து – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

துக்கம் 2
துக்கமே 1
துகள் 65
துகள்-செய்து 1
துகள்_அற 1
துகள்_அறு 1
துகள்_இல் 1
துகள்களும் 1
துகள்பட்டன 2
துகள்பட 1
துகளது 1
துகளன் 1
துகளானது 1
துகளின் 2
துகளினை 1
துகளுக்கு 1
துகளும் 2
துகளே 1
துகிர் 4
துகிரின் 2
துகிரும் 2
துகில் 67
துகில்கள் 2
துகிலது 1
துகிலர் 2
துகிலார் 1
துகிலாள் 1
துகிலிகை 1
துகிலிடை 1
துகிலில் 2
துகிலின் 3
துகிலினன் 1
துகிலினை 4
துகிலினொடு 1
துகிலும் 6
துகிலொடு 3
துகிலொடும் 1
துகிலோடும் 2
துகைக்கவும் 2
துகைக்கின்றாரும் 1
துகைக்குமால் 1
துகைத்தது 1
துகைத்தலின் 1
துகைத்தவன் 1
துகைத்தனன் 2
துகைத்தான் 6
துகைத்து 2
துகைத்துளான் 1
துகைப்பான் 1
துங்க 10
துச்சில் 3
துஞ்ச 7
துஞ்சல் 4
துஞ்சல்_இல் 1
துஞ்சலமே 1
துஞ்சலும் 2
துஞ்சலை-மன் 1
துஞ்சலோ 1
துஞ்சவும் 2
துஞ்சா 21
துஞ்சாதாரும் 1
துஞ்சாது 8
துஞ்சாதேனே 2
துஞ்சாம் 1
துஞ்சாய் 1
துஞ்சாயோ 1
துஞ்சார் 2
துஞ்சாள் 3
துஞ்சான் 2
துஞ்சி 17
துஞ்சிய 1
துஞ்சிலது 1
துஞ்சிலன் 1
துஞ்சின் 2
துஞ்சின 1
துஞ்சினர் 4
துஞ்சினள் 1
துஞ்சினன் 4
துஞ்சினார் 3
துஞ்சினாள் 1
துஞ்சினான் 3
துஞ்சினானை 1
துஞ்சினிர் 1
துஞ்சினீரோ 1
துஞ்சினும் 1
துஞ்சினை 1
துஞ்சு 32
துஞ்சு_மர 1
துஞ்சு_மரம் 2
துஞ்சுக 1
துஞ்சுகின்றிலர்களால் 1
துஞ்சுதல் 2
துஞ்சுதியோ 2
துஞ்சுநர் 1
துஞ்சும் 57
துஞ்சும்-கொல் 1
துஞ்சுமாறு 1
துஞ்சுவ 1
துஞ்சுவது 2
துஞ்சுவர் 1
துஞ்சுவோனே 1
துஞ்சுற்றனனோ 1
துஞ்சுறு 1
துஞ்சேன் 1
துட்கென்றன்று 1
துடக்கலின் 1
துடக்கி 2
துடக்கிய 1
துடங்கிய 2
துடரி 1
துடவை 5
துடி 34
துடி_இடை 1
துடிக்க 2
துடிக்கிலராய் 1
துடிக்கின்ற 3
துடிக்கின்றது 1
துடிக்கின்றதோ 1
துடிக்கின்றன 2
துடிக்கின்றனள் 1
துடிக்கின்றார் 1
துடிக்கின்றாரும் 1
துடிக்கின்றாரை 1
துடிக்கின்றில 1
துடிக்கு 1
துடிக்கும் 2
துடிக்குமால் 1
துடிகளின் 1
துடித்த 8
துடித்தது 2
துடித்ததே 1
துடித்தவால் 1
துடித்தன 18
துடித்தனவால் 1
துடித்தால் 1
துடித்தாள் 1
துடித்திட 1
துடித்திலன் 3
துடித்து 5
துடிப்ப 4
துடிப்படுத்து 1
துடிப்பது 1
துடிப்பு 4
துடிப்பு_அற 1
துடிப்பும் 1
துடிப்புற 1
துடிய 1
துடியர் 1
துடியரோ 1
துடியன் 4
துடியா 1
துடியாநின்றான் 1
துடியின் 4
துடியினன் 1
துடியும் 1
துடுப்பின் 4
துடுப்பு 7
துடுப்பொடு 1
துடும்பல் 1
துடுமென 4
துடை-தொறும் 2
துடை-மார் 1
துடைக்க 5
துடைக்கின்றது 1
துடைக்கின்றனை 1
துடைக்கும் 4
துடைக்குறு 1
துடைத்த 8
துடைத்தது 2
துடைத்தருளினான் 1
துடைத்தல் 2
துடைத்தலும் 1
துடைத்தவர் 3
துடைத்தன 3
துடைத்தனர் 1
துடைத்தனன் 1
துடைத்தனென் 1
துடைத்தாய் 2
துடைத்தார் 1
துடைத்தானை 1
துடைத்தி 4
துடைத்தியேல் 1
துடைத்திலையோ 1
துடைத்து 20
துடைத்தும் 2
துடைத்துழி 1
துடைத்துறும் 1
துடைப்ப 1
துடைப்ப-மன்னோ 1
துடைப்பர் 1
துடைப்பவர் 1
துடைப்பவன் 1
துடைப்பன 1
துடைப்பாய் 1
துடைப்பார் 1
துடைப்பாள் 1
துடைப்பான் 1
துடைப்பு 1
துடைப்பென் 1
துடைப்பேன் 1
துடைய 1
துடையா 3
துடையாள் 1
துடையினள் 1
துடையூ 1
துண்ட 15
துண்டங்கள் 4
துண்டத்தன் 1
துண்டத்தால் 1
துண்டத்தான்-தனை 1
துண்டப்பட 1
துண்டம் 6
துண்டமும் 1
துண்ணென்றான் 1
துண்ணென்ன 1
துண்ணென 4
துண்ணெனா 1
துண்ணெனும் 6
துணங்கை 15
துணங்கைக்கு 1
துணங்கையாய் 1
துணங்கையானும் 1
துணங்கையுள் 2
துணர் 17
துணர்த்த 2
துணர்ந்த 1
துணர்ந்து 2
துணர 1
துணரிய 1
துணரியது 1
துணரும் 1
துணி 35
துணி-செய்து 1
துணிக்க 1
துணிக்கலாது-எனின் 1
துணிக்கும் 4
துணிக 1
துணிகில 1
துணிகிற்றல் 1
துணிகின்றது 1
துணிகுவர்-கொல்லோ 1
துணிகுவன் 2
துணிகுவார் 1
துணித்த 2
துணித்தவன் 1
துணித்தன 1
துணித்தனர் 2
துணித்தனன் 2
துணித்தான் 2
துணித்தானும் 1
துணித்தி 1
துணித்திட 1
துணித்து 19
துணித்தும் 2
துணித்துவிசையால் 1
துணித்தே 1
துணிதந்து 1
துணிதரும் 1
துணிதல் 6
துணிதலால் 1
துணிதலோடும் 1
துணிதி 2
துணிந்த 13
துணிந்தது 4
துணிந்ததுவே 1
துணிந்தமையால் 1
துணிந்தவர் 1
துணிந்தவள் 1
துணிந்தவே 1
துணிந்தன 12
துணிந்தனர் 1
துணிந்தனன் 1
துணிந்தனிர் 1
துணிந்தனிர்க்கு 1
துணிந்தனென் 2
துணிந்தனை 2
துணிந்தாம் 1
துணிந்தாய் 3
துணிந்தார் 3
துணிந்தாள் 1
துணிந்தான் 2
துணிந்திட 1
துணிந்து 25
துணிந்தும் 1
துணிந்தே 2
துணிந்தேன் 1
துணிந்தோம் 1
துணிந்தோராலே 1
துணிந்தோன் 1
துணிப்ப 3
துணிப்பன் 1
துணிப்பென் 1
துணிபட்ட 1
துணிபட்டு 1
துணிபட 7
துணிபடுத்ததும் 1
துணிபு 2
துணிபும் 1
துணிபை 1
துணிய 13
துணியல் 2
துணியல்-பாலதோ 1
துணியா 5
துணியாம் 1
துணியார் 1
துணியின் 3
துணியுண்டவர் 1
துணியும் 4
துணிவது 1
துணிவதோ 1
துணிவர் 2
துணிவரேல் 1
துணிவன 3
துணிவாம் 1
துணிவால் 3
துணிவான் 1
துணிவில் 1
துணிவிற்று 1
துணிவின் 2
துணிவினால் 1
துணிவினோன் 1
துணிவு 18
துணிவுற்றார் 2
துணிவுற்றீர் 1
துணிவென் 1
துணிவே 3
துணிவை 2
துணுக்கத்தால் 2
துணுக்கத்தோடும் 1
துணுக்கம் 17
துணுக்கம்-கொள்ள 1
துணுக்கமும் 2
துணுக்கமுற்றார் 2
துணுக்கமுற்றான் 1
துணுக்கமுற்று 2
துணுக்கமே 1
துணுக்கமொடு 1
துணுக்கமோடு 1
துணுக்குற்ற 1
துணுக்குற்று 1
துணுக்குற 3
துணுக்குறா 1
துணுக்குறு 1
துணுக்கென 1
துணுக்கெனும் 2
துணை 325
துணை-உற 1
துணைக்கு 3
துணைக்கொண்டு 1
துணைகள் 2
துணைகளோடு 1
துணைகளோடும் 1
துணைத்த 2
துணைதரு 1
துணைப்ப 4
துணைய 2
துணையதின் 1
துணையவர் 1
துணையவன் 1
துணையவனை 1
துணையா 2
துணையாய் 2
துணையாருள் 1
துணையில் 1
துணையிலள் 1
துணையிலோரும் 1
துணையின் 2
துணையினன் 1
துணையும் 10
துணையே 6
துணையை 3
துணையொடு 14
துணையொடும் 2
துணையோ 1
துணையோடு 6
துணையோர் 3
துணையோரை 1
துணைவ 2
துணைவர் 11
துணைவர்-மேல் 1
துணைவர்கள் 1
துணைவராய் 1
துணைவரும் 4
துணைவரேம் 1
துணைவரை 5
துணைவரோடு 1
துணைவரோடும் 3
துணைவற்கு 1
துணைவன் 17
துணைவனும் 1
துணைவனேல் 1
துணைவனை 7
துணைவனோடும் 1
துணைவா 3
துணைவி 2
துணைவியர் 1
துணைவியை 1
துத்தரி 1
துத்தி 2
துதி 2
துதி_அறு 1
துதித்தனர் 1
துதிப்பான் 1
துதிப்பேம் 1
துதிய 1
துதை 8
துதைந்த 6
துதைந்தன 1
துதைந்து 4
துதைபு 1
துதைய 1
துதையும் 1
துதைஇ 1
துந்து 1
துந்துபி 2
துந்துமி 3
துப்பில் 1
துப்பின் 27
துப்பின 1
துப்பினாய் 1
துப்பினால் 1
துப்பினில் 1
துப்பினின் 1
துப்பினை 1
துப்பு 42
துப்பு-போல் 1
துப்பொடு 4
துப்போ 1
தும்பி 66
தும்பிகள் 2
தும்பிகளும் 1
தும்பியின் 2
தும்பியும் 8
தும்பியே 1
தும்பியை 5
தும்பியொடு 1
தும்பியோ 1
தும்பு 1
தும்புரு 2
தும்பை 22
தும்பையின் 1
தும்பையும் 3
தும்மும் 1
துமி 1
துமிக்கும் 2
துமித்த 5
துமித்தற்கு 1
துமித்து 10
துமிதர 1
துமிந்த 9
துமிந்தது 1
துமிந்தன் 2
துமிந்தன 2
துமிந்தனும் 4
துமிந்தார் 1
துமிந்து 5
துமிப்ப 4
துமிப்பதன் 1
துமிப்பளவும் 1
துமிபு 1
துமிய 20
துமியும் 1
துமிரன் 1
துமில 3
துய் 29
துய்க்க 3
துய்க்கவும் 1
துய்க்கும் 1
துய்த்த 3
துய்த்தல் 1
துய்த்தலும் 1
துய்த்தனர் 1
துய்த்தி-கொல் 2
துய்த்தி-கொல்-மன் 1
துய்த்து 5
துய்த்தும் 1
துய்த்துமேல் 1
துய்த்துளோன் 1
துய்ப்ப 1
துய்ப்பவர்க்கு 1
துய்ப்பன 1
துய்ப்பார் 1
துய்ப்பாரும் 1
துய்ப்பான் 1
துய்ப்பானும் 1
துய்ப்பேம் 1
துய்ப்பேன் 1
துய்ம் 2
துய்ய 2
துய்யன 1
துய்யும் 1
துய்யை 1
துயக்கின் 1
துயக்கினால் 1
துயக்கு 5
துயக்கு_இல் 1
துயர் 195
துயர்-உற்ற 1
துயர்க்கு 7
துயர்க்கும் 1
துயர்கொண்டு 1
துயர்ந்த 1
துயர்ந்து 1
துயர்வு 1
துயர 1
துயரத்தின் 1
துயரத்தினை 1
துயரத்து 5
துயரம் 47
துயரமும் 4
துயரமொடு 4
துயரன் 1
துயரால் 9
துயராலே 1
துயரானை 1
துயரிடை 4
துயரின் 10
துயரினன் 2
துயரினால் 2
துயரினோடு 1
துயரினோடும் 1
துயருக்கே 1
துயரும் 8
துயருற்றான் 1
துயருற 1
துயரே 2
துயரை 3
துயரொடும் 1
துயரோடும் 1
துயல் 4
துயல்வந்து 3
துயல்வர 22
துயல்வரு 1
துயல்வரும் 9
துயல்வரும்-தோறும் 1
துயல்வரூஉம் 2
துயல்வன 1
துயல்வு 1
துயலும் 1
துயலுறாது 1
துயில் 117
துயில்-செய்ய 1
துயில்-வளரும் 1
துயில்_இலை 1
துயில்க 1
துயில்கில்லார் 1
துயில்கிலர் 1
துயில்கிலன் 1
துயில்கின்ற 1
துயில்கின்றாயோ 1
துயில்கின்றார் 1
துயில்கின்றானே 1
துயில்தரு 1
துயில்பவர் 1
துயில்வ 2
துயில்வது 1
துயில்வர் 1
துயில்வன 2
துயில்வாய் 1
துயில்வார் 1
துயில்வான் 1
துயில்வானை 2
துயில்விலன் 1
துயில்வு 7
துயில்வுழி 1
துயில்வுற்றான் 1
துயில்வுற்று 1
துயில்வோய் 1
துயில 2
துயிலன் 1
துயிலா 2
துயிலாத 1
துயிலாதே 1
துயிலாய் 1
துயிலார் 1
துயிலானை 1
துயிலும் 8
துயிலுமால் 1
துயிலுற்றாள் 1
துயிலே 5
துயிலேன் 1
துயிலை 1
துயிலோ 1
துயிற்கு 1
துயிற்சி 1
துயிற்ற 1
துயிற்றி 1
துயிற்றுக 1
துயிற்றும் 1
துயிறல் 1
துயின்ற 2
துயின்றவால் 1
துயின்றன 8
துயின்றனன் 1
துயின்றனை 1
துயின்றனையோ 1
துயின்றார் 9
துயின்றில 1
துயின்றிலர் 1
துயின்று 3
துரக்க 6
துரக்கம் 1
துரக்கவும் 2
துரக்கின்றவற்கு 1
துரக்கின்றான் 2
துரக்கும் 4
துரக்குவது 1
துரக்குவன் 1
துரக 9
துரகம் 5
துரகமும் 1
துரங்கம் 1
துரங்கமா 1
துரத்தல் 1
துரத்தலின் 2
துரத்தலோடும் 1
துரத்தியால் 1
துரந்த 24
துரந்த-காலை 2
துரந்த_காலை 1
துரந்தது 3
துரந்தன 5
துரந்தனர்கள் 1
துரந்தனன் 8
துரந்தனனால் 1
துரந்தனை 1
துரந்தார் 2
துரந்தான் 22
துரந்து 21
துரப்ப 15
துரப்பது 2
துரப்பர் 1
துரப்பன் 1
துரப்பன 1
துரப்பாய் 1
துரப்பான் 1
துரப்பு 2
துரப்போரை 1
துராஅய் 1
துரிசு 3
துரிசு_அற 1
துரித 1
துரிதத்தின் 1
துருக்கர் 2
துருத்தி 7
துருத்திய 1
துருத்தியில் 1
துருத்தியின் 2
துருத்தியும் 2
துருத்தியுள் 2
துரும்பு 3
துரும்பும் 1
துருவ 1
துருவி 12
துருவிட 1
துருவின் 5
துருவினன் 1
துருவினென் 2
துருவு 1
துருவுகின்றனர் 1
துருவை 3
துருவையொடு 1
துரூஉ 2
துலங்கு 1
துலாம் 2
துலாஅம் 1
துலாஅம்_புக்கோன் 1
துலை 4
துவ்வா 3
துவ்வாமை 1
துவ்வாள் 1
துவக்கு 1
துவக்குடை 1
துவக்குணா 1
துவசத்தின் 1
துவசத்தையும் 1
துவசம் 2
துவசர் 1
துவண்ட 2
துவண்டு 1
துவர் 46
துவர்த்த 3
துவர 4
துவரா 3
துவரி 1
துவரின் 1
துவரின 1
துவரினர் 1
துவரை 1
துவலை 22
துவலைகள் 2
துவலைய 1
துவலையால் 2
துவலையின் 6
துவலையே 1
துவலையொடு 2
துவலையோடு 1
துவள் 1
துவள்கின்றது 1
துவள்கின்றாள் 1
துவள்வன 1
துவள்வாள் 1
துவள்வாளும் 1
துவள்வு 1
துவள்வு_இல் 1
துவள 3
துவளா 1
துவளாமல் 1
துவளும் 3
துவளுவது 1
துவற்றலின் 1
துவற்றும் 1
துவன்றலின் 1
துவன்றவும் 1
துவன்றி 34
துவன்றிய 15
துவன்றியே 1
துவன்றின 6
துவன்றினர் 1
துவன்று 7
துவன்றுகின்றது 1
துவன்றுபு 1
துவன்றும் 3
துவனி 1
துவனியில் 1
துவாரம் 1
துவிந்தன் 1
துவை 7
துவைக்கும் 5
துவைக்கும்-தோறு 1
துவைத்த 4
துவைத்து 5
துவைப்ப 11
துவைப்பவும் 1
துவைப்பன 1
துவைப்பின் 1
துவையர் 1
துவையா 1
துழந்த 4
துழந்து 3
துழந்தும் 1
துழவிட 1
துழவும் 6
துழவுவோள் 1
துழவை 1
துழனி 4
துழனியை 1
துழாய் 11
துழாயின் 1
துழாயோன் 1
துழாவு 1
துழாவும் 1
துழாஅய் 4
துழைஇ 17
துழைஇய 6
துள் 1
துள்ள 4
துள்ளல் 1
துள்ளல்-உறும் 1
துள்ளலுற்று 1
துள்ளவும் 1
துள்ளவே 2
துள்ளி 20
துள்ளிய 4
துள்ளியின் 1
துள்ளின 3
துள்ளினர் 1
துள்ளினார் 6
துள்ளினாள் 1
துள்ளு 5
துள்ளுநர் 1
துள்ளுபு 1
துள்ளும் 5
துள்ளுவன 2
துள்ளுவார் 1
துள்ளுவான் 1
துள்ளுற 1
துளக்க 1
துளக்க_அரும் 1
துளக்கம் 4
துளக்கம்_இல் 1
துளக்கலால் 1
துளக்கா 1
துளக்கி 6
துளக்கியது 1
துளக்கு 5
துளக்கு_இல் 2
துளக்கும் 2
துளக்குவார் 1
துளக்குற 1
துளக்குறும் 1
துளங்க 7
துளங்கல் 3
துளங்கா 2
துளங்கா-முன்னம் 1
துளங்காமை 1
துளங்கி 8
துளங்கிட 6
துளங்கிய 3
துளங்கியது 1
துளங்கியன 1
துளங்கின 1
துளங்கினர் 2
துளங்கினவே 1
துளங்கினன் 2
துளங்கினார் 1
துளங்கினாள் 1
துளங்கினான் 4
துளங்கினும் 3
துளங்கு 30
துளங்குகின்ற 1
துளங்குகின்றதால் 1
துளங்குகின்றார் 1
துளங்குகின்றான் 1
துளங்குதல் 1
துளங்கும் 1
துளங்குமால் 1
துளங்குவ 1
துளங்குவார் 2
துளங்குவான் 1
துளங்குற 2
துளங்குறு 2
துளப 3
துளர் 4
துளர்ந்து 1
துளவ 3
துளவம் 1
துளவினவை 1
துளவினான் 1
துளவினானோடும் 1
துளவினோன் 1
துளவு 2
துளவை 1
துளவொடு 1
துளார்க்கும் 1
துளி 90
துளிக்கு 3
துளிக்கும் 5
துளித்தன 1
துளிப்ப 4
துளிப்பன 1
துளியின் 5
துளியினும் 2
துளியும் 1
துளிர்த்தது 1
துளுநாட்டு 1
துளும்பும் 1
துளை 23
துளைக்க 1
துளைக்கணே 1
துளைக்கு 1
துளைக்கும் 2
துளைத்தது 1
துளைத்தன 1
துளைத்தான் 1
துளைபட 2
துளைபடு 1
துளைய 1
துளையில் 1
துளையினை 1
துளையொடு 1
துற்ற 6
துற்றவ 1
துற்றவும் 1
துற்றி 1
துற்றிய 3
துற்று 1
துற்றும் 1
துற 2
துறக்க 5
துறக்கத்தவளொடு 1
துறக்கத்தின் 1
துறக்கத்து 3
துறக்கத்துள் 1
துறக்கப்பட்டோர் 1
துறக்கம் 24
துறக்கம்தான் 1
துறக்கமும் 3
துறக்கமே 3
துறக்கலாற்றேன் 1
துறக்குநர் 1
துறக்கும் 7
துறக்குவர்-கொல்லோ 1
துறக்குவன் 3
துறக்கை-தானும் 1
துறங்கல் 1
துறத்தல் 9
துறத்தலின் 8
துறத்தலும் 1
துறத்தி 4
துறத்தியால் 1
துறந்த 51
துறந்த-காலை 1
துறந்த-போது 1
துறந்ததன் 1
துறந்தது 6
துறந்ததை 3
துறந்தவர் 2
துறந்தவள் 1
துறந்தவற்கு 1
துறந்தவன் 1
துறந்தன 7
துறந்தனர் 3
துறந்தனவால் 2
துறந்தனள் 3
துறந்தனள்-கொல் 1
துறந்தனன் 4
துறந்தனென் 2
துறந்தனை 2
துறந்தாட்கு 1
துறந்தாய் 4
துறந்தாயும் 1
துறந்தார் 8
துறந்தார்களை 1
துறந்தாரை 1
துறந்தாள் 3
துறந்தான் 12
துறந்தானை 4
துறந்தானோ 1
துறந்திலன் 1
துறந்திலாத 1
துறந்திலாதோர் 1
துறந்திலென் 1
துறந்திலேன் 1
துறந்திலோரை 1
துறந்தீர் 1
துறந்து 94
துறந்துதான் 1
துறந்தும் 1
துறந்தே 3
துறந்தேன் 3
துறந்தோர் 8
துறந்தோன் 2
துறப்ப 4
துறப்ப_அரும் 1
துறப்பதாக 1
துறப்பது 3
துறப்பதே 1
துறப்பரால் 1
துறப்பாயால் 3
துறப்பாயேல் 1
துறப்பார்-கொல் 1
துறப்பான் 3
துறப்பிலர் 1
துறப்பின் 1
துறப்பினும் 1
துறப்பு 3
துறப்பென் 1
துறப்பெனோ 1
துறப்போர் 1
துறவா 1
துறவாத 1
துறவாது 1
துறவாயும் 1
துறவாயோ 1
துறவியின் 1
துறவு 1
துறவும் 1
துறவேமால் 1
துறு 21
துறுகல் 23
துறுகுவர் 1
துறுதலால் 2
துறும் 2
துறுவன 2
துறுவாய் 1
துறை 247
துறை-கண் 2
துறை-தொறும் 14
துறை-தோறும் 2
துறை-வயின் 1
துறை_துறை 2
துறை_துறை-தோறும் 2
துறைக்கு 2
துறைகள் 1
துறைகள்-தோறும் 4
துறைகளின் 1
துறைகளும் 1
துறைப்பட்ட 1
துறைபோகலின் 1
துறைபோகிய 6
துறைபோதல் 1
துறைய 1
துறையவாய் 1
துறையிடை 2
துறையில் 3
துறையின் 6
துறையினும் 1
துறையும் 12
துறையும்-மார் 2
துறையுள் 3
துறையூர் 1
துறையே 4
துறையை 1
துறையோர் 1
துறையோன் 1
துறைவ 11
துறைவற்கு 10
துறைவன் 48
துறைவனை 7
துறைவனொடு 7
துறைவனோடு 2
துன் 39
துன்_அரும் 2
துன்ப 10
துன்பங்கள் 4
துன்பத்தால் 4
துன்பத்தாலும் 1
துன்பத்தாளை 1
துன்பத்தில் 1
துன்பத்தின் 1
துன்பத்தினாய் 1
துன்பத்து 1
துன்பத்துக்கு 1
துன்பம் 49
துன்பம்-தானும் 1
துன்பம்தான் 1
துன்பமும் 5
துன்பின் 1
துன்பினார் 1
துன்பினால் 1
துன்பினுக்கு 1
துன்பினை 1
துன்பு 10
துன்பும் 1
துன்புற்றார் 1
துன்புற 1
துன்புறு 3
துன்புறுவி 1
துன்புறூஉம் 1
துன்பொடும் 2
துன்மதி 4
துன்மருடன் 1
துன்முக 1
துன்முகன் 3
துன்முகனும் 1
துன்றி 5
துன்றிய 4
துன்றின 1
துன்று 27
துன்று_அல் 1
துன்று_அல்_ஓதியை 1
துன்றும் 2
துன்ன 16
துன்ன_அரு 1
துன்ன_அரும் 5
துன்னத்து 1
துன்னம் 1
துன்னல் 5
துன்னலம் 2
துன்னலர் 2
துன்னலன் 1
துன்னலால் 1
துன்னலும் 1
துன்னவர் 1
துன்னவே 1
துன்னவோ 1
துன்னா 2
துன்னாதார் 1
துன்னாது 2
துன்னார் 3
துன்னாரை 1
துன்னான் 2
துன்னி 15
துன்னிட்டு 1
துன்னிடும் 1
துன்னிமித்தங்கள் 2
துன்னிமித்தம் 2
துன்னிய 11
துன்னியோரே 1
துன்னிற்று 1
துன்னின 1
துன்னினர் 3
துன்னினார் 5
துன்னினார்கள் 1
துன்னினாரை 1
துன்னினால் 2
துன்னினான் 5
துன்னு 18
துன்னு-தொறும் 1
துன்னுகம் 1
துன்னுதல் 4
துன்னுதி 1
துன்னுநர் 1
துன்னும் 9
துன்னுமால் 1
துனி 47
துனிக்கும் 1
துனித்த 2
துனித்தனை 1
துனிப்ப 1
துனிப்பட்டார் 1
துனிப்பவள் 1
துனிப்பென் 1
துனியல் 3
துனியும் 1
துனை 16
துனை-மின் 1
துனைஇ 1
துனைஇய 1
துனைதந்தார் 1
துனைதந்து 1
துனைதர 3
துனைதரு 1
துனைதரும் 2
துனைந்து 4
துனையுநர் 1
துனையும் 2

துக்கம் (2)

துக்கம் நின்று அறிவினை சூறையாடவே – கம்.அயோ:4 195/4
துக்கம் இ தொடர்ச்சி என்று துறப்பரால் துணிவு பூண்டோர் – கம்.யுத்2:16 138/3

மேல்


துக்கமே (1)

துக்கமே உழப்பம் என்றால் சிறுமையாய் தோன்றும் அன்றே – கம்.யுத்3:26 67/4

மேல்


துகள் (65)

துவர முடித்த துகள் அறும் முச்சி – திரு 26
அண்ணல் யானை அருவி துகள் அவிப்ப – சிறு 200
பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப – பெரும் 238
மா எடுத்த மலி குரூஉ துகள்
அகல் வானத்து வெயில் கரப்பவும் – மது 49,50
தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து – நெடு 127
தேர் ஓட துகள் கெழுமி – பட் 47
துகள் அற துணிந்த மணி மருள் தெண் நீர் – மலை 250
புன் புறா உயவும் வெம் துகள் இயவின் – நற் 66/5
புலர்வு_இடத்து உதிர்த்த துகள் படு கூழை – நற் 140/4
அயிர் துகள் முகந்த ஆனா ஊதையொடு – நற் 163/2
இருள் புரை கூந்தல் பொங்கு துகள் ஆடி – நற் 270/3
துகள் சூழ் யானையின் பொலிய தோன்றும் – குறு 279/6
துளர் எறி நுண் துகள் களைஞர் தங்கை – குறு 392/5
வெம் துகள் ஆகிய வெயில் கடம் நீந்தி – ஐங் 330/1
போது ஆர் நறும் துகள் கவினி புறவில் – ஐங் 416/1
வாய்ப்பு அறியலனே வெயில் துகள் அனைத்தும் – பதி 20/6
பாய் இரும் பனி கடல் பார் துகள் பட புக்கு – பரி 5/1
எண்ணெய் கழல இழை துகள் பிசைவார் – பரி 10/91
வாச நறு நெய் ஆடி வான் துகள்
மாசு அற கண்ணடி வயக்கி வண்ணமும் – பரி 12/19,20
கயல் புரை கண்ணியர் கமழ் துகள் உதிர்த்த – பரி 21/48
துணி கயம் துகள் பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம் – கலி 20/6
துகள் அறு வாள் முகம் ஒப்ப மலர்ந்த – கலி 64/15
உதிர் துகள் உக்க நின் ஆடை ஒலிப்ப – கலி 81/31
துகள் தபு காட்சி அவையத்தார் ஓலை – கலி 94/42
நறையொடு துகள் எழ நல்லவர் அணி நிற்ப – கலி 101/12
எழுந்தது துகள்
ஏற்றனர் மார்பு – கலி 102/21,22
தூர்பு எழு துதை புதை துகள் விசும்பு உற எய்த – கலி 105/28
கயம் துகள் ஆகிய பயம் தபு கானம் – அகம் 11/6
துய்த்த வாய துகள் நிலம் பரக்க – அகம் 15/14
பொங்கழி முகந்த தா இல் நுண் துகள்
மங்குல் வானின் மாதிரம் மறைப்ப – அகம் 37/3,4
சேதா எடுத்த செம் நில குரூஉ துகள்
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றி தோன்றும் – அகம் 79/7,8
சகடம் மண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்து – அகம் 136/5
புலவு களம் துழைஇய துகள் வாய் கோடை – அகம் 249/14
துகள் அற விளைந்த தோப்பி பருகி – அகம் 265/16
மகளிர் மாங்காட்டு அற்றே துகள் அற – அகம் 288/15
பகடு அயா கொள்ளும் வெம் முனை துகள் தொகுத்து – அகம் 329/7
தாது துகள் உதிர்த்த தாழை அம் கூந்தல் – அகம் 353/19
தண் கமழ் சாந்தம் நுண் துகள் அணிய – அகம் 354/10
துகள் அறு கேள்வி உயர்ந்தோர் புக்கில் – புறம் 221/6
தூ இயல் கொள்கை துகள் அறு மகளிரொடு – புறம் 224/6
தேர் ஓட துகள் கெழுமின தெருவு – புறம் 345/2
குருதி துகள் ஆடிய களம் கிழவோயே – புறம் 371/27
கண்ட கல் மிசை காகுத்தன் கழல் துகள் கதுவ – கம்.பால:9 14/1
கழல் துகள் கதுவ இந்த கல் உரு தவிர்தி என்றான் – கம்.பால:9 23/4
சூழு மா கடல்களும் திடர் பட துகள் தவழ்ந்து – கம்.பால:20 10/1
துங்க முலையில் துகள் உற சிலர் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 16/2
விண்ணினை மறைத்தன விரிந்த மா துகள்
கண்ணினை மறைத்தன கமலத்தோனையே – கம்.அயோ:12 26/3,4
எழுந்தது துகள் அதின் எரியும் வெய்யவன் – கம்.அயோ:14 21/1
உற்கு அலையர் உன்னை ஓர் துகள் துணையும் உன்னார் – கம்.ஆரண்:10 54/3
தோன்றலும் இறத்தல்-தானும் துகள்_அற துணிந்து நோக்கின் – கம்.கிட்:7 152/1
தூய்மை சால் புணர்ச்சி பேணி துகள்_அறு தொழிலை ஆகி – கம்.கிட்:9 8/3
சூடின மணி முடி துகள்_இல் விஞ்சையர் – கம்.கிட்:10 9/1
ஆர்த்து எழு துகள் விசும்பு அடைத்தலானும் மின் – கம்.கிட்:10 13/1
தோயின் ஆழி ஓர் ஏழும் நீர் சுவறி வெண் துகள் ஆம் – கம்.கிட்:12 23/1
மீகாரம் எங்கணும் நறும் துகள் விளக்கி – கம்.சுந்:2 3/2
தம் துவாரம் துகள் பட சாய்ந்தவே – கம்.சுந்:6 34/4
பூட்டும் தேரும் பொடி துகள் ஆயவே – கம்.யுத்2:15 72/4
வேந்தனும் பகழி ஒன்றால் வெறும் துகள் ஆக்கி வீழ்த்தான் – கம்.யுத்2:15 128/4
காம்பு எலாம் கடும் துகள் பட களிறு எலாம் துணிய – கம்.யுத்2:15 193/1
கூம்பல் மா மரம் எரிந்து உக குறும் துகள் நுறுங்க – கம்.யுத்2:15 193/3
துகள் தவ தொழில் செய் துறை கம்மியர் – கம்.யுத்2:19 146/3
விண் தலத்து எறிந்த குன்றம் வெறும் துகள் ஆகி வீழ – கம்.யுத்3:27 93/3
துடித்தது மரமும் கல்லும் துகள் பட குரங்கும் துஞ்ச – கம்.யுத்3:28 45/4
சொல் அறுக்கும் வலி அரக்கர் தொடு கவசம் துகள் படுக்கும் துணிக்கும் யாக்கை – கம்.யுத்3:31 100/1
சடில நீள் துகள் ஒழிதர தனது கண் அருவி – கம்.யுத்4:41 37/3

மேல்


துகள்-செய்து (1)

அயிர் ஒப்பன நுண் துகள்-செய்து அவர்-தம் – கம்.யுத்2:18 61/3

மேல்


துகள்_அற (1)

தோன்றலும் இறத்தல்-தானும் துகள்_அற துணிந்து நோக்கின் – கம்.கிட்:7 152/1

மேல்


துகள்_அறு (1)

தூய்மை சால் புணர்ச்சி பேணி துகள்_அறு தொழிலை ஆகி – கம்.கிட்:9 8/3

மேல்


துகள்_இல் (1)

சூடின மணி முடி துகள்_இல் விஞ்சையர் – கம்.கிட்:10 9/1

மேல்


துகள்களும் (1)

பைம் துகள்களும் ஒக்கிலர் ஆம் என படைத்தாய் – கம்.யுத்4:40 105/3

மேல்


துகள்பட்டன (2)

வனம் துகள்பட்டன மலையின் வான் உயர் – கம்.ஆரண்:7 53/1
கனம் துகள்பட்டன கடல்கள் தூர்ந்தன – கம்.ஆரண்:7 53/2

மேல்


துகள்பட (1)

தோள் உற தட்டி கல்லை துகள்பட துகைக்கின்றாரும் – கம்.சுந்:7 14/2

மேல்


துகளது (1)

ஏற்ற போது அனைய குன்றம் எண்ண_அரும் துகளது ஆகி – கம்.யுத்2:16 183/1

மேல்


துகளன் (1)

ஆ தர கழுமிய துகளன்
காய்தலும் உண்டு அ கள் வெய்யோனே – புறம் 258/10,11

மேல்


துகளானது (1)

தூண்டினான் துகளானது தோமரம் – கம்.யுத்4:37 160/4

மேல்


துகளின் (2)

தொகை முரண் சேனையை துகளின் நோக்குவான் – கம்.அயோ:13 7/2
துகளின் உடல்கள் விழ உயிர்கள் சுரர் உலகின் – கம்.யுத்3:31 155/3

மேல்


துகளினை (1)

குறி பெற்றார் குரல் கூந்தல் கோடு உளர்ந்த துகளினை
என ஆங்கு – கலி 72/20,21

மேல்


துகளுக்கு (1)

ஆர்த்தது ஓர் துகளுக்கு ஒவ்வான் ஆர் அவற்கு ஆற்றகிற்பார் – கம்.யுத்2:16 25/4

மேல்


துகளும் (2)

சேறும் ஆய் தேர்கள் ஓட துகளும் ஆய் ஒன்றோடு ஒன்று – கம்.பால:10 6/3
புல்லொடு துகளும் இன்றி பொடிபட நூறி பொன்னால் – கம்.சுந்:6 57/2

மேல்


துகளே (1)

தோல் ஆயின உலகு எங்கணும் என அஞ்சினர் துகளே
போல் ஆயின வய வானமும் ஆறானது புவியே – கம்.யுத்2:18 149/3,4

மேல்


துகிர் (4)

தூசு உடை துகிர் மேனி – பட் 148
இலங்கு நீர் முத்தமொடு வார் துகிர் எடுக்கும் – பதி 30/7
மை இல் செம் துகிர் கோவை அவற்றின் மேல் – கலி 85/4
கலந்து கண் நோக்கு ஆர காண்பு இன் துகிர் மேல் – கலி 86/5

மேல்


துகிரின் (2)

பெய் புல மூதாய் புகர் நிற துகிரின்
மை அற விளங்கிய ஆன் ஏற்று அவிர் பூண் – கலி 85/10,11
வாங்கு துளை துகிரின் ஈங்கை பூப்ப – அகம் 243/2

மேல்


துகிரும் (2)

தென் கடல் முத்தும் குண கடல் துகிரும்
கங்கை வாரியும் காவிரி பயனும் – பட் 189,190
பொன்னும் துகிரும் முத்தும் மன்னிய – புறம் 218/1

மேல்


துகில் (67)

கோபத்து அன்ன தோயா பூ துகில்
பல் காசு நிரைத்த சில் காழ் அல்குல் – திரு 15,16
துகில் அணி அல்குல் துளங்கு இயல் மகளிர் – சிறு 262
துணங்கை அம் பூதம் துகில் உடுத்தவை போல் – பெரும் 235
பைம் காழ் அல்குல் நுண் துகில் நுடங்க – பெரும் 329
துகில் முடித்து போர்த்த தூங்கல் ஓங்கு நடை – முல் 53
ஆவுதி மண்ணி அவிர் துகில் முடித்து – மது 494
பூ துகில் மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல் – நெடு 145
புடை வீழ் அம் துகில் இட-வயின் தழீஇ – நெடு 181
அவிர் துகில் புரையும் அம் வெள் அருவி – குறி 55
பட்டு நீக்கி துகில் உடுத்தும் – பட் 107
மேல் ஊன்றிய துகில் கொடியும் – பட் 168
நுணங்கு துகில் நுடக்கம் போல கணம்_கொள – நற் 15/2
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் – நற் 43/1
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் – நற் 99/2
அம் துகில் தலையில் துடையினள் நம் புலந்து – நற் 120/8
வீடு உறு நுண் துகில் ஊடு வந்து இமைக்கும் – நற் 366/2
பூ துகில் அல்குல் தேம் பாய் கூந்தல் – பதி 54/5
கை வளை ஆழி தொய்யகம் புனை துகில்
மேகலை காஞ்சி வாகுவலயம் – பரி 7/46,47
மீ பால் வெண் துகில் போர்க்குநர் பூ பால் – பரி 10/79
வெண் துகில் சூழ்ப்ப குழல் முறுக்குநர் – பரி 10/80
துகில் சேர் மலர் போல் மணி நீர் நிறைந்தன்று – பரி 12/93
துகில் பொசி புனலின் கரை கார் ஏற்றன்று – பரி 12/98
அணி வனப்பு அமைந்த பூ துகில் புனை முடி – பரி 13/2
இரும் துகில் தானையின் ஒற்றி பொருந்தலை – பரி 16/23
தேம் படு மலர் குழை பூ துகில் வடி மணி – பரி 17/1
உரி மாண் புனை கலம் ஒண் துகில் தாங்கி – பரி 19/12
பிணி நெகிழ பைம் துகில் நோக்கம் சிவப்பு ஊர – பரி 21/58
நறவு அணி பூ துகில் நன் பல ஏந்தி – பரி 22/19
அம் துகில் போர்வை அணி பெற தைஇ நம் – கலி 65/4
உரு எஞ்சாது இடை காட்டும் உடை கழல் அம் துகில்
அரி பொலி கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஓவா அடி தட்ப – கலி 81/5,6
தைஇய பூ துகில் ஐது கழல் ஒரு திரை – கலி 85/5
வேல் வலான் உடை தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் ஏய்ப்ப – கலி 105/17
யானை கொண்ட துகில் கொடி போல – அகம் 111/4
துகில் ஆய் செய்கை பா விரிந்து அன்ன – அகம் 293/4
பூ துகில் இமைக்கும் பொலன் காழ் அல்குல் – அகம் 387/7
துகில் விரி கடுப்ப நுடங்கி தண்ணென – புறம் 337/9
புகை விரிந்து அன்ன பொங்கு துகில் உடீஇ – புறம் 398/20
புரையோன் மேனி பூ துகில் கலிங்கம் – புறம் 398/28
மறி விழி ஆயர் மாதர் வனை துகில் வாரும் நீரால் – கம்.பால:1 15/3
துகில் கொடி மிதிலை மாடத்து உம்பரில் துவன்றி நின்ற – கம்.பால:10 3/2
நுடங்கிய துகில் கொடி நூழை கைம் மலை – கம்.பால:14 12/1
நுண் சிலம்பி வலந்தன நுண் துகில்
கள் சிலம்பு கரும் குழலார் குழ – கம்.பால:14 45/1,2
துகில் இடை மடந்தையரொடு ஆடவர் துவன்றி – கம்.பால:15 27/1
மெய் அராகம் அழிய துகில் நெக – கம்.பால:18 19/2
புனை நறும் துகில் பூணொடும் தாங்கினார் – கம்.பால:18 30/4
தன்னையும் தாங்கலாதாள் துகில் ஒன்றும் தாங்கி நின்றாள் – கம்.பால:21 12/4
பூரண குடம் எங்கும் புனை துகில் புனைவாரும் – கம்.பால:23 22/2
சித்திர நிரை தோயும் செம் துகில் புனைவாரும் – கம்.பால:23 36/4
புனை துகில் உறை-தொறும் பொலிந்து தோன்றின – கம்.அயோ:2 39/3
புனை துகில் கலைசோர நெஞ்சு புழுங்கினார் சில பூவைமார் – கம்.அயோ:3 56/2
திரு அரை துகில் ஒரீஇ சீரை சாத்தியே – கம்.அயோ:4 148/4
தோல் உள துகில் போலும் சுவை உள தொடர் மஞ்சம் – கம்.அயோ:8 28/1
துகில் புரை திரை நீரில் தோய்வன துறை ஆடும் – கம்.அயோ:9 11/3
நுடங்கு மாளிகை துகில் கொடி நிகர்ப்பன நோக்காய் – கம்.அயோ:10 4/4
பூம் துகில் ஆய அ பூவை பூண்களே – கம்.கிட்:6 8/4
உடுத்த வால் நிற துகில் ஒழிந்த போன்றவே – கம்.கிட்:10 106/4
செறி புனல் பூம் துகில் திரை கையால் திரைத்து – கம்.கிட்:10 115/1
பிச்சரின் பிதற்றி அல்குல் பூம் துகில் கலாபம் பீறி – கம்.சுந்:2 187/2
ஆவி அம் துகில் புனைவது ஒன்று அன்றி வேறு அறியாள் – கம்.சுந்:3 11/1
சொரி முத்த மாலை சூழும் துகில் கொடி தடம் தேர் சுற்ற – கம்.சுந்:8 4/4
சிந்துராகத்தின் செறி துகில் கச்சொடு செறிய – கம்.சுந்:12 42/1
கோசிக துகில் உற்ற கொழும் கனல் – கம்.சுந்:13 19/1
துகில் படுத்து உரிக்கும் செம் தீ கண்களை சூலும் சுற்றி – கம்.யுத்1:3 138/2
சேண் உறு திவலையால் நனைந்த செம் துகில்
பூண் உறும் அல்குலில் பொருந்தி போதலால் – கம்.யுத்1:8 14/2,3
கடல் நுரை துகில் சுற்றி கதிர் குழாம் – கம்.யுத்2:16 68/3
கோத்த மேகலையினோடும் துகில் மணி குறங்கை கூட – கம்.யுத்3:25 9/1
மரத்தொடு தொடுத்த துகில் யாவும் உள வாரி – கம்.யுத்4:36 11/1

மேல்


துகில்கள் (2)

சரிந்த பூம் துகில்கள் தாங்கார் இடை தடுமாற தாழார் – கம்.பால:21 2/2
வாங்குதும் துகில்கள் என்னும் மனம் இலர் கரத்தின் பல்-கால் – கம்.யுத்4:42 7/1

மேல்


துகிலது (1)

திசை உறு துகிலது செறி மழை சிதறும் – கம்.யுத்4:37 86/1

மேல்


துகிலர் (2)

துன் நெடும் கஞ்சுக துகிலர் சோர்வு இலர் – கம்.ஆரண்:10 16/2
நீர் இடு துகிலர் அச்ச நெருப்பு இடு நெஞ்சர் நெக்கு – கம்.சுந்:6 55/1

மேல்


துகிலார் (1)

தாங்கிய துகிலார் மெள்ள சரிந்து வீழ் குழலார் தாங்கி – கம்.யுத்2:19 280/1

மேல்


துகிலாள் (1)

வெப்பினால் புலர்ந்து ஒரு நிலை உறாத மென் துகிலாள் – கம்.சுந்:3 8/4

மேல்


துகிலிகை (1)

துகிலிகை அன்ன துய் தலை பாதிரி – நற் 118/8

மேல்


துகிலிடை (1)

சுடு தியை துகிலிடை பொதிந்து துன்மதி – கம்.யுத்1:4 44/1

மேல்


துகிலில் (2)

தோகையர் துகிலில் தோயும் என்பது ஓர் துணுக்கத்தோடும் – கம்.ஆரண்:10 14/3
தன் திரு துகிலில் பொதிவுற்றது தானே – கம்.சுந்:5 79/3

மேல்


துகிலின் (3)

வேறு பல் துகிலின் நுடங்கி அகில் சுமந்து – திரு 296
எரி படு துகிலின் நொய்தின் இற்றது கடி கா என்றார் – கம்.சுந்:6 56/4
வைத்த பின் துகிலின் வைத்த மா மணிக்கு அரசை வாங்கி – கம்.சுந்:14 46/1

மேல்


துகிலினன் (1)

மருங்கில் கட்டிய நிலன் நேர்பு துகிலினன்
முழவு உறழ் தட கையின் இயல ஏந்தி – திரு 214,215

மேல்


துகிலினை (4)

பல் நிற துகிலினை பறித்து நீக்கியே – கம்.அயோ:4 189/3
சின்ன நுண் துகிலினை செறிக்கின்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 189/4
நிலவு இலங்கிய துகிலினை நெருப்பு உண நிருதர் – கம்.சுந்:13 20/1
நீல வான் துகிலினை நீக்கி பூ நிற – கம்.யுத்1:6 52/2

மேல்


துகிலினொடு (1)

துகிலினொடு இகலுவ சுதை புரை நுரை கார் – கம்.பால:2 45/3

மேல்


துகிலும் (6)

சுழலிடு கூந்தலும் துகிலும் சோர்தர – கம்.பால:10 43/3
வேலை வெண் முத்தும் பொன்னும் காசும் நுண் துகிலும் வீசி – கம்.பால:13 37/2
சந்த நுண் துகிலும் வீழ தளிர் கையால் அணைத்து சார – கம்.பால:14 54/3
ஆரமும் துகிலும் கலன் யாவையும் – கம்.பால:21 40/1
கொண்ட பூம் துகிலும் கோவை கலைகளும் சோர கூர்ம் கள் – கம்.சுந்:2 186/2
துயல்வரு கனக நாணும் காஞ்சியும் துகிலும் வாங்கி – கம்.யுத்3:25 16/3

மேல்


துகிலொடு (3)

துகிலொடு நெடும் கொடி சூலம் மின்னுவ – கம்.பால:3 35/3
வாய்ந்த நல் துகிலொடு வரிசைக்கு ஏற்பன – கம்.பால:5 93/2
துகிலொடு தொடுத்த செம்பொன் தகட்டிடை தொடுத்த முத்தின் – கம்.அயோ:13 58/3

மேல்


துகிலொடும் (1)

கலங்களோடும் அ சாத்திய துகிலொடும் கதிர் வாள் – கம்.யுத்1:5 66/3

மேல்


துகிலோடும் (2)

உடுத்த துகிலோடும் உயிர் உக்க உடலோடும் – கம்.சுந்:4 60/3
பூம் துகிலோடும் பூசல் மேகலை சிலம்பு பூண்ட – கம்.யுத்3:25 8/3

மேல்


துகைக்கவும் (2)

ஊன் அற கொன்று துகைக்கவும் ஒழிவு இலா நிருதர் – கம்.சுந்:7 49/3
தோல் இடை துரக்கவும் துகைக்கவும் சுடர் – கம்.யுத்2:16 298/1

மேல்


துகைக்கின்றாரும் (1)

தோள் உற தட்டி கல்லை துகள்பட துகைக்கின்றாரும்
தாள் பெயர்த்து இடம் பெறாது தருக்கினர் நெருக்குவாரும் – கம்.சுந்:7 14/2,3

மேல்


துகைக்குமால் (1)

தூவும் அள்ளி பிசையும் துகைக்குமால்
சேவகன் தெரிந்து ஏறிய சீயமே – கம்.யுத்2:19 142/3,4

மேல்


துகைத்தது (1)

சூழி யானை துகைத்தது சோபனம் – கம்.யுத்4:40 3/4

மேல்


துகைத்தலின் (1)

தாம் அரைத்தன ஒத்த துகைத்தலின்
காமரம் களி வண்டொடும் கள்ளொடும் – கம்.சுந்:6 33/2,3

மேல்


துகைத்தவன் (1)

துகைத்தவன் உடல் பொறை சுறுக்கொள இறுக்கி – கம்.யுத்1:12 12/1

மேல்


துகைத்தனன் (2)

சோரியும் உயிரும் சோர துகைத்தனன் வயிர தோளான் – கம்.யுத்3:21 38/4
சுற்றின வயிர தண்டால் துகைத்தனன் அமரர் துள்ள – கம்.யுத்3:22 125/3

மேல்


துகைத்தான் (6)

துன்று கடி காவினை அடிக்கொடு துகைத்தான் – கம்.சுந்:6 8/4
தோளொடும் நிருதரை வாளொடும் துகைத்தான் – கம்.சுந்:8 31/4
சொல்லொடும் உயிரொடும் நிலத்தொடும் துகைத்தான் – கம்.சுந்:8 32/4
சூடினான் தொழுதான் ஓடி உலகு எலாம் துகைத்தான் துள்ளி – கம்.யுத்1:3 128/4
சுதை தலனிடை கடிது அடிக்கொடு துகைத்தான் – கம்.யுத்1:12 11/4
தூவினான் துகைத்தான் இவை சொல்லினான் – கம்.யுத்1:14 40/4

மேல்


துகைத்து (2)

சொன்ன நீசன் கை தொடுவதன் முன் துகைத்து உழக்கி – கம்.சுந்:3 135/3
சொன்ன மா மதில் இலங்கையின் பரப்பினில் துகைத்து
சின்னம் ஆனவர் கணக்கு_இலர் யாவரே ஆதரிப்பார் – கம்.யுத்1:5 65/1,2

மேல்


துகைத்துளான் (1)

சுற்றும் நின்ற படை சிந்தி ஓட ஒரு மரா மரம் கொடு துகைத்துளான்
வெற்றி கண்டு வலி நன்று நன்று என வியந்து வெம் கணை தெரிந்து அவன் – கம்.யுத்2:19 71/1,2

மேல்


துகைப்பான் (1)

தொய்யல் படர் அழுவ கொழும் சேறாய் உக துகைப்பான் – கம்.யுத்2:18 161/4

மேல்


துங்க (10)

துங்க மால் வரை சூழல்கள் யாவையும் – கம்.பால:16 34/3
துங்க மா முடி சூடுகின்றான் என்றான் – கம்.அயோ:4 3/4
துங்க முலையில் துகள் உற சிலர் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 16/2
இரைத்த நெடும் படை அரக்கர் இறந்ததனை மறந்தனள் போர் இராமன் துங்க
வரை புயத்தினிடை கிடந்த பேர் ஆசை மனம் கவற்ற ஆற்றாள் ஆகி – கம்.ஆரண்:10 1/1,2
துங்க வன் தோளும் மார்பும் இலங்கையும் துளங்க நக்கான் – கம்.யுத்1:14 28/2
துங்க வெவ் வாயும் மூக்கும் கண்டு மெய் துணுக்கமுற்றார் – கம்.யுத்2:16 46/2
துங்க தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் கூற்றையும் துணுக்கம் கொண்டான் – கம்.யுத்2:16 201/4
துங்க வன் தோளினார் எவரும் சுற்றினார் – கம்.யுத்2:19 35/2
துங்க மார்பையும் தோளையும் வடி கணை துளைக்க – கம்.யுத்3:22 171/4
துங்க வாள் அரக்கனது உரத்தில் தோற்றல – கம்.யுத்4:37 146/4

மேல்


துச்சில் (3)

தூது_உண்_அம்_புறவொடு துச்சில் சேக்கும் – பட் 58
செல் விருந்து ஆற்றி துச்சில் இருத்த – அகம் 203/16
துணையொடு துச்சில் இருக்கும்-கொல்லோ – அகம் 321/11

மேல்


துஞ்ச (7)

புனிறு நாறு செவிலியொடு புதல்வன் துஞ்ச
ஐயவி அணிந்த நெய்யாட்டு ஈர் அணி – நற் 40/6,7
தம் புகழ் கேட்டார் போல் தலை சாய்த்து மரம் துஞ்ச
முறுவல் கொள்பவை போல முகை அவிழ்பு புதல் நந்த – கலி 119/6,7
நாடு வறம் கூர நாஞ்சில் துஞ்ச
கோடை நீடிய பைது அறு காலை – அகம் 42/5,6
அல்லை ஆண்டு அமைந்த மேனி அழகனும் அவளும் துஞ்ச
வில்லை ஊன்றிய கையோடும் வெய்து_உயிர்ப்போடும் வீரன் – கம்.அயோ:13 42/1,2
துஞ்ச அத்தனை மைந்தரும் துஞ்சினார் – கம்.அயோ:14 11/4
தொகை_இல் அன்பினால் இறைவன் துஞ்ச நீ – கம்.அயோ:14 100/1
துடித்தது மரமும் கல்லும் துகள் பட குரங்கும் துஞ்ச – கம்.யுத்3:28 45/4

மேல்


துஞ்சல் (4)

துஞ்சல் உறூஉம் பகல் புகு மாலை – பதி 72/8
மைந்து மலி உள்ளமொடு துஞ்சல் செல்லாது – அகம் 75/3
துஞ்சல்_இல் நயனத்து ஐய சூட்டுதி மகுடம் என்றான் – கம்.யுத்1:4 141/4
துணைவர்கள் துஞ்சல் இல்லார் உளர் எனின் துருவி தேடி – கம்.யுத்3:24 9/2

மேல்


துஞ்சல்_இல் (1)

துஞ்சல்_இல் நயனத்து ஐய சூட்டுதி மகுடம் என்றான் – கம்.யுத்1:4 141/4

மேல்


துஞ்சலமே (1)

கொன் ஊர் துஞ்சினும் யாம் துஞ்சலமே
எம் இல் அயலது ஏழில் உம்பர் – குறு 138/1,2

மேல்


துஞ்சலும் (2)

துஞ்சலும் இலர் பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சி – புறம் 182/4
துஞ்சலும் என்று இவை தொல்லைய அன்றே – கம்.யுத்3:20 8/3

மேல்


துஞ்சலை-மன் (1)

யாமம் நீ துஞ்சலை-மன்
எதிர்கொள்ளும் ஞாலம் துயில் ஆராது ஆங்கண் – கலி 146/37,38

மேல்


துஞ்சலோ (1)

பகை முக ஊரின் துஞ்சலோ இலளே – குறு 292/8

மேல்


துஞ்சவும் (2)

பலர் துஞ்சவும் தான் துஞ்சான் – புறம் 400/6
சொல்லவும் கூடும் கேட்டால் துஞ்சவும் அடுக்கும் கண்ட – கம்.கிட்:16 14/2

மேல்


துஞ்சா (21)

எந்திரம் சிலைக்கும் துஞ்சா கம்பலை – பெரும் 260
துஞ்சா கண்ணர் அஞ்சா கொள்கையர் – மது 644
துஞ்சா முழவின் மூதூர் வாயில் – குறி 236
துஞ்சா துயரத்து அஞ்சு பிடி பூசல் – நற் 14/9
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் துஞ்சா மறவர் – நற் 18/6
துஞ்சா காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி – நற் 98/9
துறையினும் துஞ்சா கண்ணர் – நற் 223/8
துஞ்சா கண்ணள் துயர் அட சாஅய் – நற் 303/6
சென்றோர் கொடுமை எற்றி துஞ்சா
நோயினும் நோய் ஆகின்றே கூவல் – குறு 224/2,3
துஞ்சா வாழி தோழி காவலர் – குறு 261/6
துஞ்சா வேந்தரும் துஞ்சுக – பதி 81/36
துஞ்சா கம்பலை – பரி 8/111
நெஞ்சத்துள் ஓடி ஒளித்து ஆங்கே துஞ்சா நோய் – கலி 144/57
துனை பரி துரக்கும் துஞ்சா செலவின் – அகம் 9/16
துஞ்சா முழவின் கோவல் கோமான் – அகம் 35/14
துணை ஒன்று பிரியினும் துஞ்சா காண் என – அகம் 50/12
துஞ்சா கண்ணர் காவலர் கடுகுவர் – அகம் 122/6
துஞ்சா முழவின் துய்த்து இயல் வாழ்க்கை – அகம் 145/16
துஞ்சா கண்ணள் அலமரும் நீயே – அகம் 270/11
துஞ்சா கண்ண வட புலத்து அரசே – புறம் 31/17
துஞ்சா கண்ணே துயிலும் வேட்கும் – புறம் 280/4

மேல்


துஞ்சாதாரும் (1)

துஞ்சாதாரும் துஞ்சுதல் கண்டாள் துயர் ஆற்றாள் – கம்.சுந்:4 2/1

மேல்


துஞ்சாது (8)

துஞ்சாது அலமரு பொழுதின் – நற் 83/8
துஞ்சாது உறைநரொடு உசாவா – குறு 145/4
அல்லல் நெஞ்சமோடு அல்கலும் துஞ்சாது
பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ – குறு 381/2,3
துஞ்சாது அலமரல் நாம் எதிர்ந்தனமே – ஐங் 448/6
தான் வேண்டுபவரோடு துஞ்சும்-கொல் துஞ்சாது
வானும் நிலனும் திசையும் துழாவும் என் – கலி 145/42,43
விழவு இன்று ஆயினும் துஞ்சாது ஆகும் – அகம் 122/2
துறையும் துஞ்சாது கங்குலானே – அகம் 250/14
துஞ்சாது உறைவி இவள் உவந்ததுவே – அகம் 298/23

மேல்


துஞ்சாதேனே (2)

ஓர் யான் மன்ற துஞ்சாதேனே – குறு 6/4
அஞ்சுவரு நோயொடு துஞ்சாதேனே – அகம் 45/19

மேல்


துஞ்சாம் (1)

துஞ்சாம் ஆகலும் அறிவோர் – நற் 281/10

மேல்


துஞ்சாய் (1)

சோறு பட நடத்தி நீ துஞ்சாய் மாறே – புறம் 22/38

மேல்


துஞ்சாயோ (1)

துஞ்சாயோ என் குறு_மகள் என்றலின் – நற் 61/5

மேல்


துஞ்சார் (2)

கடி உடை வியல் நகர் கானவர் துஞ்சார்
வய களிறு பொருத வாள் வரி உழுவை – நற் 255/3,4
வேண்ட துஞ்சார் என்று ஒரு விஞ்ஞை வினை செய்தான் – கம்.சுந்:4 1/3

மேல்


துஞ்சாள் (3)

துஞ்சாள் ஆகுதல் நோகோ யானே – ஐங் 107/4
தோள் துணை ஆக துயிற்ற துஞ்சாள்
வேட்ட கள்வர் விசி-உறு கடும் கண் – அகம் 63/16,17
வல் உரை கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள்
பிணி கோள் அரும் சிறை அன்னை துஞ்சின் – அகம் 122/4,5

மேல்


துஞ்சான் (2)

நடுநாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான்
கடு_மா பார்க்கும் கல்லா ஒருவற்கும் – புறம் 189/3,4
பலர் துஞ்சவும் தான் துஞ்சான்
உலகு காக்கும் உயர் கொள்கை – புறம் 400/6,7

மேல்


துஞ்சி (17)

முள் தாள் தாமரை துஞ்சி வைகறை – திரு 73
நயந்த காதலர் கவவு பிணி துஞ்சி
புலர்ந்து விரி விடியல் எய்த விரும்பி – மது 663,664
கோதையின் பொலிந்த சேக்கை துஞ்சி
திருந்து துயில் எடுப்ப இனிதின் எழுந்து – மது 713,714
ஏமாப்ப இனிது துஞ்சி
கிளை கலித்து பகை பேணாது – பட் 195,196
பனி சேண் நீங்க இனிது உடன் துஞ்சி
புலரி விடியல் புள் ஓர்த்து கழி-மின் – மலை 447,448
மகிழ்நன் மார்பில் துஞ்சி அவிழ் இணர் – நற் 20/2
அரிவை தோள் அணை துஞ்சி
கழிந்த நாள் இவண் வாழும் நாளே – குறு 323/6,7
வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல – குறு 338/3
சிறு நனி நீ துஞ்சி ஏற்பினும் அஞ்சும் – கலி 12/8
கணம் குழை நல்லவர் கதுப்பு அறல் அணை துஞ்சி
அணங்கு போல் கமழும் நின் அலர் மார்பு காணிய – கலி 71/19,20
தேன் உடை குவி குலை துஞ்சி யானை – அகம் 132/12
உலகு தொழில் உலந்து நாஞ்சில் துஞ்சி
மழை கால் நீங்கிய மாக விசும்பில் – அகம் 141/5,6
தோள் புலம்பு அகல துஞ்சி நம்மொடு – அகம் 187/1
நெருநையும் கமழ் பொழில் துஞ்சி இன்றும் – அகம் 296/4
கூந்தல் மெல் அணை துஞ்சி பொழுது பட – அகம் 308/13
தூங்கு சேற்று அள்ளல் துஞ்சி பொழுது பட – அகம் 316/4
சொல் ஒன்றாய் செய்கை ஒன்றாய் துணிந்தனன் அரக்கன் துஞ்சி – கம்.யுத்4:37 15/4

மேல்


துஞ்சிய (1)

துஞ்சிய வெய்யள் நோகோ யானே – ஐங் 205/5

மேல்


துஞ்சிலது (1)

துஞ்சிலது ஆயினும் சேனை துண்ணென – கம்.யுத்4:41 99/3

மேல்


துஞ்சிலன் (1)

அற கண் துஞ்சிலன் ஆயிரம் பணம் தலை அனந்தன் – கம்.யுத்3:30 22/3

மேல்


துஞ்சின் (2)

பிணி கோள் அரும் சிறை அன்னை துஞ்சின்
துஞ்சா கண்ணர் காவலர் கடுகுவர் – அகம் 122/5,6
இலங்கு வேல் இளையர் துஞ்சின் வை எயிற்று – அகம் 122/7

மேல்


துஞ்சின (1)

துஞ்சின உலகம் எல்லாம் என்பது என் துணிந்த நெஞ்சின் – கம்.ஆரண்:13 120/3

மேல்


துஞ்சினர் (4)

துஞ்சினர் எனை பலர் சொரி மத தொளை – கம்.அயோ:11 68/2
துஞ்சினர் அரக்கர் என்று உவக்கும் சூழ்ச்சியாள் – கம்.சுந்:4 106/3
தோற்றினர் துஞ்சினர் அல்லார் – கம்.சுந்:13 51/1
துஞ்சினர் துணை இலர் என துளங்கினார் – கம்.யுத்3:27 56/4

மேல்


துஞ்சினள் (1)

சிறந்த செல்வத்து அன்னையும் துஞ்சினள்
கெடுத்துப்படு நன் கலம் எடுத்து கொண்டு ஆங்கு – நற் 182/4,5

மேல்


துஞ்சினன் (4)

நல்லான் அன்றே துஞ்சினன் நஞ்சே அனையாளை – கம்.அயோ:11 80/2
மன்னவன் துஞ்சினன் என்ற மாற்றத்தால் – கம்.அயோ:14 85/3
தோகையும் பிரிந்தனள் எந்தை துஞ்சினன்
வேக வெம் பழி சுமந்து உழல வேண்டலென் – கம்.ஆரண்:15 22/1,2
துஞ்சினன் எங்கள் வேந்தன் சூரியன் தோன்றல் என்றான் – கம்.சுந்:12 79/4

மேல்


துஞ்சினார் (3)

துஞ்ச அத்தனை மைந்தரும் துஞ்சினார் – கம்.அயோ:14 11/4
துஞ்சினார் அல்லது யாவரும் மறத்தொடும் தொலைவுற்று – கம்.சுந்:7 54/3
தூ நெடும் குருதி வேல் அவுணர் துஞ்சினார்
மீன் நெடும் குலம் என மிதந்து வீங்கினார் – கம்.யுத்1:6 40/3,4

மேல்


துஞ்சினாள் (1)

துஞ்சினாள் என்றும் சொல்ல தோன்றினேன் தோற்றம் ஈதால் – கம்.யுத்3:26 49/4

மேல்


துஞ்சினான் (3)

என் நெடும் பிரிவினால் துஞ்சினான் என்றான் – கம்.அயோ:14 83/4
வரதன் துஞ்சினான் வையம் ஆணையால் – கம்.அயோ:14 94/1
துஞ்சினான் அலன் துளங்கினான் என்பது துணியா – கம்.யுத்2:15 208/2

மேல்


துஞ்சினானை (1)

துஞ்சினானை தம் உயிரின் துணையை கண்டார் துணுக்கத்தால் – கம்.அயோ:6 23/1

மேல்


துஞ்சினிர் (1)

துஞ்சினிர் போலும் அன்றோ என்று அவர் சுளித்து நோக்கி – கம்.யுத்3:22 35/3

மேல்


துஞ்சினீரோ (1)

துன்ன_அரு நெறியின் வந்து தொடர்ந்திலீர் துஞ்சினீரோ – கம்.யுத்2:17 44/4

மேல்


துஞ்சினும் (1)

கொன் ஊர் துஞ்சினும் யாம் துஞ்சலமே – குறு 138/1

மேல்


துஞ்சினை (1)

துஞ்சினை வள்ளியோர்கள் நின்னின் யார் சொல்லல்-பாலார் – கம்.கிட்:7 150/4

மேல்


துஞ்சு (32)

துளி மழை பொழியும் வளி துஞ்சு நெடும் கோட்டு – சிறு 106
சாபம் சார்த்திய கணை துஞ்சு வியல் நகர் – பெரும் 121
இன் துயில் இரியும் பொன் துஞ்சு வியல் நகர் – பெரும் 440
மந்தி சீக்கும் மா துஞ்சு முன்றில் – பெரும் 497
துஞ்சு_மரம் கடுக்கும் மாசுணம் விலங்கி – மலை 261
துஞ்சு பதம் பெற்ற துய் தலை மந்தி – நற் 57/3
துஞ்சு களிறு எடுப்பும் தம் பெரும் கல் நாட்டே – நற் 125/12
துஞ்சு பிடி வருடும் அத்தம் – நற் 162/11
துஞ்சு பிடி மருங்கின் மஞ்சு பட காணாது – நற் 222/8
உறை மயக்கு-உற்ற ஊர் துஞ்சு யாமத்து – நற் 262/3
ஊர் துஞ்சு யாமமும் விடியலும் என்று இ – குறு 32/2
துஞ்சு களிறு இவரும் குன்ற நாடன் – குறு 36/2
துஞ்சு ஊர் யாமத்தானும் என் – குறு 302/7
துஞ்சு ஊர் யாமத்தும் துயில் அறியலரே – ஐங் 13/4
துஞ்சு மனை நெடு நகர் வருதி – ஐங் 60/3
நாடு கண்டு அன்ன கணை துஞ்சு விலங்கல் – பதி 16/2
துஞ்சு_மர குழாஅம் துவன்றி புனிற்று_மகள் – பதி 16/3
துஞ்சு_மரம் துவன்றிய மலர் அகன் பறந்தலை – பதி 22/21
நெஞ்சு மலி உவகையர் துஞ்சு பதி பெயர – பதி 31/10
பிடி துஞ்சு அன்ன அறை மேல நுங்கின் – கலி 108/40
மெல்கிடு கவுள துஞ்சு புறம் காக்கும் – அகம் 34/8
அயிர்_கண் படாஅர் துஞ்சு புறம் புதைய – அகம் 84/7
துஞ்சு ஊர் யாமத்து முயங்கினள் பெயர்வோள் – அகம் 198/11
துஞ்சு ஊர் யாமத்து தெவிட்டல் ஓம்பி – அகம் 360/12
விழை_தக ஓங்கிய கழை துஞ்சு மருங்கின் – அகம் 392/26
புலி துஞ்சு வியன் புலத்து அற்றே – புறம் 54/13
வலி துஞ்சு தட கை அவன் உடை நாடே – புறம் 54/14
அறம் துஞ்சு உறந்தை பொருநனை இவனே – புறம் 58/9
துஞ்சு புலி இடறிய சிதடன் போல – புறம் 73/7
புலி துஞ்சு நெடு வரை குடிஞையோடு இரட்டும் – புறம் 170/7
வலி துஞ்சு தட கை வாய் வாள் குட்டுவன் – புறம் 394/3
பூண் துஞ்சு பொலம் கொடியோய் அது நாம் – கம்.ஆரண்:11 50/3

மேல்


துஞ்சு_மர (1)

துஞ்சு_மர குழாஅம் துவன்றி புனிற்று_மகள் – பதி 16/3

மேல்


துஞ்சு_மரம் (2)

துஞ்சு_மரம் கடுக்கும் மாசுணம் விலங்கி – மலை 261
துஞ்சு_மரம் துவன்றிய மலர் அகன் பறந்தலை – பதி 22/21

மேல்


துஞ்சுக (1)

துஞ்சா வேந்தரும் துஞ்சுக
விருந்தும் ஆக நின் பெரும் தோட்கே – பதி 81/36,37

மேல்


துஞ்சுகின்றிலர்களால் (1)

துஞ்சுகின்றிலர்களால் இரவும் நன் பகலும் நின் சொல்ல ஒல்கி – கம்.யுத்1:2 92/1

மேல்


துஞ்சுதல் (2)

துஞ்சாதாரும் துஞ்சுதல் கண்டாள் துயர் ஆற்றாள் – கம்.சுந்:4 2/1
துஞ்சுதல் இல் வானவர் துறக்க நகரத்தும் – கம்.சுந்:6 14/2

மேல்


துஞ்சுதியோ (2)

துஞ்சுதியோ இல தூ இலாட்டி – நற் 154/7
துஞ்சுதியோ மெல் அம்_சில்_ஓதி என – நற் 370/7

மேல்


துஞ்சுநர் (1)

நனவின் வாயே போல துஞ்சுநர்
கனவு ஆண்டு மருட்டலும் உண்டே இவள் தான் – அகம் 158/10,11

மேல்


துஞ்சும் (57)

அதளோன் துஞ்சும் காப்பின் உதள – பெரும் 151
அமளி துஞ்சும் அழகு உடை நல் இல் – பெரும் 252
திரு துஞ்சும் திண் காப்பின் – பட் 41
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் – மலை 478
தண் நறும் சிலம்பில் துஞ்சும்
சிறியிலை சந்தின வாடு பெரும் காட்டே – நற் 7/8,9
செந்நெல் அம் செறுவின் அன்னம் துஞ்சும்
பூ கெழு படப்பை சாய்க்காட்டு அன்ன என் – நற் 73/8,9
ஒலி வெள் அருவி ஒலியின் துஞ்சும்
ஊர்_அல்_அம்_சேரி சீறூர் வல்லோன் – நற் 77/7,8
பேரூர் துஞ்சும் யாரும் இல்லை – நற் 132/1
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் மலி கடல் – நற் 159/10
சிறு தீ விளக்கில் துஞ்சும் நறு மலர் – நற் 175/4
குன்று சேர் வெண் மணல் துஞ்சும் ஊர – நற் 260/4
முதிர் கறி யாப்பின் துஞ்சும் நாடன் – நற் 297/8
கழை வளர் சாரல் துஞ்சும் நாடன் – நற் 386/5
நனம் தலை உலகமும் துஞ்சும்
ஓர் யான் மன்ற துஞ்சாதேனே – குறு 6/3,4
உயவு நோய் அறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கே – குறு 28/5
சில ஆகுக நீ துஞ்சும் நாளே – குறு 91/8
மென் நடை மரையா துஞ்சும்
நன் மலை நாட நின் அலது இலளே – குறு 115/5,6
யாஅ வரி நிழல் துஞ்சும்
மா இரும் சோலை மலை இறந்தோரே – குறு 232/5,6
பல்லோர் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து – குறு 244/1
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் துறைவ – குறு 303/3
பல்லோர் துஞ்சும் பானாள் கங்குல் – குறு 355/4
செம்பின் அன்ன பார்ப்பு பல துஞ்சும்
யாணர் ஊர நின்னினும் – ஐங் 43/2,3
இரும் கழி துவலை ஒலியின் துஞ்சும்
துறைவன் துறந்து என துறந்து என் – ஐங் 163/2,3
வன் கல் அடுக்கத்து துஞ்சும் நாடன் – ஐங் 261/2
கவிர் ததை சிலம்பில் துஞ்சும் கவரி – பதி 11/21
முழு வலி துஞ்சும் நோய் தபு நோன் தொடை – பதி 44/9
நன் கல வெறுக்கை துஞ்சும் பந்தர் – பதி 55/4
கடும் தேறு உறு கிளை மொசிந்தன துஞ்சும்
செழும் கூடு கிளைத்த இளம் துணை மகாரின் – பதி 71/6,7
கறங்கு வெள் அருவி ஓலின் துஞ்சும்
பிறங்கு இரும் சோலை நன் மலை நாடன் – கலி 42/3,4
நெடு வரை மருங்கின் துஞ்சும் யானை – கலி 49/2
வருடை மட மறி ஊர்வு இடை துஞ்சும்
இருள் தூங்கு சோலை இலங்கு நீர் வெற்ப – கலி 50/4,5
புதல்வன் புல்லி பொய் துயில் துஞ்சும்
ஆங்க – கலி 75/25,26
கராஅம் துஞ்சும் கல் உயர் மறி சுழி – அகம் 18/3
கோடு உயர் திணி மணல் துஞ்சும் துறைவ – அகம் 30/11
கடல் மீன் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து – அகம் 142/20
வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்கு பாட்டி – அகம் 196/4
விழு நிதி துஞ்சும் வீறு பெறு திரு நகர் – அகம் 227/19
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும்
சாரல் நாடன் சாயல் மார்பே – அகம் 328/14,15
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் நாடன் – அகம் 332/9
குப்பை வார் மணல் எக்கர் துஞ்சும்
யாணர் வேனில்-மன் இது – அகம் 341/11,12
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் – அகம் 378/1
முத்தீ விளக்கில் துஞ்சும்
பொன் கோட்டு இமயமும் பொதியமும் போன்றே – புறம் 2/23,24
அம்பு துஞ்சும் கடி அரணால் – புறம் 20/16
அறம் துஞ்சும் செங்கோலையே – புறம் 20/17
கழை மிசை துஞ்சும் கல்_அக வெற்ப – புறம் 200/5
கன்று உடை மரையா துஞ்சும் சீறூர் – புறம் 297/4
காமரு காஞ்சி துஞ்சும்
ஏமம் சால் சிறப்பின் இ பணை நல் ஊரே – புறம் 351/11,12
இனிது துஞ்சும் திரு நகர் வரைப்பின் – புறம் 377/3
கொழுநன் துஞ்சும் எனவும் கொள்ளாது உலகம் எனவும் – கம்.அயோ:4 43/1
துஞ்சும் களி வரி வண்டுகள் குழலின் படி சுழலும் – கம்.அயோ:7 3/3
புகல்_அரும் முழையுள் துஞ்சும் பொங்கு உளை சீயம் பொங்கி – கம்.சுந்:1 4/1
ஒள்ளிய பனைமீன் துஞ்சும் திவலைய ஊழி காலின் – கம்.சுந்:1 22/2
துஞ்சும் கண்டால் என்னை இவன் சூழ் திரை ஆழி – கம்.சுந்:2 84/2
சூரர் என்று உரைக்கல்-பாலார் துஞ்சும் போது உணர்வின் சோரா – கம்.யுத்3:28 30/3
துஞ்சும் போது துணை பிரிந்தேன் எனும் – கம்.யுத்3:29 19/1
குன்றில் துஞ்சும் தன்மை நிகர்க்கும் குறி காணீர் – கம்.யுத்4:33 5/4
வையம் துஞ்சும் வன் பிடர் நாகம் மனம் அஞ்ச – கம்.யுத்4:37 138/1

மேல்


துஞ்சும்-கொல் (1)

தான் வேண்டுபவரோடு துஞ்சும்-கொல் துஞ்சாது – கலி 145/42

மேல்


துஞ்சுமாறு (1)

துஞ்சுமாறு அன்றி வாழ ஒண்ணுமோ நாள்-மேல் தோன்றின் – கம்.யுத்3:31 47/2

மேல்


துஞ்சுவ (1)

அன்னம் பூவில் துஞ்சுவ ஒக்கின்றவை பாரீர் – கம்.யுத்4:33 13/4

மேல்


துஞ்சுவது (2)

துஞ்சுவது போல இருளி விண் பக – அகம் 139/1
துஞ்சுவது என்னை நீர் சொன்ன சொல்லை யான் – கம்.ஆரண்:12 15/1

மேல்


துஞ்சுவர் (1)

துஞ்சுவர் இனி என தோளை கொட்டுமால் – கம்.யுத்4:41 93/2

மேல்


துஞ்சுவோனே (1)

நாள் செருக்கு அனந்தர் துஞ்சுவோனே
அவன் எம் இறைவன் யாம் அவன் பாணர் – புறம் 316/3,4

மேல்


துஞ்சுற்றனனோ (1)

துஞ்சுற்றனனோ விதியின் துணிவால் – கம்.ஆரண்:14 64/4

மேல்


துஞ்சுறு (1)

துஞ்சுறு பொழுதில் தந்தாய் துறக்கம் என்று உவந்து சொன்னாள் – கம்.சுந்:14 40/3

மேல்


துஞ்சேன் (1)

நெஞ்சு ஆறு கொண்டாள் அதன் கொண்டும் துஞ்சேன்
அணி அலங்கு ஆவிரை பூவோடு எருக்கின் – கலி 139/7,8

மேல்


துட்கென்றன்று (1)

துட்கென்றன்று என் தூ நெஞ்சம் – குறு 157/2

மேல்


துடக்கலின் (1)

செறி அரில் துடக்கலின் பரீஇ புரி அவிழ்ந்து – அகம் 248/11

மேல்


துடக்கி (2)

தூண்டிலா விட்டு துடக்கி தான் வேண்டியார் – கலி 85/23
அருவி ஆம்பல் அகல் அடை துடக்கி
அசைவரல் வாடை தூக்கலின் ஊதுலை – அகம் 96/5,6

மேல்


துடக்கிய (1)

குறும் தொடி துடக்கிய நெடும் தொடர் விடுத்தது – அகம் 176/17

மேல்


துடங்கிய (2)

தடியோடு துடங்கிய தாரைய வெண் – கம்.யுத்2:18 23/3
கொடியோடு துடங்கிய கொண்மு எலாம் – கம்.யுத்2:18 23/4

மேல்


துடரி (1)

தீம் புளி களாவொடு துடரி முனையின் – புறம் 177/9

மேல்


துடவை (5)

தொடுப்பு எறிந்து உழுத துளர் படு துடவை
அரி புகு பொழுதின் இரியல்_போகி – பெரும் 201,202
தொய்யாது வித்திய துளர் படு துடவை
ஐயவி அமன்ற வெண் கால் செறுவில் – மலை 122,123
புனவன் துடவை பொன் போல் சிறுதினை – குறு 105/1
புனவன் துடவை பொன் போல் சிறுதினை – குறு 133/1
கடவை மிடைந்த துடவை அம் சிறுதினை – குறு 392/4

மேல்


துடி (34)

துடி அடி அன்ன தூங்கு நடை குழவியொடு – பொரு 125
துடி குடிஞை குடி பாக்கத்து – பொரு 210
கடும் துடி தூங்கும் கணை கால் பந்தர் – பெரும் 124
கொழு மீன் குறைஇய துடி கண் துணியல் – மது 320
தொடுதோல் அடியர் துடி பட குழீஇ – பட் 265
துடி கண் அன்ன குறையொடு விரைஇ – மலை 458
பெரும் துடி கறங்க பிற புலம் புக்கு அவர் – நற் 77/2
தொகு புனல் பரந்த என துடி பட ஒருசார் – பரி 7/28
சீர் தகு கேள்வன் உருட்டும் துடி சீரான் – பரி 21/60
வாளி புரள்பவை போலும் துடி சீர்க்கு – பரி 21/64
துடி சீர் நடத்த வளி நடன் – பரி 22/42
துடி அடி கயந்தலை கலக்கிய சில் நீரை – கலி 11/8
கணை தொடை நாணும் கடும் துடி ஆர்ப்பின் – கலி 15/4
உருள் துடி மகுளியின் பொருள் தெரிந்து இசைக்கும் – அகம் 19/4
ஆடு-தொறு கனையும் அம் வாய் கடும் துடி
கொடு வில் எயினர் கோள் சுரம் படர – அகம் 79/13,14
படு புலா கமழும் ஞாட்பில் துடி இகுத்து – அகம் 89/14
கனை குரல் கடும் துடி பாணி தூங்கி – அகம் 159/9
துடி கண் கொழும் குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி – அகம் 196/3
வல் வாய் கடும் துடி பாணியும் கேட்டே – அகம் 261/15
பெரும் துடி வள்பின் வீங்குபு நெகிழா – அகம் 372/12
வலி துரந்து சிலைக்கும் வன் கண் கடும் துடி
புலி துஞ்சு நெடு வரை குடிஞையோடு இரட்டும் – புறம் 170/6,7
விடு கணை நீத்தம் துடி புணை ஆக – புறம் 260/14
துடி எறியும் புலைய – புறம் 287/1
துடி அடி குழவிய பிடி இடை மிடைந்த – புறம் 369/26
அத்த குடிஞை துடி மருள் தீம் குரல் – புறம் 370/6
துடி இடை பணை முலை தோகை அன்னவர் – கம்.பால:3 36/1
துடி புக்கு ஆயிடை திருமகள் தாமரை துறந்து – கம்.பால:15 12/3
தொய்யில் வெய்ய முலை துடி போல் இடை – கம்.பால:21 35/1
துடி புரை இடை நாணி துவள்வன அவை காணாய் – கம்.அயோ:9 16/4
துடி எறி நெறிகளும் துறையும் சுற்றுற – கம்.அயோ:13 13/1
கறங்கின மறம் கொள் எயில் காவலர் துடி கண் – கம்.சுந்:2 157/2
பொலம் துடி மருங்குலாய் புருவம் கண் முதல் – கம்.சுந்:3 32/3
துடி_இடை அடையாளத்தின் தொடர்வையே தொடர்தி என்னா – கம்.சுந்:4 38/3
கம்பலி உறுமை தக்கை கரடிகை துடி வேய் கண்டை – கம்.யுத்3:22 5/3

மேல்


துடி_இடை (1)

துடி_இடை அடையாளத்தின் தொடர்வையே தொடர்தி என்னா – கம்.சுந்:4 38/3

மேல்


துடிக்க (2)

துடிக்க விம்மி நின்று அழுது சொல்லுவான் – கம்.அயோ:11 126/4
குழுவின் கொண்டார் நாடி துடிக்க பொறி கூடி – கம்.யுத்4:33 10/2

மேல்


துடிக்கிலராய் (1)

சடம் துடிக்கிலராய் வந்து தாங்கினும் சாதல் திண்ணம் – கம்.யுத்3:27 76/3

மேல்


துடிக்கின்ற (3)

தூர்க்கின்ற பூவை நோக்கும் துடிக்கின்ற இட தோள் நோக்கும் – கம்.யுத்3:22 31/2
விடம் துடிக்கின்ற கண்டத்து அண்ணலும் விரிஞ்சன் தானும் – கம்.யுத்3:27 76/1
படம் துடிக்கின்ற நாக பாற்கடல் பள்ளியானும் – கம்.யுத்3:27 76/2

மேல்


துடிக்கின்றது (1)

இடம் துடிக்கின்றது உண்டே இருந்திரோ இயம்புவீரே – கம்.யுத்3:27 76/4

மேல்


துடிக்கின்றதோ (1)

நலம் துடிக்கின்றதோ நான் செய் தீவினை – கம்.சுந்:3 32/1

மேல்


துடிக்கின்றன (2)

தோளும் நாட்டமும் இடம் துடிக்கின்றன தூங்கி – கம்.ஆரண்:7 70/2
நனி துடிக்கின்றன ஆய்ந்து நல்குவாய் – கம்.சுந்:3 33/4

மேல்


துடிக்கின்றனள் (1)

புண் மேல் நுழைய துடிக்கின்றனள் போல் புரண்டாள் – கம்.ஆரண்:13 36/4

மேல்


துடிக்கின்றார் (1)

சொரியும் வெம் கதிர் துணை முலை குவை சுட கொடிகளின் துடிக்கின்றார் – கம்.சுந்:2 191/4

மேல்


துடிக்கின்றாரும் (1)

சுற்றிய நாகம் என்று துணுக்கத்தால் துடிக்கின்றாரும் – கம்.பால:18 11/4

மேல்


துடிக்கின்றாரை (1)

தூதியர் முறுவல் நோக்கி உயிர் வந்து துடிக்கின்றாரை – கம்.சுந்:2 112/4

மேல்


துடிக்கின்றில (1)

வலம் துடிக்கின்றில வருவது ஓர்கிலேன் – கம்.சுந்:3 32/4

மேல்


துடிக்கு (1)

பொலம் துடிக்கு அமை மருங்குல் போல் கண்களும் புருவமும் பொன்_தோளும் – கம்.சுந்:2 202/2

மேல்


துடிக்கும் (2)

தோன்றிய கூனியும் துடிக்கும் நெஞ்சினாள் – கம்.அயோ:2 47/1
சூல் நிற கொண்மூ கிழித்து இடை துடிக்கும் மின் என மார்பில் நூல் துளங்க – கம்.சுந்:3 78/4

மேல்


துடிக்குமால் (1)

எஞ்சல ஈண்டு தாம் இடம் துடிக்குமால்
அஞ்சல் என்று இரங்குவாய் அடுப்பது யாது என்றாள் – கம்.சுந்:3 35/3,4

மேல்


துடிகளின் (1)

நட்டவாம் என வீழ்ந்தன துடிகளின் நவை தீர் – கம்.யுத்2:16 214/3

மேல்


துடித்த (8)

இறை கடை துடித்த புருவத்தள் எயிறு என்னும் – கம்.பால:7 30/1
துடித்த வான் துவர் இதழ் தொண்டை தூ நிலா – கம்.பால:19 22/1
துடித்த தொடர் மீசைகள் சுறுக்கொள உயிர்ப்ப – கம்.ஆரண்:10 49/2
வஞ்சனை நாள் வலம் துடித்த வாய்மையால் – கம்.சுந்:3 35/2
துள்ளின மரன் பட நெரிந்தன துடித்த – கம்.சுந்:6 16/4
துடித்த கண்ணினொடு இட திரள் தோள்கள் – கம்.யுத்1:11 18/4
இலவு இதழ் துடித்த முல்லை எயிறு வெண் நிலவை ஈன்ற – கம்.யுத்3:25 7/2
துடித்த யானை மீது இருந்து போர் தொடங்கு சூரர்-தம் – கம்.யுத்3:31 92/2

மேல்


துடித்தது (2)

வையம் நுங்கிய வாய் இதழ் துடித்தது மலர் கண் – கம்.கிட்:3 70/3
துடித்தது மரமும் கல்லும் துகள் பட குரங்கும் துஞ்ச – கம்.யுத்3:28 45/4

மேல்


துடித்ததே (1)

துறந்து கான் புகுந்த நாள் வலம் துடித்ததே – கம்.சுந்:3 34/4

மேல்


துடித்தவால் (1)

துடித்தவால் இட கண்ணொடு தோளுமே – கம்.ஆரண்:9 18/4

மேல்


துடித்தன (18)

துடித்தன கபோலங்கள் சுற்றும் தீ சுடர் – கம்.அயோ:11 66/1
துடித்தன கட கரி துடித்தன பரி தேர் – கம்.ஆரண்:9 4/1
துடித்தன கட கரி துடித்தன பரி தேர் – கம்.ஆரண்:9 4/1
துடித்தன முடி தலை துடித்தன தொடி தோள் – கம்.ஆரண்:9 4/2
துடித்தன முடி தலை துடித்தன தொடி தோள் – கம்.ஆரண்:9 4/2
துடித்தன மணி குடர் துடித்தன தசை தோள் – கம்.ஆரண்:9 4/3
துடித்தன மணி குடர் துடித்தன தசை தோள் – கம்.ஆரண்:9 4/3
துடித்தன கழல் துணை துடித்தன இட தோள் – கம்.ஆரண்:9 4/4
துடித்தன கழல் துணை துடித்தன இட தோள் – கம்.ஆரண்:9 4/4
நிலம் துடித்தன நெடு வரை துடித்தன நிருதர்-தம் குல மாதர் – கம்.சுந்:2 202/1
நிலம் துடித்தன நெடு வரை துடித்தன நிருதர்-தம் குல மாதர் – கம்.சுந்:2 202/1
வலம் துடித்தன மாதிரம் துடித்தன தடித்து இன்றி நெடு வானம் – கம்.சுந்:2 202/3
வலம் துடித்தன மாதிரம் துடித்தன தடித்து இன்றி நெடு வானம் – கம்.சுந்:2 202/3
இனியன துடித்தன ஈண்டும் ஆண்டு என் – கம்.சுந்:3 33/3
துடித்தன மார்பும் தோளும் தோன்றின வியர்வின் துள்ளி – கம்.சுந்:14 48/2
துடித்தன புருவங்கள் சுறுக்கொண்டு ஏறிட – கம்.யுத்2:16 275/2
துடித்தன குருதியில் துரக ராசியே – கம்.யுத்2:18 91/4
சுடர் மணி வலயம் சிந்த துடித்தன இடத்த பொன் தோள் – கம்.யுத்4:37 18/4

மேல்


துடித்தனவால் (1)

துண்ட சுறவு ஒத்த துடித்தனவால் – கம்.யுத்3:31 203/4

மேல்


துடித்தால் (1)

துடித்தால் என்ன மன்னவன் மார்பில் துவள்கின்றாள் – கம்.அயோ:6 19/4

மேல்


துடித்தாள் (1)

துடித்தாள் மின் போல் உயிர் கரப்ப சோர்ந்தாள் சுழன்றால் துள்ளினாள் – கம்.யுத்3:23 8/3

மேல்


துடித்திட (1)

நனி இதழ் துடித்திட நகைத்து வீடணன் – கம்.யுத்4:40 38/2

மேல்


துடித்திலன் (3)

சினம் தம் மீக்கொள கடித்தன துடித்திலன் திருப்பெயர் மறவாதான் – கம்.யுத்1:3 88/4
போயின போதும் ஒன்றும் துடித்திலன் பொடித்து மான – கம்.யுத்2:19 198/2
துடித்திலன் உயிர்ப்பும் இல்லன் இமைத்திலன் துள்ளி கண்ணீர் – கம்.யுத்3:26 56/1

மேல்


துடித்து (5)

துடித்து வீங்கி ஒடுங்குறு தோளினன் – கம்.ஆரண்:14 9/2
சலம் துடித்து இன்னமும் தருவது உண்மையோ – கம்.சுந்:3 32/2
துடித்து வெந்து புலர்ந்து உயிர் சோர்ந்தவால் – கம்.சுந்:13 10/4
சூழ்ந்தனை கொடியாய் என்னா துடித்து அரும் துயர வெள்ளத்து – கம்.யுத்2:18 266/3
சுறவு ஒத்தன மீது துடித்து எழலால் – கம்.யுத்3:31 200/3

மேல்


துடிப்ப (4)

துள்ளி மீன் துடிப்ப ஆமை தலை புடை கரிப்ப தூம்பின் – கம்.பால:2 18/3
துடிப்ப அங்கு உறங்கு வாலி திண் செவி துளைக்கணே – கம்.கிட்:7 12/4
துள் இடை புருவம் கோட்டி துடிப்ப வேர் பொடிப்ப தூய – கம்.சுந்:2 109/2
தொண்டை கனிவாய் துடிப்ப மயிர் பொடிப்ப – கம்.யுத்2:17 87/3

மேல்


துடிப்படுத்து (1)

நடுகல் பீலி சூட்டி துடிப்படுத்து
தோப்பி கள்ளொடு துரூஉ பலி கொடுக்கும் – அகம் 35/8,9

மேல்


துடிப்பது (1)

துயில்வு உறு நாட்டமும் துடிப்பது ஒன்று இலா – கம்.கிட்:14 34/3

மேல்


துடிப்பு (4)

தொண்டை வாயில் துடிப்பு ஒன்று சொல்லவே – கம்.பால:17 38/4
துள்ளிய மகர மீன்கள் துடிப்பு_அற சுறவு தூங்க – கம்.சுந்:1 22/1
தூ மலர் கண்ணை நோக்கும் மார்பிடை துடிப்பு உண்டு என்னா – கம்.யுத்2:19 223/2
சோதனை நோக்கி செய்தி துடிப்பு இலை என்ன சொன்னான் – கம்.யுத்4:37 6/4

மேல்


துடிப்பு_அற (1)

துள்ளிய மகர மீன்கள் துடிப்பு_அற சுறவு தூங்க – கம்.சுந்:1 22/1

மேல்


துடிப்பும் (1)

உயிர்ப்பு_இலன் துடிப்பும் இல்லன் என்று உணர்ந்து உருவம் தீண்டி – கம்.அயோ:6 14/1

மேல்


துடிப்புற (1)

தழை துடிப்புற சார்வு உறாது அவன் – கம்.கிட்:3 47/3

மேல்


துடிய (1)

துடிய பாண பாடு வல் விறலி – புறம் 280/8

மேல்


துடியர் (1)

சிறாஅஅர் துடியர் பாடு வல் மகாஅஅர் – புறம் 291/1

மேல்


துடியரோ (1)

நுந்தையும் யாயும் துடியரோ நின்னே – ஐங் 98/4

மேல்


துடியன் (4)

உவலை கண்ணி துடியன் வந்து என – புறம் 269/6
துடியன் கையது வேலே அடி புணர் – புறம் 285/2
துடியன் பாணன் பறையன் கடம்பன் என்று – புறம் 335/7
துடியன் நாயினன் தோல் செருப்பு ஆர்த்த பேர் – கம்.அயோ:8 2/1

மேல்


துடியா (1)

துடியா எழுவாள் துயரால் அழுவாள் – கம்.ஆரண்:12 74/3

மேல்


துடியாநின்றான் (1)

துன்னு தோளும் இடம் துடியாநின்றான் – கம்.யுத்2:16 72/4

மேல்


துடியின் (4)

துடியின் அடி பெயர்த்து தோள் அசைத்து தூக்கி – பரி 21/19
பூசல் துடியின் புணர்பு பிரிந்து இசைப்ப – அகம் 62/7
துடியின் நேர் இடை தோன்றலளாம் எனின் – கம்.ஆரண்:14 23/1
துடியின் பாத குன்றின்-மிசை தோல் விசியின் கட்டு – கம்.யுத்4:33 15/2

மேல்


துடியினன் (1)

கொட்டிய துடியினன் குறிக்கும் கொம்பினன் – கம்.அயோ:13 9/3

மேல்


துடியும் (1)

வார் மிசை பம்பையும் துடியும் மற்றவும் – கம்.அயோ:12 33/2

மேல்


துடுப்பின் (4)

காந்தள் அம் துடுப்பின் கவி குலை அன்ன – பட் 153
காந்தள் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி – மலை 336
தொடி தோள் துடுப்பின் துழந்த வல்சியின் – புறம் 26/10
ஆனா மண்டை வன்னி அம் துடுப்பின்
ஈனா வேண்மாள் இடம் துழந்து அட்ட – புறம் 372/7,8

மேல்


துடுப்பு (7)

தொடி தோள் கை துடுப்பு ஆக – மது 34
துடுப்பு என புரையும் நின் திரண்ட நேர் அரி முன்கை – கலி 59/4
களி பட்டான் நிலையே போல் தடவுபு துடுப்பு ஈன்று – கலி 101/3
நீடு இதழ் நெடும் துடுப்பு ஒசிய தண்ணென – அகம் 78/9
பல் துடுப்பு எடுத்த அலங்கு குலை காந்தள் – அகம் 108/15
துயல்வன துடுப்பு வீசும் துவலைகள் மகளிர் மென் தூசு – கம்.அயோ:13 56/2
துளி பட துழாவு திண் கோல் துடுப்பு இரு காலின் தோன்ற – கம்.அயோ:13 60/1

மேல்


துடுப்பொடு (1)

துடுப்பொடு சிவணிய களி கொள் வெண் சோறு – புறம் 328/11

மேல்


துடும்பல் (1)

துடும்பல் வேலை துளங்கியது இல்லையால் – கம்.யுத்1:8 53/2

மேல்


துடுமென (4)

தூங்கு நீர் குட்டத்து துடுமென வீழும் – நற் 280/3
நெடு நீர் தண் கயம் துடுமென பாய்ந்து – நற் 330/3
நெடு நீர் பொய்கை துடுமென விழூஉம் – ஐங் 61/2
நெடு நீர் குட்டத்து துடுமென பாய்ந்து – புறம் 243/9

மேல்


துடை-தொறும் (2)

துடை-தொறும் துடை-தொறும் கலங்கி – ஐங் 358/3
துடை-தொறும் துடை-தொறும் கலங்கி – ஐங் 358/3

மேல்


துடை-மார் (1)

கண் பனி துடை-மார் வந்தனர் விரைந்தே – அகம் 269/25

மேல்


துடைக்க (5)

துன்பத்துக்கு ஏது ஆனேன் அவன் அது துடைக்க நின்றான் – கம்.அயோ:13 43/3
பெயர்த்து அது துடைக்க எண்ணி பிறிதுற பேசலுற்றான் – கம்.ஆரண்:12 53/2
ஊன்றிய பெரும் படர் துடைக்க ஒண்ணுமோ – கம்.ஆரண்:15 23/4
உழிஞையை துடைக்க நொச்சி உச்சியில் கொண்டது உன் ஊர் – கம்.யுத்1:13 12/4
சூழ் வினை மாயம் எல்லாம் உம்பியே துடைக்க சுற்றி – கம்.யுத்3:28 3/1

மேல்


துடைக்கின்றது (1)

ஆரை துடைக்கின்றது ஐயா அறியேமால் – கம்.யுத்1:3 159/4

மேல்


துடைக்கின்றனை (1)

நோய்மையால் துடைக்கின்றனை நோக்கலாய் – கம்.சுந்:12 90/4

மேல்


துடைக்கும் (4)

வேங்கை முதலொடு துடைக்கும்
ஓங்கு மலை நாடன் வரூஉம் ஆறே – நற் 158/8,9
வான் துடைக்கும் வகைய போல – புறம் 38/2
பிறத்தி யாவையும் காத்தவை பின் உற துடைக்கும்
திறத்து மூவரும் திருந்திட திருத்தும் அ திறலோன் – கம்.அயோ:1 36/3,4
வாழிய உலகு எலாம் துடைக்கும் மாருதம் – கம்.சுந்:2 125/3

மேல்


துடைக்குறு (1)

கறை துடைக்குறு பேதை ஓர் கொடிச்சியை காணாய் – கம்.அயோ:10 22/4

மேல்


துடைத்த (8)

கடை மணி உகு நீர் துடைத்த ஆடவர் – அகம் 131/9
காண்டலும் கண்ணின் நீர் துடைத்த கற்பினாள் – கம்.ஆரண்:12 33/3
மழு வாள் நேமி குலிசத்தின் வாய்மை துடைத்த மார்பானை – கம்.சுந்:2 214/4
மா துயர் துடைத்த வார்த்தை மறப்பரோ மறப்பிலாதார் – கம்.யுத்1:4 110/4
துடைத்த வானர வீரர் தம் தோள்களை – கம்.யுத்1:9 45/2
தற்பத்தை துடைத்த என்றால் பிறிது ஒரு சான்றும் உண்டோ – கம்.யுத்2:16 27/4
நம்பியோ இந்திரனை நாம பொறி துடைத்த
எம்பியோ யான் உன்னை இ உரையும் கேட்டேனோ – கம்.யுத்2:17 78/3,4
மனையின் மாசு துடைத்த மனத்தினாள் – கம்.யுத்4:40 11/4

மேல்


துடைத்தது (2)

உடல் துடைத்தன உதிரமும் துடைத்தது ஒண் புடவி – கம்.யுத்2:15 195/4
துடைத்தது பகையை சேனை என சிலர் சொல்லச்சொல்ல – கம்.யுத்2:17 47/2

மேல்


துடைத்தருளினான் (1)

அ விராதனை இரா-வகை துடைத்தருளினான் – கம்.கிட்:3 9/4

மேல்


துடைத்தல் (2)

தோன்றிய பேர் அவலம் துடைத்தல் உண்டேல் – கம்.அயோ:3 12/2
காவல் காட்டுதல் துடைத்தல் என்று இ தொழில் கடவ – கம்.யுத்1:3 9/1

மேல்


துடைத்தலும் (1)

பனி என துடைத்தலும் பதைக்கும் சிந்தையாள் – கம்.பால:19 64/2

மேல்


துடைத்தவர் (3)

இ பரம் துடைத்தவர் எய்தும் இன்பத்தை – கம்.பால:23 68/2
துறந்து அரும் பகைகள் மூன்றும் துடைத்தவர் பிறர் யார் சொல்லாய் – கம்.சுந்:3 128/4
இருவினை துடைத்தவர் அறிவு என எவர்க்கும் – கம்.சுந்:8 35/2

மேல்


துடைத்தன (3)

திடல் துடைத்தன தசமுகன் சரம் அவை திசை சூழ் – கம்.யுத்2:15 195/2
கடல் துடைத்தன களத்தின் நின்று உயர்தரும் பூழி – கம்.யுத்2:15 195/3
உடல் துடைத்தன உதிரமும் துடைத்தது ஒண் புடவி – கம்.யுத்2:15 195/4

மேல்


துடைத்தனர் (1)

துடைத்தனர் எம் வெற்றி என உற்றனர் இனி செயல் பணித்தி சுடரோய் – கம்.யுத்3:31 149/4

மேல்


துடைத்தனன் (1)

துடைத்தனன் நுந்தை தன் குவவு தோளினால் – கம்.ஆரண்:13 111/4

மேல்


துடைத்தனென் (1)

வெம் துயர் துடைத்தனென் என்னும் மெய் புகழ் – கம்.ஆரண்:13 53/2

மேல்


துடைத்தாய் (2)

துப்பு உறழும் நீர்த்த சுடர் திருவடியால் துடைத்தாய் நீ – கம்.ஆரண்:1 60/4
தோன்றி அரு வினையேன் சாப துயர் துடைத்தாய் – கம்.ஆரண்:15 40/4

மேல்


துடைத்தார் (1)

துடைத்தார் விழியில் தழல் மாரி சொரிந்தார் – கம்.யுத்2:18 236/2

மேல்


துடைத்தானை (1)

தோய் படை தொழிலால் யார்க்கும் துயர் துடைத்தானை நோக்கி – கம்.யுத்3:31 228/3

மேல்


துடைத்தி (4)

தோளினை தின்னுகின்ற சோம்பினை துடைத்தி என்றான் – கம்.ஆரண்:7 62/4
தீது உள துடைத்தி என்றான் சேவடி கமலம் சேர்வான் – கம்.ஆரண்:13 125/4
ஆவி ஒன்று ஆக நட்டான் அரும் துயர் துடைத்தி என்ன – கம்.சுந்:12 81/2
தன் உருக்கொடு துடைத்தி மற்று இது தனி அருக்கன் – கம்.யுத்4:40 96/3

மேல்


துடைத்தியேல் (1)

சுமை உடை காம வெம் நோய் துடைத்தியேல் தொழுது வாழ்வேன் – கம்.யுத்2:17 50/4

மேல்


துடைத்திலையோ (1)

தொல்லை முதல் முனிவர் சூளுற்ற போதே தொகை நின்ற ஐயம் துடைத்திலையோ எந்தாய் – கம்.ஆரண்:2 31/4

மேல்


துடைத்து (20)

வயல் விளை இன் குளகு உண்ணாது நுதல் துடைத்து
அயில் நுனை மருப்பின் தம் கை இடை கொண்டு என – முல் 33,34
ஐந்து இருள் அற நீக்கி நான்கினுள் துடைத்து தம் – பரி 4/1
துடைத்து நீ வேண்டினும் வெல்லாது கொண்டு ஆடும் – கலி 95/20
பேணி துடைத்து அன்ன மேனியாய் கோங்கின் – கலி 117/2
கை துடைத்து ஏகவும் கடவையோ ஐய – கம்.அயோ:4 154/2
நெய் துடைத்து அடையலர் நேய மாதர் கண் – கம்.அயோ:4 154/3
மை துடைத்து உறை புகும் வயம் கொள் வேலினாய் – கம்.அயோ:4 154/4
துடைத்து வேறு இருத்தி மற்று இனைய சொல்லினான் – கம்.அயோ:5 26/2
இறை_மகன் துயர் துடைத்து இருத்தி மாடு என்றான் – கம்.அயோ:5 37/3
எண் அருளி ஏழைமை துடைத்து எழு மெய்ஞ்ஞான – கம்.ஆரண்:6 28/3
இ பழியை துடைத்து உதவி இனிது இருத்திர் என்னொடும் என்று இறைஞ்சி நின்றாள் – கம்.ஆரண்:6 126/4
துன்பினை துடைத்து மாய தொல் வினை-தன்னை நீக்கி – கம்.கிட்:2 13/1
தாழ் இரும் பொழில்கள் எல்லாம் துடைத்து ஒரு தமியன் நின்றான் – கம்.சுந்:6 46/1
இறந்து உக நூறி தக்கோர் இடர் துடைத்து ஏக ஈண்டு – கம்.சுந்:12 76/3
மாசு_அற துடைத்து அ வானம் விளக்குவ போல்வ மாதோ – கம்.யுத்1:10 13/4
மனக்கு நோய் துடைத்து வந்த மரபையும் விளக்கு வாழி – கம்.யுத்2:16 135/4
பனி துடைத்து உலகம் சுற்றும் பரிதியின் திரிவென் பார்த்தி – கம்.யுத்2:16 156/4
ஈன்றாய் இடுக்கண் துடைத்து அளிப்பான் இரங்கி அரசர் இல் பிறந்தாய் – கம்.யுத்3:22 221/1
ஓட்டின் மேற்கொண்ட தானையை பயம் துடைத்து உரவோய் – கம்.யுத்3:31 34/3
அரந்தை வெம் பகை துடைத்து அறம் நிறுத்தினை ஐய – கம்.யுத்4:40 113/4

மேல்


துடைத்தும் (2)

அடல் துடைத்தும் என்று அரி குல வீரர் அன்று எறிந்த – கம்.யுத்2:15 195/1
வரும் பழி துடைத்தும் வானின் வைகுதும் யாமும் என்னா – கம்.யுத்4:32 1/3

மேல்


துடைத்துழி (1)

துடைத்துழி வருணன் வந்து தொழுதுழி தொழாத கொற்ற – கம்.யுத்1:14 35/2

மேல்


துடைத்துறும் (1)

வில்லியர் ஒருவர் நல்க துடைத்துறும் வெறுமை தீர்ந்தேன் – கம்.யுத்3:28 61/3

மேல்


துடைப்ப (1)

வேலும் இலங்கு இலை துடைப்ப பலகையும் – நற் 177/5

மேல்


துடைப்ப-மன்னோ (1)

துறை-தொறும் தொடர்ந்து நின்று சமீரணன் துடைப்ப-மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 15/4

மேல்


துடைப்பர் (1)

துடைப்பர் தம் உயிரொடும் குலத்தின் தோகைமார் – கம்.யுத்4:40 54/4

மேல்


துடைப்பவர் (1)

என் பழி துடைப்பவர் என்னின் யாவரே – கம்.சுந்:4 16/4

மேல்


துடைப்பவன் (1)

இருமையும் துடைப்பவன் ஏம்பல் எய்தினான் – கம்.யுத்3:24 91/4

மேல்


துடைப்பன (1)

ஆர்ப்பன துடைப்பன போன்ற ஆடுவ – கம்.யுத்2:16 96/4

மேல்


துடைப்பாய் (1)

மாண்டு உக மலைந்து எமர் மன துயர் துடைப்பாய் – கம்.ஆரண்:3 52/4

மேல்


துடைப்பார் (1)

அழாஅல் என்று நம் அழுத கண் துடைப்பார்
யார் ஆகுவர்-கொல் தோழி சாரல் – குறு 82/2,3

மேல்


துடைப்பாள் (1)

வளை துறந்தனள் மதியினில் மறு துடைப்பாள் போல் – கம்.அயோ:3 2/3

மேல்


துடைப்பான் (1)

பனி கடல் பெரும் கடவுள் தன் பரிபவம் துடைப்பான்
இனி கடப்ப அரிது ஏழ் கடல் கிடந்தது என்று இசைத்தான் – கம்.சுந்:2 144/2,3

மேல்


துடைப்பு (1)

சோக பங்கம் துடைப்பு அரிதால் எனா – கம்.அயோ:10 54/4

மேல்


துடைப்பென் (1)

போர் தூளி துடைப்பென் நாளை அவர் உடல் பொறையின் நின்றும் – கம்.யுத்1:13 8/3

மேல்


துடைப்பேன் (1)

தோளாண்மையும் இசையோடு உடன் துடைப்பேன் ஒரு புடைப்பால் – கம்.யுத்2:15 164/4

மேல்


துடைய (1)

தாய் படை துடைய செல்வம் ஈக என தம்பிக்கு ஈந்து – கம்.யுத்3:31 228/1

மேல்


துடையா (3)

குருதி துடையா குறுகி மருவ இனியர் – பரி 16/29
கண்ணீர் துடையா கவிழ்ந்து நிலன் நோக்கி – கலி 144/4
முகை புரை விரலின் கண்ணீர் துடையா
யாம் அவன் கிளைஞரேம் அல்லேம் கேள் இனி – புறம் 144/9,10

மேல்


துடையாள் (1)

குரும்பையின் முலை பட்ட பூ நீர் துடையாள்
பெருந்தகை மீளி வருவானை கண்டே – பரி 16/21,22

மேல்


துடையினள் (1)

அம் துகில் தலையில் துடையினள் நம் புலந்து – நற் 120/8

மேல்


துடையூ (1)

நிலம் புடைப்பு அன்ன ஆர்ப்பொடு விசும்பு துடையூ
வான் தோய் வெல் கொடி தேர் மிசை நுடங்க – பதி 44/1,2

மேல்


துண்ட (15)

காக துண்ட நறும் கலவை களி – கம்.பால:18 22/1
துண்ட மதி வைத்தவனை ஒத்த முனி சொல்லும் – கம்.ஆரண்:3 51/4
துண்ட படையால் சிலை துண்ட துண்டங்கள் கண்டான் – கம்.ஆரண்:13 23/4
துண்ட படையால் சிலை துண்ட துண்டங்கள் கண்டான் – கம்.ஆரண்:13 23/4
தீய்ந்து ஆசு_அற வீசி அ திண் திறல் துண்ட வாளால் – கம்.ஆரண்:13 38/3
துண்ட வாளினின் சுடர் கொடி துணிந்தது என்று உணரா – கம்.ஆரண்:13 81/3
துண்ட பிறை துணை என சுடர் எயிற்றான் – கம்.சுந்:1 65/1
துண்ட தூண் அகத்து தோன்றும் கோளரி சுடர் வெண் கோட்டு – கம்.சுந்:10 5/1
துண்ட வெண் பிறை துணை கவ்வி தூக்கிய – கம்.யுத்2:18 106/2
தோள்களை துணித்தனர் உடலை துண்ட வன் – கம்.யுத்2:19 44/3
துண்ட வெண் பிறை நிலவு என முறுவலும் தோன்ற – கம்.யுத்3:22 77/2
துண்ட பட கடும் சாரிகை திரிந்தான் சரம் சொரிந்தான் – கம்.யுத்3:31 117/3
துண்ட சுறவு ஒத்த துடித்தனவால் – கம்.யுத்3:31 203/4
துண்ட வெண் பிறை என தோன்ற தூவிய – கம்.யுத்4:37 78/2
வயின்-தொறும் கவர்ந்து-என துண்ட வாள்களால் – கம்.யுத்4:37 144/3

மேல்


துண்டங்கள் (4)

சூலம் அற்று வீழ் துண்டங்கள் கண்டனர் – கம்.பால:7 47/4
துண்ட படையால் சிலை துண்ட துண்டங்கள் கண்டான் – கம்.ஆரண்:13 23/4
அற்ற துண்டங்கள் பட பட துணிந்தன அனந்தம் – கம்.யுத்2:16 246/4
துண்டங்கள் ஆக வாளின் துணிந்த பேர் உடலை தூவி – கம்.யுத்2:19 49/2

மேல்


துண்டத்தன் (1)

மின் என விளங்கும் வீர துண்டத்தன் மேரு என்னும் – கம்.ஆரண்:13 1/3

மேல்


துண்டத்தால் (1)

சொல்லுவ மதுர மாற்றம் துண்டத்தால் உண்டு உன் கண்ணை – கம்.யுத்2:17 57/1

மேல்


துண்டத்தான்-தனை (1)

தோட்டி போல் தேய்ந்து ஒளிர் துண்டத்தான்-தனை – கம்.ஆரண்:4 6/4

மேல்


துண்டப்பட (1)

துண்டப்பட நெடு மேருவை தொளைத்து உள் உறை தங்காது – கம்.யுத்4:37 48/1

மேல்


துண்டம் (6)

துண்டம் வீழ்வன என தொழுது சொல்லினான் – கம்.பால:8 37/4
துண்டம் ஆக்கினர் மூக்கு என சொல்லினாள் – கம்.ஆரண்:7 7/4
முடி பத்திகளை படி இட்டு முழங்கு துண்டம்
கடிப்ப கடிது உற்றவன் காண்தகும் நீண்ட வீணை – கம்.ஆரண்:13 21/2,3
துண்டம் கொள் பிறையான் மௌலி துளவினானோடும் தொல்லை – கம்.யுத்1:9 35/2
சென்று வெம் களத்தை எய்தி சிறையொடு துண்டம் செம் கண் – கம்.யுத்3:22 11/1
சுவண கோல துண்டம் நகம் தொல் சிறை வெல் போர் – கம்.யுத்4:37 142/3

மேல்


துண்டமும் (1)

துமிந்த துண்டமும் பல பட துரந்தன தொடர்ந்து – கம்.யுத்1:6 20/3

மேல்


துண்ணென்றான் (1)

துன்று கரு நறும் குஞ்சி எயினர் கோன் துண்ணென்றான் – கம்.அயோ:13 28/4

மேல்


துண்ணென்ன (1)

துனையும் வேகத்தால் உரும்_ஏறும் துண்ணென்ன
வனையும் காலின் செல்வன தன்னை மறவாதே – கம்.யுத்4:37 129/1,2

மேல்


துண்ணென (4)

அரும் சுரம் செல்வோர் நெஞ்சம் துண்ணென
குன்று சேர் கவலை இசைக்கும் அத்தம் – அகம் 87/9,10
பிடித்தாள் நெஞ்சம் துண்ணென எண்ணம் பிழையாதான் – கம்.சுந்:2 86/4
துண்ணென துயில் உணர்ந்து எழுந்து சுற்றினார் – கம்.சுந்:3 56/4
துஞ்சிலது ஆயினும் சேனை துண்ணென
அஞ்சினது அஞ்சனை சிறுவன் ஆக்கையால் – கம்.யுத்4:41 99/3,4

மேல்


துண்ணெனா (1)

தூண் தகு திரள் புயம் துளங்க துண்ணெனா
மீண்டது ஓர் உயிர் இடை விம்ம விம்முவான் – கம்.அயோ:4 151/2,3

மேல்


துண்ணெனும் (6)

துண்ணெனும் வினைத்தொழில் தொடங்கியுளளேனும் – கம்.பால:7 35/3
துண்ணெனும் முழக்கின துருக்கர் தர வந்த – கம்.பால:15 13/2
துண்ணெனும் சொல்லாள் சொல்ல சுடர் முடி துறந்து தூய – கம்.அயோ:3 88/1
துண்ணெனும் நெஞ்சினாள் துளங்கினாள் துணை – கம்.அயோ:14 84/1
துண்ணெனும் அ உரை தொடர தோகையும் – கம்.ஆரண்:13 63/1
துண்ணெனும் நிலையினின் எறி படை தொலைய – கம்.யுத்4:37 94/4

மேல்


துணங்கை (15)

நிணம் தின் வாயள் துணங்கை தூங்க – திரு 56
துணங்கை அம் பூதம் துகில் உடுத்தவை போல் – பெரும் 235
துணங்கை அம் செல்விக்கு அணங்கு நொடித்து ஆங்கு – பெரும் 459
இணை ஒலி இமிழ் துணங்கை சீர் – மது 26
துணங்கை அம் சீர் தழூஉ மறப்ப – மது 160
துணங்கை அம் தழூஉவின் மணம் கமழ் சேரி – மது 329
விழவு அயர் துணங்கை தழூஉகம் செல்ல – நற் 50/3
துணங்கை நாளும் வந்தன அ வரை – குறு 364/6
கலி கெழு துணங்கை ஆடிய மருங்கின் – பதி 13/5
பிணம் பிறங்கு அழுவத்து துணங்கை ஆடி – பதி 45/12
துணங்கை ஆடிய வலம் படு கோமான் – பதி 57/4
கொன்று தோள் ஓச்சிய வென்று ஆடு துணங்கை
மீ பிணத்து உருண்ட தேயா ஆழியின் – பதி 77/4,5
முழவு இமிழ் துணங்கை தூங்கும் விழவின் – அகம் 336/16
தூண் எறிந்தன கையெடுத்து ஆடின துணங்கை – கம்.யுத்2:16 204/4
சூழும் அலகை துணங்கை பறை துவைப்ப – கம்.யுத்2:17 85/3

மேல்


துணங்கைக்கு (1)

முழா இமிழ் துணங்கைக்கு தழூஉ புணை ஆக – பதி 52/14

மேல்


துணங்கையாய் (1)

துணங்கையாய் என வந்த கவ்வையின் கடப்பு அன்றோ – கலி 66/18

மேல்


துணங்கையானும் (1)

மகளிர் தழீஇய துணங்கையானும்
யாண்டும் காணேன் மாண் தக்கோனை – குறு 31/2,3

மேல்


துணங்கையுள் (2)

தமர் பாடும் துணங்கையுள் அரவம் வந்து எடுப்புமே – கலி 70/14
நிரை தொடி நல்லவர் துணங்கையுள் தலைக்கொள்ள – கலி 73/16

மேல்


துணர் (17)

கறி கொடி கரும் துணர் சாய பொறி புற – திரு 309
கஞ்சக நறு முறி அளைஇ பைம் துணர்
நெடு மர கொக்கின் நறு வடி விதிர்த்த – பெரும் 308,309
கார் கோள் பலவின் காய் துணர் கடுப்ப – மலை 12
கரும் கொடி மிளகின் காய் துணர் பசும் கறி – மலை 521
வேனில் முருக்கின் விளை துணர் அன்ன – நற் 73/1
வாங்கு சினை மருத தூங்கு துணர் உதிரும் – நற் 350/3
துணர் தே கொக்கின் தீம் பழம் கதூஉம் – குறு 164/2
சாரல் பலவின் கொழும் துணர் நறும் பழம் – ஐங் 214/1
துணர் காய் கொன்றை குழல் பழம் ஊழ்த்தன – ஐங் 458/1
நறு வடி மாவின் பைம் துணர் உழக்கி – கலி 41/14
கிளி போல் காய கிளை துணர் வடித்து – அகம் 37/8
மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூ துணர்
தாது இன் துவலை தளிர் வார்ந்து அன்ன – அகம் 41/13,14
வாடல் உழுஞ்சில் விளை நெற்று அம் துணர்
ஆடு_கள பறையின் அரிப்பன ஒலிப்ப – அகம் 45/1,2
தோகைக்கு அஞ்சி கொம்பின் ஒதுங்கி துணர் ஈன்ற – கம்.பால:17 30/3
பூம் துணர் வாளி மாரி பொழிகின்ற பூசல் நோக்கி – கம்.பால:21 11/2
பைம் துணர் மாலையின் பரிந்த மேகலை – கம்.அயோ:4 172/2
பூம் துணர் சேர்த்து என பொலியும் வாள் முகம் – கம்.சுந்:12 10/2

மேல்


துணர்த்த (2)

துணர்த்த பூம் தொடையலான் பகழி தூவினான் – கம்.பால:8 42/1
துணர்த்த தாரவன் சொல்லிய சொற்களை – கம்.சுந்:12 85/1

மேல்


துணர்ந்த (1)

விரி சினை துணர்ந்த நாகு இள வேங்கையின் – புறம் 352/12

மேல்


துணர்ந்து (2)

கோடு துணர்ந்து அன்ன குருகு ஒழுக்கு எண்ணி – நற் 159/4
மணி துணர்ந்து அன்ன மா குரல் நொச்சி – புறம் 272/1

மேல்


துணர (1)

பிரசம் தூங்க பெரும் பழம் துணர
வரை வெள் அருவி மாலையின் இழிதர – நற் 93/1,2

மேல்


துணரிய (1)

பைம் பாகல் பழம் துணரிய
செம் சுளைய கனி மாந்தி – பொரு 191,192

மேல்


துணரியது (1)

துணரியது கொளாஅ ஆகி பழம் ஊழ்த்து – புறம் 381/8

மேல்


துணரும் (1)

துணரும் நல் விளக்கு ஏந்தினர் சுற்றினார் – கம்.யுத்1:9 41/4

மேல்


துணி (35)

அறை வாய் குறும் துணி அயில் உளி பொருத – சிறு 52
துணி மழை தவழும் துயல் கழை நெடும் கோட்டு – சிறு 265
துணி நீர் மெல் அவல் தொய்யிலொடு மலர – மது 283
துணி நீர் பௌவம் துணையோடு ஆடி – நற் 245/4
துணி நீர் அருவி நம்மோடு ஆடல் – ஐங் 224/3
ஒழுகை உய்த்தோய் கொழு இல் பைம் துணி
வைத்தலை மறந்த துய் தலை கூகை – பதி 44/17,18
இணை பிரி அணி துணி பணி எரி புரைய – பரி 1/14
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் – பரி 1/19
துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு – பரி 1/21
துணி புனல் ஆக துறை வேண்டும் மைந்தின் – பரி 6/30
துணி பிணர் மருப்பின் நீர் எக்குவோரும் – பரி 11/57
சோபன நிலை அது துணி பரங்குன்றத்து – பரி 19/56
துணி கயம் துகள் பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம் – கலி 20/6
துணி நீரால் தூ மதி_நாளால் அணிபெற – கலி 32/6
துணி கய நிழல் நோக்கி துதைபு உடன் வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 33/5
தாள் எழு துணி பிணி இசை தவிர்பு இன்றி தலைச்சென்று – கலி 104/45
தோள் வலி துணி பிணி துறந்து இறந்து எய்தி மெய் சாய்ந்து – கலி 104/46
துறைய கலம் வாய் சூழும் துணி கடல் தண் சேர்ப்ப – கலி 132/7
மணி கண்டு அன்ன துணி கயம் துளங்க – அகம் 56/2
ஏறு பெறு பாம்பின் பைம் துணி கடுப்ப – அகம் 119/6
துணிகுவர்-கொல்லோ தாமே துணி கொள – அகம் 119/15
துணி நீர் இலஞ்சி கொண்ட பெரு மீன் – அகம் 236/2
துணி கயம் துன்னிய தூ மணல் எக்கர் – அகம் 355/6
நெடும் கழை குறும் துணி நிறுவி மேல் நிரைத்து – கம்.அயோ:10 44/1
துணி குறு வயிர வாள் தட கை தூக்கி போய் – கம்.அயோ:11 112/2
துறைகளின் முடிவும் சொல்லும் துணி பொருள் திணி வில் தூக்கி – கம்.கிட்:7 137/2
துணி கொழித்து அரும் சுழிகள்-தோறும் நல் – கம்.கிட்:15 14/3
துணி கொண்டு இலங்கும் சுடர் வேலவன் தூய நின்-கண் – கம்.சுந்:4 91/2
துணி படுத்து அயல் வாவிகள் தூர்த்து ஒளிர் – கம்.சுந்:6 24/2
தொல்லை நான்மறை வரன்முறை துணி பொருட்கு எல்லாம் – கம்.யுத்1:3 28/1
தூயவர் துணி திறன் நன்று தூயதே – கம்.யுத்1:4 86/1
தொடர்ந்து நோயொடும் துணை மருப்பு இழந்து தம் காத்திரம் துணி ஆகி – கம்.யுத்2:16 314/3
அங்கம் கிழிய துணி பட்டதனால் – கம்.யுத்3:27 42/1
அழலும் கண் களிற்று அணியொடும் துணி படும் ஆவி – கம்.யுத்4:32 13/1
ஆர் அணங்கை இரு துணி ஆக்கினான் – கம்.யுத்4:37 185/4

மேல்


துணி-செய்து (1)

வேறு வேறு துணி-செய்து அது விழுத்து விசையால் – கம்.ஆரண்:1 31/2

மேல்


துணிக்க (1)

துணிக்க உற்று உயர் கலுழனும் துணுக்குற சுற்றி – கம்.சுந்:11 56/3

மேல்


துணிக்கலாது-எனின் (1)

சுடு சரம் இவன் தலை துணிக்கலாது-எனின்
முடிய ஒன்று உணர்ந்துவென் உனக்கு நான் முயல் – கம்.யுத்3:22 41/2,3

மேல்


துணிக்கும் (4)

கல்லும் மரனும் துணிக்கும் கூர்மை – மது 635
துணிக்கும் வண்ணம் காணுதி துன்பம் துற என்றான் – கம்.ஆரண்:15 33/4
தோற்றினான் அதனை காணா இனி தலை துணிக்கும் காலம் – கம்.யுத்3:28 50/3
சொல் அறுக்கும் வலி அரக்கர் தொடு கவசம் துகள் படுக்கும் துணிக்கும் யாக்கை – கம்.யுத்3:31 100/1

மேல்


துணிக (1)

சொன்னவை இரண்டின் ஒன்றே துணிக என சொல்லிடு என்றான் – கம்.யுத்1:14 11/4

மேல்


துணிகில (1)

போர் உறு புரவிகள் படுகிலவால் புனை பிணி துணிகில பொரு கணையால் – கம்.யுத்3:28 27/2

மேல்


துணிகிற்றல் (1)

தமியரே துணிகிற்றல் பெண்டிர்க்கும் அரிது ஆயின் – கலி 47/13

மேல்


துணிகின்றது (1)

சொல்லுவான் துணிகின்றது தோன்றல் நீ – கம்.ஆரண்:3 33/2

மேல்


துணிகுவர்-கொல்லோ (1)

துணிகுவர்-கொல்லோ தாமே துணி கொள – அகம் 119/15

மேல்


துணிகுவன் (2)

தான் அது துணிகுவன் அல்லன் யான் என் – குறு 230/2
துணிகுவன் போலாம் நாணு மிக உடையன் – அகம் 380/11

மேல்


துணிகுவார் (1)

தூயையா உடையையால் உறவினை துணிகுவார் – கம்.கிட்:3 14/4

மேல்


துணித்த (2)

தூய வெம் கடும் கணை துணித்த தங்கள் தோள் – கம்.ஆரண்:7 121/2
அ நெடு வாளையும் துணித்த ஆண்தகை – கம்.யுத்2:16 306/1

மேல்


துணித்தவன் (1)

தூயவன் வயிர தோள்கள் துணித்தவன் தொலைந்த மாற்றம் – கம்.சுந்:3 131/3

மேல்


துணித்தன (1)

சுட்டன துரக ராசி துணித்தன பனை கைம்மாவை – கம்.யுத்2:19 94/3

மேல்


துணித்தனர் (2)

தாள்களை துணித்தனர் தலையை தள்ளினர் – கம்.யுத்2:19 44/2
தோள்களை துணித்தனர் உடலை துண்ட வன் – கம்.யுத்2:19 44/3

மேல்


துணித்தனன் (2)

வாங்கு வேய்ங்கழை துணித்தனன் மாணையின் கொடியால் – கம்.அயோ:9 36/1
வேறு காலையும் துணித்தனன் அறத்தொடு வேதங்கள் கூத்தாட – கம்.யுத்2:16 343/4

மேல்


துணித்தான் (2)

தோள் இரண்டையும் இரண்டு வெம் கணைகளால் துணித்தான் – கம்.ஆரண்:7 133/4
மேலவன் சிரத்தை சிந்தி வில்லையும் துணித்தான் வீரன் – கம்.யுத்2:18 199/4

மேல்


துணித்தானும் (1)

துந்து எனும் தானவனை சுடு சரத்தால் துணித்தானும்
வந்த குலத்திடை வந்த ரகு என்பான் வரி சிலையால் – கம்.பால:12 13/2,3

மேல்


துணித்தி (1)

தோள் எடுத்தது துணித்தி என்று ஒரு சரம் துரந்தனன் சுரர் வாழ்த்த – கம்.யுத்2:16 332/4

மேல்


துணித்திட (1)

சுற்றும் ஓடுவ தொடர்ந்து இடை துணித்திட தொகையாய் – கம்.யுத்2:16 246/3

மேல்


துணித்து (19)

மெய் குலம் வேரொடும் துணித்து வீழ்த்தின – கம்.ஆரண்:7 123/2
தோளொடு தாளும் நீக்கி நின்னையும் துணித்து பின் என் – கம்.யுத்1:3 146/2
எய்து இற துணித்து வீழ்த்தல் இனிது அன்று என்று இனைய சொன்னேன் – கம்.யுத்2:16 166/3
சில சிரத்தினை துணித்து அவை திசைகொண்டு செல்வ – கம்.யுத்2:16 206/2
திற திறம் பட துணித்து அவன் தேரையும் சிதைத்தான் – கம்.யுத்2:16 237/4
உங்கள் தோள் தலை வாள்-கொடு துணித்து உயிர் குடித்து எம்முன் உவந்து எய்த – கம்.யுத்2:16 323/1
வில் இடை அறுத்து வேல் துணித்து வீரர்-தம் – கம்.யுத்2:18 104/1
துன்ன_அரும் படைக்கலம் துணித்து தூவினன் – கம்.யுத்2:18 123/2
நல் நெடும் தலைகளை துணித்து நால் வகை – கம்.யுத்2:18 123/3
துப்பு உடை தட கைகள் துணித்து சுற்றிய – கம்.யுத்2:18 127/2
சுட்டது ஓர் பகழி-தன்னால் விசும்பிடை துணித்து நீக்கி – கம்.யுத்2:18 190/2
தூர்த்தனன் இராமன் தம்பி அவை எலாம் துணித்து சிந்தி – கம்.யுத்2:18 191/3
மூடினார் மூடினாரை முறைமுறை துணித்து வாகை – கம்.யுத்2:19 92/3
ஆயிர கோடி பல்லத்து அவை துணித்து அறுத்தான் ஐயன் – கம்.யுத்2:19 107/2
தொடுத்த கை தலையினோடும் துணித்து உயிர் குடிக்க என்னை – கம்.யுத்2:19 226/3
சரத்தினின் துணித்து வீழ்த்த தறுகணான் தன்னை நோக்கி – கம்.யுத்3:21 34/2
வேல் உறு சேனையை துணித்து வீழ்த்தினான் – கம்.யுத்3:27 52/4
பொழிந்தனன் இளைய வீரன் கணைகளால் துணித்து போக்க – கம்.யுத்3:28 39/2
மறித்த வாசி துணித்து அவர் மா படை – கம்.யுத்3:31 132/3

மேல்


துணித்தும் (2)

கை துணித்தும் என முந்து கடுகி படர் புயத்து – கம்.ஆரண்:1 34/3
சிரங்களை துணித்தும் என்ன கண்டது திறம்பினோமோ – கம்.யுத்3:27 75/4

மேல்


துணித்துவிசையால் (1)

தோள் இரண்டும் வடி வாள்-கொடு துணித்துவிசையால்
மீளி மொய்ம்பினர் குதித்தலும் வெகுண்டு புருவ – கம்.ஆரண்:1 42/1,2

மேல்


துணித்தே (1)

துவசத்தையும் துணித்தே அவன் மணி தோளையும் துளைத்தான் – கம்.யுத்3:27 124/4

மேல்


துணிதந்து (1)

தோள் நெகிழ்பு உற்ற துயரால் துணிதந்து ஓர் – கலி 37/11

மேல்


துணிதரும் (1)

இரு வினை துணிதரும் இவர்களின் இவண் நின்று – கம்.பால:5 124/3

மேல்


துணிதல் (6)

துளி உடை தொழுவின் துணிதல் அற்றத்து – நற் 109/7
சூழாது துணிதல் அல்லது வறிது உடன் – பதி 72/2
துன் அரும் கானமும் துணிதல் ஆற்றாய் – அகம் 181/1
எனை பெரும் சிறப்பினோடு ஈங்கு இது துணிதல்
அதனினும் மருட்கை உடைத்தே பிறன் நாட்டு – புறம் 217/2,3
தூயவர் துணிதல் உண்டோ நும்முடை சூழல் எல்லாம் – கம்.சுந்:6 48/2
சோதியான் உதயம் செய்தான் உற்றது ஓர் துணிதல் ஆற்றேன் – கம்.யுத்3:24 55/3

மேல்


துணிதலால் (1)

சும்மையான் உயிர் கொள துணிதலால் அன்று – கம்.யுத்1:4 59/2

மேல்


துணிதலோடும் (1)

கோல் ஒன்று துணிதலோடும் கூற்றுக்கும் கூற்றம் அன்னான் – கம்.யுத்3:27 179/1

மேல்


துணிதி (2)

சங்கமும் நினைதி-ஆயின் அவை என்று துணிதி தக்கோய் – கம்.கிட்:13 48/4
சொன்னது ஓர் விதியினாலே கடன் செய துணிதி என்றான் – கம்.யுத்4:37 215/4

மேல்


துணிந்த (13)

எமியேம் துணிந்த ஏமம் சால் அரு வினை – குறி 32
துகள் அற துணிந்த மணி மருள் தெண் நீர் – மலை 250
செலவர துணிந்த சேண் விளங்கு எல் வளை – அகம் 242/13
தூய்மையன் இரும் கலை துணிந்த கேள்வியன் – கம்.ஆரண்:4 5/1
தொடி துணிந்தன தோளொடு தோமரம் துணிந்த
அடி துணிந்தன கட களிறு அச்சோடு நெடும் தேர் – கம்.ஆரண்:7 77/1,2
துஞ்சின உலகம் எல்லாம் என்பது என் துணிந்த நெஞ்சின் – கம்.ஆரண்:13 120/3
தூயவை துணிந்த போது பழி வந்து தொடர்வது உண்டோ – கம்.யுத்2:16 137/4
துண்டங்கள் ஆக வாளின் துணிந்த பேர் உடலை தூவி – கம்.யுத்2:19 49/2
பொங்கு உடல் துணிந்த தம் புதல்வர் போக்கிலார் – கம்.யுத்3:27 50/1
சூடுகின்றான் என்று அஞ்சி மகோதரன் துணிந்த நெஞ்சன் – கம்.யுத்3:29 55/2
சரம் துணிந்த ஒன்றை நூறு சென்று சென்று தள்ளலால் – கம்.யுத்3:31 85/3
வரம் துணிந்த வீரர் போரின் முந்த உந்து வாசியே – கம்.யுத்3:31 85/4
சொன்ன நான்மறை முடிவினில் துணிந்த மெய் துணிவு – கம்.யுத்4:40 86/3

மேல்


துணிந்தது (4)

துணிந்தது பிறிது ஆக துணிவு இலள் இவள் என – கலி 69/10
துணிந்தது என் வினை தொடர் என தொழுது சொல்லும் – கம்.பால:6 6/4
சொன்ன செய்ய துணிந்தது தூயதே – கம்.அயோ:4 219/2
துண்ட வாளினின் சுடர் கொடி துணிந்தது என்று உணரா – கம்.ஆரண்:13 81/3

மேல்


துணிந்ததுவே (1)

மீள்வாம் எனினும் நீ துணிந்ததுவே – நற் 103/11

மேல்


துணிந்தமையால் (1)

துன்ப மனிதர் கருமமே புரிய முன்பு துணிந்தமையால்
புன்கண் நிருதர் பெரும் தூதர் போனார் அரக்கனிடம் புக்கார் – கம்.யுத்3:22 226/3,4

மேல்


துணிந்தவர் (1)

தொடுத்தவர் துணிந்தவர் தொடர்ந்தனர் கிடந்தனர் துரந்த கணையால் – கம்.யுத்3:31 137/4

மேல்


துணிந்தவள் (1)

அரிது என்னாள் துணிந்தவள் ஆய் நலம் பெயர்தர – கலி 124/19

மேல்


துணிந்தவே (1)

துரக்க வானர சேனை துணிந்தவே – கம்.யுத்2:15 62/4

மேல்


துணிந்தன (12)

தொடி துணிந்தன தோளொடு தோமரம் துணிந்த – கம்.ஆரண்:7 77/1
அடி துணிந்தன கட களிறு அச்சோடு நெடும் தேர் – கம்.ஆரண்:7 77/2
கொடி துணிந்தன குரகதம் துணிந்தன குல மா – கம்.ஆரண்:7 77/3
கொடி துணிந்தன குரகதம் துணிந்தன குல மா – கம்.ஆரண்:7 77/3
முடி துணிந்தன துணிந்தன முளையோடு முசலம் – கம்.ஆரண்:7 77/4
முடி துணிந்தன துணிந்தன முளையோடு முசலம் – கம்.ஆரண்:7 77/4
பொதுவின் மன்னுயிர் குலங்களும் துணிந்தன பொழிந்த – கம்.யுத்1:6 27/3
கொடும் குரம் துணிந்தன புரவி குத்தினால் – கம்.யுத்2:15 121/2
அற்ற துண்டங்கள் பட பட துணிந்தன அனந்தம் – கம்.யுத்2:16 246/4
தாள் துணிந்தன தறுகண் வெம் கரி நிரை தாங்கிய பிணத்து ஓங்கல் – கம்.யுத்2:16 316/2
கை இரண்டொடு கால்களும் துணிந்தன கரு வரை பொருவும் தன் – கம்.யுத்2:16 344/1
அம்பொடும் துணிந்தன சிலையொடு அற்றன – கம்.யுத்3:22 52/4

மேல்


துணிந்தனர் (1)

ஒடுங்கு உரம் துணிந்தனர் நிருதர் ஓடின – கம்.யுத்2:15 121/3

மேல்


துணிந்தனன் (1)

சொல் ஒன்றாய் செய்கை ஒன்றாய் துணிந்தனன் அரக்கன் துஞ்சி – கம்.யுத்4:37 15/4

மேல்


துணிந்தனிர் (1)

இறப்ப துணிந்தனிர் கேண்-மின் மற்று ஐஇய – கலி 2/10

மேல்


துணிந்தனிர்க்கு (1)

சொல்லாது இறப்ப துணிந்தனிர்க்கு ஒரு பொருள் – கலி 8/7

மேல்


துணிந்தனென் (2)

சொன்ன பின் உயிரை நீப்பான் துணிந்தனென் என்ன சொன்னாள் – கம்.ஆரண்:10 81/4
நான் ஈது துணிந்தனென் நண்ணினெனால் – கம்.யுத்2:18 32/3

மேல்


துணிந்தனை (2)

சொன்னாய் இது நன்று துணிந்தனை நீ – கம்.யுத்2:18 14/1
தொழுதியோ யாதோ செய்ய துணிந்தனை விசய தோளாய் – கம்.யுத்3:27 169/4

மேல்


துணிந்தாம் (1)

துன்று_அல் ஓதிதன் நிலை இனி சொல்லுவான் துணிந்தாம் – கம்.சுந்:3 2/4

மேல்


துணிந்தாய் (3)

சுற்றமும் கெட சுடு துயர் கடல் விழ துணிந்தாய் – கம்.அயோ:2 82/4
படுவதே துணிந்தாய் ஆகில் வந்தது பகர்தி என்றான் – கம்.யுத்1:14 30/4
துளவு இயல் தொங்கலாய் நீ அன்னது துணிந்தாய் என்றால் – கம்.யுத்4:32 48/3

மேல்


துணிந்தார் (3)

துன்னினாரை என துணிந்தார் எனின் – கம்.கிட்:11 7/2
தொடையொடு முதுகு துணிந்தார் சுழிபடு குருதி சொரிந்தார் – கம்.சுந்:7 27/2
தூய கொற்றவர் சுடு சரத்தால் முன்பு துணிந்தார் – கம்.யுத்4:37 111/4

மேல்


துணிந்தாள் (1)

முன் மாய்விப்ப துணிந்தாள் அன்றேல் கூனி மொழியால் – கம்.அயோ:4 71/2

மேல்


துணிந்தான் (2)

கிற்றும் கேட்டிரேல் என்றனன் கிளத்துவான் துணிந்தான் – கம்.யுத்3:30 39/4
உய் திறம் துணிந்தான் அறம் உன்னுவான் – கம்.யுத்4:37 172/4

மேல்


துணிந்திட (1)

சொரிந்த வெம் படை துணிந்திட தடுப்ப_அரும் தொழிலால் – கம்.யுத்2:16 243/2

மேல்


துணிந்து (25)

இருள் துணிந்து அன்ன ஏனம் காணின் – மலை 247
மணி துணிந்து அன்ன மா இரும் பரப்பின் – நற் 159/1
கடுங்கண் பன்றியின் நடுங்காது துணிந்து
நாம அரும் துறை பேர்தந்து யாமத்து – அகம் 18/6,7
துணிந்து பிறள் ஆயினள் ஆயினும் அணிந்து_அணிந்து – அகம் 35/11
இருள் துணிந்து அன்ன குவவு மயிர் குருளை – அகம் 201/17
ஈங்கு யான் வருந்தவும் நீங்குதல் துணிந்து
வாழ்தல் வல்லுநர் ஆயின் காதலர் – அகம் 329/2,3
காடும் கானமும் அவனொடு துணிந்து
நாடும் தேயமும் நனி பல இறந்த – அகம் 383/3,4
புனையும் சீரம் துணிந்து புனைந்தனள் – கம்.அயோ:4 223/2
சூர் ஒடுங்கு அயில் துணிந்து இறுதல் கண்டு சிறிதும் – கம்.ஆரண்:1 28/1
எவ்விட துணிந்து அமைந்தது என் கருத்து இது என்றனன் – கம்.கிட்:7 10/3
தோன்றலும் இறத்தல்-தானும் துகள்_அற துணிந்து நோக்கின் – கம்.கிட்:7 152/1
சூழ்ச்சியின் கிழவரும் துணிந்து சொல்லினார் – கம்.யுத்1:4 18/4
ஒன்று உனக்கு உறுவது உன்னி துணிந்து உரை உறுதி பார்க்கின் – கம்.யுத்1:14 37/2
துளக்குவார் உடல் பொறை துணிந்து துள்ளுவார் – கம்.யுத்2:18 118/2
சூலம் அந்தகன் எறிந்தது அன்னது துணிந்து சிந்த இடை சொல்லுறும் – கம்.யுத்2:19 83/3
கான் எலாம் துணிந்து போய் தகர்ந்து காந்தின – கம்.யுத்3:22 47/3
கால் தலத்தொடு துணிந்து அழிய காய் கதிர் – கம்.யுத்3:27 49/1
சுட்டிய வலியினாலே கோறலை துணிந்து நின்றான் – கம்.யுத்3:28 5/4
தொடுத்த வாளியோடு வில் துணிந்து விழும் முன் துணிந்து – கம்.யுத்3:31 84/1
தொடுத்த வாளியோடு வில் துணிந்து விழும் முன் துணிந்து
எடுத்த வாள்களோடு தோள்கள் இற்று வீழும் மற்று உடன் – கம்.யுத்3:31 84/1,2
குரம் துணிந்து கண் சிதைந்து பல்லணம் குலைந்து பேர் – கம்.யுத்3:31 85/1
உரம் துணிந்து வீழ்வது அன்றி ஆவி ஓட ஒண்ணுமோ – கம்.யுத்3:31 85/2
சண்ட கடு நெடும் காற்றிடை துணிந்து எற்றிட தரை-மேல் – கம்.யுத்3:31 117/1
கேடகங்கள் துணிந்து கிடந்தன – கம்.யுத்3:31 120/2
எயிறு வாளி பட துணிந்து யானையின் – கம்.யுத்3:31 123/2

மேல்


துணிந்தும் (1)

சூலமும் கயிறும் இன்மை துணிந்தும்
ஆலம் உண்டவன் அடும் திறல் மிக்கான் – கம்.யுத்1:11 26/2,3

மேல்


துணிந்தே (2)

சிறுமை பெருமையின் காணாது துணிந்தே – நற் 50/11
நும்மின் தகுமோ என்றனை துணிந்தே – குறு 296/8

மேல்


துணிந்தேன் (1)

துய்யை சுடு வெம் கனலின் சுடுவான் துணிந்தேன் – கம்.அயோ:4 123/4

மேல்


துணிந்தோம் (1)

போயிட துணிந்தோம் என்றார் புராரி மற்று யானும் காற்றின் – கம்.பால:5 25/3

மேல்


துணிந்தோராலே (1)

சொல்வித்தும் பழித்தும் நுங்கை மூக்கினை துணிந்தோராலே
எல் வித்தும் படை கை உங்கள் தமையனை எங்களோடும் – கம்.யுத்3:27 168/1,2

மேல்


துணிந்தோன் (1)

துணிந்தோன் மன்ற துனை வெம் காளை – அகம் 397/9

மேல்


துணிப்ப (3)

அண்ணல்-தன் வடி கணை துணிப்ப அற்று அவன் – கம்.யுத்2:18 121/1
வாரணம் அனையவன் துணிப்ப வான் படர் – கம்.யுத்3:27 45/1
தெரி கணை விசும்பிடை துணிப்ப செம் மயிர் – கம்.யுத்3:27 47/1

மேல்


துணிப்பன் (1)

சொன்னான் இவை அதிகாயனும் வட மேருவை துணிப்பன் – கம்.யுத்2:18 171/4

மேல்


துணிப்பென் (1)

தேரின் நின்று உமை அடங்கலும் திரள் சிரம் துணிப்பென் இது திண்ணமால் – கம்.யுத்2:19 77/2

மேல்


துணிபட்ட (1)

துற்ற அல்லவும் துணிபட்ட அல்லவும் சுடு பொறி தொகை தூவி – கம்.யுத்2:16 313/2

மேல்


துணிபட்டு (1)

சுடர் வற்றின சுறு மிக்கது துணிபட்டு உதிர் கணையின் – கம்.யுத்3:27 111/3

மேல்


துணிபட (7)

சொரிந்த பல் படை துணிபட துணிபட சரத்தால் – கம்.ஆரண்:7 85/1
சொரிந்த பல் படை துணிபட துணிபட சரத்தால் – கம்.ஆரண்:7 85/1
தூர்த்த வாளிகள் துணிபட முறைமுறை சுற்றி – கம்.சுந்:11 47/3
கொற்ற வெண்குடை கொடியொடும் துணிபட குறைந்தான் – கம்.யுத்2:15 242/3
தினையும் மாத்திரை துணிபட முறைமுறை சிந்தினன் சரம் சிந்தி – கம்.யுத்2:16 326/4
சொல்லினும் வலியது ஓர் சுடு கணையால் நடு இரு துணிபட உரறினனால் – கம்.யுத்3:28 25/4
தூணியை உரும் உறழ் பகழிகளால் துணிபட முறை முறை சிதறினனால் – கம்.யுத்3:28 26/4

மேல்


துணிபடுத்ததும் (1)

அம்பு படையை துணிபடுத்ததும் அறிந்தான் – கம்.ஆரண்:9 1/2

மேல்


துணிபு (2)

துணிபு நீ செல கண்ட ஆற்று இடை அ மரத்து – கலி 3/16
எழு-மதி நெஞ்சே துணிபு முந்துறுத்தே – புறம் 237/20

மேல்


துணிபும் (1)

தோற்றமும் இராவணி துணிபும் நோக்குறா – கம்.யுத்2:19 34/2

மேல்


துணிபை (1)

தூர்க்கின்றான் குரங்கு சேனை துரக்கின்றான் துணிபை நோக்கி – கம்.யுத்2:18 228/3

மேல்


துணிய (13)

மா இரும் பரப்பு_அகம் துணிய நோக்கி – நற் 31/1
நாம மன்னர் துணிய நூறி – பதி 88/8
அறன் இல் கூற்றம் திறன் இன்று துணிய
பிறன் ஆயினன்-கொல் இறீஇயர் என் உயிர் என – புறம் 210/8,9
அறன் இல் கூற்றம் திறன் இன்று துணிய
ஊழின் உருப்ப எருக்கிய மகளிர் – புறம் 237/9,10
வயிர பணை துணிய தொடு வடி வாய் மழு உடையான் – கம்.பால:24 12/4
வாள் அற வரி சிலை துணிய மா கரி – கம்.அயோ:14 35/2
சூழ்வன கணைகளின் துணிய நூறினான் – கம்.ஆரண்:7 104/2
தூவிய சரம் எலாம் துணிய வெம் கணை – கம்.ஆரண்:7 128/1
சொல்_பிறந்தார்க்கு இது துணிய ஒண்ணுமோ – கம்.ஆரண்:10 32/1
தார் உடை புரவியை துணிய தாக்குமால் – கம்.சுந்:9 33/4
காம்பு எலாம் கடும் துகள் பட களிறு எலாம் துணிய
பாம்பு எலாம் பட யாளியும் உழுவையும் பாற – கம்.யுத்2:15 193/1,2
வேல் உடை கூற்றினால் துணிய வீசவும் – கம்.யுத்2:16 298/2
தொடர்ந்து போய் அயோத்தி-தன்னை கிளையொடும் துணிய நூறி – கம்.யுத்3:27 70/3

மேல்


துணியல் (2)

கொழு மீன் குறைஇய துடி கண் துணியல்
விழுமிய நாவாய் பெரு_நீர் ஓச்சுநர் – மது 320,321
பழன வாளை பரூஉ கண் துணியல்
புது நெல் வெண் சோற்று கண்ணுறை ஆக – புறம் 61/4,5

மேல்


துணியல்-பாலதோ (1)

தொல் நிலை ஒருவரால் துணியல்-பாலதோ – கம்.யுத்1:3 59/4

மேல்


துணியா (5)

சுற்று அமைந்த சுடர் எஃகம் அது இரண்டு துணியா
அற்ற கண்டம் அவை ஆசையினது அந்தம் உறவே – கம்.ஆரண்:1 27/3,4
தூடணன் விடு சுடு சரம் யாவையும் துணியா
மாடு நின்றவர் வழங்கிய படைகளும் மாற்றா – கம்.ஆரண்:8 12/1,2
துஞ்சினான் அலன் துளங்கினான் என்பது துணியா
எஞ்சு இல் யாக்கையை எடுத்துக்கொண்டு அகல்வென் என்று எண்ணி – கம்.யுத்2:15 208/2,3
தொடையில் படுகிற்றும் என துணியா
அடைய செயகிற்றி அது ஆணை எனா – கம்.யுத்2:18 71/2,3
தோற்றும் உரு ஒன்று எனவே துணியா
கூற்றின் கொலையால் உழல் கொள்கையனை – கம்.யுத்3:20 99/1,2

மேல்


துணியாம் (1)

துப்போ என துணியாம் வகை தேவாந்தகன் துரந்தான் – கம்.யுத்2:18 165/4

மேல்


துணியார் (1)

துறப்பது துணியார் தங்கள் ஆர் உயிர் துறந்த போதும் – கம்.யுத்2:16 128/2

மேல்


துணியின் (3)

நளிந்து பலர் வழங்கா செப்பம் துணியின்
முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவல் போழ்வில் – மலை 197,198
துணியின் எவனோ தோழி நம் மறையே – குறு 333/6
வெளிற்று பனம் துணியின் வீற்று_வீற்று கிடப்ப – புறம் 35/22

மேல்


துணியுண்டவர் (1)

துணியுண்டவர் உடல் சிந்தின சுடர்கின்றன தொடரும் – கம்.யுத்3:31 112/3

மேல்


துணியும் (4)

அறு வேறு துணியும் அறுவர் ஆகி – பரி 5/53
இன்ன துணியும் புலவியும் ஏற்பிக்கும் – பரி 20/96
துணியும் செய் வினை யாது என சொல்லினான் – கம்.யுத்1:9 42/2
துளவை ஆய் முடியாய் உளை நீ என துணியும் – கம்.யுத்4:40 92/4

மேல்


துணிவது (1)

சொற்றது செய்வென் வேறு ஓர் பிறிது இலை துணிவது என்னா – கம்.யுத்3:26 53/3

மேல்


துணிவதோ (1)

துன்னும் கானம் தொடர துணிவதோ
அன்னையே அறம் பார்க்கிலை ஆம் என்றான் – கம்.அயோ:4 19/3,4

மேல்


துணிவர் (2)

தொடங்கினர் மற்றும் முற்ற தொல் அறம் துணிவர் அன்றே – கம்.கிட்:2 23/2
தோம் உற நீங்குதல் துணிவர் ஆதலின் – கம்.யுத்1:4 80/3

மேல்


துணிவரேல் (1)

தன்னை கொல்லுகை துணிவரேல் தனக்கு அது தகுமேல் – கம்.யுத்3:22 90/1

மேல்


துணிவன (3)

துறுவன சுடு கணை துணிவன மதகரி – கம்.யுத்2:18 131/2
கால் சில துணிவன கரம் அறுவன கதழ் – கம்.யுத்2:18 134/1
வால் சில துணிவன வயிறுகள் வெளி பட – கம்.யுத்2:18 134/2

மேல்


துணிவாம் (1)

மணியுள் பரந்த நீர் போல துணிவாம்
கலம் சிதை இல்லத்து காழ் கொண்டு தேற்ற – கலி 142/63,64

மேல்


துணிவால் (3)

துஞ்சுற்றனனோ விதியின் துணிவால் – கம்.ஆரண்:14 64/4
சுருதி நாயகன் வரும் வரும் என்பது ஓர் துணிவால்
கருதி மாதிரம் அனைத்தையும் அளக்கின்ற கண்ணாள் – கம்.சுந்:3 9/3,4
சொன்ன நம்-பொருட்டு உம்பர்-தம் சூழ்ச்சியின் துணிவால்
இன்னம் ஏகுதி போலும் என்று அடி தொழுது இரந்தான் – கம்.யுத்1:2 111/3,4

மேல்


துணிவான் (1)

துன்னுதல் இடை உளது என நனி துணிவான்
தன் நிகர் முனிவனை தர விடை என்னா – கம்.ஆரண்:2 32/2,3

மேல்


துணிவில் (1)

சொன்னது துணிவில் கொண்டு சேறி என்று உணர சொன்னான் – கம்.சுந்:10 22/4

மேல்


துணிவிற்று (1)

சுந்தரி மரபிற்கு ஒத்த தொன்மையின் துணிவிற்று அன்றால் – கம்.ஆரண்:6 42/3

மேல்


துணிவின் (2)

சொல்லின முடிக்குறும் துணிவின் நெஞ்சினார் – கம்.ஆரண்:7 49/4
துணிவின் வந்தனன் தொட்டு அழகு இழைத்த அ தொழில்கள் – கம்.சுந்:2 8/4

மேல்


துணிவினால் (1)

சோரும் ஆர் உயிர் காக்கும் துணிவினால் – கம்.சுந்:5 25/4

மேல்


துணிவினோன் (1)

துன்னல் போகிய துணிவினோன் என – புறம் 23/14

மேல்


துணிவு (18)

துப்பு துறைபோகிய துணிவு உடை ஆண்மை – பதி 14/6
துணிந்தது பிறிது ஆக துணிவு இலள் இவள் என – கலி 69/10
துணிவு இல் கொள்கையர் ஆகி இனியே – அகம் 205/5
அவள் துணிவு அறிந்தனென் ஆயின் அன்னோ – அகம் 263/10
துன்னலும் தகுமோ துணிவு இல் நெஞ்சே – அகம் 327/6
துணிவு உடை உள்ளமொடு துதைந்த முன்பின் – அகம் 369/19
நீங்கா நெஞ்சத்து துணிவு இல்லோரே – புறம் 214/3
சொற்ற வாசக துணிவு உணர்ந்த பின் – கம்.அயோ:14 102/1
சொன்னான் அன்றே அன்னவனுக்கு துணிவு எல்லாம் – கம்.ஆரண்:11 8/4
சுடுவிக்கின்றது இ ஊரை சுடுக என்று உரைத்த துணிவு என்று – கம்.சுந்:12 116/3
சொற்றுறு சூழ்ச்சியின் துணிவு சோரினும் – கம்.யுத்1:2 74/3
சொறிந்த தன்மையும் செய்தில ஆயின தூயவன் துணிவு ஒன்றா – கம்.யுத்1:3 83/3
தூய அன்று என்னினும் துணிவு அன்று எண்ணினும் – கம்.யுத்1:4 58/3
பால்வரு பனுவலின் துணிவு பற்றிய – கம்.யுத்1:4 75/1
துக்கம் இ தொடர்ச்சி என்று துறப்பரால் துணிவு பூண்டோர் – கம்.யுத்2:16 138/3
சூழ்வித்த வண்ணம் ஈதோ நன்று என துணிவு கொண்டான் – கம்.யுத்3:26 93/3
ஆண்_தொழில் துணிவு ஓய்ந்தனை ஆண்டு இறை – கம்.யுத்4:37 180/1
சொன்ன நான்மறை முடிவினில் துணிந்த மெய் துணிவு
நின் அலாது இல்லை நின்னின் வேறு உளது இலை நெடியோய் – கம்.யுத்4:40 86/3,4

மேல்


துணிவுற்றார் (2)

தூயது துறக்கம் என நெஞ்சு துணிவுற்றார் – கம்.கிட்:14 39/4
தொல்லோன் சொல்லே நன்று என அஃதே துணிவுற்றார் – கம்.யுத்3:31 186/4

மேல்


துணிவுற்றீர் (1)

சொல்லவும் வல்லீர் காரியம் நீரே துணிவுற்றீர்
வெல்லவும் வல்லீர் மீளவும் வல்லீர் மிடல் உண்டே – கம்.கிட்:17 11/2,3

மேல்


துணிவென் (1)

துறந்து போம் இதனையே துணிவென் தொல் வினை – கம்.ஆரண்:12 18/3

மேல்


துணிவே (3)

நன்றே நெஞ்சம் நயந்த நின் துணிவே – குறு 347/6
பழுது அன்று அம்ம இ ஆய்_இழை துணிவே – குறு 366/7
கெடுக சிந்தை கடிது இவள் துணிவே
மூதின் மகளிர் ஆதல் தகுமே – புறம் 279/1,2

மேல்


துணிவை (2)

துன்பு இலன் அவனது துணிவை நோக்கினான் – கம்.அயோ:14 132/2
சொல் கொள் வேள்வி போய் தொடங்குவான் அமைந்தவன் துணிவை
மல் கொள் தோளவர் உணர்ந்திலர் அவன் தொழில் மறந்தார் – கம்.யுத்3:22 83/3,4

மேல்


துணுக்கத்தால் (2)

சுற்றிய நாகம் என்று துணுக்கத்தால் துடிக்கின்றாரும் – கம்.பால:18 11/4
துஞ்சினானை தம் உயிரின் துணையை கண்டார் துணுக்கத்தால்
நஞ்சு நுகர்ந்தார் என உடலம் நடுங்காநின்றார் என்றாலும் – கம்.அயோ:6 23/1,2

மேல்


துணுக்கத்தோடும் (1)

தோகையர் துகிலில் தோயும் என்பது ஓர் துணுக்கத்தோடும்
சீகர மகர வேலை காவலன் சிந்த-மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 14/3,4

மேல்


துணுக்கம் (17)

சோக விடம் தொடர துணுக்கம் எய்தா – கம்.அயோ:3 15/2
தோன்றினன் யாவரும் துணுக்கம் எய்தவே – கம்.ஆரண்:7 51/4
இற்ற போது துணுக்கம் உற்று ஏங்கினார் – கம்.ஆரண்:9 15/2
தோன்றினன்-கொல்லோ என்னா அறிவனும் துணுக்கம் கொண்டான் – கம்.சுந்:2 95/4
கொண்டனன் துணுக்கம் மெய் தீண்ட கூசுவான் – கம்.சுந்:4 22/2
சொன்னது உண்டு துணுக்கம் அகற்றுவான் – கம்.சுந்:5 22/4
துன்னிய துன்னலர் துணுக்கம் சுற்றுற – கம்.சுந்:12 64/2
தூதன் வந்தான் என துணுக்கம் கொண்டதால் – கம்.யுத்1:6 43/4
தொடுத்தனன் அமரரும் துணுக்கம் எய்தினார் – கம்.யுத்1:6 56/4
துங்க தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் கூற்றையும் துணுக்கம் கொண்டான் – கம்.யுத்2:16 201/4
தூற்றினன் இமையவர் துணுக்கம் எய்தினார் – கம்.யுத்2:16 253/4
ஒன்றும் இங்கு அரியது இல்லை என்பது ஓர் துணுக்கம் உந்த – கம்.யுத்2:17 29/2
கொண்டாள் ஒரு துணுக்கம் அன்னவனை கொற்றவனார் – கம்.யுத்2:17 89/2
குழுவிய களத்தை கண்ணின் நோக்கினர் துணுக்கம் கொண்டார் – கம்.யுத்4:33 1/4
துணுக்கம் எய்தினர் மங்கல நாண்களை தொட்டார் – கம்.யுத்4:35 29/4
துறந்தான் என்னா உம்பர் துணுக்கம் தொடர்வுற்றார் – கம்.யுத்4:37 131/2
சொரிவு அமைப்பது அரிது ஆய மழை கண்ணாள் தொடருதலும் துணுக்கம் எய்தா – கம்.யுத்4:41 69/3

மேல்


துணுக்கம்-கொள்ள (1)

தூரிய குரலின் வானின் முகில் கணம் துணுக்கம்-கொள்ள
வார் சிலை ஒலியின் அஞ்சி உரும் எலாம் மறுக்கம்-கொள்ள – கம்.ஆரண்:7 56/1,2

மேல்


துணுக்கமும் (2)

தொழும் துணையவனை நோக்கி துணுக்கமும் துயரும் நீக்கி – கம்.யுத்4:32 43/3
கேட்டலும் வெகுளியோடு துணுக்கமும் இழவும் கிட்டி – கம்.யுத்4:34 11/2

மேல்


துணுக்கமுற்றார் (2)

ஈது எலாம் கண்ட வீரர் ஏங்கினர் துணுக்கமுற்றார்
போதுவான் அருகு செல்ல பயந்தனர் பொறி கொள் கண்ணார் – கம்.யுத்2:16 45/3,4
துங்க வெவ் வாயும் மூக்கும் கண்டு மெய் துணுக்கமுற்றார்
அங்கைகள் தீண்ட அஞ்சி ஆழ் செவி-அதனினூடு – கம்.யுத்2:16 46/2,3

மேல்


துணுக்கமுற்றான் (1)

சொல் எடுத்து அமரர் சொன்னார் தாதையும் துணுக்கமுற்றான் – கம்.யுத்3:27 91/4

மேல்


துணுக்கமுற்று (2)

தோன்றும் என்னவே துணுக்கமுற்று இரிவர் அ தொகுதி – கம்.யுத்1:5 54/3
சுட்டனன் என துணுக்கமுற்று அமரரும் சுருண்டார் – கம்.யுத்4:37 103/2

மேல்


துணுக்கமே (1)

துறக்கும் மன்னவன் என்னும் துணுக்கமே – கம்.அயோ:2 5/4

மேல்


துணுக்கமொடு (1)

எழுது பாவை அன்னாள் மன துணுக்கமொடு எழுந்தாள் – கம்.அயோ:4 213/4

மேல்


துணுக்கமோடு (1)

ஐயன் அ மொழி புகன்றிட துணுக்கமோடு அவர்கள் – கம்.யுத்4:41 11/1

மேல்


துணுக்குற்ற (1)

தொழும் தொழிலானை நோக்கி துணுக்குற்ற மனத்தன் தோன்றல் – கம்.யுத்2:19 286/2

மேல்


துணுக்குற்று (1)

யாவரும் துணுக்குற்று ஏங்க எளிதினின் எழுந்தான் வீரன் – கம்.யுத்2:16 52/4

மேல்


துணுக்குற (3)

துணிக்க உற்று உயர் கலுழனும் துணுக்குற சுற்றி – கம்.சுந்:11 56/3
துறு சுவல் புரவி தூங்கி துணுக்குற அரக்கர் உட்க – கம்.யுத்3:25 19/2
சொற்றது கேட்டலோடும் துணுக்குற உணர்வு சோர – கம்.யுத்3:26 57/1

மேல்


துணுக்குறா (1)

தோட்ட தன் செவி பொத்தி துணுக்குறா
ஊட்டு நஞ்சம் உண்டான் ஒத்து உயங்கினான் – கம்.யுத்4:41 62/2,3

மேல்


துணுக்குறு (1)

தூர்த்தது இந்திரன் துணுக்குறு தொழிலது தொடுத்து – கம்.யுத்4:37 96/3

மேல்


துணுக்கென (1)

தென் திசை நமனும் உள்ளம் துணுக்கென சிந்தி வானில் – கம்.சுந்:8 18/2

மேல்


துணுக்கெனும் (2)

சோரும் வெள்கும் துணுக்கெனும் அ உரு – கம்.ஆரண்:6 76/3
சொல்லை நோக்கி துணுக்கெனும் தொல் மறை – கம்.ஆரண்:14 14/3

மேல்


துணை (325)

இணைப்பு-உறு பிணையல் வளைஇ துணை தக – திரு 30
துறு நீர் கடம்பின் துணை ஆர் கோதை – சிறு 69
ஏம இன் துணை தழீஇ இறகு உளர்ந்து – சிறு 76
துணை புணர் தொழில நால்கு உடன் பூட்டி – பெரும் 489
காதல் இன் துணை புணர்-மார் ஆய் இதழ் – மது 550
வீழ் துணை தழீஇ வியல் விசும்பு கமழ – மது 561
துணை மாண் கதவம் பொருத்தி இணை மாண்டு – நெடு 81
துணை புணர் அன்ன தூ நிற தூவி – நெடு 132
பின் அமை நெடு வீழ் தாழ துணை துறந்து – நெடு 137
துணை அறை மாலையின் கை பிணி விடேஎம் – குறி 177
துணை புணர் ஏற்றின் எம்மொடு வந்து – குறி 235
துணை புணர்ந்த மட மங்கையர் – பட் 106
தொடுத்த வாளியர் துணை புணர் கானவர் – மலை 17
தீ துணை ஆக சேந்தனிர் கழி-மின் – மலை 420
கெடு துணை ஆகிய தவறோ வை எயிற்று – நற் 26/7
துணை சுறா வழங்கலும் வழங்கும் ஆயிடை – நற் 67/7
வீழ் துணை பயிரும் கையறு முரல் குரல் – நற் 71/9
எவ்வ நோய் பிறிது உயவு துணை இன்றே – நற் 130/12
மை படு சிறு நெறி எஃகு துணை ஆக – நற் 168/9
இன் துணை பிரிந்தோர் நாடி – நற் 208/11
துணை இலை தமியை சேக்குவை அல்லை – நற் 254/9
துணை புணர் அன்றில் உயவு குரல் கேள்-தொறும் – நற் 303/5
உயிர் செல கடைஇ புணர் துணை
பயிர்தல் ஆனா பைதல் அம் குருகே – நற் 338/11,12
துணை நன்கு உடையள் மடந்தை யாமே – நற் 341/6
துணை இலேம் தமியேம் பாசறையேமே – நற் 341/10
செம் கால் பல்லி தன் துணை பயிரும் – குறு 16/4
அருளும் அன்பும் நீக்கி துணை துறந்து – குறு 20/1
எள்ளார் அம்ம துணை பிரிந்தோரே – குறு 147/5
துணை இலர் அளியர் பெண்டிர் இஃது எவனே – குறு 158/6
துதை மென் தூவி துணை புறவு இரிக்கும் – குறு 174/3
சுரம் செல் மாக்கட்கு உயவு துணை ஆகும் – குறு 207/4
குறும் பொறை மருங்கின் அமர் துணை தழீஇ – குறு 215/5
துணை மலர் பிணையல் அன்ன இவர் – குறு 229/6
பகலும் மாலை துணை இலோர்க்கே – குறு 234/6
அஞ்சுவது அறியாது அமர் துணை தழீஇய – குறு 237/1
இன்னா இரவின் இன் துணை ஆகிய – குறு 266/2
மடவரல் அரிவை நின் மார்பு அமர் இன் துணை
மன்ற மரையா இரிய ஏறு அட்டு – குறு 321/4,5
இனிதோ பெரும இன் துணை பிரிந்தே – குறு 363/6
புனல் ஆடு மகளிர்க்கு புணர் துணை உதவும் – ஐங் 15/2
கரந்தை அம் செறுவில் துணை துறந்து களவன் – ஐங் 26/1
அலமரல் ஆயமோடு அமர் துணை தழீஇ – ஐங் 64/1
புனல் ஆடு புணர் துணை ஆயினள் எமக்கே – ஐங் 72/5
நல_தகு மகளிர்க்கு தோள் துணை ஆகி – ஐங் 80/2
துதி கால் அன்னம் துணை செத்து மிதிக்கும் – ஐங் 106/2
துணை நனி இழக்குவென் மடமையானே – ஐங் 269/5
பாயல் இன் துணை ஆகிய பணை தோள் – ஐங் 293/3
பாவை அன்ன நின் துணை பிரிந்து வருமே – ஐங் 307/4
எம் வெம் காதலி பண்பு துணை பெற்றே – ஐங் 325/4
மடவரல் இன் துணை ஒழிய – ஐங் 328/3
யாஅம் துணை புணர்ந்து உறைதும் – ஐங் 333/4
துணை இலள் கலிழும் நெஞ்சின் – ஐங் 378/4
இன் துணை இனிது பாராட்ட – ஐங் 387/5
கையறு நெஞ்சிற்கு உயவு துணை ஆக – ஐங் 477/3
தோள் துணை ஆக வந்தனர் – ஐங் 496/4
ஐந்து உடன் போற்றி அவை துணை ஆக – பதி 21/2
அமர் துணை பிரியாது பாத்து உண்டு மாக்கள் – பதி 22/9
இளம் துணை புதல்வர் நல் வளம் பயந்த – பதி 57/10
இளம் துணை புதல்வரின் முதியர் பேணி – பதி 70/21
செழும் கூடு கிளைத்த இளம் துணை மகாரின் – பதி 71/7
இன்பம் பெருக தோன்றி தம் துணை
துறையின் எஞ்சாமை நிறைய கற்று – பதி 90/3,4
எழாஅ துணை தோள் பூழியர் மெய்ம்மறை – பதி 90/27
துற்றவ துற்றும் துணை இதழ் வாய் தொட்டி – பரி 20/51
துணை அணை கேள்வனை துனிப்பவள் நிலையும் – பரி 21/22
நீரும் அவட்கு துணை கண்ணின் நீர் விட்டோய் – பரி 24/44
நீயும் அவட்கு துணை
பணிவு இல் உயர் சிறப்பின் பஞ்சவன் கூடல் – பரி 24/45,46
வை வேல் நுதி அன்ன கண்ணார் துணை ஆக – பரி 35/3
தொல் இயல் வழாஅமை துணை என புணர்ந்தவள் – கலி 2/17
துன்பம் துணை ஆக நாடின் அது அல்லது – கலி 6/10
துணை மலர் எழில் நீலத்து ஏந்து எழில் மலர் உண்கண் – கலி 14/2
நாம் அமர் காதலர் துணை தந்தார் விரைந்தே – கலி 27/26
மல்கிய துருத்தியுள் மகிழ் துணை புணர்ந்து அவர் – கலி 35/13
துணை அமை தோழியர்க்கு அமர்த்த கண்ணள் – கலி 57/23
அணை மென் தோள் யாம் வாட அமர் துணை புணர்ந்து நீ – கலி 66/9
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மடந்தை தன் துணை ஆக – கலி 69/4
துன்ன தன் எதிர் வரூஉம் துணை கண்டு மிக நாணி – கலி 70/5
துணை மலர் கோதையார் வைகலும் பாராட்ட – கலி 70/9
துணை புணர் அன்னத்தின் தூவி மெல் அணை அசைஇ – கலி 72/2
துணை இன்றி தளைவிட்ட தாமரை தனி மலர் – கலி 77/2
இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி – கலி 78/2
தொல் நலம் இழந்தோள் நீ துணை என புணர்ந்தவள் – கலி 100/20
மாலை நீ உள்ளம் கொண்டு அகன்றவர் துணை தாரா பொழுதின்-கண் – கலி 120/10
தூங்கு நீர் இமிழ் திரை துணை ஆகி ஒலிக்குமே – கலி 121/8
ஆர் இருள் துணை ஆகி அசை வளி அலைக்குமே – கலி 121/12
இன் துணை நீ நீப்ப இரவினுள் துணை ஆகி – கலி 121/15
இன் துணை நீ நீப்ப இரவினுள் துணை ஆகி – கலி 121/15
தன் துணை பிரிந்து அயாஅம் தனி குருகு உசாவுமே – கலி 121/16
இன் துணை பிரிந்தாரை உடையையோ நீ – கலி 129/15
தன் துணை இல்லாள் வருந்தினாள்-கொல் என – கலி 131/27
இன் துணை அன்றில் இரவின் அகவாவே – கலி 131/28
விரவு பல் உருவின வீழ் பெடை துணை ஆக – கலி 132/2
துணை புணர்ந்து எழுதரும் தூ நிற வலம்புரி – கலி 135/1
உற்றது உசாவும் துணை
என்று யான் பாட கேட்டு – கலி 138/25,26
துன்பத்தில் துணை ஆய மடல் இனி இவள் பெற – கலி 138/28
எம் கேள்வன் தருதலும் தருகல்லாய் துணை அல்லை – கலி 148/17
தூ நீர் பயந்த துணை அமை பிணையல் – அகம் 5/23
சாயல் இன் துணை இவள் பிரிந்து உறையின் – அகம் 13/14
இன் துணை படர்ந்த கொள்கையொடு ஒராங்கு – அகம் 15/17
இளம் துணை ஆயமொடு கழங்கு உடன் ஆடினும் – அகம் 17/2
அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக – அகம் 19/17
துணை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 21/2
துணை புணர் உவகையர் பரத மாக்கள் – அகம் 30/3
மார்பு துணை ஆக துயிற்றுக தில்ல – அகம் 35/13
மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே – அகம் 37/18
கணை வலம் தெரிந்து துணை படர்ந்து உள்ளி – அகம் 38/4
இன் துணை பிரியும் மடமையோரே – அகம் 43/15
நெடு நிலை வியன் நகர் வீழ் துணை பயிரும் – அகம் 47/12
துணை ஒன்று பிரியினும் துஞ்சா காண் என – அகம் 50/12
தண் கயத்து அமன்ற வண்டு படு துணை மலர் – அகம் 59/1
தோள் துணை ஆக துயிற்ற துஞ்சாள் – அகம் 63/16
அருள் புரி நெஞ்சமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 72/18
துணை பயிர்ந்து அகவும் துணைதரு தண் கார் – அகம் 85/13
நள்ளென் யாமத்து உயவு துணை ஆக – அகம் 103/12
மாலை இன் துணை ஆகி காலை – அகம் 107/19
துணை ஈர் ஓதி என் தோழியும் வருமே – அகம் 107/22
கனை விசை கடு வளி எடுத்தலின் துணை செத்து – அகம் 121/13
நள்ளென் கங்குல் நடுங்கு துணை ஆயவர் – அகம் 129/2
பணை கவின் அழியாது துணை புணர்ந்து என்றும் – அகம் 178/15
கொழும் கோல் வேழத்து புணை துணை ஆக – அகம் 186/8
தவிர்வு இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 202/12
செப்புவல் வாழியோ துணை உடையீர்க்கே – அகம் 217/15
வரும்-கொல் தோழி நம் இன் உயிர் துணை என – அகம் 224/15
பல புலந்து உறையும் துணை இல் வாழ்க்கை – அகம் 243/10
செக்கர் தோன்ற துணை புணர் அன்றில் – அகம் 260/6
இளம் துணை மகளிரொடு ஈர் அணி கலைஇ – அகம் 266/5
தவல் இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 277/4
படிவ நெஞ்சமொடு பகல் துணை ஆக – அகம் 287/2
துணை புறா இரிக்கும் தூய் மழை நனம் தலை – அகம் 287/9
கங்குல் உயவு துணை ஆகிய – அகம் 298/22
பெண் துணை சான்றனள் இவள் என பன் மாண் – அகம் 315/3
கண் துணை ஆக நோக்கி நெருநையும் – அகம் 315/4
இன்னா வேனில் இன் துணை ஆர – அகம் 335/6
துணை ஈர் ஓதி மாஅயோள்-வயின் – அகம் 338/8
வயவு உறு நெஞ்சத்து உயவு துணை ஆக – அகம் 338/11
மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே – அகம் 341/13
பெயர் படை கொள்ளார்க்கு உயவு துணை ஆகி – அகம் 343/14
மகிழ் துணை சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி – அகம் 346/15
இன் துணை பயிரும் குன்ற நாடன் – அகம் 352/7
துணை ஏர் எதிர் மலர் உண்கண் – அகம் 363/18
செயிர் தீர் இன் துணை புணர்ந்திசினோர்க்கே – அகம் 367/16
கணை இட கழிந்த தன் வீழ் துணை உள்ளி – அகம் 371/3
துணை வேண்டா செரு வென்றி – புறம் 16/10
கழல் கனி வகுத்த துணை சில் ஓதி – புறம் 97/23
எ துணை ஆயினும் ஈதல் நன்று என – புறம் 141/13
நிலைக்கு ஒத்த நின் துணை துணைவியர் – புறம் 166/17
துணை அளவு அறிந்து நல்கினர் விடினே – புறம் 208/9
துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி – புறம் 224/2
தன் துணை ஆயம் மறந்தனன்-கொல்லோ – புறம் 229/24
மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 315/3
வெள் வாய் வேட்டுவர் வீழ் துணை மகாஅர் – புறம் 324/3
புணை கைவிட்டோர்க்கு அரிதே துணை அழ – புறம் 357/6
சூட்டு உடை துணை தூ நிற வாரணம் – கம்.பால:2 27/1
தாள் துணை குடைய தகை-சால் மணி – கம்.பால:2 27/2
இன் துணை களி அன்னம் இரிக்குமே – கம்.பால:2 32/4
சோதி நுதல் கரு நெடும் கண் துவர் இதழ் வாய் தரள நகை துணை மென் கொங்கை – கம்.பால:5 35/3
நல் நெடும் தவன் துணை நவை இல் செய்கையால் – கம்.பால:5 77/3
என்னின் இவன் துணை யாவர் உயர்ந்தார் – கம்.பால:8 18/4
தனு அன்றி துணை இல்லான் தருமத்தின் கவசத்தான் – கம்.பால:12 16/3
துணை முலை குங்கும சுவடும் ஆடவர் – கம்.பால:14 15/2
தும்பிகள் உயிரே அன்ன துணை மட பிடிக்கு நல்கும் – கம்.பால:16 2/4
பொரும் துணை கொங்கை அன்ன பொரு_இல் கோங்கு அரும்பின் மாடே – கம்.பால:16 17/2
துன்ன கண்டாள் தோழமை கொண்டாள் துணை என்றாள் – கம்.பால:17 29/2
தன் துணை கிள்ளையை தழீஇ என் ஆவியை – கம்.பால:19 28/2
அருத்தியும் அ துணை ஆய நீரினார் – கம்.பால:19 48/2
என் கண் துணை கொண்டு இதயத்து எழுதி – கம்.பால:23 13/2
இன் துணை அன்னமும் எய்தி இருந்தார் – கம்.பால:23 85/3
ஆய தன் அன்னை அடி துணை சூடி – கம்.பால:23 94/3
துறப்பு எனும் தெப்பமே துணை செய்யாவிடின் – கம்.அயோ:1 20/3
இன் உயிர்_துணை இவன் என நினைக்கின்ற இராமன் – கம்.அயோ:1 37/2
தேவரை பரவும் துணை சீர்த்ததே – கம்.அயோ:2 18/4
பேதை உன் துணை யார் உளர் பழிபட பிறந்தார் – கம்.அயோ:2 81/4
தோழி வல்லள் என் துணை வல்லள் என்று அடிதொழுதாள் – கம்.அயோ:2 87/2
கண்டு நெஞ்சு கலங்கி அம் சிறை ஆன காமர் துணை கரம் – கம்.அயோ:3 51/3
தன் துணை தாதை பாதம் அ திசை நோக்கி தாழ்ந்து – கம்.அயோ:3 115/2
துணைவா துணை வா என்றான் தோன்றால் தோன்றால் என்றான் – கம்.அயோ:4 54/4
தரு மா மகனே துணை ஆய் தவமே புரி போழ்தினின்-வாய் – கம்.அயோ:4 74/2
ஆற்றல் துணை தம்பி-தன் வில்_புயல் அண்ட கோளம் – கம்.அயோ:4 120/3
தோன்றா நெறி வாழ் துணை தம்முனை போர் தொலைத்தோ – கம்.அயோ:4 134/2
சொன்னால் அதுவே துணை ஆம் என தூய நங்கை – கம்.அயோ:4 145/3
அழல் பிரிந்தன துணை பிரிந்த அன்றிலே – கம்.அயோ:4 201/4
தாயர் தவ்வையர் தன் துணை சேடியர் – கம்.அயோ:4 225/1
அரும் துணை இழந்த அன்றில் பெடை என அரற்றலுற்றாள் – கம்.அயோ:6 15/4
அருப்பு ஏந்திய கலச துணை அமுது ஏந்திய மத மா – கம்.அயோ:7 6/1
ஊன் உள துணை நாயேம் உயிர் உள விளையாட – கம்.அயோ:8 27/2
தூவியின் மணம் நாற துணை பிரி பெடை தான் அ – கம்.அயோ:9 7/3
அசும்பு பாய் வரை அரும் தவம் முடித்தவர் துணை கண் – கம்.அயோ:10 36/1
அரும் தவம் என் துணை ஆள இவன் புவி ஆள்வானோ – கம்.அயோ:13 18/1
தன் முன்னே அவன் தன்மை தந்தை துணை முந்து உரைத்த – கம்.அயோ:13 27/1
சுடு மயானத்திடை தன் துணை ஏக தோன்றல் துயர் கடலின் ஏக – கம்.அயோ:13 68/1
தன் துணை தம்பியும் தானும் முந்தினான் – கம்.அயோ:14 46/4
புறத்து ஒரு துணை இலை பொருந்தும் மன் உயிர்க்கு – கம்.அயோ:14 68/2
துண்ணெனும் நெஞ்சினாள் துளங்கினாள் துணை
கண் எனும் கடல் நெடும் கலுழி கான்றிட – கம்.அயோ:14 84/1,2
தன் துணை திரு தம்பிமார்களும் – கம்.அயோ:14 93/3
தான் அவன் துணை மலர் தட கை பற்றினான் – கம்.அயோ:14 130/4
தன் துணை தம்பியும் தானும் தையலும் – கம்.அயோ:14 139/3
பின்னை ஏதும் உதவும் துணை பெறாள் உரை பெறாள் – கம்.ஆரண்:1 39/1
அறம் காத்தற்கு உனக்கு ஒருவர் ஆரும் ஒரு துணை இன்றி – கம்.ஆரண்:1 49/3
ஈண்டு உவகை வேலை துணை ஏழ் உலகம் எய்த – கம்.ஆரண்:3 36/2
தறியின் நீங்கிய தாழ் தட கை துணை
குறிகொளா மத வேழ குழு அனார் – கம்.ஆரண்:7 27/1,2
அச்சம் என்னும் ஈது ஆர் உயிர்க்கு அரும் துணை ஆமோ – கம்.ஆரண்:8 2/4
துடித்தன கழல் துணை துடித்தன இட தோள் – கம்.ஆரண்:9 4/4
அண்டர் நாதன் தட கையில் அ துணை
பண்டு போர் மழுவாளியை பண்பினால் – கம்.ஆரண்:9 17/2,3
வன் துணை இலா இருவர் மானிடரை வாளால் – கம்.ஆரண்:10 62/2
துப்பு அழி செ வாய் வஞ்சியை வௌவ துணை கொண்டிட்டு – கம்.ஆரண்:11 6/3
வெய்யோர் யாரே வீர விராதன் துணை வெய்யோர் – கம்.ஆரண்:11 15/1
பறையும் துணை அன்னது பல் நெறி போய் – கம்.ஆரண்:11 54/3
உன் துணை கணவன் அம்பு அ உயர் திசை சுமந்த ஓங்கல் – கம்.ஆரண்:12 69/2
தோளால் இறுத்தான் துணை தாதை-தன் அன்பின் தோழன் – கம்.ஆரண்:13 30/4
இரிந்தார் இழந்தாள் துணை என்ன முனி கணங்கள் – கம்.ஆரண்:13 43/2
வன் துணை உளன் என வந்த மன்னனும் – கம்.ஆரண்:13 45/1
இன் துணை பிரிந்து இரிந்து இன்னல் எய்திய – கம்.ஆரண்:13 45/3
என் துணை குல மங்கை ஓர் ஏந்து_இழை-தன் – கம்.ஆரண்:14 16/2
செற்றிலள் கை துணை சென்னியில் வைத்தாள் – கம்.ஆரண்:14 54/2
பெரும் துணை தம்முனை நோக்கி பின்னவன் – கம்.ஆரண்:14 81/3
துணை இலாதவருக்கு இன்னா பகை புலம் தொலைத்து நீக்கல் – கம்.ஆரண்:15 52/4
சோகம் எய்தினன் துணை துளங்கினான் – கம்.கிட்:3 53/4
தன் துணை தனி மாருதி தோளிணை தழுவி – கம்.கிட்:3 81/2
துவர் அணிந்தன என பொசி துதைந்தன துணை
பவர் நெடும் பணை மதம் பயிலும் வன் கரிகளே – கம்.கிட்:5 12/3,4
கிளவியாய் தனி தனி கிடைப்பரோ துணை – கம்.கிட்:6 17/4
உற்றது நெடும் துணை உடைமையால் என்றாள் – கம்.கிட்:7 24/4
தன் துணை ஒருவரும் தன்னில் வேறு இலான் – கம்.கிட்:7 34/3
சுற்றும் நோக்குறும் சுடு சரம்-தனை துணை கரத்தால் – கம்.கிட்:7 68/2
போம் எனும் துணை போதுமோ யாது என புழுங்கும் – கம்.கிட்:7 70/4
அயலை பற்றி துணை அமைந்தாய் எனின் – கம்.கிட்:7 92/2
இழைத்த வாலி இயல்பு அல இ துணை
விழை திறம் தொழில் என்ன விளம்புவான் – கம்.கிட்:7 109/3,4
வன் துணை தட கை நீட்டி வாங்கினன் தழுவி மைந்த – கம்.கிட்:7 136/2
தன் துணை தட கை ஆர தனையனை தழுவி சால – கம்.கிட்:7 155/2
வணங்காது இ துணை வைக வல்லையோ – கம்.கிட்:8 7/4
தான் நெடும் சார் துணை பிரிந்த தன்மையர் – கம்.கிட்:10 17/3
கிளை துணை மழலை வண்டு கின்னரம் நிகர்த்த மின்னும் – கம்.கிட்:10 31/1
எரியும் மின்மினி மணி விளக்கின் இன் துணை
குரி_இனம் பெடையோடும் துயில்வ கூட்டினுள் – கம்.கிட்:10 86/3,4
உறு துணை கால் மடுத்து ஓடி ஓத நீர் – கம்.கிட்:10 115/2
தன் துணை தமையன் தனி வாளியின் – கம்.கிட்:11 15/1
வன் துணை வயிர திண் தோள் மாருதி மருங்கின் வந்தான் – கம்.கிட்:11 59/4
அறம் துணை நுமக்கு உற்றான் தன் வாய்மையை அழிக்கும்-ஆயின் – கம்.கிட்:11 64/3
என்னை கண்டனன் போல் கண்டு இங்கு இ துணை நெடிது வைகி – கம்.கிட்:11 71/2
தன் துணை தேவிமாரும் தமரொடும் தழுவ தானும் – கம்.கிட்:11 97/3
நுன் துணை கோ_மகன் நுகர்வது ஆதலான் – கம்.கிட்:11 114/3
புடை சுற்றும் துணை இன்றி புகழ் பொதிந்த மெய்யே போல் பூத்து நின்ற – கம்.கிட்:13 26/3
சூழி மால் யானையின் துணை மருப்பு இணை என – கம்.கிட்:13 69/1
அரும் துணை கவிகள் ஆம் அளவு_இல் சேனையும் – கம்.கிட்:16 2/3
பின் துணை ஆகிய பிழைப்பு இல் வாய்மையான் – கம்.கிட்:16 22/2
பின் பிறந்தான் துணை பிரிந்த பேதையேன் – கம்.கிட்:16 31/3
அலங்கல் தாழ் மார்பன் முன் தாழ்ந்து அடி துணை அழுத்தலோடும் – கம்.சுந்:1 15/3
அளி துப்பின் அனுமன் என்று ஓர் அரும் துணை பெற்றதாயும் – கம்.சுந்:1 33/2
வருந்தேன் அது என் துணை வானவன் வைத்த காதல் – கம்.சுந்:1 49/1
துண்ட பிறை துணை என சுடர் எயிற்றான் – கம்.சுந்:1 65/1
சொற்றார்கள் சொற்ற தொகை அல்ல துணை ஒன்றோ – கம்.சுந்:1 75/1
இவனை இன் துணை உடைய போர் இராவணன் என்னே – கம்.சுந்:2 140/1
தனி கட களிறு என ஒரு துணை இலான் தாய – கம்.சுந்:2 144/1
சொரியும் வெம் கதிர் துணை முலை குவை சுட கொடிகளின் துடிக்கின்றார் – கம்.சுந்:2 191/4
உன் துணை கணவனை உறுதல் உண்மையால் – கம்.சுந்:3 36/3
வன் துணை கோளரி இரண்டு மாறு இலா – கம்.சுந்:3 50/3
கடல் துணை நெடிய தன் கண்ணின் நீர் பெரும் – கம்.சுந்:3 60/3
என் துணை கணவன் ஆற்றற்கு உரன் இலாது இற்று வீழ்ந்த – கம்.சுந்:3 118/3
பின்னவற்கு அரசு நல்கி துணை என பிடித்தான் எங்கள் – கம்.சுந்:4 31/2
ஏயினர் அதன் துணை எளியது இல்லையால் – கம்.சுந்:4 39/2
பாழிய பணை தோள் வீர துணை இலேன் பரிவு தீர்த்த – கம்.சுந்:4 72/1
இ துணை சிறியது ஓர் ஏண்_இல் யாக்கையை – கம்.சுந்:4 98/1
பின்னே பிறந்தான் அல்லது ஓர் துணை இலாத பிழை நோக்கி – கம்.சுந்:4 112/2
என்னே நிருதர் என் ஆவர் நீயே எம் கோன் துணை என்றால் – கம்.சுந்:4 112/4
உண்டு துணை என்ன எளிதோ உலகின் அம்மா – கம்.சுந்:5 1/1
தன் துணை பெருந்தேவி தவ தொழில் – கம்.சுந்:5 27/2
உற வரு துணை என அன்றோ உதவிய அதனை உவந்தான் – கம்.சுந்:7 24/3
தேர் துணை ஆழி அழுந்தினர் சென்றார் – கம்.சுந்:9 47/2
தாள் துணை தொழுது மைந்தன் தடுத்து இடை தருதி என்றான் – கம்.சுந்:10 1/4
அறத்துக்கு ஆங்கு ஒரு தனி துணை என நின்ற அனுமன் – கம்.சுந்:11 61/2
ஓதநீர் உலகு ஆண்டவர் உன் துணை
போத நீதியர் ஆர் உளர் போயினார் – கம்.சுந்:12 95/1,2
வான் துணை சுற்றத்து மக்கள் தம்பியர் – கம்.யுத்1:2 9/3
சொல்வரம் பெரிய மா முனிவர் என்பவர்கள் தம் துணை இலாதார் – கம்.யுத்1:2 91/1
ஆயிரம் பெரும் தோள்களும் அ துணை தலையும் – கம்.யுத்1:2 115/1
துணை இலான்-தனை துணை என உடையவன் தொழுதான் – கம்.யுத்1:3 38/4
துணை இலான்-தனை துணை என உடையவன் தொழுதான் – கம்.யுத்1:3 38/4
தூயவன்-தனை துணை என உடைய அ ஒருவனை துன்னாதார் – கம்.யுத்1:3 82/3
இரக்கம்_இல் அவரையே துணை கொண்டேம் எனின் – கம்.யுத்1:4 66/3
பகைவரை துணை என பற்றல்-பால ஆம் – கம்.யுத்1:4 76/1
பகை புலத்தோர் துணை அல்லர் என்று இவனை பற்றோமேல் அறிஞர் பார்க்கின் – கம்.யுத்1:4 101/1
தாள் துணை பிடித்து அகன் தரையின் எற்றுவார் – கம்.யுத்1:5 23/4
சொன்ன சொன்னவர் படை துணை இரட்டியின் தொகையான் – கம்.யுத்1:5 46/3
பெரும் துணை வீரர் சுற்ற தம்பியும் பின்பு செல்ல – கம்.யுத்1:10 1/3
துணை பிரிந்து அயரும் அன்றில் சேவலின் துளங்குகின்றான் – கம்.யுத்1:10 6/3
குத்தினன் உரத்தில் நிமிர் கை துணை குளிப்ப – கம்.யுத்1:12 8/4
உதைத்தவன் அடி துணை பிடித்து ஒரு கணத்தில் – கம்.யுத்1:12 11/1
பின் தொடர வந்து இரு கர துணை பிடித்தான் – கம்.யுத்1:12 22/4
இ நிலை விரைவின் எய்தாது இ துணை தாழ்த்தி ஆயின் – கம்.யுத்1:12 38/1
தூய வெள்ளம் துணை செய்வது ஆம் என – கம்.யுத்2:15 5/3
தகவு கொண்டது ஓர் அன்பு எனும் தனி துணை அதனால் – கம்.யுத்2:15 213/2
தோள் ஒத்த துணை மென் கொங்கை நோக்கு அங்கு தொடர்கிலாமை – கம்.யுத்2:16 4/4
வன் துணை பெரும் தம்பி வணங்கலும் – கம்.யுத்2:16 67/1
துணை இன்றி சேரல் நன்றோ தோற்றுள கூற்றின் சூழல் – கம்.யுத்2:16 154/4
குரை கழல் துணை தோள் இணை பிற மற்றும் கொளலால் – கம்.யுத்2:16 220/2
இன் துணை ஒருவனை எடுத்த தோள் எனும் – கம்.யுத்2:16 281/2
தொடர்ந்து நோயொடும் துணை மருப்பு இழந்து தம் காத்திரம் துணி ஆகி – கம்.யுத்2:16 314/3
ஏதியோடு எதிர் பெரும் துணை இழந்தனை எதிர் ஒரு தனி நின்றாய் – கம்.யுத்2:16 319/1
கையும் கால்களும் இழந்தனென் வேறு இனி உதவல் ஆம் துணை காணேன் – கம்.யுத்2:16 347/2
அ துணை இலக்குவன் அஞ்சல் அஞ்சல் என்று – கம்.யுத்2:18 100/1
எ துணை மொழிகளும் இயம்பி ஏற்றினன் – கம்.யுத்2:18 100/2
துண்ட வெண் பிறை துணை கவ்வி தூக்கிய – கம்.யுத்2:18 106/2
மக்கள் துணை அற்றனை இற்றது உன் வாழ்க்கை மன்னோ – கம்.யுத்2:19 8/4
நம்பி தம்பி எனது எம்பிரான் வரு துணை தரிக்கிலை நலித்தியேல் – கம்.யுத்2:19 79/3
தன் துணை தம்பி-தன்-மேல் துணைவர்-மேல் தாழ்ந்த அன்பான் – கம்.யுத்2:19 241/4
தோட்டியின் தொடக்கில் நிற்கும் துணை கைம்மால் யானை அன்னான் – கம்.யுத்2:19 242/4
நலம் கொள் நெஞ்சினர் தம் துணை கணவரை நாடி – கம்.யுத்3:20 64/1
அலங்கல் ஓதியர் அரும் துணை பிரிந்து நின்று அயரும் – கம்.யுத்3:20 64/3
அ துணை அரக்கன் நோக்கி அந்தர வானம் எல்லாம் – கம்.யுத்3:21 28/1
கச்சம் உற்றவன் கை துணை கடுமையை காணா – கம்.யுத்3:22 69/3
சுக்கிரீவனை நோக்கி தன் தாமரை துணை கண் – கம்.யுத்3:22 188/1
துறந்தாய் என்றும் என்னை மறாதாய் துணை வந்து – கம்.யுத்3:22 210/2
இன் துணை எம்பியை இன்றி யான் உளேன் – கம்.யுத்3:24 80/3
தையலை துணை இலாளை தவத்தியை தரும கற்பின் – கம்.யுத்3:26 64/1
கை துணை தலத்தே ஆதல் ஏறுதிர் காற்றும் தாழ – கம்.யுத்3:26 83/2
துஞ்சினர் துணை இலர் என துளங்கினார் – கம்.யுத்3:27 56/4
நெரிந்து ஆங்கு அழி குரங்கு உற்றது பகரும் துணை நெடிதே – கம்.யுத்3:27 155/3
அறம் துணை ஆவது அல்லால் அரு நரகு அமைய நல்கும் – கம்.யுத்3:27 172/1
மறம் துணை ஆக மாயா பழியொடும் வாழ மாட்டேன் – கம்.யுத்3:27 172/2
துஞ்சும் போது துணை பிரிந்தேன் எனும் – கம்.யுத்3:29 19/1
தீவம் தோன்றிய முழை துணை என தெறு கண்ணர் – கம்.யுத்3:30 24/2
மூ-வகை உலகின் உள்ளார் இவர் துணை ஆற்றல் முற்றும் – கம்.யுத்3:31 51/3
மொய் அமர் களத்தின் உன்னை துணை பெறான் என்னின் முன்ப – கம்.யுத்3:31 64/3
வரை பொருத மத யானை துணை மருப்பும் கிளர் முத்தும் மணியும் வாரி – கம்.யுத்4:33 21/1
ஆணவம் துணை யார் உளர் ஆவரோ – கம்.யுத்4:37 38/4
தன் துணை பெரும் தேவி தயா எனா – கம்.யுத்4:40 24/2
கணங்கு உறு துணை முலை முன்றில் தூங்கிய – கம்.யுத்4:40 48/1
சுந்தர பெரும் தோளினாய் என் துணை தாளின் – கம்.யுத்4:40 105/2
தன் துணை கழல் வணங்கலும் கருணையால் தழுவி – கம்.யுத்4:40 107/3
ஈடுறு வான் துணை இராமன் சேவடி – கம்.யுத்4:41 108/1

மேல்


துணை-உற (1)

துணை-உற அறுத்து தூங்க நாற்றி – திரு 237

மேல்


துணைக்கு (3)

இல்ல துணைக்கு உப்பால் எய்த இறை யமன் – பரி 11/8
தாழை வேர் அளை வீழ் துணைக்கு இடூஉம் – அகம் 380/6
அம்பு எனும் துணைக்கு உரிய மற்று உரைப்பு அரிது அளவே – கம்.கிட்:12 22/4

மேல்


துணைக்கொண்டு (1)

இரக்கமும் தருமமும் துணைக்கொண்டு இன் உயிர் – கம்.யுத்4:38 13/1

மேல்


துணைகள் (2)

அமிழ் இமை துணைகள் கண்ணுக்கு அணி என அமைக்குமா போல் – கம்.பால:22 3/1
தோள் விசை துணைகள் பொங்க கழுத்தினை சுருக்கி தூண்டும் – கம்.சுந்:1 16/2

மேல்


துணைகளோடு (1)

துணைகளோடு புக்கு அழுந்தின சில சில தோன்றா – கம்.யுத்3:31 28/3

மேல்


துணைகளோடும் (1)

குண்டல துணைகளோடும் கொந்தள குஞ்சி செம் கேழ் – கம்.யுத்3:28 54/2

மேல்


துணைத்த (2)

துணைத்த கோதை பணை பெரும் தோளினர் – குறு 326/1
துணைத்த தாமரை நோவ தொடர்ந்து அடர் – கம்.பால:14 32/1

மேல்


துணைதரு (1)

துணை பயிர்ந்து அகவும் துணைதரு தண் கார் – அகம் 85/13

மேல்


துணைப்ப (4)

தண் நறும் கழுநீர் துணைப்ப இழை புனையூஉ – மது 551
நனம் தலை அழுவம் நம்மொடு துணைப்ப
வல்லாங்கு வருதும் என்னாது அல்குவர – அகம் 79/9,10
யான் போது துணைப்ப தகரம் மண்ணாள் – அகம் 117/11
தணி அமர் அழுவம் தம்மொடு துணைப்ப
துணிகுவர்-கொல்லோ தாமே துணி கொள – அகம் 119/14,15

மேல்


துணைய (2)

குறு நெடும் துணைய குன்றமும் உடைத்தே – அகம் 99/14
குறு நெடும் துணைய மறி புடை ஆட – அகம் 371/4

மேல்


துணையதின் (1)

துணையதின் முயன்ற தீம் கண் நுங்கின் – நற் 392/4

மேல்


துணையவர் (1)

இன் துணையவர் முலை எழுது சாந்தினும் – கம்.அயோ:12 38/1

மேல்


துணையவன் (1)

எ பரிசு உயிர் உய்ந்தான் என் துணையவன் என்றான் – கம்.அயோ:9 26/4

மேல்


துணையவனை (1)

தொழும் துணையவனை நோக்கி துணுக்கமும் துயரும் நீக்கி – கம்.யுத்4:32 43/3

மேல்


துணையா (2)

உள்ளிய உள்ளமொடு உலை நசை துணையா
உலகம் எல்லாம் ஒரு-பால் பட்டு என – புறம் 393/7,8
தங்கு பேர் அருளும் தருமமும் துணையா தம் பகை புலன்கள் ஐந்து அவிக்கும் – கம்.பால:3 6/1

மேல்


துணையாய் (2)

சரங்களும் துணையாய் நின்ற நிசாசரன் தனிமை நோக்கி – கம்.யுத்2:19 178/3
கிளர்ந்தானை இரண்டு கிழி துணையாய்
பிளந்தான் உலகு ஏழினொடு ஏழு பெயர்ந்து – கம்.யுத்3:20 78/2,3

மேல்


துணையாருள் (1)

துணையாருள் தகைபெற்ற தொல் நலம் இழந்து இனி – கலி 124/11

மேல்


துணையில் (1)

ஏவின சிலதர் ஓடி ஏ எனும் துணையில் எங்கும் – கம்.ஆரண்:10 169/1

மேல்


துணையிலள் (1)

பிணையல் அம் தழை தைஇ துணையிலள்
விழவு_களம் பொலிய வந்து நின்றனளே – நற் 170/3,4

மேல்


துணையிலோரும் (1)

துப்பு கொளல் வேண்டிய துணையிலோரும்
கல் வீழ் அருவி கடல் படர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 426,427

மேல்


துணையின் (2)

துணையின் தீர்ந்த கடுங்கண் யானை – நற் 108/2
அவசத்தை அடைந்த வீரன் அறிவுறும் துணையின் வீர – கம்.யுத்2:19 171/2

மேல்


துணையினன் (1)

தொழும் கர துணையினன் சுருதி ஞானத்தின் – கம்.யுத்4:40 73/3

மேல்


துணையும் (10)

வண்ணமும் துணையும் பொரீஇ எண்ணாது – குறி 31
தழல் விழி ஆளியும் துணையும் தாழ் வரை – கம்.பால:3 54/1
சுமை உறு செல்வத்தோடும் தோன்றலை துணையும் இன்றி – கம்.ஆரண்:6 35/3
உற்கு அலையர் உன்னை ஓர் துகள் துணையும் உன்னார் – கம்.ஆரண்:10 54/3
வேண்டுமோ துணையும் நும்-பால் வில்லினும் மிக்கது உண்டோ – கம்.கிட்:11 58/2
காணும் துணையும் கழிவீர்_அலிர் நான் – கம்.சுந்:4 8/3
உள்ள துணையும் உளது ஆவது அறிந்த பின்னும் உளது ஆமோ – கம்.சுந்:4 115/4
தேறல் ஆம் துணையும் தெய்வ சிலை நெடும் தேரின் ஊன்றி – கம்.யுத்2:18 193/2
தேறல் ஆம் துணையும் சிலை ஊன்றியே – கம்.யுத்2:19 126/3
கருணை பெறும் துணையும் உயிர் கால்வான் – கம்.யுத்3:20 10/2

மேல்


துணையே (6)

செல்லாதீமோ சிறு பிடி துணையே
வேற்று முனை வெம்மையின் சாத்து வந்து இறுத்து என – குறு 390/2,3
பழன ஊரன் பாயல் இன் துணையே – ஐங் 96/4
அறியா தேஎத்து ஆற்றிய துணையே – அகம் 35/18
உலந்து-உழி உலக்கும் நெஞ்சு அறி துணையே – புறம் 324/14
மாண்ட அன்றே ஆண்டுகள் துணையே
வைத்தது அன்றே வெறுக்கை – புறம் 357/4,5
கூறு ஆகி ஓடாத இ துணையே குற்றமே – கம்.அயோ:4 100/4

மேல்


துணையை (3)

துஞ்சினானை தம் உயிரின் துணையை கண்டார் துணுக்கத்தால் – கம்.அயோ:6 23/1
தாயே அனைய கருணையான் துணையை ஏதும் தகைவு இல்லா – கம்.சுந்:12 122/1
ஆவி துணையை அமுதின் பிறந்தாளை – கம்.யுத்1:3 163/3

மேல்


துணையொடு (14)

உள்ளார்-கொல்லோ தோழி துணையொடு
வேனில் ஓதி பாடு நடை வழலை – நற் 92/1,2
காமர் துணையொடு சேவல் சேர – நற் 162/2
தாம் அமர் துணையொடு வண்டு இமிரும்மே – நற் 348/6
இன்புறு துணையொடு மறுவந்து உகள – குறு 65/2
கானல் அம் பெரும் துறை துணையொடு கொட்கும் – ஐங் 158/3
துறுகல் அடுக்கத்து துணையொடு வதியும் – ஐங் 262/2
பூத்த பொங்கர் துணையொடு வதிந்த – அகம் 4/10
துணையொடு திளைக்கும் காப்பு உடை வரைப்பில் – அகம் 34/13
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய – அகம் 139/12
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய – அகம் 154/9
நெடு நீர் பொய்கை துணையொடு புணரும் – அகம் 246/3
துணையொடு குறும் பறை பயிற்றி மேல் செல – அகம் 254/6
இன் துயில் எழுந்து துணையொடு போகி – அகம் 284/5
துணையொடு துச்சில் இருக்கும்-கொல்லோ – அகம் 321/11

மேல்


துணையொடும் (2)

குறு நெடும் துணையொடும் கூமை வீதலின் – புறம் 393/2
நண்ணின துணையொடும் பொருதல் நன்று இது – கம்.யுத்2:19 29/3

மேல்


துணையோ (1)

ஏழு கடல் துணையோ இனி நாசி – கம்.யுத்3:20 13/3

மேல்


துணையோடு (6)

பிற புல துணையோடு உறை புலத்து அல்கி – நற் 181/2
துணி நீர் பௌவம் துணையோடு ஆடி – நற் 245/4
பரல் அவல் படு நீர் மாந்தி துணையோடு
இரலை நன் மான் நெறி முதல் உகளும் – குறு 250/1,2
மகளிர் அன்ன துணையோடு வதியும் – ஐங் 94/2
குளவி மேய்ந்த மந்தி துணையோடு
வரை மிசை உகளும் நாட நீ வரின் – ஐங் 279/2,3
தத்தம் துணையோடு ஒருங்கு உடன் ஆடும் – பரி 16/9

மேல்


துணையோர் (3)

துணையோர் ஆய்ந்த இணை ஈர் ஓதி – திரு 20
இன்னே வருகுவர் இன் துணையோர் என – நெடு 155
துணையோர் செல்வமும் யாமும் வருந்துதும் – ஐங் 50/1

மேல்


துணையோரை (1)

கிளையார்கள் அன்ன துணையோரை ஆவி கெழுவா எழுந்து தழுவா – கம்.யுத்2:19 266/3

மேல்


துணைவ (2)

தொண்டை நீங்கிய கவந்தத்தை துணைவ நீ எம்மை – கம்.ஆரண்:7 138/3
ஒன்றிய உணர்வே ஆய ஓர் உயிர் துணைவ நின்னை – கம்.யுத்1:12 27/1

மேல்


துணைவர் (11)

தூண்டிய சரங்கள் பாய துணைவர் பட்டு உருள அஞ்சி – கம்.ஆரண்:11 34/3
நினைதி ஓர் துணைவர் இன்னோர் அனையவர் இலை நீ ஈண்டு அ – கம்.கிட்:7 135/3
ஆகுநர் யாரையும் துணைவர் ஆக்கி பின் – கம்.கிட்:10 99/1
உறு வலி துணைவர் சொன்னார் ஒருப்பட்டான் பொருப்பை ஒப்பான் – கம்.சுந்:1 14/4
அல்லதூஉம் அவனுடை துணைவர் ஆயினார்க்கு – கம்.சுந்:12 21/1
தூ நிற சுடு படை துணைவர் சொல்லினான் – கம்.யுத்1:4 16/4
அலங்கல் அம் தோளவன் துணைவர் அந்தம்_இல் – கம்.யுத்1:5 32/3
அற பெரும் துணைவர் தம்மை அபயம் என்று அடைந்த நின்னை – கம்.யுத்2:16 128/1
துனி வரும் செறுநர் ஆன தேவரே துணைவர் ஆவர் – கம்.யுத்2:16 147/3
நின் மைந்தன் தன் நெடும் சரத்தால் துணைவர் எல்லாம் நிலம் சேர – கம்.யுத்3:22 227/2
இன் உயிர் துணைவர் தம்மை காட்டினான் இருவர் தாளும் – கம்.யுத்4:41 119/3

மேல்


துணைவர்-மேல் (1)

தன் துணை தம்பி-தன்-மேல் துணைவர்-மேல் தாழ்ந்த அன்பான் – கம்.யுத்2:19 241/4

மேல்


துணைவர்கள் (1)

துணைவர்கள் துஞ்சல் இல்லார் உளர் எனின் துருவி தேடி – கம்.யுத்3:24 9/2

மேல்


துணைவராய் (1)

அன்னவன் பெரும் துணைவராய் அமர் தொழிற்கு அமைந்தார் – கம்.யுத்1:5 46/2

மேல்


துணைவரும் (4)

சூரியன் மகனும் மான துணைவரும் கிளையும் சுற்ற – கம்.கிட்:9 32/2
சென்றனன் துணைவரும் தானும் சிந்தியா – கம்.யுத்1:4 9/2
ஒன்று தன் பெரும் துணைவரும் புடை செல உரவோன் – கம்.யுத்1:5 76/2
காதலின் துணைவரும் மடிய காத்து உழல் – கம்.யுத்3:24 79/2

மேல்


துணைவரேம் (1)

ஏவல் செய் துணைவரேம் யாங்கள் ஈங்கு இவன் – கம்.கிட்:6 15/1

மேல்


துணைவரை (5)

துணைவரை தழுவினர் துயில்கின்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 121/4
துணைவரை பிரிந்து போந்து மருங்கு என துவளும் உள்ள – கம்.யுத்1:10 22/2
காக்கும் வானர துணைவரை தனி தனி கண்டான் – கம்.யுத்3:22 187/4
எம்பியை துணைவரை இழந்த யான் இனி – கம்.யுத்3:24 76/1
கொண்ட கொண்டல் தன் துணைவரை பார்த்து இவை குணித்தான் – கம்.யுத்4:41 6/4

மேல்


துணைவரோடு (1)

துறை அறி துணைவரோடு இருந்த சூழலில் – கம்.யுத்1:4 33/2

மேல்


துணைவரோடும் (3)

ஆவி போல் துணைவரோடும் அளவிடற்கு அரிய இன்பம் – கம்.கிட்:9 22/2
மருந்து அனைய தம்பியொடும் வன் துணைவரோடும்
அருந்ததியும் வந்தனை செய் அம் சொல் இள வஞ்சி – கம்.யுத்1:9 13/2,3
ஒன்று பத்து ஆறு வெள்ளத்து அரியொடும் துணைவரோடும்
நின்றனன் நீலன் என்பான் குண திசை வாயில் நெற்றி – கம்.யுத்1:13 6/3,4

மேல்


துணைவற்கு (1)

ஏன்றனென் என் உயிர்_துணைவற்கு ஈகுவான் – கம்.அயோ:13 12/3

மேல்


துணைவன் (17)

தான் அமர் துணைவன் ஊக்க ஊங்கி – அகம் 385/15
உங்கள் குல தனி நாதற்கு உயிர்_துணைவன் உயர் தோளான் – கம்.அயோ:13 25/2
இன் துணைவன் இராகவனுக்கு இலக்குவற்கும் இளையவற்கும் எனக்கும் மூத்தான் – கம்.அயோ:13 65/3
அருமை செய் குணத்தின் என் துணைவன் ஆழியான் – கம்.ஆரண்:4 15/3
இருள் மொய்ம்பு கெட துரந்த தயரதற்கு இன் உயிர் துணைவன் இமையோரோடும் – கம்.ஆரண்:4 25/2
சேவலோன் துணைவன் ஆன செங்கையோன் தங்கை திக்கின் – கம்.ஆரண்:6 32/2
சுற்றம் உன் சுற்றம் நீ என் இன் உயிர் துணைவன் என்றான் – கம்.கிட்:3 27/4
அன்னது ஆயினும் அறத்தினுக்கு ஆர் உயிர் துணைவன்
என்னும் தன்மையை நோக்கினர் யாவரும் எவையும் – கம்.கிட்:4 18/1,2
தூயவன் பிரிந்த பின்பு தேடிய துணைவன் தொல்லை – கம்.சுந்:4 29/2
சுருங்கு_இடை உன் ஒரு துணைவன் தூய தாள் – கம்.சுந்:4 97/1
கூட்டி நின் ஆர் உயிர் துணைவன் எம் கோனை நீ – கம்.சுந்:10 46/3
வேத_நாயகன் தனி துணைவன் வென்றி சால் – கம்.சுந்:12 60/3
சொல்லு-மின் என்ன ஓர் துணைவன் சொல்லினான் – கம்.யுத்1:4 50/4
தோற்றுமோ அன்னவன் துணைவன் ஆகுமோ – கம்.யுத்1:4 65/4
துறவியின் உறவு பூண்ட தூயவர் துணைவன் என்னை – கம்.யுத்1:4 126/1
தஞ்ச நல் துணைவன் ஆன தவறு_இலா புகழான்-தன்னை – கம்.யுத்1:4 141/3
உந்தை என் துணைவன் அன்றே ஓங்கு அற சான்றும் உண்டால் – கம்.யுத்1:14 25/1

மேல்


துணைவனும் (1)

துன்றி வந்து அன்பு செய்யும் துணைவனும் அவனே பின்னை – கம்.யுத்1:4 106/3

மேல்


துணைவனேல் (1)

மன் முன்னே தழீஇ கொண்ட மனக்கு இனிய துணைவனேல்
என் முன்னே அவன் காண்பென் யானே சென்று என எழுந்தான் – கம்.அயோ:13 27/3,4

மேல்


துணைவனை (7)

வென்றவள் துணைவனை இன்று வெல்குவேன் – கம்.யுத்1:5 5/3
மன்னுயிர் அனைய காதல் துணைவனை வரவு காணான் – கம்.யுத்1:12 26/2
சோர்கின்ற அருவி கண்ணான் துணைவனை நோக்கி சொல்லும் – கம்.யுத்1:12 35/4
உடை பெரும் துணைவனை உயிரின் கொண்டு போய் – கம்.யுத்2:16 271/1
வந்து தாழ்ந்த துணைவனை வள்ளலும் – கம்.யுத்4:38 34/1
பிறப்பினும் துணைவனை பிறவி பேர் இடர் – கம்.யுத்4:40 46/1
துறப்பினும் துணைவனை தொழுது நான் இனி – கம்.யுத்4:40 46/2

மேல்


துணைவனோடும் (1)

உள் மகிழ் துணைவனோடும் ஊடு நாள் வெம்மை நீங்கி – கம்.பால:19 17/3

மேல்


துணைவா (3)

துணைவா துணை வா என்றான் தோன்றால் தோன்றால் என்றான் – கம்.அயோ:4 54/4
துறந்தான் மகன் முன் எனையும் துறந்தாய் நீயும் துணைவா
அறம்தான் இதுவோ ஐயா அரசர்க்கு அரசே என்றாள் – கம்.அயோ:4 68/3,4
தம்பி துணைவா நீ இதனை தவிர்த்து எம் உணர்வை தாராயோ – கம்.யுத்3:22 225/4

மேல்


துணைவி (2)

மனையோள் துணைவி ஆக புதல்வன் – ஐங் 410/2
தூய நீ கேட்டி என் துணைவி ஆம் எனா – கம்.சுந்:3 31/3

மேல்


துணைவியர் (1)

நிலைக்கு ஒத்த நின் துணை துணைவியர்
தமக்கு அமைந்த தொழில் கேட்ப – புறம் 166/17,18

மேல்


துணைவியை (1)

சூழ்வு இலா வஞ்சம் சூழ்ந்து உன் துணைவியை பிரிவு செய்தான் – கம்.யுத்1:14 5/2

மேல்


துத்தரி (1)

கொம்பு துத்தரி கோடு அதிர் பேரிகை – கம்.அயோ:8 3/1

மேல்


துத்தி (2)

பைத்த பாம்பின் துத்தி ஏய்ப்ப – பொரு 69
துத்தி பாந்தள் பைத்து அகல் அல்குல் – குறு 294/5

மேல்


துதி (2)

துதி கால் அன்னம் துணை செத்து மிதிக்கும் – ஐங் 106/2
துதி_அறு பிறவியின் இன்ப துன்பம்தான் – கம்.ஆரண்:13 106/2

மேல்


துதி_அறு (1)

துதி_அறு பிறவியின் இன்ப துன்பம்தான் – கம்.ஆரண்:13 106/2

மேல்


துதித்தனர் (1)

துதித்தனர் பாடினர் ஆடி துள்ளினார் – கம்.யுத்4:37 150/3

மேல்


துதிப்பான் (1)

சொன்ன வானவர் தச்சன் ஆம் இ நகர் துதிப்பான் – கம்.சுந்:2 26/4

மேல்


துதிப்பேம் (1)

தொய்யல் சிந்தையேம் யாவரை எவ்வகை துதிப்பேம் – கம்.சுந்:2 17/4

மேல்


துதிய (1)

தூங்கு தோல் துதிய வள் உகிர் கதுவலின் – அகம் 8/3

மேல்


துதை (8)

இணர் துதை மாஅத்த புணர் குயில் விளி-தொறும் – நற் 157/5
துதை மென் தூவி துணை புறவு இரிக்கும் – குறு 174/3
ஒளிறு வாள் மன்னர் துதை நிலை கொன்று – பதி 76/2
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை – கலி 40/19
தூர்பு எழு துதை புதை துகள் விசும்பு உற எய்த – கலி 105/28
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/50
தோடு அமை முழவின் துதை குரல் ஆக – அகம் 82/4
அழல் அகைந்து அன்ன காமர் துதை மயிர் – அகம் 277/14

மேல்


துதைந்த (6)

தூது_உண்_அம்_புறவு என துதைந்த நின் எழில் நலம் – கலி 56/16
துணிவு உடை உள்ளமொடு துதைந்த முன்பின் – அகம் 369/19
துதைந்த தூவி அம் புதாஅம் சேக்கும் – புறம் 391/16
கடம் துதைந்த காரி யானை அன்ன காளை தாள் அடைந்து – கம்.பால:13 52/3
தோடு உழுத தார் வண்டும் திசை யானை மதம் துதைந்த வண்டும் சுற்றி – கம்.சுந்:2 215/1
தோட்டொடும் துதைந்த தெய்வ மரம்-தொறும் தொடுத்த புள் தம் – கம்.சுந்:6 43/1

மேல்


துதைந்தன (1)

துவர் அணிந்தன என பொசி துதைந்தன துணை – கம்.கிட்:5 12/3

மேல்


துதைந்து (4)

தோள் இடை புகுதந்தும் துதைந்து பாடு ஏற்றும் – கலி 105/32
சிந்து ரத்தம் துதைந்து எழும் செச்சையான் – கம்.யுத்1:14 42/2
தொய்யில் வாச துவர் துதைந்து ஆடிய – கம்.யுத்2:16 70/2
தோல் பட துதைந்து எழு வயிர தூண் நிகர் – கம்.யுத்2:18 93/1

மேல்


துதைபு (1)

துணி கய நிழல் நோக்கி துதைபு உடன் வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 33/5

மேல்


துதைய (1)

அன்னவை பிறவும் பன் மலர் துதைய
தழையும் கோதையும் இழையும் என்று இவை – கலி 102/4,5

மேல்


துதையும் (1)

துதையும் குங்கும தோளொடு தோளிடை தொடர – கம்.யுத்4:35 11/2

மேல்


துதைஇ (1)

விளிப்பது கவரும் தீம் குழல் துதைஇ
நடுவு நின்று இசைக்கும் அரி குரல் தட்டை – மலை 8,9

மேல்


துந்து (1)

துந்து எனும் தானவனை சுடு சரத்தால் துணித்தானும் – கம்.பால:12 13/2

மேல்


துந்துபி (2)

கண்டனன் துந்துபி கடல் அனான் உடல்-அரோ – கம்.கிட்:5 1/4
துந்துபி பெயர் உடை சுடு சினத்து அவுணன் மீது – கம்.கிட்:5 3/1

மேல்


துந்துமி (3)

அந்தர துந்துமி முழக்கி ஆய் மலர் – கம்.பால:5 65/1
தழங்கின துந்துமி தா_இல் வானகம் – கம்.பால:5 82/3
அந்தர துந்துமி முகிலின் ஆர்த்தன – கம்.பால:8 44/2

மேல்


துப்பில் (1)

அறியாது எதிர்ந்து துப்பில் குறை-உற்று – பதி 59/11

மேல்


துப்பின் (27)

உறு புலி துப்பின் ஓவியர் பெருமகன் – சிறு 122
தெறல் அரும் கடும் துப்பின்
விறல் விளங்கிய விழு சூர்ப்பின் – மது 32,33
தென்னவன் பெயரிய துன் அரும் துப்பின்
தொன் முது கடவுள் பின்னர் மேய – மது 40,41
அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின்
கோழ் ஊஉன் குறை கொழு வல்சி – மது 140,141
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின்
பகை புறங்கண்ட பல் வேல் இளைஞரின் – குறி 128,129
அரிமா அன்ன அணங்கு உடை துப்பின்
திருமாவளவன் தெவ்வர்க்கு ஓக்கிய – பட் 298,299
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின்
இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்கு – மலை 59,60
முரண் கொள் துப்பின் செ வேல் மலையன் – குறு 312/2
ஈத்து கை தண்டா கை கடும் துப்பின்
புரை-வயின் புரை-வயின் பெரிய நல்கி – பதி 15/36,37
நாடல் சான்ற துப்பின் பணை தோள் – பதி 59/17
வேய் உறழ் மென் தோள் துயில் பெறும் வெம் துப்பின்
சேஎய் சினன் அஞ்சான் சார்பவன் என்று ஆங்கு – கலி 104/24,25
துப்பின் அன்ன செம் கோட்டு இயவின் – அகம் 9/8
முனை திறை கொடுக்கும் துப்பின் தன் மலை – அகம் 13/2
மடி பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின்
ஏனல் அம் சிறுதினை சேணோன் கையதை – அகம் 73/13,14
உளை மான் துப்பின் ஓங்கு தினை பெரும் புனத்து – அகம் 102/1
கெடல் அரும் துப்பின் விடு தொழில் முடி-மார் – அகம் 105/11
ஆர் உயிர் துப்பின் கோள் மா வழங்கும் – அகம் 108/9
துன் அரும் துப்பின் வென் வேல் பொறையன் – அகம் 338/13
உடல் அரும் துப்பின் ஒன்றுமொழி வேந்தரை – புறம் 25/5
கெடாஅ துப்பின் நின் பகை எதிர்ந்தோரே – புறம் 27/19
துன் அரும் துப்பின் வய_மான் தோன்றல் – புறம் 44/10
தொன்று உறை துப்பின் நின் பகைஞரும் அல்லர் – புறம் 213/5
மாற்று அரும் துப்பின் மாற்றோர் பாசறை – புறம் 309/5
அடல் அரும் துப்பின்
குருந்தே முல்லை என்று – புறம் 335/1,2
தும்பு மழை-கொண்டு அயல் ஒப்பு அரிது ஆய துப்பின்
கொம்பர் குரும்பை குலம் கொண்டது திங்கள் தாங்கி – கம்.ஆரண்:10 142/2,3
அளி துப்பின் அனுமன் என்று ஓர் அரும் துணை பெற்றதாயும் – கம்.சுந்:1 33/2
துப்பின் செய்தது போன்றது சூழ் வரை – கம்.யுத்2:15 27/2

மேல்


துப்பின (1)

ஆளியின் துப்பின வீரர் பொரு களத்து ஆர்த்த ஆழி – கம்.யுத்2:19 96/3

மேல்


துப்பினாய் (1)

ஆளியின் துப்பினாய் இ அமர் எனக்கு அருளிநின்று என் – கம்.ஆரண்:7 62/3

மேல்


துப்பினால் (1)

துப்பினால் செய்த கையொடு கால் பெற்ற துளி மஞ்சு – கம்.சுந்:3 8/1

மேல்


துப்பினில் (1)

துப்பினில் துப்பு உடை யாதை சொல்லுகேன் – கம்.ஆரண்:6 14/4

மேல்


துப்பினின் (1)

துப்பினின் மணியின் பொன்னின் சுடர் மரகதத்தின் முத்தின் – கம்.பால:14 69/1

மேல்


துப்பினை (1)

ஒளித்த துப்பினை ஆதலின் வெளிப்பட – புறம் 30/10

மேல்


துப்பு (42)

துப்பு கொளல் வேண்டிய துணையிலோரும் – பெரும் 426
தொன்று கறுத்து உறையும் துப்பு தர வந்த – மது 347
களிற்று துப்பு அஞ்சா புலி அதள் இதணத்து – நற் 351/7
அத்த செயலை துப்பு உறழ் ஒண் தளிர் – ஐங் 273/1
துப்பு துறைபோகிய துணிவு உடை ஆண்மை – பதி 14/6
அறியாமையான் மறந்து துப்பு எதிர்ந்த நின் – பதி 15/14
துப்பு துவர் போக பெரும் கிளை உவப்ப – பதி 32/5
துப்பு துறைபோகிய வெப்பு உடை தும்பை – பதி 39/3
துப்பு துறைபோகிய கொற்ற வேந்தே – பதி 62/9
துப்பு அமை துவர் நீர் துறை மறை அழுத்திய – பரி 21/4
மணி புரை வயங்கலுள் துப்பு எறிந்தவை போல – கலி 33/3
துப்பு உறுவர் புறம்பெற்றிசினே – புறம் 11/9
கடு மான் கோதை துப்பு எதிர்ந்து எழுந்த – புறம் 54/8
உறு துப்பு அஞ்சாது உடல் சினம் செருக்கி – புறம் 72/6
மூவருள் ஒருவன் துப்பு ஆகியர் என – புறம் 122/5
துப்பு எதிர்ந்தோர்க்கே உள்ளா சேய்மையன் – புறம் 380/9
துப்பு உடை மணலிற்று ஆகி கங்கை நீர் சுருங்கி காட்ட – கம்.பால:20 2/2
துப்பு உறழ் இள வாச சுண்ணமும் உதிர் தாதும் – கம்.பால:23 30/3
துப்பு உறழ் துவர் வாயின் தூய் மொழி மயிலோடும் – கம்.அயோ:9 26/1
துப்பு உடை கடலின் நீர் சுமந்த மேகத்தை – கம்.அயோ:13 6/2
துப்பு உறழும் நீர்த்த சுடர் திருவடியால் துடைத்தாய் நீ – கம்.ஆரண்:1 60/4
துப்பினில் துப்பு உடை யாதை சொல்லுகேன் – கம்.ஆரண்:6 14/4
துப்பு அழி செ வாய் வஞ்சியை வௌவ துணை கொண்டிட்டு – கம்.ஆரண்:11 6/3
துப்பு உடை மால் வரை தோன்றலன் என்னா – கம்.ஆரண்:14 61/3
துப்பு உரு குமுத வாய் அமுதம் துய்த்த யான் – கம்.கிட்:10 90/4
துப்பு ஒன்று திரள் சூது என்பென் சொல்லுவென் தும்பி கொம்பை – கம்.கிட்:13 43/2
துப்பு அழிந்து உய்வது துறக்கம் துன்னவோ – கம்.சுந்:4 15/4
துப்பு உறு பரவை ஏழும் சூழ்ந்த பார் ஏழும் ஆழ்ந்த – கம்.சுந்:4 33/1
துப்பு உற முருக்கி உயிர் உண்பல் இது சூதால் – கம்.சுந்:6 6/4
கதி துப்பு அழிந்து கழிந்தார் பெருமை கண்டு களத்து அஞ்சி – கம்.சுந்:8 48/3
துப்பு உறழ் மேனி அண்ணல் மேரு வில் குழைய தோளால் – கம்.சுந்:12 131/3
துப்பு உற சிவந்த வாய் நினைந்து சோர்குவான் – கம்.யுத்1:4 24/3
துப்பு உற கடல் தூய துவலையால் – கம்.யுத்1:8 60/1
துப்பு நீர் ஆய தூய சுடர்களும் கறுக்க வந்திட்டு – கம்.யுத்1:9 18/2
ஊழி வெம் கனல் ஒப்பன துப்பு அன உருவ – கம்.யுத்2:15 226/1
சூர் இழந்து வன் கவசமும் இழந்து துப்பு இழந்து – கம்.யுத்2:15 234/3
துப்பு உடை தட கைகள் துணித்து சுற்றிய – கம்.யுத்2:18 127/2
துப்பு ஒப்பது ஒர் கணை கூட்டினன் துரந்தான் இடை தொடரா – கம்.யுத்3:27 158/3
துப்பு நீர்த்து அன தூளியின் படலம் மீ தூர்ப்ப – கம்.யுத்3:31 15/2
துப்பு அணை வயிர வாளி விசையினும் காலின் தோன்றல் – கம்.யுத்4:37 212/3
துப்பு உற செய்ய வாய் மணி தோகை-பால் – கம்.யுத்4:40 1/3
துப்பு உற சிவந்த வாய் விஞ்சை தோகையர் – கம்.யுத்4:40 35/2

மேல்


துப்பு-போல் (1)

துப்பு-போல் குருதி புனல் சுற்றலால் – கம்.யுத்3:31 135/3

மேல்


துப்பொடு (4)

தொன்றுபடு துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ – நற் 247/1
தொன்று உறை துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ – நற் 294/5
நின்ற துப்பொடு நின் குறித்து எழுந்த – புறம் 213/14
துப்பொடு ஒத்தன முத்து_இனம் குன்றியின் தோன்ற – கம்.யுத்3:20 53/4

மேல்


துப்போ (1)

துப்போ என துணியாம் வகை தேவாந்தகன் துரந்தான் – கம்.யுத்2:18 165/4

மேல்


தும்பி (66)

காமரு தும்பி காமரம் செப்பும் – சிறு 77
தாது உண் தும்பி போது முரன்று ஆங்கு – மது 655
காந்தள் ஊதிய மணி நிற தும்பி
தீம் தொடை நரம்பின் இமிரும் – நற் 17/10,11
நறும் தாது ஆடிய தும்பி பசும் கேழ் – நற் 25/3
கிளை செத்து மொய்த்த தும்பி பழம் செத்து – நற் 35/3
கொடியை வாழி தும்பி இ நோய் – நற் 277/1
கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அம் சிறை தும்பி
காமம் செப்பாது கண்டது மொழிமோ – குறு 2/1,2
ஆராது பெயரும் தும்பி
நீர் இல் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – குறு 211/6,7
நறும் தாது ஊதும் குறும் சிறை தும்பி
பாம்பு உமிழ் மணியின் தோன்றும் – குறு 239/4,5
அம்ம வாழியோ மணி சிறை தும்பி
நன் மொழிக்கு அச்சம் இல்லை அவர் நாட்டு – குறு 392/1,2
அறு சில் கால அம் சிறை தும்பி
நூற்று இதழ் தாமரை பூ சினை சீக்கும் – ஐங் 20/1,2
கட்டளை அன்ன மணி நிற தும்பி
இட்டிய குயின்ற துறை-வயின் செலீஇயர் – ஐங் 215/1,2
கடும் பறை தும்பி சூர் நசை தாஅய் – பதி 67/20
வீழ் தும்பி வண்டொடு மிஞிறு ஆர்ப்ப சுனை மலர – பரி 8/23
தண் தும்பி இனம் காண்-மின் தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை – பரி 11/130
கனை வரல் ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்-மின் – பரி 11/132
ஒருதிறம் பண் ஆர் தும்பி பரந்து இசை ஊத – பரி 17/12
கவின் முகை கட்டு அவிழ்ப்ப தும்பி கட்டு யாழின் – பரி 18/36
தும்பி தொடர் கதுப்ப தும்பி தொடர் ஆட்டி – பரி 19/30
தும்பி தொடர் கதுப்ப தும்பி தொடர் ஆட்டி – பரி 19/30
முரல் குரல் தும்பி அவிழ் மலர் ஊத – பரி 21/34
தாது ஊது தும்பி தவிர்பு அல இயம்ப – பரி 22/41
வீழ் கதிர் விடுத்த பூ விருந்து உண்ணும் இரும் தும்பி
யாழ் கொண்ட இமிழ் இசை இயல் மாலை அலைத்தரூஉம் – கலி 29/16,17
இரும் தும்பி இறைகொள எதிரிய வேனிலான் – கலி 30/4
இரங்கு இசை மிஞிறொடு தும்பி தாது ஊத – கலி 33/23
தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர – கலி 36/4
முகையின் மேல் தும்பி இருக்கும் பகை எனின் – கலி 43/9
மாஅல் அம் சிறை மணி நிற தும்பி
வாய் இழி கடாத்த வால் மருப்பு ஒருத்தலோடு – கலி 46/2,3
இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி
உண்துறை உடைந்த பூ புனல் சாய்ப்ப புலந்து ஊடி – கலி 78/2,3
நிறை புனல் நீங்க வந்து அ தும்பி அ மலர் – கலி 78/9
சுரும்பு ஆர்க்கும் குரலினோடு இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 123/2
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 127/3
அணி மலர் நறும் தாது ஊதும் தும்பி
கை ஆடு வட்டின் தோன்றும் – அகம் 108/16,17
கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி
நன் நிறம் மருளும் அரு விடர் – அகம் 138/18,19
அம் பணை நெடும் தோள் தங்கி தும்பி
அரி_இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால் – அகம் 223/11,12
புதல் இவர் ஆடு அமை தும்பி குயின்ற – அகம் 225/5
குழல் இசை தும்பி ஆர்க்கும் ஆங்கண் – அகம் 245/16
தாது உண் தும்பி முரல் இசை கடுப்ப – அகம் 291/11
துவைத்து எழு தும்பி தவிர் இசை விளரி – அகம் 317/12
பொன் மருள் நறும் தாது ஊதும் தும்பி
இன் இசை ஓரா இருந்தனம் ஆக – அகம் 388/8,9
துயில் எழ தும்பி காலை செவ்வழி முரல்வ சோலை – கம்.பால:2 14/4
சுரத்து இடை அகிலும் மஞ்ஞை தோகையும் தும்பி கொம்பும் – கம்.பால:10 10/2
திண் களி சிறு தும்பி என சிலர் – கம்.பால:14 48/3
விரி சிறை தும்பி வேறு ஓர் வீழ் மதம் தோய்ந்து மாதர் – கம்.பால:14 61/3
பம்பு தேன் மிஞிறு தும்பி பரந்து இசை பாடி ஆட – கம்.பால:16 2/1
உண் மலர் வெறுத்த தும்பி புதிய தேன் உதவும் நாக – கம்.பால:16 3/3
மதி நுதல் வல்லி பூப்ப நோக்கிய மழலை தும்பி
அதிசயம் எய்தி புக்கு வீழ்ந்தன அலைக்க போகா – கம்.பால:17 9/2,3
துறும் போதினில் தேன் துவைத்து உண்டு உழல் தும்பி ஈட்டம் – கம்.பால:17 12/1
சோலை தும்பி மென் குழல் ஆக தொடை மேவும் – கம்.பால:17 34/1
தும்பி ஈட்டம் புரை கிளை சுற்றத்தான் – கம்.அயோ:8 3/4
முற்றுறு முகை கிண்டி முரல்கில சில தும்பி
வில் திரு நுதல் மாதே அம் மலர் விரி கோங்கின் – கம்.அயோ:9 12/1,2
தொடர்ந்து பாணரின் தூங்கு_இசை முரன்றன தும்பி – கம்.அயோ:9 43/4
மரம் குடைந்த தும்பி போல் அனங்கன் வாளி வந்துவந்து – கம்.ஆரண்:10 93/3
துன்னிய கோபத்தோடும் தோன்றிய தோற்றம் தும்பி
இன் இசை முரல்வ நோக்கி இரு நில_மகள் கை ஏந்தி – கம்.கிட்:10 30/2,3
துளை துயில் உவந்து துயில்வு உற்ற குளிர் தும்பி – கம்.கிட்:10 79/4
துப்பு ஒன்று திரள் சூது என்பென் சொல்லுவென் தும்பி கொம்பை – கம்.கிட்:13 43/2
அம் தாரத்தின் நேர் வரு சொல்லாள் அறை தும்பி
கந்தாரத்தின் இன் இசை பாடி களி கூரும் – கம்.சுந்:2 78/2,3
புகை என தும்பி சுற்ற புது மலர் பொங்கு சேக்கை – கம்.சுந்:2 179/2
கள் அவிழ் மாலை தும்பி வண்டொடும் கரிந்து சாம்ப – கம்.சுந்:2 210/3
பொன் நிற தும்பி வந்து ஊதி போயதால் – கம்.சுந்:3 37/4
தும்பி ஈட்டமும் இரதமும் புரவியும் தொடர்ந்த – கம்.யுத்1:5 35/1
தும்பி அம் தொடையல் மாலை சுடர் முடி படியில் தோய – கம்.யுத்2:16 149/1
தும்பி அம் தொடையல் வீரன் சுடு கணை துரப்ப சுற்றும் – கம்.யுத்2:16 153/1
தொடர்ந்தன மழை பொழி தும்பி கும்பங்கள் – கம்.யுத்2:19 47/2
தும்பி என்று உலகின் உள்ள யாவை அவை ஏவையும் தொகுபு துள்ளு தாள் – கம்.யுத்2:19 79/1
புலர்ந்த காலையில் பொறி வரி அம்பு எனும் தும்பி
கலந்த தாமரை பெரு வனம் கதிரவன் கரத்தால் – கம்.யுத்3:20 58/2,3

மேல்


தும்பிகள் (2)

தும்பிகள் உயிரே அன்ன துணை மட பிடிக்கு நல்கும் – கம்.பால:16 2/4
சென்று ஊதின தும்பிகள் தென் திசையான் – கம்.யுத்3:21 1/2

மேல்


தும்பிகளும் (1)

மின்ன பூம் சுரும்பும் வண்டும் மிஞிறும் தும்பிகளும் பம்ப – கம்.பால:22 17/3

மேல்


தும்பியின் (2)

தும்பியின் குழாத்தின் சுற்றும் சுற்றத்தன் தொடுத்த வில்லன் – கம்.அயோ:8 21/1
சுனை மடுத்து உண்டு இசை முரலும் தும்பியின்
இனம் என களித்துளது என்பது என் அவன் – கம்.ஆரண்:12 28/2,3

மேல்


தும்பியும் (8)

வண்டொடு தும்பியும் வண் தொடை யாழ் ஆர்ப்ப – பரி 23/50
முகை சூழும் தும்பியும் போன்ம் – கலி 105/42
நடுநாள் வந்து தும்பியும் துவைக்கும் – புறம் 280/2
தேனொடு மிஞிறும் வண்டும் தும்பியும் தொடர்ந்து செல்ல – கம்.பால:14 68/3
தேனும் மிஞிறும் சிறு தும்பியும் பம்பி ஆர்ப்ப – கம்.பால:16 39/2
தும்பியும் மாவும் மிடைந்த பெரும் படை சூழ்வு ஆரும் – கம்.அயோ:13 19/1
கள் உடை வள்ளமும் களித்த தும்பியும்
உள்ளமும் ஒரு வழி கிடக்க ஓடினார் – கம்.ஆரண்:10 37/1,2
தோகையர் மனமும் தொக்க தும்பியும் தொடர்ந்து சுற்ற – கம்.சுந்:10 13/4

மேல்


தும்பியே (1)

பாணரின் தளர்ந்தன பாடல் தும்பியே – கம்.ஆரண்:10 127/4

மேல்


தும்பியை (5)

சொன்ன தம்பியை தும்பியை அரி தொலைத்து என்ன – கம்.கிட்:7 60/3
தும்பியை முனிந்திலேன் தொடர்ந்த வாலி-தன் – கம்.யுத்2:16 277/2
தும்பியை நோக்கும் வீரர் சுந்தர தோளை நோக்கும் – கம்.யுத்3:22 25/4
தும்பியை தொடர்வது அல்லால் குரங்கினை சுளிவது உண்டோ – கம்.யுத்3:27 97/2
தும்பியை தொலைத்தது என்ன தொலைக்குவென் தொடர்ந்து நின்ற – கம்.யுத்4:37 9/2

மேல்


தும்பியொடு (1)

தூரொடு பறிந்த சில தும்பியொடு வானோர் – கம்.சுந்:6 10/3

மேல்


தும்பியோ (1)

தும்பியோ நான்முகத்தோன் தொல் மரபின் தோன்றாலோ – கம்.யுத்2:17 78/2

மேல்


தும்பு (1)

தும்பு மழை-கொண்டு அயல் ஒப்பு அரிது ஆய துப்பின் – கம்.ஆரண்:10 142/2

மேல்


தும்புரு (2)

தும்புரு தனதன் சூழ் – கம்.ஆரண்:1 63/3
இசையினை தும்புரு இசையின் ஏத்தவே – கம்.ஆரண்:10 12/4

மேல்


தும்பை (22)

வாடா தும்பை வயவர் பெருமகன் – பெரும் 101
புரையோர்க்கு தொடுத்த பொலம் பூ தும்பை
நீர் யார் என்னாது முறை கருதுபு சூட்டி – மது 737,738
தும்பை துழாஅய் சுடர் பூ தோன்றி – குறி 90
தும்பை மாலை இள முலை – ஐங் 127/2
அமர் கடந்து மலைந்த தும்பை பகைவர் – பதி 14/8
துப்பு துறைபோகிய வெப்பு உடை தும்பை
கறுத்த தெவ்வர் கடி முனை அலற – பதி 39/3,4
தும்பை சூடாது மலைந்த மாட்சி – பதி 42/6
பொலம் பூ தும்பை பொறி கிளர் தூணி – பதி 45/1
தொலையா தும்பை தெவ்_வழி விளங்க – பதி 52/8
தும்பை சான்ற மெய் தயங்கு உயக்கத்து – பதி 79/15
துவைத்த தும்பை நனவு-உற்று வினவும் – பதி 88/23
வித்தக தும்பை விளைத்தலான் வென் வேலாற்கு – பரி 9/68
நிலம் தலைக்கொண்ட பொலம் பூ தும்பை
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து ஒழிய – புறம் 2/14,15
ஆடு கொள குழைந்த தும்பை புலவர் – புறம் 21/10
பொலம் தோட்டு பைம் தும்பை
மிசை அலங்கு உளைய பனை போழ் செரீஇ – புறம் 22/20,21
அலர் பூ தும்பை அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 96/1
பொலம் தும்பை கழல் பாண்டில் – புறம் 97/15
கமழ் பூ தும்பை நுதல் அசைத்தோனே – புறம் 283/13
ஒளிறு ஒள் வாட குழைந்த பைம் தும்பை
எறிந்து இலை முறிந்த கதுவாய் வேலின் – புறம் 347/3,4
தும்பை சூடிய இராவணன் முகம்-தொறும் தோன்றும் – கம்.யுத்2:15 231/2
தும்பை அம் தொடையலர் தட கை தூணி வாங்கு – கம்.யுத்3:22 52/3
தும்பை மா மலர் தூவினன் காரி எள் சொரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 160/2

மேல்


தும்பையின் (1)

தும்பையின் தலை துரந்தது சுடர் மணி தண்டு ஒன்று – கம்.யுத்3:22 111/3

மேல்


தும்பையும் (3)

சுற்றினான் நெடும் தும்பையும் சூடினான் – கம்.யுத்2:15 97/4
துளவொடு தும்பையும் சுழிய சூடினான் – கம்.யுத்2:15 115/4
தோகை அன்னவர் விழி தொடர் தும்பையும் சூட்டி – கம்.யுத்4:35 16/4

மேல்


தும்மும் (1)

துய் தலை மந்தி தும்மும் நாட – நற் 326/4

மேல்


துமி (1)

துமி தம் ஊர் புக வானவர் துள்ளினார் – கம்.யுத்1:8 42/3

மேல்


துமிக்கும் (2)

பை உடை இரும் தலை துமிக்கும் ஏற்றொடு – குறு 268/4
தாங்குநர் தட கை யானை தொடி கோடு துமிக்கும்
எஃகு உடை வலத்தர் நின் படை வழி வாழ்நர் – பதி 51/29,30

மேல்


துமித்த (5)

தூம்பு உடை திரள் தாள் துமித்த வினைஞர் – பெரும் 231
வேளா பார்ப்பான் வாள் அரம் துமித்த
வளை களைந்து ஒழிந்த கொழுந்தின் அன்ன – அகம் 24/1,2
திருந்து வாள் வயவர் அரும் தலை துமித்த
படு புலா கமழும் ஞாட்பில் துடி இகுத்து – அகம் 89/13,14
வண்டு உண் நறு வீ துமித்த நேமி – அகம் 324/11
தோய்ந்த தோய்வு_இலா பிறை முக சரம் சிரம் துமித்த
காய்ந்த வெம் சரம் நிருதர்-தம் கவச மார்பு உருவ – கம்.ஆரண்:8 11/2,3

மேல்


துமித்தற்கு (1)

தலை துமித்தற்கு நாள் கொண்டது ஒத்தது ஒர் தன்மை – கம்.ஆரண்:6 88/4

மேல்


துமித்து (10)

முகடு துமித்து அடுக்கிய பழம் பல் உணவின் – பெரும் 246
கொடும் கால் புன்னை கோடு துமித்து இயற்றிய – பெரும் 266
விடேஎன் தொடீஇய செல்வார் துமித்து எதிர் மண்டும் – கலி 116/5
தான் தனக்கு வெலற்கு அரிய தானவரை தலை துமித்து என் – கம்.பால:12 5/1
கொலை துமித்து உயர் கொடும் கதிர் வாளின் அ கொடியாள் – கம்.ஆரண்:6 88/1
முலை துமித்து உயர் மூக்கினை நீக்கிய மூத்தம் – கம்.ஆரண்:6 88/2
மலை துமித்து என இராவணன் மணி உடை மகுட – கம்.ஆரண்:6 88/3
துளைபடு மூக்கொடு செவி துமித்து உக – கம்.ஆரண்:14 90/1
பரமுக பகை துமித்து அருளுவான் பரமர் ஆம் – கம்.கிட்:3 10/3
அம்பரத்து உம்பர் புக்கு அமரிடை தலை துமித்து அமரர் உய்ய – கம்.யுத்1:2 82/2

மேல்


துமிதர (1)

வன் தலை துமிதர மஞ்சு என மறிவன – கம்.யுத்2:18 128/2

மேல்


துமிந்த (9)

துமிந்த துண்டமும் பல பட துரந்தன தொடர்ந்து – கம்.யுத்1:6 20/3
காலும் வாலும் துமிந்த கவி_குலம் – கம்.யுத்2:15 57/4
தேர் எலாம் துமிந்த மாவின் திறம் எலாம் துமிந்த செம் கண் – கம்.யுத்2:15 150/1
தேர் எலாம் துமிந்த மாவின் திறம் எலாம் துமிந்த செம் கண் – கம்.யுத்2:15 150/1
கார் எலாம் துமிந்த வீரர் கழல் எலாம் துமிந்த கண்ட – கம்.யுத்2:15 150/2
கார் எலாம் துமிந்த வீரர் கழல் எலாம் துமிந்த கண்ட – கம்.யுத்2:15 150/2
தார் எலாம் துமிந்த நின்ற தனு எலாம் துமிந்த தத்தம் – கம்.யுத்2:15 150/3
தார் எலாம் துமிந்த நின்ற தனு எலாம் துமிந்த தத்தம் – கம்.யுத்2:15 150/3
போர் எலாம் துமிந்த கொண்ட புகழ் எலாம் துமிந்து போய – கம்.யுத்2:15 150/4

மேல்


துமிந்தது (1)

பார வெம் சிலை அழிந்து என துமிந்தது அ பரு வில் – கம்.யுத்2:16 238/4

மேல்


துமிந்தன் (2)

வாலி இளவல் அவன் மைந்தன் மயிந்தன் துமிந்தன் வய குமுதன் – கம்.சுந்:4 116/1
மயிந்தனும் துமிந்தன் தானும் மழை குலம் கிழித்து வானத்து – கம்.யுத்2:19 59/1

மேல்


துமிந்தன (2)

துமிந்தன தலை குடர் சொரிந்த தேர் குலம் – கம்.யுத்2:15 120/1
சுற்றும் வாசியும் துமிந்தன அமர்_களம் தொடர்ந்த – கம்.யுத்2:15 233/4

மேல்


துமிந்தனும் (4)

தோடு இவர்ந்த தார் கிரி புரை துமிந்தனும் தொடர்ந்தான் – கம்.கிட்:12 15/4
மயிந்தனும் துமிந்தனும் என்னும் மாண்பினார் – கம்.யுத்1:4 39/2
தோள் உடை நெடும் தலை துமிந்தனும் தீர்கில – கம்.யுத்2:18 113/2
வாலி நேர் வலி மயிந்தனும் துமிந்தனும் மாண்டார் – கம்.யுத்3:22 173/2

மேல்


துமிந்தார் (1)

சொரிந்தார் குடல் துமிந்தார் தலை கிடந்தார் எதிர் தொடர்ந்தார் – கம்.யுத்3:31 111/4

மேல்


துமிந்து (5)

தலை துமிந்து எஞ்சிய மெய் ஆடு பறந்தலை – பதி 35/6
தலை துமிந்து எஞ்சிய ஆள் மலி யூபமொடு – பதி 67/10
தூம்பு உடை தட கை வாயொடு துமிந்து
நாஞ்சில் ஒப்ப நிலம் மிசை புரள – புறம் 19/10,11
போர் எலாம் துமிந்த கொண்ட புகழ் எலாம் துமிந்து போய – கம்.யுத்2:15 150/4
தூண்டு_அரும் கணை பட துமிந்து துள்ளிய – கம்.யுத்2:18 116/1

மேல்


துமிப்ப (4)

தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப
வந்தன்று பெருவிறல் தேரே – நற் 181/11,12
விசும்பு வீழ் கொள்ளியின் பைம் பயிர் துமிப்ப
கால் இயல் செலவின் மாலை எய்தி – குறு 189/4,5
வாள் முகம் துமிப்ப வள் இதழ் குறைந்த – குறு 227/2
நோன் சூட்டு ஆழி ஈர் நிலம் துமிப்ப
ஈண்டே காண கடவு-மதி பூ கேழ் – அகம் 334/14,15

மேல்


துமிப்பதன் (1)

துமிப்பதன் முன்பு அகல் என்பது சொல்ல – கம்.ஆரண்:14 56/3

மேல்


துமிப்பளவும் (1)

தாக்கி இ படையை முற்றும் தலை துமிப்பளவும் தாங்கி – கம்.யுத்3:31 59/3

மேல்


துமிபு (1)

சோறு வாய்த்து ஒழிந்தோர் உள்ளியும் தோல் துமிபு
வை நுனை பகழி மூழ்கலின் செவி சாய்த்து – முல் 72,73

மேல்


துமிய (20)

வாழை முழு_முதல் துமிய தாழை – திரு 307
பாம்பு பதைப்பு அன்ன பரூஉ கை துமிய
தேம் பாய் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி – முல் 70,71
பொருந்தா தெவ்வர் இரும் தலை துமிய
பருந்து பட கடக்கு ஒள் வாள் மறவர் – மலை 488,489
அடும்பு கொடி துமிய ஆழி போழ்ந்து அவர் – நற் 338/2
வெம் சின அரவின் பைம் தலை துமிய
நரை உரும் உரரும் அரை இருள் நடுநாள் – குறு 190/4,5
தாழ் இருள் துமிய மின்னி தண்ணென – குறு 270/1
கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய் – பதி 11/13
பைம் கண் யானை புணர் நிரை துமிய
உரம் துரந்து எறிந்த கறை அடி கழல் கால் – பதி 28/2,3
நெடுமிடல் சாய கொடு மிடல் துமிய
பெரு மலை யானையொடு புலம் கெட இறுத்து – பதி 32/10,11
ஊர் பாட்டு எண்ணில் பைம் தலை துமிய
பல் செரு கடந்த கொல் களிற்று யானை – பதி 46/9,10
ஓடு-உறு கடு முரண் துமிய சென்று – பதி 78/11
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணி – அகம் 45/10
முழு_முதல் துமிய உரும் எறிந்தன்றே – அகம் 68/7
வன்_புலம் துமிய போகி கொங்கர் – அகம் 79/5
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணிய – அகம் 145/12
உத்தி அரவின் பை தலை துமிய
உர உரும் உரறும் உட்குவரு நனம் தலை – அகம் 202/10,11
நுண் கொடி மின்னின் பைம் பயிர் துமிய
தளவ முல்லையொடு தலைஇ தண்ணென – அகம் 254/14,15
ஆர் இருள் துமிய வெள் வேல் ஏந்தி – அகம் 298/11
அணங்கு உடை அரவின் அரும் தலை துமிய
நின்று காண்பு அன்ன நீள் மலை மிளிர – புறம் 211/2,3
உகளும் இவுளி தலை துமிய உறு தலைகள் – கம்.யுத்3:31 155/1

மேல்


துமியும் (1)

நாயகர் நெடும் தலை துமியும் நாம் அற – கம்.யுத்3:22 48/3

மேல்


துமிரன் (1)

தூ நிவந்த வேல் துமிரன் என்னும் பேரான் – கம்.கிட்:15 10/2

மேல்


துமில (3)

துமில போர் வல் அரக்கர்க்கு சுட்டினாள் – கம்.ஆரண்:7 15/1
துமில திண் செருவின் வாளி பெரு மழை சொரிய தோன்றும் – கம்.யுத்1:10 4/1
துமில வாளி அரக்கன் துரப்பன் – கம்.யுத்4:37 32/1

மேல்


துய் (29)

துய் தலை வாங்கிய புனிறு தீர் பெரும் குரல் – குறி 37
வெண் புடை கொண்ட துய் தலை பழனின் – மலை 178
துய் மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்ன – மலை 418
துஞ்சு பதம் பெற்ற துய் தலை மந்தி – நற் 57/3
துய் தலை மந்தி வன் பறழ் தூங்க – நற் 95/4
துய் தலை இதழ பைம் குருக்கத்தியொடு – நற் 97/6
துய் தலை இறவொடு தொகை மீன் பெறீஇயர் – நற் 111/2
துகிலிகை அன்ன துய் தலை பாதிரி – நற் 118/8
துய் தலை புது மலர் துளி தலை கலாவ – நற் 193/2
துய் தலை புனிற்று குரல் பால் வார்பு இறைஞ்சி – நற் 206/1
நெய் வார்ந்து அன்ன துய் அடங்கு நரம்பின் – நற் 300/8
துய் தலை மந்தி தும்மும் நாட – நற் 326/4
பெரும் சே_இறவின் துய் தலை முடங்கல் – நற் 358/8
மிக்கு எழு கடும் தார் துய் தலை சென்று – பதி 32/4
துய் வீ வாகை நுண் கொடி உழிஞை – பதி 43/23
வைத்தலை மறந்த துய் தலை கூகை – பதி 44/18
கடவுள் வாகை துய் வீ ஏய்ப்ப – பதி 66/15
துய் தலை வெண் காழ் பெறூஉம் – அகம் 7/21
இழுதின் அன்ன தீம் புழல் துய் வாய் – அகம் 9/5
அத்த பாதிரி துய் தலை புது வீ – அகம் 191/1
எஃகு உறு பஞ்சி துய் பட்டு அன்ன – அகம் 217/2
வட்ட கழங்கின் தாஅய் துய் தலை – அகம் 241/14
துய் அவிழ் பனி மலர் உதிர வீசி – அகம் 252/10
துய் தலை பூவின் புதல் இவர் ஈங்கை – அகம் 294/6
முள் கொம்பு ஈங்கை துய் தலை புது வீ – அகம் 306/3
தூம்பு உடை துய் தலை கூம்புபு திரங்கிய – அகம் 333/10
துய் தலை முடங்கு இறா தெறிக்கும் பொற்பு உடை – அகம் 376/16
துய் தலை மந்தியை கையிடூஉ பயிரும் – புறம் 158/24
துய் அடை கனலி அன்ன தோளினன் தொழிலும் தூயன் – கம்.கிட்:7 156/2

மேல்


துய்க்க (3)

கேள்வி செல்வம் துய்க்க வயிற்று ஓர் கிளை தந்தான் – கம்.அயோ:6 21/4
பொருவ_அரும் செல்வம் துய்க்க போதுதி விரைவின் என்றான் – கம்.யுத்2:16 133/3
தானுடை செல்வம் துய்க்க தகுதியே சரத்தினோடும் – கம்.யுத்3:27 170/3

மேல்


துய்க்கவும் (1)

கண்ணால் நனி துய்க்கவும் கங்குல் கழிந்தது அன்றே – கம்.பால:16 47/4

மேல்


துய்க்கும் (1)

விளைந்தார் வினையின் விழு பயன் துய்க்கும்
துளங்கா விழு சீர் துறக்கம் புரையும் – பரி 23/46,47

மேல்


துய்த்த (3)

துய்த்த வாய துகள் நிலம் பரக்க – அகம் 15/14
மருவிய வயாவொடு வருத்தம் துய்த்த பின் – கம்.பால:5 98/2
துப்பு உரு குமுத வாய் அமுதம் துய்த்த யான் – கம்.கிட்:10 90/4

மேல்


துய்த்தல் (1)

பதி பிழைப்பு அறியாது துய்த்தல் எய்தி – பதி 15/30

மேல்


துய்த்தலும் (1)

ஈதலும் துய்த்தலும் இல்லோர்க்கு இல் என – குறு 63/1

மேல்


துய்த்தனர் (1)

துன்னு போகங்கள் துய்த்தனர் தோன்றல்தான் – கம்.அயோ:14 17/2

மேல்


துய்த்தி-கொல் (2)

வேள்வி செல்வம் துய்த்தி-கொல் மெய்ம்மை துறை மேவும் – கம்.அயோ:6 21/1
சூழ்வின் செல்வம் துய்த்தி-கொல் தோலா மனு நூலின் – கம்.அயோ:6 21/2

மேல்


துய்த்தி-கொல்-மன் (1)

வாழ்வு செல்வம் துய்த்தி-கொல்-மன் என்றனள் வானோர் – கம்.அயோ:6 21/3

மேல்


துய்த்து (5)

பல ஒலி கூந்தலாள் பண்பு எல்லாம் துய்த்து
துறந்தானை உள்ளி அழூஉம் அவனை – கலி 145/7,8
துஞ்சா முழவின் துய்த்து இயல் வாழ்க்கை – அகம் 145/16
யாம் இனி இப்போது ஆர் இடர் துய்த்து இங்கு இனி யாரை – கம்.கிட்:17 7/1
தூம்பு உறங்கும் முகத்தின் துய்த்து உடல் – கம்.யுத்2:16 64/2
பொரு அரும் இன்பம் துய்த்து புண்ணியம் புரிந்தோர் வைகும் – கம்.யுத்3:24 57/3

மேல்


துய்த்தும் (1)

வெண் நிலவின் பயன் துய்த்தும்
கண் அடைஇய கடை கங்குலான் – பட் 114,115

மேல்


துய்த்துமேல் (1)

இலங்கையின் இனிது இருந்து இன்பம் துய்த்துமேல்
குலம் கெழு காவல குரங்கின் தங்குமோ – கம்.யுத்1:2 20/2,3

மேல்


துய்த்துளோன் (1)

சோறு தன் அயலுளோர் பசிக்க துய்த்துளோன்
ஏறும் அ கதியிடை யானும் ஏறவே – கம்.அயோ:11 103/3,4

மேல்


துய்ப்ப (1)

தொல்_வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல் – கலி 118/3

மேல்


துய்ப்பவர்க்கு (1)

ஏலும் நல்வினை துய்ப்பவர்க்கு ஈறு செல் – கம்.அயோ:14 18/3

மேல்


துய்ப்பன (1)

வெம் வினை துய்ப்பன விரிந்த யோனிகள் – கம்.அயோ:14 74/3

மேல்


துய்ப்பார் (1)

திருமருத முன்துறை சேர் புனல் கண் துய்ப்பார்
தாமம் தலை புனை பேஎம் நீர் வையை – பரி 7/83,84

மேல்


துய்ப்பாரும் (1)

பருந்தொடு நிழல் சென்று அன்ன இயல் இசை பயன் துய்ப்பாரும்
மருந்தினும் இனிய கேள்வி செவி உற மாந்துவாரும் – கம்.பால:2 15/2,3

மேல்


துய்ப்பான் (1)

அ பெரும் செல்வம் துய்ப்பான் நின்று மா தவத்தின் அன்றே – கம்.சுந்:3 127/2

மேல்


துய்ப்பானும் (1)

பால் அமை பயனும் ஆய் பயன் துய்ப்பானும் ஆய் – கம்.யுத்1:3 74/2

மேல்


துய்ப்பேம் (1)

துய்ப்பேம் எனினே தப்புந பலவே – புறம் 189/8

மேல்


துய்ப்பேன் (1)

நல் நெடும் செல்வம் துய்ப்பேன் ஆக்கினை நல்கி நாளும் – கம்.யுத்2:17 63/2

மேல்


துய்ம் (2)

வண்ண துய்ம் மலர் உதிர தண்ணென்று – குறு 110/6
வண்ண துய்ம் மலர் உதிர – குறு 380/6

மேல்


துய்ய (2)

துய்ய நீர் கடலுள் தோய்ந்து தூய் மலர் அமரர் சூட்ட – கம்.கிட்:7 158/3
துய்ய தெய்வ வான் படைக்கு எலாம் வரன்முறை துரக்கும் – கம்.யுத்3:22 185/2

மேல்


துய்யன (1)

நாடக தொழிலின நடுவு துய்யன
ஆடக தோற்றத்த அளவு_இலாதன – கம்.பால:3 30/3,4

மேல்


துய்யும் (1)

பொய்யும் துய்யும் ஒத்து அவை சிந்தும் புவி தந்தான் – கம்.யுத்4:37 130/2

மேல்


துய்யை (1)

துய்யை சுடு வெம் கனலின் சுடுவான் துணிந்தேன் – கம்.அயோ:4 123/4

மேல்


துயக்கின் (1)

அவள் துயக்கின் மலர் அம்பு உற வெம்பும் – கம்.யுத்1:11 1/2

மேல்


துயக்கினால் (1)

தொண்டை அம் கனி வாய் சீதை துயக்கினால் என்னை சுட்டாய் – கம்.சுந்:6 40/1

மேல்


துயக்கு (5)

துயக்கு_இல் கந்தர்ப்பரை துரந்து வாரின – கம்.ஆரண்:7 46/3
அம் கயல் கரும் கண் இயக்கியர் துயக்கு இல் அரம்பையர் விஞ்சையர்க்கு அமைந்த – கம்.சுந்:3 83/1
தூர ஒன்று நூறு கூறுபட்டு உகும் துயக்கு அலால் – கம்.யுத்3:31 86/3
துயக்கு இலா அன்பு மூண்டு எவரும் சோரவே – கம்.யுத்4:38 19/4
துயக்கு இலாதவர் மனம் என தூயது சுரர்கள் – கம்.யுத்4:41 2/2

மேல்


துயக்கு_இல் (1)

துயக்கு_இல் கந்தர்ப்பரை துரந்து வாரின – கம்.ஆரண்:7 46/3

மேல்


துயர் (195)

துனி கூர் எவ்வமொடு துயர் ஆற்றுப்படுப்ப – சிறு 39
உறு துயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்_மகள் – முல் 13
இன் துயில் வதியுநன் காணாள் துயர் உழந்து – முல் 80
துயர் மருங்கு அறிந்தனள் போல அன்னை – நற் 61/4
அரும் துயர் அவலம் தீர்க்கும் – நற் 140/10
துயர் மருங்கு அறியா அன்னைக்கு இ நோய் – நற் 244/6
துஞ்சா கண்ணள் துயர் அட சாஅய் – நற் 303/6
யான் செய்தன்று இவள் துயர் என அன்பின் – நற் 309/3
அரும் துயர் உழத்தலின் உண்மை சான்ம் என – நற் 381/1
அரும் துயர் உழந்த-காலை – நற் 384/10
தூஉம் துவலை துயர் கூர் வாடையும் – குறு 103/4
குரால் ஆன் படு துயர் இராவில் கண்ட – குறு 224/4
துயர் பொறுக்கல்லேன் தோழி நோய்க்கே – குறு 224/6
நாள் துயர் கெட பின் நீடலர் மாதோ – குறு 253/4
அரும் துயர் உழத்தலும் ஆற்றாம் அதன்_தலை – குறு 302/2
தூற்றும் திவலை துயர் கூர் காலை – குறு 398/2
சுடர் துயர் எடுப்பும் புன்கண் மாலை – குறு 398/5
அன்னையும் அரும் துயர் உழந்தனள் அதனால் – ஐங் 242/2
உறு துயர் அவலமொடு உயிர் செல சாஅய் – ஐங் 313/2
துறந்ததன் கொண்டு துயர் அட சாஅய் – ஐங் 393/1
மாண்பு இல் கொள்கையொடு மயங்கு துயர் செய்த – ஐங் 394/1
பெரும் கை தொழுதியின் வன் துயர் கழிப்பி – பதி 76/6
இடு துனி கை ஆறா என் துயர் கூர – பரி 8/78
அரு நிலை நீரின் அவள் துயர் கண்டு – பரி 21/43
தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார் – கலி 16/5
ஒளி_இழாய் ஈங்கு நாம் துயர் கூர பொருள்-வயின் – கலி 16/13
தொல் எழில் தொலைபு இவள் துயர் உழப்ப துறந்து நீ – கலி 17/5
அரும் துயர் களைஞர் வந்தனர் – கலி 29/25
துயர் அறு கிளவியோடு அயர்ந்தீகம் விருந்தே – கலி 32/19
சேயேன்-மன் யானும் துயர் உழப்பேன் ஆயிடை – கலி 37/7
அரும் துயர் ஆர் அஞர் தீர்க்கும் – கலி 44/20
நினை துயர் உழப்பவள் பாடு இல் கண் பழி உண்டோ – கலி 48/13
அரும் துயர் அவலம் தூக்கின் – கலி 48/23
நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்-மன் – கலி 53/17
உள் நின்ற நோய் மிக உயிர் எஞ்சு துயர் செய்தல் – கலி 60/6
மருந்து இன்று யான் உற்ற துயர் ஆயின் எல்லா – கலி 107/27
துனி கொள் துயர் தீர காதலர் துனைதர – கலி 120/21
நளி இரும் கங்குல் நம் துயர் அறியாது – கலி 128/4
என் துயர் அறிந்தனை நரறியோ எம் போல – கலி 129/14
அரும் துயர் நீக்குவேன் போல்-மன் பொருந்துபு – கலி 131/3
வித்தத்தால் தோற்றான் போல் வெய் துயர் உழப்பவோ – கலி 136/8
உடை பொதி இழந்தான் போல் உறு துயர் உழப்பவோ – கலி 136/12
சிறு_வித்தம் இட்டான் போல் செறி துயர் உழப்பவோ – கலி 136/16
துயர் நிலை தீர்த்தல் நும் தலை கடனே – கலி 139/37
மகளிர் தோள் சேர்ந்த மாந்தர் துயர் கூர நீத்தலும் – கலி 145/13
ஒள் வளை ஓட துறந்து துயர் செய்த – கலி 145/36
ஆய்_இழை உற்ற துயர் – கலி 145/66
துன்புற்றார் துயர் செய்தல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/11
அரும் துயர் தரும் இவள் பனி வார் கண்ணே – அகம் 77/19
நடுங்கு துயர் களைந்த நன்னராளன் – அகம் 88/7
சேய ஆயினும் நடுங்கு துயர் தருமே – அகம் 152/24
அன்னையும் அரும் துயர் உற்றனள் அலரே – அகம் 209/2
முறி புரை எழில் நலத்து என் மகள் துயர் மருங்கு – அகம் 242/8
அரும் துயர் உடையள் இவள் என விரும்பி – அகம் 244/10
நாம் படர் கூரும் அரும் துயர் கேட்பின் – அகம் 251/4
நலம் கவர் பசலை நலியவும் நம் துயர்
அறியார்-கொல்லோ தாமே அறியினும் – அகம் 273/5,6
தன் துயர் வெளிப்பட தவறு இல் நம் துயர் – அகம் 330/4
தன் துயர் வெளிப்பட தவறு இல் நம் துயர்
அறியாமையின் அயர்ந்த நெஞ்சமொடு – அகம் 330/4,5
துயர் செய்து ஆற்றாய் ஆகி பெயர்பு ஆங்கு – அகம் 365/10
அரும் துயர் உழக்கும் நின் திருந்து இழை அரிவை – புறம் 146/7
அரும் துயர் உழக்கும் என் பெரும் துன்புறுவி நின் – புறம் 161/14
முளைப்பன முறுவல் அம் முறுவல் வெம் துயர்
விளைப்பன அன்றியும் மெலிந்து நாள்-தொறும் – கம்.பால:3 52/1,2
இரும் துயர் உழக்குநர் என் பின் என்பது ஓர் – கம்.பால:5 4/3
அரும் துயர் வருத்தும் என் அகத்தை என்றனன் – கம்.பால:5 4/4
உறு துயர் தவிர்ந்தது அ உலகம் வேந்து அருள் – கம்.பால:5 53/2
பிதிர்ந்தது எம் மன துயர் பிறங்கல் என்று கொண்டு – கம்.பால:5 68/1
வாங்கிய துயர் உடை மன்னன் பின்னரும் – கம்.பால:5 97/1
நில கொடியும் துயர் நீத்தனள் இந்த – கம்.பால:5 117/2
உய்-வண்ணம் அன்றி மற்று ஓர் துயர் வண்ணம் உறுவது உண்டோ – கம்.பால:9 24/2
மா துயர் உழந்து உழந்து அழுங்கி மாழ்கினர் – கம்.பால:10 51/2
தொல் ஆழி துயிலாதே துயர் ஆழி நெடும் கடலுள் துயில்கின்றானே – கம்.பால:11 17/4
கலை கோட்டு பெயர் முனியால் துயர் நீங்க கருதினான் – கம்.பால:12 17/4
வணங்கு வில் இறுத்தவன் என துயர் மறந்தாள் – கம்.பால:22 39/2
மின்னால் அயர்வுறும் வாள் அரவு என வெம் துயர் உற்றான் – கம்.பால:24 24/4
இழிந்த வான் துயர் கடல் கரை நின்று ஏற்றினான் – கம்.பால:24 41/4
குளிப்ப அரும் துயர் கடல் கோடு கண்டவன் – கம்.பால:24 42/3
உரிமை மைந்தரை பெறுகின்றது உறு துயர் நீங்கி – கம்.அயோ:1 62/1
சொல் மறா மக பெற்றவரே துயர் துறந்தார் – கம்.அயோ:1 67/4
அனையது ஆதலின் அரும் துயர் பெரும் பரம் அரசன் – கம்.அயோ:1 68/1
சூது முந்துற சொல்லிய மா துயர்
நீதி மைந்த நினைக்கிலை ஆயினும் – கம்.அயோ:2 20/1,2
மா துயர் படுக நான் நெடிது உன் மாற்றவள் – கம்.அயோ:2 61/3
கரை செயற்கு அரும்_துயர் கடலில் வீழ்கின்றாய் – கம்.அயோ:2 68/3
சுற்றமும் கெட சுடு துயர் கடல் விழ துணிந்தாய் – கம்.அயோ:2 82/4
ஏறு ஆம் என்னும் வன் துயர் ஆகத்து இடை மூழ்க – கம்.அயோ:3 49/2
ஒக்க நோக்கிய யோகரும் அரும் துயர் உழந்தார் – கம்.அயோ:4 210/4
மன்னை உற்றது உண்டோ மற்று இ வன் துயர்
என்னை உற்றது இயம்பு என்று இறைஞ்சினாள் – கம்.அயோ:4 215/2,3
முகமும் அவர் அருளும் நுகர்கிலர்கள் துயர் முடுக – கம்.அயோ:5 15/2
இறை_மகன் துயர் துடைத்து இருத்தி மாடு என்றான் – கம்.அயோ:5 37/3
சொல்லலும் அரசன் சோர்ந்தான் துயர் உறு முனிவன் நான் இ – கம்.அயோ:6 11/3
உன் கிளை எனது அன்றோ உறு துயர் உறல் ஆமோ – கம்.அயோ:8 43/3
ஒரு வகைத்து அன்று உறு துயர் ஊழி வாழ் – கம்.அயோ:11 37/3
சிந்தை வெம் கொடும் துயர் தீர்கலாது என்றான் – கம்.அயோ:11 57/4
தோன்றும் தீரா பாதகம் அற்று என் துயர் தீர – கம்.அயோ:11 84/2
துன்ன_அரும் துயர் கெட தூய கோசலை – கம்.அயோ:11 86/3
சிந்தையின் உறு துயர் தீர்த்திரால் எனும் – கம்.அயோ:11 88/3
முடிகுவென் அரும் துயர் முடிய என்னுமால் – கம்.அயோ:11 90/4
வெம் துயர் நரகத்து வீழ்க யானுமே – கம்.அயோ:11 101/4
மைந்தன் வெம் துயர் கடலின் வைகினான் – கம்.அயோ:11 134/2
கழிந்தது துயர் நெடும் காதல் தூண்டவே – கம்.அயோ:12 25/4
காமனும் அரும் துயர் கடலில் மூழ்கினான் – கம்.அயோ:12 42/3
கன்று பிரி காராவின் துயர் உடைய கொடி வினவ கழல் கால் மைந்தன் – கம்.அயோ:13 65/2
சுடு மயானத்திடை தன் துணை ஏக தோன்றல் துயர் கடலின் ஏக – கம்.அயோ:13 68/1
வெம் துயர் தொடர்தர விம்மி விம்மி நீர் – கம்.அயோ:14 82/1
அ நெடும் துயர் உறும் அரிய வீரனை – கம்.அயோ:14 83/1
அன்னமும் துயர் கடல் அடிவைத்தாள்-அரோ – கம்.அயோ:14 85/4
சொன்னது செய்தி ஐய துயர் உழந்து அயரல் என்றான் – கம்.அயோ:14 115/4
தொழுது தேவி துயர் கூர விளையாடல் தொழிலோ – கம்.ஆரண்:1 40/3
விரிஞ்சுற பற்றிய பிறவி வெம் துயர்
பெரும் சிறை வீடு பெற்று-அனைய பெற்றியார் – கம்.ஆரண்:3 7/3,4
வேந்தன் வீயவும் யாய் துயர் மேவவும் – கம்.ஆரண்:3 18/1
மாந்தர் வன் துயர் கூரவும் யான் வனம் – கம்.ஆரண்:3 18/3
சுமந்த தோளும் பொறை துயர் தீருமால் – கம்.ஆரண்:3 20/4
மாண்டு உக மலைந்து எமர் மன துயர் துடைப்பாய் – கம்.ஆரண்:3 52/4
நாடு அறியா துயர் இழைத்த நவை அரக்கி நின் அன்னை-தன்னை நல்கும் – கம்.ஆரண்:6 127/1
என்று இனைய வன் துயர் இலங்கை நகர் எய்த – கம்.ஆரண்:10 45/1
எ துயர் உனக்கு உளது இனி பழி சுமக்க – கம்.ஆரண்:10 61/3
உளைவுறு துயர் முகத்து ஒளி இது ஆம் எனின் – கம்.ஆரண்:12 32/1
மோக வெம் துயர் சிறிது ஆறி முன்னியே – கம்.ஆரண்:13 52/2
வெம் துயர் துடைத்தனென் என்னும் மெய் புகழ் – கம்.ஆரண்:13 53/2
காணின் கலந்த துயர் தீரும் அன்றி அயல் இல்லை என்று கடுகி – கம்.ஆரண்:13 70/2
மாற்ற அரும் துயர் இவர் மன கொளா-வகை – கம்.ஆரண்:13 105/3
கொன்ற பின் அன்றோ வெய்ய கொடும் துயர் குளிப்பது என்றான் – கம்.ஆரண்:13 131/4
ஓய்வு_அறு துயர் என நுடங்கல் நோன்மையோ – கம்.ஆரண்:14 86/4
பேர அரும் துயர் அற பேர்ந்துளோர் என – கம்.ஆரண்:14 92/1
தோன்றி அரு வினையேன் சாப துயர் துடைத்தாய் – கம்.ஆரண்:15 40/4
சிந்தையில் சிறிது துயர் சேர்வுற தெருமரலின் – கம்.கிட்:2 6/1
துயர் உழந்து அயர்தியோ சுருதி நூல் வலாய் – கம்.கிட்:6 12/4
வெம் துயர் கொடும் பழி வில்லின் தாங்கினேன் – கம்.கிட்:6 24/4
அன்ன வெம் துயர் எனும் அளக்கர் நீக்கினான் – கம்.கிட்:6 26/4
நீ துயர் ஒழிக என நின்று கூறினான் – கம்.கிட்:7 29/4
தொள்கொடும் கிடந்தது என்ன துயர் உழந்து அழிந்து சோர்வான் – கம்.கிட்:7 79/4
வெறியன எய்தி நொய்தின் வெம் துயர் கடலின் வீழ்ந்தேன் – கம்.கிட்:9 12/4
வினையின் வெம் துயர் விரவு திங்களும் விரைவு சென்றன எளிதின் நின் – கம்.கிட்:10 66/3
தனு எனும் திரு நுதலி வந்தனள் சரதம் வன் துயர் தவிர்தியே – கம்.கிட்:10 66/4
தெறு துயர் உழந்தனன் தேய தேய்வு சென்று – கம்.கிட்:10 102/3
கண்டு அக துயர் தீர்வது காண்டிரால் – கம்.கிட்:13 17/3
மா துயர் காதல் தூண்ட வழியின்-மேல் வைத்த கண்ணார் – கம்.சுந்:2 112/3
தூக்கினால் அன்ன தோயத்தது ஆய் துயர்
ஆக்கினான் படை அன்ன அகழியை – கம்.சுந்:2 147/2,3
துன்னும் ஆர் உயிர் உடலொடு சுடுவது ஓர் துயர் உழந்து இவை சொன்னான் – கம்.சுந்:2 197/4
தொழுதல் சோருதல் துளங்குதல் துயர் உழத்து உயிர்த்தல் – கம்.சுந்:3 5/3
பிரிவு எனும் துயர் உருவு கொண்டால் அன்ன பிணியாள் – கம்.சுந்:3 7/4
அப்பினால் நனைந்து அரும் துயர் உயிர்ப்பு உடை யாக்கை – கம்.சுந்:3 8/3
துஞ்சாதாரும் துஞ்சுதல் கண்டாள் துயர் ஆற்றாள் – கம்.சுந்:4 2/1
படி ஏழும் நெடும் துயர் பாவிடவும் – கம்.சுந்:4 9/2
வள்ளல் மொழி வாசகம் மன துயர் மறந்தாள் – கம்.சுந்:4 62/2
துன்றிய புயத்து இனிது இருக்க துயர் விட்டாய் – கம்.சுந்:5 3/2
சிந்தை உறு வெம் துயர் தவிர்ந்து தெளிவோடும் – கம்.சுந்:5 9/2
ஆறு துயர் அம் சொல் இள_வஞ்சி அடியன் தோள் – கம்.சுந்:5 10/3
சிந்தை உறு வெம் துயர் தவிர்த்து இனிது செல்வேன் – கம்.சுந்:6 7/4
குலுங்கும் வன் துயர் நீங்குமால் வெள்ளியம் குன்றம் – கம்.சுந்:9 2/4
கொன்றேன் எனின் இந்திரனும் துயர் கோளிம் நீங்கும் – கம்.சுந்:11 26/2
ஆவி ஒன்று ஆக நட்டான் அரும் துயர் துடைத்தி என்ன – கம்.சுந்:12 81/2
தீயின் தூயவளை துயர் செய்ததால் – கம்.சுந்:12 88/4
ஆவது அ அண்ணல் உள்ளத்து அரும் துயர் ஆற்றலே ஆம் – கம்.சுந்:14 11/3
ஆரியன் அரும் துயர் கடலுள் ஆழ்பவன் – கம்.சுந்:14 16/1
பூண்டது ஓர் துயர் கொடு பொன்றினார்-கொலோ – கம்.சுந்:14 18/3
நீங்கியது அரும் துயர் காதல் நீண்டதே – கம்.சுந்:14 24/4
கொங்கை குயிலை துயர் நீக்க இமையோர்க்கு உற்ற குறை முற்ற – கம்.யுத்1:1 10/1
மா துயர் துடைத்த வார்த்தை மறப்பரோ மறப்பிலாதார் – கம்.யுத்1:4 110/4
பிறிந்தவர்க்கு உறு துயர் என்னும் பெற்றியோர் – கம்.யுத்1:6 34/1
அந்தரின் அலமந்து அஞ்சி துயர் உழந்து அலக்கண் உற்றான் – கம்.யுத்1:7 3/4
அலமரும் துயர் எய்திய ஆயினும் – கம்.யுத்1:8 59/2
தோடு சேர் குழலாள் துயர் நீக்குவான் – கம்.யுத்1:8 66/2
செழு நகர் அடைந்த போழ்தும் இ துயர் தீர்வது உண்டோ – கம்.யுத்1:12 31/4
சானகி துயர் இனம் தவிர்ந்தது இல்லையோ – கம்.யுத்2:16 74/2
தார் கோல மேனி மைந்த என் துயர் தவிர்த்தி-ஆகின் – கம்.யுத்2:16 150/3
மா துயர் நரகம் நண்ணா-வண்ணமும் காத்தி-மன்னோ – கம்.யுத்2:16 160/4
வெம் துயர் வீங்கி தீ வீழ் விறகு என வெந்து வீழ்ந்தாள் – கம்.யுத்2:17 34/4
கம்பிப்பது ஓர் வன் துயர் கண்டிலனேல் – கம்.யுத்2:18 11/3
தன் தாதை படும் துயர் தந்தையை முன் – கம்.யுத்2:18 51/3
நாயகன் தம்பிக்கு உற்ற துயர் சுட நடுங்குகின்றான் – கம்.யுத்2:19 198/4
ஆயிரம் பெயரினானும் அரும் துயர் கடலுள் ஆழ்ந்தான் – கம்.யுத்2:19 214/4
தொல் நாள் பிரிந்த துயர் தீர அண்ணல் திரு மேனி கண்டு தொழுவான் – கம்.யுத்2:19 248/4
சிந்தாகுலங்கள் களைவாய் தளர்ந்து துயர் கூரல் என்ன செயலோ – கம்.யுத்2:19 250/3
வென்றி வெம் படையினால் உன் மன துயர் மீட்பென் என்றான் – கம்.யுத்2:19 300/3
அரும் துயர் கடலுள் ஆழும் அம்மனை அழுத கண்ணள் – கம்.யுத்3:21 6/1
தீங்குதான் இது தமியனை யார் துயர் தீர்ப்பார் – கம்.யுத்3:22 197/4
மூன்று ஆம் உலகம் துயர் தீர்த்தி என்னும் ஆசை முயல்கின்றோம் – கம்.யுத்3:22 221/2
கதி ஏதும் இலார் துயர் காணுதியோ – கம்.யுத்3:23 11/2
திடல் முந்நீரிடை படுத்து பறித்தனன் நம் துயர் என்றார் தேவர் எல்லாம் – கம்.யுத்3:24 35/4
அரும் துயர் அளவு இலாது அரற்றுவானை யான் – கம்.யுத்3:24 85/2
வீங்கிய தோள்களால் தழுவி வெம் துயர்
நீங்கினன் இராமனும் உலகில் நின்றில – கம்.யுத்3:24 104/2,3
ஆகியது அறிந்தால் அன்றி அரும் துயர் ஆற்றல் ஆற்றார் – கம்.யுத்3:26 17/2
விடிந்தது என்று இருந்தேன் மீள வெம் துயர் இருளின் வெள்ளம் – கம்.யுத்3:26 45/2
சொல்விக்க வந்து போனேன் நோவுறு துயர் செய்தாரை – கம்.யுத்3:26 48/2
எண்களில் பெரிய ஆற்றார் இரும் துயர் பொறுக்கல் ஆற்றார் – கம்.யுத்3:29 41/4
என்று அழைத்து இரங்கி ஏங்க இ துயர் நமர்கட்கு எல்லாம் – கம்.யுத்3:29 54/1
தோய் படை தொழிலால் யார்க்கும் துயர் துடைத்தானை நோக்கி – கம்.யுத்3:31 228/3
துயர் தமக்கு உதவி மீளா துறக்கம் போய் வந்த தொல்லை – கம்.யுத்4:32 47/3
இடை பெறும் துயர் பார்த்து இகல் நீதியின் – கம்.யுத்4:37 174/2
சிந்தை வெம் துயர் தீருதி தெள்ளியோய் – கம்.யுத்4:38 34/2
முன்னை வன் துயர் நீக்குதி மொய்ம்பினோய் என்றான் – கம்.யுத்4:40 101/4
பேதாய் பிரிவு துயர் பீழை பிணித்தது என்றான் – கம்.யுத்4:41 31/4
துனி உழந்திட துயர் தரு கொடு மன தொழிலோர் – கம்.யுத்4:41 41/2
நினைத்து இருந்து நெடும் துயர் மூழ்கிலேன் – கம்.யுத்4:41 58/3
ஆதி வெம் துயர் அலால் அருந்தல் இன்மையால் – கம்.யுத்4:41 90/1

மேல்


துயர்-உற்ற (1)

மயங்கு துயர்-உற்ற மையல் வேழம் – குறு 308/3

மேல்


துயர்க்கு (7)

சோர்வு_இலாள் அறிகிலா துயர்க்கு சோர்கின்றான் – கம்.அயோ:5 40/4
வெம் துயர்க்கு ஊற்றம் ஆய விரி இருள் வீங்கிற்று அன்றே – கம்.ஆரண்:14 1/4
துயர்க்கு தகவு இலென் ஆயினேன் – கம்.ஆரண்:14 16/3
பழம் துயர்க்கு பரிவுறும் பான்மையால் – கம்.ஆரண்:14 26/4
காரை கண்டனன் வெம் துயர்க்கு ஒரு கரை காணான் – கம்.கிட்:10 48/4
மாற்றுவார் துயர்க்கு ஒரு வரம்பு உண்டாகுமோ – கம்.கிட்:10 92/4
கார் வரையை காணுதி மற்று அது காண இ துயர்க்கு கரையும் காண்டி – கம்.யுத்3:24 26/4

மேல்


துயர்க்கும் (1)

மட_கொடி துயர்க்கும் நெடு வானின் உறைவோர்-தம் – கம்.யுத்4:36 2/3

மேல்


துயர்கொண்டு (1)

தொடர்ந்து என துயர்கொண்டு சோரும் நெஞ்சன் – கம்.அயோ:3 7/2

மேல்


துயர்ந்த (1)

குங்கும கொம்மை குவி முலை கனிவாய் கோகிலம் துயர்ந்த மென் குதலை – கம்.சுந்:3 83/3

மேல்


துயர்ந்து (1)

தூயவன் நெஞ்சு துயர்ந்து சுருண்டான் – கம்.யுத்3:26 42/2

மேல்


துயர்வு (1)

துயர்வு உற்று அ இராவணன் வாலிடை பண்டு தூங்க – கம்.சுந்:4 92/3

மேல்


துயர (1)

சூழ்ந்தனை கொடியாய் என்னா துடித்து அரும் துயர வெள்ளத்து – கம்.யுத்2:18 266/3

மேல்


துயரத்தின் (1)

வீழ்ந்தான் வீழா வெம் துயரத்தின் கடல் வெள்ளத்து – கம்.அயோ:3 40/1

மேல்


துயரத்தினை (1)

மா துயரத்தினை யாவர் சொல்ல வல்லார் – கம்.அயோ:3 16/2

மேல்


துயரத்து (5)

துஞ்சா துயரத்து அஞ்சு பிடி பூசல் – நற் 14/9
ஆற்ற வெம் துயரத்து அன்னாள் ஆண்டு உற்ற அலக்கண் நோக்கின் – கம்.ஆரண்:12 64/1
துன்ன_அரும் துயரத்து சோர்கின்றான் தனை – கம்.கிட்:6 26/2
அன்றியும் துயரத்து இட்டாய் அமரரை அரக்கர்க்கு எல்லாம் – கம்.யுத்1:12 27/3
அழுந்து துயரத்து அமரர் அந்தணர் கை முந்துற்று – கம்.யுத்4:36 27/3

மேல்


துயரம் (47)

துயரம் உறீஇயினள் எம்மே அகல் வயல் – நற் 8/5
நினைக்கு உறு பெரும் துயரம் ஆகிய நோயே – நற் 123/12
நாம் உறு துயரம் செய்யலர் என்னும் – நற் 133/7
காமம் கைம்மிக கையறு துயரம்
காணவும் நல்காய் ஆயின் பாணர் – நற் 185/2,3
நம் உறு துயரம் களையார் ஆயினும் – நற் 216/4
எவ்வம் கூர்ந்த ஏமுறு துயரம்
வெம்மையின் தான் வருத்து-உறீஇ நம்-வயின் – நற் 273/2,3
துன்புறு துயரம் நீங்க – ஐங் 102/3
அரவு உறு துயரம் எய்துப தொண்டி – ஐங் 173/2
கெடல் அரும் துயரம் நல்கி – ஐங் 195/3
நம் உறு துயரம் நோக்கி அன்னை – ஐங் 241/1
யாம் உறு துயரம் அவள் அறியினோ நன்றே – ஐங் 441/4
தண்ணீர் பெறாஅ தடுமாற்று அரும் துயரம்
கண்ணீர் நனைக்கும் கடுமைய காடு என்றால் – கலி 6/5,6
நின் தலை வருந்தியாள் துயரம்
சென்றனை களைமோ பூண்க நின் தேரே – கலி 133/18,19
நிரை_தொடி துயரம் நீங்கின்றால் விரைந்தே – கலி 134/27
ஆழ் துயரம் எல்லாம் மறந்தனள் பேதை – கலி 147/68
துயரம் செய்து நம் அருளார் ஆயினும் – அகம் 40/9
தணிவு அரும் துயரம் செய்தோன் – அகம் 278/14
புத்து ஆன கொடு வினையோடு அரும் துயரம் போய் ஒளிப்ப புவனம் தாங்கும் – கம்.பால:5 33/1
மின்னி எழு முகில் இன்றி வெம் துயரம் பெருகுதலும் வேத நல் நூல் – கம்.பால:5 34/2
உள் நிலாவிய துயரம் பிடித்து உந்த ஆர் உயிர் நின்று ஊசலாட – கம்.பால:6 12/3
கண் இலான் பெற்று இழந்தான் என உழந்தான் கடும் துயரம் காலவேலான் – கம்.பால:6 12/4
தொடை ஊற்றின் தேன் துளிக்கும் நறும் தாரான் ஒருவண்ணம் துயரம் நீங்கி – கம்.பால:6 13/1
துறந்தாள் துயரம் தன்னை துறவாது ஒழிவாள் இவளே – கம்.அயோ:4 35/3
என்னா உன்னா முனிவன் இடரால் அழிவாள் துயரம்
சொன்னாள் ஆகாள் என முன் தொழு கேகயர்_கோன் மகளை – கம்.அயோ:4 36/1,2
பின்னை கண்டான் அனையான் பிரிய கண்ட துயரம்
தன்னை கண்டே தவிர்வாள் தளர்வான் நிலையில் தளர்வாள் – கம்.அயோ:4 50/3,4
உருகும் துயரம் தவிர் நீ ஊழின் செயல் ஈது என்றே – கம்.அயோ:4 77/4
கொழுந்து எரி உற்று என துயரம் கூர்கின்றார் – கம்.அயோ:4 168/4
உற்று நின்ற துயரம் இது ஒன்றுமே – கம்.அயோ:4 227/3
துறந்த மா தவர்க்கு அரும் துயரம் சூழ்ந்துளோன் – கம்.அயோ:11 96/4
தடுக்கல் ஆகலா துயரம் தன் உளே – கம்.அயோ:11 126/3
தூய நீர் ஆட்டினர் துயரம் நீக்கினர் – கம்.அயோ:14 86/3
எரி அதனில் இன்றே புக்கு இறவேனேல் இ துயரம் மறவேன் என்றான் – கம்.ஆரண்:4 27/4
காதலாள் துயரம் நீக்கி தேவர்-தம் கருத்தும் முற்றி – கம்.ஆரண்:13 125/2
வருந்துறு துயரம் தீர்த்தாய் அம்மானை வாழி என்றார் – கம்.ஆரண்:16 5/4
கையறு துயரம் நின்னால் கடப்பது கருதி வந்தேம் – கம்.கிட்:3 24/3
தாங்கினன் இருத்தி அ துயரம் தாங்கலாது – கம்.கிட்:6 11/1
தேறினள் துயரம் நான் தீர்க்ககிற்றிலேன் – கம்.கிட்:6 22/4
திருந்து_இழை துயரம் நான் தீர்க்ககிற்றிலேன் – கம்.கிட்:6 23/4
உராவ அரும் துயரம் மூட்டி ஓய்வு_அற மலைவது ஒன்றோ – கம்.கிட்:10 58/3
பொன்றாத பொழுது எனக்கு இ கொடும் துயரம் போகாதால் – கம்.சுந்:2 224/4
தன்னது ஆய நெடு மானம் துயரம் காதல் இவை தழைப்ப – கம்.யுத்1:1 11/2
சுடல் உற சுட்டு வேறு ஓர் மருந்தினால் துயரம் தீர்வர் – கம்.யுத்2:16 141/2
உய்வலோ இன்னம் என்னும் ஒன்று அல துயரம் உற்றாள் – கம்.யுத்2:17 33/3
வெம்பு துயரம் நீ உழக்க வெளி காணாது மெலிகின்றோம் – கம்.யுத்3:22 225/3
நாயகன் பெரும் துயரம் நாம் அற – கம்.யுத்3:24 108/3
தீயிடை தணிந்தது என்ன சீதை-பால் துயரம் தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 74/4
நினைந்தன முடித்தேம் என்னா வானவர் துயரம் நீத்தார் – கம்.யுத்3:31 227/1

மேல்


துயரமும் (4)

தள்ள_அரும் துயரமும் சமைவும் சாற்றலும் – கம்.பால:5 49/3
அண்டர்கள் துயரமும் அரக்கர் ஆற்றலும் – கம்.பால:5 70/1
தள்ளுற்ற அறமும் தேவர் துயரமும் தந்ததேயால் – கம்.ஆரண்:13 112/2
கிளர் பெரும் துயரமும் கீண்டது ஆம் என – கம்.ஆரண்:15 7/4

மேல்


துயரமொடு (4)

ஆனா துயரமொடு வருந்தி பானாள் – குறு 145/3
துனி மலி துயரமொடு அரும் படர் உழப்போள் – ஐங் 477/2
தொல் நலம் இழந்த துயரமொடு என்னதூஉம் – அகம் 197/4
ஏமுறு துயரமொடு யாம் இவண் ஒழிய – அகம் 318/10

மேல்


துயரன் (1)

வாங்கிய துயரன் மீ போய் வளர்கின்ற புகழன் வந்துற்று – கம்.யுத்3:28 60/3

மேல்


துயரால் (9)

தோள் நெகிழ்பு உற்ற துயரால் துணிதந்து ஓர் – கலி 37/11
நிறை வளை கொட்பித்தான் செய்த துயரால்
இறை இறை பொத்திற்று தீ – கலி 145/57,58
தூண்டும் இன்னலும் வறுமையும் தொடர்தர துயரால்
ஈண்டு வந்து உனை இரந்தவர்க்கு இரு நிதி அவளை – கம்.அயோ:2 79/1,2
வையம் முழுதும் துயரால் மறுகும் முனிவனுடன் நம் – கம்.அயோ:4 69/3
நைவீர் அலீர் மைந்தீர் இனி துயரால் நாடு இறந்து காடு நோக்கி – கம்.அயோ:13 66/1
உடுத்த திசை அனைத்தினும் சென்று ஒலி கொள்ள உறு துயரால்
அடுத்த பெரும் தனி மூலத்து அரும் பரமே பரமே என்று – கம்.ஆரண்:1 48/2,3
துடியா எழுவாள் துயரால் அழுவாள் – கம்.ஆரண்:12 74/3
தொழுவாய் உணர்ச்சி தொடராத தன்மை உருவாய் மறைந்து துயரால்
அழுவாய் ஒருத்தன் உளை-போலும் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 252/3,4
பின்வந்தவனும் முன் மடிந்த பிழையை நோக்கி பெரும் துயரால்
முன்வந்தவனும் முடிந்தான் உன் பகை போய் முடிந்தது என மொழிந்தார் – கம்.யுத்3:22 227/3,4

மேல்


துயராலே (1)

துயராலே தொலையாத என்னையும் – கம்.கிட்:8 5/1

மேல்


துயரானை (1)

கல் கனிய கனிகின்ற துயரானை கண்ணுற்றான் – கம்.அயோ:13 29/3

மேல்


துயரிடை (4)

நாடு ஒரு துயரிடை நைவதே எனும் – கம்.அயோ:11 92/3
எச்சு உறு துயரிடை எய்த ஈத்து உணா – கம்.யுத்3:20 45/3
குரக்கு வெள்ளமும் தலைவரும் துயரிடை குளித்தார் – கம்.யுத்4:32 37/4
கொன்று அலந்தலை கொடு நெடும் துயரிடை குளித்தல் – கம்.யுத்4:35 26/2

மேல்


துயரின் (10)

தொல் மக்கள் தம் மனம் உக்கு உயிர் பிரிவு என்பது ஓர் துயரின்
வன்மை கடல் புக உய்ப்பது ஓர் வழி புக்கனன் மறவோன் – கம்.பால:24 3/3,4
முன்னையர் அல்லர் வெம் துயரின் மூழ்கினார் – கம்.அயோ:4 150/2
காயத்தை நல்கி துயரின் கரை ஏற்றி – கம்.ஆரண்:15 48/2
வெம் கதிர் கடவுள் எழ விமலன் வெம் துயரின் எழ – கம்.கிட்:1 41/4
துறந்து சென்று உறுவலோ துயரின் வைகுவேன் – கம்.கிட்:10 88/4
தோடு அலர் குழலி-தன் துயரின் சென்று அமர் – கம்.கிட்:16 21/2
வந்து அவன் மேனி நோக்கி வான் உயர் துயரின் வைகி – கம்.சுந்:4 79/1
வாழியாய் நின்னை அன்று வரம்பு_அறு துயரின் வைக – கம்.யுத்1:14 5/1
துயரின் தலை வைத்து இவன் கொண்டது தோற்றம் ஈதால் – கம்.யுத்2:19 16/4
என்னின் தோன்றிய துயரின் ஈறு சேர் – கம்.யுத்3:24 110/2

மேல்


துயரினன் (2)

பொரு_அரும் துயரினன் தொடர்ந்து போகின்றான் – கம்.அயோ:4 187/2
புண்ணின் உற்றது ஓர் எரி அன்ன துயரினன் புலம்பும் – கம்.யுத்3:22 201/4

மேல்


துயரினால் (2)

வரம்பு_அறு துயரினால் மயங்கியே-கொலாம் – கம்.அயோ:4 169/2
வருந்து அரும் துயரினால் மாளலுற்ற மான் – கம்.யுத்4:40 58/2

மேல்


துயரினோடு (1)

எல்லை இல் துயரினோடு இருந்து சாய்ந்தனன் – கம்.ஆரண்:14 93/3

மேல்


துயரினோடும் (1)

பெரும் துயரினோடும் ஒரு வீடு பெறுகில்லாள் – கம்.சுந்:5 6/3

மேல்


துயருக்கே (1)

தின்று தின்று உமிழ்கின்றாரின் துயருக்கே சேக்கை ஆனாள் – கம்.யுத்2:17 29/4

மேல்


துயரும் (8)

ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇயர் – அகம் 195/17
பாவமும் அரும் துயரும் வேர் பறியும் என்பார் – கம்.அயோ:3 102/1
துயரும் அஞ்சி முன் தொடர்ந்திலா தொல் குடி பிறந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 90/4
ஞானமும் துயரும் தம்முள் மலைந்து என நலிந்த அன்றே – கம்.ஆரண்:14 2/4
பண்டு உள துயரும் என்று அனுமன் பன்னுவான் – கம்.சுந்:14 25/4
சங்கையும் இன்னலும் துயரும் தள்ளினாள் – கம்.யுத்2:17 95/2
தொழும் துணையவனை நோக்கி துணுக்கமும் துயரும் நீக்கி – கம்.யுத்4:32 43/3
ஆவலும் துயரும் தீர அரற்றினான் பகு வாய் ஆர – கம்.யுத்4:38 3/4

மேல்


துயருற்றான் (1)

உய்யுமாறு அரிது என்று தன் உள்ளத்தின் உணர்ந்து ஒரு துயருற்றான் – கம்.யுத்2:16 347/4

மேல்


துயருற (1)

சான்றவர் துயருற பழிக்கு சார்வுமாய் – கம்.ஆரண்:15 23/2

மேல்


துயரே (2)

அம் மா மேனி எம் தோழியது துயரே – ஐங் 158/5
இன்னும் ஆனாது நன்_நுதல் துயரே – ஐங் 258/5

மேல்


துயரை (3)

உராவ_அரு துயரை விட்டு உறுதி காண்பரால் – கம்.அயோ:2 54/2
சொல்லீரே துயரை நீக்கி தோகையை தெருட்டி மீள்திர் – கம்.கிட்:16 61/3
குடித்தாள் துயரை உயிரோடும் குழைத்தாள் உழைத்தாள் குயில் அன்னாள் – கம்.யுத்3:23 8/4

மேல்


துயரொடும் (1)

அரிய வன் துயரொடும் யானும் வைகுவேன் – கம்.கிட்:10 86/2

மேல்


துயரோடும் (1)

உந்து ஆர் துயரோடும் உருத்து எரிவான் – கம்.யுத்2:18 33/3

மேல்


துயல் (4)

துணி மழை தவழும் துயல் கழை நெடும் கோட்டு – சிறு 265
கோடு உளர் குரல் பொலி ஒலி துயல் இரும் கூந்தல் – பரி 22/46
குளவி தண் புதல் குருதியொடு துயல் வர – அகம் 182/7
சூடகம் துயல் வர கோதை சோர்தர மலர் – கம்.பால:20 31/1

மேல்


துயல்வந்து (3)

குருதியொடு துயல்வந்து அன்ன நின் – அகம் 27/16
காலொடு துயல்வந்து அன்ன நின் – அகம் 357/15
தொடையல் மாலை துயல்வந்து உலவு தோள் பொலியவே – கம்.ஆரண்:1 9/4

மேல்


துயல்வர (22)

வாடா மாலை ஓடையொடு துயல்வர
படு மணி இரட்டும் மருங்கின் கடு நடை – திரு 79,80
ஊட்டு உளை துயல்வர ஓரி நுடங்க – பொரு 164
துளங்கு இயல் அசைவர கலிங்கம் துயல்வர
செறி தொடி தெளிர்ப்ப வீசி மறுகில் – நற் 20/4,5
பறை அறை கடிப்பின் அறை அறையா துயல்வர
வெம் வளி வழங்கும் வேய் பயில் அழுவத்து – நற் 46/7,8
வாடா மாலை துயல்வர ஓடி – நற் 90/5
ஆடு மயில் பீலியின் வாடையொடு துயல்வர
உறை மயக்கு-உற்ற ஊர் துஞ்சு யாமத்து – நற் 262/2,3
ஒலி நெடும் பீலி துயல்வர இயலி – குறு 264/2
நலம் பெறு கமழ் சென்னி நகையொடு துயல்வர
உரு எஞ்சாது இடை காட்டும் உடை கழல் அம் துகில் – கலி 81/4,5
மணி கிளர் ஆரம் தாரொடு துயல்வர
உயங்கினள் உயிர்க்கும் என் தோழிக்கு – கலி 135/18,19
நிரம்பு அகன் செறுவில் வரம்பு அணையா துயல்வர
புலம்பொடு வந்த பொழுது கொள் வாடை – அகம் 13/20,21
செம் சூட்டு ஒண் குழை வண் காது துயல்வர
அகம் மலி உவகையள் ஆகி முகன் இகுத்து – அகம் 86/27,28
ஓடை குன்றத்து கோடையொடு துயல்வர
மழை என மருண்ட மம்மர் பல உடன் – அகம் 111/6,7
இடன் இல் சிறுபுறத்து இழையொடு துயல்வர
கடல் மீன் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து – அகம் 142/19,20
கோடை பூளையின் வாடையொடு துயல்வர
பாசிலை பொதுளிய புதல்-தொறும் பகன்றை – அகம் 217/5,6
ஏற்று இமில் கயிற்றின் எழில் வந்து துயல்வர
இல் வந்து நின்றோன் கண்டனள் அன்னை – அகம் 248/13,14
நலம் கேழ் மா குரல் குழையொடு துயல்வர
பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகு வாய் மண்டிலத்து – அகம் 269/16,17
ஏதில் வேலன் கோதை துயல்வர
தூங்கும் ஆயின் அதூஉம் நாணுவல் – அகம் 292/5,6
இரு வகிர் ஈருளின் ஈரிய துயல்வர
அவரை பைம் பூ பயில அகல் வயல் – அகம் 294/8,9
வண்ண மார்பின் வன முலை துயல்வர
செறி நடை பிடியொடு களிறு புணர்ந்து என்ன – அகம் 301/15,16
தண் அரும் பைம் தார் துயல்வர அந்தி – அகம் 370/11
துருவு மா மணி ஆரம் துயல்வர
பருவ மேகம் படிந்தது போல் படிந்து – கம்.பால:21 42/2,3
தொங்கலும் துயல்வர சுழியம் சூடியே – கம்.பால:23 51/4

மேல்


துயல்வரு (1)

துயல்வரு கனக நாணும் காஞ்சியும் துகிலும் வாங்கி – கம்.யுத்3:25 16/3

மேல்


துயல்வரும் (9)

செயலை தண் தளிர் துயல்வரும் காதினன் – திரு 207
சிறு குழை துயல்வரும் காதின் பணை தோள் – பெரும் 161
பூவொடு துயல்வரும் மால் வரை நாடனை – நற் 225/5
திதலை அல்குல் துயல்வரும் கூந்தல் – ஐங் 72/2
வளி பொர துயல்வரும் தளி பொழி மலரின் – அகம் 146/10
பூ மலி இரும் கழி துயல்வரும் அடையொடு – அகம் 400/20
நோன் கழை துயல்வரும் வெதிரத்து – புறம் 277/5
குருதியொடு துயல்வரும் மார்பின் – புறம் 288/8
பைம் தழை துயல்வரும் செறு விறல் – புறம் 339/9

மேல்


துயல்வரும்-தோறும் (1)

துயல்வரும்-தோறும் திருந்து அடி கலாவ – குறி 127

மேல்


துயல்வரூஉம் (2)

நகை தாழ்பு துயல்வரூஉம் வகை அமை பொலம் குழை – திரு 86
அணி முலை துயல்வரூஉம் ஆரம் போல – சிறு 2

மேல்


துயல்வன (1)

துயல்வன துடுப்பு வீசும் துவலைகள் மகளிர் மென் தூசு – கம்.அயோ:13 56/2

மேல்


துயல்வு (1)

திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை – குறு 294/6

மேல்


துயலும் (1)

துயலும் கோதை துளங்கு இயல் விறலியர் – பதி 49/2

மேல்


துயலுறாது (1)

தொளை உறு புழை வேய் தூங்கு இசை கானம் துயலுறாது ஒரு நிலை தொடர – கம்.சுந்:3 84/1

மேல்


துயில் (117)

ஓங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்து அன்ன – சிறு 154
இன் துயில் இரியும் பொன் துஞ்சு வியல் நகர் – பெரும் 440
இன் துயில் வதியுநன் காணாள் துயர் உழந்து – முல் 80
கம்புள் சேவல் இன் துயில் இரிய – மது 254
நெஞ்சு ஏமாப்ப இன் துயில் துறந்து – மது 575
திருந்து துயில் எடுப்ப இனிதின் எழுந்து – மது 714
நீ துயில் எழினும் நிலவு வெளிப்படினும் – குறி 241
வேய் புரை மென் தோள் இன் துயில் என்றும் – குறி 242
கூட்டு நிழல் துயில் வதியும் – பட் 15
தூஉ எக்கர் துயில் மடிந்து – பட் 117
முழவு துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண் – மலை 350
ஓங்கல் அம் சினை தூங்கு துயில் பொழுதின் – நற் 87/2
மெல் இறை பணை தோள் துயில் அமர்வோயே – நற் 121/12
துயில் இடைப்படூஉம் தன்மையது ஆயினும் – நற் 240/5
பைம் தாது எருவின் வைகு துயில் மடியும் – நற் 271/2
தெறு கதிர் இன் துயில் பசு வாய் திறக்கும் – நற் 275/5
ஊர் மடி கங்குலும் துயில் மறந்ததுவே – நற் 287/11
கலி கெழு பாக்கம் துயில் மடிந்தன்றே – நற் 303/2
அம் சில் ஓதி என் தோழி தோள் துயில்
நெஞ்சின் இன்புறாய் ஆயினும் அது நீ – நற் 355/8,9
பொய்கை நீர்நாய் வைகு துயில் ஏற்கும் – நற் 390/2
ஏம இன் துயில் எடுப்பியோயே – குறு 107/7
துயில் கண் மாக்களொடு நெட்டு இரா உடைத்தே – குறு 145/5
இன் துயில் எடுப்புதி கனவே – குறு 147/4
துயில் துறந்தனவால் தோழி எம் கண்ணே – குறு 186/4
இன் துயில் முனிநர் சென்ற ஆறே – குறு 213/7
ஆர் துயில் இயம்பும் நாடன் – குறு 247/6
துயில் இன் கங்குல் துயில் அவர் மறந்தனர் – குறு 254/4
துயில் இன் கங்குல் துயில் அவர் மறந்தனர் – குறு 254/4
துயில் துறந்தனவால் தோழி என் கண்ணே – குறு 301/8
பயில் இருள் நடுநாள் துயில் அரிது ஆகி – குறு 329/5
அன்னை முயங்க துயில் இன்னாதே – குறு 353/7
துஞ்சு ஊர் யாமத்தும் துயில் அறியலரே – ஐங் 13/4
பனி துயில் செய்யும் இன் சாயற்றே – ஐங் 14/4
இரவினானும் துயில் அறியேனே – ஐங் 172/4
இரவினானும் இன் துயில் அறியாது – ஐங் 173/1
முரசு முழங்கு நெடு நகர் அரசு துயில் ஈயாது – பதி 12/7
புரையோர் உண்கண் துயில் இன் பாயல் – பதி 16/18
பாடு அரிது இயைந்த சிறு துயில் இயலாது – பதி 50/24
நீர் ஊர் அரவத்தால் துயில் உணர்பு எழீஇ – பரி 20/15
ஏம இன் துயில் எழுதல் அல்லதை – பரி 30/9
துலங்கு மான் மேல் ஊர்தி துயில் ஏற்பாய் மற்று ஆண்டை – கலி 13/16
அணை மருள் இன் துயில் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 14/1
துயில் இன்றி யாம் நீந்த தொழுவை அம் புனல் ஆடி – கலி 30/5
சிறுகுடி துயில் எழூஉம் சேண் உயர் விறல் வெற்ப – கலி 45/7
யாமத்தும் துயில் அலள் அலமரும் என் தோழி – கலி 45/18
புதல்வன் புல்லி பொய் துயில் துஞ்சும் – கலி 75/25
தொல் நலம் இழந்த கண் துயில் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/13
ஒள் இழை வார்-உறு கூந்தல் துயில் பெறும் வை மருப்பின் – கலி 104/20
வேய் உறழ் மென் தோள் துயில் பெறும் வெம் துப்பின் – கலி 104/24
யாம நடுநாள் துயில் கொண்டு ஒளித்த – கலி 122/21
பெரும் கடல் துயில் கொள்ளும் வண்டு இமிர் நறும் கானல் – கலி 123/5
எல்லையும் இரவும் துயில் துறந்து பல் ஊழ் – கலி 123/16
எதிர்கொள்ளும் ஞாலம் துயில் ஆராது ஆங்கண் – கலி 146/38
பேர் ஊர் மறுகில் பெரும் துயில் சான்றீரே – கலி 146/42
இரவு துயில் மடிந்த தானை – அகம் 24/17
இன் துயில் மார்பில் சென்ற என் நெஞ்சே – அகம் 40/17
பண்பு உடை ஆகத்து இன் துயில் பெறவே – அகம் 44/19
அன்னையும் கனை துயில் மடிந்தனள் அதன்_தலை – அகம் 68/9
அலர் முலை ஆகத்து இன் துயில் மறந்தே – அகம் 69/20
தூங்கு நடை குழவி துயில் புறங்காப்ப – அகம் 168/10
பெரும் தோள் இன் துயில் கைவிடுகலனே – அகம் 193/14
இருள் ஐம்_கூந்தல் இன் துயில் மறந்தே – அகம் 233/15
குயில் குரல் கற்ற வேனிலும் துயில் துறந்து – அகம் 237/5
இன் துயில் அமர்ந்தனை ஆயின் வண்டு பட – அகம் 240/12
அரும் கடி அன்னையும் துயில் மறந்தனளே – அகம் 252/14
மடி துயில் முனைஇய வள் உகிர் யாமை – அகம் 256/2
புணர் துயில் எடுப்பும் புனல் தெளி காலையும் – அகம் 279/13
இன் துயில் எழுந்து துணையொடு போகி – அகம் 284/5
துயில் துறந்தனள்-கொல் அளியள் தானே – அகம் 373/19
எய்திய கனை துயில் ஏல்-தொறும் திருகி – அகம் 379/14
ஏமுறு புணர்ச்சி இன் துயில் மறந்தே – அகம் 393/26
துயில் மடிந்து அன்ன தூங்கு இருள் இறும்பின் – புறம் 126/7
மட மான் பெரு நிரை வைகு துயில் எடுப்பி – புறம் 247/3
யார்க்கும் ஈய்ந்து துயில் ஏற்பினனே – புறம் 317/7
கைம்_மான் வேட்டுவன் கனை துயில் மடிந்து என – புறம் 320/3
இன் துயில் பெறுக தில் நீயே வளம் சால் – புறம் 391/19
செய் தார் மார்ப எழு-மதி துயில் என – புறம் 397/9
எள்ள_அரும் கரும் கண் தோகை இன் துயில் எழுப்பும் அன்றே – கம்.பால:2 8/4
துயில் எழ தும்பி காலை செவ்வழி முரல்வ சோலை – கம்.பால:2 14/4
துயில் உணர் செவ்வியோரும் துனி உறு முனிவினோரும் – கம்.பால:15 29/2
சேமம் என்பன பற்றி அன்பு திருந்த இன் துயில் செய்த பின் – கம்.அயோ:3 53/1
அன்னம் துயில் வதி தண்டலை அயல் நந்து உளை புளினம் – கம்.அயோ:7 7/2
இன் துயில் வதி கோபத்து_இனம் விரிவன எங்கும் – கம்.அயோ:9 3/2
மா அலர் சொரி சூழல் துயில் எழு மயில் ஒன்றின் – கம்.அயோ:9 7/2
அண்டசத்து அரும் துயில் துறந்த ஐயனை – கம்.ஆரண்:6 4/3
தெளிவு_இல இன் துயில் விளையும் சேக்கையுள் – கம்.ஆரண்:10 122/3
எரி கதிர் இன் துயில் எழுப்ப எய்தவும் – கம்.ஆரண்:10 128/2
கண் துயில் இன்றியும் கனவு உண்டாகுமோ – கம்.ஆரண்:14 97/4
செய் தொழில் இல துயில் செவியின் தொள்ளையான் – கம்.ஆரண்:15 16/2
மந்தி துயில் உற்ற முழை வன் கடுவன் அங்கத்து – கம்.கிட்:10 75/3
துளை துயில் உவந்து துயில்வு உற்ற குளிர் தும்பி – கம்.கிட்:10 79/4
தொடங்கினான் அவனை துயில் நீக்குவான் – கம்.கிட்:11 22/4
கொண்டார் அன்றோ இன் துயில் கொண்ட குறி உன்னி – கம்.கிட்:15 1/3
தேறி இன் துயில் செய்தல் தீர்ந்துளார் – கம்.கிட்:15 11/2
தோளின் நாற்றிய தூங்கு அமளி துயில்
நாளினால் செவியில் புகும் நாம யாழ் – கம்.சுந்:2 174/2,3
துயில் என கண்கள் இமைத்தலும் முகிழ்த்தலும் துறந்தாள் – கம்.சுந்:3 4/1
பொருந்தலும் துயில் நறை களி பொருந்தினார் – கம்.சுந்:3 30/4
துயில்_இலை ஆதலின் கனவு தோன்றல – கம்.சுந்:3 39/1
செவ்வை இல் துயில் நமை செகுத்தது ஈது எனா – கம்.சுந்:3 55/2
துண்ணென துயில் உணர்ந்து எழுந்து சுற்றினார் – கம்.சுந்:3 56/4
அந்தரம் புகுந்தது உண்டு என முனிவுற்று அரும் துயில் நீங்கினான் ஆண்டை – கம்.சுந்:3 77/1
இன் துயில் விளைக்க ஓர் இமைப்பின் இறை வைகும் – கம்.சுந்:5 3/3
ஒக்க ஊர் பறவை அன்றேல் அவன் துயில் உரகம் அன்றேல் – கம்.சுந்:10 2/2
துயில் சுவை மறந்தான் தோள் மேல் தூ நிலா தவழும் தோற்றம் – கம்.யுத்1:9 21/2
துயில் கடந்து அயோத்தி வந்தான் சொல் கடவாத தூதன் – கம்.யுத்1:14 14/2
பெய்தால் என சர மாரிகள் சொரிந்தான் துயில் பிரிந்தான் – கம்.யுத்2:15 158/4
கண் துயில் எழுப்ப எண்ணி கடிது ஒரு வாயில் புக்கார் – கம்.யுத்2:16 44/4
தட்டுறு குறங்கு போல தடம் துயில் கொள்வதானான் – கம்.யுத்2:16 48/4
தொடை பேரா துயிலானை துயில் எழுப்பி கொணர்க என்றான் – கம்.யுத்2:16 50/4
இன் துயில் உணர்ந்து என உணர்ச்சி எய்தினான் – கம்.யுத்2:16 284/3
பிழைத்ததால் உனக்கு அரும் திரு நாளொடு பெரும் துயில் நெடும் காலம் – கம்.யுத்2:16 320/3
கார் மேல் துயில் மலை போலியை கரத்தால் பிடித்து எடுத்தான் – கம்.யுத்2:18 176/2
இரை உண்டு துயில் சென்றார் வாங்கிடின் இறப்பம் என்பார் – கம்.யுத்2:19 168/2
பேதையும் அன்றி அ ஊர் யார் உளர் துயில் பெறாதார் – கம்.யுத்2:19 275/4
துயில் கெட கனவு மாய்ந்தால் ஒத்தது சூழ்ந்த மாயை – கம்.யுத்3:21 31/4
பெருந்தகை துன்ப வெள்ள துயில் உளான் பெரும என்றான் – கம்.யுத்3:24 21/4
தாய் ஒப்பன சில வாளிகள் துரந்தான் துயில் துறந்தான் – கம்.யுத்3:27 103/4

மேல்


துயில்-செய்ய (1)

தேன் அவாம் விரை செழும் கழுநீர் துயில்-செய்ய
வான யாறு தம் அரமிய தலம்-தொறும் மடுப்ப – கம்.சுந்:2 5/3,4

மேல்


துயில்-வளரும் (1)

மலை என விழி துயில்-வளரும் மா முகில் – கம்.பால:5 6/2

மேல்


துயில்_இலை (1)

துயில்_இலை ஆதலின் கனவு தோன்றல – கம்.சுந்:3 39/1

மேல்


துயில்க (1)

இன்னமும் துயில்க என இரு கை கூப்பினாள் – கம்.சுந்:3 53/4

மேல்


துயில்கில்லார் (1)

தூண்டற்கு ஒத்த சிந்தையினாரும் துயில்கில்லார்
வேண்ட துஞ்சார் என்று ஒரு விஞ்ஞை வினை செய்தான் – கம்.சுந்:4 1/2,3

மேல்


துயில்கிலர் (1)

பொன் அணி பலகை சூது துயில்கிலர் பொருகின்றாரும் – கம்.சுந்:2 183/4

மேல்


துயில்கிலன் (1)

நாதன் ஒத்தனன் என்னினோ துயில்கிலன் நம்பன் – கம்.யுத்2:15 220/2

மேல்


துயில்கின்ற (1)

வன் தொழிலால் துயில்கின்ற மன்னவன் தன் மாடு அணுகி – கம்.யுத்2:16 51/2

மேல்


துயில்கின்றாயோ (1)

துயில்கின்றாயோ இன்று இ உறக்கம் துறவாயோ – கம்.யுத்3:22 205/4

மேல்


துயில்கின்றார் (1)

துணைவரை தழுவினர் துயில்கின்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 121/4

மேல்


துயில்கின்றானே (1)

தொல் ஆழி துயிலாதே துயர் ஆழி நெடும் கடலுள் துயில்கின்றானே – கம்.பால:11 17/4

மேல்


துயில்தரு (1)

தொக்கு அடங்கி துயில்தரு கண்ணினான் – கம்.யுத்2:16 63/4

மேல்


துயில்பவர் (1)

இச்சையில் துயில்பவர் யாவர் கண்களும் – கம்.ஆரண்:10 125/1

மேல்


துயில்வ (2)

குரி_இனம் பெடையோடும் துயில்வ கூட்டினுள் – கம்.கிட்:10 86/4
ஓதிமம் துயில்வ கண்டு உயிர்ப்பு வீங்கினான் – கம்.யுத்1:4 28/4

மேல்


துயில்வது (1)

தழை கொள் தோளொடு தலை பல பரப்பி முன் துயில்வது ஓர் தகையானை – கம்.சுந்:2 205/4

மேல்


துயில்வர் (1)

தொழுகுவார் துயில்வர் துள்ளி தூங்குவர் துவர் வாய் இன் தேன் – கம்.யுத்3:25 13/2

மேல்


துயில்வன (2)

சுற்று உறு மலர் ஏறி துயில்வன சுடர் மின்னும் – கம்.அயோ:9 12/3
நீள மாலைய துயில்வன நீர் உண்ட கமம் சூல் – கம்.அயோ:10 2/3

மேல்


துயில்வாய் (1)

உண்டாகிய கேடு உடையார் துயில்வாய்
எண் தானும் இயைந்து இயையா உருவம் – கம்.ஆரண்:11 46/1,2

மேல்


துயில்வார் (1)

இ நிலையானுடன் துயில்வார் உளர்_அல்லர் இவன் நிலையும் – கம்.சுந்:2 222/2

மேல்


துயில்வான் (1)

கடலிடை துயில்வான் அன்ன தம்பியை கண்டான் – கம்.யுத்3:22 194/4

மேல்


துயில்வானை (2)

மால் பெரும் கடல் வதிந்ததே அனையது ஓர் வனப்பினன் துயில்வானை – கம்.சுந்:2 204/4
வல் வீரை துயில்வானை மதித்து என் – கம்.யுத்1:3 95/1

மேல்


துயில்விலன் (1)

துயில்விலன் என்பது சொல்லல்-பாலதோ – கம்.ஆரண்:14 94/3

மேல்


துயில்வு (7)

கூவுறு கோழியும் துயில்வு கொண்டவே – கம்.ஆரண்:10 129/4
துளை துயில் உவந்து துயில்வு உற்ற குளிர் தும்பி – கம்.கிட்:10 79/4
தூ மருவு எயிற்றியரொடு அன்பர் துயில்வு உற்றார் – கம்.கிட்:10 80/4
தூம மேனி அசுணம் துயில்வு உறும் – கம்.கிட்:13 14/3
துயில்வு உறு நாட்டமும் துடிப்பது ஒன்று இலா – கம்.கிட்:14 34/3
பாகு ஆர் மருங்கு துயில்வு என்ன உயர் பண்பு – கம்.சுந்:2 2/2
தன்னது இன் ஒளி தழைப்பு உற துயில்வு உறு தையலை தகைவு_இல்லான் – கம்.சுந்:2 197/2

மேல்


துயில்வுழி (1)

துயில்வுழி உணர்தரு சுடர் ஒளி ஒருவன் – கம்.யுத்4:37 85/4

மேல்


துயில்வுற்றான் (1)

ஒன்றும் பேசான் தன்னை மறந்தான் துயில்வுற்றான் – கம்.யுத்3:22 217/4

மேல்


துயில்வுற்று (1)

கொங்கின் பொலிந்த தாமரையின் குழுவும் துயில்வுற்று இதழ் குவிக்கும் – கம்.யுத்1:1 2/3

மேல்


துயில்வோய் (1)

அரா அணையில் துயில்வோய் என அ நாள் – கம்.பால:5 115/2

மேல்


துயில (2)

பால் உண்டு துயில பச்சை தேரை தாலாட்டும் பண்ணை – கம்.பால:2 13/4
கோவும் துயில துயிலாய் கொடியார் – கம்.யுத்3:23 20/2

மேல்


துயிலன் (1)

துன்பொடும் துயிலன் ஆனான் உணர்வு இனி தொடர்ந்த பின்னே – கம்.யுத்3:24 14/2

மேல்


துயிலா (2)

முழவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 247/8
கண்ணோ துயிலா இதுவோ கடனே – கம்.பால:23 10/4

மேல்


துயிலாத (1)

கங்குல் பொழுதும் துயிலாத கண்ணன் கடலை கண்ணுற்றான் – கம்.யுத்1:1 2/4

மேல்


துயிலாதே (1)

தொல் ஆழி துயிலாதே துயர் ஆழி நெடும் கடலுள் துயில்கின்றானே – கம்.பால:11 17/4

மேல்


துயிலாய் (1)

கோவும் துயில துயிலாய் கொடியார் – கம்.யுத்3:23 20/2

மேல்


துயிலார் (1)

நயனம் நன்கு இமையார் துயிலார் நனி – கம்.கிட்:13 19/1

மேல்


துயிலானை (1)

தொடை பேரா துயிலானை துயில் எழுப்பி கொணர்க என்றான் – கம்.யுத்2:16 50/4

மேல்


துயிலும் (8)

முலை இடை துயிலும் மறந்தீத்தோய் என – கலி 128/14
துஞ்சா கண்ணே துயிலும் வேட்கும் – புறம் 280/4
திரை கெழு பயோததி துயிலும் தெய்வ வான் – கம்.பால:5 9/1
அரா அணை துயிலும் அண்ணல் காலம் ஓர்ந்து அற்றம் நோக்கி – கம்.ஆரண்:10 108/3
நனம் தலை அமளியில் துயிலும் நங்கைமார் – கம்.ஆரண்:10 124/3
பிடியுண்டார் என துயிலும் பெற்றியார் – கம்.கிட்:15 8/4
நெருக்கிய குழுவினர் துயிலும் நீங்கினர் – கம்.சுந்:3 58/2
பானமும் துயிலும் கண்ட கனவும் பண் கனிந்த பாடல் – கம்.யுத்2:19 281/1

மேல்


துயிலுமால் (1)

குருகு உறங்கும் குயிலும் துயிலுமால் – கம்.கிட்:15 41/4

மேல்


துயிலுற்றாள் (1)

ஊறா நின்ற சிந்தையினாளும் துயிலுற்றாள் – கம்.அயோ:3 49/4

மேல்


துயிலே (5)

மற்றும் கூடும் மனை மடி துயிலே – நற் 360/11
கோழியின் எழாது எம் பேர் ஊர் துயிலே – பரி 30/11
இருள் மென் கூந்தல் ஏமுறு துயிலே – அகம் 92/13
மண் ஆர் கூந்தல் மரீஇய துயிலே – அகம் 223/16
வரு முலை முற்றத்து ஏமுறு துயிலே – அகம் 263/15

மேல்


துயிலேன் (1)

துயிலேன் ஒருவேன் உயிர் சோர்வு உணர்வாய் – கம்.கிட்:10 53/3

மேல்


துயிலை (1)

வெள்ளம் சிலம்பு பாற்கடலின் விரும்பும் துயிலை வெறுத்து அளியும் – கம்.ஆரண்:14 28/1

மேல்


துயிலோ (1)

எல்லாம் துயிலோ எடுப்புக நின் பெண்டிர் – கலி 70/21

மேல்


துயிற்கு (1)

விளை துயிற்கு விருந்து விரும்புவான் – கம்.கிட்:11 18/4

மேல்


துயிற்சி (1)

கயக்கம்_இல் துயிற்சி கும்பகருணனை கண்ணின் கண்டான் – கம்.சுந்:2 119/4

மேல்


துயிற்ற (1)

தோள் துணை ஆக துயிற்ற துஞ்சாள் – அகம் 63/16

மேல்


துயிற்றி (1)

ஆய் கதிர் நெல்லின் வரம்பு அணை துயிற்றி
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 238/2,3

மேல்


துயிற்றுக (1)

மார்பு துணை ஆக துயிற்றுக தில்ல – அகம் 35/13

மேல்


துயிற்றும் (1)

யான் உற்ற எவ்வம் உரைப்பின் பலர் துயிற்றும்
யாமம் நீ துஞ்சலை-மன் – கலி 146/36,37

மேல்


துயிறல் (1)

சோதி ஆம் தன்மையின் துயிறல் மேயினான் – கம்.அயோ:14 118/4

மேல்


துயின்ற (2)

மாலை மலை மணந்து மண் துயின்ற கங்குலான் – பரி 20/7
நீண்டவன் துயின்ற சூழல் இது எனின் நிமிர்ந்த நேயம் – கம்.அயோ:13 41/2

மேல்


துயின்றவால் (1)

மாந்தி மாந்தி மறந்து துயின்றவால் – கம்.யுத்1:8 50/4

மேல்


துயின்றன (8)

மண் துயின்றன நிலைய மலை துயின்றன மறு_இல் – கம்.கிட்:1 40/1
மண் துயின்றன நிலைய மலை துயின்றன மறு_இல் – கம்.கிட்:1 40/1
பண் துயின்றன விரவு பணி துயின்றன பகரும் – கம்.கிட்:1 40/2
பண் துயின்றன விரவு பணி துயின்றன பகரும் – கம்.கிட்:1 40/2
விண் துயின்றன கழுதும் விழி துயின்றன பழுது_இல் – கம்.கிட்:1 40/3
விண் துயின்றன கழுதும் விழி துயின்றன பழுது_இல் – கம்.கிட்:1 40/3
கண் துயின்றில நெடிய கடல் துயின்றன களிறு – கம்.கிட்:1 40/4
துயின்றன இடங்கர் மா தடங்கள்-தோறுமே – கம்.கிட்:10 117/4

மேல்


துயின்றனன் (1)

நெஞ்சுற துயின்றனன் உணர்வு நீங்கலான் – கம்.ஆரண்:13 58/4

மேல்


துயின்றனை (1)

துயின்றனை எனவும் ஆவி துறந்திலென் சுடரும் காசு – கம்.அயோ:13 40/3

மேல்


துயின்றனையோ (1)

பூழி அணை-மேல் துயின்றனையோ போர்க்களத்தே – கம்.யுத்2:17 85/4

மேல்


துயின்றார் (9)

துளங்கு பாறையில் தோழியர் அயிர்த்திட துயின்றார் – கம்.பால:15 11/4
நாவி விரி கூழை இள நவ்வியர் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 10/4
கரும்பு அனைய செம் சொல் நவில் கன்னியர் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 11/4
தூ அகல்_இல் குந்தம் மறம் மைந்தர்கள் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 12/4
தோகை இள அன்ன நிரையின் சிலர் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 13/4
மகவு முலை வருட இள மகளிர்கள் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 15/4
துங்க முலையில் துகள் உற சிலர் துயின்றார்
அங்கை அணையில் பொலிவு அழுங்க முகம் எல்லாம் – கம்.அயோ:5 16/2,3
தூம நறையின் துறை பயின்றிலர் துயின்றார் – கம்.சுந்:2 159/4
உத்தமர் உறங்கினர்கள் யோகியர் துயின்றார்
மத்த மத வெம் களிறு உறங்கின மயங்கும் – கம்.சுந்:2 163/2,3

மேல்


துயின்றில (1)

கண் துயின்றில நெடிய கடல் துயின்றன களிறு – கம்.கிட்:1 40/4

மேல்


துயின்றிலர் (1)

அயின்றிலர் துயின்றிலர் அழுது விம்மினார் – கம்.அயோ:5 9/4

மேல்


துயின்று (3)

நூல் விரித்து அன்ன கதுப்பினள் கண் துயின்று
முன்றில் போகா முதுர்வினள் யாயும் – புறம் 159/4,5
நவ்வி வீழ்ந்து என நாடக மயில் துயின்று என்ன – கம்.அயோ:3 4/1
வரத்தினர் மலை என மழை துயின்று எழு – கம்.ஆரண்:7 39/3

மேல்


துரக்க (6)

துரக்க நல் அருள் துறந்தனள் தூ மொழி மட_மான் – கம்.அயோ:2 85/2
மை விளக்கியதே அன்ன வயங்கு இருள் துரக்க வானம் – கம்.அயோ:6 1/3
துரக்க வந்த தோமினால் – கம்.ஆரண்:1 64/2
துரக்க அங்கு அது பட தொலைந்து சோர்கின்ற – கம்.ஆரண்:12 11/2
துரக்க வானர சேனை துணிந்தவே – கம்.யுத்2:15 62/4
துரக்க வெம் சுடர் கதிரவன் புறத்து இருள் தொலைக்க – கம்.யுத்3:20 56/2

மேல்


துரக்கம் (1)

துரக்கம் மெய்யுணர்வு இரு வினைகளை எனும் சொல்லின் – கம்.யுத்2:16 218/1

மேல்


துரக்கவும் (2)

துரக்கவும் அரும் தவ துறையுள் நீங்கினேம் – கம்.ஆரண்:3 12/4
தோல் இடை துரக்கவும் துகைக்கவும் சுடர் – கம்.யுத்2:16 298/1

மேல்


துரக்கின்றவற்கு (1)

வில்லால் சரம் துரக்கின்றவற்கு உடனே மிடல் வெம் போர் – கம்.யுத்4:37 54/1

மேல்


துரக்கின்றான் (2)

தொடுக்கின்றான் துரக்கின்றான் என்று உணர்ந்திலர் துரந்த வாளி – கம்.யுத்2:15 152/2
தூர்க்கின்றான் குரங்கு சேனை துரக்கின்றான் துணிபை நோக்கி – கம்.யுத்2:18 228/3

மேல்


துரக்கும் (4)

துனை பரி துரக்கும் செலவினர் – முல் 102
பின் நின்று துரக்கும் நெஞ்சம் நின் வாய் – அகம் 3/13
துனை பரி துரக்கும் துஞ்சா செலவின் – அகம் 9/16
துய்ய தெய்வ வான் படைக்கு எலாம் வரன்முறை துரக்கும்
மெய்கொள் பூசனை விதிமுறை இயற்றி மேல் வீரன் – கம்.யுத்3:22 185/2,3

மேல்


துரக்குவது (1)

துரக்குவது அல்லால் வேறு ஓர் சொல் உண்டோ என்ன சொன்னான் – கம்.யுத்1:14 3/4

மேல்


துரக்குவன் (1)

தன்னும் துரக்குவன் போலும் ஒன்னலர் – புறம் 274/4

மேல்


துரக (9)

கச ரத துரக மா கடல் கொள் காவலன் – கம்.பால:5 19/3
கய ரத துரக மா கடலன் கல்வியன் – கம்.பால:13 58/1
தூண்டிடு தேர்களும் துரக ராசியும் – கம்.அயோ:12 58/3
சூழி வெம் கட கரி துரக ராசிகள் – கம்.அயோ:14 34/1
துடித்தன குருதியில் துரக ராசியே – கம்.யுத்2:18 91/4
சுட்டன துரக ராசி துணித்தன பனை கைம்மாவை – கம்.யுத்2:19 94/3
சோணிதக்கண்ணனோடு சிங்கனும் துரக திண் தேர் – கம்.யுத்3:21 9/1
தோன்றினன் இராமன் எந்தாய் புரந்தரன் துரக தேர்-மேல் – கம்.யுத்4:37 8/1
சூதனும் முடுகி தூண்ட சென்றது துரக திண் தேர் – கம்.யுத்4:37 16/4

மேல்


துரகம் (5)

தூளியின் படலையும் துரகம் தேரொடு – கம்.அயோ:14 25/1
சூடு அறுப்புண்ட என கழுத்து அறுப்புண்ட துரகம் – கம்.ஆரண்:8 9/4
துரகம் உந்தினர் எடுத்து எறியும் சூலமே – கம்.யுத்3:20 42/4
தோல் செல்வன சத கோடிகள் துரகம் தொடர் இரத – கம்.யுத்3:31 102/3
சொருகு பூ அன்ன சுமையது துரகம் இன்று எனினும் – கம்.யுத்4:35 18/3

மேல்


துரகமும் (1)

சுற்றுறு துளை கைம் மாவும் துரகமும் பிறவும் தொக்க – கம்.யுத்4:35 2/3

மேல்


துரங்கம் (1)

செம்மையவர் என்ன நனி சென்றன துரங்கம் – கம்.பால:15 21/4

மேல்


துரங்கமா (1)

தாள் உலாவு பங்கய தரங்கமும் துரங்கமா
வாளும் வேலும் மீனம் ஆக மன்னர் சேனை மானுமே – கம்.பால:3 18/3,4

மேல்


துரத்தல் (1)

துன்று கானத்தில் இராமனை துரத்தல் இ இரண்டும் – கம்.அயோ:2 91/2

மேல்


துரத்தலின் (2)

செம்மல் உள்ளம் துரத்தலின் கறுத்தோர் – அகம் 81/11
இல் உணா துரத்தலின் இல் மறந்து உறையும் – புறம் 160/17

மேல்


துரத்தலோடும் (1)

மேலவன் துரத்தலோடும் விசும்பின் நின்று இரிந்து வெய்தின் – கம்.யுத்3:21 27/3

மேல்


துரத்தியால் (1)

துரத்தியால் என ஞான மா கடும் கணை துரந்தான் – கம்.யுத்4:37 123/3

மேல்


துரந்த (24)

ஓச்சினன் துரந்த_காலை மற்றவன் – புறம் 308/9
இருள் மொய்ம்பு கெட துரந்த தயரதற்கு இன் உயிர் துணைவன் இமையோரோடும் – கம்.ஆரண்:4 25/2
துருவி ஓடின உயிர் நிலை சுடு சுரம் துரந்த
கருவி ஓடின கச்சையும் கவசமும் கழல – கம்.ஆரண்:8 10/1,2
அந்தியில் அநங்கன் அழல்பட துரந்த அயில் முக பகழி வாய் அறுத்த – கம்.சுந்:3 87/1
வென்றவன் புரங்கள் வேவ தனி சரம் துரந்த மேரு – கம்.சுந்:3 118/2
தானவர் துரந்த ஏதி தழும்பொடு தயங்கும் தோளர் – கம்.சுந்:7 7/2
தொடுத்த தொடுத்த சரங்கள் துரந்த
அடுத்து அகன் மார்பின் அழுந்தி அகன்ற – கம்.சுந்:9 53/1,2
வந்த போர்-தொறும் துரந்த நாள் வானவர் உலகை – கம்.யுத்1:2 113/3
சூடு பட்டது தொல் நகர் அடு புலி துரந்த
ஆடு பட்டது பட்டனர் அனுமனால் அரக்கர் – கம்.யுத்1:5 60/3,4
கல் துரந்த களம் பட வஞ்சகர் – கம்.யுத்2:15 47/1
தொடுக்கின்றான் துரக்கின்றான் என்று உணர்ந்திலர் துரந்த வாளி – கம்.யுத்2:15 152/2
திரிபுரம் எரிய ஆங்கு ஓர் தனி சரம் துரந்த செல்வன் – கம்.யுத்2:16 36/1
சூழியில் பட்ட நெற்றி களிற்றொடும் துரந்த தேரின் – கம்.யுத்2:16 172/3
துரந்தன சுடு சரம் துரந்த தோன்றல – கம்.யுத்2:18 102/1
யானையின் கரம் துரந்த இரத வீரர்-தம் – கம்.யுத்2:18 103/1
எரி கணை உருமின் வெய்ய இலக்குவன் துரந்த மார்பை – கம்.யுத்2:18 201/2
பாசம் கலந்த பசி-போல் அகன்ற பதகன் துரந்த உரகம் – கம்.யுத்2:19 263/4
சொன்ன நூறுடை வெள்ளம் அன்று இராவணன் துரந்த
அன்ன சேனையை வாயிலூடு உமிழ்கின்ற அமைதி – கம்.யுத்3:22 101/1,2
போர் அரிந்தமன் துரந்த புங்க வாளி பொங்கினார் – கம்.யுத்3:31 91/1
தொடுத்தவர் துணிந்தவர் தொடர்ந்தனர் கிடந்தனர் துரந்த கணையால் – கம்.யுத்3:31 137/4
தொடுப்பது சுடர் பகழி ஆயிரம் நிரைத்தவை துரந்த துறை போய் – கம்.யுத்3:31 138/1
கடைக்கு எலாம் துரந்த வாளி கணித்ததற்கு அளவை காட்டி – கம்.யுத்3:31 221/3
வீசு வெற்பு இற துரந்த வெம் கணையது விசையின் – கம்.யுத்4:37 97/3
தூரம் போயின ஒருவன் சிலை துரந்த சரங்களே போரில் தோற்று – கம்.யுத்4:38 24/2

மேல்


துரந்த-காலை (2)

கடவுளர் படையை நும்-மேல் வெய்யவன் துரந்த-காலை
தடை உள அல்ல தாங்கும் தன்மையிர் அல்லீர் தாக்கிற்கு – கம்.யுத்3:22 20/1,2
அம்பு நீ துரப்பாய் அல்லை அனையது துரந்த-காலை
உம்பரும் உலகும் எல்லாம் விளியும் அஃது ஒழிதி என்றான் – கம்.யுத்3:27 3/3,4

மேல்


துரந்த_காலை (1)

ஓச்சினன் துரந்த_காலை மற்றவன் – புறம் 308/9

மேல்


துரந்தது (3)

தோற்றிய துன்ப நோயை உள்ளுற துரந்தது அம்மா – கம்.சுந்:11 22/3
தும்பையின் தலை துரந்தது சுடர் மணி தண்டு ஒன்று – கம்.யுத்3:22 111/3
ஊர் எரிந்த நாள் துரந்தது என்ன மின்னி ஓடலால் – கம்.யுத்3:31 91/2

மேல்


துரந்தன (5)

தொடர்ந்தன துரந்தன படிந்து நெறி தூர – கம்.சுந்:6 18/2
துமிந்த துண்டமும் பல பட துரந்தன தொடர்ந்து – கம்.யுத்1:6 20/3
வில் துரந்தன வெம் கணையால் உடல் – கம்.யுத்2:15 47/3
கண்ட கண்டங்களொடும் கணை துரந்தன கதிர் சூழ் – கம்.யுத்2:16 247/3
துரந்தன சுடு சரம் துரந்த தோன்றல – கம்.யுத்2:18 102/1

மேல்


துரந்தனர்கள் (1)

தூரும்-வகை தூவினர் துரந்தனர்கள் எய்தனர் தொடர்ந்தனர்களால் – கம்.யுத்3:31 146/4

மேல்


துரந்தனன் (8)

தோளில் நாண் உற வாங்கினன் துரந்தனன் சுருதி – கம்.யுத்2:15 228/3
ஈடு உற துரந்தனன் அவையும் இற்று உக – கம்.யுத்2:16 303/3
தோள் எடுத்தது துணித்தி என்று ஒரு சரம் துரந்தனன் சுரர் வாழ்த்த – கம்.யுத்2:16 332/4
துரந்தனன் நெடும் சரம் நெருப்பின் தோற்றத்த – கம்.யுத்2:18 120/1
சூர் அழிந்திட துரந்தனன் சுடு சரம் சொரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 74/4
முன்பன்-மேல் வர துரந்தனன் அது கண்டு முடுகி – கம்.யுத்4:32 24/2
தீர்த்தன்-மேல் வர துரந்தனன் உலகு எலாம் தெரிய – கம்.யுத்4:37 96/4
மயன் படைக்கலம் துரந்தனன் தயரதன் மகன்-மேல் – கம்.யுத்4:37 102/4

மேல்


துரந்தனனால் (1)

தோள் ஆசு அற வாளி துரந்தனனால்
மீளா வினை நூறும் விடைக்கு இளையான் – கம்.யுத்3:20 82/3,4

மேல்


துரந்தனை (1)

தோலும் காட்டி துரந்தனை மீண்டும் நின் – கம்.யுத்3:29 18/3

மேல்


துரந்தார் (2)

துவனியில் அதிர விடம் போல் சுடர் விடு படைகள் துரந்தார் – கம்.சுந்:7 22/4
தூண்டிய தேரர் சரங்கள் துரந்தார்
வேண்டிய வெம் சமம் வேறு விளைப்பார் – கம்.சுந்:9 56/2,3

மேல்


துரந்தான் (22)

தூய கடல் நீர் அடிசில் உண்டு அது துரந்தான்
ஆய அதனால் அமரும் மெய் உடையன் அன்னான் – கம்.ஆரண்:3 38/1,2
தொடங்கினர் நெடுந்தகையும் வெம் கணை துரந்தான் – கம்.ஆரண்:9 3/4
தொடுத்து நாணொடு தோள் உறுத்து இராகவன் துரந்தான் – கம்.கிட்:7 63/4
தூம நாட்டத்தன் என்று உளன் தேவரை துரந்தான் – கம்.யுத்1:5 44/4
சோனை மாரியின் சுடு கணை பல முறை துரந்தான் – கம்.யுத்1:5 47/4
சூரியன் கதிர் அனையன சுடு சரம் துரந்தான் – கம்.யுத்1:6 14/4
தொல் வன் மாரியின் தொடர்வன சுடு சரம் துரந்தான் – கம்.யுத்2:15 196/4
தூ நவின்ற வேல் அரக்கனும் தேரினை துரந்தான் – கம்.யுத்2:15 215/4
துப்போ என துணியாம் வகை தேவாந்தகன் துரந்தான் – கம்.யுத்2:18 165/4
செய்தனன் துரந்தான் தெய்வ செயல் அன்ன கணையை வெம் கோல் – கம்.யுத்2:18 192/3
தாய் ஒப்பன சில வாளிகள் துரந்தான் துயில் துறந்தான் – கம்.யுத்3:27 103/4
போய் ஓடிட துரந்தான் அவை பொறியோ என மறிய – கம்.யுத்3:27 105/2
தொள்ளாயிரம் கடும் போர் கணை துரந்தான் அவை சுடர்-போல் – கம்.யுத்3:27 125/3
கன வெம் கதிரவன் வெம் படை துரந்தான் மனம் கரியான் – கம்.யுத்3:27 130/3
முது மா படை துரந்தான் இனி முடிந்தாய் என மொழிந்தான் – கம்.யுத்3:27 131/4
நின்றான் அது துரந்தான் அவன் நலம் வானவர் நினைந்தார் – கம்.யுத்3:27 135/4
தூயோன்-மிசை உலகு யாவையும் தடுமாறிட துரந்தான் – கம்.யுத்3:27 145/4
துப்பு ஒப்பது ஒர் கணை கூட்டினன் துரந்தான் இடை தொடரா – கம்.யுத்3:27 158/3
தூது போல்வன சுடு கணை முறை முறை துரந்தான் – கம்.யுத்4:32 16/4
தொடை ஊறிய கணை மாரிகள் தொகை தீர்த்து அவை துரந்தான்
கடை ஊறு உறு கண மா மழை கால் வீழ்த்து-என கடியான் – கம்.யுத்4:37 49/3,4
தொத்து படு நெடும் தாரைகள் சொரிந்தால்-என துரந்தான்
குத்து கொடு நெடும் கோல் படு களிறு ஆம் என கொதித்தான் – கம்.யுத்4:37 56/3,4
துரத்தியால் என ஞான மா கடும் கணை துரந்தான்
சிரத்தின் நான்மறை இறைஞ்சவும் தேடவும் சேயோன் – கம்.யுத்4:37 123/3,4

மேல்


துரந்து (21)

உரம் துரந்து எறிந்த கறை அடி கழல் கால் – பதி 28/3
எஃகு துரந்து எழுதரும் கை கவர் கடும் தார் – பதி 49/6
துரந்து புனல் தூவ தூ மலர் கண்கள் – பரி 7/52
அருவி சொரிந்த திரையின் துரந்து
நெடு மால் கருங்கை நடு வழி போந்து – பரி 20/103,104
குன்று பின் ஒழிய போகி உரம் துரந்து
ஞாயிறு படினும் ஊர் சேய்த்து எனாது – அகம் 9/14,15
முன்பு துரந்து சமம் தாங்கவும் – புறம் 14/4
வலி துரந்து சிலைக்கும் வன் கண் கடும் துடி – புறம் 170/6
மேல்வரும் களிற்றொடு வேல் துரந்து இனியே – புறம் 274/3
தோடு உகைத்து எழுதரூஉ துரந்து எறி ஞாட்பின் – புறம் 295/3
துயக்கு_இல் கந்தர்ப்பரை துரந்து வாரின – கம்.ஆரண்:7 46/3
உந்த_அரும் இருள் துரந்து ஒளிர நிற்பது – கம்.கிட்:14 32/4
துரந்து கோடலும் என்று இவை தொன்மையின் தொடர்ந்த – கம்.யுத்1:6 8/2
ஊர் அழிந்தது போல் துரந்து ஊர்பவர் உலந்தார் – கம்.யுத்2:16 238/2
துரந்து செல்வன குருதி நீர் ஆறுகள்-தோறும் – கம்.யுத்2:16 248/3
தோற்று அலம்வந்து உக துரந்து தொல் நெடும் – கம்.யுத்2:18 5/2
தாம் வர துரந்து முந்தி தசமுகன் தனயன் ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:19 111/2
வச்சிர பகழி கோடி துரந்து அவை அனகன் மாய்த்தான் – கம்.யுத்2:19 112/2
ஊன் தடாநின்ற வாளி மழை துரந்து உருத்து சென்றான் – கம்.யுத்3:22 123/3
இரிந்து ஓடிட துரந்து ஓடின இமையோரையும் முன்_நாள் – கம்.யுத்3:27 120/2
துன்று நெடு வாளி மழை மாரியினும் மேலன துரந்து விரைவின் – கம்.யுத்3:31 153/3
உண்டு இங்கு என்-வயின் அது துரந்து உயிர் உண்பென் என்னா – கம்.யுத்4:37 105/3

மேல்


துரப்ப (15)

மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப
கோட்டு இணர் வேம்பின் ஏட்டு இலை மிடைந்த – பெரும் 58,59
காமர் நெஞ்சம் துரப்ப யாம் தன் – நற் 250/5
அள்ளல் பட்டு துள்ளுபு துரப்ப
நல் எருது முயலும் அளறு போகு விழுமத்து – பதி 27/12,13
அரும் பொருள் வேட்கையின் உள்ளம் துரப்ப
பிரிந்து உறை சூழாதி ஐய விரும்பி நீ – கலி 18/1,2
ஆசை உள்ளம் அசைவு இன்று துரப்ப
நீ செலற்கு உரியை நெஞ்சே வேய் போல் – அகம் 199/15,16
இன்னா வெம் சுரம் நன் நசை துரப்ப
துன்னலும் தகுமோ துணிவு இல் நெஞ்சே – அகம் 327/5,6
இடம் சிறிது என்னும் ஊக்கம் துரப்ப
ஒடுங்கா உள்ளத்து ஓம்பா ஈகை – புறம் 8/3,4
ஊன் நசை உள்ளம் துரப்ப இசை குறித்து – புறம் 52/3
இன்மை துரப்ப இசை தர வந்து நின் – புறம் 126/17
உள்ளம் துரப்ப வந்தனென் எள்-உற்று – புறம் 160/16
இன்மை துரப்ப இசைதர வந்து நின் – புறம் 161/21
துன்னு காதல் துரப்ப வந்தவை சொல்லல் ஆம் வகை எம்மனோர்க்கு – கம்.அயோ:3 67/3
துன்று பத்திய இராகவன் சுடு சரம் துரப்ப
சென்று பத்திர தலையின மலை திரண்டு என்ன – கம்.ஆரண்:7 79/2,3
வில்லினால் துரப்ப அரிது இ வெம் சரம் என வியக்கும் – கம்.கிட்:7 71/1
தும்பி அம் தொடையல் வீரன் சுடு கணை துரப்ப சுற்றும் – கம்.யுத்2:16 153/1

மேல்


துரப்பது (2)

தூய வார் கணை துரப்பது ஓர் ஆதரம் தோன்ற – கம்.கிட்:4 12/2
பேயை என் பல துரப்பது இங்கு இவன் பிழையாமல் – கம்.யுத்4:37 109/2

மேல்


துரப்பர் (1)

தூர்ப்பர் பலர் மூ_இலை_வேல் துரப்பர் பலர் கரப்பர் பலர் சுடு தீ தோன்ற – கம்.யுத்3:31 98/2

மேல்


துரப்பன் (1)

துமில வாளி அரக்கன் துரப்பன்
விமலன் மேனியின் வீழ்வதன் முன்னமே – கம்.யுத்4:37 32/1,2

மேல்


துரப்பன (1)

இணர் ஒளி பரப்பி நின்று இருள் துரப்பன
திணி சுடர் நெய் உடை தீ விளக்கமோ – கம்.பால:3 50/2,3

மேல்


துரப்பாய் (1)

அம்பு நீ துரப்பாய் அல்லை அனையது துரந்த-காலை – கம்.யுத்3:27 3/3

மேல்


துரப்பான் (1)

சுருதியே அன்ன மாருதி மரத்திடை துரப்பான்
நிருதர் எந்திரத்து இடு கரும்பு ஆம் என நெரிவார் – கம்.சுந்:7 40/2,3

மேல்


துரப்பு (2)

துளை வாய் தூர்ந்த துரப்பு அமை ஆணி – பொரு 10
துன்னிடும் நிழல் வழங்கு இருள் துரப்பு எளிது-அரோ – கம்.பால:20 11/2

மேல்


துரப்போரை (1)

கண் ஆரும் சாயல் கழி துரப்போரை
வண்ண நீர் கரந்த வட்டு விட்டு எறிவோரும் – பரி 11/54,55

மேல்


துராஅய் (1)

துராஅய் துற்றிய துருவை அம் புழுக்கின் – பொரு 103

மேல்


துரிசு (3)

சொல் முன்னே உவக்கின்ற துரிசு இலா திரு மனத்தான் – கம்.அயோ:13 27/2
துன்று மாளிகை ஒளிகள் துரிசு_அற துருவி – கம்.சுந்:2 141/3
துரிசு அடை புரி குழல் சும்மை சுற்றிய – கம்.யுத்2:17 93/2

மேல்


துரிசு_அற (1)

துன்று மாளிகை ஒளிகள் துரிசு_அற துருவி – கம்.சுந்:2 141/3

மேல்


துரித (1)

துரித மான் தேரில் போனான் செய்தது சொல்லலுற்றாம் – கம்.அயோ:6 6/4

மேல்


துரிதத்தின் (1)

தூக்குறு தோலர் வாளர் துரிதத்தின் எழுந்த தோற்றம் – கம்.சுந்:1 7/2

மேல்


துருக்கர் (2)

துண்ணெனும் முழக்கின துருக்கர் தர வந்த – கம்.பால:15 13/2
சோனகேசர் துருக்கர் குருக்களே – கம்.பால:21 47/4

மேல்


துருத்தி (7)

வீ மலி கான்யாற்றின் துருத்தி குறுகி – பரி 10/30
பெறல் அரும் பொழுதோடு பிறங்கு இணர் துருத்தி சூழ்ந்து – கலி 30/15
உதி உறு துருத்தி ஊதும் உலை உறு தீயும் வாயின் – கம்.பால:16 6/1
மேகம் என் துருத்தி கொண்டு விண்ணவர் தருவும் விஞ்சை – கம்.ஆரண்:10 14/1
ஊது வன் துருத்தி போல் உயிர்த்து உயிர்த்து உயங்கினான் – கம்.ஆரண்:10 91/4
தொகை கனல் கரு_மகன் துருத்தி தூம்பு என – கம்.ஆரண்:15 13/1
கூதிர் வெம் கால் நெடும் துருத்தி கோள் அமைத்து – கம்.கிட்:10 8/3

மேல்


துருத்திய (1)

கடி_மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும் – கலி 48/5

மேல்


துருத்தியில் (1)

தொளை கொள் தாழ் தட கை நெடும் துருத்தியில் தூக்கி – கம்.அயோ:10 29/2

மேல்


துருத்தியின் (2)

விசைத்து வாங்கு துருத்தியின் வெய்ய உயிரா – அகம் 224/3
ஏந்து காம வெம் கனல் உயிர்த்து இரு மடி துருத்தியின் உயிர்ப்பு ஏற – கம்.சுந்:2 208/2

மேல்


துருத்தியும் (2)

காடும் காவும் கவின் பெறு துருத்தியும்
யாறும் குளனும் வேறு பல் வைப்பும் – திரு 223,224
கான் அல் அம் காவும் கயமும் துருத்தியும் தேன் – பரி 16/17

மேல்


துருத்தியுள் (2)

இரு முந்நீர் துருத்தியுள்
முரணியோர் தலைச்சென்று – பதி 20/2,3
மல்கிய துருத்தியுள் மகிழ் துணை புணர்ந்து அவர் – கலி 35/13

மேல்


துரும்பு (3)

கடும் காற்று எறிய போகிய துரும்பு உடன் – அகம் 366/4
துரும்பு படு சிதாஅர் நீக்கி தன் அரை – புறம் 398/19
சொல் இது தெரிய கேட்டி துரும்பு என கனன்று சொன்னாள் – கம்.சுந்:3 112/4

மேல்


துரும்பும் (1)

வையும் துரும்பும் நீக்கி பைது அற – பெரும் 239

மேல்


துருவ (1)

துருவ தார் புரவி எல்லாம் மூங்கையர் சொல் பெற்று-என்ன – கம்.யுத்4:42 5/1

மேல்


துருவி (12)

சோலை மா நிலம் துருவி யாவரே – கம்.பால:2 60/1
ஐய சென்று கரியோடு அரிகள் துருவி திரிவேன் – கம்.அயோ:4 73/2
மை ஆர் களபம் துருவி மறைந்தே வதிந்தேன் இருள்-வாய் – கம்.அயோ:4 80/2
துருவி ஓடின உயிர் நிலை சுடு சுரம் துரந்த – கம்.ஆரண்:8 10/1
சொன்ன அரக்கன் இருக்கும் இடம் துருவி அறிதும் தொடர்ந்து என்ன – கம்.ஆரண்:14 32/3
சுற்றி ஓடி துருவி ஒரு மதி – கம்.கிட்:13 11/2
துன் இருள் தொலைந்திட துருவி ஏகினான் – கம்.கிட்:14 29/3
துன்று மாளிகை ஒளிகள் துரிசு_அற துருவி
சென்று தேடினன் இந்திரசித்தினை தீர்ந்தான் – கம்.சுந்:2 141/3,4
தொக்க கோயிலும் தம்பியர் இல்லமும் துருவி
தக்க மந்திர தலைவர் மா மனைகளும் தாவி – கம்.சுந்:2 142/2,3
தூய தெரு ஒன்றொடு ஒரு கோடி துருவி போய் – கம்.சுந்:2 164/2
தூய மாளிகை நெடும் தெரு துருவி போய் தொலைவு_இல் மூன்று உலகிற்கும் – கம்.சுந்:2 193/2
துணைவர்கள் துஞ்சல் இல்லார் உளர் எனின் துருவி தேடி – கம்.யுத்3:24 9/2

மேல்


துருவிட (1)

உள்ள உள்ள உயிரை துருவிட
வெள்ளை வண்ண விடமும் உண்டாம்-கொலோ – கம்.பால:11 9/3,4

மேல்


துருவின் (5)

துருவின் அன்ன புன் தலை மகாரோடு – மலை 217
ஆடு தலை துருவின் தோடு தலைப்பெயர்க்கும் – நற் 169/6
உருவ துருவின் நாள் மேயல் ஆரும் – நற் 192/4
ஆடு தலை துருவின் தோடு ஏமார்ப்ப – அகம் 274/4
சிறு தலை துருவின் பழுப்பு உறு விளை தயிர் – அகம் 394/2

மேல்


துருவினன் (1)

தூயவன் இருந்த சூழல் துருவினன் வருதல் நோக்கி – கம்.அயோ:3 107/2

மேல்


துருவினென் (2)

தூயன உறை கானம் துருவினென் வர வல்லேன் – கம்.அயோ:8 37/2
தொடர்ந்து சென்று உலகம் மூன்றும் துருவினென் ஒழிவுறாமல் – கம்.சுந்:10 23/3

மேல்


துருவு (1)

துருவு மா மணி ஆரம் துயல்வர – கம்.பால:21 42/2

மேல்


துருவுகின்றனர் (1)

இரு மருங்கினும் நெடிது துருவுகின்றனர் இவர்கள் – கம்.கிட்:2 7/4

மேல்


துருவை (3)

துராஅய் துற்றிய துருவை அம் புழுக்கின் – பொரு 103
தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ – மலை 414
துருவை மென் பிணை ஈன்ற துளக்கு இலா – கம்.பால:2 31/1

மேல்


துருவையொடு (1)

கொடு முக துருவையொடு வெள்ளை சேக்கும் – பெரும் 153

மேல்


துரூஉ (2)

தோப்பி கள்ளொடு துரூஉ பலி கொடுக்கும் – அகம் 35/9
மறி துரூஉ தொகுத்த பறி புற இடையன் – அகம் 94/4

மேல்


துலங்கு (1)

துலங்கு மான் மேல் ஊர்தி துயில் ஏற்பாய் மற்று ஆண்டை – கலி 13/16

மேல்


துலாம் (2)

வயிர நல் கால் மிசை மரகத துலாம்
செயிர் அற போதிகை கிடத்தி சித்திரம் – கம்.பால:3 28/1,2
செம் தனி மணி துலாம் செறிந்த திண் சுவர் – கம்.பால:3 29/3

மேல்


துலாஅம் (1)

கோல் நிறை துலாஅம்_புக்கோன் மருக – புறம் 39/3

மேல்


துலாஅம்_புக்கோன் (1)

கோல் நிறை துலாஅம்_புக்கோன் மருக – புறம் 39/3

மேல்


துலை (4)

புறவு ஒன்றின் பொருட்டாக துலை புக்க பெருந்தகை-தன் புகழில் பூத்த – கம்.பால:5 62/1
சீலம் அல்லன நீக்கி செம்பொன் துலை
தாலம் அன்ன தனி நிலை தாங்கிய – கம்.அயோ:2 27/1,2
பிறந்த நாள் தொடங்கி யாரும் துலை புக்க பெரியோன் பெற்றி – கம்.யுத்1:4 107/1
புக்கு அடைந்த புறவு ஒன்றின் பொருட்டாக துலை புக்க – கம்.யுத்2:16 349/1

மேல்


துவ்வா (3)

துவ்வா நறவின் சாய் இனத்தானே – பதி 60/12
உழுந்தினும் துவ்வா குறு வட்டா நின்னின் – கலி 94/27
தொடு குழி மருங்கில் துவ்வா கலங்கல் – அகம் 121/4

மேல்


துவ்வாமை (1)

துவ்வாமை வந்த கடை – கலி 22/22

மேல்


துவ்வாள் (1)

துவ்வாள் ஆகிய என் வெய்யோளும் – புறம் 159/14

மேல்


துவக்கு (1)

உக்க பல் குவை உக்கன துவக்கு எலும்பு உதிர்வுற்று – கம்.சுந்:7 33/1

மேல்


துவக்குடை (1)

வினை துவக்குடை வீட்ட_அரும் தளை நின்று மீள்வார் – கம்.யுத்4:40 89/4

மேல்


துவக்குணா (1)

வேர் படைத்த வெம் பிறவியில் துவக்குணா வீடு – கம்.யுத்3:22 180/4

மேல்


துவசத்தின் (1)

துவசத்தின் புரவி திண் தேர் கடிதுற தூண்டி யாம் இ – கம்.யுத்2:19 171/3

மேல்


துவசத்தையும் (1)

துவசத்தையும் துணித்தே அவன் மணி தோளையும் துளைத்தான் – கம்.யுத்3:27 124/4

மேல்


துவசம் (2)

துவசம் ஆர் தொல் அமருள் துன்னாரை செற்றும் சுருதி பெரும் கடலின் சொல் பொருள் கற்பித்தும் – கம்.ஆரண்:2 26/1
துவசம் அன்ன தம் கூர் உகிர் பெரும் குறி தோள்-மேல் – கம்.யுத்3:20 66/3

மேல்


துவசர் (1)

சோலையில் துவசர் இல்லில் சோனகர் மனையில் தூய – கம்.சுந்:2 110/2

மேல்


துவண்ட (2)

நீரின் துவண்ட சேஎய் குன்றம் காமர் – பரி 6/69
தொழுது உயர் கையினன் துவண்ட மேனியன் – கம்.அயோ:14 47/1

மேல்


துவண்டு (1)

சுந்தர தட கை தானை மடக்கு உற துவண்டு நின்றான் – கம்.அயோ:3 108/3

மேல்


துவர் (46)

இலவு இதழ் புரையும் இன் மொழி துவர் வாய் – பொரு 27
துவர் செய் ஆடை செம் தொடை மறவர் – நற் 33/6
சில் மொழி துவர் வாய் நகைக்கு மகிழ்ந்தோயே – நற் 190/9
பால் ஆர் துவர் வாய் பைம் பூண் புதல்வன் – நற் 269/2
தே கொக்கு அருந்தும் முள் எயிற்று துவர் வாய் – குறு 26/6
ஆம்பல் நாறும் தேம் பொதி துவர் வாய் – குறு 300/2
இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – ஐங் 185/2
சிலை வில் பகழி செம் துவர் ஆடை – ஐங் 363/1
அமிர்து பொதி துவர் வாய் அமர்த்த நோக்கின் – பதி 16/12
துப்பு துவர் போக பெரும் கிளை உவப்ப – பதி 32/5
அமிழ்து பொதி துவர் வாய் அசை நடை விறலியர் – பதி 51/21
தண்ணம் துவர் பல ஊட்டி சலம் குடைவார் – பரி 10/90
வாச மண துவர் வாய் கொள்வோரும் – பரி 12/22
துப்பு அமை துவர் நீர் துறை மறை அழுத்திய – பரி 21/4
பொறிவி யாற்றுறி துவர் புகை சாந்தம் – பரி 22/17
தொய்யகம் தாழ்ந்த கதுப்பு போல் துவர் மணல் – கலி 28/6
மை அற விளங்கிய துவர் மணல் அது அது – கலி 32/2
இன் நகை இலங்கு எயிற்று தே மொழி துவர் செம் வாய் – கலி 55/4
அம் துவர் ஆடை பொதுவனோடு ஆய்ந்த – கலி 102/37
காயாம் பூ கண்ணி கரும் துவர் ஆடையை – கலி 108/10
நீடு இலை தாழை துவர் மணல் கானலுள் – கலி 144/27
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – அகம் 27/10
எயிறு கெழு துவர் வாய் இன் நகை அழுங்க – அகம் 29/13
முள் எயிற்று துவர் வாய் முறுவல் அழுங்க – அகம் 39/3
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – அகம் 62/2
செயிர் தீர் கொள்கை சில் மொழி துவர் வாய் – அகம் 75/10
நகை மாண்டு இலங்கும் நலம் கெழு துவர் வாய் – அகம் 162/13
முருந்து என திரண்ட முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 179/11
முளை ஓர் அன்ன முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 212/5
சின் மொழி பொலிந்த துவர் வாய் – அகம் 343/18
உள்ளாது கழிந்த முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 385/16
குடைபவர் துவர் இதழ் மலர்வன குமுதம் – கம்.பால:2 43/2
செம் துவர் அழிதர தேறல் மாந்தி சூது – கம்.பால:3 68/3
சோதி நுதல் கரு நெடும் கண் துவர் இதழ் வாய் தரள நகை துணை மென் கொங்கை – கம்.பால:5 35/3
துவர் நிற பங்கியர் சுழல் கண் தீயினர் – கம்.பால:8 36/2
சுந்தர வதன மாதர் துவர் இதழ் பவள வாயும் – கம்.பால:16 21/1
துடித்த வான் துவர் இதழ் தொண்டை தூ நிலா – கம்.பால:19 22/1
இலவு இதழ் துவர் விட எயிறு தேன் உக – கம்.பால:19 24/1
நிற துவர் இதழ் குயில் நினைப்பினிடை அல்லால் – கம்.பால:22 31/3
துப்பு உறழ் துவர் வாயின் தூய் மொழி மயிலோடும் – கம்.அயோ:9 26/1
குவளை காட்டுவ துவர் இதழ் காட்டுவ குமுதம் – கம்.கிட்:1 17/4
துவர் அணிந்தன என பொசி துதைந்தன துணை – கம்.கிட்:5 12/3
கூடினர் துவர் இதழ் கோலம் கொண்டன – கம்.கிட்:10 113/3
கனிந்த துவர் வாயவளும் என்னை இவள்-கண் ஆய் – கம்.கிட்:14 60/2
தொய்யில் வாச துவர் துதைந்து ஆடிய – கம்.யுத்2:16 70/2
தொழுகுவார் துயில்வர் துள்ளி தூங்குவர் துவர் வாய் இன் தேன் – கம்.யுத்3:25 13/2

மேல்


துவர்த்த (3)

தொடி உலாம் கமல செம் கை தூ நகை துவர்த்த செ வாய் – கம்.பால:18 13/1
தொண்டை அம் சே ஒளி துவர்த்த வாய் அமுது – கம்.ஆரண்:14 97/2
தூதுளம் கனியை வென்று துவர்த்த வாய் வெண்மை தோன்ற – கம்.சுந்:2 106/2

மேல்


துவர (4)

துவர முடித்த துகள் அறும் முச்சி – திரு 26
துன்னல் சிதாஅர் துவர நீக்கி – பொரு 81
துவர புலர்ந்து தூ மலர் கஞலி – அகம் 141/12
தொன்றுபடு சிதாஅர் துவர நீக்கி – புறம் 393/16

மேல்


துவரா (3)

தகரம் நீவிய துவரா கூந்தல் – பதி 89/16
யாமே பிரிவு இன்று இயைந்த துவரா நட்பின் – அகம் 12/4
துனி இன்று இயைந்த துவரா நட்பின் – அகம் 241/1

மேல்


துவரி (1)

பின் இரும் கூந்தல் பிழிவனம் துவரி
உள்ளகம் சிவந்த கண்ணேம் வள் இதழ் – குறி 60,61

மேல்


துவரின் (1)

துவரின் நீள் மணி தடம்-தொறும் இடம்-தொறும் துவன்றி – கம்.அயோ:10 5/2

மேல்


துவரின (1)

அவரை ஆய் மலர் உதிர துவரின
வாங்கு துளை துகிரின் ஈங்கை பூப்ப – அகம் 243/1,2

மேல்


துவரினர் (1)

துவரினர் அருளிய துறையே அதுவே – நற் 96/6

மேல்


துவரை (1)

உவரா ஈகை துவரை ஆண்டு – புறம் 201/10

மேல்


துவலை (22)

அகல் இரு விசும்பில் துவலை கற்ப – நெடு 20
துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து – நெடு 34
கல்லென் துவலை தூவலின் யாவரும் – நெடு 64
தூஉ அன்ன துவலை துவற்றலின் – மலை 363
நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப – நற் 142/5
வடந்தை துவலை தூவ குடம்பை – நற் 152/6
தூஉம் துவலை துயர் கூர் வாடையும் – குறு 103/4
கலங்கு கடல் துவலை ஆழி நனைப்ப – குறு 205/4
தூற்றும் துவலை பனி கடும் திங்கள் – குறு 344/2
துவலை தண் துளி வீசி – ஐங் 141/2
இரும் கழி துவலை ஒலியின் துஞ்சும் – ஐங் 163/2
ஆரா துவலை அளித்தது போலும் நீ – கலி 71/25
சிதரல் அம் துவலை தூவலின் மலரும் – அகம் 24/4
தாது இன் துவலை தளிர் வார்ந்து அன்ன – அகம் 41/14
களிறு உயிர்த்து அன்ன கண் அழி துவலை
முளரி கரியும் முன்பனி பானாள் – அகம் 163/7,8
துவலை தூவல் கழிய அகல் வயல் – அகம் 217/3
நுண் பல துவலை புதல் மிசை நனைக்கும் – அகம் 262/15
நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப – அகம் 274/7
புள்ளி நுண் துவலை பூ அகம் நிறைய – அகம் 294/3
பொன் கொடி துவலை பொதிந்து ஓடுவ – கம்.யுத்1:8 62/2
தொல் வன யானை அம் கை விலாழி நீர் துவலை தூற்ற – கம்.யுத்3:21 10/3
நனைய விசையின் எழு துவலை மழை பொழிய – கம்.யுத்3:31 157/4

மேல்


துவலைகள் (2)

துயல்வன துடுப்பு வீசும் துவலைகள் மகளிர் மென் தூசு – கம்.அயோ:13 56/2
தொக்கு அடங்கல ஓடும் துவலைகள்
மிக்கு அடங்கலும் போவன மீன்_குலம் – கம்.யுத்1:8 57/1,2

மேல்


துவலைய (1)

நுண் பல் துவலைய தண் பனி நாளே – அகம் 13/24

மேல்


துவலையால் (2)

தூதன் இட்ட மலையின் துவலையால்
மீது விட்டு உலகு உற்றது மீன்_குலம் – கம்.யுத்1:8 37/3,4
துப்பு உற கடல் தூய துவலையால்
அ புற கடலும் சுவை அற்றன – கம்.யுத்1:8 60/1,2

மேல்


துவலையின் (6)

துவலையின் நனைந்த புறத்தது அயலது – நற் 181/6
அகல் அறை நெடும் சுனை துவலையின் மலர்ந்த – அகம் 143/14
மயங்கு மழை துவலையின் மறுகு உடன் பனிக்கும் – அகம் 166/3
மயங்கு மழை துவலையின் தாஅம் ஊரன் – அகம் 236/8
கறங்கு நுண் துவலையின் ஊர் உழை அணிய – அகம் 243/4
சிறு வெள் அருவி துவலையின் மலர்ந்த – அகம் 345/15

மேல்


துவலையே (1)

துவலையே வந்து சொல்லியது இல்லையோ – கம்.யுத்1:9 58/4

மேல்


துவலையொடு (2)

பொங்கு பிதிர் துவலையொடு மங்குல் தைஇ – குறு 55/2
அருவி துவலையொடு மயங்கும் – அகம் 359/15

மேல்


துவலையோடு (1)

தூ நிற முத்து_இனம் துவலையோடு போய் – கம்.யுத்1:8 12/3

மேல்


துவள் (1)

என்னோ துவள் கண்டீ – பரி 6/64

மேல்


துவள்கின்றது (1)

மின் துவள்கின்றது போல மண்ணில் வீழ்ந்தாள் – கம்.அயோ:3 8/2

மேல்


துவள்கின்றாள் (1)

துடித்தால் என்ன மன்னவன் மார்பில் துவள்கின்றாள் – கம்.அயோ:6 19/4

மேல்


துவள்வன (1)

துடி புரை இடை நாணி துவள்வன அவை காணாய் – கம்.அயோ:9 16/4

மேல்


துவள்வாள் (1)

சொல்லால் மனத்தின் அடையாள் சினத்தின் முனிவோடு நின்று துவள்வாள் – கம்.ஆரண்:13 66/4

மேல்


துவள்வாளும் (1)

சூடிசூடி கண்ணடி நோக்கி துவள்வாளும் – கம்.பால:17 26/4

மேல்


துவள்வு (1)

துவள்வு_இல் இலவம் கோபம் முருக்கு என்று இ தொடக்கம் சால – கம்.கிட்:13 49/2

மேல்


துவள்வு_இல் (1)

துவள்வு_இல் இலவம் கோபம் முருக்கு என்று இ தொடக்கம் சால – கம்.கிட்:13 49/2

மேல்


துவள (3)

பூ எலாம் கொய்து கொள்ள பொலிவு இல துவள நோக்கி – கம்.பால:17 11/1
தூவி அம் பேடை என்ன மின் இடை துவள ஏகி – கம்.சுந்:2 116/3
துவள பாரிடை கிடந்தனர் குருதி நீர் சுற்றி – கம்.யுத்3:22 178/2

மேல்


துவளா (1)

தோள் தாழ்பு தழை மலர் துவளா வல்லியின் – பரி 22/48

மேல்


துவளாமல் (1)

தோட்டார் கோதை சோர் குழல்-தன்னை துவளாமல்
மீட்டான் என்னும் பேர் இசை கொள்ளான் செரு வெல்ல – கம்.ஆரண்:15 32/2,3

மேல்


துவளும் (3)

துவளும் நுண் இடையார் ஆடும் தோகை அம் குழாத்தின் தொக்கார் – கம்.அயோ:3 74/4
துவளும் மின் என சுற்றிட சூழ் வரை – கம்.சுந்:6 29/2
துணைவரை பிரிந்து போந்து மருங்கு என துவளும் உள்ள – கம்.யுத்1:10 22/2

மேல்


துவளுவது (1)

இடி உற துவளுவது என்னும் இன்னலன் – கம்.அயோ:5 25/3

மேல்


துவற்றலின் (1)

தூஉ அன்ன துவலை துவற்றலின்
தேஎம் தேறா கடும் பரி கடும்பொடு – மலை 363,364

மேல்


துவற்றும் (1)

தோள் அதிர்பு அகம் சேர துவற்றும் இ சில் மழை – கலி 31/16

மேல்


துவன்றலின் (1)

துன்னினர் துவன்றலின் சுடர்கள் சூழ்வரும் – கம்.பால:23 44/3

மேல்


துவன்றவும் (1)

பிணம் தின் யாக்கை பேய்_மகள் துவன்றவும்
கொடும் கால் மாடத்து நெடும் கடை துவன்றி – பட் 260,261

மேல்


துவன்றி (34)

இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி
புலவு நுனை பகழியும் சிலையும் மான – பெரும் 268,269
ஒண் சுடர் விளக்கத்து பலர் உடன் துவன்றி
நீல் நிற விசும்பில் அமர்ந்தனர் ஆடும் – மது 580,581
அவரும் பிறரும் துவன்றி
பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நின் புகழ்ந்து ஏத்த – மது 777,778
கொடும் கால் மாடத்து நெடும் கடை துவன்றி
விருந்து உண்டு ஆனா பெரும் சோற்று அட்டில் – பட் 261,262
அகன் கண் பாறை துவன்றி கல்லென – மலை 276
முறி மேய் யாக்கை கிளையொடு துவன்றி
சிறுமை உற்ற களையா பூசல் – மலை 313,314
அவலவும் மிசையவும் துவன்றி பல உடன் – மலை 346
நோனா செருவின் நெடும் கடை துவன்றி
வானத்து அன்ன வளம் மலி யானை – மலை 529,530
தழை அணி பொலிந்த ஆயமொடு துவன்றி
விழவொடு வருதி நீயே இஃதோ – குறு 295/2,3
துஞ்சு_மர குழாஅம் துவன்றி புனிற்று_மகள் – பதி 16/3
தா இல் உள்ளமொடு துவன்றி ஆய்பு உடன் – கலி 105/8
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி
உப்பு ஒய் உமணர் அரும் துறை போக்கும் – அகம் 30/4,5
காம்பு அமல் இறும்பில் பாம்பு பட துவன்றி
கொடு விரல் உளியம் கெண்டும் – அகம் 88/13,14
தூ உடை பொலிந்து மேவர துவன்றி
மழை பட்டு அன்ன மணல் மலி பந்தர் – அகம் 136/15,16
இரும் கிளை கொண்மூ ஒருங்குடன் துவன்றி
காலை வந்தன்றால் காரே மாலை – அகம் 183/9,10
இன் தீம் குரல துவன்றி மென் சீர் – அகம் 358/3
தூ விரி கடுப்ப துவன்றி மீமிசை – புறம் 154/11
படை அமை மறவரொடு துவன்றி கல்லென – புறம் 351/3
துகில் கொடி மிதிலை மாடத்து உம்பரில் துவன்றி நின்ற – கம்.பால:10 3/2
துகில் இடை மடந்தையரொடு ஆடவர் துவன்றி
பகல் இடைய அட்டிலில் மடுத்து எரி பரப்பும் – கம்.பால:15 27/1,2
சுற்றும் மணி புக்க இழை மிக்கு இடை துவன்றி
வில் தழை வாள் நிமிர மெய் அணிகள் மின்ன – கம்.பால:22 27/2,3
தோகையர் குழாமும் மைந்தர் சும்மையும் துவன்றி எங்கும் – கம்.அயோ:3 72/2
துவரின் நீள் மணி தடம்-தொறும் இடம்-தொறும் துவன்றி
கவரி பால் நிற வால் புடை பெயர்வன கடிதின் – கம்.அயோ:10 5/2,3
சூடக தளிர் கை மாதர் குழுமினர் துவன்றி தோன்ற – கம்.அயோ:13 54/2
தோளின் வனம் என்று இவை துவன்றி நிருத போர் – கம்.ஆரண்:9 5/2
வான் உற நிவந்த செம் கேழ் மணி மரம் துவன்றி வான – கம்.ஆரண்:10 97/1
மினல் மணி குலம் துவன்றி வில் அலர்த்து விண் குலாய் – கம்.கிட்:7 6/1
சூல் நிற முகில்_குலம் துவன்றி சூழ் திரை – கம்.கிட்:10 6/2
சூழும் வானர படையொடு அ தலைவரும் துவன்றி
ஆழி மா பரி தேரவன் காதலன் அடிகள் – கம்.கிட்:12 27/2,3
எ ஆறும் உற துவன்றி இருள் ஓட மணி இமைப்பது இமையோர் வேண்ட – கம்.கிட்:13 22/3
சுரும்பொடு தேனும் வண்டும் அன்னமும் துவன்றி புள்ளும் – கம்.கிட்:15 31/1
துறை-தொறும் தொடர்ந்து வானம் வெளி அற துவன்றி வீழும் – கம்.யுத்2:19 97/3
படை உறு பிணத்தின் பம்மல் பருப்பதம் துவன்றி பல் வேறு – கம்.யுத்2:19 219/1
தொக்கதால் நெடு வானர தானையும் துவன்றி
ஒக்க ஆர்த்தன உறுக்கின தெழித்தன உருமின் – கம்.யுத்3:22 103/2,3

மேல்


துவன்றிய (15)

தூ மலர் துவன்றிய கரை பொரு நிவப்பின் – மலை 51
அகல் மலை இறும்பில் துவன்றிய யானை – மலை 205
ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை முள்ளூர் – நற் 170/6
ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை இமயம் – பதி 11/23
துஞ்சு_மரம் துவன்றிய மலர் அகன் பறந்தலை – பதி 22/21
விழுமியோர் துவன்றிய அகன் கண் நாட்பின் – பதி 45/5
நன் மரம் துவன்றிய நாடு பல தரீஇ – பதி 85/1
பழ விறல் மூதூர் பலருடன் துவன்றிய
விழவு உடன் அயர வருக தில் அம்ம – அகம் 141/10,11
நீயே முன் யான் அறியுமோனே துவன்றிய
கயத்து இட்ட வித்து வறத்தின் சாவாது – புறம் 137/4,5
தொக்க மென் மர நிழல் பட துவன்றிய சூழல் – கம்.பால:15 10/3
தோன்றும் மால் வரை தொகை என துவன்றிய நிண சேறு – கம்.ஆரண்:8 14/1
சூர்_அர_மகளிர் ஊசல் துவன்றிய சும்மைத்து அன்றே – கம்.கிட்:3 31/4
கமழ்வு உற துவன்றிய கணக்கு_இல் கொட்பது – கம்.கிட்:14 35/4
நிரை துவன்றிய என நெடிது இருந்தவர்க்கு – கம்.கிட்:16 6/2
குழி வெம் கோப மாவும் துவன்றிய நிருதர் சேனை – கம்.சுந்:11 13/2

மேல்


துவன்றியே (1)

சூழும் வானர வீரர் துவன்றியே – கம்.யுத்2:15 56/4

மேல்


துவன்றின (6)

பிடி துவன்றின பூண் ஒளி பேர்ந்தன – கம்.அயோ:11 9/3
இடி துவன்றின மின் என எங்குமே – கம்.அயோ:11 9/4
தொடர்ந்தன துவன்றின சூழல் யாவையும் – கம்.ஆரண்:4 1/3
தேர்_இனம் துவன்றின சிறு கண் செம் முக – கம்.ஆரண்:7 33/1
மின்னொடும் துவன்றின மேக ராசியே – கம்.கிட்:10 14/4
தொக்குறுத்த மரத்த துவன்றின
புக்கு உறுக்கி புடைத்தும் என புறம் – கம்.கிட்:11 33/2,3

மேல்


துவன்றினர் (1)

தாம விஞ்சையர் துவன்றினர் திசை-தொறும் தருக்கி – கம்.யுத்4:37 118/4

மேல்


துவன்று (7)

ஆடு துவன்று விழவின் நாடு ஆர்த்தன்றே – மது 428
தூங்கு நாவாய் துவன்று இருக்கை – பட் 174
தொல் கொண்டி துவன்று இருக்கை – பட் 212
தொடர்ந்து செல் அமையத்து துவன்று உயிர் உணீஇய – கலி 105/21
தொடை அமை பகழி துவன்று நிலை வடுகர் – அகம் 295/15
பத்திர பழு மர பொழில் துவன்று பழுவம் – கம்.ஆரண்:1 1/4
பொங்கு நாகமும் துவன்று சாரலூடு போயினார் – கம்.கிட்:7 1/4

மேல்


துவன்றுகின்றது (1)

சோர்வு இல விளம்பு புள் துவன்றுகின்றது – கம்.கிட்:1 13/4

மேல்


துவன்றுபு (1)

தொய்யா வெறுக்கையொடு துவன்றுபு குழீஇ – பெரும் 434

மேல்


துவன்றும் (3)

வாங்கு மடல் குடம்பை தூங்கு இருள் துவன்றும்
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை – நற் 123/3,4
முழு_முதல் மிசைய கோடு-தொறும் துவன்றும்
அயிரை நெடு வரை போல – பதி 70/25,26
சுழலும் நல் நெடும் தட மணி சுவர்-தொறும் துவன்றும்
நிழலும் தம்மையும் வேற்றுமை தெரிவு_அரு நிலைய – கம்.சுந்:2 6/3,4

மேல்


துவனி (1)

துவனி வில்லின்-பொருட்டு ஒரு தொல்லை_நாள் – கம்.யுத்4:37 27/1

மேல்


துவனியில் (1)

துவனியில் அதிர விடம் போல் சுடர் விடு படைகள் துரந்தார் – கம்.சுந்:7 22/4

மேல்


துவாரம் (1)

தம் துவாரம் துகள் பட சாய்ந்தவே – கம்.சுந்:6 34/4

மேல்


துவிந்தன் (1)

ஞாலம் அறியும் நளன் சங்கன் விந்தன் துவிந்தன் மதன் என்பான் – கம்.சுந்:4 116/4

மேல்


துவை (7)

சோறு வேறு என்னா ஊன் துவை அடிசில் – பதி 45/13
செ ஊன் தோன்றா வெண் துவை முதிரை – பதி 55/7
பூ நாற்றத்த புகை கொளீஇ ஊன் துவை
கறி_சோறு உண்டு வருந்து தொழில் அல்லது – புறம் 14/13,14
அட்டு ஆன்று ஆனா கொழும் துவை ஊன்_சோறும் – புறம் 113/2
குய் கொள் கொழும் துவை நெய் உடை அடிசில் – புறம் 160/7
குய் குரல் மலிந்த கொழும் துவை அடிசில் – புறம் 250/1
அமிழ்து அன மரபின் ஊன் துவை அடிசில் – புறம் 390/17

மேல்


துவைக்கும் (5)

கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறு உடை பெரு நிரை – மலை 573
நடுநாள் வந்து தும்பியும் துவைக்கும்
நெடு நகர் வரைப்பின் விளக்கும் நில்லா – புறம் 280/2,3
துளை ஒலி பல்_இயம் துவைக்கும் சும்மையின் – கம்.பால:3 60/3
தழைத்து எழும் ஒலியின் நானா பல்_இயம் துவைக்கும் தா இல் – கம்.சுந்:10 14/3
சுற்றும் வால்-கொடு தூவும் துவைக்கும் விட்டு – கம்.யுத்2:19 140/1

மேல்


துவைக்கும்-தோறு (1)

தோல் உடை நெடும் பணை துவைக்கும்-தோறு எலாம் – கம்.ஆரண்:10 17/3

மேல்


துவைத்த (4)

துவைத்த தும்பை நனவு-உற்று வினவும் – பதி 88/23
பாடினர் கின்னரர் துவைத்த பல்_இயம் – கம்.பால:5 105/2
இயம் துவைத்த கடை தலையாய் யான் அறிந்தபடி கேளாய் – கம்.பால:12 15/4
சோனை மா மழை முகில் என போர் பணை துவைத்த
மீன வான் இடு வில் என படைக்கலம் மிடைந்த – கம்.சுந்:9 6/3,4

மேல்


துவைத்து (5)

துவைத்து எழு தும்பி தவிர் இசை விளரி – அகம் 317/12
வாடு புலம் புக்கு என கோடு துவைத்து அகற்றி – அகம் 399/9
தோல் துவைத்து அம்பின் துளை தோன்றுவ – புறம் 4/5
துவைத்து எழு குருதி நில மிசை பரப்ப – புறம் 370/13
துறும் போதினில் தேன் துவைத்து உண்டு உழல் தும்பி ஈட்டம் – கம்.பால:17 12/1

மேல்


துவைப்ப (11)

வலம் படு முரசம் துவைப்ப வாள் உயர்த்து – பதி 56/4
தீ அழல் துவைப்ப திரிய விட்டெறிந்து – பரி 5/3
ஈந்தனன் பல்_இயம் துவைப்ப ஏகி நீர் – கம்.பால:5 93/3
பால் வளை வயிர்கள் ஆர்ப்ப பல்_இயம் துவைப்ப முந்நீர் – கம்.பால:13 37/3
கொற்ற நல் இயங்கள் எங்கும் கொண்டலின் துவைப்ப பண்டி – கம்.பால:14 58/1
அறை பறை துவைப்ப தேரும் ஆனையும் ஆடல் மாவும் – கம்.பால:14 62/2
துன்று இரும் கரும் கடல் துவைப்ப தோன்றிய – கம்.பால:23 80/2
துளி குரல் மேகம் வள் வார் தூரியம் துவைப்ப போன்ற – கம்.கிட்:10 31/2
பல்_இயம் துவைப்ப நல் மா பணிலங்கள் முரல பொன் தேர் – கம்.சுந்:8 8/1
தூரியம் கடலின் நின்று துவைப்ப – கம்.யுத்1:11 12/4
சூழும் அலகை துணங்கை பறை துவைப்ப
பூழி அணை-மேல் துயின்றனையோ போர்க்களத்தே – கம்.யுத்2:17 85/3,4

மேல்


துவைப்பவும் (1)

முரசு கடிப்பு இகுப்பவும் வால் வளை துவைப்பவும்
அரசு உடன் பொருத அண்ணல் நெடு வரை – புறம் 158/1,2

மேல்


துவைப்பன (1)

தோல் அடி கிளை அன்னம் துவைப்பன – கம்.கிட்:15 40/4

மேல்


துவைப்பின் (1)

கால் உறு துவைப்பின் கவிழ் கனைத்து இறைஞ்சி – மலை 117

மேல்


துவையர் (1)

கனி குய்யான் கொழும் துவையர்
தாழ் உவந்து தழூஉ மொழியர் – புறம் 360/5,6

மேல்


துவையா (1)

கோடு துவையா கோள் வாய் நாயொடு – நற் 276/1

மேல்


துழந்த (4)

கூவல் துழந்த தடம் தாள் நாரை – பதி 51/4
அயிலை துழந்த அம் புளி சொரிந்து – அகம் 60/5
சே இறா துழந்த நுரை பிதிர் படு திரை – அகம் 270/5
தொடி தோள் துடுப்பின் துழந்த வல்சியின் – புறம் 26/10

மேல்


துழந்து (3)

கிளர் இழை அரிவை நெய் துழந்து அட்ட – நற் 41/7
தான் துழந்து அட்ட தீம் புளி பாகர் – குறு 167/4
ஈனா வேண்மாள் இடம் துழந்து அட்ட – புறம் 372/8

மேல்


துழந்தும் (1)

இட்டும் தொட்டும் கவ்வியும் துழந்தும்
நெய் உடை அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும் – புறம் 188/4,5

மேல்


துழவிட (1)

தோல் உடை நிமிர் கோலின் துழவிட எழு நாவாய் – கம்.அயோ:8 33/3

மேல்


துழவும் (6)

உணங்கு தினை துழவும் கை போல் ஞாழல் – நற் 267/4
பூ உடை குட்டம் துழவும் துறைவன் – நற் 272/6
இரும் கழி துழவும் பனி தலை பரதவர் – நற் 372/11
பனி கழி துழவும் பானாள் தனித்து ஓர் – குறு 246/3
வெண் கோட்டு யானை விளி பட துழவும்
அகல் வாய் பாந்தள் படாஅர் – அகம் 68/19,20
ஆறு கொள் மருங்கின் மாதிரம் துழவும்
கவலை நெஞ்சத்து அவலம் தீர – புறம் 174/21,22

மேல்


துழவுவோள் (1)

செம் களம் துழவுவோள் சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 278/7

மேல்


துழவை (1)

அவையா அரிசி அம் களி துழவை
மலர் வாய் பிழாவில் புலர ஆற்றி – பெரும் 275,276

மேல்


துழனி (4)

ஏறு பாய் தமரம் நீரில் எருமை பாய் துழனி இன்ன – கம்.பால:2 3/3
துன்னு கோளினொடு தாரகை தொடுத்த துழனி
சன்னவீரம் இடை மின்னு தட மார்பினொடுமே – கம்.ஆரண்:1 11/3,4
ஆலை ஏய் துழனி அகநாடர் ஆர்கலி அமுது – கம்.கிட்:1 42/3
போர்த்தது வானத்து அன்று அங்கு எழுந்தது துழனி பொம்மல் – கம்.யுத்1:4 146/4

மேல்


துழனியை (1)

தொடுக்குறு கவியால் மற்றை துழனியை இறுதி தோன்ற – கம்.யுத்4:42 12/3

மேல்


துழாய் (11)

மண் மிசை அவிழ் துழாய் மலர் தரு செல்வத்து – பரி 8/1
இலை குலாம் துழாய் முடி ஏக நாயகன் – கம்.பால:8 26/3
தேம் பொழி துழாய் முடி செம் கண் மாலவன் – கம்.பால:14 8/2
மண்ணிய மணி நிற வண்ண வண் துழாய்
கண்ணிய யாவர்க்கும் களை_கண் ஆகிய – கம்.பால:24 40/2,3
பைம் துழாய் தெரியலாய்க்கே நல்வினை பயக்க என்பார் – கம்.அயோ:3 92/4
மரு ஆரும் துழாய் அலங்கல் மணி மார்பில் வைகுவாள் – கம்.ஆரண்:1 57/4
இலை கொள் தண் துழாய் இலங்கு தோள் இராமனுக்கு இளையான் – கம்.யுத்2:15 211/4
புன துழாய் மாலையான் என்று உவக்கின்ற ஒருவன் புக்கு உன் – கம்.யுத்2:17 26/3
புன துழாய் மாலை மார்பீர் புட்பகம் போதல் முன்னம் – கம்.யுத்3:26 86/4
புன துழாய் கணவற்கும் வணக்கம் போக்கினாள் – கம்.யுத்4:40 71/4
இணர் துழாய் தொங்கல் இராமற்கு என்று இமையவர் இசைப்ப – கம்.யுத்4:40 85/3

மேல்


துழாயின் (1)

நலம் கிளர் பூமி என்னும் நங்கையை நறும் துழாயின்
அலங்கலான் புணரும் செல்வம் காண வந்து அடைந்திலாதார் – கம்.அயோ:3 75/1,2

மேல்


துழாயோன் (1)

நாறு இணர் துழாயோன் நல்கின் அல்லதை – பரி 15/15

மேல்


துழாவு (1)

துளி பட துழாவு திண் கோல் துடுப்பு இரு காலின் தோன்ற – கம்.அயோ:13 60/1

மேல்


துழாவும் (1)

வானும் நிலனும் திசையும் துழாவும் என் – கலி 145/43

மேல்


துழாஅய் (4)

தும்பை துழாஅய் சுடர் பூ தோன்றி – குறி 90
கண் பொரு திகிரி கமழ் குரல் துழாஅய்
அலங்கல் செல்வன் சேவடி பரவி – பதி 31/8,9
நக்கு அலர் துழாஅய் நாறு இணர் கண்ணியை – பரி 4/58
புரி மலர் துழாஅய் மேவல் மார்பினோய் – பரி 13/61

மேல்


துழைஇ (17)

வழை அமை சாரல் கமழ துழைஇ
நறு மலர் அணிந்த நாறு இரு முச்சி – மலை 181,182
கண்பு மலி பழனம் கமழ துழைஇ
வலையோர் தந்த இரும் சுவல் வாளை – மலை 454,455
பாய் இரும் பனி கழி துழைஇ பைம் கால் – நற் 31/3
எம் ஊர் வந்து எம் உண்துறை துழைஇ
சினை கெளிற்று ஆர்கையை அவர் ஊர் பெயர்தி – நற் 70/4,5
பாடு இமிழ் பனி கடல் துழைஇ பெடையோடு – நற் 91/3
நிறை நீர் புனிற்று புலம் துழைஇ ஆனாய் – நற் 193/3
தேர் திகழ் வறும் புலம் துழைஇ நீர் நயந்து – நற் 352/7
பொன்னின் அன்ன பூ சினை துழைஇ
கமழ் தாது ஆடிய கவின் பெறு தோகை – நற் 396/4,5
பாசடை பனி கழி துழைஇ புன்னை – பதி 30/3
புணர் திரை பரப்பு_அகம் துழைஇ தந்த – அகம் 80/5
சூர் சுனை துழைஇ நீர் பயம் காணாது – அகம் 91/4
புலவு நாறு இரும் கழி துழைஇ பல உடன் – அகம் 180/10
படர் மலி எவ்வமொடு மாதிரம் துழைஇ
மனை மருண்டு இருந்த என்னினும் நனை மகிழ் – அகம் 189/11,12
மை படு விடர்_அகம் துழைஇ ஒய்யென – அகம் 192/10
மாதிரம் துழைஇ மதி மருண்டு அலந்த – அகம் 222/9
நெல் ஒலி பாசவல் துழைஇ கல்லென – அகம் 243/7
ஆர் பதம் கண் என மாதிரம் துழைஇ
வேர் உழந்து உலறி மருங்கு செத்து ஒழிய வந்து – புறம் 370/4,5

மேல்


துழைஇய (6)

இரும் கழி துழைஇய ஈர்ம் புற நாரை – நற் 127/1
வறும் கயம் துழைஇய இலங்கு மருப்பு யானை – குறு 215/4
அரணம் காணாது மாதிரம் துழைஇய
நனம் தலை பைஞ்ஞிலம் வருக இ நிழல் என – பதி 17/8,9
புலவு களம் துழைஇய துகள் வாய் கோடை – அகம் 249/14
காவலர் கரந்து கடி புனம் துழைஇய
பெரும் களிற்று ஒருத்தலின் பெயர்குவை – அகம் 308/14,15
நெடும் கழி துழைஇய குறும் கால் அன்னம் – அகம் 320/8

மேல்


துள் (1)

துள் இடை புருவம் கோட்டி துடிப்ப வேர் பொடிப்ப தூய – கம்.சுந்:2 109/2

மேல்


துள்ள (4)

சுழி கொள் வாம் பரி துள்ள ஓர் தோகையாள் – கம்.பால:14 31/1
தூங்கின வீழ தோளும் கண்களும் இடத்து துள்ள
வீங்கின மேகம் எங்கும் குருதி நீர் துள்ளி வீழ்ப்ப – கம்.சுந்:10 16/2,3
சுற்றின வயிர தண்டால் துகைத்தனன் அமரர் துள்ள
கற்றிலன் இன்று கற்றான் கதையினால் வதையின் கல்வி – கம்.யுத்3:22 125/3,4
தொழும் தகைய நல்வினை களிப்பினொடு துள்ள
அழுந்து துயரத்து அமரர் அந்தணர் கை முந்துற்று – கம்.யுத்4:36 27/2,3

மேல்


துள்ளல் (1)

தூர்ப்பார் ஆனார் துள்ளல் புரிந்தார் தொழுகின்றார் – கம்.யுத்4:37 133/2

மேல்


துள்ளல்-உறும் (1)

பேயும் பேயும் துள்ளல்-உறும் என – கலி 94/38

மேல்


துள்ளலுற்று (1)

துள்ளலுற்று இரிந்தன குரங்கின் சூழ்ந்தில – கம்.யுத்1:6 39/4

மேல்


துள்ளவும் (1)

தோயும் வெண் தயிர் மத்து ஒலி துள்ளவும்
ஆய வெள் வளை வாய்விட்டு அரற்றவும் – கம்.பால:2 28/1,2

மேல்


துள்ளவே (2)

மன்னுயிர்-தமக்கு நீள் வலமும் துள்ளவே – கம்.பால:5 89/4
தூய கற்கடகமும் எழுந்து துள்ளவே – கம்.பால:5 99/4

மேல்


துள்ளி (20)

துள்ளி மீன் துடிப்ப ஆமை தலை புடை கரிப்ப தூம்பின் – கம்.பால:2 18/3
துள்ளி கொள்வன தூங்கிய மாங்கனி – கம்.பால:2 33/2
தோய் கயத்தும் மரத்தும் மென் சிறை துள்ளி மீது எழு புள் எலாம் – கம்.அயோ:3 52/1
தூபம் முற்றிய கார் இருள் பகை துள்ளி ஓடிட உள் எழும் – கம்.அயோ:3 65/1
துள்ளி ஓங்கு செந்தாமரை நயனங்கள் சொரிய – கம்.ஆரண்:13 93/1
துளித்தன போல நீங்கா துள்ளி சோர் வெள்ள கண்ணன் – கம்.ஆரண்:13 136/2
தூர்த்தன ஒத்தன துள்ளி வெள்ளமே – கம்.கிட்:10 18/4
சொரிந்தன கரும் கண் வரு துள்ளி தரு வெள்ளம் – கம்.சுந்:2 161/3
சொத்தின் துள்ளி வெள்ளி இனம் தொடுத்த-கொல்லோ துறை அறத்தின் – கம்.சுந்:4 53/2
வீங்கின மேகம் எங்கும் குருதி நீர் துள்ளி வீழ்ப்ப – கம்.சுந்:10 16/3
துடித்தன மார்பும் தோளும் தோன்றின வியர்வின் துள்ளி
மடித்தது மணி வாய் ஆவி வருவது போவது ஆகி – கம்.சுந்:14 48/2,3
துள்ளி நறு மென் புனல் தெளிப்ப தூ நீர் குழவி முறை சுழற்றி – கம்.யுத்1:1 9/2
சூடினான் தொழுதான் ஓடி உலகு எலாம் துகைத்தான் துள்ளி – கம்.யுத்1:3 128/4
முட்டிய மழையின் துள்ளி முறை இன்றி மொய்க்குமா போல் – கம்.யுத்2:15 144/3
சுற்றினர் இன்றி தோன்றும் தசமுகன் தோன்றல் துள்ளி
தெற்றின புருவத்தோன் தன் மனம் என செல்லும் தேரான் – கம்.யுத்2:19 100/2,3
தொழுகுவார் துயில்வர் துள்ளி தூங்குவர் துவர் வாய் இன் தேன் – கம்.யுத்3:25 13/2
துடித்திலன் உயிர்ப்பும் இல்லன் இமைத்திலன் துள்ளி கண்ணீர் – கம்.யுத்3:26 56/1
குன்று_இனம் இடிய துள்ளி ஆடின குரக்கின் கூட்டம் – கம்.யுத்3:26 95/4
தான் நனைய உற்று எழுமாறு அவை தெளித்த புது மழையின் துள்ளி தாங்கி – கம்.யுத்4:33 20/2
வீங்கிய உவகை மேனி சிறக்கவும் மேன்மேல் துள்ளி
ஓங்கவும் களிப்பால் சோர்ந்தும் உடை இலாதாரை ஒத்தார் – கம்.யுத்4:42 7/3,4

மேல்


துள்ளிய (4)

நெய் துள்ளிய வறை முகக்கவும் – புறம் 386/3
துள்ளிய மகர மீன்கள் துடிப்பு_அற சுறவு தூங்க – கம்.சுந்:1 22/1
துள்ளிய சுழல் கண் பேய்கள் தோள் புடைத்து ஆர்ப்ப தோன்றும் – கம்.சுந்:10 17/3
தூண்டு_அரும் கணை பட துமிந்து துள்ளிய
தீண்ட_அரு நெடும் தலை தழுவி சேர்ந்தன – கம்.யுத்2:18 116/1,2

மேல்


துள்ளியின் (1)

துள்ளியின் இரதம் தோய்ந்து தொல் நிறம் கரந்து வேறு ஆய் – கம்.யுத்1:9 30/3

மேல்


துள்ளின (3)

துள்ளின மரன் பட நெரிந்தன துடித்த – கம்.சுந்:6 16/4
துள்ளின குதித்த வானத்து உயர் வரை குவட்டில் தூங்கும் – கம்.யுத்1:8 24/3
துள்ளின களிப்ப மோலி சூடினான் கடலின் வந்த – கம்.யுத்4:42 17/3

மேல்


துள்ளினர் (1)

தொழுதனர் சிலவர் ஆடி துள்ளினர் சிலவர் அள்ளி – கம்.சுந்:14 4/2

மேல்


துள்ளினார் (6)

என்று அவன் உரைத்தபோது எழுந்து துள்ளினார்
நன்றி கொள் மங்கல நாதம் பாடினார் – கம்.பால:5 21/1,2
சூட்டு அகல்-மேல் எழு பொரியின் துள்ளினார் – கம்.கிட்:14 22/4
துமி தம் ஊர் புக வானவர் துள்ளினார்
அமுதம் இன்னம் எழும் எனும் ஆசையால் – கம்.யுத்1:8 42/3,4
துன்னிமித்தம் என்று கொண்டு வானுளோர்கள் துள்ளினார்
அ நிமித்தம் உற்ற-போது அரக்கர் கண் அரங்க மேல் – கம்.யுத்3:31 79/2,3
துதித்தனர் பாடினர் ஆடி துள்ளினார்
மதித்தனர் இராமனை வானுளோர் எலாம் – கம்.யுத்4:37 150/3,4
சுந்தர கண்களை எற்றி துள்ளினார் – கம்.யுத்4:40 69/4

மேல்


துள்ளினாள் (1)

துடித்தாள் மின் போல் உயிர் கரப்ப சோர்ந்தாள் சுழன்றால் துள்ளினாள்
குடித்தாள் துயரை உயிரோடும் குழைத்தாள் உழைத்தாள் குயில் அன்னாள் – கம்.யுத்3:23 8/3,4

மேல்


துள்ளு (5)

உள்ளூர் குரீஇ துள்ளு நடை சேவல் – குறு 85/2
துள்ளு பெயல் கழிந்த பின்றை புகை உற – அகம் 294/2
தோற்றனை பறவைக்கு அன்று துள்ளு நீர் வெள்ளம் சென்னி – கம்.சுந்:3 116/1
தும்பி என்று உலகின் உள்ள யாவை அவை ஏவையும் தொகுபு துள்ளு தாள் – கம்.யுத்2:19 79/1
துள்ளு பாய் புரவி தேரும் முறை முறை தானே தூண்டி – கம்.யுத்3:28 29/1

மேல்


துள்ளுநர் (1)

துள்ளுநர் காண்-மார் தொடர்ந்து உயிர் வௌவலின் – கலி 4/5

மேல்


துள்ளுபு (1)

அள்ளல் பட்டு துள்ளுபு துரப்ப – பதி 27/12

மேல்


துள்ளும் (5)

சொரிந்ததே ஆம் என துள்ளும் மீனொடும் – கம்.சுந்:2 53/3
சுழிக்கும் கொல்லன் ஊது உலையில் துள்ளும் பொறியின் சுடும் அன்னோ – கம்.யுத்1:1 4/3
துள்ளும் பொறியின் நிலை சோதனைதான் – கம்.யுத்1:3 105/3
மு புறத்து உலக துள்ளும் ஒழிவு_அற முற்றும் பற்றி – கம்.யுத்1:3 142/1
தொழும் எழும் துள்ளும் வெம் களி துளக்கலால் – கம்.யுத்4:41 91/2

மேல்


துள்ளுவன (2)

துளி படு மொக்குள் துள்ளுவன சால – அகம் 324/7
உள்ளூர் குறும் புதல் துள்ளுவன உகளும் – புறம் 333/4

மேல்


துள்ளுவார் (1)

துளக்குவார் உடல் பொறை துணிந்து துள்ளுவார்
இளக்குவார் அமரர் தம் சிரத்தை ஏன் முதுகு – கம்.யுத்2:18 118/2,3

மேல்


துள்ளுவான் (1)

தூதனை முறை முறை தொழுது துள்ளுவான் – கம்.யுத்4:41 89/4

மேல்


துள்ளுற (1)

முன்கையில் துறு மயிர் முள்ளின் துள்ளுற
மின் கையில் கொண்டு-என வில்லை விட்டிலா – கம்.யுத்4:37 157/2,3

மேல்


துளக்க (1)

துளக்க_அரும் வாய்-தொறும் எரிய தொட்டன – கம்.யுத்4:37 143/2

மேல்


துளக்க_அரும் (1)

துளக்க_அரும் வாய்-தொறும் எரிய தொட்டன – கம்.யுத்4:37 143/2

மேல்


துளக்கம் (4)

சொரிந்தார் அது நோக்கிய சீதை துளக்கம் உற்றாள் – கம்.ஆரண்:13 43/4
ஏவுண்டு துளக்கம் எய்தா இரத்தக பரிதி ஈன்ற – கம்.யுத்3:21 21/1
துளக்கம்_இல் ஆற்றல் வீரர் பொருத போர் தொழிலை நோக்கி – கம்.யுத்3:22 33/3
தொல்லையது உணர தக்க வீடணன் துளக்கம் உற்றான் – கம்.யுத்3:26 60/1

மேல்


துளக்கம்_இல் (1)

துளக்கம்_இல் ஆற்றல் வீரர் பொருத போர் தொழிலை நோக்கி – கம்.யுத்3:22 33/3

மேல்


துளக்கலால் (1)

தொழும் எழும் துள்ளும் வெம் களி துளக்கலால்
விழும் அழிந்து ஏங்கும் போய் வீங்கும் வேர்க்கும் அ – கம்.யுத்4:41 91/2,3

மேல்


துளக்கா (1)

கொங்கு உறை நறை குல மலர் குழல் துளக்கா
எங்கு உறைவது இ தொழில் இயற்றுபவள் என்றான் – கம்.பால:7 27/2,3

மேல்


துளக்கி (6)

மன் உயிர் அழிய யாண்டு பல துளக்கி
மண் உடை ஞாலம் புரவு எதிர்கொண்ட – பதி 18/8,9
புனைந்த சடை_முடி துளக்கி போர் ஏற்றின் முகம் பார்த்தான் – கம்.பால:13 25/2
மண்டில சடை முடி துளக்கி வாய்மையாய் – கம்.யுத்1:4 48/3
தொடுத்த எண் வகை மூர்த்தியை துளக்கி வெண் பொருப்பை – கம்.யுத்2:15 210/3
நொய்தினில் துளக்கி ஐய நுன் எதிர் நும்முனோனை – கம்.யுத்2:16 166/2
செவ்விதின் துளக்கி மூரல் முறுவலும் தெரிவது ஆக்கி – கம்.யுத்3:27 171/2

மேல்


துளக்கியது (1)

துளக்கியது தென்றல் பகை சோர உயர்வோரின் – கம்.சுந்:2 162/2

மேல்


துளக்கு (5)

நானிலம் துளக்கு அற முழு_முதல் நாற்றிய – பரி 13/35
துருவை மென் பிணை ஈன்ற துளக்கு இலா – கம்.பால:2 31/1
துளக்கு ஒளி விசும்பின் ஊரும் சுடரையும் மறைத்த சூழ்ந்த – கம்.அயோ:3 79/2
துனை பரி தேரோன் மைந்தன் இருந்த அ துளக்கு_இல் குன்றம் – கம்.ஆரண்:16 6/3
சூழ் இரும் சுவரில் தேய்க்கும் சிலவரை துளக்கு_இல் குன்றம் – கம்.யுத்1:3 140/2

மேல்


துளக்கு_இல் (2)

துனை பரி தேரோன் மைந்தன் இருந்த அ துளக்கு_இல் குன்றம் – கம்.ஆரண்:16 6/3
சூழ் இரும் சுவரில் தேய்க்கும் சிலவரை துளக்கு_இல் குன்றம் – கம்.யுத்1:3 140/2

மேல்


துளக்கும் (2)

இமயமும் துளக்கும் பண்பினை – குறு 158/5
இரக்கமும் அவலமும் துளக்கும் எய்தினார் – கம்.சுந்:9 25/4

மேல்


துளக்குவார் (1)

துளக்குவார் உடல் பொறை துணிந்து துள்ளுவார் – கம்.யுத்2:18 118/2

மேல்


துளக்குற (1)

சொன்ன சங்கினது ஓசை துளக்குற
என்ன சங்கு என்று இமையவர் ஏங்கிட – கம்.யுத்4:37 29/1,2

மேல்


துளக்குறும் (1)

துளக்குறும் நிலையன் அல்லன் சுந்தர தோளன் வாளி – கம்.யுத்2:16 198/3

மேல்


துளங்க (7)

மணி கண்டு அன்ன துணி கயம் துளங்க
இரும்பு இயன்று அன்ன கரும் கோட்டு எருமை – அகம் 56/2,3
இரும் கயம் துளங்க கால் உறு-தொறும் – அகம் 186/5
துன்றி நெறி பங்கிகள் துளங்க அழலோடும் – கம்.பால:15 24/1
தூண் தகு திரள் புயம் துளங்க துண்ணெனா – கம்.அயோ:4 151/2
மண் துளங்க வய அந்தகன் மனம் தளரவே – கம்.ஆரண்:1 7/4
சூல் நிற கொண்மூ கிழித்து இடை துடிக்கும் மின் என மார்பில் நூல் துளங்க – கம்.சுந்:3 78/4
துங்க வன் தோளும் மார்பும் இலங்கையும் துளங்க நக்கான் – கம்.யுத்1:14 28/2

மேல்


துளங்கல் (3)

தொல்லோர் மாய்ந்து என துளங்கல் செல்லாது – புறம் 58/4
துளங்கல் இல்லா தனி குன்றில் தொக்க மயிலின் சூழ்ந்து இருந்தார் – கம்.அயோ:6 24/4
துன்பம் எய்திய நடுக்கமும் நோக்கி நீர் துளங்கல்
முன்பு நான் நினைந்திருந்தது அ பரிசு நும் முயற்சி – கம்.யுத்4:41 13/2,3

மேல்


துளங்கா (2)

தொல் பசி அறியா துளங்கா இருக்கை – பெரும் 253
துளங்கா விழு சீர் துறக்கம் புரையும் – பரி 23/47

மேல்


துளங்கா-முன்னம் (1)

சுடு கணை படுதலோடும் துளங்கினான் துளங்கா-முன்னம்
குட திசை வாயில் நின்ற மாருதி புகுந்த கொள்கை – கம்.யுத்2:15 132/1,2

மேல்


துளங்காமை (1)

இரு நிலம் துளங்காமை வட-வயின் நிவந்து ஓங்கி – பரி 9/1

மேல்


துளங்கி (8)

எனை பல் யானையும் அம்பொடு துளங்கி
விளைக்கும் வினை இன்றி படை ஒழிந்தனவே – புறம் 63/1,2
அம்பொடு துளங்கி ஆண்டு ஒழிந்தன்றே – புறம் 260/24
தோழி அன்ன சுமித்திரையும் துளங்கி ஏங்கி உயிர் சோர – கம்.அயோ:6 22/2
சோதி செம் பொன்னும் மின்னும் மணியும் போல் துளங்கி தோன்றா – கம்.கிட்:13 52/2
தோரணம் முறியுமால் துளங்கி சூழி மால் – கம்.சுந்:3 46/1
தோல் மயிர் குந்தளம் சிலிர்ப்ப விசைத்து எழுந்தான் அ இலங்கை துளங்கி சூழ்ந்த – கம்.யுத்3:24 32/3
தொழும் கையொடு வாய் குழறி மெய்ம் முறை துளங்கி
விழுந்து கவி சேனை இடு பூசல் மிக விண்ணோர் – கம்.யுத்4:36 1/1,2
அயர்வு தோன்ற துளங்கி அழுங்கினான் – கம்.யுத்4:37 169/4

மேல்


துளங்கிட (6)

விண் துளங்கிட விலங்கல்கள் குலுங்க வெயிலும் – கம்.ஆரண்:1 7/2
சிரம் துளங்கிட அரக்கன் வெம் சிலையை நாண் தெறித்தான் – கம்.சுந்:11 35/4
மண் துளங்கிட மாதிரம் துளங்கிட மதி தோய் – கம்.சுந்:11 55/3
மண் துளங்கிட மாதிரம் துளங்கிட மதி தோய் – கம்.சுந்:11 55/3
விண் துளங்கிட மேருவும் துளங்கிட விட்டான் – கம்.சுந்:11 55/4
விண் துளங்கிட மேருவும் துளங்கிட விட்டான் – கம்.சுந்:11 55/4

மேல்


துளங்கிய (3)

கடி_மரம் துளங்கிய காவும் நெடு நகர் – புறம் 23/9
கம்பமொடு துளங்கிய இலக்கம் போல – புறம் 260/23
தூங்கிய விழியார் தள்ளி துளங்கிய நடையார் வல்லி – கம்.யுத்2:19 280/3

மேல்


துளங்கியது (1)

துடும்பல் வேலை துளங்கியது இல்லையால் – கம்.யுத்1:8 53/2

மேல்


துளங்கியன (1)

புண் துளங்கியன கண்கள் கனல் பொங்க மழை சூழ் – கம்.ஆரண்:1 7/1

மேல்


துளங்கின (1)

வேர் துளங்கின நம் ஊருள் மரனே – புறம் 347/11

மேல்


துளங்கினர் (2)

சுட்டன பொறிகள் வீழ துளங்கினர் அரக்கர்-தாமும் – கம்.சுந்:6 54/3
துனிப்பட்டார் என துளங்கினர் இமையவர் யாவர்க்கும் தோலாதான் – கம்.யுத்2:16 318/2

மேல்


துளங்கினவே (1)

தாம் மாய்ந்தனரே குடை துளங்கினவே
உரை சால் சிறப்பின் முரசு ஒழிந்தனவே – புறம் 62/8,9

மேல்


துளங்கினன் (2)

சோர நின்று உடல் துளங்கினன் அமரரை தொலைத்தான் – கம்.சுந்:11 48/4
துளங்கினன் வாய் வழி உதிரம் தூவுவான் – கம்.யுத்4:37 158/4

மேல்


துளங்கினார் (1)

துஞ்சினர் துணை இலர் என துளங்கினார் – கம்.யுத்3:27 56/4

மேல்


துளங்கினாள் (1)

துண்ணெனும் நெஞ்சினாள் துளங்கினாள் துணை – கம்.அயோ:14 84/1

மேல்


துளங்கினான் (4)

சோகம் எய்தினன் துணை துளங்கினான் – கம்.கிட்:3 53/4
சுடு கணை படுதலோடும் துளங்கினான் துளங்கா-முன்னம் – கம்.யுத்2:15 132/1
துஞ்சினான் அலன் துளங்கினான் என்பது துணியா – கம்.யுத்2:15 208/2
சோரி சோர உணர்வு துளங்கினான்
தேரின்-மேல் இருந்தான் பண்டு தேவர்-தம் – கம்.யுத்4:37 170/2,3

மேல்


துளங்கினும் (3)

மறை துளங்கினும் மதி துளங்கினும் வானும் ஆழ் கடல் வையமும் – கம்.கிட்:10 65/1
மறை துளங்கினும் மதி துளங்கினும் வானும் ஆழ் கடல் வையமும் – கம்.கிட்:10 65/1
நிறை துளங்கினும் நிலை துளங்குறு நிலைமை நின்-வயின் நிற்குமோ – கம்.கிட்:10 65/2

மேல்


துளங்கு (30)

துகில் அணி அல்குல் துளங்கு இயல் மகளிர் – சிறு 262
துறை முற்றிய துளங்கு இருக்கை – மது 85
துளங்கு இயல் மெலிந்த கல் பொரு சீறடி – மலை 43
இனத்தின் தீர்ந்த துளங்கு இமில் நல் ஏறு – மலை 330
துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல் – மலை 463
துளங்கு இயல் அசைவர கலிங்கம் துயல்வர – நற் 20/4
வளி பாய்ந்து அட்ட துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 11/2
துளங்கு பிசிர் உடைய மா கடல் நீக்கி – பதி 17/4
அம்பு களைவு அறியா தூங்கு துளங்கு இருக்கை – பதி 24/13
துளங்கு குடி விழு திணை திருத்தி முரசு கொண்டு – பதி 31/13
துளங்கு குடி திருத்திய வலம்படு வென்றியும் – பதி 32/7
துளங்கு குடி திருத்திய வலம் படு வென்றியும் – பதி 37/7
சாந்து புறத்து எறிந்த தசும்பு துளங்கு இருக்கை – பதி 42/11
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் ஆண்டு இனிது கழிந்த – பதி 44/21
விலங்கு வளி கடவும் துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 45/20
துயலும் கோதை துளங்கு இயல் விறலியர் – பதி 49/2
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் கலங்க கால் பொர – பதி 51/1
துளங்கு இரும் குட்டம் தொலைய வேல் இட்டு – பதி 88/5
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/50
துளங்கு இமில் நல் ஏற்று இனம் பல களம் புகும் – கலி 106/9
துளங்கு நடை மரையா வலம்பட தொலைச்சி – அகம் 3/7
துளங்கு மர புள்ளின் துறக்கும் பொழுதே – அகம் 71/18
சாந்தம் புதைத்த ஏந்து துளங்கு எழில் இமில் – அகம் 249/6
இனம் தலை தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்று – அகம் 253/13
பதவு மேயல் அருந்து துளங்கு இமில் நல் ஏறு – அகம் 341/7
துளங்கு இயலான் பணை எருத்தின் – புறம் 15/7
துளங்கு பாறையில் தோழியர் அயிர்த்திட துயின்றார் – கம்.பால:15 11/4
பொன் துளங்கு உளை சீயமும் போன்றனன் – கம்.கிட்:11 15/4
துளங்கு ஒளி விரற்கு எதிர் உதிக்கும் சூரியன் – கம்.சுந்:4 40/3
தூய காதல் நீர் துளங்கு கண்ணினான் – கம்.யுத்3:24 108/4

மேல்


துளங்குகின்ற (1)

ஒப்புற துளங்குகின்ற உடுபதி ஆடியின்-கண் – கம்.பால:16 5/2

மேல்


துளங்குகின்றதால் (1)

தோற்றனென் என மனம் துளங்குகின்றதால்
நோற்றனள் நங்கையும் நொய்தின் ஐயன் வில் – கம்.பால:13 1/2,3

மேல்


துளங்குகின்றார் (1)

சோர சோர துளங்குகின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:2 172/4

மேல்


துளங்குகின்றான் (1)

துணை பிரிந்து அயரும் அன்றில் சேவலின் துளங்குகின்றான்
இணை நெடும் கமல கண்ணால் இலங்கையை எய்த கண்டான் – கம்.யுத்1:10 6/3,4

மேல்


துளங்குதல் (1)

தொழுதல் சோருதல் துளங்குதல் துயர் உழத்து உயிர்த்தல் – கம்.சுந்:3 5/3

மேல்


துளங்கும் (1)

வேல் தலத்து ஊன்றினர் துளங்கும் மெய்யினர் – கம்.யுத்3:27 49/3

மேல்


துளங்குமால் (1)

சூல் கலங்கும் இலங்கை துளங்குமால் – கம்.யுத்4:37 42/4

மேல்


துளங்குவ (1)

பிறை துளங்குவ அனைய பேர் எயிறு உடைய பேதையர் பெருமை நின் – கம்.கிட்:10 65/3

மேல்


துளங்குவார் (2)

தொழும்-தொறும் தொழும்-தொறும் களி துளங்குவார் – கம்.பால:5 11/4
சொல்லினார் பயம் சுற்ற துளங்குவார் – கம்.யுத்3:29 3/4

மேல்


துளங்குவான் (1)

சோர் பெரும் குருதி சோர துளங்குவான் தேறா-முன்னம் – கம்.யுத்3:22 130/2

மேல்


துளங்குற (2)

உரை செய் பூசலிட்டு உயிர் துளங்குற
அரச வேலை சூழ்ந்து அழுது கைதொழ – கம்.அயோ:11 120/2,3
இறை துளங்குறு புருவ வெம் சிலை இடை துளங்குற இசையுமோ – கம்.கிட்:10 65/4

மேல்


துளங்குறு (2)

நிறை துளங்கினும் நிலை துளங்குறு நிலைமை நின்-வயின் நிற்குமோ – கம்.கிட்:10 65/2
இறை துளங்குறு புருவ வெம் சிலை இடை துளங்குற இசையுமோ – கம்.கிட்:10 65/4

மேல்


துளப (3)

மா இயல் உதயம் ஆம் துளப வானவன் – கம்.அயோ:10 38/1
மன்றல் அம் துளப மாலை மானுட மடங்கல் வானில் – கம்.யுத்1:3 131/1
மரு விரி துளப மௌலி மா நில கிழத்தியோடும் – கம்.யுத்3:24 50/3

மேல்


துளர் (4)

தொடுப்பு எறிந்து உழுத துளர் படு துடவை – பெரும் 201
தொய்யாது வித்திய துளர் படு துடவை – மலை 122
துளர் எறி நுண் துகள் களைஞர் தங்கை – குறு 392/5
கோடு உடை கையர் துளர் எறி வினைஞர் – அகம் 184/13

மேல்


துளர்ந்து (1)

மரம் கொல் கானவன் புனம் துளர்ந்து வித்திய – குறு 214/1

மேல்


துளவ (3)

சூடினர் முறைமுறை துளவ தாள் மலர் – கம்.பால:5 12/4
அரும்பு இயல் துளவ பைம் தார் அனுமன் வந்து அளித்த அ நாள் – கம்.யுத்2:17 58/4
தேன் விடு துளவ தாராய் இது இதன் செய்கை என்றான் – கம்.யுத்2:19 237/4

மேல்


துளவம் (1)

துளவம் சூடிய அறிதுயிலோனும் – பரி 13/30

மேல்


துளவினவை (1)

கள் அணி பசும் துளவினவை கரும் குன்று அனையவை – பரி 15/54

மேல்


துளவினான் (1)

மன்றல் அம் துளவினான் வருந்தல் வஞ்சகர் – கம்.பால:5 17/2

மேல்


துளவினானோடும் (1)

துண்டம் கொள் பிறையான் மௌலி துளவினானோடும் தொல்லை – கம்.யுத்1:9 35/2

மேல்


துளவினோன் (1)

தழைத்த தண் துளவினோன் தலைவன் அல்லன் என்று – கம்.அயோ:11 98/1

மேல்


துளவு (2)

மன்றல் அம் செழும் துளவு அணியும் மாயனார் – கம்.பால:5 21/3
துளவு இயல் தொங்கலாய் நீ அன்னது துணிந்தாய் என்றால் – கம்.யுத்4:32 48/3

மேல்


துளவை (1)

துளவை ஆய் முடியாய் உளை நீ என துணியும் – கம்.யுத்4:40 92/4

மேல்


துளவொடு (1)

துளவொடு தும்பையும் சுழிய சூடினான் – கம்.யுத்2:15 115/4

மேல்


துளார்க்கும் (1)

மற்றும் சுற்ற துளார்க்கும் வரன்முறை – கம்.அயோ:11 3/1

மேல்


துளி (90)

நீல் நிற விசும்பின் மலி துளி பொழிய ஒரு கை – திரு 116
துளி மழை பொழியும் வளி துஞ்சு நெடும் கோட்டு – சிறு 106
கருவி வானம் துளி சொரிந்து ஆங்கு – பெரும் 24
குளிர் கொள் சினைய குரூஉ துளி தூங்க – நெடு 28
துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து – நெடு 34
இரும் சேற்று தெருவின் எறி துளி விதிர்ப்ப – நெடு 180
தவ்வென்று அசைஇ தா துளி மறைப்ப – நெடு 185
தூ துளி பொழிந்த பொய்யா வானின் – மலை 75
மகுளி பாயாது மலி துளி தழாலின் – மலை 103
நும் இயம் தொடுதல் ஓம்பு-மின் மயங்கு துளி
மாரி தலையும் அவன் மல்லல் வெற்பே – மலை 232,233
கடும் குரல் ஏறொடு கனை துளி தலைஇ – நற் 51/4
நுண் துளி மாறிய உலவை அம் காட்டு – நற் 76/2
அழி துளி கழிப்பிய வழி பெயல் கடை நாள் – நற் 89/4
துளி உடை தொழுவின் துணிதல் அற்றத்து – நற் 109/7
துளி பெயல் பொறித்த புள்ளி தொல் கரை – நற் 114/7
துய் தலை புது மலர் துளி தலை கலாவ – நற் 193/2
அழி துளி பொழிந்த இன் குரல் எழிலி – நற் 247/3
நெடு வான் மின்னி குறும் துளி தலைஇ – நற் 274/1
அழி துளி தலைஇய பொழுதில் புலையன் – நற் 347/5
நுண் உறை அழி துளி தலைஇய – குறு 35/4
துளி தலை தலைஇய தளிர் அன்னோளே – குறு 222/7
துவலை தண் துளி வீசி – ஐங் 141/2
நுண் பல் அழி துளி பொழியும் நாட – ஐங் 251/2
ஆர் குரல் எழிலி அழி துளி சிதறி – ஐங் 411/1
அழி துளி தலைஇய புறவின் காண்வர – ஐங் 418/2
பொங்கு பெயல் கனை துளி கார் எதிர்ந்தன்றே – ஐங் 448/4
புயல் துளி மாறிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 13/9
கல் மிசை உருப்பு அற கனை துளி சிதறு என – கலி 16/7
துளி மாறு பொழுதின் இ உலகம் போலும் நின் – கலி 25/28
துளி நசை வேட்கையான் மிசை பாடும் புள்ளின் தன் – கலி 46/20
பெயல் துளி முகிழ் என பெருத்த நின் இள முலை – கலி 56/24
கனை பெயல் தண் துளி வீசும் பொழுதில் குறி வந்தாள் – கலி 90/22
துளி இடை மின்னு போல் தோன்றி ஒருத்தி – கலி 139/5
கண்ணீர் கடலால் கனை துளி வீசாயோ – கலி 145/21
துளி தலை தலைஇய மணி ஏர் ஐம்பால் – அகம் 8/15
இன் இசை உருமொடு கனை துளி தலைஇ – அகம் 58/1
துளி தலைக்கொண்ட நளி பெயல் நடுநாள் – அகம் 72/2
துளி தலை தலைஇய சாரல் நளி சுனை – அகம் 132/9
பெரும் பெயல் அழி துளி பொழிதல் ஆனாது – அகம் 214/4
பரூஉ உறை பல் துளி சிதறி வான் நவின்று – அகம் 218/4
மழை துளி மறந்த அம் குடி சீறூர் – அகம் 225/13
இகு பெயல் அழி துளி தலைஇ வானம் – அகம் 274/2
தண் துளி அசை வளி தைவரும் நாட – அகம் 298/6
பரூஉ பெயல் அழி துளி தலைஇ வான் நவின்று – அகம் 304/4
குரூஉ துளி பொழிந்த பெரும் புலர் வைகறை – அகம் 304/5
ஆலி அழி துளி பொழிந்த வைகறை – அகம் 308/3
மயங்கு துளி பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 322/2
ஆலி அழி துளி தலைஇ – அகம் 323/12
துளி படு மொக்குள் துள்ளுவன சால – அகம் 324/7
குருதி செம் கோட்டு அழி துளி கழாஅ – அகம் 332/5
இன் குரல் அழி துளி தலைஇ நன் பல – அகம் 374/9
அதிர் குரல் ஏறோடு துளி சொரிந்து ஆங்கு – புறம் 160/3
வானம் தண் துளி தலைஇ ஆனாது – புறம் 192/7
துளி நசை புள்ளின் நின் அளி நசைக்கு இரங்கி நின் – புறம் 198/25
செம் கண் மகளிரொடு சிறு துளி அளைஇ – புறம் 366/14
கணை துளி பொழிந்த கண் அகன் கிடக்கை – புறம் 369/9
கணை துளி பொழிந்த கண்கூடு பாசறை – புறம் 372/4
தேர் மா அழி துளி தலைஇ நாம் உற – புறம் 373/3
படு மாரி துளி போல – புறம் 386/2
தண் துளி பல பொழிந்து எழிலி இசைக்கும் – புறம் 391/1
துளி பதன் அறிந்து பொழிய – புறம் 391/20
சீத நுண் துளி மலர் அமளி சேர்த்தினார் – கம்.பால:10 46/4
தண் நல் கடலில் துளி சிந்து தரங்கம் நீங்கி – கம்.பால:16 42/1
மாறா தனி சொல் துளி மாரி வழங்கி வந்தான் – கம்.அயோ:4 121/2
நல் நெடும் கண்களின் நான்ற நீர் துளி
தன் நெடும் தாரைகள் தளத்தின் வீழ்தலால் – கம்.அயோ:4 194/1,2
துளி துறந்தன முகில் தொகையும் தூய மா – கம்.அயோ:4 200/2
பயில் மரம் நிழல் ஈன பனி புரை துளி வான – கம்.அயோ:9 2/2
குழுமி மேகங்கள் குமுறின குளிர் துளி கொணர்ந்த – கம்.அயோ:9 41/1
அலவும் நுண் துளி அருவி நீர் அரம்பையர் ஆட – கம்.அயோ:10 25/2
துளி பட துழாவு திண் கோல் துடுப்பு இரு காலின் தோன்ற – கம்.அயோ:13 60/1
காந்தம் அமுதின் துளி கால்வன கால மீனின் – கம்.ஆரண்:10 157/1
துளி படா நயனங்கள் துளிப்ப சோரும் என்று – கம்.கிட்:1 9/3
கல்லிடை படும் துளி திவலை கார் இடு – கம்.கிட்:10 15/1
தள்ள_அரும் துளி பட தகர்ந்து சாய் கிரி – கம்.கிட்:10 16/3
மீன் நெடும் கொடியவன் பகழி வீழ் துளி
தான் நெடும் சார் துணை பிரிந்த தன்மையர் – கம்.கிட்:10 17/2,3
அசைவுறு சிறு துளி அப்பு மாரியின் – கம்.கிட்:10 23/2
துளி குரல் மேகம் வள் வார் தூரியம் துவைப்ப போன்ற – கம்.கிட்:10 31/2
பிறங்கு அரு நெடும் துளி பட பெயர்வு_இல் குன்றில் – கம்.கிட்:10 74/3
வீசல் இல வான நெடு மாரி துளி வீச – கம்.கிட்:10 76/4
சரம் பயில் நெடும் துளி நிரந்த புயல் சார – கம்.கிட்:10 82/1
நனை நறும் துளி நஞ்சு மயக்கவும் – கம்.கிட்:11 24/3
தூ நிற நறும் துளி முகத்தில் தூற்றமே – கம்.சுந்:2 123/4
மீய கற்பக தேன் துளி விராயன வீழ்-தொறும் நெடு மேனி – கம்.சுந்:2 206/3
கல் மருங்கு எழுந்து என்றும் ஓர் துளி வர காணா – கம்.சுந்:3 3/2
துப்பினால் செய்த கையொடு கால் பெற்ற துளி மஞ்சு – கம்.சுந்:3 8/1
உருமு வீழ்ந்து என சென்றன கடல் துளி உம்பர் – கம்.யுத்1:6 18/4
சோர்வுறு பாலின் வேலை சிறு துளி தெறித்தவேனும் – கம்.யுத்1:9 24/3
தொல் நிற சிறையில் துளி தூவலால் – கம்.யுத்2:15 30/2
பெய் இரு தாரை கண்ணீர் பெரும் துளி பிறங்க வானின் – கம்.யுத்2:19 221/3
தூய் எழு பகழி மாரி மழை துளி தொகையின் மேல – கம்.யுத்3:31 217/2

மேல்


துளிக்கு (3)

தண் துளிக்கு ஏற்ற மலர் போன்றவ்வே – குறு 291/8
தண் துளிக்கு ஏற்ற பைம் கொடி முல்லை – குறு 382/1
தண் துளிக்கு ஏற்ற பல உழு செம் செய் – அகம் 26/24

மேல்


துளிக்கும் (5)

இன் தளிர் கற்பக நறும் தேன் இடை துளிக்கும் நிழல் இருக்கை இழந்து போந்து – கம்.பால:6 9/1
தொடை ஊற்றின் தேன் துளிக்கும் நறும் தாரான் ஒருவண்ணம் துயரம் நீங்கி – கம்.பால:6 13/1
மாரி துளிக்கும் தாரை இடுக்கும் வர வல்லீர் – கம்.கிட்:17 12/2
துளிக்கும் கற்பக தண் நறும் சோலைகள்-தோறும் – கம்.சுந்:2 28/2
துளிக்கும் கற்பக பந்தரில் கருநிறத்தோர்-பால் – கம்.சுந்:2 134/2

மேல்


துளித்தன (1)

துளித்தன போல நீங்கா துள்ளி சோர் வெள்ள கண்ணன் – கம்.ஆரண்:13 136/2

மேல்


துளிப்ப (4)

மங்குல் அற்கமொடு பொங்குபு துளிப்ப
வாடையொடு நிவந்த ஆய் இதழ் தோன்றி – அகம் 235/6,7
துளி படா நயனங்கள் துளிப்ப சோரும் என்று – கம்.கிட்:1 9/3
தேன் உறை துளிப்ப நிறை புள் பல சிலம்ப – கம்.சுந்:6 21/1
சுற்றும் மேகத்தை தொத்திய குருதி நீர் துளிப்ப
முற்றும் வையகம் போர் களம் ஆம் என முயன்ற – கம்.யுத்4:32 8/3,4

மேல்


துளிப்பன (1)

துளிப்பன குமரர்-தம் தோளின் மாலையே – கம்.பால:3 56/4

மேல்


துளியின் (5)

பகல் பெயல் துளியின் மின்னு நிமிர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 484
துளியின் உழந்த தோய்வு அரும் சிமை-தொறும் – பரி 7/13
பசை உறு துளியின் தாரை பசும் தொளை அடைத்த மேகம் – கம்.பால:14 51/3
சிந்து நுண் துளியின் சீகர திவலை உருக்கிய செம்பு என தெறிப்ப – கம்.சுந்:3 87/4
படைக்கலம் மழை படு துளியின் பான்மைய – கம்.யுத்4:37 70/4

மேல்


துளியினும் (2)

நுண் பல் துளியினும் வாழிய பலவே – புறம் 34/23
மாரியின் பெரும் துளியினும் வரம்பு இல வடித்த – கம்.யுத்1:6 14/1

மேல்


துளியும் (1)

நீள் அடு கணை என துளியும் நீங்கின – கம்.கிட்:10 105/3

மேல்


துளிர்த்தது (1)

சொல் எனும் அமிழ்தினால் துளிர்த்தது என்னவே – கம்.அயோ:12 22/4

மேல்


துளுநாட்டு (1)

தோகை காவின் துளுநாட்டு அன்ன – அகம் 15/5

மேல்


துளும்பும் (1)

நிறை கடல் முகந்து உராய் நிறைந்து நீர் துளும்பும் தம் – பரி 6/1

மேல்


துளை (23)

துளை வாய் தூர்ந்த துரப்பு அமை ஆணி – பொரு 10
கரு இருந்து அன்ன கண்கூடு செறி துளை
உருக்கி அன்ன பொருத்து-உறு போர்வை – பெரும் 8,9
துளை அரை சீறுரல் தூங்க தூக்கி – பெரும் 54
சிறு துளை கொடு நுகம் நெறிபட நிரைத்த – பெரும் 62
செம் தீ தோட்ட கரும் துளை குழலின் – பெரும் 179
குரல் வார்ந்து அன்ன நுண் துளை இரீஇ – மலை 25
இலங்கு துளை செறிய ஆணி முடுக்கி – மலை 27
ஆடு அமை குயின்ற அவிர் துளை மருங்கின் – அகம் 82/1
அகலா அம் துளை கோடை முகத்தலின் – அகம் 225/6
கழல் துளை முத்தின் செம் நிலத்து உதிர – அகம் 225/12
வாங்கு துளை துகிரின் ஈங்கை பூப்ப – அகம் 243/2
அறு நூல் பளிங்கின் துளை காசு கடுப்ப – அகம் 315/12
தோல் துவைத்து அம்பின் துளை தோன்றுவ – புறம் 4/5
கணை பொருத துளை தோலன்னே – புறம் 97/16
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ – புறம் 235/10
வைத வைவின் மராமரம் ஏழ் துளை
எய்த எய்தவற்கு எய்திய மாக்கதை – கம்.பால:0 8/2,3
துளை ஒலி பல்_இயம் துவைக்கும் சும்மையின் – கம்.பால:3 60/3
துளை முகத்தின் சுருதி விளம்பின – கம்.அயோ:11 11/1
துளை எயிற்று ஊறல் உற்றதாம் என சுட்டது அன்றே – கம்.ஆரண்:14 7/4
துளை துயில் உவந்து துயில்வு உற்ற குளிர் தும்பி – கம்.கிட்:10 79/4
பொங்கு பொன் துளை என்றாலும் புல்லிது பொறுமைத்து ஆமால் – கம்.கிட்:13 40/2
போயினன் என்ற மாற்றம் செவி துளை புகுதலோடும் – கம்.யுத்3:26 74/2
சுற்றுறு துளை கைம் மாவும் துரகமும் பிறவும் தொக்க – கம்.யுத்4:35 2/3

மேல்


துளைக்க (1)

துங்க மார்பையும் தோளையும் வடி கணை துளைக்க – கம்.யுத்3:22 171/4

மேல்


துளைக்கணே (1)

துடிப்ப அங்கு உறங்கு வாலி திண் செவி துளைக்கணே – கம்.கிட்:7 12/4

மேல்


துளைக்கு (1)

விரல் செறி தூம்பின் விடு துளைக்கு ஏற்ப – பரி 21/33

மேல்


துளைக்கும் (2)

தூ வடிவு உடை சுடர் கொள் விண் தலை துளைக்கும்
மூ_அடி குறித்து முறை ஈர் அடி முடித்தான் – கம்.கிட்:14 68/2,3
வெப்பு ஆரும் பாசம் வீக்கி வெம் கணை துளைக்கும் மெய்யன் – கம்.யுத்2:19 201/1

மேல்


துளைத்தது (1)

மரம் துளைத்தது வாலியை மாய்த்துளது – கம்.யுத்4:37 193/2

மேல்


துளைத்தன (1)

பொய்த குத்தின பொதுத்தன துளைத்தன போழ்ந்த – கம்.சுந்:7 50/2

மேல்


துளைத்தான் (1)

துவசத்தையும் துணித்தே அவன் மணி தோளையும் துளைத்தான் – கம்.யுத்3:27 124/4

மேல்


துளைபட (2)

தேன் செய் இறாஅல் துளைபட போகி – கலி 41/13
தூயினன் அயில் முக விசிகம் நெடும் துளைபட விழி கனல் சொரிய முனிந்து – கம்.யுத்3:28 24/2

மேல்


துளைபடு (1)

துளைபடு மூக்கொடு செவி துமித்து உக – கம்.ஆரண்:14 90/1

மேல்


துளைய (1)

உழுது காண் துளைய ஆகி ஆர் கழல்பு – அகம் 9/6

மேல்


துளையில் (1)

சோர்ந்தாள் இடு பூசல் செவி துளையில்
சேர்ந்து ஆர்தலுமே திருமால் தெருளா – கம்.ஆரண்:14 77/3,4

மேல்


துளையினை (1)

பிணி நெகிழ் துளையினை தெளி ஒளி திகழ் ஞெகிழ் தெரி அரி – பரி 23/62

மேல்


துளையொடு (1)

தொன்றுபடு துளையொடு பரு இழை போகி – புறம் 376/10

மேல்


துற்ற (6)

கூவை துற்ற நால் கால் பந்தர் – புறம் 29/19
ஏடு துற்ற வடிவேலோன் தனை இருத்தி கடன்முறைகள் யாவும் நேர்ந்து – கம்.பால:5 59/3
தோடு துற்ற மலர் தாரான் விருந்து அளிப்ப இனிது உவந்தான் சுரர் நாடு ஈந்தான் – கம்.பால:5 59/4
துற்ற அல்லவும் துணிபட்ட அல்லவும் சுடு பொறி தொகை தூவி – கம்.யுத்2:16 313/2
துற்ற வெம்மை கைம்மிக சுறுக்கொள சுவைத்ததால் – கம்.யுத்3:31 90/3
துன் இடங்கள் காய் கனி கிழங்கோடு தேன் துற்ற
இன் உண் நீர் உளவாக என இயம்பிடுக என்றான் – கம்.யுத்4:40 121/3,4

மேல்


துற்றவ (1)

துற்றவ துற்றும் துணை இதழ் வாய் தொட்டி – பரி 20/51

மேல்


துற்றவும் (1)

வெம் கதிர் கனலி துற்றவும் பிறவும் – புறம் 41/6

மேல்


துற்றி (1)

கொடு வாய் இரும்பின் கோள் இரை துற்றி
ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை – அகம் 36/2,3

மேல்


துற்றிய (3)

துராஅய் துற்றிய துருவை அம் புழுக்கின் – பொரு 103
அயிர் துற்றிய கடல் மா நிலம் அடைய தனி படரும் – கம்.பால:24 12/1
துற்றிய புகுதரும் தோற்றத்தால் நமன் – கம்.ஆரண்:15 17/3

மேல்


துற்று (1)

பாழி துற்று அரி பற்றிய பீடமும் – கம்.யுத்4:39 4/3

மேல்


துற்றும் (1)

துற்றவ துற்றும் துணை இதழ் வாய் தொட்டி – பரி 20/51

மேல்


துற (2)

துணிக்கும் வண்ணம் காணுதி துன்பம் துற என்றான் – கம்.ஆரண்:15 33/4
தூளியின் நிமிர் படலம் போய் இமையவர் விழி துற வெம் போர் – கம்.சுந்:7 18/1

மேல்


துறக்க (5)

வினை அறு துறக்க நாட்டு விண்ணவர் கணமும் நாண – கம்.பால:18 1/2
உடம்பொடு துறக்க நகர் உற்றவரை ஒத்தார் – கம்.பால:23 1/4
அரங்கு எழு துறக்க நாட்டுக்கு அரசு எனல் ஆகும் அன்றே – கம்.கிட்:9 18/2
ஆண்தகை ஆண்டு அ வானோர் துறக்க நாடு அருகில் கண்டான் – கம்.சுந்:1 1/1
துஞ்சுதல் இல் வானவர் துறக்க நகரத்தும் – கம்.சுந்:6 14/2

மேல்


துறக்கத்தவளொடு (1)

சாறு கொள் துறக்கத்தவளொடு
மாறு கொள்வது போலும் மயில் கொடி வதுவை – பரி 19/6,7

மேல்


துறக்கத்தின் (1)

ஒரீஇ துறக்கத்தின் வழீஇ ஆன்றோர் – கலி 139/34

மேல்


துறக்கத்து (3)

மறு இல் துறக்கத்து அமரர்_செல்வன்-தன் – பரி 5/69
துறக்கத்து எழிலை தன் நீர் நிழல் காட்டும் – பரி 12/84
மாண்ட மனம் பெற்றார் மாசு இல் துறக்கத்து
வேண்டிய வேண்டி ஆங்கு எய்துதல் வாய் எனின் – கலி 143/45,46

மேல்


துறக்கத்துள் (1)

இன்னலால் உயிர் துறந்து இரும் துறக்கத்துள் இருந்த – கம்.யுத்4:40 101/2

மேல்


துறக்கப்பட்டோர் (1)

தோள் நலம் உண்டு துறக்கப்பட்டோர்
வேள் நீர் உண்ட குடை ஓர் அன்னர் – கலி 23/8,9

மேல்


துறக்கம் (24)

பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் – பெரும் 388
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் – பட் 104
ஏறுதல் எளிதோ வீறு பெறு துறக்கம்
அரிதின் பெறு துறக்கம் மாலிருங்குன்றம் – பரி 15/16,17
அரிதின் பெறு துறக்கம் மாலிருங்குன்றம் – பரி 15/17
துளங்கா விழு சீர் துறக்கம் புரையும் – பரி 23/47
தொல்_வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல் – கலி 118/3
துறக்கம் எய்திய தொய்யா நல் இசை – அகம் 233/7
புண்ணியம் புரிந்தோர் புகுவது துறக்கம் என்னும் ஈது அரு மறை பொருளே – கம்.பால:3 5/1
துறக்கம் எய்திய தூயவரே என – கம்.பால:16 35/3
துறக்கம் உற்றான் என இராமன் சொல்லலும் – கம்.ஆரண்:4 19/2
துன்_அரும் தவத்தின் எய்தும் துறக்கம் போல் தோன்றிற்று அன்றே – கம்.ஆரண்:10 103/4
துறக்கம் உற்றார் மனம் என்ன துறை கெழு நீர் சோணாடு கடந்தால் தொல்லை – கம்.கிட்:13 30/1
துன்னி ஆடு இடங்களும் துறக்கம் மேயவர் – கம்.கிட்:14 8/2
தூயது துறக்கம் என நெஞ்சு துணிவுற்றார் – கம்.கிட்:14 39/4
நரகம் ஒக்குமால் நல் நெடும் துறக்கம் இ நகர்க்கு – கம்.சுந்:2 14/4
துப்பு அழிந்து உய்வது துறக்கம் துன்னவோ – கம்.சுந்:4 15/4
கூட்டொடும் துறக்கம் புக்க குன்று என குலவு திண் தோள் – கம்.சுந்:6 43/2
தொல் நகர் பிறவும் எல்லாம் பொலிந்தன துறக்கம் என்ன – கம்.சுந்:8 9/2
துஞ்சுறு பொழுதில் தந்தாய் துறக்கம் என்று உவந்து சொன்னாள் – கம்.சுந்:14 40/3
துறக்கம் எய்தியவரும் துறவாத – கம்.யுத்1:11 22/3
போர் கொடும் தூளி போய் துறக்கம் பண்புற – கம்.யுத்2:16 96/3
துறக்கம் என்பதின் பெரியது ஒன்று உளது என சொல்லேம் – கம்.யுத்2:16 219/4
துயர் தமக்கு உதவி மீளா துறக்கம் போய் வந்த தொல்லை – கம்.யுத்4:32 47/3
மெய்யினோடு அரும் துறக்கம் உற்றார் என வியந்தார் – கம்.யுத்4:41 14/4

மேல்


துறக்கம்தான் (1)

துறந்த செல்வன் நினைய துறக்கம்தான்
பறந்து வந்து படிந்தது பல் சனம் – கம்.அயோ:14 7/1,2

மேல்


துறக்கமும் (3)

உரிது அமர் துறக்கமும் உரிமை நன்கு உடைத்து – பரி 13/13
உம்மையே புகழும் பூண துறக்கமும் உமக்கே ஆக – கம்.யுத்3:27 175/2
உய்ந்தவர்க்கு அரும் துறக்கமும் புகழும் பெற்று உயர்ந்தேன் – கம்.யுத்4:40 105/4

மேல்


துறக்கமே (3)

துறக்கமே முதல ஆய தூயன யாவையேனும் – கம்.அயோ:8 22/1
புண்ணியம் புரிந்தோர் வைகும் துறக்கமே போன்றது அன்றே – கம்.ஆரண்:16 1/4
கடக்க_அரும் துறக்கமே கலந்தவாம் என – கம்.யுத்2:18 109/3

மேல்


துறக்கலாற்றேன் (1)

அரண் உடைத்து ஆகி உய்ந்தேன் ஆர் உயிர் துறக்கலாற்றேன்
சரண் உனை புகுந்தேன் என்னை தாங்குதல் தருமம் என்றான் – கம்.கிட்:3 25/3,4

மேல்


துறக்குநர் (1)

கொடும்_குழாய் துறக்குநர் அல்லர் – கலி 13/26

மேல்


துறக்கும் (7)

நுண் தாது உண்டு வறும் பூ துறக்கும்
மென் சிறை வண்டு இனம் மான புணர்ந்தோர் – மது 573,574
துளங்கு மர புள்ளின் துறக்கும் பொழுதே – அகம் 71/18
தன்னையும் துறக்கும் தன்மை காமத்தே தங்கிற்று அன்றே – கம்.பால:19 57/4
துறக்கும் மன்னவன் என்னும் துணுக்கமே – கம்.அயோ:2 5/4
என்னை இன்று என் ஐயன் துறக்கும் என்று அலால் – கம்.அயோ:12 55/3
அ பொழுதே உயிர் துறக்கும் ஆணையேன் – கம்.சுந்:4 15/2
துறக்கும் தன்மையள் அல்லளால் தொல்லை எ உலகும் – கம்.யுத்4:40 100/1

மேல்


துறக்குவர்-கொல்லோ (1)

இன்னே கண்டும் துறக்குவர்-கொல்லோ
முந்நால் திங்கள் நிறை பொறுத்து அசைஇ – குறு 287/2,3

மேல்


துறக்குவன் (3)

துறக்குவன் அல்லன் துறக்குவன் அல்லன் – கலி 41/35
துறக்குவன் அல்லன் துறக்குவன் அல்லன் – கலி 41/35
தொடர் வரை வெற்பன் துறக்குவன் அல்லன் – கலி 41/36

மேல்


துறக்கை-தானும் (1)

துறக்கை-தானும் என்றாள் மனம் தூய்மையாள் – கம்.யுத்4:41 76/4

மேல்


துறங்கல் (1)

துன்பம் வந்து உறும் எனின் துறங்கல் ஆகுமோ – கம்.அயோ:5 28/4

மேல்


துறத்தல் (9)

துறத்தல் வல்லியோர் புள்_வாய் தூதே – குறு 266/5
இன்னள் ஆக துறத்தல்
நும்மின் தகுமோ என்றனை துணிந்தே – குறு 296/7,8
நன்_நுதல் நலன் உண்டு துறத்தல் கொண்க – கலி 133/16
உடன் உறை பழமையின் துறத்தல் செல்லாது – அகம் 307/13
நயன் அற துறத்தல் வல்லியோரே – அகம் 398/15
பொன் அரும் கலனும் தூசும் புறத்து உள துறத்தல் வம்போ – கம்.பால:19 57/1
மங்கையும் இன் உயிர் துறத்தல் வாய்மையால் – கம்.சுந்:12 59/3
தொகை குலம் துறந்து போய் துறத்தல் இன்றியே – கம்.யுத்1:4 62/2
துறத்தல் ஆற்று உறு ஞான மா கடும் கணை தொடர – கம்.யுத்4:37 124/1

மேல்


துறத்தலின் (8)

நல் அணி நயந்து நீ துறத்தலின்
பல்லோர் அறிய பசந்தன்று நுதலே – ஐங் 55/3,4
இனிய செய்து அகன்று நீ இன்னாதா துறத்தலின்
பனி இவள் படர் என பரவாமை ஒல்லும்-மன் – கலி 53/12,13
அஞ்சல் என்று அகன்று நீ அருளாது துறத்தலின்
நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்-மன் – கலி 53/16,17
அகல நீ துறத்தலின் அழுது ஓவா உண்கண் எம் – கலி 70/11
வாராய் நீ துறத்தலின் வருந்திய எமக்கு ஆங்கே – கலி 70/15
ஊர் அலர் எடுத்து அரற்ற உள்ளாய் நீ துறத்தலின்
கூரும் தன் எவ்வ நோய் என்னையும் மறைத்தாள்-மன் – கலி 124/5,6
இணைபு இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின்
புணை இல்லா எவ்வ நோய் என்னையும் மறைத்தாள்-மன் – கலி 124/9,10
இன்று இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின்
நின்ற தன் எவ்வ நோய் என்னையும் மறைத்தாள்-மன் – கலி 124/13,14

மேல்


துறத்தலும் (1