் தடம் கண் திருவொடும் நீங்கிய – கம்.அயோ:11 36/3
பால் தடம் கடல் ஒத்தது பார் என்றான் – கம்.அயோ:11 36/4
பொன் தடம் தேர் வலான் புலமை உள்ளத்தான் – கம்.அயோ:12 3/2
தடம் செய் தேரினான் தானும் நீரினால் – கம்.அயோ:14 92/3
தாமரை செம் கண் இ தடம் கை வீரர்கள் – கம்.ஆரண்:4 13/2
விரை தடம் தாரினான் வேந்தர் வேந்தன்-தன் – கம்.ஆரண்:4 18/3
வரை தடம் தோள் இணை வலியவோ என்றான் – கம்.ஆரண்:4 18/4
எற்றும் கையினை நிலத்தினில் இணை தடம் கொங்கை – கம்.ஆரண்:6 91/2
நீர் தரங்கம் நெடும் தடம் தோள்களா – கம்.ஆரண்:7 25/2
உடை தடம் படைகளும் ஒழிய உற்று எதிர் – கம்.ஆரண்:7 102/2
கடம் கலுழ் தடம் களிறு தேர் பரி கடாவி – கம்.ஆரண்:9 3/3
எந்திர தடம் தேர் இழந்தான் இழந்து – கம்.ஆரண்:9 20/1
கரும் தடம் கண்ணியர் கண்ணின் வெள்ளத்தே – கம்.ஆரண்:10 23/4
சந்து ஆர் தடம் தோளோடும் தாழ் தட கைகளோடும் – கம்.ஆரண்:10 149/2
பெரும் தடம் கண்ணவள் பேசல் மேயினாள் – கம்.ஆரண்:12 36/4
வாள் தடம் கண்ணி நீர் யாவர் மா மகள் – கம்.ஆரண்:12 38/3
புண்டரீக தடம் காடு பூத்து ஒரு – கம்.ஆரண்:13 62/2
தடம் பெரும் கண்ணினாள்-தன் தனிமையை நினையலுற்றான் – கம்.ஆரண்:14 8/4
பாழி அம் தடம் தோள் வென்றி மாருதி பதும செம் கண் – கம்.கிட்:2 30/3
தாள் படா கமலம் அன்ன தடம் கணான் தம்பிக்கு அம்மா – கம்.கிட்:2 33/1
மேக்கு உயர் தடம் தோள் பெற்று வீரர் ஆய் விளைந்த என்பான் – கம்.கிட்:3 18/4
தூண் திரள் தடம் தோள் மைந்த தோழனும் நீயும் வாழி – கம்.கிட்:3 29/2
எறுழ் வலி தடம் தோள்களால் சிலையை நாண் ஏற்றி – கம்.கிட்:4 2/3
தோய நன் புணரியும் தொடர் தடம் கிரிகளும் – கம்.கிட்:5 9/3
தடம் பெரும் கண்ணனை தாங்கினான் தனது – கம்.கிட்:6 10/3
வரை தடம் தோளினான் மனத்தின் எண்ணினான் – கம்.கிட்:7 14/2
பாழி தடம் தோளினும் மார்பினும் கைகள் பாய – கம்.கிட்:7 52/3
வல் நெடும் தடம் திரள் புயத்து அடு திறல் வாலி – கம்.கிட்:7 60/2
தன் அடி தாழ்தலோடும் தாமரை தடம் கணானும் – கம்.கிட்:7 157/1
கரும் தடம் கண்ணினாளை நாடல் ஆம் காலம்-காறும் – கம்.கிட்:9 19/3
பாழி அம் தடம் தோள் வீர பார்த்திலை-போலும் அன்றே – கம்.கிட்:9 21/3
ஊழி நாயகனும் வேறு ஓர் உயர் தடம் குன்றம் உற்றார் – கம்.கிட்:9 31/4
மறைந்தன தடம் திசை வருந்தினர் பிரிந்தார் – கம்.கிட்:10 70/3
தடுத்த தாள் நெடும் தடம் கிரிகள் தாழ்வரை – கம்.கிட்:10 106/1
தடம் கை கூப்பினன் தாரை முன் நாள் தந்த – கம்.கிட்:11 22/2
ஆர்க்கும் நூபுரங்கள் பேரி அல்குல் ஆம் தடம் தேர் சுற்ற – கம்.கிட்:11 46/1
இணர் தொகை ஈன்ற பொன் தார் எறுழ் வலி தடம் தோள் எந்தாய் – கம்.கிட்:11 87/3
தனி வரும் தடம் கிரி என பெரியவன் சலத்தால் – கம்.கிட்:12 8/1
கன்று வளர் தடம் சாரல் மயேந்திர மா நெடு வரையும் கடலும் காண்டிர் – கம்.கிட்:13 31/4
தார் ஆழி கலை சார் அல்குல் தடம் கடற்கு உவமை தக்கோய் – கம்.கிட்:13 37/2
கரிய ஆய் வெளிய ஆகும் வாள் தடம் கண்கள் அம்மா – கம்.கிட்:13 54/4
ஏமகூட தடம் கிரியை எய்தினார் – கம்.கிட்:14 11/4
உழை தடம் கண்ணி என்று உரைத்திட்டு ஊழின் வந்து – கம்.கிட்:16 1/3
தார் நிழல் பரப்பும் தோளான் தடம் கடல் தாவா முன்னம் – கம்.கிட்:17 27/3
குரகத தடம் தேர்_இனம்-அவை பயில் கொட்டில் – கம்.சுந்:2 14/2
தள்ளுற பாணி தள்ளா நடம் புரி தடம் கண் மாதர் – கம்.சுந்:2 36/2
வடம் தரு தடம் கொள் புய மைந்தர் கலவி போர் – கம்.சுந்:2 158/1
மடந்தையர் தடம் தன முகட்டிடை மயங்கி – கம்.சுந்:2 158/3
தழைத்த பொன் முலை தடம் கடந்து அருவி போய் தாழ – கம்.சுந்:3 6/1
கயிலையின் திரண்ட முரண் தொடர் தடம் தோள் கனகனது உயர் வரம் கடந்த – கம்.சுந்:3 82/3
நேர்தரும் பரவை பிறழ் திரை தவழ்ந்து நெடும் தடம் திசை-தொறும் நிமிர – கம்.சுந்:3 90/2
தாங்கினள் மலர் கண் மிசை ஒற்றினள் தடம் தோள் – கம்.சுந்:4 66/2
தூண் திரள் தடம் தோளானும் உற்றது சொல்லலுற்றான் – கம்.சுந்:4 73/4
சந்து ஆர் தடம் குன்றினில் தன் உயிர் காதலோனும் – கம்.சுந்:4 89/3
தாமரை தடம் பொய்கை செம் சந்தனம் – கம்.சுந்:6 33/1
கார் கரும் தடம் கடல்களும் மழை முகில் கணனும் – கம்.சுந்:7 51/1
சொரி முத்த மாலை சூழும் துகில் கொடி தடம் தேர் சுற்ற – கம்.சுந்:8 4/4
ஆயிரம் ஐந்தொடு ஐந்து ஆம் ஆழி அம் தடம் தேர் அ தேர்க்கு – கம்.சுந்:8 10/1
தீயவன் தடம் தேர் சுற்றி தெற்றென சென்ற சேனை – கம்.சுந்:8 10/4
முறிந்தன தெறும் கரி முடிந்தன தடம் தேர் – கம்.சுந்:8 25/3
நெரிந்தன தடம் சுவர் நெரிந்தன பெரும் பார் – கம்.சுந்:8 27/1
கொடி தடம் தேரொடும் குரகத குழுவை – கம்.சுந்:8 37/1
ஓங்கு இரும் தடம் தேர் பூண்ட உளை வய புரவி ஒல்கி – கம்.சுந்:10 16/1
மீண்டு போய் விழ வீசி ஆங்கு அவன் மிடல் தடம் தேர் – கம்.சுந்:11 42/3
பாழி தோளவன் அ தடம் தேர் மிசை பாய்ந்தான் – கம்.சுந்:11 43/2
அ தடம் பெரும் தேரொடும் எடுத்து எறிந்து ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:11 50/4
மை தடம் கண்ணியர் மைந்தர் யாவரும் – கம்.சுந்:12 2/1
புவி தடம் படர் மேருவை பொன் முடி என்ன – கம்.சுந்:12 41/3
அம் கய தடம் தாமரைக்கு அலரியோன் ஆகி – கம்.சுந்:12 49/2
வில் பெரும் தடம் தோள் வீர வீங்கு நீர் இலங்கை வெற்பில் – கம்.சுந்:14 29/1
தன்னை கண்டும் இரங்காது தனியே கதறும் தடம் கடல்-வாய் – கம்.யுத்1:1 5/2
கல் தடம் தோளினான் எரியும் கண்ணினால் – கம்.யுத்1:2 22/2
வாள் தடம் தவழ் ஆரமும் வயங்கு ஒளி மார்பும் – கம்.யுத்1:2 100/3
பாழி வன் தடம் திசை சுமந்து ஓங்கிய பணை கை – கம்.யுத்1:3 3/1
தாமரை தடம் கண்ணினான் பேர் அவை தவிர – கம்.யுத்1:3 8/1
வள தடம் தாமரை மலர்ந்ததாம் என – கம்.யுத்1:4 15/3
பெரும் தடம் கொம்பிடை பிரிந்த சேவலை – கம்.யுத்1:4 29/2
புண்டரீக தடம் புரையும் பூட்சியான் – கம்.யுத்1:4 48/2
மந்தர தடம் தோள் வீரர் வலம்செய்தார் பாடி வைப்பை – கம்.யுத்1:4 149/4
மா தடம் திசை-தொறும் வளைத்த வல் இருள் – கம்.யுத்1:5 3/1
மணி பரும் தடம் குப்பைகள் மறி கடல் வெந்து – கம்.யுத்1:6 25/3
சாய் உரைப்ப அரியவாய தடம் தோள் – கம்.யுத்1:11 15/2
தத்தி எதிர் சென்று திசை வென்று உயர் தடம் தோள் – கம்.யுத்1:12 8/2
தடம் கொள் குன்றும் மரங்களும் தாங்கியே – கம்.யுத்2:15 4/1
தளை அவிழ்ந்த கொழும் தடம் தாமரை – கம்.யுத்2:15 6/3
பத்தி வன் தடம் தோள் உற பற்றுவான் – கம்.யுத்2:15 66/4
தட்டுறு குறங்கு போல தடம் துயில் கொள்வதானான் – கம்.யுத்2:16 48/4
கொடி தடம் தேரின் முன்னர் குதித்து எதிர் குறுகி நின்றான் – கம்.யுத்2:16 185/4
பொன் தடம் தோளின் வீசி புடைத்தனன் பொறியின் சிந்தி – கம்.யுத்2:16 190/3
ஆறு தேரினும் அகன்றது அ அனுமன்-தன் தடம் தோள் – கம்.யுத்2:16 226/4
புண்டரீக தடம் பூத்து பொன் சிலை – கம்.யுத்2:16 274/2
தாது ராக தடம் குன்றம் தாரை சால் – கம்.யுத்2:16 291/1
தாக்குகின்றன நுழைகில தலையது தாமரை தடம் கண்ணான் – கம்.யுத்2:16 328/1
சுந்தர தடம் தோள் வளை மாசுணம் சுற்றிய தொழில் காட்ட – கம்.யுத்2:16 338/3
உரம் கொண்ட தடம் சிலையின் உயர் நெடு நாண் உள் கொளுவா – கம்.யுத்2:16 354/2
கெண்டை தடம் கண்ணாள் உள்ளே கிளுகிளுத்தாள் – கம்.யுத்2:17 87/4
எரிந்தார் நெடும் தடம் தேர் இழிந்து எல்லாரும் முன் செல்ல – கம்.யுத்2:18 163/3
புடைத்தான் அவன் தடம் தேரொடு நெடும் சாரதி புரண்டான் – கம்.யுத்2:18 168/3
மாற்று ஒரு தடம் தேர் ஏறி மாறு ஒரு சிலையும் வாங்கி – கம்.யுத்2:18 200/1
சாயா பெரும் சாய் கெட தாம்புகளால் தடம் தோள் – கம்.யுத்2:19 21/2
மதுகை தடம் தோள் வலி காட்டிய வான வேந்தன் – கம்.யுத்2:19 22/3
சுற்றும் வந்து கவி வீரர் வீசிய சுடர் தடம் கல் வரை தொல் மரம் – கம்.யுத்2:19 63/1
சிலை தடம் பொழி வய கடும் பகழி செல்ல ஒல்கினர் சினத்தினால் – கம்.யுத்2:19 64/1
பொன் உறு தடம் தேர் பூண்ட மடங்கல் மா புரண்ட போதும் – கம்.யுத்2:19 119/1
ஆனையும் தடம் தேரும் தன் ஆர் உயிர் – கம்.யுத்2:19 154/1
சீர் தடம் பெரும் சில்லி அம் தேரினை – கம்.யுத்2:19 155/1
ஏத்த அரும் தடம் தோள் ஆற்றல் என் மகன் எய்த பாசம் – கம்.யுத்2:19 296/1
பெரிய வாள் தடம் கண்ணியர் கணவர்-தம் பெரும் தோள் – கம்.யுத்3:20 63/1
திண் திறல் அரக்கன் கொற்ற பொன் தடம் சில்லி தேரை – கம்.யுத்3:21 15/2
பொன் நெடும் தடம் தேர் பூண்ட புரவியின் குரங்கள் போக்கி – கம்.யுத்3:21 22/3
தலை தடம் தேரன் வில்லன் தாருகன் என்னும் தன்மை – கம்.யுத்3:22 121/2
ஊக்கினான் தடம் தாமரை திரு முகத்து உதிரம் – கம்.யுத்3:22 187/2
கங்கை அழுதாள் நாமடந்தை அழுதாள் கமல தடம் கண்ணன் – கம்.யுத்3:23 5/3
தையலை இராமன் மேனி தைத்த வேல் தடம் கணாளை – கம்.யுத்3:23 32/1
அ தடம் கிரியை நீங்கி அ தலை அடைந்த வள்ளல் – கம்.யுத்3:24 54/1
புண்டரீக தடம் தருமம் பூத்து என – கம்.யுத்3:24 66/4
அலங்கல் அம் தடம் தோள் அண்ணல் அனுமனே ஆதல் வேண்டும் – கம்.யுத்3:26 3/3
பொன் தடம் தோளான் வீரன் பொன் அடி மருங்கில் போனான் – கம்.யுத்3:26 53/4
தடம் திரை பரவை அன்ன சக்கர யூகம் புக்கு – கம்.யுத்3:27 70/1
ஏம தடம் கவசத்து இகல் அகலத்தன இருவோர் – கம்.யுத்3:27 115/1
தத்தா ஒரு தடம் தேரினை தொடர்ந்தான் சரம் தலை-மேல் – கம்.யுத்3:27 122/3
சினத்தால் நெடும் சிலை நாண் தடம் தோள்-மேல் உற செலுத்தா – கம்.யுத்3:27 152/3
மொய் வித்தகன் தடம் தோளினும் நுதல் சூட்டினும் மூழ்க – கம்.யுத்3:27 161/4
முரண் தடம் தண்டும் ஏந்தி மனிதரை முறையை குன்றி – கம்.யுத்3:27 163/1
கோல் கொளும் ஒருவனோடும் கொடி தடம் தேரில் பூண்ட – கம்.யுத்3:27 180/3
போக்கினன் தழுவி பல்-கால் பொன் தடம் தோளின் ஒற்றி – கம்.யுத்3:28 68/4
பூரண தடம் திசை-தொறும் இந்திரன் புலரா – கம்.யுத்3:30 21/3
பிறிந்தனன் வெய்யவன் என்ன பெயர்ந்தனன் மீது உயர்ந்த தடம் பெரிய தோளான் – கம்.யுத்3:31 99/4
விலக்கினான் தடம் தோளினும் மார்பினும் விசிகம் – கம்.யுத்4:32 20/1
தடம் பணையின் நறும் பழனம் தழுவியதே என பொலியும் தகையும் காண்-மின் – கம்.யுத்4:33 23/4
களிறு ஈர்த்து புக மண்டும் கடும் குருதி தடம் சுழிகள் காண்-மின் காண்-மின் – கம்.யுத்4:33 24/4
திணி தடம் கிரி வெடித்து உக சிலையை நாண் தெறித்தான் – கம்.யுத்4:35 29/2
ஆழி அம் தடம் தேர் வீரன் ஏறலும் அலங்கல் சில்லி – கம்.யுத்4:37 1/1
பொன் தடம் தேரும் மாவும் பூட்கையும் புலவு உண் வாள் கை – கம்.யுத்4:37 13/1
கல் தடம் திண் தோள் ஆளும் நெருங்கிய கடல்கள் எல்லாம் – கம்.யுத்4:37 13/2
ஒற்றை வன் தடம் தேரொடும் மகோதரன் ஒருவன் சென்றான் – கம்.யுத்4:37 13/4
வென்றி அம் தடம் தேரினை மீட்க என – கம்.யுத்4:37 182/2
கரும் தடம் கண்ணும் நெஞ்சும் களித்திட இனைய சொன்னாள் – கம்.யுத்4:40 42/4
இரும் தடம் கண்டு அதின் எய்துறா-வகை – கம்.யுத்4:40 58/3
கடி தடம் தாமரை கண்ணின் நோக்கு எனா – கம்.யுத்4:41 98/2

மேல்


தடம்-தொறும் (3)

துவரின் நீள் மணி தடம்-தொறும் இடம்-தொறும் துவன்றி – கம்.அயோ:10 5/2
குவால் மணி தடம்-தொறும் பவள கொம்பு இவர் – கம்.கிட்:1 3/1
கூடு நல் நதி தடம்-தொறும் குடைந்தன படிவுற்று – கம்.கிட்:10 39/3

மேல்


தடம்-தோறு (1)

சந்தின் அடையின் படலை வேதிகை தடம்-தோறு
அந்தி இடு அகில் புகை நுழைந்த குளிர் அன்னம் – கம்.கிட்:10 75/1,2

மேல்


தடமும் (2)

மாதவத்தோர் உறை இடமும் மழை உறங்கும் மணி தடமும் வான மாதர் – கம்.கிட்:13 28/2
சிறையும் தெள்ளு பூம் தடமும் தெண் பளிக்கு – கம்.கிட்:15 13/3

மேல்


தடவ (4)

தடி தடவ பல தலை தழுவ தாள் – கம்.ஆரண்:14 46/1
அடி தடவ பட அரவம் இசைக்கும் – கம்.ஆரண்:14 46/3
நாள்-தொறும் தொடர்ந்த தழங்கு பொன் கழலின் தகை ஒளி நெடு நிலம் தடவ
கேள்-தொறும் தொடர்ந்த முறுவல் வெண் நிலவின் முக_மலர் இரவினும் கிளர – கம்.சுந்:3 79/3,4
தடவ தீ என நிமிர்ந்த குஞ்சியர் உவர் தனி தேர் – கம்.யுத்3:30 27/3

மேல்


தடவரல் (2)

தடவரல் ஒதுக்கம் தகை கொள இயலி – அகம் 323/6
தடவரல் கொண்ட தகை மெல் ஒதுக்கின் – புறம் 135/3

மேல்


தடவரும் (1)

கன்று உடை மட பிடி களிறொடு தடவரும்
புன் தலை மன்றத்து அம் குடி சீறூர் – அகம் 321/9,10

மேல்


தடவாரோ (1)

தம் நெஞ்சம் தாமே தடவாரோ தானவர்கள் – கம்.யுத்2:17 80/4

மேல்


தடவி (9)

தாறு பாய் கரி வன கரி தண்டத்தை தடவி
பாறு பின் செல கால் என செல்வது பண்டு ஓர் – கம்.பால:15 5/2,3
கையால் நிலம் தடவி கண்ணீர் மெழுகுவார் – கம்.அயோ:4 104/1
வேக வெம் பிலம் தடவி வெம்மையான் – கம்.கிட்:3 53/2
சரத நாள்_மலர் யாவையும் குடைந்தன தடவி
சுரத நூல் தெரி விடர் என தேன் கொண்டு தொகுப்ப – கம்.கிட்:10 37/1,2
கையினில் தடவி வெம் காலின் ஏகினான் – கம்.கிட்:14 28/4
தண்டகத்தையும் தடவி ஏகினார் – கம்.கிட்:15 19/3
சாடி கொன்றனன் சிலவரை பிணம்-தொறும் தடவி
தேடி கொன்றனன் சிலவரை கறங்கு என திரிவான் – கம்.சுந்:7 36/3,4
நீரை வற்றிட பருகி மா நெடு நிலம் தடவி
தாருவை சுட்டு மலைகளை தழல்-செய்து தனி மா – கம்.சுந்:13 32/1,2
தண்ணின் நீர் முறை தப்பிடின் தட கையால் தடவி
விண்ணின் மேகத்தை வாரி வாய் பிழிந்திடும் விடாயர் – கம்.யுத்3:31 9/3,4

மேல்


தடவிய (1)

தட்டிய தோளர் மேகம் தடவிய கையர் வானை – கம்.சுந்:7 6/2

மேல்


தடவில் (2)

பகு வாய் தடவில் செம் நெருப்பு ஆர – நெடு 66
கள் உடை தடவில் புள் ஒலித்து ஓவா – நற் 227/7

மேல்


தடவின் (1)

தடவின் ஓங்கு சினை கட்சியில் பிரிந்தோர் – குறு 160/3

மேல்


தடவின (1)

அ புறத்து அண்டம்-தோறும் தடவின சில கை அம்மா – கம்.யுத்1:3 142/4

மேல்


தடவினவோ (1)

உள் இருக்கும் என கருதி உடல் புகுந்து தடவினவோ ஒருவன் வாளி – கம்.யுத்4:38 23/4

மேல்


தடவினுள் (1)

நீயே வட பால் முனிவன் தடவினுள் தோன்றி – புறம் 201/8

மேல்


தடவு (13)

தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட – பெரும் 77
இறவு புறத்து அன்ன பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 19/1
உரவு திரை பொருத பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 235/1
மடவ மன்ற தடவு நிலை கொன்றை – குறு 66/1
தடவு நிலை தாழை சேர்ப்பற்கு – குறு 219/6
முழவு முதல் அரைய தடவு நிலை பெண்ணை – குறு 301/1
தடவு நிமிர் முத்தீ பேணிய மன் எச்சில் – பரி 5/42
முடவு முதிர் புன்னை தடவு நிலை மா சினை – அகம் 10/3
தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ – அகம் 165/10
தடவு நிலை புன்னை தாது அணி பெரும் துறை – அகம் 320/10
தடவு வாய் கலித்த மா இதழ் குவளை – புறம் 105/2
தடவு நிலை பலவின் நாஞ்சில் பொருநன் – புறம் 140/1
கடவுள் ஆலத்து தடவு சினை பல் பழம் – புறம் 199/1

மேல்


தடவுதல் (1)

தடவுதல் அறிவு அரு தனி முதலவனும் – கம்.பால:5 129/3

மேல்


தடவுபு (1)

களி பட்டான் நிலையே போல் தடவுபு துடுப்பு ஈன்று – கலி 101/3

மேல்


தடவும் (7)

சென்னி வான் தடவும் மண்டபத்தில் சேர்ந்து அரி – கம்.பால:5 13/3
பொடியில் தடவும் சிலை நாண் பெரும் பூசல் ஓசை – கம்.அயோ:4 115/2
சகர வேலையின் ஆர் கலி திசைமுகம் தடவும்
சிகர மாளிகை தலம்-தொறும் தெரிவையர் தீற்றும் – கம்.சுந்:2 27/2,3
தலைகள் ஒக்க தடவும் தட கையால் – கம்.யுத்1:8 46/4
சென்னிவான் தடவும் செம்பொன் கோபுரத்து உம்பர் சேர்ந்தான் – கம்.யுத்1:10 24/4
தழுவி விண்ணையும் திசையையும் தடவும் அ தானை – கம்.யுத்3:31 4/4
தடவும் ஆற்றலை கூற்றையும் தமையனை போல – கம்.யுத்4:32 22/3

மேல்


தடவும்-தோறும் (1)

முகில் குலம் தடவும்-தோறும் நனைவன முகிலின் சூழ்ந்த – கம்.பால:10 3/3

மேல்


தடற்று (1)

தடற்று வாள் உருவி தரு தூதரை – கம்.யுத்3:29 5/2

மேல்


தடறு (1)

தடறு தாங்கிய கூன் இளம் தாழையின் – கம்.கிட்:15 47/2

மேல்


தடன் (1)

தடன் ஒக்கும் நிழலை பொன் செய் தண் நறும் தேறல் வள்ளத்து – கம்.பால:19 10/3

மேல்


தடாகம் (1)

தடாகம் ஏற்ற தண் சுனை பாங்கர் – பரி 9/77

மேல்


தடாது (1)

வான் தடாது அரக்கர் என்னும் பெயரையும் மாய்க்கும் என்னா – கம்.யுத்3:22 123/2

மேல்


தடாநின்ற (1)

ஊன் தடாநின்ற வாளி மழை துரந்து உருத்து சென்றான் – கம்.யுத்3:22 123/3

மேல்


தடாரி (11)

கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி
இரு சீர் பாணிக்கு ஏற்ப விரி கதிர் – பொரு 70,71
மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி – பரி 12/41
அரி குரல் தடாரி உருப்ப ஒற்றி – புறம் 369/21
அகன் கண் தடாரி தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 370/18
மதியத்து அன்ன என் விசி-உறு தடாரி
அகன் கண் அதிர ஆகுளி தொடாலின் – புறம் 371/17,18
விசி பிணி தடாரி விம்மென ஒற்றி – புறம் 372/1
சிதாஅர் வள்பின் என் தடாரி தழீஇ – புறம் 376/4
சிதாஅர் வள்பின் சிதர் புற தடாரி
ஊன் சுகிர் வலந்த தெண் கண் ஒற்றி – புறம் 381/12,13
அகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளி – புறம் 385/4
அரி குரல் தடாரி இரிய ஒற்றி – புறம் 390/8
மதியத்து அன்ன என் அரி குரல் தடாரி
இரவுரை நெடுவார் அரிப்ப வட்டித்து – புறம் 398/12,13

மேல்


தடாரியின் (1)

அரி குரல் தடாரியின் யாமை மிளிர – புறம் 249/4

மேல்


தடாரியொடு (1)

தீம் குரல் அரி குரல் தடாரியொடு
ஆங்கு நின்ற என் கண்டு – புறம் 395/25,26

மேல்


தடாஅ (1)

தடாஅ நிலை ஒரு கோட்டு அன்ன – நற் 18/9

மேல்


தடி (24)

கரும் கண் வராஅல் பெரும் தடி மிளிர்வையொடு – நற் 60/4
வாளை ஈர்ம் தடி வல்லிதின் வகைஇ – நற் 120/5
நேர் கண் சிறு தடி நீரின் மாற்றி – நற் 254/10
பனை தடி புனத்தின் கை தடிபு பல உடன் – பதி 36/5
தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை – பரி 4/21
தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை – பரி 4/21
மனைவியர் நிறை-வயின் வசி தடி சமைப்பின் – பரி 5/39
தடி குறை இறுபு இறுபு தாயின கிடப்ப – கலி 104/53
தடி கண் புரையும் குறும் சுனை ஆடி – கலி 108/41
விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழும் கண் ஊன் தடி
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் – அகம் 193/9,10
நிணம் பொதி விழு தடி நெருப்பின் வைத்து எடுத்து – அகம் 265/13
காயல் சிறு தடி கண் கெட பாய்தலின் – அகம் 366/5
புலவு நாற்றத்த பைம் தடி
பூ நாற்றத்த புகை கொளீஇ ஊன் துவை – புறம் 14/12,13
விசும்பு ஆடு எருவை பசும் தடி தடுப்ப – புறம் 64/4
குழவி இறப்பினும் ஊன் தடி பிறப்பினும் – புறம் 74/1
மான் தடி புழுக்கிய புலவு நாறு குழிசி – புறம் 168/9
என்பொடு தடி படு இடம் எல்லாம் எமக்கு ஈயும்-மன்னே – புறம் 235/6
தடி உடை எயிற்று பேழ் வாய் தாடகை தலைகள்-தோறும் – கம்.பால:7 51/2
தலை மிதந்தன நெடும் தடி மிதந்தன தட கை_மலை – கம்.ஆரண்:7 83/2
தடி தடவ பல தலை தழுவ தாள் – கம்.ஆரண்:14 46/1
தடி வனம் மிடைந்தன தயங்கு பூண் ஒளி – கம்.கிட்:11 120/3
தடி உடை முகில்_குலம் இன்றி தா இல் வான் – கம்.சுந்:3 43/3
அறுவன அவை அவை கடவினர் தடி தலை – கம்.யுத்2:18 131/3
தடி உண்டு ஆடி கூளி தடிக்கின்றன காணீர் – கம்.யுத்4:33 15/4

மேல்


தடிக்கின்றன (1)

தடி உண்டு ஆடி கூளி தடிக்கின்றன காணீர் – கம்.யுத்4:33 15/4

மேல்


தடிக்கு (1)

நிணம் தரு நெடும் தடிக்கு உலகு நேருமோ – கம்.யுத்2:16 103/2

மேல்


தடிக்கும் (1)

மெலியும் இடை தடிக்கும் முலை வேய் இளம் தோள் சே அரி கண் வென்றி மாதர் – கம்.ஆரண்:10 4/3

மேல்


தடிகின்றாரும் (1)

கண்களை சூல்கின்றாரும் கழுத்தினை தடிகின்றாரும்
புண் கொள திறந்து மார்பின் ஈருளை போக்குவாரும் – கம்.யுத்3:29 41/1,2

மேல்


தடித்த (1)

ஏங்கும் இடை தடித்த முலை இருண்ட குழல் மருண்ட விழி இலவ செ வாய் – கம்.பால:5 36/3

மேல்


தடித்தது (1)

தடித்தது மேனி என்னே யார் உளர் தன்மை தேர்வார் – கம்.சுந்:14 48/4

மேல்


தடித்தன (1)

தடித்தன எயிற்றினால் தலைகள் சந்து அற – கம்.யுத்2:18 91/2

மேல்


தடித்தாள் (2)

ஒருங்குடன் அருந்தினரை ஒத்து உடல் தடித்தாள் – கம்.பால:22 38/4
உண்டாள் உடல் தடித்தாள் வேறு ஒருத்தி ஒக்கின்றாள் – கம்.யுத்2:17 89/4

மேல்


தடித்தின் (2)

சரிய வீழ்ந்த தடித்தின் முடி தலை – கம்.கிட்:11 37/2
தைத்த வாளிகள் இன்று உள குன்றின் வீழ் தடித்தின் – கம்.யுத்1:2 116/4

மேல்


தடித்து (7)

தடித்து வீழ்வன என தகர்ந்து சிந்தின – கம்.கிட்:7 20/3
தடித்து ஆம் என்ன தன் எதிர் செல்லும் தழல் வேலை – கம்.சுந்:2 86/1
வலம் துடித்தன மாதிரம் துடித்தன தடித்து இன்றி நெடு வானம் – கம்.சுந்:2 202/3
தடித்து மீன்_குலம் விசும்பிடை தயங்குவ சலத்தின் – கம்.யுத்3:22 100/1
இ கணத்தும் எறிப்ப தடித்து என – கம்.யுத்4:37 43/1
தடித்து வைத்து அன்ன வெம் கணை தாக்கு அற – கம்.யுத்4:37 45/1
தரங்க நீர் வேலையில் தடித்து வீழ்ந்து-என – கம்.யுத்4:38 21/1

மேல்


தடிதல் (1)

கடி_மரம் தடிதல் ஓம்பு நின் – புறம் 57/10

மேல்


தடிந்த (9)

சூர் முதல் தடிந்த சுடர் இலை நெடு வேல் – திரு 46
மா முதல் தடிந்த மறு இல் கொற்றத்து – திரு 60
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை – பதி 11/5
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின வேந்தே – பதி 12/3
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின் – பதி 20/4
சுடர் வீ வாகை கடி முதல் தடிந்த
தார் மிகு மைந்தின் நார்முடிச்சேரல் – பதி 40/15,16
தயிர் உடைக்கும் மத்து என்ன உலகை நலி சம்பரனை தடிந்த அ நாள் – கம்.ஆரண்:4 23/1
தண்டாத வாளி தடிந்த தனி வார்த்தை – கம்.யுத்2:17 89/3
தாக்கிய பகழி கூர் வாய் தடிந்த புண் தழும்பும் இன்றி – கம்.யுத்3:28 68/3

மேல்


தடிந்தவன் (1)

சூர் தடிந்தவன் மயிலிடை பறித்த வன் தொகை – கம்.சுந்:9 17/1

மேல்


தடிந்தனர்கள் (1)

மானிடர் தடிந்தனர்கள் வாள் உருவி என்றாள் – கம்.ஆரண்:10 50/4

மேல்


தடிந்தனன் (2)

வலத்த காலையும் வடித்த வெம் கணையினால் தடிந்தனன் தனு வல்லான் – கம்.யுத்2:16 341/4
தடிந்தனன் திருவை அந்தோ தவிர்ந்தது தருமம் அம்மா – கம்.யுத்3:26 45/4

மேல்


தடிந்தார் (1)

தம் தம் மாக்களை தம் படையால் சிலர் தடிந்தார்
எற்றி மாருதி தட கைகளால் விசைத்து எறிய – கம்.சுந்:7 42/3,4

மேல்


தடிந்தான் (2)

தான் உடை சரத்தால் அவர் தலைமலை தடிந்தான் – கம்.யுத்2:15 230/4
தானவ பெரும் கரிகளை வாள் கொண்டு தடிந்தான் – கம்.யுத்3:31 1/4

மேல்


தடிந்திட்டோய் (1)

தடிந்திட்டோய் நின் குன்றின் மிசை – பரி 21/29

மேல்


தடிந்திடலும் (1)

தாரோடு அகலங்கள் தடிந்திடலும்
தேரோடு மடிந்தனர் செம் கதிரோன் – கம்.யுத்3:31 196/2,3

மேல்


தடிந்து (18)

மீன் தடிந்து விடக்கு அறுத்து – பட் 176
நெடுமொழி பணித்து அவன் வேம்பு முதல் தடிந்து
முரசு செய முரச்சி களிறு பல பூட்டி – பதி 44/15,16
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து
பொரு முரண் எய்திய கழுவுள் புறம்பெற்று – பதி 88/6,7
நோய் உடை நுடங்கு சூர் மா முதல் தடிந்து
வென்றியின் மக்களுள் ஒருமையொடு பெயரிய – பரி 5/4,5
கடும் சூர் மா முதல் தடிந்து அறுத்த வேல் – பரி 9/70
எவ்வத்து ஒவ்வா மா முதல் தடிந்து
தெவ்வு குன்றத்து திருந்து வேல் அழுத்தி – பரி 19/101,102
கையதை கொள்ளா தெவ்வர் கொள் மா முதல் தடிந்து
புள்ளொடு பெயரிய பொருப்பு புடை திறந்த வேல் – பரி 21/8,9
தடிந்து உடன் வீழ்த்த கடுங்கண் மழவர் – அகம் 337/11
மலங்கு மிளிர் செறுவின் தளம்பு தடிந்து இட்ட – புறம் 61/3
தடிந்து மாறு பெயர்த்தது இ கரும் கை வாளே – புறம் 269/12
தாள் இரண்டையும் இரண்டு வெம் கணைகளால் தடிந்து
தோள் இரண்டையும் இரண்டு வெம் கணைகளால் துணித்தான் – கம்.ஆரண்:7 133/3,4
தானும் மாள கிளையும் இற தடிந்து
யானும் மாள்வென் இருந்து அரசு ஆள்கிலென் – கம்.கிட்:7 99/2,3
கால் உறு கணை தடிந்து இடுவ காண்டியால் – கம்.சுந்:5 61/4
தறையில் வைக்கிலென் நின் தலை வாளியின் தடிந்து – கம்.யுத்2:15 253/4
வான் உயர் முடி தலை தடிந்து வாசியின் – கம்.யுத்2:18 103/2
முழுத்தம் ஒன்றில் ஒரு வெள்ள வானரம் முடிந்து மாள்வன தடிந்து போய் – கம்.யுத்2:19 65/1
தாம சுடர் வாளி தடிந்து அகல – கம்.யுத்3:31 201/1
அக்கிரீவனை தடிந்து வெம் படையினால் அசைந்த – கம்.யுத்4:41 9/2

மேல்


தடிபு (1)

பனை தடி புனத்தின் கை தடிபு பல உடன் – பதி 36/5

மேல்


தடிய (3)

கொழும் தடிய சூடு என்கோ – புறம் 396/15
சண்ட வெம் கடும் கணை தடிய தாம் சில – கம்.ஆரண்:7 120/1
சாம்பர் ஆயின தட வரை சுடு கணை தடிய – கம்.யுத்2:15 193/4

மேல்


தடியும் (2)

தடியும் கிழங்கும் தண்டினர் தரீஇ – மலை 425
கடி_மரம் தடியும் ஓசை தன் ஊர் – புறம் 36/9

மேல்


தடியொடு (5)

கொழு நிண தடியொடு கூர் நறா பெறுகுவிர் – பெரும் 345
பிணவு நாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇ – மலை 177
முடுவல் தந்த பைம் நிண தடியொடு
நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி முட்டாது – மலை 563,564
வெடி படா ஒடி தூண் தடியொடு
தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை – பரி 4/20,21
கொழு மீன் தடியொடு குறு_மகள் கொடுக்கும் – அகம் 60/6

மேல்


தடியோடு (1)

தடியோடு துடங்கிய தாரைய வெண் – கம்.யுத்2:18 23/3

மேல்


தடிவன (1)

தடிவன கொடும் சரம் தள்ள தள்ளுற – கம்.யுத்3:22 53/1

மேல்


தடிவு (1)

தடிவு ஆர்ந்திட்ட முழு வள்ளூரம் – புறம் 320/13

மேல்


தடு-மின் (1)

தடு-மின் போர்க்கு வருக என சாற்று-மின் – கம்.யுத்2:15 3/2

மேல்


தடுக்க (6)

நின்று உயர் பழியை அஞ்சி நேர்ந்திலன் தடுக்க வள்ளல் – கம்.அயோ:6 8/1
சாவாதிருத்தல் இலள் ஆனது உற்றது அதையோ தடுக்க முடியாது – கம்.ஆரண்:13 68/1
முந்தே தடுக்க ஒழியாது எடுத்த வினையேன் முடித்த முடிவால் – கம்.ஆரண்:13 69/3
தடுக்க_அரும் வெகுளியான் சதுமுகன் படை – கம்.யுத்1:6 56/3
காணலாம் என்னும் ஆசை தடுக்க என் ஆவி காத்தேன் – கம்.யுத்3:23 31/3
தப்பு அற கொன்று நீக்கில் அவனை யார் தடுக்க வல்லார் – கம்.யுத்3:31 60/3

மேல்


தடுக்க_அரும் (1)

தடுக்க_அரும் வெகுளியான் சதுமுகன் படை – கம்.யுத்1:6 56/3

மேல்


தடுக்கல் (2)

தடுக்கல் ஆகலா துயரம் தன் உளே – கம்.அயோ:11 126/3
தடுக்கல் ஆம் தரத்தது அல்லா வலியது தருக்கின் வாங்கி – கம்.யுத்2:16 184/2

மேல்


தடுக்கல்-பாலதோ (2)

தாய் எனும் பெயர் எனை தடுக்கல்-பாலதோ – கம்.அயோ:11 71/4
தனு மறை வித்தகம் தடுக்கல்-பாலதோ – கம்.யுத்2:19 32/4

மேல்


தடுக்கலாதது (1)

தடுக்கலாதது ஓர் விசையினின் எழுந்து அயல் சார்ந்தான் – கம்.யுத்2:15 212/4

மேல்


தடுக்கவும் (1)

போர் வலான் தடுக்கவும் பொருமி விம்மினான் – கம்.அயோ:5 40/3

மேல்


தடுக்கிலையாம்-எனின் (1)

தடுக்கிலையாம்-எனின் குரங்கின் தானையை – கம்.யுத்2:16 300/2

மேல்


தடுக்கின்றார் (1)

தந்தனை போக என தடுக்கின்றார் பலர் – கம்.சுந்:12 4/2

மேல்


தடுக்குநவும் (1)

இரும் கண் எருமை நிரை தடுக்குநவும்
கலி கெழு துணங்கை ஆடிய மருங்கின் – பதி 13/4,5

மேல்


தடுக்கும் (3)

போகில்-தனை தடுக்கும் வேனில் அரும் சுரம் – ஐங் 303/2
ஆறு செல் மாக்கட்கு ஓய் தகை தடுக்கும்
மறாஅ விளையுள் அறாஅ யாணர் – பதி 60/7,8
தீ செல ஒழியவும் தடுக்கும் திண் பில – கம்.கிட்:14 24/2

மேல்


தடுக்கும்படி (1)

இடை ஒன்று அது தடுக்கும்படி செம் தீ உக எய்தான் – கம்.யுத்3:27 138/2

மேல்


தடுத்த (11)

கொடையும் கோளும் வழங்குநர் தடுத்த
அடையா வாயில் மிளை சூழ் படப்பை – பெரும் 400,401
உண்ணுநர் தடுத்த நுண் இடி நுவணை – மலை 445
ஊழ்-உறு தீம் கனி உண்ணுநர் தடுத்த
சாரல் பலவின் சுளையொடு ஊழ் படு – அகம் 2/2,3
புதல்வன் தடுத்த பாலொடு தடைஇ – அகம் 26/12
வாங்கு கை தடுத்த பின்றை ஓங்கிய – அகம் 37/14
கொடுப்போற்கு ஒல்லான் கலுழ்தலின் தடுத்த
மா நிதி கிழவனும் போன்ம் என மகனொடு – அகம் 66/16,17
இரவலர் தடுத்த வாயில் புரவலர் – புறம் 250/2
கண்ணீர் தடுத்த தண் நறும் பந்தர் – புறம் 250/3
தடுத்த தாள் நெடும் தடம் கிரிகள் தாழ்வரை – கம்.கிட்:10 106/1
தாக்கிய பரிகளும் தடுத்த தேர்களும் – கம்.சுந்:9 32/2
தடுத்த கூர் வாளியின் ஆரை தாங்கலேம் – கம்.யுத்3:31 177/2

மேல்


தடுத்ததும் (1)

அறுத்ததும் தடுத்ததும் அன்றி ஆரியன் – கம்.யுத்4:37 71/3

மேல்


தடுத்தல் (1)

தாங்கினர் படை தலைவர் நூறு சத கோடியர் தடுத்தல் அரியார் – கம்.யுத்3:31 145/4

மேல்


தடுத்தலீர் (1)

தடுத்தலீர் எம்பியை தாங்ககிற்றிலீர் – கம்.யுத்2:18 3/3

மேல்


தடுத்தவர் (1)

தடுத்தவர் சலித்தவர் சரிந்தவர் பிரிந்தவர் தனி களிறு-போல் – கம்.யுத்3:31 137/2

மேல்


தடுத்தன (1)

உண்ணுநர் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து – மலை 138

மேல்


தடுத்தனர் (3)

மக்கள் தாயர் மற்று யாவரும் தடுத்தனர் மறுகி – கம்.சுந்:9 13/2
தடுத்தனர் முகங்கள் தாங்கி தனித்தனி தலைவர் தள்ளி – கம்.யுத்2:19 53/2
தம் இனம் அனைத்தையும் முனைந்து எதிர் தடுத்தனர் தனி தனி-அரோ – கம்.யுத்3:31 147/4

மேல்


தடுத்தனென் (1)

தாக்கு அணங்கு அனையவள் பிறர் மனை என தடுத்தனென் தக்கோர் முன் – கம்.யுத்2:16 322/2

மேல்


தடுத்தனேன் (1)

தடுத்தனேன் ஆவது எல்லாம் தவத்து அரன் தந்த வாளால் – கம்.ஆரண்:13 113/3

மேல்


தடுத்தான் (12)

தந்தனென் என்றனன் வெள்ளி தடுத்தான் – கம்.பால:8 15/4
தடுத்தான் தீவினை தக்கோரை – கம்.சுந்:5 51/2
தையல்-மேல் ஓடலோடும் மகோதரன் தடுத்தான் ஈன்ற – கம்.யுத்2:17 60/3
தால படை கை கொடு சென்று தடுத்தான்
நீல கிரி-மேல் நிமிர் பொன்_கிரி நேர்வான் – கம்.யுத்2:18 247/3,4
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி கொண்டு அவை தடுத்தான் வீரன் – கம்.யுத்2:19 108/4
மு சிர பகழி கோடி தொடுத்து அவை தடுத்தான் முன்பன் – கம்.யுத்2:19 112/4
தக்கிலது என்றனன் மாலி தடுத்தான் – கம்.யுத்3:20 7/4
தாமத்து அங்கதன் மாபெரும்பக்கனை தடுத்தான்
சேம திண் சிலை மாலியும் நீலனும் செறுத்தார் – கம்.யுத்3:20 49/2,3
தூயோனும் அத்துணை வாளிகள் தொடுத்தான் அவை தடுத்தான்
தீயோனும் அ கணத்து ஆயிரம் நெடும் சாரிகை திரிந்தான் – கம்.யுத்3:27 105/3,4
அனலின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு தடுத்தான்
புனலின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு பொறுத்தான் – கம்.யுத்3:27 130/1,2
மீட்டான்_அலன் தடுத்தான்_அலன் முடிந்தான் என விட்டான் – கம்.யுத்3:27 134/2
சண்ட சர மழை கொண்டு அவை இடையே அற தடுத்தான் – கம்.யுத்4:37 48/4

மேல்


தடுத்தான்_அலன் (1)

மீட்டான்_அலன் தடுத்தான்_அலன் முடிந்தான் என விட்டான் – கம்.யுத்3:27 134/2

மேல்


தடுத்தி (2)

தன்முனை கொல்வித்தான் என்று இகழ்வரேல் தடுத்தி தக்கோய் – கம்.கிட்:7 133/2
தடுப்பன தடுத்தி எண்ணம் குறிப்பினால் உணர்ந்து தக்க – கம்.யுத்3:27 7/2

மேல்


தடுத்தியாயின் (1)

தம்பியை தடுத்தியாயின் தந்தனை கொற்றம் என்றான் – கம்.யுத்4:37 9/3

மேல்


தடுத்தியோ (1)

சான்று என நின்ற நீ தடுத்தியோ என்றான் – கம்.அயோ:4 163/3

மேல்


தடுத்து (9)

தடுத்து இமையாமல் இருந்தவர் தாளில் – கம்.பால:13 34/1
தடுத்து வல்லவர் தணிவு செய்து நோய் – கம்.கிட்:3 56/1
தாள் துணை தொழுது மைந்தன் தடுத்து இடை தருதி என்றான் – கம்.சுந்:10 1/4
தன் மணி கழுத்தில் சார்த்தும் அளவையில் தடுத்து நாயேன் – கம்.சுந்:14 39/3
தாம் வர தடுத்து வீழ்த்தான் தாமரை_கண்ணன் தம்பி – கம்.யுத்2:19 111/4
தன் தாதையை முன்பு தடுத்து ஒரு நாள் – கம்.யுத்3:20 87/1
சாய்ந்தது காக்கும் தெய்வம் சலித்தன தடுத்து வந்து – கம்.யுத்3:24 61/2
இருவர் வில் பிடித்து யாவரை தடுத்து நின்று எய்வார் – கம்.யுத்3:31 37/4
தடுத்து வீரர்-தாமும் ஒன்று செய்யுமா சலத்தினால் – கம்.யுத்3:31 84/4

மேல்


தடுத்துவிட்டான் (1)

தாழ்வு இலா படைகள் மூன்றும் தொடுத்தனென் தடுத்துவிட்டான் – கம்.யுத்3:28 3/4

மேல்


தடுப்ப (13)

தொடி கை மகடூஉ மகமுறை தடுப்ப
இரும் காழ் உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த – சிறு 192,193
மகமுறை தடுப்ப மனை-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 185
வறிது கூட்டு அரியல் இரவலர் தடுப்ப
தான் தர உண்ட நனை நறவு மகிழ்ந்து – பதி 40/18,19
விசும்பு ஆடு எருவை பசும் தடி தடுப்ப
பகை புலம் மரீஇய தகை பெரும் சிறப்பின் – புறம் 64/4,5
தாழ்ந்த வங்க வாரியில் தடுப்ப ஒணா மதத்தினால் – கம்.பால:3 16/3
சரம் தரு தபம் அல்லால் தடுப்ப அரும் சாபம் வல்ல – கம்.பால:9 20/1
தழைந்த சந்தன சோலை தன் செலவினை தடுப்ப
நுழைந்து போகின்ற மதி இறால் ஒப்ப நோக்காய் – கம்.அயோ:10 9/3,4
சங்கரற்கும் தடுப்ப அரும் தன்மையான் – கம்.ஆரண்:7 22/4
தந்து அளிப்ப தடுப்ப_அரும் வேகத்தான் – கம்.கிட்:11 23/3
தரிப்பு இலாது உரைத்த மாற்றம் தடுப்ப_அரும் தகைத்தது ஆய – கம்.கிட்:16 16/2
சொரிந்த வெம் படை துணிந்திட தடுப்ப_அரும் தொழிலால் – கம்.யுத்2:16 243/2
தம்-மின் என இன்னன மொழிந்து எதிர் பொழிந்தன தடுப்ப அரியவாம் – கம்.யுத்3:31 147/2
தான் அவை தொடுத்த போது தடுப்ப அரிது உலகம் தானே – கம்.யுத்3:31 225/1

மேல்


தடுப்ப_அரும் (3)

தந்து அளிப்ப தடுப்ப_அரும் வேகத்தான் – கம்.கிட்:11 23/3
தரிப்பு இலாது உரைத்த மாற்றம் தடுப்ப_அரும் தகைத்தது ஆய – கம்.கிட்:16 16/2
சொரிந்த வெம் படை துணிந்திட தடுப்ப_அரும் தொழிலால் – கம்.யுத்2:16 243/2

மேல்


தடுப்பது (3)

செய் வினைக்கு உதவும் நட்பால் செல்பவர் தடுப்பது ஏய்க்கும் – கம்.அயோ:6 1/2
சென்று கூடல் ஆம் பொழுது எலாம் தடுப்பது திடனால் – கம்.ஆரண்:13 83/2
சாதுகை மாந்தர்-தம்மை தடுப்பது என்று அருளி செம் கண் – கம்.யுத்4:40 41/2

மேல்


தடுப்பர் (2)

தடுப்பர் பின்றுவர் ஒன்றுவர் தழுவுவர் விழுவர் – கம்.கிட்:7 56/4
தடுப்பர் காண்பரேல் கொல்லவும் வல்லர் அ தவத்தோர் – கம்.யுத்3:22 91/2

மேல்


தடுப்பவர் (1)

நின்றார்கள் தடுப்பவர் இன்மை நெளிந்தார் – கம்.யுத்2:18 250/1

மேல்


தடுப்பவரே (1)

தடுப்பவரே பகை தம்மையும் அன்னார் – கம்.பால:8 21/3

மேல்


தடுப்பன (2)

தனித்தனி தடுப்பன போலும் சால்பின – கம்.பால:23 66/2
தடுப்பன தடுத்தி எண்ணம் குறிப்பினால் உணர்ந்து தக்க – கம்.யுத்3:27 7/2

மேல்


தடுப்பாய் (1)

நீயே இது தடுப்பாய் எனின் நினக்கு ஆர் எதிர் நிற்பார் – கம்.யுத்3:27 145/2

மேல்


தடுப்பார் (1)

சலியா நிலையாய் என்றால் தடுப்பார் உளரோ என்றான் – கம்.அயோ:4 62/4

மேல்


தடுப்பான் (2)

தன் நேர் இலாத தம்பி தடுப்பான் பிறர் இல்லை – கம்.ஆரண்:15 34/3
வலம் கொள் ஒரு கைத்தலையில் வைத்து எதிர் தடுப்பான்
விலங்கினரை நூறி வரி வெம் சிலையினோர்-தம் – கம்.சுந்:5 5/2,3

மேல்


தடுப்பு (2)

தானே வரின் நின்று தடுப்பு அரிதால் – கம்.ஆரண்:13 16/2
தன் நிறத்து உருவ வாளி தடுப்பு இல சார்ந்த போதும் – கம்.யுத்2:19 119/3

மேல்


தடுப்பென் (1)

தாம் பொறியின் பல மாயம் தரும் பொறிகள் அறிந்து அவற்றை தடுப்பென் அன்றே – கம்.ஆரண்:6 131/3

மேல்


தடுமாற்றம் (2)

கை ஊழ் தடுமாற்றம் நன்று – பரி 17/46
வீழ்வார் கண் தோன்றும் தடுமாற்றம் ஞாலத்துள் – கலி 145/16

மேல்


தடுமாற்று (1)

தண்ணீர் பெறாஅ தடுமாற்று அரும் துயரம் – கலி 6/5

மேல்


தடுமாற (3)

சரிந்த பூம் துகில்கள் தாங்கார் இடை தடுமாற தாழார் – கம்.பால:21 2/2
இழை தொடுத்து இலங்கும் மாடத்து இடை தடுமாற ஏறி – கம்.சுந்:2 182/3
சார்தரும் கடுவின் எயிறு உடை பகு வாய் அனந்தனும் தலை தடுமாற
மூரி நீர் ஆடை இரு நில மடந்தை முதுகு உளுக்குற்றனள் முரல – கம்.சுந்:3 90/3,4

மேல்


தடுமாறல் (1)

தாளில் தடுமாறல் தவிர்ந்து தகைந்தான் – கம்.யுத்2:18 241/2

மேல்


தடுமாறலால் (1)

தள்ளி ஓடி அலை தடுமாறலால்
தெள்ளு நீரிடை மூழ்கு செந்தாமரை – கம்.பால:18 29/1,2

மேல்


தடுமாறா (1)

சகரம் முந்நீர் செம்புனல் வெள்ளம் தடுமாறா
மகர நன் மீன் வந்தன காணா மனம் உட்கி – கம்.யுத்4:33 16/1,2

மேல்


தடுமாறாது (1)

கை தடுமாறாது உள்ளம் உயிர் இனம் கலங்கா யாக்கை – கம்.யுத்3:28 31/2

மேல்


தடுமாறாள் (1)

தன் நேர் இல்லா தீயவள் உள்ளம் தடுமாறாள்
முன்னே தந்தாய் இ வரம் நல்காய் முனிவாயேல் – கம்.அயோ:3 34/2,3

மேல்


தடுமாறி (9)

தார் கொண்டாள் தலை கோதை தடுமாறி பூண்ட நின் – கலி 66/15
இரும் கழி ஓதம் போல் தடுமாறி
வருந்தினை அளிய என் மடம் கெழு நெஞ்சே – கலி 123/18,19
தொல் ஊழி தடுமாறி தொகல் வேண்டும் பருவத்தால் – கலி 129/1
இன் அமிழ்து அனைய தீம் சொல் இடை தடுமாறி என்ன – கம்.பால:19 16/2
தம் சொற்கள் குழறி தம்தம் தகை தடுமாறி நின்றார் – கம்.பால:22 19/3
மீனே என்ன மெய் தடுமாறி விழுகின்றாள் – கம்.அயோ:6 16/4
நடுங்கினன் நா தடுமாறி நாட்டமும் – கம்.அயோ:12 13/1
தளர்ந்த சிந்தை தம் இடையினும் நுடங்கிட உயிரொடு தடுமாறி
களம் தவா நெடும் கருவியில் கைகளில் செயிரியர் கலை கண்ணால் – கம்.சுந்:2 190/2,3
தாங்கல் ஆற்றகிலார் தடுமாறி தாம் – கம்.யுத்4:37 23/3

மேல்


தடுமாறிட (1)

தூயோன்-மிசை உலகு யாவையும் தடுமாறிட துரந்தான் – கம்.யுத்3:27 145/4

மேல்


தடுமாறினான் (1)

தண்டு போல் புயத்தான் தடுமாறினான்
உண்டு கோபம் என்று உள்ளத்து உணர்ந்து அவள் – கம்.பால:17 38/2,3

மேல்


தடுமாறு (1)

தடுமாறு நெடும் கொடி தாழ் கடல்-வாய் – கம்.யுத்3:27 35/3

மேல்


தடுமாறும் (4)

நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள் – கலி 110/9
நீடு கதிர் கழனி சூடு தடுமாறும்
வன் கை வினைஞர் புன் தலை சிறாஅர் – புறம் 61/7,8
எல்லை_இல் பொருள்கள் எல்லாம் இடை_தடுமாறும் நீரால் – கம்.பால:1 17/3
சாலவும் தடுமாறும் தனிமையோய் – கம்.சுந்:5 13/4

மேல்


தடுமாறுவார் (2)

தார் தார் பிணக்குவார் கண்ணி ஓச்சி தடுமாறுவார்
மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையா புடைப்பார் – பரி 9/45,46
தாம் பதைத்து உயிர் உள் தடுமாறுவார்
தேம்பு சிற்றிடை சீதையை போல் சிறிது – கம்.பால:21 30/2,3

மேல்


தடுமாறுவாரும் (1)

சச்சரி பாணி கொட்டி நிறை தடுமாறுவாரும் – கம்.சுந்:2 187/4

மேல்


தடுமாறுவான் (1)

தான் நின்று எய்யகில்லான் தடுமாறுவான் – கம்.ஆரண்:14 25/4

மேல்


தடேன்-என்னின் (1)

யான் தடேன்-என்னின் மற்று இ எழு திரை வளாகம் என் ஆம் – கம்.யுத்3:22 123/1

மேல்


தடை (14)

வேண்டு வழி நடந்து தாங்கு தடை பொருது – பரி 7/19
மட நடை பாட்டியர் தப்பி தடை இறந்து – பரி 10/37
காகம் முதலிய முந்திய தடை செய்வன கண்டான் – கம்.பால:24 5/2
தார்_இனம் குழுமின தடை_இல் கூற்று என – கம்.ஆரண்:7 33/3
இ வழி இருந்த-காலை தடை அவற்கு இல்லை என்றார் – கம்.ஆரண்:10 166/4
தடை புகு மந்திரம் தகைந்த நாகம் போல் – கம்.சுந்:2 127/1
இறுதியே இயைவது ஆனால் இடை ஒன்றால் தடை உண்டாமோ – கம்.யுத்2:16 42/4
தடை ஏதும் இல் குலம் முனிந்து சலத்தால் – கம்.யுத்2:18 249/1
தடை உள அல்ல தாங்கும் தன்மையிர் அல்லீர் தாக்கிற்கு – கம்.யுத்3:22 20/2
தடை இலாது உடற்றுறு சண்டமாருதம் – கம்.யுத்3:24 93/3
ஏல் நாளும் இது ஆனால் எதிர் தடை இல்லதை எடுத்தான் – கம்.யுத்3:27 151/4
எனைத்து ஆயது ஒர் பொருளால் இடை தடை இல்லதை விட்டான் – கம்.யுத்3:27 152/4
பெரும் தடை உற்று-என பேதுற்றாள்-அரோ – கம்.யுத்4:40 58/4
தடை ஒரு சிறிது இன்று ஆகி தாவி வான் படரும் வேலை – கம்.யுத்4:41 20/3

மேல்


தடை_இல் (1)

தார்_இனம் குழுமின தடை_இல் கூற்று என – கம்.ஆரண்:7 33/3

மேல்


தடைக்க (1)

தடைக்க_அரும் பெரு வலி சம்பர பெயர் – கம்.ஆரண்:13 111/1

மேல்


தடைக்க_அரும் (1)

தடைக்க_அரும் பெரு வலி சம்பர பெயர் – கம்.ஆரண்:13 111/1

மேல்


தடைகொண்டு (1)

இடையே தடைகொண்டு தன் ஏடு அவிழ் அம் கை – கம்.யுத்2:18 249/3

மேல்


தடைசெய்குநர் (1)

செய்ய கருதி தடைசெய்குநர் தேவர் ஏனும் – கம்.அயோ:4 123/3

மேல்


தடையா (1)

நசையுநர் தடையா நன் பெரு வாயில் – பொரு 66

மேல்


தடையின (2)

தடையின திரண்ட தோள் தகை வாட சிதைத்ததை – கலி 45/15
தடையின மன்னும் தண்ணிய திரண்ட – அகம் 199/17

மேல்


தடைஇ (5)

கொம்மை வரு முலை வெம்மையில் தடைஇ
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பண்ணு முறை நிறுப்ப – நெடு 69,70
இழை அணி ஆயமொடு தகு நாண் தடைஇ
தைஇ திங்கள் தண் கயம் படியும் – நற் 80/6,7
முறம் செவி யானை தட கையின் தடைஇ
இறைஞ்சிய குரல பைம் தாள் செந்தினை – நற் 376/1,2
புதல்வன் தடுத்த பாலொடு தடைஇ
திதலை அணிந்த தேம் கொள் மென் முலை – அகம் 26/12,13
தடைஇ திரண்ட நின் தோள் சேர்பு அல்லதை – அகம் 218/8

மேல்


தடைஇய (9)

அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை – நெடு 149
எம் ஊர் வாயில் உண்துறை தடைஇய
கடவுள் முது மரத்து உடன் உறை பழகிய – நற் 83/1,2
தேம் முதிர் சிலம்பில் தடைஇய
வேய் மருள் பணை தோள் அழியலள்-மன்னே – நற் 188/8,9
இரும் பிடி தட கையின் தடைஇய பெரும் புனம் – நற் 344/3
குறும் பொறை தடைஇய நெடும் தாள் வேங்கை – குறு 134/3
வீங்கு இறை தடைஇய அமை மருள் பணை தோள் – பதி 54/3
நன்றும் தடைஇய மென் தோளாய் கேட்டு ஈவாய் ஆயின் – கலி 93/5
பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள் – அகம் 181/24
பலவு பல தடைஇய வேய் பயில் அடுக்கத்து – அகம் 323/8

மேல்


தண் (547)

தலை பெயல் தலைஇய தண் நறும் கானத்து – திரு 9
உருள் பூ தண் தார் புரளும் மார்பினன் – திரு 11
பெரும் தண் சண்பகம் செரீஇ கரும் தகட்டு – திரு 27
பெரும் தண் கண்ணி மிலைந்த சென்னியன் – திரு 44
சுரும்பு உண தொடுத்த பெரும் தண் மா தழை – திரு 203
செயலை தண் தளிர் துயல்வரும் காதினன் – திரு 207
குறும்பொறி கொண்ட நறும் தண் சாயல் – திரு 213
பெரும் தண் கணவீர நறும் தண் மாலை – திரு 236
பெரும் தண் கணவீர நறும் தண் மாலை – திரு 236
தண் கமழ் அலர் இறால் சிதைய நன் பல – திரு 300
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – பொரு 169
தாழ் தாழை தண் தண்டலை – பொரு 181
தண் வைப்பின் நால் நாடு குழீஇ – பொரு 226
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – சிறு 78
மருதம் சான்ற மருத தண் பணை – சிறு 186
அம் தண் கிடங்கின் அவன் ஆமூர் எய்தின் – சிறு 188
தண் கடல் வரைப்பில் தாங்குநர் பெறாது – பெரும் 18
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – பெரும் 242
தண் மீன் சூட்டொடு தளர்தலும் பெறுகுவிர் – பெரும் 282
நாவல் அம் தண் பொழில் வீவு இன்று விளங்க – பெரும் 465
இழிபு அறியா பெரும் தண் பணை – மது 154
தளி மழை பொழியும் தண் பரங்குன்றில் – மது 263
மருதம் சான்ற தண் பணை சுற்றி – மது 270
தண் கடல் நாடன் ஒண் பூ கோதை – மது 524
தண் நறும் கழுநீர் துணைப்ப இழை புனையூஉ – மது 551
துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து – நெடு 34
தண் நறும் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து – நெடு 55
வடந்தை தண் வளி எறி-தொறும் நுடங்கி – நெடு 173
தண் கய குவளை குறிஞ்சி வெட்சி – குறி 63
செருந்தி அதிரல் பெரும் தண் சண்பகம் – குறி 75
ஞாழல் மௌவல் நறும் தண் கொகுடி – குறி 81
தாது படு தண் நிழல் இருந்தனம் ஆக – குறி 106
தண் நறும் தகரம் கமழ மண்ணி – குறி 108
தண் நறும் தொடையல் வெண் போழ் கண்ணி – குறி 115
தண் கமழ் அலரி தாஅய் நன் பல – குறி 197
தண் கேணி தகை முற்றத்து – பட் 51
வெண்கூதாளத்து தண் பூ கோதையர் – பட் 85
தாழ் உடை தண் பணியத்து – பட் 164
புண்ணியம் முட்டா தண் நிழல் வாழ்க்கை – பட் 204
தலை தவ சென்று தண் பணை எடுப்பி – பட் 239
கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல் – மலை 47
நன் பல உடைத்து அவன் தண் பணை நாடே – மலை 453
குட மலை பிறந்த தண் பெரும் காவிரி – மலை 527
தாமரை தண் தாது ஊதி மீமிசை – நற் 1/3
அழுந்துபட வீழ்ந்த பெரும் தண் குன்றத்து – நற் 2/1
தண் பெரும் பரப்பின் ஒண் பதம் நோக்கி – நற் 4/3
தண் நறும் சிலம்பில் துஞ்சும் – நற் 7/8
தண் சேறு தாஅய மதன் உடை நோன் தாள் – நற் 8/7
நறும் தண் பொழில கானம் – நற் 9/11
பெரும் தண் குளவி குழைத்த பா அடி – நற் 51/8
கண்படை பெறாஅது தண் புலர் விடியல் – நற் 60/3
தைஇ திங்கள் தண் கயம் படியும் – நற் 80/7
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும் – நற் 84/1
பெரும் தண் கானலும் நினைந்த அ பகலே – நற் 87/9
குண்டு நீர் ஆம்பல் தண் துறை ஊரன் – நற் 100/3
தளிர் கவின் எய்திய தண் நறும் பொதும்பில் – நற் 118/2
வண் பரி தயங்க எழீஇ தண் பெயல் – நற் 121/9
கள் கமழ் அலர தண் நறும் காவி – நற் 123/6
பெரும் தெரு உதிர்தரு பெயல் உறு தண் வளி – நற் 132/3
தண் குடி வாழ்நர் அம் குடி சீறூர் – நற் 135/4
சிறு கோல் இணர பெரும் தண் சாந்தம் – நற் 140/2
அரிசில் அம் தண் அறல் அன்ன இவள் – நற் 141/11
என்னதும் பரியலோ இலம் என தண் நடை – நற் 150/6
தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப – நற் 181/11
இரும் புறம் தழூஉம் பெரும் தண் வாடை – நற் 193/4
கண்ணும் தண் பனி வைகின அன்னோ – நற் 197/3
தளிர் சேர் தண் தழை தைஇ நுந்தை – நற் 204/1
நறும் தண் சாரல் ஆடுகம் வருகோ – நற் 204/4
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும் – நற் 219/1
ஒண் பூ தோன்றியொடு தண் புதல் அணிய – நற் 221/2
கணை கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது – நற் 230/3
குளவி தண் கயம் குழைய தீண்டி – நற் 232/2
தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத – நற் 235/8
விழுந்த மாரி பெரும் தண் சாரல் – நற் 244/1
தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல் – நற் 248/3
தண் படு கானமும் தவிர்ந்தனம் செலவே – நற் 256/11
தண் புன கருவிளை கண் போல் மா மலர் – நற் 262/1
செழும் தண் மனையோடு எம் இவண் ஒழிய – நற் 271/3
கண் போல் நீலம் தண் கமழ் சிறக்கும் – நற் 273/8
நெய் தோய் திரியின் தண் சிதர் உறைப்ப – நற் 279/4
தண் துறை ஊரன் தண்டா பரத்தமை – நற் 280/4
தண் கமழ் புது மலர் ஊதும் – நற் 290/8
தண் பெரும் பௌவ நீர் துறைவற்கு நீயும் – நற் 291/5
நெடும் தண் ஆரத்து அலங்கு சினை வலந்த – நற் 292/1
தாமரைக்கு இறைஞ்சும் தண் துறை ஊரன் – நற் 300/4
தண் கமழ் நறும் தார் விறலோன் மார்பே – நற் 304/10
தளி தரு தண் கார் தலைஇ – நற் 316/9
தண் கமழ் வியல் மார்பு உரிதினின் பெறாது – நற் 322/8
நெடு நீர் தண் கயம் துடுமென பாய்ந்து – நற் 330/3
திண் திமில் எண்ணும் தண் கடல் சேர்ப்ப – நற் 331/8
வெம் பகை அரு முனை தண் பெயல் பொழிந்து என – நற் 341/7
தண் கார் தலைஇய நிலம் தணி காலை – நற் 346/2
பெரும் தண் கொல்லி சிறு பசும் குளவி – நற் 346/9
படு மழை பொழிந்த தண் நறும் புறவில் – நற் 361/4
தலை நாட்கு எதிரிய தண் பத எழிலி – நற் 362/3
தளை அவிழ் அலரி தண் நறும் கோதை – நற் 367/9
இல்லமொடு மிடைந்த ஈர்ம் தண் கண்ணியன் – நற் 376/6
கொண்டு செல் பாண நின் தண் துறை ஊரனை – நற் 380/9
தண் வரல் வாடையும் பிரிந்திசினோர்க்கு அழலே – குறு 35/5
தாதின் செய்த தண் பனி பாவை – குறு 48/1
தான் வந்தன்றே தளி தரு தண் கார் – குறு 65/3
நறும் தண் நீரள் ஆர் அணங்கினளே – குறு 70/2
தண் வரல் வாடை தூக்கும் – குறு 76/5
தண் துறை ஊரன் பெண்டினை ஆயின் – குறு 91/3
பெரும் தண் மாரி பேதை பித்திகத்து – குறு 94/1
நூல் அறு முத்தின் தண் சிதர் உறைப்ப – குறு 104/2
தாளி தண் பவர் நாள் ஆ மேயும் – குறு 104/3
ஆடு அமை ஒழுகிய தண் நறும் சாரல் – குறு 115/4
இருள் திணிந்து அன்ன ஈர்ம் தண் கொழு நிழல் – குறு 123/1
நகுமே தோழி நறும் தண் காரே – குறு 126/5
குருந்தொடு அலம்வரும் பெரும் தண் காலையும் – குறு 148/4
பெரும் தண் வாடையும் வாரார் – குறு 160/5
தண் பெரும் பவ்வம் அணங்குக தோழி – குறு 164/4
தண் கடல் படு திரை பெயர்த்தலின் வெண் பறை – குறு 166/1
அயிரை பரந்த அம் தண் பழனத்து – குறு 178/1
தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம் – குறு 188/2
பெய்த குன்றத்து பூ நாறு தண் கலுழ் – குறு 200/1
நெஞ்சிற்கு அணியரோ தண் கடல் நாட்டே – குறு 228/6
தண் கடல் சேர்ப்ப நீ உண்ட என் நலனே – குறு 236/6
ஒண் பொறி எருத்தில் தண் சிதர் உறைப்ப – குறு 242/2
அருவி ஆர்ந்த தண் நறும் காந்தள் – குறு 259/2
கார் எதிர் தண் புனம் காணின் கை வளை – குறு 282/4
தண் துளிக்கு ஏற்ற மலர் போன்றவ்வே – குறு 291/8
கைதை அம் தண் புனல் சேர்ப்பனொடு – குறு 304/7
தண் குரல் எழிலி ஒண் சுடர் இமைப்ப – குறு 314/2
தென் புலம் படரும் தண் பனி நாளே – குறு 317/7
தலை புடை போக்கி தண் கயத்து இட்ட – குறு 330/2
பின்பனி கடை நாள் தண் பனி அற்சிரம் – குறு 338/5
குவளை தண் தழை இவள் ஈண்டு வருந்த – குறு 342/5
அம் தண் பொய்கை எந்தை எம் ஊர் – குறு 354/4
தண் நறும் துறுகல் ஓங்கிய மலையே – குறு 367/7
வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு – குறு 370/2
தண் மழை தலைய ஆகுக நம் நீத்து – குறு 378/3
வெண்_குருகு நரலும் தண் கமழ் கானல் – குறு 381/4
தண் துளிக்கு ஏற்ற பைம் கொடி முல்லை – குறு 382/1
தண் துறை ஊரன் கேண்மை – ஐங் 2/5
தண் துறை ஊரன் தேர் எம் – ஐங் 5/5
தண் துறை ஊரன் வரைக – ஐங் 6/5
தண் துறை ஊரன்-தன் ஊர் – ஐங் 7/5
தண் துறை ஊரன் கேண்மை – ஐங் 9/5
தண் துறை ஊரன் தன்னோடு – ஐங் 10/5
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் – ஐங் 13/3
புணர்ந்தோர் மெய்ம் மணம் கமழும் தண் பொழில் – ஐங் 19/2
தண் துறை ஊரன் தெளிப்பவும் – ஐங் 21/3
தண் அக மண் அளை செல்லும் ஊரற்கு – ஐங் 27/2
தண் சேறு களவன் வரிக்கும் ஊரற்கு – ஐங் 28/2
தண் அக மண் அளை நிறைய நெல்லின் – ஐங் 30/2
தண் தார் அகலம் தலைத்தலை கொளவே – ஐங் 33/4
தண் தளிர் வௌவும் மேனி – ஐங் 38/3
கூதிர் ஆயின் தண் கலிழ் தந்து – ஐங் 45/1
வேனில் ஆயினும் தண் புனல் ஒழுகும் – ஐங் 54/2
தண் புனல் வண்டல் உய்த்து என – ஐங் 69/3
பண்ணை பாய்வோள் தண் நறும் கதுப்பே – ஐங் 74/4
நின்னோடு ஆடினள் தண் புனல் அதுவே – ஐங் 75/4
தண் புனல் ஆடி தன் நலம் மேம்பட்டனள் – ஐங் 76/2
நின்னொடு தண் புனல் ஆடுதும் – ஐங் 77/3
தண் துறை ஊரன் பெண்டு எனப்படற்கே – ஐங் 83/4
தைஇ தண் கயம் போல – ஐங் 84/4
தண் நறும் பழனத்து கிளையோடு ஆலும் – ஐங் 85/2
தண் துறை ஊரனை எவ்வை எம்-வயின் – ஐங் 88/2
தண் புனல் ஆடும் தடம் கோட்டு எருமை – ஐங் 98/1
தண் கடல் வளையினும் இலங்கும் இவள் – ஐங் 106/3
தண் கடல் படு திரை கேள்-தொறும் – ஐங் 107/3
முண்டகம் மலரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் – ஐங் 108/2
துவலை தண் துளி வீசி – ஐங் 141/2
தண் தழை விலை என நல்கினன் நாடே – ஐங் 147/3
தண் நறு நெய்தல் நாறும் – ஐங் 173/3
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் ஒண் தொடி – ஐங் 176/2
தண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிந்து என பண்டையின் – ஐங் 183/3
தண் நறு நெய்தல் தளை அவிழ் வான் பூ – ஐங் 190/1
தண் கடல் சேர்ப்ப வரைந்தனை கொண்மோ – ஐங் 196/4
தண் பனி வைகிய வரி கச்சினனே – ஐங் 206/5
ஈர்ம் தண் பெரு வடு பாலையில் குறவர் – ஐங் 213/2
நளிந்து வந்து உறையும் நறும் தண் மார்பன் – ஐங் 222/2
தண் பனி வடந்தை அச்சிரம் – ஐங் 223/4
நறும் தண் சிலம்பின் நாறு குலை காந்தள் – ஐங் 226/2
மாஅல் அருவி தண் பெரும் சிலம்ப – ஐங் 238/3
நறும் தண் சோலை நாடு கெழு நெடுந்தகை – ஐங் 244/2
பெரும் தண் வாடையின் முந்து வந்தனனே – ஐங் 252/5
வண்டு படு கூந்தல் தண் தழை கொடிச்சி – ஐங் 256/2
தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 276/2
தண் மழை தழீஇய மா மலை நாட – ஐங் 292/2
மணம் கமழ் தண் பொழில் மலரும் பொழுதே – ஐங் 348/3
தண் பத வேனில் இன்ப நுகர்ச்சி – ஐங் 368/3
வண் சினை கோங்கின் தண் கமழ் படலை – ஐங் 370/1
நறும் பூ தண் புறவு அணிந்த – ஐங் 404/3
நின் நுதல் நாறும் நறும் தண் புறவில் – ஐங் 413/1
தண் பெயல் பொழிந்த இன்பமும் உடைத்தே – ஐங் 434/3
ஆலி தண் மழை தலைஇய – ஐங் 437/2
பெரும் தண் நிலைய பாக்கமும் உடைத்தே – ஐங் 439/3
தண் பெயல் அளித்த பொழுதின் – ஐங் 440/2
அதிர் பெயற்கு எதிரிய சிதர் கொள் தண் மலர் – ஐங் 458/2
நல் வயல் ஊரன் நறும் தண் மார்பே – ஐங் 459/5
தண் கமழ் புறவின் முல்லை மலர – ஐங் 494/2
தண் இயல் எழிலி தலையாது மாறி – பதி 18/10
தண் இயல் எழிலி தலையாது ஆயினும் – பதி 20/25
நாடு கெழு தண் பணை சீறினை ஆதலின் – பதி 22/31
கொண்டல் தண் தளி கமம் சூல் மா மழை – பதி 24/28
தண் கடல் படப்பை மென்பாலனவும் – பதி 30/8
கருவி வானம் தண் தளி தலைஇய – பதி 31/15
தண் பல வரூஉம் புணரியின் பலவே – பதி 42/23
இழையர் குழையர் நறும் தண் மாலையர் – பதி 46/1
வண்டு இறைகொண்ட தண் கடல் பரப்பின் – பதி 51/6
தண் கடல் படப்பை நன் நாட்டு பொருந – பதி 55/6
கொண்டி மிகைபட தண் தமிழ் செறித்து – பதி 63/9
வண்டு இசை கடாவா தண் பனம் போந்தை – பதி 70/6
கருவி வானம் தண் தளி சொரிந்து என – பதி 76/10
தீம் தண் சாயலன் மன்ற தானே – பதி 86/13
தண் கமழ் கோதை சூடி பூண் சுமந்து – பதி 88/31
தண் கடல் படப்பை நாடு கிழவோயே – பதி 88/42
தண் புனல் ஆடுநர் ஆர்ப்பொடு மயங்கி – பதி 90/43
செழும் பல இருந்த கொழும் பல் தண் பணை – பதி 90/46
தண் பெயல் தலைஇய ஊழியும் அவையிற்று – பரி 2/9
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் – பரி 3/55
நாவல் அம் தண் பொழில் வட பொழில் ஆயிடை – பரி 5/8
தலை தொட்டேன் தண் பரங்குன்று – பரி 6/95
கவிழ்ந்த புனலின் கயம் தண் கழுநீர் – பரி 7/23
அலர் தண் தாரவர் காதில் – பரி 7/44
சிறப்பிற்றே தண் பரங்குன்று – பரி 8/46
தண் பரங்குன்றத்து அடி தொட்டேன் என்பாய் – பரி 8/62
தாள் தொழு தண் பரங்குன்று – பரி 8/82
தளி பெருகும் தண் சினைய – பரி 8/91
தண் பரங்குன்றம் நினக்கு – பரி 8/130
தணி மழை தலையின்று தண் பரங்குன்று – பரி 9/11
தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய்வந்திலார் – பரி 9/25
ஒத்தன்று தண் பரங்குன்று – பரி 9/69
தடாகம் ஏற்ற தண் சுனை பாங்கர் – பரி 9/77
கண்டல் தண் தாது திரை நுரை தூவாரும் – பரி 10/101
அம் தண் கரை நின்று பாய்வாராய் மைந்தர் – பரி 10/108
வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை தண் பதம் – பரி 11/18
நீர் அணி வெறி செறி மலர் உறு கமழ் தண்
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை – பரி 11/62,63
தண் தும்பி இனம் காண்-மின் தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை – பரி 11/130
அம் தண் புனல் வையை யாறு என கேட்டு – பரி 12/10
தண் அளி கொண்ட அணங்கு உடை நேமி மால் – பரி 13/6
தண் நறும் கடம்பின் கமழ் தாது ஊதும் – பரி 14/3
தோற்றம் ஓர் ஒத்த மலர் கமழ் தண் சாந்தின் – பரி 16/25
நனை சேர் கதுப்பினுள் தண் போது மைந்தர் – பரி 16/34
தண் தளிர் தரு படுத்து எடுத்து உரைஇ – பரி 18/22
தண் பரங்குன்றத்து இயல் அணி நின் மருங்கு – பரி 19/5
தார் போலும் மாலை தலை நிறையால் தண் மணல் – பரி 19/17
மைந்தர் தண் தார் மகளிர் பெய்யவும் – பரி 20/21
தரை விசும்பு உகந்த தண் பரங்குன்றம் – பரி 21/15
தழுவும் தகை வகைத்து தண் பரங்குன்று – பரி 21/45
தண் கமழ் சாந்தம் தைஇய வளியும் – பரி 21/47
ஒருசார் தண் நறும் தாமரை பூவின் இடையிடை – பரி 23/10
தண் வரல் வையை எமக்கு – பரி 25/4
தாதின் அனையர் தண் தமிழ் குடிகள் – பரி 30/5
தண் தமிழ் வேலி தமிழ்நாட்டு_அகம் எல்லாம் – பரி 31/1
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் – கலி 17/15
தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் – கலி 20/3
தாதொடும் தளிரொடும் தண் அறல் தகைபெற – கலி 27/6
வெயில் ஒளி அறியாத விரி மலர் தண் காவில் – கலி 30/7
காதலர் எயிறு ஏய்க்கும் தண் அருவி நறு முல்லை – கலி 32/16
தண் அருவி நறு முல்லை தாது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/10
நீள் நாக நறும் தண் தார் தயங்க பாய்ந்து அருளினால் – கலி 39/3
தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே – கலி 40/23
பெண்டிர் நலம் வௌவி தண் சாரல் தாது உண்ணும் – கலி 40/24
தண் நறும் கோங்கம் மலர்ந்த வரை எல்லாம் – கலி 42/16
தாமரை கண்ணியை தண் நறும் சாந்தினை – கலி 52/7
ஈர் தண் ஆடையை எல்லி மாலையை – கலி 52/11
பூ தண் தார் புலர் சாந்தின் தென்னவன் உயர் கூடல் – கலி 57/8
பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள் – கலி 57/12
வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல் – கலி 57/16
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் – கலி 59/3
இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் – கலி 69/16
தனி மலர் தளைவிடூஉம் தண் துறை நல் ஊர – கலி 71/8
தண் கமழ் நறும் தேறல் உண்பவள் முகம் போல – கலி 73/4
அக இதழ் தண் பனி உறைத்தரும் ஊர கேள் – கலி 77/7
தண் தளிர் தகை பூத்த தாது எழில் நலம் செல – கலி 77/8
தண் பனி வைகல் எமக்கு – கலி 78/27
தகைபெறு கழனி அம் தண் துறை ஊர கேள் – கலி 79/6
ஒண்மை எதிரிய அம் கையும் தண் என – கலி 83/18
கனை பெயல் தண் துளி வீசும் பொழுதில் குறி வந்தாள் – கலி 90/22
தண் தார் அகலம் புகும் – கலி 92/41
நறும் தண் தகரமும் நானமும் நாறும் – கலி 93/21
தளி பெறு தண் புலத்து தலை பெயற்கு அரும்பு ஈன்று – கலி 101/1
முல்லை அம் தண் பொழில் புக்கார் பொதுவரோடு – கலி 101/49
தண் நறும் பிடவமும் தவழ் கொடி தளவமும் – கலி 102/2
தனி காயாம் தண் பொழில் எம்மொடு வைகி – கலி 108/43
பல் கால் யாம் கான்யாற்று அவிர் மணல் தண் பொழில் – கலி 113/23
தண் கதிர் மதியத்து அணி நிலா நிறைத்தர – கலி 121/3
பள்ளிபுக்கது போலும் பரப்பு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 121/6
கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்-உற்ற கோடல் வீ – கலி 121/13
வால் எக்கர் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 124/4
விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே – கலி 124/21
எக்கர் மேல் இறைகொள்ளும் இலங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 126/5
வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 127/5
தாழாது உறைக்கும் தட மலர் தண் தாழை – கலி 131/10
துறைய கலம் வாய் சூழும் துணி கடல் தண் சேர்ப்ப – கலி 132/7
மல்லரை மறம் சாய்த்த மலர் தண் தார் அகலத்தோன் – கலி 134/1
தவல் இல் தண் கழகத்து தவிராது வட்டிப்ப – கலி 136/3
யாவரும் தண் குரல் கேட்ப நிரை வெண் பல் – கலி 142/9
பெரும் தண் சண்பகம் போல ஒருங்கு அவர் – கலி 150/21
தலை முடி சான்ற தண் தழை உடையை – அகம் 7/2
நுண் பல் துவலைய தண் பனி நாளே – அகம் 13/24
மண் கண் குளிர்ப்ப வீசி தண் பெயல் – அகம் 23/1
தண் அறல் பருகி தாழ்ந்துபட்டனவே – அகம் 23/9
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் – அகம் 24/5
தண் கயம் நண்ணிய பொழில்-தொறும் காஞ்சி – அகம் 25/3
தண் துளிக்கு ஏற்ற பல உழு செம் செய் – அகம் 26/24
தண் நறும் கானல் வந்து நும் – அகம் 30/14
கண்ணியின் மலரும் தண் நறும் புறவில் – அகம் 34/2
மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூ துணர் – அகம் 41/13
தளி மயங்கின்றே தண் குரல் எழிலி யாமே – அகம் 43/8
தண் குடவாயில் அன்னோள் – அகம் 44/18
தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம் – அகம் 56/8
தண் வரல் அசைஇய பண்பு இல் வாடை – அகம் 58/11
தண் கயத்து அமன்ற வண்டு படு துணை மலர் – அகம் 59/1
அண்டர் மகளிர் தண் தழை உடீஇயர் – அகம் 59/5
சினம் மிகு முருகன் தண் பரங்குன்றத்து – அகம் 59/11
தண் நறும் கழுநீர் செண் இயல் சிறுபுறம் – அகம் 59/14
தளவு பிணி அவிழ்ந்த தண் பத பெரு வழி – அகம் 64/4
தண் அயத்து அமன்ற கூதளம் குழைய – அகம் 68/2
தண் பெயல் பொழிந்த பைது-உறு காலை – அகம் 74/3
வண்டு போது அவிழ்க்கும் தண் கமழ் புறவில் – அகம் 74/8
தண் துறை ஊரன் எம் சேரி வந்து என – அகம் 76/2
அம் தண் காவிரி போல – அகம் 76/12
வந்தோய் மன்ற தண் கடல் சேர்ப்ப – அகம் 80/3
தண் நறும் பைம் தாது உறைக்கும் – அகம் 80/12
துணை பயிர்ந்து அகவும் துணைதரு தண் கார் – அகம் 85/13
தண் பெரும் பந்தர் தரு மணல் ஞெமிரி – அகம் 86/3
தண் பல் அருவி தாழ் நீர் ஒரு சிறை – அகம் 92/10
தண் ஆன்பொருநை மணலினும் பலவே – அகம் 93/23
தண் கமழ் முல்லை தோன்றியொடு விரைஇ – அகம் 94/5
அதிரல் பரந்த அம் தண் பாதிரி – அகம் 99/6
அம்பல் வாய்த்த தெய்ய தண் புலர் – அகம் 100/15
தண் கார் ஆலியின் தாவன உதிரும் – அகம் 101/16
இன வண்டு ஆர்க்கும் தண் நறும் புறவின் – அகம் 104/2
தலை நாள் மா மலர் தண் துறை தயங்க – அகம் 126/4
சுரும்பு உண விரிந்த பெரும் தண் கோதை – அகம் 131/4
தண் நறு முகையொடு வெண் நூல் சூட்டி – அகம் 136/14
உருவ வெண் மணல் முருகு நாறு தண் பொழில் – அகம் 137/8
தண் நறும் படு நீர் மாந்தி பதவு அருந்து – அகம் 139/9
தகரம் நாறும் தண் நறும் கதுப்பின் – அகம் 141/13
தண் கமழ் நீலம் போல – அகம் 143/15
தண் கார்க்கு ஈன்ற பைம் கொடி முல்லை – அகம் 144/3
தண் கமழ் சிலம்பின் மரம் பட தொலைச்சி – அகம் 148/4
தண் கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழ – அகம் 154/7
காடு கவின் பெற்ற தண் பத பெரு வழி – அகம் 154/10
செழு நீர் தண் கழி நீந்தலின் ஆழி – அகம் 160/12
தண் மழை பொழிந்த தாழ் பெயல் கடை நாள் – அகம் 163/2
தண் தாது ஊதிய வண்டு இனம் களி சிறந்து – அகம் 170/6
தண் பெயல் எழிலி தாழ்ந்த போழ்தே – அகம் 175/18
தண் பனி அற்சிரம் தமியோர்க்கு அரிது என – அகம் 178/19
தண் கயத்து அமன்ற ஒண் பூ குவளை – அகம் 180/5
குளவி தண் புதல் குருதியொடு துயல் வர – அகம் 182/7
ஈர்ம் தண் முழவின் எறி குணில் விதிர்ப்ப – அகம் 186/11
தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் மணந்து – அகம் 186/12
வண்டு வழி படர தண் மலர் வேய்ந்து – அகம் 198/8
தண் மழை ஆலியின் தாஅய் உழவர் – அகம் 211/5
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் எம்மை – அகம் 216/5
தண் பெரும் சாரல் பகல் வந்தீமே – அகம் 218/22
நெடும் கதிர் கழனி தண் சாய்க்கானத்து – அகம் 220/18
யாணர் தண் பணை உறும் என கானல் – அகம் 220/19
தண் நறு முச்சி புனைய அவனொடு – அகம் 221/9
இரவு பெயல் பொழிந்த ஈர்ம் தண் ஆறே – அகம் 222/15
தண் நறும் கமழ் தொடை வேய்ந்த நின் – அகம் 223/15
தண் என நனைக்கும் நளிர் மலை சிலம்பில் – அகம் 228/3
பெரும் தண் மா தழை இருந்த அல்குல் – அகம் 230/3
நுண் அயிர் பரந்த தண் அய மருங்கின் – அகம் 234/2
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் நறு நுதற்கே – அகம் 238/18
தனி பார்ப்பு உள்ளிய தண் பறை நாரை – அகம் 240/2
பூ வேய் புன்னை அம் தண் பொழில் – அகம் 240/14
வண்டு_இனம் தவிர்க்கும் தண் பத காலை – அகம் 244/6
தாது ஆர் காஞ்சி தண் பொழில் அகல் யாறு – அகம் 246/6
வெண் கோடு புய்க்கும் தண் கமழ் சோலை – அகம் 252/4
வருவர்-மன்னால் தோழி தண் பணை – அகம் 255/9
கருவிளை முரணிய தண் புதல் பகன்றை – அகம் 255/11
தண் மழை தவழும் தாழ் நீர் நனம் தலை – அகம் 258/5
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் – அகம் 269/14
யாணர் தண் பணை போது வாய் அவிழ்ந்த – அகம் 269/23
தண் நறு புறவினதுவே நறு மலர் – அகம் 274/12
தண் கதிர் மண்டிலம் அவிர் அற சாஅய் – அகம் 277/1
வண்ண மூதாய் தண் நிலம் வரிப்ப – அகம் 283/15
தாழ் சினை உறங்கும் தண் துறை ஊர – அகம் 286/7
சுரும்பு உண மலர்ந்த பெரும் தண் நெய்தல் – அகம் 290/14
தண் துளி அசை வளி தைவரும் நாட – அகம் 298/6
எல்லை தண் பொழில் சென்று என செலீஇயர் – அகம் 300/5
சூர் பனிப்பு அன்ன தண் வரல் ஆலியொடு – அகம் 304/3
தளி மழை பொழிந்த தண் வரல் வாடையொடு – அகம் 305/3
தண் நறும் கமழ் தார் பரீஇயினள் நும்மொடு – அகம் 306/13
தண் பெரும் படாஅர் வெரூஉம் – அகம் 309/16
ஈர்ம் தண் எருமை சுவல் படு முது போத்து – அகம் 316/3
தண் நில மருங்கில் போழ்ந்த வழியுள் – அகம் 324/12
தண் மழை ஒரு நாள் தலைஇய ஒண் நுதல் – அகம் 325/12
தண் கடல் அசை வளி எறி-தொறும் வினை விட்டு – அகம் 340/22
உளர்தரு தண் வளி உறு-தொறும் நிலவு என – அகம் 344/2
தண் பதம் படுதல் செல்க என பன் மாண் – அகம் 345/2
விருந்து ஒழிவு அறியா பெரும் தண் பந்தர் – அகம் 353/17
தண் கமழ் சாந்தம் நுண் துகள் அணிய – அகம் 354/10
தாது உகு தண் பொழில் அல்கி காதலர் – அகம் 355/7
அடை இறந்து அவிழ்ந்த தண் கமழ் நீலம் – அகம் 357/14
கண் நேர் இதழ தண் நறும் குவளை – அகம் 358/5
பல் பூ தண் பொழில் பகல் உடன் கழிப்பி – அகம் 360/1
தண் சேற்று அடைஇய கணை கால் நெய்தல் – அகம் 360/4
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் – அகம் 365/14
மணம் கமழ் தண் பொழில் அல்கி நெருநை – அகம் 366/14
தண் அரும் பைம் தார் துயல்வர அந்தி – அகம் 370/11
தண் பதம் கொண்டு தவிர்ந்த இன் இசை – அகம் 376/6
தண் நறும் கதுப்பில் புணர்ந்தோர் புனைந்த என் – அகம் 391/6
தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி – அகம் 393/23
தண் கயம் பயந்த வண் கால் குவளை – அகம் 395/1
பொதி அவிழ் தண் மலர் கண்டும் நன்றும் – அகம் 400/23
தண் கதிர் மதியம் போலவும் தெறு சுடர் – புறம் 6/27
தண் புனல் பரந்த பூசல் மண் மறுத்து – புறம் 7/11
தண் பொருநை புனல் பாயும் – புறம் 11/5
பெரும் தண் பணை பாழ் ஆக – புறம் 16/16
தண் தொண்டியோர் அடு பொருந – புறம் 17/13
தண் குரவை சீர் தூங்குந்து – புறம் 24/6
வண்டு பட மலர்ந்த தண் நறும் கானல் – புறம் 24/10
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 24/32
கொண்ட குடுமித்து இ தண் பணை நாடே – புறம் 32/10
மண் திணி கிடக்கை தண் தமிழ் கிழவர் – புறம் 35/3
அம் தண் காவிரி வந்து கவர்பு ஊட்ட – புறம் 35/8
தண் ஆன்பொருநை வெண் மணல் சிதைய – புறம் 36/5
தண் புனல் பூசல் அல்லது நொந்து – புறம் 42/7
தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் – புறம் 46/4
தண் தமிழ் பொது என பொறாஅன் போர் எதிர்ந்து – புறம் 51/5
திங்கள் அன்ன தண் பெரும் சாயலும் – புறம் 55/16
யவனர் நன் கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல் – புறம் 56/18
தண் கதிர் மதியம் போலவும் – புறம் 56/24
நீயே தண் புனல் காவிரி கிழவனை இவனே – புறம் 58/1
தமிழ் கெழு கூடல் தண் கோல் வேந்தே – புறம் 58/13
கொண்டை கூழை தண் தழை கடைசியர் – புறம் 61/1
பாசவல் முக்கி தண் புனல் பாயும் – புறம் 63/13
தைஇ திங்கள் தண் கயம் போல – புறம் 70/6
வண்டு படு புது மலர் தண் சிதர் கலாவ – புறம் 105/3
முந்நூறு ஊர்த்தே தண் பறம்பு நன் நாடு – புறம் 110/3
தேர் வண் பாரி தண் பறம்பு நாடே – புறம் 118/5
தகர தண் நிழல் பிணையொடு வதியும் – புறம் 132/6
தண் புனல் வாயில் துறையூர் முன்துறை – புறம் 136/25
தண் கமழ் கோதை புனைய – புறம் 146/10
நன் மரன் நளிய நறும் தண் சாரல் – புறம் 150/15
தண் பல இழிதரும் அருவி நின் – புறம் 154/12
தண் தார் அகலம் நோக்கின மலர்ந்தே – புறம் 155/8
ஈர்ம் தண் சிலம்பின் இருள் தூங்கும் நளி முழை – புறம் 158/10
தண் புனல் படப்பை எம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 166/29
வானம் தண் துளி தலைஇ ஆனாது – புறம் 192/7
ஈர்ம் தண் முழவின் பாணி ததும்ப – புறம் 194/2
தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக – புறம் 198/12
தண் கமழும் சாந்து நீவினன் – புறம் 239/3
திண் தேர் இரவலர்க்கு ஈத்த தண் தார் – புறம் 241/1
தண் கயம் ஆடும் மகளிரொடு கை பிணைந்து – புறம் 243/3
கண்ணீர் தடுத்த தண் நறும் பந்தர் – புறம் 250/3
ஒண் செங்குரலி தண் கயம் கலங்கி – புறம் 283/1
வேந்தற்கு ஏந்திய தீம் தண் நறவம் – புறம் 292/1
தண் பெயல் உறையும் உறை ஆற்றாவே – புறம் 302/11
தண் பணை ஆளும் வேந்தர்க்கு – புறம் 322/9
களிறு பொர கலங்கிய தண் கயம் போல – புறம் 341/16
மென் புனல் வைப்பின் இ தண் பணை ஊரே – புறம் 341/18
தண் பணை கிழவன் இவள் தந்தையும் வேந்தரும் – புறம் 342/11
கலுழ் நனையால் தண் தேறலர் – புறம் 360/4
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் – புறம் 374/4
தண் சோழ நாட்டு பொருநன் – புறம் 382/3
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் – புறம் 383/2
தண் துளி பல பொழிந்து எழிலி இசைக்கும் – புறம் 391/1
நெடு நீர் கூஉம் மணல் தண் கான் – புறம் 396/5
திருந்து கழல் நோன் தாள் தண் நிழலேமே – புறம் 397/27
போன தண் குடை வேந்தன் புகழ் என – கம்.பால:1 5/2
அணியும் ஆனை வெண்கோடும் அகிலும் தண்
இணை இல் ஆரமும் இன்ன கொண்டு ஏகலான் – கம்.பால:1 7/2,3
தாமரை படுவ வண்டும் தகை வரும் திருவும் தண் தார் – கம்.பால:2 5/1
சந்திரன் ஒளி கெட தழைப்ப தண் நிலா – கம்.பால:3 44/4
தண் நிழல் பரப்பவும் இருளை தள்ளவும் – கம்.பால:4 9/2
சத்து ஆன குணம் உடையோன் தயையினொடும் தண் அளியின் சாலை போல்வான் – கம்.பால:5 33/2
கறங்கு தண் புனல் கடி நெடும் தாள் உடை கமலத்து – கம்.பால:9 3/1
கூவும் மென் குயில் குதலையர் குடைந்த தண் புனல்-வாய் – கம்.பால:9 9/2
தழைத்து வண்டு இமிரும் தண் தார் தசரதராமன் என்பான் – கம்.பால:9 23/3
தாதொடும் குழையொடும் அடுத்த தண் பனி – கம்.பால:10 46/3
உண்ண எண்ணி தண் மதியத்து உதயத்து எழுந்த நிலா கற்றை – கம்.பால:10 73/2
தண் நறும் கமலங்காள் என் தளிர் நிறம் உண்ட கண்ணின் – கம்.பால:13 46/3
தண் மலர் என்று வான தாரகை தாவும் அன்றே – கம்.பால:16 3/4
தண் நல் கடலில் துளி சிந்து தரங்கம் நீங்கி – கம்.பால:16 42/1
தடங்களும் மடுவும் சூழ்ந்த தண் நறும் சோலை சார்ந்தார் – கம்.பால:17 3/4
பாசிழை பரவை அல்குல் பண் தரு கிளவி தண் தேன் – கம்.பால:17 6/1
தூய தண் நிழல் சோலை துறு மலர் – கம்.பால:17 39/2
ததும்பு பூம் திரை தண் புனல் சுட்டதால் – கம்.பால:18 24/2
தாவு தண் மதி-தன்னொடும் தாரகை – கம்.பால:18 31/2
தண் நிறை நெடு நிலா தழைத்தது எங்குமே – கம்.பால:19 1/4
தாமமும் நானமும் ததைந்த தண் அகில் – கம்.பால:19 9/1
தடன் ஒக்கும் நிழலை பொன் செய் தண் நறும் தேறல் வள்ளத்து – கம்.பால:19 10/3
தாள் கரும் குவளை தோய்ந்த தண் நறை சாடியுள் தன் – கம்.பால:19 13/3
தண் மதி ஆகின் யானும் தருவென் இ நறவை என்றாள் – கம்.பால:19 17/4
தள்ள தண் நறவை எல்லாம் தவிசிடை உகுத்தும் தேறாள் – கம்.பால:19 18/2
தூவு தண் சுண்ணமும் கனக நுண் தூளியும் – கம்.பால:20 12/3
தண் நிற பாற்கடல் தழீஇயது ஆம் என – கம்.பால:23 62/3
வரித்த தண் கதிர் முத்தது ஆகி இ மண் அனைத்தும் நிழற்ற மேல் – கம்.அயோ:3 54/3
அம் தண் புனல் கொண்டு அணுக ஐயா இது-போது அளவு ஆய் – கம்.அயோ:4 79/2
தா இல் கோயில் தலை இருத்தி தண் தார் பரதன் கொண்டு அணைக என்று – கம்.அயோ:6 28/3
சுழித்த தண் புனல் சுழி புரை உந்தி அம் தோகாய் – கம்.அயோ:10 21/1
எழுவு தண் தமிழ் யாழினும் இனிய சொல் கிளியே – கம்.அயோ:10 28/2
தார் துறந்தன தண் தலை நெல்லினும் – கம்.அயோ:11 18/2
சிறந்த நின் தண் அளி திருவை தேசு அழித்து – கம்.அயோ:11 47/2
தழைத்த தண் துளவினோன் தலைவன் அல்லன் என்று – கம்.அயோ:11 98/1
தங்கு தண் சாந்து அகில் கலவை சார்கில – கம்.அயோ:12 37/1
கொங்கு அலரும் நறும் தண் தார் குகன் என்னும் குறி உடையான் – கம்.அயோ:13 25/4
தண் துறை ஓர் நாவாயில் ஒரு தனியே தான் வந்தான் – கம்.அயோ:13 31/4
தான் இன்று அயல் நின்று ஒளிர் தண் கதிரோன் – கம்.ஆரண்:2 7/1
தாழி தரை ஆக தண் தயிர் நீர் ஆக தட வரையே மத்து ஆக தாமரை கை நோவ – கம்.ஆரண்:2 29/3
தாயின் நீங்க_அரும் தந்தையின் தண் நகர் – கம்.ஆரண்:4 29/1
ஐய தண் பனி அள்ளினள் அப்பினாள் – கம்.ஆரண்:6 71/2
சுவல் தரு சுறவம் ஆழ் சுழிய தண் துறை – கம்.ஆரண்:7 119/2
பாணி தண் பளிங்கு நாகம் பாடலம் பவளம்-மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 96/4
தண் அம் தாமரையின் தனி பகைஞன் என்னும் தன்மை ஒருதானே – கம்.ஆரண்:10 113/3
தங்கு தண் கதிர் சுட தகாது என்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 131/4
தாது உண் சடில தலை வைத்தது தண் தரங்கம் – கம்.ஆரண்:10 135/1
தண் தளிர் மலரின் செய்த சீதள சேக்கை சார்ந்தான் – கம்.ஆரண்:10 162/4
சந்த மலர் தண் கற்பக நீழல் தலைவற்கும் – கம்.ஆரண்:11 2/1
தண் தமிழ் தென்றல் என்னும் கோள் அரா தவழும் சாரல் – கம்.ஆரண்:14 6/3
பொடித்த தண் தளிர் பூவொடு மால் கரி – கம்.ஆரண்:14 9/3
சாயும் தம்பி திருத்திய தண் தளிர் – கம்.ஆரண்:14 17/1
தண் நறும் கரும் குழல் சனகன் மா மகள் – கம்.ஆரண்:14 98/3
தண் நறும் கானும் குன்றும் நதிகளும் தவிர போனார் – கம்.ஆரண்:16 9/1
தோய்த்த தண் புனல் ஒத்தது அ தோயமே – கம்.கிட்:1 36/4
கரும் தகைய தண் சினைய கைதை மடல் காதல் – கம்.கிட்:10 77/1
தாங்கும் ஆர் அகில் தண் நறும் சந்தனம் – கம்.கிட்:13 16/1
அடை சுற்றும் தண் சாரல் ஓங்கிய வேங்கடத்தில் சென்று அடைதிர்-மாதோ – கம்.கிட்:13 26/4
சேடு உறு தண் புனல் தெய்வ திரு நதியின் இரு கரையும் தெரிதிர்-மாதோ – கம்.கிட்:13 29/4
தமிழ் நிகர் நறவமும் தனி தண் தேறலும் – கம்.கிட்:14 35/2
தீண்டுகின்ற தண் சிகரம் எய்தினார் – கம்.கிட்:15 24/4
சங்கு அணி பானல் நெய்தல் தண் புனல் தவிர ஏகி – கம்.கிட்:15 32/2
தாரை வன் தலை தண் இள ஆம்பலை – கம்.கிட்:15 43/3
தாது உகு நறு மென் சாந்தம் குங்குமம் குலிகம் தண் தேன் – கம்.சுந்:1 9/1
துளிக்கும் கற்பக தண் நறும் சோலைகள்-தோறும் – கம்.சுந்:2 28/2
தண் இமை அடைத்தன தழங்கு இசை வழங்கும் – கம்.சுந்:2 160/3
சாந்து அளாவிய கலவை-மேல் தவழ்வுறு தண் தமிழ் பசும் தென்றல் – கம்.சுந்:2 208/1
சந்திர வதனத்து அருந்ததி இருந்த தண் நறும் சோலையின் தனையோ – கம்.சுந்:3 77/2
பூம் தண் வார் குழல் பொன் கொழுந்தே புகழ் – கம்.சுந்:3 101/1
தளம் கெழு கற்பக முகிழும் தண் துறை – கம்.சுந்:4 40/1
தண் மதி ஆம் என உரைக்க தக்கதோ – கம்.சுந்:4 51/3
போது ஆயின போது உன் தண் புனல் ஆடல் பொய்யோ – கம்.சுந்:4 85/1
தாழி தண் கடல்-தம்மோடும் – கம்.சுந்:5 50/1
விழையும் தண் தளிர் சூழலும் மென் மலர் – கம்.சுந்:6 28/2
அலங்கல் வெண்குடை தண் நிழல் அவிர் ஒளி பரப்ப – கம்.சுந்:12 37/2
குழுவு தண் புனல் மேகம் கொதிக்கவே – கம்.சுந்:13 15/4
அலங்கு தண் சோலை புக்கேன் அவ்வழி அணங்கு அனாளை – கம்.சுந்:14 35/3
வார தண் குலை வாழை மடல் சூழ் – கம்.யுத்1:3 97/3
தண் நிற பவள வாய் இதழை தன் பொதி – கம்.யுத்1:4 31/3
தெள்ளு தண் திரையிற்று ஆகி பிறிது ஒரு திறனும் சாரா – கம்.யுத்1:4 130/2
கோய் சொரி நறவம் என்ன தண் புனல் உகுக்கும் குன்றின் – கம்.யுத்1:8 25/2
இலை கொள் தண் துழாய் இலங்கு தோள் இராமனுக்கு இளையான் – கம்.யுத்2:15 211/4
நிலவரை தரு பொருள்-வழி தண் தமிழ் நிரப்பும் – கம்.யுத்2:16 221/3
தண் தாமரை பூ நெருப்புற்ற தன்மை உற்றாள் தரியாதாள் – கம்.யுத்3:23 4/3
மேகத்தின் பதம் கடந்து வெம் கதிரும் தண் கதிரும் விரைவில் செல்லும் – கம்.யுத்3:24 36/1
பசும் புல் தண் தலம் மிதித்தலின் கரி படு மதத்தின் – கம்.யுத்3:31 21/2
வெம் கதிர் தண் கதிர் விலங்கி மீண்டன – கம்.யுத்4:37 80/3
தம்பியரோடு தானும் தண் புனல் படிந்த பின்னர் – கம்.யுத்4:42 1/3
தண் நறு நாற்றம் தம்மில் தலைதடுமாறும் நீரால் – கம்.யுத்4:42 10/2

மேல்


தண்ட (2)

தண்ட மா பொறி – புறம் 373/9
தண்ட வாள் அரக்கர் பாவ செய்கையும் தருமம் தாங்கும் – கம்.யுத்3:23 24/2

மேல்


தண்டக (3)

பொன்னொடு ஏகி உயர் தண்டக வனம் புகுதலும் – கம்.ஆரண்:1 4/4
தண்டக வனத்து உறை தவத்துளோர் எலாம் – கம்.ஆரண்:3 3/3
தண்டக வனத்து உறைதி என்று உரைதர கொண்டு – கம்.ஆரண்:3 51/1

மேல்


தண்டகத்தது (1)

தண்டகத்தது தாபதர் தம்மை உள் – கம்.கிட்:13 17/2

மேல்


தண்டகத்தையும் (1)

தண்டகத்தையும் தடவி ஏகினார் – கம்.கிட்:15 19/3

மேல்


தண்டகம் (5)

ஒட்டி படர்ந்த தண்டகம் இ உலகத்து உளது அன்றோ உணர்வை – கம்.அயோ:6 32/3
பூண்ட என் மானம் தீர தண்டகம் புக்க காலை – கம்.ஆரண்:11 34/2
தேங்கு வார் புனல் தண்டகம் சேர்திரால் – கம்.கிட்:13 16/4
துன்னு தண்டகம் கடிது துன்னினார் – கம்.கிட்:15 18/4
தரத்து உவாசவர் வேள்வியர் தண்டகம் அதுதான் – கம்.யுத்4:41 32/2

மேல்


தண்டத்தர் (1)

நாந்தக உழவர் மேல் நாடும் தண்டத்தர்
காந்திய மனத்தினர் புலவி கைம்மிக – கம்.ஆரண்:10 38/1,2

மேல்


தண்டத்தை (2)

தாறு பாய் கரி வன கரி தண்டத்தை தடவி – கம்.பால:15 5/2
தண்டத்தை இடுதி அன்றே நின்-வயின் தந்திலேனேல் – கம்.சுந்:10 5/4

மேல்


தண்டம் (5)

தண்டம் இரண்டும் தலைஇ தாக்கி நின்றவை – பரி 10/60
தன் மார்பும் தண்டம் தரும் ஆரத்தாள் மார்பும் – பரி 20/64
தண்டம் என்று ஒரு பொருட்கு உரிய தக்கரை – கம்.யுத்1:2 18/1
தண்டம் கையில் வீசிய தக்க அரக்கன் – கம்.யுத்2:18 237/1
பருணிதர் தண்டம் இது அன்று பகர்ந்தால் – கம்.யுத்3:20 10/4

மேல்


தண்டமும் (1)

தண்டமும் தணிதி நீ பண்டையின் பெரிதே – புறம் 10/6

மேல்


தண்டமே (1)

தண்டமே அடியனேற்கு உறு பதம் தருவதே – கம்.கிட்:7 130/4

மேல்


தண்டல் (9)

தண்டல் இல் தவம் செய்வோர் தாம் வேண்டிய தாயின் நல்கும் – கம்.ஆரண்:10 162/1
தண்டல்_இல் உயிர் எலாம் தன்னை நோக்கின – கம்.சுந்:4 104/2
தண்டல்_இல் தன் உரு கரந்த தன்மையான் – கம்.சுந்:12 13/2
தண்டல் இல் நெடும் திசை மூன்றும் தாயினர் – கம்.சுந்:14 15/1
தண்டல்_இல் நெடும் சிறை தளை பட்டார்-கொலோ – கம்.சுந்:14 19/4
தண்டல்_இல் மந்திர தலைவர் சார்க என – கம்.யுத்1:2 8/2
தண்டல் இல் பெரும் படை சிந்தும் தக்கது ஓர் – கம்.யுத்2:16 263/2
தண்டல் இல் மானமும் நாணும் தாங்கினான் – கம்.யுத்2:16 286/2
தலைவனே முதல் தண்டல் இலோர் எலாம் கண்டார் – கம்.யுத்4:35 32/4

மேல்


தண்டல்_இல் (4)

தண்டல்_இல் உயிர் எலாம் தன்னை நோக்கின – கம்.சுந்:4 104/2
தண்டல்_இல் தன் உரு கரந்த தன்மையான் – கம்.சுந்:12 13/2
தண்டல்_இல் நெடும் சிறை தளை பட்டார்-கொலோ – கம்.சுந்:14 19/4
தண்டல்_இல் மந்திர தலைவர் சார்க என – கம்.யுத்1:2 8/2

மேல்


தண்டலை (19)

தாழ் தாழை தண் தண்டலை
கூடு கெழீஇய குடி-வயினான் – பொரு 181,182
தண்டலை உழவர் தனி மனை சேப்பின் – பெரும் 355
பல் வேறு பூ திரள் தண்டலை சுற்றி – மது 341
பொழில் புறவின் பூ தண்டலை
மழை நீங் – பட் 33,34
தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே – நற் 97/9
தண்டலை கமழும் வண்டு படு நாற்றத்து – நற் 270/2
தண்டலை கமழும் கூந்தல் – அகம் 204/13
தண்டலை மயில்கள் ஆட தாமரை விளக்கம் தாங்க – கம்.பால:2 4/1
தண்டலை பரப்பும் சாலி வேலியும் தழீஇய வைப்பும் – கம்.பால:2 12/3
தண்டலை இலையோடு கனி பல தருவாரும் – கம்.பால:23 28/2
தண்டலை கோசல தலைவன் மாதரை – கம்.அயோ:4 178/1
அன்னம் துயில் வதி தண்டலை அயல் நந்து உளை புளினம் – கம்.அயோ:7 7/2
தடங்கள்-தோறும் நின்று ஆடுவ தண்டலை அயோத்தி – கம்.அயோ:10 4/3
தண்டலை வாழை அன்ன குறங்கிடை அல்குல் தட்டில் – கம்.சுந்:2 186/1
தான கற்பக தண்டலை விண்தலம் – கம்.சுந்:6 23/3
தண்டலை மருத வைப்பின் கங்கை நீர் தழுவும் நாட்டு – கம்.யுத்3:21 15/3
தண்டலை இருக்கை-தன்னை பொருக்கென சார்ந்து தானே – கம்.யுத்3:26 90/2
தண்டலை ஆம் என கிடந்த தன்மையை – கம்.யுத்3:27 53/4
நனைந்த தண்டலை நாட்டு இருந்தேயும் அ – கம்.யுத்4:41 48/2

மேல்


தண்டலையும் (1)

தமியே கண்ட தண்டலையும் தெறுவர – நற் 305/4

மேல்


தண்டவும் (1)

யான் தண்டவும் தான் தண்டான் – புறம் 384/13

மேல்


தண்டா (25)

தண்டா ஈகை நின் பெரும் பெயர் ஏத்தி – பெரும் 460
கண்டு தண்டா கட்கு இன்பத்து – மது 16
உண்டு தண்டா மிகு வளத்தான் – மது 17
வண்டு ஓர் அன்ன அவன் தண்டா காட்சி – நற் 25/10
கண்டோர் தண்டா நலத்தை தெண் திரை – நற் 155/5
தண் துறை ஊரன் தண்டா பரத்தமை – நற் 280/4
பிரிவு அரிது ஆகிய தண்டா காமமொடு – குறு 57/3
கண்டோர் தண்டா நலம் கொண்டனனே – ஐங் 278/5
ஈத்து கை தண்டா கை கடும் துப்பின் – பதி 15/36
ஈதல் தண்டா மா சிதறு இருக்கை – பதி 76/8
சாரிகை மறுத்து தண்டா உண்டிகை – பரி 6/36
தண்டா அருவியொடு இரு முழவு ஆர்ப்ப – பரி 23/52
தண்டா பரத்தை தலைக்கொள்ள நாளும் – கலி 73/20
உரை இனி தண்டா தீம் சாயல் நெடுந்தகாய் அ வழி – கலி 92/14
தண்டா தீம் சாயல் பரத்தை வியன் மார்ப – கலி 93/2
தண்டா தகடு உருவ வேறு ஆக காவின் கீழ் – கலி 94/40
தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர் – கலி 104/60
மேவல் தண்டா மகிழ் நோக்கு உண்கண் – அகம் 29/8
வெம்மை தண்டா எரி உகு பறந்தலை – அகம் 29/15
வண்டு வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம் – அகம் 183/12
தண்டா காதலும் தலை நாள் போன்மே – அகம் 332/15
தண்டா ஈகை தகை மாண் குடுமி – புறம் 6/26
ஆரமொடு பொலிந்த மார்பில் தண்டா
கடவுள் சான்ற கற்பின் சே இழை – புறம் 198/2,3
வண்டு படு நறவின் தண்டா மண்டையொடு – புறம் 261/2
தண்டா வென்றி தானவன் வந்தான் தகவு இல்லான் – கம்.கிட்:15 1/4

மேல்


தண்டாத (2)

தண்டாத செங்கோல் தயரதனும்தான் அளித்தான் – கம்.அயோ:4 90/2
தண்டாத வாளி தடிந்த தனி வார்த்தை – கம்.யுத்2:17 89/3

மேல்


தண்டாது (5)

தண்டாது தலைச்சென்று – மது 68
தவிர்வு இல் வேட்கையேம் தண்டாது ஆடி – குறி 56
இகல் வினை மேவலன் தண்டாது வீசும் – பதி 60/2
கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது
விண் தோய் தலைய குன்றம் பிற்பட – புறம் 379/12,13
கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது
தொன்றுபடு சிதாஅர் மருங்கு நீக்கி – புறம் 400/9,10

மேல்


தண்டார் (1)

இருவரும் இழந்த வில்லார் எழு முனை வயிர தண்டார்
உரும் என கடிதின் ஓடி அனுமனை இமைப்பின் உற்றார் – கம்.யுத்2:19 173/1,2

மேல்


தண்டால் (6)

போர் அவன் புரிந்த போதே பொரு அரு வயிர தண்டால்
தேரொடும் புரண்டு வீழ சிந்தி என் சிந்தை செப்பும் – கம்.யுத்2:19 211/1,2
அகம்பனை கண்டான் தண்டால் அரக்கரை அரைக்கும் கையான் – கம்.யுத்3:22 120/4
சுற்றின வயிர தண்டால் துகைத்தனன் அமரர் துள்ள – கம்.யுத்3:22 125/3
வெய்யவன் தன் கை தண்டால் விலக்கினான் விலக்கலோடும் – கம்.யுத்3:22 134/3
கால்-கொடு காலின் கூடி கை தொடர் கனக தண்டால்
கோல் கொளும் ஒருவனோடும் கொடி தடம் தேரில் பூண்ட – கம்.யுத்3:27 180/2,3
சங்க வானவர் தலை எடுத்திட நெடும் தண்டால் – கம்.யுத்4:32 33/4

மேல்


தண்டாவனம் (1)

தண்டாவனம் செல்வதற்கே சமைந்தார்கள்-தம்மை – கம்.அயோ:4 139/2

மேல்


தண்டான் (1)

யான் தண்டவும் தான் தண்டான்
நிணம் பெருத்த கொழும் சோற்று இடை – புறம் 384/13,14

மேல்


தண்டி (2)

பராஅரை வேவை பருகு என தண்டி
காழின் சுட்ட கோழ் ஊன் கொழும் குறை – பொரு 104,105
தண்டி தண்டின் தாய் செல்வாரும் – பரி 10/100

மேல்


தண்டியோரே (1)

தணப்பு அரும் காமம் தண்டியோரே – குறு 177/7

மேல்


தண்டில் (1)

தறி மடுத்து இடையிடை தண்டில் தாங்கினர் – கம்.பால:13 3/4

மேல்


தண்டிலம் (1)

தண்டிலம் விரித்தனன் தருப்பை சாத்தினன் – கம்.பால:23 84/1

மேல்


தண்டின் (2)

தண்டி தண்டின் தாய் செல்வாரும் – பரி 10/100
திருகு பொன் நெடும் தண்டின் திரண்டவால் – கம்.சுந்:13 11/4

மேல்


தண்டினர் (2)

தடியும் கிழங்கும் தண்டினர் தரீஇ – மலை 425
அறைந்து கற்ற மா தண்டினர் அசனியின் ஆர்ப்பர் – கம்.யுத்3:31 10/4

மேல்


தண்டினாய் (1)

தண்டினாய் எனக்கு ஆர் உயிர் தந்த நீ – கம்.சுந்:12 34/4

மேல்


தண்டினால் (1)

சாரதி புரள வீர தண்டினால் கண்டம் செய்தான் – கம்.யுத்3:22 130/4

மேல்


தண்டினும் (1)

போர் தண்டினும் வலிது ஆயது கொண்டான் புகழ் கொண்டான் – கம்.யுத்2:18 155/4

மேல்


தண்டு (64)

விழு தண்டு ஊன்றிய மழு தின் வன் கை – பெரும் 170
தண்டு கால் ஆக தளர்தல் ஓம்பி – மலை 371
தண்டு கால் வைத்த ஒடுங்கு நிலை மடி விளி – நற் 142/6
தண்டு சேர் மள்ளரின் இயலி அயலது – நற் 260/3
தண்டு உடை கையர் வெண் தலை சிதவலர் – குறு 146/3
தண்டு உடை வலத்தர் போர் எதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 41/12
சகடமும் தண்டு ஆர் சிவிகையும் பண்ணி – பரி 10/17
குவளை பசும் தண்டு கொண்டு – பரி 11/102
தண்டு தழுவா தாவு நீர் வையையுள் – பரி 11/106
சலம் புரி தண்டு ஏந்தினவை – பரி 15/58
தண்டு கால் ஊன்றிய தனி நிலை இடையன் – அகம் 274/8
தொடி தலை விழு தண்டு ஊன்றி நடுக்கு-உற்று – புறம் 243/12
சினத்து அயில் கொலை வாள் சிலை மழு தண்டு சக்கரம் தோமரம் உலக்கை – கம்.பால:3 11/1
தண்டு போல் புயத்தான் தடுமாறினான் – கம்.பால:17 38/2
முகிழ் உடை முரண் மா தண்டு கூம்பு என முகிலின் வண்ண – கம்.அயோ:13 58/2
தண்டு எழுந்து_அனைய தோள்-கொடு சுமந்து தழுவி – கம்.ஆரண்:1 35/2
மூலம் அற்றன அற்றன முரண் தண்டு பிண்டி – கம்.ஆரண்:7 76/2
பிரகர நெடும் திசை பெரும் தண்டு ஏந்திய – கம்.ஆரண்:10 11/1
முளை வரி தண்டு ஒரு மூன்றும் மு பகை – கம்.ஆரண்:12 20/3
அறிந்தான் முனிந்து ஆண்டது ஓர் ஆடக தண்டு வாங்கி – கம்.ஆரண்:13 35/2
பாய்ந்தான் அவன் பல் மணி தண்டு பறித்து எறிந்தான் – கம்.ஆரண்:13 38/1
கற்பணம் தண்டு பிண்டிபாலம் என்று இனைய காந்தும் – கம்.சுந்:2 39/3
சூலம் வாள் முசலம் கூர் வேல் தோமரம் தண்டு பிண்டி – கம்.சுந்:7 3/1
சக்கரம் உலக்கை தண்டு தாரை வாள் பரிசம் சங்கு – கம்.சுந்:7 8/1
காமர் தண்டு எழுக்கள் காந்தும் கப்பணம் கால பாசம் – கம்.சுந்:8 6/3
சக்கரம் தோமரம் உலக்கை தண்டு அயில் வாள் – கம்.சுந்:8 39/1
மா மரம் வீசு பாசம் எழு முளை வயிர தண்டு
காமரு கணையம் குந்தம் கப்பணம் கால நேமி – கம்.சுந்:10 11/3,4
தண்டு என கொளலுற்று அது நொய்து என தவிர்ந்தான் – கம்.யுத்1:3 11/4
ஈர தண்டு என இற்றன எல்லாம் – கம்.யுத்1:3 97/4
எழு மழு தண்டு வேல் வாள் இலை நெடும் சூலம் என்று இ – கம்.யுத்1:13 13/1
தண்டு இருந்த பைம் தாமரை தாள் அற – கம்.யுத்2:15 8/1
எறிந்தும் எய்தும் எழு முளை தண்டு கொண்டு – கம்.யுத்2:15 26/1
கொடியொடும் கொடி சுற்ற கொடுத்த தண்டு
ஒடிய ஊன்றின மு மத ஓங்கலே – கம்.யுத்2:15 37/3,4
தண்டு வாள் அயில் சக்கரம் சாயகம் – கம்.யுத்2:15 59/1
கோடு இகல் தண்டு கூடம் குந்தம் வல்லோர்கள் கூடி – கம்.யுத்2:16 47/1
நாம வேல் உலக்கை வாள் நாஞ்சில் தண்டு எழு – கம்.யுத்2:16 100/2
இட கையால் அரக்கன் ஆங்கு ஓர் எழு முனை வயிர தண்டு
தடுக்கல் ஆம் தரத்தது அல்லா வலியது தருக்கின் வாங்கி – கம்.யுத்2:16 184/1,2
இற்றது நூறு கூறாய் எழு முனை வயிர தண்டு – கம்.யுத்2:16 190/4
தண்டு இற தட கை ஓச்சி தழுவி அ தறுகணானை – கம்.யுத்2:16 191/1
கொற்ற வாள் எழு தண்டு வேல் கோல் மழு குலிசம் – கம்.யுத்2:16 246/1
வாய்ந்த வல் நெடும் தண்டு கைப்பற்றினன் வானர படை முற்றும் – கம்.யுத்2:16 329/3
தண்டு கைத்தலத்து உளது எனின் உளதன்று தானை என்று அது சாய – கம்.யுத்2:16 331/1
மரம் கொடும் தண்டு கொண்டும் மலை என மலையாநின்றார் – கம்.யுத்2:18 235/3
குன்று ஒப்பது ஒர் தண்டு கொணர்ந்து கொடுத்தான் – கம்.யுத்2:18 238/4
அ தண்டு கொடுத்தது கைக்கொடு அடைந்தான் – கம்.யுத்2:18 239/1
பொடியாயின தண்டு பொருந்தினர் புக்கார் – கம்.யுத்2:18 242/4
தண்டு கொண்டு அரக்கர் தாக்க சாய்ந்து உகு நிலைய சந்தின் – கம்.யுத்2:19 49/1
தனு என்றும் வாளி என்றும் தண்டு என்றும் தனி வேல் என்றும் – கம்.யுத்2:19 50/2
பரு வலி கரத்தினால் தண்டு இரண்டையும் பறித்து கொண்டான் – கம்.யுத்2:19 173/4
தண்டு அவன் கையது ஆன தன்மையை தறுகணாளர் – கம்.யுத்2:19 174/1
பற்றி கிளர் தண்டு பறித்து எறியா – கம்.யுத்3:20 92/2
முழு முரண் தண்டு வேல் முசுண்டி மூ_இலை – கம்.யுத்3:22 46/2
தும்பையின் தலை துரந்தது சுடர் மணி தண்டு ஒன்று – கம்.யுத்3:22 111/3
பொடித்தான் கடல் பெரும் சேனையை பொலம் தண்டு தன் வலத்தால் – கம்.யுத்3:22 116/2
கொல்லினால் இயன்றது ஆங்கு ஓர் கொடு முனை தண்டு கொண்டான் – கம்.யுத்3:22 131/3
கையொடு தண்டு நீங்க கடல் என கலக்கம் உற்ற – கம்.யுத்3:22 135/1
அடித்தவன் தன்னை நோக்கி அசனி ஏறு அனைய தண்டு
பிடித்து நின்றேயும் எற்றான் வெறுங்கையான் பிழையிற்று என்னா – கம்.யுத்3:22 136/1,2
சால வான் தண்டு தரித்திடின் சக்கரம் தாங்கின் – கம்.யுத்3:31 11/3
மழு எழு தண்டு கோல் வலயம் நாஞ்சில் வாள் – கம்.யுத்3:31 179/1
முண்ட கிளர் தண்டு அன முள் தொகு வன் – கம்.யுத்3:31 203/3
வல்லான் எழு மழு தோமரம் மணி தண்டு இருப்பு உலக்கை – கம்.யுத்4:37 54/2
தண்டு கொண்டு எறிந்தான் ஐந்தொடு ஐந்துடை தலையான் – கம்.யுத்4:37 105/4
இருப்புலக்கை வேல் தண்டு கோல் ஈட்டி வாள் – கம்.யுத்4:37 188/1
போதம் முற்றிய தண்டு ஒரு கையினில் பொலிய – கம்.யுத்4:41 34/2

மேல்


தண்டுகள் (1)

தண்டுகள் தழுவும் ஆசை புனல் கரை சார்கின்றாரும் – கம்.பால:18 9/4

மேல்


தண்டுதல் (1)

தண்டுதல் இன்றி ஒன்றி தலைத்தலை சிறந்த காதல் – கம்.பால:10 7/1

மேல்


தண்டும் (6)

என்னும் தண்டும் ஆயின் மற்று அவன் – அகம் 392/9
முழுக்களும் முசுண்டியும் தண்டும் மு தலை – கம்.ஆரண்:7 34/3
எழுவும் ஈட்டியும் தோட்டியும் எழு முனை தண்டும்
தழுவும் வேலொடு கணையமும் பகழியும் தாக்க – கம்.யுத்3:22 105/2,3
சக்கரங்களும் பிண்டிபாலத்தொடு தண்டும்
கப்பணங்களும் வளையமும் கவண் உமிழ் கல்லும் – கம்.யுத்3:22 106/2,3
முரண் தடம் தண்டும் ஏந்தி மனிதரை முறையை குன்றி – கம்.யுத்3:27 163/1
கோளும் தண்டும் மழு எனும் கூற்றமும் – கம்.யுத்4:37 165/2

மேல்


தண்டுவென் (1)

தண்டுவென் ஞாயர் மாட்டை பால் – கலி 85/36

மேல்


தண்டை (3)

எடுத்த தண்டை பறித்து எறியா இகல் – கம்.யுத்2:15 76/2
தண்டை தோள்_வளை கடகம் என்று இனையன தறுகண் – கம்.யுத்2:16 247/2
சூரொடும் தொடர்ந்த தண்டை சுழற்றினான் வயிர தோளான் – கம்.யுத்3:22 124/4

மேல்


தண்டொடு (2)

தண்டொடு பிடித்த தாழ் கமண்டலத்து – குறு 156/3
தண்டொடு திகிரி வாள் தனு என்று இன்னன – கம்.சுந்:3 47/3

மேல்


தண்டொடும் (3)

தண்டொடும் பொலிதரு தட கையான்-தனை – கம்.பால:5 70/4
பார் இழிந்து பரு வலி தண்டொடும்
ஊர் இழந்த கதிர் என ஓடினான் – கம்.யுத்2:15 73/3,4
தாய் அடுத்து அவன்-தன் கையின் தண்டொடும்
மீ எடுத்து விசும்பு உற வீசினான் – கம்.யுத்2:15 74/3,4

மேல்


தண்டோடும் (1)

தண்டோடும் இழிந்து தலத்தினன் ஆய் – கம்.யுத்3:20 89/2

மேல்


தண்ண் (1)

கண்ண் தண்ண் என கண்டும் கேட்டும் – மலை 352

மேல்


தண்ணடை (7)

மலர் தலை காரான் அகற்றிய தண்ணடை
ஒண் தொடி மகளிர் இழை அணி கூட்டும் – நற் 391/4,5
தண்ணடை தழீஇய கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் – அகம் 84/14
அலமரும் கழனி தண்ணடை ஒழிய – புறம் 285/15
தண்ணடை பெறுதல் யாவது படினே – புறம் 287/10
பெரு நீர் மேவல் தண்ணடை எருமை – புறம் 297/1
தண்ணடை பெறுதலும் உரித்தே வை நுதி – புறம் 297/8
தண்ணடை மன்னர் தார் உடை புரவி – புறம் 299/5

மேல்


தண்ணம் (21)

தண்ணம் துறைவன் முன்_நாள் நம்மொடு – நற் 138/5
தண்ணம் துறைவன் தூதொடும் வந்த – நற் 167/5
தண்ணம் துறைவன் தேரே கண்ணின் – நற் 178/6
தண்ணம் துறைவன் சாயல் மார்பே – நற் 327/9
தண்ணம் துறைவன் நாண – நற் 382/8
தண்ணம் துறைவன் கொடுமை – குறு 9/7
தண்ணம் துறைவனொடு கண்மாறின்றே – குறு 125/7
தண்ணம் துறைவன் காணின் முன் நின்று – குறு 296/5
தண்ணம் துறைவற்கு உரைக்குநர் பெறினே – குறு 310/7
தண்ணம் துறைவன் தொடுத்து நம் நலம் – குறு 349/3
தண்ணம் துறைவன் தணவா ஊங்கே – குறு 386/2
ஞாழல் பூக்கும் தண்ணம் துறைவன் – ஐங் 103/2
தண்ணம் துறைவன் வந்து என – ஐங் 105/3
தண்ணம் துறைவன் மறைஇ – ஐங் 115/3
தண்ணம் துறைவன் கண்டிகும் – ஐங் 158/4
தண்ணம் துறைவன் தகுதி – ஐங் 164/3
தண்ணம் துறைவன் நல்கின் – ஐங் 168/3
தாயிற்றே தண்ணம் புனல் – பரி 6/10
தமிழ் வையை தண்ணம் புனல் – பரி 6/60
தண்ணம் துவர் பல ஊட்டி சலம் குடைவார் – பரி 10/90
தண்ணம் துறைவ தகாஅய் காண் நீ – கலி 125/19

மேல்


தண்ணளி (1)

தாண்டு மா புரவி தானை தண்ணளி சனகன் என்னும் – கம்.பால:20 3/3

மேல்


தண்ணளியும் (1)

உற்றுடைய பெரு வரமும் உகந்து உடைய தண்ணளியும் உணர்வும் நோக்கின் – கம்.யுத்1:4 99/3

மேல்


தண்ணிது (1)

தண்ணிது கமழும் நின் மார்பு ஒரு நாள் – அகம் 218/15

மேல்


தண்ணிய (10)

கோலினும் தண்ணிய தட மென் தோளே – பட் 301
தண்ணிய கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் – நற் 137/1
தைஇ திங்கள் தண்ணிய தரினும் – குறு 196/4
தண்ணிய கமழும் ஒண் நுதலோயே – குறு 273/3
தண்ணிய கமழும் ஞாழல் – குறு 310/6
தண்ணிய இனிய ஆக – ஐங் 303/3
தண்ணிய ஆயின சுரத்து இடை யாறே – ஐங் 322/5
தண்ணிய ஆயினும் வெய்ய மன்ற – ஐங் 328/2
தடையின மன்னும் தண்ணிய திரண்ட – அகம் 199/17
தண்ணிய மெலிந்தன தழைத்த மேகமே – கம்.கிட்:10 3/4

மேல்


தண்ணியவே (1)

நன் நெறியவ்வே நறும் தண்ணியவே – குறு 116/4

மேல்


தண்ணியள் (1)

வேனிலானே தண்ணியள் பனியே – குறு 376/3

மேல்


தண்ணியளே (3)

ஆம்பல் மலரினும் தான் தண்ணியளே – குறு 84/5
நறும் தண்ணியளே நன் மா மேனி – குறு 168/4
பொய்கை பூவினும் நறும் தண்ணியளே – ஐங் 97/4

மேல்


தண்ணியன்-கொல் (1)

நறும் தண்ணியன்-கொல் நோகோ யானே – நற் 394/9

மேல்


தண்ணின் (1)

தண்ணின் நீர் முறை தப்பிடின் தட கையால் தடவி – கம்.யுத்3:31 9/3

மேல்


தண்ணீர் (9)

தொகு வாய் கன்னல் தண்ணீர் உண்ணார் – நெடு 65
தண்ணீர் ததைஇ நின்ற பொழுதே – நற் 124/9
அற்சிர வெய்ய வெப்ப தண்ணீர்
சேம_செப்பில் பெறீஇயரோ நீயே – குறு 277/4,5
தண்ணீர் பெறாஅ தடுமாற்று அரும் துயரம் – கலி 6/5
தண்ணீர் கொடு போய் அளித்து என் சாவும் உரைத்து உம் புதல்வன் – கம்.அயோ:4 78/2
தசும்பினில் வாசம் ஊட்டி சார்த்திய தண்ணீர் என்ன – கம்.யுத்1:8 17/3
தண்ணீர் தருக என்றனர் தாவுற ஓடி – கம்.யுத்2:18 252/1
வருவதன் முன்னம் மாண்டார் சிலர் சிலர் வந்த தண்ணீர்
பருகுவார் இடையே பட்டார் சிலர் சிலர் பருகிப்பட்டார் – கம்.யுத்2:18 257/3,4
ஓடினர் அரக்கர் தண்ணீர் உண் தசை உலர்ந்த நாவர் – கம்.யுத்2:19 164/1

மேல்


தண்ணுமை (31)

மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் சிலைப்ப – பெரும் 144
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ – மலை 471
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் ஆர்ப்ப – நற் 130/2
மடி வாய் தண்ணுமை தழங்கு குரல் கேட்ட – நற் 298/3
வள் உயிர் தண்ணுமை போல – நற் 310/10
பேழ் வாய் தண்ணுமை இடம் தொட்டு அன்ன – நற் 347/6
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ – நற் 350/1
மிளை வந்து பெயரும் தண்ணுமை குரலே – குறு 390/5
தட்டை தண்ணுமை பின்னர் இயவர் – ஐங் 215/3
தூ கணை கிழித்த மா கண் தண்ணுமை
கைவல் இளையர் கை அலை அழுங்க – பதி 51/33,34
போர்ப்பு-உறு தண்ணுமை ஆர்ப்பு எழுந்து நுவல – பதி 84/15
கழனி உழவர் தண்ணுமை இசைப்பின் – பதி 90/41
மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி – பரி 12/41
தண்ணுமை பாணி தளராது எழூஉக – கலி 102/34
தண்ணுமை வெரீஇய தடம் தாள் நாரை – அகம் 40/14
சே கோள் அறையும் தண்ணுமை
கேட்குநள்-கொல் என கலுழும் என் நெஞ்சே – அகம் 63/18,19
எழுந்த தண்ணுமை இடம் கள் பாணி – அகம் 87/8
தண்ணுமை கண்ணின் அலைஇயர் தன் வயிறே – அகம் 106/13
பூ கோள் ஏய தண்ணுமை விலக்கி – அகம் 174/4
வெண்ணெல் அரிநர் மடி வாய் தண்ணுமை
பன் மலர் பொய்கை படு புள் ஓப்பும் – அகம் 204/10,11
பொதுவில் தூங்கும் விசி-உறு தண்ணுமை
வளி பொரு தெண் கண் கேட்பின் – புறம் 89/7,8
மற படை நுவலும் அரி குரல் தண்ணுமை
இன் இசை கேட்ட துன் அரும் மறவர் – புறம் 270/8,9
மடி வாய் தண்ணுமை இழிசினன் குரலே – புறம் 289/10
குறும்பர்க்கு எறியும் ஏவல் தண்ணுமை
நாண் உடை மாக்கட்கு இரங்கும் ஆயின் – புறம் 293/2,3
வெண்ணெல் அரிஞர் தண்ணுமை வெரீஇ – புறம் 348/1
தாக்கின் தாக்குறும் பறையும் தண்ணுமை
வீக்கின் தாக்குறும் விளியும் மள்ளர்-தம் – கம்.பால:2 57/2,3
பதங்களில் தண்ணுமை பாணி பண் உற – கம்.பால:3 51/1
தைவரு மகர வீணை தண்ணுமை தழுவி தூங்க – கம்.பால:10 8/2
தார் ஒலி நீத்தன புரவி தண்ணுமை
வார் ஒலி நீத்தன மழையின் விம்முறும் – கம்.அயோ:4 202/1,2
தான் அளைந்து தழுவின தண்ணுமை
தேன் அளைந்து செவி உற வார்த்து என – கம்.அயோ:11 15/2,3
பன்னக மகளிர் வள் வார் தண்ணுமை பாணி பேண – கம்.சுந்:2 184/2

மேல்


தண்ணுமைக்கு (2)

சிறுகுடி மறவர் சே கோள் தண்ணுமைக்கு
எருவை சேவல் இரும் சிறை பெயர்க்கும் – அகம் 297/16,17
பொருநர் தண்ணுமைக்கு அன்னமும் போகலா – கம்.கிட்:15 42/3

மேல்


தண்ணென் (7)

தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக – மலை 442
தண்ணென் முழவின் இமிழ் இசை காட்டும் – குறு 365/4
தண்ணென் பெரும் கடல் திரை பாய்வோளே – ஐங் 123/3
சவி உற தெளிந்து தண்ணென் ஒழுக்கமும் தழுவி சான்றோர் – கம்.ஆரண்:5 1/3
தருவாய் அ வாய் இன் அமுதும் தண்ணென் மொழியும் தாராயோ – கம்.கிட்:1 29/4
தண்ணென் மழை போல் இடை தழைந்தது சலத்தால் – கம்.சுந்:6 20/2
தண்ணென் மா மதி கோளொடும் சாய்ந்து என சாய்ந்தான் – கம்.சுந்:11 57/4

மேல்


தண்ணென்ற (1)

பெரும் தண்ணென்ற மர நிழல் சிறிது இழிந்து – நற் 146/5

மேல்


தண்ணென்றிசினே (1)

தண்ணென்றிசினே பெரும் துறை புனலே – ஐங் 73/4

மேல்


தண்ணென்று (2)

வண்ண துய்ம் மலர் உதிர தண்ணென்று
இன்னாது எறிதரும் வாடையொடு – குறு 110/6,7
நிலம் தண்ணென்று கானம் குழைப்ப – அகம் 314/3

மேல்


தண்ணென (23)

முரம்பு கண் உடைந்த நடவை தண்ணென
உண்டனிர் ஆடி கொண்டனிர் கழி-மின் – மலை 432,433
தண்ணென உண்டு கண்ணின் நோக்கி – நற் 53/9
கண்ணியன் கழலன் தாரன் தண்ணென
சிறுபுறம் கவையினனாக அதன் கொண்டு – நற் 128/8,9
குழைவான் கண்ணிடத்து ஈண்டி தண்ணென
ஆடிய இள மழை பின்றை – நற் 229/9,10
புது வறம் கூர்ந்த செறுவில் தண்ணென
மலி புனல் பரத்தந்து ஆஅங்கு – நற் 230/8,9
அண்ணல் நெடு வரை ஆடி தண்ணென
வியல் அறை மூழ்கிய வளி என் – நற் 236/8,9
தாழ் இருள் துமிய மின்னி தண்ணென
வீழ் உறை இனிய சிதறி ஊழின் – குறு 270/1,2
நோற்றோர் மன்ற தோழி தண்ணென
தூற்றும் துவலை பனி கடும் திங்கள் – குறு 344/1,2
தேற்றாம் அன்றே தோழி தண்ணென
தூற்றும் திவலை துயர் கூர் காலை – குறு 398/1,2
கனவினும் பிரியா உறையுளொடு தண்ணென
தகரம் நீவிய துவரா கூந்தல் – பதி 89/15,16
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை – கலி 31/12
மயங்கு வியர் பொறித்த நுதலள் தண்ணென
முயங்கினள் வதியும்-மன்னே இனியே – அகம் 17/4,5
நீடு இதழ் நெடும் துடுப்பு ஒசிய தண்ணென
வாடை தூக்கும் வரு பனி அற்சிரம் – அகம் 78/9,10
தனியோர் மதுகை தூக்காய் தண்ணென
முனிய அலைத்தி முரண் இல் காலை – அகம் 125/12,13
கள் நாறு காவியொடு தண்ணென மலரும் – அகம் 150/11
கண்ணும் நுதலும் நீவி தண்ணென
தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ – அகம் 165/9,10
தளவ முல்லையொடு தலைஇ தண்ணென
வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின் – அகம் 254/15,16
வருந்தி வருநர் ஓம்பி தண்ணென
தாது துகள் உதிர்த்த தாழை அம் கூந்தல் – அகம் 353/18,19
தொடு மணி மெல் விரல் தண்ணென தைவர – அகம் 386/13
மதன் உடை முழவு தோள் ஓச்சி தண்ணென
வீசியோயே வியல்_இடம் கமழ – புறம் 50/12,13
கல் மிசை அருவி தண்ணென பருகி – புறம் 150/16
நெறி கொள் வரி குடர் குனிப்ப தண்ணென
குய் கொள் கொழும் துவை நெய் உடை அடிசில் – புறம் 160/6,7
துகில் விரி கடுப்ப நுடங்கி தண்ணென
அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய – புறம் 337/9,10

மேல்


தண்ணெனும் (1)

தண்ணெனும் கானம் நீங்கி தாங்க_அரும் தவத்தின் மிக்கோன் – கம்.பால:8 1/2

மேல்


தண்மை (3)

தண்மை செய்த இ தகையோள் பண்பே – ஐங் 327/5
உதிக்கும் காலையில் தண்மை செய்வான் தனது உருவில் – கம்.பால:9 2/3
தண்மை தகை மதிக்கும் ஈந்த தனி குடையோய் – கம்.அயோ:14 64/4

மேல்


தண்மையால் (1)

தளிர்த்தன மயிர் புறம் சிலிர்ப்ப தண்மையால்
குளிர்ந்தது அ குரிசில் வால் என்பு கூரவே – கம்.சுந்:12 123/3,4

மேல்


தண்மையில் (1)

தண்மையில் வெம்மையில் தழுவின எனும் – கம்.அயோ:14 69/2

மேல்


தண்மையின் (1)

தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை – நெடு 68

மேல்


தண்மையும் (3)

நின் தண்மையும் சாயலும் திங்கள் உள – பரி 4/26
கொடுமையும் செம்மையும் வெம்மையும் தண்மையும்
உள்-வழி உடையை இல்-வழி இலையே – பரி 4/50,51
காண்_தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும்
மாண்ட நின் ஒழுக்கத்தான் மறு இன்றி வியன் ஞாலத்து – கலி 100/4,5

மேல்


தணக்கம் (1)

பாங்கர் மராஅம் பல் பூ தணக்கம்
ஈங்கை இலவம் தூங்கு இணர் கொன்றை – குறி 85,86

மேல்


தணக்கும்-கால் (1)

தணக்கும்-கால் கலுழ்பு ஆனா கண் எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/14

மேல்


தணத்தலும் (1)

மணத்தலும் தணத்தலும் இலமே – குறு 168/6

மேல்


தணந்த (1)

தார் ஆர் மார்ப நீ தணந்த ஞான்றே – அகம் 150/14

மேல்


தணந்ததன் (1)

தணந்ததன் தலையும் நீ தளர்_இயலவரொடு – கலி 66/17

மேல்


தணந்தனை (3)

தணந்தனை ஆயின் எம் இல் உய்த்து கொடுமோ – குறு 354/3
தணந்தனை ஆகி உய்ம்மோ நும் ஊர் – ஐங் 83/2
தணந்தனை என கேட்டு தவறு ஓராது எமக்கு நின் – கலி 71/17

மேல்


தணந்து (1)

தாங்க அரும் காமத்தை தணந்து நீ புறம்மாற – கலி 121/7

மேல்


தணந்தோரை (1)

தோகை ஆர் குரல் மணந்து தணந்தோரை
நீடன் மின் வாரும் என்பவர் சொல் போன்றனவே – பரி 14/8,9

மேல்


தணப்ப (3)

மாதரும் மடனும் ஓராங்கு தணப்ப
நெடும் தேர் எந்தை அரும் கடி நீவி – குறி 19,20
நீரொடு ஒராங்கு தணப்ப
உள்ளாது ஆற்றல் வல்லுவோர்க்கே – குறு 38/5,6
இனியே மணப்பு அரும் காமம் தணப்ப நீந்தி – அகம் 50/7

மேல்


தணப்பில் (1)

தம்மையும் உணர்ந்திலர் தணப்பில் அன்பினால் – கம்.அயோ:4 167/1

மேல்


தணப்பின் (1)

தணப்பின் ஞெகிழ்ப எம் தட மென் தோளே – குறு 299/8

மேல்


தணப்பு (4)

தணப்பு அரும் காமம் தண்டியோரே – குறு 177/7
தாக்கிய தணப்பு இல் கால் எறிய தன்னுடை – கம்.ஆரண்:15 19/1
சாலிகை யாக்கையர் தணப்பு இல் வெம் சர – கம்.யுத்3:31 169/3
தணப்பு இல் தாமரை சதுமுகன் உரை-செய சமைந்தான் – கம்.யுத்4:40 85/4

மேல்


தணப்பும் (1)

நாம் அமர் உடலும் நட்பும் தணப்பும்
காமமும் கள்ளும் கலந்து உடன் பாராட்ட – பரி 20/108,109

மேல்


தணவா (2)

தண்ணம் துறைவன் தணவா ஊங்கே – குறு 386/2
தணவா நெஞ்சமொடு தமியன் வந்து நம் – அகம் 290/10

மேல்


தணி (10)

தண் கார் தலைஇய நிலம் தணி காலை – நற் 346/2
தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்-கண் – பரி 6/29
தணி மழை தலையின்று தண் பரங்குன்று – பரி 9/11
நோய் தணி காதலர் வர ஈண்டு – அகம் 22/20
தணி அமர் அழுவம் தம்மொடு துணைப்ப – அகம் 119/14
தணி மருங்கு அறியாள் யாய் அழ – அகம் 156/16
கோண் தணி எயிலின் காப்பு சிறந்து – அகம் 372/15
தணி மருந்து அறிவல் என்னும் ஆயின் – அகம் 388/21
தணி பறை அறையும் அணி கொள் தேர் வழி – புறம் 68/14
தணி மலர் திருமகள் தங்கு மாளிகை – கம்.பால:3 50/1

மேல்


தணி-மார் (1)

நெடு வசி விழுப்புண் தணி-மார் காப்பு என – மலை 303

மேல்


தணிக்க (2)

இல்லோர் புன்கண் ஈகையின் தணிக்க
வல்லான் போல்வது ஓர் வன்மையும் உடையன் – கலி 47/5,6
வேதனை வெயில் கதிர் தணிக்க மென் மழை – கம்.அயோ:12 30/1

மேல்


தணிக்கின் (1)

பொருது இடர் தணிக்கின் உண்டு எனும் புணர்ப்பினால் – கம்.பால:5 8/4

மேல்


தணிக்கும் (3)

நோய் நாம் தணிக்கும் மருந்து என பாராட்ட – கலி 81/18
என் உள் இடும்பை தணிக்கும் மருந்தாக – கலி 140/15
தணிக்கும் தன்மைத்து அன்று எனின் இன்று இ தகை வாளால் – கம்.ஆரண்:15 33/1

மேல்


தணிக்குறு (1)

தணிக்குறு பகைஞரை தாழ்க என் தலை – கம்.அயோ:11 112/4

மேல்


தணிக (3)

வேந்து பகை தணிக யாண்டு பல நந்துக – ஐங் 6/2
அறாஅ தணிக இ நோய் – கலி 147/45
இனிய காண்க இவண் தணிக என கூறி – புறம் 70/4

மேல்


தணிகின்ற (1)

தணிகின்ற நம் சொல் தொடர் தன்மையது அன்று தன்மை – கம்.சுந்:4 91/1

மேல்


தணிகுவது (1)

ஆங்கனம் தணிகுவது ஆயின் யாங்கும் – நற் 322/1

மேல்


தணிகுவள் (1)

நெடுவேள் பேண தணிகுவள் இவள் என – அகம் 22/6

மேல்


தணித்தனன் (1)

உறு பகை தணித்தனன் உரவு வாள் வேந்தே – நற் 81/10

மேல்


தணித்தி (1)

தாம்பினின் பற்றி தந்து என் மன சினம் தணித்தி என்றான் – கம்.சுந்:8 1/4

மேல்


தணித்து (3)

உரவு சினம் தணித்து பெரு வெளில் பிணி-மார் – மலை 326
பசந்தவர் பைதல் நோய் பகை என தணித்து நம் – கலி 32/14
தசும்பு உடை கனக நாஞ்சில் கடி மதில் தணித்து நோக்கா – கம்.சுந்:1 77/1

மேல்


தணிதர (1)

வறுமை நோய் தணிதர வான் வழங்கவே – கம்.பால:5 53/1

மேல்


தணிதல் (1)

சூர் உறை வெற்பன் மார்பு உற தணிதல்
அறிந்தனள் அல்லள் அன்னை வார் கோல் – அகம் 98/5,6

மேல்


தணிதலும் (2)

கடுத்தலும் தணிதலும் இன்றே யானை – குறு 136/3
நோதலும் தணிதலும் அவற்று ஓர் அன்ன – புறம் 192/3

மேல்


தணிதற்கும் (1)

தணிதற்கும் உரித்து அவள் உற்ற நோயே – ஐங் 210/5

மேல்


தணிதி (1)

தண்டமும் தணிதி நீ பண்டையின் பெரிதே – புறம் 10/6

மேல்


தணிதியேனும் (1)

சந்த வார் குழலினாளை துறந்தனை தணிதியேனும்
உந்தையை உயிர் கொண்டானை உயிருண்ணும் ஊற்றம் இல்லா – கம்.ஆரண்:13 132/2,3

மேல்


தணிதிரால் (1)

தாயினும் நல்ல நீரே தணிதிரால் தருமம் அஃதலால் – கம்.கிட்:11 55/3

மேல்


தணிந்த (9)

கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்து கழி-மின் – மலை 375
எரி சினம் தணிந்த இலை இல் அம் சினை – நற் 305/6
கதிர் சினம் தணிந்த கையறு மாலை – குறு 387/2
பொருது சினம் தணிந்த செரு புகல் ஆண்மை – பதி 55/19
வில் சினம் தணிந்த வெருவரு கவலை – அகம் 381/8
தணிந்த பருவம் செல்லான் படர்தர – அகம் 397/8
நெருப்பு சினம் தணிந்த நிணம் தயங்கு கொழும் குறை – புறம் 125/2
விறல் சினம் தணிந்த விரை பரி புரவி – புறம் 205/3
தழுவி நின்றன பசி இல பகை இல தணிந்த
உழுவையின் முலை மான் இளம் கன்றுகள் உண்ட – கம்.அயோ:9 41/3,4

மேல்


தணிந்தது (1)

தீயிடை தணிந்தது என்ன சீதை-பால் துயரம் தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 74/4

மேல்


தணிந்தனன் (2)

செரு வெம் குருசில் தணிந்தனன் பகையே – ஐங் 465/5
வேந்தனும் வெம் பகை தணிந்தனன் தீம் பெயல் – அகம் 54/2

மேல்


தணிந்தனனால் (1)

தலை கைக்கொடு எறிந்து தணிந்தனனால் – கம்.யுத்3:20 72/4

மேல்


தணிந்தாள் (1)

தன் மதனோடு தன் வெம்மை தணிந்தாள்
மன்மதன் ஆம் இவன் என்னும் மனத்தாள் – கம்.ஆரண்:14 40/3,4

மேல்


தணிந்தானோ (1)

தன் குல பொறை தன் பொறை என தணிந்தானோ
என்-கொல் எண்ணுவேன் என்னும் அங்கு இரா பகல் இல்லாள் – கம்.சுந்:3 16/3,4

மேல்


தணிந்தீக (1)

சினை வாட சிறக்கும் நின் சினம் தணிந்தீக என – கலி 16/11

மேல்


தணிந்து (9)

ஒண் சுடர் உருப்பு ஒளி மழுங்க சினம் தணிந்து
சென்ற ஞாயிறு நன் பகல் கொண்டு – மது 545,546
அன்னையும் சிறிது தணிந்து உயிரினள் இன் நீர் – நற் 115/3
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர – நற் 369/1
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர – குறு 195/1
வய சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும் – குறு 269/3
வென் வேல் வேந்தன் பகை தணிந்து
இன்னும் தன் நாட்டு முன்னுதல் பெறினே – ஐங் 444/4,5
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து
நாடு முன்னியரோ பீடு கெழு வேந்தன் – ஐங் 450/1,2
வய தணிந்து ஏகு நின் யாணர் இறு நாள் பெற – பரி 11/40
பேணா முன்பின் தன் சினம் தணிந்து அ மரம் – கலி 49/7

மேல்


தணிந்தே (1)

இனிய ஆகுக தணிந்தே
இன்னா நீப்பின் நின்னொடு செலற்கே – அகம் 283/16,17

மேல்


தணிப்ப (3)

இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு – கலி 78/8
தணிப்ப_அரும் பெரும் படைக்கலம் தழல் உமிழ் தறுகண் – கம்.சுந்:11 56/1
தணிப்ப_அரும் தழல் சொரிந்தன போன்றன தயங்கி – கம்.யுத்1:6 25/4

மேல்


தணிப்ப_அரும் (2)

தணிப்ப_அரும் பெரும் படைக்கலம் தழல் உமிழ் தறுகண் – கம்.சுந்:11 56/1
தணிப்ப_அரும் தழல் சொரிந்தன போன்றன தயங்கி – கம்.யுத்1:6 25/4

மேல்


தணிப்பு (1)

பணிந்து கூட்டுண்ணும் தணிப்பு அரும் கடும் திறல் – புறம் 198/13

மேல்


தணிப்பென் (1)

தம் தலை அறுத்து இடர் தணிப்பென் தாரணிக்கு – கம்.பால:5 17/3

மேல்


தணிய (7)

நீர் அடு நெருப்பின் தணிய இன்று அவர் – நற் 154/9
கல் சேர் மண்டிலம் சிவந்து நிலம் தணிய
பல் பூ கானலும் அல்கின்றன்றே – நற் 187/2,3
நெருப்பு அவிர் கனலி உருப்பு சினம் தணிய
கரும் கால் யாத்து வரி நிழல் இரீஇ – ஐங் 388/1,2
வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் தணிய
செய்யோள் இள முலை படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 450/3,4
அரசு பகை தணிய முரசு பட சினைஇ – ஐங் 455/1
நிலம் பயம் பொழிய சுடர் சினம் தணிய
பயம் கெழு வெள்ளி ஆநியம் நிற்ப – பதி 69/13,14
மதுகை இன்றி வயிற்று_தீ தணிய
தாம் இரந்து உண்ணும் அளவை – புறம் 74/5,6

மேல்


தணியா (4)

தணியா நோய் உழந்து ஆனா தகையவள் தகைபெற – கலி 30/18
கொன்று சினம் தணியா புலவு நாறு மருப்பின் – புறம் 394/11
தரைக்கு நாயகன் தாய் இனி நீ என தணியா – கம்.அயோ:2 90/4
தப்புமே அது கண்டனம் உவரியில் தணியா
உப்பு வேலை என்று உலகு உறு பெரும் பழி நீங்கி – கம்.யுத்1:6 30/2,3

மேல்


தணியாத (1)

தணியாத நறும் தளிர் தந்தன போன்று தாழ – கம்.பால:16 37/2

மேல்


தணியாது (1)

கொன்று சினம் தணியாது வென்று முரண் சாம்பாது – அகம் 298/7

மேல்


தணியின் (2)

கிளவியின் தணியின் நன்று-மன் சாரல் – நற் 282/6
பெரும் சின வேந்தன் அரும் தொழில் தணியின்
விருந்து நனி பெறுதலும் உரியள் மாதோ – ஐங் 442/1,2

மேல்


தணியும் (7)

பாஅர் மலி சிறு கூவலின் தணியும்
நெடும் சேண் சென்று வருந்துவர் மாதோ – நற் 41/4,5
பெரும் சினம் தணியும் குன்ற நாடன் – நற் 217/5
தணியும் ஆறு இது என உரைத்தல் ஒன்றோ – நற் 244/7
நீர் நசை வேட்கையின் நார் மென்று தணியும்
இன்னா கானமும் இனிய பொன்னொடு – குறு 274/5,6
நீர் பெய்த காலே சினம் தணியும் மற்று இஃதோ – கலி 144/60
கவிர் பூ நெற்றி சேவலின் தணியும்
அரு மிளை இருக்கையதுவே மனைவியும் – புறம் 326/6,7
தணியும் மது மல்லிகை தாமம் வெறுத்து வாசம் – கம்.பால:16 45/3

மேல்


தணியுமோ (1)

சினம் செல தணியுமோ வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 59/13

மேல்


தணிவது (1)

அ நெடும் கரும் கண் தீயை அணுகினால் தணிவது உண்டோ – கம்.யுத்1:9 22/4

மேல்


தணிவன (1)

தணிவன அறநெறி தணிவு இலாதன – கம்.பால:3 32/2

மேல்


தணிவு (9)

தணிவு இன்று வையை புனல் – பரி 24/50
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் – கலி 20/3
தணிவு அரும் துயரம் செய்தோன் – அகம் 278/14
தணிவன அறநெறி தணிவு இலாதன – கம்.பால:3 32/2
தணிவு அரும் கருணையான் கழுத்தில் சாத்திய – கம்.பால:23 59/3
ஏற்றம் தொடங்கா கடலின் தணிவு எய்தி நின்றான் – கம்.அயோ:4 137/4
தடுத்து வல்லவர் தணிவு செய்து நோய் – கம்.கிட்:3 56/1
தணிவு அற பண்டு செய்த தவத்தினும் தருமத்தாலும் – கம்.யுத்2:19 185/1

மேல்


தணிவு-உற (1)

தணிவு-உற தாங்கிய தனி நிலை சலதாரி – பரி 9/6

மேல்


தணிவேன் (1)

தான் நேர்வது தீது எனவே தணிவேன்
வானே நிலனே முதல் மற்றும் எலாம் – கம்.யுத்3:21 5/2,3

மேல்


தத்த (3)

கை புனை குறும் தொடி தத்த பைபய – பெரும் 334
அருவி மா மலை தத்த
கருவி மா மழை சிலைதரும் குரலே – குறு 94/6,7
வினை அமை வரல் நீர் விழு தொடி தத்த
கமம் சூல் பெரு நிறை தயங்க முகந்து கொண்டு – அகம் 383/9,10

மேல்


தத்தம் (15)

கல்லா வாய்மையன் இவன் என தத்தம்
கைவல் இளையர் நேர் கை நிரைப்ப – பதி 48/7,8
செந்நெல் வல்சி அறியார் தத்தம்
பாடல் சான்ற வைப்பின் – பதி 75/12,13
தத்தம் துணையோடு ஒருங்கு உடன் ஆடும் – பரி 16/9
ஆங்கு அவை தத்தம் தொழில் மாறு கொள்ளும் – பரி 22/44
தத்தம் கலங்களுள் கையுறை என்று இவற்கு – கலி 84/16
வழூஉ சொல் கோவலர் தத்தம் இன நிரை – கலி 106/4
இடை தெரியா ஏஎர் இருவரும் தத்தம்
உடை வனப்பு எல்லாம் இவட்கு ஈத்தார்-கொல்லோ – கலி 109/17,18
எழு நின் கிளையொடு போக என்று தத்தம்
கொழுநரை போகாமல் காத்து முழு நாளும் – கலி 109/24,25
காடு பதி ஆக போகி தத்தம்
நாடு பிறர் கொள சென்று மாய்ந்தனரே – புறம் 363/5,6
வளைத்தனர் விடிய தத்தம் வாயில்கள்-தோறும் வந்து – கம்.யுத்1:13 25/4
முறிந்து தத்தம் முது நகர் நோக்கினார் – கம்.யுத்2:15 79/4
தார் எலாம் துமிந்த நின்ற தனு எலாம் துமிந்த தத்தம்
போர் எலாம் துமிந்த கொண்ட புகழ் எலாம் துமிந்து போய – கம்.யுத்2:15 150/3,4
வழி கெட வரினும் தத்தம் வாழ்க்கை தேய்ந்து இறினும் மார்பம் – கம்.யுத்2:17 66/1
நல் வித்தாய் நடந்தான் முன்னே என்பரோ நயந்தோர் தத்தம்
கல்வித்து ஆம் வார்த்தை என்று கரைவித்தான் உயிரை கண்-போல் – கம்.யுத்2:19 210/3,4
சின்னமும் அவர்கள் தத்தம் சிரமும் கொண்டு அன்றி சேர்கேன் – கம்.யுத்3:29 61/3

மேல்


தத்தமக்கு (1)

தத்தமக்கு உற்ற அரசு என தழைக்கின்ற மனத்தர் – கம்.அயோ:1 75/2

மேல்


தத்தமது (1)

உம்பர் தத்தமது உள்ளம் நடுங்கவே – கம்.யுத்2:15 75/4

மேல்


தத்தமை (1)

தத்தமை ஒன்றும் உணர்ந்திலர் தாவா – கம்.பால:5 114/3

மேல்


தத்தா (1)

தத்தா ஒரு தடம் தேரினை தொடர்ந்தான் சரம் தலை-மேல் – கம்.யுத்3:27 122/3

மேல்


தத்தி (11)

இரு வெதிர் ஈர் கழை தத்தி கல்லென – மலை 207
முத்து நீர் சாந்து அடைந்த மூஉய் தத்தி
புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும் – பரி 10/13,14
எல்லா கெழீஇ தொடி செறித்த தோள் இணை தத்தி
தழீஇக்கொண்டு ஊர்ந்தாயும் நீ – கலி 97/22,23
பத்தோடு பத்தின் நெடும் பத்தியில் தத்தி மூக்கால் – கம்.ஆரண்:13 27/2
தத்தி உக மென் குதலை தள்ள உயிர் தந்தாய் – கம்.சுந்:4 70/3
தத்தி வீழ் அருவியின் திரள் சால – கம்.யுத்1:11 5/3
தத்தி எதிர் சென்று திசை வென்று உயர் தடம் தோள் – கம்.யுத்1:12 8/2
தத்தி மார்பின் வயிர தட கையால் – கம்.யுத்2:15 66/1
தத்தி தழுவி திரள் தோள்-கொடு தள்ளி – கம்.யுத்2:18 243/3
தலை குவட்டு அணைந்த செக்கர் சரிந்தன குழல்கள் தத்தி
உலைக்கு வட்டு உருகு செம்பு ஒத்து உதிர நீர் ஒழுகும் கண்ணாள் – கம்.யுத்2:18 265/3,4
தழுவினன் நின்ற-காலை தத்தி வீழ் அருவி சாலும் – கம்.யுத்4:41 117/1

மேல்


தத்தினன் (1)

தத்தினன் இலங்கை மூதூர் கோபுரத்து உம்பர் சார்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 19/2

மேல்


தத்தினை (1)

தத்தினை கடல் அது தவத்தின் ஆயதோ – கம்.சுந்:4 98/2

மேல்


தத்து (4)

தத்து நீர் வரைப்பின் கொற்கை கோமான் – சிறு 62
தத்து அரி கண்ணார் தலைத்தலை வருமே – பரி 16/10
தத்து உறு சிந்தையர் தளரும் தேவர் இ – கம்.ஆரண்:10 33/1
தத்து நீர் கடல் முழுவதும் குருதியாய் தயங்க – கம்.யுத்3:20 54/1

மேல்


தத்து-உற்று (2)

முத்து உடை வான் கோடு தழீஇ தத்து-உற்று
நன் பொன் மணி நிறம் கிளர பொன் கொழியா – திரு 305,306
முத்து அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப தத்து-உற்று
அரி நரை கூந்தல் செம் முது செவிலியர் – நற் 110/5,6

மேல்


தத்துகின்றன (1)

தத்துகின்றன வீர பட்ட தொகை தயங்க – கம்.யுத்4:35 14/2

மேல்


தத்துபு (1)

போர் புகல் ஏற்று பிணர் எருத்தில் தத்துபு
தார் போல் தழீஇயவன் – கலி 103/34,35

மேல்


தத்தும் (1)

வரம்பு எலாம் முத்தம் தத்தும் மடை எலாம் பணிலம் மா நீர் – கம்.பால:2 2/1

மேல்


தத்துவ (1)

தருக்கினர் கெடுவர் என்றல் தத்துவ நிலையிற்று அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 31/2

மேல்


தத்துவத்தின் (1)

தனி நின்ற தத்துவத்தின் தகை மூர்த்தி நீ ஆகின் – கம்.ஆரண்:1 51/3

மேல்


தத்துவம் (3)

தானம் நண்ணினன் தத்துவம் நண்ணினான் – கம்.அயோ:2 30/4
தத்துவம் அவன் அது தம்மை தாம் உணர் – கம்.யுத்1:3 61/2
ஐ_அஞ்சு ஆகிய தத்துவம் தெரிந்து அறிந்து அவற்றின் – கம்.யுத்4:40 91/1

மேல்


தத்துற்று (1)

தத்துற்று அயரேல் தலை தால பலத்தின் ஏலும் – கம்.ஆரண்:13 20/2

மேல்


தத்துறல் (2)

தத்துறல் ஒழிந்து நீள் தருமம் ஓங்கவே – கம்.பால:5 100/4
தத்துறல் ஒழிந்திலை தையல் நீ எனா – கம்.சுந்:5 39/2

மேல்


தத்துறு (1)

தத்துறு தட நீர் வேலை-தனின் ஒரு சிறையிற்று ஆதல் – கம்.யுத்1:9 34/2

மேல்


தத்துறும் (1)

தத்துறும் உயிரொடு புலன்கள் தள்ளுறும் – கம்.சுந்:5 69/2

மேல்


தத்துறுவது (1)

தத்துறுவது என்னை மனனே தளரல் அம்மா – கம்.ஆரண்:10 61/2

மேல்


ததர் (12)

ததர் பிணி அவிழ்ந்த தோற்றம் போல – சிறு 255
வீ ததர் வேங்கைய மலை கிழவோற்கே – நற் 51/11
வீ ததர் வேங்கைய வியல் நெடும் புறவின் – நற் 161/3
அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய் – நற் 279/9
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தாழை வான் பூ – நற் 299/2
தளி பொழி சாரல் ததர் மலர் தாஅய் – பரி 12/3
தாரும் ததர் பட்ட சாந்தமும் சேரி – கலி 91/12
ததர் தழை முனைஇய தெறி நடை மட பிணை – அகம் 234/10
குறும் பொறை உணங்கும் ததர் வெள் என்பு – அகம் 245/17
உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல் – அகம் 289/2
குவி இணர் எருக்கின் ததர் பூ கண்ணி – அகம் 301/11
ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – அகம் 390/3

மேல்


ததர்_வாய் (1)

அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய்
சிலம்பு கழீஇய செல்வம் – நற் 279/9,10

மேல்


ததரல் (2)

பசி பிணிக்கு இறைஞ்சிய பரூஉ பெரும் ததரல்
ஒழியின் உண்டு வழு இல் நெஞ்சின் – குறு 213/3,4
களிறு சுவைத்திட்ட கோது உடை ததரல்
கல்லா உமணர்க்கு தீமூட்டு ஆகும் – அகம் 257/16,17

மேல்


ததிக்கு (1)

பெரும் ததிக்கு அரும் தேன் மாறும் மரகத பெரும் குன்று எய்தி – கம்.கிட்:15 33/3

மேல்


ததிமுகன் (2)

ததிமுகன் அவன் சங்கன் என்று உரைக்கின்ற சிங்கம் – கம்.யுத்1:11 33/4
கெந்தமாதனன் இடும்பன் வன் ததிமுகன் கிளர – கம்.யுத்3:22 175/2

மேல்


ததியின் (1)

தம்பன் தூம தனி பெயரோன் ததியின் வதனன் சதவலி என்று – கம்.சுந்:4 117/1

மேல்


ததும்ப (9)

ஒருதிறம் அண்ணல் நெடு வரை அருவி நீர் ததும்ப
ஒருதிறம் பாடல் நல் விறலியர் ஒல்குபு நுடங்க – பரி 17/14,15
பாணி முழவு இசை அருவி நீர் ததும்ப
ஒருங்கு பரந்தவை எல்லாம் ஒலிக்கும் – பரி 21/36,37
குறும் பல் குறும்பின் ததும்ப வைகி – புறம் 177/7
ஈர்ம் தண் முழவின் பாணி ததும்ப
புணர்ந்தோர் பூ அணி அணிய பிரிந்தோர் – புறம் 194/2,3
இன் குரல் இரும் பை யாழொடு ததும்ப
தெண் நீர் படுவினும் தெருவினும் திரிந்து – புறம் 332/6,7
நீக்கி நிறை கண் இணை ததும்ப நெடு நீளம் – கம்.சுந்:4 67/2
தன்னை தான் என தழுவினன் கண்கள் நீர் ததும்ப – கம்.யுத்4:40 111/4
மெய்யும் ஆவியும் குலைதர விழிகள் நீர் ததும்ப
செய்ய தாமரை தாள் இணை முடி உற சேர்த்தி – கம்.யுத்4:41 11/2,3
நோக்கினன் பல் முறை கண்கள் நீர் ததும்ப
பின் ஒர் வாசகம் உரைத்தனன் தபோதரின் பெரியோன் – கம்.யுத்4:41 40/3,4

மேல்


ததும்பி (2)

முதுவாய் கோடியர் முழவின் ததும்பி
சிலம்பின் இழிதரும் இலங்கு மலை வெற்ப – குறு 78/2,3
சிந்துகின்ற நறும் தரள கண்ணீர் ததும்பி திரைத்து எழுந்து – கம்.யுத்1:1 8/3

மேல்


ததும்பிட (1)

நனம் தலைய கொங்கைகள் ததும்பிட நடந்தார் – கம்.ஆரண்:10 42/3

மேல்


ததும்பிய (1)

துன் அரும் நெடு வரை ததும்பிய அருவி – குறு 365/3

மேல்


ததும்பின (1)

பாத்தி பன் மலர் பூ ததும்பின
புறவே புல் அருந்து பல் ஆயத்தான் – புறம் 386/11,12

மேல்


ததும்பு (4)

சூர் ததும்பு வரைய காவால் – பரி 18/31
கார் ததும்பு நீர் ததும்புவன சுனை – பரி 18/32
ததும்பு சீர் இன் இயம் கறங்க கைதொழுது – அகம் 138/9
ததும்பு பூம் திரை தண் புனல் சுட்டதால் – கம்.பால:18 24/2

மேல்


ததும்பும் (9)

கல் முகை ததும்பும் பன் மலர் சாரல் – குறு 95/2
ஆர் ததும்பும் அயில் அம்பு நிறை நாழி – பரி 18/30
சீர் ததும்பும் அரவமுடன் சிறந்து – பரி 18/43
போர் ததும்பும் அரவம் போல் – பரி 18/44
மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே – கலி 70/10
வெண்ணெல் அரிநர் பின்றை ததும்பும்
தண்ணுமை வெரீஇய தடம் தாள் நாரை – அகம் 40/13,14
தேர் ஊர் தெருவில் ததும்பும்
ஊர் இழந்தன்று தன் வீழ்வு உறு பொருளே – அகம் 189/14,15
வில்லோர் குறும்பில் ததும்பும்
வல் வாய் கடும் துடி பாணியும் கேட்டே – அகம் 261/14,15
தம்பியை உன்னும்-தோறும் தாரை நீர் ததும்பும் கண்ணான் – கம்.சுந்:11 5/1

மேல்


ததும்பும்-ஆயின் (1)

தவளம் என்று உரைக்கும் வண்ணம் சிவந்து தேன் ததும்பும்-ஆயின்
குவளை உண் கண்ணி வண்ண வாய் அது குறியும் அஃதே – கம்.கிட்:13 49/3,4

மேல்


ததும்புவன (2)

கார் ததும்பு நீர் ததும்புவன சுனை – பரி 18/32
ஏர் ததும்புவன பூ அணி செறிவு – பரி 18/33

மேல்


ததும்புவார் (1)

ததும்புவார் விழி தாரை வேல் தோள்-தொறும் தாக்க – கம்.சுந்:12 47/4

மேல்


ததை (17)

எரி அகைந்து அன்ன வீ ததை இணர – நற் 379/3
வெண் தோடு இரியும் வீ ததை கானல் – குறு 304/6
வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல – குறு 338/3
வெண் மணல் விரிந்த வீ ததை கானல் – குறு 386/1
ததை இலை வாழை முழு_முதல் அசைய – ஐங் 460/3
கவிர் ததை சிலம்பில் துஞ்சும் கவரி – பதி 11/21
இணர் ததை ஞாழல் கரை கெழு பெரும் துறை – பதி 30/1
இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் – கலி 69/16
இணர் ததை புது பூ நிரைத்த பொங்கர் – அகம் 97/21
வீ ததை கானல் வண்டல் அயர – அகம் 180/3
வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின் – அகம் 254/16
வெயில் அவிர் புரையும் வீ ததை மராஅத்து – அகம் 317/15
இணர் ததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதின் – அகம் 393/15
வீ ததை முல்லை பூ பறிக்குந்து – புறம் 339/3
ததை மணி சிந்த உந்தி தறி இற தட கை சாய்த்து – கம்.பால:1 16/3
ததை மலர் தாமரை அன்ன தாளினால் – கம்.பால:3 48/3
தாழ நின்ற ததை மலர் கையினால் – கம்.பால:18 28/1

மேல்


ததைந்த (17)

ததைந்த கோதை தாரொடு பொலிய – மது 265
தாது எரு ததைந்த முற்றம் முன்னி – மலை 531
புன்னை ததைந்த வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 96/2
கூதளம் ததைந்த கண்ணியன் யாவதும் – நற் 119/9
வண்டு பட ததைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு – குறு 21/1
பதைப்ப ததைந்த நெய்தல் கழிய – ஐங் 155/3
வள மலர் ததைந்த வண்டு படு நறும் பொழில் – ஐங் 369/1
மணல் மலி பெரும் துறை ததைந்த காஞ்சியொடு – பதி 23/19
பெரும் சமம் ததைந்த செரு புகல் மறவர் – பதி 30/41
சமம் ததைந்த வேல் – பதி 70/3
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை – கலி 40/19
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி ஒண் கழல் – அகம் 1/1
ஆரம் நாற அரு விடர் ததைந்த
சாரல் பல் பூ வண்டு பட சூடி – அகம் 22/12,13
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி நெய்தல் – அகம் 370/10
ததைந்த புன்னை செழு நகர் வரைப்பின் – புறம் 391/17
தாள தாமரை மலர் ததைந்த பொய்கையும் – கம்.பால:10 47/3
தாமமும் நானமும் ததைந்த தண் அகில் – கம்.பால:19 9/1

மேல்


ததைந்தது (1)

தளவ மலர் ததைந்தது ஓர் கான சிற்றாற்று அயல் – கலி 108/27

மேல்


ததைந்தன (1)

வட்ட வேங்கையின் மலரொடும் ததைந்தன வயங்கும் – கம்.அயோ:10 8/3

மேல்


ததைந்து (1)

ததைந்து செல் அருவியின் அலர் எழ பிரிந்தோர் – அகம் 303/7

மேல்


ததைய (11)

முரைசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 34/10
முரசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 43/9
வேல் உடை குழூஉ சமம் ததைய நூறி – பதி 66/5
களிறு உடை பெரும் சமம் ததைய எஃகு உயர்த்து – பதி 76/1
களிறு உடை அரும் சமம் ததைய நூறும் – அகம் 46/12
கடாஅ யானை குழூஉ சமம் ததைய
மன் மருங்கு அறுத்த மழு வாள் நெடியோன் – அகம் 220/4,5
வில் ஈண்டு அரும் சமம் ததைய நூறி – அகம் 387/13
அரும் சமம் ததைய நூறி நீ – புறம் 93/14
அரும் சமம் ததைய தாக்கி நன்றும் – புறம் 126/21
அரும் சமம் ததைய தாக்கி பெரும் சமத்து – புறம் 326/13
ததைய செம் கரம் பரப்பிய தன் பெரும் தாதை – கம்.யுத்1:12 4/3

மேல்


ததையும் (1)

ததையும் மலர் தார் அண்ணல் இவ்வண்ணம் மயல் உழந்து தளரும் ஏல்வை – கம்.பால:11 13/1

மேல்


ததைவு (1)

ததைவு உறு நிரை விரல் புட்டில் தாங்கினான் – கம்.யுத்2:15 113/4

மேல்


ததைஇ (1)

தண்ணீர் ததைஇ நின்ற பொழுதே – நற் 124/9

மேல்


தந்த (146)

வயவர் தந்த வான் கேழ் நிதியமொடு – சிறு 249
ஞமலி தந்த மனவு சூல் உடும்பின் – பெரும் 132
களைஞர் தந்த கணை கால் நெய்தல் – பெரும் 213
வினைஞர் தந்த வெண்ணெல் வல்சி – பெரும் 255
நிலம் தந்த பேர் உதவி – மது 60
முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம் – மது 315
பரதர் தந்த பல் வேறு கூலம் – மது 317
ஊர் சுடு விளக்கின் தந்த ஆயமும் – மது 692
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் – நெடு 51
வரு புனல் தந்த வெண் மணல் கான்யாற்று – பட் 161
அருவி தந்த பழம் சிதை வெண் காழ் – மலை 174
வலையோர் தந்த இரும் சுவல் வாளை – மலை 455
முடுவல் தந்த பைம் நிண தடியொடு – மலை 563
கானல் அம் கொண்கன் தந்த
காதல் நம்மொடு நீங்கா மாறே – நற் 231/8,9
கழுமலம் தந்த நல் தேர் செம்பியன் – நற் 234/6
உமணர் தந்த உப்பு நொடை நெல்லின் – நற் 254/6
வில்லின் தந்த வெண் கோட்டு ஏற்றை – நற் 336/4
பல் ஆ தந்த கல்லா கோவலர் – நற் 364/9
அன்னை தந்த அலங்கல் வான் கோடு – நற் 372/8
வேங்கை தந்த வெற்பு அணி நன்_நாள் – நற் 396/3
அருவி தந்த நாள்_குரல் எருவை – குறு 170/2
பாளை தந்த பஞ்சி அம் குறும் காய் – குறு 293/2
வலைவர் தந்த கொழு மீன் வல்சி – ஐங் 180/2
துறை கெழு கொண்க நீ தந்த
அறை புனல் வால் வளை நல்லவோ தாமே – ஐங் 193/3,4
உள்ளம் வாங்க தந்த நின் குணனே – ஐங் 356/4
கண மா தொலைச்சி தன் ஐயர் தந்த
நிண ஊன் வல்சி படு புள் ஓப்பும் – ஐங் 365/1,2
தோட்டி தந்த தொடி மருப்பு யானை – பதி 38/6
நின்னின் தந்த மன் எயில் அல்லது – பதி 53/11
தொன்று திறை தந்த களிற்றொடு நெல்லின் – பதி 66/7
மறு மிடற்று அண்ணற்கு மாசிலோள் தந்த
நெறி நீர் அருவி அசும்பு உறு செல்வம் – பரி 8/127,128
ஊழ் ஆரத்து ஓய் கரை நூக்கி புனல் தந்த
காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின் – பரி 9/27,28
தந்த கள்வன் சமழ்ப்பு முகம் காண்-மின் – பரி 20/36
அஞ்சாதி நீயும் தவறு இலை நின் கை இது தந்த
பூ எழில் உண்கண் அவளும் தவறு இலள் – கலி 84/36,37
அரைசு பட கடந்து அட்டு ஆற்றின் தந்த
முரைசு கெழு முதுகுடி முரண் மிகு செல்வற்கு – கலி 105/1,2
தாம்பின் பிணித்து மனை நிறீஇ யாய் தந்த
பூ கரை நீலம் புடை தாழ மெய் அசைஇ பாங்கரும் – கலி 111/2,3
ஏதிலார் தந்த பூ கொள்வாய் நனி மிக – கலி 111/14
பூ தாமரை போது தந்த விரவு தார் – கலி 112/2
உரிது என் வரைத்து அன்றி ஒள்_இழை தந்த
பரிசு அழி பைதல் நோய் மூழ்கி எரி பரந்த – கலி 138/20,21
குறவர் தந்த சந்தின் ஆரமும் – அகம் 13/4
பெரு_நீர் அழுவத்து எந்தை தந்த
கொழு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி – அகம் 20/1,2
கணையன் அகப்பட கழுமலம் தந்த
பிணையல் அம் கண்ணி பெரும் பூண் சென்னி – அகம் 44/13,14
கறவை தந்த கடும் கால் மறவர் – அகம் 63/12
வந்தோன் கொடியனும் அல்லன் தந்த
நீ தவறு உடையையும் அல்லை நின்-வயின் – அகம் 72/19,20
புணர் திரை பரப்பு_அகம் துழைஇ தந்த
பல் மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்புதும் – அகம் 80/5,6
காலை தந்த கணை கோட்டு வாளைக்கு – அகம் 126/8
பணி திறை தந்த பாடு சால் நன் கலம் – அகம் 127/7
இவர் திரை தந்த ஈர்ம் கதிர் முத்தம் – அகம் 130/9
யவனர் தந்த வினை மாண் நன் கலம் – அகம் 149/9
அருவி தந்த அரவு உமிழ் திரு மணி – அகம் 192/11
வலம் படு கொற்றம் தந்த வாய் வாள் – அகம் 199/21
நாடு பல தந்த பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 253/5
அருவி தந்த அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – அகம் 272/3
சில் உணா தந்த சீறூர் பெண்டிர் – அகம் 283/5
திமிலோன் தந்த கடுங்கண் வய மீன் – அகம் 320/2
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் – அகம் 340/16
என்றூழ் வெம் சுரம் தந்த நீயே – அகம் 365/9
பூதம் தந்த பொரி அரை வேங்கை – அகம் 365/13
அன்னை தந்த முது வாய் வேலன் – அகம் 388/19
நேமி தந்த நெடு_நீர் நெய்தல் – அகம் 400/21
வேந்து தந்த பணி திறையான் – புறம் 22/26
குப்பை நெல்லின் முத்தூறு தந்த
கொற்ற நீள் குடை கொடி தேர் செழிய – புறம் 24/22,23
பெரு விறல் அமரர்க்கு வெற்றி தந்த
கறை_மிடற்று_அண்ணல் காமர் சென்னி – புறம் 55/3,4
யவனர் நன் கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல் – புறம் 56/18
எயினர் தந்த எய்ம்_மான் எறி தசை – புறம் 177/13
விசி பிணி முரசமொடு மண் பல தந்த
திரு வீழ் நுண் பூண் பாண்டியன் மறவன் – புறம் 179/4,5
யானை தந்த முளி மர விறகின் – புறம் 247/1
கான யானை தந்த விறகின் – புறம் 251/5
புல் உளை குடுமி புதல்வன் தந்த
செல்வன் ஊரும் மா வாராதே – புறம் 273/3,4
கலம் தந்த பொன் பரிசம் – புறம் 343/5
கடலே கால் தந்த கலம் எண்ணுவோர் – புறம் 386/14
பாளை தந்த மது பருகி பரு – கம்.பால:2 24/3
நெய் திரள் நரம்பின் தந்த மழலையின் இயன்ற பாடல் – கம்.பால:10 8/1
இம்பர் இ நகரில் தந்த முனிவனை இறைஞ்சும் என்பார் – கம்.பால:13 43/4
தந்த வார் குழல் சோர்பவை தாங்கலார் – கம்.பால:14 41/1
பங்கயத்து அணங்கை தந்த பாற்கடல் எதிர்வதே போல் – கம்.பால:20 5/3
மதியினை தந்த மேகம் மருங்கு நா வளைப்பது என்ன – கம்.பால:22 5/3
தந்த பல்லாண்டு இசை தார் முடி மன்னர் – கம்.பால:23 87/2
இரிசிகன் எந்தைக்கு ஈய எந்தையும் எனக்கு தந்த
வரி சிலை இது நீ நொய்தின் வாங்குதி ஆயின் மைந்த – கம்.பால:24 31/1,2
என் உளது உலகினுக்கு இடுக்கண் யான் தந்த
உன்னுடை வில்லும் உன் உரத்துக்கு ஈடு அன்றால் – கம்.பால:24 38/3,4
கண் இழந்திலள் என செயும் நீ தந்த கழலோன் – கம்.அயோ:1 35/4
தருமம் அன்ன நின் தந்த யான் தளர்வது தகவோ – கம்.அயோ:1 62/3
தார் ஒடுங்குல் செல்லாது அது தந்த பின் – கம்.அயோ:2 21/3
சரம் தாழ் வில்லாய் தந்த வரத்தை தவிர்க என்றல் – கம்.அயோ:3 38/3
செயல்_அரும் தவங்கள் செய்தி செம்மலை தந்த செல்வ – கம்.அயோ:3 93/3
தார் கெழு திரள் தோள் தந்த புகழினை தழுவி என்பார் – கம்.அயோ:3 96/4
வாய் தந்தன கூறுதியோ மறை தந்த நாவால் – கம்.அயோ:4 131/2
என்னின் நீக்குவர் யானும் இன்று என் தந்த
உன்னின் நீக்கினென் உய்ந்தனென் யான் என்றாள் – கம்.அயோ:7 17/3,4
தந்த கேள்வரை உயிர் உற தழுவினர் பிரிந்த – கம்.அயோ:9 46/2
ஆய காலையில் ஐயனை தந்த அ – கம்.அயோ:11 40/1
தந்த தீவினை தாய் செய் தீமையும் – கம்.அயோ:14 101/2
தந்த பாரகம் தன்னை மெய்ம்மையால் – கம்.அயோ:14 114/3
கட்ட வன் பிறவி தந்த கடை ஆன உடல்தான் – கம்.ஆரண்:1 45/2
நாழி நரை தீர் உலகு எலாம் ஆக நளினத்து நீ தந்த நான்முகனார்-தாமே – கம்.ஆரண்:2 29/1
தழல் புரை சுடர் கடவுள் தந்த தமிழ் தந்தான் – கம்.ஆரண்:3 41/4
தந்த சொல்லை தலைக்கொண்டு தாரணி – கம்.ஆரண்:4 34/2
வான் தொடர் மூங்கில் தந்த வயங்கு வெம் தீ இது என்ன – கம்.ஆரண்:7 65/2
தேர் தந்த அல்குல் சீதை தேவர்-தம் உலகின் இம்பர் – கம்.ஆரண்:10 78/1
வார் தந்த கொங்கையார்-தம் வயிறு தந்தாளும் அல்லள் – கம்.ஆரண்:10 78/2
தார் தந்த கமலத்தாளை தருக்கினர் கடைய சங்க – கம்.ஆரண்:10 78/3
பருவத்தால் வாடை தந்த பசும் பனி அனங்கன் வாளி – கம்.ஆரண்:10 99/1
ஆர் கலி அழுவம் தந்த அமிழ்து என ஒருவர் ஆவி – கம்.ஆரண்:10 163/3
தளை அவிழ் குழல் இவள் கண்டு தந்த என் – கம்.ஆரண்:12 32/3
தாள் உடை மலர் உளான் தந்த அந்தம்_இல் – கம்.ஆரண்:12 45/1
புன் சொற்கள் தந்த பகு வாய் அரக்கன் உரை பொய் எனாது புலர்வாள் – கம்.ஆரண்:13 64/1
தடுத்தனேன் ஆவது எல்லாம் தவத்து அரன் தந்த வாளால் – கம்.ஆரண்:13 113/3
முளரி-மேல் வைகுவான் முருகன் தந்த அ – கம்.கிட்:6 17/1
தாளோடு தாள் தேய்த்தலின் தந்த தழல் பிறங்கல் – கம்.கிட்:7 47/2
மூலமே தந்த நுந்தை ஆம் என முறையின் நிற்றி – கம்.கிட்:9 26/4
தடம் கை கூப்பினன் தாரை முன் நாள் தந்த
மடங்கல் வீரன் நல் மாற்றம் விளம்புவான் – கம்.கிட்:11 22/2,3
நம்பனை தந்த கேசரி கடல் என நடந்தான் – கம்.கிட்:12 5/4
தரங்க நீர் எழு தாமரை நான்முகன் தந்த
வரம் கொள் பேர் உலகத்தினில் மற்றை மன்னுயிர்கள் – கம்.கிட்:12 39/1,2
வன் தந்த வரி கொள் நாகம் வயங்கு அழல் உமிழும் வாய – கம்.சுந்:1 3/1
பொன் தந்த முழைகள்-தோறும் புறத்து உராய் புரண்டு பேர்வ – கம்.சுந்:1 3/2
குழை முகத்து ஆயம் தந்த புனல் குளிர்ப்பு இல என்று ஊடி – கம்.சுந்:2 182/2
வெயிலிடை தந்த விளக்கு என ஒளி இலா மெய்யாள் – கம்.சுந்:3 4/2
மற்றுடை எவையும் தந்த மலர் அயன் முதலோர் வார்த்தை – கம்.சுந்:3 117/2
பதவிய மனிதரேனும் பைந்தொடி நின்னை தந்த
உதவியை உணர நோக்கின் உயிர் கொலைக்கு உரியர் அல்லர் – கம்.சுந்:3 144/1,2
வையம் தந்த நான்முகன் மைந்தன் மகன் மைந்தன் – கம்.சுந்:3 149/1
மும்மை ஆம் உலகம் தந்த முதல்வற்கும் முதல்வன் தூது ஆய் – கம்.சுந்:4 71/1
தந்த வார்த்தை திரு செவி சாற்றுவாய் – கம்.சுந்:5 34/4
தண்டினாய் எனக்கு ஆர் உயிர் தந்த நீ – கம்.சுந்:12 34/4
தந்த பாவை தவ பாவை தனிமை தகவோ என தளர்ந்து – கம்.யுத்1:1 8/2
தருக என்றான் அதனால் நின்னை எதிர்கொளற்கு அருக்கன் தந்த
இரு குன்றம் அனைய தோளான் எய்தினன் என்னலோடும் – கம்.யுத்1:4 119/2,3
குழுவின் வானரர் தந்த கிரி குலம் – கம்.யுத்1:8 47/2
அன்று உலகு தந்த முதல் அந்தணன் அமைத்தான் – கம்.யுத்1:9 3/3
நூற்று இதழ் கமலம் தந்த நுண் நறும் சுண்ணம் உண்டு – கம்.யுத்1:9 20/1
தகை நிறைவு இல்லா உள்ளத்து இராவணன் தந்த ஒற்றர் – கம்.யுத்1:9 28/3
உய்வெனே தமியனேனுக்கு உயிர் தந்த உதவியோனே – கம்.யுத்1:12 28/4
என் பகை தீர்த்து என் ஆவி அரசொடும் எனக்கு தந்த
உன் பகை உனக்கே தந்தேன் உயிர் சுமந்து உழலா நின்றேன் – கம்.யுத்1:12 40/3,4
தார் கெழு மௌலி பத்தின் தனி மணி வலிதின் தந்த
வீரதை விடைவலோற்கும் முடியுமோ வேறும் உண்டோ – கம்.யுத்1:12 45/3,4
திரு மணி பறித்து தந்த வென்றியே சீரிது அன்றோ – கம்.யுத்1:12 46/4
அஞ்சினான் அலன் அயன் தந்த வேலினும் ஆவி – கம்.யுத்2:15 208/1
எனக்கு அவன் தந்த செல்வத்து இலங்கையும் அரசும் எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 135/1
கரு வரை கனக குன்றம் என்னல் ஆம் காட்சி தந்த
இருவரும் நிற்க மற்று அங்கு யார் உளர் அவரை எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 158/2,3
சங்கபால குளிகாதி வால் எயிறு தந்த தீ விடம் உமிழ்ந்து சார் – கம்.யுத்2:19 62/3
உண்டு இலை என்ன நின்ற உயிர் தந்த உதவியோனே – கம்.யுத்2:19 269/3
குணங்கள் தந்த தம் கணவர்-தம் பசும் தலை கொடாது – கம்.யுத்3:20 61/3
தள மலர் கிழவன் தந்த படைக்கலம் தழலின் சாற்றி – கம்.யுத்3:26 11/2
முந்தை_நாள் உலகம் தந்த மூத்த வானோர்கட்கு எல்லாம் – கம்.யுத்3:27 166/1
வீடணன் தந்த வென்றி ஈது என விளம்பி மெய்ம்மை – கம்.யுத்3:28 69/3
பிண்டத்தில் கரு ஆம் தன் பேர் உருக்களை பிரமன் தந்த
அண்டத்தை நிறைய பெய்து குலுக்கியது அனையது ஆன – கம்.யுத்3:31 222/3,4
இன்று யார் விருந்து இங்கு உண்பார் இகல் முகத்து இமையோர் தந்த
வென்றியாய் ஏவ சென்ற ஆயிர வெள்ள சேனை – கம்.யுத்4:34 9/1,2
செருவில் இந்திரன் தந்த பொன் கவசமும் சேர்த்தான் – கம்.யுத்4:35 4/4
தந்த அ பொருப்பு என புரங்கள் தாம் என – கம்.யுத்4:37 58/2
மறத்தலால் தந்த மாயையின் மாய்ந்தது அ மாயை – கம்.யுத்4:37 124/4
மா மறு தந்த முகத்தினாள் – கம்.யுத்4:40 23/4

மேல்


தந்த-போது (1)

உய்த்தனம் தந்த-போது உணர்தியால் எனா – கம்.கிட்:6 4/2

மேல்


தந்ததன்-தலையும் (1)

எல்லாம் தந்ததன்-தலையும் பையென – நற் 152/5

மேல்


தந்ததனில் (1)

முட்டை தந்ததனில் வந்த முதல் முன்னவனினே – கம்.ஆரண்:1 45/4

மேல்


தந்ததாம் (1)

பொன்றுவிப்பது ஓர் விதி தந்ததாம் என புகன்றான் – கம்.யுத்3:31 26/4

மேல்


தந்ததால் (1)

சாவம் உண்டு எனது ஆர் உயிர் தந்ததால் – கம்.சுந்:5 21/4

மேல்


தந்தது (13)

மடலே காமம் தந்தது அலரே – நற் 152/1
அன்னை தந்தது ஆகுவது அறிவென் – ஐங் 247/1
நீ தந்தது அன்றே நெறியோர்-கண் நிலாதது ஈன்ற – கம்.அயோ:4 131/3
நின்றாரை காத்தி அயலாரை காய்தி நிலை இல்லா தீவினையும் நீ தந்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:2 30/4
நீர் தந்தது அதனை வெல்வான் நிலம் தந்து நிமிர்ந்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 78/4
தயிர் என கடைந்து அவர்க்கு அமுதம் தந்தது
மயில் இயல் குயில்_மொழி மறக்கல் ஆவதோ – கம்.கிட்:7 27/3,4
தந்தது உன் அரசு என்று தருக்கு இலான் – கம்.கிட்:7 101/3
தன்னது உள் உறும் உணர்ச்சியால் புதுவது தந்தது
என்ன சொல் அவன் இயம்பியது இயம்புதி என்றான் – கம்.யுத்1:3 36/3,4
தன் வயிற்றகத்து வைத்து தந்தது அ சீயம் தாயின் – கம்.யுத்1:3 136/4
தந்தது தருமமே கொணர்ந்துதான் இவன் – கம்.யுத்1:4 35/1
சாய இந்திரனே பண்டு தந்தது – கம்.யுத்2:15 95/4
பாக்கியம் தந்தது நின்னை பல் முறை – கம்.யுத்2:16 279/2
மாய்க்குமா நெடு மந்திரம் தந்தது ஓர் வலியின் – கம்.யுத்4:37 122/2

மேல்


தந்ததே (1)

சடையன் வெண்ணெய்நல்லூர்-வயின் தந்ததே – கம்.பால:0 11/4

மேல்


தந்ததேயால் (1)

தள்ளுற்ற அறமும் தேவர் துயரமும் தந்ததேயால்
கள்ள போர் அரக்கர் என்னும் களையினை களைந்து வாழ்தி – கம்.ஆரண்:13 112/2,3

மேல்


தந்தமை (1)

காதலன் தந்தமை அறியாது உணர்த்த – நற் 282/4

மேல்


தந்தருள்வை (1)

தந்தருள்வை வென்றி என நின்று தகை மென் பூ – கம்.யுத்4:36 15/3

மேல்


தந்தருளு (1)

பேறு பெற என்கண் அருள் தந்தருளு பின் போய் – கம்.சுந்:5 10/2

மேல்


தந்தருளும் (1)

அவன் அல்லன் எனில் புவி தந்தருளும்
தவன் அல்லன் எனில் தனியே வலியோன் – கம்.யுத்2:18 82/2,3

மேல்


தந்தவன் (2)

தந்தவன் அன்புக்கு ஆன்ற தவ நெறி உணர்ந்து தக்கோய் – கம்.சுந்:12 107/2
கடல் படைத்தவரொடும் கங்கை தந்தவன் வழி கடவுள் மன்னன் – கம்.யுத்1:2 83/4

மேல்


தந்தவனே (1)

நோய் தந்தவனே நுவல் தீர்வும் எனா – கம்.யுத்1:3 113/3

மேல்


தந்தவும் (1)

சங்கு இனம் தவழ் கடல் ஏழில் தந்தவும்
சிங்கல் இல் அரு மறை தெரிந்த தீர்த்தமும் – கம்.பால:23 48/1,2

மேல்


தந்தன்று (1)

கங்குலும் கையறவு தந்தன்று
யாங்கு ஆகுவென்-கொல் அளியென் யானே – நற் 152/8,9

மேல்


தந்தன்றே (2)

மிடை பூ எருக்கின் அலர் தந்தன்றே
இலங்கு கதிர் மழுங்கி எல் விசும்பு படர – நற் 152/2,3
புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம் – நற் 152/4

மேல்


தந்தன (13)

தந்தன நெடுந்தகை தேரே என்றும் – நற் 361/7
தணியாத நறும் தளிர் தந்தன போன்று தாழ – கம்.பால:16 37/2
வாய் தந்தன கூறுதியோ மறை தந்த நாவால் – கம்.அயோ:4 131/2
அன்னான் அவர் தந்தன ஆதரத்தோடும் ஏந்தி – கம்.அயோ:4 145/1
தந்தன உயிர் எல்லாம் தன் உயிர் என நல்கும் – கம்.அயோ:9 22/2
தாள் உறுத்தி தட வரை தந்தன
மூளுறுத்தி அடுக்கின மொய்ம்பினால் – கம்.கிட்:11 32/3,4
வாய் தந்தன சொல்லி வணங்கினனால் – கம்.யுத்1:3 113/4
தந்தன கண்டிலேன் தரும தானமும் – கம்.யுத்1:4 97/2
பொறை தந்தன காசு ஒளிர் பூண் இமையோர் – கம்.யுத்2:18 40/2
திறை தந்தன தெய்வ நிதி கிழவன் – கம்.யுத்2:18 40/3
முறை தந்தன தந்து முடிக்குவெனால் – கம்.யுத்2:18 40/4
வானவர்க்கு இறைவன் திறை தந்தன
ஆன வர்க்கம் ஒர் ஆயிர கோடியும் – கம்.யுத்4:33 30/1,2
தானவர்க்கு இறைவன் திறை தந்தன
ஏனை வர்க்கம் கணக்கு_இல இ எலாம் – கம்.யுத்4:33 30/3,4

மேல்


தந்தனம் (1)

அ வரம் தந்தனம் இனி தேர் கொணர்தி என அரும் தவத்தோன் அறைதலோடும் – கம்.பால:5 63/1

மேல்


தந்தனமால் (1)

தருவோம் நின் மனத்தது தந்தனமால் – கம்.யுத்2:18 69/4

மேல்


தந்தனர் (3)

கரும் கடல் தொட்டனர் கங்கை தந்தனர்
பொரும் புலி மானொடு புனலும் ஊட்டினர் – கம்.கிட்:6 23/1,2
இசையில் தந்தனர் இந்திரன் என்பான் – கம்.யுத்1:3 91/3
தாழ்வு இல் கொற்றத்து அமரர்கள் தந்தனர் – கம்.யுத்4:39 4/4

மேல்


தந்தனன் (6)

தழையும் தாரும் தந்தனன் இவன் என – நற் 80/5
தான் தந்தனன் யாய் காத்து ஓம்பல்லே – குறு 294/8
தந்தனன் நெடு நாவாய் தாமரை நயனத்தான் – கம்.அயோ:8 31/2
தந்தனன் தாதை தன்னை தட கையான் எடுத்து சார்வான் – கம்.ஆரண்:13 134/4
தந்தனன் விடுத்த பின் இரவி தன் கதிர் – கம்.யுத்1:5 1/3
தந்தனன் மருந்து-தன்னை தாக்குதல் முன்னே யோகம் – கம்.யுத்4:32 42/1

மேல்


தந்தனனால் (1)

தந்தான் உறையும் நெறி தந்தனனால்
நந்தாத பெரும் தவ நாடு-அது நீ – கம்.ஆரண்:2 16/2,3

மேல்


தந்தனனே (3)

உடுக்கும் தழை தந்தனனே யாம் அஃது – நற் 359/4
நோய் தந்தனனே தோழி – குறு 13/4
வாள் தந்தனனே தலை எனக்கு ஈய – புறம் 165/12

மேல்


தந்தனென் (10)

முன்னே தந்தனென் என்னாது துன்னி – புறம் 171/3
எந்தை தந்தனென் இயைந்த செய்க என்றான் – கம்.பால:6 18/4
தந்தனென் என்றனன் வெள்ளி தடுத்தான் – கம்.பால:8 15/4
என்னது ஆகில் யான் இன்று தந்தனென்
மன்ன போந்து நீ மகுடம் சூடு எனா – கம்.அயோ:14 110/3,4
சாதியாதனவும் இல்லை உயிர் தந்தனென் அடா – கம்.ஆரண்:1 21/3
தந்தனென் என அது சாரலென் உரவோய் – கம்.ஆரண்:2 41/3
தந்தனென் நினக்கு யானே வானர தலைமை தாழா – கம்.யுத்1:14 25/3
தேர் ஏறுதி தந்தனென் வெம் திறலோய் – கம்.யுத்2:18 17/4
தந்தனென் என்னும் கொள்கை தவிர்ந்தேன் தனி அல்லேன் – கம்.யுத்3:22 202/2
தந்தனென் என்று தரும் புகழ் உண்டோ – கம்.யுத்3:26 36/2

மேல்


தந்தனை (10)

நேர்ந்தனை ஆயின் தந்தனை சென்மோ – குறு 236/2
இன்று தந்தனை தேரோ – குறு 400/6
தந்தனை சென்மோ கொண்ட இவள் நலனே – ஐங் 159/5
ஊர் நணி தந்தனை உவகை யாம் பெறவே – அகம் 254/20
தீரா இடர் தந்தனை தெவ்வர் தொழும் – கம்.ஆரண்:14 68/2
தந்தனை போக என தடுக்கின்றார் பலர் – கம்.சுந்:12 4/2
இடர்கள் தந்தனை வந்து இடர் மேலுமே – கம்.சுந்:12 32/4
நீ தந்தனை நீ உறு நெஞ்சினென் நான் – கம்.யுத்1:3 113/2
தந்தனை நீ அது நினக்கு சான்று எனா – கம்.யுத்3:24 107/2
தம்பியை தடுத்தியாயின் தந்தனை கொற்றம் என்றான் – கம்.யுத்4:37 9/3

மேல்


தந்தனைத்தற்கோ (2)

பௌவ நீர் சாய் கொழுதி பாவை தந்தனைத்தற்கோ
கௌவை நோய் உற்றவர் காணாது கடுத்த சொல் – கலி 76/7,8
நெடும் கய மலர் வாங்கி நெறித்து தந்தனைத்தற்கோ
விடுந்தவர் விரகு இன்றி எடுத்த சொல் பொய்யாக – கலி 76/11,12

மேல்


தந்தனையாம் (1)

அன்னான் உயிர் தந்தனையாம் எனின் யான் – கம்.யுத்2:18 14/2

மேல்


தந்தனையால் (1)

வாழை தந்தனையால் சிலம்பு புல்லெனவே – குறு 327/7

மேல்


தந்தாய் (6)

முன்னே தந்தாய் இ வரம் நல்காய் முனிவாயேல் – கம்.அயோ:3 34/3
தந்தாய் தனி அறத்தின் தாயே தயா நிலையே – கம்.அயோ:14 58/2
பின் செல்வது இல்லா பெரும் செல்வம் நீ தந்தாய் – கம்.ஆரண்:15 47/4
தத்தி உக மென் குதலை தள்ள உயிர் தந்தாய்
உத்தம எனா இனைய வாசகம் உரைத்தாள் – கம்.சுந்:4 70/3,4
துஞ்சுறு பொழுதில் தந்தாய் துறக்கம் என்று உவந்து சொன்னாள் – கம்.சுந்:14 40/3
தந்தாய் எனின் யான் அலது யார் தருவார் – கம்.யுத்2:18 37/3

மேல்


தந்தாய்க்கு (1)

செம்மையால் உயிர் தந்தாய்க்கு செயல் என்னால் எளியது உண்டே – கம்.சுந்:4 71/2

மேல்


தந்தார் (7)

நாம் அமர் காதலர் துணை தந்தார் விரைந்தே – கலி 27/26
தந்தார் யார் எல்லாஅ இது – கலி 84/32
தாம் நுகர் சாகம் எல்லாம் முறைமுறை சிலவர் தந்தார் – கம்.சுந்:14 5/4
தந்தார் கொள நின்றது தான் எனலும் – கம்.யுத்1:3 118/4
ஏவரே உலகம் தந்தார் என் பெயர் ஏத்தி வாழும் – கம்.யுத்1:3 119/1
சரதம் மற்று இவனை தந்தார் தவம் புரிந்து ஆற்றல் தாழ்ந்த – கம்.யுத்2:17 46/1
போகத்தின் நெறிகள் தந்தார் புகலிடங்கள் பிற்பட போய் பூவின் வந்த – கம்.யுத்3:24 36/3

மேல்


தந்தாரவரொடும் (1)

தையலவரொடும் தந்தாரவரொடும்
கைம்_மகவோடும் காதலவரொடும் – பரி 15/46,47

மேல்


தந்தாரும் (1)

தொல் புகழ் தந்தாரும் தாம் – பரி 23/84

மேல்


தந்தால் (1)

பேய் தந்தீயும் நீ இது தந்தால் பிழை ஆமோ – கம்.அயோ:3 33/4

மேல்


தந்தாள் (3)

வேலன் தந்தாள் ஆயின் அ வேலன் – ஐங் 241/2
மேல் நின்றும் எள்ளி இது இவன் கை தந்தாள்
தான் யாரோ என்று வினவிய நோய்ப்பாலேன் – கலி 84/39,40
என் குலம் எனக்கு தந்தாள் என் இனி செய்வது எம் மோய் – கம்.சுந்:14 28/4

மேல்


தந்தாளா (1)

தன் நலம் பாடுவி தந்தாளா நின்னை – கலி 84/34

மேல்


தந்தாளும் (1)

வார் தந்த கொங்கையார்-தம் வயிறு தந்தாளும் அல்லள் – கம்.ஆரண்:10 78/2

மேல்


தந்தாளை (1)

தந்தாளை நோக்கினான் தன் ஒப்பு ஒன்று இல்லாதான் – கம்.யுத்1:3 164/4

மேல்


தந்தாற்கு (1)

ஓடி போ என்று உரைத்த உரைகள் தந்தாற்கு அவள் உரைப்பாள் – கம்.ஆரண்:6 115/4

மேல்


தந்தான் (10)

மாலை அணிய விலை தந்தான் மாதர் நின் – பரி 20/79
கேள்வி செல்வம் துய்க்க வயிற்று ஓர் கிளை தந்தான் – கம்.அயோ:6 21/4
ஆவது போக என் ஆருயிர் தோழமை தந்தான் மேல் – கம்.அயோ:13 17/3
தந்தான் உறையும் நெறி தந்தனனால் – கம்.ஆரண்:2 16/2
தழல் புரை சுடர் கடவுள் தந்த தமிழ் தந்தான் – கம்.ஆரண்:3 41/4
சான்று என நின்ற வீரன் தான் வந்து வீடு தந்தான் – கம்.கிட்:7 152/4
உருக்கினன் உணர்வை தந்தான் உயிர் இதின் உதவி உண்டோ – கம்.சுந்:4 27/4
பொய்யும் துய்யும் ஒத்து அவை சிந்தும் புவி தந்தான்
வையும் சாபம் ஒப்பு என வெப்பின் வலி கண்டான் – கம்.யுத்4:37 130/2,3
ஏழ் திசை நீரும் தந்தான் இடர் கெட மருந்து தந்தான் – கம்.யுத்4:42 14/4
ஏழ் திசை நீரும் தந்தான் இடர் கெட மருந்து தந்தான் – கம்.யுத்4:42 14/4

மேல்


தந்தானும் (2)

உலகு தந்தானும் பல் வேறு உயிர்கள் தந்தானும் உள் உற்று – கம்.யுத்1:3 120/1
உலகு தந்தானும் பல் வேறு உயிர்கள் தந்தானும் உள் உற்று – கம்.யுத்1:3 120/1

மேல்


தந்தானை (2)

தந்தானை தந்தே தருக்கு – பரி 20/78
அணி அரங்கம் தந்தானை அறியாதார் அறியாதார் – கம்.பால:12 4/4

மேல்


தந்தி (2)

தந்தி முன் கடாவினன் முடுக தாம் அதன் – கம்.சுந்:9 20/2
தந்தி கோடு இற தகர்த்த நாள் தன்னை யான் முன்னம் – கம்.யுத்1:2 113/2

மேல்


தந்திட்டது (1)

கண்ணி தந்திட்டது என கேட்டு திண்ணிதா – கலி 107/31

மேல்


தந்திட (1)

எறி திரை தந்திட இழிந்த மீன் இன் துறை – கலி 121/20

மேல்


தந்திடுதி (1)

ஒருவனை தந்திடுதி என உயிர் இரக்கும் கொடும் கூற்றின் உளைய சொன்னான் – கம்.பால:6 11/4

மேல்


தந்தியின் (1)

தந்தியின் நெடு மழை சிதறின தரையின – கம்.யுத்2:18 138/4

மேல்


தந்தியும் (1)

தந்தியும் பிடிகளும் தடங்கள் நோக்கின – கம்.அயோ:10 41/2

மேல்


தந்திர (6)

தந்திர தலைவரும் தரணி பாலரும் – கம்.அயோ:12 2/2
தந்திர தலைவர் ஈன்ற தனயர்கள் பிறகும் தாதைக்கு – கம்.சுந்:10 10/2
தந்திர சுற்றத்தாரும் தன் கிளை சுற்றத்தாரும் – கம்.யுத்2:16 5/2
தந்திர கடலை நீந்தி தன் பெரும் படையை சார்ந்தான் – கம்.யுத்2:16 124/1
தந்திர தலைமையோரும் முதியரும் தழுவ தக்க – கம்.யுத்3:26 1/2
தந்திர பெரும் தலைவரும் தலை தலையோரும் – கம்.யுத்4:37 112/2

மேல்


தந்திரம் (7)

தந்திரம் பட தானவர் வானவர் – கம்.பால:7 39/2
தந்திரம் இலங்கை மூதூர் மதிலினை தழுவி தாவி – கம்.யுத்1:13 26/1
தந்திரம் காற்று உறு சாம்பல் பின்னரும் – கம்.யுத்2:16 91/3
தந்திரம் வானவர் தானவர் என்றும் – கம்.யுத்3:20 9/3
தந்திரம் இரிந்து சிந்த படை பெரும் தலைவர் தாக்கி – கம்.யுத்3:21 16/2
தந்திரம் அதனை தெய்வ படையினால் சமைப்பின் அல்லால் – கம்.யுத்3:22 152/3
தந்திரம் தெரிவான் போனான் உண்பன தாழ்க்க தாழா – கம்.யுத்3:22 158/2

மேல்


தந்திரி (1)

தந்திரி நெறியில் தாக்கு உறு கருவி தூக்கினர் எழுவிய சதியின் – கம்.சுந்:3 86/1

மேல்


தந்திரியர் (1)

மந்திரியர் தந்திரியர் வள நகரத்தவர் மறையோர் மற்றும் சுற்ற – கம்.யுத்4:41 68/1

மேல்


தந்திருந்தனர் (1)

தந்திருந்தனர் அருள் தகை நெடும் பகைஞன் ஆம் – கம்.கிட்:3 15/1

மேல்


தந்திலர் (2)

தந்திலர் விதியினார் தரும வேலியை – கம்.ஆரண்:13 53/3
தழும்பிய தேவரும் தெரிவு தந்திலர்
பிழம்பு அனல் திரிவன என்னும் பெற்றியார் – கம்.யுத்4:37 64/3,4

மேல்


தந்திலன் (1)

ஏறா வருணன் வழி தந்திலன் என்று இராமன் – கம்.யுத்1:11 27/2

மேல்


தந்திலெனோ (1)

தம்மை தளையில் கொடு தந்திலெனோ
உம்மை குலைய பொரும் உம்பரையும் – கம்.யுத்2:18 9/2,3

மேல்


தந்திலேனேல் (1)

தண்டத்தை இடுதி அன்றே நின்-வயின் தந்திலேனேல் – கம்.சுந்:10 5/4

மேல்


தந்தீக (2)

வேறு இலா அன்பினான் விடை தந்தீக எனா – கம்.அயோ:5 41/2
செம்மையின் திருவடித்தலம் தந்தீக என – கம்.அயோ:14 133/3

மேல்


தந்தீயும் (2)

பேய் தந்தீயும் நீ இது தந்தால் பிழை ஆமோ – கம்.அயோ:3 33/4
மாண்ட போது உயிர் தந்தீயும் மருந்து வைத்தனையோ மான – கம்.யுத்3:27 80/4

மேல்


தந்தீர் (3)

மாயீர் மாயா வன் பழி தந்தீர் முலை தந்தீர் – கம்.அயோ:11 74/3
மாயீர் மாயா வன் பழி தந்தீர் முலை தந்தீர்
தாயீரே நீர் இன்னும் எனக்கு என் தருவீரே – கம்.அயோ:11 74/3,4
வெற்றிதான் இரண்டும் தந்தீர் விரைவது வெல்லற்கு ஒல்லா – கம்.யுத்3:27 84/2

மேல்


தந்து (83)

வேறு பல் உருவின் விரகு தந்து இரீஇ – பொரு 108
நாள் ஆ தந்து நறவு நொடை தொலைச்சி – பெரும் 141
அரிய தந்து குடி அகற்றி – மது 766
இன்னா அரும் படர் தீர விறல் தந்து
இன்னே முடிக தில் அம்ம மின் அவிர் – நெடு 167,168
கல் உடை படுவில் கலுழி தந்து
நிறை பெயல் அறியா குறைத்து ஊண் அல்லில் – நற் 33/4,5
தம் நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து
பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – நற் 183/1,2
எம் மனை தந்து நீ தழீஇயினும் அவர்-தம் – நற் 330/7
கடல் மீன் தந்து கானல் குவைஇ – நற் 388/6
வேட்டனை அல்லையால் நலம் தந்து சென்மே – நற் 395/10
தழலும் தட்டையும் முறியும் தந்து இவை – குறு 223/4
தொண்டி அன்ன என் நலம் தந்து
கொண்டனை சென்மோ மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 238/4,5
கூதிர் ஆயின் தண் கலிழ் தந்து
வேனில் ஆயின் மணி நிறம் கொள்ளும் – ஐங் 45/1,2
உற்றோர் மறவா நோய் தந்து
கண்டோர் தண்டா நலம் கொண்டனனே – ஐங் 278/4,5
இளை இனிது தந்து விளைவு முட்டு-உறாது – பதி 28/5
சிலைப்பு வல் ஏற்றின் தலைக்கை தந்து நீ – பதி 52/15
தேரின் தந்து அவர்க்கு ஆர் பதம் நல்கும் – பதி 55/11
களிறொடு கலம் தந்து
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – பதி 90/7,8
தாங்கி இ உலகம் தந்து அடிப்படுத்ததை நடுவண் – பரி 4/23
நில வரை அழுவத்தான் வான் உறை புகல் தந்து
புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து – பரி 19/1,2
வையை தொழுவத்து தந்து வடித்து இடித்து – பரி 20/60
தந்து முழவின் வருவாய் நீ வாய்வாளா – பரி 20/75
தா தா என்றாளுக்கு தானே புறன் தந்து
வேய்தந்தது என்னை விளைந்தமை மற்று அது – பரி 24/36,37
நினக்கு ஒத்த நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/13
நேர் இழை நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/17
ஈங்கு எம் புதல்வனை தந்து – கலி 79/23
பண்ணி தமர் தந்து ஒரு புறம் தைஇய – கலி 109/9
துன்னி தந்து ஆங்கே நகை குறித்து எம்மை – கலி 110/4
நெடியோன்_மகன் நயந்து தந்து ஆங்கு அனைய – கலி 140/8
பிறர் தந்து நிறுக்குவள் ஆயின் – அகம் 28/13
முனை ஆ தந்து முரம்பின் வீழ்த்த – அகம் 35/5
பிறரும் ஒருத்தியை நம் மனை தந்து
வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அஃது யாம் – அகம் 46/9,10
இழந்த நாடு தந்து அன்ன – அகம் 199/23
மரந்தை அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே – அகம் 376/18
புலம்பு இல் உள்ளமொடு புதுவ தந்து உவக்கும் – அகம் 389/12
வஞ்சி அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே – அகம் 396/19
மறைந்தனை கழியும் நின் தந்து செலுத்தி – அகம் 398/14
பாசவல் படப்பை ஆர் எயில் பல தந்து
அ எயில் கொண்ட செய்வு-உறு நன் கலம் – புறம் 6/14,15
தாளின் தந்து தம் புகழ் நிறீஇ – புறம் 18/3
கடி_மரம் வருந்த தந்து யாம் பிணித்த – புறம் 162/5
அஞ்சன உருவன் தந்து நிறுத்து ஆங்கு – புறம் 174/5
ஒன்னார் வாட அரும் கலம் தந்து நும் – புறம் 198/15
வென்றி தந்து கொன்று கோள் விடுத்து – புறம் 260/15
நிரை இவண் தந்து நடுகல் ஆகிய – புறம் 261/15
கறவை தந்து பகைவர் ஓட்டிய – புறம் 264/5
பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின் – புறம் 387/12
புன் தலை மட பிடி இனைய கன்று தந்து
குன்றக நல் ஊர் மன்றத்து பிணிக்கும் – புறம் 389/9,10
தாளின் நல்கிய கங்கையை தந்து தந்தையரை – கம்.அயோ:1 66/3
நோய் தந்து என்னை நோவன செய்து நுவலாதே – கம்.அயோ:3 33/2
தாய் தந்து என்ன தன்னை இரந்தால் தழல் வெம் கண் – கம்.அயோ:3 33/3
ஒன்றோடு ஒன்று ஒன்று ஒவ்வா உரை தந்து அரசன் உயிரும் – கம்.அயோ:4 66/1
நன் சொற்கள் தந்து ஆண்டு எனை நாளும் வளர்த்த தாதை – கம்.அயோ:4 136/1
தக்கன கனி காயும் தந்து உரைதரும் அன்பால் – கம்.அயோ:9 28/2
கை வணத்த வாய் கிள்ளை தந்து அளிப்பன காணாய் – கம்.அயோ:10 34/4
தருமம் என்று ஒரு பொருள் தந்து நாட்டுதல் – கம்.அயோ:12 6/1
புவியினுக்கு அணி ஆய் ஆன்ற பொருள் தந்து புலத்திற்று ஆகி – கம்.ஆரண்:5 1/1
நீர் தந்தது அதனை வெல்வான் நிலம் தந்து நிமிர்ந்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 78/4
வன் சொற்கள் தந்து மட மங்கை ஏவ நிலை தேர வந்த மருளோ – கம்.ஆரண்:13 64/2
ஊழியார் எளிதின் நிற்கு அரசு தந்து உதவுவார் – கம்.கிட்:3 4/4
ஆவி போம் வேலை-வாய் அறிவு தந்து அருளினாய் – கம்.கிட்:7 127/2
கொற்றவ நின்-கண் தந்து குரக்கு இயல் தொழிலும் காட்ட – கம்.கிட்:7 134/2
குளித்தன மண்ணிடை கூனல் தந்து எலாம் – கம்.கிட்:10 119/4
தந்து அளிப்ப தடுப்ப_அரும் வேகத்தான் – கம்.கிட்:11 23/3
ஈண்டிய கருணை தந்து இருக்கை ஏவியே – கம்.கிட்:11 126/4
மழலையும் பிறவும் தந்து வடித்ததை மலரின் மேலான் – கம்.கிட்:13 62/2
முத்தும் மு தமிழும் தந்து முற்றலால் – கம்.கிட்:15 51/4
தன் நிறத்தோடு மாறு தந்து இமைக்கும் நீவி அம் தழைபட உடுத்த – கம்.சுந்:3 80/1
தந்து ஆரம் புதவொடு தாள் அற – கம்.சுந்:6 34/3
தாம்பினின் பற்றி தந்து என் மன சினம் தணித்தி என்றான் – கம்.சுந்:8 1/4
தந்து உள வரத்தினும் தறுகண் பாசமும் – கம்.சுந்:12 19/3
இறுதியின் உயிர் தந்து ஈயும் மருந்து ஒத்தது அனையது எந்தாய் – கம்.சுந்:14 41/4
வலத்த கால் முந்துற தந்து நம் மனையிடை புகுவ மன்னோ – கம்.யுத்1:2 95/4
தன்னுளே உலகங்கள் எவையும் தந்து அவை – கம்.யுத்1:3 59/1
புகல்_அரும் கானம் தந்து புதல்வரால் பொலிந்தான் நுந்தை – கம்.யுத்1:4 143/4
நல் தவ பயன் தந்து உய்ப்ப முந்துற போந்த நம்பி – கம்.யுத்1:9 23/4
சானகிக்கு அழகு தந்து அயல் சார – கம்.யுத்1:11 6/4
வெம்பு வெம் சேனைக்கு எல்லாம் உணவு தந்து உழலவிட்டான் – கம்.யுத்1:13 7/2
கற்கள் தந்து நிமிர்ந்து கடும் செரு – கம்.யுத்2:15 48/1
நினக்கு நான் தருவென் தந்து உன் ஏவலின் நெடிது நிற்பென் – கம்.யுத்2:16 135/2
முறை தந்தன தந்து முடிக்குவெனால் – கம்.யுத்2:18 40/4
மற்றும் ஒரு தீது இல் மணி பணி தந்து
உற்று இன் நினைவு யாவையும் உந்துவெனால் – கம்.யுத்2:18 44/1,2
தந்து போக என சாற்றலுற்றான்-தனை – கம்.யுத்2:19 151/2
புரந்தரன் செருவில் தந்து போயது புணரி ஏழும் – கம்.யுத்3:22 12/1
வரங்கள் தந்து உலகு அளிப்பவர் யாவரும் மாட்டார் – கம்.யுத்3:31 38/2

மேல்


தந்தும் (3)

மலை செம்_காந்தள் கண்ணி தந்தும்
தன் வழி படூஉம் நம் நயந்து அருளி – நற் 173/2,3
சுனை பூ குவளை தொடலை தந்தும்
தினை புன மருங்கில் படு கிளி ஓப்பியும் – குறு 346/4,5
அரும் பெறல் மரபின் கரும்பு இவண் தந்தும்
நீர் அக இருக்கை ஆழி சூட்டிய – புறம் 99/2,3

மேல்


தந்துளான் (1)

தரும சீல என்றான் மறை தந்துளான் – கம்.யுத்4:39 12/4

மேல்


தந்துறு (1)

தந்துறு பயன் இவை முறையின் சாற்றிய – கம்.யுத்1:3 65/2

மேல்


தந்தே (2)

மெய்ம் மலி கழங்கின் வேலன் தந்தே – நற் 268/9
தந்தானை தந்தே தருக்கு – பரி 20/78

மேல்


தந்தேன் (8)

வாய் தந்தேன் என்றேன் இனி யானோ அது மாற்றேன் – கம்.அயோ:3 33/1
உன் வயம் ஆமே ஆளுதி தந்தேன் உரை குன்றேன் – கம்.அயோ:3 36/2
சடை மா மகுடம் புனைய தந்தேன் அந்தோ என்றான் – கம்.அயோ:4 56/4
தாழ் கடல் இலங்கை செல்வம் நின்னதே தந்தேன் என்றான் – கம்.யுத்1:4 139/4
உன் பகை உனக்கே தந்தேன் உயிர் சுமந்து உழலா நின்றேன் – கம்.யுத்1:12 40/4
உன் அரசு உனக்கு தந்தேன் ஆளுதி ஊழி காலம் – கம்.யுத்1:14 27/2
தந்தேன் பிரியேன் தனி போக தாழ்க்கிலேன் – கம்.யுத்2:17 86/3
தானே பிறர் அறியாதது தந்தேன் என சமைந்தான் – கம்.யுத்3:27 151/2

மேல்


தந்தை (80)

தாங்கு அரு மரபின் தன்னும் தந்தை
வான் பொரு நெடு வரை வளனும் பாடி – சிறு 127,128
யார் மகள்-கொல் இவள் தந்தை வாழியர் – நற் 8/4
கொடுத்த தந்தை கொழும் சோறு உள்ளாள் – நற் 110/11
பெரும் கண் ஆயம் உவப்ப தந்தை
நெடும் தேர் வழங்கும் நிலவு மணல் முற்றத்து – நற் 140/5,6
பெரும் பெயர் தந்தை நீடு புகழ் நெடு நகர் – நற் 162/7
திதலை எஃகின் சேந்தன் தந்தை
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி – நற் 190/3,4
கண்பட நீர் ஆழ்ந்தன்றே தந்தை
தன் ஊர் இட-வயின் தொழுவேன் நுண் பல் – நற் 198/4,5
தந்தை வித்திய மென் தினை பைபய – நற் 306/1
நல்லோள் தந்தை சிறுகுடி பாக்கம் – நற் 323/6
செல்வ தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் – நற் 324/6
புன் தலை மந்தி தூர்ப்ப தந்தை
மை படு மால் வரை பாடினள் கொடிச்சி – நற் 373/2,3
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் தாள் தந்தை
புள் இமிழ் பெரும் கடல் கொள்ளான் சென்று என – நற் 392/1,2
வரை ஆடு வன் பறழ் தந்தை
கடுவனும் அறியும் அ கொடியோனையே – குறு 26/7,8
நிரை கோல் குறும்_தொடி தந்தை ஊரே – குறு 233/7
ஏந்து கோட்டு யானை சேந்தன் தந்தை
அரியல் அம் புகவின் அம் தோட்டு வேட்டை – குறு 258/4,5
இன் கடும் கள்ளின் அகுதை தந்தை
வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் – குறு 298/5,6
அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே – ஐங் 60/4
கவின் பெறு சுடர்_நுதல் தந்தை ஊரே – ஐங் 94/5
அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை_பெயரன் – ஐங் 403/3
புதல்வன் கவைஇயினன் தந்தை மென் மொழி – ஐங் 409/1
இவள் தந்தை காதலின் யார்க்கும் கொடுக்கும் விழு பொருள் – கலி 61/13
அடக்கம் இல் போழ்தின்-கண் தந்தை காமுற்ற – கலி 82/10
ஈரம் இலாத இவன் தந்தை பெண்டிருள் – கலி 84/8
செறியா பரத்தை இவன் தந்தை மார்பில் – கலி 84/25
தந்தை இறை தொடி மற்று இவன் தன் கை-கண் – கலி 84/31
தந்தை வியல் மார்பில் பாய்ந்தான் அறன் இல்லா – கலி 86/33
இவளும் இனையள் ஆயின் தந்தை
அரும் கடி காவலர் சோர்_பதன் ஒற்றி – அகம் 2/13,14
இழை அணி பணை தோள் ஐயை தந்தை
மழை வளம் தரூஉம் மா வண் தித்தன் – அகம் 6/3,4
நெடு_மொழி தந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 17/7
காடு உடன்கழிதல் அறியின் தந்தை
அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 49/13,14
தேன் நாறு கதுப்பின் கொடிச்சியர் தந்தை
கூதிர் இல் செறியும் குன்ற நாட – அகம் 58/5,6
அம் கலுழ் மாமை அஃதை தந்தை
அண்ணல் யானை அடு போர் சோழர் – அகம் 96/12,13
எவ்வம் தீர வாங்கும் தந்தை
கை பூண் பகட்டின் வருந்தி – அகம் 140/13,14
கூழ் உடை தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் – அகம் 145/17
பனி மயங்கு அசை வளி அலைப்ப தந்தை
நெடு நகர் ஒரு சிறை நின்றனென் ஆக – அகம் 162/8,9
தொடுகலம் குறுக வாரல் தந்தை
கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல் தெறுவர – அகம் 196/8,9
பார்ப்பின் தந்தை பழ சுளை தொடினும் – அகம் 288/13
அம் தீம் கிளவி தந்தை காப்பே – அகம் 288/17
தந்தை தம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 78/11
அண்ணல் நெடு வரை ஏறி தந்தை
பெரிய நறவின் கூர் வேல் பாரியது – புறம் 116/15,16
ஆய் தொடி அரிவையர் தந்தை நாடே – புறம் 117/10
இரும் பல் கூந்தல் மடந்தையர் தந்தை
ஆடு கழை நரலும் சேண் சிமை புலவர் – புறம் 120/17,18
நீ வாழியர் நின் தந்தை
தாய் வாழியர் நின் பயந்திசினோரே – புறம் 137/14,15
தந்தை தோழன் இவர் என் மகளிர் – புறம் 201/6
முனி தலை புதல்வர் தந்தை
தனித்தலை பெரும் காடு முன்னிய பின்னே – புறம் 250/8,9
நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை – புறம் 290/3
நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை
எடுத்து எறி ஞாட்பின் இமையான் தச்சன் – புறம் 290/3,4
மைந்தர் தந்தை
இரும் பனை அன்ன பெரும் கை யானை – புறம் 340/6,7
செம் பொறி சிலம்பின் இளையோள் தந்தை
எழு விட்டு அமைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 341/3,4
எண்ணா மையலன் தந்தை தன் ஐயர் – புறம் 355/4
பாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தை
வாடா வஞ்சி பாடினேன் ஆக – புறம் 394/8,9
தேசு உடை தந்தை ஒப்பான் திருவருள் புனைந்த மைந்தன் – கம்.பால:5 29/4
தந்தை நீ தனி தாயும் நீ இவர்க்கு – கம்.பால:6 18/3
சீதை தந்தை உன் தாதையை தெறுகிலன் இராமன் – கம்.அயோ:2 81/2
தாய் தந்தை என்றால் அவர் மேல் சலிக்கின்றது என்னோ – கம்.அயோ:4 131/4
வந்தனன் எந்தை தந்தை என மனம் களித்து வள்ளல் – கம்.அயோ:6 13/3
தனையனும் தந்தை சார்விடம் மேவியான் – கம்.அயோ:11 38/4
இறந்தான் தந்தை ஈந்த வரத்துக்கு இழிவு என்னா – கம்.அயோ:11 76/1
தந்தை தன்-வயின் தருமம் யாவையும் – கம்.அயோ:11 134/3
தன் முன்னே அவன் தன்மை தந்தை துணை முந்து உரைத்த – கம்.அயோ:13 27/1
முழுது உலகு அளித்த தந்தை முந்தையோர் முறையினின்றும் – கம்.அயோ:13 33/3
தந்தை ஆம் என தாழ்ந்து வணங்கினான் – கம்.அயோ:14 1/2
தந்தை தாயர் என்று இவர்கள்தாம் அலால் – கம்.அயோ:14 105/3
தாய் வரம் கொள தந்தை ஏவலால் – கம்.அயோ:14 106/1
தனையர் ஆயினார் தந்தை தாயரை – கம்.அயோ:14 107/1
தாய் பணித்து உவந்தன தந்தை செய்க என – கம்.அயோ:14 125/1
தள்ளி ஓங்கிய அமலன் தன் தனி உயிர் தந்தை
வள்ளியோன் திரு மேனியில் தழல் நிற வண்ணன் – கம்.ஆரண்:13 93/2,3
தன் தாய் தந்தை தம்முன் எனும் தன்மையர் முன்னே – கம்.ஆரண்:15 27/3
தாரையை வணங்கி அன்னாள் தாய் என தந்தை முந்தை – கம்.கிட்:9 32/3
உன் தாய் தந்தை இனத்தவன் ஓத – கம்.யுத்1:3 93/3
தாய் தந்தை எனும் தகை வந்தனைதான் – கம்.யுத்1:3 113/1
தகை புலத்தோர் தந்தை தாய் தம்பியர்கள் தனயர் இவர்தாமே அன்றோ – கம்.யுத்1:4 101/3
தந்தை மற்றையவன் சார்வு இல் வலத்தோர் – கம்.யுத்1:11 24/1
எந்தை-தன் தந்தை தாதை இ உலகு ஈன்ற முன்னோன் – கம்.யுத்2:17 53/1
தந்தை தந்தை பண்டு உற்ற சழக்கு எலாம் – கம்.யுத்2:19 149/3
தந்தை தந்தை பண்டு உற்ற சழக்கு எலாம் – கம்.யுத்2:19 149/3
அறம் தாய் தந்தை சுற்றமும் மற்றும் எனை அல்லால் – கம்.யுத்3:22 210/1
முன்னை தாய் தந்தை எனும் பெரு மாயையில் மூழ்கி – கம்.யுத்4:40 90/2
தந்தை வேகமும் தனது நாயகன் தனி சிலையின் – கம்.யுத்4:41 44/1
தாய் சொல் கேட்டலும் தந்தை சொல் கேட்டலும் – கம்.யுத்4:41 79/1

மேல்


தந்தை-தன் (1)

தந்தை-தன் ஊர் இதுவே – நற் 198/11

மேல்


தந்தை_பெயரன் (1)

அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை_பெயரன்
முறுவலின் இன் நகை பயிற்றி – ஐங் 403/3,4

மேல்


தந்தைக்கு (4)

நெடும் திமில் தொழிலொடு வைகிய தந்தைக்கு
உப்பு நொடை நெல்லின் மூரல் வெண் சோறு – அகம் 60/3,4
நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு
வஞ்சி விறகின் சுட்டு வாய் உறுக்கும் – அகம் 216/3,4
நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை – புறம் 290/3
சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே – புறம் 312/2

மேல்


தந்தைக்கும் (1)

இரு கண்களும் இன்றிய தாய் தந்தைக்கும் ஈங்கு அவர்கள் – கம்.அயோ:4 77/1

மேல்


தந்தைமார் (1)

தாய் அவை தந்தைமார் என்று உணர்வரோ தருமம் பார்ப்பார் – கம்.யுத்2:16 137/2

மேல்


தந்தையர் (2)

தெங்கு படு வியன் பழம் முனையின் தந்தையர்
குறை கண் நெடு போர் ஏறி விசைத்து எழுந்து – புறம் 61/9,10
தந்தையர் தேரிடை தனயர் வன் தலை – கம்.யுத்3:22 51/1

மேல்


தந்தையர்க்கு (1)

பொருள் அறிவாரா ஆயினும் தந்தையர்க்கு
அருள் வந்தனவால் புதல்வர் தம் மழலை – புறம் 92/2,3

மேல்


தந்தையரை (1)

தாளின் நல்கிய கங்கையை தந்து தந்தையரை
மீள்வு_இலா_உலகு ஏற்றினான் ஒரு மகன் மேனாள் – கம்.அயோ:1 66/3,4

மேல்


தந்தையார் (3)

தந்தையார் தந்தையாரை செருவிடை சாய தள்ளி – கம்.யுத்3:27 166/2
வானுடை தந்தையார் வரவு கண்டு-என – கம்.யுத்4:41 107/2
ஓட்டிய மானத்துள் உயிரின் தந்தையார்
கூட்டு உரு கண்டு அன்ன தன்மை கூடினான் – கம்.யுத்4:41 110/3,4

மேல்


தந்தையாரை (2)

தந்தையார் தந்தையாரை செருவிடை சாய தள்ளி – கம்.யுத்3:27 166/2
கந்தனார் தந்தையாரை கயிலையோடு ஒரு கை கொண்ட – கம்.யுத்3:27 166/3

மேல்


தந்தையின் (2)

தாயரும் அரும் தவத்தவரும் தந்தையின்
ஆய மந்திரியரும் அளவு_இல் சுற்றமும் – கம்.அயோ:12 53/1,2
தாயின் நீங்க_அரும் தந்தையின் தண் நகர் – கம்.ஆரண்:4 29/1

மேல்


தந்தையினும் (1)

தந்தையினும் களிகூர தழுவினான் தகவு உடையோர் – கம்.அயோ:13 32/3

மேல்


தந்தையும் (11)

தந்தையும் வந்து நிலை – கலி 83/31
கடவன கழிப்பு இவள் தந்தையும் செய்யான் – புறம் 336/2
தண் பணை கிழவன் இவள் தந்தையும் வேந்தரும் – புறம் 342/11
தந்தையும் கொடாஅன் ஆயின் வந்தோர் – புறம் 343/13
கடிய கூறும் வேந்தே தந்தையும்
நெடிய அல்லது பணிந்து மொழியலனே – புறம் 349/2,3
புரையோர் சேர்ந்து என தந்தையும் பெயர்க்கும் – புறம் 354/3
தாயரும் தந்தையும் தவமும் அன்பினால் – கம்.பால:5 1/3
தந்தையும் கொடியன் நல் தாயும் தீயளால் – கம்.அயோ:2 67/3
தந்தையும் தாயும் நீரே தலைநின்றேன் பணி-மின் என்றான் – கம்.அயோ:3 110/4
தந்தையும் உமையை பெற்றான் தாமரை செங்கணானும் – கம்.ஆரண்:10 75/2
தாயோ நீயே தந்தையும் நீயே தவம் நீயே – கம்.யுத்3:22 203/1

மேல்


தந்தையே (2)

தந்தையே அனைய அ தகவினான் முன்பு தன் – கம்.பால:20 16/3
தந்தையே தாயே செய்த தருமமே தவமே என்னும் – கம்.யுத்2:17 34/3

மேல்


தந்தையை (13)

தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை – கலி 101/31
வாய்மொழி தந்தையை கண் களைந்து அருளாது – அகம் 262/5
அரும் தவன் தந்தையை அற்றம் நோக்கியே – கம்.பால:5 38/1
கொன்றான் அன்றே தந்தையை என்றாள் குலைகின்றாள் – கம்.அயோ:6 17/4
மாளும் என்றே தந்தையை உன்னான் வசை கொண்டாள் – கம்.அயோ:11 77/1
கொன்றேன் நான் என் தந்தையை மற்று உன் கொலை வாயால் – கம்.அயோ:11 82/1
சிதைவு அகல் காதல் தாயை தந்தையை குருவை தெய்வ – கம்.கிட்:11 61/1
தகை உறு தம்முனை தாயை தந்தையை
மிகை உறு குரவரை உலகின் வேந்தனை – கம்.யுத்1:4 60/1,2
அரந்தையன் ஆகும் அன்றே தந்தையை நலிவதாயின் – கம்.யுத்2:17 72/4
சைய படிவத்து ஒரு தந்தையை முன் – கம்.யுத்2:18 50/1
தன் தாதை படும் துயர் தந்தையை முன் – கம்.யுத்2:18 51/3
தந்தையை எய்தி அன்று ஆங்கு உற்றுள தன்மை எல்லாம் – கம்.யுத்2:19 207/1
தந்தையை கண்டு புகுந்துள தன்மையும் தன்-மேல் – கம்.யுத்3:22 89/1

மேல்


தந்தையை_கொன்றானை (1)

தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை
தோளின் திருகுவான் போன்ம் – கலி 101/31,32

மேல்


தந்தையோடு (1)

பொய் இல் பொதுவற்கு அடை சூழ்ந்தார் தந்தையோடு
ஐயன்மார் எல்லாம் ஒருங்கு – கலி 107/33,34

மேல்


தந்தோய் (1)

நுண் பூண் மடந்தையை தந்தோய் போல – குறு 147/3

மேல்


தந்தோன் (1)

கரும்பு இவண் தந்தோன் பெரும் பிறங்கடையே – புறம் 392/21

மேல்


தந்தோனே (1)

எல் இடை படர் தந்தோனே கல்லென – புறம் 301/14

மேல்


தப்பல் (3)

செய்த தன் தப்பல் அன்றியும் – நற் 203/10
ஆற்ற பாயா தப்பல் ஏற்ற – குறு 121/3
கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல் தெறுவர – அகம் 196/9

மேல்


தப்பலின் (1)

பசித்த பாணர் உண்டு கடை தப்பலின்
ஒக்கல் ஒற்கம் சொலிய தன் ஊர் – புறம் 327/4,5

மேல்


தப்பற்கு (4)

ஒல்லேம் என்ற தப்பற்கு
செல்லாது ஏகல் வல்லுவோரே – குறு 79/7,8
தான் குறி வாயா தப்பற்கு
தாம் பசந்தன என் தட மென் தோளே – குறு 121/5,6
புனல் தரு பசும் காய் தின்றதன் தப்பற்கு
ஒன்பதிற்று_ஒன்பது களிற்றொடு அவள் நிறை – குறு 292/2,3
இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்கு
பெரும் களிற்று மருப்பொடு வரி அதள் இறுக்கும் – அகம் 109/12,13

மேல்


தப்பற்கும் (1)

அரும் பொருள் செய்_வினை தப்பற்கும் உரித்தே – ஐங் 302/1

மேல்


தப்பா (2)

உருமும் உரறாது அரவும் தப்பா
காட்டு மாவும் உறுகண் செய்யா வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 42,43
தப்பின-போதும் அன்னான் தனு உமிழ் சரங்கள் தப்பா – கம்.யுத்2:16 26/4

மேல்


தப்பார் (1)

ஆள் அன்று என்று வாளின் தப்பார்
தொடர் படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய – புறம் 74/2,3

மேல்


தப்பி (1)

மட நடை பாட்டியர் தப்பி தடை இறந்து – பரி 10/37

மேல்


தப்பிடின் (2)

உண்ணும் தன்மைய ஊன் முறை தப்பிடின் உடனே – கம்.யுத்3:31 9/1
தண்ணின் நீர் முறை தப்பிடின் தட கையால் தடவி – கம்.யுத்3:31 9/3

மேல்


தப்பித்தான் (1)

தப்பித்தான் பொருளே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/5

மேல்


தப்பிய (3)

பறை வலம் தப்பிய பைதல் நாரை – குறு 125/5
வாயுள் தப்பிய அரும் கேழ் வய புலி – அகம் 251/16
பார்ப்பார் தப்பிய கொடுமையோர்க்கும் – புறம் 34/3

மேல்


தப்பியோன் (1)

எம்முன் தப்பியோன் தம்பியொடு ஓராங்கு – புறம் 304/5

மேல்


தப்பிலேன் (1)

தாழ்குவென் திருவடி தப்பிலேன் என – கம்.அயோ:5 36/2

மேல்


தப்பிற்று (1)

தப்பிற்று அ உரை இன்று ஓர் தனுவினால் – கம்.யுத்3:31 135/4

மேல்


தப்பின் (1)

தமர் தன் தப்பின் அது நோன்றல்லும் – புறம் 157/1

மேல்


தப்பின (1)

தப்பின மணி காசும் சங்கமும் மயில்_அன்னார் – கம்.பால:23 30/1

மேல்


தப்பின-போதும் (1)

தப்பின-போதும் அன்னான் தனு உமிழ் சரங்கள் தப்பா – கம்.யுத்2:16 26/4

மேல்


தப்பினவே (1)

காலே பரி தப்பினவே கண்ணே – குறு 44/1

மேல்


தப்பினேன் (1)

பொய்ப்ப விடேஎம் என நெருங்கின் தப்பினேன்
என்று அடி சேர்தலும் உண்டு – கலி 89/14,15

மேல்


தப்பு (5)

பெற்றது உதவு-மின் தப்பு இன்று பின்னும் – பதி 18/7
தப்பு அற அடி நிழல் தழுவி ஏத்துற – கம்.பால:5 132/3
தப்பு இன்றி பகலின் வந்த சக்கரவாகம் என்பென் – கம்.கிட்:13 43/3
தப்பு இல் கார் நிறம் தவிர்ந்தது கரி மதம் தழுவ – கம்.யுத்3:31 15/3
தப்பு அற கொன்று நீக்கில் அவனை யார் தடுக்க வல்லார் – கம்.யுத்3:31 60/3

மேல்


தப்புதல் (1)

தப்புதல் இன்றி கொன்று தையலார் கருவும் தள்ளி – கம்.யுத்1:3 142/2

மேல்


தப்புதி (1)

தப்புதி அறத்தை ஏழாய் தருமத்தை காமியாயோ – கம்.சுந்:3 127/4

மேல்


தப்புந (1)

துய்ப்பேம் எனினே தப்புந பலவே – புறம் 189/8

மேல்


தப்புநர் (1)

பெரிய தப்புநர் ஆயினும் பகைவர் – பதி 17/2

மேல்


தப்பும் (1)

வலியின் தப்பும் வன்கண் வெம் சினத்து – குறி 254

மேல்


தப்புமே (1)

தப்புமே அது கண்டனம் உவரியில் தணியா – கம்.யுத்1:6 30/2

மேல்


தப்புவரே (1)

தப்புவரே அவர் சங்கை இலா என் – கம்.யுத்3:26 39/3

மேல்


தப (15)

பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப
வையும் துரும்பும் நீக்கி பைது அற – பெரும் 238,239
இளம் பல் செல்வர் வளம் தப வாங்கி – மது 572
உரறு குரல் வெம் வளி எடுப்ப நிழல் தப
உலவை ஆகிய மரத்த – நற் 62/8,9
புல் இதழ் பொதிந்த பூ தப மிதிக்கும் – நற் 239/7
மன் மீக்கூறுநர் மறம் தப கடந்தே – பதி 11/25
நிலம் தப இடூஉம் ஏணி புலம் படர்ந்து – பதி 54/12
ஓடா பூட்கை மறவர் மிடல் தப
இரும் பனம் புடையலொடு வான் கழல் சிவப்ப – பதி 57/1,2
மலைத்த தெவ்வர் மறம் தப கடந்த – பதி 65/3
பொருவேம் என்றவர் மதம் தப கடந்து – பரி 1/29
போர் எதிர்ந்து ஏற்றார் மதுகை மதம் தப
கார் எதிர்ந்து ஏற்ற கமம் சூல் எழிலி போல் – பரி 18/1,2
பொய்கை தேர்ந்து அலமரும் பொழுதினான் மொய் தப
இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு – கலி 78/7,8
முரைசு மூன்று ஆள்பவர் முரணியோர் முரண் தப
நிரை களிறு இடைபட நெறி யாத்த இருக்கை போல் – கலி 132/4,5
மராஅ யானை மதம் தப ஒற்றி – அகம் 18/4
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப
அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம் – அகம் 381/4,5
பரிவு தப எடுக்கும் பிண்டம் நச்சின் – புறம் 184/9

மேல்


தபம் (1)

சரம் தரு தபம் அல்லால் தடுப்ப அரும் சாபம் வல்ல – கம்.பால:9 20/1

மேல்


தபனன் (1)

போல் இயல் தபனன் மைந்தன் உறைதரும் புரம் ஈது என்றான் – கம்.யுத்4:41 26/4

மேல்


தபு (19)

நெஞ்சு ஆற்றுப்படுத்த நிறை தபு புலம்பொடு – முல் 81
மதம் தபு ஞமலி நாவின் அன்ன – மலை 42
திரை தபு கடலின் இனிது கண்படுப்ப – நற் 18/7
நீயே பாடல் சான்ற பழி தபு சீறடி – நற் 256/1
குண கடல் திரையது பறை தபு நாரை – குறு 128/1
பறை தபு முது குருகு இருக்கும் – ஐங் 180/3
முழு வலி துஞ்சும் நோய் தபு நோன் தொடை – பதி 44/9
மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம் – கலி 74/4
துகள் தபு காட்சி அவையத்தார் ஓலை – கலி 94/42
பழி தபு வாள் முகம் பசப்பு ஊர காணும்-கால் – கலி 100/18
பாய் இருள் அற நீக்கும் நோய் தபு நெடும் சுடர் – கலி 137/20
பழி தபு ஞாயிறே பாடு அறியாதார் கண் – கலி 143/22
கயம் துகள் ஆகிய பயம் தபு கானம் – அகம் 11/6
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும் – அகம் 106/4
அரசர் உழையர் ஆகவும் புரை தபு
வள்ளியோர் படர்குவர் புலவர் அதனால் – புறம் 154/4,5
சலத்தோடு இயைவு இலன் என் மகன் அனையான் உயிர் தபு மேல் – கம்.பால:24 23/1
புரை தபு நாளொடு பொழுது நோக்குவான் – கம்.அயோ:1 85/2
புரை தபு கமல நாட்டம் பொருக்கென விழித்து நோக்கி – கம்.அயோ:6 10/3
புரை தபு தவத்தின் யான் படைத்த போதுமே – கம்.ஆரண்:12 30/2

மேல்


தபுக்கும் (2)

கடும் சினத்த மிடல் தபுக்கும்
பெரும் சின புயல்_ஏறு அனையை – பதி 51/27,28
கவர் நடை புரவி கால் வடு தபுக்கும்
நல் தேர் வழுதி கொற்கை முன்துறை – அகம் 130/10,11

மேல்


தபுத்த (6)

வெம் முனை தபுத்த_காலை தம் நாட்டு – பதி 78/12
உடலுநர் தபுத்த பொலம் தேர் குருசில் – பதி 88/20
மாய அவுணர் மருங்கு அற தபுத்த வேல் – பரி 5/7
சூர் நிரந்து சுற்றிய மா தபுத்த வேலோய் நின் – பரி 18/4
தபுத்த புலர்வு இல் புண் – கலி 95/13
தாள் உளம் தபுத்த வாள் மிகு தானை – புறம் 205/5

மேல்


தபுத்த_காலை (1)

வெம் முனை தபுத்த_காலை தம் நாட்டு – பதி 78/12

மேல்


தபுத்தனன் (1)

செற்றோரை வழி தபுத்தனன்
நட்டோரை உயர்பு கூறினன் – புறம் 239/4,5

மேல்


தபுத்தீர் (1)

நாள் முறை தபுத்தீர் வம்-மின் ஈங்கு என – புறம் 294/6

மேல்


தபுத்து (3)

உள்ளம் அழிய ஊக்குநர் மிடல் தபுத்து
உள்ளுநர் பனிக்கும் பாழ் ஆயினவே – பதி 13/18,19
புரை தவ நாடி பொய் தபுத்து இனிது ஆண்ட – கலி 130/3
புரை தபுத்து அடுக்கி மீது பொன் குயிற்றி மின் குலாம் – கம்.பால:3 24/2

மேல்


தபுதி (1)

தபுதி அஞ்சி சீரை புக்க – புறம் 43/7

மேல்


தபுந (1)

எல்லாம் எண்ணின் இடு கழங்கு தபுந
கொன் ஒன்று மருண்டனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 32/8,9

மேல்


தபோதரின் (1)

பின் ஒர் வாசகம் உரைத்தனன் தபோதரின் பெரியோன் – கம்.யுத்4:41 40/4

மேல்


தபோதனர் (2)

தங்கி வைகும் தபோதனர் யாவரும் – கம்.அயோ:7 10/2
அகல் மதிக்கு உவமை ஆயின தபோதனர் உளார் வதனம் அம்மா – கம்.யுத்1:2 93/4

மேல்


தபோதனன் (1)

பன்னு மா மறை தபோதனன் தாள்-மிசை பணிந்தான் – கம்.யுத்4:41 36/4

மேல்


தம் (327)

தா இல் கொள்கை தம் தொழில் முடி-மார் – திரு 89
உறு குறை மருங்கில் தம் பெறு முறை கொள்-மார் – திரு 173
தவம் செய் மாக்கள் தம் உடம்பு இடாஅது – பொரு 91
அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் – பொரு 188
அயில் நுனை மருப்பின் தம் கை இடை கொண்டு என – முல் 34
பணிந்தோர் தேஎம் தம் வழி நடப்ப – மது 229
யாவரும் வருக ஏனோரும் தம் என – மது 747
ஆவுதி நறும் புகை முனைஇ குயில் தம்
மா இரும் பெடையோடு இரியல்_போகி – பட் 55,56
மின் ஒளி எறிப்ப தம் ஒளி மழுங்கி – பட் 292
நறவு நாள்_செய்த குறவர் தம் பெண்டிரொடு – மலை 320
தொன்று ஒழுகு மரபின் தம் இயல்பு வழாஅது – மலை 537
தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர் – மலை 553
தம் இன்று அமையா நம் நயந்து அருளி – நற் 1/7
இரும் கழி சேர்ப்பின் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 4/12
நட்டு நாடார் தம் ஒட்டியோர் திறத்தே – நற் 32/9
துஞ்சு களிறு எடுப்பும் தம் பெரும் கல் நாட்டே – நற் 125/12
தம் வினை முற்றி வரூஉம் வரை நம் மனை – நற் 129/5
குன்ற வேலி தம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 176/11
தம் நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து – நற் 183/1
தம் அலது இல்லா நம் நயந்து அருளி – நற் 189/1
நாம் தம் உண்மையின் உளமே அதனால் – நற் 226/4
நன் நுதல் நீவி சென்றோர் தம் நசை – நற் 316/6
விழுமாந்தனர் தம் கொழுநரை காத்தே – நற் 320/10
இன் கல் யாணர் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 344/12
எம் இல் பெருமொழி கூறி தம் இல் – குறு 8/3
இல் இறை பள்ளி தம் பிள்ளையொடு வதியும் – குறு 46/5
தம் இல் தமது உண்டு அன்ன சினை-தொறும் – குறு 83/3
துறைவன் தம் ஊரானே – குறு 97/3
நம் போல் பசக்கும்-காலை தம் போல் – குறு 183/2
உயிர்க்குயிர் அன்னர் ஆகலின் தம் இன்று – குறு 218/5
யாம் எம் காமம் தாங்கவும் தாம் தம்
கெழுதகைமையின் அழுதன தோழி – குறு 241/1,2
தம் கடன் இறீஇயர் எண்ணி இடம்-தொறும் – குறு 255/6
நம் ஏசுவரோ தம் இலர்-கொல்லோ – குறு 284/5
கைவினை மாக்கள் தம் செய்வினை முடி-மார் – குறு 309/1
சேறும் சேறும் என்றலின் பண்டை தம்
மாய செலவா செத்து மருங்கு அற்று – குறு 325/1,2
பண்டை தம் நலம் பெறுபவோ மற்றே – ஐங் 137/3
செல்வல் என்ப தம் மலை கெழு நாடே – ஐங் 221/4
கொண்டனர் செல்வர் தம் குன்று கெழு நாட்டே – ஐங் 254/4
மை இல் அறிவினர் செவ்விதின் நடந்து தம்
அமர் துணை பிரியாது பாத்து உண்டு மாக்கள் – பதி 22/8,9
செல் உறழ் மறவர் தம் கொல் படை தரீஇயர் – பதி 58/4
மதில் வாய் தோன்றல் ஈயாது தம் பழி ஊக்குநர் – பதி 71/11
வெம் முனை தபுத்த_காலை தம் நாட்டு – பதி 78/12
நின்னொடு வாரார் தம் நிலத்து ஒழிந்து – பதி 79/9
கெடாஅ நல் இசை தம் குடி நிறும்-மார் – பதி 81/13
இட்ட வெள் வேல் முத்தை தம் என – பதி 85/4
தம் பெயர் போகிய ஒன்னார் தேய – பதி 88/4
இன்பம் பெருக தோன்றி தம் துணை – பதி 90/3
ஐந்து இருள் அற நீக்கி நான்கினுள் துடைத்து தம்
ஒன்று ஆற்றுப்படுத்த நின் ஆர்வலர் தொழுது ஏத்தி – பரி 4/1,2
நிறை கடல் முகந்து உராய் நிறைந்து நீர் துளும்பும் தம்
பொறை தவிர்பு அசைவிட பொழிந்தன்று வானம் – பரி 6/1,2
தெரி கோதை நல்லார் தம் கேளிர் திளைக்கும் – பரி 11/58
திகழ்பு எழ வாங்கி தம் சீர் சிரத்து ஏற்றி – பரி 23/71
பிறை ஏர் நுதலியர் எல்லாரும் தம் முன் – பரி 24/30
மணி அணிந்த தம் உரிமை_மைந்தரோடு ஆடி – பரி 24/49
நுண் எழில் மாமை சுணங்கு அணி ஆகம் தம்
கண்ணொடு தொடுத்து என நோக்கியும் அமையார் என் – கலி 4/17,18
சுரை அம்பு மூழ்க சுருங்கி புரையோர் தம்
உள் நீர் வறப்ப புலர் வாடு நாவிற்கு – கலி 6/3,4
ஏழும் தம் பயன் கெட இடை நின்ற நரம்பு அறூஉம் – கலி 8/10
புரை தவ பயன் நோக்கார் தம் ஆக்கம் முயல்வாரை – கலி 8/15
தம் உளே புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர் – கலி 9/7
சேறு சுவைத்து தம் செல் உயிர் தாங்கும் – கலி 13/8
நலன் உடையார் மொழி கண் தாவார் தாம் தம் நலம் – கலி 22/6
தாம் இடை கொண்டது அது ஆயின் தம் இன்றி – கலி 24/13
அழுவம் சூழ் புகை அழல் அதர்பட மிதித்து தம்
குழுவொடு புணர்ந்து போம் குன்று அழல் வெம் சுரம் – கலி 25/10,11
நசை கொண்டு தம் நீழல் சேர்ந்தாரை தாங்கி தம் – கலி 26/15
நசை கொண்டு தம் நீழல் சேர்ந்தாரை தாங்கி தம்
இசை பரந்து உலகு ஏத்த ஏதில் நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/15,16
தைஇய மகளிர் தம் ஆயமோடு அமர்ந்து ஆடும் – கலி 27/19
தாம் பிழையார் கேள்வர் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும் – கலி 39/18
தம் நாண் தாம் தாங்குவார் என் நோற்றனர்-கொல் – கலி 39/33
களைநர் இல் நோய் செய்யும் கவின் அறிந்து அணிந்து தம்
வளமையான் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/9,10
இடை நில்லாது எய்க்கும் நின் உரு அறிந்து அணிந்து தம்
உடைமையால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/13,14
ஒல்லையே உயிர் வௌவும் உரு அறிந்து அணிந்து தம்
செல்வத்தால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/17,18
நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால் – கலி 67/6
தாம் வந்தார் தம் பாலவரோடு தம்மை – கலி 85/30
மாறு எதிர்கொண்ட தம் மைந்துடன் நிறும்-மார் – கலி 101/7
தம் கண் பொடிவது எவன் – கலி 105/60
தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி – கலி 106/23
ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர் – கலி 106/26
தம் புல ஏறு பரத்தர உய்த்த தம் – கலி 106/31
தம் புல ஏறு பரத்தர உய்த்த தம்
அன்பு உறு காதலர் கை பிணைந்து ஆய்ச்சியர் – கலி 106/31,32
தம் புகழ் கேட்டார் போல் தலை சாய்த்து மரம் துஞ்ச – கலி 119/6
பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி-வயின் – கலி 119/9
பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி-வயின் – கலி 119/9
மெல்லிய நெஞ்சு பையுள் கூர தம்
சொல்லினான் எய்தமை அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/8,9
நீயலேன் என்று என்னை அன்பினால் பிணித்து தம்
சாயலின் சுடுதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/18,19
அடங்கு அரும் தோற்றத்து அரும் தவம் முயன்றோர் தம்
உடம்பு ஒழித்து உயர்_உலகு இனிது பெற்று ஆங்கே – கலி 138/30,31
பிறர் நோயும் தம் நோய் போல் போற்றி அறன் அறிதல் – கலி 139/2
தம் காதல் காட்டுவர் சான்றவர் இன் சாயல் – கலி 140/18
தாஅம் தளிர் சூடி தம் நலம் பாடுப – கலி 143/28
தம் ஊரோளே நன்_நுதல் யாமே – அகம் 24/10
ஏதில் பொருள்_பிணி போகி தம்
இன் துணை பிரியும் மடமையோரே – அகம் 43/14,15
தம் திறை கொடுத்து தமர் ஆயினரே – அகம் 44/2
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம்
மலை கெழு சீறூர் புலம்ப கல்லென – அகம் 52/6,7
மட மயில் ஒழித்த பீலி வார்ந்து தம்
சிலை மாண் வல் வில் சுற்றி பல மாண் – அகம் 69/14,15
நம் இல் புலம்பின் தம் ஊர் தமியர் – அகம் 78/11
தம் நயந்து உறைவோர் தாங்கி தாம் நயந்து – அகம் 151/1
நோய் நாம் உழக்குவம் ஆயினும் தாம் தம்
செய்_வினை முடிக்க தோழி பல்-வயின் – அகம் 155/5,6
தம் பதி மறக்கும் பண்பின் எம் பதி – அகம் 200/6
பெரும் கல் யாணர் தம் சிறுகுடியானே – அகம் 228/13
யாம் தம் குறுகினம் ஆக ஏந்து எழில் – அகம் 230/13
நம் நிலை அறியார் ஆயினும் தம் நிலை – அகம் 264/11
தம் அலது இல்லா நம் இவண் ஒழிய – அகம் 313/8
இ நிலை வாரார் ஆயின் தம் நிலை – அகம் 314/13
தம் உறு விழுமம் தமக்கோ தஞ்சம் – அகம் 382/2
எம் கோ வாழிய குடுமி தம் கோ – புறம் 9/8
தாளின் தந்து தம் புகழ் நிறீஇ – புறம் 18/3
சேர்ந்தவர் தம் கடும்பு ஆர்த்தும் – புறம் 22/27
எய்துப என்ப தம் செய்_வினை முடித்து என – புறம் 27/9
தந்தை தம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 78/11
அருள் வந்தனவால் புதல்வர் தம் மழலை – புறம் 92/3
பிறர்க்கு ஈவு இன்றி தம் வயிறு அருத்தி – புறம் 127/8
போற்றார் அம்ம பெரியோர் தம் கடனே – புறம் 140/10
பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ் – புறம் 151/5
ஆடலும் ஒல்லார் தம் பாடலும் மறந்தே – புறம் 153/12
தம் புகழ் நிறீஇ தாம் மாய்ந்தனரே – புறம் 165/2
எலி முயன்று அனையர் ஆகி உள்ள தம்
வளன் வலி-உறுக்கும் உளம் இலாளரோடு – புறம் 190/3,4
இன்னும் தம் என எம்மனோர் இரப்பின் – புறம் 203/4
கோடு உயர்ந்து அன்ன தம் இசை நட்டு – புறம் 214/12
தொல் நட்பு உடையார் தம் உழை செலினே – புறம் 223/6
தம் புகழ் நிறீஇ சென்று மாய்ந்தனரே – புறம் 366/5
தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள – புறம் 383/8
முற்றில் ஆர முகந்து தம் முன்றிலில் – கம்.பால:2 30/3
பிலம் சுரக்கும் பெறுதற்கு அரிய தம்
குலம் சுரக்கும் ஒழுக்கம் குடிக்கு எலாம் – கம்.பால:2 38/3,4
சீற்றம் இல்லை தம் சிந்தையின் செம்மையால் – கம்.பால:2 39/2
தங்கு பேர் அருளும் தருமமும் துணையா தம் பகை புலன்கள் ஐந்து அவிக்கும் – கம்.பால:3 6/1
ஏகுகின்ற தம் கணங்களோடும் எல்லை காண்கிலா – கம்.பால:3 14/1
தம் குலம் விளங்குற தரணி தாங்கினார் – கம்.பால:5 2/2
அரசர் தம் கோமகன் அனைய கூறலும் – கம்.பால:5 5/2
தம் தலை அறுத்து இடர் தணிப்பென் தாரணிக்கு – கம்.பால:5 17/3
தம் மனம் என மருள் தையலார்களே – கம்.பால:5 42/4
குளனொடு நதிகள் தம் குறைகள் தீரவே – கம்.பால:5 43/4
தூவி அன்னம் தம் இனம் என்று நடை கண்டு தொடர – கம்.பால:9 9/1
பண் தரு கிளவியார் தம் புலவியில் பரிந்த கோதை – கம்.பால:10 7/3
பை அரவு அல்குலார் தம் உள்ளமும் பளிங்கும் போல – கம்.பால:10 16/2
குஞ்சியர் சூழ நின்ற மைந்தர் தம் குழாங்கள் கண்டார் – கம்.பால:10 20/4
இனையோர் உள்ளத்து இன்னலினோர் தம் முகம் என்னும் – கம்.பால:10 28/3
பல காலும் தம் மெய் நனி வாடும்படி நோற்றார் – கம்.பால:10 29/2
ஒருவரை ஒருவர் தம் உள்ளம் ஈர்த்தலால் – கம்.பால:10 37/2
உள்ளம் என்ன தம் வாயும் உலர்ந்தன – கம்.பால:14 36/3
விளங்கு தம் உரு பளிங்கிடை வெளிப்பட வேறு ஓர் – கம்.பால:15 11/3
வில் பகை நுதலினார் தம் கலவியில் வெறுத்து நீத்த – கம்.பால:16 22/3
தம் சிலம்பு அடியில் மென் பூ சொரிந்து உடன் தாழ்ந்த என்றால் – கம்.பால:17 7/3
தம் புய வரைகள் வந்து தாழ்வன தளிர்த்த மென் பூம் – கம்.பால:17 8/3
திண் தேர் அரசன் ஒருவன் குல தேவிமார் தம்
ஒண் தாமரை வாள் முகத்துள் மிளிர் உண்கண் எல்லாம் – கம்.பால:17 21/1,2
வந்து எங்கும் தம் மன் உயிரேயோ பிறிது ஒன்றோ – கம்.பால:17 23/1
சாகை தம் கை கண்கள் புதைத்தே தளர்வாளும் – கம்.பால:17 30/4
கையில் பெய்யும் காமனும் நாணும் கவினார் தம்
மையல் பேதை மாதர் மிழற்றும் மழலை சொல் – கம்.பால:17 33/2,3
ஆற்றல் இன்மையினால் அழிந்தேயும் தம்
வேற்று மன்னர் தம் மேல் வரும் வேந்தர் போல் – கம்.பால:18 33/1,2
வேற்று மன்னர் தம் மேல் வரும் வேந்தர் போல் – கம்.பால:18 33/2
விடன் ஒக்கும் நெடிய நோக்கின் அமிழ்து ஒக்கும் இன்_சொலார் தம்
மடன் ஒக்கும் மடனும் உண்டோ வாள் நுதல் ஒருத்தி காண – கம்.பால:19 10/1,2
கருத்து ஒரு தன்மையது உயிரும் ஒன்று தம்
அருத்தியும் அ துணை ஆய நீரினார் – கம்.பால:19 48/1,2
போன பேர் இருவர் தம் புடை வரும் படையினே – கம்.பால:20 21/4
பொரு_அரும் குமரர் தம் புனை நறும் குஞ்சியால் – கம்.பால:20 25/3
தள்ள தம் இடைகள் நோவ தமை வலித்து அவன்-பால் செல்லும் – கம்.பால:21 3/3
மஞ்சு அன மேனியான் தன் மணி நிறம் மாதரார் தம்
அஞ்சன நோக்கம் போர்க்க இருண்டதோ அறிகிலேமால் – கம்.பால:21 10/3,4
மான் அணி நோக்கினார் தம் மங்கல கழுத்துக்கு எல்லாம் – கம்.பால:22 7/3
தம் சொற்கள் குழறி தம்தம் தகை தடுமாறி நின்றார் – கம்.பால:22 19/3
அரைசர் தம் அரசனும் அணுகல் மேயினான் – கம்.பால:23 39/4
கோது_அறு தவத்து தம் குலத்துளோர் தொழும் – கம்.பால:23 49/1
தொல் மக்கள் தம் மனம் உக்கு உயிர் பிரிவு என்பது ஓர் துயரின் – கம்.பால:24 3/3
தம் உயிர்க்கு இறுதி எண்ணார் தலை_மகன் வெகுண்ட போதும் – கம்.அயோ:1 8/1
அறிவனை வணங்கி தம் அரசை கைதொழுது – கம்.அயோ:1 11/2
தம் குல புதல்வரே தரணி தாங்க போய் – கம்.அயோ:1 16/2
முந்து வேள்வியும் முடித்து தம் இரு வினை முடித்தார் – கம்.அயோ:1 43/3
என்பு தோல் உடையார்க்கும் இலார்க்கும் தம்
வன் பகை புலன் மாசு அற மாய்ப்பது என் – கம்.அயோ:2 24/1,2
இன்று ஓர்-காறும் எல் வளையார் தம் இறையோரை – கம்.அயோ:3 41/3
ஏண்-பால் ஓவா நாண் மடம் அச்சம் இவையே தம்
பூண்-பால் ஆக காண்பவர் நல்லார் புகழ் பேணி – கம்.அயோ:3 43/1,2
கொண்டு தம் வயிறு எற்றி எற்றி விளிப்ப போன்றன கோழியே – கம்.அயோ:3 51/4
புண் உற அனங்கன் வாளி புழைத்த தம் புணர் மென் கொங்கை – கம்.அயோ:3 89/3
சகரர் தாதை பணி தலைநின்று தம்
புகர் இல் யாக்கையின் இன் உயிர் போக்கிய – கம்.அயோ:4 24/2,3
மாதர் அரும் கலமும் மங்கலமும் சிந்தி தம்
கோதை புடைபெயர கூற்று அனைய கண் சிவப்ப – கம்.அயோ:4 94/1,2
மீட்டாள் அளித்தாள் வனம் தம் முனை வெம்மை முற்றி – கம்.அயோ:4 111/2
புகல் இடம் கொடு வனம் போலும் என்று தம்
மகன்-வயின் இரங்குறும் மகளிர் வாய்களால் – கம்.அயோ:4 176/1,2
நந்தல்_இல் நகருளார் நாட்டுளார்கள் தம்
சிந்தை என் புகல்வது தேவர் உள்ளமும் – கம்.அயோ:4 182/2,3
தாங்கிய செம் கை தம் தலையின் மேல் உளார் – கம்.அயோ:4 191/4
வாழ்த்தினார் தம் மகனை மருகியை – கம்.அயோ:4 231/1
தேர் கொண்டு வள்ளல் வந்தான் என்று தம் சிந்தை உந்த – கம்.அயோ:6 9/1
துஞ்சினானை தம் உயிரின் துணையை கண்டார் துணுக்கத்தால் – கம்.அயோ:6 23/1
கூடுகின்றிலர் கொடிச்சியர் தம் மனம் கொதிப்ப – கம்.அயோ:10 12/2
சூழ் அமைந்த சுரும்பும் நரம்பும் தம்
ஏழ் அமைந்த இசை இசையாமையால் – கம்.அயோ:11 33/1,2
பின்னை அ பெரியோர் தம் பெருந்தகை – கம்.அயோ:11 35/2
தா_இல் மன்னர் தம் தரும நீதியால் – கம்.அயோ:11 128/2
சங்கை தீர்ந்து தம் கணவர் பின் செலும் – கம்.அயோ:11 132/3
எண்ண_அரும் சுரும்பு தம் இனத்துக்கு அல்லது – கம்.அயோ:13 2/1
மறந்து வைகினர் முன்னை தம் வாழ்வு எலாம் – கம்.அயோ:14 7/4
தாதிமார் என தம் பணி கேட்பவே – கம்.அயோ:14 13/4
தேறி முந்தை தம் சிந்தையர் ஆயினார் – கம்.அயோ:14 19/3
தம் குலத்து ஒருவ அரும் தருமம் நீங்கினர் – கம்.அயோ:14 41/3
உலகு ஒரு மூன்றும் தம் உடைமை ஆக்குறும் – கம்.ஆரண்:4 14/1
பூண்ட பெரும் புகழ் நிறுவி தம் பொருட்டால் பொன்_உலகம் புக்க தாதை – கம்.ஆரண்:4 26/3
காவல் திண் கற்பு அமைந்தார் தம் பெருமை தாம் கழறார் – கம்.ஆரண்:6 119/1
முழங்கின அரக்கர் தம் முகிலின் ஆர்ப்பு-அரோ – கம்.ஆரண்:7 110/4
கண்டனர் தம் உடல் கவந்த நாடகம் – கம்.ஆரண்:7 120/4
கச்சும் வாளும் தம் கால் தொடர்ந்து ஈர்வன காணார் – கம்.ஆரண்:7 139/1
ஒளிறு பல் படை தம் குலத்து அரக்கர்-தம் உடலம் – கம்.ஆரண்:8 15/2
உரகர்கள் தம் மனம் உலைந்து சூழவே – கம்.ஆரண்:10 11/4
நிச்சயம் பகலும் தம் இமைகள் நீக்கல – கம்.ஆரண்:10 125/2
மறம்-தலை திரிந்த வாழ்க்கை அரக்கர் தம் வருக்கத்தோடும் – கம்.ஆரண்:12 54/3
பாவையும் அதனை கேளா தம் குல பகைஞர் தம்-பால் – கம்.ஆரண்:12 84/1
தோற்றாது நின்றார் தம் தோள் புடைகொட்டி ஆர்த்தார் – கம்.ஆரண்:13 32/4
பொன் நோக்கியர் தம் புலன் நோக்கிய புன்கணோரும் – கம்.ஆரண்:13 33/1
கண்டு அலங்கு தம் கைத்தலம் விதிர்த்தனர் கவின் ஆர் – கம்.ஆரண்:13 89/1
தம் தாதையரை தனையர் கொலை நேர்ந்தார் – கம்.ஆரண்:13 95/1
முற்றிய அரக்கர் தம் முழங்கு தானையேல் – கம்.ஆரண்:15 8/1
ஊறு உற தம் உயிர் உகுப்பர் என்னையே – கம்.கிட்:6 22/3
தம் தோள் வலி மிக்கவர் தாம் ஒரு தாய் வயிற்றின் – கம்.கிட்:7 48/1
அழுங்குறு மகளிர் தம் அன்பர் தீர்ந்தவர் – கம்.கிட்:10 12/1
கள் உடை ஓதியார் தம் கலவியில் பல-கால் கான்ற – கம்.கிட்:10 28/3
தம் சிறை ஒடுக்கின தழுவும் இன்னல – கம்.கிட்:10 111/1
தம் பெரும் படைத்தலைவர்கள் தர வந்த தானை – கம்.கிட்:12 22/2
அனையன எனினும் தாம் தம் அழகுக்கு ஓர் அழிவு உண்டாகா – கம்.கிட்:13 57/2
காட்டினும் காய்ந்து தம் காயம் தீதலால் – கம்.கிட்:14 22/3
கவிகள் தம் மனை என கனக ராசியும் – கம்.கிட்:14 33/2
இருந்தனர் தம் உயிர்க்கு இறுதி எண்ணுவார் – கம்.கிட்:16 5/4
தம் கோனை பிரிவுற்ற தன்மையாள் – கம்.கிட்:16 40/4
வாரி கடப்போர் யாவர் என தம் வலி சொல்வார் – கம்.கிட்:17 2/4
பொன்_தார் அகல் மார்ப தம் இல்லுழை வந்த-போதே – கம்.சுந்:1 47/3
நாகாலயங்களொடு நாகர் உலகும் தம்
பாகு ஆர் மருங்கு துயில்வு என்ன உயர் பண்பு – கம்.சுந்:2 2/1,2
வான யாறு தம் அரமிய தலம்-தொறும் மடுப்ப – கம்.சுந்:2 5/4
வாரி வானமும் வழங்கல ஆகும் தம் வளர்ச்சி – கம்.சுந்:2 18/2
இத்துணை தாழ்த்தனம் முனியும் என்று தம்
முத்தின் ஆரங்களும் முடியும் மாலையும் – கம்.சுந்:2 49/2,3
வெள்ளிடை மருங்குலார் தம் மதி_முகம் வேறு ஒன்று ஆகி – கம்.சுந்:2 109/3
ஈர தென்றல் இழுக மெலிந்து தம்
பார கொங்கையை பார்த்தனர் பாதகன் – கம்.சுந்:2 172/1,2
வவ்வு சாந்து தம் மா முலை வவ்விய – கம்.சுந்:2 175/3
தளர்ந்த சிந்தை தம் இடையினும் நுடங்கிட உயிரொடு தடுமாறி – கம்.சுந்:2 190/2
அளந்த பாடல் வெவ் அரவு தம் செவி புக அலமரலுறுகின்றார் – கம்.சுந்:2 190/4
தம் மடந்தை உன் தம்பியது ஆம் என – கம்.சுந்:3 19/2
வந்தது இங்கு யாதோ யாரொடும் போமோ என்று தம் மனம் மறுகுதலால் – கம்.சுந்:3 77/3
வல் இயல் மறவர் தம் வடுவின் தீர்பவர் – கம்.சுந்:4 18/1
தின்றார் தம் குடர் பேய் தின்ன – கம்.சுந்:5 44/2
தம் துவாரம் துகள் பட சாய்ந்தவே – கம்.சுந்:6 34/4
தோட்டொடும் துதைந்த தெய்வ மரம்-தொறும் தொடுத்த புள் தம்
கூட்டொடும் துறக்கம் புக்க குன்று என குலவு திண் தோள் – கம்.சுந்:6 43/1,2
கோள்களால் பலர் குத்துகளால் பலர் தம் தம் – கம்.சுந்:7 34/3
கோள்களால் பலர் குத்துகளால் பலர் தம் தம்
வாள்களால் பலர் மரங்களினால் பலர் மடிந்தார் – கம்.சுந்:7 34/3,4
தம் தம் மாடங்கள் தம் உடலால் சிலர் தகர்த்தார் – கம்.சுந்:7 42/1
தம் தம் மாடங்கள் தம் உடலால் சிலர் தகர்த்தார் – கம்.சுந்:7 42/1
தம் தம் மாடங்கள் தம் உடலால் சிலர் தகர்த்தார் – கம்.சுந்:7 42/1
தம் தம் மாதரை தம் கழலால் சிலர் சமைத்தார் – கம்.சுந்:7 42/2
தம் தம் மாதரை தம் கழலால் சிலர் சமைத்தார் – கம்.சுந்:7 42/2
தம் தம் மாதரை தம் கழலால் சிலர் சமைத்தார் – கம்.சுந்:7 42/2
தம் தம் மாக்களை தம் படையால் சிலர் தடிந்தார் – கம்.சுந்:7 42/3
தம் தம் மாக்களை தம் படையால் சிலர் தடிந்தார் – கம்.சுந்:7 42/3
தம் தம் மாக்களை தம் படையால் சிலர் தடிந்தார் – கம்.சுந்:7 42/3
மானம் உற்ற தம் பகையினால் முனிவுற்று வளைந்த – கம்.சுந்:7 49/1
தார் கெழு புரவி என்னும் தம் மனம் தாவ போனார் – கம்.சுந்:8 13/4
பண்டாரத்திடை இட்டார் தம் உடல் பட்டார் சிலர் சிலர் பயம் உந்த – கம்.சுந்:10 39/2
மான் ஆர் கண் இள மடவார் ஆயினர் முன்னே தம் குழல் வகிர்வுற்றார் – கம்.சுந்:10 40/3
தம் தாரமும் உறு கிளையும் தமை எதிர் தழுவும்-தொறும் நும தமர் அல்லேம் – கம்.சுந்:10 41/1
சொல்லும் தம் முகம் எனும் தூது சொல்லவே – கம்.சுந்:12 21/4
கல்லி தம் இயல்பு எய்தும் கருத்தர் போல் – கம்.சுந்:13 6/4
கரங்கள் கூப்பினர் தம் கிளை திருவொடும் காணார் – கம்.சுந்:13 39/1
உய்ந்து தம் உயிர்கொடு இ உலகத்துள் உளார் – கம்.யுத்1:2 36/4
வில்லிடை கிழித்த மிடல் வாளி வெருவி தம்
பல்லிடை கிழித்து இரிவ கண்டு பயன் உய்ப்பாய் – கம்.யுத்1:2 62/3,4
காவலில்-நின்று தம் களிப்பு கைம்மிக – கம்.யுத்1:2 70/2
சொல்வரம் பெரிய மா முனிவர் என்பவர்கள் தம் துணை இலாதார் – கம்.யுத்1:2 91/1
சினம் தம் மீக்கொள கடித்தன துடித்திலன் திருப்பெயர் மறவாதான் – கம்.யுத்1:3 88/4
ஆய பெறும் நல் நெறி தம் அறிவு என்று – கம்.யுத்1:3 108/1
தேவர்க்கும் தம் மோயை ஏவினார் பால் செல்ல – கம்.யுத்1:3 163/4
தம் குல கிளைஞரை தருக்கும் போரிடை – கம்.யுத்1:4 77/1
மெள்ள தம் முகங்களே விளம்பும் ஆதலால் – கம்.யுத்1:4 88/2
குலங்களோடும் தம் குல மணி முடியொடும் குறைய – கம்.யுத்1:5 55/1
செறிந்த தம் பெடைகளை தேடி தீ கொள – கம்.யுத்1:6 34/3
நீரிடை தோற்ற அன்றே தம் நிலை நீங்கி சென்றால் – கம்.யுத்1:8 23/3
பனி தரும் கிரி தம் மனம் பற்று_அறு – கம்.யுத்1:8 30/3
ஏய்ந்த தம் உடம்பு இட்ட உயிர்க்கு இடம் – கம்.யுத்1:8 36/1
துமி தம் ஊர் புக வானவர் துள்ளினார் – கம்.யுத்1:8 42/3
அலை நெடும் கடல் அன்றியும் ஆண்டு தம்
தலையின் மேலும் ஒர் சேது தருவ போன்ம் – கம்.யுத்1:8 48/3,4
துடைத்த வானர வீரர் தம் தோள்களை – கம்.யுத்1:9 45/2
தாம் தம் ஆற்றலுக்கு ஏற்ற தரத்தர – கம்.யுத்1:9 46/2
தம் நிறம் தெரிகிலாத ஒரு நிறம் சார்கிலாத – கம்.யுத்1:10 15/3
நாத வீணை இசை நாரதனார் தம்
வேத கீத அமுது அள்ளி விழுங்க – கம்.யுத்1:11 9/3,4
வானோர் தம் மருத்துவர் மைந்தர் வலி-கண் மிக்கார் – கம்.யுத்1:11 29/4
தொழுது தம் படைகள் கைவிட்டு ஓடுவார் சுரர்கள் என்றால் – கம்.யுத்1:13 13/3
தார் இழந்து பின் இழந்தனர் நிருதர் தம் தலைகள் – கம்.யுத்2:15 234/4
வரும் படை வந்தது வானுளோர்கள் தம்
சுரும்பு அடை மலர் முடி தூளி தூர்க்கவே – கம்.யுத்2:16 95/3,4
தொடர்ந்து நோயொடும் துணை மருப்பு இழந்து தம் காத்திரம் துணி ஆகி – கம்.யுத்2:16 314/3
தம் நெஞ்சம் தாமே தடவாரோ தானவர்கள் – கம்.யுத்2:17 80/4
தம் தாதை மனத்து இடர் தள்ளிடுவான் – கம்.யுத்2:18 33/2
ஏம் உடை கொடும் சிலை இடிப்பும் அஞ்சி தம்
வாய் மடித்து ஒடுங்கின மகர வேலையே – கம்.யுத்2:18 88/3,4
இளக்குவார் அமரர் தம் சிரத்தை ஏன் முதுகு – கம்.யுத்2:18 118/3
ஆக்கினார் கவிகள் தம் குழுவை ஆர்ப்பினார் – கம்.யுத்2:18 125/4
பிறியும் அவர் எண்_இலர் தம் மனை பெற்றார் – கம்.யுத்2:18 254/3
உருகு தம் காதலோரை உண்ணும் நீர் உதவும் என்றார் – கம்.யுத்2:18 257/2
வான மகளிரும் தம் வாய் திறந்து மாழ்கினார் – கம்.யுத்2:18 273/4
தழுவி தலை பெய்து தம் கை-கொடு மார்பின் எற்றி – கம்.யுத்2:19 1/2
கடித்தன கணைகளோடு கணைகள் தம் அயில் வாய் கவ்வி – கம்.யுத்2:19 102/4
ஆர்த்த தம் பெரும் சேனை கொண்டு அண்டமேல் – கம்.யுத்2:19 155/3
அங்கு அவர் ஆவியோடும் தம் உயிர் போக்கி அற்றார் – கம்.யுத்2:19 165/4
ஆழி அரக்கர் தம் வாயில் அடைப்பார் – கம்.யுத்3:20 13/2
கூறினர் தம் நிலை செய்கை குறித்தார் – கம்.யுத்3:20 16/4
நாயகர் ஆளொடும் அவிய நவ்வி தம்
பாயொடும் வேலையில் திரியும் பண்பு என – கம்.யுத்3:20 46/3,4
அயிர்ப்பர் தம் கணவரை அணுகி அ நலார் – கம்.யுத்3:20 48/4
குணங்கள் தந்த தம் கணவர்-தம் பசும் தலை கொடாது – கம்.யுத்3:20 61/3
நலம் கொள் நெஞ்சினர் தம் துணை கணவரை நாடி – கம்.யுத்3:20 64/1
சிலவர் தம் பெரும் கணவர்-தம் செரு தொழில் சினத்தால் – கம்.யுத்3:20 65/1
நவை செய் வன் தலை இழந்த தம் அன்பரை நணுகி – கம்.யுத்3:20 66/1
துவசம் அன்ன தம் கூர் உகிர் பெரும் குறி தோள்-மேல் – கம்.யுத்3:20 66/3
தன் தூதரும் ஏகினர் தம் நகர்வாய் – கம்.யுத்3:21 1/4
கை நிறைத்து எடுத்த கல்லும் மரனும் தம் கரத்தின் வாங்கி – கம்.யுத்3:21 14/3
மாடு எரிந்து எழுந்து இருவர் தம் கணைகளும் வழங்க – கம்.யுத்3:22 72/1
மடித்த வாயினர் வாள் எயிற்று அரக்கர் தம் வலத்தின் – கம்.யுத்3:22 100/2
உந்து வார் கணை கோடி தம் உடலம் உற்று ஒளிப்ப – கம்.யுத்3:22 175/3
கவந்த பந்தமும் கழுதும் தம் கணவரை காணா – கம்.யுத்3:22 198/1
மீண்டேயும் தம் உருவை அருளுவது ஓர் மெய்ம் மருந்தும் உள நீ வீர – கம்.யுத்3:24 27/3
கூற்றினை வென்று தம் உருவும் கூடினார் – கம்.யுத்3:24 100/4
கரும்பினும் இனிய சொல்லார் சித்தர் தம் கன்னிமார்கள் – கம்.யுத்3:25 2/3
மன்றல் அம் கோதையாளை தம் எதிர் கொணர்ந்து வாளின் – கம்.யுத்3:26 69/1
பொங்கு உடல் துணிந்த தம் புதல்வர் போக்கிலார் – கம்.யுத்3:27 50/1
தம் குடர் முதுகிடை சொரிய தள்ளுவார் – கம்.யுத்3:27 50/4
மனிதரை காட்டி நும் தம் மலை-தொறும் வழிக்கொளீரே – கம்.யுத்3:27 98/4
வணங்குவார் வாழ்த்துவார் தன் வடிவினை நோக்கி தம் வாய் – கம்.யுத்3:28 16/1
பல்லும் வாயும் மனமும் தம் பாதமும் – கம்.யுத்3:29 3/1
கோல வில் குரல் கேட்டு குலுங்கி தம்
தாலியை தொடல் என்னும் மற்று ஓர் தலை – கம்.யுத்3:29 21/3,4
மறலியை பண்டு தம் பெரும் தாய் சொல வலியால் – கம்.யுத்3:30 18/1
என உரைத்தலும் எழுந்து தம் இரதம்-மேல் ஏறி – கம்.யுத்3:31 2/1
பொருவது இ படை கண்டு தம் உயிர் பொறுத்து அன்றோ – கம்.யுத்3:31 25/4
சூழ ஓடினார் ஒருவனை கொன்று தம் தோளால் – கம்.யுத்3:31 39/3
தனுவின் ஆற்றலும் தம் உயிர் தாங்கவும் சாலா – கம்.யுத்3:31 43/2
அருகு ஆயிரம் உயிர் கொண்டு தம் ஆறு ஏகலர் அயர்த்தார் – கம்.யுத்3:31 106/4
தம் மனத்தில் சலத்தர் மலை தலை – கம்.யுத்3:31 122/1
தம் இனம் அனைத்தையும் முனைந்து எதிர் தடுத்தனர் தனி தனி-அரோ – கம்.யுத்3:31 147/4
கடைபடும் அரக்கர் தம் பிறவி கட்டமால் – கம்.யுத்3:31 173/4
உயிர் வறந்தும் உதிரம் வறந்து தம்
மயர் வறந்தும் மதம் மறவாதன – கம்.யுத்4:33 28/1,2
வருந்தினர்க்கு தம் அன்பினின் வந்தவர்க்கு – கம்.யுத்4:34 1/2
தம் அடங்கு முனிவரையும் தலை அடங்கா நிலை அடங்க சாய்த்த நாளின் – கம்.யுத்4:37 200/3
சீர்_மகளை திரு_மகளை தேவர்க்கும் தம் மோயை தெய்வ கற்பின் – கம்.யுத்4:38 10/2
முயக்கு இயல் முறை கெட முயங்கினார்கள் தம்
துயக்கு இலா அன்பு மூண்டு எவரும் சோரவே – கம்.யுத்4:38 19/3,4
துடைப்பர் தம் உயிரொடும் குலத்தின் தோகைமார் – கம்.யுத்4:40 54/4
விரை செறி குழலினார் தம் வேந்தனை வணங்கி பெண்மைக்கு – கம்.யுத்4:41 29/3

மேல்


தம்-பால் (4)

நாண்-பால் ஓரா நங்கையர் தம்-பால் நணுகாரே – கம்.அயோ:3 43/3
பாவையும் அதனை கேளா தம் குல பகைஞர் தம்-பால்
போவது குற்றம் வாளின் பொருவது நாணம் போலாம் – கம்.ஆரண்:12 84/1,2
ஏதி அம் கொழுநர் தம்-பால் எய்திய காதலாலே – கம்.சுந்:2 112/1
தாழ்வியாதன செய்யும் என்று அனையவர் தம்-பால்
வாழ்வு யாது அயல் எ வழி புறங்கொண்டு வாழ்வார் – கம்.யுத்1:3 55/3,4

மேல்


தம்-மின் (7)

மா தாங்கு எறுழ் தோள் மறவர் தம்-மின்
கல் இடித்து இயற்றிய இட்டு வாய் கிடங்கின் – மது 729,730
நல் எயில் உழந்த செல்வர் தம்-மின்
கொல் ஏற்று பைம் தோல் சீவாது போர்த்த – மது 731,732
விழுமிய வீழ்ந்த குரிசிலர் தம்-மின்
புரையோர்க்கு தொடுத்த பொலம் பூ தும்பை – மது 736,737
உயர்ந்த உதவி ஊக்கலர் தம்-மின்
நிவந்த யானை கண நிரை கவர்ந்த – மது 743,744
பெரும் செய் ஆடவர் தம்-மின் பிறரும் – மது 746
மீண்டு இவண் வருதல்-காறும் விடை தம்-மின் விரைவின் என்னா – கம்.கிட்:17 25/2
தம்-மின் என இன்னன மொழிந்து எதிர் பொழிந்தன தடுப்ப அரியவாம் – கம்.யுத்3:31 147/2

மேல்


தம்-வயின் (5)

ஏகுவர் என்ப தாமே தம்-வயின்
இரந்தோர் மாற்றல் ஆற்றா – நற் 84/10,11
எம்மின் உணரார் ஆயினும் தம்-வயின்
பொய் படு கிளவி நாணலும் – ஐங் 472/3,4
தொய்யில் துறந்தார் அவர் என தம்-வயின்
நொய்யார் நுவலும் பழி நிற்ப தம்மொடு – கலி 24/15,16
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி தம்-வயின்
ஈண்டு வினை மருங்கின் மீண்டோர்-மன் என – அகம் 103/10,11
நல் இசை தம்-வயின் நிறும்-மார் வல் வேல் – அகம் 389/15

மேல்


தம்தம் (20)

தம்தம் இல் இருந்து தாமும் விருந்தோடும் தமரினோடும் – கம்.பால:2 22/3
மயன் முதல் தெய்வ தச்சரும் தம்தம் மன தொழில் நாணினர் மறந்தார் –