தி – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

திக்கண் 1
திக்கய 1
திக்கயங்கள் 1
திக்கயங்களும் 3
திக்கயம் 3
திக்கிடை 1
திக்கில் 3
திக்கிலும் 1
திக்கின் 9
திக்கினுக்கு 1
திக்கினும் 3
திக்கினை 2
திக்கினொடு 1
திக்கு 34
திக்கும் 6
திக்குவிசயம் 1
திக்குற 1
திக்கூடு 1
திக்கை 1
திக்கையும் 4
திக்கொடு 2
திக்கோடும் 1
திகழ் 61
திகழ்கின்ற 1
திகழ்கின்றான் 1
திகழ்தர 1
திகழ்தரும் 6
திகழ்ந்த 2
திகழ்ந்து 2
திகழ்பு 3
திகழ்வர் 1
திகழ்வர 1
திகழ 4
திகழும் 6
திகிரி 30
திகிரி-தனை 1
திகிரி_செல்வ 1
திகிரிக்கு 1
திகிரியா 1
திகிரியால் 1
திகிரியான் 1
திகிரியின் 2
திகிரியும் 5
திகிரியொடு 1
திகிரியோனே 1
திகை 1
திகைக்கின்றது 1
திகைக்கும் 3
திகைத்த 3
திகைத்தன 1
திகைத்தனர் 1
திகைத்தனை 3
திகைத்தார் 4
திகைத்தாள் 1
திகைத்தான் 3
திகைத்தீர் 1
திகைத்து 9
திகைப்ப 2
திகைப்பது-அல்லால் 1
திகைப்பு 3
திகைப்பும் 1
திங்கள் 112
திங்கள்-தன்னை 1
திங்கள்_போழின் 1
திங்களா 2
திங்களில் 1
திங்களின் 8
திங்களினை 1
திங்களும் 15
திங்களுள் 4
திங்களே 5
திங்களை 6
திங்களொடு 1
திங்களோ 3
திங்களோடு 1
திங்காள் 1
திசாதிசை 1
திசாமுகம் 1
திசை 287
திசை-கண் 8
திசை-தொறும் 42
திசை-தோறும் 4
திசை-நின்று 2
திசை-மேல் 4
திசை-வாய் 1
திசை_கிழவன்-தன் 1
திசை_திசை 2
திசை_யானை 1
திசைக்க 1
திசைக்கணும் 1
திசைக்கு 2
திசைக்கும் 5
திசைகள் 27
திசைகள்-தொறும் 2
திசைகள்-தோறு 1
திசைகள்-தோறும் 4
திசைகளின் 1
திசைகளும் 9
திசைகளை 8
திசைகளோடு 3
திசைகொண்டு 1
திசைத்தது 1
திசைத்ததும் 1
திசைத்தார் 1
திசைத்திடும் 1
திசைதிசை 5
திசைதிசையும் 1
திசைமுக 1
திசைமுக_முனி 1
திசைமுகத்தோன் 1
திசைமுகம் 2
திசைமுகன் 14
திசைமுகனும் 1
திசைமுகனே 1
திசைய 1
திசையது 1
திசையதுவே 1
திசையர் 1
திசையாள் 1
திசையான் 1
திசையில் 6
திசையின் 7
திசையின்-மிசை 1
திசையினார் 1
திசையினும் 2
திசையினை 1
திசையும் 15
திசையுளோர்க்கு 1
திசையூடு 1
திசையே 3
திசையை 2
திசையையும் 4
திசையொடு 2
திசையொடும் 1
திசையோடு 2
திசையோரொடும் 1
திட்கென்ற 1
திட்டியின் 2
திட்டின் 1
திட்டை 1
திட்பம் 1
திடத்து 1
திடமே 1
திடர் 8
திடராய் 1
திடரிடை 1
திடரினை 1
திடல் 9
திடலும் 1
திடன் 1
திடனால் 1
திடுக்கம் 1
திடுக்கிடும் 1
திண் 291
திண்டாடி 1
திண்டாடினன் 1
திண்ணம் 11
திண்ணமால் 2
திண்ணிதா 1
திண்ணிதின் 2
திண்ணிது 2
திண்ணிய 3
திண்ணியான் 1
திண்ணியோன் 1
திண்ணென் 1
திண்ணை 2
திண்பான் 1
திண்மை 7
திண்மைக்கும் 1
திண்மையார் 1
திண்மையால் 1
திண்மையான் 1
திண்மையும் 4
திணி 65
திணிந்த 6
திணிந்தன 3
திணிந்து 2
திணிய 1
திணியும் 2
திணை 17
திணையும் 1
தித்தன் 8
தித்தன்_வெளியன் 2
தித்தி 11
தித்திக்கும் 1
தித்தியம் 1
தித்தியாநின்ற 2
திதலை 26
திதலையர் 2
திதலையின் 1
திதி 1
திதியற்கு 1
திதியன் 7
திதியனொடு 1
திதியின் 1
திம் 1
திமிங்கிலகிலங்களும் 1
திமிங்கிலகிலங்களோடும் 1
திமிங்கிலங்களும் 1
திமிங்கிலம் 1
திமிதன் 1
திமிர் 1
திமிர்த்தன 1
திமிர்ந்து 1
திமிர 4
திமிரம்-அது 1
திமிரி 3
திமிரும் 1
திமில் 27
திமில 1
திமிலம் 2
திமிலர் 1
திமிலின் 2
திமிலே 1
திமிலை 1
திமிலோன் 1
தியங்கினார் 1
தியங்கினான் 1
தியந்தம் 1
தியம்பகம் 1
தியாக 1
தியை 1
திரங்க 4
திரங்கி 4
திரங்கிய 7
திரங்கு 11
திரங்கும் 1
திரட்சி 1
திரட்டல் 1
திரட்டி 2
திரட்டிற்றோ 1
திரட்டினான் 1
திரட்டுவார் 1
திரண்ட 24
திரண்டது 2
திரண்டவால் 1
திரண்டன 4
திரண்டனவும் 1
திரண்டில 1
திரண்டு 26
திரம் 1
திரள் 122
திரள்கள் 3
திரள்கள்-தோறும் 1
திரள்களும் 1
திரள்பு 1
திரளும் 2
திரளொடும் 1
திரி 49
திரி-வயின் 1
திரிக்கும் 1
திரிக்குமால் 1
திரிக 2
திரிகின்ற 7
திரிகின்றது 3
திரிகின்றன 3
திரிகின்றார் 1
திரிகின்றார்-கொலோ 1
திரிகின்றாள் 1
திரிகின்றான் 1
திரிகின்றேன் 1
திரிகை 2
திரிசடை 7
திரிசடையாள் 1
திரிசிரத்தானை 1
திரிசிரத்தோன் 1
திரிசிரத்தோனையும் 1
திரிசிரா 5
திரித்த 4
திரித்தனை 1
திரித்தாய் 1
திரித்தான் 2
திரித்திட்டோன் 1
திரித்திடுவான் 1
திரித்து 3
திரிதண்டு 1
திரிதர் 1
திரிதர்_வாய் 1
திரிதர 7
திரிதரு 6
திரிதரும் 27
திரிதரும்-கொல்லோ 1
திரிதருவாய் 1
திரிதரூஉம் 2
திரிதல் 1
திரிதலை 1
திரிதி 1
திரிதும் 1
திரிந்த 13
திரிந்த-போதும் 1
திரிந்தது 5
திரிந்தவன் 1
திரிந்தவே 1
திரிந்தன 8
திரிந்தனர் 5
திரிந்தனவே 1
திரிந்தனன் 3
திரிந்தனன்-அரோ 1
திரிந்தனென் 1
திரிந்தார் 11
திரிந்தால் 1
திரிந்தாள் 1
திரிந்தான் 12
திரிந்திட 1
திரிந்திடலால் 1
திரிந்தில 1
திரிந்து 41
திரிந்தும் 1
திரிந்துழி 1
திரிந்துளதால் 1
திரிந்தேன் 1
திரிநரும் 1
திரிப்ப 1
திரிபவர் 2
திரிபவள் 1
திரிபவும் 1
திரிபு 6
திரிபுரம் 9
திரிபுவன 1
திரிமர 1
திரிய 26
திரியல் 1
திரியா 7
திரியாத 1
திரியாது 5
திரியாநிற்கும் 1
திரியாநின்ற 1
திரியான் 1
திரியின் 1
திரியினில் 1
திரியினும் 3
திரியீர் 1
திரியும் 23
திரியும்-காலை 1
திரியுமால் 2
திரியுமோ 1
திரிவ 10
திரிவதன் 1
திரிவது 4
திரிவர் 4
திரிவரேல் 1
திரிவன 8
திரிவாய் 2
திரிவார் 4
திரிவாரவர் 1
திரிவாரும் 5
திரிவாரை 1
திரிவான் 6
திரிவானை 1
திரிவு 2
திரிவுற்றது 1
திரிவுறும் 1
திரிவென் 2
திரிவேன் 1
திரிவோரை 1
திரீஇ 1
திரு 326
திரு_நுதல் 1
திரு_மகள் 1
திரு_மகளை 1
திரு_மறு_மார்ப 1
திரு_மனை 1
திரு_வரை 1
திரு_வில் 1
திரு_வினை 1
திரு_இல் 1
திரு_இலி 1
திருக்கம் 1
திருக்கு 3
திருக்கு_இல் 1
திருக்கும் 2
திருக 1
திருகலின் 1
திருகலை 1
திருகாத 1
திருகி 14
திருகிய 9
திருகின 1
திருகினன் 1
திருகினார் 2
திருகு 8
திருகுபு 2
திருகும் 1
திருகுவான் 1
திருகுற 1
திருகுறும் 1
திருத்தம் 1
திருத்தமே 1
திருத்தல் 1
திருத்தலாம் 2
திருத்தா 2
திருத்தி 16
திருத்திட 1
திருத்திய 16
திருத்தியது 3
திருத்தியும் 1
திருத்தினர் 1
திருத்தினாய் 1
திருத்தினார் 2
திருத்தினால் 1
திருத்தினாள் 1
திருத்தினீர் 1
திருத்தினென் 1
திருத்து 2
திருத்து-உறு 1
திருத்துதியால் 1
திருத்துபு 1
திருத்தும் 4
திருத்துமாறு 1
திருத்துவம் 1
திருத்துவர் 1
திருத்துவாள் 1
திருத்துவோரும் 1
திருதி 1
திருந்த 5
திருந்தா 2
திருந்தாத 1
திருந்தார் 1
திருந்திட 1
திருந்திய 3
திருந்தியது 1
திருந்தினார் 1
திருந்தினார்-வயின் 1
திருந்தினாள் 1
திருந்து 97
திருந்து_நூல் 1
திருந்து_இழாய் 2
திருந்து_இழை 7
திருந்து_இழை-திறத்தினால் 1
திருந்து_இழைக்கு 1
திருந்து_இழையை 1
திருந்துக 1
திருந்துபு 2
திருநகர் 4
திருநாட்டை 1
திருநாடு 1
திருநாமம் 1
திருநாளே 1
திருப்ப 1
திருப்பதம் 1
திருப்பெயர் 2
திருமகட்கு 1
திருமகள் 13
திருமகள்_நாயகன் 1
திருமகளும் 1
திருமகளை 1
திருமகற்கு 2
திருமகன் 2
திருமங்கை-தன் 1
திருமங்கையின் 1
திருமடந்தை 1
திருமண 1
திருமண_வினை 1
திருமணத்தான் 1
திருமணம் 1
திருமருத 5
திருமறு 1
திருமறு_மார்பன் 1
திருமனத்தால் 1
திருமனத்தான் 1
திருமனம் 1
திருமனை-நின்று 1
திருமால் 2
திருமாலாம் 1
திருமாலும் 1
திருமாலே 1
திருமாலை 1
திருமாலொடும் 1
திருமாவளவன் 1
திருமாவுண்ணி 1
திருமு 1
திருமுக 1
திருமுகத்தினால் 1
திருமுகத்து 1
திருமுகம் 10
திருமுடி 1
திருமூர்த்தியர்-ஆயினும் 1
திருமேனி 4
திருமேனிக்கு 2
திருமேனியில் 1
திருமொழி 1
திருவ 1
திருவடி 7
திருவடித்தலம் 1
திருவடியால் 1
திருவடியின் 1
திருவருள் 2
திருவன் 1
திருவன்-தன்னை 1
திருவாளன் 1
திருவில் 6
திருவில்லிகள் 1
திருவிலிக்கு 1
திருவிலீ 1
திருவிளக்கு 1
திருவிளையாடற்கு 1
திருவின் 42
திருவினில் 1
திருவினின் 1
திருவினுக்கு 1
திருவினும் 1
திருவினை 6
திருவினையும் 1
திருவினொடும் 2
திருவுக்கும் 1
திருவும் 14
திருவுளத்தின் 1
திருவுளம் 1
திருவுறை 1
திருவே 6
திருவை 15
திருவொடு 3
திருவொடும் 5
திருவோடும் 1
திரை 321
திரை-செய் 1
திரை-தொறும் 1
திரை-மேல் 1
திரை-வாய் 1
திரை_அகம் 1
திரைக்கும் 3
திரைகள் 1
திரைகளும் 3
திரைகளை 1
திரைத்தன 1
திரைத்து 3
திரைப்பில் 1
திரைப்பு 1
திரைய 2
திரையது 1
திரையன் 3
திரையால் 1
திரையிற்று 3
திரையின் 11
திரையினும் 1
திரையினுள் 1
திரையும் 2
தில் 28
தில்ல 38
தில்லை 4
தில்லையோடு 1
திலக 3
திலகத்தள் 1
திலகத்தின் 1
திலகத்தை 1
திலகம் 14
திலகமும் 1
திலகமே 1
திலகமொடு 1
திலகன் 1
திலகனுக்கு 1
திலதம் 1
திலதமும் 1
திலதமே 1
திலதமோ 1
திலோத்தமை 7
திவசத்தின் 1
திவசத்து 1
திவசம் 1
திவலை 13
திவலைய 1
திவலையால் 1
திவலையின் 1
திவவின் 6
திவவு 1
திவள 3
திவளும் 2
திளைக்கல் 1
திளைக்கும் 10
திளைத்தற்கு 1
திளைத்து 1
திளைப்ப 6
திளைப்பவும் 1
திளைப்பன 1
திளைப்பினும் 1
திளையா 1
திளைஇ 1
திற்றி 5
திற 9
திறக்க 1
திறக்கலா 1
திறக்கும் 4
திறங்கள் 3
திறத்த 2
திறத்தது 1
திறத்தல் 2
திறத்தலும் 1
திறத்தவருளே 1
திறத்தன 1
திறத்தாய் 1
திறத்தார்க்கும் 1
திறத்தாரும் 1
திறத்தால் 5
திறத்தான் 1
திறத்தானை 1
திறத்தில் 2
திறத்திறம் 2
திறத்தின் 5
திறத்தின்-ஆயின் 1
திறத்தினர் 1
திறத்தினன் 1
திறத்தினால் 1
திறத்தினானே 1
திறத்தினில் 3
திறத்தினின் 1
திறத்தினும் 4
திறத்தினை 2
திறத்து 43
திறத்துக்கு 1
திறத்தும் 3
திறத்துழி 1
திறத்துளி 2
திறத்தே 6
திறத்தை 2
திறத்தையும் 1
திறத்தோர்க்கும் 1
திறந்த 19
திறந்ததில் 1
திறந்தது 2
திறந்தவை 1
திறந்தன 8
திறந்தனர் 1
திறந்தனள் 1
திறந்தார் 2
திறந்தாள் 1
திறந்திட 1
திறந்திலை 1
திறந்து 49
திறந்துகொண்டு 1
திறந்தும் 1
திறந்தே 1
திறப்ப 5
திறப்பட 2
திறப்பல் 1
திறப்பவும் 1
திறப்பன 1
திறப்பின் 1
திறப்பு 1
திறப்புற 1
திறப்போர் 1
திறம் 107
திறம்-தனை 1
திறம்-தொறு 1
திறம்கொள் 1
திறம்ப 4
திறம்பல் 11
திறம்பவர் 1
திறம்பா 2
திறம்பா-வகை 1
திறம்பாத 2
திறம்பாது 2
திறம்பாதோர் 1
திறம்பாமல் 1
திறம்பி 1
திறம்பிய 2
திறம்பின் 1
திறம்பினர் 3
திறம்பினரும் 2
திறம்பினனால் 2
திறம்பினாரை 1
திறம்பினீர் 1
திறம்பினும் 6
திறம்பினோமோ 1
திறம்பு 2
திறம்புதல் 1
திறம்பும் 1
திறம்புவார் 1
திறம்புவேனோ 1
திறமும் 3
திறமே 1
திறல் 136
திறலவன் 2
திறலவனுக்கு 1
திறலன 1
திறலாய் 1
திறலார் 1
திறலார்கள் 1
திறலாளொடு 1
திறலான் 3
திறலினர் 2
திறலினாய் 1
திறலினான் 1
திறலினானும் 1
திறலினானை 1
திறலினும் 1
திறலினோய் 1
திறலும் 1
திறலொடு 1
திறலோய் 2
திறலோர் 3
திறலோன் 4
திறவது 1
திறவர் 1
திறவா 1
திறவா-வகை 1
திறவாது 1
திறவிது 1
திறவோர் 3
திறழ் 1
திறன் 48
திறனா 1
திறனாலே 3
திறனாலோ 1
திறனும் 2
திறனோ 1
திறை 26
திறையர் 1
திறையான் 1
திறையே 2
திறையோடும் 1
தின் 15
தின்-மின் 3
தின்கில 1
தின்ப 1
தின்பர் 1
தின்பென் 2
தின்ம் 1
தின்மரும் 1
தின்ற 20
தின்றதன் 1
தின்றதால் 1
தின்றல் 1
தின்றல்லது 1
தின்றவர் 1
தின்றனர்கள்தாம் 1
தின்றனன் 2
தின்றனென்-எனினும் 1
தின்றாய் 1
தின்றார் 2
தின்றாள் 1
தின்றான் 4
தின்றானோ 1
தின்றிடு 1
தின்றிடுதல் 1
தின்றிடுவென் 1
தின்றியோ 1
தின்று 33
தின்றும் 4
தின்றுளான் 1
தின்ன 7
தின்னவே 1
தின்னவோ 1
தின்னா 1
தின்னா-முன்னம் 1
தின்னிய 1
தின்னு-மின் 1
தின்னுகின்ற 1
தின்னும் 9
தின்னூஉ 1
தின 13
தினகரன் 2
தினகரனை 1
தினங்கள் 1
தினப்படல் 1
தினவினர் 1
தினவு 3
தினவும் 1
தினவுற 1
தினை 45
தினையும் 4
தினையே 7

திக்கண் (1)

திக்கண் ஆம் தேவரோடு முனிவரும் பிறரும் தேடி – கம்.யுத்1:3 154/2

மேல்


திக்கய (1)

திக்கய வலியும் மேல்_நாள் திரிபுரம் தீய செற்ற – கம்.சுந்:11 11/1

மேல்


திக்கயங்கள் (1)

சேக்கை வீ கரிந்து திக்கயங்கள் எட்டும் வென்ற தோள் – கம்.ஆரண்:10 90/3

மேல்


திக்கயங்களும் (3)

திக்கயங்களும் மயங்கின திசைகளும் திகைத்த – கம்.கிட்:4 13/3
திக்கயங்களும் மத செருக்கு சிந்தின – கம்.கிட்:7 17/2
திக்கயங்களும் கயங்களும் வேற்றுமை தெரியா – கம்.சுந்:13 26/4

மேல்


திக்கயம் (3)

திக்கயம் ஒளிப்ப நிலை தேவர் கெட வானம் – கம்.ஆரண்:11 28/1
திக்கயம் அல்லதேல் புன் குரங்கின்-மேல் சேறி போலாம் – கம்.சுந்:10 2/3
திக்கயம் வலி இல தேவர் மெல்லியர் – கம்.யுத்1:2 32/1

மேல்


திக்கிடை (1)

பாழி புயம் உயர் திக்கிடை அடைய புடை படர – கம்.பால:24 11/1

மேல்


திக்கில் (3)

என்று அவள் உரைத்தலோடும் எரிந்தன நயனம் திக்கில்
சென்றன திரள் தோள் வானம் தீண்டின மகுடம் திண் கை – கம்.ஆரண்:12 62/1,2
திக்கில் சின மத யானைகள் வய வெம் பணை செருவில் – கம்.யுத்2:15 176/3
நிருதி திக்கில் நின்றவன் வென்றி படை நெஞ்சில் – கம்.யுத்4:37 137/1

மேல்


திக்கிலும் (1)

ஒரு திக்கிலும் பெயரா-வகை அவன் தேரினை உதிர்த்தான் – கம்.யுத்3:27 121/3

மேல்


திக்கின் (9)

சேவலோன் துணைவன் ஆன செங்கையோன் தங்கை திக்கின்
மா எலாம் தொலைத்து வெள்ளிமலை எடுத்து உலகம் மூன்றும் – கம்.ஆரண்:6 32/2,3
மேகங்கள் எரிந்தன வெற்பும் எரிந்த திக்கின்
நாகங்கள் நடுங்கின நானிலமும் குலைந்த – கம்.கிட்:7 50/2,3
சேடு சென்று செடில் ஒரு திக்கின் மா – கம்.கிட்:11 13/2
தேவரும் பிறரும் அல்லன் திசை களிறு அல்லன் திக்கின்
காவலர் அல்லன் ஈசன் கைலை அம் கிரியும் அல்லன் – கம்.சுந்:12 72/1,2
திக்கின் அளவால் அயல் நின்று காண்போர்க்கு எல்லை தெரிவு அரிதால் – கம்.சுந்:12 119/4
வாழி திக்கின் மயக்கின் மதம் தாழ் – கம்.யுத்1:3 90/3
தெரிந்தன அசனி போல தெறு பொறி பிதிர்வ திக்கின்
வரிந்தன எருவை மான சிறைகளால் அமரர் மார்பை – கம்.யுத்3:22 129/2,3
வீசின நிருதர் சேனை வேலையில் தென்மேல் திக்கின்
யோசனை ஏழு சென்றான் அங்கதன் அதனுக்கு அப்பால் – கம்.யுத்3:22 139/1,2
வடாது திக்கின் மதவரையின் வழி – கம்.யுத்4:33 29/3

மேல்


திக்கினுக்கு (1)

கூறு திக்கினுக்கு அப்புறம் குப்புறற்கு உரியார் – கம்.கிட்:12 26/2

மேல்


திக்கினும் (3)

அட்ட திக்கினும் அப்புறமும் புக – கம்.ஆரண்:11 76/3
நாடினர் நின்றனர் நாலு திக்கினும்
ஓடினர் அல்லவர் ஒளித்தது உம்பரே – கம்.யுத்2:15 126/3,4
இரு திரை பெரும் கடல் இரண்டு திக்கினும்
பொரு தொழில் வேட்டு எழுந்து ஆர்த்து பொங்கின – கம்.யுத்2:19 36/1,2

மேல்


திக்கினை (2)

திக்கினை நிமிர்த்த கோல செம்_கதிர்_செல்வன் ஏய்ந்த – கம்.அயோ:3 106/3
சென்று திக்கினை அளந்தன பணைகளின் தேவர் – கம்.கிட்:4 11/1

மேல்


திக்கினொடு (1)

திக்கினொடு உலகு உற செறிந்த தேங்கு இருள் – கம்.கிட்:14 25/2

மேல்


திக்கு (34)

திக்கு உற நினைப்பினில் செல்லும் தெய்வ வீடு – கம்.பால:3 31/3
திக்கு நோக்கிய தீவினை பயன் என சிந்தை – கம்.அயோ:4 210/1
செல்லிய செலவினால் சிறிய திக்கு என – கம்.அயோ:12 36/1
திக்கு உறும் செறி பரம் தெரிய நின்ற திரள் பொன் – கம்.ஆரண்:1 2/1
அருக்கன் இ அகல் இடத்து அலங்கு திக்கு எல்லாம் – கம்.ஆரண்:4 2/2
திக்கு அனைத்தினும் சென்றது தேவர்-தம் செவியும் – கம்.ஆரண்:6 87/2
திக்கு உடை அண்ட கோள புறத்தவும் தீந்து நீரின் – கம்.ஆரண்:13 119/3
திக்கு அவம் தர நெடும் திரள் கரம் சினவு தோள் – கம்.கிட்:3 12/3
திக்கு நோக்கினன் செம் கதிரோன் மகன் செருக்கி – கம்.கிட்:7 62/3
இருந்த திக்கு உணர்ந்திலாதார் ஏகினார் இடையர் மாதர் – கம்.கிட்:15 33/2
திக்கு ஆர் அவள் வாய் சிறிது ஆம் வகை சேணில் நீண்டான் – கம்.சுந்:1 58/4
திக்கு நோக்கிய புயங்களும் சில கரந்தனையான் – கம்.சுந்:2 138/2
திரியுமால் இலங்கையும் மதிலும் திக்கு எலாம் – கம்.சுந்:3 45/1
போன திக்கு அறியாது புலம்பினார் – கம்.சுந்:13 4/2
போனபோன திக்கு அறிகிலர் அனைவரும் போனார் – கம்.சுந்:13 33/2
நாவினால் உலகை நக்கிடுவ திக்கு அளவிடற்கு உரிய நாளும் – கம்.யுத்1:2 88/1
திக்கு உறும் நெடும் பழி அறமும் சீறுமால் – கம்.யுத்1:4 73/4
தென் திசை குட திசை முதல திக்கு எலாம் – கம்.யுத்1:6 33/1
தின்ன தின்ன எரிந்தன திக்கு எலாம் – கம்.யுத்2:15 89/4
திக்கு இரிதர போர் வென்ற சிலையினை வளைய வாங்கி – கம்.யுத்2:15 131/2
திக்கு அடங்கலும் வென்றவன் சீறிட – கம்.யுத்2:16 63/1
திக்கு உற விளக்குவான் சிறுவன் தீயவன் – கம்.யுத்2:16 267/1
தேடினென் திரிந்தனென் நின்னை திக்கு இறந்து – கம்.யுத்2:16 278/1
திக்கு அனைத்தும் போர் கடந்தான் போயினான் தீ விழியான் – கம்.யுத்2:17 91/4
திக்கு அணி நின்ற யானை சிரம் பொதிர் எறிய பாரின் – கம்.யுத்3:22 36/3
திக்கு எலாம் இருளும் தீர்ந்த தேவரும் இடுக்கண் தீர்ந்தார் – கம்.யுத்3:22 154/4
திக்கு எலாம் சுட்டு வானோர் உலகு எலாம் தீய்த்து தீர்க்க – கம்.யுத்3:26 67/2
திக்கு அனைத்தினிலும் செல்வென் யானே போய் பகையும் தீர்வென் – கம்.யுத்3:26 83/4
திக்கு ஆசு அற வென்றான் மகன் இளங்கோ உடல் செறிந்தான் – கம்.யுத்3:27 119/2
படைத்த திக்கு எலாம் பரந்தனர் என்றன பயத்தால் – கம்.யுத்3:31 29/4
திக்கு அனைத்தினும் ஏழு மா தீவினும் தீயோர் – கம்.யுத்3:31 31/3
திக்கு அணை வகுத்தனர் என செல நெருக்கினர் செருக்கின் மிகையால் – கம்.யுத்3:31 148/3
இரிந்தன மழை குலம் இழுகி திக்கு எலாம் – கம்.யுத்4:37 62/1
திக்கு அனைத்தும் விசும்பும் திரிந்தவே – கம்.யுத்4:37 196/4

மேல்


திக்கும் (6)

திக்கும் வானமும் செறிந்த அ தரு நிழல் சீதம் – கம்.கிட்:4 5/3
ஏழினோடு எற்றி கொல்லும் சிலவரை எட்டு திக்கும்
தாழ் இருள் பிழம்பின் தேய்க்கும் சிலவரை தட கை தாக்கி – கம்.யுத்1:3 140/3,4
எட்டினோடு இரண்டு திக்கும் இருள் திரிந்து இரிய ஓடி – கம்.யுத்2:19 189/2
ஒன்பது திக்கும் மற்றை ஒரு திக்கும் உற்றது அன்றே – கம்.யுத்3:29 40/4
ஒன்பது திக்கும் மற்றை ஒரு திக்கும் உற்றது அன்றே – கம்.யுத்3:29 40/4
அ தொழில் அவரும் செய்தார் ஆயிடை அனைத்து திக்கும்
பொத்திய நிருதர் தானை கொணரிய போய தூதர் – கம்.யுத்3:30 1/1,2

மேல்


திக்குவிசயம் (1)

திக்குவிசயம் இனி ஒருகால் செய்யாயோ – கம்.யுத்2:18 269/4

மேல்


திக்குற (1)

நின்று திக்குற நிரல்பட கதிர் குழாம் நிமிர – கம்.சுந்:12 39/2

மேல்


திக்கூடு (1)

மேக்கூடு கிழக்கூடு மிக்கு இரண்டு திக்கூடு
போக்கூடு கவித்து இரு கண் செவியூடும் புகை உயிர்க்கும் – கம்.யுத்2:16 355/2,3

மேல்


திக்கை (1)

கட்டிய வாளர் இட்ட கவசத்தர் கழலர் திக்கை
தட்டிய தோளர் மேகம் தடவிய கையர் வானை – கம்.சுந்:7 6/1,2

மேல்


திக்கையும் (4)

மண்ணையும் வானையும் வயங்கு திக்கையும்
உண்ணிய நிமிர் கடல் ஒக்கும் என்பது என் – கம்.அயோ:12 43/1,2
எட்டு திக்கையும் இரு நில பரப்பையும் இமையோர் – கம்.கிட்:12 32/1
கூறு திக்கையும் விசும்பையும் மறைத்தனன் கொடியோன் – கம்.யுத்2:16 236/4
எட்டு ஆகிய திக்கையும் வென்றவன் இன்றும் ஈடு – கம்.யுத்2:19 2/1

மேல்


திக்கொடு (2)

திக்கொடு பொருப்பு உற நெருப்பொடு திரிந்தான் – கம்.யுத்1:12 13/4
திக்கொடு நெறியும் காணார் திரிந்து சென்று உயிரும் தீர்ந்தார் – கம்.யுத்2:18 258/4

மேல்


திக்கோடும் (1)

திக்கோடும் உலகு அனைத்தும் செரு கடந்த புய வலியும் தின்று மார்பில் – கம்.யுத்4:37 197/3

மேல்


திகழ் (61)

சீர் திகழ் சிலம்பு_அகம் சிலம்ப பாடி – திரு 40
கழல் தொடி தட கை காரியும் நிழல் திகழ்
நீலம் நாகம் நல்கிய கலிங்கம் – சிறு 95,96
உரவு சினம் கனலும் ஒளி திகழ் நெடு வேல் – சிறு 102
சினம் திகழ் கடாஅம் செருக்கி மரம் கொல்பு – குறி 164
இயங்குநர் மடிந்த அயம் திகழ் சிறு நெறி – நற் 257/8
திங்களும் திகழ் வான் ஏர்தரும் இமிழ் நீர் – நற் 335/1
தேர் திகழ் வறும் புலம் துழைஇ நீர் நயந்து – நற் 352/7
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் – நற் 365/7
நிழல் திகழ் சுடர் தொடி ஞெகிழ ஏங்கி – நற் 371/6
ஒளி திகழ் விளக்கத்து ஈன்ற மட பிடி – நற் 399/6
பவழத்து அன்ன மேனி திகழ் ஒளி – குறு 0/2
ஆர் களிறு மிதித்த நீர் திகழ் சிலம்பில் – குறு 52/1
உரை திகழ் கட்டளை கடுப்ப மா சினை – குறு 192/4
நீர் திகழ் சிலம்பின் ஓராங்கு விரிந்த – குறு 282/5
ஏர் திகழ் ஒண்_நுதல் பசத்தல் – ஐங் 225/4
அயம் திகழ் சிலம்ப கண்டிகும் – ஐங் 264/3
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன் – பதி 16/15
அமிழ்து திகழ் கருவிய கண மழை தலைஇ – பதி 17/11
நிறம் திகழ் பாசிழை உயர்திணை மகளிரும் – பதி 73/5
தீது களைந்து எஞ்சிய திகழ் விடு பாண்டில் – பதி 74/11
நின்னது திகழ் ஒளி சிறப்பு இருள் திரு மணி – பரி 2/52
திகழ் ஒளி ஒண் சுடர் வளப்பாடு கொளலும் – பரி 2/64
மணி திகழ் உருபின் மாஅயோயே – பரி 3/3
திகழ் பொறி பீலி அணி மயில் கொடுத்தோன் – பரி 5/60
ஏறி மகர வலயம் அணி திகழ் நுதலியர் – பரி 10/77
ஒளி திகழ் தகை வகை செறி பொறி – பரி 11/64
ஒளி திகழ் உத்தி உரு கெழு நாகம் – பரி 12/4
ஐ வளம் பூத்த அணி திகழ் குன்றின் மேல் – பரி 18/15
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 21/54
பிணி நெகிழ் துளையினை தெளி ஒளி திகழ் ஞெகிழ் தெரி அரி – பரி 23/62
மணி மயில் தொழில் எழில் இகல் மலி திகழ் பிறிது – பரி 23/64
திகழ் ஒளி முந்நீர் கடைந்த அ-கால் வெற்பு – பரி 23/70
மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக – கலி 20/5
களி திகழ் கடாஅத்த கடும் களிறு அகத்தவா – கலி 25/5
ஒளி திகழ் ஞெகிழியர் கவணையர் வில்லர் – கலி 52/13
திகழ் ஒளி முத்து அங்கு அரும்பு ஆக தைஇ – கலி 80/4
எரி திகழ் கணிச்சியோன் சூடிய பிறை கண் – கலி 103/25
திகழ் மலர் புன்னை கீழ் திரு நலம் தோற்றாளை – கலி 135/12
அயம் திகழ் நறும் கொன்றை அலங்கல் அம் தெரியலான் – கலி 150/1
அலங்கு கதிர் வேய்ந்த அழல் திகழ் நனம் தலை – அகம் 169/2
வாரணம் உரறும் நீர் திகழ் சிலம்பில் – அகம் 172/1
கார் பயம் பொழிந்த நீர் திகழ் காலை – அகம் 234/1
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் – அகம் 262/14
நீர் திகழ் கண்ணியர் ஊர்-வயின் பெயர்தர – அகம் 264/6
நீர் திகழ் சிலம்பின் நன் பொன் அகழ்வோன் – அகம் 282/4
பயன் திகழ் வைப்பின் பிறர் அகன் தலை நாடே – புறம் 7/13
மீன் திகழ் விசும்பில் பாய் இருள் அகல – புறம் 25/1
நிலவு திகழ் மதியமொடு நிலம் சேர்ந்து ஆஅங்கு – புறம் 25/4
ஒளி திகழ் ஓடை பொலிய மருங்கின் – புறம் 161/18
ஒளி திகழ் முத்தம் விறலியர்க்கு ஈந்து – புறம் 170/11
ஒளி திகழ் திருந்து மணி நளி இருள் அகற்றும் – புறம் 172/7
நீர் திகழ் கழனி நாடு கெழு பெரு விறல் – புறம் 266/6
பிணம் தின் குறு நரி நிணம் திகழ் பல்ல – புறம் 359/3
நிலவு திகழ் ஆரம் முகக்குவம் எனவே – புறம் 372/13
பண் திகழ் பண்டிகள் பரிசின் செல்வன – கம்.பால:14 24/3
உணர்வு என ஒளி திகழ் உத்தரீயம்தான் – கம்.பால:23 59/2
கல்வியின் திகழ் கணக்காயர் கம்பலை – கம்.கிட்:10 114/1
பொன் திகழ் புட்பகம் மேல்கொடு போனான் – கம்.யுத்3:26 41/2
விண்தலம் திகழ் புட்பக விமானமாம் அதன்-மேல் – கம்.யுத்4:41 6/3
அது திகழ் அனந்த வெற்பு என்று அருள் தர அனுமன் தோன்றிற்று – கம்.யுத்4:41 25/3
போதா விசும்பில் திகழ் புட்பகம் போதலோடும் – கம்.யுத்4:41 31/1

மேல்


திகழ்கின்ற (1)

சிறை பெற்றான் திகழ்கின்ற மேனியான் – கம்.கிட்:16 50/1

மேல்


திகழ்கின்றான் (1)

செய்த வன் செருவினின் திகழ்கின்றான்
வெய்யவன் புதல்வன் யாரினும் வெய்யான் – கம்.யுத்1:11 23/3,4

மேல்


திகழ்தர (1)

வெண்குடை மதியம் மேல் நிலா திகழ்தர
கண்கூடு இறுத்த கடல் மருள் பாசறை – புறம் 294/1,2

மேல்


திகழ்தரும் (6)

தெறு கதிர் திகழ்தரும் உரு கெழு ஞாயிற்று – பதி 52/29
அம் கண் வானத்து அணி நிலா திகழ்தரும்
திங்களும் தெறு கதிர் கனலியும் நீ – பரி 1/44,45
கடி_மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும்
பெரும் களிற்று இனத்தொடு வீங்கு எருத்து எறுழ் முன்பின் – கலி 48/5,6
முகிழ் நிலா திகழ்தரும் மூவா திங்கள் – அகம் 54/17
பலரும் அறிய திகழ்தரும் அவலமும் – அகம் 95/3
மஞ்சினில் திகழ்தரும் மலையை மா குரங்கு – கம்.யுத்1:8 9/1

மேல்


திகழ்ந்த (2)

அகல் ஆங்கண் இருள் நீங்கி அணி நிலா திகழ்ந்த பின் – கலி 143/1
செம் பெரும் குருதியின் திகழ்ந்த செம் கண் மீன் – கம்.யுத்3:22 52/1

மேல்


திகழ்ந்து (2)

அழல் திகழ்ந்து இமைக்கும் அஞ்சுவரு நெடு வேல் – சிறு 94
திகழ்ந்து ஒளிர் கழல் இணை தொழுது செல்வனை – கம்.பால:14 2/2

மேல்


திகழ்பு (3)

ஞாயிறு பல்கிய மாயமொடு சுடர் திகழ்பு
ஒல்லா மயலொடு பாடு இமிழ்பு உழிதரும் – பதி 62/6,7
திகழ்பு எழ வாங்கி தம் சீர் சிரத்து ஏற்றி – பரி 23/71
வயம் திகழ்பு இழிதரும் வாய் புகு கடாஅத்து – அகம் 93/17

மேல்


திகழ்வர் (1)

செய்யவர் சேர்ந்துளாரும் செய்யராய் திகழ்வர் அன்றே – கம்.பால:22 9/4

மேல்


திகழ்வர (1)

கேழல் திகழ்வர கோலமொடு பெயரிய – பரி 2/16

மேல்


திகழ (4)

குன்று வறம் கூர சுடர் சினம் திகழ
அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும் – பதி 43/13,14
தேசும் ஒளியும் திகழ நோக்கி – பரி 12/21
நீர் வார் மருங்கின் ஈர் அணி திகழ
இன்னும் வாரார் ஆயின் நன்_நுதல் – அகம் 139/15,16
சிதைவு_இல் திங்களும் மீனும்-போல் முத்து_இனம் திகழ – கம்.யுத்4:35 11/4

மேல்


திகழும் (6)

ஒண் குழை திகழும் ஒளி கெழு திரு முகம் – மது 448
நித்தம் திகழும் நேர் இறை முன்கையால் – பரி 12/43
கதிர்த்து ஒளி திகழும் நுண் பல் சுணங்கின் – புறம் 352/13
மின் எலாம் திகழும் சோதி விழு_நிலா மிதிலை சூழ்ந்த – கம்.ஆரண்:10 110/1
சேறு இடு பரணியின் திகழும் தேசது – கம்.கிட்:1 15/4
வெம் கதிர் விசும்பில் தோன்றும் மின் என திகழும் மெய்யாள் – கம்.கிட்:8 2/4

மேல்


திகிரி (30)

இலங்கு மணி மிடைந்த பொலம் கல திகிரி
கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் – பதி 14/18,19
கண் பொரு திகிரி கமழ் குரல் துழாஅய் – பதி 31/8
நெடும் தேர் திகிரி தாய வியன் களத்து – பதி 35/4
இலங்கு கதிர் திகிரி முந்திசினோரே – பதி 69/17
செரு மிகு திகிரி_செல்வ வெல் போர் – பரி 13/59
வலம் படு திகிரி வாய் நீவுதியே – கலி 7/14
செக்கர் அம் புள்ளி திகிரி அலவனொடு யான் – கலி 146/23
விசும்பு உடன் விளங்கும் விரை செலல் திகிரி
கடும் கதிர் எறித்த விடுவாய் நிறைய – அகம் 53/2,3
பொன் புனை திகிரி திரிதர குறைத்த – அகம் 69/11
அலங்கு கதிர் திகிரி ஆழி போழ – அகம் 224/14
ஒண் கதிர் திகிரி உருளிய குறைத்த – அகம் 281/11
அரண் அடு திகிரி ஏந்திய தோளே – புறம் 99/14
திண் கதிர் திகிரி திரிதர குறைத்த – புறம் 175/7
பொன் அம் திகிரி முன் சமத்து உருட்டி – புறம் 365/5
வென்றி அம் திகிரி வெம் பருதியாம் என – கம்.பால:4 11/2
கறங்கு அடல் திகிரி படி காத்தவர் – கம்.பால:7 40/1
மண் கல திகிரி போல வாளியின் வருவ மேலோர் – கம்.பால:10 12/2
ஒன்று புரி கோலொடு தனி திகிரி உய்ப்பான் – கம்.பால:22 33/2
இருள் அற்றிட உற்று ஒளிரும் இரவிக்கு எதிரும் திகிரி
உருளை தனி உய்த்து ஒரு கோல் நடையின் கடை காண் உலகம் – கம்.அயோ:4 31/1,2
ஊரும் திகிரி குறி கண்டார் உவந்தார் எல்லாம் உயிர் வந்தார் – கம்.அயோ:6 33/2
ஒரு தனி திகிரி உந்தி உயர் புகழ் நிறுவி நாளும் – கம்.அயோ:8 19/2
ஏவிய திகிரி போல் இரவி ஏகினான் – கம்.அயோ:10 38/4
செம் வழி உருட்டிய திகிரி மன்னவ – கம்.அயோ:11 50/1
ஆளுறு திகிரி போல் ஆரத்தான் தனை – கம்.ஆரண்:4 7/2
அடல் உலாம் திகிரி மாயற்கு அமைந்த தன் ஆற்றல் காட்ட – கம்.சுந்:1 31/1
தண்டொடு திகிரி வாள் தனு என்று இன்னன – கம்.சுந்:3 47/3
சூலமும் திகிரி சங்கும் கரகமும் துறந்து தொல்லை – கம்.சுந்:12 75/3
பாகசாதனனும் மற்றை பகை அடும் திகிரி பற்றும் – கம்.யுத்3:22 122/1
சிவனும் அயனும் எழு திகிரி அமரர்_பதி – கம்.யுத்3:31 164/1
சலம் வரும் குய_மகன் திகிரி தன்மை-போல் – கம்.யுத்4:37 63/4

மேல்


திகிரி-தனை (1)

உரை செய் திகிரி-தனை உருட்டி ஒரு கோல் ஓச்சி உலகு ஆண்ட – கம்.பால:10 75/3

மேல்


திகிரி_செல்வ (1)

செரு மிகு திகிரி_செல்வ வெல் போர் – பரி 13/59

மேல்


திகிரிக்கு (1)

அறம் தெரி திகிரிக்கு வழியடை ஆகும் – பதி 22/4

மேல்


திகிரியா (1)

இரு நிலம் திகிரியா பெரு மலை – புறம் 228/14

மேல்


திகிரியால் (1)

தொல் கதிர் திகிரியால் பரவுதும் ஒல்கா – கலி 104/78

மேல்


திகிரியான் (1)

காவலின் பெற்ற திகிரியான் தன்னொடும் கடந்தது – கம்.யுத்1:2 105/3

மேல்


திகிரியின் (2)

வனை கல திகிரியின் குமிழி சுழலும் – மலை 474
பொன் புனை திகிரியின் பொய் ஆகியரோ – புறம் 233/4

மேல்


திகிரியும் (5)

சேணையும் கடந்து திசையையும் கடந்து திகிரியும் செம் தனி கோலும் – கம்.பால:3 12/3
வளையொடு திகிரியும் வடவை தீதர – கம்.பால:5 20/1
சூலமும் திகிரியும் சொல்லும் தாங்கிய – கம்.அயோ:14 71/2
இராவணன் உயிர் மேல் உய்த்த திகிரியும் என்னல் ஆன – கம்.ஆரண்:10 108/4
புள் உயர்த்தவன் திகிரியும் புரந்தரன் அயிலும் – கம்.சுந்:12 38/1

மேல்


திகிரியொடு (1)

முரம்பு கண் உடைய திரியும் திகிரியொடு
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து – ஐங் 449/1,2

மேல்


திகிரியோனே (1)

தீது அற விளங்கிய திகிரியோனே – நற் 0/7

மேல்


திகை (1)

திகை முழுது கமழ முகில் அகடு கழி மதியின் – பரி 10/74

மேல்


திகைக்கின்றது (1)

சித்தம் நீ திகைக்கின்றது என் தேவரும் – கம்.அயோ:4 21/1

மேல்


திகைக்கும் (3)

யாது என திகைக்கும் அல்லால் மதனற்கும் எழுத ஒண்ணா – கம்.பால:10 4/2
செம்மையோன் மன்மதன் திகைக்கும் செவ்வியன் – கம்.ஆரண்:12 46/2
பின்னை தான் பெறுவது அம்மா நறவு உண்டு திகைக்கும் பித்தோ – கம்.கிட்:11 91/4

மேல்


திகைத்த (3)

திக்கயங்களும் மயங்கின திசைகளும் திகைத்த
புக்கு அயன் பதி சலிப்பு அற ஒலித்தது அ பொரு வில் – கம்.கிட்:4 13/3,4
சிந்திய மொழியன் தீந்த சென்னியன் திகைத்த நெஞ்சன் – கம்.யுத்1:7 3/2
தீட்டிய படிவம் என்ன தோன்றினன் திகைத்த நெஞ்சன் – கம்.யுத்4:34 11/4

மேல்


திகைத்தன (1)

பிச்சரின் திகைத்தன பெற்றி பேச்சினான் – கம்.யுத்3:20 32/1

மேல்


திகைத்தனர் (1)

செய்தனர் பிறவும் வெம் போர் திகைத்தனர் தேவர் எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 170/4

மேல்


திகைத்தனை (3)

சிந்தை என் செய திகைத்தனை இனி சில நாளில் – கம்.அயோ:2 80/1
தேவியை பிரிந்த பின்னை திகைத்தனை போலும் செய்கை – கம்.கிட்:7 84/4
தேர்கின்ற சிந்தை அன்றோ திகைத்தனை என்று தெண் நீர் – கம்.யுத்1:12 35/3

மேல்


திகைத்தார் (4)

சென்று தாக்கினன் தேவரும் மருள்-கொண்டு திகைத்தார்
நன்று காத்தி என்று இராமனும் எதிர் செல நடந்தான் – கம்.ஆரண்:8 8/3,4
செறித்தான் அவன் இட தோள் மிசை இமையோர்களும் திகைத்தார் – கம்.யுத்2:18 167/4
சித்தங்கள் நடுங்கி அரக்கர் திகைத்தார் – கம்.யுத்2:18 239/4
தேறினார்களும் தியங்கினார் மயங்கினார் திகைத்தார்
வேறு தாம் செயும் வினை இலை மெய்யின் ஐம் புலனும் – கம்.யுத்4:35 25/2,3

மேல்


திகைத்தாள் (1)

ஏங்கினாள் இளைத்தாள் திகைத்தாள் மனம் – கம்.அயோ:4 8/3

மேல்


திகைத்தான் (3)

சிந்தையுள் புக செப்பினன் அனையவன் திகைத்தான்
எந்தை என் இனி செய தக்கது இசை என இசைத்தான் – கம்.யுத்3:22 89/3,4
தெறு காலனின் கொடியோனும் மற்று அது கண்டு அகம் திகைத்தான்
அறு கால் வய கவி வீரரும் அரி என்பதை அறிந்தார் – கம்.யுத்3:27 160/3,4
திண் போர் தொழில் என்று ஆனையின் உரி போர்த்தவன் திகைத்தான் – கம்.யுத்4:37 50/4

மேல்


திகைத்தீர் (1)

தேவரோடு கற்றறிந்துளிரோ மனம் திகைத்தீர் – கம்.ஆரண்:8 3/4

மேல்


திகைத்து (9)

செறி நகை சித்தம் திகைத்து
ஆயத்து ஒருத்தி அவளை அமர் காமம் – பரி 20/47,48
சிந்தை திரிந்து திகைத்து அயர்ந்து வீழ்ந்தான் – கம்.அயோ:3 24/3
சித்திரம் என தனி திகைத்து உருகி நிற்பார் – கம்.அயோ:3 99/4
திரு இங்கு வருவாள்-கொல்லோ என்று அகம் திகைத்து நின்றாள் – கம்.ஆரண்:6 52/4
பொய்த்துளோர் கொள திகைத்து நின்றானையும் போன்றான் – கம்.ஆரண்:13 72/4
செய் தொழில் இழுக்கினாலே திகைத்து இந்த சிறுமை செய்தேன் – கம்.சுந்:2 91/3
இந்திராதியரும் திகைத்து ஏங்கினார் – கம்.யுத்2:15 53/3
தேறுவது அரிது செய்கை மயங்கினென் திகைத்து நின்றேன் – கம்.யுத்3:26 87/3
செய்ய திருமாலொடும் உனக்கும் அரிது என்றனர் திகைத்து விழுவார் – கம்.யுத்3:31 150/4

மேல்


திகைப்ப (2)

தின்று தேவரும் முனிவரும் அவுணரும் திகைப்ப
குன்று போல் நெடு மாருதி ஆகமும் குலுங்க – கம்.சுந்:11 49/2,3
சிறையன என்ன நோக்கி தேவரும் திகைப்ப தேற்றி – கம்.யுத்2:19 97/2

மேல்


திகைப்பது-அல்லால் (1)

மீளவும் திகைப்பது-அல்லால் தனித்தனி விளம்பல் ஆற்றேன் – கம்.ஆரண்:10 73/3

மேல்


திகைப்பு (3)

தமரையும் அறியார் நின்று திகைப்பு உறு தகைமை சான்ற – கம்.பால:15 28/2
தேளினால் திகைப்பு எய்துகின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:2 174/4
திருமகள் இருந்த திசை அறிந்திருந்தும் திகைப்பு உறு சிந்தையான் கெடுத்தது – கம்.சுந்:3 92/3

மேல்


திகைப்பும் (1)

தீயவர் பெருமை நோக்கி நடுக்கமும் திகைப்பும் உற்றார் – கம்.யுத்4:32 51/3

மேல்


திங்கள் (112)

திங்கள் போல திசை விளக்கும்மே ஒரு முகம் – திரு 98
எண் நாள் திங்கள் வடிவிற்று ஆகி – பொரு 11
குழவி திங்கள் கோள் நேர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 384
மங்குல் வானத்து திங்கள் ஏய்க்கும் – பெரும் 480
பன் மீன் நடுவண் திங்கள் போலவும் – மது 769
எமதும் உண்டு ஓர் மதி_நாள் திங்கள்
உரறு குரல் வெம் வளி எடுப்ப நிழல் தப – நற் 62/7,8
தைஇ திங்கள் தண் கயம் படியும் – நற் 80/7
அறு_மீன் பயந்த அறம் செய் திங்கள்
செல் சுடர் நெடும் கொடி போல – நற் 202/9,10
பசு வெண் திங்கள் தோன்றி ஆங்கு – குறு 129/4
தொல்லை திங்கள் நெடு வெண்ணிலவின் – குறு 193/4
தைஇ திங்கள் தண்ணிய தரினும் – குறு 196/4
முந்நால் திங்கள் நிறை பொறுத்து அசைஇ – குறு 287/3
தூற்றும் துவலை பனி கடும் திங்கள்
புலம் பயிர் அருந்த அண்ணல் ஏற்றொடு – குறு 344/2,3
வேனில் திங்கள் வெம் சுரம் இறந்து – ஐங் 309/1
நாள் கோள் திங்கள் ஞாயிறு கனை அழல் – பதி 14/3
மாசி நின்ற மா கூர் திங்கள்
பனி சுரம் படரும் பாண்_மகன் உவப்ப – பதி 59/2,3
பல் மீன் நாப்பண் திங்கள் போல – பதி 90/17
நின் நாள் திங்கள் அனைய ஆக திங்கள் – பதி 90/51
நின் நாள் திங்கள் அனைய ஆக திங்கள்
யாண்டு ஓர் அனைய ஆக யாண்டே – பதி 90/51,52
நின் தண்மையும் சாயலும் திங்கள் உள – பரி 4/26
மா இரும் திங்கள் மறு நிறை ஆதிரை – பரி 11/77
மழை நுழை திங்கள் போல் தோன்றும் இழை நெகிழ – கலி 42/23
ஐய திங்கள் குழவி வருக என யான் நின்னை – கலி 80/18
கொலைவன் சூடிய குழவி திங்கள் போல் – கலி 103/15
வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள்
மறு போல் பொருந்தியவன் – கலி 103/48,49
திங்கள் அரவு உறின் தீர்க்கலார் ஆயினும் – கலி 140/17
புது_திங்கள் கண்ணியான் பொன் பூண் ஞான்று அன்ன நின் – கலி 150/17
முகிழ் நிலா திகழ்தரும் மூவா திங்கள்
பொன் உடை தாலி என் மகன் ஒற்றி – அகம் 54/17,18
கோள் கால் நீங்கிய கொடு வெண் திங்கள்
கேடு இல் விழு புகழ் நாள் தலைவந்து என – அகம் 86/6,7
திங்கள் கல் சேர்பு கனை இருள் மடியின் – அகம் 122/12
அம் கண் இரு விசும்பு விளங்க திங்கள்
சகடம் மண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்து – அகம் 136/4,5
திங்கள் அன்ன நின் திரு முகத்து – அகம் 253/25
நிலம் கொண்டனவால் திங்கள் அம் கதிரே – அகம் 362/15
பன் மீன் நாப்பண் திங்கள் போலவும் – புறம் 13/6
திங்கள் புத்தேள் திரிதரும் உலகத்து – புறம் 27/14
திங்கள் அன்ன தண் பெரும் சாயலும் – புறம் 55/16
திங்கள் அனையை எம்மனோர்க்கே – புறம் 59/7
தைஇ திங்கள் தண் கயம் போல – புறம் 70/6
திங்கள் வலித்த கால் அன்னோனே – புறம் 87/4
இசை விளங்கு கவி கை நெடியோய் திங்கள்
நாள் நிறை மதியத்து அனையை இருள் – புறம் 102/6,7
அற்றை திங்கள் அ வெண் நிலவில் – புறம் 112/1
இற்றை திங்கள் இ வெண் நிலவில் – புறம் 112/3
எண் நாள் திங்கள் அனைய கொடும் கரை – புறம் 118/2
திங்கள் அன்ன வெண்குடை – புறம் 231/5
குணக்கு எழு திங்கள் கனை இருள் அகற்ற – புறம் 376/8
மாக விசும்பின் வெண் திங்கள்
மூ_ஐந்தால் முறை முற்ற – புறம் 400/1,2
வழங்கியே ஈர்_அறு திங்கள் வாய்த்த பின் – கம்.பால:5 82/2
திங்கள் மேவும் சடை தேவன் மேல் மார_வேள் – கம்.பால:7 1/1
இருந்தது இடை வந்து எழுந்தது என எழுந்தது ஆழி வெண் திங்கள் – கம்.பால:10 70/4
வெண் தாமரையின் மலர் பூத்தது ஒத்தது ஆழி வெண் திங்கள் – கம்.பால:10 71/4
நீத்தம் அதனில் முளைத்து எழுந்த நெடு வெண் திங்கள் எனும் தச்சன் – கம்.பால:10 74/1
கலை ஆழி கதிர் திங்கள் உதயத்தில் கலித்து ஓங்கும் – கம்.பால:12 25/3
கங்குல் வந்த திங்கள் அன்று அகம் களங்கம் இல்லையே – கம்.பால:13 51/4
திங்கள் வெண்குடை கண்டு ஓட தேவரும் மருள சென்றான் – கம்.பால:14 77/4
கோணுதற்கு உரிய திங்கள் குழவியும் குறவர் தங்கள் – கம்.பால:16 7/3
கோள் உண்ட திங்கள் முகத்தாள் ஒரு கொம்பு ஓர் மன்னன் – கம்.பால:17 14/1
மீன் எலாம் சூழ நின்ற விரி கதிர் திங்கள் ஒத்தான் – கம்.பால:18 14/4
நீரிடை தோன்றும் திங்கள் நிழல் என பொலிந்தது அன்றே – கம்.பால:18 17/4
திங்கள் தங்கள் குல கொடி சீதை ஆம் – கம்.பால:21 51/2
சிலை உடை கயல் வாள் திங்கள் ஏந்தி ஓர் செம்பொன் கொம்பர் – கம்.பால:23 79/1
குணம் கெடாது ஒளி விரி குளிர் வெண் திங்கள் போல் – கம்.அயோ:2 52/2
கைவிளக்கு எடுத்தது என்ன வந்தது கடவுள் திங்கள் – கம்.அயோ:6 1/4
தருமத்தின் வதனம் என்ன பொலிந்தது தனி வெண் திங்கள் – கம்.அயோ:6 2/4
ஊர் கொண்ட திங்கள் என்ன மன்னனை உழையர் சுற்றி – கம்.அயோ:6 9/2
திங்கள் சூடிய செல்வனின் தோன்றினான் – கம்.அயோ:7 18/4
திங்கள் வாள் முகம் திரு விளங்குற – கம்.அயோ:11 132/2
வெவ் வழித்து எனினும் திங்கள் விமானத்தின் மேலது என்றார் – கம்.ஆரண்:10 112/4
உரும் ஒத்த வலத்து உயிர் நுங்கிய திங்கள் ஓடி – கம்.ஆரண்:10 136/1
கொம்பர் குரும்பை குலம் கொண்டது திங்கள் தாங்கி – கம்.ஆரண்:10 142/3
பல் ஆயிர_கோடி பனி சுடர் ஈன்ற திங்கள்
எல்லாம் உடன் ஆய் இருள் ஓட இரித்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 159/3,4
திங்கள் வாள் முகத்தினாளே தேவரின் தீயர் அன்றே – கம்.ஆரண்:12 51/3
புண்டரிகங்கள் பூத்து புயல் தழீஇ பொலிந்த திங்கள்
மண்டலம் உதயம் செய்த மரகத கிரி அனானை – கம்.கிட்:3 17/3,4
குண்டலம் அலம்புகின்ற குவவு தோள் குரிசில் திங்கள்
மண்டலம் உலகில் வந்து கிடந்தது அம் மதியின் மீதா – கம்.கிட்:7 146/2,3
கரை செயற்கு அரிய சேனை கடலொடும் திங்கள் நான்கின் – கம்.கிட்:9 24/2
பார் குலாம் முழு வெண் திங்கள் பகல் வந்த படிவம் போலும் – கம்.கிட்:11 50/2
கண் அகன் கவரி கற்றை கால் உற கலை வெண் திங்கள்
விண் உற வளர்ந்தது என்ன வெண் குடை விளங்க வீர – கம்.கிட்:11 101/2,3
ஆண்டு கடந்து அ புறத்தும் இ புறத்தும் ஒரு திங்கள் அவதி ஆக – கம்.கிட்:13 32/1
முன் நாளில் முளை வெண் திங்கள் முழுநாளும் குறையே ஆகி – கம்.கிட்:13 56/3
கெண்டை ஒண் தரளம் என்று இ கேண்மையின் கிடந்த திங்கள்
மண்டலம் வதனம் என்று வைத்தனன் விதியே நீ அ – கம்.கிட்:13 58/2,3
திங்கள் வாள் முகத்தினாட்கு செப்பு என பின்னும் செப்பும் – கம்.கிட்:13 66/4
நிலையே போல்வான் நீர்மை இலாதான் நிமிர் திங்கள்
கலையே போலும் கால எயிற்றான் கனல் கண்ணான் – கம்.கிட்:15 2/3,4
தெரிந்து ஒளிர் திங்கள் வெண் குடத்தினால் திரை – கம்.சுந்:2 53/1
போல்வாள் திங்கள்_போழின் எயிற்றாள் புகை வாயில் – கம்.சுந்:2 76/3
முயல் கறை இலாத திங்கள் முகத்தியர் முதலினோரை – கம்.சுந்:2 119/2
செக்கர் வான் தரு திங்கள் ஒத்தார் சிலர் – கம்.சுந்:2 173/4
பரியும் நெஞ்சினர் இவர் என வயிர்த்து ஒரு பகை கொடு பனி திங்கள்
சொரியும் வெம் கதிர் துணை முலை குவை சுட கொடிகளின் துடிக்கின்றார் – கம்.சுந்:2 191/3,4
நாயகன் பெரும் கோயிலை நண்ணுவான் கண்டனன் நளிர் திங்கள்
மாய நந்திய வாள் முகத்து ஒரு தனி மயன் மகள் உறை மாடம் – கம்.சுந்:2 193/3,4
தீது உயிர்க்கு இழைக்கும் நாளும் திங்கள் ஓர் இரண்டில் தேய்ந்தது – கம்.சுந்:3 146/2
ஏயான் இருந்தான் இடை திங்கள் இரண்டு_இரண்டும் – கம்.சுந்:4 93/4
இன்னும் ஈண்டு ஒரு திங்கள் இருப்பல் யான் – கம்.சுந்:5 29/1
திங்கள் ஒன்றின் என் செய் தவம் தீர்ந்ததால் – கம்.சுந்:5 32/1
ஈண்டு ஒரு திங்கள் இ இடரின் வைகுதல் – கம்.சுந்:5 66/1
திங்கள் வாள் நுதல் மடந்தையர் சேயரி கிடந்த – கம்.சுந்:12 49/1
ஆயவன் தன்னொடு ஆண்டு திங்கள் ஓர் நான்கும் வைகி – கம்.சுந்:12 82/1
திங்கள் ஒன்று இருப்பென் இன்னே திரு உளம் தீர்ந்த பின்னை – கம்.சுந்:14 45/3
செழும் சுடர் பனி கலை எலாம் நிரம்பிய திங்கள்
புழுங்கு வெம் சினத்து அஞ்சன பொறி வரி அரவம் – கம்.யுத்1:6 1/2,3
பால் உறு பசு வெண் திங்கள் பங்கய நயனத்து அண்ணல் – கம்.யுத்1:9 19/2
கூற்றினும் வெம்மை காட்டி கொதித்தது அ குளிர் வெண் திங்கள் – கம்.யுத்1:9 20/4
கோல் நிற குனி வில் செம் கை குமரனே குளிர் வெண் திங்கள்
கால் நிற கதிரின் கற்றை சுற்றிய அனைய காட்சி – கம்.யுத்1:10 17/1,2
கரு மணி கண்டத்தான் தன் சென்னியில் கறை வெண் திங்கள்
பரு மணி வண்ணன் மார்பின் செம் மணி பறித்திட்டாலும் – கம்.யுத்1:12 46/1,2
முளை அமை திங்கள் சூடும் முக்கணான் முதல்வர் ஆக – கம்.யுத்2:16 16/1
முற்று அரு மு பகல் திங்கள் வெண் முளை – கம்.யுத்2:18 105/3
முளையாத திங்கள் உகிரான் முன் வந்து முறை நின்ற வீரன் மொழிவான் – கம்.யுத்2:19 266/4
காடு உண்டு பரந்தது என்ன முனிந்தது கறை வெண் திங்கள் – கம்.யுத்3:25 4/4
கலை அறா திங்கள் அன்ன வாளியால் கையை கொய்தான் – கம்.யுத்3:28 43/3
விண் தலத்து இலங்கு திங்கள் இரண்டொடும் மின்னு வீசும் – கம்.யுத்3:28 54/1
ஓங்கிய முடியன் திங்கள் ஒளி பெறு முகத்தன் உள்ளால் – கம்.யுத்3:28 60/2
கலையினால் திங்கள் போல வளர்கின்ற காலத்தே உன் – கம்.யுத்3:29 47/1
அம்புலி அம்ம வா என்று அழைத்தலும் அவிர் வெண் திங்கள்
நம்ப உன் தாதை ஆணைக்கு அஞ்சினன் மருங்கு நண்ண – கம்.யுத்3:29 50/1,2
முயல் கறை பயிலா திங்கள் முகத்தியர் முழுதும் நின்னை – கம்.யுத்3:29 51/2
சென்று பாய்வன திங்கள் இளம் பிறை – கம்.யுத்3:31 136/2
ஆண்டினொடு நாள் இருது திங்கள் இவை என்று – கம்.யுத்4:36 9/1

மேல்


திங்கள்-தன்னை (1)

நாள் முதல் திங்கள்-தன்னை தழுவிய அனைய நண்பான் – கம்.யுத்3:21 9/4

மேல்


திங்கள்_போழின் (1)

போல்வாள் திங்கள்_போழின் எயிற்றாள் புகை வாயில் – கம்.சுந்:2 76/3

மேல்


திங்களா (2)

விரிந்த பேர் உதயமா மடி வெண் திங்களா
வருந்தல் இல் முலை கதிர் வழங்கு தாரையா – கம்.சுந்:2 54/2,3
சீர் இயற்கை நிரம்பிய திங்களா
தாரகை குழுவின் தழுவி தொடர் – கம்.சுந்:2 165/2,3

மேல்


திங்களில் (1)

எதிர் செல் வெண் மழை பொழியும் திங்களில்
முதிர் காய் வள்ளி அம் காடு பிறக்கு ஒழிய – முல் 100,101

மேல்


திங்களின் (8)

விரி கதிர வெண் திங்களின்
விளங்கி தோன்றுக அவன் கலங்கா நல் இசை – புறம் 396/27,28
திங்களின் சிறந்து ஒளிர் முகத்தள் செவ்வியள் – கம்.ஆரண்:6 23/3
திங்களின் கொழுந்து சுற்றும் சிமய நீள் கோட்டு தேவர் – கம்.கிட்:15 32/3
திங்களின் பாதி கோடி இலக்குவன் தெரிந்து விட்டான் – கம்.யுத்2:19 109/3
திங்களின் பாதி கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் தீர்த்தான் – கம்.யுத்2:19 109/4
திங்களின் மோலி அண்ணல் திரிபுரம் தீக்க சீறி – கம்.யுத்3:27 11/3
சிலை விழுந்தவா விழுந்த திண் பதாகை திங்களின்
கலை விழுந்தவா விழுந்த வெள் எயிற்ற காடு எலாம் – கம்.யுத்3:31 81/3,4
கலை உறு திங்களின் வடிவு காட்டிய – கம்.யுத்4:37 155/3

மேல்


திங்களினை (1)

செம் நாகம் விழுங்கிய திங்களினை – கம்.யுத்3:27 36/4

மேல்


திங்களும் (15)

இரவு செய்யும் வெண் திங்களும்
மை தீர்ந்து கிளர்ந்து விளங்க – மது 8,9
கோடை திங்களும் பனிப்போள் – நற் 312/8
திங்களும் திகழ் வான் ஏர்தரும் இமிழ் நீர் – நற் 335/1
திங்களும் தெறு கதிர் கனலியும் நீ – பரி 1/45
ஞாயிறும் திங்களும் அறனும் ஐவரும் – பரி 3/5
நெடு வெண் திங்களும் ஊர்கொண்டன்றே – அகம் 2/17
திங்களும் நுழையா எந்திர படு புழை – புறம் 177/5
திங்களும் கரிது என வெண்மை தீற்றிய – கம்.பால:3 26/1
கனியும் போல்பவன் கங்குலும் திங்களும்
தனியும் தானும் அ தையலும் ஆயினான் – கம்.பால:11 2/3,4
காதல் கண்டு உணர்ந்தன கதிரும் திங்களும்
சீதை-தன் கருத்தினை செவியின் உள்ளுற – கம்.பால:23 52/2,3
திங்களும் ஒரு முறை வளரும் தேயுமால் – கம்.ஆரண்:13 109/4
வினையின் வெம் துயர் விரவு திங்களும் விரைவு சென்றன எளிதின் நின் – கம்.கிட்:10 66/3
அருகு போகின்ற திங்களும் மறு அற்றது அழகை – கம்.சுந்:2 15/2
தேசுண்ட திங்களும் என்ன தேய்ந்துளாள் – கம்.சுந்:3 64/2
சிதைவு_இல் திங்களும் மீனும்-போல் முத்து_இனம் திகழ – கம்.யுத்4:35 11/4

மேல்


திங்களுள் (4)

வெம் சுடர் ஒளியும் நீ திங்களுள் அளியும் நீ – பரி 3/67
திங்களுள் தீ தோன்றி அற்று – கலி 41/24
திங்களுள் தோன்றி இருந்த குறு முயால் – கலி 144/18
வெண் திங்களுள் வெயில் வேண்டினும் – புறம் 38/8

மேல்


திங்களே (5)

சுடுதியோ கடல் தோன்றிய திங்களே – கம்.பால:10 77/4
அழிந்தது என்னவும் ஆழ்ந்தது திங்களே – கம்.பால:11 11/4
குனித்தது பனித்தது குழவி திங்களே – கம்.பால:19 23/4
அனைய அ திங்களே ஆகுமால் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 130/4
கொற்ற வெண்குடை என குளிர் வெண் திங்களே – கம்.சுந்:2 52/4

மேல்


திங்களை (6)

செயிர் உறு திங்களை தீய நோக்கினாள் – கம்.பால:19 40/4
மங்கல முழுநிலா மலர்ந்த திங்களை
பொங்கு இரும் கரும் கடல் பூத்தது ஆம் என – கம்.பால:23 51/1,2
அணைவு இல் திங்களை நுங்க அராவினை – கம்.ஆரண்:6 70/1
முரண் தொகு முழை நுழை முழு வெண் திங்களை
இரண்டு கூறிட்டு என இலங்கு எயிற்றினான் – கம்.ஆரண்:15 14/3,4
திங்களை நக்குகின்ற இருள் எலாம் வாரி தின்ன – கம்.சுந்:6 51/2
ஒளி முற்றிய திங்களை ஒத்துளவால் – கம்.யுத்3:31 204/4

மேல்


திங்களொடு (1)

முதிரா திங்களொடு சுடரும் சென்னி – அகம் 0/11

மேல்


திங்களோ (3)

திங்களோ அன்று இது செல்வ செம் கதிர் – கம்.ஆரண்:10 131/1
சிறியவும் பெரியவும் ஆகி திங்களோ
மறு_இல பத்து உள_அல்ல மற்று இனி – கம்.சுந்:4 41/1,2
இங்கு ஒரு திங்களோ இருப்பல் யான் என – கம்.சுந்:12 59/1

மேல்


திங்களோடு (1)

விண்தலம் கலந்து இலங்கு திங்களோடு மீது சூழ் – கம்.பால:13 48/1

மேல்


திங்காள் (1)

நிலவு உமிழ் வான் திங்காள் ஆய்_தொடி கொட்ப – கலி 145/47

மேல்


திசாதிசை (1)

திசாதிசை போதும் நாம் அரசன் செய் வினை – கம்.யுத்1:2 42/1

மேல்


திசாமுகம் (1)

எண் திசாமுகம் எண்ணும் இடும்பன் ஓர் – கம்.யுத்2:15 63/2

மேல்


திசை (287)

திங்கள் போல திசை விளக்கும்மே ஒரு முகம் – திரு 98
திசை திரிந்து தெற்கு ஏகினும் – பட் 2
விசும்பு மெய் ஆக திசை கை ஆக – நற் 0/3
குட திசை மாய்ந்து குணம் முதல் தோன்றி – பதி 22/32
வட திசை எல்லை இமயம் ஆக – பதி 43/7
பெரும் கலி வங்கம் திசை திரிந்து ஆங்கு – பதி 52/4
நாதர் பன்னொருவரும் நன் திசை காப்போரும் – பரி 8/7
திசை அறி நீகானும் போன்ம் – பரி 10/55
தென் திசை நோக்கி திரிதர்_வாய் மண்டு கால் சார்வா – பரி 10/121
தெய்வம் பேணி திசை தொழுதனிர் செல்-மின் – பரி 15/48
தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம் – பரி 16/18
தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம் – பரி 16/18
திசை நாறிய குன்று அமர்ந்து ஆண்டு_ஆண்டு – பரி 17/29
திசை_திசை தேன் ஆர்க்கும் திருமருத முன்துறை – கலி 26/13
திசை_திசை தேன் ஆர்க்கும் திருமருத முன்துறை – கலி 26/13
தே மூசு நனை கவுள் திசை காவல்கொளற்கு ஒத்த – கலி 48/2
தென் திசை மாதிரம் முன்னிய வரவிற்கு – அகம் 281/9
திசை இரு_நான்கும் உற்கம் உற்கவும் – புறம் 41/4
வெம்_கதிர்_செல்வன் போலவும் குட திசை
தண் கதிர் மதியம் போலவும் – புறம் 56/23,24
தென் திசை மருங்கின் வெள்ளி ஓடினும் – புறம் 117/2
ஒரு திசை ஒருவனை உள்ளி நால் திசை – புறம் 121/1
ஒரு திசை ஒருவனை உள்ளி நால் திசை
பலரும் வருவர் பரிசில்_மாக்கள் – புறம் 121/1,2
தென் திசை ஆஅய் குடி இன்று ஆயின் – புறம் 132/8
எ திசை செலினும் அ திசை சோறே – புறம் 206/13
எ திசை செலினும் அ திசை சோறே – புறம் 206/13
குண திசை நின்று குட முதல் செலினும் – புறம் 386/20
குட திசை நின்று குண முதல் செலினும் – புறம் 386/21
வட திசை நின்று தென்-வயின் செலினும் – புறம் 386/22
தென் திசை நின்று குறுகாது நீடினும் – புறம் 386/23
தெறு கதிர் கனலி தென் திசை தோன்றினும் – புறம் 397/24
விண்ணும் மண்ணும் திசை அனைத்தும் விழுங்கி கொண்ட விரி நல் நீர் – கம்.பால:10 73/3
திசை ஆளும் மத கரியை சிந்தூரம் அப்பிய போல் சிவந்த மாதோ – கம்.பால:11 14/4
இந்திரனை வென்று திசை இரு_நான்கும் செரு வென்றான் – கம்.பால:12 13/4
கைகளின் திசை நிலை களிற்றை ஆய்வன – கம்.பால:14 19/2
முலை இடை முகிழ்ப்ப தேரின் முன் திசை முளைத்தது அன்னாள் – கம்.பால:23 79/2
தம்பித்து உயர் திசை யானைகள் தளர கடல் சலியா – கம்.பால:24 8/2
தேரின் மிசை மலை சூழ் வரு கதிரும் திசை திரிய – கம்.பால:24 10/2
தன் துணை தாதை பாதம் அ திசை நோக்கி தாழ்ந்து – கம்.அயோ:3 115/2
நால் திசை மாந்தரும் நகர மாக்களும் – கம்.அயோ:5 23/1
அ திசை உற்று ஐயன் அன்பனை முகம் நோக்கி – கம்.அயோ:8 35/1
தீயன வகை யாவும் திசை திசை செல நூறி – கம்.அயோ:8 37/1
தீயன வகை யாவும் திசை திசை செல நூறி – கம்.அயோ:8 37/1
வட திசை வரும் அ நாள் நின்னுழை வருகின்றேன் – கம்.அயோ:8 42/4
எஞ்சின திசை கரி இரவி மீண்டனன் – கம்.அயோ:11 68/3
துன்பம் ஒரு முடிவு இல்லை திசை நோக்கி தொழுகின்றான் – கம்.அயோ:13 30/3
செம் வழி உள்ளத்து அண்ணல் தென் திசை செம் கை கூப்பி – கம்.அயோ:13 38/2
திரிவன சுடர் கணை திசை கை யானைகள் – கம்.அயோ:14 31/3
தென் திசை நெறியினை சேறல் மேயினான் – கம்.அயோ:14 139/4
கொற்றம் மேவு திசை யானையின் மணி குலமுடை – கம்.ஆரண்:1 14/3
திசையும் வானவரும் நின்ற திசை மாவும் உலகும் – கம்.ஆரண்:1 26/1
உடுத்த திசை அனைத்தினும் சென்று ஒலி கொள்ள உறு துயரால் – கம்.ஆரண்:1 48/2
திசை கட்டிய மால் கரி தெட்ட மத – கம்.ஆரண்:2 8/1
இலகிடு சுடரவன் இசையன திசை தோய் – கம்.ஆரண்:2 36/2
மாசு இல் தவ ஏகு என வடாது திசை மேல்_நாள் – கம்.ஆரண்:3 40/2
உண்டு வரவு இ திசை என பெரிது உவந்தேன் – கம்.ஆரண்:3 51/2
உரங்களின் உயர் திசை ஓம்பும் ஆனையின் – கம்.ஆரண்:6 7/3
கோ மகனும் அ திசை குறித்து எதிர் விழித்தான் – கம்.ஆரண்:6 27/4
நெருப்பு அடியில் பொடி சிதற நிறைந்த மத திசை யானை – கம்.ஆரண்:6 97/3
திசை_யானை விசை கலங்க செரு செய்து மருப்பு ஒசித்த – கம்.ஆரண்:6 102/3
திருகாத சினம் திருகி திசை அனைத்தும் செல நூறி – கம்.ஆரண்:6 104/2
இடியும் வீழ்ந்திடும் எரிந்திடும் பெரும் திசை எவர்க்கும் – கம்.ஆரண்:7 71/3
செய்ய மா தலை சிந்திட திசை உற சென்ற – கம்.ஆரண்:7 81/3
கானத்தன மலையத்தன திசை சுற்றிய கரியின் – கம்.ஆரண்:7 90/3
சிலை சிந்தின கணை சிந்தின திசை சிந்தின திசையூடு – கம்.ஆரண்:7 101/3
சிந்துரம் வய புரவி தேர் திசை பரப்பி – கம்.ஆரண்:9 2/2
தீர்த்தனும் பொலிந்தான் கதிரோன் திசை
போர்த்த மென் பனி போக்கியது என்னவே – கம்.ஆரண்:9 25/3,4
நீத்தம் ஓடி நெடும் திசை நேர் உற – கம்.ஆரண்:9 28/2
தேவரும் அவுணரும் முதலினோர் திசை
தூவிய நறு மலர் குப்பை துன்னவே – கம்.ஆரண்:10 7/3,4
பிரகர நெடும் திசை பெரும் தண்டு ஏந்திய – கம்.ஆரண்:10 11/1
திசை உறு கரிகளை செற்று தேவனும் – கம்.ஆரண்:10 12/1
எண் திசை மருங்கினும் இருள் இன்று என்னவே – கம்.ஆரண்:10 20/4
குட திசை செக்கரின் சேந்த கூந்தலாள் – கம்.ஆரண்:10 25/3
வட திசை வாயிலின் வந்து தோன்றினாள் – கம்.ஆரண்:10 25/4
ஓடின திசை கரிகள் உம்பரும் ஒளித்தார் – கம்.ஆரண்:10 46/4
தென் திசை நமன்-தனொடு தேவர் குலம் எல்லாம் – கம்.ஆரண்:10 48/1
செய்தனர்கள் மானிடர் என திசை அனைத்தும் – கம்.ஆரண்:10 51/1
உன் துணை கணவன் அம்பு அ உயர் திசை சுமந்த ஓங்கல் – கம்.ஆரண்:12 69/2
ஆகும் அன்னதே கருமம் என்று அ திசை நோக்கி – கம்.ஆரண்:13 80/1
எண் திசை இறுதி ஆன உலகங்கள் இவற்றை இன்னே – கம்.ஆரண்:13 117/3
நால் திசை பரவையும் இறுதி நாள் உற – கம்.ஆரண்:15 5/1
போல் திசை சுற்றிய கரத்து புக்குளார் – கம்.ஆரண்:15 5/4
மானவ குமரர் தாமும் அ திசை வழி கொண்டு ஏகி – கம்.ஆரண்:15 56/2
எண் உளார் இயல் உளார் இசை உளார் திசை உளார் – கம்.கிட்:3 3/2
சிரம் உக சிலை குனித்து உதவுவான் திசை உளார் – கம்.கிட்:3 10/2
தீ எழுந்தது விசும்பு உற நெடும் திசை எலாம் – கம்.கிட்:5 9/1
இந்திரி முதல் திசை எட்டும் கேட்டன – கம்.கிட்:7 18/2
ஞாலமும் நால் திசை புனலும் நாகரும் – கம்.கிட்:7 21/1
மூரி திசை யானை இரண்டு என முட்டினாரே – கம்.கிட்:7 45/4
ஏழ் ஒத்து உடன் ஆம் திசை எட்டொடு இரண்டும் முட்டும் – கம்.கிட்:7 52/1
உழுந்து பேரு முன் திசை திரிந்து ஒறுப்பல் என்று உதைக்கும் – கம்.கிட்:7 67/2
கிளைஞரின் உதவ ஆணை கிளர் திசை அளப்ப கேளோடு – கம்.கிட்:9 33/2
திசையொடு திசை செரு செய்தல் ஒத்தவே – கம்.கிட்:10 23/4
தேரில் நல் நெடும் திசை செல செருக்கு அழிந்து ஒடுங்கும் – கம்.கிட்:10 35/1
மறைந்தன தடம் திசை வருந்தினர் பிரிந்தார் – கம்.கிட்:10 70/3
அன்னமும் திசை திசை அகன்ற விண்ணின்-வாய் – கம்.கிட்:10 110/4
அன்னமும் திசை திசை அகன்ற விண்ணின்-வாய் – கம்.கிட்:10 110/4
செய்த கல் மதிலும் திசை யோசனை – கம்.கிட்:11 36/2
நெரிய நெஞ்சு பிளக்க நெடும் திசை
இரியல் உற்றன இற்றில இன் உயிர் – கம்.கிட்:11 37/3,4
இருக்கு_இனம் முனிவர் ஓத இசை திசை அளப்ப யாணர் – கம்.கிட்:11 102/3
பெரும் திசை அனைத்தையும் பிசைந்து தேடினென் – கம்.கிட்:11 130/1
அன்று அவண் இறுத்தனர் அலரி கீழ் திசை
பொன் திணி நெடு வரை பொலிவுறாத முன் – கம்.கிட்:12 1/1,2
செஞ்செவே வட திசை-நின்று தென் திசை செல்ல – கம்.கிட்:12 30/2
ஈண்டு தாழ்க்கின்றது என் இனி எண் திசை மருங்கும் – கம்.கிட்:12 40/1
தெள்ளியோய் அது தென் திசை என்பது ஓர் – கம்.கிட்:13 8/3
வன் திசை படரும் ஆறு ஒழிய வண் தமிழ் உடை – கம்.கிட்:14 2/3
தென் திசை சென்றுளார் திறன் எடுத்து உரை-செய்வாம் – கம்.கிட்:14 2/4
சேகு அற தென் திசை கடிது செல்கின்றார் – கம்.கிட்:14 7/2
வன் திசை களிறு அன்ன மயேந்திர – கம்.கிட்:15 53/1
தென் திசை கடல் சீகர மாருதம் – கம்.கிட்:15 53/3
விரிந்து நீர் எண் திசை மேவி நாடினீர் – கம்.கிட்:16 2/1
தென் திசை என்ன உன்னி தேடியே வந்தும் என்றார் – கம்.கிட்:16 57/3
திசை உற சென்று சென்று செறி கடல் இலங்கை சேரும் – கம்.சுந்:1 18/3
இடுக்கு உறு பொருள்கள் என் ஆம் எண் திசை சுமந்த யானை – கம்.சுந்:1 23/1
திம் நாக மாவில் செறி கீழ் திசை காவல் செய்யும் – கம்.சுந்:1 39/2
சிரித்தான் அளவே சிறிது அ திசை செல்ல நோக்கி – கம்.சுந்:1 48/3
அந்தம்_இல் கீழ் திசை அளக வாள் நுதல் – கம்.சுந்:2 51/3
உ திசை விஞ்சை மாதர் உறையுளை முறையின் உற்றான் – கம்.சுந்:2 189/4
உழந்த வெம் சமத்து உயர் திசை யானையின் ஒளி மருப்பு உற்று இற்ற – கம்.சுந்:2 207/3
தோடு உழுத தார் வண்டும் திசை யானை மதம் துதைந்த வண்டும் சுற்றி – கம்.சுந்:2 215/1
திருமகள் இருந்த திசை அறிந்திருந்தும் திகைப்பு உறு சிந்தையான் கெடுத்தது – கம்.சுந்:3 92/3
மலை எடுத்து எண் திசை காக்கும் மாக்களை – கம்.சுந்:3 119/1
தென் திசை சேறி என்றான் அவன் அருள் சிதைவது ஆமோ – கம்.சுந்:4 34/4
நீடுறு கீழ் திசை நின்ற யானையின் – கம்.சுந்:4 47/1
பின் கூடிய சேனை பெரும் திசை பின்ன ஆக – கம்.சுந்:4 94/1
எண் திசை மருங்கினும் உலகம் யாவினும் – கம்.சுந்:4 104/1
நீல் உறு திசை கரி திரிந்து நிற்பன – கம்.சுந்:5 61/2
சோனை முதல் மற்றவை சுழற்றிய திசை போர் – கம்.சுந்:6 11/1
கடக்கும்-வகை வீசின களித்த திசை யானை – கம்.சுந்:6 13/2
எண் திசை சுமந்த மாவும் தேவரும் இரியல்போக – கம்.சுந்:6 60/2
ஏவலின் எய்தினர் இருந்த எண் திசை
தேவரை நோக்கினான் நாணும் சிந்தையான் – கம்.சுந்:7 59/1,2
பொரு திசை யானை ஊரும் புனிதரை பொருவும் பொற்பர் – கம்.சுந்:8 12/1
தென் திசை நமனும் உள்ளம் துணுக்கென சிந்தி வானில் – கம்.சுந்:8 18/2
புலர்ந்த மா மதம் பூக்கும் அன்றே திசை பூட்கை – கம்.சுந்:9 1/4
ஏசு_இல் தென் திசை_கிழவன்-தன் எரி முனை எழுவும் – கம்.சுந்:9 16/2
நின்ற வன் திசை நெடும் களி யானையின் நெற்றி – கம்.சுந்:9 18/3
எண் திசை வென்ற நீயே ஏவுதி என்னை என்றான் – கம்.சுந்:10 3/4
வேர்த்தனர் திசை காப்பாளர் சலித்தன விண்ணும் மண்ணும் – கம்.சுந்:10 24/3
திண்டாடி திசை அறியா மறுகினர் செற்றார் சிலர் சிலர் செலவு அற்றார் – கம்.சுந்:10 39/3
பீறின நெடும் திசை பிளந்தது அண்டமே – கம்.சுந்:11 3/4
மாக வன் திசை பத்தொடும் வரம்பு_இலா உலகிற்கு – கம்.சுந்:11 41/2
இருந்த எண் திசை கிழவனை மாருதி எதிர்ந்தான் – கம்.சுந்:12 50/1
தென் திசை கிழவனோ திசை நின்று ஆட்சியர் – கம்.சுந்:12 66/3
தென் திசை கிழவனோ திசை நின்று ஆட்சியர் – கம்.சுந்:12 66/3
தேவரும் பிறரும் அல்லன் திசை களிறு அல்லன் திக்கின் – கம்.சுந்:12 72/1
நினைவு அரும் பெரும் திசை உற விரிகின்ற நிலையால் – கம்.சுந்:13 24/2
தண்டல் இல் நெடும் திசை மூன்றும் தாயினர் – கம்.சுந்:14 15/1
குறித்த நாள் இகந்தன குன்ற தென் திசை
வெறி கரும் குழலியை நாடல் மேயினார் – கம்.சுந்:14 17/1,2
வழுவல்_இல் வெள்ள தானை தென் திசை வளர்ந்தது அன்றே – கம்.சுந்:14 50/4
பன்னிரு பகலில் சென்று தென் திசை பரவை கண்டார் – கம்.சுந்:14 52/4
பாழி வன் தடம் திசை சுமந்து ஓங்கிய பணை கை – கம்.யுத்1:3 3/1
பேர்வு_இல் எண் திசை காவலர் கருமமும் பிடிக்கும் – கம்.யுத்1:3 6/3
திசை திறந்து அண்டம் கீற சிரித்தது செம் கண் சீயம் – கம்.யுத்1:3 127/4
தே மன் உரிமை புரிய திசை முகத்தோன் – கம்.யுத்1:3 175/1
வரும் திசை நோக்கி ஓர் மழலை வெண் குருகு – கம்.யுத்1:4 29/3
வட திசை வயங்கு ஒளி வாயில் வைகுவோர் – கம்.யுத்1:5 20/1
மேல் திசை வாயிலின் வைகும் வெய்யவர்க்கு – கம்.யுத்1:5 21/1
தென் திசை வாயிலின் வைகும் தீயவர் – கம்.யுத்1:5 22/1
கோட்டு இரும் திசை நிலை கும்ப குன்றையும் – கம்.யுத்1:5 23/3
ஆன்ற எண் திசை உலகு எலாம் சுமக்கின்ற யானை – கம்.யுத்1:5 54/1
தெய்வ நாயகன் தெரி கணை திசை முகத்து ஒருவன் – கம்.யுத்1:6 29/1
தென் திசை குட திசை முதல திக்கு எலாம் – கம்.யுத்1:6 33/1
தென் திசை குட திசை முதல திக்கு எலாம் – கம்.யுத்1:6 33/1
தீ செலா நெறி பிறிது இன்மையால் திசை
மீ செலா புனலவன் புகழின் வீந்தவால் – கம்.யுத்1:6 36/3,4
இழைத்தன நெடும் திசை யாதும் யாவரும் – கம்.யுத்1:6 57/3
தியந்தம் முட்ட திசை நிலை யானையும் – கம்.யுத்1:8 39/3
ஏயின இருக்கை நோக்கி எண் திசை மருங்கும் யாரும் – கம்.யுத்1:9 17/3
திண்மை ஒன்றும் அலால் திசை காவலர் – கம்.யுத்1:9 50/2
சிதைவு செய் குறியை காட்டி வட திசை சிகர குன்றின் – கம்.யுத்1:10 3/3
ஒக்க நின்ற திசை ஒன்பதொடு ஒன்றும் – கம்.யுத்1:11 4/2
இடித்த வன் திசை எரிந்தது நெஞ்சம் – கம்.யுத்1:11 18/3
தத்தி எதிர் சென்று திசை வென்று உயர் தடம் தோள் – கம்.யுத்1:12 8/2
செம்புக்கும் சிவந்த செம் கண் திசை நிலை களிற்றின் சீற்ற – கம்.யுத்1:12 41/1
தென் திசை வாயில் செய்யும் செரு எலாம் செய்வதானான் – கம்.யுத்1:13 6/2
நின்றனன் நீலன் என்பான் குண திசை வாயில் நெற்றி – கம்.யுத்1:13 6/4
கீழ் திசை வாயில் நிற்றி நின் பெரும் கிளைகளோடும் – கம்.யுத்1:13 18/4
நால் ஐம்பதோடும் சென்று நமன் திசை வாயில் நண்ணி – கம்.யுத்1:13 19/4
மேல் திசை வாயில் சேர்தி விடிவதின் முன்னம் வீர – கம்.யுத்1:13 20/4
வட திசை வாயில் காப்பேன் யான் என வகுத்து விட்டான் – கம்.யுத்1:13 22/4
வள்ளலும் விரைவின் எய்தி வட திசை வாயில் முற்றி – கம்.யுத்1:14 1/1
பித்தி பிற்பட வன் திசை பேர்வுற – கம்.யுத்2:15 41/3
தென் திசை பெரு வாயிலில் சேர்ந்துழி – கம்.யுத்2:15 84/2
குட திசை வாயில் நின்ற மாருதி புகுந்த கொள்கை – கம்.யுத்2:15 132/2
வட திசை வாயில் வந்து மன்னவன் முன்னர் ஆனான் – கம்.யுத்2:15 132/4
தின்றாய் செறி கழல் இந்திரன் இசையை திசை திரித்தாய் – கம்.யுத்2:15 161/2
அரக்குற்று எரி பொறி கண் திசை கரிக்கும் சிறிது அனுங்கா – கம்.யுத்2:15 165/2
திசை அத்தனையையும் வென்றது சிதைய புகழ் தெறும் அ – கம்.யுத்2:15 171/1
அள் ஆடிய கவசத்து அவிர் மணி அற்றன திசை போய் – கம்.யுத்2:15 177/1
முறுக்கி பொதி நிமிர் பல் விரல் நெரிய திசை முரிய – கம்.யுத்2:15 184/3
திடல் துடைத்தன தசமுகன் சரம் அவை திசை சூழ் – கம்.யுத்2:15 195/2
செறிந்த பல் மணி பெருவனம் திசை பரந்து எரிய – கம்.யுத்2:15 245/1
நினைவதன் முன்னம் நீர் போய் நெடும் திசை எட்டும் நீந்தி – கம்.யுத்2:16 7/3
தென் திசை கிழவன் தூதர் தேடினர் திரிவர் என்ன – கம்.யுத்2:16 43/3
மூ-வகை உலகும் உட்க முரண் திசை பணை கை யானை – கம்.யுத்2:16 52/1
நிறைந்தன பறவை எல்லாம் நெடும் திசை நான்கும் நான்கும் – கம்.யுத்2:16 175/2
நும்முனை வாலின் சுற்றி நோன் திசை நான்கும் தாவி – கம்.யுத்2:16 187/1
சேண் எறிந்து எழு திசை செவிடு எறிந்தன அலகை – கம்.யுத்2:16 204/3
நிரந்தரம் தொடை நெகிழ்த்தலின் திசை எங்கும் நிறைந்த – கம்.யுத்2:16 211/1
நீண்ட வெள் எயிற்று அரக்கன் மற்றொரு திசை நின்றான் – கம்.யுத்2:16 249/2
அ திசை போயினன் அல்லது ஒண்ணுமோ – கம்.யுத்2:16 289/4
மீது மீது தன் அகத்து எழு காற்றினால் விசை-கொடு திசை செல்ல – கம்.யுத்2:16 345/3
தீயினால் செய்த கண்ணுடையான் நெடும் சிகையினால் திசை தீய – கம்.யுத்2:16 346/1
மாறு ஓர் திசை நோக்கி போனார் மகோதரனார் – கம்.யுத்2:17 92/4
திடல் அன்று திசை களிறு அன்று ஒரு திண் – கம்.யுத்2:18 29/2
பாழி திசை நின்று சுமந்த பணை – கம்.யுத்2:18 58/2
முட்டின முட்டு அற முரண் உறு திசை நிலை – கம்.யுத்2:18 135/1
எதிர்பட்டு அனல் பொழிய கிரி இடறி திசை எழு கார் – கம்.யுத்2:18 142/3
பேரும் திசை பெறுகின்றில பணையின் பிணை மத வெம் – கம்.யுத்2:18 145/3
நாலாயின நவ யோசனை நனி வன் திசை எவையும் – கம்.யுத்2:18 149/1
நிலை அஞ்சின திசை வெம் கரி நிமிர்கின்றன கடலில் – கம்.யுத்2:18 152/2
தேறாதது ஓர் பயத்தால் நெடும் திசை காவலர் இரிந்தார் – கம்.யுத்2:18 162/4
போர்-மேல் திசை நெடு வாயிலின் உளது ஆம் என போனான் – கம்.யுத்2:18 176/4
புண் மேல் உடை மேனியினார் திசை போனார் – கம்.யுத்2:18 253/4
கை திசை யானையை ஓட்டியது என்னலாமே – கம்.யுத்2:19 22/2
மேல் திசை கீழ் திசை விட்டு வெம் கடும் – கம்.யுத்2:19 34/3
மேல் திசை கீழ் திசை விட்டு வெம் கடும் – கம்.யுத்2:19 34/3
வெற்றி வெம் கணை பட பட தலைகள் விண்ணினூடு திசை மீது போய் – கம்.யுத்2:19 63/3
செரு பயிற்றிய தட கை ஆளி செல விட்ட குன்று திசை யானையின் – கம்.யுத்2:19 80/1
பொருப்பை உற்றது ஓர் பொருப்பு என கடிது ஒடிந்து இடிந்து திசை போயதால் – கம்.யுத்2:19 80/3
செம்_புனல் வெயிலின் தோன்ற திசை இருள் இரிய சீறி – கம்.யுத்2:19 202/2
திசை யானை கண்கள் முகிழா ஒடுங்க நிறை கால் வழங்கு சிறையான் – கம்.யுத்2:19 244/4
உதிரம் உற்ற பேர் ஆறுகள் திசை திசை ஓட – கம்.யுத்3:22 107/3
உதிரம் உற்ற பேர் ஆறுகள் திசை திசை ஓட – கம்.யுத்3:22 107/3
தேறாது உறு கொலை மேவிய திசை யானையின் திரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 117/4
நீளோடு திசை போதா விசைத்து எழுவான் உருவத்தின் நிலை ஈது அம்மா – கம்.யுத்3:24 31/4
மூ-வகை உலகும் சூழ்ந்த முரண் திசை முறையின் காக்கும் – கம்.யுத்3:24 53/3
கால் திசை சுருங்க செல்லும் கடுமையான் கதிரின் செல்வன் – கம்.யுத்3:24 56/1
மேல் திசை எழுவான் அல்லன் விடிந்ததும் அன்று மேரு – கம்.யுத்3:24 56/2
பொருந்தினன் வட திசை கடிது போயினான் – கம்.யுத்3:24 85/4
வட திசை வந்தது ஓர் மறுக்கம் உற்றதால் – கம்.யுத்3:24 93/4
மேல் திசை வாயிலை மேவிய வெம் கண் – கம்.யுத்3:26 28/1
தென் திசை நின்று வடாது திசை-கண் – கம்.யுத்3:26 41/1
தேவாசுரரும் திசை நான்முகனும் – கம்.யுத்3:27 28/1
பேர் ஆயிரம் உடையான் என திசை எங்கணும் பெயர்ந்தான் – கம்.யுத்3:27 102/4
எ அம்பரம் எ எண் திசை எ வேலைகள் பிறவும் – கம்.யுத்3:27 104/3
எரிந்து ஏறின திசை யாவையும் இடி ஆம் என பொடியாய் – கம்.யுத்3:27 109/1
வெடிக்கின்றன திசை யாவையும் விழுகின்றன இடி வந்து – கம்.யுத்3:27 110/1
திரிகின்றன புடை நின்றில திசை சென்றன சிதறி – கம்.யுத்3:27 112/2
நோகின்றன திசை யானைகள் செவி நாண் ஒலி நுழைய – கம்.யுத்3:27 117/4
சென்றது திசை திசை உலகு இரிய திரி புவனமும் உறு தனி இரதம் – கம்.யுத்3:28 18/4
சென்றது திசை திசை உலகு இரிய திரி புவனமும் உறு தனி இரதம் – கம்.யுத்3:28 18/4
தீர்த்தனும் அவன் எதிர் முடுகி நெடும் திசை செவிடு எறிதர விசை கெழு திண் – கம்.யுத்3:28 20/3
போயின போயின திசை நிறைய புரள்பவர் முடிவு இலர் பொரு திறலோர் – கம்.யுத்3:28 22/3
செம்_புனல் சோரி செக்கர் திசை உற செறிகையாலும் – கம்.யுத்3:28 34/1
போன போன திசை இடம் புக்கன – கம்.யுத்3:29 13/2
முடியை பார்த்தனர் பார்த்தனர் நெடும் திசை முழுதும் – கம்.யுத்3:31 22/2
தினகரனை அணவு கொடிகள் திசை அடைவ – கம்.யுத்3:31 161/1
மீண்டனர் ஒரு திசை ஏழு வேலையும் – கம்.யுத்3:31 170/2
என் ஆம் வையம் என்படும் வானம் திசை ஏதாம் – கம்.யுத்3:31 187/4
புயலவன் திசை போர் மத ஆனையின் – கம்.யுத்4:33 28/3
கொடாது நிற்றலின் கொற்ற நெடும் திசை
எடாது நிற்பன நாட்டம் இமைப்பு இல – கம்.யுத்4:33 29/1,2
முத்த ஓடைய முரண் திசை முழு மத யானை – கம்.யுத்4:35 14/3
எண் திசை பெரும் களிற்றிடை மணி என இசைக்கும் – கம்.யுத்4:35 21/1
அரும் கரணம் ஐந்து சுடர் ஐந்து திசை நாலும் – கம்.யுத்4:36 14/1
வென்றி அம் திசை யானை வெகுண்டன – கம்.யுத்4:37 26/1
பக்கம் வீசும் படை சுடர் பல் திசை
புக்கு போக பொடிப்பன போக்கு இல – கம்.யுத்4:37 43/3,4
விண் போர்த்தன திசை போர்த்தன மலை போர்த்தன விசை ஓர் – கம்.யுத்4:37 50/1
திசை நிலை கட கரி செருக்கு சிந்தின – கம்.யுத்4:37 81/1
திசை உறு துகிலது செறி மழை சிதறும் – கம்.யுத்4:37 86/1
இடை உறு திசை திசை இழுகுற இறைவன் – கம்.யுத்4:37 87/2
இடை உறு திசை திசை இழுகுற இறைவன் – கம்.யுத்4:37 87/2
ஒரு திசை முதல் கடை ஒரு திசை அளவும் – கம்.யுத்4:37 91/1
ஒரு திசை முதல் கடை ஒரு திசை அளவும் – கம்.யுத்4:37 91/1
இரு திசை எயிறு உற வருவன பெரிய – கம்.யுத்4:37 91/2
இருள் ஒரு திசை ஒரு திசை வெயில் விரியும் – கம்.யுத்4:37 92/1
இருள் ஒரு திசை ஒரு திசை வெயில் விரியும் – கம்.யுத்4:37 92/1
சுருள் ஒரு திசை ஒரு திசை மழை தொடரும் – கம்.யுத்4:37 92/2
சுருள் ஒரு திசை ஒரு திசை மழை தொடரும் – கம்.யுத்4:37 92/2
உருள் ஒரு திசை ஒரு திசை உரும் முரலும் – கம்.யுத்4:37 92/3
உருள் ஒரு திசை ஒரு திசை உரும் முரலும் – கம்.யுத்4:37 92/3
மருள் ஒரு திசை ஒரு திசை சிலை வருடம் – கம்.யுத்4:37 92/4
மருள் ஒரு திசை ஒரு திசை சிலை வருடம் – கம்.யுத்4:37 92/4
தாம் அடங்கலும் நெடும் திசை உலகொடும் தகைவார் – கம்.யுத்4:37 119/2
கருப்பு கார் மழை வண்ண அ கடும் திசை களிற்றின் – கம்.யுத்4:37 121/3
மற கண் வஞ்சன் இராமனை வான் திசை
சிறக்கும் தேரொடும் கண்டிலன் சீற்ற தீ – கம்.யுத்4:37 176/2,3
வேறு வேறு திசை உற வெம் கணை – கம்.யுத்4:37 187/3
திரு புலக்க உய்த்தான் திசை யானையின் – கம்.யுத்4:37 188/3
பீடு உள குன்றம் போலும் பெரும் திசை எல்லை யானை – கம்.யுத்4:37 211/2
பார்_மகளை தழுவினையோ திசை யானை பணை இறுத்த பணைத்த மார்பால் – கம்.யுத்4:38 10/4
தேவர்க்கும் திசை கரிக்கும் சிவனார்க்கும் அயனார்க்கும் செம் கண் மாற்கும் – கம்.யுத்4:38 26/1
நெடும் திசை தேவரும் நின்ற யாவரும் – கம்.யுத்4:40 39/2
விண்டது ஆம் என விசும்பிடை திசை எலாம் விளங்க – கம்.யுத்4:41 3/2
குட திசை மறைந்து பின்னர் குண திசை உதயம் செய்வான் – கம்.யுத்4:41 20/1
குட திசை மறைந்து பின்னர் குண திசை உதயம் செய்வான் – கம்.யுத்4:41 20/1
வட திசை அயனம் உன்னி வருவதே கடுப்ப மானம் – கம்.யுத்4:41 20/2
தென் திசை கரும செயல் செப்பினாம் – கம்.யுத்4:41 45/2
நோக்கின் தென் திசை அல்லது நோக்குறான் – கம்.யுத்4:41 49/1
ஏழ் திசை நீரும் தந்தான் இடர் கெட மருந்து தந்தான் – கம்.யுத்4:42 14/4

மேல்


திசை-கண் (8)

தென் திசை-கண் இராவணன் சேண் நகர் – கம்.கிட்:13 7/1
குட திசை-கண் சுடேணன் குபேரன் வாழ் – கம்.கிட்:13 10/1
வட திசை-கண் சதவலி வாசவன் – கம்.கிட்:13 10/2
மிடல் திசை-கண் வினதன் விறல் தரு – கம்.கிட்:13 10/3
நின்றன திசை-கண் வேழம் நெடும் களி செருக்கு நீங்க – கம்.சுந்:8 18/1
தென் திசை நின்று வடாது திசை-கண்
பொன் திகழ் புட்பகம் மேல்கொடு போனான் – கம்.யுத்3:26 41/1,2
தெள்ள அரும் காலகேயர் சிரத்தொடும் திசை-கண் யானை – கம்.யுத்3:29 57/1
எட்டு வன் திசை-கண் நின்ற யாவும் வல்ல யாவரும் – கம்.யுத்3:31 87/1

மேல்


திசை-தொறும் (42)

திசை-தொறும் நின்ற யானை மத தொளை செம்மிற்று அன்றே – கம்.பால:14 51/4
புல்லினர் திசை-தொறும் புரவி தேரினர் – கம்.ஆரண்:7 49/3
தூர்த்த செம் சரம் திசை-தொறும் திசை-தொறும் தொடர்ந்து – கம்.ஆரண்:8 13/3
தூர்த்த செம் சரம் திசை-தொறும் திசை-தொறும் தொடர்ந்து – கம்.ஆரண்:8 13/3
தேவர் ஆர்த்து எழ முனிவர்கள் திசை-தொறும் சிலம்பும் – கம்.ஆரண்:8 21/1
இவர்தலும் குருதி பட்டு இசை-தொறும் திசை-தொறும்
துவர் அணிந்தன என பொசி துதைந்தன துணை – கம்.கிட்:5 12/2,3
விரிந்தன திசை-தொறும் மிசையின் மின் எலாம் – கம்.கிட்:10 10/4
நேர் இயன்ற வன் திசை-தொறும் நின்ற மா நிற்க – கம்.சுந்:2 11/2
கொண்ட பேர் ஊக்கம் மூள திசை-தொறும் குறித்து மேல்_நாள் – கம்.சுந்:2 209/1
நேர்தரும் பரவை பிறழ் திரை தவழ்ந்து நெடும் தடம் திசை-தொறும் நிமிர – கம்.சுந்:3 90/2
தரு உயர் சோலை திசை-தொறும் கரிய தழல் உமிழ் உயிர்ப்பு முன் தவழ – கம்.சுந்:3 92/2
சிந்துவாரம் திசை-தொறும் சென்றன – கம்.சுந்:6 34/1
தெறி தர உரும் அதிர்கின்றார் திசை-தொறும் விசை கொடு சென்றார் – கம்.சுந்:7 19/2
பெயர்க்கும் சாரிகை கறங்கு என திசை-தொறும் பெயர்வின் – கம்.சுந்:7 53/1
தரையில் நிற்கிலர் திசை-தொறும் நோக்கினர் சலிப்பார் – கம்.சுந்:7 56/3
சித்திர பதாகை ஈட்டம் திசை-தொறும் செறிவ செல்வ – கம்.சுந்:8 7/4
புகை நெடும் பொறி புகும் திசை-தொறும் பொலிந்தான் – கம்.சுந்:8 33/1
தோல் கிளர் திசை-தொறும் உலகை சுற்றிய – கம்.சுந்:9 23/1
உற்ற காலையின் உயிர்கொடு திசை-தொறும் ஒதுங்கி – கம்.சுந்:11 59/1
அந்தரத்தினும் விசும்பினும் திசை-தொறும் ஆர்ப்பார் – கம்.சுந்:11 62/2
சிரம் அனைத்தையும் திசை-தொறும் திசை-தொறும் செலுத்தி – கம்.சுந்:12 40/3
சிரம் அனைத்தையும் திசை-தொறும் திசை-தொறும் செலுத்தி – கம்.சுந்:12 40/3
ஊடு இரிந்திட முடி தலை திசை-தொறும் உருட்டி – கம்.சுந்:12 53/2
திசை-தொறும் நிறுவினன் உலகு சேரினும் – கம்.யுத்1:2 10/1
மா தடம் திசை-தொறும் வளைத்த வல் இருள் – கம்.யுத்1:5 3/1
பேரும் ஓர் இடம் இன்று என திசை-தொறும் பிறங்கி – கம்.யுத்2:15 238/2
போன போன வன் திசை-தொறும் பொறி குலம் பொடிப்ப – கம்.யுத்2:16 216/3
திறத்திறம் பட திசை-தொறும் திசை-தொறும் சிந்தி – கம்.யுத்2:16 222/3
திறத்திறம் பட திசை-தொறும் திசை-தொறும் சிந்தி – கம்.யுத்2:16 222/3
படர் நெடும் தட தட்டிடை திசை-தொறும் பாகர் – கம்.யுத்2:16 224/1
புரிந்து நோக்கிய திசை-தொறும் பகழியின் புயலால் – கம்.யுத்2:16 235/1
தாக்கினார் திசை-தொறும் தட கை மால் வரை – கம்.யுத்2:18 125/2
பார்த்த பார்த்த திசை-தொறும் பல் மழை – கம்.யுத்2:19 133/1
நோக்கினான் பெரும் திசை-தொறும் முறை முறை நோக்கி – கம்.யுத்3:22 187/1
கண்டனன் திசை-தொறும் நோக்கி கண் அகல் – கம்.யுத்3:27 53/1
பூரண தடம் திசை-தொறும் இந்திரன் புலரா – கம்.யுத்3:30 21/3
தூதர் கூறிட திசை-தொறும் திசை-தொறும் தொடர்ந்தார் – கம்.யுத்3:30 32/1
தூதர் கூறிட திசை-தொறும் திசை-தொறும் தொடர்ந்தார் – கம்.யுத்3:30 32/1
காற்றுக்கு ஓடிய பஞ்சு என திசை-தொறும் கரக்க – கம்.யுத்4:32 19/3
தாம விஞ்சையர் துவன்றினர் திசை-தொறும் தருக்கி – கம்.யுத்4:37 118/4
சீர்த்த மால் வரை-தோறும் திசை-தொறும்
பார்த்த பார்த்த இடம்-தொறும் பல் தலை – கம்.யுத்4:37 162/2,3
தேவரும் முனிவர்-தாமும் திசை-தொறும் மலர்கள் சிந்த – கம்.யுத்4:42 3/1

மேல்


திசை-தோறும் (4)

பாராநின்றாள் எண் திசை-தோறும் பலர் அப்பால் – கம்.சுந்:2 75/1
தூவிய மலர்_தொகை சுமந்து திசை-தோறும்
பூவின் மணம் நாறுவ புலால் கமழ்கிலாத – கம்.சுந்:6 17/1,2
இயக்குற திசை-தோறும் எறிந்தன – கம்.சுந்:6 38/2
இரிந்தது பேர் இருள் எண் திசை-தோறும் – கம்.யுத்3:20 28/4

மேல்


திசை-நின்று (2)

மா இயல் வட திசை-நின்று வானவன் – கம்.கிட்:10 1/1
செஞ்செவே வட திசை-நின்று தென் திசை செல்ல – கம்.கிட்:12 30/2

மேல்


திசை-மேல் (4)

திரிந்து ஓடின பிரிந்து ஓடின செறிந்து ஓடின திசை-மேல்
சரிந்து ஓடின கரும் கோள் அரிக்கு இளையான் விடு சரமே – கம்.யுத்3:27 113/3,4
மாதிரம் ஒன்றின் நின்று மாறு ஒரு திசை-மேல் மண்டி – கம்.யுத்3:30 9/1
சாலம் தோன்றிட வட திசை-மேல் வந்து சார்வார் – கம்.யுத்3:30 24/4
உய்த்து ஒரு திசை-மேல் ஓடி உலகு எலாம் கடக்க பாய்ந்து – கம்.யுத்4:32 41/1

மேல்


திசை-வாய் (1)

போனான் வட திசை-வாய் உயர் பொன் மால் வரை புக்கான் – கம்.பால:24 1/4

மேல்


திசை_கிழவன்-தன் (1)

ஏசு_இல் தென் திசை_கிழவன்-தன் எரி முனை எழுவும் – கம்.சுந்:9 16/2

மேல்


திசை_திசை (2)

தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம் – பரி 16/18
திசை_திசை தேன் ஆர்க்கும் திருமருத முன்துறை – கலி 26/13

மேல்


திசை_யானை (1)

திசை_யானை விசை கலங்க செரு செய்து மருப்பு ஒசித்த – கம்.ஆரண்:6 102/3

மேல்


திசைக்க (1)

தேசம் முற்றவும் செறிந்தன திசைகளும் திசைக்க – கம்.யுத்4:37 114/4

மேல்


திசைக்கணும் (1)

ஒருபது திசைக்கணும் ஒலித்த ஒலி ஒப்ப – கம்.யுத்1:12 9/2

மேல்


திசைக்கு (2)

தேவியை நாடிய முந்தி தென் திசைக்கு
ஏவிய தூது என இரவி ஏகினான் – கம்.கிட்:10 1/3,4
வன் திசைக்கு இனி மாருதி நீ அலால் – கம்.கிட்:13 7/3

மேல்


திசைக்கும் (5)

யாணர் எண் திசைக்கும் இருள் அற இமைக்கும் இரவி-தன் குல_முதல் நிருபர் – கம்.பால:3 12/2
தீய்ந்தன நோக்கினன் திசைக்கும் சிந்தையான் – கம்.பால:19 38/4
நால் திசைக்கும் புறத்தையும் நண்ணினான் – கம்.கிட்:7 103/4
தென் திசைக்கும் ஓர் வடவனல் திருத்தியது என்ன – கம்.சுந்:12 39/4
தென் திசைக்கும் ஓர் மேரு உண்டாம் என தெரிந்த – கம்.சுந்:13 36/4

மேல்


திசைகள் (27)

தெரிவினின் சிறியன திசைகள் சேண் விளங்கு – கம்.பால:3 62/2
சென்றன வந்தது நகையும் சிவந்தன கண் இருண்டன போய் திசைகள் எல்லாம் – கம்.பால:6 14/4
ஆர்த்தது விசும்பை முட்டி மீண்டு அகன் திசைகள் எங்கும் – கம்.பால:14 76/1
இந்திர திருவன் செல்ல எழுந்தன திசைகள் எல்லாம் – கம்.பால:14 78/4
வெருவர திசைகள் பேர வெம் கனல் பொங்க மேன்மேல் – கம்.பால:24 29/2
மண்ணவர் திசைகள் தூர்த்தார் மங்கலம் இசைக்கும் சங்கம் – கம்.அயோ:3 78/2
தறை அடித்தது போல் தீரா தகைய இ திசைகள் தாங்கும் – கம்.கிட்:7 148/1
அண்டமும் திசைகள் எட்டும் அதிர தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:1 2/4
குழைவு உற திசைகள் கீற மேருவும் குலுங்க கோட்டின் – கம்.சுந்:1 27/2
பொன் திணி மணி பரு மரன் திசைகள் போவ – கம்.சுந்:6 15/1
வளர்ந்தது திசைகள் எட்டும் பகிரண்டம் முதல மற்றும் – கம்.யுத்1:3 130/2
போயின திசைகள் எங்கும் கறங்கு என சாரி போமால் – கம்.யுத்2:18 182/2
மறைந்தன திசைகள் எல்லாம் வானவர் மனமே போல – கம்.யுத்2:18 196/1
இடித்தன சிலையின் நாண்கள் இரிந்தன திசைகள் இற்று – கம்.யுத்2:19 102/1
தெரிகிலர் செவிடு செல்ல கிழிந்தன திசைகள் எல்லாம் – கம்.யுத்2:19 104/4
ஏழையர் உள்ளம் என்ன இருண்டன திசைகள் எல்லாம் – கம்.யுத்2:19 179/4
போயின திசைகள் எங்கும் புகையொடு நெருப்பு போர்ப்ப – கம்.யுத்3:21 25/1
சிரம் பொதிர்ந்து அமரர் அஞ்ச ஊதினான் திசைகள் சிந்த – கம்.யுத்3:22 12/4
அடைத்தது திசைகள் எல்லாம் அன்னவர் அகத்தர் ஆனார் – கம்.யுத்3:22 16/4
பார்க்கின்ற திசைகள் எங்கும் படும் பிண பரப்பை நோக்கும் – கம்.யுத்3:22 31/3
ஈட்டம் உற்று எதிர்ந்த எல்லாம் இரிந்தன திசைகள் எங்கும் – கம்.யுத்3:22 137/4
விழுந்தன நீர் கடல் அழுந்த ஏறின மேல் கீறின போய் திசைகள் எல்லாம் – கம்.யுத்3:24 33/4
மண்ணுக்கும் திசைகள் வைத்த வரம்பிற்கும் மலரோன் வைகும் – கம்.யுத்3:24 47/3
செல்லும் வான் திசைகள் ஓரார் சிரத்தினோடு உடல்கள் சிந்த – கம்.யுத்3:28 40/3
சேண் கலந்து ஒளித்து நின்ற செய்கையால் திசைகள் எங்கும் – கம்.யுத்3:28 41/2
மறைந்தன திசைகள் எங்கும் மாறு போய் மலையும் ஆற்றல் – கம்.யுத்3:28 42/1
விடு படை திசைகள் பிளந்தன விரி கடல் அளறது எழுந்தன – கம்.யுத்3:31 214/2

மேல்


திசைகள்-தொறும் (2)

சிந்துர செம் பசும் குருதி திசைகள்-தொறும் திரை ஆறா – கம்.யுத்2:16 348/1
எய்த்தில போய் திசைகள்-தொறும் இரு நிலத்தை கிழித்து இழிந்தது என்னின் அல்லால் – கம்.யுத்4:33 25/2

மேல்


திசைகள்-தோறு (1)

போயினார் போன பின் புற நெடும் திசைகள்-தோறு
ஏயினான் இரவி காதலனும் ஏயின பொருட்கு – கம்.கிட்:14 1/1,2

மேல்


திசைகள்-தோறும் (4)

நோக்கிய திசைகள்-தோறும் தன்னையே நோக்கி செல்ல – கம்.பால:14 79/1
தேண்டி நீர் திசைகள்-தோறும் சேணுற விசையில் செல்குற்று – கம்.ஆரண்:10 167/3
போயின திசைகள்-தோறும் மரனொடு புல்லும் எல்லாம் – கம்.கிட்:2 12/3
தாக்கிய திசைகள்-தோறும் தலைத்தலை மயங்கி தம்மில் – கம்.யுத்2:19 52/1

மேல்


திசைகளின் (1)

போர் ஒலி முரசின் ஓதை திசைகளின் புறத்து போக – கம்.யுத்2:18 179/2

மேல்


திசைகளும் (9)

சேய வானமும் திசைகளும் செவிடு உற தேவர்க்கு – கம்.கிட்:4 12/3
திக்கயங்களும் மயங்கின திசைகளும் திகைத்த – கம்.கிட்:4 13/3
குலைய மா திசைகளும் செவிடு உற குத்தினான் – கம்.கிட்:5 11/4
மொய் கொள் வேலையும் திசைகளும் சரங்களாய் முடிந்த – கம்.யுத்2:15 197/4
சிந்தி வேலையும் திசைகளும் நிறைந்தன சரத்தால் – கம்.யுத்2:15 198/2
வானும் வையமும் திசைகளும் யாவையும் மறைய – கம்.யுத்3:22 66/2
திசைகளும் கிழிய ஆர்த்தான் தீர்த்தனும் முறுவல் செய்தான் – கம்.யுத்4:37 14/4
வக்கிலா திசைகளும் உதிரம் வாய் வழி – கம்.யுத்4:37 65/3
தேசம் முற்றவும் செறிந்தன திசைகளும் திசைக்க – கம்.யுத்4:37 114/4

மேல்


திசைகளை (8)

விரி இருள் பகையை ஓட்டி திசைகளை வென்று மேல் நின்று – கம்.அயோ:8 19/1
அடைத்தனர் திசைகளை அமரர் அஞ்சினார் – கம்.ஆரண்:7 109/4
தூர வட்ட எண் திசைகளை தனித்தனி சுமக்கும் – கம்.ஆரண்:8 19/1
ஈசன் மேனியை ஈர்_ஐந்து திசைகளை ஈண்டு இ – கம்.கிட்:12 36/1
தீங்கு சொல்லினை திசைகளை உலகொடும் செருக்கால் – கம்.யுத்1:2 102/2
சூழ் இரும் திசைகளை தொடரும் தொல் கொடி – கம்.யுத்2:15 101/2
ஆழி நீரையும் குடிப்பன திசைகளை அளப்ப – கம்.யுத்2:15 226/2
எட்டினோடு இரண்டும் ஆன திசைகளை எறிந்து கொண்டேன் – கம்.யுத்3:28 11/4

மேல்


திசைகளோடு (3)

எள்ள அரும் திசைகளோடு யாரும் யாவையும் – கம்.பால:19 4/1
சென்றனன் என்ப மன்னோ திசைகளோடு உலகம் எல்லாம் – கம்.சுந்:11 14/1
சேண் எறிந்து நிமிர் திசைகளோடு மலை செவிடு எறிந்து உடைய மிடல் வலோன் – கம்.யுத்2:19 61/3

மேல்


திசைகொண்டு (1)

சில சிரத்தினை துணித்து அவை திசைகொண்டு செல்வ – கம்.யுத்2:16 206/2

மேல்


திசைத்தது (1)

நெய் நிலை வேலவன் நீ திசைத்தது உண்டோ – கம்.அயோ:3 22/2

மேல்


திசைத்ததும் (1)

திசைத்ததும் இல்லை எனக்கு வந்து தீயோர் – கம்.அயோ:3 23/1

மேல்


திசைத்தார் (1)

திறம் தெரிவது என் என இசைத்தனர் திசைத்தார் – கம்.கிட்:14 40/4

மேல்


திசைத்திடும் (1)

மின் திசைத்திடும் இடை கொடியை நாடினர் விராய் – கம்.கிட்:14 2/2

மேல்


திசைதிசை (5)

அரிந்து போந்தன சிந்திட திசைதிசை அகற்றி – கம்.ஆரண்:7 85/2
திண் நெடும் சிகரம் நீறாய் திசைதிசை சிந்தலோடும் – கம்.யுத்2:15 129/2
உருமினும் வலியன உருள்வன திசைதிசை
கரு மலை நிகர்வன கதமலை கனல்வன – கம்.யுத்2:18 130/3,4
இரிந்தார் திசைதிசை எங்கணும் யானை பிணம் எற்ற – கம்.யுத்2:18 163/1
சிந்தினன் சர மாரி திசைதிசை
அந்தி_வண்ணனும் அம்பின் அகற்றினான் – கம்.யுத்2:19 135/3,4

மேல்


திசைதிசையும் (1)

செம் தேன் பருகி திசைதிசையும் நீ வாழ – கம்.யுத்2:17 86/1

மேல்


திசைமுக (1)

செம் தழல் புரி செல்வன் திசைமுக_முனி செவ்வே – கம்.அயோ:9 22/1

மேல்


திசைமுக_முனி (1)

செம் தழல் புரி செல்வன் திசைமுக_முனி செவ்வே – கம்.அயோ:9 22/1

மேல்


திசைமுகத்தோன் (1)

செதுகா படை தொடுப்பேன் என நினைந்தான் திசைமுகத்தோன்
முது மா படை துரந்தான் இனி முடிந்தாய் என மொழிந்தான் – கம்.யுத்3:27 131/3,4

மேல்


திசைமுகம் (2)

சகர வேலையின் ஆர் கலி திசைமுகம் தடவும் – கம்.சுந்:2 27/2
சிரத்தினில் குதித்தான் தேவர் திசைமுகம் கிழிய ஆர்த்தார் – கம்.யுத்3:21 34/4

மேல்


திசைமுகன் (14)

செய்தது அ திசைமுகன் தீண்டி அன்று தன் – கம்.பால:13 6/2
சிவிகையில் அன்னம் ஊரும் திசைமுகன் என்ன சென்றான் – கம்.பால:14 70/4
தெரிந்து நான்மறை திசைமுகன் திருமகன் செப்பும் – கம்.அயோ:1 33/4
நல் நெடும் திசைமுகன் அகத்தும் நம்மனோர்க்கு – கம்.அயோ:10 48/3
தேன் அவாம் மலர் திசைமுகன் முதலினர் தெளிந்தோர் – கம்.கிட்:10 43/1
திண்ணென் யாக்கையை திசைமுகன் படை சென்று திருக – கம்.சுந்:11 57/1
தீண்டிலன் என்னும் வாய்மை திசைமுகன் செய்த முட்டை – கம்.சுந்:14 33/1
தேவரும் தக்க முனிவரும் திசைமுகன் முதலா – கம்.யுத்1:5 39/1
சிவன் உணர்ந்து அலரின் மேலை திசைமுகன் உணரும் தேவன் – கம்.யுத்2:16 110/2
ஒறுத்தது ஆயிரம் உருவது திசைமுகன் உதவ – கம்.யுத்2:16 234/2
தீர்த்தன்-மேல் அவன் திசைமுகன் படைக்கலம் செலுத்த – கம்.யுத்3:22 85/3
சீரியது அன்று இது ஒன்றும் திசைமுகன் படையின் செய்கை – கம்.யுத்3:23 27/3
தீ கொண்ட வஞ்சன் வீச திசைமுகன் பாசம் தீண்ட – கம்.யுத்3:26 82/1
செல் என மிடல் கொடு கடவினன் மற்று அது திசைமுகன் மகன் உதவியதால் – கம்.யுத்3:28 25/2

மேல்


திசைமுகனும் (1)

சிவனும் மலர் திசைமுகனும் திருமாலும் தெறு குலிசத்து – கம்.ஆரண்:6 124/1

மேல்


திசைமுகனே (1)

தேவர்க்கும் தானவர்க்கும் திசைமுகனே முதலாய தேவ தேவர் – கம்.யுத்1:4 100/1

மேல்


திசைய (1)

வண்டு அலங்கு நுதல் திசைய வய களிற்றின் மருப்பு ஒடிய அடர்ந்த பொன்_தோள் – கம்.ஆரண்:10 3/1

மேல்


திசையது (1)

வாழி இ இலங்கை நெடு வன் திசையது ஆமேல் – கம்.யுத்1:9 4/3

மேல்


திசையதுவே (1)

வட திசையதுவே வான் தோய் இமயம் – புறம் 132/7

மேல்


திசையர் (1)

செ வழி மந்திர திசையர் ஆகையால் – கம்.சுந்:2 45/3

மேல்


திசையாள் (1)

விழுந்தது என்னவும் மேல் திசையாள் சுடர் – கம்.பால:11 11/2

மேல்


திசையான் (1)

சென்று ஊதின தும்பிகள் தென் திசையான்
வன் தூதரும் ஏகினர் வஞ்சனையான் – கம்.யுத்3:21 1/2,3

மேல்


திசையில் (6)

வருக்க மறையோய் அவர் வரும் திசையில் முந்துற்று – கம்.ஆரண்:3 54/3
கம்பம் இல் திசையில் நின்ற களிறும் கண் இமைத்த அன்றே – கம்.ஆரண்:7 111/4
எஞ்சல்_இல் திசையில் நின்ற யானையும் இரியல்போன – கம்.ஆரண்:13 120/2
திண்மைக்கும் தனி உறையுளாம் முழு முகம் திசையில்
கண் வைக்கும்-தொறும் களிற்றொடு மாதிரம் காக்கும் – கம்.சுந்:12 43/2,3
திசையில் சென்றனர் செப்பினன் என்னும் – கம்.யுத்1:3 91/2
வட குண திசையில் தோன்றும் மழுவலான் ஆண்டு வைகும் – கம்.யுத்3:24 44/1

மேல்


திசையின் (7)

தென் புல கிழவன் ஊர் மயிடமோ திசையின் வாழ் – கம்.கிட்:5 2/1
சிரித்தனன் அ ஒலி திசையின் அ புறத்து – கம்.கிட்:7 14/3
கடும் திசையின் வாய் அனைய வாயில் எதிர் கண்டான் – கம்.சுந்:2 63/4
கரி படு திசையின் நீண்ட காவலாய் காவல் ஆற்றோம் – கம்.சுந்:6 56/2
தேவு தேன் மழை செறி பெரும் குலம் என திசையின்
பாவைமார் நறும் குழல்களும் பரிமளம் கமழ்ந்த – கம்.சுந்:13 34/3,4
இ திசையின் வந்த பொருள் என் என இயம்பான் – கம்.யுத்1:12 8/1
தாவரும் திசையின் நின்று சலித்திட கதிரும் உட்க – கம்.யுத்2:16 52/2

மேல்


திசையின்-மிசை (1)

கிள்ளை கிளவிக்கு என்னாம்-கொல் கீழ்-பால் திசையின்-மிசை வைத்த – கம்.பால:10 72/3

மேல்


திசையினார் (1)

கொன் செய்தார் வீரர் இன்ன திசையினார் என்றும் கொள்ளார் – கம்.யுத்2:19 105/3

மேல்


திசையினும் (2)

இற்று உக கட்டி எட்டு திசையினும் எழுந்து பாய்ந்த – கம்.சுந்:4 30/2
தேரிடை எற்றும் எட்டு திசையினும் செல்ல சிந்தும் – கம்.யுத்2:16 174/3

மேல்


திசையினை (1)

திசையினை நோக்கும் நின்ற தேவரை நோக்கும் வந்த – கம்.யுத்2:18 262/1

மேல்


திசையும் (15)

நால் திசையும் நடுக்கு-உறூஉம் மடங்கல் காலை – கலி 120/8
வானும் நிலனும் திசையும் துழாவும் என் – கலி 145/43
வளி வழங்கு திசையும்
வறிது நிலைஇய காயமும் என்று ஆங்கு – புறம் 20/3,4
வளி திரிதரு திசையும்
வறிது நிலைஇய காயமும் என்று இவை – புறம் 30/4,5
இடங்களும் நெடும் திசையும் ஏழ் உலகும் யாவும் – கம்.பால:7 31/3
எட்டு திசையும் ஓடுவான் எழுவார் விழுவார் இடர் கடல் உள் – கம்.அயோ:6 32/1
திசையும் வானவரும் நின்ற திசை மாவும் உலகும் – கம்.ஆரண்:1 26/1
எண் திசையும் ஏழ் உலகும் எ உயிரும் உய்ய – கம்.ஆரண்:3 46/3
எண் திசையும் திண் சுவரா ஏழ்_ஏழ் நிலை வகுத்த – கம்.ஆரண்:15 44/1
திசையும் ஆகாயமும் செறிய சிந்துமால் – கம்.சுந்:9 37/2
நன்_நுதல்-தன்னை தேடி நால் பெரும் திசையும் போந்த – கம்.சுந்:12 77/2
மறைந்தன உலகொடு திசையும் வானமும் – கம்.யுத்2:18 126/4
பத்து திசையும் செவிடு எய்தின பல் கால் – கம்.யுத்2:18 243/2
ஓங்கின நெடும் பரவை ஒத்து உயர எ திசையும் உற்று எதிர் உற – கம்.யுத்3:31 145/3
அலையும் அரியது ஒரு திசையும் இலது அணுக – கம்.யுத்3:31 156/4

மேல்


திசையுளோர்க்கு (1)

சேய் என புகன்றான் மற்றை திசையுளோர்க்கு அவதி உண்டோ – கம்.பால:5 25/4

மேல்


திசையூடு (1)

சிலை சிந்தின கணை சிந்தின திசை சிந்தின திசையூடு
உலை சிந்தின பொறி சிந்தின உயிர் சிந்தின உடலம் – கம்.ஆரண்:7 101/3,4

மேல்


திசையே (3)

கேள் இனி வேளை நீ முன்னிய திசையே
மிகு வளம் பழுநிய யாணர் வைப்பின் – மலை 94,95
பூணின் வெய்யோன் ஒரு திசையே புகுத போவான் புகழ் வேந்தர் – கம்.ஆரண்:10 118/3
கண்டார் கண்டது ஓர் திசையே விசை கொடு கால் விட்டார் படை கைவிட்டார் – கம்.சுந்:10 39/4

மேல்


திசையை (2)

நாம கூடு அ பெரும் திசையை நல்கிய – கம்.கிட்:14 11/2
முட்டின மலைகளை முயங்கின திசையை
ஒட்டின ஒன்றை ஒன்று ஊடு அடித்து உதைந்து – கம்.சுந்:8 40/2,3

மேல்


திசையையும் (4)

சேணையும் கடந்து திசையையும் கடந்து திகிரியும் செம் தனி கோலும் – கம்.பால:3 12/3
இத்தனை திசையையும் மறைப்பென் ஈண்டு எனா – கம்.ஆரண்:13 5/3
தீயையும் தீய்க்கும் செல்லும் திசையையும் தீய்க்கும் சொல்லும் – கம்.யுத்2:16 19/3
தழுவி விண்ணையும் திசையையும் தடவும் அ தானை – கம்.யுத்3:31 4/4

மேல்


திசையொடு (2)

மேல் உள திசையொடு வெளிகள் ஆவன – கம்.ஆரண்:15 4/3
திசையொடு திசை செரு செய்தல் ஒத்தவே – கம்.கிட்:10 23/4

மேல்


திசையொடும் (1)

பட்ட பட்டன திசையொடும் பொறியொடும் பரந்த – கம்.சுந்:11 32/4

மேல்


திசையோடு (2)

ஓங்கினன் வான் நெடு முகட்டை உற்றனன் பொன் தோள் இரண்டும் திசையோடு ஒக்க – கம்.யுத்3:24 30/3
திரிந்தனர் மரமும் கல்லும் சிந்தினர் திசையோடு அண்டம் – கம்.யுத்4:37 4/3

மேல்


திசையோரொடும் (1)

நின்ற தேவர் நெடும் திசையோரொடும்
சென்று தம்தம செய்கை புரிந்தனர் – கம்.யுத்4:39 3/3,4

மேல்


திட்கென்ற (1)

தீது இலர் பகைஞர் என்ன திட்கென்ற மனத்தன் தெய்வ – கம்.யுத்3:25 21/3

மேல்


திட்டியின் (2)

திட்டியின் விடம் அன்ன கற்பின் செல்வியை – கம்.யுத்2:16 75/3
திட்டியின் விடத்து நாகம் அனையன சிந்தி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 190/4

மேல்


திட்டின் (1)

புளின திட்டின் கண் அகன் வாரி கடல் பூத்த – கம்.யுத்4:33 6/3

மேல்


திட்டை (1)

வரி மணல் அகன் திட்டை
இரும் கிளை இனன் ஒக்கல் – பட் 60,61

மேல்


திட்பம் (1)

கூறுக மாதோ நின் கழங்கின் திட்பம்
மாறா வரு பனி கலுழும் கங்குலில் – அகம் 195/15,16

மேல்


திடத்து (1)

திடத்து இதுவே நலன் என்று அயல் சென்றாள் – கம்.ஆரண்:14 57/4

மேல்


திடமே (1)

திடமே உலகில் பல தேவரொடும் – கம்.யுத்2:18 56/3

மேல்


திடர் (8)

சூழு மா கடல்களும் திடர் பட துகள் தவழ்ந்து – கம்.பால:20 10/1
திடர் உடை குங்கும சேறும் சாந்தமும் – கம்.அயோ:4 177/1
திடர் எலாம் உருட்டின தேரும் ஈர்த்தன – கம்.அயோ:14 30/2
ஓசை ஒண் கடலையும் திடர் செய்து ஓடுமால் – கம்.யுத்2:16 297/4
அற்ற அல்லவும் கண்டிலர் படைக்கலம் அடு களம் திடர் ஆக – கம்.யுத்2:16 313/4
திடர் கிடந்தன சிந்தின தேர் திரள் – கம்.யுத்2:19 137/2
திடர் பட்டது பரவை குழி திரிவுற்றது புவனம் – கம்.யுத்3:27 111/4
சேறு ஆயின பொடி ஆயின திடர் ஆயின கடலும் – கம்.யுத்4:37 53/4

மேல்


திடராய் (1)

சேறு ஆர் குருதி கடலில் திடராய்
கூறு ஆய் உக ஆவி குறைத்தனனால் – கம்.யுத்3:27 31/3,4

மேல்


திடரிடை (1)

திடரிடை சென்று அவை ஒழுக்க சேர்ந்தன – கம்.யுத்2:18 97/3

மேல்


திடரினை (1)

திடரினை நோக்கும் தன் சிலையை நோக்குமால் – கம்.யுத்1:5 11/4

மேல்


திடல் (9)

திடல் தோட்டம் என கிடந்தது என இரங்கி தெவ் வேந்தர் – கம்.பால:12 10/2
திடல் ஒன்றினொடு ஒன்று அமர் செய்யவும் சீற்றம் என்பது – கம்.கிட்:7 49/2
திடல் உறு கிரியில் தம்தம் செய்வினை முற்றி முற்றா – கம்.சுந்:1 10/3
திடல் எலாம் தொடர்ந்து செல்ல சேண் விசும்பு ஒதுங்க தெய்வ – கம்.சுந்:1 31/3
திடல் திறந்து உகு மணி திரள்கள் சேண் நிலம் – கம்.யுத்1:6 48/1
திடல் துடைத்தன தசமுகன் சரம் அவை திசை சூழ் – கம்.யுத்2:15 195/2
திடல் அன்று திசை களிறு அன்று ஒரு திண் – கம்.யுத்2:18 29/2
திடல் முந்நீரிடை படுத்து பறித்தனன் நம் துயர் என்றார் தேவர் எல்லாம் – கம்.யுத்3:24 35/4
திடல் கொள் மேருவும் விசும்பிடை செல்வன சிவண – கம்.யுத்4:35 34/2

மேல்


திடலும் (1)

திடலும் வெம் புரவியும் தேரும் சிந்திய – கம்.யுத்3:27 54/2

மேல்


திடன் (1)

திடன் இன்றி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/19

மேல்


திடனால் (1)

சென்று கூடல் ஆம் பொழுது எலாம் தடுப்பது திடனால்
வென்று மீட்கினும் மீட்குமால் வேறுற எண்ணி – கம்.ஆரண்:13 83/2,3

மேல்


திடுக்கம் (1)

சென்றனன் யாவரும் திடுக்கம் எய்தவே – கம்.யுத்2:16 102/4

மேல்


திடுக்கிடும் (1)

நினைக்கும்-தோறும் திடுக்கிடும் நெஞ்சினார் – கம்.யுத்1:9 55/3

மேல்


திண் (291)

நுண் பூண் ஆகம் திளைப்ப திண் காழ் – திரு 32
அந்தர பல் இயம் கறங்க திண் காழ் – திரு 119
கண்கூடு இருக்கை திண் பிணி திவவின் – பொரு 15
திண் தேர் குழித்த குண்டு நெடும் தெருவில் – பெரும் 397
கூட திண் இசை வெரீஇ மாடத்து – பெரும் 438
இரவு பகல் செய்யும் திண் பிடி ஒள் வாள் – முல் 46
திரு மணி விளக்கம் காட்டி திண் ஞாண் – முல் 63
வாம் பரிய கடும் திண் தேர் – மது 51
நெய் பட கரிந்த திண் போர் கதவின் – மது 354
திண் தேர் பிரம்பின் புரளும் தானை – மது 435
திண் காழ் ஏற்ற வியல் இரு விலோதம் – மது 449
திண் கதிர் மதாணி ஒண் குறு_மாக்களை – மது 461
திண் சுவர் நல் இல் கதவம் கரைய – மது 667
திண் காழ் ஆரம் நீவி கதிர் விடும் – மது 715
நேர் வாய் கட்டளை திரியாது திண் நிலை – நெடு 62
மணி கண்டு அன்ன மா திரள் திண் காழ் – நெடு 111
திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலை ஆக – நெடு 160
திரு துஞ்சும் திண் காப்பின் – பட் 41
செறிவு உடை திண் காப்பு ஏறி வாள் கழித்து – பட் 226
திண் வார் விசித்த முழவொடு ஆகுளி – மலை 3
திண் தேர் நன்னற்கும் அயினி சான்ம் என – மலை 467
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி – நற் 8/9
வண்டு இமிர் இன் இசை கறங்க திண் தேர் – நற் 323/9
திண் திமில் எண்ணும் தண் கடல் சேர்ப்ப – நற் 331/8
திண் திமில் விளக்கம் எண்ணும் – நற் 372/12
திண் திமில் பரதவர் ஒண் சுடர் கொளீஇ – நற் 388/4
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி முன்துறை – குறு 128/2
உண்டு-மன் வாழிய நெஞ்சே திண் தேர் – குறு 199/2
திண் தேர் நள்ளி கானத்து அண்டர் – குறு 210/1
திண் தேர் தென்னவன் நன் நாட்டு உள்ளதை – ஐங் 54/1
திண் பிணி அம்பியின் தோன்றும் ஊர – ஐங் 98/2
திண் தேர் கொண்கனை நயந்தோர் – ஐங் 137/2
கடு மான் திண் தேர் கடைஇ – ஐங் 360/4
திண் தோள் வல் வில் காளையொடு – ஐங் 390/3
திண் பிணி எஃகம் புலியுறை கழிப்ப – பதி 19/4
பொன் செய் கணிச்சி திண் பிணி உடைத்து – பதி 22/12
ஒன்று இரண்டு அல பல கழிந்து திண் தேர் – பதி 41/15
கொள்வார் கோல் கொள்ள கொடி திண் தேர் ஏறுவோர் – பரி 11/51
திண் தேர் வழியின் செல நிறுப்பார் கண்ட – பரி 19/33
திண் தேர் புரவி வங்கம் பூட்டவும் – பரி 20/16
வங்க பாண்டியில் திண் தேர் ஊரவும் – பரி 20/17
ஏமுறு கடும் திண் தேர் கடவி – கலி 27/25
அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின் – கலி 30/19
பகை வென்று திறை கொண்ட பாய் திண் தேர் மிசையவர் – கலி 31/17
கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே – கலி 33/31
காமர் கடும் திண் தேர் பொருப்பன் – கலி 35/24
நீட்டித்தாய் என்று கடாஅம் கடும் திண் தேர் – கலி 66/24
பெரு மணி திண் தேர் குறு_மக்கள் நாப்பண் – கலி 83/10
செல்வு-உறு திண் தேர் கொடும் சினை கைப்பற்றி – கலி 85/18
உத்தி ஒரு காழ் நூல் உத்தரிய திண் பிடி – கலி 96/13
பூட்டு மான் திண் தேர் புடைத்த மறுகு எல்லாம் – கலி 98/5
இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய் – கலி 99/7
திண் தோள் திறல் ஒளி மாய போர் மா மேனி – கலி 102/36
பாய் பரி கடும் திண் தேர் களையினோ இடனே – கலி 121/23
அணி சிறை இன குருகு ஒலிக்கும்-கால் நின் திண் தேர் – கலி 126/6
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு பதம் கண்டு – கலி 127/10
இயங்கு ஒலி நெடும் திண் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – கலி 135/20
கண்டது நோனான் ஆகி திண் தேர் – அகம் 44/12
தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம் – அகம் 56/8
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி அன்ன எம் – அகம் 60/7
திண் தேர் வலவ கடவு என கடைஇ – அகம் 74/11
மை படு திண் தோள் மலிர வாட்டி – அகம் 89/11
மடை அமை திண் சுரை மா காழ் வேலொடு – அகம் 119/13
திண் தேர் செழியன் பொருப்பின் கவாஅன் – அகம் 137/14
இர வந்தன்றால் திண் தேர் கரவாது – அகம் 160/15
கதழ் பரி திண் தேர் கடைஇ வந்து – அகம் 180/4
திண் நிலை எயிற்ற செந்நாய் எடுத்தலின் – அகம் 199/9
திண் நிலை மருப்பின் வய களிறு உரி-தொறும் – அகம் 211/4
திரை சுரம் உழந்த திண் திமில் விளக்கில் – அகம் 240/5
திண் கால் உறியன் பானையன் அதளன் – அகம் 274/6
கண் பொருது இமைக்கும் திண் மணி கிளர்ப்ப – அகம் 282/5
திண் சுவர் நோக்கி நினைந்து கண் பனி – அகம் 289/10
எழுதி அன்ன திண் நிலை கதவம் – அகம் 311/3
விண் பொர கழித்த திண் பிடி ஒள் வாள் – அகம் 338/17
வண்டு இமிர் நறும் சாந்து அணிகுவம் திண் திமில் – அகம் 340/18
புனல் பாய்ந்து அன்ன வாம் மான் திண் தேர் – அகம் 400/13
திண் திமில் வன் பரதவர் – புறம் 24/4
நிலை திரிபு எறிய திண் மடை கலங்கி – புறம் 25/8
திறவாது அடைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 44/14
திண் பிணி முரசம் இழுமென முழங்க – புறம் 93/1
திண் கதிர் திகிரி திரிதர குறைத்த – புறம் 175/7
திண் தேர் அண்ணல் நின் பாராட்டி – புறம் 198/6
திறவோர் புகழ்ந்த திண் அன்பினனே – புறம் 221/4
திண் தேர் வளவன் கொண்ட கூற்றே – புறம் 226/6
திண் பிணி முரசும் கண் கிழிந்து உருளவும் – புறம் 229/19
திண் தேர் இரவலர்க்கு ஈத்த தண் தார் – புறம் 241/1
திண் பிணி முரசம் இடை புலத்து இரங்க – புறம் 288/4
எழு விட்டு அமைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 341/4
தேவரும் ஒக்கும் முனிவரும் ஒக்கும் திண் பொறி அடக்கிய செயலால் – கம்.பால:3 8/2
செம் தனி மணி துலாம் செறிந்த திண் சுவர் – கம்.பால:3 29/3
குழை விழும் அதில் விழும் கொடி திண் தேர்களே – கம்.பால:3 54/4
முழங்கு திண் கட கரி மொய்ம்பின் ஊரவும் – கம்.பால:3 66/1
ஆகும் முதல் திண் பணை போக்கி அரும் தவத்தின் – கம்.பால:3 74/2
மாதிரம் பொருத திண் தோள் மன்ன நீ வருந்தல் ஏழ்_ஏழ் – கம்.பால:5 27/2
முழங்கு திண் கரி புகும் முடுகி மீமிசை – கம்.பால:7 11/3
மாக வரை இற்று உக உதைத்தனள் மதி திண்
பாகம் எனும் முற்று எயிறு அதுக்கி அயில் பற்றா – கம்.பால:7 34/2,3
சொல்லும் தன்மைத்து அன்று அது குன்றும் சுவரும் திண்
கல்லும் புல்லும் கண்டு உருக பெண் கனி நின்றாள் – கம்.பால:10 32/3,4
பெரும் திண் நெடு மால் வரை நிறுவி பிணித்த பாம்பின் மணி தாம்பின் – கம்.பால:10 70/1
வெருவரு திண் திறலார்கள் வில் ஏந்திம் எனில் செம்பொன் – கம்.பால:12 24/2
திண் நெடு மேருவை திரட்டிற்றோ என்பார் – கம்.பால:13 7/1
திருத்து கூடத்தை திண் கணையத்தொடும் – கம்.பால:14 37/3
திண் களி சிறு தும்பி என சிலர் – கம்.பால:14 48/3
வெம் சினத்து அரியின் திண் கால் சுவட்டொடு விஞ்சை வேந்தர் – கம்.பால:16 8/2
மல் பக மலர்ந்த திண் தோள் வானவர் மணந்த கோல – கம்.பால:16 22/2
திண் சிலை புருவம் ஆக சே அரி கரும் கண் அம்பால் – கம்.பால:17 4/1
உலம் தரு வயிர திண் தோள் ஒழுகி வார் ஒளி கொள் மேனி – கம்.பால:17 10/1
போர் என்ன வீங்கும் பொருப்பு அன்ன பொலம் கொள் திண் தோள் – கம்.பால:17 18/1
திண் தேர் அரசன் ஒருவன் குல தேவிமார் தம் – கம்.பால:17 21/1
வண்டு உளர் கோதை மாதர் மைந்தர்-தம் வயிர திண் தோள் – கம்.பால:18 9/3
வென்ற திண் கொடியொடும் நெடு விதானமும் விராய் – கம்.பால:20 14/3
மொய் கொள் திண் சேனை பின் நிற்க முன் சேறலும் – கம்.பால:20 17/2
பம்பு திண் புரவியும் படைஞரும் புடை வர – கம்.பால:20 20/2
விலங்கல் அன்ன திண் தோளையும் மெய் திரு இருக்கும் – கம்.அயோ:1 59/3
பெரும் திண் மால் யானையான் பிழைப்பு இல் செய் தவம் – கம்.அயோ:2 10/3
சீத பனி நீர் அளவி திண் கால் உக்கம் மென் கால் – கம்.அயோ:4 38/1
வன் திண் சிலை நம் குரிசில் வருமே வருமே என்றான் – கம்.அயோ:4 70/4
வண் திண் சிலையாய் கேண்மோ எனவே ஒரு சொல் வகுத்தான் – கம்.அயோ:4 84/4
தாள்_முதல் வணங்கிய தனி திண் தேர் வலான் – கம்.அயோ:5 38/2
சேறு கொண்டு அழகுற திருத்தி திண் சுவர் – கம்.அயோ:10 46/3
துளி பட துழாவு திண் கோல் துடுப்பு இரு காலின் தோன்ற – கம்.அயோ:13 60/1
மெய் வீரர் பெயர்ந்ததுவும் நலம் ஆயிற்று ஆம் அன்றே விலங்கல் திண் தோள் – கம்.அயோ:13 66/2
தங்கு திண் கரிய காளிமை தழைந்து தவழ – கம்.ஆரண்:1 13/1
வன் திண் சிலை வீரரும் வந்து அணுகா – கம்.ஆரண்:2 21/2
குனி வரு திண் சிலை குமரர் கொம்பொடும் – கம்.ஆரண்:3 1/3
தேவர் தானவர் திண் திறல் நாகர் வேறு – கம்.ஆரண்:4 32/1
தெரிவுறுத்துவென் என்று அவர் திண் சிறை – கம்.ஆரண்:4 40/3
வன் திண் கை சிலை நெடும் தோள் மரகதத்தின் மலை வந்தான் – கம்.ஆரண்:6 106/4
காவல் திண் கற்பு அமைந்தார் தம் பெருமை தாம் கழறார் – கம்.ஆரண்:6 119/1
திண் மேருவை நகு மார்பினை உருவி திரி சரமே – கம்.ஆரண்:7 91/4
திண் திறல் வளை எயிற்று அரக்கர் தேவர் ஆய் – கம்.ஆரண்:7 120/2
வாளின் வனம் வேலின் வனம் வார் சிலை வனம் திண்
தோளின் வனம் என்று இவை துவன்றி நிருத போர் – கம்.ஆரண்:9 5/1,2
பிடித்த திண் சிலை பேர் அகல் வானிடை – கம்.ஆரண்:9 14/3
திரை பரவை பேர் அகழி திண் நகரில் கடிது ஓடி சீதை தன்மை – கம்.ஆரண்:10 1/3
கூதிர் வந்து அடைந்த-காலை கொதித்தன குவவு திண் தோள் – கம்.ஆரண்:10 102/1
கூவினர் கூவலோடும் குறுகினர் கொடி திண் தேர் மேல் – கம்.ஆரண்:10 169/2
தன் தானை திண் தேரொடும் மாள தனு ஒன்றால் – கம்.ஆரண்:11 14/3
சேணில் சுடர்கின்றது திண் செவி கால் – கம்.ஆரண்:11 49/2
தேறுதி நாளையே அ இருபது திண் தோள் வாடை – கம்.ஆரண்:12 59/3
சென்றன திரள் தோள் வானம் தீண்டின மகுடம் திண் கை – கம்.ஆரண்:12 62/2
வன் திண் கை எறிந்து நக்கான் வாழ்க்கை_நாள் வறிது வீழ்ப்பான் – கம்.ஆரண்:12 80/4
தீய்ந்து ஆசு_அற வீசி அ திண் திறல் துண்ட வாளால் – கம்.ஆரண்:13 38/3
திண் தேர் அழித்து ஆங்கு அவன் திண் புறம் சேர்ந்த தூணி – கம்.ஆரண்:13 39/1
திண் தேர் அழித்து ஆங்கு அவன் திண் புறம் சேர்ந்த தூணி – கம்.ஆரண்:13 39/1
தெற்கு நோக்கியது எனும் பொருள் தெரிந்தது அ திண் தேர் – கம்.ஆரண்:13 79/1
திண் திறலாளொடு தாடகை சீராள் – கம்.ஆரண்:14 49/2
எண் திசையும் திண் சுவரா ஏழ்_ஏழ் நிலை வகுத்த – கம்.ஆரண்:15 44/1
புயல் தரு மத திண் கோட்டு புகர் மலைக்கு இறையை ஊர்ந்து – கம்.கிட்:2 27/1
துடிப்ப அங்கு உறங்கு வாலி திண் செவி துளைக்கணே – கம்.கிட்:7 12/4
குன்றினும் உயர்ந்த திண் தோள் குரக்கு_இனத்து அரசன் கொற்ற – கம்.கிட்:7 155/3
திரை-செய் அ திண் கடல் அமிழ்தம் செம் கணான் – கம்.கிட்:10 96/1
வன் துணை வயிர திண் தோள் மாருதி மருங்கின் வந்தான் – கம்.கிட்:11 59/4
வனை கழல் வயிர திண் தோள் மன் இளம் குமரன் சொல்வான் – கம்.கிட்:11 68/4
அ நிலை கண்ட திண் தோள் அரி_குலத்து அனிகம் அம்மா – கம்.கிட்:11 83/1
தூய திண் பளிங்கின் செய்த சுவர்களின் தலத்தில் சுற்றில் – கம்.கிட்:11 99/1
திண் கொள் மால் வரை மயிர் புறத்தன என திரண்ட – கம்.கிட்:12 6/2
சேர்க நின்னொடும் திண் திறல் சேனையும் – கம்.கிட்:13 9/3
தீ செல ஒழியவும் தடுக்கும் திண் பில – கம்.கிட்:14 24/2
தேர் அனைய அல்குல் செறி திண் கதலி செப்பும் – கம்.கிட்:14 45/1
உருள் உறுத்த திண் கயிலை ஒத்ததால் – கம்.கிட்:15 25/4
பொருப்பு உறழ் வயிர திண் தோள் பொரு சினத்து ஆளி போல்வான் – கம்.கிட்:16 16/1
வன் திண் தோள் வரை அன்ன மாருதி – கம்.கிட்:16 38/4
திண் தேரான் எதிர் சென்று சீறினான் – கம்.கிட்:16 41/4
வன் திண் தோள் வலி மாறு இலாதவன் – கம்.கிட்:16 46/3
அறத்தகை அரசன் திண் போர் ஆழியும் அனையன் ஆனான் – கம்.சுந்:1 29/4
சென்றுறு வேக திண் கால் எறிதர தேவர் வைகும் – கம்.சுந்:1 35/2
உள் வாழ் அர கொடு எழு திண் கலுழன் ஒத்தான் – கம்.சுந்:1 71/4
இறுகு திண் புயம் இருபதும் இவற்கு இலை என்னா – கம்.சுந்:2 129/2
திண் தலை பத்தும் தோள்கள் இருபதும் தெரிய நோக்கி – கம்.சுந்:2 216/4
திண் நெடும் கழுதை பேய் பூண்ட தேரின்-மேல் – கம்.சுந்:3 40/2
மகரிகை வயிர குண்டலம் அலம்பும் திண் திறல் தோள் புடை வயங்க – கம்.சுந்:3 74/2
திண் திறல் அரக்கனும் இருக்க ஓர் திறத்தின் – கம்.சுந்:6 4/2
கூட்டொடும் துறக்கம் புக்க குன்று என குலவு திண் தோள் – கம்.சுந்:6 43/2
கண் கொள அரிது மீது கார் கொள அரிது திண் கால் – கம்.சுந்:6 50/1
கிரி படு குவவு திண் தோள் குரங்கு இடை கிழித்து வீச – கம்.சுந்:6 56/3
வாளியின் விசை கொடு திண் கார் வரை வருவன என வந்தார் – கம்.சுந்:7 18/4
சிதவு இயல் கடி பொழில் ஒன்றே சிதறிய செயல் தரு திண் போர் – கம்.சுந்:7 21/3
கொடி திண் மாளிகை இடிந்தன மண்டபம் குலைந்த – கம்.சுந்:7 41/2
கூம்பின கையன் நின்ற குன்று என குவவு திண் தோள் – கம்.சுந்:8 1/1
தூண்டினன் தானும் திண் தேர் தோரணத்து இருந்த தோன்றல் – கம்.சுந்:8 20/3
வேண்டியது எதிர்ந்தான் என்ன வீங்கினன் விசய திண் தோள் – கம்.சுந்:8 20/4
வன் திண் சிலையின் வயிர காலால் வடி திண் சுடர் வாளி – கம்.சுந்:8 44/3
வன் திண் சிலையின் வயிர காலால் வடி திண் சுடர் வாளி – கம்.சுந்:8 44/3
வனை கழல் வயிர திண் தோள் மைந்தனை மகிழ்ந்து நோக்கி – கம்.சுந்:10 6/2
திரிவன மீன்கள் எண்ணில் எண்ணலாம் செம் பொன் திண் தேர் – கம்.சுந்:10 8/2
தேரில் சென்று எதிர் கோல் கொள்வான் உயிர் தின்றான் அ பொரு செறி திண் தேர் – கம்.சுந்:10 34/1
ஒரு கையால் அவன் வயிர திண் சிலை உற்று பற்றலும் உரவோனும் – கம்.சுந்:10 35/1
வாளாலே பொரல் உற்றான் இற்று அது மண் சேரா-முனம் வயிர திண்
தோளாலே பொர முடுகி புக்கு இடை தழுவி கோடலும் உடல் முற்றும் – கம்.சுந்:10 36/1,2
கொற்ற திண் சுவல் வயிர கைகொடு குத்தி புடை ஒரு குதிகொண்டான் – கம்.சுந்:10 37/4
செழும் திண் மா மணி தேர் குலம் யாவையும் சிதைய – கம்.சுந்:11 52/3
திண் திறல் அரக்கர்-தம் செருக்கு சிந்துவான் – கம்.சுந்:12 13/1
கரும் திண் நாகத்தை நோக்கிய கலுழனின் கனன்றான் – கம்.சுந்:12 50/2
திண் திறல் அனுமனை நினையும் சிந்தையான் – கம்.சுந்:14 15/4
திண் திறல் அவன் செயல் தெரிய நோக்கினான் – கம்.சுந்:14 23/1
விசையின் திண் பணை வெம் சின வேழம் – கம்.யுத்1:3 91/4
மின்னை கொல்லும் வெயில் திண் எயிற்றால் – கம்.யுத்1:3 96/4
வீரன் திண் திறல் மார்பினில் வெண் கோடு – கம்.யுத்1:3 97/1
திண் கோடை கதிரின் தெறு கண்ணான் – கம்.யுத்1:3 98/4
சிலையில் திண் புனலில் சினை ஆலின் – கம்.யுத்1:3 102/3
கும்ப திண் கரியை கோள் மா கொன்று என நின்னை கொன்று உன் – கம்.யுத்1:3 125/3
நொதுமல் திண் திறல் அரக்கனது இலங்கையை நுவன்றேன் – கம்.யுத்1:5 67/1
திண் தலம் கடல் ஆனது நீர் செல – கம்.யுத்1:8 26/3
கூட்டிய விரல் திண் கையால் குரங்குகள் இரங்க குத்தி – கம்.யுத்1:9 26/1
பெரும் திண் மாயற்கு உணர்த்திய பெற்றியின் – கம்.யுத்1:9 62/3
துமில திண் செருவின் வாளி பெரு மழை சொரிய தோன்றும் – கம்.யுத்1:10 4/1
விமல திண் சிலையன் ஆண்டு ஓர் வெற்பினை மேய வீரன் – கம்.யுத்1:10 4/2
அமல திண் கரமும் காலும் வதனமும் கண்ணும் ஆன – கம்.யுத்1:10 4/3
கமல திண் காடு பூத்த காள மா மேகம் ஒத்தான் – கம்.யுத்1:10 4/4
மல் குவடு அனைய திண் தோள் மானவன் வானத்து ஓங்கும் – கம்.யுத்1:10 5/1
கல் படி வயிர திண் கால் நகங்களின் கல்லி கையால் – கம்.யுத்1:10 12/3
நீலன் நின்றவன் நெருப்பின் மகன் திண்
சூலமும் கயிறும் இன்மை துணிந்தும் – கம்.யுத்1:11 26/1,2
சினம் கொள் திண் திறல் அரக்கனும் சிறு நகை செய்தான் – கம்.யுத்1:11 35/1
சிதைய திண் திறல் இராவண குன்றிடை சென்றான் – கம்.யுத்1:12 4/2
மேல் திண் வாயிலில் மேவினர் வீடினார் – கம்.யுத்2:15 81/3
திண் திறல் நெடும் தேர் தெரிந்து ஏறினான் – கம்.யுத்2:15 94/4
தேயம் எங்கும் திரிந்தது திண் திறல் – கம்.யுத்2:15 95/3
திண் நெடும் சிகரம் நீறாய் திசைதிசை சிந்தலோடும் – கம்.யுத்2:15 129/2
திண் திறல் வீரன் வாயில் திறத்தலும் சுவாத வாதம் – கம்.யுத்2:16 44/1
தெரிந்த மேனியன் திண் கடலின் திரை – கம்.யுத்2:16 57/2
ஓடின புரவி வேழம் ஓடின உருளை திண் தேர் – கம்.யுத்2:16 168/1
நீண்டது ஓர் நெடும் திண் குன்றம் நில முதுகு ஆற்ற வாங்கி – கம்.யுத்2:16 182/2
முறிந்தன அரக்கன் மா முரண் திண் தோள் என – கம்.யுத்2:16 250/3
திண் நெடும் கொற்றமும் வலியும் சிந்தியா – கம்.யுத்2:16 301/2
செரு திண் வாளினால் திற திறன் உங்களை அமர் துறை சிரம் கொய்து – கம்.யுத்2:16 324/3
சிரம் கொண்டான் கொண்டதனை திண் காற்றின் கடும் படையால் – கம்.யுத்2:16 354/3
மட்டு உண்டார் மனிசர் தின்ற வஞ்சரால் வயிர திண் தோள் – கம்.யுத்2:17 35/3
தேவரே முதலா மற்றை திண் திறல் நாகர் மண்ணோர் – கம்.யுத்2:17 54/1
மாயினும் முறைமை குன்ற வாழ்வெனோ வயிர திண் தோள் – கம்.யுத்2:17 67/2
போர் ஏறிட ஏறுவ பூணுறு திண்
தேர் ஏறுதி தந்தனென் வெம் திறலோய் – கம்.யுத்2:18 17/3,4
திடல் அன்று திசை களிறு அன்று ஒரு திண்
கடல் அன்று இது என் எந்தை கட கரியான் – கம்.யுத்2:18 29/2,3
பொன் திண் கழலாய் நனி போ எனலோடு – கம்.யுத்2:18 44/3
சேல் பிடித்து எழு திரை ஆற்றில் திண் நெடும் – கம்.யுத்2:18 98/2
திண் தேரினை கடிது ஏவு என சென்றான் அவன் நின்றான் – கம்.யுத்2:18 170/4
தூணி பொன் புறத்தான் திண் தேர் இளவல்-மேல் தூண்ட சொன்னான் – கம்.யுத்2:18 178/4
ஆயிரம் புரவி பூண்ட அதிர் குரல் அசனி திண் தேர் – கம்.யுத்2:18 182/1
முழங்கின முரசம் வேழம் முழங்கின மூரி திண் தேர் – கம்.யுத்2:18 184/1
பரி பட கண்ட கூற்றும் பயம் பட பைம் பொன் திண் தேர் – கம்.யுத்2:18 185/2
சாந்து அகல் மார்பு திண் தோள் நோக்கி நின் தனுவை நோக்கி – கம்.யுத்2:18 207/2
சேறலும் களிற்றின் மேலான் திண் திறல் அரக்கன் செவ்வே – கம்.யுத்2:18 218/1
கோடி நூறு அமைந்த கூட்டத்து இராக்கதர் கொடி திண் தேரும் – கம்.யுத்2:19 92/1
சிரமும் தேரும் புரவியும் திண் கரி – கம்.யுத்2:19 152/2
துவசத்தின் புரவி திண் தேர் கடிதுற தூண்டி யாம் இ – கம்.யுத்2:19 171/3
வட்ட வான் வயிர திண் தோள் மலைகளை உளைய வாங்கி – கம்.யுத்2:19 189/4
பின் உற வயிர திண் தோள் பிணித்தது பெயர்த்து ஒன்று எண்ணி – கம்.யுத்2:19 236/2
கோல் தரு திண் பணை கொட்டினிர் கொண்டு ஊர் – கம்.யுத்3:20 6/3
சேம திண் சிலை மாலியும் நீலனும் செறுத்தார் – கம்.யுத்3:20 49/3
வெம்பி களியோடு விளித்து எழு திண்
கம்ப கரி உண்டை கடாய் எனவே – கம்.யுத்3:20 74/3,4
தேரோடும் எடுத்து உயர் திண் கையினால் – கம்.யுத்3:20 75/3
திண் தேர் அழிய சிலை விட்டு ஒரு தன் – கம்.யுத்3:20 89/1
கோத்து ஓட நெடும் குருதி புனல் திண்
மா தோமரம் மார்பின் வழங்கினனால் – கம்.யுத்3:20 93/3,4
சோணிதக்கண்ணனோடு சிங்கனும் துரக திண் தேர் – கம்.யுத்3:21 9/1
திண் திறல் அரக்கன் கொற்ற பொன் தடம் சில்லி தேரை – கம்.யுத்3:21 15/2
சிங்கத்தின் முழக்கம் வாசி சிரிப்பு தேர் இடிப்பு திண் கைம் – கம்.யுத்3:22 7/3
ஆயிர கோடி திண் தேர் அமரர்_கோன் நகரம் என்ன – கம்.யுத்3:22 10/1
வாளின் திண் சிலை தொழிலினின் மல்லினின் மற்றை – கம்.யுத்3:22 60/1
பிடித்த திண் படை விதிர்த்திட விதிர்த்திட பிறழ்ந்து – கம்.யுத்3:22 100/3
மீன் தொடாநின்ற திண் தோள் அனுமனும் விரைவின் வந்தான் – கம்.யுத்3:22 123/4
மொய்ம் மலைந்த திண் தோளாய் முப்பத்து ஈராயிரம் ஆயிரம் யோசனையின் முற்றும் – கம்.யுத்3:24 25/4
மண்ணுறு காவல் திண் மதில் வாயில் – கம்.யுத்3:26 20/2
சிலையின் கணையூடு திறந்தன திண்
கொலை வெம் களி மால் கரி செம்_புனல் கொண்டு – கம்.யுத்3:27 33/1,2
பாந்தளின் பெரிய திண் தோள் பரதனை பழியின் தீர்ந்த – கம்.யுத்3:27 71/2
எல் மின்-கொள் வயிர திண் தேர் ஏறினான் எறிந்தான் நாணி – கம்.யுத்3:27 85/4
எழுதி ஏர் அணிந்த திண் தோள் இராவணன் இராமன் அம்பால் – கம்.யுத்3:27 169/1
தீர்த்தனும் அவன் எதிர் முடுகி நெடும் திசை செவிடு எறிதர விசை கெழு திண்
போர் தொழில் புரிதலும் உலகு கடும் புகையொடு சிகை அனல் பொதுளியதால் – கம்.யுத்3:28 20/3,4
சேடனும் வெருவுற உரும் உறழ் திண் தெறு கணை முறை முறை சிதறினனால் – கம்.யுத்3:28 21/4
சோணிதம் நிலம் உற உலறிடவும் தொடு கணை விடுவன மிடல் கெழு திண்
பாணிகள் கடுகின முடுகிடலும் பகலவன் மருமகன் அடு கணையின் – கம்.யுத்3:28 26/2,3
பொய் வினை மகளிர் கற்பும் போன்றது அ பொலம் பொன் திண் தேர் – கம்.யுத்3:28 28/4
வள்ளல்-மேல் அனுமன் தன்-மேல் மற்றையோர் மல் திண் தோள்-மேல் – கம்.யுத்3:28 29/3
கல் திண் மார்பில் தழுவும் கழுத்தினில் – கம்.யுத்3:29 29/1
மாதிரம் கடந்த திண் தோள் மைந்தன் தன் மகுட சென்னி – கம்.யுத்3:29 42/1
பெரிய திண் புயன் நீ உளை தவ வரம் பெரிதால் – கம்.யுத்3:30 34/1
கார் திண் மால் கரி முழக்கமோ வாசியின் கலிப்போ – கம்.யுத்3:31 19/2
சிலை விழுந்தவா விழுந்த திண் பதாகை திங்களின் – கம்.யுத்3:31 81/3
தைத்தான் அவர் கழல் திண் பசும் காய் ஒத்தனர் சரத்தால் – கம்.யுத்3:31 110/2
திண் மார்பின்-மிசை செறி சாலிகையின் – கம்.யுத்3:31 206/1
தூண் திரண்டு அனைய திண் தோள் சூரியன் புதல்வன் சொல்ல – கம்.யுத்4:32 52/3
கோ ஆர் விண்-வாய் வெண் கொடி திண் பாயொடு கூட – கம்.யுத்4:33 8/2
மா வாய் திண் தேர் மண்டுதலால் நீர் மறி வேலை – கம்.யுத்4:33 8/3
நாம திண் போர் முற்றிய கோப நகை நாறும் – கம்.யுத்4:33 12/1
அச்சின் திண் தேர் ஆனையின் மா-மேல் அகல் வானில் – கம்.யுத்4:33 18/1
கொற்ற வாள் நிருதர் சேனை குழீஇயது கொடி திண் தேரும் – கம்.யுத்4:35 2/2
சீத மதி மண்டலமும் ஏனை உளவும் திண்
பாதம் என நின்றது படர்ந்தது விசும்பில் – கம்.யுத்4:36 7/3,4
முழுகி மீது எழுந்தது என்ன சென்றது மூரி திண் தேர் – கம்.யுத்4:37 2/4
பின் அது கிடக்க என்னா தன்னுடை பெரும் திண் தேரை – கம்.யுத்4:37 3/3
ஆண்தகை தெய்வ திண் தேர் அணுகியது அணுகும்-காலை – கம்.யுத்4:37 10/2
சென்றது அ இராமன் திண் தேர் விளைந்தது திமில திண் போர் – கம்.யுத்4:37 12/4
சென்றது அ இராமன் திண் தேர் விளைந்தது திமில திண் போர் – கம்.யுத்4:37 12/4
கல் தடம் திண் தோள் ஆளும் நெருங்கிய கடல்கள் எல்லாம் – கம்.யுத்4:37 13/2
சூதனும் முடுகி தூண்ட சென்றது துரக திண் தேர் – கம்.யுத்4:37 16/4
சேண அந்தரம் நோக்கலும் திண் சரம் – கம்.யுத்4:37 38/1
திண் போர் தொழில் என்று ஆனையின் உரி போர்த்தவன் திகைத்தான் – கம்.யுத்4:37 50/4
எய்யும் எய்யும் தேவருடை திண் படை எல்லாம் – கம்.யுத்4:37 130/1

மேல்


திண்டாடி (1)

திண்டாடி திசை அறியா மறுகினர் செற்றார் சிலர் சிலர் செலவு அற்றார் – கம்.சுந்:10 39/3

மேல்


திண்டாடினன் (1)

திண்டாடினன் வந்த சின திறலோன் – கம்.யுத்2:18 27/4

மேல்


திண்ணம் (11)

திண்ணம் மாத்து ஒளிர் செ இளநீர் இழி – கம்.பால:14 49/3
திண்ணம் செய்வன செய்து செம்மலை – கம்.கிட்:9 4/4
வில்லியும் இளைய கோவும் வீவது திண்ணம் அ சொல் – கம்.கிட்:16 14/3
சித்திர நகரம் பின்னை சிதைவது திண்ணம் என்றான் – கம்.சுந்:2 92/4
தீயது தீவர்க்கு எய்தல் திண்ணம் என் – கம்.சுந்:3 38/3
தீது ஆய் விளைதல் நனி திண்ணம் என செப்பினான் – கம்.யுத்1:3 176/3
போகுவது அயலே நின்று போற்றினும் போதல் திண்ணம்
சேகு அற தெளிந்தோர் நின்னில் யார் உளர் வருத்தம் செய்யாது – கம்.யுத்2:16 161/2,3
வளைத்து வீக்கிய வாளியால் மண்ணொடும் திண்ணம்
முளை புடைத்தன ஒத்தன வானரம் முடிந்த – கம்.யுத்3:22 177/3,4
தென் நகர் இலங்கை தீமை தீர்வது திண்ணம் சேர்ந்து – கம்.யுத்3:24 45/3
வருவது திண்ணம் நீ வருந்தல் மாருதி – கம்.யுத்3:24 91/1
சடம் துடிக்கிலராய் வந்து தாங்கினும் சாதல் திண்ணம்
இடம் துடிக்கின்றது உண்டே இருந்திரோ இயம்புவீரே – கம்.யுத்3:27 76/3,4

மேல்


திண்ணமால் (2)

செறிஞரே ஆவரேல் கெடுதல் திண்ணமால்
நெறிதனை நோக்கினும் நிருதர் நிற்பது ஓர் – கம்.யுத்1:4 70/2,3
தேரின் நின்று உமை அடங்கலும் திரள் சிரம் துணிப்பென் இது திண்ணமால்
வாரும் உங்களுடன் வானுளோர்களையும் மண்ணுளோரையும் வர சொலும் – கம்.யுத்2:19 77/2,3

மேல்


திண்ணிதா (1)

கண்ணி தந்திட்டது என கேட்டு திண்ணிதா
தெய்வ மால் காட்டிற்று இவட்கு என நின்னை அ – கலி 107/31,32

மேல்


திண்ணிதின் (2)

திண்ணிதின் மாண்டன்று தேரே – ஐங் 449/3
திண்ணிதின் உணர்தியால் தெளியும் சிந்தையால் – கம்.யுத்2:19 29/4

மேல்


திண்ணிது (2)

திண்ணிது அமைந்தீர் செய்து முடிப்பீர் சிதைவு இன்றால் – கம்.கிட்:17 16/3
திண்ணிது உன் செயல் பிறர் செறுநர் வேண்டுமோ – கம்.யுத்1:4 6/4

மேல்


திண்ணிய (3)

கானம் திண்ணிய மலை போன்றிசினே – நற் 240/10
திண்ணிய திரியினில் விதி என் தீயினில் – கம்.அயோ:14 73/2
திண்ணிய அரக்கரின் தீரர் யாவரே – கம்.யுத்1:2 34/4

மேல்


திண்ணியான் (1)

வெய்யன் என்று உரைக்க சால திண்ணியான் வில்லின் செல்வன் – கம்.யுத்2:18 227/2

மேல்


திண்ணியோன் (1)

சிலை அறாது எனினும் மற்று அ திண்ணியோன் திரண்ட தோளாம் – கம்.யுத்3:28 43/1

மேல்


திண்ணென் (1)

திண்ணென் யாக்கையை திசைமுகன் படை சென்று திருக – கம்.சுந்:11 57/1

மேல்


திண்ணை (2)

கொடும் திண்ணை பல் தகைப்பின் – பட் 143
பளிங்கு உடை உயர் திண்ணை பத்தியின் வைப்பாரும் – கம்.பால:23 25/4

மேல்


திண்பான் (1)

ஊர் மத்தம் உண்டால் அன்ன மயக்கத்தான் உருமை திண்பான்
போர்மத்தன் என்பான் வந்தான் புகர் மத்த பூட்கை மேலான் – கம்.யுத்2:18 213/3,4

மேல்


திண்மை (7)

திண்மை இல்லை ஓர் செறுநர் இன்மையால் – கம்.பால:2 53/2
வலம் இது இ உலகம் தாங்கும் வண்மை ஈது என்றால் திண்மை
அலமர செய்யலாமோ அறிந்திருந்து அயர்ந்துளார் போல் – கம்.கிட்:7 83/3,4
திண்மை நீங்காதவன் சிறை வைத்தான் எனும் – கம்.சுந்:2 44/3
தேவர்கள் பின்னும் மன்ன அதன் உரு சுமக்கும் திண்மை
பூவலயத்தை அன்றோ புகழ்வது புலவர் போற்றும் – கம்.சுந்:6 59/1,2
திண்மை ஒன்றும் அலால் திசை காவலர் – கம்.யுத்1:9 50/2
மோகம் எங்கும் உள ஆக மேருவினும் மு மடங்கு வலி திண்மை சால் – கம்.யுத்2:19 84/2
திண்மை சான்றது தேவரும் உணர்வு அரும் செய்கை – கம்.யுத்4:35 23/3

மேல்


திண்மைக்கும் (1)

திண்மைக்கும் தனி உறையுளாம் முழு முகம் திசையில் – கம்.சுந்:12 43/2

மேல்


திண்மையார் (1)

திண்மையார் உளர் என செப்பல்-பாலரோ – கம்.ஆரண்:12 5/2

மேல்


திண்மையால் (1)

சேடகம் புனை கோதை மங்கையர் சிந்தையில் செறி திண்மையால்
ஊடல் கண்டவர் கூடல் கண்டிலர் நையும் மைந்தர்கள் உய்யவே – கம்.அயோ:3 61/3,4

மேல்


திண்மையான் (1)

கல் காணும் திண்மையான் கரை காணா காதலான் – கம்.அயோ:13 26/1

மேல்


திண்மையும் (4)

திண்மையும் செங்கோல் நெறியும் திறம்பாத – கம்.அயோ:14 64/2
திண்மையும் முதல் யாவையும் செய்ய ஆய் – கம்.சுந்:3 106/2
நன்று கல்வியும் நன்று நின் திண்மையும் நலனும் – கம்.யுத்2:15 203/3
திண்மையும் ஒழுக்கமும் தெளிவும் சீர்மையும் – கம்.யுத்4:40 53/2

மேல்


திணி (65)

வல-வயின் உயரிய பலர் புகழ் திணி தோள் – திரு 152
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் குட்டுவன் – சிறு 49
சாவம் தாங்கிய சாந்து புலர் திணி தோள் – சிறு 98
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – சிறு 112
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் – பெரும் 60
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் – நெடு 31
திணி நிலை கடம்பின் திரள் அரை வளைஇய – குறி 176
மண் திணி ஞாலம் விளங்க கம்மியர் – நற் 153/2
உரவு திரை பொருத திணி மணல் அடைகரை – குறு 175/2
திணி நிலை கோங்கம் பயந்த – ஐங் 343/2
நிலம் பெறு திணி தோள் உயர ஓச்சி – பதி 45/11
திணி நிலம் கடந்த-கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி – பரி 3/54
அயில் திணி நெடும் கதவு அமைத்து அடைத்து அணி கொண்ட – கலி 135/3
அயிர் திணி அடைகரை ஒலிப்ப வாங்கி – அகம் 30/7
கோடு உயர் திணி மணல் துஞ்சும் துறைவ – அகம் 30/11
முழவு உறழ் திணி தோள் நெடுவேள் ஆவி – அகம் 61/15
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் செழியன் – அகம் 209/4
கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை நீகான் – அகம் 255/5
திணி மணல் அடைகரை அலவன் ஆட்டி – அகம் 280/3
மறம் சாய்த்து எழுந்த வலன் உயர் திணி தோள் – அகம் 338/4
எழூஉ திணி தோள் சோழர் பெருமகன் – அகம் 375/10
விரி திரை முந்நீர் மண் திணி கிடக்கை – அகம் 379/6
ஒதுக்கு இன் திணி மணல் புது பூ பள்ளி – புறம் 33/20
மண் திணி கிடக்கை தண் தமிழ் கிழவர் – புறம் 35/3
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – புறம் 39/11
எழு உறழ் திணி தோள் வழு இன்றி மலைந்தோர் – புறம் 61/16
வன் திணி நீள் முளை போல சென்று அவண் – புறம் 73/10
திணி நெடும் குன்றம் தேன் சொரியும்மே – புறம் 109/8
இனி நினைந்து இரக்கம் ஆகின்று திணி மணல் – புறம் 243/1
திணி நிலை அலற கூவை போழ்ந்து தன் – புறம் 275/4
தெற்றி பாவை திணி மணல் அயரும் – புறம் 283/10
பொன் திணி மண்டபம் அல்ல பூ தொடர் – கம்.பால:3 38/1
திணி சுடர் நெய் உடை தீ விளக்கமோ – கம்.பால:3 50/3
பொன் திணி கார்முக_சாலை புக்கனர் – கம்.பால:13 2/4
பொன் திணி கலங்களும் தூசும் போக்கினான் – கம்.பால:14 6/3
திணி ஆர் சினை மா மரம் யாவையும் செக்கர் பாய – கம்.பால:16 37/1
திணி சுடர் இரவியை திருத்துமாறு போல் – கம்.அயோ:2 35/1
பொன் திணி மாட வீதி பொருக்கென நீங்கி புக்கான் – கம்.அயோ:3 84/2
பொன் திணி போதினாளும் பூமியும் புலம்பி நைய – கம்.அயோ:3 115/3
பொன் திணி நெடு மதில் வாயில் போயினான் – கம்.அயோ:4 164/4
பொன் திணி மன்னன் கோயில் சுமந்திரனோடும் போனான் – கம்.அயோ:6 8/4
திணி மரம் நிறை கானில் சேணுறு நெறி சென்றார் – கம்.அயோ:8 44/4
பொன் திணி மணி மான பொலிவன பல காணாய் – கம்.அயோ:9 3/4
பொன் திணி திரள் தோளான் போயினன் நெறி போதும் – கம்.அயோ:9 19/2
மடந்தைமார்களுக்கு ஒரு திலதமே மணி நிற திணி கல் – கம்.அயோ:10 27/1
பொன் திணி சரள சோலை பளிக்கரை பொதும்பர் புக்காள் – கம்.ஆரண்:6 64/3
பொன் திணி கரும் கழல் விழுந்தனள் புரண்டாள் – கம்.ஆரண்:10 45/4
தெருளேம் இது என்னோ திணி மை இழைத்தாலும் ஒவ்வா – கம்.ஆரண்:10 143/2
துறைகளின் முடிவும் சொல்லும் துணி பொருள் திணி வில் தூக்கி – கம்.கிட்:7 137/2
பொன் திணி வயிர பைம் பூண் புரவலன் தன்னை நோக்கி – கம்.கிட்:7 155/4
மயில் இயல் கொடி தேர் அல்குல் மணி நகை திணி வேய் மென் தோள் – கம்.கிட்:11 76/2
பொன் திணி நெடு வரை பொலிவுறாத முன் – கம்.கிட்:12 1/2
பொன் திணி விசும்பினிடை நல் நுதலி போனாள் – கம்.கிட்:14 70/4
பொன் திணி நெடு மர பொதும்பர் புக்கு அவண் – கம்.சுந்:3 73/2
பொன் திணி பொலம்_கொடி என் மென் மயிர் பொருந்தி – கம்.சுந்:5 3/1
பொன் திணி மணி பரு மரன் திசைகள் போவ – கம்.சுந்:6 15/1
திணி சுவர் தலம் சிந்தி செயற்கு_அரும் – கம்.சுந்:6 24/3
பொன் திணி உலகம் எல்லாம் பூதலம் ஆய மாதோ – கம்.சுந்:10 12/4
திணி கொள் தீ உற்றது உற்றில தேர்கிலார் – கம்.சுந்:13 3/3
வேயினால் திணி வெற்பு ஒன்று நாவினால் விசும்புற வளைத்து ஏந்தி – கம்.யுத்2:16 346/2
பொன் திணி கொடியினது இடி உருமின் அதிர் குரல் முரல்வது புனை மணியின் – கம்.யுத்3:28 18/2
திணி நெடு மரம் ஒன்று ஆழி வாள் மழு தாக்க சிந்தி – கம்.யுத்3:28 38/3
திணி கொண்டலினிடை மின் குலம் மிளிர்கின்றன சிவண – கம்.யுத்3:31 112/4
திணி தடம் கிரி வெடித்து உக சிலையை நாண் தெறித்தான் – கம்.யுத்4:35 29/2
கார் நின்ற மழை-நின்றும் உரும் உதிர்வ என திணி தோள் காட்டின்-நின்றும் – கம்.யுத்4:37 199/1

மேல்


திணிந்த (6)

மண் திணிந்த நிலனும் – புறம் 2/1
பொன் திணிந்த கொங்கை மங்கை இடரின் மூழ்கு போழ்தின்-வாய் – கம்.பால:13 55/2
பொன் திணிந்த தோட்டு அரும்_பெறல் இலச்சினை போக்கி – கம்.அயோ:1 72/2
பொன் திணிந்த பொரு_இல் தட கையால் – கம்.அயோ:11 4/2
பொன் திணிந்த புனல் பெருகும் பொருநை எனும் திரு நதி பின்பு ஒழிய நாக – கம்.கிட்:13 31/3
பொன் திணிந்த தோள் இராவணன் மார்பொடும் பொருத – கம்.சுந்:9 18/1

மேல்


திணிந்தன (3)

பொன் திணிந்தன சடை புனிதனோடும் போய் – கம்.அயோ:14 78/2
மின் திணிந்தன ஓடையின் வீர பட்டத்தர் – கம்.சுந்:9 18/4
பொன் திணிந்தன மதிலுடை இலங்கை ஊர் புக்கான் – கம்.யுத்4:32 36/4

மேல்


திணிந்து (2)

இருள் திணிந்து அன்ன ஈர்ம் தண் கொழு நிழல் – குறு 123/1
இருள் திணிந்து அன்ன குரூஉ திரள் பரூஉ புகை – புறம் 228/2

மேல்


திணிய (1)

சேறும் வண்டலும் மூளையும் நிணமுமாய் திணிய
நீறு சேர் நெடும் தெரு எலாம் நீத்தமாய் நிரம்ப – கம்.சுந்:7 39/1,2

மேல்


திணியும் (2)

திணியும் இதழ் பித்திகை கத்திகை சேர்த்துவாரும் – கம்.பால:16 45/4
திணியும் நல் நெடும் திருநகர் தெய்வ மா தச்சன் – கம்.சுந்:2 8/3

மேல்


திணை (17)

நீல் நிற முல்லை பல் திணை நுவல – பொரு 221
வசை இல் வான் திணை புரையோர் கடும்பொடு – குறி 205
ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திணை இருந்து – பட் 263
மேம்பட வெறுத்த அவன் தொல் திணை மூதூர் – மலை 401
தெறுவது அம்ம இ திணை பிறத்தல்லே – குறு 45/5
முன் திணை முதல்வர் போல நின்று நீ – பதி 14/20
துளங்கு குடி விழு திணை திருத்தி முரசு கொண்டு – பதி 31/13
முன் திணை முதல்வர்க்கு ஓம்பினர் உறைந்து – பதி 72/4
முன் திணை முதல்வர் போல நின்று – பதி 85/5
வலஞ்சுழி உந்திய திணை பிரி புதல்வர் – பரி 16/7
ஒழுகு பலி மறந்த மெழுகா புன் திணை
பால் நாய் துன்னிய பறை கண் சிற்றில் – அகம் 167/16,17
ஆடு குடி மூத்த விழு திணை சிறந்த – புறம் 24/28
வேற்றுமை இல்லா விழு திணை பிறந்து – புறம் 27/3
வசை இல் விழு திணை பிறந்த – புறம் 159/27
அளக்கர் திணை விளக்கு ஆக – புறம் 229/10
விளங்கு திணை வேந்தர் களம்-தொறும் சென்று – புறம் 373/28
தேன் உள திணை உண்டால் தேவரும் நுகர்தற்கு ஆம் – கம்.அயோ:8 27/1

மேல்


திணையும் (1)

ஐம் பால் திணையும் கவினி அமைவர – மது 326

மேல்


தித்தன் (8)

வீரை வேண்மான் வெளியன் தித்தன்
முரசு முதல் கொளீஇய மாலை விளக்கின் – நற் 58/5,6
மழை வளம் தரூஉம் மா வண் தித்தன்
பிண்ட நெல்லின் உறந்தை ஆங்கண் – அகம் 6/4,5
நொச்சி வேலி தித்தன் உறந்தை – அகம் 122/21
சினம் கெழு தானை தித்தன்_வெளியன் – அகம் 152/5
தித்தன்_வெளியன் உறந்தை நாள்_அவை – அகம் 226/14
பொரல் அரும் தித்தன் காண்க தில் அம்ம – புறம் 80/6
மா வண் தித்தன் வெண்ணெல் வேலி – புறம் 352/9
சிறு கண் யானை பெறல் அரும் தித்தன்
செல்லா நல் இசை உறந்தை குணாது – புறம் 395/18,19

மேல்


தித்தன்_வெளியன் (2)

சினம் கெழு தானை தித்தன்_வெளியன்
இரங்கு நீர் பரப்பின் கானல் அம் பெருந்துறை – அகம் 152/5,6
தித்தன்_வெளியன் உறந்தை நாள்_அவை – அகம் 226/14

மேல்


தித்தி (11)

நுண் பல் தித்தி மாஅயோளே – நற் 157/10
எதிர்த்த தித்தி ஏர் இள வன முலை – நற் 160/4
எதிர்த்த தித்தி முற்றா முலையள் – நற் 312/7
தித்தி குறங்கின் ஊழ் மாறு அலைப்ப – குறு 293/6
நுண் பல் தித்தி மாஅயோயே – குறு 300/4
உயவும் கோதை ஊரல் அம் தித்தி
ஈர் இதழ் மழை கண் பேர் இயல் அரிவை – பதி 52/17,18
நுணங்கு எழில் ஒண் தித்தி நுழை நொசி மட மருங்குல் – கலி 60/3
நுண் பல் தித்தி மாஅயோளே – அகம் 41/16
அடித்து என உருத்த தித்தி பல் ஊழ் – அகம் 176/23
ஊரல் அம் வாய் உருத்த தித்தி
பேர் அமர் மழை கண் பெரும் தோள் சிறு நுதல் – அகம் 326/1,2
தித்தி குறங்கில் திருந்த உரிஞ – அகம் 385/10

மேல்


தித்திக்கும் (1)

தீம் கரும்பினும் தித்திக்கும் இன்_சொலார் – கம்.பால:21 49/1

மேல்


தித்தியம் (1)

அழல் எழு தித்தியம் மடுத்த யாமை – அகம் 361/11

மேல்


தித்தியாநின்ற (2)

தித்தியாநின்ற சொல் சிவந்த வாய்ச்சியர் – கம்.பால:14 16/3
தித்தியாநின்ற செம் கிடை வாய்ச்சியர் – கம்.கிட்:11 20/1

மேல்


திதலை (26)

திதலை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகட்கு – நற் 6/4
திதலை அல்குல் குறு_மகள் – நற் 77/11
திதலை அல்குலும் பல பாராட்டி – நற் 84/2
நுதலும் பசலை பாயின்று திதலை
சில் பொறி அணிந்த பல் காழ் அல்குல் – நற் 133/3,4
திதலை அல்குல் தே மொழியாட்கே – நற் 161/12
திதலை எஃகின் சேந்தன் தந்தை – நற் 190/3
கோடு ஏந்து அல்குல் அரும்பிய திதலை
வார்ந்து இலங்கு வால் எயிற்று பொலிந்த தாஅர் – நற் 198/6,7
திதலை அல்குல் நலம் பாராட்டிய – நற் 307/4
திதலை அல்குல் முது பெண்டு ஆகி – நற் 370/6
திதலை மென் முலை தீம் பால் பிலிற்ற – நற் 380/3
திதலை அல்குல் என் மாமை கவினே – குறு 27/5
நுதல் பசப்பு இவர்ந்து திதலை வாடி – குறு 185/1
திதலை அல்குல் நின் மகள் – ஐங் 29/4
திதலை அல்குல் துயல்வரும் கூந்தல் – ஐங் 72/2
திதலை மாமை தேய – ஐங் 231/3
மா ஈன்ற தளிர் மிசை மாயவள் திதலை போல் – கலி 29/7
ஈன்றவள் திதலை போல் ஈர் பெய்யும் தளிரொடும் – கலி 32/7
திதலை அணிந்த தேம் கொள் மென் முலை – அகம் 26/13
திதலை அல்குல் எம் காதலி – அகம் 54/21
புதல்வன் பயந்த திதலை அம் வயிற்று – அகம் 86/11
நுதலும் தோளும் திதலை அல்குலும் – அகம் 119/1
திதலை மாமை தளிர் வனப்பு அழுங்க – அகம் 135/1
திதலை அல்குல் அம் வரி வாடவும் – அகம் 183/2
திதலை அல்குல் குறு_மகள் அவனொடு – அகம் 189/9
திதலை அல்குல் வரியும் வாடின – அகம் 227/2
வரி கிளர் பணை தோள் வயிறு அணி திதலை
அரியலாட்டியர் அல்கு மனை வரைப்பில் – அகம் 245/8,9

மேல்


திதலையர் (2)

பொன் உரை கடுக்கும் திதலையர் இன் நகை – திரு 145
ஈர்க்கின் அரும்பிய திதலையர் கூர் எயிற்று – மது 708

மேல்


திதலையின் (1)

திதலையின் வரிப்ப ஓடி விரைந்து தன் – அகம் 176/11

மேல்


திதி (1)

பஞ்சமி பெயர் படைத்துள திதி இன்று பயந்த – கம்.யுத்4:40 126/4

மேல்


திதியற்கு (1)

செரு இயல் நன் மான் திதியற்கு உரைத்து அவர் – அகம் 262/10

மேல்


திதியன் (7)

பொதியின் செல்வன் பொலம் தேர் திதியன்
இன் இசை இயத்தின் கறங்கும் – அகம் 25/20,21
சேரல் செம்பியன் சினம் கெழு திதியன்
போர் வல் யானை பொலம் பூண் எழினி – அகம் 36/15,16
அன்னி குறுக்கை பறந்தலை திதியன்
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணி – அகம் 45/9,10
அன்னி குறுக்கை பறந்தலை திதியன்
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணிய – அகம் 145/11,12
கடும் தேர் திதியன் அழுந்தை கொடும் குழை – அகம் 196/11
ஒளிறு வேல் தானை கடும் தேர் திதியன்
வரு புனல் இழிதரு மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 322/8,9
நாள்_அவை இருந்த நனை மகிழ் திதியன்
வேளிரொடு பொரீஇய கழித்த – அகம் 331/12,13

மேல்


திதியனொடு (1)

திதியனொடு பொருத அன்னி போல – அகம் 126/16

மேல்


திதியின் (1)

திதியின் சிறாரும் விதியின் மக்களும் – பரி 3/6

மேல்


திம் (1)

திம் நாக மாவில் செறி கீழ் திசை காவல் செய்யும் – கம்.சுந்:1 39/2

மேல்


திமிங்கிலகிலங்களும் (1)

திமிங்கிலங்களும் திமிங்கிலகிலங்களும் சிதறி – கம்.யுத்1:6 20/4

மேல்


திமிங்கிலகிலங்களோடும் (1)

தேசமும் நூலும் சொல்லும் திமிங்கிலகிலங்களோடும்
ஆசையை உற்ற வேலை கலங்க அன்று அண்ணல் யாக்கை – கம்.சுந்:1 37/2,3

மேல்


திமிங்கிலங்களும் (1)

திமிங்கிலங்களும் திமிங்கிலகிலங்களும் சிதறி – கம்.யுத்1:6 20/4

மேல்


திமிங்கிலம் (1)

தீர நீண்டு பரந்த திமிங்கிலம்
பார மால் வரை ஏற பதைத்து உடல் – கம்.யுத்1:8 45/2,3

மேல்


திமிதன் (1)

திமிதன் இட்டு திரியும் திரை கடல் – கம்.யுத்1:8 42/2

மேல்


திமிர் (1)

பொரி பூ புன்கின் முறி திமிர் பொழுதே – ஐங் 347/3

மேல்


திமிர்த்தன (1)

பொங்கில திமிர்த்தன விசும்பில் போக்கு இல – கம்.யுத்4:37 80/2

மேல்


திமிர்ந்து (1)

முறி திமிர்ந்து உதிர்த்த கையள் – நற் 106/8

மேல்


திமிர (4)

திமிர மா உடல் குங்கும சேதகம் – கம்.பால:16 26/1
திமிர மாவொடும் சந்தொடும் தேய்க்குமால் – கம்.பால:16 26/2
மங்கு பாதகம் விடம் கனல் வயங்கு திமிர
கங்குல் பூசி வருகின்ற கலி காலம் எனவே – கம்.ஆரண்:1 13/3,4
திமிர மா அன்ன செய்கைய இ திறம் – கம்.யுத்4:33 26/3

மேல்


திமிரம்-அது (1)

திமிரம்-அது அற வரு தினகரன் எனவும் – கம்.பால:5 121/2

மேல்


திமிரி (3)

சுணங்கு அணி வன முலை அணங்கு கொள திமிரி
நிழல் காண்-தோறும் நெடிய வைகி – நற் 9/6,7
தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி
தங்கார் பொதுவர் கடலுள் பரதவர் – கலி 106/23,24
எச்சில் ஈர்ம் கை வில் புறம் திமிரி
புலம் புக்கனனே புல் அணல் காளை – புறம் 258/5,6

மேல்


திமிரும் (1)

கை இடை வைத்தது மெய் இடை திமிரும்
முனி உடை கவளம் போல நனி பெரிது – நற் 360/8,9

மேல்


திமில் (27)

நிரை திமில் வேட்டுவர் கரை சேர் கம்பலை – மது 116
கொடும் திமில் பரதவர் குரூஉ சுடர் எண்ணவும் – பட் 112
திமில் மேற்கொண்டு திரை சுரம் நீந்தி – நற் 111/6
நெடும் கடல் அலைத்த கொடும் திமில் பரதவர் – நற் 175/1
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் திமில் பரதவர் – நற் 199/6
எந்தை திமில் இது நுந்தை திமில் என – நற் 331/6
எந்தை திமில் இது நுந்தை திமில் என – நற் 331/6
திண் திமில் எண்ணும் தண் கடல் சேர்ப்ப – நற் 331/8
திண் திமில் விளக்கம் எண்ணும் – நற் 372/12
திண் திமில் பரதவர் ஒண் சுடர் கொளீஇ – நற் 388/4
கொடும் திமில் பரதவர் கோட்டு_மீன் எறிய – குறு 304/4
புனல் பொருது மெலிந்தார் திமில் விட – பரி 10/71
இவர் திமில் எறி திரை ஈண்டி வந்து அலைத்த-கால் – கலி 136/1
நிரை திமில் களிறு ஆக திரை ஒலி பறை ஆக – கலி 149/1
பழம் திமில் கொன்ற புது வலை பரதவர் – அகம் 10/10
நெடும் திமில் தொழிலொடு வைகிய தந்தைக்கு – அகம் 60/3
மீன் கொள் பரதவர் கொடும் திமில் நளி சுடர் – அகம் 65/11
கொடும் திமில் பரதவர் வேட்டம் வாய்த்து என – அகம் 70/1
வரு திமில் எண்ணும் துறைவனொடு ஊரே – அகம் 190/3
நிரை திமில் மருங்கில் படர்தரும் துறைவன் – அகம் 210/6
திரை சுரம் உழந்த திண் திமில் விளக்கில் – அகம் 240/5
திரை பாடு அவிய திமில் தொழில் மறப்ப – அகம் 260/4
கடும் செலல் கொடும் திமில் போல – அகம் 330/16
வண்டு இமிர் நறும் சாந்து அணிகுவம் திண் திமில்
எல்லு தொழில் மடுத்த வல் வினை பரதவர் – அகம் 340/18,19
வலம்புரி மூழ்கிய வான் திமில் பரதவர் – அகம் 350/11
திண் திமில் வன் பரதவர் – புறம் 24/4
முந்நீர் நாப்பண் திமில் சுடர் போல – புறம் 60/1

மேல்


திமில (1)

சென்றது அ இராமன் திண் தேர் விளைந்தது திமில திண் போர் – கம்.யுத்4:37 12/4

மேல்


திமிலம் (2)

இறுத்தது இன்று உலகு என்பது ஓர் திமிலம் வந்து எய்த – கம்.யுத்2:15 192/1
விலகியது திமிலம் விளையும்-வகை விளைய – கம்.யுத்3:31 159/4

மேல்


திமிலர் (1)

பரந்து ஓங்கு வரைப்பின் வன் கை திமிலர்
கொழு மீன் குறைஇய துடி கண் துணியல் – மது 319,320

மேல்


திமிலின் (2)

வெய்ய திமிலின் விரை புனலோடு ஓய்வாரும் – பரி 10/102
கரை பொரு முந்நீர் திமிலின் போழ்ந்து அவர் – புறம் 303/7

மேல்


திமிலே (1)

பன் மீன் வேட்டத்து என் ஐயர் திமிலே – குறு 123/5

மேல்


திமிலை (1)

கும்பிகை திமிலை செண்டை குறடு மா பேரி கொட்டி – கம்.யுத்3:22 5/1

மேல்


திமிலோன் (1)

திமிலோன் தந்த கடுங்கண் வய மீன் – அகம் 320/2

மேல்


தியங்கினார் (1)

தேறினார்களும் தியங்கினார் மயங்கினார் திகைத்தார் – கம்.யுத்4:35 25/2

மேல்


தியங்கினான் (1)

தேக்கினான் என்ன நின்று தியங்கினான் உணர்வு தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:24 2/4

மேல்


தியந்தம் (1)

தியந்தம் முட்ட திசை நிலை யானையும் – கம்.யுத்1:8 39/3

மேல்


தியம்பகம் (1)

பல் இறுத்தவன் வலிக்கு அமை தியம்பகம் எனும் – கம்.கிட்:3 7/3

மேல்


தியாக (1)

சென்னி நாள் தெரியல் வீரன் தியாக மா விநோதன் தெய்வ – கம்.யுத்3:24 58/3

மேல்


தியை (1)

சுடு தியை துகிலிடை பொதிந்து துன்மதி – கம்.யுத்1:4 44/1

மேல்


திரங்க (4)

மட மான் அம் பிணை மறியொடு திரங்க
நீர் மருங்கு அறுத்த நிரம்பா இயவின் – ஐங் 326/2,3
இரும் பணை திரங்க பெரும் பெயல் ஒளிப்ப – பதி 43/12
மூங்கில் இள முளை திரங்க காம்பின் – அகம் 241/6
கான வேம்பின் காய் திரங்க
கயம் களியும் கோடை ஆயினும் – புறம் 389/2,3

மேல்


திரங்கி (4)

சுடர் முழுது எறிப்ப திரங்கி செழும் காய் – நற் 26/5
பாஅல் இன்மையின் தோலொடு திரங்கி
இல்லி தூர்த்த பொல்லா வறு முலை – புறம் 164/3,4
வெளிறு கண் போக பன் நாள் திரங்கி
பாடி பெற்ற பொன் அணி யானை – புறம் 177/2,3
நோவாதோன்-வயின் திரங்கி
வாயா வன் கனிக்கு உலமருவோரே – புறம் 207/10,11

மேல்


திரங்கிய (7)

பீளொடு திரங்கிய நெல்லிற்கு – நற் 22/10
நெடும் கழை திரங்கிய நீர் இல் ஆரிடை – குறு 331/1
தூம்பு உடை துய் தலை கூம்புபு திரங்கிய
வேனில் வெளிற்று பனை போல கை எடுத்து – அகம் 333/10,11
பசி தின திரங்கிய ஒக்கலும் உவப்ப – புறம் 159/21
பசி தின திரங்கிய கசிவு உடை யாக்கை – புறம் 160/4
பசி தின திரங்கிய இரும் பேர் ஒக்கற்கு – புறம் 370/3
வரி மரல் திரங்கிய கானம் பிற்பட – புறம் 370/10

மேல்


திரங்கு (11)

திரங்கு மரல் நாரில் பொலிய சூடி – மலை 431
கழை திரங்கு ஆரிடை அவனொடு செலவே – குறு 396/7
மழை பெயல் மாறிய கழை திரங்கு அத்தம் – பதி 41/14
மட மான் அசா இனம் திரங்கு மரல் சுவைக்கும் – அகம் 49/12
திரங்கு மரல் கவ்விய கையறு தொகுநிலை – அகம் 199/7
மழை பெயல் மறந்த கழை திரங்கு இயவில் – அகம் 245/5
தே மொழி புதல்வர் திரங்கு முலை சுவைப்ப – அகம் 316/15
மா தவ பரிக்கும் மரல் திரங்கு நனம் தலை – அகம் 327/10
மழை கரந்து ஒளித்த கழை திரங்கு அடுக்கத்து – அகம் 347/10
இரும் காழ் அன்ன திரங்கு கண் வறு முலை – புறம் 276/2
திரங்கு செம் சடை கட்டிய செய்வினைக்கு – கம்.சுந்:3 25/3

மேல்


திரங்கும் (1)

நெறி அயல் திரங்கும் அத்தம் வெறி கொள – அகம் 119/7

மேல்


திரட்சி (1)

எறி சுடர் வயிரமோ திரட்சி எய்தில – கம்.சுந்:4 41/3

மேல்


திரட்டல் (1)

காண்டற்கு இனிதாய் பல கந்து திரட்டல் ஆகி – கம்.ஆரண்:10 138/4

மேல்


திரட்டி (2)

முத்து ஈர்த்து பொன் திரட்டி மணி உருட்டி முது நீத்தம் முன்றில் ஆயர் – கம்.கிட்:13 21/1
வில்லை செலுத்தி நிலவை திரட்டி விரிகின்ற சோதி மிளிர – கம்.யுத்2:19 246/2

மேல்


திரட்டிற்றோ (1)

திண் நெடு மேருவை திரட்டிற்றோ என்பார் – கம்.பால:13 7/1

மேல்


திரட்டினான் (1)

சிர கொடும் குவை குன்று திரட்டினான்
இரக்கம் எய்தி வெம் காலனும் எஞ்சவே – கம்.யுத்2:19 139/3,4

மேல்


திரட்டுவார் (1)

சிந்துவ முத்து_இனம் அவை திரட்டுவார்
அந்தம்_இல் சிலதியர் ஆற்ற குப்பைகள் – கம்.பால:3 44/2,3

மேல்


திரண்ட (24)

தே மொழி திரண்ட மென் தோள் மா மலை – குறு 72/3
நெடிய திரண்ட தோள் வளை ஞெகிழ்த்த – குறு 252/1
தடையின திரண்ட தோள் தகை வாட சிதைத்ததை – கலி 45/15
வேய் என திரண்ட தோள் வெறி கமழ் வணர் ஐம்பால் – கலி 57/1
துடுப்பு என புரையும் நின் திரண்ட நேர் அரி முன்கை – கலி 59/4
குன்ற வேயின் திரண்ட என் – அகம் 15/18
முருந்து என திரண்ட முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 179/11
தடையின மன்னும் தண்ணிய திரண்ட
பெரும் தோள் அரிவை ஒழிய குடாஅது – அகம் 199/17,18
தடைஇ திரண்ட நின் தோள் சேர்பு அல்லதை – அகம் 218/8
சாய் இறை திரண்ட தோள் பாராட்டி – அகம் 282/14
செறி மயிர் கல் என திரண்ட தோளினர் – கம்.பால:13 3/2
திரண்ட தாள் நெடும் செறி பணை மருது இடை ஒடிய – கம்.பால:15 3/1
திரண்ட தோளினன் இப்படி செப்பலும் சிந்தை – கம்.அயோ:1 31/1
அருள் திரண்ட அருக்கன் தன் மேல் அழன்று – கம்.ஆரண்:7 28/3
திரண்ட தோள் வனத்தை எல்லாம் சிறியது ஓர் பருவம்-தன்னில் – கம்.ஆரண்:12 61/3
மஞ்சு என திரண்ட கோல மேனிய மகளிர்க்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:2 15/1
திண் கொள் மால் வரை மயிர் புறத்தன என திரண்ட
கண் கொள் ஆயிர கோடியின் இரட்டியின் கணித்த – கம்.கிட்:12 6/2,3
கயிலையின் திரண்ட முரண் தொடர் தடம் தோள் கனகனது உயர் வரம் கடந்த – கம்.சுந்:3 82/3
திரண்ட மாடும் தன் திருவொடு நிதியமும் இழந்து – கம்.யுத்1:5 56/2
திரண்ட வாளிகள் சேவகன் மரகத சிகரத்து – கம்.யுத்2:15 239/3
தன் திரண்ட தோள் ஆர தழுவினான் – கம்.யுத்2:16 67/2
கல் என திரண்ட தோளை பாசத்தால் கட்ட கண்டேன் – கம்.யுத்2:17 42/2
தீ உக கனக குன்றின் திரண்ட தோள் மழையை தீண்ட – கம்.யுத்3:24 10/2
சிலை அறாது எனினும் மற்று அ திண்ணியோன் திரண்ட தோளாம் – கம்.யுத்3:28 43/1

மேல்


திரண்டது (2)

தேரின் சேனை திரண்டது தேவர்-தம் – கம்.ஆரண்:7 24/3
மின் தனி திரண்டது என்ன சரத்தொடும் கூட்டி விட்டான் – கம்.யுத்2:18 204/2

மேல்


திரண்டவால் (1)

திருகு பொன் நெடும் தண்டின் திரண்டவால் – கம்.சுந்:13 11/4

மேல்


திரண்டன (4)

சிகர வண் குடுமி நெடு வரை எவையும் ஒரு வழி திரண்டன சிவண – கம்.சுந்:3 74/1
அல் எலாம் திரண்டன நிறத்தன் ஆற்றலை – கம்.சுந்:12 56/3
சில்லியோடும் திரண்டன தேர் எலாம் – கம்.சுந்:13 13/4
சில்லி உண்டையின் திரண்டன படைக்கல திரள்கள் – கம்.சுந்:13 29/4

மேல்


திரண்டனவும் (1)

வேல் திரண்டனவும் வில்லு மிடைந்தவும் வெற்பு என்றாலும் – கம்.சுந்:11 6/1

மேல்


திரண்டில (1)

திரண்டில ஒளி இல திருவின் சேர்வு இல – கம்.சுந்:4 49/1

மேல்


திரண்டு (26)

நீர் திரண்டு அன்ன கோதை பிறக்கு இட்டு – மது 562
தேர் வழங்கு தெருவில் நீர் திரண்டு ஒழுக – மது 648
நுண் நீர் தெவிள வீங்கி புடை திரண்டு
தெண் நீர் பசும் காய் சேறு கொள முற்ற – நெடு 25,26
புடை திரண்டு இருந்த குடத்த இடை திரண்டு – நெடு 121
புடை திரண்டு இருந்த குடத்த இடை திரண்டு
உள்ளி நோன் முதல் பொருத்தி அடி அமைத்து – நெடு 121,122
மெல்லிய ஆகலின் மேவர திரண்டு
நல்ல என்னும் சொல்லை மன்னிய – குறு 357/3,4
திரண்டு நீடு தட கை என் ஐ இளையோற்கு – புறம் 96/2
செழும் தோடும் பல் கலனும் வெயில் வீச மாகதர்கள் திரண்டு வாழ்த்த – கம்.பால:5 56/3
சேல் திரண்டு அனைய ஆய கதியொடும் நிமிர சென்ற – கம்.அயோ:13 53/2
பால் திரண்டு அனைய மெய்ய பயம் திரண்டு அனைய நெஞ்ச – கம்.அயோ:13 53/3
பால் திரண்டு அனைய மெய்ய பயம் திரண்டு அனைய நெஞ்ச – கம்.அயோ:13 53/3
கால் திரண்டு அனைய கால கடு நடை கலின பாய் மா – கம்.அயோ:13 53/4
ஆலகாலம் திரண்டு அன்ன ஆக்கையார் – கம்.ஆரண்:7 11/4
உருள் திரண்டு எழும் தேர் ஒலியுள் புக – கம்.ஆரண்:7 28/2
இருள் திரண்டு வந்து ஈண்டியது என்னவே – கம்.ஆரண்:7 28/4
சென்று பத்திர தலையின மலை திரண்டு என்ன – கம்.ஆரண்:7 79/3
மின் திரண்டு அனைய பங்கி விராதனும் வெகுளி பொங்க – கம்.ஆரண்:12 56/1
பாதகம் திரண்டு உயிர் படைத்த பண்பினான் – கம்.ஆரண்:15 15/4
சிங்க ஏறு இரண்டொடும் திரண்டு அன்ன செய்கையார் – கம்.கிட்:7 1/2
குமையுற திரண்டு ஒரு சடை ஆகிய குழலாள் – கம்.சுந்:3 10/4
திரண்டு உயர் தோள் இணை அஞ்சனை சிங்கம் – கம்.சுந்:9 57/1
மின் திரண்டு அனைய ஆகி வெயிலொடு நிலவு வீச – கம்.சுந்:10 12/2
விடம் திரண்டு அனைய மெய்யான் அ உரை விளம்ப கேளா – கம்.சுந்:10 23/1
தூண் திரண்டு அனைய தோளான் பொருக்கென எழுந்து சொன்னான் – கம்.சுந்:14 49/4
கூர் ஆழி அம் கை உடையாய் திரண்டு ஓர் உரு ஆதி கோடல் உரி-போல் – கம்.யுத்2:19 261/3
தூண் திரண்டு அனைய திண் தோள் சூரியன் புதல்வன் சொல்ல – கம்.யுத்4:32 52/3

மேல்


திரம் (1)

திரம் பயில் அரக்கர்-தம் வருக்கம் தேய்வு இன்று – கம்.பால:23 74/2

மேல்


திரள் (122)

இரும் பிடி தட கையின் செறிந்து திரள் குறங்கின் – பொரு 40
நெடும் பணை திரள் தோள் மடந்தை முன்கை – பெரும் 12
தூம்பு உடை திரள் தாள் துமித்த வினைஞர் – பெரும் 231
திரள் அரை பெண்ணை நுங்கொடு பிறவும் – பெரும் 360
புடை சூழ் தெங்கின் மு புடை திரள் காய் – பெரும் 364
புனல் கால்கழீஇய பொழில்-தொறும் திரள் கால் – பெரும் 380
தெரி கொள் அரிசி திரள் நெடும் புழுக்கல் – பெரும் 474
முடங்கு இறை சொரிதரும் மா திரள் அருவி – முல் 87
பல் வேறு பூ திரள் தண்டலை சுற்றி – மது 341
மணி கண்டு அன்ன மா திரள் திண் காழ் – நெடு 111
நுண் சேறு வழித்த நோன் நிலை திரள் கால் – நெடு 157
நீள் திரள் தட கை நிலம் மிசை புரள – நெடு 170
திணி நிலை கடம்பின் திரள் அரை வளைஇய – குறி 176
வனை புனை எழில் முலை வாங்கு அமை திரள் தோள் – மலை 57
முத்து உடை மருப்பின் முழு வலி மிகு திரள்
வளை உடைந்து அன்ன வள் இதழ் காந்தள் – மலை 518,519
நீர் வளர் ஆம்பல் தூம்பு உடை திரள் கால் – நற் 6/1
சிறை நாள் ஈங்கை உறை நனி திரள் வீ – நற் 79/1
வீழ் கடை திரள் காய் ஒருங்கு உடன் தின்று – நற் 271/6
நெய்யோடு இமைக்கும் ஐயவி திரள் காழ் – நற் 370/3
ஏந்து எழில் மலர தூம்பு உடை திரள் கால் – குறு 178/2
நனை முதிர் ஞாழல் தினை மருள் திரள் வீ – குறு 397/1
ஓங்கு பூ வேழத்து தூம்பு உடை திரள் கால் – ஐங் 16/1
பலர் மொசிந்து ஓம்பிய திரள் பூ கடம்பின் – பதி 11/12
நுணங்கு அமை திரள் என நுண் இழை அணை என – கலி 56/19
இணை திரள் மருப்பு ஆக எறி வளி பாகனா – கலி 135/2
தெண் நீர்க்கு ஏற்ற திரள் கால் குவளை – அகம் 27/13
பராரை நெல்லி அம் புளி திரள் காய் – அகம் 69/7
தீம் தயிர் கடைந்த திரள் கால் மத்தம் – அகம் 87/1
ஆலி ஒப்பின் தூம்பு உடை திரள் வீ – அகம் 95/7
நீர் திரள் கடுக்கும் மாசு இல் வெள்ளி – அகம் 142/16
பனை திரள் அன்ன பரேர் எறுழ் தட கை – அகம் 148/1
கழை கண்டு அன்ன தூம்பு உடை திரள் கால் – அகம் 176/3
தீம் புளி பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து – அகம் 196/6
அரம் தின் ஊசி திரள் நுதி அன்ன – அகம் 199/8
வாங்கு சினை மலிந்த திரள் அரை மராஅத்து – அகம் 221/7
புன் கால் பாதிரி அரி நிற திரள் வீ – அகம் 237/1
அத்த நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் – அகம் 241/13
அசைவு உடை நெஞ்சத்து உயவு திரள் நீடி – அகம் 273/12
திரள் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ – அகம் 275/11
கண் திரள் முத்தம் கொண்டு ஞாங்கர் – அகம் 280/12
சிறியிலை நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் – அகம் 291/16
கண் திரள் நீள் அமை கடிப்பின் தொகுத்து – அகம் 331/6
தேன் தேர் சுவைய திரள் அரை மாஅத்து – அகம் 348/2
அரை சேர் யாத்த வெண் திரள் வினை விறல் – அகம் 375/9
நிறை திரள் முழவு தோள் கையகத்து ஒழிந்த – அகம் 386/6
அரி மயிர் திரள் முன்கை – புறம் 11/1
பசு மண் குரூஉ திரள் போல அவன் – புறம் 32/9
ஞாயிறு சுமந்த கோடு திரள் கொண்மூ – புறம் 35/17
இன்றின் ஊங்கோ கேளலம் திரள் அரை – புறம் 76/3
கண் திரள் நோன் காழ் திருத்தி நெய் அணிந்து – புறம் 95/2
கோல் திரள் முன்கை குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 113/8
இருள் திணிந்து அன்ன குரூஉ திரள் பரூஉ புகை – புறம் 228/2
பல் ஆ திரள் நிரை பெயர்தர பெயர்தந்து – புறம் 263/5
நெய் திரள் நரம்பின் தந்த மழலையின் இயன்ற பாடல் – கம்.பால:10 8/1
செயிர் உறு மனத்த ஆகி தீ திரள் செம் கண் சிந்த – கம்.பால:10 13/3
மல் என்னும் திரள் புயத்துக்கு அணி என்ன வைத்தானே – கம்.பால:12 14/4
அரத்த நோக்கினர் அல் திரள் மேனியர் – கம்.பால:14 37/1
கனி திரள் இதழ் பொதி செம்மை கண் புக – கம்.பால:19 23/1
சில்_இயல்_ஓதி கொங்கை திரள் மணி கனக செப்பில் – கம்.பால:22 12/1
சமை திரள் முலை தெரிவை தூய் வடிவு கண்டார் – கம்.பால:22 29/2
அமை திரள் கொள் தோளியரும் ஆடவரும் எல்லாம் – கம்.பால:22 29/3
பொன் திரள் அச்சது வெள்ளி சில்லி புக்கு – கம்.பால:23 70/1
செற்று ஓடிய திரள் தோள் உறு தினவும் சிறிது உடையேன் – கம்.பால:24 18/3
சுமந்திரன் தடம் தேர் மிசை சுந்தர திரள் தோள் – கம்.அயோ:1 71/3
தார் கெழு திரள் தோள் தந்த புகழினை தழுவி என்பார் – கம்.அயோ:3 96/4
தூண் தகு திரள் புயம் துளங்க துண்ணெனா – கம்.அயோ:4 151/2
காயும் வில்லினன் கல் திரள் தோளினான் – கம்.அயோ:8 1/4
பொன் திணி திரள் தோளான் போயினன் நெறி போதும் – கம்.அயோ:9 19/2
தானை பட தனி யானை பட திரள் சாயேனோ – கம்.அயோ:13 20/4
பனை திரள் கர கரி பரதன் செய்கையே – கம்.அயோ:14 42/2
கல் நகு திரள் புய கணவன் பின் செல – கம்.அயோ:14 85/1
திக்கு உறும் செறி பரம் தெரிய நின்ற திரள் பொன் – கம்.ஆரண்:1 2/1
பிழியும் தேனின் பிறங்கு அருவி திரள்
பொழியும் சோலை விரைவினில் போயினார் – கம்.ஆரண்:3 35/3,4
ஈரல் செறி கமலத்தன இரத திரள் புளினம் – கம்.ஆரண்:7 93/1
தன் எழில் அழிப்பர் திரள் தாலின் வலி-தன்னால் – கம்.ஆரண்:10 52/2
அரண் தரு திரள் தோள் சால உள எனின் ஆற்றல் உண்டோ – கம்.ஆரண்:12 61/1
சென்றன திரள் தோள் வானம் தீண்டின மகுடம் திண் கை – கம்.ஆரண்:12 62/2
மற்கு நோக்கிய திரள் புயத்து அண்ணலே வானம் – கம்.ஆரண்:13 79/2
திக்கு அவம் தர நெடும் திரள் கரம் சினவு தோள் – கம்.கிட்:3 12/3
தூண் திரள் தடம் தோள் மைந்த தோழனும் நீயும் வாழி – கம்.கிட்:3 29/2
வல் நெடும் தடம் திரள் புயத்து அடு திறல் வாலி – கம்.கிட்:7 60/2
சிங்கல்_இல் சிறு கூதாளி நந்தியின் திரள் பூ சேர்ந்த – கம்.கிட்:13 40/1
துப்பு ஒன்று திரள் சூது என்பென் சொல்லுவென் தும்பி கொம்பை – கம்.கிட்:13 43/2
சிந்துராகத்தொடும் திரள் மணி சுடர் செறிந்து – கம்.கிட்:14 3/1
ஓயா அருவி திரள் உத்தரியத்தை ஒப்ப – கம்.சுந்:1 40/2
சென்று புக்கனன் இராவணன் எடுப்பு அரும் கிரி என திரள் தோளான் – கம்.சுந்:2 201/4
தூய வெண் கவரி திரள் இயக்கிட சுழி படு பசும் காற்றின் – கம்.சுந்:2 206/2
மல் அடு திரள் தோள் வஞ்சன் மனம் பிறிது ஆகும் வண்ணம் – கம்.சுந்:3 112/1
தூண் திரள் தடம் தோளானும் உற்றது சொல்லலுற்றான் – கம்.சுந்:4 73/4
தன் திரள் ஒழுக்கி விழு தாரகையும் ஒத்த – கம்.சுந்:6 15/4
பொன் திரள் நீள் எழு ஒன்று பொறுத்தான் – கம்.சுந்:9 49/3
அடல் கடந்த திரள் புயத்து ஐய நீ – கம்.சுந்:12 32/3
புள் திரள் சோலை புறத்தும் – கம்.சுந்:13 55/3
திரள் மணி குப்பையும் கனக தீரமும் – கம்.யுத்1:4 26/2
செய் தவம் பயந்த வீரர் திரள் மரம் ஏழும் தீய – கம்.யுத்1:4 128/3
ஊன்று கோடு இற திரள் புயத்து அழுத்திய ஒண்மை – கம்.யுத்1:5 54/2
புரண்டு மான் திரள் புலி கண்டது ஆம் என போனான் – கம்.யுத்1:5 56/3
பொன் திரள் புய கரு நிற களிறு போனான் – கம்.யுத்1:9 5/4
பொன் நெடும் திரள் தோள் ஐயன் மெய் உற புழுங்கி நைந்தான் – கம்.யுத்1:9 22/2
வில் படி திரள் தோள் வீர நோக்குதி வெம் கண் யானை – கம்.யுத்1:10 12/1
தத்தி வீழ் அருவியின் திரள் சால – கம்.யுத்1:11 5/3
துடித்த கண்ணினொடு இட திரள் தோள்கள் – கம்.யுத்1:11 18/4
செம் கதிரவன் சிறுவனை திரள் புயத்தால் – கம்.யுத்1:12 20/2
குன்று ஆகிய திரள் தோளவன் கடன் கொள்க என கொடுத்தான் – கம்.யுத்2:15 183/4
பணை ஒன்று திரள் தோள் காலபாசத்தால் பிணிப்ப கூசி – கம்.யுத்2:16 154/3
புணை உறு திரள் தோள் ஆர்த்து பூழியில் புரள கண்டேன் – கம்.யுத்2:17 43/2
எற்றும் திரள் தோளவன் ஏகினனால் – கம்.யுத்2:18 44/4
கடை கண்டில தலை கண்டில கழுதின் திரள் பிணமா – கம்.யுத்2:18 150/1
தத்தி தழுவி திரள் தோள்-கொடு தள்ளி – கம்.யுத்2:18 243/3
தேரின் நின்று உமை அடங்கலும் திரள் சிரம் துணிப்பென் இது திண்ணமால் – கம்.யுத்2:19 77/2
மருப்பை உற்ற திரள் தோள் இராவணன் மகன்-தன் மார்பின் நெடு வச்சிர – கம்.யுத்2:19 80/2
திடர் கிடந்தன சிந்தின தேர் திரள்
படர் கிடந்தன பல் படை கையினர் – கம்.யுத்2:19 137/2,3
செல் ஒலி திரள் தோள் கொட்டும் சேண் ஒலி நிலத்தில் செல்லும் – கம்.யுத்3:22 8/3
சீதையை விடுவது உண்டோ இருபது திரள் தோள் உண்டால் – கம்.யுத்3:28 9/4
மின் திரள் சுடரது கடல் பருகும் வடவனல் வெளி உற வருவது என – கம்.யுத்3:28 18/3
தசும்பின் பொங்கிய திரள் புயத்து அரக்கர்-தம் தானை – கம்.யுத்3:31 21/1
தூண் ஒத்த திரள் தோள் வீர தோன்றிய அரக்கர் தோற்றம் – கம்.யுத்3:31 50/2
சிலை கோடிய-தோறும் சிர திரள் வன் – கம்.யுத்3:31 205/3
ஏந்தல் பல் மணி எறுழ் வலி திரள் புயத்து இராமன் – கம்.யுத்4:37 104/4
திரியாநிற்கும் தேவர்கள் ஓட திரள் ஓட – கம்.யுத்4:37 127/2
தேம்பும் நுண் இடை நோவ திரள் முலை – கம்.யுத்4:40 8/2
மாவொடு கரி திரள் வாவு தேர்_இனம் – கம்.யுத்4:41 102/2

மேல்


திரள்கள் (3)

சில்லி உண்டையின் திரண்டன படைக்கல திரள்கள் – கம்.சுந்:13 29/4
அம் கை திரள்கள் எடுத்து ஓடி ஆர்த்தது ஒத்தது அணி ஆழி – கம்.யுத்1:1 10/4
திடல் திறந்து உகு மணி திரள்கள் சேண் நிலம் – கம்.யுத்1:6 48/1

மேல்


திரள்கள்-தோறும் (1)

பூ அகம் நிறைந்த புளின திரள்கள்-தோறும்
மா வகிரின் உண்கணர் மட பிடியின் வைக – கம்.அயோ:5 12/1,2

மேல்


திரள்களும் (1)

அருவி அம் திரள்களும் அலங்கு தீயிடை – கம்.கிட்:14 13/3

மேல்


திரள்பு (1)

அவலும் மிசையும் நீர் திரள்பு ஈண்டி – மது 240

மேல்


திரளும் (2)

பண்ணையும் ஆயமும் திரளும் பாங்கரும் – கம்.பால:5 113/1
சிவந்த கண்ணியர் தேடினர் திரிபவர் திரளும்
உவந்த சாதகத்து ஈட்டமும் ஓரியின் ஒழுங்கும் – கம்.யுத்3:22 198/2,3

மேல்


திரளொடும் (1)

பொங்கு உல திரளொடும் பொருத தோளினாய் – கம்.அயோ:14 41/4

மேல்


திரி (49)

களிற்று தாள் புரையும் திரி மர பந்தர் – பெரும் 187
நெய் உமிழ் சுரையர் நெடும் திரி கொளீஇ – முல் 48
திரி மருப்பு இரலையொடு மட மான் உகள – முல் 99
பல் வேறு பண்ணியம் தழீஇ திரி விலைஞர் – மது 405
இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர் திரி கொளீஇ – நெடு 42
பரூஉ திரி கொளீஇய குரூஉ தலை நிமிர் எரி – நெடு 103
திரி புரி நரம்பின் தீம் தொடை ஓர்க்கும் – பட் 254
திரி மருப்பு எருமை இருள் நிற மை ஆன் – குறு 279/1
நீரின் பிரியா பரூஉ திரி கடுக்கும் – குறு 330/3
திரி மருப்பு இரலை அண்ணல் நல் ஏறு – குறு 338/1
பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் – குறு 353/5
திரி காய் விடத்தரொடு கார் உடை போகி – பதி 13/14
பாடு வலம் திரி பண்பின் பழ மதி – பரி 19/24
திரி மருப்பு ஏறொடு தேர் அறற்கு ஓட – கலி 13/4
திரி உமிழ் நெய்யே போல் தெண் பனி உறைக்கும்-கால் – கலி 15/21
திரி குதிரை ஏறிய செல் – கலி 96/39
திரி மருப்பு இரலை புல் அருந்து உகள – அகம் 14/6
இரு திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலை – அகம் 34/4
ஒண் தொடி மகளிர் வெண் திரி கொளாஅலின் – அகம் 47/10
திரி மருப்பு இரலைய காடு இறந்தோரே – அகம் 133/18
ஒழி குலை அன்ன திரி மருப்பு ஏற்றொடு – அகம் 134/11
வெண் புறக்கு உடைய திரி மருப்பு இரலை – அகம் 139/10
திரி மருப்பு இரலை தெள் அறல் பருகி – அகம் 154/8
தெள் அறல் பருகிய திரி மருப்பு எழில் கலை – அகம் 184/11
நகுவர பணைத்த திரி மருப்பு எருமை – அகம் 206/3
வலம் திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலையொடு – அகம் 304/9
திரி மருப்பு இரலை பைம் பயிர் உகள – அகம் 314/6
புன்கண் கொண்ட திரி மருப்பு இரலை – அகம் 371/5
ஒரு சிறை கொளீஇய திரி வாய் வலம்புரி – புறம் 225/12
திரி புவனம் முழுது ஆண்டு சுடர் நேமி செல நின்றோர் – கம்.பால:12 7/2
வண்டு ஆதரிக்க திரி மா மத யானை ஒத்தான் – கம்.பால:17 21/4
தீ முக திரி சிகை படை திரித்து எறியவே – கம்.ஆரண்:1 25/4
பொறியின் ஒன்றி அயல் சென்று திரி புந்தி உணரா – கம்.ஆரண்:1 46/1
தேரில் திரி செம் கதிர் தங்குவது ஒர் – கம்.ஆரண்:2 9/1
வல்லியம் பல திரி வனத்து மான் என – கம்.ஆரண்:3 13/1
திண் மேருவை நகு மார்பினை உருவி திரி சரமே – கம்.ஆரண்:7 91/4
சென்று நோக்கினர் திரி சிகை கொடு நெடும் சூலம் – கம்.ஆரண்:13 86/2
கன்று இருளில் திரி கோளரி கண்டான் – கம்.ஆரண்:14 48/4
வன் தோள் குயவன் திரி மண்_கலத்து ஆழி என்ன – கம்.கிட்:7 46/4
வெய்யவன் விளக்கமா மேரு பொன் திரி
மை எடுத்து ஒத்தது மழைத்த வானமே – கம்.கிட்:10 2/3,4
ஊழி திரி நாளும் உலையா மதிலை உற்றான் – கம்.சுந்:2 60/4
திரிந்தனர் செறி கயிற்று அரவினால் திரி
அரும் திறல் மந்தரம் அனையர் ஆயினார் – கம்.சுந்:9 41/3,4
மின் திரி வன் தலை மீது குதித்தான் – கம்.சுந்:9 62/3
தற்பயன் தான் திரி தருமம் இல்லை அஃது – கம்.யுத்1:3 66/3
கருத்து அழிவுற திரி திறத்து எயில் கணத்து அன்று – கம்.யுத்1:12 14/3
எந்திரம் என திரி இரக்கம்_இல் அரக்கன் – கம்.யுத்1:12 17/3
சென்றது திசை திசை உலகு இரிய திரி புவனமும் உறு தனி இரதம் – கம்.யுத்3:28 18/4
அல் நேரலர் உடனே திரி நிழலே எனல் ஆனான் – கம்.யுத்3:31 114/4
ஒப்பு உடையது ஊழி திரி நாளும் உலைவு இல்லா – கம்.யுத்4:36 19/3

மேல்


திரி-வயின் (1)

திரி-வயின் தெவுட்டும் சேண் புல குடிஞை – அகம் 283/6

மேல்


திரிக்கும் (1)

செம் கையில் கரியவன் திரிக்கும் எல்லையில் – கம்.ஆரண்:14 79/2

மேல்


திரிக்குமால் (1)

சென்று சென்று அழியும் ஆவி திரிக்குமால் செருவில் செம்பொன் – கம்.யுத்2:17 23/1

மேல்


திரிக (2)

திரிக திரிக என உரறு தெழி குரலர் – கம்.யுத்3:31 158/3
திரிக திரிக என உரறு தெழி குரலர் – கம்.யுத்3:31 158/3

மேல்


திரிகின்ற (7)

சேல் உண்ட ஒண் கணாரின் திரிகின்ற செம் கால் அன்னம் – கம்.பால:2 13/1
காத்தனர் திரிகின்ற காளை வீரரில் – கம்.பால:8 31/1
வேலை திரிகின்றது போல் திரிகின்ற வேலை – கம்.அயோ:4 119/4
மின் திரிகின்ற எயிற்றின் விளக்கால் – கம்.ஆரண்:14 48/3
கூடாதாரின் திரிகின்ற நீயும் ஆகம் குளிர்ந்தாயோ – கம்.கிட்:1 26/2
திரிகின்ற உள்ளத்தானும் அகம் மலர்ந்து அவன் முன் சென்றான் – கம்.யுத்1:4 119/4
வில்லும் கூற்றுவற்கு உண்டு என திரிகின்ற வீரன் – கம்.யுத்4:32 14/1

மேல்


திரிகின்றது (3)

வேலை திரிகின்றது போல் திரிகின்ற வேலை – கம்.அயோ:4 119/4
அரும் களில் திரிகின்றது ஓர் ஆசையான் – கம்.யுத்2:16 59/4
நானாவித பெரும் சாரிகை திரிகின்றது நவிலார் – கம்.யுத்3:31 116/1

மேல்


திரிகின்றன (3)

மண்ணின் தலை நெரியும்படி திரிகின்றன மலை-போல் – கம்.யுத்2:18 143/3
மால் ஆயின மத வெம் கரி திரிகின்றன வரலும் – கம்.யுத்2:18 149/2
திரிகின்றன புடை நின்றில திசை சென்றன சிதறி – கம்.யுத்3:27 112/2

மேல்


திரிகின்றார் (1)

புக்க நாடு அறிகுறாமல் திரிகின்றார் புகுந்து மொய்த்தார் – கம்.யுத்1:3 154/3

மேல்


திரிகின்றார்-கொலோ (1)

தேண்டினர் இன்னமும் திரிகின்றார்-கொலோ – கம்.சுந்:14 18/4

மேல்


திரிகின்றாள் (1)

குலங்களொடு அடங்க நனி கொன்று திரிகின்றாள் – கம்.பால:7 25/4

மேல்


திரிகின்றான் (1)

செம் சிலை உரவோன் தேடி திரிகின்றான் உள்ளம் தேற – கம்.யுத்3:26 49/2

மேல்


திரிகின்றேன் (1)

செயிரோ இல்லா உன்னை இழந்தும் திரிகின்றேன்
உயிரோ நானோ யாவர் உனக்கு இங்கு உறவு அம்மா – கம்.யுத்3:22 206/3,4

மேல்


திரிகை (2)

திரிகை ஒத்தது மண்தலம் கதிர் ஒளி தீர்ந்த – கம்.யுத்2:15 207/4
திரிகை என உலகு முழுதும் முறை திரிய – கம்.யுத்3:31 163/4

மேல்


திரிசடை (7)

இருந்தனள் திரிசடை என்னும் இன் சொலின் – கம்.சுந்:3 30/1
ஆயிடை திரிசடை என்னும் அன்பினால் – கம்.சுந்:3 31/1
என்றலும் திரிசடை இயைந்த சோபனம் – கம்.சுந்:3 36/1
திரிசடை தெருட்டுவாள் இனைய செப்புவாள் – கம்.யுத்2:17 93/4
தேடிய தெய்வம் அன்ன திரிசடை மறுக்கம் தீர்ப்பாள் – கம்.யுத்3:23 22/4
பேர்ப்பன செம் சொலாள் அ திரிசடை பேச பேர்ந்தாள் – கம்.யுத்3:26 91/2
வணங்கு நுண் இடை திரிசடை வணங்க வான் கற்பிற்கு – கம்.யுத்4:41 5/1

மேல்


திரிசடையாள் (1)

என உரைத்து திரிசடையாள் எம் மோய் – கம்.யுத்4:40 18/1

மேல்


திரிசிரத்தானை (1)

தேர்-மேல் செல குதித்தான் திரிசிரத்தானை ஓர் திறத்தால் – கம்.யுத்2:18 176/1

மேல்


திரிசிரத்தோன் (1)

சிந்த மா நாகரை செரு முருக்கிய கரன் திரிசிரத்தோன்
முந்த மான் ஆயினான் வாலியே முதலினோர் முடிவு கண்டால் – கம்.யுத்1:2 97/1,2

மேல்


திரிசிரத்தோனையும் (1)

அழையாய் திரிசிரத்தோனையும் நிலத்தோடும் இட்டு அரைப்பான் – கம்.யுத்2:18 174/4

மேல்


திரிசிரா (5)

தூடணன் திரிசிரா தோன்றல் ஆதியர் – கம்.ஆரண்:7 50/1
தேர் அழிந்து அ வழி திரிசிரா எனும் – கம்.ஆரண்:7 130/1
திரிசிரா எனும் சிகரம் மண் சேர்தலும் செறிந்த – கம்.ஆரண்:7 135/1
தேவராந்தகன் நராந்தகன் திரிசிரா என்னும் – கம்.யுத்1:5 51/1
திரிசிரா அவர் திரை கடல் அன பெரும் சேனை – கம்.யுத்3:30 40/3

மேல்


திரித்த (4)

வடி கதிர் திரித்த வல் ஞாண் பெரு வலை – நற் 74/1
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் – புறம் 370/17
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் – புறம் 371/16
திரித்த கோலினர் தே மறை பாடினர் – கம்.ஆரண்:3 23/3

மேல்


திரித்தனை (1)

தேர் திரித்தனை தேவரும் காணவே – கம்.யுத்4:37 177/1

மேல்


திரித்தாய் (1)

தின்றாய் செறி கழல் இந்திரன் இசையை திசை திரித்தாய்
என்றாலும் இன்று அழிவு உன்-வயின் எய்தும் என இசையா – கம்.யுத்2:15 161/2,3

மேல்


திரித்தான் (2)

சுந்தர பெரிய தோள்கள் திரித்தான் – கம்.யுத்1:11 24/4
நேர் ஏறினர் விசும்பு ஏறிட நெரித்தான் கதை திரித்தான் – கம்.யுத்3:22 118/4

மேல்


திரித்திட்டோன் (1)

திரித்திட்டோன் இ உலகு ஏழும் மருள – பரி 5/35

மேல்


திரித்திடுவான் (1)

சிந்தாகுலம் எந்தை திரித்திடுவான்
வந்தான் என என் எதிரே மதியோய் – கம்.யுத்2:18 37/1,2

மேல்


திரித்து (3)

இரும்பு திரித்து அன்ன மா இரு மருப்பின் – அகம் 4/3
தீ முக திரி சிகை படை திரித்து எறியவே – கம்.ஆரண்:1 25/4
கவரி இங்கு இது என கரதலம்-கொடு திரித்து
இவர்தலும் குருதி பட்டு இசை-தொறும் திசை-தொறும் – கம்.கிட்:5 12/1,2

மேல்


திரிதண்டு (1)

மா திரிதண்டு அயல் வைத்த வஞ்சனும் – கம்.ஆரண்:12 34/3

மேல்


திரிதர் (1)

தென் திசை நோக்கி திரிதர்_வாய் மண்டு கால் சார்வா – பரி 10/121

மேல்


திரிதர்_வாய் (1)

தென் திசை நோக்கி திரிதர்_வாய் மண்டு கால் சார்வா – பரி 10/121

மேல்


திரிதர (7)

கடும் கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர
கணவர் உவப்ப புதல்வர் பயந்து – மது 599,600
இரு கோட்டு அறுவையர் வேண்டு-வயின் திரிதர
வெள்ளி வள்ளி வீங்கு இறை பணை தோள் – நெடு 35,36
அ வழி என்றும் யான் காணேன் திரிதர
எ வழி பட்டாய் சமன் ஆக இ எள்ளல் – கலி 97/4,5
பொன் புனை திகிரி திரிதர குறைத்த – அகம் 69/11
திண் கதிர் திகிரி திரிதர குறைத்த – புறம் 175/7
வெம்பி திரிதர வானவர் வெருவு உற்று இரிதர ஓர் – கம்.பால:24 8/3
திரிதர செய்தி ஒன்றினால் செழு நிலம் எல்லாம் – கம்.அயோ:2 89/3

மேல்


திரிதரு (6)

உலகம் உவப்ப வலன் ஏர்பு திரிதரு
பலர் புகழ் ஞாயிறு கடல் கண்டு ஆஅங்கு – திரு 1,2
நல் ஏமுறுவல் என பல் ஊர் திரிதரு
நெடு மா பெண்ணை மடல்_மானோயே – நற் 146/2,3
வளி திரிதரு திசையும் – புறம் 30/4
கொல் ஏறு திரிதரு மன்றம் போலவும் – புறம் 309/4
வையம் சாய்வர திரிதரு வானர சேனை – கம்.கிட்:12 20/3
வனங்களும் படர் வரை-தொறும் திரிதரு மானின் – கம்.யுத்1:11 35/3

மேல்


திரிதரும் (27)

வெம் தெறல் கனலியொடு மதி வலம் திரிதரும்
தண் கடல் வரைப்பில் தாங்குநர் பெறாது – பெரும் 17,18
கல்லென் சுற்றமொடு கால்கிளர்ந்து திரிதரும்
புல்லென் யாக்கை புலவு வாய் பாண – பெரும் 21,22
ஒண் கதிர் ஞாயிற்று ஊறு அளவா திரிதரும்
செம் கால் அன்னத்து சேவல் அன்ன – மது 385,386
மொய்ம்பு இறந்து திரிதரும் ஒரு பெரும் தெரியல் – மது 437
விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து – நெடு 161
சிலரொடு திரிதரும் வேந்தன் – நெடு 187
நீல் நிற விசும்பின் வலன் ஏர்பு திரிதரும்
நாள்_மீன் விராய கோள்_மீன் போல – பட் 67,68
ஆர் கலி நல் ஏறு திரிதரும்
கார் செய் மாலை வரூஉம் போழ்தே – நற் 37/10,11
வண்டு சூழ் வட்டியள் திரிதரும்
தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே – நற் 97/8,9
மறுகுடன் திரிதரும் சிறு குறு_மாக்கள் – நற் 220/4
சிறு கண் யானை ஆள் வீழ்த்து திரிதரும்
நீள் இடை அரும் சுரம் என்ப நம் – ஐங் 314/3,4
சிறு கண் யானை திரிதரும்
நெறி விலங்கு அதர கானத்தானே – ஐங் 355/4,5
தேரொடு திரிதரும் பாகனை பழிப்பேமோ – கலி 68/17
ஊரவர் உடன் நக திரிதரும்
தேர் ஏமுற்றன்று நின்னினும் பெரிதே – கலி 74/15,16
நெஞ்சம் பிணித்தல் தொழிலா திரிதரும்
நுந்தை பால் உண்டி சில – கலி 85/24,25
திரிதரும் கொல் களிறும் போன்ம் – கலி 104/44
உலகுடன் திரிதரும் பலர் புகழ் நல் இசை – அகம் 78/15
சுடரொடு திரிதரும் நெருஞ்சி போல – அகம் 336/18
சிலை ஆய்ந்து திரிதரும் நாடன் – அகம் 348/13
அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம் – அகம் 381/5
திங்கள் புத்தேள் திரிதரும் உலகத்து – புறம் 27/14
செம் செவி எருவை திரிதரும்
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே – புறம் 370/26,27
கண நரி திரிதரும் ஆங்கண் நிணன் அருந்து – புறம் 373/37
சேக்கை விட்டு இரியல்போகி திரிதரும் அதனை தீர்ப்பான் – கம்.கிட்:16 62/2
பேயினும் பெரிய பேம் நரிகளும் திரிதரும் பிறிதும் எண்ணின் – கம்.யுத்1:2 96/2
திரிவரேல் உடன் திரிதரும் நெடு நிலம் செவ்வே – கம்.யுத்3:31 12/3
அலங்கு ஒளி திரிதரும் உலகு அனைத்தையும் – கம்.யுத்4:37 72/2

மேல்


திரிதரும்-கொல்லோ (1)

காணான் திரிதரும்-கொல்லோ மணி மிடற்று – கலி 142/27

மேல்


திரிதருவாய் (1)

நின்னின் விடாஅ நிழல் போல் திரிதருவாய்
என் நீ பெறாதது ஈது என் – கலி 61/8,9

மேல்


திரிதரூஉம் (2)

நிலன் நாவில் திரிதரூஉம் நீள் மாட கூடலார் – கலி 35/17
மே தக திரிதரூஉம் மிகு புனல் நல் ஊர – கலி 69/7

மேல்


திரிதல் (1)

கல் இழந்திலன் இழந்திலன் கறங்கு என திரிதல் – கம்.ஆரண்:7 132/4

மேல்


திரிதலை (1)

சேண் உயர் நெடு நாள் தீர்ந்த திரிதலை சிறுவன்-தன்னை – கம்.சுந்:1 26/3

மேல்


திரிதி (1)

சென்று உளது உணர ஒன்று செப்பினை திரிதி என்றான் – கம்.யுத்1:14 10/2

மேல்


திரிதும் (1)

தூதர் உலகில் திரிதும் என்னும் உரை சொன்னார் – கம்.கிட்:14 51/4

மேல்


திரிந்த (13)

தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை – நெடு 68
மதியொடு பாம்பு மடுப்பேன் மதி திரிந்த
என் அல்லல் தீராய் எனின் – கலி 144/22,23
திரிந்த வாய் வாள் திருத்தா – புறம் 284/7
செவ்வி நோக்கின திரிவன போல்வன திரிந்த – கம்.பால:15 9/4
திரிந்த புவனங்கள் வினை தேவரும் அயர்த்தார் – கம்.ஆரண்:10 47/4
மறம்-தலை திரிந்த வாழ்க்கை அரக்கர் தம் வருக்கத்தோடும் – கம்.ஆரண்:12 54/3
நீரொடு நிலனும் காலும் நின்றவும் திரிந்த யாவும் – கம்.ஆரண்:13 118/3
நின்றார் திரிந்தார் நெடும் சாரி நிலம் திரிந்த
வன் தோள் குயவன் திரி மண்_கலத்து ஆழி என்ன – கம்.கிட்:7 46/3,4
அயில் எயிற்று அரக்கன் அள்ள திரிந்த நாள் அணங்கு புல்ல – கம்.சுந்:1 11/3
செல்லிய போதினும் திரிந்த போதினும் – கம்.யுத்1:4 96/2
திறம் கொள் சாரி திரிந்த நாள் – கம்.யுத்2:16 116/1
திரிந்த வேகத்த பாகர்கள் தீர்ந்தன செருவில் – கம்.யுத்2:16 215/3
ஊழியில் காற்று என திரிந்த ஓவில – கம்.யுத்4:37 69/4

மேல்


திரிந்த-போதும் (1)

மண்டலம் திரிந்த-போதும் மறி கடல் மறைந்த-போதும் – கம்.யுத்2:19 297/3

மேல்


திரிந்தது (5)

தூய சிந்தையும் திரிந்தது சூழ்ச்சியின் இமையோர் – கம்.அயோ:2 84/2
தீய்ந்தன செவிகள் உள்ளம் திரிந்தது சிவந்த சோரி – கம்.சுந்:3 111/2
தேயம் எங்கும் திரிந்தது திண் திறல் – கம்.யுத்2:15 95/3
புரிதலின் இலங்கை ஊரும் திரிந்தது புலவரேயும் – கம்.யுத்2:19 104/2
கலங்குற திரிந்தது ஓர் ஊழி காற்று-என – கம்.யுத்4:37 72/3

மேல்


திரிந்தவன் (1)

திரிந்தவன் உரத்தின் உகிர் செற்றும் வகை குத்தி – கம்.யுத்1:12 14/1

மேல்


திரிந்தவே (1)

திக்கு அனைத்தும் விசும்பும் திரிந்தவே – கம்.யுத்4:37 196/4

மேல்


திரிந்தன (8)

நின்றனவும் திரிந்தன மேல் நிவந்த கொழும் கடை புருவம் நெற்றி முற்ற – கம்.பால:6 14/3
தேயம் எங்கணும் திரிந்தன போந்து இடை தேடி – கம்.கிட்:10 45/3
தைத்த அம்பொடும் திரிந்தன தாலமீன் சாலம் – கம்.யுத்1:6 22/4
சென்று மேல் நிலை பெறாது திரிந்தன சிகர சில்லி – கம்.யுத்1:8 22/4
வில்லி சாரதியொடும் பட திரிந்தன வெறிய – கம்.யுத்3:22 55/4
திரிந்தன சாரிகை தேரும் தேருமே – கம்.யுத்4:37 62/4
இடம் திரிந்தன சுடர் கடல்கள் ஏங்கின – கம்.யுத்4:40 70/4
திரிந்தன உலகமும் செவ்வன நின்றன – கம்.யுத்4:40 75/1

மேல்


திரிந்தனர் (5)

மயில்_இனம் திரிவ என்ன திரிந்தனர் மகளிர் எல்லாம் – கம்.பால:15 29/4
வாள் அரி திரிவ என்ன திரிந்தனர் மைந்தர் எல்லாம் – கம்.பால:15 30/4
திரிந்தனர் செறி கயிற்று அரவினால் திரி – கம்.சுந்:9 41/3
திரிந்தனர் சாரிகை தேவர் கண்டிலர் – கம்.யுத்2:16 261/1
திரிந்தனர் மரமும் கல்லும் சிந்தினர் திசையோடு அண்டம் – கம்.யுத்4:37 4/3

மேல்


திரிந்தனவே (1)

மடை கலங்கி நிலை திரிந்தனவே
களிறே எழூஉ தாங்கிய கதவம் மலைத்து அவர் – புறம் 97/7,8

மேல்


திரிந்தனன் (3)

திரிந்தனன் புரிந்தனன் என நனி தெரியார் – கம்.சுந்:8 24/2
சிந்துர கிரிகள் தாவி திரிந்தனன் தேவர் உண்ண – கம்.யுத்1:14 24/3
பிறப்ப ஆயிடை தெழித்துற திரிந்தனன் கறங்கு என பெரும் சாரி – கம்.யுத்2:16 330/4

மேல்


திரிந்தனன்-அரோ (1)

சிந்து சோரியொடு சாரிகை திரிந்தனன்-அரோ
வந்து மேருவினை நாள்-தொறும் வலம்செய்து உழல்வோர் – கம்.ஆரண்:1 36/2,3

மேல்


திரிந்தனென் (1)

தேடினென் திரிந்தனென் நின்னை திக்கு இறந்து – கம்.யுத்2:16 278/1

மேல்


திரிந்தார் (11)

வடிக்கும் அயில் வீரரும் மயங்கினர் திரிந்தார்
இடிக்கும் முரச குரலின் எங்கும் முரல் சங்கின் – கம்.பால:15 15/2,3
வையம் திரிந்தார் கதிரவனும் வானின் நாப்பண் வந்துற்றான் – கம்.ஆரண்:15 1/2
நின்றார் திரிந்தார் நெடும் சாரி நிலம் திரிந்த – கம்.கிட்:7 46/3
எ குறியின் உள்ளவும் எதிர்ந்திலர் திரிந்தார் – கம்.கிட்:14 37/4
தெறுகுநர் இன்மையின் வன் தோள் தினவுற உலகு திரிந்தார் – கம்.சுந்:7 16/4
விழுந்தனர் சுழன்றனர் வெகுண்டனர் திரிந்தார்
அழுந்தினர் அழுந்திலர் அகன்றிலர் அகன்றார் – கம்.யுத்1:12 16/1,2
தேவர் ஆதலின் அவரொடும் விசும்பிடை திரிந்தார்
மேவு காதலின் மெலிவுறும் அரம்பையர் விரும்பி – கம்.யுத்3:22 108/2,3
தாக்கினார் இடத்தும் மற்றும் வலத்தினும் திரிந்தார் சாரி – கம்.யுத்3:22 132/1
செரு வீரரும் அறியா-வகை திரிந்தார் கணை சொரிந்தார் – கம்.யுத்3:27 107/2
திரிந்தார் இரு சுடரோடு உலகு ஒரு_மூன்று உடன் திரிய – கம்.யுத்3:27 155/4
இரு கால் உடையவர் யாவரும் திரிந்தார் இளைத்திருந்தார் – கம்.யுத்3:31 106/3

மேல்


திரிந்தால் (1)

திருவின் நாயகன் மின் திரிந்தால் என – கம்.பால:21 42/1

மேல்


திரிந்தாள் (1)

சொறிந்ததூஉம் சொற்றதூஉம் பற்றாள் நிறம் திரிந்தாள்
நெஞ்சத்தை நீத்தாள் நெறி செல்வான் பின் நிறை – பரி 12/52,53

மேல்


திரிந்தான் (12)

தெரிவையர் மனம் என கறங்கு என திரிந்தான் – கம்.சுந்:8 35/4
சேய காலம் பிரிந்து அகல திரிந்தான் மீண்டும் சேக்கையின்-பால் – கம்.யுத்1:1 3/1
செம்பொன் மால் வரை மதம் பட்ட தாம் என திரிந்தான்
கும்பகன்னன் என்று உளன் பண்டு தேவரை குமைந்தான் – கம்.யுத்1:5 48/3,4
திக்கொடு பொருப்பு உற நெருப்பொடு திரிந்தான் – கம்.யுத்1:12 13/4
திரிந்தான் ஒரு தனியே நெடும் தேவாந்தகன் சினத்தான் – கம்.யுத்2:18 163/4
சிந்தினான் சரம் இலக்குவன் முகம்-தொறும் திரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 110/4
செம் கண்ணவன் இவனே என திரிந்தான் கலை தெரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 113/4
தேறாது உறு கொலை மேவிய திசை யானையின் திரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 117/4
சிந்தாகுலம் துறந்தார் அவன் நெடும் சாரிகை திரிந்தான் – கம்.யுத்3:27 101/4
தீயோனும் அ கணத்து ஆயிரம் நெடும் சாரிகை திரிந்தான் – கம்.யுத்3:27 105/4
என்னே ஒரு கடுப்பு என்றிட இரும் சாரிகை திரிந்தான் – கம்.யுத்3:31 113/4
துண்ட பட கடும் சாரிகை திரிந்தான் சரம் சொரிந்தான் – கம்.யுத்3:31 117/3

மேல்


திரிந்திட (1)

தசும்பின் நின்று இடை திரிந்திட மதி தகை அமிழ்தின் – கம்.யுத்4:35 28/3

மேல்


திரிந்திடலால் (1)

சென்றார் எதிர் சென்று திரிந்திடலால்
தன் தாதையை ஓர்வு உறு தன் மகன் நேர் – கம்.யுத்3:31 208/2,3

மேல்


திரிந்தில (1)

சென்றன எல்லை_இல்லை திரிந்தில சிறிது போதும் – கம்.யுத்2:15 154/3

மேல்


திரிந்து (41)

அறியாமையின் நெறி திரிந்து ஒராஅது – பொரு 58
திசை திரிந்து தெற்கு ஏகினும் – பட் 2
நிலம் புடைபெயரினும் நீர் திரிந்து பிறழினும் – குறு 373/1
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப – பதி 49/5
பெரும் கலி வங்கம் திசை திரிந்து ஆங்கு – பதி 52/4
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப – பதி 81/7
அரசு புறத்து இறுப்பினும் அதிர்வு இலர் திரிந்து
வாயில் கொள்ளா மைந்தினர் வயவர் – பதி 81/8,9
எரி திரிந்து அன்ன பொன் புனை உடுக்கையை – பரி 1/10
திணி நிலம் கடந்த-கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி – பரி 3/54
மருப்பின் திரிந்து மறிந்து வீழ் தாடி – கலி 15/6
திறன் இல் ஒருவனை நாட்டி முறை திரிந்து
மெலி_கோல் செய்தேன் ஆகுக மலி புகழ் – புறம் 71/8,9
வளர தொடினும் வௌவுபு திரிந்து
விளரி உறுதரும் தீம் தொடை நினையா – புறம் 260/1,2
தெண் நீர் படுவினும் தெருவினும் திரிந்து
மண் முழுது அழுங்க செல்லினும் செல்லும் ஆங்கு – புறம் 332/7,8
கான் திரிந்து ஆழி ஆக தாடகை கடின மார்பத்து – கம்.பால:7 52/1
மயங்குபு திரிந்து நின்று மறுகுறும் உணர்வு இது என்ன – கம்.பால:10 19/2
அறம் என்ன ஒரு தனியே திரிந்து அமராபதி கரத்தோன் – கம்.பால:12 8/4
சாம்புவன் திரிந்து என திரிந்து சாற்றினான் – கம்.பால:14 8/4
சாம்புவன் திரிந்து என திரிந்து சாற்றினான் – கம்.பால:14 8/4
தேவரும் களி கொள திரிந்து சாற்றினார் – கம்.அயோ:2 33/4
சிந்தை திரிந்து திகைத்து அயர்ந்து வீழ்ந்தான் – கம்.அயோ:3 24/3
அண்டம் முற்றும் திரிந்து அயர்ந்தாய் அமுது – கம்.அயோ:11 29/1
தேயாநின்றாய் மெய் வெளுத்தாய் உள்ளம் கறுத்தாய் நிலை திரிந்து
காயாநின்றாய் ஒரு நீயும் கண்டார் சொல்ல கேட்டாயோ – கம்.ஆரண்:10 114/1,2
உழுந்து பேரு முன் திசை திரிந்து ஒறுப்பல் என்று உதைக்கும் – கம்.கிட்:7 67/2
சென்று நாடி திரிந்து வருந்தினார் – கம்.கிட்:15 52/2
தேக்கு உறு சிகர குன்றம் திரிந்து மெய் நெரிந்து சிந்த – கம்.சுந்:1 7/1
எழுந்தனர் திரிந்து வைகும் இடத்ததாய் இன்று-காறும் – கம்.சுந்:2 32/1
சிறுகு காலங்கள் ஊழிகள் ஆம் வகை திரிந்து சிந்தனை சிந்த – கம்.சுந்:2 192/1
நீல் உறு திசை கரி திரிந்து நிற்பன – கம்.சுந்:5 61/2
சிந்து அ வானம் திரிந்து உக செம் மணி – கம்.சுந்:6 35/3
மண்டலம் திரிந்து ஒரு மரத்தினால் உயிர் – கம்.சுந்:7 61/3
மின் திரிந்து என்ன நக்கு வாலி சேய் விடுத்த தூத – கம்.சுந்:12 78/2
பண் திரிந்து சிதைய படர் சிறை – கம்.யுத்2:15 8/2
நீலன் மேல் நிமிர்ந்தது ஆங்கு ஓர் நெருப்பு என திரிந்து விட்டான் – கம்.யுத்2:16 179/3
சின கொடும் திறலவன் திரிந்து நோக்கினான் – கம்.யுத்2:16 273/4
அடல் தோமரம் பறித்தான் திரிந்து உரும் ஏறு என ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 168/2
சின்னபின்னங்கள் பட்டால் பொருதியோ திரிந்து நீயே – கம்.யுத்2:18 186/3
திக்கொடு நெறியும் காணார் திரிந்து சென்று உயிரும் தீர்ந்தார் – கம்.யுத்2:18 258/4
எட்டினோடு இரண்டு திக்கும் இருள் திரிந்து இரிய ஓடி – கம்.யுத்2:19 189/2
கறங்கு என திரிந்து தேவர் குலங்களை கட்டும் என்னா – கம்.யுத்3:26 72/3
திரிந்து ஓடின பிரிந்து ஓடின செறிந்து ஓடின திசை-மேல் – கம்.யுத்3:27 113/3
செயிரும் சீற்றமும் நிற்க திறல் திரிந்து
அயர்வு தோன்ற துளங்கி அழுங்கினான் – கம்.யுத்4:37 169/3,4

மேல்


திரிந்தும் (1)

சென்றும் இலர் போய் ஒளித்த தேர் வேந்தர் திரிந்தும் இலார் – கம்.பால:13 24/2

மேல்


திரிந்துழி (1)

சிகர மால் வரை சென்று திரிந்துழி
மகர வேலையை ஒத்தது மா நகர் – கம்.கிட்:11 38/3,4

மேல்


திரிந்துளதால் (1)

தேறா வகை நின்று திரிந்துளதால்
பாறு ஆடு களத்து ஒரு பாய் பரியே – கம்.யுத்3:20 95/3,4

மேல்


திரிந்தேன் (1)

ஓம்பி திரிந்தேன் எனக்கு இன்று உதவாது போமேல் – கம்.யுத்2:19 12/3

மேல்


திரிநரும் (1)

திரிநரும் ஆர்த்து நடுநரும் ஈண்டி – பரி 23/16

மேல்


திரிப்ப (1)

ஐ இரு வட்டமொடு எஃகு வலம் திரிப்ப ஒரு கை – திரு 111

மேல்


திரிபவர் (2)

கறங்கு என திரிபவர் கணக்கு வேண்டுமேல் – கம்.யுத்1:5 25/3
சிவந்த கண்ணியர் தேடினர் திரிபவர் திரளும் – கம்.யுத்3:22 198/2

மேல்


திரிபவள் (1)

சேற்று வெள்ளத்துள் திரிபவள் தேவரும் இரிய – கம்.ஆரண்:6 92/2

மேல்


திரிபவும் (1)

ஏனை நிற்பவும் திரிபவும் இரங்கின எவையும் – கம்.யுத்3:22 199/3

மேல்


திரிபு (6)

பிரிகுவர் என பெரிது அழியாது திரிபு உறீஇ – கலி 13/24
நெறி அறி செறி குறி புரி திரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇ – கலி 39/47
கோடு அழிய கொண்டானை ஆட்டி திரிபு உழக்கும் – கலி 104/41
சென்று வழிப்படூஉம் திரிபு இல் சூழ்ச்சியின் – அகம் 113/2
ஒரு திறம் நினைத்தல் செல்லாய் திரிபு நின்று – அகம் 379/23
நிலை திரிபு எறிய திண் மடை கலங்கி – புறம் 25/8

மேல்


திரிபுரம் (9)

செல் விடை பாகன் திரிபுரம் செற்று-உழி – பரி 23/82
தேறு நீர் சடை கரந்து திரிபுரம் தீமடுத்து – கலி 1/2
செரு மலைகின்ற போழ்தில் திரிபுரம் எரித்த தேவன் – கம்.பால:24 29/3
போற்ற வன் திரிபுரம் எரிந்த புங்கவன் – கம்.ஆரண்:12 9/2
செறுக்கும் வன் திறல் திரிபுரம் தீ எழ சினவி – கம்.கிட்:3 77/1
திக்கய வலியும் மேல்_நாள் திரிபுரம் தீய செற்ற – கம்.சுந்:11 11/1
திரிபுரம் எரிய ஆங்கு ஓர் தனி சரம் துரந்த செல்வன் – கம்.யுத்2:16 36/1
திரிபுரம் செற்ற தேவனும் இவனுமே செருவின் – கம்.யுத்2:16 223/3
திங்களின் மோலி அண்ணல் திரிபுரம் தீக்க சீறி – கம்.யுத்3:27 11/3

மேல்


திரிபுவன (1)

தேவர் திரிபுவன நிலையர் செரு இதனை – கம்.யுத்3:31 165/1

மேல்


திரிமர (1)

திரிமர குரல் இசை கடுப்ப வரி மணல் – அகம் 224/13

மேல்


திரிய (26)

தீ அழல் துவைப்ப திரிய விட்டெறிந்து – பரி 5/3
கால் திரிய ஆர்க்கும் புகை – பரி 10/125
தலை நாள்_மீன் நிலை திரிய
நிலை நாள்_மீன் அதன்_எதிர் ஏர்தர – புறம் 229/6,7
கட்புலத்து இனைய என்று தெரிவு_இல திரிய கண்டார் – கம்.பால:10 12/4
கறங்குபு திரிய தாமும் கண் வழுக்கு உற்று நின்றார் – கம்.பால:22 13/4
தேரின் மிசை மலை சூழ் வரு கதிரும் திசை திரிய
நீரின் மிசை வடவை கனல் நெடு வான் உற முடுகி – கம்.பால:24 10/2,3
தேரின் சுவடு நோக்குவார் திரு மா நகரின் மிசை திரிய
ஊரும் திகிரி குறி கண்டார் உவந்தார் எல்லாம் உயிர் வந்தார் – கம்.அயோ:6 33/1,2
மாலை மால் வரை தோள் எனும் மந்தரம் திரிய
காலை வேலையை கடந்தது கழிந்த நீர் கடிதின் – கம்.அயோ:9 37/2,3
கறங்கு ஆகும் என திரிய நீயோதான் கடவாயே – கம்.ஆரண்:1 49/4
நீல மேனி அ நெடியவன் மன நிலை திரிய
மூல காரணத்தவனொடும் உலகெலாம் முற்றும் – கம்.ஆரண்:13 75/1,2
மண்ணகம் திரிய நின்ற மால் வரை திரிய மற்றை – கம்.ஆரண்:13 115/1
மண்ணகம் திரிய நின்ற மால் வரை திரிய மற்றை – கம்.ஆரண்:13 115/1
கண் அகன் புனலும் காலும் கதிரொடும் திரிய காவல் – கம்.ஆரண்:13 115/2
விண்ணகம் திரிய மேலை விரிஞ்சனும் திரிய வீரன் – கம்.ஆரண்:13 115/3
விண்ணகம் திரிய மேலை விரிஞ்சனும் திரிய வீரன் – கம்.ஆரண்:13 115/3
மயிலும் பெடையும் உடன் திரிய மானும் கலையும் மருவி வர – கம்.ஆரண்:14 29/1
திரிய வாங்கி நிருதர் வெம் சேனை போய் – கம்.யுத்2:15 60/3
உலத்தினை திரிய வந்தாய் உளைகின்றது உள்ளம் அந்தோ – கம்.யுத்2:16 127/4
ஒருவரும் திரிய ஒட்டேன் உயிர் சுமந்து உலகில் என்றான் – கம்.யுத்2:16 158/4
திரிந்தார் இரு சுடரோடு உலகு ஒரு_மூன்று உடன் திரிய – கம்.யுத்3:27 155/4
சாரதி மலை புரை தலையை நெடும் தரையிடை இடுதலும் முறை திரிய – கம்.யுத்3:28 27/4
அருகு கடல் திரிய அலகு_இல் மலை குலைய – கம்.யுத்3:31 163/1
உருகு சுடர்கள் இடை திரிய உரனுடைய – கம்.யுத்3:31 163/2
இரு கை ஒரு களிறு திரிய விடு குயவர் – கம்.யுத்3:31 163/3
திரிகை என உலகு முழுதும் முறை திரிய – கம்.யுத்3:31 163/4
சிறையுடை கொடும் சரம் எலாம் இமைப்பு ஒன்றில் திரிய
பொறை சிகை பெரும் தலை-நின்றும் புங்கத்தின் அளவும் – கம்.யுத்4:37 101/2,3

மேல்


திரியல் (1)

சாரிகை திரியல் ஆன மாருதி தாம பொன் தோள் – கம்.யுத்2:15 222/4

மேல்


திரியா (7)

அறத்தின் திரியா பதி – பரி 23/21
உயிர் திரியா மாட்டிய தீ – கலி 142/40
திரியா சுற்றமொடு முழுது சேண் விளங்கி – புறம் 2/19
அறன் நிலை திரியா அன்பின் அவையத்து – புறம் 71/7
சீறு வெம் கதிர் செறிந்தன பேர்கல திரியா
மாறு_இல் மண்டிலம் நிரம்பிய மாணிக்க மணி_கல் – கம்.அயோ:10 15/2,3
சிறு காலை இலா நிலையோ திரியா
குறுகா நெடுகா குணம் வேறுபடா – கம்.ஆரண்:2 20/1,2
நின்னின் பிறிதாய் நிலையின் திரியா
தன்னின் பிறிது ஆயினதாம் எனினும் – கம்.யுத்1:3 112/1,2

மேல்


திரியாத (1)

மண்ணில் திரியாத வய பரியே – கம்.யுத்3:20 96/4

மேல்


திரியாது (5)

நேர் வாய் கட்டளை திரியாது திண் நிலை – நெடு 62
அகடு சேர்பு பொருந்தி அளவினில் திரியாது
கவடு பட கவைஇய சென்று வாங்கு உந்தி – மலை 33,34
அமைவர பண்ணி அருள் நெறி திரியாது
இசை பெறு திருவின் வேத்தவை ஏற்ப – மலை 38,39
வருவதோர் காலை இன்முகம் திரியாது
கடவுள் கற்பின் அவன் எதிர் பேணி – குறு 252/3,4
மிஞிறு புறம் மூசவும் தீம் சுவை திரியாது
அரம் போழ்கல்லா மரம் படு தீம் கனி – பதி 60/4,5

மேல்


திரியாநிற்கும் (1)

திரியாநிற்கும் தேவர்கள் ஓட திரள் ஓட – கம்.யுத்4:37 127/2

மேல்


திரியாநின்ற (1)

கரத்தினில் திரியாநின்ற மரத்தினை கண்டமாக – கம்.யுத்3:21 34/1

மேல்


திரியான் (1)

என்னொடு திரியான் ஆயின் வென் வேல் – அகம் 336/19

மேல்


திரியின் (1)

நெய் தோய் திரியின் தண் சிதர் உறைப்ப – நற் 279/4

மேல்


திரியினில் (1)

திண்ணிய திரியினில் விதி என் தீயினில் – கம்.அயோ:14 73/2

மேல்


திரியினும் (3)

காழ் பெயல் அல்குல் காசு முறை திரியினும்
மாண் நலம் கையற கலுழும் என் – நற் 66/9,10
நாஅல் வேத நெறி திரியினும்
திரியா சுற்றமொடு முழுது சேண் விளங்கி – புறம் 2/18,19
பெருமை ஊழி திரியினும் பேருமோ – கம்.யுத்4:41 72/4

மேல்


திரியீர் (1)

உடன் நிலை திரியீர் ஆயின் இமிழ் திரை – புறம் 58/21

மேல்


திரியும் (23)

முரம்பு கண் உடைய திரியும் திகிரியொடு – ஐங் 449/1
சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் திரியும்
ஒரு குடி பிறந்த பல்லோருள்ளும் – புறம் 183/4,5
சேய் இரு விசும்பிடை திரியும் சாரணர் – கம்.பால:6 3/2
பெண் உரு கொண்டு என திரியும் பெற்றியாள் – கம்.பால:7 21/4
கறங்குபு திரியும் என் கன்னி மா மதில் – கம்.பால:10 59/2
சிலை எடுத்து திரியும் இது சிறிது அன்றோ தேவர் எதிர் – கம்.ஆரண்:6 93/2
என்றும் நிற்கும் என்று இசைப்பன இரு சுடர் திரியும்
குன்றினுக்கு உயர்ந்து அகன்றன ஒன்றினும் குறுகா – கம்.கிட்:4 11/2,3
பாரில் திரியும் பனி மால் வரை அன்ன பண்பார் – கம்.கிட்:7 45/3
பெண் என பெயர் கொடு திரியும் பெற்றியர் – கம்.சுந்:3 56/3
ஊழியும் திரியும் உன் உயிரொடு ஓயுமோ – கம்.சுந்:3 120/4
ஊழி திரியும் காலத்தும் உலையா நிலைய உயர் கிரியும் – கம்.யுத்1:1 1/1
தேவர் ஆயினர் ஏவரும் சேணிடை திரியும்
யாவரேயும் மற்று எண்ணுதற்கு அரியராய் இயன்ற – கம்.யுத்1:3 15/1,2
கறங்கு என திரியும் வேக கவி குலம் கையின் வாங்கி – கம்.யுத்1:8 20/1
திமிதன் இட்டு திரியும் திரை கடல் – கம்.யுத்1:8 42/2
வெம்பு வஞ்சகர் விழி-தொறும் திரியும் மேல் நின்றான் – கம்.யுத்2:15 231/3
பொழுதினின் உலகம் மூன்றும் திரியும் என்று உள்ளம் பொங்கி – கம்.யுத்2:16 199/4
திரியும் தேர்களின் சில்லியும் அரக்கர்-தம் சிரமும் – கம்.யுத்2:16 245/2
குரங்கு என பெயர் கொடு திரியும் கூற்றமே – கம்.யுத்2:19 45/4
பாயொடும் வேலையில் திரியும் பண்பு என – கம்.யுத்3:20 46/4
கொம்பொடும் பரவையில் திரியும் கொட்பு என – கம்.யுத்3:22 52/2
தீ ஒப்பன உரும் ஒப்பன உயிர் வேட்டன திரியும்
பேய் ஒப்பன பசி ஒப்பன பிணி ஒப்பன பிழையா – கம்.யுத்3:27 103/1,2
துன்னும் சுழலும் திரியும் சுடரும் – கம்.யுத்3:31 213/2
திரியும் மாருதி தோள் எனும் தேர்-மிசை சென்றான் – கம்.யுத்4:32 18/3

மேல்


திரியும்-காலை (1)

கடல் உறு மத்து இது என்ன கார் வரை திரியும்-காலை
மிடல் உறு புலன்கள் வென்ற மெய் தவர் விசும்பின் உற்றார் – கம்.சுந்:1 10/1,2

மேல்


திரியுமால் (2)

திரியுமால் இலங்கையும் மதிலும் திக்கு எலாம் – கம்.சுந்:3 45/1
தீயின் வீழும் உலகும் திரியுமால் – கம்.யுத்4:41 71/4

மேல்


திரியுமோ (1)

தீய்ந்துறும் இரவி பின்னும் திரியுமோ தெய்வம் என் ஆம் – கம்.யுத்3:23 26/2

மேல்


திரிவ (10)

மின் திரிவ என்ன மணி ஆரம் மிளிர் மார்பர் – கம்.பால:15 24/2
மயில்_இனம் திரிவ என்ன திரிந்தனர் மகளிர் எல்லாம் – கம்.பால:15 29/4
வாள் அரி திரிவ என்ன திரிந்தனர் மைந்தர் எல்லாம் – கம்.பால:15 30/4
மான்_இனம் வருவ போன்றும் மயில்_இனம் திரிவ போன்றும் – கம்.பால:21 1/1
தேட_அரும் கதிரொடும் திரிவ போன்றவே – கம்.அயோ:2 41/4
பயிலும் பிடியும் கட கரியும் வருவ திரிவ பார்க்கின்றான் – கம்.ஆரண்:14 29/2
மின் திரிவ ஒத்தன வெயில் கதிரும் ஒத்த – கம்.சுந்:6 15/2
திரிவ நிற்பன யாவையும் முடிவினில் தீக்கும் – கம்.யுத்1:6 15/3
சேயிரும் குருதியில் திரிவ சோர்வு இல – கம்.யுத்3:20 46/2
தேவரும் முனிவரும் திரிவ நிற்பவும் – கம்.யுத்4:40 81/1

மேல்


திரிவதன் (1)

சேவலொடு உற ஊடி திரிவதன் இயல் காணாய் – கம்.அயோ:9 7/4

மேல்


திரிவது (4)

ஊழி திரிவது என கோயில் உலையும் வேலை மற்று ஒழிந்த – கம்.அயோ:6 22/3
நாய் என திரிவது நல்லது அல்லதோ – கம்.அயோ:14 125/4
கோளொடும் திரிவது என்ன குல மணி கொடும் பூண் மின்ன – கம்.யுத்1:3 150/3
கரம் ஒன்றில் திரிவது ஆரும் காண்கிலாது அதனை தன் கை – கம்.யுத்2:18 210/3

மேல்


திரிவர் (4)

இமைப்பு இலர் திரிவர் இது அலால் அதனுக்கு இயம்பல் ஆம் ஏது மற்று யாதோ – கம்.பால:3 3/4
தென் திசை கிழவன் தூதர் தேடினர் திரிவர் என்ன – கம்.யுத்2:16 43/3
தன் மக்கள் ஆகி உள்ளார் தலையொடும் திரிவர் அன்றே – கம்.யுத்2:16 146/3
வைவர் சிலர் தெழிப்பர் சிலர் வருவர் சிலர் திரிவர் சிலர் வயவர்-மன்னோ – கம்.யுத்3:31 97/4

மேல்


திரிவரேல் (1)

திரிவரேல் உடன் திரிதரும் நெடு நிலம் செவ்வே – கம்.யுத்3:31 12/3

மேல்


திரிவன (8)

செவ்வி நோக்கின திரிவன போல்வன திரிந்த – கம்.பால:15 9/4
திரிவன சுடர் கணை திசை கை யானைகள் – கம்.அயோ:14 31/3
திரிவன மீன்கள் எண்ணில் எண்ணலாம் செம் பொன் திண் தேர் – கம்.சுந்:10 8/2
எண்_இல் பூதங்கள் நிற்பன திரிவன இவற்றின் – கம்.யுத்1:3 43/2
திறப்ப ஆயிரம் திரிவன ஆயிரம் சென்று புக்கு உருவாது – கம்.யுத்2:16 330/2
பொலம் கொள் மா மயில் வரையின்-மேல் திரிவன போன்றார் – கம்.யுத்3:20 64/4
தாள் எலாம் குலைய ஓடி திரிவன தாங்கல் ஆற்றும் – கம்.யுத்3:22 146/3
பிழம்பு அனல் திரிவன என்னும் பெற்றியார் – கம்.யுத்4:37 64/4

மேல்


திரிவாய் (2)

சொல் ஒன்று உரைத்தி பொருள் ஆதி தூய மறையும் துறந்து திரிவாய்
வில் ஒன்று எடுத்தி சரம் ஒன்று எடுத்தி மிளிர் சங்கம் அங்கை உடையாய் – கம்.யுத்2:19 257/1,2
தீராய் பிரிந்து திரிவாய் திறம்-தொறு அவை தேறும் என்று தெளியாய் – கம்.யுத்2:19 261/2

மேல்


திரிவார் (4)

தேடுவார் ஊர்க்கு திரிவார் இலர் ஆகி – பரி 24/23
தெருவே திரிவார் ஒரு சேவகனார் – கம்.பால:23 8/1
திரு நான்மறையின் நெறியே திரிவார்
பெரு நாள் தெரிகின்றிலர் பேதைமையேன் – கம்.யுத்1:3 106/2,3
திறத்தால் அது தெரிந்து யாவரும் தெரியா-வகை திரிவார் – கம்.யுத்3:27 141/4

மேல்


திரிவாரவர் (1)

கள்ளம் திரிவாரவர் கைதவம் நீ – கம்.யுத்1:3 105/1

மேல்


திரிவாரும் (5)

சிந்தும் சந்த தே மலர் நாடி திரிவாரும் – கம்.பால:17 23/4
செல்வ கானில் செங்கதிர் என்ன திரிவாரும் – கம்.பால:17 32/4
சிந்தினர் திரிவாரும் செழு மலர் சொரிவாரும் – கம்.பால:23 24/2
சென்னியர் திரிவாரும் விறலியர் செறிவாரும் – கம்.பால:23 31/3
ஆடவர் திரிவாரும் அரிவையர் களி கூர – கம்.பால:23 33/3

மேல்


திரிவாரை (1)

சிரம் கிடந்தன கண்டனர் கண்டிலர் உயிர்-கொடு திரிவாரை – கம்.யுத்2:16 312/4

மேல்


திரிவான் (6)

கண்டு ஆதரிக்க திரிவான் மதம் கவ்வி உண்ண – கம்.பால:17 21/3
விம்மா அழுவாள் அரசன் மெய்யின் திரிவான் என்னில் – கம்.அயோ:4 42/2
தேற்றா நின்றாள் மகனை திரிவான் என்றாள் அரசன் – கம்.அயோ:4 51/3
தேரில் திரிவான் மகன் இந்திரன் செம்மல் என்று இ – கம்.கிட்:7 45/2
தேடி கொன்றனன் சிலவரை கறங்கு என திரிவான் – கம்.சுந்:7 36/4
சீறு வெம் சினம் திருகினன் அந்தரம் திரிவான்
வேறு செய்வது ஓர் வினை பிறிது இன்மையின் விரிஞ்சன் – கம்.சுந்:11 53/2,3

மேல்


திரிவானை (1)

சிங்கம் என தமியன் திரிவானை
அங்கு அ வனத்துள் அயோமுகி என்னும் – கம்.ஆரண்:14 39/2,3

மேல்


திரிவு (2)

தொடி திரிவு அன்ன தொண்டு படு திவவின் – மலை 21
திறத்தின் திரிவு இல்லா அந்தணர் ஈண்டி – பரி 23/20

மேல்


திரிவுற்றது (1)

திடர் பட்டது பரவை குழி திரிவுற்றது புவனம் – கம்.யுத்3:27 111/4

மேல்


திரிவுறும் (1)

இருவரும் திரிவுறும் பொழுதின் இன்னவர்கள் என்று – கம்.கிட்:5 8/1

மேல்


திரிவென் (2)

பனி துடைத்து உலகம் சுற்றும் பரிதியின் திரிவென் பார்த்தி – கம்.யுத்2:16 156/4
காலம் கொள் உலகும் ஓட கறங்கு என திரிவென் காண்டி – கம்.யுத்2:16 157/4

மேல்


திரிவேன் (1)

ஐய சென்று கரியோடு அரிகள் துருவி திரிவேன்
கையும் சிலையும் கணையும் கொடு கார் மிருகம் வரும் ஓர் – கம்.அயோ:4 73/2,3

மேல்


திரிவோரை (1)

செய்தி செய்தி சிலை கை கொண்டால் வெறும் கை திரிவோரை
நொய்தின் வெல்வது அரிதோ என்னா முறுவல் உக நக்கான் – கம்.சுந்:8 45/1,2

மேல்


திரீஇ (1)

ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ
சேரி இளையர் செல அரு நிலையர் – பரி 6/37,38

மேல்


திரு (326)

திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் – திரு 24
திரு வீற்றிருந்த தீது தீர் நியமத்து – திரு 70
முடியொடு விளங்கிய முரண் மிகு திரு மணி – திரு 84
எருத்தம் ஏறிய திரு கிளர் செல்வனும் – திரு 159
அறல் போல் கூந்தல் பிறை போல் திரு நுதல் – பொரு 25
திரு கிளர் கோயில் ஒரு சிறை தங்கி – பொரு 90
திரு முகம் அவிழ்ந்த தெய்வ தாமரை – சிறு 73
மதி ஏக்கறூஉம் மாசு அறு திரு முகத்து – சிறு 157
இரு நிலம் கடந்த திரு மறு மார்பின் – பெரும் 29
திரு மணி விளக்கம் காட்டி திண் ஞாண் – முல் 63
பயன் அறவு அறியா வளம் கெழு திரு நகர் – மது 216
ஆழ்ந்த குழும்பில் திரு மணி கிளர – மது 273
ஒண் குழை திகழும் ஒளி கெழு திரு முகம் – மது 448
பல் வேறு திரு மணி முத்தமொடு பொன் கொண்டு – மது 505
கோடு போழ் கடைநரும் திரு மணி குயினரும் – மது 511
திரு நிலைபெற்ற தீது தீர் சிறப்பின் – நெடு 89
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து – நெடு 90
திரு துஞ்சும் திண் காப்பின் – பட் 41
திரு நிலைஇய பெரு மன் எயில் – பட் 291
திரு மழை தலைஇய இருள் நிற விசும்பின் – மலை 1
செரு மிக்கு புகலும் திரு ஆர் மார்பன் – மலை 356
பரூஉ பளிங்கு உதிர்த்த பல உறு திரு மணி – மலை 516
திரு நகர் முற்றம் அணுகல் வேண்டி – மலை 548
திரு மணி புரையும் மேனி மடவோள் – நற் 8/3
திரு முகம் இறைஞ்சி நாணுதி கதுமென – நற் 39/2
திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் – நற் 62/6
சுடர் புரை திரு நுதல் பசப்ப – நற் 108/8
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து – நற் 143/2
திரு நுதல் பொலிந்த தேம் பாய் ஓதி – நற் 160/7
பிறை ஏர் திரு நுதல் பாஅய பசப்பே – நற் 167/11
பெரு நிலம் கிளரினும் திரு நல உருவின் – நற் 201/10
திரு மணி வரன்றும் குன்றம் கொண்டு இவள் – நற் 234/3
பிறை வனப்பு உற்ற மாசு அறு திரு நுதல் – நற் 250/7
திரு மணி அரவு தேர்ந்து உழல – நற் 255/10
திரு உடை வியல் நகர் வரு விருந்து அயர்-மார் – நற் 258/4
திரு முகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும் – நற் 269/6
அளகம் சேர்ந்த திரு_நுதல் – நற் 377/8
நில வரை நிவந்த பல உறு திரு மணி – நற் 399/5
தருமோ தோழி நின் திரு நுதல் கவினே – நற் 399/10
திரு மனை பல் கடம்பூண்ட – குறு 181/6
தேம் கமழ் திரு நுதல் ஊர்தரும் பசப்பே – குறு 205/7
பெரு வரை அன்ன திரு விறல் வியல் மார்பு – ஐங் 220/3
மென் தோள் நெகிழவும் திரு நுதல் பசப்பவும் – ஐங் 230/3
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பெரும் திரு உறுக என – ஐங் 355/2
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 14/11
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன் – பதி 16/15
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 16/17
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – பதி 21/35
திரு உடைத்து அம்ம பெரு விறல் பகைவர் – பதி 28/1
வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 31/7
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 40/13
திறல் விடு திரு மணி இலங்கு மார்பின் – பதி 46/3
சுடரும் பாண்டில் திரு நாறு விளக்கத்து – பதி 52/13
அலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 58/18
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 66/19
விருந்தின் வாழ்க்கையொடு பெரும் திரு அற்று என – பதி 71/19
நலம் பெறு திரு மணி கூட்டும் நல் தோள் – பதி 74/16
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 76/14
பெருந்தகைக்கு அமர்ந்த மென் சொல் திரு முகத்து – பதி 81/30
தீம் சுனை நிலைஇய திரு மா மருங்கின் – பதி 85/6
திருவில் குலைஇ திரு மணி புரையும் – பதி 88/32
திரு ஞெமிர்ந்து அமர்ந்த மார்பினை மார்பில் – பரி 1/8
திரு_மறு_மார்ப நீ அருளல் வேண்டும் – பரி 1/39
நின்னது திகழ் ஒளி சிறப்பு இருள் திரு மணி – பரி 2/52
திரு மணி திரை பாடு அவிந்த முந்நீர் – பரி 4/6
கொடி சேரா திரு கோவை காழ்கொள – பரி 6/15
சேறு ஆடு மேனி திரு நிலத்து உய்ப்ப சிரம் மிதித்து – பரி 7/74
ஏழ் உலகும் ஆளி திரு_வரை மேல் அன்பு அளிதோ – பரி 8/64
கேழ் இலார் மாண் நலம் உண்கோ திரு உடையார் – பரி 9/31
இரு திரு மாந்தரும் இன்னினியோரும் – பரி 10/21
திரு வரை அகலம் தொழுவோர்க்கு – பரி 13/12
உள்ளத்து நினைப்பானை கண்டனள் திரு நுதலும் – பரி 18/8
திரு நய_தக்க வயல் – பரி 23/17
சீர்த்து விளங்கி திரு பூத்தல் அல்லது – பரி 33/2
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம் – கலி 15/16
திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திரு தகும் அ திரு – கலி 38/20
திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திரு தகும் அ திரு
புறங்கூற்று தீர்ப்பது ஓர் பொருள் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/20,21
திரு நயந்து இருந்து அன்ன தேம் கமழ் விறல் வெற்ப – கலி 44/7
திரு முகம் இறைஞ்சினள் வீழ்பவற்கு இனைபவள் – கலி 77/3
பெரும் திரு நிலைஇய வீங்கு சோற்று அகல் மனை – கலி 83/1
திரு மா மெய் தீண்டலர் என்று கருமமா – கலி 102/10
திரு நுதல் ஆயத்தார் தம்முள் புணர்ந்த – கலி 114/16
திகழ் மலர் புன்னை கீழ் திரு நலம் தோற்றாளை – கலி 135/12
மாயவன் மார்பில் திரு போல் அவள் சேர – கலி 145/64
திரு வீழ் மார்பின் தென்னவன் மறவன் – அகம் 13/6
வளம் கெழு திரு நகர் பந்து சிறிது எறியினும் – அகம் 17/1
திரு மணி ஒளிர்வரும் பூணன் வந்து – அகம் 32/2
திரு மருது ஓங்கிய விரி மலர் காவில் – அகம் 36/10
திரு நகர் வரைப்பு_அகம் புலம்ப அவனொடு – அகம் 63/2
திரு மணி விளக்கின் பெறுகுவை – அகம் 92/12
திரு மா வியல் நகர் கருவூர் முன்துறை – அகம் 93/21
திரு நகர் அடங்கிய மாசு இல் கற்பின் – அகம் 114/13
வளம் கெழு திரு நகர் புலம்ப போகி – அகம் 117/4
திரு மணி உமிழ்ந்த நாகம் காந்தள் – அகம் 138/17
திரு நுதல் பசப்ப நீங்கும் – அகம் 186/19
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றம் – அகம் 187/9
அருவி தந்த அரவு உமிழ் திரு மணி – அகம் 192/11
எரி மருள் கதிர திரு மணி இமைக்கும் – அகம் 213/14
விழு நிதி துஞ்சும் வீறு பெறு திரு நகர் – அகம் 227/19
தேம் பாய் ஓதி திரு நுதல் நீவி – அகம் 240/10
திங்கள் அன்ன நின் திரு முகத்து – அகம் 253/25
திரு நுதல் குறு_மகள் அணி நலம் வவ்விய – அகம் 256/16
திரு நுதல் பொலிந்த என் பேதை – அகம் 263/14
திரு மணி விளக்கின் அலைவாய் – அகம் 266/20
திரு நுதல் மகளிர் குரவை அயரும் – அகம் 269/20
நலம் கெழு திரு முகம் இறைஞ்சி நிலம் கிளையா – அகம் 299/13
தீது இலாட்டி திரு நுதல் பசப்பே – அகம் 354/14
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – அகம் 361/3
தேம் கமழ் திரு நுதல் திலகம் தைஇயும் – அகம் 389/3
திரு_வில் அல்லது கொலை வில் அறியார் – புறம் 20/10
மண்-உறு திரு மணி புரையும் மேனி – புறம் 56/5
திரு தகு சேஎய் நின் பெற்றிசினோர்க்கே – புறம் 125/20
வான் கதிர் திரு மணி விளங்கும் சென்னி – புறம் 150/6
திரு வீழ் நுண் பூண் பாண்டியன் மறவன் – புறம் 179/5
புல்லென்றனையால் வளம் கெழு திரு நகர் – புறம் 250/6
வையம் காவலர் வளம் கெழு திரு நகர் – புறம் 261/6
திரு நய_தக்க பண்பின் இவள் நலனே – புறம் 342/5
முழவு மருள் திரு மணி மிடைந்த நின் – புறம் 368/17
இனிது துஞ்சும் திரு நகர் வரைப்பின் – புறம் 377/3
திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை – புறம் 379/16
திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை – புறம் 379/16
திரு மலர் அன்ன புது மடி கொளீஇ – புறம் 390/15
பயில் உறவு உற்றபடி பெரும்பான்மை இ பெரும் திரு நகர் படைப்பான் – கம்.பால:3 4/2
திரு_இலி வலிக்கு ஒரு செயல் இன்று எங்களால் – கம்.பால:5 8/2
அன்னவன் தான் புரந்து அளிக்கும் திரு நாட்டில் நெடும் காலம் அளவது ஆக – கம்.பால:5 34/1
இன்னவன் பல் பகல் இறந்த பின் திரு
நல் நுதல் மடந்தையர் நவை_இல் மாதவன் – கம்.பால:5 41/1,2
நிமி திரு மரபுளான் முன்னர் நீர்மையின் – கம்.பால:5 88/2
திரு உற பயந்தனள் திறம் கொள் கோசலை – கம்.பால:5 101/4
கண் அகன் திரு நகர் களிப்பு கைம்மிகுந்து – கம்.பால:5 113/2
கங்கை என்னும் அ கரை பொரு திரு நதி கண்டார் – கம்.பால:9 5/4
கடைய முன் கடல் செழும் திரு எழும்படி காட்டி – கம்.பால:9 12/2
அல் என்னும் திரு நிறத்த அரி என்ன அயன் என்பான் – கம்.பால:12 14/3
கடல் புரை திரு நகர் இரைத்து காணவே – கம்.பால:13 4/4
பொழிகின்ற புவி மடந்தை திரு வெளிப்பட்டு என புணரி – கம்.பால:13 17/2
வனைந்து அனைய திரு மேனி வள்ளலும் அ மா தவத்தோன் – கம்.பால:13 25/3
தெண் திரை பரவை திரு அன்னவர் – கம்.பால:14 46/1
திரு கிளர் கமல போதில் தீட்டின கிடந்த கூர் வாள் – கம்.பால:14 56/2
திரு வளர் மார்பர் தெய்வ சிலையினர் தேரர் வீரர் – கம்.பால:14 71/3
தேன் முரன்று அளகத்து ஆட திரு மணி குழைகள் ஆட – கம்.பால:16 20/3
தோளையே பற்றி வெற்றி திரு என தோன்றுவாரும் – கம்.பால:18 4/2
குண்டலம் திரு வில் வீச குல மணி ஆரம் மின்ன – கம்.பால:18 9/1
இடை உறு திரு என இந்து நந்தினான் – கம்.பால:19 67/2
எய்த அ திரு நெடும் தேர் இழிந்து இனிய தன் – கம்.பால:20 17/1
இன்று திரு எய்தியது இது என்ன வயம் என்றான் – கம்.பால:22 33/4
பொலன் கொள் தேரொடும் இராகவன் திரு_மனை புக்கான் – கம்.அயோ:1 48/4
சீதை கொண்கனை திரு உறை மார்பகம் சேர்த்தான் – கம்.அயோ:1 58/4
விலங்கல் அன்ன திண் தோளையும் மெய் திரு இருக்கும் – கம்.அயோ:1 59/3
ஒருத்தல் எட்டொடு திரு தலை பன்மை சால் உரக – கம்.அயோ:1 65/1
பெறல்_அரும் திரு பெற்ற பின் சிந்தனை பிறிது ஆம் – கம்.அயோ:2 77/2
தன் திரு உள்ளத்து உள்ளே தன்னையே நினையும் அந்த – கம்.அயோ:3 84/3
திரு மணி மகுடம் சூட சேவகன் செல்கின்றான் என்று – கம்.அயோ:3 87/1
செம் கை கூப்பி நின் காதல் திரு மகன் – கம்.அயோ:4 3/2
சிறந்த தம்பி திரு உற எந்தையை – கம்.அயோ:4 16/1
ஏந்து தடம் தோள் இராமன் திரு மடந்தை – கம்.அயோ:4 91/3
சீதை பிரியினும் தீரா திரு என்பார் – கம்.அயோ:4 109/4
திரு அரை துகில் ஒரீஇ சீரை சாத்தியே – கம்.அயோ:4 148/4
திரு அரை சுற்றிய சீரை ஆடையன் – கம்.அயோ:4 187/1
திரு நகர்க்கு ஓசனை இரண்டு சென்று ஒரு – கம்.அயோ:5 7/1
இறப்பினும் திரு எலாம் இழப்ப எய்தினும் – கம்.அயோ:5 29/3
மெய்த்த வேந்தன் திரு உடம்பை பிரியார் பற்றி விட்டிலரால் – கம்.அயோ:6 25/2
தேரின் சுவடு நோக்குவார் திரு மா நகரின் மிசை திரிய – கம்.அயோ:6 33/1
கங்கை என்னும் கடவுள் திரு நதி – கம்.அயோ:7 10/1
திருத்தினென் கொணர்ந்தேன் என்-கொல் திரு உளம் என்ன வீரன் – கம்.அயோ:8 13/3
திரு நகர் தீர்ந்த வண்ணம் மானவ தெரித்தி என்ன – கம்.அயோ:8 18/1
திரு உளம் எனின் மற்று என் சேனையும் உடனே கொண்டு – கம்.அயோ:8 39/1
வில் திரு நுதல் மாதே அம் மலர் விரி கோங்கின் – கம்.அயோ:9 12/2
சென்றது குட-பால் அ திரு மலை இது அன்றோ – கம்.அயோ:9 19/3
தீது இலன்-கொல் திரு முடியோன் என்றான் – கம்.அயோ:11 1/4
திரு நகர் திரு தீர்ந்தனன் ஆம் என்றான் – கம்.அயோ:11 37/4
திரு நகர் திரு தீர்ந்தனன் ஆம் என்றான் – கம்.அயோ:11 37/4
தின்றும் தீரா வன் பழி கொண்டீர் திரு எய்தி – கம்.அயோ:11 75/2
தீராது ஒன்றால் நின் பழி ஊரில் திரு நில்லாள் – கம்.அயோ:11 81/2
திங்கள் வாள் முகம் திரு விளங்குற – கம்.அயோ:11 132/2
படியொடு திரு நகர் துறந்து பல் மரம் – கம்.அயோ:12 28/1
தன்னுடை திரு அரை சீரை சாத்தினான் – கம்.அயோ:12 52/2
போயினன் திரு நகர் புரிசை வாயிலே – கம்.அயோ:12 53/4
மல் காணும் திரு நெடும் தோள் மழை காணும் மணி நிறத்தாய் – கம்.அயோ:13 26/3
சொல் முன்னே உவக்கின்ற துரிசு இலா திரு மனத்தான் – கம்.அயோ:13 27/2
நின்றவனை நோக்கினான் திரு மேனி நிலை உணர்ந்தான் – கம்.அயோ:13 28/3
குன்று அனைய திரு நெடும் தோள் குகன் என்பான் இ நின்ற குரிசில் என்றான் – கம்.அயோ:13 65/4
மூலம் இல் கனவின் திரு முற்றுற – கம்.அயோ:14 18/2
உயா உற திரு உளம் உருக புல்லினான் – கம்.அயோ:14 53/2
தேன் அடைந்த சோலை திரு நாடு கைவிட்டு – கம்.அயோ:14 63/1
சேனை வீரரும் திரு நல் மா நகர் – கம்.அயோ:14 91/1
தன் துணை திரு தம்பிமார்களும் – கம்.அயோ:14 93/3
திரு உறையும் மணி மார்ப நினக்கு என்னை செயல்-பால – கம்.ஆரண்:1 56/3
திரு ஆன நில_மகளை இஃது அறிந்தால் சீறாளோ – கம்.ஆரண்:1 57/3
மேனி திரு நாரதன் வீணை இசை – கம்.ஆரண்:2 4/3
திவசம் ஆர் நல் அறத்தின் செந்நெறியின் உய்த்தும் திரு அளித்தும் வீடு அளித்தும் சிங்காமை தங்கள் – கம்.ஆரண்:2 26/2
திரு_மகள் தலைவ செய் திரு_வினை உற யான் – கம்.ஆரண்:2 38/3
திரு_மகள் தலைவ செய் திரு_வினை உற யான் – கம்.ஆரண்:2 38/3
திரு மகிழ் மார்பினர் செம் கண் வீரர்-தாம் – கம்.ஆரண்:4 15/2
செயிர் கிடத்தல் செய்யாத திரு மனத்தாய் செப்பினாய் திறம்பா நின் சொல் – கம்.ஆரண்:4 23/3
தெண் திரை கரத்தின் வாரி திரு மலர் தூவி செல்வர் – கம்.ஆரண்:5 2/3
அவம் செய திரு உடம்பு அலச நோற்கின்றான் – கம்.ஆரண்:6 11/2
எல் கலை திரு அரை எய்தி ஏமுற – கம்.ஆரண்:6 15/2
தீது இல் வரவு ஆக திரு நின் வரவு சேயோய் – கம்.ஆரண்:6 31/1
திரு நகர் தீர்ந்த பின்னர் செய் தவம் பயந்தது என்னா – கம்.ஆரண்:6 49/3
திரு இங்கு வருவாள்-கொல்லோ என்று அகம் திகைத்து நின்றாள் – கம்.ஆரண்:6 52/4
தேவர்க்கும் வலியான் தன் திரு தங்கையாள் இவள் ஈண்டு – கம்.ஆரண்:6 119/3
திரு_இல் மார்பகம் திறந்தன துறந்தன சிரங்கள் – கம்.ஆரண்:7 78/4
தோன்றல்-தன் திரு உரு மறைய தூவினான் – கம்.ஆரண்:7 127/4
கரை அறு திரு நகர் கரும் கண் நங்கைமார் – கம்.ஆரண்:10 35/1
செந்நெல் அம் கழனி நாடன் திரு மகள் செவ்வி கேளா – கம்.ஆரண்:10 110/2
செருக்கி இடையே திரு இழந்த சிறியோர் போன்ற சேதாம்பல் – கம்.ஆரண்:10 117/4
திற திறனாலே செய் தவம் முற்றி திரு உற்றாய் – கம்.ஆரண்:11 10/1
செம் திரு ஒப்பார் எத்தனையோர் நின் திரு உண்பார் – கம்.ஆரண்:11 12/3
செம் திரு ஒப்பார் எத்தனையோர் நின் திரு உண்பார் – கம்.ஆரண்:11 12/3
புனல் திரு நாட்டிடை புனிதர் ஊர் புக – கம்.ஆரண்:12 50/2
செஞ்செவே திரு உரு தீண்ட அஞ்சுவான் – கம்.ஆரண்:13 59/2
திரு நகர் செல்லும் அ பரதன் செய்கையான் – கம்.ஆரண்:13 61/4
வள்ளியோன் திரு மேனியில் தழல் நிற வண்ணன் – கம்.ஆரண்:13 93/3
தெரிந்தது இல்லை திரு மலர்_கண் இமை – கம்.ஆரண்:14 18/2
தேனின் தெய்வ திரு நெடு நாண் சிலை – கம்.ஆரண்:14 25/1
திவள அன்னங்கள் திரு நடை காட்டுவ செம் கண் – கம்.கிட்:1 17/3
திரு வாய் அனைய சேதாம்பற்கு அயலே கிடந்த செம் கிடையே – கம்.கிட்:1 29/2
வளை உடை புணரி சூழ் மகிதல திரு எலாம் – கம்.கிட்:3 8/3
செம் கண் வில் கரத்து இராமன் அ திரு நெடு மாலே – கம்.கிட்:3 76/3
திரு உறை மார்பனும் தெளிவு தோன்றிட – கம்.கிட்:6 19/3
திரு உறை வேறு இடம் தேரவேண்டுமால் – கம்.கிட்:6 32/2
திரு மறு மார்பன் ஏவல் சென்னியில் சேர்த்தி சிந்தை – கம்.கிட்:7 140/3
மெய் வானோர் திரு நாடு மேவினாய் – கம்.கிட்:8 9/2
கேடுற தளர்ந்தார் போன்றும் திரு உற கிளர்ந்தார் போன்றும் – கம்.கிட்:10 25/4
தனு எனும் திரு நுதலி வந்தனள் சரதம் வன் துயர் தவிர்தியே – கம்.கிட்:10 66/4
பெறல் அரும் திரு பெற்று உதவி பெரும் – கம்.கிட்:11 2/1
சிந்தையுள் நெடும் சீற்றம் திரு முகம் – கம்.கிட்:11 23/2
திரு கிளர் செல்வம் நோக்கி தேவரும் மருள சென்றான் – கம்.கிட்:11 102/4
திரு உறை மார்பனும் தீர்ந்ததோ வந்து – கம்.கிட்:11 132/1
தெய்வ தச்சன் மெய் திரு நெடும் காதலன் சேர்ந்தான் – கம்.கிட்:12 21/4
சூது அகற்றும் திரு மறையோர் துறை ஆடும் நிறை ஆறும் சுருதி தொல் நூல் – கம்.கிட்:13 28/1
சேடு உறு தண் புனல் தெய்வ திரு நதியின் இரு கரையும் தெரிதிர்-மாதோ – கம்.கிட்:13 29/4
தென் தமிழ்நாட்டு அகன் பொதியில் திரு முனிவன் தமிழ் சங்கம் சேர்கிற்பீரேல் – கம்.கிட்:13 31/1
பொன் திணிந்த புனல் பெருகும் பொருநை எனும் திரு நதி பின்பு ஒழிய நாக – கம்.கிட்:13 31/3
பெரும் கலை மதி திரு முகத்த பிறழ் செம் கேழ் – கம்.கிட்:14 44/3
செந்நெல் வேலி சூழ் திரு நல் நாடு ஒரீஇ – கம்.கிட்:15 18/2
அ திரு தகு நாட்டினை அண்டர்_நாடு – கம்.கிட்:15 51/1
மணிகள் எத்துணை பெரியவும் மால் திரு மார்பின் – கம்.சுந்:2 8/1
தேவர் என்பவர் யாரும் இ திரு நகர்க்கு இறைவற்கு – கம்.சுந்:2 10/1
ஊழி நாயகன் திரு வயிறு ஒத்துளது இ ஊர் – கம்.சுந்:2 12/2
சிவனை நான்முகத்து ஒருவனை திரு நெடுமால் ஆம் – கம்.சுந்:2 140/3
குண்டலம் திரு வில் வீச குரவையில் குழறுவாரும் – கம்.சுந்:2 186/4
மானுயர் திரு வடிவினள் அவள் இவள் மாறு கொண்டனள் கூறின் – கம்.சுந்:2 199/1
புக்கு நின்று தன் புலன் கொள நோக்கினன் பொரு_அரும் திரு உள்ளம் – கம்.சுந்:2 203/1
நெக்கு நின்றனன் நீங்கும் அந்தோ இந்த நெடு நகர் திரு என்னா – கம்.சுந்:2 203/2
கமையினாள் திரு முகத்து அயல் கதுப்பு உற கவ்வி – கம்.சுந்:3 10/1
இ திரு துறந்து ஏகு என்ற போதினும் – கம்.சுந்:3 20/2
பொரு_அரும் திரு இழந்து அநாயம் பொன்றுவாய் – கம்.சுந்:3 124/4
திருவினின் திரு உளார் யாவர் தெய்வமே – கம்.சுந்:4 46/4
அண்ணல்-தன் திரு முகம் கமலம் ஆம் எனின் – கம்.சுந்:4 51/1
கொள்ளா வள்ளல் திரு மூக்கிற்கு உவமை பின்னும் குணிப்பு ஆமோ – கம்.சுந்:4 54/4
வண்டு உறை சாலை வந்தான் நின் திரு வடிவு காணான் – கம்.சுந்:4 76/3
வில் கூடு நுதல் திரு நின்னிடை மேவ ஏவி – கம்.சுந்:4 94/2
தீண்டேன் என்று மனம் மகிழ்ந்தாள் திருவின் முகத்து திரு ஆனாள் – கம்.சுந்:4 113/4
ஆரம் தாழ் திரு மார்பற்கு அமைந்தது ஓர் – கம்.சுந்:5 30/1
தந்த வார்த்தை திரு செவி சாற்றுவாய் – கம்.சுந்:5 34/4
அந்தம்_இல் திரு நகர்க்கு அரசன் ஆக்கு என்பாய் – கம்.சுந்:5 38/4
சேவகன் திரு உரு தீண்ட தீய்ந்திலா – கம்.சுந்:5 67/2
தன் திரு துகிலில் பொதிவுற்றது தானே – கம்.சுந்:5 79/3
கைகளே கைகள் ஆக கடை கூழை திரு வால் ஆக – கம்.சுந்:8 21/4
பதியொடும் பெரும் திரு பறித்த பண்டை நாள் – கம்.சுந்:9 19/2
கதிர் எழுந்து அனைய செம் திரு முக கணவன்மார் – கம்.சுந்:10 43/1
தீட்டு வாள் அனைய கண் தெரிவை ஓர் திரு அனாள் – கம்.சுந்:10 46/1
தா அரும் திரு நகர் தையலார் முதல் – கம்.சுந்:10 49/1
ஏங்கலம் இவன் சிரத்து இருந்து அலால் திரு
வாங்கலம் என்று அழும் மாதரார் பலர் – கம்.சுந்:12 5/3,4
எயில் உடை திரு நகர் சிதைப்ப எய்தினன் – கம்.சுந்:12 15/3
வண்மைக்கும் திரு மறைகட்கும் வானினும் பெரிய – கம்.சுந்:12 43/1
ஈறு_இல் நாண் உக எஞ்சல்_இல் நல் திரு
நூறி நொய்தினை ஆகி நுழைதியோ – கம்.சுந்:12 99/1,2
வட்ட முலை திரு வைகும் – கம்.சுந்:13 55/2
திரு முலை தடத்து வைத்தாள் வைத்தலும் செல்வ நின்-பால் – கம்.சுந்:14 42/2
திங்கள் ஒன்று இருப்பென் இன்னே திரு உளம் தீர்ந்த பின்னை – கம்.சுந்:14 45/3
சிலை மேற்கொண்ட திரு நெடும் தோட்கு உவமை மலையும் சிறிது ஏய்ப்ப – கம்.யுத்1:1 6/1
கங்கை திரு நாடு உடையானை கண்டு நெஞ்சம் களி கூர – கம்.யுத்1:1 10/3
திரு நகர் முழுவதும் திருந்த நோக்கிய – கம்.யுத்1:2 4/1
சிவனும் நான்முகத்து-ஒருவனும் திரு நெடு மாலாம் – கம்.யுத்1:2 114/1
ஒருவன் யாவர்க்கும் நாயகன் திரு பெயர் உணர – கம்.யுத்1:3 40/2
கூலம் ஆம் என என்புற குளிர்ந்தது அ குரு மணி திரு மேனி – கம்.யுத்1:3 86/4
திரு நான்மறையின் நெறியே திரிவார் – கம்.யுத்1:3 106/2
வில்லியை திரு மனம் வெதுப்பும் வேட்கையால் – கம்.யுத்1:5 4/2
மெய் பெரும் திரு நகர் காக்கும் வெய்யவர் – கம்.யுத்1:5 26/3
பரந்தது உன் திரு குல முதல் தலைவரால் பரிவாய் – கம்.யுத்1:5 75/2
பூழி சென்று தன் திரு உரு பொருந்தவும் பொறை தீர் – கம்.யுத்1:6 3/1
தீபமே அனைய ஞான திரு மறை முனிவர் செப்பும் – கம்.யுத்1:7 18/3
ஆம் அரசன் மைந்தர் திரு மேனி அலசாமே – கம்.யுத்1:9 11/2
செயிர்ப்பினும் அழகு செய்யும் திரு முகத்து அணங்கை தீர்ந்து – கம்.யுத்1:9 21/1
நீர் உலாவும் இலங்கை நெடும் திரு – கம்.யுத்1:9 60/4
நம் திரு நகரே ஆதி வேறு உள நகர்கட்கு எல்லாம் – கம்.யுத்1:10 7/1
தேன் அக திரு திலோத்தமை செ வாய் – கம்.யுத்1:11 6/2
திரு மணி பறித்து தந்த வென்றியே சீரிது அன்றோ – கம்.யுத்1:12 46/4
இம்பர் உற்று எரியின் திரு மைந்தன் மேல் – கம்.யுத்2:15 75/2
தேவியை திரு மறு மார்பின் தீர்ந்தனன் – கம்.யுத்2:15 111/3
திரு மறு மார்பன் நல்க அனந்தரும் தீர்ந்து செல்வ – கம்.யுத்2:16 144/1
செம்பு இட்டு செய்த இஞ்சி திரு நகர் செல்வம் தேறி – கம்.யுத்2:16 155/1
பிழைத்ததால் உனக்கு அரும் திரு நாளொடு பெரும் துயில் நெடும் காலம் – கம்.யுத்2:16 320/3
இ திரு பெறுகிற்பானும் இந்திரன் இலங்கை நுங்கள் – கம்.யுத்2:17 55/1
பொய் திரு பெறுகிற்பானும் வீடணன் புலவர் கோமான் – கம்.யுத்2:17 55/2
கை திரு சரங்கள் உன்-தன் மார்பிடை கலக்கல்-பால – கம்.யுத்2:17 55/3
மை திரு நிறத்தான் தாள் என் தலை மிசை வைக்கல்-பால – கம்.யுத்2:17 55/4
இம்மையில் நெடும் திரு எய்தினீர் இனி – கம்.யுத்2:18 4/3
கேதங்கள் கூர அயர்கின்ற வள்ளல் திரு மேனி கண்டு கிளர்வான் – கம்.யுத்2:19 245/2
தொல் நாள் பிரிந்த துயர் தீர அண்ணல் திரு மேனி கண்டு தொழுவான் – கம்.யுத்2:19 248/4
பெரும் திரு கழித்திலாதாள் கணவனை கொன்று பேர்ந்தோன் – கம்.யுத்3:21 6/2
தேவுண்ட கீர்த்தி அண்ணல் திரு உண்ட கவசம் சேர – கம்.யுத்3:21 21/3
தேவர்க்கும் தேவன் தம்பி திரு மனத்து ஐயம் தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 156/2
ஊக்கினான் தடம் தாமரை திரு முகத்து உதிரம் – கம்.யுத்3:22 187/2
குரு மணி திரு மேனியும் மனம் என குலைந்தான் – கம்.யுத்3:22 195/2
சேயோ நீயே தம்பியும் நீயே திரு நீயே – கம்.யுத்3:22 203/2
திரு வாழ் மார்ப நின் மாயை எம்மால் தீர்க்க தீருமோ – கம்.யுத்3:22 224/4
திரு உறை கமலம் அன்ன நாட்டையும் தெரிய கண்டான் – கம்.யுத்3:24 57/4
செயிர்ப்பு அறு தெய்வ சிந்தை திரு மறை முனிவர்க்கேயும் – கம்.யுத்3:25 14/3
சேனையை காத்து என் பின்னே திரு நகர் தீர்ந்து போந்த – கம்.யுத்3:31 66/1
நெல் அறுக்கும் திரு நாடன் நெடும் சரம் என்றால் எவர்க்கும் நிற்கலாமோ – கம்.யுத்3:31 100/4
பூசனை முறையின் செய்து திரு மறை புகன்ற தானம் – கம்.யுத்4:35 3/2
அரிந்தமன் திரு மேனி-மேல் அழுத்தி நின்று ஆர்த்தான் – கம்.யுத்4:37 95/4
திரு புலக்க உய்த்தான் திசை யானையின் – கம்.யுத்4:37 188/3
நாரணன் திரு உந்தியில் நான்முகன் – கம்.யுத்4:37 191/1
சீர்_மகளை திரு_மகளை தேவர்க்கும் தம் மோயை தெய்வ கற்பின் – கம்.யுத்4:38 10/2
வெள் எருக்கம் சடை முடியான் வெற்பு எடுத்த திரு மேனி மேலும் கீழும் – கம்.யுத்4:38 23/1
ஆரம் போர் திரு மார்பை அகல் முழைகள் என திறந்து இ உலகுக்கு அப்பால் – கம்.யுத்4:38 24/1
திரு கொள் மார்பன் இனையன செப்பினான் – கம்.யுத்4:39 11/4
பாடினான் திரு நாமங்கள் பல் முறை – கம்.யுத்4:40 4/1
திரு விளை அல்குற்கு ஏற்ப மேகலை தழுவ செய்தார் – கம்.யுத்4:40 32/4
என்ன சொல்லி அ ஏந்து_இழை திரு மனத்து யாதும் – கம்.யுத்4:40 111/1
எண்ணும் கீர்த்தி இராமன் திரு முடி – கம்.யுத்4:41 50/2
பரிவு அமைத்த திரு மனத்தான் அடி தொழுதான் அவள் புகுந்து பற்றிக்கொண்டாள் – கம்.யுத்4:41 69/4
வானவர் திரு நகர் வருவது ஆம் என – கம்.யுத்4:41 111/2
சித்தம் ஒத்துளன் என்று ஓதும் திரு நகர் தெய்வ நன்னூல் – கம்.யுத்4:42 18/1

மேல்


திரு_நுதல் (1)

அளகம் சேர்ந்த திரு_நுதல்
கழறுபு மெலிக்கும் நோய் ஆகின்றே – நற் 377/8,9

மேல்


திரு_மகள் (1)

திரு_மகள் தலைவ செய் திரு_வினை உற யான் – கம்.ஆரண்:2 38/3

மேல்


திரு_மகளை (1)

சீர்_மகளை திரு_மகளை தேவர்க்கும் தம் மோயை தெய்வ கற்பின் – கம்.யுத்4:38 10/2

மேல்


திரு_மறு_மார்ப (1)

திரு_மறு_மார்ப நீ அருளல் வேண்டும் – பரி 1/39

மேல்


திரு_மனை (1)

பொலன் கொள் தேரொடும் இராகவன் திரு_மனை புக்கான் – கம்.அயோ:1 48/4

மேல்


திரு_வரை (1)

ஏழ் உலகும் ஆளி திரு_வரை மேல் அன்பு அளிதோ – பரி 8/64

மேல்


திரு_வில் (1)

திரு_வில் அல்லது கொலை வில் அறியார் – புறம் 20/10

மேல்


திரு_வினை (1)

திரு_மகள் தலைவ செய் திரு_வினை உற யான் – கம்.ஆரண்:2 38/3

மேல்


திரு_இல் (1)

திரு_இல் மார்பகம் திறந்தன துறந்தன சிரங்கள் – கம்.ஆரண்:7 78/4

மேல்


திரு_இலி (1)

திரு_இலி வலிக்கு ஒரு செயல் இன்று எங்களால் – கம்.பால:5 8/2

மேல்


திருக்கம் (1)

செறிவுற நோக்கி நாயேன் சிந்தையில் திருக்கம் இன்மை – கம்.சுந்:14 41/2

மேல்


திருக்கு (3)

தீவினை ஐந்தின் ஒன்று ஆம் அன்றியும் திருக்கு நீங்கா – கம்.கிட்:11 89/3
செரு மத யாக்கையர் திருக்கு_இல் சிந்தையர் – கம்.கிட்:14 10/1
சூலையின் திருக்கு அலால் சொல்லுவோர்க்கு எலாம் – கம்.யுத்1:3 77/3

மேல்


திருக்கு_இல் (1)

செரு மத யாக்கையர் திருக்கு_இல் சிந்தையர் – கம்.கிட்:14 10/1

மேல்


திருக்கும் (2)

எ திருக்கும் கெடும் என்பதை எண்ணா – கம்.பால:5 118/3
அ திருக்கும் கெடும் உடனே புகுந்து ஆளும் அரசு எரி போய் அமைக்க என்றான் – கம்.யுத்4:41 66/4

மேல்


திருக (1)

திண்ணென் யாக்கையை திசைமுகன் படை சென்று திருக
அண்ணல் மாருதி அன்று தன் பின் சென்ற அறத்தின் – கம்.சுந்:11 57/1,2

மேல்


திருகலின் (1)

காய் கதிர் திருகலின் கனைந்து கால் கடுகி – அகம் 135/7

மேல்


திருகலை (1)

திருகலை உடைய இந்த செகத்து உளோர் தன்மை தேரா – கம்.பால:5 30/3

மேல்


திருகாத (1)

திருகாத சினம் திருகி திசை அனைத்தும் செல நூறி – கம்.ஆரண்:6 104/2

மேல்


திருகி (14)

கை கவர் முயக்கம் மெய் உற திருகி
ஏங்கு உயிர்ப்பட்ட வீங்கு முலை ஆகம் – நற் 240/3,4
எயிறு தீ பிறப்ப திருகி
நடுங்குதும் பிரியின் யாம் கடும் பனி உழந்தே – அகம் 217/19,20
பருகு அன்ன காதலொடு திருகி
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கத்து – அகம் 305/6,7
எய்திய கனை துயில் ஏல்-தொறும் திருகி
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கின் – அகம் 379/14,15
விசும்பு தீ பிறப்ப திருகி பசும் கொடி – புறம் 37/3
திருகாத சினம் திருகி திசை அனைத்தும் செல நூறி – கம்.ஆரண்:6 104/2
சேற்ற வளை தன் கணவன் அருகு இருப்ப சினம் திருகி
சூல் தவளை நீர் உழக்கும் துறை கெழு நீர் வள நாட – கம்.ஆரண்:6 114/2,3
தேண்டி அ அரக்கனை திருகி தேவியை – கம்.கிட்:6 14/3
தின்ற வல் அரக்கரை திருகி தின்றதால் – கம்.சுந்:9 27/3
சலம் கை-மேல் நிமிர வெம் சினம் திருகி வஞ்சன் மேல் நிமிர் தருக்கினான் – கம்.யுத்2:19 81/2
திவசத்தின் முடித்தும் வெம் போர் என சினம் திருகி சென்றார் – கம்.யுத்2:19 171/4
அலைய திருகி பகு வாய் அனல் கால் – கம்.யுத்3:20 72/3
பொரு சினம் திருகி வென்றி போர் கள மருங்கில் புக்கார் – கம்.யுத்3:22 119/3
காய் சினம் திருகி வந்து கலந்துளார் தம்மை காணா – கம்.யுத்3:27 96/2

மேல்


திருகிய (9)

காய் சினம் திருகிய கடும் திறல் வேனில் – பெரும் 3
கொல் பிணி திருகிய மார்பு கவர் முயக்கத்து – பதி 50/20
கடும் கதிர் திருகிய வேய் பயில் பிறங்கல் – அகம் 17/15
பயம் கெட திருகிய பைது அறு காலை – அகம் 263/4
கடு வெயில் திருகிய வேனில் வெம் காட்டு – அகம் 353/10
உரவு சினம் திருகிய உரு கெழு ஞாயிறு – புறம் 25/3
திருகிய சீற்றத்தால் செம்மையான் நிறம் – கம்.அயோ:14 23/2
சிவந்த பாய்ந்த வெம் குருதியில் திருகிய சினத்தால் – கம்.ஆரண்:7 86/2
திருகிய சினத்தொடு செறுத்து எரி விழித்தான் – கம்.யுத்1:12 9/1

மேல்


திருகின (1)

திருகின எதிரெதிர் செல்லும் சேனையே – கம்.யுத்2:19 36/4

மேல்


திருகினன் (1)

சீறு வெம் சினம் திருகினன் அந்தரம் திரிவான் – கம்.சுந்:11 53/2

மேல்


திருகினார் (2)

தெற்றினர் எயிறுகள் திருகினார் சினம் – கம்.ஆரண்:7 103/3
தீங்கு இயல் அரக்கரும் திருகினார் சினம் – கம்.சுந்:9 29/2

மேல்


திருகு (8)

செற்ற வாள் உழுவை வன் செறி அதள் திருகு உற – கம்.ஆரண்:1 14/1
திருகு சினத்தார் முதிர மலைந்தார் சிறியோர் நாள் – கம்.ஆரண்:11 5/1
சிகை கொழுந்து இது என திருகு நாவினான் – கம்.ஆரண்:15 13/4
திருகு வெம் சினத்து அரக்கரும் கரு நிறம் தீர்ந்தார் – கம்.சுந்:2 15/1
திருகு பொன் நெடும் தண்டின் திரண்டவால் – கம்.சுந்:13 11/4
திருகு வெம் சினத்தன தெறு கண் தீ உக – கம்.யுத்1:4 30/3
திருகு வெம் சின தீ நிகர் சீற்றமும் – கம்.யுத்3:29 8/1
திருகு வெம் சினத்து அக்கனை நிலத்தொடும் தேய்த்து – கம்.யுத்3:30 46/2

மேல்


திருகுபு (2)

நொடித்து என சிவந்த மெல் விரல் திருகுபு
கூர் நுனை மழுகிய எயிற்றள் – அகம் 176/24,25
திருகுபு முயங்கல் இன்றி அவண் நீடார் – அகம் 399/5

மேல்


திருகும் (1)

தின்று தின்று உமிழும் பற்றி சிரங்களை திருகும் தேய்க்கும் – கம்.யுத்2:16 173/3

மேல்


திருகுவான் (1)

தோளின் திருகுவான் போன்ம் – கலி 101/32

மேல்


திருகுற (1)

சில் வல் ஓதியை செம் கையில் திருகுற பற்றி – கம்.ஆரண்:6 85/3

மேல்


திருகுறும் (1)

திருகுறும் சினத்து தேவர் தானவர் என்னும் தெவ்வர் – கம்.சுந்:7 5/1

மேல்


திருத்தம் (1)

திருத்தம் வானவர் சென்னியில் சென்றதால் – கம்.யுத்1:8 41/4

மேல்


திருத்தமே (1)

திருத்தமே அனையவன் சிகர தோள்கள்-மேல் – கம்.யுத்4:38 18/4

மேல்


திருத்தல் (1)

திருத்தல் இல் அயோத்தி ஆம் தெய்வ மா நகர் – கம்.அயோ:12 46/3

மேல்


திருத்தலாம் (2)

திருத்தலாம் ஆகின் அன்றோ திருத்தலாம் தீராது-ஆயின் – கம்.யுத்2:16 152/2
திருத்தலாம் ஆகின் அன்றோ திருத்தலாம் தீராது-ஆயின் – கம்.யுத்2:16 152/2

மேல்


திருத்தா (2)

இவள் தான் திருத்தா சுமட்டினள் ஏனை தோள் வீசி – கலி 109/13
திரிந்த வாய் வாள் திருத்தா
தனக்கு இரிந்தானை பெயர் புறம் நகுமே – புறம் 284/7,8

மேல்


திருத்தி (16)

செய் பூ கண்ணி செவி முதல் திருத்தி
நோன் பகட்டு உமணர் ஒழுகையொடு வந்த – சிறு 54,55
தேம் பாய் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி
சோறு வாய்த்து ஒழிந்தோர் உள்ளியும் தோல் துமிபு – முல் 71,72
நகை தாழ் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி
அரசு இருந்து பனிக்கும் முரசு முழங்கு பாசறை – முல் 78,79
ஊறா வறு முலை கொளீஇய கால் திருத்தி
புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை – நெடு 158,159
துளங்கு குடி விழு திணை திருத்தி முரசு கொண்டு – பதி 31/13
திருத்தி கொண்ட அம்பினர் நோன் சிலை – அகம் 171/10
செறி தொடி திருத்தி பாறு மயிர் நீவி – அகம் 300/7
கொடிது கடிந்து கோல் திருத்தி
படுவது உண்டு பகல் ஆற்றி – புறம் 17/5,6
கண் திரள் நோன் காழ் திருத்தி நெய் அணிந்து – புறம் 95/2
ஏமுற திருத்தி வேறு இனைய செப்பினான் – கம்.பால:5 75/4
செம் சிலை கரத்தர் மாதர் புலவிகள் திருத்தி சேந்த – கம்.பால:10 20/3
சேறு கொண்டு அழகுற திருத்தி திண் சுவர் – கம்.அயோ:10 46/3
செய்து தீ கலம் திருத்தி செல்வனை – கம்.அயோ:11 123/2
செய்வன வரன் முறை திருத்தி சேந்த நின் – கம்.அயோ:14 76/3
சந்தனம் குவித்து வேண்டும் தருப்பையும் திருத்தி பூவும் – கம்.ஆரண்:13 134/2
தீ இருள் பெரும் பிழம்பினை ஒழிவு அற திருத்தி
நீ ஒருத்தனே உலகு ஒரு மூன்றையும் நிமிர்வாய் – கம்.யுத்3:22 94/2,3

மேல்


திருத்திட (1)

தெய்வ நீள் புனல் ஆடல் திருத்திட
ஐயன் ஆணையினால் இளம் கோளரி – கம்.யுத்4:39 6/2,3

மேல்


திருத்திய (16)

துளங்கு குடி திருத்திய வலம்படு வென்றியும் – பதி 32/7
துளங்கு குடி திருத்திய வலம் படு வென்றியும் – பதி 37/7
வளம் தலைமயங்கிய பைதிரம் திருத்திய
களங்காய்க்கண்ணி நார்முடி சேரல் – பதி 38/3,4
திறன் இலோர் திருத்திய தீது தீர் கொள்கை – பரி 1/42
அழல் மணி திருத்திய அயோத்தியாளுடை – கம்.பால:3 40/3
சாய்வு_அற திருத்திய சாலை புக்கனன் – கம்.பால:5 81/4
மயன் முதல் திருத்திய மணி செய் மண்டபம் – கம்.பால:23 45/3
அயன் முதல் திருத்திய அண்டம் ஒத்ததே – கம்.பால:23 45/4
திருத்திய வினை முற்றிற்று இன்று எனல் தெரிகின்றான் – கம்.அயோ:9 20/2
சாயும் தம்பி திருத்திய தண் தளிர் – கம்.ஆரண்:14 17/1
திருத்திய பளிக்கு வேதி தெள்ளிய வேல்கள் என்ன – கம்.சுந்:2 105/1
தேவு யாவையும் உலகமும் திருத்திய தெய்வ – கம்.சுந்:11 54/3
சிந்து என திருத்திய தெறு கண் தெய்வமோ – கம்.சுந்:12 67/4
தீட்டிய வாழ்வும் எய்த திருத்திய வாழ்வும் எல்லாம் – கம்.சுந்:12 71/3
திருத்திய உணர்வு மிக்க செம் கதிர் செல்வன் செம்மல் – கம்.யுத்1:4 127/1
சூலம் ஏகம் திருத்திய தோளினான் – கம்.யுத்2:16 60/1

மேல்


திருத்தியது (3)

தென் திசைக்கும் ஓர் வடவனல் திருத்தியது என்ன – கம்.சுந்:12 39/4
பொன் திருத்தியது ஆதலால் இராவணன் புரை தீர் – கம்.சுந்:13 36/1
திருத்தியது ஆகும் அன்றே நம்-வயின் சேர்ந்த செய்கை – கம்.யுத்1:4 104/4

மேல்


திருத்தியும் (1)

நீடு நினைந்து தேற்றியும் ஓடு வளை திருத்தியும்
மையல் கொண்டும் ஒய்யென உயிர்த்தும் – முல் 82,83

மேல்


திருத்தினர் (1)

நன் மாண் எல் வளை திருத்தினர் ஆயின் – அகம் 173/7

மேல்


திருத்தினாய் (1)

சிறிதும் நோக்கலை தீமை திருத்தினாய்
இறுதி உற்றுளது ஆயினும் இன்னும் ஓர் – கம்.சுந்:12 87/2,3

மேல்


திருத்தினார் (2)

செம்பொனின் கல ராசி திருத்தினார்
அம்பரத்தின் அரம்பையர் அன்பொடும் – கம்.அயோ:14 10/2,3
தேவரும் உளர் தீமை திருத்தினார் – கம்.கிட்:7 120/4

மேல்


திருத்தினால் (1)

சென்றனென் கொணர்ந்து அடை திருத்தினால் அது – கம்.கிட்:11 114/2

மேல்


திருத்தினாள் (1)

காரிகை ஆக தன் கண்ணி திருத்தினாள்
நேர் இறை முன்கை நல்லவள் கேள் காண்-மின் – பரி 12/91,92

மேல்


திருத்தினீர் (1)

செ வழி தென்றலோற்கு திருத்தினீர் நீர்-கொல் என்ன – கம்.ஆரண்:10 166/3

மேல்


திருத்தினென் (1)

திருத்தினென் கொணர்ந்தேன் என்-கொல் திரு உளம் என்ன வீரன் – கம்.அயோ:8 13/3

மேல்


திருத்து (2)

திருத்து கூடத்தை திண் கணையத்தொடும் – கம்.பால:14 37/3
திருத்து வான் சித்திரம் அனைய செப்புவாய் – கம்.யுத்1:2 67/2

மேல்


திருத்து-உறு (1)

செரு படை மிளிர்ந்த திருத்து-உறு பைம் சாலி – புறம் 369/12

மேல்


திருத்துதியால் (1)

செய் ஆர் புனல் நாடு திருத்துதியால்
மெய் ஆகிய வாசகமும் விதியும் – கம்.யுத்3:23 18/2,3

மேல்


திருத்துபு (1)

கை வளை திருத்துபு கடை கணின் உணர்ந்தாள் – கம்.பால:22 37/4

மேல்


திருத்தும் (4)

புன் தலை பாறு மயிர் திருத்தும்
குன்ற நாடன் இரவினானே – நற் 151/11,12
சிதையும் கலத்தை பயினான் திருத்தும்
திசை அறி நீகானும் போன்ம் – பரி 10/54,55
திறத்து மூவரும் திருந்திட திருத்தும் அ திறலோன் – கம்.அயோ:1 36/4
செவிக்கு தேன் என இராகவன் புகழினை திருத்தும்
கவிக்கு நாயகன் அனையவன் உறையுளை கடந்தான் – கம்.சுந்:2 130/3,4

மேல்


திருத்துமாறு (1)

திணி சுடர் இரவியை திருத்துமாறு போல் – கம்.அயோ:2 35/1

மேல்


திருத்துவம் (1)

செ வழி உரிமை யாவும் திருத்துவம் சிறுவ என்றான் – கம்.ஆரண்:13 133/4

மேல்


திருத்துவர் (1)

ஒள் இழை திருத்துவர் காதலர் மற்று அவர் – கலி 4/15

மேல்


திருத்துவாள் (1)

அழல் புனை அவிர் இழை திருத்துவாள் குறிப்பும் – பரி 21/24

மேல்


திருத்துவோரும் (1)

பொன் அடர் பூ புனை திருத்துவோரும்
அகில் கெழு சாந்தம் மாற்றி ஆற்ற – பரி 12/12,13

மேல்


திருதி (1)

திருதி என்பது ஒன்று அழிதர ஊழியில் சினவும் – கம்.யுத்1:6 12/1

மேல்


திருந்த (5)

தித்தி குறங்கில் திருந்த உரிஞ – அகம் 385/10
சேமம் என்பன பற்றி அன்பு திருந்த இன் துயில் செய்த பின் – கம்.அயோ:3 53/1
திரு நகர் முழுவதும் திருந்த நோக்கிய – கம்.யுத்1:2 4/1
தேற்ற மெய்ப்பொருள் திருந்த மற்று இதின் இல்லை சிறந்த – கம்.யுத்1:3 45/4
தேவர்-தம் தச்சன் நீல காசினால் திருந்த செய்தது – கம்.யுத்1:10 21/2

மேல்


திருந்தா (2)

விருந்து கண்டு ஒளிக்கும் திருந்தா வாழ்க்கை – புறம் 266/11
திருந்தா மூரி பரந்து பட கெண்டி – புறம் 391/5

மேல்


திருந்தாத (1)

திருந்தாத செயின் அல்லால் இல்லையோ நினக்கு – கலி 148/19

மேல்


திருந்தார் (1)

மறம் திருந்தார் என்னாய் நீ மலை இடை வந்த-கால் – கலி 38/18

மேல்


திருந்திட (1)

திறத்து மூவரும் திருந்திட திருத்தும் அ திறலோன் – கம்.அயோ:1 36/4

மேல்


திருந்திய (3)

திருந்திய இயல் மொழி திருந்து இழை கணவ – பதி 24/11
திருந்திய யாக்கையுள் மருத்துவன் ஊட்டிய – கலி 17/19
திருந்திய செய்து செவ்வி திருமுகம் நோக்கி செப்பும் – கம்.ஆரண்:11 1/4

மேல்


திருந்தியது (1)

திருந்தியது யாது அது செய்து தீர்தும் என்று – கம்.கிட்:16 5/3

மேல்


திருந்தினார் (1)

திருந்தினார் அன்ன சொல் கேட்ட செய் கழல் – கம்.அயோ:2 10/2

மேல்


திருந்தினார்-வயின் (1)

திருந்தினார்-வயின் செய்தன தேயுமோ – கம்.அயோ:7 27/4

மேல்


திருந்தினாள் (1)

திருந்தினாள் ஒழிய மற்று இருந்த தீவினை – கம்.சுந்:3 30/2

மேல்


திருந்து (97)

திருந்து காழ் அல்குல் திளைப்ப உடீஇ – திரு 204
பொருந்து மயிர் ஒழுகிய திருந்து தாட்கு ஒப்ப – பொரு 41
களிற்று தழும்பு இருந்த கழல் தயங்கு திருந்து அடி – சிறு 123
கொழும் சூட்டு அருந்திய திருந்து நிலை ஆரத்து – பெரும் 46
அரும் பொருள் அருத்தும் திருந்து தொடை நோன் தாள் – பெரும் 68
இரும்பு தலை யாத்த திருந்து கணை விழு கோல் – பெரும் 91
கச்சம் தின்ற கழல் தயங்கு திருந்து அடி – மது 436
திருந்து துயில் எடுப்ப இனிதின் எழுந்து – மது 714
துயல்வரும்-தோறும் திருந்து அடி கலாவ – குறி 127
திருந்து கோல் எல் வளை தெழிப்ப நாணு மறந்து – குறி 167
திருந்து வேல் அண்ணற்கு விருந்து இறை சான்ம் என – மலை 319
திருந்து அமை விளைந்த தே கள் தேறல் – மலை 522
திருந்து இழை மகளிர் விரிச்சி நிற்ப – நற் 40/4
மருங்கு மறைத்த திருந்து இழை பணை தோள் – நற் 93/7
திருந்து வாய் சுறவம் நீர் கான்று ஒய்யென – நற் 132/2
திருந்து கோல் எல் வளை வேண்டி யான் அழவும் – நற் 136/1
இரந்தோர் உளர்-கொல் தோழி திருந்து இழை – நற் 225/6
வருந்தும்-கொல்லோ திருந்து இழை அரிவை – நற் 321/7
திருந்து_இழை பணை தோள் பெறுநர் போலும் – நற் 333/8
விருந்து அயர் விருப்பினள் திருந்து இழையோளே – நற் 361/9
திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 366/3
திருந்து இழை அரிவை தே மொழி நிலையே – நற் 374/9
திருந்து இழை அல்குற்கு பெரும் தழை உதவி – குறு 214/4
திருந்து இறை பணை தோள் உள்ளாதோரே – குறு 279/8
திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை – குறு 294/6
திருந்து இழை பணை தோள் ஞெகிழ – ஐங் 39/3
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து இழை அரிவை – ஐங் 231/2
திருந்து இழை அரிவை நின் நலம் உள்ளி – ஐங் 355/1
திருந்து கழல் காளையொடு அரும் சுரம் கழிவோள் – ஐங் 382/2
மென் சொல் கலப்பையர் திருந்து தொடை வாழ்த்த – பதி 15/26
திருந்திய இயல் மொழி திருந்து இழை கணவ – பதி 24/11
திருந்து தொழில் வயவர் சீறிய நாடே – பதி 26/14
திருந்து கோல் ஞமன் தன் மெய்யின் பிரிவித்து – பரி 5/61
மருந்து-உரை இருவரும் திருந்து_நூல் எண்மரும் – பரி 8/5
திருந்து அடி தோய திறை கொடுப்பானை – பரி 9/37
தெய்வ விழவும் திருந்து விருந்து அயர்வும் – பரி 17/42
தெவ்வு குன்றத்து திருந்து வேல் அழுத்தி – பரி 19/102
திருந்து அடி தலை உற பரவுதும் தொழுது – பரி 23/6
திருந்து எயிறு இலங்கு நின் தே மொழி படர்ந்தே – கலி 29/26
மருந்து பிறிது யாதும் இல்லேல் திருந்து_இழாய் – கலி 60/21
அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் நோய் தீர்க்கும் – கலி 63/10
திருந்து இழை மென் தோள் இழைத்த மற்று இஃதோ – கலி 64/13
திருந்து_இழாய் கேளாய் நம் ஊர்க்கு எல்லாம் சாலும் – கலி 65/1
திருந்து அடி நூபுரம் ஆர்ப்ப இயலி விருப்பினால் – கலி 83/16
திருந்து இழை மென் தோள் மணந்தவன் செய்த – கலி 131/2
திருந்து_இழைக்கு ஒத்த கிளவி கேட்டு ஆங்கே – கலி 141/23
கழல் புனை திருந்து அடி கள்வர் கோமான் – அகம் 61/11
திருந்து இலை எஃகம் போல – அகம் 77/18
திருந்து வாள் வயவர் அரும் தலை துமித்த – அகம் 89/13
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து_இழை ஊரே – அகம் 94/14
திருந்து இழை பணை தோள் தேன் நாறு கதுப்பின் – அகம் 129/15
திருந்து இலை நெடு வேல் தென்னவன் பொதியில் – அகம் 138/7
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 169/14
குவளை உண்கண் கலுழவும் திருந்து_இழை – அகம் 183/1
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் – அகம் 191/7
திருந்து வேல் விடலையொடு வரும் என தாயே – அகம் 195/2
திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன தட மென் தோளே – அகம் 206/16
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 224/18
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் கவின் சாய – அகம் 255/17
திருந்து கோல் ஆய் தொடி ஞெகிழின் – அகம் 271/16
திருந்து கழல் சேவடி நசைஇ படர்ந்து ஆங்கு – அகம் 309/11
விருந்தும் பெறுகுநள் போலும் திருந்து இழை – அகம் 324/1
திருந்து வேல் இளையர் சுரும்பு உண மலை-மார் – அகம் 345/12
திருந்து அரை நிவந்த கரும் கால் வேங்கை – அகம் 349/10
திருந்து இழை முன்கை அணல் அசைத்து ஊன்றி – அகம் 351/13
திருந்து இழை பணை தோள் வருந்த நீடி – அகம் 357/11
திருந்து இழை அரிவை விருந்து எதிர்கொளவே – அகம் 374/18
விருந்து ஏர் பெற்றனள் திருந்து இழையோளே – அகம் 384/14
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 387/1
திருந்து அரை ஞெமைய பெரும் புன குன்றத்து – அகம் 395/13
திருந்து சிறை வளை வாய் பருந்து இருந்து உயவும் – புறம் 3/22
கழல் உரீஇய திருந்து அடி – புறம் 7/2
திருந்து அரை நோன் வெளில் வருந்த ஒற்றி – புறம் 44/3
திருந்து அடி பொருந்த வல்லோர் – புறம் 61/18
கழல் புனை திருந்து அடி காரி நின் நாடே – புறம் 122/2
அரும் துயர் உழக்கும் நின் திருந்து இழை அரிவை – புறம் 146/7
பெரும் கல் நாடன் பேகனும் திருந்து மொழி – புறம் 158/12
திருந்து வேல் குமணன் நல்கிய வளனே – புறம் 163/9
விருந்து உற்ற நின் திருந்து ஏந்து நிலை – புறம் 166/25
கழல் புனை திருந்து அடி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 167/10
அரும் தொழில் முடியரோ திருந்து வேல் கொற்றன் – புறம் 171/7
ஒளி திகழ் திருந்து மணி நளி இருள் அகற்றும் – புறம் 172/7
திருந்து வேல் நாகன் கூறினர் பலரே – புறம் 179/12
திருந்து இலை நெடு வேல் வடித்திசின் எனவே – புறம் 180/13
தொடை அமை கண்ணி திருந்து வேல் தட கை – புறம் 378/3
திருந்து தொழில் பல பகடு – புறம் 387/11
திருந்து கழல் சேவடி குறுகல் வேண்டி – புறம் 387/18
கண்டால் கொண்டு மனை திருந்து அடி வாழ்த்தி – புறம் 390/25
திருந்து கழல் நோன் தாள் தண் நிழலேமே – புறம் 397/27
திருந்து இழையவர் சில தினங்கள் தீர்ந்துழி – கம்.பால:5 40/1
செறி குழல் போற்றிட திருந்து மா தவத்து – கம்.பால:5 53/3
திருந்து_இழை துயரம் நான் தீர்க்ககிற்றிலேன் – கம்.கிட்:6 23/4
திருந்து_இழை-திறத்தினால் தெளிந்த சிந்தை நீ – கம்.கிட்:11 130/3
திருந்து_இழையை நாடி வரு தேவர் இறை சீறி – கம்.கிட்:14 59/2
திருந்து தோளிடை வீக்கிய பாசத்தை சிந்தி – கம்.சுந்:12 50/3
தேர் உலாவு கதிரும் திருந்து தன் – கம்.யுத்1:9 60/2
தெய்வ வான் பெரும் படைகட்கு வரன்முறை திருந்து
மெய் கொள் பூசனை இயற்றினம் விடும் இது விதியால் – கம்.யுத்3:22 88/1,2

மேல்


திருந்து_நூல் (1)

மருந்து-உரை இருவரும் திருந்து_நூல் எண்மரும் – பரி 8/5

மேல்


திருந்து_இழாய் (2)

மருந்து பிறிது யாதும் இல்லேல் திருந்து_இழாய்
என் செய்வாம்-கொல் இனி நாம் பொன் செய்வாம் – கலி 60/21,22
திருந்து_இழாய் கேளாய் நம் ஊர்க்கு எல்லாம் சாலும் – கலி 65/1

மேல்


திருந்து_இழை (7)

திருந்து_இழை பணை தோள் பெறுநர் போலும் – நற் 333/8
திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 366/3
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து_இழை ஊரே – அகம் 94/14
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 169/14
குவளை உண்கண் கலுழவும் திருந்து_இழை
திதலை அல்குல் அம் வரி வாடவும் – அகம் 183/1,2
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 224/18
திருந்து_இழை துயரம் நான் தீர்க்ககிற்றிலேன் – கம்.கிட்:6 23/4

மேல்


திருந்து_இழை-திறத்தினால் (1)

திருந்து_இழை-திறத்தினால் தெளிந்த சிந்தை நீ – கம்.கிட்:11 130/3

மேல்


திருந்து_இழைக்கு (1)

திருந்து_இழைக்கு ஒத்த கிளவி கேட்டு ஆங்கே – கலி 141/23

மேல்


திருந்து_இழையை (1)

திருந்து_இழையை நாடி வரு தேவர் இறை சீறி – கம்.கிட்:14 59/2

மேல்


திருந்துக (1)

திருந்துக மாதோ நும் செலவு என வெய்து_உயிரா – அகம் 299/19

மேல்


திருந்துபு (2)

திருந்துபு நீ கற்ற சொற்கள் யாம் கேட்ப – கலி 81/13
வருந்துவள் இவள் என திருந்துபு நோக்கி – அகம் 119/3

மேல்


திருநகர் (4)

தெரிந்திலம் திருநகர் மகளிர் செய்கையே – கம்.பால:23 75/4
புள் எலாம் திருநகர் புகுந்த போன்றவே – கம்.அயோ:2 36/4
வளம் கெழு திருநகர் வைகும் வைகலும் – கம்.அயோ:2 42/1
திணியும் நல் நெடும் திருநகர் தெய்வ மா தச்சன் – கம்.சுந்:2 8/3

மேல்


திருநாட்டை (1)

ஏகி அரு நெறி நீங்கி உரோமபதன் திருநாட்டை எதிர்ந்தான் அன்றே – கம்.பால:5 55/4

மேல்


திருநாடு (1)

யாணர் திருநாடு இழப்பித்தவர் ஈந்த எல்லாம் – கம்.அயோ:4 144/2

மேல்


திருநாமம் (1)

தேவாதிதேவர் பலராலும் முந்து திருநாமம் ஓது செயலோய் – கம்.யுத்2:19 251/1

மேல்


திருநாளே (1)

மண் உறு திருநாளே ஒத்தது அம் மண நாளே – கம்.பால:23 38/4

மேல்


திருப்ப (1)

வண்ண வெம் சிலை குரிசிலும் மருங்கு இனி திருப்ப
அண்ணல் ஆண்டு இருந்தான் அழகு_அரு நறவு என தன் – கம்.அயோ:1 49/2,3

மேல்


திருப்பதம் (1)

மெய் திருப்பதம் மேவு என்ற போதினும் – கம்.சுந்:3 20/1

மேல்


திருப்பெயர் (2)

உந்தை மற்று அவன் திருப்பெயர் உரை-செயற்கு உரிய – கம்.யுத்1:3 26/2
சினம் தம் மீக்கொள கடித்தன துடித்திலன் திருப்பெயர் மறவாதான் – கம்.யுத்1:3 88/4

மேல்


திருமகட்கு (1)

இலகு பூண் முலை மேல் ஆரமோ உயிரின் இருக்கையோ திருமகட்கு இனிய – கம்.பால:3 2/2

மேல்


திருமகள் (13)

தணி மலர் திருமகள் தங்கு மாளிகை – கம்.பால:3 50/1
திருமகள் கரம் செக்க சிவந்து காட்டிற்றே – கம்.பால:8 27/4
திருமகள்_நாயகன் தெய்வ வாளிதான் – கம்.பால:8 41/1
சீதையை தருதலாலே திருமகள் இருந்த செய்ய – கம்.பால:10 4/3
துடி புக்கு ஆயிடை திருமகள் தாமரை துறந்து – கம்.பால:15 12/3
திருமகள் மணவினை தெரிய கண்ட யான் – கம்.அயோ:1 28/2
சென்று கொண்டு அணை திருமகள் கொழுநனை என்றான் – கம்.அயோ:1 47/4
கேகயற்கு இறை திருமகள் கிளர் இள வரிகள் – கம்.அயோ:2 70/3
சீரை சுற்றி திருமகள் பின் செல – கம்.அயோ:4 228/1
வேதனை திருமகள் மெலிகின்றாள் விடு – கம்.அயோ:14 50/3
திருமகள் அனைய அ தெய்வ கற்பினாள் – கம்.கிட்:6 13/1
திருமகள் தலைமகன் புல்லில் சேர எற்கு – கம்.கிட்:11 106/3
திருமகள் இருந்த திசை அறிந்திருந்தும் திகைப்பு உறு சிந்தையான் கெடுத்தது – கம்.சுந்:3 92/3

மேல்


திருமகள்_நாயகன் (1)

திருமகள்_நாயகன் தெய்வ வாளிதான் – கம்.பால:8 41/1

மேல்


திருமகளும் (1)

புல்லல் ஏற்ற திருமகளும் பூவும் பொருந்த புலி ஏழும் – கம்.சுந்:4 58/1

மேல்


திருமகளை (1)

செம் திருமகளை பெற்றான் சீதையை பெற்றாய் நீயும் – கம்.ஆரண்:10 75/3

மேல்


திருமகற்கு (2)

செவ்வியோய் நின் திருமகற்கு தேயத்தோர் – கம்.அயோ:1 79/2
மேலவன் திருமகற்கு உரை-செய்தான் விரை செய் தார் – கம்.கிட்:3 2/1

மேல்


திருமகன் (2)

தெரிந்து நான்மறை திசைமுகன் திருமகன் செப்பும் – கம்.அயோ:1 33/4
பூண்ட வேந்தன் திருமகன் புந்திதான் – கம்.அயோ:11 28/2

மேல்


திருமங்கை-தன் (1)

சேறு அணிந்த முலை திருமங்கை-தன்
வீறு அணிந்தவன் மேனியின் மீண்டவே – கம்.பால:1 2/3,4

மேல்


திருமங்கையின் (1)

தேவியோ திருமங்கையின் செவ்வியாள் – கம்.ஆரண்:6 80/2

மேல்


திருமடந்தை (1)

தீங்கு இலா கற்பின் திருமடந்தை சேடி ஆம் – கம்.யுத்2:17 88/3

மேல்


திருமண (1)

தேன் அமர் குழலாள்-தன் திருமண_வினை நாளை – கம்.பால:23 19/2

மேல்


திருமண_வினை (1)

தேன் அமர் குழலாள்-தன் திருமண_வினை நாளை – கம்.பால:23 19/2

மேல்


திருமணத்தான் (1)

வலித்தானே மங்கை திருமணத்தான் என்று யாம் வலித்தேம் – கம்.பால:13 20/4

மேல்


திருமணம் (1)

மங்கை-தன் திருமணம் வாழுமால் என்பார் – கம்.பால:13 5/4

மேல்


திருமருத (5)

திருமருத முன்துறை சேர் புனல் கண் துய்ப்பார் – பரி 7/83
திருமருத நீர் பூ துறை – பரி 11/30
தீம் புனல் வையை திருமருத முன்துறையால் – பரி 22/45
திருமருத முன்துறை முற்றம் குறுகி – பரி 24/72
திசை_திசை தேன் ஆர்க்கும் திருமருத முன்துறை – கலி 26/13

மேல்


திருமறு (1)

திருமறு_மார்பன் போல் திறல் சான்ற காரியும் – கலி 104/10

மேல்


திருமறு_மார்பன் (1)

திருமறு_மார்பன் போல் திறல் சான்ற காரியும் – கலி 104/10

மேல்


திருமனத்தால் (1)

புரிந்தாள் என்பது தனது பொரு அரிய திருமனத்தால்
தெரிந்தான் இன்று இளையானே இவளை நெடும் செவியொடு மூக்கு – கம்.ஆரண்:6 108/2,3

மேல்


திருமனத்தான் (1)

அறன் ஒன்றும் திருமனத்தான் அமரர்களுக்கு இடர் இழைக்கும் அவுணர் ஆயோர் – கம்.பால:5 62/2

மேல்


திருமனம் (1)

இறை_மகன் திருமனம் இரும்பு என்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 190/4

மேல்


திருமனை-நின்று (1)

நாயகன் திருமனை-நின்று நல்_நுதல் – கம்.சுந்:3 52/3

மேல்


திருமால் (2)

சேர்ந்து ஆர்தலுமே திருமால் தெருளா – கம்.ஆரண்:14 77/4
திருமால் தனக்கு இளையான் படை உலகு ஏழையும் தீய்க்கும் – கம்.யுத்3:27 137/3

மேல்


திருமாலாம் (1)

சிவனோ அல்லன் நான்முகன் அல்லன் திருமாலாம்
அவனோ அல்லன் மெய் வரம் எல்லாம் அடுகின்றான் – கம்.யுத்4:37 135/1,2

மேல்


திருமாலும் (1)

சிவனும் மலர் திசைமுகனும் திருமாலும் தெறு குலிசத்து – கம்.ஆரண்:6 124/1

மேல்


திருமாலே (1)

தீண்டு உருவம் அல்லாத திருமாலே இவன் என்றார் தெரிய நோக்கி – கம்.யுத்3:24 38/2

மேல்


திருமாலை (1)

சிரித்த பங்கயம் ஒத்த செம் கண் இராமனை திருமாலை அ – கம்.அயோ:3 54/1

மேல்


திருமாலொடும் (1)

செய்ய திருமாலொடும் உனக்கும் அரிது என்றனர் திகைத்து விழுவார் – கம்.யுத்3:31 150/4

மேல்


திருமாவளவன் (1)

திருமாவளவன் தெவ்வர்க்கு ஓக்கிய – பட் 299

மேல்


திருமாவுண்ணி (1)

ஒரு முலை அறுத்த திருமாவுண்ணி
கேட்டோர் அனையர் ஆயினும் – நற் 216/9,10

மேல்


திருமு (1)

திருமு இ சிறு மின் பிறை தீமை குறைந்தது இல்லை – கம்.ஆரண்:10 136/2

மேல்


திருமுக (1)

செப்ப_அரும் குணத்து இராமன் திருமுக செவ்வி நோக்கின் – கம்.அயோ:3 112/2

மேல்


திருமுகத்தினால் (1)

தன் திருமுகத்தினால் என்னை தாழ்த்து அற – கம்.யுத்1:5 5/2

மேல்


திருமுகத்து (1)

இந்துவின் திருமுகத்து இறைவி நம் உறையுளாள் என்றலோடும் – கம்.யுத்1:2 94/2

மேல்


திருமுகம் (10)

பொரு_அரு திருமுகம் அன்றி பொற்பு நீடு – கம்.பால:5 98/3
கோ மகார் திருமுகம் குறுகி நோக்கினான் – கம்.பால:5 107/4
சின்னத்தின் அளக பந்தி திருமுகம் மறைப்ப நீக்கி – கம்.பால:18 6/2
சீதையை நோக்கி தம்பி திருமுகம் நோக்கி தீரா – கம்.அயோ:8 17/2
கொற்றவன் தன் திருமுகம் கொள்க என்றார் – கம்.அயோ:11 3/4
திருந்திய செய்து செவ்வி திருமுகம் நோக்கி செப்பும் – கம்.ஆரண்:11 1/4
திருமுகம் நோக்கலம் இறந்து தீர்தும் என்று – கம்.கிட்:1 7/3
தேரை கொண்ட பேர் அல்குலாள் திருமுகம் காணான் – கம்.கிட்:10 48/1
ஏயின ஒருவர்க்கு ஓர் ஓர் திருமுகம் இரட்டி பொன் தோள் – கம்.யுத்1:3 133/2
நகையும் நீங்கிய திருமுகம் கருணையின் நலிந்த – கம்.யுத்3:22 200/2

மேல்


திருமுடி (1)

தேங்கு கங்கை திருமுடி செம் கணான் – கம்.சுந்:3 21/1

மேல்


திருமூர்த்தியர்-ஆயினும் (1)

மூ-வகை திருமூர்த்தியர்-ஆயினும்
பூவகத்தில் விசும்பில் புறத்தினில் – கம்.யுத்4:41 56/1,2

மேல்


திருமேனி (4)

இரும் கடக கரதலத்து இ எழுத அரிய திருமேனி
கரும் கடலை செம் கனி வாய் கவுசலை என்பாள் பயந்தாள் – கம்.பால:12 22/3,4
வேந்தன் அன்னது மெல்லியல்-தன் திருமேனி
சேந்தது அந்தம்_இல் சேவகன் சேவடி என்ன – கம்.சுந்:5 82/2,3
நென்னல் கண்ட திருமேனி இன்று பிறிது ஆய் நிலை தளர்வான் – கம்.யுத்1:1 5/1
வில்லியர் திலதம் அன்ன நின் திருமேனி தாங்க – கம்.யுத்2:18 180/3

மேல்


திருமேனிக்கு (2)

அந்தோ உன் திருமேனிக்கு அன்பு இழைத்த வன் பிழையால் – கம்.ஆரண்:6 107/3
வெள்ளி வண்ண நுரை கலவை வெதும்பும் அண்ணல் திருமேனிக்கு
அள்ளி அப்ப திரை கரத்தால் அரைப்பது ஏய்க்கும் அணி ஆழி – கம்.யுத்1:1 9/3,4

மேல்


திருமேனியில் (1)

பட்டார் உடல் படு செம்_புனல் திருமேனியில் படலால் – கம்.யுத்3:31 108/1

மேல்


திருமொழி (1)

சிறிய தாய் சொன்ன திருமொழி சென்னியில் சூடி – கம்.சுந்:11 40/3

மேல்


திருவ (1)

கெடல் அரும் திருவ உண்மோ – புறம் 366/16

மேல்


திருவடி (7)

தாழ்குவென் திருவடி தப்பிலேன் என – கம்.அயோ:5 36/2
திருவடி என்னும் தன்மை யாவர்க்கும் தெரிய நின்றான் – கம்.கிட்:17 26/4
நாயகன் திருவடி குறித்து நாட்டுறின் – கம்.சுந்:4 39/3
செம் மணி மகுடம் நீக்கி திருவடி புனைந்த செல்வன் – கம்.யுத்1:4 135/2
திருவடி முடியின் சூடி செம் கதிர் உச்சி சேர்ந்த – கம்.யுத்1:4 145/1
பொருந்தினேன் அல்லேன் எம் கோன் திருவடி புனைந்தேன் அல்லேன் – கம்.யுத்2:17 41/2
சென்று அடைந்து இராமன் செம் பொன் திருவடி வணக்கம் செய்தார் – கம்.யுத்4:32 45/3

மேல்


திருவடித்தலம் (1)

செம்மையின் திருவடித்தலம் தந்தீக என – கம்.அயோ:14 133/3

மேல்


திருவடியால் (1)

துப்பு உறழும் நீர்த்த சுடர் திருவடியால் துடைத்தாய் நீ – கம்.ஆரண்:1 60/4

மேல்


திருவடியின் (1)

அடுத்தான் குறள் அளந்தான் திருவடியின் வரவு அன்னான் – கம்.யுத்2:15 162/2

மேல்


திருவருள் (2)

தேசு உடை தந்தை ஒப்பான் திருவருள் புனைந்த மைந்தன் – கம்.பால:5 29/4
முகந்தனர் திருவருள் முறையின் எய்தினார் – கம்.பால:14 2/1

மேல்


திருவன் (1)

இந்திர திருவன் செல்ல எழுந்தன திசைகள் எல்லாம் – கம்.பால:14 78/4

மேல்


திருவன்-தன்னை (1)

இந்திர_திருவன்-தன்னை எதிர் கொள்வான் எழுந்து வந்தான் – கம்.பால:20 4/4

மேல்


திருவாளன் (1)

சீரினையே மனம் உவப்ப உரு முற்றும் திருவாளன் தெரிய கண்டான் – கம்.யுத்4:37 202/4

மேல்


திருவில் (6)

தேர் செலவு அழுங்க திருவில் கோலி – ஐங் 428/1
திருவில் குலைஇ திரு மணி புரையும் – பதி 88/32
எருவை கோப்ப எழில் அணி திருவில்
வானில் அணித்த வரி ஊதும் பல் மலரால் – பரி 18/48,49
மலை மிசை குலைஇய உரு கெழு திருவில்
பணை முழங்கு எழிலி பௌவம் வாங்கி – அகம் 84/1,2
திருவில் தேஎத்து குலைஇ உரு கெழு – அகம் 175/16
நாடு கெழு திருவில் பசும் பூண் செழியன் – புறம் 76/9

மேல்


திருவில்லிகள் (1)

திருவில்லிகள் தலை போய் நெடு மலை-போல் உடல் சிதைவார் – கம்.யுத்3:31 103/4

மேல்


திருவிலிக்கு (1)

திருவிலிக்கு அன்னவை சிதைந்தவோ என்பார் – கம்.யுத்1:4 36/2

மேல்


திருவிலீ (1)

திருவிலீ மற்று இது எம் மறை பொருள் என தெரிந்தாய் – கம்.யுத்1:3 52/4

மேல்


திருவிளக்கு (1)

ஆயிரம் திருவிளக்கு அமைய மாட்டிய – கம்.சுந்:3 52/1

மேல்


திருவிளையாடற்கு (1)

வித்தக வில்லினாற்கு திருவிளையாடற்கு ஏற்ற – கம்.சுந்:3 115/2

மேல்


திருவின் (42)

பீடு கெழு திருவின் பெரும் பெயர் நோன் தாள் – பொரு 53
விளங்கு பெரும் திருவின் மான விறல் வேள் – மது 344
இசை பெறு திருவின் வேத்தவை ஏற்ப – மலை 39
சாறு படு திருவின் நனை மகிழானே – பதி 65/17
வேறு படு திருவின் நின் வழி வாழியர் – பதி 74/4
கொற்ற திருவின் உரவோர் உம்பல் – பதி 90/24
திருவின் கணவ பெரு விறல் மள்ள – பரி 3/90
சிலம்பாறு அணிந்த சீர் கெழு திருவின்
சோலையொடு தொடர் மொழி மாலிருங்குன்றம் – பரி 15/22,23
முன்னுவர் ஓட்டிய முரண் மிகு திருவின்
மறம் மிகு தானை கண்ணன்_எழினி – அகம் 197/6,7
பயம் கெழு திருவின் பல் கதிர் ஞாயிறு – அகம் 298/1
பலர் புகழ் திருவின் பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 338/5
நேரார் கடந்த முரண் மிகு திருவின்
தேர் வண் கிள்ளி தம்பி வார் கோல் – புறம் 43/9,10
போர் அடு திருவின் பொலம் தார் அஞ்சி – புறம் 91/4
வீயா திருவின் விறல் கெழு தானை – புறம் 122/4
முற்றிய திருவின் மூவர் ஆயினும் – புறம் 205/1
பீடு இன்று பெருகிய திருவின்
பாடு இல் மன்னரை பாடன்மார் எமரே – புறம் 375/20,21
செம் கண் மால் பிறந்து ஆண்டு அளப்ப_அரும் காலம் திருவின் வீற்றிருந்தமை தெளிந்தால் – கம்.பால:3 6/3
தோய்ந்தே கடந்தான் திருவின் தொடர் போக பௌவம் – கம்.பால:4 5/4
செய் தவம் இழந்தன திருவின் நாயக – கம்.பால:5 15/3
திருவின் கேள்வனை கொணர்-மின் சென்று என – கம்.பால:6 17/2
செப்ப அரும் திருவின் நல்லார் தெரிவையர் சூழ போனார் – கம்.பால:14 69/4
திருவின் நாயகன் மின் திரிந்தால் என – கம்.பால:21 42/1
பெறல்_அரும் சூழ்ச்சியர் திருவின் பெட்பினர் – கம்.அயோ:1 10/3
திருவின் நீங்கி தவம் செயும் நாள் உடன் – கம்.அயோ:4 20/3
திரை ஆர் கடல் சூழ் உலகின் தவமே திருவின் திருவே – கம்.அயோ:4 32/1
தே மரு நறும் குழல் திருவின் நீங்கிய – கம்.அயோ:4 196/3
திருவின் நாயகனும் தென்-பால் யோசனை இரண்டு போனான் – கம்.அயோ:6 6/2
நீர் கொண்ட நெடும் தேர் பாகன் நிலை கண்டே திருவின் தீர்ந்தார் – கம்.அயோ:6 9/4
தீய கானகம் திருவின் நீங்கி முன் – கம்.அயோ:11 114/2
மார்வில் திருவின் பொலி மாலையினான் – கம்.ஆரண்:2 9/4
வெற்றி திருவின் குளிர் வெண் நகை போல் – கம்.ஆரண்:2 10/3
திருவின் நாயகன் உரை-செய சுமித்திரை சிங்கம் – கம்.ஆரண்:13 91/1
பைம் தொடி திருவின் பரிவு ஆற்றுவான் – கம்.கிட்:7 116/2
மாண்டவன் மைந்தனோடும் வாழ்தி நல் திருவின் வைகி – கம்.கிட்:9 7/4
திருவின் நாயகன் இவன் என தே மறை தெரிக்கும் – கம்.கிட்:10 41/3
தே இயல் நேமியானின் சிந்தை மெய் திருவின் ஏக – கம்.சுந்:2 211/1
திரண்டில ஒளி இல திருவின் சேர்வு இல – கம்.சுந்:4 49/1
தீண்டேன் என்று மனம் மகிழ்ந்தாள் திருவின் முகத்து திரு ஆனாள் – கம்.சுந்:4 113/4
சிவன் அல்லன் எனில் திருவின் பெருமான் – கம்.யுத்2:18 82/1
சிங்கமும் நடுக்குற திருவின் நாயகன் – கம்.யுத்3:22 45/3
எழுது குங்கும திருவின் ஏந்து கோடு – கம்.யுத்3:24 109/1
சிந்து ஒக்கும் சொல்லினார் உன் தேவியர் திருவின் நல்லார் – கம்.யுத்3:29 38/2

மேல்


திருவினில் (1)

சிறந்த நல் திருவினில் திருவும் எய்தினான் – கம்.அயோ:2 63/2

மேல்


திருவினின் (1)

திருவினின் திரு உளார் யாவர் தெய்வமே – கம்.சுந்:4 46/4

மேல்


திருவினுக்கு (1)

திருவினுக்கு உவமை சால்வாள் ஒருத்தியும் சேக்கை போரில் – கம்.பால:19 58/2

மேல்


திருவினும் (1)

திருவினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ – கலி 8/14

மேல்


திருவினை (6)

வருத்தம் நீங்கி அ வரம்பு அறு திருவினை மருவும் – கம்.அயோ:1 65/3
சீதையை ஒத்தார் அன்னாள் திருவினை ஒத்தாள் அ ஊர் – கம்.அயோ:3 70/3
தரை கெழு திருவினை தவிர்த்து மற்று ஒரு – கம்.அயோ:5 42/2
வான் தொடர் திருவினை மறுத்தி மன் இளம் – கம்.அயோ:12 19/3
இளை எனும் திருவினை ஏந்தினான்-அரோ – கம்.அயோ:14 117/2
தேரினை ஓட்டி வந்தான் திருவினை தேவர் தங்கள் – கம்.யுத்2:16 171/3

மேல்


திருவினையும் (1)

திருவினையும் இடு பதம் தேர் சிறுமையையும் முறை ஒப்ப தெளிந்து நோக்கி – கம்.கிட்:13 27/2

மேல்


திருவினொடும் (2)

செவ்வி நுதல் திருவினொடும் போந்து ஏறுக என ஏறி சிறந்தான்-மன்னோ – கம்.பால:5 63/4
விரை செய் கமல பெரும் போது விரும்பி புகுந்த திருவினொடும்
குரை செய் வண்டின் குழாம் இரிய கூம்பி சாம்பி குவிந்து உளதால் – கம்.பால:10 75/1,2

மேல்


திருவுக்கும் (1)

அனையது ஆம் எனின் அரக்கர்-தம் திருவுக்கும் அளவை – கம்.சுந்:2 7/3

மேல்


திருவும் (14)

தாமரை படுவ வண்டும் தகை வரும் திருவும் தண் தார் – கம்.பால:2 5/1
திருவும் அ நகர் உறை செனமும் நம் இடரோடு – கம்.பால:5 124/2
பொன் உயிர்த்த பூ மடந்தையும் புவி எனும் திருவும்
இன் உயிர்_துணை இவன் என நினைக்கின்ற இராமன் – கம்.அயோ:1 37/1,2
திருவும் பூமியும் சிந்தையில் சிறந்தன என்றான் – கம்.அயோ:1 73/4
வீழ்ந்தது நின் நலம் திருவும் வீழ்ந்தது – கம்.அயோ:2 55/3
சிறந்த நல் திருவினில் திருவும் எய்தினான் – கம்.அயோ:2 63/2
செய்யாள் என்னும் பொன்னும் நில_மாது என்னும் திருவும்
உய்யார் உய்யார் கெடுவேன் உன்னை பிரியின் வினையேன் – கம்.அயோ:4 64/2,3
சேணார் மார்பும் திருவும் தெரிய காண கடவேன் – கம்.அயோ:4 65/2
செறி பெரும் தானையும் திருவும் நீங்கலால் – கம்.அயோ:12 45/2
தீண்டலும் மார்பிடை திருவும் நோவுற – கம்.கிட்:11 126/1
ஒப்பு அரும் திருவும் நீங்கி உறவொடும் உலக்க உன்னி – கம்.சுந்:3 127/3
சீலமும் அவை தரும் திருவும் ஆய் உளன் – கம்.யுத்1:3 74/3
வாசவன் திருவும் கொண்டான் வழி_அலா வழி-மேல் செல்வான் – கம்.யுத்1:14 4/4
தெள்ளிய திருவும் தெய்வ பூமியும் சேரும் தோளான் – கம்.யுத்4:42 17/4

மேல்


திருவுளத்தின் (1)

வேத நூல் என தகைய திருவுளத்தின் குறிப்பு அறியேன் என்று விட்டான் – கம்.யுத்1:4 102/2

மேல்


திருவுளம் (1)

செய்திதான் உணர்கிலாது திருவுளம் தெரித்தி என்றாள் – கம்.கிட்:11 49/2

மேல்


திருவுறை (1)

திருவுறை மார்பனோடும் புகுந்து பின் என்றும் தீரா – கம்.யுத்2:16 133/2

மேல்


திருவே (6)

முரசு கெழு வேந்தர் அரசு கெழு திருவே – புறம் 75/12
விட்டோரை விடாஅள் திருவே
விடாஅதோர் இவள் விடப்பட்டோரே – புறம் 358/6,7
திருவே அனையாள் முகமே தெரியின் – கம்.பால:23 14/1
திரை ஆர் கடல் சூழ் உலகின் தவமே திருவின் திருவே
நிரை ஆர் கலையின் கடலே நெறி ஆர் மறையின் நிலையே – கம்.அயோ:4 32/1,2
சீலம் இன்னது என்று அருந்ததிக்கு அருளிய திருவே
நீல வண்டு_இனம் படிந்து எழ வளைந்து உடன் நிமிர்வ – கம்.அயோ:10 16/1,2
தெரிவைமார்க்கு ஒரு கட்டளை என செய்த திருவே
பெரிய மா கனி பலா கனி பிறங்கிய வாழை – கம்.அயோ:10 33/1,2

மேல்


திருவை (15)

எல் என்னும் மணி முறுவல் இந்துமதி எனும் திருவை
அல் என்னும் திரு நிறத்த அரி என்ன அயன் என்பான் – கம்.பால:12 14/2,3
அ திருவை அமரர் குலம் ஆதரித்தார் என அறிஞர் – கம்.பால:13 19/3
இ திருவை நில வேந்தர் எல்லாரும் காதலித்தார் – கம்.பால:13 19/4
மலிதரு மணம் படு திருவை வாயினால் – கம்.பால:23 81/3
அற்புதன் திருவை சேரும் அரு மணம் காண புக்கார் – கம்.அயோ:3 77/3
மண் எனும் திருவை நீங்கி வழிக்கொளா-முன்னம் வள்ளல் – கம்.அயோ:3 88/2
சிறந்த நின் தண் அளி திருவை தேசு அழித்து – கம்.அயோ:11 47/2
காமரு திருவை நீத்தோ முக_மதி காண்கிலாதோ – கம்.ஆரண்:14 4/2
வினைய வார் குழல் திருவை மேவலார் – கம்.கிட்:15 23/3
திருவை கண்டனென் என்றான் அவன் உரையும் சிதைந்ததால் – கம்.சுந்:2 230/2
பூவில் திருவை அழகின் புனை கலத்தை – கம்.யுத்1:3 163/1
கன்னி நாள் திருவை சேரும் கண்ணனும் ஆளும் காணி – கம்.யுத்3:24 58/2
தடிந்தனன் திருவை அந்தோ தவிர்ந்தது தருமம் அம்மா – கம்.யுத்3:26 45/4
சீதையை திருவை தீண்டி சிறை வைத்த தீயோன் சேயே – கம்.யுத்3:26 47/3
தெய்வதம்-தன்னை மற்று உன் தேவியை திருவை தீண்டி – கம்.யுத்3:26 64/2

மேல்


திருவொடு (3)

செம்மலை எதிர்கோள் எண்ணி திருவொடு மலர்ந்த செல்வன் – கம்.கிட்:11 103/3
திரண்ட மாடும் தன் திருவொடு நிதியமும் இழந்து – கம்.யுத்1:5 56/2
ஞான நாதனை திருவொடு நன் மனை கொணர்ந்தான் – கம்.யுத்4:41 39/3

மேல்


திருவொடும் (5)

திருவொடும் பொலிய ஓர் செம்பொன் குன்றின் மேல் – கம்.பால:5 10/3
பொன் நிற திருவொடும் குடி புக்கான்-அரோ – கம்.அயோ:10 48/2
சேல் தடம் கண் திருவொடும் நீங்கிய – கம்.அயோ:11 36/3
கரங்கள் கூப்பினர் தம் கிளை திருவொடும் காணார் – கம்.சுந்:13 39/1
தாம் உளார் அலரே புகழ் திருவொடும் தரிப்பார் – கம்.யுத்3:31 44/1

மேல்


திருவோடும் (1)

திருவோடும் இருந்த மூல தேவையும் வணக்கம் செய்தான் – கம்.யுத்3:24 50/4

மேல்


திரை (321)

திரை பிறழிய இரும் பௌவத்து – பொரு 178
ஓங்கு திரை ஒலி வெரீஇ – பொரு 206
வீங்கு திரை கொணர்ந்த விரை மர விறகின் – சிறு 155
திரை தரு மரபின் உரவோன் உம்பல் – பெரும் 31
வெண் திரை கிழித்த விளங்கு சுடர் நெடும் கோட்டு – பெரும் 430
வெண் திரை பரப்பின் கடும் சூர் கொன்ற – பெரும் 457
ஓங்கு திரை வியன் பரப்பின் – மது 1
திரை இடு மணலினும் பலரே உரை செல – மது 236
தெண் திரை அவிர் அறல் கடுப்ப ஒண் பல் – மது 519
பெரும் கடல் குட்டத்து புலவு திரை ஓதம் – மது 540
நுரை உடை கலுழி பாய்தலின் உரவு திரை
அடும் கரை வாழையின் நடுங்க பெருந்தகை – குறி 178,179
அலவன் ஆட்டியும் உரவு திரை உழக்கியும் – பட் 101
தீம் புகார் திரை முன்துறை – பட் 173
திரை பட குழிந்த கல் அகழ் கிடங்கின் – மலை 91
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர் – நற் 15/1
திரை தபு கடலின் இனிது கண்படுப்ப – நற் 18/7
திரை அணல் கொடும் கவுள் நிறைய முக்கி – நற் 22/5
ஒழி திரை வரித்த வெண் மணல் அடைகரை – நற் 27/3
உலவு திரை ஓதம் வெரூஉம் – நற் 31/11
பொங்கு திரை பொருத வார் மணல் அடைகரை – நற் 35/1
படு திரை கொழீஇய பால் நிற எக்கர் – நற் 49/1
தெண் திரை மணி புறம் தைவரும் – நற் 54/10
அவல நெஞ்சினம் பெயர உயர் திரை
நீடு நீர் பனி துறை சேர்ப்பன் – நற் 58/9,10
திரை தரு புணரியின் கழூஉம் – நற் 63/10
மலி திரை சேர்ப்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – நற் 63/11
உரைத்தனம் வருகம் எழு-மதி புணர் திரை
கடல் விளை அமுதம் பெயற்கு ஏற்று ஆஅங்கு – நற் 88/3,4
திரை பிதிர் கடுப்ப முகடு உகந்து ஏறி – நற் 89/2
பொம்மல் படு திரை நம்மோடு ஆடி – நற் 96/4
எறி திரை கொழீஇய எக்கர் வெறி கொள – நற் 106/2
திமில் மேற்கொண்டு திரை சுரம் நீந்தி – நற் 111/6
பொரு திரை நிவப்பின் வரும் யாறு அஞ்சுவல் – நற் 114/8
புலவு திரை உதைத்த கொடும் தாள் கண்டல் – நற் 123/9
திரை முதிர் அரைய தடம் தாள் தாழை – நற் 131/4
முழங்கு திரை புது மணல் அழுந்த கொட்கும் – நற் 135/7
முழங்கு திரை இன் சீர் தூங்கும் – நற் 138/10
கண்டோர் தண்டா நலத்தை தெண் திரை
பெரும் கடல் பரப்பின் அமர்ந்து உறை அணங்கோ – நற் 155/5,6
உரவு திரை கொழீஇய பூ மலி பெரும் துறை – நற் 159/2
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் மலி கடல் – நற் 159/10
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர் – நற் 203/1
எறி திரை உதைத்தலின் பொங்கி தாது சோர்பு – நற் 203/5
திரை எழு பௌவம் முன்னிய – நற் 207/11
எறி திரை தொகுத்த எக்கர் நெடும் கோட்டு – நற் 211/6
நீல் நிற பரப்பில் தயங்கு திரை உதைப்ப – நற் 215/6
அலவனொடு பெயரும் புலவு திரை நளி கடல் – நற் 219/5
உரவு திரை பொருத பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 235/1
வண்டல் தைஇயும் வரு திரை உதைத்தும் – நற் 254/1
அரிய போல காண்பேன் விரி திரை
கடல் பெயர்ந்து அனைய ஆகி – நற் 259/8,9
இன்னை ஆகுதல் தகுமோ ஓங்கு திரை
முந்நீர் மீமிசை பலர் தொழ தோன்றி – நற் 283/5,6
வில் எறி பஞ்சி போல மல்கு திரை
வளி பொரு வயங்கு பிசிர் பொங்கும் – நற் 299/7,8
பொங்கு திரை புணரியும் பாடு ஓவாதே – நற் 335/2
இரவு தலை மண்டிலம் பெயர்ந்து என உரவு திரை
எறிவன போல வரூஉம் – நற் 375/7,8
முழங்கு திரை முழவின் பாணியின் பைபய – நற் 378/3
உடை திரை திவலை அரும்பும் தீம் நீர் – குறு 5/3
மா கழி மணி பூ கூம்ப தூ திரை
பொங்கு பிதிர் துவலையொடு மங்குல் தைஇ – குறு 55/1,2
நிலவும் இருளும் போல புலவு திரை
கடலும் கானலும் தோன்றும் – குறு 81/6,7
விரி திரை பெரும் கடல் வளைஇய உலகமும் – குறு 101/1
புணரி இகு திரை தரூஉம் துறைவன் – குறு 109/2
திரை தோய் வாங்கு சினை இருக்கும் – குறு 125/6
வெள் வீ தாழை திரை அலை – குறு 163/4
தண் கடல் படு திரை பெயர்த்தலின் வெண் பறை – குறு 166/1
உரவு திரை பொருத திணி மணல் அடைகரை – குறு 175/2
தயங்கு திரை பொருத தாழை வெண் பூ – குறு 226/5
திரை வந்து பெயரும் என்ப நம் துறந்து – குறு 228/4
கண்டிசின் வாழி தோழி தெண் திரை
கடல் ஆழ் கலத்தின் தோன்றி – குறு 240/5,6
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் துறைவ – குறு 303/3
ஓங்கு வரல் விரி திரை களையும் – குறு 316/7
எறி திரை திவலை ஈர்ம் புறம் நனைப்ப – குறு 334/2
தாழை தைஇய தயங்கு திரை கொடும் கழி – குறு 345/5
இலங்கு திரை பெரும் கடற்கு எல்லை தோன்றினும் – குறு 373/2
விலங்கு திரை உடைதரும் துறைவனொடு – குறு 381/6
திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும் – ஐங் 105/2
தண் கடல் படு திரை கேள்-தொறும் – ஐங் 107/3
ஓங்கு திரை வெண் மணல் உடைக்கும் துறைவற்கு – ஐங் 113/2
தெண் திரை பௌவம் பாய்ந்து நின்றோளே – ஐங் 121/3
தண்ணென் பெரும் கடல் திரை பாய்வோளே – ஐங் 123/3
தெண் திரை பாவை வௌவ – ஐங் 125/2
தெண் கடல் பெரும் திரை மூழ்குவோளே – ஐங் 126/3
திரை இமிழ் இன் இசை அளைஇ அயலது – ஐங் 171/1
உரவு கடல் ஒலி திரை போல – ஐங் 172/3
இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடும் கோட்டு – ஐங் 177/2
கானல் அம் பெரும் துறை கலி திரை திளைக்கும் – ஐங் 199/1
வெண் திரை முந்நீர் வளைஇய உலகத்து – பதி 31/21
படும் திரை பனி கடல் உழந்த தாளே – பதி 41/27
மா இரும் தெண் கடல் மலி திரை பௌவத்து – பதி 42/21
முழங்கு திரை பனி கடல் மறுத்திசினோரே – பதி 45/22
உடை திரை பரப்பில் படு கடல் ஓட்டிய – பதி 46/12
கொல் களிற்று உரவு திரை பிறழ அ வில் பிசிர – பதி 50/8
கால் திரை எடுத்த முழங்கு குரல் வேலி – பதி 63/17
உரவு திரை கடுகிய உருத்து எழு வெள்ளம் – பதி 72/10
வளர் திரை மண்ணிய கிளர் பொறி நாப்பண் – பரி 2/32
திரு மணி திரை பாடு அவிந்த முந்நீர் – பரி 4/6
திரை சிறை உடைத்தன்று கரை சிறை அறைக எனும் – பரி 6/23
நில்லாள் திரை மூழ்கி நீங்கி எழுந்து என் மேல் – பரி 6/88
திரை இரும் பனி பௌவம் செவ்விதா அற முகந்து – பரி 7/1
சேம திரை வீழ்த்து சென்று அமளி சேர்குவோர் – பரி 10/34
கண்டல் தண் தாது திரை நுரை தூவாரும் – பரி 10/101
பாய் திரை உந்தி தருதலான் ஆய் கோல் – பரி 11/24
திரை நுரை மென் பொகுட்டு தேம் மண சாந்தின் – பரி 11/27
திரை ஆர்க்கும் இ தீம் புனல் – பரி 16/49
புது நீர புதல் ஒற்ற புணர் திரை பிதிர் மல்க – கலி 72/5
தைஇய பூ துகில் ஐது கழல் ஒரு திரை
கையதை அலவன் கண் பெற அடங்க சுற்றிய – கலி 85/5,6
போர்த்த சினத்தான் புருவ திரை இடா – கலி 98/23
மலி திரை ஊர்ந்து தன் மண் கடல் வௌவலின் – கலி 104/1
விரி திரை நீக்குவான் வியன் குறிப்பு ஒத்தனர் – கலி 106/19
தெண் கடல் அழுவத்து திரை நீக்கா எழுதரூஉம் – கலி 121/2
தூங்கு நீர் இமிழ் திரை துணை ஆகி ஒலிக்குமே – கலி 121/8
எறி திரை தந்திட இழிந்த மீன் இன் துறை – கலி 121/20
மறி திரை வருந்தாமல் கொண்டு ஆங்கு நெறி தாழ்ந்து – கலி 121/21
நீல நீர் உடை போல தகைபெற்ற வெண் திரை
வால் எக்கர் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 124/3,4
இமிழ் திரை கொண்க கொடியை காண் நீ – கலி 125/11
எறி திரை இமிழ் கானல் எதிர்கொண்டாள் என்பதோ – கலி 127/11
உரவு கதிர் தெறும் என ஓங்கு திரை விரைபு தன் – கலி 127/20
பாய் திரை பாடு ஓவா பரப்பு நீர் பனி கடல் – கலி 129/8
திரை உற பொன்றிய புலவு மீன் அல்லதை – கலி 131/32
பிணங்கு இரு மோட்ட திரை வந்து அளிக்கும் – கலி 131/38
உரவு நீர் திரை பொர ஓங்கிய எக்கர் மேல் – கலி 132/1
திரை தர புணை பெற்று தீது இன்றி உய்ந்து ஆங்கு – கலி 134/25
பயில் திரை நடு நன்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் – கலி 135/5
இவர் திமில் எறி திரை ஈண்டி வந்து அலைத்த-கால் – கலி 136/1
யாமத்தும் எல்லையும் எவ்வ திரை அலைப்ப – கலி 139/14
திரை தரும் முந்நீர் வளாஅகம் எல்லாம் – கலி 146/28
மல்லல் நீர் திரை ஊர்பு மால் இருள் மதி சீப்ப – கலி 148/5
நிரை திமில் களிறு ஆக திரை ஒலி பறை ஆக – கலி 149/1
உடை திரை பிதிர்வின் பொங்கி முன் – அகம் 1/18
குரூஉ திரை புணரி உடைதரும் எக்கர் – அகம் 10/9
புணர் திரை பரப்பு_அகம் துழைஇ தந்த – அகம் 80/5
பெரும் திரை முழக்கமொடு இயக்கு அவிந்து இருந்த – அகம் 100/5
இவர் திரை தந்த ஈர்ம் கதிர் முத்தம் – அகம் 130/9
ஞெலி_கோல் சிறு தீ மாட்டி ஒலி திரை
கடல் விளை அமிழ்தின் கணம் சால் உமணர் – அகம் 169/5,6
குவவு திரை அருந்து கொள்ளைய குடக்கு ஏர்பு – அகம் 183/7
திரை உழந்து அசைஇய நிரை வளை ஆயமொடு – அகம் 190/1
கரை பாய் வெண் திரை கடுப்ப பல உடன் – அகம் 199/1
பொம்மல் படு திரை கம்மென உடைதரும் – அகம் 200/8
திரை பயில் அழுவம் உழக்கி உரன் அழிந்து – அகம் 210/5
ஓங்கு திரை பௌவம் நீங்க ஓட்டிய – அகம் 212/19
திரை சுரம் உழந்த திண் திமில் விளக்கில் – அகம் 240/5
மல்கு திரை உழந்த ஒல்கு நிலை புன்னை – அகம் 250/2
எறி திரை திவலை தூஉம் சிறு கோட்டு – அகம் 252/12
புலவு திரை பெரும் கடல் நீர் இடை போழ – அகம் 255/2
திரை பாடு அவிய திமில் தொழில் மறப்ப – அகம் 260/4
தயங்கு திரை பெரும் கடல் உலகு தொழ தோன்றி – அகம் 263/1
சே இறா துழந்த நுரை பிதிர் படு திரை
பராஅரை புன்னை வாங்கு சினை தோயும் – அகம் 270/5,6
தருகுவன்-கொல்லோ தானே விரி திரை
கண் திரள் முத்தம் கொண்டு ஞாங்கர் – அகம் 280/11,12
தெண் திரை பரப்பின் தொண்டி முன்துறை – அகம் 290/13
ஓங்கு திரை பரப்பின் வாங்கு விசை கொளீஇ – அகம் 320/1
எறி திரை ஓதம் தரல் ஆனாதே – அகம் 350/2
விரி திரை முந்நீர் மண் திணி கிடக்கை – அகம் 379/6
தெண் கடல் திரை மிசை பாயுந்து – புறம் 24/3
உடன் நிலை திரியீர் ஆயின் இமிழ் திரை
பௌவம் உடுத்த இ பயம் கெழு மா நிலம் – புறம் 58/21,22
திரை பொரு முந்நீர் கரை நணி செலினும் – புறம் 154/1
விடுதல் வேண்டுவல் அத்தை படு திரை
நீர் சூழ் நிலவரை உயர நின் – புறம் 160/28,29
கயல் முள் அன்ன நரை முதிர் திரை கவுள் – புறம் 195/2
யாண்டும் நாளும் பெருகி ஈண்டு திரை
பெரும் கடல் நீரினும் அ கடல் மணலினும் – புறம் 198/18,19
தெண் நீர் பரப்பின் இமிழ் திரை பெரும் கடல் – புறம் 204/5
படு திரை இன் சீர் பாணி தூங்கும் – புறம் 209/5
எலி பார்த்து ஒற்றாது ஆகும் மலி திரை
கடல் மண்டு புனலின் இழுமென சென்று – புறம் 237/17,18
வரை அளந்து அறியா திரை அரு நீத்தத்து – புறம் 238/17
கரையவர் மருள திரை_அகம் பிதிர – புறம் 243/8
திரை வளை முன்கை பற்றி – புறம் 255/5
கோட்டம் கண்ணியும் கொடும் திரை ஆடையும் – புறம் 275/1
இடு திரை மணலினும் பலரே சுடு பிண – புறம் 363/4
எறி திரை பெரும் கடல் இறுதி கண் செலினும் – புறம் 397/23
தெண் திரை எழினி காட்ட தேம் பிழி மகர யாழின் – கம்.பால:2 4/3
தெள் வார் மழையும் திரை ஆழியும் உட்க நாளும் – கம்.பால:3 72/1
திரை கெழு பயோததி துயிலும் தெய்வ வான் – கம்.பால:5 9/1
விரி திரை பாற்றுடல் பள்ளி மேவினான் – கம்.பால:8 27/2
மீன் நகு திரை கடல் விசும்பு போர்த்து என – கம்.பால:8 34/3
நரை திரை மூப்பு இவை மாற்றி இந்திரனும் நந்தாமல் – கம்.பால:12 6/3
வாம் பரி விரி திரை கடலை வள்ளுவன் – கம்.பால:14 8/1
அன்னம் உந்திய திரை ஆறு போன்றன – கம்.பால:14 14/2
மொய் திரை கடல் என முழங்கு மூக்கு உடை – கம்.பால:14 19/1
தெண் திரை பரவை திரு அன்னவர் – கம்.பால:14 46/1
நுண் திரை புரை நோக்கிய நோக்கினை – கம்.பால:14 46/2
இங்கு அலது எண்ணும்-கால் இ எழு திரை வளாகம் தன்னில் – கம்.பால:14 66/3
தீர்த்தது செறிந்தது ஓடி திரை நெடும் கடலை எல்லாம் – கம்.பால:14 76/3
நீர் திரை நிரைத்த என நீள் திரை நிரைத்தார் – கம்.பால:15 14/1
நீர் திரை நிரைத்த என நீள் திரை நிரைத்தார் – கம்.பால:15 14/1
வீசு திரை வெண் புனல் விளங்கியன போலும் – கம்.பால:15 18/4
விழுந்த பனி அன்ன திரை வீசு புரை-தோறும் – கம்.பால:15 22/1
வேயும் செய்கை வெறுத்தனர் வெண் திரை
பாயும் தீம் புனல் பண்ணை சென்று எய்தினார் – கம்.பால:17 39/3,4
ததும்பு பூம் திரை தண் புனல் சுட்டதால் – கம்.பால:18 24/2
படர் திரை கரும் கடல் பரமன் மார்பிடை – கம்.பால:19 67/3
தேர் முழங்கு அரவம் வெண் திரை முழங்கு அரவமே – கம்.பால:20 9/3
ஈறு இல் ஓதையினொடும் எறி திரை பரவை மேல் – கம்.பால:20 15/3
இமிழ் திரை பரவை ஞாலம் ஏழைமை உடைத்து மாதோ – கம்.பால:22 3/4
மறி திரை கடல் என வந்து சுற்றினார் – கம்.அயோ:1 10/4
பாற்கடல் படு திரை பவள வல்லியே – கம்.அயோ:2 49/2
இமிழ் திரை பரவை ஞாலம் எங்கணும் வறுமை கூர – கம்.அயோ:3 71/1
விண்ணவர் விசும்பு தூர்த்தார் விரி திரை உடுத்த கோல – கம்.அயோ:3 78/1
எண்_அரும் கனக மாரி எழு திரை கடலும் தூர்த்த – கம்.அயோ:3 78/4
திரை ஆர் கடல் சூழ் உலகின் தவமே திருவின் திருவே – கம்.அயோ:4 32/1
நால் தெண் திரை வேலையின் நம்பி தன் ஆணையாலே – கம்.அயோ:4 137/3
எறி திரை கடல் என இரங்கி ஏங்கினார் – கம்.அயோ:4 173/4
திரை பெரும் கடல் என தொடர்ந்து பின் செல – கம்.அயோ:4 180/2
தேர் ஒலி நீத்தன தெருவும் தெண் திரை
நீர் ஒலி நீத்தன நீத்தம் போலுமே – கம்.அயோ:4 202/3,4
விரி திரை புனல் கங்கையை மேவினார் – கம்.அயோ:7 9/4
திரை கை நீட்டி செவிலியின் ஆட்டினாள் – கம்.அயோ:7 22/4
சிருங்கிபேரம் என திரை கங்கையின் – கம்.அயோ:8 8/1
முடுகினன் நெடு நாவாய் முரி திரை நெடு நீர்-வாய் – கம்.அயோ:8 32/2
சேந்து ஒளி விரியும் தெண் திரை எனும் நிமிர் கையால் – கம்.அயோ:8 34/3
துகில் புரை திரை நீரில் தோய்வன துறை ஆடும் – கம்.அயோ:9 11/3
தீ நிகர் தொழில் ஆடை திரை பொருவன பாராய் – கம்.அயோ:9 18/4
தேவிமாரொடும் கொண்டு தெண் திரை
தாவு வார் புனல் சரயு எய்தினார் – கம்.அயோ:11 122/3,4
பெரும் திரை நதிகளும் வயலும் பெட்பு உறு – கம்.அயோ:12 46/1
ஆழ நெடும் திரை ஆறு கடந்து இவர் போவாரோ – கம்.அயோ:13 15/1
துன்று திரை கடல் கங்கை மடுத்து இடை தூராதோ – கம்.அயோ:13 21/4
பாங்கின் உத்தரியம் மான படர் திரை தவழ பாரின் – கம்.அயோ:13 51/1
செறி திரை கங்கை பின் கிடக்க சென்றவே – கம்.அயோ:13 62/4
செழும் திரை பரவையை சிறுமை செய்த அ – கம்.அயோ:14 26/3
சென்றனர் செறி திரை புனலில் செய்க என – கம்.அயோ:14 78/3
சிலை கொள் நாண் நெடிய கோதை ஒலி ஏறு திரை நீர் – கம்.ஆரண்:1 23/2
தூங்கு திரை ஆறு தவழ் சூழலது ஓர் குன்றின் – கம்.ஆரண்:3 57/3
தெண் திரை கரத்தின் வாரி திரு மலர் தூவி செல்வர் – கம்.ஆரண்:5 2/3
நரை திரை என்று இல்லாத நான்முகனே முதல் அமரர் – கம்.ஆரண்:6 116/1
புண் மேலன குருதி பொழி திரை ஆறுகள் பொங்க – கம்.ஆரண்:7 91/3
மூரி திரை உதிர குளம் முழுகி கழுது எழுமே – கம்.ஆரண்:7 93/4
குழை தாழ் திரை குருதி கடல் குளித்தார் சிலர் கொலை வாய் – கம்.ஆரண்:7 94/3
திரை பரவை பேர் அகழி திண் நகரில் கடிது ஓடி சீதை தன்மை – கம்.ஆரண்:10 1/3
அற்பின் நல் திரை புரள் ஆசை வேலையன் – கம்.ஆரண்:12 26/2
தெண் திரை கலம் என விரைவில் செல்கின்றான் – கம்.ஆரண்:13 62/1
கடலின்-மாடு உயர் திரை என கிடந்தது கண்டார் – கம்.ஆரண்:13 84/4
தெண் திரை உலகம்-தன்னில் செறுநர்-மாட்டு ஏவல் செய்து – கம்.ஆரண்:13 123/1
வீங்கும் வேலை விரி திரை ஆம் என – கம்.ஆரண்:14 10/3
பாய் திரை வரு-தொறும் பரிதல்-பாலனோ – கம்.ஆரண்:14 86/2
திரை செய் தீர்த்தம் முன் செய் தவம் உண்மையால் – கம்.கிட்:1 35/2
எழுந்து பேர் உவகை கடல் பெரும் திரை இரைப்ப – கம்.கிட்:3 73/1
கொழும் திரை கடல் கிளர்ந்து அனைய கொள்கையான் – கம்.கிட்:7 15/2
மோடு தெண் திரை முரிதரு கடல் என முழங்கி – கம்.கிட்:7 74/1
எந்தையே எந்தையே இ எழு திரை வளாகத்து யார்க்கும் – கம்.கிட்:7 147/1
சூல் நிற முகில்_குலம் துவன்றி சூழ் திரை
மால் நிற நெடும் கடல் வாரி மூரி வான் – கம்.கிட்:10 6/2,3
கூரும் வெண் நிற திரை என பறப்பன குரண்டம் – கம்.கிட்:10 40/4
பற்கு இழி மணி படர் திரை பரதர் முன்றில் – கம்.கிட்:10 73/3
செறி புனல் பூம் துகில் திரை கையால் திரைத்து – கம்.கிட்:10 115/1
பிறங்கு தெண் திரை கடல் புடைபெயர்ந்து என பெயர்வ – கம்.கிட்:12 16/2
தாம கூட திரை தீர்த்த சங்கம் ஆம் – கம்.கிட்:14 11/1
தேடி வார் புனல் தெண் திரை தொண்டை நல் – கம்.கிட்:15 38/2
சென்று சூழ்ந்த கிடக்கையும் தெண் திரை
மன்று சூழ்ந்த பரப்பும் மருங்கு எலாம் – கம்.கிட்:15 39/3,4
இழைத்த வெண் திரை கரம் எடுத்து இலங்கையாள் – கம்.கிட்:16 1/2
பெரும் திரை கடல் என பெரிது கூடிற்றே – கம்.கிட்:16 2/4
பாய் திரை பரவை ஞாலம் படர் இருள் பருகும் பண்பின் – கம்.கிட்:16 53/3
நீயீரே நினைவின் முன்னம் நெடும் திரை பரவை ஏழும் – கம்.கிட்:17 23/1
கொண்ட வான் திரை குரை கடல் இடையதாய் குடுமி – கம்.சுந்:2 22/1
கற்றை வெண் கவரி போல் கடலின் வெண் திரை
சுற்றும் நின்று அலமர பொலிந்து தோன்றிற்றால் – கம்.சுந்:2 52/1,2
தெரிந்து ஒளிர் திங்கள் வெண் குடத்தினால் திரை
முரிந்து உயர் பாற்கடல் முகந்து மூரி வான் – கம்.சுந்:2 53/1,2
துஞ்சும் கண்டால் என்னை இவன் சூழ் திரை ஆழி – கம்.சுந்:2 84/2
பாலின் வெண் பரவை திரை கரும் கிரி-மேல் பரந்து என சாமரை பதைப்ப – கம்.சுந்:3 89/3
நேர்தரும் பரவை பிறழ் திரை தவழ்ந்து நெடும் தடம் திசை-தொறும் நிமிர – கம்.சுந்:3 90/2
பாய் திரை பவளமும் குவளை பண்பிற்றால் – கம்.சுந்:4 39/4
விழுந்தது நிலம் மிசை விரிந்த வெண் திரை
தழைந்தன புரண்டன மீனம்தாம் எலாம் – கம்.சுந்:4 105/3,4
திரை உறு குருதி யாறு ஈர்ப்ப செல்வன – கம்.சுந்:5 58/2
அலைந்தன கடல் திரை அரக்கர் அகல் மாடம் – கம்.சுந்:6 12/1
ஆவி எனல் ஆய திரை ஆர்கலிகள் அம்மா – கம்.சுந்:6 17/4
பாடல் அம் பனி வண்டொடும் பல் திரை
பாடு அலம்பு உயர் வேலையில் பாய்ந்தன – கம்.சுந்:6 31/2,3
சிந்து வார் அம் புரை திரை சேர்ந்தன – கம்.சுந்:6 34/2
சிந்த வால் நந்து இரிந்த திரை கடல் – கம்.சுந்:6 35/4
நல் திரை கடல்களோடு மழைகளை நா அடக்க – கம்.சுந்:7 12/4
தெண் திரை கடல் என வளைந்த சேனையை – கம்.சுந்:7 61/2
செல்லொடு மேகம் சிந்த திரை கடல் சிலைப்பு தீர – கம்.சுந்:8 17/1
உக்கன குருதி அம் பெரும் திரை உருட்டி – கம்.சுந்:8 39/3
வானயாற்று வெண் திரை என வரம்பு_இல பரந்த – கம்.சுந்:9 7/4
ஆய் பெரும் திரை கடல் அழுவத்து ஆழ்வன – கம்.சுந்:9 40/2
வரு திரை நிரையை எண்ணில் எண்ணலாம் வாவும் வாசி – கம்.சுந்:10 8/4
நீப்புண்ட உதிர வாரி நெடும் திரை புணரி தோன்ற – கம்.சுந்:11 19/1
மறியும் வெண் திரை மா கடல் உலகு எலாம் வழங்கி – கம்.சுந்:11 40/2
எரிந்து வேகின்ற ஒத்தது எறி திரை பரவை – கம்.சுந்:13 27/4
தெண் திரை அலை கடல் இலங்கை தென் நகர் – கம்.சுந்:14 25/2
பொழி திரை அன்ன வேலை புடை பரந்து என்ன பொங்கி – கம்.சுந்:14 50/3
பின்னல் திரை மேல் தவழ்கின்ற பிள்ளை தென்றல் கள் உயிர்க்கும் – கம்.யுத்1:1 5/3
அள்ளி அப்ப திரை கரத்தால் அரைப்பது ஏய்க்கும் அணி ஆழி – கம்.யுத்1:1 9/4
வண்டல் தெண் திரை ஆற்று நீர் சில என்று மருவான் – கம்.யுத்1:3 4/1
பண்டை தெண் திரை பரவை நீர் உவர் என்று படியான் – கம்.யுத்1:3 4/3
தெண் திரை கடல் கடைதர வலியது தேடி – கம்.யுத்1:3 11/2
பிறங்கு தெண் திரை பெரும் கடல் புக்கு இனம் பெயராது – கம்.யுத்1:3 49/3
மோதுற்று ஆர் திரை வேலையில் மூழ்கான் – கம்.யுத்1:3 103/1
ஊனொடும் தின்னும் பின்னை ஒலி திரை பரவை ஏழும் – கம்.யுத்1:3 139/2
ஏற்று அரும் கரங்கள் பல் வேறு எறி திரை பரப்பின் தோன்ற – கம்.யுத்1:3 149/2
மோதி வெண் திரை வர முட வெண் தாழை மேல் – கம்.யுத்1:4 28/2
புடைக்கை வன் திரை எடுத்து ஆர்க்கும் போர் கடல் – கம்.யுத்1:5 7/1
இரந்து வேண்டுதி எறி திரை பரவையை என்றான் – கம்.யுத்1:5 75/4
தெண் திரை கடலின் செய்கை செப்பி என் தேவன் சென்னி – கம்.யுத்1:6 58/2
தீர்த்த நின் ஆணை ஏழாம் செறி திரை கடலில் மீனின் – கம்.யுத்1:7 13/3
சிந்தனை என் என செறி திரை கடல் – கம்.யுத்1:8 2/2
தேன் இவர் தட வரை திரை கரும் கடல் – கம்.யுத்1:8 15/1
மான் உணாத திரை கடல் வாழ்தரு – கம்.யுத்1:8 28/3
திமிதன் இட்டு திரியும் திரை கடல் – கம்.யுத்1:8 42/2
மருங்கு வளர் தெண் திரை வயங்கு பொழில் மான – கம்.யுத்1:9 6/2
தேயும் நெறி மாடு திரை ஊடு விசை செல்ல – கம்.யுத்1:9 8/2
பூசற்கு முயன்று நம்-பால் பொரு திரை புணரி வேலி – கம்.யுத்1:9 72/1
திரை செய் வேலைக்கு ஓர் ஆகுலம் செய்தவே – கம்.யுத்2:15 35/4
மடுத்த மா கடல் வாவும் திரை எலாம் – கம்.யுத்2:15 39/3
மாறி ஓர் பாகன் ஏற மறி திரை பரவை பின்னும் – கம்.யுத்2:15 138/1
விரி திரை கடற்கு இரட்டி கொண்டு ஆர்த்தனர் விரவார் – கம்.யுத்2:15 207/3
தெரிந்த மேனியன் திண் கடலின் திரை
நெரிந்தது அன்ன புருவத்து நெற்றியான் – கம்.யுத்2:16 57/2,3
கலக்கமுற்றனர் இராக்கதர் கால வெம் கரும் கடல் திரை போலும் – கம்.யுத்2:16 333/2
சிந்துர செம் பசும் குருதி திசைகள்-தொறும் திரை ஆறா – கம்.யுத்2:16 348/1
மா கூடு படர் வேலை மறி மகர திரை வாங்கி – கம்.யுத்2:16 355/1
சேல் பிடித்து எழு திரை ஆற்றில் திண் நெடும் – கம்.யுத்2:18 98/2
இரு திரை பெரும் கடல் இரண்டு திக்கினும் – கம்.யுத்2:19 36/1
உற்ற செம் குருதி வெள்ளம் உள்ள திரை ஓத வேலையொடும் ஒத்ததால் – கம்.யுத்2:19 66/4
மேல் கிளர் பல் கொடி வெண் திரை வீச – கம்.யுத்3:20 24/2
யான் தடேன்-என்னின் மற்று இ எழு திரை வளாகம் என் ஆம் – கம்.யுத்3:22 123/1
எற்று வான் திரை கடலொடும் பொருது சென்று ஏற – கம்.யுத்3:22 176/3
எறி திரை பெரும் கடல் கடைய ஏற்ற நாள் – கம்.யுத்3:24 97/1
திரை கடல் பெரும் படை இரிந்து சிந்திட – கம்.யுத்3:27 69/1
தடம் திரை பரவை அன்ன சக்கர யூகம் புக்கு – கம்.யுத்3:27 70/1
சீதரோத குருதி திரை ஒரீஇ – கம்.யுத்3:29 1/3
கடல் பெரும் திரை போல் கரம் சோரவே – கம்.யுத்3:29 5/4
பெய் கண் தாரை அருவி பெரும் திரை
மொய் கண்டார் திரை வேலையை மூடவே – கம்.யுத்3:29 30/3,4
மொய் கண்டார் திரை வேலையை மூடவே – கம்.யுத்3:29 30/4
திரிசிரா அவர் திரை கடல் அன பெரும் சேனை – கம்.யுத்3:30 40/3
இங்கு வந்து நீர் வினாயது என் எறி திரை பரவை – கம்.யுத்3:30 42/1
கனை திரை கடல் சேனையை கலந்தது காணா – கம்.யுத்3:31 2/2
முழங்குகின்றது முரி திரை பரியது முரசம் – கம்.யுத்3:31 20/2
விலகு நீர் திரை வேலை ஓர் ஏழும் போய் விதியால் – கம்.யுத்3:31 23/3
செம்போடு உதிர திரை ஆழியின்-வாய் – கம்.யுத்3:31 198/1
முன் ஓடு உதிர திரை மூதுலகை – கம்.யுத்3:31 199/1
பாய் திரை பரவை ஏழும் காண்குறும் பதகர் என்ன – கம்.யுத்4:33 3/3
பழகிற்று அல்லா பல் திரை தூங்கும் படர் வேலை – கம்.யுத்4:33 7/3
திரை பொருது புறம் குவிப்ப திறம் கொள் பணை மரம் உருட்டி சிறை புள் ஆர்ப்ப – கம்.யுத்4:33 21/2
திரை கடையிட்டு அளப்ப_அரிய வரம் என்னும் பாற்கடலை சீதை என்னும் – கம்.யுத்4:38 27/3
ஆழ் திரை ஆற்றின் நீரோடு அமைத்தி இன்று என்ன ஆம் என்று – கம்.யுத்4:42 14/2

மேல்


திரை-செய் (1)

திரை-செய் அ திண் கடல் அமிழ்தம் செம் கணான் – கம்.கிட்:10 96/1

மேல்


திரை-தொறும் (1)

ஒலி நடத்திய திரை-தொறும் உகள்வன நீர் நாய் – கம்.கிட்:1 21/2

மேல்


திரை-மேல் (1)

தேர் குன்ற இராவணன்-தன் செழும் குருதி பெரும் பரவை திரை-மேல் சென்று – கம்.யுத்4:37 198/3

மேல்


திரை-வாய் (1)

கொழிக்கும் கடலின் நெடும் திரை-வாய் தென்றல் தூற்றும் குறும் திவலை – கம்.யுத்1:1 4/4

மேல்


திரை_அகம் (1)

கரையவர் மருள திரை_அகம் பிதிர – புறம் 243/8

மேல்


திரைக்கும் (3)

அவன் தானும் நிலம் திரைக்கும் கடல் தானை – புறம் 97/14
தீர்க்கபாதனும் வினதனும் சரபனும் திரைக்கும்
மால் கரும் கடற்கு உயர்ந்து உள மை முகத்து அனிகம் – கம்.கிட்:12 19/1,2
திரைக்கும் மாசுணம் வாசுகி ஒத்தது தேவர் – கம்.சுந்:11 60/3

மேல்


திரைகள் (1)

தள்ளிய திரைகள் முந்துற்று இலங்கை-மேல் தவழ்ந்த மாதோ – கம்.சுந்:1 22/4

மேல்


திரைகளும் (3)

புரள் நெடும் திரைகளும் புரிந்து நோக்கினான் – கம்.யுத்1:4 26/4
உதிரமும் கடல் திரைகளும் பொருவன ஒரு-பால் – கம்.யுத்1:6 27/4
பொரும் குல புரவி ஆன திரைகளும் கலம் பொன் தேரும் – கம்.யுத்2:19 58/1

மேல்


திரைகளை (1)

சுருள் கடல் திரைகளை தொலைய உண்டு அனல் – கம்.யுத்1:6 46/1

மேல்


திரைத்தன (1)

குடர் எலாம் திரைத்தன குருதி ஆறுகள் – கம்.அயோ:14 30/3

மேல்


திரைத்து (3)

செறி புனல் பூம் துகில் திரை கையால் திரைத்து
உறு துணை கால் மடுத்து ஓடி ஓத நீர் – கம்.கிட்:10 115/1,2
சிந்துகின்ற நறும் தரள கண்ணீர் ததும்பி திரைத்து எழுந்து – கம்.யுத்1:1 8/3
மின் திரைத்து அருக்கன்-தன்னை விரித்து முன் தொகுத்த போலும் – கம்.யுத்2:17 17/3

மேல்


திரைப்பில் (1)

வரைப்பில் மணல் தாழ பெய்து திரைப்பில்
வதுவையும் ஈங்கே அயர்ப அதுவேயாம் – கலி 115/19,20

மேல்


திரைப்பு (1)

நிலம் திரைப்பு அன்ன தானையோய் நினக்கே – பதி 91/10

மேல்


திரைய (2)

வரைய சாந்தமும் திரைய முத்தமும் – புறம் 58/11
மொய்க்கின்ற பரி திரைய முரண் கரி கை கோள் மாவ முளரி கானின் – கம்.யுத்4:33 22/2

மேல்


திரையது (1)

குண கடல் திரையது பறை தபு நாரை – குறு 128/1

மேல்


திரையன் (3)

பல் வேல் திரையன் படர்குவிர் ஆயின் – பெரும் 37
வென் வேல் திரையன் வேங்கட நெடு வரை – அகம் 85/9
செல்லா நல் இசை பொலம் பூண் திரையன்
பல் பூ கானல் பவத்திரி அன இவள் – அகம் 340/6,7

மேல்


திரையால் (1)

இடை கண்டன மலை கொண்டு என எழுகின்றன திரையால்
புடை கொண்டு எறி குருதி கடல் புணர்கின்றன பொறி வெம் – கம்.யுத்2:18 150/2,3

மேல்


திரையிற்று (3)

எழுகின்ற திரையிற்று ஆகி இழிகின்ற மணி நீர் யாறு – கம்.கிட்:15 28/1
கலங்கு தெண் திரையிற்று ஆய கண்ணின் நீர் கடலில் கண்டேன் – கம்.சுந்:14 35/4
தெள்ளு தண் திரையிற்று ஆகி பிறிது ஒரு திறனும் சாரா – கம்.யுத்1:4 130/2

மேல்


திரையின் (11)

தெண் கடல் திரையின் அசை வளி புடைப்ப – மது 450
மால் கடல் திரையின் இழிதரும் அருவி – நற் 17/2
மா கடல் திரையின் முழங்கி வலன் ஏர்பு – குறு 237/5
அருவி சொரிந்த திரையின் துரந்து – பரி 20/103
கடல் நிரை திரையின் கரு நரையோரும் – பரி 23/42
சேர்த்த நீர் திவலை பொன்னும் முத்தமும் திரையின் வீசி – கம்.பால:1 18/2
சுற்றுறு கமலம் பூத்த தொடு கடல் திரையின் செல்ல – கம்.பால:14 75/2
எரி மணி திரையின் வீசும் கங்கை யாறு ஏறிற்று அன்றே – கம்.அயோ:13 48/4
பாயிர பெரும் படை கொண்டு பரவையின் திரையின்
தாய் உருத்து உடனே வர தட நெடு வரையை – கம்.கிட்:12 12/2,3
பாயல் உதறி படுப்பதே ஒத்த திரையின் பரப்பு அம்மா – கம்.யுத்1:1 3/4
மெய்யனை திரையின் வேலை மென் மலர் பள்ளி ஆன – கம்.யுத்1:13 2/3

மேல்


திரையினும் (1)

முழங்கு இரு முந்நீர் திரையினும் பலவே – அகம் 338/21

மேல்


திரையினுள் (1)

திரையினுள் பொலி சித்திர பாவையின் செயலார் – கம்.சுந்:13 22/4

மேல்


திரையும் (2)

வேலையும் திரையும் போல் வேறுபாடு இலான் – கம்.யுத்1:3 77/4
கோணுதற்கு அமைந்த கோல புருவம் போல் திரையும் கூட – கம்.யுத்1:4 131/1

மேல்


தில் (28)

இன்னே முடிக தில் அம்ம மின் அவிர் – நெடு 168
பூண்க தில் பாக நின் தேரே பூண் தாழ் – நற் 81/5
எமக்கே வருக தில் விருந்தே சிவப்பு ஆன்று – நற் 120/10
படுக தில் அம்ம யான் நினக்கு உரைத்து என – நற் 277/2
பெறுக தில் அம்ம யானே பெற்று ஆங்கு – குறு 14/3
அறிக தில் அம்ம இ ஊரே மறுகில் – குறு 14/4
வருக தில் அம்ம தானே – குறு 56/4
மறந்தனரோ தில் மறவா நம்மே – ஐங் 319/4
செல்லாயோ தில் சில் வளை விறலி – பதி 40/21
செல்லாமோ தில் சில் வளை விறலி – பதி 57/6
செல்லாமோ தில் பாண்_மகள் காணியர் – பதி 60/3
பொலம் பூண் வேந்தர் பலர் தில் அம்ம – பதி 64/2
பலர் தில் வாழி தோழி அவருள் – அகம் 82/15
விழவு உடன் அயர வருக தில் அம்ம – அகம் 141/11
மாய்க தில் வாழிய நெஞ்சே நாளும் – அகம் 258/8
வருக தில் அம்ம எம் சேரி சேர – அகம் 276/7
செலவு விருப்பு-உறுதல் ஒழிக தில் அம்ம – அகம் 340/5
வாய்க்க தில் வாழி தோழி வாயாது – அகம் 347/9
நோய் இலன் ஆகி பெயர்க தில் அம்ம – புறம் 13/9
செல்லாமோ தில் சில் வளை விறலி – புறம் 64/2
பொரல் அரும் தித்தன் காண்க தில் அம்ம – புறம் 80/6
என்றும் காண்க தில் அம்ம யாமே குடாஅது – புறம் 166/26
அதனால் ஒழிக தில் அத்தை நின் மறனே வல் விரைந்து – புறம் 213/19
நோய் இலன் ஆயின் நன்று-மன் தில் என – புறம் 229/15
வருக தில் வல்லே வருக தில் வல் என – புறம் 284/1
வருக தில் வல்லே வருக தில் வல் என – புறம் 284/1
விருந்து எதிர் பெறுக தில் யானே என்னையும் – புறம் 306/5
இன் துயில் பெறுக தில் நீயே வளம் சால் – புறம் 391/19

மேல்


தில்ல (38)

செல்வேம் தில்ல எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என – மலை 567
வாரற்க தில்ல தோழி சாரல் – நற் 85/7
வாரற்க தில்ல தோழி கடுவன் – நற் 151/5
வாரார் ஆயினோ நன்று-மன் தில்ல
உயர் வரை அடுக்கத்து ஒளிறுபு மின்னி – நற் 255/7,8
நன் மனை அறியின் நன்று-மன் தில்ல
செம்மல் நெஞ்சமொடு தாம் வந்து பெயர்ந்த – நற் 392/7,8
உடன் உயிர் போகுக தில்ல கடன் அறிந்து – குறு 57/4
நிறுக்கல் ஆற்றினோ நன்று-மன் தில்ல
ஞாயிறு காயும் வெவ் அறை மருங்கில் – குறு 58/2,3
பிரிவு இன்று ஆயின் நன்று-மன் தில்ல
குறும் பொறை தடைஇய நெடும் தாள் வேங்கை – குறு 134/2,3
வாரற்க தில்ல வருகுவள் யாயே – குறு 198/8
நல்லோர் நல்ல பலவால் தில்ல
தழலும் தட்டையும் முறியும் தந்து இவை – குறு 223/3,4
உசாவுநர் பெறினே நன்று-மன் தில்ல
வய சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும் – குறு 269/2,3
வாரற்க தில்ல தோழி சாரல் – குறு 360/4
ஆற்றுக தில்ல யாமே – ஐங் 12/3
தோற்க தில்ல என் தட மென் தோளே – ஐங் 12/4
தீயேன் தில்ல மலை கிழவோர்க்கே – ஐங் 204/5
அறியுமோ தில்ல செறி எயிற்றோயே – ஐங் 241/4
மென் தோள் கொடிச்சியை பெறற்கு அரிது தில்ல
பைம் புற படு கிளி ஒப்பலர் – ஐங் 260/2,3
சுர நனி இனிய ஆகுக தில்ல
அற நெறி இது என தெளிந்த என் – ஐங் 371/3,4
செல்வேம் தில்ல யாமே செற்றார் – ஐங் 429/2
காண்குவெம் தில்ல அவள் கவின் பெறு சுடர் நுதல் – ஐங் 443/3
பெரும் தோள் மடவரல் காண்குவெம் தில்ல
நீள் மதில் அரணம் பாய்ந்து என தொடி பிளந்து – ஐங் 444/1,2
நெஞ்சமும் எஞ்சும்-மன் தில்ல எஞ்சி – கலி 118/23
முதுமை எள்ளல் அஃது அமைகும் தில்ல
சுடர் பூ தாமரை நீர் முதிர் பழனத்து – அகம் 6/15,16
அறிந்த மாக்கட்டு ஆகுக தில்ல
தோழிமாரும் யானும் புலம்ப – அகம் 15/8,9
பிரியாய் ஆயின் நன்று-மன் தில்ல
அன்று நம் அறியாய் ஆயினும் இன்று நம் – அகம் 33/17,18
மார்பு துணை ஆக துயிற்றுக தில்ல
துஞ்சா முழவின் கோவல் கோமான் – அகம் 35/13,14
வாரற்க தில்ல தோழி கழனி – அகம் 40/12
அஃது அறிகிற்பினோ நன்று-மன் தில்ல
அறுவை தோயும் ஒரு பெரும் குடுமி – அகம் 195/11,12
விழு நிதி எளிதினின் எய்துக தில்ல
மழை கால் அற்சிரத்து மால் இருள் நீங்கி – அகம் 205/14,15
வலன் ஆக என்றலும் நன்று-மன் தில்ல
கடுத்தது பிழைக்குவது ஆயின் தொடுத்த – அகம் 215/6,7
செல்வர் ஆயினும் நன்று-மன் தில்ல
வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின் – அகம் 228/7,8
அறியுநம் ஆயின் நன்று-மன் தில்ல
பனி வார் கண்ணேம் ஆகி இனி அது – அகம் 243/12,13
உள்ளுப தில்ல தாமே பணை தோள் – அகம் 253/21
வருந்துக தில்ல யாய் ஓம்பிய நலனே – அகம் 276/15
ஒரு பதி வாழ்தல் ஆற்றுப தில்ல
பொன் அவிர் சுணங்கொடு செறிய வீங்கிய – அகம் 279/3,4
பசலை மாய்தல் எளிது-மன் தில்ல
சென்ற தேஎத்து செய்_வினை முற்றி – அகம் 333/19,20
முள்ளும் நோவ உறாற்க தில்ல
ஈவோர் அரிய இ உலகத்து – புறம் 171/13,14
நுமக்கு அரிது ஆகுக தில்ல எமக்கு எம் – புறம் 246/12

மேல்


தில்லை (4)

தில்லை பாலை கல் இவர் முல்லை – குறி 77
தில்லை அம் பொதும்பில் பள்ளிகொள்ளும் – நற் 195/3
தில்லை வேலி இ ஊர் – ஐங் 131/2
தில்லை அன்ன புல்லென் சடையோடு – புறம் 252/2

மேல்


தில்லையோடு (1)

மா மலர் முண்டகம் தில்லையோடு ஒருங்கு உடன் – கலி 133/1

மேல்


திலக (3)

ஒண் நுதல் யாத்த திலக அவிர் ஓடை – கலி 97/11
திலக வாள் நுதல் பிடிகளும் குருளையும் செறிந்த – கம்.பால:15 7/2
ஆடவர் திலக நின்னால் அன்று இகல் அனுமன் என்னும் – கம்.யுத்3:28 69/1

மேல்


திலகத்தள் (1)

நன் நுதல் நீத்த திலகத்தள் மின்னி – கலி 143/3

மேல்


திலகத்தின் (1)

வனிதையர் திலகத்தின் மனத்தின் மாண்பையோ – கம்.சுந்:3 65/2

மேல்


திலகத்தை (1)

தெய்வ மங்கையர்க்கும் எல்லாம் திலகத்தை திலகம் செய்தார் – கம்.பால:22 16/4

மேல்


திலகம் (14)

திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் – திரு 24
போங்கம் திலகம் தேம் கமழ் பாதிரி – குறி 74
நாகம் திலகம் நறும் காழ் ஆரம் – மலை 520
திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் – நற் 62/6
நெற்றி விழியா நிறை திலகம் இட்டாளே – பரி 11/99
செய்யாட்கு இழைத்த திலகம் போல் சீர்க்கு ஒப்ப – பரி 32/1
ஒருத்தி தெரி முத்தம் சேர்ந்த திலகம்
ஒருத்தி அரி மாண் அவிர் குழை ஆய் காது வாங்க – கலி 92/35,36
தேம் கமழ் திரு நுதல் திலகம் தைஇயும் – அகம் 389/3
தெய்வ மங்கையர்க்கும் எல்லாம் திலகத்தை திலகம் செய்தார் – கம்.பால:22 16/4
திலகம் முன் இடுவாரும் சிகழிகை அணிவாரும் – கம்.பால:23 29/3
வீர பட்டத்தொடு திலகம் மின்னவே – கம்.பால:23 53/4
சாகா வர தலைவரில் திலகம் அன்னான் – கம்.சுந்:1 72/1
திலகம் மண் உற வணங்கினர் கோயிலின் தீர்ந்தார் – கம்.சுந்:9 5/2
அணி கண்டிகை கவசம் கழல் திலகம் முதல் அகல – கம்.யுத்3:31 112/2

மேல்


திலகமும் (1)

அளக வாள் நுதல் அரும்_பெறல் திலகமும் அழித்தாள் – கம்.அயோ:3 2/4

மேல்


திலகமே (1)

திலகமே உன் திறத்து அனங்கன் தரு – கம்.சுந்:3 100/3

மேல்


திலகமொடு (1)

மாக விசும்பின் திலகமொடு பதித்த – அகம் 253/24

மேல்


திலகன் (1)

செயிர் சுற்றிய படையான் அடல் மற மன்னவர் திலகன்
உயிர் உற்றது ஓர் மரம் ஆம் என ஓர் ஆயிரம் உயர் தோள் – கம்.பால:24 12/2,3

மேல்


திலகனுக்கு (1)

ஆடவர் திலகனுக்கு அன்பினார் என – கம்.கிட்:16 7/3

மேல்


திலதம் (1)

வில்லியர் திலதம் அன்ன நின் திருமேனி தாங்க – கம்.யுத்2:18 180/3

மேல்


திலதமும் (1)

ஏடு உண்ட பசும் பொன் பூவும் திலதமும் இலவ செ வாய் – கம்.யுத்3:25 4/2

மேல்


திலதமே (1)

மடந்தைமார்களுக்கு ஒரு திலதமே மணி நிற திணி கல் – கம்.அயோ:10 27/1

மேல்


திலதமோ (1)

நில_மகள் முகமோ திலதமோ கண்ணோ நிறை நெடு மங்கல நாணோ – கம்.பால:3 2/1

மேல்


திலோத்தமை (7)

சிந்து ஓடு அரி ஒண் கண் திலோத்தமை காதல் செற்ற – கம்.கிட்:7 48/3
அரம்பை மேனகை திலோத்தமை உருப்பசி ஆதியர் மலர் காமன் – கம்.சுந்:2 195/1
செருப்பினை தாங்கி திலோத்தமை செல்ல அரம்பையர் குழாம் புடை சுற்ற – கம்.சுந்:3 75/2
தேன் அக திரு திலோத்தமை செ வாய் – கம்.யுத்1:11 6/2
சேறு செய்தவன் உருப்பசி திலோத்தமை முதலா – கம்.யுத்1:12 2/2
மேனகை இலங்கு வாள் கண் திலோத்தமை அரம்பை மெல்லென் – கம்.யுத்3:25 3/1
சென்றனர் வான நாட்டு திலோத்தமை முதலோர் சேர – கம்.யுத்4:40 28/4

மேல்


திவசத்தின் (1)

திவசத்தின் முடித்தும் வெம் போர் என சினம் திருகி சென்றார் – கம்.யுத்2:19 171/4

மேல்


திவசத்து (1)

திவசத்து எழு கதிரோன் என தெரிகின்றது ஓர் கணையால் – கம்.யுத்3:27 124/3

மேல்


திவசம் (1)

திவசம் ஆர் நல் அறத்தின் செந்நெறியின் உய்த்தும் திரு அளித்தும் வீடு அளித்தும் சிங்காமை தங்கள் – கம்.ஆரண்:2 26/2

மேல்


திவலை (13)

உடை திரை திவலை அரும்பும் தீம் நீர் – குறு 5/3
எறி திரை திவலை ஈர்ம் புறம் நனைப்ப – குறு 334/2
தூற்றும் திவலை துயர் கூர் காலை – குறு 398/2
எறி திரை திவலை தூஉம் சிறு கோட்டு – அகம் 252/12
சேர்த்த நீர் திவலை பொன்னும் முத்தமும் திரையின் வீசி – கம்.பால:1 18/2
விரிந்த திவலை பொதிந்த மணி விசும்பின் மீனின் மேல் விளங்க – கம்.பால:10 70/2
பயில்வு உற திவலை சிந்தி பயப்பய தழுவும் பாங்கர் – கம்.கிட்:2 11/4
கல்லிடை படும் துளி திவலை கார் இடு – கம்.கிட்:10 15/1
தழங்கின பொழி மத திவலை தாழ்தர – கம்.கிட்:10 22/3
சிந்து நுண் துளியின் சீகர திவலை உருக்கிய செம்பு என தெறிப்ப – கம்.சுந்:3 87/4
கொழிக்கும் கடலின் நெடும் திரை-வாய் தென்றல் தூற்றும் குறும் திவலை – கம்.யுத்1:1 4/4
கூதிர் நுண் குறும் பனி திவலை கோவை கால் – கம்.யுத்1:4 28/1
மேல் நிமிர் திவலை மீ சென்று மீடலால் – கம்.யுத்1:8 15/3

மேல்


திவலைய (1)

ஒள்ளிய பனைமீன் துஞ்சும் திவலைய ஊழி காலின் – கம்.சுந்:1 22/2

மேல்


திவலையால் (1)

சேண் உறு திவலையால் நனைந்த செம் துகில் – கம்.யுத்1:8 14/2

மேல்


திவலையின் (1)

இறகு எறி திவலையின் பனிக்கும் பாக்கத்து – நற் 127/2

மேல்


திவவின் (6)

செவி நேர்பு வைத்த செய்வு-உறு திவவின்
நல் யாழ் நவின்ற நயன் உடை நெஞ்சின் – திரு 140,141
கண்கூடு இருக்கை திண் பிணி திவவின்
ஆய் தினை அரிசி அவையல் அன்ன – பொரு 15,16
அம் கோட்டு செறிந்த அவிழ்ந்து வீங்கு திவவின்
மணி நிரைத்து அன்ன வனப்பின் வாய் அமைத்து – சிறு 222,223
குறும் தொடி ஏய்க்கும் மெலிந்து வீங்கு திவவின்
மணி வார்ந்து அன்ன மா இரு மருப்பின் – பெரும் 13,14
தொடி திரிவு அன்ன தொண்டு படு திவவின்
கடிப்பகை அனைத்தும் கேள்வி போகா – மலை 21,22
அழியா விழவின் இழியா திவவின்
வயிரிய மாக்கள் பண் அமைத்து எழீஇ – பதி 29/7,8

மேல்


திவவு (1)

திவவு மெய்நிறுத்து செவ்வழி பண்ணி – மது 604

மேல்


திவள (3)

திவள அன்னங்கள் திரு நடை காட்டுவ செம் கண் – கம்.கிட்:1 17/3
திவள கீழொடு மேல் புடை பரந்து இடை செறிய – கம்.யுத்3:22 178/3
திவள பாற்கடல் வறள்பட தேக்கினர் சில நாள் – கம்.யுத்3:30 14/4

மேல்


திவளும் (2)

திவளும் அஞ்சனம் என்று ஏய்ந்த நஞ்சினை தெரிய தீட்டி – கம்.அயோ:3 74/2
திவளும் பொன் பணை மா மரம் சேர்ந்தன – கம்.சுந்:6 29/3

மேல்


திளைக்கல் (1)

திளைக்கல் ஆகும் ஆகில் ஆன செய் தவங்கள் செய்ம்-மினே – கம்.பால:13 50/4

மேல்


திளைக்கும் (10)

கலையொடு திளைக்கும் வரை_அக நாடன் – நற் 334/5
புணரி திளைக்கும் புள் இமிழ் கானல் – குறு 299/2
புணரி திளைக்கும் துறைவன் – ஐங் 150/2
இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடும் கோட்டு – ஐங் 177/2
கானல் அம் பெரும் துறை கலி திரை திளைக்கும்
வான் உயர் நெடு மணல் ஏறி ஆனாது – ஐங் 199/1,2
தெரி கோதை நல்லார் தம் கேளிர் திளைக்கும்
உரு கெழு தோற்றம் உரைக்கும்-கால் நாளும் – பரி 11/58,59
துணையொடு திளைக்கும் காப்பு உடை வரைப்பில் – அகம் 34/13
தோல் முலை பிணவொடு திளைக்கும்
வேனில் நீடிய சுரன் இறந்தோரே – அகம் 201/18,19
புகழ் சால் சிறப்பின் அம்பு மிக திளைக்கும்
கொலைவன் யார்-கொலோ கொலைவன் மற்று இவன் – புறம் 152/7,8
தேன் உடை மலர்_மகள் திளைக்கும் மார்பினில் – கம்.பால:23 58/1

மேல்


திளைத்தற்கு (1)

திளைத்தற்கு எளியமா கண்டை அளைக்கு எளியாள் – கலி 110/5

மேல்


திளைத்து (1)

தீர் தொழில் தனி கலை திளைத்து விளையாட – புறம் 320/5

மேல்


திளைப்ப (6)

நுண் பூண் ஆகம் திளைப்ப திண் காழ் – திரு 32
திருந்து காழ் அல்குல் திளைப்ப உடீஇ – திரு 204
கல்லா மாந்தரொடு நகுவனர் திளைப்ப
புடை அமை பொலிந்த வகை அமை செப்பில் – மது 420,421
கமழ் நறும் சாந்தின் அவரவர் திளைப்ப
நணி_நணித்து ஆயினும் சேஎய் சேய்த்து – பரி 17/24,25
வல ஆர் கண்ணி இளையர் திளைப்ப
நாகாஅல் என வந்த மாறே எழா நெல் – புறம் 253/2,3
குத்திய திளைப்ப மீதில் குழுவின மழை மா கொண்டல் – கம்.சுந்:8 7/2

மேல்


திளைப்பவும் (1)

முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும்
செம் சாந்து சிதைந்த மார்பின் ஒண் பூண் – பட் 296,297

மேல்


திளைப்பன (1)

திளைப்பன முத்தொடு செம்பொன் ஆரமே – கம்.பால:3 52/4

மேல்


திளைப்பினும் (1)

ஒண்_நுதல் ஆயத்தார் ஓராங்கு திளைப்பினும்
முள் நுனை தோன்றாமை முறுவல் கொண்டு அடக்கி தன் – கலி 142/6,7

மேல்


திளையா (1)

திளையா கண்ண வளைகுபு நெரிதர – குறி 132

மேல்


திளைஇ (1)

தைஇயினர் மகிழ்ந்து திளைஇ விளையாடும் – கலி 102/6

மேல்


திற்றி (5)

அழித்து ஆனா கொழும் திற்றி
இழித்து ஆனா பல சொன்றி – மது 211,212
எறிக திற்றி ஏற்று-மின் புழுக்கே – பதி 18/2
இரும் கல் முடுக்கர் திற்றி கெண்டும் – அகம் 97/5
விழவு அயர்ந்து அன்ன கொழும் பல் திற்றி
எழாஅ பாணன் நன் நாட்டு உம்பர் – அகம் 113/16,17
நாகு ஆ வீழ்த்து திற்றி தின்ற – அகம் 249/13

மேல்


திற (9)

உறு வளி ஆற்ற சிறு வரை திற என – அகம் 136/22
திற திறனாலே செய் தவம் முற்றி திரு உற்றாய் – கம்.ஆரண்:11 10/1
தீமை தீர் ஒழுக்கின் வந்த திற தொழில் மறவரோடும் – கம்.கிட்:9 8/2
திற தகை இராமன் என்னும் சேவகன் பற்றி செல்லும் – கம்.சுந்:1 29/3
சென்று நீர் பொருதிர் என்று திற திறம் செலுத்தி தேய – கம்.சுந்:11 9/3
கொய் திற சடையின் கற்றை கொந்தள கோல கொண்டல் – கம்.யுத்2:16 166/1
திற திறம் பட துணித்து அவன் தேரையும் சிதைத்தான் – கம்.யுத்2:16 237/4
செரு திண் வாளினால் திற திறன் உங்களை அமர் துறை சிரம் கொய்து – கம்.யுத்2:16 324/3
தேவர்கள் முனிவர் மற்றும் திற திறத்து உலகம் சேர்ந்தார் – கம்.யுத்3:27 78/2

மேல்


திறக்க (1)

வாசகம் வல்லார் முன் நின்று யாவர் வாய் திறக்க வல்லார் – கம்.பால:17 6/4

மேல்


திறக்கலா (1)

ஆணையின் திறக்கலா அலரில் பாய்வன – கம்.ஆரண்:10 127/2

மேல்


திறக்கும் (4)

தெறு கதிர் இன் துயில் பசு வாய் திறக்கும்
பேதை நெய்தல் பெரு நீர் சேர்ப்பற்கு – நற் 275/5,6
வண்டு வாய் திறக்கும் பொழுதில் பண்டும் – குறு 265/2
வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு – குறு 370/2
வண்டு வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம் – அகம் 183/12

மேல்


திறங்கள் (3)

நீத்தான் திறங்கள் பகர்ந்து – கலி 131/14
தெறித்த பல் மணி தெறித்தன பெரும் பொறி திறங்கள்
தெறித்த குண்டலம் தெறித்தன கண் மணி சிதறி – கம்.சுந்:7 32/3,4
திறங்கள் என் பல சிந்திப்பது இவன் தலை சிதறி – கம்.சுந்:12 51/3

மேல்


திறத்த (2)

அலகை தவிர்த்த எண் அரும் திறத்த
மலை படு கடாஅம் மாதிரத்து இயம்ப – மலை 347,348
இ திறத்த எனை பல வாசகம் – கம்.அயோ:4 26/1

மேல்


திறத்தது (1)

சேண் உயர் பெருமை ஓர் திறத்தது அன்று எனா – கம்.சுந்:4 103/3

மேல்


திறத்தல் (2)

அறவை ஆயின் நினது என திறத்தல்
மறவை ஆயின் போரொடு திறத்தல் – புறம் 44/11,12
மறவை ஆயின் போரொடு திறத்தல்
அறவையும் மறவையும் அல்லை ஆக – புறம் 44/12,13

மேல்


திறத்தலும் (1)

திண் திறல் வீரன் வாயில் திறத்தலும் சுவாத வாதம் – கம்.யுத்2:16 44/1

மேல்


திறத்தவருளே (1)

மு திறத்தவருளே ஒருவன் மூர்த்தி வேறு – கம்.யுத்4:41 95/3

மேல்


திறத்தன (1)

புண் திறத்தன நெஞ்சன் பொருமலன் – கம்.யுத்3:29 34/3

மேல்


திறத்தாய் (1)

எ திறத்தாய் எமக்கு இயம்பி ஈதியால் – கம்.யுத்4:41 95/2

மேல்


திறத்தார்க்கும் (1)

இரு திறத்தார்க்கும் செய்த வரம்பு இவர் இருவர் என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 54/4

மேல்


திறத்தாரும் (1)

வேண்டும் திறத்தாரும் வேண்டா அரசாட்சி – கம்.அயோ:14 62/1

மேல்


திறத்தால் (5)

சிங்கம் மண தொழில் செய்த திறத்தால்
மங்கல அங்கி வசிட்டன் வகுத்தான் – கம்.பால:23 99/3,4
சீரில் செல்கின்றது இல்லை இ செரு எனும் திறத்தால்
வாரின் பெய் கழல் மாருதி கதுமென வந்தான் – கம்.யுத்2:15 216/3,4
தேய்த்தாய் ஒரு தனி எம்பியை தலத்தோடு ஒரு திறத்தால்
போய் தாவினை நெடு மா கடல் பிழைத்தாய் கடல் புகுந்தாய் – கம்.யுத்2:18 172/1,2
தேர்-மேல் செல குதித்தான் திரிசிரத்தானை ஓர் திறத்தால்
கார் மேல் துயில் மலை போலியை கரத்தால் பிடித்து எடுத்தான் – கம்.யுத்2:18 176/1,2
திறத்தால் அது தெரிந்து யாவரும் தெரியா-வகை திரிவார் – கம்.யுத்3:27 141/4

மேல்


திறத்தான் (1)

தெரிந்த வெம் கணை கங்க வெம் சிறை அன்ன திறத்தான்
அரிந்தமன் திரு மேனி-மேல் அழுத்தி நின்று ஆர்த்தான் – கம்.யுத்4:37 95/3,4

மேல்


திறத்தானை (1)

பொரு திறத்தானை நோக்கி பூவையை நோக்கி நின்றாள் – கம்.ஆரண்:6 54/1

மேல்


திறத்தில் (2)

வந்தாய் திறத்தில் உளதன்று குற்றம் மடவாள் மறுக்கம் உறுவாள் – கம்.ஆரண்:13 69/1
தீ ஒத்தான் திறத்தில் என்னே செயல் என சிந்தை நொந்தான் – கம்.யுத்3:21 29/4

மேல்


திறத்திறம் (2)

செய்வன முறையின் எண்ணி திறத்திறம் உணர்வினை தேர – கம்.யுத்1:13 10/1
திறத்திறம் பட திசை-தொறும் திசை-தொறும் சிந்தி – கம்.யுத்2:16 222/3

மேல்


திறத்தின் (5)

திறத்தின் திரிவு இல்லா அந்தணர் ஈண்டி – பரி 23/20
இ திறத்தின் இடர் உறுவாள்-தனை – கம்.அயோ:4 14/1
குச்சரி திறத்தின் ஓசை களம் கொள குழு கொண்டு ஈண்டி – கம்.சுந்:2 187/3
திண் திறல் அரக்கனும் இருக்க ஓர் திறத்தின்
மண்டவுதரத்தவள் மலர் குழல் பிடித்து – கம்.சுந்:6 4/2,3
சிகை நிற சூலி-தன் திறத்தின் செல்லினும் – கம்.யுத்1:2 45/2

மேல்


திறத்தின்-ஆயின் (1)

சீதை-தன் திறத்தின்-ஆயின் அமர் தொழில் திறம்புவேனோ – கம்.யுத்1:9 83/4

மேல்


திறத்தினர் (1)

இ திறத்தினர் எத்தனையோ பலர் – கம்.பால:14 50/3

மேல்


திறத்தினன் (1)

பொய் திறத்தினன் ஆக்குதியோ புகல் – கம்.அயோ:4 14/3

மேல்


திறத்தினால் (1)

தே_மொழி திறத்தினால் அரக்கர் சேனை வந்து – கம்.ஆரண்:15 6/1

மேல்


திறத்தினானே (1)

அங்கு அவர் திறத்தினானே அல்லலும் பழியும் ஆதல் – கம்.கிட்:9 13/3

மேல்


திறத்தினில் (3)

பாபம் முற்றிய பேதை செய்த பகை திறத்தினில் வெய்யவன் – கம்.அயோ:3 65/3
மங்கையர் திறத்தினில் வயிர்த்த சிந்தையர் – கம்.யுத்1:4 77/3
அ திறத்தினில் அனகனும் ஆயிரம் – கம்.யுத்2:19 123/1

மேல்


திறத்தினின் (1)

மொழிந்த சொல் அமிழ்தம் அன்னாள் திறத்தினின் முறைமை நீங்கி – கம்.யுத்1:4 147/1

மேல்


திறத்தினும் (4)

புதுவது புனைந்த திறத்தினும்
வதுவை நாளினும் இனியனால் எமக்கே – அகம் 352/16,17
எ திறத்தினும் நடுவு கண்டிலர் முடிவு எவனோ – கம்.கிட்:12 33/4
எ திறத்தினும் ஏழ் உலகும் புகழ் – கம்.கிட்:15 51/3
திறத்தினும் உறும் என்று எண்ணி தேவர்க்கும் தேவை சேர்ந்தேன் – கம்.யுத்3:27 176/2

மேல்


திறத்தினை (2)

சீறுமா கண்டு வந்த திறத்தினை தெரிவதாக – கம்.யுத்1:7 12/3
அ திறத்தினை அறைதிர் என்று உரை-செய அவர்கள் – கம்.யுத்3:30 30/2

மேல்


திறத்து (43)

இன்னும் ஓவார் என் திறத்து அலரே – நற் 116/12
பண்பு இல் ஆரிடை வரூஉம் நம் திறத்து
அருளான்-கொல்லோ தானே கானவன் – நற் 228/4,5
நிறத்து எறி புன் சொலின் திறத்து அஞ்சுவலே – நற் 229/4
அவர் திறத்து இரங்கும் நம்மினும் – குறு 289/7
நம் திறத்து இரங்கும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 289/8
கவவு கை விட பெறும் பொருள் திறத்து
அவவு கைவிடுதல் அது மனும் பொருளே – கலி 14/18,19
ஆடு எழில் அழிவு அஞ்சாது அகன்றவர் திறத்து இனி – கலி 16/3
வேட்டோர் திறத்து விரும்பிய நின் பாகனும் – கலி 66/23
நினையுபு வருந்தும் இ நெடுந்தகை திறத்து இ ஊர் – கலி 76/3
எவ்வம் மிகுதர எம் திறத்து எஞ்ஞான்றும் – கலி 110/16
அ திறத்து நீ நீங்க அணி வாடி அ ஆயம் – கலி 136/7
வீங்கு இழை மாதர் திறத்து ஒன்று நீங்காது – கலி 139/12
இன்று வரல் உரைமோ சென்றிசினோர் திறத்து என – அகம் 34/15
நின் திறத்து அவலம் வீட இன்று இவண் – அகம் 340/12
என் திறத்து அவலம் கொள்ளல் இனியே – புறம் 253/1
கண்ட திறத்து இது கைதவம் ஐய – கம்.பால:8 16/1
தீயவரொடு ஒன்றிய திறத்து அரு நலத்தோர் – கம்.பால:15 20/1
திறத்து மூவரும் திருந்திட திருத்தும் அ திறலோன் – கம்.அயோ:1 36/4
மெய் திறத்து நம் வேந்தனை நீ என்றான் – கம்.அயோ:4 14/4
மெய் திறத்து விளங்கு_இழை உன்னுவாள் – கம்.அயோ:4 26/4
சென்று ஆசறும் காலத்து அ நிலையது ஆகி திறத்து உலகம்தான் ஆகி செஞ்செவே நின்ற – கம்.ஆரண்:2 30/2
ஒரு திறத்து உணர நோக்கி உருவினுக்கு உலகம் மூன்றின் – கம்.ஆரண்:6 54/3
அருள் தரும் திறத்து அறல் அன்றி வலியது உண்டாமோ – கம்.ஆரண்:7 87/4
மு திறத்து உலகையும் முடிக்க எண்ணுவார் – கம்.ஆரண்:10 33/3
திறத்து இனாதன செய் தவத்தோர் உற – கம்.ஆரண்:14 24/1
வேற்றார்கள் திறத்து இவன் தஞ்சம் என் வீர என்றான் – கம்.கிட்:7 42/4
திறத்து உறை நல் நெறி திறம்பல் உண்டு எனின் – கம்.கிட்:10 100/3
எண்ணுறு திறத்து காணார் இடர் உறும் மனத்தர் எய்த்தார் – கம்.கிட்:15 26/4
செம் தாள் வஞ்சி திறத்து இறந்தவன் – கம்.கிட்:16 44/2
அறிந்து திறத்து ஆறு எண்ணி அறத்து ஆறு அழியாமை – கம்.கிட்:17 13/1
மு திறத்து உலகத்தாரும் முறைமுறை விரைவில் மொய்த்தார் – கம்.சுந்:1 13/2
இ திறத்து அரக்கிமார்கள் ஈர்_இரு கோடி ஈட்டம் – கம்.சுந்:2 189/1
திலகமே உன் திறத்து அனங்கன் தரு – கம்.சுந்:3 100/3
அனையவர் திறத்து உளர் யாவர் ஆற்றினார் – கம்.யுத்1:2 71/4
பதைத்து உலைவுற பல திறத்து இகல் பரப்பி – கம்.யுத்1:12 11/2
கருத்து அழிவுற திரி திறத்து எயில் கணத்து அன்று – கம்.யுத்1:12 14/3
முறித்தான் சில திறத்து ஆனையின் நெடும் கோடுகள் முனிந்தான் – கம்.யுத்2:18 158/4
மிக்க திறத்து உள்ளார்கள் எல்லாரும் வீடினார் – கம்.யுத்2:18 269/2
மு திறத்து உலகும் வெந்து சாம்பராய் முடியும் அன்றே – கம்.யுத்3:26 88/2
தேவர்கள் முனிவர் மற்றும் திற திறத்து உலகம் சேர்ந்தார் – கம்.யுத்3:27 78/2
எ திறத்து இதற்கு எண் என தொகை வகுத்து இயன்ற – கம்.யுத்3:30 30/1
இறக்கும் பல் உயிர் இறைவ நீ இவள் திறத்து இகழ்ச்சி – கம்.யுத்4:40 100/3
அ திறத்து ஆண்தகை அனுமன்-தன்னை நீ – கம்.யுத்4:41 95/1

மேல்


திறத்துக்கு (1)

ஏன்றது முடியேம் என்னின் இறத்தும் இ திறத்துக்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:11 74/3

மேல்


திறத்தும் (3)

தீமை கண்டோர் திறத்தும் பெரியோர் – நற் 116/1
எ திறத்தும் இறக்கும் இ நாடு எனா – கம்.அயோ:4 26/3
செற்ற முதலோரொடு செறுத்தது ஒர் திறத்தும்
வெற்றி உனது ஆக விளையாது ஒழியின் என்னை – கம்.யுத்1:2 60/2,3

மேல்


திறத்துழி (1)

திறத்துழி அன்றி வஞ்சித்து எய்துதல் சிறுமைத்து ஆகும் – கம்.ஆரண்:11 36/2

மேல்


திறத்துளி (2)

திறத்துளி உணர்வது ஓர் செம்மை உள்ளத்தாய் – கம்.அயோ:5 27/2
திறத்துளி நோக்கின் செய்த வினை தர தெரிந்த அன்றே – கம்.கிட்:9 15/2

மேல்


திறத்தே (6)

நட்டு நாடார் தம் ஒட்டியோர் திறத்தே – நற் 32/9
அறன் ஓடி விலங்கின்று அவர் ஆள்வினை திறத்தே – கலி 16/22
நயம் பற்று விடின் இல்லை நசைஇயோர் திறத்தே – கலி 59/26
வருந்துவம் அல்லமோ பிரிந்திசினோர் திறத்தே – அகம் 183/15
பிழையல கண் அவள் நோக்கியோர் திறத்தே – அகம் 326/13
வாள் மிசை கிடந்த ஆண்மையோன் திறத்தே – புறம் 270/13

மேல்


திறத்தை (2)

திறத்தை சீறும்-கொல் முனிவரை சீறும்-கொல் தீயோர் – கம்.ஆரண்:13 74/2
உறைந்தான் மங்கை திறத்தை உன்னுவான் – கம்.கிட்:8 20/2

மேல்


திறத்தையும் (1)

திறத்தையும் கடந்தது சீற்றத்தின் தகைமை – கம்.சுந்:3 133/4

மேல்


திறத்தோர்க்கும் (1)

புகழ் சால் சிறப்பின் இரு திறத்தோர்க்கும்
அமுது கடைய இரு-வயின் நாண் ஆகி – பரி 23/73,74

மேல்


திறந்த (19)

மலர திறந்த வாயில் பலர் உண – குறி 203
களிற்று முகம் திறந்த கல்லா விழு தொடை – நற் 389/4
முகை தலை திறந்த நாற்றம் புதல் மிசை – குறு 382/2
அரு நிறம் திறந்த புண் உமிழ் குருதியின் – பதி 11/8
புள்ளொடு பெயரிய பொருப்பு புடை திறந்த வேல் – பரி 21/9
முகை தலை திறந்த வேனில் – அகம் 105/16
வண்டு வாய் திறந்த வாங்கு கழி நெய்தல் – அகம் 130/12
களிற்று முகம் திறந்த கவுள் உடை பகழி – அகம் 132/4
பெய்து புறம் திறந்த பொங்கல் வெண் மழை – அகம் 217/1
சுரும்பு வாய் திறந்த பொன் புரை நுண் தாது – அகம் 242/2
முகை வாய் திறந்த நகை வாய் முல்லை – அகம் 244/4
உலகு புக திறந்த வாயில் – புறம் 234/5
சிறுவனை தொடர்ந்தனர் திறந்த வாயினர் – கம்.அயோ:4 173/3
தெரி கணை மூழ்கலின் திறந்த மார்பினர் – கம்.ஆரண்:7 122/1
புண் திறந்த மா முழையிடை வாளொடும் புகுவார் – கம்.ஆரண்:7 138/2
மங்குலின் ஒலி பட திறந்த வாயினள் – கம்.ஆரண்:10 24/4
தெரி கணை மலரொடும் திறந்த நெஞ்சொடும் – கம்.கிட்:10 86/1
சிவையின் வாய் என்ன செம் தீ உயிர்ப்பு உற திறந்த மூக்கன் – கம்.யுத்2:16 14/2
வெம் கணை திறந்த மெய்யர் விளிந்திலர் விரைந்து சென்றார் – கம்.யுத்2:19 165/1

மேல்


திறந்ததில் (1)

புண் திறந்ததில் எரி நுழைந்தால் என புகைவாள் – கம்.சுந்:3 12/4

மேல்


திறந்தது (2)

மாற்றம் அஃது உரைப்ப கேளா மலை முழை திறந்தது என்ன – கம்.யுத்2:16 196/1
பேயின் ஆர்ப்பு உடை பெரும் களம் எரிந்து எழ பிலம் திறந்தது போலும் – கம்.யுத்2:16 346/3

மேல்


திறந்தவை (1)

யாத்த தூணி தலை திறந்தவை போல் – அகம் 225/10

மேல்


திறந்தன (8)

முள் எயிற்று முறுவல் திறந்தன
பல் இதழ் உண்கணும் பரந்தவால் பனியே – நற் 155/9,10
திரு_இல் மார்பகம் திறந்தன துறந்தன சிரங்கள் – கம்.ஆரண்:7 78/4
குடல் திறந்தன என கிடந்த கோள் அரா – கம்.யுத்1:6 48/4
புண் திறந்தன கண்ணினன் பொங்கினான் – கம்.யுத்2:15 94/3
புகுவன போழ்ந்து உன் மார்பில் திறந்தன புண்கள் எல்லாம் – கம்.யுத்2:17 56/2
மின் நின்ற வயிர வாளி திறந்தன மேனி முற்றும் – கம்.யுத்2:18 202/2
சிலையின் கணையூடு திறந்தன திண் – கம்.யுத்3:27 33/1
பண் திறந்தன புலம்பு ஒலி சிலம்பு ஒலி பனிப்ப – கம்.யுத்4:32 10/4

மேல்


திறந்தனர் (1)

கண் திறந்தனர் கணவர்-தம் முகத்த அவர் முறுவல் – கம்.யுத்4:32 10/1

மேல்


திறந்தனள் (1)

தேன் தரு கமல செவ்வாய் திறந்தனள் நுகர நாணி – கம்.பால:19 19/3

மேல்


திறந்தார் (2)

முழைகளின் இதழ்கள் திறந்தார் முது புகை கதுவ முனிந்தார் – கம்.சுந்:7 23/2
படை இடை ஒடிய நெடும் தோள் பறி தர வயிறு திறந்தார்
இடைஇடை மலையின் விழுந்தார் இகல் பொர முடுகி எழுந்தார் – கம்.சுந்:7 27/3,4

மேல்


திறந்தாள் (1)

திறந்தாள் எயிற்றை அவள் அண்ணல் இடை சென்றான் – கம்.சுந்:1 70/1

மேல்


திறந்திட (1)

விண் திறந்திட விம்மி அரற்றினான் – கம்.யுத்3:29 34/4

மேல்


திறந்திலை (1)

திறந்திலை விழித்திலை அருளும் செய்கிலை – கம்.யுத்4:38 20/3

மேல்


திறந்து (49)

திறந்து மோந்து அன்ன சிறந்து கமழ் நாற்றத்து – மது 567
பொன் பெய் பேழை மூய் திறந்து அன்ன – குறு 233/3
நகில் முகடு மெழுகிய அளறு மடை திறந்து
திகை முழுது கமழ முகில் அகடு கழி மதியின் – பரி 10/73,74
நெடு நிலா திறந்து உண்ண நிரை இதழ் வாய் விட்ட – கலி 29/20
முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் நகை திறந்து
நன் நகர் வாயில் கதவ வெளில் சார்ந்து – கலி 97/15,16
முகை முகம் திறந்து அன்ன முறுவலும் கடிகல்லாய் – கலி 118/20
திறந்து நம் புணர்ந்து நும்மின் சிறந்தோர் – அகம் 311/5
உள் இல் வரும் கலம் திறந்து அழ கண்டு – புறம் 160/21
திறந்து மறந்து கூட்டு முதல் – புறம் 396/19
பார்த்து எயிறு தின்று பகு வாய்_முழை திறந்து ஓர் – கம்.பால:7 32/3
ஊன் திறந்து உயிர் குடித்து உழலும் வேலினாய் – கம்.அயோ:5 30/4
பல்லும் வல் எயிறும் மின்னு பகு வாய் முழை திறந்து
அல்லி புல்லும் அலர் அன்னம் அனையாளை ஒரு கை – கம்.ஆரண்:1 19/2,3
அ கணத்து அவள் வாய் திறந்து அரற்றிய அமலை – கம்.ஆரண்:6 87/1
எயிறு அலைத்து முழை திறந்து ஏங்கிய – கம்.ஆரண்:12 2/1
எண்_இல் அன்னவன் குணங்களை வாய் திறந்து இசைத்தான் – கம்.ஆரண்:15 39/3
ஒரு வாசகத்தை வாய் திறந்து இங்கு உதவாய் பொய்கை குவிந்து ஒடுங்கும் – கம்.கிட்:1 29/1
உலைய வாய் முழை திறந்து உதிர ஆறு ஒழுக மா – கம்.கிட்:5 11/2
வாய் திறந்து ஆர்த்தது வள்ளல் ஓங்கிய – கம்.கிட்:6 1/2
அருவி அம் கண் திறந்து அன்பின் நோக்கினான் – கம்.கிட்:6 19/2
கடம் திறந்து எழு களிறு அனைய கார் முகில் – கம்.கிட்:10 108/1
படம் திறந்து உருவலின் பொலியும் பான்மை போல் – கம்.கிட்:10 108/4
ஒடுங்கல் இல் பிலம் தலை திறந்து உலகொடு ஒன்ற – கம்.கிட்:14 66/3
புக்கால் நிறையாத புழை பெரு வாய் திறந்து
விக்காது விழுங்க நின்றாள் அது நோக்கி வீரன் – கம்.சுந்:1 58/2,3
உக்க சக்கரம் உக்கன உடல் திறந்து உயிர்கள் – கம்.சுந்:7 33/3
நசை திறந்து இலங்க பொங்கி நன்று நன்று என்ன நக்கு – கம்.யுத்1:3 127/1
விசை திறந்து உருமு வீழ்ந்தது என்ன ஓர் தூணின் வென்றி – கம்.யுத்1:3 127/2
இசை திறந்து உயர்ந்த கையால் எற்றினான் எற்றலோடும் – கம்.யுத்1:3 127/3
திசை திறந்து அண்டம் கீற சிரித்தது செம் கண் சீயம் – கம்.யுத்1:3 127/4
திடல் திறந்து உகு மணி திரள்கள் சேண் நிலம் – கம்.யுத்1:6 48/1
உடல் திறந்து உதிரம் வந்து உகுவ போன்றன – கம்.யுத்1:6 48/2
கடல் திறந்து எங்கணும் வற்ற அ கடல் – கம்.யுத்1:6 48/3
புண் திறந்து குருதி பொழிந்து உக – கம்.யுத்2:15 59/3
வாய் திறந்து அரற்ற பற்றி மகோதரன் கடிதின் வந்து – கம்.யுத்2:17 31/2
அன்றில் அம் பேடை போல வாய் திறந்து அரற்றலுற்றாள் – கம்.யுத்2:17 36/4
இரு கணும் திறந்து நோக்கி அயல் இருந்து இரங்குகின்ற – கம்.யுத்2:18 257/1
முலை குவட்டு எற்றும் கையாள் முழை திறந்து அன்ன வாயாள் – கம்.யுத்2:18 265/2
வான மகளிரும் தம் வாய் திறந்து மாழ்கினார் – கம்.யுத்2:18 273/4
வாச தார் மாலை மார்பன் வாய் திறந்து அரற்றலுற்றான் – கம்.யுத்2:19 209/4
புண் கொள திறந்து மார்பின் ஈருளை போக்குவாரும் – கம்.யுத்3:29 41/2
அயர்த்தனள் அரிதின் தேறி வாய் திறந்து அரற்றலுற்றாள் – கம்.யுத்3:29 46/4
அரக்கன் ஏகினன் வீடணன் வாய் திறந்து அரற்றி – கம்.யுத்4:32 37/1
அரக்கியர் வாய் திறந்து அரற்றும் ஓதையே – கம்.யுத்4:38 13/4
மரங்களும் மலைகளும் உருக வாய் திறந்து
இரங்கினள் மயன் மகள் இனைய பன்னினாள் – கம்.யுத்4:38 21/3,4
ஆரம் போர் திரு மார்பை அகல் முழைகள் என திறந்து இ உலகுக்கு அப்பால் – கம்.யுத்4:38 24/1
அனைவரும் வாய் திறந்து அரற்றினார்-அரோ – கம்.யுத்4:40 56/4
வாய் திறந்து அரற்றின மறைகள் நான்கொடும் – கம்.யுத்4:40 67/3
வாய் திறந்து எழுந்து ஆர்த்தன உயிர் எலாம் வழுத்தி – கம்.யுத்4:40 115/4
காடு உறை அண்ணல் எய்த கடாம் திறந்து உகுத்த வாரி – கம்.யுத்4:42 4/3
ஓடின உள்ளத்து உள்ள களி திறந்து உடைந்ததே-போல் – கம்.யுத்4:42 4/4

மேல்


திறந்துகொண்டு (1)

அடைத்து வைத்தன திறந்துகொண்டு ஆற்றுதி ஆயின் – கம்.யுத்2:15 252/3

மேல்


திறந்தும் (1)

வான் வாய் திறந்தும் வண் புனல் பெறாஅது – அகம் 179/5

மேல்


திறந்தே (1)

முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை திறந்தே – நற் 179/10

மேல்


திறப்ப (5)

முல்லை முகை வாய் திறப்ப பல் வயின் – நற் 69/5
வண்டு வாய் திறப்ப விண்ட பிடவம் – நற் 238/3
முயங்கல் விருப்பொடு முகம் புதை திறப்ப
அஞ்சினள் உயிர்த்த-காலை யாழ நின் – அகம் 86/23,24
பூட்கைகள் நிறத்த புண் திறப்ப போன்றவே – கம்.கிட்:10 5/4
திறப்ப ஆயிரம் திரிவன ஆயிரம் சென்று புக்கு உருவாது – கம்.யுத்2:16 330/2

மேல்


திறப்பட (2)

அறத்தொடு நின்றேனை கண்டு திறப்பட
என் ஐயர்க்கு உய்த்து உரைத்தாள் யாய் – கலி 39/21,22
பிறர்க்கு தீது அறிந்தன்றோ இன்றே திறப்பட
நண்ணார் நாண அண்ணாந்து ஏகி – புறம் 47/7,8

மேல்


திறப்பல் (1)

திறப்பல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் கதவே – குறு 321/8

மேல்


திறப்பவும் (1)

மட்டு வாய் திறப்பவும் மை விடை வீழ்ப்பவும் – புறம் 113/1

மேல்


திறப்பன (1)

மின் திறப்பன ஒத்தன வெயில் விடு பகு வாய் – கம்.சுந்:3 133/2

மேல்


திறப்பின் (1)

மண் கொள் புற்றத்து அருப்பு உழை திறப்பின்
ஆ கொள் மூதூர் களவர் பெருமகன் – அகம் 342/5,6

மேல்


திறப்பு (1)

மண் திறப்பு எய்த வீழ்ந்தான் மாருதி இமைப்பின் வந்தான் – கம்.யுத்2:16 191/4

மேல்


திறப்புற (1)

புண் திறப்புற வலாளன் கையினால் புகைந்து குத்த – கம்.யுத்2:16 191/3

மேல்


திறப்போர் (1)

நெஞ்சம் திறப்போர் நின் காண்குவரே – புறம் 175/2

மேல்


திறம் (107)

ஒரு திறம் சாரா அரைநாள் அமயத்து – நெடு 75
பல திறம் பெயர்பவை கேட்குவிர்-மாதோ – மலை 291
தன் திறம் பெறுக இவள் ஈன்ற தாயே – நற் 8/10
நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப – நற் 142/5
வம்ப மாக்கள் உயிர் திறம் பெயர்த்து என – நற் 164/7
திறம் புரி கொள்கையொடு இறந்து செயின் அல்லது – நற் 252/3
வம்ப மாக்கள் வரு_திறம் நோக்கி – நற் 298/1
கரும்பு உடை பணை தோள் நோக்கியும் ஒரு திறம்
பற்றாய் வாழி எம் நெஞ்சே நல் தார் – நற் 298/7,8
திறம் புரி கொள்கை அந்தணீர் தொழுவல் என்று – ஐங் 387/2
நிலம் திறம் பெயரும் காலை ஆயினும் – பதி 63/6
வை எயிற்று எய்யா மகளிர் திறம் இனி – பரி 9/33
தாய் அ திறம் அறியாள் தாங்கி தனி சேறல் – பரி 11/112
கூடாமுன் ஊடல் கொடிய திறம் கூடினால் – பரி 24/55
என் திறம் யாதும் வினவல் வினவின் – கலி 19/10
திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திரு தகும் அ திரு – கலி 38/20
சிறந்தமை நாம் நன்கு அறிந்தனம் ஆயின் அவன் திறம்
கொல் யானை கோட்டால் வெதிர் நெல் குறுவாம் நாம் – கலி 42/6,7
ஓர்வு-உற்று ஒரு திறம் ஒல்காத நேர்கோல் – கலி 42/14
கூடி அவர் திறம் பாட என் தோழிக்கு – கலி 43/29
ஆங்கு ஆக அ திறம் அல்லா-கால் வேங்கை வீ – கலி 64/26
பனி ஒரு திறம் வார பாசடை தாமரை – கலி 71/7
நோய் சேர்ந்த திறம் பண்ணி நின் பாணன் எம் மனை – கலி 77/18
திறம் வேறு செய்தியின் நூல் நெறி பிழையாது – கலி 99/3
உறை வரை நிறுத்த கோல் உயிர் திறம் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 100/15
தூ அற துறந்தனன் துறைவன் என்று அவன் திறம்
நோய் தெற உழப்பார்-கண் இமிழ்தியோ எம் போல – கலி 129/9,10
தேயா நோய் செய்தான் திறம் கிளந்து நாம் பாடும் – கலி 131/23
திறம் சேரார் செய்யும் தொழில்கள் அறைந்தன்று – கலி 141/4
அவர் திறம் செல்வேன் கண்டனென் யானே – அகம் 14/17
வளை வாய் பேடை வரு_திறம் பயிரும் – அகம் 33/6
நனி பசந்தனள் என வினவுதி அதன் திறம்
யானும் தெற்றென உணரேன் மேல் நாள் – அகம் 48/3,4
யாதோ மற்று அம் மா திறம் படர் என – அகம் 48/13
உயிர் திறம் பெயர நல் அமர் கடந்த – அகம் 77/9
உணங்கு திறம் பெயர்ந்த வெண் கல் அமிழ்தம் – அகம் 207/2
ஆறு செல் வம்பலர் வரு_திறம் காண்-மார் – அகம் 263/6
திறம் வேறு ஆகல் எற்று என்று ஒற்றி – அகம் 267/3
நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப – அகம் 274/7
சிறு கண் பன்றி வரு_திறம் பார்க்கும் – அகம் 277/8
படை உடை கையர் வரு_திறம் நோக்கி – அகம் 337/8
ஒரு திறம் நினைத்தல் செல்லாய் திரிபு நின்று – அகம் 379/23
பெண் உரு ஒரு திறம் ஆகின்று அ உரு – புறம் 1/7
தெரி கோல் ஞமன்ன் போல ஒரு திறம்
பற்றல் இலியரோ நின் திறம் சிறக்க – புறம் 6/9,10
பற்றல் இலியரோ நின் திறம் சிறக்க – புறம் 6/10
அதன் திறம் அத்தை யான் உரைக்க வந்தது – புறம் 28/7
உட்பகை ஒரு திறம் பட்டு என புள் பகைக்கு – புறம் 68/11
திறம் புரி பசும் புல் பரப்பினர் கிடப்பி – புறம் 93/8
நறவு உண் செம் வாய் நா திறம் பெயர்ப்ப – புறம் 364/6
உய் திறம் இல்லை என்று உயிர்ப்பு வீங்கினார் – கம்.பால:5 15/4
திரு உற பயந்தனள் திறம் கொள் கோசலை – கம்.பால:5 101/4
திறம் செய் காசு ஈன்ற சோதி பேதை சே ஒளியின் சேந்து – கம்.பால:22 13/3
இற்று ஓடிய சிலையின் திறம் அறிவென் இனி யான் உன் – கம்.பால:24 18/1
திறம் திறம்பினும் செய்தவம் திறம்பினும் செயிர் தீர் – கம்.அயோ:2 73/3
நங்கைக்கு அறிவின் திறம் நன்று இது நன்று இது என்னா – கம்.அயோ:4 113/3
நெய் ஞிறை நெடு வேலின் நிறம் உறு திறம் முற்றி – கம்.அயோ:9 6/1
வினை திறம் யாது இனி விளைப்பது இன்னமும் – கம்.அயோ:11 59/3
அனை திறம் அல்லன அல்ல அன்னது – கம்.அயோ:14 42/3
உய் திறம் அவற்கு இனி இதனின் ஊங்கு உண்டோ – கம்.அயோ:14 76/2
இ திறம் புணர்த்தனர் என்கின்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 33/4
திறம் தெரி வஞ்சன் அ சொல் செப்பலும் செப்பம் மிக்காள் – கம்.ஆரண்:12 54/1
திறம் திறம்பல் தெளிவு உடையோர்க்கு எலாம் – கம்.கிட்:7 106/4
விழை திறம் தொழில் என்ன விளம்புவான் – கம்.கிட்:7 109/4
திறம் நினைப்ப அரும் கார் எனும் செவ்வியோன் சேர – கம்.கிட்:10 42/2
புறத்து இனி யார் திறம் புகழும் வாகையும் – கம்.கிட்:10 100/4
திறம் நினைந்திலன் சீர்மையின் தீர்ந்தனன் – கம்.கிட்:11 2/2
திறம் திறம் ஏவி அன்னார் சேர்வது பார்த்து தாழ்த்தான் – கம்.கிட்:11 64/2
திறம் திறம் ஏவி அன்னார் சேர்வது பார்த்து தாழ்த்தான் – கம்.கிட்:11 64/2
திறம் தெரிவது என் என இசைத்தனர் திசைத்தார் – கம்.கிட்:14 40/4
இ திறம் நிகழும் வேலை இமையவர் முனிவர் மற்றும் – கம்.சுந்:1 13/1
காம நறையின் திறம் நுகர்ந்தனர் களித்தார் – கம்.சுந்:2 159/2
என் திறம் தரும் தன்மை இதால் எனை – கம்.சுந்:3 99/2
பிள்ளை உரையின் திறம் உணர்த்துதி பெயர்த்தும் – கம்.சுந்:4 62/4
திறம் தெரிவது என்னை-கொல் இ நல்_நுதலி செய்கை – கம்.சுந்:4 64/4
இ திறம் அனையவள் இயம்ப இன்னமும் – கம்.சுந்:5 39/1
சென்று நீர் பொருதிர் என்று திற திறம் செலுத்தி தேய – கம்.சுந்:11 9/3
திறம் தெரிந்து உலகம் பூண செம் நெறி செலுத்தி தீயோர் – கம்.சுந்:12 76/2
திறம் திறம்பிய காம செருக்கினால் – கம்.சுந்:12 91/1
சிந்த நூறி சீதையொடும் பேசி மனிதர் திறம் செப்ப – கம்.சுந்:12 120/2
திறம் தெரிந்திடின் அது-தானும் செய் தவம் – கம்.யுத்1:2 69/2
ஒன்னார் அ திறம் எய்தி உரைத்தார் – கம்.யுத்1:3 94/4
இ திறம் நிகழ்வுறு காலை எய்திய – கம்.யுத்1:4 32/1
அனையவன் திறம் யான் அறி_அளவு எலாம் அறைவென் – கம்.யுத்1:5 52/2
சேயவர் சேனை நண்ணி செய் திறம் தெரித்தி நீ என்று – கம்.யுத்1:13 3/3
தேர் எலாம் துமிந்த மாவின் திறம் எலாம் துமிந்த செம் கண் – கம்.யுத்2:15 150/1
வீர திறம் இது நன்று என வியவா மிக விளியா – கம்.யுத்2:15 173/1
திறம் முனம் உழத்தலின் வலியும் செல்வமும் – கம்.யுத்2:16 79/2
உய் திறம் அன்று எனின் உளது வேறும் ஓர் – கம்.யுத்2:16 83/3
செய் திறம் அன்னது தெரிய கேட்டியால் – கம்.யுத்2:16 83/4
திறம் கொள் சாரி திரிந்த நாள் – கம்.யுத்2:16 116/1
திறம் என நின்ற தீமை இம்மையே தீர்ந்த செல்வ – கம்.யுத்2:16 129/3
உய் திறம் உடையார்க்கு அன்றோ அறன் வழி ஒழுகும் உள்ளம் – கம்.யுத்2:16 165/2
திற திறம் பட துணித்து அவன் தேரையும் சிதைத்தான் – கம்.யுத்2:16 237/4
திறம் கெட ஒழுக்கம் குன்ற தேவரும் பேண தக்க – கம்.யுத்2:17 65/3
மிகும் திறம் வேறொன்று இல்லா இருவர் நாண் ஒலியும் விஞ்ச – கம்.யுத்2:17 74/2
திறம் திறம் ஆக நின்ற கவி பெரும் கடலை சிந்தி – கம்.யுத்2:17 75/3
திறம் திறம் ஆக நின்ற கவி பெரும் கடலை சிந்தி – கம்.யுத்2:17 75/3
இ திறம் உன்னி அரக்கர் பிரான் – கம்.யுத்2:18 13/4
திறம் தரு கவியின் சேனை செறி கழல் நிருதன் சீற – கம்.யுத்2:19 98/1
செய் திறம் இலையால் என்றான் தேவர்க்கும் தெரிக்க ஒணாதான் – கம்.யுத்2:19 267/4
விளையும் வன் திறம் வானர வீரர்-மேல் மெய் உற்று – கம்.யுத்3:22 68/2
உன்னை உள்ளபடி அறியோம் உலகை உள்ள திறம் உள்ளோம் – கம்.யுத்3:22 219/1
இறும் திறம் அவனுக்கு இல்லை நாடுதும் ஏகி என்றான் – கம்.யுத்3:24 15/4
மாதை ஒறுத்தல் வசை திறம் அன்றோ – கம்.யுத்3:26 32/4
அ திறம் ஆனதேனும் அயோத்தி-மேல் போன வார்த்தை – கம்.யுத்3:26 88/3
திரை பொருது புறம் குவிப்ப திறம் கொள் பணை மரம் உருட்டி சிறை புள் ஆர்ப்ப – கம்.யுத்4:33 21/2
திமிர மா அன்ன செய்கைய இ திறம்
அமிர்தின் வந்தன ஐ_இரு கோடியால் – கம்.யுத்4:33 26/3,4
எய் திறம் தவிர்ந்தான் இமையோர்களை – கம்.யுத்4:37 172/3
உய் திறம் துணிந்தான் அறம் உன்னுவான் – கம்.யுத்4:37 172/4
தூத என் இனி செய் திறம் சொல் என்றாள் – கம்.யுத்4:40 16/4
ஊண் திறம் உவந்தனை ஒழுக்கம் பாழ்பட – கம்.யுத்4:40 49/1

மேல்


திறம்-தனை (1)

திறம்-தனை உலகின் நீக்கி பின் உயிர் தீர்வென் என்றால் – கம்.யுத்1:12 30/2

மேல்


திறம்-தொறு (1)

தீராய் பிரிந்து திரிவாய் திறம்-தொறு அவை தேறும் என்று தெளியாய் – கம்.யுத்2:19 261/2

மேல்


திறம்கொள் (1)

திறம்கொள் வெம் சின படை-கொடு குமுதனும் சேர்ந்தான் – கம்.கிட்:12 16/4

மேல்


திறம்ப (4)

தெருள் உடை மனத்து மன்னன் ஏவலின் திறம்ப அஞ்சி – கம்.அயோ:3 113/1
முன்னே கொடுத்து முறை திறம்ப தம்பிக்கு – கம்.அயோ:4 108/3
புறம் திறம்ப எளியவர் பொங்குதல் – கம்.கிட்:7 106/2
சங்கை இல் பெரும் பண் உற்ற துறை-தொறும் திறம்ப தள்ளி – கம்.யுத்3:25 11/2

மேல்


திறம்பல் (11)

செய்ம் முறை கடன் அவை திறம்பல் இன்றியே – கம்.பால:5 92/1
செம்மையின் திறம்பல் செல்லா தோற்றத்தார் தெரியும் காலம் – கம்.அயோ:1 8/3
செய்கையின் ஒரு முறை திறம்பல் இன்றியே – கம்.அயோ:1 13/2
அறம் திறம்பல் கண்டு ஐயன் அயோத்தியில் – கம்.அயோ:4 218/3
ஆள்வினை ஆணையின் திறம்பல் அன்று எனா – கம்.அயோ:5 38/1
சேண் உயர் நெறி முறை திறம்பல் இன்றியே – கம்.ஆரண்:10 13/1
மறம் திறம்பல் வலியம் எனா மனம் – கம்.கிட்:7 106/1
அறம் திறம்பல் அரும் கடி மங்கையர் – கம்.கிட்:7 106/3
திறம் திறம்பல் தெளிவு உடையோர்க்கு எலாம் – கம்.கிட்:7 106/4
திறத்து உறை நல் நெறி திறம்பல் உண்டு எனின் – கம்.கிட்:10 100/3
தெரிந்த சேவகம் திறம்பல் இன்றி நின்ற செய்கையால் – கம்.யுத்3:31 73/3

மேல்


திறம்பவர் (1)

அவ்வவர் துறை-தொறும் அறம் திறம்பவர்
எ இடம் எனக்கு வந்து அடுப்பது ஈண்டு எனா – கம்.அயோ:2 53/3,4

மேல்


திறம்பா (2)

நிறைந்தாளை உரை என்ன நெறி திறம்பா தன் மெய்யை நிற்பது ஆக்கி – கம்.அயோ:13 67/2
செயிர் கிடத்தல் செய்யாத திரு மனத்தாய் செப்பினாய் திறம்பா நின் சொல் – கம்.ஆரண்:4 23/3

மேல்


திறம்பா-வகை (1)

நிறம் திறம்பா-வகை இயற்றும் நீதியால் – கம்.யுத்1:2 69/3

மேல்


திறம்பாத (2)

திண்மையும் செங்கோல் நெறியும் திறம்பாத
உண்மையும் எல்லாம் உடனே கொண்டு ஏகினையே – கம்.அயோ:14 64/2,3
மறை திறம்பாத வாய்மை மன்னர்க்கு மனுவில் சொல்லும் – கம்.கிட்:7 80/3

மேல்


திறம்பாது (2)

மறம் திறம்பாது தோலா வலியினர் எனினும் மாண்டார் – கம்.சுந்:3 128/1
ஆதலால் அவனை காண அறத்தொடும் திறம்பாது ஐய – கம்.யுத்2:16 148/3

மேல்


திறம்பாதோர் (1)

உயிர் முதல் பொருள் திறம்பினும் உரை திறம்பாதோர்
மயில் முறை குலத்து உரிமையை மனு முதல் மரபை – கம்.அயோ:2 71/2,3

மேல்


திறம்பாமல் (1)

துறை திறம்பாமல் காக்க தோன்றினான் வந்து தோன்ற – கம்.கிட்:7 80/4

மேல்


திறம்பி (1)

மறந்து நீதியின் திறம்பி வாளின் கொன்று – கம்.அயோ:14 99/3

மேல்


திறம்பிய (2)

நடுவுநிலை திறம்பிய நயம் இல் ஒரு கை – பரி 3/34
திறம் திறம்பிய காம செருக்கினால் – கம்.சுந்:12 91/1

மேல்


திறம்பின் (1)

நாள் திறம்பின் உம் நாள் திறம்பும் என – கம்.கிட்:11 28/3

மேல்


திறம்பினர் (3)

அற துறை திறம்பினர் அரக்கர் ஆற்றலர் – கம்.கிட்:10 100/1
அறம் திறம்பினர் ஆர் உளர் ஆயினார் – கம்.சுந்:12 91/4
இரக்கம் நீங்கினர் அறத்தொடும் திறம்பினர் எனினும் – கம்.யுத்2:16 218/3

மேல்


திறம்பினரும் (2)

அறம் திறம்பினரும் மக்கட்கு அருள் திறம்பினரும் அன்றே – கம்.சுந்:3 128/2
அறம் திறம்பினரும் மக்கட்கு அருள் திறம்பினரும் அன்றே – கம்.சுந்:3 128/2

மேல்


திறம்பினனால் (2)

இறை திறம்பினனால் என்னே இழிந்துளோர் இயற்கை என்னின் – கம்.கிட்:7 80/1
முறை திறம்பினனால் என்று மொழிகின்ற முகத்தான் முன்னர் – கம்.கிட்:7 80/2

மேல்


திறம்பினாரை (1)

பெண்டிரின் திறம்பினாரை துறந்தது பிழையிற்று ஆமே – கம்.யுத்3:27 173/4

மேல்


திறம்பினீர் (1)

திறம்பினீர் மெய் சிதைத்தீர் உதவியை – கம்.கிட்:11 31/1

மேல்


திறம்பினும் (6)

உயிர் முதல் பொருள் திறம்பினும் உரை திறம்பாதோர் – கம்.அயோ:2 71/2
நிறம் திறம்பினும் நியாயமே திறம்பினும் நெறியின் – கம்.அயோ:2 73/2
நிறம் திறம்பினும் நியாயமே திறம்பினும் நெறியின் – கம்.அயோ:2 73/2
திறம் திறம்பினும் செய்தவம் திறம்பினும் செயிர் தீர் – கம்.அயோ:2 73/3
திறம் திறம்பினும் செய்தவம் திறம்பினும் செயிர் தீர் – கம்.அயோ:2 73/3
மறம் திறம்பினும் வரன்முறை திறம்புதல் வழக்கோ – கம்.அயோ:2 73/4

மேல்


திறம்பினோமோ (1)

சிரங்களை துணித்தும் என்ன கண்டது திறம்பினோமோ – கம்.யுத்3:27 75/4

மேல்


திறம்பு (2)

திறம்பு காலத்துள் யாவையும் சிதையினும் சிதையா – கம்.சுந்:2 21/3
மாண்டிலை முறை திறம்பு அரக்கன் மா நகர் – கம்.யுத்4:40 49/2

மேல்


திறம்புதல் (1)

மறம் திறம்பினும் வரன்முறை திறம்புதல் வழக்கோ – கம்.அயோ:2 73/4

மேல்


திறம்பும் (1)

நாள் திறம்பின் உம் நாள் திறம்பும் என – கம்.கிட்:11 28/3

மேல்


திறம்புவார் (1)

கோன் என்பது அறிந்த பின்னை திறம்புவார் குறையின் அல்லால் – கம்.சுந்:3 140/4

மேல்


திறம்புவேனோ (1)

சீதை-தன் திறத்தின்-ஆயின் அமர் தொழில் திறம்புவேனோ – கம்.யுத்1:9 83/4

மேல்


திறமும் (3)

தேவரும் தவமும் செய்யும் நல் அற திறமும் மற்றும் – கம்.கிட்:11 63/1
தெளி யாளியும் முரண் சீயமும் சின வீரர்-தம் திறமும்
வெளி வானகம் இலதாம்-வகை விழுந்து ஓங்கிய பிண பேர் – கம்.யுத்3:31 118/2,3
திறமும் நான புனலொடு சேக்கையும் – கம்.யுத்4:34 3/3

மேல்


திறமே (1)

அன்றோ தோழி அவர் சென்ற திறமே – நற் 286/9

மேல்


திறல் (136)

அழல் என உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல்
பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை – திரு 149,150
தெய்வம் சான்ற திறல் விளங்கு உருவின் – திரு 287
அரும் திறல் அணங்கின் ஆவியர் பெருமகன் – சிறு 86
திறல் வேல் நுதியின் பூத்த கேணி – சிறு 172
திறல் சால் வென்றியொடு தெவ்வு புலம் அகற்றி – சிறு 246
காய் சினம் திருகிய கடும் திறல் வேனில் – பெரும் 3
அரும் திறல் கடவுள் வாழ்த்தி சிறிது நும் – பெரும் 391
அடு திறல் உயர் புகழ் வேந்தே – மது 130
பணை கெழு பெரும் திறல் பல் வேல் மன்னர் – மது 234
உரு கெழு திறல் உயர் கோட்டத்து – பட் 36
தென்னவன் திறல் கெட சீறி மன்னர் – பட் 277
நீர் அகம் பனிக்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல்
பேர் இசை நவிரம் மேஎய் உறையும் – மலை 81,82
அரும் திறல் கடவுள் பழிச்சிய பின்றை – மலை 538
வெம் திறல் இளையவர் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு – நற் 111/5
வெம் திறல் கடும் வளி பொங்கர் போந்து என – குறு 39/1
அரும் திறல் கடவுள் அல்லன் – ஐங் 182/3
வெம் திறல் வெள் வேல் விடலை முந்துறவே – ஐங் 393/5
அரும் திறல் மரபின் கடவுள் பேணியர் – பதி 30/34
வெம் திறல் வேந்தே இ உலகத்தோர்க்கே – பதி 37/13
திறல் விடு திரு மணி இலங்கு மார்பின் – பதி 46/3
மடங்கல் வண்ணம் கொண்ட கடும் திறல்
துப்பு துறைபோகிய கொற்ற வேந்தே – பதி 62/8,9
கொன்று அமர் கடந்த வெம் திறல் தட கை – பதி 86/2
ஐம் தலை உயிரிய அணங்கு உடை அரும் திறல்
மைந்து உடை ஒருவனும் மடங்கலும் நீ – பரி 1/46,47
பருதி வலவ பொரு திறல் மல்ல – பரி 3/89
திறல் சான்ற பெரு வனப்பு இழப்பதை அருளுவார் – கலி 26/18
திண் தோள் திறல் ஒளி மாய போர் மா மேனி – கலி 102/36
திருமறு_மார்பன் போல் திறல் சான்ற காரியும் – கலி 104/10
துன் அரும் கடும் திறல் கங்கன் கட்டி – அகம் 44/8
அரும் திறல் கடவுள் செல்லூர் குணாஅது – அகம் 90/9
வாய் பகை கடியும் மண்ணொடு கடும் திறல்
தீ படு சிறு கோல் வில்லொடு பற்றி – அகம் 101/6,7
முருகன் அன்ன சீற்றத்து கடும் திறல்
எந்தையும் இல்லன் ஆக – அகம் 158/16,17
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை கனை திறல்
செம் தீ அணங்கிய செழு நிண கொழும் குறை – அகம் 237/8,9
அறல் மருள் கூந்தலின் மறையினள் திறல் மாண்டு – அகம் 299/18
நெடும் கண் ஆடு அமை பழுநி கடும் திறல்
பாப்பு கடுப்பு அன்ன தோப்பி வான் கோட்டு – அகம் 348/6,7
வெருவரு கடும் திறல் இரு பெரும் தெய்வத்து – அகம் 360/6
கடும் திறல் அணங்கின் நெடும் பெரும் குன்றத்து – அகம் 378/22
அடும் திறல் அத்தி ஆடு அணி நசைஇ – அகம் 396/13
துன் அரும் திறல் கமழ் கடாஅத்து – புறம் 3/8
வேக வெம் திறல் நாகம் புக்கு என – புறம் 37/2
ஒன்னார் உட்கும் துன் அரும் கடும் திறல்
தூங்கு எயில் எறிந்த நின் ஊங்கணோர் நினைப்பின் – புறம் 39/5,6
ஞாயிற்று அன்ன வெம் திறல் ஆண்மையும் – புறம் 55/15
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து – புறம் 78/2
யாம் பொருதும் என்றல் ஓம்பு-மின் ஓங்கு திறல்
ஒளிறு இலங்கு நெடு வேல் மழவர் பெருமகன் – புறம் 88/2,3
அரும் திறல் கடவுள் காக்கும் உயர் சிமை – புறம் 158/11
இடும்பை கொள் பருவரல் தீர கடும் திறல்
அஞ்சன உருவன் தந்து நிறுத்து ஆங்கு – புறம் 174/4,5
கணிச்சி கூர்ம் படை கடும் திறல் ஒருவன் – புறம் 195/4
பணிந்து கூட்டுண்ணும் தணிப்பு அரும் கடும் திறல்
நின் ஓர் அன்ன நின் புதல்வர் என்றும் – புறம் 198/13,14
இரும் கடல் உடுத்த இ வையகத்து அரும் திறல்
பொன் படு மால் வரை கிழவ வென் வேல் – புறம் 201/17,18
வெம் திறல் கூற்றம் பெரும் பேது உறுப்ப – புறம் 238/10
வெம் திறல் எஃகம் நெஞ்சு வடு விளைப்ப – புறம் 303/4
வெம் திறல் வியன் களம் பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 370/19
வன் திறல் சேர் அமைச்சர் தொழ மா மணி தேர் ஏறுதலும் வானோர் வாழ்த்தி – கம்.பால:5 54/3
திறல் உண்ட வடிவேலான் தசரதன் என்று உயர் கீர்த்தி செங்கோல் வேந்தன் – கம்.பால:5 62/3
வன் திறல் மைந்தரை அளிக்கும் மா மகம் – கம்.பால:5 80/3
வாண்மையே பெற்ற வன் திறல் ஆடவர் – கம்.பால:7 38/2
ஏனம் எனும் திறல் மாவலி என்பான் – கம்.பால:8 8/3
ஏதி யாதவர் ஏழ் திறல் கொங்கணர் – கம்.பால:21 48/1
விருப்பின் எய்தினன் வெம் திறல் வேந்தனை – கம்.அயோ:11 39/1
சின கொடும் திறல் சீற்ற வெம் தீயினான் – கம்.அயோ:14 3/1
வெம் திறல் அரக்கர் விட வேர் முதல் அறுப்பான் – கம்.ஆரண்:3 44/3
தேவர் தானவர் திண் திறல் நாகர் வேறு – கம்.ஆரண்:4 32/1
குளம் கோடும் அன்றே அ கொடிய திறல் வீரர்-தமை கொன்ற பின்னர் – கம்.ஆரண்:6 132/3
திண் திறல் வளை எயிற்று அரக்கர் தேவர் ஆய் – கம்.ஆரண்:7 120/2
சிங்க ஏறு என திறல் சித்தர் சேரவே – கம்.ஆரண்:10 9/4
அங்கையின் அரன் கயிலை கொண்ட திறல் ஐயன் – கம்.ஆரண்:10 43/1
வன் திறல் மருப்பின் ஆற்றல் மடித்த என் மார்பில் வந்தால் – கம்.ஆரண்:12 69/3
தீய்ந்து ஆசு_அற வீசி அ திண் திறல் துண்ட வாளால் – கம்.ஆரண்:13 38/3
வன் திறல் மாய மான் வந்தது ஆதியா – கம்.ஆரண்:13 104/3
வெம் திறல் வேல் கொடு சூர் அடும் வீர – கம்.ஆரண்:14 59/3
ஒழிப்ப_அரும் திறல் பல் பூத கணத்தொடும் உறையும் உண்மை – கம்.ஆரண்:15 53/4
செறுக்கும் வன் திறல் திரிபுரம் தீ எழ சினவி – கம்.கிட்:3 77/1
வன் திறல் மாருதி வணங்கினான் நெடும் – கம்.கிட்:6 28/2
பெற்றிலன் பெரும் திறல் பெயர்த்தும் போர் செயற்கு – கம்.கிட்:7 24/3
வல் நெடும் தடம் திரள் புயத்து அடு திறல் வாலி – கம்.கிட்:7 60/2
வையம் மீதிடை கிடந்த போர் அடு திறல் வாலி – கம்.கிட்:7 66/2
வெம் திறல் படை வீரர் விராய் வர – கம்.கிட்:11 26/2
வன் திறல் தூதுவர் கொணர வானர – கம்.கிட்:12 1/3
சேறு காண்குறும் திறல் கெழு வானர சேனை – கம்.கிட்:12 4/2
சயம் தனக்கு ஒரு வடிவு என திறல் கொடு தழைத்த – கம்.கிட்:12 14/3
சேர்க நின்னொடும் திண் திறல் சேனையும் – கம்.கிட்:13 9/3
வன் திறல் மாருதி வல்லையோ எமை – கம்.கிட்:14 27/3
வன் திறல் அ வானரம் இராமன் அருள் வந்தால் – கம்.கிட்:14 61/3
எரியும் வெம் சினத்து இகல் அடு கொடும் திறல் இராவணற்கு எஞ்ஞான்றும் – கம்.சுந்:2 191/2
அரும் திறல் அரக்கியர் அல்லும் நள் உற – கம்.சுந்:3 30/3
மகரிகை வயிர குண்டலம் அலம்பும் திண் திறல் தோள் புடை வயங்க – கம்.சுந்:3 74/2
திண் திறல் அரக்கனும் இருக்க ஓர் திறத்தின் – கம்.சுந்:6 4/2
வெம் திறல் அரக்கனும் விலக்க அரு வலத்தால் – கம்.சுந்:6 7/2
அரும் திறல் மந்தரம் அனையர் ஆயினார் – கம்.சுந்:9 41/4
சென்றான் வன் திறல் அயில் வாய் அம்புகள் தெரிகின்றான் விழி எரிகின்றான் – கம்.சுந்:10 31/4
வன் திறல் குரங்கின் ஆற்றல் மரபுளி உணர்ந்தும் அன்னோ – கம்.சுந்:11 9/2
எண்ணின் மீ சென்ற எறுழ் வலி திறல் உடை இகலோன் – கம்.சுந்:11 51/2
திண் திறல் அரக்கர்-தம் செருக்கு சிந்துவான் – கம்.சுந்:12 13/1
வன் திறல் ஆய வாலி வலியன்-கொல் அரசின் வாழ்க்கை – கம்.சுந்:12 78/3
வெம் திறல் வீரன் வியந்தான் – கம்.சுந்:13 56/2
வன் திறல் உரவோய் என்ன சொல்லுவான் மருத்தின் மைந்தன் – கம்.சுந்:14 8/4
திண் திறல் அனுமனை நினையும் சிந்தையான் – கம்.சுந்:14 15/4
திண் திறல் அவன் செயல் தெரிய நோக்கினான் – கம்.சுந்:14 23/1
உறு திறல் கலுழன்-மேல் ஒருவன் நின்று அமர் செய்தானுடைய வில்லும் – கம்.யுத்1:2 87/2
வீரன் திண் திறல் மார்பினில் வெண் கோடு – கம்.யுத்1:3 97/1
நொதுமல் திண் திறல் அரக்கனது இலங்கையை நுவன்றேன் – கம்.யுத்1:5 67/1
இரு திறல் வேந்தர் தாங்கும் இணை நெடும் கமல கையான் – கம்.யுத்1:10 2/2
ஆலம் உண்டவன் அடும் திறல் மிக்கான் – கம்.யுத்1:11 26/3
சினம் கொள் திண் திறல் அரக்கனும் சிறு நகை செய்தான் – கம்.யுத்1:11 35/1
சிதைய திண் திறல் இராவண குன்றிடை சென்றான் – கம்.யுத்1:12 4/2
தின்றிடுவென் என்று எழு சின திறல் அரக்கன் – கம்.யுத்1:12 22/3
வன் திறல் அரக்கன் மௌலி மணிகளை வலியால் வாங்கி – கம்.யுத்1:12 32/3
வன் திறல் வாலி சேயும் வாள் எயிறு இலங்க நக்கான் – கம்.யுத்1:14 20/4
திண் திறல் நெடும் தேர் தெரிந்து ஏறினான் – கம்.யுத்2:15 94/4
தேயம் எங்கும் திரிந்தது திண் திறல்
சாய இந்திரனே பண்டு தந்தது – கம்.யுத்2:15 95/3,4
வன் திறல் ஆளி சீயம் மற்றைய பிறவும் முற்றும் – கம்.யுத்2:15 154/2
வல்லாய் செரு வலியாய் திறல் மறவோய் இதன் எதிரே – கம்.யுத்2:15 163/3
தேவியை விடுதி-ஆயின் திறல் அது தீரும் அன்றே – கம்.யுத்2:16 38/1
திண் திறல் வீரன் வாயில் திறத்தலும் சுவாத வாதம் – கம்.யுத்2:16 44/1
வன் திறல் இரு கரம் வாங்கி மாந்தியே – கம்.யுத்2:16 102/3
வன் திறல் எயிற்றால் கவ்வி வள் உகிர் மடிய கீளா – கம்.யுத்2:16 178/3
வில்லினால் சொல்லின் அல்லது வெம் திறல் வெள்க – கம்.யுத்2:16 231/3
வன் திறல் தோற்றிலான் மயக்கம் எய்தினான் – கம்.யுத்2:16 284/4
தேவரே முதலா மற்றை திண் திறல் நாகர் மண்ணோர் – கம்.யுத்2:17 54/1
வன் திறல் அரக்கன் அன்ன வாசகம் மனத்து கொள்ளா – கம்.யுத்2:17 70/1
வன் திறல் குரங்கின் தானை வான் உற ஆர்த்த ஓதை – கம்.யுத்2:17 73/3
உகும் திறல் அமரர் நாடும் வானர யூகத்தோரும் – கம்.யுத்2:17 74/1
வெம் திறல் சித்தி கண்ட வீடணன் வியந்த நெஞ்சன் – கம்.யுத்2:18 206/1
சேறலும் களிற்றின் மேலான் திண் திறல் அரக்கன் செவ்வே – கம்.யுத்2:18 218/1
ஆளி திறல் அன்னவன் கொண்டன ஆழி ஏழும் – கம்.யுத்2:19 17/2
வன் திறல் மாருதி இலங்கை கோ மகன் – கம்.யுத்2:19 33/3
ஆறும் திறல் உம்பரும் அஞ்சினரால் – கம்.யுத்3:20 98/4
திண் திறல் அரக்கன் கொற்ற பொன் தடம் சில்லி தேரை – கம்.யுத்3:21 15/2
பெரும் திறல் அனுமன் ஈண்டு உணர்வு பெற்றுளான் – கம்.யுத்3:24 85/1
வெம் திறல் அரக்கர் வேந்தன் மகன் இவை விளம்பலுற்றான் – கம்.யுத்3:26 10/4
சின வெம் திறல் இளம் கோளரி அதுவே கொடு தீர்த்தான் – கம்.யுத்3:27 130/4
ஒருவரே சென்று அ உறு திறல் குரங்கையும் உரவோர் – கம்.யுத்3:30 29/1
மெய் கொடும் திறல் வீடணன் விளம்புவான் வீர – கம்.யுத்3:31 31/2
வென்றி வெம் திறல் படை பெரும் தலைவர்கள் மீண்டார் – கம்.யுத்3:31 35/4
வன் திறல் காற்றும் காண்டும் வலிக்கு ஒரு வரம்பும் உண்டோ – கம்.யுத்4:34 15/4
செயிரும் சீற்றமும் நிற்க திறல் திரிந்து – கம்.யுத்4:37 169/3
கடும் திறல் அமர் களம் காணும் ஆசையால் – கம்.யுத்4:40 39/1

மேல்


திறலவன் (2)

சின கொடும் திறலவன் திரிந்து நோக்கினான் – கம்.யுத்2:16 273/4
செம் தனி ஒரு சுடர் என மறை திறலவன்
இந்திரதனு என எழு சிலை குனிவுழி – கம்.யுத்2:18 138/2,3

மேல்


திறலவனுக்கு (1)

வெம் திறலவனுக்கு ஐய வீடணன் விரைவில் உன்-பால் – கம்.யுத்2:16 124/2

மேல்


திறலன (1)

ஊதை போல்வன உரும் உறழ் திறலன உருவி – கம்.யுத்4:32 16/1

மேல்


திறலாய் (1)

வெம் திறலாய் இது வேண்டும் எனா முன் – கம்.பால:8 15/3

மேல்


திறலார் (1)

நல்லார் முறை வீசி நகும் திறலார்
மல்லால் இளகாது மலைந்தனன் மால் – கம்.யுத்2:18 67/2,3

மேல்


திறலார்கள் (1)

வெருவரு திண் திறலார்கள் வில் ஏந்திம் எனில் செம்பொன் – கம்.பால:12 24/2

மேல்


திறலாளொடு (1)

திண் திறலாளொடு தாடகை சீராள் – கம்.ஆரண்:14 49/2

மேல்


திறலான் (3)

பாய் அரி திறலான் பசும் சாந்தினால் – கம்.பால:18 23/1
தீர்த்தன் கழல் பரவா முதல் அரி-போல் வரு திறலான்
வார் தங்கிய கழலான் ஒரு மரன் நின்றது நமனார் – கம்.யுத்2:18 155/2,3
ஊழி பெயர் கார் நிகர் ஒண் திறலான் – கம்.யுத்3:20 70/4

மேல்


திறலினர் (2)

தீ எழுந்து அன்ன திறலினர் தீ பட – திரு 171
அரு வலிய திறலினர் ஆய் அறம் கெடுக்கும் விறல் அரக்கர் – கம்.பால:12 24/1

மேல்


திறலினாய் (1)

வன் திறலினாய் எனலும் வாள் எயிறு வாயில் – கம்.யுத்1:2 65/2

மேல்


திறலினான் (1)

அரன் முதல் தலைவருக்கு அதிசய திறலினான் – கம்.கிட்:3 10/4

மேல்


திறலினானும் (1)

வென்றி வெம் திறலினானும் அவன் அடித்தலத்து வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்2:16 162/4

மேல்


திறலினானை (1)

பெரும் திறலினானை உயிர் உண்டு பிழை என்று அம் – கம்.கிட்:14 59/3

மேல்


திறலினும் (1)

ஓங்கு அரும் பெரும் திறலினும் காலினும் உரத்தின் – கம்.கிட்:7 73/1

மேல்


திறலினோய் (1)

ஏதி வெம் திறலினோய் இமைப்பிலோர் எதிர் – கம்.யுத்2:16 280/1

மேல்


திறலும் (1)

தெய்வ படையும் சினமும் திறலும்
மை அற்று ஒழி மா தவம் மற்றும் எலாம் – கம்.யுத்2:18 78/1,2

மேல்


திறலொடு (1)

தீ உமிழ் திறலொடு முடி மிசை அணவர – பரி 1/2

மேல்


திறலோய் (2)

சிலந்தி உண்பது ஓர் குரங்கின்-மேல் சேறியேல் திறலோய்
கலந்த போரில் நின் கட்புல கடும் கனல் கதுவ – கம்.சுந்:9 1/1,2
தேர் ஏறுதி தந்தனென் வெம் திறலோய் – கம்.யுத்2:18 17/4

மேல்


திறலோர் (3)

வீர திறலோர் இவை இன்ன விளம்பும் வேலை – கம்.கிட்:7 45/1
வெய்யோன் மகன் முதல் ஆகிய விறலோர் மிகு திறலோர்
கை ஓய்வு இலர் மலை மாரியின் நிருத கடல் கடப்பார் – கம்.யுத்3:27 162/1,2
போயின போயின திசை நிறைய புரள்பவர் முடிவு இலர் பொரு திறலோர்
ஏயினர் ஒருவரை ஒருவர் குறித்து எரி கணை இரு மழை பொழிவன-போல் – கம்.யுத்3:28 22/3,4

மேல்


திறலோன் (4)

திறத்து மூவரும் திருந்திட திருத்தும் அ திறலோன் – கம்.அயோ:1 36/4
சிந்தையுள்ளும் விழியுள்ளும் உளன் என்ற திறலோன் – கம்.ஆரண்:1 16/4
அ தன்மை அறிந்த அரும் திறலோன்
உய்த்து உய்ம்-மின் என் முன் என உய்த்தனரால் – கம்.யுத்1:3 114/1,2
திண்டாடினன் வந்த சின திறலோன் – கம்.யுத்2:18 27/4

மேல்


திறவது (1)

துன்னுதல் ஓம்பி திறவது இல் முன்னி நீ – கலி 82/32

மேல்


திறவர் (1)

செய்பொருள் திறவர் ஆகி புல் இலை – அகம் 69/6

மேல்


திறவா (1)

திறவா கண்ண சாய் செவி குருளை – சிறு 130

மேல்


திறவா-வகை (1)

பெரும் புண் திறவா-வகை பேருதி நீ – கம்.ஆரண்:13 18/2

மேல்


திறவாது (1)

திறவாது அடைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 44/14

மேல்


திறவிது (1)

தீம் புனல் ஊர திறவிது ஆக – அகம் 156/7

மேல்


திறவோர் (3)

திறவோர் செய்_வினை அறவது ஆகும் – குறு 247/2
முறை வழிப்படூஉம் என்பது திறவோர்
காட்சியின் தெளிந்தனம் ஆகலின் மாட்சியின் – புறம் 192/10,11
திறவோர் புகழ்ந்த திண் அன்பினனே – புறம் 221/4

மேல்


திறழ் (1)

வன் திறழ் யமனையும் அரரு மாற்றுவார் – கம்.யுத்1:5 22/4

மேல்


திறன் (48)

அறனொடு புணர்ந்த திறன் அறி செங்கோல் – பொரு 230
கணம்_கொள் குப்பை உணங்கு திறன் நோக்கி – நற் 101/3
திறன் இலோர் திருத்திய தீது தீர் கொள்கை – பரி 1/42
பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி – பரி 11/128
திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும் – பரி 13/32
தெய்வத்து திறன் நோக்கி தெருமரல் தே_மொழி – கலி 16/19
தீராமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/13
தெருளாமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/17
அறனும் அது கண்டு அற்று ஆயின் திறன் இன்றி – கலி 62/16
திறன் அல்ல யாம் கழற யாரை நகும் இ – கலி 86/26
அணை தோளாய