தே – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தே 42
தே_மொழி 4
தேஎத்த 4
தேஎத்தர் 3
தேஎத்தள் 1
தேஎத்து 22
தேஎத்தும் 2
தேஎம் 22
தேஎர் 1
தேக்கி 8
தேக்கிடுகின்றது 1
தேக்கிய 1
தேக்கின் 2
தேக்கினர் 1
தேக்கினான் 2
தேக்கு 12
தேங்கினது 1
தேங்கு 3
தேசத்தார் 2
தேசத்துக்கு 1
தேசது 1
தேசம் 4
தேசமும் 3
தேசருக்கு 1
தேசு 3
தேசுண்ட 1
தேசும் 2
தேசுற 1
தேட்டம்தான் 1
தேட 7
தேட_அரும் 1
தேடவும் 1
தேடா-நின்ற 1
தேடி 38
தேடி_தேடி 1
தேடிதேடி 1
தேடிய 3
தேடியே 3
தேடின் 1
தேடின 2
தேடினர் 2
தேடினன் 1
தேடினார் 5
தேடினாள் 1
தேடினான் 1
தேடினிர் 1
தேடினென் 3
தேடினேன் 1
தேடினை 1
தேடுகின்றீர் 1
தேடுதற்கு 1
தேடுதியோ 1
தேடும் 1
தேடுவது 1
தேடுவார் 6
தேடுவாள் 1
தேடுவான் 1
தேடுவேன் 1
தேடுறுவார் 1
தேடூஉ 1
தேண்டி 5
தேண்டினர் 1
தேண்டுவார் 1
தேண்டுவார்களை 1
தேம் 105
தேம்ப 4
தேம்பல் 1
தேம்பா 1
தேம்பி 2
தேம்பிடும் 1
தேம்பிய 3
தேம்பின் 1
தேம்பின 1
தேம்பினார் 1
தேம்பினாள் 1
தேம்பினை 1
தேம்பு 4
தேம்புகின்றாய் 1
தேம்புதல் 1
தேம்புதி-கொல்லோ 1
தேம்பும் 3
தேம்புவார் 1
தேம்புவாள் 2
தேமறை 1
தேமா 4
தேய் 3
தேய்-மின் 1
தேய்க்க 1
தேய்க்கல் 1
தேய்க்கவே 1
தேய்க்கும் 7
தேய்க்குமால் 1
தேய்கமா 3
தேய்கு 1
தேய்கை 1
தேய்த்த 11
தேய்த்தது 1
தேய்த்தலின் 4
தேய்த்தவன் 1
தேய்த்தனன் 1
தேய்த்தாய் 1
தேய்த்தார் 1
தேய்த்தான் 1
தேய்த்து 7
தேய்தல் 1
தேய்ந்த 3
தேய்ந்ததால் 1
தேய்ந்தது 6
தேய்ந்தன்று 1
தேய்ந்தன 1
தேய்ந்தான் 3
தேய்ந்தில 1
தேய்ந்து 7
தேய்ந்துளாள் 1
தேய்ப்ப 1
தேய்ப்பன 1
தேய்ப்புண்ட 1
தேய்ப்புண்டவனும் 1
தேய்ம் 1
தேய்வது 2
தேய்வன 2
தேய்வானை 1
தேய்வு 9
தேய்வு_இலா 1
தேய்வும் 1
தேய்வுற 1
தேய்வுறதேய்வுற 1
தேய்வை 2
தேய்வையும் 2
தேய 25
தேயத்தவர் 1
தேயத்தார் 1
தேயத்தான் 1
தேயத்தின் 1
தேயத்து 1
தேயத்துள் 1
தேயத்தே 1
தேயத்தோர் 1
தேயம் 5
தேயமும் 2
தேயர் 1
தேயா 6
தேயா_மண்டிலம் 1
தேயாதான் 1
தேயாநின்றாய் 1
தேயினும் 3
தேயு-மின் 1
தேயும் 6
தேயுமால் 6
தேயுமோ 3
தேர் 674
தேர்-கொடு 1
தேர்-கொலோ 1
தேர்-தன்னை 1
தேர்-தொறும் 1
தேர்-நின்று 1
தேர்-மிசை 9
தேர்-மின் 1
தேர்-மீது 1
தேர்-மேல் 9
தேர்-அரோ 4
தேர்_இனம் 2
தேர்_இனம்-அவை 1
தேர்க்கு 2
தேர்கலா 1
தேர்கள் 8
தேர்கள்-தாம் 1
தேர்களின் 4
தேர்களும் 8
தேர்களே 3
தேர்களை 2
தேர்கிலா 1
தேர்கிலார் 2
தேர்கிலான் 2
தேர்கிலென் 1
தேர்கின்ற 1
தேர்கு 1
தேர்குவாய் 1
தேர்ச்சி 4
தேர்த்து 1
தேர்தர 1
தேர்தரின் 1
தேர்தற்கு 1
தேர்தியால் 1
தேர்ந்ததே 1
தேர்ந்தான் 1
தேர்ந்திலெம் 1
தேர்ந்து 15
தேர்பு 1
தேர்வது 1
தேர்வாய் 1
தேர்வார் 4
தேர்வான் 4
தேர்வு 3
தேர்வுற்று 1
தேர்வென் 1
தேர 4
தேரதால் 1
தேரர் 6
தேரலர்-கொல்லோ 1
தேரலள் 1
தேரவன் 6
தேரவேண்டுமால் 1
தேரன் 5
தேரன 2
தேரா 3
தேராது 2
தேரார் 1
தேராரை 1
தேரான் 11
தேரானை 1
தேரிடை 15
தேரிடையே 1
தேரிய 1
தேரில் 18
தேரின் 51
தேரின்-நின்று 1
தேரின்-மேல் 5
தேரினர் 6
தேரினன் 8
தேரினார் 1
தேரினான் 4
தேரினானும் 1
தேரினிர் 1
தேரினில் 2
தேரினின் 1
தேரினும் 4
தேரினுள் 1
தேரினை 13
தேரினோடும் 2
தேரினோன் 1
தேருடன் 1
தேருநர் 1
தேரும் 89
தேரும்-கால் 3
தேருமால் 1
தேருமே 2
தேருவோர்தாம் 1
தேரே 36
தேரை 27
தேரைகள் 1
தேரையின் 2
தேரையும் 3
தேரையே 1
தேரொடு 25
தேரொடும் 23
தேரோ 1
தேரோடு 3
தேரோடும் 2
தேரோர் 1
தேரோர்க்கு 1
தேரோற்கு 1
தேரோன் 3
தேவ 6
தேவதாரத்தும் 1
தேவதேவன் 1
தேவதேவனும் 1
தேவதைகாள் 1
தேவபாடையின் 1
தேவர் 133
தேவர்-தங்கள் 1
தேவர்-தம் 20
தேவர்-தாமும் 1
தேவர்-பால் 2
தேவர்-பாலும் 1
தேவர்-மேலே 1
தேவர்_கோன் 2
தேவர்_உலகம் 1
தேவர்க்கு 2
தேவர்க்கும் 17
தேவர்க்கேயோ 1
தேவர்கட்கு 1
தேவர்கள் 22
தேவர்தாம் 1
தேவராந்தகன் 1
தேவரால் 4
தேவராலும் 1
தேவரில் 3
தேவரின் 12
தேவருக்கு 2
தேவருடை 1
தேவரும் 89
தேவருமே 1
தேவருள் 2
தேவரே 6
தேவரை 20
தேவரையும் 3
தேவரொடும் 2
தேவரோ 3
தேவரோ-தாம் 1
தேவரோடு 8
தேவன் 13
தேவன்-தன்னை 1
தேவனும் 4
தேவனே 1
தேவா 2
தேவாசுரர் 1
தேவாசுரரும் 1
தேவாதிதேவர் 1
தேவாந்தகன் 3
தேவி 24
தேவி-தன்னை 2
தேவிக்கு 2
தேவிமார் 3
தேவிமார்கள் 1
தேவிமாரின் 1
தேவிமாரும் 2
தேவிமாரை 1
தேவிமாரொடும் 3
தேவியர் 10
தேவியர்கள் 1
தேவியர்களோடும் 1
தேவியரும் 1
தேவியாய் 1
தேவியும் 3
தேவியே 1
தேவியே-கொலாம் 1
தேவியை 33
தேவியொடு 1
தேவியொடும் 1
தேவியோ 1
தேவியோடு 1
தேவு 7
தேவுண்ட 1
தேவும் 2
தேவேந்திரன் 1
தேவை 3
தேவையும் 1
தேள் 3
தேளினால் 1
தேற்ற 7
தேற்றத்தின் 1
தேற்றம் 5
தேற்றர் 1
தேற்றல் 1
தேற்றலர் 3
தேற்றா 13
தேற்றாது 1
தேற்றாதோன் 1
தேற்றாம் 8
தேற்றாய் 4
தேற்றார் 3
தேற்றாள் 4
தேற்றான் 5
தேற்றி 14
தேற்றிய 7
தேற்றியும் 1
தேற்றினர் 1
தேற்றினன் 1
தேற்றினாய் 1
தேற்றினான் 1
தேற்றுதல் 1
தேற்றும் 2
தேற்றுமால் 1
தேற்றுவாய் 2
தேற்றுவான் 3
தேற்றேம் 1
தேற்றேன் 1
தேற 4
தேறல் 50
தேறலர் 2
தேறலாம் 1
தேறலால் 1
தேறலும் 1
தேறலுற்றான் 1
தேறலே 1
தேறலை 1
தேறலையே 1
தேறலொடு 2
தேறா 6
தேறா-முன்னம் 2
தேறாதது 3
தேறாதன 2
தேறாது 3
தேறாய் 1
தேறார் 4
தேறாள் 1
தேறான் 1
தேறி 24
தேறிய 7
தேறியாள் 1
தேறிலன் 1
தேறின் 1
தேறினர் 2
தேறினள் 1
தேறினன் 2
தேறினாயோ 1
தேறினார் 4
தேறினார்களும் 1
தேறினாரை 1
தேறினால் 1
தேறினான் 4
தேறினென் 1
தேறினேன் 2
தேறீயல் 1
தேறீர் 1
தேறு 10
தேறுதல் 3
தேறுதற்கு 2
தேறுதி 1
தேறும் 7
தேறுமோ 2
தேறுவது 3
தேறுவர் 1
தேறுவன்-மன் 1
தேறுவாள் 1
தேறுற்று 1
தேறேன் 3
தேன் 172
தேன்-கொலாம் 1
தேன்_குலம் 1
தேன்_இனம் 1
தேன்களும் 1
தேனிடை 2
தேனில் 1
தேனின் 7
தேனினர் 1
தேனினும் 2
தேனினோடு 1
தேனீ 1
தேனும் 22
தேனூர் 3
தேனே 3
தேனொடு 5
தேனொடும் 1
தேனோடு 2

தே (42)

நீடு அமை விளைந்த தே கள் தேறல் – திரு 195
வேய் பெயல் விளையுள் தே கள் தேறல் – மலை 171
திருந்து அமை விளைந்த தே கள் தேறல் – மலை 522
திதலை அல்குல் தே மொழியாட்கே – நற் 161/12
தாமே ஒப்புரவு அறியின் தே மொழி – நற் 220/8
தேர் நடைபயிற்றும் தே மொழி புதல்வன் – நற் 250/3
குவளை நாறும் கூந்தல் தே மொழி – நற் 262/7
திருந்து இழை அரிவை தே மொழி நிலையே – நற் 374/9
தே கொக்கு அருந்தும் முள் எயிற்று துவர் வாய் – குறு 26/6
தே மொழி திரண்ட மென் தோள் மா மலை – குறு 72/3
துணர் தே கொக்கின் தீம் பழம் கதூஉம் – குறு 164/2
பால் கலப்பு அன்ன தே கொக்கு அருந்துபு – குறு 201/2
போகிய அவட்கோ நோவேன் தே_மொழி – ஐங் 378/3
தே மொழி அரிவை தெளிந்திசின் யானே – ஐங் 466/5
தெய்வத்து திறன் நோக்கி தெருமரல் தே_மொழி – கலி 16/19
திருந்து எயிறு இலங்கு நின் தே மொழி படர்ந்தே – கலி 29/26
தே மூசு நனை கவுள் திசை காவல்கொளற்கு ஒத்த – கலி 48/2
இன் நகை இலங்கு எயிற்று தே மொழி துவர் செம் வாய் – கலி 55/4
தே மொழி கேட்டல் இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 80/15
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை – கலி 125/8
தே மொழி மாதர் உறாஅது உறீஇய – கலி 139/16
தே மொழி புதல்வர் திரங்கு முலை சுவைப்ப – அகம் 316/15
அம் பணை விளைந்த தே கள் தேறல் – அகம் 368/14
வாக்க உக்க தே கள் தேறல் – புறம் 115/3
நறும் பல் ஒலிவரும் கதுப்பின் தே மொழி – புறம் 209/16
சின்னங்கள் முலையின் அப்பி தே மலர் கொய்கின்றாரும் – கம்.பால:16 24/2
சிந்தும் சந்த தே மலர் நாடி திரிவாரும் – கம்.பால:17 23/4
சிந்து தே மலர் மாரி சிறந்திட – கம்.பால:21 45/2
தே மரு நறும் குழல் திருவின் நீங்கிய – கம்.அயோ:4 196/3
சிலம்பி பஞ்சினில் சிக்கு_அற தெரிந்த நூல் தே மாம் – கம்.அயோ:10 32/3
சிகை இழந்தன தீவிகை தே மலர் – கம்.அயோ:11 24/3
திரித்த கோலினர் தே மறை பாடினர் – கம்.ஆரண்:3 23/3
செம் கயல் போல் கரு நெடும் கண் தே மரு தாமரை உறையும் – கம்.ஆரண்:6 111/1
தே மலர் நிறைந்த கூந்தல் தேவர்க்கும் அணங்கு ஆம் என்ன – கம்.ஆரண்:10 69/2
தே மரு தெரியல் வீரன் கண் என தெரிந்த செய்ய – கம்.ஆரண்:14 4/3
தே_மொழி திறத்தினால் அரக்கர் சேனை வந்து – கம்.ஆரண்:15 6/1
செய்திலன் எமை தே மலர் மேலவன் – கம்.கிட்:7 110/3
திருவின் நாயகன் இவன் என தே மறை தெரிக்கும் – கம்.கிட்:10 41/3
தே மரம் அடுக்கு இதனிடை செறி குரம்பை – கம்.கிட்:10 80/3
தே இயல் நேமியானின் சிந்தை மெய் திருவின் ஏக – கம்.சுந்:2 211/1
உரம் கொள் தே மலர் சென்னி உரிமை சால் – கம்.சுந்:3 25/1
தே மன் உரிமை புரிய திசை முகத்தோன் – கம்.யுத்1:3 175/1

மேல்


தே_மொழி (4)

போகிய அவட்கோ நோவேன் தே_மொழி
துணை இலள் கலிழும் நெஞ்சின் – ஐங் 378/3,4
தெய்வத்து திறன் நோக்கி தெருமரல் தே_மொழி
வறன் ஓடின் வையகத்து வான் தரும் கற்பினாள் – கலி 16/19,20
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை – கலி 125/8
தே_மொழி திறத்தினால் அரக்கர் சேனை வந்து – கம்.ஆரண்:15 6/1

மேல்


தேஎத்த (4)

சீர் உடை தேஎத்த முனை கெட விலங்கிய – பதி 21/28
மொழிபெயர் தேஎத்த பன் மலை இறந்தே – அகம் 31/15
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 205/24
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 349/14

மேல்


தேஎத்தர் (3)

மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் – குறு 11/7
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் – அகம் 127/17
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் நல்குவர் – அகம் 211/8

மேல்


தேஎத்தள் (1)

அறியா தேஎத்தள் ஆகுதல் கொடிதே – அகம் 385/18

மேல்


தேஎத்து (22)

உயர்ந்த தேஎத்து விழுமியோர் வரினும் – மது 200
நனம் தலை தேஎத்து நன் கலன் உய்ம்-மார் – மது 322
சிறந்த தேஎத்து பண்ணியம் பகர்நரும் – மது 506
மொழி பல பெருகிய பழி தீர் தேஎத்து
புலம் பெயர் மாக்கள் கலந்து இனிது உறையும் – பட் 216,217
செல்லும் தேஎத்து பெயர் மருங்கு அறி-மார் – மலை 394
பிரியலம் என்று தெளித்தோர் தேஎத்து
இனி எவன் மொழிகோ யானே கயன் அற – நற் 224/7,8
துறந்தோர் தேஎத்து இருந்து நனி வருந்தி – நற் 382/5
அரும் சுரம் இறந்தோர் தேஎத்து
சென்ற நெஞ்சம் நீடிய பொருளே – ஐங் 317/3,4
மாற்றோர் தேஎத்து மாறிய வினையே – பதி 20/7
பகைவர் தேஎத்து ஆயினும் – பதி 32/16
முன்னிய தேஎத்து முயன்று செய் பொருளே – கலி 7/21
அறியா தேஎத்து ஆற்றிய துணையே – அகம் 35/18
சென்ற தேஎத்து நின்றதால் மழையே – அகம் 73/17
கொடியோர் சென்ற தேஎத்து மடியாது – அகம் 163/12
திருவில் தேஎத்து குலைஇ உரு கெழு – அகம் 175/16
வால் நிண புகவின் வடுகர் தேஎத்து
நிழல் கவின் இழந்த நீர் இல் நீள் இடை – அகம் 213/8,9
வேறு பல் தேஎத்து ஆறு பல நீந்தி – அகம் 239/7
சென்ற தேஎத்து செய்_வினை முற்றி – அகம் 333/20
அறியா தேஎத்து அரும் சுரம் மடுத்த – அகம் 369/20
செய்_வினைக்கு எதிர்ந்த தெவ்வர் தேஎத்து
கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர் – புறம் 6/11,12
தேர் வழங்கினை நின் தெவ்வர் தேஎத்து
துளங்கு இயலான் பணை எருத்தின் – புறம் 15/6,7
வேண்டுப_வேண்டுப வேந்தன் தேஎத்து
அசை நுகம் படாஅ ஆண்தகை உள்ளத்து – புறம் 179/8,9

மேல்


தேஎத்தும் (2)

நண்ணார் தேஎத்தும் பொய்ப்பு அறியலனே – பதி 20/9
ஒன்னார் தேஎத்தும் நின்னுடைத்து எனவே – புறம் 38/18

மேல்


தேஎம் (22)

செய்யார் தேஎம் தெருமரல் கலிப்ப – பொரு 134
மலைந்தோர் தேஎம் மன்றம் பாழ்பட – பெரும் 423
நயந்தோர் தேஎம் நன் பொன் பூப்ப – பெரும் 424
பாழ் ஆயின நின் பகைவர் தேஎம்
எழாஅ தோள் இமிழ் முழக்கின் – மது 176,177
பணிந்தோர் தேஎம் தம் வழி நடப்ப – மது 229
பணியார் தேஎம் பணித்து திறை கொள்-மார் – மது 230
தேஎம் கொண்டு தெய்வம் நோக்கி – நெடு 77
இகந்தன ஆயினும் தெவ்வர் தேஎம்
நுகம் பட கடந்து நூழிலாட்டி – மலை 86,87
தேஎம் மருளும் அமையம் ஆயினும் – மலை 273
தேஎம் தேறா கடும் பரி கடும்பொடு – மலை 364
மாயோள் இருந்த தேஎம் நோக்கி – நற் 371/3
மீ புடை ஆர் அரண் காப்பு உடை தேஎம்
நெஞ்சு புகல் அழிந்து நிலை தளர்பு ஒரீஇ – பதி 92/13,14
மகிழ் மிகு தேஎம் கோதையர் கூந்தல் குஞ்சியின் – பரி 17/26
தென்னவன் தெளித்த தேஎம் போல – கலி 143/59
அவன் மறை தேஎம் நோக்கி மற்று இவன் – அகம் 48/24
மொழிபெயர் தேஎம் தரும்-மார் மன்னர் – அகம் 67/12
வேறு பன் மொழிய தேஎம் முன்னி – அகம் 215/2
நாம் உறை தேஎம் மரூஉ பெயர்ந்து அவனொடு – அகம் 280/7
மொழிபெயர் தேஎம் இறந்தனர் ஆயினும் – அகம் 295/17
ஒன்னார் தேஎம் பாழ் பட நூறும் – அகம் 338/12
தேஎம் தீம் தொடை சீறியாழ் பாண – புறம் 70/1
தேஎம் கொண்ட வெண் மண்டையான் – புறம் 352/1

மேல்


தேஎர் (1)

தேஎர் பரந்த புலம் ஏஎர் பரவா – பதி 26/1

மேல்


தேக்கி (8)

தீவினை என்ன நீத்து சிந்தனை முகத்தில் தேக்கி
போயினை என்ற போழ்து புகழினோய் தன்மை கண்டால் – கம்.அயோ:13 35/2,3
செம்பு ஒத்த குருதி தேக்கி உடலையும் தின்பென் என்றான் – கம்.யுத்1:3 125/4
செம் கதிர் மைந்தன் செய்த வென்றியை நிறைய தேக்கி
பொங்கிய தோளினானும் இழிந்து போய் இருக்கை புக்கான் – கம்.யுத்1:12 50/3,4
செங்கை தாங்கிய சிரத்தொடும் கண்ணின் நீர் குருதியினொடு தேக்கி
எங்கை-போல் எடுத்து அழைத்து நான் வீழ்வெனோ இராவணன் எதிர் அம்மா – கம்.யுத்2:16 323/3,4
நீர் மத்தின் நிமிர்ந்த தோளான் நிறை மத்த மதுவை தேக்கி
ஊர் மத்தம் உண்டால் அன்ன மயக்கத்தான் உருமை திண்பான் – கம்.யுத்2:18 213/2,3
தேடின தெரிந்து கையால் முகிலினை முகந்து தேக்கி
பாடு உறு புண்கள்-தோறும் பசும் புனல் பாய பாய – கம்.யுத்2:19 164/2,3
சென்று மற்றவர் சில் உடல் குருதி நீர் தேக்கி
வென்று மீளுதும் வெள்குதுமேல் மிடல் இல்லா – கம்.யுத்3:30 52/2,3
அமிழ் பெரும் குருதி வெள்ளம் ஆற்று வாய்முகத்தின் தேக்கி
உமிழ்வதே ஒக்கும் வேலை ஓதம் வந்து உடற்ற கண்டான் – கம்.யுத்4:34 22/3,4

மேல்


தேக்கிடுகின்றது (1)

தின்று தேக்கிடுகின்றது தேவர்கள் சிரிப்பார் – கம்.சுந்:13 40/3

மேல்


தேக்கிய (1)

குடைந்து வையகம் புக்குற தேக்கிய குருதியால் குடர் சோர – கம்.யுத்2:16 314/2

மேல்


தேக்கின் (2)

புகர் அரை தேக்கின் அகல் இலை மாந்தும் – அகம் 107/10
சேக்குவள்-கொல்லோ தானே தேக்கின்
அகல் இலை கவித்த புதல் போல் குரம்பை – அகம் 315/15,16

மேல்


தேக்கினர் (1)

திவள பாற்கடல் வறள்பட தேக்கினர் சில நாள் – கம்.யுத்3:30 14/4

மேல்


தேக்கினான் (2)

செ வழி நீரொடும் குருதி தேக்கினான்
எ வழியோர்களும் இரங்கி ஏங்கினார் – கம்.யுத்2:16 94/2,3
தேக்கினான் என்ன நின்று தியங்கினான் உணர்வு தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:24 2/4

மேல்


தேக்கு (12)

தெய்வ மடையின் தேக்கு இலை குவைஇ நும் – பெரும் 104
தேக்கு அமல் அடுக்கத்து ஆங்கண் மேக்கு எழுபு – அகம் 143/5
தேக்கு அமல் சோலை கடறு ஓங்கு அரும் சுரத்து – அகம் 225/9
காப்பு இல வைகும் தேக்கு அமல் சோலை – அகம் 251/18
கடு வளி எடுத்த கால் கழி தேக்கு இலை – அகம் 299/5
செவி அடை தீர தேக்கு இலை பகுக்கும் – அகம் 311/11
தேக்கு எறிந்து வருதலின் தீம் புனல் – கம்.பால:1 10/3
தேனும் நாவியும் தேக்கு அகில் ஆவியும் – கம்.பால:18 20/3
தேக்கு உயர் கல் அதர் கடிது சேணிடை – கம்.அயோ:2 66/3
தேக்கு அடை படலையின் செறிவு செய்து பின் – கம்.அயோ:10 45/1
சிந்துவார தரு நறை தேக்கு அகில் – கம்.கிட்:11 19/1
தேக்கு உறு சிகர குன்றம் திரிந்து மெய் நெரிந்து சிந்த – கம்.சுந்:1 7/1

மேல்


தேங்கினது (1)

அருவி மாலையின் தேங்கினது அவனியில் அரக்கர் – கம்.ஆரண்:7 78/3

மேல்


தேங்கு (3)

தேங்கு வார் புனல் தண்டகம் சேர்திரால் – கம்.கிட்:13 16/4
திக்கினொடு உலகு உற செறிந்த தேங்கு இருள் – கம்.கிட்:14 25/2
தேங்கு கங்கை திருமுடி செம் கணான் – கம்.சுந்:3 21/1

மேல்


தேசத்தார் (2)

தேசத்தார் என்னை என்னே சிந்திப்பார் என்று தீயும் – கம்.யுத்2:19 209/3
தேசத்தார் அரசன் மைந்தன் இடை இருள் சேர்ந்து நின்றே – கம்.யுத்2:19 294/2

மேல்


தேசத்துக்கு (1)

தேசத்துக்கு இறைவன் ஆன தெசரதன் சிறுவனாக – கம்.யுத்1:9 72/2

மேல்


தேசது (1)

சேறு இடு பரணியின் திகழும் தேசது – கம்.கிட்:1 15/4

மேல்


தேசம் (4)

தேசம் முதல் முற்றும் ஓர் இமைப்பின் உயிர் தின்ப – கம்.ஆரண்:11 25/2
தேசம் கலந்த மறைவாணர் செம் சொல் அறிவாளர் என்று இ முதலோர் – கம்.யுத்2:19 263/3
தேசம் முதல் ஐம் பூதமும் செரு கண்டனர் நெருக்க – கம்.யுத்4:37 57/3
தேசம் முற்றவும் செறிந்தன திசைகளும் திசைக்க – கம்.யுத்4:37 114/4

மேல்


தேசமும் (3)

தேசமும் நூலும் சொல்லும் திமிங்கிலகிலங்களோடும் – கம்.சுந்:1 37/2
தேசமும் மற்று என் கொற்ற நலத்தை சிரியாரோ – கம்.யுத்3:22 215/4
தேசமும் மலையும் நெடும் தேவரும் – கம்.யுத்4:37 31/2

மேல்


தேசருக்கு (1)

தேசருக்கு இடுக்கண் செய்தான் தேவியை சிறையில் வைத்தான் – கம்.யுத்1:14 4/1

மேல்


தேசு (3)

தேசு உடை தந்தை ஒப்பான் திருவருள் புனைந்த மைந்தன் – கம்.பால:5 29/4
சிறந்த நின் தண் அளி திருவை தேசு அழித்து – கம்.அயோ:11 47/2
தேசு உலாம் மணி மண்டபம் செய்தனன் – கம்.யுத்4:39 5/4

மேல்


தேசுண்ட (1)

தேசுண்ட திங்களும் என்ன தேய்ந்துளாள் – கம்.சுந்:3 64/2

மேல்


தேசும் (2)

தேசும் ஒளியும் திகழ நோக்கி – பரி 12/21
செயிர் இன்றி அலர்ந்த பொற்பும் சிந்தையும் உணர்வும் தேசும்
வயிரம் செய் பூணும் நாணும் மடனும் தன் நிறையும் மற்றும் – கம்.பால:21 8/2,3

மேல்


தேசுற (1)

தேய்வு_இலா முக மதி விளங்கி தேசுற
தூயவள் உவகை போய் மிக சுடர்க்கு எலாம் – கம்.அயோ:2 59/2,3

மேல்


தேட்டம்தான் (1)

தேட்டம்தான் வாள் எயிற்றில் தின்னவோ தீவினையோர் – கம்.ஆரண்:6 113/1

மேல்


தேட (7)

தேட அரு மா மணி சீதை எனும் பொன் – கம்.பால:13 33/2
தேட அரு நலத்த புனல் ஆசை தெறல் உற்றார் – கம்.பால:23 2/1
தேட_அரும் கதிரொடும் திரிவ போன்றவே – கம்.அயோ:2 41/4
நின்றவர் இருந்தவரொடு ஓடு நெறி தேட
குன்றின் அடி வந்து படி கொண்டல் என மன்னன் – கம்.ஆரண்:10 45/2,3
அ புறம் போயும் தேட அவதியின் அமைந்து போன – கம்.சுந்:4 33/4
தேட அரு வேரம் வாங்கி இலங்கையும் சிதைத்தது அம்மா – கம்.சுந்:6 58/2
தேடுவார் தேட நின்ற சேவடி தானும் தேடி – கம்.யுத்1:4 150/1

மேல்


தேட_அரும் (1)

தேட_அரும் கதிரொடும் திரிவ போன்றவே – கம்.அயோ:2 41/4

மேல்


தேடவும் (1)

சிரத்தின் நான்மறை இறைஞ்சவும் தேடவும் சேயோன் – கம்.யுத்4:37 123/4

மேல்


தேடா-நின்ற (1)

தேடா-நின்ற என் உயிரை தெரிய கண்டாய் சிந்தை உவந்து – கம்.கிட்:1 26/3

மேல்


தேடி (38)

தேடி_தேடி சிதைபு சிதைபு – பரி 24/78
தேடி_தேடி சிதைபு சிதைபு – பரி 24/78
மாறிய பிறப்பில் தேடி வருவ போல் வந்த அன்றே – கம்.பால:8 2/4
கொண்டேன் அல்லேன் வேறு ஓர் கூற்றம் தேடி கொண்டேன் – கம்.அயோ:4 47/4
தூய தேடி கொணர்ந்தனர் தோன்றல் நீ – கம்.அயோ:7 15/2
தேடி போந்தனம் இன்று தீ மாற்றம் சில விளம்பி – கம்.ஆரண்:6 115/2
நெஞ்சு இலன் ஒதுங்குகின்ற நிறை மதியோனை தேடி
அஞ்சலை வருதி நின்னை அழைத்தனன் அரசன் என்ன – கம்.ஆரண்:10 106/2,3
தேடி வந்து அது கண்டிலது ஆம் என நின்றான் – கம்.ஆரண்:13 71/4
அப்பு இடை தேடி நடந்த என் ஆவி – கம்.ஆரண்:14 61/2
தேடி வருந்து தவம்புரிவேன் – கம்.ஆரண்:14 70/2
நின் தேடி வருந்த நிரப்பினையோ – கம்.ஆரண்:14 70/3
தேயம் எங்கணும் திரிந்தன போந்து இடை தேடி
கூய ஆய் குரல் குறைந்த போல் குறைந்தன குயில்கள் – கம்.கிட்:10 45/3,4
சேனையும் யானும் தேடி தேவியை தருவென் என்று – கம்.கிட்:11 53/1
தேடி அ வரை தீர்ந்த பின் தேவரும் – கம்.கிட்:13 13/1
வைகல் தேடி கடிது வழி கொள்வீர் – கம்.கிட்:13 15/4
தெள்ளு நீர் உலகு எலாம் தெரிந்து தேடி நீர் – கம்.கிட்:14 18/2
தேடி வார் புனல் தெண் திரை தொண்டை நல் – கம்.கிட்:15 38/2
தேடி இ வழி காண்பெனேல் தீரும் என் சிறுமை – கம்.சுந்:3 1/2
இ புறம் தேடி நின்னை எதிர்ந்தில என்னின் அண்டத்து – கம்.சுந்:4 33/3
சீதா பவள கொடி அன்னவள் தேடி என்கண் – கம்.சுந்:4 85/2
தேடி கொன்றனன் சிலவரை கறங்கு என திரிவான் – கம்.சுந்:7 36/4
தேடி வந்தது ஓர் குரங்கு எனும் வாசகம் சிறிதோ – கம்.சுந்:12 53/4
நன்_நுதல்-தன்னை தேடி நால் பெரும் திசையும் போந்த – கம்.சுந்:12 77/2
தேனொடு கிழங்கும் காயும் நறியன அரிதின் தேடி
மேல் முறை வைத்தேம் அண்ணல் நுகர்ந்தனை மெலிவு தீர்தி – கம்.சுந்:14 5/1,2
தெண் திரை கடல் கடைதர வலியது தேடி
கொண்ட மத்தினை கொற்ற தன் குவவு தோட்கு அமைந்த – கம்.யுத்1:3 11/2,3
தேடி நான்முகனும் காணா சேயவன் சிரித்தலோடும் – கம்.யுத்1:3 128/2
திக்கண் ஆம் தேவரோடு முனிவரும் பிறரும் தேடி
புக்க நாடு அறிகுறாமல் திரிகின்றார் புகுந்து மொய்த்தார் – கம்.யுத்1:3 154/2,3
தேடுவார் தேட நின்ற சேவடி தானும் தேடி
நாடுவான் அன்று கண்ட நான்முகன் கழீஇய நல் நீர் – கம்.யுத்1:4 150/1,2
செறிந்த தம் பெடைகளை தேடி தீ கொள – கம்.யுத்1:6 34/3
நோய் தெரிந்து உணரான் தேடி கொண்டனன் நுவல யாங்கள் – கம்.யுத்1:9 32/2
பின் நெடும் குன்றம் தேடி பெயர்குவான் பெயரா-வண்ணம் – கம்.யுத்2:18 219/1
தேனிடை கரும்பில் பாலில் அமுதினில் கிளவி தேடி
மானிடை கயலில் வாளில் மலரிடை நயனம் வாங்கி – கம்.யுத்2:19 283/1,2
துணைவர்கள் துஞ்சல் இல்லார் உளர் எனின் துருவி தேடி
கொணர்குவென் விரைவின் என்னா கொள்ளி ஒன்று அம் கை கொண்டான் – கம்.யுத்3:24 9/2,3
செம் சிலை உரவோன் தேடி திரிகின்றான் உள்ளம் தேற – கம்.யுத்3:26 49/2
குலம் செய்த பாவத்தாலே கொடும் பகை தேடி கொண்டாய் – கம்.யுத்3:28 4/3
என்னையே நோக்கி யான் இ நெடும் பகை தேடி கொண்டேன் – கம்.யுத்3:28 8/4
கரக்க முழை தேடி உழல்கின்றிலிர்கள் இன்று ஒரு கடும் பகலிலே – கம்.யுத்3:31 152/3
தேடி சேர்ந்த என் பொருட்டினால் உலகுடை செல்வன் – கம்.யுத்4:32 35/1

மேல்


தேடி_தேடி (1)

தேடி_தேடி சிதைபு சிதைபு – பரி 24/78

மேல்


தேடிதேடி (1)

தேடிதேடி சேர்த்த நறும் பூம் செழு மாலை – கம்.பால:17 26/3

மேல்


தேடிய (3)

தூயவன் பிரிந்த பின்பு தேடிய துணைவன் தொல்லை – கம்.சுந்:4 29/2
படைக்கலங்களும் மற்றும் நீ தேடிய பலவும் – கம்.யுத்2:15 252/2
தேடிய தெய்வம் அன்ன திரிசடை மறுக்கம் தீர்ப்பாள் – கம்.யுத்3:23 22/4

மேல்


தேடியே (3)

வழங்கு வெம் கதிர் சுட மறைவு தேடியே – கம்.பால:7 11/4
கள் உண் மாந்தரின் கைப்பன தேடியே – கம்.பால:14 36/4
தென் திசை என்ன உன்னி தேடியே வந்தும் என்றார் – கம்.கிட்:16 57/3

மேல்


தேடின் (1)

பெயர்ந்து ஒரு சிகரம் தேடின் அச்சம் ஆம் பிறர்க்கும் என்னா – கம்.யுத்2:16 180/1

மேல்


தேடின (2)

தேடின தெரிந்து கையால் முகிலினை முகந்து தேக்கி – கம்.யுத்2:19 164/2
புணைகள் தேடின சில சில நீந்தின போன – கம்.யுத்3:31 28/2

மேல்


தேடினர் (2)

தென் திசை கிழவன் தூதர் தேடினர் திரிவர் என்ன – கம்.யுத்2:16 43/3
சிவந்த கண்ணியர் தேடினர் திரிபவர் திரளும் – கம்.யுத்3:22 198/2

மேல்


தேடினன் (1)

சென்று தேடினன் இந்திரசித்தினை தீர்ந்தான் – கம்.சுந்:2 141/4

மேல்


தேடினார் (5)

செம் பொன் நல் கிரியை ஓர் பகலில் தேடினார்
கொம்பினை கண்டிலர் குப்புற்று ஏகினார் – கம்.கிட்:14 17/3,4
அறையும் தேடினார் அறிவின் கேள்வியார் – கம்.கிட்:15 13/4
செய் தவத்துளார் வடிவின் தேடினார் – கம்.கிட்:15 17/4
சீதை என்று ஒரு கொடும் கூற்றம் தேடினார் – கம்.யுத்2:18 115/4
தேடினார் என பண்ணையின் சேர்ந்ததால் – கம்.யுத்4:34 5/4

மேல்


தேடினாள் (1)

தேடினாள் ஏச சில மகளிர் மற்று அதற்கு – பரி 20/66

மேல்


தேடினான் (1)

தெருவு மும்மை நூறு_ஆயிரம் தேடினான் – கம்.சுந்:2 155/4

மேல்


தேடினிர் (1)

நிலையே உயிரே நிலை தேடினிர் போய் – கம்.ஆரண்:12 75/3

மேல்


தேடினென் (3)

பெரும் திசை அனைத்தையும் பிசைந்து தேடினென்
தரும் தகை அமைந்தும் அ தன்மை செய்திலேன் – கம்.கிட்:11 130/1,2
தேடினென் கண்டனென் தேவியே எனா – கம்.சுந்:3 63/2
தேடினென் திரிந்தனென் நின்னை திக்கு இறந்து – கம்.யுத்2:16 278/1

மேல்


தேடினேன் (1)

தின்று தீய தேடினேன் – கம்.ஆரண்:1 66/4

மேல்


தேடினை (1)

என் தேடினை வந்த இளம் களிறே – கம்.ஆரண்:14 70/4

மேல்


தேடுகின்றீர் (1)

தேண்டுவார் தேடுகின்றீர் தேவியை அதனை செவ்வே – கம்.கிட்:11 58/3

மேல்


தேடுதற்கு (1)

சிந்தனைக்கு உரிய பொருள் தேடுதற்கு உறு நிலையர் – கம்.கிட்:2 6/4

மேல்


தேடுதியோ (1)

தென்றல் புலியே இரை தேடுதியோ – கம்.பால:23 7/4

மேல்


தேடும் (1)

ஆரணத்து அமுதை அ மறை தேடும்
காரணத்தை நிமிர் கண் எதிர் கண்டான் – கம்.யுத்1:11 17/3,4

மேல்


தேடுவது (1)

தேவ தேவியை தேடுவது என்பது சிறிதால் – கம்.கிட்:12 38/3

மேல்


தேடுவார் (6)

தேடுவார் ஊர்க்கு திரிவார் இலர் ஆகி – பரி 24/23
செருவில் நேரும் நிருதரை தேடுவார் – கம்.ஆரண்:7 4/4
தீய கான் நெறியின் உய்த்தனன் அவள் தேடுவார்
நீ ஐயா தவம் இழைத்துடைமையால் நெடு மனம் – கம்.கிட்:3 14/2,3
சில்_அல்_ஓதியை இருந்த உறைவிடம் தேடுவார்
புல்லினார் உலகினை பொது இலா வகையினால் – கம்.கிட்:14 5/2,3
நினையும் வேலை-வாய் நெடிது தேடுவார்
வினைய வார் குழல் திருவை மேவலார் – கம்.கிட்:15 23/2,3
தேடுவார் தேட நின்ற சேவடி தானும் தேடி – கம்.யுத்1:4 150/1

மேல்


தேடுவாள் (1)

சென்று எதிர் நிற்பது ஓர் செய்கை தேடுவாள் – கம்.ஆரண்:6 21/4

மேல்


தேடுவான் (1)

சிந்திட கரு நிறத்து அரியினை தேடுவான் – கம்.கிட்:5 3/4

மேல்


தேடுவேன் (1)

சென்று முன்னவன் தேடுவேன் அவன் – கம்.கிட்:3 55/2

மேல்


தேடுறுவார் (1)

செரு ஆசையினார் புகழ் தேடுறுவார்
இருவோரையும் நீ வலி உற்று எதிரே – கம்.யுத்2:18 36/1,2

மேல்


தேடூஉ (1)

தேடூஉ நின்ற இரலை ஏறே – நற் 242/10

மேல்


தேண்டி (5)

தேண்டி கொடு வந்தனள் செய்வது ஓர் மாறும் உண்டோ – கம்.ஆரண்:10 146/2
தேண்டி நீர் திசைகள்-தோறும் சேணுற விசையில் செல்குற்று – கம்.ஆரண்:10 167/3
தேண்டி அ அரக்கனை திருகி தேவியை – கம்.கிட்:6 14/3
தேண்டி இவண் வந்து அடைதிர் விடை கோடிர் கடிது என்ன செப்பும் வேலை – கம்.கிட்:13 32/2
தேண்டி நேர் கண்டேன் வாழி தீது இலன் எம் கோன் ஆகம் – கம்.சுந்:4 77/1

மேல்


தேண்டினர் (1)

தேண்டினர் இன்னமும் திரிகின்றார்-கொலோ – கம்.சுந்:14 18/4

மேல்


தேண்டுவார் (1)

தேண்டுவார் தேடுகின்றீர் தேவியை அதனை செவ்வே – கம்.கிட்:11 58/3

மேல்


தேண்டுவார்களை (1)

தேண்டுவார்களை வல்லையில் செலுத்துவது அல்லால் – கம்.கிட்:12 40/2

மேல்


தேம் (105)

திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் – திரு 24
தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப கோங்கின் – திரு 34
புகழ் வினை பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து – சிறு 226
பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட – பெரும் 278
தேம் படு கவுள சிறு கண் யானை – முல் 31
தேம் பாய் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி – முல் 71
வேறு பட கவினிய தேம் மா கனியும் – மது 528
போங்கம் திலகம் தேம் கமழ் பாதிரி – குறி 74
அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்ப தேம் கலந்து – குறி 111
தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – குறி 155
பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை – மலை 317
தேம் பாய் கண்ணி தேர் வீசு கவி கை – மலை 399
தேம் பட மலர்ந்த மராஅ மெல் இணரும் – மலை 428
வண்டு பட கமழும் தேம் பாய் கண்ணி – மலை 466
தேம் பாய் மராஅம் கமழும் கூந்தல் – நற் 20/3
திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் – நற் 62/6
தேம் கமழ் கதுப்பின் கொடிச்சி கிழங்கொடு – நற் 85/9
தேம் கமழ் ஐம்பால் பற்றி என்-வயின் – நற் 100/4
தேம் கமழ் சிலம்பின் களிற்றொடு பொரினே – நற் 104/2
தேம் படு சாரல் சிறுதினை பெரும் குரல் – நற் 147/2
திரு நுதல் பொலிந்த தேம் பாய் ஓதி – நற் 160/7
யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தேம் பட – நற் 187/7
தேம் முதிர் சிலம்பில் தடைஇய – நற் 188/8
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி – நற் 190/4
தேம் படு சிலம்பில் தெள் அறல் தழீஇய – நற் 243/1
சிறு வீ முல்லை தேம் கமழ் பசு வீ – நற் 248/1
வேங்கை ஓங்கிய தேம் கமழ் சாரல் – நற் 259/2
சாந்தம் போகிய தேம் கமழ் விடர் முகை – நற் 261/8
தேம் பால் செற்ற தீம் பழம் நசைஇ – நற் 279/2
தேம் மறப்பு அறியா கமழ் கூந்தலளே – நற் 301/9
தேம் பெய் தீம் பால் வௌவலின் கொடிச்சி – நற் 379/5
தேம் கமழ் தேறல் கிளையொடு மாந்தி – நற் 388/8
தேம் படு நெடு வரை மணியின் மானும் – நற் 389/2
தேம் ஊர் ஒண்_நுதல் நின்னோடும் செலவே – குறு 22/5
தேம் பொதி கொண்ட தீம் கழை கரும்பின் – குறு 85/4
யான் நயந்து உறைவோள் தேம் பாய் கூந்தல் – குறு 116/1
தேம் பூம் கட்டி என்றனிர் இனியே – குறு 196/2
தேம் கமழ் திரு நுதல் ஊர்தரும் பசப்பே – குறு 205/7
ஆம்பல் நாறும் தேம் பொதி துவர் வாய் – குறு 300/2
தேம் பாய் மா மலர் நடுங்க வெய்து_உயிர்த்து – குறு 317/3
ஈங்ஙனம் வருபவோ தேம் பாய் துறைவ – குறு 336/2
பூ அமல் தளவமொடு தேம் கமழ்பு கஞல – குறு 382/3
தேம் கமழ் சிலம்பின் வரை_அகம் கமழும் – ஐங் 253/2
தேம் பலி செய்த ஈர் நறும் கையள் – ஐங் 259/4
தேம் பாய் கூந்தல் மாஅயோளே – ஐங் 324/5
தேம் படு கிளவி அவர் தெளிக்கும் பொழுதே – ஐங் 350/3
தேம் படு காயா மலர்ந்த தோன்றியொடு – ஐங் 420/2
தேம் பாய் மருதம் முதல் பட கொன்று – பதி 30/16
தேம் பாய் கடாத்தொடு காழ் கைநீவி – பதி 53/17
பூ துகில் அல்குல் தேம் பாய் கூந்தல் – பதி 54/5
திரை நுரை மென் பொகுட்டு தேம் மண சாந்தின் – பரி 11/27
தேம் படு மலர் குழை பூ துகில் வடி மணி – பரி 17/1
வையை தேம் மேவ வழுவழுப்பு-உற்று என – பரி 24/62
திரு நயந்து இருந்து அன்ன தேம் கமழ் விறல் வெற்ப – கலி 44/7
தேம் பாய அவிழ் நீலத்து அலர் வென்ற அமர் உண்கண் – கலி 57/9
தேம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 66/6
தேம் கொள் பொருப்பன் சிறுகுடி எம் ஆயர் – கலி 108/58
தெரி இணர் ஞாழலும் தேம் கமழ் புன்னையும் – கலி 127/1
வேங்கை தாஅய தேம் பாய் தோற்றம் – அகம் 12/10
திதலை அணிந்த தேம் கொள் மென் முலை – அகம் 26/13
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே தேம் பட – அகம் 27/12
முருகு முரண்கொள்ளும் தேம் பாய் கண்ணி – அகம் 28/6
தேம் கமழ் அகலத்து புலர்ந்த சாந்தின் – அகம் 36/18
தெரி இதழ் குவளை தேம் பாய் தாரன் – அகம் 38/2
கச்சினன் கழலினன் தேம் தார் மார்பினன் – அகம் 76/7
தேம் பிழி நறவின் குறவர் முன்றில் – அகம் 78/7
தேம் கமழ் புது மலர் நாறும் இவள் நுதலே – அகம் 78/24
வல்லுநள்-கொல்லோ தானே தேம் பெய்து – அகம் 89/19
தேம் படு சிமய பாங்கர் பம்பிய – அகம் 94/1
வேந்து வினை முடித்த-காலை தேம் பாய்ந்து – அகம் 104/1
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே தேம் பெய்து – அகம் 105/4
தேம் பிழி நறும் கள் மகிழின் முனை கடந்து – அகம் 105/14
தேம் கமழ் இணர வேங்கை சூடி – அகம் 118/2
தேம் கமழ் நெடு வரை பிறங்கிய – அகம் 141/28
தேம் பாய்ந்து ஆர்க்கும் தெரி இணர் கோங்கின் – அகம் 153/16
தேம் கமழ் வெறி மலர் பெய்ம்-மார் காண்பின் – அகம் 177/6
தேம் முது குன்றம் இறந்தனர் ஆயினும் – அகம் 197/8
தேம் கலந்து அளைஇய தீம் பால் ஏந்தி – அகம் 207/14
தேம் முதிர் சிமைய குன்றம் பாடும் – அகம் 208/2
தேம் பாய் மெல் இணர் தளிரொடு கொண்டு நின் – அகம் 221/8
தேம் பாய் ஓதி திரு நுதல் நீவி – அகம் 240/10
தேம் பாய் கூந்தல் குறும் பல மொசிக்கும் – அகம் 257/8
தேம் பட பொதுளின பொழிலே கானமும் – அகம் 259/7
தேம் பாய் மராஅம் அடைச்சி வான் கோல் – அகம் 261/4
தேம் பாய் ஒண் பூ நறும் பல அடைச்சிய – அகம் 308/12
தேம் பாய் மாஅத்து ஓங்கு சினை விளிக்கும் – அகம் 341/3
தேம் கலந்து ஒழுக யாறு நிறைந்தனவே – அகம் 362/2
தேம் கமழ் திரு நுதல் திலகம் தைஇயும் – அகம் 389/3
தேம் பாய் முல்லையொடு ஞாங்கர் போக்கி – அகம் 391/5
தூவல் கலித்த தேம் பாய் புன்னை – புறம் 24/7
செறிய தொடுத்த தேம் பாய் கண்ணி – புறம் 76/6
தேம் கொள் மருதின் பூ சினை முனையின் – புறம் 351/10
தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள – புறம் 383/8
தெண் திரை எழினி காட்ட தேம் பிழி மகர யாழின் – கம்.பால:2 4/3
தெள் விளி சீறியாழ் பாணர் தேம் பிழி நறவம் மாந்தி – கம்.பால:2 8/1
அறையும் மென் கரும்பு ஆட்டிய அமுதமும் அழி தேம்
நறையும் அல்லது நளிர் புனல் பெருகலா நதிகள் – கம்.பால:9 10/3,4
செயிரியர் மகர யாழின் தேம் பிழி தெய்வ கீதம் – கம்.பால:13 40/2
தேம் பொழி துழாய் முடி செம் கண் மாலவன் – கம்.பால:14 8/2
தேம் தளவுகள் செய்யும் சிறு குறு_நகை காணாய் – கம்.அயோ:9 9/4
சிதர்ந்து சிந்தி அழிந்தன தேம் கனி – கம்.அயோ:11 19/2
செருகுறும் கணின் தேம் குவளை குலம் – கம்.கிட்:15 41/1
கோட்ட தேம் பலவின் கனி கூன் சுளை – கம்.கிட்:15 45/2
தேம் முதல் கனியும் காயும் தேனினோடு ஊனும் தெய்வ – கம்.யுத்1:8 18/1
சிந்துர பவள செ வாய் தேம் பசும் பாகு தீற்றி – கம்.யுத்4:40 33/3
தெளிவு அரும் களிப்பு நல்கும் தேம் பிழி தேறல் ஒத்தான் – கம்.யுத்4:41 113/4

மேல்


தேம்ப (4)

புள் தேம்ப புயல் மாறி – பட் 4
நலம் பெறு சுடர் நுதல் தேம்ப
எவன் பயம் செய்யும் நீ தேற்றிய மொழியே – ஐங் 56/3,4
ஊடியார் நலம் தேம்ப ஒடியெறிந்து அவர்-வயின் – கலி 68/12
செம் கிடை தரங்கம் கெண்டை சினை வரால் இனைய தேம்ப
தங்கள் வேறு உவமை இல்லா அவயவம் தழுவி சாலும் – கம்.பால:10 18/2,3

மேல்


தேம்பல் (1)

தேம்பல் பிறை சென்னி வைத்தான் தரு தெய்வ ஏதி – கம்.யுத்2:19 12/2

மேல்


தேம்பா (1)

நஞ்சு என தகைய ஆகி நளிர் இரும் பனிக்கு தேம்பா
கஞ்சம் ஒத்து அலர்ந்த செய்ய கண்ண யான் காற்றின் வேந்தற்கு – கம்.கிட்:2 15/2,3

மேல்


தேம்பி (2)

கொழும் பதிய குடி தேம்பி
செழும் கேளிர் நிழல் சேர – மது 167,168
ஓங்கல் யானை உயங்கி மதம் தேம்பி
பல் மர ஒரு சிறை பிடியொடு வதியும் – அகம் 295/6,7

மேல்


தேம்பிடும் (1)

யாக்கை தேம்பிடும் எண்_அரும் பருவங்கள் இறந்தான் – கம்.ஆரண்:13 82/4

மேல்


தேம்பிய (3)

பூளை வீ புரை பனி புயற்கு தேம்பிய
தாள தாமரை மலர் ததைந்த பொய்கையும் – கம்.பால:10 47/2,3
சில் இயல் கோதையை நினைந்து தேம்பிய
வில்லியை திரு மனம் வெதுப்பும் வேட்கையால் – கம்.யுத்1:5 4/1,2
சீதை என்று ஒருத்தியால் உள்ளம் தேம்பிய
பேதையேன் சிறுமையால் உற்ற பெற்றியை – கம்.யுத்3:24 70/1,2

மேல்


தேம்பின் (1)

உய்யும் வகை நின் உயிரை ஓம்பாது இங்ஙன் தேம்பின்
வையம் முழுதும் துயரால் மறுகும் முனிவனுடன் நம் – கம்.அயோ:4 69/2,3

மேல்


தேம்பின (1)

தேம்பின குவிந்த போலும் செங்கழுநீரும் சேரை – கம்.அயோ:6 3/2

மேல்


தேம்பினார் (1)

தீயில் வீழ்ந்து தீ மெழுகின் தேம்பினார் – கம்.அயோ:14 89/4

மேல்


தேம்பினாள் (1)

நீ அனையவர் முகம் நோக்கி தேம்பினாள்
நாயகன் தூதனும் விரைவில் நண்ணினான் – கம்.சுந்:3 57/2,3

மேல்


தேம்பினை (1)

தேம்பினை வாழி என் நெஞ்சே வேந்தர் – அகம் 372/14

மேல்


தேம்பு (4)

வரி நுதல் வைத்த வலி தேம்பு தட கை – அகம் 349/12
வாய் நிறை கொண்ட வலி தேம்பு தட கை – அகம் 391/12
ஆம்பி பூப்ப தேம்பு பசி உழவா – புறம் 164/2
தேம்பு சிற்றிடை சீதையை போல் சிறிது – கம்.பால:21 30/3

மேல்


தேம்புகின்றாய் (1)

தேவியாய் இருத்தல் தீதோ சிறையிடை தேம்புகின்றாய் – கம்.யுத்2:17 62/4

மேல்


தேம்புதல் (1)

சிந்துதல் கண்டு நீ இருந்து தேம்புதல்
மந்திரம் அன்று நம் வலி எலாம் உடன் – கம்.யுத்2:16 84/2,3

மேல்


தேம்புதி-கொல்லோ (1)

தேம்புதி-கொல்லோ நெஞ்சே உரும் இசை – அகம் 322/6

மேல்


தேம்பும் (3)

ஆனா சிறுமையள் இவளும் தேம்பும்
இகல் மீ கடவும் இரு பெரு வேந்தர் – குறி 26,27
பாம்பு ஊன் தேம்பும் வறம் கூர் கடத்து இடை – அகம் 313/12
தேம்பும் நுண் இடை நோவ திரள் முலை – கம்.யுத்4:40 8/2

மேல்


தேம்புவார் (1)

குழீஇ அவாவினால் தேம்புவார் இல் கடை ஆறா – கலி 97/24

மேல்


தேம்புவாள் (2)

தீய வெம் சொல் செவி சுட தேம்புவாள் – கம்.அயோ:4 217/4
செவ்விராது உணர்வு ஓய்ந்து உடல் தேம்புவாள் – கம்.சுந்:3 29/4

மேல்


தேமறை (1)

வீணையின் நரம்பிடை விளைத்த தேமறை
வாணியின் நாரதன் செவியின் வார்க்கவே – கம்.ஆரண்:10 13/3,4

மேல்


தேமா (4)

தேமா மேனி சில் வளை ஆயமொடு – சிறு 176
செங்கொடுவேரி தேமா மணிச்சிகை – குறி 64
உண்ணுநர் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து – மலை 138
மாணிக்கம் பனசம் வாழை மரகதம் வயிரம் தேமா
ஆணி பொன் வேங்கை கோங்கம் அரவிந்தராகம் பூகம் – கம்.ஆரண்:10 96/1,2

மேல்


தேய் (3)

பாசம் தின்ற தேய் கால் மத்தம் – நற் 12/2
தேய் புரி பழம் கயிறு போல – நற் 284/10
சிந்தியா நொந்து தேய் பொழுது தெறு சீத நீர் – கம்.கிட்:1 38/3

மேல்


தேய்-மின் (1)

செய்யு-மின் மண்ணிடை தேய்-மின் தின்னு-மின் – கம்.சுந்:12 1/3

மேல்


தேய்க்க (1)

தேயினும் நாள் எலாம் தேய்க்க வேண்டுவது – கம்.யுத்1:5 31/3

மேல்


தேய்க்கல் (1)

தீண்டற்கு எளிது ஆய் பல தேய்ப்பன தேய்க்கல் ஆகி – கம்.ஆரண்:10 138/2

மேல்


தேய்க்கவே (1)

சேண் மதி தேய்வது அ கொடிகள் தேய்க்கவே – கம்.பால:3 37/4

மேல்


தேய்க்கும் (7)

மிதிக்கும் வன் புரவியை தேய்க்கும் வீரரை – கம்.சுந்:9 36/2
பாரிடை தேய்க்கும் மீள பகிரண்டத்து அடிக்கும் பற்றி – கம்.யுத்1:3 137/2
சூழ் இரும் சுவரில் தேய்க்கும் சிலவரை துளக்கு_இல் குன்றம் – கம்.யுத்1:3 140/2
தாழ் இருள் பிழம்பின் தேய்க்கும் சிலவரை தட கை தாக்கி – கம்.யுத்1:3 140/4
தின்று தின்று உமிழும் பற்றி சிரங்களை திருகும் தேய்க்கும்
மென்று மென்று இழிச்சும் விண்ணில் வீசும் மேல் பிசைந்து பூசும் – கம்.யுத்2:16 173/3,4
வாரியின் அமுக்கும் கையால் மண்ணிடை தேய்க்கும் வாரி – கம்.யுத்2:16 174/1
கல் அன்றோ நீராடும் காலத்து உன் கால் தேய்க்கும்
மல் ஒன்று தோளாய் வட மேரு மானுடவன் – கம்.யுத்2:17 81/1,2

மேல்


தேய்க்குமால் (1)

திமிர மாவொடும் சந்தொடும் தேய்க்குமால்
அமர மாதரை ஒத்து ஒளிர் அம் சொலார் – கம்.பால:16 26/2,3

மேல்


தேய்கமா (3)

வாழ்தல் மற்று எவனோ தேய்கமா தெளிவே – நற் 345/10
நோகோ யானே தேய்கமா காலை – புறம் 116/9
நோகோ யானே தேய்கமா காலை – புறம் 234/1

மேல்


தேய்கு (1)

பைதலன் பெயரலன்-கொல்லோ ஐ தேய்கு
அய வெள் அருவி சூடிய உயர் வரை – அகம் 38/15,16

மேல்


தேய்கை (1)

தேய்கை ஒத்த மருங்குல் மாதர் சிலம்பின் நின்று சிலம்புவ – கம்.அயோ:3 52/2

மேல்


தேய்த்த (11)

செறுநர் தேய்த்த செல் உறழ் தட கை – திரு 5
பொருநர் தேய்த்த போர் அரு வாயில் – திரு 69
இரும் காழ் உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த
அவைப்பு மாண் அரிசி அமலை வெண் சோறு – சிறு 193,194
படியோர் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை – மலை 423
தெவ்வர் தேய்த்த செ வேல் வயவன் – நற் 260/6
செம் களம் பட கொன்று அவுணர் தேய்த்த
செம் கோல் அம்பின் செம் கோட்டு யானை – குறு 1/1,2
படியோர் தேய்த்த ஆண்மை தொடியோர் – பதி 79/6
ஒன்றார் தேய்த்த செல்வ நின் தொழுதே – பரி 21/70
படியோர் தேய்த்த பல் புகழ் தட கை – அகம் 22/5
தேய்த்த அ குழம்பு உலர்ந்தில இலங்கையின் தெருவில் – கம்.யுத்1:5 64/4
செதுகை பெரும் தானவர் ஊனொடும் தேய்த்த நேமியது – கம்.யுத்2:19 22/1

மேல்


தேய்த்தது (1)

பெரும் கடல் கோட்டம் தேய்த்தது ஆயது என் அடிமை பெற்றி – கம்.யுத்3:26 50/4

மேல்


தேய்த்தலின் (4)

கோடு தேய்த்தலின் களங்கம் உற்றால் அன குறிய – கம்.கிட்:4 6/4
தோளோடு தோள் தேய்த்தலின் தொல் நிலம் தாங்கல் ஆற்றா – கம்.கிட்:7 47/1
தாளோடு தாள் தேய்த்தலின் தந்த தழல் பிறங்கல் – கம்.கிட்:7 47/2
செருவில் தேய்த்தலின் செம் கனல் வெண் மயிர் செல்ல – கம்.கிட்:7 59/3

மேல்


தேய்த்தவன் (1)

தேவர் மெய் புகழ் தேய்த்தவன் சில்லி-அம் தேர்-மேல் – கம்.யுத்3:31 3/2

மேல்


தேய்த்தனன் (1)

அந்தகற்கு அரிய போர் அவுணன் தேய்த்தனன்
எந்தை மற்று அவனின் வந்து உதித்த யான் உளேன் – கம்.கிட்:6 24/2,3

மேல்


தேய்த்தாய் (1)

தேய்த்தாய் ஒரு தனி எம்பியை தலத்தோடு ஒரு திறத்தால் – கம்.யுத்2:18 172/1

மேல்


தேய்த்தார் (1)

கொடுமரம் தேய்த்தார் பதுக்கை நிரைத்த – கலி 12/2

மேல்


தேய்த்தான் (1)

தேய்த்தான் ஊழியின் உலகு ஏழ் தேயினும் ஒரு தன் புகழ் இறை தேயாதான் – கம்.சுந்:10 38/4

மேல்


தேய்த்து (7)

செறுநர் தேய்த்து செல் சமம் முருக்கி – திரு 99
படியோர் தேய்த்து வடி மணி இரட்டும் – பதி 20/11
சுடர் வீ வாகை நன்னன் தேய்த்து
குருதி விதிர்த்த குவவு சோற்று குன்றோடு – பதி 88/10,11
தேய்த்து எழுந்தன பொறி குலம் மழை குலம் தீய – கம்.சுந்:9 12/4
சாந்து என புதல்வன்-தன்னை தரையிடை தேய்த்து தன் ஊர் – கம்.யுத்1:14 34/2
கடலிடை கோட்டம் தேய்த்து கழிவது கருமம் அன்றால் – கம்.யுத்2:16 141/3
திருகு வெம் சினத்து அக்கனை நிலத்தொடும் தேய்த்து
பொருது தூது உரைத்து ஏகியது அரக்கியர் புலம்ப – கம்.யுத்3:30 46/2,3

மேல்


தேய்தல் (1)

தேய்தல் உண்மையும் பெருகல் உண்மையும் – புறம் 27/11

மேல்


தேய்ந்த (3)

தேய்ந்த ஆயுளர் ஆனவர் செம் புண்ணீர் – கம்.யுத்2:15 51/2
தீங்குறு பிரிவினால் தேய்ந்த தேய்வு அற – கம்.யுத்2:15 108/3
நஞ்சு தோய் அமுதம் உண்பான் நச்சினேன் நாளும் தேய்ந்த
நெஞ்சு நேரானது உம்மை நினைப்பு விட்டு ஆவி நீக்க – கம்.யுத்2:17 10/2,3

மேல்


தேய்ந்ததால் (1)

செம் மன்னர் புகழ் வேட்ட பொருளே போல் தேய்ந்ததால்
பொம்மென்ன வண்டு அலம்பும் புரி குழலை காதலித்த – கம்.பால:13 22/2,3

மேல்


தேய்ந்தது (6)

காத்திரங்களால் தலத்தொடும் தேய்ந்தது ஓர் களிறு – கம்.பால:15 6/4
மருங்குல் போல் தேய்ந்தது அ மாலை கங்குலே – கம்.பால:19 66/4
தீது உயிர்க்கு இழைக்கும் நாளும் திங்கள் ஓர் இரண்டில் தேய்ந்தது
ஆதலின் பின்னை நீயே அறிந்தவாறு அறிதி என்னா – கம்.சுந்:3 146/2,3
எம்பியோ தேய்ந்தான் எந்தை புகழ் அன்றோ தேய்ந்தது என்றான் – கம்.சுந்:11 5/4
அன்று தேய்ந்தது என்று உரைத்தலும் அமரர் கண்டு உவப்ப – கம்.யுத்2:16 203/3
தேய்ந்தது சிதைந்தது சிந்தி சேண் உற – கம்.யுத்2:18 99/3

மேல்


தேய்ந்தன்று (1)

ஐ தேய்ந்தன்று பிறையும் அன்று – கலி 55/9

மேல்


தேய்ந்தன (1)

தேய்ந்தன நாள் சில செய்தது உரைப்பாம் – கம்.பால:23 102/4

மேல்


தேய்ந்தான் (3)

சென்றான் இன்றோடு என்னும் தன்மை எய்தி தேய்ந்தான்
மென் தோல் மார்பின் முனிவன் வேந்தே அயரேல் அவனை – கம்.அயோ:4 66/2,3
ஆசையால் அழிந்து தேய்ந்தான் அனங்கன் அ உருவம் அம்மா – கம்.ஆரண்:10 71/4
எம்பியோ தேய்ந்தான் எந்தை புகழ் அன்றோ தேய்ந்தது என்றான் – கம்.சுந்:11 5/4

மேல்


தேய்ந்தில (1)

தேய்ந்தில அனையது தெரிந்திலாமையால் – கம்.அயோ:2 45/2

மேல்


தேய்ந்து (7)

நிழல் தேய்ந்து உலறிய மரத்த அறை காய்பு – அகம் 1/11
தோட்டி போல் தேய்ந்து ஒளிர் துண்டத்தான்-தனை – கம்.ஆரண்:4 6/4
செறியும் வாளொடு வாளிடை தேய்ந்து உகும் – கம்.ஆரண்:7 27/3
பன்னி வாய் புலர்ந்து உணர்வு தேய்ந்து ஆர் உயிர் பதைப்பாள் – கம்.சுந்:3 14/4
தேய்ந்து ஆறாத பெரும் செல்வம் – கம்.சுந்:5 43/2
வழி கெட வரினும் தத்தம் வாழ்க்கை தேய்ந்து இறினும் மார்பம் – கம்.யுத்2:17 66/1
வீங்கிய தோளன் தேய்ந்து மெலிகின்ற விழியன் மீதுற்று – கம்.யுத்3:28 60/1

மேல்


தேய்ந்துளாள் (1)

தேசுண்ட திங்களும் என்ன தேய்ந்துளாள்
காசுண்ட கூந்தலாள் கற்பும் காதலும் – கம்.சுந்:3 64/2,3

மேல்


தேய்ப்ப (1)

நீள் இரும் கனக முட்டை நெடும் சுவர் தேய்ப்ப நேமி – கம்.யுத்1:3 150/2

மேல்


தேய்ப்பன (1)

தீண்டற்கு எளிது ஆய் பல தேய்ப்பன தேய்க்கல் ஆகி – கம்.ஆரண்:10 138/2

மேல்


தேய்ப்புண்ட (1)

தேய்ப்புண்ட தம்பி யாக்கை சிவப்புண்ட கண்கள் தீயில் – கம்.சுந்:11 19/3

மேல்


தேய்ப்புண்டவனும் (1)

தேய்ப்புண்டவனும் சில சில் கணையால் – கம்.யுத்2:18 10/2

மேல்


தேய்ம் (1)

அறனும் அன்றே ஆக்கமும் தேய்ம் என – நற் 68/3

மேல்


தேய்வது (2)

சேண் மதி தேய்வது அ கொடிகள் தேய்க்கவே – கம்.பால:3 37/4
தேய்வது என் காரியம் நிரப்பும் சிந்தையை – கம்.யுத்1:5 13/2

மேல்


தேய்வன (2)

தேய்வன கெடுக நின் தெவ்வர் ஆக்கம் – மது 196
மருங்குல் போல் தேய்வன வளர்வது ஆசையே – கம்.பால:3 45/4

மேல்


தேய்வானை (1)

தீய நல் தொடி சீதையை நினை-தொறும் உயிர்த்து உயிர் தேய்வானை – கம்.சுந்:2 206/4

மேல்


தேய்வு (9)

மண்ணிடை உயிர்-தொறும் வளர்ந்து தேய்வு இன்றி – கம்.பால:4 9/1
என்றும் தேய்வு உறா தூணி யாத்து இரு – கம்.பால:6 20/2
செயிர் ஏதும் இலார் உடல் தேய்வு உறுவார் – கம்.பால:23 6/3
திரம் பயில் அரக்கர்-தம் வருக்கம் தேய்வு இன்று – கம்.பால:23 74/2
தேய்வு_இலா முக மதி விளங்கி தேசுற – கம்.அயோ:2 59/2
செயிர் உற்ற அரசன் ஆண்டு ஓர் தேய்வு வந்துற்ற போழ்தில் – கம்.ஆரண்:10 107/2
தெறு துயர் உழந்தனன் தேய தேய்வு சென்று – கம்.கிட்:10 102/3
சென்று தேய்வு உறுவரோ புலவர் சீறினால் – கம்.யுத்1:6 50/3
தீங்குறு பிரிவினால் தேய்ந்த தேய்வு அற – கம்.யுத்2:15 108/3

மேல்


தேய்வு_இலா (1)

தேய்வு_இலா முக மதி விளங்கி தேசுற – கம்.அயோ:2 59/2

மேல்


தேய்வும் (1)

வரு நாள் தோன்றும் தனி மறுவும் வளர்வும் தேய்வும் வாள் அரவம் – கம்.சுந்:4 56/1

மேல்


தேய்வுற (1)

சிங்கினென் என்பது ஓர் எளிமை தேய்வுற
இங்கு நின்று இவை இவை நினைவது என் இனி – கம்.யுத்3:27 64/2,3

மேல்


தேய்வுறதேய்வுற (1)

தேய்வுறதேய்வுற பெயர்ந்து செம் சுடர் – கம்.ஆரண்:10 6/3

மேல்


தேய்வை (2)

நறும் குறடு உரிஞ்சிய பூ கேழ் தேய்வை
தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப கோங்கின் – திரு 33,34
தேய்வை வெண் காழ் புரையும் விசி பிணி – புறம் 369/19

மேல்


தேய்வையும் (2)

செறி அகில் தேய்வையும் மான் மதத்து எக்கரும் – கம்.பால:20 13/2
தேனும் ஆரமும் தேய்வையும் நாறுமால் – கம்.சுந்:2 148/4

மேல்


தேய (25)

திதலை மாமை தேய
பசலை பாய பிரிவு தெய்யோ – ஐங் 231/3,4
கனவினும் ஒன்னார் தேய ஓங்கி நடந்து – பதி 20/10
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய
முரைசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 34/9,10
ஒன்னார் தேய பூ மலைந்து உரைஇ – பதி 40/9
தம் பெயர் போகிய ஒன்னார் தேய
துளங்கு இரும் குட்டம் தொலைய வேல் இட்டு – பதி 88/4,5
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய
மைந்து மலி ஊக்கத்த கந்து கால் கீழ்ந்து – பதி 94/7,8
திறன் அறி வயவரொடு தெவ்வர் தேய அ – புறம் 20/12
தீபம் முற்றவும் விட்டு அகன்றன சேயது ஆருயிர் தேய வெம் – கம்.அயோ:3 65/2
குடரிலே நெடும் காலம் கிடந்தேற்கும் உயிர் பாரம் குறைந்து தேய
உடர் எலாம் உயிர் இலா என தோன்றும் உலகத்தே ஒருத்தி அன்றே – கம்.அயோ:13 69/2,3
சிரித்து நன்று நம் சேவகம் தேவரை தேய
அரைத்த அம்மி ஆம் அலங்கு எழில் தோள் அமர் வேண்டி – கம்.ஆரண்:7 73/2,3
ஆக்கை தேய உள்ளம் நைய ஆவி வேவது ஆயினான் – கம்.ஆரண்:10 90/4
உற்று உயிர் உள்ளே தேய உலந்தாய் பினை அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 9/3
ஓய்வினன் உணர்வும் தேய உரைத்திலன் உயிரும் தீர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:13 127/4
உழலும் மந்தரத்து உருவு தேய முன் – கம்.கிட்:3 38/2
தெறு துயர் உழந்தனன் தேய தேய்வு சென்று – கம்.கிட்:10 102/3
சுற்றிய நாகம் தேய அமுது எழ கடைந்த தோளான் – கம்.சுந்:4 30/4
சென்று நீர் பொருதிர் என்று திற திறம் செலுத்தி தேய
கொன்றனை நீயே அன்றோ அரக்கர்-தம் குழுவை எல்லாம் – கம்.சுந்:11 9/3,4
தேய கன்று பிடியுற தீங்கு உறும் – கம்.சுந்:12 35/2
மின் நகு மணி விரல் தேய வீழ் கணீர் – கம்.யுத்1:4 27/1
சீதை சீதை என ஆர் உயிர் தேய
நாத வீணை இசை நாரதனார் தம் – கம்.யுத்1:11 9/2,3
சென்று மேல் எழுந்து பற்றி கை தலம் தேய குத்தி – கம்.யுத்2:16 178/2
மறம் கெட மெய்ம்மை தேய வசை வர மறைகள் ஓதும் – கம்.யுத்2:17 65/2
தேய நிற்பது பின் இனி என் செய – கம்.யுத்3:31 130/2
தேய நின்றவன் சிலை வலம் காட்டினான் தீரா – கம்.யுத்4:37 109/1
தெவ் மடங்க பொரு தட கை செயல் அடங்க மயல் அடங்க ஆற்றல் தேய
தம் அடங்கு முனிவரையும் தலை அடங்கா நிலை அடங்க சாய்த்த நாளின் – கம்.யுத்4:37 200/2,3

மேல்


தேயத்தவர் (1)

தேயத்தவர் செய்குதல் செய்திடினும் – கம்.யுத்2:18 64/3

மேல்


தேயத்தார் (1)

தேயத்தார் தேயம் சேறல் தெறு விலோர் செருவில் சேறல் – கம்.சுந்:2 33/4

மேல்


தேயத்தான் (1)

தேயத்தான் என்னா-வண்ணம் கரந்தனன் தெரிந்திலாதான் – கம்.யுத்3:21 29/2

மேல்


தேயத்தின் (1)

தேயத்தின் தலைவன் மைந்தன் சிலையை நாண் எறிந்தான் தீய – கம்.யுத்2:15 142/1

மேல்


தேயத்து (1)

அதனால் தன் கோல் இயங்கா தேயத்து உறையும் – புறம் 217/10

மேல்


தேயத்துள் (1)

நரக தேயத்துள் நடுக்கு உறா இருளையும் நக்க – கம்.சுந்:12 40/2

மேல்


தேயத்தே (1)

செய்த செய் தவன் சொல் நின்ற தேயத்தே – கம்.பால:0 8/4

மேல்


தேயத்தோர் (1)

செவ்வியோய் நின் திருமகற்கு தேயத்தோர்
அவ்வவர்க்கு அவ்வவர்க்கு அமைந்தவாறு உறும் – கம்.அயோ:1 79/2,3

மேல்


தேயம் (5)

புக்க தேயம் புக்கு இன் உயிர் போக்கு எனா – கம்.ஆரண்:11 75/4
தேயம் எங்கணும் திரிந்தன போந்து இடை தேடி – கம்.கிட்:10 45/3
தேயத்தார் தேயம் சேறல் தெறு விலோர் செருவில் சேறல் – கம்.சுந்:2 33/4
தெரு எலாம் உடல் தேயம் எலாம் உடல் சிதறி – கம்.சுந்:7 44/4
தேயம் எங்கும் திரிந்தது திண் திறல் – கம்.யுத்2:15 95/3

மேல்


தேயமும் (2)

நாடும் தேயமும் நனி பல இறந்த – அகம் 383/4
உரக தேயமும் ஒருங்கு உடன் ஏறினும் உச்சி – கம்.யுத்4:35 18/2

மேல்


தேயர் (1)

தெளிந்தனம் மன்ற தேயர் என் உயிர் என – நற் 197/4

மேல்


தேயா (6)

தேயா வளை வாய் தெண் கண் கூர் உகிர் – நற் 83/3
மீ பிணத்து உருண்ட தேயா ஆழியின் – பதி 77/5
தேயா_மண்டிலம் காணுமாறு இன்று – பரி 17/32
தேயா விழு புகழ் தெய்வம் பரவுதும் – கலி 103/76
தேயா நோய் செய்தான் திறம் கிளந்து நாம் பாடும் – கலி 131/23
காயல் வேய்ந்த தேயா நல் இல் – அகம் 370/5

மேல்


தேயா_மண்டிலம் (1)

தேயா_மண்டிலம் காணுமாறு இன்று – பரி 17/32

மேல்


தேயாதான் (1)

தேய்த்தான் ஊழியின் உலகு ஏழ் தேயினும் ஒரு தன் புகழ் இறை தேயாதான் – கம்.சுந்:10 38/4

மேல்


தேயாநின்றாய் (1)

தேயாநின்றாய் மெய் வெளுத்தாய் உள்ளம் கறுத்தாய் நிலை திரிந்து – கம்.ஆரண்:10 114/1

மேல்


தேயினும் (3)

தேய்த்தான் ஊழியின் உலகு ஏழ் தேயினும் ஒரு தன் புகழ் இறை தேயாதான் – கம்.சுந்:10 38/4
தேயினும் நாள் எலாம் தேய்க்க வேண்டுவது – கம்.யுத்1:5 31/3
தேயினும் ஊழி நூறு வேண்டுமால் சிறுமை என்னோ – கம்.யுத்1:9 69/2

மேல்


தேயு-மின் (1)

தேயு-மின் கைகளால் தின்-மின் என்று எமை – கம்.யுத்1:2 29/2

மேல்


தேயும் (6)

தேயும் அளித்து என் உயிர் – கலி 138/23
தேயும் நுண் இடை சென்று வணங்கவும் – கம்.பால:2 28/3
சிறிய மங்கையர் தேயும் மருங்குலே – கம்.பால:2 40/3
கதிர் மதி ஆம் எனின் கலைகள் தேயும் அம் – கம்.ஆரண்:6 10/3
காத்தவன் புகழ் என தேயும் கற்பினாள் – கம்.ஆரண்:6 19/4
தேயும் நெறி மாடு திரை ஊடு விசை செல்ல – கம்.யுத்1:9 8/2

மேல்


தேயுமால் (6)

தப்பித்தான் பொருளே போல் தமியவே தேயுமால்
ஒற்கத்துள் உதவியார்க்கு உதவாதான் மற்று அவன் – கலி 149/5,6
தாள் இலான் குடியே போல் தமியவே தேயுமால்
சூள் வாய்த்த மனத்தவன் வினை பொய்ப்பின் மற்று அவன் – கலி 149/9,10
மே வரும் கை அடை வேலும் தேயுமால்
கோ உடை நெடு மணி மகுட கோடியால் – கம்.பால:4 8/2,3
சேவடி அடைந்த பொன் கழலும் தேயுமால் – கம்.பால:4 8/4
திங்களும் ஒரு முறை வளரும் தேயுமால் – கம்.ஆரண்:13 109/4
வெண் மதி பொலிந்து அது மெலிந்து தேயுமால் – கம்.சுந்:4 51/4

மேல்


தேயுமோ (3)

தொடர்பும் தேயுமோ நின்-வயினானே – குறு 42/4
திருந்தினார்-வயின் செய்தன தேயுமோ – கம்.அயோ:7 27/4
தேவரும் முனிவரும் உணர தேயுமோ – கம்.யுத்1:3 63/4

மேல்


தேர் (674)

உருவ பல் தேர் இளையோன் சிறுவன் – பொரு 130
கோட்டின் செய்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர்
ஊட்டு உளை துயல்வர ஓரி நுடங்க – பொரு 163,164
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் குட்டுவன் – சிறு 49
கண் ஆர் கண்ணி கடும் தேர் செழியன் – சிறு 65
நாடா நல் இசை நல் தேர் செம்பியன் – சிறு 82
சிறு வீ முல்லைக்கு பெரும் தேர் நல்கிய – சிறு 89
சிறு கண் யானையொடு பெரும் தேர் எய்தி – சிறு 142
ஊரா நல் தேர் உருட்டிய புதல்வர் – பெரும் 249
இரை தேர் மணி சிரல் இரை செத்து எறிந்து என – பெரும் 313
திண் தேர் குழித்த குண்டு நெடும் தெருவில் – பெரும் 397
பேர் அமர் கடந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர்
ஆரா செருவின் ஐவர் போல – பெரும் 416,417
அரி தேர் நல்கியும் அமையான் செரு தொலைத்து – பெரும் 490
வினை விளங்கு நெடும் தேர் பூண்ட மாவே – முல் 103
வாம் பரிய கடும் திண் தேர்
காற்று என்ன கடிது கொட்பவும் – மது 51,52
திண் தேர் பிரம்பின் புரளும் தானை – மது 435
பழம் தேர் வாழ்க்கை பறவை போல – மது 576
கூற்ற கொல் தேர் கழுதொடு கொட்ப – மது 633
தேர் வழங்கு தெருவில் நீர் திரண்டு ஒழுக – மது 648
கடும் களிறு கவளம் கைப்ப நெடும் தேர்
பணை நிலை புரவி புல் உணா தெவிட்ட – மது 659,660
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் களிற்றொடும் வீசி – மது 752
நெடும் தேர் எந்தை அரும் கடி நீவி – குறி 20
உருமும் சூரும் இரை தேர் அரவமும் – குறி 255
மு கால் சிறு_தேர் முன் வழி விலக்கும் – பட் 25
தேர் ஓட துகள் கெழுமி – பட் 47
தேர் பூண்ட மாஅ போல – பட் 123
நல் எழில் நெடும் தேர் இயவு வந்து அன்ன – மலை 323
தேம் பாய் கண்ணி தேர் வீசு கவி கை – மலை 399
திண் தேர் நன்னற்கும் அயினி சான்ம் என – மலை 467
நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடும் தேர்
வாரி கொள்ளா வரை மருள் வேழம் – மலை 571,572
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி – நற் 8/9
இன் கடும் கள்ளின் இழை அணி நெடும் தேர்
கொற்ற சோழர் கொங்கர் பணீஇயர் – நற் 10/5,6
இன மணி நெடும் தேர் பாகன் இயக்க – நற் 19/6
இரை தேர் நாரை எய்தி விடுக்கும் – நற் 35/6
ஆர் கலி யாணர்த்து ஆயினும் தேர் கெழு – நற் 38/4
கடும் தேர் செல்வன் காதல் மகனே – நற் 45/5
ஓடு தேர் நுண் நுகம் நுழைந்த மாவே – நற் 58/11
உரவு நீர் சேர்ப்பன் தேர் மணி குரலே – நற் 78/11
பெரு_நீர் ஒப்பின் பேஎய்_வெண்_தேர் – நற் 84/4
கடு மா பூண்ட நெடும் தேர்
நெடு_நீர் சேர்ப்பன் பகல் இவண் வரவே – நற் 91/11,12
தேர் வண் மலையன் முந்தை பேர் இசை – நற் 100/9
இரை தேர் எண்கின் பகு வாய் ஏற்றை – நற் 125/1
வடு இன்று நிறைந்த மான் தேர் தெண் கண் – நற் 130/1
நறவு_மகிழ் இருக்கை நல் தேர் பெரியன் – நற் 131/7
நெடும் தேர் வழங்கும் நிலவு மணல் முற்றத்து – நற் 140/6
அம்ம வாழி அவர் தேர் மணி குரலே – நற் 145/11
நடுநாள் வரூஉம் இயல் தேர் கொண்கனொடு – நற் 149/8
பண் அமை நெடும் தேர் பாணியின் ஒலிக்கும் – நற் 167/4
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி – நற் 190/4
எல்லி வந்தன்றோ தேர் என சொல்லி – நற் 191/6
வறும் தேர் போதல் அதனினும் அரிதே – நற் 191/12
கதழ் பரி நெடும் தேர் வரவு ஆண்டு அழுங்க – நற் 203/9
நெடும் தேர் பண்ணி வரல் ஆனாதே – நற் 207/4
செல்க பாக நின் செய்வினை நெடும் தேர்
விருந்து விருப்பு-உறூஉம் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 221/7,8
தேர் வழங்கு தெருவின் அன்ன – நற் 227/8
கழுமலம் தந்த நல் தேர் செம்பியன் – நற் 234/6
பூண் மலி நெடும் தேர் புரவி தாங்கி – நற் 245/8
தேர் நடைபயிற்றும் தே மொழி புதல்வன் – நற் 250/3
தேர் மணி தெள் இசை-கொல் என – நற் 287/10
பொன் தேர் செழியன் கூடல் ஆங்கண் – நற் 298/9
சிறு வளை விலை என பெரும் தேர் பண்ணி எம் – நற் 300/5
கவர் பரி நெடும் தேர் மணியும் இசைக்கும் – நற் 307/1
நெடும் தேர் இன் ஒலி கேட்டலோ அரிதே – நற் 311/11
வண்டு இமிர் இன் இசை கறங்க திண் தேர்
தெரி மணி கேட்டலும் அரிதே – நற் 323/9,10
இரை தேர் வேட்கையின் இரவில் போகி – நற் 325/2
இரை தேர் எண்கு_இனம் அகழும் – நற் 336/10
நெடும் தேர் இன் ஒலி இரவும் தோன்றா – நற் 338/3
கல்லா யானை கடும் தேர் செழியன் – நற் 340/2
மதில் என மதித்து வெண் தேர் ஏறி – நற் 342/2
கடும் தேர் ஏறியும் காலின் சென்றும் – நற் 349/1
தேர் வண் விராஅன் இருப்பை அன்ன என் – நற் 350/4
தேர் திகழ் வறும் புலம் துழைஇ நீர் நயந்து – நற் 352/7
தேர் வண் சோழர் குடந்தை_வாயில் – நற் 379/7
தேர் வீசு இருக்கை போல – நற் 381/9
பெய்ம் மணி ஆர்க்கும் இழை கிளர் நெடும் தேர்
வன் பரல் முரம்பின் நேமி அதிர – நற் 394/4,5
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் குட்டுவன் – நற் 395/4
கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அம் சிறை தும்பி – குறு 2/1
கவலைத்து என்ப அவர் தேர் சென்ற ஆறே – குறு 12/4
காலை எழுந்து கடும் தேர் பண்ணி – குறு 45/1
உற்று இன்புறேஎம் ஆயினும் நல் தேர்
பொய்கை ஊரன் கேண்மை – குறு 61/4,5
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் அஞ்சி – குறு 91/6
இரை தேர் நாரைக்கு எவ்வம் ஆக – குறு 103/3
இரை தேர் வெண்_குருகு அல்லது யாவதும் – குறு 113/3
நின் குறி வந்தனென் இயல் தேர் கொண்க – குறு 114/2
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி முன்துறை – குறு 128/2
தேர் வரும் என்னும் உரை வாராதே – குறு 155/7
குன்று இழி அருவியின் வெண் தேர் முடுக – குறு 189/2
உண்டு-மன் வாழிய நெஞ்சே திண் தேர்
கைவள் ஓரி கானம் தீண்டி – குறு 199/2,3
பொலம் படை பொலிந்த வெண் தேர் ஏறி – குறு 205/3
திண் தேர் நள்ளி கானத்து அண்டர் – குறு 210/1
கொண்கன் ஊர்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர்
தெண் கடல் அடைகரை தெளிர் மணி ஒலிப்ப – குறு 212/1,2
தேர் வந்து பெயர்ந்தது என்ப அதற்கொண்டு – குறு 246/4
தேர் விலங்கினவால் தெரிவை கண்ணே – குறு 256/8
வண் தேர் தொண்டையர் வழை அமல் அடுக்கத்து – குறு 260/6
தேர் மணி-கொல் ஆண்டு இயம்பிய உளவே – குறு 275/8
மன்றம் போழும் இன் மணி நெடும் தேர்
வாராது ஆயினும் வருவது போல – குறு 301/5,6
நில்லாது கழிந்த கல்லென் கடும் தேர்
யான் கண்டன்றோ இலனே பானாள் – குறு 311/3,4
கடு மா நெடும் தேர் நேமி போகிய – குறு 336/4
இழை அணிந்து இயல்வரும் கொடுஞ்சி நெடும் தேர்
வரை மருள் நெடு மணல் தவிர்த்தனிர் அசைஇ – குறு 345/1,2
புலம் தேர் யானை கோட்டு இடை ஒழிந்த – குறு 348/2
தண் துறை ஊரன் தேர் எம் – ஐங் 5/5
திண் தேர் தென்னவன் நன் நாட்டு உள்ளதை – ஐங் 54/1
தேர் வண் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள் – ஐங் 55/2
இன்புற இசைக்கும் அவர் தேர் மணி குரலே – ஐங் 102/4
நள்ளென வந்த இயல் தேர்
செல்வ கொண்கன் செல்வனஃது ஊரே – ஐங் 104/3,4
நெடும் தேர் கொண்கனோடு – ஐங் 134/2
திண் தேர் கொண்கனை நயந்தோர் – ஐங் 137/2
பல்-கால் வரூஉம் தேர் என – ஐங் 186/4
பொலம் தேர் கொண்கன் வந்தனன் இனியே – ஐங் 200/2
தேர் அகல் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 316/2
கடு மான் திண் தேர் கடைஇ – ஐங் 360/4
கடுங்கண் காளையொடு நெடும் தேர் ஏறி – ஐங் 385/1
சிறு_தேர் உருட்டும் தளர் நடை கண்டே – ஐங் 403/5
கடும் பரி நெடும் தேர் கால் வல் புரவி – ஐங் 422/1
வல்லை நெடும் தேர் கடவின் – ஐங் 425/3
தேர் செலவு அழுங்க திருவில் கோலி – ஐங் 428/1
நனி சேய்த்து என்னாது நல் தேர் ஏறி சென்று – ஐங் 443/1
தேர் தரு விருந்தின் தவிர்குதல் யாவது – ஐங் 451/2
தேர் தொடங்கு இன்றால் நம் வயினானே – ஐங் 453/5
தேர் நயந்து உறையும் என் மாமை கவினே – ஐங் 454/4
நீர் இகுவு அன்ன நிமிர் பரி நெடும் தேர்
கார் செய் கானம் கவின் பட கடைஇ – ஐங் 465/1,2
வடி மணி நெடும் தேர் கடைஇ – ஐங் 468/4
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ – ஐங் 474/3
வண் பரி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 489/5
ஆய் மணி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 490/4
விரை செலல் நெடும் தேர் கடைஇ – ஐங் 498/4
வம்பு பரந்த தேர்
அமர்க்கு எதிர்ந்த புகல் மறவரொடு – பதி 22/19,20
நெடும் தேர் ஓட்டிய பிறர் அகன் தலை நாடே – பதி 25/13
இறும்பூதால் பெரிதே கொடி தேர் அண்ணல் – பதி 33/1
நெடும் கொடிய தேர் மிசையும் – பதி 34/5
நெடும் தேர் திகிரி தாய வியன் களத்து – பதி 35/4
பொன் அம் கண்ணி பொலம் தேர் நன்னன் – பதி 40/14
ஒன்று இரண்டு அல பல கழிந்து திண் தேர்
வசை இல் நெடுந்தகை காண்கு வந்திசினே – பதி 41/15,16
மீன் தேர் கொட்பின் பனி கயம் மூழ்கி – பதி 42/2
வான் தோய் வெல் கொடி தேர் மிசை நுடங்க – பதி 44/2
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப – பதி 49/5
வடி மணி நெடும் தேர் வேறு புலம் பரப்பி – பதி 52/2
குடவர் கோவே கொடி தேர் அண்ணல் – பதி 55/9
கொல்லி பொருந கொடி தேர் பொறைய நின் – பதி 73/14
பொலம் தார் யானை இயல் தேர் பொறைய – பதி 75/3
கடும் பரி நெடும் தேர் மீமிசை நுடங்கு கொடி – பதி 80/14
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப – பதி 81/7
பூண்க மாள நின் புரவி நெடும் தேர்
முனை கைவிட்டு முன்னிலை செல்லாது – பதி 81/32,33
தேர் கொடி நுடங்க தோல் புடை ஆர்ப்ப – பதி 82/8
நெடும் தேர் நுடங்கு கொடி அவிர்வர பொலிந்து – பதி 83/4
பூழியர் கோவே பொலம் தேர் பொறைய – பதி 84/6
உடலுநர் தபுத்த பொலம் தேர் குருசில் – பதி 88/20
அருவியின் ஒலிக்கும் வரி புனை நெடும் தேர்
கண் வேட்டனவே முரசம் கண் உற்று – பதி 92/7,8
வேத மா பூண் வைய தேர் ஊர்ந்து – பரி 5/23
தேர் அணி அணி கயிறு தெரிபு வருவார் – பரி 9/52
கொள்வார் கோல் கொள்ள கொடி திண் தேர் ஏறுவோர் – பரி 11/51
வடி மணி நெடும் தேர் மா முள் பாய்க்குநரும் – பரி 12/29
கொய் உளை மான் தேர் கொடி தேரான் கூடற்கும் – பரி 17/45
திண் தேர் வழியின் செல நிறுப்பார் கண்ட – பரி 19/33
திண் தேர் புரவி வங்கம் பூட்டவும் – பரி 20/16
வங்க பாண்டியில் திண் தேர் ஊரவும் – பரி 20/17
குரு மணி யானை இயல் தேர் பொருநன் – பரி 24/71
வான் நீங்கு வைப்பின் வழங்கா தேர் நீர்க்கு அவாஅம் – கலி 7/2
திரி மருப்பு ஏறொடு தேர் அறற்கு ஓட – கலி 13/4
தாது தேர் பறவையின் அருந்து இறல் கொடுக்கும்-கால் – கலி 22/7
ஏமுறு கடும் திண் தேர் கடவி – கலி 27/25
அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின் – கலி 30/19
பகை வென்று திறை கொண்ட பாய் திண் தேர் மிசையவர் – கலி 31/17
கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே – கலி 33/31
காமர் கடும் திண் தேர் பொருப்பன் – கலி 35/24
தேர் ஈயும் வண் கையவன் – கலி 42/21
பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த – கலி 57/14
நீட்டித்தாய் என்று கடாஅம் கடும் திண் தேர்
பூட்டு விடாஅ நிறுத்து – கலி 66/24,25
தேர் பூண்ட நெடு நன் மான் தெண் மணி வந்து எடுப்புமே – கலி 70/18
தேர் ஏமுற்றன்று நின்னினும் பெரிதே – கலி 74/16
தாது தேர் வண்டின் கிளை பட தைஇய – கலி 80/25
கால் வல் தேர் கையின் இயக்கி நடை பயிற்றா – கலி 81/8
பெரு மணி திண் தேர் குறு_மக்கள் நாப்பண் – கலி 83/10
செல்வு-உறு திண் தேர் கொடும் சினை கைப்பற்றி – கலி 85/18
தேர் மயங்கி வந்த தெரி கோதை அம் நல்லார் – கலி 88/18
பூட்டு மான் திண் தேர் புடைத்த மறுகு எல்லாம் – கலி 98/5
இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய் – கலி 99/7
தேர் ஊர செம்மாந்தது போல் மதைஇனள் – கலி 109/5
பாய் பரி கடும் திண் தேர் களையினோ இடனே – கலி 121/23
புரி உளை கலி_மான் தேர் கடவுபு – கலி 124/20
அணி சிறை இன குருகு ஒலிக்கும்-கால் நின் திண் தேர்
மணி குரல் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/6,7
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு பதம் கண்டு – கலி 127/10
இயங்கு ஒலி நெடும் திண் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – கலி 135/20
அளிய என் உள்ளத்து உயவு தேர் ஊர்ந்து – கலி 144/37
தேர் வழி நின்று தெருமரும் ஆய்_இழை – கலி 146/9
தேர் வழங்கு தெருவில் தமியோன் கண்டே – அகம் 16/6
நிலவு மணல் கொட்கும் ஓர் தேர் உண்டு எனவே – அகம் 20/16
பொதியின் செல்வன் பொலம் தேர் திதியன் – அகம் 25/20
நீர் மருங்கு அறியாது தேர் மருங்கு ஓடி – அகம் 29/17
இளி தேர் தீம் குரல் இசைக்கும் அத்தம் – அகம் 33/7
நெடும் தேர் காரி கொடுங்கால் முன்துறை – அகம் 35/15
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 36/13
இருங்கோ வேண்மான் இயல் தேர் பொருநன் என்று – அகம் 36/19
ஒன்று என அறைந்தன பணையே நின் தேர்
முன் இயங்கு ஊர்தி பின்னிலை ஈயாது – அகம் 44/4,5
கண்டது நோனான் ஆகி திண் தேர்
கணையன் அகப்பட கழுமலம் தந்த – அகம் 44/12,13
இழை அணி நெடும் தேர் கைவண் செழியன் – அகம் 47/15
மாண் இழை நெடும் தேர் பாணி நிற்ப – அகம் 50/4
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 57/14
காடு தேர் வேட்டத்து விளிவு இடம் பெறாஅது – அகம் 58/3
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி அன்ன எம் – அகம் 60/7
பூ கண் புதல்வனை நோக்கி நெடும் தேர்
தாங்கு-மதி வலவ என்று இழிந்தனன் தாங்காது – அகம் 66/12,13
விண் பொரு நெடும் குடை இயல் தேர் மோரியர் – அகம் 69/10
திண் தேர் வலவ கடவு என கடைஇ – அகம் 74/11
இன மணி புரவி நெடும் தேர் கடைஇ – அகம் 80/10
உறு பெயல் வறந்த ஓடு தேர் நனம் தலை – அகம் 89/2
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் கோதை – அகம் 93/20
பரி உடை நல் தேர் பெரியன் விரி இணர் – அகம் 100/12
நன்னால்கு பூண்ட கடும் பரி நெடும் தேர்
வாங்கு சினை பொலிய ஏறி புதல – அகம் 104/6,7
நெடும் தேர் கொடிஞ்சி பற்றி – அகம் 110/24
புண் தேர் விளக்கின் தோன்றும் – அகம் 111/14
நல் தேர் வழுதி கொற்கை முன்துறை – அகம் 130/11
கடு மான் தேர் ஒலி கேட்பின் – அகம் 134/13
திண் தேர் செழியன் பொருப்பின் கவாஅன் – அகம் 137/14
தேர் மணி இசையின் சிள்வீடு ஆர்க்கும் – அகம் 145/2
கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடும் தேர்
ஒள் இழை மகளிர் சேரி பல் நாள் – அகம் 146/5,6
நெடும் தேர் ஞிமிலியொடு பொருது களம் பட்டு என – அகம் 148/8
இர வந்தன்றால் திண் தேர் கரவாது – அகம் 160/15
இன் களி நறவின் இயல் தேர் நன்னன் – அகம் 173/16
கால் இயல் நெடும் தேர் கைவண் செழியன் – அகம் 175/10
இரை தேர் வெண்_குருகு அஞ்சி அயலது – அகம் 176/9
வெண் தேர் ஓடும் கடம் காய் மருங்கில் – அகம் 179/2
கதழ் பரி திண் தேர் கடைஇ வந்து – அகம் 180/4
கல் பால் அருவியின் ஒலிக்கும் நல் தேர்
தார் மணி பல உடன் இயம்ப – அகம் 184/17,18
தேர் ஊர் தெருவில் ததும்பும் – அகம் 189/14
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் பூண்ட கடும் பரி – அகம் 194/17
கடும் தேர் திதியன் அழுந்தை கொடும் குழை – அகம் 196/11
நல் தேர் பூட்டலும் உரியீர் அற்றன்று – அகம் 200/11
செல்க பாக நின் நல் வினை நெடும் தேர்
வெண்ணெல் அரிநர் மடி வாய் தண்ணுமை – அகம் 204/9,10
இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு – அகம் 208/7
பொன் அணி நெடும் தேர் தென்னர் கோமான் – அகம் 209/3
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் செழியன் – அகம் 209/4
கைதை அம் படு சினை கடும் தேர் விலங்க – அகம் 210/12
கடும் பரி நன் மான் கொடிஞ்சி நெடும் தேர்
கைவல் பாகன் பையென இயக்க – அகம் 230/11,12
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் பண் அமை நெடும் தேர்
வல் விரைந்து ஊர்-மதி நல் வலம் பெறுந – அகம் 234/8,9
இழை அணி நெடும் தேர் களிறொடு என்றும் – அகம் 238/12
பேஎய்_வெண்_தேர் பெயல் செத்து ஓடி – அகம் 241/9
நெடும் தேர் ஊர்-மதி வலவ – அகம் 244/13
நெடும் தேர் களிற்றொடு சுரக்கும் கொடும் பூண் – அகம் 249/8
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி – அகம் 250/6
துனை கால் அன்ன புனை தேர் கோசர் – அகம் 251/7
புனை தேர் நேமி உருளிய குறைத்த – அகம் 251/13
இழை அணி நெடும் தேர் ஆழி உறுப்ப – அகம் 254/13
நல் தேர் குட்டுவன் கழுமலத்து அன்ன – அகம் 270/9
களி மலி கள்ளின் நல் தேர் அவியன் – அகம் 271/12
காடு தேர் மட பிணை அலற கலையின் – அகம் 285/5
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் செழியன் – அகம் 296/11
தூவல் கள்ளின் துனை தேர் எந்தை – அகம் 298/15
தேர் பூட்டு அயர ஏஎய் வார் கோல் – அகம் 300/6
இரை தேர் கொட்பின ஆகி பொழுது பட – அகம் 303/13
கடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி நின்ற – அகம் 310/1
இனம் தேர் உழவர் இன் குரல் இயம்ப – அகம் 314/4
வாய் செல வணக்கிய தா பரி நெடும் தேர்
ஈர்ம் புறவு இயம் வழி அறுப்ப தீம் தொடை – அகம் 314/10,11
தேர் தர வந்த தெரி இழை நெகிழ் தோள் – அகம் 316/8
நடுங்கு அயிர் போழ்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர்
வண்டல் பாவை சிதைய வந்து நீ – அகம் 320/11,12
ஒளிறு வேல் தானை கடும் தேர் திதியன் – அகம் 322/8
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண் – அகம் 326/4
கொடிஞ்சி நெடும் தேர் கடும் பரி தவிராது – அகம் 334/12
தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர் – அகம் 336/11
வீங்கு விசை பிணித்த விரை பரி நெடும் தேர்
நோன் கதிர் சுமந்த ஆழி ஆழ் மருங்கில் – அகம் 339/1,2
வலவன் வண் தேர் இயக்க நீயும் – அகம் 340/4
குறும் தொடி மடந்தை உவந்தனள் நெடும் தேர்
இழை அணி யானை பழையன்மாறன் – அகம் 346/18,19
தேன் தேர் சுவைய திரள் அரை மாஅத்து – அகம் 348/2
வடி மணி நெடும் தேர் பூண ஏவாது – அகம் 350/7
கடும் பரி புரவி நெடும் தேர் அஞ்சி – அகம் 352/12
செப்பலென்-மன்னால் யாய்க்கே நல் தேர்
கடும் பகட்டு யானை சோழர் மருகன் – அகம் 356/11,12
நெடும் தேர் அகல நீக்கி பையென – அகம் 360/13
வீ தேர் பறவை விழையும் – அகம் 371/13
தேர் சேண் நீக்கி தமியன் வந்து நும் – அகம் 380/1
புரிந்த காதலொடு பெரும் தேர் யானும் – அகம் 384/2
கைவல் யானை கடும் தேர் சோழர் – அகம் 385/3
அறல் அவிர்ந்து அன்ன தேர் நசைஇ ஓடி – அகம் 395/9
தொடுத்தேன் மகிழ்ந செல்லல் கொடி தேர்
பொலம் பூண் நன்னன் புனனாடு கடிந்து என – அகம் 396/1,2
புனல் பாய்ந்து அன்ன வாம் மான் திண் தேர்
கணை கழிந்து அன்ன நோன் கால் வண் பரி – அகம் 400/13,14
பொலம் தேர் மிசை பொலிவு தோன்றி – புறம் 4/14
இல்ல ஆகுபவால் இயல் தேர் வளவ – புறம் 7/10
பூ நுதல் யானையோடு புனை தேர் பண்ணவும் – புறம் 12/2
ஆவம் சேர்ந்த புறத்தை தேர் மிசை – புறம் 14/8
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண் – புறம் 15/1
தேர் வழங்கினை நின் தெவ்வர் தேஎத்து – புறம் 15/6
கொற்ற நீள் குடை கொடி தேர் செழிய – புறம் 24/23
வேட்கோ சிறாஅர் தேர் கால் வைத்த – புறம் 32/8
மாண் வினை நெடும் தேர் வானவன் தொலைய – புறம் 39/16
தேர் வண் கிள்ளி தம்பி வார் கோல் – புறம் 43/10
குடி பொருள் அன்று நும் செய்தி கொடி தேர்
நும் ஓர் அன்ன வேந்தர்க்கு – புறம் 45/7,8
இன்னா வெம் போர் இயல் தேர் வழுதி – புறம் 52/6
எஃகு விளங்கு தட கை இயல் தேர் சென்னி – புறம் 61/13
தேர் தர வந்த சான்றோர் எல்லாம் – புறம் 63/5
தணி பறை அறையும் அணி கொள் தேர் வழி – புறம் 68/14
தேர் வீசு இருக்கை ஆர நோக்கி – புறம் 69/18
நெடும் தேர் கொடிஞ்சி பொலிய நின்றோன் – புறம் 77/5
எண் தேர் செய்யும் தச்சன் – புறம் 87/3
இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி – புறம் 101/4
தேர் வீசு இருக்கை நெடியோன் குன்றே – புறம் 114/6
தேர் வண் பாரி தண் பறம்பு நாடே – புறம் 118/5
யார்க்கும் எளிதே தேர் ஈதல்லே – புறம் 123/2
மகிழாது ஈத்த இழை அணி நெடும் தேர்
பயன் கெழு முள்ளூர் மீமிசை – புறம் 123/4,5
தேர் வேள் ஆயை காணிய சென்மே – புறம் 133/7
கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ – புறம் 141/3
இன மணி நெடும் தேர் ஏறி – புறம் 145/9
வண் பரி நெடும் தேர் பூண்க நின் மாவே – புறம் 146/11
முயங்கல் ஆன்றிசின் யானே பொலம் தேர்
நன்னன் மருகன் அன்றியும் நீயும் – புறம் 151/7,8
இவண் விளங்கு சிறப்பின் இயல் தேர் குமண – புறம் 158/26
விண் பொரு நெடும் குடை கொடி தேர் மோரியர் – புறம் 175/6
திண் தேர் அண்ணல் நின் பாராட்டி – புறம் 198/6
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கொள்க என கொடுத்த – புறம் 200/11
இகழ்ந்ததன் பயனே இயல் தேர் அண்ணல் – புறம் 202/13
இன்னாது அம்ம இயல் தேர் அண்ணல் – புறம் 203/6
தேர் வண் கிள்ளி போகிய – புறம் 220/6
திண் தேர் வளவன் கொண்ட கூற்றே – புறம் 226/6
நெடும் தெருவில் தேர் வழங்கினன் – புறம் 239/14
திண் தேர் இரவலர்க்கு ஈத்த தண் தார் – புறம் 241/1
இன களிற்று யானை இயல் தேர் குருசில் – புறம் 290/2
களிறொடு நெடும் தேர் வேண்டினும் கடவ – புறம் 313/4
பாணி நெடும் தேர் வல்லரோடு ஊரா – புறம் 333/16
தேர் ஓட துகள் கெழுமின தெருவு – புறம் 345/2
நா இடை பல் தேர் கோல சிவந்த – புறம் 347/2
நிழல்-தொறும் நெடும் தேர் நிற்ப வயின்-தொறும் – புறம் 348/8
இழை கிளர் நெடும் தேர் இரவலர்க்கு அருகாது – புறம் 359/15
கொற்ற வெண்குடை கொடி தேர் வேந்திர் – புறம் 367/14
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் முகக்குவம் எனினே – புறம் 368/4
ஈர செறு வயின் தேர் ஏர் ஆக – புறம் 369/10
தேர் மா அழி துளி தலைஇ நாம் உற – புறம் 373/3
மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா – புறம் 374/10
கொடி மிசை நல் தேர் குழுவினர் – புறம் 377/26
வென்ற தேர் பிறர் வேத்தவையானே – புறம் 382/22
கான் கெழு நாடன் கடும் தேர் அவியன் என – புறம் 383/21
பாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தை – புறம் 394/8
கடும் தேர் அள்ளற்கு அசாவா நோன் சுவல் – புறம் 399/27
பொன் அணி தேர் ஒலி புரவி தார் ஒலி – கம்.பால:3 64/2
வன் திறல் சேர் அமைச்சர் தொழ மா மணி தேர் ஏறுதலும் வானோர் வாழ்த்தி – கம்.பால:5 54/3
அதிர்கின்ற பொலம் தேர் நின்று அரசர்_பிரான் இழிந்துழி சென்று அடியில் வீழ – கம்.பால:5 57/2
வான் செய்த சுடர் வேலோய் அடைந்தது என மனம் மகிழா மணி தேர் ஏற்றி – கம்.பால:5 58/2
தேன் செய்த தார் மௌலி தேர் வேந்தை செழு நகரில் கொணர்ந்தான் தெவ்வர் – கம்.பால:5 58/3
செவ்வி நறும் சாந்து அளித்து தேர் வேந்தன் தனை நோக்கி இவண் நீ சேர்ந்த – கம்.பால:5 60/1
செவ்வி முடியோய் எனலும் தேர் ஏறி சேனையொடும் அயோத்தி சேர்ந்தான் – கம்.பால:5 60/4
அ வரம் தந்தனம் இனி தேர் கொணர்தி என அரும் தவத்தோன் அறைதலோடும் – கம்.பால:5 63/1
கவ்வை ஒழிந்து உயர்ந்தனன் என்று அதிர் குரல் தேர் கொணர்ந்து இதனில் கலை வலாள – கம்.பால:5 63/3
வேந்தர்கட்கு அரசொடு வெறுக்கை தேர் பரி – கம்.பால:5 93/1
சிந்தையுள் மகிழ்ச்சியால் வாழ்த்தி தேர் மிசை – கம்.பால:5 96/3
கானகத்து இயங்கிய கழுதின் தேர் குலம் – கம்.பால:7 13/1
ஏய்ந்த அ கனலிடை எழுந்த கானல் தேர்
காய்ந்த அ கடு வனம் காக்கும் வேனிலின் – கம்.பால:7 14/1,2
வண்ண மேகலை தேர் ஒன்று வாள் நெடும் – கம்.பால:11 7/1
எல் ஆழி தேர் இரவி இளம் கரத்தால் அடி வருடி அனந்தல் தீர்ப்ப – கம்.பால:11 17/2
தேர் முக அல்குலாள் செவ்வி கேள் எனா – கம்.பால:13 15/4
சென்றும் இலர் போய் ஒளித்த தேர் வேந்தர் திரிந்தும் இலார் – கம்.பால:13 24/2
ஏறு தேர் என கைகள் இழிச்சுவார் – கம்.பால:14 43/4
சித்திர தடம் தேர் மைந்தர் மங்கையர் – கம்.பால:14 50/1
பொரு களிறு இவுளி பொன் தேர் பொலம் கழல் குமரர் முந்நீர் – கம்.பால:14 71/1
கால் வானக தேர் உடை வெய்யவன் காய் கடும் கண் – கம்.பால:16 40/1
முறை எலாம் முடித்த மன்னர்_மன்னனும் மூரி தேர் மேல் – கம்.பால:17 2/1
திண் தேர் அரசன் ஒருவன் குல தேவிமார் தம் – கம்.பால:17 21/1
அலகு இல் மா களிறு தேர் புரவி ஆள் என விராய் – கம்.பால:20 6/3
தேர் முழங்கு அரவம் வெண் திரை முழங்கு அரவமே – கம்.பால:20 9/3
எய்த அ திரு நெடும் தேர் இழிந்து இனிய தன் – கம்.பால:20 17/1
எண் கடந்து அலகு இலாது இன்று ஏகுறும் இவன் தேர் என்று – கம்.பால:21 7/1
செய் தவன் தனி தேர் மிசை சேறல் விட்டு – கம்.பால:21 22/2
செம் சுடர் இருள் கீறி தினகரன் ஒரு தேர் மேல் – கம்.பால:23 21/3
தேர் மிசை வருவாரும் சிவிகையில் வருவாரும் – கம்.பால:23 35/1
பரந்த தேர் களிறு பாய் புரவி பண்ணையில் – கம்.பால:23 42/1
செல்வர்கள் வழுத்து உற தேர் வந்து ஏறினான் – கம்.பால:23 69/4
ஒப்பு ஓத அரு தேர் மீதினில் இனிது ஏறினன் உரவோன் – கம்.பால:24 2/4
சிங்கம் என உயர் தேர் வரு குமரன் எதிர் சென்றான் – கம்.பால:24 16/3
உளை விரி புரவி தேர் உதயசித்து எனும் – கம்.பால:24 49/1
அஞ்சு தேர் வெல்லும் ஈது அருமை ஆவதோ – கம்.அயோ:1 18/4
கொண்டல் போல் அவன் கொடி நெடும் தேர் மிசை கொண்டான் – கம்.அயோ:1 50/4
நறை அலங்கல் வண்டு ஆர்த்திட தேர் மிசை நடந்தான் – கம்.அயோ:1 51/4
தூய தம்பியும் தானும் அ சுமந்திரன் தேர் மேல் – கம்.அயோ:1 57/3
சுமந்திரன் தடம் தேர் மிசை சுந்தர திரள் தோள் – கம்.அயோ:1 71/3
பொரு_இல் தேர் மிசை அந்தணர் குழாத்தொடும் போக – கம்.அயோ:1 73/2
ஆடல் மான் தேர் குழாம் அவனி காணிய – கம்.அயோ:2 41/1
ஆழி பொன் தேர் மன்னவன் இவ்வாறு அயர்வு எய்தி – கம்.அயோ:3 46/1
முழவு ஒலித்தன தேர் ஒலித்தன முத்து ஒலித்தன மல்கு பேர் – கம்.அயோ:3 62/2
தேர் மிசை நம் வாயில் கடிது ஏகுதல் செய்வானோ – கம்.அயோ:3 100/2
தூண்டு புரவி பொரு_இல் சுந்தர மணி தேர்
நீண்ட கொடி மாட நிரை வீதி நிறைய போய் – கம்.அயோ:3 103/2,3
பொன் தேர் அரசே தமியேன் புகழே உயிரே உன்னை – கம்.அயோ:4 60/3
தேறாது அறிவு அழிந்தார் எங்கு உலப்பார் தேர் ஓட – கம்.அயோ:4 100/1
தேர் ஒலி நீத்தன தெருவும் தெண் திரை – கம்.அயோ:4 202/3
பொன்னும் தானும் ஒர் தேர் மிசை போயினான் – கம்.அயோ:4 232/4
செவ்விய குரிசில் கூற தேர் வலான் செப்புவான் அ – கம்.அயோ:5 19/1
தாள்_முதல் வணங்கிய தனி திண் தேர் வலான் – கம்.அயோ:5 38/2
தேர் வலான் அ உரை கேட்டு தீங்கு உறின் – கம்.அயோ:5 40/1
கூட்டினன் தேர் பொறி கூட்டி கோள் முறை – கம்.அயோ:5 46/1
தேர் கொண்டு வள்ளல் வந்தான் என்று தம் சிந்தை உந்த – கம்.அயோ:6 9/1
நீர் கொண்ட நெடும் தேர் பாகன் நிலை கண்டே திருவின் தீர்ந்தார் – கம்.அயோ:6 9/4
நாயகன் பின்னும் தன் தேர் பாகனை நோக்கி நம்பி – கம்.அயோ:6 12/1
சேயனோ அணியனோ என்று உரைத்தலும் தேர் வலானும் – கம்.அயோ:6 12/2
சோதி மணி தேர் சுமந்திரன் சென்று அரசன் தன்மை சொல வந்த – கம்.அயோ:6 26/3
தூ நீர் ஒளி வாள் புடை இலங்க சுடர் தேர் ஏறி தோன்றினான் – கம்.அயோ:6 30/2
ஆறு செல்ல செல்ல தேர் ஆழி கண்டார் அயல்-பால – கம்.அயோ:6 35/1
பாந்தள் தேர் இவை பழிபட பரந்த பேர் அல்குல் – கம்.அயோ:10 31/1
யானை சுற்றின தேர் இரைத்து ஈண்டின – கம்.அயோ:11 8/1
பொன் தடம் தேர் வலான் புலமை உள்ளத்தான் – கம்.அயோ:12 3/2
பண்ணின புரவி தேர் பகடு பண்டியும் – கம்.அயோ:12 26/1
தெரிவையர் அல்குல் தார் ஒலி இல் தேர் என – கம்.அயோ:12 40/2
நல் நெடும் தேர் மிசை நடத்தல் மேயினான் – கம்.அயோ:12 52/4
முன்பனில் வந்து மொழிந்தனன் மூரிய தேர் வல்லான் – கம்.அயோ:13 24/4
குரிசிலது ஏவலால் அ குரகத தேர் வலானும் – கம்.அயோ:13 48/1
ஆள் அற அலங்கு தேர் அழிய ஆடவர் – கம்.அயோ:14 35/1
தேர் பெரும் தானையால் பரதன் சீறிய – கம்.அயோ:14 48/3
படையொடு ஆடவர்கள் பாய் புரவி மால் கயிறு தேர்
நடைய வாள் அரிகள் கோள் உழுவை நண்ணிய எலாம் – கம்.ஆரண்:1 9/1,2
கன்னி எழில் கொண்டது கலை தட மணி தேர்
மின் இழிவ தன்மை இது விண் இழிவது என்ன – கம்.ஆரண்:6 25/3,4
வருக தேர் எனும் மாத்திரை மாடுளோர் – கம்.ஆரண்:7 10/1
அழை என் தேர் எனக்கு ஆங்கு வெம் போர் படை – கம்.ஆரண்:7 23/1
உருள் திரண்டு எழும் தேர் ஒலியுள் புக – கம்.ஆரண்:7 28/2
தேர்_இனம் துவன்றின சிறு கண் செம் முக – கம்.ஆரண்:7 33/1
கண்டனன் கனக தேர் மேல் கதிரவன் கலங்கி நீங்க – கம்.ஆரண்:7 66/1
அடி துணிந்தன கட களிறு அச்சோடு நெடும் தேர்
கொடி துணிந்தன குரகதம் துணிந்தன குல மா – கம்.ஆரண்:7 77/2,3
தேர் பூண்டன விலங்கு யாவையும் சிலை பூண்டு எழு கொலையால் – கம்.ஆரண்:7 98/1
அழிந்தன தேர் அவர் அவனி கீண்டு உக – கம்.ஆரண்:7 105/1
ஆங்கு அவன் அணிக்கு எதிர் அணிகள் ஆக தேர்
தாங்கினன் இராமனும் சரத்தின் தானையால் – கம்.ஆரண்:7 114/3,4
படியொடு படிந்தன பருத்த தேர் பணை – கம்.ஆரண்:7 116/2
ஆழ்ந்த தேர் அம்பரத்து ஓட்டி ஆர்க்கின்றான் – கம்.ஆரண்:7 126/4
பூ இயல் வாளியால் பொலம் கொள் தேர் அழித்து – கம்.ஆரண்:7 128/3
தேர் அழிந்து அ வழி திரிசிரா எனும் – கம்.ஆரண்:7 130/1
காடு அறுப்புண்ட கால் இயல் தேர் கதிர் சாலி – கம்.ஆரண்:8 9/3
களிறு தேர் பரி கடுத்தவர் முடி தலை கவந்தம் – கம்.ஆரண்:8 15/1
குளிறு தேர் கடிது ஓட்டினன் தூடணன் கொதித்தான் – கம்.ஆரண்:8 15/4
இறங்கும் ஏறும் அ தேர் பட்டது யாது என இசைப்பாம் – கம்.ஆரண்:8 16/4
சென்ற தேரையும் சிலை உடை மலை என தேர் மேல் – கம்.ஆரண்:8 18/1
நொய்தின் அங்கு அவன் நொறில் பரி தேர் பட நூறி – கம்.ஆரண்:8 20/3
சிந்துரம் வய புரவி தேர் திசை பரப்பி – கம்.ஆரண்:9 2/2
கடம் கலுழ் தடம் களிறு தேர் பரி கடாவி – கம்.ஆரண்:9 3/3
துடித்தன கட கரி துடித்தன பரி தேர்
துடித்தன முடி தலை துடித்தன தொடி தோள் – கம்.ஆரண்:9 4/1,2
ஆற்றினான் அவன் ஆழி அம் தேர் சரம் – கம்.ஆரண்:9 19/3
எந்திர தடம் தேர் இழந்தான் இழந்து – கம்.ஆரண்:9 20/1
தேர் அவள் அல்குல் கொங்கை செம்பொன் செய் குலிக செப்பு – கம்.ஆரண்:10 68/2
தேர் தந்த அல்குல் சீதை தேவர்-தம் உலகின் இம்பர் – கம்.ஆரண்:10 78/1
கூவினர் கூவலோடும் குறுகினர் கொடி திண் தேர் மேல் – கம்.ஆரண்:10 169/2
கொண்டான் உயர் தேர் மிசை கோல் வளையாள் – கம்.ஆரண்:12 73/1
விடு தேர் என வெம் கனல் வெந்து அழியும் – கம்.ஆரண்:12 74/1
உத்தமன் தேவியை உலகொடு ஓங்கு தேர்
வைத்தனை ஏகுவது எங்கு வானினோடு – கம்.ஆரண்:13 5/1,2
எந்திர தேர் செலவு ஒழிக்கும் எண்ணினான் – கம்.ஆரண்:13 6/2
மாகம் மறையும்படி நீண்ட வயங்கு மான் தேர்
பாகம் தலையை பறித்து படர் கற்பினாள்-பால் – கம்.ஆரண்:13 34/2,3
மண் மேல் விழுந்தான் விழலோடும் வயங்கு மான் தேர்
கண் மேல் ஒளியும் தொடரா-வகை தான் கடாவி – கம்.ஆரண்:13 36/1,2
விழுந்தான் அவன் தேர் மிசை விண்ணவர் பண்ணை ஆர்ப்ப – கம்.ஆரண்:13 37/4
எய்ந்து ஆர் கதி தேர் பரி எட்டினொடு எட்டும் எஞ்சி – கம்.ஆரண்:13 38/2
திண் தேர் அழித்து ஆங்கு அவன் திண் புறம் சேர்ந்த தூணி – கம்.ஆரண்:13 39/1
பூமி மேல் அவன் தேர் சென்ற நெடு நெறி போனார் – கம்.ஆரண்:13 77/4
மண்ணின் மேல் அவன் தேர் சென்ற சுவடு எலாம் மாய்ந்து – கம்.ஆரண்:13 78/1
தெற்கு நோக்கியது எனும் பொருள் தெரிந்தது அ திண் தேர்
மற்கு நோக்கிய திரள் புயத்து அண்ணலே வானம் – கம்.ஆரண்:13 79/1,2
மேக்கு உயர் கொடு முடி இழந்த மேரு தேர்
ஆக்கையின் இருந்தவன் தன்னை அ வழி – கம்.ஆரண்:15 19/2,3
மிடல் அருக்கர் தேர் மீது செல்வதும் – கம்.கிட்:3 45/2
புக்கு நீங்கலின் தளர்வு_இல் இரவி தேர் புரவி – கம்.கிட்:4 5/4
ஆர்க்கும் நூபுரங்கள் பேரி அல்குல் ஆம் தடம் தேர் சுற்ற – கம்.கிட்:11 46/1
மயில் இயல் கொடி தேர் அல்குல் மணி நகை திணி வேய் மென் தோள் – கம்.கிட்:11 76/2
திருவினையும் இடு பதம் தேர் சிறுமையையும் முறை ஒப்ப தெளிந்து நோக்கி – கம்.கிட்:13 27/2
தேர் அனைய அல்குல் செறி திண் கதலி செப்பும் – கம்.கிட்:14 45/1
தேர் உடை நெடுந்தகையும் மேலை மலை சென்றான் – கம்.கிட்:14 71/4
தெருவின் ஆர்ப்புறும் பல்_இயம் தேர் மயில் – கம்.கிட்:15 42/1
ஆய் கதிர் கடவுள் தேர் ஊர் அருணனுக்கு அமைந்த மைந்தர் – கம்.கிட்:16 53/4
தேர் முன் நடந்தே ஆரிய நூலும் தெரிவுற்றீர் – கம்.கிட்:17 14/4
பார் நிழல் பரப்பும் பொன் தேர் வெயில் கதிர் பரிதி மைந்தன் – கம்.கிட்:17 27/1
தேர் மேல் குதிகொண்டவன் இ திறன் சிந்தை-செய்தான் – கம்.சுந்:1 52/3
ஆழி அண்டத்தின் அருக்கன்-தன் அலங்கு தேர் புரவி – கம்.சுந்:2 12/3
குரகத தடம் தேர்_இனம்-அவை பயில் கொட்டில் – கம்.சுந்:2 14/2
மின் இடை செ வாய் குவி முலை பணை தோள் வீங்கு தேர் அல்குலார் தாங்கி – கம்.சுந்:3 85/3
எள் அரிய தேர் தரு சுமந்திரன் இசைப்பாய் – கம்.சுந்:4 62/1
சொரி முத்த மாலை சூழும் துகில் கொடி தடம் தேர் சுற்ற – கம்.சுந்:8 4/4
பல்_இயம் துவைப்ப நல் மா பணிலங்கள் முரல பொன் தேர்
சில்லிகள் இடிப்ப வாசி சிரித்திட செறி பொன் தாரும் – கம்.சுந்:8 8/1,2
ஆயிரம் ஐந்தொடு ஐந்து ஆம் ஆழி அம் தடம் தேர் அ தேர்க்கு – கம்.சுந்:8 10/1
தீயவன் தடம் தேர் சுற்றி தெற்றென சென்ற சேனை – கம்.சுந்:8 10/4
கல் மறைத்து ஒளிரும் செம் பொன் கவசத்தர் கடும் தேர் ஆட்கள் – கம்.சுந்:8 11/4
தேர் கெழு மறவர் யானை சேவகர் சிரத்தில் செல்லும் – கம்.சுந்:8 13/3
தூண்டினன் தானும் திண் தேர் தோரணத்து இருந்த தோன்றல் – கம்.சுந்:8 20/3
முறிந்தன தெறும் கரி முடிந்தன தடம் தேர்
மறிந்தன பரி நிரை வல கையின் மலைந்தான் – கம்.சுந்:8 25/3,4
நெரிந்தன கடும் பரி நெரிந்தன நெடும் தேர் – கம்.சுந்:8 27/4
மன்றல் அம் தார் அணி மார்பினும் மணி தேர்
ஒன்றின்-நின்று ஒன்றினும் உயர் மத மழை தாழ் – கம்.சுந்:8 34/2,3
மிக்கன தேர் பரி குடை கொடி விரவி – கம்.சுந்:8 39/2
சுற்றும் நெடும் தேர் ஓட்டி தொடர்ந்தான் தொடரும் துறை காணான் – கம்.சுந்:8 46/3
அலகு_இல் தேர் பரி யானையோடு அடைந்த போர் அரக்கர் – கம்.சுந்:9 5/3
புரவி இட்ட தேர் பூட்டின பருமித்த பூட்கை – கம்.சுந்:9 8/4
ஆழி தேர் தொகை ஐம்பதினாயிரம் அஃதே – கம்.சுந்:9 11/1
தேர் பட புடைக்கும் அ தேரின் சில்லியால் – கம்.சுந்:9 33/2
இரண்டு தேர் இரண்டு கைத்தலத்தும் ஏந்தி வேறு – கம்.சுந்:9 34/1
ஆயிரம் தேர் பட அரைக்குமால் அழித்து – கம்.சுந்:9 35/2
தேர் துணை ஆழி அழுந்தினர் சென்றார் – கம்.சுந்:9 47/2
பொய்து அகடு ஒன்று பொருந்தி நெடும் தேர்
செய்த கடும் பொறி ஒன்று சிதைத்தான் – கம்.சுந்:9 48/3,4
உற்று உறு தேர் சிதையா-முன் உயர்ந்தான் – கம்.சுந்:9 49/1
ஏய்ந்து எழு தேர் இமிழ் விண்ணினை எல்லாம் – கம்.சுந்:9 54/1
முரண் தரு தேர் அவை ஆண்டு ஒருமூன்றினில் – கம்.சுந்:9 57/3
நூறொடு நூறு பூண்ட நொறில் வய புரவி நோன் தேர்
கூறினர் அரக்கர் ஆசி குமுறின முரச கொண்மூ – கம்.சுந்:10 7/2,3
திரிவன மீன்கள் எண்ணில் எண்ணலாம் செம் பொன் திண் தேர்
உரு உறு மணலை எண்ணில் எண்ணலாம் உரவு தானை – கம்.சுந்:10 8/2,3
ஓங்கு இரும் தடம் தேர் பூண்ட உளை வய புரவி ஒல்கி – கம்.சுந்:10 16/1
பிள்ளப்பட்டன நுதல் ஓடை கரி பிறழ் பொன் தேர் பரி பிழையாமல் – கம்.சுந்:10 28/1
கைதானே பொரு படை ஆக தொடர் கால் ஆர் தேர் அதன் மேல் ஆனான் – கம்.சுந்:10 33/4
தேரில் சென்று எதிர் கோல் கொள்வான் உயிர் தின்றான் அ பொரு செறி திண் தேர்
பாரில் சென்றது பரி பட்டன அவன் வரி வில் சிந்திய பகழி கோல் – கம்.சுந்:10 34/1,2
ஆறு_இருநூறு பேய் பூண்ட ஆழி தேர்
கூறின கூறின சொற்கள் கோத்தலால் – கம்.சுந்:11 3/2,3
ஆறு இரண்டு அஞ்சு_நூற்றின் இரட்டி தேர் தொகையும் அஃதே – கம்.சுந்:11 6/4
தேர் உக கையின் வீர சிலை உக வயிர செம் கண் – கம்.சுந்:11 20/3
ஈண்டு இவை நிகழ்வுழி இரவி தேர் என – கம்.சுந்:11 23/1
முடிந்த தேர் குலம் முறிந்தன தேர் குலம் முரண் இற்று – கம்.சுந்:11 29/1
முடிந்த தேர் குலம் முறிந்தன தேர் குலம் முரண் இற்று – கம்.சுந்:11 29/1
இடிந்த தேர் குலம் இற்றன தேர் குலம் அச்சு இற்று – கம்.சுந்:11 29/2
இடிந்த தேர் குலம் இற்றன தேர் குலம் அச்சு இற்று – கம்.சுந்:11 29/2
ஒடிந்த தேர் குலம் உக்கன தேர் குலம் நெக்கு – கம்.சுந்:11 29/3
ஒடிந்த தேர் குலம் உக்கன தேர் குலம் நெக்கு – கம்.சுந்:11 29/3
படிந்த தேர் குலம் பறிந்தன தேர் குலம் படியில் – கம்.சுந்:11 29/4
படிந்த தேர் குலம் பறிந்தன தேர் குலம் படியில் – கம்.சுந்:11 29/4
மீண்டு போய் விழ வீசி ஆங்கு அவன் மிடல் தடம் தேர்
பூண்ட பேயொடு சாரதி தரைப்பட புடைத்தான் – கம்.சுந்:11 42/3,4
ஊழி காற்று அன்ன ஒரு பரி தேர் அவண் உதவ – கம்.சுந்:11 43/1
பாழி தோளவன் அ தடம் தேர் மிசை பாய்ந்தான் – கம்.சுந்:11 43/2
கொற்ற மாருதி மற்றவன் தேர் மிசை குதித்து – கம்.சுந்:11 44/2
செழும் திண் மா மணி தேர் குலம் யாவையும் சிதைய – கம்.சுந்:11 52/3
ஏறு தேர் இலன் எதிர் நிற்கும் உரன் இலன் எரியின் – கம்.சுந்:11 53/1
கொடி உடை தேர் பரி கொண்டு வீசலின் – கம்.சுந்:12 7/2
சில்லியோடும் திரண்டன தேர் எலாம் – கம்.சுந்:13 13/4
யானை இலர் தேர் புரவி யாதும் இலர் ஏவும் – கம்.யுத்1:2 63/1
தேர் பதினாயிரம் பதுமம் செம் முக – கம்.யுத்1:5 30/1
ஆய தேர் படை ஐ_இரு கோடி கொண்டு அமைந்தான் – கம்.யுத்1:5 36/2
தேர் உலாவு கதிரும் திருந்து தன் – கம்.யுத்1:9 60/2
கட கரி புரவி ஆள் தேர் கமலத்தோன் உலகுக்கு இப்பால் – கம்.யுத்1:13 22/1
மாடு அலம்பின மா மணி தேர் மணி – கம்.யுத்2:15 17/3
தேர் முகத்தினில் சேவகர் மேல் செறுத்து – கம்.யுத்2:15 44/2
தேர் அழிந்து சிலையும் அழிந்து உக – கம்.யுத்2:15 65/1
தேர் இழந்து சிலையும் இழந்திட – கம்.யுத்2:15 73/1
திண் திறல் நெடும் தேர் தெரிந்து ஏறினான் – கம்.யுத்2:15 94/4
கால் நெடும் தேர் உயர் கதலியும் கரத்து – கம்.யுத்2:15 104/1
சேயிரு மணி நெடும் சேம தேர் தெரிந்து – கம்.யுத்2:15 105/3
துமிந்தன தலை குடர் சொரிந்த தேர் குலம் – கம்.யுத்2:15 120/1
தேர் எலாம் துமிந்த மாவின் திறம் எலாம் துமிந்த செம் கண் – கம்.யுத்2:15 150/1
புரவி மேல் பூட்கை வீழ்ந்த பூட்கை மேல் பொலன் தேர் வீழ்ந்த – கம்.யுத்2:15 151/2
குன்று அன யானை மான குரகதம் கொடி தேர் கோப – கம்.யுத்2:15 154/1
காற்று உறழ் கலின மான் தேர் கடிதினின் கடாவி கண்ணுற்று – கம்.யுத்2:15 156/1
கை போதகம் என முந்து அவன் கடும் தேர் எதிர் நடந்தான் – கம்.யுத்2:15 160/3
கொன்றாய் உயர் தேர் மேல் நிமிர் கொடு வெம் சிலை கோலி – கம்.யுத்2:15 168/2
இற்ற கொய் உளை புரவிய தேர் குலம் எல்லாம் – கம்.யுத்2:15 233/2
தேர் இழந்து வெம் சிலைகளும் இழந்து செம் தறுகண் – கம்.யுத்2:15 234/1
காற்றினும் கடிது ஆவன கதிர் மணி நெடும் தேர்
ஆற்று கொய் உளை புரவியின் சிரங்களும் அறுத்தான் – கம்.யுத்2:15 241/3,4
மாற்று தேர் அவண் வந்தன வந்தன வாரா – கம்.யுத்2:15 243/1
இடை பேரா இளையானை இணை ஆழி மணி நெடும் தேர்
படை பேரா வரும்-போதும் பதையாத உடம்பானை – கம்.யுத்2:16 50/1,2
தருக என் தேர் படை சாற்று என் கூற்றையும் – கம்.யுத்2:16 88/1
தேர் கொடி யானையின் பதாகை சேண் உறு – கம்.யுத்2:16 96/1
தேர் செல கரி செல நெருக்கி செம் முக – கம்.யுத்2:16 98/1
கார் செல தேர் செல புரவி கால் செல – கம்.யுத்2:16 98/2
ஏய் இரும் சுடர் மணி தேர் ஒன்று ஏறினான் – கம்.யுத்2:16 99/4
ஓடின புரவி வேழம் ஓடின உருளை திண் தேர்
ஓடின மலைகள் ஓட ஓடின உதிர பேர் ஆறு – கம்.யுத்2:16 168/1,2
புயங்களே படைகள் ஆக தேர் எதிர் ஓடி புக்கான் – கம்.யுத்2:16 180/2
தரம் குடைந்தன அணி நெடும் தேர் குலம் குடைந்த – கம்.யுத்2:16 217/3
வட பெரும் கிரி பொருவு தேர் ஓட்டினன் வந்தான் – கம்.யுத்2:16 224/4
தொளை கொள் வான் நுக சுடர் நெடும் தேர் மிசை தோன்றி – கம்.யுத்2:16 225/1
துறை தலம்-தொறும் தலம்-தொறும் நின்று தேர் சுமக்கும் – கம்.யுத்2:16 237/2
தேர் அழிந்தது செம் கதிர் செல்வனை சூழ்ந்த – கம்.யுத்2:16 238/1
சூழி வெம் கட கரி புரவி தூண்டு தேர்
ஆழி வெம் பெரும் படை மிடைந்த ஆர்கலி – கம்.யுத்2:16 310/1,2
எந்திர தேர் கரி பரி ஆள் ஈர்த்து ஓட பார்த்திருந்த – கம்.யுத்2:16 348/2
கா ஆர் கரி தேர் பரி காவலின் என்று – கம்.யுத்2:18 15/3
செம்பொன் பொலி தேர் அயல் செல்குவரால் – கம்.யுத்2:18 16/3
தேர் ஏறுதி தந்தனென் வெம் திறலோய் – கம்.யுத்2:18 17/4
ஆம் அத்தனை மா உடை அத்தனை தேர்
சேமத்தன பின் புடை செல்ல அடும் – கம்.யுத்2:18 18/1,2
தேர் சென்றன செம் கதிரோனொடு சேர் – கம்.யுத்2:18 25/1
தேர் சுற்றிடவே கொடு சென்று முரண் – கம்.யுத்2:18 26/3
செம்பொன்னின் அமைந்து சமைந்தன தேர்
உம்பர் நெடு வானினும் ஒப்பு உறழா – கம்.யுத்2:18 42/1,2
ஆனை கடல் தேர் பரி ஆள் மிடையும் – கம்.யுத்2:18 86/3
கல் இடை அறுத்து மா கடிந்து தேர் அழீஇ – கம்.யுத்2:18 104/3
கண் அகன் தேர் குலம் மறிந்த காட்சிய – கம்.யுத்2:18 108/2
எரிந்தார் நெடும் தடம் தேர் இழிந்து எல்லாரும் முன் செல்ல – கம்.யுத்2:18 163/3
தூணி பொன் புறத்தான் திண் தேர் இளவல்-மேல் தூண்ட சொன்னான் – கம்.யுத்2:18 178/4
தேர் ஒலி கடலை சீற சிலை ஒலி மழையை சீற – கம்.யுத்2:18 179/1
ஆயிரம் புரவி பூண்ட அதிர் குரல் அசனி திண் தேர்
போயின திசைகள் எங்கும் கறங்கு என சாரி போமால் – கம்.யுத்2:18 182/1,2
முழங்கின முரசம் வேழம் முழங்கின மூரி திண் தேர்
முழங்கின முகர பாய்_மா முழங்கின முழு வெண் சங்கம் – கம்.யுத்2:18 184/1,2
பரி பட கண்ட கூற்றும் பயம் பட பைம் பொன் திண் தேர்
எரிபட பொருத பூமி இடம் பட எதிர்ந்த எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 185/2,3
மாற்று ஒரு தடம் தேர் ஏறி மாறு ஒரு சிலையும் வாங்கி – கம்.யுத்2:18 200/1
ஓட்டா நெடும் தேர் கடிது ஓட்டி இமைப்பின் உற்றான் – கம்.யுத்2:19 3/3
தேறாதது மற்று அவன் ஏறிய தெய்வ மா தேர் – கம்.யுத்2:19 19/4
அ தேரினை ஏறியது ஒப்பன ஆயிரம் தேர்
ஒத்து ஏய்வன சேமமதாய் வர உள்ளம் வெம் போர் – கம்.யுத்2:19 23/1,2
மாபக்கனும் அ நெடும் தேர் மணி ஆழி காக்க – கம்.யுத்2:19 25/2
தேர் ஆயிரம் ஆயிர கோடி தன் மாடு செல்ல – கம்.யுத்2:19 26/1
சின வென்றி மதமா என்றும் தேர் என்றும் தெரிந்தது இல்லை – கம்.யுத்2:19 50/3
பொங்கு தேர் புரவி யானை பொரு கழல் நிருதர் என்னும் – கம்.யுத்2:19 51/1
வாம் பரி மதமா மான் தேர் வாள் எயிற்று அரக்கர் மான – கம்.யுத்2:19 57/1
சிங்க_ஏறு கடல்-போல் முழங்கி நிமிர் தேர் கடாய் நெடிது செல்க எனா – கம்.யுத்2:19 62/1
பொன் உறு தடம் தேர் பூண்ட மடங்கல் மா புரண்ட போதும் – கம்.யுத்2:19 119/1
ஏய தேர் இமைப்பின்னிடை ஏறினான் – கம்.யுத்2:19 128/2
நூறு தேர் ஒரு நாழிகை நூறினான் – கம்.யுத்2:19 129/4
வாளி ஆர்த்தன தேர் இவர் மண்தலம் – கம்.யுத்2:19 134/3
வந்து அணைந்தது ஓர் வாள் அரி வாவு தேர்
இந்திரன்-தனை வென்றவன் ஏறினான் – கம்.யுத்2:19 135/1,2
திடர் கிடந்தன சிந்தின தேர் திரள் – கம்.யுத்2:19 137/2
ஆர்க்கும் ஆயிரம் தேர் பிடித்து அம் கையால் – கம்.யுத்2:19 141/3
சகடம் ஒத்தன தார் அணி தேர் எலாம் – கம்.யுத்2:19 146/4
தேர் அழித்து ஓர் இமைப்பிடை சென்றதால் – கம்.யுத்2:19 148/4
தேர் செலாது விசும்பிடை செல்வது ஓர் – கம்.யுத்2:19 156/3
துவசத்தின் புரவி திண் தேர் கடிதுற தூண்டி யாம் இ – கம்.யுத்2:19 171/3
ஆரியன் வாகை வில்லும் அச்சு உடை தேரும் அ தேர்
ஊர்குவார் உயிரும் கொண்டான் புரவியின் உயிரும் உண்டான் – கம்.யுத்2:19 172/3,4
அழித்த தேர் அழுந்தா-முன்னம் அம்பொடு கிடந்து வெம்பி – கம்.யுத்2:19 182/1
சொன்ன தொகைக்கு அமை யானை சுடர் தேர்
துன்னு வய பரியோடு தொகுத்தான் – கம்.யுத்3:20 20/3,4
சென்றன மால் கரி தேர் பரி செல்வ – கம்.யுத்3:20 22/3
அரும் கல மின் ஒளி தேர் பரி யானை – கம்.யுத்3:20 28/2
இடம் படு சில்லியின் ஈர்த்த தேர் பட – கம்.யுத்3:20 38/2
சில்லி அம் தேர் கொடி சிதைய சாரதி – கம்.யுத்3:20 41/1
கிச்சு உறு கிரி பட கிளர் பொன் தேர் நிரை – கம்.யுத்3:20 45/1
சில்லி பொரு தேர் சிதைய சிலையோடு – கம்.யுத்3:20 71/1
எற்ற பொரு தேர் பொடி எய்தியதால் – கம்.யுத்3:20 81/4
கடவும் கதழ் தேர் கடவ ஆளினொடும் – கம்.யுத்3:20 88/3
திண் தேர் அழிய சிலை விட்டு ஒரு தன் – கம்.யுத்3:20 89/1
வெவ் வழியவனும் பெற்ற விடையினன் தேர் மேற்கொண்டான் – கம்.யுத்3:21 7/3
சோணிதக்கண்ணனோடு சிங்கனும் துரக திண் தேர்
தாள்முதல் காவல் பூண்டு செல்க என தக்கது என்னா – கம்.யுத்3:21 9/1,2
பொன் நெடும் தடம் தேர் பூண்ட புரவியின் குரங்கள் போக்கி – கம்.யுத்3:21 22/3
பொலம் கொடி நெடும் தேர் ஏறி போர் பணை முழங்க போனான் – கம்.யுத்3:22 4/2
சிங்கத்தின் முழக்கம் வாசி சிரிப்பு தேர் இடிப்பு திண் கைம் – கம்.யுத்3:22 7/3
ஆயிர கோடி திண் தேர் அமரர்_கோன் நகரம் என்ன – கம்.யுத்3:22 10/1
போயின குரக்கு தானை புகுந்திலது அன்றே பொன் தேர்
தீயவன் தன்-மேல் உள்ள பயத்தினால் கலக்கம் தீரா – கம்.யுத்3:22 32/3,4
மங்குல் நின்று அதிர்ந்தன வய வன் தேர் புனை – கம்.யுத்3:22 45/2
ஆயிரம் தேர் ஒரு தொடையின் அச்சு இறும் – கம்.யுத்3:22 48/1
அடி அறும் தேர் முரண் ஆழி அச்சு இறும் – கம்.யுத்3:22 49/1
இன்னது ஓர் உறுப்பு இவை இனைய தேர் பரி – கம்.யுத்3:22 50/1
வான மானங்கள் மறிந்து என தேர் எலாம் மடிய – கம்.யுத்3:22 57/3
பல் விலங்கொடு புரவிகள் பூண்ட தேர் பரவை – கம்.யுத்3:22 58/1
தேர் அழிந்திட சேம தேர் பிறிது இலன் செறிந்த – கம்.யுத்3:22 74/1
தேர் அழிந்திட சேம தேர் பிறிது இலன் செறிந்த – கம்.யுத்3:22 74/1
ஓடு தேர் குலம் உலப்பு இல ஓடி வந்து உற்ற – கம்.யுத்3:22 96/3
பொங்கும் ஓதையும் புரவியின் அமலையும் பொலம் தேர்
வெம் கண் ஓலமும் மால் என விழுங்கிய உலகை – கம்.யுத்3:22 102/3,4
பொன்றி வீழ்ந்தன பொரு கரி பாய் பரி பொலம் தேர் – கம்.யுத்3:22 104/4
பிடித்தான் மத கரி தேர் பரி பிழம்பு ஆனவை குழம்பா – கம்.யுத்3:22 116/3
தேர் ஏறினர் பரி ஏறினர் விடை ஏறினர் சின வெம் – கம்.யுத்3:22 118/1
சுடு கனல் பொறிகள் வெம் கண் தோன்றிட கொடி தேர் தூண்டி – கம்.யுத்3:22 128/2
தேர் இரண்டு அருகு பூண்ட கழுதையும் அச்சும் சிந்த – கம்.யுத்3:22 130/3
கார் ஆயின வெம் கரி தேர் கலி மா – கம்.யுத்3:27 18/1
பொன் தேர் பரிமா கரிமா பொரு தார் – கம்.யுத்3:27 19/1
தேறா மத மால் கரி தேர் பரிமா – கம்.யுத்3:27 31/1
முன் தாதை ஓர் தேர்-கொடு மொய் பல தேர்
பின்றா எதிர் தானவர் பேர் அணியை – கம்.யுத்3:27 43/2,3
எல் மின்-கொள் வயிர திண் தேர் ஏறினான் எறிந்தான் நாணி – கம்.யுத்3:27 85/4
தேர் ஒத்தன விடை மேலவன் சிரிப்பு ஒத்தன உலகின் – கம்.யுத்3:27 114/3
அ தேர் அழிந்தது நோக்கிய இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் – கம்.யுத்3:27 122/1
ஆர்த்தவன் அனைய போழ்தின் அழிவு இலா தேர் கொண்டு அன்றி – கம்.யுத்3:27 182/1
வல்லியம் முனிந்தால்-அன்னான் வருக தேர் தருக என்றான் – கம்.யுத்3:28 12/4
தேர் உளது எனின் இவன் வலி தொலையான் எனும் அது தெரிவுற உணர் உறுவான் – கம்.யுத்3:28 27/1
பொய் வினை மகளிர் கற்பும் போன்றது அ பொலம் பொன் திண் தேர் – கம்.யுத்3:28 28/4
தேர் அழியாத போதும் சிலை கரத்து இருந்த போதும் – கம்.யுத்3:28 36/2
அழிந்த தேர் தட்டின்-நின்றும் ஆங்கு உள படைகள் அள்ளி – கம்.யுத்3:28 39/1
தடவ தீ என நிமிர்ந்த குஞ்சியர் உவர் தனி தேர்
கடவ தீந்த வெம் புரத்திடை தோன்றிய கழலோர் – கம்.யுத்3:30 27/3,4
இன்ன தன்மைய யானை தேர் இவுளி என்று இவற்றின் – கம்.யுத்3:31 14/1
கடம் பொறா மத களிறு தேர் பரி இடை கடவ – கம்.யுத்3:31 17/1
ஆர்த்த ஓசையோ அலங்கு தேர் ஆழியின் அதிர்ப்போ – கம்.யுத்3:31 19/1
புரங்கள் எய்த புங்கவற்கும் உண்டு தேர் பொருந்தினார் – கம்.யுத்3:31 74/1
செறித்து அமைந்த சில்லி என்னும் ஆழி கூடு தேர் எலாம் – கம்.யுத்3:31 78/2
தேர் எரிந்த வீரர்-தம் சிரம் பொடிந்து சிந்தவே – கம்.யுத்3:31 91/4
ஆழி பெற்ற தேர் அழுந்தும் ஆள் அழுந்தும் ஆளொடும் – கம்.யுத்3:31 94/1
தேர் ஆர்ப்பு ஒலி வீரர் தெழிப்பு ஒலியும் – கம்.யுத்3:31 193/1
தெளிவுற்ற பளிங்கு உறு சில்லி-கொள் தேர்
விளிவுற்றுக வேறுற வீழ்வனதாம் – கம்.யுத்3:31 204/1,2
ஆனை ஆயிரம் தேர் பதினாயிரம் அடல் பரி ஒரு கோடி – கம்.யுத்3:31 215/1
படைக்கு எலாம் பகழிக்கு எல்லாம் யானை தேர் பரிமா வெள்ள – கம்.யுத்3:31 221/2
நூறு கோடி தேர் நொறில் பரி நூற்று இரு கோடி – கம்.யுத்4:32 3/1
மா வாய் திண் தேர் மண்டுதலால் நீர் மறி வேலை – கம்.யுத்4:33 8/3
அச்சின் திண் தேர் ஆனையின் மா-மேல் அகல் வானில் – கம்.யுத்4:33 18/1
வருக தேர் என வந்தது வையமும் வானும் – கம்.யுத்4:35 18/1
பூண்ட மணி ஆழி வய மா நிமிர் பொலம் தேர்
ஈண்ட விடுவீர் அமரில் என்று அரன் இசைத்தான் – கம்.யுத்4:36 5/3,4
கோவில் புரிகேன் பொரு இல் தேர் கொணர்தி என்றான் – கம்.யுத்4:36 6/4
பூதலம் எழுந்து படர் தன்மைய பொலம் தேர்
சீத மதி மண்டலமும் ஏனை உளவும் திண் – கம்.யுத்4:36 7/2,3
பொரும் பரிகள் ஆக நனி பூண்டது பொலம் தேர் – கம்.யுத்4:36 14/4
நினைப்பும் இடை பிற்பட நிமிர்ந்தது நெடும் தேர் – கம்.யுத்4:36 16/4
அலரி தனி ஆழி புனை தேர் இது எனில் அன்றால் – கம்.யுத்4:36 17/1
பொன்னின் ஒளிர் தேர் இது கொடு ஆர் புகல என்றான் – கம்.யுத்4:36 18/3
இ பொரு இல் தேர் வருவது இந்திரனது எந்தாய் – கம்.யுத்4:36 19/4
தேர் இது புரந்தரனது என்றனர் தெளிந்தார் – கம்.யுத்4:36 26/4
ஆழி அம் தடம் தேர் வீரன் ஏறலும் அலங்கல் சில்லி – கம்.யுத்4:37 1/1
எழுக தேர் சுமக்க எல்லோம் வலியும் புக்கு இன்றே பொன்றி – கம்.யுத்4:37 2/1
முழுகி மீது எழுந்தது என்ன சென்றது மூரி திண் தேர் – கம்.யுத்4:37 2/4
மன் நெடும் தேர் என்று உன்னி வாய் மடித்து எயிறு தின்றான் – கம்.யுத்4:37 3/2
தேர் குரல் ஓதை பொங்க செவி முற்றும் செவிடு செய்த – கம்.யுத்4:37 5/4
ஆண்தகை தெய்வ திண் தேர் அணுகியது அணுகும்-காலை – கம்.யுத்4:37 10/2
சென்றது அ இராமன் திண் தேர் விளைந்தது திமில திண் போர் – கம்.யுத்4:37 12/4
சூதனும் முடுகி தூண்ட சென்றது துரக திண் தேர் – கம்.யுத்4:37 16/4
வீங்கு தேர் செலும் வேகத்து வேலை நீர் – கம்.யுத்4:37 23/1
சென்ற தேர் ஒர் இரண்டினும் சேர்த்திய – கம்.யுத்4:37 33/1
உந்தினன் தேர் எனும் ஊழி காற்றினை – கம்.யுத்4:37 61/2
எழும் புகழ் இராமன் தேர் அரக்கன் தேர் இது என்று – கம்.யுத்4:37 64/1
எழும் புகழ் இராமன் தேர் அரக்கன் தேர் இது என்று – கம்.யுத்4:37 64/1
இலங்கையை எய்திய இமைப்பின் வந்த தேர் – கம்.யுத்4:37 72/4
வித்தகர் கடவிய விசய தேர் பரி – கம்.யுத்4:37 73/3
எழுத்து என சிதைவு இலா இராமன் தேர் பரி – கம்.யுத்4:37 76/1
விடைத்து எழுந்தன யானை தேர் பரி முதல் வெவ்வேறு – கம்.யுத்4:37 113/3
போர்த்து பொய்த்தனன் என்று பொலம் கொள் தேர்
பேர்த்து சாரதி போயினன் பின்றுவான் – கம்.யுத்4:37 171/3,4
தேர் திரித்தனை தேவரும் காணவே – கம்.யுத்4:37 177/1
தேர் குன்ற இராவணன்-தன் செழும் குருதி பெரும் பரவை திரை-மேல் சென்று – கம்.யுத்4:37 198/3
மாவொடு கரி திரள் வாவு தேர்_இனம் – கம்.யுத்4:41 102/2
துனை பரி கரி தேர் ஊர்தி என்று இவை பிறவும் தோலின் – கம்.யுத்4:41 118/3

மேல்


தேர்-கொடு (1)

முன் தாதை ஓர் தேர்-கொடு மொய் பல தேர் – கம்.யுத்3:27 43/2

மேல்


தேர்-கொலோ (1)

சிந்தி ஓடு கலையுடை தேர்-கொலோ
முந்தி ஓங்கின யாவை முலை-கொலோ – கம்.யுத்4:40 9/3,4

மேல்


தேர்-தன்னை (1)

தசும்பு உடை கொடும் தேர்-தன்னை தட கையால் எடுத்து வீச – கம்.யுத்2:18 232/2

மேல்


தேர்-தொறும் (1)

சிகை நெடும் சுடர் விடும் தேர்-தொறும் சென்றான் – கம்.சுந்:8 33/2

மேல்


தேர்-நின்று (1)

தேர்-நின்று நெடு நிலத்து சிரமுகம் கீழ் பட விழுந்தான் சிகரம் போல்வான் – கம்.யுத்4:37 199/4

மேல்


தேர்-மிசை (9)

தேர்-மிசை சென்றது ஓர் பரவை செ முக – கம்.அயோ:12 32/1
உருள்தரு தேர்-மிசை உயிர்கொண்டு உய்த்தலான் – கம்.கிட்:10 21/2
அற்ற தேர்-மிசை நின்று போர் அங்கதன் அலங்கல் – கம்.யுத்3:22 75/1
சென்று தேர்-மிசை ஏறினன் இராக்கதர் செறிந்தார் – கம்.யுத்3:22 95/3
ஓர் ஆயிரம் பரி பூண்டது ஒர் உயர் தேர்-மிசை உயர்ந்தான் – கம்.யுத்3:27 102/2
செல்லும் தேர்-மிசை சென்றனன் தேவரை தொலைத்த – கம்.யுத்4:32 2/3
திரியும் மாருதி தோள் எனும் தேர்-மிசை சென்றான் – கம்.யுத்4:32 18/3
எழுந்து உயர் தேர்-மிசை இலங்கை காவலன் – கம்.யுத்4:37 59/1
சென்று எதிர்ந்தது தேரும் அ தேர்-மிசை
நின்ற வஞ்சன் இராமனை நேர்வுறா – கம்.யுத்4:37 182/3,4

மேல்


தேர்-மின் (1)

சீரிது மேல் இ மாற்றம் தெளிவுற தேர்-மின் என்னா – கம்.யுத்1:4 103/3

மேல்


தேர்-மீது (1)

அழிந்த தேர்-மீது நின்றான் ஆயிர கோடி அம்பு – கம்.யுத்3:27 181/1

மேல்


தேர்-மேல் (9)

துனை பரி தேர்-மேல் ஏறி சேறி என்று இனைய சொன்னான் – கம்.சுந்:10 6/3
தேர்-மேல் செல குதித்தான் திரிசிரத்தானை ஓர் திறத்தால் – கம்.யுத்2:18 176/1
வெம் கண் மதமலை-மேல் விரை பரி-மேல் விடு தேர்-மேல்
சங்கம் தரு படை வீரர்கள் உடல்-மேல் அவர் தலை-மேல் – கம்.யுத்3:22 113/1,2
மொழிந்து தன் தெய்வ தேர்-மேல் ஏறினன் முடியலுற்றான் – கம்.யுத்3:28 13/4
அடைக்கலம் என்ன ஈசன் அளித்தன தேர்-மேல் ஆக்கி – கம்.யுத்3:28 14/2
தேவர் மெய் புகழ் தேய்த்தவன் சில்லி-அம் தேர்-மேல்
காவல் மூ-வகை உலகமும் முனிவரும் கலங்க – கம்.யுத்3:31 3/2,3
தேர்-மேல் உளர் மாவொடு செம் தறுகண் – கம்.யுத்3:31 212/1
தோன்றினன் இராமன் எந்தாய் புரந்தரன் துரக தேர்-மேல்
ஏன்று இருவருக்கும் வெம் போர் எய்தியது இடையே யான் ஓர் – கம்.யுத்4:37 8/1,2
அசனி_ஏறு இருந்த கொற்ற கொடியின்-மேல் அரவ தேர்-மேல்
குசை உறு பாகன்-தன்-மேல் கொற்றவன் குவவு தோள்-மேல் – கம்.யுத்4:37 14/1,2

மேல்


தேர்-அரோ (4)

தெய்வ மீன் ஒத்தது அ செம்பொன் தேர்-அரோ – கம்.அயோ:5 2/4
பசும் பரி பகலவன் பைம்பொன் தேர்-அரோ – கம்.ஆரண்:7 52/4
அந்தரத்து எழுந்தது அ அரக்கன் தேர்-அரோ – கம்.யுத்4:37 58/4
வந்து-என வந்தது அம் மான தேர்-அரோ – கம்.யுத்4:37 61/4

மேல்


தேர்_இனம் (2)

தேர்_இனம் துவன்றின சிறு கண் செம் முக – கம்.ஆரண்:7 33/1
மாவொடு கரி திரள் வாவு தேர்_இனம்
தாவு நீர் உடுத்த நல் தரணி தன்னுடன் – கம்.யுத்4:41 102/2,3

மேல்


தேர்_இனம்-அவை (1)

குரகத தடம் தேர்_இனம்-அவை பயில் கொட்டில் – கம்.சுந்:2 14/2

மேல்


தேர்க்கு (2)

இடு மருப்பு யானை இலங்கு தேர்க்கு ஓடும் – கலி 24/10
ஆயிரம் ஐந்தொடு ஐந்து ஆம் ஆழி அம் தடம் தேர் அ தேர்க்கு
ஏயின இரட்டி யானை யானையின் இரட்டி பாய் மா – கம்.சுந்:8 10/1,2

மேல்


தேர்கலா (1)

கேட்டனன் இருந்தும் அ கேள்வி தேர்கலா
கோட்டிய சிந்தையான் உறுதி கொண்டிலன் – கம்.யுத்1:4 1/1,2

மேல்


தேர்கள் (8)

சேறும் ஆய் தேர்கள் ஓட துகளும் ஆய் ஒன்றோடு ஒன்று – கம்.பால:10 6/3
மடிஞ்ச பின் உடம்பு கூட்டும் வினை என வயிர தேர்கள் – கம்.அயோ:13 52/4
சிலை மிதந்தன மிதந்தன கொடி நெடும் தேர்கள் – கம்.ஆரண்:7 83/4
செல்லகிற்றில நின்றில கொடி நெடும் தேர்கள் – கம்.யுத்2:16 212/4
ஆழ்ந்த அல்லது பெயர்ந்தன கண்டிலர் அதிர் குரல் மணி தேர்கள் – கம்.யுத்2:16 315/4
நாகம் எத்தனை அத்தனை நளிர் மணி தேர்கள்
போகம் எத்தனை அத்தனை புரவியின் ஈட்டம் – கம்.யுத்3:31 13/2,3
தேர்கள் என்று வந்த பாவி என்ன செய்கை செய்யுமே – கம்.யுத்3:31 86/4
போர ஆளினோடு தேர்கள் நூறு கோடி பொன்றுமால் – கம்.யுத்3:31 93/2

மேல்


தேர்கள்-தாம் (1)

சில் இடம் உலகு என செறிந்த தேர்கள்-தாம்
புல்லிடு சுடர் என பொலிந்த வேந்தரால் – கம்.பால:14 10/1,2

மேல்


தேர்களின் (4)

நிரை மணி தேர்களை தேர்களின் நெரித்தான் – கம்.சுந்:8 30/4
சேறு செய்தன தேர்களின் சில்லி அ சேற்றை – கம்.சுந்:9 9/2
வழங்கு தேர்களின் இடிப்பொடு வாசியின் ஆர்ப்பும் – கம்.சுந்:9 10/1
திரியும் தேர்களின் சில்லியும் அரக்கர்-தம் சிரமும் – கம்.யுத்2:16 245/2

மேல்


தேர்களும் (8)

மாவும் யானையும் வயங்கு தேர்களும்
கோவும் நான் மறை குழுவும் முன் செல – கம்.அயோ:11 122/1,2
தூண்டிடு தேர்களும் துரக ராசியும் – கம்.அயோ:12 58/3
படை பெரும் தலைவரும் படைத்த தேர்களும்
உடை தடம் படைகளும் ஒழிய உற்று எதிர் – கம்.ஆரண்:7 102/1,2
தாக்கிய பரிகளும் தடுத்த தேர்களும்
மேக்கு உயர் கொடி உடை மேக மாலை போல் – கம்.சுந்:9 32/2,3
விசையின் மான் தேர்களும் களிறும் விட்டு அகல் – கம்.சுந்:9 37/1
தெரி கணை மாரி பெய்ய தேர்களும் சிலை கைம்மாவும் – கம்.யுத்2:19 163/1
அடுக்குற்றன மத யானையும் அழி தேர்களும் பரியும் – கம்.யுத்3:31 107/1
களி யானையும் நெடும் தேர்களும் கடும் பாய் பரி கணனும் – கம்.யுத்3:31 118/1

மேல்


தேர்களே (3)

குழை விழும் அதில் விழும் கொடி திண் தேர்களே – கம்.பால:3 54/4
தேரினை நிகர்த்தன புரவி தேர்களே – கம்.சுந்:9 39/4
பூழி ஆக்கின பொன் நெடும் தேர்களே – கம்.யுத்2:15 38/4

மேல்


தேர்களை (2)

நிரை மணி தேர்களை தேர்களின் நெரித்தான் – கம்.சுந்:8 30/4
உதைக்கும் வெம் கரிகளை உழக்கும் தேர்களை
மிதிக்கும் வன் புரவியை தேய்க்கும் வீரரை – கம்.சுந்:9 36/1,2

மேல்


தேர்கிலா (1)

தீய அ புலையனின் செய்கை தேர்கிலா
நாய் என திரிவது நல்லது அல்லதோ – கம்.அயோ:14 125/3,4

மேல்


தேர்கிலார் (2)

திணி கொள் தீ உற்றது உற்றில தேர்கிலார்
அணி வளை கை நல்லார் அமைந்துளார் – கம்.சுந்:13 3/3,4
தெற்கு இது வடக்கு இது என்ன தேர்கிலார்
பல் குவை பரந்தன குரக்கு பல் பிணம் – கம்.யுத்2:15 122/1,2

மேல்


தேர்கிலான் (2)

தேர்கிலான் நெறி அந்தரில் சென்று ஒரு – கம்.பால:14 30/3
சித்தம் உண்டு ஒருத்திக்கு அது அன்பன் தேர்கிலான்
பொய்த்தது ஓர் மூரியால் நிமிர்ந்து போக்குவாள் – கம்.பால:19 35/2,3

மேல்


தேர்கிலென் (1)

எண்ணுளே இருந்த போதும் யாவர் என்று தேர்கிலென்
கண்ணுளே இருந்த போதும் என்-கொல் காண்கிலாதவே – கம்.பால:13 53/3,4

மேல்


தேர்கின்ற (1)

தேர்கின்ற சிந்தை அன்றோ திகைத்தனை என்று தெண் நீர் – கம்.யுத்1:12 35/3

மேல்


தேர்கு (1)

தொய்யில் சிதைத்தானை தேர்கு
சிதைத்தானை செய்வது எவன்-கொலோ எம்மை – கலி 142/44,45

மேல்


தேர்குவாய் (1)

சென்று மற்று அவன் சிந்தையை தேர்குவாய் – கம்.கிட்:11 3/4

மேல்


தேர்ச்சி (4)

நூல் வழி பிழையா நுணங்கு நுண் தேர்ச்சி
ஊர் காப்பாளர் ஊக்கு அரும் கணையினர் – மது 646,647
மருள் அறு தேர்ச்சி முனைவர்க்கும் அரிதே – பரி 1/33
இன் இயல் மாண் தேர்ச்சி இசை பரிபாடல் – பரி 11/137
அம் சொல் நுண் தேர்ச்சி புலவர் நாவில் – புறம் 235/13

மேல்


தேர்த்து (1)

தேர்த்து ஊறும் குருதி-தன்னால் என்றனன் எயிறு தின்னா – கம்.யுத்1:13 8/4

மேல்


தேர்தர (1)

வேதம் அனைத்தும் தேர்தர எட்டா ஒரு மெய்யன் – கம்.கிட்:17 5/1

மேல்


தேர்தரின் (1)

தெள்ளுறு மதி இலா இரவும் தேர்தரின்
உள் உறை உயிர் இலா உடலும் ஒக்குமே – கம்.அயோ:12 7/3,4

மேல்


தேர்தற்கு (1)

தேருநர் தேரும்-கால் தேர்தற்கு அரிது காண் – பரி 22/34

மேல்


தேர்தியால் (1)

செரு வரும்-காலை என் மெய்ம்மை தேர்தியால்
பொரு_அரும் திரு இழந்து அநாயம் பொன்றுவாய் – கம்.சுந்:3 124/3,4

மேல்


தேர்ந்ததே (1)

தேர்ந்ததே தேரின் அல்லால் யாவரே தெரிய கண்டார் – கம்.அயோ:3 73/4

மேல்


தேர்ந்தான் (1)

தென்சொல் கடந்தான் வடசொல் கலைக்கு எல்லை தேர்ந்தான் – கம்.அயோ:4 136/4

மேல்


தேர்ந்திலெம் (1)

முடி உற பரந்தது ஓர் முறைமை தேர்ந்திலெம்
நெடிது உயிர்த்து உண்டவும் நீந்தி நின்றவும் – கம்.அயோ:13 3/2,3

மேல்


தேர்ந்து (15)

இன்புறு பெடையொடு மன்று தேர்ந்து உண்ணாது – நெடு 46
இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு – மலை 90
திரு மணி அரவு தேர்ந்து உழல – நற் 255/10
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு – நற் 276/2
கழி தேர்ந்து அசைஇய கரும் கால் வெண்_குருகு – குறு 303/1
நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு – குறு 313/2
நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு – ஐங் 162/2
பொய்கை தேர்ந்து அலமரும் பொழுதினான் மொய் தப – கலி 78/7
இரை தேர்ந்து உண்டு அசாவிடூஉம் புள்_இனம் இறைகொள – கலி 132/3
அரி மணல் இயவில் பரல் தேர்ந்து உண்டு – அகம் 271/3
தேர்ந்து இனிது இயற்றும் உன் தன் அரசியல் தருமம் தீர்தி – கம்.கிட்:9 20/4
சீதை-தனை தேர்ந்து இங்கு உடன் மீளும் திறன் இன்று என்று – கம்.கிட்:17 6/3
தேர்ந்து உறு பொருள் பெற எண்ணி செய்யு-மின் – கம்.சுந்:12 10/3
வல்லவன் நிலைமையும் மனமும் தேர்ந்து உரை – கம்.சுந்:12 21/3
செல்வெனோ நெடும் கிரி இன்னும் தேர்ந்து எனா – கம்.யுத்2:16 254/1

மேல்


தேர்பு (1)

இறாஅ வன் சிலையர் மா தேர்பு கொட்கும் – மலை 274

மேல்


தேர்வது (1)

கேவலத்து இவர் நிலைமை தேர்வது எ கிழமை கொடு – கம்.கிட்:2 5/4

மேல்


தேர்வாய் (1)

புண்டரிகத்தை உற்ற பொழுது அது பொருந்தி தேர்வாய் – கம்.கிட்:13 58/4

மேல்


தேர்வார் (4)

பேர் என்ப அவன் செய் மாய பெரும் பிணக்கு ஒருங்கு தேர்வார்
ஆர் என்பான் அமல மூர்த்தி கருதியது அறிதல் தேற்றாம் – கம்.பால:8 7/2,3
தடித்தது மேனி என்னே யார் உளர் தன்மை தேர்வார் – கம்.சுந்:14 48/4
தெரிகிலர் அமரரேயும் ஆர் அவன் செய்கை தேர்வார்
பொரு சினத்து அரக்கர் ஆவி போகிய போக என்று – கம்.யுத்2:16 21/2,3
தையலோ தருமமேயோ யார் அவள் தன்மை தேர்வார் – கம்.யுத்2:17 33/4

மேல்


தேர்வான் (4)

வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட – கலி 37/2
குன்றே புரை தோளான் எதிர் புள்ளின் குறி தேர்வான்
இன்றே வரும் இடையூறு அது நன்றாய்விடும் என்றான் – கம்.பால:24 6/3,4
தேர்வான் வருகின்றனன் சீதையை தேவர் உய்ய – கம்.சுந்:1 46/2
சிந்தையின் உணர எண்ணி தீர்வது ஓர் உபாயம் தேர்வான் – கம்.யுத்3:24 6/4

மேல்


தேர்வு (3)

கார் என்று அயர்ந்த உள்ளமொடு தேர்வு இல – நற் 99/8
சிந்தை தேர்வு உற தெரிய நோக்கினால் – கம்.அயோ:14 105/2
தேன் ஒருங்கு சொரிதலின் தேர்வு இல – கம்.கிட்:15 49/2

மேல்


தேர்வுற்று (1)

சீதையை ஒளித்தனர் மறைத்த புரை தேர்வுற்று
ஏதம்_இல் அற துறை நிறுத்திய இராமன் – கம்.கிட்:14 51/2,3

மேல்


தேர்வென் (1)

செப்பு என்பென் கலசம் என்பென் செ இளநீரும் தேர்வென்
துப்பு ஒன்று திரள் சூது என்பென் சொல்லுவென் தும்பி கொம்பை – கம்.கிட்:13 43/1,2

மேல்


தேர (4)

குருகு இரை தேர கிடக்கும் பொழி காரில் – பரி 6/76
இது ஒன்று உடைத்து என எண்ணி அது தேர
மாசு இல் வண் சேக்கை மணந்த புணர்ச்சியுள் – கலி 24/5,6
வன் சொற்கள் தந்து மட மங்கை ஏவ நிலை தேர வந்த மருளோ – கம்.ஆரண்:13 64/2
செய்வன முறையின் எண்ணி திறத்திறம் உணர்வினை தேர
மை அறு மரபின் வந்த அமைச்சரை வருக என்றான் – கம்.யுத்1:13 10/1,2

மேல்


தேரதால் (1)

பொங்கு உளை பச்சை அம் புரவி தேரதால்
வெம் கதிர் சுடுவதே அன்றி மெய் உற – கம்.ஆரண்:10 131/2,3

மேல்


தேரர் (6)

புரி மாண் புரவியர் போக்கு அமை தேரர்
தெரி மலர் தாரர் தெரு இருள் சீப்ப நின் – பரி 19/13,14
திரு வளர் மார்பர் தெய்வ சிலையினர் தேரர் வீரர் – கம்.பால:14 71/3
தூண்டிய தேரர் சரங்கள் துரந்தார் – கம்.சுந்:9 56/2
ஏறிய தேரர் சூழ்ந்தார் இறுதியின் யாவும் உண்பான் – கம்.சுந்:10 9/3
எந்திர தேரர் சூழ்ந்தார் ஈர்_இரண்டு இலக்கம் வீரர் – கம்.சுந்:10 10/4
தேரர் தேரின் இவுளியர் செம் முக – கம்.யுத்2:19 132/1

மேல்


தேரலர்-கொல்லோ (1)

தாஅம் தேரலர்-கொல்லோ சேய் நாட்டு – நற் 302/6

மேல்


தேரலள் (1)

கண் இனிது ஆக கோட்டியும் தேரலள்
யானே எல்_வளை யாத்த கானல் – நற் 342/6,7

மேல்


தேரவன் (6)

சேண் உலாம் தனி தேரவன் என்னுமால் – கம்.ஆரண்:14 21/4
ஆழி மா பரி தேரவன் காதலன் அடிகள் – கம்.கிட்:12 27/3
பூண்ட தேரவன் காதலற்கு ஒரு மொழி புகலும் – கம்.கிட்:12 40/4
ஆழி தேரவன் அரக்கரை அழல் எழ நோக்கி – கம்.சுந்:13 38/1
உருளுறு தேரவன் உதயம் எய்தினார் – கம்.யுத்1:4 23/4
குறித்து ஆயிரம் பரி தேரவன் விடுத்தான் அவை குறி பார்த்து – கம்.யுத்3:27 126/2

மேல்


தேரவேண்டுமால் (1)

திரு உறை வேறு இடம் தேரவேண்டுமால்
வரன்முறை நாடிட வரம்பு இன்றால் உலகு – கம்.கிட்:6 32/2,3

மேல்


தேரன் (5)

மணி நா ஆர்த்த மாண் வினை தேரன்
உவ காண் தோன்றும் குறும் பொறை நாடன் – அகம் 4/12,13
பரி முடுகு தவிர்த்த தேரன் எதிர்மறுத்து – அகம் 48/20
ஆயிரம் புரவி பூண்ட ஆழி அம் தேரன் ஆனான் – கம்.யுத்2:19 121/4
குருதியின்கண்ணன் வண்ண கொடி நெடும் தேரன் கோடை – கம்.யுத்3:21 32/1
தலை தடம் தேரன் வில்லன் தாருகன் என்னும் தன்மை – கம்.யுத்3:22 121/2

மேல்


தேரன (2)

ஈர்த்த தேரன இவுளியின் தலையன எவர்க்கும் – கம்.யுத்2:16 209/3
வல மணி தேரன ஆளின் மேலன – கம்.யுத்2:19 48/2

மேல்


தேரா (3)

திருகலை உடைய இந்த செகத்து உளோர் தன்மை தேரா
ஒரு கலை முக சிருங்க உயர் தவன் வருதல் வேண்டும் – கம்.பால:5 30/3,4
சேற்றில் செல்லா தேரின் ஆழி ஆழும் நிலை தேரா
வீற்று செல்லும் வெளியோ இல்லை அளியன் விரைகின்றான் – கம்.சுந்:8 42/3,4
வெம்பு இகல் அரக்கரை விலக்கி வினை தேரா
நம்பியர் இருக்க என நாயகனை முன்னா – கம்.யுத்1:2 47/1,2

மேல்


தேராது (2)

தெள்ளியேம் என்று உரைத்து தேராது ஒரு நிலையே – கலி 142/29
தேராது வரூஉம் நின்-வயின் – அகம் 202/14

மேல்


தேரார் (1)

செறிந்து உழல் கறங்கு அனையர் மேனி நிலை தேரார்
பிறிந்தனர் பொருந்தினர் என தெரிதல் பேணார் – கம்.யுத்1:12 25/1,2

மேல்


தேராரை (1)

பெரும் தேராரை கொன்று பிழைக்க பெறுவேனேல் – கம்.யுத்3:22 213/2

மேல்


தேரான் (11)

பாய் தேரான் வையை அகம் – பரி 11/61
கொடி தேரான் வையைக்கு இயல்பு – பரி 16/47
கொய் உளை மான் தேர் கொடி தேரான் கூடற்கும் – பரி 17/45
ஆய் தேரான் குன்ற இயல்பு – பரி 18/14
பொன் தேரான் தானும் பொலம் புரிசை கூடலும் – பரி 24/26
குன்றுதல் உண்டோ மதுரை கொடி தேரான்
குன்றம் உண்டாகும் அளவு – பரி 31/3,4
பொய் ஆதல் உண்டோ மதுரை புனை தேரான்
வையை உண்டாகும் அளவு – பரி 32/3,4
கோத்தை உண்டாமோ மதுரை கொடி தேரான்
வார்த்தை உண்டாகும் அளவு – பரி 33/3,4
திண் தேரான் எதிர் சென்று சீறினான் – கம்.கிட்:16 41/4
தெற்றின புருவத்தோன் தன் மனம் என செல்லும் தேரான்
உற்றனன் இளைய கோவை அனுமனும் உடன் வந்து உற்றான் – கம்.யுத்2:19 100/3,4
ஆண்தகையோடும் ஏற்றான் ஆயிரம் மடங்கல்_தேரான் – கம்.யுத்2:19 229/4

மேல்


தேரானை (1)

அரும் தேரானை சம்பரனை பண்டு அமர் வென்றாய் – கம்.அயோ:6 20/1

மேல்


தேரிடை (15)

தேரிடை கொண்ட அல்குல் தெங்கிடை கொண்ட கொங்கை – கம்.பால:18 17/1
செம் சுடர் கடவுள் என்ன தேரிடை சென்று சேர்ந்தான் – கம்.பால:23 77/4
தேரிடை வந்தனன் தீது இலேன் என்கோ – கம்.அயோ:5 21/4
தேரிடை வித்தகன் சேறல் மேயினான் – கம்.அயோ:5 45/4
தழுவு தேரிடை தம்பியொடு ஏறினான் – கம்.அயோ:11 7/3
வாங்கினன் தேரிடை வைத்த மண்ணொடும் – கம்.ஆரண்:13 50/3
செய்கைதாம் வரும் தேரிடை கதிர் என செல்வார் – கம்.சுந்:9 14/2
தேரிடை எற்றும் எட்டு திசையினும் செல்ல சிந்தும் – கம்.யுத்2:16 174/3
செய்த போரினை நோக்கி இ தேரிடை சேர்ந்த – கம்.யுத்2:16 239/1
தேரிடை நின்று கண்கள் தீ உக சீற்றம் பொங்க – கம்.யுத்2:18 208/1
தேரிடை செல்லார் மான புரவியில் செல்லார் செம் கண் – கம்.யுத்2:19 169/1
எல்லின் பொலி தேரிடை நின்று இழியா – கம்.யுத்3:20 76/2
தேரிடை நின்று வீழ்ந்தார் சிலர் சிலர் படைகள் சிந்தி – கம்.யுத்3:22 34/2
தந்தையர் தேரிடை தனயர் வன் தலை – கம்.யுத்3:22 51/1
சிந்தின காதலர்க்கு இயைந்த தேரிடை
அந்தரத்து அம்பொடும் அற்று எழுந்தன – கம்.யுத்3:22 51/3,4

மேல்


தேரிடையே (1)

நெரி பட்டு அழி தேரிடையே பலர் நின்றார் – கம்.யுத்2:18 255/3

மேல்


தேரிய (1)

இரும் சேற்று அயிரை தேரிய தெண் கழி – நற் 272/5

மேல்


தேரில் (18)

மற்று ஒரு கதிரோன் என்ன மணி நெடும் தேரில் போனான் – கம்.பால:14 75/4
மாதரார் கண்கள் ஊடே வாவும் மான் தேரில் செல்வான் – கம்.பால:21 6/2
தையலார் இரைத்து நோக்க தாரணி தேரில் சென்றான் – கம்.அயோ:3 86/4
பொரு_அரு தேரில் செல்ல புறத்திடை கண்டார் போல்வார் – கம்.அயோ:3 87/4
துரித மான் தேரில் போனான் செய்தது சொல்லலுற்றாம் – கம்.அயோ:6 6/4
செஞ்செவே சேற்றில் தோன்றும் தாமரை தேரில் தோன்றும் – கம்.அயோ:8 23/1
தேரில் திரி செம் கதிர் தங்குவது ஒர் – கம்.ஆரண்:2 9/1
தேரில் திரிவான் மகன் இந்திரன் செம்மல் என்று இ – கம்.கிட்:7 45/2
தேரில் நல் நெடும் திசை செல செருக்கு அழிந்து ஒடுங்கும் – கம்.கிட்:10 35/1
பொன் நெடும் தேரில் போனான் பொருப்பிடை நெருப்பின் பொங்கி – கம்.சுந்:8 14/2
தேரில் சென்று எதிர் கோல் கொள்வான் உயிர் தின்றான் அ பொரு செறி திண் தேர் – கம்.சுந்:10 34/1
தேரில் போர் அரக்கன் செல சேவகன் தனியே – கம்.யுத்2:15 216/1
போந்தது போல் பொலம் தேரில் பொங்கிய – கம்.யுத்2:16 104/3
சூலியும் வெருக்கொள தேரில் தோன்றுவான் – கம்.யுத்3:20 35/3
மா பெரும் தேரில் நின்ற மகோதரன் மறைய போனான் – கம்.யுத்3:22 155/2
கோல் கொளும் ஒருவனோடும் கொடி தடம் தேரில் பூண்ட – கம்.யுத்3:27 180/3
வெம்பு பொன் தேரில் தோன்றும் விசையினும் அரக்கன் மெய்யோடு – கம்.யுத்3:28 34/3
சிங்க_ஏறு அன்ன சீற்றத்தான் இராவணன் தேரில்
பொங்கு பாய் பரி சாரதியோடும் பட புடைத்தான் – கம்.யுத்4:32 33/2,3

மேல்


தேரின் (51)

குடிமுறை_குடிமுறை தேரின்
கெடுநரும் உளரோ நம் காதலோரே – குறு 130/4,5
தேரின் தந்து அவர்க்கு ஆர் பதம் நல்கும் – பதி 55/11
இ நிலை தெரி பொருள் தேரின் இ நிலை – பரி 2/26
நாணும் நட்பும் இல்லோர் தேரின்
யான் அலது இல்லை இ உலகத்தானே – அகம் 268/8,9
யார்-கொலோ அளியன் தானே தேரின்
ஊர் பெரிது இகந்தன்றும் இலனே அரண் என – புறம் 257/5,6
உருள் தரும் தேரின் மீது ஒல்லை ஏறி நல் – கம்.பால:5 50/2
தேரும் ஓடாது மா மாகம் மீ தேரின் நேர் – கம்.பால:7 9/3
சிந்தையே பொரு நெடும் தேரின் வந்து எய்தினான் – கம்.பால:20 16/4
செம்பொனின் பசு மணி தேரின் வந்து எய்தினான் – கம்.பால:20 20/3
எழுத அரும் தகையது ஓர் தேரின் மேல் ஏகினான் – கம்.பால:20 29/4
சேகு சேர்தர சேவகன் தேரின் பின் – கம்.பால:21 36/3
முலை இடை முகிழ்ப்ப தேரின் முன் திசை முளைத்தது அன்னாள் – கம்.பால:23 79/2
தேரின் மிசை மலை சூழ் வரு கதிரும் திசை திரிய – கம்.பால:24 10/2
தேர்ந்ததே தேரின் அல்லால் யாவரே தெரிய கண்டார் – கம்.அயோ:3 73/4
மின் பொருவு தேரின் மிசை வீரன் வரு போழ்தில் – கம்.அயோ:3 98/1
சுட்டு சோர்தல் பழுது அன்றோ தொடர்தும் தேரின் சுவடு என்பார் – கம்.அயோ:6 32/4
தேரின் சுவடு நோக்குவார் திரு மா நகரின் மிசை திரிய – கம்.அயோ:6 33/1
தேரின் சேனை திரண்டது தேவர்-தம் – கம்.ஆரண்:7 24/3
வங்கம் எனல் ஆயது ஒரு தேரின் மிசை வந்தான் – கம்.ஆரண்:9 9/4
செவ்வழி கதிரோன் என்றும் தேரின் மேல் அன்றி வாரான் – கம்.ஆரண்:10 112/3
தேரின் ஆழியும் தெரிந்தனம் தீண்டுதல் அஞ்சி – கம்.ஆரண்:13 76/1
ஆயது தேரின் உன் ஆவி நாயகன் – கம்.சுந்:3 38/1
வந்தான் இளையானொடு வான் உயர் தேரின் வைகும் – கம்.சுந்:4 89/1
சேற்றில் செல்லா தேரின் ஆழி ஆழும் நிலை தேரா – கம்.சுந்:8 42/3
தேர் பட புடைக்கும் அ தேரின் சில்லியால் – கம்.சுந்:9 33/2
வார் மத கரியினின் தேரின் வாசியின் – கம்.சுந்:9 42/2
தீய வாள் நிருதர் வேந்தர் சேர்ந்தவர் சேர தேரின்
ஏ எனும் அளவில் வந்தான் இராவணன் இருந்த யாணர் – கம்.சுந்:11 7/2,3
தேரின் மேலின் நின்று இரவி தன் பெரும் பதம் செலுத்தும் – கம்.யுத்1:3 6/2
கட்டு அமை தேரின் மேலும் களி நெடும் களிற்றின் மேலும் – கம்.யுத்2:15 144/1
அகங்களை கழன்று தேரின் அச்சினை உருவி அப்பால் – கம்.யுத்2:15 145/3
நிரவிய தேரின் மேன்மேல் நெடும் தலை கிடந்த நெய்த்தோர் – கம்.யுத்2:15 151/3
தேரின் கடிது இவரா முழு விழியின் பொறி சிதறா – கம்.யுத்2:15 173/2
நூறு பத்துடை நொறில் பரி தேரின் மேல் நுன்முன் – கம்.யுத்2:15 217/1
சூழியில் பட்ட நெற்றி களிற்றொடும் துரந்த தேரின்
ஆழியில் பட்ட அன்றே அவனியில் பட்ட எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 172/3,4
கொடி தடம் தேரின் முன்னர் குதித்து எதிர் குறுகி நின்றான் – கம்.யுத்2:16 185/4
சில்லி அம் தேரின் மேலான் அவன் அமர் செவ்விது அன்றால் – கம்.யுத்2:18 180/2
தேறல் ஆம் துணையும் தெய்வ சிலை நெடும் தேரின் ஊன்றி – கம்.யுத்2:18 193/2
ஐ_இருநூறு பூண்ட ஆழி அம் தேரின் மேலான் – கம்.யுத்2:18 227/4
தேரின் நின்று உமை அடங்கலும் திரள் சிரம் துணிப்பென் இது திண்ணமால் – கம்.யுத்2:19 77/2
தேரர் தேரின் இவுளியர் செம் முக – கம்.யுத்2:19 132/1
மழை குரல் தேரின் மேலான் மாபெரும்பக்கன் மன்னோ – கம்.யுத்3:20 30/4
சிங்கன் வெம் கணையன் வில்லன் தார் அணி தேரின் மேலான் – கம்.யுத்3:21 36/2
மேயின சுற்ற தான் ஓர் கொற்ற பொன் தேரின் மேலான் – கம்.யுத்3:22 10/2
உருள் முறை தேரின் மாவின் ஓடை மால் வரையின் ஊழி – கம்.யுத்3:22 21/2
அளப்ப_அரும் தேரின் உள்ள ஆயிரம்_கோடி ஆக – கம்.யுத்3:22 33/2
ஆயிரம் புரவி பூண்ட தேரின் பேர் அரவம் கேட்டான் – கம்.யுத்3:28 17/4
மணி நெடும் தேரின் கட்டு விட்டு அது மறிதலோடும் – கம்.யுத்3:28 38/1
மீளி மேலும் வீரர் மேலும் வீரர் தேரின் மீதினும் – கம்.யுத்3:31 80/2
கொடி குலங்கள் தேரின் மேல யானை மேல கோடை நாள் – கம்.யுத்3:31 89/1
குன்று அன தோற்றத்தான்-தன் கொடி நெடும் தேரின் நேரே – கம்.யுத்4:37 12/3
ஊழியின் இறுதி காணும் வலியினது உயர் பொன் தேரின்
ஏழ் உயர் மதமா அன்ன இலக்குவன் கவிதை ஏந்த – கம்.யுத்4:42 2/1,2

மேல்


தேரின்-நின்று (1)

அழிந்த தேரின்-நின்று அந்தரத்து அ கணத்து – கம்.யுத்2:19 150/1

மேல்


தேரின்-மேல் (5)

திண் நெடும் கழுதை பேய் பூண்ட தேரின்-மேல்
அண்ணல் அ இராவணன் அரத்த ஆடையன் – கம்.சுந்:3 40/2,3
தூண்டுறு தேரின்-மேல் தோன்றும் தோன்றலை – கம்.சுந்:11 23/2
தேரின்-மேல் சிலையின் நின்ற இந்திரசித்து என்று ஓதும் – கம்.யுத்3:22 22/1
இந்திரன் தேரின்-மேல் உயர்ந்த ஏந்து எழில் – கம்.யுத்4:37 74/1
தேரின்-மேல் இருந்தான் பண்டு தேவர்-தம் – கம்.யுத்4:37 170/3

மேல்


தேரினர் (6)

வெண் கிடை மிதவையர் நன் கிடை தேரினர்
சாரிகை மறுத்து தண்டா உண்டிகை – பரி 6/35,36
கொடி நுடங்கு மிசைய தேரினர் எனாஅ – புறம் 197/2
புல்லினர் திசை-தொறும் புரவி தேரினர்
சொல்லின முடிக்குறும் துணிவின் நெஞ்சினார் – கம்.ஆரண்:7 49/3,4
உடைந்தார்களை நகைசெய்தனர் உருள் தேரினர் உடன் ஆய் – கம்.ஆரண்:7 95/1
தேரினர் சென்றார் – கம்.சுந்:13 43/4
சுற்றினன் தேரினர் தோலா – கம்.சுந்:13 54/1

மேல்


தேரினன் (8)

ஊன்றின தேரினன் உயர்ந்த தோளினன் – கம்.ஆரண்:7 51/3
ஊன்றிய தேரினன் உருமின் வெம் கணை – கம்.ஆரண்:7 127/1
துனையும் வாம் பரி தேரினன் தூடணன் சொன்னான் – கம்.ஆரண்:8 1/4
உருளும் ஆழியது ஒரு தனி தேரினன் மேகத்து – கம்.ஆரண்:8 17/2
தேரினன் சிலையினன் உமிழும் தீயினன் – கம்.யுத்2:18 119/4
அதிர கடல் நெடும் தேரினன் மழை_ஏறு என ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 164/4
சூரியன் பகைஞன் அ சுடர் பொன் தேரினன்
நீரினும் முழக்கினன் நெருப்பின் வெம்மையான் – கம்.யுத்3:20 34/1,2
அல் ஒன்றிய வாளொடு தேரினன் ஆய் – கம்.யுத்3:20 80/3

மேல்


தேரினார் (1)

முற்றினர் இராமனை முடுகு தேரினார் – கம்.ஆரண்:7 103/4

மேல்


தேரினான் (4)

தடம் செய் தேரினான் தானும் நீரினால் – கம்.அயோ:14 92/3
வார்த்தை அன்னது ஆக வான் இயங்கு தேரினான் மகன் – கம்.கிட்:7 11/1
புகைநிற கண்ணவன் பொலம் பொன் தேரினான் – கம்.யுத்3:20 31/4
மு சிரத்து அயிலினான் மூரி தேரினான்
இ சிரம் உம்மதே என வந்து எய்துவான் – கம்.யுத்3:20 32/2,3

மேல்


தேரினானும் (1)

உருளுறு தேரினானும் இலங்கை மீது ஓடும் அன்றே – கம்.யுத்1:4 124/2

மேல்


தேரினிர் (1)

புலம்-தொறும் பரப்பிய தேரினிர் ஆயினும் – புறம் 109/12

மேல்


தேரினில் (2)

அனையது ஓர் தேரினில் அருணன் நின்று என – கம்.பால:23 72/1
தேரினில் சென்றனன் சிவிகை பின் செல – கம்.கிட்:11 122/4

மேல்


தேரினின் (1)

வீக்கு தேரினின் மீது எழ பாய்ந்து தோள் – கம்.யுத்2:15 54/2

மேல்


தேரினும் (4)

தூண்டு தேரினும் முந்து உற தூண்டுவான் – கம்.அயோ:11 28/3
ஒருத்தரை நலனும் தீங்கும் தேரினும் உயிரின் ஓம்பும் – கம்.யுத்1:4 127/2
ஆறு தேரினும் அகன்றது அ அனுமன்-தன் தடம் தோள் – கம்.யுத்2:16 226/4
தேரினும் இருவர் சென்றார் செம் தழல் பகழி சிந்தி – கம்.யுத்2:19 172/2

மேல்


தேரினுள் (1)

ஒலி தார் அமரர் கண்டார் ஆர்ப்ப தேரினுள் புக்கு – கம்.சுந்:8 47/2

மேல்


தேரினை (13)

தேரினை நிகர்த்தன புரவி தேர்களே – கம்.சுந்:9 39/4
வெம் கண் வாள் அரக்கன் விரை தேரினை
கங்க சாலம் தொடர கடல் செலூஉம் – கம்.யுத்2:15 52/2,3
தூ நவின்ற வேல் அரக்கனும் தேரினை துரந்தான் – கம்.யுத்2:15 215/4
தேரினை ஓட்டி வந்தான் திருவினை தேவர் தங்கள் – கம்.யுத்2:16 171/3
திண் தேரினை கடிது ஏவு என சென்றான் அவன் நின்றான் – கம்.யுத்2:18 170/4
அ தேரினை ஏறியது ஒப்பன ஆயிரம் தேர் – கம்.யுத்2:19 23/1
சீர் தடம் பெரும் சில்லி அம் தேரினை
காத்து நின்ற இருவரை கண்டனன் – கம்.யுத்2:19 155/1,2
ஒரு திக்கிலும் பெயரா-வகை அவன் தேரினை உதிர்த்தான் – கம்.யுத்3:27 121/3
தத்தா ஒரு தடம் தேரினை தொடர்ந்தான் சரம் தலை-மேல் – கம்.யுத்3:27 122/3
தேரினை கடாவி வானில் செல்லினும் செல்லும் செய்யும் – கம்.யுத்3:28 32/1
அனைய தேரினை அருச்சனை வரன்முறை ஆற்றி – கம்.யுத்4:35 24/1
வென்றி அம் தடம் தேரினை மீட்க என – கம்.யுத்4:37 182/2
தேரினை நீ கொடு விசும்பில் செல்க என்ன மாதலியை செலுத்தி பின்னர் – கம்.யுத்4:37 202/1

மேல்


தேரினோடும் (2)

ஏய்ந்து எழு தேரினோடும் இமைப்பிடை எடுத்து கொண்டான் – கம்.யுத்3:21 37/4
நுகம் பயில் தேரினோடும் நுறுக்கினன் நூழில் தீர்த்தான் – கம்.யுத்3:22 126/3

மேல்


தேரினோன் (1)

உருள் உடை தேரினோன் புதல்வன் ஊழியாய் – கம்.கிட்:11 128/2

மேல்


தேருடன் (1)

ஊருடன் இரவலர்க்கு அருளி தேருடன்
முல்லைக்கு ஈத்த செல்லா நல் இசை – புறம் 201/2,3

மேல்


தேருநர் (1)

தேருநர் தேரும்-கால் தேர்தற்கு அரிது காண் – பரி 22/34

மேல்


தேரும் (89)

பழு மரம் தேரும் பறவை போல – பெரும் 20
கால் என கடுக்கும் கவின் பெறு தேரும்
கொண்ட கோலன் கொள்கை நவிற்றலின் – மது 388,389
உடங்கு இரை தேரும் தடம் தாள் நாரை – நற் 91/4
தேரும் செல் புறம் மறையும் ஊரொடு – நற் 187/6
அரவு இரை தேரும் ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 285/1
விரி உளை மாவும் களிறும் தேரும்
வயிரியர் கண்ணுளர்க்கு ஓம்பாது வீசி – பதி 20/15,16
பண் அமை தேரும் மாவும் மாக்களும் – பதி 77/6
வையமும் தேரும் அமைப்போரும் எ வாயும் – பரி 24/17
நீயே வளியின் இகல் மிகும் தேரும் களிறும் – கலி 50/15
பின்பகல் பிறர் தேரும் நெஞ்சமும் ஏமுற்றாய் – கலி 74/11
புதுவ மலர் தேரும் வண்டே போல் யாழ – கலி 98/2
காரும் ஆர்கலி தலையின்று தேரும்
ஓவத்து அன்ன கோப செம் நிலம் – அகம் 54/3,4
நிறைந்தோர் தேரும் நெஞ்சமொடு குறைந்தோர் – அகம் 71/1
இரும்பு ஊது குருகின் இடந்து இரை தேரும்
மண் பக வறந்த ஆங்கண் கண் பொர – அகம் 81/5,6
அரவு இரை தேரும் அஞ்சுவரு சிறு நெறி – அகம் 258/10
பெரும் கை எண்கு_இனம் குரும்பி தேரும்
புற்று உடை சுவர புதல் இவர் பொதியில் – அகம் 307/10,11
கெடு மக பெண்டிரின் தேரும்
நெடு மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 347/15,16
வாளை நாள் இரை தேரும் ஊர – அகம் 386/2
நெடும் கொடிய நிமிர் தேரும்
நெஞ்சு உடைய புகல் மறவரும் என – புறம் 55/9,10
நெடு நல் யானையும் தேரும் மாவும் – புறம் 72/4
ஒளிறு படை புரவிய தேரும் அன்றே – புறம் 135/15
ஆடு நடை புரவியும் களிறும் தேரும்
வாடா யாணர் நாடும் ஊரும் – புறம் 240/1,2
கொடி நுடங்கு மிசைய தேரும் மாவும் – புறம் 351/2
தேரும் ஓடாது மா மாகம் மீ தேரின் நேர் – கம்.பால:7 9/3
குரைத்த தேரும் களிறும் குதிரையும் – கம்.பால:14 44/1
குசை உறு பரியும் தேரும் வீரரும் குழுமி எங்கும் – கம்.பால:14 51/1
அறை பறை துவைப்ப தேரும் ஆனையும் ஆடல் மாவும் – கம்.பால:14 62/2
தாக்கிய களிறும் தேரும் புரவியும் படைஞர் தாளும் – கம்.பால:14 79/3
வீரரும் களிறும் தேரும் புரவியும் மிடைந்த சேனை – கம்.பால:14 80/1
கந்து அடு களிறும் தேரும் கலின மா கடலும் சூழ – கம்.பால:20 4/2
செம் கணும் கரிய கோல மேனியும் தேரும் ஆகி – கம்.அயோ:3 90/3
தேரும் மாவும் களிறும் சிவிகையும் – கம்.அயோ:11 34/1
திடர் எலாம் உருட்டின தேரும் ஈர்த்தன – கம்.அயோ:14 30/2
ஏழ் இரு தேரும் வந்து இமைப்பின் முன்பு இடை – கம்.ஆரண்:7 104/1
ஆற்றல் தேரும் அறிவினன் ஆதலால் – கம்.ஆரண்:11 80/3
ஓர் ஆழி தேரும் ஒவ்வார் உனக்கு நான் உரைப்பது என்னோ – கம்.கிட்:13 37/4
ஏதி ஒன்றால் தேரும் அஃதால் எளியோர் உயிர் கோடல் – கம்.சுந்:8 43/1
குதித்து தேரும் கோல் கொள் ஆளும் பரியும் குழம்பு ஆக – கம்.சுந்:8 48/1
மறிந்தன மடிந்த தேரும் வாவும் மா குழுவும் ஆவி – கம்.சுந்:10 25/3
ஆழி அம் தேரும் மாவும் அரக்கரும் உருக்கும் செம் கண் – கம்.சுந்:11 13/1
அ காலை அரக்கரும் யானையும் தேரும் மாவும் – கம்.சுந்:11 27/1
தேரும் யானையும் புரவியும் அரக்கரும் சிந்தி – கம்.சுந்:11 34/1
வீட்டின் ஊசல் நெடும் பாசம் அற்ற தேரும் விசி துறந்த – கம்.சுந்:12 114/2
யானையும் தேரும் மாவும் யாவையும் உயிர் இராமை – கம்.யுத்1:3 139/1
பொருப்பை மீதிடும் புரவியும் பூட்கையும் தேரும்
உருப்ப வில் படை ஒன்பது கோடியும் உடையான் – கம்.யுத்1:5 34/1,2
ஒளிறு மா மணி தேரும் உருட்டி வெம் – கம்.யுத்2:15 45/2
தேரும் பாகரும் வாசியும் செம் முக – கம்.யுத்2:15 61/1
பூட்டும் தேரும் பொடி துகள் ஆயவே – கம்.யுத்2:15 72/4
தேரும் மாவும் படைஞரும் தெற்றிட – கம்.யுத்2:15 100/1
நூக்கிய களிறும் தேரும் புரவியும் நூழில் செய்ய – கம்.யுத்2:15 146/1
தேரும் யானையும் புரவியும் அரக்கரும் தெற்றி – கம்.யுத்2:15 238/1
தேரும் தெறு கரியும் பொரு சின மள்ளரும் வய வெம் – கம்.யுத்2:18 145/1
நூக்கிய களிறும் தேரும் புரவியும் நூழில் செய்ய – கம்.யுத்2:19 52/2
பொரும் குல புரவி ஆன திரைகளும் கலம் பொன் தேரும்
இரும் களி யானை ஆன மகரமும் இரியல் போக – கம்.யுத்2:19 58/1,2
கோடி நூறு அமைந்த கூட்டத்து இராக்கதர் கொடி திண் தேரும்
ஆடல் மா களிறும் மாவும் கடாவினர் ஆர்த்து மண்டி – கம்.யுத்2:19 92/1,2
மையல் தார் கரியும் தேரும் வாசியும் மற்றும் அற்றார் – கம்.யுத்2:19 99/3
அரி இனம் பூண்ட தேரும் அனுமனும் அனந்த சாரி – கம்.யுத்2:19 104/1
சிரமும் தேரும் புரவியும் திண் கரி – கம்.யுத்2:19 152/2
ஆனையும் தடம் தேரும் தன் ஆர் உயிர் – கம்.யுத்2:19 154/1
ஆரியன் வாகை வில்லும் அச்சு உடை தேரும் அ தேர் – கம்.யுத்2:19 172/3
அனுமன்-மேல் நின்ற ஐயன் ஆயிரம் தேரும் மாய – கம்.யுத்2:19 230/1
ஆனையும் பரியும் தேரும் அரக்கரும் அமைந்த ஆழி – கம்.யுத்3:20 3/1
தேரும் யானையும் புரவியும் விரவின தேவர் – கம்.யுத்3:20 59/1
குலங்களும் தேரும் மாவும் குழாம் கொள குழீஇய அன்றே – கம்.யுத்3:22 4/4
ஆயிரம்_கோடி தேரும் அரக்கரும் ஒழிய வல்ல – கம்.யுத்3:22 32/1
அ கணத்து ஆர்த்து மண்டி ஆயிரம்_கோடி தேரும்
புக்கன நேமி பாட்டிற்கு இழிந்தன புவனம் என்ன – கம்.யுத்3:22 36/1,2
சிந்துரங்களின் பருமமும் பகழியும் தேரும்
குந்து வல் நெடும் சிலை முதல் படைகளும் கொடியும் – கம்.யுத்3:22 54/1,2
இந்து வெள் எயிற்று அரக்கரும் யானையும் தேரும்
வந்த வந்தன வானகம் இடம் பெறா-வண்ணம் – கம்.யுத்3:22 110/2,3
ஆள் எலாம் இழந்த தேரும் ஆனையும் ஆடல் மாவும் – கம்.யுத்3:22 146/1
திடலும் வெம் புரவியும் தேரும் சிந்திய – கம்.யுத்3:27 54/2
சில்லின் முதிர் தேரும் சின வய மாருதி தாளும் – கம்.யுத்3:27 106/4
துள்ளு பாய் புரவி தேரும் முறை முறை தானே தூண்டி – கம்.யுத்3:28 29/1
ஓடை யானையும் தேரும் உருட்டினான் – கம்.யுத்3:29 26/3
தீட்டிய படையும் மாவும் யானையும் தேரும் செல்ல – கம்.யுத்3:30 4/4
தேரும் மாவும் யானையோடு சீயம் யாளி ஆதியா – கம்.யுத்3:31 75/1
ஆடல் மாவும் வீரர் தேரும் ஆளும் மாள்வது ஆனவால் – கம்.யுத்3:31 82/3
முறிந்தன வெம் கணைகள் பட முற்றின சுற்றின தேரும் மூரி மாவும் – கம்.யுத்3:31 99/2
கைத்தார் கடும் களிறும் கன தேரும் களத்து அழுந்த – கம்.யுத்3:31 110/3
தறித்த தேரும் களிறும் தரை பட – கம்.யுத்3:31 132/2
தேரும் மதமாவும் வரை ஆளியொடு வாசி மிகு சீயம் முதலா – கம்.யுத்3:31 146/1
வான் ஏறினார்கள் தேரும் மலைகின்ற வயவர் தேரும் – கம்.யுத்3:31 216/3
வான் ஏறினார்கள் தேரும் மலைகின்ற வயவர் தேரும்
தான் ஏறி வந்த தேரே ஆக்கினான் தனி ஏறு அன்னான் – கம்.யுத்3:31 216/3,4
கொடியும் வில்லும் கோலொடு வேலும் குவி தேரும்
துடியின் பாத குன்றின்-மிசை தோல் விசியின் கட்டு – கம்.யுத்4:33 15/1,2
கொற்ற வாள் நிருதர் சேனை குழீஇயது கொடி திண் தேரும்
சுற்றுறு துளை கைம் மாவும் துரகமும் பிறவும் தொக்க – கம்.யுத்4:35 2/2,3
அடல் கொள் சேனையும் அரக்கனும் தேரும் வந்து ஆர்க்கும் – கம்.யுத்4:35 34/3
தேரும் உளதே இது அலால் உலகு செய்தோய் – கம்.யுத்4:36 22/4
பொன் தடம் தேரும் மாவும் பூட்கையும் புலவு உண் வாள் கை – கம்.யுத்4:37 13/1
திரிந்தன சாரிகை தேரும் தேருமே – கம்.யுத்4:37 62/4
சென்று எதிர்ந்தது தேரும் அ தேர்-மிசை – கம்.யுத்4:37 182/3

மேல்


தேரும்-கால் (3)

தேருநர் தேரும்-கால் தேர்தற்கு அரிது காண் – பரி 22/34
தேரும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/17
சேமத்து ஆர் வில் இறுத்தது தேரும்-கால்
தூமத்து ஆர் குழல் தூ மொழி தோகை-பால் – கம்.பால:21 39/2,3

மேல்


தேருமால் (1)

ஓர் இல் கோயின் தேருமால் நின்னே – புறம் 300/6

மேல்


தேருமே (2)

தானும் தேருமே ஆயினன் இராவணன் தனயன் – கம்.யுத்3:22 57/4
திரிந்தன சாரிகை தேரும் தேருமே – கம்.யுத்4:37 62/4

மேல்


தேருவோர்தாம் (1)

ஓங்கார பொருள் தேருவோர்தாம் உனை உணர்வோர் – கம்.யுத்4:40 97/1

மேல்


தேரே (36)

ஏ-மதி வலவ தேரே உது காண் – நற் 21/5
பூண்க தில் பாக நின் தேரே பூண் தாழ் – நற் 81/5
வருமே தோழி கொண்கன் தேரே – நற் 111/10
அல்குவது ஆக நீ அமர்ந்த தேரே – நற் 159/12
தண்ணம் துறைவன் தேரே கண்ணின் – நற் 178/6
வந்தன்று பெருவிறல் தேரே
உய்ந்தன்று ஆகும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – நற் 181/12,13
செல்க பாக நின் தேரே உவ காண் – நற் 242/6
சென்றது அன்றோ கொண்கன் தேரே – நற் 249/11
வல்லை கடவு-மதி தேரே சென்றிக – நற் 321/8
தந்தன நெடுந்தகை தேரே என்றும் – நற் 361/7
சேந்து வரல் அறியாது செம்மல் தேரே – குறு 242/6
வந்தன்று பெரு விறல் தேரே பணை தோள் – குறு 338/6
எ வாய் முன்னின்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 52/4
எ ஊர் நின்றன்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 62/4
நோய்க்கு மருந்து ஆகிய கொண்கன் தேரே – ஐங் 101/5
திண்ணிதின் மாண்டன்று தேரே
ஒண்_நுதல் காண்குவம் வேந்து வினை முடினே – ஐங் 449/3,4
காண்குவை-மன்னால் பாண எம் தேரே – ஐங் 477/5
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 481/4
ஏ-மதி வலவ தேரே
மா மருண்டு உகளும் மலர் அணி புறவே – ஐங் 485/3,4
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 486/5
மதி உடை வலவ ஏ-மதி தேரே – ஐங் 487/3
பருவரல் தீர கடவு-மதி தேரே – ஐங் 488/4
புது நலம் ஏர்தர பூண்க நின் தேரே – கலி 126/22
சென்றனை களைமோ பூண்க நின் தேரே – கலி 133/19
ஈண்டுக இவள் நலம் ஏறுக தேரே – கலி 136/21
முனை நல் ஊரன் புனை நெடும் தேரே – அகம் 14/21
செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந – அகம் 34/10
பொலம் படை கலி_மா பூண்ட தேரே – அகம் 114/16
ஊர்-மதி வலவ தேரே சீர் மிகுபு – அகம் 154/13
செல்லும் நெடுந்தகை தேரே
முல்லை மாலை நகர் புகல் ஆய்ந்தே – அகம் 324/14,15
உதுவ காண் அவர் ஊர்ந்த தேரே
குப்பை வெண் மணல் குவவு மிசையானும் – அகம் 330/11,12
செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந – அகம் 374/16
உது காண் தோன்றும் தேரே இன்றும் – அகம் 380/9
நெடிது வந்தன்றால் நெடுந்தகை தேரே – புறம் 296/5
தேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் தெறு கண் செம் முக வயிர தோள் – கம்.சுந்:10 29/1
தான் ஏறி வந்த தேரே ஆக்கினான் தனி ஏறு அன்னான் – கம்.யுத்3:31 216/4

மேல்


தேரை (27)

இட்டு வாய் சுனைய பகு வாய் தேரை
தட்டை_பறையின் கறங்கும் நாடன் – குறு 193/2,3
அவல்-தொறும் தேரை தெவிட்ட மிசை-தொறும் – ஐங் 453/1
வரி நுணல் கறங்க தேரை தெவிட்ட – ஐங் 468/1
வண்டு தாது ஊத தேரை தெவிட்ட – ஐங் 494/1
தேரை வாய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயலும் என் – கலி 86/9
தேரை தினப்படல் ஓம்பு – கலி 147/32
நெடு நீர் அவல பகு வாய் தேரை
சிறு பல் இயத்தின் நெடு நெறி கறங்க – அகம் 154/2,3
தேரை ஒலியின் மாண சீர் அமைத்து – அகம் 301/19
தவிர்த்த தேரை விளர்த்த கண்ணை – புறம் 353/5
பால் உண்டு துயில பச்சை தேரை தாலாட்டும் பண்ணை – கம்.பால:2 13/4
காக்குமா காண்டி ஆயின் கடவல் உன் தேரை என்றாள் – கம்.ஆரண்:12 81/4
தேரை கொண்ட பேர் அல்குலாள் திருமுகம் காணான் – கம்.கிட்:10 48/1
தேரை வன் தலை தெங்கு இளம் பாளையை – கம்.கிட்:15 43/1
காய் கதிர் கடவுள் தேரை கண்ணுற்றேம் கண்ணுறா முன் – கம்.கிட்:16 54/3
நாந்தகம் மின்ன தேரை நராந்தகன் நடத்தி வந்தான் – கம்.யுத்2:18 207/4
உதையினால் அவன் தேரை உருட்டினான் – கம்.யுத்2:19 127/4
சித்திர தேரை தெய்வ பகழியால் சிதைத்து வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்2:19 181/4
ஆழி பெரும் தேரை அழித்தனனால் – கம்.யுத்3:20 70/3
திண் திறல் அரக்கன் கொற்ற பொன் தடம் சில்லி தேரை
தண்டலை மருத வைப்பின் கங்கை நீர் தழுவும் நாட்டு – கம்.யுத்3:21 15/2,3
ஆயிரம் தேரை ஆடல் ஆனையை அலங்கல் மாவை – கம்.யுத்3:22 27/1
ஏந்து அகல் அல்குல் தேரை இகந்துபோய் இறங்க யாணர் – கம்.யுத்3:25 8/2
ஆனையை விளம்பி தேரை அபிநயம் தெரிக்கலுற்றார் – கம்.யுத்3:25 12/4
பின் அது கிடக்க என்னா தன்னுடை பெரும் திண் தேரை
மின் நகு வரி வில் செம் கை இராமன்-மேல் விடுதி என்றான் – கம்.யுத்4:37 3/3,4
தூண்டுதி தேரை என்றான் சாரதி தொழுது சொல்லும் – கம்.யுத்4:37 10/4
ஒடித்து தேரை உதிர்த்து ஒரு வில்லொடும் – கம்.யுத்4:37 45/3
எழ விடு தேரை என்று இராமன் கூறினான் – கம்.யுத்4:37 60/4
பூதலத்தது ஆக்குவாயாக இனி பொலம் தேரை என்ற போதில் – கம்.யுத்4:37 201/1

மேல்


தேரைகள் (1)

பொலிவு உடைத்து என தேரைகள் புகழ்வன போலும் – கம்.கிட்:1 21/4

மேல்


தேரையின் (2)

வேனில் தேரையின் அளிய – நற் 347/10
ஆமை மேல் வரும் தேரையின் ஆங்கு-அரோ – கம்.பால:14 39/4

மேல்


தேரையும் (3)

சென்ற தேரையும் சிலை உடை மலை என தேர் மேல் – கம்.ஆரண்:8 18/1
சீறி தீயவன் ஏறு தேரையும்
கீறி தோள்கள் கிழித்து அழித்த பின் – கம்.கிட்:16 42/1,2
திற திறம் பட துணித்து அவன் தேரையும் சிதைத்தான் – கம்.யுத்2:16 237/4

மேல்


தேரையே (1)

சேரை என்று புலம்புவ தேரையே – கம்.கிட்:15 43/4

மேல்


தேரொடு (25)

தேரொடு மா சிதறி – மது 224
நீயும் தேரொடு வந்து பேர்தல் செல்லாது – நற் 300/7
யார் அவள் மகிழ்ந தானே தேரொடு
தளர் நடை புதல்வனை உள்ளி நின் – ஐங் 66/2,3
தேரொடு குறுக வந்தோன் – ஐங் 367/4
தேரொடு சுற்றம் உலகு உடன் மூய – பதி 42/20
களிறு கலி_மான் தேரொடு சுரந்து – பதி 94/2
தேரொடு திரிதரும் பாகனை பழிப்பேமோ – கலி 68/17
விரி உளை கலி_மான் தேரொடு வந்த – கலி 75/16
உரு இல் பேஎய் ஊரா தேரொடு
நிலம் படு மின்மினி போல பல உடன் – அகம் 67/15,16
தேரொடு மறுகியும் பணிமொழி பயிற்றியும் – அகம் 220/2
ஒல்லென ஒலிக்கும் தேரொடு
முல்லை வேலி நல் ஊரானே – புறம் 144/13,14
நீர் இன்று பெயரா ஆங்கு தேரொடு
ஒளிறு மருப்பு ஏந்திய செம்மல் – புறம் 205/12,13
நீல ஆர்கலி தேரொடு நிறை கதிர் கடவுள் – கம்.பால:9 4/2
ஒற்றை ஆழி கதிர் தேரொடு ஒப்பதே – கம்.பால:23 70/4
மாகம் மணி அணி தேரொடு நின்றான் நெறி வந்தான் – கம்.பால:24 5/4
தேரொடு நடக்கும் அ தெரிவைமாரினே – கம்.அயோ:2 44/4
தூளியின் படலையும் துரகம் தேரொடு
மூள் இரும் சின கரி முழங்கும் ஓதையும் – கம்.அயோ:14 25/1,2
மிடல் தொழிலான் விடு தேரொடு நொய்தின் – கம்.சுந்:9 53/3
பொன்றி அவன் புவி தேரொடு புக்கான் – கம்.சுந்:9 62/4
ஊன்று தேரொடு சிலை இலன் கடல் கிளர்ந்து ஒப்பான் – கம்.யுத்2:16 240/1
கோத்தது புடை-தொறும் குதிரை தேரொடு ஆள் – கம்.யுத்2:16 309/1
புடைத்தான் அவன் தடம் தேரொடு நெடும் சாரதி புரண்டான் – கம்.யுத்2:18 168/3
வில் அற்றது தேரொடு மேல் நிமிரும் – கம்.யுத்3:20 86/3
தேரொடு களிறும் மாவும் அரக்கரும் நெருங்கி தெற்ற – கம்.யுத்3:22 124/1
சுழலும் பல் பரி தேரொடு புரவியும் சுற்ற – கம்.யுத்4:32 13/2

மேல்


தேரொடும் (23)

பட்டு-உழி அறியாது பாகனை தேரொடும்
விட்டு அவள் வரல் நோக்கி விருந்து ஏற்றுக்கொள நின்றாய் – கலி 69/12,13
தேரொடும் தேற்றிய பாகன் வந்தீயான்-கொல் – கலி 71/10
கதிக்கு முந்துறு கலின மான் தேரொடும் கதிரோன் – கம்.பால:9 2/2
பொலன் கொள் தேரொடும் இராகவன் திரு_மனை புக்கான் – கம்.அயோ:1 48/4
பொன் நெடும் தேரொடும் பவனி போனவன் – கம்.அயோ:4 181/2
தன் தானை திண் தேரொடும் மாள தனு ஒன்றால் – கம்.ஆரண்:11 14/3
ஏனை தார் அணி தேரொடும் இற்றன – கம்.சுந்:6 37/3
கொடி தடம் தேரொடும் குரகத குழுவை – கம்.சுந்:8 37/1
நின்றார் நின்றிலர் தனி நின்றான் ஒரு நேமி தேரொடும் அவன் நேரே – கம்.சுந்:10 31/3
அ தடம் பெரும் தேரொடும் எடுத்து எறிந்து ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:11 50/4
விண்ணின் மீ சென்று தேரொடும் பார் மிசை வீழ்ந்தான் – கம்.சுந்:11 51/4
சில்லி மா பெரும் தேரொடும் கரி பரி சிறந்த – கம்.யுத்1:5 42/1
நின்ற தேரொடும் இராவணன் ஒருவனும் நிற்க – கம்.யுத்2:15 237/3
தேரொடும் கடலின் வீழ்ந்து சிலையும் தன் தலையும் எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 233/1
தேரொடும் புரண்டு வீழ சிந்தி என் சிந்தை செப்பும் – கம்.யுத்2:19 211/2
கால் கிளர் தேரொடும் கால் வரையோடும் – கம்.யுத்3:20 24/1
தேரொடும் எடுத்தலோடு நிலத்திடை குதித்த செம் கண் – கம்.யுத்3:21 38/1
பல் பெரும் தேரொடும் அரக்கர் பண்ணையை – கம்.யுத்3:22 44/2
ஈர்த்த தேரொடும் கடிது சென்றான் அகன்று இரவி – கம்.யுத்3:22 85/2
ஒற்றை வன் தடம் தேரொடும் மகோதரன் ஒருவன் சென்றான் – கம்.யுத்4:37 13/4
சிற்றையாளனை தேவர்-தம் தேரொடும்
பற்றி வானில் சுழற்றி படியின்-மேல் – கம்.யுத்4:37 44/2,3
கூவிரம் செறி பொன் கொடி தேரொடும்
போவர் அஞ்சினர் அன்னது ஓர் போழ்தினின் – கம்.யுத்4:37 175/1,2
சிறக்கும் தேரொடும் கண்டிலன் சீற்ற தீ – கம்.யுத்4:37 176/3

மேல்


தேரோ (1)

இன்று தந்தனை தேரோ
நோய் உழந்து உறைவியை நல்கலானே – குறு 400/6,7

மேல்


தேரோடு (3)

களைஞரும் இல்-வழி கால் ஆழ்ந்து தேரோடு
இள மணலுள் படல் ஓம்பு முளை நேர் – கலி 98/36,37
ஆர் அமர் அலற தாக்கி தேரோடு
அவர் புறங்காணேன் ஆயின் சிறந்த – புறம் 71/4,5
தேரோடு மடிந்தனர் செம் கதிரோன் – கம்.யுத்3:31 196/3

மேல்


தேரோடும் (2)

வண்டு தொடர் நறும் தெரியல் உயிர் அனைய கொழுநர் வர மணி தேரோடும்
கண்டு மனம் களி சிறப்ப ஒளி சிறந்து மெலிவு அகலும் கற்பினார் போல் – கம்.பால:11 15/2,3
தேரோடும் எடுத்து உயர் திண் கையினால் – கம்.யுத்3:20 75/3

மேல்


தேரோர் (1)

தேரோர் நம்மொடு நகாஅ ஊங்கே – நற் 135/9

மேல்


தேரோர்க்கு (1)

தேரோர்க்கு அழன்ற வேலினை எனவும் – சிறு 234

மேல்


தேரோற்கு (1)

தேரோற்கு ஒத்தனெம் அல்லேம் அதனால் – நற் 380/6

மேல்


தேரோன் (3)

தேரோன் போகிய கானலானே – குறு 227/4
துனை பரி தேரோன் மைந்தன் இருந்த அ துளக்கு_இல் குன்றம் – கம்.ஆரண்:16 6/3
ஊன்றிய உதயத்து உச்சி ஒற்றை வான் உருளை தேரோன்
தோன்றினன்-கொல்லோ என்னா அறிவனும் துணுக்கம் கொண்டான் – கம்.சுந்:2 95/3,4

மேல்


தேவ (6)

தேவ தேவர் பிடித்த போர் வில் ஒடித்த சேவகர் சேண் நிலம் – கம்.அயோ:3 66/2
செம்மலுக்கு ஏவல் செய்வேன் தேவ நும் வரவு நோக்கி – கம்.கிட்:2 16/2
தேவ தேவியை தேடுவது என்பது சிறிதால் – கம்.கிட்:12 38/3
தேவர்க்கும் தானவர்க்கும் திசைமுகனே முதலாய தேவ தேவர் – கம்.யுத்1:4 100/1
தேவ மற்று இவர்கள் செய்கை கேள் என தெரிய சொன்னார் – கம்.யுத்3:20 2/4
தெவ் அடு படைகள் அஞ்சாது இவன்-வயின் செல்லின் தேவ
வெவ் விடம் ஈசன்-தன்னை விழுங்கினும் பறவை வேந்தை – கம்.யுத்4:37 213/2,3

மேல்


தேவதாரத்தும் (1)

தேவதாரத்தும் சந்தினும் பூட்டின சில மா – கம்.பால:15 1/4

மேல்


தேவதேவன் (1)

தேவதேவன் செறி சடை கற்றையுள் – கம்.அயோ:7 21/1

மேல்


தேவதேவனும் (1)

தேவதேவனும் விரிஞ்சனும் சிரதலம் குலைந்தார் – கம்.யுத்2:15 225/4

மேல்


தேவதைகாள் (1)

மஞ்சே பொழிலே வன தேவதைகாள்
அஞ்சேல் என நல்குதிரேல் அடியேன் – கம்.ஆரண்:12 76/2,3

மேல்


தேவபாடையின் (1)

தேவபாடையின் இ கதை செய்தவர் – கம்.பால:0 10/1

மேல்


தேவர் (133)

தேவர்_உலகம் எய்தினன் ஆதலின் – புறம் 228/11
செய்கையின் அளித்தனன் தேவர் ஆர்த்து எழ – கம்.பால:5 87/2
எங்கள் நான்மறைக்கும் தேவர் அறிவிற்கும் பிறர்க்கும் எட்டா – கம்.பால:8 6/3
செம் சடை கடவுளை அடையும் தேவர் போல் – கம்.பால:8 39/2
தீவினை நயந்து செய்த தேவர்_கோன் தனக்கு செம் கண் – கம்.பால:9 15/3
அருந்தா அந்த தேவர் இரந்தால் அமிழ்து என்னும் – கம்.பால:10 27/3
செவ்வி இளம் சிறுவர்களை தருகின்றேன் இனி தேவர்
வவ்வி நுகர் பெரு வேள்விக்கு உரிய எலாம் வருக என்றான் – கம்.பால:12 19/3,4
செவி-வயின் அமுத கேள்வி தெவிட்டினார் தேவர் நாவின் – கம்.பால:14 70/1
நீட்டினன் தேவர்_கோன் கை நெற்றியில் கண்ணன் வெற்றி – கம்.பால:24 30/2
தேவ தேவர் பிடித்த போர் வில் ஒடித்த சேவகர் சேண் நிலம் – கம்.அயோ:3 66/2
தேவர் பகை உள்ளன இ வள்ளல் தெறும் என்பார் – கம்.அயோ:3 102/3
செய்ய கருதி தடைசெய்குநர் தேவர் ஏனும் – கம்.அயோ:4 123/3
சிந்தை என் புகல்வது தேவர் உள்ளமும் – கம்.அயோ:4 182/3
தேவர் கைதொழும் சித்திரகூடம் என்று உளதே – கம்.அயோ:9 33/4
பிறந்து தேவர் உணர்ந்து பெயர்ந்து முன் – கம்.அயோ:11 14/3
தேன் அமர் தெரியலான் தேவர் கைதொழ – கம்.அயோ:11 43/3
தேவர் ஆயினார் சிறுவன் ஆகியே – கம்.அயோ:11 128/3
சேனை கிடக்கிடு தேவர் வரின் சிலை மா மேகம் – கம்.அயோ:13 20/2
ஆதி தேவர் அவர் எம் அறிவினுக்கு அறிவு-அரோ – கம்.ஆரண்:0 1/4
இனி நின்ற முதல் தேவர் என்-கொண்டு என் செய்வாரே – கம்.ஆரண்:1 51/4
தேவர் தானவர் திண் திறல் நாகர் வேறு – கம்.ஆரண்:4 32/1
அரா_அணை அமலன் அன்னாய் அறிவித்தேன் முன்னம் தேவர்
பராவினின் நீங்கினேன் அ பழிபடு பிறவி என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 45/3,4
பெண்ணிடை அரசி தேவர் பெற்ற நல் வரத்தால் பின்னர் – கம்.ஆரண்:6 50/3
சிலை எடுத்து திரியும் இது சிறிது அன்றோ தேவர் எதிர் – கம்.ஆரண்:6 93/2
நெறி தாரை செல்லாத நிருதர் எதிர் நில்லாதே நெடிய தேவர்
மறித்தார் ஈண்டு இவர் இருவர் மானிடவர் என்னாது வல்லை ஆகின் – கம்.ஆரண்:6 129/1,2
சென்று போர் செயின் தேவர் சிரிப்பரால் – கம்.ஆரண்:7 13/2
திண் திறல் வளை எயிற்று அரக்கர் தேவர் ஆய் – கம்.ஆரண்:7 120/2
செம் சர தூய்மையால் தேவர் ஆக்கினான் – கம்.ஆரண்:7 124/4
தேவர் ஆர்த்து எழ முனிவர்கள் திசை-தொறும் சிலம்பும் – கம்.ஆரண்:8 21/1
தத்து உறு சிந்தையர் தளரும் தேவர் இ – கம்.ஆரண்:10 33/1
தென் திசை நமன்-தனொடு தேவர் குலம் எல்லாம் – கம்.ஆரண்:10 48/1
திக்கயம் ஒளிப்ப நிலை தேவர் கெட வானம் – கம்.ஆரண்:11 28/1
சேக்கையின் அரவு நீங்கி பிறந்தது தேவர் செய்த – கம்.ஆரண்:11 56/3
தேவர் செய் தவத்தினால் செம்மல் ஏகினான் – கம்.ஆரண்:12 19/4
அ தேவர் இ மானிடர் ஆதலினால் – கம்.ஆரண்:13 14/2
செறித்தான் தட மார்பில் செறித்தலும் தேவர் அஞ்சி – கம்.ஆரண்:13 28/2
சிலை கிடந்ததால் இலக்குவ தேவர் நீர் படைத்த – கம்.ஆரண்:13 85/1
தள்ளுற்ற அறமும் தேவர் துயரமும் தந்ததேயால் – கம்.ஆரண்:13 112/2
பெண்டிரின் வாழ்வர் அன்றே இது அன்றோ தேவர் பெற்றி – கம்.ஆரண்:13 123/2
தெள்ளிய அமுது எழ தேவர் வாங்கிய – கம்.ஆரண்:15 9/1
சான்றவனோ தேவர் தவத்தின் தனி பயனோ – கம்.ஆரண்:15 40/2
ஒன்றாது தேவர் உறுதிக்கு என உன்னா – கம்.ஆரண்:15 49/2
வெவ் விடத்தினை மறுகு தேவர் தானவர் வெருவல் – கம்.கிட்:2 3/2
தேவருக்கு ஒரு தலைவர் ஆம் முதல் தேவர் எனின் – கம்.கிட்:2 5/1
தேறினன் அமரர்க்கு எல்லாம் தேவர் ஆம் தேவர் அன்றே – கம்.கிட்:3 19/1
தேறினன் அமரர்க்கு எல்லாம் தேவர் ஆம் தேவர் அன்றே – கம்.கிட்:3 19/1
சென்று திக்கினை அளந்தன பணைகளின் தேவர்
என்றும் நிற்கும் என்று இசைப்பன இரு சுடர் திரியும் – கம்.கிட்:4 11/1,2
தீ பொடித்தன விழி தேவர் நாட்டினும் – கம்.கிட்:7 16/3
செவ்வே செல நோக்குதி தானவர் தேவர் நிற்க – கம்.கிட்:7 40/2
தேவரோ என அயிர்க்கும் அ தேவர் இ செயலுக்கு – கம்.கிட்:7 69/1
தேறேன் யான் இது தேவர் மாயமோ – கம்.கிட்:8 14/3
மக்கள் கடை தேவர் தலை வான் உலகின் வையத்து – கம்.கிட்:14 37/2
திருந்து_இழையை நாடி வரு தேவர் இறை சீறி – கம்.கிட்:14 59/2
திங்களின் கொழுந்து சுற்றும் சிமய நீள் கோட்டு தேவர்
அங்கைகள் கூப்ப நின்ற அருந்ததிக்கு அருகர் ஆனார் – கம்.கிட்:15 32/3,4
சென்றுறு வேக திண் கால் எறிதர தேவர் வைகும் – கம்.சுந்:1 35/2
தேர்வான் வருகின்றனன் சீதையை தேவர் உய்ய – கம்.சுந்:1 46/2
தேவர் என்பவர் யாரும் இ திரு நகர்க்கு இறைவற்கு – கம்.சுந்:2 10/1
சித்திர பத்தியின் தேவர் சென்றனர் – கம்.சுந்:2 49/1
செ வழி ஒதுங்கினன் தேவர் ஏத்த போய் – கம்.சுந்:2 59/3
தேவர் நின்று ஆசி கூற முனிவர் சோபனங்கள் செப்ப – கம்.சுந்:2 118/2
ஆடு அரங்குகள் அம்பலம் தேவர் ஆலயங்கள் – கம்.சுந்:2 131/2
முழு வானவர் ஆய் உலகம் ஒரு மூன்றும் காக்கும் முதல் தேவர்
மழு வாள் நேமி குலிசத்தின் வாய்மை துடைத்த மார்பானை – கம்.சுந்:2 214/3,4
தேவர் தேவியர் சேவடி கைதொழும் – கம்.சுந்:3 109/1
வெற்றியன் தேவர் வேண்ட வேலையை விலங்கல் மத்தில் – கம்.சுந்:4 30/3
செந்தாமரை கண்ணனும் நட்டனர் தேவர் உய்ய – கம்.சுந்:4 89/4
ஒளிக்கும் தேவர் உவந்து உள்ளம் – கம்.சுந்:5 53/3
தேவியர்களோடும் உயர் தேவர் இனிது ஆடும் – கம்.சுந்:6 17/3
பார் இடு பழுவ சோலை பாலிக்கும் பருவ தேவர் – கம்.சுந்:6 55/4
திருகுறும் சினத்து தேவர் தானவர் என்னும் தெவ்வர் – கம்.சுந்:7 5/1
ஒல் ஒளி வானில் தேவர் உரை தெரிவு ஒழிக்க மன்னோ – கம்.சுந்:8 8/4
சீர்த்தது போரும் என்னா தேவர்க்கும் தேவர் ஆய – கம்.சுந்:11 4/3
திரைக்கும் மாசுணம் வாசுகி ஒத்தது தேவர்
அரக்கர் ஒத்தனர் மந்தரம் ஒத்தனன் அனுமன் – கம்.சுந்:11 60/3,4
தேவர் தானவர் முதலினர் சேவகன் தேவி – கம்.சுந்:12 52/1
கூட்டிய படையும் தேவர் கொடுத்த நல் வரமும் கொட்பும் – கம்.சுந்:12 71/2
சிறந்துளார் மற்றும் தேவர்க்கும் தேவர் ஆய் – கம்.சுந்:12 100/2
செற்றவர் எதிர் எழும் தேவர் தானவர் – கம்.யுத்1:2 19/1
திக்கயம் வலி இல தேவர் மெல்லியர் – கம்.யுத்1:2 32/1
ஒன்றிடுவர் தேவர் உலகு ஏழும் உடன் ஒன்று ஆம் – கம்.யுத்1:2 55/4
தீயவர் அறத்தினால் தேவர் ஆயது – கம்.யுத்1:2 68/3
சிரம் ஒருங்கிய இனி செரு ஒருங்கியது எனின் தேவர் என்பார் – கம்.யுத்1:2 90/3
தேவர் ஆயினர் ஏவரும் சேணிடை திரியும் – கம்.யுத்1:3 15/1
தேவர் செய்கையன் அங்ஙனம் உரை-செய தீயோன் – கம்.யுத்1:3 41/1
தேவர்க்கும் தானவர்க்கும் திசைமுகனே முதலாய தேவ தேவர்
மூவர்க்கும் முடிப்ப அரிய காரியத்தை முற்றுவிப்பான் மூண்டு நின்றாய் – கம்.யுத்1:4 100/1,2
சேனை காவலர் ஓர் ஐவர் உளர் பண்டு தேவர்
வானை காவலும் மானமும் மாற்றிய மறவர் – கம்.யுத்1:5 63/1,2
மருந்து தேவர் அருந்திய மாலைவாய் – கம்.யுத்1:9 62/1
செப்பி என் குரங்காய் வந்தார் தனித்தனி தேவர் என்றார் – கம்.யுத்1:9 76/4
முன் தருக என்ற தேவர் முதுகு புக்கு அமரில் முன்னம் – கம்.யுத்1:9 84/3
நின்றார்கள் தேவர் கண்டார் என்பது ஓர் நாணம் நீள – கம்.யுத்1:12 51/2
சிந்துர கிரிகள் தாவி திரிந்தனன் தேவர் உண்ண – கம்.யுத்1:14 24/3
மறிப்புண்ட தேவர் காண மணி வரை தோளின் வைகும் – கம்.யுத்1:14 36/1
சிறையில் வைத்தவள்-தன்னை விட்டு உலகினில் தேவர்
முறையில் வைத்து நின் தம்பியை இராக்கதர் முதல் பேர் – கம்.யுத்2:15 253/1,2
முன் உனக்கு இறைவர் ஆன மூவரும் தோற்றார் தேவர்
பின் உனக்கு ஏவல் செய்ய உலகு ஒரு மூன்றும் பெற்றாய் – கம்.யுத்2:16 40/1,2
தீ கலாம் கொண்ட தேவர் சிரிக்கலாம் செருவில் ஆவி – கம்.யுத்2:16 142/3
செய்தனர் பிறவும் வெம் போர் திகைத்தனர் தேவர் எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 170/4
தேரினை ஓட்டி வந்தான் திருவினை தேவர் தங்கள் – கம்.யுத்2:16 171/3
திரிந்தனர் சாரிகை தேவர் கண்டிலர் – கம்.யுத்2:16 261/1
முற்றாதன தேவர் முரண் படைதாம் – கம்.யுத்2:18 62/2
தீர கொடியாரொடு தேவர் பொரும் – கம்.யுத்2:18 81/2
சிரங்களும் கரமும் எல்லாம் குலைந்தனர் கண்ட தேவர் – கம்.யுத்2:18 235/4
செம் கண் நெடு மால் முதல் தேவர் சிரிக்க என்னை – கம்.யுத்2:19 10/4
பொரும் தேவர் குழாம் நகைசெய்திட போந்து பாரின் – கம்.யுத்2:19 13/3
பல்லாயிர கோடி படைக்கலம் பண்டு தேவர்
எல்லாரும் முனைத்தலை யாவரும் ஈந்த மேரு – கம்.யுத்2:19 18/1,2
பல் பதினாயிரம் தேவர் பக்கமா – கம்.யுத்2:19 31/1
ஐய ஈது அன்னதேயால் ஆயிர கோடி தேவர்
எய்தினர் எய்தினார்கள் ஈடுபட்டு இரிந்தது அல்லால் – கம்.யுத்2:19 89/1,2
முற்கொண்டான் அரக்கன் என்னா முளரி வாள் முகங்கள் தேவர்
பின் கொண்டார் இளைய கோவை பியல் கொண்டான் பெரும் தோள் நின்றும் – கம்.யுத்2:19 116/1,2
தேரும் யானையும் புரவியும் விரவின தேவர்
ஊரும் மானமும் மேகமும் உலகமும் மலையும் – கம்.யுத்3:20 59/1,2
செம்_புனல் சுவடு நோக்கி இது நெறி என்று தேவர்
தம்பிரான் பகழி தூண்ட தலை அற்று தலத்தன் ஆனான் – கம்.யுத்3:21 30/3,4
சிரத்தினில் குதித்தான் தேவர் திசைமுகம் கிழிய ஆர்த்தார் – கம்.யுத்3:21 34/4
உக்கன விசும்பின் மீன்கள் உதிர்ந்திட தேவர் உட்க – கம்.யுத்3:22 36/4
தேவர் ஆதலின் அவரொடும் விசும்பிடை திரிந்தார் – கம்.யுத்3:22 108/2
தெருள் உற தொடர்ந்து வீசி செல்வன தேவர் காண – கம்.யுத்3:22 144/2
பேரும் இப்பொழுதே தேவர் எண்ணமும் பிழைப்பது உண்டோ – கம்.யுத்3:23 27/4
இன்ன மருந்து ஒரு நான்கும் பயோததியை கலக்கிய ஞான்று எழுந்த தேவர்
உன்னி அமைத்தனர் மறைக்கும் எட்டாத பரஞ்சுடர் இ உலகம் மூன்றும் – கம்.யுத்3:24 28/1,2
திடல் முந்நீரிடை படுத்து பறித்தனன் நம் துயர் என்றார் தேவர் எல்லாம் – கம்.யுத்3:24 35/4
சீதம் நின்று ஆர்த்தன தேவர் ஆர்த்தனர் – கம்.யுத்3:24 106/4
விலங்குவார் என்னின் தேவர் விண்ணையும் நிலத்து வீழ்த்தும் – கம்.யுத்3:26 71/4
கறங்கு என திரிந்து தேவர் குலங்களை கட்டும் என்னா – கம்.யுத்3:26 72/3
சேண் உயர் விசும்பில் தேவர் தீர்ந்தது எம் சிறுமை என்றார் – கம்.யுத்3:27 10/4
மங்கலம் தேவர் கூற வானவ மகளிர் வாழ்த்தி – கம்.யுத்3:27 11/1
செறிந்தோர் வினை பகைவா என தொழுதார் நெடும் தேவர் – கம்.யுத்3:27 144/4
செல்லாது அ இலங்கை வேந்தற்கு அரசு என களித்த தேவர்
எல்லாரும் தூசு நீக்கி ஏறிட ஆர்த்த போது – கம்.யுத்3:28 56/2,3
சிலையினை நோக்கும் தேவர் செய்கையை நோக்கும் செய்த – கம்.யுத்3:28 66/3
தேவர் மெய் புகழ் தேய்த்தவன் சில்லி-அம் தேர்-மேல் – கம்.யுத்3:31 3/2
பரந்த தேவர் மாயன் நம்மை வேர் அறுத்த பண்டை நாள் – கம்.யுத்3:31 74/2
தேவர் திரிபுவன நிலையர் செரு இதனை – கம்.யுத்3:31 165/1
ஆகுலம் துறந்த தேவர் அள்ளினர் சொரிந்த வெள்ள – கம்.யுத்3:31 231/1
தேவர் அது கேட்டு இது செயற்கு உரியது என்றார் – கம்.யுத்4:36 6/1
கால் கலங்குவர் தேவர் கண மழை – கம்.யுத்4:37 42/3
தேவர் அஞ்ச இராவணன் தேறினான் – கம்.யுத்4:37 175/4
எ வகை உள்ள தேவர் யாவரும் இரைத்து பொங்கி – கம்.யுத்4:38 1/2
நின்ற தேவர் நெடும் திசையோரொடும் – கம்.யுத்4:39 3/3
தேவர் பூ_மழை சித்தர் முதலினோர் – கம்.யுத்4:39 8/1
கரை செயற்கு அரிய தேவர் ஏனையோர் கலந்து காண்பான் – கம்.யுத்4:40 40/3

மேல்


தேவர்-தங்கள் (1)

சீரிது தேவர்-தங்கள் சிந்தனை என்பது உன்னி – கம்.பால:24 28/1

மேல்


தேவர்-தம் (20)

தேவர்-தம் நகரியை செப்புகின்றது என் – கம்.பால:3 58/2
தேவு மாதவன் தொழுது தேவர்-தம்
நாவுள் ஆகுதி நயக்கும் வேள்வியால் – கம்.பால:6 25/1,2
தேவர்-தம் படைகள் செப்ப செவ்விது என்று அவனும் நேர – கம்.பால:8 3/3
உரை-செயின் தேவர்-தம் உலகு உளான் அலன் – கம்.பால:10 58/1
செவி அமை நுகர்ச்சியது எனினும் தேவர்-தம்
அவி அமுது ஆனது அ நகர் உளார்க்கு எலாம் – கம்.அயோ:2 34/3,4
தேவர்-தம் உலகினும் தீமை செய்து உழல் – கம்.அயோ:12 8/1
அடி மிசை தூளி புக்கு அடைந்த தேவர்-தம்
முடி உற பரந்தது ஓர் முறைமை தேர்ந்திலெம் – கம்.அயோ:13 3/1,2
திக்கு அனைத்தினும் சென்றது தேவர்-தம் செவியும் – கம்.ஆரண்:6 87/2
தேரின் சேனை திரண்டது தேவர்-தம்
ஊரும் நாகர் உலரும் உலைந்தவே – கம்.ஆரண்:7 24/3,4
தேர் தந்த அல்குல் சீதை தேவர்-தம் உலகின் இம்பர் – கம்.ஆரண்:10 78/1
காதலாள் துயரம் நீக்கி தேவர்-தம் கருத்தும் முற்றி – கம்.ஆரண்:13 125/2
தீ எழ பிளந்து நீக்கி தேவர்-தம் இடுக்கண் தீர்த்தான் – கம்.யுத்1:3 153/4
தேவர்-தம் தச்சன் நீல காசினால் திருந்த செய்தது – கம்.யுத்1:10 21/2
தேவர்-தம் படையை விட்டான் என்பது சிந்தை செய்யா – கம்.யுத்3:22 155/1
முன்னை தேவர்-தம் வரங்களும் முனிவர்-தம் மொழியும் – கம்.யுத்3:22 190/1
தேவர்-தம் இருக்கையான மேருவின் சிகர வைப்பில் – கம்.யுத்3:24 53/2
தேவர்-தம் படைக்கலம் தொடுத்து தீயவன் – கம்.யுத்3:24 73/1
தேவர்-தம் தேவன் தேவி கற்பினில் சிறந்துளாளை – கம்.யுத்3:27 174/2
சிற்றையாளனை தேவர்-தம் தேரொடும் – கம்.யுத்4:37 44/2
தேரின்-மேல் இருந்தான் பண்டு தேவர்-தம்
ஊரின்-மேலும் பவனி உலாவினான் – கம்.யுத்4:37 170/3,4

மேல்


தேவர்-தாமும் (1)

மூவரும் தேவர்-தாமும் முரண் உக முற்றும் கொற்றம் – கம்.சுந்:3 142/1

மேல்


தேவர்-பால் (2)

ஏலுமே தேவர்-பால் ஏகு எனா ஏவினான் – கம்.கிட்:5 6/2
வார்த்தையின் அறிந்தது அல்லால் தேவர்-பால் வந்திலேன் நான் – கம்.யுத்1:7 13/2

மேல்


தேவர்-பாலும் (1)

சீரியர்_அல்லார்-மாட்டு சேர்கிலென் தேவர்-பாலும்
ஆரிய முனிவர்-பாலும் அடைந்தனென் இறைவ ஈண்டு ஓர் – கம்.ஆரண்:6 36/2,3

மேல்


தேவர்-மேலே (1)

ஈந்துள தேவர்-மேலே எழுகெனோ உலகம் யாவும் – கம்.யுத்2:19 238/1

மேல்


தேவர்_கோன் (2)

தீவினை நயந்து செய்த தேவர்_கோன் தனக்கு செம் கண் – கம்.பால:9 15/3
நீட்டினன் தேவர்_கோன் கை நெற்றியில் கண்ணன் வெற்றி – கம்.பால:24 30/2

மேல்


தேவர்_உலகம் (1)

தேவர்_உலகம் எய்தினன் ஆதலின் – புறம் 228/11

மேல்


தேவர்க்கு (2)

சேய வானமும் திசைகளும் செவிடு உற தேவர்க்கு
ஏய்வு இலாதது ஓர் பயம் வர சிலையின் நாண் எறிந்தான் – கம்.கிட்:4 12/3,4
செவிகளால் பல கேட்டிலர்-ஆயினும் தேவர்க்கு
அவி கொள் நான்மறை அகப்பொருள் புறப்பொருள் அறிவார் – கம்.யுத்1:3 32/1,2

மேல்


தேவர்க்கும் (17)

நினையும் தேவர்க்கும் நமக்கும் ஒத்து ஒரு நெறி நின்ற – கம்.அயோ:10 1/1
தேவர்க்கும் தொழும் தேவர்கள் ஆகுவார் – கம்.ஆரண்:3 21/4
நன்று தேவர்க்கும் யாவர்க்கும் நன்று எனா – கம்.ஆரண்:3 34/4
தேவர்க்கும் வலியான் தன் திரு தங்கையாள் இவள் ஈண்டு – கம்.ஆரண்:6 119/3
தே மலர் நிறைந்த கூந்தல் தேவர்க்கும் அணங்கு ஆம் என்ன – கம்.ஆரண்:10 69/2
தெரிய ஆயிர கால் நோக்கின் தேவர்க்கும் தேவன் என்ன – கம்.கிட்:13 54/3
சீர்த்தது போரும் என்னா தேவர்க்கும் தேவர் ஆய – கம்.சுந்:11 4/3
சிறந்துளார் மற்றும் தேவர்க்கும் தேவர் ஆய் – கம்.சுந்:12 100/2
தேவர்க்கும் தம் மோயை ஏவினார் பால் செல்ல – கம்.யுத்1:3 163/4
தேவர்க்கும் தானவர்க்கும் திசைமுகனே முதலாய தேவ தேவர் – கம்.யுத்1:4 100/1
தேவர்க்கும் தேவன் நல்க இலங்கையில் செல்வம் பெற்றால் – கம்.யுத்2:16 145/1
செய் திறம் இலையால் என்றான் தேவர்க்கும் தெரிக்க ஒணாதான் – கம்.யுத்2:19 267/4
தேவர்க்கும் தேவன் தம்பி திரு மனத்து ஐயம் தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 156/2
திறத்தினும் உறும் என்று எண்ணி தேவர்க்கும் தேவை சேர்ந்தேன் – கம்.யுத்3:27 176/2
சீர்_மகளை திரு_மகளை தேவர்க்கும் தம் மோயை தெய்வ கற்பின் – கம்.யுத்4:38 10/2
தேவர்க்கும் திசை கரிக்கும் சிவனார்க்கும் அயனார்க்கும் செம் கண் மாற்கும் – கம்.யுத்4:38 26/1
தீயிடை அருகுற சென்று தேவர்க்கும்
தாய் தனி குறுகலும் தரிக்கிலாமையால் – கம்.யுத்4:40 67/1,2

மேல்


தேவர்க்கேயோ (1)

நலம் கிளர் தேவர்க்கேயோ நான்மறை முனிவர்க்கேயோ – கம்.யுத்1:13 23/2

மேல்


தேவர்கட்கு (1)

பருதி தேவர்கட்கு என தக்க பண்பினர் பான – கம்.யுத்3:30 20/2

மேல்


தேவர்கள் (22)

தேவரும் முனிவரும் உணரும் தேவர்கள்
மூவரின் நால்வர் ஆம் முனி வந்து எய்தினான் – கம்.அயோ:1 4/3,4
தேவிமாரொடும் தேவர்கள் யாவர்க்கும் – கம்.அயோ:2 7/2
தேவர்க்கும் தொழும் தேவர்கள் ஆகுவார் – கம்.ஆரண்:3 21/4
தேறி தேவர்கள் தேவன் தெய்வ வாள் – கம்.கிட்:16 42/3
தேவர்கள் பின்னும் மன்ன அதன் உரு சுமக்கும் திண்மை – கம்.சுந்:6 59/1
தின்று தேக்கிடுகின்றது தேவர்கள் சிரிப்பார் – கம்.சுந்:13 40/3
சீர்த்த சங்க கடல் உக தேவர்கள்
வேர்த்து அசங்கிட அண்டம் வெடித்திட – கம்.யுத்2:15 99/2,3
மு தேவர்கள் முதலாயினர் முழு மூன்று உலகிடையே – கம்.யுத்2:15 169/1
எ தேவர்கள் எ தானவர் எதிர்வார் இகல் என் நேர் – கம்.யுத்2:15 169/2
சென்றன செவியினூடு தேவர்கள் ஆர்ப்பும் செல்ல – கம்.யுத்2:17 73/4
கை எடுத்தன குரங்கின் ஓடும் முறை கண்டு தேவர்கள் கலங்கினார் – கம்.யுத்2:19 68/4
சீர் அழித்தவன் ஆம் என தேவர்கள்
ஊர் அழித்த உயர் வலி தோளவன் – கம்.யுத்2:19 148/2,3
சிந்தை சால உவந்தனர் தேவர்கள்
தந்தை தந்தை பண்டு உற்ற சழக்கு எலாம் – கம்.யுத்2:19 149/2,3
செறிந்த தேவர்கள் ஆவலம் கொட்டினர் சிரித்தார் – கம்.யுத்3:22 80/4
அரக்கரை பெரும் தேவர்கள் ஆக்கின அமலன் – கம்.யுத்3:22 109/3
தேவர்கள் வாழ்த்து ஒலி கேட்ட செம் கணான் – கம்.யுத்3:24 103/3
தேவர்கள் முனிவர் மற்றும் திற திறத்து உலகம் சேர்ந்தார் – கம்.யுத்3:27 78/2
எ நாளினின் எ தேவர்கள் எ தானவர் எவரே – கம்.யுத்3:27 116/1
கோனும் பிற பிற தேவர்கள் குழுவும் மனம் குலைந்தார் – கம்.யுத்3:27 132/3
இரிந்தார் குல நெடும் தேவர்கள் இருடி குலத்து எவரும் – கம்.யுத்3:27 155/1
திரியாநிற்கும் தேவர்கள் ஓட திரள் ஓட – கம்.யுத்4:37 127/2
நின்ற தேவர்கள் நீங்கினார் இராகவன் நினைந்தான் – கம்.யுத்4:40 127/4

மேல்


தேவர்தாம் (1)

தேன் என்பது அறிந்த சொல்லாய் தேவர்தாம் யாவரே எம் – கம்.சுந்:3 140/3

மேல்


தேவராந்தகன் (1)

தேவராந்தகன் நராந்தகன் திரிசிரா என்னும் – கம்.யுத்1:5 51/1

மேல்


தேவரால் (4)

சினையின் மேல் இருந்தான் உரு தேவரால்
வனையவும் அரியாள் வனப்பின் தலை – கம்.பால:17 37/1,2
செய் தவம் பல செய்குநர் தேவரால் – கம்.கிட்:15 35/4
தீய செய்குநர் தேவரால் அனையவர் சேரும் – கம்.சுந்:2 20/1
வீடு காண்குறும் தேவரால் விழு நடம் காண்பார் – கம்.சுந்:2 23/4

மேல்


தேவராலும் (1)

தெளிந்து உணர்த்துகிற்றும் என்றல் தேவராலும் ஆவதே – கம்.பால:3 19/4

மேல்


தேவரில் (3)

முனைவன் முது தேவரில் மூவர் அலார் – கம்.ஆரண்:2 5/3
தேவரில் ஒருவன் என்னை இன்னலும் செயத்தக்கானோ – கம்.ஆரண்:10 165/2
செய்ய வந்து அயல் நின்றன தேவரில்
மெய்யன் அன்னவை கண்டிலன் வேதங்கள் – கம்.யுத்4:37 30/2,3

மேல்


தேவரின் (12)

சீலம் ஆர்க்கு உண்டு கெட்டேன் தேவரின் அடங்குவானோ – கம்.அயோ:3 95/2
செய்குநர் சிலை வேடர் தேவரின் வலியாரால் – கம்.அயோ:8 29/2
மொய் விசும்பு ஓடம் ஆக தேவரின் முனிவர் போனார் – கம்.அயோ:13 61/4
தீவினை தீய நோற்று தேவரின் பெற்றது என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 34/4
நலியும் வலத்தார் அல்லர் தேவரின் இங்கு யாவர் இனி நாட்டல் ஆவார் – கம்.ஆரண்:10 4/2
திங்கள் வாள் முகத்தினாளே தேவரின் தீயர் அன்றே – கம்.ஆரண்:12 51/3
மு தேவரின் மூல முதல் பொருள் ஆம் – கம்.ஆரண்:13 14/1
நலம் கொள் தேவரின் தோன்றி நவை_அற – கம்.கிட்:7 113/1
சேய்மையோடு அணிமை இன்றி தேவரின் தெரிய நிற்றி – கம்.கிட்:9 8/4
தேவி நீங்க அ தேவரின் சீரியோன் – கம்.கிட்:11 30/1
தேவரின் பெற்ற வரத்தினது என் பெரும் செருக்கேல் – கம்.யுத்1:2 105/1
தின்ன போதுமோ தேவரின் வலியமோ சிறியேம் – கம்.யுத்3:31 40/2

மேல்


தேவருக்கு (2)

தேவருக்கு ஒரு தலைவர் ஆம் முதல் தேவர் எனின் – கம்.கிட்:2 5/1
சென்றனன் என்ப மன்னோ தேவருக்கு அமுதம் ஈந்த – கம்.சுந்:2 98/3

மேல்


தேவருடை (1)

எய்யும் எய்யும் தேவருடை திண் படை எல்லாம் – கம்.யுத்4:37 130/1

மேல்


தேவரும் (89)

ஞாலத்து உறையுள் தேவரும் வானத்து – பரி 3/27
நால் எண் தேவரும் நயந்து நின் பாடுவோர் – பரி 3/28
தீம் கவி செவிகள் ஆர தேவரும் பருக செய்தான் – கம்.பால:2 1/2
தேவரும் ஒக்கும் முனிவரும் ஒக்கும் திண் பொறி அடக்கிய செயலால் – கம்.பால:3 8/2
சிந்தினர் களித்தனர் அறமும் தேவரும்
வெந்து எழு கொடு வினை வீட்டும் மெய்_முதல் – கம்.பால:5 65/2,3
திங்கள் வெண்குடை கண்டு ஓட தேவரும் மருள சென்றான் – கம்.பால:14 77/4
தேவரும் தொழு கழல் சிறுவன் முன் பிரிவது ஓர் – கம்.பால:20 22/3
தேவரும் முனிவரும் தெரிக்கலா முதல் – கம்.பால:23 60/3
நிரம்பியது என கொடு நிறைந்த தேவரும்
அரம்பையர் குழாத்தொடும் ஆடல் மேயினார் – கம்.பால:23 74/3,4
தேவரும் முனிவரும் உணரும் தேவர்கள் – கம்.அயோ:1 4/3
தேவரும் களி கொள திரிந்து சாற்றினார் – கம்.அயோ:2 33/4
தெய்வ கீதங்கள் பாட தேவரும் மகிழ்ந்து வாழ்த்த – கம்.அயோ:3 86/3
சித்தம் நீ திகைக்கின்றது என் தேவரும்
ஒத்த மா தவம் செய்து உயர்ந்தார் அன்றே – கம்.அயோ:4 21/1,2
செம் கை பற்றினன் தேவரும் துன்பு அற – கம்.அயோ:7 16/2
தேன் உள திணை உண்டால் தேவரும் நுகர்தற்கு ஆம் – கம்.அயோ:8 27/1
தேற்றி தம்பியை தேவரும் கைதொழ – கம்.அயோ:10 56/1
தேவரும் மருள்கொள தெரியும் காட்சியர் – கம்.அயோ:12 34/3
உர விலோய் தொழற்கு உரிய தேவரும்
குரவரே என பெரிது கோடியால் – கம்.அயோ:14 104/3,4
விண்டு உறை தேவரும் விலகி போயினார் – கம்.அயோ:14 136/3
தேவரும் முனிவரும் உறுவது தெரிவோர் – கம்.ஆரண்:2 43/1
சேற்று வெள்ளத்துள் திரிபவள் தேவரும் இரிய – கம்.ஆரண்:6 92/2
சென்று தாக்கினன் தேவரும் மருள்-கொண்டு திகைத்தார் – கம்.ஆரண்:8 8/3
தேவரும் அவுணரும் முதலினோர் திசை – கம்.ஆரண்:10 7/3
திரிந்த புவனங்கள் வினை தேவரும் அயர்த்தார் – கம்.ஆரண்:10 47/4
தேவரும் வானம் தன்னில் தேவரும் சிந்தை சிந்த – கம்.ஆரண்:10 169/4
தேவரும் வானம் தன்னில் தேவரும் சிந்தை சிந்த – கம்.ஆரண்:10 169/4
தேவரும் முனிவரும் முதல செவ்வியோர் – கம்.ஆரண்:12 10/3
தேவரும் மருள்தர தெரிந்த மேனியான் – கம்.ஆரண்:12 24/4
தேவரும் அவுணரும் தேவிமாரொடும் – கம்.ஆரண்:12 31/1
செவ்வியோய் முனியல் வாழி தேவரும் முனிவர்-தாமும் – கம்.ஆரண்:13 121/2
சீதம் கொள் மலருளோனும் தேவரும் என்பது என்னே – கம்.ஆரண்:13 128/1
வேதம் சொல்லும் தேவரும் வீயும் கடை வீயாய் – கம்.ஆரண்:15 31/2
தேவரும் உளர் தீமை திருத்தினார் – கம்.கிட்:7 120/4
தேவரும் வெஃகற்கு ஒத்த செயிர்_அறு செல்வம் அஃது உன் – கம்.கிட்:9 10/1
தேவரும் தவமும் செய்யும் நல் அற திறமும் மற்றும் – கம்.கிட்:11 63/1
தீயும் இ உலகம் மூன்றும் தேவரும் வீவர் ஒன்றோ – கம்.கிட்:11 70/3
திரு கிளர் செல்வம் நோக்கி தேவரும் மருள சென்றான் – கம்.கிட்:11 102/4
எய்த தேவரும் என்-கொலோ முடிவு என்பது எண்ண – கம்.கிட்:12 21/2
தேடி அ வரை தீர்ந்த பின் தேவரும்
ஆடுகின்றது அறுபதம் ஐந்திணை – கம்.கிட்:13 13/1,2
செம் கயல் கரும் கண் செ வாய் தேவரும் வணங்கும் தெய்வ – கம்.கிட்:13 61/3
தேவரும் மருள தக்க செலவின எனினும் தேறேன் – கம்.கிட்:13 64/2
தேவரும் அவுணரும் செம் கண் நாகரும் – கம்.சுந்:2 48/1
தேவரும் பிழைத்திலர் தெய்வ வேதியர் – கம்.சுந்:3 66/1
செய தகு கடன்மை யாவும் தேவரும் மருள செய்தார் – கம்.சுந்:4 82/2
எண் திசை சுமந்த மாவும் தேவரும் இரியல்போக – கம்.சுந்:6 60/2
தூவும் தேவரும் மகளிரும் முனிவரும் சொரிந்த – கம்.சுந்:7 52/3
தேவரும் அழுதனர் களிக்கும் சிந்தையார் – கம்.சுந்:10 49/4
தின்று தேவரும் முனிவரும் அவுணரும் திகைப்ப – கம்.சுந்:11 49/2
முனைவரும் அமரரும் மூவர் தேவரும்
எனையவர் எனையவர் யாவர் யாவையும் – கம்.சுந்:12 70/2,3
தேவரும் பிறரும் அல்லன் திசை களிறு அல்லன் திக்கின் – கம்.சுந்:12 72/1
தேவரும் மருள்கொள தெய்வ தச்சனே – கம்.யுத்1:2 1/4
முனைவரும் தேவரும் மற்றும் உற்றுளோர் – கம்.யுத்1:2 7/1
தேவரும் அடங்கினர் இயக்கர் சிந்தினர் – கம்.யுத்1:2 23/1
தேவரும் அவன் தாள் அலால் அருச்சனை செய்யார் – கம்.யுத்1:3 9/4
ஓரும் தேவரும் முனிவரும் பிறர்களும் உரைப்ப – கம்.யுத்1:3 16/3
படுத்து ஒழிந்தனை பாவி எ தேவரும் பகர்தற்கு – கம்.யுத்1:3 24/2
தீர சொல் பொருள் தேவரும் முனிவரும் செப்பும் – கம்.யுத்1:3 29/3
தேவரும் முனிவரும் உணர தேயுமோ – கம்.யுத்1:3 63/4
தேவரும் தக்க முனிவரும் திசைமுகன் முதலா – கம்.யுத்1:5 39/1
திறம் கெட ஒழுக்கம் குன்ற தேவரும் பேண தக்க – கம்.யுத்2:17 65/3
மேலாகிய தேவரும் வேண்டும் எனா – கம்.யுத்2:18 57/2
தேவரும் பிறரும் காண செருவது செய்வ எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 187/2
வில் தொழில் என்னே என்னா தேவரும் வெருவலுற்றார் – கம்.யுத்2:18 197/4
சென்றது விசும்பினூடு தேவரும் தெரிய கண்டார் – கம்.யுத்2:18 204/4
சிறையன என்ன நோக்கி தேவரும் திகைப்ப தேற்றி – கம்.யுத்2:19 97/2
சேண் பெரிது என்று சென்ற தேவரும் இருவர் செய்கை – கம்.யுத்2:19 106/3
பொங்கு வெம் செரு தேவரும் நடுக்குற பொருதார் – கம்.யுத்3:20 51/4
திக்கு எலாம் இருளும் தீர்ந்த தேவரும் இடுக்கண் தீர்ந்தார் – கம்.யுத்3:22 154/4
சோனை மாரியின் சொரிந்தனர் தேவரும் சோர்ந்தார் – கம்.யுத்3:22 199/2
தேவரும் முனிவர்-தாமும் சித்தரும் தெரிவைமாரும் – கம்.யுத்3:24 42/1
தேவரும் தெரிந்திலாத வட_மலைக்கு உம்பர் சென்றான் – கம்.யுத்3:24 48/2
தீங்கு உள தேவரும் மறுக்கம் தீர்ந்தனர் – கம்.யுத்3:24 104/4
மு தேவரும் உவந்தார் அவன் உரும் ஏறு என முனிந்தார் – கம்.யுத்3:27 122/2
தேவரும் அவுணர்-தாமும் செரு பண்டு செய்த காலம் – கம்.யுத்3:31 51/1
திண்மை சான்றது தேவரும் உணர்வு அரும் செய்கை – கம்.யுத்4:35 23/3
தேவரும் முனி தலைவரும் சிவனும் மேல்_நாள் – கம்.யுத்4:36 23/1
தேசமும் மலையும் நெடும் தேவரும்
கூச அண்டம் குலுங்க குலம் கொள் தார் – கம்.யுத்4:37 31/2,3
தேவரும் தங்கள் செய்கை மறந்தனர் – கம்.யுத்4:37 37/4
அல்லா நெடும் பெரும் தேவரும் மறை வாணரும் அஞ்சி – கம்.யுத்4:37 51/1
தழும்பிய தேவரும் தெரிவு தந்திலர் – கம்.யுத்4:37 64/3
சென்ற எங்கணும் தேவரும் முனிவரும் சிந்த – கம்.யுத்4:37 115/1
தேர் திரித்தனை தேவரும் காணவே – கம்.யுத்4:37 177/1
தேவரும் முனிவர்-தாமும் சிந்தையின் இரக்கம் சேர – கம்.யுத்4:38 3/2
நெடும் திசை தேவரும் நின்ற யாவரும் – கம்.யுத்4:40 39/2
தேவரும் முனிவரும் திரிவ நிற்பவும் – கம்.யுத்4:40 81/1
பண்டு நான் தொழும் தேவரும் முனிவரும் பாராய் – கம்.யுத்4:40 106/1
பரந்து உயர்ந்த தோள் ஆற்றலே தேவரும் பலரும் – கம்.யுத்4:40 113/2
இ வரங்களும் இரண்டு என்றார் தேவரும் இரங்கி – கம்.யுத்4:40 118/4
தேவரும் முனிவர்-தாமும் திசை-தொறும் மலர்கள் சிந்த – கம்.யுத்4:42 3/1

மேல்


தேவருமே (1)

சூரியன் தனி தேவருமே இ நகர் தொகாத – கம்.சுந்:2 11/4

மேல்


தேவருள் (2)

பூ_மழை பொழிந்தனர் புகுந்த தேவருள்
வாம வேல் வருணனை மான வெம் சிலை – கம்.பால:24 45/1,2
சிந்தையால் அருள் செய்யவும் தேவருள்
நொந்து உளாரையும் நோவு அகன்றாரையும் – கம்.அயோ:2 16/2,3

மேல்


தேவரே (6)

நிற்பவர் கடைத்தலை நிறைந்து தேவரே
சொல் பகும் மற்று அவன் பெருமை சொல்லும்-கால் – கம்.ஆரண்:12 43/1,2
தேவரே பிறரே யாரே செப்புதி தெரிய என்றான் – கம்.யுத்1:3 119/3
துனி வரும் செறுநர் ஆன தேவரே துணைவர் ஆவர் – கம்.யுத்2:16 147/3
தேவரே முதலா மற்றை திண் திறல் நாகர் மண்ணோர் – கம்.யுத்2:17 54/1
தேவரே முதலாகிய சேவகர் – கம்.யுத்3:29 24/1
சென்னியில் சுமந்த கையர் தேவரே போல யாமும் – கம்.யுத்3:31 62/3

மேல்


தேவரை (20)

தேவரை பரவும் துணை சீர்த்ததே – கம்.அயோ:2 18/4
நிந்தனை தேவரை நிகழ்த்தினோன் புகும் – கம்.அயோ:11 101/3
சிரித்து நன்று நம் சேவகம் தேவரை தேய – கம்.ஆரண்:7 73/2
தீயதே உரைத்தி என்றான் தேவரை இடுக்கண் தீர்ப்பான் – கம்.ஆரண்:11 62/4
தேவரை நோக்கினான் நாணும் சிந்தையான் – கம்.சுந்:7 59/2
தேவரை வென்றவர் யாவர் தீமையோர் – கம்.யுத்1:2 70/4
நெஞ்சு நடுங்கும் நெடும் தேவரை நோக்கி – கம்.யுத்1:3 162/2
சீதையை குறித்ததேயோ தேவரை தீமை செய்த – கம்.யுத்1:4 115/1
தின்றுளான் நெடும் பல் முறை தேவரை செருவின் – கம்.யுத்1:5 36/3
தூம நாட்டத்தன் என்று உளன் தேவரை துரந்தான் – கம்.யுத்1:5 44/4
கும்பகன்னன் என்று உளன் பண்டு தேவரை குமைந்தான் – கம்.யுத்1:5 48/4
திசையினை நோக்கும் நின்ற தேவரை நோக்கும் வந்த – கம்.யுத்2:18 262/1
சிந்தினான் கணை தேவரை வென்றவன் – கம்.யுத்2:19 159/3
நாயக பரிதி போன்றான் தேவரை நடுக்கம் கண்டான் – கம்.யுத்3:22 10/4
வெம்பு வெம் சுடர் விரிப்பது தேவரை மேல்_நாள் – கம்.யுத்3:22 111/2
தேவரை கண்டேன் பைம் பொன் செம் கரம் சிரத்தில் ஏந்தி – கம்.யுத்3:23 28/1
யாகத்தில் பிறந்து இயைந்தவர் தேவரை எல்லாம் – கம்.யுத்3:30 10/2
இரியல் தேவரை கண்டனம் பகை பிறிது இல்லை – கம்.யுத்3:30 34/3
செல்லும் தேர்-மிசை சென்றனன் தேவரை தொலைத்த – கம்.யுத்4:32 2/3
தாருகன் பண்டு தேவரை தகர்த்தது தனி மா – கம்.யுத்4:37 106/1

மேல்


தேவரையும் (3)

தேன் உடைய நறும் தெரியல் தேவரையும் தெறும் ஆற்றல் – கம்.ஆரண்:6 98/1
தேவரையும் வைப்பேன் சிறை என்ன சீறினான் – கம்.யுத்2:17 90/4
எ தேவரையும் முகம் கண்டு அறியாத ஈட்டான் – கம்.யுத்2:19 23/4

மேல்


தேவரொடும் (2)

சுற்றத்தார் தேவரொடும் தொழ நின்ற கோசலையை தொழுது நோக்கி – கம்.அயோ:13 64/1
திடமே உலகில் பல தேவரொடும்
வட மேரு எடுக்க வளர்த்தனனால் – கம்.யுத்2:18 56/3,4

மேல்


தேவரோ (3)

தேவரோ என அயிர்க்கும் அ தேவர் இ செயலுக்கு – கம்.கிட்:7 69/1
தேவரோ அவுணர்-தாமோ நிலை நின்று வினையின் தீர்ந்தார் – கம்.சுந்:3 126/2
இரக்கம் உற்று அருள வந்த தேவரோ முனிவரேயோ – கம்.யுத்3:24 18/2

மேல்


தேவரோ-தாம் (1)

தென் புலத்து அன்றி மீளா நெறி உய்க்கும் தேவரோ-தாம்
என்பு எனக்கு உருகுகின்றது இவர்கின்றது அளவு_இல் காதல் – கம்.கிட்:2 13/2,3

மேல்


தேவரோடு (8)

அடங்கலும் உலகும் வேறு அமைத்து தேவரோடு
இடம் கொள் நான்முகனையும் படைப்பென் ஈண்டு எனா – கம்.பால:6 4/2,3
தேவரோடு கற்றறிந்துளிரோ மனம் திகைத்தீர் – கம்.ஆரண்:8 3/4
எ தேவரோடு எண்ணுவது எண்ணம் இலாய் – கம்.ஆரண்:13 14/3
கழறு தேவரோடு அவுணர் கண்ணின் நின்று – கம்.கிட்:3 38/1
தெருமருகின்றது செறுநர் தேவரோடு
ஒருமையின் வந்தனரேனும் உய்கலார் – கம்.கிட்:10 94/2,3
திக்கண் ஆம் தேவரோடு முனிவரும் பிறரும் தேடி – கம்.யுத்1:3 154/2
தேவரோடு முனிவரும் சீரியோர் – கம்.யுத்3:29 33/1
ஆடுறு தேவரோடு உலகம் ஆர்த்து எழ – கம்.யுத்4:40 83/2

மேல்


தேவன் (13)

திங்கள் மேவும் சடை தேவன் மேல் மார_வேள் – கம்.பால:7 1/1
செரு மலைகின்ற போழ்தில் திரிபுரம் எரித்த தேவன்
வரி சிலை இற்றது ஆக மற்றவன் முனிந்து மன்னோ – கம்.பால:24 29/3,4
தெரிய ஆயிர கால் நோக்கின் தேவர்க்கும் தேவன் என்ன – கம்.கிட்:13 54/3
தேறி தேவர்கள் தேவன் தெய்வ வாள் – கம்.கிட்:16 42/3
சிந்த வென்ற நாள் சிறியன்-கொல் நீ சொன்ன தேவன் – கம்.யுத்1:2 113/4
தெண் திரை கடலின் செய்கை செப்பி என் தேவன் சென்னி – கம்.யுத்1:6 58/2
சிவன் உணர்ந்து அலரின் மேலை திசைமுகன் உணரும் தேவன்
அவன் உணர்ந்து எழுந்த காலத்து அசுரர்கள் படுவது எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 110/2,3
வேதியர் தேவன் சொல்லால் விளிவு இலா ஆயு பெற்றாய் – கம்.யுத்2:16 130/3
தேவர்க்கும் தேவன் நல்க இலங்கையில் செல்வம் பெற்றால் – கம்.யுத்2:16 145/1
யார் இது கொடுத்த தேவன் என்னை ஈது இதனை தீர்க்கும் – கம்.யுத்2:19 234/1
தேவர்க்கும் தேவன் தம்பி திரு மனத்து ஐயம் தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 156/2
தேவர்-தம் தேவன் தேவி கற்பினில் சிறந்துளாளை – கம்.யுத்3:27 174/2
வேண்டிற்று முடிந்தது அன்றே வேதியர் தேவன் நின்னை – கம்.யுத்4:40 26/1

மேல்


தேவன்-தன்னை (1)

வேதியர் தேவன்-தன்னை வேண்டினை பெற்று மெய்ம்மை – கம்.யுத்2:16 160/2

மேல்


தேவனும் (4)

திசை உறு கரிகளை செற்று தேவனும்
வசை உற கயிலையை மறித்து வான் எலாம் – கம்.ஆரண்:10 12/1,2
மு கண் தேவனும் நான் முகத்து ஒருவனும் முதலா – கம்.யுத்1:3 44/1
திரிபுரம் செற்ற தேவனும் இவனுமே செருவின் – கம்.யுத்2:16 223/3
சிட்டர்-தம் தனி தேவனும் அதன் நிலை தெரிந்தான் – கம்.யுத்4:37 103/4

மேல்


தேவனே (1)

தேவனே அவன் இவள் கமல_செல்வியே – கம்.சுந்:3 62/4

மேல்


தேவா (2)

தேவா நின் கழல் சேவிக்க வந்தனென் – கம்.அயோ:8 10/3
தேவா இங்கு இவ்வோ நின் தொன்று நிலை என்றால் சிலை ஏந்தி வந்து எம்மை சேவடிகள் நோவ – கம்.ஆரண்:2 28/3

மேல்


தேவாசுரர் (1)

தேவாசுரர் ஆதியர் செய் செருவில் – கம்.யுத்2:18 55/2

மேல்


தேவாசுரரும் (1)

தேவாசுரரும் திசை நான்முகனும் – கம்.யுத்3:27 28/1

மேல்


தேவாதிதேவர் (1)

தேவாதிதேவர் பலராலும் முந்து திருநாமம் ஓது செயலோய் – கம்.யுத்2:19 251/1

மேல்


தேவாந்தகன் (3)

திரிந்தான் ஒரு தனியே நெடும் தேவாந்தகன் சினத்தான் – கம்.யுத்2:18 163/4
துப்போ என துணியாம் வகை தேவாந்தகன் துரந்தான் – கம்.யுத்2:18 165/4
முறித்தான் அவன் வலி கண்டு உயர் தேவாந்தகன் முனிந்தான் – கம்.யுத்2:18 167/2

மேல்


தேவி (24)

தீய மந்தரை இ உரை செப்பலும் தேவி
தூய சிந்தையும் திரிந்தது சூழ்ச்சியின் இமையோர் – கம்.அயோ:2 84/1,2
பண்டே எரி முன் உன்னை பாவி தேவி ஆக – கம்.அயோ:4 47/3
தேவி நீத்து அரும் சேண் நெறி சென்றிட – கம்.அயோ:11 26/3
தெவ் அடு சிலையினாய் தேவி தம்பி என்று – கம்.அயோ:11 58/3
முற்றத்தான் முதல் தேவி மூன்று உலகும் ஈன்றானை முன் ஈன்றாளை – கம்.அயோ:13 64/3
இறந்தான் தன் இளம் தேவி யாவர்க்கும் தொழு குலம் ஆம் இராமன் பின்பு – கம்.அயோ:13 67/3
தொழுது தேவி துயர் கூர விளையாடல் தொழிலோ – கம்.ஆரண்:1 40/3
தேவி வேறு அரக்கன் வைத்த சேமத்துள் இருப்ப தான் தன் – கம்.கிட்:9 22/1
தேவி நீங்க அ தேவரின் சீரியோன் – கம்.கிட்:11 30/1
தெரிந்து உணர்தி மற்று இவள்-கொல் தேவி எனலோடும் – கம்.கிட்:14 48/4
ஊழியான் பெரும் தேவி ஒருத்தியுமே யான் காணேன் – கம்.சுந்:2 227/3
மன்னவன் தேவி அ மயன் மடந்தை-தன் – கம்.சுந்:3 49/1
மருந்து அனைய தேவி நெடு வஞ்சர் சிறை வைப்பில் – கம்.சுந்:5 6/2
தீர்த்தனும் கவி_குலத்து இறையும் தேவி நின் – கம்.சுந்:5 71/1
தேவர் தானவர் முதலினர் சேவகன் தேவி
காவல் கண்டு இவண் இருந்தவர் கட்புலன் கதுவ – கம்.சுந்:12 52/1,2
ஞால_நாயகன் தன் தேவி சொல்லினள் நன்மை என்றான் – கம்.சுந்:14 7/4
ஆண்தகை தேவி உள்ளத்து அரும் தவம் அமைய சொல்லி – கம்.சுந்:14 9/1
கருதலர் பெருமை தேவி மீண்டிலா செயலே காட்ட – கம்.சுந்:14 10/3
சேவகன் தேவி தன்னை கண்டமை விரைவின் செப்பி – கம்.சுந்:14 11/2
உன் பெரும் தேவி என்னும் உரிமைக்கும் உன்னை பெற்ற – கம்.சுந்:14 26/1
இரும் சிறை அழுந்துகின்றேன் எம்பிரான் தேவி பட்ட – கம்.யுத்3:26 46/3
இருந்தனள் தேவி யானே எதிர்ந்தனன் கண்களால் நம் – கம்.யுத்3:26 94/1
தேவர்-தம் தேவன் தேவி கற்பினில் சிறந்துளாளை – கம்.யுத்3:27 174/2
தன் துணை பெரும் தேவி தயா எனா – கம்.யுத்4:40 24/2

மேல்


தேவி-தன்னை (2)

புறத்து இனி உரைப்பது என்னே புரவலன் தேவி-தன்னை
திறத்துழி அன்றி வஞ்சித்து எய்துதல் சிறுமைத்து ஆகும் – கம்.ஆரண்:11 36/1,2
அன்னவன் தேவி-தன்னை அங்கதன் நாடலுற்ற – கம்.சுந்:12 80/3

மேல்


தேவிக்கு (2)

தேவிக்கு அமுதே மறையின் தெளிவே – கம்.யுத்3:23 14/4
இந்திரன் தேவிக்கு ஏற்ப இயைவன பூட்டி யாணர் – கம்.யுத்4:40 33/2

மேல்


தேவிமார் (3)

திண் தேர் அரசன் ஒருவன் குல தேவிமார் தம் – கம்.பால:17 21/1
தேவிமார் குழுவும் நீங்க சேர்ந்தனன் சேர்தலோடும் – கம்.ஆரண்:10 89/2
சேல் இயல் கண் இயக்கர்-தம் தேவிமார்
மேல் இனி தவிர்கிற்பர்-கொல் வீர நின் – கம்.யுத்3:29 21/1,2

மேல்


தேவிமார்கள் (1)

கொற்றவர் தேவிமார்கள் மைந்தர்கள் கொம்பனார் வந்து – கம்.பால:16 1/3

மேல்


தேவிமாரின் (1)

சந்திரன் தேவிமாரின் தகை உறு தரள பைம் பூண் – கம்.யுத்4:40 33/1

மேல்


தேவிமாரும் (2)

தன் துணை தேவிமாரும் தமரொடும் தழுவ தானும் – கம்.கிட்:11 97/3
மாகத்தார் தேவிமாரும் வான் சிறப்பு உற்றார் மற்றை – கம்.சுந்:14 34/2

மேல்


தேவிமாரை (1)

தேவிமாரை இவற்கு உரிமை செய்யும் நாளில் செம் தீயின் – கம்.அயோ:6 28/1

மேல்


தேவிமாரொடும் (3)

தேவிமாரொடும் தேவர்கள் யாவர்க்கும் – கம்.அயோ:2 7/2
தேவிமாரொடும் கொண்டு தெண் திரை – கம்.அயோ:11 122/3
தேவரும் அவுணரும் தேவிமாரொடும்
கூவல்-செய் தொழிலினர் குடிமை செய்திட – கம்.ஆரண்:12 31/1,2

மேல்


தேவியர் (10)

தேவியர் மருங்கு சூழ இந்திரன் இருக்கை சேர்ந்த – கம்.பால:22 1/1
அறுபதினாயிரர் அரசன் தேவியர்
மறு_அறு கற்பினர் மழை கண்ணீரினர் – கம்.அயோ:4 173/1,2
தேவியர் ஒழிந்தனர் தெய்வ மா நகர் – கம்.அயோ:5 1/3
மாதர் யாவரும் வானவர் தேவியர்
கோது_இல் செல்வத்து வைகினர் கொவ்வை வாய் – கம்.அயோ:14 13/1,2
தேவர் தேவியர் சேவடி கைதொழும் – கம்.சுந்:3 109/1
தீட்டிய வாள் என தெறு கண் தேவியர்
ஈட்டிய குழுவிடை இருந்த வேந்தற்கு – கம்.சுந்:12 61/1,2
கலங்குமால் இனம் தானவர் தேவியர் கருப்பம் – கம்.யுத்1:5 55/4
சிந்து ஒக்கும் சொல்லினார் உன் தேவியர் திருவின் நல்லார் – கம்.யுத்3:29 38/2
தேவியர் குழாங்கள் சுற்றி சிரத்தின் மேல் தளிர் கை சேர்த்தி – கம்.யுத்3:29 43/2
இந்திரன் தேவியர் முதல ஏழையர் – கம்.யுத்4:40 69/1

மேல்


தேவியர்கள் (1)

உன் உயிர் எனத்தகைய தேவியர்கள் உன் மேல் – கம்.யுத்1:2 50/2

மேல்


தேவியர்களோடும் (1)

தேவியர்களோடும் உயர் தேவர் இனிது ஆடும் – கம்.சுந்:6 17/3

மேல்


தேவியரும் (1)

மாழை உண்கண் தேவியரும் மயிலின் குழாத்தின் வந்து இரைந்தார் – கம்.அயோ:6 22/4

மேல்


தேவியாய் (1)

தேவியாய் இருத்தல் தீதோ சிறையிடை தேம்புகின்றாய் – கம்.யுத்2:17 62/4

மேல்


தேவியும் (3)

தேவியும் இளவலும் தொடர செல்வனை – கம்.அயோ:5 20/1
ஐயனும் தேவியும் இளைய ஆளியும் – கம்.அயோ:12 56/3
ஆயிடை உரை அவிந்து அழகன் தேவியும்
நீ அனையவர் முகம் நோக்கி தேம்பினாள் – கம்.சுந்:3 57/1,2

மேல்


தேவியே (1)

தேடினென் கண்டனென் தேவியே எனா – கம்.சுந்:3 63/2

மேல்


தேவியே-கொலாம் (1)

செ வழி நோக்கி நின் தேவியே-கொலாம்
கவ்வையின் அரற்றினள் கழிந்த சேண் உளாள் – கம்.கிட்:6 2/3,4

மேல்


தேவியை (33)

தேவியை தீண்டா-முன்னம் இவன் தலை சரத்தின் சிந்தி – கம்.ஆரண்:11 38/1
உத்தமன் தேவியை உலகொடு ஓங்கு தேர் – கம்.ஆரண்:13 5/1
ஆரியன் தேவியை அரக்கன் நல் மலர் – கம்.ஆரண்:13 56/3
உயர் புகழ் தேவியை உதவல்-பாலெனால் – கம்.கிட்:6 12/3
தேண்டி அ அரக்கனை திருகி தேவியை
காண்டி யான் இ வழி கொணரும் கைப்பணி – கம்.கிட்:6 14/3,4
தேவியை பிரிந்த பின்னை திகைத்தனை போலும் செய்கை – கம்.கிட்:7 84/4
அருமை உம்பி-தன் ஆர் உயிர் தேவியை
பெருமை நீங்கினை எய்த பெறுதியோ – கம்.கிட்:7 107/3,4
தேவியை நாடிய முந்தி தென் திசைக்கு – கம்.கிட்:10 1/3
சேனையும் யானும் தேடி தேவியை தருவென் என்று – கம்.கிட்:11 53/1
தேண்டுவார் தேடுகின்றீர் தேவியை அதனை செவ்வே – கம்.கிட்:11 58/3
தேவியை குறித்து செற்ற சீற்றமும் மான தீயும் – கம்.கிட்:11 69/1
ஆட்டினை கங்கை நீர் அரசன் தேவியை
காட்டினை எனின் எமை கடலின் ஆர் அமிர்து – கம்.கிட்:11 112/2,3
தேவ தேவியை தேடுவது என்பது சிறிதால் – கம்.கிட்:12 38/3
வள்ளல் தேவியை வஞ்சித்து வௌவிய – கம்.கிட்:13 8/1
தேவியை காண்கிலார் செய்வது ஓர்கிலார் – கம்.கிட்:16 3/3
நல் நுதல் தேவியை காண்டும் நாம் எனின் – கம்.கிட்:16 20/3
புன் தொழில் அரக்கன் மற்று அ தேவியை கொண்டு போந்தான் – கம்.கிட்:16 57/2
என்னை ஆளுடை நாயகன் தேவியை என் முன் – கம்.சுந்:3 135/2
என் தேவியை காட்டுதி காட்டலை என்னின் இ அம்பு – கம்.சுந்:4 86/2
ஏக_நாயகன் தேவியை எதிர்ந்ததன் பின்னன – கம்.சுந்:12 44/1
தேவியை நாடி வந்த செம் கணாற்கு எங்கள் கோமான் – கம்.சுந்:12 81/1
தேவியை நயந்து சிறை வைத்த செயல் நன்றோ – கம்.யுத்1:2 49/3
இடுதியே சிறையிடை இறைவன் தேவியை
விடுதியேல் உய்குதி விடாது வேட்டியேல் – கம்.யுத்1:4 44/2,3
கற்பு உடை தேவியை விடாது காத்தியேல் – கம்.யுத்1:4 53/1
பஞ்சு என சிவக்கும் மென் கால் தேவியை பிரித்த பாவி – கம்.யுத்1:4 123/1
ஓங்கு முக்கணான் தேவியை தீர்த்துளது ஊடல் – கம்.யுத்1:6 13/4
தேசருக்கு இடுக்கண் செய்தான் தேவியை சிறையில் வைத்தான் – கம்.யுத்1:14 4/1
தேவியை விடுக அன்றேல் செரு களத்து எதிர்ந்து தன்கண் – கம்.யுத்1:14 31/3
தேவியை திரு மறு மார்பின் தீர்ந்தனன் – கம்.யுத்2:15 111/3
தேவியை விடுதி-ஆயின் திறல் அது தீரும் அன்றே – கம்.யுத்2:16 38/1
என் தேவியை வஞ்சனை செய்து எழுவான் – கம்.யுத்2:18 79/1
தெய்வதம்-தன்னை மற்று உன் தேவியை திருவை தீண்டி – கம்.யுத்3:26 64/2
சென்று தா நம் தேவியை சீரொடும் – கம்.யுத்4:40 24/4

மேல்


தேவியொடு (1)

தேவியொடு அடி தாழா சிந்தனை உரை செய்வான் – கம்.அயோ:8 25/4

மேல்


தேவியொடும் (1)

செம் மா மலராள் நிகர் தேவியொடும்
மும் மா மத வெண் நிற முன் உயர் தாள் – கம்.ஆரண்:2 6/1,2

மேல்


தேவியோ (1)

தேவியோ திருமங்கையின் செவ்வியாள் – கம்.ஆரண்:6 80/2

மேல்


தேவியோடு (1)

வீங்கு தோள் அண்ணல் தேவியோடு இனிது வீற்றிருப்ப – கம்.அயோ:9 36/3

மேல்


தேவு (7)

தேவு மாதவன் தொழுது தேவர்-தம் – கம்.பால:6 25/1
தேவு காதல் சீரியோன் – கம்.ஆரண்:1 69/1
தேவு சேவடி தீண்டலும் தீண்ட_அரும் – கம்.கிட்:11 35/3
தேவு தெண் கடல் அமிழ்து கொண்டு அனங்கவேள் செய்த – கம்.சுந்:3 11/3
தேவு வன் தலை சிந்துக நீ என – கம்.சுந்:5 21/2
தேவு யாவையும் உலகமும் திருத்திய தெய்வ – கம்.சுந்:11 54/3
தேவு தேன் மழை செறி பெரும் குலம் என திசையின் – கம்.சுந்:13 34/3

மேல்


தேவுண்ட (1)

தேவுண்ட கீர்த்தி அண்ணல் திரு உண்ட கவசம் சேர – கம்.யுத்3:21 21/3

மேல்


தேவும் (2)

செழும் தவிசு உவந்த அ தேவும் சென்று எதிர் – கம்.பால:5 11/2
செய்ய தீ அனைய அ தேவும் நீ நாயினேன் – கம்.கிட்:4 19/3

மேல்


தேவேந்திரன் (1)

தெரிந்தான் சில சுடர் வெம் கணை தேவேந்திரன் சின மா – கம்.யுத்3:27 120/1

மேல்


தேவை (3)

சேண் உயர் தருமத்தின் தேவை செம்மையின் – கம்.அயோ:14 45/1
கயிலையில் இருந்த தேவை தனி தனி கடுத்தல் செய்தார் – கம்.சுந்:1 11/4
திறத்தினும் உறும் என்று எண்ணி தேவர்க்கும் தேவை சேர்ந்தேன் – கம்.யுத்3:27 176/2

மேல்


தேவையும் (1)

திருவோடும் இருந்த மூல தேவையும் வணக்கம் செய்தான் – கம்.யுத்3:24 50/4

மேல்


தேள் (3)

இடு தேள் மருந்தோ நின் வேட்கை தொடுதர – கலி 110/3
தேள் கடுப்பு அன்ன நாட்படு தேறல் – புறம் 392/16
தேள் இரண்டும் நெரிய சினவு செம் கண் அரவ – கம்.ஆரண்:1 42/3

மேல்


தேளினால் (1)

தேளினால் திகைப்பு எய்துகின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:2 174/4

மேல்


தேற்ற (7)

தேற்ற கண்டீயாய் தெளிக்கு – கலி 88/16
கலம் சிதை இல்லத்து காழ் கொண்டு தேற்ற
கலங்கிய நீர் போல் தெளிந்து நலம் பெற்றாள் – கலி 142/64,65
தேற்ற தெளியாது அயர் சிற்றவை-பால் இருந்தான் – கம்.அயோ:4 120/2
நாயகன்-தனையும் தேற்ற நாள் பல கழிந்த அன்றேல் – கம்.கிட்:11 70/2
தேற்ற தேறி இருந்த செங்கணான் – கம்.கிட்:16 39/1
தேற்ற மெய்ப்பொருள் திருந்த மற்று இதின் இல்லை சிறந்த – கம்.யுத்1:3 45/4
தஞ்சம் நான் உனை தேற்ற தரிக்கிலா – கம்.யுத்4:37 178/1

மேல்


தேற்றத்தின் (1)

செறிவும் ஈதே செயல் ஈதே தேற்றம் ஈதே தேற்றத்தின்
நெறியும் ஈதே நினைவு ஈதே நீதி ஈதே நினக்கு என்றால் – கம்.சுந்:4 111/2,3

மேல்


தேற்றம் (5)

தேற்றம் செய்து நம் புணர்ந்து இனி – ஐங் 23/3
தேற்றம் உற்று இவனின் ஊங்கு செவ்வியோர் இன்மை தேறி – கம்.கிட்:2 17/2
செறிவும் ஈதே செயல் ஈதே தேற்றம் ஈதே தேற்றத்தின் – கம்.சுந்:4 111/2
தெருளுறு சிந்தை வந்த தேற்றம் ஈது ஆகின் செய்யும் – கம்.யுத்1:4 124/3
தேற்றம் வந்து எய்தி நின்ற மயக்கமும் நோவும் தீர்ந்தார் – கம்.யுத்2:19 175/3

மேல்


தேற்றர் (1)

எல்லாரும் தேற்றர் மருந்து – கலி 145/50

மேல்


தேற்றல் (1)

அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு – கலி 76/19

மேல்


தேற்றலர் (3)

யாது-கொல் இது என எண்ணல் தேற்றலர்
போதுடன் அயினி நீர் சுழற்றி போற்றினர் – கம்.பால:10 51/3,4
அற்றன சிரம் என அறிதல் தேற்றலர்
கொற்ற வெம் சிலை சரம் கோத்து வாங்குவார் – கம்.ஆரண்:7 117/1,2
ஏவலின் வன்மையை எண்ணல் தேற்றலர்
நாவலர் இயற்றிய நாழி நாம நூல் – கம்.ஆரண்:10 129/1,2

மேல்


தேற்றா (13)

அணி தகை அல்லது பிணித்தல் தேற்றா
பெரும் தோள் செல்வத்து இவளினும் எல்லா – நற் 270/5,6
பிரிதல் தேற்றா பேர் அன்பினவே – ஐங் 284/4
தாங்குதல் தேற்றா இடும்பைக்கு உயிர்ப்பு ஆக – கலி 139/11
நயந்தோர் பிணித்தல் தேற்றா வயங்கு வினை – அகம் 267/15
பற்றல் தேற்றா பயம் கெழு தாயமொடு – புறம் 135/18
தேற்றா ஈகையும் உளது-கொல் – புறம் 140/9
தேற்றா புன் சொல் நோற்றிசின் பெரும – புறம் 202/16
ஆரணம் அறிதல் தேற்றா ஐயனை அணுகி நோக்கி – கம்.அயோ:3 94/3
தேற்றா நின்றாள் மகனை திரிவான் என்றாள் அரசன் – கம்.அயோ:4 51/3
மீனொடு மலர்கள்-தம்மின் வேற்றுமை தெரிதல் தேற்றா
தேன் உகு சோலை நாப்பண் செம்பொன் மண்டபத்துள் ஆங்கு ஆர் – கம்.ஆரண்:10 97/2,3
இரந்தனன் பின்னும் எந்தை யாவதும் எண்ணல் தேற்றா
குரங்கு என கருதி நாயேன் கூறிய மனத்து கொள்ளேல் – கம்.கிட்:7 126/1,2
ஆயத்தார் வரத்தின் தன்மை அளவு அற்றார் அறிதல் தேற்றா
மாயத்தார் அவர்க்கு எங்கேனும் வரம்பும் உண்டாமோ மற்று ஓர் – கம்.சுந்:2 33/2,3
பின் பயன் உணர்தல் தேற்றா பேதை-பால் வஞ்சன் செய்த – கம்.யுத்3:25 6/3

மேல்


தேற்றாது (1)

தேற்றாது செய்வார்களை தேறுதல் செவ்வியது அன்றால் – கம்.கிட்:7 42/2

மேல்


தேற்றாதோன் (1)

கூறுதல் தேற்றாதோன் குன்று – கலி 43/19

மேல்


தேற்றாம் (8)

தேற்றாம் அன்றே தோழி தண்ணென – குறு 398/1
ஆர் என்பான் அமல மூர்த்தி கருதியது அறிதல் தேற்றாம்
ஈர்_ஐம்பது ஊழி காலம் இருந்தனன் யோகத்து இப்பால் – கம்.பால:8 7/3,4
அங்கு இடை உற்ற குற்றம் யாவது என்று அறிதல் தேற்றாம்
செம் கயல் அனைய நாட்டம் சிவப்பு உற சீறி போன – கம்.பால:18 10/1,2
அஞ்சன நிறமோ அண்ணல் வண்ணமோ அறிதல் தேற்றாம் – கம்.பால:22 15/4
என் என்றும் தெளிதல் தேற்றாம் யாவது ஈது என்றும் ஓராம் – கம்.ஆரண்:11 63/2
யாம் அது தெரிதல் தேற்றாம் இன் நகை சனகி என்னும் – கம்.ஆரண்:14 4/1
எண்ணியது அறிதல் தேற்றாம் இமைத்தில இராமன் என்னும் – கம்.ஆரண்:14 5/3
சென்றது தெரிதல் தேற்றாம் சேவடி படியில் தீண்ட – கம்.யுத்1:3 131/2

மேல்


தேற்றாய் (4)

வரி தேற்றாய் நீ என வணங்கு இறை அவன் பற்றி – கலி 76/14
தெரி_இழாய் தேற்றாய் சிவந்தனை காண்பாய் நீ தீது இன்மை – கலி 91/16
வண்டு கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் அணி கொள – அகம் 257/9
தேற்றாய் பெரும பொய்யே என்றும் – புறம் 59/4

மேல்


தேற்றார் (3)

செய்கையின் வடிவின் ஆடல் பாடலின் தெளிதல் தேற்றார்
மை அரி நெடும் கண் நோக்கம் இமைத்தலும் மயங்கி நின்றார் – கம்.பால:13 41/3,4
கொம்பொடும் கொடி_அனாரை குறித்து அறிந்து உணர்தல் தேற்றார்
வம்பு அவிழ் அலங்கல் மார்பின் மைந்தரும் மயங்கி நின்றார் – கம்.பால:17 5/3,4
அந்தரம் உணர்தல் தேற்றார் அரும் கவி புலவர் அம்மா – கம்.யுத்1:10 7/4

மேல்


தேற்றாள் (4)

கொள்ளா அளவை எழும் தேற்றாள் கோதையின் – பரி 6/90
இடம் தேற்றாள் சோர்ந்தனள் கை – கலி 92/50
சிறு கிளி கடிதல் தேற்றாள் இவள் என – அகம் 28/12
ஆயவள் அறிதல் தேற்றாள் ஆதலின் அயல் ஒன்று எண்ணாள் – கம்.ஆரண்:12 52/4

மேல்


தேற்றான் (5)

தேற்றான் உற்ற சூள் வாய்த்தல்லே – ஐங் 37/4
உய்த்தல் தேற்றான் ஆயின் வைகலும் – புறம் 185/4
சாளரத்தூடு வந்து தவழ்தலும் தரித்தல் தேற்றான்
நீள் அரத்தங்கள் சிந்தி நெருப்பு உக நோக்கும் நீரான் – கம்.ஆரண்:10 164/1,2
அமைவது ஒன்று ஆற்றல் தேற்றான் அருவியோடு அழல் கால் கண்ணான் – கம்.யுத்2:18 177/2
இழைக்குவது அறிதல் தேற்றான் இலக்குவா இலக்குவா என்று – கம்.யுத்2:19 222/2

மேல்


தேற்றி (14)

அறம் புணை ஆக தேற்றி பிறங்கு மலை – குறி 208
ஏமுறு வஞ்சினம் வாய்மையின் தேற்றி
அம் தீம் தெண் நீர் குடித்தலின் நெஞ்சு அமர்ந்து – குறி 210,211
மாய வரவின் இயல்பு நினைஇ தேற்றி
நீர் எறி மலரின் சாஅய் இதழ் சோரா – குறி 246,247
புல_தகை பெண்டிரை தேற்றி மற்று யாம் எனின் – கலி 73/21
தெய்வத்தின் தேற்றி தெளிப்பேன் பெரிது என்னை – கலி 98/32
உது காண் தையால் தேறு என தேற்றி அறன் இல்லான் – கலி 144/35
பலவும் சூள் தேற்றி தெளித்தவன் என்னை – கலி 147/23
வாழலென் யான் என தேற்றி பல் மாண் – அகம் 29/10
அருள் மொழி தேற்றி நம் அகன்றிசினோரே – அகம் 311/14
தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் தேற்றி
மெல் இறை முன்கை பற்றிய சொல் இறந்து – அகம் 396/7,8
தேற்றி தம்பியை தேவரும் கைதொழ – கம்.அயோ:10 56/1
சிறையன என்ன நோக்கி தேவரும் திகைப்ப தேற்றி
துறை-தொறும் தொடர்ந்து வானம் வெளி அற துவன்றி வீழும் – கம்.யுத்2:19 97/2,3
இனையன சொல்லி தேற்றி அனலன் மற்று இனைய செய்தான் – கம்.யுத்2:19 213/4
சிந்திய கண்ணின் நீரர் ஏங்குவார் தம்மை தேற்றி
அந்தம்_இல் குணத்திர் யாவிர் அணுகினிர் என்றான் ஐய – கம்.யுத்3:24 19/2,3

மேல்


தேற்றிய (7)

எவன் பயம் செய்யும் நீ தேற்றிய மொழியே – ஐங் 56/4
நெஞ்சு உண தேற்றிய வஞ்சின காளையொடு – ஐங் 372/2
தேரொடும் தேற்றிய பாகன் வந்தீயான்-கொல் – கலி 71/10
தீது இலேன் யான் என தேற்றிய வருதி-மன் – கலி 73/7
சின்_மொழி தெளி என தேற்றிய சிறப்பு அன்றோ – கலி 132/13
வருதும் யாம் என தேற்றிய
பருவம் காண் அது பாயின்றால் மழையே – அகம் 85/14,15
தீவினை நல்வினை என்ன தேற்றிய
பேய் வினை பொருள்-தனை அறிந்து பெற்றது ஓர் – கம்.கிட்:10 104/1,2

மேல்


தேற்றியும் (1)

நீடு நினைந்து தேற்றியும் ஓடு வளை திருத்தியும் – முல் 82

மேல்


தேற்றினர் (1)

தேற்றினர் கொணர்வார் என் சிறுவன்-தன்னை என்று – கம்.அயோ:5 23/2

மேல்


தேற்றினன் (1)

தேற்றினன் ஒரு வகை சிறிது தேறிய – கம்.அயோ:11 56/3

மேல்


தேற்றினாய் (1)

ஏம்பல் வந்து எய்த சொல்லி தேற்றினாய் அல்லையோ நீ – கம்.யுத்3:31 45/3

மேல்


தேற்றினான் (1)

சென்று எடுத்து தாங்கினார் மா வதிட்டன் தேற்றினான் – கம்.அயோ:14 65/4

மேல்


தேற்றுதல் (1)

தேற்றுதல் நன்று என இனைய செப்புவான் – கம்.ஆரண்:13 105/4

மேல்


தேற்றும் (2)

நெடும் சுவர் பல்லியும் பாங்கில் தேற்றும்
மனை மா நொச்சி மீமிசை மா சினை – நற் 246/2,3
மனையோள் தேற்றும் மகிழ்நன் ஆயின் – அகம் 166/10

மேல்


தேற்றுமால் (1)

தேற்றுமால் இளையோன் என தேறினான் – கம்.ஆரண்:11 80/4

மேல்


தேற்றுவாய் (2)

தேற்றுவாய் நீ உளையாக தேறி நின்று – கம்.கிட்:10 92/1
தேற்றுவாய் தெரிந்து சொல்லால் தெருட்டி இ தெருள் இலோரை – கம்.யுத்3:31 46/1

மேல்


தேற்றுவான் (3)

வற்புறுத்தி மனம் கொள தேற்றுவான் – கம்.அயோ:4 15/4
சென்னியில் சுமந்த கையன் தேற்றுவான் செப்பலுற்றான் – கம்.கிட்:10 63/4
தேற்றுவான் நினைந்து தம்பி இவை இவை செப்பலுற்றான் – கம்.யுத்3:26 62/4

மேல்


தேற்றேம் (1)

இனி தேற்றேம் யாம் – கலி 88/17

மேல்


தேற்றேன் (1)

அன்பினுக்கு அவதி இல்லை அடைவு என்-கொல் அறிதல் தேற்றேன் – கம்.கிட்:2 13/4

மேல்


தேற (4)

செய்ய வாள் அரி ஏறு அனான் சிறிதினில் தேற
கையும் கால்களும் நயனமும் கமலமே அனைய – கம்.யுத்2:15 214/2,3
செம் சிலை உரவோன் தேடி திரிகின்றான் உள்ளம் தேற
அம் சொலாள் இருந்தாள் கண்டேன் என்ற யான் அரக்கன் கொல்ல – கம்.யுத்3:26 49/2,3
மறைகளே தேற தக்க வேதியர் வணங்கல்-பால – கம்.யுத்3:28 51/1
தேறிலன் ஆதலானே மறுகுறு சிந்தை தேற
ஏறினன் கனகத்து ஆரை கோபுரத்து உம்பர் எய்தி – கம்.யுத்4:34 19/1,2

மேல்


தேறல் (50)

நீடு அமை விளைந்த தே கள் தேறல்
குன்றக சிறுகுடி கிளையுடன் மகிழ்ந்து – திரு 195,196
பூ கமழ் தேறல் வாக்குபு தர_தர – பொரு 157
பழம்படு தேறல் பரதவர் மடுப்ப – சிறு 159
பாம்பு வெகுண்டு அன்ன தேறல் நல்கி – சிறு 237
கடும் கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர – மது 599
மணம் கமழ் தேறல் மடுப்ப நாளும் – மது 780
வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – நெடு 33
தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – குறி 155
நெகிழ்ந்து உகு நறும் பழம் விளைந்த தேறல்
நீர் செத்து அயின்ற தோகை வியல் ஊர் – குறி 190,191
வேய் பெயல் விளையுள் தே கள் தேறல்
குறைவு இன்று பருகி நறவு மகிழ்ந்து வைகறை – மலை 171,172
துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல்
இளம் கதிர் ஞாயிற்று களங்கள்-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 463,464
திருந்து அமை விளைந்த தே கள் தேறல்
கான் நிலை எருமை கழை பெய் தீம் தயிர் – மலை 522,523
தேம் கமழ் தேறல் கிளையொடு மாந்தி – நற் 388/8
மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி – பரி 16/28
தேறல் எளிது என்பாம் நாம் – கலி 60/25
தண் கமழ் நறும் தேறல் உண்பவள் முகம் போல – கலி 73/4
பாறை நெடும் சுனை விளைந்த தேறல்
அறியாது உண்ட கடுவன் அயலது – அகம் 2/4,5
தீம் பழ பலவின் சுளை விளை தேறல்
வீளை அம்பின் இளையரொடு மாந்தி – அகம் 182/3,4
நனை விளை நறவின் தேறல் மாந்தி – அகம் 221/1
தெண் கள் தேறல் மாந்தி மகளிர் – அகம் 336/6
நனை முதிர் தேறல் நுளையர்க்கு ஈயும் – அகம் 366/11
அம் பணை விளைந்த தே கள் தேறல்
வண்டு படு கண்ணியர் மகிழும் சீறூர் – அகம் 368/14,15
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 24/32
யவனர் நன் கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல்
பொன் செய் புனை கலத்து ஏந்தி நாளும் – புறம் 56/18,19
சுரும்பு ஆர் தேறல் சுற்றம் மறப்ப – புறம் 65/3
வாக்க உக்க தே கள் தேறல்
கல் அலைத்து ஒழுகும்-மன்னே பல் வேல் – புறம் 115/3,4
நிலம் புதை பழுனிய மட்டின் தேறல்
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பகர்ந்து – புறம் 120/12,13
வாங்கு அமை பழுனிய தேறல் மகிழ்ந்து – புறம் 129/2
நார் பிழி கொண்ட வெம் கள் தேறல்
பண் அமை நல் யாழ் பாண் கடும்பு அருத்தி – புறம் 170/12,13
தேறல் உண்ணும்-மன்னே நன்றும் – புறம் 298/2
கலம்_கலம் தேறல் பொலம் கலத்து ஏந்தி – புறம் 361/18
அம் கள் தேறல் ஆய் கலத்து உகுப்ப – புறம் 366/15
நார் அறி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – புறம் 367/7
தேள் கடுப்பு அன்ன நாட்படு தேறல்
கோள்_மீன் அன்ன பொலம் கலத்து அளைஇ – புறம் 392/16,17
தீம் தேறல் நறவு மகிழ்ந்து – புறம் 396/8
மணி கலன் நிறைந்த மணம் நாறு தேறல்
பாம்பு உரித்து அன்ன வான் பூ கலிங்கமொடு – புறம் 397/14,15
நிழல் காண் தேறல் நிறைய வாக்கி – புறம் 398/22
செம் துவர் அழிதர தேறல் மாந்தி சூது – கம்.பால:3 68/3
புக்கு அவளோடும் காம புது மண மதுவின் தேறல்
ஒக்க உண்டு இருத்தலோடும் உணர்ந்தனள் உணர்ந்த பின்னும் – கம்.பால:9 19/1,2
பளிக்கு வள்ளத்து வாக்கும் பசு நறும் தேறல் மாந்தி – கம்.பால:10 15/1
சூடுவார் களி வண்டு ஓச்சி தூ நறும் தேறல் உண்பார் – கம்.பால:16 16/2
தடன் ஒக்கும் நிழலை பொன் செய் தண் நறும் தேறல் வள்ளத்து – கம்.பால:19 10/3
தேறல் இல் அரக்கர் புரி தீமை அவை தீர – கம்.சுந்:1 76/2
அளிக்கும் தேறல் உண்டு ஆடுநர் பாடுநர் ஆகி – கம்.சுந்:2 28/3
தேறல் மாந்தினர் தேன் இசை மாந்தினர் செ வாய் – கம்.சுந்:2 29/1
தெவ் அளவு இலாத இறை தேறல் அரிது அம்மா – கம்.சுந்:2 62/1
தேறல் ஆம் துணையும் தெய்வ சிலை நெடும் தேரின் ஊன்றி – கம்.யுத்2:18 193/2
தேறல் ஆம் துணையும் சிலை ஊன்றியே – கம்.யுத்2:19 126/3
சிங்கல் இல் அமுதினோடும் புளி அளாம் தேறல் என்ன – கம்.யுத்3:25 11/3
தெளிவு அரும் களிப்பு நல்கும் தேம் பிழி தேறல் ஒத்தான் – கம்.யுத்4:41 113/4

மேல்


தேறலர் (2)

ஒறுப்ப ஓவலர் மறுப்ப தேறலர்
தமியர் உறங்கும் கௌவை இன்றாய் – குறு 34/1,2
கலுழ் நனையால் தண் தேறலர்
கனி குய்யான் கொழும் துவையர் – புறம் 360/4,5

மேல்


தேறலாம் (1)

எல்லையும் தெரிவுறும் எண்ணும் தேறலாம்
வல்லவன் நிலைமையும் மனமும் தேர்ந்து உரை – கம்.சுந்:12 21/2,3

மேல்


தேறலால் (1)

பாய்ந்த சூத பசு நறும் தேறலால்
சாய்ந்து ஒசிந்து முளைத்தன சாலியே – கம்.அயோ:11 20/3,4

மேல்


தேறலும் (1)

தமிழ் நிகர் நறவமும் தனி தண் தேறலும்
இமிழ் கனி பிறக்கமும் பிறவும் இன்னன – கம்.கிட்:14 35/2,3

மேல்


தேறலுற்றான் (1)

தேறுற்று உயிர் பெற்று இயல்பும் சில தேறலுற்றான் – கம்.சுந்:4 88/4

மேல்


தேறலே (1)

பாம்பு நான்று என பாய் பசும் தேறலே – கம்.பால:2 35/4

மேல்


தேறலை (1)

மனங்களில் நுழைந்து அவர் மாந்து தேறலை
அனங்கனும் அருந்தினான் ஆதல் வேண்டுமே – கம்.பால:19 55/3,4

மேல்


தேறலையே (1)

பிறர் பழி கூறுவோர் மொழி தேறலையே
நீ மெய் கண்ட தீமை காணின் – புறம் 10/2,3

மேல்


தேறலொடு (2)

நனை அமை கள்ளின் தேறலொடு மாந்தி – பதி 12/18
அரவு வெகுண்டு அன்ன தேறலொடு சூடு தருபு – புறம் 376/14

மேல்


தேறா (6)

தேஎம் தேறா கடும் பரி கடும்பொடு – மலை 364
தேறா நெஞ்சம் கையறுபு வாட – நற் 345/8
ஆயன நிகழும் வேலை அண்ணலும் அயர்ந்து தேறா
தூயவன் இருந்த சூழல் துருவினன் வருதல் நோக்கி – கம்.அயோ:3 107/1,2
தேறா நிலை உற்றது ஓர் சிந்தையன் செய்கை ஓரான் – கம்.ஆரண்:10 161/2
தேறா வகை நின்று திரிந்துளதால் – கம்.யுத்3:20 95/3
தேறா மத மால் கரி தேர் பரிமா – கம்.யுத்3:27 31/1

மேல்


தேறா-முன்னம் (2)

பரிதி சேய் தேறா-முன்னம் பரு வலி அரக்க பல் போர் – கம்.யுத்2:15 133/1
சோர் பெரும் குருதி சோர துளங்குவான் தேறா-முன்னம்
தேர் இரண்டு அருகு பூண்ட கழுதையும் அச்சும் சிந்த – கம்.யுத்3:22 130/2,3

மேல்


தேறாதது (3)

தேறாதது ஓர் பயத்தால் நெடும் திசை காவலர் இரிந்தார் – கம்.யுத்2:18 162/4
தேறாதது மற்று அவன் ஏறிய தெய்வ மா தேர் – கம்.யுத்2:19 19/4
சீற்றம் தனி உருவாய் இடை தேறாதது ஓர் மாறு ஆம் – கம்.யுத்3:22 112/3

மேல்


தேறாதன (2)

தேறாதன செம் கண வெம் களி மா – கம்.யுத்2:18 41/3
தேறாதன மலை நின்றன தெரியாதன சின மா – கம்.யுத்2:18 146/3

மேல்


தேறாது (3)

தேறாது அறிவு அழிந்தார் எங்கு உலப்பார் தேர் ஓட – கம்.அயோ:4 100/1
தேறாது உறு கொலை மேவிய திசை யானையின் திரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 117/4
சென்று ஓங்கும் உணர்வினர் போல் தேறாது வருந்துதியோ என்ன தேறி – கம்.யுத்4:38 11/3

மேல்


தேறாய் (1)

வருந்தினன் என்பது ஓர் வாய்_சொல் தேறாய்
நீயும் கண்டு நுமரொடும் எண்ணி – நற் 32/4,5

மேல்


தேறார் (4)

யான் சென்று உரைப்பவும் தேறார் பிறரும் – பதி 73/17
ஒன்றோடு இரண்டா முன் தேறார் வென்றியின் – பரி 10/58
போக்கி வேறு உண்மை தேறார் பொரு_அரும் புலமை நூலோர் – கம்.கிட்:9 16/2
சிறுமை கண்டவர் பெருமை கண்டு அல்லது தேறார் – கம்.யுத்1:6 11/4

மேல்


தேறாள் (1)

தள்ள தண் நறவை எல்லாம் தவிசிடை உகுத்தும் தேறாள்
உள்ளத்தின் மயக்கம் தன்னால் உட்புறத்து உண்டு என்று எண்ணி – கம்.பால:19 18/2,3

மேல்


தேறான் (1)

தேறான் ஆகி செய்கை மறந்தான் செயல் முற்றி – கம்.அயோ:3 49/3

மேல்


தேறி (24)

கல்_அக வெற்பன் சொல்லின் தேறி
யாம் எம் நலன் இழந்தனமே யாமத்து – நற் 36/4,5
நின் சொல் கொண்ட என் சொல் தேறி
பசு நனை ஞாழல் பல் சினை ஒரு சிறை – குறு 81/2,3
யாறு நிறை பகரும் நாடனை தேறி
உற்றது மன்னும் ஒரு நாள் மற்று அது – குறு 271/2,3
மெல்லம்புலம்பன் தேறி
நல்ல ஆயின நல்லோள் கண்ணே – ஐங் 166/3,4
தேறி தெரிய உணர் நீ பிறிதும் ஓர் – பரி 6/92
தேறி தெளிந்து செறி இருள் மால் மலை – பரி 12/82
கடும் புனல் கால் பட்டு கலுழ் தேறி கவின் பெற – கலி 31/1
நுந்தை வாய் மாய சூள் தேறி மயங்கு நோய் கைமிக – கலி 85/26
ஆடாமையின் கலுழ்பு இல தேறி
நீடு இதழ் தலைஇய கவின் பெறு நீலம் – அகம் 38/9,10
அயிர்த்தனள் நோக்கி மன்னற்கு ஆருயிர் இன்மை தேறி
மயில்_குலம் அனைய நங்கை கோசலை மறுகி வீழ்ந்தாள் – கம்.அயோ:6 14/2,3
தேறி முந்தை தம் சிந்தையர் ஆயினார் – கம்.அயோ:14 19/3
தேற்றம் உற்று இவனின் ஊங்கு செவ்வியோர் இன்மை தேறி
ஆற்றலும் நிறைவும் கல்வி அமைதியும் அறிவும் என்னும் – கம்.கிட்:2 17/2,3
தேற்றுவாய் நீ உளையாக தேறி நின்று – கம்.கிட்:10 92/1
தேறி இன் துயில் செய்தல் தீர்ந்துளார் – கம்.கிட்:15 11/2
தேற்ற தேறி இருந்த செங்கணான் – கம்.கிட்:16 39/1
தேறி தேவர்கள் தேவன் தெய்வ வாள் – கம்.கிட்:16 42/3
அல்லீரேல் என் சொல் தேறி உணர்த்து-மின் அழகற்கு அம்மா – கம்.கிட்:16 61/4
அயர்த்தவர் அரிதின் தேறி ஆண்_தொழில் தாதைக்கு ஆண்டு – கம்.சுந்:4 82/1
அ வழி நின்னை காணாது அயர்த்தவர் அரிதின் தேறி
செ வழி நயனம் செல்லும் நெடு வழி சேறு செய்ய – கம்.சுந்:4 83/1,2
மாண்டாள் என்று மனம் தேறி
மீண்டால் வீரம் விளங்காதோ – கம்.சுந்:5 46/3,4
தெய்வ நாயகனது உள்ளம் தேறிய அடைவே தேறி
கைபுகற்கு அமைவது ஆனான் கடிதினின் கொணர்வல் என்னா – கம்.யுத்1:4 118/2,3
செம்பு இட்டு செய்த இஞ்சி திரு நகர் செல்வம் தேறி
வம்பு இட்ட தெரியல் எம்முன் உயிர் கொண்ட பகையை வாழ்த்தி – கம்.யுத்2:16 155/1,2
அயர்த்தனள் அரிதின் தேறி வாய் திறந்து அரற்றலுற்றாள் – கம்.யுத்3:29 46/4
சென்று ஓங்கும் உணர்வினர் போல் தேறாது வருந்துதியோ என்ன தேறி
நின்றான் அப்புறத்து அரக்கன் நிலை கேட்டள் மயன் பயந்த நெடும் கண் பாவை – கம்.யுத்4:38 11/3,4

மேல்


தேறிய (7)

பிழையா நன் மொழி தேறிய இவட்கே – நற் 10/9
ஆறிய கற்பின் தேறிய நல் இசை – பதி 90/49
நிலையா நன் மொழி தேறிய நெஞ்சே – அகம் 348/14
தேறிய மனத்தான் செய்த நல்வினை பயன்கள் எல்லாம் – கம்.பால:8 2/3
தேற்றினன் ஒரு வகை சிறிது தேறிய
கூற்று உறழ் வரி சிலை குரிசில் கூறுவான் – கம்.அயோ:11 56/3,4
சித்து என அரு மறை சிரத்தின் தேறிய
தத்துவம் அவன் அது தம்மை தாம் உணர் – கம்.யுத்1:3 61/1,2
தெய்வ நாயகனது உள்ளம் தேறிய அடைவே தேறி – கம்.யுத்1:4 118/2

மேல்


தேறியாள் (1)

நல்கி நீ தெளித்த சொல் நசை என தேறியாள்
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பனி மல்க காணும்-கால் – கலி 100/9,10

மேல்


தேறிலன் (1)

தேறிலன் ஆதலானே மறுகுறு சிந்தை தேற – கம்.யுத்4:34 19/1

மேல்


தேறின் (1)

தேறின் பிறவும் தவறு இலேன் யான் – கலி 90/20

மேல்


தேறினர் (2)

தேறினர் நின்றனர் சிந்தை தெளிந்தார் – கம்.யுத்3:20 16/2
ஒண்ணாதன உளவோ என மனம் தேறினர் உவந்தார் – கம்.யுத்3:27 139/2

மேல்


தேறினள் (1)

தேறினள் துயரம் நான் தீர்க்ககிற்றிலேன் – கம்.கிட்:6 22/4

மேல்


தேறினன் (2)

சீர்ப்பை சிக்கு_அற தேறினன் சேக்கையில் – கம்.ஆரண்:4 42/3
தேறினன் அமரர்க்கு எல்லாம் தேவர் ஆம் தேவர் அன்றே – கம்.கிட்:3 19/1

மேல்


தேறினாயோ (1)

தீராத வசை என்றேன் எனை முனிந்த முனிவு ஆறி தேறினாயோ
போர் ஆசைப்பட்டு எழுந்த குலம் முற்றும் பொன்றவும்தான் பொங்கி நின்ற – கம்.யுத்4:38 5/2,3

மேல்


தேறினார் (4)

தேறினார் பலர் காமிக்கும் செவ்வியோய் – கம்.சுந்:12 99/4
தெவ் அடங்கும் அ வலியவர் தேறினார் – கம்.யுத்2:19 144/4
தேறினார் கண் நெருப்பு உக சீறினார் – கம்.யுத்2:19 145/1
செய்தனன் இராகவன் அமரர் தேறினார் – கம்.யுத்4:37 83/4

மேல்


தேறினார்களும் (1)

தேறினார்களும் தியங்கினார் மயங்கினார் திகைத்தார் – கம்.யுத்4:35 25/2

மேல்


தேறினாரை (1)

தேறினாரை நெடு நிலம் சேர்த்தினான் – கம்.யுத்2:19 160/4

மேல்


தேறினால் (1)

தேறினால் பின்னை யாதும் செயற்கு அரிது – கம்.யுத்4:37 173/1

மேல்


தேறினான் (4)

இவன் என்பதும் தேறினான் – கம்.ஆரண்:11 78/4
தேற்றுமால் இளையோன் என தேறினான் – கம்.ஆரண்:11 80/4
தேவர் அஞ்ச இராவணன் தேறினான் – கம்.யுத்4:37 175/4
சேவகற்கு என ஐயமும் தேறினான் – கம்.யுத்4:41 56/4

மேல்


தேறினென் (1)

அம்புயத்து அயன் படை ஆதல் தேறினென்
உம்பியை உலப்பு அரும் உருவை ஊன்றிட – கம்.யுத்3:24 83/1,2

மேல்


தேறினேன் (2)

தேறினேன் சென்றீ நீ செல்லா விடுவாயேல் – கலி 93/33
தீண்ட இன்று தேறினேன் – கம்.ஆரண்:1 67/4

மேல்


தேறீயல் (1)

தெரி கோதை அம் நல்லாய் தேறீயல் வேண்டும் – கலி 98/9

மேல்


தேறீர் (1)

சொல்லவும் தேறீர் ஆயின் மெல் இயல் – புறம் 97/22

மேல்


தேறு (10)

நகு முல்லை உகு தேறு வீ – பொரு 200
தேறு நீர் புணரியோடு யாறு தலைமணக்கும் – பட் 97
தேறு நீர் கெழீஇய யாறு நனி கொடிதே – நற் 97/4
கடும் தேறு உறு கிளை மொசிந்தன துஞ்சும் – பதி 71/6
தேறு நீர் சடை கரந்து திரிபுரம் தீமடுத்து – கலி 1/2
தேறு நீர் உடையேன் யான் தெருமந்து ஈங்கு ஒழிவலோ – கலி 20/14
தேறு நீ தீயேன் அலேன் என்று மற்று அவள் – கலி 90/17
உது காண் தையால் தேறு என தேற்றி அறன் இல்லான் – கலி 144/35
தேறு கள் நறவு உண்டார் மயக்கம் போல் காமம் – கலி 147/2
தேறு நீர் பரப்பின் யாறு சீத்து உய்த்து – புறம் 400/20

மேல்


தேறுதல் (3)

பண்பு இல சொல்லும் தேறுதல் செத்தே – ஐங் 267/5
தேற்றாது செய்வார்களை தேறுதல் செவ்வியது அன்றால் – கம்.கிட்:7 42/2
சீர்நிலை முற்றும் தேறுதல் கொற்ற செயல் அம்மா – கம்.கிட்:17 2/3

மேல்


தேறுதற்கு (2)

ஈர் வாளை வாங்கி மனம் தேறுதற்கு ஏற்ற செய்வான் – கம்.அயோ:4 140/2
சீலமே நோக்கி யாம் தெரிந்து தேறுதற்கு
ஏலுமே என்று எடுத்து இனைய கூறினான் – கம்.யுத்1:4 81/3,4

மேல்


தேறுதி (1)

தேறுதி நாளையே அ இருபது திண் தோள் வாடை – கம்.ஆரண்:12 59/3

மேல்


தேறும் (7)

கண்டும் நின் மொழி தேறும் பெண்டிரும் ஏமுற்றார் – கலி 74/9
ஒலி இரும் கூந்தல் தேறும் என – அகம் 191/16
செய்யனே என்பது தேறும் சிந்தையாள் – கம்.அயோ:11 94/2
தெரிவு இல தேறும் தன்மை சீரியோய் செவ்விது அன்றால் – கம்.ஆரண்:6 56/2
நின்று தேறும் அளவின்-கண் வெம் கண் அடல் நீலன் வந்து இடை நெருக்கினான் – கம்.யுத்2:19 82/4
தீராய் பிரிந்து திரிவாய் திறம்-தொறு அவை தேறும் என்று தெளியாய் – கம்.யுத்2:19 261/2
செம்மையில் பொருந்தி மேலோர் ஒழுக்கினோடு அறத்தை தேறும்
எம்மையே பழியும் பூண நரகமும் எமக்கே ஆக – கம்.யுத்3:27 175/3,4

மேல்


தேறுமோ (2)

துறந்து போம் என சொற்ற சொல் தேறுமோ
உறைந்த பாற்கடல் சேக்கை உடன் ஒரீஇ – கம்.அயோ:4 218/1,2
தீர்க்கல் ஆம் தகையது தெய்வம் தேறுமோ – கம்.யுத்4:40 62/4

மேல்


தேறுவது (3)

பொய்ம்மொழி தேறுவது என் – கலி 113/21
தேறுவது அரிது செய்கை மயங்கினென் திகைத்து நின்றேன் – கம்.யுத்3:26 87/3
சங்கை உற்றவர் தேறுவது உண்டு அது சரதம் – கம்.யுத்4:40 108/3

மேல்


தேறுவர் (1)

சிறு வன்கண்ணிக்கு ஏர் தேறுவர் என – அகம் 383/5

மேல்


தேறுவன்-மன் (1)

தேறுவன்-மன் யான் அவர் உடை நட்பே – நற் 309/9

மேல்


தேறுவாள் (1)

நங்கையும் அவள் உரை நாளும் தேறுவாள்
சங்கையும் இன்னலும் துயரும் தள்ளினாள் – கம்.யுத்2:17 95/1,2

மேல்


தேறுற்று (1)

தேறுற்று உயிர் பெற்று இயல்பும் சில தேறலுற்றான் – கம்.சுந்:4 88/4

மேல்


தேறேன் (3)

யானோ தேறேன் அவர் பொய் வழங்கலரே – குறு 21/5
தேறேன் யான் இது தேவர் மாயமோ – கம்.கிட்:8 14/3
தேவரும் மருள தக்க செலவின எனினும் தேறேன்
பா வரும் கிழமை தொன்மை பருணிதர் தொடுத்த பத்தி – கம்.கிட்:13 64/2,3

மேல்


தேன் (172)

தேன் நெய்யொடு கிழங்கு மாறியோர் – பொரு 214
வரை தேன் புரையும் கவை கடை புதையொடு – பெரும் 123
தேன் தூங்கும் உயர் சிமைய – மது 3
வண்டு பட பழுநிய தேன் ஆர் தோற்றத்து – மது 475
சாந்தில் தொடுத்த தீம் தேன் போல – நற் 1/4
வீ மலர் உதிர்ந்த தேன் நாறு புலவின் – நற் 76/7
புள் உற்று கசிந்த தீம் தேன் கல் அளை – நற் 168/3
தேன் உடை நெடு வரை தெய்வம் எழுதிய – நற் 185/10
சிறு வீ ஞாழல் தேன் தோய் ஒள் இணர் – நற் 191/1
தேன் செய் பெரும் கிளை இரிய வேங்கை – நற் 202/5
தீம் தேன் கொள்பவர் வாங்குபு பரியும் – நற் 292/3
கிழங்கு கீழ் வீழ்ந்து தேன் மேல் தூங்கி – நற் 328/1
கானல் பெண்ணை தேன் உடை அளி பழம் – நற் 372/2
தேன் தூங்கு உயர் வரை அருவி ஆர்ப்ப – நற் 396/2
பெரும் தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே – குறு 3/4
பெரும் தேன் கண்ட இரும் கால் முடவன் – குறு 60/2
பருவ தேன் நசைஇ பல் பறை தொழுதி – குறு 175/1
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து தீம் தேன் கிழித்த – குறு 179/4
பெரும் தேன் கண்படு வரையில் முது மால்பு – குறு 273/5
தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு – ஐங் 203/2
பெரும் தேன் இறாஅல் சிதறும் நாடன் – ஐங் 214/3
அரு வரை தீம் தேன் எடுப்பி அயலது – ஐங் 272/2
மயில்கள் ஆல பெரும் தேன் இமிர – ஐங் 292/1
யாம குறை ஊடல் இன் நசை தேன் நுகர்வோர் – பரி 10/32
நல்ல கமழ் தேன் அளி வழக்கம் எல்லாமும் – பரி 10/118
கான் அல் அம் காவும் கயமும் துருத்தியும் தேன்
தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம் – பரி 16/17,18
தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம் – பரி 16/18
மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி – பரி 16/28
தேன் இமிர் வையைக்கு இயல்பு – பரி 16/38
வெல் நீர் வீ-வயின் தேன் சோர பல் நீர் – பரி 16/42
தொடுத்த தேன் சோரும் வரை போலும் தோற்றம் – பரி 16/46
தேன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் செறு வெயில் உறு கால – பரி 20/9
மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கி – பரி 21/57
தேன் ஆர் சிமைய மலையின் இழிதந்து – பரி 23/2
திசை_திசை தேன் ஆர்க்கும் திருமருத முன்துறை – கலி 26/13
தேன் ஆர்க்கும் பொழுது என தெளிக்குநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/12
கயன் அணி பொதும்பருள் கடி மலர் தேன் ஊத – கலி 36/6
வள்ளி கீழ் வீழா வரை மிசை தேன் தொடா – கலி 39/13
தேன் நாறு கதுப்பினாய் யானும் ஒன்று ஏத்துகு – கலி 40/9
தொடுத்த தேன் சோர தயங்கும் தன் உற்றார் – கலி 40/13
தேன் செய் இறாஅல் துளைபட போகி – கலி 41/13
தேன் இமிர் காவில் புணர்ந்திருந்து ஆடும்-மார் – கலி 92/66
தேன் இமிர் புன்னை பொருந்தி – கலி 131/45
கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை – அகம் 18/14
தேன் நாறு கதுப்பின் கொடிச்சியர் தந்தை – அகம் 58/5
திருந்து இழை பணை தோள் தேன் நாறு கதுப்பின் – அகம் 129/15
தேன் உடை குவி குலை துஞ்சி யானை – அகம் 132/12
தேன் இமிர் நறு மலர் புன்னையும் மொழியாது – அகம் 170/2
தேன் இமிர் நறும் சினை தென்றல் போழ – அகம் 237/4
தேன் இமிர் அகன் கரை பகுக்கும் – அகம் 280/13
வேங்கை விரி இணர் சிதறி தேன் சிதையூஉ – அகம் 292/13
அறை உறு தீம் தேன் குறவர் அறுப்ப – அகம் 322/12
தேன் தேர் சுவைய திரள் அரை மாஅத்து – அகம் 348/2
பெரும் தேன் தூங்கும் நாடு காண் நனம் தலை – அகம் 372/2
தேன் இமிர் நறும் தார் வானவன் உடற்றிய – அகம் 381/15
தேன் தூங்கு உயர் வரை நன் நாட்டு உம்பர் – அகம் 393/19
தேன் இறைகொள்ளும் இரும் பல் யானை – புறம் 17/35
தேன் சிதைந்த வரை போல – புறம் 22/5
திணி நெடும் குன்றம் தேன் சொரியும்மே – புறம் 109/8
தேன் நாறு ஆம்பல் கிழங்கொடு பெறூஉம் – புறம் 176/4
கண் மடல் கொண்ட தீம் தேன் இரிய – புறம் 348/2
தேன் அளாவியும் செம்பொன் விராவியும் – கம்.பால:1 8/2
வாக்கு தேன் நுகர் மாக்களை மானுமே – கம்.பால:1 10/4
பொழிவன சோலைகள் புதிய தேன் சில – கம்.பால:3 46/1
ஒளிப்பன மணி அவை ஒளிர மீது தேன்
துளிப்பன குமரர்-தம் தோளின் மாலையே – கம்.பால:3 56/3,4
தேன் செய்த தார் மௌலி தேர் வேந்தை செழு நகரில் கொணர்ந்தான் தெவ்வர் – கம்.பால:5 58/3
இன் தளிர் கற்பக நறும் தேன் இடை துளிக்கும் நிழல் இருக்கை இழந்து போந்து – கம்.பால:6 9/1
தொடை ஊற்றின் தேன் துளிக்கும் நறும் தாரான் ஒருவண்ணம் துயரம் நீங்கி – கம்.பால:6 13/1
கரும்பு கால் பொர கழனி வார்ந்த தேன்
வரம்பு மீறிடு மருத வேலிவாய் – கம்.பால:6 23/1,2
செம் கண் ஏற்றவன் செறி சடை பழுவத்தில் நிறை தேன்
பொங்கு கொன்றை ஈர்த்து ஒழுகலால் பொன்னியை பொருவும் – கம்.பால:9 5/2,3
நரம்பின் நான்ற தேன் தாரை கொள் நறு மலர் யாழின் – கம்.பால:9 7/3
வண்டொடு கிடந்து தேன் சோர் மணி நெடும் தெருவில் சென்றார் – கம்.பால:10 7/4
தெள் விளி பாணி தீம் தேன் செவி மடுத்து இனிது சென்றார் – கம்.பால:10 11/4
பெரும் தேன் இன் சொல் பெண் இவள் ஒப்பாள் ஒரு பெண்ணை – கம்.பால:10 27/1
நல் இயல் மகர வீணை தேன் உக நகையும் தோடும் – கம்.பால:13 38/1
தெய்வ மங்கையரும் நாண தேன் இசை முரல போனாள் – கம்.பால:14 63/4
தெள் அரி பாண்டி பாணி செயிரியர் இசை தேன் சிந்த – கம்.பால:14 65/3
பம்பு தேன் மிஞிறு தும்பி பரந்து இசை பாடி ஆட – கம்.பால:16 2/1
உண் மலர் வெறுத்த தும்பி புதிய தேன் உதவும் நாக – கம்.பால:16 3/3
தேன் உகு மடையை மாற்றி செந்தினை குறவர் முந்தி – கம்.பால:16 4/3
தேன் முரன்று அளகத்து ஆட திரு மணி குழைகள் ஆட – கம்.பால:16 20/3
மைந்தரின் நீத்த தீம் தேன் வள்ளங்கள் பலவும் கண்டார் – கம்.பால:16 21/4
பொங்கு தேன் நுகர் பூ மிஞிறு ஆம் என – கம்.பால:16 34/1
பம்பு தேன் அலம்ப ஒல்கி பண்ணையின் ஆடல் நோக்கி – கம்.பால:17 5/2
பாசிழை பரவை அல்குல் பண் தரு கிளவி தண் தேன்
மூசிய கூந்தல் மாதர் மொய்த்த பேர் அமலை கேட்டு – கம்.பால:17 6/1,2
துறும் போதினில் தேன் துவைத்து உண்டு உழல் தும்பி ஈட்டம் – கம்.பால:17 12/1
தேன் உகு நறவ மாலை செறி குழல் தெய்வம் அன்னாள் – கம்.பால:18 8/1
தேன் உடை மலரிடை தேன் பெய்து என்னவே – கம்.பால:19 7/4
தேன் உடை மலரிடை தேன் பெய்து என்னவே – கம்.பால:19 7/4
புக்க தேன் அமிழ்தமாய் பொலிந்த போன்றவே – கம்.பால:19 8/4
தேன் தரு கமல செவ்வாய் திறந்தனள் நுகர நாணி – கம்.பால:19 19/3
இலவு இதழ் துவர் விட எயிறு தேன் உக – கம்.பால:19 24/1
தேன்_இனம் சிலம்பி ஆர்ப்ப சிலம்பு_இனம் புலம்பி ஏங்க – கம்.பால:21 1/3
அரும் கலம் அனைய மாதர் தேன் நுகர் அளியின் மொய்த்தார் – கம்.பால:21 2/4
கஞ்சத்து களிக்கும் இன் தேன் கவர்ந்து உணும் வண்டு போல – கம்.பால:22 19/1
தேன் அமர் குழலாள்-தன் திருமண_வினை நாளை – கம்.பால:23 19/2
தேன் உடை மலர்_மகள் திளைக்கும் மார்பினில் – கம்.பால:23 58/1
தேன் அவாவுறு வண்டு_இனம் அலமர சிதைத்தாள் – கம்.அயோ:3 1/4
வங்கியம் பல தேன் விளம்பின பாணி முந்துறு வாணியின் – கம்.அயோ:3 64/1
தேன் புனை தெரியலான் செய்கை நோக்கினான் – கம்.அயோ:4 149/2
தேன் உள திணை உண்டால் தேவரும் நுகர்தற்கு ஆம் – கம்.அயோ:8 27/1
நானம் நாள்_மலர் நறை அகில் நாவி தேன் நாறும் – கம்.அயோ:10 19/1
நினைந்த போதினும் அமிழ்து ஒக்கும் நேர்_இழை நிறை தேன்
வனைந்த வேங்கையில் கோங்கினில் வயின்-தொறும் தொடுத்து – கம்.அயோ:10 24/1,2
தேன் அளைந்து செவி உற வார்த்து என – கம்.அயோ:11 15/3
தேன் அமர் தெரியலான் தேவர் கைதொழ – கம்.அயோ:11 43/3
தேன் நனை குழலார் ஏறும் அம்பிகள் சிந்து முத்தம் – கம்.அயோ:13 59/2
தேன் தளிர்த்த கவளமும் செம் கதிர் – கம்.அயோ:14 15/2
தேன் அடைந்த சோலை திரு நாடு கைவிட்டு – கம்.அயோ:14 63/1
தேன் தரும் தெரியல் அ செம்மல் நால்வரை – கம்.அயோ:14 87/1
தேன் தரு மலருளான் சிறுவ செய்வென் என்று – கம்.அயோ:14 124/3
தேன் நாறு நலம் செறி தொங்கலினான் – கம்.ஆரண்:2 12/2
செந்நெல் உள தேன் ஒழுகு போதும் உள தெய்வ – கம்.ஆரண்:3 58/2
தேன் உடைய நறும் தெரியல் தேவரையும் தெறும் ஆற்றல் – கம்.ஆரண்:6 98/1
நாகமும் சுரந்த தீம் தேன் புனலோடும் அளாவி நவ்வி – கம்.ஆரண்:10 14/2
தேன் கொண்டு ஊடாடும் கூந்தல் சிற்றிடை சீதை என்னும் – கம்.ஆரண்:10 79/2
தேன் உகு சோலை நாப்பண் செம்பொன் மண்டபத்துள் ஆங்கு ஆர் – கம்.ஆரண்:10 97/3
தேன் உக அருவி சிந்தி தெருமரல் உறுவ போல – கம்.ஆரண்:14 2/1
புண்டரிக புது மலரில் தேன் போதி – கம்.ஆரண்:14 97/1
தேன் படி மலரது செம் கண் வெம் கைம்மா – கம்.கிட்:1 1/1
தேன் உகு மழலையை செவியின் ஓர்ப்பது – கம்.கிட்:1 14/4
நவ்வி நோக்கியர் இதழ் நிகர் குமுதத்து நறும் தேன்
வவ்வு மாந்தரின் களி மயக்கு உறுவன மகரம் – கம்.கிட்:1 16/1,2
தேன் உலாம் தெரியலாய் தெளிவது அன்று நாம் – கம்.கிட்:6 30/3
உருண்ட-போது அழிந்த தேன் ஒழுக்கு பேர் இழுக்கினே – கம்.கிட்:7 5/4
தேன் இழுக்கு சாரல் வாரி செல்லின் மீது செல்லும் நாள் – கம்.கிட்:7 8/1
தேன் உக மலர்ந்து சாய்ந்த சே இதழ் காந்தள் செம் பூ – கம்.கிட்:10 26/2
சுரத நூல் தெரி விடர் என தேன் கொண்டு தொகுப்ப – கம்.கிட்:10 37/2
தேன் அவாம் மலர் திசைமுகன் முதலினர் தெளிந்தோர் – கம்.கிட்:10 43/1
மொழிந்த தேன் உடை முகிழ் முலை ஆய்ச்சியர் முழவில் – கம்.கிட்:10 46/3
முத்த வாள் நகை முள் எயிற்று ஊறு தேன்
பித்தும் மாலும் பிறவும் பெருக்கலால் – கம்.கிட்:11 20/2,3
தேன் தெரிந்து உண்டு தெளிவுறு வானர சேனை – கம்.கிட்:12 3/2
தவளம் என்று உரைக்கும் வண்ணம் சிவந்து தேன் ததும்பும்-ஆயின் – கம்.கிட்:13 49/3
சிவந்தது ஓர் அமிழ்தம் இல்லை தேன் இல்லை உள என்றாலும் – கம்.கிட்:13 50/1
தேன் ஒன்றோ அமிழ்தம் ஒன்றோ அவை செவிக்கு இன்பம் செய்யா – கம்.கிட்:13 63/4
முன்னி ஆடு இடங்களும் கரும்பு மூசு தேன்
பன்னி ஆடு இடங்களும் பரந்து சுற்றினார் – கம்.கிட்:14 8/3,4
பெரும் ததிக்கு அரும் தேன் மாறும் மரகத பெரும் குன்று எய்தி – கம்.கிட்:15 33/3
சூல் அடி பலவின் சுளை தூங்கு தேன்
கோல் அடிப்ப வெரீஇ குல மள்ளர் ஏர் – கம்.கிட்:15 40/1,2
தோட்டு அமைந்த பொதும்பரில் தூங்கு தேன்
சட்டம் என்ன சென்று ஈ_இனம் மொய்ப்பன – கம்.கிட்:15 45/3,4
தேன் ஒருங்கு சொரிதலின் தேர்வு இல – கம்.கிட்:15 49/2
தாது உகு நறு மென் சாந்தம் குங்குமம் குலிகம் தண் தேன்
போது உகு பொலன் தாது என்று இ தொடக்கத்த யாவும் பூசி – கம்.சுந்:1 9/1,2
பெரும் தேன் பிழி சாலும் நின் அன்பு பிணித்த போதே – கம்.சுந்:1 49/3
தேன் அவாம் விரை செழும் கழுநீர் துயில்-செய்ய – கம்.சுந்:2 5/3
தேறல் மாந்தினர் தேன் இசை மாந்தினர் செ வாய் – கம்.சுந்:2 29/1
தேன் உகு சரள சோலை தெய்வ நீர் ஆற்றின் தெண் நீர் – கம்.சுந்:2 102/3
வால் எயிற்று ஊறு தீம் தேன் மாந்தினர் மயங்குவாரை – கம்.சுந்:2 110/4
செவிக்கு தேன் என இராகவன் புகழினை திருத்தும் – கம்.சுந்:2 130/3
மீய கற்பக தேன் துளி விராயன வீழ்-தொறும் நெடு மேனி – கம்.சுந்:2 206/3
நகும் தகை முகத்தன் காதல் நடுக்கு உறு மனத்தன் வார் தேன்
உகும் தகை மொழியாள் முன்னம் ஒருவகை உறையுளுள்ளே – கம்.சுந்:2 212/2,3
இன் நிற தேன் இசை இனிய நண்பினால் – கம்.சுந்:3 37/2
ஓடினன் உலாவினன் உவகை தேன் உண்டான் – கம்.சுந்:3 63/4
மந்த மாருதம் போய் மலர்-தொறும் வாரி வயங்கு நீர் மம்மரின் வரு தேன்
சிந்து நுண் துளியின் சீகர திவலை உருக்கிய செம்பு என தெறிப்ப – கம்.சுந்:3 87/3,4
தேன் உயர் தெரியலான் தன்மை நேர்தியால் – கம்.சுந்:3 123/4
தேன் என்பது அறிந்த சொல்லாய் தேவர்தாம் யாவரே எம் – கம்.சுந்:3 140/3
தேன் உறை துளிப்ப நிறை புள் பல சிலம்ப – கம்.சுந்:6 21/1
புழையும் வாச பொதும்பும் பொலன் கொள் தேன்
மழையும் வண்டும் மயிலும் மடிந்தவே – கம்.சுந்:6 28/3,4
பொதும்பர் வைகு தேன் புக்கு அருந்துதற்கு அகம் புலரும் – கம்.சுந்:12 47/1
தேன் அகத்த மலர் பல சிந்திய – கம்.சுந்:13 4/3
தேவு தேன் மழை செறி பெரும் குலம் என திசையின் – கம்.சுந்:13 34/3
கொய் நாகம் நறும் தேன் சிந்தும் குன்றிடை குதியும் கொண்டான் – கம்.சுந்:14 2/4
தேன் உடை அலங்கலாய் இன்று தீர்ந்ததோ – கம்.யுத்1:2 77/4
தேன் இவர் தட வரை திரை கரும் கடல் – கம்.யுத்1:8 15/1
ஏந்து மால் வரை வைத்து அவற்று ஈண்டு தேன்
மாந்தி மாந்தி மறந்து துயின்றவால் – கம்.யுத்1:8 50/3,4
தேன் அக திரு திலோத்தமை செ வாய் – கம்.யுத்1:11 6/2
சுழிகள்-தோறும் சுரித்து இடை தோன்று தேன்
ஒழுகு தாமரை ஒத்தன ஓங்கு நீர் – கம்.யுத்2:15 11/2,3
செம் தேன் பருகி திசைதிசையும் நீ வாழ – கம்.யுத்2:17 86/1
தேன் விடு துளவ தாராய் இது இதன் செய்கை என்றான் – கம்.யுத்2:19 237/4
தேன்_குலம் கலங்கிய நறவின் சென்றவால் – கம்.யுத்3:24 94/4
தேன் நகு மழலை இன் சொல் உருப்பசி முதலாம் தெய்வ – கம்.யுத்3:25 3/2
தொழுகுவார் துயில்வர் துள்ளி தூங்குவர் துவர் வாய் இன் தேன்
ஒழுகுவர் ஒல்கி ஒல்கி ஒருவர்-மேல் ஒருவர் புக்கு – கம்.யுத்3:25 13/2,3
தேன் நகு தெரியல் மன்னா சேகு அற தெரிந்தது அன்றே – கம்.யுத்3:26 12/4
தேன் விட்டிடு மலரோன் படை தீர்ப்பாய் என தெரிந்தான் – கம்.யுத்3:27 136/3
உப்பு தேன் மது ஒண் தயிர் பால் கரும்பு – கம்.யுத்3:31 135/1
துன் இடங்கள் காய் கனி கிழங்கோடு தேன் துற்ற – கம்.யுத்4:40 121/3

மேல்


தேன்-கொலாம் (1)

செவி புலம் நுகர்வது ஓர் தெய்வ தேன்-கொலாம் – கம்.அயோ:12 23/4

மேல்


தேன்_குலம் (1)

தேன்_குலம் கலங்கிய நறவின் சென்றவால் – கம்.யுத்3:24 94/4

மேல்


தேன்_இனம் (1)

தேன்_இனம் சிலம்பி ஆர்ப்ப சிலம்பு_இனம் புலம்பி ஏங்க – கம்.பால:21 1/3

மேல்


தேன்களும் (1)

குறைவு_இல் குங்குமமும் குகை தேன்களும்
நிறை மலர் குலமும் நிறைந்து எங்கணும் – கம்.யுத்1:8 52/1,2

மேல்


தேனிடை (2)

தேனிடை அமுது அளாய அன்ன மென் சில சொல் மாலை – கம்.ஆரண்:12 58/1
தேனிடை கரும்பில் பாலில் அமுதினில் கிளவி தேடி – கம்.யுத்2:19 283/1

மேல்


தேனில் (1)

தேனில் படியும் செவி வண்டு உடையான் – கம்.ஆரண்:2 4/4

மேல்


தேனின் (7)

வரை முதிர் தேனின் போகியோனே – குறு 176/4
தேனின் இறால் என ஏணி இழைத்து இருக்கும் – கலி 39/10
தென் உண் தேனின் தீம் சுவை செம் சொல் கவி இன்பம் – கம்.பால:10 23/2
பிழியும் தேனின் பிறங்கு அருவி திரள் – கம்.ஆரண்:3 35/3
தேனின் மொழி உற்று இனிய செவ்வி நனி பெற்று ஓர் – கம்.ஆரண்:6 26/3
தேனின் தெய்வ திரு நெடு நாண் சிலை – கம்.ஆரண்:14 25/1
இடறுவார் நறும் தேனின் இழுக்குவார் – கம்.கிட்:15 47/4

மேல்


தேனினர் (1)

தேனினர் கிழங்கினர் ஊன் ஆர் வட்டியர் – மலை 152

மேல்


தேனினும் (2)

கிளவி தேனினும் அமிழ்தினும் குழைத்தவள் கிளைத்தோள் – கம்.கிட்:10 49/3
தேனினும் களிப்பு செய்யும் சிந்தையர் தெரிந்தும் என்னின் – கம்.சுந்:7 4/2

மேல்


தேனினோடு (1)

தேம் முதல் கனியும் காயும் தேனினோடு ஊனும் தெய்வ – கம்.யுத்1:8 18/1

மேல்


தேனீ (1)

இரதம் ஈட்டுறும் கவிஞரை பொருவின தேனீ – கம்.கிட்:10 37/4

மேல்


தேனும் (22)

ஆர்ந்தோர் வாயில் தேனும் புளிக்கும் – குறு 354/2
கரும்பில் கொண்ட தேனும் பெரும் துறை – புறம் 42/15
ஆலை_வாய் கரும்பின் தேனும் அரி தலை பாளை தேனும் – கம்.பால:2 9/1
ஆலை_வாய் கரும்பின் தேனும் அரி தலை பாளை தேனும்
சோலை வீழ் கனியின் தேனும் தொடை இழி இறாலின் தேனும் – கம்.பால:2 9/1,2
சோலை வீழ் கனியின் தேனும் தொடை இழி இறாலின் தேனும் – கம்.பால:2 9/2
சோலை வீழ் கனியின் தேனும் தொடை இழி இறாலின் தேனும்
மாலைவாய் உகுத்த தேனும் வரம்பு இகந்து ஓடி வங்க – கம்.பால:2 9/2,3
மாலைவாய் உகுத்த தேனும் வரம்பு இகந்து ஓடி வங்க – கம்.பால:2 9/3
அயிரும் தேனும் இன் பாகும் ஆயர் ஊர் – கம்.பால:2 55/3
அந்தம்_இல் கரும்பும் தேனும் மிஞிறும் உண்டு அல்குல் விற்கும் – கம்.பால:16 21/2
தேனும் மிஞிறும் சிறு தும்பியும் பம்பி ஆர்ப்ப – கம்.பால:16 39/2
தேனும் நாவியும் தேக்கு அகில் ஆவியும் – கம்.பால:18 20/3
நறு விரை தேனும் நானமும் நறும் குங்கும – கம்.பால:20 13/1
அருத்தியன் தேனும் மீனும் அமுதினுக்கு அமைவது ஆக – கம்.அயோ:8 13/2
நறை மலர் தாதும் தேனும் நளிர் நெடு மகுட கோடி – கம்.ஆரண்:10 15/1
குயிலும் கரும்பும் செழும் தேனும் குழலும் யாழும் கொழும் பாகும் – கம்.ஆரண்:14 29/3
விண் தொடர் நெடு வரை தேனும் வேழத்தின் – கம்.கிட்:1 12/1
சொல்லையும் அமிழ்தும் பாலும் தேனும் என்று உரைக்க தோன்றும் – கம்.கிட்:13 51/2
உண்டார் தேனும் ஒண் கனி காயும் ஒரு சூழல் – கம்.கிட்:15 1/2
சுரும்பொடு தேனும் வண்டும் அன்னமும் துவன்றி புள்ளும் – கம்.கிட்:15 31/1
தேனும் சாந்தமும் மான்_மத செறி நறும் சேறும் – கம்.சுந்:2 16/1
தேனும் ஆரமும் தேய்வையும் நாறுமால் – கம்.சுந்:2 148/4
அசும்பு பாய் தேனும் பூவும் ஆரமும் அகிலும் மற்றும் – கம்.யுத்1:8 17/1

மேல்


தேனூர் (3)

தேனூர் அன்ன இவள் தெரி வளை நெகிழ – ஐங் 54/3
தேர் வண் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள் – ஐங் 55/2
ஆம்பல் அம் செறுவின் தேனூர் அன்ன – ஐங் 57/2

மேல்


தேனே (3)

அன்னே தேனே ஆர் அமிழ்தே என்று அடி போற்றி – கம்.பால:10 30/2
பொன்னே தேனே பூ_மகளே காண் எனை என்னா – கம்.பால:17 31/1
தேனே புரை கண் கனலே சொரிய சீற்றம் செருக்கினான் – கம்.சுந்:8 41/3

மேல்


தேனொடு (5)

யானும் தாயும் மடுப்ப தேனொடு
தீம் பால் உண்ணாள் வீங்குவனள் விம்மி – நற் 179/5,6
பால் பெய் புன்கம் தேனொடு மயக்கி – புறம் 34/10
தேனொடு மிஞிறும் வண்டும் தும்பியும் தொடர்ந்து செல்ல – கம்.பால:14 68/3
ஒருங்கு தேனொடு மீன் உபகாரத்தன் – கம்.அயோ:8 8/3
தேனொடு கிழங்கும் காயும் நறியன அரிதின் தேடி – கம்.சுந்:14 5/1

மேல்


தேனொடும் (1)

பாடிய வண்டொடும் பனித்த தேனொடும்
சூடின மலர்கள் நீர் தோய்த்த போன்றவால் – கம்.யுத்4:40 74/3,4

மேல்


தேனோடு (2)

மலி தாது ஊதும் தேனோடு ஒன்றி – நற் 323/8
வேனில் ஓர் இணர் தேனோடு ஊதி – குறு 211/5

மேல்