தௌ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தௌவின 1

தௌவின (1)

கண்ணும் காட்சி தௌவின என் நீத்து – நற் 397/3