தொ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தொக்க 14
தொக்க-போல் 1
தொக்கதால் 1
தொக்கது 2
தொக்கன 2
தொக்கனர் 1
தொக்கார் 2
தொக்கு 11
தொக்குடன் 1
தொக்குறுத்த 1
தொக 2
தொகல் 1
தொகாத 1
தொகு 26
தொகுக்க 1
தொகுக்கும் 3
தொகுத்த 11
தொகுத்தான் 1
தொகுத்து 7
தொகுதரு 1
தொகுதி 7
தொகுதிகள் 1
தொகுதியால் 1
தொகுதியின் 1
தொகுதியொடு 1
தொகுதியோ 1
தொகுநிலை 1
தொகுப்ப 3
தொகுப்பின் 1
தொகுபு 8
தொகும் 3
தொகுவாரும் 1
தொகூஉம் 2
தொகை 37
தொகை-கொல் 1
தொகை-தாம் 1
தொகை_இல் 1
தொகைக்கு 1
தொகைய 3
தொகையது 1
தொகையன 1
தொகையாய் 1
தொகையார் 1
தொகையான் 2
தொகையின் 1
தொகையும் 8
தொகையுள் 1
தொகையுற 1
தொங்கல் 13
தொங்கலாய் 1
தொங்கலான் 1
தொங்கலின் 1
தொங்கலினான் 1
தொங்கலும் 3
தொங்கு 1
தொட்ட 15
தொட்டது 3
தொட்டதும் 1
தொட்டதை 1
தொட்டவர் 1
தொட்டன 2
தொட்டனர் 1
தொட்டனள் 1
தொட்டனனே 1
தொட்டனை 1
தொட்டார் 1
தொட்டாள் 1
தொட்டான் 3
தொட்டி 1
தொட்டில 1
தொட்டிலும் 1
தொட்டு 23
தொட்டும் 1
தொட்டேன் 4
தொட்டோன் 1
தொட 17
தொடக்க 1
தொடக்கத்த 1
தொடக்கத்தார் 1
தொடக்கத்து 2
தொடக்கம் 1
தொடக்காநிற்கும் 1
தொடக்கி 1
தொடக்கில் 1
தொடக்கு 2
தொடக்குநரும் 1
தொடக்கும் 2
தொடங்க 3
தொடங்கல் 2
தொடங்கல்-கண் 1
தொடங்கலின் 1
தொடங்கா 1
தொடங்கி 7
தொடங்கிடின் 1
தொடங்கிய 9
தொடங்கியது 2
தொடங்கியுளளேனும் 1
தொடங்கியோளே 1
தொடங்கின்றால் 5
தொடங்கின்றே 10
தொடங்கினர் 2
தொடங்கினரே 2
தொடங்கினவால் 1
தொடங்கினவே 1
தொடங்கினளே 2
தொடங்கினன் 3
தொடங்கினனால் 1
தொடங்கினாய் 1
தொடங்கினாயே 1
தொடங்கினார் 2
தொடங்கினாள் 1
தொடங்கினான் 1
தொடங்கினேன் 1
தொடங்கினை 1
தொடங்கு 5
தொடங்கும் 2
தொடங்குவாய் 1
தொடங்குவான் 2
தொடங்குறும் 2
தொடர் 86
தொடர்கிலாமை 1
தொடர்கின்ற 1
தொடர்கின்றதை 1
தொடர்கின்றாள்-தனை 1
தொடர்கின்றாளையும் 1
தொடர்குவார் 1
தொடர்குவென் 1
தொடர்ச்சி 1
தொடர்ச்சியின்-வாய் 1
தொடர்தர 2
தொடர்தரு 1
தொடர்தல் 1
தொடர்தலால் 1
தொடர்தலோடும் 1
தொடர்தி 1
தொடர்தும் 2
தொடர்ந்த 43
தொடர்ந்தது 1
தொடர்ந்தது-கொல் 1
தொடர்ந்ததும் 1
தொடர்ந்தவர் 2
தொடர்ந்தவன் 2
தொடர்ந்தன 5
தொடர்ந்தனர் 2
தொடர்ந்தனர்களால் 1
தொடர்ந்தனரால் 1
தொடர்ந்தனென் 1
தொடர்ந்தாய் 1
தொடர்ந்தார் 7
தொடர்ந்தார்க்கு 1
தொடர்ந்தால் 1
தொடர்ந்தாள் 1
தொடர்ந்தான் 9
தொடர்ந்திட 1
தொடர்ந்திலா 1
தொடர்ந்திலீர் 1
தொடர்ந்து 101
தொடர்ந்துபோய் 1
தொடர்ந்தும் 1
தொடர்ந்தேம் 1
தொடர்ந்தோய் 1
தொடர்ந்தோர் 2
தொடர்ந்தோன் 1
தொடர்ப்படுத்த 1
தொடர்பு 12
தொடர்பும் 1
தொடர்புள் 1
தொடர்பே 5
தொடர்வ 3
தொடர்வதின் 1
தொடர்வது 3
தொடர்வதே 1
தொடர்வல் 1
தொடர்வன 2
தொடர்வார்கள் 1
தொடர்வாள் 2
தொடர்வாளும் 1
தொடர்வான் 1
தொடர்வு 4
தொடர்வுற்றார் 1
தொடர்வையே 1
தொடர்வோன் 1
தொடர 43
தொடரலுற்றான் 1
தொடரா 2
தொடரா-முனம் 1
தொடரா-வகை 1
தொடராக 1
தொடராத 1
தொடராமல் 1
தொடரி 3
தொடரியொடு 1
தொடருதலும் 1
தொடரும் 14
தொடரூஉ 1
தொடல் 2
தொடலும் 1
தொடலை 18
தொடலைக்கு 1
தொடலையும் 2
தொடற்கு 1
தொடா 6
தொடாநின்ற 1
தொடாலின் 1
தொடாஅ 1
தொடாஅல் 2
தொடி 238
தொடி_கழி_மகளிரின் 1
தொடி_மகள் 1
தொடிக்கு 2
தொடித்த 1
தொடிய 1
தொடியன் 1
தொடியார் 1
தொடியின் 3
தொடியும் 2
தொடியொடு 3
தொடியோய் 2
தொடியோர் 3
தொடியோள் 2
தொடின் 1
தொடினும் 4
தொடீ 3
தொடீஇ 2
தொடீஇய 4
தொடீஇயர் 1
தொடு 36
தொடு-மின் 5
தொடு-வழி 2
தொடு-உழி 2
தொடுக்க 3
தொடுக்கில் 1
தொடுக்கிலன் 1
தொடுக்கின் 1
தொடுக்கின்றன 1
தொடுக்கின்றான் 1
தொடுக்கின்றேன் 1
தொடுக்கினே 1
தொடுக்கும் 2
தொடுக்குமோ 1
தொடுக்குவர் 1
தொடுக்குற்ற 1
தொடுக்குற்றன 1
தொடுக்குறு 1
தொடுக 1
தொடுகலம் 1
தொடுகு 1
தொடுத்த 67
தொடுத்த-கொல்லோ 1
தொடுத்தல் 1
தொடுத்தலும் 1
தொடுத்தவர் 1
தொடுத்தன 3
தொடுத்தனம் 1
தொடுத்தனன் 1
தொடுத்தனென் 1
தொடுத்தாளே 1
தொடுத்தாளை 1
தொடுத்தான் 6
தொடுத்து 39
தொடுத்தும் 2
தொடுத்துற்று 1
தொடுத்தே 2
தொடுத்தேன் 1
தொடுத்தேன்-மன் 1
தொடுதர 1
தொடுதல் 2
தொடுதோல் 5
தொடுப்ப 1
தொடுப்பதற்கு 1
தொடுப்பதன்-முன்னம் 1
தொடுப்பது 1
தொடுப்பதே 1
தொடுப்பன 1
தொடுப்பின் 1
தொடுப்பு 1
தொடுப்புறா 1
தொடுப்பென் 2
தொடுப்பேன் 6
தொடுபு 1
தொடும் 13
தொடுவதன் 1
தொடுவது 2
தொடுவன 2
தொடுவான்-தனை 1
தொடுவெனே 1
தொடூஉ 2
தொடூஉம் 2
தொடேன் 2
தொடை 87
தொடையல் 9
தொடையலர் 1
தொடையலான் 1
தொடையா 2
தொடையில் 1
தொடையின் 3
தொடையின்-மேல் 1
தொடையினில் 2
தொடையும் 2
தொடையுறு 1
தொடையை 2
தொடையொடு 1
தொண்டக 4
தொண்டக_சிறுபறை 3
தொண்டக_பறை 1
தொண்டி 20
தொண்டியோர் 2
தொண்டு 3
தொண்டை 19
தொண்டையர் 2
தொண்டையோர் 1
தொத்த 3
தொத்தலால் 1
தொத்தி 1
தொத்திய 3
தொத்திய-போல் 1
தொத்தின் 1
தொத்தின 2
தொத்து 6
தொத்துறு 1
தொய்படாமல் 1
தொய்யக 1
தொய்யகம் 2
தொய்யல் 6
தொய்யலின் 1
தொய்யலை 1
தொய்யா 6
தொய்யா_உலகத்து 2
தொய்யாது 1
தொய்யில் 20
தொய்யிலும் 1
தொய்யிலை 1
தொய்யிலொடு 1
தொய்யிற்கு 1
தொல் 183
தொல்_வினை 2
தொல்_வினைக்கு 1
தொல்லஃதே 1
தொல்லது 1
தொல்லர் 1
தொல்லார் 1
தொல்லை 31
தொல்லை_நாள் 1
தொல்லைய 1
தொல்லையது 2
தொல்லையில் 1
தொல்லையினோரும் 1
தொல்லையோய் 2
தொல்லையோர் 2
தொல்லையோன் 1
தொல்லையோனும் 1
தொல்லோர் 6
தொல்லோன் 2
தொலை 3
தொலைக்க 1
தொலைக்கும் 3
தொலைக்குமா 1
தொலைக்குவென் 1
தொலைக 2
தொலைகின்றன 1
தொலைச்சி 14
தொலைச்சிய 7
தொலைச்சியும் 1
தொலைச்சினன் 1
தொலைச்சும் 1
தொலைத்த 12
தொலைத்தது 1
தொலைத்தலால் 1
தொலைத்தான் 1
தொலைத்து 13
தொலைத்தோ 1
தொலைதல் 2
தொலைதலின் 1
தொலைதலும் 1
தொலைந்த 14
தொலைந்த-கால் 1
தொலைந்தது 2
தொலைந்தன 5
தொலைந்தனர் 1
தொலைந்தார் 1
தொலைந்தான் 1
தொலைந்திட 1
தொலைந்திருந்த 1
தொலைந்து 6
தொலைந்தோர் 4
தொலைப்ப 1
தொலைப்பான் 1
தொலைப்புண்டு 1
தொலைப்பென் 1
தொலைபு 4
தொலைய 23
தொலையவும் 2
தொலையா 11
தொலையாத 1
தொலையாது 2
தொலையான் 2
தொலையின் 1
தொலையினும் 3
தொலையுந 1
தொலையும் 4
தொலையேன் 1
தொலைவது 1
தொலைவதை 1
தொலைவன 1
தொலைவு 12
தொலைவு_இல் 1
தொலைவுற்ற 1
தொலைவுற்று 1
தொலைவுற 1
தொலைவுறும் 1
தொலைவே 1
தொலைஇ 1
தொலைஇயோன் 1
தொழ 24
தொழத்தொழ 1
தொழல் 1
தொழலும் 2
தொழலோடும் 1
தொழவும் 1
தொழவே 1
தொழற்கு 1
தொழா 3
தொழாத 1
தொழாதனை 1
தொழாதே 1
தொழாநிர் 1
தொழாரும் 1
தொழாஅ 1
தொழாஅல் 1
தொழில் 295
தொழில்-கொடு 1
தொழில்-மேல் 1
தொழில்கள் 2
தொழில 4
தொழிலது 1
தொழிலர் 4
தொழிலா 1
தொழிலாக 1
தொழிலால் 6
தொழிலான் 6
தொழிலானும் 1
தொழிலானை 2
தொழிலிடை 2
தொழிலில் 1
தொழிலின 1
தொழிலினர் 1
தொழிலினாய் 1
தொழிலினால் 1
தொழிலினான் 2
தொழிலினின் 1
தொழிலினை 1
தொழிலுக்கு 1
தொழிலும் 6
தொழிலே 4
தொழிலேன் 1
தொழிலை 4
தொழிலையும் 1
தொழிலொடு 4
தொழிலோ 1
தொழிலோர் 3
தொழிலோரின் 1
தொழிலோன் 2
தொழிற்கு 14
தொழின 1
தொழீஇஇ 2
தொழு 20
தொழு_தகு 1
தொழு_மகளிர் 1
தொழுகல்லீர் 1
தொழுகிலன் 1
தொழுகின்ற 4
தொழுகின்றார் 2
தொழுகின்றாரால் 1
தொழுகின்றாரும் 1
தொழுகின்றான் 1
தொழுகின்றேன் 1
தொழுகுவார் 1
தொழுத 9
தொழுதல் 2
தொழுதலும் 1
தொழுதலோடும் 1
தொழுதவால் 1
தொழுதற்கு 1
தொழுதனம் 2
தொழுதனர் 3
தொழுதனள் 1
தொழுதனன் 2
தொழுதனிர் 1
தொழுதனெம் 2
தொழுதனென் 2
தொழுதார் 2
தொழுதாள் 2
தொழுதான் 9
தொழுதானை 1
தொழுதி 20
தொழுதியால் 1
தொழுதியின் 3
தொழுதியும் 1
தொழுதியொடு 4
தொழுதியோ 1
தொழுது 120
தொழுதும் 2
தொழுதுமோ 1
தொழுதுழி 1
தொழுதெனன் 1
தொழுதே 5
தொழுதோர்க்கு 1
தொழுநர் 1
தொழுநை 1
தொழும் 21
தொழும்-தொறும் 5
தொழும்புக்கே 1
தொழுவ 2
தொழுவத்து 3
தொழுவது 1
தொழுவதே 1
தொழுவர் 7
தொழுவல் 1
தொழுவனர் 1
தொழுவாய் 1
தொழுவார் 1
தொழுவாள் 1
தொழுவான் 2
தொழுவானை 1
தொழுவில் 2
தொழுவின் 1
தொழுவினில் 1
தொழுவினுள் 3
தொழுவென் 1
தொழுவேன் 1
தொழுவை 1
தொழுவோர்க்கு 1
தொழூஉ 9
தொழூஉம் 4
தொள்கின்-தலை 1
தொள்கொடும் 1
தொள்ளாயிரகோடி 1
தொள்ளாயிரம் 1
தொள்ளை 4
தொள்ளையான் 1
தொளி 2
தொளை 19
தொளைக்குமால் 1
தொளைத்த 1
தொளைத்தவன் 1
தொளைத்து 3
தொளைப்ப 2
தொளைப்பர் 1
தொறுத்த 1
தொன் 18
தொன்மை 6
தொன்மைதான் 1
தொன்மையான் 1
தொன்மையின் 4
தொன்மையும் 1
தொன்மையையால் 1
தொன்மையோர் 1
தொன்று 26
தொன்றுபடு 9

தொக்க (14)

ஊர் உண் கேணி உண்துறை தொக்க
பாசி அற்றே பசலை காதலர் – குறு 399/1,2
போ சீத்தை மக்கள் முரியே நீ மாறு இனி தொக்க
மர கோட்டம் சேர்ந்து எழுந்த பூ கொடி போல – கலி 94/22,23
பக்கத்து புல்லீயாய் என்னுமால் தொக்க
உழுந்தினும் துவ்வா குறு வட்டா நின்னின் – கலி 94/26,27
ஈத்த நின் புகழ் ஏத்தி தொக்க என் – புறம் 159/20
தொக்க மென் மர நிழல் பட துவன்றிய சூழல் – கம்.பால:15 10/3
துளங்கல் இல்லா தனி குன்றில் தொக்க மயிலின் சூழ்ந்து இருந்தார் – கம்.அயோ:6 24/4
தொக்க நல் முறை கூறி தூயவன் உயிர் போலும் – கம்.அயோ:9 28/3
தொக்க தோள் உற தொடர்ப்படுத்த நாள் – கம்.கிட்:3 48/2
தொக்க கோயிலும் தம்பியர் இல்லமும் துருவி – கம்.சுந்:2 142/2
தொக்க செல்வம் தொலையும் ஒருத்தி நீ – கம்.சுந்:3 108/2
தோகையர் மனமும் தொக்க தும்பியும் தொடர்ந்து சுற்ற – கம்.சுந்:10 13/4
கோடி ஐ_இரண்டு தொக்க படைக்கல மள்ளர் கூவி – கம்.யுத்3:31 223/1
சுற்றுறு துளை கைம் மாவும் துரகமும் பிறவும் தொக்க
வற்றிய வேலை என்ன இலங்கை ஊர் வறளிற்று ஆக – கம்.யுத்4:35 2/3,4
சுனையின் நுண் மணல் தொகையன சுமந்தது தொக்க – கம்.யுத்4:35 22/4

மேல்


தொக்க-போல் (1)

தூண்டுறு சுடர் சுட சுருங்கி தொக்க-போல் – கம்.யுத்3:31 170/4

மேல்


தொக்கதால் (1)

தொக்கதால் நெடு வானர தானையும் துவன்றி – கம்.யுத்3:22 103/2

மேல்


தொக்கது (2)

துன் இருள் ஒருவழி தொக்கது ஆம் என – கம்.சுந்:2 121/3
தொக்கது ஆம் படை சுரி குழல் மடந்தையர் தொடி கை – கம்.சுந்:9 13/1

மேல்


தொக்கன (2)

எறிக்கும் சோதிகள் யாவையும் தொக்கன எனலாம் – கம்.ஆரண்:13 87/2
மேக சங்கம் தொக்கன வீழும் வெளி இன்றி – கம்.யுத்4:33 4/3

மேல்


தொக்கனர் (1)

தொக்கனர் அரக்கனை சூழ்ந்து சுற்றுற – கம்.யுத்3:27 58/3

மேல்


தொக்கார் (2)

துவளும் நுண் இடையார் ஆடும் தோகை அம் குழாத்தின் தொக்கார் – கம்.அயோ:3 74/4
சுரிபடை தொழிலும் மற்றை அங்குச தொழிலும் தொக்கார்
நிருதியின் பிறந்த வீரர் நெருப்பு இடை பரப்பும் கண்ணர் – கம்.சுந்:8 12/2,3

மேல்


தொக்கு (11)

சாறு அயர் மூதூர் சென்று தொக்கு ஆங்கு – பட் 215
செப்பு இடந்து அன்ன நாற்றம் தொக்கு உடன் – நற் 337/6
ஓர் ஊர் தொக்கு இருந்த நின் பெண்டிருள் நேர் ஆகி – கலி 68/7
நல் இனத்து ஆயர் ஒருங்கு தொக்கு எல்லாரும் – கலி 104/6
பொன் தகை நுண் தாது உறைப்ப தொக்கு உடன் – அகம் 341/10
இடம் கரும் குட்டத்து உடன் தொக்கு ஓடி – புறம் 37/8
தொக்கு உயிர் வௌவும்-காலை – புறம் 357/7
மலை எலாம் ஒரு மாடு தொக்கு என்னவே – கம்.ஆரண்:7 29/4
நஞ்சு தொக்கு என புரை நயனத்தார்களும் – கம்.ஆரண்:7 45/4
தொக்கு அடங்கல ஓடும் துவலைகள் – கம்.யுத்1:8 57/1
தொக்கு அடங்கி துயில்தரு கண்ணினான் – கம்.யுத்2:16 63/4

மேல்


தொக்குடன் (1)

தொக்குடன் தயங்கி விண்ணவரின் தோன்றலால் – கம்.பால:3 31/2

மேல்


தொக்குறுத்த (1)

தொக்குறுத்த மரத்த துவன்றின – கம்.கிட்:11 33/2

மேல்


தொக (2)

தொட்ட வானரம் தோன்றின மீ தொக
விட்ட வெண் கொடி வீங்கின என்னவே – கம்.யுத்2:15 14/3,4
தொக ஒருங்கிய ஞானம் ஒன்று எவரினும் தூயான் – கம்.யுத்2:15 213/1

மேல்


தொகல் (1)

தொல் ஊழி தடுமாறி தொகல் வேண்டும் பருவத்தால் – கலி 129/1

மேல்


தொகாத (1)

சூரியன் தனி தேவருமே இ நகர் தொகாத – கம்.சுந்:2 11/4

மேல்


தொகு (26)

தொகு வாய் வேலி தொடர் வலை மாட்டி – பெரும் 113
தொகு வாய் கன்னல் தண்ணீர் உண்ணார் – நெடு 65
உகு பலி அருந்திய தொகு விரல் காக்கை – நற் 343/5
தொகு வளை முன்கை மடந்தை நட்பே – குறு 15/6
தொகு செம் நெற்றி கணம்_கொள் சேவல் – குறு 107/2
தொகு முகை இலங்கு எயிறு ஆக – குறு 126/4
தொகு கதிர் முத்து தொடை கலிழ்பு மழுக – பரி 6/16
தொகு புனல் பரந்த என துடி பட ஒருசார் – பரி 7/28
தோற்றம் சால் தொகு பொருள் முயறி-மன் முயல்வு அளவை – கலி 17/10
தொகு சொல் கோடியர் தூம்பின் உயிர்க்கும் – அகம் 111/9
மிகு கவின் எய்திய தொகு குரல் ஐம்பால் – அகம் 212/3
தொடி அணி முன்கை தொகு விரல் குவைஇ – அகம் 287/1
தொகு போர் சோழன் பொருள் மலி பாக்கத்து – அகம் 338/19
தொகு முகை விரிந்த முட கால் பிடவின் – அகம் 344/3
மிகு பதம் நிறைந்த தொகு கூட்டு ஒரு சிறை – அகம் 367/7
கவை கதிர் வரகின் கால் தொகு பொங்கழி – அகம் 393/5
பல் நந்து உகு தரளம் தொகு படர் பந்திகள் படு நீர் – கம்.அயோ:7 7/1
நாணின தொகு பீலி கோலின நடம் ஆடல் – கம்.அயோ:9 4/2
இனம் தொகு தூளியால் இசைப்பது என் இனி – கம்.ஆரண்:7 53/3
சினம் தொகு நெடும் கடல் சேனை செல்லவே – கம்.ஆரண்:7 53/4
முரண் தொகு முழை நுழை முழு வெண் திங்களை – கம்.ஆரண்:15 14/3
மாமரம் நிரை தொகு பொதும்பருழை வைக – கம்.கிட்:10 80/2
பூவும் தளிரும் தொகு பொங்கு அணை-மேல் – கம்.யுத்3:23 20/1
பண்ணு புரவி படை வீரர் தொகு பகுதி – கம்.யுத்3:31 167/2
முண்ட கிளர் தண்டு அன முள் தொகு வன் – கம்.யுத்3:31 203/3
சுக்கிரீவ நின் தோளுடை வன்மையால் தெசம் தொகு
அக்கிரீவனை தடிந்து வெம் படையினால் அசைந்த – கம்.யுத்4:41 9/1,2

மேல்


தொகுக்க (1)

சொன்னான் பிறர் யார் அஃது உணர்ந்து தொகுக்க வல்லார் – கம்.யுத்2:19 24/4

மேல்


தொகுக்கும் (3)

செந்தினை உணங்கல் தொகுக்கும்
இன் கல் யாணர் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 344/11,12
உறை வீழ் ஆலியின் தொகுக்கும் சாரல் – ஐங் 213/3
கழனி உழவர் சூட்டொடு தொகுக்கும்
கொழு மீன் விளைந்த கள்ளின் – புறம் 13/11,12

மேல்


தொகுத்த (11)

பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை – மலை 317
எறி திரை தொகுத்த எக்கர் நெடும் கோட்டு – நற் 211/6
மீன் நிணம் தொகுத்த ஊன் நெய் ஒண் சுடர் – நற் 215/5
புரவு எதிர்ந்து தொகுத்த யானை போல – நற் 237/8
கடு வளி தொகுத்த நெடு வெண் குப்பை – குறு 372/2
பகுத்தூண் தொகுத்த ஆண்மை – பதி 38/15
பெரும் களம் தொகுத்த உழவர் போல – அகம் 30/8
மறி துரூஉ தொகுத்த பறி புற இடையன் – அகம் 94/4
இடம் கெட தொகுத்த விடையின் – புறம் 366/22
தொகுத்த கோடி வெம் படை கொண்டு துன்முகன் தொடர்ந்தான் – கம்.கிட்:12 13/4
மின் திரைத்து அருக்கன்-தன்னை விரித்து முன் தொகுத்த போலும் – கம்.யுத்2:17 17/3

மேல்


தொகுத்தான் (1)

துன்னு வய பரியோடு தொகுத்தான் – கம்.யுத்3:20 20/4

மேல்


தொகுத்து (7)

இ ஊர் மங்கையர் தொகுத்து இனி – ஐங் 62/3
பகடு அயா கொள்ளும் வெம் முனை துகள் தொகுத்து
எறி வளி சுழற்றும் அத்தம் சிறிது அசைந்து – அகம் 329/7,8
கண் திரள் நீள் அமை கடிப்பின் தொகுத்து
குன்றக சிறுகுடி மறுகு-தொறும் மறுகும் – அகம் 331/6,7
தூற்றினின் எழுப்பி ஆண்டு தொகுத்து என கழல் பைம் கண்ண – கம்.சுந்:8 5/3
எண்களால் அளவு ஆம் மான குணம் தொகுத்து இயற்றினாளை – கம்.யுத்2:17 7/3
தூசியொடு நெற்றி இரு கையினொடு பேர் அணி கடை குழை தொகுத்து
ஊசி நுழையா வகை சரத்து அணி வகுக்கும் அவை உண்ணும் உயிரை – கம்.யுத்3:31 139/1,2
சொன்ன ஈம விதி முறையால் தொகுத்து
இன்னல் நெஞ்சினொடு இந்தனத்து எற்றினான் – கம்.யுத்4:38 31/3,4

மேல்


தொகுதரு (1)

தொகுதரு காதற்கு தோற்ற சீற்றத்து ஓர் – கம்.பால:19 44/1

மேல்


தொகுதி (7)

சுற்றி வாரண உரி தொகுதி நீவி தொடர – கம்.ஆரண்:1 14/2
ஊறின சேனையின் தொகுதி உன்னுவார் – கம்.ஆரண்:7 38/4
துன்னினால் என சுடு சினத்து அரக்கர்-தம் தொகுதி – கம்.ஆரண்:7 74/4
தோள் அணி குலம் பல உள குண்டல தொகுதி
வாள் இமைப்பன பல உள மணி முடி பலவால் – கம்.ஆரண்:13 90/1,2
சூடினான் முனிவர்-தம் தொகுதி சேர் சோலை-வாய் – கம்.கிட்:1 37/3
சோர் குழல் தொகுதி என்று சும்மை செய்தனையது அம்மா – கம்.கிட்:13 59/3
தோன்றும் என்னவே துணுக்கமுற்று இரிவர் அ தொகுதி
மூன்று கோடியின் மேல் ஒரு முப்பத்து மூவர் – கம்.யுத்1:5 54/3,4

மேல்


தொகுதிகள் (1)

தோள் புரை இள வேயின் தொகுதிகள் அவை காணாய் – கம்.அயோ:9 17/4

மேல்


தொகுதியால் (1)

மேல் உக தொகுதியால் முதிர்ந்த மெய் எலாம் – கம்.யுத்1:5 8/1

மேல்


தொகுதியின் (1)

ஒண் படை தொகுதியின் இலங்கி தோன்றும் – நற் 291/4

மேல்


தொகுதியொடு (1)

நரம்பு ஆர்த்து அன்ன இன் குரல் தொகுதியொடு
குறும்பொறி கொண்ட நறும் தண் சாயல் – திரு 212,213

மேல்


தொகுதியோ (1)

ஒல் இப தொகுதியோ ஓங்கும் ஓங்கலோ – கம்.ஆரண்:7 30/2

மேல்


தொகுநிலை (1)

திரங்கு மரல் கவ்விய கையறு தொகுநிலை
அரம் தின் ஊசி திரள் நுதி அன்ன – அகம் 199/7,8

மேல்


தொகுப்ப (3)

வாங்கு கதிர் தொகுப்ப கூம்பி ஐயென – குறு 376/4
கடு வளி தொகுப்ப ஈண்டிய – புறம் 55/22
சுரத நூல் தெரி விடர் என தேன் கொண்டு தொகுப்ப
பரத நூல் முறை நாடகம் பயன் உற பகுப்பான் – கம்.கிட்:10 37/2,3

மேல்


தொகுப்பின் (1)

விரிப்பின் அகலும் தொகுப்பின் எஞ்சும் – புறம் 53/6

மேல்


தொகுபு (8)

பலர் தொகுபு இடித்த தாது உகு சுண்ணத்தர் – மது 399
ஊரே ஒலிவரும் சும்மையொடு மலிபு தொகுபு ஈண்டி – நற் 348/3
புகும் இடன் அறியாது தொகுபு உடன் குழீஇய – குறு 139/3
ஆனாது வந்து தொகுபு ஈண்டி மற்று அவன் – பரி 22/9
தொகுபு உடன் ஆடுவ போலும் மயில் கையில் – கலி 33/18
அணி கொள மலைந்த கண்ணியர் தொகுபு உடன் – கலி 101/6
கலி கொள் ஆயம் மலிபு தொகுபு எடுத்த – அகம் 11/4
தும்பி என்று உலகின் உள்ள யாவை அவை ஏவையும் தொகுபு துள்ளு தாள் – கம்.யுத்2:19 79/1

மேல்


தொகும் (3)

தொடர் நீப்பின் தொகும் இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/16
முரண் தொகும் சிலை இமைப்பினில் முறையுற வாங்கி – கம்.யுத்2:15 239/1
தொகும் படை அரக்கர் வெள்ளம் துறை-தொறும் அள்ளி தூவி – கம்.யுத்3:22 120/1

மேல்


தொகுவாரும் (1)

கணிகையர் தொகுவாரும் கலை பல பயில்வாரும் – கம்.பால:23 32/1

மேல்


தொகூஉம் (2)

நனைந்த புன்னை மா சினை தொகூஉம்
மலர்ந்த பூவின் மா நீர் சேர்ப்பற்கு – குறு 175/3,4
மாசு இல் ஆயிரம் கதிர் ஞாயிறும் தொகூஉம்
ஊழி ஆழி-கண் இரு நிலம் உரு கெழு – பரி 3/22,23

மேல்


தொகை (37)

துய் தலை இறவொடு தொகை மீன் பெறீஇயர் – நற் 111/2
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக – கலி 39/48
தலை புணர்த்து அசைத்த பல் தொகை கலப்பையர் – அகம் 301/22
துறை அடுத்த விருத்த தொகை கவிக்கு – கம்.பால:0 6/1
தொங்கல் வெண்குடை தொகை பிச்சம் உட்பட விராய் – கம்.பால:20 7/1
பல்லவ மலர் தொகை பரப்பினள் என தன் – கம்.பால:22 24/3
தொகை விரி பட்டிகை சுடரும் சுற்றிட – கம்.பால:23 64/2
களை கட்டவர் தளை விட்டு எறி குவளை தொகை கண்டான் – கம்.அயோ:7 5/4
தொகை இழந்தன தோகையர் ஓதியே – கம்.அயோ:11 24/4
தொகை முரண் சேனையை துகளின் நோக்குவான் – கம்.அயோ:13 7/2
தொகை_இல் அன்பினால் இறைவன் துஞ்ச நீ – கம்.அயோ:14 100/1
தொட்ட மு தலை அயில் தொகை மிடல் கழுவொடே – கம்.ஆரண்:1 5/4
வினையின் தொகை வேள்வி நிரப்பிய மா – கம்.ஆரண்:2 5/2
தொல்லை முதல் முனிவர் சூளுற்ற போதே தொகை நின்ற ஐயம் துடைத்திலையோ எந்தாய் – கம்.ஆரண்:2 31/4
தோன்றல் நீ முனியின் புவன தொகை
மூன்று போல்வன முப்பது கோடி வந்து – கம்.ஆரண்:3 24/1,2
சூலம் அற்றன அற்றன சுடர் மழு தொகை வாள் – கம்.ஆரண்:7 76/1
தோன்றும் மால் வரை தொகை என துவன்றிய நிண சேறு – கம்.ஆரண்:8 14/1
வாள் உலாம் முழு மணிகள் வயங்கு ஒளியின் தொகை வழங்க வயிர குன்ற – கம்.ஆரண்:10 5/1
சேடனும் வெருக்கொடு சிர தொகை நெளித்தான் – கம்.ஆரண்:10 46/2
தொகை கனல் கரு_மகன் துருத்தி தூம்பு என – கம்.ஆரண்:15 13/1
இணர் தொகை ஈன்ற பொன் தார் எறுழ் வலி தடம் தோள் எந்தாய் – கம்.கிட்:11 87/3
சொற்றார்கள் சொற்ற தொகை அல்ல துணை ஒன்றோ – கம்.சுந்:1 75/1
பூழியின் தொகை விசும்பு அணவ போய் புகும் – கம்.சுந்:2 125/1
தூவிய மலர்_தொகை சுமந்து திசை-தோறும் – கம்.சுந்:6 17/1
ஆழி தேர் தொகை ஐம்பதினாயிரம் அஃதே – கம்.சுந்:9 11/1
சூழி பூட்கைக்கு தொகை அவற்று இரட்டியின் தொகைய – கம்.சுந்:9 11/2
சூர் தடிந்தவன் மயிலிடை பறித்த வன் தொகை
பார் பயந்தவன் அன்னத்தின் இறகிடை பறித்த – கம்.சுந்:9 17/1,2
தொகை நிலை குரங்கு உடை மனிதர் சொல்லி என் – கம்.யுத்1:2 45/1
தொகை செயற்கு அரிய தோளால் தாள்களால் சுற்றி சூழ்ந்தான் – கம்.யுத்1:3 147/3
தொகை குலம் துறந்து போய் துறத்தல் இன்றியே – கம்.யுத்1:4 62/2
துற்ற அல்லவும் துணிபட்ட அல்லவும் சுடு பொறி தொகை தூவி – கம்.யுத்2:16 313/2
தூண்டினர் மருங்கு உற சுற்றினார் தொகை
வேண்டிய படைக்கலம் மழையின் வீசுவார் – கம்.யுத்2:18 124/3,4
எ திறத்து இதற்கு எண் என தொகை வகுத்து இயன்ற – கம்.யுத்3:30 30/1
கண்ட தொகை கவ்விய காலொடு தோள் – கம்.யுத்3:31 203/2
தத்துகின்றன வீர பட்ட தொகை தயங்க – கம்.யுத்4:35 14/2
தொடை ஊறிய கணை மாரிகள் தொகை தீர்த்து அவை துரந்தான் – கம்.யுத்4:37 49/3
தோடு உழுத நறும் தொடையல் தொகை உழுத கிளை வண்டின் சுழிய தொங்கல் – கம்.யுத்4:37 204/1

மேல்


தொகை-கொல் (1)

தொத்தின் தொகை-கொல் யாது என்று பல்லுக்கு உவமை சொல்லுகேன் – கம்.சுந்:4 53/4

மேல்


தொகை-தாம் (1)

தொல் ஆர் அணி கால் சுடரின் தொகை-தாம்
எல்லாம் உடன் ஆய் எழலால் ஒரு தன் – கம்.ஆரண்:2 11/2,3

மேல்


தொகை_இல் (1)

தொகை_இல் அன்பினால் இறைவன் துஞ்ச நீ – கம்.அயோ:14 100/1

மேல்


தொகைக்கு (1)

சொன்ன தொகைக்கு அமை யானை சுடர் தேர் – கம்.யுத்3:20 20/3

மேல்


தொகைய (3)

சுர நதியின் அயலது வான் தோய் குடுமி சுடர் தொகைய தொழுதோர்க்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:13 24/3
சூழி பூட்கைக்கு தொகை அவற்று இரட்டியின் தொகைய
ஊழி காற்று அன்ன புரவி மற்று அவற்றினுக்கு இரட்டி – கம்.சுந்:9 11/2,3
தூளியின் தொகைய வள்ளல் சுடு கணை தொகையும் அம்மா – கம்.யுத்2:19 96/4

மேல்


தொகையது (1)

கண்டை ஆயிர கோடியின் தொகையது கதிரோன் – கம்.யுத்4:35 21/2

மேல்


தொகையன (1)

சுனையின் நுண் மணல் தொகையன சுமந்தது தொக்க – கம்.யுத்4:35 22/4

மேல்


தொகையாய் (1)

சுற்றும் ஓடுவ தொடர்ந்து இடை துணித்திட தொகையாய்
அற்ற துண்டங்கள் பட பட துணிந்தன அனந்தம் – கம்.யுத்2:16 246/3,4

மேல்


தொகையார் (1)

சூலம் ஏந்தி முன் நின்றவர் இ நின்ற தொகையார்
ஆலகாலத்தின் அமிழ்தின் முன் பிறந்த போர் அரக்கர் – கம்.யுத்3:30 26/3,4

மேல்


தொகையான் (2)

சுகம் பல் போர் அலால் வேறு இலன் பொரு படை தொகையான்
நகம் பல் என்று இவை இல்லது ஓர் நரசிங்கம் அனையான் – கம்.யுத்1:5 33/2,3
சொன்ன சொன்னவர் படை துணை இரட்டியின் தொகையான்
பின்னை எண்ணுவான் பிரகத்தன் என்று ஒரு பித்தன் – கம்.யுத்1:5 46/3,4

மேல்


தொகையின் (1)

தூய் எழு பகழி மாரி மழை துளி தொகையின் மேல – கம்.யுத்3:31 217/2

மேல்


தொகையும் (8)

இடறிய பரம்பில் காந்தும் இன மணி தொகையும் நெல்லின் – கம்.பால:2 7/2
துளி துறந்தன முகில் தொகையும் தூய மா – கம்.அயோ:4 200/2
எழுக்களும் தோமர தொகையும் ஈட்டியும் – கம்.ஆரண்:7 34/2
தொகையும் உண்டு-கொலோ என சொல்லினான் – கம்.கிட்:13 1/4
ஆறு இரண்டு அஞ்சு_நூற்றின் இரட்டி தேர் தொகையும் அஃதே – கம்.சுந்:11 6/4
தூய மலர் போல் நுரை தொகையும் முத்தும் சிந்தி புடை சுருட்டி – கம்.யுத்1:1 3/3
தூளியின் தொகைய வள்ளல் சுடு கணை தொகையும் அம்மா – கம்.யுத்2:19 96/4
நீள் முடி தொகையும் பிற நீர்மையும் – கம்.யுத்4:39 4/2

மேல்


தொகையுள் (1)

தொகையுள் நின்றவர்க்கு உற்றது சொல்லி என் தொடர்ந்த – கம்.யுத்3:22 200/3

மேல்


தொகையுற (1)

தொகையுற கூறுவென் குரங்கின் சொல் என – கம்.யுத்1:4 76/3

மேல்


தொங்கல் (13)

சூடுவார் இகழ்ந்த அ தொங்கல் மாலைகள் – கம்.பால:3 55/2
சுழி படு கங்கை அம் தொங்கல் மோலியான் – கம்.பால:7 19/1
குடையொடு பிச்சம் தொங்கல் குழாங்களும் கொடியின் காடும் – கம்.பால:14 55/1
தொங்கல் வெண்குடை தொகை பிச்சம் உட்பட விராய் – கம்.பால:20 7/1
நகை இள வெயில் என தொங்கல் நாற்றியே – கம்.பால:23 64/4
வண்டு தங்கிய தொங்கல் மார்பன் மயங்கி விம்மியவாறு எலாம் – கம்.அயோ:3 51/2
கொடி நெருங்கின தொங்கல் குழீஇயின – கம்.அயோ:11 9/1
தொடை அமை நெடு மழை தொங்கல் ஆம் என – கம்.ஆரண்:6 16/1
கொடி தழை கவிகை வான் தொங்கல் குஞ்சரம் – கம்.ஆரண்:7 47/1
தோட்டு அலர் இன மலர் தொங்கல் மோலியான் – கம்.சுந்:7 60/2
மழை படிந்து-அனைய தொங்கல் வயங்க – கம்.யுத்1:11 8/4
தோடு உழுத நறும் தொடையல் தொகை உழுத கிளை வண்டின் சுழிய தொங்கல்
பாடு உழுத படர் வெரிநின் பணி உழுத அணி நிகர்ப்ப பணை கை யானை – கம்.யுத்4:37 204/1,2
இணர் துழாய் தொங்கல் இராமற்கு என்று இமையவர் இசைப்ப – கம்.யுத்4:40 85/3

மேல்


தொங்கலாய் (1)

துளவு இயல் தொங்கலாய் நீ அன்னது துணிந்தாய் என்றால் – கம்.யுத்4:32 48/3

மேல்


தொங்கலான் (1)

கொய்ம் மலர் தொங்கலான் தன் குரை கழல் வணங்கி ஐய – கம்.யுத்2:16 49/1

மேல்


தொங்கலின் (1)

சுழன்றில உலகு எலாம் தொழுவ தொங்கலின்
குழன்ற பூம் குஞ்சியான் உணர்வு கூடினான் – கம்.யுத்3:24 102/3,4

மேல்


தொங்கலினான் (1)

தேன் நாறு நலம் செறி தொங்கலினான்
மீனோடு கடுத்து உயர் வென்றி அவாம் – கம்.ஆரண்:2 12/2,3

மேல்


தொங்கலும் (3)

தொங்கலும் குடையும் தோகை பிச்சமும் சுடரை ஓட்ட – கம்.பால:14 77/3
தொங்கலும் துயல்வர சுழியம் சூடியே – கம்.பால:23 51/4
குரைத்து எழு விதானத்தோடு தொங்கலும் கொடியும் சங்கும் – கம்.கிட்:11 98/3

மேல்


தொங்கு (1)

தொங்கு உடல் தோள்-மிசை இருந்து சோர்வுற – கம்.யுத்3:27 50/2

மேல்


தொட்ட (15)

பரிவு தர தொட்ட பணிமொழி நம்பி – நற் 378/10
கலை கை தொட்ட கமழ் சுளை பெரும் பழம் – குறு 342/1
நெய்த்தோர் தொட்ட செம் கை மறவர் – பதி 49/10
எஃகு இடை தொட்ட கார் கவின் பெற்ற ஐம்பால் போல் – கலி 32/1
சிறு பட்டி ஏதிலார் கை எம்மை எள்ளுபு நீ தொட்ட
மோதிரம் யாவோ யாம் காண்கு – கலி 84/20,21
தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி – கலி 106/23
நகை வல்லேன் யான் என்று என் உயிரோடு படை தொட்ட
இகலாட்டி நின்னை எவன் பிழைத்தேன் எல்லா யான் – கலி 108/6,7
மகர வேலை மண் தொட்ட வண்டு ஆடு தார் – கம்.அயோ:4 24/1
தொட்ட வார் சுனை சுடர் ஒளி மணியொடும் தூவி – கம்.அயோ:10 8/1
தொட்ட மு தலை அயில் தொகை மிடல் கழுவொடே – கம்.ஆரண்:1 5/4
தொட்ட எற்கு உணரலாம் மற்று உண்டு எனும் சொல்லும் இல்லை – கம்.கிட்:13 38/4
சொன்னவன் தொட்ட தொட்ட இடம்-தொறும் தோன்றான் ஆயின் – கம்.யுத்1:3 126/2
சொன்னவன் தொட்ட தொட்ட இடம்-தொறும் தோன்றான் ஆயின் – கம்.யுத்1:3 126/2
தொட்ட வானரம் தோன்றின மீ தொக – கம்.யுத்2:15 14/3
மண_வினை முடித்து என் கையை மந்திர மரபின் தொட்ட
கணவனை இனைய கண்டால் அல்லது கழிகின்றேனோ – கம்.யுத்2:17 43/3,4

மேல்


தொட்டது (3)

கனவின் தொட்டது கை பிழை ஆகாது – பரி 8/103
தொட்டது ஓர் சுரிகையாளன் இருந்தனன் இனைய சொன்னான் – கம்.யுத்2:17 8/4
தொண்டு கொண்டது மது எனும் அவுணன் முன் தொட்டது
உண்டு இங்கு என்-வயின் அது துரந்து உயிர் உண்பென் என்னா – கம்.யுத்4:37 105/2,3

மேல்


தொட்டதும் (1)

மாலும் அ கணம் வாளியை தொட்டதும்
கோல வில் கால் குனித்ததும் கண்டிலர் – கம்.பால:7 47/1,2

மேல்


தொட்டதை (1)

தொட்டதை தைப்பு அமை சருமத்தின் தாள் இயை தாமரை – பரி 21/3

மேல்


தொட்டவர் (1)

நெருப்பு கை தொட்டவர் போல விதிர்த்திட்டு – கலி 115/11

மேல்


தொட்டன (2)

மரத்தை போல் தொட்டன ஏறு – கலி 106/22
துளக்க_அரும் வாய்-தொறும் எரிய தொட்டன
இளக்க_அரும் இலங்கை தீ இடுதும் ஈண்டு என – கம்.யுத்4:37 143/2,3

மேல்


தொட்டனர் (1)

கரும் கடல் தொட்டனர் கங்கை தந்தனர் – கம்.கிட்:6 23/1

மேல்


தொட்டனள் (1)

தோடு அவிழ் மலர் கரம் சிவப்ப தொட்டனள்
பாடினள் ஒருத்தி தன் பாங்கிமார்களோடு – கம்.பால:19 32/2,3

மேல்


தொட்டனனே (1)

படை தொட்டனனே குருசில் ஆயிடை – புறம் 341/15

மேல்


தொட்டனை (1)

அட்டில் ஓலை தொட்டனை நின்மே – நற் 300/12

மேல்


தொட்டார் (1)

துணுக்கம் எய்தினர் மங்கல நாண்களை தொட்டார் – கம்.யுத்4:35 29/4

மேல்


தொட்டாள் (1)

சுறா ஏறு எழுதிய மோதிரம் தொட்டாள்
குறி அறிந்தேன் காமன் கொடி எழுதி என்றும் – கலி 84/23,24

மேல்


தொட்டான் (3)

தொழலும் தொழுதான் தொடலும் தொட்டான்
காழ் வரை நில்லா கடும் களிறு அன்னோன் – கலி 55/19,20
தொட்டான் நுகரா ஒரு சோர்வு இலனால் – கம்.யுத்1:3 115/2
தோன்றும் வெம் சுடர் சூல வெம் கூற்றினை தொட்டான் – கம்.யுத்2:16 240/4

மேல்


தொட்டி (1)

துற்றவ துற்றும் துணை இதழ் வாய் தொட்டி
முற்றா நறு நறா மொய் புனல் அட்டி – பரி 20/51,52

மேல்


தொட்டில (1)

தோன்றிய நாள் முதல் யாரும் தொட்டில
ஆன்ற பேர் அண்ணலே அவற்றின் ஆற்றல் கேள் – கம்.யுத்3:24 89/1,2

மேல்


தொட்டிலும் (1)

தொட்டிலும் இழந்தன மகவும் சோரவே – கம்.அயோ:4 199/4

மேல்


தொட்டு (23)

கண் தொட்டு உண்ட கழி முடை கரும் தலை – திரு 53
பிறந்து தவழ் கற்றதன் தொட்டு சிறந்த நன் – பொரு 137
கலித்த இயவர் இயம் தொட்டு அன்ன – மது 304
கயம் குடைந்து அன்ன இயம் தொட்டு இமிழ் இசை – மது 363
குளம் தொட்டு வளம் பெருக்கி – பட் 284
பேழ் வாய் தண்ணுமை இடம் தொட்டு அன்ன – நற் 347/6
நிலம் தொட்டு புகாஅர் வானம் ஏறார் – குறு 130/1
நாளின்_நாளின் நளி வரை சிலம்பு தொட்டு
நிலவு பரந்து ஆங்கு நீர் நிலம் பரப்பி – பரி 11/32,33
தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால் – பரி 20/56
தொட்டு ஆர்த்தும் இன்ப துறை பொதுவி கெட்டதை – பரி 20/58
தலையினால் தொட்டு உற்றேன் சூள் – கலி 108/56
பொருது ஆண்டு ஒழிந்த மைந்தர் புண் தொட்டு
குருதி செம் கை கூந்தல் தீட்டி – புறம் 62/2,3
கிண்கிணி களைந்த கால் ஒண் கழல் தொட்டு
குடுமி களைந்த நுதல் வேம்பின் ஒண் தளிர் – புறம் 77/1,2
அங்கம் வெந்து அன்று தொட்டு அனங்கனே ஆயினான் – கம்.பால:7 1/4
தொடையல் அம் கோதை சோர பளிக்கு நாய் சிவப்ப தொட்டு
படை நெடும் கண்ணார் ஆடும் பண்ணைகள் பலவும் கண்டார் – கம்.பால:10 17/3,4
தொட்டு அடி வணங்கி நின்று இனைய சொல்லினான் – கம்.அயோ:14 28/4
ஆக்கிய உலகம் எல்லாம் அன்று தொட்டு இன்று-காறும் – கம்.கிட்:3 18/2
தூணி பூட்டி தொடு சிலை தொட்டு அரும் – கம்.கிட்:11 9/3
தொட்டு மேல் எழுந்து ஓங்கிய தூளியின் பூழி – கம்.கிட்:12 32/3
துணிவின் வந்தனன் தொட்டு அழகு இழைத்த அ தொழில்கள் – கம்.சுந்:2 8/4
தொட்டு பேரும் சோதி நிறத்தாள் சுழல் கண்ணாள் – கம்.சுந்:2 74/2
சுருக்கு_இல் நான்மறை தொன்று தொட்டு உயிர்-தொறும் தோன்றாது – கம்.யுத்1:3 10/3
கொய்த கொற்றவ மற்று அவள் கூந்தல் தொட்டு ஈர்த்த – கம்.யுத்2:16 230/3

மேல்


தொட்டும் (1)

இட்டும் தொட்டும் கவ்வியும் துழந்தும் – புறம் 188/4

மேல்


தொட்டேன் (4)

தலை தொட்டேன் தண் பரங்குன்று – பரி 6/95
வரு புனல் வையை மணல் தொட்டேன் தரு மண வேள் – பரி 8/61
தண் பரங்குன்றத்து அடி தொட்டேன் என்பாய் – பரி 8/62
உசாவுவம் கோன் அடி தொட்டேன்
ஆங்கு ஆக சாயல் இன் மார்ப அடங்கினேன் ஏஎ – கலி 94/36,37

மேல்


தொட்டோன் (1)

தென் தலை ஆழி தொட்டோன் சேய் அருள் சிறுவன் செம்மல் – கம்.யுத்3:28 62/1

மேல்


தொட (17)

கலை தொட இழுக்கிய பூ நாறு பலவு கனி – குறு 90/4
விண் தொட நிவந்த விலங்கு மலை கவாஅன் – குறு 262/6
செழும் கோள் பெண்ணை பழம் தொட முயலும் – புறம் 61/11
சூழி சடை_முடி விண் தொட அயல் வெண்மதி தோற்ற – கம்.பால:24 11/2
மதி தொட நிவந்து உயர் மகர தோரணம் – கம்.அயோ:2 38/3
விண் தொட நிவந்த கோயில் வேந்தர்-தம் வேந்தன் தன்னை – கம்.அயோ:3 83/1
இந்துவை தொட நிமிர்ந்து எழு மருப்பு இணையினான் – கம்.கிட்:5 3/2
அறை மணி தாரினோடு ஆரம் பார் தொட
செறி மலர் சேவடி முடியின் தீண்டினான் – கம்.கிட்:11 125/3,4
சூரியனை சென்று ஒண் கையகத்தும் தொட வல்லீர் – கம்.கிட்:17 12/4
சரம் பெய் தூணி போல் தளிர் அடி தாம் தொட சாமரை பணிமாற – கம்.சுந்:2 195/2
அள்ளி விண் தொட எடுத்து ஆர்த்த ஆற்றலாய் – கம்.யுத்1:2 25/2
அள்ளி விண் தொட எடுத்தனன் உலகு எலாம் அனுங்க – கம்.யுத்1:5 53/4
கை அவன் தொட அமைந்த கரத்தான் – கம்.யுத்1:11 23/1
தொட உயர்ந்தவன் மார்பிடை சுற்றினான் – கம்.யுத்2:16 71/2
வித்தகன் சரம் தொட மெலிவு தோன்றிய – கம்.யுத்2:16 289/2
கரும் குழல் கற்றை பாரம் கால் தொட கமல பூவால் – கம்.யுத்3:29 44/1
வான் தொட நிமிர்வன வாளி மா மழை – கம்.யுத்3:31 181/3

மேல்


தொடக்க (1)

குருதி நீரிடை வார் கழல் கொழும் குடர் தொடக்க – கம்.ஆரண்:7 135/4

மேல்


தொடக்கத்த (1)

போது உகு பொலன் தாது என்று இ தொடக்கத்த யாவும் பூசி – கம்.சுந்:1 9/2

மேல்


தொடக்கத்தார் (1)

சுந்தரன் அருக்கன் என்று இ தொடக்கத்தார் தொடர்ந்த போரில் – கம்.யுத்2:19 288/2

மேல்


தொடக்கத்து (2)

தொடக்கத்து தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் – கலி 82/11
தொல் ஆர் மிடல் வளை சக்கரம் சூலம் இவை தொடக்கத்து
எல்லாம் நெடும் கரத்தால் எடுத்து எறிந்தான் செரு அறிந்தான் – கம்.யுத்4:37 54/3,4

மேல்


தொடக்கம் (1)

துவள்வு_இல் இலவம் கோபம் முருக்கு என்று இ தொடக்கம் சால – கம்.கிட்:13 49/2

மேல்


தொடக்காநிற்கும் (1)

தொடக்காநிற்கும் பேய் இலயத்தின் தொழில் பண்ணி – கம்.யுத்4:33 9/2

மேல்


தொடக்கி (1)

அடங்கு பேழ் வயிற்று அரவு உரி அமை-தொறும் தொடக்கி
தடங்கள்-தோறும் நின்று ஆடுவ தண்டலை அயோத்தி – கம்.அயோ:10 4/2,3

மேல்


தொடக்கில் (1)

தோட்டியின் தொடக்கில் நிற்கும் துணை கைம்மால் யானை அன்னான் – கம்.யுத்2:19 242/4

மேல்


தொடக்கு (2)

தோன்றிய செக்கர் வானம் தொடக்கு அற்று வீழ்ந்தது ஒத்தே – கம்.பால:7 52/4
தோய்ந்தும் பொருள் அனைத்தும் தோயாது நின்ற சுடரே தொடக்கு அறுத்தோர் சுற்றமே பற்றி – கம்.ஆரண்:2 27/1

மேல்


தொடக்குநரும் (1)

விரல் செறி மரபின செவி தொடக்குநரும்
செவி தொடர் மரபின விரல் செறிக்குநரும் – புறம் 378/14,15

மேல்


தொடக்கும் (2)

சூளிகை மழை முகில் தொடக்கும் தோரண – கம்.பால:3 63/1
தொடக்கும் என்னில் இ உலகு ஒரு மூன்றையும் தோளால் – கம்.யுத்1:5 74/1

மேல்


தொடங்க (3)

மன் மகளிர் சென்னியர் ஆடல் தொடங்க
பொருது இழிவார் புனல் பொற்பு அஃது – பரி 7/80,81
விரி நூல் அந்தணர் விழவு தொடங்க
புரிநூல் அந்தணர் பொலம் கலம் ஏற்ப – பரி 11/78,79
செம் தீ செ அழல் தொடங்க வந்ததை – கலி 119/13

மேல்


தொடங்கல் (2)

துன்ன அரும் செரு தொழில் தொடங்கல் தூயதோ – கம்.சுந்:12 57/4
பன்மை தொடங்கல் புகழ்க்கு அழிவு அன்றோ – கம்.யுத்3:26 35/4

மேல்


தொடங்கல்-கண் (1)

தொடங்கல்-கண் தோன்றிய முதியவன் முதலாக – கலி 2/1

மேல்


தொடங்கலின் (1)

தொய்யல் மா மழை தொடங்கலின் அவர் நாட்டு – குறு 367/4

மேல்


தொடங்கா (1)

ஏற்றம் தொடங்கா கடலின் தணிவு எய்தி நின்றான் – கம்.அயோ:4 137/4

மேல்


தொடங்கி (7)

தொடங்கி ஆள்வினை பிரிந்தோர் இன்றே – நற் 148/3
பின்னும் மா தவம் தொடங்கி நோன்பு இழைத்தவர் அல்லர் – கம்.அயோ:1 67/3
பிறந்த நாள் தொடங்கி யாரும் துலை புக்க பெரியோன் பெற்றி – கம்.யுத்1:4 107/1
தொடங்கி வேலை அகழியை தூர்த்ததால் – கம்.யுத்2:15 4/4
பிறிவு எனும் பீழை தாங்கள் பிறந்த நாள் தொடங்கி என்றும் – கம்.யுத்2:17 77/1
ஆள்வினை ஆற்றல்-தன்னால் அமர் தொழில் தொடங்கி ஆர்க்கும் – கம்.யுத்3:28 3/3
தோன்றினான் வந்து சுரர்களோடு அசுரரே தொடங்கி
மூன்று நாட்டினும் உள்ளவர் யாவரும் முடிய – கம்.யுத்4:35 31/1,2

மேல்


தொடங்கிடின் (1)

வெவ் அமர் தொடங்கிடின் எனாய் விளையும் என்றான் – கம்.சுந்:2 70/4

மேல்


தொடங்கிய (9)

தொடங்கிய துனி உறு முனிவன் தோன்றினான் – கம்.பால:6 4/4
தூய தவங்கள் தொடங்கிய தொல்லோன் – கம்.பால:13 27/1
தொடங்கிய வெம் கனல் சூழ் வரு-போதின் – கம்.பால:23 90/2
தொழுகின்ற சனகன் வேள்வி தொடங்கிய சுருதி சொல்லால் – கம்.கிட்:15 28/2
தோன்றலும் இடையும் ஈறும் தொடங்கிய பொருள்கட்கு எல்லாம் – கம்.யுத்1:3 122/3
தொடங்கிய ஆர்ப்பின் ஓசை செவிப்புலம் தொடர்தலோடும் – கம்.யுத்2:19 284/1
அடல் முன்னே தொடங்கிய நாள் ஆழ் கடல் சூழ் இலங்கை எனும் அரக்கர் வாழும் – கம்.யுத்3:24 35/3
தொடங்கிய வேள்வியின் தூம வெம் கனல் – கம்.யுத்3:27 63/1
தொடங்கிய வேள்வி முற்று பெற்றிலா தொழில் நின் தோள்-மேல் – கம்.யுத்3:28 2/1

மேல்


தொடங்கியது (2)

தொடங்கியது ஒன்றோ முற்றும் முடிக்கும் தொழில் அல்லால் – கம்.கிட்:17 17/3
தூரியம் அடங்கின தொடங்கியது உறக்கம் – கம்.சுந்:2 156/4

மேல்


தொடங்கியுளளேனும் (1)

துண்ணெனும் வினைத்தொழில் தொடங்கியுளளேனும்
பெண் என மனத்திடை பெருந்தகை நினைந்தான் – கம்.பால:7 35/3,4

மேல்


தொடங்கியோளே (1)

மார்பு நனி விலக்கல் தொடங்கியோளே – ஐங் 42/4

மேல்


தொடங்கின்றால் (5)

அலர் தொடங்கின்றால் ஊரே மலர – ஐங் 75/2
கார் தொடங்கின்றால் காமர் புறவே – ஐங் 411/2
கார் தொடங்கின்றால் பொழுதே – ஐங் 413/3
கார் தொடங்கின்றால் காலை அதனால் – ஐங் 453/3
பெயல் தொடங்கின்றால் வானம் வானின் – அகம் 334/9

மேல்


தொடங்கின்றே (10)

கார் தொடங்கின்றே காலை வல் விரைந்து – நற் 242/5
ஆர் கலி எழிலி சோர் தொடங்கின்றே
வேந்து விடு விழு தொழில் ஒழிய – ஐங் 428/2,3
ஆர் குரல் எழிலி கார் தொடங்கின்றே
அளியவோ அளிய தாமே ஒளி பசந்து – ஐங் 455/2,3
கான் பிசிர் கற்ப கார் தொடங்கின்றே
இனையல் வாழி தோழி எனையதூஉம் – ஐங் 461/2,3
கார் தொடங்கின்றே காலை இனி நின் – ஐங் 468/2
பெயல் தொடங்கின்றே வானம் – ஐங் 469/4
கருவி வானம் பெயல் தொடங்கின்றே
பெரு விறல் காதலி கருதும் பொழுதே – ஐங் 488/1,2
கார் தொடங்கின்றே காலை – ஐங் 493/3
மா பசி மறுப்ப கார் தொடங்கின்றே
பேர் இயல் அரிவை நின் உள்ளி – ஐங் 497/3,4
கார் தொடங்கின்றே காலை காதலர் – அகம் 364/9

மேல்


தொடங்கினர் (2)

தொடங்கினர் நெடுந்தகையும் வெம் கணை துரந்தான் – கம்.ஆரண்:9 3/4
தொடங்கினர் மற்றும் முற்ற தொல் அறம் துணிவர் அன்றே – கம்.கிட்:2 23/2

மேல்


தொடங்கினரே (2)

கொயல் தொடங்கினரே கானவர் கொடும் குரல் – நற் 306/5
குழல் தொடங்கினரே கோவலர் – நற் 371/8

மேல்


தொடங்கினவால் (1)

நீர் தொடங்கினவால் நெடும் கண் அவர் – ஐங் 453/4

மேல்


தொடங்கினவே (1)

பெயல் தொடங்கினவே பெய்யா வானம் – நற் 371/5

மேல்


தொடங்கினளே (2)

அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் – நற் 371/7
அழல் தொடங்கினளே பெரும அதனால் – அகம் 120/9

மேல்


தொடங்கினன் (3)

கடிது அரற்றி பூசல் தொடங்கினன் ஆங்கே – கலி 65/22
தொடங்கினன் அரசவைக்கு உள்ளம் சொல்லுவான் – கம்.அயோ:12 13/4
மண்டு அமர் தொடங்கினன் வானரத்து உரு – கம்.சுந்:12 13/3

மேல்


தொடங்கினனால் (1)

யான் தொடங்கினனால் நின் புறந்தரவே – ஐங் 428/4

மேல்


தொடங்கினாய் (1)

தோற்றாய் அதனால் அகம் கரிந்தாய் மெலிந்தாய் வெதும்ப தொடங்கினாய்
மாற்றார் செல்வம் கண்டு அழிந்தால் வெற்றி ஆக வற்று ஆமோ – கம்.ஆரண்:10 115/3,4

மேல்


தொடங்கினாயே (1)

சொல் நிற்கும் என்று அஞ்சி புறத்து இருந்தும் அரும் தவமே தொடங்கினாயே
என்னின் பின் இவன் உளனாம் என்றே உன் அடிமை உனக்கு இருந்ததேனும் – கம்.யுத்4:41 65/2,3

மேல்


தொடங்கினார் (2)

சொல் வில்லால் உலகு அளிப்பாய் போர் செய்ய தொடங்கினார் – கம்.பால:13 21/4
மண்டு அமர் தொடங்கினார் வஞ்சர் மாயையால் – கம்.சுந்:14 19/2

மேல்


தொடங்கினாள் (1)

தொழும் தாள் அரசேயோ என்றாள் சோர்ந்தாள் அரற்ற தொடங்கினாள் – கம்.யுத்3:23 9/4

மேல்


தொடங்கினான் (1)

தொடங்கினான் அவனை துயில் நீக்குவான் – கம்.கிட்:11 22/4

மேல்


தொடங்கினேன் (1)

விடுத்தல் தொடங்கினேன் ஆக வல்லே – புறம் 150/17

மேல்


தொடங்கினை (1)

சுட்டாய் இது என்னை தொடங்கினை நீ – கம்.ஆரண்:13 8/2

மேல்


தொடங்கு (5)

தேர் தொடங்கு இன்றால் நம் வயினானே – ஐங் 453/5
துனி நீங்கி ஆடல் தொடங்கு துனி நனி – பரி 6/97
தொடங்கு வினை தவிரா அசைவு இல் நோன் தாள் – அகம் 29/1
வேற்று அரசு பணி தொடங்கு நின் – புறம் 17/31
துடித்த யானை மீது இருந்து போர் தொடங்கு சூரர்-தம் – கம்.யுத்3:31 92/2

மேல்


தொடங்கும் (2)

மீட்டும் போர் தொடங்கும் வேலை விண்ணவர் விலக்க வல் வில் – கம்.பால:24 30/1
தூயவர் முறைமையே தொடங்கும் தொன்மையோர் – கம்.யுத்1:2 68/1

மேல்


தொடங்குவாய் (1)

துறந்து மா தவம் தொடங்குவாய் என்றால் – கம்.அயோ:14 99/2

மேல்


தொடங்குவான் (2)

மா தவம் தொடங்குவான் வனத்தை நண்ணுவேன் – கம்.அயோ:1 30/3
சொல் கொள் வேள்வி போய் தொடங்குவான் அமைந்தவன் துணிவை – கம்.யுத்3:22 83/3

மேல்


தொடங்குறும் (2)

தலைகண்டு ஓடுதற்கு அரும் தவம் தொடங்குறும் சாரல் – கம்.கிட்:4 4/2
சுருதி யாவையும் தொடங்குறும் எல்லையில் சொல்லும் – கம்.யுத்1:3 40/1

மேல்


தொடர் (86)

தொகு வாய் வேலி தொடர் வலை மாட்டி – பெரும் 113
தொடர் நாய் யாத்த துன் அரும் கடி நகர் – பெரும் 125
மென் பிணி வன் தொடர் பேணாது காழ் சாய்த்து – மது 382
நெடும் தொடர் குவளை வடிம்பு உற அடைச்சி – மது 588
பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர் வந்து ஊத – பரி 10/119
சோலையொடு தொடர் மொழி மாலிருங்குன்றம் – பரி 15/23
தும்பி தொடர் கதுப்ப தும்பி தொடர் ஆட்டி – பரி 19/30
தும்பி தொடர் கதுப்ப தும்பி தொடர் ஆட்டி – பரி 19/30
பின்னிய தொடர் நீவி பிறர் நாட்டு படர்ந்து நீ – கலி 15/18
படர் கூற நின்றதும் உண்டோ தொடர் கூர – கலி 22/21
தொடர் வரை வெற்பன் துறக்குவன் அல்லன் – கலி 41/36
தொடர் நீப்பின் தொகும் இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/16
தொடர் தொடராக வலந்து படர் செய்யும் – கலி 97/18
பண்பு தர வந்த என் தொடர் நோய் வேது – கலி 145/25
புலி கணத்து அன்ன நாய் தொடர் விட்டு – அகம் 158/15
குறும் தொடி துடக்கிய நெடும் தொடர் விடுத்தது – அகம் 176/17
மலர்ந்த வேங்கை மலி தொடர் அடைச்சி – அகம் 188/9
குறும் தொடர் அடைச்சிய நறும் பல் கூழை – அகம் 358/6
தொடர் படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய – புறம் 74/3
தொடர் கொள் யானையின் குடர் கால் தட்ப – புறம் 275/7
செவி தொடர் மரபின விரல் செறிக்குநரும் – புறம் 378/15
வன் தொடர் படுக்கும் வன வாரி சூழ் – கம்.பால:2 32/2
பொன் திணி மண்டபம் அல்ல பூ தொடர்
மன்றுகள் அல்லன மாட_மாளிகை – கம்.பால:3 38/1,2
தோய்ந்தே கடந்தான் திருவின் தொடர் போக பௌவம் – கம்.பால:4 5/4
துணிந்தது என் வினை தொடர் என தொழுது சொல்லும் – கம்.பால:6 6/4
வண்டு தொடர் நறும் தெரியல் உயிர் அனைய கொழுநர் வர மணி தேரோடும் – கம்.பால:11 15/2
பொறையோடும் தொடர் மனத்தான் புதல்வர் எனும் பெயரே-காண் – கம்.பால:12 26/2
காரொடும் தொடர் கவட்டு எழில் மராமர குவட்டை – கம்.பால:15 2/3
உருண்டு கால் தொடர் பிறகிடு தறியொடும் ஒருங்கே – கம்.பால:15 3/3
விண் தொடர் வரையின் வைகும் மென் மயில் கணங்கள் போல – கம்.பால:18 9/2
புண்ணியம் தொடர் வேள்விகள் யாவையும் புரிந்த – கம்.அயோ:1 35/1
நீள் எழு தொடர் வாயிலில் குழையொடு நெகிழ்ந்த – கம்.அயோ:1 53/1
காரொடு தொடர் மத களிறு சென்றன – கம்.அயோ:2 44/1
வாரொடு தொடர் கழல் மைந்தர் ஆம் என – கம்.அயோ:2 44/2
சேண்தான் தொடர் மாநிலம் நின்னது என்று உந்தை செப்ப – கம்.அயோ:4 126/2
சூடை நல் அணி முனிந்தன தொடர் மனை கொடியின் – கம்.அயோ:4 209/2
தோல் உள துகில் போலும் சுவை உள தொடர் மஞ்சம் – கம்.அயோ:8 28/1
வான் தொடர் திருவினை மறுத்தி மன் இளம் – கம்.அயோ:12 19/3
செடியொடு தொடர் வனம் நோக்கி சீதை ஆம் – கம்.அயோ:12 28/2
குயில் தொடர் குதலை ஓர் கொவ்வை வாய் இள – கம்.ஆரண்:6 22/3
மயில் தொடர் இயலி ஆய் மருவல் நன்று எனா – கம்.ஆரண்:6 22/4
வான் தொடர் மேருவை வளைத்ததாம் என – கம்.ஆரண்:7 51/2
வான் தொடர் மூங்கில் தந்த வயங்கு வெம் தீ இது என்ன – கம்.ஆரண்:7 65/2
தான் தொடர் குலத்தை எல்லாம் தொலைக்குமா சமைந்து நின்றாள் – கம்.ஆரண்:7 65/3
சூடு கொண்டன என தொடர் குருதி மீ தோன்ற – கம்.ஆரண்:7 80/2
வான் தொடர் மழை என வாய்மை யாவர்க்கும் – கம்.ஆரண்:7 127/2
துடித்த தொடர் மீசைகள் சுறுக்கொள உயிர்ப்ப – கம்.ஆரண்:10 49/2
பூ தொடர் சாலையின் இருந்த போழ்தினே – கம்.ஆரண்:12 34/4
விண் தொடர் நெடு வரை தேனும் வேழத்தின் – கம்.கிட்:1 12/1
தோய நன் புணரியும் தொடர் தடம் கிரிகளும் – கம்.கிட்:5 9/3
பரஞ்சுடர் பண்ணவன் பண்டு விண் தொடர்
புரம் சுட விடு சரம் புரையும் மின் இனம் – கம்.கிட்:10 20/1,2
தூசு தொடர் ஊசல் நனி வெம்மை தொடர்வு உற்றே – கம்.கிட்:10 71/2
விண் உற தொடர் மேருவின் சீர் வரை – கம்.கிட்:11 11/1
புல் அணை வைக யான் பொன் செய் பூம் தொடர்
மெல் அணை வைகவும் வேண்டுமோ என்றான் – கம்.கிட்:11 107/3,4
சேண் தொடர் சிமய தெய்வ மயேந்திரத்து உம்பர் சென்றான் – கம்.கிட்:17 25/4
மின் தொடர் வானத்து ஆன விமானங்கள் விசையின் தம்மின் – கம்.சுந்:1 35/3
வான் தொடர் மணியின் செய்த மை அறு மாட கோடி – கம்.சுந்:2 95/1
இழை தொடர் வில்லும் வாளும் இருளொடு மலைய யாணர் – கம்.சுந்:2 114/1
குழை தொடர் நயனம் கூர் வேல் குமரர் நெஞ்சு உருவ கோட்டி – கம்.சுந்:2 114/2
முழை தொடர் சங்கு பேரி முகில் என முழங்க மூரி – கம்.சுந்:2 114/3
மழை தொடர் மஞ்ஞை என்ன விழாவொடு வருகின்றாரை – கம்.சுந்:2 114/4
தாரகை குழுவின் தழுவி தொடர்
நாரியர்க்கு உறைவு ஆம் இடம் நண்ணினான் – கம்.சுந்:2 165/3,4
எற்பு வான் தொடர் யாக்கையால் பெறும் பயன் இழந்தனள் இது நிற்க – கம்.சுந்:2 198/1
விண் தொடர் மதியினை பிளந்து மீன் எழும் – கம்.சுந்:3 47/1
புண் தொடர் குருதியின் பொழியுமால் மழை – கம்.சுந்:3 47/2
கயிலையின் திரண்ட முரண் தொடர் தடம் தோள் கனகனது உயர் வரம் கடந்த – கம்.சுந்:3 82/3
தணிகின்ற நம் சொல் தொடர் தன்மையது அன்று தன்மை – கம்.சுந்:4 91/1
கரம் பயில் முரசு_இனம் சுறங்க கை தொடர்
நரம்பு இயல் இமிழ் இசை நவில நாடகம் – கம்.சுந்:5 57/1,2
கழை தொடர் வனம் எரியுண்டால் என எறி படைஞர் கலந்தார் – கம்.சுந்:7 23/4
கைதானே பொரு படை ஆக தொடர் கால் ஆர் தேர் அதன் மேல் ஆனான் – கம்.சுந்:10 33/4
செய் தொடர் கன வல்லியும் புரசையும் சிந்தி – கம்.சுந்:13 30/1
தூறு மா மரமும் மலையும் தொடர்
நீறு நீர் மிசை சென்று நெருக்கலான் – கம்.யுத்2:15 10/1,2
பொன் தொடர் வடிம்பின் வாளி கடை உகத்து உருமு போல – கம்.யுத்2:15 140/2
மண்டலம் தொடர் வயங்கு வெம் கதிரவன்-தன்னை – கம்.யுத்2:15 246/3
அயில் தலை தொடர் அங்கையன் சிங்க ஊன் – கம்.யுத்2:16 61/3
அயிறலை தொடர் அங்கு அகல் வாயினான் – கம்.யுத்2:16 61/4
கனி தொடர் குரங்கின் சேனை கடலையும் கடந்து மூடும் – கம்.யுத்2:16 156/3
எழு தொடர் மரங்களால் எற்ற முற்றிய – கம்.யுத்2:19 41/1
தூம்பு உறழ் குருதி மண்ட தொடர் நெடு மரங்கள் சுற்றி – கம்.யுத்2:19 57/3
உடலிடை தொடர் பகழியின் ஒளிர் கதிர் கற்றை – கம்.யுத்3:22 194/1
அங்கு அடங்கினர் தொடர் பகழி அஞ்சினார் – கம்.யுத்3:27 48/4
கால்-கொடு காலின் கூடி கை தொடர் கனக தண்டால் – கம்.யுத்3:27 180/2
தோல் செல்வன சத கோடிகள் துரகம் தொடர் இரத – கம்.யுத்3:31 102/3
தோகை அன்னவர் விழி தொடர் தும்பையும் சூட்டி – கம்.யுத்4:35 16/4
வான் தொடர் குன்றம் அன்ன மகோதரன் இலங்கை மன்னை – கம்.யுத்4:37 8/4
வான் தொடர் பேர் அரசு ஆண்ட மன்னனை – கம்.யுத்4:41 109/3

மேல்


தொடர்கிலாமை (1)

தோள் ஒத்த துணை மென் கொங்கை நோக்கு அங்கு தொடர்கிலாமை – கம்.யுத்2:16 4/4

மேல்


தொடர்கின்ற (1)

சூறை மாருதம் ஆம் என சுழித்து மேல் தொடர்கின்ற தொழிலானை – கம்.யுத்2:16 343/2

மேல்


தொடர்கின்றதை (1)

உடம்பு உயிரை தொடர்கின்றதை ஒத்தாள் – கம்.பால:23 90/4

மேல்


தொடர்கின்றாள்-தனை (1)

தூம வெம் காட்டு எரி தொடர்கின்றாள்-தனை
சேம வில் குமரனும் விலக்கி சீறடி – கம்.ஆரண்:12 14/2,3

மேல்


தொடர்கின்றாளையும் (1)

தொல் இருள் தனை கொல தொடர்கின்றாளையும்
கொல்லலை நாசியை கொய்து நீக்கினாய் – கம்.ஆரண்:14 91/1,2

மேல்


தொடர்குவார் (1)

சோனை வார் குழல் அரக்கியர் தொடர்குவார் தொடர்ந்தால் – கம்.சுந்:2 24/3

மேல்


தொடர்குவென் (1)

வான் தொடர்குவென் என மறித்தும் கூறுவான் – கம்.கிட்:16 13/4

மேல்


தொடர்ச்சி (1)

துக்கம் இ தொடர்ச்சி என்று துறப்பரால் துணிவு பூண்டோர் – கம்.யுத்2:16 138/3

மேல்


தொடர்ச்சியின்-வாய் (1)

துறப்பான் உறுகின்ற தொடர்ச்சியின்-வாய் – கம்.ஆரண்:14 76/4

மேல்


தொடர்தர (2)

தூண்டும் இன்னலும் வறுமையும் தொடர்தர துயரால் – கம்.அயோ:2 79/1
வெம் துயர் தொடர்தர விம்மி விம்மி நீர் – கம்.அயோ:14 82/1

மேல்


தொடர்தரு (1)

தாளின் ஏலமும் தமாலமும் தொடர்தரு சாரல் – கம்.அயோ:10 2/2

மேல்


தொடர்தல் (1)

சோதியின் கிளர் நிலை தொடர்தல் ஓவின – கம்.யுத்2:16 272/2

மேல்


தொடர்தலால் (1)

கண் இலாதவன் காதல் தொடர்தலால்
பெண் அலாது பிழைத்துளதாகும் என்று – கம்.யுத்4:40 6/2,3

மேல்


தொடர்தலோடும் (1)

தொடங்கிய ஆர்ப்பின் ஓசை செவிப்புலம் தொடர்தலோடும்
இடங்கரின் வய போத்து அன்ன எறுழ் வலி அரக்கர் யாரும் – கம்.யுத்2:19 284/1,2

மேல்


தொடர்தி (1)

துடி_இடை அடையாளத்தின் தொடர்வையே தொடர்தி என்னா – கம்.சுந்:4 38/3

மேல்


தொடர்தும் (2)

சுட்டு சோர்தல் பழுது அன்றோ தொடர்தும் தேரின் சுவடு என்பார் – கம்.அயோ:6 32/4
தூரம் போதல்-முன் தொடர்தும் என்று இளையவன் தொழலும் – கம்.ஆரண்:13 76/4

மேல்


தொடர்ந்த (43)

கழி பூ தொடர்ந்த இரும் பல் கூந்தல் – ஐங் 191/2
தொடர்ந்த குவளை தூ நெறி அடைச்சி – பதி 27/2
வகை தொடர்ந்த ஆடலுள் நல்லவர் தம்முள் – பரி 7/71
மேகம் மொண்டு கொண்டு எழுந்து விண் தொடர்ந்த குன்றம் என்று – கம்.பால:3 14/3
தொடர்ந்த பூம் கலைகளும் குழலும் சோர்தர – கம்.பால:13 56/2
தொண்டை வாய்ச்சியர் நிறையொடும் நாணொடும் தொடர்ந்த
கெண்டையும் உள கிளை பயில் வண்டொடும் கிடந்த – கம்.அயோ:1 54/3,4
நின்று தொடர்ந்த நெடும் கை-தம்மை நீக்கி – கம்.அயோ:3 8/1
தொடர்ந்த பாறையில் வேய்_இனம் சொரி கதிர் முத்தம் – கம்.அயோ:10 27/2
குலமும் பாசமும் தொடர்ந்த செம் மயிர் – கம்.ஆரண்:7 42/1
சுற்றுற நோக்கினர் தொடர்ந்த சேனையில் – கம்.ஆரண்:7 103/1
ஓட்டினான் தொடர்ந்த தன்னை ஒழிவு_அற நிறைந்த தன்மை – கம்.ஆரண்:11 71/3
சூழும் ஏழ் மலை அவை தொடர்ந்த சூழல்-வாய் – கம்.ஆரண்:12 6/2
தொல் நகரத்தினும் தொடர்ந்த மா நிலத்து – கம்.ஆரண்:12 44/2
சொல்லிய அற நெறி தொடர்ந்த தோழமை – கம்.ஆரண்:13 49/2
மின்னும் சிலையார் மலை தொடர்ந்த வெயில் வெம் கானம் போயினரால் – கம்.ஆரண்:14 32/4
நல் அறம் தொடர்ந்த நோன்பின் நவை அற நோற்பல் நாளும் – கம்.கிட்:9 23/4
சொல் நிறை கேள்வியின் தொடர்ந்த மாந்தரின் – கம்.கிட்:10 116/1
கால் முதல் தொடர்ந்த நூபுரம் சிலம்ப கிண்கிணி கலையொடும் கலிப்ப – கம்.சுந்:3 76/3
தோள்-தொறும் தொடர்ந்த மகரிகை வயிர கிம்புரி வலய மா சுடர்கள் – கம்.சுந்:3 79/1
நாள்-தொறும் தொடர்ந்த தழங்கு பொன் கழலின் தகை ஒளி நெடு நிலம் தடவ – கம்.சுந்:3 79/3
கேள்-தொறும் தொடர்ந்த முறுவல் வெண் நிலவின் முக_மலர் இரவினும் கிளர – கம்.சுந்:3 79/4
கல்லொடும் தொடர்ந்த நெஞ்சம் கற்பின்-மேல் கண்டது உண்டோ – கம்.சுந்:3 112/2
இல்லொடும் தொடர்ந்த மாதர்க்கு ஏய்வன அல்ல வெய்ய – கம்.சுந்:3 112/3
தொல்லை நல் நிலை தொடர்ந்த பேர் உணர்வு அன்ன தொழிலால் – கம்.சுந்:13 29/3
தூமமும் கனலும் போல் தொடர்ந்த தோற்றத்தான் – கம்.யுத்1:3 76/4
தொன்மையின் தொடர்ந்த வாய்மை அறத்தொடும் துறந்திலோரை – கம்.யுத்1:3 136/2
தும்பி ஈட்டமும் இரதமும் புரவியும் தொடர்ந்த
அம் பொன் மா படை ஐ_இரு கோடி கொண்டு அமைந்தான் – கம்.யுத்1:5 35/1,2
துரந்து கோடலும் என்று இவை தொன்மையின் தொடர்ந்த
இரந்து கோடலின் இயற்கையும் தருமமும் எஞ்ச – கம்.யுத்1:6 8/2,3
நூல் பட தொடர்ந்த பைம் பொன் சித்திரம் நுனித்த பத்தி – கம்.யுத்1:10 14/1
சுற்றும் வாசியும் துமிந்தன அமர்_களம் தொடர்ந்த – கம்.யுத்2:15 233/4
தும்பியை முனிந்திலேன் தொடர்ந்த வாலி-தன் – கம்.யுத்2:16 277/2
எழு தொடர்ந்த படர் தோள்களால் எறிய எற்ற அற்றன எழுந்து மேல் – கம்.யுத்2:19 65/3
ஞானம் தொடர்ந்த சுடர் என்னும் ஒன்று நயனம் தொடர்ந்த ஒளியால் – கம்.யுத்2:19 255/2
ஞானம் தொடர்ந்த சுடர் என்னும் ஒன்று நயனம் தொடர்ந்த ஒளியால் – கம்.யுத்2:19 255/2
வானம் தொடர்ந்த பதம் என்னும் ஒன்று மறை நாலும் அந்தம் அறியாது – கம்.யுத்2:19 255/3
சுந்தரன் அருக்கன் என்று இ தொடக்கத்தார் தொடர்ந்த போரில் – கம்.யுத்2:19 288/2
வாரொடு தொடர்ந்த பைம் பொன் கழலினன் வருதலோடும் – கம்.யுத்3:22 124/3
சூரொடும் தொடர்ந்த தண்டை சுழற்றினான் வயிர தோளான் – கம்.யுத்3:22 124/4
தொகையுள் நின்றவர்க்கு உற்றது சொல்லி என் தொடர்ந்த
பகையில் பார்க்கின்ற பாவமும் கலுழ்ந்தது பரிவால் – கம்.யுத்3:22 200/3,4
துன்பொடும் துயிலன் ஆனான் உணர்வு இனி தொடர்ந்த பின்னே – கம்.யுத்3:24 14/2
நூல் என உடல் பொறை தொடர்ந்த நோய் என – கம்.யுத்3:27 52/2
சூரோடு தொடர்ந்த சுடர் கணைதான் – கம்.யுத்3:31 196/1
செவ்வியின் தொடர்ந்த அல்ல செப்பலை செல்வ என்னா – கம்.யுத்4:37 209/3

மேல்


தொடர்ந்தது (1)

தொல்லார் படை வந்து தொடர்ந்தது எனா – கம்.யுத்3:31 194/3

மேல்


தொடர்ந்தது-கொல் (1)

துறந்த உயிர் வந்து இடை தொடர்ந்தது-கொல் என்கோ – கம்.சுந்:4 64/3

மேல்


தொடர்ந்ததும் (1)

கொற்றதும் மானம் வந்து தொடர்ந்ததும் படர்ந்த துன்பம் – கம்.கிட்:11 93/3

மேல்


தொடர்ந்தவர் (2)

சுற்றும் வந்து படர்ந்து தொடர்ந்தவர்
எற்றுகின்றன எய்த எறிந்தன – கம்.யுத்2:19 136/1,2
தாமசத்தினை தொடர்ந்தவர் பரிந்தன தாழ்ந்தார் – கம்.யுத்4:37 117/3

மேல்


தொடர்ந்தவன் (2)

கனிக்கு அடல் கதிர் தொடர்ந்தவன் அகழியை கண்டான் – கம்.சுந்:2 144/4
தொடர்ந்தவன் உலகு சுற்றும் எயிற்றின் – கம்.யுத்1:11 25/2

மேல்


தொடர்ந்தன (5)

தொடர்ந்தன துவன்றின சூழல் யாவையும் – கம்.ஆரண்:4 1/3
தொடர்ந்தன துரந்தன படிந்து நெறி தூர – கம்.சுந்:6 18/2
தொடர்ந்தன மழை பொழி தும்பி கும்பங்கள் – கம்.யுத்2:19 47/2
ஒன்றினை ஒன்று தொடர்ந்தன ஓடை – கம்.யுத்3:20 26/3
பல்லோடு தொடர்ந்தன பாய்தலினால் – கம்.யுத்3:31 197/2

மேல்


தொடர்ந்தனர் (2)

சிறுவனை தொடர்ந்தனர் திறந்த வாயினர் – கம்.அயோ:4 173/3
தொடுத்தவர் துணிந்தவர் தொடர்ந்தனர் கிடந்தனர் துரந்த கணையால் – கம்.யுத்3:31 137/4

மேல்


தொடர்ந்தனர்களால் (1)

தூரும்-வகை தூவினர் துரந்தனர்கள் எய்தனர் தொடர்ந்தனர்களால் – கம்.யுத்3:31 146/4

மேல்


தொடர்ந்தனரால் (1)

தூபத்தின் உயிர்ப்பர் தொடர்ந்தனரால் – கம்.யுத்3:20 73/4

மேல்


தொடர்ந்தனென் (1)

தொடுத்த வெம் பகழி தூவி தொடர்ந்தனென் விரைந்து சென்று – கம்.ஆரண்:11 65/3

மேல்


தொடர்ந்தாய் (1)

பிறந்தாய் என்னை பின்பு தொடர்ந்தாய் பிரிவு அற்றாய் – கம்.யுத்3:22 210/3

மேல்


தொடர்ந்தார் (7)

ஒருவரை ஒருவர் தொடர்ந்தார் உயர் தலை உடைய உருண்டார் – கம்.சுந்:7 25/3
தொல்லர் தொடர்ந்தார் – கம்.சுந்:13 44/4
தூம கண்ணனும் அனுமனும் எதிரெதிர் தொடர்ந்தார்
தாமத்து அங்கதன் மாபெரும்பக்கனை தடுத்தான் – கம்.யுத்3:20 49/1,2
வலம்கொடு தொடர்ந்தார் தம்மை மன்னனை கா-மின் யாதும் – கம்.யுத்3:28 15/3
தூதர் கூறிட திசை-தொறும் திசை-தொறும் தொடர்ந்தார்
ஓத வேலையின் நாயகர் எவரும் வந்து உற்றார் – கம்.யுத்3:30 32/1,2
தோழம் மா மதில் இலங்கை மால் வேட்டம் மேல் தொடர்ந்தார் – கம்.யுத்3:31 18/4
சொரிந்தார் குடல் துமிந்தார் தலை கிடந்தார் எதிர் தொடர்ந்தார் – கம்.யுத்3:31 111/4

மேல்


தொடர்ந்தார்க்கு (1)

நன்மையின் தொடர்ந்தார்க்கு உண்டோ கேடு நான்முகத்தோன் ஆதி – கம்.யுத்1:3 136/1

மேல்


தொடர்ந்தால் (1)

சோனை வார் குழல் அரக்கியர் தொடர்குவார் தொடர்ந்தால்
ஏனை நாகியர் அரு நட கிரியை ஆய்ந்திருப்பார் – கம்.சுந்:2 24/3,4

மேல்


தொடர்ந்தாள் (1)

துனி இருந்த வல் மனத்தினள் தோகையை தொடர்ந்தாள்
கனி இரும் பொழில் காத்து அயல் இருந்தவன் கண்டான் – கம்.ஆரண்:6 84/3,4

மேல்


தொடர்ந்தான் (9)

தொகுத்த கோடி வெம் படை கொண்டு துன்முகன் தொடர்ந்தான் – கம்.கிட்:12 13/4
தோடு இவர்ந்த தார் கிரி புரை துமிந்தனும் தொடர்ந்தான் – கம்.கிட்:12 15/4
சொன்ன மூன்றினுள் நடுவணது அகழியை தொடர்ந்தான் – கம்.சுந்:2 143/4
சுற்றும் நெடும் தேர் ஓட்டி தொடர்ந்தான் தொடரும் துறை காணான் – கம்.சுந்:8 46/3
சூல படை தொடுவான்-தனை இமையாத முன் தொடர்ந்தான்
ஆலத்தினும் வலியானும் வந்து எதிரே புகுந்து அடர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 169/1,2
சூல படையானிடை வந்து தொடர்ந்தான்
ஆலத்தினும் வெய்யவன் அங்கதன் அங்கு ஓர் – கம்.யுத்2:18 247/1,2
சொன்ன மைந்தனும் தன் பெரும் கோயிலை தொடர்ந்தான்
மன்னன் ஆணையின் போயினன் மகோதரன் வந்தான் – கம்.யுத்3:22 184/2,3
தத்தா ஒரு தடம் தேரினை தொடர்ந்தான் சரம் தலை-மேல் – கம்.யுத்3:27 122/3
துன்னு மா தவர் சூழ்தர எதிர் கொள்வான் தொடர்ந்தான் – கம்.யுத்4:41 33/4

மேல்


தொடர்ந்திட (1)

சூழும் வெம் சுடர் தொடர்ந்திட யாவரும் தொடரா – கம்.சுந்:13 35/1

மேல்


தொடர்ந்திலா (1)

துயரும் அஞ்சி முன் தொடர்ந்திலா தொல் குடி பிறந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 90/4

மேல்


தொடர்ந்திலீர் (1)

துன்ன_அரு நெறியின் வந்து தொடர்ந்திலீர் துஞ்சினீரோ – கம்.யுத்2:17 44/4

மேல்


தொடர்ந்து (101)

வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து
ஈர்ந்து நிலம் தோயும் இரும் பிடி தட கையின் – சிறு 18,19
மணி தொடர்ந்து அன்ன ஒண் பூ கோதை – மது 438
சிறு மணி தொடர்ந்து பெரும் கச்சு நிறீஇ – நற் 220/1
பொன் தொடர்ந்து அன்ன தகைய நன் மலர் – நற் 221/3
பகை தொடர்ந்து கோதை பரியூஉ நனி வெகுண்டு – பரி 7/72
துள்ளுநர் காண்-மார் தொடர்ந்து உயிர் வௌவலின் – கலி 4/5
தொடர்ந்து செல் அமையத்து துவன்று உயிர் உணீஇய – கலி 105/21
தொடர்ந்து போவன தோகை மஞ்ஞையே – கம்.பால:2 52/4
நூல் வரை தொடர்ந்து பயத்தொடு பழகி நுணங்கிய நுவல அரும் உணர்வே – கம்.பால:3 7/3
சோர ஒன்றை ஒன்று முன் தொடர்ந்து சீறு இடங்கா மா – கம்.பால:3 17/3
சுண்ணம் அ குழிகளை தொடர்ந்து தூர்ப்பன – கம்.பால:3 43/4
துனி அறு முனிவரர் தொடர்ந்து சூழ்வர – கம்.பால:5 64/2
சொன்ன மா தவன் தொடர்ந்து சாயை பால் – கம்.பால:6 21/3
முலை கோட்டு விலங்கு என்று தொடர்ந்து அணுகி முன் நின்ற – கம்.பால:12 17/3
உடன் தொடர்ந்து போன ஆவி வந்தவா என் உள்ளமே – கம்.பால:13 52/4
துணைத்த தாமரை நோவ தொடர்ந்து அடர் – கம்.பால:14 32/1
சுரி குழல் படிய வேற்று பிடியொடும் தொடர்ந்து செல்ப – கம்.பால:14 61/4
தேனொடு மிஞிறும் வண்டும் தும்பியும் தொடர்ந்து செல்ல – கம்.பால:14 68/3
தொழுது இரண்டு அருகும் அன்பு உடைய தம்பியர் தொடர்ந்து
அழிவு இல் சிந்தையின் உவந்து ஆடல் மாமிசை வர – கம்.பால:20 29/1,2
வரம்பு_அறு சும்மை தீம் சொல் மடந்தையர் தொடர்ந்து சூழ்ந்தார் – கம்.பால:22 22/4
துனி வரு புலன் என தொடர்ந்து தோற்கலா – கம்.அயோ:1 22/2
தொடர்ந்து என துயர்கொண்டு சோரும் நெஞ்சன் – கம்.அயோ:3 7/2
கைதொழுது அரச வெள்ளம் கடல் என தொடர்ந்து சுற்ற – கம்.அயோ:3 86/2
திரை பெரும் கடல் என தொடர்ந்து பின் செல – கம்.அயோ:4 180/2
பொரு_அரும் துயரினன் தொடர்ந்து போகின்றான் – கம்.அயோ:4 187/2
நறியன தொடர்ந்து சென்று நடந்தனள் நவையின் நீங்கும் – கம்.அயோ:6 5/3
தொடர்ந்து பாணரின் தூங்கு_இசை முரன்றன தும்பி – கம்.அயோ:9 43/4
விண் தொடர்ந்து விலக்குவ போல்வன – கம்.அயோ:11 29/3
தூய அந்தணர்களும் தொடர்ந்து சூழ்வர – கம்.அயோ:12 53/3
தோன்றலை அ வழி தொடர்ந்து சென்றன – கம்.அயோ:13 5/2
பூண்டவன் தொடர்ந்து பின்னே போந்தவன் பொழுது நீத்தது – கம்.அயோ:13 41/3
துன்னி மார்பு உற தொடர்ந்து புல்லினார் – கம்.அயோ:14 90/3
தோளில் வெம் சிலை இடம் கொடு தொடர்ந்து சுடர் வாய் – கம்.ஆரண்:1 20/2
தோளொடு தோள் செல தொடர்ந்து நோக்குறின் – கம்.ஆரண்:6 9/3
மின்னொடு தொடர்ந்து செல்லும் மேகம் போல் மிதிலை வேந்தன் – கம்.ஆரண்:6 62/3
கச்சும் வாளும் தம் கால் தொடர்ந்து ஈர்வன காணார் – கம்.ஆரண்:7 139/1
தூர்த்த செம் சரம் திசை-தொறும் திசை-தொறும் தொடர்ந்து
போர்த்த வெம் சினத்து அரக்கரை புரட்டின புவியில் – கம்.ஆரண்:8 13/3,4
துறை-தொறும் தொடர்ந்து நின்று சமீரணன் துடைப்ப-மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 15/4
சொல் என்று என் வாயில் கேட்டார் தொடர்ந்து ஏழு சேனையோடும் – கம்.ஆரண்:10 64/1
அ காலமும் வேள்வியின் அன்று தொடர்ந்து
இ காலும் நலிந்தும் ஓர் ஈறு பெறான் – கம்.ஆரண்:11 42/1,2
பொன் நிலை மானின் பின் தொடர்ந்து போகிய – கம்.ஆரண்:13 60/2
சொன்ன அரக்கன் இருக்கும் இடம் துருவி அறிதும் தொடர்ந்து என்ன – கம்.ஆரண்:14 32/3
ஊக வெம் சேனை சூழ அறம் தொடர்ந்து உவந்து வாழ்த்த – கம்.கிட்:3 30/2
தொடர்ந்து நும் பணியின் தீர்ந்தால் அதுவும் நும் தொழிலே அன்றோ – கம்.கிட்:11 56/2
கை தொடர்ந்து அயல் செல காதல் முன் செல – கம்.கிட்:11 123/4
திடல் எலாம் தொடர்ந்து செல்ல சேண் விசும்பு ஒதுங்க தெய்வ – கம்.சுந்:1 31/3
பூதங்கள் தொடர்ந்து புகழ்ந்தன பூசுரேசர் – கம்.சுந்:1 61/3
தூய வெண் மதியம் ஒத்த தோகையை தொடர்ந்து சுற்றி – கம்.சுந்:3 147/2
துன் இரும் கானும் யாறும் மலைகளும் தொடர்ந்து நாடி – கம்.சுந்:4 78/2
சுந்தர தோளனை தொடர்ந்து காத்து போய் – கம்.சுந்:5 38/3
சொன்ன குரங்கை யானே பிடிப்பென் கடிது தொடர்ந்து என்றான் – கம்.சுந்:8 51/3
சேகு உற வினையின் செய்த தீமையும் தொடர்ந்து செல்ல – கம்.சுந்:10 13/2
தோகையர் மனமும் தொக்க தும்பியும் தொடர்ந்து சுற்ற – கம்.சுந்:10 13/4
தொடர்ந்து சென்று உலகம் மூன்றும் துருவினென் ஒழிவுறாமல் – கம்.சுந்:10 23/3
கரிந்து சிந்திட கடும் கனல் தொடர்ந்து உடல் கதுவ – கம்.சுந்:13 27/1
தூய நல் அறனும் என்று இங்கு இனையன தொடர்ந்து காப்ப – கம்.சுந்:14 38/2
போயின குரங்கினை தொடர்ந்து போய் இவண் – கம்.யுத்1:2 21/1
கூடும் வெம் பொறி கொடும் கனல் தொடர்ந்து என கொளுந்த – கம்.யுத்1:6 19/1
துமிந்த துண்டமும் பல பட துரந்தன தொடர்ந்து
திமிங்கிலங்களும் திமிங்கிலகிலங்களும் சிதறி – கம்.யுத்1:6 20/3,4
பெரும் புற கடலையும் தொடர்ந்து பின் செல்வ – கம்.யுத்1:6 47/4
ஆசை கொண்டன போல் தொடர்ந்து ஆடிய – கம்.யுத்1:8 58/2
தோன்றினன் உலகு என தொடர்ந்து நின்றன – கம்.யுத்2:15 106/3
தொடர்ந்து போம் பழியினோடும் தூக்கிய கரங்களோடும் – கம்.யுத்2:16 2/3
தோளொடு தோள் செல தொடர்ந்து நோக்குறின் – கம்.யுத்2:16 106/1
கரம் குடைந்தன தொடர்ந்து போய் கொய் உளை கடு மா – கம்.யுத்2:16 217/1
சுற்றி ஆர்த்தது சுமித்திரை சிங்கத்தை தொடர்ந்து – கம்.யுத்2:16 242/4
சுற்றும் ஓடுவ தொடர்ந்து இடை துணித்திட தொகையாய் – கம்.யுத்2:16 246/3
மண்டலம் தொடர்ந்து மண் வயங்க வந்தது ஓர் – கம்.யுத்2:16 274/3
தொடர்ந்து நோயொடும் துணை மருப்பு இழந்து தம் காத்திரம் துணி ஆகி – கம்.யுத்2:16 314/3
நாண் எறிந்து முறைமுறை தொடர்ந்து கடல் உலகம் யாவையும் நடுக்கினான் – கம்.யுத்2:19 61/4
துறை-தொறும் தொடர்ந்து வானம் வெளி அற துவன்றி வீழும் – கம்.யுத்2:19 97/3
இரியல்போவன தொடர்ந்து அயல் இன படை கிடைந்த – கம்.யுத்3:20 63/3
மேல் கடுந்து எழுந்த தூளி விசும்பின்-மேல் தொடர்ந்து வீச – கம்.யுத்3:22 9/2
தொடர்ந்து சென்றது கொற்றம் அன்று இளவற்கு தோற்றான் – கம்.யுத்3:22 82/3
தெருள் உற தொடர்ந்து வீசி செல்வன தேவர் காண – கம்.யுத்3:22 144/2
சுழித்து எறி ஊழி காலத்து உரும் என தொடர்ந்து தோன்ற – கம்.யுத்3:22 148/1
வகையாது தொடர்ந்து ஒரு மான் முதலா – கம்.யுத்3:23 16/2
பொழிந்தன மீன் தொடர்ந்து எழுந்த பொருப்பு_இனமும் தரு குலமும் பிறவும் பொங்கி – கம்.யுத்3:24 33/2
கடல் முன்னே நிமிர்ந்து ஓட கால் பின்னே தொடர்ந்து ஓட கடிதின் செல்வான் – கம்.யுத்3:24 35/1
மூ-வகை உலகினுள்ளார் உவகையால் தொடர்ந்து மொய்த்தார் – கம்.யுத்3:24 42/2
சொன்னதும் உண்டு போன சுவடு உண்டு தொடர்ந்து செல்லின் – கம்.யுத்3:26 52/2
துன்னும் துறை நீர் நிறை வாவி தொடர்ந்து
அன்னங்கள் படிந்தனவாம் எனலாய் – கம்.யுத்3:27 24/3,4
தொடர்ந்து போய் அயோத்தி-தன்னை கிளையொடும் துணிய நூறி – கம்.யுத்3:27 70/3
வானினும் தொடர்ந்து கொல்வென் மருந்தினும் உய்யமாட்டீர் – கம்.யுத்3:27 82/4
அறத்தாறு அழிவு உளது ஆம் என அறிவும் தொடர்ந்து அணுகா – கம்.யுத்3:27 141/1
ஊழி கனல் ஒரு-பால் அதன் உடனே தொடர்ந்து உடற்றும் – கம்.யுத்3:27 154/1
சொல்லி என் பலவும் நீ நின் இருக்கையை தொடர்ந்து தோளில் – கம்.யுத்3:28 12/1
மேக்கு உயர்ந்து அமரர் வெள்ளம் அள்ளியே தொடர்ந்து வீசும் – கம்.யுத்3:28 59/3
யாவரும் உடனே தொடர்ந்து ஏகினார் – கம்.யுத்3:29 24/2
தொலைவு அரும் தானை மேன்மேல் எழுந்தது தொடர்ந்து சுற்ற – கம்.யுத்3:30 5/2
உறக்கம் தீர்ந்தனன் உறைகின்றது இவர் தொடர்ந்து ஒறுக்க – கம்.யுத்3:30 22/4
வருவரேல் உடன் கடல்களும் தொடர்ந்து பின் வருமால் – கம்.யுத்3:31 12/4
குன்று வந்து சூழ் வளைந்த போல் தொடர்ந்து கூடலும் – கம்.யுத்3:31 76/2
சண்ட போர் அரக்கர்-தம்மை தொடர்ந்து கொன்று அமைந்த தன்மை – கம்.யுத்3:31 222/2
மண்களில் தொடர்ந்து வானில் பிடித்து வள் உகிரின் மான – கம்.யுத்4:34 23/3
தும்பியை தொலைத்தது என்ன தொலைக்குவென் தொடர்ந்து நின்ற – கம்.யுத்4:37 9/2
இனம் தொடர்ந்து உடன் வர ஏகினாள் என்ப – கம்.யுத்4:38 12/3
கொண்டனர் ஏற்றி வான மடந்தையர் தொடர்ந்து கூட – கம்.யுத்4:40 34/2
புண்ணும் நீக்கினை தமையனை தொடர்ந்து உடன் போந்தாய் – கம்.யுத்4:40 112/4
சோர்வு இலாது யாம் காண்குறும் அளவையும் தொடர்ந்து
பேரவே அருள் என்றனர் உள் அன்பு பிணிப்பார் – கம்.யுத்4:41 12/3,4
சுந்தரியர் என பலரும் கை தலையில் பெய்து இரங்கி தொடர்ந்து செல்ல – கம்.யுத்4:41 68/2

மேல்


தொடர்ந்துபோய் (1)

ஈண்டு இதுவே தொடர்ந்துபோய் இலங்கை வேந்தனை – கம்.சுந்:12 18/3

மேல்


தொடர்ந்தும் (1)

நிறைந்தும் உறழ்ந்தும் நிமிர்ந்தும் தொடர்ந்தும்
விடியல் வியல் வானம் போல பொலியும் – பரி 19/82,83

மேல்


தொடர்ந்தேம் (1)

தொடர்ந்தேம் எருது தொழில் செய்யாது ஓட – பரி 20/62

மேல்


தொடர்ந்தோய் (1)

சொன்ன மெய் மொழி சொல்லுதி மெய்ம்மை தொடர்ந்தோய் – கம்.சுந்:5 78/4

மேல்


தொடர்ந்தோர் (2)

தூயவர் அல்லர் சொல்லின் தொல் நெறி தொடர்ந்தோர் என்றாள் – கம்.ஆரண்:12 52/2
சொல்லில் அங்கு ஓர் சதகோடி தொடர்ந்தோர்
வில் இலங்கு படையோர் புடை விம்ம – கம்.யுத்1:11 11/3,4

மேல்


தொடர்ந்தோன் (1)

தோன்றுகின்றவன் சுடேணன் மூதறிவொடு தொடர்ந்தோன் – கம்.யுத்1:11 32/4

மேல்


தொடர்ப்படுத்த (1)

தொக்க தோள் உற தொடர்ப்படுத்த நாள் – கம்.கிட்:3 48/2

மேல்


தொடர்பு (12)

தொடர்பு யாங்கு விட்டனை நோகோ யானே – நற் 108/9
விடர் அளை வீழ்ந்து உக்கு ஆங்கு தொடர்பு அற – நற் 116/8
தொடர்பு நீ வெஃகினை ஆயின் என் சொல் – நற் 290/4
செறி நிரை பெண் வல் உறழ்பு யாது தொடர்பு என்ன – பரி 20/44
புறக்கொடையே பழி தூற்றும் புல்லியார் தொடர்பு போல் – கலி 25/16
ஒல்கத்து நல்கிலா உணர்வு இலார் தொடர்பு போல் – கலி 25/20
பிரிந்த-கால் பிறர்க்கு உரைக்கும் பீடு இலார் தொடர்பு போல் – கலி 25/24
முகிழ் செய முள்கிய தொடர்பு அவள் உண்கண் – கலி 125/9
நலம் செல நல்கிய தொடர்பு அவள் சாஅய் – கலி 125/13
படாஅமை செய்தான் தொடர்பு
கனவினான் காணிய கண்படா ஆயின் – கலி 147/56,57
தொன்மை மாக்களின் தொடர்பு அறியலரே – புறம் 165/5
துன்ப விளையாட்டு இதுவேயும் நின்னை துன்பம் தொடர்பு இன்மை – கம்.யுத்3:22 223/1

மேல்


தொடர்பும் (1)

தொடர்பும் தேயுமோ நின்-வயினானே – குறு 42/4

மேல்


தொடர்புள் (1)

தொடர்புள் இனையவை தோன்றின் விசும்பில் – கலி 41/37

மேல்


தொடர்பே (5)

மலி திரை சேர்ப்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – நற் 63/11
நாடு கெழு வெற்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – நற் 282/9
அன்பு உறு காமம் அமைக நம் தொடர்பே – நற் 389/11
ஓங்கு மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – குறு 373/8
அணி மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – அகம் 272/19

மேல்


தொடர்வ (3)

புன் உற தொடர்வ மேனி புலால் உற கடிது போவ – கம்.சுந்:2 35/2
சொல தகா துன்னிமித்தங்கள் எங்கணும் வர தொடர்வ தொல் நாள் – கம்.யுத்1:2 95/1
பார்ப்பது என் நெடும் பழி வந்து தொடர்வ தன் முன்னம் – கம்.யுத்4:32 30/3

மேல்


தொடர்வதின் (1)

கோள் இரண்டு சுடரும் தொடர்வதின் குறுகலும் – கம்.ஆரண்:1 42/4

மேல்


தொடர்வது (3)

தூயவை துணிந்த போது பழி வந்து தொடர்வது உண்டோ – கம்.யுத்2:16 137/4
சூலம் கொண்டு ஓடி வேலை தொடர்வது ஓர் தோற்றம் தோன்ற – கம்.யுத்2:16 157/2
தும்பியை தொடர்வது அல்லால் குரங்கினை சுளிவது உண்டோ – கம்.யுத்3:27 97/2

மேல்


தொடர்வதே (1)

தொடர்வதே நலம் ஆம் என படி மிசை சுற்றி – கம்.ஆரண்:13 84/1

மேல்


தொடர்வல் (1)

உன்னை யான் தொடர்வல் என்னை தொடரும் இ உலகம் என்றால் – கம்.யுத்1:12 38/3

மேல்


தொடர்வன (2)

ஓடுகின்றன உயிரையும் தொடர்வன ஒத்த – கம்.ஆரண்:7 80/4
தொல் வன் மாரியின் தொடர்வன சுடு சரம் துரந்தான் – கம்.யுத்2:15 196/4

மேல்


தொடர்வார்கள் (1)

அறிந்து இடை அரக்கர் தொடர்வார்கள் உளராமேல் – கம்.சுந்:5 4/1

மேல்


தொடர்வாள் (2)

மின்னை ஏய் இடை நுடங்கிட விரைந்து தொடர்வாள்
அன்னையே அனைய அன்பின் அறவோர்கள் தமை விட்டு – கம்.ஆரண்:1 39/2,3
சுடரும் வெள் வளை தோளி தன் கொழுநனை தொடர்வாள்
உடரும் அங்கமும் கண்டு கொண்டு ஒரு வழி உய்ப்பாள் – கம்.யுத்3:20 62/1,2

மேல்


தொடர்வாளும் (1)

சூழற்கே தன் கிள்ளையை ஏவி தொடர்வாளும் – கம்.பால:17 24/4

மேல்


தொடர்வான் (1)

வஞ்சம் இல்லா மனத்தானை வானில் தொடர்வான் மனம் வலித்தார் – கம்.அயோ:6 23/4

மேல்


தொடர்வு (4)

தன்னொடும் தொடர்வு இலாதேம் என்னவும் தவிராள் தான் இ – கம்.ஆரண்:6 62/1
தூளியின் படலை வந்து தொடர்வு உற மரமும் தூறும் – கம்.ஆரண்:7 58/1
தூசு தொடர் ஊசல் நனி வெம்மை தொடர்வு உற்றே – கம்.கிட்:10 71/2
புண் தொடர்வு அகற்றிய புயத்தினொடு புக்கேன் – கம்.சுந்:5 7/1

மேல்


தொடர்வுற்றார் (1)

துறந்தான் என்னா உம்பர் துணுக்கம் தொடர்வுற்றார்
அறம்தான் அஞ்சி கால் குலைய தான் அறியாதே – கம்.யுத்4:37 131/2,3

மேல்


தொடர்வையே (1)

துடி_இடை அடையாளத்தின் தொடர்வையே தொடர்தி என்னா – கம்.சுந்:4 38/3

மேல்


தொடர்வோன் (1)

சொன்னார் அவர் சொல் செவியில் தொடர்வோன்
இன்னாத மனத்தின் இலங்கையர்_கோன் – கம்.யுத்3:21 3/1,2

மேல்


தொடர (43)

பிற தொழின பின்_பின் தொடர
செறி வினை பொலிந்த செம் பூ கண்ணியர் – பரி 22/20,21
கடிப்பு இகு காதில் கனம் குழை தொடர
மிளிர் மின் வாய்ந்த விளங்கு ஒளி நுதலார் – பரி 23/33,34
செம்மை சேர் முனிவரன் தொடர சென்றனர் – கம்.பால:5 42/3
பொருள தரும் முனிவரும் தொடர போயினன் – கம்.பால:5 50/3
பிலம் புக நில கிரிகள் பின் தொடர வந்தாள் – கம்.பால:7 29/4
தூவி அன்னம் தம் இனம் என்று நடை கண்டு தொடர
கூவும் மென் குயில் குதலையர் குடைந்த தண் புனல்-வாய் – கம்.பால:9 9/1,2
போனவர் போனவர் தொடர போக்கினாள் – கம்.பால:19 26/3
பொழிந்த காதல் தொடர பொருள் எலாம் – கம்.பால:21 53/2
உவந்த மைந்தர்கள் மடந்தையர் உழைஉழை தொடர
சுமந்திரன் தடம் தேர் மிசை சுந்தர திரள் தோள் – கம்.அயோ:1 71/2,3
சோக விடம் தொடர துணுக்கம் எய்தா – கம்.அயோ:3 15/2
துன்னும் கானம் தொடர துணிவதோ – கம்.அயோ:4 19/3
இடியின் தொடர கடல் ஏழும் மடுத்து இ ஞால – கம்.அயோ:4 115/3
மயங்கி ஏங்கினர் வயின்வயின் வரம்பு இலர் தொடர
இயங்கு பல் உயிர்க்கு ஓர் உயிர் என நின்ற இராமன் – கம்.அயோ:4 212/2,3
கைகள் நீர் பரந்து கால் தொடர கண் உகும் – கம்.அயோ:5 2/1
தேவியும் இளவலும் தொடர செல்வனை – கம்.அயோ:5 20/1
தோள் முதற்கு அமைந்த வில்லான் மறையவர் தொடர போனான் – கம்.அயோ:8 24/2
காண்தகு கரிகளும் தொடர காலினே – கம்.அயோ:12 58/4
சுற்றி வாரண உரி தொகுதி நீவி தொடர
கொற்றம் மேவு திசை யானையின் மணி குலமுடை – கம்.ஆரண்:1 14/2,3
சொல்லும் எல்லையில் முகந்து உயர் விசும்பு தொடர – கம்.ஆரண்:1 19/4
போக முனி சிந்தை தொடர கடிது போனான் – கம்.ஆரண்:3 59/4
தோற்றிய வில்லொடும் தொடர மீமிசை – கம்.ஆரண்:7 131/2
துண்ணெனும் அ உரை தொடர தோகையும் – கம்.ஆரண்:13 63/1
இருள்நிலை புறத்தின்-காறும் உலகு எங்கும் தொடர இ குன்று – கம்.கிட்:3 25/2
தொடர மற்றவன் சுளியும் என்று அலால் – கம்.கிட்:3 45/3
என்ன மற்று இனைய கூறி ஏகு அவன் தொடர என்றான் – கம்.கிட்:9 27/1
உருப்பசி உடைவாள் எடுத்தனள் தொடர மேனகை வெள்ளடை உதவ – கம்.சுந்:3 75/1
தொளை உறு புழை வேய் தூங்கு இசை கானம் துயலுறாது ஒரு நிலை தொடர
இளையவர் மிடறும் இ நிலை இசைப்ப கின்னரர் முறை நிறுத்து எடுத்த – கம்.சுந்:3 84/1,2
மந்தர கீதத்து இசை பதம் தொடர வகை உறு கட்டளை வழாமல் – கம்.சுந்:3 86/3
சோலையின் தொழுதி கற்பக தருவும் நிதிகளும் கொண்டு பின் தொடர
பாலின் வெண் பரவை திரை கரும் கிரி-மேல் பரந்து என சாமரை பதைப்ப – கம்.சுந்:3 89/2,3
ஒன்றுற விழுந்த உருமை தொடர ஓடா – கம்.யுத்1:12 22/1
பின் தொடர வந்து இரு கர துணை பிடித்தான் – கம்.யுத்1:12 22/4
கங்க சாலம் தொடர கடல் செலூஉம் – கம்.யுத்2:15 52/3
தூயன சுமந்து பின் தொடர சுற்று ஒளிர் – கம்.யுத்2:15 105/2
ஆடவர்க்கு அரசனும் தொடர அ வழி – கம்.யுத்2:16 303/1
வந்தேன் தொடர மத களிறே வந்தேனால் – கம்.யுத்2:17 86/4
மிக்கான் அடல் வீடணன் மெய் தொடர
புக்கான் அவன் வந்து புகுந்த களம் – கம்.யுத்2:18 85/3,4
தொடர ஆற்றலள் நெடிது உயிர்த்து ஆர் உயிர் துறந்தாள் – கம்.யுத்3:20 62/4
ஆள் முதல் தானையோடும் அனைவரும் தொடர போனான் – கம்.யுத்3:21 9/3
எண்ணுதும் தொடர எய்த கோல் என எண்ணலுற்றார் – கம்.யுத்3:31 219/2
சொற்றனன் சாம்பன் வீரன் அனுமனை தொடர புல்லி – கம்.யுத்4:32 46/2
துதையும் குங்கும தோளொடு தோளிடை தொடர
புதை இருள் பகை குண்டலம் அனையவை பொலிய – கம்.யுத்4:35 11/2,3
துறத்தல் ஆற்று உறு ஞான மா கடும் கணை தொடர
அறத்து அலாது செல்லாது நல் அறிவு வந்து அணுக – கம்.யுத்4:37 124/1,2
தூர்க்கின்ற மலர் மாரி தொடர போய் பாற்கடலில் தூய் நீர் ஆடி – கம்.யுத்4:37 198/2

மேல்


தொடரலுற்றான் (1)

சுந்தர தோளினான் அ மானினை தொடரலுற்றான் – கம்.ஆரண்:11 69/4

மேல்


தொடரா (2)

சூழும் வெம் சுடர் தொடர்ந்திட யாவரும் தொடரா
ஆழி வெம் சினத்து ஆண்_தொழில் இராவணன் மனையில் – கம்.சுந்:13 35/1,2
துப்பு ஒப்பது ஒர் கணை கூட்டினன் துரந்தான் இடை தொடரா
எ பொன் பெரும் படையும் புக விழுங்குற்றது ஒர் இமைப்பின் – கம்.யுத்3:27 158/3,4

மேல்


தொடரா-முனம் (1)

தூங்கு தன் செவியில் தொடரா-முனம்
ஏங்கினாள் இளைத்தாள் திகைத்தாள் மனம் – கம்.அயோ:4 8/2,3

மேல்


தொடரா-வகை (1)

கண் மேல் ஒளியும் தொடரா-வகை தான் கடாவி – கம்.ஆரண்:13 36/2

மேல்


தொடராக (1)

தொடர் தொடராக வலந்து படர் செய்யும் – கலி 97/18

மேல்


தொடராத (1)

தொழுவாய் உணர்ச்சி தொடராத தன்மை உருவாய் மறைந்து துயரால் – கம்.யுத்2:19 252/3

மேல்


தொடராமல் (1)

உடைத்து போதுமால் அவர் தொடராமல் என்று உரைத்த – கம்.யுத்3:31 29/2

மேல்


தொடரி (3)

தொடுத்த போல தூங்குபு தொடரி
கீழ் தாழ்வு அன்ன வீழ் கோள் பலவின் – குறு 257/2,3
புதல் மிசை நறு மலர் கவின் பெற தொடரி நின் – ஐங் 463/1
மனை விளக்கு உறுத்து மாலை தொடரி
கனை இருள் அகன்ற கவின் பெறு காலை – அகம் 86/4,5

மேல்


தொடரியொடு (1)

வள்ளத்து இடும் பால் உள் உறை தொடரியொடு
களவு புளி அன்ன விளை – புறம் 328/7,8

மேல்


தொடருதலும் (1)

சொரிவு அமைப்பது அரிது ஆய மழை கண்ணாள் தொடருதலும் துணுக்கம் எய்தா – கம்.யுத்4:41 69/3

மேல்


தொடரும் (14)

சுற்றிய சீரையன் தொடரும் தம்பியன் – கம்.அயோ:4 165/1
நீள் எழு தொடரும் நெடு வாயிலை – கம்.கிட்:11 32/2
தோள்களால் பலர் சுடர் விழியால் பலர் தொடரும்
கோள்களால் பலர் குத்துகளால் பலர் தம் தம் – கம்.சுந்:7 34/2,3
சுரர் நடுக்கு உற அமுது கொண்டு எழுந்த நாள் தொடரும்
உரகர் ஒத்தனர் அனுமனும் கலுழனே ஒத்தான் – கம்.சுந்:7 48/3,4
சுற்றும் நெடும் தேர் ஓட்டி தொடர்ந்தான் தொடரும் துறை காணான் – கம்.சுந்:8 46/3
தோடு சீறு அடி விழி மனம் கையொடு தொடரும்
ஆடல் நோக்குறின் அரும் தவ முனிவர்க்கும் அமைந்த – கம்.சுந்:12 46/2,3
சொரிகின்ற சுடரின் சும்மை விசும்புற தொடரும் தோற்றம் – கம்.யுத்1:10 9/2
உன்னை யான் தொடர்வல் என்னை தொடரும் இ உலகம் என்றால் – கம்.யுத்1:12 38/3
சூழ் இரும் திசைகளை தொடரும் தொல் கொடி – கம்.யுத்2:15 101/2
ஆரொடும் தொடரும் என்பது அறிந்திலென் அதனை ஐய – கம்.யுத்3:26 76/3
எனையன தொடரும் என்பது உணர்கிலேன் இறப்பும் காணேன் – கம்.யுத்3:26 77/4
துணியுண்டவர் உடல் சிந்தின சுடர்கின்றன தொடரும்
திணி கொண்டலினிடை மின் குலம் மிளிர்கின்றன சிவண – கம்.யுத்3:31 112/3,4
தோற்பென் என்னினும் புகழ் நிற்கும் தருமமும் தொடரும்
ஆர்ப்பர் நல்லவர் அடைக்கலம் புகுந்தவன் அழிய – கம்.யுத்4:32 30/1,2
சுருள் ஒரு திசை ஒரு திசை மழை தொடரும்
உருள் ஒரு திசை ஒரு திசை உரும் முரலும் – கம்.யுத்4:37 92/2,3

மேல்


தொடரூஉ (1)

ஆயத்துடன் நில்லாள் ஆங்கு அவன் பின் தொடரூஉ
தாய் அ திறம் அறியாள் தாங்கி தனி சேறல் – பரி 11/111,112

மேல்


தொடல் (2)

சிறு கண் யானை நிலம் தொடல் செல்லா – ஐங் 327/2
தாலியை தொடல் என்னும் மற்று ஓர் தலை – கம்.யுத்3:29 21/4

மேல்


தொடலும் (1)

தொழலும் தொழுதான் தொடலும் தொட்டான் – கலி 55/19

மேல்


தொடலை (18)

தொடலை வாளர் தொடுதோல் அடியர் – மது 636
பூவுடன் நெறிதரு தொடலை தைஇ – நற் 138/7
வெண் போழ் தைஇய அலங்கல் அம் தொடலை
மறுகு உடன் கமழும் மாலை – நற் 169/8,9
சுனை பூ குற்றும் தொடலை தைஇயும் – நற் 173/1
அலங்கல் அம் தொடலை அன்ன குருளை – நற் 383/2
சுனை பூ குற்று தொடலை தைஇ – குறு 142/1
தொடலை ஆயமொடு தழூஉ_அணி அயர்ந்தும் – குறு 294/2
சுனை பூ குவளை தொடலை தந்தும் – குறு 346/4
தூவலின் நனைந்த தொடலை ஒள் வாள் – ஐங் 206/3
தொடலை தைஇய மடவரல் மகளே – ஐங் 361/3
அரி பெய் சிலம்பின் ஆம்பல் அம் தொடலை
அரம் போழ் அம் வளை பொலிந்த முன்கை – அகம் 6/1,2
பூ கெழு தொடலை நுடங்க எழுந்து_எழுந்து – அகம் 28/9
ஒள் இலை தொடலை தைஇ மெல்லென – அகம் 105/2
தொடலை ஆயமொடு கடல் உடன் ஆடியும் – அகம் 110/6
பல் குழை தொடலை ஒல்கு-வயின் ஒல்கி – அகம் 390/7
தொடலை ஆகவும் கண்டனம் இனியே – புறம் 271/4
தொடலை அல்குல் தொடி தோள் மகளிர் – புறம் 339/6
அம் பூ தொடலை அணி தழை அல்குல் – புறம் 341/2

மேல்


தொடலைக்கு (1)

தொடலைக்கு உற்ற சில பூவினரே – ஐங் 187/5

மேல்


தொடலையும் (2)

வள் இதழ் நெய்தல் தொடலையும் புனையாய் – நற் 155/2
தோடும் தொடலையும் கை கொண்டு அல்கலும் – அகம் 138/12

மேல்


தொடற்கு (1)

எண்தலம் தொடற்கு அரியன தட வரை இரண்டும் – கம்.யுத்1:3 12/2

மேல்


தொடா (6)

உதிர்பு அதிர்பு அலம் தொடா அமர் வென்ற கணை – பரி 1/28
வள்ளி கீழ் வீழா வரை மிசை தேன் தொடா
கொல்லை குரல் வாங்கி ஈனா மலை வாழ்நர் – கலி 39/13,14
கலம் தொடா மகளிரின் இகந்து நின்றவ்வே – புறம் 299/7
இனையல் அகற்ற என் கிணை தொடா குறுகி – புறம் 377/4
வினை பகடு ஏற்ற மேழி கிணை தொடா
நாள்-தொறும் பாடேன் ஆயின் ஆனா – புறம் 388/11,12
முன்னம் ஒருத்தர் தொடா முலையோடு உன் – கம்.ஆரண்:14 52/2

மேல்


தொடாநின்ற (1)

மீன் தொடாநின்ற திண் தோள் அனுமனும் விரைவின் வந்தான் – கம்.யுத்3:22 123/4

மேல்


தொடாலின் (1)

அகன் கண் அதிர ஆகுளி தொடாலின்
பணை மருள் நெடும் தாள் பல் பிணர் தட கை – புறம் 371/18,19

மேல்


தொடாஅ (1)

கெடாஅ நல் இசை தென்னன் தொடாஅ
நீர் இழி மருங்கில் கல் அளை கரந்த அம் – அகம் 342/10,11

மேல்


தொடாஅல் (2)

எம்மும் தொடாஅல் என்குவெம்-மன்னே – குறு 191/7
மண்டாத சொல்லி தொடாஅல் தொடீஇய நின் – கலி 90/2

மேல்


தொடி (238)

ஒண் தொடி தட கையின் ஏந்தி வெருவர – திரு 54
கொடியன் நெடியன் தொடி அணி தோளன் – திரு 211
மாயோள் முன்கை ஆய் தொடி கடுக்கும் – பொரு 14
தூங்கு எயில் எறிந்த தொடி விளங்கு தட கை – சிறு 81
கழல் தொடி தட கை காரியும் நிழல் திகழ் – சிறு 95
தொடி கை மகடூஉ மகமுறை தடுப்ப – சிறு 192
குறும் தொடி ஏய்க்கும் மெலிந்து வீங்கு திவவின் – பெரும் 13
கை புனை குறும் தொடி தத்த பைபய – பெரும் 334
பெரும் கை யானை கொடும் தொடி படுக்கும் – பெரும் 436
குறும் தொடி முன்கை கூந்தல் அம் சிறுபுறத்து – முல் 45
தொடி தோள் கை துடுப்பு ஆக – மது 34
விறலியர் வறும் கை குறும் தொடி செறிப்ப – மது 218
அணங்கு வீழ்வு அன்ன பூ தொடி மகளிர் – மது 446
ஆய் கோல் அவிர் தொடி விளங்க வீசி – மது 563
ஆய் பொன் அவிர் தொடி பாசிழை மகளிர் – மது 579
ஆய் தொடி மகளிர் நறும் தோள் புணர்ந்து – மது 712
பொலம் தொடி தின்ற மயிர் வார் முன்கை – நெடு 141
ஐம்பால் ஆய் கவின் ஏத்தி ஒண் தொடி
அசை மென் சாயல் அம் வாங்கு உந்தி – குறி 139,140
பூ தொடி மகளிர் சுடர் தலை கொளுவி – குறி 224
செறி தொடி முன்கை கூப்பி செவ்வேள் – பட் 154
பொன் தொடி புதல்வர் ஓடி ஆடவும் – பட் 295
தொடி திரிவு அன்ன தொண்டு படு திவவின் – மலை 21
செறி தொடி விறலியர் கைதொழூஉ பழிச்ச – மலை 201
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கையின் – மலை 577
செறி தொடி தெளிர்ப்ப வீசி மறுகில் – நற் 20/5
தொடி பழி மறைத்தலின் தோள் உய்ந்தனவே – நற் 23/1
கண்டும் கழல் தொடி வலித்த என் – நற் 25/11
கிடின் என இடிக்கும் கோல் தொடி மறவர் – நற் 48/6
கோதை மயங்கினும் குறும் தொடி நெகிழினும் – நற் 66/8
அகன் தொடி செறித்த முன்கை ஒண் நுதல் – நற் 77/10
கூரை நன் மனை குறும் தொடி மகளிர் – நற் 79/2
தோளே தொடி கொட்பு ஆனா கண்ணே – நற் 133/1
அம் மா மேனி நிரை தொடி குறு_மகள் – நற் 134/7
போக்கு இல் பொலம் தொடி செறீஇயோனே – நற் 136/9
பொலம் தொடி புதல்வனும் பொய்தல் கற்றனன் – நற் 166/7
தோளே தொடி நெகிழ்ந்தனவே நுதலே – நற் 197/1
பொலம் தொடி போல மின்னி கணம்_கொள் – நற் 197/9
செம் பொன் கழல் தொடி நோக்கி மா மகன் – நற் 212/8
பொன் தொடி மகளிர் புறங்கடை உகுத்த – நற் 258/5
சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர் – நற் 300/1
காவல் செறிய மாட்டி ஆய் தொடி
எழில் மா மேனி மகளிர் – நற் 320/8,9
பைம் தொடி மகளிரொடு சிறுவர் பயந்து – நற் 330/9
தொல் நிலை வழீஇய நின் தொடி என பன் மாண் – நற் 332/4
நிழல் திகழ் சுடர் தொடி ஞெகிழ ஏங்கி – நற் 371/6
ஒண் தொடி மகளிர் இழை அணி கூட்டும் – நற் 391/5
கழல் தொடி சேஎய் குன்றம் – குறு 1/3
கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில் – குறு 84/3
நெடு மென் பணை தோள் சாஅய் தொடி நெகிழ்ந்து – குறு 185/2
நிரை கோல் குறும்_தொடி தந்தை ஊரே – குறு 233/7
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 238/3
தொடி நெகிழ்ந்தனவே தோள் சாயினவே – குறு 239/1
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 243/3
கோல் அமை குறும் தொடி குறு_மகள் ஒழிய – குறு 267/5
கோல் அமை குறும் தொடி தளிர் அன்னோளே – குறு 356/8
பொன் கோல் அவிர் தொடி தன் கெழு தகுவி – குறு 364/3
தொடி விளங்கு இறைய தோள் கவின் பெறீஇயர் – குறு 367/2
அறிவு காழ்க்கொள்ளும் அளவை செறி_தொடி – குறு 379/4
நெடும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர் – குறு 384/2
பொலம் தொடி தெளிர்ப்ப முயங்கியவர் – ஐங் 24/4
ஒண் தொடி நெகிழ சாஅய் – ஐங் 28/3
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்தே – ஐங் 38/4
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்து தன் – ஐங் 40/2
சூது ஆர் குறும் தொடி சூர் அமை நுடக்கத்து – ஐங் 71/1
ஒண் தொடி மடவரால் நின்னோடு – ஐங் 76/3
ஒண் தொடி முன்கை ஆயமும் – ஐங் 83/3
ஒண் தொடி மடந்தை நின்னை யாம் பெறினே – ஐங் 92/4
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும் – ஐங் 98/3
ஒண் தொடி அரிவை என் நெஞ்சு கொண்டோளே – ஐங் 171/4
ஒண் தொடி அரிவை கொண்டனள் நெஞ்சே – ஐங் 172/1
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் ஒண் தொடி
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் – ஐங் 176/2,3
ஒண் தொடி மடவரல் கண்டிகும் கொண்க – ஐங் 194/2
ஆய் தொடி மடவரல் வேண்டுதி ஆயின் – ஐங் 196/2
சுடர் தொடி குறு_மகள் இனைய – ஐங் 305/3
அவிர் தொடி கொட்ப கழுது புகவு அயர – ஐங் 314/1
ஒழிதல் செல்லாது ஒண்_தொடி குணனே – ஐங் 321/5
மறுதருவது-கொல் தானே செறி தொடி
கழிந்து உகு நிலைய ஆக – ஐங் 329/3,4
அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே – ஐங் 330/5
ஒண்_தொடி வினவும் பேதை அம் பெண்டே – ஐங் 387/3
சிறு வரை இறப்பின் காண்குவை செறி தொடி
பொன் ஏர் மேனி மடந்தையொடு – ஐங் 388/3,4
பாவை அன்ன என் ஆய் தொடி மடந்தை – ஐங் 389/3
சுடர் தொடி மடவரல் புணர்ந்தனம் யாமே – ஐங் 416/5
நீள் மதில் அரணம் பாய்ந்து என தொடி பிளந்து – ஐங் 444/2
தொடி நிலை கலங்க வாடிய தோளும் – ஐங் 475/1
செறி_தொடி உள்ளம் உவப்ப – ஐங் 487/2
ஆய்_தொடி அரும் படர் தீர – ஐங் 490/3
தோள் கவின் எய்தின தொடி நிலை நின்றன – ஐங் 498/1
தார் அணிந்து எழிலிய தொடி சிதை மருப்பின் – பதி 15/22
கடிப்பு கண் உறூஉம் தொடி தோள் இயவர் – பதி 17/7
கடிப்பு உடை வலத்தர் தொடி தோள் ஓச்ச – பதி 19/8
குரை தொடி மழுகிய உலக்கை வயின்-தோறு – பதி 24/19
தோட்டி தந்த தொடி மருப்பு யானை – பதி 38/6
வென்றி ஆடிய தொடி தோள் மீ கை – பதி 40/12
தோட்டி நீவாது தொடி சேர்பு நின்று – பதி 40/27
சுடர் நிமிர் அவிர் தொடி செறித்த முன்கை – பதி 46/2
தாங்குநர் தட கை யானை தொடி கோடு துமிக்கும் – பதி 51/29
காண்கு வந்திசின் கழல் தொடி அண்ணல் – பதி 64/15
தொடி சுடர் வரும் வலி முன்கை – பதி 80/6
மா இரும் கங்குலும் விழு தொடி சுடர்வர – பதி 81/10
வண்டு ஆர் கூந்தல் ஒண்_தொடி கணவ – பதி 90/50
இலங்கு தொடி மருப்பின் கடாஅம் வார்ந்து – பதி 92/1
பாம்பு தொடி பாம்பு முடி மேலன – பரி 4/44
தொடி தோள் செறிப்ப தோள் வளை இயங்க – பரி 6/14
நெடு மென் பணை தோள் குறும் தொடி மகளிர் – பரி 8/39
அம்பா ஆடலின் ஆய் தொடி கன்னியர் – பரி 11/81
அடி மேல் அடி மேல் ஒதுங்கி தொடி முன்கை – பரி 12/90
தொடி நிரை முன்கையாள் கையாறு கொள்ளாள் – கலி 24/8
பாயல் நோய் மிகும் ஆயின் பைம்_தொடி அளி என்னோ – கலி 28/19
தொடி நிலை நெகிழ்த்தார் கண் தோயும் என் ஆர் உயிர் – கலி 29/18
தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர – கலி 36/4
தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை – கலி 38/4
தொடி செறி யாப்பு அமை அரி முன்கை அணை தோளாய் – கலி 54/3
நேர் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப நிரை தொடி கை வீசினை – கலி 58/5
முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்து கோல் அவிர் தொடி
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் – கலி 59/2,3
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/18
எடுத்துக்கொள்வது போலும் தொடி வடு காணிய – கலி 71/16
ஞெகிழ் தொடி இளையவர் இடை முலை தாது சோர்ந்து – கலி 73/8
நிரை தொடி நல்லவர் துணங்கையுள் தலைக்கொள்ள – கலி 73/16
கிண்கிணி மணி தாரோடு ஒலித்து ஆர்ப்ப ஒண் தொடி
பேர் அமர் கண்ணார்க்கும் படு வலை இது என – கலி 74/13,14
தொடி உற்ற வடு காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/22
தந்தை இறை தொடி மற்று இவன் தன் கை-கண் – கலி 84/31
பல உறு கண்ணுள் சில கோல் அவிர் தொடி
பூண்டவை எறியா வாளும் எற்றா மழுவும் – கலி 85/7,8
ஒண்_தொடி நீ கண்டது எவனோ தவறு – கலி 90/4
தொடி பொலி தோளும் முலையும் கதுப்பும் – கலி 90/7
செறி தொடி உற்ற வடுவும் குறி பொய்த்தார் – கலி 91/10
எல்லா கெழீஇ தொடி செறித்த தோள் இணை தத்தி – கலி 97/22
தொடி கொட்ப நீத்த கொடுமையை – கலி 99/20
இலங்கு கோல் அவிர் தொடி இறை ஊர காணும்-கால் – கலி 100/14
நிரை_தொடி துயரம் நீங்கின்றால் விரைந்தே – கலி 134/27
தொடி நெகிழ்ந்த தோள் அளா துறப்பாயால் மற்று நின் – கலி 135/7
ஒண்_தொடி நோய் நோக்கில் பட்ட என் நெஞ்ச நோய் – கலி 140/19
தாழ்பு துறந்து தொடி நெகிழ்த்தான் போகிய கானம் – கலி 145/18
நிலவு உமிழ் வான் திங்காள் ஆய்_தொடி கொட்ப – கலி 145/47
ஆய் தொடி அரிவை நின் மாண் நலம் படர்ந்தே – அகம் 4/17
கண்டே கடிந்தனம் செலவே ஒண்_தொடி – அகம் 5/26
தொடி மாண் உலக்கை தூண்டு உரல் பாணி – அகம் 9/12
தொடி கை தைவர தோய்ந்தன்று-கொல்லோ – அகம் 9/23
யாவரும் விழையும் பொலம் தொடி புதல்வனை – அகம் 16/5
தொடி மாண் சுற்றமும் எம்மும் உள்ளாள் – அகம் 17/6
கடி மதில் கதவம் பாய்தலின் தொடி பிளந்து – அகம் 24/11
நறும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மடந்தையொடு – அகம் 36/11
ஒண் தொடி நெகிழினும் நெகிழ்க – அகம் 46/15
ஒண் தொடி மகளிர் வெண் திரி கொளாஅலின் – அகம் 47/10
விளங்கு தொடி முன்கை வளைந்து புறம் சுற்ற – அகம் 58/8
ஒண் தொடி ஞெமுக்காதீமோ தெய்ய – அகம் 60/8
அவிர் தொடி முன்கை ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 75/11
ஒண் தொடி ஆயத்துள்ளும் நீ நயந்து – அகம் 96/9
அகவுநர் புரந்த அன்பின் கழல் தொடி
நறவு_மகிழ் இருக்கை நன்னன் வேண்மான் – அகம் 97/11,12
செறி தொடி உற்ற செல்லலும் பிறிது என – அகம் 98/28
அடு_களம் பாய்ந்த தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 99/12
ஆய் தொடி அரிவை கூந்தல் – அகம் 104/16
செறி தொடி தெளிர்ப்ப வீசி சிறிது அவண் – அகம் 106/8
பொலம் தொடி தெளிர்ப்ப வீசி சேவடி – அகம் 117/8
கூழை கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர் – அகம் 141/16
தொடி கண் வடு கொள முயங்கினள் – அகம் 142/25
தொடி உடை தட மருப்பு ஒடிய நூறி – அகம் 159/17
கோல் அமை விழு தொடி விளங்க வீசி – அகம் 162/14
நசை பிழைப்பு அறியா கழல் தொடி அதிகன் – அகம் 162/18
மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 164/12
இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழ பொருள் புரிந்து – அகம் 171/6
குறும் தொடி துடக்கிய நெடும் தொடர் விடுத்தது – அகம் 176/17
ஒண் தொடி மகளிர் பண்டை யாழ் பாட – அகம் 186/10
ஒண் தொடி மடந்தை தோள் இணை பெறவே – அகம் 204/14
முள்ளூர் மன்னன் கழல் தொடி காரி – அகம் 209/12
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கை – அகம் 213/20
நலம் புனைந்து எடுத்த என் பொலம் தொடி குறு_மகள் – அகம் 219/9
செறி தொடி முன்கை நம் காதலி – அகம் 225/16
குறும் தொடி மகளிர் குரூஉ புனல் முனையின் – அகம் 226/4
தொடி அணி முன்கை நீ வெய்யோளொடு – அகம் 226/11
கழல் தொடி தட கை கலி_மான் நள்ளி – அகம் 238/14
ஒண் தொடி நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு – அகம் 265/10
தொடி தோள் இவர்க எவ்வமும் தீர்க – அகம் 269/1
திருந்து கோல் ஆய் தொடி ஞெகிழின் – அகம் 271/16
அசையினள் இருந்த ஆய் தொடி குறு_மகள் – அகம் 280/4
வெள்ளி விழு தொடி மென் கருப்பு உலக்கை – அகம் 286/1
தொடி அணி முன்கை தொகு விரல் குவைஇ – அகம் 287/1
செறி தொடி திருத்தி பாறு மயிர் நீவி – அகம் 300/7
ஒண் தொடி குறு_மகள் கொண்டனம் செலினே – அகம் 335/26
நுண் கோல் அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற – அகம் 338/9
குறும் தொடி மடந்தை உவந்தனள் நெடும் தேர் – அகம் 346/18
பொன் தொடி முன்கை பற்றினன் ஆக – அகம் 356/6
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு ஊசல் ஆக – அகம் 368/4
ஒண் தொடி செறித்த முன்கை ஊழ் கொள்பு – அகம் 369/2
வினை அமை வரல் நீர் விழு தொடி தத்த – அகம் 383/9
தொடி மாண் உலக்கை ஊழின் போக்கி – அகம் 393/11
முண்டக கோதை ஒண் தொடி மகளிர் – புறம் 24/11
ஒண் தொடி மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – புறம் 24/31
தொடி தோள் துடுப்பின் துழந்த வல்சியின் – புறம் 26/10
செறி அரி சிலம்பின் குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 36/3
ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 56/20
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர் – புறம் 63/12
குறும் தொடி கழித்த கை சாபம் பற்றி – புறம் 77/4
தொடி கழித்திடுதல் யான் யாய் அஞ்சுவலே – புறம் 83/2
களம் பட கடந்த கழல் தொடி தட கை – புறம் 91/2
பரூஉ பிணிய தொடி கழிந்தனவே – புறம் 97/10
குறும் தொடி மகளிர் தோள் விடல் – புறம் 97/24
கோல் திரள் முன்கை குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 113/8
ஆய் தொடி அரிவையர் தந்தை நாடே – புறம் 117/10
கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில் – புறம் 128/5
ஓரை ஆயத்து ஒண் தொடி மகளிர் – புறம் 176/1
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு உறுதுணை ஆகி – புறம் 229/23
தொடி_கழி_மகளிரின் தொல் கவின் வாடி – புறம் 238/6
தொடி உடைய தோள் மணந்தனன் – புறம் 239/1
கோடு ஏந்து அல்குல் குறும் தொடி மகளிரொடு – புறம் 240/4
அண்டிரன் வரூஉம் என்ன ஒண் தொடி
வச்சிர தட கை நெடியோன் கோயிலுள் – புறம் 241/2,3
தொடி தலை விழு தண்டு ஊன்றி நடுக்கு-உற்று – புறம் 243/12
பாவை அன்ன குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 251/2
தொடி உடை மகளிர் அல்குலும் கிடத்தி – புறம் 272/5
ஒளிறு முகத்து ஏந்திய வீங்கு தொடி மருப்பின் – புறம் 336/3
ஈதல் ஆனா இலங்கு தொடி தட கை – புறம் 337/5
தொடலை அல்குல் தொடி தோள் மகளிர் – புறம் 339/6
தொடி பிறழ் முன்கை இளையோள் – புறம் 350/10
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர் – புறம் 352/5
தொடி உடை தட கை ஓச்சி வெருவார் – புறம் 370/23
கழல் தொடி ஆஅய் அண்டிரன் போல – புறம் 374/16
பொய்யா ஈகை கழல் தொடி ஆஅய் – புறம் 375/11
தொடி மாண் உலக்கை பரூஉ குற்று அரிசி – புறம் 399/2
பைம் தொடி ஓவிய பாவை போன்றனள் – கம்.பால:10 39/2
பாகு போல் மொழி பைம் தொடி கன்னியே – கம்.பால:11 10/3
பொன் தொடி மடந்தைக்கு அப்பால் உற்றது புகலல் உற்றாம் – கம்.பால:13 44/4
பொன் தொடி மகளிர் ஊரும் பொலன் கொள் தார் புரவி வெள்ளம் – கம்.பால:14 75/1
பைம் தொடி மகளிர் கைத்து ஓர் பசை இல்லை என்ன விட்ட – கம்.பால:16 21/3
பொன் தொடி தளிர் கை சங்கம் வண்டொடு புலம்பி ஆர்ப்ப – கம்.பால:18 11/1
தொடி உலாம் கமல செம் கை தூ நகை துவர்த்த செ வாய் – கம்.பால:18 13/1
பொன்_தொடி ஒருத்தி கண் பொறாத முத்தமே – கம்.பால:19 30/4
பொன்_தொடி கை கொடு நல் மனை புக்கான் – கம்.பால:23 92/4
பைம்_தொடி ஒருத்தி சொல் கொண்டு பார்_மகள் – கம்.அயோ:4 153/1
தொடி துணிந்தன தோளொடு தோமரம் துணிந்த – கம்.ஆரண்:7 77/1
துடித்தன முடி தலை துடித்தன தொடி தோள் – கம்.ஆரண்:9 4/2
ஒண்_தொடி ஆம் இவள் என்பது உணர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:14 49/4
பைம் தொடி திருவின் பரிவு ஆற்றுவான் – கம்.கிட்:7 116/2
சுண்ணமும் தூசும் வீசி சூடக தொடி கை மாதர் – கம்.கிட்:11 101/1
தீய நல் தொடி சீதையை நினை-தொறும் உயிர்த்து உயிர் தேய்வானை – கம்.சுந்:2 206/4
தொக்கது ஆம் படை சுரி குழல் மடந்தையர் தொடி கை – கம்.சுந்:9 13/1
பைம்_தொடி தாள்கள் பணிந்தான் – கம்.சுந்:13 56/4
தொடி மணி இமைக்கும் தோளாய் சொல் இதின் வேறும் உண்டோ – கம்.யுத்1:12 47/1
பண் நிறை பவள செ வாய் பைம் தொடி சீதை என்னும் – கம்.யுத்2:16 10/1
ஊதினான் சங்கம் வானத்து ஒண் தொடி மகளிர் ஒண் கண் – கம்.யுத்3:27 86/1
பைம்_தொடி அடைத்த சேது பாவனம் ஆயது என்றான் – கம்.யுத்4:41 21/4

மேல்


தொடி_கழி_மகளிரின் (1)

தொடி_கழி_மகளிரின் தொல் கவின் வாடி – புறம் 238/6

மேல்


தொடி_மகள் (1)

தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர – கலி 36/4

மேல்


தொடிக்கு (2)

பொன் தொடிக்கு இ நிலை புகுதல்-பாலதோ – கம்.ஆரண்:13 54/2
பைம்_தொடிக்கு இடர் களை பருவம் பையவே – கம்.கிட்:10 101/1

மேல்


தொடித்த (1)

வரை_வரை தொடித்த வயங்கு வெள் அருவி – பரி 7/4

மேல்


தொடிய (1)

தொடிய எமக்கு நீ யாரை பெரியார்க்கு – கலி 88/3

மேல்


தொடியன் (1)

குழையன் கோதையன் குறும் பைம் தொடியன்
விழவு அயர் துணங்கை தழூஉகம் செல்ல – நற் 50/2,3

மேல்


தொடியார் (1)

உண்ணா நறவினை ஊட்டுவார் ஒண்_தொடியார் – பரி 10/94

மேல்


தொடியின் (3)

இரும்பு செய் தொடியின் ஏர ஆகி – அகம் 26/7
விறலியர் முன்கையும் தொடியின் பொலியா – புறம் 244/2
தொடியின் தோள் விசைத்து எழுந்து சுற்றினார் – கம்.கிட்:15 8/3

மேல்


தொடியும் (2)

தொடியும் உந்தியும் தோள் அணி வலயமும் – பரி 13/53
தொடியும் உகிரும் படை ஆக நுந்தை – கலி 82/28

மேல்


தொடியொடு (3)

கீழ் வீழ் தொடியொடு மீமிசை கொட்ப ஒரு கை – திரு 114
வலி கெழு தட கை தொடியொடு சுடர்வர – மது 720
ஒருத்தி இயல் ஆர் செருவில் தொடியொடு தட்ப – கலி 92/34

மேல்


தொடியோய் (2)

தொடியோய் கூறு-மதி வினவுவல் யானே – நற் 173/10
கொடியோள் முன்னியது உணரேன் தொடியோய்
இன்று நின் ஒலி குரல் மண்ணல் என்றதற்கு – அகம் 369/10,11

மேல்


தொடியோர் (3)

தொடியோர் மடிந்து என துறை புலம்பின்றே – நற் 49/2
படியோர் தேய்த்த ஆண்மை தொடியோர்
தோள் இடை குழைந்த கோதை மார்ப – பதி 79/6,7
தொடியோர் மணலின் உழக்கி அடி ஆர்ந்த – கலி 86/8

மேல்


தொடியோள் (2)

வில்லோன் காலன கழலே தொடியோள்
மெல் அடி மேலவும் சிலம்பே நல்லோர் – குறு 7/1,2
கடிய கழறல் ஓம்பு-மதி தொடியோள்
இன்னள் ஆக துறத்தல் – குறு 296/6,7

மேல்


தொடின் (1)

மேவு சிந்தை_இல் மாதரை மெய் தொடின்
தேவு வன் தலை சிந்துக நீ என – கம்.சுந்:5 21/1,2

மேல்


தொடினும் (4)

நிரை இதழ் குவளை கடி வீ தொடினும்
வரை அர_மகளிர் இருக்கை காணினும் – மலை 189,190
அறவர் அடி தொடினும் ஆங்கு அவை சூளேல் – பரி 8/68
பார்ப்பின் தந்தை பழ சுளை தொடினும்
நனி நோய் ஏய்க்கும் பனி கூர் அடுக்கத்து – அகம் 288/13,14
வளர தொடினும் வௌவுபு திரிந்து – புறம் 260/1

மேல்


தொடீ (3)

மற்று இ நோய் தீரும் மருந்து அருளாய் ஒண்_தொடீ – கலி 60/18
ஒண்_தொடீ நாண் இலன் மன்ற இவன் – கலி 61/20
சுடர் தொடீ போற்றாய் களை நின் முதுக்குறைமை போற்றி கேள் – கலி 62/9

மேல்


தொடீஇ (2)

சுடர் தொடீஇ கேளாய் தெருவில் நாம் ஆடும் – கலி 51/1
நிரை தொடீஇ பொய்யா வாள் தானை புனை கழல் கால் தென்னவன் – கலி 98/30

மேல்


தொடீஇய (4)

மண்டாத சொல்லி தொடாஅல் தொடீஇய நின் – கலி 90/2
பண்டம் வினாய படிற்றால் தொடீஇய நின் – கலி 108/23
விடேஎன் தொடீஇய செல்வார் துமித்து எதிர் மண்டும் – கலி 116/5
பால் உடை அடிசில் தொடீஇய ஒரு நாள் – அகம் 394/11

மேல்


தொடீஇயர் (1)

ஓஒ காண் நம்முள் நகுதல் தொடீஇயர் நம்முள் நாம் – கலி 94/35

மேல்


தொடு (36)

கலை தொடு பெரும் பழம் புண் கூர்ந்து ஊறலின் – மலை 292
ஐய சூளின் அடி தொடு குன்றொடு – பரி 8/70
இடு புணர் வளையொடு தொடு தோள் வளையர் – பரி 12/23
என்னாமை என் மெய் தொடு
இதோ அடங்க கேள் – கலி 63/13,14
அடு புலி முன்பின் தொடு கழல் மறவர் – அகம் 75/6
தொடு குழி மருங்கில் துவ்வா கலங்கல் – அகம் 121/4
தொடு தோல் கானவன் சூடு-உறு வியன் புனம் – அகம் 368/1
தொடு மணி மெல் விரல் தண்ணென தைவர – அகம் 386/13
குணாஅது கரை பொரு தொடு கடல் குணக்கும் – புறம் 6/3
கோள்_மா குயின்ற சேண் விளங்கு தொடு பொறி – புறம் 58/30
அடி புனை தொடு கழல் மை அணல் காளைக்கு என் – புறம் 83/1
கூந்தல் கொய்து குறும் தொடு நீக்கி – புறம் 250/4
சொல் மலை அல்லன தொடு கடல் அமிர்தம் – கம்.பால:2 47/2
புயல் தொடு குடுமி நெடு நிலை மாடத்து இ நகர் புகலுமாறு எவனோ – கம்.பால:3 4/4
சுற்றுறு கமலம் பூத்த தொடு கடல் திரையின் செல்ல – கம்.பால:14 75/2
தோள் கண்டார் தோளே கண்டார் தொடு கழல் கமலம் அன்ன – கம்.பால:21 19/1
வயிர பணை துணிய தொடு வடி வாய் மழு உடையான் – கம்.பால:24 12/4
சூழ விட்ட தொடு புலி வாலினான் – கம்.அயோ:8 4/4
வாள் தொடு தானையான் வானில் வைகிட – கம்.அயோ:11 92/1
தாள் தொடு தட கை அ தருமமே அனான் – கம்.அயோ:11 92/4
சீத நீர் தொடு நெடும் கொடியும் சென்றன – கம்.அயோ:12 30/2
தூணி பூட்டி தொடு சிலை தொட்டு அரும் – கம்.கிட்:11 9/3
தாள் தொடு தட கை வேறு உவமை சாலுமே – கம்.சுந்:4 47/4
புயல் தொடு குடுமி குன்றும் கானமும் கடிது போனார் – கம்.சுந்:4 82/4
புயல் தொடு கடலின் விழுந்தார் புடை புடை சிதைவொடு சென்றார் – கம்.சுந்:7 29/3
தோற்றம் என்னும் அ தொல் வினை தொடு கடல் சுழி நின்று – கம்.யுத்1:3 45/1
தொடு கழல் செம்பொன் மோலி சென்னியில் சூட்டிக்கொண்டான் – கம்.யுத்1:4 144/4
விண்தலம் தொடு மால் வரை வேரொடும் – கம்.யுத்1:8 26/1
துன்ன அரும் தூதர் சென்றார் தொடு கழல் அரக்கர்க்கு எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 259/3
சுட்டான் இ அகன் பதியை தொடு வேலையோடும் – கம்.யுத்2:19 2/3
முத்தின் பொலி முழு மேனியன் முகில் விண் தொடு மெய்யால் – கம்.யுத்3:22 115/2
விண்ணை தொடு செம் மயிர் வீசுதலால் – கம்.யுத்3:27 20/2
சோணிதம் நிலம் உற உலறிடவும் தொடு கணை விடுவன மிடல் கெழு திண் – கம்.யுத்3:28 26/2
சொல் அறுக்கும் வலி அரக்கர் தொடு கவசம் துகள் படுக்கும் துணிக்கும் யாக்கை – கம்.யுத்3:31 100/1
மொய்த்தாரை ஒர் இமைப்பின்-தலை முடுக தொடு சிலையால் – கம்.யுத்3:31 110/1
இலகு தொடு படைகள் இடியொடு உரும் அனைய – கம்.யுத்3:31 159/3

மேல்


தொடு-மின் (5)

இயங்கல் ஓம்பி நும் இயங்கள் தொடு-மின்
பாடு இன் அருவி பயம் கெழு மீமிசை – மலை 277,278
கண் விடு தூம்பின் களிற்று உயிர் தொடு-மின்
எல்லரி தொடு-மின் ஆகுளி தொடு-மின் – புறம் 152/15,16
எல்லரி தொடு-மின் ஆகுளி தொடு-மின் – புறம் 152/16
எல்லரி தொடு-மின் ஆகுளி தொடு-மின்
பதலை ஒரு கண் பையென இயக்கு-மின் – புறம் 152/16,17
நறவும் தொடு-மின் விடையும் வீழ்-மின் – புறம் 262/1

மேல்


தொடு-வழி (2)

தொடு-வழி தொடு-வழி நீங்கின்றால் பசப்பே – கலி 130/21
தொடு-வழி தொடு-வழி நீங்கின்றால் பசப்பே – கலி 130/21

மேல்


தொடு-உழி (2)

தொடு-உழி தொடு-உழி நீங்கி – குறு 399/3
தொடு-உழி தொடு-உழி நீங்கி – குறு 399/3

மேல்


தொடுக்க (3)

தட்டையும் புடைத்தனை கவணையும் தொடுக்க என – நற் 206/5
மறித்து ஒரு வடி கணை தொடுக்க மற்று அவன் – கம்.யுத்2:16 304/2
சூல் ஆயின மழை அன்னவன் தொடை பல் வகை தொடுக்க – கம்.யுத்4:37 55/4

மேல்


தொடுக்கில் (1)

ஈன்ற அந்தணன் படைக்கலம் தொடுக்கில் இ உலகம் – கம்.யுத்3:22 79/2

மேல்


தொடுக்கிலன் (1)

உண் என வடி கணை தொடுக்கிலன் உயிர்க்கே – கம்.பால:7 35/2

மேல்


தொடுக்கின் (1)

கடவுள் மா படை தொடுக்கின் மற்று அவை முற்றும் கடக்க – கம்.யுத்4:32 22/1

மேல்


தொடுக்கின்றன (1)

கோக்கின்றன தொடுக்கின்றன கொலை அம்புகள் தலையோடு – கம்.யுத்2:15 157/3

மேல்


தொடுக்கின்றான் (1)

தொடுக்கின்றான் துரக்கின்றான் என்று உணர்ந்திலர் துரந்த வாளி – கம்.யுத்2:15 152/2

மேல்


தொடுக்கின்றேன் (1)

தொடுக்கின்றேன் என்பது உணர்வரேல் அ படை தொடுத்தே – கம்.யுத்3:22 91/1

மேல்


தொடுக்கினே (1)

உங்கள் தன்மையின் அடங்குமோ உலகு ஒடுக்கும் வெம் கணை தொடுக்கினே – கம்.யுத்2:19 76/4

மேல்


தொடுக்கும் (2)

வெள்ள மான் நிறம் நோக்கி கணை தொடுக்கும் கொடியான் போல் – கலி 120/11
வெம் படை தொடுக்கும் ஆயின் விலக்குமது அன்றி வீர – கம்.யுத்3:27 3/2

மேல்


தொடுக்குமோ (1)

அம்பு இடை தொடுக்குமோ அருளின் ஆழியான் – கம்.கிட்:7 35/4

மேல்


தொடுக்குவர் (1)

தமது என தொடுக்குவர் ஆயின் எமது என – புறம் 135/17

மேல்


தொடுக்குற்ற (1)

முந்தை நான்முகன் படைக்கலம் தொடுக்குற்ற முறையும் – கம்.யுத்3:22 89/2

மேல்


தொடுக்குற்றன (1)

தொடுக்குற்றன விசும்பூடு உற சுமந்து ஓங்கின எனினும் – கம்.யுத்3:31 107/2

மேல்


தொடுக்குறு (1)

தொடுக்குறு கவியால் மற்றை துழனியை இறுதி தோன்ற – கம்.யுத்4:42 12/3

மேல்


தொடுக (1)

இது தொடுக என்றவர் யார் – கலி 84/35

மேல்


தொடுகலம் (1)

தொடுகலம் குறுக வாரல் தந்தை – அகம் 196/8

மேல்


தொடுகு (1)

போற்றிய நின் மெய் தொடுகு
அன்னையோ மெய்யை பொய் என்று மயங்கிய கை ஒன்று – கலி 95/24,25

மேல்


தொடுத்த (67)

வெண்கூதாளம் தொடுத்த கண்ணியன் – திரு 192
சுரும்பு உண தொடுத்த பெரும் தண் மா தழை – திரு 203
விண் பொரு நெடு வரை பரிதியின் தொடுத்த
தண் கமழ் அலர் இறால் சிதைய நன் பல – திரு 299,300
நறும் பூ கோதை தொடுத்த நாள் சினை – சிறு 178
நெடும் தாம்பு தொடுத்த குறும் தறி முன்றில் – பெரும் 152
புழல் கோட்டு தொடுத்த மரல் புரி நரம்பின் – பெரும் 181
கவை தாம்பு தொடுத்த காழ் ஊன்று அல்குல் – பெரும் 244
சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் – முல் 12
புரையோர்க்கு தொடுத்த பொலம் பூ தும்பை – மது 737
தொடுத்த வாளியர் துணை புணர் கானவர் – மலை 17
குரல் ஓர்த்து தொடுத்த சுகிர் புரி நரம்பின் – மலை 23
நேர்_கொள் நெடு வரை நேமியின் தொடுத்த
சூர் புகல் அடுக்கத்து பிரசம் காணினும் – மலை 238,239
சாந்தில் தொடுத்த தீம் தேன் போல – நற் 1/4
பெரும் சினை தொடுத்த கொழும் கண் இறாஅல் – நற் 168/2
சூடுநர் தொடுத்த மிச்சில் கோடு-தொறும் – நற் 278/4
செம் கணை தொடுத்த செயிர் நோக்கு ஆடவர் – நற் 298/2
நல் அரை முழு_முதல் அ-வயின் தொடுத்த
தூங்கல் அம்பி தூவல் அம் சேர்ப்பின் – நற் 354/6,7
குவளையொடு தொடுத்த நறு வீ முல்லை – நற் 367/8
கடும் புனல் தொடுத்த நடுங்கு அஞர் அள்ளல் – குறு 103/1
தொடுத்த போல தூங்குபு தொடரி – குறு 257/2
நீடு இரும் பெண்ணை தொடுத்த
கூடினும் மயங்கிய மையல் ஊரே – குறு 374/6,7
போர் படு மள்ளர் போந்தொடு தொடுத்த
கடவுள் வாகை துய் வீ ஏய்ப்ப – பதி 66/14,15
தொடுத்த தேன் சோரும் வரை போலும் தோற்றம் – பரி 16/46
தாம் பிழையார் தாம் தொடுத்த கோல் – கலி 39/19
தொடுத்த தேன் சோர தயங்கும் தன் உற்றார் – கலி 40/13
வரை மிசை மேல் தொடுத்த நெய் கண் இறாஅல் – கலி 42/22
ஞாழல் ஓங்கு சினை தொடுத்த கொடும் கழி – அகம் 20/5
தாழ்வு இல் ஓங்கு சினை தொடுத்த வீழ் கயிற்று – அகம் 38/7
ஓங்கு சினை தொடுத்த ஊசல் பாம்பு என – அகம் 68/6
வண்டு பட தொடுத்த நீர் வார் கண்ணியன் – அகம் 94/6
பாடுநர் தொடுத்த கைவண் கோமான் – அகம் 100/11
மலை மிசை தொடுத்த மலிந்து செலல் நீத்தம் – அகம் 126/3
வண் தோட்டு தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி – அகம் 191/3
கடுத்தது பிழைக்குவது ஆயின் தொடுத்த
கை விரல் கவ்வும் கல்லா காட்சி – அகம் 215/7,8
குறுகினன் தொடுத்த கூர் வாய் பகழி – அகம் 248/7
இரும் பணை தொடுத்த பலர் ஆடு ஊசல் – அகம் 372/7
புலரா பச்சிலை இடை இடுபு தொடுத்த
மலரா மாலை பந்து கண்டு அன்ன – புறம் 33/12,13
பாசிலை தொடுத்த உவலை கண்ணி – புறம் 54/10
செறிய தொடுத்த தேம் பாய் கண்ணி – புறம் 76/6
செறிய தொடுத்த கண்ணி – புறம் 81/4
வால் நார் தொடுத்த கண்ணியும் கலனும் – புறம் 153/8
வண்மையின் தொடுத்த என் நயந்தினை கேள்-மதி – புறம் 161/22
நறை நார் தொடுத்த வேங்கை அம் கண்ணி – புறம் 168/15
விடுத்தனென் வாழ்க நின் கண்ணி தொடுத்த
தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக – புறம் 198/11,12
மரல் வகுந்து தொடுத்த செம் பூ கண்ணியொடு – புறம் 264/2
தொடுத்த கடவர்க்கு கொடுத்த மிச்சில் – புறம் 327/3
தும்பியின் குழாத்தின் சுற்றும் சுற்றத்தன் தொடுத்த வில்லன் – கம்.அயோ:8 21/1
தொடுத்த மாதவி சூழலில் சூர்_அர_மகளிர் – கம்.அயோ:10 23/3
துகிலொடு தொடுத்த செம்பொன் தகட்டிடை தொடுத்த முத்தின் – கம்.அயோ:13 58/3
துகிலொடு தொடுத்த செம்பொன் தகட்டிடை தொடுத்த முத்தின் – கம்.அயோ:13 58/3
துன்னு கோளினொடு தாரகை தொடுத்த துழனி – கம்.ஆரண்:1 11/3
தொடுத்த வெம் பகழி தூவி தொடர்ந்தனென் விரைந்து சென்று – கம்.ஆரண்:11 65/3
பா வரும் கிழமை தொன்மை பருணிதர் தொடுத்த பத்தி – கம்.கிட்:13 64/3
தோட்டொடும் துதைந்த தெய்வ மரம்-தொறும் தொடுத்த புள் தம் – கம்.சுந்:6 43/1
தொடுத்த தொடுத்த சரங்கள் துரந்த – கம்.சுந்:9 53/1
தொடுத்த தொடுத்த சரங்கள் துரந்த – கம்.சுந்:9 53/1
சோலை அங்கு அதனில் உம்பி புல்லினால் தொடுத்த தூய – கம்.சுந்:14 31/3
தொடுத்த வாளிகள் வீழும் முன் சூழ்ந்து எதிர் – கம்.யுத்2:15 64/1
தொடுத்த எண் வகை மூர்த்தியை துளக்கி வெண் பொருப்பை – கம்.யுத்2:15 210/3
தொடுத்த கை தலையினோடும் துணித்து உயிர் குடிக்க என்னை – கம்.யுத்2:19 226/3
பல் பெரும் பதாகை பத்தி மீமிசை தொடுத்த பந்தர் – கம்.யுத்3:21 10/1
தொடுத்த நாள்_மாலை வானோர் முனிவரே முதல தொல்லோர் – கம்.யுத்3:24 41/1
தொடுத்த வாளியோடு வில் துணிந்து விழும் முன் துணிந்து – கம்.யுத்3:31 84/1
தான் அவை தொடுத்த போது தடுப்ப அரிது உலகம் தானே – கம்.யுத்3:31 225/1
மரத்தொடு தொடுத்த துகில் யாவும் உள வாரி – கம்.யுத்4:36 11/1
தரத்தொடு தொடுத்த கொடி தங்கியது சங்க – கம்.யுத்4:36 11/2
கரத்தொடு தொடுத்த கடல் மீது நிமிர் காலத்து – கம்.யுத்4:36 11/3

மேல்


தொடுத்த-கொல்லோ (1)

சொத்தின் துள்ளி வெள்ளி இனம் தொடுத்த-கொல்லோ துறை அறத்தின் – கம்.சுந்:4 53/2

மேல்


தொடுத்தல் (1)

கண் அகன் கமலத்து அண்ணல் கருத்திலாள் தொடுத்தல் கண்ணின் – கம்.சுந்:14 32/3

மேல்


தொடுத்தலும் (1)

வேட்டது சொல்லி வேந்தனை தொடுத்தலும்
ஒத்தன்று மாதோ இவற்கே செற்றிய – புறம் 275/2,3

மேல்


தொடுத்தவர் (1)

தொடுத்தவர் துணிந்தவர் தொடர்ந்தனர் கிடந்தனர் துரந்த கணையால் – கம்.யுத்3:31 137/4

மேல்


தொடுத்தன (3)

தாரும் தையின தழையும் தொடுத்தன
நிலம் நீர் அற்ற வெம்மை நீங்க – அகம் 259/2,3
மூரி வெம் சிறகு இடை இட்டு தொடுத்தன முறுக்கி – கம்.சுந்:9 17/3
இழை தொடுத்தன அனைய வாள் உடை மணி ஆர்த்து – கம்.யுத்4:35 7/2

மேல்


தொடுத்தனம் (1)

வண்மையின் தொடுத்தனம் யாமே முள் எயிற்று – புறம் 126/18

மேல்


தொடுத்தனன் (1)

தொடுத்தனன் அமரரும் துணுக்கம் எய்தினார் – கம்.யுத்1:6 56/4

மேல்


தொடுத்தனென் (1)

தாழ்வு இலா படைகள் மூன்றும் தொடுத்தனென் தடுத்துவிட்டான் – கம்.யுத்3:28 3/4

மேல்


தொடுத்தாளே (1)

நில்லிகா என்பாள் போல் நெய்தல் தொடுத்தாளே
மல்லிகா மாலை வளாய் – பரி 11/104,105

மேல்


தொடுத்தாளை (1)

கல்லகார பூவால் கண்ணி தொடுத்தாளை
நில்லிகா என்பாள் போல் நெய்தல் தொடுத்தாளே – பரி 11/103,104

மேல்


தொடுத்தான் (6)

தூயோனும் அத்துணை வாளிகள் தொடுத்தான் அவை தடுத்தான் – கம்.யுத்3:27 105/3
காற்றின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு காத்தான் – கம்.யுத்3:27 129/4
அனலின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு தடுத்தான் – கம்.யுத்3:27 130/1
புனலின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு பொறுத்தான் – கம்.யுத்3:27 130/2
பத்து சிலை எடுத்தான் கணை தொடுத்தான் பல முகில்-போல் – கம்.யுத்4:37 56/2
ஆயிரம் தொடுத்தான் அறிவின் தனி – கம்.யுத்4:37 161/3

மேல்


தொடுத்து (39)

தண்ணம் துறைவன் தொடுத்து நம் நலம் – குறு 349/3
கண்ணொடு தொடுத்து என நோக்கியும் அமையார் என் – கலி 4/18
தொடுத்து உண கிடப்பினும் கிடக்கும் அஃதான்று – புறம் 156/4
புரவு தொடுத்து உண்குவை ஆயினும் இரவு எழுந்து – புறம் 260/9
போந்தை அம் தோட்டின் புனைந்தனர் தொடுத்து
பல் ஆன் கோவலர் படலை சூட்ட – புறம் 265/3,4
போது அவிழ் அலரி நாரின் தொடுத்து
தயங்கு இரும் பித்தை பொலிய சூடி – புறம் 371/3,4
பல் தொடுத்து அன்ன பல் சூழ் கவடியன் – கம்.அயோ:8 5/1
கல் தொடுத்து அன்ன போலும் கழலினான் – கம்.அயோ:8 5/2
அல் தொடுத்து அன்ன குஞ்சியன் ஆளியின் – கம்.அயோ:8 5/3
நெல் தொடுத்து நெரிந்த புருவத்தான் – கம்.அயோ:8 5/4
வனைந்த வேங்கையில் கோங்கினில் வயின்-தொறும் தொடுத்து
குனிந்த ஊசலில் கொடிச்சியர் எடுத்த இன் குறிஞ்சி – கம்.அயோ:10 24/2,3
தொடுத்து நின்று உயர் தோள் உற வாங்கினான் – கம்.ஆரண்:9 14/2
குன்றிடை தொடுத்து விட்ட பூம் கணை-கொல் அது என்றான் – கம்.ஆரண்:12 69/4
தொடுத்து நாணொடு தோள் உறுத்து இராகவன் துரந்தான் – கம்.கிட்:7 63/4
இழை தொடுத்து இலங்கும் மாடத்து இடை தடுமாற ஏறி – கம்.சுந்:2 182/3
மருந்து என நின்றான் தானே வடி கணை தொடுத்து கொல்வான் – கம்.யுத்1:4 136/2
புல்லினால் தொடுத்து வாச பூவினால் வேய்ந்துவிட்டான் – கம்.யுத்1:9 16/4
காய் கணை ஐந்தும் ஐந்தும் கடுப்புற தொடுத்து கண்டித்து – கம்.யுத்2:15 134/3
ஏழு வெம் சரம் உடன் தொடுத்து இராவணன் எய்தான் – கம்.யுத்2:15 226/4
மறு இலாதது ஓர் வடி கணை தொடுத்து உற வாங்கி – கம்.யுத்2:15 240/2
எண் இரண்டினோடு இரண்டு ஒரு தொடை தொடுத்து எய்தான் – கம்.யுத்2:16 232/4
நூறும் ஐம்பதும் ஒரு தொடை தொடுத்து ஒரு நொடியில் – கம்.யுத்2:16 236/3
ஆக்கி அங்கு அவன் அடு படை தொடுத்து விட்டு அறுத்தனன் அது சிந்தி – கம்.யுத்2:16 328/3
ஆயிர கோடி நாக கணை தொடுத்து அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 107/3
கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கணை தொடுத்து இளவல் காத்தான் – கம்.யுத்2:19 109/2
திங்களின் பாதி கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் தீர்த்தான் – கம்.யுத்2:19 109/4
கோரையின் தலைய கோடி தொடுத்து அவை இளவல் கொய்தான் – கம்.யுத்2:19 110/2
மு சிர பகழி கோடி தொடுத்து அவை தடுத்தான் முன்பன் – கம்.யுத்2:19 112/4
அஞ்சலி அஞ்சு கோடி தொடுத்து இகல் அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 113/1
அஞ்சலி அஞ்சு கோடி தொடுத்து அவை அறுத்தான் ஐயன் – கம்.யுத்2:19 113/2
குஞ்சரக்கன்னம் கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் கொய்தான் – கம்.யுத்2:19 113/4
அறன் இது அன்று என அரக்கன்-மேல் சரம் தொடுத்து அருளான் – கம்.யுத்3:22 71/2
தேவர்-தம் படைக்கலம் தொடுத்து தீயவன் – கம்.யுத்3:24 73/1
தொடுப்பதன்-முன்னம் வாளி தொடுத்து அவை துறைகள்-தோறும் – கம்.யுத்3:27 7/1
அது காப்பதற்கு அதுவே அளவு என்னா தொடுத்து அமைந்தான் – கம்.யுத்3:27 131/2
சிவன் நன் படை தொடுத்து ஆர் உயிர் முடிப்பேன் என தெரிந்தான் – கம்.யுத்3:27 149/4
என்பது ஓதினன் இலக்குவன் அது தொடுத்து எய்தான் – கம்.யுத்4:32 24/4
தூர்த்தது இந்திரன் துணுக்குறு தொழிலது தொடுத்து
தீர்த்தன்-மேல் வர துரந்தனன் உலகு எலாம் தெரிய – கம்.யுத்4:37 96/3,4
அங்கி தன் நெடும் படை தொடுத்து இராகவன் அறுத்தான் – கம்.யுத்4:37 98/4

மேல்


தொடுத்தும் (2)

உடுத்தும் தொடுத்தும் பூண்டும் செரீஇயும் – குறு 295/1
தொடுத்தும் கொள்ளாது அமையலென் அடுக்கிய – புறம் 164/10

மேல்


தொடுத்துற்று (1)

கைகள் ஈர்_ஐந்தினாலும் வெம் கடுப்பினில் தொடுத்துற்று
எய்ய எஞ்சின வானமும் இரு நில வரைப்பும் – கம்.யுத்2:15 197/2,3

மேல்


தொடுத்தே (2)

சூழ் சுடர் வடி கணை அவற்று எதிர் தொடுத்தே
ஆழி வரி வில் கரனும் அன்னவை அறுத்தான் – கம்.ஆரண்:9 12/3,4
தொடுக்கின்றேன் என்பது உணர்வரேல் அ படை தொடுத்தே
தடுப்பர் காண்பரேல் கொல்லவும் வல்லர் அ தவத்தோர் – கம்.யுத்3:22 91/1,2

மேல்


தொடுத்தேன் (1)

தொடுத்தேன் மகிழ்ந செல்லல் கொடி தேர் – அகம் 396/1

மேல்


தொடுத்தேன்-மன் (1)

தோன்றினன் ஆக தொடுத்தேன்-மன் யான் தன்னை – கலி 142/34

மேல்


தொடுதர (1)

இடு தேள் மருந்தோ நின் வேட்கை தொடுதர
துன்னி தந்து ஆங்கே நகை குறித்து எம்மை – கலி 110/3,4

மேல்


தொடுதல் (2)

நும் இயம் தொடுதல் ஓம்பு-மின் மயங்கு துளி – மலை 232
தொடுதல் ஓம்பு-மதி முது கள் சாடி – புறம் 258/9

மேல்


தொடுதோல் (5)

தொடுதோல் மரீஇய வடு ஆழ் நோன் அடி – பெரும் 169
தொடலை வாளர் தொடுதோல் அடியர் – மது 636
தொடுதோல் அடியர் துடி பட குழீஇ – பட் 265
தொடுதோல் கானவன் கவை பொறுத்து அன்ன – அகம் 34/3
அடி புதை தொடுதோல் பறைய ஏகி – அகம் 101/9

மேல்


தொடுப்ப (1)

தோள் அற வடி கணை தொடுப்ப காண்டியால் – கம்.அயோ:14 35/4

மேல்


தொடுப்பதற்கு (1)

அறிந்து தெய்வ வான் படைக்கலம் தொடுப்பதற்கு அமைந்தான் – கம்.யுத்3:22 80/2

மேல்


தொடுப்பதன்-முன்னம் (1)

தொடுப்பதன்-முன்னம் வாளி தொடுத்து அவை துறைகள்-தோறும் – கம்.யுத்3:27 7/1

மேல்


தொடுப்பது (1)

தொடுப்பது சுடர் பகழி ஆயிரம் நிரைத்தவை துரந்த துறை போய் – கம்.யுத்3:31 138/1

மேல்


தொடுப்பதே (1)

மாறு இலா பெரும் படைக்கலம் தொடுப்பதே மதித்தான் – கம்.சுந்:11 53/4

மேல்


தொடுப்பன (1)

காக்கல் ஆகலா கடுப்பினில் தொடுப்பன கணைகள் – கம்.யுத்4:32 21/1

மேல்


தொடுப்பின் (1)

தொடுப்பின் ஆயிரம் வித்தியது விளைய – மது 11

மேல்


தொடுப்பு (1)

தொடுப்பு எறிந்து உழுத துளர் படு துடவை – பெரும் 201

மேல்


தொடுப்புறா (1)

சுந்தரன் சிலை நாணில் தொடுப்புறா
மந்தரம் புரை தோள் உற வாங்கினான் – கம்.யுத்4:37 192/3,4

மேல்


தொடுப்பென் (2)

வியன் படைக்கலம் தொடுப்பென் நான் இனி என விரைந்தான் – கம்.யுத்4:37 102/3
மாயையின் படை தொடுப்பென் என்று இராவணன் மதித்தான் – கம்.யுத்4:37 109/4

மேல்


தொடுப்பேன் (6)

நலம் தாராயோ என தொடுப்பேன் போலவும் – கலி 128/11
எண்ணம் மற்று இலை அயன் படை தொடுப்பேன் என்று இசைத்தான் – கம்.யுத்3:22 78/4
செதுகா படை தொடுப்பேன் என நினைந்தான் திசைமுகத்தோன் – கம்.யுத்3:27 131/3
தாள் தாமரை மலரோன் படை தொடுப்பேன் என சமைந்தான் – கம்.யுத்3:27 134/4
தீர்ப்பான் படை தொடுப்பேன் என தெரிந்தான் அது தெரியா – கம்.யுத்3:27 150/2
சிவன் ஐம்_முகம்_உடையான் படை தொடுப்பேன் என தெளிந்தான் – கம்.யுத்3:27 157/4

மேல்


தொடுபு (1)

புடை தொடுபு உடையூ பூ நாறு பலவு கனி – குறு 373/6

மேல்


தொடும் (13)

இடு முடை மருங்கில் தொடும் இடம் பெறாஅது – நற் 329/3
மல்லல் மா நகர் துறந்து ஏகும் நாள் மதி தொடும்
கல்லின் மா மதிள் மணி கடை கடந்திடுதல் முன் – கம்.கிட்:13 72/1,2
மீனும் நாகமும் விண் தொடும் மலைகளும் விறகா – கம்.யுத்1:6 16/1
மேலிடை மலையினை வாங்கி விண் தொடும்
சூல் உடை மழை முகில் சூழ்ந்து சுற்றிய – கம்.யுத்1:8 7/2,3
கூனல் தாமரையின் தோன்ற வான் தொடும் கோயில் புக்கான் – கம்.யுத்1:13 1/2
வாயில் வல்லை நுழைந்து மதி தொடும்
கோயில் எய்தினன் குன்று அன கொள்கையான் – கம்.யுத்2:16 65/3,4
வீணை என்று உணரின் அஃது அன்று விண் தொடும்
சேண் உயர் கொடியது வய வெம் சீயமால் – கம்.யுத்2:16 105/1,2
ஆறு விண் தொடும் பிணம் சுமந்து ஓட மேல் அமரரும் இரிந்து ஓட – கம்.யுத்2:16 336/2
மிடலின் வெம் கட கரி பிணத்தின் விண் தொடும்
திடலும் வெம் புரவியும் தேரும் சிந்திய – கம்.யுத்3:27 54/1,2
சொரிந்து ஏறின சுடு வெம் கணை தொடும் தாரகை முழுதும் – கம்.யுத்3:27 109/3
மேகத்தை தொடும் மெய்யினர் இவர் என விரித்தார் – கம்.யுத்3:30 10/4
அம்பரங்கள் தொடும் கொடி ஆடையும் – கம்.யுத்3:31 119/1
புவனம் மூன்றும் பொலம் கழலால் தொடும்
அவனும் அ சிவனும் எனல் ஆயினார் – கம்.யுத்4:37 27/3,4

மேல்


தொடுவதன் (1)

சொன்ன நீசன் கை தொடுவதன் முன் துகைத்து உழக்கி – கம்.சுந்:3 135/3

மேல்


தொடுவது (2)

மண்டலம் தொடுவது அம் மலையின்-மேல் மலை என – கம்.கிட்:5 1/3
உம்பரை தொடுவது ஒத்து உயர்வின் ஓங்கிய – கம்.கிட்:14 17/2

மேல்


தொடுவன (2)

படு பிண பைம் தலை தொடுவன குழீஇ – அகம் 215/13
காரும் வானமும் தொடுவன பிண குவை கண்டான் – கம்.யுத்2:15 238/3

மேல்


தொடுவான்-தனை (1)

சூல படை தொடுவான்-தனை இமையாத முன் தொடர்ந்தான் – கம்.யுத்2:18 169/1

மேல்


தொடுவெனே (1)

தொடுவெனே குரங்கை சீறி சுடர் படை என்று தோன்றா – கம்.யுத்1:14 30/2

மேல்


தொடூஉ (2)

களிறு தொடூஉ கடக்கும் கான்யாற்று அத்தம் – அகம் 137/3
பெரும் களிற்று இன நிரை கை தொடூஉ பெயரும் – அகம் 357/8

மேல்


தொடூஉம் (2)

ஒள் இழை மகளிர் இலங்கு வளை தொடூஉம்
மெல் விரல் மோசை போல காந்தள் – நற் 188/3,4
தொழூஉம் தொடூஉம் அவன் தன்மை – கலி 55/21

மேல்


தொடேன் (2)

கடியும் உணவு என்ன கடவுட்கும் தொடேன்
கடும் தேர் அள்ளற்கு அசாவா நோன் சுவல் – புறம் 399/26,27
சிந்தையாலும் தொடேன் என்ற செ வரம் – கம்.சுந்:5 34/3

மேல்


தொடை (87)

தொடை அமை கேள்வி இட-வயின் தழீஇ – பெரும் 16
அரும் பொருள் அருத்தும் திருந்து தொடை நோன் தாள் – பெரும் 68
தொடை அமை மாலை விறலியர் மலைய – பெரும் 486
மென் தொடை வன் கிழாஅர் – மது 93
ஏழ் புணர் சிறப்பின் இன் தொடை சீறியாழ் – மது 559
தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை
கொம்மை வரு முலை வெம்மையில் தடைஇ – நெடு 68,69
மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு – நெடு 124
அம் தொடை ஒரு காழ் வளைஇ செம் தீ – குறி 118
குறும் தொடை நெடும் படிக்கால் – பட் 142
திரி புரி நரம்பின் தீம் தொடை ஓர்க்கும் – பட் 254
தீம் தொடை நரம்பின் இமிரும் – நற் 17/11
துவர் செய் ஆடை செம் தொடை மறவர் – நற் 33/6
பல் வேறு பண்ட தொடை மறந்து இல்லத்து – நற் 59/4
கணம் நாறு பெரும் தொடை புரளும் மார்பின் – நற் 254/8
ஒல்லா செம் தொடை ஒரீஇய கண்ணி – நற் 387/3
களிற்று முகம் திறந்த கல்லா விழு தொடை
ஏவல்_இளையரொடு மா வழிப்பட்டு என – நற் 389/4,5
ஐது தொடை மாண்ட கோதை போல – குறு 62/3
சிலை வில் கானவன் செம் தொடை வெரீஇ – குறு 385/2
நெடும் தொடை வேய்ந்த நீர் வார் கூந்தல் – குறு 401/2
விழு தொடை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் – ஐங் 352/1
மென் சொல் கலப்பையர் திருந்து தொடை வாழ்த்த – பதி 15/26
கடு மா மறவர் கதழ் தொடை மறப்ப – பதி 28/4
புணர் புரி நரம்பின் தீம் தொடை பழுனிய – பதி 41/1
முழு வலி துஞ்சும் நோய் தபு நோன் தொடை
நுண் கொடி உழிஞை வெல் போர் அறுகை – பதி 44/9,10
தொடை படு பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 46/5
பாணர் கையது பணி தொடை நரம்பின் – பதி 57/7
தொடை மடி களைந்த சிலை உடை மறவர் – பதி 60/9
தீம் தொடை நரம்பின் பாலை வல்லோன் – பதி 65/14
வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை பழுனிய – பதி 66/1
கடத்து இடை பிடவின் தொடை குலை சேக்கும் – பதி 66/17
தொகு கதிர் முத்து தொடை கலிழ்பு மழுக – பரி 6/16
கவர் தொடை நல் யாழ் இமிழ காவில் – பரி 22/38
வண்டொடு தும்பியும் வண் தொடை யாழ் ஆர்ப்ப – பரி 23/50
கணை தொடை நாணும் கடும் துடி ஆர்ப்பின் – கலி 15/4
வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட – கலி 37/2
வில் ஏர் வாழ்க்கை விழு தொடை மறவர் – அகம் 35/6
கொடும் தொடை குழவியொடு வயின் மரத்து யாத்த – அகம் 49/4
விழு தொடை மறவர் வில் இட வீழ்ந்தோர் – அகம் 53/10
வினை வல் அம்பின் விழு தொடை மறவர் – அகம் 105/13
தொடை அமை பீலி பொலிந்த கடிகை – அகம் 119/12
வீளை அம்பின் விழு தொடை மழவர் – அகம் 131/6
பரூஉ பகை ஆம்பல் குரூஉ தொடை நீவி – அகம் 136/27
வாங்கு தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர் – அகம் 175/2
பூ தொடை விழவின் தலை நாள் அன்ன – அகம் 187/8
தண் நறும் கமழ் தொடை வேய்ந்த நின் – அகம் 223/15
தோகை தூவி தொடை தார் மழவர் – அகம் 249/12
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே தீம் தொடை
விளரி நரம்பின் நயவரு சீறியாழ் – அகம் 279/10,11
தொடை அமை பகழி துவன்று நிலை வடுகர் – அகம் 295/15
ஈர்ம் புறவு இயம் வழி அறுப்ப தீம் தொடை
பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி பிறப்ப – அகம் 314/11,12
தொடை அமை பன் மலர் தோடு பொதிந்து யாத்த – அகம் 335/13
அம்பு தொடை அமைதி காண்-மார் வம்பலர் – அகம் 375/3
செம் தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர் – புறம் 3/20
தேஎம் தீம் தொடை சீறியாழ் பாண – புறம் 70/1
வணங்கு தொடை பொலிந்த வலி கெழு நோன் தாள் – புறம் 78/1
வேழம் வீழ்த்த விழு தொடை பகழி – புறம் 152/1
இடைபட சேய ஆயினும் தொடை புணர்ந்து – புறம் 218/3
விளரி உறுதரும் தீம் தொடை நினையா – புறம் 260/2
வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை சீறியாழ் – புறம் 285/3
தொடை அமை கண்ணி திருந்து வேல் தட கை – புறம் 378/3
தொடை நிரம்பிய தோம் அறு மாக்கதை – கம்.பால:0 11/3
சோலை வீழ் கனியின் தேனும் தொடை இழி இறாலின் தேனும் – கம்.பால:2 9/2
தொடை ஊற்றின் தேன் துளிக்கும் நறும் தாரான் ஒருவண்ணம் துயரம் நீங்கி – கம்.பால:6 13/1
சோலை தும்பி மென் குழல் ஆக தொடை மேவும் – கம்.பால:17 34/1
வன்ன மேகலையை நீக்கி மலர் தொடை அல்குல் சூழ்ந்தாள் – கம்.பால:19 16/3
மன்றல் அரும் தொடை மன்னன் ஆவி அன்னாள் – கம்.அயோ:3 8/4
தொடை அமை நெடு மழை தொங்கல் ஆம் என – கம்.ஆரண்:6 16/1
வில் தொடை இராமன் கோத்து விடுதலும் விலக்குண்டு எல்லாம் – கம்.சுந்:3 117/3
நூறு நூறு போர் வாளி ஓர் தொடை கொடு நொய்தின் – கம்.சுந்:11 46/1
ஏ எனா-முன் இடைபுக்கு தொடை வன் கயிற்றால் பிணித்து ஈர்த்தார் – கம்.சுந்:12 113/4
மாட்டும் புரவி ஆயம் எலாம் மருவி வாங்கும் தொடை அழிந்த – கம்.சுந்:12 114/3
தொடை கலத்து இராமன் வாளி தோன்றுதல் முன்னர் தோன்றா – கம்.யுத்1:13 16/1
சொல் என செய்யுள் கொண்ட தொடை என தொடையை நீக்கி – கம்.யுத்2:16 22/2
தொடை பேரா துயிலானை துயில் எழுப்பி கொணர்க என்றான் – கம்.யுத்2:16 50/4
நிரந்தரம் தொடை நெகிழ்த்தலின் திசை எங்கும் நிறைந்த – கம்.யுத்2:16 211/1
எண் இரண்டினோடு இரண்டு ஒரு தொடை தொடுத்து எய்தான் – கம்.யுத்2:16 232/4
நூறும் ஐம்பதும் ஒரு தொடை தொடுத்து ஒரு நொடியில் – கம்.யுத்2:16 236/3
தொடை பெரும் பகழியின் மாரி தூர்த்து உற – கம்.யுத்2:16 271/3
ஒரு தொடை விடுவன உரும் உறழ் கணை பட – கம்.யுத்2:18 129/1
இரு தொடை புரசையொடு இறுபவர் எறி படை – கம்.யுத்2:18 129/2
தொடை நின்ற பகழி மாரி மாரியின் மும்மை தூர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 194/4
தொடை ஒன்றினை கணை மீமிசை துறுவாய் இனி என்றான் – கம்.யுத்3:27 138/3
அடும்பு ஆக்கிய தொடை செம்_சடை_முதலோன் பணித்து அமைந்தான் – கம்.யுத்3:27 143/4
குழு அற்று உகும் ஒரு வெம் கணை தொடை பெற்றது ஓர் குறியால் – கம்.யுத்3:31 105/4
ஒன்றுமே தொடை கோல் ஒரு கோடிகள் – கம்.யுத்3:31 136/1
தொடை ஊறிய கணை மாரிகள் தொகை தீர்த்து அவை துரந்தான் – கம்.யுத்4:37 49/3
சூல் ஆயின மழை அன்னவன் தொடை பல் வகை தொடுக்க – கம்.யுத்4:37 55/4
வீசி மேற்செல வில் விசை தொடை கொண்டு விட்டான் – கம்.யுத்4:37 110/4

மேல்


தொடையல் (9)

கேள்வி போகிய நீள் விசி தொடையல்
மணம் கமழ் மாதரை மண்ணி அன்ன – பொரு 18,19
தண் நறும் தொடையல் வெண் போழ் கண்ணி – குறி 115
நீர் அலை கலைஇய ஈர் இதழ் தொடையல்
ஒண் நுதல் பெதும்பை நன் நலம் பெறீஇ – நற் 339/7,8
தொடையல் அம் கோதை சோர பளிக்கு நாய் சிவப்ப தொட்டு – கம்.பால:10 17/3
மலர்ந்த பூம் தொடையல் மாலை மைந்தர்-பால் மயிலின் அன்னார் – கம்.பால:17 10/2
தொடையல் மாலை துயல்வந்து உலவு தோள் பொலியவே – கம்.ஆரண்:1 9/4
தும்பி அம் தொடையல் மாலை சுடர் முடி படியில் தோய – கம்.யுத்2:16 149/1
தும்பி அம் தொடையல் வீரன் சுடு கணை துரப்ப சுற்றும் – கம்.யுத்2:16 153/1
தோடு உழுத நறும் தொடையல் தொகை உழுத கிளை வண்டின் சுழிய தொங்கல் – கம்.யுத்4:37 204/1

மேல்


தொடையலர் (1)

தும்பை அம் தொடையலர் தட கை தூணி வாங்கு – கம்.யுத்3:22 52/3

மேல்


தொடையலான் (1)

துணர்த்த பூம் தொடையலான் பகழி தூவினான் – கம்.பால:8 42/1

மேல்


தொடையா (2)

நுதி வேல் கொண்டு நுதல் வியர் தொடையா
கடிய கூறும் வேந்தே தந்தையும் – புறம் 349/1,2
எல்லாம் ஒரு தொடையா உடன் எய்தார் வினை செய்தார் – கம்.ஆரண்:7 88/4

மேல்


தொடையில் (1)

தொடையில் படுகிற்றும் என துணியா – கம்.யுத்2:18 71/2

மேல்


தொடையின் (3)

வில் தொடையின் விடுகணையால் வெந்து ஒழியும் என கருதி விரைவின் வந்தான் – கம்.யுத்1:4 99/2
ஓர் ஆயிரம் அயில் வெம் கணை ஒரு கால் விடு தொடையின்
கார் ஆயிரம் விடு தாரையின் நிமிர்கின்றன கதுவுற்று – கம்.யுத்2:18 144/1,2
ஆயிரம் தேர் ஒரு தொடையின் அச்சு இறும் – கம்.யுத்3:22 48/1

மேல்


தொடையின்-மேல் (1)

தொடையின்-மேல் மலர்ந்த தாரர் தோளின்-மேல் தோன்றும் வீரர் – கம்.யுத்3:22 18/4

மேல்


தொடையினில் (2)

செய்து வெம் சரம் ஐந்து ஒரு தொடையினில் சேர்த்தி – கம்.யுத்2:15 227/2
கொண்டல் ஒத்தவன் கொடும் கணை பத்து ஒரு தொடையினில் கோத்து எய்தான் – கம்.யுத்2:16 331/2

மேல்


தொடையும் (2)

வரிந்த பூம் தொடையும் அன்றி வெள்ளிடை அரிது அ வீதி – கம்.பால:21 18/4
தோள் இடை அற்றன தொடையும் அற்றன – கம்.ஆரண்:7 115/2

மேல்


தொடையுறு (1)

தொடையுறு வற்கலை ஆடை சுற்றி மேல் – கம்.யுத்2:15 109/1

மேல்


தொடையை (2)

சொல் என செய்யுள் கொண்ட தொடை என தொடையை நீக்கி – கம்.யுத்2:16 22/2
எட்டா ஒருவன் தன் இட தொடையை
ஒட்டாதவர் ஒன்றினர் ஊழ்வலியால் – கம்.யுத்2:18 72/2,3

மேல்


தொடையொடு (1)

தொடையொடு முதுகு துணிந்தார் சுழிபடு குருதி சொரிந்தார் – கம்.சுந்:7 27/2

மேல்


தொண்டக (4)

தொண்டக_சிறுபறை குரவை அயர – திரு 197
தொண்டக_சிறுபறை பாணி அயலது – நற் 104/5
இரவு அரிவாரின் தொண்டக_சிறுபறை – குறு 375/4
தொண்டக_பறை சீர் பெண்டிரொடு விரைஇ – அகம் 118/3

மேல்


தொண்டக_சிறுபறை (3)

தொண்டக_சிறுபறை குரவை அயர – திரு 197
தொண்டக_சிறுபறை பாணி அயலது – நற் 104/5
இரவு அரிவாரின் தொண்டக_சிறுபறை
பானாள் யாமத்தும் கறங்கும் – குறு 375/4,5

மேல்


தொண்டக_பறை (1)

தொண்டக_பறை சீர் பெண்டிரொடு விரைஇ – அகம் 118/3

மேல்


தொண்டி (20)

திண் தேர் பொறையன் தொண்டி
தன் திறம் பெறுக இவள் ஈன்ற தாயே – நற் 8/9,10
கானல் அம் தொண்டி பொருநன் வென் வேல் – நற் 18/4
கல்லென் புள்ளின் கானல் அம் தொண்டி
நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள்-உற்று என – நற் 195/5,6
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி முன்துறை – குறு 128/2
பல் ஆ பயந்த நெய்யின் தொண்டி
முழுது உடன் விளைந்த வெண்ணெல் வெம் சோறு – குறு 210/2,3
தொண்டி அன்ன என் நலம் தந்து – குறு 238/4
தொண்டி அன்ன பணை தோள் – ஐங் 171/3
வண்டு இமிர் பனி துறை தொண்டி ஆங்கண் – ஐங் 172/2
அரவு உறு துயரம் எய்துப தொண்டி
தண் நறு நெய்தல் நாறும் – ஐங் 173/2,3
அணங்கு உடை பனி துறை தொண்டி அன்ன – ஐங் 174/1
தொண்டி அன்ன நின் பண்பு பல கொண்டே – ஐங் 175/4
பண்பும் பாயலும் கொண்டனள் தொண்டி
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் ஒண் தொடி – ஐங் 176/1,2
தொண்டி அன்னோள் தோள் உற்றோரே – ஐங் 177/4
குட்டுவன் தொண்டி அன்ன – ஐங் 178/3
இன் ஒலி தொண்டி அற்றே – ஐங் 179/3
துறை கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – ஐங் 180/4
வளம் கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – அகம் 10/13
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி அன்ன எம் – அகம் 60/7
தெண் திரை பரப்பின் தொண்டி முன்துறை – அகம் 290/13
கள் நாறும்மே கானல் அம் தொண்டி
அஃது எம் ஊரே அவன் எம் இறைவன் – புறம் 48/4,5

மேல்


தொண்டியோர் (2)

வளை கடல் முழவின் தொண்டியோர் பொருந – பதி 88/21
தண் தொண்டியோர் அடு பொருந – புறம் 17/13

மேல்


தொண்டு (3)

தொடி திரிவு அன்ன தொண்டு படு திவவின் – மலை 21
ஆறு என ஏழு என எட்டு என தொண்டு என – பரி 3/79
தொண்டு கொண்டது மது எனும் அவுணன் முன் தொட்டது – கம்.யுத்4:37 105/2

மேல்


தொண்டை (19)

தூம மென் சுரி குழல் தொண்டை தூய வாய் – கம்.பால:5 86/2
தொண்டை வாயில் துடிப்பு ஒன்று சொல்லவே – கம்.பால:17 38/4
தொண்டை வாய் பெய்து தூ நீர் கொழுநர் மேல் தூகின்றாரும் – கம்.பால:18 5/3
பண் உளர் பவள தொண்டை பங்கயம் பூத்தது அன்ன – கம்.பால:18 7/1
துடித்த வான் துவர் இதழ் தொண்டை தூ நிலா – கம்.பால:19 22/1
தொண்டை வாய்ச்சியர் நிறையொடும் நாணொடும் தொடர்ந்த – கம்.அயோ:1 54/3
தொண்டை வாயினிர் சொல்லு-மின் ஈண்டு என்றாள் – கம்.அயோ:2 3/4
தொண்டை வாய் கேகயன் தோகை கோயில் மேல் – கம்.அயோ:2 48/1
தொண்டை வாய் மடந்தைமாரின் சொல்ல மற்று அவரும் சொல்ல – கம்.அயோ:3 83/3
தொண்டை நீங்கிய கவந்தத்தை துணைவ நீ எம்மை – கம்.ஆரண்:7 138/3
தொண்டை அம் சே ஒளி துவர்த்த வாய் அமுது – கம்.ஆரண்:14 97/2
தொண்டை அம் கனி இதழ் தோன்றல் சான்றது – கம்.கிட்:1 12/4
வீடு உறுதிர் ஆதலினால் விலங்குதிர் அ புறத்து நீர் மேவு தொண்டை
நாடு உறுதிர் உற்று அதனை நாடுறுதிர் அதன் பின்னை நளி நீர் பொன்னி – கம்.கிட்:13 29/2,3
தேடி வார் புனல் தெண் திரை தொண்டை நல் – கம்.கிட்:15 38/2
அன்ன தொண்டை நல் நாடு கடந்து அகன் – கம்.கிட்:15 46/1
தொண்டை வாய் மயிலினை தொழுது தோன்றினான் – கம்.சுந்:4 22/4
தொண்டை அம் கனி வாய் சீதை துயக்கினால் என்னை சுட்டாய் – கம்.சுந்:6 40/1
தொண்டை வாய் அரக்கிமார்கள் சூல் வயிறு உடைந்து சோர – கம்.சுந்:6 60/3
தொண்டை கனிவாய் துடிப்ப மயிர் பொடிப்ப – கம்.யுத்2:17 87/3

மேல்


தொண்டையர் (2)

வண் தேர் தொண்டையர் வழை அமல் அடுக்கத்து – குறு 260/6
வினை நவில் யானை விறல் போர் தொண்டையர்
இன மழை தவழும் ஏற்று அரு நெடும் கோட்டு – அகம் 213/1,2

மேல்


தொண்டையோர் (1)

கொண்டி உண்டி தொண்டையோர் மருக – பெரும் 454

மேல்


தொத்த (3)

மண் தொத்த நிமிர்ந்த பன்றி ஆயினும் மலைதல் ஆற்றா – கம்.சுந்:10 5/2
தொத்த பொலி கனக கிரி வெயில் சுற்றியது ஒத்தான் – கம்.யுத்3:22 115/4
தூவின மணியும் சாந்தும் சுண்ணமும் மலரும் தொத்த
பூவுடை அமரர் தெய்வ தரு என விசும்பில் போனான் – கம்.யுத்3:24 42/3,4

மேல்


தொத்தலால் (1)

முந்துற தெறித்து எழு முத்தம் தொத்தலால்
அந்தரத்து எழு முகில் ஆடையா அகன் – கம்.யுத்1:8 13/2,3

மேல்


தொத்தி (1)

தொத்தி மீண்டிலவால் நெடும் தூளியே – கம்.யுத்2:15 41/4

மேல்


தொத்திய (3)

பொன் நெடுவரையில் தொத்திய கோளும் நாளும் ஒத்து இடைஇடை பொலிய – கம்.சுந்:3 81/2
வில் தொத்திய வெம் கணை எண்கின் வியன் – கம்.யுத்3:27 34/1
சுற்றும் மேகத்தை தொத்திய குருதி நீர் துளிப்ப – கம்.யுத்4:32 8/3

மேல்


தொத்திய-போல் (1)

பல் தொத்திய-போல் படிய பலவும் – கம்.யுத்3:27 34/2

மேல்


தொத்தின் (1)

தொத்தின் தொகை-கொல் யாது என்று பல்லுக்கு உவமை சொல்லுகேன் – கம்.சுந்:4 53/4

மேல்


தொத்தின (2)

விண்ணிடை தொத்தின போன்ற மீன் எலாம் – கம்.சுந்:2 55/4
தொத்தின தாரகை மயிரின் சுற்று எலாம் – கம்.சுந்:4 101/4

மேல்


தொத்து (6)

உரிது நாறு அவிழ் தொத்து உந்தூழ் கூவிளம் – குறி 65
மின் தொத்து நிலா நகை வீழ் மலய – கம்.பால:23 7/2
தொத்து உறு தொழில் மாலை சுரி குழல் அணிவாரும் – கம்.பால:23 36/3
தொத்து இனம் இருள் வர தூண்ட சோதிட – கம்.அயோ:2 40/3
தொத்து உறு மலரும் சாந்தும் சுண்ணமும் இனைய தூவி – கம்.சுந்:1 13/3
தொத்து படு நெடும் தாரைகள் சொரிந்தால்-என துரந்தான் – கம்.யுத்4:37 56/3

மேல்


தொத்துறு (1)

தொத்துறு கனலின் வீழ்ந்த பஞ்சு என தொலையும் தன்மை – கம்.யுத்3:31 58/3

மேல்


தொய்படாமல் (1)

காஅய் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல்
கூவல் அன்ன விடர்_அகம் புகு-மின் – மலை 365,366

மேல்


தொய்யக (1)

தொய்யக தோட்டி குழை தாழ் வடி மணி – கலி 97/13

மேல்


தொய்யகம் (2)

கை வளை ஆழி தொய்யகம் புனை துகில் – பரி 7/46
தொய்யகம் தாழ்ந்த கதுப்பு போல் துவர் மணல் – கலி 28/6

மேல்


தொய்யல் (6)

தொய்யல் மா மழை தொடங்கலின் அவர் நாட்டு – குறு 367/4
தொய்யல் அம் தட கையின் வீழ் பிடி அளிக்கும் – கலி 54/13
தொய்யல் மா நில சுமை உறு சிறை துறந்து இனி யான் – கம்.அயோ:1 61/3
தொய்யல் சிந்தையேம் யாவரை எவ்வகை துதிப்பேம் – கம்.சுந்:2 17/4
தொய்யல் வெம் சுழியிடை சுழிக்கும் மேனியள் – கம்.சுந்:4 96/2
தொய்யல் படர் அழுவ கொழும் சேறாய் உக துகைப்பான் – கம்.யுத்2:18 161/4

மேல்


தொய்யலின் (1)

சூழி யானை மதம் படு தொய்யலின்
ஊழி நாள் நெடும் கால் என ஓடுவ – கம்.யுத்2:15 38/1,2

மேல்


தொய்யலை (1)

தொய்யலை கடந்தில சூழி யானையே – கம்.பால:14 19/4

மேல்


தொய்யா (6)

தொய்யா வெறுக்கையொடு துவன்றுபு குழீஇ – பெரும் 434
தொய்யா விழு சீர் வளம் கெழு வையைக்கும் – பரி 17/44
துறக்கம் எய்திய தொய்யா நல் இசை – அகம் 233/7
தொய்யா அழுந்தூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 246/14
தொய்யா_உலகத்து நுகர்ச்சியும் கூடும் – புறம் 214/8
தொய்யா_உலகத்து நுகர்ச்சி இல் எனின் – புறம் 214/9

மேல்


தொய்யா_உலகத்து (2)

தொய்யா_உலகத்து நுகர்ச்சியும் கூடும் – புறம் 214/8
தொய்யா_உலகத்து நுகர்ச்சி இல் எனின் – புறம் 214/9

மேல்


தொய்யாது (1)

தொய்யாது வித்திய துளர் படு துடவை – மலை 122

மேல்


தொய்யில் (20)

தொய்யில் பொறித்த சுணங்கு எதிர் இள முலை – மது 416
தொய்யில் வன முலை வரி வனப்பு இழப்ப – நற் 225/7
தொய்யில் காப்போர் அறிதலும் அறியார் – குறு 276/4
தொய்யில் துறந்தார் அவர் என தம்-வயின் – கலி 24/15
தொய்யில் இள முலை இனிய தைவந்து – கலி 54/12
ஏஎ எல்லா மொழிவது கண்டை இஃது ஒத்தன் தொய்யில்
எழுதி இறுத்த பெரும் பொன் படுகம் – கலி 64/8,9
தெரி வேய் தோள் கரும்பு எழுதி தொய்யில் செய்தனைத்தற்கோ – கலி 76/15
தொய்யில் பொறித்த வன முலை வான் கோட்டு – கலி 97/12
தொய்யில் எழுதுகோ மற்று என்றான் யாம் பிறர் – கலி 111/17
தொய்யில் பொறித்த வன முலையாய் மற்று நின் – கலி 117/4
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை – கலி 125/8
தொய்யில் சிதைத்தானை தேர்கு – கலி 142/44
தொய்யில் எழுதவும் வல்லன் தன் கையில் – கலி 143/33
உது காண் தொய்யில் பொறித்த வழி – கலி 144/34
புள்ளி தொய்யில் பொறி படு சுணங்கின் – அகம் 239/8
பெரும் தோள் தொய்யில் வரித்தும் சிறு பரட்டு – அகம் 389/6
தொய்யில் மா முலை மங்கையர் தோய்தலால் – கம்.பால:18 19/3
தொய்யில் வெய்ய முலை துடி போல் இடை – கம்.பால:21 35/1
எறித்த குங்குமத்து இள முலை எழுதிய தொய்யில்
கறுத்த மேனியில் பொலிந்தன ஊடலில் கனன்று – கம்.சுந்:2 30/1,2
தொய்யில் வாச துவர் துதைந்து ஆடிய – கம்.யுத்2:16 70/2

மேல்


தொய்யிலும் (1)

என் தோள் எழுதிய தொய்யிலும் யாழ நின் – கலி 18/3

மேல்


தொய்யிலை (1)

சுணங்கு இடை வரித்த தொய்யிலை நினைந்தே – அகம் 177/20

மேல்


தொய்யிலொடு (1)

துணி நீர் மெல் அவல் தொய்யிலொடு மலர – மது 283

மேல்


தொய்யிற்கு (1)

கரும்பு எழுது தொய்யிற்கு செல்வல் ஈங்கு ஆக – கலி 63/8

மேல்


தொல் (183)

இருவர் சுட்டிய பல் வேறு தொல் குடி – திரு 178
செல்வ சேறும் எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என – பொரு 121
தொல் பசி அறியா துளங்கா இருக்கை – பெரும் 253
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் – பெரும் 388
தொல் வலி நிலைஇய அணங்கு உடை நெடு நிலை – மது 353
தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர் – மது 761
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் – பட் 104
தொல் இசை தொழில் மாக்கள் – பட் 121
தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர் – பட் 170
தொல் கொண்டி துவன்று இருக்கை – பட் 212
தொல் அருவாளர் தொழில் கேட்ப – பட் 275
மேம்பட வெறுத்த அவன் தொல் திணை மூதூர் – மலை 401
செல்வேம் தில்ல எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என – மலை 567
தொல் கவின் தொலைய தோள் நலம் சாஅய – நற் 14/1
அன்னை காக்கும் தொல் நலம் சிதைய – நற் 23/4
தொல் நலன் இழந்த என் பொன் நிறம் நோக்கி – நற் 56/8
யாம் செய் தொல்_வினைக்கு எவன் பேது உற்றனை – நற் 88/1
துளி பெயல் பொறித்த புள்ளி தொல் கரை – நற் 114/7
தளிர் ஏர் மேனி தொல் கவின் அழிய – நற் 251/7
வல்லோர் ஆய்ந்த தொல் கவின் தொலைய – நற் 283/4
தொல் நிலை வழீஇய நின் தொடி என பன் மாண் – நற் 332/4
தொல் கவின் தொலையினும் தொலைக சார – நற் 350/5
அம்ம நாளும் தொல் நலம் சிதைய – நற் 387/2
கல் வரை அயலது தொல் வழங்கு சிறு நெறி – குறு 207/5
தொல் நிலை நெகிழ்ந்த வளையன் ஈங்கு – குறு 303/4
தொல் கவின் தொலைந்து தோள் நலம் சாஅய் – குறு 381/1
தொல் நிலை மருதத்து பெரும் துறை – ஐங் 75/3
நல்கான் ஆயினும் தொல் கேளன்னே – ஐங் 167/4
தொல் கேள் ஆகலின் நல்குமால் இவட்கே – ஐங் 271/4
தொல் நலம் இழந்த என் தட மென் தோளே – ஐங் 455/5
தொல் கவின் பெற்றன இவட்கே வெல் போர் – ஐங் 500/3
தொல் பசி உழந்த பழங்கண் வீழ – பதி 12/15
தொல் கவின் அழிந்த கண் அகன் வைப்பின் – பதி 15/8
செம்மீன் அனையள் நின் தொல் நகர் செல்வி – பதி 31/28
தொல் நிலை சிறப்பின் நின் நிழல் வாழ்நர்க்கு – பதி 37/10
சொல் பல நாட்டை தொல் கவின் அழித்த – பதி 43/10
தொல் நகர் வரைப்பின் அவன் உரை ஆனாவே – பதி 47/8
தொல் புகழ் மூதூர் செல்குவை ஆயின் – பதி 53/5
தொல் கடன் இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 70/22
நின் நிலை தோன்றும் நின் தொல் நிலை சிறப்பே – பரி 2/27
தொல் இயல் புலவ நல் யாழ் பாண – பரி 3/86
தொலையா நேமி முதல் தொல் இசை அமையும் – பரி 15/3
நல்லவை எல்லாம் இயைதரும் தொல் சீர் – பரி 23/67
தொல் புகழ் தந்தாரும் தாம் – பரி 23/84
தொல் இயல் வழாஅமை துணை என புணர்ந்தவள் – கலி 2/17
தொல் கவின் தொலைதல் அஞ்சி என் – கலி 2/28
தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார் – கலி 16/5
தொல் எழில் தொலைபு இவள் துயர் உழப்ப துறந்து நீ – கலி 17/5
தொல் கவின் தொலைந்த என் தட மென் தோள் உள்ளுவார் – கலி 26/10
தொல் நலம் நனி சாய நம்மையோ மறந்தைக்க – கலி 27/14
தொல் எழில் வரைத்து அன்றி வயவு நோய் நலிதலின் – கலி 29/1
தொல் எழில் தோய்ந்தார் தொலையின் அவரினும் – கலி 40/17
வளமை சால் உயர் சிறப்பின் நுந்தை தொல் வியல் நகர் – கலி 57/6
தொல் நலம் இழந்த கண் துயில் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/13
தொல் நலம் இழந்தோள் நீ துணை என புணர்ந்தவள் – கலி 100/20
துறையும் ஆலமும் தொல் வலி மராஅமும் – கலி 101/13
மாசு இல் வான் முந்நீர் பரந்த தொல் நிலம் – கலி 103/77
தொல் இசை நட்ட குடியொடு தோன்றிய – கலி 104/5
தொல் கதிர் திகிரியால் பரவுதும் ஒல்கா – கலி 104/78
சீர் மிகு சிறப்பினோன் தொல் குடிக்கு உரித்து என – கலி 105/3
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/50
தொல்_வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல் – கலி 118/3
துணையாருள் தகைபெற்ற தொல் நலம் இழந்து இனி – கலி 124/11
தொல் ஊழி தடுமாறி தொகல் வேண்டும் பருவத்தால் – கலி 129/1
தொல் இயல் ஞாலத்து தொழில் ஆற்றி ஞாயிறு – கலி 148/1
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணி – அகம் 45/10
தொல் கவின் தொலைந்தன நோகோ யானே – அகம் 137/16
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணிய – அகம் 145/12
தோளும் தொல் கவின் தொலைய நாளும் – அகம் 147/12
இன்னாது உறைவி தொல் நலம் பெறூஉம் – அகம் 164/10
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் அல்கலும் – அகம் 177/1
தொல் நலம் இழந்த துயரமொடு என்னதூஉம் – அகம் 197/4
தோளும் தொல் கவின் தொலைந்தன நாளும் – அகம் 209/1
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் – அகம் 235/18
நல் எழில் அழிவின் தொல் கவின் பெறீஇய – அகம் 242/15
அனைத்தால் தோழி நம் தொல்_வினை பயனே – அகம் 243/15
தொல் புகழ் நிறைந்த பல் பூ கழனி – அகம் 256/14
அம் மா மேனி தொல் நலம் தொலைய – அகம் 270/10
சிறு பல் தொல் குடி பெரு_நீர் சேர்ப்பன் – அகம் 290/8
பல் படை புரவி எய்திய தொல் இசை – அகம் 345/5
தோளும் தொல் கவின் தொலைய நாளும் – அகம் 347/1
வரைந்து தாம் பிணித்த தொல் கவின் தொலைய – அகம் 349/2
தொல் இசை நிறீஇய உரை சால் பாண்_மகன் – அகம் 352/14
தொல் நசை சாலாமை நன்னன் பறம்பில் – அகம் 356/8
நம் நயந்து உறைவி தொல் நலம் அழிய – அகம் 379/1
தோற்றம் பிழையா தொல் புகழ் பெற்ற – அகம் 392/25
வல்லுநர் வாழ்ந்தோர் என்ப தொல் இசை – புறம் 24/34
தொல் நில கிழமை சுட்டின் நன் மதி – புறம் 32/7
மன்னுக பெரும நீயே தொல் நிலை – புறம் 91/7
தொல் நிலை மரபின் நின் முன்னோர் போல – புறம் 99/4
எவ்வி தொல் குடி படீஇயர் மற்று இவர் – புறம் 202/14
இல் எலி மடிந்த தொல் சுவர் வரைப்பின் – புறம் 211/19
தொல் நட்பு உடையார் தம் உழை செலினே – புறம் 223/6
தொல் நாள்_மீன் துறை படிய – புறம் 229/8
தொடி_கழி_மகளிரின் தொல் கவின் வாடி – புறம் 238/6
பீடு பெறு தொல் குடி பாடு பல தாங்கிய – புறம் 289/4
தொல் குடி மன்னன் மகளே முன்_நாள் – புறம் 353/11
சூடவும் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ தொல் நகர் – கம்.பால:3 65/4
தூய மா முனிவனை தொழுது தொல் குல – கம்.பால:5 1/2
ஆன்ற தொல் குலம் இனி அரசின் வைகுமால் – கம்.பால:5 76/3
தொல் ஆழி துயிலாதே துயர் ஆழி நெடும் கடலுள் துயில்கின்றானே – கம்.பால:11 17/4
குழி யானையின் எழுந்து தொல் நியம துறை முடித்து சுருதி அன்ன – கம்.பால:11 18/2
துன் அரம்பை நிரம்பிய தொல் வரை – கம்.பால:16 29/1
தோய்ந்த நூல் மார்பினர் சுற்ற தொல் நெறி – கம்.பால:23 83/2
தொல் மக்கள் தம் மனம் உக்கு உயிர் பிரிவு என்பது ஓர் துயரின் – கம்.பால:24 3/3
இழைத்த தொல் வினையையும் கடக்க எண்ணுதல் – கம்.அயோ:1 24/1
தொல் நெடும் முடி சூட்டுகின்றான் என்றார் – கம்.அயோ:2 4/4
பேர்வு_இல் தொல் விதி பெற்று உளது என்றரோ – கம்.அயோ:2 28/2
பரக்கும் தொல் புகழ் அமுதினை பருகுகின்றதுவே – கம்.அயோ:2 85/4
மேவு தொல் அழகு எழில் கெட விம்மல் நோய் விம்ம – கம்.அயோ:4 211/2
வான் பிறங்கிய புகழ் மன்னர் தொல் குலம் – கம்.அயோ:5 30/2
ஓதா நின்ற தொல் குல மன்னன் உணர்வு அப்பால் – கம்.அயோ:11 78/1
வரதனில் ஒளி பெற மலர்ந்த தொல் குலம் – கம்.அயோ:11 91/2
மறு இல் தொல் குலங்களை மாசு இட்டு ஏற்றினோன் – கம்.அயோ:11 109/1
பன்னு தொல் அற படிவம் நோக்கினான் – கம்.அயோ:11 117/4
தொல் நெறி முறைமையின் சூட்டி காண்டிரால் – கம்.அயோ:12 17/4
தோள் உலாம் குண்டலம் முதல தொல் அணி – கம்.அயோ:12 48/2
இடம் செய் தொல் குலத்து இறைவன் ஆதலால் – கம்.அயோ:14 92/2
பிறந்து நீ உடை பிரிவு_இல் தொல் பதம் – கம்.அயோ:14 99/1
தொல் ஆர் அணி கால் சுடரின் தொகை-தாம் – கம்.ஆரண்:2 11/2
துவசம் ஆர் தொல் அமருள் துன்னாரை செற்றும் சுருதி பெரும் கடலின் சொல் பொருள் கற்பித்தும் – கம்.ஆரண்:2 26/1
துயரும் அஞ்சி முன் தொடர்ந்திலா தொல் குடி பிறந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 90/4
அமல தொல் பெயர் ஆயிரத்து ஆழியான் – கம்.ஆரண்:7 15/2
தோன்றலும் தொல் நகர் அரக்கர் தோகையர் – கம்.ஆரண்:10 26/1
தோன்றும் அனையாள் இது தொல் நெறித்து ஆகும் என்றாள் – கம்.ஆரண்:10 151/4
துறந்து போம் இதனையே துணிவென் தொல் வினை – கம்.ஆரண்:12 18/3
தயரதன் தொல் குல தனையன் தம்பியோடு – கம்.ஆரண்:12 37/1
தொல் நகரத்தினும் தொடர்ந்த மா நிலத்து – கம்.ஆரண்:12 44/2
தூயவர் அல்லர் சொல்லின் தொல் நெறி தொடர்ந்தோர் என்றாள் – கம்.ஆரண்:12 52/2
சொல் உடையார் என் போல் இனி உளரோ தொல் வினையேன் – கம்.ஆரண்:13 99/1
தொல் வகை குலத்தின் வந்தான் துன்பத்தால் புனலும் தோய்ந்து – கம்.ஆரண்:13 138/3
சொல்லை நோக்கி துணுக்கெனும் தொல் மறை – கம்.ஆரண்:14 14/3
சுமையால் உலகூடு உழல் தொல் வினையேற்கு – கம்.ஆரண்:14 75/3
தொல் இருள் தனை கொல தொடர்கின்றாளையும் – கம்.ஆரண்:14 91/1
சூர் புகல் அரியது ஓர் அரக்கர் தொல் மதில் – கம்.ஆரண்:15 20/3
துன்பினை துடைத்து மாய தொல் வினை-தன்னை நீக்கி – கம்.கிட்:2 13/1
தொடங்கினர் மற்றும் முற்ற தொல் அறம் துணிவர் அன்றே – கம்.கிட்:2 23/2
தோளோடு தோள் தேய்த்தலின் தொல் நிலம் தாங்கல் ஆற்றா – கம்.கிட்:7 47/1
சூரியன் மரபுக்கும் ஒர் தொல் மறு – கம்.கிட்:7 93/3
சூது அகற்றும் திரு மறையோர் துறை ஆடும் நிறை ஆறும் சுருதி தொல் நூல் – கம்.கிட்:13 28/1
சொன்னாயே நீ யாவன் அடா தொல் புரம் அட்டான் – கம்.சுந்:2 82/2
தூண்ட_அரு மணி விளக்கு அழலும் தொல் மனை – கம்.சுந்:3 42/3
சூடையின்_மணி கண் மணி ஒப்பது தொல் நாள் – கம்.சுந்:5 83/1
தொல் நகர் பிறவும் எல்லாம் பொலிந்தன துறக்கம் என்ன – கம்.சுந்:8 9/2
தொல் மற குலத்தர் தூணி தூக்கிய புறத்தர் மார்பின் – கம்.சுந்:8 11/3
சொல்லின் தீர்ந்தன போல்வன தொல் உரு – கம்.சுந்:13 6/2
சொல தகா துன்னிமித்தங்கள் எங்கணும் வர தொடர்வ தொல் நாள் – கம்.யுத்1:2 95/1
தோற்றம் என்னும் அ தொல் வினை தொடு கடல் சுழி நின்று – கம்.யுத்1:3 45/1
தொல் நிலை ஒருவரால் துணியல்-பாலதோ – கம்.யுத்1:3 59/4
வானவர்க்கும் நீயே இறை தொல் மறை வல்லோய் – கம்.யுத்1:3 172/4
தொல் பெரும் காலம் எல்லாம் பழகினும் தூயர் அல்லார் – கம்.யுத்1:4 120/1
தோல் உகுத்தால் என அரவ தொல் கடல் – கம்.யுத்1:5 8/2
சூடு பட்டது தொல் நகர் அடு புலி துரந்த – கம்.யுத்1:5 60/3
துள்ளியின் இரதம் தோய்ந்து தொல் நிறம் கரந்து வேறு ஆய் – கம்.யுத்1:9 30/3
சுட்டவா கண்டும் தொல் நகர் வேலையை – கம்.யுத்1:9 47/1
தொல் நிலை பிரிந்தான் என்ன பல வகை நின்ற தூயோன் – கம்.யுத்1:9 73/3
தொல் நகர் காண்பான் போல கதிரவன் தோற்றம் செய்தான் – கம்.யுத்1:9 89/4
தொல் நெடு நகரி காக்க விருபாக்க என்ன சொன்னான் – கம்.யுத்1:13 21/4
சொற்ற வார்த்தையை கேட்டலும் தொல் உயிர் – கம்.யுத்1:14 39/1
அரக்கர் தொல் குலம் வேரற அல்லவர் – கம்.யுத்2:15 18/1
தொல் நிற சிறையில் துளி தூவலால் – கம்.யுத்2:15 30/2
கேள் இல் ஞாலம் கிளத்திய தொல் முறை – கம்.யுத்2:15 40/1
சூழ் இரும் திசைகளை தொடரும் தொல் கொடி – கம்.யுத்2:15 101/2
தோணி பெற்றனர் என கடக்கும் தொல் செரு – கம்.யுத்2:15 102/2
தொல் வன் மாரியின் தொடர்வன சுடு சரம் துரந்தான் – கம்.யுத்2:15 196/4
பராவும் தொல் செரு முறை வலிக்கு உரியன பகர்ந்து – கம்.யுத்2:16 229/3
தும்பியோ நான்முகத்தோன் தொல் மரபின் தோன்றாலோ – கம்.யுத்2:17 78/2
தோற்று அலம்வந்து உக துரந்து தொல் நெடும் – கம்.யுத்2:18 5/2
தூம கண் அரக்கனும் தொல் அமர் யார்க்கும் தோலா – கம்.யுத்2:19 25/1
சுற்றும் வந்து கவி வீரர் வீசிய சுடர் தடம் கல் வரை தொல் மரம் – கம்.யுத்2:19 63/1
தொல் நாள் பிரிந்த துயர் தீர அண்ணல் திரு மேனி கண்டு தொழுவான் – கம்.யுத்2:19 248/4
தொல் வன யானை அம் கை விலாழி நீர் துவலை தூற்ற – கம்.யுத்3:21 10/3
அன்னவை கண்டு உயாவுதலும் தொல் முனிவர் அவற்று இயல் எற்கு அறிவித்தாரால் – கம்.யுத்3:24 28/4
தொல் நகர் அதனை வல்லை கடி கெட சுடுதும் என்றான் – கம்.யுத்3:26 18/4
நண்ணின போல்வ தொல் நகர் நாண – கம்.யுத்3:26 20/4
பரல் துறு தொல் பழுவத்து எரி பற்ற – கம்.யுத்3:26 24/1
தொல் நெறி தயிலத்தோணி வளர்த்து-மின் என்ன சொன்னான் – கம்.யுத்3:29 61/4
பாம தொல் நீர் அன்ன நிறத்தோர் பகு வாய்கள் – கம்.யுத்4:33 12/2
விண்டு அசங்க தொல் அண்டம் வெடித்திட – கம்.யுத்4:37 28/2
தொல் ஆர் மிடல் வளை சக்கரம் சூலம் இவை தொடக்கத்து – கம்.யுத்4:37 54/3
சுவண கோல துண்டம் நகம் தொல் சிறை வெல் போர் – கம்.யுத்4:37 142/3
மன்னர் தொல் குலத்து அவதரித்தனை ஒரு மனிதன் – கம்.யுத்4:40 86/1
தோன்றிய பரதனை தொழுது தொல் அற – கம்.யுத்4:41 109/1

மேல்


தொல்_வினை (2)

தொல்_வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல் – கலி 118/3
அனைத்தால் தோழி நம் தொல்_வினை பயனே – அகம் 243/15

மேல்


தொல்_வினைக்கு (1)

யாம் செய் தொல்_வினைக்கு எவன் பேது உற்றனை – நற் 88/1

மேல்


தொல்லஃதே (1)

இளமை சென்று தவ தொல்லஃதே
இனிமை எவன் செய்வது பொய்ம்மொழி எமக்கே – அகம் 6/21,22

மேல்


தொல்லது (1)

தொல்லது விளைந்து என நிலம் வளம் கரப்பினும் – புறம் 203/2

மேல்


தொல்லர் (1)

தொல்லர் தொடர்ந்தார் – கம்.சுந்:13 44/4

மேல்


தொல்லார் (1)

தொல்லார் படை வந்து தொடர்ந்தது எனா – கம்.யுத்3:31 194/3

மேல்


தொல்லை (31)

வல் ஊற்று உவரி தோண்டி தொல்லை
முரவு வாய் குழிசி முரி அடுப்பு ஏற்றி – பெரும் 98,99
தொல்லை திங்கள் நெடு வெண்ணிலவின் – குறு 193/4
நாண் எனும் தொல்லை அணி என்ன நன்_நுதலை – பரி 28/3
சுந்தர தோள் அணி வலயம் தொல்லை நாள் – கம்.பால:23 55/3
தொல்லை நல்வினை என உதவும் சூழ்ச்சியார் – கம்.அயோ:1 9/4
தூய நான்மறைகள் வேத பாரகர் சொல்ல தொல்லை
வாயில்கள் நெருக்கம் நீங்க மா தவ கிழவன் வந்தான் – கம்.அயோ:3 80/3,4
தொல்லை வாரண பாகரும் சுற்றினார் – கம்.அயோ:11 12/4
தொல்லை முதல் முனிவர் சூளுற்ற போதே தொகை நின்ற ஐயம் துடைத்திலையோ எந்தாய் – கம்.ஆரண்:2 31/4
தொல்லை கிரியின் தலை தோற்றிய ஞாயிறு என்ன – கம்.கிட்:7 37/4
சொல் அறம் துறந்திலாத சூரியன் மரபும் தொல்லை
நல் அறம் துறந்தது என்னா நகை வர நாண் உட்கொண்டான் – கம்.கிட்:7 78/3,4
கொற்றவ நின்னை என்னை கொல்லிய கொணர்ந்து தொல்லை
சிற்றின குரங்கினோடும் தெரிவு உற செய்த செய்கை – கம்.கிட்:7 131/2,3
சூழி மால் யானை அன்ன தம்பியும் தானும் தொல்லை
ஊழி நாயகனும் வேறு ஓர் உயர் தடம் குன்றம் உற்றார் – கம்.கிட்:9 31/3,4
தோன்றல் அஃது உரைத்தலோடும் மாருதி தொழுது தொல்லை
ஆன்ற நூல் அறிஞ போன பொருள் மனத்து அடைப்பாய் அல்லை – கம்.கிட்:11 74/1,2
துறக்கம் உற்றார் மனம் என்ன துறை கெழு நீர் சோணாடு கடந்தால் தொல்லை
மறக்கம் உற்றார் அதன் அயலே மறைந்து உறைவர் அ வழி நீர் வல்லை ஏகி – கம்.கிட்:13 30/1,2
தூயவன் பிரிந்த பின்பு தேடிய துணைவன் தொல்லை
காய் கதிர் செல்வன் மைந்தன் கவி_குலம் அவற்றுக்கு எல்லாம் – கம்.சுந்:4 29/2,3
தூதுவர் ஓடினர் தொழுது தொல்லை நாள் – கம்.சுந்:12 25/1
சூலமும் திகிரி சங்கும் கரகமும் துறந்து தொல்லை
ஆலமும் மலரும் வெள்ளி_பொருப்பும் விட்டு அயோத்தி வந்தான் – கம்.சுந்:12 75/3,4
தூதரை கொன்றுளார்கள் யாவரே தொல்லை நல்லோர் – கம்.சுந்:12 108/4
தொல்லை வாலை மூலம் அற சுட்டு நகரை சூழ்போக்கி – கம்.சுந்:12 112/3
தொல்லை நல் நிலை தொடர்ந்த பேர் உணர்வு அன்ன தொழிலால் – கம்.சுந்:13 29/3
தொல்லை நான்மறை வரன்முறை துணி பொருட்கு எல்லாம் – கம்.யுத்1:3 28/1
தொல்லை சால் எண் குணனும் நின் சொல் தொழில் செய்ய – கம்.யுத்1:3 173/3
தூயது நினைந்தது தொல்லை யாவர்க்கும் – கம்.யுத்1:4 22/2
துண்டம் கொள் பிறையான் மௌலி துளவினானோடும் தொல்லை
அண்டங்கள் எவையும் தாங்கி காப்பினும் அறம் இலாதான் – கம்.யுத்1:9 35/2,3
தொல்லை பொருப்பின் மிசையே விளங்கு சுடரோனின் மும்மை சுடர – கம்.யுத்2:19 246/4
சூலம் எனின் அன்று இது தொல்லை வரும் – கம்.யுத்3:20 77/1
சிலை தொழில் குமரன் கொல்ல தொல்லை நாள் செருவில் தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 121/4
மானிடன் அல்லன் தொல்லை வானவன் அல்லன் மற்றும் – கம்.யுத்3:26 12/1
துயர் தமக்கு உதவி மீளா துறக்கம் போய் வந்த தொல்லை
தயரதன் கண்டால் ஒத்த தம்முனை தொழுது சார்ந்தான் – கம்.யுத்4:32 47/3,4
துவனி வில்லின்-பொருட்டு ஒரு தொல்லை_நாள் – கம்.யுத்4:37 27/1
துறக்கும் தன்மையள் அல்லளால் தொல்லை எ உலகும் – கம்.யுத்4:40 100/1

மேல்


தொல்லை_நாள் (1)

துவனி வில்லின்-பொருட்டு ஒரு தொல்லை_நாள்
எவன் அ ஈசன் என்பார் தொழ ஏற்று எதிர் – கம்.யுத்4:37 27/1,2

மேல்


தொல்லைய (1)

துஞ்சலும் என்று இவை தொல்லைய அன்றே – கம்.யுத்3:20 8/3

மேல்


தொல்லையது (2)

தொல்லையது ஆக்குவது ஒன்று தொல்லையோய் – கம்.யுத்3:24 90/4
தொல்லையது உணர தக்க வீடணன் துளக்கம் உற்றான் – கம்.யுத்3:26 60/1

மேல்


தொல்லையில் (1)

தொல்லையில் ஒன்றே ஆகி துறை-தொறும் பரந்த சூழ்ச்சி – கம்.பால:1 19/3

மேல்


தொல்லையினோரும் (1)

சுந்தோபசுந்த பெயர் தொல்லையினோரும் ஒத்தார் – கம்.கிட்:7 48/4

மேல்


தொல்லையோய் (2)

துனி வரு துன்பம் நீ துறத்தி தொல்லையோய் – கம்.யுத்3:24 86/4
தொல்லையது ஆக்குவது ஒன்று தொல்லையோய் – கம்.யுத்3:24 90/4

மேல்


தொல்லையோர் (2)

துறையின் நீங்கிய அறமும் தொல்லையோர்
முறையின் நீங்கிய அரசின் முந்துமோ – கம்.அயோ:14 98/3,4
சுட்ட போது இமையவர் முதல் தொல்லையோர்
பட்ட போது உலகமும் உயிரும் பற்று அற – கம்.கிட்:10 93/2,3

மேல்


தொல்லையோன் (1)

சொற்ற தம்பி உரைக்கு உணர்ந்து உயிர் சோர்வு ஒடுங்கிய தொல்லையோன்
இற்ற இன்னல் இயக்கம் எய்திட வைகல் பற்பல ஏக மேல் – கம்.கிட்:10 69/1,2

மேல்


தொல்லையோனும் (1)

துன்னவர் புரத்தை முற்றும் சுடு தொழில் தொல்லையோனும்
பன்னின பொருளும் நாண பாதகர் இருக்கை பற்ற – கம்.சுந்:12 130/1,2

மேல்


தொல்லோர் (6)

கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும் – மலை 89
தொல்லோர் மாய்ந்து என துளங்கல் செல்லாது – புறம் 58/4
தொல்லோர் சென்ற நெறியர் போலவும் – புறம் 58/25
மள்ளர் மள்ளன் தொல்லோர் மருகன் – புறம் 399/20
துறத்தி நீ எனும் சொல் சுடும் நின் குல தொல்லோர்
மறத்தல் செய்கிலா தருமத்தை மறப்பதும் வழக்கு அன்று – கம்.அயோ:1 45/2,3
தொடுத்த நாள்_மாலை வானோர் முனிவரே முதல தொல்லோர்
அடுத்த நான்மறைகள் ஓதி வாழ்த்தலால் அவுணர் வேந்தன் – கம்.யுத்3:24 41/1,2

மேல்


தொல்லோன் (2)

தூய தவங்கள் தொடங்கிய தொல்லோன்
ஏயவன் வல் வில் இறுப்பதன் முன்னம் – கம்.பால:13 27/1,2
தொல்லோன் சொல்லே நன்று என அஃதே துணிவுற்றார் – கம்.யுத்3:31 186/4

மேல்


தொலை (3)

பொருது தொலை யானை கோடு சீர் ஆக – மலை 154
பொருது தொலை யானை வெண் கோடு கொண்டு – அகம் 282/3
அ இராமனையும் மா வலி தொலை தருளினான் – கம்.கிட்:3 9/2

மேல்


தொலைக்க (1)

துரக்க வெம் சுடர் கதிரவன் புறத்து இருள் தொலைக்க
புரக்கும் வெய்யவர் இருவரை உடையன போல – கம்.யுத்3:20 56/2,3

மேல்


தொலைக்கும் (3)

என்னை எய்து தொலைக்கும் என்றால் இனி – கம்.பால:11 8/3
சூடு பெற்று ஐயனே தொலைக்கும் மன்னுயிர் – கம்.யுத்1:6 51/1
தோல் ஆயிரம் இமைப்போதினின் அரி_ஏறு என தொலைக்கும் – கம்.யுத்2:18 160/4

மேல்


தொலைக்குமா (1)

தான் தொடர் குலத்தை எல்லாம் தொலைக்குமா சமைந்து நின்றாள் – கம்.ஆரண்:7 65/3

மேல்


தொலைக்குவென் (1)

தும்பியை தொலைத்தது என்ன தொலைக்குவென் தொடர்ந்து நின்ற – கம்.யுத்4:37 9/2

மேல்


தொலைக (2)

தொல் கவின் தொலையினும் தொலைக சார – நற் 350/5
ஆய் நலம் தொலையினும் தொலைக என்றும் – அகம் 115/6

மேல்


தொலைகின்றன (1)

சொரிகின்றன பொரு செம்_புனல் தொலைகின்றன கொலையால் – கம்.யுத்3:27 112/4

மேல்


தொலைச்சி (14)

நாள் ஆ தந்து நறவு நொடை தொலைச்சி
இல் அடு கள் இன் தோப்பி பருகி – பெரும் 141,142
குழுமு நிலை போரின் முழு_முதல் தொலைச்சி
பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப – பெரும் 237,238
நீல பைம் குடம் தொலைச்சி நாளும் – பெரும் 382
கடி காவின் நிலை தொலைச்சி
இழிபு அறியா பெரும் தண் பணை – மது 153,154
ஓய் பசி செந்நாய் உயங்கு மரை தொலைச்சி
ஆர்ந்தன ஒழிந்த மிச்சில் சேய் நாட்டு – நற் 43/3,4
கொடு வில் கானவன் கோட்டு_மா தொலைச்சி
பச்சூன் பெய்த பகழி போல – நற் 75/6,7
கண மா தொலைச்சி தன் ஐயர் தந்த – ஐங் 365/1
துளங்கு நடை மரையா வலம்பட தொலைச்சி
ஒண் செம் குருதி உவற்றி உண்டு அருந்துபு – அகம் 3/7,8
தண் கமழ் சிலம்பின் மரம் பட தொலைச்சி
உறு புலி உரற குத்தி விறல் கடிந்து – அகம் 148/4,5
நனம் தலை கானத்து வலம் பட தொலைச்சி
இரும் கல் வியல் அறை சிவப்ப ஈர்க்கும் – அகம் 238/8,9
பொரு முரண் உழுவை தொலைச்சி கூர் நுனை – அகம் 332/4
தட மருப்பு யானை வலம் பட தொலைச்சி
வியல் அறை சிவப்ப வாங்கி முணங்கு நிமிர்ந்து – அகம் 357/4,5
குருதி பரப்பின் கோட்டு_மா தொலைச்சி
புலா களம் செய்த கலாஅ தானையன் – புறம் 69/10,11
துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி
இரும் பாண் ஒக்கல் கடும்பு புரந்ததூஉம் – புறம் 224/2,3

மேல்


தொலைச்சிய (7)

பொரு கணை தொலைச்சிய புண் தீர் மார்பின் – பெரும் 70
முளவு_மா தொலைச்சிய பைம் நிண பிளவை – மலை 176
பூ பொறி உழுவை தொலைச்சிய வை நுதி – நற் 205/3
பெரும் களிறு தொலைச்சிய இரும் கேழ் ஏற்றை – அகம் 389/20
மான் கணம் தொலைச்சிய குருதி அம் கழல் கால் – புறம் 150/5
மான் கணம் தொலைச்சிய கடு விசை கத நாய் – புறம் 205/8
முளவு_மா தொலைச்சிய முழு_சொல் ஆடவர் – புறம் 325/6

மேல்


தொலைச்சியும் (1)

வெம் கள் தொலைச்சியும் அமையார் தெங்கின் – புறம் 29/15

மேல்


தொலைச்சினன் (1)

தீம் செறி தசும்பு தொலைச்சினன்
பாண் உவப்ப பசி தீர்த்தனன் – புறம் 239/16,17

மேல்


தொலைச்சும் (1)

முளவு_மா தொலைச்சும் குன்ற நாட – அகம் 182/8

மேல்


தொலைத்த (12)

கடி அரண் தொலைத்த கதவு கொல் மருப்பின் – பட் 229
பெரும் களிறு தொலைத்த முட தாள் ஓமை – நற் 137/7
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை – நற் 353/9
பொன் போல் விறல் கவின் தொலைத்த
குன்ற நாடற்கு அயர்வர் நன் மணனே – ஐங் 230/4,5
கடும் சின வேந்தர் செம்மல் தொலைத்த
வலம் படு வான் கழல் வயவர் பெரும – பதி 70/10,11
செல் சமம் தொலைத்த வினை நவில் யானை – பதி 82/4
மறம் கொள் இரும் புலி தொன் முரண் தொலைத்த
முறம் செவி வாரணம் முன் குளகு அருந்தி – கலி 42/1,2
வேங்கை தொலைத்த வெறி பொறி வாரணத்து – கலி 43/1
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை – அகம் 88/9
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை வேழத்து – அகம் 272/1
அடு முரண் தொலைத்த நெடு நல் யானை – அகம் 307/7
செல்லும் தேர்-மிசை சென்றனன் தேவரை தொலைத்த
வில்லும் வெம் கணை புட்டிலும் கொற்றமும் விளங்க – கம்.யுத்4:32 2/3,4

மேல்


தொலைத்தது (1)

தும்பியை தொலைத்தது என்ன தொலைக்குவென் தொடர்ந்து நின்ற – கம்.யுத்4:37 9/2

மேல்


தொலைத்தலால் (1)

வாலி-தன் உறு பகை வலி தொலைத்தலால்
ஏலும் இங்கு இவற்கு இனி இறுதி என்று உனை – கம்.யுத்1:4 91/2,3

மேல்


தொலைத்தான் (1)

சோர நின்று உடல் துளங்கினன் அமரரை தொலைத்தான் – கம்.சுந்:11 48/4

மேல்


தொலைத்து (13)

அரி தேர் நல்கியும் அமையான் செரு தொலைத்து
ஒன்னா தெவ்வர் உலைவு இடத்து ஒழித்த – பெரும் 490,491
களிறு தொலைத்து உரறும் கடி இடி மழை செத்து – நற் 344/10
புலி தொலைத்து உண்ட பெரும் களிற்று ஒழி ஊன் – அகம் 169/3
குன்று அளிக்கும் குல மணி தோள் சம்பரனை குலத்தோடும் தொலைத்து நீ கொண்டு – கம்.பால:6 9/3
மா எலாம் தொலைத்து வெள்ளிமலை எடுத்து உலகம் மூன்றும் – கம்.ஆரண்:6 32/3
போர் தானை இந்திரனை பொருது அவனை போர் தொலைத்து
வேர்த்தானை உயிர் கொண்டு மீண்டானை வெரிந் பண்டு – கம்.ஆரண்:6 95/2,3
கரை அளித்தற்கு அரிய படை கடல் அரக்கர் குலம் தொலைத்து கண்டாய் பண்டை – கம்.ஆரண்:6 128/3
துணை இலாதவருக்கு இன்னா பகை புலம் தொலைத்து நீக்கல் – கம்.ஆரண்:15 52/4
சொன்ன தம்பியை தும்பியை அரி தொலைத்து என்ன – கம்.கிட்:7 60/3
தூக்கு தூணியும் வில்லும் தொலைத்து அவன் – கம்.யுத்2:15 54/3
ஊறினாரை உணர்வு தொலைத்து உயிர் – கம்.யுத்2:19 160/3
பனி எனப்படுவித்து அன்னான் பலத்தையும் தொலைத்து பட்டான் – கம்.யுத்2:19 230/3
துறந்து நீங்கினன் அல்லனேல் தம்பியை தொலைத்து
சிறந்த நண்பரை கொன்று தன் சேனையை சிதைக்க – கம்.யுத்3:22 183/2,3

மேல்


தொலைத்தோ (1)

தோன்றா நெறி வாழ் துணை தம்முனை போர் தொலைத்தோ
சான்றோர் புகழும் தனி தாதையை வாகை கொண்டோ – கம்.அயோ:4 134/2,3

மேல்


தொலைதல் (2)

தொல் கவின் தொலைதல் அஞ்சி என் – கலி 2/28
நன் மா மேனி தொலைதல் நோக்கி – அகம் 229/14

மேல்


தொலைதலின் (1)

மேனி ஆய் நலம் தொலைதலின் மொழிவென் – அகம் 222/3

மேல்


தொலைதலும் (1)

ஒருவனை ஒருவன் அடுதலும் தொலைதலும்
புதுவது அன்று இ உலகத்து இயற்கை – புறம் 76/1,2

மேல்


தொலைந்த (14)

தெண் நீர் மலரின் தொலைந்த
கண்ணே காமம் கரப்பு அரியவ்வே – நற் 23/8,9
தொலைந்த நாவின் உலைந்த குறு மொழி – நற் 310/6
வம்பலர் தொலைந்த அஞ்சுவரு கவலை – நற் 352/3
கொண்டலின் தொலைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – குறு 185/6
பூ சேர் அணையின் பெரும் கவின் தொலைந்த நின் – குறு 253/3
ஆய் கவின் தொலைந்த நுதலும் நோக்கி – ஐங் 392/2
தொல் கவின் தொலைந்த என் தட மென் தோள் உள்ளுவார் – கலி 26/10
ஆய் நலம் தொலைந்த மேனியும் மா மலர் – அகம் 69/1
ஆய் கவின் தொலைந்த இவள் நுதலும் நோக்கி – அகம் 132/2
முழு_முதல் தொலைந்த கோளி ஆலத்து – புறம் 58/2
நிலை தளர்வு தொலைந்த ஒல்கு நிலை பல் கால் – புறம் 375/2
தூயவன் வயிர தோள்கள் துணித்தவன் தொலைந்த மாற்றம் – கம்.சுந்:3 131/3
மா கவந்தனும் வலி தொலைந்த வாலி ஆம் – கம்.யுத்2:16 276/1
சுட்டு உயர் நெடு வனம் தொலைந்த பின் நெடும் – கம்.யுத்2:19 42/3

மேல்


தொலைந்த-கால் (1)

பாம்பு சேர் மதி போல பசப்பு ஊர்ந்து தொலைந்த-கால்
பின்னிய தொடர் நீவி பிறர் நாட்டு படர்ந்து நீ – கலி 15/17,18

மேல்


தொலைந்தது (2)

சுற்றமும் தொலைந்தது ஐய நொய்து என சுமந்த கையள் – கம்.ஆரண்:10 63/3
சுற்றும் வானர பெரும் கடல் தொலைந்தது தொலையாது – கம்.யுத்2:15 200/3

மேல்


தொலைந்தன (5)

தொல் கவின் தொலைந்தன நோகோ யானே – அகம் 137/16
தோளும் தொல் கவின் தொலைந்தன நாளும் – அகம் 209/1
இரவல் மாக்களுக்கு ஈய தொலைந்தன
அமைந்தனனே – புறம் 328/4,5
கைம்_மா எல்லாம் கணை இட தொலைந்தன
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் முகக்குவம் எனினே – புறம் 368/3,4
சுண்ண நுண் பொடி ஆகி தொலைந்தன
புண்ணியம் பொருந்தார்-தம் முயற்சி போல் – கம்.யுத்1:8 44/3,4

மேல்


தொலைந்தனர் (1)

சுருண்டனர் புரண்டார் தொலைந்தனர் மலைந்தார் – கம்.சுந்:8 29/4

மேல்


தொலைந்தார் (1)

துறந்து நீங்கினரோ அன்றி வெம் சமர் தொலைந்தார்
மறந்து நீங்கினரோ என்-கொல் வந்தது என்று உரைத்தான் – கம்.சுந்:7 57/2,3

மேல்


தொலைந்தான் (1)

சொன்ன நாலையும் இலக்குவன் பகழியால் தொலைந்தான் – கம்.யுத்3:20 52/4

மேல்


தொலைந்திட (1)

துன் இருள் தொலைந்திட துருவி ஏகினான் – கம்.கிட்:14 29/3

மேல்


தொலைந்திருந்த (1)

மனை தொலைந்திருந்த என் வாள்_நுதல் படர்ந்தே – புறம் 211/22

மேல்


தொலைந்து (6)

தொல் கவின் தொலைந்து தோள் நலம் சாஅய் – குறு 381/1
போர் தொலைந்து இருந்தாரை பாடு எள்ளி நகுவார் போல் – கலி 120/14
தொழும் தகைய மென் நடை தொலைந்து களி அன்னம் – கம்.பால:22 25/1
நல் நலம் தொலைந்து சோரும் அரக்கனை நாளும் தோலா – கம்.ஆரண்:10 110/3
துரக்க அங்கு அது பட தொலைந்து சோர்கின்ற – கம்.ஆரண்:12 11/2
தூண்டினன் பகழி மாரி தலைவர்கள் தொலைந்து சோர – கம்.யுத்2:19 229/2

மேல்


தொலைந்தோர் (4)

விழு தொடை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர்
எழுத்து உடை நடுகல் அன்ன விழு பிணர் – ஐங் 352/1,2
கொடு வில் கானவர் கணை இட தொலைந்தோர்
படு_களத்து உயர்த்த மயிர் தலை பதுக்கை – அகம் 231/5,6
நீங்கா வம்பலர் கணை இட தொலைந்தோர்
வசி படு புண்ணின் குருதி மாந்தி – அகம் 313/13,14
கடு வினை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர்
படு பிணம் கவரும் பாழ் படு நனம் தலை – அகம் 319/4,5

மேல்


தொலைப்ப (1)

தோமரத்தால் உயிர் தொலைப்ப தூண்டினன் – கம்.யுத்4:37 159/2

மேல்


தொலைப்பான் (1)

தோள் தகைய துறு மலர் தார் இகல் அரக்கர் குலம் தொலைப்பான் தோன்றி நின்றேன் – கம்.ஆரண்:6 127/3

மேல்


தொலைப்புண்டு (1)

தரிக்கிலன் மடங்கல் ஏற்றால் தொலைப்புண்டு சாய்ந்து போன – கம்.யுத்2:19 285/3

மேல்


தொலைப்பென் (1)

இ சிரத்தையை தொலைப்பென் என்று இந்திரன் பகைஞன் – கம்.சுந்:11 39/1

மேல்


தொலைபு (4)

படை தொலைபு அறியா மைந்து மலி பெரும் புகழ் – பெரும் 398
நிலை தொலைபு வேர் தூர் மடல் – பரி 2/42
தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார் – கலி 16/5
தொல் எழில் தொலைபு இவள் துயர் உழப்ப துறந்து நீ – கலி 17/5

மேல்


தொலைய (23)

எழாஅ ஆகலின் எழில் நலம் தொலைய
அழாஅதீமோ நொதுமலர் தலையே – நற் 13/1,2
தொல் கவின் தொலைய தோள் நலம் சாஅய – நற் 14/1
வல்லோர் ஆய்ந்த தொல் கவின் தொலைய
இன்னை ஆகுதல் தகுமோ ஓங்கு திரை – நற் 283/4,5
அரும் பெறல் ஆய் கவின் தொலைய
பிரிந்து ஆண்டு உறைதல் வல்லியோரே – நற் 358/11,12
நன் நலம் தொலைய நலம் மிக சாஅய் – குறு 93/1
நிலை உயர் யாஅம் தொலைய குத்தி – குறு 307/6
ஆறு செல் வம்பலர் தொலைய மாறு நின்று – குறு 331/2
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் நலம் தொலைய
வளை ஏர் மென் தோள் ஞெகிழ்ந்ததன் தலையும் – குறு 377/1,2
பாவை அன்ன என் ஆய் கவின் தொலைய
நன் மா மேனி பசப்ப – ஐங் 221/2,3
துளங்கு இரும் குட்டம் தொலைய வேல் இட்டு – பதி 88/5
நன்னர் ஆய் கவின் தொலைய சேய் நாட்டு – அகம் 115/16
தோளும் தொல் கவின் தொலைய நாளும் – அகம் 147/12
அம் மா மேனி தொல் நலம் தொலைய
துஞ்சா கண்ணள் அலமரும் நீயே – அகம் 270/10,11
மணி மருள் மேனி ஆய் நலம் தொலைய
தணிவு அரும் துயரம் செய்தோன் – அகம் 278/13,14
நல் எழில் இள நலம் தொலைய ஒல்லென – அகம் 340/8
தோளும் தொல் கவின் தொலைய நாளும் – அகம் 347/1
வரைந்து தாம் பிணித்த தொல் கவின் தொலைய
எவன் ஆய்ந்தனர்-கொல் தோழி ஞெமன்ன் – அகம் 349/2,3
மாண் வினை நெடும் தேர் வானவன் தொலைய
வாடா வஞ்சி வாட்டும் நின் – புறம் 39/16,17
வேல் ஈண்டு தானை விழுமியோர் தொலைய
வேண்டு இடத்து அடூஉம் வெல் போர் வேந்தே – புறம் 41/2,3
சோலை ஏய் மலை தழுவு கான நீள் நெறி தொலைய
ஆலை ஏய் துழனி அகநாடர் ஆர்கலி அமுது – கம்.கிட்:1 42/2,3
சுருள் கடல் திரைகளை தொலைய உண்டு அனல் – கம்.யுத்1:6 46/1
தோற்ற எம் பக்கல் ஐய வெவ் வலி தொலைய வந்தாய் – கம்.யுத்2:16 131/4
துண்ணெனும் நிலையினின் எறி படை தொலைய – கம்.யுத்4:37 94/4

மேல்


தொலையவும் (2)

நல் கவின் தொலையவும் நறும் தோள் நெகிழவும் – குறி 9
தோற்று கையகன்று ஒழிந்தவன் நாள் அவை தொலையவும் தோன்றாத – கம்.யுத்2:16 337/2

மேல்


தொலையா (11)

தொலையா நல் இசை உலகமொடு நிற்ப – மலை 70
தொலையா கற்ப நின் நிலை கண்டிகுமே – பதி 43/31
தொலையா தும்பை தெவ்_வழி விளங்க – பதி 52/8
தொலையா கொள்கை சுற்றம் சுற்ற – பதி 70/17
தொலையா கற்ப நின் தெம் முனையானே – பதி 80/17
தொலையா நேமி முதல் தொல் இசை அமையும் – பரி 15/3
உலகு உடன் நிழற்றிய தொலையா வெண்குடை – அகம் 204/1
தொலையா வேலின் வண் மகிழ் எந்தை – அகம் 308/8
தொலையா நல் இசை விளங்கு மலயன் – புறம் 123/3
சுட்டாலும் தொலையா அன்றோ – கம்.சுந்:5 47/4
சொல் என தொலையா வாளி தூணியும் புறத்து தூக்கி – கம்.யுத்3:31 69/4

மேல்


தொலையாத (1)

துயராலே தொலையாத என்னையும் – கம்.கிட்:8 5/1

மேல்


தொலையாது (2)

தொலையாது ஆக நீ வாழும் நாளே – பதி 70/27
சுற்றும் வானர பெரும் கடல் தொலைந்தது தொலையாது
உற்று நின்றவர் ஓடினர் இலக்குவன் உருத்தான் – கம்.யுத்2:15 200/3,4

மேல்


தொலையான் (2)

கூற்றம் வரினும் தொலையான் தன் நட்டார்க்கு – கலி 43/10
தேர் உளது எனின் இவன் வலி தொலையான் எனும் அது தெரிவுற உணர் உறுவான் – கம்.யுத்3:28 27/1

மேல்


தொலையின் (1)

தொல் எழில் தோய்ந்தார் தொலையின் அவரினும் – கலி 40/17

மேல்


தொலையினும் (3)

தொல் கவின் தொலையினும் தொலைக சார – நற் 350/5
ஆய் நலம் தொலையினும் தொலைக என்றும் – அகம் 115/6
நல் எழில் இள நலம் தொலையினும் நல்கார் – அகம் 249/10

மேல்


தொலையுந (1)

அளிய தோழி தொலையுந பலவே – நற் 390/11

மேல்


தொலையும் (4)

தோன்றினும் தோற்று அவை தொலையும் என்றலின் – கம்.கிட்:7 25/3
காலுக்கு தொலையும் என்றால் கைக்கு ஒப்பு வைக்கலாமோ – கம்.கிட்:13 46/4
தொக்க செல்வம் தொலையும் ஒருத்தி நீ – கம்.சுந்:3 108/2
தொத்துறு கனலின் வீழ்ந்த பஞ்சு என தொலையும் தன்மை – கம்.யுத்3:31 58/3

மேல்


தொலையேன் (1)

மறந்த புல்லர் வலி தொலையேன் எனின் – கம்.ஆரண்:3 19/2

மேல்


தொலைவது (1)

எம் நலம் தொலைவது ஆயினும் – ஐங் 63/3

மேல்


தொலைவதை (1)

புரந்தோன் எந்தை யாம் எவன் தொலைவதை
அன்னோனை உடையேம் என்ப இனி வறட்கு – புறம் 384/17,18

மேல்


தொலைவன (1)

பழி தீர் மாண் நலம் தொலைவன கண்டே – குறு 258/8

மேல்


தொலைவு (12)

தொலைவு ஆகி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/11
தொலைவு இல் வெள் வேல் விடலையொடு என் மகள் – அகம் 7/12
சொல் கலை என தொலைவு இல் தூணிகள் சுமந்தார் – கம்.ஆரண்:10 54/4
மூள் அமர் தொலைவு உற முரசு அவிந்த போல் – கம்.கிட்:10 105/1
தூர்த்தான் அகன் கயிலையில் தொலைவு இலோனும் – கம்.சுந்:1 73/3
தூய மாளிகை நெடும் தெரு துருவி போய் தொலைவு_இல் மூன்று உலகிற்கும் – கம்.சுந்:2 193/2
தொலைவு இல் தானையை கதுமென வருக என சொன்னார் – கம்.சுந்:9 5/4
சொல் என தொலைவு இலா தூணி தூக்கினான் – கம்.யுத்2:15 114/4
தொலைவு இல் தன்மைய தோன்றுவ போன்றன சோரி – கம்.யுத்3:20 57/3
நாள் எலாம் எண்ணினாலும் தொலைவு இலா நாதர் இன்றி – கம்.யுத்3:22 146/2
தொலைவு அரும் தானை மேன்மேல் எழுந்தது தொடர்ந்து சுற்ற – கம்.யுத்3:30 5/2
புகழ் என சரம் தொலைவு இலா தூணி பின் பூட்டி – கம்.யுத்4:35 17/4

மேல்


தொலைவு_இல் (1)

தூய மாளிகை நெடும் தெரு துருவி போய் தொலைவு_இல் மூன்று உலகிற்கும் – கம்.சுந்:2 193/2

மேல்


தொலைவுற்ற (1)

தோடு இவர்ந்த தார் சம்பரன் தொலைவுற்ற வேலை – கம்.அயோ:2 88/2

மேல்


தொலைவுற்று (1)

துஞ்சினார் அல்லது யாவரும் மறத்தொடும் தொலைவுற்று
எஞ்சினார் இல்லை அரக்கரில் வீரர் மற்று யாரே – கம்.சுந்:7 54/3,4

மேல்


தொலைவுற (1)

அறம் தொலைவுற மனத்து அடைத்த சீதையை – கம்.யுத்4:38 20/1

மேல்


தொலைவுறும் (1)

சூலம் ஆக தொலைவுறும் எல்லையில் – கம்.ஆரண்:14 27/2

மேல்


தொலைவே (1)

மை ஈர் ஓதி மாண் நலம் தொலைவே – நற் 57/10

மேல்


தொலைஇ (1)

விலங்கல் அன்ன போர் முதல் தொலைஇ
வளம் செய் வினைஞர் வல்சி நல்க – மலை 461,462

மேல்


தொலைஇயோன் (1)

தொலைஇயோன் இவன் என – புறம் 125/17

மேல்


தொழ (24)

மலர் தலை உலகத்துள்ளும் பலர் தொழ
விழவு மேம்பட்ட பழ விறல் மூதூர் – பெரும் 410,411
மலர் அணி மெழுக்கம் ஏறி பலர் தொழ
வம்பலர் சேக்கும் கந்து உடை பொதியில் – பட் 248,249
உலகிற்கு ஆணி ஆக பலர் தொழ
பல வயின் நிலைஇய குன்றின் கோடு-தோறு – நற் 139/1,2
முந்நீர் மீமிசை பலர் தொழ தோன்றி – நற் 283/6
வளை உடைத்து அனையது ஆகி பலர் தொழ
செம் வாய் வானத்து ஐயென தோன்றி – குறு 307/1,2
தயங்கு திரை பெரும் கடல் உலகு தொழ தோன்றி – அகம் 263/1
வன் திறல் சேர் அமைச்சர் தொழ மா மணி தேர் ஏறுதலும் வானோர் வாழ்த்தி – கம்.பால:5 54/3
அடி இணை தொழ இடம் இன்றி மன்னவர் – கம்.பால:14 1/3
உம்பரும் இம்பரும் உரகரும் தொழ உளான் – கம்.பால:20 20/4
அனிகம் வந்து அடி தொழ கடிது சென்று அரசர்_கோன் – கம்.பால:20 23/1
மூண்டு எழு காதலால் முளரி தாள் தொழ
வேண்டினென் எய்தினென் உள்ளம் விம்முமால் – கம்.அயோ:11 42/1,2
சுற்றத்தார் தேவரொடும் தொழ நின்ற கோசலையை தொழுது நோக்கி – கம்.அயோ:13 64/1
ஆனவன் அடி தொழ அருள் வர அழுதான் – கம்.ஆரண்:2 33/3
அண்ணலை அடி தொழ அணையும் அன்பினால் – கம்.கிட்:11 124/2
நீண்ட நேமி-கொலாம் என நேர் தொழ
வேண்டும் விந்தமலையினை மேவுவீர் – கம்.கிட்:13 12/3,4
ஏழும் ஏழும் வந்து அடி தொழ அரசு வீற்றிருந்தான் – கம்.யுத்1:3 20/4
சூழ்க்கிற்பாய் அல்லை யாரும் தொழ நிற்பாய் என்ன சொன்னான் – கம்.யுத்2:16 159/4
கொடி-மேல் இருந்து இ உலகு ஏழொடு ஏழு தொழ நின்ற கோளும் இலனாய் – கம்.யுத்2:19 249/3
அந்தர வான நாடர் அடி தொழ முரசம் ஆர்ப்ப – கம்.யுத்3:24 52/3
அனைத்து உலகமும் தொழ அடைந்தது அமலன்-பால் – கம்.யுத்4:36 16/3
எவன் அ ஈசன் என்பார் தொழ ஏற்று எதிர் – கம்.யுத்4:37 27/2
தாயினும் தொழ தக்காள்-மேல் தங்கிய காதல் தன்மை – கம்.யுத்4:37 210/3
உரிமை மூ_உலகும் தொழ உம்பர்-தம் – கம்.யுத்4:39 12/1
களைகணை தொழ அவன் கண்ணின் கூறினான் – கம்.யுத்4:40 65/4

மேல்


தொழத்தொழ (1)

பொன் அடி தொழத்தொழ மறுத்தல் புகழ் போலாம் – கம்.யுத்1:2 50/4

மேல்


தொழல் (1)

தூய தாயை தொழல் உறுவான்-தனை – கம்.அயோ:11 40/2

மேல்


தொழலும் (2)

தொழலும் தொழுதான் தொடலும் தொட்டான் – கலி 55/19
தூரம் போதல்-முன் தொடர்தும் என்று இளையவன் தொழலும் – கம்.ஆரண்:13 76/4

மேல்


தொழலோடும் (1)

தூய சுமித்திரை தாள் தொழலோடும் – கம்.பால:23 94/4

மேல்


தொழவும் (1)

தலையினால் தொழவும் தகும் தன்மையோய் – கம்.யுத்4:40 15/4

மேல்


தொழவே (1)

ஒருங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினர் தொழவே – பரி 10/131

மேல்


தொழற்கு (1)

உர விலோய் தொழற்கு உரிய தேவரும் – கம்.அயோ:14 104/3

மேல்


தொழா (3)

முருக்கு இதழ் மடந்தையர் முனிவனை தொழா
பொருக்கென எழுந்து போய் புரையுள் புக்கனர் – கம்.பால:5 39/3,4
இரலை நல் சிருங்க மா இறைவன் தாள் தொழா
உரிய பற்பல உரை பயிற்றி உய்ந்தனென் – கம்.பால:5 95/2,3
மொழியும் மா தவன் மொய் மலர் தாள் தொழா
பிழியும் தேனின் பிறங்கு அருவி திரள் – கம்.ஆரண்:3 35/2,3

மேல்


தொழாத (1)

துடைத்துழி வருணன் வந்து தொழுதுழி தொழாத கொற்ற – கம்.யுத்1:14 35/2

மேல்


தொழாதனை (1)

தொழாதனை கழிதல் ஓம்பு-மதி வழாது – புறம் 263/3

மேல்


தொழாதே (1)

கருகும் வார் குழல் சனகியோடு இளவல் கை தொழாதே
அருகு சார்தர அரும் தவன் ஆசிகள் வழங்கி – கம்.யுத்4:41 38/1,2

மேல்


தொழாநிர் (1)

தொழாநிர் கழியின் அல்லது வறிது – மலை 231

மேல்


தொழாரும் (1)

சேவடி தொழாரும் உளரோ அவற்றுள் – பரி 3/19

மேல்


தொழாஅ (1)

கேழ் ஆரம் பொற்ப வருவானை தொழாஅ
வாழிய மாயா நின் தவறு இலை எம் போலும் – பரி 9/29,30

மேல்


தொழாஅல் (1)

எழாஅல் வல்லை ஆயினும் தொழாஅல்
கொண்டு செல் பாண நின் தண் துறை ஊரனை – நற் 380/8,9

மேல்


தொழில் (295)

தா இல் கொள்கை தம் தொழில் முடி-மார் – திரு 89
கொடும் தொழில் வல் வில் கொலைஇய கானவர் – திரு 194
கரும் தொழில் வினைஞர் கைவினை முற்றி – சிறு 257
ஓடா தானை ஒண் தொழில் கழல் கால் – பெரும் 102
மழை தொழில் உதவ மாதிரம் கொழுக்க – மது 10
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – மது 72
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – மது 124
கரும் தொழில் கலி மாக்கள் – பட் 62
தொல் இசை தொழில் மாக்கள் – பட் 121
தொல் அருவாளர் தொழில் கேட்ப – பட் 275
அறத்தொடு வருந்திய அல்கு தொழில் கொளீஇய – நற் 42/2
ஊசல் உறு தொழில் பூசல் கூட்டா – நற் 90/10
தன் தொழில் வாய்த்த இன் குரல் எழிலி – நற் 153/4
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு தொழில் உதவி – நற் 157/1
இறையும் அரும் தொழில் முடித்து என பொறைய – நற் 161/1
அமைந்து தொழில் கேட்டன்றோ இலமே முன்கை – நற் 239/9
புல் உடை காவில் தொழில் விட்டு ஆங்கு – நற் 315/5
நாள்_தொழில் வருத்தம் வீட சேண் சினை – நற் 330/4
மழை தொழில் உலந்து மா விசும்பு உகந்து என – நற் 333/1
வென் வேல் வேந்தன் அரும் தொழில் துறந்து இனி – ஐங் 426/1
வேந்து விடு விழு தொழில் ஒழிய – ஐங் 428/3
பெரும் சின வேந்தன் அரும் தொழில் தணியின் – ஐங் 442/1
மண்-உறு முரசின் வேந்து தொழில் விடினே – ஐங் 443/5
துறந்து வந்தனையே அரும் தொழில் கட்டூர் – ஐங் 445/2
பாசறை அரும் தொழில் உதவி நம் – ஐங் 446/3
கடும் சின வேந்தன் தொழில் எதிர்ந்தனனே – ஐங் 448/2
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து – ஐங் 450/1
வேந்து விடு விழு தொழில் எய்தி ஏந்து கோட்டு – ஐங் 466/1
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்து தொழில் விட்டு என – ஐங் 498/3
திருந்து தொழில் வயவர் சீறிய நாடே – பதி 26/14
புலம்பா உறையுள் நீ தொழில் ஆற்றலின் – பதி 28/6
தொழில் புகல் யானை நல்குவன் பலவே – பதி 40/31
அம் சாறு புரையும் நின் தொழில் ஒழித்து – பதி 72/13
நுதல் அணந்து எழுதரும் தொழில் நவில் யானை – பதி 84/4
நோய் தொழில் மலைந்த வேல் ஈண்டு அழுவத்து – பதி 84/16
காலை மாரி பெய்து தொழில் ஆற்றி – பதி 84/21
வையகம் மலர்ந்த தொழில் முறை ஒழியாது – பதி 88/1
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – பதி 90/8
செய் தொழில் கொள்ளாது மதி செத்து சிதைதர – பரி 10/48
எல்லாம் வேறு_வேறு உருவின் ஒரு தொழில் இருவர் – பரி 15/13
தொழில் வீற்றிருந்த நகர் – பரி 18/29
தொடர்ந்தேம் எருது தொழில் செய்யாது ஓட – பரி 20/62
ஆங்கு அவை தத்தம் தொழில் மாறு கொள்ளும் – பரி 22/44
மணி மயில் தொழில் எழில் இகல் மலி திகழ் பிறிது – பரி 23/64
வரை பல புரை உயர் கயிறு அணி பயில் தொழில்
மணி அணி யானை மிசை மைந்தரும் மடவாரும் – பரி 24/68,69
அமைந்தது இனி நின் தொழில் – கலி 82/35
செய் தொழில் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/12
தொழில் மாறி தலை வைத்த தோட்டி கைநிமிர்ந்து ஆங்கு – கலி 138/2
தொல் இயல் ஞாலத்து தொழில் ஆற்றி ஞாயிறு – கலி 148/1
தொழில் செருக்கு அனந்தர் வீட எழில் தகை – அகம் 37/6
கொடும் தொழில் முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 60/2
மாண் தொழில் மா மணி கறங்க கடை கழிந்து – அகம் 66/10
கெடல் அரும் துப்பின் விடு தொழில் முடி-மார் – அகம் 105/11
வாஅ பாணி வயங்கு தொழில் கலி_மா – அகம் 134/7
உலகு தொழில் உலந்து நாஞ்சில் துஞ்சி – அகம் 141/5
ஏ தொழில் நவின்ற எழில் நடை புரவி – அகம் 160/11
அரும் தொழில் முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – அகம் 184/5
தொழில் மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 252/11
திரை பாடு அவிய திமில் தொழில் மறப்ப – அகம் 260/4
வயம் தொழில் தரீஇயர் வலன் ஏர் விளங்கி – அகம் 298/2
மாக விசும்பின் மழை தொழில் உலந்து என – அகம் 317/1
எல்லு தொழில் மடுத்த வல் வினை பரதவர் – அகம் 340/19
கொலை வெம் கொள்கை கொடும் தொழில் மறவர் – அகம் 363/10
இருந்த வேந்தன் அரும் தொழில் முடித்து என – அகம் 384/1
மருந்து இல் கூற்றத்து அரும் தொழில் சாயா – புறம் 3/12
கறி_சோறு உண்டு வருந்து தொழில் அல்லது – புறம் 14/14
பிறிது தொழில் அறியா ஆகலின் நன்றும் – புறம் 14/15
வளி தொழில் ஆண்ட உரவோன் மருக – புறம் 66/2
தமக்கு அமைந்த தொழில் கேட்ப – புறம் 166/18
அரும் தொழில் முடியரோ திருந்து வேல் கொற்றன் – புறம் 171/7
வைகு தொழில் மடியும் மடியா விழவின் – புறம் 212/5
வேத வேள்வி தொழில் முடித்ததூஉம் – புறம் 224/9
வேந்து தொழில் அயரும் அரும் தலை சுற்றமொடு – புறம் 285/7
வளி தொழில் ஒழிக்கும் வண் பரி புரவி – புறம் 304/3
தீர் தொழில் தனி கலை திளைத்து விளையாட – புறம் 320/5
திருந்து தொழில் பல பகடு – புறம் 387/11
அறு தொழில் அந்தணர் அறம் புரிந்து எடுத்த – புறம் 397/20
உழவர்-தம் மனையன உழு தொழில் புரியும் – கம்.பால:2 50/2
மயன் முதல் தெய்வ தச்சரும் தம்தம் மன தொழில் நாணினர் மறந்தார் – கம்.பால:3 4/3
துன்னிய தமனிய தொழில் தழைத்த அ – கம்.பால:3 39/2
கொலை தொழில் அரக்கர்-தம் கொடுமை தீர்ப்பென் என்று – கம்.பால:5 6/3
கசட்டுறு வினை தொழில் கள்வராய் உழல் – கம்.பால:5 74/1
வனை தொழில் மதி மிகு மயற்கும் சிந்தையால் – கம்.பால:6 2/2
எங்கு உறைவது இ தொழில் இயற்றுபவள் என்றான் – கம்.பால:7 27/3
தீயவன் வெம் தொழில் தீர் என நின்றார் – கம்.பால:8 10/3
தீ தொழில் இயற்றுவர் என்ற தீயவர் – கம்.பால:8 31/3
போர் தொழில் குமரனும் தொழுது போந்த பின் – கம்.பால:8 32/2
தலை மகன் சிலை தொழில் செவியில் சார்தலும் – கம்.பால:14 4/2
கண் மலர் கொடிச்சிமார்க்கு கணி தொழில் புரியும் வேங்கை – கம்.பால:16 3/2
வாள் தொழில் மைந்தற்கு ஓர் மங்கை கொங்கையே – கம்.பால:19 39/4
தொத்து உறு தொழில் மாலை சுரி குழல் அணிவாரும் – கம்.பால:23 36/3
சிங்கம் மண தொழில் செய்த திறத்தால் – கம்.பால:23 99/3
பொய்ம்மை இல் சிறுமையில் புரிந்த ஆண்_தொழில் – கம்.பால:24 44/1
விதிக்கும் விதி ஆகும் என் வில்_தொழில் காண்டி என்றான் – கம்.அயோ:4 130/4
உன்னுடையது நான் உன் தொழில் உரிமையின் உள்ளேன் – கம்.அயோ:8 40/4
தீ நிகர் தொழில் ஆடை திரை பொருவன பாராய் – கம்.அயோ:9 18/4
உந்தியின் உதவாமே உதவிடு தொழில் வல்லான் – கம்.அயோ:9 22/4
இழி வரு சிறு தொழில் இயற்றி ஆண்டு தன் – கம்.அயோ:11 105/2
வில்லினும் வாளினும் விரிந்த ஆண்_தொழில் – கம்.அயோ:11 110/1
சொல் பொங்கு பெரும் புகழோடு தொழில் மாய் – கம்.ஆரண்:2 18/1
புரி தொழில் எனை அது புகலுதி எனலும் – கம்.ஆரண்:2 38/2
கரக்க அரும் கடும் தொழில் அரக்கர் காய்தலின் – கம்.ஆரண்:3 6/1
வெய்ய வெம் கொடும் தொழில் விளைவு கேள் எனா – கம்.ஆரண்:3 11/4
முழுது உணர் முனிவர் ஏவல் செய் தொழில் முறையின் முற்றி – கம்.ஆரண்:6 41/2
பாடவ தொழில் மன்மதன் பாய் கணை – கம்.ஆரண்:6 66/3
நம்பி எம் அடிமை தொழில் நன்று எனா – கம்.ஆரண்:7 12/2
வெம் தொழில் வலயமும் விளங்கு சங்கமும் – கம்.ஆரண்:7 35/3
நிவந்த வெம் தொழில் நிருதர்-தம் நெடு நிணம் தெவிட்டி – கம்.ஆரண்:7 86/3
கூறு-செய்து அமர் தொழில் கொதிப்பை நீக்கினான் – கம்.ஆரண்:7 106/4
வன் தொழில் தீயவன் மகுட மா தலை – கம்.ஆரண்:7 129/3
அடங்கல் இல் கொடும் தொழில் அரக்கர் அ அனந்தன் – கம்.ஆரண்:9 3/1
நொய்து அலர் வலி தொழில் நுவன்ற மொழி ஒன்றோ – கம்.ஆரண்:10 51/3
மாண்டார் மாண்டார் நீ இனி மாள்வார் தொழில் செய்ய – கம்.ஆரண்:11 16/1
கடும் தொழில் அரக்கனை காணும் கண்ணினே – கம்.ஆரண்:12 35/4
வெம்மை தொழில் இங்கு இதன் மேல் இலையால் – கம்.ஆரண்:13 13/2
கடை தொழில் அவுணனால் குலிசக்கையினான் – கம்.ஆரண்:13 111/2
வன் தொழில் வீர போர் வலி அரக்கியை – கம்.ஆரண்:14 89/1
புன் தொழில் அனையவள் புரிந்த சீற்றத்தால் – கம்.ஆரண்:14 89/3
செய் தொழில் இல துயில் செவியின் தொள்ளையான் – கம்.ஆரண்:15 16/2
புன் தொழில் இறுதி ஆக புகுந்து உள பொருள்கள் எல்லாம் – கம்.கிட்:2 29/2
புனிதன் மஞ்சன தொழில் புரிந்து பின் – கம்.கிட்:3 34/3
தொழுது இரந்து நின் தொழில் இது ஆதலால் – கம்.கிட்:3 54/2
வாள் தொழில் இளவலை இதனை மைந்த நீ – கம்.கிட்:5 15/2
கொடும் தொழில் வாலியை கொன்று கோமகன் – கம்.கிட்:6 29/1
புன் தொழில் குரங்கொடு புணரும் நட்பனோ – கம்.கிட்:7 34/4
விழை திறம் தொழில் என்ன விளம்புவான் – கம்.கிட்:7 109/4
வெம் தொழில் துறை வீடு பெற்று எய்திய – கம்.கிட்:7 116/3
தீமை தீர் ஒழுக்கின் வந்த திற தொழில் மறவரோடும் – கம்.கிட்:9 8/2
கை தொழில் செய்வேன் என்று கழல் இணை வணங்கும் காலை – கம்.கிட்:9 28/3
உற வெதுப்புறும் கொடும் தொழில் வேனிலான் ஒழிய – கம்.கிட்:10 42/1
உரை-செய தரினும் அ தொழில் உவந்திலன் – கம்.கிட்:10 96/2
புன் தொழில் அரக்கன் மற்று அ தேவியை கொண்டு போந்தான் – கம்.கிட்:16 57/2
தொடங்கியது ஒன்றோ முற்றும் முடிக்கும் தொழில் அல்லால் – கம்.கிட்:17 17/3
மற தொழில் அரக்கன் வாழும் மா நகர் மனுவின் வந்த – கம்.சுந்:1 29/2
ஆண்டான் அடிமை தொழில் ஆற்றி என் ஆற்றல் கொண்டே – கம்.சுந்:1 51/2
வெம் தொழில் அரக்கனது ஏவல் மேயினார் – கம்.சுந்:2 46/4
செய் தொழில் இழுக்கினாலே திகைத்து இந்த சிறுமை செய்தேன் – கம்.சுந்:2 91/3
மென் தொழில் கலாப மஞ்ஞை வேட்கை மீக்கூருமேனும் – கம்.சுந்:2 213/1
வன் தொழில் கொற்ற பொன்_தோள் மணந்து அரு மயிலே அன்னார் – கம்.சுந்:2 213/3
வெங்கணாய் புன் தொழில் விலக்கி மேற்கொளாய் – கம்.சுந்:3 122/2
பொற்கணான் தம்பி என்று இனைய போர் தொழில்
வில் கொள் நாண் பொருத தோள் அவுணர் வேறு உளார் – கம்.சுந்:3 125/1,2
புன் தொழில் அரக்கர்க்கு ஆற்றேம் நோற்கிலெம் புகுந்த போதே – கம்.சுந்:3 129/2
சிற்றியல் சிறுமை ஆற்றல் சிறு தொழில் மனிதரோடே – கம்.சுந்:3 143/1
புன் தொழில் அரக்கன் கொண்டு போந்த நாள் பொதிந்து தூசில் – கம்.சுந்:4 34/1
வச்சிர யாக்கையை வகிர்ந்த வன் தொழில்
நிச்சயம் அன்று எனின் ஐயம் நீக்குமே – கம்.சுந்:4 48/3,4
அயர்த்தவர் அரிதின் தேறி ஆண்_தொழில் தாதைக்கு ஆண்டு – கம்.சுந்:4 82/1
கய தொழில் அரக்கன் தன்னை நாடி நாம் காண்டும் என்னா – கம்.சுந்:4 82/3
கொண்ட போரின் எம் கொற்றவன் வில் தொழில்
அண்டர் ஏவரும் நோக்க என் ஆக்கையை – கம்.சுந்:5 15/1,2
வெற்றி நாண் உடை வில்லியர் வில் தொழில்
முற்ற நாண் இல் அரக்கியர் மூக்கொடும் – கம்.சுந்:5 16/1,2
தன் துணை பெருந்தேவி தவ தொழில்
என்று சிந்தை களித்து உவந்து ஏத்தினான் – கம்.சுந்:5 27/2,3
அரம்பையர் ஆடிய அரங்கின் ஆண்_தொழில் – கம்.சுந்:5 57/3
புரை உறு புன் தொழில் அரக்கர் புண் மொழி – கம்.சுந்:5 58/1
சிறு தொழில் முடித்து அகல்தல் தீது எனல் தெரிந்தான் – கம்.சுந்:6 1/3
வெள்ளியங்கிரியை பண்டு வெம் தொழில் அரக்கன் வேரோடு – கம்.சுந்:6 53/1
கயிலையின்மலை என நின்றான் அனையவர் வரு தொழில் கண்டான் – கம்.சுந்:7 20/4
கொற்ற வாலிடை கொடும் தொழில் அரக்கரை அடங்க – கம்.சுந்:7 30/3
மொழியின் மற்று அவர்க்கு மேலான் முரண் தொழில் முருகன் அல்லன் – கம்.சுந்:10 20/3
வன் தொழில் அரக்கன் நோக்கி வாள் எயிறு இலங்க நக்கான் – கம்.சுந்:10 21/3
ஆயினும் ஐய நொய்தின் ஆண்_தொழில் குரங்கை யானே – கம்.சுந்:11 12/1
ஆண்_தொழில் அனுமனும் அவரொடு ஏகினான் – கம்.சுந்:12 18/1
துன்ன அரும் செரு தொழில் தொடங்கல் தூயதோ – கம்.சுந்:12 57/4
ஆதலான் அமர்_தொழில் அழகிற்று அன்று அரும் – கம்.சுந்:12 60/1
வெம் கொலை அம்பின் கொன்றார்க்கு ஆள் தொழில் மேற்கொண்டீரேல் – கம்.சுந்:12 83/2
வேறும் இன்னும் நகை ஆம் வினை தொழில்
தேறினார் பலர் காமிக்கும் செவ்வியோய் – கம்.சுந்:12 99/3,4
துன்னவர் புரத்தை முற்றும் சுடு தொழில் தொல்லையோனும் – கம்.சுந்:12 130/1
ஆழி வெம் சினத்து ஆண்_தொழில் இராவணன் மனையில் – கம்.சுந்:13 35/2
இன்று புன் தொழில் குரங்கு-தன் வலியினால் இலங்கை – கம்.சுந்:13 40/1
வில் தொழில் வீரம் விளைத்தார் – கம்.சுந்:13 54/2
போர் தொழில் மாருதி போனான் – கம்.சுந்:13 57/4
வரம்பு_அறு சுற்றமும் மந்திர தொழில்
நிரம்பிய முதியரும் சேனை நீள் கடல் – கம்.யுத்1:2 6/1,2
பிசை தொழில் மறவரை பிறிது என் பேசுவ – கம்.யுத்1:2 10/2
அசை_தொழில் அஞ்சின சித்திரத்தினே – கம்.யுத்1:2 10/4
அஞ்சினர் தொழில் என அறிவித்தேன் அது – கம்.யுத்1:2 16/3
பொலிவது பொதுவுற எண்ணும் புன் தொழில்
மெலியவர் கடன் நமக்கு இறுதி வேண்டுவோர் – கம்.யுத்1:2 33/1,2
பொரு தொழில் யாவையும் புரிந்து போவதும் – கம்.யுத்1:2 35/2
வெம் தொழில் தானையின் விரிவும் வீரமும் – கம்.யுத்1:2 36/2
அறம் துறந்து அமரரை வென்ற ஆண்_தொழில் – கம்.யுத்1:2 69/1
காவல் காட்டுதல் துடைத்தல் என்று இ தொழில் கடவ – கம்.யுத்1:3 9/1
தள்ளு-மின் என உரைத்தனன் வயவரும் அ தொழில் தலைநின்றார் – கம்.யுத்1:3 84/4
வன் தொழில் ஆழி வேந்தை வணங்குதி வணங்கவே உன் – கம்.யுத்1:3 145/3
புன் தொழில் பொறுக்கும் என்றான் உலகு எலாம் புகழ நின்றான் – கம்.யுத்1:3 145/4
தொல்லை சால் எண் குணனும் நின் சொல் தொழில் செய்ய – கம்.யுத்1:3 173/3
வெம் தொழில் தீவினை பயந்த மேன்மையான் – கம்.யுத்1:4 35/2
பொரு தொழில் எம்மொடும் பொருதி போர் என்பார் – கம்.யுத்1:4 36/3
ஆண்_தொழில் உலகினுக்கு ஆணி ஆம் அன்றே – கம்.யுத்1:4 61/4
தீ தொழில் அரக்கர்-தம் மாய செய் வினை – கம்.யுத்1:4 92/1
புல்லிது பழியொடும் புணரும் போர் தொழில்
வெல்லலாம் பின்னர் என்று இடை விலக்கினான் – கம்.யுத்1:4 94/3,4
வார் தொழில் புணரும் தெய்வ மங்கல முரசும் சங்கும் – கம்.யுத்1:4 146/2
சந்தி வந்தனை தொழில் முடித்து தன்னுடை – கம்.யுத்1:5 2/1
வலம் கொள் வாள் தொழில் விஞ்சையர் பெரும் புகழ் மறைத்தான் – கம்.யுத்1:5 43/3
மீட்டிலாதது என் வில் தொழில் காட்டவோ வீர – கம்.யுத்1:5 70/4
போர் தொழில் விலக்க போனேன் அறிந்திலேன் புகுந்தது ஒன்றும் – கம்.யுத்1:7 13/4
அனசன தொழில் மேற்கொள்வது ஆயினான் – கம்.யுத்1:8 43/4
வெம் தொழில் புரியுமாறு காணுதி விடை ஈக என்ன – கம்.யுத்1:9 70/3
சீதை-தன் திறத்தின்-ஆயின் அமர் தொழில் திறம்புவேனோ – கம்.யுத்1:9 83/4
தொழில் தெரிகிலவால் தங்கண் சுடர் நெடும் கற்றை சுற்ற – கம்.யுத்1:10 8/4
ஏறி நின்றவன் புன் தொழில் இராவணன் என்றான் – கம்.யுத்1:12 2/4
அறிந்திலர் அரக்கரும் அமர் தொழில் அயர்ந்தார் – கம்.யுத்1:12 25/4
கொடும் தொழில் மடங்கல் அன்னான் எதிர்சென்று குறுகி நின்றான் – கம்.யுத்1:14 19/4
குடை தொழில் உம்பி கொள்ள கொடுத்துழி வேலை கோலி – கம்.யுத்1:14 35/3
தீது உறு சிறு தொழில் அரக்கன் சீற்றத்தால் – கம்.யுத்2:15 107/2
வெற்றி வெம் படைகள் யாவும் வெம் தொழில் அரக்கர் மேற்கொண்டு – கம்.யுத்2:15 153/2
கொற்ற வீரமும் ஆண்_தொழில் செய்கையும் குறைந்தார் – கம்.யுத்2:15 200/2
கிடைத்தி அல்லையேல் ஒளித்தியால் சிறு தொழில் கீழோய் – கம்.யுத்2:15 252/4
போனக தொழில் முற்றுதி போய் என்றான் – கம்.யுத்2:16 73/4
சிறு தொழில் மனிதரை கோறி சென்று எனக்கு – கம்.யுத்2:16 85/2
கூன் உடை குரங்கையும் கும்பிட்டு உய் தொழில்
ஊன் உடை உம்பிக்கும் உனக்குமே கடன் – கம்.யுத்2:16 87/2,3
முனை தொழில் முயன்றதாக மூ-வகை உலகும் முற்ற – கம்.யுத்2:16 167/3
மற கொடும் தொழில் அரக்கர்கள் மறுக்கிலா மழை-போல் – கம்.யுத்2:16 219/1
வளை கொள் வெள் எயிற்று அரக்கன் வெம் செரு தொழில் மலைய – கம்.யுத்2:16 225/2
சுந்தர தடம் தோள் வளை மாசுணம் சுற்றிய தொழில் காட்ட – கம்.யுத்2:16 338/3
மண தொழில் புரியும் அன்றே மருத்தனை உருவம் மாற்றி – கம்.யுத்2:17 3/4
அந்தம் இல் கொடும் தொழில் அரக்கன் ஆம் எனா – கம்.யுத்2:17 94/3
வேக வெம் சிலை தொழில் விலக்கி மீள்கிலீர் – கம்.யுத்2:18 2/4
மாய தொழில் செய்ய மதித்திலனால் – கம்.யுத்2:18 64/4
கண்ணால் இவன் வில் தொழில் காணுதியால் – கம்.யுத்2:18 76/4
செல்வன முடிவு_இல தெறு தொழில் மறவனை – கம்.யுத்2:18 137/2
ஆராய்வது என் அவன் வில் தொழில் அமரேசரும் அறியார் – கம்.யுத்2:18 144/4
தலை அற்றன கரம் அற்றன தனி வில் தொழில் அதனால் – கம்.யுத்2:18 148/4
அ தொழில் நோக்கி ஆங்கு வானர தலைவர் ஆர்த்தார் – கம்.யுத்2:18 183/1
இ தொழில் கலுழற்கேயும் அரிது என இமையோர் எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 183/2
வில் தொழில் என்னே என்னா தேவரும் வெருவலுற்றார் – கம்.யுத்2:18 197/4
மந்திரசித்தி அன்ன சிலை தொழில் வலி இது ஆயின் – கம்.யுத்2:18 206/3
அ தொழில் கண்ட வானோர் ஆவலம் கொட்டி ஆர்த்தார் – கம்.யுத்2:18 212/1
இ தொழில் இவனுக்கு அல்லால் ஈசற்கும் இயலாது என்பார் – கம்.யுத்2:18 212/2
ஆளி தொழில் அன்னவன் மார்பின் அறைந்தான் – கம்.யுத்2:18 241/4
அழும் இ தொழில் யாது-கொல் என்று ஓர் அயிர்ப்பும் உற்றான் – கம்.யுத்2:19 1/3
பொரு தொழில் வேட்டு எழுந்து ஆர்த்து பொங்கின – கம்.யுத்2:19 36/2
தூண் எறிந்து அனைய விரல்கள் கோதையொடு சுவடு எறிந்தது ஒரு தொழில் பட – கம்.யுத்2:19 61/2
துகள் தவ தொழில் செய் துறை கம்மியர் – கம்.யுத்2:19 146/3
ஆயின காலத்து ஆர்த்தார் அமர்_தொழில் அஞ்சி அப்பால் – கம்.யுத்2:19 187/1
மாயையை தெரிய உன்னார் போர் தொழில் மாற்றி நின்றார் – கம்.யுத்2:19 187/4
போர் தொழில் வேட்கை பூண்டு பொங்கினர் புகுந்து மொய்த்தார் – கம்.யுத்3:20 1/2
வெட்டுதி நாசியை வெம் தொழில் வல்லோர் – கம்.யுத்3:20 15/3
போர் தொழில் புரிந்தன புலவர் போக்கு இலார் – கம்.யுத்3:20 36/3
சிலவர் தம் பெரும் கணவர்-தம் செரு தொழில் சினத்தால் – கம்.யுத்3:20 65/1
அற்று அ தொழில் எய்தலும் அ கணனே – கம்.யுத்3:20 81/1
செல்வன கவியின் சேனை அமர் தொழில் சிரமம் தீர்ந்த – கம்.யுத்3:21 10/4
படை உளதனையும் இன்று எம் வில் தொழில் பார்த்திர் என்றான் – கம்.யுத்3:22 20/4
வெம் தொழில் செய்கையன் விருந்தும் ஆய் நெடு – கம்.யுத்3:22 39/3
மல் கொள் தோளவர் உணர்ந்திலர் அவன் தொழில் மறந்தார் – கம்.யுத்3:22 83/4
கொலை தொழில் அவுணன் பின்னை இராக்கத வேடம் கொண்டான் – கம்.யுத்3:22 121/3
சிலை தொழில் குமரன் கொல்ல தொல்லை நாள் செருவில் தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 121/4
கால வெம் தொழில் கயவனும் வானகம் கண்டான் – கம்.யுத்3:22 173/3
புன்மை செய் தொழில் என் வினை கொடுமையால் புகழோர் – கம்.யுத்3:22 190/3
புன் தொழில் புலை அரசினை வெஃகினேன் பூண்டேன் – கம்.யுத்3:22 191/1
தோன்றாவோ என் வில் வலி வீர தொழில் அம்மா – கம்.யுத்3:22 211/4
தூணியின் அடைத்த அம்பின் கொடும் தொழில் துறந்த கண்ணார் – கம்.யுத்3:25 10/4
அ தொழில் புரிதல் நன்று என்று அண்ணலும் அமைய எண்ணி – கம்.யுத்3:26 19/1
மேவின வில் தொழில் வீரன் இராமன் – கம்.யுத்3:26 25/2
அழுவதே நன்று நம்-தம் வில் தொழில் ஆற்றல் அம்மா – கம்.யுத்3:26 66/4
குலங்களோடு அடங்க கொன்று கொடும் தொழில் குறித்து நம்-மேல் – கம்.யுத்3:26 71/3
வதை தொழில் புரிதி சாப நூல் நெறி மறப்பிலாதாய் – கம்.யுத்3:27 6/4
வாம மந்திர தொழில் மறந்து மற்று அவன் – கம்.யுத்3:27 57/3
நாண்_தொழில் ஓசை வீசி செவி-தொறும் நடத்தலோடும் – கம்.யுத்3:27 88/1
ஆண்_தொழில் மறந்து கையின் அடுக்கிய மரனும் கல்லும் – கம்.யுத்3:27 88/2
அவச தொழில் அடைந்தான் அதற்கு இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் – கம்.யுத்3:27 124/2
ஆம் இ தொழில் பிறர் யாவரும் அடைந்தார் பழுது அடையா – கம்.யுத்3:27 146/2
இ பொன் படை-தனை மற்றொரு தொழில் செய்கிலை என்னா – கம்.யுத்3:27 158/2
போர் தொழில் புரியலாகாது என்பது ஓர் பொருளை உன்னி – கம்.யுத்3:27 182/2
தொடங்கிய வேள்வி முற்று பெற்றிலா தொழில் நின் தோள்-மேல் – கம்.யுத்3:28 2/1
ஆள்வினை ஆற்றல்-தன்னால் அமர் தொழில் தொடங்கி ஆர்க்கும் – கம்.யுத்3:28 3/3
புல்லிய பகழி வாங்கி போர் தொழில் சிரமம் போக்கி – கம்.யுத்3:28 12/2
கொடை தொழில் வேட்டோர்க்கு எல்லாம் கொடுத்தனன் கொடியோன்-தன்னை – கம்.யுத்3:28 14/3
போர் தொழில் புரிதலும் உலகு கடும் புகையொடு சிகை அனல் பொதுளியதால் – கம்.யுத்3:28 20/4
ஐயனும் இவனோடு எஞ்சும் ஆண்_தொழில் ஆற்றல் என்றான் – கம்.யுத்3:28 31/4
வென்று அலைத்து என்னை ஆர்த்து போர் தொழில் கடந்த வெய்யோன் – கம்.யுத்3:28 62/2
அ தொழில் அவரும் செய்தார் ஆயிடை அனைத்து திக்கும் – கம்.யுத்3:30 1/1
கட்டம் அ தொழில் செரு தொழில் இனி செயும் கடமை – கம்.யுத்3:30 51/4
கட்டம் அ தொழில் செரு தொழில் இனி செயும் கடமை – கம்.யுத்3:30 51/4
புன் தொழில் குலம் ஆதும் என்று உரைத்தனர் போனார் – கம்.யுத்3:30 52/4
புன் தொழில் குரங்கு எனாது என் தோளின்-மேல் ஏறி புக்கால் – கம்.யுத்3:31 63/2
தோல் இழந்த தொழில் ஒன்றும் சொல்லினார்கள் இல்லை நெடும் சுரர்கள் எல்லாம் – கம்.யுத்3:31 101/4
கண் நிறைந்தன வில் தொழில் கல்வியே – கம்.யுத்3:31 126/4
சேகு அறு மலரும் சாந்தும் செரு தொழில் வருத்தம் தீர்க்க – கம்.யுத்3:31 231/2
செய்த மா தவத்து ஒருவனை சிறு தொழில் தீயோன் – கம்.யுத்4:32 29/2
தொடக்காநிற்கும் பேய் இலயத்தின் தொழில் பண்ணி – கம்.யுத்4:33 9/2
பொருந்து பொன் பெரும் கோயிலுள் போர் தொழில்
வருந்தினர்க்கு தம் அன்பினின் வந்தவர்க்கு – கம்.யுத்4:34 1/1,2
அன்று இது என்றிடின் மயன் மகள் அ தொழில் உறுதல் – கம்.யுத்4:35 26/3
போர் தொழில் களத்து மற்றும் முற்றிய பொம்மல் ஓதை – கம்.யுத்4:37 5/2
மாதிரம் எவையும் வென்ற வன் தொழில் அரக்கன் கண்டான் – கம்.யுத்4:37 16/2
ஐயன் ஐம் படை-தாமும் அடி தொழில்
செய்ய வந்து அயல் நின்றன தேவரில் – கம்.யுத்4:37 30/1,2
திண் போர் தொழில் என்று ஆனையின் உரி போர்த்தவன் திகைத்தான் – கம்.யுத்4:37 50/4
வில்லாளனும் அது கண்டு அவை விலக்கும் தொழில் வேட்டான் – கம்.யுத்4:37 51/4
தீவினை தரு படை தெறு தொழில் மறவோன் – கம்.யுத்4:37 89/4
பூசனை தொழில் புரிந்து தான் முறைமையின் போற்றும் – கம்.யுத்4:37 110/1
சூலம் கொண்டான் அண்டரை எல்லாம் தொழில் கொண்டான் – கம்.யுத்4:37 125/4
பவணத்து அன்ன வெம் சிறை வேக தொழில் பம்ப – கம்.யுத்4:37 142/2
ஆண்_தொழில் துணிவு ஓய்ந்தனை ஆண்டு இறை – கம்.யுத்4:37 180/1
மீண்டது இ தொழில் எம் வினை மெய்ம்மையால் – கம்.யுத்4:37 180/4
ஊண் தொழில் உகந்து தெவ்வர் முறுவல் என் புகழை உண்ண – கம்.யுத்4:37 208/2
பூண் தொழில் உடைய மார்பா போர் புறங்கொடுத்தோர் போன்ற – கம்.யுத்4:37 208/3
போழ்ந்து-என அரக்கன் செய்த புன் தொழில் பொறையிற்று ஆமால் – கம்.யுத்4:38 2/1
ஏற்றிலா அடி தொழில் ஏவலாளனேன் – கம்.யுத்4:41 97/3
அடி தொழில் நாயினேன் அருப்ப யாக்கையை – கம்.யுத்4:41 98/1

மேல்


தொழில்-கொடு (1)

பதயுக தொழில்-கொடு பழிப்பு_இலாதன – கம்.பால:3 48/2

மேல்


தொழில்-மேல் (1)

களித்து புன் தொழில்-மேல் நின்ற அரக்கர் கண்ணுறுவராம் என்று – கம்.சுந்:1 33/3

மேல்


தொழில்கள் (2)

திறம் சேரார் செய்யும் தொழில்கள் அறைந்தன்று – கலி 141/4
துணிவின் வந்தனன் தொட்டு அழகு இழைத்த அ தொழில்கள் – கம்.சுந்:2 8/4

மேல்


தொழில (4)

துணை புணர் தொழில நால்கு உடன் பூட்டி – பெரும் 489
பெரும் பெயல் பொழிந்த தொழில எழிலி – நற் 5/5
நெடு நிலை யாஅம் ஏறும் தொழில
பிறர்க்கு என முயலும் பேர் அருள் நெஞ்சமொடு – நற் 186/7,8
எழில் பயம் குன்றிய சிறை அழி தொழில
நிரை மணி புரவி விரை நடை தவிர – அகம் 190/13,14

மேல்


தொழிலது (1)

தூர்த்தது இந்திரன் துணுக்குறு தொழிலது தொடுத்து – கம்.யுத்4:37 96/3

மேல்


தொழிலர் (4)

அந்தம் இல் தவ தொழிலர் ஆர் அவரை ஒப்பார் – கம்.ஆரண்:10 53/4
வெம் சம தொழிலர் தவ மெய்யர் கை சிலையர் என – கம்.கிட்:2 4/3
நித்தம் நியம தொழிலர் ஆய் நிறையும் ஞானத்து – கம்.சுந்:2 163/1
வினை அறி தொழிலர் முன்னா ஆயிரர் விரவினாரை – கம்.யுத்2:16 7/2

மேல்


தொழிலா (1)

நெஞ்சம் பிணித்தல் தொழிலா திரிதரும் – கலி 85/24

மேல்


தொழிலாக (1)

துறப்பதே தொழிலாக தோன்றினோர் தோன்றிய-கால் – கம்.ஆரண்:1 50/1

மேல்


தொழிலால் (6)

நஞ்சின் கொடியான் நடலை தொழிலால்
துஞ்சுற்றனனோ விதியின் துணிவால் – கம்.ஆரண்:14 64/3,4
கொன்றானோ கற்பு அழியா குல மகளை கொடும் தொழிலால்
தின்றானோ எ புறத்தே செறிந்தானோ சிறை சிறியேன் – கம்.சுந்:2 224/1,2
தொல்லை நல் நிலை தொடர்ந்த பேர் உணர்வு அன்ன தொழிலால்
சில்லி உண்டையின் திரண்டன படைக்கல திரள்கள் – கம்.சுந்:13 29/3,4
வன் தொழிலால் துயில்கின்ற மன்னவன் தன் மாடு அணுகி – கம்.யுத்2:16 51/2
சொரிந்த வெம் படை துணிந்திட தடுப்ப_அரும் தொழிலால்
பரிந்த அண்ணலும் பரிவிலன் ஒரு புடை படர – கம்.யுத்2:16 243/2,3
தோய் படை தொழிலால் யார்க்கும் துயர் துடைத்தானை நோக்கி – கம்.யுத்3:31 228/3

மேல்


தொழிலான் (6)

வதி மாலை மாறும் தொழிலான் புது மாலை – பரி 10/113
செய் தொழிலான் வியர்ப்பு அறியாமை – புறம் 386/8
அன்ன தோன்றலும் ஆண்_தொழிலான் வரவு – கம்.கிட்:11 17/1
மிடல் தொழிலான் விடு தேரொடு நொய்தின் – கம்.சுந்:9 53/3
தகை ஆழி தகைந்த தனு தொழிலான் – கம்.யுத்2:18 60/4
மொய்ம்பில் புக உய்த்தனன் மொய் தொழிலான்
வெம்பி களியோடு விளித்து எழு திண் – கம்.யுத்3:20 74/2,3

மேல்


தொழிலானும் (1)

சுவண வண்ண வெம் சிறை உடை கடு விசை முடுகிய தொழிலானும்
அவண அண்ணலது ஏவலின் இயற்றிய அமைவினும் அயில் வாளி – கம்.யுத்2:16 339/2,3

மேல்


தொழிலானை (2)

சூறை மாருதம் ஆம் என சுழித்து மேல் தொடர்கின்ற தொழிலானை
ஏறு சேவகன் எரி முக பகழியால் இரு நிலம் பொறை நீங்க – கம்.யுத்2:16 343/2,3
தொழும் தொழிலானை நோக்கி துணுக்குற்ற மனத்தன் தோன்றல் – கம்.யுத்2:19 286/2

மேல்


தொழிலிடை (2)

செறுத்து ஒரு தொழிலிடை செய்தது இல்லையால் – கம்.யுத்4:37 71/4
வினை உறு தொழிலிடை விரவலும் விமலன் – கம்.யுத்4:37 93/3

மேல்


தொழிலில் (1)

முதல் முறை இடை முறை கடை முறை தொழிலில்
பிறவா பிறப்பு இலை பிறப்பித்தோர் இலையே – பரி 3/71,72

மேல்


தொழிலின (1)

நாடக தொழிலின நடுவு துய்யன – கம்.பால:3 30/3

மேல்


தொழிலினர் (1)

கூவல்-செய் தொழிலினர் குடிமை செய்திட – கம்.ஆரண்:12 31/2

மேல்


தொழிலினாய் (1)

வன் தொழிலினாய் மறை துறந்து சிறை வைத்தாய் – கம்.யுத்1:2 51/2

மேல்


தொழிலினால் (1)

புன் தொழிலினால் இசை பொறுத்தல் புலமைத்தோ – கம்.யுத்1:2 51/4

மேல்


தொழிலினான் (2)

கோர வெம் கண் உரும் ஏறு அன கொடும் தொழிலினான் – கம்.ஆரண்:1 18/4
வீர வெம் தொழிலினான் வினவ வீடணன் – கம்.யுத்2:19 28/2

மேல்


தொழிலினின் (1)

வாளின் திண் சிலை தொழிலினின் மல்லினின் மற்றை – கம்.யுத்3:22 60/1

மேல்


தொழிலினை (1)

நாடக தொழிலினை நடிப்ப ஒத்தவே – கம்.ஆரண்:7 118/4

மேல்


தொழிலுக்கு (1)

வன் பகை நிற்க எங்கள் வானர தொழிலுக்கு ஏற்ற – கம்.யுத்1:12 40/1

மேல்


தொழிலும் (6)

ஆடிய தொழிலும் அல்கிய பொழிலும் – நற் 131/1
கொற்றவ நின்-கண் தந்து குரக்கு இயல் தொழிலும் காட்ட – கம்.கிட்:7 134/2
துய் அடை கனலி அன்ன தோளினன் தொழிலும் தூயன் – கம்.கிட்:7 156/2
சுரிபடை தொழிலும் மற்றை அங்குச தொழிலும் தொக்கார் – கம்.சுந்:8 12/2
சுரிபடை தொழிலும் மற்றை அங்குச தொழிலும் தொக்கார் – கம்.சுந்:8 12/2
தூயவன் சிலை வலி தொழிலும் துன்பமும் – கம்.யுத்3:27 59/3

மேல்


தொழிலே (4)

பலரொடு முரணிய பாசறை தொழிலே – நெடு 188
பிணி வீடு பெறுக மன்னவன் தொழிலே
பனி வளர் தளவின் சிரல் வாய் செம் முகை – ஐங் 447/1,2
ஆற்றவும் இருத்தல் வேந்தனது தொழிலே – ஐங் 451/4
தொடர்ந்து நும் பணியின் தீர்ந்தால் அதுவும் நும் தொழிலே அன்றோ – கம்.கிட்:11 56/2

மேல்


தொழிலேன் (1)

நீண்டேன் மரம் போல நின்று ஒழிந்த புன் தொழிலேன்
வேண்டேன் இ மா மாய புன் பிறவி வேண்டேனே – கம்.ஆரண்:13 97/3,4

மேல்


தொழிலை (4)

வெறுப்பன கிளத்தலும் இ தொழிலை விட்டு என் – கம்.ஆரண்:11 30/3
தொழிலை நோக்கி தன்னுடைய தோளை நோக்கி நாள் கழிப்பான் – கம்.ஆரண்:14 31/4
தூய்மை சால் புணர்ச்சி பேணி துகள்_அறு தொழிலை ஆகி – கம்.கிட்:9 8/3
துளக்கம்_இல் ஆற்றல் வீரர் பொருத போர் தொழிலை நோக்கி – கம்.யுத்3:22 33/3

மேல்


தொழிலையும் (1)

செய் கொலை தொழிலையும் சென்ற தீயவர் – கம்.யுத்3:27 60/2

மேல்


தொழிலொடு (4)

வேந்து விடு தொழிலொடு செலினும் – குறு 242/5
நெடும் திமில் தொழிலொடு வைகிய தந்தைக்கு – அகம் 60/3
வேந்து உறு தொழிலொடு வேறு புலத்து அல்கி – அகம் 254/10
வேந்து விடு தொழிலொடு சென்றனன் வந்து நின் – புறம் 319/13

மேல்


தொழிலோ (1)

தொழுது தேவி துயர் கூர விளையாடல் தொழிலோ
பழுது வாழி என ஊழி முதல்வன் பகர்வுறும் – கம்.ஆரண்:1 40/3,4

மேல்


தொழிலோர் (3)

ஆன புன் தொழிலோர் என இகழ்கின்ற அவரும் – கம்.சுந்:12 45/2
கண்ட படு மலை போல் நெடு மரம் போல் கடும் தொழிலோர்
துண்ட பட கடும் சாரிகை திரிந்தான் சரம் சொரிந்தான் – கம்.யுத்3:31 117/2,3
துனி உழந்திட துயர் தரு கொடு மன தொழிலோர்
நனி மடிந்திட அலகைகள் நாடகம் நடிப்ப – கம்.யுத்4:41 41/2,3

மேல்


தொழிலோரின் (1)

ஆண்_தொழிலோரின் பெற்ற வெற்றியும் அழகிற்று என்றான் – கம்.யுத்4:37 208/4

மேல்


தொழிலோன் (2)

மற்று அ வன் தொழிலோன் மணி மார்பிடை – கம்.யுத்2:19 125/3
வேர்த்தது வெருவலொடு அலம்வரலால் விடு கணை சிதறினன் அடு தொழிலோன்
தீர்த்தனும் அவன் எதிர் முடுகி நெடும் திசை செவிடு எறிதர விசை கெழு திண் – கம்.யுத்3:28 20/2,3

மேல்


தொழிற்கு (14)

வருந்துவள் பெரிது என அரும் தொழிற்கு அகலாது – ஐங் 499/3
அனையர் ஆகிய அரக்கரை ஆண்_தொழிற்கு அமைந்த – கம்.ஆரண்:8 1/1
மிடல் இங்கு இவர் வெம் தொழிற்கு ஒப்புரை வேறு காணேம் – கம்.கிட்:7 49/4
கொற்ற போர் சிலை தொழிற்கு குறை உண்டாம் என குறைந்தான் – கம்.சுந்:2 221/4
அள்ளினன் என்ன கேட்டான் அ தொழிற்கு இழிவு தோன்ற – கம்.சுந்:6 53/2
கோளுக்கு எல்லையும் கொடும் தொழிற்கு எல்லையும் கொடியீர் – கம்.சுந்:11 38/2
ஆன்று அமை கேள்வியர் எனினும் ஆண்_தொழிற்கு – கம்.யுத்1:2 9/1
சாம் தொழிற்கு உரியை என் சார்பு நிற்றியேல் – கம்.யுத்1:4 54/2
அன்னவன் பெரும் துணைவராய் அமர் தொழிற்கு அமைந்தார் – கம்.யுத்1:5 46/2
ஆங்கு அவன் அமர் தொழிற்கு அணுகினான் என – கம்.யுத்2:15 108/1
பொருத்து உறு பொருள் உண்டாமோ பொரு தொழிற்கு உரியர் ஆகி – கம்.யுத்2:16 152/3
அய்யன் வில் தொழிற்கு ஆயிரம் இராவணர் அமைவிலர் அந்தோ யான் – கம்.யுத்2:16 347/1
வன் தொழிற்கு ஒரு வரம்பும் உண்டாய் வரவற்றோ – கம்.யுத்3:22 191/4
ஆசு அற நல்கி ஒல்கா போர் தொழிற்கு அமைவது ஆனான் – கம்.யுத்4:35 3/4

மேல்


தொழின (1)

பிற தொழின பின்_பின் தொடர – பரி 22/20

மேல்


தொழீஇஇ (2)

தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை – கலி 103/40
தொழீஇஇ ஒருக்கு நாம் ஆடும் குரவையுள் நம்மை – கலி 104/69

மேல்


தொழு (20)

எழு காடு ஓங்கிய தொழு உடை வரைப்பில் – பெரும் 185
குட முதல் தோன்றிய தொன்று தொழு பிறையின் – மது 193
மலர் அணி வாயில் பலர் தொழு கொடியும் – பட் 160
சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும் – ஐங் 16/2
தாள் தொழு தண் பரங்குன்று – பரி 8/82
கொடிச்சியர் கூப்பி வரை தொழு கை போல் – கலி 40/11
கடு வய நாகு போல் நோக்கி தொழு வாயில் – கலி 116/6
அத்த கள்வர் ஆ தொழு அறுத்து என – அகம் 7/14
துறு காழ் வல்சியர் தொழு அறை வௌவி – அகம் 253/16
தொழு_தகு மெய்யை அழிவு முந்துறுத்து – அகம் 310/3
தொழு தகை மடந்தையர் சுடர் விளக்கு என – கம்.பால:3 49/2
விறல் மன்னர் தொழு கழலாய் இவர் குலத்தோன் வில் பிடித்த – கம்.பால:12 8/3
தேவரும் தொழு கழல் சிறுவன் முன் பிரிவது ஓர் – கம்.பால:20 22/3
நாம வில் கை இராமனை தொழு நாள் அடைந்த உமக்கு எலாம் – கம்.அயோ:3 55/1
சொன்னாள் ஆகாள் என முன் தொழு கேகயர்_கோன் மகளை – கம்.அயோ:4 36/2
இறந்தான் தன் இளம் தேவி யாவர்க்கும் தொழு குலம் ஆம் இராமன் பின்பு – கம்.அயோ:13 67/3
சூழி மால் யானையார் தொழு கழல் தயரதன் – கம்.கிட்:3 4/1
புண்ணியன் தொழு கழல் பரதன் போன்றனன் – கம்.கிட்:11 124/4
மின்னை தொழு வளைத்தது என்ன மிளிர் ஒளியாய் – கம்.யுத்1:3 171/1
தொழுவார் தொழு தாள் அரி சொல்லுதலும் – கம்.யுத்2:18 53/4

மேல்


தொழு_தகு (1)

தொழு_தகு மெய்யை அழிவு முந்துறுத்து – அகம் 310/3

மேல்


தொழு_மகளிர் (1)

சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும் – ஐங் 16/2

மேல்


தொழுகல்லீர் (1)

சென்று தொழுகல்லீர் கண்டு பணி-மின்மே – பரி 15/34

மேல்


தொழுகிலன் (1)

மொய் கழல் தொழுகிலன் முளரி நீங்கிய – கம்.சுந்:14 22/2

மேல்


தொழுகின்ற (4)

தொழுகின்ற நல் நலத்து பெண் அரசி தோன்றினாள் – கம்.பால:13 17/4
தொழுகின்ற சனகன் வேள்வி தொடங்கிய சுருதி சொல்லால் – கம்.கிட்:15 28/2
தொழுகின்ற சுற்றம் சுற்ற சொல்லிய துறைகள்-தோறும் – கம்.யுத்1:14 15/2
தொழுகின்ற கை எலாம் காலின் தோன்றலை – கம்.யுத்4:41 88/4

மேல்


தொழுகின்றார் (2)

சுளிகிலையாம் என தொழுகின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:12 11/4
தூர்ப்பார் ஆனார் துள்ளல் புரிந்தார் தொழுகின்றார்
தீர்ப்பாய் நீயே தீ என வேறாய் வரு தீமை – கம்.யுத்4:37 133/2,3

மேல்


தொழுகின்றாரால் (1)

கொய்து அவை தருதிர் என்று கொழுநரை தொழுகின்றாரால் – கம்.பால:14 53/4

மேல்


தொழுகின்றாரும் (1)

கொய்து இவை தருதிர் என்று கொழுநரை தொழுகின்றாரும் – கம்.பால:16 23/4

மேல்


தொழுகின்றான் (1)

துன்பம் ஒரு முடிவு இல்லை திசை நோக்கி தொழுகின்றான்
எம்பெருமான் பின் பிறந்தார் இழைப்பரோ பிழைப்பு என்றான் – கம்.அயோ:13 30/3,4

மேல்


தொழுகின்றேன் (1)

தூயேன் என்னின் தொழுகின்றேன் எரியே அவனை சுடல் என்றாள் – கம்.சுந்:12 122/4

மேல்


தொழுகுவார் (1)

தொழுகுவார் துயில்வர் துள்ளி தூங்குவர் துவர் வாய் இன் தேன் – கம்.யுத்3:25 13/2

மேல்


தொழுத (9)

தொழுத கை அமைதியின் அமர்ந்தோயும் நீயே – பரி 4/71
உரை செய தொழுத கையன் உவந்த உள்ளத்தன் பெண்ணுக்கு – கம்.பால:22 2/1
தொழுத கையினன் சுமந்திரன் முன் நின்று சொல்லும் – கம்.அயோ:1 44/4
தாள் தொழுத பகை வேந்தர் முடி உழுத தழும்பு இருந்த சரணத்தானை – கம்.சுந்:2 215/4
சுட்டினன் நின்றனன் தொழுத கையினன் – கம்.சுந்:4 99/1
தொழுத மைந்தனை சுடர் மணி மார்பிடை சுண்ணம் – கம்.யுத்1:3 39/1
தூக்கிய தலையினர் தொழுத கையினர் – கம்.யுத்3:24 67/3
தொழுத மாருதிக்கு இனைய சொல்லுவான் – கம்.யுத்3:24 109/4
சூடிய சென்னியன் தொழுத கையினன் – கம்.யுத்4:41 108/2

மேல்


தொழுதல் (2)

வேற்றாரை வேற்றார் தொழுதல் இளிவரவு – பரி 20/71
தொழுதல் சோருதல் துளங்குதல் துயர் உழத்து உயிர்த்தல் – கம்.சுந்:3 5/3

மேல்


தொழுதலும் (1)

அன்னவர் தொழுதலும் அவரொடு ஏகினான் – கம்.பால:5 41/4

மேல்


தொழுதலோடும் (1)

தூதுவர் விரைவின் வந்தார் புகுந்து அடி தொழுதலோடும்
யாது அவண் நிகழ்ந்தது என்ன இராவணன் இயம்ப ஈறு இன்று – கம்.யுத்2:19 293/2,3

மேல்


தொழுதவால் (1)

தொழுதவால் சில தூங்கினவால் சில – கம்.யுத்3:29 25/2

மேல்


தொழுதற்கு (1)

சோகத்தாள் ஆய நங்கை கற்பினால் தொழுதற்கு ஒத்த – கம்.சுந்:14 34/1

மேல்


தொழுதனம் (2)

தொழுதனம் அல்லமோ பலவே கானல் – புறம் 60/6
யாம் தன் தொழுதனம் வினவ காந்தள் – புறம் 144/8

மேல்


தொழுதனர் (3)

இருவரும் தொழுதனர் இரண்டு கன்று ஒரீஇ – கம்.அயோ:4 148/1
தொழுதனர் சிலவர் ஆடி துள்ளினர் சிலவர் அள்ளி – கம்.சுந்:14 4/2
தொழுதனர் தலைவர் எல்லாம் தோன்றிய காதல் தூண்ட – கம்.யுத்4:33 1/1

மேல்


தொழுதனள் (1)

தொழுதனள் ஒருத்தியை தூது வேண்டுவாள் – கம்.பால:19 53/4

மேல்


தொழுதனன் (2)

தொழுதனன் உலகம் மூன்றும் தலையின்-மேல் கொள்ளும் தூயான் – கம்.யுத்3:24 13/4
சூடலை துறு மலர் வாகை என தொழுதனன் அவ்வளவில் அழகனும் அ – கம்.யுத்3:28 21/2

மேல்


தொழுதனிர் (1)

தெய்வம் பேணி திசை தொழுதனிர் செல்-மின் – பரி 15/48

மேல்


தொழுதனெம் (2)

யாரையோ நின் தொழுதனெம் வினவுதும் – நற் 155/4
அன்னை என நினைஇ நின் அடி தொழுதனெம்
பல் மாண் அடுக்க இறைஞ்சினெம் வாழ்த்தினெம் – பரி 13/62,63

மேல்


தொழுதனென் (2)

தொழுதனென் எழுவேன் கை கவித்து இரீஇ – புறம் 150/8
கொற்றவ அனுமன் நின்றேன் தொழுதனென் என்று கூற – கம்.யுத்3:24 20/2

மேல்


தொழுதார் (2)

முத்த வெண்குடை மன்னனை முறைமுறை தொழுதார்
அத்த நன்று என அன்பினோடு அறிவிப்பது ஆனார் – கம்.அயோ:1 75/3,4
செறிந்தோர் வினை பகைவா என தொழுதார் நெடும் தேவர் – கம்.யுத்3:27 144/4

மேல்


தொழுதாள் (2)

இறக்கின்றாள் தொழுதாள் எனும் இன்ன சொல் – கம்.சுந்:5 33/2
அடித்தாள் முலை-மேல் வயிறு அலைத்தாள் அழுதாள் தொழுதாள் அனல் வீழ்ந்த – கம்.யுத்3:23 8/1

மேல்


தொழுதான் (9)

தொழலும் தொழுதான் தொடலும் தொட்டான் – கலி 55/19
விண் மீது அடைவான் தொழுதான் எனவும் அவர்-பால் விளம்பு என்று – கம்.அயோ:4 78/3
அடி இணை தொழுதான் ஆதி முனிவனை அவனும் உற்ற – கம்.அயோ:6 7/2
மு முறை தொழுதான் அ முதல்வனும் எதிர் புல்லி – கம்.அயோ:9 23/2
அங்கதன் பெயர்த்தும் வந்து ஆண்டு அடி இணை தொழுதான் ஐய – கம்.கிட்:11 100/1
துணை இலான்-தனை துணை என உடையவன் தொழுதான் – கம்.யுத்1:3 38/4
சூடினான் தொழுதான் ஓடி உலகு எலாம் துகைத்தான் துள்ளி – கம்.யுத்1:3 128/4
தூண்டு மானம் உண்டு என்று அடல் வீடணன் தொழுதான் – கம்.யுத்4:41 1/4
பரிவு அமைத்த திரு மனத்தான் அடி தொழுதான் அவள் புகுந்து பற்றிக்கொண்டாள் – கம்.யுத்4:41 69/4

மேல்


தொழுதானை (1)

வந்து எதிரே தொழுதானை வணங்கினான் மலர் இருந்த – கம்.அயோ:13 32/1

மேல்


தொழுதி (20)

இழுமென் புள்ளின் ஈண்டு கிளை தொழுதி
கொழு மென் சினைய கோளியுள்ளும் – பெரும் 406,407
பைம் கால் கொக்கின் மென் பறை தொழுதி
இரும் களி பரந்த ஈர வெண் மணல் – நெடு 15,16
வேல் ஈண்டு தொழுதி இரிவு-உற்று என்ன – மலை 116
கை தோய்வு அன்ன கார் மழை தொழுதி
தூஉ அன்ன துவலை துவற்றலின் – மலை 362,363
தொழுதி போக வலிந்து அகப்பட்ட – மலை 499
இரை ஆர் குருகின் நிரை பறை தொழுதி
வாங்கு மடல் குடம்பை தூங்கு இருள் துவன்றும் – நற் 123/2,3
சிறு தலை தொழுதி ஏமார்த்து அல்கும் – நற் 142/7
எக்கர் ஞெண்டின் இரும் கிளை தொழுதி
இலங்கு எயிற்று ஏஎர் இன் நகை மகளிர் – நற் 267/2,3
பருவ தேன் நசைஇ பல் பறை தொழுதி
உரவு திரை பொருத திணி மணல் அடைகரை – குறு 175/1,2
தூது ஏய வண்டின் தொழுதி முரல்வு அவர் – பரி 8/36
ஆரல் ஆர்கை அம் சிறை தொழுதி
உயர்ந்த பொங்கர் உயர் மரம் ஏறி – கலி 75/5,6
மீன் ஆர் குருகின் மென் பறை தொழுதி
குவை இரும் புன்னை குடம்பை சேர – அகம் 40/3,4
இரும் சிறை தொழுதி ஆர்ப்ப யாழ் செத்து – அகம் 88/11
கோடு உழு களிற்றின் தொழுதி ஈண்டி – அகம் 109/4
கூனல் எண்கின் குறு நடை தொழுதி
சிதலை செய்த செம் நிலை புற்றின் – அகம் 112/1,2
கணம்_கொள் வண்டின் அம் சிறை தொழுதி
மணம் கமழ் முல்லை மாலை ஆர்ப்ப – அகம் 204/6,7
அம் சிறை வண்டின் மென் பறை தொழுதி
முல்லை நறு மலர் தாது நயந்து ஊத – அகம் 234/12,13
தீம் சுளை பலவின் தொழுதி உம்பல் – அகம் 357/9
எருவை சேவல் ஈண்டு கிளை தொழுதி
பச்சூன் கொள்ளை சாற்றி பறை நிவந்து – அகம் 381/10,11
சோலையின் தொழுதி கற்பக தருவும் நிதிகளும் கொண்டு பின் தொடர – கம்.சுந்:3 89/2

மேல்


தொழுதியால் (1)

தொழுதியால் விரைவின் என்று கதிரவன் சிறுவன் சொன்னான் – கம்.யுத்1:4 121/4

மேல்


தொழுதியின் (3)

பெரும் கை தொழுதியின் வன் துயர் கழிப்பி – பதி 76/6
இரும் பிடி தொழுதியின் இனம் தலைமயங்காது – அகம் 298/8
இரும் பிடி தொழுதியின் ஈண்டுவன குழீஇ – அகம் 334/6

மேல்


தொழுதியும் (1)

ஆங்கு இரும் புலி தொழுதியும் பெரும் களிற்று இனமும் – கலி 103/56

மேல்


தொழுதியொடு (4)

பல களிற்று தொழுதியொடு வெல் கொடி நுடங்கும் – பதி 14/16
இழை அணிந்து எழுதரும் பல் களிற்று தொழுதியொடு
மழை என மருளும் மா இரும் பல் தோல் – பதி 62/1,2
கொல் களிறு மிடைந்த பல் தோல் தொழுதியொடு
நெடும் தேர் நுடங்கு கொடி அவிர்வர பொலிந்து – பதி 83/3,4
இரும் பிடி தொழுதியொடு பெரும் கயம் படியா – புறம் 44/1

மேல்


தொழுதியோ (1)

தொழுதியோ யாதோ செய்ய துணிந்தனை விசய தோளாய் – கம்.யுத்3:27 169/4

மேல்


தொழுது (120)

தொழுது முன் நிற்குவிர் ஆயின் பழுது இன்று – பொரு 150
தொழுது காண் கையர் தோன்ற வாழ்த்தி – முல் 56
வழுதி வாழிய பல என தொழுது ஈண்டு – நற் 150/4
மெய்ம் மலி காமத்து யாம் தொழுது ஒழிய – நற் 187/5
பெரும் கடல் சேர்ப்பன் தொழுது நின்றதுவே – நற் 245/12
தொழுது காண் பிறையின் தோன்றி யாம் நுமக்கு – குறு 178/5
நாளின்_நாளின் நாடு தொழுது ஏத்த – பதி 89/10
ஆழி முதல்வ நின் பேணுதும் தொழுது
நீயே வளையொடு புரையும் வாலியோற்கு அவன் – பரி 2/19,20
ஒன்று ஆற்றுப்படுத்த நின் ஆர்வலர் தொழுது ஏத்தி – பரி 4/2
தொழுது பிழை கேட்கும் தூயவனை காண்-மின் – பரி 12/61
வென்றி கொடி அணி வெல்வ நின் தொழுது
சுடு பொன் ஞெகிழத்து முத்து அரி சென்று ஆர்ப்ப – பரி 21/17,18
திருந்து அடி தலை உற பரவுதும் தொழுது
ஒருசார் அணி மலர் வேங்கை மராஅ மகிழம் – பரி 23/6,7
சூடி_சூடி தொழுது தொழுது – பரி 24/79
சூடி_சூடி தொழுது தொழுது
மழுபொடு நின்ற மலி புனல் வையை – பரி 24/79,80
வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் – கலி 2/21
தாம் பிழையார் கேள்வர் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும் – கலி 39/18
யாண்டோரும் தொழுது ஏத்தும் இரங்கு இசை முரசினாய் – கலி 100/6
மம்மர் நெஞ்சினோன் தொழுது நின்றதுவே – அகம் 56/16
புள்ளு தொழுது உறைவி செவி முதலானே – அகம் 351/17
நீர் வார் கண்ணேம் தொழுது நின் பழிச்சி – புறம் 113/6
தூய மா முனிவனை தொழுது தொல் குல – கம்.பால:5 1/2
பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி பூதல மன்னர்_மன்னன் – கம்.பால:5 32/2
பூங்கொடியீர் ஏகும் என தொழுது இறைஞ்சி இரதம் மிசை போயினாரே – கம்.பால:5 36/4
புயல் பொழி தட கையால் தொழுது பொங்கு நீர் – கம்.பால:5 72/2
துணிந்தது என் வினை தொடர் என தொழுது சொல்லும் – கம்.பால:6 6/4
தேவு மாதவன் தொழுது தேவர்-தம் – கம்.பால:6 25/1
போர் தொழில் குமரனும் தொழுது போந்த பின் – கம்.பால:8 32/2
துண்டம் வீழ்வன என தொழுது சொல்லினான் – கம்.பால:8 37/4
சுந்தர வில்லியை தொழுது வாழ்த்தினார் – கம்.பால:8 44/4
சுந்தரி சொல் என தொழுது சொல்லுவாள் – கம்.பால:13 57/4
திகழ்ந்து ஒளிர் கழல் இணை தொழுது செல்வனை – கம்.பால:14 2/2
பன்னு தாரைகள் தர தொழுது எழும் பரதனை – கம்.பால:20 24/2
தொழுது இரண்டு அருகும் அன்பு உடைய தம்பியர் தொடர்ந்து – கம்.பால:20 29/1
தொழுது சோர்ந்து அயர்வாள் இந்த தோன்றலை – கம்.பால:21 24/3
பாத மலரை தொழுது கண்கள் பனி சோரும் – கம்.பால:22 35/2
நிரந்தரம் தொழுது எழும் நேமி மன்னவர் – கம்.பால:23 42/3
வரதனும் எய்தி மை தீர் மா தவர் தொழுது நீதி – கம்.பால:23 78/3
புண்ணிய விடை என தொழுது போயினான் – கம்.பால:24 40/4
பொழிந்த பேர் அன்பினால் தொழுது முன்பு புக்கு – கம்.பால:24 41/3
சொல்லுதி பெரிது என தொழுது சொல்லினான் – கம்.அயோ:2 11/4
குன்று இவர் தோளினானை தொழுது வாய் புதைத்து கூறும் – கம்.அயோ:3 84/4
புவனி நாதன் தொழுது என்று போயினாள் – கம்.அயோ:4 27/4
போகின்றாளை தொழுது புரவலன் – கம்.அயோ:4 28/1
சோர்வாளை ஓடி தொழுது ஏந்தினன் துன்பம் என்னும் – கம்.அயோ:4 140/1
குன்று அன தோளவன் தொழுது கொற்றவன் – கம்.அயோ:4 164/3
ஏறு சேவகன் தொழுது இளைய மைந்தனை – கம்.அயோ:5 41/3
நிற்றி ஈண்டு என்று புக்கு நெடியவன் தொழுது தம்பி – கம்.அயோ:8 11/1
என்று காதலின் ஏயினன் அடி தொழுது ஏத்தி – கம்.அயோ:9 34/1
காலினில் தொழுது எழுவன நிகர்ப்பன காணாய் – கம்.அயோ:10 16/4
தொழுது கேகயர் கோ_மகன் சொல்லொடும் – கம்.அயோ:11 7/2
சுற்றத்தார் தேவரொடும் தொழ நின்ற கோசலையை தொழுது நோக்கி – கம்.அயோ:13 64/1
தொழுது உயர் கையினன் துவண்ட மேனியன் – கம்.அயோ:14 47/1
தூது என பரதனும் தொழுது தோன்றினான் – கம்.அயோ:14 50/4
தோன்றல்-பால் சுமந்திரன் தொழுது தோன்றினான் – கம்.அயோ:14 87/4
சீறிய கைகளால் தொழுது செங்கணான் – கம்.அயோ:14 123/2
தொழுது தேவி துயர் கூர விளையாடல் தொழிலோ – கம்.ஆரண்:1 40/3
சொன்ன மா தவர் பாதம் தொழுது உயர் – கம்.ஆரண்:3 25/3
என்ற முனியை தொழுது இராமன் இமையோரும் – கம்.ஆரண்:3 50/1
சுந்தரி பல்லாண்டு இசைப்ப உலகு ஏழும் தொழுது ஏத்த – கம்.ஆரண்:6 100/2
அந்தகன் அடி தொழுது அடங்கும் ஆணையார் – கம்.ஆரண்:7 41/3
சொற்றனன் இளையவன் தொழுது முன் நின்றான் – கம்.ஆரண்:15 8/4
ஆன பின் தொழுது வாழ்த்தி அந்தரத்து அவனும் போனான் – கம்.ஆரண்:15 56/1
தொழுது இரந்து நின் தொழில் இது ஆதலால் – கம்.கிட்:3 54/2
தோற்றும் என்று தொழுது உயர் கையனை – கம்.கிட்:7 103/2
ஆணை சூடி அடி தொழுது ஆண்டு இறை – கம்.கிட்:11 9/1
தோன்றல் அஃது உரைத்தலோடும் மாருதி தொழுது தொல்லை – கம்.கிட்:11 74/1
சொல்லுதி நுந்தைக்கு என்றான் நன்று என தொழுது போனான் – கம்.கிட்:11 77/4
பொருந்துழி வா என தொழுது போயினான் – கம்.கிட்:11 136/4
பொங்கு வில் தலைவரை தொழுது முன் போயினார் – கம்.கிட்:13 74/3
ஆரியனை சென்றே தொழுது உற்றது அறைகிற்பின் – கம்.கிட்:17 2/2
கூறல் மாந்தினர் அனையவர் தொழுது அவர் கோபத்து – கம்.சுந்:2 29/3
தொண்டை வாய் மயிலினை தொழுது தோன்றினான் – கம்.சுந்:4 22/4
ஏறு கடிது என்று தொழுது இன் அடி பணிந்தான் – கம்.சுந்:5 10/4
வேண்டினாள் தொழுது என்று விளம்புவாய் – கம்.சுந்:5 35/4
தொழுது வாங்கினன் சுற்றிய தூசினன் முற்ற – கம்.சுந்:5 84/1
தாள் துணை தொழுது மைந்தன் தடுத்து இடை தருதி என்றான் – கம்.சுந்:10 1/4
சுந்தர தோளை நோக்கி இராமனை தொழுது சொன்னான் – கம்.சுந்:10 18/4
தூதுவர் ஓடினர் தொழுது தொல்லை நாள் – கம்.சுந்:12 25/1
பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி விசும்பிடை கடிது போனான் – கம்.சுந்:14 1/4
இன்னம் ஏகுதி போலும் என்று அடி தொழுது இரந்தான் – கம்.யுத்1:2 111/4
தொழுது நின்றனன் நாயகன் தாள் இணை குளிர்ந்தது சுடு தீயே – கம்.யுத்1:3 85/4
அன்னானை தொழுது அஞ்சி அகன்றது – கம்.யுத்1:3 94/3
என்னை தொழுது ஏத்தி எய்தும் பயன் எய்தி – கம்.யுத்1:3 171/3
உன்னை தொழுது ஏத்தி உய்க உலகு எல்லாம் – கம்.யுத்1:3 171/4
வெள்ளி வெண் கடலுள் மேல்_நாள் விண்ணவர் தொழுது வேண்ட – கம்.யுத்1:4 130/3
தொழுது உயர் கையினான் தெரிய சொல்லினான் – கம்.யுத்1:5 16/4
தொழுது எழு கையன் நொய்தின் தோன்றினன் வழுத்தும் சொல்லான் – கம்.யுத்1:7 1/4
கூறுதி அறிய என்றான் வருணனும் தொழுது கூறும் – கம்.யுத்1:7 12/4
தொழுது அயல் நாணி நின்றான் தூயவர் இருவரோடும் – கம்.யுத்1:12 33/3
தொழுது தம் படைகள் கைவிட்டு ஓடுவார் சுரர்கள் என்றால் – கம்.யுத்1:13 13/3
இந்திரன் தொழுது வாழ்த்த இராமனும் எழுந்து சென்றான் – கம்.யுத்1:13 26/4
துன்று இரும் குழலை விட்டு தொழுது வாழ் சுற்றத்தொடும் – கம்.யுத்1:14 37/3
சுற்றுற நோக்கினன் தொழுது வாழ்த்தினான் – கம்.யுத்2:16 285/3
ஈற்று கையையும் இ கணத்து அரிதி என்று இமையவர் தொழுது ஏத்த – கம்.யுத்2:16 337/1
சுமை உடை காம வெம் நோய் துடைத்தியேல் தொழுது வாழ்வேன் – கம்.யுத்2:17 50/4
யாவரும் வந்து நுந்தை அடி தொழுது ஏவல் செய்வார் – கம்.யுத்2:17 54/2
தோளின்-மேல் ஆதி ஐய என்று அடி தொழுது நின்றான் – கம்.யுத்2:19 101/1
தூது நடந்தவனை தொழுது அ நாள் – கம்.யுத்3:20 14/1
சொல் அது கேட்டு அடி தொழுது சுற்றிய – கம்.யுத்3:22 44/1
இன்னதே கடிது இயற்றுவென் என தொழுது எழுத்து – கம்.யுத்3:22 87/1
தன்னையே தொழுது வாழ்த்தி சரங்களை தெரிந்து வாங்கி – கம்.யுத்3:22 153/2
சுந்தரவில்லியை தொழுது சூழ வந்து – கம்.யுத்3:24 107/3
சுற்றும் மேவினார் தொழுது வாழ்த்தினார் – கம்.யுத்3:24 114/3
பிரட்டரின் புகழ்ந்து பேதை அடியரின் தொழுது பின் சென்று – கம்.யுத்3:27 163/2
தூண்டுகின்றது என்று அடி மலர் தொழுது அவன் சொன்னான் – கம்.யுத்3:31 33/4
வில்லினை தொழுது வாங்கி ஏற்றினான் வில் நாண் மேரு – கம்.யுத்3:31 69/1
தயரதன் கண்டால் ஒத்த தம்முனை தொழுது சார்ந்தான் – கம்.யுத்4:32 47/4
ஆரியன் தொழுது ஆங்கு அவன் பாங்கரும் – கம்.யுத்4:33 34/1
ஏறினான் தொழுது இந்திரன் முதலிய இமையோர் – கம்.யுத்4:35 25/1
சொல்லுவர் என தொழுது நெஞ்சினொடு சொன்னான் – கம்.யுத்4:36 25/4
தூண்டுதி தேரை என்றான் சாரதி தொழுது சொல்லும் – கம்.யுத்4:37 10/4
ஈசனை தொழுது இருடியும் சந்தமும் எண்ணி – கம்.யுத்4:37 110/2
தொழுது சூழ்வன முன் இன்று தோன்றியே – கம்.யுத்4:37 164/3
துறப்பினும் துணைவனை தொழுது நான் இனி – கம்.யுத்4:40 46/2
அரசியை ஐயனோடும் அடி இணை தொழுது நின்றார் – கம்.யுத்4:41 29/4
அங்கு அவர் வைத்து பெண்மைக்கு அரசியை தொழுது சூழ – கம்.யுத்4:41 30/2
தொழுது நின்ற தன் தம்பியை தோய் கணீர் – கம்.யுத்4:41 60/1
தூதனை முறை முறை தொழுது துள்ளுவான் – கம்.யுத்4:41 89/4
சுருக்கிய உருவனாய் தொழுது முன் நின்ற – கம்.யுத்4:41 101/1
தோன்றிய பரதனை தொழுது தொல் அற – கம்.யுத்4:41 109/1

மேல்


தொழுதும் (2)

பரவியும் தொழுதும் விரவு மலர் தூயும் – குறி 5
அணி நெடும் குன்றம் பாடுதும் தொழுதும்
அவை யாமும் எம் சுற்றமும் பரவுதும் – பரி 17/51,52

மேல்


தொழுதுமோ (1)

தொழுதுமோ சென்று என சாம்பன் சொல்லினான் – கம்.கிட்:16 10/4

மேல்


தொழுதுழி (1)

துடைத்துழி வருணன் வந்து தொழுதுழி தொழாத கொற்ற – கம்.யுத்1:14 35/2

மேல்


தொழுதெனன் (1)

ஆடு கொள் வியன் மார்பு தொழுதெனன் பழிச்சி – புறம் 211/16

மேல்


தொழுதே (5)

வாய்மொழி புலவ நின் தாள் நிழல் தொழுதே – பரி 1/68
பெரும் பெயர் இருவரை பரவுதும் தொழுதே – பரி 15/66
உடங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினம் தொழுதே – பரி 19/105
ஒன்றார் தேய்த்த செல்வ நின் தொழுதே – பரி 21/70
பெண் அன்று புனை_இழாய் என கூறி தொழூஉம் தொழுதே
கண்ணும் நீர் ஆக நடுங்கினன் இன் நகாய் – கலி 60/7,8

மேல்


தொழுதோர்க்கு (1)

சுர நதியின் அயலது வான் தோய் குடுமி சுடர் தொகைய தொழுதோர்க்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:13 24/3

மேல்


தொழுநர் (1)

அரு வரை சேரா தொழுநர்
கனவின் தொட்டது கை பிழை ஆகாது – பரி 8/102,103

மேல்


தொழுநை (1)

வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 59/4

மேல்


தொழும் (21)

சென்று வந்து எதிர் தொழும் செம் நெறி செல்வரோடு – கம்.பால:7 4/2
தொழும் தகைய மென் நடை தொலைந்து களி அன்னம் – கம்.பால:22 25/1
கோது_அறு தவத்து தம் குலத்துளோர் தொழும்
ஆதி அம் சோதியை அடி வணங்கினான் – கம்.பால:23 49/1,2
தேவர்க்கும் தொழும் தேவர்கள் ஆகுவார் – கம்.ஆரண்:3 21/4
தீரா இடர் தந்தனை தெவ்வர் தொழும்
வீரா எனை இங்ஙன் வெறுத்தனையோ – கம்.ஆரண்:14 68/2,3
தொழும் தாள் வீரன் தூதுவன் முன் நின்று இவை சொன்னாள் – கம்.சுந்:2 90/4
தொழும் தகை அமைச்சரை சுளித்து நோக்குறா – கம்.யுத்2:18 1/3
தொழும் தொழிலானை நோக்கி துணுக்குற்ற மனத்தன் தோன்றல் – கம்.யுத்2:19 286/2
தொழும் தாள் அரசேயோ என்றாள் சோர்ந்தாள் அரற்ற தொடங்கினாள் – கம்.யுத்3:23 9/4
தொழும் துணையவனை நோக்கி துணுக்கமும் துயரும் நீக்கி – கம்.யுத்4:32 43/3
தொழும் கையொடு வாய் குழறி மெய்ம் முறை துளங்கி – கம்.யுத்4:36 1/1
தொழும் தகைய நல்வினை களிப்பினொடு துள்ள – கம்.யுத்4:36 27/2
தொழும் கர துணையினன் சுருதி ஞானத்தின் – கம்.யுத்4:40 73/3
பண்டு நான் தொழும் தேவரும் முனிவரும் பாராய் – கம்.யுத்4:40 106/1
ஏதிலார் தொழும் இலங்கை மா நகரினுள் இனி நீ – கம்.யுத்4:41 8/3
ஓதினர் நாண் உற ஓங்கினான் தொழும்
தூதனை முறை முறை தொழுது துள்ளுவான் – கம்.யுத்4:41 89/3,4
தொழும் எழும் துள்ளும் வெம் களி துளக்கலால் – கம்.யுத்4:41 91/2
வேதியர்-தமை தொழும் வேந்தரை தொழும் – கம்.யுத்4:41 94/1
வேதியர்-தமை தொழும் வேந்தரை தொழும்
தாதியர்-தமை தொழும் தன்னை தான் தொழும் – கம்.யுத்4:41 94/1,2
தாதியர்-தமை தொழும் தன்னை தான் தொழும் – கம்.யுத்4:41 94/2
தாதியர்-தமை தொழும் தன்னை தான் தொழும்
ஏதும் ஒன்று உணர்குறாது இருக்கும் நிற்குமால் – கம்.யுத்4:41 94/2,3

மேல்


தொழும்-தொறும் (5)

தொழும்-தொறும் தொழும்-தொறும் களி துளங்குவார் – கம்.பால:5 11/4
தொழும்-தொறும் தொழும்-தொறும் களி துளங்குவார் – கம்.பால:5 11/4
தொழும்-தொறும் தொழும்-தொறும் ஆசி சொல்லுவார் – கம்.ஆரண்:3 9/4
தொழும்-தொறும் தொழும்-தொறும் ஆசி சொல்லுவார் – கம்.ஆரண்:3 9/4
ஏனை வீரரும் தொழும்-தொறும் ஆசிகள் இயம்பி – கம்.யுத்4:41 39/2

மேல்


தொழும்புக்கே (1)

முன்னை தொழும்புக்கே ஆம் அன்றோ மூ_உலகும் – கம்.யுத்1:3 171/2

மேல்


தொழுவ (2)

சாய்வு உறும் தொழுவ போல் இங்கு இவர்களோ தருமம் ஆவார் – கம்.கிட்:2 12/4
சுழன்றில உலகு எலாம் தொழுவ தொங்கலின் – கம்.யுத்3:24 102/3

மேல்


தொழுவத்து (3)

பல் ஆன் தொழுவத்து ஒரு மணி குரலே – குறு 190/7
வையை தொழுவத்து தந்து வடித்து இடித்து – பரி 20/60
தொழுவத்து
சில்லை செவிமறை கொண்டவன் சென்னி குவி முல்லை – கலி 107/5,6

மேல்


தொழுவது (1)

வாளினை தொழுவது அல்லால் வணங்குதல் மகளிர் ஊடல் – கம்.யுத்1:3 146/3

மேல்


தொழுவதே (1)

தொழுவதே மேகம் மாரி சொரிவதே சோர்ந்து நாம் வீழ்ந்து – கம்.யுத்3:26 66/3

மேல்


தொழுவர் (7)

நீர் தெவ்வு நிரை தொழுவர்
பாடு சிலம்பும் இசை ஏற்றத்தோடு – மது 89,90
சிறுகுடி பெரும் தொழுவர்
குடி கெழீஇய நால் நிலவரொடு – மது 122,123
கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர்
கொள் உறழ் நறும் கல் பல கூட்டு மறுக – நெடு 49,50
நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள்-உற்று என – நற் 195/6
நெல் அரியும் இரும் தொழுவர்
செம் ஞாயிற்று வெயில் முனையின் – புறம் 24/1,2
நெய்தல் அம் கழனி நெல் அரி தொழுவர்
கூம்பு விடு மெய் பிணி அவிழ்ந்த ஆம்பல் – புறம் 209/2,3
நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள் மழுங்கின் – புறம் 379/3

மேல்


தொழுவல் (1)

திறம் புரி கொள்கை அந்தணீர் தொழுவல் என்று – ஐங் 387/2

மேல்


தொழுவனர் (1)

பூவினர் புகையினர் தொழுவனர் பழிச்சி – மது 466

மேல்


தொழுவாய் (1)

தொழுவாய் உணர்ச்சி தொடராத தன்மை உருவாய் மறைந்து துயரால் – கம்.யுத்2:19 252/3

மேல்


தொழுவார் (1)

தொழுவார் தொழு தாள் அரி சொல்லுதலும் – கம்.யுத்2:18 53/4

மேல்


தொழுவாள் (1)

காண தகும் என்றனள் கை தொழுவாள் – கம்.ஆரண்:11 49/4

மேல்


தொழுவான் (2)

தூண் ஆகிய தோள்-கொடு அவன் தொழுவான் – கம்.ஆரண்:2 25/4
தொல் நாள் பிரிந்த துயர் தீர அண்ணல் திரு மேனி கண்டு தொழுவான் – கம்.யுத்2:19 248/4

மேல்


தொழுவானை (1)

இளையான் எழுந்து தொழுவானை அன்பின் இணை ஆர மார்பின் அணையா – கம்.யுத்2:19 266/1

மேல்


தொழுவில் (2)

வளைத்தார் மத யானையை வன் தொழுவில்
தளைத்தார் என வந்து தனி தனியே – கம்.யுத்3:31 191/1,2
தொழுவில் நின்றன போன்றன சூழி மா – கம்.யுத்4:37 21/4

மேல்


தொழுவின் (1)

துளி உடை தொழுவின் துணிதல் அற்றத்து – நற் 109/7

மேல்


தொழுவினில் (1)

தொழுவினில் புலி அனான் உடலில் தூவினார் – கம்.யுத்3:31 179/4

மேல்


தொழுவினுள் (3)

தொழுவினுள் புரிபு_புரிபு புக்க பொதுவரை – கலி 103/22
தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர் – கலி 104/60
கொடும் தொழுவினுள் பட்ட கன்றிற்கு சூழும் – கலி 110/13

மேல்


தொழுவென் (1)

பொன் அடி தொழுவென் என்று எழுந்து போயினான் – கம்.அயோ:11 86/4

மேல்


தொழுவேன் (1)

தன் ஊர் இட-வயின் தொழுவேன் நுண் பல் – நற் 198/5

மேல்


தொழுவை (1)

துயில் இன்றி யாம் நீந்த தொழுவை அம் புனல் ஆடி – கலி 30/5

மேல்


தொழுவோர்க்கு (1)

திரு வரை அகலம் தொழுவோர்க்கு
உரிது அமர் துறக்கமும் உரிமை நன்கு உடைத்து – பரி 13/12,13

மேல்


தொழூஉ (9)

ஏறு தொழூஉ புகுத்தனர் இயைபு உடன் ஒருங்கு – கலி 101/9
முறையுளி பராஅய் பாய்ந்தனர் தொழூஉ
மேல் பாட்டு உலண்டின் நிறன் ஒக்கும் புன் குரு கண் – கலி 101/14,15
கொடி நறை சூழ்ந்த தொழூஉ
தொழுவினுள் புரிபு_புரிபு புக்க பொதுவரை – கலி 103/21,22
ஏறு கொண்டு ஒருங்கு தொழூஉ விட்டனர் விட்டு ஆங்கே – கலி 103/58
புரிபு_புரிபு புகுத்தனர் தொழூஉ
அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர் – கலி 104/17,18
பொரு_களம் போலும் தொழூஉ
தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர் – கலி 104/59,60
உடங்கு கொட்பன போல் புகுத்தனர் தொழூஉ
அ வழி – கலி 105/22,23
பொரு_களம் போலும் தொழூஉ
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/49,50
பல் ஏறு பெய்தார் தொழூஉ
தொழுவத்து – கலி 107/4,5

மேல்


தொழூஉம் (4)

தொழூஉம் தொடூஉம் அவன் தன்மை – கலி 55/21
பெண் அன்று புனை_இழாய் என கூறி தொழூஉம் தொழுதே – கலி 60/7
நோக்கும்-கால் நோக்கி தொழூஉம் பிறர் காண்பார் – கலி 63/1
ஒள் இழை மகளிர் உயர் பிறை தொழூஉம்
புல்லென் மாலை யாம் இவண் ஒழிய – அகம் 239/9,10

மேல்


தொள்கின்-தலை (1)

தொள்கின்-தலை எய்திய மான் என சோர்ந்து நைவாள் – கம்.ஆரண்:13 44/2

மேல்


தொள்கொடும் (1)

தொள்கொடும் கிடந்தது என்ன துயர் உழந்து அழிந்து சோர்வான் – கம்.கிட்:7 79/4

மேல்


தொள்ளாயிரகோடி (1)

சூழும் தோற்றத்த வலி கொள் தொள்ளாயிரகோடி
பாழி வெம் புயத்து அரியொடும் இடபனும் படர்ந்தான் – கம்.கிட்:12 18/3,4

மேல்


தொள்ளாயிரம் (1)

தொள்ளாயிரம் கடும் போர் கணை துரந்தான் அவை சுடர்-போல் – கம்.யுத்3:27 125/3

மேல்


தொள்ளை (4)

புல் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ – அகம் 149/3
திரள் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ – அகம் 275/11
தொள்ளை மன்றத்து ஆங்கண் படரின் – புறம் 333/5
ஓதியும் எள்ளும் தொள்ளை குமிழும் மூக்கு ஒக்கும் என்றால் – கம்.கிட்:13 52/1

மேல்


தொள்ளையான் (1)

செய் தொழில் இல துயில் செவியின் தொள்ளையான்
பொய் கிளர் வன்மையில் புரியும் புன்மையோர் – கம்.ஆரண்:15 16/2,3

மேல்


தொளி (2)

உழாஅ நுண் தொளி நிரவிய வினைஞர் – பெரும் 211
தொளி பொரு பொகுட்டு தோன்றுவன மாய – அகம் 324/8

மேல்


தொளை (19)

பசை உறு துளியின் தாரை பசும் தொளை அடைத்த மேகம் – கம்.பால:14 51/3
திசை-தொறும் நின்ற யானை மத தொளை செம்மிற்று அன்றே – கம்.பால:14 51/4
தொளை படு குழலினோடு யாழ்க்கு தோற்றன – கம்.அயோ:4 175/3
மானம் அரவின் வாய் தீய வளை வான் தொளை வாள் எயிற்றின்-வழி – கம்.அயோ:6 34/1
தொளை கட்டிய கிளை முட்டிய சுருதி சுவை அமுதின் – கம்.அயோ:7 5/1
குழுவு நுண் தொளை வேயினும் குறி நரம்பு எறிவு உற்று – கம்.அயோ:10 28/1
தொளை கொள் தாழ் தட கை நெடும் துருத்தியில் தூக்கி – கம்.அயோ:10 29/2
பொடித்தன மயிர் தொளை புகையும் போர்த்தது – கம்.அயோ:11 66/2
துஞ்சினர் எனை பலர் சொரி மத தொளை
எஞ்சின திசை கரி இரவி மீண்டனன் – கம்.அயோ:11 68/2,3
வழிந்த நாகத்தின் வன் தொளை வாள் எயிற்று – கம்.ஆரண்:6 65/3
தோட்ட நுங்கின் தொளை உறு மூக்கினை – கம்.ஆரண்:7 8/2
தொளை உறு புழை வேய் தூங்கு இசை கானம் துயலுறாது ஒரு நிலை தொடர – கம்.சுந்:3 84/1
சுறு கொள நோக்குவான்-தன் செவி தொளை தீய சொன்னார் – கம்.சுந்:9 65/4
சுற்றும் வந்து உடல் சுற்றிய தொளை எயிற்று அரவை – கம்.சுந்:11 59/3
போத தன் செவி தொளை இரு கைகளால் பொத்தி – கம்.யுத்1:3 22/2
சிரதலம் கரம் சேர்ந்திடா செவி தொளை சேர்ந்த – கம்.யுத்1:3 37/2
தூ அகலாத வை வாய் எஃகு உற தொளை கை யானை – கம்.யுத்2:16 9/3
தொளை கொள் வான் நுக சுடர் நெடும் தேர் மிசை தோன்றி – கம்.யுத்2:16 225/1
மெய் இரண்டு நூறு_ஆயிரம் பகழியால் வெரிந் உற தொளை போன – கம்.யுத்2:16 344/2

மேல்


தொளைக்குமால் (1)

சூலம் என்ன என் நெஞ்சை தொளைக்குமால் – கம்.யுத்1:9 43/4

மேல்


தொளைத்த (1)

அண்ணல் வெம் காமன் எய்த அலர் அம்பு தொளைத்த ஆறா – கம்.சுந்:14 30/3

மேல்


தொளைத்தவன் (1)

மரத்தொடும் தொளைத்தவன் மார்பில் மன்மதன் – கம்.யுத்1:5 10/3

மேல்


தொளைத்து (3)

ஊடு உற உரம் தொளைத்து உயிர் உணா-வகை – கம்.அயோ:12 50/2
பழக்க நாள் வரும் மேருவை உள்ளுற தொளைத்து ஒரு பணை ஆக்கி – கம்.யுத்2:16 340/1
துண்டப்பட நெடு மேருவை தொளைத்து உள் உறை தங்காது – கம்.யுத்4:37 48/1

மேல்


தொளைப்ப (2)

மொய்த்த முள் தனது உடல்_தலை தொளைப்ப முடுகி – கம்.ஆரண்:1 32/1
வீழின் மீச்செலின் மண்ணையும் விண்ணையும் தொளைப்ப
ஏழு வெம் சரம் உடன் தொடுத்து இராவணன் எய்தான் – கம்.யுத்2:15 226/3,4

மேல்


தொளைப்பர் (1)

தோலினால் உடன் நெடு வரை முழை என தொளைப்பர் – கம்.கிட்:7 57/4

மேல்


தொறுத்த (1)

தொறுத்த வயல் ஆரல் பிறழ்நவும் – பதி 13/1

மேல்


தொன் (18)

தொன் மா இலங்கை கருவொடு பெயரிய – சிறு 119
தொன் முது கடவுள் பின்னர் மேய – மது 41
நன்னர் நலத்தர் தொன் முது பெண்டிர் – மது 409
எளிய என்னார் தொன் மருங்கு அறிஞர் – குறி 18
தொன் முறை மரபினிர் ஆகி பன் மாண் – மலை 355
தொன் மூதாலத்து பொதியில் தோன்றிய – குறு 15/2
தொன் முரண் சோரும் துன் அரும் சாரல் – குறு 88/3
தொன் மருங்கு அறுத்தல் அஞ்சி அரண் கொண்டு – பதி 81/35
தொன் முறை இயற்கையின் மதிய – பரி 2/1
தொன் முதிர் மரபின் நின் புகழினும் பலவே – பரி 14/32
மறம் கொள் இரும் புலி தொன் முரண் தொலைத்த – கலி 42/1
வகைமையின் எழுந்த தொன் முரண் முதலாக – கலி 137/15
யாவரும் அறியா தொன் முறை மரபின் – அகம் 0/13
வென் வேல் கவுரியர் தொன் முது கோடி – அகம் 70/13
தொன் மூதாலத்து அரும் பணை பொதியில் – அகம் 251/8
தொன் முதிர் வேளிர் ஓம்பினர் வைத்த – அகம் 258/2
பொன் அணி யானை தொன் முதிர் வேளிர் – புறம் 24/21
தொன் முறை நெறி தெரிந்து அவனும் சொல்லுவான் – கம்.யுத்1:4 69/4

மேல்


தொன்மை (6)

தொன்மை மாக்களின் தொடர்பு அறியலரே – புறம் 165/5
தொன்மை சுட்டிய வண்மையோனே – புறம் 330/7
சோரி ஆக்கின போக்கின வனம் எனும் தொன்மை – கம்.ஆரண்:7 82/4
சுந்தர தோளினிர் தொன்மை நீரவால் – கம்.ஆரண்:13 110/2
பா வரும் கிழமை தொன்மை பருணிதர் தொடுத்த பத்தி – கம்.கிட்:13 64/3
தொன்மை பேர் அகழ் வானரம் தூர்த்ததால் – கம்.யுத்2:15 12/2

மேல்


தொன்மைதான் (1)

தூண்ட நின்ற தொன்மைதான்
வேண்ட நின்ற வேத நூல் – கம்.ஆரண்:1 67/1,2

மேல்


தொன்மையான் (1)

தூய கங்கை துறை விடும் தொன்மையான்
காயும் வில்லினன் கல் திரள் தோளினான் – கம்.அயோ:8 1/3,4

மேல்


தொன்மையின் (4)

சுந்தரி மரபிற்கு ஒத்த தொன்மையின் துணிவிற்று அன்றால் – கம்.ஆரண்:6 42/3
துறை எனல் ஆயிற்று அன்றே தொன்மையின் நல் நூற்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:7 88/2
தொன்மையின் தொடர்ந்த வாய்மை அறத்தொடும் துறந்திலோரை – கம்.யுத்1:3 136/2
துரந்து கோடலும் என்று இவை தொன்மையின் தொடர்ந்த – கம்.யுத்1:6 8/2

மேல்


தொன்மையும் (1)

குலம் முதல் தொன்மையும் கலையின் குப்பையும் – கம்.அயோ:1 5/1

மேல்


தொன்மையையால் (1)

சொல்லா-வகை நீ உணர் தொன்மையையால்
நல்லாளுடனே நட நீ எனலும் – கம்.ஆரண்:2 17/2,3

மேல்


தொன்மையோர் (1)

தூயவர் முறைமையே தொடங்கும் தொன்மையோர்
ஆயவர் நிற்க மற்று அவுணர் ஆதியாம் – கம்.யுத்1:2 68/1,2

மேல்


தொன்று (26)

தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – மது 72
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – மது 124
குட முதல் தோன்றிய தொன்று தொழு பிறையின் – மது 193
தொன்று கறுத்து உறையும் துப்பு தர வந்த – மது 347
தொன்று ஒழுகு மரபின் நும் மருப்பு இகுத்து துனை-மின் – மலை 391
தொன்று ஒழுகு மரபின் தம் இயல்பு வழாஅது – மலை 537
இன்று என் நெஞ்சம் போல தொன்று நனி – நற் 163/6
தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் அன்ன என் – நற் 280/8
தொன்று உறை துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ – நற் 294/5
தொன்று உறை கடவுள் சேர்ந்த பராரை – நற் 303/3
தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் குணாது – குறு 164/3
இன்றோ அன்றோ தொன்று ஓர் காலை – பதி 19/24
தொன்று திறை தந்த களிற்றொடு நெல்லின் – பதி 66/7
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – பதி 90/8
பெரும் கலி ஞாலத்து தொன்று இயல் புகழது – பரி 15/36
தொன்று இ உலகத்து கேட்டும் அறிதியோ – கலி 142/48
தொன்று இயல் சிறுகுடி மன்று நிழல் படுக்கும் – அகம் 75/7
தொன்று இயல் மரபின் மன்றல் அயர – அகம் 112/16
தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 396/17
குடாஅது தொன்று முதிர் பௌவத்தின் குடக்கும் – புறம் 6/4
நின்னொடு தொன்று மூத்த உயிரினும் உயிரொடு – புறம் 24/26
தொன்று உறை துப்பின் நின் பகைஞரும் அல்லர் – புறம் 213/5
சான்றோன் நெஞ்சு உற பெற்ற தொன்று இசை – புறம் 217/11
தொன்று தாம் உடுத்த அம் பகை தெரியல் – புறம் 280/12
தேவா இங்கு இவ்வோ நின் தொன்று நிலை என்றால் சிலை ஏந்தி வந்து எம்மை சேவடிகள் நோவ – கம்.ஆரண்:2 28/3
சுருக்கு_இல் நான்மறை தொன்று தொட்டு உயிர்-தொறும் தோன்றாது – கம்.யுத்1:3 10/3

மேல்


தொன்றுபடு (9)

தொன்றுபடு நறும் தார் பூணொடு பொலிய – குறி 122
ஒன்றுதும் என்ற தொன்றுபடு நட்பின் – நற் 109/1
தொன்றுபடு துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ – நற் 247/1
அன்று என மொழிந்த தொன்றுபடு கிளவி – அகம் 5/17
தொன்றுபடு பழமொழி இன்று பொய்த்தன்று-கொல் – அகம் 101/3
உயிர் கலந்து ஒன்றிய தொன்றுபடு நட்பின் – அகம் 205/1
தொன்றுபடு துளையொடு பரு இழை போகி – புறம் 376/10
தொன்றுபடு சிதாஅர் துவர நீக்கி – புறம் 393/16
தொன்றுபடு சிதாஅர் மருங்கு நீக்கி – புறம் 400/10

மேல்