தா – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தா 67
தா_மா_இருவரும் 1
தா_அரு 1
தா_அரும் 1
தா_அற்ற 1
தா_இல் 6
தாஅ 1
தாஅம் 25
தாஅய் 47
தாஅய 7
தாஅர் 1
தாஅல் 1
தாஅழ்ந்த 1
தாக்க 16
தாக்க_அரும் 1
தாக்கலால் 1
தாக்கலின் 6
தாக்கலும் 1
தாக்கவும் 1
தாக்கான் 1
தாக்கி 38
தாக்கிய 13
தாக்கியது 1
தாக்கிற்கு 1
தாக்கிற்றே 1
தாக்கின் 2
தாக்கின 3
தாக்கினன் 4
தாக்கினார் 5
தாக்கினார்-தம் 1
தாக்கினால் 1
தாக்கினான் 4
தாக்கினான்-தன் 1
தாக்கினும் 1
தாக்கு 15
தாக்கு-உற்றது 1
தாக்கு-உறுதலின் 1
தாக்கு_அணங்கு 1
தாக்குகின்றன 1
தாக்குதல் 1
தாக்குபு 1
தாக்கும் 3
தாக்கும்-தோறும் 1
தாக்குமால் 1
தாக்குவான் 1
தாக்குவேன்-கொல் 1
தாக்குவோர் 1
தாக்குற 1
தாக்குறு 1
தாக்குறும் 5
தாகுதல் 1
தாங்க 18
தாங்க_அரிய 1
தாங்க_அரும் 3
தாங்ககிற்றிலீர் 1
தாங்கல் 12
தாங்கலது 1
தாங்கலர் 1
தாங்கலாதாள் 1
தாங்கலாது 1
தாங்கலாய் 1
தாங்கலார் 1
தாங்கலால் 1
தாங்கலும் 1
தாங்கலேம் 1
தாங்கலோ 1
தாங்கவும் 8
தாங்கள் 1
தாங்களே 1
தாங்கா 5
தாங்காது 9
தாங்கார் 1
தாங்கி 68
தாங்கிய 56
தாங்கியது 2
தாங்கியே 1
தாங்கிற்று 1
தாங்கின் 1
தாங்கின 3
தாங்கினர் 4
தாங்கினள் 2
தாங்கினன் 4
தாங்கினார் 6
தாங்கினான் 11
தாங்கினும் 1
தாங்கினேன் 2
தாங்கினை 1
தாங்கு 27
தாங்கு-மதி 2
தாங்குதல் 4
தாங்குதலும் 1
தாங்குதி 1
தாங்குந்து 1
தாங்குநர் 3
தாங்குபு 1
தாங்கும் 38
தாங்குவர் 1
தாங்குவாய் 1
தாங்குவார் 2
தாங்குவாரை 1
தாங்குவாள் 1
தாங்குவான் 1
தாங்குவென் 1
தாங்குறு 1
தாங்குறும் 2
தாசரதி 1
தாட்கு 2
தாடகை 9
தாடகை-தன் 1
தாடகைக்கு 1
தாடகையே 1
தாடகையை 1
தாடி 2
தாடைகள் 1
தாண்டு 1
தாண்டுவ 1
தாணுவாய் 1
தாணுவின் 1
தாதாய் 1
தாதிமார் 1
தாதியர் 1
தாதியர்-தமை 1
தாதியர்க்கு 1
தாதியரில் 1
தாதின் 5
தாது 123
தாது-உண் 1
தாது-உண்_பறவை 1
தாதும் 2
தாதுராகத்தின் 1
தாதை 61
தாதை-தன் 2
தாதை-பால் 2
தாதைக்காக 1
தாதைக்கு 2
தாதைக்கும் 3
தாதைதான் 1
தாதையர் 2
தாதையரை 1
தாதையார் 1
தாதையின் 4
தாதையும் 8
தாதையே 1
தாதையை 18
தாதையையும் 1
தாதையோடு 1
தாதொடு 3
தாதொடும் 3
தாதோடு 1
தாபதர் 5
தாபதர்-தம்மோடு 1
தாபதர்கள் 2
தாபதன் 3
தாபமும் 1
தாம் 174
தாம்-அரோ 2
தாம்பின் 3
தாம்பினின் 1
தாம்பு 6
தாம்புகளால் 1
தாம்போடு 1
தாம 14
தாமசத்தினில் 1
தாமசத்தினை 1
தாமணி 1
தாமத்த 1
தாமத்தன 1
தாமத்து 1
தாமதம் 1
தாமம் 5
தாமம்தாம் 1
தாமமும் 1
தாமரை 232
தாமரை-தாம் 1
தாமரை_கண்ணவன் 1
தாமரை_கண்ணன் 4
தாமரை_வனம் 1
தாமரைக்கு 4
தாமரைகள் 3
தாமரையின் 9
தாமரையுள் 1
தாமரையே 1
தாமரையொடு 1
தாமரையோனும் 1
தாமும் 15
தாமுமே 2
தாமே 49
தாமோ 1
தாய் 98
தாய்-போல் 1
தாய்க்கே 3
தாய்மையும் 1
தாய 19
தாயத்து 6
தாயம் 8
தாயமொடு 1
தாயர் 15
தாயர்-தம் 1
தாயர்க்கு 1
தாயர்க்கும் 1
தாயரின் 2
தாயருக்கு 1
தாயரும் 9
தாயரை 5
தாயரொடு 2
தாயரோடு 1
தாயவே 1
தாயிர் 1
தாயிற்றே 1
தாயின் 10
தாயின 3
தாயினர் 1
தாயினவே 1
தாயினன் 1
தாயினார் 1
தாயினான் 1
தாயினும் 11
தாயினை 1
தாயீரே 1
தாயும் 11
தாயே 16
தாயை 15
தாயையும் 1
தாயையே 1
தாயோ 3
தாயோன் 1
தார் 255
தார்_இனம் 1
தார்கள் 1
தார்கள்தாம் 1
தார்களே 1
தாரகை 15
தாரகைகள் 1
தாரகையும் 1
தாரணி 9
தாரணிக்கு 1
தாரணியும் 1
தாரணியை 1
தாரத்த 1
தாரத்தின் 1
தாரம் 18
தாரம்தான் 1
தாரமும் 6
தாரமொடு 3
தாரர் 5
தாரல் 1
தாரலன் 1
தாரவர் 2
தாரவர்க்கு 1
தாரவற்கு 1
தாரவன் 8
தாரவனே 1
தாரன் 6
தாரா 2
தாராது 1
தாராதோயே 1
தாராய் 7
தாராயோ 3
தாரான் 6
தாரிடை 1
தாரிய 1
தாரியது 1
தாரின் 2
தாரினது 1
தாரினர் 4
தாரினான் 2
தாரினானும் 1
தாரினின் 1
தாரினும் 1
தாரினோடு 1
தாரீர் 1
தாரு 1
தாருகன் 4
தாரும் 14
தாருமோ 1
தாருவை 1
தாரே 2
தாரை 46
தாரை-போல் 1
தாரைகள் 12
தாரைய 2
தாரையா 1
தாரையில் 1
தாரையின் 5
தாரையும் 2
தாரையை 2
தாரொடு 7
தாரொடும் 4
தாரோடு 2
தாரோய் 1
தாரோயே 1
தால 2
தாலம் 3
தாலமீன் 1
தாலமும் 1
தாலாட்ட 1
தாலாட்டும் 1
தாலி 9
தாலியை 1
தாலின் 1
தாவ 4
தாவர 1
தாவரும் 1
தாவல் 1
தாவவே 1
தாவன 1
தாவா 4
தாவாத 2
தாவாது 3
தாவார் 1
தாவி 26
தாவிட 1
தாவிடும் 1
தாவிய 3
தாவியாது 1
தாவியே 1
தாவின 2
தாவினன் 1
தாவினார் 1
தாவினான் 1
தாவினை 1
தாவு 7
தாவு-உறீஇ 1
தாவுபு 2
தாவும் 10
தாவுவ 2
தாவுவன 1
தாவுவான் 1
தாவுற்று 1
தாவுற 1
தாவுறு 1
தாழ் 137
தாழ்-தொறும் 1
தாழ்க்க 2
தாழ்க்கிலன் 1
தாழ்க்கிலேன் 1
தாழ்க்கிற்பாய் 1
தாழ்க்கின்ற 1
தாழ்க்கின்றது 2
தாழ்க்குமோ 1
தாழ்க 1
தாழ்கிலன் 1
தாழ்கிலா 2
தாழ்குவர் 2
தாழ்குவென் 2
தாழ்ச்சி 1
தாழ்சி 1
தாழ்சி_இல் 1
தாழ்த்த 1
தாழ்த்தது 4
தாழ்த்ததை 1
தாழ்த்தருள் 1
தாழ்த்தலும் 1
தாழ்த்தனம் 1
தாழ்த்தனை 1
தாழ்த்தான் 3
தாழ்த்தி 1
தாழ்த்தி-ஆயின் 1
தாழ்த்து 4
தாழ்தர 2
தாழ்தரும் 1
தாழ்தலும் 3
தாழ்தலோடும் 1
தாழ்தியோ 2
தாழ்ந்த 35
தாழ்ந்தது 1
தாழ்ந்தன்றே 1
தாழ்ந்தன-கொல் 1
தாழ்ந்தனர் 2
தாழ்ந்தனள் 1
தாழ்ந்தாய் 1
தாழ்ந்தார் 2
தாழ்ந்தான் 3
தாழ்ந்திலன் 1
தாழ்ந்து 22
தாழ்ந்துபட்டனவே 1
தாழ்ந்தோர் 1
தாழ்ப்ப 1
தாழ்ப்பது 4
தாழ்ப்பிக்கும் 1
தாழ்பு 15
தாழ்வ 2
தாழ்வது 1
தாழ்வர் 1
தாழ்வரை 3
தாழ்வளவும் 1
தாழ்வன 1
தாழ்வார் 2
தாழ்வித்த 1
தாழ்வித்தல் 1
தாழ்வித்தீர் 1
தாழ்வித்தீர்_அல்லீர் 1
தாழ்வித்தேனோ 1
தாழ்வியாதன 1
தாழ்வில் 1
தாழ்விற்று 1
தாழ்வின் 1
தாழ்வு 14
தாழ்வு-உழி 1
தாழ்வு_இலா 1
தாழ்வும் 1
தாழ்வுற 1
தாழ்வுறா 1
தாழ்வுறுமோ 1
தாழ்வென் 1
தாழ 30
தாழல் 1
தாழா 9
தாழாது 8
தாழார் 1
தாழாள் 1
தாழான் 1
தாழி 12
தாழிய 1
தாழியும் 1
தாழின் 2
தாழுதல் 1
தாழுதலும் 1
தாழும் 13
தாழுமே 1
தாழுமோ 1
தாழை 46
தாழையில் 1
தாழையின் 1
தாழையொடு 1
தாழொடு 2
தாள் 307
தாள்-தொறு 1
தாள்-மிசை 1
தாள்-மேல் 1
தாள்_முதல் 1
தாள்_அற 1
தாள்கள் 4
தாள்களால் 3
தாள்களில் 1
தாள்களும் 1
தாள்களை 2
தாள்முதல் 1
தாள 6
தாளம் 5
தாளமும் 3
தாளர் 1
தாளன் 1
தாளன 1
தாளாண்மை 1
தாளாண்மையும் 1
தாளால் 3
தாளாள் 1
தாளான் 2
தாளி 3
தாளித 1
தாளில் 4
தாளின் 13
தாளின்-நின்று 1
தாளின்-மேல் 1
தாளினன் 1
தாளினாய் 1
தாளினால் 3
தாளினான் 1
தாளினில் 1
தாளினும் 2
தாளும் 13
தாளுமே 1
தாளே 6
தாளை 3
தாளொடு 2
தாளொடும் 2
தாளோடு 4
தாறு 10
தான் 335
தான்-அரோ 1
தான 7
தானங்கள் 1
தானத்தன 1
தானத்தான் 1
தானம் 7
தானமும் 4
தானமே 1
தானவ 1
தானவர் 33
தானவர்-தம்மை 1
தானவர்க்கு 3
தானவர்க்கும் 2
தானவர்க்குமே 1
தானவர்கள் 4
தானவரும் 1
தானவரை 2
தானவரோடும் 1
தானவன் 3
தானவனை 2
தானாய் 2
தானாவதும் 1
தானிமாலி 1
தானுடை 7
தானுடைய 1
தானும் 84
தானே 157
தானை 193
தானை-தன்னை 2
தானைக்கு 5
தானைகள் 1
தானைதான் 1
தானையர் 8
தானையன் 2
தானையார் 1
தானையால் 5
தானையான் 14
தானையானே 1
தானையில் 2
தானையின் 10
தானையினுடன் 1
தானையும் 15
தானையே 9
தானையேல் 1
தானையை 13
தானையொடு 15
தானையொடும் 1
தானையோடு 6
தானையோடும் 6
தானையோய் 1
தானோ 3

தா (67)

தா இல் கொள்கை தம் தொழில் முடி-மார் – திரு 89
தாமரை பயந்த தா இல் ஊழி – திரு 164
தா இல் கொள்கை மடந்தையொடு சில் நாள் – திரு 175
தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை – மது 445
தவ்வென்று அசைஇ தா துளி மறைப்ப – நெடு 185
தாது அவிழ் அலரி தா சினை பிளந்து – குறி 149
தா இல் பெரும் பெயல் தலைஇய யாமத்து – நற் 261/5
தா இன்று கழிக என் கொள்ளா கூற்றே – நற் 271/12
கரும் கண் தா கலை பெரும்பிறிது உற்று என – குறு 69/1
கொடுத்து அவை தா என கூறலின் – குறு 349/6
பாயல் உய்யுமோ தோன்றல் தா இன்று – பதி 16/14
தருக என விழையா தா இல் நெஞ்சத்து – பதி 38/14
தூ எதிர்ந்து பெறாஅ தா இல் மள்ளரொடு – பதி 81/34
தா_மா_இருவரும் தருமனும் மடங்கலும் – பரி 3/8
தானையின் ஊழி தா ஊக்கத்தின் – பரி 22/10
தா தா என்றாளுக்கு தானே புறன் தந்து – பரி 24/36
தா தா என்றாளுக்கு தானே புறன் தந்து – பரி 24/36
கோல் தா நினக்கு அவள் யார் ஆகும் எல்லா – கலி 82/25
தா இல் உள்ளமொடு துவன்றி ஆய்பு உடன் – கலி 105/8
தா இல் தாள் நிழல் தவிர்ந்தன்றால் உலகே – அகம் 0/16
பொங்கழி முகந்த தா இல் நுண் துகள் – அகம் 37/3
தா இல் நன் பொன் தைஇய பாவை – அகம் 212/1
வாய் செல வணக்கிய தா பரி நெடும் தேர் – அகம் 314/10
நின்னது தா என நிலை தளர – புறம் 136/11
தன் மலை பிறந்த தா இல் நன் பொன் – புறம் 152/28
தோல் தா தோல் தா என்றி தோலொடு – புறம் 300/1
தோல் தா தோல் தா என்றி தோலொடு – புறம் 300/1
தா இன்று உதவும் பண்பின் பேயொடு – புறம் 373/36
தா_இல் பொன் தலத்தின் நல் தவத்தினோர்கள் தங்கு தாள் – கம்.பால:3 22/1
தழங்கின துந்துமி தா_இல் வானகம் – கம்.பால:5 82/3
தா வரும் இரு வினை செற்று தள்ள_அரும் – கம்.பால:7 15/1
தா_இல் மன்னவர்_பிரான் வர முரண் சனகனும் – கம்.பால:20 12/1
தா_இல் வெண் கவிகை செங்கோல் சனகனை இனிது நோக்கி – கம்.பால:22 1/3
தா இல் மா மணி கலம் மற்றும் தனித்தனி சிதறி – கம்.அயோ:3 3/1
சந்தம் இவை தா இல் மணி ஆரம் இவை யாவும் – கம்.அயோ:3 97/1
தா இல் முனிவன் புகல தளராநின்ற மன்னன் – கம்.அயோ:4 46/1
தா இல் கோயில் தலை இருத்தி தண் தார் பரதன் கொண்டு அணைக என்று – கம்.அயோ:6 28/3
தா இல் எம்பி கை சாலை சமைத்தன – கம்.அயோ:10 50/3
தா_இல் மன்னர் தம் தரும நீதியால் – கம்.அயோ:11 128/2
தா_அரு நாண் முதல் அணி அலால் தகை – கம்.அயோ:12 34/1
தா அரும் பெரு வலி தம்பி நம்பி நின் – கம்.கிட்:6 15/2
தா அரும் தவரும் பல தன்மை சால் – கம்.கிட்:7 120/3
தா அரும் பதம் எனக்கு அருமையோ தனிமையோய் – கம்.கிட்:7 129/4
தா இல் மா தவம் அல்லது பிறிது ஒன்று தகுமோ – கம்.சுந்:2 10/4
தா அரும் பணி முறை தழுவும் தன்மையார் – கம்.சுந்:2 48/4
தடி உடை முகில்_குலம் இன்றி தா இல் வான் – கம்.சுந்:3 43/3
தா இல் மூ_உலகின் தனி நாயகம் – கம்.சுந்:3 109/2
முற்றிய தா இல் வீர முனிவு என்கண் விளையாதேனும் – கம்.சுந்:3 143/2
நீ தா தருகிற்றிலையேல் நெருப்பு ஆதி என்னா – கம்.சுந்:4 85/3
தழைத்து எழும் ஒலியின் நானா பல்_இயம் துவைக்கும் தா இல் – கம்.சுந்:10 14/3
தா இல் வெம் செரு நிலத்திடை உலந்தவர்-தம்-மேல் – கம்.சுந்:10 44/1
தா அரும் திரு நகர் தையலார் முதல் – கம்.சுந்:10 49/1
தா இல் பாவனையால் கொடுத்து அருச்சனை சமைத்தான் – கம்.சுந்:11 54/2
சண்ட வெம் கதிர ஆகி தழங்கு இருள் விழுங்கும் தா_இல் – கம்.சுந்:12 125/3
தா வரும் தானவர் தருக்கு தாழ்ந்தனர் – கம்.யுத்1:2 23/2
தா இல் வேதியன் தக்கதே உரை-செய தக்கான் – கம்.யுத்1:3 41/2
தா வரும் பக்கம் எண்_இரு கோடியின் தலைவன் – கம்.யுத்1:5 39/3
தா நெடும் தீமைகள் உடைய தன்மையார் – கம்.யுத்1:6 40/1
தட்டவா கண்டும் தா_அற்ற தெவ்வரை – கம்.யுத்1:9 47/2
தா அரும் பெருமை அம்மா நீ இனி தாழ்த்தது என்னே – கம்.யுத்2:16 38/3
தான் ஒத்தது சொல்லுதி தா விடை என்றான் – கம்.யுத்2:18 13/3
தார் தட மார்பன் தன்னை தா விடை என்ன சார்ந்தார் – கம்.யுத்3:20 1/3
தா அரும் பெரும் புகழ் சாம்பன்-தன்னையும் – கம்.யுத்3:24 68/3
தா மடங்கலும் கடலும் ஒத்து ஆர்தரும் தகையார் – கம்.யுத்4:37 119/3
கண் தா குலம் முற்றும் சுடும் என்று அ கழல் வெய்யோன் – கம்.யுத்4:37 126/3
தா_அரும் பொறையினான்-தன் அறிவினால் தகைய தக்க – கம்.யுத்4:38 3/3
சென்று தா நம் தேவியை சீரொடும் – கம்.யுத்4:40 24/4

மேல்


தா_மா_இருவரும் (1)

தா_மா_இருவரும் தருமனும் மடங்கலும் – பரி 3/8

மேல்


தா_அரு (1)

தா_அரு நாண் முதல் அணி அலால் தகை – கம்.அயோ:12 34/1

மேல்


தா_அரும் (1)

தா_அரும் பொறையினான்-தன் அறிவினால் தகைய தக்க – கம்.யுத்4:38 3/3

மேல்


தா_அற்ற (1)

தட்டவா கண்டும் தா_அற்ற தெவ்வரை – கம்.யுத்1:9 47/2

மேல்


தா_இல் (6)

தா_இல் பொன் தலத்தின் நல் தவத்தினோர்கள் தங்கு தாள் – கம்.பால:3 22/1
தழங்கின துந்துமி தா_இல் வானகம் – கம்.பால:5 82/3
தா_இல் மன்னவர்_பிரான் வர முரண் சனகனும் – கம்.பால:20 12/1
தா_இல் வெண் கவிகை செங்கோல் சனகனை இனிது நோக்கி – கம்.பால:22 1/3
தா_இல் மன்னர் தம் தரும நீதியால் – கம்.அயோ:11 128/2
சண்ட வெம் கதிர ஆகி தழங்கு இருள் விழுங்கும் தா_இல்
மண்டலம் குளிர்ந்த மீளா நரகமும் குளிர்ந்த மாதோ – கம்.சுந்:12 125/3,4

மேல்


தாஅ (1)

தாஅ தாள் இணை மெல்ல ஒதுங்க – அகம் 134/8

மேல்


தாஅம் (25)

கம்பலத்து அன்ன பைம் பயிர் தாஅம்
வெள்ளில் வல்சி வேற்று நாட்டு ஆரிடை – நற் 24/4,5
மணல் ஆடு கழங்கின் அறை மிசை தாஅம்
ஏர்தரல் உற்ற இயக்கு அரும் கவலை – நற் 79/3,4
கல் சேர் சிறு நெறி மல்க தாஅம்
பெரும் காடு இறந்தும் எய்த வந்தனவால் – நற் 113/3,4
புது வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅம்
மணம் கமழ் கானல் மாண் நலம் இழந்த – நற் 167/8,9
விரவு வெள் அரிசியின் தாஅம் ஊரன் – நற் 180/3
ஒண் பொறி சுணங்கின் ஐது பட தாஅம்
கண்டல் வேலி காமர் சிறுகுடி – நற் 191/4,5
பொன் மருள் நறு வீ கல் மிசை தாஅம்
நன் மலை நாட நயந்தனை அருளாய் – நற் 257/6,7
பொன் செய் காசின் ஒண் பழம் தாஅம்
குமிழ் தலைமயங்கிய குறும் பல் அத்தம் – நற் 274/4,5
வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம்
காமர் சிறுகுடி புலம்பினும் அவர்_காண் – நற் 299/4,5
தாஅம் தேரலர்-கொல்லோ சேய் நாட்டு – நற் 302/6
களிறு வழங்கு சிறு நெறி புதைய தாஅம்
பிறங்கு மலை அரும் சுரம் இறந்தவர் படர்ந்து – குறு 329/3,4
பொன் மலி புது வீ தாஅம் அவர் நாட்டு – ஐங் 208/3
இரும் கல் வியல் அறை வரிப்ப தாஅம்
நன் மலை நாடன் பிரிந்து என – ஐங் 219/2,3
அணி போல் பொறுத்தாரும் தாஅம் பணிபு இல் சீர் – பரி 23/81
தாஅம் தளிர் சூடி தம் நலம் பாடுப – கலி 143/28
அறை மிசை தாஅம் அத்த நீள் இடை – அகம் 115/12
கொல் புன குருந்தொடு கல் அறை தாஅம்
மிளை நாட்டு அத்தத்து ஈர்ம் சுவல் கலித்த – அகம் 133/15,16
கோடு கடை கழங்கின் அறை மிசை தாஅம்
காடு இறந்தனரே காதலர் அடு போர் – அகம் 135/9,10
கழங்கு உறழ் தோன்றல பழம் குழி தாஅம்
இன் களி நறவின் இயல் தேர் நன்னன் – அகம் 173/15,16
மயங்கு மழை துவலையின் தாஅம் ஊரன் – அகம் 236/8
தாஅம் பட்ட தனி முதிர் பெரும் கலை – அகம் 241/10
உதிர்வன தாஅம் அத்தம் தவிர்வு இன்று – அகம் 291/17
அரலை வெண் காழ் ஆலியின் தாஅம்
காடு மிக நெடிய என்னார் கோடியர் – அகம் 309/8,9
நன் மலர் நறு வீ தாஅம்
புன்னை நறும் பொழில் செய்த நம் குறியே – அகம் 360/18,19
பொலம் செய் காசின் பொற்ப தாஅம்
அத்தம் நண்ணி அதர் பார்த்து இருந்த – அகம் 363/8,9

மேல்


தாஅய் (47)

சுரி முகிழ் முசுண்டையொடு முல்லை தாஅய்
மணி மருள் நெய்தல் உறழ காமர் – மது 281,282
தாது சூழ் கோங்கின் பூ மலர் தாஅய்
கோதையின் ஒழுகும் விரி நீர் நல் வரல் – மது 338,339
தண் கமழ் அலரி தாஅய் நன் பல – குறி 197
வெறி ஆடு மகளிரொடு செறிய தாஅய்
குழல் அகவ யாழ் முரல – பட் 155,156
நெருப்பின் அன்ன பல் இதழ் தாஅய்
வெறி_களம் கடுக்கும் வியல் அறை-தோறும் – மலை 149,150
எறி பொன் பிதிரின் சிறு பல தாஅய்
வேங்கை வீ உகும் ஓங்கு மலை கட்சி – நற் 13/6,7
வெண் கோட்டு அரும் சிறை தாஅய் கரைய – நற் 67/4
இதுவே நறு வீ ஞாழல் மா மலர் தாஅய்
புன்னை ததைந்த வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 96/1,2
வளி பொர கற்றை தாஅய் நளி சுடர் – நற் 199/8
வறப்பின் மா நீர் முண்டகம் தாஅய் சேறு புலர்ந்து – நற் 311/3
நல் உரை இகந்து புல் உரை தாஅய்
பெயல் நீர்க்கு ஏற்ற பசும் கலம் போல – குறு 29/1,2
செவ்வி மருதின் செம்மலொடு தாஅய்
துறை அணிந்தன்று அவர் ஊரே இறை இறந்து – குறு 50/2,3
மீமிசை தாஅய் வீசும் வளி கலந்து – குறு 200/2
நல் அடி பொறிப்ப தாஅய்
சென்று என கேட்ட நம் ஆர்வலர் பலரே – குறு 207/6,7
கொன்றை ஒள் வீ தாஅய் செல்வர் – குறு 233/2
நறு வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅய்
வெறி அயர் களத்தினின் தோன்றும் துறைவன் – குறு 318/2,3
சிறு வீ முல்லை கொம்பின் தாஅய்
இதழ் அழிந்து ஊறும் கண்பனி மதர் எழில் – குறு 348/3,4
மலை முதல் சிறு நெறி மணல் மிக தாஅய்
தண் மழை தலைய ஆகுக நம் நீத்து – குறு 378/2,3
தாஅய் இழந்த தழு வரி குருளையொடு – ஐங் 268/1
நுண் மழை தளித்து என நறு மலர் தாஅய்
தண்ணிய ஆயினும் வெய்ய மன்ற – ஐங் 328/1,2
புது பூ அதிரல் தாஅய்
கதுப்பு அறல் அணியும் காமர் பொழுதே – ஐங் 345/2,3
செம் நில மருங்கில் பன் மலர் தாஅய்
புலம்பு தீர்ந்து இனிய ஆயின புறவே – ஐங் 495/1,2
கடும் பறை தும்பி சூர் நசை தாஅய்
பறை பண் அழியும் பாடு சால் நெடு வரை – பதி 67/20,21
நளி இரும் சோலை நரந்தம் தாஅய்
ஒளிர் சினை வேங்கை விரிந்த இணர் உதிரலொடு – பரி 7/11,12
தளி பொழி சாரல் ததர் மலர் தாஅய்
ஒளி திகழ் உத்தி உரு கெழு நாகம் – பரி 12/3,4
வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம் வான் மலர் தாஅய்
அம் தண் புனல் வையை யாறு என கேட்டு – பரி 12/9,10
பவழத்து அன்ன வெம் பூ தாஅய்
கார் மலிந்தன்று நின் குன்று போர் மலிந்து – பரி 14/16,17
மலர் மார்பின் சோர்ந்த மலர் இதழ் தாஅய்
மீன் ஆரம் பூத்த வியன் கங்கை நந்திய – பரி 16/35,36
காயாம் செம்மல் தாஅய் பல உடன் – அகம் 14/2
நெடும் கால் முருங்கை வெண் பூ தாஅய்
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 53/4,5
வெண் களர் அரி மணல் நன் பல தாஅய்
வண்டு போது அவிழ்க்கும் தண் கமழ் புறவில் – அகம் 74/7,8
சிதர் ஆர் செம்மல் தாஅய் மதர் எழில் – அகம் 99/3
உதிர் வீ அம் சினை தாஅய் எதிர் வீ – அகம் 99/7
ஆலி அன்ன வால் வீ தாஅய்
வை வால் ஓதி மை அணல் ஏய்ப்ப – அகம் 125/4,5
முல்லை வீ கழல் தாஅய் வல்லோன் – அகம் 134/5
கமழ் இதழ் அலரி தாஅய் வேலன் – அகம் 182/16
தண் மழை ஆலியின் தாஅய் உழவர் – அகம் 211/5
மணி ஏர் அரும்பின் பொன் வீ தாஅய்
வியல் அறை வரிக்கும் முன்றில் குறவர் – அகம் 232/8,9
வட்ட கழங்கின் தாஅய் துய் தலை – அகம் 241/14
வெதிர் படு வெண்ணெல் வெ அறை தாஅய்
உகிர் நெரி ஓசையின் பொங்குவன பொரியும் – அகம் 267/11,12
வாள் இலங்கு அருவி தாஅய் நாளை – அகம் 278/7
அகல் இடம் செல்லுநர் அறிவு கெட தாஅய்
கவலை கரக்கும் காடு அகல் அத்தம் – அகம் 299/8,9
மா இரும் கொல்லி உச்சி தாஅய்
ததைந்து செல் அருவியின் அலர் எழ பிரிந்தோர் – அகம் 303/6,7
காயாம் செம்மல் தாஅய் பல உடன் – அகம் 304/14
வளி சினை உதிர்த்தலின் வெறி கொள்பு தாஅய்
சிரல் சிறகு ஏய்ப்ப அறல்_கண் வரித்த – அகம் 324/9,10
முத்தின் அன்ன வெள் வீ தாஅய்
அலகின் அன்ன அரி நிறத்து ஆலி – அகம் 335/20,21
ஆறு நனி அறிந்தன்றோ இலெனே தாஅய்
முயல் பறழ் உகளும் முல்லை அம் புறவில் – அகம் 384/4,5

மேல்


தாஅய (7)

சுடர் பூ கொன்றை தாஅய நீழல் – மது 277
தண் சேறு தாஅய மதன் உடை நோன் தாள் – நற் 8/7
கால் எறுழ் ஒள் வீ தாஅய
முருகு அமர் மா மலை பிரிந்து என பிரிமே – ஐங் 308/3,4
பல் ஊழ் தயிர் கடைய தாஅய புள்ளி மேல் – கலி 106/37
வேங்கை தாஅய தேம் பாய் தோற்றம் – அகம் 12/10
வெறி அயர் களத்து சிறு பல தாஅய
விரவு வீ உறைத்த ஈர் நறும் புறவின் – அகம் 114/2,3
அணங்கு உடை வன முலை தாஅய நின் – அகம் 177/19

மேல்


தாஅர் (1)

வார்ந்து இலங்கு வால் எயிற்று பொலிந்த தாஅர்
சில் வளை பல் கூந்தலளே அவளே – நற் 198/7,8

மேல்


தாஅல் (1)

தாஅல் அம் சிறை நொ பறை வாவல் – குறு 172/1

மேல்


தாஅழ்ந்த (1)

வாரி நெறிப்பட்டு இரும் புறம் தாஅழ்ந்த
ஓரி புதல்வன் அழுதனன் என்பவோ – கலி 114/1,2

மேல்


தாக்க (16)

அலவன் தாக்க துறை இறா பிறழும் – ஐங் 179/2
எடுத்த வேய் எக்கி நூக்கு உயர்பு தாக்க
தொடுத்த தேன் சோரும் வரை போலும் தோற்றம் – பரி 16/45,46
செந்நாய் ஏற்றை கேழல் தாக்க
இரியல் பிணவல் தீண்டலின் பரீஇ – அகம் 21/18,19
தாக்க வெந்து தளர்ந்து சரிந்தனள் – கம்.பால:10 79/2
கால் தாக்க நிமிர்ந்து புகைந்து கனன்று பொங்கும் – கம்.அயோ:4 121/3
பொலம் குழை மகளிர் நாவாய் போக்கின் ஒன்றுஒன்று தாக்க
மலங்கினர் இரண்டு பாலும் மறுகினர் வெருவி நோக்க – கம்.அயோ:13 55/1,2
தாக்க அரும் புயத்து உம் குல தலைமகன் தங்கை – கம்.ஆரண்:8 6/3
தாக்க_அரும் சடாயுவை தருக்கினால் உயிர் – கம்.கிட்:16 29/3
தானையும் உலந்தது ஐவர் தலைவரும் சமைந்தார் தாக்க
போனவர் தம்மில் மீண்டோம் யாம் அமர் புரிகிலாமை – கம்.சுந்:9 66/1,2
ததும்புவார் விழி தாரை வேல் தோள்-தொறும் தாக்க – கம்.சுந்:12 47/4
தோளொடு மரனும் கல்லும் சூலமும் வேலும் தாக்க – கம்.யுத்2:16 169/4
தாக்க வந்தனை இவன்-தன்னை இன் உயிர் – கம்.யுத்2:16 276/3
தண்டு கொண்டு அரக்கர் தாக்க சாய்ந்து உகு நிலைய சந்தின் – கம்.யுத்2:19 49/1
தழுவும் வேலொடு கணையமும் பகழியும் தாக்க
குழவினோடு பட்டு உருண்டன வானர குலங்கள் – கம்.யுத்3:22 105/3,4
திணி நெடு மரம் ஒன்று ஆழி வாள் மழு தாக்க சிந்தி – கம்.யுத்3:28 38/3
தாக்க தன் தலை தாழ்ந்து வணங்கி கை – கம்.யுத்4:41 82/2

மேல்


தாக்க_அரும் (1)

தாக்க_அரும் சடாயுவை தருக்கினால் உயிர் – கம்.கிட்:16 29/3

மேல்


தாக்கலால் (1)

தார் அணி முடி பெரும் தலைகள் தாக்கலால்
ஆரண மந்திரம் அமைய ஓதிய – கம்.யுத்3:27 45/2,3

மேல்


தாக்கலின் (6)

அணங்கு உடை யாளி தாக்கலின் பல உடன் – பெரும் 258
நொதுமலாளன் கதுமென தாக்கலின்
கேட்போர் உளர்-கொல் இல்லை-கொல் போற்று என – நற் 50/5,6
பெரும் களிறு உழுவை தாக்கலின் இரும் பிடி – நற் 144/1
வல்லிதாம் கழை தாக்கலின் வழிந்து இழி பிரசம் – கம்.அயோ:10 13/2
சந்த வல் நெடும் தட கைகள் தாக்கலின் தகர்வ – கம்.கிட்:7 54/4
உக்கிலா உடுக்களும் உருள்கள் தாக்கலின்
நெக்கிலா மலைகளும் நெருப்பு சிந்தலின் – கம்.யுத்4:37 65/1,2

மேல்


தாக்கலும் (1)

தளம் கிளர் தட கை தன் மார்பில் தாக்கலும்
உளம் கிளர் பெரு வலி உலைவு இல் மாதலி – கம்.யுத்4:37 158/2,3

மேல்


தாக்கவும் (1)

சட சட எனும் ஒலி தழைப்ப தாக்கவும்
முடுகினன் இராமன் வெம் காலின் மும்மையான் – கம்.ஆரண்:14 80/3,4

மேல்


தாக்கான் (1)

வாளில் தாக்கான்
வேந்து புறங்கொடுத்த வீய்ந்து உகு பறந்தலை – புறம் 373/18,19

மேல்


தாக்கி (38)

இளநீர் விழு குலை உதிர தாக்கி
கறி கொடி கரும் துணர் சாய பொறி புற – திரு 308,309
அத்தம் செல்வோர் அலற தாக்கி
கைப்பொருள் வௌவும் களவு ஏர் வாழ்க்கை – பெரும் 39,40
மாறா மைந்தின் ஊறு பட தாக்கி
கோவலர் குறவரோடு ஒருங்கு இயைந்து ஆர்ப்ப – மலை 332,333
பூ நுதல் இரும் பிடி புலம்ப தாக்கி
தாழ் நீர் நனம் தலை பெரும் களிறு அடூஉம் – நற் 36/2,3
கொல் முரண் இரும் புலி அரும் புழை தாக்கி
செம் மறு கொண்ட வெண் கோட்டு யானை – நற் 151/2,3
புகர் முக வேழம் புலம்ப தாக்கி
குருதி பருகிய கொழும் கவுள் கய வாய் – நற் 158/6,7
புகர் முகம் சிதைய தாக்கி களிறு அட்டு – நற் 383/4
சிறு கண் பெரும் களிறு வய புலி தாக்கி
தொன் முரண் சோரும் துன் அரும் சாரல் – குறு 88/2,3
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப தாக்கி
கல் பொருது இரங்கும் கதழ் வீழ் அருவி – குறு 134/4,5
அருள் வயினான் தூங்கு மணி கையால் தாக்கி
நிரை வளை ஆற்று இரும் சூள் – பரி 8/88,89
தண்டம் இரண்டும் தலைஇ தாக்கி நின்றவை – பரி 10/60
கொடு_வரி தாக்கி வென்ற வருத்தமொடு – கலி 49/1
தெள் அரி சிலம்பு ஆர்ப்ப தெருவின் கண் தாக்கி நின் – கலி 69/8
நோக்கும்-கால் நோக்கின் அணங்கு ஆக்கும் சாயலாய் தாக்கி
இன மீன் இகல் மாற வென்ற சின மீன் – கலி 131/5,6
அலங்கு கழை நரல தாக்கி விலங்கு எழுந்து – அகம் 47/4
குஞ்சரம் நடுங்க தாக்கி கொடு வரி – அகம் 92/3
கடல் மருள் பெரும் படை கலங்க தாக்கி
இரங்கு இசை முரசம் ஒழிய பரந்து அவர் – அகம் 116/16,17
இரும் கழி புகாஅர் பொருந்த தாக்கி
வய சுறா எறிந்து என வலவன் அழிப்ப – அகம் 190/11,12
இகல் அடு கற்பின் மிஞிலியொடு தாக்கி
தன் உயிர் கொடுத்தனன் சொல்லியது அமையாது – அகம் 396/5,6
ஆரியர் அலற தாக்கி பேர் இசை – அகம் 396/16
ஆர் அமர் அலற தாக்கி தேரோடு – புறம் 71/4
அரும் சமம் சிதைய தாக்கி முரசமொடு – புறம் 72/8
அச்சொடு தாக்கி பார் உற்று இயங்கிய – புறம் 90/6
அரும் சமம் ததைய தாக்கி நன்றும் – புறம் 126/21
அரும் சமம் ததைய தாக்கி பெரும் சமத்து – புறம் 326/13
உறுப்பு உறு படையின் தாக்கி உறு பகை இன்றி சீறி – கம்.பால:2 16/2
உரும் இவை என்ன தாக்கி ஊழ் உற நெருக்கி ஒன்றாய் – கம்.பால:2 17/2
தாக்கி அரக்கன் மகுட தலை நிகர்த்த – கம்.ஆரண்:13 102/3
ஒன்றோடு ஒன்று உடைய தாக்கி மா கடல் உற்ற மாதோ – கம்.சுந்:1 35/4
தனியன் நின்றனன் தலை பத்தும் கடிது உக தாக்கி
பனியின் வேலையில் இலங்கையை கீழ் உற பாய்ச்சி – கம்.சுந்:3 136/1,2
தாழ் இருள் பிழம்பின் தேய்க்கும் சிலவரை தட கை தாக்கி – கம்.யுத்1:3 140/4
அங்கதன் அதனை கேளா அங்கையோடு அங்கை தாக்கி
துங்க வன் தோளும் மார்பும் இலங்கையும் துளங்க நக்கான் – கம்.யுத்1:14 28/1,2
தாக்கி வஞ்சர் தலைகள் தகர்த்தலால் – கம்.யுத்2:15 21/2
வந்து தாக்கி வடி கணை மா மழை – கம்.யுத்2:15 53/1
தாடைகள் சந்து மார்பு தலை எனும் இவற்றில் தாக்கி
வாடிய கையர் ஆகி மன்னவற்கு உரைப்ப பின்னும் – கம்.யுத்2:16 47/2,3
தந்திரம் இரிந்து சிந்த படை பெரும் தலைவர் தாக்கி
எந்திரம் எறிந்த என்ன ஏவுண்டு புரண்டார் எய்தி – கம்.யுத்3:21 16/2,3
தலைகளை நோக்கும் வீரர் சரங்களை நோக்கும் தாக்கி
உலை கொள் வெம் பொறியின் உக்க படைக்கலத்து ஒழுக்கை நோக்கும் – கம்.யுத்3:22 26/2,3
தாக்கி இ படையை முற்றும் தலை துமிப்பளவும் தாங்கி – கம்.யுத்3:31 59/3

மேல்


தாக்கிய (13)

வெண்ணி தாக்கிய வெருவரு நோன் தாள் – பொரு 147
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் – பெரும் 448
ஆய் பொறி உழுவை தாக்கிய பொழுதின் – கலி 46/4
தாக்கிய களிறும் தேரும் புரவியும் படைஞர் தாளும் – கம்.பால:14 79/3
தாக்கிய தெய்வம் உண்டு என்னும் தன்மையள் – கம்.பால:19 51/2
தாக்கிய தணப்பு இல் கால் எறிய தன்னுடை – கம்.ஆரண்:15 19/1
தாக்கிய பரிகளும் தடுத்த தேர்களும் – கம்.சுந்:9 32/2
தள்_இல் முக்கணான் கணிச்சியும் தாக்கிய தழும்பும் – கம்.சுந்:12 38/2
தாக்கிய உயிர்ப்பொடும் தவழ்ந்த வெம் புகை – கம்.சுந்:12 63/3
தாங்கி நாணினை தாக்கினன் தாக்கிய தமரம் – கம்.யுத்1:6 13/3
தாக்கிய சரங்களின் தலைகள் நீங்கிய – கம்.யுத்2:18 112/1
தாக்கிய திசைகள்-தோறும் தலைத்தலை மயங்கி தம்மில் – கம்.யுத்2:19 52/1
தாக்கிய பகழி கூர் வாய் தடிந்த புண் தழும்பும் இன்றி – கம்.யுத்3:28 68/3

மேல்


தாக்கியது (1)

சல படையான் இரவில் தாக்கியது எல்லாம் – பரி 6/57

மேல்


தாக்கிற்கு (1)

தடை உள அல்ல தாங்கும் தன்மையிர் அல்லீர் தாக்கிற்கு
இடை உளது எம்-பால் நல்கி பின் நிரை நிற்றிர் ஈண்டு இ – கம்.யுத்3:22 20/2,3

மேல்


தாக்கிற்றே (1)

ஆயத்தில் கூடு என்று அரற்றெடுப்ப தாக்கிற்றே
சேய் உற்ற கார் நீர் வரவு – பரி 11/113,114

மேல்


தாக்கின் (2)

கடு மா தாக்கின் அறியேன் யானே – ஐங் 296/4
தாக்கின் தாக்குறும் பறையும் தண்ணுமை – கம்.பால:2 57/2

மேல்


தாக்கின (3)

தாக்கின ஒன்றோடு ஒன்று தருக்குறும் செருவில் தக்கோய் – கம்.கிட்:9 16/3
தருக்கி உற்று எதிர் தாக்கின தானையே – கம்.யுத்2:15 18/4
தகர்ந்து மால் வரை சாய்வுற தாக்கின
மிகுந்த வான்-மிசை மீனம் மலைந்தன – கம்.யுத்4:37 163/1,2

மேல்


தாக்கினன் (4)

சென்று தாக்கினன் தேவரும் மருள்-கொண்டு திகைத்தார் – கம்.ஆரண்:8 8/3
தாங்கி நாணினை தாக்கினன் தாக்கிய தமரம் – கம்.யுத்1:6 13/3
சென்று தாக்கினன் ஒரு தனி சுமித்திரை சிங்கம் – கம்.யுத்2:16 203/4
சரிந்தது நிருதர் தானை தாக்கினன் அரக்கன் தானே – கம்.யுத்2:19 60/4

மேல்


தாக்கினார் (5)

தாக்கினார் தாக்கினார்-தம் கைத்தலம் சலித்தது அன்றி – கம்.யுத்2:16 200/1
தாக்கினார் திசை-தொறும் தட கை மால் வரை – கம்.யுத்2:18 125/2
தாக்கினார் இடத்தும் மற்றும் வலத்தினும் திரிந்தார் சாரி – கம்.யுத்3:22 132/1
தாக்கினார் எல்லாம் பட்ட தன்மையை விடத்தை தானே – கம்.யுத்3:24 2/3
தருமமும் என சென்று எதிர் தாக்கினார் – கம்.யுத்4:37 24/4

மேல்


தாக்கினார்-தம் (1)

தாக்கினார் தாக்கினார்-தம் கைத்தலம் சலித்தது அன்றி – கம்.யுத்2:16 200/1

மேல்


தாக்கினால் (1)

தன்னையும் வெலற்கு அரிது எனக்கு தாக்கினால்
அன்னவே காலங்கள் கழியும் ஆதலான் – கம்.சுந்:12 57/2,3

மேல்


தாக்கினான் (4)

தாக்கினான் நடு அடுத்தது தெரிகிலம் தமியன் – கம்.ஆரண்:13 82/3
வங்கம் ஆம் என வந்து எதிர் தாக்கினான் – கம்.யுத்2:15 52/4
மொய்த்து எழு நாண் ஒலி முழங்க தாக்கினான் – கம்.யுத்2:18 100/4
சரம் ஒன்றின் கடிது சென்று தாக்கினான் தாக்கினான்-தன் – கம்.யுத்2:18 210/2

மேல்


தாக்கினான்-தன் (1)

சரம் ஒன்றின் கடிது சென்று தாக்கினான் தாக்கினான்-தன்
கரம் ஒன்றில் திரிவது ஆரும் காண்கிலாது அதனை தன் கை – கம்.யுத்2:18 210/2,3

மேல்


தாக்கினும் (1)

யானை தாக்கினும் அரவு மேல் செலினும் – பெரும் 134

மேல்


தாக்கு (15)

தாக்கு அணங்கு ஆவது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 23/4
கொடி மேல் இருந்தவன் தாக்கு இரையது பாம்பு – பரி 4/48
கண்டார்க்கு தாக்கு அணங்கு இ காரிகை காண்-மின் – பரி 11/122
மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய – அகம் 7/4
தாக்கு அணங்கு_அனையவள் தனத்தில் தைத்தவே – கம்.பால:10 36/4
தாக்கு அணங்கு அனைய மேனி தைத்த வேள் சரங்கள் பாராள் – கம்.பால:21 15/1
சக்கரத்தானவன் உடலில் தாக்கு உற – கம்.அயோ:10 39/1
முருடு இரண்டு முழங்கு உற தாக்கு ஒலி – கம்.ஆரண்:7 28/1
தாக்கு அணங்கு அரும் சீதைக்கு தாங்க_அரும் துன்பம் – கம்.கிட்:10 38/2
தாக்கு_அணங்கு உறை தாமரை தாளினால் – கம்.கிட்:11 34/3
தந்திரி நெறியில் தாக்கு உறு கருவி தூக்கினர் எழுவிய சதியின் – கம்.சுந்:3 86/1
தாக்கு இகல் இராவணன் தலையில் தாவின – கம்.சுந்:5 60/1
தாக்கு அணங்கு அனையவள் பிறர் மனை என தடுத்தனென் தக்கோர் முன் – கம்.யுத்2:16 322/2
தார் ஆர்ப்பு ஒலியும் கழல் தாக்கு ஒலியும் – கம்.யுத்3:31 193/2
தடித்து வைத்து அன்ன வெம் கணை தாக்கு அற – கம்.யுத்4:37 45/1

மேல்


தாக்கு-உற்றது (1)

இடை நெறி தாக்கு-உற்றது ஏய்ப்ப அடல் மதுரை – பரி 11/48

மேல்


தாக்கு-உறுதலின் (1)

புள்ளினிர் மன்ற என் தாக்கு-உறுதலின்
ஆற்றின் அளவும் அசையும் நன் புலமும் – மலை 66,67

மேல்


தாக்கு_அணங்கு (1)

தாக்கு_அணங்கு உறை தாமரை தாளினால் – கம்.கிட்:11 34/3

மேல்


தாக்குகின்றன (1)

தாக்குகின்றன நுழைகில தலையது தாமரை தடம் கண்ணான் – கம்.யுத்2:16 328/1

மேல்


தாக்குதல் (1)

தந்தனன் மருந்து-தன்னை தாக்குதல் முன்னே யோகம் – கம்.யுத்4:32 42/1

மேல்


தாக்குபு (1)

தாக்குபு தம்முள் பெயர்த்து ஒற்றி எ வாயும் – கலி 106/11

மேல்


தாக்கும் (3)

தனம் தரு நன் கலம் சிதைய தாக்கும்
சிறு வெள் இறவின் குப்பை அன்ன – அகம் 152/7,8
தஞ்சம் என்றாரை நீக்கும் தன்மையும் களிப்பும் தாக்கும்
கஞ்ச மெல் அணங்கும் தீரும் கள்ளினால் அருந்தினாரை – கம்.கிட்:11 94/2,3
தாள்களால் பலர் தட கைகளால் பலர் தாக்கும்
தோள்களால் பலர் சுடர் விழியால் பலர் தொடரும் – கம்.சுந்:7 34/1,2

மேல்


தாக்கும்-தோறும் (1)

ஊடுற தாக்கும்-தோறும் ஒல் ஒலி பிறப்ப நல்லார் – கம்.கிட்:10 32/2

மேல்


தாக்குமால் (1)

தார் உடை புரவியை துணிய தாக்குமால் – கம்.சுந்:9 33/4

மேல்


தாக்குவான் (1)

தாலமும் மலையும் ஏந்தி தாக்குவான் சமைந்த காலை – கம்.யுத்3:22 19/2

மேல்


தாக்குவேன்-கொல் (1)

முட்டுவேன்-கொல் தாக்குவேன்-கொல்
ஓரேன் யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு – குறு 28/1,2

மேல்


தாக்குவோர் (1)

பேர் அணி நிற்போர் பெரும் பூசல் தாக்குவோர்
மா மலி ஊர்வோர் வய பிடி உந்துவோர் – பரி 10/28,29

மேல்


தாக்குற (1)

தாக்குற தகர்ந்து சாயும் கலம் என தக்கது அன்றே – கம்.சுந்:1 78/4

மேல்


தாக்குறு (1)

தாக்குறு செருவில் நேர்ந்தார் தாள்_அற வீச தாவி – கம்.சுந்:1 7/3

மேல்


தாக்குறும் (5)

உரும் இடித்து என தாக்குறும் ஒல் ஒலி – கம்.பால:2 31/3
மூக்கில் தாக்குறும் மூரி நந்தும் நேர் – கம்.பால:2 57/1
தாக்கின் தாக்குறும் பறையும் தண்ணுமை – கம்.பால:2 57/2
வீக்கின் தாக்குறும் விளியும் மள்ளர்-தம் – கம்.பால:2 57/3
வாக்கின் தாக்குறும் ஒலியில் மாயுமே – கம்.பால:2 57/4

மேல்


தாகுதல் (1)

கண் தாகுதல் முன் செல்ல விசைத்துள்ளது கண்டான் – கம்.யுத்4:37 126/4

மேல்


தாங்க (18)

நேர்பு உடை நெஞ்சம் தாங்க தாங்கி – நற் 15/6
களிறு பரந்து இயல கடு மா தாங்க
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப – பதி 49/4,5
களிறு பாய்ந்து இயல கடு மா தாங்க
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப – பதி 81/6,7
தாங்க அரும் காமத்தை தணந்து நீ புறம்மாற – கலி 121/7
தண்டலை மயில்கள் ஆட தாமரை விளக்கம் தாங்க
கொண்டல்கள் முழவின் ஏங்க குவளை கண் விழித்து நோக்க – கம்.பால:2 4/1,2
தண்ணெனும் கானம் நீங்கி தாங்க_அரும் தவத்தின் மிக்கோன் – கம்.பால:8 1/2
தாங்க_அரிய பேர் ஆற்றல் தாடகையே தலைப்பட்டாள் – கம்.பால:12 27/4
தம் குல புதல்வரே தரணி தாங்க போய் – கம்.அயோ:1 16/2
தம்தம் மக்களே கடன்முறை நெடு நிலம் தாங்க
ஐந்தொடு ஆகிய மு பகை மருங்கு அற அகற்றி – கம்.அயோ:1 63/2,3
தாழ் இரும் சடைகள் தாங்கி தாங்க_அரும் தவம் மேற்கொண்டு – கம்.அயோ:3 111/2
சாகலா உயிர் தாங்க வல்லேனையும் – கம்.அயோ:4 18/3
தாக்கு அணங்கு அரும் சீதைக்கு தாங்க_அரும் துன்பம் – கம்.கிட்:10 38/2
சந்தன விமானம் ஏற்றி வானர தலைவர் தாங்க
இந்திரற்கு உரிய செல்வம் எய்தினான் இவன் என்று ஏத்தி – கம்.யுத்1:4 149/2,3
வில்லியர் திலதம் அன்ன நின் திருமேனி தாங்க
புல்லியன் எனினும் என் தோள் ஏறுதி புனித என்றான் – கம்.யுத்2:18 180/3,4
வேற்றுள தாங்க என்னா வெய்யவன் படையை விட்டான் – கம்.யுத்2:18 200/4
சரதம் போர் வென்று மீளும் தருமமே தாங்க என்பான் – கம்.யுத்3:28 63/2
அரும் கல சும்மை தாங்க அகல் அல்குல் அன்றி சற்றே – கம்.யுத்3:29 44/3
அரியணை அனுமன் தாங்க அங்கதன் உடை வாள் ஏந்த – கம்.யுத்4:42 16/1

மேல்


தாங்க_அரிய (1)

தாங்க_அரிய பேர் ஆற்றல் தாடகையே தலைப்பட்டாள் – கம்.பால:12 27/4

மேல்


தாங்க_அரும் (3)

தண்ணெனும் கானம் நீங்கி தாங்க_அரும் தவத்தின் மிக்கோன் – கம்.பால:8 1/2
தாழ் இரும் சடைகள் தாங்கி தாங்க_அரும் தவம் மேற்கொண்டு – கம்.அயோ:3 111/2
தாக்கு அணங்கு அரும் சீதைக்கு தாங்க_அரும் துன்பம் – கம்.கிட்:10 38/2

மேல்


தாங்ககிற்றிலீர் (1)

தடுத்தலீர் எம்பியை தாங்ககிற்றிலீர்
கொடுத்தலீர் உம் உயிர் வீர கோட்டியீர் – கம்.யுத்2:18 3/3,4

மேல்


தாங்கல் (12)

நயம் பெரிது உடைமையின் தாங்கல் செல்லாது – நற் 88/7
மீன் குடை நாற்றம் தாங்கல் செல்லாது – நற் 326/3
தழை அணி அல்குல் தாங்கல் செல்லா – குறு 159/1
தாங்கல் ஒல்லுமோ பூ குழையோய் என – குறு 256/5
தாங்கல் ஆகா ஆங்கு நின் களிறே – பதி 53/21
சில நாள் தாங்கல் வேண்டும் என்று நின் – அகம் 173/6
தாங்கல் ஒல்லுமோ மற்றே ஆங்கு நின் – அகம் 333/5
தளை அவிழ் கோதையை தாங்கல் ஆற்றலன் – கம்.ஆரண்:15 25/1
தோளோடு தோள் தேய்த்தலின் தொல் நிலம் தாங்கல் ஆற்றா – கம்.கிட்:7 47/1
தாள் எலாம் குலைய ஓடி திரிவன தாங்கல் ஆற்றும் – கம்.யுத்3:22 146/3
அழி படை தாங்கல் ஆற்றும் ஆடவர் யாண்டும் வெஃகா – கம்.யுத்3:27 164/3
தாங்கல் ஆற்றகிலார் தடுமாறி தாம் – கம்.யுத்4:37 23/3

மேல்


தாங்கலது (1)

தாங்கலது இரு நிலம் தாழ்ந்து தாழ்வுற – கம்.ஆரண்:4 9/2

மேல்


தாங்கலர் (1)

நீண்ட கூந்தலர் நீள் கலை தாங்கலர்
ஈண்ட ஓடினர் இட்டு இடை உற்றிலர் – கம்.அயோ:2 1/3,4

மேல்


தாங்கலாதாள் (1)

தன்னையும் தாங்கலாதாள் துகில் ஒன்றும் தாங்கி நின்றாள் – கம்.பால:21 12/4

மேல்


தாங்கலாது (1)

தாங்கினன் இருத்தி அ துயரம் தாங்கலாது
ஏங்கிய நெஞ்சினன் இரங்கி விம்முவான் – கம்.கிட்:6 11/1,2

மேல்


தாங்கலாய் (1)

சரதம் நின்னதே மகுடம் தாங்கலாய்
விரத வேடம் நீ என்-கொல் வேண்டினாய் – கம்.அயோ:14 94/2,3

மேல்


தாங்கலார் (1)

தந்த வார் குழல் சோர்பவை தாங்கலார்
சிந்து மேகலை சிந்தையும் செய்கலார் – கம்.பால:14 41/1,2

மேல்


தாங்கலால் (1)

தஞ்சு உற விடுவது ஓர் தயாவு தாங்கலால்
வெம் சிறை நீங்கிய வினையினார் என – கம்.ஆரண்:10 126/2,3

மேல்


தாங்கலும் (1)

ஆண் அணி புகுதலும் அழி படை தாங்கலும்
வாள் மீக்கூற்றத்து வயவர் ஏத்த – சிறு 211,212

மேல்


தாங்கலேம் (1)

தடுத்த கூர் வாளியின் ஆரை தாங்கலேம்
எடுத்து ஒரு முகத்தினால் எய்தி யாம் இனி – கம்.யுத்3:31 177/2,3

மேல்


தாங்கலோ (1)

பரத்தைமை தாங்கலோ இலென் என வறிது நீ – அகம் 316/10

மேல்


தாங்கவும் (8)

தாங்கவும் தகைவரை நில்லா நீர் சுழல்பு – நற் 17/4
தாங்கவும் தகை வரை நில்லா ஆங்கண் – நற் 249/8
யாம் எம் காமம் தாங்கவும் தாம் தம் – குறு 241/1
புலவு நாறு அகன் துறை வலவன் தாங்கவும்
நில்லாது கழிந்த கல்லென் கடும் தேர் – குறு 311/2,3
முன்பு துரந்து சமம் தாங்கவும்
பார் உடைத்த குண்டு அகழி – புறம் 14/4,5
நிமிர் பரிய மா தாங்கவும்
ஆவம் சேர்ந்த புறத்தை தேர் மிசை – புறம் 14/7,8
அம்பு தாங்கவும் மிடுக்கு இலம் அவன் செய்தது அறிதி – கம்.யுத்3:31 42/2
தனுவின் ஆற்றலும் தம் உயிர் தாங்கவும் சாலா – கம்.யுத்3:31 43/2

மேல்


தாங்கள் (1)

பிறிவு எனும் பீழை தாங்கள் பிறந்த நாள் தொடங்கி என்றும் – கம்.யுத்2:17 77/1

மேல்


தாங்களே (1)

தாம் உறு காம தன்மை தாங்களே உரைப்பது என்பது – கம்.ஆரண்:6 38/1

மேல்


தாங்கா (5)

உள்ளம் தாங்கா வெள்ளம் நீந்தி – குறு 29/3
தாங்கா சினத்தொடு காட்டி உயிர் செகுக்கும் – கலி 140/21
தாங்கா உறையுள் நல் ஊர் கெழீஇய – புறம் 24/17
தாங்கா ஈகை நெடுந்தகை ஊரே – புறம் 325/15
அல்குல் தாங்கா அசைஇ மெல்லென – புறம் 361/17

மேல்


தாங்காது (9)

சிதரல் பெரும் பெயல் சிறத்தலின் தாங்காது
குண கடற்கு இவர்தரும் குரூஉ புனல் உந்தி – மது 244,245
தாங்காது புகழ்ந்த தூங்கு கொளை முழவின் – பதி 43/30
என பலவும் தாங்காது வாய் பாடி நிற்ப – கலி 65/19
ஆங்கு அவிந்து ஒழியும் என் புலவி தாங்காது
அவ்வவ் இடத்தான் அவை_அவை காண – கலி 75/29,30
தாங்கு-மதி வலவ என்று இழிந்தனன் தாங்காது
மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண – அகம் 66/13,14
தீம் ஆயினள் இவள் ஆயின் தாங்காது
நொதுமலர் போல பிரியின் கதுமென – அகம் 300/10,11
நீயே ஐயவி புகைப்பவும் தாங்காது ஒய்யென – புறம் 98/15
யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தாங்காது
படு மழை உருமின் இறங்கு முரசின் – புறம் 350/3,4
தாங்காது பொழிதந்தோனே அது கண்டு – புறம் 378/12

மேல்


தாங்கார் (1)

சரிந்த பூம் துகில்கள் தாங்கார் இடை தடுமாற தாழார் – கம்.பால:21 2/2

மேல்


தாங்கி (68)

இலை இல் மராத்த எவ்வம் தாங்கி
வலை வலந்து அன்ன மென் நிழல் மருங்கில் – பொரு 50,51
நேர்பு உடை நெஞ்சம் தாங்க தாங்கி
மாசு இல் கற்பின் மடவோள் குழவி – நற் 15/6,7
யானே பெண்மை தட்ப நுண்ணிதின் தாங்கி
கைவல் கம்மியன் கவின் பெற கழாஅ – நற் 94/3,4
பூண் மலி நெடும் தேர் புரவி தாங்கி
தான் நம் அணங்குதல் அறியான் நம்மின் – நற் 245/8,9
இமை தீய்ப்பு அன்ன கண்ணீர் தாங்கி
அமைதற்கு அமைந்த நம் காதலர் – குறு 4/2,3
தாங்கும் அளவை தாங்கி
காமம் நெரிதர கை நில்லாதே – குறு 149/5,6
கண் பனி மலிர் நிறை தாங்கி கை புடையூ – பதி 26/8
தாங்கி இ உலகம் தந்து அடிப்படுத்ததை நடுவண் – பரி 4/23
அரவு செறி உவவு மதி என அங்கையில் தாங்கி
ஏறி மகர வலயம் அணி திகழ் நுதலியர் – பரி 10/76,77
தாய் அ திறம் அறியாள் தாங்கி தனி சேறல் – பரி 11/112
தகரமும் ஞாழலும் தாரமும் தாங்கி
நளி கடல் முன்னியது போலும் தீம் நீர் – பரி 12/6,7
உரி மாண் புனை கலம் ஒண் துகில் தாங்கி
புரி மாண் புரவியர் போக்கு அமை தேரர் – பரி 19/12,13
எறித்தரு கதிர் தாங்கி ஏந்திய குடை நீழல் – கலி 9/1
நசை கொண்டு தம் நீழல் சேர்ந்தாரை தாங்கி தம் – கலி 26/15
மயங்கு நோய் தாங்கி மகன் எதிர்வந்து – கலி 82/16
மாலை பகை தாங்கி யான் – கலி 145/34
தம் நயந்து உறைவோர் தாங்கி தாம் நயந்து – அகம் 151/1
அன்னை அல்லல் தாங்கி நின் ஐயர் – அகம் 259/16
வரு படை தாங்கி பெயர் புறத்து ஆர்த்து – புறம் 35/24
தெறு கதிர் கனலி வெம்மை தாங்கி
கால் உணவு ஆக சுடரொடு கொட்கும் – புறம் 43/2,3
வரு தார் தாங்கி அமர் மிகல் யாவது – புறம் 62/1
வரு தார் தாங்கி பின் ஒதுங்கின்றே – புறம் 80/4
இறை உறு விழுமம் தாங்கி அமர்_அகத்து – புறம் 180/3
அரும் சமம் தாங்கி முன் நின்று எறிந்த – புறம் 284/5
பாரிடை உற்ற தன்மை பகர்வது என் பாரை தாங்கி
வேர் என கிடந்த நாகம் இடி என வெருவிற்று அன்றே – கம்.பால:13 35/3,4
சங்கு உறை கழித்த அன்ன சாமரை முதல தாங்கி
இங்கு அலது எண்ணும்-கால் இ எழு திரை வளாகம் தன்னில் – கம்.பால:14 66/2,3
பொய் போது தாங்கி பொலிகின்ற தன் மேனி நோக்கி – கம்.பால:17 13/2
பைம் பொன் கிண்ணம் மெல் விரல் தாங்கி பயில்கின்ற – கம்.பால:17 28/3
புல்லி கொண்ட தாமரை மென் பூ மலர் தாங்கி
அல்லின் கோதை மாதர் முக பேர் அரவிந்த – கம்.பால:17 32/2,3
தன்னையும் தாங்கலாதாள் துகில் ஒன்றும் தாங்கி நின்றாள் – கம்.பால:21 12/4
வெம்மையை தாங்கி நீதி விடாது நின்று உரைக்கும் வீரர் – கம்.அயோ:1 8/2
தாழ் இரும் சடைகள் தாங்கி தாங்க_அரும் தவம் மேற்கொண்டு – கம்.அயோ:3 111/2
ஏதம் அற்றன தாங்கி இமையவர் – கம்.அயோ:4 23/3
வில் தாங்கி வாளி பெரும் புட்டில் புறத்து வீக்கி – கம்.அயோ:4 114/2
சந்திரன் அனையது ஆங்கு ஓர் மானத்தின் தலையில் தாங்கி
வந்தனன் எந்தை தந்தை என மனம் களித்து வள்ளல் – கம்.அயோ:6 13/2,3
அவி அக துறைகள் தாங்கி ஐந்திணை நெறி அளாவி – கம்.ஆரண்:5 1/2
ஊக்கி தாங்கி விண் படர்வென் என்று உருத்து எழுவாளை – கம்.ஆரண்:6 86/1
தரை அளித்த தனி நேமி தயரதன்-தன் புதல்வர் யாம் தாய் சொல் தாங்கி
விரை அளித்த கான் புகுந்தேம் வேதியரும் மா தவரும் வேண்ட நீண்டு – கம்.ஆரண்:6 128/1,2
தாங்கி தாமரை கண்ணன் அ சாலையை – கம்.ஆரண்:7 18/2
தாங்கி நின்ற தயரத ராமனும் – கம்.ஆரண்:9 21/1
கொம்பர் குரும்பை குலம் கொண்டது திங்கள் தாங்கி
வெம்பும் தமியேன் முன் விளக்கு என தோன்றும் அன்றே – கம்.ஆரண்:10 142/3,4
தலை மிசை மகுடம் என்ன தனித்தனி இனிது தாங்கி
அலகு_இல் பூண் அரம்பை மாதர் அடிமுறை ஏவல் செய்ய – கம்.ஆரண்:12 66/2,3
தாம வார் கணை புட்டிலும் முதலிய தாங்கி
வாம மால் வரை மரன் இவை மடிதர வயவர் – கம்.ஆரண்:13 77/2,3
மலை கொளும் அரவும் மற்றும் மதியமும் பலவும் தாங்கி
அலை கடல் கடைய வேண்டின் ஆர் இனி கடைவர் ஐயா – கம்.கிட்:7 149/3,4
மேல் ஒரு பொருளும் இல்லா மெய்ப்பொருள் வில்லும் தாங்கி
கால் தரை தோய நின்று கட்புலக்கு உற்றது அம்மா – கம்.கிட்:7 153/2,3
மாணி ஆம் வேடம் தாங்கி மலர் அயற்கு அறிவு மாண்டு ஓர் – கம்.சுந்:1 26/1
மலர் மிசை மலர் பூத்து என்ன மலர்_கையால் வதனம் தாங்கி
அலமரும் உயிரினோடும் நெடிது உயிர்த்து அயர்கின்றாரை – கம்.சுந்:2 111/3,4
செருப்பினை தாங்கி திலோத்தமை செல்ல அரம்பையர் குழாம் புடை சுற்ற – கம்.சுந்:3 75/2
மின் இடை செ வாய் குவி முலை பணை தோள் வீங்கு தேர் அல்குலார் தாங்கி
நல் நிற காரின் வரவு கண்டு உவக்கும் நாடக மயில் என நடப்ப – கம்.சுந்:3 85/3,4
தழுவினர் சிலவர் கொண்டு சுமந்தனர் சிலவர் தாங்கி – கம்.சுந்:14 4/4
தான் அமைந்து இரு தட கையும் தலை மிசை தாங்கி
பூ நிற கண்கள் புனல் உக மயிர் புறம் பொடிப்ப – கம்.யுத்1:3 23/2,3
தாங்கி நாணினை தாக்கினன் தாக்கிய தமரம் – கம்.யுத்1:6 13/3
அண்டங்கள் எவையும் தாங்கி காப்பினும் அறம் இலாதான் – கம்.யுத்1:9 35/3
விளக்கு ஒரு விளக்கம் தாங்கி மின் அணி அரவின் சுற்றி – கம்.யுத்2:17 6/1
கன கரு மேகம் ஒன்று கார்முகம் தாங்கி ஆர்க்கும் – கம்.யுத்2:17 24/3
தாங்குவாள் அல்லள் துன்பம் இவளையும் தாங்கி தானும் – கம்.யுத்2:17 48/3
என்னை என் குலத்தினோடும் இன் உயிர் தாங்கி ஈண்டு – கம்.யுத்2:17 63/1
தாமரை சரணம் வைத்தான் கலுழனின் தாங்கி நின்ற – கம்.யுத்2:18 181/2
தடுத்தனர் முகங்கள் தாங்கி தனித்தனி தலைவர் தள்ளி – கம்.யுத்2:19 53/2
சூலமும் மழுவும் தாங்கி தோள் இரு நான்கும் தோன்ற – கம்.யுத்2:19 54/1
தாங்கிய துகிலார் மெள்ள சரிந்து வீழ் குழலார் தாங்கி
வீங்கிய உயிர்ப்பார் விண்ணை விழுங்கிய முலையார் மெல்ல – கம்.யுத்2:19 280/1,2
தழல் பொழி வாளி புட்டில் கட்டி வில் தாங்கி சார்வான் – கம்.யுத்3:20 30/3
குன்று தாங்கி அ குரிசில் போயினான் – கம்.யுத்3:24 116/4
அன்பினால் மகனை தாங்கி அரக்கியர் அரற்றி வீழ – கம்.யுத்3:29 40/2
தாக்கி இ படையை முற்றும் தலை துமிப்பளவும் தாங்கி
நீக்குதி நிருதர் ஆங்கு நெருக்குவார் நெருங்கா வண்ணம் – கம்.யுத்3:31 59/3,4
தான் நனைய உற்று எழுமாறு அவை தெளித்த புது மழையின் துள்ளி தாங்கி
மீன் அனைய நறும் போதும் விரை அரும்பும் சிறை வண்டும் நிறம் வேறு எய்தி – கம்.யுத்4:33 20/2,3
நான நெய் ஊட்ட பட்ட நவை இல கலவை தாங்கி
போனகம் துறந்த தையல் மருங்குற நெருங்கி புக்கார் – கம்.யுத்4:40 29/3,4
தனை பயந்தவள் துன்பமும் தாங்கி அ – கம்.யுத்4:41 55/2

மேல்


தாங்கிய (56)

உறுநர் தாங்கிய மதன் உடை நோன் தாள் – திரு 4
பருமம் தாங்கிய பணிந்து ஏந்து அல்குல் – திரு 146
சாவம் தாங்கிய சாந்து புலர் திணி தோள் – சிறு 98
ஒருதான் தாங்கிய உரன் உடை நோன் தாள் – சிறு 115
புணர் பொறை தாங்கிய வடு ஆழ் நோன் புறத்து – பெரும் 79
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – நெடு 136
உலகம் தாங்கிய மேம்படு கற்பின் – பதி 59/8
உறு முரண் தாங்கிய தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 66/10
அரும் சமத்து அரு நிலை தாங்கிய புகர் நுதல் – பதி 71/20
தணிவு-உற தாங்கிய தனி நிலை சலதாரி – பரி 9/6
நில வரை தாங்கிய நிலைமையின் பெயரா – பரி 15/2
பூ கண்படுதலும் அஞ்சுவல் தாங்கிய
அரும் துயர் அவலம் தூக்கின் – கலி 48/22,23
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – அகம் 75/12
தளர் அடி தாங்கிய சென்றது இன்றே – அகம் 128/15
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – அகம் 206/9
செறி சுரை வெள் வேல் மழவர் தாங்கிய
தறுகணாளர் நல் இசை நிறும்-மார் – அகம் 269/4,5
எவ்வம் தாங்கிய இடும்பை நெஞ்சத்து – அகம் 305/10
களிறே எழூஉ தாங்கிய கதவம் மலைத்து அவர் – புறம் 97/8
விரைந்து வந்து சமம் தாங்கிய
வல் வேல் மலையன் அல்லன் ஆயின் – புறம் 125/13,14
கூழை தாங்கிய அகல் யாற்று – புறம் 169/4
வேந்து உறு விழுமம் தாங்கிய
பூம் பொறி கழல் கால் நெடுந்தகை புண்ணே – புறம் 281/8,9
வரு படை தாங்கிய கிளர் தார் அகலம் – புறம் 282/4
பீடு பெறு தொல் குடி பாடு பல தாங்கிய
மூதிலாளருள்ளும் காதலின் – புறம் 289/4,5
தள்ள_அரும் பரம் தாங்கிய ஒட்டகம் – கம்.பால:14 36/1
பெரும்_பெயர் கிரிகளும் பெயர தாங்கிய
அரும் பொறை இனி சிறிது ஆற்ற ஆற்றலேன் – கம்.அயோ:1 15/3,4
தாலம் அன்ன தனி நிலை தாங்கிய
ஞால மன்னற்கு நல்லவர் நோக்கிய – கம்.அயோ:2 27/2,3
தன் அருள் தலை தாங்கிய விஞ்சையும் – கம்.அயோ:4 22/2
வன்கண் புலம் தாங்கிய மன்னவன் காண்-கொல் என்றான் – கம்.அயோ:4 127/4
தாங்கிய செம் கை தம் தலையின் மேல் உளார் – கம்.அயோ:4 191/4
தான மா மணி கற்பகம் தாங்கிய
ஊனம்_இல் மலர் ஆடை உடுத்தினார் – கம்.அயோ:14 9/3,4
சூலமும் திகிரியும் சொல்லும் தாங்கிய
மூலம் வந்து உதவிய மூவர்க்கு ஆயினும் – கம்.அயோ:14 71/2,3
தலையில் மாசுணம் தாங்கிய தாரணி – கம்.ஆரண்:7 29/1
வலம் தாங்கிய வடி வெம் படை விடுவார் சர மழையால் – கம்.ஆரண்:7 92/2
தங்கையும் அ வழி தலையில் தாங்கிய
செம் கையள் சோரியின் தாரை சேந்து இழி – கம்.ஆரண்:10 24/1,2
தாரணி தாங்கிய கிரியில் தங்கினார் – கம்.ஆரண்:14 92/4
ஆழி மா நிலம் தாங்கிய அரும் குல கிரிகள் – கம்.கிட்:4 3/3
தனிமை தாங்கிய உலகையும் சலம் வரின் குமைக்கும் – கம்.கிட்:12 7/2
அலங்கு தாள் இணை தாங்கிய அ மலை – கம்.கிட்:15 36/2
கொடிறு தாங்கிய வாய் குழு நாரை வாழ் – கம்.கிட்:15 47/1
தடறு தாங்கிய கூன் இளம் தாழையின் – கம்.கிட்:15 47/2
தழுவி ஆயிர கோடியர் தாங்கிய
குழுவின் வானரர் தந்த கிரி குலம் – கம்.யுத்1:8 47/1,2
தர வலோம் மலர் என்று உயிர் தாங்கிய
மரம் எலாம் கடல் வீழ்தலும் வண்டு எலாம் – கம்.யுத்1:8 56/1,2
தாங்கிய பொருள்களும் தானும் தான் என – கம்.யுத்2:15 116/2
கன்று தாங்கிய தாய் என மாருதி களித்தான் – கம்.யுத்2:15 218/4
தாங்கிய அமளி-மாட்டு ஓர் தவிசு உடை பீடம் சார்ந்தான் – கம்.யுத்2:16 12/4
தாள் துணிந்தன தறுகண் வெம் கரி நிரை தாங்கிய பிணத்து ஓங்கல் – கம்.யுத்2:16 316/2
செங்கை தாங்கிய சிரத்தொடும் கண்ணின் நீர் குருதியினொடு தேக்கி – கம்.யுத்2:16 323/3
கோல் தாங்கிய சிலையானுடன் நெடு மாருதி கொதித்தான் – கம்.யுத்2:18 166/3
தாங்கிய தரங்கம் ஆக கரையினை தள்ளி தள்ளி – கம்.யுத்2:18 261/3
தாங்கிய துகிலார் மெள்ள சரிந்து வீழ் குழலார் தாங்கி – கம்.யுத்2:19 280/1
கரங்களில் நேமி சங்கம் தாங்கிய கரியோன் காக்கும் – கம்.யுத்2:19 298/1
தான் அலால் சிவன் அலால் நேமி தாங்கிய
கோன் அலால் எனைவரும் உணரும் கோள் இலர் – கம்.யுத்3:24 87/2,3
சிரம் ஒர் ஆயிரம் தாங்கிய சேடனும் – கம்.யுத்4:37 25/1
தலை-மிசை தாங்கிய கரத்தர் தாரை நீர் – கம்.யுத்4:38 16/1
தலை கிடந்தன தாரணி தாங்கிய
மலை கிடந்தன போல் மணி தோள் நிரை – கம்.யுத்4:40 5/1,2
சங்கு கை தாங்கிய தருமமூர்த்தியும் – கம்.யுத்4:40 63/2

மேல்


தாங்கியது (2)

தனியன் நானிலம் தாங்கியது அவற்கு இது தகாதோ – கம்.அயோ:1 42/4
கொம்பு தாங்கியது என பொலி வன முலை கொடியே – கம்.அயோ:10 26/2

மேல்


தாங்கியே (1)

தடம் கொள் குன்றும் மரங்களும் தாங்கியே
மடங்கல் அன்ன அ வானர மா படை – கம்.யுத்2:15 4/1,2

மேல்


தாங்கிற்று (1)

சாலிகை முதல ஆன போர் பரம் தாங்கிற்று எல்லாம் – கம்.யுத்4:32 50/1

மேல்


தாங்கின் (1)

சால வான் தண்டு தரித்திடின் சக்கரம் தாங்கின்
காலன் மால் சிவன் குமரன் என்று இவரையும் கடப்பார் – கம்.யுத்3:31 11/3,4

மேல்


தாங்கின (3)

சலம்-கொள் போர் அரக்கர்-தம் உருக்கள் தாங்கின
இலங்கையின் உற்ற அ குருதி ஆறு-அரோ – கம்.ஆரண்:7 125/3,4
தாங்கின கலுழி சென்று தலைமயக்கு உறுவ தம்மில் – கம்.கிட்:10 29/4
தட வரை கவி குல தலைவர் தாங்கின
அடல் வலி நிருதர்-தம் அனிக ராசி-மேல் – கம்.யுத்2:18 95/1,2

மேல்


தாங்கினர் (4)

தறி மடுத்து இடையிடை தண்டில் தாங்கினர் – கம்.பால:13 3/4
சமைத்த தோள் வலி தாங்கினர் ஆயினும் – கம்.அயோ:2 23/3
தாங்கினர் படை தலைவர் நூறு சத கோடியர் தடுத்தல் அரியார் – கம்.யுத்3:31 145/4
தாங்கினர் என்ற போதும் மைந்தரும் தையலாரும் – கம்.யுத்4:42 7/2

மேல்


தாங்கினள் (2)

தாங்கினள் தலையில் சோர்ந்து சரிந்து தாழ் குழல்கள் தள்ளி – கம்.கிட்:8 3/3
தாங்கினள் மலர் கண் மிசை ஒற்றினள் தடம் தோள் – கம்.சுந்:4 66/2

மேல்


தாங்கினன் (4)

தாங்கினன் இராமனும் சரத்தின் தானையால் – கம்.ஆரண்:7 114/4
தறையிடை உகாத-முன்னம் தாங்கினன் தழுவி வாங்கி – கம்.ஆரண்:10 15/3
தாங்கினன் இருத்தி அ துயரம் தாங்கலாது – கம்.கிட்:6 11/1
விஞ்சையில் தாங்கினன் சடையன் வெண்ணெயில் – கம்.யுத்1:8 9/3

மேல்


தாங்கினார் (6)

தம் குலம் விளங்குற தரணி தாங்கினார்
மங்குநர் இல் என வரம்பு இல் வையகம் – கம்.பால:5 2/2,3
புனை நறும் துகில் பூணொடும் தாங்கினார் – கம்.பால:18 30/4
சலம் முதல் அறுத்து அரும் தருமம் தாங்கினார் – கம்.அயோ:1 5/4
சென்று எடுத்து தாங்கினார் மா வதிட்டன் தேற்றினான் – கம்.அயோ:14 65/4
சாலமும் தறுகணும் எயிறும் தாங்கினார்
ஆலமும் வெளிது எனும் நிறத்தர் ஆற்றலால் – கம்.ஆரண்:7 42/2,3
சரமும் தாழ்தர வீசினர் தாங்கினார் – கம்.யுத்2:19 152/4

மேல்


தாங்கினான் (11)

ஒன்று தாங்கினான் உலகம் தாங்கினான் – கம்.பால:6 20/4
ஒன்று தாங்கினான் உலகம் தாங்கினான் – கம்.பால:6 20/4
தன்னையே அனையது ஓர் கோலம் தாங்கினான்
பன்னக மணி விளக்கு அழலும் பாயலுள் – கம்.பால:23 67/2,3
தன் நெடும் தட கையால் இராமன் தாங்கினான்
நல் நெடும் கூந்தலை நோக்கி நாயகன் – கம்.அயோ:14 83/2,3
தளை அரி தவத்தர் வடிவம் தாங்கினான் – கம்.ஆரண்:12 20/4
தடம் பெரும் கண்ணனை தாங்கினான் தனது – கம்.கிட்:6 10/3
ததைவு உறு நிரை விரல் புட்டில் தாங்கினான் – கம்.யுத்2:15 113/4
தண்டல் இல் மானமும் நாணும் தாங்கினான்
விண்டவன் நாசியும் செவியும் வேரொடும் – கம்.யுத்2:16 286/2,3
போர் உவந்து உழக்குவான் புகுந்து தாங்கினான்
தேரினன் சிலையினன் உமிழும் தீயினன் – கம்.யுத்2:18 119/3,4
தாங்கினான் உலகம் தாங்கும் சக்கரத்தவன் என்றாலும் – கம்.யுத்2:19 186/2
அங்கு அது வேரொடும் அங்கை தாங்கினான்
பொங்கிய விசும்பிடை கடிது போகுவான் – கம்.யுத்3:24 63/3,4

மேல்


தாங்கினும் (1)

சடம் துடிக்கிலராய் வந்து தாங்கினும் சாதல் திண்ணம் – கம்.யுத்3:27 76/3

மேல்


தாங்கினேன் (2)

ஐ_இரண்டு_ஆயிரத்து ஆறு தாங்கினேன் – கம்.அயோ:1 13/4
வெம் துயர் கொடும் பழி வில்லின் தாங்கினேன் – கம்.கிட்:6 24/4

மேல்


தாங்கினை (1)

நீடுறு தானை-தன்னை தாங்கினை நில்லாய் என்னின் – கம்.யுத்3:31 67/3

மேல்


தாங்கு (27)

தமிழ் நிலைபெற்ற தாங்கு அரு மரபின் – சிறு 66
தாங்கு அரு மரபின் தன்னும் தந்தை – சிறு 127
வலம்புரி பொறித்த மா தாங்கு தட கை – முல் 2
சாணம் தின்ற சமம் தாங்கு தட கை – மது 593
வில்லை கவைஇ கணை தாங்கு மார்பின் – மது 728
மா தாங்கு எறுழ் தோள் மறவர் தம்-மின் – மது 729
இனியே தாங்கு நின் அவலம் என்றிர் அது மற்று – நற் 184/4
தாங்கு அரு நீர் சுரத்து எறிந்து வாங்கு விசை – குறு 304/3
பூண் தாங்கு இள முலை அணங்கியோனே – ஐங் 250/5
உரவு கடல் அன்ன தாங்கு அரும் தானையொடு – பதி 90/31
வேண்டு வழி நடந்து தாங்கு தடை பொருது – பரி 7/19
நீர் நிரந்து ஏற்ற நிலம் தாங்கு அழுவத்து – பரி 18/3
பொலம் கலம் சுமந்த பூண் தாங்கு இள முலை – அகம் 16/9
பூண் தாங்கு ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே – அகம் 159/21
வீங்கு சுவல் மொசிய தாங்கு நுகம் தழீஇ – அகம் 400/10
யாங்கு அறிந்தனனோ தாங்கு அரும் காவலன் – புறம் 208/5
தாங்கு சாமரை மாடு தயங்குவ – கம்.பால:21 49/2
தஞ்சம் ஆக நீ தாங்கு என்ற வாசகம் – கம்.அயோ:4 9/2
புண் தாங்கு நெஞ்சத்தனளாய் படி மேல் புரண்டாள் – கம்.அயோ:4 139/3
தாங்கு வெம் கடத்து உலவைகள் தழை கொண்டு தழைத்த – கம்.அயோ:9 39/3
வில் தாங்கு வெற்பு அன்ன விலங்கு எழில் தோள மெய்ம்மை – கம்.கிட்:7 44/1
தாங்கு அணை பணிலமும் வளையும் தாங்கு நீர் – கம்.சுந்:4 43/1
தாங்கு அணை பணிலமும் வளையும் தாங்கு நீர் – கம்.சுந்:4 43/1
பூமி தாங்கு ஒருவனோ பொருது முற்றுவான் – கம்.சுந்:12 65/3
தாங்கு கொம்பு ஒரு நான்கு கால் – கம்.யுத்2:16 113/1
தாங்கு பல் கணை புட்டிலும் தகை பெற கட்டி – கம்.யுத்2:16 228/2
தாங்கு வில் கரத்தன் தூணி தழுவிய புறத்தன் தன்னுள் – கம்.யுத்2:19 184/1

மேல்


தாங்கு-மதி (2)

காமம் தாங்கு-மதி என்போர் தாம் அஃது – குறு 290/1
தாங்கு-மதி வலவ என்று இழிந்தனன் தாங்காது – அகம் 66/13

மேல்


தாங்குதல் (4)

காமம் கைம்மிகின் தாங்குதல் எளிதோ – நற் 39/3
தாங்குதல் வலித்தன்று ஆயின் – கலி 137/27
தாங்குதல் தேற்றா இடும்பைக்கு உயிர்ப்பு ஆக – கலி 139/11
சரண் உனை புகுந்தேன் என்னை தாங்குதல் தருமம் என்றான் – கம்.கிட்:3 25/4

மேல்


தாங்குதலும் (1)

தார் தாங்குதலும் ஆற்றார் வெடிபட்டு – புறம் 93/3

மேல்


தாங்குதி (1)

தாய் என இனிது பேணி தாங்குதி தாங்குவாரை – கம்.கிட்:9 14/2

மேல்


தாங்குந்து (1)

தீம் குரவை கொளை தாங்குந்து
உள் இலோர்க்கு வலி ஆகுவன் – புறம் 396/9,10

மேல்


தாங்குநர் (3)

தண் கடல் வரைப்பில் தாங்குநர் பெறாது – பெரும் 18
தாங்குநர் தட கை யானை தொடி கோடு துமிக்கும் – பதி 51/29
தாங்குநர் தகைத்த ஒள் வாள் – பதி 55/20

மேல்


தாங்குபு (1)

விசும்பு இவர்கல்லாது தாங்குபு புணரி – குறு 287/6

மேல்


தாங்கும் (38)

பரிசிலர் தாங்கும் உரு கெழு நெடு வேஎள் – திரு 273
கவவு கை தாங்கும் மதுகைய குவவு முலை – நற் 350/7
தாங்கும் அளவை தாங்கி – குறு 149/5
தாங்கும் நீள் நிலை ஓங்கு இருங்குன்றம் – பரி 15/14
அடி தாங்கும் அளவு இன்றி அழல் அன்ன வெம்மையால் – கலி 11/6
சேறு சுவைத்து தம் செல் உயிர் தாங்கும்
புயல் துளி மாறிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 13/8,9
பிணி தெறல் உயக்கத்த பெரும் களிற்று இனம் தாங்கும்
மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக – கலி 20/4,5
மாண் எழில் வேய் வென்ற தோளாய் நீ வரின் தாங்கும்
மாண் நிழல் இல ஆண்டை மரம் என கூறுவீர் – கலி 20/15,16
வறும் கை வம்பலர் தாங்கும் பண்பின் – அகம் 15/6
நண்ணா தெவ்வர் தாங்கும்
பெண்ணை அம் படப்பை நாடு கிழவோயே – புறம் 126/22,23
வேந்து தலைவரினும் தாங்கும்
தாங்கா ஈகை நெடுந்தகை ஊரே – புறம் 325/14,15
அரசு வரின் தாங்கும் வல்லாளன்னே – புறம் 327/8
பூதலம் முழுதும் தாங்கும் புதல்வரை அளிக்கும் வேள்வி – கம்.பால:5 27/3
புத்து ஆன கொடு வினையோடு அரும் துயரம் போய் ஒளிப்ப புவனம் தாங்கும்
சத்து ஆன குணம் உடையோன் தயையினொடும் தண் அளியின் சாலை போல்வான் – கம்.பால:5 33/1,2
கொன் சேர் அல்குல் மேகலை தாங்கும் கொடி அன்னார் – கம்.பால:10 31/2
உய்ய தாங்கும் உடல் அன்ன மன்னனுக்கு – கம்.அயோ:2 25/2
இருள் உடை உலகம் தாங்கும் இன்னலுக்கு இயைந்து நின்றான் – கம்.அயோ:3 113/2
செருந்தியின் மலர் தாங்கும் செறி இதழ் வன சோகம் – கம்.அயோ:9 8/2
வணங்கினன் உலகம் தாங்கும் மலையினும் வலிய தோளான் – கம்.ஆரண்:12 70/4
கிடந்து தாங்கும் இ கிரியை மேயினான் – கம்.கிட்:3 44/3
நடந்து தாங்கும் இ புவனம் நாள் எலாம் – கம்.கிட்:3 44/4
வலம் இது இ உலகம் தாங்கும் வண்மை ஈது என்றால் திண்மை – கம்.கிட்:7 83/3
தாரம் ஆவதை தாங்கும் தருக்கு அதோ – கம்.கிட்:7 105/4
தறை அடித்தது போல் தீரா தகைய இ திசைகள் தாங்கும்
கறையடிக்கு அழிவு செய்த கண்டகன் நெஞ்சம் உன்-தன் – கம்.கிட்:7 148/1,2
தாங்கும் ஆர் அகில் தண் நறும் சந்தனம் – கம்.கிட்:13 16/1
பார் ஆழி பிடரில் தாங்கும் பாந்தளும் பனி வென்று ஓங்கும் – கம்.கிட்:13 37/3
மிடறு தாங்கும் விருப்பு உடை தீம் கனி – கம்.கிட்:15 47/3
வல் நெடும் சிகர கோடி மயேந்திரம் அண்டம் தாங்கும்
பொன் நெடும் தூணின் பாத சிலை என பொலிந்து நின்றான் – கம்.கிட்:17 29/3,4
தாங்கும் யானையை தள்ளி அ தழல் நிறத்தவனை – கம்.யுத்1:2 102/3
தஞ்சம் என்றோர்களை தாங்கும் தன்மை போல் – கம்.யுத்1:8 9/4
குடும்பம் தாங்கும் குடி பிறந்தாரினே – கம்.யுத்1:8 53/4
சண்டம் கொள் வேகமாக தனி விடை உவணம் தாங்கும்
துண்டம் கொள் பிறையான் மௌலி துளவினானோடும் தொல்லை – கம்.யுத்1:9 35/1,2
இரு திறல் வேந்தர் தாங்கும் இணை நெடும் கமல கையான் – கம்.யுத்1:10 2/2
தாங்கினான் உலகம் தாங்கும் சக்கரத்தவன் என்றாலும் – கம்.யுத்2:19 186/2
தடை உள அல்ல தாங்கும் தன்மையிர் அல்லீர் தாக்கிற்கு – கம்.யுத்3:22 20/2
தண்ட வாள் அரக்கர் பாவ செய்கையும் தருமம் தாங்கும்
அண்டர் நாயகன் தன் வீர தன்மையும் அயர்த்தாய்-போலும் – கம்.யுத்3:23 24/2,3
தன் பெரும் தன்மை தானும் அறிகிலா ஒருவன் தாங்கும்
வன் பெரும் சிலை ஈது ஆகும் வாங்குதி வலமும் கொள்வாய் – கம்.யுத்3:27 8/3,4
ஏந்து அகல் ஞாலம் எல்லாம் இனிது உறைந்து இயற்கை தாங்கும்
பாந்தளின் பெரிய திண் தோள் பரதனை பழியின் தீர்ந்த – கம்.யுத்3:27 71/1,2

மேல்


தாங்குவர் (1)

தாங்குவர் செரு முன் என்னின் தாபதர் உயிரை தானே – கம்.யுத்2:16 41/3

மேல்


தாங்குவாய் (1)

தஞ்சம் இ உலகம் நீ தாங்குவாய் என – கம்.அயோ:12 12/1

மேல்


தாங்குவார் (2)

தம் நாண் தாம் தாங்குவார் என் நோற்றனர்-கொல் – கலி 39/33
தாங்குவார் இல்லை தம்பியை தழீஇக்கொண்ட தட கை – கம்.யுத்3:22 197/1

மேல்


தாங்குவாரை (1)

தாய் என இனிது பேணி தாங்குதி தாங்குவாரை
ஆயது தன்மையேனும் அற வரம்பு இகவா-வண்ணம் – கம்.கிட்:9 14/2,3

மேல்


தாங்குவாள் (1)

தாங்குவாள் அல்லள் துன்பம் இவளையும் தாங்கி தானும் – கம்.யுத்2:17 48/3

மேல்


தாங்குவான் (1)

தழுவி நின்று ஒருவன் தனி தாங்குவான்
விழுதலும் புகல் வேற்று இடம் இன்மையால் – கம்.யுத்1:8 55/2,3

மேல்


தாங்குவென் (1)

யாங்கனம் தாங்குவென் மற்றே ஓங்கு செலல் – நற் 381/6

மேல்


தாங்குறு (1)

நிலங்கள் தாங்குறு நிலையினை நிலையிட நினைந்தான் – கம்.அயோ:1 59/2

மேல்


தாங்குறும் (2)

நங்கை இ கடவுள் மானம் தாங்குறும் நவையிற்று அன்றால் – கம்.யுத்3:23 29/2
பார் அணங்கினை தாங்குறும் பல் வகை – கம்.யுத்4:37 185/2

மேல்


தாசரதி (1)

தார் அகலத்து அண்ணல் தனி கோயில் தாசரதி
பேர உலகு உற்றது உற்றதால் பேர் இலங்கை – கம்.யுத்2:18 274/1,2

மேல்


தாட்கு (2)

பொருந்து மயிர் ஒழுகிய திருந்து தாட்கு ஒப்ப – பொரு 41
இறைவன் தாட்கு உதவாதே அதனால் – புறம் 18/26

மேல்


தாடகை (9)

தாடகை என்பது அ சழக்கி நாமமே – கம்.பால:7 23/4
தடி உடை எயிற்று பேழ் வாய் தாடகை தலைகள்-தோறும் – கம்.பால:7 51/2
கான் திரிந்து ஆழி ஆக தாடகை கடின மார்பத்து – கம்.பால:7 52/1
வெருவரு தாடகை பயந்த வீரர்கள் – கம்.பால:8 41/2
தாடகை எனும் பெயர் தையலாள் பட – கம்.அயோ:2 57/2
அல் இறுத்தன தாடகை ஆதியா – கம்.ஆரண்:4 37/1
தாடகை கொடியாள் தட மார்பிடை – கம்.ஆரண்:6 66/1
திண் திறலாளொடு தாடகை சீராள் – கம்.ஆரண்:14 49/2
வேல் இகல் சினவு தாடகை விளிந்து உருள வில் – கம்.கிட்:3 6/1

மேல்


தாடகை-தன் (1)

உலை உருவ கனல் உமிழ் கண் தாடகை-தன் உரம் உருவி – கம்.பால:12 28/3

மேல்


தாடகைக்கு (1)

தாடகைக்கு இரட்டி எறுழ் வலி தழைத்த தகைமையர் தட வரை பொறுக்கும் – கம்.சுந்:3 91/3

மேல்


தாடகையே (1)

தாங்க_அரிய பேர் ஆற்றல் தாடகையே தலைப்பட்டாள் – கம்.பால:12 27/4

மேல்


தாடகையை (1)

தாடகையை உயிர் கவர்ந்த சரம் இருந்தது அன்றியும் நான் தவம் மேற்கொண்டு – கம்.ஆரண்:6 127/2

மேல்


தாடி (2)

மருப்பின் திரிந்து மறிந்து வீழ் தாடி
உருத்த கடும் சினத்து ஓடா மறவர் – கலி 15/6,7
இரும் கவின் இல்லா பெரும் புன் தாடி
கடுங்கண் மறவர் பகழி மாய்த்து என – அகம் 297/5,6

மேல்


தாடைகள் (1)

தாடைகள் சந்து மார்பு தலை எனும் இவற்றில் தாக்கி – கம்.யுத்2:16 47/2

மேல்


தாண்டு (1)

தாண்டு மா புரவி தானை தண்ணளி சனகன் என்னும் – கம்.பால:20 3/3

மேல்


தாண்டுவ (1)

தாண்டுவ குல பரி மனத்தின் தாவுவ – கம்.யுத்3:20 40/3

மேல்


தாணுவாய் (1)

தாருமோ வேணுமோ தாணுவாய் உலகினை தழுவி நிற்கும் – கம்.யுத்1:2 89/3

மேல்


தாணுவின் (1)

தாணுவின் தோற்றத்தானை தழுவினன் தழுவலோடும் – கம்.யுத்3:27 10/3

மேல்


தாதாய் (1)

தாதாய் காண சால நினைந்தேன் தளர்கின்றேன் – கம்.யுத்3:22 214/3

மேல்


தாதிமார் (1)

தாதிமார் என தம் பணி கேட்பவே – கம்.அயோ:14 13/4

மேல்


தாதியர் (1)

தாதியர் செவிலியர் தாயர் தவ்வையர் – கம்.பால:10 51/1

மேல்


தாதியர்-தமை (1)

தாதியர்-தமை தொழும் தன்னை தான் தொழும் – கம்.யுத்4:41 94/2

மேல்


தாதியர்க்கு (1)

தாதியர்க்கு ஆட்செய தரிக்கிலேன் என்றாள் – கம்.அயோ:2 61/4

மேல்


தாதியரில் (1)

பிரைசம் ஒத்து இனிய சொல்லார் பேதை தாதியரில் சொன்னார் – கம்.பால:22 2/4

மேல்


தாதின் (5)

பொன் நேர் தாதின் புன்னையொடு கமழும் – நற் 235/3
தாதின் செய்த தண் பனி பாவை – குறு 48/1
தாதின் அனையர் தண் தமிழ் குடிகள் – பரி 30/5
தாதின் அல்லி அவிர் இதழ் புரையும் – அகம் 16/2
இணர் ததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதின்
குடவர் புழுக்கிய பொங்கு அவிழ் புன்கம் – அகம் 393/15,16

மேல்


தாது (123)

வேங்கை நுண் தாது அப்பி காண்வர – திரு 36
தாது சூழ் கோங்கின் பூ மலர் தாஅய் – மது 338
பலர் தொகுபு இடித்த தாது உகு சுண்ணத்தர் – மது 399
தாது அணி தாமரை போது பிடித்து ஆங்கு – மது 463
நுண் தாது உண்டு வறும் பூ துறக்கும் – மது 573
தாது உண் தும்பி போது முரன்று ஆங்கு – மது 655
தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து – மது 711
தாது படு தண் நிழல் இருந்தனம் ஆக – குறி 106
தாது அவிழ் அலரி தா சினை பிளந்து – குறி 149
ஓங்கு வரை மருங்கின் நுண் தாது உறைக்கும் – பட் 152
தாது எரு ததைந்த முற்றம் முன்னி – மலை 531
தாமரை தண் தாது ஊதி மீமிசை – நற் 1/3
நறும் தாது ஆடிய தும்பி பசும் கேழ் – நற் 25/3
தாது உண் வேட்கையின் போது தெரிந்து ஊதா – நற் 25/9
நுண் தாது உறைக்கும் வண்டு_இனம் ஓப்பி – நற் 27/2
புது மணல் கானல் புன்னை நுண் தாது
கொண்டல் அசை வளி தூக்கு-தொறும் குருகின் – நற் 74/7,8
பொன் நேர் நுண் தாது புன்னை தூஉம் – நற் 78/3
அம் பூ தாது உக்கு அன்ன – நற் 157/9
எறி திரை உதைத்தலின் பொங்கி தாது சோர்பு – நற் 203/5
பொன்னின் அன்ன நறும் தாது உதிர – நற் 249/4
பைம் தாது எருவின் வைகு துயில் மடியும் – நற் 271/2
பொன்னின் அன்ன தாது படு பன் மலர் – நற் 278/3
தயங்கு இரும் கோடை தூக்கலின் நுண் தாது
வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம் – நற் 299/3,4
கரும் கோட்டு புன்னை மலர் தாது அருந்தி – நற் 311/9
தாது உளர் கானல் தவ்வென்றன்றே – நற் 319/2
மலி தாது ஊதும் தேனோடு ஒன்றி – நற் 323/8
தாது எரு மறுகின் ஆ புறம் தீண்டும் – நற் 343/3
அலங்கு குலை காந்தள் தீண்டி தாது உக – நற் 359/2
நீடு சினை புன்னை நறும் தாது உதிர – நற் 375/1
கமழ் தாது ஆடிய கவின் பெறு தோகை – நற் 396/5
பயறு போல் இணர பைம் தாது படீஇயர் – குறு 10/2
எருவின் நுண் தாது குடைவன ஆடி – குறு 46/4
நறும் தாது கொழுதும் பொழுதும் – குறு 192/5
நறும் தாது ஊதும் குறும் சிறை தும்பி – குறு 239/4
அல்கு-உறு பொழுதில் தாது முகை தயங்க – குறு 273/1
காமர் மாஅத்து தாது அமர் பூவின் – குறு 306/4
தாது சேர் நிகர் மலர் கொய்யும் – குறு 311/6
பசு முகை தாது நாறும் நறு நுதல் – குறு 323/5
தாது ஏர் வண்ணம் கொண்டன – ஐங் 34/3
தாது உண் வண்டினும் பலரே – ஐங் 67/4
தாது உண் பறவை வந்து எம் – ஐங் 82/3
வண்டு தாது ஊதும் ஊரன் – ஐங் 89/3
தாது உண் வெறுக்கைய ஆகி இவள் – ஐங் 93/4
புன்னை நுண் தாது உறைத்தரு நெய்தல் – ஐங் 189/1
தாது ஆர் பிரசம் ஊதும் – ஐங் 406/3
தாது ஆர்ந்து – ஐங் 416/2
தாது ஆர் பிரசம் மொய்ப்ப – ஐங் 417/3
வண்டு தாது ஊத தேரை தெவிட்ட – ஐங் 494/1
தாது எரு மறுத்த கலி அழி மன்றத்து – பதி 13/17
கண்டல் தண் தாது திரை நுரை தூவாரும் – பரி 10/101
தண் நறும் கடம்பின் கமழ் தாது ஊதும் – பரி 14/3
சுனை மலர் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா – பரி 17/38
தாது ஊது தும்பி தவிர்பு அல இயம்ப – பரி 22/41
தாது உண் பறவை அனையர் பரிசில்_வாழ்நர் – பரி 30/6
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் – கலி 17/15
தாது தேர் பறவையின் அருந்து இறல் கொடுக்கும்-கால் – கலி 22/7
விரிந்து ஆனா சினை-தொறூஉம் வேண்டும் தாது அமர்ந்து ஆடி – கலி 30/2
தாது அவிழ் வேனிலோ வந்தன்று வாரார் நம் – கலி 33/8
புது மலர் கோங்கம் பொன் என தாது ஊழ்ப்ப – கலி 33/12
இரங்கு இசை மிஞிறொடு தும்பி தாது ஊத – கலி 33/23
விரி காஞ்சி தாது ஆடி இரும் குயில் விளிப்பவும் – கலி 34/8
தாய சுணங்கு போல் தளிர் மிசை தாது உக – கலி 35/4
தண் அருவி நறு முல்லை தாது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/10
புன வேங்கை தாது உறைக்கும் பொன் அறை முன்றில் – கலி 39/34
பெண்டிர் நலம் வௌவி தண் சாரல் தாது உண்ணும் – கலி 40/24
தாது சூழ் தாமரை தனி மலர் புறம் சேர்பு – கலி 69/2
ஞெகிழ் தொடி இளையவர் இடை முலை தாது சோர்ந்து – கலி 73/8
நெய்தல் தாது அமர்ந்து ஆடி பாசடை சேப்பினுள் – கலி 74/2
தண் தளிர் தகை பூத்த தாது எழில் நலம் செல – கலி 77/8
தாது தேர் வண்டின் கிளை பட தைஇய – கலி 80/25
முடி உதிர் பூ தாது மொய்ம்பின ஆக – கலி 88/2
தாது எரு மன்றத்து அயர்வர் தழூஉ – கலி 103/62
காஞ்சி தாது உக்கு அன்ன தாது எரு மன்றத்து – கலி 108/60
காஞ்சி தாது உக்கு அன்ன தாது எரு மன்றத்து – கலி 108/60
தாது சூழ் கூந்தல் தகைபெற தைஇய – கலி 111/12
கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்-உற்ற கோடல் வீ – கலி 121/13
பைம் தாது அணிந்த போது மலி எக்கர் – அகம் 25/4
சினை பூ கோங்கின் நுண் தாது பகர்நர் – அகம் 25/10
தாது இன் துவலை தளிர் வார்ந்து அன்ன – அகம் 41/14
காஞ்சி நுண் தாது ஈர்ம் புறத்து உறைப்ப – அகம் 56/6
தண் நறும் பைம் தாது உறைக்கும் – அகம் 80/12
அணி மலர் நறும் தாது ஊதும் தும்பி – அகம் 108/16
தாது உறு குவளை போது பிணி அவிழ – அகம் 125/6
நுண் தாது பொதிந்த செம் கால் கொழு முகை – அகம் 130/3
தண் கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழ – அகம் 154/7
தாது எரு மறுகின் மூதூர் ஆங்கண் – அகம் 165/4
தண் தாது ஊதிய வண்டு இனம் களி சிறந்து – அகம் 170/6
அலங்கு குலை அலரி தீண்டி தாது உக – அகம் 178/10
பொன் நேர் நுண் தாது நோக்கி – அகம் 180/14
போது அவிழ் அலரி கொழுதி தாது அருந்து – அகம் 229/17
புன்னை நுண் தாது பொன்னின் நொண்டு – அகம் 230/7
முல்லை நறு மலர் தாது நயந்து ஊத – அகம் 234/13
சுரும்பு வாய் திறந்த பொன் புரை நுண் தாது
மணி மருள் கலவத்து உறைப்ப அணி மிக்கு – அகம் 242/2,3
தாது ஆர் காஞ்சி தண் பொழில் அகல் யாறு – அகம் 246/6
வண்டு இமிர் இணர நுண் தாது வரிப்ப – அகம் 250/3
தாது உண் தும்பி முரல் இசை கடுப்ப – அகம் 291/11
போது அவிழ் நறும் தாது அணிந்த கூந்தல் – அகம் 296/2
தடவு நிலை புன்னை தாது அணி பெரும் துறை – அகம் 320/10
பொன் தகை நுண் தாது உறைப்ப தொக்கு உடன் – அகம் 341/10
தாது துகள் உதிர்த்த தாழை அம் கூந்தல் – அகம் 353/19
தாது உகு தண் பொழில் அல்கி காதலர் – அகம் 355/7
நுண் தாது உண்டு வண்டு_இனம் துறப்ப – அகம் 360/5
நன் பொன் அன்ன நறும் தாது உதிர – அகம் 378/4
பொன் மருள் நறும் தாது ஊதும் தும்பி – அகம் 388/8
தாது செய் பாவை அன்ன தையல் – அகம் 392/6
தாது எரு மறுகின் பாசறை பொலிய – புறம் 33/11
தாது எரு மறுகின் போதொடு பொதுளிய – புறம் 215/2
தாது எரு மறுகின் மாசுண இருந்து – புறம் 311/3
பூ நிரைத்தும் மென் தாது பொருந்தியும் – கம்.பால:1 8/1
தாது உகு சோலை-தோறும் சண்பக காடு-தோறும் – கம்.பால:1 20/1
தாயரின் பரி சேடியர் தாது உகு – கம்.பால:10 81/1
பூவின் மென் தாது உகும் பொடியுமே பொடி எலாம் – கம்.பால:20 12/4
புன்னை பூம் தாது மானும் பொன் பொடி அப்பிவிட்டார் – கம்.பால:22 17/4
தாது கொண்ட சீதம் மேவு சாந்து சந்த மென் தளிர் – கம்.ஆரண்:10 91/1
தாது உண் சடில தலை வைத்தது தண் தரங்கம் – கம்.ஆரண்:10 135/1
பொன் பால் பொருவும் விரை அல்லி புல்லி பொலிந்த பொலம் தாது
தன்-பால் தழுவும் குழல் வண்டு தமிழ் பாட்டு இசைக்கும் தாமரையே – கம்.கிட்:1 28/1,2
தாது உகு நறு மென் சாந்தம் குங்குமம் குலிகம் தண் தேன் – கம்.சுந்:1 9/1
போது உகு பொலன் தாது என்று இ தொடக்கத்த யாவும் பூசி – கம்.சுந்:1 9/2
தாது இயங்கு அமளி சேக்கை உயிர் இலா உடலின் சாய்வார் – கம்.சுந்:2 112/2
தன் இயல் கதியொடு தழுவி தாது உகு – கம்.சுந்:2 122/2
பாளை தாது உகு நீர் நெடும் பண்ணைய – கம்.யுத்2:15 9/2
தாது அவிழ் கூந்தல் மாதர் தனித்தனி நோக்க தான் அ – கம்.யுத்2:16 3/3
தாது ராக தடம் குன்றம் தாரை சால் – கம்.யுத்2:16 291/1

மேல்


தாது-உண் (1)

தாது-உண்_பறவை பேது உறல் அஞ்சி – அகம் 4/11

மேல்


தாது-உண்_பறவை (1)

தாது-உண்_பறவை பேது உறல் அஞ்சி – அகம் 4/11

மேல்


தாதும் (2)

துப்பு உறழ் இள வாச சுண்ணமும் உதிர் தாதும்
குப்பைகள் என வாரிக்கொண்டு அயல் களைவாரும் – கம்.பால:23 30/3,4
நறை மலர் தாதும் தேனும் நளிர் நெடு மகுட கோடி – கம்.ஆரண்:10 15/1

மேல்


தாதுராகத்தின் (1)

சாந்து உயர் தடங்கள்-தோறும் தாதுராகத்தின் சார்ந்த – கம்.பால:16 14/1

மேல்


தாதை (61)

இருவர் தாதை இலங்கு பூண் மாஅல் – பரி 1/31
அலர்ந்த புகழோன் தாதை ஆகலின் – பரி 4/14
தானை ஏர் சனகன் ஏவலின் நெடும் தாதை முன் – கம்.பால:20 21/3
தன்னை அ தாதை முன் தழுவினான் என்னவே – கம்.பால:20 24/4
சால் வரும் செல்வம் என்று உணர் பெரும் தாதை போல் – கம்.பால:20 26/2
தாதை அருகு இட்ட தவிசில் தனி இருந்தாள் – கம்.பால:22 35/3
விரத மெய் தாதை பாதம் வணங்கி மாடு இருந்த வேலை – கம்.பால:23 78/4
தாதை அ பரிசு உரை-செய தாமரை_கண்ணன் – கம்.அயோ:1 69/1
வேற்றுமை உற்றிலள் வீரன் தாதை புக்கு – கம்.அயோ:2 58/3
தக்கதே நினைந்தான் தாதை தாமரை சரணம் சூடி – கம்.அயோ:3 106/2
தன் துணை தாதை பாதம் அ திசை நோக்கி தாழ்ந்து – கம்.அயோ:3 115/2
சகரர் தாதை பணி தலைநின்று தம் – கம்.அயோ:4 24/2
தான் மறுத்திலன் தாதை சொல் தாயையே – கம்.அயோ:4 25/2
சரதம் உடையான் அவள் என் தனி தாதை செப்ப – கம்.அயோ:4 133/2
நன் சொற்கள் தந்து ஆண்டு எனை நாளும் வளர்த்த தாதை
தன் சொல் கடந்து எற்கு அரசு ஆள்வது தக்கது அன்றால் – கம்.அயோ:4 136/1,2
தாதை வாயில் குறுகினன் சார்தலும் – கம்.அயோ:4 230/1
வள்ளல் தாதை பணி என்னும் வானோர் தவத்தால் வயங்கு இருளின் – கம்.அயோ:6 38/3
போயது தாதை விண் புக்க பின்னரோ – கம்.அயோ:11 61/3
தாய் உரை கொண்டு தாதை உதவிய தரணி-தன்னை – கம்.அயோ:13 35/1
எண் தகு குணத்தினாய் தாதை என்றலால் – கம்.அயோ:14 75/2
போத்தரும் தாதை சொல் புரக்கும் பூட்சியான் – கம்.அயோ:14 129/2
நீ ஆதி முதல் தாதை நெறி முறையால் ஈன்று எடுத்த – கம்.ஆரண்:1 52/3
பூண்ட பெரும் புகழ் நிறுவி தம் பொருட்டால் பொன்_உலகம் புக்க தாதை
மீண்டனன் வந்தான் அவனை கண்டனரே ஒத்தனர் அ விலங்கல் தோளார் – கம்.ஆரண்:4 26/3,4
தாதை கூறலும் தம்பியை நோக்கினான் – கம்.ஆரண்:4 33/1
தகை உடை தம்பிக்கு அ நாள் சதுமுகன் தாதை சொன்னான் – கம்.ஆரண்:11 64/4
நாள் அனைத்தையும் கடந்தனன் தமியன் நம் தாதை
யாளி போல்பவர் பலர் உளர் பொருதனர் இளையோய் – கம்.ஆரண்:13 90/3,4
பிறந்தனென் பெற்று நின்ற பெற்றியால் பெற்ற தாதை
இறந்தனன் இருந்துளேன் யான் என் செய்கேன் இளவல் என்றான் – கம்.ஆரண்:13 130/3,4
வெவ் வழி பொழியும் கண்ணீர் விலக்கினன் விளிந்த தாதை
செ வழி உரிமை யாவும் திருத்துவம் சிறுவ என்றான் – கம்.ஆரண்:13 133/3,4
தந்தனன் தாதை தன்னை தட கையான் எடுத்து சார்வான் – கம்.ஆரண்:13 134/4
மானமும் சினமும் தாதை மரணமும் மைந்தர் சிந்தை – கம்.ஆரண்:14 2/3
கூட்டு ஒருவரையும் வேண்டா கொற்றவ பெற்ற தாதை
பூட்டிய செல்வம் ஆங்கே தம்பிக்கு கொடுத்து போந்து – கம்.கிட்:7 87/1,2
சீலம் நீ உடையை ஆதல் இவன் சிறு தாதை என்னா – கம்.கிட்:9 26/3
பொன்னின் வார் கழல் தாதை இல் போயினான் – கம்.கிட்:11 17/4
போன பின் தாதை கோயில் புக்கு அவன் பொலம் கொள் பாதம் – கம்.கிட்:11 78/1
மெய்த்த தாதை விரும்பினன் நீட்டிய – கம்.சுந்:3 24/1
ஆறுதி என்று தாதை ஆற்றலின் சீற்றம் ஆறி – கம்.சுந்:4 80/4
தன் தட கைகள் நீட்டி பற்றினன் தாதை ஒப்பான் – கம்.சுந்:6 49/4
மன் உடை சேனையோடும் தாதை வந்து ஈந்த வாளின் – கம்.சுந்:8 3/2
முழுமுதல் கண்_நுதல் முருகன் தாதை கைம் – கம்.சுந்:9 45/1
தாதை வந்து தான் தனி கொலை சூழினும் சாகான் – கம்.யுத்1:3 18/3
ஆயவன் வளர்ந்த தன் தாதை யாக்கையை – கம்.யுத்1:4 3/1
மரணம் என் தாதை பெற்றது என்-வயின் வழக்கு அன்று ஆமோ – கம்.யுத்1:4 113/4
ததைய செம் கரம் பரப்பிய தன் பெரும் தாதை
உதைய குன்றின்-நின்று உகு குன்றில் பாய்ந்தவன் ஒத்தான் – கம்.யுத்1:12 4/3,4
வென்ற என் தாதை மார்பில் வில்லின்-மேல் கணை ஒன்று ஏவி – கம்.யுத்1:14 17/2
கண்ணுதல் தீமை செய்ய கமலத்து முளைத்த தாதை
அண்ணல்-தன் தலையின் ஒன்றை அறுக்க அன்று அமைந்தான் அன்றே – கம்.யுத்2:16 140/1,2
எந்தை-தன் தந்தை தாதை இ உலகு ஈன்ற முன்னோன் – கம்.யுத்2:17 53/1
மொய் கழல் தாதை வேண்ட இசையும் நீ முனியல் என்றான் – கம்.யுத்2:17 60/4
நிலை கண்டன கண்டு ஒரு தாதை நெடும் – கம்.யுத்2:18 28/3
தம் தாதை மனத்து இடர் தள்ளிடுவான் – கம்.யுத்2:18 33/2
தன் தாதை படும் துயர் தந்தையை முன் – கம்.யுத்2:18 51/3
உதிர வெம் கடலுள் தாதை உதிக்கின்றான்-தனையும் ஒத்தான் – கம்.யுத்2:19 200/4
தாதை தாதை இறைவா பிறந்து விளையாடுகின்ற தனியோய் – கம்.யுத்2:19 250/2
தாதை தாதை இறைவா பிறந்து விளையாடுகின்ற தனியோய் – கம்.யுத்2:19 250/2
தாதை சொல் தலைமேல் கொண்ட தாபதன் தரும மூர்த்தி – கம்.யுத்2:19 275/1
என்னுடை தாதை தன்னை இன் உயிர் உண்டாய் என்னும் – கம்.யுத்3:21 17/1
பொன்னுடை தாதை வண்டு குடைந்து உணும் பொலம் பொன் தாரான் – கம்.யுத்3:21 17/4
சாய்ந்தன பேர் உடல் பிறந்த சண்டமாருத விசையில் தாதை சால – கம்.யுத்3:24 34/2
முன் தாதை ஓர் தேர்-கொடு மொய் பல தேர் – கம்.யுத்3:27 43/2
நோவன செய்தல் தீது என்று உரைப்ப நுன் தாதை சீறி – கம்.யுத்3:27 174/3
நம்ப உன் தாதை ஆணைக்கு அஞ்சினன் மருங்கு நண்ண – கம்.யுத்3:29 50/2
உன்னை தாதை என்று உணர்குவ முத்தி வித்து ஒழிந்த – கம்.யுத்4:40 90/4

மேல்


தாதை-தன் (2)

ஒழிந்த என் இனி ஒள்_நுதல் தாதை-தன்
பொழிந்த காதல் தொடர பொருள் எலாம் – கம்.பால:21 53/1,2
தோளால் இறுத்தான் துணை தாதை-தன் அன்பின் தோழன் – கம்.ஆரண்:13 30/4

மேல்


தாதை-பால் (2)

தஞ்சு என முன்னம் தானே தாதை-பால் கொடுத்து சாதல் – கம்.யுத்1:4 112/2
மேயது சொன்னார் தூதர் தாதை-பால் விரைவின் வந்தான் – கம்.யுத்3:22 2/4

மேல்


தாதைக்காக (1)

வீட்டி என் தாதைக்காக மெய் பலி விசும்புளோரை – கம்.யுத்1:9 36/3

மேல்


தாதைக்கு (2)

அயர்த்தவர் அரிதின் தேறி ஆண்_தொழில் தாதைக்கு ஆண்டு – கம்.சுந்:4 82/1
தந்திர தலைவர் ஈன்ற தனயர்கள் பிறகும் தாதைக்கு
அந்தரத்து அரம்பைமாரில் தோன்றினர் ஆதி ஆனோர் – கம்.சுந்:10 10/2,3

மேல்


தாதைக்கும் (3)

எம்பிமாருக்கும் என் சிறு தாதைக்கும் இருவீர் – கம்.யுத்3:22 64/3
தாதைக்கும் சடாயுவான தாதைக்கும் தமியள் ஆய – கம்.யுத்3:26 78/1
தாதைக்கும் சடாயுவான தாதைக்கும் தமியள் ஆய – கம்.யுத்3:26 78/1

மேல்


தாதைதான் (1)

இறந்திலன் செரு_களத்து இராமன் தாதைதான்
அறம் தலை நிரம்ப மூப்பு அடைந்த பின்னரும் – கம்.அயோ:1 27/1,2

மேல்


தாதையர் (2)

மக்களை சுமந்து செல்லும் தாதையர் வழியின் ஆவி – கம்.யுத்2:18 258/1
வந்தன தாதையர் வயிர வான் சிரம் – கம்.யுத்3:22 51/2

மேல்


தாதையரை (1)

தம் தாதையரை தனையர் கொலை நேர்ந்தார் – கம்.ஆரண்:13 95/1

மேல்


தாதையார் (1)

தம்முனார் கமலத்து அண்ணல் தாதையார் சரணம் தாழ – கம்.யுத்1:4 135/3

மேல்


தாதையின் (4)

செம்மல் தன் தாதையின் சிலவர் முந்தினார் – கம்.அயோ:4 167/4
புவனம் மூன்றும் நின் தாதையின் புக்கு உழல் – கம்.கிட்:13 5/2
தூதர் ஓடினர் தாதையின் சொல்லுவார் – கம்.யுத்3:29 1/4
ஊழியின் இறுதி செல்லும் தாதையின் உலாவி அன்றே – கம்.யுத்4:42 14/3

மேல்


தாதையும் (8)

தாமரை பூவினுள் பிறந்தோனும் தாதையும்
நீ என பொழியுமால் அந்தணர் அரு மறை – பரி 3/13,14
நல் தாதையும் நீ தனி நாயகன் நீ வயிற்றில் – கம்.அயோ:4 132/1
அம் மலை உதயம் செய்த தாதையும் அனையன் ஆனான் – கம்.கிட்:11 103/4
நீயும் நின் தாதையும் நீங்க நின் குல – கம்.கிட்:16 17/1
அழிவு உற கடுக்கும் வேக தாதையும் அனையன் ஆனான் – கம்.சுந்:1 27/4
நல் நகர் நொய்தின் செய்தான் தாதையும் நாண் உட்கொண்டான் – கம்.யுத்1:9 15/4
தாதையும் ஒத்தனன் உவமை தற்கு இலான் – கம்.யுத்3:24 98/4
சொல் எடுத்து அமரர் சொன்னார் தாதையும் துணுக்கமுற்றான் – கம்.யுத்3:27 91/4

மேல்


தாதையே (1)

அலை கடல் இட்டனன் அனுமன் தாதையே – கம்.யுத்1:5 17/4

மேல்


தாதையை (18)

ஒழிந்து தன் உயிர் உலைந்து உருகு தாதையை
பொழிந்த பேர் அன்பினால் தொழுது முன்பு புக்கு – கம்.பால:24 41/2,3
சீதை தந்தை உன் தாதையை தெறுகிலன் இராமன் – கம்.அயோ:2 81/2
சான்றோர் புகழும் தனி தாதையை வாகை கொண்டோ – கம்.அயோ:4 134/3
இறந்தனன் தாதையை எதிர்கண்டு என்னவே – கம்.அயோ:14 51/4
பொருது தாதையை இத்தனை நெறி கொடு போனான் – கம்.ஆரண்:13 91/3
கடலுள் நாட்டிய வரை என தாதையை கண்டான் – கம்.ஆரண்:13 92/4
கடலிடை கிடந்த காதல் தாதையை கண்ணின் கண்டான் – கம்.கிட்:7 145/4
கணனின் எய்தினர் பணி என தாதையை கண்டான் – கம்.யுத்1:3 38/3
தீட்டிய மழு வாள் வீரன் தாதையை செற்றான் சுற்றம் – கம்.யுத்1:9 36/1
தாதையை கொன்றான் பின்னே தலை சுமந்து இரு கை நாற்றி – கம்.யுத்1:14 26/1
தாதையை தம்முனை தம்பியை தனி – கம்.யுத்2:18 115/1
காட்டாதன காட்டிய தாதையை சென்று கண்டான் – கம்.யுத்2:19 3/4
தன் தாதையை முன்பு தடுத்து ஒரு நாள் – கம்.யுத்3:20 87/1
முந்தே என தாதையை மொய் அமர்வாய் – கம்.யுத்3:21 4/1
சங்கம் ஊதினன் தாதையை வல்லையில் சார்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 182/3
தாதையை இழந்த-பின் சடாயு இற்ற-பின் – கம்.யுத்3:24 79/1
சென்று இலங்கு அயில் தாதையை சேர்ந்துளார் – கம்.யுத்3:29 2/4
தன் தாதையை ஓர்வு உறு தன் மகன் நேர் – கம்.யுத்3:31 208/3

மேல்


தாதையையும் (1)

ஊரினொடு கோள் கதுவு தாதையையும் ஒத்தான் – கம்.யுத்1:12 19/4

மேல்


தாதையோடு (1)

தாதையோடு ஒத்தது அ தானையின் தன்மையே – கம்.பால:20 28/4

மேல்


தாதொடு (3)

நுண் முள் வேலி தாதொடு பொதுளிய – நற் 277/6
காவே சுரும்பு இமிர் தாதொடு தலைத்தலை மிகூஉம் – பரி 16/14
சுவல் மிசை தாதொடு தாழ அகல்-மதி – கலி 56/4

மேல்


தாதொடும் (3)

தாதொடும் தளிரொடும் தண் அறல் தகைபெற – கலி 27/6
தாதொடும் குழையொடும் அடுத்த தண் பனி – கம்.பால:10 46/3
கதம்ப நாள் விரை கள் அவிழ் தாதொடும்
ததும்பு பூம் திரை தண் புனல் சுட்டதால் – கம்.பால:18 24/1,2

மேல்


தாதோடு (1)

சாரம் உண்டு இருந்த சீத சந்தனம் தளிர் மென் தாதோடு
ஆரம் உண்டு எரிந்த சிந்தை அயர்கின்றான் அயல் நின்றாரை – கம்.ஆரண்:10 105/2,3

மேல்


தாபதர் (5)

இருவர் மானிடர் தாபதர் ஏந்திய – கம்.ஆரண்:7 4/1
தண்டகத்தது தாபதர் தம்மை உள் – கம்.கிட்:13 17/2
தள்ளவாரி நிலைமையும் தாபதர்
உள்ளவாறும் உரை-மின் என்றான் உயிர் – கம்.யுத்1:9 56/2,3
தாங்குவர் செரு முன் என்னின் தாபதர் உயிரை தானே – கம்.யுத்2:16 41/3
சங்கத்து ஆர் குரங்கு சாய தாபதர் என்ன தக்கார் – கம்.யுத்2:16 201/1

மேல்


தாபதர்-தம்மோடு (1)

சங்கம் வந்து உற்ற கொற்ற தாபதர்-தம்மோடு எம்மோடு – கம்.யுத்2:16 15/1

மேல்


தாபதர்கள் (2)

நிலை எடுத்து நெடு நிலத்து நீ இருக்க தாபதர்கள்
சிலை எடுத்து திரியும் இது சிறிது அன்றோ தேவர் எதிர் – கம்.ஆரண்:6 93/1,2
மரன் ஏயும் நெடும் கானில் மறைந்து உறையும் தாபதர்கள்
உரனையோ அடல் அரக்கர் ஓய்வேயோ உற்று எதிர்ந்தார் – கம்.ஆரண்:6 99/1,2

மேல்


தாபதன் (3)

அந்தரம் நீளிது அம்மா தாபதன் அம்புக்கு ஆற்றா – கம்.யுத்2:16 23/3
பார்த்த போது அவனும் மற்று அ தாபதன் தம்பி பாதத்து – கம்.யுத்2:16 25/3
தாதை சொல் தலைமேல் கொண்ட தாபதன் தரும மூர்த்தி – கம்.யுத்2:19 275/1

மேல்


தாபமும் (1)

தாபமும் காம_நோயும் ஆர் உயிர் கலந்த அன்றே – கம்.ஆரண்:10 82/4

மேல்


தாம் (174)

தாம் வரம்பு ஆகிய தலைமையர் காமமொடு – திரு 134
காமர் உருவின் தாம் வேண்டு பண்ணியம் – மது 422
ஓம்பினர் தழீஇ தாம் புணர்ந்து முயங்கி – மது 462
வானமும் நிலனும் தாம் முழுது உணரும் – மது 479
தாம் மேஎம் தோன்றிய நாற்பெருங்குழுவும் – மது 510
தாம் வர தெளித்த பருவம் காண்வர – நற் 99/4
தாம் அறிந்து உணர்க என்ப மாதோ – நற் 116/2
நீ அவண் வருதல் ஆற்றாய் என தாம்
தொடங்கி ஆள்வினை பிரிந்தோர் இன்றே – நற் 148/2,3
கிளியும் தாம் அறிபவ்வே எனக்கே – நற் 209/6
தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து – நற் 226/5
தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து – நற் 226/5
தாம் நம் உழையர் ஆகவும் நாம் நம் – நற் 281/8
தாம் மொழி வன்மையின் பொய்த்தனர் வாழிய – நற் 314/8
தாம் அமர் துணையொடு வண்டு இமிரும்மே – நற் 348/6
செம்மல் நெஞ்சமொடு தாம் வந்து பெயர்ந்த – நற் 392/8
அன்பு உடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே – குறு 40/5
தாம் பசந்தன என் தட மென் தோளே – குறு 121/6
வன்பர் ஆக தாம் சென்ற நாட்டே – குறு 180/7
தாம் புணர்ந்தமையின் பிரிந்தோர் உள்ள – குறு 191/3
யாம் எம் காமம் தாங்கவும் தாம் தம் – குறு 241/1
தாம் அறி செம்மை சான்றோர் கண்ட – குறு 265/3
காமம் தாங்கு-மதி என்போர் தாம் அஃது – குறு 290/1
தாம் நீர் நனம் தலை புலம்ப – குறு 391/8
தாம் வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 270/5
அறம் புரி செங்கோல் மன்னனின் தாம் நனி – ஐங் 290/1
பண்டும்_பண்டும் தாம் உள் அழித்து உண்ட – பதி 45/8
இன்னார் உறையுள் தாம் பெறின் அல்லது – பதி 68/8
பாடும் வகையே எம் பாடல் தாம் அ – பரி 3/29
தளிர் அறிந்தாய் தாம் இவை – பரி 6/62
தாம் வீழ்வார் ஆகம் தழுவுவோர் தழுவு எதிராது – பரி 10/31
தாம் வேண்டு காதல் கணவர் எதிர்ப்பட – பரி 10/35
தாம் வேண்டும் பட்டினம் எய்தி கரை சேரும் – பரி 10/38
தாம் வீழ் காமம் வித்துபு விளைக்கும் – பரி 15/24
தாம் அமர் காதலரொடு ஆட புணர்வித்தல் – பரி 20/110
அறாஅது அணிந்தாரும் தாம்
மிகாஅ மறலிய மே வலி எல்லாம் – பரி 23/77,78
புகாஅ எதிர் பூண்டாரும் தாம்
மணி புரை மா மலை ஞாறிய ஞாலம் – பரி 23/79,80
தொல் புகழ் தந்தாரும் தாம்
அணங்கு உடை அரும் தலை ஆயிரம் விரித்த – பரி 23/84,85
அற்றம் பார்த்து அல்கும் கடுங்கண் மறவர் தாம்
கொள்ளும் பொருள் இலர் ஆயினும் வம்பலர் – கலி 4/3,4
மரீஇ தாம் கொண்டாரை கொண்ட-கால் போலாது – கலி 8/12
தம் உளே புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர் – கலி 9/7
மலையுளே பிறப்பினும் மலைக்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/13
நீருளே பிறப்பினும் நீர்க்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/16
யாழுளே பிறப்பினும் யாழ்க்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/19
கடும் தாம் பதிபு ஆங்கு கை தெறப்பட்டு – கலி 12/5
உண் கடன் வழிமொழிந்து இரக்கும்-கால் முகனும் தாம்
கொண்டது கொடுக்கும்-கால் முகனும் வேறு ஆகுதல் – கலி 22/1,2
நலன் உடையார் மொழி கண் தாவார் தாம் தம் நலம் – கலி 22/6
நெஞ்சு நடுக்கு-உற கேட்டும் கடுத்தும் தாம்
அஞ்சியது ஆங்கே அணங்கு ஆகும் என்னும் சொல் – கலி 24/1,2
தாம் இடை கொண்டது அது ஆயின் தம் இன்றி – கலி 24/13
நாடினர் கொயல் வேண்டா நயந்து தாம் கொடுப்ப போல் – கலி 28/2
தாம் பிரிந்து உறைதல் ஆற்றலர் – கலி 28/23
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி – கலி 31/23
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி – கலி 33/29
தாம் பிழையார் கேள்வர் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும் – கலி 39/18
தாம் பிழையார் தாம் தொடுத்த கோல் – கலி 39/19
தாம் பிழையார் தாம் தொடுத்த கோல் – கலி 39/19
தம் நாண் தாம் தாங்குவார் என் நோற்றனர்-கொல் – கலி 39/33
பாய்ந்து ஊதி படர் தீர்ந்து பண்டு தாம் மரீஇய – கலி 66/7
பிறை புரை ஏர்_நுதால் தாம் எண்ணியவை எல்லாம் – கலி 67/19
கள்ளர் படர்தந்தது போல தாம் எம்மை – கலி 81/23
தாம் வந்தார் தம் பாலவரோடு தம்மை – கலி 85/30
மறை நின்று தாம் மன்ற வந்தீத்தனர் – கலி 86/28
தாம் கொடி அன்ன தகையார் எழுந்தது ஓர் – கலி 92/25
கொலை ஏற்று கோட்டு இடை தாம் வீழ்வார் மார்பின் – கலி 103/72
தங்காது தகைவு இன்றி தாம் செய்யும் வினைகளுள் – கலி 125/2
அரிதினின் தோன்றிய யாக்கை புரிபு தாம்
வேட்டவை செய்து ஆங்கு காட்டி மற்று ஆங்கே – கலி 141/1,2
புது நலம் பூ வாடி அற்று தாம் வீழ்வார் – கலி 147/15
இறந்து தாம் எண்ணிய எய்துதல் வேட்கையால் – கலி 150/7
கல் போல் பிரியலம் என்ற சொல் தாம்
மறந்தனர்-கொல்லோ தோழி சிறந்த – அகம் 1/6,7
யான் ஓம் என்னவும் ஒல்லார் தாம் மற்று – அகம் 26/10
தீம் பால் படுதல் தாம் அஞ்சினரே ஆயிடை – அகம் 26/16
தாம் பாராட்டிய-காலையும் உள்ளார் – அகம் 59/15
என் ஆகுவர்-கொல் அளியர் தாம் என – அகம் 78/12
தம் நயந்து உறைவோர் தாங்கி தாம் நயந்து – அகம் 151/1
நோய் நாம் உழக்குவம் ஆயினும் தாம் தம் – அகம் 155/5
தாம் வேண்டு உருவின் அணங்கு-மார் வருமே – அகம் 158/9
சென்று தாம் நீடலோ இலரே என்றும் – அகம் 213/19
தாம் பழி உடையர் அல்லர் நாளும் – அகம் 267/14
தாம் அட்டு உண்டு தமியர் ஆகி – அகம் 316/14
தளிர் ஏர் அன்ன தாம் அரு மதுகையள் – அகம் 319/13
வரைந்து தாம் பிணித்த தொல் கவின் தொலைய – அகம் 349/2
ஒரு தாம் ஆகிய உரவோர் உம்பல் – புறம் 18/4
தாம் அறிகுவர் தமக்கு உறுதி யாம் அவன் – புறம் 61/15
தாம் மாய்ந்தனரே குடை துளங்கினவே – புறம் 62/8
தாம் இரந்து உண்ணும் அளவை – புறம் 74/6
தாம் வந்து எய்தா அளவை ஒய்யென – புறம் 150/11
தம் புகழ் நிறீஇ தாம் மாய்ந்தனரே – புறம் 165/2
பய குறை இல்லை தாம் வாழும் நாளே – புறம் 188/7
வள்ளியோர் செவி முதல் வயங்கு மொழி வித்தி தாம்
உள்ளியது முடிக்கும் உரன் உடை உள்ளத்து – புறம் 206/2,3
சிலையின் மாற்றியோனே அவை தாம்
மிக பல ஆயினும் என் ஆம் எனைத்தும் – புறம் 257/10,11
சமம் கண் கூடி தாம் வேட்பவ்வே – புறம் 270/4
தொன்று தாம் உடுத்த அம் பகை தெரியல் – புறம் 280/12
ஒரு தாம் ஆகிய பெருமையோரும் – புறம் 366/4
உலகம் யாவையும் தாம் உளவாக்கலும் – கம்.பால:0 1/1
வேலை கண்டு தாம் மீள வல்லவர் – கம்.பால:2 60/2
தாம் உற அளித்தனன் சங்கம் ஆர்த்து எழ – கம்.பால:5 86/4
தாம் உற வழங்கி வெண் சங்கம் ஆர்ப்பு உற – கம்.பால:5 107/3
மெல் வில்லுக்கு ஆற்றாராய் தாம் எம்மை விளிகுற்றார் – கம்.பால:13 21/2
தங்கி நீங்கலர் தாம் இனிது ஆடுவார் – கம்.பால:16 34/4
மேல் வரும் தன்மையால் மிக விளங்கினர்கள் தாம்
நால்வரும் பொரு_இல் நான்மறை எனும் நடையினார் – கம்.பால:20 26/3,4
பெண்கள் தாம் தம்மின் நொந்து பேதுறுகின்ற காலை – கம்.பால:21 7/2
செஞ்செவே ஐயன் மெய்யின் கருமையை சேர்ந்தவோ தாம்
மஞ்சு அன மேனியான் தன் மணி நிறம் மாதரார் தம் – கம்.பால:21 10/2,3
தாம் பதைத்து உயிர் உள் தடுமாறுவார் – கம்.பால:21 30/2
இமைத்திலர் உயிர்த்திலர்கள் சித்திரம் என தாம் – கம்.பால:22 29/4
மெல் ஓதியர் தாம் விளையாடு இடமே – கம்.பால:23 18/4
தாம் இழை நெரிதலின் தகர்ந்த பொன் மழை – கம்.அயோ:2 43/3
தாம் ஒலித்தன பேரி அ ஒலி சாரல் மாரி தழங்கலால் – கம்.அயோ:3 55/3
பாத மலர் சிவப்ப தாம் பதைத்து பார் சேர்ந்தார் – கம்.அயோ:4 94/3
நா தாம் பற்றா மழலை நங்கைமார் ஏங்கினார் – கம்.அயோ:4 97/4
ஐயனை காண்டலும் அணங்கு அனார்கள் தாம்
மொய் இளம் தளிர்களால் முளரி மேல் விழும் – கம்.அயோ:4 166/1,2
புள் தகு சோலையின் புறத்தை சூழ்ந்து தாம்
விட்டிலர் குரிசிலை வேந்தர் வேறுளோர் – கம்.அயோ:5 8/3,4
அரிய தாம் உவப்ப உள்ளத்து அன்பினால் அமைந்த காதல் – கம்.அயோ:8 14/1
சடை கொள் சென்னியர் தாழ்வு இலர் தாம் மிதித்து ஏற – கம்.அயோ:10 35/3
எ வழி மருங்கினும் இரவலாளர் தாம்
இ வழி உலகின் இல் இன்மை நண்பினோர் – கம்.அயோ:11 50/2,3
குழையும் மா மலர் கொம்பு அனார்கள் தாம்
தழை இல் முண்டகம் தழுவி கானிடை – கம்.அயோ:11 131/2,3
தாயரும் தலைப்பெய்து தாம் தழீஇ – கம்.அயோ:14 89/1
தாம் அரா_அணை துறந்து தரை நின்றவரை ஓர் – கம்.ஆரண்:1 30/3
நனி உறை என்று அவற்கு அமைய நல்கி தாம்
தனி இடம் சார்ந்தனர் தங்கி மாதவர் – கம்.ஆரண்:3 10/2,3
தாம் உரை-செய்கின்றது ஒரு தையல் வரும் என்னா – கம்.ஆரண்:6 27/3
தாம் உறு காம தன்மை தாங்களே உரைப்பது என்பது – கம்.ஆரண்:6 38/1
தாம் இருந்த தகை அரக்கர் புகல் ஒழிய தவம் இயற்ற – கம்.ஆரண்:6 110/1
காவல் திண் கற்பு அமைந்தார் தம் பெருமை தாம் கழறார் – கம்.ஆரண்:6 119/1
தாம் பொறியின் பல மாயம் தரும் பொறிகள் அறிந்து அவற்றை தடுப்பென் அன்றே – கம்.ஆரண்:6 131/3
சண்ட வெம் கடும் கணை தடிய தாம் சில – கம்.ஆரண்:7 120/1
தண்டல் இல் தவம் செய்வோர் தாம் வேண்டிய தாயின் நல்கும் – கம்.ஆரண்:10 162/1
தாம் தாம் ஒழிய தமியேனுடனே – கம்.ஆரண்:14 72/3
தாம் தாம் ஒழிய தமியேனுடனே – கம்.ஆரண்:14 72/3
வாலி ஏவலின் வரவினார்கள் தாம் வரி சிலையர் – கம்.கிட்:2 2/2
தம் தோள் வலி மிக்கவர் தாம் ஒரு தாய் வயிற்றின் – கம்.கிட்:7 48/1
பிறியா இன் உயிர் பெற்ற பெற்றி தாம்
அறியாரோ நமனார் அது அன்று எனின் – கம்.கிட்:8 6/2,3
ஆக்கமும் கேடும் தாம் செய் அறத்தொடு பாவம் ஆய – கம்.கிட்:9 16/1
தாரை மைந்தனும் சாம்பனும் தாம் முதல் – கம்.கிட்:13 9/1
அனையன எனினும் தாம் தம் அழகுக்கு ஓர் அழிவு உண்டாகா – கம்.கிட்:13 57/2
கண்டார் பொய்கை கண் அகல் நல் நீர் கரை தாம் உற்று – கம்.கிட்:15 1/1
வெள்ளிய முறுவல் தோன்றும் நகையர் தாம் வெள்குகின்றார் – கம்.சுந்:2 36/3
உறவு தாம் உடையார் ஒடுங்கார்களோ – கம்.சுந்:2 151/4
சரம் பெய் தூணி போல் தளிர் அடி தாம் தொட சாமரை பணிமாற – கம்.சுந்:2 195/2
எஞ்சல ஈண்டு தாம் இடம் துடிக்குமால் – கம்.சுந்:3 35/3
தாம் அரங்க அரங்கு தகர்ந்து உக – கம்.சுந்:6 27/3
தாம் அரைத்தன ஒத்த துகைத்தலின் – கம்.சுந்:6 33/2
தாம் அரம் தின்ற கூர் வேல் தழல் ஒளி வட்டம் சாபம் – கம்.சுந்:8 6/2
தந்தி முன் கடாவினன் முடுக தாம் அதன் – கம்.சுந்:9 20/2
மீ தாம் நிமிர் சுடர் வயிர கைகொடு பிடியா விண்ணொடு மண் காண – கம்.சுந்:10 38/3
தாம் நுகர் சாகம் எல்லாம் முறைமுறை சிலவர் தந்தார் – கம்.சுந்:14 5/4
தத்துவம் அவன் அது தம்மை தாம் உணர் – கம்.யுத்1:3 61/2
வரு நான்முகனே முதல் வானவர் தாம்
திரு நான்மறையின் நெறியே திரிவார் – கம்.யுத்1:3 106/1,2
போமே பொருள் என்ற புராதனர் தாம்
யாமே பரம் என்றனர் என்ற அவர்க்கு – கம்.யுத்1:3 109/2,3
தாம் உற எளிவரும் தகைமையார் அலர் – கம்.யுத்1:4 80/1
செம்பொன் மால் வரை மதம் பட்ட தாம் என திரிந்தான் – கம்.யுத்1:5 48/3
தாம் முதலோடும் கெட்டால் ஒழிவரோ வண்மை தக்கோர் – கம்.யுத்1:8 18/4
தாம் பிழை செய்தாரேனும் தஞ்சம் என்று அடைந்தோர்-தம்மை – கம்.யுத்1:9 27/3
தாம் தம் ஆற்றலுக்கு ஏற்ற தரத்தர – கம்.யுத்1:9 46/2
சொரிந்தன குருதி தாம் இறையும் சோர்ந்திலார் – கம்.யுத்2:16 261/4
நீண்டனவாம் தாம் இன்னம் நின்றாராம் தோள் நோக்கி – கம்.யுத்2:17 82/4
தாராய் அமர் என்றனர் தாம் ஒரு நாள் – கம்.யுத்2:18 66/2
தாம் இடித்து எழும் பணை முழக்கும் சங்கு_இனம் – கம்.யுத்2:18 88/1
தாம் அழைத்து அலறி எங்கும் இரிந்தனர் அரக்கர் தள்ளி – கம்.யுத்2:18 205/2
தாம் வர துரந்து முந்தி தசமுகன் தனயன் ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:19 111/2
தாம் வர தடுத்து வீழ்த்தான் தாமரை_கண்ணன் தம்பி – கம்.யுத்2:19 111/4
போக தாம் ஒருவர் மற்று இ குரங்கொடு பொர கற்றாரே – கம்.யுத்3:22 122/3
அருளுடை குரிசில் வாளி அந்தரம் எங்கும் தாம் ஆய் – கம்.யுத்3:22 144/1
கண்டன கெழீஇ வரும் கருணை தாம் என – கம்.யுத்3:24 66/2
தாம் பொடித்து எழுந்த தானைக்கு உலகு இடம் இல்லை என்றார் – கம்.யுத்3:30 2/4
தாம் உளார் அலரே புகழ் திருவொடும் தரிப்பார் – கம்.யுத்3:31 44/1
வேறு தாம் செயும் வினை இலை மெய்யின் ஐம் புலனும் – கம்.யுத்4:35 25/3
தாங்கல் ஆற்றகிலார் தடுமாறி தாம்
நீங்கினார் இரு பாலும் நெருங்கினார் – கம்.யுத்4:37 23/3,4
தந்த அ பொருப்பு என புரங்கள் தாம் என – கம்.யுத்4:37 58/2
தாம் அசத்தினில் செல்கிலா சதுமுகத்தவற்கும் – கம்.யுத்4:37 117/2
தாம் அவிந்து மீது எழுந்தவர்க்கு இரட்டியின் தகையர் – கம்.யுத்4:37 118/1
தாம் அவிஞ்சையர் கடல் பெரும் தகையினர் தரள – கம்.யுத்4:37 118/3
தாம் மடங்கலும் முடங்கு உளை யாளியும் தகுவார் – கம்.யுத்4:37 119/1
தாம் அடங்கலும் நெடும் திசை உலகொடும் தகைவார் – கம்.யுத்4:37 119/2
தாம் மடங்கலும் கொடும் சுடர் படைகளும் தரித்தார் – கம்.யுத்4:37 119/4
தாம் அரத்தால் பொரா தகை கொள் வாள் படை – கம்.யுத்4:37 159/3
தன் பெரும் தன்மை தாம் தெரி மறைகளின் தலைகள் – கம்.யுத்4:40 88/2

மேல்


தாம்-அரோ (2)

உள் உறு வெகுளி போய் ஒளித்த தாம்-அரோ – கம்.பால:5 49/4
ஊட்டிய நல் மருந்து ஒத்த தாம்-அரோ
ஈட்டிய உலகுக்கும் இளைய வேந்தற்கும் – கம்.யுத்4:41 87/3,4

மேல்


தாம்பின் (3)

தாம்பின் பிணித்து மனை நிறீஇ யாய் தந்த – கலி 111/2
தாம்பின் ஒரு தலை பற்றினை ஈங்கு எம்மை – கலி 116/2
பெரும் திண் நெடு மால் வரை நிறுவி பிணித்த பாம்பின் மணி தாம்பின்
விரிந்த திவலை பொதிந்த மணி விசும்பின் மீனின் மேல் விளங்க – கம்.பால:10 70/1,2

மேல்


தாம்பினின் (1)

தாம்பினின் பற்றி தந்து என் மன சினம் தணித்தி என்றான் – கம்.சுந்:8 1/4

மேல்


தாம்பு (6)

நெடும் தாம்பு தொடுத்த குறும் தறி முன்றில் – பெரும் 152
கவை தாம்பு தொடுத்த காழ் ஊன்று அல்குல் – பெரும் 244
சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் – முல் 12
தாம்பு அசை குழவி வீங்கு சுரை மடிய – அகம் 54/7
மா தாம்பு அற்று என்ன மழை கண்ணீர் ஆலி உக – கம்.அயோ:4 97/3
தாம்பு என வாலின் வரிந்து உயர் தாளோடு – கம்.சுந்:9 61/1

மேல்


தாம்புகளால் (1)

சாயா பெரும் சாய் கெட தாம்புகளால் தடம் தோள் – கம்.யுத்2:19 21/2

மேல்


தாம்போடு (1)

தழுவினன் இரண்டு_நூறு_ஆயிரம் புய தட கை தாம்போடு
எழு என நால விண்-மேல் எழுந்தனன் விழுந்த எல்லாம் – கம்.சுந்:12 128/3,4

மேல்


தாம (14)

அம் தாம நெடும் தறி ஆயிரத்தால் அமைத்த – கம்.ஆரண்:10 156/3
தாம வார் கணை புட்டிலும் முதலிய தாங்கி – கம்.ஆரண்:13 77/2
தாம கூட திரை தீர்த்த சங்கம் ஆம் – கம்.கிட்:14 11/1
தாம தாரினர் எண்ணினும் சால்வரோ – கம்.சுந்:12 92/4
தாம மூ_உலகமும் தழுவி சார்தலால் – கம்.யுத்1:3 76/3
சாரிகை திரியல் ஆன மாருதி தாம பொன் தோள் – கம்.யுத்2:15 222/4
தாம குடை மீது உயர பெரும் சங்கம் விம்ம – கம்.யுத்2:19 25/3
தாம தலை உக்க தழங்கு எரியின் – கம்.யுத்3:27 32/3
தாம சுடர் வாளி தடிந்து அகல – கம்.யுத்3:31 201/1
தாம சத்திரம் சித்திரம் பொருந்திய தயங்க – கம்.யுத்4:37 117/4
தாம இந்துவின் பிளவு என தயங்கு வாள் எயிற்றர் – கம்.யுத்4:37 118/2
தாம விஞ்சையர் துவன்றினர் திசை-தொறும் தருக்கி – கம்.யுத்4:37 118/4
சந்திர கவிகை ஓங்கும் தயரத_ராமன் தாம
சுந்தர மவுலி சூடும் ஓரையும் நாளும் தூக்கி – கம்.யுத்4:42 11/3,4
தம்தம் உச்சியின் மேல் வைத்தது ஒத்தது அ தாம மோலி – கம்.யுத்4:42 18/4

மேல்


தாமசத்தினில் (1)

தாமசத்தினில் பிறந்தவர் அறம் தெறும் தகையர் – கம்.யுத்4:37 117/1

மேல்


தாமசத்தினை (1)

தாமசத்தினை தொடர்ந்தவர் பரிந்தன தாழ்ந்தார் – கம்.யுத்4:37 117/3

மேல்


தாமணி (1)

தளை கொளுத்திய தாவு எரி தாமணி
முளை கொளுத்தி முகத்திடை மொய்த்த பேர் – கம்.சுந்:13 17/1,2

மேல்


தாமத்த (1)

அருவியின் தாழ்ந்து முத்து அலங்கு தாமத்த
விரி முகில்_குலம் என கொடி விராயின – கம்.பால:3 34/1,2

மேல்


தாமத்தன (1)

தாமத்தன மார்பத்தன சரணத்தன தம்தம் – கம்.யுத்3:27 115/3

மேல்


தாமத்து (1)

தாமத்து அங்கதன் மாபெரும்பக்கனை தடுத்தான் – கம்.யுத்3:20 49/2

மேல்


தாமதம் (1)

ஏயினன் இருள் உறு தாமதம் எனும் அ – கம்.யுத்4:37 89/3

மேல்


தாமம் (5)

தாமம் தலை புனை பேஎம் நீர் வையை – பரி 7/84
சூடு நறவொடு தாமம் முகிழ் விரிய – பரி 23/55
தணியும் மது மல்லிகை தாமம் வெறுத்து வாசம் – கம்.பால:16 45/3
தங்கு ஒளி முறுவலின் தாமம் நான்றன – கம்.அயோ:2 37/3
தாமம் நாட்டிய கொடி படை பதுமத்தின் தலைவன் – கம்.யுத்1:5 44/3

மேல்


தாமம்தாம் (1)

தார்கள்தாம் கோதைதாம் தாமம்தாம் தகை – கம்.அயோ:12 47/1

மேல்


தாமமும் (1)

தாமமும் நானமும் ததைந்த தண் அகில் – கம்.பால:19 9/1

மேல்


தாமரை (232)

முள் தாள் தாமரை துஞ்சி வைகறை – திரு 73
தாமரை பயந்த தா இல் ஊழி – திரு 164
எரி அகைந்து அன்ன ஏடு இல் தாமரை
சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி – பொரு 159,160
திரு முகம் அவிழ்ந்த தெய்வ தாமரை
ஆசு இல் அங்கை அரக்கு தோய்ந்து அன்ன – சிறு 73,74
முள் அரை தாமரை முகிழ் விரி நாள்_போது – சிறு 183
முள் அரை தாமரை புல் இதழ் புரையும் – பெரும் 114
தாமரை பொகுட்டின் காண்வர தோன்றி – பெரும் 404
ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை
நீடு இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி – பெரும் 481,482
பொலம் தாமரை பூ சூட்டியும் – மது 103
முள் தாள சுடர் தாமரை
கள் கமழும் நறு நெய்தல் – மது 249,250
தாது அணி தாமரை போது பிடித்து ஆங்கு – மது 463
கடவுள் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ் தாமரை
தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து – மது 710,711
தாழை தளவம் முள் தாள் தாமரை
ஞாழல் மௌவல் நறும் தண் கொகுடி – குறி 80,81
தலைவன் தாமரை மலைய விறலியர் – மலை 569
தாமரை தண் தாது ஊதி மீமிசை – நற் 1/3
பழன தாமரை பனி மலர் முணைஇ – நற் 260/2
விளக்கின் அன்ன சுடர்விடு தாமரை
களிற்று செவி அன்ன பாசடை தயங்க – நற் 310/1,2
தாமரை புரையும் காமர் சேவடி – குறு 0/1
உரு கெழு தாமரை வான் முகை வெரூஉம் – குறு 127/2
குண்டு நீர் தாமரை கொங்கின் அன்ன – குறு 300/3
அலங்கு வெயில் பொதிந்த தாமரை
உள் அகத்து அன்ன சிறு வெம்மையளே – குறு 376/5,6
மலர்ந்த பொய்கை முகைந்த தாமரை
தண் துறை ஊரன் வரைக – ஐங் 6/4,5
நூற்று இதழ் தாமரை பூ சினை சீக்கும் – ஐங் 20/2
கழனி தாமரை மலரும் – ஐங் 53/3
தாமரை போல மலரும் ஊர – ஐங் 68/2
கழனி தாமரை மலரும் – ஐங் 94/4
போது அவிழ் தாமரை அன்ன நின் – ஐங் 424/3
அழல் மலி தாமரை ஆம்பலொடு மலர்ந்து – பதி 19/20
அழல் மருள் பூவின் தாமரை வளை_மகள் – பதி 23/23
பைம் பொன் தாமரை பாணர் சூட்டி – பதி 48/1
வள் இதழ் தாமரை நெய்தலொடு அரிந்து – பதி 78/4
கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணை பிணையல் – பரி 2/53
தாமரை பூவினுள் பிறந்தோனும் தாதையும் – பரி 3/13
தாமரை பொகுட்டு நின் நேமி நிழலே – பரி 3/94
நின்னில் தோன்றிய நிரை இதழ் தாமரை
அன்ன நாட்டத்து அளப்ப அரியவை – பரி 4/60,61
நின் ஈன்ற நிரை இதழ் தாமரை
மின் ஈன்ற விளங்கு இணர் ஊழா – பரி 8/13,14
ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முக தாமரை
தாள் தாமரை தோள் தமனிய கய மலர் – பரி 8/113,114
தாள் தாமரை தோள் தமனிய கய மலர் – பரி 8/114
செ வாய் ஆம்பல் செல் நீர் தாமரை
புனல் தாமரையொடு புலம் வேறுபாடுறா – பரி 8/116,117
எரி மலர் தாமரை இறை வீழ்த்த பெரு வாரி – பரி 9/4
அடை இறந்து அவிழ்ந்த வள் இதழ் தாமரை
அடியும் கையும் கண்ணும் வாயும் – பரி 13/51,52
புவ்வ_தாமரை புரையும் கண்ணன் – பரி 15/49
தொட்டதை தைப்பு அமை சருமத்தின் தாள் இயை தாமரை
துப்பு அமை துவர் நீர் துறை மறை அழுத்திய – பரி 21/3,4
ஒருசார் தண் நறும் தாமரை பூவின் இடையிடை – பரி 23/10
மாயோன் கொப்பூழ் மலர்ந்த தாமரை
பூவொடு புரையும் சீர் ஊர் பூவின் – பரி 30/1,2
ஓர் இரா வைகலுள் தாமரை பொய்கையுள் – கலி 5/14
மெல் இயல் மே வந்த சீறடி தாமரை
அல்லி சேர் ஆய் இதழ் அரக்கு தோய்ந்தவை போல – கலி 13/11,12
குளன் அணி தாமரை பாசரும்பு ஏய்க்கும் – கலி 22/15
தாமரை கண்புதைத்து அஞ்சி தளர்ந்து அதனோடு ஒழுகலான் – கலி 39/2
புரி நெகிழ் தாமரை மலர் அம் கண் வீறு எய்தி – கலி 44/6
தாமரை கண்ணியை தண் நறும் சாந்தினை – கலி 52/7
தளை நெகிழ் பிணி நிவந்த பாசடை தாமரை
முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்து கோல் அவிர் தொடி – கலி 59/1,2
தாது சூழ் தாமரை தனி மலர் புறம் சேர்பு – கலி 69/2
பனி ஒரு திறம் வார பாசடை தாமரை
தனி மலர் தளைவிடூஉம் தண் துறை நல் ஊர – கலி 71/7,8
கடி கய தாமரை கமழ் முகை கரை மாவின் – கலி 72/7
பகன்றை பூ உற நீண்ட பாசடை தாமரை
கண் பொர ஒளி விட்ட வெள்ளிய வள்ளத்தான் – கலி 73/2,3
செய்து இயற்றியது போல வயல் பூத்த தாமரை
மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம் – கலி 74/3,4
துணை இன்றி தளைவிட்ட தாமரை தனி மலர் – கலி 77/2
பன் மலர் பழனத்த பாசடை தாமரை
இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி – கலி 78/1,2
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன் – கலி 79/2
பூ தாமரை போது தந்த விரவு தார் – கலி 112/2
சுடர் பூ தாமரை நீர் முதிர் பழனத்து – அகம் 6/16
நாய் உடை முது நீர் கலித்த தாமரை
தாதின் அல்லி அவிர் இதழ் புரையும் – அகம் 16/1,2
அம் தூம்பு வள்ளை மயக்கி தாமரை
வண்டு ஊது பனி மலர் ஆரும் ஊர – அகம் 46/5,6
தட மருப்பு எருமை தாமரை முனையின் – அகம் 91/15
எரி அகைந்து அன்ன தாமரை பழனத்து – அகம் 106/1
எரி அகைந்து அன்ன தாமரை இடையிடை – அகம் 116/1
பூத்த தாமரை புள் இமிழ் பழனத்து – அகம் 176/7
மீன் முதிர் இலஞ்சி கலித்த தாமரை
நீர் மிசை நிவந்த நெடும் தாள் அகல் இலை – அகம் 186/3,4
தூ மலர் தாமரை பூவின் அம் கண் – அகம் 361/1
ஒள் அழல் புரிந்த தாமரை
வெள்ளி நாரால் பூ பெற்றிசினே – புறம் 11/17,18
பாணர் தாமரை மலையவும் புலவர் – புறம் 12/1
சேற்று வளர் தாமரை பயந்த ஒண் கேழ் – புறம் 27/1
புய்த்து எறி கரும்பின் விடு கழை தாமரை
பூ போது சிதைய வீழ்ந்து என கூத்தர் – புறம் 28/12,13
அழல் புரிந்த அடர் தாமரை
ஐது அடர்ந்த நூல் பெய்து – புறம் 29/1,2
ஆடு வண்டு இமிரா தாமரை
சூடாய் ஆதல் அதனினும் இலையே – புறம் 69/20,21
வாடா தாமரை சூட்டிய விழு சீர் – புறம் 126/3
பாணன் சூடிய பசும்_பொன் தாமரை
மாண் இழை விறலி மாலையொடு விளங்க – புறம் 141/1,2
வள் இதழ் அவிழ்ந்த தாமரை
நள் இரும் பொய்கையும் தீயும் ஓர் அற்றே – புறம் 246/14,15
வாடா தாமரை சூட்டுவன் நினக்கே – புறம் 319/15
பொலம் தாமரை பூ பாணரொடு – புறம் 361/12
எரி மருள் தாமரை பெரு மலர் தயங்க – புறம் 364/3
செறுவில் பூத்த சே இதழ் தாமரை
அறு தொழில் அந்தணர் அறம் புரிந்து எடுத்த – புறம் 397/19,20
தண்டலை மயில்கள் ஆட தாமரை விளக்கம் தாங்க – கம்.பால:2 4/1
தாமரை படுவ வண்டும் தகை வரும் திருவும் தண் தார் – கம்.பால:2 5/1
தாரிடை உறங்கும் வண்டு தாமரை உறங்கும் செய்யாள் – கம்.பால:2 6/2
ததை மலர் தாமரை அன்ன தாளினால் – கம்.பால:3 48/3
கரு முகில் தாமரை காடு பூத்து நீடு – கம்.பால:5 10/1
எழுந்தனர் கறைமிடற்று இறையும் தாமரை
செழும் தவிசு உவந்த அ தேவும் சென்று எதிர் – கம்.பால:5 11/1,2
தாமரை மலர் முக தரள வாள் நகை – கம்.பால:5 45/3
தாமரை கண்ணனும் சரங்களே கொடு – கம்.பால:8 38/3
பிறங்கு தாமரை_வனம் விட்டு பெடையொடு களி வண்டு – கம்.பால:9 3/3
மூல தாமரை முழு மலர் முளைத்து என முளைத்தான் – கம்.பால:9 4/4
தாள தாமரை மலர் ததைந்த பொய்கையும் – கம்.பால:10 47/3
தடம் தரு தாமரை தாளுமே அல – கம்.பால:10 57/2
விரை செறி தாமரை இமைக்கும் மெய்ம்மையால் – கம்.பால:10 58/2
வண்டு ஆய் அயன் நான்மறை பாட மலர்ந்தது ஒரு தாமரை போது – கம்.பால:10 71/1
தயரதன் புதல்வன் என்பார் தாமரை கண்ணன் என்பார் – கம்.பால:13 42/1
தாமரை கண்ணினான் என்ற தன்மையால் – கம்.பால:13 62/2
புள்ளும் மென் தாமரை பூவும் நோக்கினான் – கம்.பால:14 26/3
துணைத்த தாமரை நோவ தொடர்ந்து அடர் – கம்.பால:14 32/1
தரங்க வார் குழல் தாமரை சீறடி – கம்.பால:14 34/1
காமர் தாமரை நாள்_மலர் கானத்துள் – கம்.பால:14 39/3
தளம் கொள் தாமரை என தளிர் அடியினும் முகத்தும் – கம்.பால:15 11/1
துடி புக்கு ஆயிடை திருமகள் தாமரை துறந்து – கம்.பால:15 12/3
ஒண் தாமரை வாள் முகத்துள் மிளிர் உண்கண் எல்லாம் – கம்.பால:17 21/2
புல்லி கொண்ட தாமரை மென் பூ மலர் தாங்கி – கம்.பால:17 32/2
தையலார் முகங்கள் செய்ய தாமரை பூத்த அன்றே – கம்.பால:18 3/4
பூ எலாம் மலர்ந்த பொய்கை தாமரை பொலிவது ஒத்தாள் – கம்.பால:18 15/4
செய்ய தாமரை செல்வியை தீம் புனல் – கம்.பால:18 25/3
ஓவு வானமும் உள் நிறை தாமரை
பூ எலாம் குடி போனதும் போன்றதே – கம்.பால:18 31/3,4
தனி சுடர் தாமரை முகத்து சாபமும் – கம்.பால:19 23/3
தங்கு தாமரை உடை தானமே போலுமே – கம்.பால:20 7/4
சங்கம் கை உடைமையாலும் தாமரை கோயிலாலும் – கம்.பால:22 21/1
பொன் தடம் தாமரை பூத்த போன்றதே – கம்.பால:23 61/4
பனி பரும் தாமரை பாதம் பற்றவே – கம்.பால:23 66/4
தாமரை அன்ன தட கையின் ஈந்தான் – கம்.பால:23 86/4
சாளரத்தினும் பூத்தன தாமரை மலர்கள் – கம்.அயோ:1 53/4
தாதை அ பரிசு உரை-செய தாமரை_கண்ணன் – கம்.அயோ:1 69/1
உரிய தாமரை மேல் உறைவானினும் – கம்.அயோ:2 15/2
நொய்து அலர் தாமரை நோற்ற நோன்பினால் – கம்.அயோ:2 50/2
உயர் அருள் ஒண் கண் ஒக்கும் தாமரை நிறத்தை ஒக்கும் – கம்.அயோ:3 93/1
தக்கதே நினைந்தான் தாதை தாமரை சரணம் சூடி – கம்.அயோ:3 106/2
பொன்_தாமரை போல் கையால் பொடி சூழ் படி-நின்று எழுவி – கம்.அயோ:4 37/2
விரை தடம் தாமரை கண்ணை மிக்க நீர் – கம்.அயோ:4 155/3
வில் தடம் தாமரை செம் கண் வீரனை – கம்.அயோ:4 160/1
தாமரை ஒத்தன தவள மாடமே – கம்.அயோ:4 196/4
தன்னது ஆருயிர் தம்பியும் தாமரை
பொன்னும் தானும் ஒர் தேர் மிசை போயினான் – கம்.அயோ:4 232/3,4
பெரும் தாமரை கண் கரு முகிலை பெயர்ந்தார் காணார் பேதுற்றார் – கம்.அயோ:6 31/3
கதிர் கொள் தாமரை கண்ணனை கண்ணினால் – கம்.அயோ:7 12/3
செய்ய தாமரை தாள் பண்டு தீண்டலால் – கம்.அயோ:7 25/1
செஞ்செவே சேற்றில் தோன்றும் தாமரை தேரில் தோன்றும் – கம்.அயோ:8 23/1
வஞ்சி வாழ் வதனம் என்னும் தாமரை மலர்ந்தது அன்றே – கம்.அயோ:8 23/4
தந்தனன் நெடு நாவாய் தாமரை நயனத்தான் – கம்.அயோ:8 31/2
சங்கம் ஆதலின் பிரியலென் தாமரை வடித்த – கம்.அயோ:9 31/2
ஆனனம் மகளிருக்கு அளித்த தாமரை
பூ நனி முகிழ்த்தன புலரி போன பின் – கம்.அயோ:10 40/1,2
துன்று தாமரை கண் பனி சோர்கின்றான் – கம்.அயோ:10 51/4
நீர் துறந்தன தாமரை நீத்து என – கம்.அயோ:11 18/3
வாய் ஒளி மழுங்க தன் மலர்ந்த தாமரை
ஆய் மலர் நயனங்கள் அருவி சோர்தர – கம்.அயோ:11 45/1,2
தாமரை செல்வியும் தவத்தை மேவினாள் – கம்.அயோ:12 42/2
தழுவின புளிஞர்_வேந்தன் தாமரை செங்கணானை – கம்.அயோ:13 33/1
கூறிய முனிவனை குவிந்த தாமரை
சீறிய கைகளால் தொழுது செங்கணான் – கம்.அயோ:14 123/1,2
இறங்காத தாமரை கண் எம்பெருமான் இயம்புதியால் – கம்.ஆரண்:1 49/2
கண் தாமரை போல் கரு ஞாயிறு என – கம்.ஆரண்:2 24/2
தாழி தரை ஆக தண் தயிர் நீர் ஆக தட வரையே மத்து ஆக தாமரை கை நோவ – கம்.ஆரண்:2 29/3
தாமரை செம் கண் இ தடம் கை வீரர்கள் – கம்.ஆரண்:4 13/2
அல்லி தாமரை கண்ணனை அன்பு உற – கம்.ஆரண்:4 35/1
தாள் உயர் தாமரை தளங்கள்-தம்மொடும் – கம்.ஆரண்:6 9/1
பொதி அவிழ் தாமரை பூவை ஒப்பதோ – கம்.ஆரண்:6 10/2
செம் கயல் போல் கரு நெடும் கண் தே மரு தாமரை உறையும் – கம்.ஆரண்:6 111/1
தாங்கி தாமரை கண்ணன் அ சாலையை – கம்.ஆரண்:7 18/2
தழுவிய வளை தளிர் நெகிழ தாமரை
முழு முகத்து இரு கயல் முத்தின் ஆலிகள் – கம்.ஆரண்:10 40/2,3
தன்மையன் இராமனோ தாமரை தவிர போந்தாள் – கம்.ஆரண்:10 67/2
தாமரை இருந்த தையல் சேடி ஆம் தரமும் அல்லள் – கம்.ஆரண்:10 69/3
தந்தையும் உமையை பெற்றான் தாமரை செங்கணானும் – கம்.ஆரண்:10 75/2
நாரம் உண்டு எழுந்த மேகம் தாமரை வளையம் நான – கம்.ஆரண்:10 105/1
தாமரை வனத்திடை தாவும் அன்னம் போல் – கம்.ஆரண்:12 14/1
தாமரை கண்ணொடு ஏர் தவத்தின் மாலையன் – கம்.ஆரண்:12 23/1
சே இதழ் தாமரை சேக்கை தீர்ந்து இவண் – கம்.ஆரண்:12 29/1
தளிர்த்தன கிளர்ந்த மேனி தாமரை கெழுமு செந்தேன் – கம்.ஆரண்:13 136/1
தாமரை கங்குல் போதும் குவிந்திலா தன்மை என்னோ – கம்.ஆரண்:14 4/4
வண்ண நறும் தாமரை மலரும் வாச குவளை நாள்_மலரும் – கம்.கிட்:1 24/1
செய்ய தாமரை ஆம்பல் அம் போது என சிவந்த – கம்.கிட்:3 70/4
பொன்னின் வார் கழல் புது நறும் தாமரை பூண்டு – கம்.கிட்:4 18/3
தன் அடி தாழ்தலோடும் தாமரை தடம் கணானும் – கம்.கிட்:7 157/1
தருவல் என்று இரங்கினாயோ தாமரை மறந்த தையல் – கம்.கிட்:10 60/3
தாமரை மலர் தவிசு இகந்து தகை அன்னம் – கம்.கிட்:10 80/1
தாள்-தொறு மலர்ந்தன முதிர்ந்த தாமரை
கூடினர் துவர் இதழ் கோலம் கொண்டன – கம்.கிட்:10 113/2,3
மழை பட பொதுளிய மருத தாமரை
தழை பட பேர் இலை புரையில் தங்குவ – கம்.கிட்:10 120/1,2
தாக்கு_அணங்கு உறை தாமரை தாளினால் – கம்.கிட்:11 34/3
தாமரை வதனம் சாய்த்து தனு நெடும் தரையில் ஊன்றி – கம்.கிட்:11 47/1
தங்குதி உந்தையோடு என்று தாமரை
செம் கணான் தம்பியும் தானும் சிந்தையின் – கம்.கிட்:11 137/2,3
வகுத்த தாமரை மலர் அயன் நிசிசரர் வாழ்நாள் – கம்.கிட்:12 13/1
தரங்க நீர் எழு தாமரை நான்முகன் தந்த – கம்.கிட்:12 39/1
நிறை நறும் தாமரை முகமும் நித்தில – கம்.கிட்:14 9/3
தாமரை மலர்க்கு உவமை சால்புறு தளிர் கை – கம்.கிட்:14 46/1
சாம்பன் இயம்ப தாழ் வதன தாமரை நாப்பண் – கம்.கிட்:17 20/1
விரை தாமரை வாள் முகம் விட்டு விளங்க வீரன் – கம்.சுந்:1 48/2
நறவு நாறிய நாள் நறும் தாமரை
துறைகள்-தோறும் முகிழ்த்தன தோன்றுமால் – கம்.சுந்:2 151/1,2
சே இதழ் தாமரை என்று சேண் உளோர் – கம்.சுந்:4 39/1
பச்சிலை தாமரை பகல் கண்டால் என – கம்.சுந்:4 48/1
தாமரை தடம் பொய்கை செம் சந்தனம் – கம்.சுந்:6 33/1
தாமரை கிழவனோ தறுகண் பல் தலை – கம்.சுந்:12 65/2
கைத்தலத்து இனிதின் ஈந்தாள் தாமரை கண்கள் ஆர – கம்.சுந்:14 46/2
தாமரை தடம் கண்ணினான் பேர் அவை தவிர – கம்.யுத்1:3 8/1
மரு கொள் தாமரை நான்முகன் ஐ_முகன் முதலோர் – கம்.யுத்1:3 10/1
வள தடம் தாமரை மலர்ந்ததாம் என – கம்.யுத்1:4 15/3
தழுவினர் நின்ற காலை தாமரை_கண்ணன் தங்கள் – கம்.யுத்1:4 121/1
சீற்றம் மீக்கொண்ட சிவந்தன தாமரை செம் கண் – கம்.யுத்1:6 4/4
பொய்கை தாமரை பூத்து என பொலிந்தது புணரி – கம்.யுத்1:6 29/4
தன் பெரு நயனம் என்னும் தாமரை தடத்து நீரால் – கம்.யுத்1:12 34/4
தளை அவிழ்ந்த கொழும் தடம் தாமரை
வளையம் வன் கையில் வாங்கின வானரம் – கம்.யுத்2:15 6/3,4
தண்டு இருந்த பைம் தாமரை தாள் அற – கம்.யுத்2:15 8/1
தாள தாமரை அன்னங்கள் தாவிட – கம்.யுத்2:15 9/3
ஒழுகு தாமரை ஒத்தன ஓங்கு நீர் – கம்.யுத்2:15 11/3
சிதைவு அரு நாள் வர சிவந்த தாமரை
இதழ்-தொறும் வண்டு வீற்றிருந்ததாம் என – கம்.யுத்2:15 113/2,3
தாக்குகின்றன நுழைகில தலையது தாமரை தடம் கண்ணான் – கம்.யுத்2:16 328/1
தனக்கு உயிர் வேறு இன்று ஆகி தாமரை கண்ணது ஆகி – கம்.யுத்2:17 24/2
தாமரை சரணம் வைத்தான் கலுழனின் தாங்கி நின்ற – கம்.யுத்2:18 181/2
தாமரை தலைய வாளி தாமரை கணக்கின் சார்ந்த – கம்.யுத்2:19 111/1
தாமரை தலைய வாளி தாமரை கணக்கின் சார்ந்த – கம்.யுத்2:19 111/1
தாமரை தலைய வாளி தாமரை கணக்கின் சார்ந்த – கம்.யுத்2:19 111/3
தாமரை தலைய வாளி தாமரை கணக்கின் சார்ந்த – கம்.யுத்2:19 111/3
தாம் வர தடுத்து வீழ்த்தான் தாமரை_கண்ணன் தம்பி – கம்.யுத்2:19 111/4
தாமரை கண்ணன் தம்பி தன்மை ஈது-ஆயின் மெய்யே – கம்.யுத்2:19 167/1
தாமரை கையால் தாளை தைவரும் குறங்கை தட்டும் – கம்.யுத்2:19 223/1
கலந்த தாமரை பெரு வனம் கதிரவன் கரத்தால் – கம்.யுத்3:20 58/3
தரவு வேண்டினென் என்றனன் தாமரை_கண்ணன் – கம்.யுத்3:22 86/4
தனு வலம் கொண்ட தாமரை_கண்ணவன் தம்பி – கம்.யுத்3:22 166/2
செய்ய தாமரை நாள்_மலர் கை தலம் சேப்ப – கம்.யுத்3:22 185/1
தள்ளி தாமரை சேவடி நுடங்கிட தளர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 186/4
ஊக்கினான் தடம் தாமரை திரு முகத்து உதிரம் – கம்.யுத்3:22 187/2
சுக்கிரீவனை நோக்கி தன் தாமரை துணை கண் – கம்.யுத்3:22 188/1
தண் தாமரை பூ நெருப்புற்ற தன்மை உற்றாள் தரியாதாள் – கம்.யுத்3:23 4/3
தட வரை அதனை நோக்கி தாமரை கைகள் கூப்பி – கம்.யுத்3:24 44/2
தாழ்வித்த முடியன் வீரன் தாமரை சரணம் தாழ்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 93/4
தம்பியை தழுவி ஐயன் தாமரை தவிசின் மேலான் – கம்.யுத்3:27 3/1
தாறு கொள் மதகரி சுமந்து தாமரை
சீறிய முக தலை உருட்டி செம் நிறத்து – கம்.யுத்3:27 46/1,2
தாள் தாமரை மலரோன் படை தொடுப்பேன் என சமைந்தான் – கம்.யுத்3:27 134/4
தன் புல நயனம் என்னும் தாமரை சொரியும் தாரை – கம்.யுத்3:28 64/2
மன்னும் மா நீர் தாமரை மானும் வதனத்த – கம்.யுத்4:33 13/3
பொருது பற்றிய தாமரை போலுமால் – கம்.யுத்4:33 32/4
சந்திரன் உலகத்தார் என்பர் தாமரை
அந்தணன் உலகத்தார் என்பர் அல்லரால் – கம்.யுத்4:37 66/2,3
கண்டு தாமரை கடவுள் மா படை என கழறா – கம்.யுத்4:37 108/1
அ வழி இராமனும் அலர்ந்த தாமரை
செவ்வி வாள் முகம்-கொடு செயிர்த்து நோக்குறா – கம்.யுத்4:40 37/1,2
நீந்த அரும் புனலிடை நிவந்த தாமரை
ஏய்ந்த தன் கோயிலே எய்துவாள் என – கம்.யுத்4:40 72/1,2
தணப்பு இல் தாமரை சதுமுகன் உரை-செய சமைந்தான் – கம்.யுத்4:40 85/4
வந்து தாமரை கண்ணனை வணங்கின மகிழ்ந்து – கம்.யுத்4:40 123/4
செய்ய தாமரை தாள் இணை முடி உற சேர்த்தி – கம்.யுத்4:41 11/3
மீட்டு எழுந்து விரிந்த செம் தாமரை
காட்டை வென்று எழு கண் கலுழி புனல் – கம்.யுத்4:41 54/1,2
கடி தடம் தாமரை கண்ணின் நோக்கு எனா – கம்.யுத்4:41 98/2
அண்ணலே காண்டியால் அலர்ந்த தாமரை
கண்ணனும் வாரை கடலும் கற்புடை – கம்.யுத்4:41 104/1,2

மேல்


தாமரை-தாம் (1)

ஈந்த வரம் உதவ எய்தினையே எந்தாய் இரு நிலத்தவோ நின் இணை அடி தாமரை-தாம் – கம்.ஆரண்:2 27/4

மேல்


தாமரை_கண்ணவன் (1)

தனு வலம் கொண்ட தாமரை_கண்ணவன் தம்பி – கம்.யுத்3:22 166/2

மேல்


தாமரை_கண்ணன் (4)

தாதை அ பரிசு உரை-செய தாமரை_கண்ணன்
காதல் உற்றிலன் இகழ்ந்திலன் கடன் இது என்று உணர்ந்தும் – கம்.அயோ:1 69/1,2
தழுவினர் நின்ற காலை தாமரை_கண்ணன் தங்கள் – கம்.யுத்1:4 121/1
தாம் வர தடுத்து வீழ்த்தான் தாமரை_கண்ணன் தம்பி – கம்.யுத்2:19 111/4
தரவு வேண்டினென் என்றனன் தாமரை_கண்ணன் – கம்.யுத்3:22 86/4

மேல்


தாமரை_வனம் (1)

பிறங்கு தாமரை_வனம் விட்டு பெடையொடு களி வண்டு – கம்.பால:9 3/3

மேல்


தாமரைக்கு (4)

தாமரைக்கு இறைஞ்சும் தண் துறை ஊரன் – நற் 300/4
கூற்றாய் நின்ற குல சனகி குவளை மலர்ந்த தாமரைக்கு
தோற்றாய் அதனால் அகம் கரிந்தாய் மெலிந்தாய் வெதும்ப தொடங்கினாய் – கம்.ஆரண்:10 115/2,3
அம் கய தடம் தாமரைக்கு அலரியோன் ஆகி – கம்.சுந்:12 49/2
பொங்கு கைகள் ஆம் தாமரைக்கு இந்துவே போன்று – கம்.சுந்:12 49/4

மேல்


தாமரைகள் (3)

அன்ன முனிவரன் உறையுள்-தனை அணுகி அடி இணை தாமரைகள் அம் பொன் – கம்.பால:5 61/2
செய்ய தாமரைகள் எல்லாம் தெரிவையர் முகங்கள் பூத்த – கம்.பால:18 3/3
செய்ய தாமரைகள் அன்ன சேவடி சிதைக்க என்றான் – கம்.கிட்:11 96/4

மேல்


தாமரையின் (9)

வெண் தாமரையின் மலர் பூத்தது ஒத்தது ஆழி வெண் திங்கள் – கம்.பால:10 71/4
காசு இல் தாமரையின் பொய்கை சந்திர காந்தம் ஈன்ற – கம்.பால:13 45/3
வாவி விரி தாமரையின் மா மலரின் வாச – கம்.அயோ:5 10/1
தவ்வாது இரவும் பொலி தாமரையின்
வெவ்வேறு அலர் கண்ணினன் விண்ணவர் கோன் – கம்.ஆரண்:2 2/3,4
தண் அம் தாமரையின் தனி பகைஞன் என்னும் தன்மை ஒருதானே – கம்.ஆரண்:10 113/3
நெஞ்சு பூத்த தாமரையின் நிலையம் பூத்தாள் நிறம் பூத்த – கம்.கிட்:1 31/2
கொங்கின் பொலிந்த தாமரையின் குழுவும் துயில்வுற்று இதழ் குவிக்கும் – கம்.யுத்1:1 2/3
கூனல் தாமரையின் தோன்ற வான் தொடும் கோயில் புக்கான் – கம்.யுத்1:13 1/2
தம்பியோ வானவர் ஆம் தாமரையின் காடு உழக்கும் – கம்.யுத்2:17 78/1

மேல்


தாமரையுள் (1)

உள்ள தாமரையுள் உறைகின்றதே – கம்.பால:11 4/4

மேல்


தாமரையே (1)

தன்-பால் தழுவும் குழல் வண்டு தமிழ் பாட்டு இசைக்கும் தாமரையே
என்-பால் இல்லை அப்பாலோ இருப்பார் அல்லர் விருப்பு உடைய – கம்.கிட்:1 28/2,3

மேல்


தாமரையொடு (1)

புனல் தாமரையொடு புலம் வேறுபாடுறா – பரி 8/117

மேல்


தாமரையோனும் (1)

சந்து ஆர் மணி மண்டபம் தாமரையோனும் நாண – கம்.ஆரண்:10 156/4

மேல்


தாமும் (15)

தாமும் அவரும் ஓராங்கு விளங்க – மது 464
பார்ப்பன குறு_மக போல தாமும்
குடுமி தலைய மன்ற – ஐங் 202/2,3
தாமும் பிறரும் உளர் போல் சேறல் – அகம் 336/15
தம்தம் இல் இருந்து தாமும் விருந்தோடும் தமரினோடும் – கம்.பால:2 22/3
மின் பிறழ் நுசுப்பினார் தாமும் விம்மலால் – கம்.பால:5 111/3
கறங்குபு திரிய தாமும் கண் வழுக்கு உற்று நின்றார் – கம்.பால:22 13/4
முனைவரும் நகர மூதூர் முதிஞரும் இளைஞர் தாமும்
அனையவன் மேனி கண்டார் அன்பினுக்கு எல்லை காணார் – கம்.அயோ:3 91/2,3
உய்த்து மீண்ட நாவாயில் தாமும் போவார் ஒக்கின்றார் – கம்.அயோ:6 25/4
மானவ குமரர் தாமும் அ திசை வழி கொண்டு ஏகி – கம்.ஆரண்:15 56/2
நாயகன் பணி இது என்னா நளிர் கடல் இலங்கை தாமும்
பாய்வன என்ன வானம் படர்ந்தன பழுவம் மான – கம்.சுந்:1 17/3,4
தானை கார் கரும் கடலொடும் தமரொடும் தாமும்
யானை கால் பட்ட செல் என ஒல்லையின் அவிந்தார் – கம்.யுத்1:5 63/3,4
அருமையின் அகன்று நீண்ட விஞ்சையுள் அடங்கி தாமும்
உருவமும் தெரியா-வண்ணம் ஒளித்தனர் உறையும் மாயத்து – கம்.யுத்1:9 25/2,3
பரிகளும் தாமும் அன்று பட்டன கிடக்க கண்டார் – கம்.யுத்2:19 163/2
பொத்திய துன்பம் மூள சேனையும் தாமும் போவார் – கம்.யுத்3:26 16/4
மான மங்கையர் தாமும் வழுத்தினார் – கம்.யுத்4:38 30/4

மேல்


தாமுமே (2)

ஆவியும் தாமுமே புக்கு அரும் கதவு அடைக்கின்றாரை – கம்.சுந்:2 116/4
அரிவையர் குழுவும் நீங்க ஆசையும் தாமுமே ஆய் – கம்.சுந்:2 178/3

மேல்


தாமே (49)

செல்ப என்ப தாமே செ வரி – நற் 73/6
ஏகுவர் என்ப தாமே தம்-வயின் – நற் 84/10
செல்ப என்ப தாமே சென்று – நற் 129/4
வருந்து-மன் அளிய தாமே பெரும் கடல் – நற் 163/7
எ வினை செய்வர்-கொல் தாமே வெம் வினை – நற் 189/6
வந்தனர் பெயர்வர்-கொல் தாமே அல்கல் – நற் 207/6
கொன்னும் நம்பும்-குரையர் தாமே
சிறந்த அன்பினர் சாயலும் உரியர் – நற் 208/7,8
தாமே ஒப்புரவு அறியின் தே மொழி – நற் 220/8
வாடல-கொல்லோ தாமே அவன் மலை – நற் 359/7
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஆரியர் – குறு 7/3
சேர்ந்தனர்-கொல்லோ தாமே யாம் தமக்கு – குறு 79/6
அளிய தாமே கொடும் சிறை பறவை – குறு 92/2
நமக்கு உரைத்தோரும் தாமே
அழாஅல் தோழி அழுங்குவர் செலவே – குறு 135/3,4
மறந்தனர்-கொல்லோ தாமே களிறு தன் – குறு 307/4
தாமே செல்ப ஆயின் கானத்து – குறு 348/1
அறை புனல் வால் வளை நல்லவோ தாமே – ஐங் 193/4
அளிய தாமே செ வாய் பைம் கிளி – ஐங் 284/1
இறந்தோர் மன்ற தாமே பிறங்கு மலை – ஐங் 316/3
அறன் இல மன்ற தாமே விறல் மிசை – ஐங் 332/2
வல்லா-கொல்லோ தாமே அவண – ஐங் 333/2
இனிய மன்ற தாமே
பனி இரும் குன்றம் சென்றோர்க்கு பொருளே – ஐங் 337/3,4
யார்-கொல் அளியர் தாமே வார் சிறை – ஐங் 381/3
அளியவோ அளிய தாமே ஒளி பசந்து – ஐங் 455/3
பெரும் பாழ் ஆகும்-மன் அளிய தாமே – பதி 22/38
வல்ல-கொல் செல்ல தாமே கல்லென – அகம் 17/10
அளியரோ அளியர் தாமே அளி இன்று – அகம் 43/13
யாமே எமியம் ஆக தாமே
பசு நிலா விரிந்த பல் கதிர் மதியின் – அகம் 57/10,11
நோற்றோர் மன்ற தாமே கூற்றம் – அகம் 61/1
எய்த வந்தனவால் தாமே நெய்தல் – அகம் 83/12
துணிகுவர்-கொல்லோ தாமே துணி கொள – அகம் 119/15
நாம் அழ துறந்தனர் ஆயினும் தாமே
வாய்மொழி நிலைஇய சேண் விளங்கு நல் இசை – அகம் 205/7,8
உள்ளுப தில்ல தாமே பணை தோள் – அகம் 253/21
அறிந்தனர்-கொல்லோ தாமே ஓங்கு நடை – அகம் 264/12
அறியார்-கொல்லோ தாமே அறியினும் – அகம் 273/6
வேனில் வெம் சுரம் தமியர் தாமே
செல்ப என்ப தோழி யாமே – அகம் 293/9,10
ஏகுவர்-கொல்லோ தாமே பாய் கொள்பு – அகம் 329/9
என்ன ஆம்-கொல் தாமே தெண் நீர் – அகம் 371/11
மெல்லிய பெரும தாமே நல்லவர்க்கு – புறம் 14/16
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஊர்-தொறும் – புறம் 52/8
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஆர் நார் – புறம் 81/3
அளியர் தாமே ஆர்க என்னா – புறம் 237/8
அளிய தாமே சிறு வெள் ஆம்பல் – புறம் 248/1
யார் ஆகுவர்-கொல் தாமே நேர்_இழை – புறம் 337/20
அளியர் தாமே இவள் தன்னைமாரே – புறம் 345/12
தாமே ஆண்ட ஏமம் காவலர் – புறம் 363/3
விட்டிடல் என்று விலக்கினர் தாமே – கம்.பால:8 22/4
சுற்றிலா அரக்கர் தாமே காட்டலின் தெரிய கண்டான் – கம்.சுந்:12 127/4
தாமே தனி நாயகர் ஆய் எவையும் – கம்.யுத்1:3 109/1
தம் நெஞ்சம் தாமே தடவாரோ தானவர்கள் – கம்.யுத்2:17 80/4

மேல்


தாமோ (1)

தானை இலர் நின்ற தவம் ஒன்றும் இலர் தாமோ
கூனல் முதுகின் சிறு குரங்கு கொடு வெல்வார் – கம்.யுத்1:2 63/2,3

மேல்


தாய் (98)

தாய் வயிற்று-இருந்து தாயம் எய்தி – பொரு 132
தாய் முலை தழுவிய குழவி போலவும் – பட் 96
பிண்ட நெல்லின் தாய் மனை ஒழிய – நற் 26/4
தாய் பயிர் பிள்ளை வாய் பட சொரியும் – நற் 91/7
கன்று தாய் மருளும் குன்ற நாடன் – நற் 359/3
தாய் காண் விருப்பின் அன்ன – குறு 132/5
தாய் இல் முட்டை போல உள் கிடந்து – குறு 152/2
புதல்வன் தாய் அவன் புறம் கவைஇயினளே – குறு 359/6
தாய் உடன்று அலைக்கும்-காலையும் வாய்விட்டு – குறு 397/4
தாய் சா பிறக்கும் புள்ளி களவனொடு – ஐங் 24/1
தாய் முகம் நோக்கி வளர்ந்திசின் ஆங்கு – ஐங் 44/2
புதல்வன் கவைஇய தாய் புறம் முயங்கி – ஐங் 402/1
தண்டி தண்டின் தாய் செல்வாரும் – பரி 10/100
தாய் அருகா நின்று தவ தை_நீராடுதல் – பரி 11/91
தாய் அ திறம் அறியாள் தாங்கி தனி சேறல் – பரி 11/112
தாய் உயிர் பெய்த பாவை போல – கலி 22/5
தாழ் செறி கடும் காப்பின் தாய் முன்னர் நின் சாரல் – கலி 48/10
தொடக்கத்து தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் – கலி 82/11
வழிமுறை தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் – கலி 82/15
குழவியை பார்த்து உறூஉம் தாய் போல் உலகத்து – கலி 99/4
மாசு இல் கற்பின் புதல்வன் தாய் என – அகம் 6/13
மகன் தாய் ஆதல் புரைவது ஆங்கு எனவே – அகம் 16/19
தாய் ஓம்பு ஆய் நலம் வேண்டாதோளே – அகம் 146/13
சிறு குளகு அருந்து தாய் முலை பெறாஅ – அகம் 292/3
பண்பு இல் கோவலர் தாய் பிரித்து யாத்த – அகம் 293/11
மதி சூழ் மீனின் தாய் வழிப்படூஉம் – அகம் 297/15
தாய் உடை நெடு நகர் தமர் பாராட்ட – அகம் 310/7
ஆய் மட கண்ணள் தாய் முகம் நோக்கி – அகம் 383/11
தாய் தன் செம்மல் கண்டு கடன் இறுப்ப – அகம் 397/2
தாய் இல் தூவா குழவி போல – புறம் 4/18
தாய் வாழியர் நின் பயந்திசினோரே – புறம் 137/15
தாய் இல் தூவா குழவி போல ஆங்கு அ – புறம் 379/15
சரயு என்பது தாய் முலை அன்னது இ – கம்.பால:1 12/3
தாய் ஒக்கும் அன்பின் தவம் ஒக்கும் நலம் பயப்பின் – கம்.பால:4 4/1
தாய் பிளந்து உக்க கார் அகில்களும் தழை இலா – கம்.பால:7 8/2
ஈன்ற நல் தாய் என கருது பேர் அருளினான் – கம்.பால:20 27/2
தரைக்கு நாயகன் தாய் இனி நீ என தணியா – கம்.அயோ:2 90/4
தாய் தந்து என்ன தன்னை இரந்தால் தழல் வெம் கண் – கம்.அயோ:3 33/3
தாய் கையில் வளர்ந்திலன் வளர்த்தது தவத்தால் – கம்.அயோ:3 101/1
தாய் என நினைவான் முன்னே கூற்று என தமியள் வந்தாள் – கம்.அயோ:3 107/4
தாய் உரைத்த சொல் கேட்டு தழைக்கின்ற – கம்.அயோ:4 6/1
இரு கண்களும் இன்றிய தாய் தந்தைக்கும் ஈங்கு அவர்கள் – கம்.அயோ:4 77/1
தீட்டாத வேல் கண் சிறு தாய் என யாவராலும் – கம்.அயோ:4 111/3
தாய் தந்தை என்றால் அவர் மேல் சலிக்கின்றது என்னோ – கம்.அயோ:4 131/4
தாய் ஆற்றுகில்லாள்-தனை ஆற்றுகின்றார்கள்-தம்-பால் – கம்.அயோ:4 142/1
தாய் செயல் அல்லவோ தலத்து உளோர்க்கு எலாம் – கம்.அயோ:11 61/2
கடியவள் தாய் என கருதுகின்றிலன் – கம்.அயோ:11 69/2
தாய் எனும் பெயர் எனை தடுக்கல்-பாலதோ – கம்.அயோ:11 71/4
சுழியுடை தாய் சொலும் கொடிய சூழ்ச்சியால் – கம்.அயோ:11 73/1
போதாதோ என் தாய் இவள் கொண்ட பொருள் அம்மா – கம்.அயோ:11 78/4
தாள் உறு குரிசில் அ தாய் சொல் கேட்டலும் – கம்.அயோ:11 95/1
தாய் பசி உழந்து உயிர் தளர தான் தனி – கம்.அயோ:11 99/1
தாய் உரை கொண்டு தாதை உதவிய தரணி-தன்னை – கம்.அயோ:13 35/1
தன் நல் கையின் வணங்கினன் தாய் என – கம்.அயோ:13 70/2
தந்த தீவினை தாய் செய் தீமையும் – கம்.அயோ:14 101/2
தாய் வரம் கொள தந்தை ஏவலால் – கம்.அயோ:14 106/1
சான்றவர் ஆக தன் குரவர் ஆக தாய்
போன்றவர் ஆக மெய் புதல்வர் ஆக தான் – கம்.அயோ:14 124/1,2
தாய் பணித்து உவந்தன தந்தை செய்க என – கம்.அயோ:14 125/1
தாய் ஆவார் யாவரே தருமத்தின் தனி மூர்த்தி – கம்.ஆரண்:1 52/4
தாய் தன்னை அறியாத கன்று இல்லை தன் கன்றை – கம்.ஆரண்:1 54/1
ஆயும் அறியும் உலகின் தாய் ஆகி ஐய – கம்.ஆரண்:1 54/2
தாய் வர நோக்கிய கன்றின் தன்மையார் – கம்.ஆரண்:3 5/4
தரை அளித்த தனி நேமி தயரதன்-தன் புதல்வர் யாம் தாய் சொல் தாங்கி – கம்.ஆரண்:6 128/1
புள்ளிற்கும் புலன் இல் பேய்க்கும் தாய் அன்ன புலவு வேலோய் – கம்.ஆரண்:13 112/4
தன் தாய் தந்தை தம்முன் எனும் தன்மையர் முன்னே – கம்.ஆரண்:15 27/3
என் தாய் உன்முன் ஏவிய யாவும் இசை இன்னல் – கம்.ஆரண்:15 29/1
தம் தோள் வலி மிக்கவர் தாம் ஒரு தாய் வயிற்றின் – கம்.கிட்:7 48/1
தாய் என உயிர்க்கு நல்கி தருமமும் தகவும் சால்பும் – கம்.கிட்:7 125/1
தாய் என இனிது பேணி தாங்குதி தாங்குவாரை – கம்.கிட்:9 14/2
தாரையை வணங்கி அன்னாள் தாய் என தந்தை முந்தை – கம்.கிட்:9 32/3
தாய் இவள் மனைவி என்னும் தெளிவு இன்றேல் தருமம் என் ஆம் – கம்.கிட்:11 89/2
தாய் உருத்து உடனே வர தட நெடு வரையை – கம்.கிட்:12 12/3
தாய் என தகைய நண்பீர் சம்பாதி சடாயு என்பேம் – கம்.கிட்:16 53/1
தாய் உலகு அனைத்தும் வென்று தையலை தருதற்கு ஒத்தீர் – கம்.கிட்:17 23/2
ஆழி தாய் இடர்_ஆழியிடையே வீழ்ந்து அழிவேனோ – கம்.சுந்:2 227/4
சிறிய தாய் சொன்ன திருமொழி சென்னியில் சூடி – கம்.சுந்:11 40/3
தாய் அளந்து உலகங்கள் தர கொள்வான் – கம்.சுந்:13 7/2
தழுவு இலங்கை தழங்கு எரி தாய் செல – கம்.சுந்:13 15/1
தாய் வர கண்டது அன்ன உவகையின் தளிர்த்தார் அம்மா – கம்.சுந்:14 3/4
உன் தாய் தந்தை இனத்தவன் ஓத – கம்.யுத்1:3 93/3
தாய் தந்தை எனும் தகை வந்தனைதான் – கம்.யுத்1:3 113/1
தகை புலத்தோர் தந்தை தாய் தம்பியர்கள் தனயர் இவர்தாமே அன்றோ – கம்.யுத்1:4 101/3
தாய் தெரிந்து உலகு காத்த தவத்தியை தன்னை கொல்லும் – கம்.யுத்1:9 32/1
தாய் அவள் உலகுக்கு எல்லாம் என்பதும் சாற்றுகின்றார் – கம்.யுத்1:9 77/4
சுருதி அன்ன தாய் சிவந்த நல் கனி என்று சொல்ல – கம்.யுத்1:12 3/3
தாய் அடுத்து அவன்-தன் கையின் தண்டொடும் – கம்.யுத்2:15 74/3
கன்று தாங்கிய தாய் என மாருதி களித்தான் – கம்.யுத்2:15 218/4
தாய் அவை தந்தைமார் என்று உணர்வரோ தருமம் பார்ப்பார் – கம்.யுத்2:16 137/2
தாய் வினை செய்ய அன்றோ கொன்றனன் தவத்தின் மிக்கான் – கம்.யுத்2:16 139/4
தாய் எரி வீழ கண்ட பார்ப்பு என தரிக்கிலாதாள் – கம்.யுத்2:17 31/4
அறம் தாய் தந்தை சுற்றமும் மற்றும் எனை அல்லால் – கம்.யுத்3:22 210/1
தாய் ஒப்பன சில வாளிகள் துரந்தான் துயில் துறந்தான் – கம்.யுத்3:27 103/4
மறலியை பண்டு தம் பெரும் தாய் சொல வலியால் – கம்.யுத்3:30 18/1
தாய் படை துடைய செல்வம் ஈக என தம்பிக்கு ஈந்து – கம்.யுத்3:31 228/1
தாய் தனி குறுகலும் தரிக்கிலாமையால் – கம்.யுத்4:40 67/2
முன்னை தாய் தந்தை எனும் பெரு மாயையில் மூழ்கி – கம்.யுத்4:40 90/2
தாய் சொல் கேட்டலும் தந்தை சொல் கேட்டலும் – கம்.யுத்4:41 79/1
எளிவரும் உயிர்கட்கு எல்லாம் ஈன்ற தாய் எதிர்ந்தது ஒத்தான் – கம்.யுத்4:41 113/1

மேல்


தாய்-போல் (1)

கன்று பட பதைத்த தாய்-போல் கவல்வாளை – கம்.யுத்2:18 272/2

மேல்


தாய்க்கே (3)

மேவன செய்யும் தன் புதல்வன் தாய்க்கே – குறு 8/6
பொய் வல் காளையை ஈன்ற தாய்க்கே – ஐங் 399/5
ஓடா பூட்கை விடலை தாய்க்கே – புறம் 295/8

மேல்


தாய்மையும் (1)

தாய்மையும் அன்றி நட்பும் தருமமும் தழுவி நின்றாய் – கம்.கிட்:7 82/4

மேல்


தாய (19)

கலை தாய உயர் சிமையத்து – மது 332
தளிர் ஏர் மேனி தாய சுணங்கின் – நெடு 148
அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் – மலை 290
வேங்கை தாய ஓங்கு மலை அடுக்கத்து – நற் 28/6
முல்லை தாய கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 343/1
செருந்தி தாய இரும் கழி சேர்ப்பன் – ஐங் 112/2
நெடும் தேர் திகிரி தாய வியன் களத்து – பதி 35/4
தாய தோன்றி தீ என மலரா – பரி 11/21
தாய சுணங்கு போல் தளிர் மிசை தாது உக – கலி 35/4
மலர் தாய பொழில் நண்ணி மணி நீர கயம் நிற்ப – கலி 35/5
அலர் தாய துறை நண்ணி அயிர் வரித்து அறல் வார – கலி 35/6
முல்லையும் தாய பாட்டம்-கால் தோழி நம் – கலி 111/4
ஞாலம் மூன்று அடி தாய முதல்வற்கு முது முறை – கலி 124/1
மா தகட்டு ஒள் வீ தாய துறுகல் – புறம் 202/19
வெண் காழ் தாய வண் கால் பந்தர் – புறம் 324/10
பொரு_அரு வேலை தாவும் புந்தியான் புவனம் தாய
பெரு வடிவு உயர்ந்த மாயோன் மேக்கு உற பெயர்த்த தாள் போல் – கம்.கிட்:17 26/1,2
தனி கட களிறு என ஒரு துணை இலான் தாய
பனி கடல் பெரும் கடவுள் தன் பரிபவம் துடைப்பான் – கம்.சுந்:2 144/1,2
தாய வேலையின் இரு மடி விசை கொடு தாவி – கம்.சுந்:2 146/2
தலை விழுந்தவா விழுந்த தாய வாசி தாள் அறும் – கம்.யுத்3:31 81/2

மேல்


தாயத்து (6)

அகன்ற தாயத்து அஃகிய நுட்பத்து – மலை 551
முரசு உடை தாயத்து அரசு பல ஓட்டி – பதி 44/20
நாடு கெழு தாயத்து நனம் தலை அருப்பத்து – பதி 45/9
பிறிது சென்று மலர் தாயத்து
பலர் நாப்பண் மீக்கூறலின் – புறம் 17/22,23
முரசு கெழு தாயத்து அரசோ தஞ்சம் – புறம் 73/3
நேர் வரு தாயத்து நிரப்பினோர் பிறர் – கம்.யுத்1:4 78/3

மேல்


தாயம் (8)

தாய் வயிற்று-இருந்து தாயம் எய்தி – பொரு 132
உரு கெழு தாயம் ஊழின் எய்தி – பட் 227
தாயம் ஆகலும் உரித்தே போது அவிழ் – நற் 327/7
பால் தர வந்த பழ விறல் தாயம்
எய்தினம் ஆயின் எய்தினம் சிறப்பு என – புறம் 75/2,3
எழு பொறி நாட்டத்து எழாஅ தாயம்
வழு இன்று எய்தியும் அமையாய் செரு வேட்டு – புறம் 99/7,8
நுந்தை தாயம் நிறைவு-உற எய்திய – புறம் 202/9
தாயம் வந்தவரொடும் தனையர் இல்லையால் – கம்.கிட்:16 17/2
நகை புலத்ததாம் அன்றே நல் தாயம் உளது ஆய பற்றால் மிக்க – கம்.யுத்1:4 101/2

மேல்


தாயமொடு (1)

பற்றல் தேற்றா பயம் கெழு தாயமொடு
அன்ன ஆக நின் ஊழி நின்னை – புறம் 135/18,19

மேல்


தாயர் (15)

இன்னே வருகுவர் தாயர் என்போள் – முல் 16
தாயர் என்னும் பெயரே வல்லாறு – ஐங் 380/3
வேற்று ஆனா தாயர் எதிர்கொள்ள மாற்றாத – கலி 83/23
வாயில் வரை இறந்து போத்தந்து தாயர்
தெருவில் தவிர்ப்ப தவிர்ந்தனன் மற்று அவர் – கலி 84/14,15
ஈனா தாயர் மடுப்பவும் உண்ணாள் – அகம் 105/6
தாதியர் செவிலியர் தாயர் தவ்வையர் – கம்.பால:10 51/1
போகா உயிர் தாயர் நம் பூம் குழல் சீதை என்றே – கம்.அயோ:4 146/3
தாயர் தவ்வையர் தன் துணை சேடியர் – கம்.அயோ:4 225/1
அன்ன தாயர் அரிதின் பிரிந்த பின் – கம்.அயோ:4 232/1
இழிந்த தாயர் சிவிகையின் ஏற தான் – கம்.அயோ:13 71/1
தந்தை தாயர் என்று இவர்கள்தாம் அலால் – கம்.அயோ:14 105/3
எ தாயர் வயிற்றினும் பின் பிறந்தார்கள் எல்லாம் – கம்.கிட்:7 43/3
மக்கள் தாயர் மற்று யாவரும் தடுத்தனர் மறுகி – கம்.சுந்:9 13/2
தன்னை நோக்கினன் தாயர் சொல் நோக்கினான் – கம்.யுத்4:39 13/4
தாயர் எம் அளவு அன்று தனி அறம் – கம்.யுத்4:41 71/3

மேல்


தாயர்-தம் (1)

வந்த தாயர்-தம் வயங்கு சேவடி – கம்.அயோ:14 88/2

மேல்


தாயர்க்கு (1)

நடத்தல் அரிது ஆகும் நெறி நாள்கள் சில தாயர்க்கு
அடுத்த பணி செய்து இவண் இருத்தி என அ சொற்கு – கம்.சுந்:4 60/1,2

மேல்


தாயர்க்கும் (1)

பேதை பெண் பிறந்து பெற்ற தாயர்க்கும் பிழைப்பு இலாத – கம்.யுத்3:26 78/3

மேல்


தாயரின் (2)

தாயரின் பரி சேடியர் தாது உகு – கம்.பால:10 81/1
தாயரின் முனிவர்-தம் தரும பன்னியர் – கம்.அயோ:14 86/2

மேல்


தாயருக்கு (1)

தாயருக்கு அன்று சார்ந்த கன்று எனும் தகையன் ஆனான் – கம்.யுத்4:41 112/1

மேல்


தாயரும் (9)

என் ஓர் அன்ன தாயரும் காண – அகம் 385/2
தாயரும் தந்தையும் தவமும் அன்பினால் – கம்.பால:5 1/3
தாயரும் கிளைஞரும் சார்ந்துளார்களும் – கம்.அயோ:4 179/1
தாயரும் அரும் தவத்தவரும் தந்தையின் – கம்.அயோ:12 53/1
தாயரும் தலைப்பெய்து தாம் தழீஇ – கம்.அயோ:14 89/1
பெற்ற தாயரும் தம்பியும் பெயர்த்தும் வந்து எய்தி – கம்.சுந்:3 17/1
அ தலை தம்பிமாரும் தாயரும் அடுத்துளோரும் – கம்.யுத்3:26 16/2
தம்பியர் தம்மொடு தாயரும் ஆயோர் – கம்.யுத்3:26 38/1
தாயரும் தம்பிமாரும் தவம் புரி நகரம் சார – கம்.யுத்3:26 74/1

மேல்


தாயரை (5)

மக்களை மறந்தனர் மாதர் தாயரை
புக்கு_இடம் அறிந்திலர் புதல்வர் பூசலிட்டு – கம்.அயோ:4 195/1,2
கோதை வில்லவன் தாயரை கும்பிடா – கம்.அயோ:4 230/2
தனையர் ஆயினார் தந்தை தாயரை
வினையின் நல்லது ஓர் இசையை வேய்தலோ – கம்.அயோ:14 107/1,2
தார் குலாம் அலங்கல் மார்பன் தாயரை நினைந்து நைந்தான் – கம்.கிட்:11 50/4
தாயரை வணங்கி தங்கள் இறையொடு முனியை தாழ்ந்து – கம்.யுத்4:42 6/2

மேல்


தாயரொடு (2)

உடன்பட்டு ஓரா தாயரொடு ஒழிபு உடன் – நற் 310/7
அலையா தாயரொடு நற்பாலோரே – குறு 246/8

மேல்


தாயரோடு (1)

அழுது தாயரோடு அரும் தவர் அந்தணர் அரசர் – கம்.அயோ:4 213/1

மேல்


தாயவே (1)

வன் தோளான் சிறை வானம் தாயவே – கம்.கிட்:16 49/4

மேல்


தாயிர் (1)

மாண் இழை மடவரல் தாயிர் நீர் போறிர் – கலி 9/11

மேல்


தாயிற்றே (1)

தாயிற்றே தண்ணம் புனல் – பரி 6/10

மேல்


தாயின் (10)

தாயின் நன்று பலர்க்கு ஈத்து – புறம் 361/6
வெவ்விய தாயின் தீய விதியினின் மேலன் போலாம் – கம்.அயோ:5 19/2
சுற்றமும் தானும் உள்ளம் தூயவன் தாயின் நல்லான் – கம்.அயோ:8 11/3
துறந்தான் தாயின் சூழ்ச்சியின் ஞாலம் அவனோடும் – கம்.அயோ:11 76/3
தாயின் நீங்க_அரும் தந்தையின் தண் நகர் – கம்.ஆரண்:4 29/1
தண்டல் இல் தவம் செய்வோர் தாம் வேண்டிய தாயின் நல்கும் – கம்.ஆரண்:10 162/1
தாயின் மன்னுயிர்க்கு அன்பினன் உளன் ஒரு தக்கோன் – கம்.யுத்1:3 19/4
தாயின் மன்னுயிர்க்கு அன்பினன்-தன்னை அ தவம் எனும் தகவு இல்லோர் – கம்.யுத்1:3 82/1
தன் வயிற்றகத்து வைத்து தந்தது அ சீயம் தாயின் – கம்.யுத்1:3 136/4
தாயின் அன்பனை தழுவினான் தனி – கம்.யுத்3:24 108/2

மேல்


தாயின (3)

மெல் இணர் வேங்கை வியல் அறை தாயின
அழுகை மகளிர்க்கு உழுவை செப்ப – பரி 14/11,12
வில்லு சொரி பகழியின் மென் மலர் தாயின
வல்லு போர் வல்லாய் மலை மேல் மரம் – பரி 18/40,41
தடி குறை இறுபு இறுபு தாயின கிடப்ப – கலி 104/53

மேல்


தாயினர் (1)

தண்டல் இல் நெடும் திசை மூன்றும் தாயினர்
கண்டிலர் மடந்தையை என்னும் கட்டுரை – கம்.சுந்:14 15/1,2

மேல்


தாயினவே (1)

ஆறு வனப்பு எய்த அலர் தாயினவே
வேந்து விட்டனனே மா விரைந்தனவே – ஐங் 483/1,2

மேல்


தாயினன் (1)

தாயினன் உலகு எலாம் தவழ்ந்த சீர்த்தியான் – கம்.யுத்3:24 64/4

மேல்


தாயினார் (1)

தாயினார் உலகினை தகை நெடும் தானையார் – கம்.கிட்:14 1/4

மேல்


தாயினான் (1)

தாயினான் வேலையோடும் அயிந்திர பரவை-தன்னை – கம்.யுத்3:22 151/4

மேல்


தாயினும் (11)

தாயினும் அன்பொடு தாழ்ந்து வணங்கி – கம்.பால:23 94/2
தாயினும் உயிர்க்கு நல்கும் சவரியை தலைப்பட்டு அன்னாள் – கம்.ஆரண்:15 54/3
தாயினும் நல்ல நீரே தணிதிரால் தருமம் அஃதலால் – கம்.கிட்:11 55/3
நல் தாயினும் நல்லன் எனக்கு இவன் என்று நாடி – கம்.சுந்:1 47/1
தன் மேனியளாய் அவன் தாயினும் அன்பு தாழ – கம்.சுந்:1 60/2
தாயினும் இனியவள்-தன்னை நோக்கினாள் – கம்.சுந்:3 31/2
தாயினும் அன்பினானை தாள் உற வணங்கி தம்தம் – கம்.யுத்1:9 17/2
தாயினும் உயிர்க்கு நல்லாள் இருந்துழி அறிய தக்கோன் – கம்.யுத்1:9 79/2
தாயினும் பழகினார்க்கும் தன் நிலை தெரிக்கல் ஆகா – கம்.யுத்1:13 3/1
தாயினும் தொழ தக்காள்-மேல் தங்கிய காதல் தன்மை – கம்.யுத்4:37 210/3
தான் அடுத்தது தாயினும் அன்பினோய் – கம்.யுத்4:40 22/2

மேல்


தாயினை (1)

தாயினை இழந்த கன்றின் தம்பியும் தலத்தன் ஆனான் – கம்.யுத்3:26 59/4

மேல்


தாயீரே (1)

தாயீரே நீர் இன்னும் எனக்கு என் தருவீரே – கம்.அயோ:11 74/4

மேல்


தாயும் (11)

யானும் தாயும் மடுப்ப தேனொடு – நற் 179/5
ஆயமும் அணி இழந்து அழுங்கின்று தாயும்
இன் தோள் தாராய் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 165/7,8
சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் திரியும் – புறம் 183/4
ஒழித்த தாயும் அவர்க்கு உரித்தன்றே – புறம் 213/11
தந்தை நீ தனி தாயும் நீ இவர்க்கு – கம்.பால:6 18/3
கூனும் சிறிய கோ_தாயும் கொடுமை இழைப்ப கோல் துறந்து – கம்.அயோ:0 1/3
தந்தையும் கொடியன் நல் தாயும் தீயளால் – கம்.அயோ:2 67/3
தந்தையும் தாயும் நீரே தலைநின்றேன் பணி-மின் என்றான் – கம்.அயோ:3 110/4
வெருவரும் ஆவினின் தாயும் விம்மினாள் – கம்.அயோ:4 148/2
கன்றும் தாயும் போல்வன கண்டும் கழியீரே – கம்.அயோ:11 75/4
தாயும் தம்பியும் ஆம் வரம் தருக என தாழ்ந்தான் – கம்.யுத்4:40 115/3

மேல்


தாயே (16)

தன் திறம் பெறுக இவள் ஈன்ற தாயே – நற் 8/10
வன்கண் காளையை ஈன்ற தாயே – நற் 293/9
அந்தோ தானே அளியள் தாயே
நொந்து அழி அவலமொடு என் ஆகுவள்-கொல் – நற் 324/1,2
மறுவரும் சிறுவன் தாயே
தெறுவது அம்ம இ திணை பிறத்தல்லே – குறு 45/4,5
எம்மொடு புலக்கும் அவன் புதல்வன் தாயே – ஐங் 90/4
அம்பு அமை வல் வில் விடலை தாயே – ஐங் 373/5
புறவு அணி நாடன் புதல்வன் தாயே – ஐங் 405/4
குரும்பை மணி பூண் புதல்வன் தாயே – ஐங் 442/5
வயிறு மாசு இலீயர் அவன் ஈன்ற தாயே – பதி 20/27
திருந்து வேல் விடலையொடு வரும் என தாயே
புனை மாண் இஞ்சி பூவல் ஊட்டி – அகம் 195/2,3
சிறுவர் தாயே பேரில்_பெண்டே – புறம் 270/6
பகை வளர்த்து இருந்த இ பண்பு இல் தாயே – புறம் 336/12
குவளை உண்கண் இவளை தாயே
ஈனாள் ஆயினள் ஆயின் ஆனாது – புறம் 348/6,7
தந்தாய் தனி அறத்தின் தாயே தயா நிலையே – கம்.அயோ:14 58/2
தாயே அனைய கருணையான் துணையை ஏதும் தகைவு இல்லா – கம்.சுந்:12 122/1
தந்தையே தாயே செய்த தருமமே தவமே என்னும் – கம்.யுத்2:17 34/3

மேல்


தாயை (15)

நீயும் தாயை இவற்கு என யான் தன் – அகம் 16/13
தனி வரு தோழியும் தாயை ஒத்தனள் – கம்.பால:19 50/3
தாயை முன்னிய கன்று என நின்று உயிர் தளிர்ப்ப – கம்.அயோ:1 57/2
அந்தி வந்து அடைந்த தாயை கண்ட ஆன் கன்றின் அன்னான் – கம்.அயோ:3 108/4
தூய தாயை தொழல் உறுவான்-தனை – கம்.அயோ:11 40/2
வந்து தாயை அடியில் வணங்கலும் – கம்.அயோ:11 41/1
தாயை ஆர் உயிர் உண்டானை யான் கொல சமைந்து நின்றேன் – கம்.ஆரண்:11 35/2
தன் தாயை கண்ணுற்ற கன்று அனைய தன்மையன் ஆய் – கம்.ஆரண்:15 49/3
சிதைவு அகல் காதல் தாயை தந்தையை குருவை தெய்வ – கம்.கிட்:11 61/1
தாயை முன்னிய கன்று அனையான் தனக்கு – கம்.சுந்:5 11/2
தாயை போல தளர்ந்து மயங்கினாள் – கம்.சுந்:12 35/3
தகை உறு தம்முனை தாயை தந்தையை – கம்.யுத்1:4 60/1
தாயை ஆயினும் சலித்திடு வஞ்சனை தவிரா – கம்.யுத்1:5 36/3
என்று தாயை பயந்தோன் இயம்பலும் – கம்.யுத்1:9 48/1
ஆணியை அமிழ்தின் வந்த அமிழ்தினை அறத்தின் தாயை
சேண் உயர் மறையை எல்லாம் முறை செய்த செல்வன் என்ன – கம்.யுத்4:40 30/2,3

மேல்


தாயையும் (1)

கோவம் தோன்றிடின் தாயையும் உயிர் உணும் கொடியோர் – கம்.யுத்3:30 24/3

மேல்


தாயையே (1)

தான் மறுத்திலன் தாதை சொல் தாயையே
ஊன் அற குறைத்தான் உரவோன் அருள் – கம்.அயோ:4 25/2,3

மேல்


தாயோ (3)

புதல்வன் தாயோ இருவரும் கவைஇயினள் – ஐங் 409/2
ஈன்ற தாயோ வேண்டாள் அல்லள் – புறம் 346/2
தாயோ நீயே தந்தையும் நீயே தவம் நீயே – கம்.யுத்3:22 203/1

மேல்


தாயோன் (1)

முக்கணான் ஊர்தி அன்றேல் மூன்று உலகு அடியின் தாயோன்
ஒக்க ஊர் பறவை அன்றேல் அவன் துயில் உரகம் அன்றேல் – கம்.சுந்:10 2/1,2

மேல்


தார் (255)

உருள் பூ தண் தார் புரளும் மார்பினன் – திரு 11
பொலம் தார் மார்பின் நெடியோன் உம்பல் – மது 61
கணம்_கொள் அவுணர் கடந்த பொலம் தார்
மாயோன் மேய ஓண நன்_நாள் – மது 590,591
பொய்யா நல் இசை நிறுத்த புனை தார்
பெரும் பெயர் மாறன் தலைவனாக – மது 771,772
தொன்றுபடு நறும் தார் பூணொடு பொலிய – குறி 122
புனை தார் பொலிந்த வண்டு படு மார்பின் – மலை 56
புள் உயிர் கொட்பின் வள் உயிர் மணி தார்
கடு மா பூண்ட நெடும் தேர் – நற் 91/10,11
படு வண்டு ஆர்க்கும் பைம் தார் மார்பின் – நற் 173/8
தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப – நற் 181/11
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி – நற் 190/4
தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத – நற் 235/8
பற்றாய் வாழி எம் நெஞ்சே நல் தார்
பொன் தேர் செழியன் கூடல் ஆங்கண் – நற் 298/8,9
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் செம் தார்
கிளி ஓர் அன்ன கிளவி பணை தோள் – நற் 301/4,5
தண் கமழ் நறும் தார் விறலோன் மார்பே – நற் 304/10
வைகலும் இனையம் ஆகவும் செய் தார்
பசும் பூண் வேந்தர் அழிந்த பாசறை – நற் 349/5,6
நல் தார் மார்பன் காண்குறின் சிறிய – நற் 376/8
மணி அணி பெரும் தார் மரபில் பூட்டி – குறு 182/2
தார் மணி அன்ன ஒண் பூ கொழுதி – குறு 243/2
ஒண் தார் அகலமும் உண்ணுமோ பலியே – குறு 362/7
தண் தார் அகலம் தலைத்தலை கொளவே – ஐங் 33/4
மகிழ்நன் மார்பின் அவிழ் இணர் நறும் தார்
தாது உண் பறவை வந்து எம் – ஐங் 82/2,3
கை புனை நறும் தார் கமழும் மார்பன் – ஐங் 182/2
யாங்கு வந்தனையோ பூ தார் மார்ப – ஐங் 362/3
மார்பு மலி பைம் தார் ஓடையொடு விளங்கும் – பதி 11/17
தார் அணி எருத்தின் வாரல் வள் உகிர் – பதி 12/4
தார் அணிந்து எழிலிய தொடி சிதை மருப்பின் – பதி 15/22
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 23/10
போர் எதிர் வேந்தர் தார் அழிந்து ஒராலின் – பதி 23/17
ஆர் அரண் கடந்த தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 24/4
வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 31/7
மிக்கு எழு கடும் தார் துய் தலை சென்று – பதி 32/4
யானை பட்ட வாள் மயங்கு கடும் தார்
மாவும் மாக்களும் படு பிணம் உணீஇயர் – பதி 36/6,7
தார் மிகு மைந்தின் நார்முடிச்சேரல் – பதி 40/16
இஞ்சி வீ விராய பைம் தார் பூட்டி – பதி 42/10
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 43/11
எஃகு துரந்து எழுதரும் கை கவர் கடும் தார்
வெல் போர் வேந்தரும் வேளிரும் ஒன்றுமொழிந்து – பதி 49/6,7
அரணம் ஆகிய வெருவரு புனல் தார்
கல் மிசையவ்வும் கடலவும் பிறவும் – பதி 50/11,12
நனம் தலை வேந்தர் தார் அழிந்து அலற – பதி 55/17
களிறு நிலை முணைஇய தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 64/7
உறு முரண் தாங்கிய தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 66/10
தார் புரிந்து அன்ன வாள் உடை விழவின் – பதி 66/13
பொலம் தார் யானை இயல் தேர் பொறைய – பதி 75/3
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் – பரி 1/19
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார்
அன்னவர் பட அல்லா அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ – பரி 3/55,56
எய்தும் களவு இனி நின் மார்பின் தார் வாட – பரி 6/65
காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின் – பரி 9/28
தார் தார் பிணக்குவார் கண்ணி ஓச்சி தடுமாறுவார் – பரி 9/45
தார் தார் பிணக்குவார் கண்ணி ஓச்சி தடுமாறுவார் – பரி 9/45
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை – பரி 11/63
நிறனொடு மாறும் தார் புள்ளு பொறி புனை கொடி – பரி 13/4
எரி நகை இடை இடுபு இழைத்த நறும் தார்
புரி மலர் துழாஅய் மேவல் மார்பினோய் – பரி 13/60,61
நாள்_மலர் கொன்றையும் பொலம் தார் போன்றன – பரி 14/10
தார் மார்பின் தகை இயலார் – பரி 17/35
தார் போலும் மாலை தலை நிறையால் தண் மணல் – பரி 19/17
வண் தார் புரவி வழி நீங்க வாங்குவார் – பரி 19/32
மைந்தர் தண் தார் மகளிர் பெய்யவும் – பரி 20/21
தகை வகை தைஇயினார் தார்
வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக – பரி 20/28,29
உருள் இணர் கடம்பின் ஒன்றுபடு கமழ் தார்
அமர்ந்ததை புரையோர் நாவில் புகழ் நலம் முற்றி – பரி 21/11,12
தார் ஆர் முடியர் தகை கெழு மார்பினர் – பரி 22/23
தார் அணி மைந்தர் தவ பயன் சான்ம் என – பரி 22/28
தார் அணி கொண்ட உவகை தலைக்கூடி – பரி 24/6
காதலான் மார்பின் கமழ் தார் புனல் வாங்கி – பரி 24/34
கொலை உழுவை தோல் அசைஇ கொன்றை தார் சுவல் புரள – கலி 1/11
கொடு மிடல் நாஞ்சிலான் தார் போல் மராத்து – கலி 36/1
நீள் நாக நறும் தண் தார் தயங்க பாய்ந்து அருளினால் – கலி 39/3
பூ தண் தார் புலர் சாந்தின் தென்னவன் உயர் கூடல் – கலி 57/8
தார் கொண்டாள் தலை கோதை தடுமாறி பூண்ட நின் – கலி 66/15
தார் முற்றியது போல தகை பூத்த வையை தன் – கலி 67/3
முகை வாய்த்த முலை பாய குழைந்த நின் தார் எள்ள – கலி 68/14
தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி – கலி 88/19
நாறு இணர் பைம் தார் பரிந்தது அமையுமோ – கலி 90/16
தண் தார் அகலம் புகும் – கலி 92/41
நல் தார் அகலத்துக்கு ஓர் சார மேவிய – கலி 93/34
தார் மணி பூண்ட தமனிய மேகலை – கலி 96/15
தார் போல் தழீஇயவன் – கலி 103/35
ஒரு_குழையவன் மார்பில் ஒண் தார் போல் ஒளி மிக – கலி 105/11
பூ தாமரை போது தந்த விரவு தார்
கல்லா பொதுவனை நீ மாறு நின்னொடு – கலி 112/2,3
சாயல் இன் மார்பில் கமழ் தார் குழைத்த நின் – கலி 112/23
விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே – கலி 124/21
தார் நாற்றம் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/11
செரு மிகு நேமியான் தார் போல பெரும் கடல் – கலி 127/4
மல்லரை மறம் சாய்த்த மலர் தண் தார் அகலத்தோன் – கலி 134/1
புன வரை இட்ட வயங்கு தார் பீலி – கலி 140/5
ஏந்து எழில் ஆகத்து பூ தார் குழைய – அகம் 6/10
செம் தார் பைம் கிளி முன்கை ஏந்தி – அகம் 34/14
அலந்தனென் உழல்வென்-கொல்லோ பொலம் தார்
கடல் கால்கிளர்ந்த வென்றி நல் வேல் – அகம் 45/15,16
தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம் – அகம் 56/8
நிரை தார் மார்பன் நெருநல் ஒருத்தியொடு – அகம் 66/7
ஆரா காதலொடு தார் இடை குழையாது – அகம் 75/13
கச்சினன் கழலினன் தேம் தார் மார்பினன் – அகம் 76/7
மலர் தார் மார்பன் நின்றோன் கண்டோர் – அகம் 82/14
புனை தார் வேந்தன் பாசறையேமே – அகம் 84/17
அலர் ஆகின்றால் தானே மலர் தார்
மை அணி யானை மற போர் செழியன் – அகம் 116/12,13
பனி படு நறும் தார் குழைய நம்மொடு – அகம் 144/9
தார் ஆர் மார்ப நீ தணந்த ஞான்றே – அகம் 150/14
தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப – அகம் 154/12
தார் பூண் களிற்றின் தலை புணை தழீஇ – அகம் 166/12
போர் அடங்கு அகலம் பொருந்திய தார் போல் – அகம் 175/15
தார் மணி பல உடன் இயம்ப – அகம் 184/18
எய்யா வரி வில் அன்ன பைம் தார்
செம் வாய் சிறு கிளி சிதைய வாங்கி – அகம் 192/4,5
ஆரா காதலொடு தார் இடை குழைய – அகம் 206/10
குரூஉ பூ பைம் தார் அருக்கிய பூசல் – அகம் 208/16
வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு மலி தார்
தித்தன்_வெளியன் உறந்தை நாள்_அவை – அகம் 226/13,14
செம் தார் கிள்ளை நம்மொடு கடிந்தோன் – அகம் 242/6
பொன் கோட்டு செறித்து பொலம் தார் பூட்டி – அகம் 249/5
தோகை தூவி தொடை தார் மழவர் – அகம் 249/12
தார் மணி மா அறிவுறாஅ – அகம் 254/19
தண் நறும் கமழ் தார் பரீஇயினள் நும்மொடு – அகம் 306/13
பெரும் தார் கமழும் விருந்து ஒலி கதுப்பின் – அகம் 314/20
அமிழ்தத்து அன்ன கமழ் தார் மார்பின் – அகம் 332/13
அரிய அல்ல-மன் நமக்கே விரி தார்
ஆடு கொள் முரசின் அடு போர் செழியன் – அகம் 335/9,10
புகழ் குறி கொண்ட பொலம் தார் அகலத்து – அகம் 354/9
மங்கையர் பல பாராட்ட செம் தார்
கிள்ளையும் தீம் பால் உண்ணா மயில் இயல் – அகம் 369/3,4
தண் அரும் பைம் தார் துயல்வர அந்தி – அகம் 370/11
தேன் இமிர் நறும் தார் வானவன் உடற்றிய – அகம் 381/15
மலைத்தல் போகிய சிலை தார் மார்ப – புறம் 10/10
ஒண் படை கடும் தார் முன்பு தலைக்கொள்-மார் – புறம் 15/14
சிலை தார் முரசும் கறங்க – புறம் 36/12
ஒலி நெடும் பீலி ஒண் பொறி மணி தார்
பொலம் குழை உழிஞையொடு பொலிய சூட்டி – புறம் 50/3,4
வேந்து மேம்பட்ட பூ தார் மாற – புறம் 55/6
சிலை தார் அகலம் மலைக்குநர் உளர் எனின் – புறம் 61/14
வரு தார் தாங்கி அமர் மிகல் யாவது – புறம் 62/1
பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார்
ஒள் எரி புரையும் உரு கெழு பசும் பூண் – புறம் 69/14,15
யார்-கொல் வாழ்க அவன் கண்ணி தார் பூண்டு – புறம் 77/6
வரு தார் தாங்கி பின் ஒதுங்கின்றே – புறம் 80/4
யாவிர் ஆயினும் கூழை தார் கொண்டு – புறம் 88/1
போர் அடு திருவின் பொலம் தார் அஞ்சி – புறம் 91/4
தார் தாங்குதலும் ஆற்றார் வெடிபட்டு – புறம் 93/3
பொலம் பைம் தார் கெட பரிதலின் – புறம் 97/12
தண் தார் அகலம் நோக்கின மலர்ந்தே – புறம் 155/8
நீ தோன்றினையே நிரை தார் அண்ணல் – புறம் 174/23
தார் அணி யானை சேட்டு இரும் கோவே – புறம் 201/13
கலங்கினேன் அல்லனோ யானே பொலம் தார்
தேர் வண் கிள்ளி போகிய – புறம் 220/5,6
இரந்தன்று ஆகல் வேண்டும் பொலம் தார்
மண்டு அமர் கடக்கும் தானை – புறம் 226/4,5
திண் தேர் இரவலர்க்கு ஈத்த தண் தார்
அண்டிரன் வரூஉம் என்ன ஒண் தொடி – புறம் 241/1,2
பரிசிலர் செல்வம் அன்றியும் விரி தார்
கடும் பகட்டு யானை வேந்தர் – புறம் 265/7,8
வரு படை தாங்கிய கிளர் தார் அகலம் – புறம் 282/4
நிரை தார் மார்பின் நின் கேள்வனை பிறரே – புறம் 294/9
தண்ணடை மன்னர் தார் உடை புரவி – புறம் 299/5
பலர் குறை செய்த மலர் தார் அண்ணற்கு – புறம் 311/4
புனல் அம் கள்ளின் பொலம் தார் குட்டுவன் – புறம் 343/9
நல் தார் கள்ளின் சோழன் கோயில் – புறம் 378/5
மலர் தார் அண்ணல் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 393/9
செய் தார் மார்ப எழு-மதி துயில் என – புறம் 397/9
தாமரை படுவ வண்டும் தகை வரும் திருவும் தண் தார்
காமுகர் படுவ மாதர் கண்களும் காமன் அம்பும் – கம்.பால:2 5/1,2
பொன் அணி தேர் ஒலி புரவி தார் ஒலி – கம்.பால:3 64/2
தேன் செய்த தார் மௌலி தேர் வேந்தை செழு நகரில் கொணர்ந்தான் தெவ்வர் – கம்.பால:5 58/3
தழைத்து வண்டு இமிரும் தண் தார் தசரதராமன் என்பான் – கம்.பால:9 23/3
வென்று அம் மானை தார் அயில் வேலும் கொலை வாளும் – கம்.பால:10 26/1
ததையும் மலர் தார் அண்ணல் இவ்வண்ணம் மயல் உழந்து தளரும் ஏல்வை – கம்.பால:11 13/1
தாழும் மா மணி மௌலி தார் சனகன் பெரு வேள்வி சாலை சார்ந்தான் – கம்.பால:11 18/4
எடுத்த மணி மண்டபத்துள் எண் தவத்து முனிவரொடும் இருந்தான் பைம் தார்
வடித்த குனி வரி சிலை கைம் மைந்தனும் தம்பியும் மருங்கின் இருப்ப மாதோ – கம்.பால:12 1/3,4
தார் காத்த நறும் குஞ்சி தனயர்கள் என் தவம் இன்மை – கம்.பால:12 18/1
தார் அணி புரவி மேலார் தலத்து உளார் கதித்த சொல்லார் – கம்.பால:14 67/3
பொன் தொடி மகளிர் ஊரும் பொலன் கொள் தார் புரவி வெள்ளம் – கம்.பால:14 75/1
தாள் இணை கழல்கள் ஆர்ப்ப தார் இடை அளிகள் ஆர்ப்ப – கம்.பால:15 30/1
அம் தார் அரசர்க்கு_அரசன்-தன் அனீக வெள்ளம் – கம்.பால:16 41/2
அம் தார் ஆகத்து ஐம் கணை நூறு_ஆயிரம் ஆக – கம்.பால:17 25/1
தடம் புயம் பொலிய ஆண்டு ஓர் தார் கெழு வேந்தன் நின்றான் – கம்.பால:18 12/2
தையலாளை ஓர் தார் அணி தோளினான் – கம்.பால:18 25/1
வள்ள தார் அகலம் தன்னை மலர்க்கையால் புதைப்ப நோக்கி – கம்.பால:19 59/2
பரதனும் இளைய கோவும் பரிந்தனர் ஏந்த பைம் தார்
வரதனும் எய்தி மை தீர் மா தவர் தொழுது நீதி – கம்.பால:23 78/2,3
தந்த பல்லாண்டு இசை தார் முடி மன்னர் – கம்.பால:23 87/2
தார் ஒடுங்குல் செல்லாது அது தந்த பின் – கம்.அயோ:2 21/3
தோடு இவர்ந்த தார் சம்பரன் தொலைவுற்ற வேலை – கம்.அயோ:2 88/2
பூழி பொன் தார் முற்றும் அடங்க புரள் போழ்தில் – கம்.அயோ:3 46/2
ஏடு அகம் பொதி தார் பொருந்திட யாமம் பேரி இசைத்தலால் – கம்.அயோ:3 61/2
தழை ஒலித்தன வண்டு ஒலித்தன தார் ஒலித்தன பேரி ஆம் – கம்.அயோ:3 62/1
தார் கெழு திரள் தோள் தந்த புகழினை தழுவி என்பார் – கம்.அயோ:3 96/4
மகர வேலை மண் தொட்ட வண்டு ஆடு தார்
சகரர் தாதை பணி தலைநின்று தம் – கம்.அயோ:4 24/1,2
இணர் ஆர் தரு தார் அரசன் இடரால் அயர்வான் வினையேன் – கம்.அயோ:4 54/3
ஒண் தார் முகிலை வனம் போகு என்று ஒருப்படுத்தாள் – கம்.அயோ:4 90/3
தார் ஒலி நீத்தன புரவி தண்ணுமை – கம்.அயோ:4 202/1
தார் உடை மலரினும் ஒதுங்க தக்கிலா – கம்.அயோ:5 21/1
தா இல் கோயில் தலை இருத்தி தண் தார் பரதன் கொண்டு அணைக என்று – கம்.அயோ:6 28/3
தார் துறந்தன தண் தலை நெல்லினும் – கம்.அயோ:11 18/2
தெரிவையர் அல்குல் தார் ஒலி இல் தேர் என – கம்.அயோ:12 40/2
வம்பு இயல் தார் இவர் வாள் வலி கங்கை கடந்து அன்றோ – கம்.அயோ:13 19/2
கொங்கு அலரும் நறும் தண் தார் குகன் என்னும் குறி உடையான் – கம்.அயோ:13 25/4
கொற்ற தார் குரிசில் இவர் ஆர் என்று குகன் வினவ கோக்கள் வைகும் – கம்.அயோ:13 64/2
கானில் படர் கண்_களி வண்டொடு தார்
மேனி திரு நாரதன் வீணை இசை – கம்.ஆரண்:2 4/2,3
தோள் தகைய துறு மலர் தார் இகல் அரக்கர் குலம் தொலைப்பான் தோன்றி நின்றேன் – கம்.ஆரண்:6 127/3
தார்_இனம் குழுமின தடை_இல் கூற்று என – கம்.ஆரண்:7 33/3
தார் பூண்டன உடல் பூண்டில தலை வெம்_கதிர் தழிவந்து – கம்.ஆரண்:7 98/3
சூழ்ந்த தார் நெடும் படை பகழி சுற்றுற – கம்.ஆரண்:7 126/1
தார் உடை தானையோடும் தம்பியர் தமியன் செய்த – கம்.ஆரண்:10 65/1
தார் தந்த கமலத்தாளை தருக்கினர் கடைய சங்க – கம்.ஆரண்:10 78/3
அம் தார் அகலத்தொடும் அஞ்சன குன்றம் என்ன – கம்.ஆரண்:10 149/3
மிடல் உள் நாட்டிய தார் இளையோன் சொலை மதியா – கம்.ஆரண்:13 92/1
மேலவன் திருமகற்கு உரை-செய்தான் விரை செய் தார்
வாலி என்ற அளவு_இலா வலியினான் உயிர் தெற – கம்.கிட்:3 2/1,2
தார் கிடந்த தோள் தகைய வல்லதோ – கம்.கிட்:3 43/4
தார் பெரும் பணையின் விண் தழங்கு காரினும் – கம்.கிட்:10 13/3
தார் குலாம் அலங்கல் மார்பன் தாயரை நினைந்து நைந்தான் – கம்.கிட்:11 50/4
செறி பொன் தார் அலங்கல் வீர செய்திலம் குற்றம் நம்மை – கம்.கிட்:11 79/3
இணர் தொகை ஈன்ற பொன் தார் எறுழ் வலி தடம் தோள் எந்தாய் – கம்.கிட்:11 87/3
தோடு இவர்ந்த தார் கிரி புரை துமிந்தனும் தொடர்ந்தான் – கம்.கிட்:12 15/4
தார் ஆழி கலை சார் அல்குல் தடம் கடற்கு உவமை தக்கோய் – கம்.கிட்:13 37/2
பைம் தார் எங்கள் இராமன் பத்தினி – கம்.கிட்:16 44/1
தார் நிழல் பரப்பும் தோளான் தடம் கடல் தாவா முன்னம் – கம்.கிட்:17 27/3
பொன்_தார் அகல் மார்ப தம் இல்லுழை வந்த-போதே – கம்.சுந்:1 47/3
கான் உயர்த்த தார் இராமன்-மேல் நோக்கிய காதல் காரிகையார்க்கு – கம்.சுந்:2 199/3
தோடு உழுத தார் வண்டும் திசை யானை மதம் துதைந்த வண்டும் சுற்றி – கம்.சுந்:2 215/1
ஏனை தார் அணி தேரொடும் இற்றன – கம்.சுந்:6 37/3
இறவினின் உதவு நெடும் தார் உயர் மரம் ஒரு கை இயைந்தான் – கம்.சுந்:7 24/2
தெறித்த பைம் கழல் தெறித்தன சிலம்பொடு பொலம் தார்
தெறித்த பல் மணி தெறித்தன பெரும் பொறி திறங்கள் – கம்.சுந்:7 32/2,3
தார் கெழு புரவி என்னும் தம் மனம் தாவ போனார் – கம்.சுந்:8 13/4
நெரிந்தன கொடிஞ்சிகள் நெரிந்தன வியன் தார்
நெரிந்தன கடும் பரி நெரிந்தன நெடும் தேர் – கம்.சுந்:8 27/3,4
மன்றல் அம் தார் அணி மார்பினும் மணி தேர் – கம்.சுந்:8 34/2
ஒலி தார் அமரர் கண்டார் ஆர்ப்ப தேரினுள் புக்கு – கம்.சுந்:8 47/2
புக்கார் அமரர் பொலம் தார் அரக்கன் பொரு_இல் பெரும் கோயில் – கம்.சுந்:8 50/1
தார் உடை புரவியை துணிய தாக்குமால் – கம்.சுந்:9 33/4
தார் தனி வீரன் தானும் தனிமையும் அவர்-மேல் சார்ந்தான் – கம்.சுந்:10 24/4
தரன் நெரிந்தவும் முதுகு இற சாய்ந்தவும் தார் பூண் – கம்.சுந்:11 30/2
தார் கெழு தானை சமைந்தார் – கம்.சுந்:13 45/2
நந்தா விளக்கை நறும் தார் இளம் கொழுந்தை – கம்.யுத்1:3 164/2
தார் கெழு தானையின் அளவும் தன்மையும் – கம்.யுத்1:5 15/3
தார் வரும் புரவியின் இரட்டி சாலுமே – கம்.யுத்1:5 30/4
தார் உலாம் மணி மார்ப நின் தம்பியே – கம்.யுத்1:9 60/1
தார் உடைய தோள்கள் பலவும் தழுவ நின்றான் – கம்.யுத்1:12 19/3
தார் கெழு மௌலி பத்தின் தனி மணி வலிதின் தந்த – கம்.யுத்1:12 45/3
மலை எலாம் அற்ற பொன்_தார் மார்பு எலாம் அற்ற சூலத்து – கம்.யுத்2:15 149/2
தார் எலாம் துமிந்த நின்ற தனு எலாம் துமிந்த தத்தம் – கம்.யுத்2:15 150/3
தார் இழந்து பின் இழந்தனர் நிருதர் தம் தலைகள் – கம்.யுத்2:15 234/4
தார் அணி மவுலி பத்தும் சங்கரன் கொடுத்த வாளும் – கம்.யுத்2:16 1/3
தார் கொடி என்று இவை தகைந்து வீங்குவ – கம்.யுத்2:16 96/2
தார் செல கடை செல சென்ற தானையும் – கம்.யுத்2:16 98/3
தார் கோல மேனி மைந்த என் துயர் தவிர்த்தி-ஆகின் – கம்.யுத்2:16 150/3
அரும்பு இயல் துளவ பைம் தார் அனுமன் வந்து அளித்த அ நாள் – கம்.யுத்2:17 58/4
அம் தார் இளவற்கு அயர்வு எய்தி அழும் – கம்.யுத்2:18 33/1
பம்பும் மணி தார் அணி பாய் பரிமா – கம்.யுத்2:18 42/3
தார் ஒலி கழல் கால் மைந்தன் தானையும் தானும் சென்றான் – கம்.யுத்2:18 179/3
தார் அகலத்து அண்ணல் தனி கோயில் தாசரதி – கம்.யுத்2:18 274/1
தார் கொன்றையினான் கிரி சாய்த்தவன் தான் உரைத்தான் – கம்.யுத்2:19 6/4
தார் ஆர் புரவி கடல் பின் செல தானை வீர – கம்.யுத்2:19 26/3
மையல் தார் கரியும் தேரும் வாசியும் மற்றும் அற்றார் – கம்.யுத்2:19 99/3
பொன் செய் தார் மவுலி விண்ணோர் உணர்ந்திலர் புகுந்தது ஒன்றும் – கம்.யுத்2:19 105/4
சகடம் ஒத்தன தார் அணி தேர் எலாம் – கம்.யுத்2:19 146/4
வாச தார் மாலை மார்பன் வாய் திறந்து அரற்றலுற்றான் – கம்.யுத்2:19 209/4
வாச தார் மாலை மார்ப வான் உறை கலுழன் வந்தான் – கம்.யுத்2:19 294/4
தார் தட மார்பன் தன்னை தா விடை என்ன சார்ந்தார் – கம்.யுத்3:20 1/3
பொருந்திய பண் ஒளி தார் ஒளி பொங்க – கம்.யுத்3:20 28/3
சிங்கன் வெம் கணையன் வில்லன் தார் அணி தேரின் மேலான் – கம்.யுத்3:21 36/2
பம்பை தார் முரசம் சங்கம் பாண்டில் போர் பணவம் தூரி – கம்.யுத்3:22 5/2
மான மா புரவி பொன் தார் மா கொடி கொண்ட பண்ணை – கம்.யுத்3:22 6/2
செறிந்த தார் நிருதர் வேந்தன் உரை செய காலின் செம்மல் – கம்.யுத்3:24 15/3
தார் ஆயிர கோடி தழீஇயது தான் – கம்.யுத்3:27 18/2
பொன் தேர் பரிமா கரிமா பொரு தார்
எற்றே படை வீரரை எண்ணிலமால் – கம்.யுத்3:27 19/1,2
போர் தார் முரசங்கள் புடைத்த புக – கம்.யுத்3:27 23/2
தார் அணி முடி பெரும் தலைகள் தாக்கலால் – கம்.யுத்3:27 45/2
தார் ஆர்ப்பு ஒலியும் கழல் தாக்கு ஒலியும் – கம்.யுத்3:31 193/2
பொன் அரும்பு உறு தார் புய பொருப்பினான் பொன்ற – கம்.யுத்4:32 38/1
கூச அண்டம் குலுங்க குலம் கொள் தார்
வாசவன் சங்கை மாதலி வாய்வைத்தான் – கம்.யுத்4:37 31/3,4
தார் நின்ற மலை-நின்றும் பணி குலமும் மணி குலமும் தகர்ந்து சிந்த – கம்.யுத்4:37 199/2
தோடு அணைந்த தார் மவுலியாய் சொல்வது ஒன்று உளது உன் – கம்.யுத்4:41 7/2
துருவ தார் புரவி எல்லாம் மூங்கையர் சொல் பெற்று-என்ன – கம்.யுத்4:42 5/1

மேல்


தார்_இனம் (1)

தார்_இனம் குழுமின தடை_இல் கூற்று என – கம்.ஆரண்:7 33/3

மேல்


தார்கள் (1)

விரி மணி தார்கள் பூண்ட வேசரி வெரிநில் தோன்றும் – கம்.பால:14 64/1

மேல்


தார்கள்தாம் (1)

தார்கள்தாம் கோதைதாம் தாமம்தாம் தகை – கம்.அயோ:12 47/1

மேல்


தார்களே (1)

சதங்கைகள் அல்லன புரவி தார்களே – கம்.பால:3 51/4

மேல்


தாரகை (15)

சுடரொடு சூழ்வரு தாரகை மேரு – பரி 19/19
தண் மலர் என்று வான தாரகை தாவும் அன்றே – கம்.பால:16 3/4
தாவு தண் மதி-தன்னொடும் தாரகை
ஓவு வானமும் உள் நிறை தாமரை – கம்.பால:18 31/2,3
தயங்கு தாரகை புரை தரள நீழலும் – கம்.பால:19 5/1
புறம் செய் மேகலையின் தாழ தாரகை சும்மை பூட்டி – கம்.பால:22 13/2
படர்ந்த வானிடை தாரகை நிகர்ப்பன பாராய் – கம்.அயோ:10 27/4
துன்னு கோளினொடு தாரகை தொடுத்த துழனி – கம்.ஆரண்:1 11/3
தாரகை உதிருமாறும் தனி கதிர் பிதிருமாறும் – கம்.ஆரண்:13 118/1
சந்திரன் முதலிய தாரகை குழாம் – கம்.கிட்:7 18/3
தாரகை சுடர்கள் மேகம் என்று இவை தவிர தாழ்ந்து – கம்.சுந்:1 8/1
தாரகை குழுவின் தழுவி தொடர் – கம்.சுந்:2 165/3
தொத்தின தாரகை மயிரின் சுற்று எலாம் – கம்.சுந்:4 101/4
இந்து வெண்குடை நீழலில் தாரகை இனம் பூண்டு – கம்.சுந்:12 42/3
சொரிந்து ஏறின சுடு வெம் கணை தொடும் தாரகை முழுதும் – கம்.யுத்3:27 109/3
பூண்டு உளது தாரகை மணி பொரு இல் கோவை – கம்.யுத்4:36 9/3

மேல்


தாரகைகள் (1)

கோளோடு தாரகைகள் கோத்து அமைந்த மணி ஆர கோவை போன்ற – கம்.யுத்3:24 31/1

மேல்


தாரகையும் (1)

தன் திரள் ஒழுக்கி விழு தாரகையும் ஒத்த – கம்.சுந்:6 15/4

மேல்


தாரணி (9)

தசரதன் மதலையாய் வருதும் தாரணி – கம்.பால:5 19/4
தையலார் இரைத்து நோக்க தாரணி தேரில் சென்றான் – கம்.அயோ:3 86/4
தந்த சொல்லை தலைக்கொண்டு தாரணி
வந்த தம்பிக்கு உதவிய வள்ளலே – கம்.ஆரண்:4 34/2,3
தாரணி புரந்த சாலகடங்கட மன்னன் தையல் – கம்.ஆரண்:6 43/2
தலையில் மாசுணம் தாங்கிய தாரணி
நிலை நிலாது முதுகை நெளிப்பு உற – கம்.ஆரண்:7 29/1,2
தாரணி தாங்கிய கிரியில் தங்கினார் – கம்.ஆரண்:14 92/4
தாரினின் பொலம் கழல் தழங்க தாரணி
தேரினில் சென்றனன் சிவிகை பின் செல – கம்.கிட்:11 122/3,4
சமைவுற தருவென் மற்று இ தாரணி மன்னற்கு இன்னல் – கம்.யுத்2:17 50/3
தலை கிடந்தன தாரணி தாங்கிய – கம்.யுத்4:40 5/1

மேல்


தாரணிக்கு (1)

தம் தலை அறுத்து இடர் தணிப்பென் தாரணிக்கு
ஒன்று நீர் கேண்ம் என உரைத்தல் மேயினான் – கம்.பால:5 17/3,4

மேல்


தாரணியும் (1)

தாரர் தாரணியும் விசும்பும் தவழ் – கம்.யுத்2:19 132/3

மேல்


தாரணியை (1)

தன் நேர் இலாத தலைமகற்கு தாரணியை
முன்னே கொடுத்து முறை திறம்ப தம்பிக்கு – கம்.அயோ:4 108/2,3

மேல்


தாரத்த (1)

கடல் பல் தாரத்த நாடு கிழவோயே – புறம் 30/15

மேல்


தாரத்தின் (1)

அம் தாரத்தின் நேர் வரு சொல்லாள் அறை தும்பி – கம்.சுந்:2 78/2

மேல்


தாரம் (18)

தீம் பல் தாரம் முனையின் சேம்பின் – பெரும் 361
வடி சேறு விளைந்த தீம் பழ தாரம்
தூவல் கலித்த இவர் நனை வளர் கொடி – மலை 513,514
வரையா தாரம் வரு விருந்து அயரும் – நற் 135/3
ஆண்டு நீர் பெற்ற தாரம் ஈண்டு இவர் – பதி 48/5
வருநர் வரையா செழும் பல் தாரம்
கொள_கொள குறையாது தலைத்தலை சிறப்ப – பதி 88/26,27
கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா மேல் சினை – அகம் 171/12
சொன்னேன் இன்றே இவள் என் தாரம் அல்லள் துறந்தேன் – கம்.அயோ:4 49/2
சேணில் நின்று புறம் சாய்ந்து கங்குல் தாரம் பின்செல்ல – கம்.ஆரண்:10 118/2
தாரம் கொண்டார் என்ற இவர் தம்மை தருமம்தான் – கம்.ஆரண்:11 11/3
என் தாரம் பற்றுண்ண ஏன்றாயை சான்றோயை – கம்.ஆரண்:13 98/1
உருமை என்று இவற்கு உரிய தாரம் ஆம் – கம்.கிட்:3 69/1
தாரம் வௌவினன் என்ற சொல் தரிக்குமாறு உளதோ – கம்.கிட்:3 71/4
தாரம் மற்று ஒருவன் கொள தன் கையில் – கம்.கிட்:7 96/1
தாரம் ஆவதை தாங்கும் தருக்கு அதோ – கம்.கிட்:7 105/4
ஆசு_இல் பர தாரம் அவை அம் சிறை அடைப்பேம் – கம்.யுத்1:2 52/1
தாரம் நீங்கிய தன்மையன் ஆதலின் தகை-சால் – கம்.யுத்1:6 7/2
ஈளி தாரம் இயம்பிய வண்டுகள் – கம்.யுத்2:15 9/1
மனை பொடி பட்டது அங்கு மாண்டது தாரம் ஈண்டும் – கம்.யுத்3:26 77/3

மேல்


தாரம்தான் (1)

தாரம்தான் அலளேனும் தயா எனும் – கம்.சுந்:5 30/2

மேல்


தாரமும் (6)

தகரமும் ஞாழலும் தாரமும் தாங்கி – பரி 12/6
மூவேறு தாரமும் ஒருங்குடன் கொண்டு – அகம் 282/8
மலை தாரமும் கடல் தாரமும் – புறம் 343/7
மலை தாரமும் கடல் தாரமும்
தலைப்பெய்து வருநர்க்கு ஈயும் – புறம் 343/7,8
தலைமையோடு நின் தாரமும் உனக்கு இன்று தருவென் – கம்.கிட்:3 72/3
தம் தாரமும் உறு கிளையும் தமை எதிர் தழுவும்-தொறும் நும தமர் அல்லேம் – கம்.சுந்:10 41/1

மேல்


தாரமொடு (3)

பல் வேறு தாரமொடு கல்_அகத்து ஈண்டி – மது 290
அளந்து கடை அறியா வளம் கெழு தாரமொடு
புத்தேள்_உலகம் கவினி காண்வர – மது 697,698
ஏறி தரூஉம் இலங்கு மலை தாரமொடு
வேய் பெயல் விளையுள் தே கள் தேறல் – மலை 170,171

மேல்


தாரர் (5)

அணி அணி ஆகிய தாரர் கருவியர் – பரி 6/31
கண்ணியர் தாரர் கமழ் நறும் கோதையர் – பரி 16/50
தெரி மலர் தாரர் தெரு இருள் சீப்ப நின் – பரி 19/14
தாரர் தாரணியும் விசும்பும் தவழ் – கம்.யுத்2:19 132/3
தொடையின்-மேல் மலர்ந்த தாரர் தோளின்-மேல் தோன்றும் வீரர் – கம்.யுத்3:22 18/4

மேல்


தாரல் (1)

வாரல் எம் சேரி தாரல் நின் தாரே – குறு 258/1

மேல்


தாரலன் (1)

தாளின் கொள்ளலிர் வாளின் தாரலன்
யான் அறிகுவன் அது கொள்ளும் ஆறே – புறம் 109/13,14

மேல்


தாரவர் (2)

அலர் தண் தாரவர் காதில் – பரி 7/44
புனை மலர் தாரவர் புகல்கிலாமையால் – கம்.ஆரண்:4 17/2

மேல்


தாரவர்க்கு (1)

துன்றும் தாரவர்க்கு இன்ன சொல்லினான் – கம்.கிட்:16 46/4

மேல்


தாரவற்கு (1)

துன்று தாரவற்கு இளைய தோன்றலால் – கம்.அயோ:11 130/2

மேல்


தாரவன் (8)

செறிந்த தாரவன் சிந்தை கருத்து எலாம் – கம்.பால:7 36/3
துன்று தாரவன் சொல்லுதல் மேயினான் – கம்.அயோ:2 14/4
வண்டு உளர் தாரவன் வாய்மை கேட்ட மங்கை – கம்.அயோ:3 10/1
வாச தாரவன் மார்பு எனும் மலை வழங்கு அருவி – கம்.கிட்:7 75/1
துணர்த்த தாரவன் சொல்லிய சொற்களை – கம்.சுந்:12 85/1
துன்று தாரவன் பின்னரும் இனையன சொன்னான் – கம்.யுத்1:2 110/4
செறிந்த தாரவன் மார்பிடை சென்றது சிந்தை – கம்.யுத்2:15 206/3
இறங்கு தாரவன் இன்று-காறு – கம்.யுத்2:16 116/3

மேல்


தாரவனே (1)

அலம் பொன் தாரவனே அரசு என்றலும் – கம்.கிட்:7 98/4

மேல்


தாரன் (6)

கண்ணியன் கழலன் தாரன் தண்ணென – நற் 128/8
தாரன் மாலையன் மலைந்த கண்ணியன் – அகம் 0/2
தெரி இதழ் குவளை தேம் பாய் தாரன்
அம் சிலை இடவது ஆக வெம் செலல் – அகம் 38/2,3
தாரன் கண்ணியன் எஃகு உடை வலத்தன் – அகம் 102/11
தாரன் கண்ணியன் சேர வந்து ஒருவன் – அகம் 250/7
கொய் நிறை தாரன் குசத்துவச பேர் – கம்.பால:23 100/1

மேல்


தாரா (2)

மாலை நீ உள்ளம் கொண்டு அகன்றவர் துணை தாரா பொழுதின்-கண் – கலி 120/10
படை பழி தாரா மைந்தினன் ஆகலும் – புறம் 157/3

மேல்


தாராது (1)

இவள் நலம் தாராது அமைகுவர் அல்லர் – புறம் 351/7

மேல்


தாராதோயே (1)

மென்_புல கொண்கனை தாராதோயே – ஐங் 138/3

மேல்


தாராய் (7)

கைவிளக்கு ஆக கதிர் சில தாராய் என் – கலி 142/43
இன் தோள் தாராய் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 165/8
கொய் முறை உறு தாராய் குறைவிலெம் வலியேமால் – கம்.அயோ:8 26/2
போனவள் புலவி நோக்கி புரவலன் பொலன் கொள் தாராய்
மான் இது நானே பற்றி வல்லையின் வருவென் நன்றே – கம்.ஆரண்:11 67/1,2
பூசல் வண்டு உறையும் தாராய் இது இங்கு புகுந்தது என்றான் – கம்.யுத்2:16 31/4
தாராய் அமர் என்றனர் தாம் ஒரு நாள் – கம்.யுத்2:18 66/2
தேன் விடு துளவ தாராய் இது இதன் செய்கை என்றான் – கம்.யுத்2:19 237/4

மேல்


தாராயோ (3)

நலம் தாராயோ என தொடுப்பேன் போலவும் – கலி 128/11
தருவாய் அ வாய் இன் அமுதும் தண்ணென் மொழியும் தாராயோ – கம்.கிட்:1 29/4
தம்பி துணைவா நீ இதனை தவிர்த்து எம் உணர்வை தாராயோ – கம்.யுத்3:22 225/4

மேல்


தாரான் (6)

வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல் – கலி 57/16
தோடு துற்ற மலர் தாரான் விருந்து அளிப்ப இனிது உவந்தான் சுரர் நாடு ஈந்தான் – கம்.பால:5 59/4
தொடை ஊற்றின் தேன் துளிக்கும் நறும் தாரான் ஒருவண்ணம் துயரம் நீங்கி – கம்.பால:6 13/1
மடல் சேர் தாரான் நிறம் போலும் அந்தி மாலை வந்ததுவே – கம்.பால:10 65/4
தானத்தான் அல்லன் மெல்லென் சயனத்தான் உரையும் தாரான் – கம்.யுத்1:13 1/4
பொன்னுடை தாதை வண்டு குடைந்து உணும் பொலம் பொன் தாரான் – கம்.யுத்3:21 17/4

மேல்


தாரிடை (1)

தாரிடை உறங்கும் வண்டு தாமரை உறங்கும் செய்யாள் – கம்.பால:2 6/2

மேல்


தாரிய (1)

உம் தாரிய உள்ள உயர்ந்த எலாம் – கம்.யுத்2:18 37/4

மேல்


தாரியது (1)

உம் தாரியது அன்று உலகு யாவும் உடன் – கம்.யுத்1:3 118/3

மேல்


தாரின் (2)

மரா மலர் தாரின் மாண் வர தோன்றி – பரி 15/20
தாரின் வாய் கொண்டு முயங்கி பிடி மாண்டு – கலி 95/15

மேல்


தாரினது (1)

நீண்ட புனை தாரினது நின்றுளது குன்றின் – கம்.யுத்4:36 9/4

மேல்


தாரினர் (4)

கை புனை தாரினர் கண்ணியர் – பரி 24/11
கழலினர் தாரினர் கவச மார்பினர் – கம்.ஆரண்:7 43/1
பொலம் தாரினர் அனலின் சிகை பொழி கண்ணினர் எவரும் – கம்.ஆரண்:7 92/1
தாம தாரினர் எண்ணினும் சால்வரோ – கம்.சுந்:12 92/4

மேல்


தாரினான் (2)

விரை தடம் தாரினான் வேந்தர் வேந்தன்-தன் – கம்.ஆரண்:4 18/3
அரம்பையர் கவரியோடு ஆடும் தாரினான் – கம்.யுத்1:2 6/4

மேல்


தாரினானும் (1)

புனை மலர் தாரினானும் போர் அணி அணிந்து போனான் – கம்.சுந்:10 6/4

மேல்


தாரினின் (1)

தாரினின் பொலம் கழல் தழங்க தாரணி – கம்.கிட்:11 122/3

மேல்


தாரினும் (1)

மன்றல் அம் தாரினும் மறைந்திலாமையால் – கம்.அயோ:12 38/2

மேல்


தாரினோடு (1)

அறை மணி தாரினோடு ஆரம் பார் தொட – கம்.கிட்:11 125/3

மேல்


தாரீர் (1)

தம்பியை காட்டி தாரீர் சாதிரோ சலத்தின் என்றான் – கம்.யுத்3:27 97/4

மேல்


தாரு (1)

பார்த்த மாருதி தாரு ஒன்று அங்கையில் பற்றி – கம்.சுந்:11 47/2

மேல்


தாருகன் (4)

தாருகன் குருதி அன்ன குருதியில் தனி மா சீயம் – கம்.சுந்:11 20/1
தாருகன் என்று உளன் ஒருவன் தான் நெடு – கம்.யுத்2:18 119/1
தலை தடம் தேரன் வில்லன் தாருகன் என்னும் தன்மை – கம்.யுத்3:22 121/2
தாருகன் பண்டு தேவரை தகர்த்தது தனி மா – கம்.யுத்4:37 106/1

மேல்


தாரும் (14)

தழையும் தாரும் தந்தனன் இவன் என – நற் 80/5
தாரும் கண்ணியும் காட்டி ஒருமைய – நற் 150/8
மாறு மென் மலரும் தாரும் கோதையும் – பரி 6/46
சாந்தும் கமழ் தாரும் கோதையும் சுண்ணமும் – பரி 24/84
தெரி மலர் கண்ணியும் தாரும் நயந்தார் – கலி 91/3
தாரும் ததர் பட்ட சாந்தமும் சேரி – கலி 91/12
தாரும் தையின தழையும் தொடுத்தன – அகம் 259/2
தாரும் தானையும் பற்றி ஆரியர் – அகம் 276/9
வண்ண மார்பின் தாரும் கொன்றை – புறம் 1/2
சில்லிகள் இடிப்ப வாசி சிரித்திட செறி பொன் தாரும்
வில்லும் நின்று இசைப்ப யானை முழக்கம் விட்டு ஆர்ப்ப விண் தோய் – கம்.சுந்:8 8/2,3
ஆர்த்தன கழலும் தாரும் பேரியும் அசனி அஞ்ச – கம்.சுந்:11 4/1
ஆடல் அம் பரி தாரும் அலம்பின – கம்.யுத்2:15 17/2
முழங்கின தனுவின் ஓதை முழங்கின கழலும் தாரும்
முழங்கின தெழிப்பும் ஆர்ப்பும் முழங்கின முகிலின் மும்மை – கம்.யுத்2:18 184/3,4
சேனையோர் சுழலும் தாரும் சேண் தர புலம்ப மற்றை – கம்.யுத்3:22 6/3

மேல்


தாருமோ (1)

தாருமோ வேணுமோ தாணுவாய் உலகினை தழுவி நிற்கும் – கம்.யுத்1:2 89/3

மேல்


தாருவை (1)

தாருவை சுட்டு மலைகளை தழல்-செய்து தனி மா – கம்.சுந்:13 32/2

மேல்


தாரே (2)

வாரல் எம் சேரி தாரல் நின் தாரே
அலர் ஆகின்றால் பெரும காவிரி – குறு 258/1,2
ஒல்லா முயக்கு இடை குழைக என் தாரே – புறம் 73/14

மேல்


தாரை (46)

தாரை கொள்ள தழைப்பன சாலியே – கம்.பால:2 25/4
ஆகம் நொந்து நின்று தாரை அம் மதில்-கண் வீசுமே – கம்.பால:3 14/4
சள சள என மழை தாரை கான்றன – கம்.பால:5 43/3
நரம்பின் நான்ற தேன் தாரை கொள் நறு மலர் யாழின் – கம்.பால:9 7/3
பசை உறு துளியின் தாரை பசும் தொளை அடைத்த மேகம் – கம்.பால:14 51/3
சங்குகள் முரன்றன தாரை பேரிகை – கம்.பால:23 41/2
செம் தாரை குருதியொடு செழு நிலத்தை சேறு ஆக்கி – கம்.ஆரண்:6 107/2
நெறி தாரை செல்லாத நிருதர் எதிர் நில்லாதே நெடிய தேவர் – கம்.ஆரண்:6 129/1
வெறி தாரை வேல் அரக்கர் விறல் இயக்கர் முதலினர் நீ மிடலோர் என்று – கம்.ஆரண்:6 129/3
செம் கையள் சோரியின் தாரை சேந்து இழி – கம்.ஆரண்:10 24/2
வாள் தாரை நெருப்பு உக வாய் மடியா – கம்.ஆரண்:13 17/2
சண்ட பிறை வாள் எயிற்றான் சர தாரை மாரி – கம்.ஆரண்:13 23/1
தழுவினன் பல் முறை தாரை கண்ணின் நீர் – கம்.ஆரண்:14 84/1
ஆயிடை தாரை என்று அமிழ்தின் தோன்றிய – கம்.கிட்:7 22/1
வேல் விழி தாரை கேட்டாள் வந்து அவன் மேனி வீழ்ந்தாள் – கம்.கிட்:8 1/4
தடம் கை கூப்பினன் தாரை முன் நாள் தந்த – கம்.கிட்:11 22/2
தாரை சென்றனள் தாழ் குழலாரொடும் – கம்.கிட்:11 42/4
விரை செய் வார் குழல் தாரை விலக்கினாள் – கம்.கிட்:11 43/4
தூ மன நெடும் கண் தாரை நடுங்குவாள் இனைய சொன்னாள் – கம்.கிட்:11 47/4
புயல் இயல் கூந்தல் மாதர் குழாத்தொடும் தாரை போனாள் – கம்.கிட்:11 76/4
தாரை மைந்தனும் சாம்பனும் தாம் முதல் – கம்.கிட்:13 9/1
அரும்பு கண் தாரை சோர அழுங்குவேன் அறிவது உண்டோ – கம்.கிட்:13 44/2
தாரை சேயினை தனி வினாவினான் – கம்.கிட்:15 9/2
தாரை வன் தலை தண் இள ஆம்பலை – கம்.கிட்:15 43/3
மாரி துளிக்கும் தாரை இடுக்கும் வர வல்லீர் – கம்.கிட்:17 12/2
சக்கரம் உலக்கை தண்டு தாரை வாள் பரிசம் சங்கு – கம்.சுந்:7 8/1
தம்பியை உன்னும்-தோறும் தாரை நீர் ததும்பும் கண்ணான் – கம்.சுந்:11 5/1
ததும்புவார் விழி தாரை வேல் தோள்-தொறும் தாக்க – கம்.சுந்:12 47/4
தாரை நிலையை தமியை பிறர் இல்லை – கம்.யுத்1:3 159/2
கங்குலின் நிறத்தினான் தன் கண் மழை தாரை கான்ற – கம்.யுத்1:4 122/2
சரத்தொடும் பாய்ந்தது நிலவின் தாரை வாள் – கம்.யுத்1:5 10/4
தாரை உண்ட பேர் அண்டங்கள் அடங்கலும் தானே – கம்.யுத்1:6 31/1
சங்கொடு தாரை சின்னம் சமைவுற சாற்றலுற்றார் – கம்.யுத்2:16 46/4
தாது ராக தடம் குன்றம் தாரை சால் – கம்.யுத்2:16 291/1
சிவண வண்ண வான் கரும் கடல் கொடு வந்த செயலினும் செறி தாரை
சுவண வண்ண வெம் சிறை உடை கடு விசை முடுகிய தொழிலானும் – கம்.யுத்2:16 339/1,2
தைத்தன இளைய வீரன் சரம் எனும் தாரை மாரி – கம்.யுத்2:18 183/4
தாரை சேய் நீலன் என்று இனைய தன்மையார் – கம்.யுத்2:19 30/2
பெய் இரு தாரை கண்ணீர் பெரும் துளி பிறங்க வானின் – கம்.யுத்2:19 221/3
பெரு முடி கிரியில் பெய்யும் தாரை போல் பகழி பெய்தான் – கம்.யுத்3:21 19/4
மெய் உற குருதி தாரை விசும்பு உற விளங்கி நின்றது – கம்.யுத்3:22 145/2
தன் புல நயனம் என்னும் தாமரை சொரியும் தாரை
அன்பு-கொல் அழு கணீர்-கொல் ஆனந்த வாரியே-கொல் – கம்.யுத்3:28 64/2,3
பெய் கண் தாரை அருவி பெரும் திரை – கம்.யுத்3:29 30/3
மீது அலைத்த பெரும் தாரை விசும்பு அளப்ப கிடந்தான் தன் மேனி முற்றும் – கம்.யுத்4:37 201/3
உழை பொலி உண் கண் நீர் தாரை மீது உக – கம்.யுத்4:38 15/3
தலை-மிசை தாங்கிய கரத்தர் தாரை நீர் – கம்.யுத்4:38 16/1
கண்ணின் நீர் பெரும் தாரை மற்று அவன் சடை கற்றை – கம்.யுத்4:40 112/1

மேல்


தாரை-போல் (1)

விசும்பிடை செல்லும் காரின் தாரை-போல் நான்ற மெய்யான் – கம்.யுத்2:18 232/4

மேல்


தாரைகள் (12)

வெள்ளி வீழ் இடை வீழ்த்து என தாரைகள்
உள்ளி உள்ள எலாம் உவந்து ஈயும் அ – கம்.பால:1 4/2,3
பன்னு தாரைகள் தர தொழுது எழும் பரதனை – கம்.பால:20 24/2
தன் நெடும் தாரைகள் தளத்தின் வீழ்தலால் – கம்.அயோ:4 194/2
தூய தாரைகள் சொரிவன ஆம் என சொரிந்தார் – கம்.ஆரண்:7 84/4
மழை தாரைகள் பட பாரிடை மடிந்தார் சிலர் உடைந்தார் – கம்.ஆரண்:7 94/4
சர தாரைகள் வீசினிர் சார்கிலிரோ – கம்.ஆரண்:12 77/2
நேச தாரைகள் சொரிதர நெடு நிலம் சேர்ந்தான் – கம்.கிட்:7 75/4
பொன் நெடும் குன்றின்-மேல் பொழிந்த தாரைகள்
மின்னொடும் துவன்றின மேக ராசியே – கம்.கிட்:10 14/3,4
அருகு நீடிய ஆடக தாரைகள்
உருகி வேலையின் ஊடு புக்கு உற்றன – கம்.சுந்:13 11/2,3
ஒற்றை மால் வரை-மேல் உயர் தாரைகள்
பற்றி மேகம் பொழிந்து என பல் படை – கம்.யுத்3:31 131/3,4
மொய்க்க சென்றார் மொய் குருதி தாரைகள் முட்ட – கம்.யுத்4:33 18/2
தொத்து படு நெடும் தாரைகள் சொரிந்தால்-என துரந்தான் – கம்.யுத்4:37 56/3

மேல்


தாரைய (2)

தசும்பு இடை விரிந்தன என்னும் தாரைய
பசும்பொனின் மானங்கள் உருகி பாய்ந்தன – கம்.யுத்1:6 41/1,2
தடியோடு துடங்கிய தாரைய வெண் – கம்.யுத்2:18 23/3

மேல்


தாரையா (1)

வருந்தல் இல் முலை கதிர் வழங்கு தாரையா
சொரிந்த பால் ஒத்தது நிலவின் தோற்றமே – கம்.சுந்:2 54/3,4

மேல்


தாரையில் (1)

தழுவிய குழலினில் சங்கில் தாரையில்
எழு குரல் இன்றியே என்றும் இல்லது ஓர் – கம்.ஆரண்:10 36/2,3

மேல்


தாரையின் (5)

பாய்ந்த தாரையின் நிலை பகரல் வேண்டுமோ – கம்.பால:3 41/4
தாரையின் நெடும் கற்றைகள் சொரிவன தயங்க – கம்.சுந்:11 48/2
மரும தாரையின் எரியுண்ட மகரங்கள் மயங்கி – கம்.யுத்1:6 18/1
கார் ஆயிரம் விடு தாரையின் நிமிர்கின்றன கதுவுற்று – கம்.யுத்2:18 144/2
நீர் தாரையின் அம்பு அவர் நீட்டினரால் – கம்.யுத்3:27 23/4

மேல்


தாரையும் (2)

தாரையும் சங்கமும் தாளம் கொம்பொடு – கம்.அயோ:12 33/1
தாரையும் மேகமும் படிந்த தன்மைய – கம்.யுத்3:27 68/4

மேல்


தாரையை (2)

தாரையை வணங்கி அன்னாள் தாய் என தந்தை முந்தை – கம்.கிட்:9 32/3
சொன்ன தாரையை சுற்றினர் நின்றவர் – கம்.கிட்:11 40/3

மேல்


தாரொடு (7)

தாரொடு பொலிய ஒரு கை – திரு 113
ததைந்த கோதை தாரொடு பொலிய – மது 265
தாரொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை – மலை 227
தலை இறுபு தாரொடு புரள – பரி 2/41
மணி கிளர் ஆரம் தாரொடு துயல்வர – கலி 135/18
தாரொடு நடந்தன பிடிகள் தாழ் கலை – கம்.அயோ:2 44/3
உடை தாரொடு பைம் கழல் ஆர்ப்ப உலாவி – கம்.யுத்2:18 236/3

மேல்


தாரொடும் (4)

தாரொடும் சதியொடும் தாவும் ஆயினும் – கம்.பால:14 20/3
தாரொடும் உருளொடும் தட கையால் தனி – கம்.சுந்:9 39/1
தாரொடும் புனைந்த மௌலி தரையொடும் பொருந்த தள்ளி – கம்.யுத்2:17 76/2
அங்கதம் களத்து அற்று அழி தாரொடும்
அம் கதம் களத்து அற்று அழிவுற்றவால் – கம்.யுத்3:31 121/1,2

மேல்


தாரோடு (2)

கிண்கிணி மணி தாரோடு ஒலித்து ஆர்ப்ப ஒண் தொடி – கலி 74/13
தாரோடு அகலங்கள் தடிந்திடலும் – கம்.யுத்3:31 196/2

மேல்


தாரோய் (1)

பொன் உயிர்க்கு தாரோய் பொறை உயிர்த்த ஆறு இதுவோ – கம்.அயோ:14 60/2

மேல்


தாரோயே (1)

உருள் இணர் கடம்பின் ஒலி தாரோயே – பரி 5/81

மேல்


தால (2)

தத்துற்று அயரேல் தலை தால பலத்தின் ஏலும் – கம்.ஆரண்:13 20/2
தால படை கை கொடு சென்று தடுத்தான் – கம்.யுத்2:18 247/3

மேல்


தாலம் (3)

பெரும் தோள் தாலம் பூசல் மேவர – புறம் 120/15
தாலம் அன்ன தனி நிலை தாங்கிய – கம்.அயோ:2 27/2
தாலம் சார்ந்த மாசுணம் என கங்கணம் தழுவ – கம்.யுத்4:35 9/4

மேல்


தாலமீன் (1)

தைத்த அம்பொடும் திரிந்தன தாலமீன் சாலம் – கம்.யுத்1:6 22/4

மேல்


தாலமும் (1)

தாலமும் மலையும் ஏந்தி தாக்குவான் சமைந்த காலை – கம்.யுத்3:22 19/2

மேல்


தாலாட்ட (1)

வரை அழி வால் அருவி வா தாலாட்ட
கரை அழி வால் அருவி கால் பாராட்ட – பரி 6/52,53

மேல்


தாலாட்டும் (1)

பால் உண்டு துயில பச்சை தேரை தாலாட்டும் பண்ணை – கம்.பால:2 13/4

மேல்


தாலி (9)

புலி பல் தாலி புதல்வன் புல்லி – குறு 161/3
வரி வெண் தாலி வலை செத்து வெரூஉம் – ஐங் 166/2
புலி பல் கோத்த புலம்பு மணி தாலி
ஒலி குழை செயலை உடை மாண் அல்குல் – அகம் 7/18,19
பொன் உடை தாலி என் மகன் ஒற்றி – அகம் 54/18
தாலி களைந்தன்றும் இலனே பால் விட்டு – புறம் 77/7
தாலி ஐம்படை தழுவு மார்பிடை – கம்.பால:2 58/1
யாளியினை பல தாலி இசைத்தாள் – கம்.ஆரண்:14 47/3
மங்கையர் மங்கல தாலி மற்றையோர் – கம்.சுந்:3 48/1
தாலி அம் பெரு மலை தயங்க காண்டியால் – கம்.சுந்:5 55/4

மேல்


தாலியை (1)

தாலியை தொடல் என்னும் மற்று ஓர் தலை – கம்.யுத்3:29 21/4

மேல்


தாலின் (1)

தன் எழில் அழிப்பர் திரள் தாலின் வலி-தன்னால் – கம்.ஆரண்:10 52/2

மேல்


தாவ (4)

பரி உடை வயங்கு தாள் பந்தின் தாவ
தாங்கவும் தகை வரை நில்லா ஆங்கண் – நற் 249/7,8
தன் நெடும் தோற்றம் வானோர் கட்புலத்து எல்லை தாவ
வல் நெடும் சிகர கோடி மயேந்திரம் அண்டம் தாங்கும் – கம்.கிட்:17 29/2,3
தார் கெழு புரவி என்னும் தம் மனம் தாவ போனார் – கம்.சுந்:8 13/4
தாவ அரிய பேர் உலகத்து எம்பி சவத்தோடும் – கம்.யுத்2:17 90/1

மேல்


தாவர (1)

தாவர சங்கமம் என்னும் தன்மைய – கம்.அயோ:13 1/3

மேல்


தாவரும் (1)

தாவரும் திசையின் நின்று சலித்திட கதிரும் உட்க – கம்.யுத்2:16 52/2

மேல்


தாவல் (1)

தாவல் உய்யுமோ மற்றே தாவாது – பதி 41/17

மேல்


தாவவே (1)

வாளை தாவின வானரம் தாவவே – கம்.யுத்2:15 9/4

மேல்


தாவன (1)

தண் கார் ஆலியின் தாவன உதிரும் – அகம் 101/16

மேல்


தாவா (4)

தாவா வஞ்சினம் உரைத்தது – குறு 36/5
தாவா விருப்பொடு கன்று யாத்து-உழி செல்லும் – கலி 81/36
தத்தமை ஒன்றும் உணர்ந்திலர் தாவா
மெய் தவன் நாமம் விதிப்ப மதித்தான் – கம்.பால:5 114/3,4
தார் நிழல் பரப்பும் தோளான் தடம் கடல் தாவா முன்னம் – கம்.கிட்:17 27/3

மேல்


தாவாத (2)

ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு – கலி 86/29
தாவாத மன்னர் தலைத்தலை வீழ்ந்து ஏங்கினார் – கம்.அயோ:4 95/3

மேல்


தாவாது (3)

தாவாது ஆகும் மலி பெறு வயவே – பதி 36/2
தாவல் உய்யுமோ மற்றே தாவாது
வஞ்சினம் முடித்த ஒன்றுமொழி மறவர் – பதி 41/17,18
தாவாது ஒளிரும் குடையாய் தவறு இங்கு இது நின் சரணம் – கம்.அயோ:4 86/1

மேல்


தாவார் (1)

நலன் உடையார் மொழி கண் தாவார் தாம் தம் நலம் – கலி 22/6

மேல்


தாவி (26)

தன் பொருவு_இல் கன்று தனி தாவி வரல் கண்டு ஆங்கு – கம்.அயோ:3 98/2
தலை மிசை தலை மிசை தாவி சென்றனர் – கம்.ஆரண்:7 54/3
கருவி மா மழை கைகள் தாவி மீது – கம்.கிட்:15 3/1
ஈசன் மண் அளந்தது ஏய்ப்ப இரும் கடல் இனிது தாவி
வாசவன் முதலோர் வந்து மலையினும் இலங்கை வாழும் – கம்.கிட்:17 22/2,3
நீர் நிழல் உவரி தாவி இலங்கை-மேல் செல்ல நின்றான் – கம்.கிட்:17 27/4
மொய் உறு செவிகள் தாவி முதுகு உற முறை கால் தள்ள – கம்.சுந்:1 5/1
தாக்குறு செருவில் நேர்ந்தார் தாள்_அற வீச தாவி
மேக்குற விசைத்தார் என்ன பொலிந்தனர் விஞ்சை வேந்தர் – கம்.சுந்:1 7/3,4
தாவி எற்று எனினும் யான் இனி இலங்கை – கம்.சுந்:1 75/3
காய் கதிர் இயக்கு_இல் மதிலை கடிது தாவி
போய் இ நகர் புக்கிடுவென் என்று ஓர் அயல் போனான் – கம்.சுந்:2 72/3,4
பாகு ஆர் இஞ்சி பொன் மதில் தாவி பகையாதே – கம்.சுந்:2 80/3
பூரியர் இலங்கை மூதூர் பொன் மதில் தாவி புக்கான் – கம்.சுந்:2 94/3
தக்க மந்திர தலைவர் மா மனைகளும் தாவி
புக்கு நீங்கினன் இராகவன் சரம் என புகழோன் – கம்.சுந்:2 142/3,4
தாய வேலையின் இரு மடி விசை கொடு தாவி
போய காலத்தும் போக்கு அரிது என்பது புகன்றான் – கம்.சுந்:2 146/2,3
மயர்வு உற்ற பொருப்பொடு மால் கடல் தாவி வந்தான் – கம்.சுந்:4 92/4
முனிவுறு மனத்தின் தாவி முந்துற முடுகுகின்றார் – கம்.சுந்:7 11/4
தள்ள_அரு மனைகள்-தோறும் முறைமுறை தாவி சென்றான் – கம்.சுந்:12 132/3
தந்திரம் இலங்கை மூதூர் மதிலினை தழுவி தாவி
அந்தர குல மீன் சிந்த அண்டமும் கிழிய ஆர்ப்ப – கம்.யுத்1:13 26/1,2
சிந்துர கிரிகள் தாவி திரிந்தனன் தேவர் உண்ண – கம்.யுத்1:14 24/3
காந்து எரி மடுத்து தானும் காணவே கடலை தாவி
போந்த பின் வந்திலாதான் இனி பொரும் போரும் உண்டோ – கம்.யுத்1:14 34/3,4
நும்முனை வாலின் சுற்றி நோன் திசை நான்கும் தாவி
மு முனை நெடு வேல் அண்ணல் முளரி அம் சரணம் தாழ்ந்த – கம்.யுத்2:16 187/1,2
தலைகளை எடுத்து நோக்கி தழல் எழ விழிப்பர் தாவி
அலை கிளர் வாலால் பாரின் அடிப்பர் வாய் மடிப்பர் ஆண்மை – கம்.யுத்2:19 193/2,3
கரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் மற்று என்றார் சிலர் சிலர்கள் கடலை தாவி
செரு வென்றான் நிலை ஒன்றும் தெரியகிலார் உலகு அனைத்தும் தெரியும் செல்வர் – கம்.யுத்3:24 39/3,4
மற்றைய வீரர் எல்லாம் மன்னனின் முன்னம் தாவி
எற்றுதும் அரக்கர்-தம்மை இல்லொடும் எடுத்து என்று ஏகல் – கம்.யுத்3:26 73/1,2
குன்றுகள் பலவும் சோரி குரை கடல் அனைத்தும் தாவி
சென்று அடைந்து இராமன் செம் பொன் திருவடி வணக்கம் செய்தார் – கம்.யுத்4:32 45/2,3
காலின் வேலையை தாவி மீண்டு அருளிய கருணை – கம்.யுத்4:41 10/3
தடை ஒரு சிறிது இன்று ஆகி தாவி வான் படரும் வேலை – கம்.யுத்4:41 20/3

மேல்


தாவிட (1)

தாள தாமரை அன்னங்கள் தாவிட
வாளை தாவின வானரம் தாவவே – கம்.யுத்2:15 9/3,4

மேல்


தாவிடும் (1)

சாகரம் முற்றும் தாவிடும் நீர் இ கடல் தாவும் – கம்.கிட்:17 19/3

மேல்


தாவிய (3)

கார் குன்றம் அன்னான் நிலம் தாவிய கால் இது என்ன – கம்.கிட்:7 39/4
கந்த மா மலர் காடுகள் தாவிய
மந்த மாருதம் வந்து உற வைகுவான் – கம்.கிட்:11 19/3,4
உலைய கடல் தாவிய கால் கொடு உதைத்து – கம்.யுத்3:20 72/2

மேல்


தாவியாது (1)

தாவியாது தீது எனாது தையலாளை மெய் உற – கம்.ஆரண்:10 92/1

மேல்


தாவியே (1)

தலை-தொறும் பாய்ந்தன குரங்கு தாவியே – கம்.யுத்2:18 89/4

மேல்


தாவின (2)

தாக்கு இகல் இராவணன் தலையில் தாவின
பாக்கியம் அனைய நின் பழிப்பு_இல் மேனியை – கம்.சுந்:5 60/1,2
வாளை தாவின வானரம் தாவவே – கம்.யுத்2:15 9/4

மேல்


தாவினன் (1)

நளிர் மா மலை பல தாவினன் நடந்தான் கடல் கிடந்தான் – கம்.யுத்3:31 118/4

மேல்


தாவினார் (1)

தட்டினார் தழுவினார் மேல் தாவினார் தரையினோடும் – கம்.யுத்3:22 133/1

மேல்


தாவினான் (1)

தாவினான் அவர்-தம் தலை போய் அற – கம்.யுத்1:14 40/2

மேல்


தாவினை (1)

போய் தாவினை நெடு மா கடல் பிழைத்தாய் கடல் புகுந்தாய் – கம்.யுத்2:18 172/2

மேல்


தாவு (7)

தமனியம் வளைஇய தாவு இல் விளங்கு இழை – மது 704
தண்டு தழுவா தாவு நீர் வையையுள் – பரி 11/106
தாவு தண் மதி-தன்னொடும் தாரகை – கம்.பால:18 31/2
தாவு இல் ஐம்பொறி மறுகு உற தயரதன் என்ன – கம்.அயோ:4 211/3
தாவு வார் புனல் சரயு எய்தினார் – கம்.அயோ:11 122/4
தளை கொளுத்திய தாவு எரி தாமணி – கம்.சுந்:13 17/1
தாவு நீர் உடுத்த நல் தரணி தன்னுடன் – கம்.யுத்4:41 102/3

மேல்


தாவு-உறீஇ (1)

அரண்கள் தாவு-உறீஇ அணங்கு நிகழ்ந்து அன்ன – பதி 44/13

மேல்


தாவுபு (2)

தாவுபு தெறிக்கும் ஆன் மேல் – புறம் 259/6
தாவுபு உகளும் மாவே பூவே – புறம் 302/2

மேல்


தாவும் (10)

மணி நிற இரும் புதல் தாவும் நாட – அகம் 202/8
தாவும் மா புகை தழுவு சோலை கண்டு – கம்.பால:6 25/3
தாரொடும் சதியொடும் தாவும் ஆயினும் – கம்.பால:14 20/3
தண் மலர் என்று வான தாரகை தாவும் அன்றே – கம்.பால:16 3/4
நெய் தாவும் வேலானொடு நெஞ்சு புலந்து நின்றாள் – கம்.பால:17 16/2
தாமரை வனத்திடை தாவும் அன்னம் போல் – கம்.ஆரண்:12 14/1
சாகரம் முற்றும் தாவிடும் நீர் இ கடல் தாவும்
வேகம் அமைந்தீர் என்று விரிஞ்சன் மகன் விட்டான் – கம்.கிட்:17 19/3,4
பொரு_அரு வேலை தாவும் புந்தியான் புவனம் தாய – கம்.கிட்:17 26/1
கடல் எலாம் கலங்க தாவும் கலுழனும் அனையன் ஆனான் – கம்.சுந்:1 31/4
வெளித்து பின் வேலை தாவும் வீரன் வால் வேதம் ஏய்க்கும் – கம்.சுந்:1 33/1

மேல்


தாவுவ (2)

தாண்டுவ குல பரி மனத்தின் தாவுவ
தூண்டினர் கை விசைத்து எறிந்த தோமரம் – கம்.யுத்3:20 40/3,4
தலைகளும் உடல்களும் சரமும் தாவுவ – கம்.யுத்3:27 44/4

மேல்


தாவுவன (1)

கடும்பு ஆட்டு வருடையொடு தாவுவன உகளும் – நற் 119/7

மேல்


தாவுவான் (1)

தழி கொண்ட குருதி வேலை தாவுவான் தனி பேர் அண்டம் – கம்.யுத்3:22 148/2

மேல்


தாவுற்று (1)

காள நிறத்தோடு ஒப்புறும் இ நேர் கடல் தாவுற்று
ஆளும் நலத்தீர் ஆளு-மின் எம் ஆர் உயிர் அம்மா – கம்.கிட்:17 3/3,4

மேல்


தாவுற (1)

தண்ணீர் தருக என்றனர் தாவுற ஓடி – கம்.யுத்2:18 252/1

மேல்


தாவுறு (1)

வாளை தாவுறு கோசல நாடு உடை வள்ளல் – கம்.யுத்2:15 255/4

மேல்


தாழ் (137)

தாழ் பெரும் தட கை உயர்த்த யானை – திரு 158
தாழ் தாழை தண் தண்டலை – பொரு 181
தளிர் புன்கின் தாழ் காவின் – பொரு 196
தோள் தாழ் குளத்த கோடு காத்திருக்கும் – பெரும் 273
தாழ் கோள் பலவின் சூழ் சுளை பெரும் பழம் – பெரும் 356
நிழல் தாழ் வார் மணல் நீர் முகத்து உறைப்ப – பெரும் 379
நகை தாழ் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி – முல் 78
வரை தாழ் அருவி பொருப்பின் பொருந – மது 42
ஒண் குழை புணரிய வண் தாழ் காதின் – மது 709
தவ பள்ளி தாழ் காவின் – பட் 53
தாழ் உடை தண் பணியத்து – பட் 164
தாழ் நீர் நனம் தலை பெரும் களிறு அடூஉம் – நற் 36/3
வீழ் தாழ் தாழை பூ கமழ் கானல் – நற் 78/4
பூண்க தில் பாக நின் தேரே பூண் தாழ்
ஆக வன முலை கரை_வலம் தெறிப்ப – நற் 81/5,6
பூண் தாழ் ஆகம் நாண் அட வருந்திய – நற் 93/9
ஞாழல் அம் சினை தாழ் இணர் கொழுதி – நற் 106/7
தாழ் நீர் நனம் தலை அழுந்துபட பாஅய் – நற் 112/7
சிறு தாழ் செறித்த மெல் விரல் சேப்ப – நற் 120/4
தண்ணிய கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் – நற் 137/1
புறன் அழிந்து ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – நற் 295/2
தாழ் நறும் கதுப்பில் பையென முள்கும் – நற் 337/8
நிலம் தாழ் மருங்கின் தெண் கடல் மேய்ந்த – நற் 356/1
நனை முதிர் புன்கின் பூ தாழ் வெண் மணல் – குறு 53/2
மடல் தாழ் பெண்ணை எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 81/8
தண்டொடு பிடித்த தாழ் கமண்டலத்து – குறு 156/3
பிறங்கு குரல் இறடி காக்கும் புறம் தாழ்
அம் சில் ஓதி அசை இயல் கொடிச்சி – குறு 214/2,3
வீழ் தாழ் தாழை ஊழ்-உறு கொழு முகை – குறு 228/1
தாழ் இருள் துமிய மின்னி தண்ணென – குறு 270/1
தழை தாழ் அல்குல் இவள் புலம்பு அகல – குறு 345/4
தாழ் இரும் கூந்தல் வம்-மதி விரைந்தே – ஐங் 411/4
கார் மலர் கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் – பதி 21/33
தாழ் அடும்பு மலைந்த புணரி வளை ஞரல – பதி 30/6
வளை தலை மாத்த தாழ் கரும் பாசவர் – பதி 67/16
சாய் அறல் கடுக்கும் தாழ் இரும் கூந்தல் – பதி 74/3
மலி நீர் அதர் பல கெழுவு தாழ் வரை – பரி 6/6
அருவி தாழ் மாலை சுனை – பரி 8/16
அரி மலர் மீ போர்வை ஆரம் தாழ் மார்பின் – பரி 11/26
நீல் நெய் தாழ் கோதையவர் விலக்க நில்லாது – பரி 11/124
தாழ் நீர் இமிழ் சுனை நாப்பண் குளித்து அவண் – பரி 21/39
தாழ் கதுப்பு அணிகுவர் காதலர் மற்று அவர் – கலி 4/11
மாலை தாழ் வியன் மார்பர் துனைதந்தார் – கலி 33/30
தகை கொண்ட ஏனலுள் தாழ் குரல் உரீஇ – கலி 40/3
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை – கலி 40/19
தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே – கலி 40/23
தாழ் இரும் கூந்தல் என் தோழியை கை கவியா – கலி 42/29
இலங்கு தாழ் அருவியோடு அணி கொண்ட நின் மலை – கலி 46/25
தாழ் செறி கடும் காப்பின் தாய் முன்னர் நின் சாரல் – கலி 48/10
ஒருத்தி அடி தாழ் கலிங்கம் தழீஇ ஒரு கை – கலி 92/42
முடி தாழ் இரும் கூந்தல் பற்றி பூ வேய்ந்த – கலி 92/43
தொய்யக தோட்டி குழை தாழ் வடி மணி – கலி 97/13
சார் சார் நெறி தாழ் இரும் கூந்தல் நின் பெண்டிர் எல்லாம் – கலி 97/28
மிக்கு ஒளிர் தாழ் சடை மேவரும் பிறை நுதல் – கலி 104/11
மாலை நீ தகை மிக்க தாழ் சினை பதி சேர்ந்து புள் ஆர்ப்ப – கலி 118/17
தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை – கலி 118/19
தாழ் நீர முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய் – கலி 131/22
நறு வீ தாழ் புன்னை கீழ் நயந்து நீ அளித்த-கால் – கலி 136/13
பையென நோக்குவேன் தாழ் தானை பற்றுவேன் – கலி 147/49
வாழை ஓங்கிய தாழ் கண் அசும்பில் – அகம் 8/9
தாழ் மென் கூந்தல் தட மென் பணை தோள் – அகம் 21/4
உறை இறந்து ஒளிரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 46/8
தாழ் பெயல் பெரு_நீர் வலன் ஏர்பு வளைஇ – அகம் 84/3
தாழ் இரும் கூந்தல் நம் காதலி – அகம் 87/15
தண் பல் அருவி தாழ் நீர் ஒரு சிறை – அகம் 92/10
மாழ்கி அன்ன தாழ் பெரும் செவிய – அகம் 104/10
வண்டு படுபு இருளிய தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 131/3
தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப – அகம் 154/12
தண் மழை பொழிந்த தாழ் பெயல் கடை நாள் – அகம் 163/2
தாழ் இரும் கதுப்பின் காவிரி வவ்வலின் – அகம் 222/8
மறந்து கண்படுதல் யாவது புறம் தாழ்
அம் பணை நெடும் தோள் தங்கி தும்பி – அகம் 223/10,11
புயல் என ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 225/15
நுசுப்பு அழித்து ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 253/23
தண் மழை தவழும் தாழ் நீர் நனம் தலை – அகம் 258/5
தாழ் சினை உறங்கும் தண் துறை ஊர – அகம் 286/7
தாழ் பூ கோதை ஊது வண்டு இரீஇ – அகம் 298/12
கழல் இலை உகுத்த கால் பொரு தாழ் சினை – அகம் 351/6
தாழ் சினை மருதம் தகைபெற கவினிய – அகம் 366/1
தாழ் பெரும் தட கை தலைஇய கானத்து – அகம் 392/1
தாழ் சடை பொலிந்த அரும் தவத்தோற்கே – புறம் 1/13
நீ நீடு வாழிய நெடுந்தகை தாழ் நீர் – புறம் 55/19
விழுமியோன் பெறுகுவன் ஆயின் தாழ் நீர் – புறம் 75/7
தாள் தாழ் படு மணி இரட்டும் பூ நுதல் – புறம் 165/6
புறம் தாழ் புரி சடை புலர்த்துவோனே – புறம் 251/7
தாழ் உவந்து தழூஉ மொழியர் – புறம் 360/6
காவிரி அணையும் தாழ் நீர் படப்பை – புறம் 385/8
தடம் கொள் சோலை-வாய் மலர் பெய் தாழ் குழல் – கம்.பால:2 52/2
தழல் விழி ஆளியும் துணையும் தாழ் வரை – கம்.பால:3 54/1
பின்னும் தாழ் குழல் பேதைமை பெண் இவள் – கம்.பால:7 42/3
மை தாழ் கரும் கண்கள் சிவப்பு உற வந்து தோன்ற – கம்.பால:17 16/1
சந்து ஆர் கொங்கை தாழ் குழலாள்-பால் தளர்வானும் – கம்.பால:17 25/4
தாரொடு நடந்தன பிடிகள் தாழ் கலை – கம்.அயோ:2 44/3
சரம் தாழ் வில்லாய் தந்த வரத்தை தவிர்க என்றல் – கம்.அயோ:3 38/3
தாழ் இரும் சடைகள் தாங்கி தாங்க_அரும் தவம் மேற்கொண்டு – கம்.அயோ:3 111/2
தாழ் வினை அது வர சீரை சாத்தினான் – கம்.அயோ:4 158/2
வடி தாழ் கூந்தலில் கேகயன் மாதே மதியாலே – கம்.அயோ:6 19/1
தொளை கொள் தாழ் தட கை நெடும் துருத்தியில் தூக்கி – கம்.அயோ:10 29/2
தலையின் ஏந்தினன் தாழ் தட கைகளே – கம்.அயோ:11 2/4
தறியின் நீங்கிய தாழ் தட கை துணை – கம்.ஆரண்:7 27/1
குழை தாழ் திரை குருதி கடல் குளித்தார் சிலர் கொலை வாய் – கம்.ஆரண்:7 94/3
பணம் தாழ் அல்குல் பனி மொழியார்க்கு அன்புபட்டார் படும் காம – கம்.ஆரண்:10 113/1
பொன் தாழ் குழை-தன்னொடும் போக்கினள் போய் புகுந்தாள் – கம்.ஆரண்:10 147/4
சந்து ஆர் தடம் தோளோடும் தாழ் தட கைகளோடும் – கம்.ஆரண்:10 149/2
நீள் அரவ சரி தாழ் கை நிரைத்தாள் – கம்.ஆரண்:14 47/1
கோள் அரியை கொடு தாழ் குழை இட்டாள் – கம்.ஆரண்:14 47/4
சைய மா நெடும் தாழ் வரை தனி வரை-தன்னோடு – கம்.ஆரண்:15 37/3
பொல குண்டலமும் கொடும் குழையும் புனை தாழ் முத்தின் பொன் தோடும் – கம்.கிட்:1 30/3
நீண்டவன் கழல் தாழ் நெடியோய் என்றான் – கம்.கிட்:1 34/4
தவ்விட தனி அருளு தாழ் சடை கடவுள் என – கம்.கிட்:2 3/3
ஆய மால் நாகர் தாழ் ஆழியானே அலால் – கம்.கிட்:3 11/1
அ கவந்தனும் நினைந்து அமரர் தாழ் சவரி போல் – கம்.கிட்:3 12/4
தாங்கினள் தலையில் சோர்ந்து சரிந்து தாழ் குழல்கள் தள்ளி – கம்.கிட்:8 3/3
தள மலர் தகை பள்ளியில் தாழ் குழல் – கம்.கிட்:11 18/2
சந்தம் மா மயில் சாயலர் தாழ் குழல் – கம்.கிட்:11 19/2
தாரை சென்றனள் தாழ் குழலாரொடும் – கம்.கிட்:11 42/4
சாம்பன் இயம்ப தாழ் வதன தாமரை நாப்பண் – கம்.கிட்:17 20/1
அலங்கல் தாழ் மார்பன் முன் தாழ்ந்து அடி துணை அழுத்தலோடும் – கம்.சுந்:1 15/3
படம் தாழ் அரவை ஒரு கரத்தான் பறித்தாய் எனினும் பயன் இன்றால் – கம்.சுந்:4 109/2
ஆரம் தாழ் திரு மார்பற்கு அமைந்தது ஓர் – கம்.சுந்:5 30/1
தாழ் இரும் குருதியால் தரங்க வேலைகள் – கம்.சுந்:5 54/3
சஞ்சலம் புரி சக்கரவாகமுடன் தாழ்
கஞ்சமும் மலர்வு உற்றன காந்தின காந்தம் – கம்.சுந்:5 81/3,4
தாழ் இரும் பொழில்கள் எல்லாம் துடைத்து ஒரு தமியன் நின்றான் – கம்.சுந்:6 46/1
தன் நெடும் கண்கள் காந்த தாழ் பெரும் கவசம் மார்பில் – கம்.சுந்:8 14/3
ஒன்றின்-நின்று ஒன்றினும் உயர் மத மழை தாழ்
குன்றினும் கடையுகத்து உரும் என குதித்தான் – கம்.சுந்:8 34/3,4
போய் தாழ் செறி தசை அரி சிந்தினபடி பொங்க பொரும் உயிர் போகா-முன் – கம்.சுந்:10 38/2
புண் தாழ் குருதியின் வெள்ளத்து உயிர் கொடு புக்கார் சிலர் சிலர் பொதி பேயின் – கம்.சுந்:10 39/1
தாழ் வினை இதனின் மேல் பகர தக்கதோ – கம்.யுத்1:2 44/2
வாழி திக்கின் மயக்கின் மதம் தாழ்
வேழத்துக்கு இடு-மின் என விட்டான் – கம்.யுத்1:3 90/3,4
தாழ் இருள் பிழம்பின் தேய்க்கும் சிலவரை தட கை தாக்கி – கம்.யுத்1:3 140/4
தஞ்சு என கருதினானோ தாழ் சடை கடவுள் உண்ட – கம்.யுத்1:4 123/3
தாழ் கடல் இலங்கை செல்வம் நின்னதே தந்தேன் என்றான் – கம்.யுத்1:4 139/4
பொன் தாழ் கவசம் புகுதா முகிலின் – கம்.யுத்2:18 19/3
தாறு ஆடின மால் கரியின் புடை தாழ்
மாறாடின மா மதம் மண்டுதலால் – கம்.யுத்2:18 24/1,2
பொன் தாழ் கணையின் நெடும் புட்டில் புறத்து வீக்கி – கம்.யுத்2:19 15/3
பொன் தாழ் குழையாள்-தனை ஈன்ற பூ மா மடந்தை புரிந்து அழுதாள் – கம்.யுத்3:23 6/1
தாழ் வரும் பேர் ஒலி செவியில் சார்தலும் – கம்.யுத்3:24 103/2
தடுமாறு நெடும் கொடி தாழ் கடல்-வாய் – கம்.யுத்3:27 35/3
தாழ் இல் என் படை தருக்கு அறும் என்பது ஓர் தன்மை – கம்.யுத்4:32 11/4
சாய்ந்த வல் உருமு போய் அரவ தாழ் கடல் – கம்.யுத்4:37 75/1

மேல்


தாழ்-தொறும் (1)

தழைந்த மொய் ஒளி பெய் மணி தாழ்-தொறும்
இழைந்த நூலினும் இன் இளம்_காலினும் – கம்.சுந்:2 167/1,2

மேல்


தாழ்க்க (2)

சென்னி தாழ்க்க செவியிடை செப்பினார் – கம்.யுத்2:15 82/4
தந்திரம் தெரிவான் போனான் உண்பன தாழ்க்க தாழா – கம்.யுத்3:22 158/2

மேல்


தாழ்க்கிலன் (1)

தரு நெறி தருமமே காட்ட தாழ்க்கிலன்
அருமையது அன்று எனா அடி வணங்கினான் – கம்.யுத்3:24 91/2,3

மேல்


தாழ்க்கிலேன் (1)

தந்தேன் பிரியேன் தனி போக தாழ்க்கிலேன்
வந்தேன் தொடர மத களிறே வந்தேனால் – கம்.யுத்2:17 86/3,4

மேல்


தாழ்க்கிற்பாய் (1)

தாழ்க்கிற்பாய் அல்லை என் சொல் தலைக்கொள தக்கது என்று – கம்.யுத்2:16 159/1

மேல்


தாழ்க்கின்ற (1)

சத்துருக்கன் அஃது உரைப்ப அவன் இங்கு தாழ்க்கின்ற தன்மை யான் இங்கு – கம்.யுத்4:41 66/2

மேல்


தாழ்க்கின்றது (2)

ஈண்டு தாழ்க்கின்றது என் இனி எண் திசை மருங்கும் – கம்.கிட்:12 40/1
தாழ்க்கின்றது இல்லை உம்மை தனி தனி தலைகள் பாற – கம்.யுத்3:27 83/3

மேல்


தாழ்க்குமோ (1)

அங்கு வைகினன் அல்லது தாழ்க்குமோ
இங்கண் நல்லது ஒன்று இன்னமும் கேட்டியால் – கம்.யுத்4:41 85/3,4

மேல்


தாழ்க (1)

தணிக்குறு பகைஞரை தாழ்க என் தலை – கம்.அயோ:11 112/4

மேல்


தாழ்கிலன் (1)

தனிப்படான்-ஆகின் இன்னம் தாழ்கிலன் என்னும் தன்மை – கம்.யுத்4:37 17/2

மேல்


தாழ்கிலா (2)

தக்கது என் உயிர் வீடு எனின் தாழ்கிலா
தொக்க செல்வம் தொலையும் ஒருத்தி நீ – கம்.சுந்:3 108/1,2
தலைமை கண்ணினர் தாழ்கிலா மணி முடி தலங்கள் – கம்.யுத்4:35 15/2

மேல்


தாழ்குவர் (2)

தாழ்குவர் கவுசலை தயரதன் எனவே – கம்.பால:5 128/4
தீது செய்தவர் தாழ்குவர் இது மெய்ம்மை தெரியின் – கம்.யுத்1:3 53/4

மேல்


தாழ்குவென் (2)

தாழ்குவென் திருவடி தப்பிலேன் என – கம்.அயோ:5 36/2
பொலம் கொள் கழல் தாழ்குவென் இது அன்னை பொருள் அன்றால் – கம்.சுந்:5 5/4

மேல்


தாழ்ச்சி (1)

தாழ்ச்சி இங்கு இதனின் மேல் தருவது என் இனி – கம்.யுத்1:2 11/1

மேல்


தாழ்சி (1)

தாழ்சி_இல் பொருள் தரும் தரும மூர்த்தியை – கம்.யுத்1:4 18/2

மேல்


தாழ்சி_இல் (1)

தாழ்சி_இல் பொருள் தரும் தரும மூர்த்தியை – கம்.யுத்1:4 18/2

மேல்


தாழ்த்த (1)

கல்லினின் கடந்தவாறும் கழறுதிர் காலம் தாழ்த்த
வில்லினர் வந்தார் என்றும் விளம்புதிர் வினையம் மிக்கீர் – கம்.யுத்1:9 33/3,4

மேல்


தாழ்த்தது (4)

இன்னது என்று அறிகிலாமே இத்துணை தாழ்த்தது என்றே – கம்.சுந்:14 44/3
தா அரும் பெருமை அம்மா நீ இனி தாழ்த்தது என்னே – கம்.யுத்2:16 38/3
வரவு தாழ்த்தது வீடண வல்லையின் ஏகி – கம்.யுத்3:22 86/3
தீண்டவும் தாழ்த்தது இல்லை யாரும் அ செங்கணானை – கம்.யுத்4:34 18/3

மேல்


தாழ்த்ததை (1)

புனை புணை ஏற தாழ்த்ததை தளிர் இவை – பரி 6/68

மேல்


தாழ்த்தருள் (1)

நின்று தாழ்த்தருள் நேமி சுடர் நெடும் – கம்.யுத்4:41 84/2

மேல்


தாழ்த்தலும் (1)

இன்று இறை தாழ்த்தலும் இனிது அன்றாம் என்றான் – கம்.கிட்:11 114/4

மேல்


தாழ்த்தனம் (1)

இத்துணை தாழ்த்தனம் முனியும் என்று தம் – கம்.சுந்:2 49/2

மேல்


தாழ்த்தனை (1)

தவன வேகத்தை ஓர்கிலை தாழ்த்தனை
கவன மா குரங்கின் செயல் காண்டியோ – கம்.கிட்:13 5/3,4

மேல்


தாழ்த்தான் (3)

ஊறுமா நோக்கி தாழ்த்தான் உதவி மாறு உதவி உண்டோ – கம்.கிட்:11 54/4
திறம் திறம் ஏவி அன்னார் சேர்வது பார்த்து தாழ்த்தான்
அறம் துணை நுமக்கு உற்றான் தன் வாய்மையை அழிக்கும்-ஆயின் – கம்.கிட்:11 64/2,3
தன்னை கொண்டு இருந்தே தாழ்த்தான் அன்று எனின் தனு ஒன்றாலே – கம்.கிட்:11 71/3

மேல்


தாழ்த்தி (1)

இ நிலை விரைவின் எய்தாது இ துணை தாழ்த்தி ஆயின் – கம்.யுத்1:12 38/1

மேல்


தாழ்த்தி-ஆயின் (1)

இனி இறை தாழ்த்தி-ஆயின் இலங்கையும் யாமும் எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 39/1

மேல்


தாழ்த்து (4)

வாழ்த்தினேம் பரவுதும் தாழ்த்து தலை நினை யாம் – பரி 9/83
நின்று தாழ்த்து ஒரு பயன் இலை என்றலும் நெடியோன் – கம்.ஆரண்:13 83/4
தன் திருமுகத்தினால் என்னை தாழ்த்து அற – கம்.யுத்1:5 5/2
இன்று ஒரு பொழுது தாழ்த்து என் இகல் பெரும் சிரமம் நீங்கி – கம்.யுத்2:19 300/1

மேல்


தாழ்தர (2)

தழங்கின பொழி மத திவலை தாழ்தர
புழுங்கின எதிர் எதிர் பொருவ போன்றவே – கம்.கிட்:10 22/3,4
சரமும் தாழ்தர வீசினர் தாங்கினார் – கம்.யுத்2:19 152/4

மேல்


தாழ்தரும் (1)

செவி இறந்து தாழ்தரும் கவுளன் வில்லொடு – புறம் 257/4

மேல்


தாழ்தலும் (3)

செருக்கு இல் சிந்தையர் சேவடி தாழ்தலும்
இருக்க ஈண்டு என்று இனியன கூறினான் – கம்.ஆரண்:3 28/2,3
தாழ்தலும் தகாத செய்தது என்னை நீ தருமம் அன்றால் – கம்.கிட்:2 30/1
அரக்கர்_கோமகனோடு அடி தாழ்தலும்
பொருக்கென புகல் புக்கவன் புல்லி அ – கம்.யுத்4:39 11/2,3

மேல்


தாழ்தலோடும் (1)

தன் அடி தாழ்தலோடும் தாமரை தடம் கணானும் – கம்.கிட்:7 157/1

மேல்


தாழ்தியோ (2)

மனம் என தாழ்தியோ வருதியோ என்றாள் – கம்.பால:19 25/4
தலை எடுத்து இன்னமும் மகளிர் தாழ்தியோ – கம்.சுந்:3 119/4

மேல்


தாழ்ந்த (35)

ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் – திரு 104
எருத்தம் தாழ்ந்த விரவு பூ தெரியல் – மது 718
பொன் எறி மணியின் சிறுபுறம் தாழ்ந்த எம் – குறி 59
வீழ் தாழை தாள் தாழ்ந்த
வெண்கூதாளத்து தண் பூ கோதையர் – பட் 84,85
பொன் நேர் மேனி மணியின் தாழ்ந்த
நன் நெடும் கூந்தல் நரையொடு முடிப்பினும் – நற் 10/2,3
வரையின் தாழ்ந்த வால் வெள் அருவி – குறு 284/6
ஓங்கல் வெண் மணல் தாழ்ந்த புன்னை – குறு 311/5
உறி தாழ்ந்த கரகமும் உரை சான்ற முக்கோலும் – கலி 9/2
தொய்யகம் தாழ்ந்த கதுப்பு போல் துவர் மணல் – கலி 28/6
அகன் துறை அணி பெற புதலொடு தாழ்ந்த
பகன்றை பூ உற நீண்ட பாசடை தாமரை – கலி 73/1,2
பொலம் பிறையுள் தாழ்ந்த புனை வினை உருள் கலன் – கலி 81/3
செறிய கட்டி ஈர் இடை தாழ்ந்த
பெய் புல மூதாய் புகர் நிற துகிரின் – கலி 85/9,10
சாந்து அழி வேரை சுவல் தாழ்ந்த கண்ணியை – கலி 96/3
வேல் வலான் உடை தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் ஏய்ப்ப – கலி 105/17
சாந்து உளர் கூழை முடியா நிலம் தாழ்ந்த
பூ கரை நீலம் தழீஇ தளர்பு ஒல்கி – கலி 115/13,14
படு சினை தாழ்ந்த பயில் இணர் எக்கர் – அகம் 11/9
தண் பெயல் எழிலி தாழ்ந்த போழ்தே – அகம் 175/18
தாழ்ந்த போல நனி அணி வந்து – அகம் 374/5
நீர் தாழ்ந்த குறும் காஞ்சி – புறம் 18/7
ஆரம் தாழ்ந்த அணி கிளர் மார்பின் – புறம் 59/1
ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 152/10
அருவி தாழ்ந்த பெரு வரை போல – புறம் 198/1
தாழ்ந்த வங்க வாரியில் தடுப்ப ஒணா மதத்தினால் – கம்.பால:3 16/3
சந்திர வதனமும் தாழ்ந்த கைகளும் – கம்.பால:10 56/2
தம் சிலம்பு அடியில் மென் பூ சொரிந்து உடன் தாழ்ந்த என்றால் – கம்.பால:17 7/3
தாழ தாழாள் தாழ்ந்த மனத்தாள் தளர்கின்றாள் – கம்.பால:17 24/2
சரிந்த மேகலையும் முத்தும் சங்கமும் தாழ்ந்த கூந்தல் – கம்.பால:21 18/3
ஆண்டு எழுந்து அடியில் தாழ்ந்த அஞ்சனை சிங்கம் வாழி – கம்.கிட்:3 29/1
நீல் நிற குன்றின் நெடிது உற தாழ்ந்த நீத்த வெள் அருவியின் நிமிர்ந்த – கம்.சுந்:3 78/1
வர கருதாது தாழ்ந்த வருணனின் மாறு கொண்டார் – கம்.யுத்1:6 59/3
மு முனை நெடு வேல் அண்ணல் முளரி அம் சரணம் தாழ்ந்த
வெம் முனை வீரன் மைந்தன் நின்னை என் வாலின் வீக்கி – கம்.யுத்2:16 187/2,3
தாழ்ந்த வெண் நிணம் தயங்கு வெம் குழம்பிடை தலைத்தலை மாறாடி – கம்.யுத்2:16 315/3
சரதம் மற்று இவனை தந்தார் தவம் புரிந்து ஆற்றல் தாழ்ந்த
பரதனை கொணர்தற்கு ஏதும் ஐயுறவு இல்லை பல் நாள் – கம்.யுத்2:17 46/1,2
தன் துணை தம்பி-தன்-மேல் துணைவர்-மேல் தாழ்ந்த அன்பான் – கம்.யுத்2:19 241/4
வந்து தாழ்ந்த துணைவனை வள்ளலும் – கம்.யுத்4:38 34/1

மேல்


தாழ்ந்தது (1)

தாழ்ந்தது ஓர் கருணை-தன்னால் தலைமகன் அருள தள்ளி – கம்.யுத்4:38 2/3

மேல்


தாழ்ந்தன்றே (1)

காமம் தருவது ஓர் கை தாழ்ந்தன்றே – குறு 308/7

மேல்


தாழ்ந்தன-கொல் (1)

சிறுபுறம் புதைய நெறிபு தாழ்ந்தன-கொல்
நெடும் கால் மாஅத்து ஊழ்-உறு வெண் பழம் – அகம் 117/14,15

மேல்


தாழ்ந்தனர் (2)

செவ்விய குமரரும் சென்னி தாழ்ந்தனர்
கவ்வை அம் பெரும் கடல் முனியும் கால்வைத்தான் – கம்.அயோ:4 156/3,4
தா வரும் தானவர் தருக்கு தாழ்ந்தனர்
யாவரும் இறைவர் என்று இறைஞ்சும் மேன்மையர் – கம்.யுத்1:2 23/2,3

மேல்


தாழ்ந்தனள் (1)

தக்கது அன்று என்ன ஓராள் தாழ்ந்தனள் இருப்ப தாழா – கம்.பால:9 19/3

மேல்


தாழ்ந்தாய் (1)

தாழ்ந்தாய் போல் வந்து தகவு இல செய்யாது – கலி 69/22

மேல்


தாழ்ந்தார் (2)

தாள் எடுத்தனர் சமழ்த்தனர் வானவர் தலை எடுத்திலர் தாழ்ந்தார்
கோள் எடுத்தது மீள என்று உரைத்தலும் கொற்றவன் குன்று ஒத்த – கம்.யுத்2:16 332/2,3
தாமசத்தினை தொடர்ந்தவர் பரிந்தன தாழ்ந்தார்
தாம சத்திரம் சித்திரம் பொருந்திய தயங்க – கம்.யுத்4:37 117/3,4

மேல்


தாழ்ந்தான் (3)

நின்ற அ காலின் மைந்தன் நெடிது உவந்து அடியில் தாழ்ந்தான் – கம்.கிட்:2 29/4
தாழ்வித்த முடியன் வீரன் தாமரை சரணம் தாழ்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 93/4
தாயும் தம்பியும் ஆம் வரம் தருக என தாழ்ந்தான்
வாய் திறந்து எழுந்து ஆர்த்தன உயிர் எலாம் வழுத்தி – கம்.யுத்4:40 115/3,4

மேல்


தாழ்ந்திலன் (1)

தாழ்ந்திலன் மு தலை தலைவன் சோரியின் – கம்.ஆரண்:7 126/3

மேல்


தாழ்ந்து (22)

தாழ்ந்து ஒலி கதுப்பின் வீழ்ந்த காலொடு – நற் 197/6
தோடு உற தாழ்ந்து துறை_துறை கவின் பெற – கலி 28/4
மறி திரை வருந்தாமல் கொண்டு ஆங்கு நெறி தாழ்ந்து
சாயினள் வருந்தியாள் இடும்பை – கலி 121/21,22
சில மழை போல் தாழ்ந்து இருண்ட கூந்தல் அவற்றை – கலி 147/19
உயர் சினை மருத துறை உற தாழ்ந்து
நீர் நணி படி கோடு ஏறி சீர் மிக – புறம் 243/6,7
அருவியின் தாழ்ந்து முத்து அலங்கு தாமத்த – கம்.பால:3 34/1
தாழ்ந்து எழு மாதரார் தம்மை நோக்கி நீர் – கம்.பால:5 47/3
வீர வேத்திரத்தார் தாழ்ந்து விரிந்த கஞ்சுகத்து மெய்யார் – கம்.பால:14 67/2
தாயினும் அன்பொடு தாழ்ந்து வணங்கி – கம்.பால:23 94/2
தன் துணை தாதை பாதம் அ திசை நோக்கி தாழ்ந்து
பொன் திணி போதினாளும் பூமியும் புலம்பி நைய – கம்.அயோ:3 115/2,3
தங்கு நீரிடை தாழ்ந்து குழைப்பன – கம்.அயோ:7 23/2
தந்தை ஆம் என தாழ்ந்து வணங்கினான் – கம்.அயோ:14 1/2
தாங்கலது இரு நிலம் தாழ்ந்து தாழ்வுற – கம்.ஆரண்:4 9/2
தரங்களின் அமைந்து தாழ்ந்து அழகின் சார்பின – கம்.ஆரண்:6 7/1
நெறி பட கண்கள் பொங்கி நீர் வர நெடிது தாழ்ந்து
பொறிப்ப_அரும் துன்பம் முன்னா கவி குலத்து அரசன் போனான் – கம்.கிட்:9 25/3,4
தாரகை சுடர்கள் மேகம் என்று இவை தவிர தாழ்ந்து
பாரிடை அழுந்துகின்ற படர் நெடும் பனி மா குன்றம் – கம்.சுந்:1 8/1,2
அலங்கல் தாழ் மார்பன் முன் தாழ்ந்து அடி துணை அழுத்தலோடும் – கம்.சுந்:1 15/3
தையலை விட்டு அவன் சரணம் தாழ்ந்து நின் – கம்.யுத்2:16 83/1
தழுவி நிற்றலும் தாழ்ந்து தாள் உற – கம்.யுத்3:24 109/3
தாழ்ந்து இரு தடக்கை பற்றி எடுக்கவும் தரிக்கிலாதான் – கம்.யுத்3:26 55/2
தாக்க தன் தலை தாழ்ந்து வணங்கி கை – கம்.யுத்4:41 82/2
தாயரை வணங்கி தங்கள் இறையொடு முனியை தாழ்ந்து
நாயக கோயில் எய்தி நானில கிழத்தியோடும் – கம்.யுத்4:42 6/2,3

மேல்


தாழ்ந்துபட்டனவே (1)

தண் அறல் பருகி தாழ்ந்துபட்டனவே
அனைய-கொல் வாழி தோழி மனைய – அகம் 23/9,10

மேல்


தாழ்ந்தோர் (1)

நின்றவர் தாழ்வர் தாழ்ந்தோர் உயர்குவர் நெறியும் அஃதே – கம்.யுத்2:16 37/2

மேல்


தாழ்ப்ப (1)

தாறு மாய் தறுகண் குன்றம் தட மத அருவி தாழ்ப்ப
ஆறும் ஆய் கலின மா விலாழியால் அழிந்து ஓர் ஆறு ஆய் – கம்.பால:10 6/1,2

மேல்


தாழ்ப்பது (4)

தவ பயன் தாழ்ப்பது தருமம் அன்று-அரோ – கம்.அயோ:1 29/4
பொழுது இறை தாழ்ப்பது என்னோ புட்பகம் போதல் முன்னம் – கம்.யுத்3:26 84/3
இனி சில தாழ்ப்பது என்னே ஏறுதிர் இரண்டு தோளும் – கம்.யுத்3:26 86/3
யாவரும் காண நின்றார் இனி இறை தாழ்ப்பது என்னோ – கம்.யுத்3:27 78/3

மேல்


தாழ்ப்பிக்கும் (1)

அருகு பதியாக அம்பியின் தாழ்ப்பிக்கும்
குருகு இரை தேர கிடக்கும் பொழி காரில் – பரி 6/75,76

மேல்


தாழ்பு (15)

நகை தாழ்பு துயல்வரூஉம் வகை அமை பொலம் குழை – திரு 86
தாழ்பு அயல் கனை குரல் கடுப்ப பண்ணு பெயர்த்து – மது 560
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால் – நற் 96/5
புறம் தாழ்பு இருண்ட கூந்தல் போதின் – நற் 284/1
பெயல் தாழ்பு இருளிய புலம்பு கொள் மாலையும் – குறு 314/3
முருக்கு தாழ்பு எழிலிய நெருப்பு உறழ் அடைகரை – பதி 23/20
தோள் தாழ்பு தழை மலர் துவளா வல்லியின் – பரி 22/48
நீள் தாழ்பு தோகை நித்தில அரி சிலம்பு – பரி 22/49
யாழ் வரை தங்கிய ஆங்கு தாழ்பு நின் – கலி 2/27
காணிய வா வாழி தோழி வரை தாழ்பு
வாள் நிறம் கொண்ட அருவித்தே நம் அருளா – கலி 42/10,11
தாழ்பு துறந்து தொடி நெகிழ்த்தான் போகிய கானம் – கலி 145/18
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால் – அகம் 126/20
கேட்டனள்-கொல்லோ தானே தோள் தாழ்பு
சுரும்பு உண ஒலிவரும் இரும் பல் கூந்தல் – அகம் 161/9,10
மனை உறை கோழி அணல் தாழ்பு அன்ன – அகம் 187/14
தோள் தாழ்பு இருளிய குவை இரும் கூந்தல் – அகம் 197/10

மேல்


தாழ்வ (2)

தடம் புனல் பருகிட தாழ்வ போன்றவே – கம்.பால:14 12/4
சரிந்த பூ உள மழையொடு கலை உற தாழ்வ
பரிந்த பூ உள பனி கடை முத்து_இனம் படைப்ப – கம்.அயோ:1 55/1,2

மேல்


தாழ்வது (1)

தனக்கு இயலா-வகை தாழ்வது தாழ்வு இல் – கம்.பால:8 17/2

மேல்


தாழ்வர் (1)

நின்றவர் தாழ்வர் தாழ்ந்தோர் உயர்குவர் நெறியும் அஃதே – கம்.யுத்2:16 37/2

மேல்


தாழ்வரை (3)

படிகளாம் என தாழ்வரை கிடப்பன பாராய் – கம்.அயோ:10 35/4
தடுத்த தாள் நெடும் தடம் கிரிகள் தாழ்வரை
அடுத்த நீர் ஒழிந்தன அருவி தூங்கின – கம்.கிட்:10 106/1,2
நல் நெடும் தாழ்வரை நாடினார் நவை இலார் – கம்.கிட்:14 4/3

மேல்


தாழ்வளவும் (1)

குன்று தாழ்வளவும் இது குன்றுமேல் – கம்.யுத்4:41 84/3

மேல்


தாழ்வன (1)

தம் புய வரைகள் வந்து தாழ்வன தளிர்த்த மென் பூம் – கம்.பால:17 8/3

மேல்


தாழ்வார் (2)

தாழும் இமையோர் உயர்வர் தானவர்கள் தாழ்வார்
ஆழி உழவன் புதல்வ ஐயம் இலை மெய்யே – கம்.ஆரண்:3 53/2,3
தனி முதல் தலைவன் ஆனாய் உன்னை வந்து அமரர் தாழ்வார்
மனிதருக்கு அடிமையாய் நீ இராவணன் செல்வம் ஆள்வாய் – கம்.யுத்3:27 167/2,3

மேல்


தாழ்வித்த (1)

தாழ்வித்த முடியன் வீரன் தாமரை சரணம் தாழ்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 93/4

மேல்


தாழ்வித்தல் (1)

அன்று நீர் சொன்ன மாற்றம் தாழ்வித்தல் தருமம் அன்றால் – கம்.கிட்:11 72/4

மேல்


தாழ்வித்தீர் (1)

தாழ்வித்தீர்_அல்லீர் பல் நாள் தருக்கிய அரக்கர்-தம்மை – கம்.கிட்:11 73/1

மேல்


தாழ்வித்தீர்_அல்லீர் (1)

தாழ்வித்தீர்_அல்லீர் பல் நாள் தருக்கிய அரக்கர்-தம்மை – கம்.கிட்:11 73/1

மேல்


தாழ்வித்தேனோ (1)

தாழ்வித்தேனோ இத்தனை கேடும் தருவித்தேன் – கம்.யுத்3:22 207/4

மேல்


தாழ்வியாதன (1)

தாழ்வியாதன செய்யும் என்று அனையவர் தம்-பால் – கம்.யுத்1:3 55/3

மேல்


தாழ்வில் (1)

மாள்விக்கும் தாழ்வில் என்னும் வானவர் மறுக்கம் கண்டான் – கம்.யுத்3:26 93/2

மேல்


தாழ்விற்று (1)

தரு வினைத்து ஆகையின் தாழ்விற்று ஆகுமோ – கம்.கிட்:11 132/3

மேல்


தாழ்வின் (1)

தாழ்வின் நொச்சி சூழ்வன மலரும் – அகம் 23/11

மேல்


தாழ்வு (14)

கீழ் தாழ்வு அன்ன வீழ் கோள் பலவின் – குறு 257/3
தாழ்வு இல் உள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப – அகம் 29/4
தாழ்வு இல் ஓங்கு சினை தொடுத்த வீழ் கயிற்று – அகம் 38/7
தனக்கு இயலா-வகை தாழ்வது தாழ்வு இல் – கம்.பால:8 17/2
சடை கொள் சென்னியர் தாழ்வு இலர் தாம் மிதித்து ஏற – கம்.அயோ:10 35/3
தனி இருந்தனள் சமைந்தது என் சிந்தனை தாழ்வு உற்று – கம்.ஆரண்:6 84/1
தாழும் காலத்தும் தாழ்வு இல தயங்கு பேர் இருள் சூழ் – கம்.கிட்:4 3/2
தாழும் காலத்தும் தாழ்வு இலா தட வரை குலங்கள் – கம்.கிட்:12 18/2
தாழ்வு_இலா தவத்து ஓர் தையல் தனித்து ஒரு சிறையில் தங்க – கம்.யுத்1:9 37/1
தாழ்வு இலிர் கொணர்திர் என்றான் அவர் அது தலைமேல் கொண்டார் – கம்.யுத்2:16 8/4
தாழ்வு இலா ஒரு தம்பியோன் – கம்.யுத்2:16 111/3
தாழ்வு உறு சிந்தையோற்கு தவத்தினால் அளித்தது ஆணை – கம்.யுத்2:19 235/3
தாழ்வு இலா படைகள் மூன்றும் தொடுத்தனென் தடுத்துவிட்டான் – கம்.யுத்3:28 3/4
தாழ்வு இல் கொற்றத்து அமரர்கள் தந்தனர் – கம்.யுத்4:39 4/4

மேல்


தாழ்வு-உழி (1)

தாழ்வு-உழி உய்யாது தான் வேண்டும் ஆறு உய்ப்ப – பரி 11/110

மேல்


தாழ்வு_இலா (1)

தாழ்வு_இலா தவத்து ஓர் தையல் தனித்து ஒரு சிறையில் தங்க – கம்.யுத்1:9 37/1

மேல்


தாழ்வும் (1)

தாழ்வும் ஈங்கு இறை_பொழுது தக்கதே – கம்.யுத்3:24 112/1

மேல்


தாழ்வுற (1)

தாங்கலது இரு நிலம் தாழ்ந்து தாழ்வுற
வீங்கிய வலியினில் இருந்த வீரனை – கம்.ஆரண்:4 9/2,3

மேல்


தாழ்வுறா (1)

தாள் கடைக்கு அணியா தலை தாழ்வுறா
மூள் கடை கடும் தீயின் முனிவு ஒழி – கம்.யுத்4:37 179/2,3

மேல்


தாழ்வுறுமோ (1)

இமையாதவன் இத்துணை தாழ்வுறுமோ
சுமையால் உலகூடு உழல் தொல் வினையேற்கு – கம்.ஆரண்:14 75/2,3

மேல்


தாழ்வென் (1)

காட்டி அடி தாழ்வென் அது காண்டி இது காலம் – கம்.சுந்:5 2/4

மேல்


தாழ (30)

மகர_பகு_வாய் தாழ மண்-உறுத்து – திரு 25
பின் அமை நெடு வீழ் தாழ துணை துறந்து – நெடு 137
புரை கெழு சையம் பொழி மழை தாழ
நெரிதரூஉம் வையை புனல் – பரி 11/14,15
சுவல் மிசை தாதொடு தாழ அகல்-மதி – கலி 56/4
கை புனை முக்காழ் கயம் தலை தாழ
பொலம் செய் மழுவொடு வாள் அணி கொண்ட – கலி 86/2,3
பூ கரை நீலம் புடை தாழ மெய் அசைஇ பாங்கரும் – கலி 111/3
தரு மணல் தாழ பெய்து இல் பூவல் ஊட்டி – கலி 114/12
வரைப்பில் மணல் தாழ பெய்து திரைப்பில் – கலி 115/19
தாழ கூறிய தகை சால் நன் மொழி – அகம் 29/11
பின்னு புறம் தாழ கொன்னே சூட்டி – அகம் 180/7
தழூஉ பிணர் எருத்தம் தாழ பூட்டிய – அகம் 253/14
நீர் வார் கூந்தல் இரும் புறம் தாழ
பேர் அஞர் கண்ணள் பெரும் காடு நோக்கி – புறம் 247/5,6
தணியாத நறும் தளிர் தந்தன போன்று தாழ
அணி ஆர் ஒளி வந்து நிரம்பலின் அங்கம் எங்கும் – கம்.பால:16 37/2,3
தாழ தாழாள் தாழ்ந்த மனத்தாள் தளர்கின்றாள் – கம்.பால:17 24/2
தாழ நின்ற ததை மலர் கையினால் – கம்.பால:18 28/1
புறம் செய் மேகலையின் தாழ தாரகை சும்மை பூட்டி – கம்.பால:22 13/2
தாழ விட்ட செம் தோலன் தயங்குற – கம்.அயோ:8 4/3
சாகை வன் தலையொடு மரமும் தாழ மேல் – கம்.ஆரண்:13 3/1
எ மலை குலமும் தாழ இசை சுமந்து எழுந்த தோளான் – கம்.கிட்:2 16/4
பின் உரு கொண்டது என்னும் பெருமை ஆம் பொருளும் தாழ
பொன் உரு கொண்ட மேரு புயத்திற்கும் உவமை போதா – கம்.கிட்:2 31/2,3
தன் மேனியளாய் அவன் தாயினும் அன்பு தாழ
என் மேல் முடியாதன என்று இனிது ஏத்தி நின்றாள் – கம்.சுந்:1 60/2,3
சங்கொடு சிலம்பும் நூலும் பாத சாலகமும் தாழ
பொங்கு பல் முரசம் ஆர்ப்ப இல் உறை தெய்வம் போற்றி – கம்.சுந்:2 113/1,2
தழைத்த பொன் முலை தடம் கடந்து அருவி போய் தாழ
புழைத்த போல நீர் நிரந்தரம் பொழிகின்ற பொலிவால் – கம்.சுந்:3 6/1,2
காண்டலுக்கு எளியள் ஆனாள் என்றலும் காலம் தாழ
ஈண்டு இனும் இருத்தி போலாம் என்றனன் என்றலோடும் – கம்.சுந்:14 49/2,3
பாழி தெற்கு உள்ளன கிரியும் நிலனும் தாழ பரந்து எழுந்த – கம்.யுத்1:1 1/3
தம்முனார் கமலத்து அண்ணல் தாதையார் சரணம் தாழ
எம்முனார் எனக்கு செய்த உதவி என்று ஏம்பலுற்றான் – கம்.யுத்1:4 135/3,4
குழுமி கொலை வாள் கண் அரக்கியர் கூந்தல் தாழ
தழுவி தலை பெய்து தம் கை-கொடு மார்பின் எற்றி – கம்.யுத்2:19 1/1,2
தரு வனம் ஒன்றில் வானோர் தலைத்தலை மயங்கி தாழ
பொரு அரு முனிவர் வேதம் புகழ்ந்து உரை ஓதை பொங்க – கம்.யுத்3:24 50/1,2
கை துணை தலத்தே ஆதல் ஏறுதிர் காற்றும் தாழ
இ கணத்து அயோத்தி மூதூர் எய்துவென் இடம் உண்டு என்னின் – கம்.யுத்3:26 83/2,3
பொன்னின் நாடு வந்து இழிந்து-என புட்பகம் தாழ
என்னை ஆளுடை நாயகன் வல்லையின் எதிர் போய் – கம்.யுத்4:41 36/2,3

மேல்


தாழல் (1)

தழுவா உடன் ஏகுதி தாழல் என – கம்.யுத்2:18 53/3

மேல்


தாழா (9)

தாழா ஈகை தகை வெய்யோயே – புறம் 369/28
தக்கது அன்று என்ன ஓராள் தாழ்ந்தனள் இருப்ப தாழா
முக்கணான் அனைய ஆற்றல் முனிவனும் முடுகி வந்தான் – கம்.பால:9 19/3,4
தேவியொடு அடி தாழா சிந்தனை உரை செய்வான் – கம்.அயோ:8 25/4
பத்தியின் உயிர் ஈயும் பரிவினன் அடி தாழா
உத்தம அடி நாயேன் ஓதுவது உளது என்றான் – கம்.அயோ:8 35/3,4
என்றலும் கரங்கள் கூப்பி எழுந்தனர் இறைஞ்சி தாழா
நின்றனர் உவகை பொங்க விம்மலால் நிமிர்ந்த நெஞ்சர் – கம்.சுந்:14 8/1,2
தந்தனென் நினக்கு யானே வானர தலைமை தாழா
வந்தனை நன்று செய்தாய் என்னுடை மைந்த என்றான் – கம்.யுத்1:14 25/3,4
தந்திரம் தெரிவான் போனான் உண்பன தாழ்க்க தாழா
எந்தை ஈது இயன்றது என்றார் மகோதரன் யாண்டை என்ன – கம்.யுத்3:22 158/2,3
என் அது கிடக்க தாழா இங்கு இனி இமைப்பின் முன்னர் – கம்.யுத்3:24 22/3
உழுந்து உருள் பொழுதும் தாழா வினையினான் மறுக்கம் உற்றான் – கம்.யுத்3:26 75/4

மேல்


தாழாது (8)

நூழை நுழையும் பொழுதில் தாழாது
பாங்கர் பக்கத்து பல்லி பட்டு என – நற் 98/4,5
தாழாது எழுந்து நீ சென்றது அமையுமோ – கலி 90/14
தாழாது உறைக்கும் தட மலர் தண் தாழை – கலி 131/10
ஆழல் வாழி தோழி தாழாது
உரும் என சிலைக்கும் ஊக்கமொடு பைம் கால் – அகம் 61/5,6
வாழேம் என்றலும் அரிதே தாழாது
செறுத்த செய்யுள் செய் செம் நாவின் – புறம் 53/10,11
வாழ கண்டன்றும் இலமே தாழாது
திருந்து அடி பொருந்த வல்லோர் – புறம் 61/17,18
அருத்தியன் அமலன் தாழாது ஏகுதி அறிஞ என்றான் – கம்.யுத்1:4 127/4
பொழுது இறை தாழாது என் சொல் நெறி தர கடிது போதி – கம்.யுத்3:24 23/4

மேல்


தாழார் (1)

சரிந்த பூம் துகில்கள் தாங்கார் இடை தடுமாற தாழார்
நெருங்கினர் நெருங்கி புக்கு நீங்கு-மின் நீங்கு-மின் என்று – கம்.பால:21 2/2,3

மேல்


தாழாள் (1)

தாழ தாழாள் தாழ்ந்த மனத்தாள் தளர்கின்றாள் – கம்.பால:17 24/2

மேல்


தாழான் (1)

தன்னையும் தெறும் தருமம் என்று இறை மனம் தாழான்
முன்னவன் தர பெற்றது ஓர் முழு வலி சிலையான் – கம்.யுத்1:5 50/1,2

மேல்


தாழி (12)

மா இரும் தாழி கவிப்ப – நற் 271/11
மன்னர் மறைத்த தாழி
வன்னி மன்றத்து விளங்கிய காடே – பதி 44/22,23
தாழி முதல் கலித்த கோழ் இலை பருத்தி – அகம் 129/7
தாழி குவளை வாடு மலர் சூட்டி – அகம் 165/11
ஓங்கு நிலை தாழி மல்க சார்த்தி – அகம் 275/1
அன்னோர் கவிக்கும் கண் அகன் தாழி
வனைதல் வேட்டனை ஆயின் எனையதூஉம் – புறம் 228/12,13
கவி செம் தாழி குவி புறத்து இருந்த – புறம் 238/1
வியல் மலர் அகன் பொழில் ஈம தாழி
அகலிது ஆக வனைமோ – புறம் 256/5,6
தாழி தரை ஆக தண் தயிர் நீர் ஆக தட வரையே மத்து ஆக தாமரை கை நோவ – கம்.ஆரண்:2 29/3
தாழி தண் கடல்-தம்மோடும் – கம்.சுந்:5 50/1
தாழி படு தயிர் ஒத்தார் மாருதி தனி மத்து என்பது ஓர் தகை ஆனான் – கம்.சுந்:10 30/2
தாழி ஒத்த வெம் குருதியில் மிதப்பன தலைகள் – கம்.யுத்2:16 213/4

மேல்


தாழிய (1)

தாழிய பெரும் காடு எய்திய ஞான்றே – புறம் 364/13

மேல்


தாழியும் (1)

தாழியும் மலர் பல அணியா கேழ் கொள – அகம் 369/6

மேல்


தாழின் (2)

சென்றிடின் அகலும் தாழின் தீண்டல் ஆம் தகைமைத்து ஆகும் – கம்.ஆரண்:11 72/2
மீ எழின் உயரும் தாழின் தாழும் விண் செல்லின் செல்லும் – கம்.யுத்2:18 182/3

மேல்


தாழுதல் (1)

நின்று இ கடை தாழுதல் நீதியதோ – கம்.யுத்3:27 27/2

மேல்


தாழுதலும் (1)

தறைவாய் அவன் வந்து அடி தாழுதலும்
கறை வாள் பட ஆவி கலங்கினள் போல் – கம்.ஆரண்:12 71/1,2

மேல்


தாழும் (13)

தனித்தே தாழும் இ தனியில் நெஞ்சே – கலி 67/17
தாழும் மா மழை தவழும் நெற்றியால் – கம்.பால:6 24/1
தாழும் மா மணி மௌலி தார் சனகன் பெரு வேள்வி சாலை சார்ந்தான் – கம்.பால:11 18/4
கொம்புகள் தாழும் என்றல் கூறல் ஆம் தகைமைத்து ஒன்றோ – கம்.பால:17 8/4
தனி அரசாட்சியில் தாழும் உள்ளமே – கம்.அயோ:1 22/4
தாழும் என் இனி என் உரை தலைநிற்பின் உலகம் – கம்.அயோ:2 87/3
தாழும் இமையோர் உயர்வர் தானவர்கள் தாழ்வார் – கம்.ஆரண்:3 53/2
தங்களை ஆம் என தாழும் சென்னியர் – கம்.ஆரண்:10 9/2
தாழும் காலத்தும் தாழ்வு இல தயங்கு பேர் இருள் சூழ் – கம்.கிட்:4 3/2
தன் மான கழல் தாழும் வேலையில் – கம்.கிட்:9 6/2
தாழும் காலத்தும் தாழ்வு இலா தட வரை குலங்கள் – கம்.கிட்:12 18/2
தாழும் நின் சேனை உள்ளம் தளர்வுறும் தவத்தின் மிக்காய் – கம்.யுத்1:7 20/4
மீ எழின் உயரும் தாழின் தாழும் விண் செல்லின் செல்லும் – கம்.யுத்2:18 182/3

மேல்


தாழுமே (1)

தாழுமே இராகவன் தனிமை தையலீர் – கம்.ஆரண்:12 6/4

மேல்


தாழுமோ (1)

ஆழியும் இலங்கையும் அழிய தாழுமோ
ஊழியும் திரியும் உன் உயிரொடு ஓயுமோ – கம்.சுந்:3 120/3,4

மேல்


தாழை (46)

வாழை முழு_முதல் துமிய தாழை
இளநீர் விழு குலை உதிர தாக்கி – திரு 307,308
தாழ் தாழை தண் தண்டலை – பொரு 181
அலை நீர் தாழை அன்னம் பூப்பவும் – சிறு 146
தாழை முடித்து தருப்பை வேய்ந்த – பெரும் 264
வீழ் இல் தாழை குழவி தீம் நீர் – பெரும் 357
நிலவு கானல் முழவு தாழை
குளிர் பொதும்பர் நளி தூவல் – மது 114,115
தாழை தளவம் முள் தாள் தாமரை – குறி 80
வீழ் தாழை தாள் தாழ்ந்த – பட் 84
மடல் தாழை மலர் மலைந்தும் – பட் 88
வால் இணர் மடல் தாழை
வேலாழி வியன் தெருவில் – பட் 118,119
சுறவு கோட்டு அன்ன முள் இலை தாழை
பெரும் களிற்று மருப்பின் அன்ன அரும்பு முதிர்பு – நற் 19/2,3
வீழ் தாழ் தாழை பூ கமழ் கானல் – நற் 78/4
திரை முதிர் அரைய தடம் தாள் தாழை
சுறவு மருப்பு அன்ன முள் தோடு ஒசிய – நற் 131/4,5
தடம் தாள் தாழை முள் உடை நெடும் தோட்டு – நற் 203/2
கோடு வார்ந்து அன்ன வெண் பூ தாழை
எறி திரை உதைத்தலின் பொங்கி தாது சோர்பு – நற் 203/4,5
துறு கடல் தலைய தோடு பொதி தாழை
வண்டு படு வான் போது வெரூஉம் – நற் 211/7,8
அரவு வாள் வாய முள் இலை தாழை
பொன் நேர் தாதின் புன்னையொடு கமழும் – நற் 235/2,3
தடம் தாள் தாழை குடம்பை நோனா – நற் 270/1
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தாழை வான் பூ – நற் 299/2
பல் பூ கானல் முள் இலை தாழை
சோறு சொரி குடையின் கூம்பு முகை அவிழ – நற் 335/4,5
வெள் வீ தாழை திரை அலை – குறு 163/4
தடவு நிலை தாழை சேர்ப்பற்கு – குறு 219/6
தயங்கு திரை பொருத தாழை வெண் பூ – குறு 226/5
வீழ் தாழ் தாழை ஊழ்-உறு கொழு முகை – குறு 228/1
வாள் போல் வாய கொழு மடல் தாழை
மாலை வேல் நாட்டு வேலி ஆகும் – குறு 245/3,4
அடைகரை தாழை குழீஇ பெரும் கடல் – குறு 303/2
தாழை தைஇய தயங்கு திரை கொடும் கழி – குறு 345/5
கமழும் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை – பதி 55/5
வாடை தூக்க வணங்கிய தாழை
ஆடு கோட்டு இருந்த அசை நடை நாரை – கலி 128/2,3
தாழாது உறைக்கும் தட மலர் தண் தாழை
வீழ் ஊசல் தூங்க பெறின் – கலி 131/10,11
நீர் மலி கரகம் போல் பழம் தூங்கு முட தாழை
பூ மலர்ந்தவை போல புள் அல்கும் துறைவ கேள் – கலி 133/4,5
முட தாழை முடுக்கருள் அளித்த-கால் வித்தாயம் – கலி 136/9
நீடு இலை தாழை துவர் மணல் கானலுள் – கலி 144/27
தாழை வீழ் கயிற்று ஊசல் தூங்கி – அகம் 20/6
தாழை தளர தூக்கி மாலை – அகம் 40/6
தளை அவிழ் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை – அகம் 90/3
பேஎய் தலைய பிணர் அரை தாழை
எயிறு உடை நெடும் தோடு காப்ப பல உடன் – அகம் 130/5,6
தாழை மணந்து ஞாழலொடு கெழீஇ – அகம் 180/12
எக்கர் தாழை மடல்_வயினானும் – அகம் 330/13
முன்றில் தாழை தூங்கும் – அகம் 340/23
தாது துகள் உதிர்த்த தாழை அம் கூந்தல் – அகம் 353/19
தாழை வேர் அளை வீழ் துணைக்கு இடூஉம் – அகம் 380/6
குலை இறைஞ்சிய கோள் தாழை
அகல் வயல் மலை வேலி – புறம் 17/9,10
ஓங்கு மணல் குலவு தாழை
தீம் நீரோடு உடன் விராஅய் – புறம் 24/14,15
தரும் கனி பலவொடு தாழை இன் கனி – கம்.பால:5 40/3
மோதி வெண் திரை வர முட வெண் தாழை மேல் – கம்.யுத்1:4 28/2

மேல்


தாழையில் (1)

துன்னு தாள் வளம் சுமந்த தாழையில்
பன்னு வான் குலை பதடி ஆயினேன் – கம்.அயோ:11 129/1,2

மேல்


தாழையின் (1)

தடறு தாங்கிய கூன் இளம் தாழையின்
மிடறு தாங்கும் விருப்பு உடை தீம் கனி – கம்.கிட்:15 47/2,3

மேல்


தாழையொடு (1)

முன்றில் தாழையொடு கமழும் – நற் 49/9

மேல்


தாழொடு (2)

போர் வாய் கதவம் தாழொடு துறப்ப – நெடு 63
தாழொடு குயின்ற போர் அமை புணர்ப்பின் – நெடு 84

மேல்


தாள் (307)

உறுநர் தாங்கிய மதன் உடை நோன் தாள்
செறுநர் தேய்த்த செல் உறழ் தட கை – திரு 4,5
பைம் தாள் குவளை தூ இதழ் கிள்ளி – திரு 22
முள் தாள் தாமரை துஞ்சி வைகறை – திரு 73
மத வலி நிலைஇய மா தாள் கொழு விடை – திரு 232
பீடு கெழு திருவின் பெரும் பெயர் நோன் தாள்
முரசு முழங்கு தானை மூவரும் கூடி – பொரு 53,54
வெண்ணி தாக்கிய வெருவரு நோன் தாள்
கண் ஆர் கண்ணி கரிகால்வளவன் – பொரு 147,148
தாள் நிழல் மருங்கின் அணுகுபு குறுகி – பொரு 149
ஒருதான் தாங்கிய உரன் உடை நோன் தாள்
நறு வீ நாகமும் அகிலும் ஆரமும் – சிறு 115,116
கவை தாள் அலவன் கலவையொடு பெறுகுவிர் – சிறு 195
பிணன் உகைத்து சிவந்த பேர் உகிர் பணை தாள்
அண்ணல் யானை அருவி துகள் அவிப்ப – சிறு 199,200
மா செலவு ஒழிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள்
வாள் முக பாண்டில் வலவனொடு தரீஇ – சிறு 259,260
அரும் பொருள் அருத்தும் திருந்து தொடை நோன் தாள்
அடி புதை அரணம் எய்தி படம் புக்கு – பெரும் 68,69
பார்வை யாத்த பறை தாள் விளவின் – பெரும் 95
களிற்று தாள் புரையும் திரி மர பந்தர் – பெரும் 187
குறும் தாள் வரகின் குறள் அவிழ் சொன்றி – பெரும் 193
கவை தாள் அலவன் அளற்று அளை சிதைய – பெரும் 208
தூம்பு உடை திரள் தாள் துமித்த வினைஞர் – பெரும் 231
செழும் கன்று யாத்த சிறு தாள் பந்தர் – பெரும் 297
குழி நிறுத்து ஓம்பிய குறும் தாள் ஏற்றை – பெரும் 344
மழை வீழ்ந்து அன்ன மா தாள் கமுகின் – பெரும் 363
மாஅ தாள் உயர் மருப்பின் – மது 178
வாள் உழந்து அதன் தாள் வாழ்த்தி – மது 222
வாள் வலம் புணர்ந்த நின் தாள் வலம் வாழ்த்த – மது 727
தசம் நான்கு எய்திய பணை மருள் நோன் தாள்
இகல் மீக்கூறும் ஏந்து எழில் வரி நுதல் – நெடு 115,116
மணி புறத்து இட்ட மா தாள் பிடியொடு – நெடு 178
தாழை தளவம் முள் தாள் தாமரை – குறி 80
கொடும் தாள் முதலையும் இடங்கரும் கராமும் – குறி 257
வீழ் தாழை தாள் தாழ்ந்த – பட் 84
கூர் உகிர் ஞமலி கொடும் தாள் ஏற்றை – பட் 140
முடி உடை கரும் தலை புரட்டும் முன் தாள்
உகிர் உடை அடிய ஓங்கு எழில் யானை – பட் 230,231
மன் எயில் கதுவும் மதன் உடை நோன் தாள்
மா தானை மற மொய்ம்பின் – பட் 278,279
இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு – மலை 90
அரலை உக்கன நெடும் தாள் ஆசினி – மலை 139
நோனா செருவின் வலம் படு நோன் தாள்
மான விறல் வேள் வயிரியம் எனினே – மலை 163,164
மீமிசை கொண்ட கவர் பரி கொடும் தாள்
வரை வாழ் வருடை வன் தலை மா தகர் – மலை 502,503
பரல் தவழ் உடும்பின் கொடும் தாள் ஏற்றை – மலை 508
தண் சேறு தாஅய மதன் உடை நோன் தாள்
கண் போல் நெய்தல் போர்வில் பூக்கும் – நற் 8/7,8
பைம் கண் யானை பரூஉ தாள் உதைத்த – நற் 41/1
ஆதி போகிய அசைவு இல் நோன் தாள்
மன்னர் மதிக்கும் மாண் வினை புரவி – நற் 81/2,3
பனி அரும்பு உடைந்த பெரும் தாள் புன்னை – நற் 87/6
உடங்கு இரை தேரும் தடம் தாள் நாரை – நற் 91/4
பைம் தாள் செந்தினை படு கிளி ஓப்பும் – நற் 104/6
புலவு திரை உதைத்த கொடும் தாள் கண்டல் – நற் 123/9
திரை முதிர் அரைய தடம் தாள் தாழை – நற் 131/4
பெரும் களிறு தொலைத்த முட தாள் ஓமை – நற் 137/7
குறும் பொறை அயல நெடும் தாள் வேங்கை – நற் 157/8
ஆள் இல் அத்த தாள் அம் போந்தை – நற் 174/2
தோடு அமை தூவி தடம் தாள் நாரை – நற் 178/2
தடம் தாள் தாழை முள் உடை நெடும் தோட்டு – நற் 203/2
பெரும் போது அவிழ்ந்த கரும் தாள் புன்னை – நற் 231/7
பரி உடை வயங்கு தாள் பந்தின் தாவ – நற் 249/7
கழுநீர் மேய்ந்த கரும் தாள் எருமை – நற் 260/1
தடம் தாள் தாழை குடம்பை நோனா – நற் 270/1
பொருத யானை புல் தாள் ஏய்ப்ப – நற் 279/6
பணை தாள் ஓமை படு சினை பயந்த – நற் 318/2
தாள் வலி ஆகிய வன்கண் இருக்கை – நற் 346/6
வருந்தல் வாழி வேண்டு அன்னை கரும் தாள்
வேங்கை அம் கவட்டு இடை சாந்தின் செய்த – நற் 351/5,6
இறைஞ்சிய குரல பைம் தாள் செந்தினை – நற் 376/2
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் தாள் தந்தை – நற் 392/1
தினை தாள் அன்ன சிறு பசும் கால – குறு 25/3
குறும் தாள் கூதளி ஆடிய நெடு வரை – குறு 60/1
பொரி தாள் ஓமை வளி பொரு நெடும் சினை – குறு 79/2
குறும் பொறை தடைஇய நெடும் தாள் வேங்கை – குறு 134/3
கரும்பு மருள் முதல பைம் தாள் செந்தினை – குறு 198/2
பொரு களிறு மிதித்த நெரி தாள் வேங்கை – குறு 208/2
புன் தாள் ஓமைய சுரன் இறந்தோரே – குறு 260/8
குறும் தாள் நாள்_மலர் நாறும் – குறு 270/7
கொடும் தாள் முதலை கோள் வல் ஏற்றை – குறு 324/1
தடம் தாள் நாரை இருக்கும் எக்கர் – குறு 349/2
வளையோய் உவந்திசின் விரைவு-உறு கொடும் தாள்
அளை வாழ் அலவன் கூர் உகிர் வரித்த – குறு 351/1,2
கரும் தாள் எருமை கன்று வெரூஉம் – ஐங் 97/2
செய்வினை பொலிந்த செறி கழல் நோன் தாள்
மை அணல் காளையொடு பைய இயலி – ஐங் 389/1,2
தடம் தாள் நாரை இரிய அயிரை – பதி 29/4
அடங்கிய புடையல் பொலன் கழல் நோன் தாள்
ஒடுங்கா தெவ்வர் ஊக்கு அற கடைஇ – பதி 31/31,32
தடம் தாள் நாரை படிந்து இரை கவரும் – பதி 32/12
வடி மணி அணைத்த பணை மருள் நோன் தாள்
கடி_மரத்தான் களிறு அணைத்து – பதி 33/2,3
கூவல் துழந்த தடம் தாள் நாரை – பதி 51/4
உறு முரண் சிதைத்த நின் நோன் தாள் வாழ்த்தி – பதி 64/14
மணம் கமழ் மார்ப நின் தாள் நிழலோரே – பதி 68/20
களிறு கடைஇய தாள்
மா உடற்றிய வடிம்பு – பதி 70/1,2
குண்டு கண் அகழிய குறும் தாள் ஞாயில் – பதி 71/12
வாய்மொழி புலவ நின் தாள் நிழல் தொழுதே – பரி 1/68
நின்னின் சிறந்த நின் தாள் இணையவை – பரி 4/62
தாள் தொழு தண் பரங்குன்று – பரி 8/82
தாள் தாமரை தோள் தமனிய கய மலர் – பரி 8/114
ஏணிப்படுகால் இறுகிறுக தாள் இடீஇ – பரி 10/11
தொட்டதை தைப்பு அமை சருமத்தின் தாள் இயை தாமரை – பரி 21/3
பாஅல் அம் செவி பணை தாள் மா நிரை – கலி 5/1
தாள் நிழல் கைவிட்டு யான் தவிர்தலை சூழ்வலோ – கலி 20/18
தாள் வலம்பட வென்று தகை நன் மா மேல்கொண்டு – கலி 31/13
தகையவர் கை செறித்த தாள் போல காந்தள் – கலி 43/8
முதிர் இணர் ஊழ் கொண்ட முழவு தாள் எரிவேங்கை – கலி 44/4
தாள் எழு துணி பிணி இசை தவிர்பு இன்றி தலைச்சென்று – கலி 104/45
தாள் இலான் குடியே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/9
தா இல் தாள் நிழல் தவிர்ந்தன்றால் உலகே – அகம் 0/16
தொடங்கு வினை தவிரா அசைவு இல் நோன் தாள்
கிடந்து உயிர் மறுகுவது ஆயினும் இடம் படின் – அகம் 29/1,2
தனி மணி இரட்டும் தாள் உடை கடிகை – அகம் 35/3
தண்ணுமை வெரீஇய தடம் தாள் நாரை – அகம் 40/14
நீள் எரி பரந்த நெடும் தாள் யாத்து – அகம் 51/2
தாள் வலம்படுப்ப சேண் புலம் படர்ந்தோர் – அகம் 61/3
மா தாள் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன – அகம் 62/4
முடங்கு தாள் உதைத்த பொலம் கெழு பூழி – அகம் 63/5
கரும் தாள் மிடற்ற செம் பூழ் சேவல் – அகம் 63/7
போர் வல் இளையர் தாள் வலம் வாழ்த்த – அகம் 74/2
தடம் தாள் ஆம்பல் மலரொடு கூட்டி – அகம் 78/18
கொடும் தாள் முதலையொடு கோட்டு_மீன் வழங்கும் – அகம் 80/1
கொடும் தாள் யாமை பார்ப்பொடு கவரும் – அகம் 117/16
கழி சுறா எறிந்த புண் தாள் அத்திரி – அகம் 120/10
விசும்பு உற நிவந்த மா தாள் இகணை – அகம் 131/1
புன் தாள் வெள்ளெலி மோவாய் ஏற்றை – அகம் 133/2
தாஅ தாள் இணை மெல்ல ஒதுங்க – அகம் 134/8
தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப – அகம் 154/12
படப்பை நின்ற முட தாள் புன்னை – அகம் 180/13
நீர் மிசை நிவந்த நெடும் தாள் அகல் இலை – அகம் 186/4
அரும் சுரம் இவர்ந்த அசைவு இல் நோன் தாள்
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் – அகம் 191/6,7
குறும் பொறை எழுந்த நெடும் தாள் யாஅத்து – அகம் 193/7
பறை கண்டு அன்ன பா அடி நோன் தாள்
திண் நிலை மருப்பின் வய களிறு உரி-தொறும் – அகம் 211/3,4
பைம் தாள் செந்தினை கொடும் குரல் வியன் புனம் – அகம் 242/5
மரை ஏறு சொறிந்த மா தாள் கந்தின் – அகம் 287/4
கடவுள் போகிய கரும் தாள் கந்தத்து – அகம் 307/12
ஓடு புறம் கண்ட தாள் தோய் தட கை – அகம் 312/11
வீழ் பிடி கெடுத்த நெடும் தாள் யானை – அகம் 359/10
கவை கதிர் வரகின் யாணர் பைம் தாள்
முதை சுவல் மூழ்கிய கான் சுடு குரூஉ புகை – அகம் 359/13,14
குறும் பொறை அயலது நெடும் தாள் வேங்கை – அகம் 368/6
பணை தாள் யானை பரூஉ புறம் உரிஞ்ச – அகம் 373/3
தாள் கை பூட்டிய தனி நிலை இருக்கையொடு – அகம் 373/8
தாள் களம் கொள கழல் பறைந்தன – புறம் 4/3
களிறு கடைஇய தாள்
கழல் உரீஇய திருந்து அடி – புறம் 7/1,2
வலிய ஆகும் நின் தாள் தோய் தட கை – புறம் 14/11
வாளின் வாழ்நர் தாள் வலம் வாழ்த்த – புறம் 24/29
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடேன் ஆயின் – புறம் 34/17
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடும் காலே – புறம் 39/18
தாள் தோய் தட கை தகை மாண் வழுதி – புறம் 59/2
படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள்
நெடு நல் யானையும் தேரும் மாவும் – புறம் 72/3,4
மண்டு அமர் பரிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள்
விழுமியோன் பெறுகுவன் ஆயின் தாழ் நீர் – புறம் 75/6,7
வணங்கு தொடை பொலிந்த வலி கெழு நோன் தாள்
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து – புறம் 78/1,2
எழுமரம் கடுக்கும் தாள் தோய் தட கை – புறம் 90/10
ஆயிடை உடன்றோர் உய்தல் யாவது தடம் தாள்
பிணி கதிர் நெல்லின் செம்மல் மூதூர் – புறம் 97/17,18
தாள் படு சின்னீர் களிறு அட்டு வீழ்க்கும் – புறம் 104/3
கரும் தாள் போகி ஒருங்கு பீள் விரிந்து – புறம் 120/7
அசைவு இல் நோன் தாள் நசை வளன் ஏத்தி – புறம் 148/2
தாள் படு செல்வம் காண்-தொறும் மருள – புறம் 161/15
தாள் நிழல் வாழ்நர் நன் கலம் மிகுப்ப – புறம் 161/30
தாள் தாழ் படு மணி இரட்டும் பூ நுதல் – புறம் 165/6
வாழ்வோர் வாழ அவன் தாள் வாழியவே – புறம் 171/15
தமக்கு என முயலா நோன் தாள்
பிறர்க்கு என முயலுநர் உண்மையானே – புறம் 182/8,9
தாள் உளம் தபுத்த வாள் மிகு தானை – புறம் 205/5
தாள் இலாளர் வேளார் அல்லர் – புறம் 207/5
மண்டு அமர் அட்ட மதன் உடை நோன் தாள்
வெண்குடை விளக்கும் விறல் கெழு வேந்தே – புறம் 213/1,2
ஏமம் ஆகும் நின் தாள் நிழல் மயங்காது – புறம் 213/21
சீர் கெழு நோன் தாள் அகுதை-கண் தோன்றிய – புறம் 233/3
வான் ஏறு புரையும் நின் தாள் நிழல் வாழ்க்கை – புறம் 265/6
படப்பை கொண்ட குறும் தாள் உடும்பின் – புறம் 326/9
தூ மயிர் குறும் தாள் நெடும் செவி குறு முயல் – புறம் 334/2
படு மணி மருங்கின பணை தாள் யானையும் – புறம் 351/1
தாள் சேருநர்க்கு இனிது ஈத்தும் – புறம் 361/10
பணை மருள் நெடும் தாள் பல் பிணர் தட கை – புறம் 371/19
யானே பெறுக அவன் தாள் நிழல் வாழ்க்கை – புறம் 379/1
குறும் தாள் ஏற்றை கொளும் கண் அம் விளர் – புறம் 379/8
மண்டு உற்ற மலிர் நோன் தாள்
தண் சோழ நாட்டு பொருநன் – புறம் 382/2,3
அவன் பாடுதும் அவன் தாள் வாழிய என – புறம் 382/7
வேண்டியது உணர்ந்தோன் தாள் வாழியவே – புறம் 386/25
பிணர் மருப்பு யானை செரு மிகு நோன் தாள்
செல்வக்கடுங்கோ வாழியாதன் – புறம் 387/29,30
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடுகம் பலவே – புறம் 393/25
குள_மீனோடும் தாள் புகையினும் – புறம் 395/35
திருந்து கழல் நோன் தாள் தண் நிழலேமே – புறம் 397/27
தாள் துணை குடைய தகை-சால் மணி – கம்.பால:2 27/2
தாள் உலாவு பங்கய தரங்கமும் துரங்கமா – கம்.பால:3 18/3
தா_இல் பொன் தலத்தின் நல் தவத்தினோர்கள் தங்கு தாள்
பூ உயிர்த்த கற்பக பொதும்பர் புக்கு ஒதுக்குமால் – கம்.பால:3 22/1,2
தாள் நிமிர் பதாகையின் குழாம் தழைத்தன – கம்.பால:3 37/2
சூடினர் முறைமுறை துளவ தாள் மலர் – கம்.பால:5 12/4
இழிந்து போய் இரதம் ஆண்டு இணை கொள் தாள் மலர் – கம்.பால:5 71/1
உரை செறி முனிவன் தாள் வணங்கி ஓங்கினான் – கம்.பால:5 94/4
இரலை நல் சிருங்க மா இறைவன் தாள் தொழா – கம்.பால:5 95/2
பாங்குரு முனிவர் தாள் பரவி ஏத்தலும் – கம்.பால:5 97/2
நிறை தரு சாலை தாள் நீக்கி யாவையும் – கம்.பால:5 108/2
கரியவன் உலகு எலாம் கடந்த தாள் இணை – கம்.பால:8 27/3
கறங்கு தண் புனல் கடி நெடும் தாள் உடை கமலத்து – கம்.பால:9 3/1
தாள் அறா நறு மலர் அமளி நண்ணினாள் – கம்.பால:10 47/1
தாள் உடை வரி சிலை சம்பு உம்பர்-தம் – கம்.பால:13 14/1
கடம் துதைந்த காரி யானை அன்ன காளை தாள் அடைந்து – கம்.பால:13 52/3
மாத்திரை அளவில் தாள் மடுத்து முன் பயில் – கம்.பால:13 61/1
தாள் மிடைந்தன தம்மி மிடைந்து என – கம்.பால:14 29/3
திரண்ட தாள் நெடும் செறி பணை மருது இடை ஒடிய – கம்.பால:15 3/1
தாள் உயர் தட கிரி இழிந்து தரை சேரும் – கம்.பால:15 17/1
தாள் இணை கழல்கள் ஆர்ப்ப தார் இடை அளிகள் ஆர்ப்ப – கம்.பால:15 30/1
தாள் உண்ட கச்சின் தகை உண்ட முலைக்கண் ஆவி – கம்.பால:17 14/3
தாள் கரும் குவளை தோய்ந்த தண் நறை சாடியுள் தன் – கம்.பால:19 13/3
ஆழியான் உலகு அளந்த அன்று தாள் சென்ற அ – கம்.பால:20 10/3
தாள் கண்டார் தாளே கண்டார் தட கை கண்டாரும் அஃதே – கம்.பால:21 19/2
முற்றிய மா தவர் தாள் முறை சூடி – கம்.பால:23 92/2
தூய சுமித்திரை தாள் தொழலோடும் – கம்.பால:23 94/4
அன்னமும் அன்னவர் அம் பொன் மலர் தாள்
சென்னி புனைந்தாள் சிந்தை உவந்தார் – கம்.பால:23 95/1,2
வினையின் நீங்கிய மேலவர் தாள் இணை – கம்.அயோ:2 17/2
என்று என்று அரசன் மெய்யும் இரு தாள் இணையும் முகனும் – கம்.அயோ:4 70/1
வாட்டம் தரும் நெஞ்சினன் ஆய் நின் தாள் வணங்கா வானோர் – கம்.அயோ:4 81/3
பொறுத்தே அருள்வாய் என்னா இரு தாள் சென்னி புனைந்தேன் – கம்.அயோ:4 82/4
என்று என்று அயரும் தவரை இரு தாள் வணங்கி யானே – கம்.அயோ:4 84/1
குழல் பிரிந்தன மலர் குமரர் தாள் இணை – கம்.அயோ:4 201/2
தாள்_முதல் வணங்கிய தனி திண் தேர் வலான் – கம்.அயோ:5 38/2
செய்ய தாமரை தாள் பண்டு தீண்டலால் – கம்.அயோ:7 25/1
தாள் புரை தளிர் வைகும் தகை ஞிமிறு இவை காணாய் – கம்.அயோ:9 17/2
முழுவதும் மலர் விரிந்த தாள் முருக்கு இடை மிடைந்த – கம்.அயோ:10 28/3
தாள் நிலாம் மலர் தூவினன் தம்முனை – கம்.அயோ:11 6/3
மூண்டு எழு காதலால் முளரி தாள் தொழ – கம்.அயோ:11 42/1
தாள் தொடு தட கை அ தருமமே அனான் – கம்.அயோ:11 92/4
தாள் உறு குரிசில் அ தாய் சொல் கேட்டலும் – கம்.அயோ:11 95/1
துன்னு தாள் வளம் சுமந்த தாழையில் – கம்.அயோ:11 129/1
தாள் அற தலை அற புரவி தாளொடும் – கம்.அயோ:14 35/3
பொலம் குலாவு தாள் பூண்டு வேண்டினான் – கம்.அயோ:14 111/4
விள்ள ஞானம் வீசு தாள்
வள்ளல் வாழி கேள் எனா – கம்.ஆரண்:1 62/2,3
பூண்ட நின் பொலம் கொள் தாள்
தீண்ட இன்று தேறினேன் – கம்.ஆரண்:1 67/3,4
மும் மா மத வெண் நிற முன் உயர் தாள்
வெம் மா மிசையான் விரி வெள்ளி விளங்கு – கம்.ஆரண்:2 6/2,3
மொழியும் மா தவன் மொய் மலர் தாள் தொழா – கம்.ஆரண்:3 35/2
தாள் உயர் தாமரை தளங்கள்-தம்மொடும் – கம்.ஆரண்:6 9/1
இருந்த மா கரன் தாள் இணையின் மிசை – கம்.ஆரண்:7 1/1
தசும்புறு சயந்தனம் அரக்கர் தாள் தர – கம்.ஆரண்:7 52/2
தாள் இடை ஒடியும் ஓசை சடசட ஒலிப்ப கானத்து – கம்.ஆரண்:7 58/2
மெய்கள் போழ்பட தாள் விழ வெருவிட நிருதர் – கம்.ஆரண்:7 81/2
தாள் இடை அற்றன தலையும் அற்றன – கம்.ஆரண்:7 115/1
தாள் இரண்டையும் இரண்டு வெம் கணைகளால் தடிந்து – கம்.ஆரண்:7 133/3
வன் தாள் நிருத குலம் வேரற மாய்த்தல் செய்வாள் – கம்.ஆரண்:10 147/2
மீட்டும் தாள் நீட்டற்கு அம்மா வேறும் ஓர் அண்டம் உண்டோ – கம்.ஆரண்:11 71/2
தாள் உடை மலர் உளான் தந்த அந்தம்_இல் – கம்.ஆரண்:12 45/1
பொன் துன்னும் வில் கை இள வீரன் வந்து புனை தாள் இறைஞ்சு பொழுதில் – கம்.ஆரண்:13 65/2
வன் தாள் சிலை ஏந்தி வாளி கடல் சுமந்து – கம்.ஆரண்:13 98/3
தாள் செய்ய கமலத்தானே முதலினர் தலை பத்து உள்ளாற்கு – கம்.ஆரண்:13 122/3
தடி தடவ பல தலை தழுவ தாள்
நெடிது அடைய குடர் கெழுமு நிணத்தாள் – கம்.ஆரண்:14 46/1,2
நீடு நீர் முன்னை நூல் நெறி முறையின் நேமி தாள்
சூடினான் முனிவர்-தம் தொகுதி சேர் சோலை-வாய் – கம்.கிட்:1 37/2,3
தாள் படா கமலம் அன்ன தடம் கணான் தம்பிக்கு அம்மா – கம்.கிட்:2 33/1
அட்ட மூர்த்தி தாள் பணியும் ஆற்றலான் – கம்.கிட்:3 40/4
தலையின்-மேல் அடி பட கடிது சாய் நெடிய தாள்
உலைய வாய் முழை திறந்து உதிர ஆறு ஒழுக மா – கம்.கிட்:5 11/1,2
தாள் நெடும் கிரியொடும் தடங்கள்-தம்மொடும் – கம்.கிட்:6 21/2
தாளோடு தாள் தேய்த்தலின் தந்த தழல் பிறங்கல் – கம்.கிட்:7 47/2
வன் தாள் மால் வரை அன்ன மாருதி – கம்.கிட்:8 17/4
தாள் உடை கோடல் தம்மை தழீஇயின காதல் தங்க – கம்.கிட்:10 27/2
தடுத்த தாள் நெடும் தடம் கிரிகள் தாழ்வரை – கம்.கிட்:10 106/1
தாள் உறுத்தி தட வரை தந்தன – கம்.கிட்:11 32/3
தாள் ஒக்க வளைந்து நிற்ப இரண்டு இல்லை அனங்கன் சாபம் – கம்.கிட்:13 55/4
வரை செய் தாள் வில் இறுத்தவன் அ மா முனியொடும் – கம்.கிட்:13 68/1
அலங்கு தாள் இணை தாங்கிய அ மலை – கம்.கிட்:15 36/2
செம் தாள் வஞ்சி திறத்து இறந்தவன் – கம்.கிட்:16 44/2
மோத இளைத்தே தாள் உலைவு உற்றேன் விறல் மொய்ம்பீர் – கம்.கிட்:17 5/4
பெரு வடிவு உயர்ந்த மாயோன் மேக்கு உற பெயர்த்த தாள் போல் – கம்.கிட்:17 26/2
தாக்குறு செருவில் நேர்ந்தார் தாள்_அற வீச தாவி – கம்.சுந்:1 7/3
வால் விசைத்து எடுத்து வன் தாள் மடக்கி மார்பு ஒடுக்கி மாதை – கம்.சுந்:1 16/1
வரை தாள் நெடும் பொன் குடுமி தலை மாடு கண்டான் – கம்.சுந்:1 48/4
வன் தாள் அலம்ப முடி வான் முகடு வவ்வ – கம்.சுந்:1 66/2
பானம் வாய் உற வெறுத்த தாள் ஆறு உடை பறவை – கம்.சுந்:2 5/2
தொழும் தாள் வீரன் தூதுவன் முன் நின்று இவை சொன்னாள் – கம்.சுந்:2 90/4
தாள் தொழுத பகை வேந்தர் முடி உழுத தழும்பு இருந்த சரணத்தானை – கம்.சுந்:2 215/4
தாள் ஆற்றலால் இடித்து தலை பத்தும் தகர்த்து இன்று என் – கம்.சுந்:2 217/3
தாள் தொடு தட கை வேறு உவமை சாலுமே – கம்.சுந்:4 47/4
சுருங்கு_இடை உன் ஒரு துணைவன் தூய தாள்
ஒருங்கு உடை உணர்வினோர் ஓய்வு_இல் மாயையின் – கம்.சுந்:4 97/1,2
சந்தனங்கள் தகர்ந்தன தாள் பட – கம்.சுந்:6 26/1
தந்து ஆரம் புதவொடு தாள் அற – கம்.சுந்:6 34/3
தாள் பெயர்த்து இடம் பெறாது தருக்கினர் நெருக்குவாரும் – கம்.சுந்:7 14/3
மீளியின் இனம் என வன் தாள் விரை புவி நிரை என விண் தோய் – கம்.சுந்:7 18/2
நிறை கடல் கடையும் நெடும் தாள் மலை என நடுவண் நிமிர்ந்தான் – கம்.சுந்:7 24/4
இழந்தன நெடும் கரம் இழந்தன வியன் தாள்
இழந்தன முழங்கு ஒலி இழந்தன மதம் பாடு – கம்.சுந்:8 26/2,3
பல்லொடும் நெடும் கர பகட்டொடும் பரும் தாள்
வில்லொடும் அயிலொடும் விறலொடும் விளிக்கும் – கம்.சுந்:8 32/2,3
தாள் துணை தொழுது மைந்தன் தடுத்து இடை தருதி என்றான் – கம்.சுந்:10 1/4
தாள் இணை வீழ்ந்தான் தம்பிக்கு இரங்குவான் தறுகணானும் – கம்.சுந்:11 8/1
சிரன் நெரிந்தவும் கண் மணி சிதைந்தவும் செறி தாள்
தரன் நெரிந்தவும் முதுகு இற சாய்ந்தவும் தார் பூண் – கம்.சுந்:11 30/1,2
ஏழும் தன் இரு தாள் அளவு என கடந்து ஏறும் – கம்.யுத்1:3 3/4
தேவரும் அவன் தாள் அலால் அருச்சனை செய்யார் – கம்.யுத்1:3 9/4
தொழுது நின்றனன் நாயகன் தாள் இணை குளிர்ந்தது சுடு தீயே – கம்.யுத்1:3 85/4
தாள் இணை இரண்டும் பற்றி சுழற்றினன் தட கை ஒன்றால் – கம்.யுத்1:3 150/4
வன் தாள் மழுவோனும் யாரும் வணங்கினராய் – கம்.யுத்1:3 161/2
எல்லை_இல் பெரும் குணத்து இராமன் தாள் இணை – கம்.யுத்1:4 19/3
வரங்களின் வாரி அன்ன தாள் இணை வந்து வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்1:4 137/4
தாள் துணை பிடித்து அகன் தரையின் எற்றுவார் – கம்.யுத்1:5 23/4
தாயினும் அன்பினானை தாள் உற வணங்கி தம்தம் – கம்.யுத்1:9 17/2
மா புரம் அடங்கலும் இரிந்து அயர வன் தாள்
மீ புர மடங்கல் என வெம் கதிரவன் சேய் – கம்.யுத்1:12 21/2,3
தண்டு இருந்த பைம் தாமரை தாள் அற – கம்.யுத்2:15 8/1
தலை எலாம் அற்ற முற்றும் தாள் எலாம் அற்ற தோளாம் – கம்.யுத்2:15 149/1
அரவு இயல் தறுகண் வன் தாள் ஆள் விழ ஆள் மேல் வீழ்ந்த – கம்.யுத்2:15 151/1
தாள் உடை மலை-கொலாம் சமரம் வேட்டது ஓர் – கம்.யுத்2:16 106/3
தாள் துணிந்தன தறுகண் வெம் கரி நிரை தாங்கிய பிணத்து ஓங்கல் – கம்.யுத்2:16 316/2
தாள் எடுத்தனர் சமழ்த்தனர் வானவர் தலை எடுத்திலர் தாழ்ந்தார் – கம்.யுத்2:16 332/2
மை திரு நிறத்தான் தாள் என் தலை மிசை வைக்கல்-பால – கம்.யுத்2:17 55/4
வன் தாள் வயிர சிலை கை கொடு வாள் – கம்.யுத்2:18 19/2
மலை கண்டன-போல் வரு தோளோடு தாள்
கலை கண்ட கரும் கடல் கண்டு உளவாம் – கம்.யுத்2:18 28/1,2
தாள் அற்று உருள கணை தள்ளிடுவான் – கம்.யுத்2:18 34/3
தொழுவார் தொழு தாள் அரி சொல்லுதலும் – கம்.யுத்2:18 53/4
வன் தாள் மரம் வீசிய வானர வீரர் – கம்.யுத்2:18 250/3
வன் தாள் வயிர சிலை வாங்கினன் வானை வென்றான் – கம்.யுத்2:19 15/4
தும்பி என்று உலகின் உள்ள யாவை அவை ஏவையும் தொகுபு துள்ளு தாள்
வெம்பு வெம் சின மடங்கல் ஒன்றின் வலி-தன்னை நின்று எளிதின் வெல்லுமோ – கம்.யுத்2:19 79/1,2
தாள் ஆர் மரம் நீலன் எறிந்ததனை – கம்.யுத்3:20 82/1
தாள் எலாம் குலைய ஓடி திரிவன தாங்கல் ஆற்றும் – கம்.யுத்3:22 146/3
தொழும் தாள் அரசேயோ என்றாள் சோர்ந்தாள் அரற்ற தொடங்கினாள் – கம்.யுத்3:23 9/4
தன் இரு தாள் உள் அடக்கி பொலி போழ்தின் யான் முரசம் சாற்றும் வேலை – கம்.யுத்3:24 28/3
தாளோடு தாள் பெயர்க்க இடம் இலது ஆகியது இலங்கை தட கை வீச – கம்.யுத்3:24 31/3
தழுவி நிற்றலும் தாழ்ந்து தாள் உற – கம்.யுத்3:24 109/3
மின் ஆர் கணை தாள் அற வீச விழுந்து – கம்.யுத்3:27 36/1
கொடு நீள் கரி கையொடு தாள் குறைய – கம்.யுத்3:27 37/1
தாள் தாமரை மலரோன் படை தொடுப்பேன் என சமைந்தான் – கம்.யுத்3:27 134/4
போர்த்தார் அடர் கவி வீரரும் அவன் தாள் நிழல் புகுந்தார் – கம்.யுத்3:27 156/4
தாள் அரி சதங்கை ஆர்ப்ப தவழ்கின்ற பருவம் தன்னில் – கம்.யுத்3:29 49/1
போது தூவினர் வணங்கினர் இராவணன் பொலன் தாள்
மோதும் மோலியின் பேர் ஒலி வானினை முட்ட – கம்.யுத்3:30 32/3,4
தலை விழுந்தவா விழுந்த தாய வாசி தாள் அறும் – கம்.யுத்3:31 81/2
தாள் வலந்து ஒளிர் தமனிய கச்சொடும் சார்த்தி – கம்.யுத்4:35 5/2
வற்றின இராமன் வாளி வட_அனல் பருக வன் தாள்
ஒற்றை வன் தடம் தேரொடும் மகோதரன் ஒருவன் சென்றான் – கம்.யுத்4:37 13/3,4
தாள் கடைக்கு அணியா தலை தாழ்வுறா – கம்.யுத்4:37 179/2
வேத வேந்தனும் அவன் மலர் தாள் மிசை விழுந்தான் – கம்.யுத்4:40 102/4
செய்ய தாமரை தாள் இணை முடி உற சேர்த்தி – கம்.யுத்4:41 11/3
சூடு-மின் சூடு-மின் தூதன் தாள் எனும் – கம்.யுத்4:41 92/4

மேல்


தாள்-தொறு (1)

தாள்-தொறு மலர்ந்தன முதிர்ந்த தாமரை – கம்.கிட்:10 113/2

மேல்


தாள்-மிசை (1)

பன்னு மா மறை தபோதனன் தாள்-மிசை பணிந்தான் – கம்.யுத்4:41 36/4

மேல்


தாள்-மேல் (1)

வீழ்ந்தனள் அரக்கன் தாள்-மேல் மென்மை தோள் நிலத்தை மேவ – கம்.யுத்2:18 266/1

மேல்


தாள்_முதல் (1)

தாள்_முதல் வணங்கிய தனி திண் தேர் வலான் – கம்.அயோ:5 38/2

மேல்


தாள்_அற (1)

தாக்குறு செருவில் நேர்ந்தார் தாள்_அற வீச தாவி – கம்.சுந்:1 7/3

மேல்


தாள்கள் (4)

தாள்கள் இற்றன இற்றன படை உடை தட கை – கம்.சுந்:7 31/4
பைம்_தொடி தாள்கள் பணிந்தான் – கம்.சுந்:13 56/4
தெழித்த வாய்கள் செல்லலுற்ற தாள்கள் தோள்கள் செல்லினை – கம்.யுத்3:31 83/2
கடுத்த தாள்கள் கண்டம் ஆகும் எங்ஙனே கலந்து நேர் – கம்.யுத்3:31 84/3

மேல்


தாள்களால் (3)

தாள்களால் பலர் தட கைகளால் பலர் தாக்கும் – கம்.சுந்:7 34/1
தொகை செயற்கு அரிய தோளால் தாள்களால் சுற்றி சூழ்ந்தான் – கம்.யுத்1:3 147/3
சய கவி பெரும் படை தலைவர் தாள்களால்
முயல் கறை மதி தவழ் முன்றில் குன்றுகள் – கம்.யுத்1:8 10/1,2

மேல்


தாள்களில் (1)

தாள்களில் மார்பில் தோளில் தலையினில் தட கை-தம்மில் – கம்.சுந்:14 6/1

மேல்


தாள்களும் (1)

தழுவினர் தழுவினர் தலையும் தாள்களும்
எழு உயர் புயங்களும் மார்பும் எங்கணும் – கம்.யுத்4:38 17/1,2

மேல்


தாள்களை (2)

தாள்களை துணித்தனர் தலையை தள்ளினர் – கம்.யுத்2:19 44/2
ஆக்கி மற்று அவன் ஆய் மலர் தாள்களை
தாக்க தன் தலை தாழ்ந்து வணங்கி கை – கம்.யுத்4:41 82/1,2

மேல்


தாள்முதல் (1)

தாள்முதல் காவல் பூண்டு செல்க என தக்கது என்னா – கம்.யுத்3:21 9/2

மேல்


தாள (6)

முள் தாள சுடர் தாமரை – மது 249
அதிர் குரல் வித்தகர் ஆக்கிய தாள
விதி கூட்டிய இய மென் நடை போல – பரி 10/24,25
தாள தாமரை மலர் ததைந்த பொய்கையும் – கம்.பால:10 47/3
தழுவி நின்று எடுப்ப வேலை தனி தனி கடக்கும் தாள
குழுவின உம் கோன் செய்ய குறித்தது குறிப்பின் உன்னி – கம்.சுந்:4 32/2,3
தானை மா கொடி மழை பொதுத்து உயர் நெடும் தாள
மானம் மாற்ற அரு மாருதி முனிய நாள் உலந்து – கம்.சுந்:9 7/1,2
தாள தாமரை அன்னங்கள் தாவிட – கம்.யுத்2:15 9/3

மேல்


தாளம் (5)

குற குறு_மாக்கள் தாளம் கொட்டும் அ – நற் 95/6
பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி – பரி 11/128
கொண்ட இன் இசை தாளம் கொளை சீர்க்கும் விரித்து ஆடும் – பரி 11/129
தாரையும் சங்கமும் தாளம் கொம்பொடு – கம்.அயோ:12 33/1
கோடியர் தாளம் கொட்டல் மலர்ந்த கூதாளம் ஒத்த – கம்.கிட்:10 32/4

மேல்


தாளமும் (3)

பாடுவார் பாணி சீரும் ஆடுவார் அரங்க தாளமும்
மஞ்சு ஆடு மலை முழக்கும் – பரி 8/109,110
சங்கமும் பணையும் கொம்பும் தாளமும் காளத்தோடு – கம்.பால:14 77/1
சங்கு பேரியும் காளமும் தாளமும் தலைவர் – கம்.யுத்3:22 102/1

மேல்


தாளர் (1)

பீரிடும் உருவர் தெற்றி பிணங்கிடு தாளர் பேழ் வாய் – கம்.சுந்:6 55/2

மேல்


தாளன் (1)

நிலையின்-மேல் மிதிக்கும் தாளன் ஏக்கத்தால் நிறைந்த நெஞ்சள் – கம்.யுத்3:29 45/2

மேல்


தாளன (1)

ஆக்கைய புரசையோடு அணைந்த தாளன
மேக்கு உயர் அங்குச கைய வெம் கரி – கம்.யுத்2:18 112/2,3

மேல்


தாளாண்மை (1)

தாளாண்மை கூறும் பொதுவன் நமக்கு ஒரு நாள் – கலி 101/44

மேல்


தாளாண்மையும் (1)

தாளாண்மையும் நிகர் ஆரும் இல் தனி ஆண்மையும் இனி நின் – கம்.யுத்2:15 164/3

மேல்


தாளால் (3)

தாளால் இறுத்தான் தழல் வண்ணன் தட கை வில்லை – கம்.ஆரண்:13 30/3
ஆண்தகை அதனை நோக்கி அம் மலர் கமல தாளால்
தீண்டினன் தீண்டா-முன்னம் தெற்கொடு வடக்கு செல்ல – கம்.கிட்:11 82/1,2
எட்டிய முடியர் தாளால் இடறிய பொருப்பர் ஈட்டி – கம்.சுந்:7 6/3

மேல்


தாளாள் (1)

ஆராநின்றாள் நூபுரம் அச்சம் தரு தாளாள்
வேரா நின்றாள் மின்னின் இமைக்கும் மிளிர் பூணாள் – கம்.சுந்:2 75/3,4

மேல்


தாளான் (2)

மேல் மேல் வந்து முந்தி வணங்கி மிடை தாளான் – கம்.அயோ:3 29/4
காத்து உறு சோலை-தோறும் கரும் கடல் கடந்த தாளான்
பூம்-தொறும் வாவி செல்லும் பொறி வரி வண்டின் போனான் – கம்.சுந்:2 99/3,4

மேல்


தாளி (3)

தாளி தண் பவர் நாள் ஆ மேயும் – குறு 104/3
அள் இலை தாளி கொய்யுமோனே – புறம் 252/3
தாளி முதல் நீடிய சிறு நறு முஞ்ஞை – புறம் 328/14

மேல்


தாளித (1)

தாளித நொய் நூல் சரணத்தர் மேகலை – பரி 10/10

மேல்


தாளில் (4)

தடுத்து இமையாமல் இருந்தவர் தாளில்
மடுத்ததும் நாண் நுதி வைத்ததும் நோக்கார் – கம்.பால:13 34/1,2
வேந்தனுக்கு இளையவள் தாளில் வீழ்ந்தனர் – கம்.ஆரண்:10 38/4
சங்கு சக்கர குறி உள தட கையில் தாளில்
எங்கும் இத்தனை இலக்கணம் யாவர்க்கும் இல்லை – கம்.கிட்:3 76/1,2
தாளில் தடுமாறல் தவிர்ந்து தகைந்தான் – கம்.யுத்2:18 241/2

மேல்


தாளின் (13)

ஆள் இல் பெண்டிர் தாளின் செய்த – நற் 353/1
தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை – கலி 101/31
தாளின் தந்து தம் புகழ் நிறீஇ – புறம் 18/3
தாளின் கொள்ளலிர் வாளின் தாரலன் – புறம் 109/13
ஒல்லை உம்பர் நாடு அளந்த தாளின் மீது உயர்ந்த வான் – கம்.பால:3 21/2
தாளின் நல்கிய கங்கையை தந்து தந்தையரை – கம்.அயோ:1 66/3
தாளின் ஏலமும் தமாலமும் தொடர்தரு சாரல் – கம்.அயோ:10 2/2
நின்ன தாளின் நீங்கும் என்று – கம்.ஆரண்:1 65/3
தலைகளும் நின் பொன் தாளின் தழும்பு இனி தவிர்ந்த அன்றே – கம்.கிட்:7 149/2
மின் நெடும் கொண்டல் தாளின் வீக்கிய கழலின் ஆர்ப்ப – கம்.கிட்:17 29/1
வந்து வள்ளல் மலர் தாளின் வீழ்வது ஏய்க்கும் மறி கடலே – கம்.யுத்1:1 8/4
சுந்தர பெரும் தோளினாய் என் துணை தாளின்
பைம் துகள்களும் ஒக்கிலர் ஆம் என படைத்தாய் – கம்.யுத்4:40 105/2,3
வினை உறு செருப்புக்கு ஈந்தான் விரை மலர் தாளின் வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்4:41 118/4

மேல்


தாளின்-நின்று (1)

நீண்ட மேனியான் நெடிய தாளின்-நின்று
ஈண்டு கங்கை வந்து இழிவது என்னல் ஆம் – கம்.கிட்:15 24/1,2

மேல்


தாளின்-மேல் (1)

தாளின்-மேல் வணங்கினானை தழுவினன் தனித்து ஒன்று இல்லான் – கம்.யுத்3:28 67/4

மேல்


தாளினன் (1)

வளர்ந்த தாளினன் மாதிரம் அனைத்தையும் மறைவித்து – கம்.சுந்:3 134/1

மேல்


தாளினாய் (1)

பொன் உடை வனை கழல் பொலம் கொள் தாளினாய்
மின் உடை நேமியன் ஆதல் மெய்ம்மையால் – கம்.பால:24 38/1,2

மேல்


தாளினால் (3)

ததை மலர் தாமரை அன்ன தாளினால்
உதைபட சிவப்பன உரவு தோள்களே – கம்.பால:3 48/3,4
ஊன்றிய கழுநீர் நாள தாளினால் ஒருத்தி உண்டாள் – கம்.பால:19 19/4
தாக்கு_அணங்கு உறை தாமரை தாளினால்
நூக்கினான் அ கதவினை நொய்தினின் – கம்.கிட்:11 34/3,4

மேல்


தாளினான் (1)

மணியினால் விளங்கும் மலர் தாளினான் – கம்.யுத்1:9 42/4

மேல்


தாளினில் (1)

தாளினில் அடைந்தவர்-தம்மை தற்கு ஒரு – கம்.அயோ:11 100/1

மேல்


தாளினும் (2)

தாளினும் உள தோளினும் உள இனம் தழும்பு – கம்.யுத்1:5 49/4
நெற்றி-மேலும் உயர் தோளின்-மேலும் நெடு மார்பின்-மேலும் நிமிர் தாளினும்
புற்றினூடு நுழை நாகம் அன்ன புகை வேக வாளிகள் புக புக – கம்.யுத்2:19 86/1,2

மேல்


தாளும் (13)

தாளும் தோளும் எருத்தொடு பெரியை – பரி 13/54
தலையும் ஆகமும் தாளும் தழீஇ அதன் – கம்.பால:1 6/1
தாக்கிய களிறும் தேரும் புரவியும் படைஞர் தாளும்
ஆக்கிய தூளி விண்ணும் மண்ணுலகு ஆக்க போனான் – கம்.பால:14 79/3,4
அரத்தம் உண்டனையே மேனி அகலிகைக்கு அளித்த தாளும்
விரை கரும் குழலிக்காக வில் இற நிமிர்ந்து வீங்கும் – கம்.பால:21 5/1,2
இருவர் தாளும் முறையின் இறைஞ்சினான் – கம்.பால:21 42/4
பொலன் கெழு மலையும் தாளும் பூதலம் புக்க மாதோ – கம்.சுந்:1 15/4
சொன்ன பின் உங்கை மூக்கும் உம்பியர் தோளும் தாளும்
சின்னபின்னங்கள் செய்த அதனை நீ சிந்தியாயோ – கம்.சுந்:3 130/3,4
தோளொடு தாளும் நீக்கி நின்னையும் துணித்து பின் என் – கம்.யுத்1:3 146/2
நகைசெயா வாயும் கையும் வாளொடு நடந்த தாளும்
புகைசெயா நெடும் தீ பொங்க உருத்து எதிர் பொருந்த புக்கான் – கம்.யுத்1:3 147/1,2
ஆக்கையும் தாளும் ஆகி எங்கணும் தானே ஆகி – கம்.யுத்1:3 155/2
அயர்த்தனன்-கொல் என்று அஞ்சினர் அங்கையும் தாளும்
பெயர்த்திலன் உயிர் பிரிந்திலன் கருணையால் பிறந்தான் – கம்.யுத்3:22 196/3,4
சில்லின் முதிர் தேரும் சின வய மாருதி தாளும் – கம்.யுத்3:27 106/4
இன் உயிர் துணைவர் தம்மை காட்டினான் இருவர் தாளும்
மன் உயிர்க்கு உவமை கூர வந்தவர் வணக்கம் செய்தார் – கம்.யுத்4:41 119/3,4

மேல்


தாளுமே (1)

தடம் தரு தாமரை தாளுமே அல – கம்.பால:10 57/2

மேல்


தாளே (6)

படும் திரை பனி கடல் உழந்த தாளே – பதி 41/27
நினைக்க வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 70/19
வருந்த வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 101/10
புரத்தல் வல்லன் வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 103/12
ஆங்கு அமைந்தன்றால் வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 395/40
தாள் கண்டார் தாளே கண்டார் தட கை கண்டாரும் அஃதே – கம்.பால:21 19/2

மேல்


தாளை (3)

தாளை ஏய் கமலத்தாளின் மார்பு உற தழுவுவாரும் – கம்.பால:18 4/1
இன்னே பலவும் பகர்வான் இரங்கா தாளை நோக்கி – கம்.அயோ:4 49/1
தாமரை கையால் தாளை தைவரும் குறங்கை தட்டும் – கம்.யுத்2:19 223/1

மேல்


தாளொடு (2)

அற்ற தாளொடு தோளிலன் அயில் எயிறு இலங்க – கம்.ஆரண்:7 134/1
பற்றி தாளொடு தோள் பறித்து எறிந்தனன் பாரின் – கம்.சுந்:7 30/1

மேல்


தாளொடும் (2)

தாள் அற தலை அற புரவி தாளொடும்
தோள் அற வடி கணை தொடுப்ப காண்டியால் – கம்.அயோ:14 35/3,4
தாளொடும் தலை உக தட நெடும் கிரி போல் – கம்.சுந்:8 31/3

மேல்


தாளோடு (4)

தாளோடு தாள் தேய்த்தலின் தந்த தழல் பிறங்கல் – கம்.கிட்:7 47/2
தாம்பு என வாலின் வரிந்து உயர் தாளோடு
ஏம்பல் இலார் இரு தோள்கள் இறுத்தான் – கம்.சுந்:9 61/1,2
பேர் அடாநின்ற தாளோடு உலகு எலாம் பெயர போவான் – கம்.யுத்1:3 129/4
தாளோடு தாள் பெயர்க்க இடம் இலது ஆகியது இலங்கை தட கை வீச – கம்.யுத்3:24 31/3

மேல்


தாறு (10)

தாறு களைந்து ஏறு என்று ஏற்றி வீறு பெறு – பொரு 167
தாறு அடு களிற்றின் வீறு பெற ஓச்சி – குறி 150
தாறு படு பீரம் ஊதி வேறுபட – நற் 277/7
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடு_மகள் – அகம் 151/9
தாறு மாய் தறுகண் குன்றம் தட மத அருவி தாழ்ப்ப – கம்.பால:10 6/1
தாறு என கனல் உமிழ் தறுகண் யானையே – கம்.பால:14 22/4
தாறு பாய் கரி வன கரி தண்டத்தை தடவி – கம்.பால:15 5/2
பொன் நிறம் பொருந்தின பூக தாறு எலாம் – கம்.கிட்:10 116/4
தாறு ஆடின மால் கரியின் புடை தாழ் – கம்.யுத்2:18 24/1
தாறு கொள் மதகரி சுமந்து தாமரை – கம்.யுத்3:27 46/1

மேல்


தான் (335)

வான் தோய் நிவப்பின் தான் வந்து எய்தி – திரு 288
ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி – சிறு 245
ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி – பெரும் 479
வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா – பட் 5
தான் முன்னிய துறைபோகலின் – பட் 273
நயந்தனிர் சென்ற நும்மினும் தான் பெரிது – மலை 559
நும்மொடு வரவு தான் அயரவும் – நற் 12/9
நினைந்து கை நெகிழ்ந்த அனைத்தற்கு தான் தன் – நற் 29/8
தான் வீழ் பெடைக்கு பயிரிடூஉ சுரக்கும் – நற் 31/4
தான் என் இழந்தது இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 36/9
யான் அஃது அஞ்சினென் கரப்பவும் தான் அஃது – நற் 53/1
யான் யாய் அஞ்சுவல் எனினும் தான் என் – நற் 72/6
சேறும் மடந்தை என்றலின் தான் தன் – நற் 113/6
வண்டல் ஆயமொடு பண்டு தான் ஆடிய – நற் 127/6
தான் யாங்கு என்னும் அறன் இல் அன்னை – நற் 145/7
தான் அறிந்தன்றோ இலளே பானாள் – நற் 175/6
தான் செய் குறி நிலை இனிய கூறி – நற் 204/8
தான் நம் அணங்குதல் அறியான் நம்மின் – நற் 245/9
தான் அணங்கு உற்றமை கூறி கானல் – நற் 245/10
வெம்மையின் தான் வருத்து-உறீஇ நம்-வயின் – நற் 273/3
தான் அது பொறுத்தல் யாவது கானல் – நற் 354/1
தான் அது பொய்ப்பின் யான் எவன் செய்கோ – குறு 25/2
குருகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்றே – குறு 25/5
தகாஅன் போல தான் தீது மொழியானும் – குறு 26/4
தான் வந்தன்றே தளி தரு தண் கார் – குறு 65/3
யாம் அஃது அயர்கம் சேறும் தான் அஃது – குறு 80/3
ஆம்பல் மலரினும் தான் தண்ணியளே – குறு 84/5
தான் மணந்து அனையம் என விடுகம் தூதே – குறு 106/6
தான் குறி வாயா தப்பற்கு – குறு 121/5
ஒரு தான் அன்றே கங்குலும் உடைத்தே – குறு 122/4
தான் அறிந்தன்றோ இலளே பானாள் – குறு 142/3
பொழுதோ தான் வந்தன்றே மெழுகு ஆன்று – குறு 155/3
தான் துழந்து அட்ட தீம் புளி பாகர் – குறு 167/4
தான் அது துணிகுவன் அல்லன் யான் என் – குறு 230/2
தான் நாணினன் இஃது ஆகா ஆறே – குறு 265/8
தான் தந்தனன் யாய் காத்து ஓம்பல்லே – குறு 294/8
யான் தன் அறிவல் தான் அறியலளே – குறு 337/5
நல் அகம் நயந்து தான் உயங்கி – குறு 346/7
யான் தன் அடக்கவும் தான் அடங்கலளே – ஐங் 68/4
தான் வர காண்குவம் நாமே – ஐங் 112/3
தான் வந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 134/3
தான் வந்தனன் எம் காதலோனே – ஐங் 157/5
தான் எம் அருளாள் ஆயினும் – ஐங் 298/3
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 341/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 342/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 343/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 344/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 345/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 346/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 347/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 348/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 349/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 350/1
தான் அவள் சிறுபுறம் கவையினன் நன்றும் – ஐங் 404/2
அம்_தீம்_கிளவி தான் தர எம்-வயின் – ஐங் 490/1
தான் தர உண்ட நனை நறவு மகிழ்ந்து – பதி 40/19
தன்னொடு புரையுநர் தான் அறிகுநளே – பதி 93/3
விரி கதிர் மணி பூணவற்கு தான் ஈத்தது – பரி 5/32
தான் மலர்ந்தன்றே – பரி 6/59
புலத்தலின் சிறந்தது கற்பே அது தான்
இரத்தலும் ஈதலும் இவை உள்ளீடா – பரி 9/16,17
தாழ்வு-உழி உய்யாது தான் வேண்டும் ஆறு உய்ப்ப – பரி 11/110
தண் தும்பி இனம் காண்-மின் தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை – பரி 11/130
தான் நாற்றம் கலந்து உடன் தழீஇ வந்து தரூஉம் வையை – பரி 20/11
தன் நாற்றம் மீது தடம் பொழில் தான் யாற்று – பரி 20/12
ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும் – பரி 21/62
தான் தோன்றாது இ வையை ஆறு – பரி 24/87
உலகம் ஒரு நிறையா தான் ஓர் நிறையா – பரி 29/1
தான் வாட வாடாத தன்மைத்தே தென்னவன் – பரி 29/3
நாடும்-கால் நினைப்பது ஒன்று உடையேன்-மன் அதுவும் தான்
தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார் – கலி 16/4,5
பொருந்தி யான் தான் வேட்ட பொருள்-வயின் நினைந்த சொல் – கலி 17/18
கிழவர் இன்னோர் என்னாது பொருள் தான்
பழ வினை மருங்கின் பெயர்பு பெயர்பு உறையும் – கலி 21/10,11
முன்னத்தின் காட்டுதல் அல்லது தான் உற்ற – கலி 37/4
அவனும் தான்
ஏனல் இதணத்து அகில் புகை உண்டு இயங்கும் – கலி 39/7,8
வானின் இலங்கும் அருவித்தே தான் உற்ற – கலி 41/19
நின்னை யான் பிறர் முன்னர் பழி கூறல் தான் நாணி – கலி 44/10
ஓரும் நீ நிலையலை என கூறல் தான் நாணி – கலி 44/13
மாய நின் பண்பு இன்மை பிறர் கூறல் தான் நாணி – கலி 44/16
மறையில் தான் மருவு-உற மணந்த நட்பு அருகலான் – கலி 45/22
மாறினென் என கூறி மனம் கொள்ளும் தான் என்ப – கலி 46/11
வருந்தினென் என பல வாய்விடூஉம் தான் என்ப – கலி 46/15
புனை_இழாய் என் பழி நினக்கு உரைக்கும் தான் என்ப – கலி 46/19
நனவில் தான் செய்தது மனத்தது ஆகலின் – கலி 49/3
நின் முகம் தான் பெறின் அல்லது கொன்னே – கலி 60/20
ஓர் இல் தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்த புண் – கலி 71/11
இகலி இருப்பேன் ஆயின் தான் தன் – கலி 75/23
தான் நயந்து இருந்தது இ ஊர் ஆயின் எவன்-கொலோ – கலி 76/21
நாம் கொண்ட குறிப்பு இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான்
எரி இதழ் சோர்ந்து உக ஏதிலார் புணர்ந்தமை – கலி 78/12,13
தொடர் நீப்பின் தொகும் இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான்
அலர் நாணி கரந்த நோய் கைம்மிக பிறர் கூந்தல் – கலி 78/16,17
செலின் நந்தி செறின் சாம்பும் இவள் என்னும் தகையோ தான்
முடி உற்ற கோதை போல் யாம் வாட ஏதிலார் – கலி 78/20,21
தான் யாரோ என்று வினவிய நோய்ப்பாலேன் – கலி 84/40
தூண்டிலா விட்டு துடக்கி தான் வேண்டியார் – கலி 85/23
பொய் கூறேன் அன்ன வகையால் யான் கண்ட கனவு தான்
நன் வாயா காண்டை நறு_நுதால் பன் மாணும் – கலி 92/59,60
அறிந்தேன் குதிரை தான்
பால் பிரியா ஐம்_கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல் – கலி 96/7,8
அ யானை தான் சுண்ண நீறு ஆடி நறு நறா நீர் உண்டு – கலி 97/10
நெடிது சேண் இகந்தவை காணினும் தான் உற்ற – கலி 99/18
பொய் கூறாய் என நின்னை புகழ்வது கெடாதோ தான்
நல்கி நீ தெளித்த சொல் நசை என தேறியாள் – கலி 100/8,9
இரந்தது நசை வாட்டாய் என்பது கெடாதோ தான்
கலங்கு அஞர் உற்று நின் கமழ் மார்பு நசைஇயாள் – கலி 100/12,13
முறை செய்தி என நின்னை மொழிவது கெடாதோ தான்
அழி படர் வருத்த நின் அளி வேண்டி கலங்கியாள் – கலி 100/16,17
இவள் தான் திருத்தா சுமட்டினள் ஏனை தோள் வீசி – கலி 109/13
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள் – கலி 109/21
ஒரு மணம் தான் அறியும் ஆயின் எனைத்தும் – கலி 114/17
நல் ஆற்றின் உயிர் காத்து நடுக்கு அற தான் செய்த – கலி 118/2
தான் அவர்-பால் பட்டது ஆயின் – கலி 122/23
அன்று தான் ஈர்த்த கரும்பு அணி வாட என் – கலி 131/29
தான் ஊக்கினன் அ ஊசலை வந்தே – கலி 131/46
வழிபட்ட தெய்வம் தான் வலி என சார்ந்தார்-கண் – கலி 132/21
அறிந்தனிர் ஆயின் சான்றவிர் தான் தவம் – கலி 139/33
தான் வேண்டுபவரோடு துஞ்சும்-கொல் துஞ்சாது – கலி 145/42
மெல்லியல் ஓரும் தான் வாழலளே – அகம் 12/14
என் ஆகுவள்-கொல் அளியள் தான் என – அகம் 73/7
யான் பெயர்க என்ன நோக்கி தான் தன் – அகம் 110/23
அளியள் தான் நின் அளி அலது இலளே – அகம் 118/14
தான் வரும் என்ப தட மென் தோளி – அகம் 121/10
கனவு ஆண்டு மருட்டலும் உண்டே இவள் தான்
சுடர் இன்று தமியளும் பனிக்கும் வெருவர – அகம் 158/11,12
முன் தான் கண்ட ஞான்றினும் – அகம் 178/21
தான் இவண் வந்த-காலை நம் ஊர் – அகம் 210/8
தான் புனல் அடைகரை படுத்த வராஅல் – அகம் 216/2
யாம் தன் கழறும்-காலை தான் தன் – அகம் 275/6
நம்மினும் தான் தலைமயங்கிய – அகம் 284/12
சொல்லிய அளவை தான் பெரிது கலுழ்ந்து – அகம் 300/9
நாம் எதிர்கொள்ளாம் ஆயின் தான் அது – அகம் 380/10
தான் அமர் துணைவன் ஊக்க ஊங்கி – அகம் 385/15
கண நிரை வாழ்க்கை தான் நன்று-கொல்லோ – அகம் 390/4
தான் வேண்டு மருங்கின் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு – புறம் 52/4
அரிசி வேண்டினெம் ஆக தான் பிற – புறம் 140/5
தான் ஞெலி தீயின் விரைவனன் சுட்டு நின் – புறம் 150/12
தான் உயிர் செகுத்த மான் நிண புழுக்கோடு – புறம் 152/26
பிறர் கையறவு தான் நாணுதலும் – புறம் 157/2
தான் வேண்டி ஆங்கு தன் இறை உவப்ப – புறம் 171/6
ஏமம் ஆக தான் முந்துறுமே – புறம் 178/11
யாம் தன் இரக்கும்-காலை தான் எம் – புறம் 180/10
அல்லது செய்தல் ஓம்பு-மின் அது தான்
எல்லாரும் உவப்பது அன்றியும் – புறம் 195/7,8
ஈங்கனம் செல்க தான் என என்னை – புறம் 208/4
யாம் பாட தான் மகிழ்ந்து உண்ணும்-மன்னே – புறம் 235/3
அம்பொடு வேல் நுழை வழி எல்லாம் தான் நிற்கும்-மன்னே – புறம் 235/7
பிறரை தான் இரப்பு அறியலன் – புறம் 239/8
படைக்கு நோய் எல்லாம் தான் ஆயினனே – புறம் 276/6
ஒரு காழ் மாலை தான் மலைந்தனனே – புறம் 291/8
தோன்றவும் வல்லன் தான் தோன்றும்_காலே – புறம் 315/7
உண்போன் தான் நறும் கள்ளின் இட சில – புறம் 347/1
அணங்கு ஆயினள் தான் பிறந்த ஊர்க்கே – புறம் 349/7
எல்லார் புறனும் தான் கண்டு உலகத்து – புறம் 356/7
பிறர்க்கு உவமம் தான் அல்லது – புறம் 377/10
யாம் தன் அறியுநம் ஆக தான் பெரிது – புறம் 381/6
யான் தண்டவும் தான் தண்டான் – புறம் 384/13
புன் தலை பொருநன் அளியன் தான் என – புறம் 390/12
யான் அது பெயர்த்தனென் ஆக தான் அது – புறம் 394/13
யான் உண அருளல் அன்றியும் தான் உண் – புறம் 398/23
பலர் துஞ்சவும் தான் துஞ்சான் – புறம் 400/6
நெட்டு_உலை கழுநீர் நெடு நீத்தம் தான்
பட்ட மென் கமுகு ஓங்கு படப்பை போய் – கம்.பால:2 26/2,3
தான் உயர் புகழ் என தயங்கு சோதிய – கம்.பால:3 33/2
அன்னவன் தான் புரந்து அளிக்கும் திரு நாட்டில் நெடும் காலம் அளவது ஆக – கம்.பால:5 34/1
உரைக்குவது இலது என உவந்து தான் அருள் – கம்.பால:5 52/2
தான் அகத்து எழுதலால் தலை கொண்டு ஓடிப்போய் – கம்.பால:7 13/2
அன்று தான் உவந்து அரும் தவ முனிவரோடு இருந்தான் – கம்.பால:8 47/2
தரும் தான் என்றால் நான்முகன் இன்னும் தரலாமே – கம்.பால:10 27/2
உண்டான் உந்தி கடல் பூத்தது ஓத கடலும் தான் வேறு ஓர் – கம்.பால:10 71/3
தான் தனக்கு வெலற்கு அரிய தானவரை தலை துமித்து என் – கம்.பால:12 5/1
வழுவி வீழலுற்றாளை ஓர் வள்ளல் தான்
எழுவின் நீள் புயத்தால் எடுத்து ஏந்தினான் – கம்.பால:14 31/2,3
தான் உடை உதயம் என்னும் தமனிய தறியுள் நின்று – கம்.பால:17 1/3
மெல்லியல் ஒருத்தி தான் விரும்பும் சேடியை – கம்.பால:19 46/1
மண் கடந்து அமரர் வைகும் வான் கடந்தானை தான் தன் – கம்.பால:21 7/3
தான் அணி ஆன போது தனக்கு அணி யாது-மாதோ – கம்.பால:22 7/4
அண்ணல் மரபின் சுடர் அருத்தியொடு தான் அ – கம்.பால:22 26/3
நினையாய் ஒரு கால் நெடிதோ நெறி தான்
வினவாதவர் பால் விடை கொண்டிலையோ – கம்.பால:23 16/1,2
வார் சடை புடையின் ஓர் மதி மிலைச்ச தான்
சூர் சுடர் குலம் எலாம் சூடினான் என – கம்.பால:23 53/2,3
தான் இடை விளங்கிய தகையின் ஆரம்தான் – கம்.பால:23 58/2
மூவரும் தான் என முடித்தது ஒத்ததே – கம்.பால:23 60/4
தான் நகு நாள்_மலர் என்று இவை தம்மால் – கம்.பால:23 88/3
தான் ஆகிய தகைமை பொருள் சனகன் குயிலுடனே – கம்.பால:24 1/1
தான் அ நிலை உறுவான் உறு வினை உண்டது தவிரான் – கம்.பால:24 25/2
தலங்கள் யாவையும் பெற்றனன் தான் என தளிர்ப்பான் – கம்.அயோ:1 48/3
தான் மறுத்திலன் தாதை சொல் தாயையே – கம்.அயோ:4 25/2
மிடை மா வலி தான் அனையான் வில்லால் அடுமா வல்லாய் – கம்.அயோ:4 56/2
மறு தான் இல்லான் வனம் மொண்டிடும் ஓதையின் எய்தது அலால் – கம்.அயோ:4 82/3
அந்தம்_இல் சோகத்து அழுத குரல் தான் என்ன – கம்.அயோ:4 89/3
நின்று தவம் இயற்றி தான் தீர நேர்ந்ததோ – கம்.அயோ:4 106/1
தான் புனை சீரையை தம்பி சாத்திட – கம்.அயோ:4 149/1
தான் புக முடுகினன் என்னும் தன்மையான் – கம்.அயோ:5 3/4
வருந்தி தான் தர வந்த அமுதையும் – கம்.அயோ:7 27/1
தூவியின் மணம் நாற துணை பிரி பெடை தான் அ – கம்.அயோ:9 7/3
அருவி நீர் கொடு வீச தான் அ புறத்து ஏறி – கம்.அயோ:10 14/3
தான் அளைந்து தழுவின தண்ணுமை – கம்.அயோ:11 15/2
யாதானும் தான் ஆக எனக்கே பணி செய்வான் – கம்.அயோ:11 78/2
என்றேனும் தான் என் பழி மாயும் இடம் உண்டோ – கம்.அயோ:11 82/4
தாய் பசி உழந்து உயிர் தளர தான் தனி – கம்.அயோ:11 99/1
புல் அணை மருங்கில் தான் பொடியின் வைகினான் – கம்.அயோ:12 57/4
பாலை ஏய் நிறத்தொடு பண்டு தான் படர் – கம்.அயோ:13 4/1
கை உறு கவர் அயில் பிடித்த காலன் தான்
ஐ_ஐ நூறு_ஆயிரம் உருவம் ஆயின – கம்.அயோ:13 8/2,3
தண் துறை ஓர் நாவாயில் ஒரு தனியே தான் வந்தான் – கம்.அயோ:13 31/4
இழிந்த தாயர் சிவிகையின் ஏற தான்
பொழிந்த கண்ணின் புது புனல் போயினான் – கம்.அயோ:13 71/1,2
பெருமகன் ஏவலின் பரதன் தான் பெறும் – கம்.அயோ:14 37/2
தக்க நல் மறையவன் சடங்கு காட்ட தான்
மு கையின் நீர் விதி முறையின் ஈந்தனன் – கம்.அயோ:14 79/2,3
போன்றவர் ஆக மெய் புதல்வர் ஆக தான்
தேன் தரு மலருளான் சிறுவ செய்வென் என்று – கம்.அயோ:14 124/2,3
தான் அவன் துணை மலர் தட கை பற்றினான் – கம்.அயோ:14 130/4
மெய்யை தான் சிறிது உணர்ந்து நீ விதித்த மன்னுயிர்கள் – கம்.ஆரண்:1 58/1
தான் இன்று அயல் நின்று ஒளிர் தண் கதிரோன் – கம்.ஆரண்:2 7/1
ஊட்டி வீழ் மிச்சில் தான் உண்டு நாள்-தொறும் – கம்.ஆரண்:4 6/2
பிரியவும் தான் பிரியாதே இனிது இருக்கும் உடல் பொறை ஆம் பீழை பாராது – கம்.ஆரண்:4 27/3
மேலை_நாள் உயிரொடும் பிறந்து தான் விளை – கம்.ஆரண்:6 1/3
இற்றவன் அன்று-தொட்டு இன்று-காறும் தான்
நல் தவம் இயற்றி அ அனங்கன் நல் உரு – கம்.ஆரண்:6 6/2,3
தன்னொடும் தொடர்வு இலாதேம் என்னவும் தவிராள் தான் இ – கம்.ஆரண்:6 62/1
தான் உடைய இராவணற்கும் தம்பியர்க்கும் தவிர்ந்ததோ – கம்.ஆரண்:6 98/2
தான் காப்போர் இனி தங்கள் தலை காத்து நின்று உங்கள் – கம்.ஆரண்:6 118/2
என்றவள் மேல் இளையவன் தான் இலங்கு இலை வேல் கடைக்கணியா இவளை ஈண்டு – கம்.ஆரண்:6 134/1
தருக இ பணி எம்-வயின் தான் என்றார் – கம்.ஆரண்:7 10/4
தான் தொடர் குலத்தை எல்லாம் தொலைக்குமா சமைந்து நின்றாள் – கம்.ஆரண்:7 65/3
இந்துவை வளைக்கும் எழிலி குலம் என தான்
வந்து வரி வில் கை மத யானையை வளைத்தான் – கம்.ஆரண்:9 2/3,4
தான் உருவு கொண்ட தருமம் தெரி சரம்தான் – கம்.ஆரண்:9 6/1
அனிக வெம் சமத்து ஆர் உயிர் போக தான்
தனி இருந்த உடல் அன்ன தையல்-பால் – கம்.ஆரண்:9 26/3,4
நாள் எலாம் புடை தயங்க நாம நீர் இலங்கையில் தான் நலங்க விட்ட – கம்.ஆரண்:10 5/3
தான் தனியவள் வர தரிக்க வல்லரோ – கம்.ஆரண்:10 26/4
தன்னையே அரிந்தனள் தான் என்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 30/4
பூண்டு இ பிணியால் உறுகின்றது தான் பொறாதாள் – கம்.ஆரண்:10 146/1
மறம் தான் உணர்ந்தான் அவண் மாடு நின்றாரை நோக்கி – கம்.ஆரண்:10 155/2
தான் ஆக நினைந்து சமைந்திலனால் – கம்.ஆரண்:11 40/2
அரிவையும் ஐயம் எய்தா ஆர் இவன் தான் என்று ஒன்றும் – கம்.ஆரண்:12 63/2
மண் தான் உறும் மின்னின் மயங்கினளால் – கம்.ஆரண்:12 73/3
மேல் தான் இது செய்பவர் யார் என விண்ணுளோர்கள் – கம்.ஆரண்:13 32/3
கண் மேல் ஒளியும் தொடரா-வகை தான் கடாவி – கம்.ஆரண்:13 36/2
தான் கிடந்துழி சாரதி கிடந்துழி சார்ந்தார் – கம்.ஆரண்:13 88/2
தான் நின்று எய்யகில்லான் தடுமாறுவான் – கம்.ஆரண்:14 25/4
முற்றிய உயிர் எலாம் முருங்க வாரி தான்
பற்றிய கரத்தினன் பணைத்த பண்ணையில் – கம்.ஆரண்:15 17/1,2
தன் உடல் துறந்து தான் அ தனிமையின் இனிது சார்ந்தாள் – கம்.ஆரண்:16 8/2
தான் படிகின்றது தெளிவு சான்றது – கம்.கிட்:1 1/2
தான் உயிர் உற தனி தழுவும் பேடையை – கம்.கிட்:1 14/1
அந்தியாள் வந்து தான் அணுகவே அ-வயின் – கம்.கிட்:1 38/1
தன் பெரும் குணத்தால் தன்னை தான் அலது ஒப்பு இலாதான் – கம்.கிட்:2 9/4
காலமும் ஒத்தனன் கடலில் தான் கடை – கம்.கிட்:7 21/3
தீமைதான் பிறரை காத்து தான் செய்தால் தீங்கு அன்று ஆமோ – கம்.கிட்:7 82/3
சான்று என நின்ற வீரன் தான் வந்து வீடு தந்தான் – கம்.கிட்:7 152/4
தேவி வேறு அரக்கன் வைத்த சேமத்துள் இருப்ப தான் தன் – கம்.கிட்:9 22/1
தான் நெடும் சார் துணை பிரிந்த தன்மையர் – கம்.கிட்:10 17/3
தான் உற பற்றி முற்றும் தைவந்து தட கை வீர – கம்.கிட்:11 78/2
தன்னை தான் உணர தீரும் தகை அறு பிறவி என்பது – கம்.கிட்:11 91/1
என்ன தான் மறையும் மற்ற துறைகளும் இசைத்த எல்லாம் – கம்.கிட்:11 91/2
முன்னை தான் தன்னை ஓரா முழு பிணி அழுக்கின் மேலே – கம்.கிட்:11 91/3
பின்னை தான் பெறுவது அம்மா நறவு உண்டு திகைக்கும் பித்தோ – கம்.கிட்:11 91/4
இறுதியில் தான் என இருந்த ஏந்தலை – கம்.கிட்:11 125/2
தன்னால் உற்றது தான் விளம்புவான் – கம்.கிட்:16 52/4
நாள் நாளும் தான் நல்கிய காவல் நனி மூதூர் – கம்.சுந்:2 73/1
சவி படு தகை சால் வானம் தான் ஒரு மேனி ஆக – கம்.சுந்:2 180/1
தான் இயக்கியோ தானவர் தையலோ ஐயுறும் தகை ஆனாள் – கம்.சுந்:2 199/2
தான் ஒருவன் உளன் ஆக உரை-செய்யும் தருக்கு இலரால் – கம்.சுந்:2 229/2
தான் ஒரு மனிதனால் தளர்ந்துளான் எனின் – கம்.சுந்:3 123/3
தருமே தமியேன் எனது ஆர் உயிர் தான்
உரும்_ஏறு உமிழ் வெம் சிலை நாண் ஒலிதான் – கம்.சுந்:4 3/2,3
கற்பு உடை மடந்தையர் கதையில் தான் உளோர் – கம்.சுந்:4 13/3
தான் எலாரையும் மாருதி சாடுகை தவிரான் – கம்.சுந்:7 45/2
பாரின் வீழ்தலும் தான் ஒரு தனி நின்ற பணை தோள் – கம்.சுந்:11 34/2
அற்றை அ இரவில் தான் தன் அறிவினால் முழுதும் உன்ன – கம்.சுந்:12 127/1
மீண்டதும் விளம்பான் தான் தன் வென்றியை உரைப்ப வெள்கி – கம்.சுந்:14 9/4
தான் எரி மடுப்பது நிருதர் தானையே – கம்.யுத்1:2 40/2
தான் உடை நெடும் தவம் தளர்ந்து சாய்வது ஓர் – கம்.யுத்1:2 77/2
தாதை வந்து தான் தனி கொலை சூழினும் சாகான் – கம்.யுத்1:3 18/3
தான் அமைந்து இரு தட கையும் தலை மிசை தாங்கி – கம்.யுத்1:3 23/2
தன்னுள்ளே நின்று தான் அவற்றுள் தங்குவான் – கம்.யுத்1:3 59/2
தற்பயன் தான் திரி தருமம் இல்லை அஃது – கம்.யுத்1:3 66/3
தந்தார் கொள நின்றது தான் எனலும் – கம்.யுத்1:3 118/4
தான் ஒடுங்காது என்று அஞ்சி தருமமும் சலித்தது அம்மா – கம்.யுத்1:3 139/4
தான் தனி ஒருவன் தன்னை உரை-செயும் தரத்தினானோ – கம்.யுத்1:3 152/2
பெற்றவன் அளித்த மோலி இளையவன் பெற தான் பெற்ற – கம்.யுத்1:4 133/3
வசம் செயாதவன் தான் அன்றி பிறர் இலா வலியான் – கம்.யுத்1:5 41/2
அலங்கல் மாலையும் சாந்தமும் அன்று தான் அணிந்த – கம்.யுத்1:5 66/2
தான் நிமிர்தர இடை குவிய தள்ளும் நீர் – கம்.யுத்1:8 15/2
பற்றினன் என்ப மன்னோ பண்டு தான் பல நாள் செய்த – கம்.யுத்1:9 23/3
தான் வினாவ எதிர் சாரன் விளம்பும் – கம்.யுத்1:11 20/4
வேத நாயகன் மேல் நின்ற விதிக்கு நாயகன் தான் விட்ட – கம்.யுத்1:14 21/3
குத்தி நின்ற கும்பானுவை தான் எதிர் – கம்.யுத்2:15 66/2
பொருப்பை ஒப்பவன் தான் இன்று பொன்றினான் – கம்.யுத்2:15 92/2
தாங்கிய பொருள்களும் தானும் தான் என – கம்.யுத்2:15 116/2
மால் கடல் வண்ணன் தான் வளரும் மால் இரும் – கம்.யுத்2:15 117/3
ஊழியின் உருத்திரன் உருவுகொண்டு தான்
ஏழ் உயர் உலகமும் எரிக்கின்றான் என – கம்.யுத்2:15 118/1,2
உடுத்த நாயகன் தான் என உணர்தலின் ஒருங்கே – கம்.யுத்2:15 210/2
தான் உடை சரத்தால் அவர் தலைமலை தடிந்தான் – கம்.யுத்2:15 230/4
தாது அவிழ் கூந்தல் மாதர் தனித்தனி நோக்க தான் அ – கம்.யுத்2:16 3/3
எந்திர பொறியின் நிற்ப யாவரும் இன்றி தான் ஓர் – கம்.யுத்2:16 5/3
தான் உயர்ந்த தவத்தினான் – கம்.யுத்2:16 115/3
தன்னின் நேர் பிறர் தான் அலாது இல்லவன் தோள் மேல் – கம்.யுத்2:16 227/1
தருக்கு இனி இன்றொடும் சமையும் தான் எனா – கம்.யுத்2:16 260/2
தான் அர_மகளிரும் தமரும் ஆர்த்தனர் – கம்.யுத்2:16 287/2
என்று தான் உற்றது எல்லாம் இயம்புவான் எடுத்து கொண்டான் – கம்.யுத்2:17 9/4
தான் உள பத்து பேழ் வாய் தகாதன உரைக்க தக்க – கம்.யுத்2:17 20/3
அமைவரும் புவனம் மூன்றில் என்னுடை ஆட்சியே தான்
சமைவுற தருவென் மற்று இ தாரணி மன்னற்கு இன்னல் – கம்.யுத்2:17 50/2,3
தான் ஒத்தது சொல்லுதி தா விடை என்றான் – கம்.யுத்2:18 13/3
மின் தான் உமிழ் வெண் நகை வேறு செயா – கம்.யுத்2:18 75/3
தான் என்பது என் வேறு தனி சிலையோர் – கம்.யுத்2:18 77/2
தாருகன் என்று உளன் ஒருவன் தான் நெடு – கம்.யுத்2:18 119/1
எதிர கடு நெடும் போர் களத்து ஒரு தான் புகுந்து ஏற்றான் – கம்.யுத்2:18 164/2
தான் எலாம் பகழி குன்றின் தலை எலாம் பகழி சார்ந்தோர் – கம்.யுத்2:18 195/2
சீற்றம் தான் அன்றேல் சீற்றம் வேறு ஒன்று தெரிப்பது எங்கே – கம்.யுத்2:18 214/3
அக்கன் உலந்தான் அதிகாயன் தான் பட்டான் – கம்.யுத்2:18 269/1
தார் கொன்றையினான் கிரி சாய்த்தவன் தான் உரைத்தான் – கம்.யுத்2:19 6/4
தான் விடின் விடும் இது ஒன்றே சதுமுகன் முதல்வர் ஆய – கம்.யுத்2:19 237/1
தான் அந்தம் இல்லை பல என்னும் ஒன்று தனி என்னும் ஒன்று தவிரா – கம்.யுத்2:19 255/1
தான் நேர்வது தீது எனவே தணிவேன் – கம்.யுத்3:21 5/2
ஒத்த தன் உருவே ஆக்கி தான் மறைந்து ஒளித்து சூல – கம்.யுத்3:21 28/2
மாயத்தால் வகுத்தான் யாண்டும் வரம்பு இலா உருவம் தான் எ – கம்.யுத்3:21 29/1
உம்பரில் பரப்பி தான் வேறு ஒளித்தனன் என்ன ஓர்வான் – கம்.யுத்3:21 30/2
மேயின சுற்ற தான் ஓர் கொற்ற பொன் தேரின் மேலான் – கம்.யுத்3:22 10/2
மிடலுடை பண மீமிசை தான் பண்டை வெள்ள – கம்.யுத்3:22 194/3
ஆண்டான் அல்லன் நானிலம் அந்தோ பரதன் தான்
பூண்டார் எல்லாம் பொன்றுவர் துன்ப பொறையாற்றார் – கம்.யுத்3:22 209/2,3
பெண் தான் உற்ற பெரும் பீழை உலகுக்கு எல்லாம் பெரிது அன்றோ – கம்.யுத்3:23 4/4
ஆயின ஆக்கி தான் வந்து அமர் பெரும் களத்தன் ஆனான் – கம்.யுத்3:24 1/4
தான் அலால் சிவன் அலால் நேமி தாங்கிய – கம்.யுத்3:24 87/2
தான் குலைந்து உயர் மதி தழுவ தன்னுழை – கம்.யுத்3:24 94/2
தான் அவை உருவில் தோன்றும் பாவனை தகைமை சான்றோர் – கம்.யுத்3:25 12/2
இறைவர்கள் மூவர் என்பது எண் இலார் எண்ணமே தான்
அறை கழல் அனுமனோடும் நால்வரே முதல்வர் அம்மா – கம்.யுத்3:26 5/3,4
முன்பனை நோக்கி ஐய மூ-வகை உலகும் தான் ஆய் – கம்.யுத்3:27 8/2
தான் பிரிகின்றிலாத தம்பி வெம் கடுப்பின் செல்லா – கம்.யுத்3:27 14/1
தான் பிரிந்து ஏக கண்ட தயரதன் தன்னை ஒத்தான் – கம்.யுத்3:27 14/4
தார் ஆயிர கோடி தழீஇயது தான்
நீர் ஆழியொடு ஆழி நிறீஇயது-போல் – கம்.யுத்3:27 18/2,3
சலியாத நெடும் கடல் தான் எனலாய் – கம்.யுத்3:27 22/2
வாம கரி தான் அழி வார் குழி வன் – கம்.யுத்3:27 32/1
தான் உக்கது குல மால் வரை தலை உக்கது தகை சால் – கம்.யுத்3:27 118/3
தான் விட்டது மலரோன் படை-எனின் மற்று இடைதருமே – கம்.யுத்3:27 136/1
நேமி தனி அரி தான் என நினைந்தான் எதிர் நடந்தான் – கம்.யுத்3:27 146/4
சாலங்களும் நிமிர்கின்றன உலகு எங்கணும் தான் ஆய் – கம்.யுத்3:27 153/4
ஊற்றம் தான் உடைத்து அன்று எனையும் ஒளித்து – கம்.யுத்3:29 22/2
தான் ஏறி வந்த தேரே ஆக்கினான் தனி ஏறு அன்னான் – கம்.யுத்3:31 216/4
தான் அவை தொடுத்த போது தடுப்ப அரிது உலகம் தானே – கம்.யுத்3:31 225/1
தான் நனைய உற்று எழுமாறு அவை தெளித்த புது மழையின் துள்ளி தாங்கி – கம்.யுத்4:33 20/2
பூசனை தொழில் புரிந்து தான் முறைமையின் போற்றும் – கம்.யுத்4:37 110/1
அறம்தான் அஞ்சி கால் குலைய தான் அறியாதே – கம்.யுத்4:37 131/3
யாரேனும் தான் ஆகுக யான் என் தனி ஆண்மை – கம்.யுத்4:37 136/1
எண்ணாதேன் எண்ணிய சொல் இன்று இனி தான் எண்ணுதியோ எண் இல் ஆற்றல் – கம்.யுத்4:38 4/3
தான் அடுத்தது தாயினும் அன்பினோய் – கம்.யுத்4:40 22/2
வேதநாயகன் தான் நிற்ப வெய்து உயிர்த்து அலக்கண் எய்தி – கம்.யுத்4:40 41/3
தான் அது கவர்வுறும் தன்மைத்து ஆம் எனல் – கம்.யுத்4:40 45/3
தன்னை தான் அறியாமையின் சலிப்ப அ சலம் தீர்ந்து – கம்.யுத்4:40 90/3
தன்னை தான் என தழுவினன் கண்கள் நீர் ததும்ப – கம்.யுத்4:40 111/4
பரதன் அன்னது பெறுக தான் முடியினை பறித்து இ – கம்.யுத்4:40 116/2
தான் பிழைத்தது உண்டோ என்றான் அவன் சலம் தவிர்ந்தான் – கம்.யுத்4:40 117/4
போனானும் ஒரு தம்பி போனவன் தான் வரும் அவதி போயிற்று என்னா – கம்.யுத்4:41 64/2
தாதியர்-தமை தொழும் தன்னை தான் தொழும் – கம்.யுத்4:41 94/2
தான் உயர் புட்பகம் நிலத்தை சார்ந்ததால் – கம்.யுத்4:41 111/4

மேல்


தான்-அரோ (1)

தருமமே தவிர்க்குமோ தன்னை தான்-அரோ – கம்.கிட்:7 32/4

மேல்


தான (7)

மொய் ஆர்கலி சூழ் முது பாரில் முகந்து தான
கை ஆர் புனலால் நனையாதன கையும் இல்லை – கம்.பால:4 3/1,2
கலி தானை கடலோடும் கை தான களிற்று அரசர் – கம்.பால:13 20/1
தான மா மணி கற்பகம் தாங்கிய – கம்.அயோ:14 9/3
தான வாரியும் நீரொடு மடுத்தலின் தழீஇய – கம்.சுந்:2 16/3
தான கற்பக தண்டலை விண்தலம் – கம்.சுந்:6 23/3
தான நாட்டு எழுகின்றான் என்று உரைத்தார் சிலர் சிலர்கள் விரிஞ்சன்தான் தன் – கம்.யுத்3:24 37/2
தான மங்கையரும் தவ பாலவர் – கம்.யுத்4:38 30/2

மேல்


தானங்கள் (1)

அருவியின் பெரியன ஆனை தானங்கள்
பரவையின் பெரியன புரவி பந்தியே – கம்.பால:3 62/3,4

மேல்


தானத்தன (1)

தானத்தன காகுத்தன சரம் உந்திய சிரமே – கம்.ஆரண்:7 90/4

மேல்


தானத்தான் (1)

தானத்தான் அல்லன் மெல்லென் சயனத்தான் உரையும் தாரான் – கம்.யுத்1:13 1/4

மேல்


தானம் (7)

தானம் என்ன தழைத்தது நீத்தமே – கம்.பால:1 5/4
மன்னு முனிவரை அழைத்து மா தானம் கொடுத்தும் வான் வழங்காது ஆக – கம்.பால:5 34/3
உன்னிய தானம் உயர்ந்தவர் கொள்க – கம்.பால:8 18/3
தானம் நண்ணினன் தத்துவம் நண்ணினான் – கம்.அயோ:2 30/4
ஆதலான் அபயம் என்ற பொழுதத்தே அபய தானம்
ஈதலே கடப்பாடு என்பது இயம்பினீர் என்பால் வைத்த – கம்.யுத்1:4 117/1,2
தானம் ஆனவை சார்கில சார்குவது – கம்.யுத்3:29 13/3
பூசனை முறையின் செய்து திரு மறை புகன்ற தானம்
வீசினன் இயற்றி மற்றும் வேட்டன வேட்டோர்க்கு எல்லாம் – கம்.யுத்4:35 3/2,3

மேல்


தானமும் (4)

தானமும் தருமமும் தகவும் தன்மை சேர் – கம்.அயோ:1 80/1
ஆனை தானமும் ஆடல் அரங்கமும் – கம்.சுந்:6 37/1
பான தானமும் பாய் பரி பந்தியும் – கம்.சுந்:6 37/2
தந்தன கண்டிலேன் தரும தானமும்
வந்தனை நீதியும் பிறவும் மாண்பு அமைந்து – கம்.யுத்1:4 97/2,3

மேல்


தானமே (1)

தங்கு தாமரை உடை தானமே போலுமே – கம்.பால:20 7/4

மேல்


தானவ (1)

தானவ பெரும் கரிகளை வாள் கொண்டு தடிந்தான் – கம்.யுத்3:31 1/4

மேல்


தானவர் (33)

போரெழுந்து உடன்று இரைத்து உரைஇய தானவர்
சிரம் உமிழ் புனல் பொழிபு இழிந்து உரம் – பரி 1/26,27
தந்திரம் பட தானவர் வானவர் – கம்.பால:7 39/2
தானவர் வலி தவ நிமிர்ந்த தானை அ – கம்.அயோ:11 43/2
சம்பரன் அனைய அ தானை தானவர்
அம்பரத்து இன்னமும் உளர்-கொலாம் ஐயா – கம்.அயோ:11 52/3,4
விசை கட்டழி தானவர் விட்டு அகல் பேர் – கம்.ஆரண்:2 8/3
தேவர் தானவர் திண் திறல் நாகர் வேறு – கம்.ஆரண்:4 32/1
வெவ் விடத்தினை மறுகு தேவர் தானவர் வெருவல் – கம்.கிட்:2 3/2
செவ்வே செல நோக்குதி தானவர் தேவர் நிற்க – கம்.கிட்:7 40/2
ஆர்த்தார்கள் வானவர்கள் தானவர் அழுங்கா – கம்.சுந்:1 73/1
தான் இயக்கியோ தானவர் தையலோ ஐயுறும் தகை ஆனாள் – கம்.சுந்:2 199/2
திருகுறும் சினத்து தேவர் தானவர் என்னும் தெவ்வர் – கம்.சுந்:7 5/1
தானவர் துரந்த ஏதி தழும்பொடு தயங்கும் தோளர் – கம்.சுந்:7 7/2
வெம் கண் வானவர் தானவர் என்று இவர் விரியா – கம்.சுந்:12 49/3
தேவர் தானவர் முதலினர் சேவகன் தேவி – கம்.சுந்:12 52/1
செற்றவர் எதிர் எழும் தேவர் தானவர்
கொற்றமும் வீரமும் வலியும் கூட்டு அற – கம்.யுத்1:2 19/1,2
தா வரும் தானவர் தருக்கு தாழ்ந்தனர் – கம்.யுத்1:2 23/2
பண்டு வானவர் தானவர் யாவரும் பற்றி – கம்.யுத்1:3 11/1
வித்தகர் உளரே அந்த தானவர் விரிந்த சேனை – கம்.யுத்1:3 132/2
கலங்குமால் இனம் தானவர் தேவியர் கருப்பம் – கம்.யுத்1:5 55/4
பணியும் தானவர் ஆதியர் பல் முடி – கம்.யுத்1:9 42/3
எ தேவர்கள் எ தானவர் எதிர்வார் இகல் என் நேர் – கம்.யுத்2:15 169/2
வெம்மை பொரு தானவர் மேல் வலியோர் – கம்.யுத்2:18 9/1
செதுகை பெரும் தானவர் ஊனொடும் தேய்த்த நேமியது – கம்.யுத்2:19 22/1
தந்திரம் வானவர் தானவர் என்றும் – கம்.யுத்3:20 9/3
கோமானொடு தானவர் கோன் இகலே – கம்.யுத்3:20 79/2
அன்னவன் படைக்கலம் அமரர் தானவர்
தன்னையும் விடின் உயிர் குடிக்கும் தற்பர – கம்.யுத்3:24 84/1,2
பின்றா எதிர் தானவர் பேர் அணியை – கம்.யுத்3:27 43/3
எ நாளினின் எ தேவர்கள் எ தானவர் எவரே – கம்.யுத்3:27 116/1
தன் தலை எடுப்ப கண்டு தானவர் தலைகள் சாய – கம்.யுத்3:28 62/3
சாக தீவினின் உறைபவர் தானவர் சமைத்த – கம்.யுத்3:30 10/1
ஒன்றா உயர் தானவர் ஓதம் எலாம் – கம்.யுத்3:31 190/2
மணி கொடும் குழை வானவர் தானவர் மகளிர் – கம்.யுத்4:35 29/3
சீர் உகந்தது நெரித்தது தானவர் சிரத்தை – கம்.யுத்4:37 106/4

மேல்


தானவர்-தம்மை (1)

இருந்த தானவர்-தம்மை இரவி முன் – கம்.யுத்1:9 62/2

மேல்


தானவர்க்கு (3)

சம்பர பெயர் உடை தானவர்க்கு இறைவனை தனு வலத்தால் – கம்.யுத்1:2 82/1
தானவர்க்கு வேந்தன் நீ என்னும் தரத்தாயோ – கம்.யுத்1:3 172/3
தானவர்க்கு இறைவன் திறை தந்தன – கம்.யுத்4:33 30/3

மேல்


தானவர்க்கும் (2)

சலியாத மூவர்க்கும் தானவர்க்கும் வானவர்க்கும் – கம்.ஆரண்:6 94/3
தேவர்க்கும் தானவர்க்கும் திசைமுகனே முதலாய தேவ தேவர் – கம்.யுத்1:4 100/1

மேல்


தானவர்க்குமே (1)

தானவர்க்குமே அரிய தன்மையான் – கம்.கிட்:15 4/2

மேல்


தானவர்கள் (4)

தாழும் இமையோர் உயர்வர் தானவர்கள் தாழ்வார் – கம்.ஆரண்:3 53/2
மருவ_அரும் தகையர் தானவர்கள் வானவர்கள்-தாம் – கம்.கிட்:5 8/4
தானவர்கள் மாளிகை தகர்ந்து பொடி ஆய – கம்.சுந்:6 19/3
தம் நெஞ்சம் தாமே தடவாரோ தானவர்கள் – கம்.யுத்2:17 80/4

மேல்


தானவரும் (1)

பொறை மன்னு வானவரும் தானவரும் பொரும் ஒரு நாள் – கம்.பால:12 8/2

மேல்


தானவரை (2)

தான் தனக்கு வெலற்கு அரிய தானவரை தலை துமித்து என் – கம்.பால:12 5/1
தானவரை கரு_அறுத்து சதமகனை தளை இட்டு – கம்.ஆரண்:6 103/3

மேல்


தானவரோடும் (1)

தானவரோடும் மற்றை சக்கர தலைவனோடும் – கம்.யுத்3:31 48/1

மேல்


தானவன் (3)

தானவன் அனைய மன்னன் கொல்ல யான் சலித்து மன்னோ – கம்.பால:24 32/4
அன்னது இது தானவன் அரம்பையருள் ஆங்கு ஓர் – கம்.கிட்:14 57/1
தண்டா வென்றி தானவன் வந்தான் தகவு இல்லான் – கம்.கிட்:15 1/4

மேல்


தானவனை (2)

துந்து எனும் தானவனை சுடு சரத்தால் துணித்தானும் – கம்.பால:12 13/2
சம்பர பேர் தானவனை தள்ளி சதமகற்கு அன்று – கம்.அயோ:14 61/3

மேல்


தானாய் (2)

மன்பதை எல்லாம் தானாய்
தன் புறம் காண்போர் காண்பு அறியாதே – புறம் 356/8,9
பேராளன் தானாய் ஒளி ஓங்கும் பெற்றியனாய் – கம்.ஆரண்:15 50/2

மேல்


தானாவதும் (1)

தானாவதும் உணர்ந்தான் உணர்ந்து உலகு எங்கணும் தானே – கம்.யுத்3:31 116/3

மேல்


தானிமாலி (1)

தரு வனம் அனைய தோளான்-தன் எதிர் தானிமாலி
இரியலிட்டு அலறி ஓயா பூசலிட்டு ஏங்கி வந்தாள் – கம்.யுத்2:18 264/3,4

மேல்


தானுடை (7)

தானுடை கோல மேனி தடத்திடை தோன்ற நோக்கி – கம்.பால:18 8/2
தானுடை இட வகை தழுவினன் நுழைவான் – கம்.ஆரண்:2 33/4
தானுடை செவிகளூடு தவழுற தளிர்த்து வீங்கும் – கம்.ஆரண்:12 58/2
சரங்கள் இங்கு இவற்றால் பண்டு தானுடை
வரங்கள் சிந்துவென் என்றனன் மற்று எமை – கம்.யுத்1:9 64/1,2
தானுடை வரத்தை எண்ணி தருமத்தின் தலைவர்-தாமே – கம்.யுத்1:9 78/3
தானுடை செல்வம் துய்க்க தகுதியே சரத்தினோடும் – கம்.யுத்3:27 170/3
தானுடை உயிரினை தம்பி நோக்கினான் – கம்.யுத்4:41 107/4

மேல்


தானுடைய (1)

போய் அ தானுடைய வஞ்ச வரத்தினால் ஒளிந்து பொய்யின் – கம்.யுத்2:19 232/2

மேல்


தானும் (84)

யானும் ஆற்றேன் அது தானும் வந்தன்று – நற் 124/3
காதல் தானும் கடலினும் பெரிதே – நற் 166/10
தானும் சூடினன் இளைஞரும் மலைந்தனர் – நற் 361/2
யாம் தன் படர்ந்தமை அறியான் தானும்
வேனில் ஆன் ஏறு போல – குறு 74/3,4
கான நீள் இடை தானும் நம்மொடு – குறு 347/4
தானும் மலைந்தான் எமக்கும் தழை ஆயின – ஐங் 201/2
குன்று கெழு நாடன் தானும்
வந்தனன் வந்தன்று தோழி என் நலனே – ஐங் 263/3,4
பொன் தேரான் தானும் பொலம் புரிசை கூடலும் – பரி 24/26
அவன் தானும் நிலம் திரைக்கும் கடல் தானை – புறம் 97/14
தோற்றோன் தானும் நின் கூறும்மே – புறம் 125/16
ஊண் ஒலி அரவம் தானும் கேட்கும் – புறம் 173/4
தானும் உண்ணான் உலகமும் கெடுமே – புறம் 184/11
அன்ன தம்பியும் தானும் ஐயன் ஆம் – கம்.பால:6 21/1
தனியும் தானும் அ தையலும் ஆயினான் – கம்.பால:11 2/4
உள்ளமும் தானும் நின்று ஊசலாடினான் – கம்.பால:14 26/4
தானும் அன்னது காதலித்தான் என – கம்.பால:18 32/3
தானும் அங்கு அவர்கள் பின் தமியள் ஏகினாள் – கம்.பால:19 26/4
தம்பியும் தானும் அ தானை மன்னவன் நகர் – கம்.பால:20 20/1
தூய தம்பியும் தானும் அ சுமந்திரன் தேர் மேல் – கம்.அயோ:1 57/3
முனிவனும் உவகையும் தானும் முந்துவான் – கம்.அயோ:2 12/1
தன் மா மகனும் தானும் தரணி பெறுமாறு அன்றி – கம்.அயோ:4 71/3
தானும் தன தம்முனும் அல்லது மும்மை ஞாலத்து – கம்.அயோ:4 116/3
தன்னாலும் அளப்ப_அரும் தானும் தன் பாகம் நின்ற – கம்.அயோ:4 138/2
பொன்னும் தானும் ஒர் தேர் மிசை போயினான் – கம்.அயோ:4 232/4
அருவி பாய் கண்ணும் புண்ணாய் அழிகின்ற மனமும் தானும்
துரித மான் தேரில் போனான் செய்தது சொல்லலுற்றாம் – கம்.அயோ:6 6/3,4
வேய் உயர் கானம் தானும் தம்பியும் மிதிலை பொன்னும் – கம்.அயோ:6 12/3
சுற்றமும் தானும் உள்ளம் தூயவன் தாயின் நல்லான் – கம்.அயோ:8 11/3
வைகிய சோலையில் தானும் வைகினான் – கம்.அயோ:12 56/4
ஈண்டிய நெறி என தானும் ஏகினான் – கம்.அயோ:12 58/2
இழித்து மேல் ஏறினான் தானும் ஏறினான் – கம்.அயோ:13 63/4
தன் துணை தம்பியும் தானும் முந்தினான் – கம்.அயோ:14 46/4
தடம் செய் தேரினான் தானும் நீரினால் – கம்.அயோ:14 92/3
தன் துணை தம்பியும் தானும் தையலும் – கம்.அயோ:14 139/3
அனையவன் தானும் கண்டு அயிர்த்து நோக்கினான் – கம்.ஆரண்:4 11/2
என்று தானும் தன் எறி கடல் சேனையும் இறை நீர் – கம்.ஆரண்:8 8/1
ஏனையர் இறக்கின் தானும் தமியளாய் இறக்கும் அன்றே – கம்.ஆரண்:11 37/3
எண் தானும் இயைந்து இயையா உருவம் – கம்.ஆரண்:11 46/2
என்று தானும் அ வழி இரும் பிலம் – கம்.கிட்:3 55/1
ஆர்க்கின்ற பின்னோன் தனை நோக்கினன் தானும் ஆர்த்தான் – கம்.கிட்:7 39/1
மெலியவர்-பாலதேயோ ஒழுக்கமும் விழுப்பம் தானும்
வலியவர் மெலிவு செய்தால் புகழ் அன்றி வசையும் உண்டோ – கம்.கிட்:7 86/3,4
என்று தானும் எயிறு பொடிபட – கம்.கிட்:7 97/1
தானும் மாள கிளையும் இற தடிந்து – கம்.கிட்:7 99/2
சூழி மால் யானை அன்ன தம்பியும் தானும் தொல்லை – கம்.கிட்:9 31/3
தன் துணை தேவிமாரும் தமரொடும் தழுவ தானும்
நின்றனன் நெடிய வாயில் கடைத்தலை நிறைந்த சீரான் – கம்.கிட்:11 97/3,4
ஐய வில் குமரனும் தானும் அங்கதன் – கம்.கிட்:11 123/3
செம் கணான் தம்பியும் தானும் சிந்தையின் – கம்.கிட்:11 137/3
மீனும் தானும் ஓர் வெறி மணம் கமழும் அ வேலை – கம்.சுந்:2 16/4
கண்டனன் தானும் தன் கமலக்கண்களால் – கம்.சுந்:4 104/4
தூண்டினன் தானும் திண் தேர் தோரணத்து இருந்த தோன்றல் – கம்.சுந்:8 20/3
தார் தனி வீரன் தானும் தனிமையும் அவர்-மேல் சார்ந்தான் – கம்.சுந்:10 24/4
விரிந்த கூந்தலும் குஞ்சியும் மிடைதலின் தானும்
எரிந்து வேகின்ற ஒத்தது எறி திரை பரவை – கம்.சுந்:13 27/3,4
வால் கொடு தானும் வளைந்தான் – கம்.சுந்:13 48/4
தரு முதல் தலைவனும் தானும் ஆனவன் – கம்.யுத்1:3 64/2
சென்றனன் துணைவரும் தானும் சிந்தியா – கம்.யுத்1:4 9/2
தேடுவார் தேட நின்ற சேவடி தானும் தேடி – கம்.யுத்1:4 150/1
கரக்கும் நாயகனை தானும் உணர்ந்திலன் சீற்றம் கண்டும் – கம்.யுத்1:6 59/2
நன்று என வருணன் தானும் உலகத்து நலிவு தீர – கம்.யுத்1:7 14/3
ஆழமும் அகலம் தானும் அளப்ப_அரிது எனக்கும் ஐய – கம்.யுத்1:7 20/1
சூலம் ஏய் தட கை அண்ணல் தானும் ஓர் குரங்காய் தோன்றி – கம்.யுத்1:9 85/1
மன்னவர்க்கு அரசன் வந்தான் வலியமால் என்று தானும்
தொல் நகர் காண்பான் போல கதிரவன் தோற்றம் செய்தான் – கம்.யுத்1:9 89/3,4
தம்பியும் தானும் நிற்பதாயினான் சமைவு ஈது என்றான் – கம்.யுத்1:13 7/4
காந்து எரி மடுத்து தானும் காணவே கடலை தாவி – கம்.யுத்1:14 34/3
தாங்கிய பொருள்களும் தானும் தான் என – கம்.யுத்2:15 116/2
தூர்க்க வெம் சேனையும் தானும் தோன்றினான் – கம்.யுத்2:15 117/2
சீற்றமும் தானும் நின்றான் பெயர்ந்திலன் சிறிதும் பாதம் – கம்.யுத்2:15 156/4
தானும் இந்திரன்-தன்னை ஓர் தனு வலம்-தன்னால் – கம்.யுத்2:15 204/2
சீற்றமும் தானும் நின்றான் பெயர்ந்திலன் சென்று பாதம் – கம்.யுத்2:16 183/4
தாங்குவாள் அல்லள் துன்பம் இவளையும் தாங்கி தானும்
ஓங்குவான் என்ன உன்னி இனையன உரைக்கலுற்றான் – கம்.யுத்2:17 48/3,4
தன் போல்பவர் தானும் இலாத தனி – கம்.யுத்2:18 68/1
தார் ஒலி கழல் கால் மைந்தன் தானையும் தானும் சென்றான் – கம்.யுத்2:18 179/3
மயிந்தனும் துமிந்தன் தானும் மழை குலம் கிழித்து வானத்து – கம்.யுத்2:19 59/1
தானும் தேருமே ஆயினன் இராவணன் தனயன் – கம்.யுத்3:22 57/4
தழுவினன் அவனை தானும் அன்பொடு தழுவி தக்கோய் – கம்.யுத்3:24 13/2
தன் பெரும் தன்மை தானும் அறிகிலா ஒருவன் தாங்கும் – கம்.யுத்3:27 8/3
விடம் துடிக்கின்ற கண்டத்து அண்ணலும் விரிஞ்சன் தானும்
படம் துடிக்கின்ற நாக பாற்கடல் பள்ளியானும் – கம்.யுத்3:27 76/1,2
போதினான் தானும் இன்று புகுந்தது பெரும் போர் என்றார் – கம்.யுத்3:27 86/4
தானும் முனிவரரும் பிற தவத்தோர்களும் அறத்தோர் – கம்.யுத்3:27 132/2
ஏவி அ பெரும் தானையை தானும் வேட்டு எழுந்தான் – கம்.யுத்3:31 3/1
கூன் ஏறு சிலையும் தானும் குதிக்கின்ற கடுப்பின் கொட்பால் – கம்.யுத்3:31 216/2
குழலும் நூலும் போல் அனுமனும் தானும் அ குமரன் – கம்.யுத்4:32 13/4
வெண் சங்கு தானும் முழங்கிற்றால் – கம்.யுத்4:37 29/4
பொங்கிய விமானம் தானும் மனம் என எழுந்து போன – கம்.யுத்4:41 30/4
தம்பியரோடு தானும் தண் புனல் படிந்த பின்னர் – கம்.யுத்4:42 1/3
தம்பியரோடும் தானும் தருமமும் தரணி காத்தான் – கம்.யுத்4:42 21/3

மேல்


தானே (157)

யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே யான் தன் – நற் 29/6
அழி_தக்கன்றால் தானே கொண்கன் – நற் 72/5
அதனினும் கொடியள் தானே மதனின் – நற் 97/5
இனிது-மன் அளிதோ தானே துனி தீர்ந்து – நற் 101/6
அளிதோ தானே தோழி அல்கல் – நற் 114/5
இனிது மன்று அம்ம தானே பனி படு – நற் 135/5
வழு இலள் அம்ம தானே குழீஇ – நற் 143/6
யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தேம் பட – நற் 187/7
போயின்று-கொல்லோ தானே படப்பை – நற் 205/8
தானே யானே புணர்ந்த மாறே – நற் 219/10
அருளான்-கொல்லோ தானே கானவன் – நற் 228/5
யாம் தன் உழையம் ஆகவும் தானே
எதிர்த்த தித்தி முற்றா முலையள் – நற் 312/6,7
என் ஆகுவ-கொல் தானே எந்தை – நற் 317/7
அந்தோ தானே அளியள் தாயே – நற் 324/1
செல்வன் செல்லும்-கொல் தானே உயர் வரை – நற் 344/8
யாங்கு வந்தனள்-கொல் அளியள் தானே – நற் 352/12
யாரும் இல்லை தானே கள்வன் – குறு 25/1
வருக தில் அம்ம தானே
அளியளோ அளியள் என் நெஞ்சு அமர்ந்தோளே – குறு 56/4,5
அளிதோ தானே நாணே நம்மொடு – குறு 149/1
என் மலைந்தனன்-கொல் தானே தன் மலை – குறு 161/5
அளிதோ தானே காமம் – குறு 212/4
தானே இருக்க தன் மனை யானே – குறு 262/3
அளிதோ தானே இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 276/8
கள்வனும் கடவனும் புணைவனும் தானே – குறு 318/8
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே – குறு 337/6,7
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே ஏந்திய – குறு 356/5
அளிதோ தானே நாணே – குறு 395/7
யார் அவள் மகிழ்ந தானே தேரொடு – ஐங் 66/2
இவட்கு அமைந்தனனால் தானே
தனக்கு அமைந்தன்று இவள் மாமை கவினே – ஐங் 103/3,4
வருவது-கொல்லோ தானே வாராது – ஐங் 295/1
மறுதருவது-கொல் தானே செறி தொடி – ஐங் 329/3
கொலை வினை மேவற்று தானை தானே
இகல் வினை மேவலன் தண்டாது வீசும் – பதி 60/1,2
இன்னாது அம்ம அது தானே பன் மா – பதி 83/6
தீம் தண் சாயலன் மன்ற தானே – பதி 86/13
சாலார் தானே தரிக்க என அவர் அவி – பரி 5/40
தா தா என்றாளுக்கு தானே புறன் தந்து – பரி 24/36
ஒட்டிய போர் கண்டாயும் போறி முகம் தானே
கொட்டி கொடுக்கும் குறிப்பு – கலி 95/21,22
தானே புகுதந்தோனே யான் அது – அகம் 66/18
சென்றனன்-கொல்லோ தானே குன்றத்து – அகம் 88/8
வல்லுநள்-கொல்லோ தானே தேம் பெய்து – அகம் 89/19
தானே சென்ற நலனும் – அகம் 103/14
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே தேம் பெய்து – அகம் 105/4
அலர் ஆகின்றால் தானே மலர் தார் – அகம் 116/12
என் ஆகுவள்-கொல் தானே பல் நாள் – அகம் 118/11
யார்-கொல் அளியள் தானே எம் போல் – அகம் 146/8
வெம்பும்-மன் அளியள் தானே இனியே – அகம் 153/4
வல்லுநள்-கொல்லோ தானே எல்லி – அகம் 153/13
கேட்டனள்-கொல்லோ தானே தோள் தாழ்பு – அகம் 161/9
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 169/14
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே வேங்கை – அகம் 174/10
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே விசும்பின் – அகம் 192/3
யான் இ வறு மனை ஒழிய தானே
அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை – அகம் 203/7,8
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே ஓங்கு விடை – அகம் 214/10
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 224/18
அளிதோ தானே எவன் ஆவது-கொல் – அகம் 239/1
என் ஆவது-கொல் தானே பொன் என – அகம் 272/16
வந்தன்று அம்ம தானே
வாரார் தோழி நம் காதலோரே – அகம் 277/19,20
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே தீம் தொடை – அகம் 279/10
தருகுவன்-கொல்லோ தானே விரி திரை – அகம் 280/11
நோம்-கொல் அளியள் தானே தூங்கு நிலை – அகம் 287/3
புல்லென் மாலையொடு பொரும்-கொல் தானே – அகம் 289/17
யான் எவன் உளனோ தோழி தானே
பராரை பெண்ணை சேக்கும் கூர் வாய் – அகம் 305/11,12
சேக்குவள்-கொல்லோ தானே தேக்கின் – அகம் 315/15
என் உழியது-கொல் தானே பன் நாள் – அகம் 317/22
எய்தின்று-கொல்லோ தானே எய்தியும் – அகம் 330/9
நோம்-கொல் அளியள் தானே யாக்கைக்கு – அகம் 339/11
நகை நன்று அம்ம தானே இறை மிசை – அகம் 346/1
என் ஆவது-கொல் தானே முன்றில் – அகம் 348/1
அறிவுறூஉம்-கொல்லோ தானே கதிர் தெற – அகம் 351/5
யாண்டு உறைவது-கொல் தானே மாண்ட – அகம் 354/12
தானே வந்தன்று ஆயின் ஆனாது – அகம் 355/9
துயில் துறந்தனள்-கொல் அளியள் தானே – அகம் 373/19
வருந்தும்-கொல் அளியள் தானே சுரும்பு உண – அகம் 381/18
நகை நன்று அம்ம தானே அவனொடு – அகம் 400/1
அளிதோ தானே அது பெறல் அரும்-குரைத்தே – புறம் 5/8
பெருமைத்து ஆக நின் ஆயுள் தானே
நீர் தாழ்ந்த குறும் காஞ்சி – புறம் 18/6,7
பெரும் கலக்கு-உற்றன்றால் தானே காற்றோடு – புறம் 41/16
என் ஆவது-கொல் தானே கழனி – புறம் 63/11
நொய்தால் அம்ம தானே மை அற்று – புறம் 75/10
அளிதோ தானே பாரியது பறம்பே – புறம் 109/1
அளிதோ தானே பேர் இரும் குன்றே – புறம் 111/1
யார்-கொல் அளியள் தானே நெருநல் – புறம் 143/7
என் ஆவது-கொல் அளியது தானே – புறம் 217/13
இறந்தோன் தானே அளித்து இ உலகம் – புறம் 224/11
அளிதோ தானே யாண்டு உண்டு-கொல்லோ – புறம் 243/11
தெருமரும் அம்ம தானே தன் கொழுநன் – புறம் 247/7
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் அளியள் தானே – புறம் 254/11
யார்-கொலோ அளியன் தானே தேரின் – புறம் 257/5
உரி களை அரவம் மான தானே
அரிது_செல்_உலகில் சென்றனன் உடம்பே – புறம் 260/20,21
மன்றுள் என்பது கெட தானே பாங்கற்கு – புறம் 283/7
அளியள் தானே பூ_விலை_பெண்டே – புறம் 293/6
எமக்கே கலங்கல் தருமே தானே
தேறல் உண்ணும்-மன்னே நன்றும் – புறம் 298/1,2
குடியும் மன்னும் தானே கொடி எடுத்து – புறம் 314/5
சிறையும் தானே தன் இறை விழுமுறினே – புறம் 314/7
அறன் இலள் மன்ற தானே விறல் மலை – புறம் 336/8
வருந்தின்று-கொல்லோ தானே பருந்து உயிர்த்து – புறம் 343/15
என் ஆவது-கொல் தானே
பன்னல் வேலி இ பணை நல் ஊரே – புறம் 345/19,20
என் ஆவது-கொல் தானே
விளங்கு உறு பராரைய ஆயினும் வேந்தர் – புறம் 347/8,9
யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தாங்காது – புறம் 350/3
என் ஆவது-கொல் தானே தெண் நீர் – புறம் 351/8
அ பெண் தானே ஆயின போது இங்கு அயல் வேறு ஓர் – கம்.பால:10 24/3
ஓதிய பெயர்க்கு தானே உறு பொருள் உணர்த்திவிட்டான் – கம்.பால:21 6/4
தானே நல்கும் உன் மகனுக்கும் தரை என்றான் – கம்.அயோ:3 31/4
தன்னால் நிகழ்ந்த எல்லாம் தானே தெரிய சொன்னாள் – கம்.அயோ:4 36/4
மாணா உரையாள் தானே தரும் மா மழையே அனையான் – கம்.அயோ:4 39/3
தானே தானே தஞ்சம் இலாதான் தகைவு இல்லான் – கம்.அயோ:6 16/1
தானே தானே தஞ்சம் இலாதான் தகைவு இல்லான் – கம்.அயோ:6 16/1
ஏந்தினள் ஒரு தானே ஏற்றினள் இனிது அப்பால் – கம்.அயோ:8 34/4
அறம் தானே என்கின்ற அயல் நின்றாள்-தனை நோக்கி ஐய அன்பின் – கம்.அயோ:13 67/1
தானே அ அகன் பொழில் சாருதலும் – கம்.ஆரண்:2 23/4
தெரிவு அரு நிலையளாக தீ விடத்து அரவம் தானே
உரு கெழு சீற்றம் பொங்கி பணம் விரித்து உயர்ந்தது ஒத்தான் – கம்.ஆரண்:12 63/3,4
தானே வரின் நின்று தடுப்பு அரிதால் – கம்.ஆரண்:13 16/2
தானே வந்தான் என்றலின் வேறு ஓர் தவறு உண்டோ – கம்.ஆரண்:15 28/4
தம்மையே தமர்க்கு நல்கும் தனி பெரும் பதத்தை தானே
இம்மையே எழுமை நோய்க்கும் மருந்தினை இராமன் என்னும் – கம்.கிட்:7 77/2,3
தன் நிறம் தானே ஒக்கும் மலர் நிறம் சமழ்க்கும் அன்றே – கம்.கிட்:13 65/4
சங்கை இல் உள்ளம் தானே சான்று என கொண்டு சான்றோய் – கம்.கிட்:13 66/2
ஆதி அயன் தானே என யாரும் அறைகின்றீர் – கம்.கிட்:17 15/4
தன் திரு துகிலில் பொதிவுற்றது தானே
வென்றது அ சுடர் மேலொடு கீழ் உற மெய்யால் – கம்.சுந்:5 79/3,4
பங்கயத்து ஒருவன் தானே பசும்பொனால் படைத்தது அம்மா – கம்.சுந்:6 51/4
தானே ஆனான் சம்புமாலி காலன் தன்மையான் – கம்.சுந்:8 41/4
இரக்கம் என்ற ஒன்று தானே ஏந்து_இழை வடிவம் எய்தி – கம்.சுந்:14 36/3
தானே உடையன் தனி மாயையினால் – கம்.யுத்1:3 117/2
ஆக்கையும் தாளும் ஆகி எங்கணும் தானே ஆகி – கம்.யுத்1:3 155/2
தன்னை படைத்ததுவும் தானே எனும் தன்மை – கம்.யுத்1:3 157/1
மன்னுயிர் எல்லாம் தானே வருவித்து வளர்க்கும் மாயன் – கம்.யுத்1:4 111/1
தன் அன உலகம் எல்லாம் தருமமும் எவையும் தானே
என்னினும் அடைந்தோர் தம்மை ஏமுற இனிதின் ஓம்பி – கம்.யுத்1:4 111/2,3
தஞ்சு என முன்னம் தானே தாதை-பால் கொடுத்து சாதல் – கம்.யுத்1:4 112/2
மருந்து என நின்றான் தானே வடி கணை தொடுத்து கொல்வான் – கம்.யுத்1:4 136/2
தன் நெடும் செல்வம் தானே பெற்றமை பலரும் கேட்ப – கம்.யுத்1:4 148/2
தாரை உண்ட பேர் அண்டங்கள் அடங்கலும் தானே
வாரி உண்டு அருள் செய்தவற்கு இது ஒரு வலியோ – கம்.யுத்1:6 31/1,2
உற்று ஒரு தனியே தானே தன்கணே உலகம் எல்லாம் – கம்.யுத்1:6 60/1
ஓம நெறி வாணர் மறை வாய்மை ஒரு தானே
ஆம் அரசன் மைந்தர் திரு மேனி அலசாமே – கம்.யுத்1:9 11/1,2
போன்று நின்றவன் பனசன் இ போர்க்கு எலாம் தானே
ஏன்று நின்றவன் இடபன் மற்று இவன் தனக்கு எதிரே – கம்.யுத்1:11 32/2,3
ஆசையின் அளவும் எல்லா உலகமும் தானே ஆள்வான் – கம்.யுத்1:14 4/3
தாங்குவர் செரு முன் என்னின் தாபதர் உயிரை தானே
வாங்கும் என்று இனைய சொன்னான் அவன் அது மனத்து கொண்டான் – கம்.யுத்2:16 41/3,4
புணர்த்துவென் சீதை தானே புணர்வது ஓர் வினையம் போற்றி – கம்.யுத்2:17 3/2
வந்து இவன் தானே வேட்ட வரம் எலாம் வழங்கும் மற்றை – கம்.யுத்2:17 53/2
தானே பொருவான் அயலே தமர் வந்து – கம்.யுத்2:18 52/3
பட்டிலன் தானே தன் போர் கரியினை படுத்து வீழ்த்தான் – கம்.யுத்2:18 224/4
தன் கரி தானே கொன்று தட கையால் படுத்து வீழ்த்தும் – கம்.யுத்2:18 225/1
வென்று அவம் உம்மை எல்லாம் விளிப்பெனோ விரிஞ்சன் தானே
என்றவன் எதிர்ந்த போதும் இராவணன் மகனை இன்று – கம்.யுத்2:18 229/2,3
சரிந்தது நிருதர் தானை தாக்கினன் அரக்கன் தானே – கம்.யுத்2:19 60/4
வரம் கொடுத்து இனைய பாசம் வழங்கினான் தானே நேர் வந்து – கம்.யுத்2:19 239/1
தாக்கினார் எல்லாம் பட்ட தன்மையை விடத்தை தானே
தேக்கினான் என்ன நின்று தியங்கினான் உணர்வு தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:24 2/3,4
அந்தரம் முழுதும் தானே அனையவர்க்கு அறிய சொன்னான் – கம்.யுத்3:26 1/4
முடியும் நாள் தானே வந்து முற்றினால் துன்ப முந்நீர் – கம்.யுத்3:26 63/1
தண்டலை இருக்கை-தன்னை பொருக்கென சார்ந்து தானே
கண்டனன் என்ப மன்னோ கண்களால் கருத்தில் ஆவி – கம்.யுத்3:26 90/2,3
இழைத்த பேர் யாகம் தானே யாம் செய்த தவத்தினாலே – கம்.யுத்3:27 87/1
தானே சிவன் தர பெற்றது தவம் நாள் பல உழந்தே – கம்.யுத்3:27 151/1
தானே பிறர் அறியாதது தந்தேன் என சமைந்தான் – கம்.யுத்3:27 151/2
சலம் செயின் உலகம் மூன்றும் இலக்குவன் முடிப்பன் தானே – கம்.யுத்3:28 4/4
துள்ளு பாய் புரவி தேரும் முறை முறை தானே தூண்டி – கம்.யுத்3:28 29/1
கொள்ளுமே ஆவி தானே நாணத்தால் குறைவது அல்லால் – கம்.யுத்3:29 57/4
நின்றும் ஒன்று இயற்றல் ஆற்றேம் நேமியான் தானே நேர்ந்து – கம்.யுத்3:31 56/2
தானாவதும் உணர்ந்தான் உணர்ந்து உலகு எங்கணும் தானே
ஆனான் வினை துறந்தான் என இமையோர்களும் அயிர்த்தார் – கம்.யுத்3:31 116/3,4
தான் அவை தொடுத்த போது தடுப்ப அரிது உலகம் தானே
பூ நனி வடவை தீயின் புக்கு என பொரித்து போம் என்று – கம்.யுத்3:31 225/1,2
உண்டவன் தானே ஆன தன் ஒரு மூர்த்தி ஒத்தான் – கம்.யுத்3:31 230/4

மேல்


தானை (193)

வானோர் வணங்கு வில் தானை தலைவ – திரு 260
முரசு முழங்கு தானை மூவரும் கூடி – பொரு 54
அரவ கடல் தானை அதிகனும் கரவாது – சிறு 103
முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும் – பெரும் 33
ஓடா தானை ஒண் தொழில் கழல் கால் – பெரும் 102
அமர் கடக்கும் வியன் தானை
தென்னவன் பெயரிய துன் அரும் துப்பின் – மது 39,40
திண் தேர் பிரம்பின் புரளும் தானை
கச்சம் தின்ற கழல் தயங்கு திருந்து அடி – மது 435,436
எரி நிமிர்ந்து அன்ன தானை நாப்பண் – மது 734
மா தானை மற மொய்ம்பின் – பட் 279
தெறல் அரும் தானை பொறையன் பாசறை – நற் 18/5
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை
வழுதி வாழிய பல என தொழுது ஈண்டு – நற் 150/3,4
வேல் கெழு தானை செழியன் பாசறை – நற் 387/8
வில் கெழு தானை விச்சியர் பெருமகன் – குறு 328/5
மாற்று அரும் தானை நோக்கி – ஐங் 451/3
ஆர் அரண் கடந்த சீர் கெழு தானை
வெல் போர் வேந்தனொடு சென்ற – ஐங் 459/3,4
வென்று அடு தானை வேந்தனொடு – ஐங் 482/3
போர் அடு தானை சேரலாத – பதி 11/16
வேல் கெழு தானை வெருவரு தோன்றல் – பதி 22/16
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 23/10
வரம்பு இல் தானை பரவா ஊங்கே – பதி 29/15
சூர் நிகழ்ந்து அற்று நின் தானை
போர் மிகு குருசில் நீ மாண்டனை பலவே – பதி 31/35,36
இறாஅலியரோ பெரும நின் தானை
இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ – பதி 40/2,3
வந்து இறைகொண்டன்று தானை அந்தில் – பதி 40/6
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 43/11
அனைய பண்பின் தானை மன்னர் – பதி 45/17
நில்லா தானை இறை கிழவோயே – பதி 54/17
கொலை வினை மேவற்று தானை தானே – பதி 60/1
செரு மிகு தானை வெல் போரோயே – பதி 63/12
கடல் போல் தானை கடும் குரல் முரசம் – பதி 69/3
கட்டளை வலிப்ப நின் தானை உதவி – பதி 81/17
கொல_கொல குறையா தானை சான்றோர் – பதி 82/13
நிலன் உற நிமிர் தானை நெடு நிரை நிவப்பு அன்ன – பரி 7/7
அரிவையது தானை என்கோ கள் உண்ணூஉ – பரி 11/28
செரு வேல் தானை செல்வ நின் அடியுறை – பரி 18/54
ஒடுங்கார் உடன்றவன் தானை வில் விசை – பரி 22/5
தானை தலைத்தலை வந்து மைந்து உற்று – பரி 22/16
இணை படை தானை அரசோடு உறினும் – கலி 15/3
பாய்ந்து ஆய்ந்த தானை பரிந்து ஆனா மைந்தினை – கலி 96/2
நிரை தொடீஇ பொய்யா வாள் தானை புனை கழல் கால் தென்னவன் – கலி 98/30
குடி புறங்காத்து ஓம்பும் செங்கோலான் வியன் தானை
விடு-வழி விடு-வழி சென்று ஆங்கு அவர் – கலி 130/19,20
பையென நோக்குவேன் தாழ் தானை பற்றுவேன் – கலி 147/49
இரவு துயில் மடிந்த தானை
உரவு சின வேந்தன் பாசறையேமே – அகம் 24/17,18
முரண் செறிந்து இருந்த தானை இரண்டும் – அகம் 44/3
ஒளிறு வாள் தானை கொற்ற செழியன் – அகம் 46/13
களிறு கெழு தானை பொறையன் கொல்லி – அகம் 62/13
வினை-வயின் பெயர்க்கும் தானை
புனை தார் வேந்தன் பாசறையேமே – அகம் 84/16,17
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை
வாடா வேம்பின் வழுதி கூடல் – அகம் 93/8,9
ஒளிறு வாள் தானை கொற்ற செழியன் – அகம் 106/10
உடலுநர் கடந்த கடல் அம் தானை
திருந்து இலை நெடு வேல் தென்னவன் பொதியில் – அகம் 138/6,7
நிறை அரும் தானை வெல் போர் மாந்தரம் – அகம் 142/4
வெள்ள தானை அதிகன் கொன்று உவந்து – அகம் 142/13
சினம் கெழு தானை தித்தன்_வெளியன் – அகம் 152/5
வில் கெழு தானை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 162/21
ஓம்பு அரண் கடந்த வீங்கு பெரும் தானை
அடு போர் மிஞிலி செரு வேல் கடைஇ – அகம் 181/4,5
மறம் மிகு தானை கண்ணன்_எழினி – அகம் 197/7
கடல் போல் தானை கலி_மா வழுதி – அகம் 204/2
வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை
அகுதை கிளைதந்து ஆங்கு மிகு பெயல் – அகம் 208/17,18
படை நிலா இலங்கும் கடல் மருள் தானை
மட்டு அவிழ் தெரியல் மற போர் குட்டுவன் – அகம் 212/15,16
போர் அடு தானை கட்டி – அகம் 226/16
மா கெழு தானை வம்ப மோரியர் – அகம் 251/12
மறம் கெழு தானை கொற்ற குறும்பியன் – அகம் 262/9
அஞ்சுவர இறுத்த தானை
வெம் சின வேந்தன் பாசறையோரே – அகம் 264/14,15
பணை கெழு வேந்தர் பல் படை தானை
தோல் நிரைத்து அனைய ஆகி வலன் ஏர்பு – அகம் 278/2,3
மறம் மிகு தானை பசும் பூண் பொறையன் – அகம் 303/4
ஒளிறு வேல் தானை கடும் தேர் திதியன் – அகம் 322/8
மறம் கெழு தானை அரசருள்ளும் – அகம் 338/2
சால் பெரும் தானை சேரலாதன் – அகம் 347/3
கடல் அம் தானை கைவண் சோழர் – அகம் 369/13
முனை அரண் கடந்த வினை வல் தானை
தேன் இமிர் நறும் தார் வானவன் உடற்றிய – அகம் 381/14,15
கடந்து அடு தானை சேரலாதனை – புறம் 8/5
புலம் கெட இறுக்கும் வரம்பு இல் தானை
துணை வேண்டா செரு வென்றி – புறம் 16/9,10
வான் நீர்க்கு ஊக்கும் தானை ஆனாது – புறம் 17/37
முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும் – புறம் 35/4
சினம் கெழு தானை செம்பியன் மருக – புறம் 37/6
வியன் தானை விறல் வேந்தே – புறம் 38/4
வேல் ஈண்டு தானை விழுமியோர் தொலைய – புறம் 41/2
அடங்கா தானை வேந்தர் உடங்கு இயைந்து – புறம் 71/2
அவன் தானும் நிலம் திரைக்கும் கடல் தானை
பொலம் தும்பை கழல் பாண்டில் – புறம் 97/14,15
கடந்து அடு தானை மூவிரும் கூடி – புறம் 110/1
வலம் படு தானை வேந்தர் – புறம் 116/18
வீயா திருவின் விறல் கெழு தானை
மூவருள் ஒருவன் துப்பு ஆகியர் என – புறம் 122/4,5
சினம் மிகு தானை வானவன் குட கடல் – புறம் 126/14
நிறை அரும் தானை வேந்தரை – புறம் 156/5
எறித்து எறி தானை முன்னரை எனாஅ – புறம் 169/2
வேல் மிகு தானை வேந்தற்கு கடனே – புறம் 186/4
மண் கெழு தானை ஒண் பூண் வேந்தர் – புறம் 197/7
உடலுநர் உட்கும் தானை
கெடல் அரும்-குரைய நாடு கிழவோயே – புறம் 201/19,20
தாள் உளம் தபுத்த வாள் மிகு தானை
வெள் வீ வேலி கோடை_பொருந – புறம் 205/5,6
மண்டு அமர் கடக்கும் தானை
திண் தேர் வளவன் கொண்ட கூற்றே – புறம் 226/5,6
நிலவரை சூட்டிய நீள் நெடும் தானை
புலவர் புகழ்ந்த பொய்யா நல் இசை – புறம் 228/6,7
போர் அடு தானை எவ்வி மார்பின் – புறம் 233/6
வம்ப வேந்தன் தானை
இம்பர் நின்றும் காண்டிரோ வரவே – புறம் 287/13,14
முரசு முழங்கு தானை நும் அரசும் ஓம்பு-மின் – புறம் 301/5
வலம் படு தானை வேந்தற்கு – புறம் 324/13
வேந்து உடை தானை முனை கெட நெரிதர – புறம் 330/1
இரும் கடல் தானை வேந்தர் – புறம் 332/9
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் தானை
வென்று எறி முரசின் வேந்தர் என்றும் – புறம் 351/4,5
அணங்கு உருத்து அன்ன கணம்_கொள் தானை
கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு முன்பின் – புறம் 362/6,7
மைந்தர் ஆடிய மயங்கு பெரும் தானை
கொங்கு புறம்பெற்ற கொற்ற வேந்தே – புறம் 373/7,8
கடல் ஒலி கொண்ட தானை
அடல் வெம் குருசில் மன்னிய நெடிதே – புறம் 377/29,30
கடல் தானை
இன் இசைய விறல் வென்றி – புறம் 380/3,4
பிணி முரசு இரங்கும் பீடு கெழு தானை
அண்ணல் யானை வழுதி – புறம் 388/14,15
தோகையர் பல்லாண்டு இசைப்ப கடல் தானை புடை சூழ சுடரோன் என்ன – கம்.பால:5 55/3
கழுந்து ஓடும் வரி சிலை கை கடல் தானை புடை சூழ கழல் கால் வேந்தன் – கம்.பால:5 56/2
கலி தானை கடலோடும் கை தான களிற்று அரசர் – கம்.பால:13 20/1
புலி தானை களிற்று உரிவை போர்வையான் வரி சிலையை – கம்.பால:13 20/3
முரசு எறிந்து அதிர் கழல் முழங்கு தானை அ – கம்.பால:13 65/3
தாண்டு மா புரவி தானை தண்ணளி சனகன் என்னும் – கம்.பால:20 3/3
மாறு இலா மதுகையான் வரு பெரும் தானை மேல் – கம்.பால:20 15/1
தம்பியும் தானும் அ தானை மன்னவன் நகர் – கம்.பால:20 20/1
தானை ஏர் சனகன் ஏவலின் நெடும் தாதை முன் – கம்.பால:20 21/3
தானை மன்னன் தமரொடும் சார்ந்தனன் – கம்.பால:21 44/2
நீடு மா கடல் தானை நெருங்கலால் – கம்.பால:21 52/2
தரம் தரம் நடந்தன தானை வேந்தனை – கம்.பால:23 42/2
சுந்தர தட கை தானை மடக்கு உற துவண்டு நின்றான் – கம்.அயோ:3 108/3
மா இயல் தானை அ மன்னை நீங்கலா – கம்.அயோ:5 1/2
நெடிய தானை நெருங்கலின் நீர் முகில் – கம்.அயோ:8 2/3
தானை சூழ்ந்தன சங்கம் முரன்றன – கம்.அயோ:11 8/3
தானவர் வலி தவ நிமிர்ந்த தானை அ – கம்.அயோ:11 43/2
சம்பரன் அனைய அ தானை தானவர் – கம்.அயோ:11 52/3
தானை பட தனி யானை பட திரள் சாயேனோ – கம்.அயோ:13 20/4
போர் தானை இந்திரனை பொருது அவனை போர் தொலைத்து – கம்.ஆரண்:6 95/2
தன் தானை திண் தேரொடும் மாள தனு ஒன்றால் – கம்.ஆரண்:11 14/3
நெய் அடை நெடு வேல் தானை நீல் நிற நிருதர் என்னும் – கம்.கிட்:7 156/1
தம் பெரும் படைத்தலைவர்கள் தர வந்த தானை
இம்பர் நின்றவர்க்கு எண்ண_அரிது இராகவன் ஆவத்து – கம்.கிட்:12 22/2,3
அடங்கு அரிய தானை அயில் அந்தகனது ஆணை – கம்.சுந்:2 63/3
அ நெடும் தானை சுற்ற அமரரை அச்சம் சுற்ற – கம்.சுந்:8 14/1
தானை மா கொடி மழை பொதுத்து உயர் நெடும் தாள – கம்.சுந்:9 7/1
கூய் தரும்-தொறும் தரும்-தொறும் தானை வெம் குழுவின் – கம்.சுந்:9 12/1
உலந்தது தானை உவந்தனர் உம்பர் – கம்.சுந்:9 46/1
ஊறின உரவு தானை ஊழி பேர் கடலை ஒப்ப – கம்.சுந்:10 7/4
உரு உறு மணலை எண்ணில் எண்ணலாம் உரவு தானை
வரு திரை நிரையை எண்ணில் எண்ணலாம் வாவும் வாசி – கம்.சுந்:10 8/3,4
தார் கெழு தானை சமைந்தார் – கம்.சுந்:13 45/2
வழுவல்_இல் வெள்ள தானை தென் திசை வளர்ந்தது அன்றே – கம்.சுந்:14 50/4
தானை இலர் நின்ற தவம் ஒன்றும் இலர் தாமோ – கம்.யுத்1:2 63/2
பல் பெரும் தானை சென்று அடர்க்க பார்த்து யான் – கம்.யுத்1:4 50/2
சால் பெரும் கேள்வியன் தானை நாயகன் – கம்.யுத்1:4 75/2
பல் நெடும் தானை சூழ பகலவன் சேயும் நீயும் – கம்.யுத்1:4 148/3
உண்ணும் நாள் ஒரு நாளின் என்று ஒளிர் படை தானை
எண்ணின் நால்_இரு கோடியன் எரி அஞ்ச விழிக்கும் – கம்.யுத்1:5 38/2,3
தானை கார் கரும் கடலொடும் தமரொடும் தாமும் – கம்.யுத்1:5 63/3
நோக்கினீர் தானை எங்கும் நுழைந்து நீர் இனி வேறு ஒன்றும் – கம்.யுத்1:9 38/1
ஆயிரம் வெள்ளம் ஆன அரக்கர்-தம் தானை ஐய – கம்.யுத்1:9 69/1
ஈட்டிய அரக்கர் தானை இருநூறு வெள்ளம் கொண்டு – கம்.யுத்1:13 18/3
வேல் கடல் தானை ஆன விரி கடல் விழுங்கிற்றேனும் – கம்.யுத்1:13 27/2
அலகு_இலா அரக்கன் சேனை அகப்பட அரியின் தானை
வலை-கொலாம் என்ன சுற்றி வளைத்ததற்கு உவமை கூறின் – கம்.யுத்1:13 28/1,2
குரக்கு_இன பெரும் தானை குலைந்து போய் – கம்.யுத்2:15 42/2
சாய்ந்த தானை தளர்வும் சலத்து எதிர் – கம்.யுத்2:15 43/1
பாய்ந்த தானை பெருமையும் பார்த்து உற – கம்.யுத்2:15 43/2
பாய்ந்த தானை படு களம் பாழ்பட – கம்.யுத்2:15 51/3
ஆக்கிய அரக்கர் தானை ஐ_இரு கோடி கையொத்து – கம்.யுத்2:15 146/2
சாய்ந்தது நிருதர் தானை தமர் தலை இடறி தள்ளுற்று – கம்.யுத்2:15 155/1
கனை கழல் அரக்கர் தானை கொணருதிர் கடிதின் என்றான் – கம்.யுத்2:16 7/4
மலை உற பெரியர் ஆய வாள் எயிற்று அரக்கர் தானை
நிலையுற செறிந்த வெள்ளம் நூற்று இரண்டு எனினும் நேரே – கம்.யுத்2:16 18/1,2
கனை கடல் கவியின் தானை கடலினை வளைந்து கட்டி – கம்.யுத்2:16 167/2
பொன்ற வந்து அடைந்த தானை புரவலன் ஒருவன் தானோ – கம்.யுத்2:16 186/2
தண்டு கைத்தலத்து உளது எனின் உளதன்று தானை என்று அது சாய – கம்.யுத்2:16 331/1
வன் திறல் குரங்கின் தானை வான் உற ஆர்த்த ஓதை – கம்.யுத்2:17 73/3
தன்னைத்தான் தம்பியைத்தான் தானை தலைவனைத்தான் – கம்.யுத்2:17 84/1
தானை கடலோடு தலைப்படலும் – கம்.யுத்2:18 86/4
முற்றியது இன்றே அன்றோ வானர முழங்கு தானை
மற்று இவன்-தன்னை வெல்ல வல்லனோ வள்ளல் தம்பி – கம்.யுத்2:18 197/1,2
கொன்றார் மிகு தானை அரக்கர் குறைந்தார் – கம்.யுத்2:18 250/4
தானை நகரத்து தளர தலைமயங்கி – கம்.யுத்2:18 273/1
அன்னானொடு போயின தானை அளந்து கூற – கம்.யுத்2:19 24/1
தார் ஆர் புரவி கடல் பின் செல தானை வீர – கம்.யுத்2:19 26/3
அனுமன் கை வயிர குன்றால் அரைப்புண்ட அரக்கர் தானை – கம்.யுத்2:19 50/4
அங்கதன் மரம் கொண்டு எற்ற அளறுபட்டு அழிந்த தானை – கம்.யுத்2:19 51/4
எடுத்தது நிருதர் தானை இரிந்தது குரங்கின் ஈட்டம் – கம்.யுத்2:19 53/1
சரிந்தது நிருதர் தானை தாக்கினன் அரக்கன் தானே – கம்.யுத்2:19 60/4
இற்றது குரங்கின் தானை இறந்தது என்று இரண்டு பாலும் – கம்.யுத்2:19 204/3
உற்றனன் மைந்தன் தானை நாற்பது வெள்ளத்தோடும் – கம்.யுத்2:19 228/4
தனு வலம் காட்டி பின்னை நாற்பது வெள்ள தானை
பனி எனப்படுவித்து அன்னான் பலத்தையும் தொலைத்து பட்டான் – கம்.யுத்2:19 230/2,3
தூவுண்ட தானை முற்றும் பட ஒரு தமியன் சோர்வான் – கம்.யுத்2:19 231/2
தன்னுடை சேனை கோடி ஐந்து உடன் தழுவ தானை
மன்னுடை சேனை வெள்ளம் நால் ஐந்து மழையின் பொங்கி – கம்.யுத்3:21 8/1,2
வெய்தினின் உற்ற தானை முறை விடா நூழில் வெம் போர் – கம்.யுத்3:21 12/1
தராதல வேந்தன் மைந்தர் சரத்தினும் கவியின் தானை
மராமரம் மலை என்ற இன்ன வழங்கவும் வளைந்த தானை – கம்.யுத்3:21 39/1,2
மராமரம் மலை என்ற இன்ன வழங்கவும் வளைந்த தானை
பராவ_அரும் கோடி ஐந்தும் வெள்ளம் நால் ஐந்தும் பட்ட – கம்.யுத்3:21 39/2,3
அலங்கல் வாள் அரக்கர் தானை அறுபது வெள்ளம் யானை – கம்.யுத்3:22 4/3
நால் கடல் அனைய தானை நடந்திட கிடந்த பாரின் – கம்.யுத்3:22 9/1
பின்றல் இல் வெள்ள தானை முறை பட பரப்பி பேழ் வாய் – கம்.யுத்3:22 11/3
சங்கத்தின் முழக்கம் கேட்ட கவி பெரும் தானை யானை – கம்.யுத்3:22 13/1
போயின குரக்கு தானை புகுந்திலது அன்றே பொன் தேர் – கம்.யுத்3:22 32/3
மாசு_அறு தானை மர்க்கட வெள்ளம் – கம்.யுத்3:26 21/2
பொத்திய நிருதர் தானை கொணரிய போய தூதர் – கம்.யுத்3:30 1/2
மண் உற நடந்த தானை வளர்ந்த மா தூளி மண்ட – கம்.யுத்3:30 3/1
தொலைவு அரும் தானை மேன்மேல் எழுந்தது தொடர்ந்து சுற்ற – கம்.யுத்3:30 5/2
நால் பெரு வாயிலூடும் இலங்கை ஊர் நடக்கும் தானை
கார் கரும் கடலை மற்றோர் இடத்திடை காலன்-தானே – கம்.யுத்3:30 6/2,3
மூல தானை என்று உண்டு அது மும்மை நூறு அமைந்த – கம்.யுத்3:30 45/1
தழுவி விண்ணையும் திசையையும் தடவும் அ தானை – கம்.யுத்3:31 4/4
தசும்பின் பொங்கிய திரள் புயத்து அரக்கர்-தம் தானை
பசும் புல் தண் தலம் மிதித்தலின் கரி படு மதத்தின் – கம்.யுத்3:31 21/1,2
வாழி மற்று அவன் மூல மா தானை முன் வருவ – கம்.யுத்3:31 32/3
ஈண்டிய தானை நீங்க நிற்பது என் யாமே சென்று – கம்.யுத்3:31 57/1
தனிமையும் அரக்கர் தானை பெருமையும் தரிக்கலாதார் – கம்.யுத்3:31 72/2
எழுந்து வந்தனன் இராவணன் இராக்கத தானை
கொழுந்து முந்தியது உற்றது கொற்றவ குலுங்குற்று – கம்.யுத்4:35 35/1,2

மேல்


தானை-தன்னை (2)

எந்தை இ தானை-தன்னை ஏற்றுதி விரைவின் என்றான் – கம்.அயோ:13 47/4
நீடுறு தானை-தன்னை தாங்கினை நில்லாய் என்னின் – கம்.யுத்3:31 67/3

மேல்


தானைக்கு (5)

நிறை அழிந்து எழுதரு தானைக்கு
சிறையும் தானே தன் இறை விழுமுறினே – புறம் 314/6,7
நின் தானைக்கு மேல் உளன் என்னும் நிலை அம்மா – கம்.ஆரண்:11 14/2
மன்னரில் தென்-பால் வந்த தானைக்கு மன்னன் வாலி-தன் – கம்.சுந்:12 77/3
பத்தியின் அடைந்த தானைக்கு இடம் இலை பணி என் என்றார் – கம்.யுத்3:30 1/4
தாம் பொடித்து எழுந்த தானைக்கு உலகு இடம் இல்லை என்றார் – கம்.யுத்3:30 2/4

மேல்


தானைகள் (1)

தானைகள் வீய நின்ற தலைமகன் தனிமை ஓரார் – கம்.யுத்3:20 3/2

மேல்


தானைதான் (1)

ஆய மா தானைதான் வந்து அண்மியது அண்ம ஆண்மை – கம்.சுந்:11 7/1

மேல்


தானையர் (8)

மீளி வேல் தானையர் புகுதந்தார் – கலி 31/24
இயம் கெழு தானையர் இறுத்த மா திறை – கம்.அயோ:11 53/1
தழுவிய வென்றியர் தலைவர் தானையர்
மழுவினர் வாளினர் வயங்கு சூலத்தர் – கம்.ஆரண்:7 48/2,3
மிடைந்தார் நெடும் கடல் தானையர் மிடல் வில்லினர் விரி_நீர் – கம்.ஆரண்:7 95/3
இ வகை ஐவரும் எழுந்த தானையர்
மொய் கிளர் தோரணம் அதனை முற்றினார் – கம்.சுந்:9 24/1,2
வானர பெரும் தானையர் மானிடர் – கம்.யுத்2:16 73/1
வன் தானையர் வந்து வளைந்த எலாம் – கம்.யுத்2:18 83/2
வன் தானையர் மானிடர் வன்மை அறிந்தும் மன்னா – கம்.யுத்2:19 7/2

மேல்


தானையன் (2)

புலா களம் செய்த கலாஅ தானையன்
பிறங்கு நிலை மாடத்து உறந்தையோனே – புறம் 69/11,12
அ தலை தானையன் அளவு_இல் ஆற்றலன் – கம்.ஆரண்:7 112/1

மேல்


தானையார் (1)

தாயினார் உலகினை தகை நெடும் தானையார் – கம்.கிட்:14 1/4

மேல்


தானையால் (5)

மறம் மிகு மலி ஒலி மாறு அடு தானையால்
திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும் – பரி 13/31,32
தரும் என நினைகையும் தவிர தானையால்
பொரும் என நினைகையும் புலமை-பாலதோ – கம்.அயோ:14 43/3,4
தேர் பெரும் தானையால் பரதன் சீறிய – கம்.அயோ:14 48/3
தாங்கினன் இராமனும் சரத்தின் தானையால் – கம்.ஆரண்:7 114/4
அடைக்க வந்தான் எனை அரியின் தானையால்
கிடைக்க வந்தான் என கிளர்ந்தது ஒத்ததே – கம்.யுத்1:5 7/3,4

மேல்


தானையான் (14)

தானையான் வையை வனப்பு – பரி 7/50
போர் அடு தானையான் யாறு – பரி 12/86
பரி நிமிர் தானையான் பாசறை நீர்த்தே – பரி 19/35
தளிர்ப்பு உறு மத கரி தானையான் இடை – கம்.பால:24 42/2
மண் உறு முரசு இனம் வயங்கு தானையான்
அண்ணல் அ பரதனை நோக்கி ஆண்தகை – கம்.பால:24 46/2,3
வளை முரல் தானையான் மருங்கு போத போய் – கம்.பால:24 49/2
மல் தடம் தானையான் வாழ்கிலான் என்றான் – கம்.அயோ:4 160/4
வாள் தொடு தானையான் வானில் வைகிட – கம்.அயோ:11 92/1
பூ விரி பொலன் கழல் பொரு_இல் தானையான்
காவிரி நாடு அன்ன கழனி நாடு ஒரீஇ – கம்.அயோ:13 1/1,2
மெய் உறு தானையான் வில்லின் கல்வியான் – கம்.அயோ:13 8/4
தள்ளல் ஆன தோள் அரியின் தானையான்
உள்ளம் ஒன்றி எ உயிரும் வாழுமால் – கம்.கிட்:3 46/2,3
நொய்தினின் அடைத்து மான தானையான் நுவன்ற நம் ஊர் – கம்.யுத்1:9 66/2
ஓதுறு கரும் கடற்கு ஒத்த தானையான்
தீது உறு சிறு தொழில் அரக்கன் சீற்றத்தால் – கம்.யுத்2:15 107/1,2
சாலி வண் கதிர் நிகர் புரவி தானையான்
மூல வெம் கொடுமையின் தவத்தின் முற்றினான் – கம்.யுத்3:20 35/1,2

மேல்


தானையானே (1)

யானை காண்பல் அவன் தானையானே – பதி 77/12

மேல்


தானையில் (2)

மூரி வல் நெடும் தானையில் முற்றினான் – கம்.யுத்2:15 100/2
புரிந்த வானர தானையில் புக்கன புயலின் – கம்.யுத்2:16 215/4

மேல்


தானையின் (10)

இரும் துகில் தானையின் ஒற்றி பொருந்தலை – பரி 16/23
சூடி அசையும் சுவல் மிசை தானையின்
பாடிய நாவின் பரந்த உவகையின் – பரி 19/25,26
தானையின் ஊழி தா ஊக்கத்தின் – பரி 22/10
தாதையோடு ஒத்தது அ தானையின் தன்மையே – கம்.பால:20 28/4
வெம் தொழில் தானையின் விரிவும் வீரமும் – கம்.யுத்1:2 36/2
முறை படு தானையின் மருங்கு முற்றினான் – கம்.யுத்1:4 33/3
முற்றிய குரிசிலை முழங்கு தானையின்
உற்றனர் நிருதர் வந்து என்ன ஒன்றினார் – கம்.யுத்1:4 34/1,2
தார் கெழு தானையின் அளவும் தன்மையும் – கம்.யுத்1:5 15/3
இற்ற தானையின் இரு மடி இகல் படை ஏவ – கம்.யுத்2:16 242/2
அண்ணலும் தானையின் அழிவும் ஆங்கு அவன் – கம்.யுத்2:16 301/1

மேல்


தானையினுடன் (1)

வன் தானையினுடன் வந்த என் எதிர் வந்து நின் வலியால் – கம்.யுத்2:15 168/3

மேல்


தானையும் (15)

தாரும் தானையும் பற்றி ஆரியர் – அகம் 276/9
தானையும் கடல் என முழங்கும் கூர் நுனை – புறம் 42/3
வாள் அமர் உழந்த நின் தானையும்
சீர் மிகு செல்வமும் ஏந்துகம் பலவே – புறம் 161/31,32
செறி பெரும் தானையும் திருவும் நீங்கலால் – கம்.அயோ:12 45/2
தானையும் வேண்டுமோ என் தட கை வாள் தக்கது அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 37/2
தானையும் உலந்தது ஐவர் தலைவரும் சமைந்தார் தாக்க – கம்.சுந்:9 66/1
தார் செல கடை செல சென்ற தானையும்
பார் செலற்கு அரிது என விசும்பில் பாய்ந்ததால் – கம்.யுத்2:16 98/3,4
சாகர தானையும் தழுவ சார்ந்து அவர் – கம்.யுத்2:18 2/3
தார் ஒலி கழல் கால் மைந்தன் தானையும் தானும் சென்றான் – கம்.யுத்2:18 179/3
ஒத்து இரு தானையும் உடற்ற உற்றுழி – கம்.யுத்2:19 38/1
மாவும் யானையும் வாள் உடை தானையும்
பூவும் நீரும் புனை தளிரும் என – கம்.யுத்2:19 142/1,2
தானையும் பரியும் படும் தன்மையை – கம்.யுத்2:19 154/2
தொக்கதால் நெடு வானர தானையும் துவன்றி – கம்.யுத்3:22 103/2
இரும் கடல் பெயர்ந்தது என்ன தானையும் மீண்டது இப்பால் – கம்.யுத்4:32 1/4
படைத்த மூல மா தானையும் முதலிய பட்ட – கம்.யுத்4:37 113/2

மேல்


தானையே (9)

சங்கு பேரி முழங்கிய தானையே – கம்.பால:14 27/4
சமர பூமியும் ஒத்தது தானையே – கம்.பால:14 28/4
தலைவனை நிகர்த்தது அ தயங்கு தானையே – கம்.அயோ:12 44/4
தான் எரி மடுப்பது நிருதர் தானையே
ஆனவர் அது குறித்து அழுங்குவார் எனின் – கம்.யுத்1:2 40/2,3
தருக்கி உற்று எதிர் தாக்கின தானையே – கம்.யுத்2:15 18/4
சாய்ந்ததால் நிருத கடல் தானையே – கம்.யுத்2:15 51/4
நல்வினை ஒத்தது நடந்த தானையே – கம்.யுத்2:16 308/4
சாய்ந்தது தகை பெரும் கவியின் தானையே – கம்.யுத்2:18 99/4
சங்க நீர் கடல் என தழீஇய தானையே – கம்.யுத்2:19 35/4

மேல்


தானையேல் (1)

முற்றிய அரக்கர் தம் முழங்கு தானையேல்
எற்றிய முரசு ஒலி ஏங்கும் சங்கு இசை – கம்.ஆரண்:15 8/1,2

மேல்


தானையை (13)

தருதும் ஈண்டு என்பது சாற்றி தானையை
விரைவினில் எழுக என விளம்புவாய் என்றான் – கம்.அயோ:12 21/3,4
தொலைவு இல் தானையை கதுமென வருக என சொன்னார் – கம்.சுந்:9 5/4
முற்றுற சுலாவிய முடிவு இல் தானையை
சுற்றுற நோக்கி தன் தோளை நோக்கினான் – கம்.சுந்:9 26/3,4
கள பெரும் தானையை கண்ணின் நோக்கினான் – கம்.யுத்1:4 15/4
தடுக்கிலையாம்-எனின் குரங்கின் தானையை
ஒடுக்கினை அரக்கரை உயர்த்தினாய் எனா – கம்.யுத்2:16 300/2,3
வள்ளல் காத்து உடன் நிற்கவும் வானர தானையை மற கூற்றம் – கம்.யுத்2:16 335/1
பல் நெடும் தானையை பாற நூறினான் – கம்.யுத்2:18 123/4
வெம் கண் நெடு வானர தானையை வீற்று வீற்றாய் – கம்.யுத்2:19 10/1
வன் தானையை வார் கணை மாரியினால் – கம்.யுத்3:27 43/1
ஓத நீர் செல்வது அன்ன தானையை உணர்வு கூட்டி – கம்.யுத்3:30 9/2
வினையம் மற்று இலை மூல மா தானையை விரைவோடு – கம்.யுத்3:31 2/3
ஏவி அ பெரும் தானையை தானும் வேட்டு எழுந்தான் – கம்.யுத்3:31 3/1
ஓட்டின் மேற்கொண்ட தானையை பயம் துடைத்து உரவோய் – கம்.யுத்3:31 34/3

மேல்


தானையொடு (15)

வேண்டு புலம் கவர்ந்த ஈண்டு பெரும் தானையொடு
விசயம் வெல் கொடி உயரி வலன் ஏர்பு – முல் 90,91
விரி கடல் வியன் தானையொடு
முருகு உறழ பகை தலைச்சென்று – மது 180,181
நீர் ஒலித்து அன்ன நிலவு வேல் தானையொடு
புலவு பட கொன்று மிடை தோல் ஓட்டி – மது 369,370
செய் அரண் சிதைத்த செரு மிகு தானையொடு
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ – ஐங் 474/2,3
மூழ்த்து இறுத்த வியன் தானையொடு
புலம் கெட நெரிதரும் வரம்பு இல் வெள்ளம் – பதி 33/5,6
உரவு கடல் அன்ன தாங்கு அரும் தானையொடு
மாண் வினை சாபம் மார்பு உற வாங்கி – பதி 90/31,32
வேறு புலத்து இறுத்த விறல் வெம் தானையொடு
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய – பதி 94/6,7
நிலம் வகுந்து உறாஅ ஈண்டிய தானையொடு
இன்றே புகுதல் வாய்வது நன்றே – அகம் 124/4,5
வெருவரு தானையொடு வேண்டு புலத்து இறுத்த – அகம் 125/17
வெள்ள தானையொடு வேறு புலத்து இறுத்த – அகம் 346/21
முனை கொல் தானையொடு முன் வந்து இறுப்ப – அகம் 392/22
பருந்து அருந்து உற்ற தானையொடு செரு முனிந்து – புறம் 62/6
கடல் கண்டு அன்ன ஒண் படை தானையொடு
மலை மாறு மலைக்கும் களிற்றினர் எனாஅ – புறம் 197/3,4
வேந்து பீடு அழித்த ஏந்து வேல் தானையொடு
ஆற்றல் என்பதன் தோற்றம் கேள் இனி – புறம் 225/5,6
சத்திரம் நிழற்ற நிமிர் தானையொடு நானா – கம்.அயோ:3 99/1

மேல்


தானையொடும் (1)

ஒருங்கு அடல் உயர்ந்த படர் தானையொடும் ஓதத்து – கம்.யுத்1:9 12/3

மேல்


தானையோடு (6)

அடங்கா தானையோடு உடன்று மேல்வந்த – பெரும் 418
வேறு புலத்து இறுக்கும் தானையோடு
சோறு பட நடத்தி நீ துஞ்சாய் மாறே – புறம் 22/37,38
முரசு எழுந்து இரங்கும் தானையோடு தலைச்சென்று – புறம் 211/5
ஆடல் அம் தானையோடு அவனும் எய்துமால் – கம்.கிட்:11 134/4
வாம் பரி தானையோடு வளைத்து அதன் மறனை மாற்றி – கம்.சுந்:8 1/3
வந்தவர் தானையோடு மறிந்து மா கடலில் வீழ்ந்து – கம்.யுத்1:9 70/1

மேல்


தானையோடும் (6)

தார் உடை தானையோடும் தம்பியர் தமியன் செய்த – கம்.ஆரண்:10 65/1
தானையோடும் அ சதவலி என்பவன் சார்ந்தான் – கம்.கிட்:12 2/4
தன்னுடை தானையோடும் தயமுகன் தருக என்று ஏய – கம்.சுந்:8 3/1
களைவு_அரும் தானையோடும் கழிவது காண்டி என்றான் – கம்.யுத்2:16 33/4
ஆள் முதல் தானையோடும் அனைவரும் தொடர போனான் – கம்.யுத்3:21 9/3
ஆய பின் கவியின் வேந்தும் அளப்ப_அரும் தானையோடும்
மேயினன் இராமன் பாதம் விதி முறை வணங்கி வீந்த – கம்.யுத்4:32 51/1,2

மேல்


தானையோய் (1)

நிலம் திரைப்பு அன்ன தானையோய் நினக்கே – பதி 91/10

மேல்


தானோ (3)

பொன்ற வந்து அடைந்த தானை புரவலன் ஒருவன் தானோ
அன்று அவன் மகனோ எம் ஊர் அனல் மடுத்து அரக்கர்-தம்மை – கம்.யுத்2:16 186/2,3
வென்றவன் தானோ யாரோ விளம்புதி விரைவின் என்றான் – கம்.யுத்2:16 186/4
அரக்கனோ என்னை ஆளும் அண்ணலோ அனுமன் தானோ
இரக்கம் உற்று அருள வந்த தேவரோ முனிவரேயோ – கம்.யுத்3:24 18/1,2

மேல்